Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
47.62 MB
2010-02-16 20:26:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
1043
7076
Rövid leírás | Teljes leírás (1.26 MB)

Zalai Közlöny 1935. 146-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Qt4. <*1S<-l [A -t * l xi,\\ Trr- zu
7B. ív»oly«m 148. szám Nagyk«n|IM, 1935. jullut 2. kedd Ara 12 W*
fALAI közlöny
I ____________________
s — Felelő, szerkesztő: Barbar.t, L.jo. StWi.ttWíu\'í
EDENNEK NEM VOLT IDEJE,
hogy tanácskozzék Tltuleecuval, aki a kisantant képviee leiében utazik London és Pária között
Beformok ?agy nem reformok?
AIU ma a kánikulán kivül egyes pol|Utcu.sok és Újságoknak a netorm. pofcttka körül pazarul <mtott szó-vlőöéitől\'szenvedni volt kényte. lert, a 33 as bizottság első üléséről ssóló ujságkö/leinények után csodálkozva fogja megállapítani, hogy ezek hangos táboriban valami nincs rendjén. Ninc.s rendjén, inert különben nem döngetne a nyitott kapu sürgetéseik buzogányától, nem kér. dezgetnék, kiabálva, hogy hol van-nak a reformok? Ha akarnák, megtalálnák a kormány alkotó munká. jában a valódi, a hamisítatlan re. formokat, ha egyáltalán hajlandók volnának meglátni a fák ellenéic is az erdőt I Mert hogy a 33-as bizottság már első ülésen a reformok egész sorozatával foglalkozott, a kormány egész sorozatát alkotta meg azoknak a rendeleteknek, amelyekről mindenki kénytelen elismerni a reform jelk}gyt, Ezt csupán azok vonhatják kétségbe, akik tényleg a fáktól nem látják meg az erdőfc
A reform ugyanis akkor is reform, ha nem v|sel valamely hangratos eltfret, amelyben a refonrf\' klfejazés Is b:>nne van. Reform ml üdén olyaft Intézkedés, amely a már meglevő állapotokon éti helyzeteken javítva változtat- Épp ugy, mint ahogyan a fák,levelére nem nyomja rá a ter. mészét a cégbélyegzőt, hogy ez akáclevél, amaz tölgyfalevél, amaz meg az almafa levek*, az alkotó reformunkát végző kormány sem dobolhatja ki ugy a rendeleteket, hogy Íme, tisztelt polgártársak, ez egy reform- Mert annak, ukl nem érzi, vagy nem akarja megérezni, hogy valamely intézkedés reform-e, vagy nem reform, hiába dobolná azt akármelyik kisbíró, ha a saját külön kisbirójának, a lelkiismereté nck szavára nem hallgat.
A kormány alkotó munkásságát élénken figyelemmel kísérő tömeg azonban nagy elismeréssel veszi tudomásul azokat a reformokat, aiue. lyeket a 38-as. bizottság már le is tárgyalt. És hogy a közvetlenül ér. dekélt tömeg Jóformán az egész or. szág népessége, azt nyomban megállapíthatjuk, ha a legújabb kormányintézkedéseket ílgj elemmel vizsgáljuk.
Itt van mindenekelőtt az az ia-tézkedes, hogy juüus 1-étól kezdve az összes községi alkalmazottak il. k\'tményelt pontosan fogja fizetni a központi lletmeny hivatal Körül belül harmincezer községi alkalma aottról van Itt szó, akik eddig tudva tevőleg csak elkésetten, sokszor ha. tek múlva kaptak fiaetést, mert a községek pénztára üres voll Ez a hannlnoezor ember most családjával együtt nem lesz kitéve gondoknak, hogy miből éljon elsejétől addig, amíg becsülettel megszolgált javá. dalmát megkapja
A másik intézkedés arról szól, hogy a társadalombiztosító intéze. kknek öregségi biztosítási tartalék.
^ London, julius 1
A hétfői reggeli lapok azt írják, hogy az angol külügyminiszter a képviselőházban csupán néhány ál. talános kijelentést fog tenni Eden párisi és római útjával kupcsolat. ban. Ami prdlg az olasz abesszin viszályt illeti, Anglia helyzeti1 na. gyon kedvezőtlen, mert Absssziniát Franciaország javaslatára és Anglia ellenzése ellenére vették fel a Nép. szövetségbe.
Belgrád, Julius 1 A Stampa, Jcftlcs volt miniszter, elnök lapja, vusárnupl számát eíko bozták, m. rt élesen támadta a kor-mányt és azzal vádolta meg, hogy árulója a jugoszláv eszmének. A horvát és szlovén vidékeken fantasz. tikus hirvk keringenek Jugoszlávia jövőjét Illetőleg. A túlfűtött hangú
alapjai, amelyeknek gyümölcsöset, len hever...