Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
62.78 MB
2010-02-16 20:19:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
991
8003
Rövid leírás | Teljes leírás (1.7 MB)

Zalai Közlöny 1935. 097-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


UL AA^ H
folyam 97. szám
/
Nagykanizsa, 1936. mijus 1 szerda
Ara 12 ffflér
ZALAI KÖZLÖNY
Szerkesztősé* és kiadóhivatal: Főút 5. szám. Megjelenik minden hétköznap délután.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 1 pengő 40 filU Szerkesztőségi és kíadóhlvaUli telefon: 78. i
Május elseje
a természet ragyogó pompájának, a munka szabadságának, a munka megbecsülésének napja. Május elseje a kedves magyar népszokások, májusfa napja. Május hava az örök női eszmény, a tiszta nőiesség, a k-gtündöklöbb női erények piedesztálra állításának, hódolatnak hava.
Mindenki örül május elsején : a zöldelő rétnek, a virágzó fák gyö* nyörködtetö gazdagságának, a frissen pezsdülő levegőnek, az égbolt nevető kékjének, az ébresztő madárdalnak, az újjáteremtő tavasznak. Május pompázó ragyogása megihleti a költőt, homlokon csókolja á művészt. A jóságos Isten hatalmas teremtő erejének minden szépségét juttatja kifejezésre a legszebb hónap : május hava.
Varázslatos ereje van a májusnak. Hatalmas erővel felemeli a lelkeket a föld anyagiasságából, szárnyat kölcsönöz nekik és tisztán látókká teszi őket. Lehull az aranypikkely és a csodás természet odaviszi az Embert a Teremtőhöz. Láthatóvá teszi az Embert. És ez fa felszabadult lelkiség készteti leborulásra a mindenség Ura előtt. Nagy tanitó, oktató, pozitiv választ adó május hava az igazságot becsületes akarással keresők számára.
Ünnep a má>us elseje a (dolgozóknak, a munkásoknak. A munka tisztességét, becsülését, nemességét és annak szabadságát hirdeti. A helyesen értelmezett szabadságol: amely nem ismer kategóriát, hogy ki mi-lyen munkáscsoporthoz tartozik, milyen zászló alatt szolgálja hazáját, nem ismer szervezett és nem f>zer-vezett munkáéi, hanem csak a Jma-gyar nemzet hűséges dolgozó fiát, aki megérdemli a Munkát és érte a Kenyeret azon az alapon, hogy mindenkinek van létjogosultsága e hazában, aki dolgozni akar.
És ha mér kategóriákról és ta-gozódásról van szó, (mert nem a nemzeti alapon álló magyar munkásság állított válaszfalakat !) akkor elsősorban annak jusson kenyér, aki a magyar nemzet hűséges fia. Akinek a magyar trikolór a zászlaja, aki imádságos ajakkal teszi kezét a piros-fehér-zöld lobogó rudjára. Aki nem osztja meg szivét a turulmadár és az internacionalista földgömb között. Akinek szive, lelke, érzése, gondolata : magyar. És csak Is magyar i
Május hava az Egyház hava is. Az Egyház az év minden hónapját °gy-egy eszmének, egy-egy szentjének szenteli. Május hava a legszentebb női eszmény, a felmagasztosult tiszta nőiesség, a legragyogóbb nöi erények tiszteletének hava. Má. Jus hava ünnepe annak, amit !a mai anyagelvüség és pókhálós szofiz-™k, szürke doktrínák egy fölényes ajkbiggyesztéssel elintéznek. Az Egyház lelkiséget visz május havába « az erények diadalának havát esi-nálja belőle. Az illatos, pompázó vi-rógok havából az .örök eszményiség
„A francia-orosz szerztdés Moszkva diplomáciai szélhámossága"
Főként Románia ellenzi Magyarország felfegyverzését
London, április 80
A Matln jelentése szerint Magyarország ugylátszik nem zárkózik el a középeurópai együttműködés elől, de biztosítékot kér, még{ pedig a Népszövetség alapokmányaival összhangban álló revízió alkalmazását a védkötele7ettség jogával együtt. Magyarország \'csak akkor vehet részt az ért\'-kezlcten, ha a fciagyha-talmak elismerik a magyar erőfeszítés őszinteségét és jóhiszeműségéi Az értekezlet színhelye Róma lesz, Velencét elejtették. A magyar fegy. verkezésl egyenjogúság ügyét később tárgyalják egy értekezleten, a melyre meghívják Bulgáriát is.
Londoni jelentés szerint a ma. gya...