Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.3 MB
2010-02-14 22:17:05
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1120
2594
Rövid leírás | Teljes leírás (575.45 KB)

Zalai Közlöny 1920. 250-273. szám november

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
59. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 250. Csütörtök
269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMíkcsztőxég ós kiadóhivatal: Fő-ut 13. i
___interurbán-telefon 78. -
Megjelenik mlHdlg kora rcfcgel
FÓSÜERKBSZTÓ:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
n«ro;«lg)r, MpviseW
FKLKLÓSSZERKIÍSSTÓ: \'
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési Arak: fijícst óvro 2S0 K. Fólcvro 1*0 K. Negyedévre 70 K. Egy hóra 25 K. Egyos saimnniXK
A király értünk éljen és éreszen.
Sréter honvédelmi miniszter a királykérdésröl.
Budapest, nov. 3. Sréter István honvédelmi miniszter, mint a kormányzópárt hivatalos jelöltje, tegnap tartotta meg programmbeszédét Szinben. Beszédében rámutatott a miniszter a mult főbűneire, majd a királykérdésröl a kővetkezőket mondotta :
„Azt a királyt keli megválás ciánunk, aki csak nekünk él, aki csak értünk érez s aki a régi Ausztriát a mi vérünkkel nem akarja feltámasztani."
A honvédelmi miniszter után\' Kovács J. István és Palacsi Dénes tartottak beszédeket.
A politika eseményei.
Tanácskozás a gabonaárakról.
Budapest, nov. 2. Ma délután fél-ó órakor a közélelmezési minisztériumban fontos értekezlet volt. Korányi pénzügyminiszter és Kiss közélelmezési miniszter ültek össze, hogy a gabona árának ujabb megállapításáról tárgyaljanak. Vass nem zárkózott el a gabona árának felemelése\\ etil, ragaszkodott azonban ahhoz^.ho\'gy az olcsóbb fajta liszt ára megmaradjon.
A földreform.
Előreláthatólag csütörtökön kezdődik meg a földreform tárgyalása. Kétségtelen, hogy a kisgazdapárt balszárnyán kívül a keresztényszociallstapárt agrár érzelmű tagjai Is lényeges változtatásokat óhajtanak a javaslaton.
A ratifikálás.
A földreform vitáját azonban nem befolyásolja a béke ratifikálásáról szóló törvényjavaslat, soronklvúli tárgyalása, amelyet Idejekorán fognak elintézni.
A külügyi bizottság egyébként ma tárgyalta a javaslatot. Hirek vannak, amelyek tudni vélik, hogy a kormány e két javaslat elfogadása után befejezettnek tekinti munkásságát és ujjáalakul. Ez a hír azonban nem talál megerősítésre. Nem felel meg a valóságnak az sem, hogy a közigazgatási javaslat tárgyalása az alkotmányrevizló Idejére marad el. A törvényhatóságok reformjáról szóló javaslatot még okvetlenül ez évben letó alá hozza a Ház. A tisztujltások novemberben, illetve decemberben szintén elmaradnak. de a jövő év elején okvetlenül meg-" tartják őket.
A kormányzópárt csütörtök esti értekezletén foglalkozik a termésrcndélet kérdésével és ezt megelőzőleg a kormány minisztertanácsot tart.
A román ezredes inzul álói a hadbíróság előtt.
Budapest, nov. 2. Ma kezdte tárgyalni a budapesti hadosztálybiróság P. Jánossy Sándor t. főhadnagynak és Miskotczy László hadnagynak, két elkeseredett székely tisztnek az ügyét, akik szűkebb hazájuk elnyomói iránt érzett haragjukban behatoltak Papcscu ezredesnek, a budapesti román misszió vezetőjének a szobájába és az ezredest tettleg inzultálták. A mai. tárgyaláson Jinossy főhadnagy megható szavakkal íesUtte le hazájából száműzött szomorú sorsát és elmondotta, mint gyilkolták le orvul a román megszállók testvérbátyját. Az incidens előtt a Metropol szálló halljában meglátta a Popeseu nevet, ez annyira felbőszítette, hogy úrrá lett rajta az indulat, felrohant az emeletre, kopogtatott az ezredes ajtaján s amikor az" beszélgetés közben gyalázólag nyilatkozott a magyarságról — öklével a homlokára sújtott. — Mis-kolczy hadnagy csak szemtanuja volt az esetnek. Több tanút hallgattak még ki, majd a tárgyalást felfüggesztették.
Rémhírek a pénzről és a vagyonadóról.
Budapest, nov. 2. A M. T. 1. jelenti: A kormány pénzügyi tevékenysége felől tegnap hamis hirek terjedtek cl. Egyesek azt álli-tották, hogy nagyobb állami financiális műveletet hajlott végre a kormány, más verzió pedig célzatosan azt a hamis hirt terjesztette cl, mintha a legközelebbi 24, vagy 48 órán belül a kormány életbeléptéd a vagyonadót cs arra előleget fog bekövetelni.
Korányi pénzügyminiszter c hírekkel szemben a sajtó képviselő előtt a következőkép nyilatkozott:
— Teljesen kizárt dolog, hogy egy másik lebélyegzést határozzon cl a kormány, amellyel a közönséget érintő hátrány egyedül a pénzt terhelje. Az egészet felelőtlen emberek találták ki és ők is terjesztették a tőzsdei hausse spekuláció érdekében.
Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország: mennyország!
Mindenszentek napja a temetőben.
November hónap szokatlanul fagyos szele zörgette a temető lesárgult faleveleit, s a holtak csendes birodalma mégis a járó-kelők zsibongá.sától elevenedett meg. -- Más években fényözönben úszott a temető, ma betegen pislogtak a sirok lámpái s csak gyéren lobogott fel egy-egy gyertya. Máskor őszirózsa koszorúk alatt roskadoztak a keresztek, ma egy-sgy zöldág, vagv papifosvirág koszorú diszitette csak a hantokat. De a kegyelet mégis kihozott mindenkit s az elmúlás birodalma most még százszorta^szomorubb és szívfacsaróbb volt, mint máskor. Százszor s ezerszer szívfacsaróbb volt, mert pár rövid év alatt csaknem még-cgyszer akkora lett a temető. Egyforma faragású keresztek száza és száza sorakozik egymásmellé . . . igazodnak, némán állnak . . . friss katonasirok. Az idő még nem döntötte be az oldalukat s a kereszteket sem vonta még be az idő mohos patitinája. — Ezernél több sir sorakozik itt csendben, békéjsen egymásmellé, pedig az egyikben Kovács lános, a másikban Piacsek Svetkó, a harmadikban egy olasz, a következőben orosz stb. stb. nyugszik. <jk már megpékéltek, csak mi ünneplők nem békélünk meg soha s gyűlölködésünkkel, egymás-maráriával visszük az. országot lassan, de
biztosan halottak napjába.
*
A bakónaki hősök sirját és a katonai sírokat megkoszorúzta a Move, a Területvédő Liga, az Ébredő Magyarok Egyesülete és a Keresztény Szociális Egyesület. A bakónaki hősök sirjánál Rédiger Ödön tartott kegyeletes beszédet a nagyszámban megjelent gyászközönség előtt.. Ekkor már felvonult a főgimnázium ifjusaga is Eberhardt Béla igazgató és a tarian kar vezetésével a katonasirok melle s az intézet méltókép lerótta kegyeletét. Lányi VIII. o. tanuló beszédet tartott, majd szavalat és énekszámokkal befejeződött az ifjúság gyászünnepelye. Négy óra felé egy darutollas dtsz-szádat vonult ki Bugsch ezredes es a tisztikarral a bajtársak sírjához, bgy Szentferencrendi barát szonokolt es imát mondott a katonasirok felett. A szürkület beáltával az 1000-nél tobb katonasirt gyertyákkal világitották ki. Meg kell itt említenünk, hogy a sírok feldiszitésé s azok bámulatos szép rendbetartása dr. Szekeres józsefne
_2_;___
nemes lelkének s fáradságot nem ismerő buzgalmának az eredménye. Segítő keze pedig mint minden önzetlen tettben, ugy a katonasirok fel-diszilésében is Mair Gréti volt. Dr. \' Szekeres Józs^fnének, aki soha nem az elismerésért, nem a babérokért, hanem egyedül nemes lelkének kényszerénél fogva dolgozik, ezúton mondunk mi, az elhagyott katonasirok hozzátartozóinak nevében köszönetet.
Akiskanizsai temetőben a kommün mártírjának sírjánál ár. Hegedűs György nemzetgyüléii képviselő tartott izzó hangú beszédet, amelyben a mártír sírjánál tétetett kemény esküt a jelenlévőkkel, hogy minden gondolatuk és cselekedetük végpontjában az irredentizmus legyen.
Séta a kanizsai tometőben.
Évente hazajövök kedves szülővárosomba, figyelem fejlődését, gyönyörűséggel tölti el lelkemet ha ott ujat és szépet találok. Több mint husz éve, hogy elkerültem hazulról, azóta uj generációk nőttek. Az én régi kis növendékeimből apák, anyák lettek. A kicsinyek megnőttek, a nagyok megöregedtek, az öregek elmentek — fáradtak voltak, pihenni ,tértek . . . Megöregedtek, elmentek — nemsokára több lesz az ismerősöm l$int a temetőben, mint bent a városban, ezért szeretem a kanizsai temetőt. Elsétálok ottan, felkeresem az ismerős sirokat, képzeletem visszaszáll a múltba — megállok a vég kapuja előtt. Elolvasom a sírkereszten az ismerős nevet, próbálok visszaemlékezni a haja színére, a szeme vágására, a hangja ze: néjére, a mosolyára és mert ugy szeretem az emberi kacajt, legjobban visszaemlékezem a kacagására. Emlékezem egy-egy derűs jelenetre s innen van, hogy az ismerős siroknál néha elmosolyodom ahelyett, hogy sírnék.
Illik, hogy elsőnek látogassam meg kedves tanáromat, Hajgató Sándort, a poéta lelkű, tüzes, szavú, honszerelmes, vidám embert, akinek a padban a jobb szomszédom csacsogó karics, a balszomszédom pippancs, az előttem ülő \'napraforgó, a mögöttem ülő Petrus — Petra volt és így tovább. Ha nevetésre inspirált valami bennünkot, ő kacagott a legjobban; hogy nála szekundát fogott volna valaki, arra nem emlékezem. Láttam őt betegen is, akkor egy ideál omlott össze bennem, de erre nem akarok emlékezni .. . . Hajgató Sándor sírjánál emlékezem meg Rózsavölgyi Antalról, a professzor úrról, igy hívtuk már akkor, amikor még azt sem tudtuk mit jelent e szó. Öreg, inkább német mint magyar ur volt és magyar történelmet tanított, azután német nyelvtant és éneket. Magyar történelmet tanított, ő azonban a ragozd meg helyett állandóan ragaszd meg-tt mondott, mi természetesen igen jól elmulattunk és énekelni is égészen jól tudtunk . . . Megemlékeztem Pichlcr Pál katekétánkról, akinek harsogó nevetésétől viszhangzott a folyosó a szünkőzök alatt, amikor mi az ablakmélyedésekben jóizüen tízóraiztunk, akit, amikor mosolygó arccal bejött az osztályunkba, mindig igy kértünk: Tisztelendő ur meséljen. — Nem mese ez gyerekek, hanem bibliai magyarázat — mondta ő. De hiába, az csak mesébe illő volt. Csoda volt, ahogy ő magyarázni szokott a gyermeki léleknek. Nagy erős ember volt és oly tragikusan, vérmérgezéssel egypár nap
_ZALAI KÖZLÖNY_
alatt végzett vele a halál. Megállok az iskola réme, a szclid lelkű, galamb nézésű Nusecz József sírja előtt. Szegény, jó öreg bácsi talán öt méter magas is megvolt, a szeme örökké vérbe borulva minden vizsgán jelen volt, sokszor évközben is be-bejött, oda ült a katedrára. Ó kérdezett, mi feleltünk, soha senkit nem bántott és mégis féltünk tőle, csak azért, mert ő volt az iskolaszékj_aI-elnök.
„ Serdülő korom kedves emléke a kemény ovó házaspár, az egyetlen férfióvó, azaz óvóbácsi. Nála több ambícióval, tehetséggel és szeretettel nem működött senki ezen a pályán, őt is, feleségét is életük virágában gégerák pusztította el — mondhatnám a kötelesség halottjai lettek.
Hozzájuk közel egy másik óvónő a szép, a kedves, a jókedvű minden tréfára kapható Bánutay Matild — Bcreczkyné. Csupa élet, elevenség, kacagás, szellemesség — a gyerekek között a legnagyobb gyerek — tánc, nóta, ez volt a Matild . . . Fölkeresem Bátorfy Lajost, a „Zalai Közlöny" egykori szerkesztőjét, jókedvű -magyaros, okos öreg ur. ^Sokszor bementem Rfajditsék könyv- és papirkereskedésébe, mindig ott ült a szerkesztőségi asztalnál, hosszú pipaszár a szájában, ujsághalmaz között, mindaféle költő, szegényen halt meg, de nagy becsülésben.
\' — Az öreg Vajdits József, ff kölcsönkönyvtár őre és tulajdonosa fontoskodó arcát látom ma is, amint keres, kutat, mi meg szorongva nézzük vajon megtalálja-e a két könyvet ? Sokszor hogy dobogott a szivem aggodalmamban egy-egy jó könyv után, amely örökösen utón volt, az első kötetet mar fél éve elolvastam és a következőt sehogy sem birtam meghapni. Hordtuk a ba-cillusí, a torokgyikot, a vörhenyt, a bárányhimlőt nagyban és kicsinyben, mert ugyan ki gondolt akkor a könyvek dezinficiálására. Elsétálok sok ismerős sir előtt, mindenikről más-más jut az eszembe és megbékélek: „Reviviscemus". Sok az uj sirhalom a temető végében, "oda azonban nem megyek, erőszakosan kikerülöm azt a helyet, szörnyű dolog a háború, nem szeretek vele foglalkozni. Meg maradok a szép fasorban, nemsokára Össze érnek a a lombok és akkor ez lesz a legszebb utja a temetőnek. Itt is van ismerős Csillag Károly, aki tragikus halála előtt egypár héttel szilva lekvárral kedveskedett nekünk jó étvágyat és jó mutatást kivánt hozzá ... a lekvár még clsem fogyott minálunk és a gyászjelentése már megérkezett hozzánk . . . Lejebb sétálva elérkezem a kriptasor végére Vécscy Zsigmond akkori polgármesterhez. Csodálatos az emlékezés, s mintha újra látnám szép, fiatal alakját diszmagyarban. Ő rajta láttam életemben elóször díszmagyart.
Megállok a hősök sírjánál utamban visz-szafelé. Egy mementó, borzalom, iszonyat, háróm kereszt a magasba mutat és bosszúért kiállt . . . három ujj esküre emelkedik: „Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy Isteni örök igaziágban, Hiszek Magyarország feltámadásában. Amen".
Haspclné-Balázsy Lujza.
TŐZSDE,
Budapoat, nov. 2.
Valutapiac:
Napóleon 1400—1510—1450, Font 168—1700, Uva 570, Dollár 473—182, Francia frank TO0—3300, Ungyel markit 163--I53, Márka 630—027, J.ira 1750—1725 Oxxtrnk korona 108-IOí1/,, Rubel 378—360, l.ci 810--832, Szokol 575—505, Svájci fraolc 0800, Holan.l forint 105. \\
_ 1920. november 3.
Hírek.
— Zrínyi születés napja nemzeti Ünnepnap. A nemzetgyűlés elé a közel jövőben indítványt terjesztenek elő, hogy minden év május elsejét Zrínyi Miklós születésének évfordulóját,.hivatalos nemzeti ünneppé avassák. Az indifványt minden oldalról pártfogolják. Zrínyi Miklóst dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő fogja méltatni a Ház előtt zalamegyei, illetőleg murakőzi vonatkozásaiban.
— A vonatok ffltése. A Máv. igazgatósága tudvalevőleg ugy\' intézkedett, hogy november elsejétől fűtsék a vonatokat. Ez intézkedésre az idei szokatlan hideg késztette az igazgatóságot. Tudniillik még békében is az volt a szokás, hogy október 15-től november 15 ig csak feltétebs volt a fűtés. A vonatok teljes fűtéséhez szükséges gőzfejlesztő kazánkocsik üzemképes állapotba való helyezését azonban még nem fejezték be mind. Ekként akadálya van annak, hogy november elsejétől az összes fővonalakon megkezdhessék a vonatoknak teljes hosszában való fűtését. A fűtött vonatokhoz tehát előreláthatólag kevés rémé-\' nyünk lehet a közeljövőben. Minket kanizsaiakat különben elsősorban a Délivasut érdekel s innen még semmi, még csak meleg hir sem hallszik a vonatok fűtéséről.
— Az erőszakos béke szentesítéséről szóié torvényjavaslat cknei „Törvényjavaslat az Északamerikai Egyesült-Államokkal, \'a Brit Birodalommal, Franciaországgal, Olaszországgal és Japánnal, továbbá Belgiummal, Kinával, Kubával, Görögországgal, Nikaroguával, Panamával, Lengyelországgal, Portugáliával, Romániával, a Szerb-Horvát-Szlovén állammal, Sziáminál és Cseh-Szlovák-országgal 1920. évi junius hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezésérői"
— Földgáz és melegvizforrások a Hortobágyon. Mint ismeretes, a Hortobágyon évek óta tartanak már a geologiai kutatások. Az első eredmények rendkívül biztatóak voltak, ugy hogy a magyar földgázkutató részvénytársaság nagyszerű berendezésekkel folytatta a föld mélyében rejlő kincsek feltárását. A hatalmas munka még nem ért véget, de most már jelentős eredményhez vezetett. A kutatások során 40 fokos melegvizforrásra bukkantak. A Hor-tobágynak ugyanazon a részén a földgázforrás is előtört, de még nerp olyan terjedelmű, hogy azt még most kihasználni lehessen. A kutatások nagy reményekkel biztatnak s a munka teljes-erővel folyik tovább. Valószínű, hogy a közeli idők a földgázforrások teljes föltárását fogják eredményezni.
Betörés. Mind gyakrabban történik feljelentés a rendőrségen betörések miatt. Valószínűleg egy jólszervezett betörőbanda veszélyezteti a város üzleteit. Nemrég törtek be a Strem és Klein-féle üzletbe s alig pár napra rá Nóvák Vincéné Deák-téri cipőüzletét rabolták ki. Hétfőre virradóra mintegy 20 pár cipőt, nagymennyiségű talp- és felsőbőrt loptak cl. A betörést a kapu alatti vasrácsos ablakon keresztül követték el, ahol szinte érthetetlen, hogy tudtak behatolni. Novákné-nak a kára meghaladja a 40—50 ezer koronát. Igen szorgalmas iparos asszony, aki két gyermekét tartja keresetéből. Az ura orosz fogságban meghalt. Remélhetőleg azonban ez a súlyos csapás a tettesek kézrekerülése esetén el háramlik felőle.
1920. november 3.

Zalai közlöny
— Tiz évre itélt kommunista. Megírtuk annakidején, hogy egy jólszervezett kommunista társaság röpcédulákkal akarta elárasztani a Dunántult. Buváry Dezső nagykanizsai lakatossegédet aki a társaságnak egyik aktiv tagjap volt, a bíróság 10 évi fegyházra Ítélte.
— Öngyilkos akart lenni. LUb Oszkár tehetséges fiatalember hétfőn délután a sétatéren öngyilkossági kísérletet követett eí. Csak könnyebb sérüléseket szenvedett s most a lakásán ápolják.
— Felk«5r«tn©k a Nyukosz női tagjai, hogy a női választmány megalakítása céljából f. hó 6-án délután 6 órakor a városház kis tanácstermében megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
_ Nem tényleges tisztek, tisztjelöltek és katonaállásuak igazolási kérvényének .benyújtása. A katonai körletparancsnokság felszólítja mindazon nem tényleges tiszteket, akik igazolásukat ezidéig még nem kérték, hogy kérvényüket haladéktalanul, legkésőbb azonban november hó végiig a tartózkodási helyüknél fogva illetékes szombathelyi katonai körletparancsnokság igazoló bizottságához (lovassági laktanya) nyújtsák be és egyben lakhelyüket is jelent-ség. Azok, akik valamely polgári hatóság (egyesület, testület) által már igazolva lettek és ezt elfogadhatóan bizonyító iratukat hite les másolatban kérvényükhöz csatolják, illetve ha kérvényüket már beterjesztették, akkor igazoló iratukat hiteles másolatban utólagosan terjesszék be a fentebb megjelölt katonai körletparancsnokság igazoló bizottságához (lovassági iafctanya) és egyúttal lakhelyüket
is jelentsék.
— A korona áreséséhez. Sok szo
esik mostanában a koronának — és pedig ugy a magyar, mint az osztrák koronának — nagy áreséséről, mely a külföldi pénzpiac mértékadó helyein, de különösen Zürichben lapasztalható. Az esést, amely már zuhanásnak is beillenék, ha nem mesterségesen előidézett manőver volna, sokféleképen magyarázzák, pedig hát nem is kell hozzád.sok magyarázat. Az egész semmi más, mint \\ kommunista érzelmű zsidóság aknamunkája a nemzeti és keresztény nyomdokokon haladó Magyarország ellen. Hogy ez tényleg igy\' van, mutatja az osztrák korona esésc/is, amely azóta rohamos, hogy a zsidó vezetés alatt álló félkommunista osztrák szociáldemokrácia vereséget szenvedett a- válaszig sokon. Most már az osztrák korona is követi a magyart, mert igy kivánja a zsidó morál. Az osztrák koronának zürichi esését más oldalról azzal próbálják magyarázni, hogy az amerikaiak, akiknek osztrák koronájuk volt, hirtelenében tömeges eladásokat eszközöltek. Erre vonatkozólag Rubinek miniszter a következő nyilatkozatot tette: Semmiféle hatása sincs annak, akár jegyzik a koronát, akár nem. Ugyanis hamis a jegyzés, ameny-nyiben nem felel meg a korona vásárló ere jének. Az olcsó jegyzés oka, hogy Zürichben senki nem vásárol koronát s természetes, hogy ilyenkor a jegyzés i% alacsonyra száll A hamis jegyzést legfényesebben igazolja az; hogy mi 91 koronáért vehetünk 100 osztrák koronát és a magyar korona ennek dacára fél centimessel olcsóbban jegyeztetik. Popovics Sándor volt pénzügyminiszter a következőleg nyilatkozott: Tudnunk kellene a hír valódiságáról, valamint arról is, hogy mi lehet az oka ennek a ténynek. Ha igaz is a hir, az a magyar koronára nem lehet hatással, mert
hiszen ma már más az osztrák korona, mint a magyar, bár sokan nem ismerik a kettő közti különbséget.
— Közalkalmazottak beszerzési csoportjának közleménye. Felhivjuk ugy ári, mint katonai nyugdíjasokat, hogy kedvezményes ellátási jegyükkel Nagy Ferenc urnái (törvényszék, bolthelyiség) a következő napokon kell befizetniük: f. hó 5-én és 6-án egész nap a polgári nyugdijasok, 7-én délelőtt pedig a katonai.nyugdíjasok. Az árut pedig a következó napokon kell átvenniök: 8-án délelőtt 1—35 számig, délután 36—85 számig, 9-én délelőtt 86—120 számig, délután 12Jr—170 számig, 10-én délelőtt 171—205 számig délután 205 számon felüliek. 11-én reggel a katonai nyugdíjasok s ugyancsak
11-én délelőtt a pacs$i járási közalkalmazottak. — Zsiroaztás polgári nyugdijasoknak
12-én délelőtt 1—90 számig, délután 91—180 számig, 13-án délelőtt 180. felüliek. — A megállapított sorrend pontosan betartandó, s utólagos jelentkezés figyelembe nem vétetik. — Egyben felhivjuk azon nyugdijasokat, akik fajegygyel rendelkeznek, hogy a befizetésnél azt is adják be. Elnökség,
— Eljegyzés. Csákány Annuskát eljegyezte Szántó Gyula postafelügyelö. (Minden külön értesítés helyett.)
—• Gyászrovat. Vasárnap d. u. 4 órakor volt a hirtelen elhalt Kercza József, a zalai gyalogezred tiszthelyettesének temetése. A zordon, hideg szél dacára is nagy tömeg jelent meg a temetésen, ho\'gy kifejezze részvétét az elhunyt családjának. A temetésen testületileg vett részt az ezred tiszti- és altisztikara Bobest Mátyás alezredes vezetése alatt, a Kath. Legényegylet tagjai és igen sokan a jóísmerősök és barátok köréből. A beszentclést Lantos Angelicus h. plébános végezte teljes segédlettel. A szertartás-után a katonazenekar gyászzenéje mellett sirjához kisérték, ahol is a végső áldás és a katonaság disztüze után elföldelték.
— Őszi gabona termesztésének előmozdítása. A Budapesti Közlöny folyó évi szeptember hó 23-iki számában jelent meg a m. kir. foldmivelésügyi miniszternek az őszi gabona termesztésének előmozdítása tárgyában 110801. sz. alatt kiadott rendelete, amely a közellátás biztosítása és a szabad forgalom lehetővé tétele érdekében szüksé-gesnel^mondja ki azt, hogy a gazdák szántóföldjük legalább negyed részén őszi gabonát termeljenek. Amely gazda ezt nem teszi, attól, ha requirálásra a jövő évben is szükség lenne., a gabona magasabb kulcs szerint fog reojíiráítaTni, mezőgazdasági üzemanyagot peaíg a földmivelcsügyi minisztérium ily gazdák részére egyáltalán nem fog kiutalni. Viszont qz a gazda, aki szántóföldjének negyedrészét meghaladó területen termel őszi gabonát, a jövő évi termésének ezen többletét minden körülmények között szabad forgalomban fogja értékesíttetni.
— Vaterlandlscher Volkskalender. Megjelenik november hó közepén díszes borítékban, főméltósága a kormányzó ur művészileg kidolgozott fényképével, 10 ivre terjedő, az egész magyar—németséget érdeklő tartalommal és számos képpel. A naptár olcsóbb lesz bármely más német silány, osztrák naptárnál, mert a kiadó nem haszonra dolgozik, mint az osztrákok. Várja tehát meg németajkú hazafias polgárságunk ennek megjelenését, ne vegyen silány munkát, — nézze majd meg és akkor csak ezt fogja megvenni.
— Haláleset. Krausz Vilmos, a Kis-faludi és Krausz-cég beltagja Budapesten meghalt. ■
Vásár. Nagykanizsa ^város hely-pér.zkezelősége közli: Folyó hó3-án (szerdán) marha- ,és sertésvásárral egybekapcsolt hetivásár lesz.
(x) Stamböl hercegnője a címe annak a mesés filmregénynek, melyet a Világmozgó ma szerdán és holnap csütörtökön mutat be. A felvételek az Aranyszarv öblénél (Konstantinápolyban) eszközöltettek.
(x) Értesítés. A nagykanizsai Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezetnél folyó hó 16-iki belépéssel egy a rőfös és rövidáru szakmában kellően járta* (elsŐ)segéd alkalmazást nyerhet. — Ajánlatok az igazgatósághoz cimezve az üzlethelyiségben adhatók be.
(x) Parásna pénz (A szellemi prostitúció) cimü izgalmas irányfilmet mutatja bé az Uránia. Ezt a kiváló kulturfilmet csakis felnőttek nézhetik meg. Az előadások ezentúl hétköznapokon 6 és 8 órakor kezdődnek.
Szerkesztői üzenet.
Szegedi Mihály. Ajánljuk, hogy idejét ne pocsékolja ilyen szörnyűségek Írására. — Azokon a bizonyos „hideg éjszakákon" jobban tenné, ha nyugodtan aludna, semhogy a „pénzről" legyenek ilyen reminiszenoiái s még le is irja őket. Ne.irjon kérem. Még azt sem tudjuk ajánlani, hogy gyakorolja magát. Egyedüli tanácsunk az lehet, hogy olvasson — hisz úgyis, olyan sokan írnak ma s oly kevesen olvasnak. Kéziratát, ha akarja visszaadjuk.
A mai nemzetgyűlés.
A nemzetgyűlés mai ülésének napirendjén indítványok megokolása és interpellációk szerepelnek. Előzetes elnöki enunclácló történik Erekynek Korányi ellen tett k jelentései ügyében, amihez a házszabályok magyarázata cimén több felszólalás fog elhangzani.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 2. A magyar korona állása ma Zürichben 1*30 szantim.
Apró hirdetések.
E*y olpiwgéd falvétstlte Tolcky-tit 65. s*.
Eyy jókorban levő swSnijcbéléses télikabát cla<J«. Honvéd-utca 2. síim.__1704
Alkalmi vétől. Egy finom hálósxobabutor jwtn-nyos áron claJó. Kölcsoy-ulcn 19. s»>m._1680
Uó70b plorinlf a város bármely\'részé-rlíUdK aldUUR ben. 3—4 szobás családi házak, emeletes házak. — 1—2 holdas jól termő szőlők. — 5 holdtól 150 holdig prima földből álló birtokok szép lakó és gazdasági épületekkel a lcgjutányosabban azonnal eladók. — Kískanizsán nagy kerttel házak. — Üzletek, vendéglőbérlst átadó.
Szigriszt László ingatlanforg. iroda
Zrinyi Mikl6*-utoa 33. %x. I. «m. T«Xafon 28S.
JMenyaöözotiyok- éö vőlegényck figyelmébe!
MUlótt MaykípfelvéUlt késtitUtnok, Üssék me&ukinUni a logujabb j«K>\'«sp« k«p«Vből alakított kirakataimat.
Halász Sándor Jt
Nagykanizsa, Kazinczy-u. XI,, íölJsxint A műterem egé»* Ulon kcllameien Ifitvc B»tl folvétclok TlUanyKnjr mellett k<»»01nck I
szőlők és egyéb birtokok eladását és vételét a legelőnyösebben közvetíti a 20 év óta fennálló
ACZd
IGNÁC j>ínil:5\'\'?5.n.
------------- „nforgratroi irodája —
Fő-ut 8. sz. TörvényszékiIcg bejegyzett cég.
3 ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 13.
A Kisfaludi és Krausz cég
személyzete mely fájdülonimal tudatja, hogy szerelett főnökük
Krausz Vilmos ur
folyó hó 31-én Budapesten elhunyt.
A megboldogultban nemcsak főnökünket, hanem jóságos, gondoskodó támaszunkat és jó barátunkat vesztettük el.
Nagykanizsa, 1920. nov. 2.
Szeretettel őrizzük emlékéti
00QOO0OO00OO0OOOO
VILÁGNagymozsr6 *i\'°h<:t
Szarvuft-szálloda. ~
0 ============
0 Szerdán és csütörtökön
| Stambul
hercegnője
(Stambul rizsája)
szerelmi regínj- 5 fek-onrlsban
BlSadúok kezdető héuúinap 7 í* ö őrekor. Vajir- it üanepnipovon 3, S. 7 ét 9 ónkor.
QOQOQ&QQ&OOOQQQt
özv. Krausz VHmosné született Schlcsingci O\'k^ n Sftjár, valamint Stefi ke kisleányuk és az összes rokonság nevében mély fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy hőn szereUtt férje, \'a legszeretőbb apa, fiu és rokon
Krausz Vilmos ur
október hó 31-ón délelőtt 8 órakor életének 39 ik, boldog házasságának* 10-ik évében hosszas szenvedés Után Budapesten elhunyt.
Drága tetemeit f. hó 3án, szerdán délután fél 4 órakor helyezzük örök nyugalomra a nagykanizsai izr. temető halottas házából.
Nagykanizsa, 1920. november 2. Nyugodjék békében!
S
Diót, tojást, babot
§0KT mézet, mákot, zabot élő- és leölt sertéseket
minden mennyiségben készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi árun vásárol a
Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Csengery-ut 6. «z.
TeteíOíi 59. Távirati cím: Transdanubla.
Kisfaludi Gyula mély fájdalommal tudatja, hogy üzlettársa, szívvel-lélekkel benső osztályos társa
Krausz Vilmos ur
a Kisfaludi és Krausz cég beltagja
október hó 31-cn Budapesten elhunyt.
Egyénisége, szerető jó szive, puritánsága összeforrasztott vele és emléke szivemben űrökké él.
Nyugodjék békében!
Nagykanizsa, 1920. :iov. 2.
KKKKKKK5SKKKKKKKKK |» URAH A mozgókép palota jjf
Roxjjonvl-utca Telefonszám 259.
X =™= X X K K K X K
Szerdán és csütörtökön Kizárólag felnőttek részére!
Parázna pénz
(A szelemi prostitúció I)
Irányfiim 6 felvonásban.
[•\'<S\\z«rcp!ó: Rcintiold Schüiu.«l és Conrid Weidt.
Dl Elóadisok kenete köznapon ti cs 3 t\'«rakor JJ Vaívlf. ét ünnepnapokon 3, 6, 7 és 0 értkor.
KMMS5XXMSSXSSXKXXKXS
ZALAI ES GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet
NAGYKANIZSÁN, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatali telefon
78

♦ ♦
Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Nyomdai telefon
117
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
OQ^QQQQQQQQQQC3QDQQ-Q
Nyomatott n laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában;
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 4. Csütörtök
269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Síerkcsztőség és kiadóhivatal: Fő-ut 13. bz. \' JnterurbatvlcUíon 7S. -
Megjelenlk mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
oímjotfly- Wpvi»e!4
FELELÓSSZERKESZTÓ:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
El<5íl*cté»l árak: Egí« évre 2S0 K. Félévre 140 K. Negyedévre 70 K. Egy hója 25 K. Egyes szám ára 1 K
Menekülnek Bécsből a magyar bolsevisták.
Bécs, november 3. Megbízható forrásból nyert értesülés szerint sok magyar kommunista szökve elhagyta az osztrák fővárost, mert a nemzetgyűlési választások eredménye után a keresztényszocialisták uralomra jutásától tartanak. A menekülő magyar kommunisták a Tótföld felé veszik utjukat.
Nemzetgyűlés.
Budapest, nov. 3. A nemzetgyűlés mai ülésén Windlschgrüiz Lajos herceg az ellene emelt vádak megvizsgálására parlamenti bizottság kiküldését kérte. Tasnádi Kovács József megokolta indítványát a lakáshivatal. áts?er-vczcse tárgyában. A lakáshivatal — úgymond
— a bíróság tekintélyét kompromittálja, nem is biró kezébe való e funkció, hanem a közigazgatási hatóság kezébe. A katonai lakásrekviráló hivatal igen gyakran antikarrirozza a lakáshivataj intézkedéseit és törvényellenes bekvártélyozásokat eszközöl. — Pallavicini György őrgrófnak az az inditványa, hogy a parlament épületén lévő magyar lobogót a gyász jeléül mindaddig bocsássák félárbocra, amig csak az ország integritása helyre nem állott. Teleki miniszterelnök hozzájárul az indítványhoz. Napirendre tűzik. Nagy János a munkáskérdésben beadott indítványát indokolja meg. A munkáskérdést — mondja — meg kell oldani, de nem félelemből, hanem baráti szereleiből.
Rakovszky elnök napirendi inditványt tesz ezután. A napirendi indítványhoz Hor-nyánszky Zoltán azt javasolja, hogy tűzzék ki holnapra Ereky indítványának a tárgyalását is. Teleki miniszterelnök a kormány álláspontját ismerteti és kijelenti, hogy a kormány minden tagja szolidáris a pénzügyminiszterrel. Azt hiszi, hogy a kereskedelemügyi miniszter felszólalása meg fogja világítani az interpelláló tévedését és rá fogja birni a Házat, hogy az inditványt ne tűzzék napirendre.
Rubinek kereskedelemügyi miniszter elmondja, hogy az illetékes körök bevonásával értekezletet tartottak arról, hogy a cukorgyárak milyen megtérítéseket kapnak. Amikor a pénzügyminiszter javaslata a kereskedelemügyi minisztériumba került, az ő osztálya azt javasolta, hogy vonják be a tanácskozásba az árvizsgáló bizottságot is, mivel a kereskedelemügyi minisztériumnak nem állanak ellenőrző adatok rendelkezésére. Ebez ő hozzájárult. Az árvizsgáló-bízottság, a> kereskedelmi és pénzügyminisztériumok, valamint a cukorközpont kiküldöttei bizottsággá alakultak, amely a hatvani cukorgyárba utazott és ott a helyszínén szemle utján tájékoztató árakat állapított meg. Ezeket az adatokat kapta meg Ereky is, aki ezek birtokában abban a tévedésben volt, hogy a hatvani ..éUkorgyár termelési költségei azonosak a többi cukorgyárak termelési költségeivel. Pedig ellenkezőleg a többi cukorgyárak termelési költségei között óriási különbségek vannak. A hatvani cukorgyár maga termeli a cukorrépa legnagyobb részét, szállítási költségek tehát nincsenek.
Vass közélelmezési miniszter felszólalása v után Ereky kijelenti, hogy a cukorkérdés Jelvetésével csak tisztázni akarta a helyzetet. Párbajjal ezt valóban nem lehet elintézni, mert a párbaj4elavult, buta intézmény. Engem
— mondja — személyes animozitás nem vezet a pénzügyminiszter úrral szemben, csak
aggodalmasnak találom az ő pénzügyi politikáját. Nem én használtam sértő kifejezéseket. Kéri ezután, hogy tűzzék holnap napirendre inditványát. A Ház a kérést nem teljesíti s az elnök napiredi indítványát fogadja el.
Rátérnek az interpellációkra.
Ereky Károly: Különösen Korányi pénzügyminisztersége alatt tapasztalható, mint sülyed naponta a valutánk. Ennek a rossz pénzügyi politika az oka. Meg kell újból állapitania, hogy a mi pénzügyi politikánk a nagytőkét szolgálja. Ez bizonyítja a bank-
t*egyek lebélyegzése és a miniszter azon intézkedése, amellyel a bankbetéteket felszabadította. Néhány nap múlva adatokkal felszerelve fog idejönni és be fogja bizonyítani, hogy a gabonakereskedelmet szabaddá lehet tenni. Beterjeszti interpellációját és kérdi a pénzügyminisztert, mit szándékozik tenni a valuta romlásának megakadályozására.
Korányi csak néhány megjegyzést tesz az interpellációra. A sokat emlegetett zürichi árfolyam absurd árfolyam. A koronának a vásárló ereje nagyobb, mint amennyit Zürichben jegyeznek. A korona alacsony árfolyamának egyik fontos oka, hogy nem vagyunk belekapcsolódva a nemzetközi forgalomba. Ezért rosszabb a helyzetünk, mint a többi államoknak. Az államjegyek kibocsájtására ö 1s gondolt, de a bojkott miatt nem lehetett ezeket behozni az országba. Bejelentheti, hogy már a legközelebbi jövőben módjában lesz a nemzetgyűlésnek az államjegyek kibocsájtásával foglalkoznia. Absolute valótlan, hogy bármilyen lebélyegzés ^készülne, vagy hogy a pénz becserélésével kapcsolatosan a polgárság bármilyen károsodást szenvedne. A nagy vagyonadó elkerülhetetlen, erről rövidesen javaslatot terjeszt a Ház elé.
Dvorcsák Győző a cseh atrocitások ügyében interpellál. Csáky külügyminiszter válasza után Balla Aladár jelenti be, hogy egy német lap értesülése szerint Weisskirchner budapesti utja sikerrel járt és már a legközelebbi jövőben nagymennyiségű főzeléket, szarvasmarhát és 100 xvaggon főzőlisztet fogunk szállítani Ausztriába. Erélyesen tiltakozik az ellen, hogy Ausztriának egy kiló lisztet is szállítsunk. Beterjeszti interpellációját és kérdi, igaz-e, hogy a kormány egy tagja Ausztriának élelmi-cikkekkel való ellátásáról ujabban tárgyalásokat folytatott és ha igen, hajlandó-e erről informálni a Házat.
Ajf ülés vége: fé| 4 órakor.
A ratifikálás ügye.
Budapest, nov. 3. A külügyi bizottság jelentését a ratifikálásról szóló javaslatról előadó híján Andrássy Gyula gróf bizottsági ■ elnök fogalmazza és írja alá. A ratifikálás ellen a Fricdrich párt cles harcot hirdet. A vita során Apponui Albert gróf is felszólal és azzal fog érvelni, hogy mindent visszanyerhetünk, ha kulturfölényünket és konszolidációnkat igazoljuk az utódállamok felett.
Ítélet a román ezredes inzultálói ügyében,
Budapest, nov. 3. Popescu román ezredes bántalmazói ügyébén ma hozta meg a had-osztálybiróság az ítéletet, amely Jánossy Sándort három hónapi fogházzal büntette* Miskolczy Lászlót pedig felmentette.
A pozsonyi konferencia.
Bécs, november .3. Az antant jóvátételi bizottságától az az értesítés érkezett, hogy a pozsonyi konferencián, mely alkalmasint november második felében, vagy december elején lesz — csak a monarchia utódállamai vesznek részt, tehát — mint azt eleinte hitték — Németország, Olaszország és Svájo nem, Magyarország csak akkor vehet részt a konferencián, ha a magyar béke ratifikálva lesz. Ezen az értekezleten is, miként a brüssze-lin, nem fognak politizálni, hanem csak kereskedelmi és Közgazdasági kérdésekről tárgyalni.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 3. A magyar korona állása ma Zürichben 1\'30 szantim.
BCir ek.
— Nemzeti ünnep. Tegnapi számunkban már megírtuk, hogy a kormány Zrínyi Miklós a nagy költő, hadvezér és államférfi születés napját, május hó első vasárnapját nemzeti ünneppé akarja tenni. A tegnapi nemzetgyűlés tárgyalta a kormány javaslatát s el is fogadta. Ezentúl tehát Zrínyi Miklós-születés napja nemzeti ünnep, amit az iskolák s a hivatalos közegek tartoznak megünnepelni.
—.:■ Szabad Lyccum. Gáspár őrnagy vasárnap este befejezte nagyértéLü előadássorozatát, melyet a fizikai és szellemi fejlődésről tartott. Ma este uj 6* órai tanfolyam kezdődik, melyen Kováts Antai kegyesrendi főgimn. tanár a magyar irodalom legremekebb alkotásait fogja ismertetni. Felhívjuk olvasóink figyelmét ezekre az irodalmi előadásokra, melyek a magyar szellem diadalmas erejét és nagyrahivatottságát fogják hirdetni
— legnagyobb iróink legszebb müveinek bemutatásával. A vezetőség minden érdeklődőt szívesen lát az előadáson. Kezdete pontosan 6 órakor.
— Három napra megállnak a vonatok. A Délivasut állomásfőnöksége hivatalosan közli, hogy a szénhiány miatt 4-én, 5-én és 6-án, azaz csütörtökön, pénteken és szombaton a Délivasut vonaíairix szünetel a személyforgalom. E napokon a $alaton-ex-press vonatokat kivéve sem Nagykanizsára nem érkezik, sem Nagykanizsáról nem indul személyvonat.
— A főgimnázium cserkészünne-pélyének műsora a következőt 1.) induló. Előadja a katonai zenekar. — 2.) Kürtszó. Irta Sik S. Szavalja: Hajdú György VII. o. t.
— 3. Mit akar a cserkészet ? Beszéd, mondja Szűcs Imre, kegycsr. tanár. — 4. Mozgóképek bemutatása cserkészcsapatok felvonulásáról és életéről. — 5.) Nyári táborozásunk története (vetített kopekkel.) Felolvassa Bittera
4 ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 13.
Zoltán VIII. o. t. — 6.) Zeneszám. 7. Vad-cserkészek (Cscrkcsztörténct egy felvonásban.) Szereplő cscrkészfiuk: Almást L.,\' Billera Z., Csillogh K., Heinz F., Fodor L., Perger L. ; parasztfiuk: Pucher l, Gálos B. stb. — 8.) Carmen miserabile (Siralmas éhek.) Szavalja: Qogi/ary Béta IV. o t. — 9.) Cserkészinduló. Énekli a cserkészcsapat. — 10. Zeneszám. — Ülőhely 20 és 15 K, állóhely 8 K. Igen kérjük a t. közönséget, hogy tekintettel horribilis kiadásainkra (film, vclités,. felszerelés stb.) felülfizetésekkcl szíveskedjék a nemes célt elősegíteni. Felülfizetéseket a helybeli lapokban s a Főtitkárság „Cserkész" c. lapjában köszönettel nyugtázni fogjuk. ~ Előadás kezdete szombaton (6-án) délután 6 órakor a Polgári Egyletben. A terem fűtve lesz. A Rendezőség.
— A reformáció cmlékUnncpe és Tisza István emlékezete. A nagykanizsai ref. egyház a reformáció emlékünnepén október 31-én délelőtt nagy kegyelettel áldozott — halála évfordulója alkalmából — Tisza István gróf emlékének. A református imaházban tartott istentiszteleten megjelentek a hatóságok képviselői is. Délután félőt órai kezdettel a református nők csatlakozásával ujjáala^ult Protestáns Nőegylet az evangélikus templomban tartotta műsoros estélyét a teljes siker jegyében. A férfikar éneke (Erős várunk nekünkjaz Isten !) és Kádár Lajos ref. lelkész alkalmi imádsága után Kiss Klárika szavalta nagy hatással Gáspár István alkalmi ódáját, majd Petrik Dezső evang. egyházfelügyelő Wtott felolvasást az érdeklődést lebilincselően „A protestantizmus lényegéről, jelentőségéről és feladatairól". Azután Szendrey Piroska és Horváth Olivérné úrhölgyek — főreáliskolai T\\övendékck közreműködésével — énekelték quartettben szivhez szólván a „Gályarab lelkészek énekét". Lajpczig Edjth Kozma Andor költeményét „Az ördögűző\'lintá"-ról szavalta nagy tetszést aratva. Horváth Olivér evang. lelkész záró imája és a Hymnus eléneklése után azzal a közös óhajjal oszlott szét a templomot teljesen megtöltő közönség, hogy az újjáéledt Nőegyesület minél hamarabb adjon ismét találkozót a protestáns hitfelck-nek hasonló kedves szokásos estély rendezésével.
— Tandíjmentesség a hadláryák-
nak. A vallás és közoktatásügyi miniszter elrendelte, hogy azok a hadiárvák, akik vagyontalanságukat hitelesen igazolják, ha előmenetelük megfelel, a középiskolákban tandíjkedvezményben részesitendők.
— A nyugdíjasok drágftaagl segélye. Megírtuk már, hogy a nyugdijasok és a nyugbéresek f. év augusztus l-ig visz-szamenöleg drágasági segélyben részesülnek. A pénzügyminisztérium számkezeloségétől nyert értesülésünk szerint a segélyek a következők: 240 K-ig terjedő nyugdij után havonta 150 K, 201—3200 K-ig 200 K, 3201—4000 K-ig 250 K, 4001—5000 K-ig 300 K, 5001—6000 K-ig 350 K. 6001-8000 K-ig 400 K, 8Q01 koronán ielül 450 korona. Özvegyek gyermekeinek nevelési járuléka az anya drágasági segélyének gyermekenként egyötödével és szülőtlen árvaknak eszményi anyagi nyugdij kétötödével emelkedik drágasági segélyképen. Nyugbéresek drágasági segélye havonta 100 korona. A különbözetre
• tehát 4 hónapra vonatkozó nyugta november 10-ig a könyvecske kapcsán számfejtés végett beszolgáltatandó, mely esetben 15-én a kifizetés akadálytalanul meg fog történni. A nyugtákra bélyeg többé nem ragasztandó, a hatósági igazolás minden nyugtán elmaradhatatlan.
— ötven év óta nem volt ily korai hideg. A korai, szokatlan hideg az ország minden részén mélyre sülycsztctte a hőmérőt. Budapesten minusz 9 fokot, Szegeden pedig 10 fokot mutat a hőmérő. A meteorologiai intézet igazgatója ugy nyilatkozott, hogy 5Í) esztendő óta nem volt példa rá, hogy ilyen hideg időjárás következett volr.a be már októberben.
— Zavargások és ntcai harcok Romániában. A napokban a román politikai viszonyokat jól ismerő erdélyi ember érkezett Debrecenbe, aki az erdélyi állapotokról mondott jellemző dolgokat. A Romániában kitört zavargások sokkal nagyobb arányúak voltak, mint aminőknek a román
sajtóiroda feltűntette. Október 24-én Craljc-vóban, mely ipari város, a katonák és a munkásság közt összeütközés történt. Két napig tartott a harc, amelynek mindkét részről több száz ember esett áldozatul. A román munkássághoz csatlakozott az erdélyi munkásság is, akik azonban a követeléseiket megtoldották azzal, hogy a magyarnyuzó prefektusokat azonnal bocsássák el. Ezek után el lehet képzelni, hogy milyen állapotok vannak Romániában. Zavargások és utcai harcok napirenden vannak.
.— A vidéki színházak válsága. A nehéz megélhetési viszonyok miatt a vidéki szinészet soha nem élt oly válságos napokat, mint most. Szegeden Palágyi Lajos, Miskolcon Komjáthy János, Kecskeméten Bárdossy Pál igazgatók bukás előtt állanak. A debreceni Csokonay és Vigszinház szintén deficittel játszik. Kecskeméten a városi tanács a színtársulaton olykép akar segíteni, hogy eltörölték a vigalmi adót s a színház bérletét a minimálisra csökkentették.
— Az uj elnök. Az Egyesült Államok elnökének Hardingot, a republikánus párt jelöltjét választották meg. 360 republikánus szenátor tagadta meg, hogy Hardingot támogatni fogja. Az északi és nyugati államokból még nem érkezett ugyan jelentés, de ez már az eredményen nem változtathat.
— A galíciaiakat nem engedik be Galiciába. Pozsonyból jelentik: Zemplénmegyéből a kormány rendeletére ötszáz galíciai zsidót kiutasítottak. Az illetőket a galíciai határra vitték, azonban a határ-hatóságok megtagadták a szállítmány átvételét. Az amerikai zsidó testület kassai kirendeltsége közbenjárt a zsupánnál, hogy engedjék meg nekik, hogy továbbra is Csehországban maradhassanak. Az ügyben még folynak a tárgyalások.
— Miért szűnt meg a távlrófor-galom Romániával? Megírtuk, hogy a táviróforgalom Romániával és az általa megszállva tartott területekkel bizonytalan időre megszűnt. A forgalom szünetelésének oka az, hogy a romániai sztrájk már Erdélyre is átcsapott s így a táviratokat a román végállomások nem veszik át. — A sztrájk Erdélyben nagy arányokat ölt s a magyarok a saját céljaikra igyekeznek kiaknázni. Hir szerint az erdélyi- szociáldemokraták is a magyarsággal tartanak.
(x) Közellátási közlemények. Értesítjük a közönséget, hogy tűzifát legyelőre csakis azok részére utalhatunk, akik teljesen fa nélkül állnak, vagy legfeljebb néhány napra elégséges tüzelőanyaggal rendelkeznek. Mindazok, akjk hosszabb időre való készletük dacára már <most igénybe veszik a hatósági tűzifát, arra valóban jogosult, rendszerint szűkölködő családok elől vonják el az őket megillető tüzelőanyagot. Közegeink fel fogják kutatni azokat, akik lelketlen önzésükkel embertársaik szenvedését, nélkülözését növelik, meg-hosszabitják és a kihágási eljárás folyamntba-.tétele végett a rendőrségnek adják át. A köz érdekében jár cl az, aki az ijyen visszaéléseket tudomásunkra hozza. Közellálási Üzemek.
(x) Orvosi hir. Rendelésemet fül-, orr-, torok- és gégebetegek részére egyelőre beszüntettem; újbóli megkezdését hirdetni fogom. Dr. Bergcr Miklós, Sugár-ut 24.
(x) Harry Piel. a XX. század legzseniálisabb filmművésze a Barrc-Cirkusz vagy Harc az oroszlánokkal c. filmattrakcióban lép fel, melyet péntek, szombat és vasárnap mutat be a Világ-mozgó. 16 éven alóliaknak is engedélyezve. Előadások fél 6, 7 és 9 órakor.
Négrylaká.oo» korto* ház el&őó. N\'niy- műhely cx Inkáx elfoglalható. Nngykanit«n, Háthory-u 52. szám.
(x) Lélokidomár, Jókai legszebb müvét mutatja be péntek, szombat és vasárnap az Uránia. E remek magyar filmben Rajnai, Ma-kay Margit, Törzs Jenő, Z. Molnár, Szőreghy játszák a főszerepet. Az előadások ennél a darabnál fel 6, fél 8 és 9 órakor kezdődnek.
Egy clposzsogód folvótotlk Teleky-ut 05. sz.
TŐZSDE.
Badapoat, növ. 3.
VíOutapiao: Nnpolcon 1610—S0, Font 1710—25. I^ív.-i 590—ser, Dollár 4S0—104 V,, Franci.* fank 3250—50, Lengyel máik.* 162—144, Német márka 622—COS. I.cva 1750—S0, Osxtfák korona 10il/„ Rubel 3G7, l.ci 8\'J8, Siokol 580, Svájci frank 7R00. ilollanJ forint 115.
özv. Pauius Györgynó született Martinecz Rozália a saját, valamint testvérei és az összes rokonság nevé-, bén mély fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy hőn szeretett férje, a legjobb testvér és rokon
Paulus György
november hó 2-án este 5 órakor életének 54-ik, boldog házasságának 26-ik évében rövid szenvedés után az Úrban elhunyt.
Drága tetemeit f.-hó 4-én délután 3 órakor helyezzük örök nyugalomra a kiskanizsai családi sírboltba.
Kiskanizsa, 1920. november 3-án.
Nyugodjék békében!
ooaooaqpoeao
0 Naymozgó- UJI Sft Szanas-0 színház. = iíLflU szálloda.
Q 0
Szerdán és csütörtökön
Etámba! 8
hercegnője g
(Starabul rózsája) ©
Q szerelmi regíny 5 felvonásban. Q
0
0
Előadások kcxdcto koMiapofcoo 7 és 9 órakor. — JJ Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 0 órakor.
ÉRTESÍTJÜK
a nagyérdemű közönséget, Hogy
íjar husszékímket
teljesen újjáalakítva üzembe helyeztük és naponta ugy Kinizsi-utcai székünkben, mint piaci sátrunkban friss hus kerül kimérésre. Rendelésre a hust házhoz is szállítjuk. Tisztelettel : REIN ERNŐ FIAI.
VRANIA %
RczRonyl-uKa L tiíiu. — Telelőn 2M.
Szerdán és csütörtökön Jj Kizárólag felnőttek részérc 1 |J|
Parázna pénz |
(A szellemi prostitúció!) k*
Irány film C felvonásban. zj/t.
Főszereplő: KcinholJ Schünzcl ía Conrád WoiJt. JTí
Előadások kezdete köznapok 8 is 8 órakor. * Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 cs 9 órakor, ^
1
Diót, tojást, babot
mézet, mákot, zabot ^ élő- és leölt sertéseket j>
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Caengery-ut 6. Tolcíon 59. Távirati cini: Transdamibia.
Nyomatott n laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában;
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 5. Csütörtök
269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szervesítésig és kiadóhivatal: Fő-ut 13. %t. _ Intcruiban-tclefoa 78. ■ ■
Megjelenik mindig kom reggol
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
nomntgy. MpvittW
FELELÓSSZeRKESZTŐ: BODROGKÖZY ZOLTÁN
ElőliíOtiii árak: évre 2S0 K. Fílóvro 140 K. Ntgyri-ívre 70 K. Egy hóm 25 K. Egyes síwii ára 1 K.
A földreform a nemzetgyűlés előtt.
Zalamegye Gazdasági Egyesületének felirata.
Budapest, november 4. A nemzetgyűlés ma kezdte meg a földbirtokreform tárgyalását. A javaslat bizottsági jelentését Kenéz Béla előadó terjesztette a Ház elé.
Kenéz: Ha régóta nagy már az a mozgalom, amely a Ház helyes megoszlására irányul, nem volt még idő, amikor ez a mozgalom jogosultabb lett volna, mint napjainkban. A mi földbirtokpolitikánk adósa maradt a nemzeti gondolatnak. A földreform elsősorban szociális célokat szolgál és kapcsolatot keres a nép és a föld között. A nagybirtoknak nincs meg az a fölénye a kisbirtok felett, melyet neki tulajdonítanak, mert nem termelékenyebb és a kisbirtok számbeli fölényét nem döntheti meg. Statisztikai" adatokkal igazolja, hogy a kisbirtok sokkal jobban szolgálja a népesség szaporodását, amire most különösen szükség van, mert a meginduló nemzeti munka legfontosabb tényezője az emberi munka lesz. A középbirtokos osztály fenntartása is rendkívül fontos, mert ez az osztály összekötő kapocs az alsóbb és felsőbb néposztályok között. A javaslat nem szünteti meg a nagybirtokot. A javaslat meg is védi a nagybirtokot, mert ugy intézkedik, hogy az állam elsősorban szabadkézből, eladás utján megszerezhető birtokokat fogja felosztani.
A földbirtokreform pénzügyi részét fejtegetve kijelenti, hogy legfontosabb teendő c téren a mezőgazdasági hitel megszervezése. Nagyhatású beszédét azzal fejezte be, hogy bizonyára jobb és szebb lesz a magyar jövő, ha az egész nemzet egész lelkének hevülete áthatja a törvényhozást e javaslat tárgyalásánál. Az uj honfoglalás reményében a javaslatot általánosságban és részleteiben elfogadásra ajánlja. (Elénk helyeslés. Taps.)
Nagyatádi Szabó István földmivelésügyi miriftzter emelkedett ezután szólásra. A javaslatnak — mondotta — a nemzetgyűlésen alig van ellenzéke, mert mindenki átérti annak a szükségét, hogy ez a javaslat törvénnyé váljon, mégis vannak az országban olyanok, akik c javaslat ellen agitálnak. A legnagyobb energiával keresztül kell vinni a javaslatot és figyelni arra, hogy az életben is megvalósuljon, mert a házhelyek kihasitásáról szóló tör-
vénynél is láttuk, hogy egyesek akadályokat gördítettek a törvény elé.
Felolvasta ezután a Zalamegyei Gazdasági Egyesület feliratát, amelyben a Gazdasági Egyesület azt irja, hogy károsnak tartja a föld-birtokreformról szóló törvényjavaslatot és meg\' döbben azon, hogy akad kormány, mely ezért a javaslatért a felelősséget vállalni meri Az egyesület nem ismeri el azt a jogot, hogy ilyen módon bele lehessen nyúlni a magántulajdonba. (Felkiáltások: Fel kell oszlatni az egyesületet 1) Tudatlan és értelmetlen elemek — folytatja a miniszter — földosztással izgatják a népet. (Felkiáltások: Kik Írták alá a feliratot?)
Nagyatádi Szabó : Igaz, hogy egy másik nyilatkozatot is tett az egyesület, amikor azt irta, hogy a zalamegyei igénylőket helyezzék át más megyékbe. Ez azt jelenti, hogy azok az urak nem foglalkoztak á dologgal s nem ismerik a javaslatot. Ezt csak azért mondotta cl, hogy lássa a nemzetgyűlés, hogy milyen erők akarnak még ma is érvényesülni.
Rámutatott ezután a miniszter arra, hogy a javaslat komolyan kívánja a népet földhöz juttatni, azonban túlzásba nem lehet menni, nehogy később ismét vissza kelljen fordulni. Elsősorban azokra kell gondolni, akiknek még nincsen semmi birtokuk. Ez a javaslat nem a kisgazdaképviselők javát szolgálja. Az egyéni érdekek ki vannak belőle zárva. Ez a javaslat az egyéni vagyongyűjtés alapja és ezzel az ország vagyonának gyarapodása fog bekövetkezni.
Tarányi Ferenc zalai képviselő szólalt fel ezután és kijelentette, hogy a földmivelésügyi miniszter által felolvasott beadvány nem a Zalamegyei Gazdasági Egyesület véleményét tartalmazza, hanem egy háromtagú bizottságét és ő, mint az egyesület elnöke sürgős közgyűlést fog egybehivni, hogy ezt az ügyet tisztázzák Az egyesüíet tavaszi közgyűlésén helyesléssel vette tudomásul a földbirtok-reform javaslatot.
Nagyatádi Szabó erre megköszönte a felvilágosítást és kérte Tarányit, hogy tisztázzák az ügyei, mert ő attól sem riad vissza, hogy iluenhangu beadványok miatt az egyesületet feloszlassa.
Az ülés negyed 3 órakor <frt véget.
A cseh uralom alatt élő nemzetiségek szövetsége.
Prága, november 4. A felvidéki magyar újságodban felhívás jelent meg, amelynek, értelmében a magyar képviselők november 12-én megalakítják Karlsbadban . a szudéta népek ligáját. Ennek a szövetségnek az a célja, hogy a cseh köztársaságban élő idegen nemzetiségek jogaik védelmére egyesüljenek. A magyarságot felszólítja a felhívás, hogy az alakuló gyűlésre minden város és község küldje el képviselőit.
Az amerikai elnökválasztás jelentősége a németekre.
Newyork," nov. 4. A demokraták vezérei, amikor megtudták az elnökválasztás eredményét — annak a felfogásuknak adtak kifejezést, hogy ez a döntés egyet jelent az Egyesült Államok és Németország különbékéjével.
A béke ratifikálása.
Budapest, nov. 4. A kormányzópárt ma esti értekezletének fontos tárgya lesz a béke ratifikálásának az ügye. E kérdésben Birtha József -képviselő fog felszólalni, aki a békeszerződés ratifikálása elleni állásfoglalásról ivet is körözött. Birtha kérdést fog intézni a miniszterelnökhöz és a külügyminiszterhez, nyilatkozzanak, hogy a ratifikálás megtagadása micsoda következményekkel járhat. — Kérni fogja a kormányt, hogy hozza nyilvánosságra az erre vonatkozó jegyzékét vagy szóbeli értesülést, hogy a ratifikálás kitolása, vagy megtagadása esetén micsoda represszá-liákat és milyen katonai intézkedéseket helyezett az antant kilátásba.
Ujabb francia megszállás.
Berlin, november 4. A békeszerződés ellenére a franciák megszállták^ mannheimi és karlsruhci kikötőkhöz vezető bejáratot.
Uj pártalakulás felé.
Budapest, nov. 4. A kormányzópárt mai összetételében nem sokáig marad együtt. A. kulisszák mögött ugyanis fontos tanácskozások folynak. Eddig mintegy 120 képviselő nyilatkozatot irt alá, hogy a földbirtok reform és- a béke ratifikálása letárgyalása után uj kormányzópártot alakítanak, amely hajlandó az újjáalakulás folytán keletkező párttal is-koalícióra lápni a kormányzás érdekében, de agrárdemokrata felfogásukat semmi esetre sem adják fel. Az alakulás élén nagyatádi Szabó, Rubinek, Dömötör Mihály és Lipták Pál állanak. —
A pozsonyi konferencia.
Budapest, nov. 4. Ausztria, Csehszlovákia,. Jugoszlávia és Románia Pozsonyban legkésőbb 1921. február haváig gazdasági konferenciát fognak tartani. A konferenciára Magyarország is meghívást fog kapni, ha közjen ratifikálja a békét. Az értekezlet főképpen az utódállamok közt\' gazdasági kapcso-at létesítését célozza, politikoi céljai egyelőre nincsenek.
Danielou beszámol budapesti útjáról.
Páris, nov. 4. Danielou, a magyar békeszerződés előadója a francia kamarában tegnap visszatért budapesti küldetéséből, amiről a legnagyobb elragadtatás hangján emlékezett meg. Danielou fontos okmányokat hozott magával, amelyeket be fog referálni a kamara külügyi bizottságának. Főbenyomása az, hogy Franciaországnak kell a Duna vizi útjában a vezetŐszercpet vinni.
TŐZSDE.
Badapoat, nov. 4. A valutapiacon viltozatlanu ólénk volt a forgalom.
VaJ.utft.plno: Napolton 1526, Font 1GS0, L4v* 5S5; ttoSUr 496. Francia frank 3275, Lengyel márka 130, Kcmct márka 622, Lira 1770, Osztrák korona 103\'/,,. Rubel 356\'Loi 745, Srokol 546, Svájci frank 760.
GROSS ÉS TÁRSA
bank- és tó\'zsdeblzományosok NAGY fCANIZSA -Eötv5s-tér 28
— Külföldi pénznemek: — (dollár, dinár, márka stb.) valamint
értékpapírok vétele és
Q I 2 fl á fc 1 a ^jutányosabb Olaudofl napi árakon. — Tőzsdei megbízások pontos és kulans effectuálása. — Telefon 44.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 4. A magyar korona állása ma Zürichben 1\'30 szantim.
— Szabad llceális előadás. Tegnap este tartotta meg Kováls Antal főgimnáziumi tanár előadásai sorozatának első fázisát. Ez alkalommal a Zrínyiekről beszélt határozott s nagy tudásával. A városháza termének túlzsúfoltsága igazolta, hogy Kováts Antal tanár előadása iránt mily nagy az érdeklődés. O ezt teljesen ki is elégítette tartalmas és méltóságteljes előadásával. A legközelebbi előadást \' a Bánk-bánról tartja.;;
8 ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 13.
Hirek.
_ A katonai főreáliskola kebele te. Mcít kell említenünk, sajnos utólacr, hogy a katonasiroknál a katonai főreáliskola növendékei is méltókép lerótták kegyeletüket mindenszentek ünnepin. Az iskola tisztikara vezetésivel példás rendben kivonult\'az ifjúság a temetőbe, aViol Murányi főhadnagy tartott tartalmas s mély érzéstől áthatott beszédet. Sok jelenlevőnek könny szökött a szemébe. A beszéd végével az intézet lelkésze imát mondott, majd a növendékek koszorút helyeztek a hősök sírjára.
— Szombaton közlekednek már a •vonatok. A személyvonat forgalmi szünetelésre vonatkozó tegnapi hírünket a nagykanizsai állomásfőnökség oda mödositja, hogy f. hó 6-án, szombaton a Nagykanizsáró Sopron, illetve Wiener-Neustadt felé reggel
6 óra 15 perckor és a Budapest felé reggel
7 óra 53 perckor induló személyvonatok ép ugy, mint ezek ellenvonatai ís közlekedni fognak. Vasárnap, f. hó 7-én a rendes vasárnapi korlátozással, f. hó 8-án, hétfőn pedig ismét a rendes mérvben helyeztetnek forgalomba n személyvonatok. A magunk részéről megjegyezni óhajtjuk azonban a közönség érdekében, hogy a vonatjáratok oly hirtelen, máról-holnapra való beszüntetése konszolidációnkhoz abszolúte nem iárul hozzá. Lehetetlennek tartjuk, hogy a budapesti délivasuti igazgatósig előbb ne tudott volna a vonatjáratok beszüntetéséről. A helybeli állomásfőnökség is csak tegnapelőtt este vette a hírt. Képzeljük el, hogy egy hivatalnokot, vagy hasonállásut mily súlyosan sújtott utazásában a forgalom ily hirtelen való beszüntetése. Kérjük tehát a Délivasutat a közönség nevében, hogy hasonló esetben pár nappal előbb adjon tájéhoztatást hírlapok utján miheztartás végett. A forgalom hirtelen való beszüntetésének okáról a Délivasut forgalmi irodája nem tudott felvilágosítást adni.
— Malária Kanlxaa környékén. Malária, vagy mocsárláz ezer és ezer magyar katonát vitt a sirba Albániában s az olasz harctéren. Az orvosi tudomány a nehezebb esetekkel szemben eieinte csaknem tájékozatlanul állott, ipert a magyarországi könnyebb megbetegedések egész más lefolyásúak, mint az albániai igen makacs lefolyású eseteknek. Katonáink közül még ma is ezrével hordják magukban a bajt, amelynek orvosszerei a chinin s a salvarsan oltások nem mindig vezettek sikerre. Az ősz folyamán s még a nagyobb hidegek beáltávnl is feltűnő sok malária* megbetegedés történt Kanizsán és a környéken. Ezek egy része régi keletű s csak ujabb rohamok alakjában jelentkezett. Felkerestük dr. Szabó István különösen képzett s a belgyógyászat terén bámulatos eredményeket elért fiatal orvost Nádor-utcai rendelőjében s a betegségről felvilágosítást kértünk. Szabó doktor elmondja, hogy nagykanizsai praxisában helyi megbetegedéseket is talált. Nagykanizsán és környékén a délszaki papadácsi és anofelesz szúnyogoknak egy fajtája fellelhető, amelyeknek csipése szintén előidézi a maláriás lázt. Ez azonban csak terciánás megbetegedés, amelyik köny-nyebb lezajlásu mint az albániai tropika s a gyógykezelése is könnyebb és eredményesebb. Dr. Szabó István azzal a tévhittel szemben, hogy a betegség nem gyógyítható, kijelentette, hogy a legsúlyosabb esetekben is sikeres gyógykezelései voltak.
— Apáthy látván uj találmánya. Apáthy István dr. a románok által sok üldöztetést szenvedett volt kolozsvári egyetemi tanár, a Természettudományi Társulat állattani szakosztályának tegnapi ülésén egy olyan uj eljárást ismertetett, amelynek segítségével sikerült a milliméter ezredrészét, az úgynevezett mikron vastagságú metszeteket készíteni nagyitós vizsgálatokhoz különböző tárgyakból, állatok testrészéből és növényekből. A metszetek oly vékonyak, hogy például négyezer egymásra rakott hasonló vastagságú sonkaszelet is csak egy milimétcrt tesz ki. Apáthy találmányát legközelebb a nápolyi zoologiai állomáson fogja a külföldi tudományos világnak bemutatni.
—• Megint nincs dohány. (Levél ö szcrktsziöhöz.) Igen Tisztelt Szerkesztő url Pár héttel ezelőtt örömmel tapasztaltuk, hogy dohánnyal kellőkép elvagyunk látva. S mi történt Aí Eldorádó alig tartotj: pár hétig, ma rosszabbak n viszonyok, miM" bármikór. Máskor jegyre\' megkapta mindenki a maga j kis porcióját s ma lehetetlen doHányt kapni a trafikokban: Igen; mert kicsempészik a városból s a dohánnyal\' való üzérkedés ismét megindult. Kérem az illetékeseket, hogy a szegény nép dohány illetékét biztosítsák, inkább hozzák be ismét a jegyrendszert, mert akkor mégis tudja az ember, hogy valamit kap. Munkás.
— Szöges koporsókba zárják uz oláhok a magyarokat. A kegyetlenkedések egész sorozatának vesszük a hírét a románok által megszállt területekről. Nemrég egy szállítmány érkezett Debrecenbe, akiket a sztrájk kapcsán, bolsevizmus vádjával kergettek ki az oláhok. A rendőrség a kiutasított magyarok ügyét megvizsgálta s kiderült, hogy szó sincs arról, mintha ezek kommunista agitációt követtek volna el. — Az tőrtént, hogy a tűrhetetlen elnyomatás miatt az erdélyi munkásságfelzudult s sztrájkba lépett. Az oláh elnyomók erre irgalmatlan kegyetlenséggel, botozással és válogatott kínzásokkal akarták lehetetlenné tenni a sztrájkot. A hirhedt Iliescu kapitány kezeibe kerültek a szerencsétlen magyarok. Iliescu\'fekcte koporsókat állíttatott fel a hivatalában s abba zárta be a félig agyonvert magyarokat, majd egy szöges léccel rekesztette cl a koporsót s a szegek az áldozatok testébe fúródtak. — A nagyváradi börtönök telve vannak foglyokkal, akikre mind az a sors vár, hogy a családjuktól elszakitva el kell hagyniok szülőhelyüket. A debreceni rendőrség ujabb jelentést kapott, Kbgy a közel jövőben ismét száz kiutasítottat adnak át a demarkácionális vonalon. A sztrájkol letörte Nagyváradon Iliescu rémuralma s már tegnap este az első vonat szuronyos katonák fedezete alatt elindult Bukarest felé. \\
— Hirdetmény. & zalaegerszegi m. kir. internáló tábor igazgatósága felhívást intéz 270 métermázsa buzaszalma sürgős szállítására. E célból felhívom érdekelteket arra, hogy árajánlataikat az igazgatósághoz jelen hirdetményre való hivatkozással folyó évi november hó 10-ig annyival inkább tegyék meg, mert a később érkező ajánlatokat figyelembe nem fogom venni. A szalma feladó vasúti állomáson kocsiba rakva, préselt vagy prése-letlen állapotban lenne átadandó. Törött és nedves szalmát nem fogadok cl. Táborigazgató.
— A szovjetbankók bevonása. A kormány most kiadott rendelete szerint a tanácsköztársaság által kibocsátott kétszáíés huszonöt koronás bankjegyek november 30-ig 40, illetve 5 korona\' értékben beválthatók. Hamisítványnak tekintendők kétszáz koronásoknál kettőezercn felüli, huszonöt koronásoknál háromezren felüli sorszámosak.
— A NTE. vezetősége felhivja az összes footballistákat, atlétákat, továbbá tagjait, hogy ma este 8 órakor a tornateremben pontosan megjelenni sziveskedjcnck.
(x) Orvo»i hlr. Dr. Jankó Béla sebész főorvos sebészeti betegeknek délelőtt 11—12, délután 2—4-ig rendel a barakkórházban.
(x) Aranyat, ez&stöt mindenkinél magasabb áron vásárol Kopár A. órás és ékszerész Deák-tér 12. sz.
(x) Jókai Mór legszebb regényét, a „Lélekidomárt" mutatja bc az Uránia. E pompás müvet a Corvin filmgyár készitette el. A főszerepeket Rajnai, Torzs Jenő, Makay Margit, Szőreghy, Z. Molnár László játszák. — Az előadások 6 és 8 órakor kezdődnek.
Megrbiihivtó oselédlíáayt keres uri cs*Ud. Ér<J«*\'.<Sdni lehet lapunk szerkesztőségében.
(x) Barró-Cirkusz cimü remek csodafilm kerül bemutatóra a Világ-mozgóban, melynek főszerepét Harru Piel, a nagynevű moziművész játsza. E hímet 16 éven aluliak is megtekinthetik. A nagy érdeklődés miatt naponta fél 6, 7 és 9 órakor lesznek előadások.
Eyy olpósxsogód folvótotlk Tíleky-ut W.».
(x) axab&smlntikkul ellátóit !eguj*bb cs tíli divatlapok nagy váU«téViv*n k«pjutók Fischel Fütöp Fial könyvkereskedésében Xn$yk«:iizsAn.
jtftT mézet, má&ot, zabófi élo- és liéölt sertéseket
ih ind eii;. meáinyiségben készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a
Dunántuü Élelmiszer és. Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Csengery-ut 6. sz. \\ Telefon 59. Távirati cim: Transdanabia.
| URAHIA mozgókép palota K
■5 Kozfconyl-utcci í. — Telefonszám 259.
BM _._eenexsaa . ■=-
K Péntek, szombat és vasárnap
Magyar film 1 g Jókai Mór legszebb mfíve
I lélekidomári.rósz
5f» Fésiercplók: R*jo»i Gábor, Törsj Jea<5, Makay gg Margit, Z. MoJnir L , M»tty«ov*oky Jloaa, Sj SzCreghy Gyula.
Előadások keid ele kSinapon 6 és 8 órakor Vaját- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 0 órakor.
nsouisn:
Villanymotort
17,-2 lóerőset keresünk bérbe, esetleg megvételre. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérünk.
I Nagymozgó színház I Szarvas-szálloda. =
Pénteken, szombaton cu vasárnap
HARRY PIEL iS^\'B^tó: ]
Barrée-Cirkusz
(Harc az oroszlánokkal.)
Idcgfosxitő cirkujt-töítéoet 7 folvoniíban. 1 I. ítlror.lj: A UUzhjJett M*Y. 7. A bcmuDW 8«rri. 3 Mue »x c«eaxLl=ott>>. *. A» «}U:t UV^iiít-! 3. M«s-MU • »»riuKot*. öl«i«» «s«tíe hiUba. 7. Ég » eírttw. |
Eliüaddsok kezdete hétköznap 7 6s 9 órakor.
Uá-yalf plarlnb a város bármc,y részé-
rl(Udn BldUUA ben. 3—4 szobás családi házak, emeletes házak. — 1—2 holdas jól termő szőlők. — 5 holdtól 150 holdig príma főidből Álló birtokok szép lakó ós gazdasági épületekkel a legjulányosabban azonnal eladók. — Kiskanizsán nagy kerttel házak. — Üzletek,
vendéglőbérlet átadó. Szigriszt László ingatlanforg. iroda
Zrínyi Mlklóa-utoa, 33. ax. I. em. Tolofon 285.
Ingatlanok
eladását és vételét
£
S9i $
SK____
HIRDETÉSEK
felvétetnek a
kiadóhivatalban.
nagy üzleti összeköttetéseiből kifolyólag legelőnyösebben é$ togftyorsabbnn eszkvzli
KjToiI lroJÍJa Nagykanizsa, Eötvös-tcr 29. Telefon 322.
Nyomatott n laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában;
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 253. Csütörtök
269. szám.
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Smkesitfaég és kUdábivftUl: Fó-ut 13. sz.
_ In teruib*n- tele fon 78. -
Megjelenik saladig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
1
FELEIÖSSZERKESZTÖ:
Klúliicle.l árak:
Dr. HEGEDŐS GYÖRGY „nnpnnifAzv jm tín Esí" 250 K raív" K
70 K Egy Wrm 23 K. Egv« szám ár» 1 K
Kikiáltották az ir köztársaságot.
London, nov. 4. A „Daily Herald" jalentt, hogy ■ .Innfelnak Loadon-Derry-ben ti B.tf«.tb.n kikiáltották az Ir k»itár.a.á2ot. A brltt katonák azonban ■•tépték a alnnfelnek proklamácliit {. kihirdették az ostromállapotot.
Nemzetgyűlés.
A földreform tárgyalása.
Budapest, november 5. A mai ülésen folytatták a főldblrtokreformjavavaslat tegnap megkezdett vitáját. A javaslathoz ma Lovász János Renczes János és Gríeger Miklós szólottak hozzá.
Lovász János: Elfogadja a javaslatot. A megértés politikáját sürgeti. Épiteni és alkotni kell. Rámutat arra, hogy még mindig vannak hangok, melyek a reform ellen emelkednek, pedig itt egységesnek kellene lenni az országgyűlésnek. Arra hívja fel a nemzetgyűlést, hogy mutassa meg egységét és szavazza meg ellentmondás nélkül a javaslatot.
Renczes János: A földbirtokreformra nagy szüksége van az országnak. Annyira izükséges ez a törvény Magyarországon, hogy egyenesen hibája volt a régi kormányzati rendszernek, hogy csak most kerülhetett e roppant fontos kérdés a nemzetgyűlés elé. Elfogadja a javaslatot.
Gríeger Miklós: Statisztikailag igazolja, hogy sehol nincsen annyi nagybirtok, mint Magyarországon. Ezen antiszociális állapoton csupán a földbirtokreform segíthet. A javaslat nem a nagybirtok ellen szól, hanem szociális igazság mellett. Elfogadja.
A napirend megállapításánál Dinich Vidor azt indítványozta, hogy az Ereky— Korányi ügy megvizsgálására kiküldendő bizottság megválasztását tűzzék a holnapi ülés napirendjére. A Ház Dinich napirend-indítványát nagy többséggel elvetette s ezzel az ülés 2 óra után véget ért.
Leszállítják a zárórát.
Budapest, nov. 5. Illetékes helyről szerzett értesülés szerint az országos szénbizott-wg átiratot intézett a belügyminiszterhez a kávéházak és vendéglök zárórájának újbóli megállapítása tárgyában s a döntés már rövidesen meg is érkezik. Az uj záróra a kávéházakra és vendéglőkre egyaránt 10 óra lesz. Hogy e korlátozások meddig fognak krtani, azt egyelőre nem lehet megmondani.
Vita várható a ratifikáció körül.
Budapest, nov. 5. Minden jel arra mu-tat, hogy a béke ratifikálásáról szóló törvényjavaslat előadójául Andrássy Gyula grófot, a külügyi bizottság elnökét kérik fel. — Nagyon lehetséges, hogy a javaslat körül 1—2 napig tartó vita fog folyni a Házban.
Fontoi pártértekezlet.
Budapnst, november 5. A kormányzópárt szombatra tervezett pártértekezletét, annak sürgőssége miatt ma este tartja meg. Az értekezlet a ratifikálás kérdésével foglalkozik. A pártvezetőseg el van határozva, hogy a ratifikálás megszavazását a legszigorúbb pártkérdéssé teszi és ezt a mai értekezleten keresztül is viszi. Nem lehetetlen tehát, hogy a mai pártértekezleten pártszakadásra kerül a sor. A keresztényszocialisták semmi körülmények között sem akarják a ratifikációt megszavazni.
A béke ratifikálása a bizottságokban.
Budapest, nov. 5. A M. T. I. jelenti: A nemzetgyűlés közgazdasági bizottsága Hegyeshalmy Lajos elnöklésével ma délután 4 órakor ülést tartott, amelyen tárgyalta a béke becikkelyezéséről szóló törvényjavaslatot.
A vitát Csáky Imre gróf külügyminiszter nyitotta meg hosszabb beszéddel, kifejtvén azon okokat, amelyek a kormányt a törvényjavaslat beterjesztésére indítottak. Az a kormány, amely aláírásával hozzájárult — a békéhez — kényszerhelyzetben volt. Ez a kény szerhelyzet természetes folyamánya volt a háború szerencsétlen kimenetelének és annak következtében előállott erőviszonyoknak. — Ugyanez alatt a kényszerhelyzet alatt áll a mai kormány is, amikor a győzelmes államok erélyes, [határozott és határidőhöz kötött fölszólitására kénytelen már most a nemzet elé járulni ezzel a törvényjavaslattal.
Ezután részletesen kifejtette azokat a súlyos hátrányokat, amelyek minket a ratifikálás megtagadása esetén érhetnének és utalt arra, hogy Németország, amely pedig hozzánk képest óriási erőkkel rendelkezik — a győztes államok energikus fellépésére szó nélkül azonnal ratifikálta a békét. A győztes hatalmak akaratáról szembeszállni — öngyilkosság lenne. Ezért ezt a momentumot szemelőtt kell tartani akkor, araikor a nemzetgyűlés a ratifikálás kérdésében állást foglal.
Rátért ezután a bizottság az általános vitára. A felszólalások során felvetett kérdésekre a külügyminiszter beható felvilágosításokat nyújtott.
Hegyeshalmy elnök hangoztatta, hogy a magyar nemzetet a múltban is érték már súlyos csapások, de sohasem vesztette el a jobb jövőbe vetett bizalmát. A nemzetben él
ma is a reménység, hogy fog még jobb jövő virradni erre a hazára. Ezután részleteiben is elfogadták a javaslatot és hozzájárultak azokhoz a módosításokhoz, amelyeket a ja-vaslaron a külügyminiszter tett.
Szeged 1000 waggon tűzifát kap Romániából.
Szeged, nov. 5. Szeged város megbízottja visszaérkezett Bukarestből és magával hozta a román kormány összes engedményeit a rekompenzációs üzletre nézve. A kitermelés helyén a tűzifa weggonja 2550 lei, amihez waggononként 700 lei kiviteli járulék és szállítási díj járul. A szükséges waggonokat a Máv üzletigazgatósága 8 nap múlva bocsájtja rendelkezésre. A Szegedre irányitott 1000 waggon tűzifa első szállítmánya még novem-bgr havában megérkezik. A rekompenzációs üzlethez felajánlott paprikaazállitás a fa leszállítása után veszi kezdetét.
Nemzetközi betörőt fogtak el Miskolcon.
Miskolc, nov. 5. Nagystílű betörőt fogott el csütörtökön a miskolci rendőrség. A letartóztatott gonosztevő, aki eddig több mint 70 betörést ismert be, neve Szmoszla Milán, lakatossegéd, már régóta körözött veszedelmes nemzetközi betörő, aki fél Európát végig lopta. Évekkel ezelőtt elszármazott Diósgyőrből, bejárta Németországot, többször elzárták Franciaországban, lopott Bulgáriában és sokáig tagja volt egy oroszországi betörő-bandának. Néhány héttel ezelőtt tünt fel Miskolcz környékén és most letartóztatták.
Harding megválasztásának francia jelentősége.
Párís, november 5. Párisi lapok egyér-telmüleg állapítják meg, hogy Harding győzelme a wilsoni politika roszalását jelenti. Harding megválasztása a kormány és parlament viszonyának kétértelműségét teljesen megszünteti, ami az Egyesült Államok külpolitikájára csak jó hatással lehet. A sajtó meggyőződése szerint a dolgok uj menete nem lesz kárára Franciaország és Amerika viszonyának.
A „Matin" irja, hogy Franciaország csak Örülhet Harding megválasztásának. Rendszeretete és szellemi képességei minden bizalomra érdemessé teszik.
Koreából.
Moszkva, nov. 5. Koreai jelentés szerint ott egyre növekszik a japán uralom elleni mozgalom.
Csonka Magyarország — nem ország. Egész Magyarország : mennyország!
ZALA! KÖZLÖNY
1920. november 6.
Hírek.
— Az ellátatlanok ösizeiráia. Az
ellátatlanok nagy száma s az ellátás mind nagyobb nehézségei arra indította a város vezetőségét, hogy a város lakósságát sürgősen ismét összeírássá. Hétfőtől kezdve 40 tagu összeiró-bizottság járja be a várost s szigorú bírálat tárgyává teszi, hogy kik vannak ellátva teljesen, vagy részben, illetőleg mennyi pz ellátatlanok pontos száma. Meg-állapítja a bizottság, hogy kik szorulnak hatósági támogatásra élelmiszerek s más közszükségleti cikkek tekintetében. A bizott-ság figyelme kiterjed mindenre, a családtagok számára, a gyermekek életkorára stb. Különös gondot fordítanak arra is, Hogy a lakósság mennyiben van tűzifával ellátva.
— Nem mennek ma sem a vonatok. Tegnapi számunkban a Délivasut. hivatalos közleményét leadtuk, hogy a vonatok a mai nappal megindulnak. Tegnap este a biztonság kedvéért érdeklődtünk ismét a főnökségnél, ahonnan azt a lesújtó hírt kaptuk, hogv a szénhiány miatt még ma sem indulnak vonatok Kanizsáról. Ha valami szerencsés véletlen folytán Budapesten kap a Délivasut szenet, akkor vonatérkezés lesz. Előreláthatólag azonban se személy, se teherforgalom nem indul még meg a mai nap folyamán. Vasárnap is csak aboan az esetben veszi fel a vasút a forgalmat, ha szenet kap. Az Express érkezéséről sem tudott felvilágosítást adni a Délivasut főnöksége.
— Orvom! jelentés október hónapról. Dr. Rátz Kálmán városi tiszti orvos jelentése szerint az elmúlt hónap közegészségügye városunkban és a környéken Kedvező volt. A hónap végével azonban szokatlan hideg napok léptek fel, ugv hogy 10.5* C. is mutatott a hőmérő a fagypont alatt. Felnőtteknél leginkább a légzőszervek hurutos megbetegedése volt észlelhető, míg a gyermekeknél az emésztőszervek bántalmai voltak gyakoribbak. Járványos megbetegedés történt 15 esetben. Kendőri boncolás nem tőrtént. Az elhaltak száma 33. November hónap előreláthatólag kedvezőtlenebb lesz, tekintettel a nagy hidegre, a fűtetlen szobákra.
— Adóztatnak a pécsi kommunisták. A pécsi vörös, városi hatóság, amelyik a törvényes városi tisztviselőket állásukból elkergette, rendkívüli adó cimén uiabb 24 millió korona adót vetett kí a város előkelőbb polgáraira. A legnagyobb összeget Zsolnai Miklós majolika gyárosra, Lilike pezsgőgyárosra és Hammerlin kesztyügyárosra vetették. Miloiavics, Jugoszlávia budapesti követe Bei-pádba utazása alkalmával Pécsen érintkezésbe lépett Linder Bélával és vele a pécsi viszonyokról tárgyalt. A pécsi „Munkás" c. lap értesülése szerint erősen tartja magát az a hir, hogy Baranya a békeszerződés ratifikálása után is autonom köztársaság marad az entente katonai megszállása alatt. E7 az állapot csak akkor szűnik meg, ha Jugoszlávia a békeszerződésben biztosított bányakihasználási jogát már teljesen kimerítette. Ezt természetesen a „Munkás" csak a kisujjábói szopta, illetőleg egy hő óhaja lenne, hogy minél tovább fűtsék a pécsi szénbányákból a kommunisták tüzét.
— Felgyújtották Temesvár belvárosát. A napokban éjjel irtózatos tűz keletkezett Temesvár belvárosában. Az oláh uralommal elégedetlen magyar munkások, akiket elszakadási szándékuk bejelentése végett az oláh hatóságok megbüntettek, október 28-ról 29-re virradó éjjelen Temesvár belvárosát hét helyen felgyújtották. A tüz oly vehemens módon terjedt, hogy megakadályozni lehetetlen volt és igy az egész belváros leégett. — A hirt a napokban Békéscsabára érkező utasok erősitik meg, akik azt beszélik, hogy a lakóSok százai vesztették el minden vagyonukat és számosan benntégtek a házakban. Az erdélyi lapok azt irják, hogy a tüzet még napok múlva sem lehetett lokalizálni.
— Milyen létszámú volt a rendőrség 1913-ban? A belügyminisztérium táviratilag felszólitotta a várost, hogy tegyen jelentést arról, hogy 1913-ban a rendőrség milyen létszámú volt.
— Cserkéazttnaepély. Ma este 6 órakor lesz a Polgári Egylet nagytermében a főgimnázium cserkész csapatának ünnepélye. Első alkalommal mutatkozik be a nyilvánosság előtt a kisded csapat s oly szép programmal lép a publikum elé, hogy megérdemlik a legmesszebb menő támogatási-Momentán ez nem lehet más, minthogy érdeklődésünk nyomon kiséri munkájukat s ma esti ünnepélyükön megjelenünk. Ülőhely 20—15 K. Állóhely 8 K. Jegyek még kaphatók a Mair-féle könyvkereskedésben.
(x) Értesítés. A Ker. Szoc. Ifj. Vigalmi Bizottsága tisztelettel értesiti ugy a tánckedvelő ifjúságot, mint az általa a Ker. Otthon helyiségében rendezett tánckurzuson részt vett mindkétnemü fistalságot, hogy ezen kurzust ma, azaz 6-án koszorúcskával fejezi be, melyre az érdekelteket ez uton tisztelettel meghívja a Ker. Otthonba. Kezdete este 8 órakor.
— Vagyonőrző vállalat. Egy kérvény érkezett a városi tanácshoz, hogy egy vagyon ellenőrző vállalat felállítását engedélyezze. A kérelmező Viola Jenő. A, kérvényben feltünteti, hogy a vállalat célja volna a pénzintézetek, kereskedők, iparosok s magánosok vagyona fölött őrködni. Viola Jenő saját találmányú szerkezetével tenná lehetővé, hogy az előfizetők meggyőződjenek az őrködés pontosságáról. Az éjjeli őrók az éj folyamán egy üzletet stb. 10-szer, sőt "^g többször is meg tudnak tekinteni. Éjjeli őröknek 10—15, kizárólag rokkant és menekült férfit alkalmazna. Az utóbbi időkben mind gyakrabban előforduló betörések nyilván kevesebb számmal fordulnának elő, ha egy jól szervezett s megbízható vállalat is őrködne a vagyonbiztonságra.
— A főgimnázium ifjúságának gyénása. A főgimnázium ifjúsága tagnap végezte el Szent Imre napi szokásos gyónását és áldozását.
— Taggyűlés. Az Ébredő Magyar Vasutasok f. hó 7-én vasárnap délután négy órakor a Keresztény Otthon helyiségében taggyűlést tartanak. A központ részéről Csöpp Ferenc felügyelő fog a gyűlésen részt venni. Minden keresztény vasutas ott legyen.
(x) A VAC táncestélye. F. hó 6-án este 8 órai kezdettel a Vasutas Atlétikai Club a Kaszinó dísztermében a spohfelszerelés javára táncestélyt tart.
(x) Aranyat, ezüstöt mindenkinél magasabb áron vásárol Kopár A. órás és ékszerész Deák-tér 12. sz.
Xsffblshatt osslédlsányt k«n» un csalid. Érdeklődni lehet lapunk szerkesztőségében.
Német társalgási érák vehetők uri asszonynál, aki német nyelv tanítását is vállalja. Cím a kiadóhivatalban.
2Véfyi*k4so» kartas Wi* sladó. Nagy múhely cs lakas elfoglalható. Nagykanizsa, Üathory-u. 12. szám.
Egy oiptsxssgéd í«lvát«tik Telcky-ut 85. sz.
(x) Szabásmintákkal ellátott Ugujabb őszi és téli divatlapok nagy választékban kapha\'.uk Fischel Fúlóp Fiat könyvkereskedésében Nagykamzssn.
Vass miniszter ajánlata a jóvátételi bizottságnak.
Budapest, nov. 5. Vass József közélelmezési miniszter hosszas tanácskozások után elhatározta, hogy az antant jóvátételi bizottságának felajánl 5 —600 waggon lisztet, 100— 150 waggon hüvelyest, 1500 waggon burgonyát, 20 waggon vöröshagymát, 1500 waggon vágómarhát és 1000 juhot, hogy a bizottság ez ajánlat birtokában igyekezzék az utódállamoktól a Magyarország részére szükséges nyersanyagot megszerezni.
A közélelmezési miniszter ajánlata már a legrövidebb időn belül eljut az antant jóvá-, tételt bizottsága elnökének kezeihez, aki Vass kiküldötteivel megindítja majd a tárgyalásokat. A miniszter föntartotta magának a jogot a jóvátételi bizottsággal lefolyt^ott tárgyalások eredményének felülvizsgálására.
Lázadásoktól, összeesküvésektől reszket a szovjet
Koppenhága, nov. 5. Moszkvában « várható zavargásokra való tekintettel az összes kommunistákat éjszakai szolgálatra szervezték meg. A rekvirálások következtében 15 kormányzóságban parasztlázadások voltalt, Brusszilov tábornokot és fiát letartóztatták.
TŐZSDE.
Bodapast, nov. 5. A valutapiac tartoikodó voh.
VaJutaplao: Napokon 1470, Font 16S4, Uv» 590, Dollár 601, Francia frank 3260, Lengyel márka 138, Német márka 614. Llrm 1770. Osztrák 103\'/,. Rubel <W>. l.ci 700, Szokol 646, Svájci frank 7700, Koronadinár 12W, Frankdinir 1150, HoUand forinj. 105.
A korona Zürichben. *
Budapest, nov. 5. A magyar korona á!iása ma Zürichben 1*25 szantim.
Diót, tojást, babot
(A* mézet, mákot, zabot élő- és leölt sertéseket
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, C.onj.ry-ut 6. T.lelo. 59. TAvtratl cím: Tran.iianub!,.
rt VlliG
Szinti tzilMa.
Punteken, szombaton és vasárnap —
HARRY P1EL \'„H&flSffUXr. 0
Barree-Cirkusz
(Harc az oroszlánokkal.)
Idegfeszítő ciíkusz-tórténet 7 felvonásban. I. fiivonát A Utsi.Saijtt lOnjr. 2. A bOM*u4114 B*rr«. 3 Karc ai o-otiütokfil. 4. Ai 4JM3 láthatók-1». Ua4 s * «sr*ulooí.6. ŰKOtt* «\'«f»-íuUlra. 7. Efl a cirtua.
Előadások kezdet* köznapokon 1 ,Ö, 7 és 0 órakor.
Villanymotort
11.—2 lóerőset keresünk bérbe, esetleg megvételre. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérünk.
URANM?rktI
Bc.io.jl.mc. i. Hám. - Tel.Ion ÍM.
Péntek, szombat és vasárnap
Magyar film I Jókai Mór legszebb müve
Lélekidomári .rész ;
F<>sz«rcpl«k Rajnai Gábor, Törzs Jenő, Makay i Margit, Z. Molnár L,. Mattyasovszky Ilona, j Szőreghy Gyyla.
Előadások kezdete köznapok 0 cs 8 órakor. Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 6 órakor.
HIRDETÉSEK
felvétetnek a
kiadóhivatalban.
Nyomatott a laptulajdonosok : Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 7. Csütörtök
269. szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SferfcMstfeég és kiadóhivatal: Pő-ut 13. »x. . InUiuiban-telefon 7H. ■
Megjelenik mindig kora reggel
_________ ____
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŰS OYŐROY
B.m I.\'.-j, ....mid
FRLKLÓSSZERKKSZTÖ:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
BlGtUctí.I á\'«k =
Cféu 4vic 290 K. Fítóyi. 110 K N<«r<4. im 70 K Egy húr. 25 K. tjyoi uiu inU
A királykardéi.
Ez az a nagy kérdés ma, amelyik forgatja, megköti 3 Irányítja a politika nyekergő kerekét.
A kérdésről mérhetetlen sokat disputálnak az emb.rek, s ép ez a ba), hogy sokan és sokfélekép vitatják. Vitatni lehet és kell Is, de mindig a multat tekintve. A kérdéssel foglalkozni kell nemcsak vezető férflalnknak, hanem foglalkozni kell minden magyar embernek.
A ba) azonban ott van. h:gy amikor a kérdéssel foglalkozunk, amikor vl tatjuk az esély kel, elfelejtünk belenézni a történelem ama lapjaiba, amikor nemzeti kiráiyjlnfc.j(pltaki- s elfelejtkezünk .4 legutolsó 400 esijéndő/ől s annak \'18 kl áiyáról.
A királykérdéssel f?nt még nem fog- , lalkozhak., Kovács Jézus István múltkori Inicrpéilációja\'klssé fellebbentette ezt a leplet és éktcJ;n zajra .lobbant a Ház, mintha 1 királyt kértf békák közé jpél-ges kígyót dobtak volna. Pedig a kígyó 1 zaJongáV "s\'z\'ájából sziszegett.
Mlröl is van szó tehát ? Elóbb mondjuk meg talán azt, amlról szó sem lehet s amlt-lmltt, amott mégis hallunk rebesgetni. Az államforma ké.dése ma már nem problémánk. Arról, hogy milyen államformánk legyen, ma már szalmacséplés volna vitatkozni. A köztársasági kormányfor na a maga legideálisabb alakjában Is Magyarország területiről messze kitolódott. A magyar nép királyt akar de olyan királyt, aki nem ugródeszkának fogja felhasználni a magyar rezidenciát s nem régi birtokainak visszaszerzésére a magyar vért. Törvénykönyvünket fel kell ülnünk a régi nemesi hadseregről Intézkedő oldalain s vastagon aláhúzni ezt a törvényt: .A nemesi hadsereg az ország területén kívül nem tartozik katonáskodni." Elég területünk nyílik Itthon Is határaink birtokbavételére.
A királykérdési legulóbb Sréter honvédelmi miniszter vetette lel választókerü letében, amikor hasonló tónusban beszélt, mint Kovács Jézus István a Házban. Kovácsot óriási zajjal fogadták s a honvédelmi miniszternek méltóságteljesen hódolt a |elenlevő tömeg s az egész ország, amikor kljelent;tte. hogy azt az embert kell megválasztani, királynak, aki csak nekünk él, csak értünk érez s aki a régi Ausztriát a ml vérünkkel nem akarja fel-íztan. Igen. Nekünk magyar király
Moszkvában fellázadtak a katonák
HrUingfors, nov. 6. Ide érkezett orosz újságok részletesen beszámolnak a moszkvai zavargásokról. Az ellenforradalmi mozgalmakat az idézte elő, hogy a megbízható vörös csapatok egy részét a frontra klidották Wrangel ellen. Moszkva egyik kaszárnyájában a katonák fellázadtak. A lázadás elfojtására a moszkvai helyőrség egyik ezredét rendelték kl, de ez a lázadókhoz csatlakozott. A moszkvai börtönök zsúfolva vannak. A város atcála felvonultatták az ágyukat. A terror óriási. Az utóbbi napokban több száz •m1™* ^végez-tek. Ezldelg nem tudott a kormány az ellenforradalmi mozgalmak fölé kerekedni.
A politika hirei.
Budapest, november 6. A kormányzópárt tegnap esii értekezletén pártkérdéssé telték a béke ratifikálásának megszavazását. Ez a körülmény uj helyzet elé állitolts a kormányzópárt nnk azokat a tagjait, akik a ratifikálás ellen <$vijUtnak fellépni. A Kisgazdapárt körében is vpnnak, akik a ratifikálás ellen óhijtanak szavazni és ezért addig, mig e kérdés a nemzetgyűlés előtt el nem dől — távol tartják magu kat a párttól, Hletve kilépnek abból A nemzetgyűlés szerdán kezdi tárgyalni s ratifikációs javaslatot, amely körűi valószínűleg 1—2 napos vita is lesz. A tegnap esti pártértekezlet határozata óta valószinű, hogy a jsvst\'at ot többséggel elfogadják. A nyugatmagyarországi képviselők a javaslat ellen fognak szavazni, de tovább is tagjai maradnak a pártnak Ezzel szemben, mintegy 10 képviső még ma bejelenti a pártból való kilépését. Eddig már a következők léptek ki. Héjj Imre, Bortha József, Letenyés Pál, Czirdky Pál, Orbók Atilla, Tomory Jenő és Hir György.
A népszövetségben.
Genf, nov. 6. Semleges részről in ditványoznl fogják Németországnak, Ausztriának és Magyarországnak a népszövetségbe való felvételét. Ugy mondják, hogy Anglia, Olaszország és a délamerikal államok nem fogiák ellenezni özeknek az országoknak a felvételét.
Egy állítólagos francia Ígéret.
Bécs. nov. 6 A „Berliner Tagblstt" Prágába küldött tudósítójának irja, hogy Csehországban a kisantant tervét eltemetett-nek jelentik. Ha létrejön ez a szövetség, agyaglábon járó kolosszus lesz, amely senkit sem fog megrémíteni, még Magyarországot sem. Magyarország ma bizakodóbb, mint valaha és meg is van rá az oka. Csehország ugyanis Franciaországban kegyvesztett lett, amióta nem akart Oroszország ellen massi-rozni és mott Lengyelország és Magyarország a kedvencek.
Seton Watson, Csehország egyik nagy barátja egy francia revüben azt irja, hogy Franciaország a Máv. bérlete fejében Szlovákia egyharmadát visszaigérí Magyarországnak és közös magyar—lengyel határt létesit (?)
A „Berliner Tagblatt" tudósítója ebből arra következtet, hogy a kisantant illuzorius alakulat les/.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 6. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 1 "32, az osztrák koronáé 185, az osztrák bélyegzett bank-, jegyi pedig 145 szantim.
A földreform a Háx előtt.
Budapest, nov. 6. A mai ülésén egyhangúlag " *" *»\' hosszabb
un i
üléseket a nemzetgyűlés.
A főldbirtokreforra vitájának ma egyetlen szónoka Széchenyi Viktor gróf volt, aki hatalmas beszédben kdt Grieger Mildóssal szemben az aristokrácia védelmére. A maga részéről sohasem volt megelégedve a föld megoszlásával s éppen ezért örömmel üdvaali és elfogadja ezt a javaslatot.
A hétfői Ölés napirendjének megállapítása után rátért a Háx ax interpellációkra.
Gunda Jenő a belügyminisztert interpellálja a községi és körjegyzők egyesületének a mult hónapban tartott közgyűlésén ellene, Huber János és Fozgics Miklós ellen intézett támadások tárgyában. A gyűlésen sulyossn megsértettek őket, amikor eljárásukat megvetésre méltónak jellemezték. Remélem — mondja — hogy a belügyminiszter ur megfelelő elégtételt fog nekünk adni.
Giesswein Sándor szintén a belügyminisztert interpelláljs amiatt a leirata miatt, amelyet Győr város törvényhatóságába* intézett és amelyben annak az óhajának adott kifejezést, hogy a város közegészségügyi szempontból intéxkedjék nyilvános házak megnyitáss iránt. Adatokkal igazolja, hogy a nyilvános házak a nemi betegségek terjedését nem akadályozzák meg, sőt éppen exek terjesztik a betegségeket. Kérdi a belügyminisztert, hogy a humanizmus és emberi szabadságjogok szempontjából fönn kivánja-e tartani e rendeletet.
Az interpellációt kiadják a belügyminiszternek s ezzel az ülés 2 órakor véget ért.
Triesztbe érkezett egry fogoly-szállitmány.
Budapest, november 6. A honvédelmi minisztérium 2(5. osztálya hivatalosan közli, hogy folyó hó 3 án Triesztbe egy orosz hadi-foglyokat szállító vonat érkezett. A foglyok Bécsen keresztül Budapestre már vitban vannak. A foglyok között van Székely József (Nagykanizsa) s Maksay László zászlós (Zalaegerszeg).
A keresztényszocialisták és a -ratifikáció.
Budapest, nov. 6. A keresztényszocialista képviselők ma délután a parlamentben értekezletre gyűltek egybe. Jrien voltak: Szmre-csányi György, Thury Béla, Windischgrátz herceg, Dvorcsák és Tauber képviselők. A tanácskozáson hosszabb eszmecserét folytattak a béke ratifikálásáról. Határozatot nem hoztak. A hangulat engedékenyebb volt s nyilván nem lépnek ki a pártból, hanem más megoldást keresnők, hogy álláspontjuknak érvényt szerezzenek.
_2_;__
A korona esése.
A háború kitörése óta « korons értékjegyzése igy alakult Zürichben: Száx magyar koronáért fizettek Zürichben:
1914 iun. I*én 103.10 svájci frankot
1915 . 92.80
1916 , 84.60
A liáboi u első két évében tehát az értékcsökkenés egyáltalán nem haladja tul a háborúval járó természetes értékcsökkenés határait. 1917. évtől kezdve már erősebb az értékcsökkenés. Ekkor fizettek 100 magyar koronáért Zürichben:
1917 jun. l én 62.24 svájci frankot
1918 jan. 1-én 49.59
1918 dec. 1-én 30.15
A Károlyi-forradalom kitörése után kezdődik a rohamosabb áresés, majd a kommün alatt 13—16 svájci frankot adnak száz koronáért. a kommün bukása után pedig a Fried-rich-kormány harmadik hónapjában még ugyanennyi az árfolyam. Száz magyar koronaért fizettek Zürichben:
1919 nov. l én 5.25 svájci frankot
1920 jan. l én 3.30 1920 febr. 1-én 1.70 1920 jun. 1-én 3.50
fcz volt a korona árcsőkkenő folyamatában az egyetlen javulás. Ekkor még az volt a hit, hogy gabonát exportálhatunk és az importra szoruló orsságok kezdték vásárolni a koronát. Mikor ez a reménység szétfoszlott, újból folytatódott az áresés. 1920 jan. 1-én 3.40 svájci frankot
1920 szept. 1-én 2.60 „
1920 okt. 1-én 2.05
fizettek 100 koronáért és október l-e óta folytonosan lemorzsolódva eljutott a korona 1.25-ös árfolyamához. Még egy évvel ezelőtt több mint 5 svájci frankot adtak 100 koronáért Budapesten 19—20 koronáért kaptunk egy svájci frankot és tegnap már 70 koronát kellett egy svájci frankért fizetni. Ez a nagy értékzuhanás mutatkozik az árak árak óriási emelkedésében, mert, amit tavaly még 20 koronáért tudtunk megvásárolni. a*ért ma már 70 koronát kell fizetnünk. Nyilvánvaló, hogy ha háromszkr olyan drágán vásárlunk a külföldön, akkor hárorpszor olyan drágán vásárlunk a külföldön, akkor háromszor olyan drágán kell eladnunk itthon a külföldi árut.
— A cserkészek Ünnepélye. A leg-teljesebk siker jegyében mutatkozott be tegnap este a főgimnázium cserkészcsapata. A l\'oJgári Egylet nagytermében rendezte első nyilvános estéjét a ez a bemutatkozás mindnyájunkat — akik jelen voltunk az értékes estén — meggyőzött arról, hogy a még úgyszólván kezdet kezde én álló intézmény mily gyorsan be tudta magát Ippni az ifjúság szivébe, lelkébe. S itt az érdem elsősorban a vezetőké, Vsgclc Károly és Szűcs Imre főgimnáziumi tanároké, kik fáradtságot nem ismerő lelkesedéssel adták át magukat az ifjúság lelki és testi képességeinek minél intenzivebb módon való serkentésére. A műsoron szereplő számok mindegyike beszédes tanúságtétele volt a jólelkészült kis sereg ambíciójának. Fegyelmezettségük, készültségük elsőrangút produkált. Bittera felolvasása a cserkészek élményeiről nyári táborozásuk alatt, élénk bepillantást engedett a cserkészélet, a cserkészálom kis birodalmába; az előadott kis jelenet meg gyengéd érzelmességé-vel kötőt le le a hallgatóság figyelmét s lelki hatása az ifjúságra » mindnyájunkra szemmel látható volt. A szavalatok megválogatása és készséggel elmondása szintén elsőrangú volt Az estély elitje Szűcs imre kegyssrendi tanár beszéde volt, melyben a cserkészet célját s a cserkészek hivatását vázolta nagy hozzáértéssel, meleg szivvol, meleg szavakkal felhívni a szülők figyelmét is a korszerű intézményre, mint egyedüli léleknemesitő hivatást betöltő intézményre. A katonazenekar a szebbnél-szebb melódiáju dalok előadásával szórakoztatta a lelkes hangulatu közönséget, melynek soraiban helyet foglaltak városunk polgári és katonai előkelőségei. Az előadást ma este 5 órakor az ifjúság megismétli és felhívjuk ez estélyre is a megértő közönség figyelmét Állóhely 5, ülőhely 10 kor. lesz. — d —
_ ZALAI KÖZLÖNY__
Hírek.
Előfizetőinkhez!
Kérjük mindazon igentisztelt vidéki előfizetőinket, kik a november havi e/Ő* fizetési dijaikkal hátralékban vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében fennakadás
tortenjen. ^ mZALAl KÖZLÖNY"
kiadóhivatala. v
— Klskanizsa ünnepsége. Az egy-házmegyo főpásxtora ma szenteli fel Veszprém városában áldozópappá Kiskanizsa szülöttjét, Plandcr Péter sörgyári palack mester fiát, P. Ptander Péter Demjén ferencrendi szerzetest, aki első szentmise áldozatát nov. 14-én mutatja be a kiskanizsai templomban.
— Sajtó cenzúrázás. Az a sok panasz, ami a cenzúrázást lépten nyomon érte, arra indította a kormányt, hogy az előzetes sajtó cenzúrázást megszüntesse. Illetőleg az előzetes cenzúra fakultative érvényben marad, de csak az aggályos tartalmú dkkek bemu tatására szorítkozik. A sajtóügyi közvádló által gyakorlandó ellenőrzés teljes egészében érvényben marad. E szerint a lap köteles példányai a megjelenés előtt egy órával az ügyészségen bemutatandók. A lapok cenzúrázása tehát némi enyhítések mellett továbbra is érvényben maradnak ugy polgári, mint katonai részről. A cenzúrázást a jövőben a sajtó tájékoztató bizottság végzi, amelyben Nagykanizsán helyet foglal dr. Sxabó Lajos kir. főügyészhelyettes s mellé katonai szakértőül beosztatott Bardor/er Antal százados. A fenti bizottság nevében egyedül dr. Szabó Lajos főügyész jogosult intézkedni, a katonai szakértő csupán a hadsereget illető kérdésekben jogosult véleményt nyilvánítani.
— Visszavont rendelőt. Nemrég hírt adtunk róla, hogy a közélelmezési miniszter rendeletileg megengedte, hogy a husszékek s a husnemüeket árusító üzletek vasárnapkon és Szent István napján délelőtt 10 óráig nyitva lehetnek s husnemüeket árusíthatnak. Mint ahogy a hivatalos lap közli a belügyminiszter ezt a rendeletét hatályon kivül helyezte s igy ujabb intézkedésig a fenti üzletek is kötelesek bezárni vasárnap délelőtt.
— Csak szakképzett kávésok nyithatnak fogadét és kávéházat. A hivatalos lap közli a belügyminiszter rendeletét, amelyszerint a jövőben a fogadó és kávéházi ipar képesítéshez van kötve. A jövőben csak azok nyithatnak kávéházat és szállodát, akik e tekintetben képesítésüket ki tudják mutatni. A miniszteri rendelet a szakképzett kávésokat veszi pártfogás alá, mert az utóbbi időben ezt az iparágat is ellepték a megtollasodott kontárok.
— A szabad lyceumban ma este 6 órakor Kováls Antal folytatni fogja a magyar irodalom remekeiről hirdetett előadás sorozatát. Csütörtöki megnyitójában bemutatta a Zrinyiászt, a legremekebb mngyar műeposzt, ma pedig a legtökéletesebb magyar drámai alkotásról, Katona József Bánk bánjáról fog beszélni. Ismételten közöljük olvasóinkkal, hogy a vezetőség kivétel nélkül mindenkit szivesen lát az előadásokon s örömünknek adunk kifejezést, hogy az Irodalmi Kör komoly törekvései városszerte méltánylásra találnak, mennyiben czideig valamennyi szabad-lyceális előadás telt ház előtt folyt le. Külö-
1920. november 3.
nős elismerést érdemel a katonai főreáliskola, melynek növendékei állandóan szép számmal vanak képviselve a* előadásokon. Ugylátszik, hogy az iskola vezetése jó kezekben van, mert nem csudán .a r.t«»t, hanem egyúttal s szellem kiművelésére ; is kiváló gondot forÜitáháV. Örömünkre szolgál továbbá, hogy ezeken az érdekes előadásokon az iparos társadalom tagjai is szorgalmasan részt vesznek. Jegyek 3 korona árban az előadás előtt kaphatók. Bérlétjegy 20 korona. Előadás után az Irodalmi Kör dalárdájának tagjai rövid értekezletet tartanak.
— Enyhül az időjárás. A meteorológiai intézet közli, hogy n legnagyobb hideget Debrecenben észlelték, ahol minusz 11 fok Celzius volt a hőmérséklet. A legkisebb hideg pedig Keszthelyen volt, minusz 4 fok Celzius. Nyugat felől s légnyomás erősen sülyed, miközben s msgas levegő nyomása kelet felé húzódik. Ennek folytán hőemelkedés várható.
— A temesvári nagy tüz. Tegnapi számunkban megírtuk, hogy Temesvár belvárosának egy részét mily nagyméretű tűz hamvasztotta el. Most vesszük a hirét, hogy a tüz alkalmával a gyönyörű városi színház is leégett. Az oltásnál tiz tűzoltó súlyos sérüléseket szenvedett, akik közül az egyik bele is halt sérüléseibe. A színházban épen próbát tartottak s a színészek csak nagy nehézség után tudtak kimenekülni a vészkijáratokon.
— Bajuszpödrő mint orvosság. Feltűnt az egyik helybeli jóforgalmu gyógyszertárban, hogy az utóbbi időben, különösen hetivásárokkor rajával lepik el a falusiak a patikát s mind bajuszpödrőt kér. A gyógyszerész megkérdezte az egyik falusi anyókát, hogy minek kell neki az a sok bajuszpödrő — történetesen egyszerre őt dobozzal is vitt. Az anyóka hímez, hámoz s végre mégis kivakkantja, hogy a faluba valami különös keléses megbetegedések vannak s szinte jár-ványszerüen nagy s fájdalmas tályogok lepik el az emberek testét, amire s legjobb orvosság a bajuszpödrő. A gyógyszerész azonnal felismerte a betegséget s a megfelelő orvosságát kinálta (el az azszonynsk, ő azonban semmikép nem fogadott el mást, mint bajuszpödrőt, ami a nyavalyának „leghathatósabb orvosszere." Tehát ismét több egy „jó házi-szerrel." Bár nem lehetetlen, hogy a bajuszpödrő keverékében s sebhegedését elősegítő szer van, legalább is a falusiak tapasztala ezt igazolja.
(x) Eljegyzés. Mankovits Mancikát d-jegyezte Viola Kálmán kórházi tisztviselő. — (Minden külön értesít s helyett.)
— Műkedvelő előadás Szepetne-ken. A szepetneki ifjúság által október hó 31-én rendezett Falurossza előadása a legteljesebben sikerült. A falu népe nemcsen szórakozott. A várakozáson felüli jó siker újból bizonyságát szolgáltatta annak, hogy a falun szunyadó erők csak felébredésre várnak és a műveltség haladásának akadályai nem a nép hiányos képességei. Szükséges, hogy ezt falusi vezetők és városi kulturkőrők felismerjék, hogy az indításban és irányításban kivegyék részüket. Müveit magyarok I Ti a város és falu ellen sétát fájdalmasan érzitek, a néptől nagyobb műveltséget kivántok, Hogy nagyobb legyen hazaszereteté és eW-sebb a harc! Ne hagyjátok magára a népet! Érezzétek magatokban, hogy missziónáriusok vagytok, hívatva uton, útfélen erősíteni, &pi* teni a nemzet egyedüli létalapját a nép: műveltséget. —r—
1320. november 7.
ZALAI KŐZLŐYN
-p- Esküvő a demarkációs vonal
vámaorompója fölött. Debrecenből jelentik: A biharmegyei demarkációs vonal Borsi melletti részén érdekes esküvő volt a napokban, Kotlámky Gyula budapesti mérnököt Dénes Ilonával á vámsorompó fölött eskette Óssze egy nagyváradi kato ikus pap, miután az anyakönyvvezető összeadta őket. A különös helyen lejátszódott házasságkötésre ugy került sor, hogy sem a budapesti vőlegény, sem sz Erdélyben lakó menyasszony nem tudott útlevelet szerezni, hogy átjusson a határon még az esküvőre való hivatkozással sem. A menyasszony erdélyi születésü lévén, az oláh hatóságok kiutasítani sem voltak hajlandók. Az esküvő után aionban a feleség fölveszi a férj állampolgárságát s így a románoknak sem lehetett kifogásuk az ellen, hogy az újdonsült férj sz örömszülőktől való rövid búcsúvétel után sz oláh határőrök és s bámészkodók szemei előtt átemelte feleségét a sorompón, kocsira ültette és Budapestre uta zott vele.
— Ezer koronáig adómentes a nőikalap. A fényűzési forgalmi adó életbeléptetése közvetlen küszöbön áll. A pénzügyminisztériumban most végzik az utolsó simításokat a végrehajtási rendeleten, amely szerint a ruhák (kosztümök) adókötelezettsége a felső anyag után igazodik, a női kalapok adómentes értékhatára pedig általában ezer korona marad a fényűzési adónál.
— Falrobbant gránát. Megrázó szerencsétlenség történt a napokban Debrecenben. A déli órákban, a homokkő téglagyár-telepen, mely a háború alatt katonai raktár volt, egy munkásosztag dolgozott. Valószínűleg még a háború alatt egy gránitot a katonák a földbe ástak, mely most felrobbant. A munkások tüzet raktak a földön s köréje telepedtek melegedni. A vidám beszédet hirtelen irtózatos robbanás szakította meg. A következő pillanatban megsebesült emberek jajgatása töltötte be a levegőt. Az egyik sebesült csakhamar meghalt, hét sebesültet pedig délután a mentők szállítottak be n kórházba. Eddig meg állapították, hogy a földbe ásott gránát robbant fel a tűztől, amelyet a munkások gyújtottak.
— A weimari nagygyűlés a zsidók beözttalése allén. Weimnrban a németek ^Rygyülést tartottak. A gyűlésen több, mint 300 nemzeti alapon álló német egyesület kiküldött képviselői jelentek meg s több magyar egyesületnek a küldöttei is, akiket a jelenlevők lelkes ünnepléssel fogadtak. A szónokok valamennyien azt hangoztatták, hogy Németországot csak a nemzeti hagyományokhoz és erkölcsökhöz való visszatéréssel, teljes egyetértéssel lehet megmenteni. Határozatot fogadtak el, amelyben a német nemzetre veszedelmes zsidó beözönléssel szemben követelik a zsidóknak mindán téren való visszaszorítását és az 1914. óta bevándorolt zsidóknak kiutasítását, követelik továbbá, hogy valamennyi zsidót fosszanak meg polgári jogától és az 1914.óta szerzett vagyont kobozzák el tólük. Elhatározták a gyűlésen megjelentek,
minden alkalmat és\'eszközt felhasználok Arra, hogy a zsidókérdés intézményes megoldását megvalósítsák., A gyűlés végén az ejryik magyar kü|dött a keresztény Ma-2V^országot ismertette. Beszédét nagy lelke-*déssel fogadták.
Némát társalgási órák vehetők uri fW\'onvnál, aki német nyelv tanítását is vál-WJ«- Cím a kiadóhivatalban.
A mDUNkNTUU UJSkG" legközelebbi száma hétfőn reggel 8 órakor jelenik meg. *\'—^ A lap tartalmából kiemelkedik : WA városi főmérnök bűnügye", »Egy parcellázás titkai", uA vörös Pécs fekete napjai", mTitokzatos agitáció Nagykanizsa környékénmAki a holta után kapott állást" stb. stb. A legfrissebb távirat és telejonjelentesek. A lap ára kit kerona. Kapható az összes ufságárusitó helyeken és a rikkancsoknál.
— Benzin-gyertya. Nem lesz talán érdektelen, ha ide iktatjuk egyik kaposvári újságban ismertetett találmányt. Egy rézgyertyatartóhoz hasonló kis készülék az égisz
találmány, amely abban a magasságban, ahol a gyertya lenne elhelyezve, duplafénnyel ég s amellett nem füstöl és szagtAlan. A láng szabályozható. Egyszeri benzintöltéssel a készülék 140 órán keresztül szakadatlanul világit, viszont bármely pillanatban veszély nélkül eloltható és a felső cssvsr (kupak) segítségével légmentesen zárható. Egy éjsrakin it a világitás öt faiérbe kerül ezzel a benzin-gyertyával. A készülék zsebben is kényelmesen hordozható és éjszsksi vasútiutázásoknál, istálóban, pincében egyaránt sikerrel használ-hAtó. Szél el nem fujjA, mert lángjA szabályozással kisebbre vehető és a cssvsr áltsl megvédhető. Az egész benzin-gyertys, mely tömör sárgarézből 40—45 dekagrammnyi suly lyal, csinos csztergályozással készül s mely egy egész életre elegendő, mert nem romlik, bélgyapotja könnyen pótolható, darabonkint 136 (százharminchat) koronába kerül. A tiszántúli demarkációs vonal mentén csempészek 500 leiért Adták cl dATAbját az oláh katonáknak. A találmány felfedezője és tulajdonoss\' 3 és fél milliót kaphatott volna patentje d-Adásáért, ő azonban a keresztény magyAr közönségen ugy akar segiteni, hogy maga árusítja a 136 koronás iron, mert nem altatja, hogy élelmes kufárok 250-300 koronát követeljenek a benzin-gyertyája darabjáért. Csak Hangya szövetkezeti és más keresztény szövetkezeti boltnak ad el tömegesen is azt akarja, hogy minden falusi keresztény csslád-hoz olcsón jusson el a találmányában rejlő áldás. Ezért vidéken maga keresi fel a Han-gya- és szövetkezeti boltokAt. Egyébként ily cégektől a megrendelés Budapest, Elemér-utca 22 szám alá, Freund Albert nevére intézendő. Leközöltük a hírt * tAlán sok ÍaIusí s városi családon segít a télen az olcsó és praktikus benzin-gyertys.
— Külföldi Magyarság cimen és s Külföldi MAgyArok Szövetsége (IX. Lónysy-u. 17.) kiadásában kéthetenként megjelenő folyóirat indult meg, Amely a külföldi magyarok és az anyaország közötti művelődés\', gazdasági és nemzeti kApcsolatokat kívánja szolgálni. A lap tájékoztat a külföldi mAgyArság szervezeteiről, a kivándorlásról és vissza-vándorlásról, a külföldi boldogulási lehetőségekről, az idegenbe szakAdt honfitársAk életéről és inozgalmAÍról, Azonkivül Külföldi Magyarok Postája drnü rovAtábAn felvilágosítást Ad a kApcsolAtos kérdésekről. Előfizetési árA Magyarországon évenként 140 korona.
(x) Táncestély. Ma vasámsp a Kaszinó nAgytermében este 8 órAÍ kezdettel Guttentág Lajos tánctanár közös táncgyakorlatot tart, melyre a tánckcdvelŐ ifjúságot tisztelettel meghivja.
(x) Orvosi kir. Dr. Sándor rendeléseit
bőr- és nemibetegeknek ezentúl d. e. 11—12,
d. u. 5—7-ig tartja (Csengery-ut 15).
— Taggyűlés* Az Ébredő MagyAr VASutasok f. hó 7-én vasárnap délután négy órakor a Keresztény Otthon helyiségében taggyűlést tartanak. A központ részéről Csöpp Ferenc felügyelő fog a gyűlésen részt venni. Minden keresztény vasutas ott legyen.
— Pályásat. A Védó Ugák Szövetsége pályanyertes im4JAnnk megzenésítésére az Országos magyar királyi zeneművészeti főiskola igazgatójának, Hubay Jsnő urnák küibenjőlté-vei pályázatnt hirdet. A megzenésítendő szöveg ex: V" • "\'
.Hiszek egy Iitenben, Hiszek crjt h«i«ban, Hiszek «KT «t*aí örök tyusigttto, llisxek Magyaromig fetUaudAsáW Anno."
A pályanyertes müvet a Védő Ligák Szövetsége a Magyar Hiriap 10,000 koronás hozzájárulásival 20,000 korona pilyadijban részesíti. A pályázat feltételei a következők: 1. A pályamű magyaros stílusban Írott, egyszerű, könnyen énekelhető fohász jellegQ legyen A kompozíciót szerzője bariton énekhangra (magasság : f) zongorakísérettel és egyúttal vegyes karra (magasság lehetőleg g i capella) dolgozza ÍÖL 2. Az idogen kizzcl irou is joíigés zárt lovéllel ellátott pályamű az Oraz. m. kir. zeneművészeti főiskola igazgatóságához (VI , Liszt Ferenc-tér II.) f. évi november hó 30 ig bezirólsg nyújtandó be. 3. A pályanyertes mü szerzői és tulsjdonjoga a VéJő Ligák Szövetségére száll. 4. Pályabirák: Mihalovich Ödön, v. b. t. t., zeneszerző, sz Orss. m. kir. zeneművészeti főiskola örökös elnöke; Koessler János, zeneszerző, az Oraz. m. kir. zeneművészeti lőiskola zeneszerzési művészképzőjének vezető tanára; Kerner István zeneszerző, fő-zeneigazgató, a m. kir. Operaház igazgatója. 6. A pályabirák által kiválasztott legalább hat legjobb szerzemény, ünnepi hangverseny keretében előadásra kerti. Ezen hangverseny után dönti el a nsgy bíráló bizottság, kinek kívánja odaitilni a pályadíjat. «A nyertes jeligés levelét s biráló bizottság a pályadíj odaítélése után bonijs fel. A nsgy hlráló bizottság összeállításánál a Védő Ligák Szövetségét az a gondolat vezérli, hogy abban helyet foglaljon a magyar nemzet zenei közvéleménye.
(x) A Duaántull Sporthírek holnapi száma hozza a magyAr—osztrák és Dunántul— Budapest II. oszt. válogatott mérkőzések részletes leírását.
(x) Értesítés. A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület vevetősége értesiti a tagokat, hogy a szokásos gyászmisét f. hó 8-án a fclsőtemplomban reggel 8 órakor kezdve tartja meg.
Hsltlaaat miatt eladé egy keveset vitelt szmoking. ssakelt-óllíoy. tóbb férfiruha, ugywiáién fehérnemű és 4t-*i (éifciptk Sxéchenyi-tér P. tu a. 1710 Egy oipéaseegSd falvátatlk Teleky.uttt5.sx. (x) Aranyat, ezüstöt mindenkinél magasabb áron vásárol Kopár A. órás és ékszerész Deák-tér 12. sz.
(z) Zongoraiskola*, htgedúitkolik ét gyakorlatok, SoaaaúujJoiisáKok, hegedűk, hangsxerkcUékck Állandóan raktáron FLiebel Külőp Fiai k^Ajrv- és paplráruháii-ban Nagykanizsán.
GROSS ÉS TÁRSA
bank- és tfizadeblzományoaok NAGYKANIZSA -E8tY8a-Mr M
— Külföldi pénznemek: —. (dollár, dinár, márka atb.) valamint
értékpapírok vétele és eladása \'JrtSST^-
Tőzsdei megbízások pontos é» kulans effectuáláaa. — Telelőn 44.
14 ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 13.
Nyilt-tér.*)
A helybeli közellitási üzemeknél iwnert dolog, hogy mily gorombán bánnak el a váró* lakosságával Figyelmeztetem a nagyérdemű közönséget, bogy Krátky István főjegvzÖ úrhoz előbb be ne lépjen senki, amig a kopogtatás után ki nem jelenti, hogy „szabad", mert hasonló gorombasággal fogadja, mint engem. Erre azonban már elö volt készülve, mert amikor fáért Sárkány üzletvezetőnél érdeklődtem, egyenesen kijelentette, hogy fát nem kaphatok. Megjegyezni óhajtom, nogy tudtommal közhivatalokban az etikett ilyen formája sehol sem kötelező. Mikor kijöttem a hivatalból, Miletics Ilona kisasszony élesen utánam kiálltja: Ez is biztos csizmadia. Nem értem, hogy milyen jogon és alapon kaptam ezt a megjegyzést és a fenti gorombaságot.
Hajas Jóucf.
*) As e rovatban köxíöttakért nem ráOal falaJósséftt
.k. Gyár-utcában agy rooJtro hii — utcafront 5 ssobáa — mellék- és épüUukktl t
nagy kenut c» a l«£for&alnasabb U>án agy
)ol jov*J«bMi6 hit hoU kenui »UJ<i. Bóvabbat: ~ \' i GyOrgyaél, MaKyar-uUa 46 1701
XUdö 1(7 há.lóaxobabar«nd»xéa. a*y <«>-}«ien aj palisandsr ebédló, koaylubcrtixUaés, f«nom télikabát Batthyány-utca 10. siém slatt. 1721
lononoDnnnonnnnn
Házak eladását
a város bármely részében, beköltözhető lakásokkal a legjutá-nyosabban közvetít. Legelőnyösebb életbiztosítás.
Srigrisíl László ingatlanforg. irodája
j ^rinyi Miklós-utca 33., I. emelet. ■
arrmnrwrnnnnnrinD
sxss
URARIA mozgókép palota [f
Rosjconyl-ntc. I. — Tclclunn.in 259.
1 U
Péntek, szombat és vasárnap SS
Magyar film I Jókai Mór legszebb műve ÍJ
Lélekidomán .rész 0
Kó»x«rcptók . Rajnai Gábor, Tóris Jeoó. Makay X Mar&a. Z. Molnár L, Matlyuovsxky Ilona, V SróttRhy Gyula.
EJóaJások k«xJeto koxnapoa 0 és 8 órakor QQ Vasár- is ünnepnapokon 3, 6, 7 és 9 órakor. V
Villanymotort
1\'/,—2 lóerőset keresünk bérbe, esetleg megvételre. Ajánlatokot e lap kiadóhivatalába kérünk.
Diót, tojást, babot
méxet. mákot, zabot élő- és leölt sertéseket
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Csengery-ut 6. T.lclon 59. Távlr.tl clm: Tr.aad.oubU.
loaoooooa
I |II1IIZ|Í- UII ín Iwru I tMii — lILflÖ iiíIMi
» \'C^l^kcn, szombaton és vasárnap
J HARRY PIEL ^(St^r^T:
" Barrée-Cirkusz
e
o
b
(Harc az oroszlánokkal.)
>Jagf«axit<5 cirkuvi történet 7 felvonásban. I. f.lrv-4. : A Utsskslctl kiay Z A bo«ro454 Ü-rrí \' Harc sj nwiMiihil, 4. Ai tjUU UtoaaMt..! i. Mas —— * .let/e-áaUlra. 7. Ef a cf-*--
J ElóaJások koxtieU köznapokon 7,0,7 ás 8 órakor.
30QQQQQ\'
JVIenyasazonyoh- éö vőlegények figyelmébe 1
MMÓtt fényképfelvételt ketntutnek.
Irtuk megtekinteni a Ugujabb j«>y«»p*f képekből alakított kirakataimat.
péss.il máiar
Nagykanizsa, Kaxlncxyu. U.. (ÓUaxinL
Hall UlvétaUk rllU.yNay aelUtt k«>ll**kl
y> .V. ^ Frw^fí .V. 3r. ^ ^r. ^Jftj^
* ._____II I aAAmit 8
eladását és vételét
Ingatlanok
nagy üsUli ö*«*ekóttctés«iből kifolyóig l«gc)ónyúMbb«n és leggyorsabban ctxkoiU
SZÁNTÓ VILMOS ÍJL\'Jr^u,.

ZALAI ES GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet
NAGYKANIZSÁN, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatali telefon
Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Yldókl rendelések azonnal eszközöltetnek.
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomatott n laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában;
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 9. Csütörtök
269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pő-ut 13. «z. - Interurbán-telefon 78. ———-
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
FELELÓSSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŐS OYÖRGY B0DR00KÖZY Z0LTÁN
wmiítjy. k«pvt*«U
Elófixctési árak:
Egész évro 250 K. Félévre 1*0 K. Negyed-évro 70 K Egy tóm 23 K. Egyes szám árt 1 K
Apponyi gróf és a liberalizmus.
Budapest, nov. 8. A nemzetgyűlés mai ülésén az egész Ház feszült figyelme közepette Apponyi Albert gróf szólott hatalmas beszédben a földbirtokreform javaslathoz. Beszédének első részében kijelenti, hogy a földbirtokreformtól a társadalmi béke megvalósulását várja. Majd áttért a liberalizmusra, amelyet nem akar védeni, de amelyről ki kell jelentenie, hogy „a liberalizmus megteremtette ■ jog uralmát, a törvény fönállását, az emberi méltóság tiszteletét. Ezt meg kell tartani, ezt át kell venni tőle."
Foglalkozik ezután a Ztlamegyei Gazdasági Egyesület esetével, amelyről a földmive-lésügyi miniszter legutóbbi beszédében megemlékezett. Nem helyesli a miniszter álláspontját, amelyet ez ügyben elfoglal és csak mert ellenzi a főldbirtokreformot, fel akarja oszlatni az egyesületet.
Kovács J. István: A nemzetgyűlés jogait vonta kétségbe az egyesület.
Apponyi: Ne keressünk űrügyeket, bontakozzunk ki végre a kommunizmustól átvett hibákból. Nem lehet az egyesületet hatalmi szóval azért elhallgattatni, mert más véleményen van. Itt az ideje, hogy egy kicsit megbarátkozzunk a szabadság gondolatával. Azokkal szemben járjon el szigorral a miniszter ur, akik még ma is sértik a jogrendet. Ott várom a kormány erejét. Az államhatalom ne azokkal szemben mutassa ki erejét, akiknek kezében semmiféle hatalom sincs és szerezzen érvényt a törvénynek mindenütt, mert belállapotainkban az elfajulás veszedelmei mutatkoznak.
— Nem értem a mai cenzúrát. Helyre kell állítani a sajtószabadságot. — Bizonyos visszaélések lehetetlenek volnának, ha az okosság lámpájával belevilágítanálak a sötétségbe.
— Vessenek véget az internálásoknak, birói Ítélet nélkül ne Tehessen internálni senkit sem. Nem tudom, hogy akit oda bevisznek kommunista-e, de aki onnan kijön, az biztos, hogy kommunista
— Annak, hogy a keresztény pártalakulatokba nem léptem be, az az oka, hogy legyen kevesebb játék az antiszemita demagógiával és legyen több jogrend és haladás. Azt tartom, hogy Jaz elsőből több van, a másodikbői kevesebb. Ha látom, hogy fordítva áll a dolog, akkor csatlakozom a kereszténypárthoz. (Éljenzés, taps.)
Nagyatádi Szabó válaszol Apponyinak a Zalamegyei Gazdasági Egyesület dolgára. Nem fogadhatja el a tanácsot, hogy ne járjon el az egyesülettel szemben, amikor azt tapasztalja, hogy az a törvényt nem hajtja végre. Ha elnézést gyakorol az egyesüleltel szemben, akkor az legközelebb nemcsak kifogásokat tesz, hanem túlmegy a határon és az állam jogait vonja kétségbe. Ez nem ki-
hágás — mondja — ez izgatás az államhatalom ellen. Arra a felhívásra, hogy a kormány teremtsen rendet, azt válaszolja, hogy tekintettel arra, hogy ő is felelős ezért, azt mondja, hogy nem helyesli azt, ami néha-néha megtörténik. Minden igyekezete az, hogy e dolgok megszűnjenek és a jogrend álljon helyre. Hn ez eddig nem tőrtént meg — azt elismeri. A kormánynak az a törekvése, hogy a jogrend helyre álljon, de ha ezt nem lehetne megvalósítani, akkor ő a kormánynak tagja nem marad. Reméli, hogy ez mihamarabb be fog következni, várok még egy darabig, de ha hiába, akkor elmegyek.
Plósz Sándor után, aki elfogadja a javaslatot, Csizmadia Sándor kijelenti, hogy akármilyen keveset is ad ez a törvény, a fő, hogy ad és ez már haladás. Ha már készen lesz a törvény, akkor még mindig lehet rajta javitnni. A javaslatot elfogadja.
A délutáni ülésen az első felszólaló Csettler Jenő, aki kijelenti, hogy a háború megértette mindenkivel, hogy a nemzet gazdasági alapja a föld, ha itt • harmóniát megzavarják évek kellenek hozzá, mig újra helyreáll. Ha kellő mennyiségű búzát nem tudunk termelni —• az ország elveszett. A javaslatot elfogadja.
Dr. Hadházy Zsigmond és Cziráky Pál felszólalása után több képviselő zárt ülést kért, amit az elnök el is rendelt.
Fél 8 órakor nyitja meg ismét Rakov-siky elnök a nyilt ülést. Elhatározza a Ház, hogy legközelebbi ülését holnap tartja, majd áttérnek az interpellációkra
Frühwirth Mátyás a waggon-lakók érdekében interpellál és az az indítványa, hogy a lakásbiróságok szüntessék be működésűket és a közigazgatási hatóságok utalják ki a lakásokat.
Tegnap a Lipótvárosi Kaszinóban történteknek is a lakáshivatal az oka. Elismeri, hogy törvényellenes volt a tegnapi rekvirálás, de a humánus cél szentesíti az eszközt.
Felemlíti azután, hogy ugyancsak tegnap tüntető csoportok tűntek fel az utcákon, amelyek mindenkit megvertek, akinek a haja vagy az orra nein tetszett nekik. A tegnapi tüntetések és az Ébredő Magyarok gyűlése között összefüggést lát és ezért éles kritika tárgyává teszi az egyesület vezetőségének működését, amely nem fejt ki elég erélyt tagjainak megrostálása terén.
Szmrccsénui György erélyes szavakkal védi meg az Ébredő Magyarok egyesületét, amely hazafias működésével a magyarság élő lelkiismeretét képezi. Megnyugtatja a nemzetgyűlést, hogy a rendbontók ellen maga az egyesület jár el a legenergikusab-ban s máris több tagot távolítottak el az egyesület kötelékeiből.
Az ülés fél 10 órakor meg tart-
A irancia miniszterelnök a francia német viszonyról
Páris, november 8. A .Petit Journál" egy munkatarsa beszélgetést folytatott a francia miniszterelnökkel az aktuális politikai, kérdésről.
Arra a kérdésre, hogy milyen lesz Franciaország külpolitikája — igy felelt a miniszterelnök.
— Célom, hogy érdekeinket hathatósan megvédelmezzem. Szövetségeinket föntartom és megszilárdítom. A háború szélzilálta a népek szolidaritását.
Arra a kérdésre, hogy mi a véleménye Németországot illetően, ez volt a miniszterelnök válasza:
— Már a német nagykövetnek megmondtam, hogy a francia kormány a béke és engedékenység szellemében akar megoldani
minden kérdés, amely Franciaország és Németország között-függőben van.
A népszövetségről azt mondta a miniszterelnök, hogy a legnagyobb hatalommá növi ki magát, ha ugv fogja fel hivatását, hogy erős gátnak kell lennie a katonai szeltem és az imperializmus feltámadása ellen, ha az újból felakarná ütni a fejét.
Szabolcsmegye a megyei törvény ellen.
Budapest, nov. 8. Mezössy Béla volt föld-mivelésügyi miniszter, Ujfalussy Dezső volt főispán és Szabolcsmegye nagyobb küldöttsége tisztelgett ma Horthy Miklós kormányzó előtt. A kihallgatás során a megjelentek aggodalmuknak adtak kifejezést a megyei törvényjavaslattal szemben, amely megyei életünk lerombolására vezetne. Kérték a kormányzót, akadályozza meg, hogy ebből a javaslatból törvény legyen.
A kormányzó a küldöttséget szívélyesen fogadta és kijelentette, hogy méltányolja azokat az aggodalmakat, amelyeket e javaslat támasztott. Majd tanulmányozni fogja a kérdést és reméli, hogy közmegelégedésre fogják azt elintézhetni.
A küldöttség tisztelgett még ezután Teleky miniszterelnöknél és Ferdinándy belügyminiszternél.
Békés osztozkodás a jugoszláv—osztrák határokon.
Berlin, nov. 8. A prágai "Venkov" belgrádi távirata szerint a „Narodni Politika" arról ad hirt, hogy Jugoszlávia és Ausztria közt legközelebb megkezdik a határszabályozásra vonatkozó tárgyalásokat. Ez alkalommal a délszlávok azt a kérést intézik majd Ausztriához, hogy Karinthiának a Drávától délre eső szlovén részét, amelyet a népszavazás Ausztriának juttatott, engedje át a szerb— horvát—szlovén királyságnak. Ezzel szemben Jugoszlávia néhány túlnyomóan németlakta vidéket ajánl fel Ausztriának.
Harding eszméje uj népszövetségről.
Nervyork, fnov. 7. Harding felhivta ar összes demokrata és republikánus képviselőket, hogy mondjanak véleményt egy uj népszövetség felállításáról, amely az összes nemzeteket egyenlő jogosultsággal magába foglalná-
TŐZSDE.
Badapsat, nov. 8.
Valutaplao: Kapotton 1505, Font 1775, Dollár 630, Francia frank 3300, Német márka 624, *Ura 1790, Rubel 354, Ui 81 8«/„ Szokol 557. Svájci frank 8^00, Koionadinár 1275, Léva 600, OszUák 100, l.eogyel márka 138, Frankdinár 1245.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 8. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 1*30, az osztrák koronáé 185, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1*45 szántim.
16 ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 13.
Hírek.
Tiltakozunk,
Pár nap és azt mondják, rá kell ütnünk a trianoni békére a pecsétet s a magyar nemzetgyűlésnek ki kell mondani a szentesítést. Agyunkba szökik a vér, ha rágondolunk erre a gyalázatos kényszerűségre. Nem szabad felednünk azonban, hogy egv nemzet a legnagyobb megpróbáltatások idején kell, hoj^ a legerősebb legyen. Ma csak lelkileg lehetünk erősek. A lelki erőt pedig adja az a tudat, hogy kényszeriltnek bennünket erre a tettünkre, ami az idők változásával, fizikai s gazdasági megerősödésünkkel nagy változtatásokon fog keresztül menni. Sokan citálják ma Deák Ferenc mondását: Amiről a nemzet önként mond le azt soha vissza nem szerezheti, de amit az erőszak rabol el tőlünk, azt az idő visszahozza előbb-utóbb. Ha ratifikálunk is, ez egy percig sem jelenti azt, hogy letöröltük a magyar térképről Erdélyt, a Felvidéket, Délmagyarországot vagy _ Nyugatmagyarországot. Ezt nem tesszük, mert nem is tehetjük. Ha a vádlott a vizsgáló biró előtt kényszerűségből gyilkosnak nevezi in magát, ha nem az, Isten ítélőszéke előtt igazságot kap. Mi rendithetetlenül hiszünk igazunkban s . ha százszor alá is kell írnunk a trianoni békét erős lélekkel dolgozunk annak megváltoztatásán s nem szününk meg egy pillanatig is mindent elkövetni, hogy végleg leoperáljuk a külföld szeméről a háyogot. Addig is tiltakozunk — mert mást nem tehetünk — az erőszakos béke ellen.
— Ax óvodák felülvlzagáláza. A
napokban a kultuszminisztérium megbízottja fog Nagykanizsára érkezni, aki felül fogja vizsgálni a város ovodáit. Nagykanizsán tudvalevőleg — a kiskanizsait is beszámítva — 4 ovoda van, a Rozgonyi-utcai, az Arany
Íános-utcai, Nádor-utcai és a kiskanizsai. lind a négy igen rászorul a minisztérium kiküldőttjének vizitálására, de különösen a Rozgonyi-utcai ovoda, amelyik tultömöttség tekintetében mindegyiket felülmúlja. Egy kicsi teremben 80 apró gyermek van itt összezsúfolva, ami ellen és még sok más ellen biztosan kifogást fog emelni a miniszteri biztos. Arról nem is beszélve, ho*y a kis-kanizaai ovoda lakásnak van IcfogU Iva. Ha a küldött alaposan körülnéz a nagykanizsai ovodák tájékán, nvilván nem a legjobb impressziókkal fog távozni. Remélhetőleg az ovodák gondnoksága teljes őszinteséggel feltárja a helyzetet.
— M«g*xUnt a vasárnapi vonatforgalom. A Délivasut főnöksége ezúton hozza az utazóközönség tudomására, hogy a további intézkedésekig vasárnapokon.\'se Buda-
Cre, se Szombathely felé nem fog kőzle-ni semmiféle vonat.
— Bánk-bán a szabad lyceumban. Vasárnap délután tartotta meg Kováts Antal főgimnáziumi tanár második előadását a városháza nagytermében igen előkelő hallgatóság előtt. Témája a Bánk-bán volt, amit olv élvezetes és mindvégig lebilincselő előadásban mutatott be a közönségnek, hojp\' szinte sajnálta mindenki, hogy oly rövid ideig élvezhette irodalmuk eme egyik legértékesebb remekét.
— Az Iparigazolványok felülvizsgálása. A kereskedelemügyi minisztériumban komolyan foglalkoznak azzal a tervvel, hogy az összes iparűzéshez jogosító iparigazolványokat, hatósági engedélyeket megvizsgálják és revideálják. A revízió csak azért történik, hogy megállapitsák évekre visszamenőleg, vájjon szakemberek, tanult iparosok és kereskedők birnak-e iparigazolvánnyal. A második cél annak a megállapítása, hogy az iparigazolványokkal és hatósági engedéllyel rendelkező egyének hol, milyen üzletben, vagy milyen ipartelepen űzik mesterségüket? A jövőben ugyanis az iparigazolványokat nem ugy, mint addig, csak a személyhez kötik, hanem az üzlet helyiségéhez is. A
kereskedelmi minisztérium ezzel az intézkedéssel meg akarja gátolni a különböző ügynő-kősködéseket, láncolisokat és árdrágításokat.
— A városi alkalmazottak családi tagjainak vasúti kedvezmény*. A minisztertanács hozzájárult ahoz az indítványhoz, hogy a rendezett tanácsú városok alkalmazottainak családtagjai, valamint a nyugdijasok és ezek családtagjai, továbbá dijnokok, altisztek és szolgák vasúti kedvezményben részesüljenek. A családtagok évenkint azonban ctak hat darab szelvényt kaphatnak, arcképes igazolványok mellékelésével. Az igazolványok oda és vissza való utazásra szólnak. A kedvezmény az eddigi menetdíjak 20 százaléka lesz. A vonatok első osztályát az I—VII. fizetési osztályba, a másodikat a VIII—XI. fizetési osztályba tartozók használhatják, mig a többiek csak a harmadik osztályl vehetik igénybe. A Máv eme kedvezményét a Délivasut, a Győr—Ebenfurti és a budapesti helyiérdekű vasutak is meg fogiák adni. A kedvezmény 1921 január 1-ével lép életbe.
— A város adja bizományba ki utalásait. A Magyar Szövetkezeti Áruforgalmi Részvény Társaság értesítette a várost, hogy felállította a „Közellátási osztályt", amely az egyes törvényhatóságok budapesti képviselete akar lenni. Az Áruforgalmi hosszasan tájékoztatja a várost, hogy az egyes kiutalások sürgősen ki tudja eszközölni, az áruértékeket kifizeti és sürgősen le is szállítja. Ajánlatot tesz ezek alapján, hogy az egyes városi közellátási kiutalások elintézését helyezze Nagykanizsa bizományába. A? osztályt kijelenti, hogy különös gondot fog fordítani a zsirellátás minél szélesebbkörü és jobb megszervezésére. Az ajánlat elfogadható s sok gondtól mentesítené a város vezetősé-
?^ét. Azt hisszük, hogy a kedvező ajánlat el-ogadása elé semmi akádály sem gördül.
— A temesvári nagy tttz merénylet volt. Megírtuk előző lapszámunkban, hogy mily katasztrófális tüz pusztította el Temesvár legszebb városrészét, a hatalmas
?>alotákkal teli belvárost, amelyiknek teljesen ővárosi jellege volt, fényes üzletekkel, kávéházakkal stb. Ujabb jelentések megerősitik, hogy a városrész porig égett. A lapok a híradáshoz többféle véleményt fűztek, az igazság azonban teljes megbízható jelentések nyomán az, hogy a tűzvészt gyújtogatás okozta és merénylet volt Rascbni hadügyminiszter ellen. A tüz a színház épületében keletkezett és estére már oly méreteket öltött, hogy a várostól 40 kilométernyi távolságban is Tátható volt A tűzoltóság tehetetlennek bizonyult és a kár oly óriási, hogy egyelőre megbecsülni sem lehet. — Eddig 13 ember megszenesedett holtteste került elő a romok alól. Hogy a tűzvészt merénylők okozták, bizonyítja az is, hogy a hadügyminiszter épp a színházban tartózkodott a tűi kitörésekor, s alig tudott menekülni. — A tüz óta az oláh kormány letartóztatta Moskovics- kamarai képviselőt, élctbeléptette a legszigorúbb cenzúrát, kihirdette a szigorított ostromállapotot és beszűntette a bukaresti „Adeverul", „Dimi-neata", „Luptatoru!" és "Chewarea" cimü lapokat.
— A göxgépkezelők éa kazánfűtők legközelebbi képesitő vizsgái Sopronban december hó 3-ik napján délelőtt 9 órakor fognak megtartani. A kellően felszerelt vizsgálati kérvények a m. kir. ker. iparfelügyelőséghez küldendők.
(x) Sürgős elutazásom miatt rendeléseimet egyelőre beszntettem. Annak újbóli megkezdését hirlapilag jelezni fogom.
(x) Kendy Andor komikus személyes fellépta a Világ mozgó keddi és szerdai műsora keretében, amikor is a Titkos kéz című filmdráma is bemutatóra kerül. Fentnevezett művész irodalmilag is becses, igazán művészi nivón álló estélyére jegyek már előre válthatók a Világ mozgó nappali pénztáránál.
— Lélekidomár, Jókai Mór kiváló müvét még csak ma mutatja be az Urania. A második részét pedig péntek, szombat és vasárnap. Az előadások kezdete ma 5, 7 és 9 órakor.
(x) Aranyat, ezüstöt mindenkinél magasabb áron vásárol Kopár A. órás és ékszerész Deák-tér 12. sz.
(x) Xooffor&lakolák. begedüiskoük *» Ryako:-latok, xenciuúuj.Jontáfc©k. hegoJűk, hangaxexkeUékek aüan-dőan raktAron Fuchel Fülöp Fúl könyv- ét paplriniháxa-ban Nagykanizsán
Apró hirdetések.
Befogni való 10 darab angol félvér-oalkó llidó Kápolna-putxtán. Réctey íőintéxő. 1727
Eladó Kitkanlxtin Templom-tcr l/a »z a. levő ház. amely áll 4 trobáből, 2 konyhából, 2 éléskamrából, 1 Milóból, I pajtából é» mellékh«lyi»4gckl <51, valamint cjcy kcitbői Érdeklődni Uhet ugyanott, vagy dr. Hegedűs György ügyvédi irodájában. 1726
42- oa használt, de jó állapotban levő strapa-cipőt keretek megvett\'.re. Lehet bakaoct is. Cineket a kia.\'Ab* kérek.
VILÁG
Nagymozgó színház Szarvas-szálloda. =
Hétfőn és kedden
Titkos kéz
\' ti in játék 0 falvonitban. A főtxerepeket a német filmaiúvétxet legjeleiebb tagjai jittxak.
Ezenkívül: KENDY ANDOR | szenzációs nagy művészestélye. |
Előadás 3k kei Jete hétkoxoap ö ét 7 órakor, i Yatáx- ét imiH-puapokoa 3, 5, 7 ét 0 órakor.
Röfös-szakmabeli,
törekvő, keresztény segédet keresünk azonnali belépésre. Fizetés megegyezés szerint. Személyes ajánlkozást kérünk. Tapolcai Hangya.
xxxxxxxxxxxxxxx: URANIA mozgókép palota "
Rozgonyl-utca *. — Tclefonaxám 259.
Hétfőn ás kedden Magyar film 1 Jókai Mór legszebb műve
Lélekidomán.rósz
Főtxercplők. Ralnai Gábor, Torát Jenő, Makay Margit, Z. .Molnár L., Mattyaaovaxky Ilona, Síiireghy Gyula.
EJÓaJások keivlete kóxnapoa 6, 7 e» V urakor Vasár- ét uaoepoafokoo 3, 5, 7 ét 0 orakor.
sxxxxxxxxxxxxxx
Villanymotort
17,-2 lóerőset keresünk bérbe, esetleg megvételre. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérünk.
Diót, tojást, babot
mézet, mákot, kölest és tengerit
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Csengery-nt 6. T.lcfon 59. Távirati elm : Traa.daoubU.
Nyomatott n laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában;
£91k évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 10. Szerda
256- szám
ZALAI KÖZLÖNY
_________ _ KERESZTÉNY POLITIKAI NAPÍLAP
Si*rkcMló><K ól ki,dóhlv»ul: l-\'ő-ut 13. mz.
___Intcrurban-tclctan 78. _
Me(Cj«loulk mindig kora rcRRc]
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS OYÖROY
HEI.EI.ŐSSZERKESZTÓ: BODROQKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési Arak:
Egh. crn 250 K. tOitn 140 K. Ntjj.J. évto 70 K Eny 25 K. Egyes «im ín 1 K
Törökország- nem ratifikál.
nov. 9. Párisi távirat szerint « port. az .«t«nt h.talm.k jegyxí-
\'Íl"l4b,n "•»«". >>0*7 • mo.t.nl Idó nem .lkaim.. . .evre.l béke ratirikalaMra.
Egyhangú vélemények a földreform mellett.
Budapest, nov. 9. A nemzetgyűlés mai ülésén folytatták n földreform tárgyalását. Az első szónok Hentzer István, aki örömmel üdvözli éa elfogadja a javaslatot, mert a föld helytelen megoszlása volt a legfőbb oka a magyarság kivándorlásának.
Nagy Pál: A javaslat dkésve jött. Az országos birtokrendező bíróság helyes, de kifogásolható, hogy ex csak Budapesten székel.
Szabó G. János: Ez a javaslat less az az arany hid, amelyen találkozni fognak és kezet nyújtanak egymásnak ur és paraszt, akik eddig ellenségként állotlak egymással szemben.
Rcischl Richárd : Elfogadja a javaslatot, amely a multak bűnét van hivatva jóvátenni.
Giessxtein Sándor: A javaslat a keresztényszocialista programm egyik legfőbb pontjának megvalósítását jelenti. A földreform igazi szociális szükségleteket lesz hivatva kielégíteni. Egészségtelen dolog az, hogy egy országban csak latifundium és törpe birtok legyen.
Pallavicini György őrgróf: Csak röviden kiván foglalkozni a javaslattal, mert egy perccel sem akarja törvényerőre emelkedtét kitolni. Kötelessége azonban felszólalni, mert az utóbbi időben olyan hirek keringtek, mintha ő meg akarná azt akadályozni. A váddal szemben örömének ad kifejezést, hogy a javaslat megszavazása biztosítva van. Kénytelen Grieger múltkori beszédével foglalkozni. (Friedrich István: Grieger hol vagy ? Grieger : llt vagyok I) Grieger erős támadásban része-sitette az arisztokráciát. Külön pártot és külön osztályt emlegetett. Kénytelen Grieger-nek megmondani, hogy ez a magyar arisztokrácia mindössze néhány 100 emberből áll és ezek is ugy politikai, mint társadalmi téren széthúznak. Grieger bizonyos szalonokról is beszél, ahol egy kifejezés dívik : büdös paraszt. Ha megint osztályellentéteket szítanak, akkor nem a vörös bolsevizmus fog bekövetkezni, mert azt hiszi, hogy a keleti bolsevizmus letörésével ez a veszedelem elmúlt, hanem általános felfordulás, polgárháború tör ki és e*t nemcsak az arisztokrácia fogja megérezni, hanem sokkal közelebbről az a társadalmi osztály, amelyhez Grieger is tartozik. — (Gaál Gaszton Grieger felé: Már téged is megakartak verni. Grieger: Engem a gazemberek akartak megverni.) Kijelentheti azt, hogy választókerületének sok olyan községe v®n. ahonnan Griegernek, ha legutóbbi
parlamenti beszédét elmondta vblna — nem sikerült volna ép bőrrel elmenekülnie. (Grieger: legközelebb majd megpróbálom.) A javaslatot elfogadja.
Még a délelőtti ülésen Cserty József és Berky Gyula szólottak a javaslathoz és elfogadták azt.
A délután 4 órakor kezdődő ülésen: Vasadi Balog György, Jármy József, Kuna p. András, Drechsler János és Kerekes Mihály szólottak a javaslathoz. Valamennyien elfogadták. (
Rupjterl Rezső: A földreformot azért fogadja el, mert bizalommal van a földmive-lésügyi miniszter iránt, nem pedig azért, mert a javaslat kifogástalan. A reformmal nem a többtermelés a fontos, hanem azt kellene a törvénynek kimondania, hogy Azok kapnak földet, akik arra érdemesek. A magánvagyon szentsége a földre vonatkoztatva, bizonyos korrigálásra szorul. Az ország védelmét a legnyugodtabb elemre, a falu nyugodt embereire kell bízni a városokkal szemben, amelyek a szenvedély és nyugtalanság gyűjtőhelyei. Nem osztja a javaslatnak azt a pontját, hogy a kisajátítást elsősorban az 50 év óta szerzett birtokra kell vonatkoztatni, hanem mindazokra, amelyek útjában állanak a földreform keresztülvitelének. Nem tesz kivételt a kollégiumok és apácazárdák földjével sem, ezeket is ki kell használni a földreform céljaira. A törvénynek nem kellene oly bátortalannak és burkoltnak lennie. Kívánja, hogy a törvény semmiféle kivételt ne tegyen. Elfogadja a javaslatot. —■>
Az elnök ezután a vitát bezárja. Ölés vége: fél 9 óra ; legközelebbi ülés holnap.
Készül a harc a ratifikáció ellen.
Budapest, nov. 9. A kormányzópárt ma este 9 órai kezdettel pártértekezletet tart, hogy a béke ratifikálása kérdésében a formai dolgokat eldöntse. A formálisnak induló tanácskozás azonban nagyon komollyá válhat. Felek vannak ugyanis arra, hogy a ratifikálás ellenzői szóvá teszik álláspontjukat és annak a párthatározatnak a megváltoztatását akarják provokálni, amely a ratifikálás elfogadását pártkérdéssé tetto. Ezek a képviselők olyan határozatot akarnak hozatni, hogy mindenki lelkiismerete szerint szavazzon. Ebbe a határozatba a kormányzópárt zöme nem megy bele.
A értekezletet megelőzőleg a ratifikálás ellenzői ujabb közös megbeszélésre gyűltek össze, hogy akciójuk együttes szint nyerjen.
Ma délelőtt a folyosón szenvedélyes hangú vita folyt a képviselők egy csoportja között a ratifikálásról. A hangulat igen izgatott volt, amit fokozott az. hogy névszerinti szavazást kérő ivet köröztek. A ratifikálás mellett levők ugyanis attól tartanak, hogy sokan, akik megszavaznák a javaslatot — most távol fognak maradni, /imi veszélyes helyzetet teremthetne.
Papir aprópénz.
Budapest, nov. 9. A főváros elhatározta, hogy szükségpénzt bocsájt ki s erre engedélyt is kért a kormánytól. A pénzügyi kormány azonban azzal a megokolással nem adta meg, hogy az állam maga fog apró papírpénzt kibocsájtani az egész országra kiható érvénynyel. A főváros azonban nem hajlandó belenyugodni a miniszter e határozatába és a legutóbbi tanácsülés elé Csupor tanácsnok ujabb előterjesztést tett aprópénz kibocsájtása iránt. Az előterjesztést a tanács el is fogadta s eszerint a főváros 40 millió korona értékű aprópénzt nyomat olyképpen, hogy hetenként 5—5 milliót bocsájt forgalomba. A kibocsátandó pénz 20 és 40 filléres lesz.
Terjed az ir felkelés.
Bécs, nov. 9. A .Wiener Mittags-zeitung jelenti Londonból: [Írországnak csaknem valamennyi részéből ujabb jelentések érkeznek a kormánycsapatok és sinnfeinek rémtetteiről. Dublin-ban egy összeütközés alkalmával 17 rendőrt öltek meg. A varosban több mint 400 helyen tartottak házkutatást. London-Derry városa is sokat szenvedett a terror miatt. Az utcákban hosszas tűzharc fejlődött ki, több házból lövöldöztek a rendőrökre és a páncélos autókra. Belfastban is összeütközésekre került a sor. A katonáknak sikerült a lázadókat legyürniök.
Royalista tüntetések Athénban.
Bécs, november 9. A „Wiener Mittagsjournal" jelenti Athénből: Tegnap itt olyan hatalmas royalista tüntetések voltak, amilyenekre nincsen példa az ország történelmében. A tüntetésben 100 ezer ember vett részt.
A korona Zürichben
Budapest, nov. 8. Zürichből jelenük: A magyar korona állása ma: l"27l/j, az osztrák koronáé 172\'/>, « osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1\'40 szán tini.
TŐZSDE.
Budapest, nov. 9.
Valataplao: Napokon 1000, Font 1000, Franci* frank 3260, Márka 610, Ura 1800, Kubct 340, Lei 820, Sxokol 640. Svájci frank 8000, Koronadinár 1230, Léva 680, 0«x trák 06, Frankdinár 1220, Lengyel márka 12a
_2
; ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 3.
Világháború és a fftldbirtok-reform.
Mint a kézügyek szemlélője és legfontosabb resz nek. a közigazgatás intézésének szerény munkása, bő tapasztalatot szereztem arról, hogy miként lehelne a háború előtt fennállott és utána még (óbban kléle edeit osztályeUentétcket ki egyenlíteni.
Az általános védkötelezettség a legszebb és legalkalmasabb módszer, mellyel a kialakult államok ugy a saját, mint polgárainak érdekelt meglehet védeni. Ezen felfogás helyessége az egész háború alatt belgazolást nyert az által, hogy azon államok produkálták a legbámulato-sabb teljesítményeket, melyekben az általános védkötelezettség be volt hozva.
Az állampolgárok e legsúlyosabb kö-telezettságánek teljesítése azonban azon Jogos kívánságokat Is felszínre vetette, hogy ha már a legdrágább kincséi, az életét kellett > hazáért feláldoznia, vájjon nem-e Illeti meg az érte vérzett honpolgárt, hogy a haza földjéből egy kis rög — azonkívül, mely porhüvelyének eltakarításához elégséges — neki. vagy utódainak Is )usson osztályrészül?
A háború kezdetén csak szórványosan, utóbb mind sűrűbben és hangosab-ban nyilvánult meg a hadba szálltott, vagy az állam szolgálatában dolgozott .nincstelenek" azon jogos kívánsága, hogy ők Is részesüljenek a haza földjéből.
Mikor amár százezrekre menő tömeg ajkán felhangzott, a most már nem .kívánság," hanem .követelés,\' hogy: /ö/-det a nincsteleneknek, akkor végre megmozdult a kiváltságos osztály, akárcsak 1848-ban, felszabadítván a Jobbágyságot.
A forradalom után alakult kormányoknak több tagja programot Is dolgozott kl a földblrtokreformra nézve, amit a következő kormányok sem veitek le a napirendről.
Még az 1918. év őszén beadványnyal fordultam az akkori földművelésügyi miniszterhez, mely beadványban rámutattam azon módozatokra, melyek segítségével mindenki kielégíthető oly terjedelmű Ingatlannal, amelynek hasznosítására képességgel blr. Ámde, ha csak a most felosztásra kínálkozó birtokokat vesszük számításba, akkor természetes, hogy elégséges mennyiségű Ingatlan nem áll rendelkezésre, mert hiszen éppen a forradalmi Idő után, tehát napjainkban cserélt legtöbb középbirtok gazdát, felparcellázták azokat s a tehetősebb, vagyonosabb földművesek, avagy földspekulánsok vásárolták meg. megelőzvén a kormányt, az egészségesebb elosztás létrehozásában. Ha ez Igy v„n nálunk. Igy lehet az egész Magyarországon.
Ezen helytelen állapotot csak ugy lehet lóvátennl, ha éppen a kormánytól kiindult azon felfogás érvényesül, hogy a .földnélküliek" földhöz Juttatása céljából, a hábo.-u kezdete óta vásároll Ingatlanok ls klsajátltlatnak; ez az álláspont a helyes s csak Így hidalható át azon ür, mely a nincstelent a törpebirtokostól, ezt pedig a nagyobb birtokhoz Jutott többi földmüvesosztálytól elválasztja, mivel az Ily adásvételek folytán éppen olyanok jutottak több birtokhoz, akiknek arra elkerülhetetlenül szükségük nem volt és
nincs Is. Ezen körülményről a helyszínen megejtendő vizsgálattal meggyőződés szerezhető.
Nagy hiba van az Igényjogosultak sorrendjének összeállításában Is, többek közölt az. hogy a hivatali osztályt a tervezet. az Igényjogosultak kőzött maj inem az utolsó helyen említi meg. holott ezeket a második helyre kellett volna sorozni és még Itt Is, azokat foglalkozásuk szerint csoportosítani.
Legelsósorban a közigazgatási tisztviselők (községi elöljárók. Járási, megyei és miniszteri lisztviselők) pénzügylek, csendőrség, rendőrség, postások, vasutasok, tele on és távirdászok stb. Vájjon miként szándékozik a kormány kárpótolni ezeket a derék állampolgárokat, vagy utódalkat az elszenvedett sérelmekért és a reájuk szakadt nyomoruságért ?
Azt hisszük, leginkább azáltal lehetne a nemzet eme páriáin ejtett sebeket gyógyítani, ha ók is részeslltetnének a haza földjéből, hogy ne legyenek kénytelenek vándorbotot ragadni s oly hazát keres 1, amely nem az ő számukra alakult.
És ne felejtsük el. hogy az Ily hantokból emelkedik a magasba az a bástya, mely a bolsevlzmusl áradatnak
legbiztosabban tud gátat vetni. K. L.
----■—
Decemberben tárgyalják a Tisza-bünpört
Mint ismeretes, Sztanykonvsxky Tibor védője, Lengyel Zoltán dr. semmiségi panasz-szál élt a hadoszt álybir óság halálos Ítélete ellen, hivatkozva arra, hogy Sztanykovszky a forradalom napjaiban már nem volt katona és ügye a polgári igazságszolgáltatás elé tartozik. Lengyel Zoltán dr. azóta pótlólag tóbb iratot is nyújtott be a legfőbb katonai törvényszékhez, amelyekben igazolni kivánja védence ártatlanságát. Ezek között szerepel egy levél is, amelyet állitólag Hüttner irt Sztanykovszkyhoz és bocsánatot kér tőle, hogy ellene vallott.
A bünpörben Margalits vizsgálóbíró folytatja a kihallgatásokat. Ugy a vád, mint a védelem részéről uj tanukat jelentettek be. ezek soraiban szerepelnek nagyszámban azok is, akikre Friedrich hivatkozik annak igazolására, hogy a Hermina-uti nagy tragédia napjaiban betegeskedett és ezért ki sem mozdult mátyásföldi lakásából. A tanuk kihallgatása több napot vesz igénybe, de előreláthatóan még a hét végén beidézi a viugÁló* biró Friedrich Istvánt is.
A bejelentett vizsgálati anyag, amely Fényes l-ászló, Kéri Pál. Vágó (Wilhelm) Jenő és Gaertnef Marcell szerepére vonatkozik, jelenleg a vádtanács előtt fekszik, mert a védők ugy a bűnösség, mint a minősítés kérdésében kifogásokat adtak be. A vádtanács ebben az ügyben a jövő héten dönt.
A periratok egy másik részén még Soóky József dr. és Síilassy l\'ál dr. királyi ügyészek dolgoznak. Az ügy eddig! állása szerint a bünpőr december végén főtárgyalásra- kerül. Mint értesülünk, a budapesti büntetőtőrvényszék elnöke Surgoth Gyula dr. vagy GadA István táblabírónak osztja ki az ügyet.
Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország: mennyország!
Hirek.
— Húny galíciait utasítanak ki
Nagykanizsáról ? A galíciai zsidók, akik «»>v rengetc^ kárt okozlak már értnek a szerencsétlen országnak, lassankint kezdik mar elhagyni az országot — nem jószántukból, hanem az egyes városok rendőrségének jóvoltából. Érdeklődtünk a rendőrségen, hogy a nagykani-
^ zsai befurakodott gaücidncrckkel történt-e, vagy fog e valami történni. Itt azt a felvilágosítást •kaptuk, hogy a rendőrség közegei házról-házrn bejárták a várost 8 felülvizsgálták, hogy az illetők mióta tartózkodnak n város területén. A rendőrség azonban csak hArom kiutasítható galíciait talált, akik közöl hettő nő, egy pedig férfi. A nők egyike nevelőnő, a másik ipart üz, mig a férfi Kiskanlzsáról nősült s már gyermekük is van. A rendőrség véleménye szerint onnok a három galíciainak a kiutasítása is kétséges még.
— Modern balatoni kikötő. A kereskedelemügyi és földművelési minisztérium, továbbá a Balatontavi Gőzhajózási Társaság Zalavármegye törvényhatóságának megbi zottaival együtt közös értekezletet tartottak, amelyen olyan határozatot hoztak, hogy Balatonföldváron uj, modern kikötőt épitenek. Az építkezést a tavasszal kezdik meg.
— As Irodalmi K*r dalárdája. Az Irodalmi Kör régi jó hírnevű dalárdájának tagjai a Rácz János karnagy vezetése alatt álló templomi énnekkar tagjaival vasárnap este közős értekezletet tartottak, melyen elhatározták, hogy belépnek az Irodalmi Kör újonnan szervezett vegyes karába. A Kör keretében működő vegyeskar elnökévé Gürt-ler Ferencet, karnagyává Rácz Jánost, titkárává dr Dómján Lajost, ellenőrré Ortutay Gyulát választották. Ezenkívül egy 12 tagu bizottság alakult, mely a vegyeskar belső ügyeit intézi. A bizottság tagjai lettek: Kenedy
(A ura, Szendrey Piroska, Gőde Helén, Horváth JenŐné, Mair Gréti és Eppinger Margit, továbbá Lendvai Samu, Miltényi Gyula, Vidos József, Orbán József. Girgásch Dezső és Büchlcr Mór. A vegyeskar pénteken este hat órakor a gimnázium zenetermében tartja legközelebbi próbáját, melyre a dalárda összes tagjai meghivatnak. A vezetőség ezúton is kéri a tagokat, hogy a próbákon pontosan megjelenni szíveskedjenek. A dalárdába tagul jelentkezni lehet az elnökségnél, vagy a bizottság tagjainál. Meg kell még jegyeznünk, hogy az Irodalmi Kór egy külön férfikart is szándékozik felállítani, mihelyt elegendő számú tag jelentkezik.
— A nemzeti irányt szolgáló alapítások között jelentőségre nézve legkiemelkedőbb a .Nemzeti Kereskedelmi és Közgazdasági liank* alapítása, amelynek keretében az "rszág legkiválóbb közéleti előkelőségei, kereskedelmi, pénzügyi szakemberei tömörültek és amely Iránt az egész országban a legélénkebb érdeklődés nyilvánul. Minden vidékről sistnek résztvenni a részvényjegyzésben, hogy megszerezzék n .Nemzetbank" részvényeit, melyeknél bizt./sabb, jövedelmezőbb tőkebefektetés ma aligha lehetséges. Az alakuló intézet, egyrészt részvényei iránt mutatkozó fokozottabb érdeklődés, másfelől n nemzeti alapon álló alakulásokkal folyamatban levő tranzakciókra való tekintettel. részvényjegyzési határidejét folyó hó 20-ig meghosszabbította. Ezt az alkalmat minden magyar embernek fel kell használnia arra, hogy nélkülözhető készpénzét c bank részvé-
_2 ; ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 3.
Aoró liirdetések.
—---««------
Eladó KWuwIísin Templomtér l/a u a. levő ha*, amely ól! 4 Mohából. 2 konyhából, 2 éléskamrától, I istálóbol, » [xjúN/l ti mellékhelyiségekből, valamint egy kertből, érdeklődői Icl.ct ugyanott, vagy dr. Hegedűs György ÜKyvéJi Irodájában _ 1\'
42-»a haaanalt. de jú állapotban levő strapa-cipót keresek megrétalf®. Kehet bakancs I*. Címeket a kiadoha kérak.
(x) ZongoralakoláV, hegeJUiskolftk é« Ryakor-latok, rencraúujJonságok, hegedűk, hangsserkullekek áll«n-dóan raktáron Fijchel FflWp Fial könyv- é* papiniruháxá-
ban Najrykaniasán. _
szőlők és egyéb birtokok eladását ós vételét a legelőnyösebben közvetíti a 20 év óta fennálló
IfiNÁP Pénzkölcsön és ingat-IDNAU |.,nforgalmi irodája — Fő-ut 8. SZ. Törvényszékileg bejegyzett cég.
ÍCZÉL
Dió!, tojást, babot
mézet, mákot, kölest és tengerit
minden mennyiséeben készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a
Dunántúli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, C»engery-ut 6.
Telefon 59. TivlraU clm: Tr.inJ.nuhi.
Köszönetnyilvánítás.
Ezúton mondunk hűtés köszönetet mindazoknak, kik felejthetetlen npank, illetve Apósom temetésin és a gyrtsz-istentis7^t:lelen részvétükkel Isjdulmun kat enyhíteni igyekeztek.
Harangozó Lajos és neje Kercza Károly és Rozália
VILÁG
i oooooooooom
Nagymozgó színház SznrvMs-azálloda. =
Szerdán és csütörtökön Szenzációi Luis Ralph a világhirü detektiv szinisz felléptével I
Szökés a halottaskamrából
I nagy kalandordráma 5 felvonásban
Ezenkívül: KENDY ANDOR
szenzációs nagy művészestélye.
Előadatok kea*iet« hétköínap fl és 7 ólakor.
Házak eladása nem reklám!
Modern emeletes házak nagy udvar és kerttel ; szép földszintes házak kerttel és kert nélkül; négy szobás magánházak, több kisebb és nagyobb családi ház, üzletházak, Gáspár hegyen 1 >/, hold szőlő pincével jutányos ár mellett eladók. Mejjvételre keresek szőlő- és földbirtokot
Bővebbet: Dukász Miksa
Rákóczy-u, 29. szám. 1731
£ URANIA^gt
RciKonyl.\'
Ica t. iiára. - Tetaton ÍM.
Szerdán és csütörtökön Magyar íilniszeuzácló!
„44 vagy 47"
vígjáték 4 felvonásban.
Rendezte: Décsy Alfréd.
Főszereplő: Hoüny Cumllla.
Klóadások koxdate kó&napok Ü cs 8 órakor. _ Vasár- és unnepoapokon 3, 7 és 9 órakor.
Házak eladását ;áros
bármely részében, beköltözhető lakásokkal a legjutányosabban közvetít. Legelőnyösebb életbiztosítás.
Szigriszt László
Ingatlanforgalmi Irodája Zrinyl Miklós ut SS. I. t«.
gm~ Menyasszonyok és vőlegények figyelmébe 1
Mielőtt fényképfelvételt készíttetnek, tessék megtekinteni a legújabb jegyespár képekből alakított kirakataimat.
Halász Sándor JSSÜ
Nagykanizsa, Kazlncxwu. 11.. földszint
§1
ZALAI ES GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozöintézet
NAGYKANIZSÁN, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatali telefon
78
♦ ♦ ♦

Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti., munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Zala ós Zalai Közlöny kiadóhivatala
39-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 11. CsCitörtök
257. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-ut 13. sz.
■ r -i-t lnterurbzn-leleíon 78. --
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
eemntgy. ktpr.n^
FELELÓSSZERKESZTŐ: BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Egész évre 280 K Félévre 1*0 K. Negyedévre 70 K Egy höra 25 K. Egyes szám ára 1 K
rendőrgyilkosság a Ház előtt.
Budapest, nov. 10. A rendőrgyilkosság hire tartotta ma lázban a nemzetgyűlés ülését is és Rakovszky István elnök engedélyt adott Huszár Károly volt miniszterelnöknek, hogy a földbirtokreform vitája keretében foglal kozhassék az elmúlt éjszaka eseményeivel. A nemzetgyűlésről és Huszár Károly felsző* lalásáról egyébként a következő tudósításunk számol be:
Huszár Károly: Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a lelkek még mindig inficiálva vannak és még mindig forradalmi hangulat él a nemzetben.
Sallay: Kommunista agitátorok vannak még Budapesten.
Hiuzér: Tttdom én is ezt, de ezek a kommunisták kosztümökben járnak.
Orbók Attila: Fehér és vÖrősl
Huszár: Amit én itt el fogok mondani, azt minden képviselő nyugodt lelkiismerettel aláírhatja, éppen azért kérem, hogy ne tessék különböző aláfestésekkel megzavarni beszédemet. A földreform megvalósításán kívül már nagy éa fontos kérdések is megoldásra várnak. Ilyen a tisztviselőkérdés és — nyíltan, bátran kimondom — ilyen a munkáskérdés is, amelyet meg kell oldani, mielőtt késő lesz. A békés munka csak ugy állhat helyre az országban, ha a törvénytiszteletnek az egész vonalon érvényt szerzünk s ha nem tűrjük a kis- és nagyemberek basáskodását. Hiába hozunk mi földreformot, hiába juttatjuk földhöz a népet, ha a városokban nem tudunk nyugalmat és rendet teremteni. Első és legfontosabb teendő az országban az, hogy a kormányzatnak a nép előtt tekintélye legyen. Kell, hogy az állam minden faktora meghajoljon a törvény előtt. (Helyeslés.)
— Az elmúlt napokban nagyon szomorú események játszódtak le a főváros utcáin Az államhatalomnak meg kell mutatnia, hogy Ő az ur, mert jaj annak a nemzetnek, amei lyről kiderül, hogy nem a kormány tartja a gyeplőt teljes erővel a kezében.
— Egyes fiatalemberek talán tulbuzga-lomból — de az indok teljesen mellékes — oly jogokat követelnek maguknak, amelyek csak az államhatalmat illetik meg. Elérkezett az utolsó óra, hogy a kormány intézkedjék, mert ezeket az urakat le kell szállítani a lóról.
Dancr Béla : Szomorú véletlen volt az egész.
A közbeszólásra óriási vihar tőrt ki, a képviselők felugrálnak helyeikről, a padokat verik és teletorokkal kiabálják Daner felé : Gyilkosság ez, nem véletlen ! Alávaló hitványság I Bűntárs I
Huszár: Ettől a perctől fogva minden állami funkcionárius, aki a tettet meg nem torolja, ép oly gyilkos, mint a tett elkövetői. Lelkiismeretem felháborodással tiltakozik az ellen, hogy bármely magyar képviselő azt mondhassa erre, hogy véletlen volt. Példát kell statuálni, mert az őrületnek véget kell vetni.
Felolvassa eztán az esetről kiadott rendőri jelentést, majd igy folytatja:
— Ha ezt a tettet magyar tisztek követték el, ugy annak a reményemnek adok kifejezést, hogy ezek a magyar tisztek önként fognak jelentkezni.
Daner mosolyogva bólint. Meskó: (Daner felé) Ne mosolyogjon! .
Újra kitör a felháborodás Daner ellen. Felkiáltások: Szégyelje magátI
Hegedűs György: Ez közönséges gyilkosság. tel kell őket akasztani!
Huszár: Az állam legszentebb érdekeit védelmezte a szerencsétlen áldozat. A szerencsétlen közrendőr emlékének áldozni tartozunk.
E szavaknál az egész Ház, a kormány minden tagja és az egész karzat felállott helyéről és igy tisztelgett az elesett rendőr emlékének.
Huszár. El kell követnünk mindent, hogy árván maradt hozzátartozói sohasem érezzék árvaságukat. Nem vagyunk hajlandók 24 óráig -sem várni. (Óriási taps.) A kormány erejének érvényt kell szerezni Ezért azt kérdem a miniszterelnöktől és az illetékes miniszterektől ...
Felkiáltások : A honvédelmi minisztertő I
Huszár: Ugy van, a honvédelmi minisztertől is, aki nincs itt . . .
Rubinek Gyula: Ebben az ügyben van elfoglalva.
Huszár: Ha a honvédelmi miniszter ebben az ügyben van elfoglalva, akkor szalválva van. Arra figyelmeztetem az illetékes köröket, hogy ezt a kérdést a nemzetgyűlésen nem leszünk hajlandók a napirendről levonni és ha a megfelelő intézkedések meg nem tőrténnek, napról-napra mindaddig követelni fogjuk azokat, amig végre rendet teremtenek. Az egész nemzetgyűlés erkölcsi erejére hivatkozom és követelem a legszigorúbb megtorlást. (Zajos taps, hosszantartó lelkes éljenzés)
Daner Béla félreértett szavait magyarázza ki, majd Rubinek Gyula emelkedik szólásra:
— A távol lévő miniszterelnök nevében néhány kijelentést kell tennem. Az éjszakai esetnek messzebbmenő következményei lesznek, mint általában hiszik. Nemcsak arról van szó, hogy egy rendőrt megöltek — ami magában véve is elegendő volna — hanem arról, hogy a kormány ebből az esetből messzemenő konzekvenciákat fog levonni. — Hogy az illetékes miniszterek most nincsenek a teremben, annak az az oka, hogy 24 órán belül oly intézkedéseket fognak tenni, amelyek Budapest fővárost meg fogják tisztítani az ilyen elemektől. (Óriási taps.)
A taps elmultával arra kéri Rubinek a Házat, hogv adjon 24 órai várakozási időt a kormánynak.
Az elnök bejelenti ezután, hogy a honvédelmi minisztertől telefonértesítést kapott, hogy most ebben az ügyben van elfoglalva, de még a mai nap folyamán tájékoztatni fogja a Házat intézkedéseiről.
A délutáni ülésen azonban a honvédelmi miniszter nem jelenhetett meg. Az ülésnek a szenzációja az volt, hogy fzmreT csányi György lemondott alelnöki állásáról.
Huszár a ratifikációs törvény előadója.
Budapest, november 10. A külügyi bizottság tegnapi ülésén Huszár Károlyt sorsolták ki a ratifikálási tőrvény előadójául. Ezzel kapcsolatosan Huszár a nemzetgyűlés üléséről jövet a következőket mondotta egy újságírónak: A sorsolás erédménye nekem juttatta az előadói tisztséget. Megbízatásomat csak azzal a feltétellel fogadom el, hogy 24 órán belül statáriális uton megtorolják a gyilkosságot, különben lemondok mandátu-
momról, meri nem akarok oly törvényhozás tagja lenni, amelynek felelős kormány nem sujt azonnal a legszigorúbban azolcra az egyénekre, akik a közrend megóvására hivatott rendőröket legyilkolják.
A MOVE az atrocitások ellen.
Budapest, nov. 10. A legutóbbi napok rendzavarásai és a tegnapi szomorú eset következményekép .Magyar testvérek" megszólítással kiáltvánnyal fordult ma a közönséghez a MOVE, amelyben legerélyesebben elitéli az atrocitásokat.
TŐZSDE./v
Sudapeat, nov. 10.
Valataplao: Napoleon 1580, Font 1880, Léve 580, Dollár 530. Francié frank 3200, Lengyel márka 120, Márka 820, t.ira 1830, Osztrák 05, Rubel 330, U» 820, Szokol 550, Svájci frank 8000, Koronadinár 1230, Prank-dioár 1220. ._
Hirek.
HIRDETMÉNY.
Felhívom a Nagykanizsa területén tartózkodó összes egyéneket, akik a háború alatt katonák vagy felmentve voltak, hogy a jelentkezési „Igazolványi lapot" azon egyének pedig, akik a háború alatt egyáltalán nem voltak katonák, az alkalmatlanságukat igazoló nép-fölkelő igazolványi lapokat mindig magukkal hordják, hogy az ellenőrző közegek felszólitására tudják magukat igazolni. Azon egyének, akik jelentkezési, illetve alkalmatlansági igazolványukat nem tudják előmutatni, szigorú felelősségre vonás végett elő lesznek állitva. Dr. Prack, h. polgármester.
— Hlr foglyainkról. Egy Oroszországból nemrég hazatért fogolytól módunkban van a még kint lévők helyzetéről tájékoztatást adni. A hazatért fogoly cimét alant közöljük, aki készséggel ad tájékoztatás minden érdeklődőnek. 1920. aug. 24-én hagyta ei a fogságot s tudatja, hogy még december hónapban hazaérkeznek sz alábbi Níkolsban lévő foglyok: Csempész Dénes, dr. Strcm István, Slrtm Imre, Waligwszku is két „idősebb bácsi" (testvérek), akiknek a nevét nem tudja a hazatért fogoly (valószínűleg dr. Beck Dezső és testvére lesz.) Pcrvajsjecskin van s egészséges, jó színben van, mint a többi fent emiitett fogoly, ScAucA Károly is. Decemberben hazatér még Kuruíx Gyula székesfehérvári tanfelügyelő Gyula nevü fia s Eberhardt Emma úrhölgynek István nevü öccse. Mindezeket Halmos Béla hazatért fogoly közli velünk, akinek címe: Pozsony (Bratislavo) Vár-ut 23. Csehszlovákia. Szívesen ad bárkinek felvilágosítást. A hozzá intézett levelek Bécsen át dupla borítékban az alábbi cimre küldendők: An Herrn Front Fédra Wien, Neubaugassé 16.
Az .Amerikai M.gytr Nép»J.v." b*<iIfogly.inkróI U alihbi hbt hon, :
.limit bebizonyult, hogy lg»i erwlménny.l vog»ó-dik mlnd.n munka, melyet hi úozrtlen, óiiinte u.retet,. miu iUloí.tkc.i*ég Irinyit Ai »mciik.i rmpyitig ,t„t-vejraentó\' firadoiisúl ,ikcr koronán.: Megnyílt "i ut
21 ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 13.
Szibériában raboskodó véreink eWtt. Vfcdivosztok kikötőjében horgonyoznak már azok a gőzösök/ melyek megkezdik a rabmagyarok nagy felszabadító munkáját, a világháború legszerencsétlenebb áldozatainak hazaszállítását
A nagy eseményről többek költ a következőket jelentette tx .American Roliof C\'ommittcc for Hungárián Sufferers* vezetősége :
Végre\' . Csakugyan haza megyünkI . . . Megjöttek a hajók: . . . Ez a szó jár szájr</l->*ÚN a szihc-ruj fogolytáborokba. Kern álom többé a vájj-, nem a délibáb csalóka játéka a reménység. Valira vált mindkettő. A régen vért szabadulás napja megérteJítt.
Kit- haj" tnár a vladívoetoki kikötőben van, a har-madik pedig ciég ezen a héten esedékes. A terv szerint még ncgy másik hajó megy a volt hadifoglyokért s ezek is Vladivostokban lesznek október hó folyamin.
Del\'Adami százados köziéve szerint a foglyok összpontosítása Viadivostok kórnyékén befejezést nyert. Ott mintegy 9000 magyar van s mihelyt cz a csoport elhagyja Viadivosztoko!, a Tchita és » Bajkál tó kórnyéki táborok foglyait veszik át, hogy aztán ők is indulhassanak nemsokára rég nem látott szeretteik karja: közé. A .Repatria-tion Food\' terve szerint az egész hazaszállítás cz évi novemberre befejezést nyer. A szárazföldi hazaszállításra vonatkozolag a .Repatnatíon Fujid* elr.okc Mr. Warburg és titkára Mr. Fischl f\'árisban vannak, hogy a végleges megállapodást a volt foglyok hazaszállítására vonatkozólag elintézzék és a szükséges szerződéseket aláírják.
Most, hogy az igázi komoly munka megkezdődött, sokszorosan fontos, hogy azok a gyújtó bizottságok cs szervezetek, melyek az amerikai magyarság körében a szibériai, foglyok hazaszállitási alapjara jQ-üjtőtUk, az egybegyűlt pénzeket haladéktalanul juttassák el rendeltetés helyükre."
— Szabad lyceális előadás. Ma
este 6 órakor a városháza nagytermében Kováts Antal tanár folytatni fogja rendkívül érdekes előadás-sorozatát a magyar irodalom lcgsztfbb remekeiről.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete f. évi november hó 12-en d. u. 3 órakor a városház nagytermében rendkívüli közgyűlést tart. „Tárgysorozat : 1, A Városi Közellátási üzemek forgótőkéjének biztosítása végett 12 millió korona hitel igénybevétele. 2. A magáncélokra kiadandó bizonyítványok és hitete másolati kiadványok után a házipénztár javára befizetendő dijakról alkotott szabályrendelet módosítása. 3. Kártya és dominóadó szabályrendelet módosítása. 4. Az ipar-igazolvány, ipar és halósági eneedélyek után fizetendő városi pótilletékekről alkótott szabályrendelet módosítása. 5. Vigalmi-adó szabályrendelet. 6. Szabályrendelet a községi temetőkről. 7. A városi alapító tagsága az „Ofsz. erdészeti egyesületibe. 8. Rabkertészet cél-
Í\'aira földek haszonbérbe adása. 9 Csemetekertnél kettős erdei lak létesítése. 10. Vadászati jog alhaszonbérbe adására vonatkozó szerződés jóváhagyása. 11. A Szent Flórián téren közterület bérbeadása a Move helybelyi főosztályának hírlap-bódé céljaira. 12. Kumper Arthur polg. biztos átvétele az üresedésben lévő városgazdoi állásra. 13 A József kir. herceg Sanatorium Egyesület tüdőbeteggondozó intézet nagykanizsai fiókja elnökségének kérelme a városi segély felemelése iránt. 14. Farkas Ferenc nyug. rendőralka-pitány segélj itánti kérelme. 15. Halvax Frigyes kérelme fizetésének felemelése iránt. 16. A nagykanizsai evang. egyházközség kérelme városi-javadalmazásának felemelése iránt. 17. A Szent Ferenc rendi zárda kérelme eddigi drágasági segélyének felemelése iránt. 18. Sipos Károly v. hivatalszolga nyugillet-ményének megállapítása iránti kérelme. 19. Holcer Jakab és Miksa felvétele a város községi kötelékébe. 20. 15749, 15854, 16072, 12339, 15078, 12780, 14856/1920. Erdei Irma, Tóth. István, Atol Lajos, Kenész Margit, Kisgergely József és gyermekei, Schindl-berger József, Rajkovics Anna és gyermekei, Kovács Juli és gyermekei, Poglitsch Jugard illetőségének megtagadása.
— A főgimnázium cserkészünnepélyén feliilfizettek még: Elek Ernő 100 K, Eperjesy Gábor 30 K. Az összes felülfizetőknek s mindazoknak, kik megjelenésükkel vagy más módon is az ünnepély sikerét előscgitctték, ezúton is leghálásabb köszönetünket fejezzük ki s kérjük, hogy tartsák meg a jövőre is a nemes ügy iránti érdeklődésüket és figyelmüket. Vezetőség.
(x) Közellátási közlemények. A hatósági elárusító helyeken petróleum áll a közönség rendelkezésére. Igényelhető az októbri petróleum jegyekre családonkint: literes jegyekre 1 liter, fél literes jegyekre fél liter. Ara literenkint 40 kor. Közellátási hivatal.
— A kórház betegeinek karácsonya. Adakozzunk a közkórház betegeinek karácsonyára. Az adományokat juttassák el a nemesszivü adakozók a kórház főnők-nőjéhez.
- Kanizsán vannak a szökevények. Az egyik nagykanizsai reggeli újság megirts már, hogy a „szép Gaby" családi nevén Szalay Mária, akit Nagykanizsa esti utcáiból ismernek, nyomtalanul eltűnt a városból. A mult vasárnap aztán az a hír jött róla, hogy a győri rendőrség Petrics János nagykanizsai fiatalemberrel letartóztatta. Alii-tólag 68 ezer koronát találta* náluk A győri rendőrségnek az volt á gyanúja, hogy a pénz nem törvényes uton került a birtokukba. A nagykanizsai rendőrség azonnal intézkedett, hogy a szökevényeket hazaszállíts-) s fényt derítsen az eltűnésükre. Tegnap érkezett vissza a városba „Gaby" és párja. A rendőrségen Petrics János kijelentette, hogy a pénzt apránkint spórolta össze s kirándulásuk alkalmával magánál tartotta s leplezte a nagy összeget, nehogy Gaby állandóan ajándékokért molesztálja. A nagykanizsai rendőrségnek az volt a gyanúja, hogy Petrics János az apja kasszájából vette ki a nagy összeget. Petrics György, a fiu apja azonban visszavonta fia ellen\'tett feljelentését s így a rendőrség szabadon bocsájtotta Petrics Jánost. Gaby azonban még a rendőrség foglya s szomorúan vária a szabadulást a rendőrség őrszobájából. Előbb azonban még az ügyészséget is megfogja járni s csak azután róhatja ismét esetleg Nagykanizsa esti utcáit.
— Házasság. Szántó Izidor leánya Böske és Böhm Endre f. hó 14-én d. e. 11 órakor tartják esküvőjüket lakásukon, Kölcsey utca 12. sz. alatt. (Minden külön értesítés helyett.)
— Eltűnt a kisjenoi ménes. Aradról jelentik: Körülbelül egy héttel ezelőtt az egész kisjenői ménes egy éjszaka eltűnt. Az ismeretlen tettesek az éj leple alatt oly ügyesen hajtották el a nagyértékü lovakat, hogy a széles körben megindított nyomozás eddig semmi eredményre nem vezetett. Az oláh kincstáron is beteljesült a régi közmondás: Ebül szerzett jószág ebül vész.
— Szerb egyetem lesz Szabadkán. A szerb kultuszkormány az eredeti tervétől eltérőleg, mely abban állott, hogy Szabadkán szerb jogakadémiát állit fel, a szabadkai állami középiskolák helyiségeinek felhasználásával egyetemet akar létesíteni. A tanítás nyelve szerb lesz. Ennek az uj tervnek politikai tendenciája van, mert ezzel annak akarják elejét venni, hogy a szerb tanulóifjúság a zágrábi egyetemre szoruljon.
— Erdély hadizóna. A román legfőbb hadvezetőség elhatározta, hogy egész Erdélyt hadizónának nyilvánítja. A 98—99 és 900 évfolyambeliek arra a helyre, amelyet személvreszóló béhivójegyen velük közölnek, november 12-ig bevonulni kötelesek nemzetiségre való tekintet nélkül. Bevonulni tartoznak akkor is, ha sorozásra eddig még nem jelentkeztek. A hadbíróság hatáskörét kiterjesztik minden politikai bűnügyre. (M. T. I.)
(x) Karácsonyi mUvészi képvásár a Polgári Egyletben, A Nagykanizsán is előnyösen ismert Harmath budapesti műkereskedő november 11., 12., 13., 14. és 15-én a Polgári Egylet földszinti termében kizárólag magyar festőművészek alkotásaiból nagy karácsonyi képvásárt rendez. A kiállításon képviselve vannak báró Mednyánszky, Dudits A., Geiger R., Boemrn Rítta, (limes L., Kézdi-Kovács L., Kacziány Öciön, Pálya C., Erdőssy Béla és még 50 előkelő művész művei. — Belépő-díj 5 korona. A kiállítás d. e. 9—12-ig, és d., u. 3—7-ig megtekinthető.
(x) Közös táncgyakorlat ma csütörtökön a Keresztény Otthonban 8 órai kezdettel. Szíves pártfogást kér a Vigalmi-bizottság.
(x) Egy tisztességes háziszolga, ki a csomagoláshoz is ért, azonnali belépésre felvétetik. Magyar általános áruforgalmi részvénytársaság nagykanizsai fiókja, Szarvas-szálloda.
(x) Aranyát, ezüstöt mindenkinél magasabb áron vásárol Kopár A. órás és ékszerész Deák-tér 12. sz.
Többféle linóm butorneftiü és berendezési tárgy eladó. Bővebbet a Magyar Borkereskedelmi Részvénytársaság irodájában.
(>:) Zongoralskolák, hsgedüiskoük és gyakorlatok," zenffniüujdoniágok, hegedűk, hangszerkeliékck .illan-Jóan raktáron Fischel Fülöp Fiai könyv- és paplxiruházi-ban Nagykanizsán
Apró hirdetések.
Ebödlőbutor. Kifogástalan állapotban levő alt-deutsch ebédlő eladv. Ctm a kiadóban. 1735
Eladó ujonan tekercselt 3 darab villanymotor. Egyik feli erős, kettő pedig háromnegyedes. — Cím a kiadóban._1730
Eladó egy opozonnal bélelt fél hosszú férfi bunJa Muller Károly férfiszabónál Fő-at 10 szám. 1737
Oyarm aktalen fiatal házaspár bútorozott lakást ostleg konyhával keresek. Címeket a kiadóhivatalba kérek.
■ 42-ea használt, de jó állapotban levő\'strapa-cipőt keresek megvételre, l.ehet bakancs is. Címeket a kiadóba kérek.
Tt
XXXXXXXXXXXXXXXXX
»URANIA mozgókép palota
V Itoz^onyl-utca » — Telefonszám 259.
H Szerdán és csfltörtökSn ÍJ .Vtagvar fllmszenzáció!
„ü vagy 17
vlgjátck 4 felvonásban. Rendezte : Décay Alfréd. Főszereplő: Hollay Camllla.
„ Elírások kezdet. Mínapoo 6 és 3 úr.kor jj Vewr- és ünnepnapokon 3, 6, 7 és 0 órakor -
XXXXXXXXXXXXXXXXÍ
Villanymotort
1 V»—2 lóerőset keresünk bérbe, esetleg megvételre. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérüqk.
NiDjnozgí-
szinbiz.
VILÁG
Izirm-tzilltdt.
Szerdán és csütörtökön Szenzáció I Luls Ralph a világhírű detektivszinéíz felléptivel I
Szökés a halottaskamrából
nagy kalandordráma 5 felvonásban.
Ezenkívül: KENDY ANDOR
I szenzációs nagy mflvészestélye.
Elísdisok keídete köznapokon 0 és 7 Örskor.
OOOOQOOQQQt
Babot, diót, tojásf
mézet, mákot, kölest zabot és bükkönyt
minden mennyiségben készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a
Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Csengery-ut 6. »z.
Telefon 59. Távirati clra: Transdanubla.
Nyomatott n laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában;
J9-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 12. Péntek
258. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S»ct~>lM< é. k»**l.mUI: FS-.t |J. „ p PÓSZIBICESZTÖ •
HX tl.óSSZEBKESZTŐ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
B16IUUMI árak: Eiói 4m 2>0 K. Wn 140 K.
cvrs 70 K E«r iMn U K. ífr- ■"» > *
Egy rendőr meggyilkolása.
Egy kis világtörténelmi lsmer?t után megállapíthatjuk, hogy gyakran Igen kis Jelentőségű események mély társadalmi rétegeket korbácsolnak föl. Alchlblades. a legravaszabb görögök egyike, boros állapotban Athén gyönyörű szobrainak letördelte a füUI, orrá- s a tett hosszú háborút provokált. A harmincéves vallásháború egy protestáns templom lerombolása s egynek a bezárása nyomán pattant kl A nagy vflágháboru közvetlen oka egy császári herceg meggyilkolása volt. Lényegileg mindegyik törpe esemény, amiket a történetem u csak mint Indító okokat jegyez f«L
Egy nemzet Európa pallosa alalt vonaglik s a suhlntások szaporán érik az elevent s a nemzet, ez a. szerencséden magyar nemzet fogcslkorllva lürl, meri kénytel :n túrni az utlegeket.
Mikor ez a mérhetetlen megalázta lásunk tetőfokára hág s szentesítenünk kell a trianoni békét, a megalázott ntm-zet fővárosa forradalmi eseményeket él át. Törvénytelen eszközök fűrészelik alat tunk az utolsó gerendát akkor, amikor a külföld keze zsebünkben kotorász, a szeme pedig mélyen néz Jogbiztonságunkba
Egy rendőrt gyilkoltak meg Pest ut cáján s az ország vérét a tett magatra felkorbácsolta. A nemzetgyűlésen még a radikálisok szájából Is messzemenő megtorlást követelő hangok hangzanak el Podig csak egy r:ndőrt gyilkoltak meg Ez a tett azonban könnyen rejteget magában nímzett szempontbői oly mélyre ható lényeget, mint 1914-ben egy királyi és császári herceg meggyilkolása. Az Uyen lettek katasztrófába sulyeszUk nemzetünket, amit már nehezen log kibírni ez a szenvedésekben elfásult nemzet
Egyes tulbuzgó fiatalemberek, akik nek végső céljuk hazaflságában nincs okunk kételkedni, a célon tul lőve, állandó parazsat tartottak a hűlő hamu alalt. Napirenden voltak a megmagyarázhatatlan tettek, amik a külföld előtt tekintélyünket, Itt bent p;dlg az általános törvényes közbiztonságot állandóan léllábon tartották. A nemzetgyűlés soha nem mutatott oly bámulatos erélyessége!, mint az
utolsó 48 óra alatt. Vétót, szigorú megálljt kiáltott, ami után a tettek Is bekövetke ztek.
Rend kell az országnak, tekintély s a drákói kéz feltétlen keménysége. Ököl, amelyik lecsap, ahol kell, de mindenkor a tőrvény hatalmával
A rendet nem lesz nehéz helyrebillenteni, ha a tettek kivitelében ép oly erélyes lesz a kormány, mint az erélyes felszólalásban Az eddigiek ulán nincs okunk ebben kételkedni
Egyedül attól féltjük meggyötört nemzetünket, hogy annak a becsületes rendőrnek a meggyilkolása mélyreható tuz-nyalábokat robbanthatnak kl a magyar síkságból Ezek forradalmi tettek, amelyek ma Isméi csak rombolni lesznek képesek, de építeni semmikép.
A csőcselék Ismét mozog, mint a két forradalom alkalmával s előkelő embereink azt mondják, hogy ugyanaz a csőcselék
Elvárjuk a magyar törvényes Háztól, hogy halalma teljes tudatában közibük vág kérlelhetetlenül a felforgatóknak, mert a destrukcip kezd átlródnl s a bomlasz tást azok kezdik előidézni, akik ezt valamikor máglyára vitték.
Erősen hisszük azonban, hogy az a nagy energia, ami bámulatos szervezett ségével eddig működött, a Jövőben valójában a magyar nemzet érdekeinek adja be a derekát. Ezt kívánjuk s elvárjuk tőlük, nem egyén, nem csoport, hanem a magyar ögy érdekében
- gk -
Az E. M. E. központját felfüggesztették.
Budapaí, november 11 A nemzetgyűlés mai ülésén TMd Pál gróf miniszterelnök részletesen beszámolt a Hámak a foganatosított intézkedésekről és a kővetkezőket mondotta:
Tisztelt Nemzetgyűlés! Huszár Károly a tegnapi ülésen elmondott, axokát az eseményeket, .melyek a keddről szerdára virradó éjjel a fővárosban lejátszódtak. Ezek az eae-mények méltán háborították fel a közhangulatot és hozták indulatba a nemzetgyűlést. Rubinek miniszter ur 24 óra haladékot kért Ez letelvén, előterjesztést kivánok tenni, egyúttal bocsánatot kérek, hogy a tagnapi ülésen nem voltam jelen. Mint ismeretes, egy rendőr hősi halált halt hivatása teljesítése közben. A kormány nevében itt a helyen tiszteletemet fejezem ki a rendőr .miéit, iránt. Ezen eseményekkel kapcsolatban rájöttünk olyan dolgokra, melyeket már régóta sejtettünk. Egyenruhába bujt emberek olyan bűnt követtek el, amelyek oly fokot értek el, melyekből forradalmi események következhetnek. Ezeknek az eseményeknek a háta mögött bizonyos egyének állottak, akik mindezeket tervszerűen előmozdították. — A Británia és több más budapesti szállóban oly emberek laktak, akik Budapest nyugalmát állandóan veszélyeztették. Tegnap négy szállóban, köztük Británíában és a Deák Ferenc szállóban razziát tartottunk, a katonaság és rendőrség a szállodákat megszállotta és az összes ott talált egyéneket igazoltatta. Ezak kőzött van kettő, kik a tegnapelőtti gyilkosságnak részeseik. A köznyugalomra való tekintettel e razziát az éiszakai órákban hajtották végre. A vizsgálat még nincsen befejezve. Ugy a budapesti rendőrség, mint n somogyi és tolnai katonák kitűnően teljesítették kötelességüket. A honvédelmi és belügyminiszter urak személyesen résztvettek a razziában, magam is kíszállottam a helyszínére és meggyőződlem, hogy semmiféle ellenállás nem volt, mindenütt elég volt a
egyszerű megjelenésünk. Sajnos, miskén áll egy haaonló eset, mely a rákoeaaentmihályi Ehman telepen játszódott la, akol a munkásosztály és a kiküldött katonaság között összeütközésre terült a sor, melynek négy halottja ás több sebesültje van. Sajnos, hogy ezlmagtörtént, de példát UUtt statuálni, mezt nem tehetünk fálintézkeJéseket. A vizsgálat folyik az egész ügyben. Huszár képviselő urnák arra a kérdésére, hogy milyen megtorló lépéseket teszünk, kijelentem, hogy három embert WUrtóatattunk. Mind a három az Ébradö Magyarok Egyenlete központi vezetőségének a tagja éa állandó érintkezést tart fenn az elnökséggel. (Nagy zaj I) Kötelességemnek tartottam, hogy megengedjem a tiltakozó nagygyűlést, utáima azonban oly események történtek, amelyek az ügy méltóságának nagyon ártottak.
— Célunk elérése érdekében a már foganatosított intézkedéseken kivül elhatároztuk, hogy az ŐMzes olyan egyesületeknek, amelyek 1918. óta létesültek, alapszabályait revízió alá vesszük. Nincs szó az egyesületek feloszlatásáról, vagy erőszakos rendszabályokról, de sok egyesület eltért alapsz.bályazerü rendeltetésétől. Egy egyesület ellen azonban különösen súlyos rendszabályokat kell alkalmaznunk :
Az Ébredő Magyarok Egyesületénél tovább* kell mennünk, az Ébredő Magyarok Egyesülete ellen messzebbremenő intézkedéseket kell tennünk, először azért, mert maga akarta a lakáshivatalt a kezébe venni; a második ok amiért az Ébredő Magyarok dlen el kell járni az, hogy oly ügyrendre akadtak náluk, amelyet a belügyminiszternek sohasem mutattak be. Megemlíthetem, hogy az ügyrendnek egyik szakasza ugy szól, hogy kisebb önálló akciók elvileg megen
harmadik ok, ain iért az É. M. E. ellen el keH járni, kapcsolatiján van a nov. 7-i eseményekkel. Az utcai zavargások miatt letartóztatott egyénekről beigazolódott, hegy három közi-lök az É. M. F. igazgatóságának tagja, sőt egyikfk f<*tHV»ra az egyesületnek. Ezért a kormány elhatározta, hogy az É. M. E. budapesti központjának működését felfüggeszti.
— Intézkedéseink során meg kell emlékeznünk arról, hogy a statáriális rendeletet kifogjuk terjeszteni a csoportosulásra is.
— A kormány most már véglegesen megoldja a waggonlakók helyzetét is: az Albrecht laktanyát fogjuk kiüríteni.
Kéri ezután bejelentése tudomásul vételét azzal, hogy a kormányban meg van erő arra, hogy intézkedéseit végrehajtsa és érvényesítse. (Lelkes éljenzés, taps)
Budapest, nov. 11. A széleskörű nyomozás, .melyet a kormány rendcsináló elhatározása következtében megindítottak, — kiterjed azokra az eseményekre is, amelyek az utóbbi időben Budapest utcáin a rendzavarásokat előidézték.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy látszólagosan, ha nagyobb gyűléseket, vagy demonstrációt tartottak — az ezt követő időben történtek a zavargások és hogy az ilyen szálak az Ébredő Magyarok Egyesületének .gyík vagy másik csoportjához vezettek.
A b^ügyminiszterium elhatározta, hogy ez ügybea is telje. világosságot derít és bizonyos rendszabályok életbeléptetését rendelte ef az Ébredő Magyarok Egy*ülete ellen. Ha a vizsgálatnak az Imz az eredménye, hogy az Ébredő Magyarok Egyesület, részt vett az események előidézésében, a kormány az egye-sül.t eUen szigorú rendszabályokat fog életbe lépUtai.
Ma délután egy órakor a főkapitányság épületéből rendőri Wtság szállt Vi Zollán Gyula rendőrkapitány vezetésével az Ébredő MagyarokJEgyesületének Sóház-utcai helyiségeibe. Egy szakasz gyalogos rendőr is felvonult és a Sóház-utcai bejáratnál állott fői.
Háromnegyed 2 órakor a 44-es somogyi katonák agy rohamszázada vonult az épület elé egy főhadnagy vezetésével és az utca másik oldalán .helyezkedett el. Több tiszt is megjelent a vámparancsnokság részéről.
A rendőrök és katonák együttes bizottsága bement az épületbe, ahol semmiféle ellenállásra nem talált és igy mindjárt megkezdődött az iratok átvizagálása, annak megállapítása céljából, hogy az Ébr«dő Magyarok Egyesületének volt-e valami köze azokhoz a zavargásokhoz, amelyek az utóbbi időben az Ébredő Magyarok gyülfaei és demonstrációi után bekövetkeztek.
A vizsgálat meglehetős hosszú időt vesz igénybe, mert minden iratot, aktát és könyvet átnéznek, hogy tiszta képet nyerjenek az egyesület működéséről.
Mialatt a megszálló rendőrök és katonák osztagai elállották az összes a Sóház-utcához vezető utcákat — az egyesület több tagja próbált az egyesület helyiségeibe bejutni, A Ferenc-József rakpart felöl őrködő katonai és rendőri személyek azonban nem engedték meg, hogy bárki is bejusson a helyiségekbe.
Az egyesület budapesti központjának működését a rendőrség ezzel az aktussá ma délután két órakor felfüggesztette és a Zoliin Gyula rendőrkapitány vezetése alatt működő rendőri bizottság a délutáni órákban megkezdte az egyesület központja összes iratainak, szervezeti szabályainak és egész ügymenetének átvizsgálását.
Andrcjko Károly rendőrfőt.nicsos az eredményről még ma este jelentést tesz Nidosy főkapitánynak és az intézkedéseket elrendelő belügyminiszternek.
_2 ; ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 3.
A fényűzési adó.
A hivatalos lap tegnapi száma közli a fényílzési adó életbeléptetését. A rendelet részletese;) kiterjeszkedik nZ egyes, fényűzési cikkre s részletesen felsorolja azokat az értékeket, melyek után folyó évi december elsejétől fényűzési adót kell fizetni. A fényűzési tárgyak kétsé-gessége esetén az illetékes pénzügyigazgatásig (adófelügyelőhelyettes) dönt Megadóztatás alá kerülnek :
t. A drágakövek, igazgyöngyük s az utánzatok is, ha 200 koronát meghaladó vételárral birnak
2. A nemesfémek, ékszerek. (Ideszámítva a dohánytárcákat, rendjeleket, jubiláris érmeket, kitüntetéseket stb.) Nem fényűzési tárgy az egyszerű, diszi-tésnélküli karikagyűrű.
3. Fényűzési adó alá esnek a szépművészeti tárgyak, a műtárgyak, ha 1000 korona vételárat meghaladnak
4. Az antiktárgyak, a nyomdaipar minden terméke, ha 1850. év előtt nyomatott és 100 koronát meghaladó értéke van.
5. Aulogramtnok, kéziratok, ha vételáruk 200 koronán felül van.
6. A kép- cs tükórkeretek, ha 300 koronát meghaladó értékűek.
7. Könyvkötések, ha bőrből vágy selyemből készültek.
8. Hangszerek, ha 4,000 koronán felüli értékűek.
9. Iparművészeti tárgyak.
10. Lakás és háztartás berendezésére szolgáló tárgyak, ha vételáruk 10,000 koronát meghaladja.
11. Kárpitok, ha nem papirosból készültek.
12. Szőnyegek, ha vételáruk: fali-szőnyegeknél 200 s futószőnyegnél négy zetméterenklnt 100 koronát meghaladja
13 Ruhák, köpenyek, felöltők, boák, karmaytyuk, álvetők, takarók stb. ha finom szőrméből, csipkéből, selyemből, plüss, vagy moquette-szövetből készültek. Formaiuhák(Iivrée) szolgaszemélyzet részére. Kalapok 1000 koronán felül adó alá esnek. Ugyancsak a sclyemkez-tyük, szőrmével bélelt cipők, kézi csipkék s a disztollak. Lakkcipők és lakkcsizmák.
14. Legyezők sétabotok 200 koronán felül.
15. Útitáskák, bőröndök, ha toalett-berendezéssel birnak.
16. Fényképészeti készülékek és felszerelések.
17. Kézi fegyverek és azok alkotórészei.
18. Tekeasztalok s a hozzávaló felszerelések.
19. Hátas cs versenylovak s azok nyeregfelszcrclései. A ponny lovak is.
20. Nem hasznos élő vadak ( kutyák is);
21. Kncldő- és diszmadai alt.
22 Játékkártya.
23. Játűknerek 200 korona vétel áron felül.
24. Virágok, ha 100 korona érté ken felüliek. (Csercpcsvirágok, koszorúk csokrok, virágkoszorúk stb.)
25. Illatszerek.
Az itt közöltek csak rövid kivonata a miniszteri rendeletnek. Látnivaló, hogy a rendelkezés a legaprólékosabb dolgokn
is kiterjeszkedik. Helyes. Kérdezzül azonban, hogy nem volna-e &azdaságo sabb, ha a nagyobb felé markolna a. állam s a háborús nyereségeket adóz tqtná meg amúgy Istenigazában ?!
Hirek.
— A Tevel gabonagylljtése. —
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája azzal a kéréssel fordult a törvényhatósági bizottságokhoz, hogy induljon akció az egyes törvényhatóságok területén, hogy a gazdák tehetségükhöz mérten ajánljanak fel gabonát a Liga számára. A felajánlott gabonával a Liga leigázott honfitársainkat akarja támogatni. Ismeretei, hogy a Felvidéken, különösen a ruthén lakta területeken mily borzasztó éhínséggel küzd a lakosság. Volna-e jobb propaganda, mint az, hogy kenyeret ad megcsúfolt magyar haza nekik akkor, amikor a csehek babliszttel etetik őket. — Hisszük; hogy a derék magyar gazdaközön-ség átérzi a Liga nemes akcióját a nern zárkózik el a felajánlástól. A Liga a felajánlott gabonáért a kormány által előirt árat fogja fizetni. Számit arra, hogy a gazdák minden hold után 5 kg. gabonát szolgáltatnak fizetés ellenében a Liga nemea céljára.
— A nagykanizsai keresztény szociális egyesület ma (pénteken) este 7 órakor a Keresztény Otthonban választmányi ütést tart, amelyre a választmányi tagokat meghívja Az elnökség
— Az Ébredő Magyarok Egyeal-letének november 28-iki estélyére nagyban folynak az előkészületek. A nagyszabásúnak, magas színűnek ígérkező estélyen női és férfi ének-solo is lesz, hegedű , illetőleg zongorakísérettel. Az estély középpontjában az az eredeti drámai költemény fog állani, melynek tárgya a Zala-folyó mentén ezelőtt négy évtizeddel valóságban megtörtént pásztortragédia. Közre fog működni az estélyen a polgári iskolák vegyeskara is Ketting tanár mesteri vezetése mellett. Részletes műsorát az estélynek közelebbről hozzuk.
— Utóbemutatószemle Zalaegerszegen. Az alispán közölte a várossal a honvédelmi iDÍniszter rendeletét, amely szerint folyó hó 19-én Zalaegerszegen az ovoda termében utóbemutató szemle tartatik. A szemlén tartoznak megjelenni az 1895, 1896, 1897, 1898. évben született azon védkötelesek is, akik a februári alkalmassági vizsgán nem jelentek meg.
— Az alispán kinevezte a faármeg-állapitó bizottság tagjává Uw Adolf fa-kereskedőt.
1920. november 12.
— Nem esküdtek fel Petarra. Egy
horvátországi Jól értesült forrta szerint közöljük az alábbi érdekes és JellcinzS esetit Nemrég zajlottal) lo a képviselőtestületi választások, amelyek a szerbekre nézve Horvátország terűidén nem a legjobb eredménnyel végződtek Csak egy esetet ragadunk ki, amelyik igen jellemzi a horvát nép felfogására Az ogyik községben történt, hogy a szerb hatóság közegei a megválasztott horvát képviselőktől esküt akarlak kivenni a nagy szerb állam számira. Előolvasták a mintát, amely szerint Pe-tárnak stb. esküt kellett volna tenni Erre a képviselők kijelentették, hogy ök Peturnak nem tesznek esküt, hisz a király mind a mai napig nem tett esküt a horvát népnek. Erre nagy káosz támadt, ami alatt a horvát képviselők, mindftagyebb eréllyel hangoztatták, hogy ők a ré^i állapotoknak a hívei, mert azt látják, hogy a szeriek mindeddig csak kihasználják őket, míg a magyarok annak idején rengeteget költöttek Horvátországra. Ha mást nem is tekintünk — mondották — csak a vasúthálózatot, akkor is azt látjuk, hogy Horvátországnak hosszabb hálózata van, mint az egész Szerbiának. Ezt pedig nem Petár csináltatta a horvát népnek. Egy ilyen kis epizód jellemzi legjobban az elszakított terhietek hangulatát. Ez • hangulat pedig idők multával mindjobban fog erősödni, mert a kiábrándulás mindnagyobb és nagyobb lesz
— A Tisza la nemzetközi lesz. Miller angol kapitány, a nemzetközi Duna-bizottság budapesti vezértitkára kijelentette, hogy a trianoni szerződés Í75. §-a értelmében a Tiszát ií internscionálják s ebben az ügyben a tárgyalások már folynak is a Duna-bizottság-ban. Baseli jelentés szerint egy szakértői al bizottságot küldtek ki, melynek feladata lesz «zon folyamok és csatornák hajózási injairól pontos jegyzéket készíteni, melyek nemzetközi tekintetbe jöhetnek.
— Nagy botrány Pasics ojvidéki díszpolgársága körül. Újvidék közgyűlésén Adamovics főispán előterjesztést tett Pasics díszpolgárrá választása érdekében. Ennek kapcsán Tatics Pavlo szerkesztő, szenátusi tag kíméletlen módon támadta Pasiéi szsmélyét és politikai szereplését, mire az indítvány pártolói éktelen lármával igyekeztek elhallgattatni a szónokot és hevesen összeszólalkoztak Tatics híveivel A főispán végre is ugy oldotta meg a gordiusi csomót, hogy Pasicsot minden szavazás mellőzésével megválasztott díszpolgárnak jelentette ki.
— Hollandia nem adja kl a német császárt. A N. F. P. jelenti Londonból: Lloyd George az alsóházban Vilmos császár kiadatása ügyében hozzáintézett kérdésre azt felelte, hogy a kormány nem teljesítheti a legutóbbi választások alkalmával lett igéretét. A szövetségesek kollektív jegyzéket intéztek Hollandiához, amely azonban nem járt sikerrel, mert Hollandia a volt német császárt nem akarja kiadni. (M. T. I)
— Ax Irodalmi Kör dalárdája ma este félhétkor a gimnázium zenetermében próbát tart. A vezetőség felkéri a tagokat, hogy a próbán pontosan megjelenni szíveskedjenek.
(x) Elveszett. Petífi-ut 39. szám alatti házból f. hó 10-én délelőtt 11 órakor elveszett egy 4 éves fehér csutafarku göbe. Becsületes megtaláló vagy nyomravezető illő jutalomban részesül. Csiszár Péter, Petőfi-ut 39. sz. alatt.
ZALAI KÖZLÖYN
— Az Idei tél. Egy skót tudós megjósolta, hogy az idén rendkívüli kemény telünk lesz, mert ez az év beleesik abba a 29-ik esztendőbe, amikor az eddigi észlelések szerint csakugyan mindig igy is volt. Hogy ez a jóslás és megfigyelés n.m minden tekintetben alkalmazható Magyarországra s különösen nem a Dunántulra, azt íme a következőkben bizonyítom be: Először is megállapítom, hogy a szigorú és kemény tél nem szokott korán beköszönteni s éppen amikor a tél korán jelentkezett, akkor volt enyhe telünk. 1879-ről 80-ra volt a legkeményebb telünk, amely karácsony után jelentkezett és tartott március közepéig. Állandóan 10—22 R hősü-lyedéssel, nagy havazással. Oly nagy hóesés és luvás volt, hogy a Rákóczi-utcában egy halottat egy hétig nem tudtak eltemetni. Az őrségeken az őrszem csak egy óráig állhalott, mert a ruha-raklár melletti 8r megfagyva találtatott. A Temető-kaszárnya bakái a temetőből a kereszteket eltüzelték. A házakról a kapukat leemelték és eltüzelték. A városban minden közlekedés szünetolt. 1875-ről 7ő ra szintén nagy léi volt ugy, hogy a görög temető melletti bevágásban elakadt a hóban egy személyvonat, a melyet sok munkásnak kellett szorult helyzetéből kiszabadítani. — 1885-ről 86-ra szintén kemény tél volt nagy havazásokkal. Március 7-én Szabadbattyán-ban a gyors- és postavonat 72 óráig volt elhavazva. 1887-ről 88-ra oly havazás és hideg volt, hogy Siófok és Nagykanizsa között minden közlekedés 14 napig szünetelt. 1890-röl 91-re szintén rendkívüli hideg tél volt. Akkor estek bele többen Budapesten korcsolyázás közben s Dunába és odavesztek. 1899-ről 1900-ra is szigorú tél volt, szintúgy 1906-ról 7-re stb., de mindenkor későn mutatkozott a tél.
árnyék" cimü szenzációs detektivfümen játszik péntek, szombat és vasárnap a Világmozgóban. Jegyek már válthatók a nappali pénztárnál (iroda).
(x) Orvosi bir. Dr. Sándor rendeléseit bőr- és nemibetegeknek ezentúl d. e. 11—12, d. o. 5—7-ig tartja.(Csengery-ut 15).
(x) Közalkalmazottak beszerzési csoportjának közleménye. Értesítjük a tagokat, hogy Budapestről a napi áraknál olcsóbban szappant, magyarborsot, teát és rózsapaprikát óhajtunk beszerezni, a meny-nyiség megállapítása végett felkérjük a hiva-talfőnököket, nogy személyzetük részére az igényeit mennyiséget mindegyik cikkből három napon belül bejelenteni szíveskedjenek. Az elnökség.
(x) Pékek figyelmébe. Felhivjuk az összes pékeket, hogy folyó hó 12-én, pénteken délelőlt fél 11 órakor üzemünknél okvetlenül jelenjenek meg. Tárgy: zscmlycsütéshez szükséges finom liszt kiutalása, valamint a zsemlye árának megállapítása. Közellátási üzemek.
(x) A Zalan^egyel gazdasági takarékpénztár részvénytársaságnál Nagykanizsán a folyó évben kibocsájtott uj részvények — elismervény ellenében — a rendes üzleti órák alatt átvehetők
— Megjelent a 11 volt cs. és kir. huszárezred nHáborús Emlékkönyve\'\'. A könyvet 756 kép disziti s tartalmazza az ezred történetét, hadinaplóját, az elesettek és kitüntetettek névsorát, fényképeit, számos komoly és vig elbeszélést, melyek mind az ezred háborús történetével vannak összefüggésben. E gyönyörűen kiállított emlékkönyv minden 11-es huszár, azok hozzátartozói és barátai otthonának elengedhetetlen és legkedvesebb tárgyát képezik,. A mü ára 200 korona. A tiszta jövedelem az ezred özvegy-, árva- és rokkantalapja javára fordittatik, miért is megrendeléseket és felülfizetéseket köszönettel fogad a 11. felszámoló huszárpótkeret (Szombathely, lovassági laktanya) és lapunk kiadóhivatala.
(x) Lélekidomár II. része kerül bemutatóra az Urániában. Jókai Mór, a legtermékenyebb magyar regényírónak ezen müve általános tetszést aratott. — Előadások este ,3, 7 és 9 órakor kezdődnek.
(*) Szabásmintákkal ellitoll lífcujkbb fiúi c. ttt Jinttajwk n.tty váUsxUkbin kaptufek fiKhct Fülöp Fiai kónyvtercskcdcajbcn Kagykmu^
A honvédelmi miniszter erélyes intézkedése.
Budapest, november 11. A Cinkota melletti Ehmann-telepen ma éjszaka valóságos irc fejlődött ki az ott állomásosó Babarczy különítmény és a nemzeti hadsereg azon csapatai között, amelyek a különítmény le-lésére mentek ki a telepre. Srétcr István honvédelmi miniszter az éjszaka folyamán utasítást adott parancsőr-tisztjének, hogy menjen ki az Ehmann-teleprc, Babarczy kűlönitménytminden körülmények [között szerelje le és helyiségeit foglalja le. A parancsörtiszt magával vitt kél század mogyi katonát. A leszerelő csapat a hajiali órákban ért a telepre és a parancsörtiszt inal felszólította a különítmény parancsokságát, hogy azonnal szereljenek le a különítmény tagjai.
A különítmény egy része megtagadta az lelmességet, sőt a leszerelő csapatra lött. Erre fegyverhasználatra került a sor, ímelynek szörnyű eredménye lett: 4 halott 7 sebesült.
A harc után a leszerelő csapat elfoglalta a különítmény helyiségeit és az engedel-et megtagadók közül 37 vezető embert le-:artóztatott és bekísérte őket a városparancsnokság épületébe.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 11. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 1*22\'/,, az osztrák koronáé 1 "75, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1 20 szantim.
TŐZSDE.
Badtptit. nor. II. __ ,
ValuUpUo: pofcoo 1670, Pont l«<0, Léva <500, Dollár 640, Francia frank 3200. Leitgyel inárta 120, Márk* 025, Líra ÍWO, Osctrák W>, Robel 32í>, Lel 7W>, Sxokol W0, Svájci fraok 8000, Katoaaüaár 1230, Frank-ti már 1230. Holland forint 106.
GROSS ÉS TÁRSA
bank- és tözsdeblzományosok NAGYKANIZSA -E8tv3a-tér 28
| -
Külföldi pénznemek: — (dollár, dinár, márka «tb.) valamint
értékpapírok vétele és eladása l<r£ÍZot°-
Tőzsdei megbízások pontos és kulans elfectuálása. - T\'1\'10" "
Apró hirdetések.
Eladó hkx MagyaraUa legforgalmasabb résxén •öv jól W.v«delm«*.\'. <» »ixUthelyi~gnek megfelel lux ■XfclhoU telekkel cUJó. Róve*** JUkos <.y.,rgynel.
M»Ky.f-uU« I\'. mm___Ül;
Krv haiosxoba bcrciidcxca. egy teljesen uj pali*ar>JerebcJló, egy O*om télikabát eladó. Batthyany-uUa tO «iám
flOpnnnnnnnnncinnaD
|Házak eladását!
O a város bármely részében, be-P költözhető lakásokkal a legjutá-□ nyosabban közvetít.
§ Legelőnyösebb életbiztosítás.
Síigrisit László ingatlanfej irodája
q Zrínyi Miklós-utca 33., I. emeletig dDOOODQODDOOPDOOD
Megjött ! Phantomas I
Pénteken, szombaton, vasárnap Rolph Loer felléptével
A sárga árnyék
detektivkaiand 4 felvonásban
FJÓadások kfxdaw hétkoxnap 0 és 7 órakor, uix- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 0 órakor. (
Villanymotort
l\'/j—2 lóerőset keresünk bérbe, esetleg megvételre. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérünk.
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot ós bükkönyt
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Caengcry-ut 6. Tsleton 59. Távirati dm: Traastlsnubla.
1920. november 12.
Rononyl-utes <■ Tclclomsám 259. JJ
Pénteken, szombaton, vasárnap "J Magyar film I Jókai Mór legszebb rndve
Lélekidomár
! Főaxcrcplők:
i Rajnai Cábor, Töri* Jenó. Makay Mariit, Z Mol-\\ túr Lásaló, KórnwoJy Sári. Sxór^hy GyuU.
Elóadások keadeta kö» napon 5,\'7 és fl órakor. V Vasár- és űnrKpnapokon 3, 5, 7 és 8 órakor.
--------"CBUÍ------------------

Többféle finom
butornemü
és berendezési tárgy eladó.
Bővebbet a Mnityar Borkereskedelmi Részvénytársaság irodájában <f.
a
36?
eladását
és vételét
Ingatlanok
nagy üxkti usaxckúUctcsaiból kifolyólag Wgel<V>y.,*ebK« és Ugxyooabban asxkoíU
SZÁNTÓ VILMOS SBSSSÜ.
Nagy kanlxaa, liötvöa-lcr 99. Telefon Í22.
Hirdetések Míétatnek a lap kiadűhíTataláhan
ZALAI ÉS. GYARMATI könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintózet NAGYKANIZSÁN, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatali telefon 78 Nyomdai telefon 117
♦ ♦ Elvállal mindennemű könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron. Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek. ♦ ♦ ♦
[ Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 13. Csütörtök
269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pő-ut 13.
- Interurban-teleíon 78.--
Megjelenik mindig kor* reggel
Dr
FŐSZERKESZTŐ: HEGEDŰS GYÖRGY
n.ieiilg,. «,p,í„!A
FELELÓ5SZERKESZIŐ: BODROQKÖZY ZOLTÁN
Nemzetgyűlés.
Budapest, nov. 12. A nemzetgyűlés mai ülésének napirendjén a földbirtokrcform részletei vitája szerepelt. Az egyei szakaszokhoz Dróidtj, Cstrli. Nagy Pál, Caál Gaszton, Rubinek és Prohásxka szóltak hozzá és lényegtelen módosításokat ajánlottak, melyeket részint elfogadtak, réwben elvetettek.
Délután folytatta a Ház a fíldbii tokreform tárgyaiásat. amelyet most már részleteiben is elfogadtak.
Ezután több képviselő kérésére zárt ülést rendelt el az elnök, amelyen a ratifikálás keresztülvitelének módozatairól tárgyaltak.
Legközelebb megjelenik a gabonarendelet.
Budapest, november 12. A minisztertanács szerdán foglalkozott az uj gabona-rendelettel és elfogadta azt. A rendeletnek — amely a hivatalos lap egyik legközelebbi számában kerül nyilvánosságra — jelentősebb intézkedései a kővetkezők:
A rendelet azon az alapelven épült fel, hogy a kis- és nagybirtokosoknak kivétel nélkül be kell szolgáltatni az adógabonát, és pedig az alapáron, vagyis búzáért 300 koronát, rozsért és árpáért pedig 400 koronát követelhetnek.
Az uj gabonarendelet értelmében az adógabonát és a termelőnek saját szükségletén felül való összes búzáját és rozsát be kell szolgáltatnia prémiumos áron. A prémium búzánál 300, rozsnál és árpánál 250 korona.
A prémiumot csak az kapja, aki . az adógabonán felüli mennyiséget is már beszál litotta, vagy legkésőbb november végéig beszolgáltatja, Qle£ve szállításra bejelenti
Az Ébredő Magyarok a miniszterelnöknél.
Budapest, november 12. A „Magyarország" irja: Ma délután egy óra tájhan ar Ébredő Magyarok Egyesületének 15 tagból álló küldőttségo jelent meg Teleki Pál gróf miniszterelnöknél, hogy előadják sérelmeiket és panaszaikat. A miniszterelnök a küldöttség tagjai közül csak ötöt fogadott A fogadás körülbelül egy óra hosszat tartott és utána Teleki a következőket mondotta:
— Az Ébredő Magyarok Egyesületének küldöttsége volt nálam és azt a kérést terjesztette elő, hogy hatálytalanítsam a felfüggesztő rendeletet, maguk ellen viszont a legszigorúbb vizsgálatot kérték. Indokaik közül csak egyet akarok különösen kiemelni, amelynek igazságát én is beláttam, tudniillik, hogy a feli üggesztés a rendőrgyilkossággal kapcsolatosan kiadott intézkedésekkel egyidejűleg történt. Hangoztatták, hogy az ilyen abszolút aljas cselekedettel természetesen nem azonosítják megukat.
— En kijelentettem, hogy a felfüggesztés nem ezzel kapcsolatosan történt és magam is sajnálom, hogy e rendelkezéseket egyidejűleg tettem meg. A két terminus véletlen folytán esett össze.
— A felfüggesztés oka — mint a Házban kifejtettem — egészen más természetű s az Ébredő Magyarok Egyesületének abból az intézkedéséből indult ki, amelyet a veze tőség velem közölt, hogy tudniillik, önálló lakáshivatalt fognak működésbe hozni. Ugyanakkor azonban azt a lakáslistát, amelyet kértem — tényleg nem mutatták be nekem,
a lakáshivatalt viazont másnap működésbe helyezték. Az államhatalom ezt nem türheM és nem engedheti meg. Ez okból függesztettük fel az egyesület működését.
— En azt a működést, amelyet az egyesület annakidején a destruktív kormányok alatt kifejtett — mint már többszőr hangoztattam - abszolúte honorálom és különösen honorálom a^t a magatartását, amelyet az ellenforradalmak alatt tanúsított. Dc megmagyaráztam a küldöttségnek — azt, amit számtalanszor, amikor nálam voltak, kijelentettem — hogy a forradalmi formáknak egyszer már véget kell ve\'.ni. A jelenleg tett intézkedésekből semmit elvenni nem lehet. azok eréllyel fognak folytattatni, de amellett a legnagyobb jóakarattal és megértéssel.
Herkély Tibor dr. az Ébredő Magyarok küldöttségének a vezetője, a miniszterelnöktől jövet a következő nyilatkozatot tette:
— A miniszterelnök ur válaszával nem vagyunk megelégedve, mert — bár az egyesülettel szemben nagy megértést tar.usitott — a nagy tömegmozgalmakkal azonban nem Így mi kijelentettük a miniszterelnök urnák, hogy az esetleg tőrténendőkért a magyar királyi kormányra hárítjuk a felelősséget-
— E kijelentés magyarázatára megjegyezzük, hogy központunk a felfüggesztés folytán a vidéki fiókok irányítását legalább egy időre elvesztette. Éppen ezért módot keresünk arra, hogy- e tekintetben valami történhessék.
Budapest, nov. 12. A „8 Órai Újság" írja : Az Ébredő Magyarok Egyesülete ügyében a vizsgálatot Henfner miniszteri titkár vezeti. Henfner a „8 Orai Újság" munkatársa előtt kijelentette, hogy a vizsgálat folyamatban van s már eredménnyel is járt. Erről még ma jelentést tesz a belügyminiszternek.
Héjjas Iván nincs letartóztatva.
Budapest, nov. 12. Ma délután 2 órakor megjelent a rendőrségen Héjjas Iván főhad-nagy és felkereste azokat a rendőrtisztviselőket, akik a Britannia szállodából előálli-. tottak ügyével foglalkoznak, hogy róluk pontos felvilágosításokat adjon. Héjjas a késő esti órákig maradt a rendőrségen és minden ügyről részletes információkat adott.
Az elmúlt napok lázas izgalmai közepette az a hir jelent meg a legtöbb fővárosi lapban, hogy a Brítánniában történtekkel kapcsolatosan Héjjas Iván főhadnagyot is letartóztatták. Ezzel szemben a valóság az, hogy Héjjas nemcsak hogy nincs letartóztatva, de egyenesen ő informálja a nyomozó hatóságokat a letartóztatottakról.
A ratifikálás miatt.
Budapest, nov. 12. A béke ratifikálásával kapcsolatosan ma Pallnvicini György őrgróf, Czetler Jenő, Huszár Elemér és Balta Aladár képviselők bejelentették a kormányzópártból való kilépésüket.
Vasárnap temetik az agyonlőtt rendőrt.
Budapest, nov 12. Az agyonlőtt Soltra rendőrt vasárnap délelőtt temetik el ünnepélyes formák között. Holttestét a Mosonyi utcai rendőrlaktanyában ravatalozzák fel s temetésén a rendőrcsapatok testületileg, a rcndőrföpnrancsnokság és főkapitányság pedig teljes számban kivonul. A kormány is képviselteti magát a temetésen. A főváros disz-
KIMuetéal árak-:
»z évn 2*0 K Félévre 140 K. Negyed-70 K Egy hóra 25 K. Egyes szám ira 1 K
sírhelyet adományozott az elhunytnak, akinek öreg szülei, a 70 éves Soltra József és felesége — mindketten egyszerű gazdasági cselédek — Erdőcsokonyáról ma reggel érkeztek meg a fővárosba.
Házkutatás Hir György lakásán.
Budapest, nov. 12. A „Magyar Hirlap-irja: Azokkal a híresztelésekkel szemben, amelyek szerint Hir György nemzetgyűlési képviselő szintén kapcsolatban van az Ehmann telepi különítménnyel — a rendőrség tegnap estig nem tudott semmi pozitívumot találni. Tegnap azonban házkutatást tartottak a képviselő Británnia szállóbeli lakásán és a diván alatt nagy csomó Tatot találtak, amelyek megmagyarázzák Hírnek az adonyi (Babarczy) különítménnyel való összefüggését.
Az eltűnt zongoragyáros Ugye^
Budapest, nov. 12. A Británnia szállóban letartóztatottak ügyében a minden irányban kiterjesztett nyomozás megállapította azt is, hogy Reismann Jakab zongora gyárosnak eltűnése is meglehetős szoros kapcsolatban van a Británnia ügyével. Ez ügyben ugyanis letartóztatlak egy Dósai Molnár nevü fiatalembert, aki többször megfordult a Británnia szállodában és igazolvánnyal is rendelkezett, amelyet az adonyi (Babarczy) különítmény állított ki.
Ma délelőtt a katonai parancsnokság intézkedésére egy másik egyenruhás embert is elfogtak a Reismann ügyben.
A Británnia letartóztatottjai közül egy sem tagja a nemzeti hadseregnek.
Budapest, nov. 12. A M. T. I. jelenti: A Británnia szállodából előállított katonai személyekre vonatkozólag, a katonai viszonyokat illetőleg ■ budapesti államrendőrség eddi? a következőket állapította meg: 1. Török Miklós t. alhadnagy, leszerelt 1920. julius 1-én, azóta Pesten és Jászberényben tartózkodik, foglalkozása nincs. 2. Molnár János, t- hadnagy, leszerelt 1919. februárban, 1920. augusztusa óta az Ehmann-teiepi század kötelékébe tartozott. Foglalkozása : főisk. hallgató. 3. Balogh Béla önkéntes a IV. ker. karhatalomnál. 4. Bujtás Lajos hadapródjelölt, folyó év okt. 16-tól az adonyi zászlóaljnál teljesített szolgálatot. 5. Sommsich József t. főhadnagy, leaferelt 1919. novemberben, semmiféle alakulatban nincs. 6 Tőkés Ferenc t. hadnagy, leszerelt 1920. október 12-én, ettől kezdve az adonyi zászlóaljnál tartózkodik. 7. Iványi Ferenc huszárfőhadnagy, leszerelt 1920. májusban, augusztus 10-től van az adonyi zászlóaljnál. 8. Kmetty Károly t. főhadnagy, leszerelt 1920. augusztusban, nincs különítménynél. 9. Harsányt György tényleges főhadnagy, 1919-ben a tartalékba került, ez év augusztusától a szegedi tiszti századnál szolgált.
Fenti megállapítások szerint tehát a Britanniából előállítottak kőzött a nemzeti hadseregnek egyetlen tényleges tisztje sincs. A többi kőzött pedig még olyan sincs, aki a nemzeti hadsereggel bármikor vagy bárminő összeköttetésben állott volna.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 12. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 120, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1\'15 szantim.
1
ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 13.
Hirek.
— Primlcia. Mint megirtuk, Piander P. Demjén ferences áldozópap vasárnap tartja első szent miséjét a kiskanizsai templomban. Az ünnepség azzal kezdődik, hogy a fél 9 órai szent mise után az uj áldoxárért körmenettel megy szüleinek Varasdi-utcai lakására, ahol egyházi ornátusba öltöztetik s így kisérik a templomba. Az istentisztelet 10 órakor kezdődik. Az ujmisés oltár vezetője: P. Ehrlich Alajos kiskanizsai lelkész, szónoka pedig P. Czirfusz Viktorin székesfehérvári szerzetes lesz.
— A városi képviselőtestület Ülése. A tegnapi városi közgyűlés első pontját annak a 12 milliós hitelnek az igénybevétele képezte, amelyet a városi közellátási üzemek forgótőkéjéül a legutóbbi közgyűlés megszavazott. A kölcsönre három ajánlat érkezett be, amelyek közül a képviselőtestület a Magyar Takarékpénztárak Központi leizálogbankja legelőnyösebbnek tetsző ajánlatát fogadta el. Felemelte a képviselőtestület a magáncélokra kiadott bizonyítvány után a városi pénztár javára szedett dijakat két koronáról 10 koronára és a már tavaly decemberben hozott és most csak módosított szabályrendeletnek azonnali végrehajtását mondotta ki. Módosította a képviselőtestület a kártya és dominószabályrendeletet is, ameny-nyiben a malom-billiárd és tekejáték után fizetendő dijakat «gy koronáról két koronára emelte fel. Ennél a pontnál ugyan dr. Mmltk László ügyvéd azt az ellenínditványt tette, hogy a szabályrendeletet csakis a kávéházakban és vendéglőkben űzött játékokra alkalmazzák s a kaszinókat, egyleteket, klubokat mentesítsék a kártya- és dominóadó alól —• de a képviselőtestület nagy többséggel a tanács javaslatát fogadta el. Nagy vita keletkezett annál a pontnál, amely az iparigazolványok dijának ujabb horribilis felemelését javasolja a képviselőtestületnek. A képviselőtestület csak nemrég állapította meg 2000 korona maximális és 1000 korona minimális ősszegben ezeket a dijakat — tegnap a maximális dijat 20 ezer koronára emelte, a minimális dijat pedig 10 koronára csökkentette a közgyűlés a tanács javaslata alapján. Elfogadta a képviselőtestület a tanács indítványát az életbeléptetendő vigalmi adóról, valamint Kumpcr Arthur polgári biztosnak a városgazdai állásra való átvételéről
— Lemondott a lakásbivatal vezetője. Szönyi Sándor árvaszéki ülnök, a lakáshivatal vezetője — tagnap ezen hivataláról lemondott.
— Ujabb vitázl telkek adományozása. A kormányzó felhívására, az ösz-szes nagybirtokosokhoz vitézi telkek létesítése céljából a következő adományozások történteit: Purgi Emil 41, Kecskemét városa 200, Incze Lipót 45, Farkas László 30, Fáy főhadnagy 40. Kövér János 27, Széchenyi Viktor gr. 15, Andreánszky br. 25 holdat ajánlottak fel.
— Forgalomba hozzák ax uj okmány bélyageket. A közeli napokban uj tipusu okmánybélyegek kerülnek forgalomba. A pénzügyminisztérium ugyanis az okh-ati bélyegilletékek fölemelésével kapcsolatban elhatározta, hogy magasabb cimletü értékjegyeket fog kibocsátani, miután igen sok alacsonyabb értékielzésü okmánybéTyeg a mai fölemelt értékhatárok mellett nem használható. A kibocsátásra kerülő uj okmánybélyegek, melyek díszítés és színezés tekintetében a régi formákat követik, meg fogják szüntetni a bélyeghiányt.
— Kát uj reggeli lap Kaposvárott. Eddig nem volt reggeli lopja Kaposvárnak, a helyi sajtó mindkét orgánuma, az „Uj So-mogv" és a „Somogvi Újság" a délutáni
-.-órákban jelent meg. Most ogyszerrc két reggeli lapot is kap a város: az egyik újonnan indul, .Kaposvári Hírlap" a cimc és Kalotay László a szerkesztője, a másik hetilapból alakul át napilappá, n cime „őrszem", o szerkesztője Babay József.
— Vitézségi érempótdljak folyósítása. A pótdíjakat folyósítják azoknak, akik valami oknál fogva azt nem kapták. A folyósítást az éremtulajdonosnak kell kérelmezni. A kérvény a folyamodó saját állománv illetékes csapattestéhez vagy a csspattest felszámoló pótkeret parancsnokságához adandó be. A kérvénynek tartalmazni ltell: a kérelmező nevét, születési és sorozási évét, rendfokozatát, illetőségi helyét, foglalkozását (ha állami alkalmazott, azon hatóság nevét, mely illetményeit folyósítja), pontos lakcímé-\', az érem megnevezését (arany, I. vagy II. osztályú ezüst). Ezenkívül a kérvényben előadandó .íz, hogy mikor, mely csapattesttől kapta legutoljára az érempótdijat, hol, mikor szerelt le, na hadifogoly volt, mikor esett (francia, olasz, orosz stb.) fogságba. Csatolni kell a kérvényhez a vitézségi érem igazolvány-másolatát. — Egyébként az igényjogosultak jelentkezzenek a katona és illetőségi ügyosztály vezetőjénél, hol az eljárást illetőleg bővebb felvilágosítást nyerhetnek.
— Uj bankcég Nagykanizsán. A legutóbbi napokban ui bank- és tőzsdebizományos cég alakult Nagykanizsán, amelyet a városszerte köztiszteletnek és szeretetnek örvendő Sxigriszt László vezet. Az uj cég hivatalos helyisége: Zrínyi Miklós-utca 33.
— Visszaköveteljük Bocakay koronáját. Bocskay István erdélyi fejedelemnek a török szultántól kapott aranykoronája a bécsi császári kincstárban van. Debrecen törvényhatósági bizottsága legutóbb tartott közgyűléséről feliratot intézett ^kormányhoz, hogy a kincs visszaszerzéséről intézkedjék
— Razzia. A nagykanizsai rendőrség a katonasággal karöltve razziát tartott tegnapra virradó éjszaka. A razzián több személyt előállítottak, akik azonban nagyobbrészt igazolták magukat.
— Jugoszláv pénzügy igazgatóság a megszállott területen. A jugoszláv minisztertanács a pénzügyminiszter javaslatára jóváhagyta a Bánát, Bácska és Bárányt területén felállítandó pénzügyi hatóságokról szóló rendeletet. E célból „Területi Pénzügyigazgatóság Bácska, Bánát és Baranya részére" cimen pénzügy igazgatóságot létesítettek, amely az állami számvevőség közege lesz. A főpénzügyigazgatóság öt kerületi igazgatóságra oszlik. Szabadka, Zombor, Nagybecskerek, Újvidék és Pancsova szék hellyel.
— Egy milliárd frank a Vlnkov
cén elégett expresszért. Eszékről jelentik kerülő uton lapunknak: Franciaország Vinkovcén elégett| expresz-szerelvényért egy milliárd frank kártérítést követel azon cimen, hogy a jugoszláv területén kigyuladt postakocsiban elpusztult a posta és a Wrangel tábornoknak küldött több száz millió frank is.
» Az .Akarat" házépítő szövetkezet folyó hó 14-én, vasárnsp délután fél 3 órakor fontos értekezletet tart. A háztelek igénylők okvetlen jelentkezzenek a Keresztény Otthonban. A vtztlöség.
(x) Japán birkózó. Folyó hó 27-én, szombaton és 28-án vasárnap Ktimma de Schmack bemutatkozása a Polgári-Egylet dísztermében.
— Uj rend a postai csomagolásban. A kereskedelmi miniszter rendelete értelmében november 10-től kezdve, a belföldi forgalomban a 3000 korona, a külföldiben a 100 frank, vagy ennél kisebb értéknyilváni-tássál ellátott csomagok burkolatán az értéket \'nyilvánítani és a tartalmat megnevezni nem szabad, hanem azt a szállítólevélen kell kitüntetni. Az ezen összegeket meghaladó értékű csomagoknál az értéket és tartalmat meg kell jelölni. A csomagolásra nézve a miniszter elrendelte, hogy a 3000 koronánál nagyobb, de 12.000 koronánál kisebb értékű csomagokat erős sűrű fonásu papirszövetbe, az ennél is. értékesebb csomagokat pedig továbbra is vászonba, bőrbe, vagy faládába kell csomagolni.
Kgy vxorgalaias és titxtestégea er\'t mindenes leányt keretek azonnali bclcpétrc jt\'. élflmexéa ét magat havi fixetét mellett. Baxtó Jóxtef, Teleky-nt C. i7<fl
Háxl dolgot ós varrást vállalnék jobb un ctátidnál, etetleg vidéken it, ahol 6 évet kit fiamat it aiivrvcn látnák. Címem: Saffci Roxri, Eötvöt-tcr 20.
Előfizetőinkhez!
Kérjük mindazon igentisztelt vidéki előfizetőinket, kik a november havi előfizetési dijaikkal hátralékban vannak, azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében fennakadás történjen.
A .ZALAI KÖZLÖNY•
kiadóhivatala.
TŐZSDE.
Budapest, »ov. 12.
Vfclotaplao: Napóleon 1630, Font 1880. Uva ÚX), L>o!U; 660, Francia frank 3100, Lengyei marka 120 Márka Ö26, Líra 1880, OtxUák 00, kubel 380, Lei 800 Sxokol 560, Svájci frank 82O0, Koronadinár 1260, Frank-dinár 1160, Holland forint 116,
g-ross és társa"
bank- és tőzsdeblzumányosok NAGYKANIZSA -EStvS.-tír 28
— Külföldi pénznemele: — (dollár, dinár, márka atb.) valamint
értékpapírok vétile és eladása L^ttTÍ
Tőzsdei megbízások pontos és kulans eflectuáláu. — Telelőn M.
oooooootMoao
0 li||»i|i- yyg Szarui
izlnbiz.
•zillrii.
§U Megjött I Phantomas !
Pénteken, szombaton, vasárnap Rolph I.ocr felléptével
3 A sárga árnyék
8
vagy: A kínai rém.
detektív kaland 4 felvonásban.
Kk\'.adáaok kcxdete kóxnapokon 0 ét 7 órakor. Vasár- ét ünnepnapokon 3, 6, 7 ét 0 órakor.
ooaoaoooaooi
^JSSM
Pénteken, szombaton, vasárnap Magyar Nlm I Jókai Mór legszebb műve
Lélekidomár &
rész
; Fótxereplók. Rajoai Gábor, Tirxt Jea.5, Makay • MarKl», 7. Molnár LátxJÓ. KGraMQdr Sári, ___SxOrxghy Gyula
El-\'adátok kexdete kóxoapok 6, 7 ét V órakor. Vasár- ét ünnepnapokon 3, 6, 7 ét 0 órakor.
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot ós bükkönyt
minden mennyiségben készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a
Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Najrykanlz.n, Caengery-nt 6. sz.
Telefon }». Tavlratt cini Tr«n.danuM».
Nyomatott n laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában;
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 28. Csütörtök
269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
_ KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőség ét kiadóhivatal: Pő-ut 13. u,
--Interurban-telefon 78. —_
Megjelenik mindig kor* reggel
Dr.
FŐSZERKESZTŐ: HEGEDŰS GYÖRGY
BMmlgjr. k4pt,l«:á
FEI.ELÓSSZERKBSZTÓ: BODROGKÖZY ZOLTÁN
Előfizetési árak:
Kgétx évre 2S0 K. Fétóvro 140 K. Negyedévre 70 K. Egy hóra 25 K. Egyet ssám ára 8 K
Keresztény Magyarország.
A parlamentben és a közéletben mind kevesebb szó esik a keresztény Magyarország fölépítéséről. Az önzés, a viszálykodás elterelik a figyelmet attól a gondolattól, eszmétől, amely-tői a vörös bitorlók bukása után a nemzeti szellem megújhodását várluk. Ahol még beszélnek is róla, üresen konganak meggyőződés, tartalomnélküliek a szavak; rideg cégérnek tetszik a tizenőt hónapja kiadott nagy jelszó s önző célúkat leplez. Az eszme jobbjai, a küzdelemre és áldozatra is mindig kész becsületesek a gyilkos közöny láttára elkedvetlenedve kezdenek félreállni s nem tudjuk, nem késő-e már a süketülő fülekbe dörögni, hogy a keresztény Magyarország gondolata mellett utolsó leheletig ki kell tartani. Ha ettől eltérünk, ha idegen szellem, idegen erkölcs válik úrrá a Tisza—Duna közén s Pannónia földjét), akkor a maroknyi magyarság ellenállóképessége megtörik s a nemzet elvész az idegen népek áradatában. Ne értsen félre bennünket senki. Nem felekezeti, faji, vagy osztályüldözést jelent a mi keresztény Magyarországunk, hanem krisztusi szellemben való munkálkodást, a keresztény erkölcsök kérlelhetlen uralmát. A keresztény Magyarországban igenis lesz üldözés, de ez csak a magyar haza, a nemzeti szellem s az erkölcs ellen elkövetett bűnök üldözése lesz. A nemzet egyes rétegeinek lelkében veszedelmes mételyek hemzsegnek. A munkától való húzódás, a kötelességek elhanyagolása, önzés, kapzsiság, a közérdek semmibevétele, a nemzeti gondolattól való eltérés a mételyek veszedelmesebbjei. A keresztény Magyarország polgárától mi önfeláldozást és munkát, a magyar eszme imádatos tiszteletét, nemzeti szolidaritást követelünk. Aki a keresztény Magyarországon akar élni, annak a nemzeti célokat kell mindenek fölé helyezni. A keresztény Magyarország polgára nem harácsolhat össze korrupcióval, kiuzsorázással vagyont, nem szívhatja magához mások életforrását ; nem különülhet el a nemzeti e£ységtöl: annak "szokásaiban, céljaiban, erkölcseiben magyarnak, kereszténynek kell lennie, ha felekezete, vagy fajtája révén nem volna is az. A keresztény Magyarország nem tür meg területén semmiféle olyan felekezeti, vagy faji összetartást, tömörülést, elkülönülést, amely akár érzelmi, akár erkölcsi, akár gazdasági téren a
nemzeti céloktól eltérve, idegen érdekeket akarna szolgálni; nem a nemzet egyetemét akarná erősiteni. Ellenben a Keresztény Magyarország polgárai közé iktat s megvéd mindenkit, aki nemcsak érdekei, hanem lelke, agya révén is magyarrá válik s .a keresztény erkölcsök szerint él; bárhogyan imádja az Urat; a nagyvilág, vagy a
szűkebb Á£siá bármely részéből jött légyen is. Aki becsületes magyar akar lenni, az nem félhet ilyen országtól. Teremtsük meg tehát már most s intézményesen a keresztény Magyarországot, vagy ha nem akarjuk, fordítsuk meg az ország címeres pajzsát és sirassuk el, gyászoljuk meg a sir-jába lépő nemzetet.
BEinden magyarok tiltakozása . . .
A nemzetgyűlés szomorú ülése. — Gyászruhás képviselők könnyek között^ hangtalanul fogadták el a ratifikációs javaslatot. — A miniszterelnök a saját maga vád alá helyezését kérte. — Hétfőn vagy kedden lemond a kormány. (?)
Nagyon szomorú ülésre ült össze ma a magyar nemzetgyűlés, hogy be-cikkelyezze és tőrvényerőre emelje azt a békeszerződést, amelynek minden egyes pontja a valótlanságok egész tárházát tartalmazza, amelynek intézkedéseibe magyar ember soha bele nem nyugodhat s amelynek végrehajtása ellen minden fia ennek a hazának, lelke minden porcikájával tiltakozik. Consummatum est! ... A nemzetgyűlés teljesítette gyászos kötelességét, de a forma, amelyben a szomorú kötelességteljesítés történt, — intő példa a békét ránk diktált hatalmak számára; Ez a nemzet tud tűrni, tud zokogni, — de felejteni soha!
A gyászos ülésről egyébként a következő tudósításunk számol be:
Budapest, nov. 13. fift ülés • megnyitása után Huszár Káról/, a külügyi bizottság előadója lépett a szónoki emelvényre és fojtott hangon ajánlotta elfogadásra a javaslatot, majd felolvasta a kormány következő deklarációját: — A kormány, amidőn a trianoni béke törvénybeiktatását elhatározta és annak ratifikálásához beleegyezését adta — az isteni igazság színe előtt az emberi lelkiismeretességhez fordul és kimondja, hogy e békeokmányt valótlan adatokon nyugvónak, igazságtalannak és az emberiség közös érdekeibe ütközőnek tartja, hogy az nem a tények és érdekek kétoldalú megvitatásának és az ebből folyó egyezménynek az eredménye, hanem egyoldalú idegen akaratnak reánk való erő-szakolása. Ha a nemzetgyűlés tehát csupán ennek az ellenállhatatlan kényszernek engedve, javasolja annak ratifikálását, ha e tények nem rónak kötelezettségeket azokra a területekre, amelyek benne képviselve nincsenek — nem szűnik meg abban bizni, hogy a ma uralkodfe szenvedélyek lecsillapultával beálló jobb belátás utat fog nyitni az égbekiáltó igazságtalanságok jóvátételére.
Eziitán Balta Aladár, Jármy Béla és Fried-rich Isván tiltakoztak a ritifkálás ellen, majd Windischgrütz Lajos herceg emelkedett szólásra.
— Közöttünk — mondotta — és a kormány között az a különbség, hogy ők talán nem mérlegelik oly súlyosnak a helyzetet, mint mi. (A jobboldal egy része ezalatt Meskó és Balla vezetésével kivonul a teremből.) Ezzel szemben az eredmény az, hogy a békeszerződés félszázadra béklyókba veri nemzeti erőnket, gazdasági erőnket és az egész haza
védő karját. Lehet ellentét a pártok között a politika minden terén, de az integritás kérdésében nem lehet különbség magyar és magyar* között. A javaslatot nem fogadja el. \\ Dvorcsák Győző a felvidék tótsága, Ungauer Albin a magyarországi németség és vendség, Kuttkmfalvi Miklós államtitkár a rutének nevében, Klebelsberg Kunó Sopron városa és Forgách Miklós a kisgazdák nevében tiltakozott a ratifikációs törvény elfogadása ellen.
Ezután Teleki Pál gróf miniszterelnök kezdett beszélni.
— Ebben a szomorú órában kijelenthetem, hogy talán utoljára szólok erről a helyről. Amikor a frontok összeomlottak a magyar nemzet becsületes volt és bízott abban, hogy mások is becsületesek lesznek. Ezért dobta el a fegyert, amellyel öt esztendőn keresztül védte imádott hazája határait. * A magyar nemzet, amely bízott a mások becsületességében — olyan békét kapott, amely igazságtalanabb minden más népnek adott békénél.
E pillanatban a folyósóról egyre erősebben hallatszanak a Szózat hangjai, amelyet a ratifikálást ellenző és a teremből kivonult képviselők énekelnek. A Szózat hangjaira Huszár Károly felemelkedik az előadói emelvényből, a miniszterelnök abbahagyja beszédét, felállnak a képviselők s a karzat közönsége is s az egész Ház együtt énekli a. künnlevőkkel:
— „Hazádnak rendületlenül Légy hive, óh magyar . . Siri csendben folytatja ezután Teleki beszédét;
_2
; ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 3.
— Mi, akik hónapokkal ezelőtt Párisba utaztunk a béketárgyalásokra, dolgoztunk, fáradoztunk, argumentumainkat leraktuk a szövetsége* hatalmak elé és hittük, hogy meghallgatásra találunk. Dc ehelyett az idegenektől a legkegyetlenebb békét kaptuk és meg kell ; állapitanom, hogy « legtöbbet Magyarország veszítette, t
— Á békeszerződés megkötése után Ígéretek következtek. Ö nem kapott az Ígéretek után és tartózkodása igazolt is volt, mert be kell vallania, hogy ez Ígéretek még annyira sem valósultak be, mint ahogy Ő hitte. Egyetlen reménye, hogy a béke ratifikálása után talán valóra válnak ezek az ígéretek, mert ha nem, akkor a magyar nemzetben meg kell rendülni a jogba és igazságba vetett bizalomnak. Majd igy folytatta:
— Mielőtt a békeszerződést a kényszernek engedve, a kormányelnőki székből elfogadásra ajánlanám — figyelmeztetnem kell a Házat arra, hogy a demarkációs vonalon tul maradt magyarok csak a mi egységünkből merithethek erőt a jövőre és hogy csak egy egységes Magyarország érheti el azt, hogy a külföld tiszteletét birja.
Mielőtt beszédemet befejezném, ki kell jelentenem, hogy talán senki sem dolgozott a béke megkötése körül annyit, mint én, egyrészt mint a békedelegáció megbízottja, másrészt mint külügyminiszter, majd pedig mint miniszterelnök. Mindazért, ami törtéét — éppen azért, mert a béke megkötésénél a legtöbb munkám volt — a legnagyobb mértékbea vállalni kívánom a felelősséget és hogy dokumentáljam is ezt (e szavaknál a zsebébe nyul a miniszterelnök éS kivesz onnan egy iratot) . .. leteszem a Ház asztalára ezt az iratot, amelyben az 1920. évi X. tőrvénycikk alapján vád alá helyezési Indítványt nyújtok ke önmagam ellen.
A miniszterelnök befejezte beszédéf, mire felállott az egész Ház és mint egy ember kiáltotta: Lljen Teleki /
Kisebb szünet után Tomcsányi igazságügyminiszter emelkedett szólásra.
— Teleki úgymond — a kormány előzetes tudta nélkül indítványt terjesztett be, vád alá helyezéséről. Kötelességünknek tartjuk kijelenteni, hogy a kormány minden tagja vállalja mindenben a felelősséget azért, amit a miniszterelnök tett és szolidárisnak érzi vele magát most is. Éppen ezért tisztelettel kérjük a nemzetgyűlést, hogy ha a dl-niszterelnök indítványa felől határozna — a felelősségrevonást a kormány minden tagjával szemben alkalmazza.
Megható percek következtek ezután Rakovszky, aki mindvégig erősen tartotta magát — a felindulástól remegő hangon mondotta: „Következik a határozathozatal. Felteszem a kérdést, a becikkelyezésről szóló törvényjavaslatot elfogadja-e a nemzetgyűlés vagy nem.
A kérdés feltevését halálos csendben fogadta a nemzetgyűlés, mire Rakovszky a felindulástól megindultan mondta: „A Javaslatot elfogadottnak jelentem kl."
A következő pillanatban az egész kormány, a képviselők és a karzat felemelkednek és zokogva énekelni kezdték a Szózatot.
A lesújtó percek hatása alatt Rakovszky alig tudta az elnöklést folytatni. Nagysokára (ette csak fel a kérdést: „A Ház a miniszterelnök vád alá helyezéséről szóló inditványt elfogadja-e, vagy sem?" — Az inditványt egyhangú felkiáltással elutasították.
Következett a javaslat részletes tárgyalása, ami után az elnök azt általánosságban és részleteiben elfogadottnak jelentette ki.
A szabadlyceális előadásokon. n.
A p arányokat és világokat alkotó végtelCO-ség mezői leperegtek előttünk a szabadlyceáUt. tanfolyamon és állócsillagok tűntek fel. Nem a< fizikai világ állócsillagai, • hanem az irodalmi óg boltozatán szilárdan álló csillagok, melyeknek fénye besugározza a magyar irodalmat, melyeknek hatása állandó mindon idóben, mert oly magasan vannak, hogy fényük látható egész irodalmi életünkön keresztül.
A tudós előadó, Kováts Antal előadásain sorra jöttek: első estén a .Zrinyiász* — minden idők remekeinek egyike, a viharban irt nemzeti eposz, a magyar dicsőség férfias megnyilvánulása; azután a homályban vergődő lángésznek. Katona Józsefnek a tettek rugóit vizsgáló leghíresebb drámája: a Bánk bán — legutóbb megint a nemzeti régi lelkesedésnek, a tűzben fogant éveknek lelkes tettre ébresztője, a .Zalán futása*. A tárgyait anyag mindenkor művészi formát ölt az előadó tanár kezében. Kováts Antal nom kulimásszal dolgozik, hanem aranyozó szerszámával vési, faragja, cizclálja mondatait s a .száraznak* látszó téma megelevenedik tolla alatt. S előadása alatt ugy érezzük, miatha a terem hátterében a négy keret köré zárt"- nagy magyarok is kilépnének s velünk együtt hallgatnák a régi dicsőség zengedezéséit. Mintha uj dalok muzsikáját cl-hailanák egy-egy előadás végén, mely szél: az uj magyar nemzeti hadsereg köszöntéséről, a Binkbán-ba fojtott keserűségünk jelen kitöréséről, a hazáját aggódva szerető szív édesbús hangulatáról. Szemünk előtt ekkor megelevenedik az egész magyar mult. Hazát szerezni nagy és nehéz dolog volt, hazát elveszíteni most gyászos fájdalmunkká lett. A kezdettől mostanig ezeréves áthidalás van, melynek pillérjei hébekorba meginogtak, recsegtek ropogtak, dc megint kijavították őket: kijavította s magyar lélek maga, az ősidőkből feldübörgő történelem s mi — ennek a gyászos kornak gyermekei lelkes hittel hiszünk egy Istenben ... egy hazában ... Magyarország feltámadásában. Nemzeti imádságunk e szavait idézve, ,a szívnek elfogódott hangján, 6dai lendülettel fejezte be Kováts Antal legutóbbi előadását s magával ragadta hallgatóságát. A szép dolgokért és nemes eszmékért rajongó közönség velcegyütt-érzésénok babérkoszorúját rakta le a tudós tanár elé. Szép és kellemesen előadott tárgyat hallunk mindig a szabadlyceális tanfolyamon. Dc a szép dolgok csak a kiválasztottaknak jelen-tenek szépet. S szeretjük hinni, hogy az a hallgatóság, mely az irodalmat szereti és megjelenik az előadásokon, nemcsak szépet hall, hanem mély gondolnttartalmat is, mely a tudós felolvasó finoman felépített előadásaiban megnyilvánul. Mintha a hagyományos piarista szellem egy darab világa elevenednék meg előttünk, melyen Dugonics, kévai, Pálya István, Bernyák Bernát, Horváth CyriU, Maywald, Czirbusz stb. járta* kiknek iskolájában tanult Kováts Antal is. A tőlük, szelíd mesterektől elhintett kisded ma-gocskákat ültette ő cl lelkébe, az benne termékeny talajra talált és kifejlett terebélyes tölgy lett, mely büszkán, fölemelt fővel néz vissza mestereire, példaképeire.
Kováts Antal tudásának" legjavát nyujia hálás hallgatóságának. Szívből beszél mindig és a nagyszámú közönség igaz szívvel érti meg, érzi át a szívből jött beszédet. A szív az. mely az embert ékesszólóvá teszi. Ezt a szivet hallottuk a három esti előadáson a városháza nagytermében. És ezek a kellemesen eltöltött
esték nemcsak irodalmi órák, hanem izzó lelkesedést tápláló, beplántáló, néha búsongó visszaemlékezések, hangulatok. Vörösmarty, mikor a Zalán futását mcgirta» kczébco olyan hangszert tartod, melyen minden érzelmi árnyalat megtalálta a maga húrját. Ezt az egyCnthangzást használja ki teljes mértékben az előadó tudós\' magyar tanár minden egyes fejtegetése alkalmával s ez fog megnyilvánulni ma este 6 érai előadásában is, mikor Petőfi Sándorról, a nemzeti költészet teljes diadalra vivőjéről lesz szo, ki az ismeretlenség homályából gyors iramban emelkedett föl a magasba s ott tünt cl a .fény
birodalmában*1.
D. G.
Egy renegát magyar plébános.
Innen-onnan kel éve lesz már an-\' nak, hogy a jugoszláv-csürhe kihajszolt bennünket, magyarokat Muraközből.
Ismerjük jól azokat az urakat személyenként is, akik ezt a sáskahadat nyakunkra hozták; akik igazában okai annak, hogy annyian esszük mi, muraközi magyarok, a menekültek keserű kenyerét akkor, amikor ők kárörvendve lakmároznak a Zrínyiek megszentelt földjén s tapossák azt piszkos lábaikkal.
Nem is teszi közülök egy sem lábát a magyar főidre, tudván, hogy itt \'nehéz számadás várna rá! Dc pardon! Egy mégis akadt közülök, ki nap-nap után átsétál hozzánk, mintegy 6únyt űz a magyar türelemből, mert érthetetlenül eddig még egy hajszála sem görbült meg. Senki más nem cz pedig, mint a légrádi plébános: Fábián Gyula. Magyar szülők gyermeke. Édesanyja horvátul nem is tud! Dc valamiként a pokolban a sánta ördögöt tartják a legrosszabbnak, azonkepen a földön a legrosszabb n renegát! Ilyen renegát Fábián Gyula is, kinek vannak protektorai, kiknek védőszárnyai oltalmazzák, hogy ez elárult magyar földön bántódása ne essék! Én ismerem is e .Refugium peccatorum"-okat, épen azért nem hallgatok, nem lürók tovább, hanem itt, a nyilvánosság előtt bemutatom n kis hamist a maga valóságában; egyben felhívom az illetékes köröket arra, hogy kisérjék éber figyelemmel ezt a szépvirágot s ha meg átmerészkednék a Dráván, semmiféle .jótállok érte" esetén is szabadon ne ongedjék, míg a következő bemutatásra nem felel:
1. 1018. október elején Zrl.tyi katonáinak, a légrádiaknok azt mondta, hogy csak a horvát-uralom alatt lesznek boldogok s hogy Jugoszlávia Kiskani-zsáig fog terjedni.
2. Azon cv novemberében két légrádi katonát azért nem akart katonai pompával eltemetni, mert: . . magyar katona nincs, minek a komédia ?* Csak két tiszt erélyes fellépóséro végezte el a .komédiát\'-t. (Saját szavai.)
3. 1918. december 27., 28. és 20>én (még Légrád meg sem volt szállva) a vizkeresztjárás alkalmávál nem egy háznál örömsugárzó arccal újságolta, hogy Lcgrád mégis Jugoszláviához fog tartozni. Honnét tudta ezt Fábián Gyula? Tudta talán már azt is, hogy ekkor már elment az a 42 aláirásos levél a Csáktornyái jugoszláv paroncsnokság-hoz Légrád megszállását kérve? Talán a 42 aláírót is ismeri ?
1920. november 14.
ZALAI KÖZLÖYN
4. 1019. január havában — még Légrád megszállása elölt — a perlaki predsiojnikkal (főbiró) megjelent a lég-rádl községi jegyzői irodában, elkobozták a jegyzőtől a községi pénztár kulcsait s Fábián vette azokat őrizetbe és ő adta át a napok multával megérkezett jugoszláv jegyzőnek.
5. 1919. május havában a főoltár előtt kihirdette, hogy Lcgrád végkép Jugoszláviáé lett; nemsokára képviselőválasztás lesz, „.. . én ellátlak benneteket tanáccsal-.
6. 1919. junius 23-án Zágrábban tisztelgett a szerb regens előtt.
7. 1919. juliusában, tehát még a vörösuralom alatt kiüldözött öt magyar apácái s horvát apácákat kéretett.
A zágrábi „Narodna Politika" cimü lap .Fzupnik* (plébános) aláirá-sal egy oly értelmű cikket közölt, hogy mindazon, a Murán, Dráván innen fekvő szőlőhegyek, melyeken muraközicknek birtokaik vannak, (Fábiánnak, azaz a legrádi plébániának félmilliót érő szőlője van a Dráván innon), valamint azon községek, a Murán, Dráván innen, mo-lyeknek lakói horvátul is beszélnek, Jugoszláviához csatolandók Melyik .Fzupnik" van itt érdekelve?
Most, amint hallom, ez\'mind nem igaz! Vigyázzunk, hogy kísértetbe ne essünk ! Olyan szelek fújdogálnak t. i., hogy a jugoszláv-humbugból a Dráván innen fekvő részt, tehát Muraközt, alighanem lekanyaritják. Hát erre az esetre jó lenne, ugy-e, clőkészOlni, mert a légrádi 120 hold elsőosztályu szántófölddel — egyebeken kivül — dotált plébánia nem megvetetendő pozició! Jobban lehet uraskodni, mint Zagoriá-ban, ahol néha-néha pulykapásztoros-kodni is szokás.
Nem is olyan régen ez a Fábián Gyula ismét Itt járt. Mire én megtudtam, elsanzsirozta magát valamerre. De tw-dom, hogy napról-napra magyar földön jár. Gúnyosan, kihivólag mosolyog egy-egy menekültre. Istenem, hisz protek torai vannak, mi meg hát csak türelmes magyarok volnánk.
Mikor érzem a magam .nyomorát; mikor oly sok menekült-társain hasonló nyomorát látom; mikor eszembe jut, hogy ezt mindnyájan Fábiánnak és társainak köszönhetjük és mikor látom, hogy Fábián Gyula naponkint bántatlanul, gőgösen pöffeszkedik itt: azzal végzem\' soraimat, amivel kezdtem — meddig még ?
Herboly Alajos,
WBr.vklr.a mcnclnjtt áll. hi l,taif.l.-Un«"
A korona Zürichben.
Budapat, nov. 13. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 117\'/,, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1 15 szantim.
I Dollár, dinár
I Bécsi kltlsetések, ííyil- karaid! I
valamint táavlíi m«KWii*>k «otiJ és gyols leljt.ile* |
I PANNONI A BANK é.TŐZSDE .
Bizományi Irodája Kaposvár NAGYKANIZSAI FIÓKJA
I Zrínyi Mlklóa-u. 33. 1. cm. Int- «l.fon I I ? sangiioyctai: Sslgrtsst NacykanUsa.
VILÁG
Hirek. Apró
— Prohászka Ottokár Nagykanizsán. A magyar közéletnek és egyházi világnak kimagasló alakja, Székesfehérvár lánglelkü püspöke december hó 11-én Nagykanizsára jön és a keresztény világnézetről, a magyar jövőről, céljainkról és nagy nemzeti kötelességeinkről előadást fog tartani. Dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselőé az érdem, hogy Prohászka Ottokár bennünket meglátogat, aki már hónapokkal ezelőtt tolmácsolta a kanjzsai keresztény világ azon kérését, hogy a legnagyobb egyházfejedelmünk városunkat látogatásával tisztelje meg, aki a többször megismételt kérelemnek engedve, eljövetelét megígérte. Nagykanizsa közönsége meleg szeretettel és mély tisztelettel várja Prohászka Ottokárt cs ezért hisszük, hogy a fogadtatás is mélté kifejezése lesz annak a nagy becsülésnek, amellyel Prohászka Ottokárral szemben viseltetünk.
— Dr. Kolbenachlng Béla — Zalavármegye főispánja. Amint hiteles forrásból értesülünk, megyénk főispánjává dr. Kolbenschlag Béla lett kiszemelve, akinek a közigazgatás terén szerzett nagy érdemeit ezúton óhajtja a kormány elisrperni.
— Ax ügyészségről. Az igazságügyminiszter dr. Guta József nagykanizsai királyi ügyészt a budapesti ügyészséghez helyezte át. A népszerű ügyész távozását őszinte sajnálkozással veszi tudomásul a város közönsége.
_ A gyülekexáai jog megszorítása. A belügyminiszter táviratilag értesítette az ország összes hatóságait, hogy a minisztertanács további intézkedésig mindennemű gyűlés megtartását betiltotta.
— Letartóztatott rablógyilkos. A hegyesdi csendőrség a nagykanizsai ügyészség fogházába tegnap beszállította Gyenge János legényt, akinek lelkét többrendbeli bűntény terheli. A mult évben Diszelben többrendbeli rablást követett el, amiért letartóztatták s csak nemrég került föltételesen szabadlábra. Szabadulása után . Zámolyra ment, beszegődött Nagy Pál gazdihoz. Néhány hét múlva a gazdát különféle ürügyekkel Letenyérc csalta, ntt megtámadta, a nyakán késsel megsebezte s elrabolta 8000 koronn pénzét. A vizsgálat most abban az irányban is folyik ellene, hogy nem ő gyilkolta-e meg Mayer alsórajki korcsmárost.
— Nagy Győző — Itthon. Nagy Győző, a 48. gyalogezred többszörösen kitüntetett hadnagya, aki 1916-ban esett orosz fogságba, tegnap este arról értesitette édesapját, Nagy Lajos igazgató-tanitót, hogy Pipára érkezeit és útban van a csóthi leszerelő tábor felé.
— Művészi képkiállítás a Polgári Egyletben. Hogy az utóbbi években menynyire megszaporodtak Nagykanizsán a képzőművészet barátai, ázt a tárlat helyiségében lehetett látni, ahol a város szine-java jelent meg arra a hirre. hc*y a kiélitis megnyílt. A látogatók nem győztek eleget csudálkozni a szebbnél-szebb képekben. De nemcsak gyönyörködtek az emberek, hanem vásároltak is. A tárlat f. hó 15-én, hétfőn bezárul, ajánljuk, hogy ne mulassza el senki a kiállítást megtekinteni. Vasárnap is egész nap nyitva.
hirdetések.
X4rl«g*fc«t a kKhjtffljr<»»bb«n javit »»4aU Gíra mérlegjavitó, k\'ailncxyu. *. w-im._
T&nalók felvétetnek a Rákócxyu. 12. sxám mUtU lakatot- ci mc<b>niUi műhelyt*__1749
Kar etek bejáru takarítónői könnyebb háil «u»-kára. Kátx Juliik*, Koxincxyu &. «iin».
Kgy \\xotRxlmat ó ti»xte»»<ge* erő* mlndonoa laiayt keretek; .tonnáit l>eléf>é*re Jó élelmeié* éi mugM havi fixáiét mellett. Kait*. Jóxtef, T«Uky-ut 0. 1740
Eladó epy darab kettő 6\\f» legkiválóbb minőséül kaacaetikó. Tud*ko«ód hatni Sxckcret főorvotnál lehel.
Értesítés.
Van szerencsém aJkíí. Wzönség szives tudomásárs sdni, hoc/ dohánytSxsdémnt
a barack-kórházban
megnyitottam. Raktáron tartok elsőrendű minőségű cigarettahüvelyckel. papírokat, szopóká-kst, pipát stb. jutányos áron.
Szives pártfogást kér kiváló tisztelettel
Laky Utván
Nagymoxgó színház Szerves-szálloda. =
Pénteken, szombaton, vasárnap
k sárga árnyék
vagy: A kínai rém.
detektivkaland 4 felvonásban. Hétfőn, keddea mxerdán
A kísértet (Egy szerelem regénye)
Klőedások kerJele hétkówup 0 ét 7 ónkor. Vasár- át uoaepuápokoo 6. 7 é» 9 órakor.
Magyar Bélyeggyűjtők figyelmébe!
Sacy választék külúnloRcs iwmi bélyegekben Használatlan magyar bélyegek 1881-tól keidve Mockban is kaphatók. Vétsünk állandóan 1871—7í-c é* későbbi J«. magyar bélyegeket, valamint nagy gyűjteményeket
Magyar Bélyegház
gODOOOOOOOQOOOODI
5 Házak eladók!
, A város minden részében. Kiíebb há-I zak. magános kertes házak, nagyobb 1 emeletes házak. - Szőlők a város közelében eladók.
Szigriszt László
ingatlanforgalmi és keresk. irodája )
Zrinyi MikUia-uUa 03. I emeleL ,
anOOOOOOODOOPOOOD
Villanymotort
V/,—2 lóerőset keresünk bérbe, esetleg megvételre. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérünk.
§m~ Menyasszonyok és vőlegények figyelmébe!
Mielőtt fényképfelvételt készíttetnek, tessék megtekinteni a legújabb jegyespár képekből alakitott kirakataimat.
Halász Sándor S&
Nagykanizsa, Kastncsy-u. II.. földszint-
E.ll l.lYÍtelek .ll!.nylC"r ■•U.M k<a.Qln«a.
31 ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 13.
— Földblrtokreferm éfl a katonák.
A Move és a Nyukosr átiratban kérte a honvédelmi, illetve főldmivelésűgyi miniszteriu-mokat, hogy a földbirtokreformról szóló tőrvényjavaslatnak egyes szakaszait a volt. illetőleg nyugdijas katonákra nézve előnyösen módosítsák. A törvény földhöz juttatja a vitézségi eremmel kitüntetett földmivelőket, hadirokkantakat, munkaképes hadiözvegyeket és felnőtt hadiárvákat. A tőrvényjavaslat 2. §-a 7. pontban sorolja fel azokat, akiket a törvény földhöz juttatna, valamint a közszolgálati alkalmazottakat (a Move által benyújtott pótlási tervezet szerint, még a hivatásos nyugdijasokat is) továbbá kisiparosokat, legfeljebb egy katasztrális holddal családonkint (a módosítási tervezet szerint telepes létesítésére alkalmas helyeken) végül akik a háborúban kötelességüknek becsülettel eledet tettek, • meghatározva, hogy a hadiözvegyeknek és hadiárváknak, kiknek semmi ingatlanuk nincs, legalább 600 négyszögölnyi házhely adassék és ha a földmüvelésre képesek, még egy három katasztrális holdat meg nem haladó terület is. A földszerzésnek lehetővé tételénél egyenlő körülmények között előnyben kell részesíteni mindenek előtt a vitézségi éremmel kitüntette-teket. A Move itt a középosztály érdekeire nézve sérelmes hiányok pótlását kéri, ameny-nyiben 1.) A javaslat kifejezetten csak vitézségi éremmel kitüntetteteket emlit, ezért a javaslat kiegészítését célzó pótlás gondoskodik a vitézségükért kardos érdem/elekkel kitüntetett nyugdijas és rokkant katonák jogos igényeiről is, továbbá 2.) Javasolva lett, hogy a birtokrendező bizottságba a honvédelmi miniszter a rokkant és nyugdijas katonák közül egy-egy rendes és egy-egy póttagot delegáljon.
— A najgykanixaal Úrasszonyok Congrcgátiója f. évi december hó 8-án a Polgári Sgylet nagytermében fényes dísz-ünnepélyt rendez. Az estély fénypontjait a kereszténységnek az Immaculata előtti hódolatát feltüntető élőkép és Pékár Gvulának .A magyar" cimü színmüve fogják Képezni. Hedly T\\ Jeromosnak, a congregátió praesesé-nek prologja után Deák Istvánné, majd dr. Mutschenbacher Edvin tartanak szabad előadásokat és a műsort özv. Dreven Lajosné cimbalomjátéka és Göde Hclénke, valamint az egyházi énekkar produkciói fogják élénkíteni. A bemutatandó élőkép tervezete a közeli napokban Teutsch Gusztáv drogériájának kirakatában megtekinthető lesz. Jegyek . — melyek a közalkalmazottak részére ismét kedvezményes árúak fognak lenni — dr. Mutschenbacher Edvin kir. törvényszéki bírónál már most előjegyeztethetők.
— Kihágást Ítéletek. A nagykanizsai államrendőrség kihágási ügyekben Ítélkező büntetőbírósága az elmúlt héten a következő ítéleteket hozta: Deutsch Mór (Márton) iparengedély nélküli lókereskedésért 300 korona, Somogyi Samu mészáros állatkínzásért 40 K és bejelentési kihágásért 200 K. Ipari kihágás miatt — mert tanoncaikat nem jelentették be — megbüntette a kivágási biró: László Vilmos kereskedőt 100 koronára. Steiner Erzsébet varrónőt 100 koronára, Steiner Mór órást 100 koronára, Velecz Ede cipészt 100 koronára és Báron Mici varrónőt 100 koronára. — Cseléd- és lakó bejelentés elmulasztása miatt a következők kaptak kisebb-nagyobb pénzbüntetést: Bettel-heim Győző, gyáros 150 K, Oszkó Péter nyug. d. v. főfelügyelő 50 K, Hahn Gyula járásbirósági végrehajtó 50 K, Balogh Ferenc földműves 80 K. Dóczi János piaci árus 100 K, özv. Vida Lajosné vendéglős 150 K, özv. Crünhut Henrikné háztulajdonos 80 K, Özv. Schertz Samuné cseléd helyszerzőnő 30 K, Schwartz Gusztáv kereskedelmi tanácsos 50 K, Szarnék Mór kereskedő 150 K, Brónyai Lajosné női kalapüzlet-tulajdonos 130 K, Deutsch Adolf szabó 150 k, özv. Vincze
Jánosné női szabó 100 K, *Jutasi István városi hivatalnok 30 K, Tálosi János asztalos 100 K, Balaton Béla kereskedő 150 K, Hol-czer Jakab mozgóképszínház tulajdonos 150 K, Dobó Erzsébet manikürszalon tulajdonos 160 K, özv. Strem Józsefné magánzónő 150 K, Melczer Jakab üvegkereskedő 500 K, Németh Imre kocsigyártó 300 K, Szuknai Lajos háztulajdonos 200 K, Szűcs Ferenc szódavizes 150 K és Banekovich János igazgató-tanító 30 korona. — Tejlefölőzésért elítélte a rendőrbiró Vidder Márton gazdálkodót 390 koronára és Deák József gazdálkodót 230 koronára, tejvizezésért pedig Poszovetz József somogyszentmiklósi tejes 600 koronára és Nagy Katalin szentmiklósi tejest ugyancsak 600 korona pénzbüntetésre. A felemlítetteken kívül még 50—60 apróbb kihágást torolt meg a rendőrbiró.
— A Keresztény Otthonban ma este 8 órakor közös táncgyakorlat lesz.
_ A Ssabad Lyceumban ma este 6
órakor Kováts Antal tanár Petőfi költészetét fogja ismertetni. A páratlanul magas színvonalú előadásra felhívjuk olvasóink figyelmét. Belépőjegy 5 korona A terem fűtéséről gondoskodás tőrtént.
— Rendkiviili megyei közgyttléa. Zalavármegye törvényhatósága nov. 18-án rendkívüli közgyűlést tart, amelynek a tárgya a törvényhatósági és községi törvény reformja. A gyűlésen dől el, hogy a megye minő álláspontot fog elfoglalni ebben a kérdésben. Mint értesülünk a megye nem tartja időszerűnek e kérdést most, amikor sokkal fonto-sabb kérdések vannak szőnyegen. Az uj törv^hy révén sok* hozzá nem értő elem kerülne be, aminek a következményei még beláthatatlanok.
— Anyakönyvi statisztika. A nagykanizsai anyakönyvi hivatalban az elmúlt hét folyamán a következő bejegyzések történtek : Született: 5 leány és 8 fiúgyermek. Elhaltak: Hirschl Emma 49 éves magánzónő morfinizmusban, Steiner Dániel 66 éves zsibárus ajakrákban^zv. Liplin Józsefné 67 éves magánzónő végelgyengülésben, Pukman Ferenc 63 éves földműves szívbajban, Bogdán József 94 éves teknőscigány végelgyengülésben és Takács Pál 54 éves uradalmi cseléd szívbajban. Házasságot kötöttek : Fülöp Lajos nyomdász
— Pacsics Máriával, Tóth Ferenc földműves
— Horváth Ilonával, Herczeg József kőműves
— Majec Orsolyával, Kovács József földműves — Vojkovics Katalinnal és Kunics László — Lengyel Katalinnal.
— Kérelem. Azon vidéki ur, ki a mull hóban a „Move" ujságárudánál vásárlás közben egy kis leánytól átvett zsebkendőbe csomagolva 11 darab 100 koronás és 10 darab 10 koronás bankjegyet, amely állítólag nem az ő jogos tulajdona volt — tekintettel, hogy a „Move" £»ágáruda tulajdonosa az illetőt ismeri — saját érdekében kéretik, hogy fenti helyen mielőbb jelentkezzen.
— A* „Akarat" házépítő szövetkezet részéről hirdetett fontos értekezlet, melyet ma délután akartak megtartani — elmarad.
— János-eately Gelsén. Fényesen sikerült mulatságot rendezett a mult vasárnap a gelsei ifiuság. Az estély sikerében nagy része volt Németh Lajos művészi hegedűszólójának, valamint a rendezőség fáradságot nem ismerő munkájának. Óriási érdeklődés mellett ^ folyt le a szépségverseny, amelynek győztese Kopár Teruska lett. Az estély jövedelmét a hadifogoly akció javára fordítottak.
(x) Mario Bonnard, a világhírű olasz művész felléptével kerül hétfőn, kedden és szerdán este bemutatóra a Világ-mozgóban a „Kisértat" cimü szenzációs olasz dráma. Ma vasárnap még „A sárga árnyék" cimü detektlvdráma van műsoron.
(x) Névmagyarosítás. Weiszenstern Lajos helybeli lakos, valamint kiskorú gyermekei nevét belügyminiszteri engedéllyel mVidá*-r& változtatta.
(x) Elveszett e hó 10-én Petőfi-ut 39. szám alól egy 4 éves fehérszőrű, csutafarku göbe. A becsületes megtaláló vagy nyomravezető 1000 korona jutalomban részesül. — (x) Henny Portén, a nagy német művésznő ez évadban először szerepel az Uránia hétfő és keddi műsorán, mely alkalommal bemutatásra kerül „Az élő halott" cimü kiváló dráma. Az előadások este 6 és 8 órakor kezdődnek.
17254—1920.
Hirdetmény.
A városi tanács haszonbérbe adja nyilvános árverésen a legtöbbet ígérőnek november hó 16-án délelőtt 10 órai kezdettel a felsőerdei vágástcrOletet 600 négyszögölles 95 drt». parcellában 3 évre, mezőgazdasági köztes használatra,
20 án délelőlt 9 órai kezdettel a Magyarutca Lajthelyet 201 négyszögöl területtel 3 évre, 20 án délelőtt 11 órakor a kisberki dűlőben l kh 630 négyszögöl szánlót és 75 négyszögöl rétet -9 évre és eladja
novémber hó 18., 22 és 23-án mindig délelőtt 0 órai kezdettel a felsőerdőben a vú-gásterQleten visszamaradott selejtes tuskófát i-tŐI 230 tételig.
Nagykanizsa, 1920. november 12.
Városi tanács.
URÁNT A p°,őt£k=
Btigopyl-ntc* t hím, — T*l«>o« W.
Pénteken, szombaton, vasárnap Magyar film I Jókai Mór legszebb mffve
Lélekidomár
II. rósz
Hétfőn, kedden Heony Portén utrep-IcwSvul .Az . élő halott*. Kiváló dráma.
Klőadánok keidetc köznapok llfaK órakor. Viskr- é» ünnepnapokon 3, 6, 7 él fl úrakor.
am
Többféle finom
butornemü
és berendezési tárgy eladó.
Bővebbet a Magyar Borkereskedelmi Készvény társaság irodájában

Ingatlanok
nagy üzleti óaaxcköttetésóből kifolyólag legclényöaebbcu a leggyorsabban eazköill
Szántó Vilmos l"f;ii».\'irodij.
Nagykanizsa, Eötvö.-tér 29. T<Mh
eladását éi vételét
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot és bükkönyt
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Csengéry-ut 6.
Telefon 59. Távirati elm : Tranadauubla.
Nyomatott n laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában;
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 32. Csütörtök
269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Sxerkcsxtósig ct kiadóhivatal: P6-at 13. «x.
- InUrurbin-t«l«foQ 78. ——
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
n«»i«tgy. UpriMii
FELELÓSSZERKESZTÓ: BODROG KÖZY ZOLTÁN
Blőflxetéal Arak: Egésx évre 250 K. FáWvre 140 K. Negyed-évre 70 K Egy hóra 25 K. Egye* sxim ára a K
Nemzetgyűlés.
Somogyi látván interpellációja az
Ébredő Magyarok elleni vizagrflat ügyében.
Budapest, november 15. A nemzetgyűlés mai ülésén harmadszori olvasásban elfogadta a Ház a békeszerződés becikkelyezéséről szóló tőrvényjavaslatot Ezután Teleki Pál gróf minisztereinők emelkedett szólásra és a kővetkezőket mondotta:
— Tisztelt Nemzetgyűlési A ratifikációs tőrvény kapcsán a kormány befejezettnek tekintette müködéaét, azért a tegnapi napon elhatározta lemondását. Ezt a kormány a kormányzó ur őfőméltóságának tudomására hozta, 5 azonban nem fogadta el azzal az indokolással, hogy a mostani időkben 24 óráig sem szabad kormány nélkül hagyni az országot. A Ház lelkes éljenzéssel fogadta a miniszterelnök bejelentését.
Ezután Somogyi István terjesztette elő sürgős interpellációját.
Somogyi: Szóvá teszi az Ébredő Magyarok Egyesülete elleni vizsgálatot és nem helyesli, hogy az általános események középpontjába az egyesületet állították, azt az egyesületet, mely nagy szolgálatot tett a keresztény és nemzeti gondolatnak. A sajtó egy része valóságos hadjáratot indit az egyesület ellen. Kérdi a kormányt türi-e ezt. Szóváteszi ezután az Ehmann-telepen lejátszódott eseményeket, melyeket a sajtó szintén a valóságnak meg nem felelően publikált. Elmondja, hogy az Ehmann-telepen békés munkások laktak, ezek közil ötöt ért a halálos golyó az ágyban, alvás közben. Reméli, hogy a kormány megfogja adni a megsértett hazafias érzésnek az elégtételt. Ezután felolvassa interpellációját, melyben azt kérdi, van-e tudomása a kormánynak az Ehmann-telepen tőrtént atrocitásokról és hajlandó-e az Ebrddők ellen inditott sajtóhadjáratnak elejét venni.
Huszár, Daner, majd Zákánu után Teleki miniszterelnök válaszol az interpellációra. Gsak azt akarja mondani, hogy a tényeket ismerni kell, mielőtt valaki valamiről beszél. Amikor Huszár az emiitett beszédet tartotta — ő nem volt a Házban, mert ugyanabban a negyedórában adta ki utasitásait az Ehmann-telep megszállására. Huszár beszéde és az Ehmann-telep megszállása között összefüggés nincsen. O csak hivatalában az intézkedések megtétele után értesült arról, hogy Huszár beszélt. — Somogyi szóvátette a sajtó magatartását. ő már a ratifikálással kapcsolatos beszédében szóvátette, hogy a lapok egy szép szines riport kedvéért képesek ezeket a sajnálatos eseményeket olyképpen tárgyalni, hogy azok azt a látszatot keltilc a külföldön, mintha Magyarország a legrettenetesebb ország lenne a világon. Ami az interpellációt illeti, el kell mondania, hogy amikor a lapok már hosszasan foglalkoztak a Británnia ügyével és amikor már határozottan meg lehetett állapitani, hogy a Británnia és az Ehmann-telep között összefüggés van — déli 12 órakor utasítást adott a telep megszállására. Hogy miért nem történt nappal a megszállás, amikor ki lehetett volna kerülni a vért — «zt majd a vizsgálat fogja kideríteni. A megszállás dolgát erélyes vizsgálat tárgyává
tette és Sávoly tábornokot kérte fel, hogy tartson helyszíni szemlét és deritse ki, hogy mért volt szükséges a 11. barakra sortüzet adni.
Rátér ezután az Ébredő Magyarok Egyesületének az ügyére. Az nem függ össze a rendőrgyilkossággal. Ezt már a múltkor is megmondta és feltárta azokat az okokat, amelyek szükségessé tették az Ébredő Magyarok Egyesületének a felfüggesztését, mert erre telies jogcíme volt.
Ami pedig azt illeti, hogy az Ébredő Magyarok, mint társadalmi egyesület szükséges, reméli, hogy megtisztítják majd az oda nem való rendbontóktól és igy rövidesen visszaadhatják majd az egyesületet eredeti rendeltetésének.
Efu hmng: Mi van a Británniával ?
Teleki: A Británniában már nincsen
Efy hang: Mert tovább költöztek.
Teleki: Elismeri azt, hogy a forradalomban alakult különítmények és társadalmi egyesületek nem tudtak válogatni az emberek között és igy oda csirkefogók és gazemberek tolakodtak be. De a forradalmi idők már elmultak és már itt volna az ideje, hogy •z EbredŐ Magyarok vezetősége vizsgálatot indítson, hogy az egyesületet az oda nem valóktól megtisztítsa. Beszél a fakultativ cenzúráról és kijelenti, hogy teljes sajtószabadságról még nem lehet szó. (Helyeslés.)
Ruppert: Az helyesel, akinek ez érdeke.
Meskó: Nekem nem érdekem, mégis helyeslek.
Teleki kéri válasza tudomásul vételét.
Somogyi: A miniszterelnök válaszát tudomásul veszi, de arra hivia fel a figyelmét, hogy az igazoltatásoknál katonák tiszteket inzultáltak, ezt ne engedje meg a kormány.
Windischvrátz herceg tisztáz még valami személyi kérdést, majd az ülés délután 1 órakor véget ér.
A belügyminiszter nyilatkozata.
Budapest, nov. 15. Ferdinándy belügyminiszter a rendcsinálás munkájáról ma a következőket mondotta:
— A legerélyesebb eszközökkel folytatjuk a rendcsinálás munkáját. A rendőrség már idáig is számtalan gyanús rovottmultu, sőt a bűnügyi nyilvántartóban is szereplő egyént fogott el. Meggyőződésem az, hogy addig a gazdasági érintkezést a külfölddel meg nem kezdhetjük, a/tiig a hatóságok feltétlen tekintélyéitel a közbéke és köznyugalom vissza nem tér.
— Nem felel meg a tényeknek, hogy Héjjas Iván bármilyen tekintetben befolyást gyakorolt volna a nyomozásra.
Vallomás a rendőrgyilkosságban.
Budapest. nov. 15. Zseszka-Zólyomi állítólagos főhadnagy Miklós rendőrellenőrrel ma délután történt szembesítésekor megtört és beismerte, hogy minden ugy történt, ahogy a rendőrellenőr állította.
Miklós rendőrellenőr még elmondotta, hogy a Zseszka-Zólyomi által odacsőditett csoport tagjai verték össze őt és bántalmazták a haldokló Soltrát.
Hogy Zseszka-Zólyomi is megütötte volna-e Őt, azt nem tudta határozottan állitani.
- Eltemették Soltra rendőrt,
Budapest, november 15. Ma délelőtt temették el nagy pompával a meggyilkolt Soltra Jézsef közrendőrt. A temetésen részt vett Horthy Miklés kormányzó, a miniszterelnök, Sréter, Tomcsányi, Ferdinándy és nagyatádi miniszterek, Bottlik József, a nemzetgyűlés alelnöke, számos képviselő, Nádosy főkapitány vezetésével a rendőrség küldöttsége és az Ébredő Magyarok Egyesületének kiküldöttei.
A gyászszertartást Hajpál Benő budai református lelkész végezte. Búcsúztatót mondtak: Ferdinándy belügyminiszter, Bottlik alelnök, Nádosy főkapitány és Beniczky rendőrfőparancsnok. A gyászszertartás végeztével Horthy kormányzó odament a gyászoló szülőkhöz és néhány percig elbeszélgetett velük.
A koporsót rengeteg ember kisérte ki Kerepesi-uti temetőbe, ahol a főváros állal adományozott díszsírhelyre temették el.
A külföldi .ajtó dicséri ■ ratifikálást.
Budapest. nov. 15. A Bud. Tud. jelenti Hágából: A „Temps" hosszabb cikkben foglalkozik a magyar béke ratifikálásával és megállapítja, hogy Magyarország uj korszak előtt áll. A ratifikálás ellenzői országuknak ellenségei, mert ha Magyarország a békét nem ratifikálta volna, olyan helyzet állott volna elő. amelyből Magyarországra nem • továbbfejlődés, hanem ujabb bonyodalmak háramlottak volna.
Az önkénye, laká.rekvirálók
üjtye.
Budapest, nov. 15. Ma délelőtt döntött dr. Vásárhelyi vizsgálóbíró n magánlaksértés és zsarolás büntette cimén letartóztatott dr. Birdossy Ernő magánhivatalnok, az É. M. E. titkára, Tatai Boldizsár vasúti ellenőr, Deák Ferenc Károly mérnök, Stecher Antal Máv. tisztviselő és Reif Antal tisztviselő fogvatar-tása ügyében. A letartóztatottak azzal vannak vádolva, hogy közreműködtek az erőszakos lakásrekviráíásokban. A vizsgálóbíró a letar-tóztatottakat részletesen kihallgatta, amelynek során valamennyien tagadtak. Állításuk szerint a rekvirál ásókat ők nem intézték. Az eddigi akták sem tartalmaznak ellenük terhelő adatokat. Ezért a vizsgálóbíró szabadlábrahelyezésüket rendelte el. Dr Ruhmann Emil ügyész a vizsgálóbíró döntése ellen fel-folyamodással élt és igy dr. Bárdossy és társai továbbra is fogva maradnak, amíg . vádtanács ügyükben nem dönt.
A népbiztosok bUnpöre.
Budapest, nov. 15. A népbiztosok bün-pörében ma délelőtt Haubrich József népbiztos folytatta, szombaton megkezdett védőbeszédét. Utánna az elnök szünetet rendelt el, amelynek letelte után Bokkányi Dezső kezdette meg hosszúnak induló védbeszédét. A hónapok óta folyó monstre pőrben Ítélet csak 10—12 nap múlva várható.
33 ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 13.
Egy kommunista holland njaágiró öngyilkouága.
Hága, november 15. Saxe holland ujuág. író Amsterdamban öngyilkosságot követett el. Saxe a diktatúra alatt Budapesten tartózkodott és Kun Béla sajtóirodájában vezette a külföldi osztályt.
Vád alá helyezik a délszláv delegátus >kat.
Zágráb, nov. 15. A délszlávok fel vannak zudulva a Santa-Margaretában kötött egyezség miatt, amfelyet nem akarnak ratifikálni.
Szó van arról, hogy1 Trumbics külügyminisztert, Vcznics miniszterelnököt, a jugoszláv delegátusokat vád alá helyezik-_
Hirek.
— Négy napig szünetel a vonat-
közlekedés. A Délivasut állom ásfönöksége közli, hogy szerdától szombatig bezárólag a Délivasut összes vonalain szünetel a személyforgalom. E napokon Kanizsáról nem indulnak és nem is érkeznek vonatok.
— Kun Béla nővérét letartóztatták. A Kolozsvárról kiutasitott menekültek beszélik, hogy Kolozsvárnak nagv szenzációja volt. Kun Béla nővérét, Szele Bélánét a kolozsvári rendőrség letartóztatta.
— A 11 ei volt c». éa klr. huszárezred háborús emlékkönyve megjelent.
A könyvet 756 kép disziti s tartalmazza az ezred történetét, hadinaplóját, az elesettek /% kitüntettetek névsorát, fényképeit, számos komoly és víg elbeszélést, melyek mind az ezred háborús történetévol vannak összefüggésben. A mű ára 200. korona. A tiszta jövedelem az özvegy, árva és rokkant alapra for-dittatik, miért is fclülfizetések köszönettel nyugtáztatnak. Eddig beérkezett nagyobb felülfizetések a következők : Szegedy Gina 3000 korona, gróf Cziráky György 1000 korona, dr. Pethő Emi 1000 korona, dr. Lánczy Gyula 1000 korona, Czeglédy Béla 400 kor , br. Jeszenszky Andor 300 kor. stb stb. — A háborús emlékkönyv minden 11 es huszár, azok hozzátartozói és barátai otthonának elengedhetetlen és legkedvesebb tárgyát képezze. Az előfizetési ár az esetleges felülfize-tésekkel együtt személyesen vagy postán a 11. félsz, huszár pótkeret, Szombathely, lovassági laktanya cimre küldendő, mikor is e könyv haladéktalanul szállíttatik.
— Leégett a késmárki Thököly templom. Késmárkról jelentik: A Thököly fejedelem hamvait őrző késmárki evangélikus templom a múlt héten leégett. A tüzet valószínűen a kupolán forrasztólámpával dolgozó bádogosmunkás okozta. A tűzvész következtében lezuhant a templom kupolája és összezúzta az oltárt is.
— A kereskedelmi alkalmazottak műkedvelő ülőadása. A tavalyi és azelőtti mulatságokról nagyobbrészt már ismert ka* nizsai műkedvelők lelkes kis csoportja. Tóth Ede népszinmüvét, „A kintornás család\'-ot" hozta szinre szombaton^és vasárnap a Polgári Egylet nagytermében. Ügyes kezek rendezték a darabot, ügyes és tehetséges fiatalok vitték a szerepeket, nem csoda tehát, ha a két előadás ugy anyagilag, mint erkölcsileg fényesen sikerült. A szereplők érdemeiről szólván, ki kell emelnünk a kellemes hangú Sá/rán Ferencet, akit hangja mellett játéka és alakja ts kész bonvivantnak teremtett, Somogyi Ferencet, akinek groteszk Samu-ja könnyekig megnevettette a közönséget, a szép Golenszky Mancit, aki nagy megértéssel oldotta meg nehéz feladatát, a temperamentumos Práger Jolánt, a szépbeszédü Matko-vich Rózsit, Takácsot és Kovácsot, az ügyesen maszkírozott Scheiber Józsefet és a haspárti fiskális nagyszerű személyssitőjét: Micneller Bélát. Nagyon tetszett az előadást bevezető ballett, amelyet Guttcntág Lajos tánctanító és .ScAweigerNusilejtettck Hirschler Pista zongorajátékára. Még csak ennyit: a kereskedelmi alkalmazottak derék műkedvelőit hamarosan ismét a színpadon szeretnők látni. (— p.)
_ Adományozás. A közkórház betegei karácsonyfájára ujabban Németh Imre 50 koronát és UMnyi gyógyszerész 20 koronát adományozott.
_ xisza gyilkosa tfidSvászes. — Budapestről jelentik, hogy Dobó István volt tengerészőrmester tüdövcsz-betcgsége annyira rosszabbra fordult, hogy a gyűjtőfogház rab-, kórházába szállították. Aligha bírja mar a betegséget hosszabb ideig.
— Graaicsár hadaereget szerveznek a szerbek határvédelemre. Egyik szabadkai lap híradása szerint a szerb hadügyminiszter rendeletet bocsájtott k.a grant-csárok megszervezésére. A gramcsárhad, mint az állandó hadsereg kiegészítő része működik. Legénysége az 1918-as korosztályokból és az önként jelentkezőkből toborzódik. Tisztjeit a lehetőség szerint a tényleges tisztek köréből válasszák ki. A granicsár had feladata a határok védelme lesz.
— Rablógyilkosság. Pozsonyból jc-lentik: A város egyik legforgalmasabb utcájában egyik nap a déli órákban meggyilkolták üzletében Joachim Bernát 52 éves kereskedőt. A gyilkos a hullát a kiszolgáló asztal mögé dobta. Elrabolta az áldozat pénztárcáját és ékszereit, a Wertheim-szekrényt azonban nem tudta feltörni. Délután vették észre a gyilkosságot s azonnal jelentették a rendőrségnek, mely a nyomozást megindította.
— 3000 vagon a makói hagymatermés. MakóróT írják: A közélelmezési miniszter tudvalevőleg elrendelte a hagyma zár alá vételét. A bejelentések határideje 6-án zárult le. Makón a kereskedők és termelők 1180 vagon vöröshagymát és 124 vagon fokhagymát jelentettek be. A környékről beérkezett jelentések 1789 vagon vöröshagymáról szólnak. A makói körzet hagymatermése tehát a 3<X» vagont is -leghaladja.
— öt malmot gyújtottak fel a Tiszántúl, Debrecenből Írják : Az utóbbi időben úgyszólván egymásután hamvadnak cl a malmok a Tiszántúl. Rövid pár hét alatt a kisújszállási, karcagi, püspökladányi és sárándi malmok, most pedig a nyirbéltekl égett le. A tűzesetek sorrendié után kétségtelennek tartják, hogy szándékos gyujtoga-tásból eredne)^ Ez annál is bizonyosabb, mért eddig mind az öt leégett malom éjjel gyúlt ki és a nyirbéltekinél minden óvintézkedést megtettek, mégis leégett. A csendőrség és a rendőrhatóságok erélyesen nyomoznak a gyújtogató banda után.
(x) Mario Bonnard, a világhírű olasz művész felléptével kerül hétfőn, kedden és szerdán este bemutatóra a Világ-mozgóban a „Kitártét" cimü szenzációs olasz dráma. Ma vasárnap még „A sárga árnyék* cimü detektivdráma van műsoron. x
(X) SssbásmtnUkksl •ilitolt l«gu|abb ó,»t tíli divatlapok naRv vabwitékbnn kaphat.* Fiachet FWÍp Kia! kon)\'vk.r«k«J4iít*fl Sa(orkanií*áa.
(x) Henny Portén, a nagy németi művésznő felléptével kerül még ma bemutatásra az Urániában „Az élő halott" cimü kiváló dráma. Az előadások este 6 és 8 órakor kezdődnek.
TŐZSDE.
Badtpsat, nov. 15.
V&lat&plao: Napoleon 1530. Pont 1750, Léva 040, Dollár 530, Francia frank 3250, Lengyel márka 120, Márka 045, Ura 1880, Ositrák t>»5, Rubel J25, Lei 780, Szokni 505, Svájci frank 8200, Koronadioár 1300, Frankdinár 1300, Holland forint 105.
fnllli- Jii,á»,Bíb™®1
iDollar.üinarm-ifái
I Bécsi kifizetések, egyéb külföldi átutalások, I valamint títvJei megbízások szolid és gyors teljesítése I
I PANNONI A BANK ésTŐZSDE -
Bizományi irodája Kaposvár NAGYKANIZSAI FIÓKJA ■
I Zrínyi Mlklós-u. 33. L cmi Iul ulefon 285. B 1 ^ ^Sürgönyeim: Szlgriszt Nagykanizsa. j
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 15. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 1*15, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1"15 szantim.
GROSS ÉS TÁRSA
bank- és ttfzsdeblzí.mányosok NAGYKANIZSA -E3tvos-tér 28
— Külföldi pénznemek: — (dollár, dinár, márka atb.) valamint
értékpapírok vétele és
o 19 H á * a a ic*iutíny°sabb
Diauaoa nap; árakon. — Tőzsdei megbízások pontos és kulans effectuálása. — Telefon 44.
Mindenes szakácsnő vagy bejárónő jó fizetéssel és teljes koszttal felvétetik Kisfaludy Sándor-utca 17/a sz. I. emelet.
Oyyes, fiatal bejárónő kerestetik fél,eseüegeges* napra. Fi«etés megegyezés »*««"- « kiadóban. 1758
Tanai ük felvétetnek a Kákocsy-u. 12. szám alatti
lakatos- cs mechanikai műhelybe. 1740
Egy szorgalmat es tisztességei erős mindenei leányt loresek azonnali belépésre jó élelmezés és maicav havi fizetés mellett. Bazso József, Tcleky-et 8. 42W
XXXXXXXXXXXXXXXXX
| URANiA mozgókép palota sf
££ Rozgonyl-utca — Telcfonazára 239.
J*jj Hétfőn és kedden szenzáció EB HENNY PORTÉN Ü
■a felléptével. Ez évadban először szerepel.
jjHz élőhalott
IS kiváló dráma 5 felvonásban.
M El\'aJisok kezdete köznapon 6 cs 8 órakor. JÍ K Vcsár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 0 órakor. m3
XXXXXXXXXXXXXXXXX
oaaappaoapao
Q flagjmozjó- ,nrnl
színház. =
szálloda.
Hétfőn, kedden és szerdán MARIO BOMARD a „Sátán- volt
főszereplőjének felléptével
m (Egy szerelem regény*)
U aitraltci6s film-dráma 5 felvonásban. U
w £14adá*ok kc/Jclc köznapokon 6 él 7 órakor. U fj Vaaár- ét ünnepnapokon 3, 5, 7 it V Órakor. W
OOOOOOOQOOOO
Hirdetések felvétetnek a lap kiadőhivataiában
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot és bükkönyt
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Csengery-ut 6. Telelőn 59. Távirati cím : Tranadanubia.
Nyomatott n laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában;
59 ik éviolyam
Lapunk mai száma 2 korona
NuKykanlzsa, 1920. november 17. Szerda
262. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
__ keresztény politikai napilap
SMitout&^K fa kudófcir.ul: Fó-ut 13. u —— IqU [urb»íi-t.Uf<jű 7a. —_ Ka<i<laalk laladif kara roxfol
KÓSZE8KKS2TÖ: Dr. HEGEDŐS OYÖROY
i.mi.t.,7, U^iMlft
FKLELÖSSZCRKESZTÓ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
BtaUsetáal tf,
im MO K. .rtf\'" l«0 K. N|Ü»J-éw. 70 K. F.íy húr* 25 W, K^yo. iiim iti 3 K
Tetemre hivom a magyar nemzetet.
Tegnap volt egy éve. hogy Horthy Miklós fővezér lovának> patkója belé-vágott Budapest utcájának kövébe. Akkor még érzett ennek a bűnös városnak a levegőjében a vörösök vérszaga s az összehordott szellemi piszkot még teli torokkal kellett eltisz-titani.
Ekkor tünt fel Horthy Miklós fővezér a ködös s loccs-poccsos budai és pesti utcán s tetemre hívta a magyar nemzetet.
Letarolt, tatárok járta ország vergődött lázálomban, mérhetetlenül meggyalázva a Duna-Tisza közén s a szomorú sötétségbe csak Horthy fővezér lova patájának szikrája gyújtott Szegedtől Siófokig, innen Fehérvárig, majd Budapestig némi kis világot.
A tetemre hívott nemzet azonban nem ravatal, hanem bölcső köré gyülekezett.
hJni akarásunk minden energiájával kitűztük a célt: Nemzeti és keresztény Magyarországot.
A célt visszhangozta az egész Csonkamagyarország s beléfek üdtünk annak kiépítésébe. Egy év telt el s azóta megszületett a keresztény Magyarország első > már is megcsúfolt pillére, a numerus clausus. Ezzel slussz. Vége. Azóta szó sem esik arról, hogy volns valami még a programba felvéve.
A magyar nemzetnek kemény gyónást kellene a mai napon tartani. Bünt bűnre halmoztunk a ha már elkövettük nem volna szabad átallanunk azokat bevallani s ujabb keresztény országutakat s nem mesgyéket keresni.
Egy év után ugy érezzük, hogy ügyünket nem sokkal vittük előre. Egyedül életkedvünk erősödött, de ezzel beléveszünk a feledésbe s letagadjuk még magunk előtt is, hogy mit fogadtunk s mit ígértünk. Azóta együtt mulatunk a vörös hóhérokkal s azt látjuk, hogy a liberalizmus erősen csontosodik, amig mi még ma is egymás mardosásában kéjelgünk. Nekünk is kell a liberalizmus. Kell, de a mi saját liberalizmusunk, amelyikben bízunk s ez a keresztény liberalizmus. A kereszténység mindig a szabadságát hirdette a szeretettel, az áldozatkészséggel s egymás felkarolásával. A kereszténységnek azonban a liberális jelzőre nincs szüksége, mert
magába véve is ezt jelenti — A tetemrehívás évfordulóján, amikor a Vérmezőn zászlóerdőben nemzeti hadseregünket látjuk elvonulni az ország legnagyobb ura és kormányzója, Horthy Miklós előtt, nem
szalasztjuk el újból s.ezúttal már. aláhúzva kijelenteni,, hqgy a keresztény életerős Magyarország legerősebb támaszát bennetek látjuk, ■ csak bennetek bízunk Horthy Miklós katonái.
Lh „ii,.,. . W„jw
Szabadonbocsájtották i letartóztatott Ébradökat.
Budapeit, november 16. Ma délban dr. Kit.f István táblabíró eJnóldéjével a vádtanács oly írtekmben díntótt az Ébredi Magyarok Egyesületének letartóztatásban levő öt tagja ügyében, hogy a vlzagáláblrá régzáaét helybenhagyta ás a letartáztatottak azonnali szabadlábrahelyezéaát rendelt. el.
Ferdinándy a rendcaináláaróL
Budapest, nov. 16. Nádosy Imre dr. főkapitány ma jelentést tett a belügyminiszternek a Británnia-beliek ügyében lefolytatott rendőri nyomozás eddigi eredményéről. A jelentéstétel utin Ferdinándy belügyminiszter egy újságíró előtt a következőket mondotta:
— A rendőrség több napos megfeszített munkájának megvan az eredménye. A nyomozás napról-napra növekvő adathalmaza lassanként teljesen felderíti a tényállást.
— A bizonyítékok és a tanuk vallomása alapján megállapítást nyert, hogy tényleg létezett egy társaság, amely tervszerűen űzte a zsarolást. Ennek a zsarolásnak igen sok anyagi áldozata van. A nyomozás másfajta áldozatokat eddig még nem talált, ilyen irányban feljelentés még nem érkezett.
Nemzetgyűlés
Budapest, nov. 16. A mai ülésen Pröhle Vilmos éles támadásban részesítette Ruppert Razsőt, mert a „Világ" című lap egyik legutóbbi számában elhelyezett nyilatkozatában nem azonosítja magát azoknak az első oaz-tályu hazafiaknak a játékával, akik a ratifikációs törvény megszavazása alól kivonták magukat. Eo"e a napirend előtti felszólalásra megindult a személyes megfámadtatás miatti felszólalások özöne. Ruppert tisztázni kívánja magát, mire Lingauer támad neki azzal, hogy a Landau-ügynek a nemzetgyűlésen való feltálalásával ügyvédi irodájának akart reklámot és anyagi előnyöket szerezni. Ruppert válasza után Haller intéz el egy előbbi incidenst és visszautasítja Ruppertnek azt a kijelentését, hogy ő keresztény politikát^hirdet és zsidó pénzt fogad el. Czetller Jenő az ellen tiltakozik, hogy ő pártérdekből vonult ki a ratifikációs törvény tárgyalásánál a teremből. Haller József az alól a vád alól tisztázza magát, hogy ő keresztény politikus létére a
A vádtanács azzal indokolta m?g döntését, hogy a vá<í tárgyát képező cselekmény csekély volta nem teszi indokolttá a vádlottak további fogva tartását, másrészt szökésüktől nem lehet tartmii, éa a vád. sem rendelkezik a megfelelő bizonyitékokkjJ, Dr. Bérdossy Ernő és 4 tarsa ma már éŰiagyta az ügyészség Markó-utcai fogházát.
zsidó Fillent családot védte. Igaz, hogy elvállalta védelmüket, de amikor meggyőződött arról, bogy az ügy ellentétben áll politikai meggyőződéséva!, lemondott /» védelemről.
Drózdy Győző tiltakoró felszólalása után Pallavkini György éppen a »ok személyes felszólalás miatt az elnököt azzal támadja meg, hogy nem áll a helyzet magaslatin Az elnöknek a támadást visszautasító kijelcntc-ié után végre nagy nehezen megállapítják a holnapi ülés napirendjét, majd, Tomcsányi igaz-ságügymioiszter válaszol a lakáskérdésben hozzá intézett három . interpellációra, végül Tomory Jenő indityányára Pstiavicinit, áz cU»ök személyét sértő kijelentése miatt a npwintehní bizottság elé utasítják ás ezzel az ülés véget is ér.
A* adonyi aroakáaoaxtag rehabilitálása*
Budapest, noV.Í6. A M. T. I. jelenti: Mint a M. T. l -t Illetékes hetyr/M tájékoit.t-ták, az Ehmsnn-telepen már május óta nagyrészt olyan munkásosztagok Urtézkodtak. amelyeket megszállott területekről elmenekült magyarokból szervezett m« a városparancsnokság rendeletére Hlrschmmnn Vilmos őrnagy. Jelenleg is Ő a telep parancsnoka ée megfelelő számú mooakült tiszt áll rendelkezésre, akikkel a Icgkifogátfalaaabb rendet és fegyelmet tartott fenn mindig a munkásosztag emberei között. Az osztagok fegyverrel egyáltalán ninssenek felszerelve, saját munkájukkal tartják fönn mapkat, tudnillik tisztjeik vezetőével földmunkákra, erdőkitermelésre szerződnek el, ugy hogy a* államkincstárnak eddig egy fiitért Sertl kellett a munkásosztag\'sharTAsára forditnm. A zászlóalj, mely az Ehmann-ulepeo a Babarczy különítmény tagjait kereste, kősülük már csak néhányat talált éf, ezeVis csak
azért tartózkodtak a telepen, mert ide menekülted a rendőri nyomotis elől. A munkás-osztaghoz tartozó egyének soha »er»roiféíe bűncselekményt, atrocitást nem követtek el-A hat szerencsétlen áldozatot a várospa-roncsnokság katonai pampával temettette el.
2 _______
Hájjas Ivánnál.
A Británnla-szálló környéke semmiben sem mutat mis képet, m*B \'á\'szenzációs es*ény«incs«ills.,1íf.i!. ;\'•*\' szálló elölt konflisok álldogálnak • tözvéllen a bejáróval szemben Híjj« tvá* autója vírakbzik. A kapubW CKykedvdWi álla Uálio régi bordára, b \'201 te sz«m*;^iandi^4t»l*. <g
A ttárnyaírfcjtón hiborftatlanoi megyünk be s esek most venni észre, hogy valami mégis csak történt as épületben. A táaaz előcsarnok exelStt katonaruhás agyándcéől hemzsegett, ma üresen ásítoznak a nagy bőr-és kosérszékek.\' Az öblös hamutányérok is üresek, miikor pedig talicskázni lehetett, belőlük a cigaretta csikket.
Az étterem terrasza is üres. A cigány unottan huiW\'k \'nótákat, nincs senki, aki hallgassa. A\'pincérek sem sürögnek, forognák mint azílötl. Héjjaslván asztala most Is elegánsan fel van terlWe, ventíége azonban ms nincs lent. Rövid Ideig Várakozunk rá, majd társammal felkeressük a szálló első emeleti lakáján. Előszobájában három meghitt embllt>>>qHC *kik -kiden további nélkül beengednek.
Kopogásunkra ércesen válassol : szabad, meglepődik, amikor átlépem a\' küszöböt. Egy klíki, egyszerű szállodai szobában találom magam. Mindenütt példás\' rend, tisztaság s egyszeri! elegáncia.
Héjjss Iván melegen s nagyon barátságosan ádvözöl bennünket s azonnal hellyel kínál. Közvetlen közelében velaml\' különös érzés fog el : ez volna az az ember, akiről oly iok\' kósza hir szállong szerteszét ? Ez az ember ískHr mindennap\' kecskeméti ürmös helyett\' zsidóvért ? Cz a -szimpatikus a közvetlen, égyszirü s mégis feltűnő elegáns ember ?
Közvetlen beszélgetésbe kezdőnk. Nyugodtan s feltűnően megrágva beszél. Beszédjében nincs egy szó ismétlés, gördül a szó ajkáról mélyzengésü orgánumával.
Higgadtsága bánt. Elképzeltem magamnak. minr«wjfb*rtc>lt>%hib«rt, aki most önérzetében\' mélyen sértve elkedvetlenedik, vagy kemény harcot" fortal. Nem. Héjjas Iván higgadt nyugodtsággal beszél terveiről; majd szikrát szór\' szeme, amikor a gyilkosokról kőül elműtée. \' \'"" \'
— Nem, uraim, ese k mm az én em-bereím voltak. Az embereim itt vannak I az előszobában. Talán; látták Őket.
-r De l)át, bifom-oégy emberből áll a .Héjjas-különiraény" főhadnagy ur, kézdeztenv
— Igen. Eaek az é* embereim s nem a „különítményem"; eart-\' aa nincs. De igenis van AlftHtfem, ahal -ma- dolgoznak az embereim.^Szántanak, vetnek a falujukban s a tanyákon.
— Mit «ó( főhadnagy ur azokhoz az újsághírekhez, amik legutóbb napvilágot láttak?
— Egy része hazugság, a másik része hó óhaj s a harmadik l része teljes ferdítéseken, tulfestéaeken s tájékozathmságekon alapul. Sokan a különösen a liberálisaajtó nem ismerve az J intencióimat engem ^s emberelmet is belékever \' a rendőrgyilkos-ságba,"aiért, mert a Británniában lakom. Kijelentem azonban, hogy se én, se pedig egy emberem sem volt letartóztatva egy percig sem, mert semmi közük nem volt a dologhoz.\'
— Azt a sok katonaruhás egyént mért tűrte meg a rendőrség a Británniában?
ZALAI KÖZLÖNY_.
--------- ■\'■\'.■--S-T---TT7-
— Ja, az már a rendőrség dolga. Jöhettek volna Ide már rét Igazoltatni, azonban ez nem történt meg, csak a legutóbbi napokban. Ekkor*pedig én magam iz sc-
{■ gtaégtAre *«te*,
Ezután még sdt piinden fprósigról elbeszélgettünk, a lcgkö/vr,leAe^Í fonnábtyfl. ■ Mielfitt bucuX vetuiflic volnf, "iíf a szemfift •néztem mfy Híj)" \'tzÍwir pi»aj*|
alktt vé^t. á^jMozt^n a,<£ejezés^ bámultam azt a nagy énergiát, ami minden \' megnyilatkozásában f^Uelhe^ő. Koromfekete /KajÉ van, ugyanolyan vastagon iveit síenaől-dóko, karikában mályenülő álénkvillanásu fekete azeme. Kreol barna borotvált arca, a . 5z«j« köré két mélyebb barázda vágódik,1 de\' mindamellett fiatal, űde arca van. Nem lehet több 28—30 évesnél. ,
Bucsuzásul megkérdeztem, mit üzen a .Zalai Közlőnknek és olvasóinak.
— Mit üzenek ? Mit üzenek?
Pár pillanatig keményen * \' levegőbe néz, majd vidáman megszólal i
— 7W/ő r*U? Mondja meg Kanizsán, hogy hamarosan le fogok menni.
Kasét fogtunk . W táypztam. Amint a lépcsőn lefelé haladok, ismerős kecskemétiekkel találkozom, akiket évek óta nem láttam. Messziről kérdezik : .Mi van Ivánnal ?" Megnyugtatom őket s boldogan veszik tudomá-: sul s kezdjük a beszédet ott, ahol más esetben\' azonnal kezdtük válna.
Ezektől is elbúcsúzom, mialatt jcjjeleptik, ! hogy csak azért jöttek fel, hogy legalább egy szót szólhassanak Héjjas Ivánhoz s bírt vigyenek róla a kecskeméti határba.
EUrek.
— A nemzeti hadaareg Knn.p. A
nemzeti hadsereg az ország fővárosába való bevonulásának évfordulóját, a tegnapi napon országszerte díszes ünnepségek keretében ülte meg. Városunkban is teljes díszben kivonult a legénység az alsótemplomba, ahol hálaadó istentisztelet volt. — Jelen voltak Bugich Aladár ezredes, Botctl Mátyás alezredes, számos törzstiszt, fő- és altiszt. A legénység példás diszrpenetben vonult el Bugsch Aladár ezr«des előtt. A tiszti étkezőben díszebéd volt.
— Hadrága aa áram, l*gy«> vllá-| gosaág. Nagykanizsán hetek óta izgatottan
a jogosan felháborodva beszélnek arról az , embcrtsl.nségről, amit a villanygyár kóv.t el nyíltan s azt mondják, megállapított törvényes rend szerint a lakossággsl. Hallatlan is ■ -egyenesen vérlázitó, hogy a gyár felveszi á . horribilis áramdíjakat, azok behajtásánál a legkegyetlenebb embertelenségekig el tud menni, nagy s visszamenőleg fizetendő összegeknél U záros terminust jelöl meg s még á legszegényebb osztály könyörgő siránkozásárs sem indul meg, mert kl vagyunk szolgáltatva neki teljesen, szabadon garázdálkodhatik, azt hiszi, hogy nincs hatalom, aki ártani tudna v.gy vétót kiáltana felé. S nem elég, hogy á lakosság bőrét lehúzza a gyár, világosságot sem ad. Az Ipari üzemeket azeszélyes áram-szolgáltatásával megakasztja, váratlanul sötétségbe burkolja a várost s másnap számlát küld, hogy űzessék a világosságot. Ez már tűrhetetlen. Oly nagy az elkeseredés a város lakossága kőzött, hogy ha szép zzerével nem enyhíti a gyár, komolyabb lépéseket kőte-les tenni a város. Mindig az e takarózó, hogy
_1920. november 17.
nincs szén. Ezzel szemben ajánlják egyesek, hogy fütsön fával. Ez is égy elfogadható ajánlat akkor, amikor a gyár oly horribilis dijakat követel. Különben is szerezhetett volna szenet nemrég. Itt a kedvező ajánlttot éjfo-ijadia, azonban yárn a£$rága % ha *
s^pJjaázsája lO^Joron&a kerüir\\olna.
fl Ccmben nem drága \'neki, ha vísazame-
i Éjfhajtja a -porr^UHs áfkmdijakíé De
az nerh is tarozik rlnk, hogy a \'gyár
\' vngy Weift snogy ez miv«HÍ * íhHyén árban történik, egyedül az tartozik hozzánk * az egész Város lakosságára, hogy ha már a törhetetlen áramdíjakat fizetjük — amiket minden eszközzel és módon igyekszünk leszorítani — sdjon is a gyár elég és keHő világosságot. Ezt elvárjuk a gyár tulajdonosaitól s az üzem vezetőségétől, mert oly nagy az elé-gedetlenfég, hogy asan feltétlen segíteni k{U.
— Felkoncoltak a cjnkotal tömag-gyllkaa bádogost.\' Pár év előtt nagy szenzációja volt á magyar sajtónak a cin kot ai bádogos, Kiss Bélának többszöri gyilkolása. A* esetet még ma is jól ismerik ■ a rendőrség még mai is körözi Kiss Bélát. Ismeretes, hogy a gyilkos mindenféle furfanggal magához csalogatta barátnőit ■ őket meggyilkolván, bádoghordókba zárta, erősen lednkezte s szépen egymás mellé sorakoztatta a hullákat rejtegeti hordókat. Mikor a rendőrség felfedezte s gyilkosságokat, már hét hullával telt hordó volt Kiss Béla kamrájában. Kias Bélát azonban nem tudták kézrelceritenl, mert még idejekorán eltűnt Budapestről, sőt az egész országból. Pár hónappal ezelőtt az a hir jött, hogy Kiss Bél. Afrikában tartózkodik, ahol az idegen légióban teljesít szolgálatot. A bírt most megerősítik, megtoldva azzal, hogy Kiss Bélát az afrikai kenszülöttek felkoncolták. Égy szegcdi családnak ugyanott lévő tagja levelet irt haza s közli, hogy Északafrikában egy fegyveres összetűzés alkalmával, október, 21-én Kiss Béla térdlövést kapott s a csatatéren maradt. Miután menekülni nem tudott, a bcnszüiöttelc felkoncolták, Kiss Bélát is utojérte tehát a sors keze.
— Hftrakint bárom nap nem fogad a lakj^hlratal. A lakáshivatal ezúton hpzza az érdekelt^ tudomására, hogy szerdán, pénteken és vasárnap nem fogad. A lakáshivatalt erre a rendszabályra az indította, mivel naponta a hivatalt oly nagy számban keresik fel az érdekeltek, hogy lehetetlenség az ügydarabokat elintézni. A hivatal vezetője továbbra is SiÓnyi v. rendőrkapitány marad s az irodai teendők elvégzésével Kumfitr Arthur, újonnan megválasztott városgazda bízatott m«g.
— Jugoszlávia a Magyarország. A napokban boezéhünk egy belgrádi mérnökkeL aki Budapeetre utazott. A nevezett jól Ismeri « jugoszláviai kereskedelmi életet z a vezető tényezők orientálódását. Jugoszláviának leghőbb óhaja, hogy Magyarországgal mielőbb felvegye a kereskedelmi érintkezést. Efyes cikkekben nagy inzég van odaát, a\' mánkban azonban nagy mennyiséget tudnának kivitelre szánni. Jugoszlávia tekintete legelőször Magyarország, majd Németország felé fordul. A nagy német gyűlölet már eloszlott. A szerb nép nagyra becsüli a németeket s bámulattal beszélnek maguk kőzött a magyarokról. \'
— Adomány. A városi közkórház\' betegei karácsonyfájára Zerkowitz Lajos 100 koronát adományozott, mely kegyes adományért hálás köszönetet mond a fónöknó.
1920. november 17.
ZALAI KÖZLÖNY
— A* Ehmann telep martiral. Megállapítást nyert, hogy az Ehmann-telep különítményének négy halottja s számtalan súlyos s kev<sbé súlyos sebesültje a véletlen áldozatai. A már ismert barakk székely írreden-tái nem is tudták, hogy kik követelnek tőlük megadást s így természetszerűleg nem tették le a fegyvert. Erre megindult a lövöldözés, aminek ismét c*ak mágyar v\'ir lett az áldozata. (Az eset ugy belekivánkozik Szabó Dezső „Elsodort falu"-jába, amelyben a hírneves író oly markánsan festi le a magyar sorsot.)
— Külföldre viszik még ékszereinket is. Valami Michu nevű párisi ékszerész jár most Budapesten, aki horribilis árakon vásárolja össze a magyarországi ékszereket és drágaköveket, hogy azt külföldre siáliitsa. A liberálisok kezében lévő szaksajtó örömmel veszi ezt tudomásul és mindjárt valuta-javulási Stándéköt bestéi be a közönségbe. Ezztl szemben mi legnagyobb megdöbbenéstel Vesszük ezt tudomásul, mert ezáltal roppant nagy mértékben fogy nemzeti vagyonunk, kevesbednek igazi értékeink, ugy, hogy ha tovább igy tart, már valósággal mi csak megtűrt bérlők leszünk ezen a földön, semmink sem lesz, hiába hullattunk megszerzéséért és megtartásáért annyi könnyet, verejtéket és vért.
— Értesítés. A Nyukosz, az országos rokkant szövetség és a Turul Biztosító R. T. szerződéses visszonyba léptek. Ezen egyesülés által ugy a nyugdijasok, mint a rokkantak, hadiözvegyek és árvák jelentős jövedelemhez juhiig; V*ént jelzett egyesületek magas jutalékaiból az országos munkaképtelen rokkantjai és áryéí jelentős támogatásban részesít-tetnek. Ezen országos szervezés az államot érezhetően fogja tehermentesíteni, míg a biztosítást részben jótékony intézménnyé alakítja át. Elvárható, hogy a hazafias magyar társadalom minden osztálya ezt n nagy jelentőségű országos szervezését hathatósan támo-flrtni fogja éa pedig nemcsak a bittositások minden nemével, de azoknak az átírásával is kortoilen kívül állva, a biztosításokat 107* és Nyukosi engedménnyel végzi és a befizetett biztosító összeg 30* ,-át a hadiárvák, özvegyek és hadirokkantak javára fordítja. Az egyesület nagykanizsai elnöksége Fő-ut 18. Etám
— A Balaton alacsony vlzálláaa.
A magyar tenger ismét szeszélyességet árul •t Három éve, eiulék.rtnlt, hogy oly maga. vízállása volt, hogy a villákat éa a vasúti sineket is elöntötte. Akkor Loczy Lajoa hírneves geologosunk megállapította, hogy a Balatonnak ilyen abnormálisan magas vízállása minden harmincadik évben szokott Ixltóvetkezni • a medrében levő bő forrásokban kell keresni az okot. Akik a balaton-menti vasnton \' utaznak, mostanában meghökkenve látják, hogy a viz feltűnő mód visaiahuiódotL Ennek oka valószínűleg a Duna alacsony vízállása s a kevés őszi esőben lelhető fel Az alacsony vízállás sok kellemetlenséget okoz a balatoni halászoknak, •kiknek jó messze kell most kivetni a hálót • « partra érve áz iszaposabb helyeken igen nehéz a halak kiszállítása.
— Lenin pjuadlcaoma. Egy lengyel wu». nevszerint S&ftűfcj-P , aki öl hónapig tartozkodou Oroszországban, főkép .Moszkvába, a következő képet fesii az mtani áliapn-•okrul: Moszkva lakossága a staliszlikai kimu-Ul" szerint 600.00> fővel csokkcnL Tűzi "Ijaekénl szétszedték az összes kerítéseket,
szekereket, kapukat. A mult év végéig szétszedtek 0000 íöklszinlea és egyemeletes faházat. Van még e célra Í0.00Ó. Négyszobás lakások bérlői konyhába húzódnak »i(trülnek,; hs ott i» 4—6 fokos hőmérsékletet érnek el. A csövek repedeznek, csatornák rosszak, a magasabb emeletek mindenféle piszokkal öntik el az jüsób-baket. A gyárkémények néni füstösek, á izmosok nem járnak, az utcák sötétek, gázégők és villanycsengők.csak amlékezaíben élnek. — Délután 3 és 5 óra közölt az ulcákon óriási sorok keletkeznek különféle állású és korú egyénekből. Ezek néhány kanál rossz levesből és sótlan kóleskásábél készült ebédért állanak kenyír nélkül. Ara 10 rubel. Mind éhesek. A falusi kirándulások eredménytelenül végződnek, mert a parasztok a bolsoviki pénzért semmit sem adnak. A siralmas viszonyok következtében a halandóság óriási. A koporsó fényűzés. Kölcsön kérik a hulla elszállítására. A rokonság szánra vágy taligára teszi s maga húzza a temetőbe. Az általános nyomor oka a szocializálás és bürokratizálás Ilyen a bolseviki paradicsom, fennállásának — harmadik esztendejében.
(z) Köz.ilátáai közlemények. Az
1921. évre szóló hatósági élelmiszer jegyek kiosztásánál — a lehetőség halijain belül — méltányolni kívánjuk a közönség azon óhaját, hogy a bevásárlási helyet telszétfc szerint választhass. meg, másrészről módot akarunk nyújtani olyan kereskedőknek is, akik eddig a hatósági cikkek árusításából ki voltak zárva — amennyiben elegendő vevő jelentkezik hozzájuk — hogy jelzett cikkek elosztásában részt vehessenek. Felhívjuk ennélfogva a családfőket, hogy 3 napon belül előjegyezteté-sük végett hatósági igazolványukkal jelént-; kezzenek azon kereskedőnél, ahol járandóságukat január 1-től kezdve átvenni akarják. A kereskedők feljegyzik a náluk jelentkezőknek: 1. A hatósági igazolvány számát. 2. Ne vét 3. Lakhelyét (utca, házszám). 4. Foglalkozásit. 5. Családtagjainak számát. A köny-; vecske a családfőnek .lőjegyjáa után visszaadandó. Az igy elkészített jegyzékeket a kereskedők legkésőbb folyó hó 21-én, vasárnap, d. e. a közellátásnál beadni tartoznak. Később beadott jegyzékek figyelembe nem vétetnek. A jelentkező kereskedők közül a szétosztást a legtöbb vevőt felmutató 30 kereskedő fogja a jövő évben végezni. A közalkalmazottaknak jelentkezni nem kell. Közellátási Üzemek.
(x) H.rc.g Ferenc kép- folyóirata, az Ui Idők legújabb számában Kozma Andornak Tisza Istvánról irt nagyszabású költeményét közli. Csathó Kálmán regényén kivül e számban Karinthy Frigyes irt humoros jelenetet, Rippl-Rónai művészetéről pedig I.yka Károly irt ismertetést. Endrfidy Sándor válogatóit szép versein kivül hosszabb tanulmányt találunk a magyaros n«i jSwtríl,. asonfcivul sok képet, melyek az Erzsébet királyné szoborpályázatot, a székesfehérvári turult. Pékár Gyula Danton cimü uj drámájának jeleneteit stb. mutatják. Mühlbeck Károly ezáltal ismét egy sor humoros rajzzal díszítette a lapot. Végül az előfizetők részére a legkitűnőbb, modern magvar irók legkiválóbb müveiből összeállított kedvezményes áru kőnyvoopor-tot sorol fel- Az Ui Idők előfizetési ára negyed évre 40 korona. Kiadóhivatal: Budapest, VI. Andrássy-ut 16.
(x) Déli vasúti nyugdíjasok flfj*l-=lábe I Folyó hó 18 és 19-én a lisztkiosztás alkalmával fel kell mutatni mindenkinek az élelmezési könyvét (hatósági igazolványt), valamint az igazgatóságtól kapott személyi igazolványt kicserélés végett az állomáson levő kerületi élelmezési hivatalban.
(x) A klskomároml orazágoa állatvásár november 22-én, hétfőn ínét lesz tartva A vásártérre csak szabályszerű marhalevéllel ellátott lovak és szarvasmarhák lasz-nek bebocsájtva.
M- kir. ÜUHLrci*S6rdK p.Kyksoiss*l kspitánysáss.
3357 — 19S0. kzg. szám.
Hirdetmény.
A m. kir. honvédelmi miniszter ur 44002— 1920 eln. számú rendeltjére közhirré teszem a *kovetkézŐkeí: Xs\' egyenruháién és rendfokozati legények viielésWőreddtg kiadón rendeletekkel kapcsolatosan, a hadsereg, de főleg a" * tisztikar tekintélyének megóvása érdekében ismételten elrendeltetett, hogy a katonai egyenruhát és a rendfokozati Jelvényeket csak aZon egyének viselhetnék, akik S nemzeti hadseregnek tényleg taglal, itletve a nemzeti hadsereg szerves részét képezi alakulásnál tényleges katonsi szolgálatot uljesilének és\'a katonai llletrfiények élvezetében állanak, tehát csalris azok, akik .Illetmény Könyvecskével- tfsrinak ellátva, illetve az egyeit-, ruha viselését ezlít igazolják, további a hivatásos állományból származó nyugállomái^u .tisztek és tisztviselők. A hadsereg hadrendjében szereplő helyi alakulásoknál beosztott tinylegafe katonai szolgálatra be nem hívott egyének részére az egyenruhának és a rendfokozati Jelvényeknek viselését kizárólag szolgálatban és szolgálati tevékenységeknél (szolgálatba menet és jövet) engedtetett meg. A korlet területén a hadsereg fegyelmének rovására igen sok polgári egyén (leszerelt katona) hord ma Is katonái egyenruhát anélkül, hogy az egyenruha viselésével kapcsolatos kötelező katonás magaurtáit tanúsítana, vagy arra kötelezhető volna és igen sok esetben előfordul, hogy Ily egyének szándékosan provokálnak nyilvánosan oly dolgokat, melyek végeredményükben a hadsereg fegyelmének meglazitásét célozzák. Az egyenruhát viselő, de katonai magatartásra nem kötelezhető •gyének két részre oszlanak és pedig : 1. polgári egyének (lesdetelt katonák), S. rokkant katonák. Előbbiek polgárt vollukji*!,. utóbbiak törődóltségüknél fogva, bár egyenruhát viselnek, nem kötelezhetők nyilvános helyeken és utcán s hadsereg tagjaira előirt magatartásra. .Minthogy azonban a hadsereg fegyelmének célzatos aláésása és az egyenruhával való visszaélés nem tűrhető, annak azonnali megszüntetésére a következők rendeltetnek el: 1. Mindazon leszereli katonák (tartalékos tiszlek) és rokkantak Is, kiknek polgári ruhá hiányában a leszereléskor katonai egyenruhájuk meghagyatott, de tulajdonképpen rendfokozati jelzés\'nélkül, ami mellett kalapot vagy, civil sapkát volnának kötelesek viselni és ez utóbbi bármi ókból nem teszik, katonai sapkájukon elől közvetlenül a gombok melleit jobbról egy nagy .P" betűt (polgári) tartoznak hordani a sapkát elütő kelméből felvarrva, vagy lintacerüzával retirva. Sapkarózsát viselnlók tilos, i Iladirokkantak katonai sapkájukon az emlilett helyre egy nagy .R- betát tartoznak tétetni. Mindazok, akik az erre vonatkozó rondelet közhírré létolától szá-mitanJó 3 htt> muhrfc-4 katonai ellenőrző közegek által ezen rendelkezés be nem tartásán rajta éretnek, a legközelebbi rendőrórszemnek további eljárás végett át fognak adatni. Fenti rendelkezés betartását a legszigorúbban fogom ellenőriztetni és á rendelet ellen vétők ellen a legnagyobb szigorral fogok eljárni.
Nagykanizsa, 1920. ívi április hó 25-én.
Dr. Baaatarlen Érlek s. k .,
rod&uoúso*. s kapitányság v.x.idj..
(x) Nlck Wlnt.r szereplésével bemutatásra kerül az Urániába .Éjjeli madarak-című izgalmas detektivdráma. A nagynevű francia művész második szereplése ez magyar filmben. Előadások 6 és 8 órakor.
Ujabb letartóztatás a Landau-ügyben.
Budapest, nov. 16. Ma letartóztatták Tóth Andor Endre volt detektívet, aki ellen alopos gyanú merült fel, hogy. Landau Adolf bántalmazásában aktív részt vett, Tóth beismerő vallomást tett.
37 ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 13.
Meghívó.
A Király-Sörfőzde Részvénytársaság
—■ -.....-—-ffisarsÉsas t^\'ss^r^ *pes"Mw,r K0~\'
XXVUL évi rendes közgyűlésre.
NAPIREND:
l • to- j—— »r\'°\'rM ° kifi",cnd6
mini az igazgatósig és a felügyelóbizottság részére adandó felmentvény iráni, határozathozatal.
3. Igazgatósági választások az alapszabályok 20. § a értelmében.
4. A fclögyclóbizollságnak egy évre való megválasztása. Az Igazgatóság.
Nagykanizsa. 1920. november 9. ,
. ^ ..
Urirkinüi.cci vc.ctt mddelliMÍMC " _ . v,„.o. MÉRLEG-SZÁMLA ---T""
5EZ21---
Sörgyári telepek és berendezések
Pénztári készletek Értékpapírtárca Aruk és anyagok Adósok . . . .
K (111
1894950 70
aieooo —
76759 07
148Ü800 —
97760 —
6422560 55
léi 90630
800000
Részvénytőke...........
Tartalékalapok :
•Rendes tartalékalap.......
Értékcsökkenési alap . . K 1450000.—
gyarapítás....... 250000 - I 1700000
Kel nem vett osztalékok . . ~ ! ■ \'TI 10S07
Hitelezők........................\'««4\'il
Nyereségáthozat mult évről............42325
1919—1920 évi nyereség .... II 935896
* Ai lgm*g.u\'4ági Indítvány elfog^liu Álul. rcndo uiukkiUp 900000 kompár. fos cmtlk.Jai
Nagykanizsa, 1920. szeptember 30.
5000000
3500000 1712808 978221
10)90830
TŐZSDE.
Budapest, nov. >0.
Valutaptao: N\'apeleon 1400, Font 1800, Léva 080, Dollár 620. Franci* bank 3160, Lennel mírk* H0, Márka 660, l.ya 1800, Osztrák WS, Hub*l llfl, Lei 77.6, Szokol 606. Svájci frank 8200, Kororadinár 1340, Frank-dinir 1340, Holland forint 110.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 16. Zirickből jelentik: A magyar korona állása ma: 1*15, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1\'15 szantim.
A Britannia ügy.
Budapest, nov. 16. Ma délután az adanyi különítmény két ujabb tagját hozták be a főkapitányságra. A letartóztatottaknál egy listát találtak, amely az adonyi különítmény összes tagjainak a nevét tartalmazza. Mintegy 60 egyén van a listán felsorolva.
Apró hirdetések.
Tanulok felvétetnek a Rákocxy-u. t2. txim alatti lakatot- c* mechanikai műhelybe. 1749
Mindenes szakácsnő vagy bejáró takarítónő jó fizetéssel és teljes koszttal azonnal felvétetik Kisfaludy Sándor-utca 17/a sz. I. emelet.
Dollár, dinár
t* .IJíkülföldi mígvclete ís cUJIm.
Uánai Vifi.nfófioV kijlfeUl átuUláwk,
□ öböl UfioUWmla, v^uainl u\'nviei m.gbiUwk *Io8d í. Kyora LIJmIUm.
PANNÓNIA BANK és TŐZSDE
Bizományi Irodája Kaposvár NAGYKANIZSAI FIÓKJA
Zrínyi Htkíö.-n. 35. I. .ra. Int ul«[oo Sorgöajcim: 8xlgri.lt Nagykaoll.a.
VILÁG
Nagymozgó színház Szarvas-szálloda. «
34-41/1020.
Adófizetés iránti talrdatmány.
Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat az adózókat, akik az adókőnyvben előirt és az 1909. évi XI. t.-c. 26. §-a értelmében esedékes adótartozásukat e hó 15-élg be nem fizették, hogy azt járulékaival együtt n jelen hirdetmény közhírré tételétől számított 8 napon belül, vagyis e hó 24-ig annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetbon ellenük a zálogolási eljárás azonnal meg fog indíttatni.
A városi adóhivatal.
Nagykanizsa, 1920. nov. 10-án.
Horváth s. k,,
•dóúgyi uúnv.vó.
Héttőn, kedden és szerdán I MA RIO BOMARD a „Sátán- volt\' főszereplőjének felléptével
(Egy szerelem regénye)
altrakciós film-dráma 5 felvonásban.
gMfc!á*ok k.id.l. hélkv.íwp a t. 7 ónkor Vavr- it ÚMaptiapokoa t, 5, 7 é, M órakor.
Üzletszerzők
fix flzctással á» maga. Jutalékkal f.lvét.tn.k ■
Phönlx Altalános Blztosltó-Tár-saság Zalamegyal FSBgyaBkaágénél
Nagykanizsa. K«zlnezy-U. 11. 1700
ttu ja m a Mozgókép íü
roart-aica I. lUa
Mozgókép
Szerdán,csfltörtökOn magyar tllm Nlck Wlnter a világhírű francia művész szereplésével
Éjjeli madarak
Izgalmas delektivszetuáció, 5 felvonás Szerepelnek mégi
Takács llly, Msrgltfy Qyuls
Klűadá%ok kezdete köznapok 0 és 8 órakor. Vasár- és ünnepnapokon 3, 6, 7 éa 9 órakor.
r"
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot és bükkönyt
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Csengery-ut 6. Telefon 59. Távirati elm : Tranadanubla.
1
Ügyes, fiául bejáréai kerestetik ícl, esetle* epcsz ij\'fa. Fizetés mc^e^yezés szerint. Cím a kiadóban. I7M
JVIenyaaszonyoh- éa vőlegények figyelmébe!
MkUtt fé&yképf.lvát.lt kttailUMu-k.
It.sék mcKlckint.Di . legújabb
kiviül .l.kitött kirakataim.!.
Halász Sándor X?-"---
Nagykanizsa, Kaxlncay u. 11., róUMmt.
szőlők és egyéb birtokok eladását és vételét a legelőnyösebben közvetíti a 20 év óta fennálló
AP7CI ICHá P pénzkölcsön és ingat-AUCLL IDnAu [.„forgalmi irodája -
Fő-ut 8. sz. Tőrvényszékileg bejegyie" cég-
Nyomatott n laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában;
5911c évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 18. Csütörtök
263. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
StttUw6*íg is kiadóhivatal: Pő-ut 13. sz. InUruxban-Ultfon
FŐSZERKESZTŐ:
- inwnuoao-t.i.ron 78.--|| _ _ _ | FELELÓSSZERKESZTŐ:
Megfenni mindig kort ret,el D\' "MEDtJi^lWY BODROGKÓZY ZOLTÁN
Nemzetgyűlés.
Budapest, nov. 17. A nemzetgyűlés ma általánosságban és részleteiben elfogadta a statáriális bíróság működésének kit.rjesztéaé-röl szóló törvényjavaslatot, majd Drózdy Győ-zőnek a házhelyek kihasitásáról és kisbirtokok létesítéséről szóló törvény végrehajtása tárgyában előterjesztett interpellációja után Rup-pert Rezső emelkedett szólásra.
Ruppert: Az ország rendje hónapok óta f.l van forgatva. Az a szomorú állapot, amelyből Soltra rendőr halála megváltott minket, nem uj keletű. Ismeretes volt hónapokon át és a történelem legszomorúbb lapja lesz az amely meg fogja állapítani, hogy a kormány tétlenül és tehetetlenül nézte Weket a dolgokat Követelnem kell azonban a kormánytól, hogy az összes británniások ellen indítsa meg ax eljárást, hadd kerüljenek ki onnan «z ártatlanok. Ezek között az utóbbiak között Híjjal Iván meggyőződésem szerint nem szerepel.
— A kormány pár héttel ezelőtt megígérte itt, hogy a sajtószabadság terén jelentős lépést tesz előre. Ezzel szemben konstatálnom kell, hogy a sajtószabadság terén történt lépés, de hátrafelé. A sajtónak sza-badaágot kell biztosítani, meg kell védeni az egyéni akciók ellen Felháborító eset az, amit a Kormány is is ismer, de amellyel szemben a passzivitás álláspontjára helyezkedett.
Szól ezután Ruppert a Club-kávéház-beli gyilkosság főtárgyalásáról is. A tárgyalis megkezdése előtt ellepték különböző egyének a folyósókat és a tanukat terrorizálták, hogy ne merjenek nyíltan vallani, mert az életükkel játszanak Amikor a bíróság a bizonyítékok súlya alatt lllyit elítélte, akció indult meg megmentése érdekében.
— Itt van — úgymond — Ruzics ügyvéd esete. Ezt letartóztatták, mira az Ébredő Magvarok küldöttsége járt a törvényszéken, a táblánál és mindenféle terrorisztikus követelések között követelte Rutics szabadlábra helyezését. Ha ez meg is történt, akkor a bíróság kétségtelenül nem látott okot a fog-vatartásárn. Az eredmény az volt, hogy Ruzics megszökött.
— Hasonló küldöttségjárás folyik mostanában is az Ébredők letartóztatott tagjai érdekében. Kéri a kormányt, teremtsen végre rendet s a különítményeket kivétel nélkül szerelje le, mert most az a komédia járja, hogyha valakit lefognak közülük, arra azt mondják, hogy katonai ruhába bujt polgári egyén. A történelem felelősségre fogja vonni a kormányt mindazokért a mulasztásokért, amelyeket elkövetett. Kéri a miniszterelnököt, hogy fogja fel a helyzetet a maga tragikus komolyságában és teremtsen végleges rendet.
Teleki miniszterelnök azonnal válaszol az interpellációra. Nem tartja helyesnek, hogy a folyamatban lévő bűnügyről itt tárgyaljanak. Sorra veszi Ruppert Kérdéseit. Mindent meglehet írni, ami igaz, de teljes sajtósza-bsdságot nem engedélyezhetnek. Kéri válasza tudomásul vételét.
Ruppert a miniszterelnök válaszát tudó* másul veszi, mire Somogyi István folytonos közbeszólásoktól megzavarva válaszol Ruppert-nak hozzáintézett kijelentésére, hogy „féleszű". Ha Ruppert az épeszű emberek prototípusa, akkor ő inkább féleszű marad.
KIAflz.tásl árak:
Fgm im 250 K. Félárr. 140 K. Nagyrévre 70 K Egy hor. M K. Egyu isám át. a K
Ezután Csakis Endre a tankönyvek dragulása tárgyában interpellál.
Madarász József a pénzügyőrök önkényes eljárása ügyében emel szót.
Majd Usetty Ferenc szólal fel. A túlságos hatósági igénybevétel következtében a magyar szállodai ipar a tönk szélen áll. A szállodákat az idegenek számára kell- fönntartani. Az interpellációt kiadiák a belügyminiszternek.
Az ülés egynegyed 4 órakor árt véget.
A Babarcxy-kiUSnitméuy kasszája
Budapest, nov. 17. Az „Uj Nemzedék" írja: A rendőrségen felnyitották az adonyi különítmény Británniában talált kasszáját, amelvben rov nnmA it^IUJ.: i. ___i •
amelyben egy csomó szállodai és élelmezési nyugta volt, továbbá egy könyv bevétel-kiadás rovattal, amelyből kitűnik, hogy a kü
_—----—i —-VIJWUI nuuiiiá, nw^y a Különítmény embereinek fizetése havonkint 759 ezer korona volt A különítmény bevétele 240 ezer korona volt, a hiányzó félmillió deficitre Babarczy báró semmi Jelvilégositást sem mdolt.
A británniások bűnügye.
Budapest, nov. 17. A rendőrségen ma délelőtt hosszas tanácskozások voltak arról, hogy milyen biróság illetékes azok felett, akik a Britannia szállodával kapcsolatban bűncselekményeket követtek el. Végül, minthogy rablásról van szó, az a megállapodás jótt létre, hogy mindazokat, akikre a rablás bűncselekményét lehet rábizonyítani — statáriális biróság elé állitják.
Román titkosrendőrség Erdélyben.
Budapest, nov. 17. A M. T. I. jelenti: A „Monitorul Uffícial" novemberi 1-i száma közli az erdélyi titkosrendőrség felállítására vonatkozó rendelet A titkosrendőrség feladata kétségen kivül a nem román elemek folytonos szemmeltartását célozza.
A Santa Margerita-i egyezmény.
Zagreb. nov. 17. (M. Tf 1.) Belgrádból jelentik: A minisztertanács tegnapi ülésén Trumbics miniszterelnök beszámolt a Sante-Margerita-i tanácskozásokról és kijentette, hogy az Olaszországgal kötött szövetségnek csak diplomáciai jelentősége van és az az egyetlen célja, hogy biztositsa a trianoni szerződés végrehajtását.
Wrangel veresége.
l^aricJ, nov. 17. Wrangel csapatainak a katasztrófája váratlanul jött Még tegnap Wrangel itteni képviselője eléggé kedvezőnek mondotta a helyzetet a krimi félszigeten. Ideérkezett hirek szerint a bolsevisták győzelme elsősorban a Wrangel csapatai között folytatott bolsevista agitációnak tulajdonítható.
Tegnap éjjel Wrangel balszárnya megnyitotta a Berokov-frontot és visszavonult déli irányban. Budienninek a Berokov szorostól északra álló II. lovashadosztálya benyomult a megerősített földnyelvre. A középen álló V. vörös hadsereg már könnyen Keresztül törhette a földnyelv közepén Wrangel seregét. Wrangel, amikor hirt kapott erről, vezérkarával elhagyta főhadiszállását és Szebasztopolba menekülr.
Varsói szakértők szerint Wrangel leve-retése végleges, mert hadserege, mint ilyen
többé már nem áll fönn ás kis csoportokba verődve céltalanul bolyong a félszigeten. A Wrangel hadsereg megmentéséről nem lehet szó. Sok olyan anyag volt ott, amely csak nemrég ért a harctérre. A bolsevisták számos tankot is zsákmányoltak.
Venizelosz megszökött Görögországból.
Athén, nov. 17. Venizelosz megsemmisíti veresége következtében hadihajón elmenekült Görögországból. Angol védjem alatt Egyiptomba ment. A görög királyt a választás eredménye nem lepta meg ás meggyőződése az, hogy az eredmény a görög trónra való közeli vissatértét jelenti.
Pirít, nov. 17. (Havas.) A „Journalathéni tudósítója november 15-én a következő táviratot intézte lapjának :
— En megtettem kötelességemet. A gép elitéli politikámat, most visszavonulok. Éppen azok az országok, mint például Kelet Macedónia, amelyeket felszabadítani segítettem — cserben hagytak. Történjék hát a nép akarata.
Hirek.
A diák-katonák.
A magyar állam sok nehézséggel küzd s szint, lehetetlen helyzetek előtt áll napról, napra. Testének legjavát lessakgatták, ami még megmaradt, azt is végig pusztította az ellenség s végig pusztították a forradalmak. Belátjuk tehát, hogy a magyar állam nagy nehézséggel kizd, mégis tudtára adjuk, hogy nagy méltánytalanság az, ahogy a fiatal diák-kaionákat kezeli, illetőleg ahogy azokkal nem törődik. Ezek a fiatal, gyerelc-émberek • padokból kikerülve teljes erejüket, tasti és lelki épségüket a haza védelmének adták oda. Eveken át harcoltak összeroppanás nélkül a világ minden táj. felé s mindig a< a biztatás lelkesítette s vezatt. őket, hogy a haza nem lesz hálátlan hozzájuk. Ezek a diák-katonák nem vártak hálát a hazától. Egyet vártak csak: ha nem roppantak össze a harcok zivatarában, a poklok pergőtüzében, ne roppantsa ö«ze ők.t a ma. S mit látunk? Diák-katonáink keresnek munkát, óh.juk itthon is szolgálni a hazát s hiába kopogtatnak bárhol, nem törődik velük swiki. Ez nincs rendjén. A kormánynak gondoskodnia kellene ezekről a fiatalokról Életűk legszebb éveit töltötték a legkeményebb harcokb.n, nagyrészük feláldozva egészségét és testi épségét. Sokan hirtelen megöregedve, lelki rugékonyságukat, ambíciójukat, a szenvedések és nélkülözések közepette kint hagy ták a szibériai fogolytáborokban s ma senki sem veszi észre őket, amint kénytelenül, munka és megbecsülés nélkül ődön-genek utcahosszat. Ez nincs rendjén. Bűnös velük szemben a magyar társadalom is, mert azt látjuk, hogy a hivatalokban velük szamben mindenki mást előnyben részesítenek s fittyet hány rá mindenki, hogy a bal mellük végig vitézségiércm-pántlikáa, hogy a testűk át van lyukgatva s hiába hivatkoznak arra, hogy éveket töltöttek kavernákban. lövészárkokban. M.g kellene már egyszer becsülni a derékon-roppant diák-katonákat.
ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 18.
— A szabad lyceumban ma este 6 órakor Kováts tanár Arany János költészetét fogja ismertetni. Petőfi remek lirai költeményei után be fogja mutatni a legnagyobb magyar epikus alkotásait. Aki irodalmi ismeretei*, gyarapítani óhajtja, aki reményt és bátorságot akar meríteni a sötét jelen után kővetkező magyar hajnalhaaadásra, aki kellemesen és hasznosan akar eltölteni egy szürke Őszi estét, az menjen el Kováts Antal előadására. — Belépőjegy a mai előadásra 3 korona. A terem fűtéséről gondoskodás történt.
— A kanizsai korcsolyapálya. Evek óta szünetel már Nagykanizsán a téli sport. A régi korcsolyapálya a inalom mellett évekkel ezelőtt teli volt sportolóval, bár kezdetleges s gondozatlan állapotban, de mégis szolgálta a kanizsaiak igényét. Most hogy a sportélet szinte lázzá fejlődött, nem tudjuk, gondolkodnak-e az egyes sportegyletek azon, hogy biztosítsák a város lakosságának a már nyilván e tekintetben is finomuló téli sportigényét A legalkalmasabb hely most is
régi korcsolyapálya volna, mert a sporttelep sajnos, nehezen volna vizzel elöntnető. Az elhanyagolt állapotban levő malom környéke
azonban némi előmunkálatokat követelne, amit egv sportegylet nehezen tudna elvégeztetni. Azt ajánlanánk tehát, hogy e tekintetben az amúgy is elég szép számmal lévő sportegyletek közös erőval látnának hozzá a munkához s valóaitanók meg Nagykanizsa egyedüli téli, hasznos és kellemes, szórakozó és testnevelő helyét, a korcsolyapályát. Azt hisszük, hogy e tekintetben, mint minden más erkölcsi alkotás tekintetében nagyon erős támaszt találnak a Moveban, amely kétséget kizárólag, teljes erejével támogatná az eszmét. A fentnevezett terület vixzel könnyen előnthető a mellette lévő kútból s állandóan felfrissitbető. A munkálatok legnehezebb része a magasra nőtt sás lekaszálása volna, aminek az eltávolítása nem volna lehetetlen. A pályán melegedő barakk felállítása volna szükséges, amit a Move támogatásával szintén fel lehetne állítani. Reméljük, hogy a sportegyletek és a Move már gondoltak is a szép, nemes és jóljö vedd mező terv kivitelére s hisszük, hogy nemcsak akkor fogják megvalósítani, mikor már kezd kitavaszodni — Ismét megnyílt a táviré forgalom Romániával éa Erdéllyel. A pósta-főnökségtől szerzett értesülésünk szerint Romániával éa a megszállás alatt lévő Erdély
lyel a táviró forgalom folyó hó 16-tól kezdve ismét megnyílt. A díjszabás a régi: egy szó 2 korona, legkisebb távirat dija 20 korona.
Hirlaptáviratoknál egv szó dija 1 korona.
— Kripta rablók. Ismeretes, hogy a székelv történelem két nevezetes nagyságának, Ugrón Gábor és Orbán Balázsnak a sírboltja Székelvudvarhely tőszomszédságában, Szejke fürdőt kőrnyeső hegyek tetejének egyikén van. Egy erdélyi hir szerint ismeretlen oláh tettesek mind a két sirt feltörték, kirabolták éa Orbán holttestét megfordították. Már a halottaktól sem rettenek vissza az oláh rablók. Kifosztottak minden értékünkből s ugv látszik, most már a temetők, a kripták s a nullaházak következnek.
— Határállomást építenek Szabadkán a szarbek. Szabadkáról irják: A szabadkai vasútállomás már évtizedek óta szűk, az utolsó két évben sokszor fordult elő a nagy forgalomhoz képest kis állomáson vasúti\' karambol. A magyar kormány már békében foglalkozott a tervvel, hogy nagyszabású, uj állomást építtet Szabadkán; harminc millió koronát irányzott e célra, d« a terv nem valósult msg. Az uj állomás ügyét most a jugoszláv kormány ugy oldja meg, hogy a határmenti forgalom lebonyolítására határállomást építtet s igy akarja tehermentesíteni a szabadkai pályaudvart. Az uj állomást a várostól nyolc kilométerre, a Halas-felé vezető vasútvonal mentén tervezik s értesüléseink szerint az építést rövidesen megkezdik.
— A MOVE S. E. győzelme Nagykanizsán. A Kaposvárott megjslenő „Somogyi Újság" a fenti cimmel az alábbi kőz-leményt hozza: „Csupa lelkesedés volt a derék kaposvári csapat, amikor Nagykanizsára indult s amint a tegnapi eredmény mutatja, nem merő önhittségből, hanem a győzelembe vetett hit jogos reményétől. — A V. A. C.
ismert jó játéka után az idegen pályán eldöntetlen eredményt vártunk. A szorencse azonban n\\égis a mieinknek kedvezett. A MOVE kitűnő csatársora és jó védelme már a játék elején biztositotta a győzelmet. Eredmény 2 t.Q a MOVE S. £. javára- Ezután a mérkőzés után a MOVE S. E. egy kis szerencsével megnyerheti az őszi bajnokságot"
— „Éme" művész-estélyo a Polgári Egylet nagytermébe^ f. hó 27-én és 28-áp, lesz. Az egyik előadás jobbára az ifjúságnak van szánva a ritka érdekcsségü műsort még gazdagabbá tevő, csonka hazánk jelenét megrázóan festő hazafias darabok miatt. A már közölt programmpontokon kivül FriU Cocles-tin tanárnő zongoradarabbal, Zalaváry József pedig szavalattal fog közreműködni.
— A munkwabiztoaltás szabályozásának módoaltása. A háztartási alkalmazottak betegségi biztosítási járulékára vonatkozólag a minisztérium elrendelte, hogy a betegségi járulék fejében az átlagos napibér 1 százaléka fizetendő.
— Rejtélyes hulla. A felsőrajki körjegyzőség táviratilag értesítette az ügyészséget, hogy a pötrétei berekben a tőzegtelepen egy emberi hullát találtak, amely már félig oszlásnak Indult. A hulla állítólag Leránt Bódi zalaszentmihályi lakosé. Az Ügyészség a távirat vétele után azonnal intézkedett s még a tegnapi nap folyamán bizottság szállt ki a helyssinére hogy megállapítsa, hogy bűntény forog-e fenn a titokzatos nulla ügyében.
— Százmilliókat érő szemétdomb Miskolc tőszomszédságában, n város és a diósgyőri vasgyár közötti területen hatalmas salakhegyek emelkednek, amelyek négy évtized alatt felhalmozott kihasználatlan nyera-és fűtőanyagot rejtenek. Szakértők becslése szerint e salakhegyek 10—12 százalék használható vasat, kokszot, szenet tartalmaznak s ezeknek az értéke ezidő szerint több száz millió koronára megy. A salak kitermelésére ntost részvénytársaság alakult a n munkálatokat pár hónap m\'ulva megkezdik. Szakemberek véleménye szerint a kitermelt salak-brikket Miskolcot 20 évre ellátja fűtőanyaggal. A kitermelés ugyanannyi ideig tart.
(x) Közellátási közlemények. Az 1921. évre szóló hatósági élelmiszerjegyek kiosztásánál a lehetőség határain belül — méltányolni kivánjuk a közönség azon óhaját, hogy a bevásárlási helyet tetszése szerint választhassa meg, másrészről módot akarunk nyújtani olyan kereskedőknek is, kik eddig a hatósági cikkek árusításából ki voltak zárva — amennyiben elegendő vevő jelentkezik hozzájuk — hogy jelzett cikkek elosztásában részt vehessenek. Felhívjuk ennélfogva a családfőket, "hogy 3 napon belül előjegyeztetésük végett hatósági igazolványukkal jelentkezzenek azon kereskedőnél, ahol járandóságukat január 1-től kezdve átvenni akarják. A kereskedők feljegyzik a náluk jelentkezőknek 1. hatósági igazolvány számát; 2. nevét; 3. lakhelyét (utca, házszám); 4. foglalkozását; 5. családtagjainak számát. A könyvecske a családfőnek előjegyzés után visszaadandó. Az igy elkészített jegyzékeket a kereskedők legkésőbb folyó hó 21-én, vasárnap d. e. a köz-ellátásnál beadni tartoznak. Később beadott jegyzékek figyelembe nem vétetnek. A jelent-kező kereskedők közül a szétosztást a legtöbb vevőt felmutató 30 kereskedő fogja a jövő évben végezni. A közalkalmazottaknak jelentkezni nam kelL Közellátási Üzemek.
— Helyreigazítás. Lapunk tegnapi számában tévesen közöltük, hogy a kórházi betegek karácsonyfájára Zerkowítz Lajos ur 100 koronát adományozott. Zcrkowitx Lajos ur nem 100, hanem 1000koronát odott e célra
(x) A Néptokarékpénztár őnso-gélyző Szövetkezét 1-ével kezdődő uj év-társulatában üzletrészek és kölcsönök elő-jegyezhetők.
(x) Nagy sikere volt a Nick Winter szereplésével az Urániában tegnap bemutatott mag var filmnek. Er a kiváló film még csak ma látható. — Péntek, szombnt és vasárnap „Tizennegyedik I. rész".
(x) „Isota királynő" a cime annak n grandiózés olasz filmdrámának, melynek főszereplője T/iea, a csodaszép olasz filmdivn s amely csütörtökön és pénteken kerül bemutatóra a Világmozgóban.
TŐZSDE.
Budapest, nov. 17.
Valataplao; Napoleon 1300, Font 1800, Leve ftfcO, Dollár 400, Francia írank 30i0, Longyel márka 10«>, Márka 680, l.ira 181)0, Osilrák 00, Rubel 305, Lei 740 Sroket &8S, Svájci ir.nk 8200, Koronsdinár 14*0, Frank\' dinír 1440, Holland foriat —.
A korona Zürichben.
Budapest, nov.--17. Ztrickből jelentik: A magyar korona állása ma: 1*30, az osztrák \'bélyegzett bankjegyé pedig 1 30 szantim.
Dollár, dinár
ét »>y«b külföldi péntek xigvétele ét eladata.
Bécsi kiMéset 3\'SJEZSSEi
tioMd é» Ryort leljetHéte.
PANNÓNIA BANK éa TŐZSDE Bltomáayl Irodája Kaposvár NAGYKANIZSAI FIÓKJA
Zrínyi MUtúa-u 33. I. »m. lat, Utoíon 186. Sürgönyeim: Sslfrlsst Nagykanizsa.
— Közös táncgyakorlat lesz ma a Keresztény Otthonban 8 órai kezdettel.
Aratást éa kari munkát vállalok Kit Aadrai
vállalkoió l\'oia. u p Beftehely._ I7M2
Tanulók felvételnek a Rakócsy-u. 12. aram alatt, lakatot- ét me<benikai műhelybe 1740
Különféle léaserasáinok jutányot áron kaphatók Szíjártó István axijgy ártónál, Eótv&Mér 2. tUm. l\'ursaott e szakmába vájó javítások elfogad tatnak 1764
URANIA mozgókép palota
R...j[r.iivl-otc. l. — Tclctomikm 259.
Szerdán, csütörtökön magyar-fllm Nlelc Wlnt.r a világhirfl francia mdváaz sier.plésável
Éjjeli madarak
Irgtlmas deiekiivszenzácló, 5 felvonás
Szerepelnek még: Takács llly és Margittay Oyula.
Előadások kezdete kóxrupon 0 ét H Örskor. Vasát- ét ünnepnapokon 3, 5, 7 ét 0 órakor.
S8»SKKMK««kkkxkkk5
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot ós bükkönyt
minden mennyiségben készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a
Dunántuli Élelmiszer éa Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Cseng.ry-nt «. az.
T.I.Ioa 39. Távirati elm Transdaanbla.
Nyomatott a kiptulaidonosok : Zalai és Gyarmati könyvnyomdádban.
Csütörtökön és pénteken
Thea a csodaszép olasz filmstar
szereplésével rt
} Isota királynő g
** udvari történet egy királynő életéből fl 4 felvonásban. %#
Klíj Játok kesdetc köznapokon fl ct 8 órakor, jf Va\\ár- ünnepnapokon 3, i, 7 ét 9 órakor.
aoaooooooQoS
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 40. Csütörtök
269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Sscrkestt&cg ii kiadóhivatal: Pő-ut 13. Bz - InUrarben-tcUfoo "8. _
FŐSZERKESZTŐ: FELELÓSSZERKESZTÓ: I! Blőllxctéal árak«
Megjelenik mladlg kora rcrrel Dr HEGEDŰS GYÖRGY BQDROGKA7Y 7H1 TÁN 2,0 K FMvn 140 K. Negyrf-
" —""w- || buuKOCJKOZY ZOLTÁN évM 70 K £gy Mn u K ^ ^ x K
Prágában a Tótföld faílazadásátói tartanak.
Hirek Masszaryk lemondási szándékáról.
wx xftl\' nOW\'J8i £ Jelentése szerint ottani diplomáciai
SJÜJT! « ^ ^^ á. a Tótföld felláza-
dáUtél tartanak, annyival I. Inkább, mert a tótföldi csapatokat nem erW-
Mi-Ál TLV* rílfJJ° ,6nyl megbízható.
Prágában PáH.ho. fordultak aeglUégért á. azt a kárdéat Intézték, vájjon leh«t-« francia aegltságr* számítani német—caeh konfliktus eaetén.
Párisban kire Jár, hogy Masazaryk lemondás gondolatával foglalkozik.
Visszakapunk a rabolt vasúti kocsikból.
Budapest, nov. 18. Rakovszky elnök in dítványára a Ház ma november 29-ig elna polta üléseit. A mai ülés napirendjén Orbók Attila sürgős interpellációja szerepelt.
— Az antant — úgymond — az eddigi jelekből következtetve jobb belátással viseltetik irányunkban és remélhető, hogy a békeszerződés végrehajtásában nem Fog ahhoz szigorúan ragaszkodni. Az antant már is felszólította Romániát, hogy 21 milliárdot érő vasúti anyagunkat adja vissza. A külügyi kormány kötelessége, hogy ez a rendkívül fontos kérdés napirenden maradjon és oda kell hatnia, hogy eredményt is érjünk el e téren.
— A francia orientálódás az eddigi jelek szerint megbukott és helyébe az angol •rientálódás lépett előtérbe. Az angol gazdasági körök elsősorban érdeklődnek Magyarország iránt. Ennek a jelentősége igen nagy. Az antant a kis nemzetek pártfogójaként szerepel, bizonyítsa ezt be velünk szemben is, hisz erre annál is inkább számíthatunk, mert maguk az angolok is rokonszenVet mutatnak irántunk.
— Nem utópia a magvar tengerhajózás tenger nélkül. Erre van példa, hiszen Svájc lobogója alatt is közlekednek hajók a tengeren. A kikötő kérdése csak stratégiai szempontból fontos. Elvárom a kormánytól, hogy a magyar tengerhajózást minden tőle telhető módoa elő fogja mozdítani.
Interpellációját a külügyminiszterhez intézi éa kérdi, hajlandó-e intorveniálni a jóvátételi bizottságnál, hogy hajózási anyagunkból annyit visszakapjunk, amennyivel Magyarország Európa gazdasági életébe belekapcsolódhat.
Az interpellációt kiadják a külügyminiszternek a ezzel az ülés 12 óra után véget ér.
Megszűnik az Ébradő Magyarok felfüggesztése.
Budapest, nov. 18. Hivatalos helyről nyert értesülés szerint az Ébredő Magyarok Egyesülete ellen a mult héten folyamatba tett vizsgálat már előrehaladott stádiumba jutott. Minthogy pedig azok a közvetlen okok, amelyek a vizsgálat érdakében az egyesület önkormányzatának ideiglenes felfüggesztését tették szükségessé — már a legnagyobbrészt meglettek vizsgálva.
A minisztertanács minden valószínűség szerint már holnap, pénteken abban a helyzetben lesz, hogy határozhat afelett, hogy a felfüggesztés további föntartása szükséges-e vagy sem.
Hegedűs György provokáltatta Ruppertet.
Budapest, nov. 18. A nemzetgyűlés tegnapi ülésén tudvalevőleg Ruppert Rezső azzal rágalmazta meg Hegedűs György dr. nemzetgyűlési képviselőt, hogy mint az Ébredő Magyarok Egyesületének alelnöke szintén összeköttetésben állott a brltánniásokkal, sőt ott is lakott a\' szállodában. E gyalázatos rágalomra Hegtdüs György ma Schandl Károly és Szabó Jenő képviselők utján provokáltatta Ruppertet.
A pártválság.
Budaoest, nov. 18. A nemzetgyűlés ma 10 napos szünetre ment, a képviselők legna-
Sobb része eltávozott a fővárosból, ennek ytán a politikában szélcsend várható. A pártválság elodázásával azonban nem szűntek meg azok a tanácskozások, amelyek tiszta és végleges helyzetet kivánnak a nemzetgyűlés számára teremteni.
Két mozgalom van jelenleg, amelyek ugylátszik a parlamenti szünet alatt is foglalkoztatni fogiák az itt maradt képviselőket Az egyik egy Kormányzati program szerkesztésén dolgozik és azt célozza, hogy ennek a párt tagjai feltétlenül vessék alá magukat. A máaik a nemzetgyűlés keretében a régi függetlenségi velleitásokat akarja célul Kitűzni és ilyen alakulást előbb-utóbb megteremteni.
Nyolc egyént tartóztattak le ujabban a Britannia ügyben.
Budapest, nov. 18. A Británnia ügyben dr. Szrubián Dezső rendőrkapitány ma ujabb nyolc egyént tartóztatott le, akiknek neveit azonban a rendőrség a további nyomozás érdekében nem közli a nyilvánossággal.
Az orosz frontról.
Varsó, nov. 18. Balahovics tábornoknak, az orosz önkéntes csapatok parancsnokának vezérkara jelentiAz orosz csapatok Balahovics seregének nyomása alatt visszavonultak.
D\'Annunzió megszállta Susakot.
Lugano, november 18. D\'Annunzió megszállta Susakot és Pasarát, ahonnan a reguláris olasz csapatok elvonultak. Valószínűleg Miló tengernagy hü marad a kormányhoz, illetőleg sikerül neki D\'Annunziót rávenni arra, Hogy egyelőre mondjon le a dalmáciai expedícióról, annál is inkább, mert Dalmáciának az olasz csapatoktól való kiürítése nem áll küszöbön. D\'Annunziónak Sebenicó-ban való partraszállását még nem erősítették meg.
EUeuőrzőbízottság jön Budapestre.
Bécs, nov. 18. A „Mittagszeitung" mai száma azt az értesítést közli, hogy a trianoni békeszerződés ratifikálása után az antantnak ezidőszerint Bécsben tartózkodó ellenőrző bizottsága Budapestre utazik, hogry a magyar haderőt ellenőrizze.
Hirek.
Ruppert Reziő,
kereretény, keresztyén kisgazda képviselő dühösen köpköd már egy hete a nemzetgyűlésen. El a „sábesz goj" aki a Somlyóalja derék magyarjai .lőtt keresztény lepedőbe göngyölözve járta a falvakat s nagy Ígéreteivé magár, voksoltatta a devecseri járás polgárait, a keresztény köpönyeget már rég leszakgatta magáról. Ugylátszik s már teljesen nyilványaló, hogy neki csillogó, drágaköves kaftánra van szüksége. Az ut, amelyen halad, kétséget kizárólag meg is szerzi neki. Ki is hát ez a semmiből föltűnt „meteor", .ki a maga purizmusával nem törődve, „purifikálni" akarja az orszi-got? Ugyanaz . Ruppert Rezső, akit a lapok közlése azerint egy hevesvérű ifjú felpofozott az Erzsébet Királyné-szállóban, mert hölgy ismerősét fixirozta. Ugyanaz . Ruppert Kezső, .kinek a bögyében volt a nemzeti hadsereg, akit megelőzött Linder Béla, aki szintén síri akart nemzeti hadsereget látni. Ez a szereplő Ruppert Rezső, ugyanaz az ember, akiről azt is olvastuk sok helyen, hogy súlyos szálak fűzik . Landau-familiához. Ez a keresztény programmal megválasztott Ruppert most a Világ és a Pesti Napló kűlmunk.társ., amely újságokban a destrukció tekintetében míg Jászi Oszkáron is túltesz. Rup-
Eertnak drágaköves köpönyeg kell a ezért épes rágalmazni, h.ccelődni, dühösen interpellálni, világszenzációkat kovácsolni, (ezt persze csak szeretne.) Ez az a Ruppert, akinek a viselkedése már direkt rupperti-nizmua, aki az .Emberből" táplálkozik s ennek a rágalmaival verdesi fejbe képviselé-társait. Ez az a Ruppert, akit csak Drózdy ás Kerekes v.tt.k pártfogás alá s akikhez Lingauer Albin eteket intézte a Ház előtt: „Nekem Drózdy képviselő ur levegő, aki a szovjet lelke, hive volt, a proletárdiktatúra propagandistája volt, aki a tzabadszcrelom á. . nőközösség elvéről tartott előadást a diktatúra megbizáisából, azzal én nem vitázok, az engem n.m sérthet. Legfeljebb szégyenlem magamat, hogy vele egy teremben kell ülnöm." Amúgy Ruppert Rezső valamikor szegény kis veszprémi ügyvéd volt, rossz irodával, kevés klienssel. Ugylátszik most akarja regresszálni magát, hisz van elég „4/ie/ise", csak győzzön nekik interpellálni. Hát mélyen tiutelt Ruppert ur, elég volt már az interpellációkból. Elég volt, mert ez az ut nem visz jó felé. Ne marja folyton aaját vérét Ruppert ur, hiaz maga iskereszténypatinás képviselő. Röhögnek körülöttünk képviselő url S hizik az oláh, a cseh, a szerb s Nyugatmagyarországot is le akarják már tépni. Legyen már elég a babérokból Ruppert képviselő ur I
ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 19.
— Szombathely, Nagykanlzea ém a villany. Nem lesz érdektelen, ha szóvá tesszük az alábbi közleményt, amelyik a Szombathelyen megjelenő Vasvánnegyében jelent meg. A nevezett uiság hírt kőzöl, hogy az óriási költség emelkedés folytán a november havi leolvasás napjától kezdve a világítás egységárát hektó wattonként 1 koronára, köztisztviselőknél pedig 85 fillére, az erőáram egységárát hektowatt óránldnt 65 fMrre emelte fel a tifcsaság. Ezzel szemben Nagykanizsán is emeltek. Mégpedig hekowatton-kint 2 koronára, tehát a szombathelyi duplájára s a kanizsai tisztviselők kedvezményben alig. vagy semmiben sem részesülnek Szombathelyen pedig ép oly nagy kérdés volt és ma is az a fűtés, mint Kanizsán. Legutóbb már ugy oldották meg a kérdést Szombathelyen, hogy nyers olajra térnek át.
— A városi kórkáz kérelme. A
kórház azzal a kérelemmel fordult a városhoz, hogy a betegek után fizetett napi 12 korona költség dijat emelje fel 15 koronára. Szinte elképzelhetetlen, hogy volt képes a kórház eddig is 12 koronából élelmezni naponta betegeit Ha azt a gondosságot s minden tekintetben kifogástalan ellátást tekintjük, amiben kórházunk betegei részesülnek, még a kedvezményes árubeszerzések mellett is, csodálkoznunk kell, hogy csak 3 korona dij felemelést kér. A kérelmet a város kétséget kizárólag, minden további nélkül teljesíteni fogja, mindamellett, hogy 800,000 korona követelése van gyógydijak fejében az államon, amely Összeget a város előlegezett.
— Két millió adósság. A város pénztárában mindamellett, hogy a legkifo-gástalanabb s a legszakszerűbb kezelés alatt áll, jelenleg csak 1 millió 300 ezer korona van. Ezzel szemben az államnak tartozik a város 2 millió adópénzzel, amely összeget idők multával saját céljaira használt fel. _— Ugyanekkor azonban a városnak 5 milliós követelése van az államon, amely összeget már régen és ismételten sürget kifizetni a vezetőség, azonban mindezideig nem történt meg s előreláthatólag a közel jövőben nem is fog megtörténni. A 2 millió kifizetése tehát a városnak sem sürgős, ha az államnak nem sürgős az 5 millió kifizetése. Csak az a baj, hogy mégis a mi 3 milliónk úszik.
— Elitélt rendőr. Pár hét előtt történt a ritka eset és annakidején meg is irtuk, hogy Pető József rendőr Kiskanizsán egy kártyázó társaságtól 6000 koronát lopott. Az eset ugy történt, hogy a villanyoltás után beállt hirtelen sötétségben az asztalon levő pénzt a zsebébe csúsztatta. Mikor a vendéglős gyertyát hozott, észrevették a játékosok, hogy 6000 korona hiányzik. A gyanú mindjárt Pető felé irányult s az éppen bevetődő rendőrjárőr azonnal motozáshoz is látott. Pető látva, hogy ő, mint rendőr sem bújhat kl alóla, egy észrevétlen pillanatban a földro ejtette a pénzt. A jelenlevők egyike azonban észrevette s elkiáltotta magát : A rendőr a tolvaj l Petőt azonnal letartóztatták. A biróság tegnap tárgyalta az esetet s példás szigorral büntette meg a rend eme megbotlptt emberét. Egy évi börtönre és három évi hivatalvesztésre Ítélték.
- Az Irodalmi Kör dalárdája ma este 6 órakor a gimnázium zenetermében össz-
Íjróbát tart, melyre a dalárda tagjait tiazte-ettel meghívja a vetítősig.
— Tánccal egybekötött tea-délután A Magántisztviselők Országos Szövetsége nagykanizsai csoportja, a Kaszinó dísztermében 1920. november hó 21-ik napján, vagyis vasárnap d. u. 4 órai kezdettel, tánccal egybekötött jótékonycélu tea-délutánt rendez. A tiszta jövedelem részben a mezitlábos iskolás gyermekek, részben pedig az egyesületnek szükséget szenvedő tagjainak segélyezésére fog fordíttatni.
— Igazgatósági illés. A Nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kór igazgató tanácsa szombaton d. u. 6 órakor a városháza tanácstermében ülést tart, amelyre az igazgatóság tagjait meghívja az Elnökség-
Mindenes ezakácsnő vagy bejárónő jó fizetéssel és teljes koszttal felvétetik Kisfaludy Sándor-utca 17,/a sz. I. emelet.
— Márku. Emília szappant gyárt.
Egy-két héten belül nagy plakátok fognak megjelenni Budapest hirdető oszlopain Márkus Emilia képével és a kővetkező felírással: mP. Márkus Emilia szappan". Három magyarázó mondat: „Márkus Emilia titka-, „Márkus Emilia gyártmány" és .Márkus Emilia tulajdona". A Nemzeti színház egyik jól ismert kiváló művésznője tehát szappangyáros lesz. Gyártmányához nagy reménye van, mert reklámul saját magát teszi meg, mint aki 25 éve használja n saját gyártmányú szappannt, amelynek még ma is köszönheti üde, fiatal arcát. Nincs többé arcránc tehát ha használ;a Márkus Emilia szappanét.
(x) Közellátási közlemények. Az 1921. évre szóló hatósági élelmíszerjegyek kiosztásánál a lehetőség határain belül — méltányolni kívánjuk a közönség azon óhaját, hogy a bevásárlási helyet tetszése szerint választhassa meg, másrészről módot akorunk nyújtani olyan kereskedőknek is, kik eddig u hotósági cikkek árusításából ki voltak zárva — amennyiben elegendő vevő jelentkezik hozzájuk — hogy jelzett cikkek elosztásában részt vehessenek. Felhívjuk ennélfogva a családfőket, hogy 3 napon belül előjegyeztetésük végett hatósági igazolványukkal jelentkezzenek azon kereskedőnél, ahol járandóságukat január 1-től kezdve átvenni akarják. A kereskedők feljegyzik a náluk jelentkezőknek 1. hatósági igazolványszámát; 2. nevét; 3. lakhelyét (utca, házszám); 4. foglalkozását; 5. családtagjainak számát. A könyvecske a családfőnek előjegyzés után visszaadandó. Az így elkészített jegyzékeket a kereskedők legkésőbb folyó hó 2l-én, vasárnap d. e. a közellátásnál beadni tartoznak. Később beadott jegyzékek figyelembe nem vétetnek. A jelentkező kereskedők közül a szétosztást a legtöbb vevőt felmutató 30 kereskedő fogja a iövő évben végezni. A közalkalmazottaknak jelentkezni nem kell. Közellátási Üzemek.
^ (x) Eltűnt fiatalember. Trinkl Ferenc felsőraiki állomáselőljáró 18 éves Oszkár fia, aki helyben iRabinek Sáador lakatosmesternél (Király-utca 47) mint tanonc volt alkalmazva, vasárnap folyó hó 14-ikéről 15-ikére^yirrodó éjiel Magyar-utca 4. számú lakásáról eltűnt. Eltűnésekor puha fekete kalap, fekete fűzős cipő, barna ruha, szürke kőppenyt viselt, nála volt kis ezüstös börláncon egy ezüst óra é« a vasutas arcképes igazolványa. Ha valaki tud felvilágosítást adni róla, értesítse édes apját vagy Rabinek lakatosmestert.
(x) összgyakorlat diákoknak. Értesítem a tánckedvelő ifjúságot, hogy szombaton d. u. fél 5 órától a Kaszinó nagytermében a diákság részére táncösszgyakorlatot rendezek. Tisztelettel Guttentag Lajos oki. tánctanár (x) Tizennegyedik I. rásze t „Az utca fia" kerül bemutatásra az Urániában. A főszerepet Petrovich, a legelegánsabb filmművész játsza. A film a tognapi expreaszrl megérkezett s igy e műsor kerül bemutatásra. Előadások 5, 7 és 9-kor. Jegyek 10-től előre válthatók.
(x) A Világ nagymozgóban szombaton é» vasárnap „Harc az Őserdőben" cimü remek filmdráma kerül bemutatóra. — Hétfőn, kedden ás sierdán podig Heltai Jenő hirneves színmüve, a „Masainód" less műsoron, melynek főbb szerepeit elsőrendű magyar művészek fogják játszani. — J*gy*k már kaphatók.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 17. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 1*35, osztrák korona: 2 05, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 130 szantim.
fDÖliárJnlril^l
IBécai kifizetések, egyéb külföldi átutalások, 9 valamint tőzsdei megbízások szolid és gyors uljesitéso I
I PANNONI A BANK éi TŐZSDE J
Bizományi irodája Kaposvár NAGYKANIZSAI FIÓKJA ■
I Zrínyi Mlklú.-u. 33. L cm. Int. ul«;oa 28S. 1 Sürgönyeim Silgrl.zl Na^yk.nUi*. I
____ ^J
TŐZSDE.
Badapast, nov. 18. Ma sxunnap volt a tőzsdén, Migáxtforgalombao a valutákat a következőkép jegyezték
Valntapiao: ffiioleon -, Font -. Uva
—. Dollár 4«ü. Francia Bank--. Lengyel márka 120,
Marka 724, l.ira--. 0*z rák —, Rubel 314. Let T«0.
Sxokol 4\'—. Srajci frank--, Koronadinár 1540, frank-
dinár ——, Holland forint —.
GROSS ÉS TÁRSA j
bank- és tSzsdeblzományosok NAGYKANIZSA -Eütvoa-tér 28
— Külföldi pénznemek: — (dollár, dinár, márka atb.) valamint
aríekpapirok vótela és eladása
Tőzsdei megbízások pontos és kutans effectuálása. — Teleíon 44.
Tanulók felvétetnek a Rákócxy-t lakatos- cs mechanikai műhelybe
12. »xau alatt:
eladását vételét
Ingatlanok 2
nagy úxleu összeköttetéseiből kifolyólag Ugel \'nv ,>sebben é» leggyorsabban eszközli
SZÁNTÓ VILMOS SESI
Nagykanizsa, Eötvfta-tér 89. Telefon322. 3009 "
sxxxxxmmxxx ís URANIA mozgókép palota Q
M Rojtgonyl-ntca *■ — Telelőn,xám 1S9.
Pénteken, szombaton, vasárnap !! Szenzációs magyar bemutató JJ
„Tizennegyedik"
I. része: Az utca fia.
Főszereplő: Petrovich. Legelegánsabb
f\'imműváíZ. Ideális férfiszépség.
Előadások keidete köznapon Vasár- ét ünnepnapokon :J, 5,
éi * ónkor. 7 i* 0 órakor.
iXXXXXXXXX
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot és bükkönyt
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Cavngery-ut 6. T.lefon 59. Távirati elm : Traaedanabla.
VILÁG
Nagymozgó színház Szarvas-szálloda. \'
Csütörtökön és pénteken The a a csodaszép olasz filmstar szereplésével
: Isota királynő
| udvari történet egy királynő életéből | 4 felvonásban.
I Előadások kezdete hétkuznap 0 és 8 órakor. | Vasár- éa ünnepnapokon 3, 6, 7 és 9 órakor.
Nyomatott a laptulajdonoaok: Zalai és Gyarmati könyvnyoindájábai
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 42. Csütörtök
269. szám.
ZALA! KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
Szerkesztőiig és kiadóhivatal: Pő-ut 13.
- Internben-telefon 78. _
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ: || Dr. HEGEDŐS GYŐROY
MtflJ. UpviMtt
FELELÓSSZERKESZTŐ: BODROGKÖZY ZOLTÁN i
Előfizetési árak:
Egész évre 250 K. Félévre 140 K. Negyedévre 70 K. Egy hóra 25 K. Egyes szám in 1 K
Horvátország ai akar szakadni Jugoszláviától
Minden felelői tényező az önállóság hive.
Bécs. nov. 19. A szerb—horvát—szlovén királyság, — amelynek megteremtését a délszláv közösig eszméje diadalának tüntettek fel — összeomlóban van.
Zágrábból érkezett jelentés szerint egész Horvátországban nagy visszatetszést keltett a rafallói olasz—jugoszláv tárgyalások eredménye, amely a délszláv álláspont tökéletes vereségével ér fel. Ez a kudarc nagy mértékben fokozta azt az elégedetlenséget, amtly a Nagy-Jugoszlávia gondolatának, főkép a horvát nemzeti eszmét elnyomó, g.yakorlati keresztülvitele nyomán támadt.
Egyre szélesebb körben hódit tért az az irányzat, hogy a gazdaságilag és kulturá-
Prograrom változás ?
Budapest, nov. 19. A parlamenti szünetet nemcsak az egyes pártok, használják ki szervezkedésre, hanem folytatják azokat a tanácskozásokat is, amelyeket a kabinet tagjai részben egymásközt, részben a kormányzóval folytatnak egy uj kormányzati programm tárgyában.
Teleki miniszterelnök kezdeményezésére a kormány tagjai két nap óta beható eszmecserét folytatnak, hogy a kormány legközelebbi munkaprogram mját megállapítsák és abb^l a jövőre vonatkozólag szűk és határozott kormányprogrammot szerkesszenek, amely megszabná ugy a kormány, mint a nemzetgyűlés munkáját. E tárgyalás során az alkotmányjogi kérdéseket kikapcsolják és ehelyett elsősorban a pénzügyi, gazdasági és szociális törvényjavaslatok sorrendjéről van szó. Ezután kerülne sor az alkotmányrevizióval kapcsolatos tőrvényjavaslatra és ha ezekkel végeztek — a királykérdésre.
Ez a programmtervezet természetesen még igen kezdetleges itádiumhan van éa nemcsak a kormány tagjai, hanem a pártvezérek közt is megbeszélésre kerüL
A népbiztosok tárgyalása.
Budapest, nov. 19. Legelőszőr Nyisztor György volt népbiztos kezdi meg védőbeszédét. Részi etesen magyarázza szereplését s magyarázatát adja egyes cselekedeteinek. Majd Ágoston Péter védőbeszéde következik. Utal az akkori viszonyokra, ugy képzelte, hogy az országnak javára szolgál, meg szegény ember is volt, valahol el kellett helyezkednie. Az egész diktatúra különben is Kun Béla és bizalmasai kezébe futott össze, ők csak eszközei voltak.
Gömbös nyilatkozata.
Budapest, nov. 19. Gömbös Gyula, a MOVE országos elnöke ma a következő nyilatkozatot tette:
— Az én felfogásom az, hogy iia a kormány továbbra is ezen a téren hai&d, tiszta helyzetet teremt az országban, telies lesz a rend és meg lesznek cáfolva azok a rosszhiszemű hiresztelések, hogy a nemzeti hadseregnek valamelyes köze van az atrocitásokhoz. Ki fog derülni, hogy azok a bizonyos régi különítmények már régen beolvadtak a hadseregbe, ezek az uj alakulatok pedig, amslyek allén most folyik az eljárás, — telje-
lis szempontból egyaránt vezető helyen álló Horvátország váljék külön a két szomszédos államtól. Ext az álláspontot Uljes mértékben támogatja az S. H. S. államba bekebelezett Bosznia, Montenegro, és Albánia is, legfőképpen pedig Olaszország, amely a maga nagyhatalmi érdekeire való tekintettel fokozottabban pártolja a horvátok elszakadási akcióját Ez a mozgalom Horvátországban most már általánosnak mondható. Eltérés az egyes csoportok kőzött csak annyiban van, hogy míg egyik a teljesen önálló Horvátország hive, addig a másiknak egy szoros magyar—horvát koalíció eszméje lebeg a szeme előtt.
sen távol állanak a nemzeti hadseregtől s a katonasághoz semmi közük nincs. A legnagyobb mértékben helyeslem a rendcsinálás munkáját s nagyon fontosnak tartom, hogy nemcsak Budapesten, hanem az egész országban megtisztítsák a társadalmat ezektől a salak-elemektől. A nemzeti hadsereg tisztikara sziwel lélekkel mellette van a kormány rendcsináló munkájának.
Pénzügyi kiküldöttek Párisban
Budapest, nov. 19. A magyar béke ratifikálása sok fontos kérdés elintézését sürgeti. Ezek között mindenesetre a legfontosabbak a pénzügyi kérdések. A magyar kormány nem késlekedett, hogy ezeknek az égető problémáknak a megoldása mihamarabb megtör-ténjék. Evégből Valkó Lajos dr., pénzügyminiszteri államtitkárt és Egry Aurél dr., a Pénzintézeti Központ jogtanácsosát kiküldte Párisba, akik Bécsen keresztül már el is utaztak a francia fővárosba, ahol elsősorban a pénzügyi kérdésekről folytatnak tárgyalásokat. Valkó és Egry párisi tartózkodását három hétre számítják.
15 évet kapott Kun Béla bizalmasa.
Budaoest, nov. 19. A kerületi büntető tőrvényszék ma tárgyalta Rabinovics József ügyét. Rabinovics a proletár diktatúra alatt a kommunista párt főtitkára volt s Kun Béla belső bizalmasa. A bíróság Rabinovicsot felségsértés, lázadás és izgatás miatt 15 évi fegyházra ítélte. A 22 rendbeli gyilkosság vádja alól felmentették.
Nyomoznak a británniások ügyében.
Budapest, nov. 19. A Británnia-ügyben tegnap letartóztatott egyéneket a rendőrség átkísérte a fogházba. A rendőrség érdekes adatok birtokába jutott Kmettv Károlyt illetőleg. A nyomozást tovább folytatják.
Kontra-népszövetség.
Páris, nov. 19. Genfi jelentés szerint a népszövetség gyűlésének tegnapi ülésén Pueyr-rtdon, Argentinia külügyminisztere kifejtette Argentinia diplomáciai szerepét a háború alatt. Hangsúlyozta azt a tényt, hogy bizonyos országoknak a népszövetségbe való fel nem vétele veszedelmes következményekkel járhat és oda vezethet, hogy o népszövetség ellen irányuló másik szövetség fog alakulni.
Osztrák kormánylista.
Bécs, nov. 19. A mai reggeli bécsi lapok közlik Schober kormányának listáját. E lista szerint külügyminiszter Fürstenberg Károly herceg, hereskedelmi miniszter Banhaus, igazságügyminiszter Paltauf, pénzügyminiszter Redlich tanár.
A lengyelek két helyen átkeltek a Berezinán.
Koppenhága, nov. 19. Rigából jelentik, hogy a lengyel-orosz fronton újból megkezdődtek az ellenségeskedések. A lengyelek két helyen átkeltek a Brezinán
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 19. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 115, osztrák korona: 1\'87 »/„ az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig T30 szantim.
Hirek.
Hegedils György és Ruppert.
Ruppert Rezsó, a politika em« lápvirága, a keresztény kurzus Fényes Lászlója, rágalmazásaival nem hagy fel. Városunk közkedvelt szülöttjét, a letenyeick rajongásig szeretett képviselőjét, dr. Hegedűs Györgyöt is pellengére akarja állítani, mert fáj a szivének, hogy van még a nemzetgyűlésen ember, akit nam lehet kikezdeni, akit holmi ruppertíniz-mussal nem lehet vádolni. Ez fájhat Ruppert-nek s ezért tette szóvá a nemzetgyűlésen, hogy dr. Hegedűs György az ébredók alelnöke (e tekintetben Ruppert jobban is informálódhatott volna) a Británniában lakott. Egy a gyalázatosság ma a nemzetgyűlésen. A képviselő urak, az ilyen Ruppert-fajtáknak az id.jét az tölti ki, hogy képvisclőtái^aik csiribiri ügyei után nyomozzanak. No hát, ha valakinek bünül lehet felróni azt, hogy hol lakott, hát szellőztesse Ruppert képviselő hogy Hegedűs Gyórgy a Británniában Ukntt. Hegedű, ebből nem csinál titkot, mert ugyanhát miért i. csinálna? Ugylátszik Ruppert képviselő rágalmaival most sem maradt adós, mert Hegedűs György provok áltatta. Ez már az ő űgyűk Hisszük, ismerve Hegedüst, elveszi a kedvét egy időre Ruppertnek a sértegetésektől. Záradékul még annyit, hogy Ruppert képviselő ur eljárhat Iskolába Hegedűshöz politikai tisztaságot, elvhüséget s őszinteséget tanulni. Hegedűstől tanulhat még hazaazerctetet, tanulhat iredentizmust s tanulhat még egy kis kardforgatást U. Ez utóbbit azt hisszük Ruppert Rezső meg is tanulja aaját kárán.
— Nagykanizsa fövámhlv.tal less.
Már egy ízben megírtuk, hogy szó esett illetékes helven arról, hogy Nagykanizsán fővámhivatalt állítanak fel. A terv már telje, megvalósuláshoz jutott, ugy, hogy a fontos hivatal felállítása elé már semmi akadály sem gördül. A soproni vámhivatal vezetője, báró Száva Nándor és a pénzügyminiszter egy kiküldöttje jelenleg városunkban időznek s a hivatal mielőbbi felállítását szorgalmazzák. Terv szerint a soproni fővámhivatal is megmarad, csak a vezetője, Száva Nándor van áthelyezve Nagykanizsára. Nagykanizsa, a Zágráb—Gyékényes s általában a Jugoszláv határ felől érkező és azok felé induló áruk lebonyolításra szorítkozna. A hivatal már
43 ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 13.
január hóban megkezdi működését. Eddig U csak a megfelelő helyiság hiánya okozott nehézséget, most azonban ex is eltaináltatott, mivel a Tárházak épületei megfelelő helyiségeknek bizonyultak, ahol Száva Nándor fővámhivatali tőnÖk véleménye szerint 300 vaggon áru is elhelyezhető. i.
— Nyugatmagyarország kormánybiztosa. A hivatalos lap vasárnapi száma közli gróf Sigray Antal nemzetgyűlési képviselőnek nyugat magyarországi kormánybiztossá történt kinevezését. A kormánybiztosság hatásköre ezúttal Moson, Sopron, Vasvármegyék és Sopron város terület é.-e terjed ki, szélchelye pedig Sopron lesz, nem ugy mint a régi, amelynek hatáskörébe a fenti három megyén kivül Zalamegye megnem szállott részei is tartoztak, székhelye pedig Szombathely volt. Hir szerint Sigray gróf nem fogadja «1 a kormánybiztosi kinevezést.
— Változás as ügyészségen. A múltkori magánértesülésünk szarint megírtuk, hogy dr. Guta József ügyészt az igazságügyi miniszter Budapestre helyezte át. A minisztérium hivatalos leirata ez ügyben tegnap leérkezett s • szerint folyó hó 27-én foglalja el Guta József ügyész ujabb beosztását hssonló minőségben. Szabó Lajos dr. főállam-ügyészhelyettaa ax áthelyezési okmányban elismerőleg nyilatkozik Guta lózsef szorgalmas, pontos és minden tekintetben kiváló raun-
— Elhalasztották • statáriálla tárgyalást. A tegnapi napra tervbe vett stotá-riális tárgyalást a tőrvényszék a vasúti forgalom szünetelése miatt kénytelen volt elhalasztani.
— A pénzhamisítók ügye. A nváron nagy szenzációja volt a városnak a Pesek-féle pénzhamisító banda. A bandának ezidő szerint már csak három tagja ül a fogházban: Pcsek Ignátz, Rtin és Székely. A többiek megfelelő kaució letevése után szabadlábra helyeztettek az ügy tárgyalásáig. Az ügyészség most dolgozik a vádirat összeállításán s előreláthatólag csak január hó folyamán kerül sor a bonyolult s messze kiterjedő ügy tárgyalására.
— A közellátás felirata a közélel mezási miniszterhez. A városi közellátási üzem az alábbi feliratot intézte a kőzélelny-zési miniszterhez: „Folyó évi október és november hónapokra Nagykanizsa város liszt-ellátatlanjai szükségletére 7—7 waggon lisztet méltóztatott kiutalni. Ezen mennyiség a városnak szigorú revízió utján megállapított ellátatlanjainak egy-egy havi szükségletét 6 kgr.-os fejadag mellett nem fedezi. A város ellátatlanjai nyilvántartása már évek óta a legnagyobb lelkiismeretességgel és pontosság-gsl a közélelmezési miniszter ur 63500 920. sz. rendeletében foglalt irányelvek szerint vezettetik. Az ellátatlanok száma lényeges változást már évek óta n*m mutat. A folyó évben azonban a vásárlás lehetősége folytán e szám lényegesen csökkent. Az 1918/19. Aben az összes lisztellátatlanok száma 20.988, az 1919/20. évben 21.834, — jelenleg pedig a különellátást élvező közalkalmazottak és vasutasok nélkül (előbbiek 2089, utóbbiak 1992) 14.652, mely szám lelkiismeretes revízió utján állapíttatott meg. A három csoport együttes összege 18.733, mely szám 3101-«! kevesebb az előző éveknél. Nem lehet sújtani az ily módon megállapított ellátatlan családokat azzal, hogy számuk látszólagos magas volta r miatt a nekik járó 6 kgr.-os fejadag helyett csak 5 kjjr.-os adagot juttatunk. A város lakossága a 30.000-et meghaladja Ebből őstermelő körülbelül 6000, a többi 24.000 nem termelő. Az ellátatlanok száma ennek 60%\'ét teszi, ami tekintettel a fejlett iparra, normálisnak tekinthető." A közellátási hivatal végül november hónapra még 18.000 kg. liszt kiutalását kéri. A megdönthetetlen számokon és tényeken nyugvó, okos és higgadt hangú feliratnak reméljük mag is lesz a kívánt eredménye.
— A város javaslata és a belügyminisztérium. A belügyminiszter felszólította a város polgármesterét, hogy a város javaslatát a rendőrség államosítása ellen, amit megküldött a kormányzónak, a kormánynak és a nemzetgyűlésnek, a belügy-minitztériumba is sürgősen terjessze fel.
— Kanizsa el van vágva a környéktől. Nemcsak a vonatjáratok teljes szünetelése az .óke annak, hogy Nagykanizsa szinte el izoláltan áll Zalavármegyében s a külvilágról csak a távíró drótokon keresztül szerez értesüléseket, hanem el vagyunk vágva a szomszédos falvaktól is, csaknem teljéién a rossz utak miatt. Zalamegye utjai az Ősz beáltávai annyira elromlottak, hogy szinte merészség számba megy a városokat, különösen Nagykanizsát megközeliteni. A fagy beállta előtt ajánlatos volna az utak javítására intenzivebben gondolni, mert odajutunk már, hogy kocsi nem tud bejönni Nagykanizsára
— Megnyílt a jugoszláv határ. A
jugoszláv kormány megengedte Kaproncán és Szabadkán át mezőgazdasági terményeknek Magyarországra való behozatalát. A jelzett két állomáson át búzát, rozsot, kukoricát és ezek Őrleményeit, hüvelyes veteménveket, lovat és juhot lehet behozni, kivinni pedig gyapjút, szövetet és szőnyeget. Ezt a részleges forgal-mat valószínűleg általános határmegnyitás fogja követni.
.— A földigénylők megállapítása. A „Köztelek" írja: A földmivelésügyi miniszter utasította a vármegyei főispánokat és
(azdasági felügyelőket, hogy a kisparcellák iutalásáról szóló tőrvény végrehajtásának előmunkálatait haladéktalanul kezdjék meg. Ezzel egyidejűleg már a legtöbb helyen megkezdődtek a tárgy alélok közvetlenül is a tulajdonosok és a földigénylők között, amelyeknek sikere esetén az állam közbenjárására sor nem kerül. A községi elöljáróságoknál sz igényjogosultak összeírása már folyamatban van.
(x) Mintán az Uránia mozgóképszínház által kiadott kedvezményes szelvényekkel az utóbbi időkben meg ntm engedhető visszaélések követtettek el egyesek által, ennélfogva a színház igazvatóságs e hó 22-től kezdődőleg az eddig kiadott kedvezményes szelvényeket érvényteleníteni kénytelen. E naptól kezdve a köztisztviselők, magántisztviselők és kereskedelmi alkalmazottak részére csakis togsági igazolvány felmutatása mellett fognak a színház pénztáránál jegyváltás alkalmával ax egyes szükségletnek megfelelő számú kedvezményes szelvények kiadatni.
(x) A Néptakarékpénztár önsegélyző Szövetkezét 1-ével kezdődő uj év-társulatában üzletrészek és kölcsönök alő-jegyezhetők.
(x) Táncestély. Folyó hó 21-én vasárnap este 8 órai kezdettel a Kaszinó nagytermében Guttentag Lajos tánctanár táncössz-gyakorlatot tart.
» (x) Wilbnr Crane, az amerikai Psiian-der, ki meréaz és izgalmasan csodás bravúr lovaglásaival vált híressé, játsza a főszerepet a Világmozgóban szombaton és vasárnap vászonra kerülő „Régi átok, régi bün" című remek 5 felvonásos amerikai drámában. Hétfőn és kedden bemutatásra kerülő szenzációs magyar film meglepetésre jegyek már válthatók.
(x) Elveszett a felsőtemplomtól a Központ-szállodáig terjedő útvonalon egy fekete posztódarab négy gomblyukkal. A becsületes megtaláló kéretik, hogy a mindenkire nézve értéktelen ruhadarabot adja le G. Weiss Lujza üzletében (Központ-szálloda.)
(x) Értesítés. Azon hsdiözvegyek és rokkantak kik a Nyukosznái beiratkoztak, ott jelentkezni szíveskedjenek. Elnökség.
(x) Szenzációs sikere volt az Uránia tegnapi bemutatójának. Tizennegyedik I. része: „Az utca fia" került bemutatóra. A főszerepet Petrovich az pj magyar férfiszépség kreálta és könnyed elegáns játékával már meghódította a közönséget. Előodások 5, 7, 9-kor.
17404/1920. Hirdetés.
A közalkalmazottak fogyasztási szövetkezetének üzlethelyiségével kapcsolatban az Erzsébetkirályné-téren felállítandó bódéban több Üzlethelyiséget szándékozunk létesíteni.
"Akiknek erre szükségük van, folyó hó 26-ikának déli 12 órájáig jelentkezzenek a polgármesteri hivatalban, ahol a feltételeket is megtudhatják.
Nagykanizsa, 1920. november 19 én. 4208 Városi tanács.
TŐZSDE.
Badapsat, nov. 10.
Valataplao: Nspoleon 1540, Font 1760, Léva 030, Dollár 470, Franci* frank 3100. l.engysl aárka ll«, Márk* 675, Líra 1870, Oíitrak 99&0, Rubel 300, U. G80, Sjokcl 60ö, Svájci frank 8400, Koronsdinir 1447, Frank-01njfcr —Holland forint —.
fööllár, dinár S£zl
I Bécsi kifizetések, ogyéb külföldi átutalások, >1
■ valamint tózsdei megbízások szolid és gyors teljesítése I
\' PANNÓNIA. BANK ésTŐZSDE .
Bizományi irodája Kaposvár
■ NAGYKANIZSAI FIÓKJA 1
Zrínyi Mlkló.-U. 33. I. cm. IdL UUfon 280. Sürgönyeim: Ssljcrlsst Nagykaolias.
URANiA;;,rí!:
_Wcsgoayi-MUa 1
Pénteken, szombaton, vasárnap Szenzációs magyar bemutató
I. része: Az utca fia.
Főszerepé: Petrovich. Legelegánsabb
filmművész. Ideális férfiszépség.
Elóadások kezdete köznapokon 0 és 8 órakor Vasár- ét ünnepnapokon 3. 5, 7 és tf orakor.
Földbirtok
154 magyar hold Somogy megyében, vasútállomástól 12 kilométernyire eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot és bükkönyt
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a Dunántuli Élelmiszer éa Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, C».ng«ry-ut 6. T.lelop 59. Távirati elm: Tr.n.d.nnbl..
Villanymotort
l\'/i—2 lóerőset keresünk bérbe, esetleg megvételre. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérünk.
li|jmoz|ó-izlnh«z =
VILÁG
Szombaton és vasárnap
lágy amirikai sláger priaitr 1 WILBUR CRANE
i világhírű cow boy színész felléptével
Régi átok, régi biw...
amerikai Cou-.feoy dráma b felvonásban.
Előadások kezdető köznapokon 0 és 8 órakor, sir- é* ünnepnapokon 3, 6, 7 és 0 órakor.
jaaaooopaDOO
Nyomatott n laptulajdonosok : Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában;
J9 Ik évfolyam
Nagykanizsa. 1920. november 21. Vasárnap
266. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Sx«rlusstó»4g é> kUdóbivaul: Fő-ut 13. n.
... Int#rotb«n-t«lefon 78. ■
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZEKKESZTÓ: Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
n.ni.Ig). ktpiiMlf
FKlttóSSZERKESZrÓ: BODROGKÓZY ZOLTÁN
BtóllioMil ár.k
Egtn 4vio ISO K. FíW.i. 140 K. Nc«r«l. 70 K Kny húr. 25 K. Énre. >Um In 2 K
Nagyon hangosak odaát.
Azt mondják sz emberek, azok a hlgvérü, kishitű, köpönyeget könnyen cserélő emberek, hogy a kormány tisztító munkája, a rendcsinálás bekoronázott a keresztény Magyarországnak. Ezt mondják. Ez=k a pókhálólelkü. senyvedt zslgerü emberek klshltüségükkel tagadhatatlanul sokat ártottak, mert ezek a minden lében kanál emberek szerelnek azért a felszínen úszkálni, de semmiben sem különböznek a piszoktól, amit a folyóvíz Is a hátán hordoz. Azokról nem Is szólva, akik rőfös cikkeket írnak tullplros színnel, az eseményeket bolhából tevévé dagasztván s szőröstől, bőröstől frltálalják táboruknak, amelyik gurmand módon habzsolja.
Ezeknek és még másoknak Is tudomására hozzuk hái, hogy nincs vége a keresztény Magyarországnak. Tudomásukra hozzuk, hogy a rendcsinálást, a tisztító mynkát (ennen hirdettük és Ismételten újra és újra követeltük.
Igen. Rendet követellünk s egy pillanatig sem vettük mentő szárnyunk alá az országos csirkefogókat, mert ezek a zseb-metszők a Károlyl-éra és a vörös uralom neveltjel. A nemzetgyűlésen azt kiáltottuk rájuk: kötélre velük.
Dehát van olyan gézengúz bitang, aki el merte gondolni, hogy a keresztény Magyarországot ezekre a brlgantlkra akarja építeni a keresztény Magyarság?
Az elmúlt pár nap értékes tanulmányul szolgált. A llberállzmus hétfejű sárkánya elérkezettnek látta az Idői, hogy csápjaival arrafelé kóllntson, ahonnan láj neki.
A legelső ütés az Ébredő Magyarok Egyesületit érte. Nagy tort akartak ülni s az ébredőket hullává akarták tenni. S miért? ők azt mondják, hogy a rendbontók az ébredők, a tüszurkálásokat, hazugságokat az ébredők találták kl s Ime, bizonyságul a rendőrség le Is csípett közülük egypárat. Ebből a pár ébredő magyar letartóztalásából akart a „liberális tábor\' anyagot kovácsolni s mérhetetlen dühhel nekirontott az egyesületnek, amelyik ma több millió tagot tud felmutatni.
Visszautasítjuk a becstelen támadást s ennek az — ugylátszlk — Igen Izmos tábornak emlékébe Idézzük fájdalmait, amikor duzzogva morog, ha .zsidóról" s nem „Khonról" vagy . Rákodról ■ írunk. Ez a tábor érzékenykedik legjobban, ha általánosítanak s nem a bűnösöket nevezik nevükön. S uramlla, ma ez a tábor Is Ébredő Magyarokról stb. Ír. azokat pocskondiázz? s talán nem Is tudja, hogy általánosít.
Sosem voltunk hivel az általánosítá-
soknak s bizonyos szempontok szerint tömegeket egy kalap alá nem vettünk, de azért talán mégis csak más az egyik és más a másik általánosítás.
Emlékezünk még. sajnos, nagyon élénken a kommünre. Listáink vannak s százalékszámaink a vezető egyéniségek kilétéről s ezek a számok bizony nagyon hamar nevén nevezhetik a gyermeket.
Nahát, mélyentisztelt, úgynevezett liberális tábor, halkabban s lassabban, mert .m.guknak több vaj van a lejükön, mind amennyit most az ébredőkre akarnak disputálni.
Nem vesszük védelmünkbe a csirkefogókat, de nem engrdjük, hogy bárki Is-^í velük együtt említsen ártatlan embí^\' reket.
Erkölcsi felfogásunk szerint becsületes ember és gazember van. A gazembereket kőtélre kívánjuk, de a becsület :s embereket nem engedjük bántani s nem akko/, amikor a ló lába nagyon kilátszik. A gyújtogató leghangosabban kiabálja utcahosszat a tüzet, hogy magáról elterelje a figyelmet. Nem odabudal A ml figyelmünk nagyon éber s tudjuk kl volt a gyújtogató. — tk —
Elkészült az uj kormá.nyprograiiun.
Budapest, nov. 20. A kormányzópárt egyes csoportjai között folytatolt tanácskozások teljes eredményre vezettek, a kormányzópárt munkaprogrammja elkészült és a képviselők nagyrésze már alá U irta. A munka-programm különös súllyal mutat rá a kereskedelem szabad forgalmának szükségességére és az ezzel kapcsolatos gazdasági reformokra. Téves azonban egy lopnak az a híre, hogy a programm a szabad királyválasztás mellett foglalt állást, meti * királykérdést ép ellenkezőleg kikapcsalja ás csak a királyi hatalom
Bizalmatlanság Ferdinándy ellen.
Budapest, nov. 20. Abauj-Tornavármegye tőrvényhatósági bizottsága tegnapi kőzgyülé-lésén foglalkozott Ferdinándy belügyminiszter vármegyei tőrvényjavaslatával. A közgyűlés tiltakozott a javaslat ellen és a kővetkező határozatot hozta:
— Abauj-Tornavármegye törvényhatósági bizottsága dr. Ferdinándy Gyula hivatalos lépését sajnálattal veszi tudomásul. A belügyminiszternek a törvényhatósági és községi választójog reformját illetőleg a nemzetgyűlés elé terjesztett javaslata nem egyéb, mint merénylet az ősi alkotmányt védő vármegyei szervezet megsemmisítésére, a magyar alkotmány legrégibb legerősebb bástyájának lerombolására
— Megdöbbenéssel látja a vármegye közönsége, hogy erre a munkára éppen a vármegye egyik volt tisztviselője vállalkozott és ezért vele szemben mélységes bizalmatlanságát fejezi ki.
Ezt a határozatot felterjesztették a belügyminiszterhez.
Jutalom a rendőrgyilkos kézrekeritőjének.
Budapest, nov. 20. A belügyminiszter ma 5000 korona jutalmat tűzött ki annak, aki a rendá-gyilkos Mészáros Imre nyomára vezet, vagy kézrekeriti.
korlátozására vonatkozó tőrvény meghoxatálát kívánja. A nemzetgyűlés munkarendjére vonatkozólag Rubinek Gyula kereskedelemügyi miniszter a következőket mondotta :
— A nemzetgyűlést már csak a közigazgatás és a munkásbiztositás reformjával kívánja foglalkoztatni a kormány. Ezek elintézése után berekesztik a nemzetgyűlés első ülésszakát és több hetes szünet következik, mert ugy a kprmány, mint a nemzetgyűlés tagjainak szükségük van hosszabb szünidőre.
Felemelik a behozatali vámilletéket
Budapest, nov. 20. A kereskedeleműgyi-és pénzügyminiszter között megegyezés jött létre atekintetben, hogy a behozatali vámtételeket a közel jövőben felemelik. Az erre vonatkozó rendelet legközelebb megjelenik ás a legtöbb cikk vámtételénél 2—3000 százalékos drágítást fogja életbeléptetnl. A közelmúltban Ausztria újból emelte a behozatali vámilleté-ket, ugy, hogy a magyar kormány csak az osztrák példát követi.
A zöld-internacionalé elnöke Budapesten tárgyal.
Budapest, nov. 20. Holnap este Budapestre érkezik Heim dr., a Nemzetközi Földműves Szövetség elnöke, ahol tárgyalásokat fog folytatni a magyar kormánnyal, valamint a magyar agrárkörökkel a zöld internacionálé érdekében. Az illusztris vendég előreláthatólag több napot tölt a magyar fővárosban.
Franciaország nem segiti többé Wrangel t.
Bécs, nov. 20. Baseli távirat szerint Legyues francia miniszterelnök Wrangel tábornok párisi megbízottjának kijelentette, hogy Franciaország ezentúl Wrangel tábornoknak nem nyújt már segítséget ás nem helyezhet már kilátásba semmiféle együttműködést Wrangellel, vagy ennek utódjával
ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 21.
A rendőrgyilkosság Ugye.
Budapest, nov. 20. A rendőrség kitartó\' nyomozást folytatott egy egyén ellen, aki a rendőrgyilkossdg alkalmival Soltra rendőri bántalmazta és később a Britanniából vissza térve Miklós rcndőrdlenőrt is megtámadta. Miklós védekezés kózben elvette támadója bajonettjét s azt bűnjelként beszolgáltatta a főkapitányságnak.
Tegnap éjjel a detektívek ráakadtak a bajonett tulajdonosára. Az előállított egyénről megállapították, hogy három álneve U van. Használta a Gellért és Liszt neveket is, de hogy mi az igazi neve, azt a nyomozás fogja megállapítani. A harmadik rendőrgyilkos kihallgatását ma déliben kezdték meg.
Közélelmezési intézkedések.
Budapest, nov. 20. Nagyatádi Szaki földművelésügyi miniszter ma felkereste Vass közélelmezési minisztert és hosszasan tanácskozott vele a termésrendelet ügyében. A közélelmezési miniszter a burgonya összegyűjtésére ujabb szigorú rendeletet készített, amelyet a tegnapi minisztertanács elfogadott. A rendelet holnap jelenik meg a hivatalos lapban. Az utolsó terményrendelet megváltoztatása iránt egyébként még nem történt intézkedés.
Budapesti francia diplomata a ratifikálásról.
Budapest, nov. 20. Néhány nap óta Budapesten Időzik Raul Chelord a francia kormány budapesti kereskedelmi attaséja. Az attasé a béke ratifikálásáról a kivetkezőket mondotta: , -\'
\'— Hiszem, hogy három hónap alatt megindul • forgalom. Ehhez az szükséges, hogy 3 nagyhatalom, Anglia, Franciaország és Olaszország ratifikálják a magyar békét. Franciaország leax a leghamarabb kész a magyar békével. Értesüléseim szerint a szenátus január lS-én ratifikálja a magyar békét s habár az angolok és olaszok is gyorsan dolgoznak, mégsem hiszem, hogy mind a három állam kész legyen • ratifikálással három hónap letelte előtt, mert az angol és olasz parlamentben nemsokára szünet következik. Ha meglesz a ratifikálás, azonnal megindul a forgalom, mert az érdeklődés ezirányban megvan. Naponta százszámra érkeznek a levelek a francia kereskedelmi és közgazdasági vállalkozások részéről, amelyekben kereskedőink itt akarnak üzleteket kötni és alig várják a ratifikáció megtörténtét, hogy Magyarországra jöhessenek.
Elsimult az osztrák kormányválság.
Bécs, nov. 20. Schober báró rendőrfőnök kabinetalakitási kísérlete meghiúsulván, az uj kormány a következőképp alakult meg: Elnök és külügy: A/oírdr. tanácsos, oktatás úgy: Prelski dr., pénzügy: Grimm osztály főnök, közélelmezési: Crünberger, közlekedés Pest a dr., igazságügy : Altau dr., kereskedelemügyi miniszter: Heil államtitkár, földmüvelésügy: Haneis államtitkár, népjóléti Relss dr. államtitkár. Valamennyien elvállal ták megbízatásukat és minthogy a keresztényszocialisták és a námet nemzetiek-irf\'mellettük foglalnak állást, — kinevezésük bizoayosra vehető. Igy a kormányválság még ma elintéződik.
Egy irodai Íróasztal eladó. Érdeklődni lehet a kiadóhivatalban.
Az Ébredő Magyarok Egyesülete.
Páczely László az •íyo.Hletet irt támadásokról. - Az «*ye.»l.t tU.tán t. szilárdan áll. - Ax ébredők áUíapo.tJs. - Ax .jyeaHlet tőrre • salakot eltávolítani.
Az Ébredő Magyarok Egyesülete nagykanizsai csoportjának elnökét, Péczely Lászlót megkérdeztük, hogy mi a véleménye azokról a lámadásokrol, amik ujabban az egyesület központját c>ik. Péczciy László szokott higgadtságával s laposságával válaszolt:
— Az Ébredő Magyarok Egyesülete ellen nemtelen hajszát indítottak s bele akarják keverni olyan dolgokba, amik az egyesülettel teljesen összjfcrhctetlcnjk. Hogy voltak és talán még mindig vannak nem odavaló emberek az egyesületbe, az nem lehetetlen. Az egyesület maga azonban tisztén és szilárdan áll minden támadással szemben. — Központunkban lázas munka folyik, amit nem ülünk nagydobra. Ez a munka azonban a rendet akarja szolgálni s nem az atrocitásokat.
Mi a véleménye elnök urnák az ébredőket ért sérelmeket illetőleg?
— A sérelem legelőször Teleki Pál miniszterelnök részéről érte az egyesületet, aki a Házban erős bírálat tárgyává tette cs a budapesti központ működését azonnal fel is függesztene. Hogy ez mennyire helytelen volt és tévedésen alapult, bizonyítja az, hogy ma már visszavonta a felfüggesztést, épületünket visszakaptuk, a letartóztatottakat szabadon bocsájtották. — Lassankint be fogja látntÁnindenki, hogy az ébredő magyar, akik ma már csaknem három millióan vannak az országban, nagyon komoly és erős szervezetben vannak, akik nem politizálnak, de kiveszik a részüké! minden hazafias, keresztény és becsületes társadalmi akcióból.
Milyen állásponton van ma az Ébredő Magyarok Egyesülele?
— Felfogásunk az, hogy tOrünTl és végig szenvedjük a megfiurcolá-sokat s ha a vizsgálat lefolyt, amelynek eredménye a mi fellétlen igazolásunk lesz, akkor a porondra lépünk azok ellen, akik machinációjukkal és\' rágalmazásaikkal egyesületünket annyi kellemetlenségbe keverték. A jövő azért mégis csak n mienk.
Mi a terve az ygycsülctnek saját kebelen belül ?
— Amint módunkban lesz, azonnal revízió alá vesszük ismét a tagok lajstromát. Eddig ugy voll, hogy mindenki tag lehetett, ha két ébredő magyar ajánlotta a felvételét. Ugylátszik, hogy még igyis csuSzhattak be a megbízhatatlanok közül. Salak azonban mindenütt van. Nincs az a pálya, amelyiknek ne lettek volna rongy emberei. Tekintsük a katonatiszti pályát. A lovagiasság, becsület s a tisztesség fegyveres emberei között is, hány gazember volt, csak az elmúlt legutibbi evek alatt is! Ott van Linder, a Tisza gyilkosok stb.
Lehet e hát csodálkozni, hogy ogy egyesületnek is vannak kivelni való emberei, amikor az az egyesület forradalmi napo\'tban alakult meg. Ma azonban már a lehiggadás sládiumá-ban ölünk, amikor az egyesület tisztán és kizárólag lársadalmi missziót fejt ki a kereszténység védelmében.
Szenzációs tartalommal jelenik meg a
^SunckéSZifsda
r .
héttől száms.
Hirek.
— A Congregátió diazttnnepálye.
„A magyar" dmö, ax Úrasszonyok Congre-gátiójának disxünnepélyén előadandó sxin-játék próbái már javában fol.nak. A címszerepet Rédiger Ödön, a Mult, a Jelen és a Jövő szerepeit Petrics Lulu, Kenedi Aura és Kaufmann Lajosné adják A sxereplők mindegyike tudásának legjavát produkálja már a próbák alkalmával is és igy a jeles drámai költeménynek dec. 8-iki előadása művészi színvonalon állónak Ígérkezik. A gazdag műsor első számaként bemutatandó élőképet Pfeifer Elek főgimnáziumi tanár rendezi és a congregátió eszméjének varázsos szépségét feltűntető csoportkép creálói az eddigi megállapodások szerint Gödé Helénke, Teutsch Gusztávné. Petrics Luíu, Miltényi Sándor és neje, Kapossy Géza, Kapossy Alioe, Dómján Gyula Acs József és neje, Tamás Ducy, Székács Zixi és Millényi Györgyike lesznek. Minthogy az estélyre jegyeket eddig is tömegesen jegyeztek elő, a rendezőség az ünnepélynek az ifjúság részére dec. 9-én leendő legistnétlését is előkészíti.
— „Érne44 műváaxeatély* november hó 17 én este 7 órai, 28 án 5 órai kezdettel a Polgári Egylet nagytermében fog lezajlani a zalai gyalogezred zenekarának szive* közreműködésével. A rendkívül érdekes és uj darabokkal gazdagított részletes műszor a következő :
1. Hymnus, játsza a zalai gyalogtzred zeneka,
2. Diadalének (HUndl Fr.) Énekli a polg. isk-vegyeskara. 3. Szavalat Zalaváry Józseftől. 4. . Isten veled örökre, Zsuzsám f Drámai elbeszélés fuiulya és énekkar kísérettel K Pé-ctelytől. 6. ///. Kapsedia (Liszt Ferenctől.) Előadj* Frilz Coelistine tanárnő. 6. Hazafias és népiesdalok, cigányzenekari kísérettel énekli Péczely László. 7. „Magyar dal", énekli az. áll. pol. isk. vegyeskara, Ketting tanár vezetése alatt. 8. Szózat, zalai gyalogezred zenekara. Az ünnepély jövedelme felerészben a meneküli vaggonlnkók, felerészben az egylet zászlóalapja javára lesz forditva. Helyárak: 20, 10 és 5 kor. Páholy 120 korona.
— A renegát őajegáaz. Muraköz ősjogásza, a későbbi renegát kormánybiztos, Nóvák Iván propaganda kőrúton jár a Muraközben. Folyó hó 28-án lesznek a képviselő választások oda át s a hires magyarfaló, a nagyszláv propaganda után felma-gasult renegát, demokrata képviselő akar lenni. Murakőz megszállásakor ő lett a kormánybiztosa az elrabolt területeknek, ahol^a nagy jugoszláv eszme zászlóját lobogtatta. Pedig valaha, nem is régen még a 48. közös gyalogezredben szolgált, mint tiszt, Budapesten jogászkodott, vizsgáját igaz, hogy képtelen volt letenni, ami annál könnyebben

1920. november 21.
Zalai közlöny
ment érdemei elismeréseül Zágrábban. Ez a Nóvák Iván ma dühösebben, mint valaha az egységes délszláv birodalom érdekében sgitál. Hogy mennyire sikertelenül teszi ezt a Muraközben, szolgáljon hizonyitékul az alábbi eset Nemrég Kotor községben tartott demokrata izü beszédet s amikor megabcugolták, magyarázni kezdte, hogy inkább „zsiviózni" kellene. Erre a kotoriak avval válaszollak, hogy „éljen" kiáltásokkal tüntettek Magyarország mellett. Damisda községben még jobban pórul járt, mert a hallgatóság megunván a nagyszájú renegát, magyar gyalázását, disznóólba zárták. Ismét más községben a faluháza ablakán keresztül volt kénytelen elmenekülni. Nóvák Ivánra tehát rossz világ jár a Muraközben. Ö azonban ezzel keveset törödik már talán, hisz Csáktornya közjegyzője s kormánybiztosa volt Muraköznek, tehát gazdag ember is.
— A Keresztény Soc. Egyesület énekkarának tagjait felhivjuk, hogy ma d. e. 10 órakor az egyesület helyisegében jelenjenek meg A vezetőség.
— Tűs. Tegnap éjjel 11 óra után a vörös kikas csaknem katasztrofális veszedelmet zúdított a városra. Hatalmas szél dühöngött, amikor Ungárné Csengery-utcai palotájának a padlása kigyulladt. A tüzet valószínűleg rövidzárlat okozta. Hamarosan nagy gomo-lyagban ömlött le a padlásról a_fü»t, amikor észrevették a hozzáláttak a házbeliek az oltáshoz. Szerencsérc a tüzet lokalizálni tudták s s padláson lévő holmin s a konyha mennyezetén kivül más nem égett el. Bodó ezredes Move-elnöknek van jelentékeny kára, aki meg-felelő lakáé hiányában holmijainak nagy részét a padláson ládákban volt kénytelen elhelyezel. Bodó ezredes szeaaélyesen akarta men-teni holmiját,miközben tenyerén erős égési sebeket kapott. Isten csodája, hogy a tüz nem terjedt tovább. A tűzoltók és a katonaság idejekorán a helyszínére érkezett bár, az oltás mégis Igen nehezen ment, tekintettel arra, hogy vizért a Főútra kellett feljárni, vízvezeték és vízcsapok nem lévén. Szerencse, hogy a veszedelmesebb percekben a Jszél| megállt. Csak igy érthető meg, hogy a tüz nem terjedt tovább.
— Mit Jelent a trianoni béke ? Ezt a kérdést nagyon gyakran szoktuk feltenni magunknak, amikor közgazdaság életünk, területeink, népünk széldaraboltságira gondolunk. Itten hivatalos statisztika alapján egy pár mezőgazdasági értékű számot közlünk. A magyar azent korona országainak 1917-ben 24,814.000 kat. hold szántóterülete volt. Ma maradt a csonka Magyarországban 9,747.000. Rét volt 5334.000 kat. hold, maradt 171.863. Szőlő 602.894 kat. hold, maradt S71.462. Legelő volt 6,743.535 kat. hold, maradt 1,7800.000 Erdő volt 15,196.483 kat. hold, maradt 1,936.845 kat. hold, Volt termőterület összesen 53,542.734 kat hold és maradt 15,222.451 hold. Az erdőségből kapott Románia 3,996.021 kaszt, holdat. A szánlóból szintén Románia kapott legtöbbet: 5,71.762 koldat. Cseh.szlovákia 3,848.669 holdot. Csak «gy pár számot közöltünk azért, hogy éppen most, a ratifikálás idején lissa, hogy mint telt tönkre bennünket a gyilkos trianoni béke, amelynek végrehajtásába és állandóságába egyetlen magyar sem fog belenyugodni.
— Közös táncgyakorlat. Ma vasir-n"P este a Keresztény Otthonban közös \'incgyakorlat tartatik. Kezdete 8 órokor.
— A szabad lycoumban ma tartja
Kováts Antal tanir hatodik s egyúttal befe-ező előadását a magyar irodalom remekeirőL Zrinyi, Katona, Vörösmarty, Petőfi éa Arany Jínos legszebb alkotásainak bemutatáaa után Madách Imrére kerül a sor, akinek halhatatlan müvét, az Ember tragédiáját fogja ma este Kováts tanár ismertetni. Oly nagy érdeklődés mutatkozott ezek iránt az értékes ás a vidéki városok szinvonalát magaaan túlszárnyaló irodalmi előadások iránt, hogy őszintén sajnálnunk keU befejeződésüket. Reméljük azonban, hogy Kováts tanárt alkalmunk lesz majd a kővetkező sorozatban is újra hallgatni. Kezdete 6 órakor. Belépő jegy 5 korona.
— Zerkowitzák lakása. Zerkowit, L íjosnak Bécsbe való költözésével lakatlanul maradt a nagy Kazinczy utcai lakás. A lakásra több igénylő bejelentette pályázatát, mig tegnap döntött a biróság a lakás elfog-Whatósiga felől. A ház négy szobás lakását dr. Beusterien Erich határrendőrtanácsos kapta meg. Ugy tudjiik azonban, hogy a lakás már le ven foglalva és Pirchner őrnagy birja.
— Értesítés. A Magyarországi Munkások Rokksnt és Nyugdi jegylet nagykanizsai 18. sz. fiók-pénztár tagjainak tudomására adom, hogy Nagykanizsán felállították az orvosi vizsgáló állomást. Nem kell tehát a tagoknak ezután Kaposvár, vagy Sopronba menniók orvosi vizsgálatra rokkantság és a munkaképtelenség megállapítása miatt, aaikor arra kénytelenek. Tekintettel a drága utazás éa rossz ősszeköttatés miatt, mely a jelentkező tagoknak oly sok péns és időveszteséget okozott. Végre a központ vezetősége azt belátva, hozzájárult e rág óhajtott jogos kívánsághoz, hogy zalamegye legnagyobb ás legnépesebb fiók-egylete Nagykanizsán végre orvosi vizsgáló államát lett. E hó első vasárnapján már meg is kezdte működését. A vizsgáló helyiság s városi közkórbál vizsgálóhelyiségében lett felállitva. Orvosok : Dr. Nisponszki Béla kórházi főorvos é» dr. Fodor Aladár tiszti orvos, kiknek vezetése alatt fogja végesni a humánus intézet áldásos működését. — Ai Elnökxtg.
— Megint a villany. A viUanyegyaág-árakkal Miskolcon is baj van Az ott megjelenő Magyar Jövő az alábbiakat Írja: „A villany egységár megiltapiiisa ügyében csütörtökön délután ujabb értekezlet volt, melyen a delegált tanácstagok, műszaki- és könyvszakértők, valamint * villsmostársaság képviselői vettek részi. Az értekezlet hosszas tanácskozás után sem tudott véglegesen határozni. A villamostársaság 1-00 koronás világilási egységárai és 1-30 koronás erőátviteli egységárat követel, ami! a város nem fogadhat el. Végül ugy határozlak, hogy a szakértők ujbót átdolgozzák a számadásukat és a tanács, illetvo s szakbizottság javaslatára a közgyűlés hoz döntési.\' Tehát mindenhol olcsóbb az áram mint Nagykanizsán. Miskolcon még a fenti díjszabást sem hajiandok megadni.
(z) Miután az Uránia mozgóképszinház áltat kiadott kedvezményes szelvényekkel az utóbbi időkben meg nem engedhető visszaélések köveitettek el egyesek állal, ennélfogva a szinhéz igazgatósága c hó 22-től kezdődőleg az eddig kiadott kedvezményes szelvényeket érvényteleníteni k nytclen. F. naptól kezdve a köztisztviselők, magántisztviielők és kereskedelmi alkalmazottak részére csakis tagsági igazolvány felmutatása mellett fognak a színház pénztáránál jegyváltás alkalmával az egyes szükségletnek megfelelő számú kedvezményes szelvények kiadatni.
(X) Közellátási közlemények. A közönség köréből panaszok érkeztek amién, hogy egyes kereskedők a fogyssztökel akaratuk ellenire beírják vevőikei feltüntető névjegyzékükbe* illetőleg különféle le- is rábeszéléssel igyekez, nek bevásárlási helyüknek megválasztásában befolyásolni. Tekintettel arra, hogy e hatósági elárusító helyek-ujabb kijelölésével elsősorban a fogyasztók szabad választásának kívántunk tért nyitni, figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy mindon szabálytalan bejegyzés semminek tekintetik és azon kereskedők, kiknél i\'osrek találtatnak, s hatásági cikkek eloszlásáv .cm lesznek megbízva. Az I9Í1. ivre szóló élelmezési könyvecskek kiéWlasat folyó hó 22-én a következő sorrendben kezdjük meg: 22, 23 és 24 en az Alt. fogyasztási szövetkezet tagjai, 25-én a MOVE lagjzl, 28 án a „Hangya" lagjai. J7 én a Törekvés Magánalkalmazottak fogy. szöv. tagjai riszére fognak a könyvecskék k<ailittalnl. Mindazok, kik fenti szövetkezeteknél Óhajtják b.tóvigi cikkeiket átvenni, u-ioz.Ak hatósági könyvecskéikkel az előirt napnk n mi idenkor a deielöiti órákban hivatalunkban Jelentkezni Aki a jelentkezést az etóki idében elmulasztja, az csak az összes Jegyek kiosztása után fogja könyvecskéjét megkapni A potjegyeket igénylők tartoznak munkaadójuktól igazolványt hozni arról, hogy nehéz leaii munkai végeznek. \\ Deli Vasul alkalmazottai — akik eddig bármely kereskedőnel vásárolták — könyvecskéiket egy kesői\'b közzéteendő időben együttesen fogjak meghapni. Az uj Könyvecskéért 4 — K fizetendő.
A lüzi/akiutaláil a bagola sánci erdőből f hó 32 in ujbűl megkezdjük Közellátási ütemek.
(z) Lapnnk mai számához a legújabb bélyegilleték-kírautatást és postai tarifát me|. lékeljük t olvasóinknak.
(z) Lenkeff y Ica, a magyar filmművészet ragyogó csillaga és illusztris pártnerei: Matyasovszky Ilona, Haraszti Heraiin, Vendrey, Szerémy Zoltán, Lukács Pál, a magyar művészet reprezentánsai jálszák a főszerepeket a Világ mozgóban hétfőn kedden ée szerdán vászonra kerülő „Maaamód" című remek drámában, mely Heltay Jenő neves írónk remeke. Jegyek cgéaz napon át válthatók.
(z) Minden kereskedőnek raktár-könyvet kell felfektetni, ki fényűzési cikkeket tart eladásra. A hivatalos minta szarinti rak. tárkónyvek Fischel Fülöp Fiai papíráruházában kaphatók Nagykanizsán.
(x) Lóth Ue és Petrovits szereplésével bemutatásra kerül hétfőn és kedden az Urániában Tizennegyedik 11- része .A rejtelmes házasság". Előadások 5, 7 éa 9 órakor.
iogoecticcácectiOHogoaooosetsocacejcgogol
* Ingatlanok é» vételét g
na*y uxUtl duMkótUtittiból kifolyói** A\' Ugtl<SnyÓ4«bb«o it Uicgyonabban rwkóxli S
SZÁNTÓ VILMOS ftrftSk S
Nagykanizsa, Bötvöa-tér 29. T.Uíon 322. X
Apró hirdetések.
Két él Ml leanyka melle fi.Ul leány fel-
vitatik. Mv«bb<t Surb Emó k.>nyvk*ec*keJc*bcn 1772
*«Cylfck4aoa kartaa hát «Udó. Nagy múhaly és lakát elfogulható Nagykaoitva, Báthory u 12. »aAm.
Földbirtok
154 magyar hold Somogymegyében, vasútállomástól 12 kilométernyire eladó. Cim a kiadóhivatalban. J7M
Gyors es gépírásban
teljesen jártas kisasszony azonnali - belépésre irodámba felvétetik. -
Pollák M. Emil. „*

ZALAI KÖZLÖNY
1920 noviriU 21.
Dollár, dinár
és eKyéb külföldi pernek megvétele és eladása
•O\'éb külföldi étuUUsok, ralaaúot lóiilei megN tatok uoléd H gyors teljesítése
PANNÓNIA BANK és TŐZSDE
B; ilányi irodája Kaposvár NAGYKANIZSAI FIÓKJA
Zriuyl MlkUM. 53. I. •m. lat. t.Wfoo 185. i>urg<*ijrcia> : Szlfrlait Nagykanlcta.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 19. Zürichből jdentik: A magyar korona állása ma: 1*15, osztrák korona: 1*87\'/i, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1*30 szantim.
GROSS ÉS TÁRSA
bank- és tőzsdebiz rnányosok NAGYKANIZSA -E8tvöa-tér 38
— Külföldi pénznemek: — (dollár, dinár, márka stb.) valamint
értékpapírok vétela és
81 9 H á * » \' leíju<\'nyo«M>
I d U d 5 d n„p| ir.kon. _ Tőzsdei megbízások pontot és kulans effectuálása. — Telefon 11
Villanymotort
J\'/i—2 lóerőset keresünk bérbe, esetleg megvételre. Ajánlatokat e lap kiadóhivatalába kérünk.
XX3XXXXXXXXXXXXXX
x URAK A mozQOüep p io n ú
Ro.fonyi-utc. - Teieton.s.in \'2.W.
1 M
Pénteken, szombaton, vasárnap ■■
„Tizennegyedik"
1. résre : Az utca Ha.
X
Hétfűn és kedden
Lóth l a és Petrovich K
szenzációs szereplése: S-
Jiziniugyedik" II. rész x
EJ6*dá»ok keidete kösnapoo & 7 és 9 órakor. X
Vasár- ét ünnepnapokon 3. 5, 7 ét 9 órakor mm
Üzletszerzők
fiz flzatásaal ás magaa JnUlákkal falráUtnak a
Phönix Általános Biztosító-Társaság Zalamegyal Főttjry»8kaáj*nél
Nagykanizsa, Kazinczy-u. II. i;eo
JVIenyasszonyoh- éö vőlegények figyelmébe I
Mietótt fényképfelvételt késiittetoek. tették megtekinteni a Uftajabb jegyetper képekből alakított kirakataimat.
Nagykaalxaa,
piasetl alléra
Kaxlncsy a. U., foldtwnt
» m. J 0 s ,r,,t 0
5 ..-.nlui = f i u M0 szálloda. 0
0 0
Szombaton és vasárnap ligy lairlkil sláger prinlír 1
0 0
OWILBUR CRANE
a világhírű cow-bov sztnész felléptével
g Régi átok, n régi bűn...
,m.riUi Cow-boy drám. 5
Hétfőn, kedden és szerdán
A masamód
0 gttedasok keadete koxnapokon 0 és 8 órakor Vasár- és ünnepnapokon 3, 5, 7 és 9 Arakor w
oaoopooooooo
Hirdetések felTétstsek a lap kiadóhivatalában
8
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot és bükkönyt
tökmagot és napraforgómagot
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol s Dunán túli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság
Nagykanizsa, Csangery-ut 6.
T.lefon 59. Távirati elm: Tr.n.d.aubla.
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet NAGYKANIZSÁN, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatal! telefon 78 Elvállal mindennemű könyvnyomdái és könyvkötészeti Nyomdai telefon 117
♦ munkát a legolcsóbb áron. ♦
♦ ♦ Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek. ♦ ♦
Zala ós Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nvomntott <1 laptulmdonosok : Zaloi és Gyarmati k&nvvn
yonic.jijiibnn.
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 22. Csütörtök
269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Suriceictóséf «s kiadóhivatal: Pő-ut 13. Bx. - InUnuban-UUfoQ 75. -
■ Megjelenik miadlf kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŰS OYÖROY
n«mi«tgr. UpriMM
FELELÓSSZERKESZTŐ: BODROG KÖZY ZOLTÁN
Bldflsetétl árak: Et«.i évit 250 K. Félívre 140 K
Ntfjrté-bór* 25 K. Ejye. saáni ára 2 K
Borzalmas vérengzések Dublinban.
A sinnfeinek álmában rohanták meg a katonaságot és a legtöbb tisztet legyilkolták.
Budapest, nov. 22. Koppenhágán át jelentik. Dubllmban borzalmas vérengzés folyik. A karcok mág most ls tartanak. A vérontásnak nagyebbára tisztek ••tok áldozatni, de sok közkatona Is elpnaztult. Ax addigi Jalentéaek szerint slnnfein bandák rendezték a vérengzést. Álmukban támadtak rá a katonákra ás legnagyobb részüket lemésxárolták. A városban most ntcal karcok folynak, a katonák páacélatftomobilokon járják be a várost ás lövéseket adnak le a nápre. EJJalre csapatok árkexását várják.
Dublin, nov. 22. A alanfein bandák által ujabban rendezett zavargások alkalmával 11 tiszt balt meg, köztik egy őrnagy ás 6 kapitány, 5 tiszt pedig — köztik egy ezredes ás egy kapitány - súlyosan megsebesült. A rendőrság körülzárta a sporttelepet ás a látogatók aagyrászát lefegyverezte. A slanfelnek a rendőrségre lőttek, akik a tizet viszonozták. Ez alkalommal 8ten haltak meg.
Román admirális Budapesten.
Budapest, nov. 22. Ma délután egy torpedónaszádon, Budapestre érkezett a román kormány kiküldőttjaként egy román királyi admirális. A kiküldött elsősorban Troubridge admirálissal fog tárgyalni hajózási kérdésekről.
Ujabb bonyodalmak a lengyelorosz kérdésben.
Budapest, nov. 22. A M. T. I jelesti Rigából, hogy a lengyel-orosz tárgyalások megszakadtak. Joffe jegyzéket intézett a lengyel delegációhoz, amelyben közölte, hogy miután a lengyelek nem teljesítették azt a feltételt, hogy a hadsereget a határra vissza-vonják, — a tárgyalásokat nem folytatják tovább mindaddig, amig a lengyelek ennek a kötelességüknek eleget nem tesznek.
A nyugatmagyarországi főkor-mánybiztos kerületében.
Budapest, nov. 22. Gróf Sigray Antal, akit a kormány — mint ismeretes — a nyugatmagyarországi vármegyék főkormány-biztosává nevezett ki, a mai nap folyamán Szombathelyre érkezett, ahol megbeszéléseket folytatott gróf Cziráky Jóseef vasi főispánnal. Innen Sopronba és Magyaróvárra utazott a főkormánybiztos, hogy • az ottani főispánokkal is felvegye az érintkexés fonalát Azokra az elterjedt hírekre vonatkozó-lag, hogy gróf Sigray lemond körmendi mandátumáról, egy szombathelyi ujságiró előtt igy nyilatkozott a főkormánybiztos:
— Én nem fogom cserbenhagyni választóimat. Az én megbízatásom nem állandó hivatal, hanem átmeneti megbízatás, amely egyáltalában nem inkompatibilis ^k képviselőséggel.
Heim dr. budapesti tárgyalásai.
Budapest, nov. 22. Dr. Heim, a földműves világszövetség elnöke, a bajor földműves-párt vezére Budapestre érkezett. Értesülésünk szerint dr. Heim Rubinek Gyula kereskedelemügyi miniszterrel folytatott politikai és gazdasági tárgyalásokat. Tiszteletére ma Ru- ■ Dinek villásreggolit adott, amelyen nagyatádi Szabó földmüvelésügyi miniszter is megjelent.
Az olasz miniszterelnök budapesti utja.
Budapest, nov. 22. Nitti olasz miniszterelnök legközelebb . Danteferraris volt kereskedelmi miniszter társaságában Budapestre utazik a magyar kereskedelmi és gazdasági viszonyok tanulmányozására.
Konstantin király visszatér trónjára.
Pilis, nov. 22. Athénből jelentik: A kormány döntéséhez képest Kenstantin király visszatérése ügyében november 28-án népszavazást rendeznek. Rhallys kormánya a görög királyság összes törvényszékeihez rendeletet intézett, — amely szerint ezentúl Konstantin király nevében kell kihirdetni az ítéleteket
Bécs, nov. 22. (M. L T.) A „Neie Freie Presse" jelenti Rómából: Athénbál jelentik: Tegnap egéss Athén összegyűlt, hogy Konstantin király visszatéráso mellett tűntessen. A királynak több üdvözlő táviratot küldtek.
A lengyel harctérről.
Berlin, nov. 22. Kovnóból érkezett hirek szerint Zioelikovssky tábornok offenzívája összeomlott. Az orosz távirati iroda jelentése szerint Zweiikovszky csak nagyon nehezen tudott a körülzárás elől megmenekülni Ujabban érkezett hirek szerint a tábornok súlyosan megsebesült.
Működnek a szovjetgyilkosok.
Budapest, nov. 22. A M. T. I. szikra-távirata: Oroszországi bolsevista lapok jelentése szerint a bolsevista forradalmi törvényszék legutóbb 2000 embert itélt halálra.
D\'Annunzio hódit.
Szeged, nov. 22. \' A „Bácskai Hirlap" irja : Belgrádból a késő éjjeli órákban jelentik, hogy D\'Annunzio elfoglalta Sebenicot.
Szeged nov. 22. Zágrábból jelentik: Sebenico elfoglalásánál Milo admirális csapatai is segítettek D\'Annunzionak.
Hirek.
- Ax Ébredi Magyarék Egyesületének mfivészeatélye. November 27-én este 7 órakor szombaton és november 28-án délután 5 órakor az ÉME részben a menekült vagonlakók segélyezésére, részben az egyesületi zászlóalapra a Polgári Egylet disz-
. termében elsőrendű szereplők közreműködésével müvessestilyt rendez, melyre ezúttal is felhivjuk a keresztény magyar társadalom figyelmét. Müsar: 1. Hymnus, játaza a zalai gyalogezred zenekara. 2. Diadalinak, ÍHindler Fr.) Énekli a polgári iskola vegyeskars. 3. Szavalat. Előadja Zalaviry József ur. 4. Isten veled örökre Zsunsám. Drámai elbeszélés. Irts s furulya és énekkar klsérettsl felolvassa K. Péczely László ur, az egyeaület elnöke. 5. IU. Rapsodia. (Liszt Ferenctől) Zongorán előadja Fritz Cöleatine tanárnő. 6. Hazafias és népies dalok cigányzenekari kísérettel énekli K. Péczely LászkS ur. 7. Magyar dml. Énekli a polgári iskola vegyeskara Ketting tanár ur vezetése alatt. 8. Szózat. Játssa a zalai gyalogezred zenekara. Helyirak: Páholy (0 személyre) 120 K, I. hely 20 K, II. hely 10 K. Állóhely 5 K. Tekintettel a jótékony célra, felülfizetéseket hálás köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. Jegyek előre válhatók a Mair-félt könyvkereskedésben Rendeső bizottság.
— Az arána éa a minisztérium.
Érdekes, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisztérium még a mai napig sem tudja, hogy az arénát lebontották Nagykanizsán. A miniszter leiratban elismerését fejezte ki a polgármesternek, hogy a színészetre, mint a magyar kultura egyik jelentős oszlopára, oly nagy gondot fordit. Á leirat azonban csak ezután tér a tulajdonképeni tárgyra. Kéri a polgármestert, hasson oda, hogy az aréna a várót tulajdonába kerüljön s semmi körülmények között, még áldozatok árán se riadjon vissza lebontásának megakadályozásától. A miniszter a leiratban végigvonultatja a\'megszállott területek színészeinek sorsát, akiket egyenkint utasítanak ki. Ezeknek helyet kell adnunk s ezért igen káros volna a színészet templomának a mostani lebontása. A miniszter ez alkalommal kilátásba helyezi, hogy Nagykanizsa város közönségét kuiturigény ei-nek kielégítésében államilag pénzzel is segélyezi. Azt is kijelenti azonban a leirat, hogy a pénzbeli támogatás csak nagyon szerény keretek között mozoghat. A város ne számítson tehát valami különösebb segítő kézre. Az aréna eme ügye, jóit udjuk, teljesen tárgytalan, mert már rég valamelyik budapesti kereskedő raktárában fekszenek a deszkái. Mindenesetre, mulasztás volt azonban a várostól, hogy kiengedte a keze közül az arénát s ezzel bezárta a színészet kapuját ismeretlen időre Nagykanizsán.
Mennyit irányzott elő Debreczen a Jövő esztendőre? A költségelőirányzat szerint Debreczen városnak az 1921. esztendőre rendes szükséglete 40,542,184 K, rendkívüli szükséglete 4,227,753 K, összesen: 54,769.937 K. Ezzel szemben a rendes bevétel 51,792,454 K, rendkívül bevétel 251,338 K, összesen 52,223,792 K. — A bevétel tihát 2,546.145 koronával kevesebb.
vfolvam
Lapunk mai száma 2 korona.
Nagykanizsa, 1920. november 24. Szerda
268. ttzám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMrtMitlilg fa kUdóhiv.ul: E\'ő-ut 13. u.
- loUrnrbtfl.Ut.roa 78. -
Megjelenik vlsdlg kora reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS OYÖROY
PELELŐSSZERKESZTÓ:
BODROOKÖZV ZOLTÁN
Btóflscté.1 árak:
Eg<«. ívr. ISO K. FéWvr. ItO X. N.gy.d-évié 70 K figy lvir. 15 K. Egy., .aieo in t K
Erdélyben megszűntettek a vármegyéket.
Furcsa román alkotmánytervezet az erdélyi magyarság ellen. —-Lehetettem politikai kerületek. — Általános választójog.
Budapest, nov. 23. A románok uj alkotmánytervezetet készítettek, amelynek egyetlen célja, hogy biztosítsa a románok fölényét Erdély magyarságával és a szászokkal szemben arra az esetre, fia a magyarság politikai aktivitásba lépne.
Elsősorban megszüntette az uj alkotmánytervezet a régi vármegyéket és helyette politikai kerületeket állított fel. Ezeket ugy állították össze, hogy minden politikai kerületben lehetőleg a románok legyenek többségben.
Igen természetes, hogy ily módon a leglehetetlenebb alakulások jöttek létre. Földrajzilag egyáltalában össze nem függő területeket kapcsoltak össze egy-egy kerületbe.
Románia uj alkotmánytervezete szerint általános, titkos választójog alapján választják a képviselőket s minden választókerület 5-5 képviselőt küld, ugy, hogy 50 ezer választóra esik egy-egy képviselő. A szavazás módja: lajstromos.
A képviselőház felett a felsőház áll, amelybe mind a 70 kerület egy-egy szenátori küld.
Ennek a furcsa alkotmánytervezetnek a szerzője Goldis László, az egykori magyar országgyűlési képviselő.
Langyalország nem lép ba Magyarország alléul szövetségbe.
a l.ngyel kormányt a kisantanthoz való csatlakozásra. A lengyel kormány azt felelte, hogy nem teljesítheti a kérést, m.rt a kisantant határozottan Magyarország ellen irányul, Lengyelország pedig jóviszonyb.n kiván élni Magyarországgal.
Bécs, nov 23. Takt jonescu román külügyminiszter a mult hiten elutazott Varsó-bál. Lengyel hivatalos helyen ugy vilik, hogy Take Jonescu eredmény nélkül volt kénytelen elhagyni Varsót A román külügyminiszter azért járt a lengyel fővárosban, hogy rábirja
Mikor jön a jóvátételi bizottság?
BudaptU, nov. 23. Az antantnak Bécs-ben időző jóvátételi bizottsága, amelynek most kallett volna Budapestre érkeznie — körbe-jött akadályok miatt csak december első felében jön Magyarországra.
Budapesten a szállodákban is annyira rosszak a lakásviszonyok, hogy az illetékes tényezőknek máris nagy gondot okoz a bi-zettság elhelyezése.
A budapesti jávátételi bizottság tagjai még nincsenek kinevezve, de ez a legközelebbi napokban megtörténik. Az ideküldendő bizottság valószínűleg 80—100 tagot fog nlJil.:
Az erdélyi püspökök hüségesküje.
Debrecen, nóv. 23. Nagyváradról jelentik : Mmjláth Gusztáv gróf erdélyi katholikus püspök püspöktársai megbízásából Bukarestbe ment, ahol a román királl.al személyesen tárgyalt a magyar püspökök eskütételére vonatkozólag. A tárgyalás eredményeként Majláth Rómába utazott, hogy a pápa véleményét is kikérje. A pápa kihallgatáson fogadta a püspököt és a hűségeskü letétele tárgyában azt mondotta, hogy amennyiben a békeszerződésen változtatni nem fognak, a ratifikálás után a román kormány által kívánt hűségesküt tegyék le. Majláth erről értesítette püspöktársait és mivel a ratifikálás már megtörtént, a hűségeskü letétele a közeljövőben várható.
A Tisza-Ügy a Kúria előtt.
Budapest, nov. 23. A Kúria ma délelőtt Rdth Zsigmond elnöklésével ötöstanácsban zárt ülésen tárgyalta azt a kérdést, vájjon a Tisza ügy vádlottjai melyik biróság illetékessége alá tartoznak. A tárgyaláson a koronaügyészséget dr. Steőke István korona-ügyész-heíyettes képviselte.
Magyary István dr. előadó ismertette a Tisza-pört és a bírói illetékességre vonatkozó törvényes rendelkezéseket. Hosszas tanácskozás után hozta meg a Kúria határozatát, amely azonban nem döntötte cl a bírói illetékesség kérdését. Az összes iratokat még ma megküldik a legfelsőbb katonai törvényszékhez, ahol a két legmagasabb birói testület véleményét összeegyeztetik. Ha a két vélemény kőzött eltérés nincs, akkor a legfelsőbb katonai törvényszék a benyújtott semmiségi panaszok dolgában érdemben dönt, ha azonban a két vélemény kőzött eltérés mutatkozik, akkor a katonai biróság jelentést tesz a honvédelmi miniszternek, aki minisztertanács elé viszi a dolgot.
A Délivasut ügyében.
Bécs, nov. 23. A „Neue Freie Presse" jelenti: Nemrégiben jeleztük, hogy a francia kormány tárgyalásra hívta meg Párisba azt a négy államot, amelyeknek területén a Délivasut vonatai áthaladnak. A meghívást mind a négy állam. Magyarország, Ausztria, Olaszország és Jugoszlávia elfogadta.
Tanácskozások a Duna-bizottság székhelyérőL
Budipest, nov. 23. A tegnapi nap folyamán Budapestre érkezett bárom angol tiszt, az antant Duna-bizettségának angol kiküldöttjei. A kiküldötteket ma kihallgatáson fogadta 7 roubridge admirália, aki a Duna-bizottság székhelyének tárgyában megkezdett tanácskozások folytatása céljából a\' 3 tiszttel együtt e hó 28-án Bécsbe utazik.
A prágai szocialisták követelései.
Prégm. nov. 23. A baloldali szocialisták küldöttsége megjelent a miniszterelnöknél a szociáldemokrata népház ügyében. A küldöttség kijelentette a miniszterelnöknek, hogy ha az országos tőrvény szék a népház ügyében a baloldali szocialistákra kedvezőtlenül dönt, — a legelkeseredettebb eszközökhöz nyúlnak, nevezetesen az általános sztrájkhoz és a magánbirtokok, valamint a nagyipari üzemek kisajátításához.
A minisztereinők azt az ellenvetést tette, hogy a népház ügye oly jogviszony, amely a bíróságra tartozik és ebbe ő nem avatkoz-hatik bele.
TŐZSDE.
^Sudapast, nov. 23.
▼alntapUo: Napalton 1200, Font 16*5, Ura 670. Dollár 420, Francia frank 2800, Leu^cl márka l«Jk Márka 700, Ura 1S10, Oistrák Kubai 296, L«i 680, Stokol t>«0, Svájci frank 7300. Koronadinár 1420, Frank dinár Mli. Holland forint —.
GROSS ÉS TÁRSA
bank- és tOzsd.blzományosok
Iierhiixu. Sigfr-it L l ol ~ Tilifoa 321.
L.k.. . RStrA»«r SS. aa...
— Külföldi pénznemek: — (dollár, dinár, márka stb.) valamint
értékpapírok vétele és eladása *,0íl7T."íí!
Tfizsdo ugbiiisik pgttos is hluu ihttiitta
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 23. Zürichből jelentik: A tn.gyar korona állása ma: 1*40, osztrák korona: 2"—, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1*40 szantim.
Dollár, dinár
6* egyéb külföldi pfauak nwpvéuie éa oladaaa.
Bécsi kifizetések, ^J^^Si
atolld 6* kyon Uljatitisa.
PANNÓNIA BANK és TŐZSDE
Bizományi Irodája Kaposvár NAGYKANIZSAI FIÓKJA
Zrínyi Mlklóa-a 33. I. in. Int telefon 2SS. Sürgönyeim : Sztgrlsst Nagykanizsa.
_
A polgár ás a lápszava.
Mikor futóiig együtt látUm őket, azt hittem, hogy véletlen ismerősök: a polgár és a Népszava. Később a kór-nyéken járva Itt is, ott is bizalmas együttesben uláltam őket; erre Kanizsán is figyelni kezdtem találkozásaikat s ugy találtam, hogy bizony nem véletlen ismerősök ők, hanem mosolygós pajtások: a polgár és a Népszava. Igen. Akit a puritán becsület, robusztus őserő, férfias nyíltság és egyenesség ideáljának tartottam, a dunántúli polgár a cinkosok szerahunyoritásával bújik össze az utcasarkokon, kapumélyedésekben ezzel a kendőzött aggszüzzel: a Népszavával. Nem tudom, vakságnak tartsam-e ezt a polgár részéről, mert ha igen, mélységes szánalom kell," hogy elfogjon iránta, amilyen mélységesen szánom az utcán botorkáló vak erőt.
Hát a polgár feje felett — akinek természetes eszéről s józan bölcsességéről himnuszokat zengettünk — tanulság nélkül suhantak el az események ? Nem látja azt, hogy a Népsza va már hosszú idő óta egy történelmi hivatásába belebukott s a nyeregből Európa-szerte kiesett szervezetnek és világnézetnek csupaszon, szomorúan meredező zászlórudja? Nem vette észre, hogy a szociáldemokrácia, miután három év alatt Középeurópában életrevalóságé iák minden formáját végigpróbálta s taktikájának minden lehetőségét kimerítette; miután Németországban megpróbálkozott mint III. Internacionálé, Magyar és Oroszországban mint II, Internacionálé, Ausztriában, Csehországban kísérletezett mint burkolt kommunizmus, Magyarországon enyhe kommünnel, Oroszországban pedig véres kommünnel próbálta programját megvalósítani; miután — mondom — minden lehetőt megpróbált s az eredmény mindenütt szánalmas vergődés volt: három évi kísérletezés, vergődés, szakadatlan kudarc s tehetetlenségének oslmborasszói bizonyítékai után mindenütt leszorult a kormányrúd mellől. Nem az általa annyiszor átkozott .csendörszurony-, hanem az általa tetemre hirott népítélet dobta sutba Ausztriában, Magyarországon, Oroszország nagy részében, szóval mindenütt, ahol uralmon volt s módjában lett volna világboldogító programját megvalósítani.
Ennek a levitézietf s a fogatlan öregségnek tehetetlenségébe merüli irányzatnak csonka zászlórudja minálunk — a Népszava. Hát vájjon a Népszavát olvasó s a fényes múltból ellopott frázisokat szürcsölő polgár mindezt nem látja? S nem látja azt, hogy nincsen a világnak nagyobb humbugja, az elveknek é< gyakorlati életnek *r<M«zk«hh ellentéte, mint éppenséggel a Népszava s az általa képviseli magyar szociáldemokrácia? Első nagy hazugsága, lélektani ellentéte az volt még a közelmúltban, hogy hangadói,- irányitói, a .magyar munkásságnak* vezérei sohasem voltak sem izig-vérig munkások,
_ZALAI KÓZ1.ÓNY_
még kevésbé proletárok, sem izig-vérig magyarok, hanem szobatudósok, lelki-cgyensulyukban megroppant intellcktuel-lek, nyeregbepattant demagógok, fajilag, gondolat- s éizésvilágban messze álló haszonlesők, nkik egyúttal Budapesten bérpaloták és autók boldog tulajdonosai, vastag bőrszivarok szakavatott lopog-talói valánnk. A dolgozó tömegek lelki és testi szükségletei mérhetetlen messzeségben állottak vastagon hizlalt bőrtárcájuktól ; nem a verejtékszagos proletárérdekek szerint, melyeket nem ismertek mert nem éreztek, hnnem a távol ködébe beállított forradalmi elméletek szerint kavarták és lirányitotlák a dolgozó tömegek hangulatát, erejét, cselekedetét.
Ilyen volt a magyal szociáldemokrácia nemrégen. S az idők változhattak, de ő nem változott. Most valami Rothenstein Mór elvtárs képviseli a dolgozó tömegek egy részének gondolatvilágát, vágyait, akaratát. Rothenstein Mór elvtárs. Ez a név bélyege az egész magyar szociáldemokráciának.
A Népszava ennek a zagyva habaréknak nem kisebb értékű zászlótartója. Hangja még nemrégiben az Istentagadásnak, Istenkáromlásnak, perdita erkölcsöknek rivalgó harsonája volt.
Egyik vezér ugyan apostoli pózzal irta, hogy: ;mi szocialisták vagyunk a názáreti Jézus igaz követői.. .* (Noná, Rothenstein Mór, mint Jézus követője!) de nem sokkal utóbb a Népszava már arról dörgölt, hogy .a modern tudomány Istent kistájgerolta a csillagok hónából", egy másik száma pedi4 karácsonytájt nyálcsorgatva kéjelgett annak leírásában, hogy hogyan fogamzott Jézus egy tikkasztó, kéiterhes keleti éjszakán Józseftől és Máriától.
Igen. Egyéb szakmájába vágó kisebb és nagyobb füllentések melleit ilyen erkölcsi és szellemi szinvonalat képvisel a Népszava.
És
ezt é levénült trubadurt olvassa a zalai polgár. Megveszi két koronáért, meghúzódik vele valamelyik sarkon, böngészi s nem látja, hogy a szociáldemokrácia Európaszerte megkapott, megvénült fogatlan vén dajks, kinek aszott emlőiről leszakadtak rosszul táplált neveltjei, a tömegek, akit csak a Népszava kendőz még nagy nehezen s akit Nép-szavástól együtt senki sem vesz az egész világon komolyan, csak ő: a zalai polgár. K. G.
— Há»tulajdo.oa«k Sxövateóge.
A Háztulajdonosok Országot Szövetségének Budapesten, a Vigadó nagytermében folyó Kó 21-ére tervbe vett nagygyűlése a gyülekezési jog korlátozása miatt elhalasztatott. December vagy január hóban meg fog jelenni egy rendelet, amely szerint orsrág.w*ríc minden hártolaidonoe máin* t «• i-t/.
n«k, ahol pedig tőbb lakó van, többnek mondhat fel és folytatólag augusztusra, augusztusban pedig novemberre egy-egy má sík lakónak mondhat fel. ami által a háztulajdonosoknak a szabad rendelkezési joga fokozatosan ismét vissza lesz állitva. Ennek a rendeletnek a megszületésében nagyrésze van az Országos Szövetségnek, de hozzájárult ahhoz a mi emlékiratunk is.
_1920. november 24.
A város színházat akar épittetni.
Nem lesz céltalan, ha * tegnapi rövid közleményünk uiáo egy kicsit hosszabban foglalkozunk a kanizsai színház ügyével.
Nagykanizsa közönsége már évek óta teljesen kl van szolgáltatva nem harmad-, sót nem is negyed , hsnem tizedrangu társulatoknak A téli idény alatt a város saját céljaira is olyannyira szük9ég«s Polgári Egyletet szokta kiadni kisebb társulatoknak, akik megfeleld pártolás hiányában állandóan leégve távoztak a városból. Ugy, hogy szigmüvészat tekinteté ben rettegett városa lett Nagykanizsa a müveit Dunántulnalc, holott Nagykanizsa megfelelő fekvése, viszonyai ttb. folytán direkt predesx-tinóivá volna a Délzala kulturája tekintetében vezető szerepet vinni.
A nyári idények alatt az aréna szolgálta mindeddig a színészet csarnokát, amelyet a legutóbbi Időkben a kényszerhelyzet folytán szintén elveszített a város.
Nem siratjuk ezt a régi rozoga tákolmányt, amelyik az utóbbi időben már mindenre alkalmas volt, csak színházépületnek nem Hisz tudjuk, hogy nyáron a fülledt meleg miatt volt teljesen tűrhetetlen, vagy esős idóben a rozoga tetó miatt a beázás folytán volt használhatat-lan, ugy, hogy nem tréfa dolog : esőernyő alatt ültünk igen gyakran a nézőtéren, amikor az esőcseppek verdesték a tetőzet deszkáit, majd hatalmas sugarskban, vízesés alakjában ömlött be a vis a hallgatóság fejére, a nagy zaj elnyomta a színészek hangját, tulbömböite a zenészek hangszereit stb.
Nem sajnáljuk tehát a régi jószágot, amelyik direkt megakasztotta városunkat színészet tekintetébea a fejlődésben.
Hogy Nagykanizsa városa nem kapott soha jó színtársulatot, annak egyedüli oka az volt, hogy a jobb társulatok nem tudtak elhelyezkedni. a szük és alkalmatlan helyiségekben.
Nem volt igazi szinpártolás sem Kanizsán. Nem pedig annál az egyszerű oknál fogva, mivel senki sem volt kíváncsi tizedrangu társulatok csiri csáré frívolitássira, mert ugyan bizony mivel tudtak volna némi kis publikumot Is mással összekolompolni a társulatok, mint pikáns öltözékekkel, frivol táncokkal és sikamlós élcelődésekkel. De lassankint ezekre is ráuntak a művészek a következménye az volt, hogy meg kellett szökniök Kanizsáról.
A legelső követelmény tehát, hogy megfelelő, nagyobb és elsőrangú társulat beioga-dAsára is elegendő színházépület álljon rendelkezésére s akkor lesz igazi művészet, lesz megfelelő számú és megfelelő műértő közönség is a kanizsai színházban.
Tehát színházépület kell. Ezt azonban építeni kell. Ma építeni ? Sokakat megijeszt ez a kijelentés, azonban nem is volna olyan ne-; éz és költség**, ha alaposan mérlegelés alá vennénk. Mar régóta sürgette a nagykanizsai sajtó a kószinház építését s a háború előtt ott alltunk már, hogy meg is fog valósulni. A háború azonban itt is rombolt. Nem lett színház.
A város ve/.etősége, becsületére legyen mondva, az utóbbi Időben erősen foglalkozik ismét a kérdéssel. Terv oz, hogy a város saját költségére modern, a kaposvárihoz hasonló
Uránia: „Tarzan" legyőz mindent!
1920. november 24.
ZALAI KÖZLÖNY
3
színházépületet fog építeni. A kaposvári is tudvalévőleg nyári színháznak készült s csak később alakították át oly módon, hogy ma állandó színtársulatot tarthat, pl. most Mariházy (Kövér) hatalmas társulatát.
* Egy ilyen színház felállításához átlagos becslések szerint 2 millió koronára tolna szükség. A városi sziriházalapra már van a városnak 300,000 koronája s egy pár ezret még össze tudna szedni a város. Az állam feUján-lotta támogatását s nyilván ezúton is hozzá-jutnánk egy jelentékenyebb összeghez.
Dr. Prmck István h. polgármester a színház ügyét igen melegen felkarolta s mindent elkövet, hogy a kérdést (etó alá juttassa. A közeljövőben Budapestre utazik ez ügyben s a szükséges lépéseket meg fogja tenni. Ha a mozi ügy tisztázódik 8 a város meg fogja kapni a mozikat, ez is sókat lendítene á kanizsai színház Ügyén.
Terv szerint a színházi épületben Üzlethelyiségeket építenének, amelyek szintén nagy jövedelmei jelentenének a színháznak. Jó gaz-dálkdás, körültekintő tervezés után be kell átnunk, hogy nem utópia a kanizsai színház ügye-
Hirek.
— Hivatal vixagálat. Kolbenschlag Béla alispán tegnap délután hivatalvizsgálatra városunkba érkezett. Vele jöttek: dr. Csák Károly vármegyei tiszti főügyész, dr. Thassy Gábor vármegyei tiszti főorvos, Mátics árvaszéki elnök és Zarubay Andor számvevőségi azámtanácsos. A vizsgálat 2—3 napot is igénybe fog venni.
— Árvizsgáló bízottá ág elnBke. A hivatalos lap vasárnapi száma közli a kereskedelemügyi miniszter rendeletét, amely szerint Zalavármegye törvényhatósági árvizsgáló bizottsága elnökévé Mayer István nyugalmazott főszolgabíró neveztetett ki.
— Az iskolák fűtése ás a mulasztók. A fővárosi iskolák s több vidéki város iskolái ismét megkezdték a szünetelést. Részint járványok miatt s a legtöbb helyen a tüzelőanyagok hiánya miatt. Érdeklődtünk illetékes helyen, hogy Nagykanizsa iskolái hogy vannak ellátva fűtőanyaggal, nincs-e kilátás arra hogy a tüzelőanyag hiánya miatt be kell zárni az iskolákat. Azt a határozott választ kaptuk, hogy a nagykanizsai iskolákat tüzelőfával a város látja el s ebbeli kötelezettségét tŐla telhetőleg teljesítette is. Igy tehát ugy a gimnázium, mint a többi városi ellátásban részesülő iskolákat nem fenyegeti a fenti veszély. Mindamellett feltűnő nagy a mulasztók száma, aminek oka az, hogy a diákok öltözéke igen rongyos. Régi közmondás azonban, hogy a télnek nincs szeme. A rossz ruhákat is lehet foltozni. Értesülésünk szerint az igazolatlanul mulasztók ellen a régi 1 K dijat javasolni fogja a város tetemesen felemelni s igy valószínűleg csökkenni fog a nagyarányú mulasztások száma is.
— Halálozás. Súlyos csapás érte Kiss György zalaszentmihályi földbirtokost. Ernő fia, ki a helybeli kegyesrendieknél végezte iskoláit, f. hó 18-án hosszas szenvedés után meghalt Temetése f. hó 20-án volt Zalaszent-mihályon. A szépreményű ifjú (aki már a Vül. osztály növendéke volt) halála mély gyászba borította szerető családját és igaz részvétet keltett a tanári karban és tanulótársai között.
— Fa a városnak. A Magyar Faérté-kesitő Hivatal értesítette a várost, hogy a Prpica Milán-féle fatelepen 4000 ürméter fát utalt ki.
— A 10 órai záróra. A belügyminisztérium a vasárnapi hivatalos lapban hivatalosan -közli a vasárnapi záróra 10 órakor való életbeléptetését. A rendelet a tüzelőanyagokkal való takarékoskodás szempontjából jelent meg s információnk egyenlőre csak a fővárosra vonatkozik. T. i. a rendelet folyó hó 22-én lépett életbe s ezideig a rendőrség még semmiféln utasítást nem kapott. A fővárosban nyitva tarthatók azonban 12 óráig az éttermek. A rendelet sújtja a kávéházakat, éttermek, korcsmákat, italméréseket, az összes nyilvános szórakozóhelyeket: színházak, kabarék, mozik, bárok; ugyancsak vonatkozik a rendelet a hangversenyekre és a felolvasó-estélyekce. Nem vonatkozik azonban a vasúti vendéglőkre. A rendelet 6 havi elzárással és 2000 K pénzbüntetéssel jár. örülünk, ha a kormány szigorú rendszabályokhoz lát, azonban ezt a rendeletet nem tartjuk s legsikerültebbnek, mert ugyan bizony hol van kávéház stb., ahol még 10 óra után is fűtenek?

A késő délutáni órákban érkezett meg Nagykanizsára .a kerületi főkapitányság távirata, amely szerint a rendelet a vidékre is vonatkozik és máris végrehajtandó.
— Köszönetnyilvánítás. Az Irodalmi és Művészeti Kör igazgatótan ácsa f. hó 20-án tartott ülésén köszönetet szavazott az .Arany-virág" operctte előadása körül szerzett érdemeikért: dr. MutscAcnbacher Edvin és Rácz János uraknak, az operett betanításáért és rendezéséért; továbbá az operett összes szereplőinek, a vidéki műkedvelők szinvonalát messzire túlszárnyaló, művészi játékukért; dr. Szekerez Józsefné úrnőnek a színházi függöny átengedéséért; Peiermann József urnák az értékes virágcsokor ajándékozásáért; a Garai Testvéreknek és Vidor Samuné úrnőnek székek kölcsönzéséért; EJberhardt Béls és Surányi Gyula uraknak a gimnáziumi zenekar hangszereinek kölcsönzéséért; a Kath. Legényegyletnek a színpad átengedéséért; végül a .Zala" a .Zalai Közlöny" és s .Zalai Hírlap" szerkesztőségének, mivel lapjukat az előadás hirdetésére készséggel rendelkezésünkre bo-csájtották.
— Megállt a kecskeméti gyufagyár. A kecskeméti gyufagyár már napok óta küzdött a szénhiánnyal s nagy áldozatok árán csak abban a reményben működött, hogy az útban lévő széncaennyiség rövidesen megérkezik, tegnap délután bizonytalan időre kénytelen lett üzemét megszüntetni. Több mint 130 munkás maradt ezáltal a legválságosabb időben kenyér nélküL Remélhetőleg nem sokáig tart az üzemazünet, mert az igazgatósig minden lehetőt elkövet az üzem mielőbbi felvételére s azokat az érdekeket, melyek a gyár üzembetartásához fflzÖdnek, az illetékes helyeken la méltányolni ktll. Mert nemcsak arról van szó, hogy 130 munkás kenyér nélkül marad, hanem arról is, hogy a gyula fontos közszükséglati cikk és gyártását biztosítani kell.
(x) Azonnal eladó egy 3>\'/, éves jó futó kanca a Zalavármegyei Áruforgalmi Részvény-Tár saságnál, Bazár épület.
— öt korena sbád éa vacsora Győrben a Haxtvlaelőkonyhán. Az
egyik győri újságban olvassuk ax alábbiakat, amit már mi is nem egyszer szóvá tettünk Nagykanizsán, de sajnos, mindig eredménytelenül. A közlemény a kővetkező: .A szerény dotációju tisztviselőkőn akar segíteni az . olcsó étkezéssel az az akció, amelynek valóra váltása a napokban indult meg. A társadalom adományaiból olyan tekintélyes összeg gyűlt egybe, hogy anaak aegitségévd olcsó kony-
hát tudott az akció nyitni. A tisztviselői konyha az állami tanítónőképző intézet Schwarzenberg-utcai épületének azuterénjét foglalja el. Ott van a konyha és ott az étkezőhelyiség is. A főzést e hó 8-ikán kezdték meg, azóta már 200-ra szaporodott fel a jelentkező kosztosok száma. Az ételt ott is meglehet enni, vagy haza is lehet vinni. Aki ott eszi meg a kosztját, az evőeszközt is visz magával. A napi koszt ebédből és vacsorából álL Ára egy adagnak napi 5, mond: öt korona."
— Szénka tatások a megyében. Egy évvel ezelőtt hallottunk árról, hogy a megyében több helyen bukkantak szénre. A felfedezések megvizsgálását, beható átkutatását és esetleges kiaknázását illetőleg hivatalosan megindult az eljárás, de míndezideig nem jutott tovább a papíron való jelentésnéL Annál megnyugtatóbb tehát az a szénkuta-táai akció, amelyet ((opeczky Józaef budapesti mérnök indított. Kopeczky József mérnők Bakon létesít fürésztelepet, gőzmalmot ás villanytelepet. Dr. Czigány János b. főszolgabíró tanácsára a vállalkozó szellemű mérnök zártkuUtási engedélyt kért Zalavármegye területére. Az engedélyt megkapta s már az ásatásokat meg is kezdette. Eddig Gellénházán végeztetett kisebb ásatásokat s ott mintegy 25 cm. vastag igen jóminőségfl fekete szenet talált. A telepet behatóbb vizsgálat alá fogja venni ■ ha kutatását siket koronázza, azonnal meg is kezdi a kiaknázást. Kopeczky mérnök a megye több területén b fog ásatásokat végezni, igy legközelebb Sőj-tőrőn. Tanácsos volna Nemesapáti határában is kutatást végezni, ahol szintén bukkantak szénérre s feltehető, hogy ott b van szén.
(X) Közellátási közlemények. A közönség köréből panaszok érkeztek amiatt,\'hogy egyes kereskedők a fogyasztókat akaratuk ellenért beírják vevőiket feltüntető névjegyzékükbe-Illetőleg különféle le- és rábeszéléssel igyekez, nek bevásárlási helyüknek megválasztásában befolyásolni. Tekintettel arra, hogy a hatósági elárusító helyek ujabb kijelölésével elsősorban a fogyasztók szabad választásának kívántunk tért nyitni, figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy minden szabálytalan bejegyzés semmisnek tekintetik és azon kereskedők, kiknél ilyenek talál tatnak, a hatósági cikkek elosztásával nem lesznek megbízva. Az 1991. évre szóló élelmezési könyvecskék kiállítását folyó hó 22-én a következő sorrendben kezdjük meg: 22, 23 és 24-én az Alt. fogyasztási szövetkezet lagjai, 25-én a MOVE tagjai, 2&án a .Hangya\' lagjai. 27 én a Törekvés Magánalkalmazottak fogy. szöv. lagjai részéra fognak a könyvecskék kiállíttatni Mindazok, kik fenti szövetkezeteknél óhajtják hatósági cikkeiket átvenni, tartoznak hatósági könyvecskéikkel az előirt napokon mi • .lenkor a délelőtti órákban hivatalunkban jelen**\'.nl Aki a jelentkezést az előirt időben eln u •ztja, az csak az összes jegyek kiosztása után fogja könyvecskéjét megkapni A potjegyeket igénylők tartoznak munkaadójuktol igazolványt hosni arról, hogv nehéz testi munkát vegeznek. A DéÜ Vasút alkalmazottai — akik cddiK bármely keretkeuőnel vasvolt.ik — könyvecskéiket egy később közzéteendő időben egvüttesen fogjak megtépni. Az uj Könyvecskéért 4 — K fizatendő A tüzi/okiutalást * bagnla sanci erdőből f hó 22 én ujno* megkezdjük Közellátási üzemek.
(x) Lenkeffy Ica és müvésztársei fel-, léptével ma utólszor bemutatásra kerül a Világmozgóban a .Masamód" cimü szenzációs film. Gsütörtökön szenzációs müvészestélyen Dózsa László országoshirü dramaturg és Sambuchi Bless Qlga énekesnő személyesen lépnek fel. Jegyek egész napon át előre válthatók.
(x) Az Urániában bemutatásra kerül ma és holnap az „Indusbosszu" cimü izgalmas detektivtörténet, melynek cselekménye India ezotikus területén játszódik le és feltárja a hindu nép misztikumát. Előadások 5, 7 (i 9 órakor kezdődnek.
zalai közlöny
1920. november 24.
Apró hirdetések.
Fiatal öxvegy ki a biatartás minden égaban jártas, elmenne kiset* családhoa esetig ma«ányos urboa. Cím a kiadóhivatalban _>78®
Wé^ylakáaoa kartea hA* eladó. Na*y műhely
éa lakás elfoxlalható. Sagykaniasa, Báthory-n. 12 saám.
haiiailt modern háló>*obabutorá»konyhabútor eladó Kik (kai-utca 89/a ss. alatt 1788
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen fiunknak, Kiss Ernőnek elhunyta alkalmával és a temetésin való megjelenésükkel mély fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, különösen szeretett fiam tanulótársainak, kiknek jóleső részvétüket személycsen meg nem köszönhettem, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Zalaszentmihály, 1920. november 23.
Kiss Oyörgy és családja.

% TTEANIAM
iwimtI\'.K* l iu. — t.1.1^ w.
Szerdán és csütörtökön Izgalmas detektlvszenzácló I
Indusbosszu
5 felvonás.
TARZAN
Jön 1
Előadások keadete koanapokon i 7 éa 8 órakor Vasár- éa ünnepnapokon 3, 5, 7 és 8 órakor.
Eladó birtok.
A várostót félórányira eladó 18 hold prima birtok lakóházzal, istállóval íj pajtával. BSveb bet Szlgrlszt László ingatlanforgalmi irodája ■Zrínyi Miklós utca 33. I. emelet.
oaaoaaaoaaao
0 taijMzié- UII ín liiriu- 0
0 nlaliii. = IILMII lullidá. 0
Héttón, kedden és szerdán Sziiziclii m«|j«r araiysirizat I
Lcnk.ffy Im, M.uy.sov,iky I, Hw.srty Her-min, Swrfny Zoliig V.Ddny Kenni. Lukic, Pál Íőwícplévevel
Masamód 8
tlelt»y Jeni blrtM.M winmúv. S íelvoniiben. T*
&ló*li»ok kexd.te köinapokon S fa8 ófekor JJ Vuir- é. ünn.pn.pokon 3, 5. 7 ái 9 árator. n
OOQOOÖ
Keszthelyen a Hullám-szállóban
fkioHó- 5 drb különféle na?y-
CKaUtJe ságu jégszekrény, 1 drb éttermi szekrény, különféle vendéglői kpnyhaasztalok és állványok, egy fagylalt aparátus réztartállyal. Megtekinthetők ugyanott. Bővebb felvilágosítást ad a vasúti vendéglős helyben, vagy a kiadóhivatal. «3ii
J JL a drb. 13 ss gyorssajtó hozzá-XlldiUU va|ii felszereléssel, 4 drb. lábbal taposó amerikai, egy Slock-prás, 40 50 mm. betű- és ólomanyag, rézléniák, különféle fabetük, szekrények, állványok és egyéb nyomdai felszerelési tárgyak. — Csak vidéki reüektánsok vételnek figyelembe. — Érdeklődni lehet lapunk kiadóhivatalában.
JVIenyaaazonyoh- éo vőlegények figyelmébe!
Mielőtt fánrkápf.lvát.lt készttetnek, tcwík rn.st.kuil.nl . l.íulabb J.sy.«pir képekhói ilekilott kir.kilum.t.
Najtyk.nli..,
p.ai.11 mfllerage Kaxlncxy u. 11.. fíMdwint.
szőlők és egyéb birtokok eladását és vételét a legelőnyösebben közvetíti a 20 év óta fennálló
1 piti ICNáP pénzkölcsön éi ingat-AtlttL lOBAtl [anforgalmi irodája -Fö-ut 8. sz. Törvényszékileg bejegyzett cég.
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot és bükkönyt
tökmagot és napraforgómagot
minden mennyiségben, készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizaa, Caengary-nt 6. T.lefon 59. Távirati cin: Tran.daoubla.
Zongorát keresünk bérbe.
Cimet Fischel FUlöp Fiai könyvkereskedése utján kárünk.
0
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet NAGYKANIZSÁN, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatali telefon 78 Elvállal mindennemű könyvnyomdái és könyvkötészeti Nyomdai telefon 117
munkát a legolcsóbb áron. ♦
♦ ♦ Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek. ♦ ♦
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomatott a laptulaidoaosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 25. Csütörtök

269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POfclíhSAI NAPILAP
S«rt«jjtí»cs ét kiadóhivatal: Fő-ut 13. sx. - Interurban-tckfon 78.
Megjelenik mindig kor* reggel
Dr.
FŐSZERKESZTŐ:
HEGEDŰS GYÖRGY
Bfai.ijj. tr;ui<:4
FELFXÓSSZKKKESZTÓ: BODROGKŐZY ZOLTÁN
Hlóftzcté.f árak :
Egéti ív,o 2*0 K FéMvr. 140 K. X«gye4-ívn 70 K Kjo- !wr, 25 uln itt t K
Vass miniszter a gabonaprémiumról.
Budapest, nov. 24. Vass József dr. kőz-élelmezési miniszter a gabonaprémiumokról ma a követkézé nyilatkozatot tette:
Februárig az ellátás a meglévó készletekből biztosítva van, hogy milyenek lesznek az azonkivüli készletek — arról nem szólhatok. Még nem vagyunk annyira, hogy erről beszélhetnék A kiadott rendelet értelmében a prémiumos gabonafelajánlása folyamatban van. December közepéig meg lesz az erre vonatkozó összeiillitás és csak akkor látjuk majd tisztán a helyzetet.
A Baross Szövetség a fényűzési adó ellen.
Budapest, november 24. A kereskedő-világot már hónapok óta foglalkoztatja a fényűzési adó behozatsla, amelynek életbeléptetését a kereskedők rendkívül károsnak tartják. Előszőr n kereskedelmi és gyári kamara inditott akciót az uj adó életbelép, tetése ellen, majd a Baross Szövetség irt fel kereskedelemügyi miniszterhez a rendelet megváltoztatása tárgyában.
A kereskedelemügyi miniszter ma leiratban arról értesítette a budapesti kereskedelmi és iparkamarát, hogy a Baross Szövetség felterjesztését nem teszi magáévá és a fényűzési adóról szóló rendeletet december 1-ével életbe lépteti. Felhívja egyszersmind a miniszter a kamarát, hogy a rendeletről igyekezzék a kereskedőket megfelelőleg tájékoztatni és hívja fd őket arra, hogy a rendeletben elő-irt raktárkönyveket és kimutatásokat készítsék el.
Nagyatádi beszéde pártja programmjáról.
Budapest, nov. 24. A főldbirtokreform megteremtőjének tiszteletére rendezett banketten az ünnepelt nagyatádi Szabó is felszólalt. Nem a múltról, hanem a jövőről szólott és azt hangoztatta, hogy a keresztény és nemzeti irányzat mellett gyakorlati téren meg kell változni a mai politikának. Reális bázisra kell helyezni politikánk alapelveit. iKzok, akik egységet és a kormány erősségét kívánják — úgymond — szükségesnek tartják elsősorban a jogrend és a földbirtokreform végrehajtásának a biztosítását, továbbá a pénzügyi Kérdések megoldását, a munkáskérdésben a béke megteremtését a kiengesztelŐdés szellemében és a i üggetlen magyar nemzeti állam alkotmányának kidolgozását oly szellemben, amely megfelel a magyar nép akaratának és a külső erőtényezők óhajtásainak is, valamint a kereskedelem. az ipari és mezőgazdasági termelés teljes szabadságának helyreállítását, mert ez garanciája annak, hogy az áru-uzsora letörhető \'lágyon. A külföldi események vilá gossá teszik, hogy passzív külpolitikai magatartásunk végzetes veszedelmeket rejt magában. Itt is a kiengesztelŐdés útjára kell lépnünk, hogy n környező kis-államokkal megtaláljuk a kibékülés lehetőségét.
— Az állami költségvetés tárgyalása küszöbön lévén, a köztisztviselő és katona kérdés megoldása nagyon kívánatos. Azzal függ össze ugyanis a pénzügyi konszolidáció. Az
elengedhetetlen takarékosság elvét a kormányzatban kell keresztülvinni. Csonka-Magyarország nem bir el 14 minisztériumot és állami autózásokkal üzótt oly nagy fényűzést, ami még Nagy-Magyarországnak is sok volt.
— A régi keresztényszocialisták ugyancsak szervezkednek, különösen azok, akik nem állanak a szabad király választás alapján. Ezek a politikusok hir szerint holnap Szombathelyen találkoznak bizonyos kérdések megbeszélése végett. Lehet azonban, hogy ez a tanácskozás vasárnapra marad. A keresztényszocialisták o megoldást ugy vélik megtalálni, hogy a kormányzópártbó ki kell rekeszteni mindazokat, akik nem helyezkednek teljesen a pártprogramm alapjára. A nemzetiségi minisztérium megszüntetése ellen már eleve is tiltakoznak. A népjóléti minisztérium helyett közegészségügyi és munkaügyi hivatal felállítását kívánják.
Szenzációs csalás a fővárosban.
Budapest, nov. 24. E hó 16-án a Nép-szinház-utca 27. azárnu házaan felakasztva találták Weiss Anny 31 éves üzletvezetőnőt. Ar öngyilkosság körülményeinek lisztázására megindult rendőri nyomozás közben egy ügyvéd feljelentést tett Hfeijs Anny eilcn, hogy 483 ezer koronát csalt ki tőle azon a címen, hogy papir és irógépalkatrész nagykereskedést nyit, amiből az ügyvédet haszonrészesedés illetné. Ugyanilyen módon kicsalt a leány egy tisztviselőtől 341 ezer koronát, három hivatalnoknőtől 240 ezer koronát, egy kereskedőtől 130 ezer koronát, egy másik kereskedőtől 120 ezer koronát, egy hadnagytól 120 ezer korona értékű rubelt, egy nyomdatulajdonostői 500 ezer korona értékű értékpapírt és még másoktól több-kevesebb százezer koronát. A rendőrség a többmilliós „csalás ügyében most azirányban folytatja a nyomozást, hogy voljak-e Weiss Annynak cinkostársai, továbbá, hogy mi késztette a leányt az öngyilkosságra.
Batiltott újság.
Szeged, nov. 24. A M T. I. jelenti: A temesvári munkáslapot egy cikke miatt, amelynek cime: „A kutya ugat, — a karaván halad" volt — a román rendőrség egyszer és mindenkorra betiltotta
Magyar küldöttség varsói tárgyalásai.
Varsó, nov. 24. A M. T. I. jelenti: A magyar küldöttség, amely 21-én ért ide, 22-én látogatást tett a lengyel országgyűlés elnökénél, majd a kereskedelmi és ipari bankokkal és mezőgazgasági érdekképviselőkkel tárgyalt.
Amerikai republikánusok szakítani akarnak az antanttal.
Bécs, november 24. Washingtoni jelentés szerint a republikánus képviselők egy csoportja akció programmot terjesztett elő Harding elnöknek, amely a következő pontokat foglalta magában: 1. A vcrsail/esi békeszerződés teljes elvetése. 2. Az Egyesült Államoknak az antanttól való teljes elválása és 3. az egykori ellenséges államokkal kongresszusi határozat alapján a békcállapot helyreálltának a kijelentése

Hírek.
Gróf MajlátiT Gusztáv
erdélyi püspök Rómában járt s a szentszék tanácsát kérte, hogy let egye-e a hűségesküt az oláh uralomra, vagy hagyja ott híveit s költözzék át Csonkamagyarországba. A pápa azt a tanácsot adta, hogy tegye le az esküt. Nem akarjuk Erdély tudóé püspökének rettenetes lelkitu»áját bonckés alá venni, amikor lelkével és tradiciós magyar érzésével ellenkező tettre készteti őt magas hivatása Mélységes hit s nemes dac vitte a magyar püspöki kar büszkeségét Rómába, hogy Krisztu* földi helytartója előtt ki-őntse lelkét, hogy az az eskü, amit ő most kénytelen letenni. Isten előtt is megbocsáj-tást nyerjen. Majláth püspöknek le kell tenni az esküt, mi is att mondjuk. Az erdélyi, mindegyre kisebbedő magyarok nyáját pásztor nélkül nem stabad hagyni s nem szabad az ősi Erdély földjé\'ől egyetlen magyarnak sem kijönni, mert minden kiüldözött magyarral gyengül a Magyar-Erdély és jobb an ráüti az ősi magyar földre hamis bélyegét nz oláh. Nem rendültünk meg tehát egy pillanatra sem arra a hirre, hogy Erdély nagy püspöke pápai tanácsra magyarjai között marad, mert mi is ezt kívánjuk tőle s kívánjuk minden más, még ottlévő nagy emberünktől, hogy addi? is. amig feljón a megvallás csillaga, bátorítsák, istápolják, vigasztalják a leigázott magyarokat. Táplálják bennük a hitet, a reményt s n szeretetet a magyar hazához. Majláth püspök magyarságát nem féltjük, ha kikényszeritett esküt is tesz arra, ami Isten szent zsámolya előtt is hazugság. __— gk —
— Személyi hir. Ma délután a fő-
Ígimnázium tanulmányi ügyeinek felülvizsgá-ása céljából dr. Vass Bertalan, tankerüleii főigazgató városunkba érkezik. Ez alkalommal eftő hivatalos látogatáae Nagykanizsán.
— Szabad Iyceum. Ma rste 6 órakor tartja Schxoartz Gusztáv kereskedelmi tanácsos első szabadlyceumi előadását közgazdasági-aktualitások címmel. Olyan kérdésekről lesz szó ezekben a rendkívül értékes előadásokban, melyek ma mindnyájunkat közelről érintenek. Tekintettel arra, hogy közgazdasági dolgokban mi. bámulatosan tájékozatlanok szoktunk lenni mindenkor, ami pedig nemcsak magunknak, hanem az egész magyarságnak igen nagy kárára volt, különös gondot kell fordítanunk ezekre a hézagpótló előadásokra. Reméljük, hogy olvasóink megértik az idők nagy szavát és megragadják az alkalmat, hogy ismereteiket az eddig elhanyagol: közgazdasági kérdésekben is gyarapithossák. Belepő dii 3 korona.
— Tizórakor csendes a város. A 10 órai záróra már tegnap csendet parancsolt a városban. Kiürültek a kávéházak, az éttermek, a korcsmák, mert a szigorú rendőrőrszem pontosan megjelent a rendelet ellenőrzésére. A korai zárórával még szomorúbb lett a város, kihaltabbak az utcák. Beköszöntek tehát Nagykanizsára is a sötét téli éjszakák.
— A gyilkosnak nem kell a daróciba. Mint ismeretes, a hadbíróság ítélete
után ugy Sztanykovszkynak, mint Hüttner-
imt Uránia: „TARZAN" hódit! töí
ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 25.
nek és Dobónak uniformisáról levágták a rangjelzéseket* A disztinkció nélküli uniformist azonban a legutóbbi napokig viselték. Pár nap előtt azontban a honvédelmi miniszter leiratot intézett a Markó-utcai ügyészségi fogház igazgatóságához, amelyben megtiltja, hogy a gyilkosok o nemzeti hadsereg formaruháját viseljék még rangjelzés nélkül is. Egyben elrendeli a miniszter, hogy a rabok darócruháját húzzák rájuk. Hüttner és Dobó még belenyugodtok az intézkedésbe;\'- nem ugy azonban Sztanykovszky, akinek rémségesen fájt megválni az uniformistól s még jobban a rabruhába belébujni. Rögtön levelet irt feleségének, amelyben könyörög, hogy azonnal csináltasson neki egy öltöny szürke civil luhát. A hitvesi sziv megkönyörült a halálra itélt férjen s már harmadnap egy vadonatúj, Sztanykovszky kívánsága szerinti civil ruhát vittek be a Markó-utcai fogház kapuján. Igy Sztanykovszky elkerülte felesége jóvoltából a daróc ruhát s most vadonatúj ruhában üli végig a Tisza-pór előreláthatólag "hosszura elnyúló tárgyalását.
— „Isten veled őrökre ZsuzsámI" Dy ciaiü drámai elbeszélés énekkari és furulya-szóló-kiscrettel, amint már közöltük, az Ébredő Magyarok november 27—28-iki (szombatvasárnapi) müvészestélyének lesz egyik legérdekesebb. teljesen eredeti műsorszáma. A Zala folyó parti tragikus véget ért fiatal halászlegény a halászkunyhó melletti nagy rezgő-nyárfa kérgébe vcste halála napján azt a bucsu-szózatot, mely a drámai elbeszélés cimét adta. A valóságban megtörtént dráma kivonatos tartalmát a holnapi számban közöljük.
— Ball Mihály gyógyulóban. Ismeretes, hogy Báli Mihály mállami itéletvigre-hajló" súlyos bélrákban betegedett meg. Néhány hónappal ezelőtt V.erebilyi tanár sikeres operációt hajtott végre rajta s azóta Faddon tartózkodott. A napokban azonban némi illetékügyek rendezéséért Budapestre utazott, amikor is több újságíró felkereste, akik előtt kijelentette, hogy állapota javul. Egyenlőre azonban még pihen s ha teljesen felgyógyul, csak akkor kezdi meg hivatását, — na szükség lesz reá.
— Bevezetik a magyar nyelvet a némát tanári vizsgák letételénél. Berlinből jelentik: A berlini egyetem magyar fakultásának tudományos tanácsa tegnap Gragger tanár elnöklésével ülést tartott, amelyen felvetették azt az eszmét, hogy a magyar nyelvet a tanári vizsgálatok letételénél is bev« /.essék. Becker államtitkár kijelentette, hogy a magyar intézet elérte az egyetemi fakultásoknak azt az ideálját, amely a kultuszminiszter szeme előtt lebegett.
— Ax „Eme" szombat és vasárnapi m(jv4az-estély«re a jegyek a Mair-féle Cs.n-
feri-utcai könyvkereskedésben mir kaphatók, ekintettel a városszerte megnyilvánuló nagy érdeklődésre, ajánlatos, hogy kiki jóelőre gondoskodjék jegyről. Említenünk sc kell, hogy Kanizsán az cmt estélye ama rendkívüliek közé tartozik, mely irodalmi értékű eredeti újdonságot hoz.
— Hogy Ir ai UJ Somogy ai NTE é« a MSE őszi bajnoki mérközésiről ? „NagykanizsaiT. E. — Kaposvári M. S. E. 2:1 (1:1). A nagykanizsai és kaposvári csapat vasárnap délutáni mérkőzése döntő volt az őszi bajnoki helyezésekre. A mérkőzés igen erős tempőban indult s a 17-ik percben Horváth megszerezte a Move részére a vezető goalt, amelyet Nagykanizsa csak közvetlen a félidő előtt tudott kiegyenlíteni. A játék második felében ugy látszott, hogy a kaposváriak kifáradtak és a nagykanizsaiak igen izép játéktechnikájukkal, — amely különben az egész meccs folyamán élesen domborodott ki — a 11-ik percben vezető és döntő gool-hoz jutottak, amelyet Kaposvárnak többé nem is sikerült kiegyenlíteni Az egyetlen goallal megszerezte a NTE a székesfehérvári alkerület első helyét, tehát a kerület baj-nokságát. A helyezésekben közvetlen utána a két kaposvári sportegylet következik és n két csapat 28-iki egymásközti mérkőzése fogja eldönteni, hogy melyik kerül a második, illetve harmadik helyre. Igaz ugyan, hogy a tegnapi vereség következtében Kaposvár elvesztette a kerület vezetését — amelyre különben szép kilátásaink voltak — vigasztalá-
sul szolgálhit az a tény, hogy a második és harmadik hely megszerzése is hatalmas eredménye a csak pár hónapja újjáéledt sportéletünknek és csak az az egylet tudott bennünket megelőzni, amely az utóbbi években nem hanyagolta ugy el a sportot, mint mi és helyiségeiben a sportélet a legintenzívebben folyt. A tavaszi mérkőzések ele mindenesetre több önbizalommal és a győíninkarás és tudásunkkal megnövekedettebb reményével nézünk." A meleg elismerő sdfok mindenesetre jól eshetnek az NTE nek, amelyik még amellett büszkén vallhatja magát bajnoki csapatnak is.
— Mit raj tagét • azvettar? Egyik vidéki városban tőrtént az érdekes eset. A városi hatóság amerikai szeretetadományokat osztott ki, amelyek téliruhákból, nagyobbára szvetterekből állt. Az egyik asszony jólesőn tapogatja végig magán a meleg ruhát, amikor az egyik sarkában keménységet érez. Kibontja s egy ropogós papírdarab bújik elő a bevar-rásbél, amelyre idegen felirás közé egy nagy 100-as van ráütve Egy, a jelenlevők között lévő, Amerikát járt asszony rögtön felismerte, hogy 100 dolláros a cifra papiros. Nagy lett az öröm, mert a szegény asszonynak a szvetter mellett még pénzre is igen nagy szüksége volt. Hiába, Amerika a meglepetések országa marad.
— Novemberi égzengéa. Kecskemétről Írják: Folyó hó 19-én ritka égi jelenség játszódott le a várostól keletre elterülő égbolton. Este 6 óra tájban erős mennydörgés morajlott végig a novemberi égőn, majd mindegyre erősbödött, miközben hatalmas villámok cikáztak végig az égbolton. Mindenesetre feljegyzendő c ritka égi jelenség, ami stílszerűen illeszkedik bele a pár év óta mindegyre szeszélyesebb időjárásunkba.
— Adományok a kórhás karácao-nyára. A kórház betegei karácsonyára Gom-bosné 100, Petermann József 40, Uj Roza 20, Sipos Ferencné 10, Sárkány Mórné 10 koronát voltak szívesek adakozni. Ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki. Mária főnöknő.
(x) Táncastély. Ma csütörtökön este 8 órai kezdettel Guttentag Lajos tánctanár össz-gyakorlatot tart.
(x) Nagy műrészeatély tartatik ma a Világmozgóban, melyen fellépnek Dózsa László országoshirű dramaturg és D. Saaibuchi Bless Olga énekesnő elsőrangú műsorral. Ezenkívül az ? ? ? ? ? cimü 5 felvonásos filmdráma. — Jegyek egész nap előre válthatók.
(x) A Néptakarékpénxtér Önsegély ző Szövetkezet 1-ével kezdődő uj év-társulatában üzletrészek és kölcsönök elő-jegyezhetők.
Gyakorlattal blré cwüduUn kertéss ki a kcitfwct minden ágában Jártat, állási k«r«* uradalomban. Ksctlcg hásmoteri állást i< vállalna Cima: Gadáoal JÓZMÍ k«rtéu, /.aU\'ientmihaly.
Fiatal ösvagy <1 a liáxtarti» minden ágiban jurta*, luiivíleiúnönck clmcnnt klttbb családhoz c»«tUg magányos úrhoz rUíkra is Clm a kiadóhivatalban 17SÓ
Az uj szerb külügyminiszter.
Belgrád, nov. 24. Trumbicsnak, a lemondott szerb külügyminiszternek helyébe Vetnics miniszterelnököt nevezte ki a régens külügyminiszterré.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 24. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 140, osztrák korona: 1*95, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1*40 szantim.
RóthPál
bank- és tőzsde-bizományos -Nádor u. 9. Interurbán telefon 293-
Dollár, dinár
és egyéb külföldi pénzek vétele és eladása
Bécsi kifizetések, egyéb külföldi átutalások, valamint tőzsdei megbízások gyors teljesítése.
ÍDŐliár, dinár SS\'
Bócal kifizetések, cKy«b külföldi átotalájok, 9 valamint tőzsdei magUsaui moW és y.yon tejjesrtcsá I.
PANNÓNIA BANK é.TŐZSOE \\
Bizományi irodája Kaposvár NAGYKANIZSAI FIÓKJA ■
Zrínyi Mlktés-u. $3. 1. ein. Int. telefon ÍM.
Sürgönyein
a 1748
Zongorát keresünk bérbe.
Cimei Fischel Fülöp , Fioi könyvkereskedése utján kérünk.
nuiniuiM.an i "VAJA —
MIktds-u. $3. T. ein. Int. telefon ÍM. ■ gönjreim: Sxigriszt Nagykanizsa.
UIll^^alSn^^Li r
ji:
^ _ Mozgókép ^v palota. =
HcayonyPaif a I. i«i» - Telefon iW.
Szerdán és csütörtökön Izgalmas detektivszenzádó!
Indusbosszu
Jönl
5 felvonás.
TARZAN
JBnl
, Klt\'iJÁMk kelj*. kiiSMpokon o 7 is 0 ónkor ; V.ttf- é* uMWpMpokon 3, 6, 7 i, B urakor.
Keszthelyen a Hullám-szállóban
plílHÓ\' ^ különféle naoy-
ClaUU. ságu jégszekrény, 1 drb éttermi szekrény, különféle vendéglői konyhaasztalok ésállványok, egy fagylalt aparátus réztartállyal. Megtekinthetők ugyanott. Bővebb felvilágosítást ad a vasúti vendéglős helyben, vagy a kiadóhivatal. +-ín
ll|JMZ|t-
tzlikáz. -
VILÁG
tzariu-
líállCÍl.
Csütörtökön, csak egy nap U Dózsa László Q
D. Sambuchi Bl.aa Olga énekesnő f| személyes felléptévé U
Nagy művószastóly 0
ezenkívül az ? ? ? ? ? cimü dráma « 5 felvonásban. U
n —-=—== 0
jfZ Klóadasok kezdeta köznapokon fl é» 8 érakor J* IT Vasár- él Ünnepnapokon J, 4, t, a órakor fl
ooooooaooooo
Olc^ó névjegyeket
diákoknak 100 darabot 40 koronárt 1 óra alatt ké«zlt
ZALAI ÉS 6YARMATI NYOMDA
Fő-ut 13. szátn.
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot és bükkönyt
tökmagot és napraforgómagot
m i n d én mennyiségben Uéwj^agejtjBr rtellélt, legmagíti^bb\'óáiil \'áron vásárol a
Dunán tuti Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanlzaa, Csengery-ut 6. SX.
Teteton J9. Távirati clm: Tran.danuMa.
Nyomatott . laptul.idonMok : Z^ai 4. Gyarmati könyvnycndájáb^T
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 26. Csütörtök
269. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
£<ctk»uUS>éf és kiadotaivaUl: Pó-ul 15. ■
—- InUrorbtn-Uleíoo "8. -
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŰS OYÓROY
-1 mii l.y 14 ^ ,, < i
KEUXÚSSZKHKF-SZTÓ.
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Blólls.lé.1 árak: txéil Iv:> 2*0 K. Fél.vr. UO K. Neiry.1-évr. 70 K Kgy 23 K. íu«. saáai ir. 1 K
Pozsony helyett Bécsben lesz az utódállamok konferenciája.
A magyar kormány akciójának sikere.
Budapest, nov. 25 Az utódállamok tudvalevőleg a közeljövőben gazdasági konferenciára gyűlnek össze. A konferenciára meghívást kapott a magyar kormány is, amely azonban nem fogadhatta el a tanácskozások színhelyéül Pozsony városát, hanem ehelyett Budapestet vfgy Bécset ajánlotta. Az utódállamok meg is feleltek a magyar kormány kívánságának és a konferencia helyéül Bécset állapították meg.
Külügyi kormányunk e sikeres lépéséről a közgazdasági osztály vezetője a következőket mondotta:
— A magyar kormány természetszerűleg nem fogadhatta (i -a tanácskozások színhelyéül Pozsony városát, hanem Budapestet, vagy Bécset ajánlotta. A döntés Bécsre volt
Betörtek Babarczy lakásába.
Budapest, nov. 25. A Britannia-ügyben letartóztatásban lévő báró Babarcxu Jenőnek Rákosfalván, a Liget-tér 1. szám alatti lakását ismeretlen tettesek kifosztották, A báró letartóztatása után felesége beköltözött a városba, amit ugylátszik tudtak a betörők, behatoltak a lakatlan lakásba és onnan nagy-értékű ruha- és ágyneműt, valamint élelmiszert vittek el. A betörőknek ismerősöknek kellett lenniök a helyi viszonyokkal, mert háromizben is jártak a lakásban, amíg mindent elhurcoltak. A rendőrség minden intézkedést megtett a tettesek kézrekeritésére.
Politikai nyilatkozatok.
Budapest, november 25. A kormányzópárt Nagyatádi—Rubinek frakciójának uj párt-programmja ügyében folytatott tanácskozásokat sokan félreértették és kormányválságnak minősítették, holott a mozgalom vezetői erre nem is gondoltak. Természetes, hogy ameny-nyiben az uj pártprogramm elfogadásra kerül, ennek aUpján megváltozik a kormány konstrukciója is, mert több minisztérium megszüntetéséről is van szó.
A másik ütközőpont a királykérdés, amelyre vonatkozólag Ferdinándu Gyula belügyminiszter a következő nyilatkozatot tette :
— A tegnapi napon a pártban szerzett benyomásaim arról számolnak be, hogy a királykérdéssel a párt többsége most nem akar foglalkozni. Az alkotmányrevizió jön tehát legelőször. Ennek első lépése a vármegyék átszervezése, amikor ez megvan, a végleges választójog megoldása következik, majd a főrendiház reformja, végül pedig a királyi hatalom gyakorlásának módositával kell foglalkozni. Ezeknek a megoldása előtt nemzeti szempontból nem kívánatos, sőt határozottan hátrányos a király személye kérdésének a feszegetésc, ami csak ujabb bonyodalmakat és nehézségeket támasztana és a konszolidációt újból veszélyeztetné. Kormányválság
nincs, erre ok sincsen. A kormány mai összetételében megmarad.
Rubinek Gyula kereskedelemügyi miniszter a következőkben nyilatkozott a politikai helyzetről:
Hirek.
kedvező és a konferenciát december hó folyamán itt meg i« tartják- A konferencián képviselve leszünk ás a gaxdasági összeköttetés felvét.léről fogunk tanácskozni.
Rubintic Gyula kereskedelmi miniszter e tárgyban a következő nyilatkozatot tette:
— Pozsonynak a konferencia színhelyéül való kijelölése ellen tiltakoztunk. Igy történt azután a döntés Bécs mellett. A tanácskozáson a szakminisztériumokon kivüt a külügyminisztérium i. részt v.sz. A tárgyalások célja ax összes g.rd.sági kérdések rendelése, a kerc.ked.lmi összeköttetés felvétel., a vasúti forgalom helyreállítása, a Duna-kérdés, a tr.nzitóforg.lom lebonyolításának módja, a távírda és posta ügye.
— Programkészitési|munkálatok folynak a pártban. Más irányú próbálkozások is vannak, colunkat azonban elérjük ax által is, ha fegyelmet hozunk be . pártba és azokat, akik n«m paríroznak, kizárjuk a pártból. Azok, akik bizonyos kérdésekb«n, igy a kirilykérdésben, Jvi ellentétben állnak, axok annakidején, amikor ez a kérdés sorra kerül, majd kiválnak a pártból. Mag.i a kérdés azonban ma még nem aktuális. Amig a külpolitikai helyzet nem váltoxik, amig nem tudunk orientálódni — nem bolygathatjuk «zt ax ügyet, mert ennek a kérdésnek nemcsak belpolitikai, de erősenkai politikai, vonatkozásai is vannak.
Mcskó Zoltán igy nyilatkozott:
— Véleményem szerint kormányválságról beszélni sem lehet. A ratifiltiláa után tisxta reálpolitikát k.ll csinálnunk. Ennek a tudatában azonban nagyon terrnéaietescn mindent el kell kivetnünk, hogy ex a feladat sikerüljön.
A szovjet jegyzékezik Angliával.
Bécs. november 25. A .Wiener Mittags Journal" jelenti Koppenhágából: Csicserin külügyi népbixtos a kővetkező táviratot intézte Uoud Georghox:
— Különböxő forrásokból arról értesülünk, hogy angol hadihajókat akarnak felhasználni arra, Tiogy Wrangel tábornokot és oly javakat, amelyet Délorosxorsxág tulajdonát képexik, más partokra siállilsák Tagadhatatlan. hogy az angol haditengerésxet résxt-vett az Oroszország .llen harcoló felkelők mozgalmában, ami ellenséges cselekménye angol kormány részéről ax orosx kormánnyal szemben és sérelmére van axoknak a bixtosi-tásoknak, amelyeket ax angol kormány ismételten ndott. rtz orosx kormány bizton sxá-mit arra, hogy ax angol kormány Urtóikodm fog minden olyan cselekedettől, amelyből máskülönben az orosz kormány kénytelen lesz a szükségszerű következtetéseket levonni.
Ostromállapot Írországban.
Bécs. nov. 25. A britt kormány rend-kivüli katonai intéxkedéseket késiül tenni. Három hadihajó több kísérőhajóval késien áll, hogy több mint 6000 főnyi csapatot siállitson Dublinba. Kihirdették ax ostromállapotot.
— Tis«n«n*diL__
Proháaxk. ptfpSk. Dr. Hegedűs György nemictgyülési képviselő értesítette a város polgármesterét, hogy folyó évi dec«nber hó
11-én ax cxprcssvonattal Prohásska Ottokár püspök Nagykanizsára érkezik. Még aznap délután 5 órakor a várodiáxa dísztermében előadást tart Keresztény világnézet címmel.
12-én délelőtt 8 órakor a azcntferencrendiek plébánia templomában a katonák réwére misét mond és axentbenédet fog tartani. Aznap délben dr. Hegedűs György képviselő vendége lesz s még 12-én délután ax expreaael visaxautaxik. Értesülésünk sxerint a város gondoskodik impozáns fogadtatásáról a ax illusztris vendég tiszteletére tizenegyedikén bankettot fog adni
— Barsbás Samu N.gyksuzUsín. A Terület Védő Liga felkérésére Barabás Samu kolozsvári m enekült esperes, irredenta apostol, az országosan ismert kiváló szónok szombaton este az Ébredő Magyarok estélyén beszédet tart az erdélyi menekültek sorsáról s azokról az atrocitásokról, amelyek Erdélyben nap-nap mellett történnek s amelyekről a nagyközönségnek halvány fogalma sincs, vázolni fogja a Csonkamagyarország jelenjegi helyzetét, a gyilkos békeszerződéssel kapcsolatban. Köztudomású Barabás Samu esperes hazafias működése, amelyért az oláhok inter-náltatása céljából halálra kerestették s csak nehezen menekülhetett az üldözők elől s most folytatja a Duna és Tisza mentén apostoli munkáját.
— Felloloatotto önmagát — ritka asata ax elmebajnak. Kaposvári tudósítónk jelenti: A napokban megjelent a kaposvári államrendőr kapitányság előtt egy Stlpl Ferenc nevü ember, aki sírva panaszolta el, hogy állandó hypnotikus álomban szenved Elmondta, hogy még a fronton betegedett meg s betegsége most újra nagyobb és nagyobb mértékben lép fel. Felesége is kérten rendőrséget, hogy vizsgálják meg az urát, mert különös és megmagyarázhatatlan tetteket követ el. Néha rémséges iszonyat fogja el. Elmondja Szipl. hogy gyakran megborzadva látja, hogy mikor feleségét öleli meg, egyszerre macskát érez a karjai között, fia pedig kutya képében jelenik meg előtte, viszont a kutyája fia képében szalad elébe. Máskor pedig azon vette magát észre, hogy óráját az egerek megették. — A rendőrség azonnal vizsgálat alá vette a ritka és igen súlyos elmebajban szenvedő embert.
— Ax ÉHE. mllváazostélyára, mely szombaton este 7 órakor és vasárnap d. u. 5-kor lesz a Polgár Eeylet nagytermében, jegyek még kaphatók a Mair-féle könyvkereskedésben 20, 10 és 5 koronáért. Páholy
(6 személyre) 120 korona
_ ^rten veied örökra Zaaxaém!" K. Pécxciy Lászlónak ax Ébtedó M«gy»rok múvéaxestélyéc folyó hó 37— !í»-án (acocnbat-vasárnap) bcmutalaara kerüló üy cimu Jrámai elbe»iclé»cb<n négy Uagikut v>r»u fószerepló van Zalavár tuoJér»x4p»igü l«4nya, Pentelei Z»us»ka c»«rben hagyta »i«?«ny i.-iOd.,Jlt a daliaitermetü. tvjlávmvü Boonyay Ádámot s k«««i« gaxJag Sxdgleth Ferinek nytj}-lotta\' A náMéj»«ak»n « *«*p Bonayay-íiut várébo fagyva Utálták ««y kisbalatoni csónakon, miután meg egysxcr •Ifurulyáxta a hűtlen Z»u*»o ablaka alatt egykon köxós txcrclmi nótájukat, őxv. Bonnyayné bánatában három nap aUtt utána halt egyetlen fiának » a szóp Zwsitót pedig
Uránia: Tarzan legyőz mindent
ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 26.
a kottái niu megtörte, nyugtalan lelkiismerete a< ujdon-tüll gazdág íérj mellől elűzte E yeaeklő Kp se aztán íeejét ^.-naltttctu meg Maga aj «*J-ko:i csábos tündér ma.» cl Zskvaroo, mint öreg anyóka » totkilm még mindig kikijár a gyássos emlékű két NÓifffnyarfaho^ melynek egyikéhe véste öngy ilkos szerelmese utolsó szai \' Isten reled ötökre, Zsossóml
— Hamar késre korUlt a tolvaj.
Tegnapelőtt dr. Fodor Aladár orvos előszobájából eltűnt egy értékes pokróc, amit kocsi utjai alkalmával szokott magával vinni. Azonnal jelentést tett a rendőrségen, aminek hamarosan eredménye is volt. A tettest épp akkor fülelték le a rendőrök, amikor a hetivásáron áruba akaria bocsájtani a lopott holmit. A gyanuskülsejü tolvajt azonnal letartóztatták s bekísérték a rendőrségre.
— Az NTE. bajnoksága. A kaposvári újságok bőven és igen elismerőleg írnak a NTE. őszi bajnokságáról. Az .őrszem" reggel megjelenő uj«ág az alábbiakat kőz\'i:
,NTB—Tural: 1:1 (l:t) 150- néző. Bíró Koch. Sajnos, a NTE ragadta magához Kaposvár előtt az őszi bejaoki fordoloban a vezetést Szebb játék, jobb labda technika, kevesebb elbtxakodaa meghozta a kanizsaiak jöl kiérdemelt győzelmet. Pontban fél 3 órakor megindult a küzdelmes mérkőzés — NTE kezd. de a Turul azonnal frontba jón. Tulipánnak a 7. percben erős. iveit lö\'ése lapuiét ér. majd újra aj NTE kerül fro- tba t gyoo r^ymásutanba ket kororrt ér el A lA percben Szálay ■ \'tliagmun kiszökik. pootosan centerez, majá ele* lövés sel a labdát a kapuba juttatja, ut<na változatos mezőnyjáték, mig a 44. percben a Turul hátvédeinek hibájából STB kiegyenlít Félidő: 1:1. A második félidőben as NTE
labds-technikaja, rutinja kitűnik az első 30 percbe* a Tarait saját kapujához szegezi, ami a dOntő goalt Adorján hibájából meg i< hozza A kovctkeiő 20 percben a Turul határozott fölénybe kerül, de mmJen igyekezete a kiegyenlítésre sikertelen. Fehér 2. majd Szalay egy biztos lövése kapu mellé megy A Turul várakozáson alul játaxott. A hátvédek nem . állottak a helyzet magaslatan, a csatársor ideges, kapkodó volt Koch báró öntudatlanul ugyan, de az offsidokat sajnos, nem igen tudja felismerni, ami ugy a .alékosokai. mint a közönséget idegessé tette.\'
Látnivaló, hogy faj a kaposváriaknak Kanizsa győzelme, de mindamellett lovagiasan elismerik hibáikat s ezt nem az ellenfél becsmérlésévei igyekeznek simítani, sót ellenkezőleg, a jóvő győ/elme reményében elismerik, hogy s kanizsaiak .kiérdemeli győzelmei* aratink.
— Magyar vasutat vettek az oláhok. Illetékes helyről jelentik, hogy a Hitelbank érdekkörébe tartozó Arad hegyaljai helyiérdekű vasutat eladták az oláhoknak. A vételár 10 millió lei volt, vagyis 70 millió korona A vasút felépítése óta nagy ráfizetéssel közlekedett, ugy. hogy a Tröszt kénytelen volt \'alaptőkéjét lebélyegezni. A kárpótlást most megkapta, mert a 10 millió lei kihúzta a hínárból. Mindamellett azonban nemzeti vagyonunkat érzékeny vesztesség érte az eladással.
— Kör elem! A Szibériából hara\'érő hadifoglyok ezreit Szentgotthárd fogadja, mint elsó hazat elei merő állomás- A katonai fogadó bizottság » a helybeli hölgyek fogadó bizottsága, minden lehetőt megtör, hogy az evek óta. messze Idegenben ilny&Jott véreinket*! edes haza
határállomásán sri\\es vendégszeretettel fogadás A í^Jifortjrok megveoOéyclc^e e két txzoUug a a vörös-á.reszt k\'ormüWkkaevel eddig lényeden sikerük mi.-vl^ cmennyiben Szentgotthárd lelke, magyar bőlgyei a rengeteg mennyiségű kalácsok »uté-ét. a fogadt ilassal járó, csak hólgjrák Upintataval és buzgalmával végezhető «pr<i ,e« fáradsagoe eaemyl teendőit végzik, mialul a férfiak munkaját megkönnyítik ás lehetővé teszik. Sok miodent ugy kell gyűjteni K.z rengeteg utánjárássá!, ekc%< tolassál Jar. de eddig sikerül! mindig, egyet az<>nhan n*m tudtuni venJégetnknek adm. ami pedig a magyar veodeg\\zerctct-r.ek a legfőbb fűszere — bort. Pedig a hadifoglyok le*-nagyobb része is szívesen venné az evek óu nélkülözött
• o: italt. E vidék azonban nem termi meg a bort, « emuit c tekintetben a vendéglátás hiányos De nemcsak a bor hiányzik, hanem máe élelmiszerek Is hiányoznak e határszélt helyen mint pl liszt. zsír. sraJonns, cukor, lekvár, raak, dió. tojás, nemkülönben a teahoz »ioi is. Mi-vJannak \'lacára, hogy ezen erdős hegyes-völgyes, mezógasdasasi-Isg szegénynek mondható vidék, ad amit csak adhat c» jenzen vehet e célra, nem klvánliató, hogy "az egész o szagot erdekW hazafias ügyben, erején felül igénybe
etessék. A fent elősorolt élelmiszerek gyűjtését szelesebb k.rre kell kiterjesztem, ho*y a legközelebbi hetekben érkezendő mintegy J6.000 hadifoglyot illően ellsthássuk Azonkívül amit kérünk sok mindennek a beszerzése s a faradság és rendezes a mi dolgunk leend Mindennemű adomany az alábbi cimre küldendő : Katonai Fogadóbizottság Szentgotthárd (Pályaudvar).
(x) A kórház karácsonyára adakoztak i ózv R.,jkv l-ajos\'ie 300. Kaster Mtksiné 200 koronát, melyért hála* köszönetet mond Mária íői\'isknó
(Xi Dr. Sándor rendeléseit bőr- és nemi-l\'cregek\'ieK ezentúl d. e. 11 — 12, d. u - 5—7 i« tartja iC-tcngerv ut 15)
Hás a belváros területén eladó Ilósebbet Ka-zinczy-utca 81 szem. alatt IVjnokvk kizárva. I7WJ
Kovacamöhelyhex terendcrcxt. ületve src-s>*a<M és egy mérleg* mcgvetcln keres Hunyadi-ulcn
• 2/m az alatti trafik. 179&
(x) Déli vasat! nyugdíjasok figyel-
______Értesiíjdk a tagokat, hogy a fát minél
előbb vAifsák ki as állomáson lovó podgyáss-belyiségbcn. Későbbi jelentkezőknek nem biztosithaljuk.
(x) Olnabar. Amerika legnagyobb Almszcnaidé-jának ebé resze .Harc egy warwestl bátyiért\' teken, szombatos áa vásárnap karúi trcMtatúra S ViUjf.n-.oxgóban A film 4 r4*#b-ft é* 22>f*ro«ásból és ahden heten egy folytatás kerül bct&iUlőra. Ehbez hsionló nagy kaBbort film még nem került vászonra Végletekig izgalmas lovas-jelenetek, halált megvető biavurok, szebbnél-ssebb artista jelenetek váltják fel egymást.
(*) Taraan X. réssa kerül bemuUtóra az Urániában. As amerikai filmgyártás éa filmtechnika legaagy-szerubb alkotása ez a mesés darab A cselekmény színhelye egy ausztráliai őserdő, melyben ar őserdő minden állatjának az eletét tárja fel egy irgalmas és mindenek-fölötti érdekes és tartalmas történet keretében. Ezt a kiváló filmet a budapesti Uránia szinhát* oly nagy sikerrel mutatta be, hogy egész Budapest (Tarzan-lásban* volt és a« elragadtatás hangján nyilatkozott mindenki e ntesés darabról A lőszerepet Omtó Lincoln Amenka Ugerősebb atléta ja jltsza. Bizonyára Nagykanizsán is forró sJVere lesz e f.lmnek, melyhez foghatót még a* amerikai fUmlpar nem produkált. A filmet 10 éven aluliak i» megnézhetik. Az előadasok kezdete pontoaan 5—\'/»" f órakor, jegyet siessen biztosítani mindenkit
TŐZSDE.
Badapsat. nov. tö
VaiatapUe: Napoleon 1270. Pont 1680. Léva 570. Dollár 440. Francia frank 2900. Lengyel márka 100, Márka 700. Líra 1730. Osztrák 06. Rubel 2*6. Lei 000, Szokol ttíO, Svájci frank 7300, Koronadinár 1350. Frank-dinár 1340. Holland forint —.
GROSS ÉS TÁRSA
bank- és tfizídeblzi.irlányosok
Iigjknim. Sngír-it 11 o. - TiUíu 32L
Laka. HSt.ft.-l4r SS. ni.. - T.I.I.. ti.
— Külföldi pénznemek: — (dollár, dinár, máris, stb.) valamint
értékpapírok vétele és
p I a rl á « a " \'•«)»«*»yoaabb | CldUdbd _ „,p, ár.kob 1
TSudn aegtiiiísík poiUs is hliu tíektoílisi.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 25. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: l\'JO, oaitrák korona: 1-90, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1\'40 szantim.
fööliár,"dinári?!
IBecal klllzctcack. egyéb külföldi átutalások, I valamint tőzsdei megbízások szolid é« gyors Uljeutése I
, PANNÓNIA BANK Í.TŐZSDE !
I Bizományi Irodája K.poavár NAGYKANIZSAI FIÓKJA
|7.rlnvl Mlklo.-u. JJ. |. cm. Int í.i.ím 2m i .!7«S<U\'W"\'Cm\' S,\'"\'l", Naiprkanli.a. J
Megkezdődött a
nagy karácsonyi vásár
mélyen lcszállilotl árakkal 1
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
dlvatnagyaruha.a az .Araay Kakaa\'-hos Nagykanizsán, Erzsébet-tér 21. szám
_ ezelőtt
Tiszta gyapjú kosztüm kelme
140 cm. sz. 1600 K Tiszta gyapjú kosztüm kelme
130 cm. sz. 1200 K Strapa szövet ruhakra 130 cm. sz. 460 K Cotlein szövet minden színben
tlű cm. sz. 300 K Pepita szóvet lJ0<a. u. 800 K
Pepita szövet RS cm. sz. 200 K
Sötétnek es fekete szövet W. cm. sz. SÖO K Orena.iinok ÍK, cm. $x. ]<j0 K Ö& K
Pargetok J00 koronátol feljebb
Oxfordok, vásznak. kanaTásznak. schiffonok Cretonok leszall.tott legolcsóbb árban" Plaklkeodő dfb. i2Q K
Vászon zsebkendők tuc. 3U) K
Karliner és selyem kendők leszálIHott árakon. Selymek, bársonyok Igen ulcsó áron 4341
most
1200 X
950 K
320 K
200 K
Z40 K
150 K
165 K
ttlobaz
Péntek, szo
QOOOOOOCICIQOO
»*"""\' IilH S8
bat, vasárnap 0
verhst8Uaa 0
Cinabar§
I. rész: Q
Harc e%y warwesti bányáért
Jegyek d e IU—12-ig és d. u. 2 órától válthatók.
Előadások kezdete köznapokon S,\'/,7 és ö órakor. Vasár- és ünnepnapokon 3. 5. \'\\7 éa . 8 órakor.
Szappanfőzéshez
marónátron (lugkő)
kapható Pollák Lipótnál Magyar-u. 22
OLCSÓ NÉVJEGYEKET!
ZALAI ÉS GYARMATI NYOMDA I
Fő-ut 13. szam.
Ardennimén^Tí
pej.
i.ma-gaa, / íves
kitűnően próbál és fedez, kocsiba használható, 1921. évre engedélyezve eladó. — Érdeklődni lehet: Salamon Imre, Hahót. ^
30S
Ó -Ó -Ói iÖ ló Ö
9 Ingatlanok Í33L1
eladását
vételét
Mgy üzleti összeköttetéseiből kifolyólag legelőnyösebben és leggyorsabban cszkózh
ZÁNTÓ VILMOS SfiiíSÍSin
NsiCyksnlzaa. Eötvöa-iór 89. Telefon 322.

Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot és bükkönyt
tökmagot és napraforgómagot
minden mennyiségben készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a
Dunántuli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Caongery-ut 6. az.
Telefon 59. Távirati clra t Traasdaanbla.
Nyomatott a láplulaidonosok : Zalai és Gyarmati kfinyvnyomdójában.
3SXX3____________________
k URARiA mozgókép palota
J{ Bosnonyl-mca l. - Telelőn.sám J5».
Pénteken, szombaton, vasárnap Amerikai filmi
JJ I réti. 7 felvonás.
JJ Főszereplő: Elmó Lincoln
55 Amerika Icgerósacb atlétája.
55 A f\'lmct 16 Cvcn .luíi.^ i,
55 kcíJcte kMiupoa 1. \'/," és 8 Ól.ltOÍ.
55 ^ .^í\' t* ünnepnapokon -t, j. 7 él (\' ór^OT.
KmmaiMMmw
59-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 27. Csütörtök
269. szám.

KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SaMk«*it&ég él kUJÓhiv.ul: Ffl-ut 13. sz.
■ lnUnjfb«a-Ul<foa 78. --
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS GVÖROY
MBMfiJ. ",\'iH.
FEIELŐSSZBRKBOTŐ:
BODROGKÖZV ZOLTXN
Blőllietóst árak:
Ejéu M.IH K rWvn UO K. S*fi-évr. TÓ y Egy Wn Jí K, ulai ár. 1 K
Majláth nem vállalja az erdélyi érsekséget.
Bujapestnov. A „8 Órai UJsájT J.l.ntl Kolozavárríl i F.rdUánd romi. király a, erdélyi <mkU|.t Gyalafohárrir azákk.lly.l f«l^d«lotta Majláth CaaatáT gróf pa»p»lcn.k, «kl »xt a leghatározottabban vlaazantaaltotta.
Az ÉME Ugye a minisztertanács előtt.
Budapest, november 26. A M. T. I. jelenti: A kormány tagjai ma délelőtt a vidéken lévő nagyatádi Szabi fíldmivelésügyi miniszter kivételével minisztertanácsra gyűltek összr. A minisztertanács as Ebredó Magyarok Egyesületének flgyén kivül folyóügyekkel Foglalkozott.
A katonai biróság nem indit eljárást Kmetty ellen.
Budapest, nov. 26. A többrendbeli rablással és zsarolással vádolt Kmetty Károly ügyét tudvalevőleg a katonai hatósághoz t«rtte át a budapesti törvényszék vizsgáló-bírája. Kmetty ügyében azonban mégis a polgári biróság fog eljárni, mert a katonai biróság nem indított ellene eljárást.
Jönnek a hadifogolyszállit-mányok.
Budapest, nov. 26. Hsmburgi jelentés szerint a „Steigerwald" és „Frankfurt" gő-zösök, amelyeket az antant a német-osztrák és magyar hadifoglyok hazaszállítására bo-csájtott rendelkezésre — útban van Wladi-wosztokból hazafelé.
A főrendiház is részt akar venni az alkotmányreform munkájában
Budapest, nov. 26. A közvélemény teljesen tisztában van azzal, hogy az alkotmányjogi kérdések feszegetésével voltaképpen mit akarnak elérni az ezt szorgalmazó képviselők. Most azután, mint a mozgalomban résztvevők közül kiderül, hogy ez az akció nem a királykérdés megoldására vonatkozik, hanem az 1920. évi I. törvénycikkben lefektetett azon dv tisztázására, hogy tudniillik % nemzet a szabad királyválasztás, vagy pedig az úgynevezett legitimista elv alapján áll-e. Célja ennek az akciónak, hogy a törvénytárba beiktattassék, hogy a nemzetre a szabad királyválasztás joga visszaszállott.
Mint ismeretes « főrendiház tagjai az elmúlt tavasszal értekezletet tartottak, amelyen memorandumba foglalták az alkotmány-revízióra vonatkozó álláspontjukat. Ezt a memorandumot átnyújtották a kormányzónak és az akkori miniszterelnöknek.
Abból az alkalomból, hogy a már tavasszal megszövegezett memorandumot ^átnyújtották Teleki miniszterelnöknek egy ujságiró kérdést intézett Wlassits GyuU báróhoz, a főrendiház elnökéhez, aki a memorandum tárgyában a következőket mondotta :
— Abban az emlékiratban, amelyre nézve On kérdést intézett hozzám, a főrendiház tagjainak magánértekezlete annak az álláspontjának adott kifejezést, hogy alkotmányunk reformja lehetőleg a két házból álló országgyűlés munkája legyen.
— Elkerülhetetlenül szükségesnek jelenti ki az emlékirat, hogy a nemzetgyűlés munkáját vezető kormány gondoskodjék arról, bogy a reformmunkálatok — még mielőtt a politikai pártok ebben a kérdésben hivatalo-
■—----r—
san állást foglalnának — nyilvánosságra hozassanak és igy alkalmuk legyen az illetékes tényezőknek és szakköröknek tudományos közjogi kritikára és a főrendiházi tagok magánértekezletének, hogy észrevételeiket a javaslathoz megtegyék. E kérdésből ki kell zárni minden elhamarkodást, felületességet és önös érdeket.
Imre Sándor dr. sajtópöre.
Budapest, november 26. Az államtitkár sajtópörében a 22. tárgyalási napon tartotta meg az ügyész vádbeszédjét, amely őt óra hosszat tartott. Holnap, szomabton kerül a védőbeszédekre a sor és holnap mondja el dr. Hegedűs György dr. Kiss Menyhért védelmét, amely alkalommal előreláthatólag izgalmas vita lesz a vádló és védő kőzött. A védelem iránt igen nagy az érdeklődés.
A rendőrgyilkosok a vizsgálóbíró előtt.
Budapest, nov. 26. Solt/a rendőr Meggyilkolásának bűnügyében Mechncr dr. vizsgálóbíró vezeti a bírósági vizsgálatot. A vizsgálóbíró véleménye szerint a rendőrgyilkosságnak 8 vádlottja van és pedig: Mészáros Imre, Zsapka-Zsolnai, Bujtás Lajos, Köváry-Várady, Wagner Lajos, Micsinay Aladár, Gellért Andor és Farkas János. A vizsgálat adatai szerint kétségtelenül meg van állapitva, hogy a rendőrgyilkosságot ennek a csoportnak a tagjai követték el. Ezeket igazoltatta Soltra rendőr és ezekkel keveredett szóváltásba a tragikus éjszakán. A vád alá helyezés kérdésében c héten belül meg lesz a döntés és akkor statáriális biróság elé fogják őket állitani.
Weiss Anni áldozatai.
Budapest, november 26. Weiss Anni, az öngyilkossá lett nagystílű szélhámosnő ügyében ma megállapították a károsultak teljes névsorát részben jelentkezés, részben feljelentés alapján. Eszerint Raspel Emil több százezer koronával, Kemény Sándor dr. 700 ezer koronával, L. R. 300 ezer koronával, három Gaál-leány 250 ezer koronával, Krausz Ferenc kereskedő 135 ezer koronával, Zoltán Nándor kereskedő 180 ezer koronával, egy főhadnagy 1000 leiel van megkárosítva.
A károsultakon kivül érzékeny veszteség ért egy fővárosi tanítónőt, akinél Weiss Anni régebben lakott s aki egész vagyonát kitévő 25 ezer koronáját adta oda a szélhámosnőnek. Valamennyi károsult azt vallia, hogy a pénzt nem üzle«i célokrra, hanem barátságból adta a leánynak.
Wrangel a dalmát partokra teszi át székhelyét
Budapest, nov. 26. Belgrádból jelentik: Wrangel tábornok december havában érkezik ide. A tábornokot csapatai egy része is elkíséri. Wrangel Gallipoliban és Konstantinápolyban lévő flottáját Kattaróba és Spalatóba fogja szállítani, ahol az erre alkalmas gőzösöket a parti hajózás lebonyolítására fogják felhasználni.
Kommunista tárgyalás.
Budapest, nov. 26. A budapesti büntető-törvényszéken Auer Károly táblabíró tanácsa ma kezdte meg a szenzációs bűnügynek a tárgyalását, amelyen 18 vádlott ellen az Osztrák-Msgyar Bank kárára elkövetett zsarolás és orgazdaság miatt indítottak. Először a fővádlót tat Farmgó Miksát hallgatták ki, aki kijelentette, hogy a szociáldemokrata pártnak sohasem volt tagja. A banknál csak barátai unszolására foglalta el pozícióját és neki köszönhető, hogy a bank vagyona nem pusztult el.
A tárgyalást folytatják.
Szénhiányabudapesti malmokban
Budapest, nov. 26. Ma reggtl a Buda- # pesti Gőzmalom uj tdepein, a Viktória," Gizella, Konkordia és a Hengermalomban megállt a munka. Az őt malom, amdy az áruforgalmitól odautalt gabonát őrli fel, szénhiány miatt volt kénytelen üzemét beszüntetni.
TŐZSDE.
Badapaat, nov. 26.
Valutaptae: Napoleon 1430. Font 1740, Uvi 590. Dollár 480. Frsnda frank 2980. t.tngy«l márka 110, Márta 720, Ura IS40. 0»itrák 101. Kobal .115. L* 715. Siokol 5S0. Srajct frank 8100, KoraaJioú 1420. Frank-Jinár 1420, Holla nJ forint —.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 26. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 1\'40, osztrák korona: 1"90, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1\'40 szantim.
RóthPál
ba ak- és tőzsde-bizományos =
Nádor-u. 9. Interurbán.telefon 293.
Dollár, dinár
éa egyébkfll(6ldl péosek vétele ós cladáaa
Bécsi kifizetések, egyéb külföldi átutalások, valumint lőzsüei megbízások gyurs teljesítése.
Dollár, dinár
és iRTét. kulOUl péwk autvéUk é> <UJ.m
Bécsi kiflzatésak. SX^^Í
sxoUd ás gyors U|j«sitáac.
PANNÓNIA BANK és TŐZSDE
Bizományi Irodája Kaposvár NAGYKANIZSAI FIÓKJA
Zrínyi Mlklóa-u. 55. i. em. Iol uufon 286. Sürgönyeim : Sslgrlsst Nagykanizsa.
— Protestánsok figyelmébe. Az ág.
h. evangelikus és a református egyházsk elöljárósága tudatja, hogy az ág. .h. ev. templom-nov 28-án, vasárnap d. e. 10 órakor az istentiszteletet Barabás Samu kolozsvári ref. esperes, az oláhoktól Erdélyből kiüldözött nagynevű szónok fogja végezni. A református imaházban ez alkalommal az -istentisztelet elmarad.
zalai közlöny
1920. november 27.
Hírek.
— Ma atazlk viaaxa as aliapáiu
Kolbenschlag Béla aliapán hivatalvizsgnlatát Nagykanizsán befejezte, tegnap délután Lc tényén is eljárt ugyanilyen célból s a ma délutáni cxpressel visszautazik Zalaegerszegre. Vele megy dr. Ptack István h. polgármester js. Nagykanizsán inindcn hivatalnál a leg-példásabb rendet találta
— Dr. Gnta ügyész távozása. Dr. Guta József ügyész a mai nap folyamán Budapestre történt áíhelyeztetése folytán elhagyta városunkat. Távozását sajnálattal veszik tudomásul ismerősei, mert mindenki előtt tiszteletet s nagyrabecsülést vivott ki magának pár hónapi kanizsai tartózkodása alatt is.
— Zalaegerszeg díszpolgára. Zalaegerszeg képviselő testülete legutolsó rendkívüli közgyűlésén Rákod Jenőt díszpolgárává választotta. Rákosi ezzel három dunántúli város díszpolgára lett: Szombathely, Kőszeg és Zalaegerszegé. Zalaegerszeg december folyamán nagy müvészestélyt rendez, amelyre lehívják Rákosi Jenőt is.
— Az ébredő Magyarok Egyesületének mflvéazeatélye. Mint mar jeleztük, az Ébredő M«g>nrok Egyesülete f. hó 27 én és 28 án a Polgár. Egjict nagytermében nagyszabású müvészestélyt rendez Meg pedig ma este 7 és holnap délutáni 5 őrai kezdettel. A múvészest minden finom műízlést ki fog elégíteni A rendkívül érdekes műsor a következő: 1. Hymnus, előadja a zalai gyalogezred zenekara 2. Diadalének (Hándelj, énekli a polgári iskola vagyatkara Ketting tanár vezetése rael . lett. 3 Végvári vers, szavalja Zalavary József. 4. Liszt: 7//. Rapsodia, zoogórán előadja Frilz Cöiesztin tanárnő. 5. Isten veled örökre, Zsuzsám/ drámai elbeszélés, irta és furulya szóló meg énekkari kísérettel felo.vassa K Péczely László. Ö. Magyardal, énekli a polg. iskola vegyeskara Ketting tanar vezetése alatt. 7. Hazafias és népdalok, cigányzenekari kísérettel énekli K. Péczely L. 8 Szózat. jAlsza a zalai gyalogezred zenekara. 6 Erdély kálváriája: Birabas Samu, kolozsvári ref esperes. Jegyek eiőre válthatók ÍO, 10 és 5 Kért a Mayr-kónyvkereskedésoen (Csengeri-u:ca), vagy közvetlen az estély előtt a pénztárnál.
— A decemberi liszt. A város távirati értesítést kapott, hogy a december havi lisztmennyiség az Áruforgalmi utján leszállít ható. A jövő havi lisztmennyiség 650 mm., vagyis fejenkinl 6 kilogramm. A kiutalt mennyiségnél többre a város dee. 31-ikéig igényt nem tarthaL A közalkalmazottak lisztje -azonban a fenti mennyiségbe nincsen beleszámítva
— Mi van • Jégpályával? E*y alkalommal felhívtuk már az illetékesek figyelmét arra, hogy gondolkodjanak a jégpálya helyrehozásáról s akkor — mint értesültünk — a sportegyletek foglalkoztak is a dologgal, azonban ma már senki sem gondol vele. A sportegyletekben az a felfogás uralkodik, hogy Ők egyedül képtelenek a kérdést nyélbeütni, ellenben szívesen sietnek segítségére más, eróoebb testületnek. Mi\' újra a Movéra gondolunk, amelyik a leghivatottabb volna alaposan kézbevenni a dolgot. A Move sok minden olyan eszközzel, módozattal és munkaerővel rendelkezik, amelyik direkte kezébe adja a jégpálya felállítását. A Move ezzel igen szép erkölcsi funkciót végez s azonkívül anyagilag is szép jövedelemhez jut. Mi ismételten felszólítjuk ugy a Movét, mint a sportegyleteket, hogy valósítsák meg a jégpályát, hisz nincs semmi téli szórakozása a városnak.
— A kanizsai vagonlakók. A vasúti teherkocsik még mindig nem ürültek ki. A víz vastagon befagy már, a legmelegebb ruháinkba bújunk, akik csak tehetik fűtik a szobákat s még mindig vannak családok, •kik a hideg vagonokban töltik száműzetésük szomorú napiait. Elképzelhetetlen szenvedéseken mennek keresztül a hideg miatt, a még mindig vagonokban dermedő monekült-icink. Mint értesültünk 4 család van még kint a vagonokban, akiknek elhelyezéséről ma gondoskodik a lakáshivatal. Ütött is már az utolsó óra, mert ha nem, kint fagynak ezek a szerencsétlen emberek.
HM»i»>aaMM«f
! Faluhelyen
is irtják mit « régi jjfclg-irembafek, hogy valódi.
DIA NA-SÚSBORSZESZ
imegetév teU t krfirn-\': urttexi TWrt a fajion magit 1 U nem áll. nem \'.cskttnV ellen* -vcmmii. Jjmsk ii tömegein őrölni valódi
DIANA- SÓSBORSZESZT.
Kapható mindenütt! QY ÁRTJA: A DIANA KBBHUKHDBLMI S.-T.
V, NMM-vU* » 1W
————••
— A Hababurgok ás a cseh képviselőház. (Cseh sajtóiroda.) A képviselőház ma a teplici események megvizsgálására kiküldött bizottság jelentését tárgyalta. Kater (cseh szociáldemokrata) előad - kijelentette, hogy a kormány ingadozó magatartása volt a rőóka annak, hogy a csapatok az engedelmességet megtagadták. A honvédelmi minisztériumnak és nekünk valamennyiünknek első kötelességünk, hogy a hadseregben helyreállítsuk és biztoiétsuk a fegyelmet. Az egész incidensnek az a tanulsága, hogy a Habsburgokra való minden emlékeztetést törvényes uton kell eltávolitanunk. Ezért a bizottság azt javasolja, hogy vegyék mielőbb tárgyalái alá az erre vonatkozó törvényjavaslatot. A Ház ezután rátért a pénzügyi bizottságnak az 1921. évi költségvetésről szóló jelentésére. A beterjesztett javaslatok közölt szerepel Francke képviselő javaslata, omely arra irányul, hogy hozzanak törvényt a Habsburg-és a Habsb urg-Lotharingi ház emlékmüveinek eltávolításáról. Ezzel kapcsolatban ide iktatunk egy prágai jelentést, amely szerint Benes dr. külügyminiszter a külügyi bizottság ülésén kijelentette, hogyha Magyarországon visszaállítanák a monarchikus államformát, ez a körülmény semmikép sem szolgáltatna okot arra, hogy Csehország beavat-kőzzék Magyarország belügyeibe.
— Magyar és a szerb gazdálkodás. Bánát és Bácska, amig magyar közigazgatás alatt álltak, Magyarország éléskamrát voltak. Torontál vármegyében legalább ötmillió métermázsa búzát arattak a legrosszabb termésű években is Most a szerb gazdálkodással Bánát és Bácska termése alig közelíti meg az 1,400.000 métermázsát. Ez éppen negyedrésze a magyar gazdálkodás idején elért leggyengébb bánáti terméseredménynek.
— Papiros 20 filléresek. A postatakarékpénztár uj pénzjegyeket bocsátott ki. A pénzjegyek 20 fillérről szólnak. Hosszúságúk 87 milliméter, szélességük 56 milliméter. A pénzjegyen megkülönböztethető egy hamuszürke relief, középen tojásdad alakú rózsával, melyen mint alapnyomaton egy disxit-ményes rajzú keret és szöveg van sötét csokoládébarna színben A keret fölött Magyarország címere foglal helyet két rozetta között, mely alatt — Husz fillér — olvasható, míg a rozetta közepén számmal van kiírva az értéket jelző 20-as. Különös ismertető jel még, hogy az első oldalon kettő, mig a hátulsó oldalon egy tipográfiái nyomás van. A postatakarékpénztár kívánságra átváltja e pénzeket más törvényes pénzekre.
(*) Találtatott • CxoK\'rv-utca és Kisfalody-wtea tarkán egy nói sxónne. IgaxoH tulajdooosa jeleot-ketsec. Mossbammw Aulainál. Sxemere-utca »t. uam alatt d. u. 1-tól fel 31g vagy este 7-tól H-ig.
00 A fenyOscal forgalmi adótörvény ét végrehajtási után tát teljes szövege uiaiy araiatokkal ét a fcnyilxési tárgyak behitocos jegyiekével. — továbbá a kereskedik áhal felfektetendő raktárkvnyv kapható Plschel Fülöp Fiai papirúuhaxaban.
(z) Clnabar L reszc : .Harc egy wanrcttl bányáért\' cinrii nagy amerikai Cowboy dráma h« matató Ja volt tegnap a Világ motgóban. A minden képxeletet felülmúló film marit mepchoditotta a kóxöntégct ét ajánlatot a jegyek afcSrt való buto.itasa, mert exen sieoxacvj még csak ma és holnap less látható
*»nnr-«t«i 63. uimn hás két utcára nyiló haihellyel » oegy kerttel txabadkciNJl eladó. Uóvebbet ugyanott. ,W4
(*) A sikerek elkerít érte el Tarsan I. rétié-nek bemutatója *x Urániában Ilyen sikert még film «1 nem ért A Icgcso(Játabb íotogrsf-ák és a rcndaxés ktvaMága na«yben hoxxájánilt a sikerhea. Ne mulatna el senki setn mcgnéxtu eit a nagynerü amerikai Palfaé fűmet.
Hirdetések felvétetnek a lap kiadóhivatalában
n Mozgókép f^t •palota, a
iá* - qi.io.
Pénteken, szombaton, vasárnap # A ner1t:af film I &
TARZAN |
I. rész 7 felvonás $
Főszereplő: Blmó Lincoln 5
Amerika legerősebb atlétája. S
A filmet l(S éven aluliak h megnéahetik. j5
Klóa-l»M»k kexJe w kdxnapokon ó,\'V,7 ás 8 órakor ^ uniMfnapokon 3, 6, 7 ós 8 órakor, itf
f » »
Ardennimén^jC
pej, kitűnően próbál ét fedez, kocsiba is használható, 1921. ívre engedélyezve eladó. — trdeklődni lehet: Salnmoii Imre, Hahót. I793
Megkezdődött a
n agy karácsonyi vásár
mélyen leszállított árakkal I
KISFALUD! ÉS KRAUSZ
dlvatoagyáruhása as .Arany Kakas\'-hox Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. szám.
exelött
TtsxU gyapjú kositiim kelme
140 cm. sx. 1800 K Tisxta gyapjú kvsxtúm kelme
130 cm. sx. ItOO K 4S0 K
fr&o ;
3to :
Strapa tx«>vct ruhákra Collein Wűvít minden (rtnben
110 col. sx. 300 K 100 Pepita sxóvet 130 c«a. sx. 300 K 240
Pipta txó\'.it cm. sa. 200 K 150
Sótclkt\'V ét í. ketc tx ívet 05 cm. sx K Itó :
CrauadiAvk l»5 cm. tx. 160 K 95 ;
Fargelok ICO korooátoi feljebb
Oxfordok, \\ ásxnak, kanaváixnak, tchiffuook, Cretonok lesxellitott legolcsóbb árban Plaidkendók drb. 420 K
Vásioo taebkendók tuc. 360 K
Barllner és te!y«m kendók lesxállitoU árakon. Seiy<nck, bársonyok igen olcsó áron. 179
| Nagy mozgó színház 1 I Szarvas-szálloda, a
Péntek, szombat, vasárnap
Megjött a legyőzhetetlen, a vorhetetleo
Cinabar
I. rész t Harc egy warweati bányáért
I JiRy.k J «. 10-12-in ty .1 ... 2 ófátel válthatiik.
keiJcU h^lkninap 4. \'\',7 ét « uí.kor I V«Ur- c ümupoípolio. 3, 5. \'/,7 h a inkor.
Babot, diót, tojást
mézet, mákot, kölest zabot ós bükkönyt
tökmagot és napraforgómagot
minden mennyiségben készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a
Dunán túli Élelmiszer ós Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, Ceengery.nt 6. sx.
Telefon 59. TA.lretl clm: Tr.n.d.nubU,
Nyomatott • UptuUjdonoeok : Zalai ée Gyarmati kdnyvnyomdájábni
59-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1920. november 28. Vasárnap
272. azáai.
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
C ; í: ]
Sietkentójég é. ii.J.L.v.ul; Fő-ut 13. —---Inleiurban-lcUfon 7t. -
Megjelenik mindig kora reggel
FÓ5ZEHKF.SZTÓ:
Dr. HEOÉDOS OYÖRŰV ...
PELELÓ&SZERKESZTÓ! BODROOKÖZY ZOLTÁN
Btöfls.lá.t Irak: I<é.s taMI. rU.n UO K. N.iyrf-
(vn 70 K. hón U K. tpu <ú> In t K
Újra megkezdődik az orosz-lengyel háború.
Budapest, november 27. Vartól jelenté. a Kar lat az___
"•í*I«k«dt*\'t- A dalagácló Danaaki nnlMnl afataiott "Ultiból.
Két.égtaian, hogy legközelebb megkezdődik ax .llen.íg.ak.déa Langyalore.ág éa Oroaxoraaag között.
-l.ngyal tárgyalások >1 elutaz " ~
Magyar-osztrák gazdasági tárgyalások.
Budapest, nov. 27. A msgyar-oszlrák gazdaaági tárgyalások ma délelőtt 10 órakor kcidődtek meg. A tárgyalison réazt vettek magyar részről: Teleki Pál gróf miniszterelnök, Rubinek Gyula kereskedelmi-, Korányi Frigyes báró pénzügyi, nagyatádi SzoW István földművelésügyi, Vmu József dr. közílelmezási és Csáki/ Imre gróf külügyminiszter, továbbá Crals Gusztáv dr. bécsi magyar követ ás Wodiancr kővel, a külügyminisztérium köz-gardaaági osztályának a vezetője: osztrák részről padig Heinl miniszter, Ried! ás Ende-rcr osztályfőnökök, KnM.wch báró budapesti osztrák követ.
A tanácskozásokról illetékes belyen a következő információt adták:
— A ma délelőtti tanácskozások napirendje a tárgyalások sorrendje és a szlkséges megállapítások szerepelnek. A konferencián résit vevők megállapodtak, hogy két bizottságra oszolva fogják munkájukat elvégezni éa pedig kereskedelmi és forgalmi bizottság keretében. Ezek ma dálután összeülnek és a referensek megkezdik munkájukat.
Weiss Anny bűntársa.
Budapest, november 27. Weiss Anny u/lhámosaágainak ügyében a rendőrség folytatja a kihallgatásokat és a nyomozást. Ma délelőtt ót károsultat idéztek be. Weiss Anny holttestét exhumálják és utólagosan felboncoliák, mert a bünügy megköveteli, hogy halálának részletei teljesen lisztázódjsnak. Kist Utván rendőrtanácsos mn délelőtt kihallgatta Weiss Anny lakótársnőját, aki igen súlyos vallomást tett Heller Róbert ellen, aki a leány egyik bűntársa volt. Kiderült, hogy a szél-bánotnő Népszínház utcai lakásán vacsorákat rendezett és nagyobb ősszegeket adott át Helletnek. Heller egyébként mindent erálye-tagad.
Friedrichet ki akarják lakoltatni.
Budapest, no#. 27. FlieJrích István tudva-kvöleg kijelentette, hogy a Ház hétfői ülésen M fog szólalni. Egy újságíró kérdést intézett • volt miniszterelnökhöz felszólalása tárgyára vonatkozólag, amire Friedrich a következőkén válaszolt:
— Hétfői felszólalásom kapcsán a Tiszaiéi nem fogok foglalkozni. Ezek a hiresz-l«sek tévesek. Ellenben be fogom jelenteni "•ntelrni jogom megsértését szért, mert jojóim bérelt lakásomból ki akarnak dobni. P kormány nem segít, talán a nemzetgyűlés "t segíteni rajtam.
Londonnak és Párián ak meg kell egymást érteniük. <r-
W.
nov. 27. A nagyfontosságú londoni «ren«ia tegnap kezdődött meg azzal, hogy S Gaorge, Courson ás Bortar Law egy-\'\'C\'mlon másrészről egymás-
konferencián az első kérdés a görög-helyzet megbeszélése lesz. Francia-
országnak az a nézete, hogy minden békeszerződés hiábavaló, amig Európában ás Ázsiában nagy problémák megoldatlanok, amelyek tekintetében Londonnak és Párisnak meg kell egymást érteniök.
Az ir forradalom.
Bécs. nov. 27. Rotterdamon át jelentik Londonból, hogy az elmúlt éjszaka Dublin-bán a rendőrség sok helyen házkutatást tartott és ezek során sok embert letartóztatott. Ezek között van a sinnfeinek négy vezére: Crif/iths Arthur az ir köztársaság helyettes elnöke, Neitl tanár, akit korábbi felkelésekben való rásztvétel miatt életfogytiglani fegyházra ítéltek, majd később szabadlábra he-lyezték. Londoni újságok jelentése szerint Gríffiths letartóztatása meglepetéaazcrüaa hatott. Délután 4 órakor házkutatást tartottak a lakásán, amelynek során terhelő iratokra taláhakl, mire elrendelték elővezetését.
Politikai bosszú.
Bécs, nov. 2. Kattowitzból táviratozzák: Neuberungban a lengyelek felrobbantottak egy olajgyárat. Hir szerint néhány halálozás is történt.
- Ml fla*U»t« kadlkfilcattnnal ?
A Pénzügyi Közlöny ez évi 3-ik számában megjeleni 60 054—910 rendelet szeiinl a hadi-nyereségadó fizethető: t. az V. és Vf-ik h.di-kolcsonnál kibocsájloll fl százalékos: 2. a Vil ik hadikolcsönnél kibocsájtolt & ás fél százalékos; 3, a Viliik hsdikölcsönnél kibocsájtolt & és fél százalékos magyar állami járadék-kolcsun kötvényekkel. Megjegyzendő szonban, hogy a kodvezményben csak azon adófizetők részesülhetnek, akik a felsorolt hadikölcsön. jegyzések valamelyikében részt vetlek ás ezt igazolt* tudjak. Ugyancsak igazolandó az is, hogy az általuk jegyzett kötvények kiszolgáltatásuk napjátel az adófizetés napjáig tulajdonukban voltak. A magyar állami járadákköl-csőnkötvényeket a hozzájuk tartozó s a befizetés napjáig le nem jart összes szelvényekkel és , szelvény utalvánnyal ellátón szelvény-ívvel együtt áp és sértetlen állapotban kell benyújtani a hadmyereségsdó fizetésénél. A befizetés napjaig lejárt szelvények tulajdonosuk állal le-fsjlhctők Hangsulyozandé még, hogy az eso-Jákes, de be nem váltott kötvény-szelvények fizetésro fal nem használhslók. A jegyzés igazolása céljából be kell szelgáltalni azokat az iratokat, melyek azon aláírási hely rászárél, melynál a jegyzés tillént, a Jegyzés alkalmával a fél részére kisdslik. Ha Ily igazoló iratot a fél a fizetés alkalmával nem tudna benyújtani, ez cselben az aláiiási hely cégjegyzésével ellátott oly tartalmú nyilatkozatot kell beszól-gállalnia, amely nyilatkozatban az aláirási hely közli, hogy az illető fél mily névérték erejéig veit részt az illető kölcsön jegyzésében. A fent leisorolt hadikölcsón-kőlvénysken kívül egyéb hadikölcsön-kötvények, valamint pénztárjegyek hadinyereségadóra fizetésül nem fogadhalók el.
Milliárdos örftkség.
Szenzációs amerikai p3c.
Amerika nem szűnik mef a meglepetések oruifa lenni. Lépten-nyomon olvasunk érdeke* és igen gyakran szenzációs dolgokat az újságokban, mélyeknek szilái az UjviTágbs visznek s amelyeknek rugója mindig a dollár, vagy másnéven nevezve mat amerikai nagyiácsi.* mz alábbiakban szenzációs örökségről közlünk hirt, amelyért egy pest megyei földbirtokos és Amerikában élő testvéröccse vívnak most nagy pórt Newyorkban.
Aa egyik örökös mag-
Néhány nap előtt a newyorki állami tórvényszékt öl megkeresés érkezett a budapesti központi iárásbirósághot, hogy egy örökösödési ügyben Ksllgasss ki Szilágyi Kálmán budapesti földbirtokost. A tsngercn-tulról érkezett akták mögött rendkívül érdekes és romantikában bővelkedő történet húzódik meg.
A tengerentúlról jött akták megnevezik, hogy mi okból keresik mag Szilágyi Kálmánt s oly rettent* értékekről hoznak perioditást, hogy szinte beláthatatlan az ösaseg magyar szemüvegsn nézve.
A 48 aa honvéd kapltiay.
Még az elmúlt azázad ötvenes éveiben, nem sokkal a szabadságharc leverése után vándorolt ki az újvilágba Szilágyi József, aki mint honvéd kapitány Bem oldalán résztvett a 48-iki ütközetekben, majd s szerencsétlen kimenetelű küzdelem után emigrálnis kellett. Egy ideig Török*, majd Oiaasországban él, ahol Kossuth Lajos szűkebb társaságához tartozott, azután átviior Iázott Amerikába.
A volt honvédtiszt az amerikai magyar
egyik legtekintélyesebb alakja lett, akinek képességeit méltányolta az Egyesült Államok kormánya is, amennyiben a közreft-dészet körül magasabb állami megbízatást adott neki. A magyar szabadaághős Amerikában nőül vette egy ugyancsak tekintélyes magyar polgár leányát és ebből a házasságból két fiúgyermek sziletstt.
Az Amerikába szakadt magyar honvéd puritán és munkás élet utált még 1900-ba* meghalt és tekintélyes vagyonát két fiára hagyta. Az egyik, Lajos, mint farmer kint-maradt, a másik, Kálmán, 1910-ben hazajött ás Pest megyében vásárolt magának földbirtokot.
Azóta hoeazu idő telt el, végig szenvedtük a világháborút, felosztották országunkat, miközben az Amerikában élő Szilágyi szenzációs felfedezést tett.
A rági i
Atyja régi iratai kőzött kutatva egy okiratot talált, amelyben Nevwyork állam kormánya a köz érdekében kifejtett működése jutalmául Newyork város északi határában mintegy tizenöt akrenyl erdőséget adományoz s számára. A hivatalos okiratok alapjnn megállapot ta, hogy az adományozott erdő a jelenlegi Van Cortland park tőszomszédságában terűit el.
Mi van ma as ordő helyáa?\'
Ma már ezen a helyen a földalatti vasút tizeaaeletes erdő,
Ma már ezen a helyen a földalatti > iár és több utca épült tel hat- és tizene bérházakkal. Ez azt jelenti, hogy a régi <
_2__
amelyre ugy látszik, hogy az öreg Szilágyi ügyet sem vetett, négyszőgmétarenkint horribilis értékű háztelkekké alakult ét és mivel több utcáról van SIÓ, az értéke dollárokban is felbecsülhetetlen.
Egyenesen oéditő dolog volna még gondolni Is arra, ho|7 micsoda értékek fekszenek ma ax ajándékozott erdő területén. Az nj városrész, amelyik a legújabb időkben épült a nevezett területen a modern technika minden vívmányét magában rejtő felhőkarcolókkal beritja a volt erdő területét. Amilyen impozánsak a föld feletti építések, épp oly bámulatosak a földalattiak. Mi lehet ma ott az értéke egy négyzetméter főidnek dollárokban kifejezve? A mi szegény, lesoványodott koronánkról nem is beszélve. Ezt ma korona, értékekben bajos volna rövidesen kiszámítani.
Ax tSríkiSaík nagy pere.
Szilágyi Lajos szakértőkkel megállapít tatta a régi erdő helyét és maga, valamint fivére nevében a háztulajdonosok egész sorát perelte be az elbitorolt telkek ellenében fizetendő kártérítésért Az amerikai biróság átirata értelmiben ki akarták hallgatni az örökrészre igényt tartó földbirtokost de hivatalosan megállapították, hogy mintegy három héttel ezelőtt utrakelt Amerikába, hogy jelen legyen perének minden fázisánál.
A nagy pör nyilván nem kevés fejtörést okoz a terűlet jelenlegi jogtalan birtokoaainak, de a mi magyar fejűnk nem tudja megérteni, hogy lehetséges valahol, Newyork tőszomszédságában házakat sőt egász utcákat építeni egy teHMetre, amelyiket előbb nem vásároltak meg. Vagy lehetséges Amerikában az is, bofy Szilágyi Ujee földjét máa adja el? A nagy pör fényt aerit mindezekre.
Két felebbezés.
A legutolsó városi közgyűlés ama határozata ellen, amely a községi temető kibővítéséről szól, hirtelen két fellebbezés Is érkezett a városi tanácshoz, Az első fellebbezés kifogásolja a rendszabály elsó paragrafusát. A nevezett temetó kathollkus temető volt s most községire történt változtatása folytán oda bárki temetkezhetik, A fellebbezés bizonyos tételeket kíván megállapítani, nehogy az esetleges sírhelyek olcsóbbsága folytán olyanok ls oda temetkezzenek, akiknek kütön temetőjük van s esetleg a legdrágább s legelső sírhelyeket Ilyenek foglalják le. A fellebbezést nagyszámú aláírással nyújtották be.
A második íellebezést Eperjesy Gábor nyújtotta be. Fellebbezésében a második paragrafust kifogásolja, amelyik ugy szól. hogy a községi temetó első keresztútjáig a sírok 25 év után exhumálandók s ezzel a sírokhoz megszűnik az egyes családok tulajdonjoga. A fellebbezés szerint a paragrafus sérelmes az érdekeltek és a város közönsége szempontjából. — Sérelmes az egyesekre, mert a sírhelyek már 30—40 év óta tulajdonuk s a vásárlás alkalmával Ilyen kikötést nem kötött a város. Azóta sirboltok épültek nagy költségen, amelyeket le kellene rombolni. Ez csak ugy lehetséges, ha a város a sírboltokat áttelepíti, vagyis uj sírhelyet ad a régi helyett s az összes költségeket fedezi. Ez pedig öly nagy összeg volna, amit nem vehet a város a nyakába.
Összesen 80 sírbolt áthelyezéséről volna szó. Ha mindezekhez hozzá vesz-szük még azt is. hogy a felszabadult területből semmi haszna sem lenne a városnak. egyedül az a kára, hogy a temető még kijebb esne a várostól, nyilvánvaló, hogy a szabályrendelet második paragrafusa változtatásra szorul.
_ZALAI KÖZLÖNY__
Hirek.
Olvasóinkhoz.
December elsejével a „Zalai Közlöny" uj előfizetést nyit. Közel 60 éves,- becsületes, tiszta keresztény multiával mindig- arra törekedett, hogy olvasóink "legnagyobb elismerését kiérdemelje. E mostoha viszonyok közt is hisszük és reméljük, hogy lapunk olvasói és barátai megértéssel fogadják ama óhaiunkat, hogy még több támogatást szerezve, kitartanak .mellettünk, amit mi azzal fogunk viszonozni, hogy lapunkat mindenkor bő, tartalmas és friss aktualitásokkal, a világeseményeket teljesen felölelő eredeti tudósításokkal és telefonjelentésekkel lássuk el. Hogy eme célunkat elérhessük, arra kérjük egyúttal mindazon igen tisztelt előfizetőinket — tekintettel a papir árának állandó emelkedésére és a napilapok súlyos előállítási költségeire — kik előfizetési dijaikkal hátralékban vannak, azt mielőbb hozzánk beküldeni szíveskedjenek.
Hazafias tisztelettel a .ZALA! KÖZLÖNY" kiadóhivatala.
— Rákeai Jeni levele ax Irodalmi Kör elnőkákez. Az Irodalmi éa Művészeti Kör hetekkel ezelőtt tudvalevőleg meleghangú üdvözlő iratot küldött Rákosi Jenőhöz, aki most ünnepelte írói működésének 50 éves jubileumáti Rákosi most a következő levélben mondott köszönetet az Irodalmi Ker megemlékezéséért:
A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör nevében küldött szíves üdvözletért fogadja Elnök Ur hálás köszönetemet s kérem, legyen szíves átadni e köszönetemet a Kör többi tagjainak is. Amit én több mint ötven év óta beszéltem, irtain és cselekedtem, annak minden magvát az én termékenyítő Dunántúlomról hoztam magammal. A Dunántul szelleme, lelke, gondolkodása, hegyei, vizei, bora és levegője: ebből szövődött mind, amit adni tudtam. Ha érdem van benne, az a Dunántulé, legyen áldott ez a drága föld, legyenek áldottak asszonyai és fiai, virágozzanak gyermekei, hogy újra boldog, nagy és egész legyen az ország, fiai erényeiből. Elnök Urnák kiváló tisztelettel hive és szolgája Rákosi Jenő.
— Nem engedték el a gabona be-azelgáltatását. Megírtuk, hogy Nagykanizsa város 16 vagon gabonát köteles beszállítani. Ebből a mennyiségből azonban már 8 és fél vagont adógabona cimén leszállított Nagykanizsa. A város vezetősége felterjesztésben arra kérte a vármegyét, hogy a hiányzó 7 és fél vagon gabona beszállítását engedje el, mivel Nagykanizsa törpebirtokosokkal rendelkezik, akik termésüket sajá^ maguk is elhasználják, sőt termésük a saját szükségletet sem fedezi. Azok pedig, akiknek némi termésfeleslegük volt, a szabadvásárlás ideje alatt eladták fölöslegüket. A város kérelmére tegnap érkezett le az alispáni válasz, amelyik nem veszi figyelembe a kérelmet, sőt nyomatékosan sürgeti a kivetett mennyiség beszolgáltatását.
— Protestánsok figyelmébe. Az ág. h. evangélikus és református egyházak elöljárósága tudatja, hogy az ág. h. ev. templomban ma délelőtt 10 órakor az istentiszteletet Barabás Samu kolozsvári ref. esperes, az oláhoktól Erdélyből kiüldözött nagynevű szónok fogja végezni, aki ma nagy hazafias munkát fejt ki az irredentizmus érdekében. A református imaházban ma nem lesz istentisztelet.
_ 1920. november 28.
— Miért tHnt el a tojás a piacról ? Már régóta szánalom nézni a nagykanizsai piacot. A legszükségesebb élelmiszerek s azok a piaci áruk, amikben máskor meglehetős felhozatal volt, teljesen letűntek a piacról. Ami mégis Isten csodája folytán be tud jutni a piacig, annak meg oly horribilis ára van, hogy lehetetlen a vásárlás. Az utóbbi időben pl. teljesen eltűnt a tojás. A falvakból most is épp ugy hozzák pedig, mint a múltban. Miért nincs tehát ? Megmondjuk, csak segítsenek a bajon. A város kijáratait a kofák, árdrágitók, láncosok sora lepi el s mind a jó vadászebek, lefülelik a falusiakat. Ár nem számit. Minden pénzt megadnak s a mennyiség sem jön számításba. Annál jobb, minél több. Bolond volna tehát az a falusi asszony még cipekedni holmi-jávai a piacig, amikor a város végén, vagy még az utcákban megcsinálhatja üzletét. Ez történik a tojással s minden piaci cikkel. A bajon hatóságilag kellene segíteni. Hozassék városi rendszabály, hogy mindennemű behozott cikk csak m piacon értékesíthető. Ennek átlépése kihágás, amely ugy az eladót, mint a vevőt is szigorúan bünteti. A rendőrség pedig éber szemmel üg> eljen fel, hogy egyes kofák ne vásárolják össze a város azegényebb lakói elöl a piaci cikkeket, gyakran az eladó ára fölé licitálva.
— Esküvő. Májon Antal éa Tiszai Juliska házasságot kötöttek* (Minden külön értesítés helyett.)
— A kórház karácsonyára Berényi Elekné szerkesztőségünkhöz 100 koronát juttatott továbbitáa céljából.
— Követendő példa. A vaauti kocsikban szenvedő, didergő menekültek egyikének Schlosser Károly egy kocsi tüzelőfát ajándékozott. Egy kocsiban tehát néhány napra valahogy védekezhetnek a hideg ellen, de még 17 kocsiban fáznak. Talán több embernek is van még szive Nagykanizsán, a fázok, éhezők és szenvedők vigasztalására ? Tettekben várjuk a választ.
— As Ébredő M^yarok művész-eetálye. Az Ébredő MS^rarok Egyesülete tegnap este szokatlanul nagyszámú közönség jelenlétében elsőrangú programmal művész-estélyt rendezett. Rovatunk zártakor a műsor még javában folyik, ugy, hogy kimeritő ismertetést csak a legközelebbi számunkban hozhatunk. Az előadást ma délután 5 órai kezdettel megismétlik, ugyancsak a Polgári Egylet nagytermében.
— Nagykanizsa város és járási Gazdakörnek december hó l*ére tervezett közgyűlése a fennálló kormányrendelet miatt elmarad.
OLCSÓBB
kcuitméayt toUt kínálnak a vevókucúfuégock o^ycs üzletekben, ti* jobbat s halálában biztosabbat unkt tftn nyújthat, mint • valódi
DIANA
SÓSBORSZESZ,
mely változatlan kiváló mináségb«n MINDENÜTT KAPHATÓ
1 kla t«( ára IS- - korona I köaíp . . »«.-I nagy . . .
GYÁRTJA : A DIANA KERESKEDELMI K.-T.
HuJ.pt.l, V., .Nádor-utca >0. ..ám-
Szenzációs tartalommal jelenik meg a
hétfőn reggtsi. —--- Ára 2 korona
1920. november 28.
ZALAI KÖZLÖNY
3
— A szabad lyceunban ma este 0 órakor Schwartz Gusztáv kereskedelmi tanácsos folytatja aktuális közgazdasági kérdésekről hir-detett előadássorozatát. Első előadásában, melyet csütörtökön tartolt. röviden ismertette a nevezetesebb nemzetgazdasági rendszerek történőiét, ma pedig a jelenkor legfontosabb közgazdasági kérdéseiről fog beszélni Ki fog terjeszkedni a mezőgazdaság, az ipar, a kereskedelem, a pénz, a forgalom problémáira s meg fogja jelölni azt az utal, melyen nekünk magyaroknak is haladnunk kell. ha a világ verseny izgalmas harcában végképpen vereséget szenvedni nem akarunk. Kötelességet teljesítőnk önmagunkkal és nemzetünkkel szemben, ;Ji® felhasználjuk az alkalmat közgazda-sági ismereteink gyarapítására s mindnyájan megjelenünk a mai eláadáson, mely a magyar nemseti fellendülés legkomolyabb kérdéseiről fog szóIqí. Belépődíj 6 korona.
— Akit a szerencse nem hagy el. Sokat foglalkoztak már a helyi lapok Gyenge János statáriális tárgyalásával. Gyenge zala-megyei, 22 éves legény beállított egy napon Nagy Pál fehérmegyei birtokára s kérte, hogy vegyék fel béresnek. Jóképű erős legény, azonnal be is állt munkába. Egy alkalommal azt proponálta gazdájának, hogy utazzanak le Jugoszláviába, ahol olcsón lehet vásárolni ruhaneműt. Egy napon cl is indultak s Letenye mellett egy berekben rátámadt gazdájára s felszólította, ha kedves az élete adja elő a pénzt. Nagy nem vonakodott s Gyenge az elrablott összeggel eltűnt. A károsult azonban jelentést tett a rendőrségen s Gyengét hamarosan el is esipték. Az ügyet a nagykanizsai törvényszék statáriálisan akarta tárgyalni, azonban a károsult a kitűzött tárgyalási napokra nem jelent meg Az ügyet a törvényszék tegnap délelőtt akarta a fent jelzett módon letárgyalni, azonban Nagy most sem jelent meg. Ezzel a bíróság a statáriális tárgyalást elvetette s Gyenge bűnügyét rendes birói uton fogják elintézni. A vádlottnak hihetetlen szerencséje van, nem volt lehetetlen, hogy Polai sorsára került volna, mert már előzőleg is voltak ügyei, amikre a biróság most jött rá.
— Az Úrasszonyok Congregátlója
által f. évi december 8-an délután fél Ö órakor a Polgári Egylet nogytermében megtartandó diszünnepély műsora a következő: A katonazenekar nyitánya után azt az élőkép csoportú-zatot mutatják be, melynek tervezete leutsch Gusztáv drogériájának kirakataban található. Ezután Hédly P. Jeromos, a congrcgatió praesc-sének prologja, majd özv. Dreven Lajosné cimbalom játéka következik. A rendkívül élvezetesnek Ígérkező zenoszámok után Deák Isi vánni mondja cl a női congregatió hivatását, utána pedig Göde llelcnkc fogja dalaival u közönséget gyönyörködtetni Ezután dr. Mul schenbacher Edvin tart beszédet a Mária Con gregatiók múltjáról, majd pedig Rácz János karnagy vezetése alatt az egyházi énekkar remek dalokat bemutatni. Az ünnepélyt Pékár Gyulának Magyar" cimü irredenta dramá janak előadása zárja be. Jegyek a vallásos és hazafias jellegű ünnepélyre a mai naptól kezdve — ugy az első, mint a második előadásra — a Move ujságclárusitó pavillonjában kaphátók. Helyárak az I. clóadasra: páholy 120 kor., I—X. sor 20 kor., a többi sor t0 kor., földszinti álló 8 kor., karzati álló 5 kor. Közalkalmazottak a Congregátió céljaira fordítandó személyenkénti 3 kor. lefizetése ellenében dr. Mutschenbachor Edvin kir. törvényszéki bírónál feláru jegyek váltására jogosító utalványokat kapnak, a II ik előadásra csak a terem jobb oldalán levő ülőhelyek adatnak el egyenként 12 koronáért, — a többi helyet a rendezőség a meghívott ifjúság részére tartja
fenn. Kedvezményes áru jegyek a 2-ik előadásra nincsenek. Dr. Muttchenbacher Edvin kéri, hogy mindazok, akik nála jegyeket jegyeztettek elő, jegyeikért ma d. e. vagy hol-nnp (hétfőn) d. u. 8—l-ig hiv. helyiségében jelentkezzenek, mert a ielzeu időn tol jegyeiket elnrusitás végett a Move pavillonjában fogja adni
— Országos vásár. Nagykanizsa
város halypénzkezelősége tudatja, hogy f. évi december hó 6-án Nagykanizsán országos vásár lesz.
(x) Szezonnyitó hangversenyét dec. 4-én, szombaton rendezi az NTE. Beállt a tél, megszűnt a szabadtéri sport. A nagyszerű bajnokcsapat pihenőre tért és sorompóba lép a — vigalmi bizottság. A Tornaegylet vigalmi bizottsága, ugylátszik, még a bajnokcsapaton is tul akar tenni, olyan nagyszabású, magas nivóju programmal startol. Pásztor Irma, Ga-
Strné, Hoffrichter, Teutschné, Záborszky és \'óna, meg az Ipartestület dalárdája — kezeskednek arról,\' hogy az NTE. — mint a futballban — kenterben fog végigvezetni a hang-verseny-szezonban is.
— Közös táncgyakorlat ma este 7 órai kezdettol a Keresztény Otthonba.
— Közalkalmazottak beszerzési csoportjának közleménye: Felhívjuk a hivatalok és tanintézetek megbízottait, hogy élelmi-cikkek kiosztására vonatkozó megbeszélés végett f. évi november 29-én délután 4 órakor a törvényszéki épületben megjelenni szíveskedjenek. Nagykanizsa, 1920. november 27. Elnökség.
(x) Tánceatály. Ma vasárnap este 7 órai kezdettel Guttcntág Lajos tánctanár Ősz-gyakorlatot fart.
Egy oaedás asogfrasstör. A nagykanizsai intelligenciának felejthetetlen előadásokat biztosit Rcx me»-ter kedden cs szerdán a Polgári Egylet dísztermében. Ma d. e. bemutatkozott a szerkesztőségünkben He* mester, nem vaUmi szuros feketeszemű hypnotizórnek képzett egyén, hanem egy futai ember, akinek csinos megjelenése és baratsagos ne*e»e van. — Alkalmunk volt a mesterrel h-nszabban elbeszélgetni. A mester at előadásairól a következőket jegyezte meg .Végleten boldog vagyok, hogy alkalmam lesz bevezetni a nagykanizsai közönséget a szug-gcszclo rejtelmeibe, bár komoly gondokat okoz az, ho^y Nagykanizsán már hozei nem értő egyének megdobáltak bitorolni a szuggeszciu tudományát*. -- Kcx ine*ter teljesen uj moducrral bemutatott körleteivel Eldorádóvá varázsolj* a seance színhelyét . Sze»*oél-Mebb ki vértet ei kozott sokszor inulatsagns ligiirit transporál Kmlékezxunk csak vissza gyeriitckkorunkra. amikor megborzadva olvastuk. vagy lialMtuk a meséket, melyekben százesztendős boszorkány hol maoka, hol béka, hol meg ináa átUt alakjában felemlíti meg az együgyű termek se reget Uyea boszorkányos művészettel dolgozik Rex mester is, de ő nem megfélemlítés, hsnam szórakoztatás cétjábM, amely abban küluniUíxik a boszorkány munkájától, hogy ő nem vál-tozUtja meg alakját, hanem mást varázsol el Kgy gya-nuttan médiummal teszi meg a tréfát, » nem Ülik bela egynéhány perc s a médium hivatásos macskát megszégyenítő talentummal miákol és nyávog a színpadon — Számtalan sok-sok mulatságos kijérlcteivel valósággal elbűvöli a nézők ezreit. — Az érdeklődés már is szokatlan najjy, jegyek elővételben Szerb Rroő könyvkerasked silden kajtatok.
(x) A Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaságnál Nagykanizsán az 1921 — 1924. évtársulati ketlbetátekre az előjegyzések elfogadtatnak- Befizetési idő he-tenkint kedden délelőtt. Az előjegyzések díjmentesek. Az igazgatóság.
(x) Értesítjük a közönséget, hogy 1921. év január 1-étől a hatósági cikkeket az alább feltüntetett bevásárlási helyeken szerezheti be: .Hangya" szövetkezet,_ Move szövetkezet. Rácz-utcai fogyasztási szövetkezet, Altalános fogyasztási szövetkezet, „Törekvés" magánalkolmazottak szövetkezete, Brand Adolf, Berger Benő, Berger Adolf, Bruncsics József, Bruncsics János, Balaton Testvérek, Stern Ignác, Dedovácz Béla, Mezriczky József Fleischacker Albert, Fischer Ferenc, Sipos Andor, Mersits Testvérek, Lackenbacher József, Neu és Klein, Gyenes Lajos, Stainpf Zsigmond, Szieger Istvánná, Dióssy Béla, Sáfrán József, Valics és Deutsch, Toch Miksa. Lukács és Társa, Fleischacker Gyula utóda (Práger Mariska), Vidos István, Motán Ödön, Ferenczy Győző, Lengyel Pál, Bazsó Lajos, Rosenfeld Adolf Fiai. Az 1921. évre szóló bevásárlási könyvecskék kiállitta-tása végett tartozik minden családfő személyesen megjelenni, mely alkalommal beadja a folyó évi bevásárlási könyvecskéjét és egyúttal bejelenti, hogy a f ent megjelölt bevásárlási helyek közül melyiknél kívánja hatósági járandóságát a jövő évben átvenni. A
fent megnevezetteken kivűl máshova iratkozni nem lehet A kereskedők a felek könyvecskéit nem szedhetik be. Az ui könyvecskékért a következő sorrendben kell jelentkezni: folyó hó 29-én Berger Adolf és Berger Benő vevői, folyó hó 30-án Brand Adolf vevői, december 1-án Bruncsics József és Dióssy Béla vevői, 2-án Balaton Testvérek vevői, 3-án ás 4-én Fiscber Ferenc vevői. Aki az előirt napon nem jelentkezik, annak könyvecskéje az összes könyvek kiállítása után lesz kiadva. Közellátási üzemek.
(x) Frltz Frelaler pályadijjas filmdrámája kerül bemutatóra hétfőn és kedden az Urániában. Cimo „A szerencse lovagja". A főszerepet Alfons Frieland játaxa. Előadások este 6 és 8 órakor.
(x) A legszenzációsabb detektivregé-nyek egyike az a pompás olasz film, mely a a „131-es akta" cimén kerül bemutatóra a Világ-mozgóban hétfőn és ktdden.
Budapest, nov. 27. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 1\'45, osztrák korona: 1-927,, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1*40 szantim.
főoltár, dinár ££=1
I Bécsi klHzct«.ek, .gytti kiilfoldi suulúok, I
v.l.minl [iixj.l rn.gbiii.ok itoUd h Oon UIJmíIím ■
I PANNONI A BANK <a TŐZSDE .
BlsoouSnyl Irodája Kaposvár NAGYKANIZSAI FIÓKJA ■
NAGYKANIZSAI
Zrínyi
Mtkló.\'U. 33. L cm. lm. ulafoo JM. ■ íóaydm: Bilfrl.il Najyk.n li««
MÁGNÁS
C1I»Ö CDÉMET
használjon,
mert nincsen JOBB A VILÁGON
JVIenyaeszonyok- éa vőlegények figyelmébe I
Mirli\'tl f.nyk.pf.lv.t.lt kttiiuaUMk, Icck nnRUkmUnl . [..uj.l\'b j..v.vpa/ k«p.kböl .l.Liti\'U kirakataimat.
Halász Sándor
Nagykanizsa, Kazlncxyu. U.. földszínű
GROSS ÉS TÁRSA
barik- és tőzsdeblzoiflényosok
Sagjkarása. Sigír-nt L L hl - Míh 321
Lakii: UftlvOs-tér U. »án. — Tetoloo IL
— Külföldi pénznemek: — (dollár, dinár, márka atb.) valamint
értékpapírok vétele és eladása SŐ!!
Tőzsdei megbízások pontos és kakas effektoálási
ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 28.
Apró hirdetések.
Egy róvid fekete xea*©ra bácri nyártmány
*udá. rZhi* *. n.«»-_m*
Sxállóaxobákba alkal—aa «ós zgyfclbosato-kat és lepedókrt vessek k\'azíoczy-ut 13. _1808
JA KP ,.Ital&" ü úUso kitűnő kaiban Uv6 gyojiíuto tora aatomabil olcsón eladó nagyobb bcnzink*»xlatirl, Xaiavánnaryei Sxövetkexeü Ara-forgalmi RT Ka17kul.1t, Haxar, 1. emelet Te-
tafoo: 123. Sürgönyeim: Patura._
~~ Egy kat. kaid t.rOl.ta rétet ügyfelem *xa-badkeibél elad As ingatlan a Kiraly-uUai kertek alatt fektzik e» belaeuk a váiartcrre nyitandó uj utca vonalába. BóvebbaC dr U/tnef ügyvédnél 1802
EladO ; 1 ptr m .<Ve» 061 cipó, S ftiggOO)tar*>, 1 ruhafogaa, 1 tyukketrcc. küloníele képkeretek. utazó Udak. 1 talpa. I tukrar MegtelmiheiAk ii. 11 óem koat Ctengefy.utoa 27/a I. emelet, jobbra._1810
Magyar-a to a 11 iw hám két mtun myJú haxbcllyal s nagy kentei szabadkázból eladó. Bóvebbet ugyanitt-
Mágylaklaos kart*, káx aladó. Nagy miihely él lakta •UogUlnato. Nagykanizsa Hatftory-u 12. ssim.
Kas a Ulra/u* UiukUn eladö tóvebbet Ka-
zioczy-vtca 61. axam alaU. Cgynökók kitárva. I71KI
BladO egy js. teli kabát Taaasabergstaál, Jóraef-fóharceg-ut 78. SS. _4861\'
Zongorát keresünk bérbe.
Címet Fisebei FQtóp Fiai könyvkereskedése utján kéiUnk.
Hirdetései feli Életek a kp tiidóhifatalaban
,( vooka Magyaiorazag d*m ország, I 8080/ 1020 Kgász Magyarorzzag menyortzag.*
Hirdetmény.
A város tulajdonát kepezó .Vajda\'-oldaJ nevű erdórétz részbeni kitermelése kezdetót veszi, íelhivoíi mindazokat, akik fadöntéssel és fclvagassal foglalkoznak, hogy e hó 28án, azaz vasárnap d. e. 10 órakor a v gazda-sági htvataioan jelentkezzenek, hol a feltételek is megtudhatók.
Novemacr hó 30-án d. e. 9 órakorba rácséi gainal elad 27 tétel halom ailo \'és fekvó lat.
Nagykanizsán, lötfO. november 24. iwi Városi Tanács.
3312/tk. 1920. Erk. tzept. 21.
Árvarisi hirditneny kivonat.
A Zaiamegyei Gazdassgi Takarekpenztar KeszvényiaraaSag es a csatlakozóit végrehajt*-toknak Petfusna Ferenc, -P«tru*ka Utuüa ifj. Fund Aouune, kiskorú Petruska Vilmos, Ágnes es Katalin vegrehajtasi szenvedők ellen indítóit végreliajtasi Ugyeocn a tkvi hatóság a végre hajtasi verest 700 korona tőkekövetelés es jaruiekai behajtaaa vegeit a nagykanizsai kir. jarasoirósag\' területén levó Nagykanizsa r. |. vaxosaoan lekvó s a nagykanizsai 135. szfjkv.-ben 145. hrsz. alatt lOglalt haz 682/a. népsorss. Miatt udvarral 3024 korona kikiáltási aroan elrendelte.
Az arverest 1920. évi december hó 20. nspján d. e. 10 órakor a tkvi hatóság lnvataiua nciyutegeoen igazaagugyi palota földszint 20. sz. ajtó lógjak megtartani.
Az axveres alá keruió ingatlan a kikiáltási ár felenel aucsonyaoo aron nem adható el.
Az arvcrclni szándékozok tartoznak bánatpénzül a kikiáltási ar lü%-at késxpénzben vagy az 1881 : IX t -c. 42. §-«ban meghatározott árfolyammal számított ovauokképea értékpapiros-ban a kiküldöttnél leiaani, hogy a bánatpénz: nek Miótegcs biroi Jeteioc helyezesérói kiállított leteli elismervenyt a kiküldölinek atadni és az árverési felteielckét alairni. (1881 : IX. t -c 147., 150., 170. §§. 1908 : XL. t.cz. 21. § )
Akt az ingatlanért a kikiáltási árnai magasabb igeretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ar azauléka szerint megaiupiiott bánatpénzt az Általa igert ar ugyanannyi szazaiékaig kiegészíteni.
Nagykanizsa, 1U20. szept. 22.
Dr. Kovács s. k„ •800 uvszexi oiro.
..Qaonka MagvarorszAjc nem ország, tjféax Magyaróra iág menyorazágt
17850/1920.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a szomszédos országokban és s megszállott terillciekcn keieii marhavész és ragadós tCdőlob feltépett
Ennélfogva a m. kir. fóldmivelésOgyi miniszter 20398/1920. sz. rcndelciévol n szomszédos országokbol és a megszállott területek-ról hasított körmQ állatok (mint szarvasmarha, juh. kecske és sertés) behozatalát (becsempészését) betiltotta, hogy a fennirt kél betegség bohurcolásat megakadályoz assa.
A ksleti marhavész és r-gadós lüdőlob hasitett körmű állatainknak legveszélyesebb, legpusztítóbb ragadós betegsége, melyektől az ország már évtizedek óla mentes volt.
Felhívom az állattartó közönséget, hogy általaik btiső megbetegedését a váresi m. kir. állatorvosoknak és « m. kir. államrendőrség kapitányságának az 58000/1903. sz F. M. rendelet I. § a érteimébon mindenkor azonnal bejelentsék, hegy a ragályos betegségek csirájukban dfojihatók legyenek.
Nagykanizsa, 1920. november 20. . 18i:i Polgármester.
A város minden utcájaban több kisebb-nagyobb családi, emeletes, több lakásos ház aladá. A város közveiien közelében 18 holdas birtok, 3 szobás lakás, pince stb eladó Korcsma öiök-aron vagy bé/be megvételre kerestetik Jugoszláviába megbízásokat, okmányok beszerzéséi
vállalom. — Legelőnyösebb életbiztosítás. SZIORISZT LÁSZLÓ ingailanforgalmi.kercsk. irodája Zrmyi M.-u. 33. I. em. — Telefon 285.
Hlcml ágazatokkal foglalkozó
Régi Biztosító Társasag keres Zalamegya részara
KÉPVISELŐT.
Levelek referenciákkal
Sikray hirdatöirodaba
Budapest, VI., Vilmos csuszár-ul 33.
eladását és vételit
Ingatlanok
nagy flsletl öaaseköttetéséböl kifolyólag legeldayóaabben a leggyoraabban cazkAill
LSzántó Vilmos l^.\'.rod.,.
N.gykanlua, Eölvö. t.r 29. lAIa KI
Mézet, diót, tojást
babot, mákot, kölest
zabot, árpát, bilkkönyt,
tökmagot és napraforgómagot
mind e n mennyiségben készpénzfizetés mellett, legmagasabb napi áron vásárol a
Dunántúli Élelmiszer és Áruforgalmi Részvénytársaság Nagykanizsa, C.cngory-ut 6. sí.
Telefon 39. T.vlr.tl elm Tr.n.J.nubl..
Megkezdődött a
nagy kar ácsonyi vásár
niélyeii leszállllott árakkal 1
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
dlvatnagyárabáxa ax .Arany Kakas--hox
Nagykanizsa, trzsébet-tér 21. szánt.
cieMtt
Ti«*ta gyapjú koxitum kelme 140 cm
TixU gyapjú koxxtúm kelnie
i:t0 cm. sx. 1200 K r.tO cm U 4S0 K
1000 K 1200 K
\'jSU K 320 K\'
Strapa vr.\'.vct rahákra Cotloln sxvvct minden txinhen
110 cm. sx. 300 K 200 K Pff4ta a/övet 130 cm. ss. 300 K 240 K
Pepita uövrt Itt cm. ss. SÓ0 K 150 K
WUtkck cs fekete niovct 1)5 cm. »s 260 K Ittt K Grena.iinok 66 cm. as. IÓ0 K t»i K
l\'argetok UO koronától feljebb
Oxfordok, vaunak, kanaváunak. tcbtffoaok.
Ctvtoook Uixallilolt Irgolcvubb árhan l\'Uidkei. I.A drb 420 K
Vászon zsebkendők tuc. ttO K
Harliacr «» selyem kendók leuallitott árakon. Selymei, li.r\\«>yok igen oktú áron. 171H
Ardennimén^,c7~
pej, kitűnően próbál és fedez, kocsiba is használható, 1921. évre engedélyezve eladó. — trdeklödni lehel: Salumon Imre, Hahót. 1703
MXXXXX9SXXXXXXXX9SX
|§ URANIA mozgókép palota x
Roxgonyi-ntca 4. — Telefonszám 259.
M --1 ~=
^ Pénteken, szombaton, vasárnap
x
X X X X X X X X X X X
X
X X X X X X X X X X X X X
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Többféle cIsórcndQ minőségű
wmr komplett -mm™
szobaberendezés
egyes bútordarabok, szőnyegek és\'fflggflnyök kerülnek eladásra.
Érdeklődőknek felvilágosítást ad a Kazinczy-utca 33. sz. alatti házmester.
I rész. 7 felvonás.
Főszereplő: Hlmó Lincoln Amerika Icgcrósecb atleiajn.
A filmet 10 even aluliak U mrgacxhetik.
hétfőn és kedden A szerencse lovagja
I- na Krciikr pályaJij|a» műve.

i-U^adavok krzdete koznapon í, \',,7 é* X órakor. Vavar- é* unnepoapokou 3, U, \'lt7 c% H órskoe.
VILÁG
Nagymozgó színház Szarvas-szálloda. :
^ Péntek, szombat, vasárnap 0
g Megjött a legyőzhetetlen, a vorhetatlöo Ö
gCinabari
Cy , (y
<d I. resz:
q Harc egy warwesti bányáért
Q Hétfőn és kedden &
Ö A 131-esakta (ul.17, míiv6szcklicl) &
0 .MnSició. d.tckllvdái.r b ftivoOÁSiMO. & & \'.RyrtJ.. 10 Hu u. . 6r.tulvilUuU.lc. &
Ö El^fcUwk b.i.t.t. bítko*n.p6, 4. S únkM ^
[y »Ur- t. üniMpnapoko. h, \'/,7 t* S inkor. 0
OOOOQOQOQQQOOOOOB
Nvom.tott • l.ptul.idonowlt: Zalai fa Gy.rmati könyvnyomdijábon.
59-lk évfolyam
Nagykanizsa. 1920. november 30. Kedd
273. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIIÍAKNAPILAP
SurtoulMf ta kiadóhlr.u): Pő-ot ÍJ.
- Inunirb.n-ul.fe0 78. _
Megjelenik mindig kora röggel
Dr.
FŐSZERKESZTŐ: HEGEDŐS GYÖRGY
FELELÓSSZeKKESZTÖ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Btdflsetésl árak:
E|«u <vi. MO K. MUvr. KO K.
in. 70 K Egy Sor. 25 K. Ejy«\'.aja árs 1 K
Nemzetgyűlés.
• Budapest, nov. 29. A nemzetgyűlés mai Olésén "elnök bejelenti, hogy Simrecsányl György, Rassay, Huszár és Sehandl képviselők kértek és kaptak napirend előtti felskólalásra engedélyt. A bejelentés után Benúrd Ágoston beterjeszti a munkásbctegsegélyzőről szóld törvényjavaslatot, BcrnoMk Nindor pedig az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló javaslatot terjeszti be.
Ezután rátérnek az interpellációkra.
Szilágyi Lajos: November 20-án, vagy 21-én, annak a háznak a felügyelőjénél. ahol lakom, megjelent egy alhadnagy és felmuta-
tott egy arcképes igazolványt" hogy ő városparancsnokság kiküldöttje. Afelől kérdezősködött, hogy kik járnak hozzám, vannak-e nálam tiszti gyűlések, járnak-e hozzám tiszti küldöttségek 25-én a nyomozó ismét megjelent . házmesterné! ás megint érdeklődött Utánam és faUrolitette, hogy én a Movét támadtam. A nyomozó kérdezősködött aziránt is, liogy annak idején voltak-e nálam tiszti gyűlések
Símrecsánui: Kommunista cédulákat osztogatnak a Vác\'i utcán I
Szilágy l.\' A házmestert azután az alhadnagy felküldötte a lakásomra r. lehivatta a szobalányt, akihez az volt az eUí kérdése, hogy olvasok-c ín újságot. Azután a szoba-lány előtt is megismételte a hármestrrnek feltett kérdéseit. Azt is kérdezte, hogy hétfőn nem júrt-e nálam József főherceg, ha nem, kik azok a magawangu físztek, akik nálam jártak. Mikor nem kapott feleUtet, nit mondta, hogy később vissajön, de akkor velem akar beszélni. Ekkor én értesítettem a főkapitányságot, ahonnan segítséget kértem és kaptam. Másnap csakugyan megjelent nálam az alhadnagy és egy francia névjegyet küldött be, amelyen Dfonvs de K/obusilzky név volt olvasható. Mikor fogadtam arra kért,
hogy négysxcm kőzött akar velem beszelni. Kijelentette, hogy kellemetlen ügyben jött és kellemetlen kérdéseket fog faltenni. Én
kijelentettem, hogy hiába kérdez, én nem felelek, mert mentelmi jogaimban megsértve érzem magamat Erre előléptek a detektívek, akik előtt nem akarta igazolni magát. Ekkor jelentettük az ügyet a város-parancinokság ügyeletes tisztjének, aki az alhadnagyot bevonultatta. Másnap délelőtt megjelent nálam Kassaw százados, az állomás-par.incsnokság „C* osztályának vezetője és arancsa azt az
.................._/erre azért
volt szükség, mert sok ember vi>eli jogosulatlanul az uniformist és azt akarták tudni, hogy nem ilyenek járnak-e hozzám. Igenis jártak nálam tisztek szegény Soltra rendőr megyil-kolása után, akik a tiszti becsületre hivatkozva valósággal megrendülve kértek, hogy a nemzetgyűlésen követeljem a tisztikarnak a nem odavaló elemektől való megtisztítását.
— Meg kell kérdeznem Sréter honvédelmi miniszter urat, hogy milyen alapon gyakorolnak ellenem ilyen megfigyelést. Nincsen más dolguk a katonáknak ? Bejelentem mentelmi jogom megsértését.
Srtler honvédelmi miniszter: A Britannia esettel kapcsolatosan az a hir terjedt el, egy tiszti küldöttség járt Szilágyinál.
Ez engem nagyon meglepett, mert elvártam volna, hogy amennyiben ilyen küldöttség a képviselő urnái valóban járt volna, — engem értesitsen, hogy mit kívánnak a tiszt urak. Azért utasítottam a körletparancsnokságot, hogy nyomozza ki, kik iártak a képviselő urnái és milyen ügyben. Az ügy mielőbbi tisztázása végett kérem a mentelmi bizottságot, hogy Szilágyi mentelmi ügyét záros határidőre, három napon belül terjessze be a Háznak!
Ezután Friedrich István terjesztette elő interpellációját. Amikor hadügyminis r voltam — úgymond — és lakást kerestem, s hivatal épületében lévő lakást utalták ki számomra. Ezt ő nem fogadta el, hanem megkérte a lakáshivat ah. hogy szerezzenek neki megfelelő lakást, igy jutott a darabonttrstőrség épületében bérelt lakáshoz. Most .-.sután az udvarnagyi biróságtól idézést kapott, hogy jelenjen meg ott, mert lakásügyébeítéletet fognak kihirdetni. Ebben az írásban Szrgedy Maszák ur egyenesen kijelenti, hogy magának a kormányzó ur őfőméltóságának t-ivánsága, hogy a lakás kiürüljön és testőrcig működése zavartalanul folytatható legyen Ezért bejélenti mentelmi jogának megsértését.
Szmrecsányi György az É. M. E. elleni vizsgálattal kapcsolatosan kijelenti, hogy .i?on a válasitmányi ülésen, amelyen a kikül-\'. miniszteri biztos is részt vett, nem volt félreértés az EME. és a kormány között. Amit ukk^r mondott, az nem szembeállítása volt az EME-nek a kormánnyal. Az egyesület a kormánynak később foganatosított intézkedéseit megnyugvással vette tudomásul.
Rnkovszky : Meg kell állapitanom, hogy a képviselő ur sürgős interpellációra k.»poti engedélyt és ahelyett csak annyit mondott, hogy nem interpellál. Ez precedenst nem képezhet.
Rassay Károly: A nemzetgyűlés tekin-télvét gyors egymásutánban támadások érték. Felszólalásának módot akar nyújtani a hivatalos tényezőknek, hogy ezeket a támadásokat a megfelelő formában visszautasítsák. Azoknak, akik a regi politikai világból a jelenlegi rendszerbe bele akarnak illeszkedni — keresztény cs nemzeti alapra kell helvezkedoíök. Itt nem vitának, hanem megtorlásnak van helye. A kormánynak kötelessége, hogy a nemzetgyűlést minden támadástól megvédje. A szabad királyválasztás és a régi monarchia visszaállításának elve áll egymással szemben. Sürgős intézkedéseket vár a kormánytól.
Teleki miniszterelnök azonnal válaszol az interpellációra. Ami azt illeti, hogy a nemzetgyűlés szuverénitását és auktoritását kétségbevonják és hogy ezért a cenzúra felelős, — kijelenti, hogy a sajtóval, különösen pedig a szaklapokkal szemben a, cenzúra inkább tájékoztató "szerepét játsziké Ami már most a trónkérdést és azNlkotfrfányÓs reformol^at illeti, kijelenti, hogy ezekre megkezdte az előzetes megbeszéléseket. Ami a legfontosabb kérdést, a királykérdést illeti annyit jelenthet ki, hogy erre nézve mindenkit meg kell hallgatni. Ma még komolytalan dolog lenné erről előzetes tárgyalásokat folytatni. Ezt a kérdést nem lehet pártokkal elintézni, ez nem pártkérdés, hanem az egész országnak a kérdése. , ,
Ezután Sehandl Károly a keleti marhavész, Huszár Károly az inségakció tárgyában Interpellál, majd az ülés véget ért.
Imre államtitkár sajtópöre.
Budapest, nov. 29. Az elmúlt szombati napot legnagyobbrészt dr. Hegedűs György képviselő több órris beszéde foglalta le. Ha tal-nas argumentumokkal támadta Imre állam titkár működését, Nemzetnsveli című munká ját és .azt « következtetést vonta le, hogy Imre nem szolgálta a kereszténységet és i magyarságot, hanem u szabadkőművességet és a zsidó liberálisak céljait. Valósággal széiszedtí a* Ügyészi vadboszédet. amiró; kimutatta, hog> szintén liberális érdekeket sfolgál.
Az ügyész dr. Hegedűt György hatalmat beszédére replikázott, amelyet ma.is folytatott
Dr. Hegedűs erre azonban terjedelmes választ adott, éiesen boncolván szét az Ugvési minden mondatát. Beszéde vegén azt a kérelmet intézte Imre államtitkárhoz, hogy hagyja ott addigi irányát és környezőiét és jöjjön a keresztény taborba. ahol megfogjak becsülni és nem pi.holvtcstvér lesz, hanem keresztény es magyar testvérnok fogják hivni.
Hegedűs után Hindy Zoltán kezdet: védőbeszéde.
Letartóztattak egy kommunista re ndőrtisztvisolöt.
Budapest, november 29. A rendőrség te^nnp letartóztatta Hegedűs György állam-rendőrségi hivatali főtisztet, aki a kommunizmus ali.tt .. Brrmdt-féle terrorista különítmény élelmezési osztályának volt a vezetője és •ibben n minőségében többrendbeli bűncselekményt követett el. Átadták az ügyészségnek.
Gyi kosság vagy öngyilkosság?
Budapest, nov. 29. A többmilliós szélhámosságok elkövetője, Weisz Anni bűnügyében ma váratlan fordulat történt. Dr. Kiss István rendőrtanácsos ugyanis Hellcr Rőbert dr. kihallgatása során hnnak a gyanújának adott kifejezést, hogy Weisz Anni nem lett öngyilkos, hanem, éppen Heller gyilkolta meg. — Heller kihallgatása a késő esti órákig tartott, azonban eredményre nem vezetett. Heller végig állhatatosan tagadta, hogy valami köze van Weisz Anni halálahoz.
— xftvéneat- A« EbwOÓ Magyarok Egyesületé
•sembáton «»tc e- vasárnap délután muvéatestllyt rendc-sett Az ébr*J4 magyarok el*5 nagyobbarányu\' ilynemű bímuUtkoiá>a volt a két muv£«e»t, amely sikerével nagyban emelte *a ebreJék miodagyw ertSsbődö nimbuszt. Efc£sort*a dicseret és »tl\\mt:(* IPíl! P c c z eIv f-ásató ÍÖM^rtokost. az egyesület cinokét. aki társadalmi é< tlwtc irodalmi munkassigával nemesik clodke, de lelke is 4*.ogyeirtiI«trjck Jrodaloii puinkisaágáijek egyi« tipikus ■alsmcjjyei táruyv >ern<kí>. TTt-rten Vcl<« örökre Z»utvSmrf; iu*y hatjvsü luuOiu be a ipuvfeseetélyea. Az igán hátait atoapan cigányzene vei kitért cva^ya: dalaival érte el. Kfllőows cl «míréí Ületi k\'etting tanán, aki a polgárt iskola énokkaraval egyenesen b.-üllrozott Frltí CMentin tanamót cliSsiór hullottuk % hu»sük, hosy nem utotaxor A Polgári ügylat rokkant xoogorájao i« nag>- tutitul jat>xo:t. Tcctuijka. kiJolgoia» i etóadú takiatetébea jatéka mmJen kniiVit kiált Z a 1 a v á r y - JózteT korát mé^tagad j temperaToentttmmal * mély hazafias érzéssel níavalta cl Végvári „KnJj ba tudás" cianü Tenet. A muvc«i<-»ten a katonai ion okai i* haxooi aiáaunal axercpelt, aaoob«o a tiviun fuvo» Jtar a teremben nem érvényesüli — Ai est legértékesebb esima B a r a b á i Samu ref. espere* irreJenti beireie voH. Hatása IcirtUUtlan, \'pfdtg eitembe tnoivJu, )iog>- a keresztény kartust, befele a demarkációs vonaltol nunJeniitt arra haasnálják, hogy kiki sütögette a vaját kis pecsenyéjét az\' Üszkős9d<5 országromokon. — r clcJhetetlen. less az Ébredik -B>ívi«te«tJe*
ZALAI KÖZLÖNY
1920. november 30.
Hirek.
Peschek kereket oldott.
Hajsza ö szökevény tftán. — Klskani/sán bujdosik. — Még eddig nem került kézre.
Peschek Ignátz neve már fogalom Kanizsán. Ez a notórius pénzhamisító, akinek kevés volt Istenadta mflvésztehetségc, aki az utóbbi révén a város elkelő társaságába is befészkelte magát, előkelő hangversenyeket adott, majd a katonai főreáliskolához került zeneoktatónak, ismeretes, hogy milyen széles kiterjedésű pénzhamisító bandának volt a fő fő mozgatója. Még a nyáron lecsípték s azóta vizsgálat i fogságban ül. Dr. Guta József ügyész még távozása előtt összeállította a notórius banda vádiratát s a tegnapi nap folyamán Pescheket és Reint a fogházból átkísértek a törvényszékre kihallgatás végett. A kihallgatás meg is tőrtént s a fogházőr már kisérte is vissza őket a fogházba, amikor szenzációs merészségre szánta rá magát Peschek. A törvényszék lépcsőjén lejövet, Peschek — valószínűleg előre kigondolt terv szerint — előre ment, utána Rein, majd a fogházfir. A kapuhoz érve Peschek egy szempillanat alatt kiugrott az ajtón, majd becsapta maga után s az igy nyert pár pillanatot felhasználta arra, hogy eszeveszett futásnak eredjen. Mire a fogházőr utána sietett, már ió 20 lépés távolságra futott előtte s az egyik Báthory-ucai ház udvarán keresztül a kertek alatt eltűnt. A fogházőr háromszor utána lőtt, de mivel ő is futásban volt, a lövések nem találtak s egyszer csak eltűnt Peschek. A szökésnek egy pillanat alatt hire futott s a fogház környéke tele volt kíváncsi tömeggel, amelyik a legképtelenebb híreket kovácsolta Peschek szökéséről, mások pedig már azt is tudták, hogy elfogták. Peschek ezalatt már Kiskanizsán járt. Az üldözés a legnagyobb eréllyel meg is indult s Kiskanizsa és Nagykanizsa között egész tömör kordon fejlődött fel. A szökevény után lovasrendőrök is indultak s a terepet mindenütt átkutatták azonban eredmény nélkfil. Megállapítást nyert, hogy Pescheket Kiskanizsán látták itt-ott felbukkanni, azonban ismét nyoma veszett. Erős a gyanú, hogy az éj leszálltáig valami jó búvóhelyen rejtőzködik s csak sötétben fogja útját folytatni, nyilván Jugoszlávia felé. A késő délutáni órákban hire jött, hogy Rigyácon látták bujkálni, azonban a hír megbízhatatlannak bizonyult s a rendőrség a nyomozást saját terve szerint folytatta tovább. Az ügyészség 1000 koronát tűzött ki jutalmul annak, aki a szökevényt kézrekeriti. A késő esti órákban még nem került kézre Peschek. A rendőrség azonban mindenütt a nyomában nyilván a mai nap már újra a fogház-
ban fogja találni a hamisítót.
szabadságszerető" pénz-
— Felemelik a tisztviselők vasúti
diját. A máv. igazgatósága a kereskedelmi miniszter jóváhagyásával elhatározta, hogy felemeli a tisztviselőknek járó kedvezményes vasúti dijszabást. Egyúttal mégfczoritják a családtagok részére engedélyezett kedvezményes utazások számát is. Hogy mily mérvű lesz a drágítás, arról meg e héten döntenék. A most érvé övben lévő kedvezményekkel még január l-ig lehet utazni.
— Értesítés. A Nyukosz női osztálya december 1-én délután 6 órakor a városháza kistanácstermében gyűlést tart. Az egyesület összes tagjait, valamint ezen nemes ügy iránt érdeklődőket ezennel tisztelettel meghívja az elnökség.
— Művészi könyvkötési tanfolyam.
A jövő héten Pfeifer tanár vezetése mellett művészi könyvkötési tanfolyam indul meg, melynek révén a szép könyvek barátja a hasznosat a széppel kötheti Össze s ízlésének tág teret nyithat. Jelentkezni mindennap lehet délelőtt 10—1 óra között a gimnáziumban Pfeifer tanárnál.
— A kórház karácaonyára adakoztak: Schless Testvérek, Malek László 100—100 K, Győrfy Jánosné, Illés Józsefné, Rotter Testvérek 30—30 K, Kőműves Fe-rencné, Hermann Józsefné 20—20 K, Pörtz Juli 10 K. Kegyes adományukért hál$s köszönetet mond Mária főnöknő.
— Értesítés. A Király-Sörfőzde R T. részvényeinek 0. sz. szelvényei, a f. hó 27-én megtartott közgyűlés határozata értelmében, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank helybeli fiókjánál folyó évi december hó 1-től kezdve a pénztéri órák alatt beváltainak. Ugyanott az uj részvények, az annak idején kiadott pénztári elismervények ellenében, ugyancsak f. é. dec. 1-től átvehetők
— Az Irodalmi Kör vegyeskara ma este hat órakor összpróbát tart. A vezetőség kéri a tagokat, hogy pontosan megjelenni szíveskedjenek.
<x) ▲ laggrajidlósasubb olasz film bemutatóját Urtj» kedden, szerdán éj csütörtökön a Világ-Mozgó, mely alkalommal vászonra kerül .n l31.es akU\' cimü "hatalmat detektivtörténet 6 felvonásban Minden mozikedvelő siessen jegyét előre megváltani.
Egy jól táplált kövér sertés óladé Magyar-utca 60. szám alatt. 1819
(x) A sseraaoae lovagja, Fritz Freislcr pálya-dijjas művét ax Uránia, tekintettel a nagy érdeklődésre, három előadásban 5, fél 7 és 8 órakor mutatja be. Jegyet mindenki váltsa meg.
^^ ^^ ^^ ^^ 305
legszebb virágnak ® a magyar nőnek DIANA-PUDER adja üde hamvát.
Kis doboz, Illetve tégely K 15-Nagy „ „ 25-
i régi létamiiJságbu uEitntU kaptató: ^
UtUtln . DIANA KURB8KBDBLM1 B-T. V
Büd.pHl, V-, Nií«-v!M ». IW K
— Ismét öntenek harangot Veszprémben. Tóth Árpád veszprémi harangöntődéjében — mint onnan írják — ismét megindult a munka s az első három megrendelő község harangjait ünnepi keretek között öntötték formába, mely alkalommal dr. Rqtt Nándor megyéspüspök is jelen volt, polgári előkelőségekkel egyetemben. A somogymegyei Kaposgyarmat községen kívül még a veszprémi Városlőd és a zalai Nemesgulács siettek tornyaikba uj harangokat szerezni.
— Haláleset* Filzkó Gyula Gyöngyösön váratlanul elhalt. Fitzkó János, a Centrál étterem főpincére fiát gyászolja ax elhunytban. Engesztelő szentmisét a gyászolók 30-án mondatnak az alsótemplomban.
Nvnm.fnH
TŐZSDE.
Badapast, nov. 29.
ValatspUo: Napokon 1440, Font 1740, Léva —, Dollár 400, Francia frank 2980, Lengyel márka 103, Márka 426, Lira 1380. Osztrák 101, Rubel 315, Lei 726, Szokol 695, Svajel frank 7300, Koronadinár 1389, Frank-dinár 1360, Holland forint 116, Dan forint 6200.
RóthPál!
bank- éa tőzsde-bizományos =
Nádor-u. 9. Interurban-telefon 293-
Dollár, dinár
éa egyéb költőid! pénzek vétele éa eladása
Bácsi kifizetések, egyéb külföldi átutalások, valamint tőzsdei megbízások gyors teljesítése.
A korona Zürichben.
Budapest, nov. 29. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: 1*45, osztrák korona: 1*95, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig 1*40 szantim.
fíiölíárjnlrllfl
I Bccst kifizetések, egyéb külföldi átutalások, I valamint tőzsdei megbízások szolid és gyors teljesítése I
- PANNÓNIA BANK é«TŐZSDE !
I Bizományi Irodája Kaposvár
NAGYKANIZSAI FIÓKJA ■
I Zrínyi MfklOa-n. 33. I. cm. Int Iclefon 285. g I 17ígSür,Bnycim: 8*\'Sr,B,1t Nafykaauaa.
Többféle elsőrendű minőségű
komplett -rs
szobaberendezés
egyes bútordarabok, szőnyegek tls függönyök kérőinek eladásra.
Érdeklődőknek\' feTvilájositást ad a Kazinczy-utca 33. sz. alatti házmester
Egy jákirb.n levő p4nxaxekrény megvételre kemUuk Cím a kiidohival»!b»n. 1822
M< ■pa
T«:»
* URANIASÍkip *
" fcc.qonyt-gtc. *■ l
$ Hétfőn és kedden
Fltz Frcisler pélyadljas műve:
A szerencse lovagja
6 felv. Főszereplő: Alfonz Frelland.
Csak felnőtteknek !
Előadások ke».dete köznapokon ó, \'/,7 és 8 órakor Vay.tr- és ünnepnapokon 3, 5, \'/,7 és 8 orakor.
Az ismert kitűnő zamaiu aranyhegyi, literenklnt 4*3T 30 korona,\'
Különösen a karácsonyi ünnepekre, eljegyzések,, esküvők,disznótorok és egyéb alkalmakra ajánlja
Sáfrán József füszerkereskedó
Magyar-utca 74. szám. i82j
Uj bor!
Y1LÁS
Nagymozgó színház Szarvaa-axálloda. —
Kedden, szerdán, csütörtökön
Hírneves olasz művészek közreműködésével
H 131-cö ahta
szenzációs detektivsláger 6 fcivonásban. I\'éntek, szombat, vasárnap Olnabár II. réss.
£!óadáv>k kezdete hétköznap 5, é* 8 órakor ár- és ünnepnapokon 6, \'/,? és 8 órakor.
Ardeni*imén^™
pej, kitűnően próbál és fedez, kocsiba is használható, 1921. évre engedélyezve eladó. — trdeklődni lehet: Salamon Imre, Hahót. mi
Megkezdődött a
nagy karácsonyi vásár mélyen leszállított árakkal 1
kisfalud! és kraüsz
díva tnagy ára háza az .Arany Kaka«--hox
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 21. száni.
. 1600 K 1200 K
ezelőtt
Tiszta gyapjú kosztüm kelmo
140 cm. Tiszta gyapjú kosztüm kelme
130 cm. sz. 1200 K Strapa szövet ruhákra 130 cm sz. 450 k Cotlela szövet mlndin *tlnb«n
110 cm. sz. 300 K PepiU szövet 130 cra. sz.
Pepita szövet cm. sz.
Sötétkék és fekete szövet »5 cm. sz. Grenadinok 96 cm. sx.
Pargetok 100 koronától íaljebb
Oxfordok, vászoik, kan*vásxa4k, schiffonok, Cfétonok leszállított legolcsóbb árban Plaidkendők drb. 420 K
Vászon zsebkendők tuo. 360 K
Barllner és selyem kendők IcszálHiott árakon. Selymek, bársonyok igen olcsó áron. 1704
300 K 200 fc 260 K 160 K
200 K 240 K
ISO k
186 K

7.U! _Lx