Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
49.44 MB
2010-02-16 20:27:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
2149
7793
Rövid leírás | Teljes leírás (1.26 MB)

Zalai Közlöny 1935. 146-171. szám július

Zalai Közlöny
Politikai napilap
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
75. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

Qt4. <*1S<-l [A -t * l xi,\\ Trr- zu
7B. ív»oly«m 148. szám Nagyk«n|IM, 1935. jullut 2. kedd Ara 12 W*
fALAI közlöny
I ____________________
s — Felelő, szerkesztő: Barbar.t, L.jo. StWi.ttWíu\'í
EDENNEK NEM VOLT IDEJE,
hogy tanácskozzék Tltuleecuval, aki a kisantant képviee leiében utazik London és Pária között
Beformok ?agy nem reformok?
AIU ma a kánikulán kivül egyes pol|Utcu.sok és Újságoknak a netorm. pofcttka körül pazarul <mtott szó-vlőöéitől\'szenvedni volt kényte. lert, a 33 as bizottság első üléséről ssóló ujságkö/leinények után csodálkozva fogja megállapítani, hogy ezek hangos táboriban valami nincs rendjén. Ninc.s rendjén, inert különben nem döngetne a nyitott kapu sürgetéseik buzogányától, nem kér. dezgetnék, kiabálva, hogy hol van-nak a reformok? Ha akarnák, megtalálnák a kormány alkotó munká. jában a valódi, a hamisítatlan re. formokat, ha egyáltalán hajlandók volnának meglátni a fák ellenéic is az erdőt I Mert hogy a 33-as bizottság már első ülésen a reformok egész sorozatával foglalkozott, a kormány egész sorozatát alkotta meg azoknak a rendeleteknek, amelyekről mindenki kénytelen elismerni a reform jelk}gyt, Ezt csupán azok vonhatják kétségbe, akik tényleg a fáktól nem látják meg az erdőfc
A reform ugyanis akkor is reform, ha nem v|sel valamely hangratos eltfret, amelyben a refonrf\' klfejazés Is b:>nne van. Reform ml üdén olyaft Intézkedés, amely a már meglevő állapotokon éti helyzeteken javítva változtat- Épp ugy, mint ahogyan a fák,levelére nem nyomja rá a ter. mészét a cégbélyegzőt, hogy ez akáclevél, amaz tölgyfalevél, amaz meg az almafa levek*, az alkotó reformunkát végző kormány sem dobolhatja ki ugy a rendeleteket, hogy Íme, tisztelt polgártársak, ez egy reform- Mert annak, ukl nem érzi, vagy nem akarja megérezni, hogy valamely intézkedés reform-e, vagy nem reform, hiába dobolná azt akármelyik kisbíró, ha a saját külön kisbirójának, a lelkiismereté nck szavára nem hallgat.
A kormány alkotó munkásságát élénken figyelemmel kísérő tömeg azonban nagy elismeréssel veszi tudomásul azokat a reformokat, aiue. lyeket a 38-as. bizottság már le is tárgyalt. És hogy a közvetlenül ér. dekélt tömeg Jóformán az egész or. szág népessége, azt nyomban megállapíthatjuk, ha a legújabb kormányintézkedéseket ílgj elemmel vizsgáljuk.
Itt van mindenekelőtt az az ia-tézkedes, hogy juüus 1-étól kezdve az összes községi alkalmazottak il. k\'tményelt pontosan fogja fizetni a központi lletmeny hivatal Körül belül harmincezer községi alkalma aottról van Itt szó, akik eddig tudva tevőleg csak elkésetten, sokszor ha. tek múlva kaptak fiaetést, mert a községek pénztára üres voll Ez a hannlnoezor ember most családjával együtt nem lesz kitéve gondoknak, hogy miből éljon elsejétől addig, amíg becsülettel megszolgált javá. dalmát megkapja
A másik intézkedés arról szól, hogy a társadalombiztosító intéze. kknek öregségi biztosítási tartalék.
^ London, julius 1
A hétfői reggeli lapok azt írják, hogy az angol külügyminiszter a képviselőházban csupán néhány ál. talános kijelentést fog tenni Eden párisi és római útjával kupcsolat. ban. Ami prdlg az olasz abesszin viszályt illeti, Anglia helyzeti1 na. gyon kedvezőtlen, mert Absssziniát Franciaország javaslatára és Anglia ellenzése ellenére vették fel a Nép. szövetségbe.
Belgrád, Julius 1 A Stampa, Jcftlcs volt miniszter, elnök lapja, vusárnupl számát eíko bozták, m. rt élesen támadta a kor-mányt és azzal vádolta meg, hogy árulója a jugoszláv eszmének. A horvát és szlovén vidékeken fantasz. tikus hirvk keringenek Jugoszlávia jövőjét Illetőleg. A túlfűtött hangú
alapjai, amelyeknek gyümölcsöset, len hever(eté.ve miatt eddig annyi panasz hangzott jövőben rendelkezésére fognsf állani a giídn. sági életnek és belekerülnek az egészséges pénzforgalomba. Ezen. kivül segit a fendel l -azokon az embsrskto, akik tönkrementek és eddig ak*t iniu tföli . talpnál lant, mert régi társadalombiztosítási illetékterheik nyomták őket. Az uj rendelet ezt a helyzetet Is tisztázza, m rt megadja |a nvódot a hátralékok méltányos rendezésére, esetTeg\' azoknak részben vagy egészben való törlésén*. Sokezer iparosnak és kereskedőnek jelenti ez az intézkedés az uj éU\'t, az uj vállalkozás lehető, ségét. Refortp t\'hót és pedig olyan szociálisreform, amelyért minden érd.-kait nagy héláv d tartozik ? kormánynak. De keltett is az érde.
Párls, julius 1 Titulescu párisi látogatása al\'kal. mával a klsantant-barát francia sajtó bejelentette, hogy Titulescu nagyfontosságú megbeszéléseket fog folytatni Eden angol föpecsétőrrel, aki ép|>en Párisban tartózkodik. Edennek azonban nem volt ideje ezekre a bejelentett meg beszélésekre. A párisi sajtó egy ré. sze azt írja, hogy Titulescu mini a kisantant képviselője utazott Lon. donba, ahonnét visszatér Párlsba.
lat több helyen véres összeütközé. sekban robbant kl a szerh csendőr.
ség és a kisebbségi lakosság közö\'i Belgrád, julius 1 Bulgáriából a bolgár külügymi-nkizt.T vezetésével népes küldöttség érkezett Belgrádba.
kellek körében olyan lelkesedést, amilyenhez hasonlót régen nem ta. pasztaihattunk.
Itt van azután a 4ö órás munka, hőiről és elzel kapcsolatban a leg. kisebb munkabérek levezetéséről szóló rendajet. Hatszázezer Ipari munkás fógadta- ezt a rendek tet ugy, műit régi kívánságuk telfoaité. sét. £s hogy mit feYent ez a tvnde. let a szociális nyugalom és béke szempontjából, azt talán még a látni nem akaróknak sem kell bővebben magyarázni.
Végül pedig arról a 33-as bizottság által tárgyalt rendeletről kell, mint agrárszociális reformról meg. elékeznünk, amely a mezőgazdaság megsegítésére szükséges fedezetről gondoskodik A rendelet az első előirányzatnál 4.3 millióval.nagyobb feMqpet, fes^ufr u 4U* millió pen.
Báró Arii vezérezredes meghalt
Budapest, julius 1 Artz Artúr báró ny. vezérezredes, volt vezérkari főnök, ma hosszas és kínos szenvedés után 7Í> éves korában elhunyt.
Az Íreknek nem kell V. György király
London, julius 1 De Valera, az ir szabadállam mi. nlszterelnöke egy beszédében klje. lentette, hogy V. György angol kl. rály idegen király és ha az írek szabadon választhatnának, nem őt választanák meg királynak.
Pekklngben minden csendet
k lásaáék rmértt klvégtlk
London, julius 1 Pekinget és környékét sikerült teljesen megtisztítani a lázadóktói.
A városban minden csendes Az ostromállapot továbbra is incgnu. radt. A lázadók vezérét elfoglak és valószínűleg kivégzik.
Épül i Pllsudszky és a Báthory
Varsó, Juliul-1 A monfalconei olasz hajógyárban befejezéshez közeledik az uj lengyel óceánjáró építése. A neve Piisudszky lesz, Lengyelország és Newyork között késznek rendszeres járatai. Ezenkívül még egy occánjárót építenek Lengyelország részére, amelynek Báthory nevéV adnak.
gőt juttat a segítségre szoruló me. zőgazdaságnak. Akkor tehát, ami. kor állandóan halljuk u panaszt, hogy a mezőgazdaság támogatására szánt összegek egyre csökkennek, a kormány nemhogy csökkenti, hanem felemell ezt az összeget. Ha ez az intézkedés nem szociális reC form, akkor igazán nem tudfuk. hogy mit kell reformnak nevez, nünk.
Reformokat soroltunk fel, olyan reformokat, amelyek a kormánynak a több ós jobb kenyérre Irányuló
népies szociálpolitikáját szolgálják Ezek a reformok szerényen, min. den hangos reklám nélkül jöttek. Senki sem sürgette őket, senki a kormány helyett ki nem tervelte őket. Elkészültek a kormányzat múnkamühelyében és mire elké. szültek, napvilágot l* láttak!
Véres Összetűzések, lapelkobzás, fantasztikus hirek és vádak 1
a jugoszláv kisebbségi vidékeken *
Rákosi Mátyás volt népbiztos elsőíokn Ítéletét a tibla helybenhagyta
Budapest, julius I A budapesti HélőlSbla hétfín dél ben negyed 1 Arakor hirdet* ki llék\'tét Niikosj Miilyils voll népblz. tos büflpiTébéü. A lábUt hclyU\'n-hagyl-i * l)U«i|%ti ISMrínyetk «í. lal |KI«(|I| ttcUüjylinlwil JmylKu
•irr "\'iii m >1. ■
btinU\'tésl. Az ítélet Indokolásinak szövegében alig van változta. A piuuluimisilá&i viidak egy rtoue alól felmentették Rákost BüntitésébAl egy évet és két hónapot kitöltött
wk \\ eltek, r
_


áaagykaniisaliestáMk
yjm
A postáik nemcsak mint portások állják " «r K l^-ctatetui hehuket, de
ha vutttnit r«\'nde*ni keli, *U«hk»s, gondos munkájukkal okkor is megmutatják, liogy — magyar postások. Ilyen volt Páter-Pál napján tu Ipartestület kcrilu-iy^óla-n dr. Tholvvay /sig-mond postahivatali igazító és Miklós János mozgóposlafönök védnöksége <Otrtt remte»ett t*>stás-jüniállst, amely a város széles társadalmi rétegeit megmozgatta és ieljewm megtöltötte « kert-helyiséget ós az efcti órákban a földszinti termeidet is. Nagykanizsa közönségének őszinte rokonszenve nyilvánult meg h derók jx>stásaival szemben, akik derekasan kitettek magukért. A két védnökön és családtagjául ki-\'vül- ott láttuk mindkét jx>su>hivaial lisztvitfiökarát, sokan közülük családjukkal jelentek meg. A sokaság szórakoztatásáról a különböző sátrak: céllövészet, szerelmi táviratozás, horgászás, stb. gondoskodtak. Hat óra után sor jíerült a kabaré ^nüsorra, mely legnagyobbrészt Várkonyl István, Sza-váry Sándor ós Baoiis F«renc számúiból állt és pompás hangulatot terem-tett. Hegedűs Lajos nagy rátermettség-gei Várkonyi egy sikerült monológját udta elő, Horváth Mancika és Frk Manyi ka ennivaló bájossággal postás-táncot lejtettek. Horváth lluska Várkonyi «Búcsúzva iut az ifjúság* rlmü alkalmi versét iszavuita sok melegséggel. Sok tapsot kapott a sikerült fox, amit Frk Mauyika, Horváth Erzsike, Sági Marika, SkriK\'cz Jolika táncoltak stílszerű ruhában. M«g kellett ismételni a kedves táncot, amit négy tengerész, ruhába öltözött fiatal te&iy; Bakonyi Mici, Borbély Magdus, Horváth Mancika és lielfert Nusika csupa graciozi-tással lejtettek a kózönsé viharos tapsai közben, üzoray Káról)1 mint részeg • postás sok derültséget váltott ki. Várkonyi parasztkomédiájában őszinte sikert arattuk: Gerencsér Pál, Miklós^-Mancika, Miklóssy György, Kállay Manci, üzoray Káro^, Hegedűs Lajos, Kedves volt Trejer Jolika és Trejer Janika tánoa, valamint Boros Éviké és Trejer Ilike szavalata. Örömmel emlékezünk meg a Szaváry—Várkonyi duo kedélyes és sok derűt keltő nótáikról, amiket Babits Ferenc sok átérzéssel adott elő. A szépségverseny győztesei: t, Horváth Huska (egy fcer-lést nyert). 2. Horváth Mancika (virágkosarat kapott). 3. Borbély Magduska (aki pompás tortát kapott). Altalános érdeklődést keltett a\' férfi csunyosági verseny, amely telve volt derűs epizódokkal, Nyertes üozdán Károly.
Az esti órákban megkezdődött a lánc a lalpeslklandozó dzsejz .mellett és \\<olt olyan mulatság és vigalom, amilyent nem felejtenek el azok, akik ott voltak. A rendezőséget minden el-, ismerés és dicséret ilktfi \\
üyomor- ét bélbánUlmak, has üreg béli vérpangás, Izgékonyság, migrén, kimerültség, szédülés, sziv-szoruláa, rémet álmok, IJedöttég, általános rosszullét, a munkaképesség csökkenése sok esetben rövidesen megszűnnek, ha a beteg néhány napon il reggel éhgyomorra egy pohár természetet JFerenc József keserű vizel iszik. Az emésstöeiervi bajok orvosprofesszorai általánosan dicsérik a Ferenc József vii enyhe ét megbízható hatását i sít gyakorlatukban sürün rendelik.
, J: Julius 2. kedd. Rom. kath. : Bari. B.-A. Protestáns: Ottokár, tsr.: Tham. hó 1.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig az «öra»gyft|» gyógyszertár Deák-Gtér 10. és a kiskanizsni gyógyszertár. Gőzfürdő nyitva rqggel 6 órától e&lo 6 óráig (hétfő, szerda, péntek éélulán, JMUen egész nap nőknek}.
Kiskomárom népe emléket ÜHtott 71 Msl halottjának
Impozáns ünnep volt a klskomáromi hősi szobor leleplezése
Kiskomárom, julius 1
(Kiküldőit munkatársunktól) Egy esztendővel ezelőtt vetődött fel a gondolái a klskomáromi elöljáróságban, hoRy meg kellene örökíteni a világhá. borúban eleseit hősök emlékét. Kis-komáromlmn ugyanis tradíció, hogy minden elöljáróság u 3 éves mandátuma alatt alkot valami maradandót, megoldja u kőíségiK\'k valamely problémájúi. Minden biró azzal "foglalja el székét, hogy kormányzásának három éve ulatt, mint elődei is tették, gazdagítja valamivel a községei. így szüle-leit meg a kiskoraáromi szegényház, az épitett Ilid mérleg, n \'jegyzőlakás, utca. rendezések, fásítások. A jelenlegi elől-járóság a hősök szobrát és egy dzsungel-szerű, elhanyagolt i^c-i rendezéséi tűzte ki mandátuma legfőbb céljául. A célkitűzések közül az első, a hősi szobor megvan már és teljes pompájában büszkélkedik a község főterén, ahol Péter-Pál napján fényes ünnepi keretben megtörtént annak le. leplezése. 1
Az emiitelt hagyományoknál fogva lendület és céltudatosság van a község fejlesztésében. Kiskomárom valóban évről-évre rendezettebb, gazdagabb valamivel, állandóan fejlődik, amivel ma késés község dicsekedhetek.
A hősi szoborra már korábbról volt a községnek 2000 pengőre rugó algája, a régebbi elöljáróságok gyűjtéséből. Mikor aztán a jelenlegi \'reform-elöljáróság* (csupa fiatalok, a bíró is, Kóő János, mindössze 33 éves) elfog-lalta hivatalát, »agy erővel megindult a munka, hogy a hősi emlék alapját teljessé tegyék és olyan szobrot emeljenek Kiskomároi in hősi halottainak, amire méltán lehet büszke az egész vármegye.
Először voltak hangok, melyek az emlékmű helyi elkészítését szorgalmazták. Egyszerit, faluhelyeken szokványos cement-oszlop leit volna Így, valami sablonos turul-madárial. De aztán mégsem az len. Mert bufci a községnek egy müvész-ielkü és müvész-iz\'.ésü főjegyzője, maga is tehetséges festőművész, Szilvay Gyula, aki kijelentette, hogy pmlg ő a helyén van, addig csak komoly és értékes művészi munka ke. rülh«t a hőéi emlékműnek szánt térre. A tjeform-előljáróság\' szívesen hajlott a szakértő tanácsra és megbízna Sziív«y főjegyzőt a művészi elgondolás és tervek elkészítésére. Szilvay megcsinálta a terveket, megrajzolta és felment Buda. pestre, a Százados-uti müvósttelepre,
szobrászt keresni, aki terveli megmintázza. Itt hívták fei a figyelmét n váci 12 méteres és több más vidéki hősiemlék alkotójára, Cser Károly szobrászművészre. A harmadik napon megvolt az első kicsi agyag-modeli. A főjegyző tervei annyira megtetszettek a szobrásznak, hogy valóságos ihlettel feküdt bele a részletes megmintázásba. Ezután még hatszor utazott Tel Szilvay főjegyző és kétszer Köő János biró Budapestre a szobor-ügyben.
Otthon, Kis komáromiján ezalatt lelkes erővel lolyt a gyűjtés. Maga a község mintegy 2000 pengő értékben Járult hozzá a szobor létesítéséhez. Dr. Kerekes orvos 200, Drózdy Oyöző kéhpvísoiő a koszorumegváltással együtt 100 pengővel járult hozzá a gyűjtéshez. Egy pengőn aluli adomány nincs. A jmgyobb adakozók névsorában ott találjuk dr.v Sárkőzy Lajos Cápercs-plébánost, a vszoborbizottság meleg-lelkű, agilis elnökét, a hitelszövetkcze. ^H\'t, a papnövelde uradalmát.
A szobor 71 klskomáromi hősi ha-lott magyar mártiromságát hirdeti. Olt van köztük az előző klskomáromi fő-jegyzőnek, Fereaczy Jánosnak három fia, (az egyik dr. Ferenczy György, a közismert néhai kanizsai ügyvéd).
Két méter magas csobónkni fehér kő-talapzaton áll a 250 cm. magas bronz-szobortest. Árpád vezér egy eleső honvédet emel fel és sas-tekintettel néz dél felé, mintha azt mondaná, hogy a magyar katona pem esett el végleg a (Világháborúban. A bronz-ala-kok egy őrtorony-szerű alapzaton állnak. A teret a szobor körül szépen rendezték. Kanizsai kertész-tanítvány, Szép Ferenc klskomáromi földműves, a segesdi Festetics-uradalom volt kertésze csinálta meg nagyon szépen a szobor miliőjét, a község .pedig az ala. csony (ementkeritést.
A leleplezési ünnepségre meghívták József főherceget, aki nagyon szívélyes hangú levélben közölte a rendezőség-gel, hogy szolgálati okból nem vehet részt az ünnepségen, de lélekben ő is együtt ünnepel a klskomáromi magyarsággal.
Nagykanizsáról Biemser Gusztáv já-rási testnevelési vezető, u szombathelyi vegyesdandár-parancsaok képviseletében, dr. Mart hon György szolgabíró a nagykanizsai járás képviseletében jelent meg n Péter-I^ál napi szobor-leleplezésen. Nagykanizsáról P Levente Egyesületnek egy kerékpáros raja, 12 biciklista stafétában vitt koszorút az
TROPIKÁL
ruha- éa inganyagok,
frottírok, strandkelmék
nagy választókban.

Sínser Divatomhoz.
uj hősi szobor talapzatra.
Az Ontie pságie felvonultak a *p:om. szédos községek (Komái váioa, Galambok, Zalakanos, Nagyinda, G*rabonc) leventéi, a gyönyört <kitfcdfoáromi ^\'rmek^yönj^ökboknétu, a Ijwkárvá-rosl és m kiskomáromi dalárdák, Ikiiud-két község tflzoltóságn, az xJrtilúndlaki frontharcosok, stb. <
A kiskomáromi tüzoltó-zeoekar pi-rossnpkás, derék Rgéhj-ei egész jjap üzemben voltak. Reggel zenés ébt*\\z-tővel járták végig «t jitcákatl. D órakor a Kt»toi lemplom-tém. Urka tömeg gyülekezett a tábori nagymisére, amit dr. Sárkőzy Italos espflfes celebrált. A tűzoltó-zenésítek Kávé János karnagy vezetésével meglepő szépen adták a síentmiöe zenéjét.
Ott voltak az oltár körül Q Elvonult testületek, a .notabilitások, élükön Drózdy GyÖzőV«l, a kerület népszerű képviselőjével.
Miso után a hősi szobor körül gyűlt össze a hatalmas twneplő töfaeg. A tűzoltó zehekar áhítatos csendben eljátszotta a H bőse kegyet, ntám« dr. Sárkőzy espetes sza vám kbomldtt a nemzetiszínű iepol a ^soborról, Arpiád és a magyar harcos bronz-testén megcsillant a fonón tűző péterpáknapi impsugár. Az esperes szavai messze-hangzó szárnyalással hirdették, ho^y a haza 71 vértanújának nem csak emiékét, hanem 4>éi<láját Is őrzi Kiskomárom népe a bronzba örökítve. Majd Ismertette a szolídr hivatását ^benne a mult tanulságán és a jó vő ilüniKa-
tását.
Köő János biró pár közvetlen, lel-kesedéstől fűtött mondattal átvette a szobrot a Jtöz^ág jgopdjába,
Drózdy Győző 4 }(ólt& jró és szónok lendületével mondott magasan szárnyaló, szivek mélyén szántó ünnepi
beszédet. 1
— Mónién elpusztul, — mondta — liogyek, völgyek, Vizek, csak a lélek lutlhatatlan, amely teremteni tud és höíöket nevel, liz a lélek emeltette Kiskoiuáioin néj»év«l hőseinek szobrát,
— 71 név... 71 ragyogó csillag Csaba királyfi utján .. • l
— A (világ aor^ a pagy hábtíru óti* még rosszabb. Felvetődik a kérdés: — érdemes rolt-e meghalniuk? SirJOk azóta is állandóan nyeli a könnyet, a hantot és betelni nem tud soha, mert Trianon sebein a kötést még mindig átüti a ,vér. Boldogtalan nem^t u ma. gjar. Történelme tele van riagy sírok-kai. Mohi... Mohács... Arad... De ojyan mély egy sincs, inint a trianoni, sir. De van még erő, mely a feltámadás felé viszi ezt a néi>et. ilyen erfl a kis-komáromiak akarata, mellyel szobrot\' állítottak, hogy tisztelhessék hőseik-emlékét. A falu, ahol nincs hősi emlék, olyan, mint egy szabadkőműves teme-tő: — tele van sírokká), de piagy bemie kereszt. Az ogész ország előltl büszke hihet Kiskomárom, mert a nálai sokkal nag>obb községeknek sincs eb\' hez hasonló hősi emlékrtiőve.
— Magyarok Istene, áldd meg ef| a népet, melynek hősei meg tudtak halni azért, hogy a naza-
(Wrencsér Jenő VI. osztályos elemista, Bedő Ferenc levonj és Horváth Ferenc tűzoltó egy-egy szavalattol vetlek tészt a műsorban. A Klskomáromi Dalkör Kávé JAnos vezetésével szép énekszámokkal gazdarftotta az ünneplő érzést.
A szobor talapzata köré óriási ko-szoru*rdöl rakott le ezután sorban a hazafias kegyelet. Kiskomárom község, a szombathelyi vegyesdandár, a nagykanizsai járás, a Járási iegyző-egyesü-KI, a Kiskomáromi Dalkör, p .Kl*o-miroin és Vidéke Ipartestület, a Kis-komtáracni legeltetési Társulat, Ko-márváros község, a galambokig gara-boncl és nagyradai körjegyzőségek, at ormándi frontharcosok, a komárvárosi tűzoltók, a Komárvárosl Polgári Dalkör, a Kiskomáromi Önkéntes TüzoltíV Testület, a csendőrség, a kiskomáromi, a karosi, m gatamboki tev«nMk, • Kit\' komáromi (lazdakór, a kiskomáromi Gyöngyösbokréta, a Klskomáromi Hitelszövetkezet, a Nagykanizsai Korék-l>ár Egyesület, a ncmesvldi (Somogy m.) leventék helyeztek koszorúkat * szobor talapzatára, a rendezőség pedig
J

mtn«o zászlóval WMWt vénaégéos-Ittw a kÜkoMMM\' l.invok-
kal m*gkoszonizlatta.
„olt, aclkof t.-koléb.-óltőzöU asszonyok, leánvok tk-sell jzeteitWV emlékén\' Miit csokrukat (s kosiorujuit helyezlek cl sírva « hősök szöbritnrt tfrágcnlöbc bórutt ula,,-zaMO.
— Sserektt sógoromnak ... édes ■pám emlékének... és hasonló -Jeligékkel. Sokasodtak a viliik a szobo, kőről «_kz aratás érlelő napsugarai magyar \'szemek kónnydiien csilluntak
A» uinK\'i^.lv végén az ő\'sszos alakulatok diszmenetben, meghajtóit lolto-gókkal tisztelegtek a ÜM\\ emléke c»HC j, I
(W)
l»|ylrányu azaoharin-oumpésjcéal lepleztak la Zalábaa
Zalaegerszeg, jullus 1 Nagyszabású szacharin-cacmpé-szést Vplezett k a zalai pénzügy, öraégébersége. Az éllenörző s/ervek mér UinaUt idő óta figyeltek egy gyanús embert a Nagykanizsa bu. dape-stl vonalon, aki gyakran éa csomagokkal utazott- Most azután Sikerült elfogni. Megállapítási nyert, hogy az illető Vörös Péter klstekkl születést! ember,, aki * foglaikozáa. ■szerűen özl a szacharin-csempészést. Most Körmendről vitte értékes azál. Uttnányát, hogy Budapesten leadja, azonban az éber hatósági közegek rajtacsípték és oltogiSk. Nngyérlékil szállítmányt talállak nála uacharin. búi éa tűzkőből. Vöröst őrizetbe vet. ték. A legkisebb pénzbírság, ami VörOSfe váf, legalább 26 000 P
A ulnházi iroda hírei
(.) MeMy MUv(«.,«l ma eito
a IJÖntő éjszaka szenzációs vígjáték van műsoron a prózai együttes első. rangú előadásában. Mezev Márii éi Homokay l\'ál alakításai igen értékesek és mulattatók.
(:) U és B kMesém - ululjúra. IlarcAis IrAl felléptével, az ívaU leg-gyobb sikere, hz Bn fy a klsőcsém ke. rtll sztnre\' kedden este fllléis\'s hcly-á rákkal.
(.) A Lftoe - sStamObmiutuló. Szerdán este Halvtmv l.ili, az Ismert zseniális Írónő legújabb sztamüve, a l-ánc kerül bemutatóm Mese.v Mária és Hp-arakay Pállal a főszerepekben.
(■■> \\áa.lm.mro - Fsnférs narlska v^tdéKtsHéplével. Rgv kanizsai szár-awéwe listai Muhr^St, « aagyon rokonszenves és szép forgács FVtris lép ) fek^sülOOlőkón esH\'. a. iiv
ilfBufflfibai. /Virgács Boraink
mljLflVlJlfzdőnA \'|s. $en> |»|oitc>s sikerei voltak a »uii|ierti "Wlvar Színházban «.mosfjtaijkaal 1MM éa,.fo|j|f!i.|M>n.váru «toi*tí»yák, hogy egy uj tehetség indNii-el a juin
AtfwWWA.; -Uunao. I : \' t IMsWa k««M>\'MMls
és Wjumpír egy M \'k\'ifl-
fürdő az Krzsébetfléafimlíbe,,. (ív
mm kúslomy
* 9
Kétnapos szabadtéri dfoaMuk \'-> Nagykanizsán
A Cigánybáró és János vHéi a rárosl itrand-parkben, Kőszegi Teréz éi Sittes László felléptével
A nagykanizsai nyár legnagyobb színházi szenzációja a szombat, vasárnapi szabadtéri előadások
Az egész Dunántjl számára eae. mény, hogy Kfoz"yl Teréz és SiU.i Uszló, az Operaház miivé szel, valamint Mez Tilda, a Városi Színház operaénekesnöje vendég felléptével egy tündéri cslélyt varé! ásol a társulat a strandra.
Nagykanizsa városának minden hatosága és a azinház minden barátja egyesült erővel dolgozik azon, hogy a Cigánybáró és János vlléz. nck szombat és vasárnap eatl szil bedtéri elösdása a közel és távoli környék számára visszhangzó mü. véazi esemény legyen
A színtársulat, Podor Oszkár fgflz. gatóval «z élen, a niüvószi 1 .\'Indát. ho.; tijéft Wkesaéggel dolgozik azon, hogy feledhetetlen élmény legyen
mindenki számára a szombati és vasárnapi előadás-
A felemeli létszámú, 40 tagu kórus, az ugyancsak erősen felemelt létszámú zenekar, a látványosság számba menő fényár, amelyet a reflektorok ontani fognak és a több mint száz szincs jelmescs felvonu. lés a legalkalmasabb festői halyeo, a -strand-park fái között, a csillagos éjszakában, méltó keret lesz a kg értéke-sebb két magyar opera, operettnek szinrehozatalánftl-
Helyárak nagyon mérsékellek, mert a klvőló operaházi vendég^\'k és nagyarányú rendezési költségek dacára a legdrágább hely 2 pengő-Fodor direktor letzervMMte a szabadtéri előadásodra dr. Ifouru Zoltánt, a Nomzeti Színház művészét, a rádió közkedvelt >Dani bácsiját. Is.
A szepetneki bronz-őrszemről lehullott a lepel
Felavatták a szepetneki h6sSk emlékművét
Szepetnek, június 29 IKUOlklOtl munlailárrjnklól) •TI, ak^k a Ilonért éleiét adtatok, A ilCmzetbeu vagytok ]iallhatallan->k.>
E két sor látható márványba vésvo a Szopatnék község főterén álló hős| emlékmű talpazatán. A márványba vésett szavak arany belül ugy ragyognak a tüzö napfényben, mint a szuronyok a holdfényea rohamnál. Csak szelídebben, aranyosabban. Az emlékmű bronzszohrá. ból még semmi sem láthaló. Hófehér lepel borítja. A zászlókkal, vl. rágokkal feldíszített főtéren halul mas a néptömeg.
ünnepel Szepetnek. Most van végw az ünnepséget kezdő s/ont. misének és Istentlsztek\'tnek Gyűlik a nép a kaloliku-s éa az evangjllkua U-mplouiokból Sorra érkeznek az előkelőségek Is. Ott látjuk a mintáz, tcrelnök, a kormány és a főispán képviseletében dr. Lontjy Alán já. rásl főszolgabírót, a Vitézi Szék képviseletében vitéz Tumáilaluu Jenő járási hadnagyot, a III. ve-gyesdandár képviseletéb n \' vitéz Tnntíó Árpádot, a nagykanizsai Fronlhamw Főcsoport képviseleté. b;-n dr. FlllOp György és /. Károly vezetőtiszteket, Arodtfnlol Nagy Istvánt, a kerület képviselő, jét, Kooáí\'Z Srbea/ytn Tibort- dr. Orirágh iföorvost, a könyék tanllól és jegyzői karát, sok kanizs.il és kör. nyékbell vendéget, valamint Szépeinek közaég apraját és nagyját
11 ómkor felhangzik a Hiszekegy és kezdődik az ünnepség A pompás k|s dalárdái dr. Baltuimlti Gyula kántortanító vezényelte. Most dr. FlllOp György lép az emlékmű ta.
lapzatára és megkezdi avató beszó-dét
Lehull a lepel s leljes szépségé, ben ott áll sz 62 szepetneki hős em. lékének állltoti mü, amely Szepet. nek község áldozatos lelkű polgárai nak filléreiből készült. A közel 4 méter magas oszlop tetején ott áll az őrszemet álló magyar. Mint egykor testvéreink a Kárpálok szent béroein. S ha azokat a túlerő és az erőszak le Is pusztította a Kárpátok ormairól, ez a bronz őrszem állni fug Itt Szepetnek tótrrén és örök Időkr.\' hirdetni fogja azok halhatal; lan nagyságát ós dli-sőségét. A szo. bor KM6> Ede budapesti szobrász: művész alkotása, 140 cm magos, ugy hogy az emlékmű meghaladja az 6 méteres magasságot. A bronz-magyar egyik kezével lábhoz dlll4 tott fegyverét fogja, a máslkat ököl beszorítva tartja. Büszkén, ke^ ményen és dacosan, mereven előrenéző tekintettel, mint egy nagy Ígéret : »Ott leszünk, ha kell !<
Fülöp György lelkes beszédébin az elhunyt hősök nagyságát ecseteli és példaképül állítja minden ma, gyarnak azok nagyságát. Beszédá alatt a szemek megtelnek könnyel. Mindenkinek van siratni valója. Apák, fiuk, özvegyek, Árvák, fele-Jtégek és anyák állnak itt patakzó szemmel, hős szeretteik emlékénél. Szinte megnyugosznak, amikor a szónok oltárkőhöz hasonlítja az emléket, ahova magyarságunkat meg. vallani zarándokolunk el. >
Dr. Lukács János főjegy»ő ezután ismerteti a szoborbizotts% munká. Ját, majd átadja az emléket Szépet, nek községnek. Mélyen meghatva, ló hangon áldoz a hősök em.
A qvaxaerói Mrieráa xm
LAURANA
napfényes tengsrt aUaadJáa as
EXCEL5IOK
nagyszállót a legjobb táraaaág BS>Sé-Java keresi fal gyógyulás, Tidülés,
nívós szórakozás végett A pompás nsgyssélló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból. tengerparti terraa&os éttermébéi
gőnyőrü kilátás nyílik a kék Adriára a közeli szigetükre - Klegáosan berendezett társalgók, nőt szalon, dohányzéterem, Iró és olvaaéssobs általiak a vendégek rendel Hatatni. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb; kívánatra diétás étkezés.
A legtökéletesebb komfort mellett U as
Arak igen mérsékeltek I
lékének Nagy István országgyűlési képviselő is Beszédé alatt felhangzik a kürtjel és befut a kiskonizsal
leventék három stafétacsapata, né-mán koszorúkat helyezve el a hősök emlékének lábánál. A kanizsai le. venték kerékpáós stafétát Indítottak, akik ugyancsak koszorút hplyeztek cl az emlékmű talapzatán-
•Testvér... ha egyszer\' egy hajrős hajnalon bennünk n halottak szive dobogna !...« - halljuk Szitár József kanizsai kereskedelmista ajkáról. Barbarhs Lqjos »Halott szivek do-bg>gnak< cimü verse m^g soha nem yplt aktuálisabb, vérpezsdítőbe mint most, az újonnan felavatott hősi emlékmű lábánál.
A sziveket megdobbantó . költe. mény után sorba az őrszeme® ma. gyar elé járulnak a testületek és egyesületek képviselői, hogy koszo. rut helyezzenek a hős szepetneki magyarok emlékére. Csakhamar koszoruerdő lepi el az amúgy Is vl. rágós talpazatot. Már 12 koszorú nyugszik az emlékművön, amikor a Dalárda Himnuszára, miként az emlékmű bronz szobra, kemény vl. gyázz-ba áll az egész ünneplő sereg. Megható kép ez Bizonyára meg ható örömmel szemlélik ezt odafenn a Hősök Is...
A Nap csaknem szüntelenül küldi bőségí\'s sugarait. A hőség egyre fokozódik, a leventék (az összes környékbeli falvakból egy-egy csapat), a tűzoltók, dalosok, Szépudoary László kiskanizsal >Sáská<j és a többi egyesületek mégis kitartó bá. torsággal masíroznak el az emlék, mü előtt.
Az ünnepség bezárul, de az ün. ncpl hangulat még ott él a lelkekben és ott is fog élni sokáig... örök. re... A hétköznapok szürkeségében ott ragyog felkiáltó jelként a szobor és hirdeti a hősök dicsőségét örökre.
Dicséret illeti a szoborbizottságot, elsősorban annak elnökét, dr. Lu, kács János főjegyzőt, akik egy szép emlékkel ós egy szép ünneppel gaz. dagltották Szcpetneket. Da mi hisz. siük, hogy Szepetnek büszke lesz erre és az ökölbeszorított magyur nem hiába áll ott a kis zalai község főterén..
georgdtte, crepdeschfn Imprlmék, ♦♦ sim^ crepdeschinek, ingbluzselymek. grenadinok ♦♦
Lssfev-.™. \'\'WW\' Filléres DivotOzietbeo.
«
IAUU HOÜJOWY
inat, iuIum a.
a
17.30 Faima Djomlkh (Boakovska AgiH\'s) énekel. 18.10 A strandoláp. (I)r. Okolic.iAnvi-Kxilhy Dezső.) 18.10 Cigány wne. 1035 A spanyol rózsa, Rádiójáték 3 fclvomásban Irta CK\'mcnUs Ervin. Rendező Odry Ar|uld.
Í1 liülKr Pál gordonkáíik. 2Í.:» Hiiek. — 21-V) Bachnwuu) Józm-f aa-ktn zent? kur ánuk műsora. — 22.45 Idő-JánlsjcK\'iHAk. - 22.50 A IX Kcrcamta Világkonferencia németnyelvű olöwdásd. Sallay Utváu.) — 23 Hanglemezek. — nirek. i B«*p«< II.
17,15 \'Síit kőnvv.. Benedek Mur-c«l bcs/él Corncilk -Cki -jéről. - lp 10 lUngKmewk, - 19.05 A fre»kót«ch-nika, (l.esztkovszky tiyörgy.) 19-10 —21 Losawczl-SchweiUer Osikúr szalonzenekara. - 21.05 Hírek
Béea.
17.35 Berchteabreicher Anna alt Brahms -ós Mahk\'r-dukikat énekel. — 20 (iaudriol-jaM! Keiter tenorral. — 21 Tiroli esi I.lemből (filmfelvétel!. — 22.10 Szimfó»iku»ok Ctéve szopránnal.
— 23.10 Jazz.
Kadd
Budbpna I.
6.15 Torna. — Utána hanglemezig.
— 10 Hiiek. — • 10.20 A szeretet ha*, cosai. (Bory Takács Edit.) — 10.15 Dlva\'o* apró*á#>k. — 12.05 rl«fcnyrene.
— 13.30 Szikla Adolf éi*\'kötö«e. — 10.10 Assronyok tanácsadója. (Arányi Mária.: — 17 Hol fürdőzzünk, hol nya. raljnnk. (Dr. Benczúr Gyula.)
17.30 Kalmár RW«Ő és Balázs |,,\\szió szalonötósének mfluorn. — 18.20 S^t* a mai franci" irodalomban, (Hevesi András.) - 18.50 Dullten Klára he. gcdül. - 10.30 Hoflfyap ál a Inat a vízben. (I)r. Szilády Zoltán.) 20 Róp-tál>en Kurópa felett. Zenés hanglemez, riport. összeállította Gyarmathy Sándor éti l«olgár Tibor. - 21.25 Hírek. -21.45 Az operaházi zenekar. — 2220 IdöjárásjeKaités. Z\\ Cigányzene, Fekete Pál óm-kel. - 00.05 11 írok
Budtaperf II.
t7.50 A világháború okai a történet-Írásban. (Dr. Török Pál.) — 18.25-, 18.50 Balázs Gyula magyar nótákat zongorázik. — 18.55 Mezőgazdasági fél. óra. - 19.35-20.35 Magyar nöi vonós, négyes. 20.40 lllrek. — 21.05-22 Cigányzene.
12 Bádlósenekar. — 14 De Muro l.o. manlo tenor lemezei. — 15.30 Fúvós gyermekrene. 16.10 Hírek, lemezek.
17.25 Hajós Magda hegedül, Szidel. hofer Bruno zongorázik, — 10.30 Ar. delli Norbert tenor énekel Halász László zongoraklNéretével. — 20.10 Tar. ka táncest dalokkal. — ai Tarka liz. perc. — 21.10 A táncest foglalása. — 22.10 Walter Károly orgonázik. - 22 40 Strauss János: A denevér, lemezeken,
— 24 Schrammeirenc dalokkal.
— senki nem W»e« olcsóbb, mint a Schútz Áruház. Legszebb választékú öl gyapjúszövetekben, kompié anyagokban, imprimé újdonságokban, 1-enfino mabb áru Schútxéknél található.
- KSnlkatiMiMmk fttyelattol Mu-torárolnkat .ényegeson leszállított Arakon árusítjuk. Hosszú >eJáratú hitelro ts, kamatmentesen. Köpetein bútoráruház. Horthy Miklót-ut 4. uáa
Csendőrkézre került egy émtteégizett keszthelyi betörő
Templomi f»r~ly*k*t ím fosztogatott II Akadémia voH htrU$xt
, Keszthely, jullus \'1 A keszthelyi csendőrség bizalmas értesítést kapott arról, hogy egy fiatalember órát és más tárgyakat kínál megvételre. Nyomban figyel, ték és rövidcsen őrizetbe vették a gyanuokok alapján. Kihallgatása al-kaiméval elmondotta, hogy Nóvák Frigyesnek hívják, érettségizett, a keszthelyi Gazdasági Akadémiánál volt kertészeti gyakornok azelőtt, ahol megismerkedett a keszthelyi viszonyokkal. Már tavaly több lopást követettel a keszthelyi strandon Pénztárcát és karkötő órát lopott. Motozásánál megtalálták nála a
keszthelyi Ranolcter-lntéat főnökasszonyának óráját is, ami nemrégen tünt el a zárdából. Nóvák be. ismerte, hogy ugyanakkor ki aknrtu fosztani a zárda kápolnájában lévő perselyt is. Hévizfürdön ellopta a kápolna|>erselyt, a pénzt kiszedte belőle, az üres perselyt bedobta a Balatonba. Nóvák Balatonalmádiban ls követett el hasonló cselekményt.
A keszthelyi csendőrség most Igyekszik összeállítani az érettségizett belörö bünlajstromát, azután átkísérik a nagykanizsai kir ügyészségre.
Husz éves orosz fogság után hazaérkezett egy 20-as honvéd
Asizonyt és négy gyermeket Is hozolt magával
Zalaegerszeg, jullus 1
Most érkezett haza 20 évi orosz fogság után KlgHcs Józs f zalakop. pányi földműves ember,,aki a .háború kitörése előtt ét nagykanizsai 20-as honvédekhez vonult be és innét került ki a harctérre. 1014 no. vember 20-án, a galíciai Zuvaga-Zsigaria melletti harookban orosz fogságba került. Hatalmas, életerős ember, igazi zalai tipus, akin alig látszik nk\'g 20 éves szenvedés és emésztő honvágy Feleségét és 4 gyermekét is magával hozta Orosz, országból.
Klgllcs, aki még kitűnően b3szél magyarul, elmondotta a határállo.
máson, hogy bizony rossz világ van odakünn Sarovjctorosaországban. Földet adhak az embernek, v»on. dotta, de azt meg kell munkálni és amikor terem, azt elviszik az ein, bortól. Még a tejet és a jobb ruhát is be kell szolgáltatni a vörösök >paradiosomában.< Elmondta, hogy neki nagyon nehéz volt a helyzete, mert nem járt el a vörösök gyűléseire, melyeket szvité naponta tar. tanak a munk&sᣠszámára.
Kiglioxnek köfvhy szökött a szemébe, amikor Ismét meglátta az ál. dott zalai földet, amit 20 év előtt itthagyott. Most itthon egyházllag |s megesküszik orosz fekségévei.
Fatörzs helyett a társába vágta fejszéjét egy fadSntö munkás
Haláloi dráma a vállutl falrtátnál
Keszthely, julius 1 Halálos szerencsétlenség történt a Keszthely közeiéb.n lévő vállusl erdőben, ahol most nagy erdőlrtási munkák folyták. Fűzfa János 87 éves munkás Varró Gyula nevü lár. sával dolgozott a fadöntésnél. Az egyik hatalmas fatörzset már csak néhány centiméter tartotta, amikor Varró éles fejszéje hatalmasut len.
dült, hogy elvágja a törzset még tartó részt- Munkástársa guggolva nézte végig ezt a jek-netet, de a fejsze a következő pillanatban bevágódott Fűzfa hasába, aki velőtrázó sikoltással összeesett. Az éles balta iszonyú pusztítást vitt véghez Fűzfa altestében. A fejsz*- elvágta a hasfalat és a főütőereket. Odasiető munkások a sebesült ember
IsastmhoriMI Iriikan UIMH
MENETRENDJE
érvényt* 1985. májai 15-Wt.
En^S.t-Ur Vauiéi 1.—4.
VaiatiBomlua Crzaébtl-Km
*« |M 7 * |» 11* IS* HÍD IBM M 1 u a a S
IT» 21* 1 S 1
>
lataayal > LjlidiiU 1410 leaetread ttwtiWair.M.He Ua^H. 1M>
Ingével kötözték be a sebet, majd szekérre rakták és beszállították a keszthelyi kórházba, azonban a szerencsétlen ember útközben elvér. zett. Mint halott érkezett a kórház kapujához. A csendőrség szigorú vizsgálatot htdltott.
leg akart halni egy 19 éves Inasgyerek
Keszthely, jullus 1
Nagy lelkierővel készüli u ü" gyilkosságra Cgy III évee kealtelyi fíu, mégsem sikerült meghalnia.
BetU Jöz.sef kái pllos ioás volt, a Vaszary Koloa-utcában volt «■ lön h.-ly, ahol dolgoaott Hogy ml Iwe rllhelte el annyira, hogy uz ék\'tlOl meg akart vílnl, nem tudlSk. Szóin, beton este, amikor nem volt senki a műhelyhez tartozó raktárhelyiségben, ajtót, ablakot, minden kis rest a legnagyobb gonddal betömött, rongyokkal eldugaszolt, aztán be. U\'tl a kályhába 2 kiló tusienet, meg gyújtotta és a faszén füstjében le. feküdve várta a hul:Ut. Csakhamar el ls veszítette eszméielét Ekkor azonban hörgésére figyelmesek lettek a r alt tár mellem lakás lakót, be. törték az ajtót és olt találták a ha. lálraszilnt fiatalembert A mentők eszméletlen állapotben szállították be a kórházba, nhol remélik, hogy meg tudják menteni az élétn^ki
ID 6
Kánikula 1
Prognozis; Délkeléire gyorsuló légáramlás,, luUyonóao , derüli Idő várható. A hfinírailürt tovább emelkedik.
Del-Ka
6. F. B.
n«i tér4harlanya
bip, mint ■ rúzsa, • « kapható:
Szomolúnyi Gyulánál
OnUtaifMlyea*


1985 lu)Hn 2

— (A Bulit api Mfimim tafrOitOsOlt »ij palotájába) Keszthelyről Jelentik: A Balatoni Muwumot AtÍAltözteuék a mull iia]H)kI)an pz «j miiw-umjulolálta és oa«\\ jclliagvla Andrüssy-lt\'rj városi Wrlitolmn vo|l ]i«lyisd^ét, aitiCly-ixín 37 >6wu ál látogatta « kóiönséjí. Rövidesen bekerülnek uz uj mtizemn • palotába «/. egyebfttt levő tárgyak is. Az uj pa\'otában mosfíolyik u rend rés, osztályozás* Az ií terv, hogy nz kién legutóbb egy osztályt megnyitnak a közönség számára.
— (A i;».I[<>»•.>. iilc! pá lyázata) A Zala megyei Általános Tanítóegyesület pályatételt irt ki: Iskola a családvédelem szolgálat rt ban címmel, (Nemzeii .szociális és egész-légügyi szempontok figyelembe vételével.; A pályamunka terjedelme I lv, pályadíj 50 P, pályázati batáridő augusztus 10. Pályamunkák a í&\'amegyei Altalános Tanítóegyesület Elnöksége, Koszthely, küldendők l»e. V
— (A IffpvftffW pWMWvipJal ko-rüH^Mxw) A keizthelyi kcrütel jól jírt a képviselőjével, dr. Oetl Pálfy Dénes-sei. A képviselő minden tekintetben uj és uj tanújelét adja a kerületlel való törődésével* A |>éterpá\'napi kettős ünnepel is kerületében V\'lölU\' és ü községien rendezett (>ana szua pot, amikor mindenki íelkeresliette ügyes-bajos dolgábun.
— Mi«it« i Ivmprlmék, divat grena-dlnok legolcsóbban (iolcnxzky divat-üzletben.
(K« wj bü*J onM) lesz rövidesen Za|ál»an, u* egyik Sármelléken, a másik Zalacsány községben,
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok azin pompás változata Tárja a vevő-közönséget a Schütz Áruházban.
— (MII* • Uo und érlRiUöb.n) A nagykanizsai keánylioeum értesítőjében nyoniduhiiMi történt. Az intézet egyik szinjeies növendékének, líors P.vi.K\'k a 11®vo mellett a mugovls«let rovatba nyomduliilm folytán kettes került. Pedig Hor« líviiK\'k a magaviselete is egye**. A sajtóhll>ál, amely uz Intézet «gyik legjobb növendékét Igen kellemetlenül megtréfálta, ezúton helyreigazítjuk. (A nyomda mentségéül szolgáljon, bog)\' az összes kefelevonatukat korrigilás végett az iskolának a szokásos módon megküldte. Hasonló ljeiyeslíilésok: Klek Aunának mennyi-aégtanból nem 3, hanem 2, Tomujy Klárának földrajzból n?in 3, hanem 2, Freifogl Margitnak rajzból nem 2, hu--pem 1 a kulkuhu*.
— Uhut kfavánjiwk szenzációs minták, legolcsóbban Golenszky divatüzlet.
— (lértkf*Uva Aiartotui fel ma<át •íy 71 *vm mmmny) Keszthelyről je-lentik: Nem mimlcnnapi öngyilkossá-got követett et Darvas Ferencné 72 éves balatongyóröki asszony. Mig férje munkában volt, Darva#ué a. kunyhó tetőrudjára akasztotta fel magát és mivel az alacsony yoU .térdenállva volt kénytelen magát felakasztani. Mikor kiéiben a túr* a munkából hazajött, az asszonyt lialva találta térdenálló hely. «etbe», \'
__ZALAI KÖZLÖNY ........
Négyszáz pengőbe került Kőszegi Teréznek az állítólagos „pásztoróra14
A bíróság előtti békés elintézés megfeneklett a művésznő „utolsó szaván*4
Budapest, julius 1 A budapesti büntető törvényszék hétfőn tárgyalta Kőswgl Teréz operaértekesnő ismeret ügyét. Kőszegi Teréz ugyanis nyilatkozatot adott rgy újságírónak, amely Rnd-nai Mikló-s operaházi igazgatót sér. tette, főleg férfiúi öném-tében. Felhatalmazásra üldözí-ndő rágalmazás vétsége miatt fogta perbe a k|r. ügyészség Kőszegi Terézt. A tárgyalás alatt Kőszegi bocsánatot kért Hadnai igazgatótól és már ugy volt,
hogy az Ugy békésen intéződik el, amikor Kőszegi Teréz az utoisó szó| jogán kijelentette a bíróság előtt, hogy a kultuszminisztériumhoz in. tézett beadványában foglaltak — áj melyben arról volt szó, hogy Radpa| pásztorórát akart tőle kierőszakolni fi\'dik a valóságot.
A bíróság ezek .után bűnösnek mon-dolla ki Kőszegit és ezért 400 pengd l^n/.büntetésre ítélte. Az ügyé>z súlyos* bitásérl fél.cbbczctl. Kőszegi mcgnyu« godott az ítéletben.
— SlroiMdanyagok, froüerkclmék, in-
danthien anyagok li^jolcsóbbak a Fülé-i«s Divatüzletben.
— (Két ><Mdor-müvé<* Nagykanl-z-ián) Tegnap kél vándor-művész érkezett Nagykanizsára, Az egyik kolonl Benedek György grafikus é< iparművész, a másik zólyomi lU\'mecz Lajos (nagykanizsai szüU\'tésü) festőmüvé.-z, nU,ndketten tanult mesterei szerszámaiknak. Benedek friss, rutinos nípvi-jjeiel-festményei na&yon szívhez szólóak és magj-ar etnografljfus szempont. IhíI is érdekesek. De festenek olujképe-kel is, nagyobb művészi feladatokat Is sikeresen oldanak meg, amiről a Schülz-kirakntban látható képeik tanúskodnak. A népviseleti grufikákat pár pengőért lehet tőlük megszerezni. Ágrólszakadt, szegény emberek, fillér nélkül bolyongmik városról városra a művész darab kenyeréért, megérdemlik, hogy szive.sen fogadják őket, ahol ko]>ogtatnak.
— Lrtiváizmk dus választékban Singeméi.
— Kitűnő minőségű piiplantopedő maradékok jó méretekben nagyon olcsón kaphatók SchQtznéL
— (A KUMuie>al Ive>«nte Egyesület)
folyó hó 7-én, a kiskanitsai bucsu napján ta.rlja »/, évi jjullAUsát a klskanlr zsai levente Otthonban és az Otthon előtti sportpályán. Az egyesület a város közönségét ezen ünnepélyre szeretettel meghívja. Tánc is lesz, helyhtrt a nagykanizsai Levente Zenekar és egy kitűnő cigány együttes adju a zenét. A tiszta jövedelmet az egyesület a Kis-kanlzsán felállítandó »Sáska Levente Zeneknr» hangszereinek beszerzésére fordltja. t v
— Tropikál, vászon, burcttc, férfiruha, anyagok legolcsóbban a Filléres Divatüzlotben.
Hipzíos l-is ics fizetni valója,
ha
6 pengős havi részletre vesz
iípkíH
Szabó Antal
sportQzletében
■aaykMlzMlak lalélkozóhaly* az
István király Szálloda
Budapaat, VI., Poimankiitrj^hw a.
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interuiban) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árát raínékeltllk. E lapra hivatkozók 20% enitedminyt kapnak. Központ! fűtés, folyó hideg-meleg víz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház él amcrlcan bar
* ^IV .O.I.Í/,
A MÖVE NagyfaMÍiüá Löví8MSye»nief kOzjyfllílw
A MOVB , Nagytomooi ,.,MWsz. cgyewülct július 7-írt; nsinup aáál-elOtt " órakor, hBtSroKttkéi«élen. »íg viKtin küvuUnwö ,-v^éinap ugyaTKibbea ez idöbon t irt : i*vl r<\'nde-i közgyűlését a pojgárt fluls. kola termében. A tárgysorozaton el. nököt választanuk, ■« tisztikart és választmányt kiegészítik és a szám. vizsgáló bizottságot Is újra választ, (ák. _
Löverieny
dl..
A Somogy-zalal Lovaw.sport Egy-let augusztus 4-ém Balntonlellón k)-vas mérkőzéseket rendez. Nevezéei zárlat julkis 22. A nevezéseket Schmidt Frigyes ny. ezredes ligyv. Igazgató elmére kell küldeni (Siófok, régi lóversenylér). 1. Lov^s. bemutató hölgyek és urlovasok szá. mára, 2. kezdők díjugratása, S. ■ lei-lói díjugratás nyeretlenek számára, 4. balatoni viidászdifugralús, 6. puls. sance, 6. vigasz szerencse-ugrutás, 7. jeu de barre tisztek és urlovasok számára, 8. fogatszépségverseny ket. tes és négyeafogatok számára, fl. or. száguti kettesfogat koesivera?ay magyar félvéreknek kétüléses lwesi. val, 10. amerikai kettesfogatok : 3 km-es versenye.

Levente válogatott—Vogc J.
1:0 (0:0)
Szép számú érdeklődő közönség jelenlétében folyt k- a mérkőzés a vasutsa pályán. A vármegyei kupa. *mérközéseke készülő levente ceapa. ton meglátszik t. edzés, rnert ci<ő. sen javuló formát mutat. Különösen a közvetlen védek\'m és Mlhaleez középfedezet játékát lehet kiemelni. A vasutat csaput is elismerésre méltóan játszott éa |gy a legoseké. lyebb dur™«ágtól la mentea barát, ságos mérkőzés elejétől végig élvező te-s volt. Az egyetlen gól a \'41. félidő 43. peréében esett és védhe. tétlen volt. Bíró Izsák
— Féfll »i«v-,rti, tropikálok, leg-olcsúbluiu Golenszky dlvatüzlethen.
— Imprlr »t moiisselliiek, organdl-sek nag>- válaszlékban Suig-mfl.
Tsrmáailóuát
IrányiQt l lanylu, forgalom -. Mink.
MM. TM» 1566-1920 »M 1810-1635, m-a 18-25-IÖSO. »« 1835—1695 dontnt. T7-* I5TO-I580 7»as 1585-1595, 7»«s UOO-16-lO, BO-M 1610-1620 - Ro»i »l lnaiMI" 1050*1070. má. MWO—1070. lik aj kfcép 1369-1280. T.sgcrl tudatait 12^75 r 1300.
thtnbo) Myo.í. H DMaaial LapkUM Vállalata Naaykaatzsáa, Palelöa Uadó i Salat Károly, latanutaa Wdoa: llwtulw W. ■»!»
_ FkvU éa g7.pjitt.karák 8la«er-
...... H-W
ZíLAl KÖZLÖNY
srísrarf
M U6I« 40 MUf. «Mk WtWM Hé I flIUr.
Diákat ■ kivfi Iskolaévre tanulmányi IcIltavítaIKt cMládt bánásmóddal, minden lakoTához közel eeó, csendes házban, telin etlátáara ílfogadok : Roajonyl-titcs 19
Ffcdóazobn kályhát, kádll, mondót ló állapotban kemek men»élelre. — Címeket a uadóhlvátálba kéret.__
Iánk és kápkeretézések kedtezó réaz-kdlzetéaza la kaphatók Steranél, fö-ut 2.
— MkilA* müaelyesn anyagok, bou-Ittlok Singeméi.
ItraHtákat márványból és gránitból caak Kovádnál, Király a. 33, kaphat ol-caóo áa |át 108
_____ itaa aala mtnlmálla dl|-
árt bérelhető a Nagykanizsai Takarékpénztárnál •
Egyazobáa udvari lakta mellékhelységekkel augusztus elsejére kiadó. Magvár-
(lkt*Ma«a miatt eladó komplett konyhaberendezéa, 4 csöves rádió, sato. letaaereléa la töbtléle. - Király ntc. W. ajtó 4. 2*0
Elaórendfl jó fcialkaaal olcaóéit kap-ható Klnliay-n. 19. 2349
laaaukl kaal«l>kan délután Ottói nyoldg eladáara kerülnek konyhai lelaze-retéaak, edények, fehér bútorok, háló ath.
1S58
Efiyazobáa
miny-u. 37.
udvari lakáa kiadó VOrOi-
2386
... . _ Caengery ut 38. udvari (n|an testve) egyazobáa, alóaaoháa lakáa augun/ toara. 2389
, tropikál-, burelt öltónyOk atrand kabátok a legolcaóbb árban kaphatót Zwelg Imrénél. P.rzsébel-tér I. 2380
latasal éa agyaarakéaatl cikkek lafoloaóbhan beaiaraihelók Beleinalnál -
Sugár ut 93. •
Két darab 100 X 200-as nagyaágu keie-aet haazaált ralatáa (aern vásson) olcaón \' " re-ulca 4/a. alalt
Jól kaaalt 90 boldaa klrtakaaaat bér-beadnám teljes leliiereléaael. Clnr a kiadóban. 2397
Tlaatalattal értaaKaMa a nagy-érdemit hölgy közönséget, hogy Oav. Háltn Baraabáiné holgylodráaa (aktéból kilép, lein éa P4-ul 3. ai. alatt, Zapletál lodráaz üzletében tiktemet |ullna elaelével megnyitottam. Kérem a további azlvea pártfogásukat. Maradtam kiváló tisztelettel: Keik Jánoa. 2411
KttUÓ állapota komplelt ebédlő Vécsay-u. 2.
2419
„■Mkaaar" cukorka, caokoládé, kakaó, valamint frlaa pOrkdltkává éa lea eredeti cégea csomagoláaban á .Plamel Kivibe bdiatall Táraaaág* lerakalában, Sugár ul 2. (DrávavölgyI mellell). 2409
Taljeaen önállóan Mid mlast.si.. a«ak*aaa«l |allaa 15 re lelveaick. -Roagooyl-u. 6. la. •
Perfekt m*mM lla gvermekakhea elmenne. Láuló herceg n. 19. 2407
Perfekt aalarfaaaa bejárónőt. klaáró-lag |ó bizonyítvánnyal, (ullua 15 ére lel veszek. Vécsey-u. 2. 2413
■irakkaaeM lordltáa, lavltáa, mlatop. potáa, Ihreg éa poroallán-ragaazláa Klnlzay-utca 19. •
Jól fdaó éa minden munkál elvészó kalAraaC ajánlkozik. esetleg IlUdóre la elmegy Magyar-o. 1 fi. 2408
Miki
Egy var kláa u. 96.
Zrlavl 2412
gyózód|ék meg a -Fiumei Kávé be hozatali Táraaaág\' lerakalában Sugár-ut Z (Drávavölgyi mellett) «l(káa« éa taa kflfönlegeaaége-
HM* iák kllu
kltonó minőségéről.
2410
Háraaaaakáa, komlortoa lakáa kiadó Horthy MlkkSa-al 19. 2398
■aakUkaM mladanaal lelvejzek. Horthy Mlklóa ut 43/b.
Jaü
ut 2
Katonaréteo, flrbáx-n. 3. azámu Ma
■m£
tzeka-kaaika előszobás lakál azon
nal kiadó Sugár ul 93. alatt 2419
Elvaaaatt a Strandon egy kla ezUil doboz, megtaláló |utalom ellenében ad|a le a kiadóba. \'
Jkaatalaaaaaalar, kl ugy u| munkál mint mindennapi aiakmába vágó lavltáil nagyon olcaón vállal, ajánlkozik. Klnlzay utca 20. \'
Kereskedelmit végzeit azotgalmal fiatal, embert ftzetéaael lyakopnuknak fel vezaek. Qéplrnl, könyvelni ludó elónyben. Alánlatokat .Megbízható* |ellgére a ki-
Egy Intelllgena Ifatalember azórakoataló aartaaraftt kerea Válazzl .Szórakozni vágyó\' lellgére a kiadóba kérem. 2420
Héamaalar azannalra felvétetik Szé-chenyl-tér 4.
— Győr* éa biztos a közlekedés II randi Sándor éx Fia cégnél vásárolt kerékpáron. KerékpArgumnük P 5.90-
Ml.
jtmtt Ut aaorallaJl, maratI-
■qhlvé. A MOVC Nagykanlzeal L0-vészegyeadlet f. hó 7 én, határozatképte leniég eaetén t. hó t4-én, d. e. II érakor a polgári fiúiskola termében tartja rendel évi kOzgvQléaát, melyre a tagok meghl-vatnak. Tárgy: I. Elnöki megnyitó. 2 Titkári jelentét. 3. Zárarámadás és va-
rt Jelei
gyoomérleg bemutatása, a pénztárnok ré ■zére a leimentéi megadáia. 4. Az 1935. évi költségelőirányzat bemutatása. 9. El-nökválasaláa éa a tisztikar klegéazltéae.
6. Esetleges Indllvány-k, melyek 3 nappal elóbb bejelentendók. 7. Számvizsgáló bizottság megválaaztáaa. választmány klegéazltéae. a Közgyűlés bezáiáu. Nigv-kanlzaa, 1935. évi lullua hó Un. EMstg.
a legtökéletesebb ártalmatlan amerikai
hajfesték.
20 természetes színárnyalatban
10 pero alatt fast.
1 doboz ára P 3.50
"» Kapható kizárólag
VÁGÓ ENDRE
lllatszertárában.
BÁRTFA FÜR DÓ
VMM vlMfc. MórlUrdök. Modern inhalaiórlum. MaiagvIiU alrandlUrdí.
A fósieion folyamán eltörendő ellátás, lakét, gyógyfürdő, kurtaxa. orvotl vlill, kliiolgálát stb.
lO napra Ko. 480.-20 napra Ko. §00.-
SöYo-oj vatull kedveiminyl Kérjen lllutilrélt protpeklutl ERDŐS JÓZ8EF HIRDETÉSI IRODÁJÁTÓL,
FÜRDŐRUHÁK
szenzációs színekben és fazonokban
p 2.50-töi
Brónyai Divatház
Horthy Miklóa-ut I. az. (Véroshés-palola).
"A-
Mindenki
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
Hlréetécelt t> e|iu a<(T<
oltana
Almamoly Szőlömoly Pókhálós hernyók
ellen
Arzola mgy Darslü
Varasodás és llsztharraat
ellen
Snlfirol, Amonil Solbár
Kombinált permettzöszerek:
Hosprasen mi Tntokll
Rózsafák
levéltelvei ellen
Pronikol
Védóaaerek beszerezhelók:
ORSZÁG JÓZSEF
■!• aaltvágya, ■•váeyváielneleaarak, zsák, (á, kaaaahejáaákan
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A blróaágl palota mellett. Telelőn 130.
Kfizgazdatágl RéaxvéaytáraaaAg r
Gutenbers Nyomda és Délzalaf LapKIadó QiOlflloto
Nagykanizsa
Könyvnyomda, kOnyvkOtésiet. vOMkni Intését, teleti könyvek éa dobozok gyára a „Zalai KBzISny" polHlkal napilap uerheestóséfle és kiadóhivatala
KészitOnki
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, agyvédi, gazdasági, egyházi és Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghívókat, el|egyzésl és eskelésl értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, agyvédi naplókat, jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfazeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, napfártömböket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon.
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fö-ut 5. szám alatt.
a laptalajliooos Kozgaiilaaágl R.-T. Qutaaberg Nyosnda ás Dálaalal Laokiadú vállalaU kön»»nyomdá|áljan, Nagykanlzaán. (Palalöa uietvezets Zalai Károly.)
75. évfolyam 147. szám
Nagykanizsa, 1936. július 3 szerda
Ara 12 miét
zalai közlöny
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: BarbarIL Lajo.
Nem sikerült békésen elintézni a keszthelyi jegyző-háborút
Nylrády bizonyítani akarja, hogy a 33:1 arányban kibukott főjegyző kl akarta őt QldAznl állásából — A volt főjegyző ellenbizonyítást ajánlott fel — Részletek az ominózus levélből — A bíróság elrendelte a bizonyítást
A keszthelyi Jegyzőválasztás epilógusa a büntető-törvényszéken
Hetekkel ezelőtt röviden beszámoltunk már arról a tárgyalásról, amit nem lehetett megtartani, mert a vádlott akkor betegsége miatt nemf jelenhetett meg a nagykanizsai tör, vénj»szék előtt. Ugyanis dr. Balázs László, akit lí)34-ben egy szavazattöbbséggel Keszthely főjegyzőjének megválasztották, (a megsemmisített választás után az uj választáson a mult hónapban ellenjelöltjével, Dér Rezső 33 szavazatával szemben mind össze egy szavazatot kapott) félje, lentette Nyirády Lajos keszthelyi segédjegyzőt, mert az 15)84 december 30-án dr. Balázs László akkori keszthelyi főjegyzőhöz intézett le. veiének másolatait elküldte dr. H i szár Pál főszolgabírónak, R-lschl Imre városbírónak, dr. Gárflonyl Lajos helyettes városbírónak, Berken Ottó főigazgatónak, Goái Józsefnekv Ludvlg Sándornak, dr. Lénórd Já. nos hercegi főtitkárnak, Palocsay Gyulának, Bognár Imre keszthelyi j -gyzönek.
Dr. Balázs László a levél szövegé, nek következő kitételeit inkrimi. nálta :
A keszthelyi OTI-per
1. ...vagy említsem a Társadalombiztosítónak u község elleni peres ügyét? Itten jegyző ur « 3005.18 I\'. jogtalan kirovására vonatkozó értesítését 1933. évi julius 13-án vette
kézhez » a rá vonatkozó jelentését nekem soron kívül cx|>ediálásra, a fe|lebl>ezést határidőnek 12 nappal való túllépésével, de július 27-iko dátumozással augusztus 7-én adta ki, amely napon az OTI-kiküldöttnek a községbe kiszállásával ezen Ügyre figyelmessé lett. A jogorvoslati időből tehát kikésvén, fellebbezése, mint elkésett, ctulasittatott és a község 3005.18 P jogtalan kivetésben marasztal tátott jogerősen. S mit tehetett cgycl>et, mint a marasztaló Ítéletet tudomásul v«tle, az ügydarabot irat. tárba tenni TCnde|te.»
Helyettesítési dijak és Ossze-
köttetések
2. \'____Vagy említsem a mult év-
ben 5 hónapra felvett 13(10 pengő helyettesítési dijat, amit csak összeköttetései folytán a községi jiénziár. ból felvehetett, mintha mindennap régi állomáshelyéről, llévlzszent-andrásról kellett volna Keszthelyre jönnie?.
Pofonok...
3. ... Jegyző \\ir az öreg Kereszt-ury József II éves községi szolgál, mivel köle\'esvégél a megszokott módon teljesítette, felpofozávsal fenyő-gette mcg.i..
Miért mentek szét a sokszorosított levelek ?
A kir. ügyészség vádirata szerint Nyirády Lajos dr. Balázsról olyanl állított, ami valódisága -\'setén a fő. jegyző ellen bűnvádi eljárás mag. Indításának oka lehet és ezt aljas Indokból tette, hogy t 1 a küszöbön álló jegyzőválasztás előtt dr. Balázs László megválasztási esélyeit csökken t-se-
Az a körülmény, mondja indokolásában a vádirat, hogy a levélmá. solati példányokat a községi válasz, tás küszöbén küldötte mag a fent. nevezetteknek, akik mindannyian a képviselőtestület tagjai, Igazolja, hogy cselekményét azért követte el, hotrv dr. Balázs választási esélyeit csökkentse. Cselekménye tehát a felhatalmazásra üldözendő rágal. mazés vétségének tényálladékát ál. lapítja meg.
A volt főjegyző nem hajlandó békés elintézésre
Most volt ebben az ügyben a folytatólagos tárgyalás a nagykan!.
zsal törvényszék Makáry-túnáesa előtt. A tárgyaláson megjeknt Nyi rádf/ László segédjegyző védőjével, dr. Stollár László keszthelyi ügy. védd:*!, mig a sértett dr. Buláza László dr. Szöllösxy Pál nagykani. zsal ügyvéddel jelent meg. A vádhatóságot vitéz Cslllayhy György ve. zetöügyész képviselte.
A büntetőtanácsban ezúttal fun. gált elsőizben mint törvényszéki bíró a járásbíróságról a törvényszékhez áthelyezett dr. Réoffy Andor bíró. A tárgyalás iránt nem csak Keszthelyen, hanem megyeszerte nagy volt az érdeklődés.
Mindkét fél a jelekből ítélve - teljesen feltkészül len állott a bt. róság elé. Nyirády Lajos vádlott a nacionálé felvételénél elmondotta^ hogy 1887-ben születeti, Tapolcán, közigazgatási segédjegyző, 3 gyer.
mek atyja, katona nem volt, súlyos szervi szivbaja van, Ingatlana van, büntetve nem volt-A tárgyalás megkezdése előtt
Makáry Vilmos főtárgyalás elnök felhívta perrendtartásszerüen a te-leket, hogy nem lehetne-e ezt az ügyet békésen elintézni 9
Nylrády erre azt mondta, hogy hajlandó békés uton likvidálni az egészet, de a sértett vollaképi»en ő. Mindennek ellenére azonban hajlandó bocsánatot kérni a panaszos, tói, ha az is hajlandó hasonlóra.
Dr. Balázs László nem volt haj. landó Ilyen elintézésre.
Makáry elnök ezután felolvasta a vádiratot.
öt pályázótól a megsemmisített választásig
Nyárúdy a felolvasás után kijelen tette, hogy a levél megírására hosz. szu töprengés után határozta el ma. gát. Dr. Balázst 1930-ban rendelték be Hévlzszentandrásról Keszthelyre-Akkor kezdődött meg mondta
az én üldöztetésem. Én voltam az Idősebb tisztviselő, én is pályáztam a jegyzői állásra. Balázs u riválist látta bennem^ Erre mind tűrhetetlenebb lett a helyzetem. Dr. Balázs türelmetlen lett velem szemben, eljárásában és modorában. Én el. mentéin a választás miatt több köz. életi fényezőhöz, de láttam, hogy a hivatalos tényezők is Balázs mailéit vannak, öt pályázó volt eredetileg a főjegyzői állásra. Mivel esélyeim m-m voltak és láttam, hogy dr. Balázs mindenképpen be fog kerülni, visszaléptem Dr. Balázst egy szavazat-többséggel megválisztot* ták. Legerősebb ellenfele Dér He. zső keszthelyi származású jegyző volt. Dér megfellebbezte a válasz, tást. A mégye megerősítette, de a közigazgatási bíróság megsemmlsl-tette a választást- Most pedig, a juniusban tartott uj választáson dr. Balázs egyetlen egy szavazatot ka. pott, mig Dérre 33 szavazat esett. Mivel ezen választás ellen nem ér. kezett be fellebbezés vagy panasz, a választás jogerős lett-
Nylrády fegyelmit kért önmaga ellen
- A levelet - mondta Nylrády
nem a nyilvánosságnak szántam, hanem csak a vegzaturákut és Intrl. kákát akartam megszüntetni, ami ellenem folyt. Balázs idegeskedett a választás előtt, idegeskedett a vá. lasztás után, mert ő Is pályázott a főjegyzői állásra. Én elmentem a főbiróhoz, ahol ismételten kértem magam ellen fegyelmi indítását, hogy már vége legyen a vegzaturák. nak.
Makáry rlnök: Miért kellett ma. gának ezt a levelet nveglrnla ?
Nyirády: Azért, mert Balázs a hátam mögött Intrikált, üldözött. Ki jelentette, hogy az ő működése alatt csak fiatal tisztviselők kellenek, aki. k"t hajlítani és idomitani lehet. Ba lázs egyszer kijelentette, ho^y Szalaytól megszabadult, most majd Nyirádyra kerül sor.
Makáry: Akarja ezt bizonyítani ?
Nylrády\': Igenis, bizonyítani kl. vánom
Makáry : Milyen cimen kívánja a bizonyítást ?
Nylrády : Jogos magánérdek és közérdek cimén.
Dr. Szoilár védő: kéri dr Huszátf főszolgabírónak az összes vádpon. tokra és Inkriminált kitételekre való kihallgatását és annak Igazolásét, hogy Nylrády jegyző magi kérte több ízben önmaga ellen fegyelmi eljárás megindítását
Habár törvény van arra, -folytatta az ügyvéd hogy »aljas Indokból elkövetett rágalmazásnál* a vádlottat fel kell függeszteni ál. lásától, He" e» tben ez nem tör. tént meg...
Dr. Balázs László Is kérte a bl. zonyltás elrendelését és ellenbizonyítást ajánlott fel. V
CsUlayhy vezetőügyész annak a megállapítását tartja kívánatosnak, hogy 1934. évi december 30-án volt-e esély a vádlott részére, hogy főjegy. zőnek megválasztassék Kívánatosnak tartaná unnak megállapítását, hogy ha nem az ő javára, akkor nem valamely másik pályázó jnel\'ettl ked. vezményezésre szolgált-*\' a beavatkozása ?
Dr. Báláz* László szerint o vádlott .segédjegyző előléptetésére nincsen mód. Nyirády a cs.rszegtomaji jegyzöséget óhajtotta megpályázni, neki nem a keszthelyi főjegyzöség kellett. A szóban forgó levéllel csak az ő választását akarta lehetetlenné tenni és Dér megválasztáséi elősegíteni.
Nylrády nem akart jegyző lenni Cserszegtomajon
Dr Szfillfosy Pál kéri dr KIm Árpád és Polgár József tanúként! kihallgatását
Nylrády éppen az ellenkezőjét ki. vánja bizonyítani, mint amit dr. Balázs mondott, ö n.\'in reflektál a cserszegtomajl jegyző állásra, a le. vél tisztán egyéni sérelmének el hárítását célozta, ezért íródott.
Dr Szoilár védó: Épp Dér fő. jegyző öccse pályázott a cserszeg, tomajl j\'gyzői állásra.
Dr. B^iláz*: Most már a helyzet egészen más, mint akkor volt...

ZALAI KOZLONT
A bíróság rövid tanácskozás után nn-ghoz/a b«tái»z»tál. elreni}.\'ltj a bizonyítást ta i-végbfll a tárgyalást elnapoló.
Ahogy megbízható hjlyröl értesü. lünk, a tárgyalás folytatása imat már csak a törvényszék öszi ciklusában várható, amikor u bíróság valószínűleg kiszáll Keszlhelyiv és ott hoz/a tiH\'g I,éleiét
Kgész Zal\'uiK\'gyítwn élénk érdek lödéssd várják a per kimcnt-ielét.
Nem volt míg legyelmljc Nylrády segldlegylflnek
A Zahl Közlöny f é Junlus 4-lkl számában már foglilko?ott -zzol jfc üggyel, amikor 1* dr. Btlázs László ("gyzőtíl kapóit Információ alapján az" Irtuk, hogy Nylrády Lászlós.géd jegyző »ügyel mór tübblzben fog-lalkoztitták n fegyelmi hatóságokat" Nylrády most annak közlését kéri, hogy ellene -soha semmiféle fe. gy-\'lml eljárás nem indult.
IDŐ
Felhős, meleg!
Frifitili; Ült. ditay.i.ll 14,-"*">l«> nyuiat MSt falMOd*.,
• M»t»l «.Aku wtl*, .!..!.. A ki
alig váltatik.
IRODALOM
A magyar nyár
költői t>zé|>ségú ismertetésével kezdődik u TflkÁr júliusi \'szému, Illyés Gyula rajzol lA-nne uj ké|K\'l a fulu nyári munkáidról és nyári életéről. l-rtk\'kos kéjA\'k és cikkek exolikus iájukra is f|viszik az olvasót: Kambodzsa fos. tői vidékéi és külömVi népszokásalt, u hárem titkait, I\'áris nagy nemzeti finn«|>ét kitűnő riportok ismertetik. Kiváló óceáurepülőnk, Magyar Sándor, a légi seerencsélkaiséuck okait k-plexl le, na«yswjrrt sporlpajnokunk, Szo. jjcs llé:u, u MAC jubileum** alkalmából a magyar h|*)rtéK\'t gyermekkoráról \'ir. A júliusi szám irodalmi színvonalát Kosztolányi IH\'zm\'í, Schópfüu Aladár, Teraánszky Józsi Jenő ragyogó cUk>-széléM-r biztosítják. A sok olvasnivaló, n művészi féuyképek és rajzok bfiségc, a kedvelt rovutfjk é-s pályázni >k « Tü-kőr nyári szárnál kiUónösen ériékessé teszik.
lizt a gyönyörű magyar kéjH\'s folyó, iratot u ZPIai Közlöny előfüfctői « már gyakran ismertetett kombinált clőrizc-tés keretében havi 50 fillérért rendi\'l-hetik meg. Az uj félév kezdetén kiadó, bivatulinlk e tekintetben készségesen áll tisztelt előfizetőink rendelkezésére.
Fej , váll- éfl igyékrheumánál,
ischiásn\'l. Idegfájdalmaknál, sragga fásnál H itábinál a természetes .Ferenc József keierüviz rendkívül hasznos háziaxer, meri korán refgel egy pohárral bevéve, az eméulőcM tornát alaposan kitisztítja és méregtelenltl. ,
Munkában az első nagykanizsai önkéntes munka-század
Az eltfhónapi munka látható eredménye - Az egész ország figyelemmel kiséri a nagykanizsai uttörést
A szükség, a munkanélküliség és szegénység szülte az első magyar önkéntes munka-századot, ami Nagy kanizsón alakult meg- A kollektív alapon való munkakeresés és fog. lalkoztatás mossze pers|>ektivákut nyújt azoknak, akik komolyan ki. vánnak dolgozni é-s megélhetésüket biztosítani és akik nem nézik, hogy mlfajta az a tisztességes munka, ami nekik megélhetést biz. tosjt. Érdekes, hogy a mozgsűom a fiatalság körében eddig nem talált visszhangra olyan mértőkben, mint aim-nnyire kívánatos volna a fiatal, ság munkanélküliségén -k korszaká. kában, Inkább azokból rekrutálódík a meglevő munka-század, ;ikik már Ismerik az életet, akik családjukért dolgoznak.
Az első Önkéntes munka-század csont, rongy, üveg, fém stb- gyűjtésével egy hónapja kezdte meg a munkát. Eddigi raktárkészletük kis. kanizsai telepükön vagonszámra nwgy már. 1 vdgon vas és fém, 1 vagon Csont, 2 vagon rongy. 50000 darab üres üveg: egy havi gyüjté-sük eredménye. A lakosság ezeket a dolgokat eddig jobbára szemét, dombra dobta, mint használhatatlan tárgyakat- A munka-század emberei felkeresik a lakásokat és össze, szedik ezeket a dolgokat. Megs/.er. vezlk az egész várost a gyűjtésre, utcánként és kerületenként.
A kiskanizsai telepen az össze, gyűjtött dolgokat kereskedelmi ér tékké dolgozzák fel. Az üvegeket kimossák, kilúgozzák, kifőzik, meg. tisztítják. Van ott mindenféle üveg, a Diana sósborszesztől, az orvossá, gos üvegtől a borvizes palackodig, sőt pezsgős üvegig Mindez meíjv tisztitva, kimosva, elkészítve pénzt jelent. Értékesíthető árut A rongyokat szortírozzák minőség, szin és
nagyság szerint, kimossák, kiprése. lik és szállításra készen bálákba rakják. A csontokat lisztnek őrlik fel „műtrágya-gyártás céljaira.
Tervezik megfelelő feldolgozó gé. pek beszerzését (rongyfosztógép stb.)
A mozgalom vezetősége kéri a
váras közönségét, hogy -ott. ahol a munka-száíad emberei még nem kopogtattak volna be gyűjtés céljá. ból, készítsék elő mindazokat a dolgokat, melyeket eddig a szemét, dombra szórtak, őrizzék meg azokat a munka-század emberei számára, mig oda érkeznek és adják
át nekik, ha jelentkeznek.

örömmel állapítjuk -meg, hogy dr. Krátky István polgármester az akció jelentőségét az első perctől fogva felismerte és a legmesszebb, menő jóindulattal támogatja.
Érdekes, hogy a munka-század emberei a legnagyobb megértést a kisembereknél tapasztalják, ahol a legnagyobb készséggel adják nekik elő a kiselejtezett dolgokat, amiket már .nem használnak. Vlszoiit a kö zéposztály, az intelligens családok háztartásainál a legtöbb esetben enyhén szólva : szeretetlenséggel, meg nem értéssel találkoznak. Fe-dlg a nagykanizsai önkéntes munkaszázad emberei, nem kérnek áldo. zatot, esak szívességet és egy kis jóindulatot /a gondolattal szemben, amelynek Ütját ma az egész ország, ban figyelemmel kísérik.
A 7i\\1ai Közlöny cikkei nyomán a nagykanizsai mozgalomról szóló hlr. adásunkat átvették az összes buda. pesti lapok és ennek alapján az or. szág minden részéből.érdeklődnek a mozgalom iránt és más városban már szintén a nagykanizsai minta szerint folyik az úttörő munka.
TROPIKÁL
ruha- ós inganyagok,
frottírok, strandkelmék
nagy választékban.
Sinser DivatMáz.
1938. |ullm 3.
Fogadja a nagykanizsai közönség Jóindulattal a munka-század cinbe-r-\'lt, ha azok bekopogtatnak és el. használt tárgyaik átengedését kérik, hogy abból kenyeret tn megélhetést oslholjanak kl sokak szántára, akik komolyan dolgozni akarnak ésn.m a társadalom nyakán télimül élös. kfidnl-
KULCSiyUK.
cnműi
(Színházi tere-farO
1. A jó kritika
A társulat egyik tagja a kritikus, sal beszélget. Arról folyik a szó, hogy nincs igáza a Zalai Közlönynek, mert illetőt még soha sehol nem bántották a kritikusok, csak Nagykanizsán bántják folyton.
- Látja, - méltatlankodik Illető - a minap délutáni darabban kap. tam az első dicséretet. Most, a szo. zon végén... Mondja, miért dicsért meg pont abban a régi darabban, amelyikben alig van valami szere, v\' pem ?
- Szabad őszintének lennem ? -kérdezte a kritikus.
- Tessék !
Nem voltam ott azon az elő.
adáson...
- ? ?
- Mielőtt maga Kanizsára érke-kezett volna, azt mondták a benfen-tesek, hogy magáról látatlanban jót lehet Imi.
- Nos és?
- Hát meg próbál tam.
- Eredmény?
- Amint látta ! A benfente.seknek Igazuk volt. Látatlanban csukugyan lehet...
2. A kánikula
A színházban nincs kánikula. A város köztisztasági hivatala nagyon előzékenyen minden estefelé felöntöztet\'a színház körül. Alig bir be.manövrirozni a hatalmas öntöző autó a szinházkert kapuján, de azért minden este b. prüszköl a motoros és locsol locsol köröskörül a színház táján. Azóta nagyon kellemes esténként a szinház körül. És benn a színházban sem olyan forró a le. vegö. Rossz nyelvek szerint ezt is csak azért csinálja a város, hogy a társulatnak legyen mivel takaróz, nla, ha egyik-másik előadás hűvös fogadtatásban részesül.
3. A válóperes hölgy
Nagykanizsán egyre-másra teremnek a színésznő- és színész-jelöltek. Minden szezonban látunk néhrtniy honi Ismerőst a lámpák előtt. Az Idén különösen élénk etéren a ka. nizsai szezon. A legújabb: — egy kanizsai szépasszony, aki megkezdte »A válóperes hölgy« címszerepének házi-próbáit.
4. Az uj primadonna
Koncz Jolánt, a társulat dezignált énekesnaiváját szeretettel, szlm. pátlával fogadta a kanizsai közön* Nagy Samu, a 8 órai Újság felelős szerkesztője, aki máig sem szűnt meg kanizsai lenni, a követ, kezö információkat adta a fiatal
Gyönyörű fehér cipők, aj modellek érkeztek! • Sandolettek,
Bocskorok Strandcipók Gyermek-cipók és sandálok Férfi-cipők Weck-end cipók legolcsóbban Hllltónyi Sándor és Fia cipfiáruháza, Fő ut 2. sz. Városház palota.
JAU1 KÖZLÖNY
Könyvek — kilószámra
t
tft& július 1_ .
művésznőről: »Koncz Jolán, elte. kintve attól, hogy szép és frappáns színpadi Jelenség, a Zeneművészeti Főiskola operai szukának kiválóan végzett növendéke, tehát sokkal magasabb zenei képesítése van, mint amekkora a primadonnáknak kell ós lenni szokott. Játéka Is elsőrangú. Mostanában kétszer lépett fej Bu. dapesten, mind a kétszer rendkívül nagy sikerrel. A lapok el voltak ra. gadtatva értékes hangjától, tökéle. tes énektudásától, fényképeit is hoz. ták s általában nagy jövőt jósolnak neki. Én Is azt hiszem, hogy Nagy. kanizsáról ezúttal szép karrier in. dul el...«
5. Korlátoltság
Egy ünnepi kéziratból vettük az alábbi részletet, amely Nagykanizsán fehér asztalnál el nem inon. dott, de a szerkesztőséghez eljutta. tott beszédből való, egy közéleti férfiú tiszteletére rendezett össze, jövetel alkalmából:
»;.\\de reméljük, hogy az ünnepelt ezután |s részt vesz a kulturális köz életi munkában, nem oly"it korlá. tolt módon, mint eddig.«
A gyakorlatlan stiliszta bizonyára »korlátozott«-ra gondolt, amikor ezt a ditlrambusnak szánt mondatot le Irta.
Délnyugat bajaoka, a PEAC bejutott az országos középdöntőbe
PEAC-KBAC 1.0 («:0) *
A bajnoki elődöntők során Pécsett a PEAC győzött a Szegedi Egyetemi csapat e len és ezzel be-
tutott a középdöntőbe. Vasárnap a >EAC a Salgótarjáni BTC vei játszik, mely meccs győztese bekerül az országos nemzeti ligába és a többi I. oszt. profi-csapatokkal együtt tszik a Nemzeti bajnokságért. Amint Iható tehát, Délnyugat sportja a pécsi és kaposvári aloszlály egyesítésével hatalmas fejlődésnek indult. A PEAC-nak őszlntön gratulálunk és a további sikeres szerepléshez sok szerencsét kivánunk.
Asztma és szívbetegség, melléi tüdőbaj, görvély- és ango kór, a bőr megbetegedései eseteiben a mlr-dlg kellemes hatású természetes „Ferenc József" keserűvíz az emésziöc»atornát alaposan kiliszti\'Ja s a gyomor és belek működését kitűnően siabályotza.
Naptár: Juliu* 3. szerda, ltom. kath.: Koméi. Protestáns: Kornél. Isrraelita:
Thaat. hó 2.
Gyógyszertéri éjjeli seolgálat c hó 15-ig az «Orangya|» gyógyszertár Deák-ötér 10. és a kiskanlzsai gyógysaertár Gőzfürdő nyitva rqggel 0 órától est*
6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
- Senki nem Rhet olcsóbb, mint a SchüU A ruhái. Legszebb választék n ói gyapjúszövetekben, lumpié anyagokban, itnprímé újdonságokban. I^gfioo. mabb áru Schützéknél található.
- A kánikulában legjobb felüdít* UrgeMIlapUé egy 26 fokos kád-
Jürdö az Erzsébet-gőzfürdőben.
Mi,g a és a vidéki magyar városok utcáin évről-évre megjelennek u könyvnapi könyvcssát-rak, amik a városok szürke, egyhangú éleiébe meleg szint és hangulatot vittek ezek a "kis ulcni Itoll ik, ahol a magyar gondolat és beiülie öntött szeltem Indult hó. <11 tó útjára, csukncin ugyanok-kiír Argentínában akad «ay könyvkiadó, aki elhatározzi, hogv "az üzleti forgalom fellendítése érdekében ezentúl kilószám fogju árulni u könyv-eket.
Furcsa öth\'l.. ■ fájó és mélyen megalázó az egész emberiségre. A könyv u testet öltött gondolat. I)c ez a gondolat, a saijlem, izcntté magasztos ithut vagy ölhet. Írtak már könyvet a Szendétek sugal. marásából, de jrtak durva kezű martalóeok Is, lélek nélkül, kusza vérleiükke). Kgyiklien az Isten szava zeng, »> másikban az író s/ive dobog, lelke sajog, a harmadikban a lrossZu, a bftn és a gonoszság ölt testet. Könyv és könyv között különbség van, habár egyet-|eu liosshi sort alkotnak. lí vége. lálliaiotlan könyv-hadsereg élén a Biblia áll, utána következnek a világirodalom örökértékü klasszikusai és ugy sorban a többi. Hosszú a sor... de van vége 1«. Belenyúlik a «zcnnyin>dnloni és a ponyva lictümocsarália, A két végletei mérlegre tenni lehet, de azokat dekával méricskélni nem.
Nem tudjuk, mit szóltak a dél-amerikaiak könyvkiadójuk e fcl-hálmriló ötletéhez, de európai felfogás szerint u l>etü európul
becsülete alapján ez ellen u sárba-ta|K)s«) ujitás epén küzdeni kell. A telkét-adó magyar Írótársadalom úgyis kevés mc^liecsülésbcn részesül. A komoly magyar irók müvei helyett a közönség szívesen olvas, sa az olcsó, fillérekért kapható külföldi termékeket. amelyekl>en az irodalom csak a betü-cgycdck által van képviselve. Nem szabad, hogy a közvélemény az irodalom teién is megszokja a krojcaroskedó szatócspolitikát. MÜU a vásár* zslbáriejiál: .buszért minden darabját!!- 1.egyen az ijlblla, vagy a szennyirodalom \'egutolsó vérlázító füzete. Mindegy, hisz egy az ára, egy u (külső) érték.-.
Ildiiig meg volt lega\'ább az Utolsó külső különbség, az jirlK\'li difcrcmla. Most ezt a válaszfalat is le uk.irják dönteni. Rossz politika. Mert ezzel nem az utolsókat értékelik fel, hanem az elsőket, a remekeket rontják, züllesztik K-. Veszedelmes fekély lesz ez az em-l>crl\'ég lelkén, ha egyszer lábra-kap. KI kell irtani minél előbb. Még ha anyapi előnyöket igémé is. lígyes könyvkiadók kapzsiságát nem lehel o j»azdasági válság számlájára Írni. A közönség, de az emberiség egyetemes érdeke és a komoly Írótársadalom sem ezt kívánja, \\
... tfs ml büszkék vagyunk, hogy amikor másutt sajt-módjára a kilóra mérhető irodalmi ku\'tu-rát akarják 1 »cvezctnl, akkor nálunk évről-évre gazdafpbbOn\' m-\'g-rendezlk a magyar könyvnapot...
I
wk
Döntő ójszaka
Ha igaz, hogy »végén csattan az ostor,« ugy a Döntő éjszakát vnla. hogyan a visszájáról kellene teper, getni a színpadon. Mert a vígjáték meglehetősen nehézkesen indul meg s csak a második felében kap tempót a szerepcserék érdekes bonyodalmain alapuló cselekmény, hogy érdekes és jó mulatságot szerezzen a közönségnek. Az utolsó, negyedik felvonás pedig már teljes erővel ra. gadja magához az érdeklődést. Hibás volt a kezdeti laposságban az összjáték és a rendezés is, de az este második felében a flottul pergő előadás minden előző csorbát kiköszö-t\'üll. Ami hiányérzés maradt, az fő. ként rendezésbeli, amely téren ezen az estén is ís általában több figyel, m -t és gondosságot kivannak az elői adások. (Mentségül szolgáljon,hogy a rendezőnek, aki ezúttal Homokay volt, sokat és főszerepeket kell játszania, amelyek magukban Is egéss embert követelnek. Mint halljuk: — jövőre ismét külön rendezője lesz a társulatnak.)
A helyzetkomikum értékesebbik fajtáján felépülő darab főszerepét Homokay Pál kiiünő színészi képességei könnyedén vitték sikerre. Szép, részletekben gazdag alakítás volt Mezey Máriáé. Koltay, Danis, Keleti, Kallós, Radványi Gabi osz. toztak a tapsokban. Márai inas-szerepben néhány jó mozdulattal ér. demelt dicséretet- Sárváry is jó volt a pilóta-dresszben. (~a)
A színházi iroda hirei
I\'élda nélküli az a lelkesedés, amely. l\\e| Nagykanizsa minden hatósága fel. karolni igyekezik az" első szabadtéri játékok ügyét.
^Szomlwiton és vasárnap tényleg olyan művészi élményben lesz részo a nemcsak Zaláitól, de Xomogymcgyé-ImH is jelentkező vendégeknek, amelyro mi, kanizsaiak sokáig fogunk emlékezni. \\
A budapesti m. klr. Operának leg. elsőrendű énekesei közül Köszeghy Teréz és Szűcs László énekli a Cigány-báró két főszerejH\'t, az alt |Mrtil |H--dig a német o|>erál>ól huzuesáhitott, legkulturáltabb Cipra, a magyar szár. mazásu Hácz Tilda fogja énekelni.
Dr. Hosszú Zoltán (Duni bá\'), a Nemzeti Színháznak a legzonratosabb beszédű művésze, az országszerte nép-szerű humorista külön előadása is ér-lékes eseménye lesz a szép estnek.
Jegyek a falrajjiis/okon jelzett árakon már a mai naptól kezdve előre válthatók a színház pénztáránál. Vidéki * leicfon.rendc\'ésefcet Nagykanizsa 500. számon kér a színházi |>énztár.
(:) fcn én a kbőesém —. utoljára ai
évadban. Ma este Harczos Irén brit-liáns alakításával az évadban utoljára kerül szinre u legszebb magyar operett, az Én ás a kisöcsém filléres helyárakkal.
(.-) A láne — fillért telyárakkal.
Halvány Lili, a magyar Írógárda kiemelkedő értékű szépirójának uj szin-művél, a l^Uic-ot mutatja be szerdán este u prózai együttes ismét egyik remekeléseként. A női főszerepben Mezey Mária, a kiváló hősnő nyújt Ojknl. mat, hogy kivételes művészetét megcsodáljuk. Partnere u kitűnő Homokay Pál lesz, de résztvesznek « darabban a prózai társulat fejerősségei Is.
(,/ Porijára Borát fN\'értféiel - Só-táskapltány. Egy ifjú színpadi csillag mutatkozik l»e csütörtökön este szülővárosa közönségének, Eorjptcs Borii
Frottír Strand Pizsama
anyagok
ZALAI KÖZLÖNY
1835. jullus 3
A nagykanizsai rádió-közvetités kritikái
A legteljesebb elismerés kísérte a Nagykanizsáról közvetített hangversenyt
Száraz, rtH.dsi.ioU
rakláelpiei
keresünk
Főúton, a Korona-kávéház környékén. Ajánlatokat a kiadóhivatalba.
már mosl, a pályája kezdőién is jelen, tős n«vcl vivőit ki magnak a fővárosi szinéttvi\'ágban tüneményes lalént-má. volj ahiei.v l«cn s\'.ép ígérete a magyar oporett-szin|>adiuik. A NóláNkapiiány oi^rct* szabreltszerep-1 kitűnő alkalmat ad, hogy játéka, tánetudása teljes mértékben érvényesüljön.
m
Kedd
Ikidapiwl I.
17-W Kalmár Rezső ét Balázs László 8zalonótö>ének műsora. — 18.20 Sít" a mai francia irodalomban. (Hevesi András.) 18.50 Dullien Klára he. godül. — 19.:*) Hogyap él a lm*. u vízben. (Dr. Sxilády Zoltán.) - 20 Röptéién Európa felett. \'Zenés hanglemez. rl|>ort. összeállította Gyarmathy Sándor és Polgár Til>or. - 21.25 Hírek. --21.45 Az ojH\'raházi zenekar. — 22 20 Idöjárásjeientés. 23 Cigányzene, Fékeié Pál énekel. - 00.05 Hirek.
Bti(»«p<*( If.
17.50 A világhálxjru okai a történet-Írásban. (Dr. Tőrök Pál.) — 18.25-18.50 Italázs Gyula inugyur nótákat zongorázik. — 18.55 Mezőgazdasági fél-óra. — 19.35—20.35 Magyar női vonós-négyes, - 20.40 Hirck. — 21.0")-22 Cigányzene. Béc*.
17.25 Hajós Magda hegedül, Szidel. hofor liruno zongorázik. — 19.30 Ar-deili Norltert tenor éneket Halász László zongornkiséietévcl. — 20.10 Tar. ka láncest dalokkal. — 21 Tarkn tiz. perc. — 21.10 A táncest folytatása. — 22.10 Woltcr Károly orgonázi\'k. - 22 40 Strau&s János: A denevér, lemezeken.
— 24 Schrnmmel/cnc dalokká!.
Szerda
Bmtap m I.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
- 10.20 IKák Ferenc első találkozása Ferenc Józseffel. 10.45 Mindig legyen virág a kertl)cn. £I)r. Kerekes l.ajos. - 12.05 Hanglemezek. 13.20 Jdojejzés, időjárásjelentés. - 13.30 Ma-csák Frz.séliet zongorázik, Hidy Gyulai Mária hegedül. _ 10.10 Diákfélóra «A fogoly Kazinczy.. (I)r. Tolnay Gábor.)
— 17 Buda|ie.sti Kamara Kórus. 17.45 A Mahabaráta. (Dr. Baklay
Ervll}.) - 18.15 Cigányzene. 10.15 Gárdos Kornélia és Jávor Pál előadóestje. 20 Külügyi negyedóra. 20.15 Budapesti Hangverscnv Zenekar.
- 21.10 HiK\'k. - 22 Berentl Kndre jazz-zene karának AVisora. — 23 Sznijr-nov Szergej balalajk izenekara;
BudapMt II.
18—18.45 Fngei Jván zongorázik. — 18.50 A százesztendős lánchíd. (Vértes József. 10.20 - 20.20 Hanglemezek. - 20.2) A műtéti érzéstelenítés. (Dr. Kárpáti Oszkár.) - 20.55 Hírek.
Bécs.
10.20 Osztrák katonainduló. — 12 Szórakoztató zen?. - II Húnj-Miha-esek szoprán lemezei. 10 Hitek. Bé. esi keringők lemezeken.
17.20 Gund Róbert: Hat dal; D-moll hegedő, és zongoraszonáta. — 19.30 Zenekar. - 22.10 Khlers Aliz; A csemlMilózeiio fejlődése Bachtól HAnde. Hg. I. 22 35 Szórakoztató rnc, -?4-l Tánclemezck.
Junius 10-án e|sőlzl>en került ország- | világ nyilvánossága elé Nagykanizsa kulluié.t\'tének egyik keresztm\'tszr te. A budapesti rádió egy órás hangverseny-műsort közvetített Nagykanizsáról, n mely, mint az ulábbi sorok Is igazolják, a legszigorúbb és a legeifogulatlanul/h helyekről is dicséretet és elismerést váltott ki. !• közvetítés nyomán megjelent njságkrilikák az alábbiak it irják: A \'Magyarország\' junius 18-iki számának rá\'dlÖfövatábW, Hangverseny Nagykanizsáról cim alatt az alábbiakat olvassuk: Örömmel vettünk részt Nagykanizsa háziünnepén, amely a magyar vidék zenei életének ujabb lendületét s nívójának fokozatos emelkedését meggyőző erővel bizonyította. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör végyeskara Kelting Ferenc vezetésével bátran jár a kórusmüvész t uj utain s lelkesedése egyenes arányban áll tudásával. Szeless "Béla hegedűszólóját, F. Garal Margit gordonka-számait megértő .szeretettel hallgatlak s elismeréssel kell szólnunk a Pásztor —Szeless—(torai trióról Is, mert az őszinte lelkesedés örömével tolmácsolták Siklós Albert tavasziu«an friss és fiatalos erőtől duzzadó zongorahármasának kél első tételét.\'
A «Rádió l\'jság> 130. számában a közvetítéssel ká|>csolatl>an az jiláo\'oia. kat irja: «Szép volt és tartalmas a nagyszabású hangvereny-délután Nagykanizsáról. Kilünö lelkesedés tls rajongó szeietet telle megka|>óvá. Mar-káns, érdekes költői egyéniség liarixi-rits l^jos. A zenei részt nagy lelkesen látták el Szeless Béla, llonti Ilona, (torai Margit, Kerekes Irén és Pásztor Irma. I^ltOnk mint kitűnő együttes, a »Zrinyi Miklös»-kör végyeskara Ketiing Ferenc, a karmestere. Elsőrangú propaganda!!*
A Magyaiország szigora kritikájáról hires sárga rádió>-ja azt irja; •Kitűnő volt az a hangverseny, melyet Nagykanizsáról közvetített a rádió, bi-
zonyítva a vidék zenei életének ujabb fej|ő< lését.»
A Budapesti Hirlap» Antenna cimü rádióujságja a közvetítéssel knpesoht-luin az alábbi sorokat hozta; .Talán érdekli, hogyha a vasárn&p N\'ogyka. nlzsáról közvetítés re kerülő z.\'nei ünnepség alkalmával megjegyezzük, hogy Nagykanizsa mai magas színvonalu, a többi vidéki városok Számára példa-nvujtón l»ensőséges zenei élete a városi zeneiskola fiatal igazgatójának, Yannay Jánosuk az érdeme. Vamjay János, aki Siklós mester tanítványa volt n Zenefőiskolán, egy évtizedes pe. dagógiai és szervező munkásságával a városi zeneiskolát újjászervezi-.\' (azóta több kitűnő erő működik itt, akiket vasárnap mint előadóművész \'kot kü-lönl>cn Is\'hallani fogunk > a város ze-neé\'.etét |>edig pezsgő, eleven mozgásiul hozta. Az ö munkássága |>élda arra, hogy mit tud végezni és alkotni egy ifcnván hivatott művész a vidéki ugaron.- Vannay különlK\'.i mint komponista is figve\'.emreiné\'tá tehet-
A sok maiján lovél kózül csak eityet ííiyadimk ki: Siklós . Allűrt zeneművészeti főiskolai tanúrét. .tlyönyőrü volt — irja — és a készüléken üt i^en sró|,cii hangzott. Ki tehetett érezni a kóziemflkóilfík jílókiin. boity mennyi szeretettel, lelkesedéssel és őszinte :\'il-érzéSfCj játszottak. Nagyon sokai) ballgaUAk Pesten a nagykanizsai tie.v s/ini kózvetlt&st, mert két nap alalt legalább tiíen emlékeztek meg róla üicséríi szavak kiséielélien. örülök, hogy a Mijt.\'i is i<„en széjjen ap,,sztro-> fúlta a nagyon nívós produkciói, Vidékről ilyen szép, tökéletesen egyiie-vúgó ciöaiiiVst míg nem haliottiink solia- irja Siklós Aliiért, akinek /ongornlrlója is a hangverseny müso. rün szerepeli.
Nagykanizsa tebút j.ví^u leliet büsz. ke knttnréjüra.
— (A polgármester szabadságon) Dr. Krátky Is ván polgármester kedden délután Balatonberénybe ulazoti és megkezdte nyáii szabadságéi. Távoliéle alatt dr. Hegyi Lajos polgármester-helyettes főjegyző intézi a város ügyeit.
— (Kinevezések a postán) A nagykanizsai posta- és iávirdahiva-talnái a kormányzó a kereskedelmi miniszter előterjesztésére dr Tholway Zsigmond c. posta- t* távlrdahiva-tili igazga\'ót, az 1. számú posla-hivatai főn\'kél posia- és távir^a-hlva ali igazgatóvá, Havas (Hutter) Qéza pos a- ávirdai fe.ügyelőt, főfelügyelővé, Molnár István p. főtisztet fe ügyelővé, Tóth Oézáné slis.let sogédellenőrré, Lakatos Ferenc és Polczer Antal forgalmi gya-kornijko at II. osztályú p s atiszlté, Kárpáli F renc forgalmi dijnokot postagyako/nokká nevezte kl.
— Kitiuiő minőségű paplantep^tő maradékok jó mérelekhen nagyon olcsón kaphatók Srhütznél,
— (Kinevezés a bíróságon) Az Igazságügyminiszter dr. Molnár Ím e nagykaniztai törvényszéki jegyzőt törvényszéki titkárrá nevez\'e kl.
— Imprlmélt, monsselin k, organdi-sek nagj\' válastlékban Singeméi.
— (Kinevezések a Mávnál) A MAV nagykanizsai állomásán eddig a köve kező kinevezése rőt tudnak: Balog József f;tisz et intézővé, Nagy Rezső tisztet főtisztté, Szentlványl r ktárnokot főraktárnokká nevezték ki.
— 1)1,at lrnvárttink szenxíciós min-lük, legolcsóbljon (loienszky divatüzlet, ben.
— (Névmagyarosítás) A bel-Ugyminsiter megengedte, hogy dr, Llchlscheln Ödön nagykanizsai Iskős családi nevét Lóránt-ra változtassa.
— I\'lanrtl és gyapJaNkarák Singcr-níl.
— (A nagykanizsai Piarista Diákszövetség) elnöksége mindazon uraknak és hölgyeknek, akik bármi módon is hozzájárullak a legutóbbi Qarden Pary sikeréhez, valamint az adakozóknak legmelegebb köszönetét tolmácsolja.
— MMás Kmprfanéb, divat grena-dinok KgolcsóblMui Golenszky divat-üzletben.
— (A tőrvényszékről) Jelentei-lük, hogy dr. Czoboly törvényszéki tanácselnök letette a hivatalos esküt. Dr. Hennig Alfréd törvényszéki elnök intézkedése folytán dr. Czoboly polgári biró lesz és mint ilyen, a nyugalomba vonult dr. Szabady Lőrinc ügyköréi veszi át. A büntető-tanács elnöke Makáry Vilmos, ald eddig is számos esetben elnököli a bunletö-tanácsban. A Makáry-tanács a következő tagokból áll: szavazóbíró dr. Almássy Oyula, aki emellett a vizsgálóbírói teendőket is végzi, előadóbiró dr. Révfly Andor, akit sz igazságügyminiszter a kir. járásbíróságtól a kir. törvényszékhez áthelyezett, tehát lullus elsejétől már mint törvényszéki biró fungál. A fiatalkorúak bírája Makáry Vilmos főtárgyai\'si elnök. A dr. Siabudy Llrinc nyugalomba vonulása alkalmából tiszteletére rendezendő buc*u-bankettet őszre halasztódik,
Felrobbant a dinamitpatron egy gyermek kezében
Súlyos és könnyen végzetessé válható szerencsétlenség történi Zá. kányban. Több pajtása társaságában, játszott Mikula István 11 éves fle. A gyermekek játék közben egy dli namitpatront találtak, amivel a kis. Mikula babrálni kezdett. A patron vafahogyan felrobbant és a szilán, kok a fiúcskát súlyosan megsebesít
tették ez egész testén, ugy hogy azonnal be kellett szállítani a nagykanizsai kórházba. Állapota súlyos A kapitányság részéről dr. Várhldy kapitány, a bünrügyl osztály veze-tője szállt kl a kórházba a gyermeket kihallgatni. A nyomozás megin. dult, nem-e történt gondatlanság.
á CENTBÁL csodaszép kertjében
mától kezdnB minden aat« ■ Budapesten közkedvelt
Járóka Antal
cigányprímás
zi „Vig fiuk" hangulatos
TÁNC
Jazz-zenekara élén muzsikai.
flÜTtm fai
1935. julius 3
ZAUU KÖZLÖNY
Kanizsán is lehet nyaralni!
Itt vannak a nyaralási gondok. Gontlle hes idők ezek azért, mert senkinek sincs annyi pé ze, hogy vágyát valóra válthassa. Mindenki leteheti ezeket a gondokat, ha — itthon nyaral. Mert Nagykanizsán igazán lehet ma kellemesen, kényelmesen s ami a fő: olc ón nyara ni. Itt van a pompás strand, a vzép sétákért, este pedig a legszebb: — a Centrál tündér-szép kertje. A leg-hangulatosabb budai vendéglő se szebb, szinesebb, intimebb mint az a kis kert, amit Garaiék varázsoltak a táncbeton köré. A zöldbefutott kis szaletlikat tzentánosbo-gárkák tarka fényeivel szórják be a szines vili nykörték. A magyar-ruhás zenekar húzza a lége iklandósabb tánczenét és legfinomabb hal gató-kai. Az idegeknek jótékony felüdülést jelent egy óra a Centrál kis tündér kertjében.
— I\'érfl szOvc.elc, tropikálok, Icg. olcsóbban Gokmszky divatüzk\'tix\'n.
— (jKaniwalik Lourdisbwi) A Sopronban megjelenő «lx)urdes> képes havi folyóirat szerkesztője, Tóth János plébános minden évben több zarándoklatot vezet a kis Bamadett szfllö-Iveiyéte, az azóta gyógyulásairól híressé lett Lourdesba. A mostani legutolsó kis zarándokcso[>ort zömét csakmiu-mind kaiVizsaiak adták. A tlzonfittugu zarándokcsoiwrt az ötnapi ut "lati csodás vidékeket járt 1*\'. Sopronból indultak, majd Wienemeustadton és Semmeringen keresztül Velencébe. Ve. lejioén kivül I\'adova és Milánót tekintették meg, majd (jettovábu, onnét Iiedlg VenlinigHába utaltak. A pompás rlvH\'ral útban megcsodálták Monté Carlo, Monaco ragyogó szépségű vidékei! éi ugy értek Marseille be. Még uz. nap ToulouBCn keresztül Lourdcslje mentek, ahol teljes 5 napot töltöttek a zarándokok. A rengeteg zarándok kö-. zött kínai misszionáriusokkal épp ugy találkoztak, mint fokföldiekkel, vagy amerikaiakkal. A zarándokok felejthetetlen élményekkel gazdagodva fájó szívvel hagy Iák ott a gyógyulás szent városát, hogy a földi paradicsom, Nizzán keresztül hazajöjjenek. Sokat tudnának mesélni utjukról a Ixrardest-járó kanizsaiak, akiknek örókív folojt. hetetlen marad az uU Kz évben julius 29-én még megy egy zarándoklat Sopronból. Jelentkezni és felvilágosításokat kérni Tóth János plébánosnál (Sopron )|ch«l. \'
— Hölgyek, urak (>* gjermekek MÜ-tfnyl cipöáaruházban vesznek strand. Mirdolettet Napsugárboeskort, C«ib
tranuclpöt,
-- Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevö-közönséget a Schütz Áruházban.
— Lflnvásznak dus választékban Singeméi.
Elégett a cséplőgép és két blbor-kazal a íülöpmajori bérleten
Rövid időn belül a második tQz a Lázár-uradalomban
Homokkomárom, julius 2 (Sa,át ttuló*.tónktól) Kedden dél. előtt nagy porfelhőben folyt a cséplés Lázár László bérlő fülöpmajori uradalmában. Blborherét csépeltek. Két hatalmas kazalban állt ott a blborhere. Egyszer csak, 10 óra tájban, kigyulladt az egyik kazal. Pillanatok alatt lángbaborult a hatal. mas kazal, majd átcsapott a tüz a másikra is- A cséplésnél foglalatos, kodó munkásság t-\'hetetlen volt a gyorsan elharapódzó tűzzel szem. ben. Azonnal telef<máltak u nagy. kanizsai tűzoltókért, akik megfelelő apparátussal pillanatnyi kési\'delem
nélkül útnak Indultak. Odaérkezett a homokkomáromi és a sormás! tüz. ollóság Is.
A két hatalmas kazal porig le. égett és a lángok martaléka lett a kazlak közt álló elevátor és a csép, lőgép Is.
Szerencsére a cséplés a majoron kívül folyt, igy épületekre a tüznem terjedhetett át-
Ugyanebben az uradalomban pár héttel ezelőtt Is tüz volt, amikor is az ököristálló gyulladt kl, de ko. molyabb kár akkor nem történt.
A vizsgálat megindult.
A hahóti postaküldönc kalandja a gelseiekkel
Kerékpár és lovas szekér közelharca az országúton
Ez év áprilisának egyik vasárnap I délelőttjén történt, hogy Fullér Já. nos hahóti postaküldönc és társa, Dervallcs József hahóti fiatalem. ber kerékpáron Hahótról Gelséii: akartak menni. Útközben találkoz. lak egy gel.sei kocsival, amelyen Pirbus Károly és Pirbus János ül-tek. Pirbusék a kocsival áthajtottuk az ut jobboldalára és a két kerékpárost annyira leszorították az ut. ról, hogy azok az árokba voltuk kénytelenek hajtani. Természetesen mindketten leestek a kerékpárról. Fullér ekkor a kocsin ülő két legény után szólt :
- Megálljatok, ezért még fizettek !
Pirbus Károly erre leszállt a kocsiról és ostornyéllel a kerékpárom sokra támadt. A postaküldönc és társa nem hagytak magukat, de csupasz kézzel n)*in nagyon bírtak az ostornyéllel hadonászó Pirbussul, akinek öccse, Pirbus János is segítségére sietett. Már javában állt az országúton a közelharc, amikor urm jött Magyar Ferenc, ukl szintén be-állt a küzdelembe. Gefei lévén, természetesen a Pirbusttestvérek mellé állt ós igy háromra szaporod. va, alaposan helybenhagyták a Ha. hótot képviselő |H»taküldőncöt és barátját.
Amikor a vérző fejű hahótlak mégis megszabadultak támadóiktól, biciklire ültek, hogy bekerekezzenek Gelsére és a csendörségen azonnul jelentést tegyenek. Szándékukat nem Is titkolták el, de amikor Pirbusék
tudomására jutott, hogy Fullér és Dervalics a csendőrségre akarnak menni- jelentéstételre, kocsira kap. tak és a két kerékpáros után vágtat, tak. Utói is érték őket, sót elébük hajtva, a koos|t keresztbe állították, hogy nc tudjanak a csendőrségre hajtani. Szerencsére ez mér egé. szen a falu közelében történt, "sy hogy itt komolyabb veszekedés már nem keletkezhetett.
Az ügy a nagykanizsai törvényszék elé került, ahol a tanuklhall. gatásokból kiderült, hogy a veszekedést Pirbusék okozták azzal, hogy az árokba döntötték a postaküldöncöt és társát- Bár Pirbusék is vl-szontvádat emeltek tettleges becsületsértés elmén Fu 11 érék ellen, a bi. róság csak Pirbusékat mondotta ki bűnösnek hatósági közeg elleni erőszak és könnyű testisértés vétsége elmén. A tárgyaláson ugyanis kiderült, hogy Fullér esküt tett levél, hordója a postának és Igy hutósági közeg.
A bíróság a két verekedő Plrbust az enyhítő körülmények figyelembevételével fejenként 1 hónapi fogház ra Ítélte- Az egyik Pirbus fellebbel zést jelentett be.
- KSilUrfvlMlék ré*zér« rendkívül előnyét buU>r*á»árU»l alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Köpetein butor-4ruházban, Horthy lilklós-ut 4.
Komló
ZAMATOS 1ZÜ
. Legmegbízhatóbb H1BSCH és SZEGŐ cégnél.
foittm tmiMImetl érti, lilém tkuwt.
Utált mrtragri
Zsoldos Gyula
órásmester, ékszerész és látszerész Ötletében vásárolhat legolcsóbban E8-m Kim. uiimá»n wm.
Precíz gépekkel leiszereit műhelyemben mindenféle órajavlt Aat klIOKástalinul és gyorsan végzek. ■elebaUsr. u áeát JhmttmL Aráját ae séjs káxtU keatáráfás kesike, asrt ttabetessll
— (A polgári lcányltkolAb6l)
A nyári iskolai szOnek alatt a nagykanizsai polgári leányiskola Igazgatósága minden hétfőn délelőtt 9 Arától ll-ig hivatalos órát tart, hogy a szülőknek minden ügyben rendelkezésre állhasson a szünidő alatt la.
— MkHát ,„[Wl>roi anyagok, bou-rtttok Singeméi.
— MrférkesMI a világhírű Pfaff var,
rógép-gyár legújabb ssabóvarrógépe, mely a i«ndes varrást munkálatokon ktvüt gomblyukat varr, ptkiroz, gombokot (elvarrja, endlU, téroel 2 és 3 tüvet egyszerre dlszóltéseket magasítva is végez és még sok más munkára alkalmas\' Megtekintheti llrandl Sándor és Fin cég varrógépraktárában.
— (A postát juniális) rendkívüli sikere után dr. Tholwaf Z-igmond postahivatali igazgató, mint a magy. ti-. Postaal isztek Ors\'ágos Egyesülete nagykanizsai csopo<t|ának diizeinOke, akinek kezében futottak Oasie az Összes rendeiöl szálak, leghálásabb kőszeneiét fejezi kl ezúton a kózOnség lelkei áldozatkészségéért, fóleg a kereskedőknek, iparosoknak, a felajánlói sok értékei táigyért, az Ipartestület elnöklégének, valamint mindenkinek, aki a postások ügyéi magáévá tette él elősegítette a juniális ilkerét.
— 1-apAnak, mamának és az egéss csalidnak Millényi dpűt vessünk.
— (AuttbuniklráoAiUs Ilé.Ure) A
Nagykanizsai Autóbusxvállaiiit vasár-naptál kezdve minden vasár- és ünnepnap autóbuszt indit Hévtzrí\'. A ké-njelmes hévízi utazásra Jelentkezni már lehel az autóbusz vezetőjénél. Megfelelő ssámu jelentkező esetén már most vasárnap uidut a járat li óra 30 perclwir a Centrál elől. Viteldíj oda-vissza 4 jA\'ngd.
7297/935.
Faeladásl hirdetmény.
A v. képviselőtestület 4710— 1935. sz. véghatározata értelmében készpénzfizetés mellett bárki, közszolgálati alkalmazottak pedig 6 havi részletfizetésre hivatalos órákon belül rendelhetnek tűzifát a város erdőhivatalában.
Nagykanizsa, 1935. ápr. Jl2. ,„ Polgármester.
Szőnyegek
a legnagyobb választékban
Paplanok
exclu8lv minőségben
Gyapjú- és flanell-takarók
minden színben
Tropikálok
a legolcsóbb árakon
>
Kirschner Mór divatáruházában
ZMAI KÖZLÖNY
1&35. julius 3
HA KITÖR A HÁBORÚ
Abtssziniában, menthetetlenül összeomlik a Népszövetség.
London, julius 2 A reggeli angol lapok élénken tárgyaljak Edennek az alsóházban 11 párisi és római útjával kapcsolat, ban hói főn mondott bc.szédét. KUlö-iwis figyelemmel kísérj^ ama kijelentését, hogy Anglia az olasz-abcez. szín ellentétek elsimítása érdekében területet ajánlott fel. A lapok azt ir. jók, hogy csak az angol francia-olasz együttműködés mentheti meg a békét- 11a pedig\'mégis kitör a hé. ború, akkor a Népszövetség ment. hetetlenül összeomlik.
Párls, julius 2 Franciaországban Eden kijelentéseit nagyon vegyes érzelmekkel fo. gadiák. Altalános a vélemény, hogy több őszinteséget vártak töle. A francia sajtó attól fél, hogy Anglia Németországgal kétoldalú szerződést köt a légi fegyverkezésre vonatko. zólag.
A francia sajtó arról Is Ir, hogy
Beck lengyel külügyminiszter még a héten Berlinbe utazik, hogy a francia-szovjet egyezmény közép, európai következményeivel kapcsolatban megbeszéléseket végezzen A lapok arról Is tudnak, hogy Eden Párlsban azt javasolta a francia kormánynak, hogy lépjen érintkezés, be Németországgal a szárazföldi hadseregről szóló egyezmény ügyé. ben-.
Anglia is bevonul Abesszlniába, ha kitör a háború
V Róma, julius 2
Anglia abban az esetben, ha: Abessziniában komolyra fordul a do> log, szintén benyomul az országba, még pedig a Szudán felöl a Tana-tó környékére. Anglia ezt a vidékot akarja biztosítani. Ugyanis itt van nak a nagy költséggel felépített zsilipek, amelyek szabályozzák a Nílus vidékét és ezzel egyidejűleg a termését.
Véres események Jugoszláviában az adóbehajtások miatt
Nagyon viharos lesz a szkupstlna csütörtöki ülése
London, julius 2 Jugoszlávia egyes részeiben véres paraszt-lázadások vannak, amelyeket az idézett elö, hogy a hatóságok elrendelték a legkíméletlenebb adóbehajtásokat. Varazsd mellett egy faluban három földműves és egy csendőr súlyosan megsebesült, egy földműves a zavargások során meghalt.
Belgrád, julius 2 A jugoszláv képviselőház csütörtö. kön kezdi meg ülését, amely az interpellációk mi-att nagyon viharosnak ígérkezik. A földműves szövet, ség gazdálkodását teszik szttyá, a mely nem lesz más, mint sorozatos visszaélések kiteregetése. Ez a föld. műves szövetség volt Jefiicsnek, a volt miniszterelnöknek legbiztosabb támasztéka.
Felhőszakadás, Jég, viharok pusztítják a termést Amerikában
Olaszországban sok halottja van a kánikulának
London, julius 2 Az Amerikai Egyesült Államok búzatermését uj elemi csapósok sújtják. Felhőszakadások, jégveré. sek és állandó zivatarok tombolnak mindenfelé. Az aratás megszakadt A föld annyira átázott, hogy a traktorok mélyen a földbe süllyednek.
A rossz búzatermés! kilátások miatt az amerikai tőzsdéken a bu/a óra erősen megszilárdult-
Róma, julius 2 Olaszországban mindenfelől óriási meleget jelentenek. Több "olasz városban hétfőn is sok halálos napszúrás történt-
Hirdessena Zalai Közlönyben
mmm
Nem szabad egységes buza-fajtát termelni
A Zalavá,wesyal Gaadaaáil Egycifllot kíijyOU..
Keszthely, jul us 2.
Keszthelyen tartotta a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület évi közgyűlését a m. klr. gazd. ak démia dísztermében dr, Tarányi Ferenc ny. főispán, felsőházi tag elnökletével. Jelen voll Bődy Zoltán Mispán, egye süleli alelnök és Oetl-Páiffy Dénes országgyűlési képviselő is. Kolbai Károly, az akadémia növényterme lésl tanszékének tanára aktuális mezőgazdasági flöadlst tarlóit a magyar gazda legfőbb problémájáról, a Buza-kérdésről.
A lavaszi fagy, mondotta, Bánkú libán az ellt-buzában okozott legnagyobb kárt. Ezérl nem szabad egységes buzaMla termelésre térnünk, mert löbb fajta termeléssel részben ele|él vehetjük a károknak. Főleg a bánkuli 1218-as és az 1005 számút ajánlja. A fagykártól legkevesebbet a tavaszi rozs szenved és bár ez kevesebb termést hoz, mégis rá kell térni a termelésére.
Farkas Tibor ajln\'otta, hogy a
Oizda ági Egyesület az akadémia tanáraival közösen tartson vitatllé-seket a növénytermelési, állattenyésztési és kereskedelmi kérdésekről.
Dr. Tarányi Ferenc indítványozta, hogy az első vitaillést szeptemberben az álhtkiálli\'ás egyik napján tartsák. Ezzel kapcsolatban felkérték az akadémia igazgatóját az-első vitaalél megrendezésére.
Kolbai Károly vetített képekkel mutatta be a mosonntepyei zö\'d-mezőgazdálkodás eredményeit.
Ma|d az tkadémia kisérleli leletén folytatta szaksze ü előadását. Végül az akadémia majorját nézték meg s ezzel véget ért az egyesü et közi y Illése.
TeraénjtS»«4e
Irányul, tarlóit, forgalom-, étink.
Huta ttarav. 77-ea 13 95-1620. 78-aa 1610-1635, 78-ca 1625-1650, 90-ai 16 35—16 65. dunSnt. 77-«a 15 70-I58Ű 78-aa 1585 -1595. 79-es líOO-lölO. 80 »a 1610-1620 - Ro.a u| peitvldíkl 10 60-1(170. mia 10*9-1070. 7ab u| kOzíp 1265-12 70. Tengeri llailalall 12-75 -13 00.
Kiadja a lapt.ta|donoa KSlfaadaaigl Rt. Oatenberg Nyomda ti Délzalal Lapkiadó vállalata Najykanlzaáo. FatelOa kiadó: Zalai Károly, tatamiban telelőn: Nagykanlxaa 78. aaám
Nép Mozgó.
Juííus 3-án é8 4-én
Szerdán és csütörtökön
20, 40, 60 fillérért hét nagy magyar film agy műsorban ■
búzavirág
éa
Hz ir
A legnevesebb magyar mUvészekkel
Előadások kezdele d. u. 5 és fél 9 órakor
M lel A ti kerékpárt venne,
nézze meg dúsan felszerelt raktárunkat
férfi-, női- és gyermek-kerékpárokban
Brandl SAndop és Fia
Da*k-tér a. azt., a fcl.ötemptomnát
Kedvező részletfizetési felételek.
A legkiválóbb minőségű kcrékpárgummlk és alkatrészek nagy raktára. Puch és Steyi Waffenrad dobféke* márkás kerékpárok.
cipó
G. F. B.
női térdharianya
Szép, mint a rózsa, kSanyO, mint a pehely,
kapható :
Szsmolányi Gyulánál
Opalin selyem
ingek
fBrftMruha
1935. jullus 3
ZALAI KÖZLÖNY
í
Modern gyermekkocsik nagy választékban!
MODERN LAKBERENDEZÉS
otthonos, ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot
bútoráruházban
Nagykanizsa.
APRÓHIRDETÉSEK
10 iiolfl « MUi. mlndaa további ■
DIAket a lövő Iskolaévre tanulmányt felügyelettel, caalidl bánlimóddsl, minden Iskolához közel eső, csendes házban, tel-|c« elláláara e.fogadok : Rozgonyl-ulca 19.
Pílzdőasoba kályhái, kádil, mosdói |ó állapotban keresek megvé lelie. — Címeket > kiadóhivatalba kéiek. *
Szombaton, vaiániap HAstara kényelmes autóval táiasa kirándulás. Elő|egv*és Kaulmann Manónál, Telefonállomás 2 22.
Sírbolt építését olcsón vál alom, * 4.1 lAtAIIAaaal. Kovács. Király u. 33. 106
CataaraH fürdőszoba lukrok ts tl/eg-lapok állandóan raktáron Sterniél. P6-ul 2.
Jól keiéit 50 holdat birtokomat bér. beadnám teljes leluereléistl. Cint a kiadóban. 2557
Csengery-ut 38. udvari (uján testve) egyazobáa, elóaaobáa lakás auguaz-
tus a. 2385
konyha előszobás lakái aion-nal kiadó Sugár ul 53. alatt 2115
Perfekt aeladaHaa be|áróaót. klaáró->ag |ó biionyltvánnyal, |ulrus 15érelel veazek, Vécaey-u. 2. 2413
Tleat.i.tt.i Arleaitam a nagyérdemű hőlgyköiönségel, hogy ozv. Hátin "araabá.né hnlgylodrtez Uilelélól kilép tem és Fó-ul 3. az. alatt, Zaplelái lodrász Heteiében Ulelemet |ultu. elae|ívcl megnyitottam. Kérem a további stlvea pártfogásukat Maradtam kiváló llaitelertel: Mert Jánoa Mlgyfodráas. 2411
HaaaaAál ruhát veszek éa eladok, h ■ •ásta háthoz megyét. Márkus, Király-"Icá 31. 1936
MUHagah éa sulyok |avltását olcnón, RsranelávaT ctakla Horváth U Társa szakképzett mérlegkészltőknél, Magyar n l.«.
Kétazoba, konyha, előszobás takAa augusztus l-re kiadó, Sugár-ut 35. 2436
OllSÜD,
hsdvgza in-
léim.
SZABÓ ANTAL
sporlDzletében.
FÜRDŐRUHÁK
szenzációs színekben és fazonokban
p 2.50-töi
Brónyai Divatház
Horthy Miklós-ut I. sz. (Városház-palota).
Legújabb, legszebb mlntákst llllétekérl elAraJgot Uöamné, Zárda-utca 8. Ugyanott kitartó házikoszt kapható. 2436
Egy 2 ajtós, hlblllan JÓBex.krAn., 3 drb oleander olcsón eladó, Erzsébel-flr II. s- Kukeczné. 2435\'
ptasstssAt vagy zongorát keresek bőrbe azon,ijlra. AJánlaloksI Centrll-száltó po£
Egy lőkarban levő 801-as oaépIS
bérbe klsdó, Magyar-u. 80.____243Ü
Frlaa Uaar llbasair kapható Singeméi, huabódé. 2428
Pérfl apart.lnoafc minden szinten P I 96, Krakovlca, Erzsébet-tél 21. 2429
Faaaes^a-aagAat azonnali belépésre felvétetik Kelemen Rezaő cégnél. 2431
Salatassnsárláss, a közlameil elsőrendű üdülőhelyen, kedvező feltélelek mel-■■itl vásárolhat szőlővel beültetett, vagy üres villatelket. Felvilágosítás: Nsgy-kanUsln, Zrínyi Miklós ». 2 sz. a. 2439
III
biztos
eredat-\'nyt csak ugy éz el, ha hirdetéaslt a naponta tőbbezer példányban megjelenő, messze vidéken Is elterjedt ZALAI KÖZl.ÖNY-ben adta fd. Kiadóhivatal Pőut 5. (az udvarban.) Tel. 78.
ZALAI KOZlQNV
1935. fullui 3.
A nagykanlzaal klr. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
4444/I9S Ikvu.
imrid hirdetmény kivonat.
Il|. Gombos István dlúakáll lakos végre-hajtatónnk Langststler Sándor (nös Németh Uoaávil) és Lsngslillet Kálmán végrehajtást izenvedOk ellen Indított végrehajtáel flgyében a telekkönyvi balóaág a végre-hajtatA kérelme következtében az 1881 :lx t.-c 176. § a értelmében elrendeli a végre-hsjtisl árverést 127 P 521 tökeköveteléi, ennek járulékai ét az árverési kérvényért ssuttll megállapítod 9 P 40 fUl. költség, valamint a csatlakozottnak klmondolt Tamás Oyörgy és neje Tik Mária 200 korona töke, 1915. aug, 15-151 járó 5o/o kamata, 22 korona 50 HU. végrehajtás kérési költaég, Langsteller Teréz I. Sándor 10-
aaeiaé javára 1914. ........5-101 járó évi
275 korona elvont hasion, 34146 K 90 IllL költség tőkekövetelése és járulékai behajtása végett,
a nagykanizsai klr. jlrásblióság területén leví DIOskál községben fekví s >
I DIOskáll 1475. aztjkvben 398. hrii. alatt foglalt szintO és rét a szeglslnsl hegyen végrehajtást szenvedők nevén állO \'/• részére 63 P 50 Ha, 617. hrsz. a. toglait szántó a szeglalusl hegyen Vi részére 28 P, 858/s. hrsz. a. foglalt ssántO as etdó-köiöllt dűlőben </■ részére 51 P 50 1111., 87 ív*. brsz. a. foglslt szintO az ujhegy-mellíkl dtllőben részére 3 P 50 Hl.,
781. hrsz. a. foglslt siántö a nagyfalusi begien s/t részére 40 P 50 IllL.
1011/b. hrsz. a. foglalt szánté a kisnádl dűlőben ■/> részére 58 P 60 HM..
974/a. híts. a. foglalt rét a kisnádl dülö-ben >/i részére 8 P 50 lill,
II. a dtéskáll 587. sztjkvben 1514. hrsr. s. loglslt berek a gesztenyésben végrehs| tást szenvedők nevén álló >/• részére 36 P, ni pelkonyal 450. sztjkvben 2/b. brsz. s. loglslt szántófold és rét a beltelekben végrehajtást szenvedők nevén álló ■/■ részire 112 P 40 HU ,
3 hrsz. s. loglslt hástelek ndvsrral végre-hallást azenvedók nevén állO ■/, részére 261 P.
4 hrsz. a. foglalt ház 3. sz. a. advsr és kerttel >/t réssére 105 P 80 flIL,
5. hrss. a loglslt báz 4. sz. a udvsnsl ■/I réssére 13 P 50 HU , 6/a. brsz. a. foglalt háltelek udvarral részére 335 P 50 HlL kikiáltást árban, de a lenti Ingatlan részek külön kulon végrehajtató követelését Ulető 701 P megállapított legkisebb vételáron alul el nem adhatok.
A telekkönyvi hatóság az árverésnek DIOskál községházánál megtartására 1930. évi iullas hO 2a napjának d. e. 10 Óráját lázi kl. mlg a palkonyal Ingatlanoknak Palkonyt községhálánál d u. I Óráját tozi ki és az érveiéit feltételeket az 1881 :LX. L-e. 150. Ja alapján a ko vetkezőkben állapll|a meg t 1. Az I. és II. alatti árverés alá esO tn-
Íatlanokat a klUálUsl ár leiénél, mlg a I. a. Ingatlanokat a kétharmadánál. Illetve a megállapított legkisebb vételárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: X1J. t.c.26. §)
As átveretni szándékozók kötelesek bá-natpénztll a klklállásl ár Itmb-át készpénzben, vagy az 1881 :LX. L-e. 42. í-ábin meghatározod árfolyammal számított óvadékká-pea éftékpapltoaban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges blról letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az árverési feltételeket aláírni <I881:LX. t.-c. 147., 150., 170. §5.. 1908:XÍ.I. t.-c. 21. §.).
Az, aki az Ingatlanén a kikiáltási émá-magasabb ígéretet lett, ha többel Igétn-senltl sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka izerlnl megállapított bánatpénzt az általa ígért át ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (1908: XII. t.-c. 25. §.)
Nagykanizsa, 1935. májul 23 én. Dr. Wéber a. k. klr. jblrO.
A kiadmány hllelétll: átlkó s. k. S*2\' WttwL
a Zalai közlöny
barátai
. ZALAI KÖZLÖNY
hlrdttStnfl vásárolnak!
m. kir. Államvasutak
menetrendje
trainien 1935. éwi május KA 15-tftl kaidm.
Kagykanlssa állomásra érheiő is az onnan Induló Tokátokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p u.
Vonít A vonat Katiná- Kautha!v-I| Bőst. |IBpeatre Vonat A vonat {Bpsstríl Bo(t. Kauthai,- Kantni-
neme rátkvt. rs trV ! árfc. ] érkezik ul*a neme j indul Ind. |4I Indul ra tr.
120\' Oyv. 610 7-05 - 9-55 1220 Szem. v. 7201 — 300 1 4-35
2217 SlnauL 6-22 8.54 Süt.M. 911 1232 Motot — — 6-22 7 49
1313 Szem. v 9-45 1105 — 15-45 1202 Oyv. 7-30 — 1010 11-18
2233 Motor 13 34 lb-55 15-28 — 1212 Szem. V. 630 — ll\'IO 19-86
1211 Szem.v 14-30 1555 — 20-35 Ilii Szem. V. 14-45 -- 18-35 20 04
2243 Motor 1610 1730 1805 — Motor — 18 45 19-40 20*58
1231 Motot 1750 19-37 — — 22IÍ Slnaut. — 21-10 20 45 22-40
1201 Oyv. ! I8 ÍJ 1937 — 2217 1208 Ow. 1915 — 22-05 2306
1219 Szem. v \'23 40 1 15 — 6-25 Motor — 22-10 2205 12400
Köavatlan kocsik forgalmat
Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkait
egy 3. o. étkező kocsi Pragentkolg, egy l„ 2., 3, o. kocsi Trleste, Venezla, Milano, Oenova, ventimiglla,
egy I., 2., 3. o. kocal Trieate, Venezla, Meslre, Bologns, Firenze, Róma. Az 1208 1207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 3. o. kocsi Venezls,
egy 1,2.. o. kocsi Trleste, Venezls, Bologas, Plrenze. ROms egy hálókocsi Venezls,
egy 2., 3. o. kocsi Abbazla—Plume, de caak V. 15.-IX. 15-ig, oda kedd. csütörtök, szombat, vlsszs hétfő, csütörtök és szomtaL Az !23la/1232. sz. vonstok közvetlen vonatok Keszthelyre A 2217. sz 2218. sz. vonstok VI. 23. -IX. 8-ig naponta közlekednek. A 2233. éa 2238. sz. vonatok vasár- és ünnepnspokon VI, 23.-IX. 8-lg közlek. A 2243. és 2246. sz. vonatok csak azombat éa ünnep etóttl napokon VI, 22.— IX. 7-ig közlekednek.
Az 1220. és 1219. az. vonalokkal egy 2. éa 3. oaitályu közvetlen kocsi tut Zala-egerazeg—Budapest-déli között.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
Kanltaá íátlnd. Igaru. M. I.-o-bil kstyratfk I Sopronba | M. Bopfon-két Ind. Sromkat-kotyiátM. !z»« Udol Kaabsá ra árt.
1412 ISz.v. 5-20 658 727 »to Hiti Motor 5-55 7-38
1421 Motor 811 9-44 10-34 15-03 tar Motor 5-40 730 810 938
1414 Sz. v. 13-50 1514 1805 - ISIS Sz. v. 10 03 1123 12-02 13 22
1411 Sz. v. 1622 17-44 18-27 2001 1413 Sz. v. 1.1-45 1529 16 19 1741
1428 Motor 20-16 22-14 2235 1411 Ss. v. 19*23 2045 2102 S253
Az 1413/1411. SZ. vonstokkal egy 2. és Budspest-déli pu. között.
Az 1415 és 1416. sz. vonstokkal egy 2. és 3. Oslek közölt.
közvetlen kocsi lut Zalaegerszeg-kocsi fut Wlen-Pécs. Wlen-
Nagykanlzsa—Barcs—Pécsi vonal
k\'ZI^onl- laárát ladot Picim 1 Pkwil Ind. ■.„kani ni fi irk
isrr 5-02 2477 Sr v 4 43 7C0
2414 Sz. v. 13 53 1605 17 57 1 2413 Sz v. 12 30 1420 1606
2428 V\'gy. 1811 21-38 23 27| 2421 Veg,. 16 55 19 20 21-45
A 2414. és 2413. sí. vonstokkal közvetlen kocsik fúlnak Wlen-Oslek és Wlen-Pács között.
A 2420. és 2421. sz. vonatoknál közvcllrn kocsik Pécs-Budspesl déli pu. kOzött.

24481 Sz. 24081 Oy.v.
Nagykanhsa—Gyékényes—Kaposvár—Budapest Keleti pu Ksnlzsáról Indul
tt-
Tirrc*
w
. . .211711 Sz. V. 2316 ]| 23*48 íj - | | 24t*>| Qy v. A 2408/2409. sz. gyotsvonslokkal közvetlen kocsik futnak Budapeat dél! pu Plume éa Susák kOzött.
fipeslríljl m. Kanizsára
Ind ( M. | érk. 22-21 117-27 H03 4 33 || 5 05
Nagykanizsa—Murakereszlur—Kotor tba
138 lm
tv. szem." 7*15
-kani Indul
12021 Uyöra j| 13081 Qyors ||
1140
23-39
M.-Keresztui Vmlimlgllt, Rima
Fiume, Róma
Qyors j Wm, V*»«l» t v. szem.! M.-Keresztui Oyof« |Trieste,Roma
"Dauykant-náti éfk.
V4* 1158 1810
közvetlen kocsik ugyanazok, mint
Az 1208/1207., 1201/1202. sz. vonatoknál a Nagykanizsa-Budapest viszonylat alattiak.
1292/179;. sz. vonatokkai csak 3. osztályú kocsi fut Murakereszturlg. Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakereszturon át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar vonatok közül a személyvonatok közül Murakereszturon csak a 2414. és 2420. sz. vonatoknak van azonnal csatlakozásuk.
lagykanliMiak találkozóhely* mm
István király Szálloda
Biadapast, VI., Podmantazky-utoa I,
Nyugati pályaudvar mellett. Telefon: (Interurbán) 202—43, 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST. Szobáink árit mérsékeltük. E lapra hivatkozóit 20% engedményt kapnak. Központi fülés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort, A szállodában étterem, kávéház és american bar
itwkuizuiittti utikui tinim
MENETRENDJE
érvényes 1935. májul 15-től.
Craaabat-tár—VHMtállanaAa
44S
s\'0
7 30
8 25 II OS 12\'4U 1330 1410
H 96
17 30
18 <0 19 SO 21" 2240
1
s s
U
15 »
»
>
Inianyei manatraad
L«t»nytrdi ind. tát Nigjklnliiiii árh. S\'OO
l^bilnUk 14-SO l.t—|4ra árt. IMI
Almamqly Szölömoly Pókhálós hernyók
ellen
Arzola vagy Darsín
Varasodás és llsztharmat ellen
Salfarol, Amonll n» Solbár
Kombinált permetezöszerek:
Nosprasen wa Tntokll
Rózsafák
levéllelvei ellen
Pponikol
VédOszerek beszerezhelOk:
orszAg József
■aj, Mfitrágya, aSWayvádalaalaaarak, zsák, jép karaakeááaáhaa
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
A bírósági palota mellett. Telefon 190.
Mindenki
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
Hirdetéseit az egeit utat olraua
iyömatöü a laptalajdooos KOagaataaágl R.-T. ütdenberg Nyomda áa Délsalal Lapkiadó Vállalata kOnyvnyoatdájában, Hagytok (faldOs üzletvezető ^
75. évfolyam 148. szám
Nagykanizsa, 1936. julius 4. csütörtök
Ám 12 Hllét

POLITIKAI NAPILAP*

é> UadóUnUI: Föyl 5.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Elóllieltil árt: egy hón t pengó 40 lilk Srerkeiztóktgi ti kfikdóhlriüll telefon: 78. i
Reformnemzedékről
gyakran beszélnek ellenszenvvel és és gyakran megértéssel Is. A felsőházban, a képviselőházban. |K>lltl-kai é« társadalmi összejövetek\'ken célpont-
A refomnemzedékhez való tartozó több a politikai állásfoglalásnáljelenti az újjászületésben való aktív munkavállalást. Ezért első pu rancsa önmaga felé a munka, kifelé kívánsága egy darab kenyér !
A hazaszeretetnek nem lehetnek fokai- A Hazához vagy hü, vagy hűtlen lehet csak valaki. Aki azonban hazáját szereti, szeghet egy darabot kenyeréből is. Már pedig e nemzedék kétségtelen olyan kor. ban él, hol tettek mutatják majd meg, mit tesz a hazát szeretni. Ez a nemzedék uj honfoglalás előtt áll.
Kétségtelenül a miniszterelnöknek van igaza, amikor szóhoz juttatj3 .az uj nemzedékei. Nem cselekszik ujat. Évezredekkel ezelőtt már élő törvényt juttat diadalra. Aristoteles-tői fogva mindaddig, inig ember él a földön, él a bölcs szava : »A jó polgárnak értenie kell a vezetés hez és az engedelmességhez.*
Nem forradalmi ujitás az ifjabb nemzedékek szóhozjutása a nemzet életének Irányításában. Ép|>e,ú azzal a ténnyel, hogy számos uj tagja átlépte az országház küszöbét, helyreállott a jogfolytonosság az állam, politikai életben.
Ez a nemzedék reform-időket él.
Az állam élete még mindig beteg. A sorozatos csapások még mindig éreztetik hatásaikat. A földművelés\', ipar és keeskedelem olyan napokat él, amikor újjászervezése soká nem késhet. Szellemi és kulturális éle-tünk is felfrissítést kiván-
E" kérdések megoldásában nagy hlvatott-sága van az uj magyar nemzedéknek. Reformokat kerget, kl-hajszol, megvalósít és megváló\' hittat-
Ez a nemzedék már magán hord-ia az uj magyar embertlDus stigmáit ! Uj világnézetének megvalósításában, menten minden előítélettől, bátran hozzá mer nyúlni nagy kérdések megoldásához. /
Szeme előtt a közérdek lebeg mindenek előtt, öncéla egy darab kenyérig terjed.
Pató Pál köntösét ledobta vállairól, magyar szívvel, éles és nyitott szemeivel nyugat felé néz, de megőrzi keletről hozott nemzeti esz. mélt, szokásait és hagyományait-
Ismeri és lelke telítve van népé-nek elhivatottságával- Keble duzzad tabb, fője büszkébb- Tudja, hogy ez az elhivatottság nem frázis, ha nem ezer e.sztendő történelme tett tanúságot mellette.
Nem fog tétovázni, ha cselekedni kell ! Kész szolgálni a haza és a nemzet előrehaladását!
Ez a nemzedék, melynek az előtte tornyosuló feladatok megoldása nemcsak jogosultság, de élet és halált jelentő súlyos kötelesség, -Visszautasít minden olyant, ami
A nagykanizsai fogházban találták meg a sorozatos kanizsai betöréseknek hetek óta hajszolt tettesét
A Schleslnger-féle és a Strem Mórnénál egy hónappal ezelőtt elkövetett betörések tetteseinek még mindig nincs nyoma
Egy hónappal ezelőtt, junius2án fényes nappal, vasárnap déli órák\' ban kirabolták Schl singcr Gyula nagykanizsai kereskedő Erzsébet-téri üzletének pénztórát és lakását, ahonnét az összes ékszereket elvitték. A nyomozás egy hónapig semmi konkrét eredményt nem produkált.
Pár nappal utóbb özv, Slrm Mór-né irodáját rabolták ki. de a tettesnek mindmáig ebben az esetben sem akadtak nyomára.
Ezeknél korábban több más be» törés is történt Nagykanizsán, me< lyeknek tettesei ugyancsak homályban maradtak. Betörök jártak a Schell-olajraktárban, Kosztcllcz Jenő kereskedő Csengery-utcai lakásában, Gáti István vasutasnál, Wachold István Erzsébet-téri lakásában. Ruhát, pénzt. vatalát, élclinlsaert, minden egyebet vmek el a betörők ezeken a helyeken. A károsultak minden esetben feljelentést tettek a
rendökapitányságon, a nyomozás minden esetben megindult és -minden esetben eredménytelen maradt. Megkereste a rendőrség a környékbeli csendőrségeket is, azonban ez sem vitte közelebb a nyomozást a tettesek kiderítéséhez.
A hosszú hetekre rugó nyomozás során végre kiderült, hogy hlábn is keresik a betörőt a környéken, de hiába keresik Nagykanizsán is, mert a betörö benn hüsel a nagykanizsai ügyészség fogházában, ahol büntetését tölti-egy korábbi ügyéből kifolyólag.
Az ilk-tő Horváth Lajos autószerelő, 22 éves, Somogy szent mjklóson született és odavaló illetőségű is. Mikor a rendőrség eri« a nyomra bukkant, azonnal kikérte Horváthot a fogházból és átvezettette a kapitányságra Ott aztán vallatóra fogták. Csakhamar kiderült, hogy a nyom helyes volt, — de csak rész-
ben. Horváth Lajos lelkét csakugyan terhelik kanizsai betörések, melyekért még nem adott számot az igazságszolgáltatásnak. Bevallotta, hogy a Schell-féle betörést ő követte »Í, ö járt Kosztelítz Jenő lakásán, ő tört b- Gátlékhoz és a Wachold-la-kásba is. Azt azonban határozottan tagadja, hogy a Schle.slnger vagy a Strem féle betörés is az ö lelkiismeretét terhelné.
A rendöségröl Horváth Lajost kivitték helyszíni szemlére azokra a helyekre, ahol betöréseit elkövette, majd részktes kihallgatása után vissza szállították a nagykanizsai ügyészség fogházába.
A négy kisebb betörés tetti/»e tehát megvan. Nincs nyoma azonban máig sem a Schlesinger és a Strem házakban történt betörések tettesei-mik. Ezekben az ügyekben tovább folyik a nyomozás.
Európa bókéjót akarja biztosítani a berlini lengyel-nómet találkozó
Miről lesz szó Beck külügyminiszter és Hitler tanácskozásán ?
London, julius 3 Az angol sajtó nagy fontosságot tulajdonit Beek lengyel külügyminiszter berlini látogatásának, amelynek keretében a keleti egyezmény temetéséről," a francia- szovjet egyez ményről, a cseh litván koqn.íny magatartásáról és a kisantant boN sevjzálásáról lesz szó. A néniét birodalom és Lengyelország közt, -írják a lapok egyre őszintébb és mélyebb a baráti kapcsolat
A franch sajtó szintén élénk fi\' gyelemmel kiséri az utazást és azt irja, hogy a lengyel diplomácia első
feladata a Németországgal vaiószo< ros együttműködés megteremtése.
Varsó, julius 3 A lengye/ lapok nagy meg. lége-déss 1 számolnak be arról, hogy a lengyel külügyminisztert milyen sze-
retettel fogadták Berlinben. Ennek a látogatásnak egyetlen célja, írják hogy a két állani baráti jó-viszonyát megszilárdítsák az európai béke biztosításával Lengyelország most is azon az ut;>n jár, a melyet Pilsudszky jelölt kl-
A Habsburg-törvény megszüntetését követeli az osztrák félhivatalos
Bécs, julius 3 I kotott törvényeket szünt«*sSeÖ meg. A R-ichspost, az osztrák kormány Diplomáciai körökben általános felfélhivatalos lapja, erélyesen köve- tünést keltett a lap cikkínek bőtor teli, hogy a Habsburg-ház ellen al- | hangja.
nagy törekvését jelszónak minősiti s eszközként tünteti fel politikai hatalmasságok kezeiben.
Ez az uj nemzedék a reformnemzedék összefoglalásában az önmagára és egymásra talált uj ma gyarság, mely nem személyek, hanem a nemzet egyetemes érdekeinek szolgálatában áll, akkor is. ha vezetőszerephez jut s akkor Is, ha a nemzet érdekei azt parancsolják, hogy engedelmeskedjék annak, akit az isteni gondviselés a nemzet ve zetésére rendelt
Még egy önvallomása is van en. nek az uj magyar nemzedéknek, mely joggal mondja magát reformnemzedéknek, mert cselekedeteiben és gondolkodásában már is eltér aa eddig uralkodó téves politikai dogmáktól, megtalálva az egyeli.\'n és helyes utat.
Még egy nagy eltérés Is van az uj magyar nemzedék és a hasonló korban volt, régebbi generációk között. Ennek az uj magyar nemzedéknek altató dala ágyuk dörgése s halálthörgő apák sóhajtása volt, s
mindennap az özvegyek hüllő, sós könnye mart egv.egy barázdát arcukra : egy világégésben acélo-sodott meg gondolkodása s hajnal, hasadása egy nagy kijózanodás volt. Ezt átélő nemzedék, ha a reformok terére is lép, mentes lesfr az elbizakodottságtól s korához mérten meglepő megfontoltsággal (mert hiszen ével ennek is háborús évek voltak, melyek duplán számítanak) vesz részt az állam életének irányításában ! (8 K.)
ZALAI KOZLONT
1938. |ulha 4.
A tapolcai tűzkárosnltak zöme oem tod zöldágra vergődni a biztosítókkal
A felhőszakadás rorabadöntötte a tapolcai tüz után megmaradt falakat is
Olasz kadeltok utaztak it Nagykanizsán
Egy 24 főből álló olasz kadett. csoport érkezett Magyarországi*, hogy az országot és népét tanulmányozza. Az olasz nemzet fial tegnap délben 1 óra 13 perekor érkeztek Nagykanizsára. A pályaudvaron a város közönsége nevében o\'asznyelven dr. Szabó Zsigmond egészség ügyi tanácsos üdvözölte őket, rámutatván arra, hogy az olaszok a magyar területen m-m idegenek, hanem mindenkor mtnt testvérek jön nek ide, ahol testvéri érzelmeket és szeretetet fognak találni min. denütt.
Az olaszok leleksen köszönték meg a szíves fogadtatást. A város hűsítőkkel megvendégelte őket. A város részéről dr. Pottyondy József aljegyző jelent meg fogadtatásukra. A fiatalok melegen éltették a magyar -olasz barátságot. Mintegy 8 perc-síiyl Itt Időzés után az olas/ok Nagykanizsáról Pécsre folytatták utjukut-
Kudapmt 1.
17.45 A Mahaltfráta. (Dr. Baktay Ervin.) — 18.15 Clgáuyzene. - 19.15 Gárdos Kornélia és Jávor Pál előadóestje. 20 Külügyi negyedóra. -20.15 Budapesti Hangverseny Zenekar.
— 21.40 Hírek. - 22 Berend Endre Jazz-zenekarának műsora. — 23 Szmir-nov S^rgej baiaiajki»zenck«ra.
BudipMt II.
18—18.45 Enget Iván zongorázik. — 18.50 A százesztendős Unchld. (Vértes József.) - 19.20-20.20 llangleau-i*k. - 20.25 A műtéti érzéstelenítés. (Dr. Kárpáti Oszkár.) - 20.55 Ulrck.
Bécs.
17.20 Gund Bobért: Hat dal; D-moll hegedű- és zongoraszonáta. — 19.30 zenekar. - 22.10 Khkrs Aliz: A csembalózene fejlődése Baehtól Hftnde. llg. 1. — 2235 Szórakoztató í^ne. ~ 1M-1 Tánclemezek.
Csütörtök
Hudaprwl I.
0.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10.20 Vörösmarty tündérmeséje. — 10.45 Fürdés a szabad Dunán. (Mach&n Tibor ) - 12.06 M Nedelkovlta Anna és Borókai Kálmán énekel, zongorakísérettel. - 13.30 Állástalan Zenészek Szlmfónlkus Zenekara. — 1610 Cr. Waldsptel Imre meséi. - 17 „8«áz könyv." Schöpflln Aladár beszél Toioay Lajos regényeiről."
17.:*) Zenekari hangverseny. — 18 30 A Balatoniért vár- é.s templomromjai, (l)r. Margittay lUchárd.) 19 Az Első Zuglói Dalkör vegyeskara ós m Kőbányai Vasmunkások Dalárdája. 20 Bátkai Márton előadóestje. Kendező Klsz»ly Gyula. 1. Finom ^is fegyház. Tréfa, 2. A tegpechesebb ember. Tréfa, 3. Tengerre Manó Bohózat. — 21 11 Írek. 21.30 Cigányzene. - 22.30 Havi szemle angol nyelven. (Dr. Oltlik György.) — 22.50 Hanglemezek.
BuitapMt II.
18,35—19,05 A Székesfővárosi Zene-knr hangversenye, f 21.15- 2205 ll»ng-
ltcmezek. - 22.10 líirck.
Béc*.
12 Szórakoztató iene. — 14 Reger: A-moll hármas lemez*\'ken. — 10.05 Ojie re ttle mezek. v
17.30 Erwald szoprán és KUmunda zongoraművésznő liangversenye. — 20 A nők dicsérete, rádiózenekar Ara-mescu tenorral. 21.30 Stcenberg Ottó tenor éneke, 22.10 Mahler: C-moll szimfónia lemezeken, — 23.50—1 Jazz dalokkal.
Tapolca, julkis 3 Idestova egy hónapja, hogy Tapolca utcáit üszkös romhalmazzá változtatta a tűzvész, de a pusztulás képe még mindig teljes vlgasztahuv ságában tárul elénk. A mult héten pusztító erejű felhőszakadás vonult el a város felett s ez további rombolást végzett az elpusztult városrészben- Sorra dőltek össze a még fennálló, kormos falak, beomlottak a tűz alkalmával megmentett meny-nyezetek, földomlások keletkeztek, ugy hogy a halápi utca valósággal földrengés sújtotta területhez hasonlít- A déli órákban támadt égi özönvíz közel két és fél óráig zuhor aott a rombedőlt utcák fölé és utca-szélesen hömpölygött a szennyes áradat a dombos-lejtős helyeken.
Bár több biztosító intézet már kifizette a károkat, de uz építkezés még nem indult meg. Sokan vaunak a károsultak között, akik segélyre várnak, amiből a falakat, az alépítményt is rendbe hozhatnák. A ká* rosult gazdák minden óráját most a kaszálás, takarulás és az uratás veszi igénybe. 4
De van még egy nagy akadály : hogy a károsultak zöme még nem tudott megegyezni a biztositótáreu-lattal. Ugyunis az történt, hogy a jóhiszemű gazdák épületeiket egy összegben becsülték meg, tetőt, alépítményt, ablakot, ujtót belevéve, s igy adták fel a biztosítást. A biztosító társaság ügynöke a bemondott egész összeget mint tetőbiztositást vette fel, igy előfordult, hogy 600 pengő értékű tető 3000 |>engőrevolt biztosítva, mert az egész összegei e rovatba irta az ügynök. A biztosító társulat a t«tö tényleges értékét akarja megtéríteni, inig u károsultok azzal védekeznek, hogy a társulat* nak kötelessége figyelemmel kisérni az ajánlatokat és kellett, hogy feltűnjön ez a »tulblztosltás,< mert a tető méreteiből az világosan kitűnik. Különben is ök az egész összeg után fizették a dijat, joggal várhatják, amikor mindenük elveszett, méltányosan bánjanak velük
és az ügynök hibája, tudatlansága miatt ne büntessék őket.
Az ügy eddigi állásából arrn kell következtetnünk, hogy a bíróság döntése elé kerül, pedig kivánato* volna, hogy a kormányhatalom In-tervenlálna az Illető társulatnál, mert igy előbb jutnának pénzhez » károsultak.
A gyűjtés, illetve adakozás nz egész vármegye területén jelentékeny segítséghez juttatja a tüzkáro-sultakat.
Az adományok listájában Nagykanizsai város 401 pengő 16 fillérrel szerepel.
A Kanizsáról kiindult zsilett-háború
a kereskedelemügyi miniszter elé kerül
Péter-Pál napján nagy események színhelye volt Kaposvár, ahol az Ipartestület 50 éves jubileumát ülte és zászlót szvitéit- Ekkor volt a du nántull borbély és fodrászmesternek országos kongresszusa. A nagykuni. zsai Ipartestület íodrászipuri szak. osztályát Gumilér szakosztályi elnök és Pahocsa István képviselték. A nagykanizsaiak ismeretes javaslata volt a kongresszus első fő pontja. Mint isp-A-retes, Nagykanizsáról indult el/országos útjára a zsilett, peng. elleni mozgalom. A javaslat nem kívánta azok bojkottálását,akik zsilett-pengét árusítanak, mindössze az volt a javaslat, hogy zsilett, penge darabját 30 filléren alul no lehessen árusítani- (Enpylbe kerül ugyanis egy borotválás a borbély*, nál). Így a szakosztály véleménye szerint senki nem vásárolnia zsilettet, hanem inkább borbélyhoz menne beretválkozni. A nagykanizsai javas* latot egyhangúlag elfogadták és felterjesztéssel fordulnak ezügybsn a kereskedelemügyi miniszterhez.
arm:
mmrk (Makáxl tere-ft«)
1. Mint oldott kéve...
Lassan megkezdik azabadságukut a színészek ls. KI csak pár hétre, kl végleg távozik a társulattól. Elsőnek Sass Margit utazott el, aki Bánky Róbert stagglone-társuhtához -szerződött. Utána félórával utazott el Majthényl Gabi haza, Pestre, ö továbbra is Fodoréknál marad. Antal Béla ls elbúcsúzott, nem ls jön vissza a társulathoz. Vlzy Judit is másfelé megy szerződésbe. Erdödy Kálmán Pestre gravitál. Hámori Lili sem akar tovább pécsi színésznő lenni, mondván, hogy a színész-pályán nem előny a »hóni pálya* Dobó Milly végk\'g megválik a színpadtól. Az ősszel meglesz az esküvője.
2. Egy kis affér
Színházba járók emlékeznek még arra a szép, finom, szőke uriasz-szonyra, a pécsi városi aljegyző feleségére, aki tavaly vendégszerepelt a kanizsai színpadon is. Ham. merll Ili a leányneve, most 22 éves, pécsi kesztyügyáros leánya. Gyönyörű hangjáért, kellemes játékáért, uri megjelenéséért nagyon meg. szerették a kanizsai színházi körök Ls. Azóta a Pécsi 111 művésznevet vette fel és sikerrel szerepelt már Pesten is. Most pedig a szegedi színtársulat akarta szerződtetni. A szegedi városi közgyűlésen azonban egy városatya támudást intézett be-szédében dr. Shvoy Kálmán altábornagy, Szeged országgyűlési képi viselője ellen, aki — szerinte - le. velet irt a színigazgatónak és tiltakozott Pécsi Ili szerződtetése ellen. Nagy vihar keletkezett a felszólalás körül, azonkívül pedig Pécsi 111 férje, dr. Declava Jenő aljegyző provokáltatta az ultábornugyot.
3. A legújabb primadonna
Ugy volt, hogy a kanizsai társulat operett-primadonnája Koncz Jolán lesz. A bemutatkQzó előadások bI-kere után Fodor Oszkár csakugyan szerződtette Koncz Jolánt, de -énekes nalvának. A primadonna |»e-dig a gyönyörű, szőke ürmösy Magda k<sz, aki - mint a 8 Öral Újság Írja - »feltünöen szép hangú és nagyon tehetséges és a Zeneakadémiából került az első primadonnák sorába.«
4. Harcos és az obsit
Harczos Irén kijelentette, hogy már csak egy évig Játszik a színpadon, aztán visszovonul a világot jelentő deszkáktól.
És mit csinál, - kérdeztük tőle - ha Fodor Oszkártól megkapja na obsitot ?
- Asszony leszek, - válaszolt — kizárólag asszony...
5 A legszebb társulat
Az idei társulatban u szépségversenyt Majthényl Gabi nyerte meg.-
- Az semmi, - mondja Fodog Oszkár - a Jövő évi társulatot néz. zétek meg ! ürmösy Magda, az uj primadonna kimondott szőke szép. ség Meg a többi is... Olyan szép lesz a társulat, hogy Majthényl Gabi lesz köztük a legcsunyább...
A kanizsai aranyifjúság egy része olyan szerelmet Majthényl Gnblba, hogy egyszerűen nem hiszi el a dl. rektor kijelentését, másik része pea
TROPIKÁL
ruha- ós inganyagok,
frottírok, strandkelmék
nagy választékban.
Singer Divatáruhoz.
183fc JuHus 4
zauu kOzlqhv
SZÉNRflJZ
dig szörnyű kíváncsian várja a Jövő szezont.
6. Egry Berta nyara
Egry Brrta, a közkedvelt koralka a fiatalos tetterő bajnoka a társul tt-ban. ö a nyáron sem pihen Budapesten tölti a nyírat és dolgozik. Fellép a margitszigeti szabadtéri előadáson és az sUlatkertben T. 1 az állatkerti régi operett-ciklus* ban, ahol a legjobb művészek lépnek fel a nyár folyamán. Ugy.initt Viola Margit, a legragyogóbb eddigi k:i niz-sai primadonna Is szerepet kapott
7. Slséers RaUche
Ki gondolná, hogy Bayr-uth színházi világában is l<>het találkozni kanizsai Ismerőssel? A távoli Szlrh exottkus világában pedig nagyon sokat tapsollak K\'inizsai Erzsinek, aki egy fiatal társnőjével Sister.1 Ratsrb? név alatt közismert tagja a külföldöt iáró varieté-társulatoknak.\' Kanizsái Erzsi alhs RosenbergBös* kc kanizsai leány, Rosenb.rg Andor exportőr leánya. Milano. Nápoly. Alexandria, Róma voltak a főbb állomásai s most Bayrouthból ismét visszahívták szerződtetés végett Ró-mába. r
8. Személyi hlr
Hlr szerint vitéz Haas/ Aladár, 4 kultuszminisztérium művészeti osz tályának vezetője vasárnap Nagykanizsára érkezik és megnézi a ka nizsai szabadtéri előadásokat is. Lejövő le állítólag egyéb színházi ügyekkel is kapcsolatos.
Két napig zárva van a strand
A nagykanizsai strandfürdő víz;í ellen ezidén igazán csak a rosszakarat emelhet kifogást- A viz teljes kicserélése és naponkénti frissítése olyan gonddal történik, hogy a strand fennállása óta az idén van a viz-rekornd a fogyasztás mennyisége és a viz jósága tekintetében. Most az olső hűvös napot Is arra használja fel a strand-vezetőség, hogy két napra (szerda, csütörtök) lezárja a strandot és teljesen kicseréli a medence vizét- Pénteken a strand újra rendes üzemmel megnyílik.
Még agy dinaiinHpatront találtak a zákányi balosat aaiakatyán
Tegnap jelentettük, hogy egy felrobbant patron súlyosan megsebesítette Mikula István 11 éves zákányi fiúcskát, az ottani állami tanító gyermekét A fiúcskát a felrobbant dinamitpatron szilánkjai rendkivül súlyosan megsebesítették a mellén, felsőtestén, azonkívül a szilánkok a gyomrába és májába is» behatoltak. A szilánkok eltávolítása a nagykanizsai közkórhá/.ban sikerült, ugy hogy az orvosok bíznak a gyermek életének megmentésében.
Mikula édesapja szerdán reggel bejött Nagykanizsára meglátogatni gyermekét, majd a nagykanizsai rendőrkapitányságon- jelentési hitt az ügyről. Miután a baleset Zákányban történt, a rvndőrs^g az eset aktáit átküldte a zákányi csendőr-aéghez a nyomozás lefolytatása végett. Meg kell ugyanis állapit.inl, hogyan kerülhetett a patron a gy mek keihez, atmál Is Inkább. mert Möközbon egy másik hasonló patront is találtak a helyszínen.
A vonalablak keltében szaladó esti táj. Villanó, fehér házfalak, fékeiéi* tömörülő plpacsos búzatáblák, mugányox fák csipkés kon-turja. Árnyékok hullnak az ölés bársonyára. At ahlak mellett kit nő öl. Csak fehér arcuk világit * támla sötétzöldjén. Apró baba tiz
®R>\'ik, ..... fénylő aranyfolt a haja,
makulátlan tejfehér folt az arca, szikrázó mosoly a fogsora. .Magas, idcgescn-vékoaiy a másik, igy a homályban lágy és magába rejtett valaki, simuló .selyem a fekete ha-ja, barna sugár a jfpn^ s csukott vörös vonal a ,szája. A lélek és vér csendesedik harmóniává ur. cén. Hallgatja a másikat.
... hát aztán nincs tovább — mondja a kict* — mit meséljek még? Már egy órája mesélek. Kimondtam mindent. Szeretem, boldog vacyok, meglesz az esküvőm, wcm e;ég?
Cifend. A vonat ütemesen, duruzsolva riogatja őket, mint egy bölcsőben egy testvéreket.
— Na kérdezz nevet a kicsi. Te valamikor régen is olyan furcsákat tudtál kérdezni.
A sötétből elindul egy szégyenkező hang:
— Csak azt mondd ineg, milyen A hogyan szerét... vagytok ugy ogyüít kelten .. .1
— Milyenek lennénk ... Szerel, mesék, .gyerekek.. Játszunk, auy-nyll nevelünk.. ■ folyton .nevelünk. Tudod ő olyan jókedvű, lwlondos, játékos ... mindig kitalál valami furcsaságot, fin vagyok az ő kislánya azt szokta mondani — olyan jól mulatunk együtt, t"lAn azért szeret. Most én is kérdezek. Hát a tff-\'d, ő milyen, nagyon szel reimes, nagyon vidám...? ...na Igazán mondd meg...
— N\'em, nem ilyen. Eleinte ugy szerettem volna. Tudod — biztosan hallottad is a házasságomban nem soJJ^ öröm ért. Vágyódtam «gv kis nevetésre, jó, meleg szívből felszídadó vidámságra. I)e ugye hu ő nem Ilyen, — liláim. Senki sem tagadhatja ineg magát. I)c most már nem Is bánom. Örülök neki. Furcsa ugye? Fekszem uélui éjszaka az ágyiNln, fejem alá teszdm u kit kezemet és nem alszom. Olyan szépeket gondolok ilyenkor. Ilyenkor százszor vlsszaérzem szomorú, kedves gyerekfejét a térdemen, könnyeit a ruhám selymén, százszor vissza-hallom a gyónó, panaszos hangiái. Vagy a hallgatását. Mi sohasem vagyunk vidámak Együtt. Csak na-gyon együtt vagyunk. S ükkor ugy elgondolom, de ne haragudj — hogy nevetni mindenkivel lehel. Akárkivel. A kacagás köny. nyű és elszáll — volt, nincs. Siroi
ós \'hallgatni csalj azok tudnak együtt, akik ínagyon-nagyon közel vannak egymáshoz. A könnynek súlya van, — mérni lehet vele. Fmbcrf értéket, lelket, szerelmet. Nekem jó igy. Nem vagyunk egyformák mi emberek.. • igaz? Nincs kél egyforma szerelem se u világon, Mindenki szerelme uj, sohase iálott egyetlen. Furcsa, hogy igy mondom el neked, — régen láttalak. . alig ismerlek. Nem baj, ha nem is értesz egészen engem,.. jó igy beszébil... a sötétedésben.^ maganui"k...
Csend. Feketélő, szélborzolta vizek hűvös leholete otiapódtfk be a nyitott vonatablakon. Hangos jó-cstéttel jón u kalauz, meggyújtja a fülke-lámpást, kattan a visszacsapódó üvegbura. Gyenge, bátor- t talán világítás árud, elmélyíti u homályt.
Várjál csak!! — A kiesi előkapja fehér retiküljét, lázasan keresgél. — Na nézd, itt a fényképe.
A feketehajú sápadt fej ráhajük a képK\'r A világító, karcsú ujjak közölt csendesen remeg az arckép. Kél szcr lámpása suhan végig a vonásokon. Hallgat. I
A vonal sietősen és készségesen be-lczukalol a várakozásba, mint udvarias háziasszony, ha vendégei között valamelyik sarokban kínos csend támad, <
Nem tetszik neked? — sütget a kicsi — miért nem szólsz, mondj már valamit...
— Mit mondlmtnék...? ö az. • Ml ketten ... drágám ... ugyanazt a férfit szeretjük. 4
Áz arckép odaesik a kicsi ölébe, onnan néz vissza a másikra. "A kocsi mennyezetéről aláhull u fény, kutatón végigtapogatózik a kép sima, fekete haján, széles, világos férfihomlokán, megtükrözi magát a keskeny, nevető szemekben s riadtan megbújik « száj mellett, egy keserű voliás árkában.
Fgj\'szerrc leszakud a csend, súlya lesz a sötétnek. A közeledő város felett izzó-fehér ivben kigyúlnak a villauycsillagok. Még egy utolsó iramot vesz az éjszakáid vágtató vonat, miut a paripa, ha messziről érzi a .kitárt kaput. Van aki hazfcér, van aki továbbindul. Most minden rejtély. Maga a titok. Titok az éjszaka mélye az érc mozdony kemény feketesége, u kocsi lágy, árnyékos bársonya. Titok u nyitott szem szikrázása, hallgató száj sötét vonala. Titok u kacagás szálló füstje, könny súlyos ezüstje. Titok uz indulás és u megérkezés, titok uz egész hosszú ut, amit meg kell futui fények és árnyékok vakító játékában...
Zalaegerszeg. Margó.
A quarneröl Riviérán rm
LAURANA
napfényéé tengeri strandján az
EXCELSIOI?
nagyszállót a legjobb társaság színe-java keresi tol gyógyulás, UdUlós,
nívós szórakozás végett A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból, tengerparti terras^os étterméből gyönyörű kilátás nyílik a kók Adriára és a közeli szlgotokre. — Elegánsan berendezett társalgók, női szalon, dohányzóterem, Író és olvaaószobs állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb; kívánatra diétás étkezés.
A legtökéletesebb komfort mellett Is az
árat Igen mérsékeltet!
Mindennemű felvilágosítás. wobaren-delée, pongóbeflrotoe a* „öl Magyar-■ág" utalási Irodájánál (Rudapoet, VU. KAkóczy-ut 31). Teleion —20.)
Hamistanuzásért 3 hónap
Decs Károly letenyel lakosnak nemrégen pere volt a járásbíróságon, ahol az Ugy lényeges körülményére lanul minőségében hamis vallomást lett, amire meg is esküdött. Ugyanis azt vallotta, hogy édesapja nem adolt neki felhatalmazást arra, hogy aláírja a biztosítási vallomást jegyzökönyvet, holott az apja kijelentette, hogy igenis ö felhatalmazta erre Hit. A per ennek folytán akkor felmentéssel végzódött. Az ellentétes vallomásból azután csakhamar rájöttek arra, hogy Decs Károly hamisan vallott és ezért hamistanuzás miatt került a törvényszék elé Decs azzal védekezett, hogy ö egy más körülményre értelte a leteli kérdést, tehát a legjobbhiszemüiéggel járt el vallomásában. Védó|e, dr. Richter letenyei ügyvd. felmentést kért. A bíróság kétségkívül megállapította a hamistanuzás vétségét, de tekintettel a fennforgó körülményekre, az eny-hitö szakaszt alkalmazta vele szemben és igy mindössze 3 havi fogházra és egyévi jogfosztásra Ítéltél. Az ügyész súlyosbításért fellebbezett.
Nehéz székelésben szenvedők, akiknek gyakori fejfájás, mellnyorals szívdobogás, gyomormüVödésl zavarok és különösen fájdalmas végbél-bajok — mint aranyér, repedés, elö-esés, pollpus, sipoly, szükület — teszik az életjt nehézzé, Igyanak rtFgel és este negyed pohár termé-sr-Fes .Ferenc József" keserflvlzet. Klinikai vezetforvosok Igazolják, hogy a Ferenc József viz mfi élek előtti és utáni Időszakokban Is Igen kedvelt, nsgyértékü :,achajtó
N.-Ur: Július 4. csIllörtSk. ltom. katli. Utrlk. Pioteatina: Dirik. - Izrraellla; Tham. hó 3.
Gyógyszertári éjjeli szolgáiul e hó 15-ig az .Őrangyal, gyógysa-\'rtár Ik\'iik-Olór 10. és a kiskaniísal gyógyszertár Gózfúrdrt nyitva rqggel (> órától esto
6 óráig (hétfó, szorda, péntek dálulán, kedden egész nap nőknek).
— Mk> oem MkI „U«öbb, mint a Schltz A ruhái, l egszebb vtt\'nztéku flt lyapjuszóvctekben, kompié anyafokban, imprimé újdonságokban. t.cgQno. mabb áru Sehütxéknál utálható.
— RuUrráUrU. ..em leodt lelje, beieodezé^ekel rtadkWűl elónyós ri>z letíizetésie, sót Knmatmentesen is Mii. Utunk, Koppéin bulorárubáz, Hortky Uiklós-ut i.
Tenniszütők
Szakszerű hurozés
Fotball.labdák,
Játéklabdák
SZABÓ ANTAL
sport Bzletébcn.
ZALAI KÖZLÖNY
Az első kanizsai szabadtéri előadások fővárosi vendégművészekkel
- A Cigánybíró 50 éves jubileuma -
A nagykanizsai szabadtéri előadások szombati estéje Jókai Mór és Strauss Richárd örökértékü müvének, a Cigánybárónak, ennek a csodálatosan szép daljátéknak 50 éves jubileuma Is. 1885-ben került először szinre Bécsben és íme, egy fél évszázadon keresztül diadalma-, san állta meg helyét nemcsak Jókai romantikus meséje, de Strauss fülbemászó melódiái is, amelyek nem egyszer szárnyalták körül a világot, dicsőséget szerezve halhatatlan szerzőinek s a magyar te. termtöe rónék.
A sz.\'rény sárga falragaszok alig kerültek a falakra, máris olyan hatalmas érdeklődés nyilvánult meg a nagyszerűnek Ígérkező produkció iránt, amely a\' legszebb reményekre jogosítja Fodor igazgatót és agilis társulatát, amely felfokozott ambi. cióval, szívvel-lélekkel fáradozni munkálkodik az est művészi nagy sikerén.
Már az a körülmény, hogy ti m. kir. Operaház legszebb fiatal hangjai, Kőszeghy Teréz, Szűcs László és Rácz Tilda énekel csendülnek fel a Cigánybáró gyönyörű melódiáival, egymagában is élmény volna, de az a körülmény, hogy mindezt szabad ésr alatt, esti hangulatban, reflektorok fényességében varázsolja elő « rendező művész keze, természetesen oda fogja csábítani városunk apraját, nagyját.
A környék autóbuszokon és ma gánkocslkon jelentette be jegyigé. nyét, ugy hogy tanácsos mindkét előadásra megváltani a jegyeket, hogy ha részt akarunk venni és ta. nul kívánunk lenne ennek a nagy. szabású művészi eseménynek.
A színházi Iroda hlrel
(;)- \\ IjfctK - Mrmy Márta Mlép lével. Ilátvány Mii, a fővárosi irótár. sadalom finomtollu Írójának nagysierü színjátékával ismerkedünk meg mii, szerdán este; amikor u prózai együttes Mezey Máriával, u kitűnő és általánosan kedvelt hősnővel az élen bemutatju legújabb sJimnüvét, a láncot. A darab a prózai együttesnek lioz ujul>l> dicső-Bém\'l.
(:> Foqljtai Boris _ u Nó.iskupá-
t»!ivlwn. Egy igézően aranyos ifjn színésznőt avai a nagykanizsai színpad csütörtökön este/Farkas Imre szépséges magyar opere(tjél>cn, a N\'ó-táskapilányban. Forgács ÍJoris a/, ifjú szőkeség neve, oki fiatalságát túlszárnyaló művészetét fogja )>cblzonyitnni ez estén oz operett tánoos-szébre|t sze-jC|>él>cn. Forgács Bpris kanizsai származású ós fellépőével igen kellemes m*gle|>clést szerez a kanizsai közönségnek.
(;) A Clgá.iybáró flfedáeának fö-prótiáji miait, melyet pénteken este már a szabadtéri szin|>adon rendez a
színtársulat, a színházban nem lesBl előadás,
(.) A »/u1>ai!téri olöailámk második .szitiaációja — Dr. Hqskbu Zoltán (Dani bá\') v^ndégfelléitfse, mely a János vi-léí szabadtéri előadásának keretében szerez ujabb infivézi élvezetet és pom-ivás szórakozást Nagykanizsa kózöu-
síégém\'k.
(.) A H/abodtérl előadásokra előjegyzett Jegy eket e-suk pipiteken délig szol-
^áltulju ki a páuxlár.

(.) sKwxwi mellül ta Jegyéi a szabadiért előadásokra!
\\0(3
Hőcsötkeoés!
Prognózis: Élénk nyugati, északnyugati légáramlás, több helyen zivatar, a hfi már az Al-(AldOn Is kissé csökkent.
— Kitúllő minőségű paptaulep«d4i maradékok jó mérctekton nagyon olcsón kaphatók SchótZoéL
A nagykanizsai származású grafológusnö titokzatos titkárját őrizetbe vették
Zalaegerszeg, julius 3
Nemrégen feltűnt Zalaegerszegen egy magát Berinkey Icának nevező grafológusnö, aki titkárjával érke.. zett a megyeszékhelyre. A titkár egy jól öltözött, jó svádáju f|u, aki Kertész László néven mutatkozott be, azonban voltak olyanok, akik előtt báró Campbell Károlyként ne>, vezte meg magát. Tény, hogy a titkár felkeltette a rendőrség érdek, lődését és csakhamar nagyon pikáns dolgok kerültek napfényre.
Dr- Kertész László-Campbell báró igazi neve Károly Zsigrtwnd és a budapesti főkapitányság különféle "bűncselekmények miatt körözi. Ká. roly Zsigmond büntetett előéletű egyén, aki számos országot járt bűv Mikor a rendőrség megjelent a grafológusnö lakásán és a titkán urat keresték, számos hamis Igazol, ványt találtak nála, útlevelet, stb-
Beismerte, hogy a dr. Kertész László névre szóló hamis útlevelet Buda. pesten vásárolta magának, de dr. Kertész mollett a báró Campbell ne. vet is használta.
Érdekes, hogy mlgezek a kapitányságon történtek, addig •Berinkey Ica grafoíógusnő« összecsomagolt és gyalog távozott Zalaegerszeg ről Kaszaháza felé. Berlnkeyről is kiderült, hogy nem ez az igazi neve, hanem igazi neve Borteleky Irén, aki állítólag nagykanizsai szárma, zásu, de szülei már elköltöztek Nagy. kanlzsáról. A titkárnál talált frgylk fényképre is Borteleky Irén név van ráírva. A grafológusnak az eddigiek szerint semmi köz>.- a titkár dolgaihoz.
Dr. Kertész László Campbell bárót a zalaegerszegi kapitányság Buda pestre szállítja.
Halottja van az inkei halastónak és a Balatonnak
A magasfeszültségű áram megölt egy gépészt
A nyári fürdés a nagy kánikulában egyre másra szedi áldozatait.
A Nagy kan izsához közel fekvő inkei téglaszin halastavában fürdött Rigó József Inkei földműves és két barátja. Rigó a tó közepe felé úszott, egyszar csak tlmerült a vízben és többet nem jött elő. Társai segitsé* gére siettek, de nem találtak reá. Mire a viz felvetette, halott volt.
Minap Bubanovlcs Vince, fürdés közben eltűnt a Balatonon. Holttestét most vetette kl a viz Fonyódnál.
A somogyi Köröshegy községben Bartos András 52 éves gépészkovács a vendéglő udvarán a magasfeszültségű villanyvezetéken akart valamit javítani. Felmászott a villanyoszlopra, közben a dróthoz ért és holtan zuhant le.
FÜRDŐRUHÁK
szenzációs színekben és fazonokban
p 2.50-töi
Brónyai Divatház
Horthy Miklós-ut I. sz. (Városház-palota).
1935, julius 4
SsArsz, tóIdssInU
raklAlpsel
keresünk
Főúton, a Korona-kávéház környékén. Ajánlatokat a kiadóhivatalba.
Beck külügyminiszter megérkezett Berlinbe
Berlin, julius 3 ÖCek lengyel külügyminiszter szerda délelőtt Berlinbe érkezett, ahol azonnal meglátogatta Neurath külügyminisztert. Majd Hitlerhez ment, aki Neurathtal együtt azonnal fogadta.
A királyok Is válnak ...
Bukarest, julius 3 A román hivatalos lap felhívást kőzöl, amelyben György volt görög királyt megidézi e hó 6-án Bukarestben tartandó tárgyalásra, mert a felesége válópert indított ellene Qyörgy király jelenleg Angliában tartózkodik.
Agyonlőtte magát Raj Osz kár kormányfőtanácsos
Szekszárd, julius 3 Raj Oszkár, Tolnavármegye simontornyai járásának nyugalmazott főszolgabírója, kormányfőtanácsos, szerdán reggel Gyönkön föbelőtte magát és meghalt. Az öngyilkosság oka Ismeretlen.
Magyar rekord a vitorlázó repülésben
Belgrád, julius 3 Rotter magyar cserkészrepüld vitorlázó gépével Péterv.ár közeié* ben szállt le 1ÍKX) méter magasságból, ami ugyancsak rekod a vitorlázó repülés terén.
Megkezdték az Ügyészségen Kenyeres-Kaufmann kihallgatását
i - Budapest, julius 3
Kenyeres-Kaufmann szerdán délben megjelent a kir. ügyészségen, ahol megkezdték kihallgatását.
Gyorsmérlegek
tavMását aiakawrtlen, garanciával vállaljuk,
Horváth éi Tina
aarkképielt mtilígktailtók.\' 2434 Magyar-utca I. rt
Del-Ka
oipó
G. Fa Ba
női (órdharisnya
Szép, mint a rózsa, könnyű, mint a páholy,
kapható i
Szomolányi Gyulánál
Opalin selyem
ingek
fürdőruha
t i
1988. |nlloi 4
ZALAI KÖZLÖNY

Fitty, thlrtl, please readl...
Repül a labda. A (álékosok c»ak ernyedten ülnek lelé|e. Az ülés célt léveszt s a labda fáradtan engedelmeskedik a föld vonzó erejének. De nem pihenhet, kis lábak nem gumitalpakon, hanem mezítláb lutnak utána Hamar felveszik és áladják egy fehérbe OltOzOtl játékosnak, kl a labdára erős ülést mír és a pálya iulsó felén megismétlődik ugyanez a jelenet egé>z addig, mlg a pálya fehér vonalairól a nyáresti nap utolsó lényrezgései Is el nem tűnnek
Labda zedö gyermekek. A legszebb sport apró kis napszámosai, kiket csak akkor vesznek észre — ha hiányzanak. Igaz, ók is sportolnak, fu ás, törzshajlllás egész délután. Maszatos kis arcocskájukat figyeltem, váljon nemelégedellenek-e, amiért nekik csak a lótás-futás jut kl ebből a szép játékból ? De nem. A fülledt nyári alkonyon, mikor már a játékosok mind fáradlak s csak lustán engedelmeskednek a |á\'ék szabályainak, ök még mindig ép olyan fürgén szaladnak, sót mentől inkább alkonyba borul a délután, az arcuk annál tobb kedvvel lelik ineg. Miérl ? Mert lassan szállingózni kezdenek a játékosok hazafelé, de előbb mindegyik pár fillért tesz a kis segiNMársak kezébe, amit azok pár köszOnó szóval s hálás arccal nyugtáznak.
Összeülve számlálják meg napi keresetüket, itt a csendes és üres pályán, hova nem hallszik el a kis város életlüktetésének elhaló morajlása sem.
Szép kép ez a sok Összehajtott fejű gyermek, kezükben csOrgő pénzdarabokkal. Megtalálták a koruk és erejükhöz való munkaalkalmát és kereseti forrást. Ezek a gyerekek meg fogják találni később Is Ezekből nem lesz munkanélküliek utcasarki csoportja s az eltő kétségbeesés nem fogja őket az öngyilkosság karjaiba dobni, ha szembe kell
Íézniük a nincs.csel és nyomorral. Ik nyitott szemmel kOrólnéznek majd, ép ugy, mint most és hamarosan olyan édes len az álmuk, mint ma, amikor nyárspolgári kislakásuk falai közt álom a hajtják napbarnított, kócos fejecskéjüket.
__z.
— (A MrrtayuéltrOl) Br. Heirnlg AlfrcSl nagykanizsai kir. törvényszéki elnök nyárt szalwdsitf] alatt Makárv Vlltnos KSIárgyoásll clnMi hcjvctteiíll a törvényszéki elnököl.
— (Ktoerazések) Dr. Béres Uszló >A\'gúilIu#iltnazót, u nagykanizsai OTI-kerület ügyvezetőjét fogalmazóvá, dr,
S/.« lénvi István .segédfonalmuzót topd. mazövá, dr. Sehniidt főorvos, nrvosgyn. koni.ik.il orvon-segédfo|almazriva ne. vezték ki. — A MAV Ragykonizsrii állomásán Weszsrl Győző intézőt fő-intézővé neveztek ki. — A nagykoiiis^ii |s>sláuál Striczkó Mária Kgértellenört ellenőrré, vitéz Szabó István forgalmi gyakornokot II. oszt «>statl\\zlté ne-leztóli ki. A pécsi kir. főügyész t-\'nrkas Vendelt és IVrjés Istvánt a migvkani/sai fogházhoz őrmesterekké kinevezte.
— (A sárosl müsziki hivatalból) WaUgnrszkv lléla vám-i mémúk a azé kesfövárosí sizmiiv. k lapulminyuzá-sám budapesti* utazott hivatalos ki. kötdetéilxn. \'
_ Fhwll M Kyanftit ikarák Singer
Bál.
Franciaország nem követi Angliát a kétoldalú szerződések módszerében
Szeptember közepén indul meg az afrikai háború, ha addig nem történik döntő lépés a béke érdekében
Párit, julius 8 A Matin szerint Olaszország a keletafrikai hadmüveieleket szeptember közepén okvetlenül megi kezdi, ha addig nam történik valami döntö lépés a béke érdekében.
Milano, julius 3 Eden indítványa az abessziiii.il ügyben semmi ujat nem tartalmaz. Javaslatait Olaszország gazdasági é« gyarmati szempontokból nem fogadhatja el. Az indítvány ellenkezik Olaszország érdekeivel és a legnagyobb előzékenységet tanúsítja ui
abesszíniai császárral szemben. Az indítvány csak elodázná a kérdés megoldását Olaszország kárára, de nem szüntetné meg azt-
Páris, fulius 8 A francia sajtó hangoztatja, hogy Franciaország nem követi Angliát a kétoldalú szerződések módszerében- Nagyhatalmi politikája nem engedi meg, hogy kis szövetségeseit és barátait cserben hagyja egyéni érdekből Indított zug-tárgyalások miatt.
A felsőház utolsó ülésén elfogadták a légvédelmi javaslatot
Megválasztották a 33-as bizottság felsőházi tagjait
Budapest, julius 8 A felsőház ma délelőtt tartotta utolsó ülését a nyári szünet előtt! Megválasztották a 88-as bizottságba a 11 felsőházi tagot; Chorin Ferenc* Imrédy Béla, Jankovlcs Béla, Juhász Andor dr., Kós Zoltán, báró Korányi" Frigyes, Mutschenbacher Emil. Purgly Emil, gróf Somssich László Teleszky János és W«kerle Károly. Hozzászólás nélkül fogadták el a
képviselőház legutóbb letárgyalt javaslatait, egynél volt csak hozzászólás : a légvédelmi javaalutnál, melynél Ghiczy Elemér sZWalt fel ellene. A többiek mellette emeltek szót. Felszólalt Gömbös Gyula miniszterelnök is, aki kijelentette, hogy ha az idők .során változtatésokru lenne szükség, novelláris ufón és a legtoleránsabban fog intézkedni.
— (El)?tf*ét) Horváth Olivér nagy-knniz.sui evangélikus lelkész leányát, Horváth Piroska oki. taiuitónöt elje. gjCzlc (juioa József glmnauíiuni iflnúr Budapestről. J v
— Mintás Kmprimék, divat grena-dinok legolcsóbban (lolcyszky dlvut-üzletben.
— (A kftlh. ii/»a.kirándulás) A,J.etfényegy\'.etet tavalyi nugy. üikerü KlrántluláMJit uz itlén is megismétli. Az első kirándulást folyó hé 7-Ai, vasárnap rendezik Zákányba, uliol t*ímploniíe;8\',entejé>i jubi\'.cnm és bucsu lesz. Indulás hajnali 5 óru 02 perckor, hazaérkezés este 21 óru -|1 perckor. A ])rogmmol e lap hasábjain legkóze-l«bb közli a rendezőség. Hésztvételi d^j, mezben a vasúti költség odu. vissza és a délutáni műkedvelő előadás
Heiépődijn is benn foglaltatik P 1.50. Jelentkezni lehet az össt\'g egyidejű H\'fiwlértével a Lcgényegyleilxui egész nap é% a Fenyvesi és Bárány cégnél, legkésőbb szomluU délig.
~ I/mvásziiaU dus választékban Singeméi.
— (A tapolcai lü*véi»i?k) áldó*ital eseil házak közül 22 volt a i^nerall Triesli Altalános Biztosító Társulatnál bizUnitva. Az intéz \'t a k«tawtrót« után u/omuil \'I\'a polcáru küldte kárbecslőjét és máris kifizeti-\' u károsult feleket, liogy gyors és előzékeny Intézkedésével is .segítségére icgyen a tűzkárt szenve. (letteknek.
"— Ulvmt lnvás«oak szenzációs minták, legolcsóbban Gotenszky divatüzlet, ben.
Nép Noigé.
Julius 3-án és 4-én Szerdán és ciQtOrtfik&n
20, 40, 60 fillérért hét nagy magyar film agy műsorban ■
búzavirág
A lagnavaaafcb magyar mflvéazakkal
Előadások kezdete d. u. 6 és fél 0 órakor
Mnanmüi
Neve: Metropole Lakhelye: Budapest
MhésistM.
Szállodája: modern Télikertje: wlágwárosí Kávéháza: ragyogé Sörözője: remek Konyhája: hirea Pincéje: navae Arai: olcsék Közönsége: kitönö
- (A.RItt-Kabyl" «m»ltárs»sáf)
értesiti taglalt éti azok barifalt, hogy lulus havi endet OsizefövtMét |u-llilis formában 1935. évi |«llu< hó 7-én, vasárnap, d. u. 4 01 Jp jÉI lel a Caengery-ut vígén levő Kumin-fé e, ugyiKvetel Ame ika-vendégiö kerlbelyiaégébtn tartja, hova éa mikorra lag|ait, azok cu\'idUt éa ba-rálail, valamin! a Uncolni «<retö fiatalságot ezúton la azentat el mag-hivja a VezetöaéR. Az esti órákban Nigykanizsa köziaoreflen jeiea <w való Interpretál (a: Scbjas Qwla egy nói szívben fogant kedves ka irredenU kölkményi tag a lóte meg-azokoli álárzéa azivbenu koió l«n-dületével előadni. Zenéről gondoskodás lóriéul, a tánchoz megfelelő külön hely áh az árnyas udvarban rendelkezésre; az ételek és Halok árai méraéketlen a olldak. Bánátiy naayaaániu nxtglalxoéa a—táj ia az elh lyezkedéa a lágas kertbeI,őségben biztosítva van. A sportsiwa\'Üknek tekepálya á|l renetdkez sül *. Külön Is meghhr|a I vezetőség a o-kat az ifü hMgyákat él lovagol it, akik a Bedenek István" ur vend g szerető sióllejttmi legutóbb egylils póiosszeiövelcien résztvettek és tál-limesen mulattak.
- (AuSu.zfc.aWt H^map*-)
nag>\'iuabá-u, lAtv&uyuK, vidám, filiár s ^lápfirtil.\'píiy lesz n Zrbiyi Turua K\'l üjK>rlpályAjúiL.
- (Aa OTI 1SSS r»rk«.« •> aan SdaUM) A< OTI -zoclátis lemuknk... dásái biutiu\'ítju, l\'"tO\' az idüi 3D00 r»crké*z-tanon««t uyarailul két bát-vi át. tty m&lod iiduia.1* ÓH nyári pibeoé-rL- iionilú i|«fi»UűonCilink 1. itoujijulouk .\'KÍZ^üOk nilróMlé-ák". Ai ÓTl-uuk « az aVc-wl)a mitakii <li<\'*4r-,lm\'\'l sMbbeu beszel.
- (A inndéSMMk iwainlt«.l »,ako»«álj.| OMJtririük.Mi délután \' ónt kor u z l|»rl4-KlíiM u) 4auács|«fin\' Imi ki.invúkfl tart. Kakiuh-Ueka Mr^y
fonl\'isKdKiirn, rnirj.\'l jwgyuhlt kzámu mieajelcuí.-l kér ui Klnókség.
- A kánikulában k*|obt> SaMdlia á. kh«o>IUayUa <«y Jí luku. kid-
fürdő az l<:rzail*t.gőzMrd4kUl.
- (NyaraUk UkyMmMXI \'I isztclelh-l Ucjúk UíAUt Iutfya*ikíiilfcat, i*kák akár •tyaralái, akár mii. uÍ4l VkiMlkat
1 lu\'auptiál Itosszabb bHg xArva tart-Jiik, Kteu klriilméuyt iru.tAnkban (Su. Húr-ut L 1. «.-me|«t. bc^tcnÜMii *z4v.\'»-Mjnwk. iinban arra UrJuk mio.l.-u
fu®«.tftnkal. .Iwkí ^atmaa r<*«u»á.
ciólkal K\'lietólcg . vak a Vtk&znapok
4*a- /
dáHKtgan Ul-t.kctljcnek i*><-l.«J..u.
l.«H>«lí>ak u(0«n.-sak l>étk<aoapokdél-aiflttjén Mkiözőlbetők u -U úr4i» -
ZALAI KÖZLÖNY
1935. túlim 4
— (A Hí. tolta magit) A somogymcgyei Mosdós közegben lakott Mogyorósy Mátyás nyugalmazott rtendörtlsxthelyettes fc. icségével. Mogyoró*y IUJMhui .súlyos b«keg tett, majdnem teljesen megbénult. I\'X>lexégo u leghíresebb orvosokat J)<>-tat la férjéibe, do a beteg állapota semmit iwm javult. Ki annyim olke-serilette nr. asszonyt, liogy felakasztotta
i magát, Ivct«lei hagyott hátra, melyln-n megírta, hogy a Idálmvulö ápolásban ar. idegei leleten tönkre mentők s i»Vl K*tt öngyilkos.
— Férfi srtwiek, trojkátok, leg-olcsóbban üolenszky divalúzletben.
mim
A bu» Ara a tavalyi lesx
\' Budapest, julhts :l Múlt tnegWzlintö helyen luibil vóllk, a gabona [(K\'í áriVrúl a rőlü lufi veóiügví mlulsztőriuuiliaii még t\' lut-\'n (lAlltc. m\'k. itjr sttrinl u luvulyl árukat btztci, állják. _
TaraéayMufe
Irányúi: yytngtbb, forgalom: kSitptt. Basa tlszsv. 77-es 15 85-1610. 78 aa 1600— 16-25, 79-es IS 15-11)4(1. 90-., 1855—1645,1 dunlnt. T7-oa 1560 -1570 n*t 1575-1585. 79-«e 1590-1800. Was 1600-16 10. ni pestvidéki
10-25-10-45. más 1025-10-45. Zab uj közén 1285-1275 Tengeri llutal.il 12-75-1800
Kiadja > laptnlajdonn. Közg«idaaá|l Rt. OatMkarg Nyomda éulUlzalal Lapkiadó Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadd: Zalai Károly, latszarban telefon: Nagvkanltaa 79. eaám
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatiban:
omzia József
aug, mfltrágya. zsák, növényvédelmi
szerek kKtlledMlHn Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett) Teleion: 110.
A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitűnő szerkezem különféle
iuIIIM limit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatréu rende léseket feladhatja.
Zalai
közlöny
barátai
. zalai közlöny
hirdetÓtnél HMmí/
i Zrínyi teimlsz-gárdájának nagy sikere Pécseit
Hét bajnokáig közül négyet hozott haza a Zrínyi
A fáradságos munka, mellyel n Zrínyi Tonia EgyK\'t vezetősége UiRJHit a matCi-ar, hazafias szellemtől ilthalvn neveli és vezcü, isméi meghozta nyíl-\' mólosét ós Zrínyi városAnak babérkoszorúját ujabb leélte! gyarapított!, Bebtronyilolln éleire valóságát, mely-nem csak wsclösógól, hanem tagjait Is |i további jn\'hóz küzdelmekre iís kitarliisni serkenti. \'
Juuitts hit 27., 28., 211 ós Mn itndezto ineg ii IWsl AC a dtuiánluli iWli kerület hiYala\'os ycrsenyiM.
A kiírásra kerüli 7 bajnoki szóm kő. zül I szómnak /linvl }ólókot:ok a védöf.
Ilószleles eredmények a következők: Nöl sc-náor taijnoksóg: 1. Uórii KTSI-: 6:4, 6 I. 2. Makónó NZTE 3. Baán Miria SZTK ós iK\'Ucrní PEAC.
A llulnl, móg Itjusógi Rórtl. ki a mugyar iciutisz-sport legnagyobb igó-is\'lc, iK-lióí ós szép küzdelemben győzőt! a szinlóM! kitűnően Játsaó Makónó ellen, ki az elődöntőben u-lgemóé, Pérs Invnlvl Imjn-ikAt 11:4, 6.1-rc verte. Különösen kiemelkedcll lcüzdókó-pesséfle, mert az első széliben clkllfelu mór 4:0-™ vczeMl róka|»ciioivii gyönyörű jólók után 11 tíóimt csloólt a labilaliizlos jnVsi lmjnuknő elkin,
l-\'óift i"\'iiiiír laijnoksóg: 1. Iloffmaim NZTE 0:4, 6 0, 6 4. 2. llel&iyí PEAC. X Dulónuzkv PAC ós Horváth PEAC.
Hoffmnnn u |iócsiek nH|0\' krv\'kkjó-\\i\'l szcmlMMi ulisnilul fölényben von. Nyuffodt alapvonal játékával, de mód inkább csodás liúlöjúlókAval <ys-mils után az.\'rzi a |.>ójwikul. llelóiivi örült erös bombákkal kíiiuul ij^n szép 4cn. nlsit Játszik. A m<zöny kiuuinaslóan
Klljobb emlier*\' llorfnianll volt.
Ve^y«s |>án)S liajnoksilx: 1. Mukóuó - lIoKmaiui NZTE 6:2, 8:2. 2. I|c. lénvi PEAC—>Ajibaltoó l\'VSK, 3. Mu-j>r Hánl KTSIi ós Diilánszky-iliir. losnó PAC.
A döiilö knziKilemliöl kk-melkixleit Mnki\'uió egjenes úlései\\-el ós t-iodálatos 10blij.iv.-l. A kanizsai összeszokott párnak «sy |iilluuatij{ sem volt kétséges a Ky-Owime.
l-\'érH páros bajnoksdg: 1. I)r. Ual-«r- Hoffmomi NZTE 1 :0, 8 :3, 8 : J, 0 : t. 2. l)r. Majer—Ugrrtsialy KTSE. 3. Ilelénvi-Horváth PEAC, Milaasy -Kmusz PSC.
A kanizsai jiár fölényes biztos gvö* lejme volt ez a szám, melyben kdlö-n.>ian kltOut dr. Hniszer naHysienl szerváival ós Iximbuerös ritörnjelvel. A KTSE-pór nany játékerői képvisel, mert n* elödóiitdbcn u JJeliiyi -Itor. válh jiár, kik a pesti főiskolai Ikij-iaiksó»lian 2. lettek, 1:6, 6:1, 15.13 nrónyiian verték.
Nöl iiálos twjiioksóg: 1. Bárd—llor. vállinó KTSK 6:3, 4:6, 8:6. 2. llar tosné Kristófnó. 3. Makóm1 -lkiáu NZTE ós Dulánszkvnó- llendreinó PSC.
Nöl egye* írjii-átl liajiviksilif: 1. Haón Mária NZTE 0:3, 8 0. 2. Hánl KTSE, Baáu sróp jótókkat uyözötl a fá. radlan moZKiS llárd ellen.
Férfi eftv-es ifjusági bajnokság: 1. Mitassy PSC. 2. Itóvi KTSE
A verseny Imnkettel fejezTklött, lie, mely a liiijniiti óráklwtt a kanizsai jálékosok óltelósévet ért vó«ot, kivéve a kél Ifjúsági játékost, klk\'miír vasár-na|i esle hazaérkeztek. *
A SchQlz cég ezüst vándorserleget alapított Nagykanizsa és Zalaegerszeg fulball-sportjának fellendítésére
Zal vármegye futball>port|ának |e-lenlót eseménye van. Az országosan közismert Schtllz ilivalárukereskcdö él kékfeslögyáros cég fennállásának 70 éves juhileumára a Nagykanizsai Torna Egylet, Zrínyi, a Zalaegerszegi MOVE és ZTE fulballcsapatai ré szére vándordíjai alapított, hogy a vármegye e kél sportkSzponljának futballélelét megélénkítse és egymáshoz közelebb hozza. A mérkőzéseket augusztus hónapban bonyolítják le sorsolás szerint Nagykanizsán és Zalaegerszegen.
KUlftn dicséret illeti az áldozatkész cégei azérl, hogy a serlegel njrerö csapat |átékoi»il művészi kl-víteltl ezüstérmekkel lUnlell ki. Az egyesületek nagy örömmel tfették tudomásul, e nemes, áldozatkész elhatározást, mely a kél város szépen fejlődő sportjának uj lendületei hivatott adni.
A SchtlIz-serleg alapszabályai jelenleg a kerület előtt vannak jóváhagyás végett.
A művészi kivitelű ezüst serleg a Schülz kanizsai üzletének kirakatában látható.
A magunk réazéröl örömmel közöljük a dicséretreméltó elhatározást és reméljak, hogy a csapatok a nagy-multu 70 éves cég nemrs elhatározásához méltóan bonyolit|ák le a serlegmérközésekel.
— MlntAs müwelya
rettok Sinaemél.
anyagok, bou-
Nagykanlzsa megyei város polgármesterétől
13450/1935.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy az ország területén tartani szokoft vásárok betűrendes jegyzékének 1935. évi kiegészítő füzete, mely az 1934. évben engedélyezett összes uj vásárokat és az időközi változásokat tartalmazza, megjelent.
A kiegészítő füzetet, amelynek ára 50 fillér, a m. kir. kereskedelemügyi minisztérium könyv és térképtáránál lehel megrendelni, az árát pedig a megrendeléssel egyidejűleg a 104307. számú .Kereskedelemügyi Minisztérium Illetékek és vegyes bevételek bevételi számla Budapest" elnevezési postatakarékpénztári csekkszámla javára kell befizetni. A befizetőlap „Elismervény" szelvényének hátlapjára a „Vásárjegyzék- szó feljegyzendő.
Nagykanizsa, 1935. junlus 26-án.
«« Polgármester.
mimm -—-
Indenkl a helyi kereskedőknél I ém iparosoknál «xorezze be I I
apbófflbdetések
10 flU.r, mlnb. I..MM ud 4 niü. Ewva,^ 10 udlfl « MM. InOM u. | IIIU,
DUk«l a Jövő Iskolaévre lagulmlnvl feltlayekltcl, cutidi bánlimóddil, minden ItkoUhoz közel ti6, csendes házban, telje* ellátásra elfogadok: Roigonyl-utca 19
l-\'űtdóizoba kályhái, kádat, mosdót ló állapotban keresek megvételre. — Címekel a kiadóhivatalba kérek. \'
•iNiaUkat márványból és gránitból csak Kovácsnál, Király-u. 33., kapbat olcsón ás jot. 106
.Ultrateraa\' belólles Üvegek éa alkatrészek legolcsóbban Stemnél, Fó ut 2.
■alaaal éa •flyaHmkA.aill cikkek legolcsóbban beszerezhetők Beleznalnál — Sugár ul 53. •
Klárié u.kaa Idrdöszoba-liasználaltal. azonnalia, csinosan buloroava. Roigonyl-otca 19.
Sa*li»-kaHykai előszobás lakás saon-
nal kiadó Sugár-al 53. abll 2115
TIWI<I<H<I éri.alt.™ a nagy-érdemű bölgyközönségel, hogy özv. Hátin Barnabátné hölgyfodrász üzletéből kilép, lem és Pő-ut 3. sz. alatl, Zap\'etát lodráaz Üzletében Üzletemet jullus elsejével meg-nyllottaa. Kérem a lovábbl szíves párt. logásnkat MarsdUm kiváló flazteleitel: Mark Jáaoa Mlgyfodráu. 2411
FétH apart-lagak minden izinben P 1 96. Krakovlcs, Erzsébet-tér 21. 2429
Két darab 100 X 200 as nagyságú keveset használt r«l.tl. (nem vászon) olcsón eladó Szemere-ulca 4/a. alatt. *
— Gyöni/Orü nyári ruhaanyagok szinpompás változata várja a vovő-közónséget a Schülz Áruházban.
Lssanakt kastélyban, délutánonként háztartási cikkek, edények, alig használt ló. szót- éa afrik-matracok, fehér leányszobs, hálószoba itb. klámHtalaak 2449
Egy baunált, 4 kerekű kl<h«<lt veszek Jó állapotban Stern üvege,. 2439
leheuek, Klnlssy-u. 19.
I 9 órakor jövünk. A sajton kívül mindent és mindenkit hozunk ma\'
{unklul, csak ülőhelytől tessék gondosodul Csak reggel 4-lg maradunk, tovább nem lehel. 44-aS.
Kálti.k.
gery-ut 42.
•t kiváló eredménnyel tsalt né-mefet, bandát. Arany Jánorulia 2. \'
Utcai szoba bulorrsl vsgy anélkül fcl-séé, Enaébel-tér 4. •
Ft<UI laén, két gyermek mellé azonnal felvétetik. Horthy Mlklós-ut 57.
Vennék Jókarban levő a.rékpárl. Deulsch Sándor, Fö-ul I
Egy Jóháibót Váló aHUMai felvételik vatrodábs. Eötvös-tér 32. •
Oyér-u. £ SZ KAa |uUuyoian eladó. Érdeklődni ugyanott. •
Fekete a«*rk,,ty«, 8 hónapot, az Állatvédő Egyesület gondozóiétól, Városi Jolántól, Klmzsy-a. 33. sz., csekély ápolási dl] !a;ét>ea átvehető. 2448
Józsel lóhsrceg ut 20/a. az. <asr<lihA< eladó. 2450
belváros torgalmas helyén, szép ■agéaháaal keresek
A
négy- ótszohés megvételte. Ajánlslok\' Slelnlnger Oyuia tanár, Natykaaisaa, Szemere-u. 4/b. címre küldendői. 2441
sri«<f*itat<k alaó osztálya glmn. és polgári Iskolai tanulókat, vlzlékan la, nagyon szerény dfjtat. Ctm s kiadóban
__ 2452
Bátmllysn állást <H<aad négy gtmné-slumot végzett, gépírni tudó, katonsvlseü listai héaasember. Clm s kiadóban 2453
t alsó osztály
felvétetik. Isgykanlzsa. *
füenér
k«á______
La|os kovácsmester, I
tnoussolinek, nrgandl-aek nagy fálaszlókliun Singf\'rnól.
nyomatott a laphtlajdoooa Kózgaztlaaigl ll-T. OuUnhog Nyomda és Délzalal Lanudó Vállalata könyvnyomdájában, Nagykanizsán. (Filalós Izletvuatő Zalai Kárai^T
78a évfolyam 149. szim
Nagykanlua, 1935. julius 5 pintek
Ara 12 flUéf
zalai közlöny
JÜjjMfc
é» kiadófaiviUl: Fö«t 5. síim.
politikai napilai
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra « pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatali telefon: 78. s*.
A balatonmagyaródi Valkó birtokot a Magyar Földhitelintézet vásárolta meg az árverésen
Tárgyalások folynak a nagyrécsei birtok megvétele ügyében
Több Ízben foglalkoztatta már a nyilvánosságot a Valkó-birtok likvidálásának, Illetve legutóbb árverésének ügye, amely Iránt a zalai határokon tul is élénk volt az érdeklődés.
Az első árverést a balatonmagyaródi birtokon tartották meg, amely W 2700 hold, abból mintegy 400 hold szántó, a többi berek Az ár* verés iránt elég nagy volt az érdeklődés, azonban a birtokot a JeU zálogos Magyar Földhitelintézet vá»
sárolta meg 670.000 pengőért
Most arról értesülünk, hogy tárt gyalá-sok vannak folyamatban u jelzálogos Angol-Magyar Bank és más részt az OKH között az egész, récsei birtok-komplexum megvétele tárgyában, amely mintegy 2200 holdra rug és parcellázásra nagyon alkak mas lenne. Fedezet hiányában nem sikerült a földművelésügyi kormánnyal telepítés céljaira a blrlokot megvétetni, ugy hogy most megvétel esetén a bank fogja percelláztatni.
Ugyanez történik a magyaródi birtokkal Is.
A nagyrécsei birtok ügye valószínűleg a jövő héten kerül perfektuá-lás alá. Ulána sor kerül az Ingóságok ós a termés árverezésére, amivel aztán végleg befejeződik a likvidálás.
Beavatottak tudni vélik, h-9gy a kvótáljs hitelezőknek az általános tömegből minegy 6 7 százalék fog jutni.
Semmi áldozattól nem riad vissza Jugoszlávia a fegyverkezés terén
Bemutatkozott a szkupstioában az u] kormány
Belgrád, julius 4 A Sztcjadlhovlcs-kormány csütörtökön mutatkozott b<" a purl&nimtbcn. A kormány kfiljKílitikájálwii a/ eddigi Irányzathoz hü marád. Tekintettel az általános fegyverkezésre, Jugoszlávia »z
ország megvédő"* terén semmiféle anyagi\' áldozattól n«m riadhat vissza. A liel|>o!ltikában a kormány ragaszkodik, íu állami és nemzeti egység rlvé-Jioi. Arra-fog törekedni, hogy a pép
kívánságai és törekvései lehetőleg fel-jesitlessenek, A kormány lehetőleg a legszélesebb néprétegek számára Is biz-tositunl akarja az állami és közigai-yi-lásbun való részvételt. <
Pár is kritikus napja lesz julius 14.
Nagyszabású tüntetésekre szervezkednek a jobb- és baloldali pártok
► Páris, julius 4
Párisban nagy aggodalommal te. kimének a julius 14-ike elé. Ez a nap, a Bastille lerombolásának évfordulója, nagy francia nemzeti ünnep. Ezen a na|»on a jobb és a baloldali szervezetek Is nugyszubá su tüntető felvonulásra készülnek. A Tüzkereszl nevű jobboldali szervezet több mint százezer tagját akarja mozgósítani. Ezenkívül mozgósita nak a szoelullsták, kommunisták és a radikális párt egyéb szárnyai, -k rendőrség erősen felkészül e napra.
A „32 es baka" miatt...
I\'rágu, julius 4 Tornaalján a napokban jelent meg Ararfy Sándor Búzavirág cimú verses-kötete, amely magyar katona-nótákat tartalmaz. A cseh ügyész a kötelet el-kobozta, mt\'rt abbun a «32-es baka j vagyok én> Is bennfoglaltutlk.
Franciaország az angol kormány kedvéért nem hajlandó kockára tenni Olaszország barátságát
A hivatalos cáfoJat ellenére is készül az angol német légi egyezmény — Hitler ^váratlan ötletét14 várják Beck lengyel külügyminiszter és a kancellár berlini tanácskozásaitól — Az angol minisztertanács határozata semmiben sem tisztázta az abesszíniai helyzetet
"H Habsburg*tBrvény visszavonása nem jelent államfforaia-válftozást
Páris, Julius 4" A francia sajtó felfogása szerint az angol minisztertanács tegnapi határozata semmiben sem tisztázta az abesszíniai helyzetet- Franciaország részéről nagy oktalanság lenne, ha az angol kormány kedvéért megsértené Olaszországot.
A párisi la|>ok általában nagyon óvatosan Írnak az abesszíniai helyzetről és emlékeztetik Angliát arra, hogy a Népszövetség határozatát nem csak akkor kell megtartani, ha az kedvező valamely kormányra nézve.
Abesszínia békét akar
Marseilles, julius 4 Etiópia londoni követe átutazóban kijelentette, hogy minden nép békét akar, Abesszínia pedig első helyen
áll ezzel az óhajtásával. Kijelentett* továbbá, hogy útjával kapcsolatban nem kapott semmi különleges megbízatást. Arra fog törekedni Londonban, hogy ápolja a jóvlszonyt Anglia é-s Abesszínia között.
Franciaország nem teszi kockára az olasz barátságot
London, julius 4 A Morning Post irja : Franciaország az angol közeledési kísérletre elutasítással felelt, mert nem kívánja Európa jelenlegi helyzetében aí Olaszországgal kötött szoros megállapodást kockáztatni.
Páris, julius 4 A francia sajtó ugy tudja, hogy az angol kormány hivatalos cáfolat ellenére is légi egyezményt köt Németországgal.
Hírek a .titokzatos" Hltler-Beck találkozásról
Varsó, julius 4 Hitler kancellár és Beck lengyel külügyminiszter nem csak a német lengyel ügyet tárgyalták meg, hanem érintettek minden általános kérdést, amely a két országol közö-
sen érdeklik A lengyel kormány őszinte óhaját fejezte ki a német • lengyel viszony megszilárdításál illetőleg.
London, julius. I A Daily Telegraph jelentése sie»
rint Beck biztosította Hitlert, hogy
Lengyelország továbbra Is egyetért Németországgal a keleti kölcsönös segélynyújtási egyezmény tervezetével kapcsolatban. Meglehet, hogy Hitlernek valamely váratlan ötlete konkrét javaslatot eredményez, mely nek célja a francia szovjet-cseh "\'or/ődés ellensúlyozása lenne.
Páris, julius 4 A francia lapok véleménye szerint a b rllni megbeszélések körül nagy a titoktartás. B:-ck puhatolózott, hogy a lengyel kormánynak nem jut-e közvetitö szerep Németország és Franciaország között.
A bécsi Habsburg-határozat fejleményei
Bécs, julius 4 A tegnapi .minisztertanács határozata a Habsburg-ház ellen hozott törvények eltörléséről, háttérbe szőrit minden egyéb bel- és külpolitikai kérdést. Minden lap első helyen méltatja a határozat jelentőségét. Nyomatékosan kiemelik, hogy kl zárólag egy igazságtalanság jóvá. tétele ós nem hozható kapcsolatba az \'államforma kérdésével.
Palotaforradalom a bukaresti láthatáron
Bukarest, julius I Az alkotmánymódosítás miutt szakadás történt u liberális partban. Biz. tusra veszik, hogy TatUrescu miniszterelnök bukását paotaforradalom lógja előidézni.
Előzékenyek voltak a jugoszlávok a magyar vitorlás-repülővel szemben
Budapest, julius 4 Csütörtökön reggel -Rotter Lajos, a hírneves vitorlás repülő Belgrád, ból Budapestre érkez»tt, ahol ki. Jelentette, hogy a jugoszláv hatóságok igen előzékenyen viselkedtek vele szemben.
Fey miniszter Budapestre érkezett
\' Budapest, julius I I"ey oszlrák belügyminiszter csütörtök délulán repülőgépen Budapestre érkezett, hogy az oszlrák kormány ne-vében Arz vezérezredes temetésén részt vegyen.
Még tart Kenyeres-Kaufmann kihallgatása az ügyészségen
Budapest, julius 4 A budapesti ügyészségen csütörtökön i folytatták Kenyeres-Katifmuui kihall-Hatását.< Utána a luuuk\'U halijaik ki, okik Kenyeres-Kaufmann külöuböző Ügyeiről ludnak.
ZALAI KÖZLÖNY
1935. fulliu 5
Vodinák bácsi feltalálta a madzagot,
Látogatás a Feltaláló labo- amelv örökidőkre meqoldia
rátörd,libán, ahol az in- , . . ... „ , ."Z , ...
gyenes örök-erő csodája Q g^p/ hajtÓerÓ prODlélTláját
megszületett
Előszó
Iílösrór egy üzenet jött, aztán hónapokig semmi. Közben kitavaszodott. A Nap mosolya, inind derültebb-meleg lett, a iák kezdtek kizöldcLni, levelezni. Ekkor egy küldönc nekünk is hozott egy levelet. De azért nem káro. sodott m«g a m. kir. posta sem, mert röviddel később a «virtigiiche> postás is botolt egyet. Ami biztos, az biztos. Üzenet, levél és lap egyet akart:
< Kezét csókolom... kérem intéz, kedni... a találmányom végett... a gép üzemben... kérem feljtüldeni,.. hogy a nagy iá becsült Közöny megírhassa.. .I»
.Elmegy a Közlöny"
A levél és lap hetekig feküdt uz asz. talomon. Már el is felejtettem, — idom sem volt — amikor a iut|»okban isimét ráakadtam. Vélet.enül üres délutánom volt, felballagtam hát a Tctkjki-ut 7 szám alá. Ide szóit a megbivás. A májusi nap ekkor már komoly-melegen sütött, gondoltam -sétának Is megéri.
— Idősebb Vodinák Jánost keresem, — kopogtam be az egyik ajtón. Az asztalos műhely felé utasítanak, itt valóban meg is találom. Hossza, nagy simitógyalu a kezében, — kemény munkában van. Okuláréja mögül pislogat feiém s amikor megtudja, hogy mi járatban vagyok, méltatlankodva fogad, hogy elég uem széip u Közlönytől, hogy még csak most...
— Az, a jwlacsintákról, meg mindenről irnak! —, de hozzám ném jönnek.
Azonkívül személyeinmei sincs kibékülve. Egy másik .kollégámat várta és ugylátszik kellemetlenül csalódott. Megvallom őszintén én is. Máskép képzeltem el az öreget... 0 mégis egy Feltaláló... Bár ném néz ki annak, alíogy ott áll a frissen gyalult deszkák kózötL Szakadozott ruhája \' olyan, miut per Gynté lehetett a .szik-Iákon, csuk peroek múlva érti ál valtjában, liogy végre, hosszú hónuptk várakozása után «eijött hozzá a Köz-löny.» Mosl már valóságos izgakmiban van. Gyér hajszálu fejét vukarva sopánkodik, hogy most nincs üzemben a gép, de megígérteti vclcm, hogy estére visszamegyek.
,Niu, miaz... nem gyOvOnk...?"
ígértemhez hivon — este saj^s nem tudlain visszamenni. Pedig most már kíváncsi voltam a Mester után a «Gép.-ic is. Mert, lw>gy őszinte legyek, nem tudtam miről vau szó. De ugye a mai világban annyi mindent feltalálnak, — gondoltam — hátha va-lami érdekeset látok, aminek m^gam is hasznát veiietem. Például valamit a borotválkozás ellen ...
Ezen «4z estén is épp bus képem kopasztásán fárudoztam, amikor be-álütott hozzám az öreg Vodinák bácsi. Colstock volt a kezében, vészesen hadonászott vele s furcsán végjgmért £pró szemivel: <
— Naaa, miaz?... Nem gyüvünk?,.. n«m gyüvünk?... Özemben a 0öp..,!I Na gyüjjön gyorsan!! .
Saerencse, hogy szapgxuios volt a ké]>em, mert különben rögvest elcl-pfilt volna magával. így azonban tlz jyt-rcnyl kimagyarázkodás után — hogy nekem szjjiliázba kell menni — meg-szabadultam tőle.
Végre a laboratóriumban
Másnap azonban - nem tagadom — felcsigázott érdeklődéssel mentem el hozzá. Most már bátrábban léptem be a titkot rejtegető »laboraí-tórium«-ba- De félelemre nem is volt szükség. Vodinák bácsi - vagy nevezzük most már csak röviden Feltalálónak ott ült szeliden a ^eluforgácsok és faháncsok között
és elég prózai módon : - lábat mosott. Megnyugtat, hogy nem tart sokáig a dolog és addig újságokból kivágott különféle találmányok leírását és fényképdt rakja elém. Alapos ember, látszik, hogy foglalkozik a kérdéssel.
Ilyen előzmények után végre ba-tessékel a műterembe, amely a civil életben a mosókonyha szerepét töltheti be, mert most is egy teknő ruha van beáztatva középen. Előtérben áll az Alkotás... 0... a mindenható Gép...
— Na, mit szól hozzá, mi... Ugye...? várja a hatást az öreg, miközben a kerekekkel és golyókkal megspékelt tákolmányt - pardon - találmányt szemlélőm.
Üzembehelyezzük az erőgépet
A várt hatás ugylátszik elmaradt.
— No, majd mindjárt üzeml>e helyezem, - mondja, abban a rCménylKtt, hogy majd akkor...
Sajnos akkor sem. Hiába, nem tudok ámulatba esni. Talán illet volna, de nem ment. Nem értem a gépet. Meg is jyedzem, hogy talán mégis... előbb talán elmagyarázná. Lekicsinylő pillán-rtás a válasz. Aztán mégis elmagyarázza. Homokot hoz, uz egyik kiálló tengelyre erősített faedényt megtölli homokkal. A homok súlya megindítja a gépet, piig a Spárga lecsavarodik, addig üzemben a gép. Akkof megáll és jjjra fel kell dsavami a spárgái.
— I)e ez.nem lesz igy mindig — mondja magyarázólag. - Ez csak most van. Majd lA\'szerelem a tartályt, m<,rt tulajdonképpen "viz hajtja a gép.t. Kpp ugy, mini a malomi. Felül csurog beio és alul kifolyik. Este aztán újra fent meg kell tölteni és kész. Az üzemanyag megmarad. Ez a lényeg. De tulajdonképpen nem is kell a gépet hajtani, meri <>z magától megy. .Ezek a vasgömbök hajtják.
— Ezen a lejtün ezek maguktól leszaladnak... Csak itt kell felsegíteni megint a lejtü (igy mondja ü-vel) cle-jére. Ugye, de egyszerű... Na, uramM
Hogyan működik az ingyen erőgép ?
Hát szó, ami szó, most már kezdem érteni a dolgot. Egy keveset. Az elgondolás az, amint látom, hogy
egy köraTaku lejtőn négy súlyos vasgolyónak kellene leszaladni, ami által a meghajtás ingyen adódna* mindössze csak annyi hajtóarö kell, amennyi a golyókat ismét a lejtő elejére emelné.
- Szép, szép. - mondom — kérdés azonban, hogy megy-c ez majd ?
- Hát hogyne, — mondja ő, a Feltaláló tudom én a fizikát. Egy fél kiló homok hajt itt öt kilót- Itt van nl: ólomból ráaggatva a tengelyekre a suly.
Valóban »meg van terhelve* a gép, de még igy is igen hitetlenkedve nézem és mégegyszer saját\' kezűleg üzembe helyezem a gépei, azzal, hogy feltekerem a spárgát, (Miért kellett ezért az üzerabehe-lyezésért* nekem visszajönni ?)
- Látja... igy átmegy az erő és akár négy gépet is lehet hajtani vele egyszerre Nagyszerű ez, ké^ rem. Ugy dolgoznak ezek a gömbök, hogy na... Pláne, ha még több vol na... De tudja, uram. drága.... Az ócskásnál vettem 40 fillérért- Pedig, ha volna több, hogy menne ez... I Cccc...
Vodinák contra Aradi
Hiába, a pénz nz oka mindennek, gondolom és megkockáztatom, hogy hátha magától is megy, ha több golyót szerel a tengelyre.
Hehe, uram ! nevet olt vagyunk az örökmozgónál... Hehe, tudom én azt, tudom én, Aem megy ám az csak ugy... Valami hajtóerő leöli kérem... Hát maga dógozjk, ha nem eszik... ? A gépnek is megköll a,magáé.... örökmozgó... humbug az, kérem-., ingyen még a gép se bolond dolgozni!...
Nesze neked, Aradi Antal, gondoltam magamban, de nem szóitami semmit. Inkább a gépet kezdtem vizsgálgatni.\' Mégegyszer magyarázatba kezd, azután gondol egy nagyot-
- Mit magyarázzak én, kérem ? Hiszen van nekem fényképes műleírás.
Hozza Is már két példányban.
TROPIKÁL
ruha- és inganyagok,
frottírok, strandkelmék
nagy választókban.
Singer Divatáruhoz.
Fenn a sarokba nemzeti szin alatt elmosódott kis fényképen büszkén, nekikészülve ül a Feltaláló, mellette a gép. Én is olyan álláspontra helyezkedem, mint az öreg Vodinák bácsi. Mit magyarázzam, ideiktatom a »mülcirást.«
A műleírás Szól pedig az szószerint a következőképpen :
Jiínapot! Aki mer, az nyeri IJe a kalappal Uraim!! A 30 év alatti fáradtságom előtt!! F.lflra pénz és szakemberek! Igen, mert én 30 évig inertem, most merjenek Onók is Uraim! Mert hrtie: megszületett a c>«da! Ingyen erőgép az az a hajtó erőgép, amelyet be Is mutat id. Vodinák János asztalosmester, a feltaláló és jrövi. den körül is ifjn n gépnek a hasznos olí|a!át és kezelését. Két ember ugyancsak ubl>an a témában kezeli a «ó|)Cl, akár csak a gőzgépet, csak azzal az óriási különbséggel, hogy tűinél a gépnél u töltő anyag kihasználódik, de pem elhasználódik!l, vagyis nem kell napról-napra a töltő anyag beszerzéséért küzdeni, hanem csuk egyszer kell azt beszerezni és uzután nap-nap után nyugodtan doIg>z-halik a j{épjjei akár város, akár falu vagy uradalom. Egy rend-kívül olcsó ej-ővel dolgozhatnak állandóan értve reggeltől estig és igy megtalálják az igazi számításukat (kivéve a vizi erőt), de vz nincs mindenliol (ahol kell) tehát minden egyes eddigi üzemek az állandó uj anyag beszerzéssel mentek tönkre, jó magáin is. Nu már most tehát kérem, ha az £n találmányomat magáévá teszi a város, falu vagy puszta és velem érintkezésbe" lépnek, esetleg . már 1 pengőnél elkezdve jóMvéay-ala pon, meg lehetne kezdeni a gyártást és így meg lehetne javítani a mai rettenetes gazdasági helyzetet örök időkre;! — tehát ennél nagyobbal és jobbat el sem lehet képzelni, ami lalpraáUitmá ezt a szerencsétlen agyonsanyargatott nemzetet!
Tehát fogjunk össze és cselekedjünk, mert már éppen elég késő!| Ezt ajánlja a csoda és ingyen hajlóerőgép feltalálója idb. Vodinák János asztalosmester. Adja Isten, hogy ugy legyen. <
Viszontlátásig igen tisztelt közönség.
Azt hi-szem, ebből mindenki megértette. Aki esetleg nem, az fáradjon fel személyesen Vodinák bácsihoz. Mert ő hajlandó mindenkinek újból elmondani. Persze nem ingyért és nem szakembereknek.
- Tudja, azokban nem lehet megbízni- Megnézik, azt mondják : hát Jó, jó, csak még egy kicsit itt, meg ott kellene javítani, aztán mire kijavítja az ember, ök már szabadalmaztatták ugyanazt, mint az*ő találmányukat. Nem, uram, én nem bízom, bennük, én már megjártam.
Aztán titokzatosan odahajol hozzám és a fülembe súgja :
- \'Legközelebb meghívom a polgármester urat, annak is bemutatom.. ugye, az nem ért hozzá ?...
Megnyugtattam, hogy nem, aztán elbúcsúztam tőle. A kapunál még utánam szól, hogy »szépen Írja ám meg* és bogy »az is benn legyen, hogy 80 évig csináltam.*
Végszó
Mondom, mindez egy szép májusi estén történt. Azóta cUeh vagy másfél hónap. A riport lassan készült. A szerkesztőségben már az volt a hír, hogy örök-riportot irok a Vodinák bácsi örökmozgójáról. De a ri|*>rt mégis elkészült és éa ezennel átadom Vodinák bácsinak. Tudom, hogy ma Ő lesz -r a legboldogabb ember..*
-1
1935. IuHiu 5
ZALAI KÖZLÖNY
ID<3
Hűvösebb lesz!
Prognózis: Északnyugati légáramlat, helyenként zivatar, a hőmérséklet nyugat felől kissé csökken.
Emésztési nehézségek, gyomorfájás, gyomorégéi, csaáakiüléi, rosz-szullét, fejfájás, idegizgalmak, álmatlanság esetén a természetes .Ferenc József keaerüvix megsiOnleti az emésztési zavarokat, fertötieni i a gyomrot és a beleket, a vérkeringést helyei útra tereli és felfrissíti a szellemet.
A közönség rovata
A piacon vásárló háziasszonyok panasza
Számos panasz! k-iptunk úrról, hogy hogy u kofák a migykanizs.il piacon már korán reggel összevásárolják .résziül u bulgároktól, részint a többi vidéki termelőktől behozott árukai, ugy, lkjgy mire a nagykanizsai háziasszony piacra kerül, addigra rendszeriül másod vugy hunnadkézből tudja csak beszerezni u szükséges dolgokat, |)ersze sokkal drágábban.
Van olyan csel is, amikor « rendőr beleszól a dologba, de mindig nem lehet olt a rendőr, aki elvégre nem piacrendészcli közeg.
A nagykanizsai háziasszonyoknak az a kérésük az illetékes városi ügyosztály \\e re tőjéhez, liogy tere misen végre erélyes rendet a j>iaci. dzsungelben, mert a nagykanizsai olcsó piacról alkotott fogalom mindaddig csak utópia murául, inig erélyes kézzel nem lálnuk hozzá u piacon flrusszáló elővásárlások megszűnte léséhez.
l\'gy tudjuk, liogy a rendörőrszeinek ebben a kérdéslxen jelentést tettek felettes hatóságuknak és a rendőrség a kupotl jelentés alapján most átir a városhoz és kéri, hogy u város nku-dályozza meg a piacún uralkodó állu. l>otokut. ,
A nagykanizsai háziasszonyok a Zalai Közlöny hasábjai utján hívják fel a városi ügyosztály figyelmét, kérve, hogy teremtsen, végre rendet n piacon és amennyiljen ez nehézségekbe ütközne, akkor kérje hozzá a nugy-kanizsai kapitányság támogatását.
A Báthory-utca vizet kér!
Igen tisztelt főszerkesztő url
Nagyon kérjük főszerkesztő urat, hu ezen pár sort sziveskedne becses lapjába közé tenni. A tőrvényszéknél nyílik a Báthory-utca, ahol ablakot sem leliet nyltani a nagy portól. Negyven évvel ezelőtt nyári hónap.)kl>an még csuk ejdöcőgőtt napját>on kétszer errefelé is az öntözőkocsi, de mióta öntözőautó van, azóta híre sincs az öntözésnek, dacára a növekedő forgu-lomnak. Ivedig a városi szeszfőzde, nz utca ejején levő baromfi nikiárnak és a hetivásárok falusi kocsi forgalma is részben a Báthory-utcán bonyolódik le. Most lessék elképzelni, eblHH a szük, kövezetlen utcában milyen por van a forró, száraz nyári na|>okl»un! Már alig birható kl. Kiváló tisztelettel: Báthory-utral háziwtajdiwiosok és lakók.
, jrt Jullus B. péntek. Rom. kath. Z. Antal. Protestáns: Enose. Izrracllta; Tham. hó 4.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat c hó 15-lg az «őrangyal» gyógyszertár Deák-ötér 10. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva rqggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, keddeu egész nap nőknek),
Egy millió pengő balatoni szállodaépítésre, félmillió a siófoki állomás átalakítására
Az idén is erőteljes Balaton-konjunktura mutatkozik Hírek a Balaton-partról
A Balaton tavalyi nagy divatja, ugy látszik, az idén csak fokozódik. Az előszezon legalább is emellett tanúskodott- Már a mult hónapban is nagyon sok volt az idegen szó a balatoni fürdőhelyeken. Legtöbb Idegen ezúttal ls Ausztriából mutatkozik.
A Balaton határozott és erőteljesen induló konjunktúrája arra indította a kormányt, hogy végre elhatározó lépéseket tegyen a Balaion-kultusz érdekében. Tonnuy Géza államtitkár kijelentette, hogy a kor. mány a jövő szezon elejéig egymillió pengő költséggel hatalmas, a külföldi igényeknek mindenb/n megfelelő, modern szállodát építtet a Balatonparton. Ez lesz a kezdeíc a Balatont ujjáépl\'ő idegenforgalmi politikának. Az egymillió pengőt a vendéglős és szállodás Ipar kapja építési kölcsönként.
Az Idei szezonra a MAV az összes balatoni állomásokat kicsinosította Egy-egy virágoskert minden balatoni állomás. A leilei állomásépületet megnagyobbították. 500.000 pengő költséggel teljesen átalakítják a sió\' foki állomást ls, ez azonban már csak a jövö szezonra készül el. Ivó-kutakat és megfelelő Illemhelyeket kapnak sorban az összes balatoni állomások. Zamárdin rakodóvágány épül, Szemesen i>edig állatrakodót építenek. Ez utóbbi építkezések hi-
vatva ksznek gyorsabbá tenni a Balaton-menti élelmiszerellátást és anyag szállítást az építtetők részére.
A bécs| autóbuszon kívül Budapest és Keszthely között ls közvetlen autóbusz-járat indul, amelynek jullus 7-én, vasárnap lesz a premierje.
A Balaton-kultusz szolgálatában állnak a veszprémi ünnepi hetek, melyek augusztus 8-tól egy hónapon át csinálnak propagandát a Balatonnak és a Bakonynuk.
A Magyar Turista Egylet a Badacsony tetején turistaházat épít- Balatonalmádiban jullus 14-én avatják fel az uj Horthy Miklós kilátót.
Jullus 17-én Siófokon nemzetközi repülő-találkozó lesz. Jullus 20-án lesz a Tihany Balatonfüred átúszó verseny. Balatonbogláron jullus 21-én nagyszabású gyermekhét kezdődik. A balatoni fényképklállitás jullus 27-én nyílik meg Ábrahámé hegyen. Balatonfenyvesen Murgács magyar nótaest lesz jullus 28-án.
Balatonföldváron erősen nemzet\' közi társaság nyaral. Vannak ott németek, osztrákok, angolok, olaszok, dánok, sőt amerikai vendég ls megfordult már az idén Földváron. Colonna herceg és családja is Itt töltött pár wcekend-na|>ot. A művész-világból pedig Titkos ll mavolt a legnevezetesebb vendég.
A keszthelyi szezon is jónak ígér-
Szabadtéri szinház!
Köszeghy Teréz,
SzQcs László, Dr. Hosszú Zoltán
(Dani bá\')
Rácz Tilda
iro:: jk
a StrandparHban!
Szombaton és vasárnap este fél 9 órakor
szabadtéri színház!

tóaíí
DR-OETKER féle BEFÖZÖPORT!
kezlk- A Halász csárdában lelépéae-seket fizetnek (székenként 1 pengőt) az asztalra váró vendégek. A városi strand mellett az Idén nagyon szépen kiépült a Helikon-strand, uj kabin-sorral, deszka-járdákkal. El lenben a Keszthelyre vezető autó-utakat botrányosan rossz állapotban felejtették.
A Balaton-part villamosításának ügye már valóságos tengeriklgyó. A Trust műszaki Igazgatója és mérnökei végre a mult héten megérkeztek Tapolcára és megkezdték a távvezetékvonalak kitűzését
A pápai református teok>gia 66 tagu, a herendi porcellángyár 200 tagu, a Kőszegi Iparosdalárda 80 tagu kiránduld csoportja járt a napokban a Balaton körül.
A tihanyi visszhang visszaállításáról
tárgyaltak a Mérnök SzOveUéf zalai kirándulásán
Zalaegerszeg, Jullus 4
A Városi Mérnökök Szövetségének 30 tagja tanulmányi k/rándulást rendezett Dunántulon és idejük kgua-gyobb részét Zalavármegyében töltötték. Útjuk Székesfehérváron, Ba latonfüreden, Tihanyon és Keszthelyen keresztül vezetett Zalaegerszegre^ Tihanyban a visszhang eltűnéséről és visszaállításának lehetőségeiről tárgyaltak. Zalaegerszegen ünnepélyes fogadtatásban részesítették a vendégeket, majd a vér-megye adott tiszteletükre vacsorát, melyen vitéz Tabódy Tibor főispán Is megjelent. Vacsora közb.n vltés Tabódy Tibor főispán és dr. Brtnd Sándor megyei főjegyző üdvözölte a vendégeket Eszterhás Gyula fővárosi mérnök köszönt? meg a mérnökök nevében a szíves fogadtatást s beszédében megjegyezte, hogy a magyar bokréta legszebb virága Zalavármegye. Dunántúli útjuk alatt ez a megye tetszett legjobban, meri Itt látták a legszebb vidéket. Kcdf den Göcsejbe rándultak ki és innen folytatták utjukat Szombathely felé.
- Bútorvásárt** o«n §mtl Teljes bereudezétaket r*odki»ül előnyős réaa-tétfizetésre, sőt kamatmentesen ls náU Utunk. Kopstetn butoráruhái, Horthy tflklós.ut 4.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevő-közönséget a Schütz Aruházbaö
ZALAI KZ-L3NY
Hölgyek figyelmébe!
Nalf ••téaafckal ét tartós ••dariétésiakfcal fordulónak bliatoinmal ««rk Jáaoa hölgy fodriaahoz
Fé-ul 3. uám 2*ia
(Zjplctál-féle foátáazUiktbcn).
Villanyáram nélkül végez tartós on-doláláat, mely nem réz, nem égei, a tMlatacm töri IO:%-oaaxavatosaig. Tartó* oodoUUit, l«»Wrt *» vUwidoHUit i»-uWlymn víg.i. - Arak a l«fok«Mt»kt
Csütörtök
17.30 Zenekari hangverseny. — 18.30 A Balatonpart vár- és templomromjai. (I)r. Margltlay lUchárd.) 1«.) Az Első Zuglói Dalkór v«gyeskara és a Kőbá-nvai Vasmunkások Dalárdája, — 20 Hátkai Márton előadóestje. Kendező Kiszwly Gyula. 1. Finom Jd* fegyház Tréfa. 2. A legpecliesebb ember. Tréfa. 3. Tengerre Manó. Bohózat. — 21 Hírek. - 21.30 Cigányzene - 22.30 Havi szemle angol nyelven. (I)r. Ottlik György.) — 22.50 Hanglemezek.
Budapest u.
18.35-19.05 A Székesfővárosi Zene. kar hangversenye. 21.15—22.05 H«ng-Itemezek. - 22.10 Hirek.
17.30 Erwald szoprán és KUmunda zongoraművésznő hangversenye. — 20 A nők dicsérete, rádiózenekar Ara-mescu tenorral. — 21.30 Steenlicrg Ottó tenor "éneke. - 22.10 Mahler: C-moll szimfónia lemezeken. — 23.50-1 Jazz dalokkai.
Péntek
Bu(kaprai I.
6.45 Torna. — l\'tánu hanglemezek.
— 10.20 Időszerű apróságok. 10.15 Ifjúsági közlemények. — 12.05 -13 30 Budapesti Koncert Szalonzenék ír. 13.40- 11.20 S. Maunch.\'rg Hózsi és dr. Sebestén Sándor zongora-jjoritonka számai, — 10.10 Diákfélóra. (Dr. Hor. váth Káioly.) -- 17 Köavewés u Fóld-lengéstaui Intézetből. Beszélő Turehá-uyi István.
17.45 Hanglemezek. - 18.30 Sport-közlemények. 18.15 Aki u lobogóra lép luiállfia. (Kertész József.) -10.20 Az operaházi zenekar. 20.30 Hogyan bánjunk az idegennel. (Nagy Endre.) — 21 Némethv Ella énekel.
- 21.10 Hírek. 22 Clgányz.\'ne -23 Kolu József jazz-zenek irának mü-fwru Weygaml Tibor énekszámaival.
I II.
17.05—17.40 Hanglemezek - 17.50 Látogatás Jókai irómflheiyvUK\'n. (Dr. Hnnklss János.) - 18.25-10.15 l.en liaker jazz-zenekarának műsora. 19.25 Mindenki stréber! (Máriás Imre) ,—■ 20—21.20 Bertha István szalonzenekara. - 21.25 Hírek
Bét*.
12 Könnyű zeue. - 14 Kleiber Erich vczéuyol. Teli Vilmos és Denevér-nyitány.\'- 15.40 Haydn: C-dur és G-dur zongoratrió. 10.15 Gitárdalok Icmc. zekén.
17.10 Bégi egyházi énekek és orgona-művek. — 20 Nioolai: A wlmlsori vlg nök. - 22.45 Könnyű bécsi zen-. -24-1 Meilzky-négyes, vidám dalok.
— MIbUw rntWHyem anyagok, bou-rettok Singeméi.
Az ősszel megkezdik a nagykanizsai OTI-székbáz építését
A Hangya-telken épül fel a modern OTI-palota
A nagykanizsai OTl-székház front* ján Nagykanizsa szempontjából örvendetes fordulat történt. Dr. Krátky István polgármester ismételt közbevetése és hosszú, folytatólagos tárgyalásainak eredményeként az OTI országos központja elfogadta a várostól a székházépítésre felajánlott ingyen-telket, minden feltétel nélkül. így aztán a mintegy 270 négyszögölnyi Hangya-telken már az ősszel megkezdődik az OTI-
székbáz építkezése. Az ézacl kapcsolatos részlet-kérdések megtárgyalása folyamatban van-
Nagy és jelentőségteljes eredmény ez, főleg akkor, amikor az idén egyetlen középltkezés sem ju< tolt Nagykanizsának és a székház\' építkezés az építőipari szakban soW munkanélküli Iparosnak és munkás* nak biztosit egy időre munkát éá kenyeret.
Megkezdődik Nagykanizsa lakosságának légvédelmi oktatása
A tűzoltóság és a Nemzeti Munkavédelem szerepe a légvédelem előkészítésében
A polgári légvédelem képviselőházi tárgyalása után, noha még nincs törvényerőn, az egísz ország\' ban megindult a polgári lakosságnak a légvédelem terén való szakszerű kioktatása A törvénynek joghatályba lépése után Nugyk\'inizsán Is légvédelmi kerület k\'sz, egy bf» zottság fog működni, amely szalf közegekből áll, a polgármester vezetése mellett. A bizottságban helyet foglalnak orvosok, tüzoltótisztek, műszaki férfiak, akik a légvédelem végrehajtásáról is gondoskodnak.
Légvédelmi szempontból különöá fontosság jut Nagykanizsa hatápá-rosnak. Ez a szempont vezeti á nagykanizsai tűzoltóság parancsnok\' ságát, amikor már rövidesen intéz-dik, hogy a lakosság ke\'.iő kioktatást kapjon a légvédelmet illetőleg. A légvéd\'lml oktatást Vecsera Ari-tal tüzoltótlszt végzi, vetített képes előadásokban, hogy mindenkinek,
még a leglaikusabb embernek Is könnyen megérthető legyen. A lég1 védelmi oktatás először testületenként fog történni. Minden egyesület külön-külön részesül oktatásban és azután kerül sor az általános tömegoktatásra. Az oktatás és vetített anyag Vecsera Antal saját összeállítása, aki eddig Is behatóan foglalkozott a polgári légvédelem tanulmányozásával.
Fontos szerep fog jutni a tűzoltóság mellett a Nemzeti Munkavéde lemnek és annak minden egyes tag* jának a légvédelem terén.
Jullus 8-án kezdődik a kerületi tüzoltótanfolyam Zalaegerszegen a Vármegyei Tűzoltó Szövetség rendezésében, amely két hétig tart. (Az előadók között szerepel Vecsera Antal Is). A tanfolyam befejezéso után kerül sor a nagykanizsai lég\' védelmi oktatásra.
Bevezették a kúton nSi napokai a kanizsai strandfürdőben
Két napos szünet után pénteken reggel megnyílik a kanizsai strand. A vizét teljésen kicserélték, a ma* dencét alaposan megtisztították. M idén a legkényesebb Igényeket itt klvléglli a mozivászonra Illően szép kanizsai strandfürdő viz llátás».
A pénteki megnyitással kapcso-
latban érdekes ujitást is vezetnek be. Ettől kezdve minden hétfőn* szerdán és pénteken délelőtt 8 órá* tói 12-ig csak nök fürödhetnek a strandon.
A polgármester azért rendelkezett Így, mert Kanizsán is vannuk nök. akik inkább nem látogatják a stran-
KlaárAlaa „BTOMWIR" chorh., oa«k»lé*é, hmkmé.
Fiumei KAvébshoxatall Táriaii| lorakata.
Sugér-ut t. az. (Drávavölgyi mellett.) Próbálja kl állandóan friss, eredeti céges csomagolású
pörköltkávé é. teakülönlegességejpket,
mely árban, minőségben vezet.
NAHttM Ml:
\'/a kg. háromkannás keverék P 1*88 „ , olub „ . i*s«
- - uH „ . Ma
h ■ házi , 140
„&TŰHMER" cukorkák éa bonhonok a legkitűnőbbek!
1935. jnlh-B 5.
dot, de ne na fürdenek közösen férfiakkal. Azonkívül n loánylieeuirf növendékeit az iskola még a szünidő tartamára is eltiltotta a közös strand látogatásától, olyan szigorú fejtétellel, hogy aki a tilalom ellenére i» fürdőzne a strandon, azt nem veszik vissza az intézetbe. Ez az intézkedés széles körben elégedetlenséget keltett, mert az igazgatóság erkölcsi okokra hivatkozott, a szülök pedig vagy maguk is kénytelenek voltak1 az iskolai szabály miatt elmaradni a strandról, vagy kellő felügyelet nélkül otthon hagyni gyermekeiket} ami erkölcsi szempontból megint csak nem szerenesés megoldás leánygyermekes családok számára.
Ai polgármester most a külön női dék\'löttök bevezetésével Igyekezett legalább részben megoldani ezt a gordiusi csomót- A női délelőttöket a leányllceum növendékei is látó-4 gathatják. Iskolai szempontból n megoldás kielégítő, nem vette el azonban q. szülők gondját, hogy ml történjék leányaikkal délután, u mikor viszont a szülők mennek fü: rödnl ? A piacon, konyhán elfoglalt anya nem mehet délelőtt a strandra, kénytelen^élután menni; amikor a leánygyermeket magára hagyni legalább olyan aggályos, mint amilyen aggályos lehetett » délutáni közös fürdés a szülök felügyeletében.
Mindenesetre az adott körülmények közt más megoldás nem mutatkozott, így a strand mégis csak hozzáférhetővé válik a leányifjuság nagy részének is.
Az uj rendszer már holnap, pénteken életbelép.
Fel-, váll- és ágyékrheumánál,
ischiásnál, idegfájdalmaknál, szaggatásnál és zsábánál a természetes .Ferenc Jóiaef" keierütlz rendkívül hasznos háziszer, mert korán reggel egy pohárral bevéve, az emésztöcsatornát alaposan kitisztítja és méregtelenlti.
Mr. Berger Oéza dr. Hungary
Egy • Marikul levél «tj« NagykanlMÉra
Hogy milyen figyelmes a kötelességtudó a magyar posta, mutatja az alábbi eset. Dr. Berger Géza nagykanizsai orvos levelet kapott Amerikából, amelyen a következő címzés volt. Mr. Berger Géza dr. Hungary. Semmi más. Az amerikai posta továbbította a leve-let Magyarországra, hiszen Hungury volt ráirva, de most a 13 vármegye melyik városában és ezek között Is melyik dr. Bergemck szól a k\'vél, ennek a kibogozása a ipagyar postára ..maradt. Rs a magyar posta megoldotta feladatát. Kinyomozta t> 13 Iváráiegyé. ben számos Berger dr. közöli, melyik az Igazi. így Jutott kis késedelem után, de mégis időben a levél a helyes és iguzi címzetthez, dr. Berger Gatához, aki Nagykanizsán a Sugár-utón lakik. Dr. Bergemck ugyanis egy volt |>áclou-se irt levelet, elfelejtette uzonban oda. Írni, hogy Nagykanizsa.
— Senki nem lehet olcsóbb, mint a Schütz Áruház. Legszebb választéknől gyapjúszövetekben, kompié anyagokban, imprimé újdonságokban, Legfino. mabb áru Schützéknél található.
Del-Ka
oipA
G. F. B.
nfti térdharisn|a
Síép, mint a rima, könnyű, mint ■ pahaly,
kapható:
Szomolányl Gyulánál
Opalin selyem
ingák
fürdőruha
MÁLA1 KQ2L0NY
1995. |ullu« 5 _
\\wk
A lánc
Hatvany Lili mindent bele sűrített ebbe a színjátékba, ami »szem s szájnak ingere« a mai prózai szini irodalomban. Benne van a meg nem értett asszony hálás szentlmentallz-musa, a gründolások enyhe hünioru parvenü-alakju, a legénylakás fojtott levegője, a pe.sti zsur-társaságok tónusa, a garni-száilók knlandker-getö izgalmai, az orosz emigráció romantikus hőse, gangster-szeielem, komornyik-szerelem, démon-sz-re. lem, cseléd-szerelem, házonkiviili szerelem, szerelem pénzért, kaland* ért, szerelem bosszúból, számításból, unalomból és» van l benne szerelem
a szerelemért is. Igazán nem lehet panaszkodni, hogy kevés a történés a darabban. Folyton történik valami. Egy pillanatra sem áll meg a cselekmény szálainak, emberek .sorsainak érdekes szövevényében a mozgás. És minden érdekfeszítően történik. Egy másodperc sincs a hat képen keresztül, amikor a darab eN eresztené a néző felcsigázott kíváncsiságát. Az alapötlet, a lánc körül pergő sors-kaleidoszkop, nem birja el talán teljesen a kritikai analiaist, de ki ér rá erre gondolni az események filmszerűen váglató iramában V A darab alakjai egyenként érdekesek és nagyrészt elevenen és karakterisztikusan emberiek, éppen ezért minden szereplőnek a legjobb alakitást biztosítják. Csak Lonu, u mártír-asszony és az orosz inas alakja vált szinte légiesen ideülj-zálttá, mintha az iró szubjektív ért zelml vetületeinek sikján mozognának. Általában az egyes figurák és az egész darab konstrukciójában van valuml fölényes, szinte matematikai biztonsággal jelentkező szerkesztési tudatosság, céltudatos ki-számitottság, ami azonban mindig el is éri a célját a színpadi hatásokban és a nézőtér idegeinek feU csigázásában. A szezon egyik legérdekesebb darabja volt Hutvany bárónő színmüve. ;
A prózai együttes kitűnő előadásban mutatta be A lánc-ot. Szerep-, osztás : mindenki a helyén volt. Összjáték : kifogástalanul gördülő, a darab ritmusához illő volt. Rendezés : — nagyon gondos, Homokay komoly, nivós munkája.
Minden egyes szereplőnek alkalma volt játszani és mindenegyi szivből adta tehetsége javát. Mezey Mária ezúttal is rugyogóan szép volt exterleurben és játékban egyaránt. Leheletszerűen finom drámalassúg-gal, szivbemarkoló színekkel, mélyről fakadó őszinteséggel rqjzoltu meg a környezetében idegen, szenvedő asszonyt. Koltay Gyulát ebben a szezonban ulig láttuk komoly szerepben, annál több élvezettel néz-i tük a vérbeli talentum belső izzását tói átfűtött, remekbe formált orosz komornyikját. Minthogy erre a szezonra búcsúzott is ezen az estésn, a közönség lelkes szen tettel ünnepelte. Vass Irmát sokszor láttuk, megszoktuk, hogy minden szerepre találjon művészi megoldásokat tehetsége gazdag skáláján, de a kalandornő szerepében egészen uj színeit vonultatta fel, brilliáns, feledhetetlenül szép alakítása volt. Homokay Pál nagy snllangok nélküli, nemes játékstílusa Nylrl báró szerepében is kitűnőim érvényesült* Kitűnően mintázta meg Kallós a
sörgyárost és Egry Béta a pesti barátnő-típust. Radvánví Gabi .a szobalány-szerepben sdk finom szint csillogtatott meg. Mpfelepöcn jó volt a pincér szerepében Sárváry Aladár.
j (N)
A szabadiéri előadások a kanizsai strandparkban
Mindössze két nap választ el bennünket attól az ünnepi eseménytől, amelyben budapesti vendégeinket, főleg Köszeghy Terézt, Szűcs Lászlót és dr. Hosszú Zoltánt (Danl bá\'-t) meg a gyönyörű hangú Rácz Tildát hallhatjuk énekelni a halhatatlan Cigánybáró ós örökéletű János vitéz előadásain.
A strandpark fái között szorgo3 kezek munkálkodnak a szabadszin-pad felépítésén és lelkes mérnökök fáradoznak azon, hogy világitási effektusokban ls kellemes meglepetése legyen Nagykanizsa közönségének ez a két szabadtéri színielőadás.
Házi színtársulatunk, a pécsi Nelűzeti Színház együttese reggeltől estig szakadatlanul próbálja — erre a célra a sznbudszlnpadra hangol? va - újra betanulja ezt a mindenki szivéhez nőtt két darabot, a Cigánybárót és János vitézt.
Külön elégtétele az örökéletű magyar színjátszásnak, hogy a szabadtéri előadások első hirére a tárt sadalom minden rétege megmozdult és eddig nem tapasztalt érdeklődéssel áll ennek a kulturális ügynek a támogatására.
Vidéki telefon és levélpostán történő rendelések bizonyítják, hogy nemcsak a közeli znlni nagyközségekből, de a határos Somogymegyó-bői, Hévízről is, Keszthelyről is sok látogatója lesz n strnndparknak szombaton és vasárnap.
A rezervált jegyeket péntek délig tartja fenn u pénztár.
A színházi Iroda hlrel
(.•) Fontáéi Boris vfjndéu.\'eüéptével — Nétá^pltány. Farkas Imre legkedvesebb o|>crcltjé)}£n, a Nötáskapi-tánylmn lép fel ma e.vte az operett szin-padíok 11 j, ifjú tüneményes Ígérete, u nagykanizsai származása Forgács Boris, aki ezúttal az elsőrendű szubrett-szerepben nemcsak ifjúságának varázsával, d<\' egyéniségének bájával és szlnpadrahivaiottságával fogja meghódítani a nagykanizsai közönséget.
(:) Péotvken a Cigánybáró szabadtéri főpróbája miut a színházban nincs előadás.
— (.1 purMa rmdházbél) HoZs Lajos kegyesrendi tanár, h. igazgató, nyugalomba vonul. Fgy emberöltőt töltött a katedrán, ahova a magyar piaristák hazafias szépeméi, magas tudását, meleg papi szivét vitte magával. A közéjeiben nem szerepelt, csak Uuiári hivatásának élt. A katedra, a rendház volt Rozs íJijos igazi világit ,nhol jól érezte magát s ahol minden percet egy munkás élet tartalmával tudotl kitölteni. Egész lelkével rajongott az irodalom és a művészetek szépségeiért ez a csendes, halkszavu, in-felé elmélyedt szerzetes tanár, aki áldásos, pályafutása alap generációkba oltotta |>e;e a tudás szikráját és a becsületes magyar jepem csiráit. Amikor most « jól megérdemelt nyugalomba vonul vissza, pályatársainak szeretete, Volt tanítványai nagy seregének hálás emlékezése és Nagykanizsa egész táraa<k»|-: mának liecsülée kiséri. — Itt említ-jük meg, hogy \'Sörlei Zsijjnond és, Iván János kegyesrendl tanárokat Deb-\' reoenbe, Bojt 141 jóst Tatára helyezték. AlK\'Isljerg József nyuga!om1>u vonul, Bohuresik Pált pedig Szegedről Nagykanizsára helyezték.
— (Ktoe>ezóá> \\z igaz-ágügyminlsz-ter dr. Arató (XeukfoUerj Aulait a nagykanizsai kir. járásbírósághoz fo-.galmazógyukornokká kinevezte.
— (NévmagyarelMái) StHí* József, az. Angol-Magyar Bank nagykanizsai fiókjának h. Igazgatója nevét belügyminiszteri ^engedéllyel Semjén-re magyarosította.
— Divat lCDYátüuak szenzációs minták, legolcsóbban Gotonssky divatüzlet, ben.
— (Hirtelen halál) Szedonya Lajos főpincér, a régi ipartestületi vendéglő jó öreg Lajos bácsija, szerdán este Vörösmarty-utcai lakásán az illemhelyre ment, Hozzátartozóinak feltűnt hosszú távolmaradási,\\keresnl kezdték, majd rátörték tíz- ajtót. Ott talál-Iák holtan. Valószínűleg szívszélhűdés ölte meg.
— (Nyaralók ügyemébe) Tisztelettel kérjük azon fogyasztóinkat, akik akár nyaralás, akár más okból lakásaikat 1 hónapnál hosszabb ideig zárva tartják, e/cn körülményt irodánkban (Su. gár-ut 2. I. emelet) bejelenteni szíveskedjenek. Egyben arra kérjük minden fogyasztónkat, hogy esetleges reklamá-dóikat lehetőleg csak a hétköznapok délelőttjén szíveskedjenek lejelenteni, lefizetések ugyancsak hétköznapok délelőttjén eszközölhetők 9-12 órájg. — Drávavölgyl. v
_,_r-jL
< ——-
saru. löldMlnU
raktirliiliiiíiit
« keresőnk
Főúton, a Korona-kávéház környékén. Ajánlatokat a kiadóhivatalba.
Kanizsai pék-küldöttség a pénz ügy igazgatónál
Zalaegerszeg, julius 4
A nagykanizsai sütőmesterek hattagú küldöttsége Márkus Károly szakosztályi elnök vezetésével megjelent Várkonyl Rezső min. tanácsos, pénzügyigazgatórtál Zalaegerszegen. A küldöttség kérte a pénzügyigazgatót, hogy tegyen az érdekükbon lépést, meri a megélhetési viszonyok rosszabbodtak, mégis az idén súlyos adókkal terhelték meg a kanizsai sütőmesteraket, hogy az adófizetési kötelezettségeiknek nem tudnak eleget tenni. A pénzügyigazgató megígérte, hogy az újonnan kivetett adót megvizsgáltatja és ha lehetséges, leszállítja.
- Kitűnő minőségű p-ptonlepedö
maradékok Jó mé/ctekbeu nagyon olcsón kaphatók SchütznéL
- (Humoros karambol) történt nemrégiben Nagykanizsán, « Csengery- és Zrínyi Miklós-utca keresztezésénél. Paup Sándor; határőr kerékpárja és Pléh nagykaniz&Qi géplakatos autója összeütközött, ugy, hogy a határőr hatalmas szaltóvai egyenesen az Uutó egyik utasának ölébe pottyant. Senkinek semmi baja nem \'tőrként, de Pléh a rendőri Oüutotőbiró eké került. Mint -liogy megállapították, bogy fc s^fíőr semmiféle szabály talatwágot nem követett el, az ítélet felmentő volt. Papp Sándort felettes hatósága vonta felelős, ■ág*. uwwpWW\'Wl
- Fér 11 »«Av*«ek, tropikálok, legolcsóbban (loienszky divatüzletben,
- (lUrlMa hJr) A Magyar Turista Egyesület Nagykanizsai Osztálya folyó hó 7-én, vasárnap egész napos túrát rendez Badacsonyba. Találkozás aggéi C óm 10 perckor a vasútállomáson. Útiterv: Reggel 6 óra 22 perckor indulás .sinautóval Nagykanizsáról, 7 óra 51 perckor érkezés Fonyódra, 8 óra 40 perekor indulás Fonyódról gőz. hajóval Baducsony ö óra 05 perckor érkezés Badacsonyba. üyak>gséla a Badacsony-hegytetőre. Útközben pihenés és ozsonna a Kisfaludy és Sze. gody-féle történelmi nevű házaknál lévő hegyiforrás mellett. Ebéd és hosszabb pihenés a hegytetőn. Vissza Badacsonyba, ott fürdés a Balatonban. Eiite 20 óra 05 jjerckor iudulás Badacsonyból Fonyódra gőzhajóval, 20 óra 30 perckor érkezés Fonyódra, 21 óra 20 perckor indulás vonattal Fonyód-ról, 22 óra 10 perckor érkezés Nagykanizsára. Útiköltség vasúton és liajóu oda-vissza Összesen 5 P 10 fillér. A résztvevők hozzanak magukkal ennivalót, a hegyi sétához erősebb d|)ót és lehetőleg thermost ivóvíz __ céljaira. Jelentkezni lehel dr. Németh Lászlónál (városház, I. em. 10 ajtó) a hivatalos órák alatt szombat déli 12 óráig. A jelentkezés kőtelező, mert csak megfelelő számú jelentkező esetén indul a túra,
- MfcAfcs hmprknéfc. divat gi«na-dinok legolcsóbban Golenszky divatüzletben,
- (AuBusrtus első rasáiyrtpján)
nagyszabású, látványos, vidám, Wléres népünnepély lesz a Zrinyi Tori^ Egylet sportpályáján. ..V mJd
I BDDSZtl IS 1-io l m lintii n lója,
ha
PÜPI 1 wkL\' *. Í Jh htfál -J\'1 ■\'*■ ; 5 pengős havi részletre vesz jégszekrényt Szabó Antal sportflzletében

IALA1 KÖZLÖNY
1988. túlim S.
— (Bélyefcyüjlík taUUkoftfiJ sz«>r-dán délután 6-tól g-ig a Pannónia hátsó kistermében.
-tAikártku*étavt kg>oW> .itfadilö
éetMW»»N|il6 egy 86, fokos kád-
i fürdő az Erzsébet-gőcfürdőben.
— A Dr. (Mtor-féle befőzőport u legjobb eredménnyel használják, inert előnyösen befolyásolja a jmimölcsök
, izét és hosszú ideig frissen tartja. Kgy ■ csomag Dr. Oetker-féle befőzöpor elég i 5 kg. gyümölcsre, hogy azt u penésx-töl m^flŐTju.
— Imprbuék, mousscliuck, organdi-sek nagy választékban Singeméi.
— Pétto <1h«<t*Ufclor* PmMe. Mmc. Schlapareili, Páris . divatdiktátora Budapesten töltött néhány napol! és ennek a látott*tá&n«k lmtánit valószínűleg már ■mz őíizí divat m«g fogja mutatni. Mme
Schiapareiü ugyanis magyar népművészei! motivunipokid gyűjtött az etnográfiái múzeumban, festi tanulmánytltján elkísérte Guthl Böske, a Színházi\' Biet divatszcrkcíztőjc, aki Mmc. Schtapa*1»iről i«mlklvül érdekes cik. toet irt a iap uj számába.
— LtBifaawk dus választékban Singeméi.
— A Nymául\'julius 1-i számának élén Schópflin Aladár ir a mai erdélyi irodalomról. Nagy Endre és Tersánszky J. Jenő Móricz Zsigmond uj regényét méltatják, Karinthy Frigyes és Nagy Lajos pedig Hetai Jenő iról portréját rajzolják m«g. Pap Károly vitairatával (Zsidó sebek és bűnök) Illyés Gyula és Komlós Aladár foglalkoznak. A Nyugat előfizetői e számmal együtt1 kapják Mohácsi Jenő: I.idérckc c. re-gényét. A Mám ára P 2.40, negyedévi e|őfi«ilésl dlj l> 10.- Kiadóhivatal: Budapest, V* Vilmos cs.-ut 34
— Ftateil és gy«p)uttfcarák Singernél.
h
Zrhiyi teimlsz garden parti
fc A Zrínyi tennisz szakosztálya folyó hó 13-án délután 0 órai kezdettel a ; Kumisz pályáin vacsorával egybekötött garden partit rendez, melyre a tagtársakat és a Zrínyi barátokat tisz. teieltel meghívja. I
A Kndezőség kéri a megjelenni óhajtókat, hogy ebbeli számiékukat a pá-,lya-gondnoknak előre bejelenteni szi-vesked jenek.
Oyermekek részére tennisz tanfolyam
Az utolsó kerületi versenyen, elért s/ép eredmények a Zrinyi tennisz sxak. osztály vezetőségét a/ru késztették, hogy az utánpótlásról megfelelőképen ^ gondoskodjék.
Ezért elhatározta, hogy a gyermekek részére egy tanfolyamot nyit.
A tanfolyamot dr. Makó Gábor, a ■Zrínyi nagytudásu és agilis csapatkapitánya és trénere vállalni szíveskedett.
Jelentkezni tehet a pálya^ondnok-nál. A tanfolyam dija |0 pengő, mely. • ben a labda és szedőjwSnz is benn-foglaltatik.
A tanfolyamra jelentkezettek részére hetenkint három détotán fog oktatás céljára felhasználtatni, mig a délelőttök gyakorlásra fordittatnak. \'Részietek a pálya-gotidnoknál megtudhatók.
mim
Franciaország vámokat <mtl
"Páris, julius 1 A francia kormány m^\'tíbixhütú ilK\'-sülósck. siciint komoly fomiilHui ter-\\.\'/i, liofíy a Vámok leknieWsftvel vMl m«g u belföldi termelés érdekeli.
Taraé«Tt4ii<»
Irányzat: egyenetlen, forgalom: káztpes. Bnza Haza*. TT-ef 1585- 16 10 78-aft I6f»-ira, n-ci in 15 hí 4n, 80-a. 1825—1645,\' dunánt. Tl-tt 1560-1570 78-aa 1575-15 85. 79-ea 1590-1600 80*a 1600-1610. - Ró.. u| peatvldékl 1015-1035, mii 1016-1035, Zab u| Miép 1270-12 80; Tengeri tluántall 12-75 -
iaoo.
Kiadja a laptulajdonoa Kóagazdaeigl Rt. QaUnherg NyoMda 4a Délzal.1 Lapkiadó VálUiaU Nafyka.lzain. MeW. kiadói Zalal Kiroly. Intaiurban telelőn: Nuykanlzaa 78. aaAm
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai Irrakatában:
ország júzsef
m.g, mfitrágya. Ilik, növényvédelmi
ai.rak kereakedésében Nagykanliia, Eritébct-lér 10. (A bíróiig mellett) Telefon: 130.
A világhírű gépgyár évtizedek óta Ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitűnő szerkezetű különféle
mbiMi\\ flipéit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
tUTtotmliftl litttai Vállalat
MENETRENDJE
érvényei 1&I. mijua 15-161.
Er.a.fc.l-téi- 1.«titá1lomA.
441
5 30
730
9» tl 00 12« 13 30 1410 1B0O 1780 1810 19 ao J1» 2Í«
2 «
N
11
I! 8
Le tanyai menetrend
l.tMyíríl lod" B-4B Ntgykulnirt *rk. ftOO
H«nykmit»áf6l M. 1410 kV. 1M8
- (Aiitébuazkii^nthilá* llévlm) A
Nagykanizsai Autóbuszvállalat vasárnaptól kezdve minden vasár- és ünnepnap autóbuszt indít Hévízre. A kényelmes hévizi utazásra jelentkezni már lehet az autóbusz vezetőjénél. Megfelelő számú jelentkező esetén már most vasárnap indul a járat 12 óra áb perckor a (X\'utrál elől. Viteldíj oda-vissza -1 pengő.
Ül II_
111 1 HMM
1 1 la sok pénzt 1 takarít meg, Iha 1 nyomtathfány-I szükségletét 1 és kOnywelt I lapunk I nyomdájában, I Ffl-ut B. alatt 1 rendeli meg.
Komló
ZAMATOS IZÜ
Legmegbízhatóbb HIRSCH és SZEGŐ cégnél.
í

FÜRDŐRUHÁK
szenzációs színekben és fazonokban
p 2.50-töi
Brónyai Divatház
Horthy Mlklós-ut I. sz. (Városház-palota).
tf nll»,. mlnl.n lorlW uó 4 rilSf Uuftin^ 10 uOI. 40 RÍM., mMm tortM mi , IUU.,
Diákat a jövö likolaévre lanulminyl lelUgyeleitel, caaládl binlimóddii, minden iikolihor. ktuel eaó, caeades házban, lelje. eliátiera e.fogadok: Rozgonyl-utca 10.
Plkdóiioba kii,bit, Udil, moadól ló illapolban keceiek megvételie. — Címeket a kiadóhivatalba kérek. *
KI... mmmUm Urdóuoba-hauniUltal, aionnalra, cainown buloroiva. Roigonyl-utca 19.___
V.k Hkrtk újra ItlWOié^t tom\'t villái Ja Stern Uvegea Fó-ut 2. 2142
Sírbolt éplléaét olcaón villalom. t 4.1 |4IAIIé.Ml. Kovica. Ktrily u. 33. 106
■MMlaéia I 25 lltertftl tei|ebb, hli-boz aii\'lliva, 36 flkér llterle. Prtma, eróe. ló fehérbor. Megrendelhet Simon latvtn benlei él nólóbrrtokoinil, a piacon. 2461
Saoobiton, vaiirnap Nivlara kényel-mea aalóval liraaa klrindnláa. EI0|egvaéa Kaulmann Manónál, Telelonillomia 2 22.
Jól keaell 50 holdai btrteknaaal bér-beadnim tel|ea lelaieraléaael. Clm a kiadóban. 2357
l\'érfl anet-laaek minden izinben P 1 06, Krakovka, Eriaébel-lér 21. 2420
Pétvlaapiatstoh alióoazlályu glmn. éa polgári lakolal tanulókai, vidéken la, nagyon azerény díjért. C(m a kiadóban 2452
Lantiak! kaatélyban, délulái ónként hiz-lartáal cikkek, edények, alig haaznilt ló-azóc- éa afrlk-matraook, febér leinyarobi, hálóaaoba atb. kliraMaluk 2449
Keményfa M.rok eladók • 2 ezek tény, egy égy, é||«U azekrény, lakrMtnovló. aexloa, 4 azik, porazivó gép. Cim a kiadóban, 2457
. vtrá.zó Uklunok, oleanderek, agy ebédlóazönyeg, kerti azeraximob. moaogaló azekrény Két larlállyal, moaópad ....... ..... , (Oldizfnt.
nagy ebédlóuönyeg. moaogaló azekrény lét éa poroló-állvány. Sngár-ut 16.d, Jobb ajtó.
2456
__r köztamwt elaó-
rendu udnióhelyen, kedvező teltételek mel letl váalrolhat aiólóvtl beQltelell, vagy Irea .lllirtMÉM. Felvilágoallia : Na.v-kanlaiin, Zrínyi Mlklóa-n. 2. aa. a 2438
■II aaaravlaial val.h.l ilkai,-
tmm. A becsOlelei megtaláló azlveaked-Mk értesíteni: Szabó Qyóeóné, Cainyl Liizló-u 8. az. •
Haaanáll Iblell a|tó_________
aaek. Molnir h.ntet, Ersaébel-Ur 20.
Balalonmárián, az újonnan renovált haHlaka .Illa olcaón kiadó. Bóveh bet Mirkua, Klrály u. 31. 2562
— tiyor* é. biztos a kőzlckcdíi ilrnudl Siriüor és Hu cógtlól vúsúrolt kerékpáron. Kcrékpár-gumoük P 5.00-
Kl.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a városi strandfürdő f. hó 5-én már nyitva van.
Nagykanizsa, 1935. julius 4. KM Polgármester.
Zalái
a itajiai közlöny
barátai
. zalai közlöny
hlnhttMI \' vásárolnak í.
nyomatott a laptulajdoooa
R.-T. OtrtaaUrg Nyomda éa Délialal Lapkiadó vállalata Uoynyomdájában, NagyUabaia. (FaleUta ItzlolvezaU Zalai Károly.)
76a évfolyam 150. szám
i ......
Nagykanizsa, 1936. jullus 6 szombat
Ara 12
POLITIKAI NAPILAP

és tiadóMutaii FM 5. szán.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra « pengó 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! teleion: 7a sz.
Aratás idején
Irta: dr. báró I
Jól tudom, hogy mezőgazdaságunk abszolút értelemben sokkal Jobb sorsot is megérdemelne, de akármilyen sorsban is legyen most, el kell ismernünk, hogy a helyzet magaslatán áll.
A gazdasági világhelyzet felismerése s az ahhoz való alkalmazkodás, az lij gazdaságfejlődés mérlegelése, a világszerte megnyilvánuló autur-kla-törekvések konzekvenciáinak levonása, még pedig az ó-liberális körök minden ellenállása dacára s a szűkös pénzügyi helyzet áital meg* szabott keretek kőzött minden felhasználható erőtartaléknak a legfá. jóbb pontra, a nemzeti erő racglá* madott életgyökerére, a mezőghzdu-ságra való Irányítása, azok a főirányelvek, amelyek a kormány általános gazdaságpolitikáját jellemzik és amelybe szervesén illeszkedik bele a magyar agrárpolitika.
A magyar gazdaságpolitika hazánk mezőgazdasági jellegénél fogva a multlrön is elismerte a mezőgazdaságnak elsőrendű fontosságát. A valóságban azonban az ipar és a kereskedelem élvezte, a jelentékenyebb. állami támogatást. A mezőgazda éknstandardja volt mindig a legalacsonyabb és a mezőgazdasági termények értékesítése az üzérkedés önkényének leginkább kiszolgáltatott. Az agrárolló állundóan szabdalta a magyar mezőgazdaság testét és csak az utolsó egy-két év alatt érvényesült a gyakolati téren . is az a törekvés, hogy a mezőgazdaság a többi termelési :íg között elnyerje az őt megillető vezető helyet.
A földművelésügyi miniszter beszédében nem azok a számadatokkal igazolt csodálatraméltó eredmények, amelyek úgyszólván az összes mezőgazdasági terményeknél a jobb értékesítést igazolták, mint inkább azok az elvi jelentőségű kijelentések bírnak fontossággal, amelyok a magyar agrárpolitikának uj irányát elemezték. Ilyenek : hogy a külföldi aularkia-törekvésekke! r.em helyezkedhetünk szembe; hogy a Népszövetség Intelme a túlzott agrárprotekcionizmust illetőleg a nyugtti ipari államokra vonatkoztatható inkább, mint mireánk, mezőgazdasági exportállamra ; hogy , regionális egyezményekkel, mint a római hármasegyezmény, a verseny enyhítését és a gazdasági békét előmozdító plac-kitorjeszkedésrv kell törekednünk ; hogy a szabadforgalom lehető érintetlenül hagyása mellett elővigyázatos mértékű hatósági beavatkozással a mezőgazdasági árak emelkedését biztosítani kell ; hogy a termelés és értékesiléa kölcsönhatását figyelemben kell részesíteni; hogy a valutapolitikai szempontok fgyoldalu érvényesülésével szemben összhang teremtendő a valutapolitikai értktk és a mezőgazd isági termelés között; hogy a többtermelés jnellctt a jobbtermelés és ezen kc-
LAPZÁRTAKOR JELENTIK:
Angol csapatok bevonultak Abessziniába
Rónia, jullus B A Glornalc d\'Italla szerint állítólag Anglia megkezdte az angol csapatoknak Abesszinlába való bevonulását. Abesszínia különböző pont. jain angol haderő jelent meg.
Angijának ez az akciója, melyet Olaszország ellen Indított, felhívta a Népszövetség figyelmét. Az egész mögött angol katonai akció rejtőzik.
Az abesszin kormány az angol kormánytól pénzsegélyt fogadott el,
amely arra való, hogy Abesszínia katonai kiadásait fedezni tudja
London, jullus 6 Franciaország teljes szabadkezet ad Mussolininak Abesszlnlábuu legmesszebbmenő céljai elérésére.
Drózdy Győző belépett a Nemzeti Egység Pártjába
BaUtonffiktváron lesz a Nemzed Egység első nyíri értekezlete
/
A Ház szabadságra ment
Budapest, jullus 5
A Nemzeti Egység Pártja elhatározta, hogy a nyári szünet alait Is tart értekezleteket. Az első Ilyen értekezlet jullus 31-én Balatonföldváron ksz.
Drózdy Győző kiskomáromi képviselő pénteken levélben bejelefitetto
Ivády Bélónak a Nemzeti Egység Pártjába való b-lépését.
A képviselőház pénteken déli 12 órakorKpár iK-r.ces formális ülést táftött /Sztranyavszky Sándor elnök-lésévef. Letárgyalták a felsőház által legutóbb letárgyalt Javüslutokat,
majd bejelentették, hogy Megay-Meixner Károly végleg tisztázta ügyét és Így megvólasztott képvi-
selőnek jelentették ki. Ezzel az ülés véget ért. Október 14-én lesz az első ülés.
Hómann Bálint a nyugdíjazásokról és a fiatalokról
Hóiban Káliul közoktatásügyi míniz.
ter |)énteki\'n hosszabb nyilatkoztot judotl a sajtónak, ntneívlXMi u nyugdíjasukról és a fiatalság elhelyezkedésével foglalkozik. A fiatul generációt — mondta nem szabad elzárni az érvényesüléstől, a hivataloknak és Intézeteknek feltétlenül szükségük Van á
fiaialokbun (cjlő lendítő erőre. Az őre-gokre vonatkozólag azt mondott", liogy hivatali pozíciójában senki sem pótol, hatatlan. A tudósok és művészek é|>en nyugulmnzásuk folytán-még ftr*g korukban kifejthetik mindazt a munkás, ságot, ami záróköve lehet életük eél-kilüzVtoelnek.
Franciaország nem akarja a Népszövetség elé vinni az olasz-abesszin Ügyet
V H-
Rómában nem hisznek az angol megtorló intézkedések komolyságában
London, jullus 5 | A Daily Telegraph írja : Franciaország főként azért nem tud együttműködni Angliával, mert a januárt francia olasz megegyezésből Mussolini azt következteti, hogy Abesz-szlnlára nézve szabad kezet kapott Franciaországtól-
Az olasz közvélemény továbbra is foglalkozik azzal a lehetőséggel, hogy Anglia abesszin viszály esetén Olaszország ollen gazdasági megtorló intézkedéseket léptei életbe, de Rómában azt hiszik, hogy ez csak üres fenyegetés.
Páris, július 6 Laval hosszas tárgyalást folylátott az angol nagykövettel, akinek tudomására hozta, hogy Franciaor-
szág az abesszin ügyet nem nzono-nosltja a Népszövetséggé. Csodálkozását fejezte ki, hogy Anglia megtorló intézkedéseket sürget, holott a Németország részéről történt szerző-dés-szegés ellen ilyeneket sohasem sürgetett- Franciaország nem hajlandó Anglia gyarmatainak megvé-dése érdekében Olaszország ellerT föllépni, mert Olaszország pártján
van. Semmiben sem gátolja meg Olaszország afrikai " terjeszkedését, nem viszi az ügyet a Népszövetség elé óa nem támogatja Abessziniái.
Angol jegyzék Párlsban
Páris, jullus 5 Párisban arra számítanak, hogy Anglia legközelebb jegyzéket intéz Franciaországhoz.
Berlinben nem főzlek ki semmit Frandaprsíág ellen
Berlin, jullus 5 A német lapok a lengyel lapokkal egyetértésben azt irják a Berlinben most folyó tárgyalásokról, hogy Hitler és Beck külügyminiszter nézetei a tanácskozás során felmerült kérdésekben teljesen azonosak.
páris, július 5 A francia lapok élénken foglalkoznak a berlini lengyel német tárgyalásokkal. Azt irják, hogy ivem szabad sem lebecsülni, st)ín túlbecsülni azok jelentőségét. Az az általános vélemény, hogy »Berlin ben
resztül az előállítási költségek csökkentése szorgalmazandó- f
Ezekből mindenki megállapíthatja azt Is, hogy iigrápoljtikánkból a t-n melési ágak összhangja iránli megértés csendül kl s hogy ezért ez a politika az ipar fejlődésében is a mezőgazdasági cikkek belföldi jobb és bőségesebb értékesítésnek ga-
ranciáját\' láffa. EÉek ázök az Ismérvek, .melyek a már eddig is elért sikeres árjayilás mellett azt Ijiz?-nyiiják, hogy a magyar agrárpolitika nem jelszavak után Indul, hanem a szélsőséges irányzatok ostromával szemben a mérséklet álláspontjára <Ss a világviszonyokat be-látó emelkedett nézőpontra he-
lyezkedve, valóban a helyzet magaslatán áll és hogy éppen ezért a mezögazdaságqak a helyzethez mért legkedvezőbb viszonyokat biztosítani képes.
Erre kell gondolnunk most, amikor megindul; az aratás és Ismét a betakaritanaó termények értékesítési gondjaival kell szembenéznünk.

tALAI KOZlONt
1935. jullm 6.
Amíg egy ajságblr eljut az olvasóboz...
Pi postagalamboktól a Reuter-ügynökség világ-szervezetéig — fl hírszolgálati palota, ahol száz év óta nem volt becsukva a kapu — Már kiküldték a tudósítókat az olasz-abesszin háború frontjára
m-m főzlek kl semmit Franchország elkm.« I
Tltulescunak nem tetazlk...
London, julius 5 Tiiuk-aeu román külügyminiszter az angol miniszterekkel folytatott tárgyalások során helytelenilette az angol nemet tengeri megállapodást*
Háborús ok
• kisantant siámára a Habsburg-háxnak ai osztrák trónra való vlssxahelyexése
> i Páris, julius 6
A francia lapokat ívndkivill élénken foglalkoztatja Ausztriának az a szándéka, hogy a Habsburg-ház ellen hozott törvényeket hatályon kivül helyezik. Az erről szóló lapközlemények megállapítják tudósítóik jelentése alapján, hogy Prágában, Bukarestben, valamint Belgrádban a Habsburgoknak az- osztrák trónra való esetleges visszuülletését minden körülmények között háborús oknak tartják.
Ez se rossz...
1. Tűzoltóparancsnok volt a gyújtogató banda vezére
Nagvbecskerek, július 5 Quint PétCr tűzoltóparancsnokot le-tartóztatták. Kiderült, bog)- egy gynjlo-gulobanda feje volt és a károsultakkal megosztozott a biztosítási összegeken.
2. Festmény baclllusokbói
London, julius 5 Az orvosok londoni képzőművészeti kiállításán nagy feltűnést keltett egy orvos kéjie, amelyet bucit tusokkal fc* tett. A színfoltok helyét bacillus-tenyé-szetekbe mártott eesettel fostelte be, azután u vásznat bucilluscsirúkut kel-tető készülékig helyezte, unükor is u bacillus-foltok különfé.e színeket kaptuk.
A Laval-kormány torsa megpecsételődött
Páris, "julius 5 A radikális szocialista pártáin a i)a. ladH\'r vezetése alatt álló balszárny "ru. toll győzelmet, lizzel míjgpccsótelődöit u laivul-korináuy sorsa, mert a rudi-kális .szocialista párt lúgjai nem foglal-bulnuk helyet a l.avul.kormáuybun, amikor nyíltan együttműködnek u szo-cialisiákkul és u kommunistáikkal.
Matuskát visszavitték Ausztriába
Budapest, julius 6 Matuska Szilvesztert pénteken reggel a Kelenföldi állomásról útnak indították Ausztria felé. A go. nosztevöt az állomáson összegyűlt közönség erősen szidalmazta.
Prohászka-emléktábla Nyitrán
\\ Nyitra, julius 6
Azt a templomot, ahol Prohászkn Ottokár az első miséjét mondta, bronz domborművei jelölik meg.
Trencséntcplic, junlus (Copyright)
A világ kőnyomutos hirlap-tudósltó vállalatainak vezetői minden két éviyen kongresszusra gyűlnek össze vala. hol. A legutóbbi kongresszusok egyikét IiudaiH-\'sten, az idén u Magas Tátráiéin tartották meg a kongresszust és ezen nyitott alkalmam, hogy l>c-szé|g«lÓNt folytassak Mr. \\V. L. Murruy. val, a londoni Reuler ügynökség ve-zérigazijalójával.
W. L. Murruy halvan év körüli ur, de sokkul fiaíalubbnak látszik. figő\' vörös rózsát visel a gomblyukában, a nemzetközi társaságnak ö u legjobb táncosa. Érdekes részleteket mondott el nekem a Beuler ügynökség megalapításáról, szervezetéről, munkájáról és brról a hálözuláról, amely valóban körülfogja az egész világot.
-- A Beuler ügynökségei — kezdtj nyilatkozatát egy német cml>er ala. pitottu. A Zasseiből származó Beutcr Gyula, lüuiek mosi van körülbelül iuá* é>«.
Alapitőm nem volt hírlapíró, hanem egy bankban dolgozott. Németország és Anglia közt ablHU) uz időben nem voll tökéletes közgazdasági Jiirszjlgn-lal éspedig azért, mert Brüsszel és Auohen kőzött nem építették még ki u sürgönyvonalut. I\'.nnek a hiányát egyaránt érezték l^ondon és Frankfurt, Berlin é< Páris, meri napokig tartott el, amíg a különböző tőzsdeárfolyn-mokról s\'.óló jelentésok ezokb-\' a váró-sokl« eljutottak. Beuter (iynlánuk, tikit az augol király -később bárói rangra emelt, támadt az az ötlete, liogy u németországi közgazda-sági híreket sürgönyben küldje el Aachenbe, IniKÚ Brüsszelig |>oslngulaml>okknl to; Üb-bitsa a híranyagot és Brüsszelből az-tán sürgönyön juttassa <izt ei |Wirlsi és londoni irodáiba. Természetesen fordított viszonylatban ugyanígy történi a hírszolgálat és |
a Itevler-ifoilti nagy sikeréi volta-képiin a puslagalumb.iUjia\'i kö-
tuflftthttl.
Később Reuter báró létesítette az első közvetlen kábel-összeköttetési Anglia és Németország kőzött, ma hatalmas londoni palotánkban — közvetlen V"ir-gönyvonalaink száma többszázra rug.
— Arra a kérdésére, hogy
Itány «mb?r áll a Reuter ügynökség szolgál Háboin, pontos választ so én, s? a vállalat európai vezérigazgatója, Se az. ügynök-ség más vezetője adni nem tud. Szervezetünk vollaképcn a londoni központon kivül hat vezérügynökségre oszlik. K«ck a vezérügynökségek Kufró-ban, Bombayban, Shunghaibon, Sid-névben, (lapstádtlxm és a kunuda; Öttusában önállóan dolgoznuk, abban u lialulmas világban, ajnely az angol imperiumhoz tartozik, nincsen olyan eldugott kis falu, ahol ne lenne Beuter tudósító. J)e külön irodáink vuiuiak a nagy metropolisokban Is és például a berlini Reuter-iroda százötven tudósítóval dolgozik. Hu ön maga elé lenné a föld térképét, kézéin1 venne egy kést é» bármilyen iránylmn keresztülszelné a mappát, legalább négyezer Reuter tudósítót, ügynököt vagy alkalmazottai ölne meg... , i
— Londonban
minden elsején a világ negyvennégy >almájában utalunk (U 11/,?-tvawket, sordl)akai,
honoráriumokat. A világnak inimkti újságja, jelenjék meg az bármely nyel-v*n, közvetve, vagy közvetlenül össze, kötleiósben áll velünk és közli híreinkéi. A különböző távirali irodák meg. hizottui — ukárcsak iiz udvaroknál a kövelek — ott dolgoznuk a mi londoni palotánkban.
— Hogy na|>oiita hány kiadás készül? Ki tudná azt megmondani? Nálunk egy pillanatig sincsen sohasem
szünet. A munkaidő: 1833-tól megszakítás nélkül tart.
A Keuter-pfaleta egyetton e^szrr
volt csak Zárva: lil«-bw, amikor
a némít Zepp?lft»k megtámadták I .Apidont i i és nekünk bombabiztos cementfedezék alá kellett menekülnünk. Akkor csinál-latiam kulcsot u kapuhoz. Mert nddjg még csak kapukulcs se volt u Reuter-házon ... >
— Csuk táviratokkal dolgozunk.
P«rc«nkónt ezrével hityfck be a táviratok
a \\£ág minden részéből. A sürgönyök?! nyomban sokszorosítjuk és a szenzációkat külön sürgöny vonalainkon azonnal továbbítjuk a londoni szerkesztőségekhez. A kanadai winnipegi gabonatőzsde zárlala azelőtt harmincegy má-sod|>erc a!alt érkezeti el hozzánk, én ezt n «hosszú» időt harminc másod-l>crcre szorítottam le. fis további hatvan másodperc alatt a winnipegi zárlatot táviratban kapják meg ama előfizetőink — ezeknek száma sok ezer, — akik erre kíváncsiak. A ncwyorki- gya. pottőzsde zárlata harminckét másod-l>erc alatt érkezik cl hozzánk.
Alapítónk azt mondta száz évvel ezelőtt: «A Re u te r-nek mindig megbízhatónak és objektívnek lennie. Mi vagyunk u világ hűséges tükre.» liz az eiv vezet bennünket most is. Mi vugyunk u világ egyetlen távirati irodáju, amely sohasem volt .félhi-vayilos.i Minket semmiféle kujnics nem füzöll az angol kormányhoz. Nem füz mn sem.
— Az eredeti híranyag minden pénzt megér. A Reuter solin nem takarékoskodott. Mi udlunk elsőnek hírt a jugoszláv király meggyilkolásáról. Mi közöllük e.sőnek u fruncki osztrák háború kitörését Solfcrino előtt. És mi adtunk elsőnek hírt Lincoln meggyll-kolásáróU
Akkor hét napig tartott, amíg az anyag eljutott hozzánk. Mai Már hét perc késedelem is nagyon sok lehel. A költség nálunk nem játszik szerepei. Kiküldött tudósítóink, akár uz angol—bur, akár u japán-orosz háborúk idején, akár u világba-borubuu úgynevezett carte bianche*-sal jártak. Ez a carte blanche olyan hitellevél, amire a világ bármely bankja, aláírás nélkül, csak a bemutatónak korlátlan összeget tartozik kiílzetni. Erre a tudósítónak szükség.\' is . vun. Hiszen: a kínai háborubun a Beuler-emberek néha külön hajót béreltek...
— Mielőtt elutaztam Londonból, legutolsó dolgom volt, lipgy kioktattam uz
AlrtMzlatfbfc indult munkatársain, kat.
Négyen utazlak el. Kettő az olasz oldalra, kettő uz-abcsszinalra. Mind a négyen carte blanche-sul mentek.
— Miért? Talán mégis Jtesz háború?
Elmosolyodik.
I)e uzlán\' hidegen feleli:
— fin nem ludom.. .■ D? a Reuter elküldölte már embereit... Olyanokat, akiknek a háború nem uj dolog... Akik szagollak már lőporfüstöt... A Reuler mindig és mindenben uz első... A Reutert nem érheti megK\'|»etés... fis az & Imij, hu odalenn októberig kell várnunk az embereüjknek... Ámbár azt hiszem, hogy három hétnél tovább nem kell várnlok...
Pa ál Jéb
— A kánikulában legjobb felüdítő és tdegesll lapító egy 26 fokos kádfürdő az Erzsébct-gőzfürdőben.
TROPIKÁL
ruha- ós inganyagok,
frottírok, strandkelmék
nagy választékban.
/ -
SInser Divatáruhoz.
n A T| iy _ S**p. mint ■ rózsa, künn,a, mint ■ páholy, oipA kapható: Opalin selyem ingák
Szomolángl Gyulánál | Lastex
fOrdóruha
1035. luliua 6.
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa nagy eseménye
a szombat-vasárnapi szabadtéri előadások
A nagystílű vállalkozást ni •giilető lelkesedés kisőri a színtársulat első szabadtéri előadásait.
A helybeli és kanizsakörnvéki közönség minden rétege valami meghatóan nemes érdeklődést mutat a Cigánybáró és Juhok vitte szabadtéri előadásai iránt. Mintha csak bizalmával előre is honorálni ak írná azt az ambíciót s az abszolút művészi felé törekvéseket, amelyek lelke mélyéig áthatják ezt a társulatot, amikor ilyen ünnepi keretben hangulatban lép N igykanizsa közönsége elé.
Kfisz\'ghf/ Teréz, Szűcs László, Rácz Tildu, dr. I/qssíu Zoltán kivételes értékű énekművészeié hiszen az ország első operaénekesei -már biztosítják azt a magas művészi szinvonalat, unvlyet csak világvárosi színpad képes nyújtani.
Estélyek, családi ^s társasössze-jövetelek halasztódtak vl ennek az estnek kedvéért, nvert hiszen minden kulturember lelkével érzi, hogy ezt az eseményt elmulasztani nem szabad -
S cz a bizonysága annak, hogy ép|>en az elsőrendű jegyeket már az első pár elővételi napon valósággal elkapkodták. S igy a színházi iroda szülte sajnálattal közli, hogy az elsőrendű jegyekből mindössze néhány darab áll még rendelkezést^.
Pedig ezeknek az elsőrendű jegyeknek a biztosítása u legfonto-
sabb, mert Isten ne adja - csás idő .satén, ha az előadás szabad-téren megtartható nem k-sz, ugy az igazgatóság csupán csak ezt at elsőrendű jeggyol biró közönségré-t get tudja elhelyezni a színházban, ahol az előadásokat minden körülmények között megtartja.
A ma esti színházi előadás is elmarad a Cigánybáró szabadtéri főpróbája miatt. >
A Cigánybáró és János vüéz előadásai Nagykanizsa művészi életének legszebb, legkiemelkedőbb emlékei lesznek.
Jegyeket szombaton délután 5 órától (telefonon is) evük a stmndjpénztár ad. Vasárnap délután á-ig a színházi pénz-lárnál, 5 órától újból csuk a stnuul-| én/.tá,rnál lehet jegyet kapni a íZ-ibad-téri előadásra.
Nótáskapitíny
Csütörtökön este Farkas Imre elkop-tathatatian 0|>ercttjc, a Nótásknpitány volt műsoron, meg\'epően" élénk érdek, lődés mellett. Szólt az érdeklődés For-gács Borisnak, aki Nagykanizsáról ic. pült ki a szini pálya lehetőségeinek mezejére. Egészen fiatal, babaarcú szöke>é«. Színpadi múltja mindössze egy évc<. Ivpyik Pest-környékl színháznál volt eddig szerződéslK\'ii. Bemd-lalko/ását az ismerős közönség virágokkal, lelkes lapsokkal és hangos honyvoltokkal fogadfi. Vagyis a de-but hangulati része kifogástalanul szi-
Köszeghy Teréz,
Szűcs László, Dr. Hosszú Zoltán
(Dani bá\')
Rácz Tilda
iro:: Jii
a Slrandparkban!
Szombaton és vasárnap este fél 9 órakor
szabadtéri színház!
vés, meleg és zajos siker jegyében történt, A helyes, kedves kislány szép-sége méltán meg ls érdemelte. Játéka azonban még sok fejlődést kiván, mozgásának |e kell higgadnia, meg kell szoknia a lámpák fényét. Tánca ügyes, mimikáju kellemes, csak ki-klhugy. Kár, hogy uz orgánuma gyenge és szinte;en.
A többi szereplők: — ki-ki mint rendesen.
_ , <-»>
A színházi Iroda hirel
(.) Vasárnap dehilán — Bakó Bözsi és Ormay Mlk!ó< voudégfellóptévrt
Zsákbamacska, A szinészgcneráció leg. frisebb kanizsai hajlásai lépnek vasárnap délután fél I órukor rivaldára, hogy szülővárosukban be mutatkozzanak. Bakó Böske a táncosszerepbcn kelt majd igen kellemes megle|>ctést. Ormay Miklós szintén a Bózsuhegyl Iskola kitűnő növendéke s az ország legifjabb táncoskomikusa. Vendégfellé-l>ésükct igen meleg érdeklődés előzi meg.
Nyári hó
, a hazai
MOHAI ÁGNES
forrás
természotes szénsavas gyógyvize nemcsak falftdit, de javltja az Idegrendszer tevékenységét és megakadályozza a gyomorégést. KérjUk tehát mindenütt borhoz is ozt a kiváló, népaxarfl (érban forgalomba kerülő haxal természetes szénsavas asztali- és gyógyvizet, mert namosak üdít, da gyógyít la.
A MOHAI A8NE8 forrás gyógyvize hatásos vesekő bántalmaknál és k«iz-vénybajoknál la.
24M rorriiktulóUg:
Moha, Fejér megyo.
Rálőtt a feleségére, aztán főbe-Iőtte magát
Az asszonyt nem találta a golyó, az Öngyilkosság sem sikerült — Egy budapesti házaspár tragédiájának szomorú fejezete a kis somogyi faluban
Igal, jullus B
Somogyszllben Semsei Kálmán vásári pecsenyesütő, buda|>esti lakos, aki hosszabb ideje rossz viszonyban van a feleségével, rálőtt az asszonyra, akit u golyó nem talált el. A gyilkossági kísérlet után az ember maga ellen fordította a fegyvert és föbelőtfe magát. A golyót az orvos kivette a fejéből és remény van arra, hogy felépül:*
A községben megdöbbenést keltett e családi tragédia, mert Semselt józan, becsületes embernek ismerik és a tragédia okozóját abban látják, hogy az utóbbi időben a? asszony elhidegült az embertől és tettét valószínűleg efelctti elkeseredésében kö. vette el.
Az asszony a merénylet után elszaladt a csendörségre, ahol megtette a feljelentést a férje ellen. A csendőrség bekisérte Semseit a fogházba, majd u vizsgálóbíró kihall-
gatta. Elmondta, hogy amikor a golyó befúródott a koponyájába, még nem vesztette el eszméletét és még hatszor akarta elsütni pisztolyát, de az mindannyiszor csütörtököt mondott.
A kihallgatások során kiderült, hogy a szili vásáron éppen azért űdott egymásnak találkozót a két hónapja különváltan élő házaspár, hogy megbeszéljék a válást. Az asszony nem akarta tovább fenntartani a házasságot, hanem bevallotta az urának, hogy mást szeret. Semsei először a somogyszili szállásán kereste fel az asszonyt és könyörgött neki, hogy ne hagyja el. A szóváltást a revolver dörrenése követte. Szerencsére a menekülő usz-szony a szoba küszöbén elbotlott, elesett és igy a golyó nem találtu. Semsei viszont azt hitte, hogy agyon lőtte a feleségét, azért esett el, erre maga ellen fordltottu a fegyvert.
Hét ház porráégett egy kis zalai faluban
A nagy melegben percek alatt terjedt a tűz egyik háztetőről a máikra
A tűzoltók mindéi) fáradozása ellenére is a hét ház a tüz martaléka lett. A károsultak: Somogyi Imre, Varga István, Vörös Pál. Vörös Jó-zsef, Galer Lajosné. Rezi József és Egrcssy István gazdálkodó.
A csendőri nyomozás megindult annak tisztázására, hogy a tüz mi-kép keletkezett.
Sümeg, julius 5 A minap halalmas tüz pusztított a sümegi járásban levő Nemeshany községben, ahol váratlanul kigyulladt Somogyi Imre és Varga István lakóháza.
A helybeli tűzoltóság azonnal kivonult a tűz színhelyére, de mire kiértek, már a szomszédos lakóházak is lángokban állottak, mert az erős szél egyik zsupptetöröl a másikra vitte át a parazsat- Percek alatt hét ház állott lángokban- A tűzoltók minden Igyekezete odaírá-nyult, hogy megakadályozzák a tüz továbbterjedését és órákig tartó
küzdelem után sikerült ls gátat I vetni a lángoknak.
— (Autóbuszt Ir&iHlulás Hévízre) A Nagykanizsai Antóbuszvállamt vasárnaptól kezdv$ minden vasár- ós ünnepnap autóbuszt tndlt Hévfcíre. A kényelmes hévlel utazásra Jelentkezni már lehel az autóbusz vezetőjénél. Megfelelő számú jelentkező cselén inár most vasárnap indul a járat óra £0 perokor a Cantrál e*ői. Viteldíj *" vissza 1 pengő.
ZALAI KÖZLÖNY
1938. lullui 6.
Felakasztotta magát egy Kinizsy-utcai kutmester
Betegség kergette a halálba a 66 éves iparost
UÖMDflí®
Nagy riadalmat okozott pénteken délelőtt a Kinizsy-utca 52. száma házban Sáfrán Emil 66 éves kutmester. Sáfrán az utóbbi időben súlyos gyomorbántalmakról panaszkodott és orvosságot is használt betegsége ellen. Ugylátszik betegsége nagyon elkeserítette, mert inig felesége pénteken délelőtt a |>tacra ment bevásárolni, addig Sáfrán be. ment a másik szobába, ott szeget vert a gerendába, lezárta lakása ajtaját és felakasztotta magát.
Mikor rövidesen felesége hazajött a városból és zárva találta aü ajtót, gyanúsnak tetszett neki a dolog, az ajtót feltörték. A szerencsétlen ember a gerendára akasztott kötélen
Még a mult évben történt, hogy Weiser János nagykanizsai gép. gyáros, okleveles mérnök, különös felfedezésre jutott- Észrevette, hogy gyárából eltűnnek alkatrészek, félgyártmányok. A feltevés az volt, hogy a gyár munkásai éjszaka, cipőikre zsákot húzva, hogy ne okozzanak zajt, visszajöttek a gyárba és ott a gyár gépalkatrészeit részint lopkod-ták, részint pedig ilyeneket készítettek, amiket aztán főként Kiskuni-zsán - olcsó áron eladtak.
A gyárban dolgozó egész sereg munkás került bűnügyi eljárás alá. Kiderült, hogy Kiskanizsán egész forgalom alakult már ki a lopott szólőzuzó, szölőprés, meg egyéb felszerelésekből. Igy került egy csomó gyári munkás tolvajlással gyanúsítva, sok kanizsai és kiskanlzsai ember pedig orgazdasággal vádolva a nagykanizsai törvényszék elé.
Mikor Makáry Vilmos egyesbiró felolvasta vádlottak neveit, felállott Weiser János, a károsult munkaadó és kijelentette, hogy munkásairól lévén szó, akik nála dolgoztak, megbocsát a megtévedt embereknek, nem kívánja megbüntetésüket és feljelentését visszavonja, az orgazdasággal\' vádoltakkal szemben azonban szabad folyást enged az igazságszolgáltatásnak.
lógott, de élet már nem volt benne. Telefonértesítésre csakhamar kiszállt a színhelyre Várhidy rendőrkapitány és dr. Goda tiszti főorvos, akik már csak a halált konstatálhatták. Várhidy kapitány az asz-szonyt és a szomszédokat kihallgatta. Az a feltevés, hogy Sáfrán Emil gyomorbaja feletti elkeseredésében követte el tettét. Sáfrán már két ízben tett hasonló kísérletet, -mondják az Ismerősök, de akkor mindkét esetben sikerült őt megmenteni az életnek. Miután kétségkívül megállapítást nyert, hogy ön. kezével vetett véget életének, a kir-ügyészség megadta az engedélyt a holttest eltemettetésére.
Igy csak azok maradtak a vádlottak padján, akik a lopott dolgokat megvásárolták. Névszerlnt : Kiss György, ifjú Igri György. Tisk-rics György, WJnhoffer János, Kálovlcs László, Faics Antal. A vádlottak tagadták, hogy tudomásuk k-tt volna arról, hogy a megvételre kínált áruk és alkatrészek lopottak voltak.
A törvényszék tulajdon elleni kihágásban mondotta kl valamennyit bűnösnek és az enyhitö szakaszt alkalmazva velük szemben, mind-egyiket 10 pengő pénzbüntetésre és a felmerült költségek megfizetésére Ítélte.
Az Ítélethirdetés után az egyik vádlott odaszólt az eljáró bírónak : Tek. kir. törvényszék! Tessék a büntetést legalább 5 pengőre leszállítani...
Mikor dr. Hirschler védő megmagyarázta, hogy ezt a 10 pengőt havi 2 pengővel törleszthetik, megnyugodtak. Csak azzal nem voltak kibékülve, hogy a föbünösök, a tolvajok olyan könnyű szerrel szabadultak. Kifejezést is adtak hangosan ebbeli elégedetlenségüknek.
A folyosón pedig csendesen szorongtak a föbünösök, akik hálálkodva köszönték meg munkaadójuk, Weiser János mérnök megbocsátó, nemes gesztusát.
Biztosítás és valorizáció
cim alatt dr. Bartha József budapesti ügyvéd tollából egy tanulmány jelent meg, amely a biztosítás és valorizáció összes aktuális kérdéseivel foglalkozik és a biztosítottak országos érdekképviseletének megszervezését sürgeti. A szerző ajánlja, hogy ezen szervezést a biztosítási dijakkal együtt beszedendő felügyeleti dijakból létesítsék és egy-úttal az első szervezés munkáját az Orsz. Frontharcosszövetségnek szánja, amely testületnek a szerző müvét dedikálja. A mü kivonatos tartalma a következő : 1. A blzt. társaságok orsz. szövetsége és a szervc-vezetlen biztosítottak. Évi 80 millió biztosítási díj és a biztosítottak országos érdekképviseletének szüksége. 2. Az alamizsnaalap. A valorizációs törvény téves adatai : 563.000 bevallott igénylő helyett 167 280, igényelt összeg 64 millió pengő helyett csak 16 és fél millió. A hadikölcsönt az utódállambeli utódtársaságok javára valorizáljuk? Jogalkotási visz-szásságok. Felemelni az alamizsnát 15 százalékra. Miért csak az OTI, MABI és OTBA ?
A tanulmány főleg azt sérelmezi, hogy a szabad polgári biztosítottak nem gyakorolhatnak befolyást a tulajdonukat képező díjtartalék keze-lésére és ezt a kérdést óhajtja a biztosítottak érdekképviseletének országos megszervezésével megoldani. A tanulmány rámutat egyes jogalkotási visszásságokra is, amelyeket a törvényhozás egyoldalú, illetve a bizt. társaságok érdekképviselete, a Biosz által történt tájékoztatásnak tulajdonit.
A füzet ára 1 pengő és kapható a Fischel-féle könyvkereskedésben.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevőközönséget a Schütz Áruházban.
Tejellenőri tanfolyam Keszthelyen
A földmüvelésügyi miniszter a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémián augusztus 1-től október 31-ig tartó, a gazdatársudalml szervek által létesített tejtermelési ellenőrző körzetek részére altiszti minőségű állásra képesítő tejgazdasági ellenőri tanfolyom megtartását rendelíeel A tanfolyamra 25 tanuló vehető fel.
A tanfolyam ingyenes ugyan, de a résztvevők lakás, élelmezés, valamint papir, nyomtatvány és tankönyv szükséglet költségeit maguk viselik. Az akadémia igazgatósága az ellátás költségeinek mérsékléséről tőle telhetőleg gondoskodik. (Napi étkezés az akadémia menzáján 1.66 P) Nyomtatványok, Jegyzetek és könyvek árában 60 pengő fizetendő a beiratkozás alkalmával-Akik magukat a tanfolyamra felvétetni kívánják, 2 pengős okmány-bélyeggel ellátott, sajátkiezüleg irt és a m. kir. Földművelésügyi Miniszter Úrhoz címzett folyamodványukat a keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia igazgatóságához kötelesek benyújtani, legkésőbb julius 20-ig- Részletes feltételek ugyan ott kaphatók.
T«naéaTtöss4«
Irányzat: gyengébb, forgalom: |közepes.
Buia tiuiv. 77-es 15 70-1610, 78-m 1585 - 1625, 70-és I600-IÖ40, 80-M 10 10-1655 dunánt. 77-«$ 1545-1555 78-m 1560-1570 79-w 1575-1585, 80-m 15 85—1595. — Ro7B uj peitvldékl 1015-1035, más 1015-1035. Zab u| közép 12 80-12.-90: Tengeri tlssántuli 12*75-1300
— Sonki nem lehet olcsóbb, mint a Schütz Áruház. Legszebb válnsztékn ól gyapjúszövetekben, kompié anyagokban, imprimé újdonságokban. 1-egfino. mabb áru Schützéknél található.
— Gyor« biztos a közlekedés Hrandl Sándor és Fia cégnél vásárolt kerékpáron. Kerékpárgummik P 5.90-től.
Nép Mo»g6.
Julius 6 ín és 7-én Szombaton és vasárnap
Az évad 2 legizgalmasabb slágere egy műsorban
i Az ellopott ember
Lélekzetfojtóan izgalmas bünügyi történet.
II. GEORG O\'BRIEN a legyőzhetetlen vakmerő bravurfilmje
Az aranybánya titka
___i_
Előadások kezdete szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 3, 7 és 9 órakor.
A vonat nem gázolta el, kaszával levágta a saját fejét
Egy életunt leány borzalmas öngyilkossága
Kaposvár, julius 5 Fiaskót- Vilma szabadhldvégi leány borzalmás módon vetett véget életének. A pajtában felakasztott kaszával elvágta a nyakát- A kasza csaknem teljesen leszelte a nyakáról a leány fejét. A csendőrség jelentette az öngyilkosságot a kaposvári
kir. ügyészségnek azzal, hogy Flas-ker Vilma egyizben már követett cl öngyilkossági kísérletet, ameny. nyiben Kápolnásnyéken a vonat elé vette magát, de akkor sértetlen maradt. Az ügyészség kiadta a temetési engedélyt.
A Wei8er-gyárból lopkodott gépek
kishanizsai zugbörzéjének „vásárlói" a törvényszék előtt
A tolvai munkásoknak Weiser János megbocsátott, csak az orgazdákat ítélték el
Gyönyörű fehér cipők, o] modellek érkeztek! • Sandolettek,
Bocskorok Strandcipők Gyermek-cipók és sandátok Férfi-cipők Weck-end cipők legolcsóbban Nliltényi Sándor és Fia cipfiáruháza, Fő út 2. sz. Városház palota.
zalai közlöny
IgML lullut 6.
Emésztési nehézségek, gyomor-fáját, gyomorégéi, csa\'áakiQlét, rosz-sxullét, fejfájás, IdeKizRalmalr, álma1-Janság esetén a természetes »Ferenc József keserűvíz megszünteti az emésztéíi zavarokai, fertötleniil a gyomrot és a beleket, a vérkeriogétt helyes ulra tereli és felfrissíti a szellemet.
szürke, lappangó feszültséggel teli éle. tél>e hasit bele ótes viilaműsal a bá-nyaMerencséUenség szörnyűsége. A menekülést az elemi csalásoknak és emberi szenvedélyeknek ebből az örvényéből csak egy alapjában vévv nemes és tiszta ösztön ü leánylélek hozhatja meg, aki megucélozza « férfi erejét és hősi uj é;et vállalására inditja, F.z a mindéig Knyügöző halásu, a yilág-nak ón emberi jollemeknek .titkaiba romantikus fénnyel belevilágító regény a l^Hlktdia I^agős Regényei sorában jelent meg.
Romlott étal Ital, ha (jyomrát elrontja, FAI pohár „Igmándl" gyorsan halyra-I hozza.
— A babU* ember kalupja. A.ha. tott ember a leányszoba fehér szekré-nyében nem tud megszólalni töbl>é. Elgurult kalapja azonban bosszút áll fieljfctte g a titkok mind sötétebb hálójába v©zet. Szédületes tempóban Sodor magával az események forgószélé. Gyűlölet és pénzvágy vérgőzös harca iázik körülöttünk. Közben azonban a szerelem napsugarának édes, meleg Té-nye is átfut szivünkön és a baráti szeretet, gyermeki önfeláldozás tiszta érzéseivel is gazdagodik lelkünk. A Patladisnak ezt a legújabb Félpengős regértyét Földes Jolán fordítása teszi még élvezetesebbé.
-A KSitbsIvIwIdk réaatf* rendkívül előnyös butorvásárlási alkalom. Modern t*(«ndezések, tökéletes Jó kivitelben, hossza lejáratú részletre, sőt kamatmentesen la kaphatók Koprteln bútoráruházban, Horthy kliklós-ut 4.
ID<3
__ Meleg maradi
Prognózis: Északnyugati íiél, néhány htlyín záportsó vagy zivatar, a hő alig változik.
Klad|o • laptulajdonos Klsgazdaságl Rt. Q.L.b.r, Nyomd. és Dél zalai Lapkiadó VáUal.la Nagykanizsán. t*slelős kiadd l Zalai Károly, latasarbaotaleloo: Nazvkanizss 76. iáim
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatában: ORSZÁG JÓZSEF
ai|, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellett) Telelőn: 131).
A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitünó szerkezetű különféle
ifijilMi gépeit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rende léseket feladhatja.
a
Péntek
Budapest I.
17.45 Hanglemezek. - 18 30 Sport-közlemények. • 18.45 Aki a lobogóra lép — haállfia. (Kertész József.) — 10.20 Az o|>eraházl zenekar. 2030 Hogyan bánjunk az idegennel. (Nagy Kndie. - 21 Némethy Klla énekel.
— 21.10 Hirek. - 22 Cigányzene — 23 Kola József jazz-zenekarának műsora Woygaml Tibor énekszámaival.
Budapest II.
I7.ai-l7.l0 Hanglemezek. - 17.50 Látogatás Jókai irómű helyében.. (Dr. Hankiss János.) — 18.25 1015 Len Baker jazz-zenekarának műsora. 19.25 Mindenki stréber! (Máriás Imre^
— 20—21.20* Bertha István szalonzenekara. - 21 25 Hírek.
Béea.
17.10 Hégt egyházi énekek én orgona, müvek. 20 Nioolal: A windsori vig uök. — 22.15 Könnyű bécsi zen;-. — 24-1 Meilzky-négyes, vidám dalok.
Szombat
Budapral I.
6.45 Torna. — Utána hanglemezek.
— 10.20 Az első magyar regényíró tragikus élete. (I)r. N\'agymihálv Sándor.) -• 10.15 A Fővárosi Képtárt is-mCrtell dr. Kopp Jenő. - 12.1X5 Az 1. honvédgyalogezred zenekara. ■*- 13,30 Simenszky Valéria zongorázik, Zsögön Lenke énekel. \'JÜ.10 Filmcsevegés. 7— 17 Mit üz«>n a rádió.
17.30 Hámory lmr« magjar nótá-kat énekel. Kiséri cigányzene. 18 30 Egy nap egy szumatrai ültetvényen. (Székely Unió.) — 10 Hanglemezek.
20.05 Hákóczi, SzéclKtoiyi, Kossuth. (Hegedűs Lóránt.) — 20.30 A Budapesti Hangverseny Zenekar előadása. «Világhír a ligetl.en,. Vidám hangjáték két részben. Irta Komor István és Iimo-cent Ernfl. Zenéjét szerezte és vezényel Polgár.Til>or. Kendező Gyarmathy Sán. dor. 21.25 Hirek 23\' Cigány zeni; Budapest II.
18 Morus Tamás és az Uílópla (Dr. Mátlié Flek.> - 18.35 -19 "Vörös Károly és cigányzenekara. — 19.10 Mező-gazdasági félóra. — 19.45 20.25 Halász Csilla Mozart-áriákat énekel. 20.30 llirek. 21.30- 22 20 l\'alaky Vilmos jazz-zenekarának műsora. Bécs.
12 A szimfonikusok vegyes hangversenye. 15.35 Férfikar. — 17.10 C»te. ra verseny.
18.30 Signore és Livi olasz tenorislák lemezei. - 19.10 Bécs, végállomás! Zenés revü. — 20 Adler: A magánosok, 3 felvonásos szinmü. - 21.55 Iíhlers Aliz; A csembalózene fejlődése Bach-tól Hándelig. - 22.10 Bádiózenekar.
— 23.50 Jazz.
Naptár i Jtillua 6. szombat, ltom. kath. Izaláa. Protoátáns: Ozajás. Izrraellta: Tham. hó 5.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig az «örangya|» gyógyszertár Deák-lér 10. és a kisknnizsui gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel-6 órától esto 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
nairkasIzuvMikl latibaiz Vállalat
MENETRENDJE
érvényes l«3S. májai 15-től.
LrM.b.l-lér Va.Mláll.Mé.
Vasuléllomásra Eruébel-lérre
l« Jé
6»0 1
7» e
9» S £
11 0> . ?
ia« • 3
1330
Utó
1600
I7M s "
1810 5 ^
1950
81 « M
2240 >
Latanysi n nenetrend
Ül..,éréi 1-4. 6 46 Nagyitgninára irk. 8 00
HmjVuili.li4l M. 14 30 Utwjir. *fk. 15-45
ÉBETTSÉBI BtZDIYITVÁtY
Neve: Metropole Lakhelye: Budapest,
Eákósl-at 98.
Szállodája: modern Télikertje: világvárosi Kávéháza: ragyogó Sörözője: remek Konyhája: hires Pincéje: neves Árai: olcsók Közönsége: kitilnö
FÜRDŐRUHÁK
színekben ó
2.50.
szenzációs színekben és fazonokban
■töt
Brónyai
Horthy Miklós-ut 1. sz. (VAroshéz-palota).
Hirdessen a Zalai Közlönyben
apróhirdetések
D....M. 10 nM. rtbW m* S miSr
n.rehli.^S. sq. wiro.p 4.
SO fillér, mlflSwt to*4bM ... ......
10 uúlg 40 nSSr. mlnSwi IotUM
Diákat s Jövő Iskolsévre tanulmányi lelügyeleltd, essládl bSntimóddal, minden likolához közel esd. csendes házban, tel-|es ellátásrs e logauok : Rozgonyi-utcs 19
Fürdőszoba kályhát, kádst, mosdói |ó állapotban keresek megvételre. — Címeket s kiadóhivatalba kérek. •
Kl.as sisks lardőszoba-hssználsltal, azonnslra, csinosan bulorosya. Rozgonyi-ntcs J9
SsskszerU üvegezést fah.r kltéot, lótslléssal, olcsó árak mellett Stern üvegei végez. 2141
SlromUkol márványból és gránitból csak Kovácsnál, Király u. 33., kaphat olcsón és Jot 106
Pl.ol.o, komplelt okMIgkutor el-
OhOsés miatt eladó. Clm a kiadóban. 2466
Co.opl.ll .kádig és csillár aladd. Székelyné kalap,salonja Csangtry.gt 12 szám. 2460
Két darsb kiiocéstslan gömbölyű «oo-gorooadk eladó Teieky ut 6b. •
Doktor, kiváló eredménnyel tanít németet, tranclét. Arany Jénos-ulca 2
Két darab 100X300 nsgysáau keveset használt rol.tr. (nem vísson) oksón eladó Ssemere-ulca 4/a. alalL *
Egy fiatal kooáoo>o««d tetvétellk. TűcherLs|oi kovácsmester, Nagykanizsa. *
ttétaaokáa udvari lakás augusztu.
l-ére klsdó Hanyady n. 13 slstt. 2467
Jókarban lavö korooKordök megví tefre kerestetnek. Sugár ut 3, vendégtér. *
AroalaAny, mindenben lártss, tlszts.
Kbb csslédbos ajánlkozik. Teleky.nl 6. aurer. Vidékre Is elmegy. *
rérll oport-iogok minden színben P 1 96. Krskovlcs, Erzsébet-tér 21. 2429
KAI ...kés ulcl lakás klodó Csen. gery.ut 42.
Lazsnak! kastélyban, délutáronkénl héz-Isrtásl cikkek, idények, alig haiználl ló-szór és strlk-mslrscok, lehér leányszobs. hélószobs stb. kléruoMtatoak 2449
Keresek |obb Ml, l<h«óls<goudozónó , 7 hónapos csecsemő mellé. Fel vsgyegé.z naprs Dr. fodor, Fó-ut 19 2471
Et.ooaott egy gyóngynyaklánc- Megtaláló lutaloni elleniben adja le a Zal.l KOzlőny kiadójában. •
Utazó lonolt- kosarak, kétlbOrőnd ot->a«k Csányl-u. II. szám slstt. 2474
Cséflgary.nt 39. számú házbsn 2 szobiból és mellékhelyiségekből álló udvsrl lokA. sugosita, t-n klsdó. 2473
Mindenki
olvas
Hírszolgálata gyors, pontos, megbízható
Hlrlsléselt ii ggiu atgy, ólmai
Nyomatott • laptnlajltonos Közgazdasági R.-T. Uulantarg Nyosula és üélzalal LaWMU vállalaU UayvnyrwuUJában, Nagykanizsán. (FsWőa Uzletvezelő Zalai Károly.)
Ma 8 oldalas képes melléklet!
75a évfolyam 151. szóm
Nagykanizsa, 1935. Jullus 7 vasárnap
Ara 12 H»*r
zalai közlöny
laMUlliUMnU: Mcfjeiarik wiilw bfttto
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlt* Lajos
Előllzetéíi in: egy hóra 1 pcnKÖ » ül Szcrkejzlfiaégl ía kíaddhiyatall leídooi 71
40 HUAr.
Jugoszlávia és Magyarország
Irta: dr. Szabó Zsigmond
Pál heroeg, Jugoszlávia régense véglegesen szaki\'.otta tragikus\'véget ért Sándor király politikai végrendeletével és áttért az alkotmányos uralkodásra. Pál herceg nyugateurópai kultúrember, Angliában élt és nevelkedett, felesége angol királyi hercegnő. Régenstársai közül Pero. vics nem sokat számit, dr. Stanko-vics pedig, aki a budapesti egye\'e-men nyert diplomát, Sándor király háziorvosa és benső bizalmasa volt-Hűséges segítőtársa volt Sándor királynak az egységes, nagy szerb birodalom megvalósításában, de a megváltozott viszonyok öt is arról győzték meg, hogy Pál herceg kormányzati elgondolásához alkalmazkodjék
Arra azonban még nagyon korai volna gondolni, hogy Jugoszláviában máról holnapra visszaállítják az alkotmányos kormányzatot, egyszerűen hatályon kívül helyezik a vidovdáni alkotmányt, behozzák az általános titkos szavazást és uj al-kotmány alapján megadják Horvátországnak és a szlovéneknek az autonómiát-
Egy olyan kabinetben, amelynek Stojadinovics az elnöke és Zsifko-vlcs a hadügyminisztere, Ilyesmin-gondolni sem lehet. Mint minden eddigi jugoszláv kabinetbon, ugy a mostaniban is Zsifkovics tábornok a legfontosabb személy. Ismeretes, hogy Zsifkovicsnak oroszlánrésze volt a Karagyorgyevlcs dinasztia restaurációjában és ugy Patár, mint Sándor király hálával és különös tisztelettel viseltettek iránta. A szerb tisztikar pedig már a világháború befejezés*.\' óta vezéréül tekinti- Aki a szerb tisztikar kebelében kialakult fehér kéz és fekete kéz nevezetű alakulatok túlzó nacionalista szellemét ismeri, aki a Narodna Odbrunu nemzetvédelmi módszereiről tudomással bir, az ér lékelheti csak Zsifkovics tábornak halalmát, mint olyan -mberét. aki mögött az egész szerb tisztikar osztatlan egységben áll. Zsifkovicsnak ugylátszik mégis engednie kellett Pál herceg akaratának és általános csodálkozásra elejtette sógorát. Jefticset és elfogadta Stojadinovics kabinetjében a hadügyi tárcát.
Stojadinovics alapjában véve ép pen olyan nacionalista szerb, mint akár Jeftlcs, vagy Zsifkovics. vagy akármelyik ó-szerbiai szerbin. Sat-biában egy hosszú és véres hadj.í-ratsoroz^t után, kezdve a bolgár szerb háborútól a világháború végéig egy soha nem remélt kedvező békével sikerült meghódítani Pasics Nikola merész ábrándját: Nagy-szerblát. Szent Száva birodalmát, a Ncmanjok históriai örökét. A győző Szerbia te«tvér©kül ismert* el
győzlek, a horvátok és szlovének pedig legyőzettek. Ha megalakult Is Jugoszlávia, a győztesekkel egyenlő jogokat, egyenlő előnyöket mégsem akartak a horvátok és szlovénoknak juttatni, akik a világháborúban ellenük harcoltak. Ebben a kérdésben minden nacionalista szerb megegyezik.
Stojadinovics, aki ma 55 éves, régi, mindennel kikent furfangos diplomata, akárcsak mint nu-stere volt. Sokáig volt Szerbia bécsi követe, sima modorú, kitűnő eszű om-b-r, aki amellett pénzügyi kapacitás és egyben Szerbia leggazdagabb embere. Bizonyára belátta, hogy a diktatúra nem tartható fenn tovább és ha engedményeket ad is a hor-
vátoknak, teljesen biztos, hogy a horvátok sokkal, de sokkal keve-sebbst kapnak tőle, mint ahogy a horvát autonómia volt a magyar időkben. Mert hogy a horvátok csak ennyit várhatnak és kaphatnak, úrra garancia az, hogy Zsifkovics benn ül a kabinetben. A tábornok hadügyminiszter jól tudja, hogy ha Macsek követeléseit honorálják, akkor a szerb tisztikar menten elsöpri a kor*-mányt Zsifkovlccsal és a regenturá-val egyetembv-n.
Szerbiában tehát belpolitlkailag bizonyos enyhülés várható, méltányosabb alkotmányos élet, valamivel több polgári szabadsággal. A külpolitikai irányzódás azonban változatlanul fennmarad. A Németországgal való kacérkodás mindeddig csak politikai fllrt maradt. A francia —olasz katonai szövetség nem létesülhetett volna Jugoszlávia ellenke-
zése esetén, sőt a francia lapok szerint Franciaország egyengeti az olasz szerb megbékülést.
Egy francia egyetemi tanár a XX.-e Slecle cimü lapban azt irja, hogy nagy hiba volt a trianoni szerződés által Magyarországot egyharmad részre megcsonkítani, mert éppen azt az országot darabolták fel, amely a legbiztosabb gátja lett volna a német »Drang nach Ost törekvéseknek. Az angol -német flottaegyezmény erös katonai szövetséggé kovácsolta össze a két román nemzetet, Francia- és Olaszországot Mi teljesen Olaszország külpolitikájához vagyunk kötve és anélkül, hogy jóslásokba bocsátkoznék, könnyen megtörténhetik, hogy a trianoni Magyarország] a francia olasz jugoszláv érdekkörbe sodródik.
Áll a harc a nagykanizsai városházán a „furás-Ogy" körül
Kap-e, nem kap-e kedvezményeket egy szombathelyi cég a Nagykanizsán való lete-lepedéahez? — Érdeke-e a városnak, a helyi kereskedelemnek és a termelöknek a „Fourage" 10.000 pengős beruházást jelentő telepengedélyének kiadása?
4i2 arányban gyftzBtt a telep-engedély a pénzügyi bizottságban
kövatke-
Hetek óta érdekes zajlás hírei érkeznek a nagykanizsai várospolitika berkeiből. A »/nr<isüy//« itt, a »furás-ügy« ott, - széltében halljuk emlegetni és ma, szombaton délután már másodszor foglalkoztatja a képviselőtestület pénzügyi bizottságát is.
lezi magát 10000 pengő értékű beruházásra (raktárak, iparvágányok stb- építése) és 25 munkás alkalmazására- Vitás pont volt a kövezet-vám kérdése. Az eddigi gyakorlatban ugyanis egy vagon széna utón 12, egy vagon szalma után 8 pengő a város bevétele kövezetvám elmén- A Fourage lévén iparvágánya m-m köteles kövezetvámot fizetni- Sikerült végre átalányösszegben vagononként egyformán 4 pengő kövezeivámban a vállalattal megállapodni- »
Ez az ügy pár héttel ezelőtt mái-volt a pénzügyi blzóttság előtt s már akkor élénk ellentéteket váltott ki. Többségben volt az az álláspont, hogy a mai rendkívül súlyos viszo-nizsai ügyvéd, dr. W»i*t Lajos úgy- nyok köztttt c|öször a meglévő véd veje hozta Szombathelyről A CX|Stenclákat kell biztosítani s csak
Utána néztünk tehát, hogy mi is az a »furás-ügy« ? Eközben kiderült, hogy csakugyan nagyüzemben működik a »furás« az Ugy körül, de voltakép|>en ninc-s szó semmiféle fúrásról, hanem egy Fouraye (ejtsd Furázs) nevü szombathelyi termény és takarmánykivlteli cég nagykanizsai telepengedélyéről
Az ügyet dr. Sznllt\'si Pál nagykanizsai ügyvéd, dr. W-lsz Lajos ügy
Fourage ugyanis Kaposvárott vagy egyebütt akart egy nagyobb telepet létesíteni, de Szöllősi dr. tanácsára mégis Nagykanizsára kért telepengedélyt- Dr. Krátky István polgármester jóindulattal fogadta a tervet abban az elgondolásban, hogy a városnak csak husznos lőhet, ha egy kereskedelmi teleppel bővül a városnak megfogyatkozott gazdasági berendezkedése. A szombathelyi közkereseti társaság először nagyobb kedvezményeket kért a várostól a letelepüléshez, majd a tárgyalások során a kedvezmény-igények mérséklődtek. Ma az a helyzet, hogy cég ötéves telek-bérletet kér
horvát és szlovén népet, de egyen- várostól, a Strem-telck mögött, a rangúaknak nem, mert a szerb k 1 Szeszgyár közelében, ahol Is köte-
ha helyi vállalkozást nem veszélyeztetünk, akkor adhatunk kedvez, ményt idegen vállalkozás Ict.-lepedé-séhez. A polgármester erélyesen védelmébe vette a kérelmet, amelynek teljesítését a város érdekében valónak tartotta, a pénzügyi bizottságban kialakult erős ellentétekre való tekintettel azonban akkor levették napirendről-
Ma, szombaton délutánra a kérdést újra a pénzügyi bizottság napirendjére tűzték. Megkérdeztünk ez-alkalomból négy városatyát, egyet, aki a javaslat mellett volt, egyet, aki ellene és megkérdeztük az ipari és kereskedelmi érdekképviseletek
elnökeit- Véleményeiket zőkben adjuk :
Dr. Welsz Lajos
ügyvéd mondja:
— Az engedélyt meg kell adni, lehetővé ke|l tenni uj l|>arvállalat alakulá-sát Nagykanizsán. A termelőknek első. rangn érdeke, hogy a tizéna- és szalma-lermésük értékesítése terén egy egészséges konkurreneia legyen. Régebben is kél ilyen cég volt Nagykanizsán, csak most uralj> egy cég ezt a piacol. Az egészséges verseny azonban a meglévő céget tiszta polgári megélhetésében nem fogja megakadályozni.
I Városérdek Is, hogy az engedélyt megadjuk. Az engedélyes telket bénél a várostól, munkásokat foglalkoztat, 10.000 |>engöl invesztál, ide k.>nee«it-rálja a termény-forgalmat a környékről. Ha a kanizsai telep létrejön, a kis. komáromi és a többi kisebb fiókokat a Fourage megszünteti.
— Kedvezményt nem kap a eéy, sőt kóvczctvám-téritésl is Tizet, amire — iparvágánya lévén, nem is volna kötelezhető. Kötelezte magát a cég orra is, hogy lui a meglévő üzlet munkásokat volna kénytelen a verseny miatt elbocsátani, ugy az emhtl kenyér nélkül maradt munkásokat is .alkalmazni fogja.
Kelemen Ferenc
<v . - - • bankigazgató mondja:
— Bárhonnét jöjjön idegen vállalko-zás Nagykanizsám, teret kell neki biztosítani, <|e csakis a szabad verseny alapján. A jelen esetben nem ez történik. Mai megélhetési viszonyaink közt meglévő helyi cégeket nehéz hely. zeibc hozni nem szabad. Leghatározottabban tiltakozni kell m« epén,
hogy a súlyos harcokai vívó helyi kereskedelmünknek mngmik támasz, szunk n«m egészen a szul>ad verseny alapján álló konkurenciái.
Rajkl István
n nagykanizsai OMKE elnöke mondja:
- Az .OMKE illetékes szakosztálya : elöli fekszik ez u kérdés és .az még nem hozta inog határoz itáf. A ma-gam véleménye az, hogy ha valaki uj vállalkozással akar jönni Nagykanizsára, ineg kell neki adni az engedélyi. IX\' halározollan tiltakozni kell az e|len,. hogy idegenből érkező ajón-lauóvnn\' i; olyan kedvezményt adjunk, aminőt u helyi kereskedelem nem élvez.
Samu Lajos
az Ipartestület elsöke mondja:
— Ha az uj vállalkozó egyenlő feltételekkel folytat konkurrenciát, akkor
Második összecsapás a
A pénzügyi bizottság szombaton délben dr. RoIbMI Béla elnöklete alatt ült össze. A város képviseletében dr. Hegyi Lajos polgár-mesterhelyettes jelent meg, az előadói tisztet dr. Prack István tanácsnok töltötte be. A polgármesteri javaslut szerint a cég 50 pengő évi K-rületbért fizet, 25 munkás foglalkoztatására kötelezi magát, beépítésekre mintegy 10000 pengőt fordít, kövezetvám elmén vagononként 4 pengőt fizet. A szerződés öt évre szól.
Dr. H-gyl Lajos főjegyző elfogadásra ajánlotta a polgármester javaslatát.
A javaslat hoöszu vitát provokált. Ellene szólalt fel dr. Bartha István, \'dr. Rapoch Aladár, mellette Maj/cr Károly kelme festő, dr. Krclsler József ügyvéd, Dedooác-2 Béla kereskedő, babochcuj György. A bizottság többi tagjai igy Wvlsz Lajos dr. tartózkodtak a szavazástól.
Dr. W"isz Lajos hosszabban szólt" a javaslat elfogadása mellett. Utalt arra, hogy a kanizsai kisgazdáknak feltétlenül érdeke a cég letelepülése. Arra Is kell gondolni, mondta -hogy a város polgárai is kapjanak valamit, ne csak mindig arra, hogy mit hoz ez a városnak.
Dr. Bartha István nem látja a város érdekeit kellők\'g megvédve a szerződésben és annak kötbérrel való blztositósát látja szükségesnek.
A vila mind hevesebbé vált, szinte személyi élt kapott.
Dr. Ro\'itchlld Béla megjegyezte, hogy dr. Weisz Lajos érdekeltségénél fogva hiszen veje nyújtotta be a beadványt a városhoz - nem szólhatott volm hozzá a kérdéshez.
kapja meg uz engedélyt, de ha liely-lxili vállalkozás kárára részesítik e\'őny. lien, ükkor méltánytalanság történik. Jöjjenek uj vállalkozások, de a meglévők rovására nem szabad azoknak semilyen eitnen mintegy szubvenciót biztosítani. , i
Egy termelő
mondja a hetipiacon:
Kérem, nem hiszek én ubban uz egészséges konkurrenciáhun. Arról csak addig beszélnek, hogy jobb ára lesz .igy a "szénának, amíg nincs meg az engedély. Hu egyszer- zsebükből van az irás, akkor ucm « ini érdekünk fontos, a termelőké, hanem az övék. Nem hiszem én, hogy azok azon fognak versenyezni, hogy ^melyik adjon .többet a szénánkért. Hanem majd "ke. zei fognak egymással és kartell be lépnek és mi még kevesebbet fogunk kapni a szénáért, mint máma.
pénzQgyi bizottságban
Dr. Wrlsz Lajos utalt arra, hogy ő nem érdekelt fél, bár tény az, hogy a cég tulajdonosa találkozott vejével, SzöUtol dr.-ral, akinél elmondta, hogy szeretne letelepedni egy városban. Szőllősl ekkor Nagykanizsát ajánlotta. Egyszer ő is beszélt a cégtulajdonossal és ajánlotta neki Kanizsát- Ez az ő »érdekelt-sége« ebben az ügyben.
Dr- Rot*chüd Béla elnök a szerződésben szintén jogi fogyatékossá-got lát. Az az állőspontja, hogy a szerződést a bér miatt, a kövezet-
vám miatt és amig az összes nagykanizsai kereskedők hasonló köve-zetvám-kedvezményben nem része, sülnek, - nem lehet elfogadni. Majd szavazásra tette fel a kérdést.
Négyen szavaztak az engedély* megadása mellett, ketten ellene. A többiek, közjük dr- Weisz Lajos, nem szavaztak.
_1936. Jullus 7.
Dr. Rofrc/Wd Béta bejetantette,
hogy különvéleményt jelent be a közgyűlésnek.
Majd Babochay György vette át az elnökiétit és a hétfői közgyűlés többi kisebb pontjait tárgyalták le.
Hétfőn délután 4 órakor lesz a város rendkívüli közgyűlése.
A kofák csak 10 óra után vásárolhatnak — Egerszegen
Zalaegerszegen is sok a panasz a kofák elővásárlása miatt, ami nagyban megdrágítja az élelmiszereket. Czobor polgármester most szigorúan érvényt szerez a fennálló rendeletnek, amely szerint viszontelárusitók csak 10 óra utón vásárolhatnak a piacon. A polgármester Intézkedése nagy megnyugvást váltott ki. Ugyan erre a megnyugtatásra várnak Nagykanizsa háziasszonyai is.
NapUr: Jullus 7. vasárnap. Rom. kath. Cir. és Met Protestáns: Cir. és Met. (zrraellta: Tham. hó 6. — Jullus 8. hétjő. Rom. kath. Erzsébet Protestáns Teróz. Izraelita Tham hó 7.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig az .őrangyal, gyógyszertár Deák-tér 1(1 és a kiskanlzsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva rqggol 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
ZALAI KÖZLÖNY
Homott\'gyotarod readbehozia, Blpochonder, fáradtlelkt emberek!
Emésztésed szabályozta, Gyomrotokra Í61eg Jól figyeljetek!
Étvágyadat felfokozza, „IfllAWI\'-vix a beleket meghajtja,
Hossz kedvedet elkobozta, — Gyomorbajos rossz kedveteket elhajtja!
eeeeehj vizek királya, .MUÁVDI* a masiniszta,
fkoz.ember, ki e vizet használja! Ki a gyomrot igazltja!
t ritkán kell, -vehet kla üveggel,
l-\'orriituUJdonot ■
SCHMIDTHAUER LAJOS, Komárom.
Németország és Amerika bejelentették semlegességüket az olasz-abesszin konfliktusban
J Paris, Jullus 6
Párisban ugy tudják, hogy az olasz nagykövet és az angol külügyminiszter közt ni3glehetősen izgatott légkörben folyl le a legutóbbi tanácskozás. Anglia azt ajánlja, hogy Abesszínia felett Anglia és Olaszország közösen gyakorolja az uralmat-
Berlin, jullus 6 A német kormány hivatalosan tudatta az olasz kormánnyal, hogy az olasz abesszin ügyben teljecen írem-leges marad, még hadianyagok küldését sem engedi meg Abesz-szinlába.
Washington, jullus 6 Roosevelt elnök elküldte a válasz-jegyzéket az abesszíniai császárnak. A válasz határozottan kijelenti, hogy mz Egyesült Allampk nem szándékozik semmiféle formában sem beleavatkozni az olasz-abesszin vitába-
V Genf, Jullus 6
Nemzetközi jogászok megvitatták a szuezi csatorna elzárásának le. be tőségét. Népszövetségi szabályok szerint hadianyag és hadsereg szállítások elöl a csatornát el lehet zárni.
HAJMERESZTŐ SZÁMOK
a levegő legújabb hadi-szörnyetegének „munkaképeaaJgéről"
London, jullus 6 A Morning Post érdekes részleteket közöl az angol légi haderő legújabb repülőgépágyujáról, amely forradalmasítani fogja a légi hadviselést. Az ágyú súlya 186 font (egy font fél kilogramm), percenként 280 darab 20 milliméteres lövedéket ad lo és hordtávolsága 5000 méter. Az ágyúcső visszalökő erejét a repülőgép motorja nyeli el. Alkalmazható srapnellre, gyújtó és robbantó grá-
TROPIKÁL
ruha- és inganyagok,
frottírok, strandkelmék
nagy választékban.
Slnser Diuatáruház.
nátokra. Szerkezetét sorozatos ön-működő tüzelésre Is be lehet állítani. Legyőzhetetlen lesz a légi harcban, mert hordtávolsága nagyobb, mint a gépfegyvereké.
Az angol király disz-szemlét tartott az angol légi hadsereg 850 repülőgépe felett 150 000 főnyi közönség Jelenlétében. 350 repülőgép 14 kilométer hosszú vonalban vonult el uz uralkodó előtt.
Del-Ka krrr.^„ Opalin selyem
cipó kapható: ingek
.. Jzomoldnyi Gyulánál
|u1lus 7.
ÍALAI KÖZLÖNY
Egy tizedest és egy cseh kémet halálra ttélt a budapesti honvédtörvényszék
ll|iuitihu «■
•Miiioioitpéi ellaa
használja a n»tk«lM
„ROSITA\' "napozó krémet.
Doboza • 60, 1-M és 7-19 pengő. Kapható minden szaküzletben és a fö-lerakalban:
W Endre illitsiertirában, Haflykanlzsa.
Budaprat I.
17.30 Hámor}\' lnít« magyar nótá-kat énekel. Kiséri cigányzene. — 18.30 Egy nap egy szumntmi ültetvényen. (Székely Uszló.) ~ 11) Hanglemezek.
— 20.05 Rákóczi, Széchenyi, Kossuth (Hegedűs Lóránt.) - 20.30 A Budapesti Hangverseny Zenekar előadása. .Világhír a ligetben.- Vidám hangjáték két részben. Irta Komor István és Inno-cent Ernői Zenéjét szerezte és vezényel Polgár Tibor. Rendező Gvarmathy Sán-dor. - 21.25 Ilitek. - 21 Cigányzene.
HuiUpmt II.
18 Morus Tamás és az Utópia (Dr. Máthé Elek.) — 18.35 -10 Vörös . Károly és cigányzenekara. — 19.10 Mező-gazdasági félóra. 19.45 -20 25 Halász Gitta Mozart-áriákat énekel. — 20.30 Hiiek. - 21.30—22.20 Palaky Vilmos jazz-zeuekaránnk műsora.
Bécs.
18.30 Signore és Livi olasz tenoristák lemezei. — 19.10 Bécs, végállomás! Zenés revü. — 20 Adler: A magánosok, 3 felvonásos szinmü. — 21.55 Ehlers Aliz: A csembalózene fejlődése Bach-tól Htodéiig. — 22.10 Rádiózenekar.
— 23.50 Jazz.
Vasárnap
9.15 Hirek. — 10-1055 Rcíormálus istentisztelet. Prédikál Ravasz Lásaó dr. püspök. — 11-1215 Egyházi ének éa szentbeszéd n várplébániu templomból. — 12.20 Időjelzés, időjárásjelentés. — 12.30 Az operaházi zenekar. — Szünetben: Rádiókrónika. Elmondja Papjp Jenő. — U Hanglemezek. — 15 1. Útmutatás a cséplési szemvesz-teségek elkerülésére. 2. Miként élelmezze családját u falusi guzdausszopy nyáron o lesón és egészségesen? — 15J50 Az l. honvédgvalogezred zenekara, t-16.30 Brassói Sámuel csodálatos ék\'te. (Umbiecht Kálmán.) — 17 Palóc bokréta. Közvetítés Halassagyarmutról. Vezeti Paul in i Béla. — 18.10 Berend lindre jazz-zcnekara. — 18.00 A Balkán szent hegye, (iagyi Jenő útirajza.
— 19.20 Asbóth Gyula tárogalózik, Zongorán .kiséri Ktozacsay Tilwr. — 19.15 Nincs nihil felvennem, szivikém. I.aczkó Gézu csevegése. — 20.15 Buda. pe»ti Hangverseny Zenekar, Köziemü-kódik Harmatit Hilda és Szűcs Usr.ló. Operettrész|ctck. — 21.10 Hirek, sport.
— 22.10 Len -Rakcr jazz-zenekara. — 23 Magyari Imre és cigányzenekara.
Bucüpe* II.
11 Radics János szalonötöse, _ 12.10 Károlyi Árpád cigányzenekara. — 15 Az 1. honvédgyalogezrcd zenekara. — 18.30 Az u&zóbajn.jk szive. Bárány István előadása. — 19.10 Az élők világa a költészetben. Világirodalmi szemel-vények. — 19.50 B. Weisz Margit zon-gorázlk. - 20.35 Hiiek, sport. - 20.55 Hanglemezek. - 22.05 Sport.
Bét*. f.
10 Vidám lemezek. - 12.45 Szimfö-nikusok. — 13 Szórakoztató ®ene. — 15 Népdalverseny. — 16.20 Ast-vonós. négyes. — 17.25 Kivánságlemczek. -19.45 Nincs mit felvennem, szivikém. és imái, előadás lemezekkel. - 20 Vadászat kiváló művészek után, tarka «st. — 22.25 Slczák Margit szopf*n dal- és ária*>tje. — 22.55 Waouk fúvószenekar. - 24.15-1 Kiss Béla ze-jíWkara a budapesti Gellért-szállóból.
Budapfst, jullus C A budupesU kir. honvédtörvényszék kötél általi halálra Ítélte kémkedés miatt Szeieczky luijos cseh állampol-gárt és Szamosfalvi Miklós tizedest.
Szeieczky Lajos egy határmenti szerv bizulmálm íérkőajlt, bűnös céljainak megnyerte a tizedest ós enm-k segibégévet behatolt a határmenti szerv irodájába és onnan katonai vonatkozású bizalmas iratokat szerijeit meg. Ezt megbízóinak megmutatta és azután még a betörés éjjelén vissza akurta \'csempészni az irodába. Ütközik egyik magyar határőr, észrevette és letartóztatta. Szeieczky le akuria
Az egész város rokonszenvvel fogadta a nagykanizsai OMKE-kerü-let agilis elnökségének tervét, hogy saját székházat épít, hu a város támogatja ebbeli törekvéseiket megfelelő telek adományozásával. Ha a telket megszavazza a városi/ képviselőtestület, utána sor kerül az anyaglak lebonyolllására./Ebben a kérdésben az elnökség már tárgyal a helyi pénzintézetekkel.
Dr- Krátky István polgármester* kezdettől fogva magáévá tette az OiMKE tervét és a nála Ismételten megjelent küldöttséget legmesszebbmenő jólndula\'áról biztosította-
Miután a vezetőség szenetné az ügyet őszre perfektuálni, értesülésünk szerint a telek-kérdís a leg-
Nyíregyháza, julius 6 Néhány nappal ezelőtt a birtokán meggyilkolva találták Róth Ferenc földbirtokost a szántóföldek között. Dudlk Mihály erdőkerülőt, a meggyilkolt alkalmazottját, letartóztatták, aki beismerte a gyilkosságot. Ki-
lőni az öt kísérő határőrt, a pisztoly nem sült el, mire elmenekülj a határőr utána lőtt, meg»el)Csitette és így sikerült őt elfogni. Motozásnál megtalálták nála az iratokat.
— (l\'lmUrad a lUtf-Kabyl ös z"Jőve-
fl) A Ríff-Kubyl asztaltársaság értesíti tagjait, hogy a Julius 7-ikérC, vasárnap délután négy órára kitűzött összejövetel egyéb összejövetel, valamint a kűsknniz^oi búcsúra való tekintettel elmarad és 193.r>. jullus 17-én lesz ugyancsak uz Amerikához eimKlt vendéglőben hason körülmények között megtartva. A vezetőség.
közelebbi képviselőtestiüeü ülés elé kerül. Font<>» ebben a kérdésben az, hogy a rlek a városban legyen, könnyen hozzáférhető helyen, a város központjában.
Miután a nagykanizsai kereskedő társadalom a város legtöbb adótfl-zetö rétegéből kerül ki, a képviselő-testületnek ennél a kérdésnél nem szabad visszariadnia áldozattól. Nvm ls említve, hogy munkaalkalom teremtéséről ls van szó, amit minden módon elő kell segítenie a városi képviselőtestületnek.
A székházépilésl alap első bázisa annak a hatalmrs tárgysorsjátéknak az anyagi eredménye lesz, amit az elnökség megrendezni szándékozik.
hallgatása során érdekes fordulat állt be a bünügyben. Dudlk azt vallotta, hogy egy pengő előleget kapott Róth Ferenc fiától azzal a megbízatással, hogy löjje le az ppját- A csendőrség a meggyilkolt földbirtokos fiát letartóztatta.
■-■
Kiírj tiáséglien
a hazai
MOHAI ÁGNES
forrás
természete® szénsavas gyógyvize nemcsak fament, de javítja az Idegrendnzer tevékenységét és megakadályozza a gyomorégést. KérJUk tehát mindenütt borhoz ls ezt a kiváló, népaaar* i*rba« forgalomba kerülő hasal természetes szénsavas asztali- éa gyógyvizet, mert ntmouk a«li, tfa
OyóBfit la.
A MOHAI AGNE8 farrái iyá«yvlze hatásoa vesekő bántalmaknál és kOaz-
vénybajoknál le. 24IS Porr*ike<ttt««g:
■aha, Fejér megye.
ÖT"**
ffll gr Sxél, zápor!
Prognózis; Élénk szél, változó felhőzet, helyenként futó zápor, esetleg zivatar, a hőmérséklet csOkken, főleg északkeleten
A newyorki kánikula
Newyork, Jullus 6 N©\\vyorkbon a kánikula ujult erővel tombol". A hőség Ismét 87.3 fok Fahrenheit.
Halál a gyorsvonaton
( Budapest, Jullus 6
Márkus Lajos budapesti vasgyáros Bécsben gyógykezeltette a szívbaját. Szombaton Bécsből utazott haza Budapestre és útközben a gyors vonaton meghalt.
A hitköziégben is tilos a magyar szó
Pozsony, jullus fl A pozsonyi katolikus egyházközség mogyar nyelvű lakosai küldöttségben kéylék az egyházközség kegyúri tanácsát, hogy engedtessék meg számukra a hitközségi óietben a magyar nyelv használata. A kegyúri tanács a kérést elutasította.
Kánikulában Strandolunk!
Strandolásnál nélkülözhetetlen dolgokat
nálunk lagolosóbban vásárolhatja. FrOttier
kelmék, divatot otlkot é> aötét mintákban.
Áruház. S Piz!ar™
anyagok minden minőségben.
Az OMKE-székház ügye a városi közgyűlés előtt
Tárgyalások folynak a telek-kérdésben ét a financiális lebonyolítás biztosítása érdekében
A fia gyilkolta meg Roth Ferenc földbirtokost
Az erdőkerülő egy pengő előlegért adla le a gyilkos lövést
<
ZALAI KOZLOMY
193S. julius 7
Tropikál ruhaanyagok, ,enwá"°,RiSiST ke,m6,,•
Filléres DiuatQzletben.
a legjobb minőségben, legolcsóbban a
KULCSIVUK. O) műi
(8xloháxi tere-íere)
1. Hymen
Dobó Millynek hétfőn lesz az esküvője. A kis szőke szubrett Lltt-kéné lesz és pécsi assány. A vőlegény nemrégen elhunyt édesatyja kávéháztulajdonos volt Pécsett. Az esküvő Nagykanizsán lesz. Az egyik tanú Fodor Oszkár Dobó Mllly ezzel u legszebb szerepével végleg bucsut vesz a színpadtól.
2. Jó botrá y nem rossz
Jelentette a Kujcslyuk, de jelentették az összes fővárosi lapok is, hogy a pécsi városi aljegyző aranyos kis felesége, Hammerll Ili körül parázs botrány kerekedett Szegődén, ahol Pécsi Ili néven szerződtetni akarták. Az abszolút fin;>m és szimpatikus urlnsszonyka körül a szegedi helyi-politika kavart lovagias ügyeket. Az ok egy levél Jett volna, amit Shvoy altábornagy. Sze-g.\'d képviselője irt a színigazgatónak, hogy ne szerződtess,\' Pécsi Ilit. Kiderült, hogy Ilyen levél nem létezett De mire kiderült, addigra már létezett egy sorozat lovagias ügy. Eredmény : Pécsi Ilit le-szorződtetto a budapesti Városi Szín ház.
3. A legőszintébb kritikus
Harczos Irénnek van egy kis ba-rátnöje. Magdusk.ínak hívják, 22 hónapos és a színház körül állandóan meglalálhntó. Ennivaló okos kis apróság. A Nótáskapitány csütörtöki előadásán ott ült az első sorban, Harczos Irén ölében. Eleinte ragyogó, nagyra kerekedett sze-m kkcl figyelt, csöppnyi kezével lelkesen tapsoll mindennek. Azián egyre cs?nd.sebb leit- A második felvonás közepe táján elaludt.
Neki volt igaza...
4. ÜmAI Béla karikatúrái
A társulat fiatal tagja, Gaál Béla. egyben rltlm tehet-sc^i karikaturista Rajzban is és alakításban Is. A Nótás kapitányban a rongyos cigányprímás-figurája valami pompás volt. Ugyanakkor a színpad kaszárnya-szobájának falán siilusos kaszárnyai rajzokai láttunk- Kutya- és ló-kurri-katurákat. És egy ránézvésl is h tn gos kacagást keltett Erdödy- kurrl-katurát. Amint felment a függöny, azon kacagott egyszerre az egész nézőtér. Ez a rajz indította útnak az egész este derűs hangulatát- És oz adott levegőt az egész színpadnak.
5. Egyszerű mathematlka
A színházban gyakran járó emberek észrevették, hogy a kanizsai színpadon alig van jelenet, ahol
egy-két clgarjttára-gyujtás ne fordulna elő. Aki bejön a színpadra, rá gyújt, aki leül egy asztal mellé, rágyújt, aki idegest játszik, rágyújt, aki passzív jelenésre van kárhoztatva, rágyújt, szóval aki csak teheti és ahol csak teheti : rágyújt-
Gondolkodtak a színház barátai, mi lehet az oka ennek a szenvedélyes dohányzásnak a színpad: n Volt, aki ugy vélte, hogy ez tulajdonképpen reklám-dohányzás, amiért a dohányjövedék fizet a színészeknek. Volt rosszmája, aki azt mondta :
A direktornak nagy reményei voltak az idei kanizsai szezonhofc A remények füstbementek. A színészek az oka. A füstöt legalább is |
ők szállították.
Az Igazság sokkal egyszerűbb. A szinész-gázsi ma igazán nem sokra elég. De hány olyan este volt, amikor 12 16 pengő volt az esti pénz-tár készpénz bevétele. Mit l.het ebből kiosztani a gázsira tnnyi embernek ? A színészek legalább a napi trafik gondján igyekeztek könnyíteni a kellékes által a színpadra beállított cigarettásdobozból.
6. A szezon vége
A hivatalos szezon a szabadtéri előadásokkal valószínűleg befejeződül. Utána talán még a társulat lakjai rendezettek saját rezsijükben egykét nagyon jónak Ígérkező estét.
A kisantant értekezletet hiv össze a Habsburg-ügyben
Ottó és Zita nem térnek vissza Ausztriába
Bécs, julius 6 Az osztrák külügyminiszter a leghatározottabban megcáfolt i azt a széltében keringő hirt, amely szerint Zita királyné és Ottó királyfi a közeli Időben Ausztriába érkeznének Oitani tartózkodásra.
S Pécs,\' julius 6
Beavatottak a legutóbbi osztrák Habsburg-üggyel kapcsolatban köz. lik, hogy ez nem jelent restaurációt, egyrészt magánjellegű, másrészt Ausztria hjMlgyeibe tartozik, ami Magyarországot egyáltalán nem érinti.
I Belgrád, julius 6
A külügyminisztériumban eleven tevékenység folyik a Habsburg-kér-
dés miatt. Belgrádban állandóan összeköttetésben állnak Párís, Bukarest és Prágával. Az az szándék, hogy összehívják a klsantantot érle-kéziéire, hogy állást foglaljon ebben a kérdésben.
— (,\\ulól*UX|kt!*ö<Julib Hévízre) A
"Nagykanizsai Autóbuszvállalat vasárnaptól kezdve minden vasár- ós ünnepnap autóbuszt indít Hévízre. A kényelmes hévízi utazásra jelentkezni már lehet az autóbusz vezetőjénél,
I Megfolelő számú jelentkező esetén már most vasárnap indul a járat 12 óra tiO perckor a Centrál elöl. Viteldíj oda-vissza t pengő.
ADSZTRIABA lehet utazni!
Schillingigénylés orvosi bizonyítvány alapján. Pótigénylés szállodai számlával.
80% visszautazási kedvezmény 7 napos ausztriai tartózkodás után. Menetjegyek pengővel válthatók.
Prospektus, felvilágosítás, igénylés és menetjegyek
ÖSTERREICHISCHES VERKEHRSBUREAU
Budapest, VI., Andrássy-ut 28. és az Ibusz összes irodái utján.
Szombaton este Ctgányoáró, vasárnap este János viiéz a szabadtéri előadások mQsorán
Ma este a strandpark impozáns színpadán, tündökletes reflektorfényben osendülnek fel Strauss örök szép melódiái s pereg le előttünk Jókai Mór, a nagy magyar mesélő-fejedelem romantikus színjátéka, a Cigánybáró.
Az operaéneklés európai nevü, hivatott művészei jönnek ez estre, hogy teljes diadalra juttassák\' a házi társulat gyönyörű vállalkozását-Kőszeghy Teréz, a legbájosabb magyar Saffy, Szűcs László, a tünemé-nyeshangu Barlnkay, a m. kir. Operaház művészei és Rácz Tilda, a majdnem egyetlen magyar ült-énekesnő lesznek kiváló vendégel ennek az előadásnak.
Nemcsak a város kulturközönsége mutat hatalmas érdeklődést az előadás iránt, de a vidék is hihetetlenül nagy számban jelenti be részvételi igényét mindkét előadásra.
A vasárnap szenzációja a János vitéz, Bakonyi Kacnóh remekének esti előadása lesz, amikor\' meg dr. Hosszú Zoltán, a budapesti Nemzeti Színház művésze, a mindnyájunk kedvenc Dani bá\'-ja lép a nagykanizsai közönség elé, hogy ragyogtassa országosan megcs«>dált színjátszó és elöadómüyészetét. Ez az előadás minden szépsége és látványossága mellett külön kacagóestnek számit, mert hiszen Dani bá\' pompás mókáinak nyomán kacagóorkánok verik fel a park megszokott csendjét-
János vitéz előadását sem látta még ilyen monumentális keretekben senki. A hatalmas huszárkórus, a nagy zenekar és a kitűnő szereposztás a legszebb magyar daljáték minden értékét tökéletesen hozza.
Siessük biztosítani mindkét előadásra jegyeinket, mert a jelek szerint sajnos a kijelölt szubud-téri terület máris kicsinynek blzo-nyul. _______
A szinhá/i iroda hírei
(:) /.Ráki: a macska — az u] k^iizna\' NZlné.zv^iierárló lekértékpsebb *ztnf*z-caemHélvfl. Kedden est? a Zsákbamacska orréit előadása is . érdekes szenzációnak ígérkezik. Iíacn az előadáson lép fel előszór Jwgy színpadon Bakó Böske, a Bózsahegyi-iskola ösztöndíjas, kitűnően véglett növendéke, Ormay Miklós, a Uóz*nhegyi-jskoláoól színién nagyszert! eredménnyel kikerült legfiatalabb magyar táncoskomikus és a Nótáskapitánybun már jiugy si-kert aratott Forgács Rózsi. Bakó Böske bemutatkozása e;é várakozással tekint
Gyönyörű fehér cipők, nj modellek érkeztek! • Sandolettek,
Bocskorok Strandcipók Gyermek-cipók és sandálok Férfi-cipók Weok-end cipók legolcsóbban Miltónyi Sándor ós Fia cipőáruhéza, Főút 2. sz. Városház palota,
zauikozlOny

nemcsak u kanizsai ismerősök és jó-barátok t1m«g •, de a színtársulat is, mert u próbákon már oly frappáns l.a\'á okbun nyilatkozik meg renukivali talentuma, hogy Bukó Böske debut-jé\\«l iszonyára Igon szép sikert ant.
Fel-, váll- é» ágyékrheumánál,
ischlásnál, Idegfájdalmaknál, sxagga-ásnál éc zsábánál a természet* b .Ferenc József" keserűvíz rendkívül hasznos házlsrer, mert korán ief?gel egy pohárral bevéve, az emésztócsatornát alaposan kitisztítja
és méregfelenltl. Egyelem! klinikákon szerzett tapasztalatok tanúsítják, hogy a valódi Ferenc József vlz
gyors, biztos és kellemes hatása liugysavfelhalmozódásnál és közvény-rohamoknál is kiv&lóan érvényesül.
Lawrence ezredes —él?
A forrongó Afrikából „Schaw kisasszony* néven érkezett meg Marseille kikötó|ébe
Páris, julius 0 Britt Szomáli-földről egy gőzös érkezett a marseillel kikötőin?. IIir szo-rint ennek utasai közt volt Lawrence ezredes, aki, mint -Shaw kbusszony» szerepelt az utasok névsora nan. Mint ismeretes, u titokzatos életű vzredf* a legytóbbi hírek szerint meghalt é; Angliában eltemették.
Nyári sisakot és ruhát
kaptak a pesti közlekedési rendórök
Huilapesl, julius 0 Szombaton reggel 70 buda|>esti köz. lekedési rendőr fehér sisakban és fehér vászon zubl>onyl>iin foglalt 1 e| jxjszt-ját. Hövide-.en minden |M\'sti rendőr megkapja a nyári ruházatot.
Osak az ősszel
emelnek vádat Könyere«-K«ufmimn ellen
Riidapest, julius G Kcnjeres-Kaurmann ország, yalési képviselő ügye osak szeptemberben ke-rül el odáig, hogy a törvényszéken megtörténik ellene a vádemelés. A törvényszék ugvauis megkezdte nyári >z"i-netét.
— (Ilnküozáí) Strausz Anial veszp-rémi székesegyházi prépost-kunonok, zalai főospores, volt zalamcrenyei vs-I»eres-p:ébános, a pápa őszentsége káplánja, folyó hó ó-én Nagylengyelben meghall. 18 éves zalai plébánosi munkájú u merenyei hivők számár 1 felejt-IteteiH\'n lesz. Temetése hétfőn lesz u premontrei apácák általa alapított ká-|M>lnájábau ievő sírboltba.
— (I«fwtl\'z!elet a kórhéü\'íápo\'ni-ban) A kórházkápolnáhan julius és augusztus hóua|X)k alait paphiány miatt vasár- és fjnuCpnapjkon es.ik háromnegyed ti órai és 8 órai szentmise lesz, a 10 órai elmarad.
r~ (A r ndörsógről) A lielygytniniKZ-ler a riagykunizsai állam rendőrségi kapitányságnál szolgálatot tejjjsitö dr. Somogyvári (Matán János /fogalmazó-inak a ciml*i< a jelleget is adta, Virág Sándor detektív előlépett a X. fizetési osztályba.
— (Elmarad 11 r«f. isie.itl\'zietel) A leformálíís leikész Vt.\'gsége miatt va-sárnap délelőtt és détutáu a ref. temf)-lomi istentisztelet elmarad.
— (A lfcdatoab?r:\'nytie tvcrmekiyi-rallatásra fcid.ilók) hétfőn rfl^g-i (1 órára mindenestől legyenek a nagykanizsai pályaudvar III. osztályú vá-róterméhen. Missziós főnöknő.
— (Autfu<zhi» első va árnapján) nagyszabású, látványos, vidám, filléres népünnepély lesz a Zrínyi Torna Egy-|et S|X)rlpályáján.
— (\\ JÓHilvii pl*b#»o< e<cte fc mfa»
deresével) P. Czirfusz Viktorin plébá nossal történt a következő eset, ami azonban valószínűleg nem fogja megakadályozni, hogy adandó; más alkalommal |s ne a fivére hallgasson és ne segítsen, ahol e*t szükségesnek lálja. Egy 4ui|;on megjelent a plébánosnál egy teljesen lerongyolódott gyerek-einlier, aki olyan állapotban volt, hogy a plébánosnak megesett rajta, a szive. Megetette és felkínált neki egy mindé, nc.si állási a plébánián, hogy legyen hajléka és foglalkozása. Meg is álla. jxnlott ve.e leljes ellátásban és szerény havi fizetésben. Az utca szegény éhes farkasa hálával fogadta az ajánlatot. Mivel alig volt nevezhető ruhának, ami rajta volt, a plébános vásárolt számára 80 pengőéri ruhái, hogy azt majd rész. leílxm törleszteti vele. Am ulig «dol. gozoll\' néhány napja a plébánián az uj mindenes, amikor egy reggel hűlt helyét találták. Ml tűnt a fiu, eltűnt az uj ruha. 1\'. C.zirfuszt bántotta, hogy jóságával igy vlsszaé t a fin, feljelentést adott IX- ellene. Most kellett volna lennie ebben a/, ügyben a tárgyalásink, azonban a kis világjáró- azóta valószínűleg már <uj állásban* van és folytatja a nagykanizsai recipét. Elfo-galása iránt intézkedett a törvényszék.
— Nem kell a naptól fúlnit Imlanth-ren unyagok a legerősebb napsütésnél is sziyturlök. Nagy választék legolcsóbban a FiT-éres Divatüz étben.
— (MutaUsái{ Murak\'-reszlurojn) Vasárnap délután nagy mulatság lesz Murakeieszturon az apátsági enlőben. A fityeházi tűzoltóság tartja nagyszil, básu és gazdag müsoru juliálisát tánc-caVYgylX\'kölve. Nagykanizsáról is sokan kimennek a pompás szórakozást nyújtó nyári mulatságra.
— pianell és gyapjút 1karók Singer-nél.

A. ZALAI KÖZLÖNY REGÉNYE
Andrásnak zugolt a feje, mikor ki-Jépctt » nagy sárga ház nehéz tölgyfa, kapuján. Nyolc év. Minuszbép u>xmi-niiKZivégjzi-t j.yökáné.jyz«\'lminnsznég}á-céperkétá. Elővette az óráját, ránézett, majd szórakozottan visszacsúsztatta a Zeitébe. Kis idő inulvd újra elővette. Persze, fél kettő. Hisz az előbb is annyi volt. Na, a fontos, liogy tul van rajta. Igen, apu is azt mondta, a fon-k)s fiam, hogy tul légy rajta. Nem vall érdemes ugv Izgulni. Ez 11. vén Pocak mégis a kurucvllág költészetét adta, l*\'dig a Hofer azt mondti, hogy ez az ő tétele. Nem baj, érett vagyok, érett. Huta szó. Két tével. Rrett. \'Ním, ,K\'m ülök fel, gyalog megyek, gondolta, mikor az ismerős megálló mellett ha\'adt e!, legalább kiszellőzik a fejem kicsit. Tompán, nehezen működött az agya, mintha nagy kerekek forognának, lassan, ütemesen. Biztos a brómlól. van, - mondta magában. Mejege volt, lassan, apránként luijtybi el afc az izgalom, miht valami nagy edényl, melybe napok óta gyűjtötték a forró vizet és most egy vékony kis résen fokozatosan lehűtve szivárogna fci • folyadék.
A (irünfe;d A Tsa füsí.er, csemege és gyarmatáru kereskedés ajtajáixil hangosan köszöntötte valaki.
— Szervusz Dodó, gratulálhat >k?
A (Isuli papá>. ö a .Tsa,. A szivar ott lóg u s/ájálmn, szemüvege az orra hegyén. Gs nevel. Csull bácsi: szivarral, szemüveggel, a mosolyával, 111 és a diákcsemegével, ami .tudvalévőleg az ő találmánya. Hariuinc íl-lér. A nagy adag. Ilusz a kicsi. Savanyiu uk ir-tör-meiék, csokoládédarabkák, mazsola, keksz és a jó Isten tudja, mi minden voll cgv olyan harminc filléres ac.skö-l.an. Igaz, néha belekerült egy-egy u| ró szegeeske, zsineg darab, vagy ehh.z hasonló, de mint ahogy (\'.suli nácsi mondta, ez ingyen volt.
— Igén, --- szóll I)odó, — köszönöm, azt hiszem, tul vagyok rajta.
Mon Id, mit gondolsz, mi >\'Z Tlbh«l? Kilóg, ml? IV- a g>erek, ez a gyt\'rek...
— Dehogy lóg cl, már mlérl lógna e|í Na de én már megyek is, viszont-lálásra, kézcsók ...
A többit a sarkon befordulva már csak u fogai közt morogta. Kis piszkos inasgyerek jött vele-szemben, cseresznyét evett ujságiapstanicliből, néhol átütött itojla a gyümölcs piros leve. A magokal messze kiköpte maga elé. Dodó sokáig nérett n kis zőldköt«Snyes, maszatos legény után. >
N©m vett észre, gondolta, rám se néz, nem látja, hogy «ércil» vagyok. Keserű csalódásfélét érzett, megMráp-
kozolt azon, hogy e|mennek mellette, nem veszik észre, még egy ilyen.nya-valyás kis sámfaparaszt sem. Semmit, semmit nem látnak, nwJg «zt sem, hogy apu nyakkendője van rajtam. Pedig reggel, mikor felvette, az az érzése volt, mintha e/.t mindenki észrevenné. IÍ8 most elmegy mellette egy üyen kölyök, magokul "köpköM s rá sem ttéz. Hiába, torzít az élet tükre, mindenk-cftít saját magái látja nagynak lx\'nne.
Kettő, négv, nyolc, tizenkettő. Ezt nyolc év óla na|>ont» kétszer meg-oivasla. Tizenkél ublakszem •< Török ltunk kirakutában. Ennyi volt mindig, soha nem hiányzott \'eg>\' sem, de Dodó megolvasta.
A lépcsőházban Mari bá\' és Jóska néni a lé|>es<")l mosták fel. ők voltak az öreg ház legrégibb bútorai. Mari bá\' az övél»e visszahajtott kék köténnyel, kicsi sovány emberke. Hivatalosan a házmester, félhivatalosan pedig Jóska néni férje. No cl? hál harmincöt évig jó volt Így, ezután .sem Togja senki a két .öreg cseléd hivatalos házassági okmányát keresni. Jóska néni alacsony, kövér nénike, kissé férfias hanggal és bizony szégyen ld \\ szégyen oda, elég tekintélyes kis bajusszal. Talán ezért is hívta mindenki Jóska néninek.
letörölte a kis fémalakot, melynek kezéből áradt szét a világosság, ha Mari bá\' esténkint egy gombnyomással a sötétedő lépcsőházat nappali világosságig boritotM s közijén odaszólt, fér-
jének: ,
mind:n mennyiségben állandóan a legm gaiabb Árban vásárol Dr. Miklós R. T.
Bndapeat, V., Vilmos császár-ut 6. Telefon : 805-77. Sürgönyeim : Driaug.
— (We«k«1o;I a imgykanizsai liapi-tápyíiáKon) Solymosi László \' AUom-rendőrségl tanácsos, a nagykanizsai kapitányság vetője szombaton érvénybe léptette a weekend-szünetet. Ennek folytán szombat déli 1\'2 órától hétfő délelőtt 10 óráig szünetel a kapitányságon a hivatalos ténykedés. Ez idő alatl tisztiügyelet van a rendőrségen, ugy, hogy a közönség minden ügyben n weekend idő alatt is bátran fordulhat a rendőrséghez.
— Egy élete* át kitéri u wiWrt a nászút első napjainak boldog romantikája és soha el nem muló emlékezése. A földkerekség legszebb virágos kertje: Bodapeeten a Margltti/get, susogó lombjaival, nyíló virágjaival, tökéleteaszállóival várja a nászutasokat.
— (Va ánoap déWŐtt «ér«me lesz) A szorgalmas ós dmbiciózus határőr-zenekar vasárnap háromnegyed 12 órai kezdettel ismét térzenét ad a Városi Színház kertjében. A csupa/friss számból álló műsor egyik érdekessége az, hogy az első szám szcrzíője a határőrzenekar egyik .komponista vénával és jelentős tudással is rendelkező Hadáni Károly n«vü tagja. A zenekar különben az alábbi műsort fogja játszani: 1. Hadáni: Magyar induló. 2 Strauss J.: Bor, asszony és dal, nagy keringő. 3. Ofíenbnch: Á két Savoynrd e. ope-rette nyitánya. 4. ScliAfer: Erdei posta. Szárnykürt \'szóló zenekar kísérettel. A sz/>!ói Stleger 1-ajos zenész-törzaőrmes-ler játsza. 5. Kliment: Verdiana egyve-icg.- 6. Pécsi: Plccádorok felvonulása, lbutg^\'rseny induló, A zenekart a mól. tán hamar népszerűvé lett Hering Vilmos ezreddol>os vezényli, kinek rátermettségét és Igen szorgalmas munkáját már c. műsor Is bizonyítja. A íéVzenc k\'o. 1 óni hosszal tart.
— Kitűnő minőségű paplanlepedfi maradékok jó méretekben nagyon olcsón\' kaphatók SchüUnéL
l\'g\\"e mondUun én, hogy a mi urfink derék emberit v ^
Mari bá\' kezében megállt egy pilla-nutra a bosszunyeiü fcitörlő. Komoly arccal bólintott. Már megszokta, hogy az élet foniosabb eseményeit Jóska néni maga tárgyalja meg és neki az egyoldalú vitában csak a helyeslő bólogatás juthat részül. •
Dodó már az előszobából bekiáltott u nyitott nappali ajtaján:
— Na ezen is tul vagyok, keiesó-kolom, anyu kérek valamit enni, na. gyon éhes vagyok! Es apu kérlek, ne haragudj, ineglut a te nyakkendődet vettem fel, tudod, azt a csikósul, ez illik legjobban a sötét ruhámhoz, de nuir le is velem. Mondtam, ugye, Pocak mégis a kurucvilágot adta, nem a HoferiK\'k, történelemből a Prugjmu-liea Sanclio, fizikából, nem a munkát kaptam, a lakihegyi Icadót, a latin gyengén ment, pedig az utolsó órán is u Jánusból feleltem. Ott egyszer meg. akadtam, hogy solusdésupcrla, de (lontra csak annyit mondíKW(. hogy quilua... és már folytattam. Integrál a másodfokú egyenletet- adta, tudod, iksz egyenlőminuszbépluszmimisz... na a fontos, hogy átmentein mindenből.
Anyu mosolyogva áll a fürdőszoba ajtajában, a kezét tördeli, apu leteszi az újságot és azt mondja, jól van András, egyél valamit, azután meg-beszéljük a többit,
(Folyt köv.) . Á
o
«L*1 KÖZLÖNY
1955. jullus 1
Bődy alispán 14 község díszpolgára
BŐdy Zoltánt, Zalavárroegye alispánját 14 göcseji község disz polgárává választotta 35 évi fáradhatatlan munkásságának elismerése jeléül. A községek : Lenti, Rédies. Csesztneg, Zalabaksa. Kerkabarabás, Czup, Kálócza, Kozmadombja, Pórszombat, Résznek, Baglad, Lendvn-jakabfa, Bödeháza. Gáborjánháza.
Ugyanakkor dr. Hajós Kálmán kir. kormányfőtanácsost, aki 26 évi orszgy. képviselőségé alatt sok érdemeket szerzett, a 14 község szin. tén díszpolgárává választotta.
— (Uút:oni a Teleky-ulcában) az olasz—abesszin viszály ragadós. Eljutott egészen a kanizsai Teleky-utcáig, ahol Balog István szabómester lakik családjával. Balog valami miatt össze. \\«szett feleségével, anyósával és esik-hamar olyan alapos miniatűr háborút rendeztek egymás között, hogy mind a három -kénytelen volt magát a körházba felvétetni, ahol most ú|x>ljak
őket.
— Nyári gyermekruha-külfln-legességek olcsó árban LidMi gyermeki* yha Üzletében, Horthy Mlklós-u! 1.
— (Osztrák uia/á l kedvezmények) ^zok a magyar utasok, akik Ausztriában nyaralnak és legalább 7 napol töltenek osztrák területen, 00 százalékos visszautazás! kedvezményben részesülnek, lui vonalon, vjogy hajón utaznak Ausztriába. A tartózkodást nem kell néhol igazoltatni, mert az útlevélből úgyis kitűnik az időtartam, hogy az utas mikor lépte ál a halárt és mikor ■telt le a 7 napos \'ausztriai tartózkodás. Urenklvül vannak Ausztriában kedvez-mónyes családi jegyek és kedvezményes körutazási jcgj-ck is. Orvosi bizonyítványra u Magyar N«mzetl B«nk pillanatnyilag 1-500 schillinget engc-déjyez, saemélycnkint.
anyarozsot
és
kArisbogarat
legmagasabb áron vesz
Fekete Sas gyógyszertár.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevő-közönséget a Schütz Áruházban.
~ Mt#érk*zetl a világhírű Pfaff varrógép-gyár legújabb szabóvarrógépe, mely a rendes varrásl munkálatokon klvűl gomblyukat varr, pikiroz, gombokat felvarrja, endliz, fércei 2 és 3-tavei .egyszerre diszóltéseket magasítva is végez és még sok más munkára alkalmas! Megtekinthető Brandl Sándor és Fia cég varrógépraktárábau.
—. Mintás mflMlyem anyagok, bou-retlok Singeméi.
— Hí napozni megy, feltétlenül lássa el magéi barna színű «Hosíia> krémmel, mert az mégakadályozza a bőr felégéséi, a bőrt egyenletesen bar-nitja, Doboz^jOGO, 1.20 és 2.20 pengő.
— Olosén é< szépen a Filléres Dlvat-üzletiül öltözködhet, hol voil 4 méteres daraboklwn már méterenkint (50 f.-ért kapható.
— Istffu palUuijj a hazai természetes ménsavas Mohai Ágnes forrás. Gyógyvize emésztési, légzési zavaroknál, vese-és köszvény bajoknál, gyomorégésnél a természet orj.ossiiga. Kiváló údjjtő asz. tali- és borviz.
— Bútorvásárlás nem gond! Teljes berendezéseket rendkívül előnyös részletfizetésre, sőt kamatmentesen is szállítunk. Kopstcin bútoráruház, Horthy MÜdówit *»
Hölgyek figyelmébe!
NaJfo*té«akk«l él tarlós
oatfaláléaakhal fordaljanak bizalommal Mark János hölgy-fodrászhoz
Ffi-ut 3. exám l4:8
(Zaptetál-íélc fodrászüzletben).
Villanyáram nélkül végez tsrtts on-dotálást, mely nem ráz, nem éget, a hajat nem töri. 10j°/o os szavatosság. T.rtói ondoliliil, festést él vliondoUUil $>«■ mélyeién végez. — Arak a legolcsóbbak I
— Kígyómarás A hatalmas bankvezér és a szegény kis géplrólcány ro. manlikus szereiméi már sokan megírták. Hogy ebl>en az izzó fcszült>égü bnnúgyi regényben mégis egészen újszerű erővel hat az olvasóm, ez elsősorban John (ioodwin kiapadhatatlan mélységű és már az első lapokon meg-rázó irásmüvészeiének köszönhet. A fényes esküvő kinos botrányba ful: a gyönyörű menyasszony hiál>a várja vőlegényét a Templom oltáránál... A szenvedélyek vad viharai tombolnak az események mögött s már-már utolsó reményűnk is eisülyed az emberi kapzsiság és ehetemült gonoszság ingo-ványán. A Palladlsnak ez a legújabb Fgypengős Regénye Kováryné Hézl.ola rilka szép fordításában jelent meg.
— Hftltfytk, urak M gyermekek MU-tényi clpőáaruházban vesznek strand-sardalettet N\'apsugárbocskort, C»íl»
IranucipőL
— A kánikulában kgjobb felüdítő é« Idegcsillaplió egy 26 fokos kádfürdő az Erzsébet-gőzfürdőben.
— MokKImiI a MUUófc Könyve leg-ujabb száma, ára 20 fillér, kapható mindenütt. Nagy nyári rejtvényolím-piász, betűpályázat és a Milliók Könyve .Mindenféle, melléklete egészili ki az uj számol.
— (Jószívű emberek fluyelanébMl)
Tavaly a Zalai Közlöny gyűjtése utján sikerült a 10 éves Kovács Til*M, akit betegsége miait nem lehet Nagykanizsán iskoláztatni, feljuttatni Budapestre a gyógypedagógiai intézeibc. A flu most tiszta egyes bizonyítványt hozott haza, miután bz I. e|emit elvégezte. Az ősszel azonlMUi vissza Itell mennie és vele kell vinnie az intézetben előirt számú ruha és ágy nemiteket. Az összegyűjtött ruhái egy év alatt kikoptak. Az apja kcresetképtelen be. teg, az egész család az inség-akcióbój él a Barakk-béli nyomorúságos lakásban. Jószívű emberek segítsék hozzá a 11 éyCs fiút pár alsó és felső ruha. darabhoz és szeptemberre az útiköltséghez. Az adományokat a szerkesztőség veszi át és nyugtázza.
— LcavássiMk dus választékban Singeméi.
— lapénak, mamának és az egész családnak MUtényi cipőt veszünk.
- (Njaralék figyelmébe) Tisztelettel kérjük azon fogyuszlóinkat, akik ukár nyaralás, akár más okl>ól lakásaikat 1 hónapnál hosszabb Ideig zárva tartják, ezen körülményt irodánkban (Su. gár-ut 2. I. emelet) bejelenteni szíveskedjenek. Egyben arra kérjük minden fogyasztónkat, hogy esetleges reklamációikat lehetőleg csak a hétköznapok délelőttjén szíveskedjenek bejelenteni. Lefizetések ugyancsak hétköznapok délelőttjén eszközölhetők ü—12 óráig. — Drávavülgyl.
— Imprknék, mousscllnek, organdi-sek nagy választékban Singemé).
- (Bélyeggyűjtők lalálkoiéja) szerdán délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
JajsiiMra
elGJegyzéaeket megbízásból elfogad
Dr. Lorént Ödön-cég
Fő-ut 4. uám Telelőn: 120.
mim
Teljesen stagnál az áruforgalom Murakereszluron
A* utasforgalom annál erőgobb
Murakeresztur, jullus 6 (Sajói tudósítónktól) A mura-kereszturl forgalomra Is beállott az úgynevezett ugorka-idény. A pagy meleg idők beálltával az áruforgalom a batáfálloniásón szinte teljesen szünetel. Burgonya és buzaklvitol egyáltalán nincsen, mintha megszűnt volna, mig a marhaexport heti 40 45 vagonra csökkent. Ugyan ez áll a behozatalra vonatkozólag. Mindössze Ipari cikkek jönnek be Olaszországból csekély számban és fa Ausztriából és Jugoszláviából.
Annál lendületesebb és élénkebb azonban az utusforgalom, amióta a külföld »íelfedezte« Magyarországot. Az idén valószínűleg még a tavalyinál is nagyobb lesz a forgalom a Balutonpart fürdőhelyeire.
Saaju? Máim m?
P. 6-ért Ön is kaphat (P 15-0 helyett) egy
AUT0STPH0I1TI
Készítse szódavízét, Üdítőitalait, habzóborát otthon, hygi-énikusan, saját Üvegében I — Egy tucat patroocsereTs csak
r i <m.
Siessen rendelését előjegyextetní, mert csak rövid > ideig kaptató az autoayphon fenti propaganda árban. Közelebbi feltételek megtudhatók és a .készülék beszerezhető:
Siabó Antii fegyverkereskedőnél
Nagykanizsa.
Uj termésjelenlés
, Budapest, Julhis 6
A földművelésügyi minisztérium legújabb termésjelentése szerint búzából az idén 20 millió mázsa várható. A mult évinél lényegesen több, tavaly t7 és fél millió mázsa volt n termés, Rozs 7 millió mázsa várható
T.n»tajt»isí«
Irányzói: lanyha, forgalom : köztpts.
Hun llHav. 77-es 15+3 —1585 78-«i 1555-1600, 79-m 15-70—ItHS. 80-«< 1580-1630 dunlnt. V-m 1515-1530 7»-aa 1530 — 1545, 79-m 15.45-1560, b0-«i 1555-1570. — Rom uj pűhldékl 1015-1035. mii 1015—1035. Zab ni ko.ép 12 90-13.00 Tengeri; tii.lal.il 12-75-1300
Ui!
sem
kerti többe
a ZALAI KÖZLORT,
ha bejelenti nyaraló ciroét. A kiadóhivatal portómen-lesen küldi utána bármely \' belföldi nyanűóbdjrre.
Nép Mozgó.
Jullus 6 áii és 7-én
Szombaton és vasárnap
Az évad 2 legizgalmasabb slágere egy műsorban
i Az ellopott ember
Lélekzetfojtóan izgalmas btlnügyi történet.
II. GEORG O\'BRIEN a legyőzhetetlen vakmerő bravurfílmje
Az aranybánya titka
Előadások kezdete szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 3, 7 és 9 órakor.
Kiadja a taptataldoaoi KOzlaidaiifl Rt. Out.nberg Nyomda <■ Déliaial Lapkiadó Vállalat. Nagykaalxaáa. Patclöa kiadó I Zalai Káról,. Intarurbaa telelőn; Haerkantau 78. aaám
a legtökéletesebb ártalmatlan amerikai
hajfesték.
20 természetes silnirnjfilgtbiD
iO paro alatt faat.
1 doboz áraP 3.50
"" Kapható kizárólag
VÁGÓ ENDRE
illatszertárában.
1988. IUHiu 7
ZALAI KÖZLÖNY
I
Modern gyermekkocsik
ftlODERN nagy választékban!
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
butoráru házban
Nagykanizsa.
apróhihdetések
KKfür rBCX&SJ
10 Miha « nu*. MM »t ■ niu.
Diákat i Jövő Iskolsévre Isnulmányl Itlügyeleltel. családi bánásmóddst, minden Iskolahoz közel eaó, csendes házban, telíti ellátássá elfogadok : Rozgonyl-utca 19
Ftlidóssoba kályhát, Udal, mosdót 16 állapotban kereaek megvételre — Címeket a kiadóhivatalba kérek. •
Klaí* aaaka lordSazobahseznllaKal,
iullua 15-re cainosan bútorozva. Rorgonyi-utca 19.
Egyazobáa udvari lakta mellékhelyiségekkel kiadó VórOsmartyulca 37 2386
Jól IMI mindenen ka|*r*a« aramat
Ielvétetik Sugár-ut 16/c. I em. 2480
_ Csengeiy-ut 38. udvatl (u]an leatve) egyszobás, előssobás lakéa augusztus. 2479
«tad* egyszobás utcai laUl ssept
l-re Magyar u 71. 2483
gummlstljak, továótjá vlx-meutea ponyvák, zsákolt. kókstlnpony va és jsák a kgjulányoesbb irban kapható Ke-
---.----u iparteattlletbM^.
Otnke-ban,
, Va^4«l»l (ivtg. 4l porcallánárak
Jegokaóbbaa Sternnél szerezhetők be.
_ 2141
Szombaton, vasárnap Hó.lsra kényd-taes autóval Una kirándulás. Elójegvzéa Kaufmann Manónál, Telefonállomás 2 22.
** termésű kerecsenyl aaztall édeakéa Wiér oj kar lllerenkánt P --68 ért. édeskés slllet aj bot Itterenklnt P _.54-éit kapható Ceengety ut 19. 82
Sírbolt építését oI csóu~ vál^alom7 • t letélléaaal. Kovács, Király u 33. 108
Józset lóhercegnt 20/a. sz. earakhéa
eladó. 2450
MielAtt kerékpárt venne,
nézze meg dúsan felszerelt raktárunkat
férfi, nölés gyermekkerékpárokban
Brandl Sándor és Fia
Deák-tér S. ez., e feleStemplemnál
Kedvező részletfizetési fel ételek.
A legkiválóbb minőségi) kerékpárgummik és alkatrészek nagy raktára. Puch és Steyr Waff enrad dobfékes márkás kerékpárok.
krléa, a közismert alsó rendű Udlllóbelyan. kedvezi teltételek melleit vásárolhat szőlővel beültetett, vagy Üres villatalkat- Felvilágosítás : Nsav-kantssán, Zrínyi Miklós-u. 2. ss. a. 2438
Hannáit ruhái veszek éa elsdok, hívásra házhal megyek. Deutsch, Király-utca 21. 2247
Teljesen Önállóan lózó ssakáesall Julius 15-rc lel vessek —
Rozgooyl-u. 6. u. 2406
I.szsnskl kastélyban, délutáronkénl ház-tartásl cikkek, edények, aHg használt ló szót- és atrlk-malrscok, tehér leányazobs. hálószoba stb kUraalttataak 2449
lipztus 1-ig nincs fizetni valéia,
ha
6 pengős havi részletre vesz
jéDszskrény!
Szabó Antal
sportflzletében
Balalonmátián, az ujonnsn renovált Fraaolaka villa olcsón kiadó. Hívebbet Márkus, Kliály-u. 31. 2562
Oaasplett sbádll éa csillár ataiá. Szákelyné kalapszalonja Csengery-ut 12.
szám. 2460
Keresek |obb ad, tehelóleg gondozónőt, 7 hónapos csecsemő mellé. Fél vagy egész napra Dt. fodor, l\'ó-tit 19 2471
Kélaaakáa udvari lakás augnaztus
t-ére kiadó Hunyedy-u. 13. alatt. 2467
NaatsaaáH ruhái veaaak éa eladok, hl-vásrs hálhoz megyek. Márkus, Klrálv-ulca 31. J9»
Kétszoba. konyha, előaeobin lakáé ssgusalus l-re hlsdó. Sugár üt 35. 2436
Olcsó, tanulásra alkalmas hosszú ssa-gsra eladó. Clm a kiadóban. 2490
Teljesen Miaabejárala szohs, irodának la alkalmas, üresen, aug. l-re kiadó, Pó ut 22 2485
ügy komplett ekMUI olcsón ataM, Véciey-u. 2 2489
Egy csukott gnmmlkereku és egy lekete fedeles kocsi éa 2 ló eladó, József ló-hercegu. 32. 248Í
— Senki sem lébe* eltaóbb, mint a Sclrütz Ariiház. l.egMeeht> választékn ól gyapjúszövetekben, kompié anyagik-buu, imprimó újdonságokban. LegQao. malib áru ScliuUóknél található.
ZALAI KÖZLÖNY
1935. lullui 7
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől.
13.207/1935.
Hirdetmény.
Közhírré lenem, hojfy ez 1907. évi V. t.-c. 16 §-ban elrendelt időszakos mérfékhiielesltést Nagykanizsa m. város területén, a f. évi Jullus hó 11-tól augusztus hó 3-lg tartja meg a m. klr. mértékhitelesítő hivatal, a hivatalos helyiségében: Csányl Lászió-u. 8. síim alatt Mindenki, aki mértékeket, mérőeszközöket hasinál (kereskedő, gazdálkodó, piaci árus, lejárus, korcamá-ios), köteles azokal Időszakos hitelesítésre bemulalnl Aki ezt elmulasztja, azt a mérőeszközök elkob zásán kivttl, még magas pénzbir-aággal is büntetik.
Azon lelek, akik a bivalal névjegyzékében már szerepelnek, egyenként kapnak felhívási és értesítést a hitelesnél Idejéről s ajánlatos, hogy ezen határidőt pontosan tartsák be, mert csak ez esetben vehetnek részt a legkevesebb időveszteséggel a hitelesítésben. Akik a hivatal névjegyzékében még nincsenek lelvéve s Igy külön lelhhráal nem kapnak, azok felhívás nélkül kötelesek mérő aaközelket hll-lesltétre bemutatni. A hitelesítésre vonalkozó egyéb tudnivalókat a városban kifüggesztett .Tájékoztatók" tartalmazzák.
Nagykanizsa, 1935. junlus 25. mo Polgármester
12.754/1935.
Hirdetmény.
A m. kir. honvédelmi miniszter urnák 2031/8—1935. számit rendelete folytán közhírré teszem, hogy a sebesülési érem és a Károly csapatkereszt további odaítélését célzó : kérések előterjesztésének végső haláridejét 1935. évi december hó 31-ében állapította meg.
Ezen határidő után beérkező ilyen kérvények nem tárgyalhatók.
Nagykanizsa, 1935. jun. 19.
Polgármester.
14316/1935.
VeriBüytáíQyalást hirdetés.
Városi Közkórház talarozási munkálataira nyilvános Írásbeli \\ versenytárgyalást hirdetek. I
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f. évi Jullus hó 18 án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A kiirási műveletet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1935. jul. 4. , Polgármester.
Szabadtéri szinház!
Köszeghy Teréz,
Szűcs László, Dr. Hosszú Zoltán
(Dani bá\')
Rácz Tilda
iro:: j»
a Strandparkban!
Szombaton és vasárnap este (él 9 érakor
szabadtéri szinház!
FÜRDŐRUHÁK
szenzációs színekben és fazonokban
p 2.50-toi
Brónyai Divatház
Horthy MilsIAa-ut I. sz. (Városház-palota).
Komló
ZAMATOS IZŰ
Legmegbízhatóbb H1RSCH és SZEGŐ cépél.
Nagykanizsaiak találkozóhely* u
István király Szálloda
Budapest, VI., Podmaaiozky-aatoa 8.
Nyugati pályaudv.:,- mellett. Teleion: (Interurbán) 202—43, 294—34. - Sürgönyeim: HOTEL1ST. Szabiink árát mersékeltOk. £ iapra hivatkozók 20% engedményt kapnak. Központi lütés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort A szállódéban étterem,^ávéhiz és atnerican bar
MiípilM lielniy.
A Ffirhénc hegyközség elől járósága a hegyközség tulajdonát képező kápolnának cement-lapokki I va\'ó burkolására pályázatot hirdet. Zárt Írásbeli ajánlatok folyó hó I4-Ik nyújtandók be Imrey Lász ó hegyközségi bírónál (Klskanlzsa. Hunyady-tir 8. sz. alá). A később jelentkező ajánlatok figyelembe nem vételnek.
Bővebb felvllágosllás ugyanott, vagy Kalmár Béla hegyközségi pénz-tárnoknál (Slkálor-u. 24. tz. alatt) kspha\'ó.
Nagykanizsa, 1935. ju\'lus hó 6.
Fflrhénc hegykózség ]IH elöljárósága.
7297/935.
Faeladásl hirdetmény.
A v. képviselőtestület 4710— 1935 sz. véghatározata értelmében készpénzfizetés mellett bárki, közszolgálati alkalmazottak pedig 6 havi részletfizetésre hivatalos órákon belül rendelhetnek tűzifát a város erdőhivatalában.
Nagykanizsa, 1935. ápr. 12. U5 Polgármester.
14.335/1935.
MKii Mtés.
Útépítési kőanyag fuvarozására nyilvános Írásbeli versenytárgyalást hirdetek.
Az ajánlatokat a feltételekben megadott címzéssel f évi julius hó 13-án déli 12 óráig a polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy pos tán beküldeni.
A kiirási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra között a v. mérnöki hivatalban megtekinthető és beszerezhető.
Nagykanizsa, 1935. évi julius hó 5-én.
Polgármester.
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatában:
ország józsef
m»g, mfttrinya. z.ák, növényvédelmi
szerek kereskedésiben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telefon: 13(1. A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitűnő szerkezetű különféle
mBZGQazdasáQi gépeit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rende léseket feladhatja.
Nyotaalott a laptulajdoooa KOnatrtaaátl R..T. Uutesbert Nyomda és Ditulii Uoaiaao Vállalata kOnyToyoudiltban, Nagykanizsán. (Fsletóa II il elvezető Zalai Károly.)
75a évfolyam IS2. szám
Nagykanizsa, 1935. Jullus 9 kedd
Ara 12 flUéf
zalai közlöny
»z«rt>e«i»s*j é. Uadókhralal: Pőat 5. azim.
nrkvlra MOSziiap
POLITIKAI N A P I L A I
Felelős szerkesztő: Barbarit* Lajoa
Előfizetési éra: egy hóra t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatalt telefon: 71 sz.
Meddő taktikázás
Végre valóság lett a mngynr légvédelmi törvényből. Amikor a törvényhozás megszavazta, fellélegzett az egész ország, de egyben súlyos csalódás és kudarc érte a baloldalt. A felsőház méltóságteljes komolysággal, magas értékű felszólalásokkal vitatta meg általánosságában és részleteiben a javaslatot s pártokon felülálló tekintélyének és bölcsességének teljes súlyával emelte azl törvényerőre. Viharok és támadások nélkül. Pedig milyen hangos volt előzőleg az ellenzék. Vezércikkekben, nyilatkozatokban, politikai riportokban oktatgatta a baloldal a magyar szenátus tagjait, hogy igy meg ugy kell tiltakozni a javaslat alkotmánysértései* ellen és bőszen vágyakozva jósolgatta, hogy a felsőház vétója megszabadítja az or. szágot a diktatúrát jelentő javaslat veszedelmeitől. ■
Aztán hát mi történt ? A felsőház, amint abban józan ember pillanatra sem kételkedett, hivatása magaslatán állott és elhárított magától mindenféle baloldali »jótunácsot.< ünnepélyes komolysággal és egyöntetűséggel megszavazta a kormány javaslatát, eredéit fogalmazásában. Mert felismerte a tényleges helyzetet, azt, hogy itt pusztán a nemzet védelméről van szó s csak az ellenzéki taktika akart belemagyarázni rosszhiszemű politikumot. A szónokok csaknem kivétel nélkül utalthk arra, hogy n hadügyi természetű felhatalmazás mindig elsőrendű bizalmi kérdés a kormánnyal szemben,\' mert hiszen ezen a téren végveszély esetében a nemzet amúgy Is a teljes hatalmat teszi k* a kormány kezeibe. De hangsúlyozták azt Is, hogy nem áll fenn a diktatúra vádja ezzel a javaslattal kapcsolatban. Nem is állhat fenn, mert alkotmányunk értelmében a kormányt és ténykedéseit állandóan ellenőrzi az államfő és a parlam nt.
Az ellenzék tehát bármei»yire mesterkedett, hogy a felsőházat szembeállítsa a kormánnyal, a legteljesebb vereséget szenvedte. Nem az elsőt és nyilván nsm is az utolsót. Csődöt mondott minden taktikázás, cselszövés ekörül a rendki-vül nagy jelentőségű nemzetvédelmi törvény körül, örvendetes és meg. nyugtató ez igy, mert bizonyltja, hogy a nemzet nagy és sorsdöntő kérdésekben tud egységesen akarni és cselekedni. A légvédelmi törvényben a törvényhozás által hozott Ítélet pompás Igazolása Gömbös Gyula politikájának é« hlrdetój; annak a ténynek, hogy a nemzeti egység fogalma, célja. programja benne él a nemzet egyetemében. Harcosa, munkálója a nemzeti egységnek nemcsak a képviselőház, ha-nem a tapasztalatokban gazdag felsőház is, aminthogy a Nemzeti Egység táborába sorakozik egyre tömöttebb sorokban az egész nem. zet i$.
A légvédelmi törvény elfogadásának jelentősége a honvédelmi
Mára várnak valaminő döntést a zsákutcába jutott olasz-abesszin ügyben
Angol-olasz konfliktus a láthatáron, amibe Franciaországnak is be kell avatkoznia
London, jullus- 8 Az angol sajtó kezdi előkészíteni a közvéleményt, hogy az olasz-abesszin háború kitörése már csak rövid Idő kérdés -. Csökkenti az el-intézés kilátásait Franciaország állandó vonakodása az Angliávnl való együttműködéstől. A jobboldali lapok komolyan figyelmeztetik a kormányt, hogy ne avatkozzék bele az ügybe és ne azonosítsa magát Edennel, ezzel a »külpolitikai hullócsillaggal*
Páris, jullus 8 Párlsban rendkívül ügyetlennek tartják az angol külügyi hivatalnak a\' keletafrikai kérdésben folytatott politikáját. Nem titkolt aggodalommal figyelik, hogy az olasz -abssz-szin ügy egyre Inkább angol olasz ellentétté alakul át, amibe Franciaországnak is bele kell avatkoznia. Franciaországnak azonban nem szabad feláldoznia Olaszország rokonszenvét.
A Humanité azt Írja, hogy az angolok nem a Népszövetséggel törődnek, hanem a Nílus forrásvidékével és a hozzá vezető úttal. Angliát nem Izgatta a nénietek fegyverkezése, sőt bátorította őket. de most rögtön eszébe jutott a Népszövetség, amikor saját érdekei forognak veszedelemben.
Cseh és szerb kémek Párlsban
Páris, jullus 8 Franciaország ellen irányuló kém. kedési tevékenység miatt egy cseh állampolgárt 8 évi, két szerbet pedig hat hónapi fogházra Ítéltek.
Ma döntenek?
Róma, jullus 8 Az olasz abesszin tárgyalásik teljesen zsákutcába kerüllek. Lehetséges, hogy a .mai napon sikerül valamiben dönteni.
Nagy férfiruha-rendelés jött Abessziniából Budapestre
Budapest, jullus X.
Abesszínia részéről huda|>esli textileseknél nagyobb arányú férfiruha rendelés történt. Az a liir merült fel, hogy hadscrcgszállitásról van szó. A textil-
úgynökö kazonban kijelentették, hogy csak clvilruhákról van szó és igy nem hudscregszállilásról, hanem a háltorus viszonyokkal kapcsolatos spekulációt látnak a dologban.
TT&T FT.Tnfi puaziUott vdgig DéUxerbián — Három
11 1 iu\\J emher a vhhe MJadfi 50 íehén etpaBZ.
tult az áradásban
Belgrád, jullus 8 Szombaton délután Délszerbiában óriási vihar és felhőszakadás pusz. titott. A hegyi palakok áradás i olyan gyors volt, hogy a künn dol-
gozó emberek alig ludtak elmenekülni. Az ítéletidőnek három halálos áldozata van. Elpusztult az áradásokban 50 tehén és rengeteg ki»3bb állat.
A francia Tüzkereszt készül a hatalom átvételére
A baloldal idóelőttl támadásba szeretné beugratni a tQzkereszteseket
Páris, jullus 8.
De la Boche ezredes, a Tüzkereszt vc/.ériwirancsnoka kijelentette, hogy ha-marosan átveszi a parancsnokságit. Erkölcsi tekintetben máris a Tüzkereszt a győztes, A baloldal szeretné, ha si-
kerülne a lüzkereszlcsekct Idő előtti támadásra bírni, hogy azután láza. dóknak tekinthessék őket. Le fogjuk törni a nagybankok sZövet\'égl rendszerét, amely a szovjethez méltó kettős játékot játszik. Ha a Tüzkereszt eszméi
célok fontossága mellett abban csúcsosodik ki, hogy a baloldal minden elkeseredett hadakozása, intrlkálása és taktikázása is gyenge volt ahhoz, hogy megerötlenitse az igazi magyar összefogást- S amikor Gömbös Gyula hálás szavakkal mondott
köszönetet a törvényhozásnak a magasszlnvonalú vitáért s a javaslat valóban impozáns megszavazásáért, a jobb jövőt váró és azért szívvel-lélekkel dolgozó egész nemzetünk háláját és elismerését tolmácsolta.
diadalra jutnak, akkor a francia kormány csak kevés miniszterből fog állani, de a munkanélküliek száma csök. kedini fog. Reméli, hogy holnap, vagy jullus 11-én kiadhatja a mozgósítási jwrancsot Daiadier. és elvbarátai ellen. Nem akarunk egyebet, mondoitn, csak azt, hogy a franciák egymással kibéküljenek.
Horvátország csalódott
as uj minlBsterclaSk eb* twuétMben
London, julius 8. Zágrábban Stojadinovics jugoszláv miniszterelnök első beszéde nagy csalódást keltett. A csalódás hangulatát érti egész Horvátország. Macsek, a horvátok vezér-politikusa kijelentette, hogy a jugoszláv nemzeti egység nem egyéb illúziónál.
Zárt ojtáljí mögött
tárgyalja az 5-ös bizottság a Vásáry flgyet a minisztériumban
Buda|>est, julius 8. /árt ajtók mögött kezdte tárgyalni hétfőn a minisztéüjüin ötös bizottságu - mint legfőbb fórum — Vásáry debreceni polgármester ügyét. A bízottság előterjesztését kedden köZlik a belügy-miniszterrel, aki végső fokon hozza meg döntéséi.
Kinevezték az u) tankerületi főigazgatókat
Budapest, julius 8 Hétfőn 8 uj tankerületi kir. főigazgatót neveztek ki. Budapestre Pintér Jenőt, Budapest-vidékre Ke-menes Illés bencés főigazgatót, Székesfehérvárra Balassa Brunnó cisz-terdtát, Szombathelyre Lieber Béla KISOK igazgatót, Pécsre Závodszky Levente igazgatót, Szegedr-2 Kisparti Jáno>> piarista igazgatót, Debrecenbe Bessenyei Lajos ref. gimn. igazgatót, Miskolcra T im -zly Mihályt, a berlini Collegium Hungari-cum igazgatóját Az újonnan kinevezett főigazgalók az utóbbi 2 kivételével mind katolikus vallásúak.
Kommunisták turista-jelmezben
Budapest, julius 8.
Vasárnap reggel Budapesten a rendőr igazoltatott .\'l turistaruhás és kiránduló felszere ésü embert. Az igazoltatás Korán kiderült, hogy mindhárom >t\'.i-risla< tulajdonképen kommunista izgató volt.
összeült a szovjet alkotmánymódosító bizottsága
Moszkva, jullus 8. A szovjet alkotmányának módosítására kiküldött\' bizottság Slalin elnök-lésévol megkezdte működését.
ZALAI KOZLONT

Nagykanizsa társadalmának segítenie kell,
hogy az Irodalmi él Mflvészeti Kör Vegyeskara elutazhasson a zalaegerszegi kerületi vAlogató versenyre
Budapest I,
17.40 : Az alombonlas. Groh Gyula •egvetehi tanár■\'•UmmIjmw. UUU >H«u ló< tánc zenekar. -p l\'J.lü Ivp^zloliuiyi IXzbő beszél Az ember tragédiájáról. 1Ü.25 Ladányi Ilonka énekel. 2.1.UU Vígjáték előadás a stúdióban. A pénz beszél. Vígjáték 3 felvonásban, lrtu: Feieky Gyula. Rendező : Kiss Ferenc.
— 21.45 llirek, időjárasjekntés. -22.10 Rotter Lajos legújabb vitorlázó-repülési rekordjáról beszélget üudinszky Sándorral. — 23.15 Hangk\'mezek.
Bécs.
Bécs: 17.25 Welsgürber-Priee szoprán- és Habcric alt hangversenye. 20.00 Stájer és bécsi dalos zenéscst. — 21.30 Alvári Lőrinc ária és dalestje. -22.10 Khlcrs Aliz : A csembaló-zene fejlődése Bach tói HAndelIg. III. 22.15 llires operapgyüttesek lemezeken, — 23.15 Tánczene dalokkal.
Kedd
Budapest I.
6.45 Torna, Utána Hanglemezek. — 10.20 Báró Eötvös József a költészet /látásáról. (Felolvasás). — 10.15 Magyarok Dél-Amerikában (felolvasás;. — ^13.05 Balalajka-zene. — 13.30 Vidner Lili zongorázik, Sándor János hegedül.
— 16.10 Rákóczi Ilona meséi. 17-00 Megbeszéljük a fiam pályáját, vitéz Te mCsi Győző előadása. — 17.30 Barátság kötés az éter hullámain keresztül. A Cserkész-Szövetség előadása. Közreműködik a 3. számú Regniun Marian.nm cserkészcsapat zenekara. — 18.30 Buda. pest mint üdülőhely. •- 10.00 Hangié-irH^eu. — 19.5;) A Pázmány Péter egyetem 300 éves jubllciuna. Kornlss Gyula dr. előadása. — 2025 A Toska előadásának ismertelése. 20.30 A Budapesti Hangverseny Zenekar operaelőadásénak közvetítése a margitszigeti Poló-szinpadról. Schwarz Vera vendégfcl-léptével : Tosca, — Az 1, felvonás után kb. 21.20 Hírek. A II. felvonás után kb. 22.10 Iliiek, időjárás. Az előadás után kb. 23.10 Cigányzene.
tkidapwt |i.
0.10 Cigányzene. — 7.20 Mezőgazdasági félóra. — 8.00 Bendőrzenekar. -0.20 Hirek. — 0.45 Jazz-zene Wcogand Tiboi énekszámaival —
Bécs.
12.00 Könnyű zene. 14.00 Beethoven e-moll zongoraszonáta. 15.40 Kienzl: A nagybácsi daloskóuyvéből (szoprán).
— 16.10 A bolygó hollandi, Lohengrin, TannhiVuser, A nürnbergi meslerdalno-kok és Parslfal részletek lemezeken.
— 17.25 Ocherbauer Mária alt- én Ba-lábán Sándor buritou hangversenye.
— 18.35 Villamos hangszerek. —. 19.40 Bécsi szimfonikusok Ballz Károly hegedűművésszel. — 22.10 Bécsi Imi lelt-szerzők müveiből. 11.45 Kóczó Antal cigányzenekara a Hcnalssance-bárből.— 24.30-1.00 H«uriger-est. .
Naptár: Julius 9. kedd. Rom. kath.: Veronika. Protestáns: Lukrécia. Izr.: Tham hó 8.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat c hó 15-ig az «0rangya|» gyógyszertár Deáktér 10. és a kiskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva rqggel 6 órálól es|o 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Nagykanizsa joggal büszke arra, hogy ha a világ sorsának fordulása meg is fosztotta a várost korábbi gazdasági jelentőségétől, kiépített helyette azóta egy másik sáncállást : őre lett a déli végeken a magyar kulturának. Emlők a célkitűzésnek jegyében alakul át lassan Nagykanizsu élete és ennek a mun kának egyik letéteményese a 40 éves Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör. A Kör Vegyeskara újjászervezett formájában az idén volt 10 esztendős- A deoenniumot a Vegyeskar azzal akarja emlékezetéssé tenni hogy részt vesz augusztus 25-én a zalai daloskerület válogatóversenyén. i
A Vegyeskar sok esetben szerzett már dicsőséget és jó hirt (mint legutóbb is a rádió-közvetitéskor) Nagy kanizsa kultúrájának. Mindig sz(ve-sen állt munkába, ha más egyesületek rendezőségei dobogóra hívták. Büszke értéke ez a kórus Nagykanizsa kultúréletének. Most sem k\'het közömbös a városra nézv:1, hogy a Vegyeskar el tud c menni Zalaegerszegre a kerületi versenyre, vagy sem. A dicsőség, amit onnét és jövőre az országos versenyről a Vegyeskar haza akar hozni, nem csak a dalosoké, nem csak a Köré, ha nem egész Nagykanizsáé. Az egész városnak kell tehát sorompóba állnia, hogy a Vegyeskar a zalaegerszegi versennyel kapcsolatos költségeket elő tudja teremteni-
Az Irodalmi és Művészeti Kör nagyon megapadt pénztárából 200 pengővel járul hozzá a Vegyeskar verseny-költségeihez. A többit azonban annak a társadalomnak kell biztosítania; amely oly sokszor élvezte gyönyörködve a Kar énekét, oly sokszor osztozott a Kar teljesítménye révén Nagykanizsát ért el-
ismerésben. Amikor Zala dalárdái nemes versenyre sereglenek össze a megyeszékhelyen, leheletlen volna, hogy Nagykanizsa dulkúiiurájáriák ez a reprezentánsa hiányozzék nét- Lehetetlen volna, hogy a nagy versengés után nehéz munkával Nagykanizsának megszerzett dalos-kerületi székhely ne tudná elküldeni végre egyszer kitűnő s a rádió révén már országosan is elismert vegyeskarát jövdre az országos da. losversenyre. Mert ha ezidén nem mehet el a Vegyeskar a zalaegerszegi válogató versenyre, akkor elveszíti az országos versenyre való benevezés lehetőségét.
Az idén Nagykanizsán lett volna az eredeti lervek szerint a kerületi válogatóverseny és akkor Nagykanizsa társadalmának áldozatokat kellett volna hoznia ver>senydij-felajánlások formájában. Minthogy a verseny a megváltozott tervek sza rint Zalaogeszegen lesz, a versenydijakat is Zalaegerszeg fogja előteremteni, Nagykanizsát etéren semmi áldozat nem terheli. Ennyivel is több bizalommal fordulhat az Irodalmi és Művészeti Kör Vegyeskara a váras közönségéhez, amikor arról van szó, hogy Zalaegerszegen kl kell állnia a porondra a nagykanizsai kultura nevében, a nagykanizsai kuliuráért.
- Kftitl«itvUcl»k ri»a*r« rendkívül előnyős bútorvásárlást alkatom. Modem berendezések, tökéletes jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, »őt kamatmentesen is kaphatók Kopateta bútoráruházban, Horthy Miklé»-ut 4.
— (AtiUUsthis első vasárnapján) nagyszabású, látványos, vidám, fillércp népüimepély lesz a Zrínyi Torna Egylet .sportpályáján.
Scáawk ■ kMtaial Iskolák világából
As iskolák nagyvakitci&Jfcwk ele. |én, régi szokás an\'rlnt, azemlét iar-tunk a nagykanltem Iskolák íttesl. tőiben.
U A gimnáziumnak
461 tanítványa volt és .19 ,tanir;i A három alsó osztály párhuzamos volt, az osztályuk létszáma 26 <4 M közt változott- Az iskolának csak egy Idegen anyanyelvű tanulója . volt, egy horvát Hu. Az összes. tanulók közül 10 százalék tuil németül (43), horvátul 14, franciául 8 beszél közülük. Legtöbb volt az Iskolában a vasutas-gyerek (72), majd a köztisztviselők gyermekei (67), Kisiparosoknak 411, nyugdíjasoknak 46, kisbirtokosoknak 38, kereskedőknek 34, katonai altisztnek 20, kereskedelmi alkalmuzoltnuk 14, katonatisztnek 6 gyermek.; járt a gimnáziumba. A tanulók közül 140 volt katolikus, 68 Izraelita, 14 református, 11 evangélikus, 3 görög katolikus. 278 diák nagykanizsai volt, 81 Zala-megye más közaégeibu. ,való, 63 somogyi, 4 budapoill, a többi más megyékre oszlik «1 A megyéből legtöbb a bejáró diák (11) Murake-resziurrói és 10 üelséról. Zákányból 8, üagolasáncról 7 diák jár be naponta. összesen 68 diák jár be vonaton és gyalog naponta u kanizsai gimnáziumba. A tanulók közül 27 volt jelesrendü, 106 jó, 174 elégséges rendU. Egyből bukott 70, kettőből 22, több tárgyból 17. Egész tandíjat (100 P) fizetett 341 tanuló, egtoz tandíjmentes volt 22, részleges tandíjmentességet kapott 63. Az iskola tanulóinak létszámában 1020-tól 1028-ig apadás, ettől l»31-ig emel-kedés mutatkozott.\' 1031-ben volt a rekord : 612. Azóta megint évről évre .csökkenés mutatkozik. Az Iskolának 4 egyesület" van t Mária kongregáció 60 taggal, prézese Kolla János, önképzőkör 67 rendes és 04 rendkívüli taggal, vezető.tanár Nagy Vlnoe, Cserkész-csapat 66 tsggul és 26 klscscrkésszel, parancsnok Ve-gele Károly, Sportkör 136 taggal, vezetője Deák János. A nagykanizsai kegyosrendl gimnázium 170 éves. Szülői értekezlet 2 volt az elmúlt évben- A pogányvár! tanulmányi kiránduláson 71, a pécsin 30 tanuló vett részt. Az alapítványokból 701, adományokból 676 P , ösztöndíjat osztottak kl az Iskolaév folyamán. A rendkívüli tárgyak közül a német társalgásnak (Magas Mihály és Oro-ván László) 20, a francia társalgásnak (Gadányi Miksa) 0, a felsősök rendkívüli rajzának (NoU József) 8, a vívásnak (Deák János) 16 tanulóju volt.
TROPIKÁL
ruha- és inganyagok,
frottírok, slrandkelmék
nagy választékban.
Sinser DiootMiíz.
Dei-Ka oP«nn »«i,«m
oip6 kapható: inO«k I I
Szomolúnyi Oyulünál r

1835. jullus 9.
ZALAI KÖZLÖNY
Elmosta az eső
a nagykanizsai szabadtéri Cigánybárót
Menetrend nem lehet pontosabb, mint amilyen pontosan ez első nagykanizsai szabadtéri előadás Kezdetére megérkezett a hetek óta hiába áhítozott eső. A réteket kiégető, veteményeset pusztító, sokhetes kánikula minden könyörgése hiába való volt egycsepp esőért. De menetrendi! wrü pontossággal megérkezett az első tlz perebsn, amikor megkezdődött a Cigánybáró a kanizsai strand meseszép miliőjében. A közönségnek még csak annyi- vigasztalása sincs, hogy legalább cső volt. Mert félórás hirtelen zápor volt mindössze, azóta sincs megint szaga sem az esőnek.
A szabadtéri Cigánybáró színészi megoldása mégis valósággal megbűvölte azt a majdnem ezernyi közönséget, amely részben berni a nézőtéren izgult a fák fölött lógó eső miatt. I
A reflektorok fényességében a meseszerű színpad a természetes, lombos háttérrel, tündéri, ezeregy-éjszakai képet mutatott. A kifogástalanul működött nagy zenekar és precíz kórusok után, amiket szintén áhifatcrs csendben hallgatott a közönség, amikor Danis vezetésével felszárnyalt Szűcs László tüneményes tenorja, már nyert ügye. volt a szabadtéri elképzeléseknek. Peledhc-tetten volt Cipra belépője és tapsorkán fogadta KC\'z.yhy Teréz (Saffx) első megjelenését. .. és ekkor avatkozott belé ebbe u lángoló lelkesedéssel megalkoiott művészi eseménybe az őstermészet, amivel szemben ■ a játékos ember színpadon é« nézőtéren - teheietkmnek bizonyult-
A játékosok riadtan, megdermedő szívvel, de hősiesen állták az e ső csőcsep|>ek rohamát. Remélve, hogy az a fohász, amit e pillanutokban a magasságok felé röpítettek, megállíthatja még az ég csatornáit.
Elképzelhetetlen, mit érez a szí-
nész, amikor egy olyan művészi sikertől vágja el a véletlen, amivel országos sikert arathat- Mert a nagykanizsai Cigánybáró előadása országos sikert jelentelt volna ebben a pompásan szép előadásban.
A félórás zápor színpadot, zenekart, színészt, közönséget, mindent elmosott, amely után csak az ízes gyönyörűségek hangulata maradt meg.
A budapesti vendégek ls bőrig áztak, de egyéb károsodás nem érte Őket, mert hiszen az alig pór per-oes fellépésükért a szinésztör-vények értelmében teljes esti honoráriumot fizetett kl számukra az Igazgató- I
Pedig a négyszáz pengőnyi tiszteletdíjon kívül Budapesttől vissza Budapestig a gyorsvonatl költséget, ellátást és sokszáz pengő külön költség terhét kellett válla\'nl ennek szabadtéri előadásnak. 1 ^
Ezuel az elemi csapással szenv ben védtelen volt mindenki; leginkább a művészi ambíciókkal nckl-lelkesedett igazgató.
Főleg az anyagi felelősség tekhv tetében kell most mindkét félnek - színháznak és közönségnek a méltányosság alapiján keresni a megértő igazságot. lv
Igaz, hogy a közönségnek pénzéért alig félórás gyönyörűsége volt-Igaz, hogy mindhárom előkelő vendég hangját hallottuk, láttuk őket a színpadon. Meggyőződhetiünk arról, hogy a társulat mennyi lelkcsséggel készült az í\'nnepl estére. Az isigaz, hogy a vendégekkel és az előadással kapcsolatosan ezer pengőnél sokkal töfcb volt a kiadás.
Az igazgató fel ajánlotta, hogy aki igényli, annak a félbemaradt előadásért. kárpótlást nyújt azzal, hogy megmaradt jegye ellenéten a pénztár féláron . bocs$jt akármelyik szabadtéri vagy színházi előadásra uj jegyet-
Elemi csapással szemben nem
biztosíthatta az igazgató a közönséget. Viszont az is feltételezhető, hogy mindenki, aki szabadtéri előadásra készül, vagy vált jegyet, tisztában van azzal, hogy miként a mezőgazdánál, ugy ezen a kulturát termő szabadtéri területen ls meg\' ronthatja a jég vagy az cső a művészt aratást.
Hogy művészi élményben károsult a közönség, ez az Igazgatónak annál Inkább fájdalmas, mert hiszen évekre szóló uj dicsőséget hozott volna a Cigánybáró előadásu ennek a kl-kes társulatnak.
A szabadtéri János vitéz
némi kárpótlást adott vasárnap este az előző napi balszerencséért. Sohasem kopik el ez az örökszép mesejáték és igy, a csillagos ég alatt (bár nagyon hűvös volt az este), o reflektorok fényében, a szabad természet mély távlataival, a zöld lomb élő »kuHsszálval« - feledhetetlenül gyönyörű volt- Sajnos, -kevés közönség volt. Nagyon gondosan beállított, rendkívül hangulatos előadás volt. A meseszicrüség minden varázsa benne volt a szjc-íreplők Játékában, a kiállításban Pompásan mulatott a közönség Hosszú Zoltán, a rádió közkedvelt Dani bácsijának zamatos humoru, közismert paraszt-jelenetein-
A színházi iroda hírei
(:) Zsákbamacska — *zprdán este.
társulat hétfőn és kedden este nem tart előadást. Szerdán este uzonl>an A., bucsunapok előkészületei miatt « Bakó Bőstce, n Bózsahefíyi-lskolő Ösztöndíjas jelesen végzetl\'nóvendéke mutatkozik be a Zsákbamacska operettbe. A vidám, mindvégig kacagtató operett foglalkoztatja a társulat ösksck elsőrendű őrölt, nkrk között a debütáló Bukó Böske a szubrettszerepben bizonyára igen kellemes megtepet&st szerez a Ranfzsai közönségnek,
(.) Rrdttdy Kálmán én Keleti Árpád búcsúja. Csütörtökön este a Három grácia parádés előadásán búcsúzik a közönség két komikus kedvence, Erdő-dy Kálmán és Keleti Árpád. Az előadás as évad egyik legérdekesebb eseményének ígérkezik.
Nyári tióséiben
a hazai
MOHAI ÁGNES
forrás
természetes szénsavas gyógyvize nemcsak felüdit, de Javltla az Idegrendszer tevékenységét éa megakadályozza a gyomorégést. Kérjük tehát mlndetíütt borhoz Ts ezt a kiváló, aépaxard (árban forgalomba kerülő haaal termé-asetes szénsavas asztali- és gyógy-vlaet, mert namoaali «««, ám •fáfflt la.
A MOHAI A9NES forrás gyógyvize batásos veaekí bántalmaknál «s MM-vinybajeknál le.
24M Porráik«i«l6»<g:
■aha, Fejér megye.
A Nemzeti Egység Fiuotthona
A maga nemében egyedül álló Intézmény létesül a Nemzeti Egység mozgalma keretében, a Sokgyermekes Szegény Magyar Anyák Országos .Szent István Fiuotthona
A Nemzeti Egység szervezetén belül, annak égfrze alatt, Gödöllőn országos jelentőségű akció indult meg, melynek eredménye szociális és nemzetvédelmi szempontból egyaránt messzire kíhötó Tesz.
A» eszme még lí>28-ból származik 6 lényege az, hogy
sokgyermekes szülök 11—15 éves IskolánkIvüll fiúgyermek* gyakorlati (Ipart, háziipari, me*őga»lasá. 0, vatfy ingyéb) életpályákra
szakszerű oktatásban és kiképzésben valamint hazafias és vallásos nevelésben részesüljön.
Hazánkban a csecsemőkortól 12-14 éves korig az arra rászoruló gyermekekről vagy az állam, vagy magánintézmények utján történik góndoskodás, addig a 14 évtől kezdve a fiatalkorúak, kivéve az iskolai
f\\ ZALAI KÖZLÖNY REGÉNYE

•Ma...

(2)
— Igen, — mondja később apu — le kell menned András, Bartost nenr le-het egyedül hagyni. Hogy 1 Diploma ? A, üres beszék fiam, dolgooxni kell ma, nem olyan világ van. Majd bele-jössz. Hát bizony én *s ugy szereltem volna, de látod" fiam, nem lehetett. Ha ez nem jött volna közl>c, és a vastag ftunelltakaróval fedeti lábúra mutat - máskép íeftne. Be kell látnod András, hát kit küldjek 1 No ugye. Mikor T Holnap fiam a négyhúszásnál vár a kocsi. Mit? N«m, nem lehetsz ott a banketton, pénteken lenn kell leaaad, Barlos nem megbízható.
Dodó leült. Hisz igaz, minden szünidőben lent volt eddig a birtokon, szép volt fürörfni a halastóban, a kis piros-kerefctv hajtókoesta véglgkocsikázni a gesztenyesoron, kilovagolni Bánossal, a sárga tarlék, a csendes tölgyek a |>ark, végében... Ks akkor még haza-ment oda, _ anyuék lent laktak, minden más volt.\'De hogy Így egész egyedül ott lakjon, erre még sohasem gondolt. Illába, mennie kell, apu többé nwn mehet. Kürtbe jutott a l>aleset nupja, inuga előtt látja az összeroncsolt "utót,
aput, a plrossapkás mentőket.
— Jó npn, mcgvek — mondja később.
Másnap délh«n kint volt az egész Hunyadi reálgimnázium nyolcadik osz. lálya a pályaudvar indulási oldnlúnál. Botokkal pe\'rsze, sok vastag, nehéz bot. tal, kissé ügyet\'enfll, de annál viis<b-ban. Még f.sull Is ott volt, aki pedig ma utolsó nap latinból bizony elha. ault, ő csak az uj özbőrkesztyüjét szo-rongálta.
— Nem fiuk, Igazán nom lehel, no haragudjatok, -• kezdt\' Dodó ma kell mennem, Dönci kérlek, légy szl-v«s, vidd él a pedelától a könyveimé, a hatnvolcvnnnt vond le, Igen azt be-tettem a fizika jegywtedlK\', köiz\'möni gyerekek. Jó hát jktszc, hogv írok.
Végig lekezelt, némelyik meg ls ölel-te, azután nagy lépésekkel a várótermen keresztül kiment a peronra. Mari bá\' gyors, apró léptekkel vitte utáni n két disznöbőrkoffcrt.
— Jó, ide,itt jó lesz. Isten vele Mari bácsi, aztán vigyázzon apuékri !
Mari bá\' tisztességtudóun összecsapta tokáit.
— Isten megáldja, András úrfi!
Azután ált még ott egy kis idety, látszott rajta, hogy gondolkodik, dehál Istenem, leszokott ő már n beszédről, nem jut eszébe semmi, pedig tudja, hogv Illene még valamit mondani. Majd, mint akinek hirtelen jó ötlete támad, egyszerre kiböki:
- Isten megáldja 1
Dodó uz ablflkból klhaJoUn, barátságosan Intett vissza az örég szolgának, aki szajjora léptekkel tünt el a tarka tömegben.
Sokáig nézett az ajtóm, »me|ven ke-resztül Mari bácsi eltávozott és egy pillanatra, mlnthn sűrű fátyolon át táti la volna nz átlátszó napfényben szine. m-n nyüzsgő cmberáradalot
fil«s hang rikácsolt bele hirtelen a jellegzetes pályaudvari zajba.
— Narancsooot} zsömlééit, friss söóőrt !
Sovány mezítlábas gyerek nagy kék szemekkel, nyakálja akasztva a hirdetett holmik. "
— Parancsol kéremássan 1 — mondja komoly üzleti hangon. — Negyven, marad, igen köszönömássnnkezcsóko-Ibm.
— Narancsot, zsömlét, friss sőöőrt...
Teljes sebességgel, feketén dübörög
v| az ablak elölt egy érkező gyors-vonal. Dodó behúzódott, ettől mindig -s/édülU
Egyedül öl a rülkél)«n. Meleg van, fül lesz tő, poros meleg. 12318. Ez van uz ajtó fölé festve, fcs a falon Zománcozott tábla hirdeti, hogy »Katóu» piasz. ta terpantima^, ,Ettól Desste a cipőd fé-nyes*. lessz két essél. Pocnk inegbuk. látná e/ért, gondalja Dodó, Mellette egy másik : »uein kormos, szagtalan satgó briloetU. Kis betűkkel. Butaság, Ilyennel van tele a feje. Meg itt as
ablaknál : .Húzni TirOr Ziehen Tira-re. Opasno jo van se nagnuti. Kihajol-ni veszélyes., fis nagy betűvel vészfék. Melynek > jogtalan használata 20 K pénzbírságot von maga után.« Von maga után,.. Miért von és miért niugu után ? Valami megborzongatja. Nem, hisz nem ls akartam meghúzni. Tudúnt; hogy u«m szabad. -Ijedten kárülnéz, hogy nem vette-e észre valaki, de prés a fülke, egyedül van. Egyedül egy zöld re festett, párnázott ketrecben......
12318. A kerekek tompán, ütemein kattognak, mint valami viid nép egy. hangit \'zenéje. A múltkor,* híradóban hallott*, Igen erre emwkcMet.
Pasztellszínű tájak kó^Ott robog a fekete, füstszagú kocsisor. Arany; árgán hullámzó rozstáblák, világoszöld tavaszi vetések, sötétzöld rétek, kicsi, fehér házak, néhol egy templomtorony, itt-ott egy piros vagv kék sii)knya, két larku tehén, szürke szekér, n«gv |>or-felhöt hagy ma^i után a csillogó nyári napfény fjen. Sárga áüoniásépületok, cOmentkerités, izzadó munkások szenei lapátolnak, piszkos, fekete szenet, egy otromba pótkocsis teherautóba.
Sötéten csillog az összepréselt szén, nem illik bele a nyárba, elrontja a természet üde szineíi. Feketén, porosan tapad nz izzadó munkások meztelen karjára.
Zökke«és, megáll a vonat, sípjel, tn-duL
(Folyt kőv.)
ZALAI KÖZLÖNY
növendékeket, rendszerint önmagukra vannak utalva és természet-tzerüen korlátolt belátásuk, valamint legfeljebb csekély Irányítás mellett kezdik meg életüket. Ettől a kortól kezdve tehát az ilyen Ifjak nevelése nemzeti szempontból egy-általban nem kielégítő. S ez is oka, hogy a biztos iránytű nélkül, tanácstalanul hányódó Ifjúság a leg. könnyebben válik prédájává minden szélsőséges tannak, mely tetszetős formában közeledik gyengén felvértezett lelkéhez.
A mozgalom célja tehát, hogy szegény, jóravaló és sokgyermekes családokból vár-megyéukéut én városonként évente ®ltií-ttJ gyermeket W«n»«\'lJ<V>
és négy éven át tartó hazafias és valláserkölcsi szellemben való nevelésük utján a nemzet szolgálatába állítsa őket.
Idővel egész gárdája növekszik az évek során ily módon felnevelt és kiképzett, megbízható iparosoknak és egyéb foglalkozási ágak művelőinek, akik tudásukkal az életben nemcsak saját maguknak, hanem vidéken a szegényebb néprétegek részére is munkaalkalmakat és igy megélhetési alapot teremtenek.
Az anyaglakhoz mérten már folyó év őszén történnek felvételek az ott-1 ionba, a később meghirdetendő pályá-zati feltételek alapján. Jövőben pedig ■ (elvétel* évedként M-M fak©-
láuktvüli Ufu Mzámúval nftvfW-Ofk
mindaddig, inig a negyedik óvben a végleges létszámot, vagyis a 160 főt el. érik. Ez le$z a fiuotthon befogadó képessége. A -nőve lós
tel)<*.>* ö Ingyenes. A növendékek élelmezést, teljes ellátást és ruházatot kapnak s »feiavf> lábuk- után az Intézmény helyezi ki őkr* állásba.
Így alakul kl majd egy szorgalmas, törekvő, nem csügged® áldozatkész, gerinces uj embertípus, az ideális iparos és munkás magyar megtestesülése, az a teljesértékü állampolgár, akinek alakja, kleálja a Nemzeti Egység moz-galmának, bármily társadalmi állásban dolgozzék is a nemzetért. .
Brdekes az intézménynek az u szándéka, Iwgy a fiuotthon különböző műhelyében készült bútorokat, eszközöket, ruházatokat nem árusitja ki, ha-nem
a. sokgyermekes, szegény magyar •nyák fírjhez-mencttdő érdemes leányul rtaxére fogja kfcáaasiÜMl hozományként kiosztani.
Az intézmény ezrei is dokumentálni akarja ugyanis a nő logszientcbb hivatását, hogy feleség és anya logyen és hogy a gondtalan, puha fészekrakás öróm«it ezzel is elősegítse, mert itt kezdődik az igazi házasság, a tiszti családi élet, hiszen az otthon adja meg a házastársaknak a fokozott munka érteimét és ellenszolgáltatását.
Ezt a (nemes törekvést senkinek som szabad ölhetett kezekkel néznie, mindent az államhatalomtól várva, hanem összefogva, egységes akarattal, a Ha-*ánk megmentésére és felvirágoztatására folyó heroikus küzdelemben, ma. gunknak is mindent el kell követnünk « támogatására.
Ujabb meglepő fordulat a keszthelyi
A 33:1 arányban főjegyzői állás körül
megválasztott Dér Rezső lemondott az állásról
i, Keszthely, julius 8
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy Keszthely képviselőtestülete a legutóbbi választáskor Dér Rezsőt választotta meg 38 szavazattal Keszthely főjegyzőjévé, dr. Balázs Lászlóval szemben, aki mindössze egy szavazatot kapott. A választást most senki sem fellebbezte meg, Így az jogerőre lépett.
Az uj főjegyző (aki a Keszthellyel egyesített Cserszegtomaj jegyzője volt és mint ilyen, önállóan intézi a község ügyelt), le is tette a hivatali esküt, mint keszthelyi főjegyző. Már át kellett volna vennk\' uj hivatalát, amikor beadványt intézett a vármegyéhez, amelyben közli, hogy feltételesen lemond a keszthelyi főjegyzői állásról.
Beavatottak tudni vélik, hogy Dér Rezső annyira összeforrott eddigi községe lakosságával, hogy
Cserszegtomajnak Keszthelytől való különválása esetén továbbru is inkább tomaji jegyző marad, mint Keszthely főjegyzője.
Meg kell azonban állapítani, hogy mikor Dér Rezsőt keszthelyi főjegyzővé választották, Cserszegtomaj elöljárósága kérvénnyel fordult az alispánhoz, ,kérve, hogy a távozó jegyző öccsét, dr. Dér Ferencet, aki most nemesbükkir jegyző, rendelje kl Tomajra, helyettesnek, mert őt kívánják megválasztani. A dolgok azonban ugy alakullak, hogy a hatóság nem Dér öccsét, hanem a kibukott eddigi főjegyzőt, dr. Balázs Lászlót szándékozott kirendelni helyettesnek. Ez és más ügyek vezették azután Dér Rezsőt meglepő elhatározásához.
A keszthelyi főjegyzői állás ügye te/iét ujabb probléma elé állította a közigazgatási hatóságokat.
Átlőtték a flllét egy katonának a kis-kanizsai bucsu céllövöldéjében
Három pofozkodást leszámítva csendes volt az idén a klskanlzsal bucsu
Klskanizsának egyik főeseménye a minden évben egyszer megtartott Sarlósboldogasszony-napi buesu. Vasárnap délután mozgalmas élet uralkodott a Hunyadi-téren felállított mézeskalácsos sátrak között. Kiskanlzsa apraja-nagyja, ott volt, sőt Kanizsáról is sok látogatója akadt a búcsúnak. A rlngispllek (most már itt ís nagy a konkurren-cia : négy rlngispil egymás mellett) zenekarainak Örült csinarattája, a sok apró gyerek sip-trombita koncertje, az elárusítók elnyújtott kiabálásai, a céllövöldék Idegbomlasztó puffogtatásai egy hatalmas disz-szonanciában olvadtak össze.
Az első érdekes eóemény a céllövöldék körül történt. Egy határőrnek átlőtték a fülét, mire a rendőrség betiltotta a lövöldözést.
Dicséretet érdemel a kiskanizsai leventék zenekara, amely kitünö zeneszámokkal szórakoztatta a közönséget.
A Kiskanizsai Levente Egyesület Jól sikerült juliállsa érdemel még említést. Késő éjjelig tartottak a mulatozások minden különösebb rendzavarás nélkül. Ha igy lehet mondani: ez volt az első »csend.-s bucsu* Kiskanlzsán, ahol egy-két kisebb pofozkodást leszámítva (Sze. reczék előtt, KismezŐ-utcában, Lan-csák vendéglőben), nem törtínt sehol hagyományos bicskázás. A rendőrség beavatkozása mindenhol mellőzve volt. _
— Senki nem lehet olcsóbb, mint a Schütz Áruház. Legszebb választéki) rtl gyapjúszövetekben, kompié anyagokban, impriiné újdonságokban. Legfino. mabb áru Schützéknél található.
— A kánikulában legjobb felüdítő és Megcslltaplló egy 26 fokos kád-fürdő az Erzsébet-gőzfürdőben.
1835. julius S.
Bad —Yaftzmannadorf
(Tarcsafürdő) Ausztria Burgenland.
Elsőlangu szív- és női gyógyfürdő. Természetes szénsavas pezsgőfürdők és ntoor (vasláp) fürdők. Összeköttetés: Szombathelyen át. Felvilágosítással és prospektussal szolgál: Máv. hlv. Menetjegyirod*.
Nagykanizsa. hch
Prognózis: Keleti, délkeletire forduló légáramlat, változó felhózet, esó, esetleg zivatar, a hó lassan emelkedik.
V1 TWvKAnizs*. 4röuT 5 SZ.
>l*TOOPgnyVK KOLCMK, u. A* aa:
Nagykanizsára érkezett a„röntgenszemlTember,
akinek Hailasszé>ábesszln császár udvarhölgye szerelmes levelet Irt
Nagykanizsán több izben járt már a hires »röntgenszcmü embcr«, akinek munkássága komoly tudományos alapon nyugszik. Polgári neve Haar Pál. Világhírnévre szert telt psk-ho-grafolo-gus, akinek nevét a kontinens minden nagyobb városában Ismerik. A nagykanizsaiak, akik egyszer nála voltak, minden mcgjövetelc alkalmával felkeresik, hogy legbensőbb ügyeikben tanácsát és utmulatását kérjék. Valami misztikus erő sugárzik ki Haar l\'álból. Pedig egyszerű és mesterkéletlen eszközökkel dolgozik. Nem delejes ember, nem tartja ke/élxín a varázspálcát, ha. n<\'m komoly lé\'ekbuvár, aki egy különös módszer és tudományos alapon a hozzáfordulók kézírásából sok mindent meg tud inouduni. Elárulja az éle-te minden titkát, házastársak, jegyesek, üzletfelek, gyermekek kézírásaiból mindent megmond. Sorsdöntő ulmutatást ügyekben, Analiziscfcől ma az egész ad anyagi, művészi, üzR\'U vagy érzelmi világ beszél. Nemrégen megfordult az abesszin udvarnál, ahol olyan sikert aratott, hogy Huilasszé császár egyik nigyogó szépségű udvarhölgye szerelmes levelet Irt, majd házassági ajánlatot t<\'tt neki. Ilaar Pál azonban csak tudományának él, a barna szépség csá-bos szavai vfim téritették el útjáról. Hosszú külföldi útjáról hazaérkezett éa egyik leyelső állomása ismét Nagyka-nlzsa. Haar l\'ál analíziseit a Lindbcrg. bébi elrablásakor, majd a welszi her-cégről nemrégen a világsajtó közölte. A >röntgenszemü« csodaembcr 8 napin marad Nagykanizsán, ahol a C.entrál szálló első emelet 16. szám alatt szívcsen fogadja a hozzáfordulókat, liogy minden ügyükben, bajukban, sors-kér-déseklxm tanáccsal, útbaigazítással szolgáljon. I-\'ogad d. e. 10—l-ig, d. u 4—0-ig.
(-)
Megállt a posta,
mert elbocsátották a magyar pofásakat
KéUlvásárkaTyaa
Kézdivásárhcly, jultus 8
A kisebbségi hivatalnokok elbocsátása miatt minden oldalon megállt a postaforgalom. A kézdlvásár. helyl postahivatalban csak 3 embert tartottak meg az eddigi 12 helyett.
1935. juUui !
JAUL59a2iSL
5

— Orvosi hlr. I)r. .Neumann Henrik rendeléseit ujb^l megkezdte.
(MÉVk nyugdíjasok) figyelmét lei-hívom, hogy. a résiIptíUotéí ellenében kéri tüzelőanyagról szélé utalványok átvehetők. Az átvételre az igéaiyj;jgo-sult személyesen jelentkezzék, s bqzza magával a nyugellátása t kiutalásaikor |x>tt legutolsó, c-vokktiselvényéU A*-$lk>-másfőnök.
(Gyfltot a sttifefon) Zalaszántón IH\'iszinger Mária 1!) éves, leány sa«el-mi bánutában tömény togkőoklltot ívott. A mentők azonnal gyomormofás-lvan részesítették a leányt, utána \\ a keszthelyi kórházba szállították, de felár n^m lehetett segíteni rajta. KóUftpí borzalmas szenvedés után meghalj.
—- Gyönyörű nyári • ruhaanyagok színpompás változata várja a vevő-Khónséget a Schútz Áruházban.
— (Kisgyerek a fá^rekér alatt) A zalamegyei Bókaházán I\'arkas István 12 éves kisfiú felült egy fával megrakott szekérre. Amikor a szekér egy lej. tőhöz ért, a klsflu a fahasábok tetejéről előre Juliánt a lovak közé. Súlyos állapotban azonnal a keszthelyi kórházba szállították, hol megállapitotf^k, hogy több bordája eltörött,, a bal alsó lábszára összeroncsolódott és súlyos vesezuzódást és vesevérzést szenvedett,
— (IbtUl u hévUl tóbwi) Kulcsár Lajos 21 éves garaboncl legény az egyik nap a hévízi tóhoz ment fürödni. A jeizőtágla dacára ben szőtt a mély vizljc, 1k>L egy pillanat alatt elmerült. A viz másnap feldobta a holttestet. Hozzátartozói hazaszállították Gara-boncra a -szerencsétlenül járt fiatalember holtlestét.
\'-1\' Imprknék, mousyellnek, organdi-sek nagy választékban Singeméi.
— Tn#»p láttam Cetiér virágot...
a Magyar 1-áhyok uj számának vezető-\' cikke csupa poézis, kedves, fiatal leányos mosolygás, Tutsek Anna népszerű hetilapjának uj számából uz Otthonunk kézimunkái mellett ki \'kell emelnünk a kedves egyszerű nyári ruhám tatákat s a közkedvelt nyári étel-leceptekct, valamint az ujszcrü, ötletes német rovatot.
— A tkwevérklrály elmen irt Kosáry-né Kéz Lola uj ifjúsági regényt Az £n Ujságoiunuk, Ego néni uj ifjúsági regény* : \'Gabi és a nyápic is megkezdődött. Van az uj számban vidám tör-íénei a ravasz teknősbékáról, az uborkavásárról, Talpas urfiról meg a méhecskékről, vers a kötélhúzásról, kalandos utazásról.
— Kitűnő minőségű- puplaulepedő maradékok jó méretekben nagyon olcsón kaphatók Séhützoét.
— Ai illegem fiatalember a elme Bónyi Adorján uj regényének. Bónyi Adorján a magyar közéjwsztály egyik legkedveltebb írója, Alakjai u magyar
•középosztály emberei. A milliö több-pyir« a magyar vidék. A törtóuet mindi gérdekes, mindig szines, a figurák elevenek, Emberlátása éles, dc a humora meleg és szívből jövő. Uj regényének közlését most kezdte meg az Uj Idők, Herczeg Ferenc szépirodalmi hetilapja.
— (Bélyeggyűjtők találkozója) szerdán délután 6-tól 8-ig a Pannónia hátsó kistermében.
— A Mm gyúr MQvéMJot a legelsődül-földi müvétizet iorganuiuokkal egyszin-ten álló, népszerű és külföldön is igen elterjedt, u mélynyouiásos képek szú-zalval díszített, kitűnő magyar folyóirat, Előfizetési ára i»egyedévre 7 pengő 50 fillér. Illusztrált tájékoztatót szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest; Erzsébet-kórut J.
Ottó eljegyzésre az olasz királyi családhoz utazik
A belgrádi lapok feltűnő híre a Habsburg-családról
Belgrád,, julius 8 Az itttmi lapok párisi forrásból tudni vélik, hogy Ottó királyfi meglátogatja az olasz királyi családot és Habsburg Ottó hamarosan el-
jegyzi Mária olasz királyleányt- Az olasz uralkodó csatád meghívja Zitát és Ottót San RoManorí be, ;iz uralkodó család nyárhtnrtőzkodáfl helyére.
A profifütbalHsta elvágta egy 15 éves kislány nyakát
Agyonverték a gyümölcglopáson éri kisfiút
Komárom, julius 8.
Ványa Imre 21 éves hivatásos labdarugó Pál Iídit 15 éves leány nyakát beretvával elvágta. A fin közismerten erkölcstelen életet folytatolt. Be\'eszere-tett Pál Editbe, de életmódja miatt « leány szülei eltiltották házuktól. Ványa Ihue. efelett anyira elkeseredett, hogy borzalmas tettére határozta el magát. A gyilkosság után megszökött, de csak.
hamar elfogták. A leányt haldokova szállították kórházba.
Balassagyarmat, jullus 8. A nógrádmegyei Acsa községijén Szálló János l-l éves (int gyümölcslopás miatt agyonverték. A csendőrség a kegyetlen gyilkosság öt résztvevőjét Uuar-tóztatta.
Rabkórházban halt meg az egykor
Mlg fellebbviteli flgye j^mÓdU földbirtokos
megjárta a táblát, meghalt a kórházban
A Fauszthammcr névvel többször foglalkozott már a bünügyi krónika nem csak Nagykanizsán, hanem egyebütt js. Jómódú földbirtokos volt valamikor, akit az élet annyira elsodort, hogy a jó családból származó, intelligens ember csalásokra vetemedett és sok embert becsapott Nagykanizsán ls. A nagykanizsai törvényszék Makáry-tanácsa 3 évi fegyházzal sújtotta. ítélethirdetés után rövidesen kiujult a fogházban Fauszthammer régi betegsége és annyira rosszul lett, hogy kórházba kellett szállítani- Ezalatt ügye M-folyamodás folytán a pécsi táblához
került, mely helybenhagyta uz e\'.Hi fokú Ítéletet- A tábla Írásban mc| küldte Ítéletét a nagykanizsai töj vény-Széknek, felolvasásra azonban nem került sor, mert Pauszthamma a kórházban elhunyt. A földi igazságszolgáltatástól reá kiszabott büntetésiül megszabadította n halál-Ilyenformán most a törvényszék -ahogy ez Ilyenkor szokásos megszünteti Fauszthammer ellen -a további éljárást.
Egy valamikor előkelő wsnbir szomorú tragédiája fejeződött be a nagykanizsai\' kórházi ágyon.
RagykiHiiMlak találkoaóMy* ai
István király Szálloda
Nyugati pályaudvar melleit. Telefon: (Interurbán) 202—43,\' 294—34. — Sürgönyeim: HOTELIST.
SiObálnk árit mérsékeltük. 1 E lapra hivatkozók WV« engedményt lapnak. Központi fűtés, folyó hideg-meleg viz, lift, telefonos szobák. Teljes komfort. A szállodában étterem, kávéház és amerlcan bar.
AZaldi Közlöny minden előfizetője
* az utolsó havi előfizetést nyugta felmutatása mellett
napi 2 fillérért
tagja lehet a tSbbeier ktUetee nagykanizsai Horváth-Hle u|iágllzlet kSIciSnkönyvtárá-nak. Vagyis havi 60 ftllértrt a .Zalái KOUOny-minden előfizetője
annyi könyvet vihet kl havonta a kSlceőn-könyvtárhól, ahányat etak el tud oluaetL Ai elftflielésl nyugta fetaiutatdi kötetenként 8 filléres kedvezninjea NOlGsOndilérl kapnak-koaywket a Hotválh-kolcsOnkOayvUrbaa akkor !■, ha a havi kedvezményi mm óhajtják tgénybevenni.
.iöapsfte:
szullét, fejfájás, MegJjplmak, álmatlanság awtén a twaiésaataa .Ferenc joaef- te.emvlt MMim,. az eméazlési zavarokat, fertotlenlli a gyomtpt <s a belelet, a\' V6*1fc#gé»t helyei útra tereli és felíriaslU a uel-lemet. — Az egyetemi kMnikékon végzett kísérletek bizonyítják, hogy alkoholisták a Fertnc Jóm! viz használata folytán élvágyukat majdnem teljesen viís;anycrik.
— (A HWntmUtlósI ptébánoa tolvaja u bíróság előtt) Horváth Lajos 22 éves somogyszentmiklósl autószerelő, • akit több Nagykanizsán elkövetett betörés miatt a napokban letartóztattak, \'nemrégen behalolt Bognár szentmlklóíi plébánoshoz is és ott 112 pengőt topott. I-\'eljelcntctték. Beismerte. Ebben az Ügyben a törvényszék julius 18-ro f tjzle ki a tárgyalást.
— Mintái mfl*Iyera anyagok," bou-rettok Singeméi.
— (KltUkoha bftntMCt/ ttoélttU) Grt-sa Mária sümegi lakost a járásbíróság lopás miatt tl napi fogliázrft Ítélte. Gresa a lárgy«lAs<vi eltitkolta, liogy büntetve volt. A dolog kiderült éá a nő \\ijl>ól a bíróág \'elé került. A! törvényszék egy hónapl/logháZr* Ítélte.
_ FlaoeU é* ftapjuttkarék SingernéL
JÜMrí
előjegyzéseket megbfztóbó! \'Wlogaő
Dr. Lóránt ödó^cég
Fő-ut 4. mára. Teleion S «20.
— (Anyakönyvi hlr«k) N\'^gyluaízsán az elmúlt héten 4 gyermek iZUlele^, 2 fiu ós 2 leány : Szabó Istváu vasóutő és Balázs Annának rk. leánya, Miilei József földmltes és \' \'Szerdahelyi Teréziának rk. fia, Kiss József nnpSzdmos és Szerecz Máriának1 rk: leánya. Itáias-ságon kívül születet t ftu.- — Halálozi^s 7 történt: Feiler Mátyás ny. váltókezelő ág. h. ev. 78 éves, Fárkds látván rk. 4 é\\-es, özv. Baj Józsefué Snldár Erzsébet rk. .08 éves,-őzv, fitíog l^jos-nó Klasz Erzsébet rk. 60 éves, Kocsis Istváq háziszolga rk.\' 81 ^ftkimbos Ajrna rk. 3 éves, Horváth Ilona rk. 8 hónapos. llázassáugkötés nem volt
— Lenvássnak dus választékban Singeméi.
— (A«táku.sckkéiMlulá-H Héílwr) A Nagykaniísal Autóbu&vátlalat vasár-naptól\' kezdve tnltaden vasár- ós ünnepnap autóbuszt indít Hévízre, A ké-bi\'Clmes hévízi utazásra jelentkezni toár Ifl*et az autóbusz ■ vezetőjénél. Megfeielő számú jelentkező esetén már most vasárnap indul a járat 12 óra 30 perckor a Centrál elől. Viteldíj <öda-▼Issza 4 pcagő.
T»raéaft(tod§
Irányzat i lanyha, forgalom: élénk* Bum titxnv. 77-e« 15 00-4560. t8-a« 15 30—15 75, 79-e« 15 45-1590, 80-aa 1555-1605, dun*nt. Tl-t$ ^490—^505 78-M IÖ05—I52U, o TD-M 10 20-10 35, -80«S 15 30-1545 paétvldékl 10-15-1035, más 10-15—1035. Zab u| K&zép 130Ö-13.-Í5 Tengeri tluántall 12«75— ...... . A w.
oida 4> Délzalal Lupftudö Iflata Nagykanizsán.
I kiadó: Zalai Károly.
ZALAI KÖZLÖNY
8__
apróhirdetések
10 uli* « HU*. mMm MM mi I BIMt.
Diákat a lövő likolaévre tanulmányi lelügyelettel. családi bánásmóddal, minden lak oláhot koael eaó, eaendea hátban, lei-Ka ellátásta elfogadok : Rozgonyl-utca 19
Fflrdőafoha kályhát, kádat, mosdói 16 állapotban keresek megvételre. — Címeket a kiadóhivatalba kérek. *
Kiad* ezeka lürdőstobs -hsszaálstlsl, juliua 15-re calttoaan butorosvs. Rozgonyi utca 19
Slrasalákat márványból éa gránitból csak Kovácsnál, Klrály n. 33., kaphat olcsón és jot. 106
■épalt ás képkeretézések kedvező részletfizetésre Is kaphatók Stcrnnél, Fó-ut 2.
József főherceg ut 20/a. sz. aaeakháa eladó. 2450
Plaalasa, kompiéit akMIlkatar el.
kólWzéa miatt eladó. Clm a kiadóban. 2466
tlaáá József tóbeiceguton kát ulcsl és 1 udvar) lakásos hás 7000 pengőén. Egybarmadfétt a vételkor, a fennmaradó oaszeg tóbb éven keresztül negyedévi rész »kben fizethető. Clm a kiadóban. 2492
Udvari nagy azoba-knnyha stb. sugusz-tus l-re klaafá Horthy Mlklós-ut 17. 2505
2 szobás villa augusztusra kiadó Bt latonmártán. Pallóé János Balatonmária tnrdó, II. szakasz. 2502
Jó bizonyítvánnyal aslaáeaeeleáay (elvétetik. Bajza-Utca 3. tz 2501
Szemere-u. 3. sz háromszobás, csu kottverandás, vltvezetéket sssasáaHáx eladó. . •
latot. edény stb. UlUskUls miatt eladó, Catagery-at 19. alatt.
■ajáráaát, kl lózétl és kisebb hát. tartás vezetését vállalja, felvesz Brónyal-Arukáz, Horthy Miklós ut I. •
Fóznttudó bejárónál aionnalra kere-sek. Cla a kiadóban. 2507
■aghlakatá magányos asssonyt ház-mestemének kereaek. Lénlrt bőrkereske-dée. Deák tér 12, •
Két darsb 100 X 200 s, nsgyságu keleset használt ralatta (nem vászon) olcsón eladó Szemere-utca 4/a. alatt. *
755/1935.
Hirdetmény.
Klakomárom nagyközség határiban 1250 kit. hold területen gyakorolható
vadászati Jog
1935. év augutilus 1-lfll 1941. Iullua 31-ig lartó hal évre 1935. év Jullui hó 27-én d. u. 5 írtkor • köztég tanácstermében tartat1 dó nyilvános átverésen a legtöbbet Ígérőnek hasionbérbe fog adatni.
A 154.113/1927. B. M. is. rendelet szellemében öiazeállltott érve rési fdlételek a köiségi jegyzőnél beteilnlhelök. am
Klakomárom, 1935. ju\'lui 7-én.
SUJraj BtdIi s. k. KMIáiois.k.
köza. iegyzó kóss. bíró
Olcsó, filléres
szappanvásár!
Elsőrendű szlnszappan
leszállított áron!
Erzsébet-tér, (volt Strém és Klein üzlet.)
A rag>kttiltsál klr. járásbíróság, mini leiekkönyvi hatóság.
4284/1935. tkvtz.
Anrertsl HMHM.
Budspeat husnagyvágó rt. végrehljtltó-nak Huszár KátoTyné llertog Erisébei, mlat Herzof Sándor Örököse végrehajtéit szenvedő ellen indított végrehajtási ügyében s telekkönyvi hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX t.-c. 176. § a értelmében elrendeli a végrehajtási árverést 1067 P 75 tlll. tőkekövetelés, ennek járulékai 166 P 60 llll. eddig megállspltott per- és vágrehsjtásl és sz árverési kérvényért eiuttal aegállaplloll 25 P költség, valamint a ciallafotollntV kimondott Szlovák Mór éa Pia cég 4194 P P 79 llll., Fried Bernát és Fial cég 820 P 60 tlll. és az t. pontbsn Irt ingstlsnrs OT1 880 P 18 llll., 423 P 72 tlll. és 586 P 23 llll. tőkekövetelése éa |áruléksl be-hajtása végetl,
a nagykanizsai klr. járáabltóság területén levő, Kllkomárom köiségben íekvő s a
I. kitkomároml 982. szljkvben 187/a. hrsz. a. foglalt ház, 163. as. a. udvar és kerttel Ingatlannak végrehajtáat szenvedő nevén álló tele réssére 4000 P,
II. klskomároml 1055 szt|kvben 1680fb. hrsz. alatt foglalt szántó s nyugati hosezu düldbcn Ingatlan ugyanannak nevén álió tele részére 300 P kikiáltási Irbsn az in-
Ístlsnokra 8i55/tk. 932. sz. végzéssel özv. lerzog Sándorné Lengyel Róss jsvárs bekebelezett bsszonálveaell szolgalmi jognak lenntartásával, — de amennylbeu Igy az Ingatlanokért a megelóaó jelzálogot terhek ledezetére az 1. pontban irt Ingatlant Illetően megállapított 25000 P, a II. pontban Irt ingatlant llklócn rasgállapllott 24000 P be nem Igárlelnék, az árverés
hatálytalanná válik a az Ingatlanok a szol galml Jog fennUitása nélkül kerülnek ugyanszon határnapon árvetés alá.
Az I, pontbsn Irt Ingatlan OTI 880 P 18 llll. követelését Illetően 19200 P, Szlo vák Mór és Fia cég követelését lllelően 20100 P, OTI Intézel 423 P 72 llll. köve leiésít Illetően 24600 P, Fried Bernit és Fis cég követelését Illetően 24800 P. OTI 586 P 23 llll. követelését Illetően 55800 P.
11. pontbsn Irt lngsllan pedig Szlovl\'t Mól és Pia cég követeiélét lllelően 19701 P megállapított legkisebb vételáron alul akár külön-külön, akár együttesen el nem adható.
A telekkönyvi hatóság az árvetéanek Klakomárom községházánál megtartásán 1935. évi aug. hó 12. napjának d. e. lO\'/s óráját tüzl Iri és az árverést teltételeket sz 1881 : LX. 1,-c. 150. Ja alapián a kö vetkezőkben állapltja meg i
1. Az árverés alá eső Ingatlanokat és pedig a 187/a hrsz. ingatlant a kikiáltási ár telénél, a többit kétharmadánál. Illetve a legkisebb vételárnál slacsonyabb áron eladni nem lehel. (1908: XL1 1,-c. 26. §)
Az árverelnl szándékozók kö\'elesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/o át kéttpénz-ben. vagy óvadákképes érlékpspitosban a kiküldőt nél lelenni.
Az, skl az Ingatlanéit a kikiáltási árnál msgsssbb ígéretei lett, ha többet Ígérni senki sem altér, köteles nyomban s kikiáltási ár százaléka szerlnl megállapított bá nstpénzt ss általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni.
Nsgyksnizta, 1935. má|us 14-én. Dr. Wéber t. k. klr. Jblró.
A kiadmány hlleléül: Mlkó t. k. HM I6ll.il.
mntiMMl liláit! Vállalat
MENETRENDJE
érvényes 1935 május 15-től.
£raaábat-tár—Vaautálloasáa
Vasutállomásrs Erzsébet-térre
445 M
510
7 30
9 25 0 5
11 o« * 3
12 45 * 3
13 30 ,J 5
1410 * $
16 00
1730 C M
1810 s «
19 50
21 35 w
2240 >
Latanytl 11 menetrend
L.tMylrlI isi. B 45 Nttyhinliiiri írk. 80°
SstjtMiillrü 1S 30 Utwiyir* M. 18-46
1985. lullui 9
mm BtZOlYITVÁ1Y
Neve: Metropole Lakhelye: Budapest,
Hákóei-nt 58.
Szállodája: modern Télikertje: világvárosi Kávéháza: ragyogó Sörözöje: remek Konyhája: hires Pincéje: neves Árai: olcsók Közönsége: kitUnö
Hofherr Schrantz Clayton-
Shuttleworth
i
nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
msg, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telelőn: 130.
A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitűnő szerkezétü különféle
mmüm népeit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatráax rendeléseket feladhatja.
— SZflÉLSéQlBtBÍt -—■
mindenki a helyi kereskedőknél I óh Iparosoknál szerezze bel íj
a Zalai közlont
barátai
. zalai közlöny
hirdetőinél
vérárainak 1
KOzgazdasági Részvénytársaság
Gutenberfi Nyomda és Délzalal Lapkiadó Vállalata
Nagykanizsa
KBnyvnyomda, kOnyvkMésnt vonatozó Intézel, Illett könyvek ét dobozok gyára
a „Zalai KBzIBny" politikai aapilap aaarkaaztAaága áa kiadóhivatala
[TELEPŐR: 78."
Készítünk i
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, műveket, meghívókat, eljegyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyáriunk ■
üzleti könyveket, agyvédi naplókat, |egyz8-kOnyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzftlzeteket és tömböket, minta-zacskókat, zsákcédulákat, naptártömbflket, falinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kivitelben és a legolcsóbb árakon. ,
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomaton a taptalajdooos Közgazdasági R.-T, OulanUrg Nyomda és Délzalsl Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában, Nagykanizsán. (Felelős üzletvezető Zalai Károly.)
76. évfolyam 163. szám
Nagykanizsa, 1935. julius 10 szerda
Ara 12 fOMt
zalai közlöny

U UttUbi.aUl: KM 5.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Elöflzelé.1 ira: így hó., t part 40 llttr. SicikoiUJ^sl (• küulMliriUll UMoai 78. «.
Botrányba fulladt és mégis gyöz&tt a Fourage-ügy a városi közgyűlésben
A Fourage 1319 szavazat-arányban megkapta az évi 50 pengós városi talek-bérlatet — A polgármesteri Javaslat szociális szempontokra és mezógazdaságl érdekekre hivatkozott, a Javaslat ellenzéke egyenlft kedvezményeket kAvetelt minden helyi vállalkozás számára — Érdekeltségi vádak pergStüzében folyt a két és félórás szenvedélyes vita a képviselőtestület rendkívüli közgyűlésén
Személyes összecsapások vihar-sorozata tombolt a szombathelyi cég nagykanizsai telepengedélye körül
Valósággal a semmiből lelt a Fourage-ügy. Előbb csendben, nyilvánosság nélkül adott alkalmat é\'os össze, tűzésekre a városi képviselőtestület jiénzügyi bizottságában, majd Mjenzá-cióvá nőtt, amikor úton-útfélen a Fon ragé-fűgedély ügyél>en állították meg utcán, üzletben, hivatalban, még az ebédjük mellett Is, a városatyákat a pro és kontra közbenjárók. Kínos botránnyá pedig akkor vált, amikor ebben az ügylton nyár közejién rendkívüli közgyűlésre hivták óvsz-\' a képviselőtestületet. Itt aztán leplezetlen\' nyerse-végükben csaplak össze az indulatok és volt olyan városi közgyűlés, amilyent a boldogult Ujváry (iéza Idejében zwjlotí Vjároíspolttlkni villongások óla nem láttak a városháza falai. Az egész közgyűlés a tapintatos elnöklés ellenére egyetlen izzás volt, állandó zaj és szenvedélyes \'összecsapások. I)e olyan szenvedélyes, hogy remeglek az ajkak, habzottak a szájak és fakóra sápadtak uz urook. Csak az elnök, dr. Hegyi Iajos |>olgármcsterhelyellps higgadtságán és fegyelmezett idegein mult, hogy a tárgysorozatot végig le leheteti tárgyalni. Napirend előli vitéz Tóth Béla a mellékutcák, foktat a Vörös n*rty «itea öntözést
I sürgette. Az elnöklő dr. Hegyi Lajos kilátásba helyezte, Inigy a takarulás idejére, ha lehet, még az idén öntözik a mellékutcákat, de jövőre okvetlen költségvetési fedezetet biztosítanak erre a célra.
Aradi Anlal az Égerszögről érkező, lévőin kétszer kivetett Illetékek ügyéi »en kérle az adminisztrációs hibák kiküszöbölését. I)r. llpgyt Ujos kivizsgálást é.s intézkedést igérl.
Kfkrora Ferenc általános lielyeslés közben sürgette, hogy a Nagymacydrorszátf emlékmiivet végre adják ál hivatalosan a nyilvánosságnak
megfelelő ünnepi keretben é.s rója le háláját Ik város az adományozó iránt is. Ilii proig a város vezetősége erre nem vállalkozik kül|xrliliknl okok inl-att, akkor mozduljon meg ez ügyben a társadalom. Dr. Hegyi I.ajos beje-le-nlette, hogy a város az őszre u kétszer elha\'asztolt szoboravalás méltó ünnepségéi újból előkészíti.
A közgyűlés tudomásul vette, hogy a pénzügyminiszter WMO |>engö forgalmiadé-részesedési segélyt
utalt ki u városnak.
Két és fél órás vihar a Fourage körül
Következett a Fourage-ügy két és fél órás vitája Dr. Prack István tanácsnok referálta. A szombathelyi cég először 1500 négszögöl tilket »l".<7 akart venni a várostól- Később elállt ettől ós 1000 négyszögölet bérbe kért a várostól a meglévő Iparvágány ha-sználutával együtt
évi M pwi** bérért.
A szerződés-tervezet szerint a Fourage korlátolt felelősségű társaság kötelezi magát 26 munkás állandó alkalmazására, 10000 P ér-lékü beruházásra (raktárak, gépak) és bár iparvágányt használ, a szalmánál 6, szénánál 12 filléres méter-mázsánkénti kövezetvám helyeit métermázsánként általában 4 fillér megfizetésére a szegényalap vagy valamely más alap javára. Hajlandó felvenni azokat a munkásokat is, ajiik eme vállalkozás miatt hasonló \' meglévő cégeknél kenyerüket veszítenék. A polgármester pedig hajlandó
a bffelyá kftva/t-rvárn-ftálttkMl a
hasonló meglévő üzleteknek kö-veaetvám térítést adni.
Közben kiderült, hogy pár órával a közgyűlés előtt egy másik kanttal e«x »s beadta kérvényét a várashu*, hogy hasonló feltételekkel adjanik neki Is le-
Ifphelyil. K-lemon Ferenc elvi szempontból és a képvis lől lalklismeretr? hivatkozva a leghatározottabban állást foglalt az ellen,, hogy városi támogatással csináljap\'ik konkurr nciát a helyi kereskedelemnek. (Taps, hq-h/sléx, óljenzás.) Nagyon
ve^ffdelmes preeedcmi
ez, a város egész kereskedelmét érinti. Ki kell tartani a szabad ke-reskedek-m álláspontja mellett-Semmi körülmények közt nem hozhat ide a város idegen cégekel nagy kedvezményekkel, hogy régi helybeli cégeket tönkiviegyen.
Dr. W-isz Lajos ügyvéd indulatosan szólt közbe, mire kitört az első vihar.
- Ha ozt most megadjuk, folytatta Kelemen holnap egész lavinája indul meg mindé afelől és
minden üzletágban a hasonló kéréseknek. Mi különös érdek fűződbe-tik ahhoz, hogy ilyen üggyel a váiv;s békéjét megbontsuk ? (Nagy zaj dr. Weisz Lajos közbeszólása körül-) Telepedjék le a Fourage függetlenül a város támogatásától. Vájjon Szombathely adna-e 50 pengőért telket egy kanizsai cégnek ?
Heves, nagyon zajos vltu kerekedik Itt. Dr Weisz Lajos indulatosan kiált Kelemen felé, aki erélyesen visszautasítja, hogy a vitát személyes térre tereljék. Ha\'.almus, hosszantartó zajba fulladt a közgyűlés, folylon szólt az elnöki csengő.
Dr. Bartha Istvón beszédét pár másodpercenként akasztotta meg dr. Weisz Lajos közbeszólása és u nyomában mindannyiszor támadt szenvedélyes tömeg-jelene\'ek. Dr. Bartha álláspontja,, hogy
a táros, ml\'i terkölesl ICHlllIet, nem atihat nagyobb k?dv«£ményt «d«-gmiiek, mint a Iulyl>el|eiilw4í.
Dr. W\'.\'lsz Lajos : Nem is ad 1 Dr- Bartha: Weisz ur érdekelt! Dr. W\' isz: Nem vagyok érdekelt !
Dr- Bnrtlia: Ez már meg van állapítva ! (Hosszantartó hang-kaosz.) Az ügy legnagyobb betegségét bizonyltja, hogy a város a Fourage kedvezményes köyeziUvám-pótlékát akarja odaadni a Stcinberger-cég-nek. (Fel kiöl tótok : Hallatlan.\') Itt minden foglalkozási ág érdekelve van. Ha egyszer elkezdjük, hogy nem közszükségletet képező uj vállalatot városi támogatásban részesítünk, akkor minden idejövő fogja ugyanezt a várostól követelni.
Dr. W"itz Lajos közbekiált : Nem Igaz ! (Nagy zaj.)
Dr. Barlha kéri az elnököt, védje meg a folytonos közbeszólásoktól.
Dr. H\'QUl Lajos rácsonget a közbeszólóra, de a zaj tovább fokozódik.
Dr. Barttui; Nonsens 60 pengő évi bérért odaadni a szób.mfogó iparvágányon területet. (Zajos he-lyeslés.) Jöjjön ide az a cég, Hxerexzfjn telket magámilea, mhtt más M hoktnjfuifoto a saját
MH.
A város elmuIasztot{3 megtudni, hogy az illető cégnek kik a tagjai, milyen a hitelképességük, stb A 26 munkás alkalmazását kötbérrel Is biztosítani kell. Az ajánlat egyebekben irreális, mert vaktában hogyan kötelezheti magát egy cég 25 munkás állandó alkalmazására ?
Pótadóemrlés és nemzeti ajándék
Dr. Itotuchlld Ité\'.a : Az ügy )x\\nz-ügyi bizottsági ülésén az elnöki székből különvéleményt jelentett Wo s azt Írásban is Ix\'lerjesztetlc. Az előadó ezt elmulasztotta lejelenteni. Kérdi, hol van u főszámvevő, akinek k\'lvilágosi. tásokat kellene adnia ebben az ügy-ben ? A város anyagi helyzete num rózsás. Az a helyzet, hogy a költségvetést radikálisan le Ml bantant, vagy a jxVt.Klót 84 százalék körűit maga.sí ágra felfmrlnl. Dr. W«lsz I.ajos közbeszól, általános lesz a kiabálás. Elnök csenget, a zaj nem akar elülni.
Dr. Holsehlld . Nev-pégcs idehozni egy szerződést, amely a városnak 50 oengö évi bért kinál HXM) négyszögért. (Hosszantartó zaj. F.bből még lemegy a |>ótadó és a bérulánl kereseti adó. Feielfts"égre kell vonni, aki ilyen ügyet a kttzgyftl s elé hoz," 50 |*ngoért papirt fogyaszt, embereket dolgozlat és igényi*\' v \'szi a képviselő-testület idejét.
Itl már minden mondatot két-három Ízben szakil félbe a szenvedélyes összecsapás zaja, a folylon >zóló elnö. ki esengő.
Nincs garancia árra, hogy 20 munkást a Fourage el ludjon tartani. Ehhez
2WW va^on takarmányt krlienp forgalmaíiita. Az összes ha«ontó il cégfk összforgalma tt.18 f:hb rtrt futják az etnbr-rfket dolgoztatni ?
Mi pedig azért vagyuuk itt, hogy nemzeti ajándékot osztogassunk nyerész-kfedésri- alakult vállalkozásoknak ? A terheket egyenlően és Igazságosan kell elosztani mindenkire, aki ebben a vá-rosbnn él. Különös a szerződésnek a része, hogy a Foumge I fillérjeit visszalérifiük annak « régnek, «m«-Iviknek hatósági segédlettel konkurenciát akarunk állítani. Kz megalázó alamizsna. Nem lehet, l»ogy ez a közgyűlés mégegyszer ki végezze a saját válla-lalait, hogy ezáltal ismeretlen vállalkozóknak előnyöket bizlositsoú. Nem lehet, Iwgy utégegyszer inegtcrMjük saját adóílzotőink-\'t és ebből másnak adjunk kedvezményeket. Nem lehet városi objektumot ennyire leértékelni. Az volna helyes, hogy Wrként a
Fourage a kövezetvámon inegt\'iknritott össz<\'get. A szociális ki kötése ket köt-t>érre| kell biztosítani. A gazdák nem járnak jól, mert
a konkurrt ns villalatok e|s« dolga Iáie^ycz-éget kötni etfj\'m*"->al.
Itajki István beszéde elején NVelsz Lajos közbeszólása körül megint kl-.törl u vihar, ami zajos vitában folytatódott Itajki számokkal bizonyította, hogy
» város évi 2iH p"ngő bfvétolt® esik el,
ha a s/.erzíklés létre jön. 20 százalékot a keneséli adóból is elveszít a céjjfc.4
ZALAI KÖZLÖNY
lfl3ft, jiiHw ló
és lerombolja a kereseti tehetőségét évtizedes cégeknek, inelyek ig>- kevesebb adót tudnak fizetni. Minden közületnek kötelessége elsősorban a sa-ját tagjait megvédeni, nem pedig nem-
zeii ajándékot adni Idegen cégeknek.
Bfdénck István szerint az 50 pengő évi bér a területért nem kevés. Visszautasítja RotschlM. dr. megállapításait.
Baj PIcz György vádol — pokoli vihar
Pokoli vihar tör ki itt- Dr H:gyl I bérösszeg méltányos, a városnak rizikó
Lajos a közgyűlés felfüggesztésével fenyegeti meg az össze-vissza ordi-tozásba merült képviselütestületet.
Tetőfokra hágnak uz indulatok, .a mikor Bal PIcz György áll fel és azt mondja :
- A felszólaló urak mind egy céget védtek !
Krlemen Ferenc magából kikelve kéri ki magánok. Dr. W-\'lsz Lajos helyesel Baj Plcznek. Ez csak olaj a tűzre. Pillanat alatt .szinte ölre menni kész a hangulat és fortlsszi-móban zug a vita, amiből Kelemen Ferenc megbántott önérzetének jogos felháborodása harsog a legerősebben.
Dr. H\'.\'gyl Lajos nagy nehezen mégis rendet teremtett. Baj Picz végre elmondhatta, hogy a gazdák érdekében a javaslat elfogadását ajánlja.
Artull Antal a külön elbánást nem tartja helyesnek, de a cég csak hadd jöjjön !
Áthidaló javaslatok
Dr. ItolschUd hajlandó megszavazni n javaslatot, ha kimondja a közgyűlés, bog)\' hasonló feltételekkel bárkinek biztosit lutsonló szerződést. Itt megint ltosszu és heves vitája támadt NVeisz I .a jóssal.
Dr. Prack István kifejtelte, hogy a
Dr. Weisz Lajos
Dr. KotNchlld a 25 munkás állandó alkalmazása tekintetében sürget garanciát, de szavai és dr. Prack István válasza zajba fúlnak. Dr llegyl Lajys csendre kéri dr. NVeisz Lajost.
Halljuk Weisz Lajost 1 — harsog a teremben.
— Érdekelt, nem lehet! — hangzik a kórus,
Dr. Lajos felugrik és hatalmas
zajban védekezik uz clleu, hogy érdekeit lenne. Veje, Szőllősi ügyvéd bivta fel a Fourage figyelmét, — mondja — hogy jöjjön Kanizsára. Az azonban nem akart idejönni. Mikor a tárgya-lások megakadtuk, a |>olgánnestcr kérte maradásra a cégei.
llegyl dr. lecsengeti dr. Weisz lejönt. Dr. Weisz azonban tovább beszél és újból szenvedélyes vita támad köz. te és Kelemen Ferenc közt. A csengő állandóan szól, a vita folyton maga-sabb tenorba csap. Dr. Weisz a régi lenfeldolgozó terveket említi.
ja nincs, lla a szerződés nem válik be, öt év múlva reparálni lehet.
Az előadó beszéde közben dr. Bartha István és dr. Weisz l^ajos közt megint éles vita támadt. Dr. Hegyi I.ajos rászól dr. Weisz l4»jósra.
— Minden felszólalást zavarni méltóztatik.
Iturlha ; Ezért n«m jó, ha az érdekeit idejön. (Vihar.)
Dr. Prack; Nincs akadálya, bog)\' a város 1-5 hasonló engedélyt kiadjon.
Vitéz Tófli Bélát Is megzavarja |>ár-szor az ékte|eji lárma. Számadatokat kérdez. Ezekből megtudjuk, hogy Sternberger 11130-tól mostig 1200 vagont szállított, ennek 13.U00 P völt a kövezetvámja. Az uj cég nein garantál semmit. De (az előadó szerint) a 25 munkásból következtetve 100-450 va-gon évi forgalom várhaló. A munká-sokra seni ad garanciát, csa(< kötelezi magát. Ha nem teljesíti, a város fel-mondhat neki, (Állandó zaj.; Indítványozza a szerződés elfogadását kellő garanciákkal, de. ugy, hogy a helyi cégek is kapjanak kövezetvám-kedvez-ményl.
Dr. Prack István fqlytonos zajban 3000 P óvadék kikötését javasolja.
Stem Gyula az 50 P évi bér helyett vagononként annyi bér megállapítását tartaná helycsuek, amennyit a kövezfjf-vám jelentene.
Dobrovlc* Milán : Más város örülne, lui kapna egy uj vállalatot, ide egyszer jön valaki, akkor is elmarjuk.
mégis felszólal
Kelempn . A takarék-biztositól is tetszett ajánlani. Szépen megjártuk volna,
Dr. Ilfgyl l-ajos csenget, dr. Weisz I-ajos folytatja és önzetlen, 33 éves k/ii éieii múltjára hivatkozik. (Folytadon viliar.) Most is van kilátásban Kanizsára egy nagy svájci cég. De ha ilye-ne kel hallunk...
Dr. líariha : Kiismeri dr. W.isz La. jos közéleti érdemeit, de ezügyben a pénzügyi bizottságban is, itt is kizárólag az ő jelenléte okozta a szenvedélyek kirobbanását.
Dr. W«Ki; A (leiemen ur fellépése okozta. (Vihar.)
Dr. liarltu: Weisz Ujos dr. veje szignállá és adta be a kérvényt, aki társa az ügyvédi irodában, tehát világos az érdekeltség. Le kell venni a kérdést a napirendről. A 25 munkás alkalmazása biztosítva nincs, de »nég azt sem tudja a város, kivel szerződik. (Nagy zaj.)
A hivatalos álláspont és a szavazás
Dr. Hryl/l Lajos: elismeri mindenki önzetlen, közérdekű jóhiszeműségét, de ugyanezt kéri a város vezetősége számára is elismerni. A távollevő polgármestert a legjobb szándék vezette és a város érdekét kívánta szolgálni javaslatával, amikor áldozat árán is biztosítani akarta 25 munkás foglalkoztatását. Bizonyos engedményekre a pénzügyi bizottság hangulata is feljogosította a polgármestert, aki jobb értékesítési lehetőséget akart ezzel teremteni a gazdák számára. Csakis szociális és mezőgazdasági előnyökért tett kivételt a javaslat a Fourage -
zsal, ezért dr. Rotschlld indítványát nem tartja elfogadhatónak. Dr. Bartha óvadék-javaslatával az eredeti javaslatot ki lehet egészíteni.
A közgyűlés először a napirendről való levételt célzó javaslat felett szavazott- A javaslat ü: 14 arányban kisebbségien maradt. Azután £ polgármesternek kiegészített java-sfotu felett szavaztak, ugy hogy a Fourage, ha 26 munkásnál kevesebbet alkalmaz, fejenként és naponként 2 P kártérítés biztosítására 3000 P óvadékot tartozik letenni-A szavazás eredménye 13 :9 és ezzel a Fourage megkapta a várostól a
telepengedélyt. Sokan nem szavazlak. Dr. Weisz Lajos sem.
Dr. Rotschlld indítványa felett ujabb heves vita után nem szavaztak, ami ellen tiltakozását jelentette be.
A közgyűlés terme ezután kiürült, már csak kiaebb ügyek voltak a tárgysorozaton.
Prognóxli: Gyenge északnyugati ■itat. váltósé felhSxettel, kalyaakfet zivatar MwtrffM, a k« tovább emelkedik.
légáram
Mussolini zsidó tengerész-akadémiája
Civitavecchiában, a pápák egykori hadi-kikötőjében nyilt meg a főiskola — F\\z első évben tiz országból huszonnyolcan nyertek diplomát, de a szeptemberben megnyíló rtiásodik évfolyamra már ötezernél több zsidó fiatalember jelentkezett — ósszel elindul útjára a zsidó tengerészek iskolahajója: a „Sára" — Palesztina hajókat épit
Pöstyén, julius (Copyright)
Élesre vasalt \'fehér nadrágb.m, arany gombokkal kék zubbonyán a déli nap tüzétől feketére égett fiatalember ül szemben velem. Tegnap érkezett Rómából.
A fiatalember : Pfelfer Erwln, nz Itáliában megnyílt zsidó tengerészeti akadémia első végzett növendéke. Kollégái még lenn vannak Civitavecchiában, ő rokonai látogatására jött cl Póstyénbe. Még nincsen huszonegy esztendős, de máris Írása van rólu, hogy amennyiben elvégzi a kötelező gyakorlatot, ön. állóan vezethet hajókat a Földközi tengeren és Gibraltártól száz tengeri mértföldnyi körzetben.
A kezdet é? a cél
- Az akadémia tavaly novemberben nyílt meg - kezdi elbeszélését a fiatul tengerésztiszt. - Székhelye : Itália nagy kereskedelmi kikötője : Civitavecchia. Olaszország egyik legrégibb és legérdekesebb tengerparti városa, u pápák egykori hadi kikötője. Jelentősége az utóbbi időben hallatlan mértékben emelkedett. Itt képzik ki a különleges beosztású magasabb rangú olusz tengerész-tiszteket és a civitavecciüui kikötőből indulnak utjukra Abesszínia felé az olasz hadihajók...
- Mussolini egy személyes barátja, az olasz tüdövész elleni mozgalom elismert vezetője, a legnagyobb olasz kórház igazgatója : Mendes ezredes teremtette ing tu-lajdonkép|K\'n a főiskolát. Az akcióban segítőtársai voltak Carpi őrnagy, tekintélyes és gazdag milanói ügyvéd és a fia. Mind u hárman
lelkes zsidók és az intézet felállításával az volt a céljuk, hogy .Palesztina számára képzett tengerész-tiszteket neveljenek, olyanokat, akik egykor Irányítói lehetnek Palesztina kereskedelmi tengerészetének és halászatának- Palesztinának széles kiterjedésű tengerpartja van, de alig van u világon^zsidó tengerésztiszt. A parti halászat pedig gyerekcipőben jár akkor, amikor például Olaszországban a lakosságnak több mint tiz százaléka közvet. ve, vagy közvetlenül halászatból él.
Magyar szó az akadémián
A clvltavecchlal zsidó tengerészeti akadémia állami olasz főiskola. Tanárai katolikusok. Az intézetnek az első évben huszonnyolc növendéke volt, ezek tiz országból kerültek össze. Magyarország nem volt képviselve a főiskolán, de a megszállt területi S csehszlovákiai fiúval leginkább magyarul beszélgettünk. A tanítási nyelv az oíosz, de olasz állampolgárok u főiskola hallgatói nem lehetnek, .őket csak a rendes főiskolára veszik fel, ahol a tanítási idő lényegesen tovább (art.
ÉpQl a .Sára"
- Az akadémia első éve nyolc hónapig tartott, de szeptembertől kezdve a tanítás két esztendeig tart. Jövőre már száz növendéket vesznek fel, erre a száz helyre eddig ötezernél több zsidó flatalem-bor jelentkezett a világ minden részéből. A tanfolyam elvégzése után egy évi gyakorlat következik, ezt a végzett hallgatók mór a most épülő 560 tonnás uj iskolahajónkan sajátítják cl. A hajót főként egy
MielAtf kerékpárt venne,
nézze meg dúsan felszerelt raktárunkat
férfi-, női- és gyermek-kerékpárokban
Brandl Sándor As Fia
Daák-tér |, a f.l.&t.mplomnil
Kedvező részletfizetési feliétetek.
A legkiválóbb minőségű kerékpárgummik és alkatrészek nagy raktára. Puch és Steyr Waffenrad dobfékes márkás kerékpárok.
Del-Ka
cipő
G. F. B.
nfii térdharisnya
Szép, mint a rózsa, kfinnyü, mint a pahaly,
kapható:
Szomolónyi Gyuláitól
Opalin selyem
ingák
Lastex
fürdőruha

ZALAI KÖZLÖNY
S
J (ánikulában Strandolunk! I
Strandolásnál nélkülözhetetlen dolgokat nálunk legolosóbban vásárolhatja. Frottier A kelmék, divatot ^mr oslkot és sötét ^^r mintákban. jp Pizsama anyagok minden minőségben.
^SfcTág\'\'TPííncTa\'Tljánltőp, Monsieür
KlMÍWÍIW^^J^nok köszönhetjük, feleségéről »Sárá« nak
WmlfaMiíwH*
} .Jvjfr :A ^Aca <ílkés*ülle után hosszú \' útra Indul : két hétre elmegy Po-lesztJnába^jAgg *> .
— A clvitayccctyaí ykadém\'a elvégzése\' Ütan ér hallgatók, ameny-nylben\' a Vfwgáká^ sikeresen teszik le M elvégzik in kÖuüezÖ gyakorlatot,\' érvényes olasz állami tenge-réukapitényé oklevelet Jtapnuk- Ol. •mtinkr -»€apttrmo \'"tH\'"~cabotfaggio.«, Ez azt Jelenti, hogy önállóan ve-zethetü^ bá|-mllyerrj|ajót^., zárt
mészetesen alkali^z&t fcáphaHink mint tisztek nagy óceánjáf<VÍjajókon
levelünk alapján elvégezzük azt,a legfelsőbb\' ískoMf, mnelyhrk ók >vete bérrtK-ty hajón való működésre jogostt.,,

A ; zubbonya zsebéMl egy csomó fotográfiát szed elö Pfeifcr. Vala mennyi ott készülj Clvitavecchiá ban, a Lazwrct vecchioban. öreg évszázados . házak támaszkodnak egymás, mellé. Akad közöttük olyan, aminek a tégláin még római felírások koptak meg az idők »>r,án. Pálmák levelel terpeszkednek a le vegőben, sirályok kerge\'ik egymást a tengerparton.
..;És huszonnyolc napbarnított arcú fiatalember áll gúlában ezeken a képeken. Huszonnyolc fiatalember, tlz országból, tizenhét nyelvet\' beszélnek, ha leülnek délben asztal mellé. Valamonnyit egy és ugyanaz « végy tttaeli: elmenni minél eWbb Isten országába, amely Várja a hajósokat. Egykoron Fönlciu feketére égett lakói voltak urai u tengernek, a föníciaiak Ábrahám gyermekei épjK-n ugy, mint a zsidók. A punok hajói szántották a Földközi tenger. hullámait, vitték a portékát a kínai partokra, jártak Brittannla sziklás vidékcin is. Pusztulásuk óta alig akadt sémi tengerész.
Mussolini most visszaadja Palesztinának a tengert...
Ml a célja vele ?
H I II Miim « » . . l\'r ■, 1 i
f\\ Zf\\U\\\\ KÖZLÖNY REGÉNYE
^U)ŰUUvl ttdUU
(3) • ^iMmy
Magas, sovány, fiatalember JLéy* a fülkébe, hegoda van nála, játszik.
~ Ha szabad kérnem, csekély kis...
András 20 fillért Wsz a feléje nyújtott kézbe.
— Szépen \'köszönöm, — becsukja az ajtót.
A folyosón válaki hivntulos hangon ismételgeti:
— N»m lehet kérem, a szabályzat tiltja.
A sovány mond valamit, luUfcan, nem érteni, biztoson a gyermokeiről, de a kalaaz hajthatatlan :
— Ha mondom, hál nem lehet,
és nagy robajjal becsapj i a kocsi ajtaját.
Tljra egyedül van, Vonuttóag, Ojn\'-hangn kattogás. Rugók, InYllámmozgás. Interferencia. Most tudja, ért mindenhez, ezt az egyhangú zajt is tudományosan figyelt." Esttbo jut a fizika tanáré, mugA "előtt látja vékony, csontos kezét; krétaporosau magyaráz. Cl. garettát vesz elő, rágyújt, n zöld padokra gondo|. .tót esik ez igy,. kéjesen fújja maga eté á rüstöt. I)r. Ilajdu Károly, a Hunyadi i*álglmnázlmn VIII. osztályának főnöke, a ma lem. és fizika
Kl tudná azt még most megmondani....
Dc bizonyos, hogy céljai vannak. Rhodoszban Itália képezi ki a zsidó rabbikat Palesztina és Szíria számára, Clvltavecchlában Itália nevel zsidó hajóskapitányokat...
Mussolini dolgozik....
Prál Jób
Naptár: Jullus 10. szerda. Rom. kath. Amália. Protestáns Amália. Izr. Tham hó 9
Gyógyszertári éjjeli ssolgálat e hó 15-ig az «örangyai» gyógyszertár. Deák-lér 10. és a kl-skaulzsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva rqggel 0 órálól csto 0 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Influenza, spanyol járvány, torokgyulladás, az orr és garat einyálká-rodás*, a mandolák megbetegedés*, valamint izületi bajok vagy tüdö-csucshurut esetén gondoskodjék arról, hogy gyomra és belei a lermé-szetes .Ferenc József" keserüviz használata által gyorsan és alaposan kitlsztit\'assapak.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok síinpompás változata várja a vevő-közönséget a Schütí ^uházbaa
Budapest I.
— 19.55 A Pázmány Péter egye. leni 300 éves jubileuma. Kornlss Gyula dr. előadása. — 20.23 A Toska előadásának ismertetése. — 20.30 A Budapesti Hangverseny Zenekar operaelőadásé-nok közvetítése a margitszigeti Poló-szinpadról. Schwarz Vera vendégfelléptével : Tosca. — Az I. felvonás után kb. 21.20 Hírek. A II. felvonás .után kb. 22.10 Hírek, Időjárás. Az előadás után kb. 23.10 Cigányzene.
Budapest II.
6.10 Cigányzene. — 7.20 Mezőgazdasági félóra. — 8.00 Reudőrzcnekar. — 9.20 Hírek.. 0,15 Jazz-zene Wcogand Tibor énekszámaival. —
Bécs.
17.25 Ocherbuuer Mária alt- és Ba-lábán Sándor barilou hangversenye, 18.35 Villamos hangszerek. — 19.40 Bécsi szimfonikusok Baltz Károly he. gedümüvésszel. - 22.10 Bécsi balett-szerzők müveiből. 11.15 Kóczé Antal cigányzenekara a Henalssance-bárből.— 21.30-1.00 lieurlger-est.
Szerda
Budapest I.
0.15 Torna. Utána hanglemezek.--10.20 Ncmesszőrméjü állatok mesterséges tenyésztése. — 10.45 Fürdőruha és ami hozzátartozik (felolvasás). 12.05 Hanglemezek. - 1330 Bertha István szalonzenekara. — 10.10 Diákfélóra : Amikor a csiga sebesebb, mint a gyorsvonat. — 17.00 Magyar szóban — magyar mult. I^értész Manó előadása.
5.90 Vargha Imre magyar nótákat énekel, kíséri Horváth Dezső és cigányzenekara. — 18.30 Hogyan védekezzék a rádióhallgató a lakásából eredő erős-áramú zavarok ellen. — 19.00 Az Operaház tagjaiból alakult zcivekar. — 19.45 Külügyi negyedóra. - 20.05 Szász Ila előadóestje. — 20.50 Megemlékezés Wieniawskiról. —. 21.00 A varsói rádió-adóállomás Wieniawskl-hmigv\'rsenyé-nek közvetítése. — 21.10 Hírek, időjárás. - 22.00 Hanglemezek — 22.30 Állástalan aenészek szimfonikus zene. kara.
Budapest II.
19.10 Amit már elfelejtettünk és amit még nem tudunk. Ixrvik Károly előadása. - 19.50 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. — 21.30 Hirek. -21.55 Cigányzene.
Bécs.
12.00 Szórakoztató lemezek. —\' 14.00 Alpár Gitta lemezei. — 1(5.05 Zeneképek
/ -
— Jó, hát akkor gyerünk, Kovács.
A kis gummikerekü kocsi zajtalanul gördül végig a hosszú Vasut-utcán. A megnyúlt testtcf ügető amerikaiak palája ütemesen kattog a hőségtől megpuhult aszfalton.
Dódénak jól esett látni az árvalány -hajas kocsist maga előtt a bakon, aki őt nagyságos urnák szólította. Jó volt minden, ma különösen jó, hisz tegnap még csak Bérdy volt, egy a Uzwkilenc érettségiző diák közüL
\'Iulajeíinképen nem Illett rá a Dodó név, amivel becézték. Magas, .széles-vállú, kisportolt alakja inkájbb engedett következtetni egy érett férfiúra, mint az iskola padjájból csflk most ki-lépett gyermekre. (Gondolkodása, meg. jelenése, - melyben, bár közvetlen és barátságos mindenkivel szemben, volt egy kis fölényes gőg — a komoly felnőtt ember benyomását keltette.
Szülei soha semmit nem filkó Itak előtte, már öt éves korában mindent a valóságnak megfelelően magjaráztak meg neki, ha a gyerek az örökös miérttel fordult reléjük. Apu volt a legliensőbb, legigazibb barátja, pedig apa és fia iofe-tekintetben a legtelje-scbb ellentétet alkották. Idősbb Bérdy András a békevilág l>ecsülctcs, konzervatív gondolkodású földesurainak jellegzetes megtestesülése volt. Kevés szavú, e|yei mellett kitartó, de\' azért soha nem vitatkozó terméssé te mindenütt megkedveltették a jó megjelenésű öregurat.
(Folyt kőv.)
r. tanára.- fcs Bérdy András cigarettázik. Az ajtó felett Is ki van Írva : »Bancher Fumeur Fumatori.- Önkéntelenül oln»»olyodik, tegnap még más voll az az ember, >Tunár ur kérem szépen* volt, titokzatos légkór vette körül, notesszal, ko|x>tt fedelű, rongyos notesszal, amll lassan, kiméri mozdulatokkal fel lehet lapozni és ahol bent áll »Bérdv András. ! Notesz, istenem, nyolc év, nyolc hosszú év, kis fekete noteszok világában. »Bérdy, Császár, DeuLsch, l\'odor, Gárdonyi* a* első lapon, nyolc év és Ő most itt ül, kinéz az ablakon, cigareilázik és ha akarja, -felteszi lábát az ülésre.
Gyerekek, barnára sült paraszt kölykök fürödnek egy |>ocsolyában, urébii a szórakosáspklaui m»gzavürt kacsák csőrüket tollúk közé furVa, tisztálkod-ouk.
Kabóca kőv«lkezik. Dodó felveszi porköpenyéi, már látja az ismerős emeletes épületet. Igtm, itt Vagyunk, gondolja. Valaki rászól :
— - Még ne tessék leszállani, nem a vonat\'
— Kabóca 1
— Hordár, hordár, Ide, Id!\' jójjöo. Hármas, jó.
Nem, csak utáiuiu hozza.
Alacsony férfi és magas nő hosszan csókolják egymást, András véletlenül kissé meglöki őket.
— Pardon, bocsánat! .
Piros«mpkás leány, kicSlt ferdén van
-A .sapka rajta, kiuyilt vulkánfiber bő-
röndjének széthullt darabjait kapkodja össze lázas sietséggel, almák, egy fehér női cipő, színes nyári ruhadarabok. Dodó majdnem rálép egy selyem-fényű valamire, gyorsan lehajol, udvariasan átnyújtja a hölgynek.
— Parancsoljon kérem I
A leány felnéz és kissé ravartan mondja :
— Oh, köszönöm !
Mintha már láttam volna valahol, gondolja Dodó.
— Kérem szé|»en, nincs mit.
Kgy pillanatra összeakad « tekintetük, a leány nyújtja a kezét, mond valamit. Dodó nem érti.
— Kezét csókjlom, Bérdy András-és meg) a kijárat felé.
A kis piroskerekü, fekete kocsi, a két ló, minden ismerős, csak a kocsis uj megint.
— Maga a sági kocsis ?
— Igenis, nagyságosur, jó pa]>ot adjon Isten !
— Jó napotl
Dodónak jól esik a nagj\'.ságos ur megszólítás, kissé parancsolóbb lesz a harrgja, mík<jr odaszól a hordárnak :
— Ide tegye, .elfér Üt, ezt m«g hátra,
ugy. Xa fogja ! Ja, tizCs 1 Itt vflh még ötven.
— Hogy hívják magát 1 — fordul a
, kocsishoz.
— /VjMlrásnak, kér^\'m.
F.? is András.
— Milj-en András ?
— Kovács András, kér^n I
I3M. |ullu« 10
tAumonjQOT
MODER
LAKBERENDEZÉS
<!.\' , . Ijtíii Aa ! vB liAl* ítlmoa
j.ii^nr-v íiftqvn/ionoS
Modern gyermekkocsik j-nagy választékban !
.<•!■:?« •»«"» flitcnoU]
<1 • <M|Oll :•(>< yvuaK\'!
otthonos,. Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható

Kérjen árajánlatot!
butoráru házban
Nagykanizsa.
ibiü

— (A megyéspüspök Külföldre utazik) Dr. Hott Nándor veszprémi nje-gyéspűspök orvosi tanácsra külföldre utazik és ott tölti el nyári szalMUlságát. A megyéspüspök csak augusztus második feléljen tér ismét vissza székhelyére.
— (A tapolcai plébános kanouo\'4bív
ikiaiása) lingelhnrdt Ferenc tapolcai plébánost kanonokká nevezték k;. Az érdemes egyházi férfiút most iktatták l»c ünncjíélycsen a székv-skáptalan tagjainak jeienlólélKüj a kanonoki székl>e. Az ünnepi aktust dr. Simon György l>ápai pieiátus végezte. Az ünnepi aktuson megjelent gröí Kszterházy Móric volt miniszterelsök is. A beiktatás után az nj kanonok a tisztelgő küldöttségeket fogadta. Délben a püspök az ünnepelt tisteletére ebédel adott.
— (Istenii-z;elet u MKsZiósházoan) Julius lutváluxn a Missziósházl»au az istentiszteletet közna|>okon reggel fél 8 órakor, vasárnap és ünnepnapokon pedig fél 10 órakor kezdődik.
— (KakQtétel ■ törvényeken) Ma-káry Vilmos tőrvényszéki tauácselsók, a büntető-tanács íölárgyalási elnöke kedden délelőtt u törvényszék teljes üléséin letette u hivatalos esküt.
— Imprlmék, moussellnek, organdl-»ek nagy választékban Singeméi.
— (A törvényszék nyári szflrwle) A nagykanizsai bíróságokon hétfőtől kezdve életi* léjwtt a törvényszéki nyári szünet.
— Megérkezett a világhírű Pfaff varrógép-gyár legújabb szabóvarrógépe, mely a rendes varrás! munkálatokon kivül gomblyukat Varr, pikiroz, gombokat felvarrja, endliz, fércei 2 és 3 U\'ivel egyszerre diszőltésekel magasítva is végez és még sok más munkára alkalmas! Megtekinthető Hrandl Sándor & Ifc varrógé jj rak tárában.
Jólzflen aludtak, mig égett a ház a fejük felett
Zalaegerszeg, julius í)
A 7^1amegy>ei Magasbükkön egyik éjszaka eddig<niég ismeretlen okból kigyulladt özvjfcupó Józsefné háza. Az özvegyasszony aludt a fiával együtt, mikor a faj,ük felett már javában égett a tető. A szomszédok vették észra a tüzet és ébresztették fel az alvókat, akkor már lángolt az egész épület. Alig léi>ett ki az ajtón a két felzavart lakó, máris beszakadt a tető. Az ebergényi tűzoltók kivonultak, de vízhiány miatt tehetetlenek voltak s igy az egész ház leégett az összes mnllóképületekkel együtt. ^
— (FHodult első nyaraló gyermek-csoport) A nagykanizsai Szociális Misszió gyermeknyaraltatási akciójának első cso|K>rtja hítrőn indult e Hnlaton-berényb-\', Mondukics Celesztin fön">k. nő vetése mellett. IJt\'rényhen az is. kolábair nyertek elhelyezést, ahol Ínséges a hely, megvan" minden kényelem, u nővérek főznek, ők ügyelnek fel a fürdésinél és az egész nO|>ot meg. határo/ott napirend s»eriut osztják be, hogy testileg é$ lelkileg üdülés legyen számukra a Itfrényi négy hét. Augusz. tus elején indul a második csoport a Missziós Nővérek vezetése alatt. Ez már a plébános, P. Crirfus* "Viktorin gyermek-gárdája.
— Kitűnő minőségű paptanlepedő maradékok jó méreteken nagyon olcsón kaphatók Schütznél.
— Orvosi hlr. l)r. Kábán Imre fogorvos szalMidságra utazott.
— (A 77. S*ttt Liirtó eserkéfSesa pat) vasáru ip e.-*< 8 órai kezdettől csa. ládius összejövetelt tart, szlndarab-elö-ndással kapcsolaton a HoZ£>nyi-ut*i iskola tidvarán, melyik a cserkész-baritokul ezúton nteghivják.
— Mintás műselyem anyagok, bou-rettok Singeméi.
— (U) k«Uk) A városi képvíselőtei-tüK\'t határozata értelmében az Erzsébet téren és az állutvásártéren egy-egy ivó-kutut létesítenek u városi vízmű keretében. A Imlonarélcn Ü000 j>engő költségül egy uj közkutut /állítanak fel és a víztorony felől a vezetéket megerősítik. Ugyanitt a Márlo-utca surkán is lesz egy közkút.
— A kánikulában legjobb felfldllő ét UkfeaUlapUÓ egy 20 fokos kádfürdő az Erzsébet-gőafürdőben.
— (A nyomorék gyermek) gyógypedagógiai elemi iskolái* járatásának céljaira Indított gyűjtésünkhöz Ji. N. 2 pengőt, N. N. 1 iK-ngöt adakozott.
_ Ftaorll éa gyapJuMkarék Singer-oél.
— (A kfck*iU"al buemtrél) MÓb> híradásunkkal ka|>colatban I^ncsákJenő annak megállapítását kéri, ho«y a vasárnapi bucsu alkalmával vendéglöjúk-!>en semmiféle pofozkodás, de még csak hangos szóváltás *m történt.
— KtHŰfc«tmaseltak flgyetatffcat Bn torárünk\'at .éuyegesen leszállított árakon árusítjuk. Hosszú »ajáratu hitelre la, kamatmentesen. Kopstein bútoráruház, Horthy Mlklós-nt 4. izám.
Komló
ZAMATOS
^ jü tj Ü3
Legmegbízhatóbb fflBSCH és SZEfló cégnél.
A mulatság halottja
Molnár János balatonhenyei 26 éves legény elkeseredésében öngyilkos lett, mert szülei tudta nélkül elment egy mulatságra. A szülők utólag megtudták és összeszidták. Ezt annyira a szivére vette, hogy felakasztotta magát.
— Lemásznak dus választékban Singeméi.
— (AutélMMiklftoduli* llévlm) A
Nagykanizsai Autóbuszvállalat vasárnaptól kezdve minden vasár- és ünnepnap autóbuszt indít Hévízre. A kényelmei) hévízi utazásra jelentkezni már lehet az autóbusz vezetőjénél. Megfelelő számú jelentkező esetén már most vasárnap indul « járat 12 őf« perckor a Ceotrál elöl. Vitaldij oda v vissza 4 pengő.
KaisiiiMra
i\'l9letyiéuk.l meifclltoMi eltogU
Dr. Lóránt Ödön-cég
Pó-ut 4. nám.
Telefon: >m
4
Tinéiftltili
hánytat: lanyha, forgalom: ttM. ;
Buta llmv. 77-w 1495—15*40. 7M« 15 10 —ISl^m 1625-1570, K.I 1535-1585 4wW, Tl-m 14 70-1415 78-M 14 85-1600, I500-ISI5,
80* 1510-1535. - ItM ar\'MMláu 1015-10*35. mie 10 15—1MÍ. ZM*f UlAp 1315^11Í5 TW1 UM4.M 12-7V-1300 íVIHluOwl *
ZALAI KOZLQNV
Bomlás elölt a Jugoszláv kormánypárt
. ¥ London, Julius 9
A
adás JSQ^ejget^ mert Jcftics, aki lég nia is a p&tí ej^ke, vonako-
léget. ^^^^^ .
(atonaság szállja meg Párlst
v íárls, julius 0
,- Juliin 1*4*. • rrancliiK nemwü
fünix-péft HMOO kálién fogla , hzAllal Pírlsl, hogy megvédje a kzélsMfea pirit* Mllk\'gM 4WS-.UtkOzMlAL
koporsó l-«tM
Budapest, juljus 0 Az\'<-Wmi(í az egyik (Illőt,
itt gyárban tüz ütött kl A tüz kő-tkeztében 600. ktiporsO a lángok \'.martaléka lett, A türollAeág csak \'.nagy crőlcsztt* W> tudta a tüzet (lokalizálni.
Borzalmas árvto
r~it!t i»k> in.aiM
Hfwyo*. Hlllus 9
Newyork államban olyan órlísi
Eéretü árvíz pusztított, amilyen nem ilt emberemlékezet óta. Eddig 33 nber meghalt. A kár 10 millió dol-íjiflrra becsülhető. Az eső napok óta ^szakadatlanul -.tk
ultak az ágyuk Pllsen-böt Moszkvába
Plben, julius ü IMWOn útnak Indították az első ágyú ás t^yverazáltltmányt Moszkvába annak a szx-rződésnek az ér-álmában, aiuetyTt Benes kötött Moszkvával
Az angol frontharcoiok Budapestre érkeznek
Budapest, julius 0. A» Oratágos l\'roatbarooa Szövetig ateteöko kljekulett*., hogy az aatgol fnintáumtuok küldótl-ógo raatórtók es. t« a báni gunmonatkal Hiiüíipostrv ér kuzlk. Az angol ieiulét|uk«l dUaxzázad é. zeaa fogadja.
tiofherr Sehrantz
\' durtofr-
Stwttteworth
ORtzAa József
h aeüfée^, aeAfc, eMnyeidelaU •zerck karaakadáaában Nagykanizsa, Eríiíbet-tér 10.
|A blróaág mellett.) Teleion: 190.
A világhírű gépgyár évtizedek ttja ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitűnő szerkezetű különféle
lezHutaiii limit
eredeti gyári áttian vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
Anglia változtatott a keletafrikai politikáján
PraodaorsÉág a Népszövetség elé akarja vinni a német tengert fegyverkezés ügyét
London, julius 0 Angol politikai, körökben számolnak azzal a lehetőséggel, hogy a hágai olasz abesszin békéltető tárgyalások fenyegető njeghlusulási után szükségessé válik a Népszövetség összehívása.
Párisi hiradás saerint Anglia vég-képpea ellejtette a gondolatot, hogy külön ülésre hivják össze a Népszövetséget. Most már csak egyetlen feladat van : gyakorlati megoldást keresni a háború elkerülésére. J Páris, julius 9
Anglia a francia külügyminiszté-
rium állásfoglalására módosította kcletafrikal politikáját. Laval ugyan is határozottan kijelentett*), hogy a Népszövetség előtt nem fog semmiféle formában sem résztvenni az abesszin kérdés rendezésében. Az angol kormány végleg elejtette a szuezi csatorna elzárásának tervét.
London, julius 9 Az abesszin kormány kérie a svéd kormányt, hogy adjon kölcsön néhány svéd repülőtisztet, akik kiképeznék az abesszin repülőket. A svéd kormány a kérés teljesítését megtagadta. (
Uj szenzáció: — a német flotta-építés gyorsasága
f Páris, julius 9
A francia lapok részletesen ismer, tetlk az uj német hajóépítési terveket és aggodalommal számolnak be arról, hogy ha a német hajóépítés így halad, akkor 3-4 év alatt Németország el^ri azt a hajó mennyiséget, amennyit a londoni egyezményben kialkudott.
London, julius 9 A londoni sajtó a német hadihajó-építkezésekről Ír, amit szenzációnak tart és azt hiszi, hogy a ver. salllesi szerződés ujabb megsértésy miatt Franciaország tiltakozni fog
és az ügyet a Népszövetség elé viszi.
Aaglla sem marad el
Páris, julius 9 A* angol hajóraj cirkálóinak számát lényegesen emelik. A buvár-hajók elleni küzdelmet is kifejlesztik és főként megerősítik a légi haderőt.
Tltulescu siet
London, julius 9 Tltulescu az elmúlt éjszaka a legnagyobb sietséggel hazautazott angol fővárosból-
Férfi és níi kerékpárok
OH. ÍM &
mm.
Mpái altattuk
Kerékpár kitgumni 5*95 Mii
SZABÓ ANTAL
sporlflzletében.
FÜRDŐRUHÁK
szenzációs színekben és fazonokban
* 2.50-töi
Brónyai Oivathái
Horthy NMklóa-ut I. ». (VéroshAz-p.lota).
1985 juliu. 10
Katonai kiképzésben
réss.eál..k .1 osstrák gyarmakak
Bécs, julius 9 Az (skolásflukat tO-lk életévüktől kezdve katonai előképzésben rés/esi-tik Ausztriában.
APRÓHIRDETÉSEK
a.rtSIrSeWs win., Sa Imw 10 mM-
ti nll.r, nMM további uO 4 lll.tr. haUOiír.j
10 u^a i0 lUUr, mlnám MŰI M. I IUM.7
Dlétot a jövő Iskolaévre tanulmányi felügyelettel. családi bánáamóddal, minden l.kolához közel eaó, caendea hizb.it leijéé ellátásra e,fogadok: Rozgonyl-utc. 19
_____tOrdőizota tükrök éa Honlapok állandóan raktáron Stersnél, Fö-ul 2.
Sírbolt építését olcaón vál alom, a á.t látéltéaaal. Kovácí. Király u. 33. 106
Maal* M.k. (ürdőezoba-baauUlittal,
julius 15-ie csinosan buloíoiTí. Rozgonyi-uica 19.
Ssoaibaton, vsiitnsp Héfltr. kéayel-mas autóval Uiaai klrindaláa. Elő|egviée Kaafmaaa Manónál, Telefonállomás 222.
BalatMsaaérlán, a kOziUWt etaő-rcadu Odalőhet,tn. kedvező feltétetek mellett vlilroltut szőlővel beül teleli, va\'jy Ura .MtaMk.l. l\'elvlláaoslté. i Naty-n, Zriayl Mlklő. u. 2 u. a 24Í8
HMaaeAII ruhát veszek éa eladok, hl-vásrs bálhoz meayek. Miikua, Király utca SI. 2(37
135 holdas elaóieadll bli tok kötet Nsgykanlzsáltui. Eladó egy >90 120 és 75 holdas birtok, valamint több klMbb nagyobb nagykanizsai bér- éa ma ginház. Bővebbet Aczél-lroda Nagy kani-aain, Horthy Mlklfe-ul 2. - Egy ebédlői kiedenc áa egy ár ékea, lói kl|ílazotl hegedű olcaón eladó, megtekinthető Magyar u. 7. alatt. 2312
SnalkU magaa (nlalékkal, eMlleg Izet (elvitetnek. Clm a kiadóban. 2511
A nagykanizsai klr. járiablróUg, mint telekkönyvi hatóaág.
3970/193 S. tkvaz.
Inrid tttníty kivonat
Dr. Kaauaz Liastó vígreh.)Ulónak Hor. váth Uloavégiehaltial szenvedő elten Indítóit vágiehafliil Ügyében a telekkönyvi hatóiig a viatehajiaté ktielme kövelkealé twn u 1881: Ut. I -c. 144., 146. <» 147. M-al értelmiben a végrehajláil irveréat 2250 P tókekoveteléa, tnnek liiultkal éa u áive-réat kérvényéit ezúttal megátlaplloll 54 P költaég. valamint a raatlakozattnak kimondott Etaő Mag. a Oazdasigl üépayár Ktaaviaytiraeeig 2093 P 9011U. ásTeotach Ouaaláv 399 P 38 I1U. tókekövitalia la jirulikal bihajtiaa vinett, a nagykantisal 5623. azllkvben 4130/h 2 hrss. hána Horváth Laioe nevén illó Ingatlanra 3000 P kikiáltási irban elrendelt.
A kéidése. Ingatlant végrehajtató tavára 2070 P ön alul,
aa EIbő Magyar Uazdaaigl íiipgyir tavira 4900 P-őn alul,
Tautidh Uuazliv javára 12000 P legkisebb eladást áron alul eladni nem lehet. A telekkönyvi hatóaág aa árverésnek telekkönyvi halórig hivatalos hslylságé.
....... it, 11. ajló)
_ _ auguaztua hó 23.
napjának d. e. » óráját tüll kl á. aa
ben tlgwigugyl pslöts, töldaalat, egUttáai.a 193Ó. évi
áneráti Ultétílekel M 1881 :LX. te. 150. §-a alapján akővetkazókben állapltja mezi Az irverelnl aiiadékozók kölclcaek bánatpénzül a klkláltáal ár 10°,-it kéazpénz-ben, vagy óvadékképea éttékpaplroahan a kiküldöttnél kitenni, vagy a báaatnáoznek elótegca bltjl le.élbr helyezésről kUlll tolt letéti alismervéayl a kiküldöttnek átadni éa az árveréal teltételeket alálml. (IMItU. t.-c. 147., 150., 170. §8; leOStLX. t e. 21. 8).
Az, aki az Ingatlanár! a klkiáltiel árnál ntagaaabb ígéretet tett, hs többet ígérni •enn Mm akar, köteles nyomban a kl-kUltáal ir iaázatéka szerint megátlaplloll bánatpénzt is Allata ígért ugyanannyi zitékalgkkgéwltenl. (190S1 XLt.t.-c. 25.5).
Nagykantzaa, 1933. mijua hó 7. Dr. Wéber >. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül:
, laKttlaJitonna KOzgazdaiád SL-T. Oataatag Nyoanda áa Dátzalal Laonadó vátlataU kőn;vnyoindá|ában, NagyLiiaiis. (Palalő. üzletvezető Zalal^Kirolv.I
76. évfolyam 154. szám
Nagykatiim, 1936. jullus 11. csütörtök
Ara 12 tlltff
zalai közlöny

és kJMttWrafal: Ptmt 5. txám.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 8 pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal] telefon: 78. «x.
Kapuzárás után
Irta: dr. AnUl I.wán államtitkár
Hat hétig tartott, azonban szünet nélkül, úgyszólván éjjel-nappal folyt az uj országgyűlés munkája^ amelynek beíejezte után nyári szünetre zárultak be a törvényhozás kapui. Ugy a törvényhozók, mint a választók, akik őket az alkotmá. nyos formák szerint megválasztották, azzal a tudattal tekinthetnek vissza erre az ülésszakra, hogy ez valóban komoly és alkotó munka jegyében, - igaz reformmunka jegyében telt el.
Azonfelül, hogy a képviselőház magas színvonalon mozgó vita után tető alá hozta az áihiméletnjek évenként megalkotandó legfontosabb törvényét, a költségvetési törvényt, mindenkinek meg kell állapítania, aki tárgyilagos akar maradni, hogy a kormány ennek a költségvetésnek a keretében, minden közismerten nagy gazdasági bajaink és küzdelmeink közepette is, gondos kezekkel, Igazságos és méltányos elosztással, sok olyan elsőrendű szociális és gazdasági szükséglet számára tudott fedezetet teremte.nl, a melyeknek kielégítése lendületet jelent és eleven erőt a jobb jövő felé haladásban. Ha csak azt vesszük számba, hogy a közegészségügy céljaira a kormány százmillió pengő fedezetet tudott összehozni és ha ezenkívül figyelembe vesszük a nyolcvanmilliós beruházási tételeken kívül a külön törvény utján előteremtett ujabb tizenötmilliós fedezetet, olyan pers|>ektlva nyílik meg előttünk, amely a számok tagadhatatlan erejével bizonyltja, hogy ennek a kormánynak jól megalapozott és tervszerűen előkészített szociális és népies gazdasági politikája van.
Ha pedig a gazdasági élet egyes főbb szakaszaira terjed ki .figyelmünk, bizonyára csak elismeréssel köszönthetjük azt a tényt, hogy sok bajjal küzdő mezőgazdaságunk támogatására negyvenkilenc és fél millió pengőt tudott juttatni a kormány, tehát lényegesen\' többet, mint amennyi a múltban erre a célra fedezetül szolgált. Ha termésy.ctes következménye ls a mezőgazdasági termelés támogatása annak a szociális agrárpolitikának, amely a kor-mány gazdasági politikájának tengelye, még sem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy ez a felemelt összegű támogatás csupán kiegészítője annak a külkereskedelmi politikának, amely szintén elsősorban a magyar kenyértermő föld érdekelt szolgálja. És hogy mennyire szolgálja, annak szemléltetése céljából bizonyára elég hivatkoznunk a most megújított magyar-olasz kereskedelmi szerződésre, amely a római egyezmény alapján, a világpiaci áraktól függetlenül, piacot biztosit a magyar mezőgazdaság terményeinek. nemcsak Itália, hanem Ausztria felé |s és amelynek, közvetve, köszönhető Csehországgal létesített
Nincs már békés kivezető ut az olasz-abesszin viszályból
Abesszínia sürgeti a Népszövetség összehívását, amelyből Olaszország kilép, ha összehívják
London, jullus 10 A Stefániai-Iroda az olasz-abesz-szin békéltető bizottság tanácsko. zásainak megszakításáról hivatalos jelentést közöl. Eszerint Abesszínia képviselői nem tudnak az olasz és abesszin kormány közt májusban kötött egyezmény alapján létrejött döntőbíróság tagjainak a kinevezéséről. Abesszínia kiküldötte azt követelte, hogy a bizottság tárgyalja a határkérdéseketN ls. Az abesszíniai kormánynak különbem sem volt érdeke a tárgyalások folytatása, mert az ítélet reá nézve előreláthatólag marasztaló lett volna-
Avenol még tárgyal
Párls, jullus 10 Avenol, a Népszövetség főtitkára nagyon fontos diplomáciai tanácskozásokat folytat Párisban tus abesszin kérdésben.
Különvonatok viszik az idegene ket Abessztnlából
Addls Abeba, jullus 10 Kedden délután Abesszínia fővárosából különvonaton elutaztak az angol, amerikai é-s olasz állampolgárok. A legtöbb külföldi cég nem ad több hitelt, aminek következtében az üzletiélet Abessziniában teljesen ellanyhult.
London, jullus 10 Az Afrikában állomásozó olasz csapatok parancsnoka Jelentette Mussollnlnek, hogy sikeres háborúhoz 400.000 emberre van szüksége, de jelenleg még csak 200.000 olasz katona tartózkodik Keletafrikában.
London, julius 10 Az angol sajtó már az afrikai had-müveletek megkezdésének időpont, ját találgatja és azt Írja, hogy Franciaország most már hajlandó együttműködni Angliával. Az angol külügyminiszter kedden hosszú
kihallgatáson volt a királynál és holnap fontos kijelentéseket lesz az angol alsóházban.
Londonban ugy tudják, hogy a japán császár közbe akar lépni a háborús veszély csökkentése érdekében.
A békés elintézés lehetősége ma távolabbi, mint valaha
Párls, jullus 10 A francia U»|>ok élénken foglalkoz-(wk az f ilA\'.ssZiniai helyzettel. Abcsz-szinia — irják - a népszövetségi tanács összehívását sürgeti, de valószínű, hogy az összehívás megtörténte esetében Olaszország nem képviselteti magái (ienfben, sőt az is meglehet, hogy kilép a Népszövetségből. A viszály békés elintézésének lehetősége ma távolabbi, mint valaha. Csaknem bizonyos, hogy Franciaország szigorúan semle-
ges álláspontra helyezkedik. A helyzet annyira elmérgesedett, hogy most már Olaszország tekintélye forog kockán a kérdés körül.
Párisban súlyosnak tartják az olOsz-altessziii helyzetet. Valószínűnek látszik, hogy a hó végére összehívják a Népszövetség tanácsát. lírre vonatkozólag Itómában az a vélemény, hogy Olaszország ez esetben kilép a Népszös vétségből.
Történelemelőtti, hatalmas várost találtak az afrikai riff-bozótban
Az afrikai Kennya-ban, a nagy Rlffvölgyben, Aeushotól mintegy 160 kilométernyire sürü vad bozótban történelemelőtti időkből származó, 18 kilométer hosszú városra bukkantak. Széditő nagy épületekből áll, amelynek boltozatai óriási szik
régi egyptoml.művészek munkájára emlékeztetnek, vakolat nélküli falmezökre vannak feldolgozvu u fest-, mények, amelyek pompás, szines erdő- és állatvilágot ábrázolnak. Közelében fekszik az Istenek hegye
......j____________________ _____ nevü kialudt vulkán. Azonkívül régi
latömbökből készültek. A falak I bányaüzemek nyomaira bukkanlak.
Letartóztattak a csehek egy Ladapesti magyar újságírót „gyilkosság és kémkedés" elmén
Bciegszász, julius 10. l\'álóczl Horváth Lajos a MTI munkatársa, szabályos útlevéllel érvényes cseh vízummal ellátva, Beregszászra
utazóit 8T> éves édesatyja meglátogatására. Megérkezése után |>onlosan jelentkezelt u hatóságoknál, ahol Lemulatta útlevéléi és azután az első hetet
megállapodásunk ls. Ezekkel a megállapodásokkal olyan Időpontban mentesítette a kormány a magyar gazdát az éftékesités gondjainak tekintélyes részétől és tette lehetővé a belföldi minimális árak fenntartását, amikor a külföldi, a világpiaci árak nem kecsegtetik a gazdát azzal, hogy gabonájának árában a termelési költségeket visszakapja !
Tető alá hozta a képviselőház az Ipari minisztérium létesítéséről szóló törvényt ls. Hogy a kormány és a törvényhozás ezzel a törvény-nyel ls a mezőgazdaság érdekelt kívánja szolgálni, ezt ma már a legszélsőbb ellenzéken is kénytelenek elismerni. Mert elsősorban mezőgazdasági érdek az olyan ipari árpolitika, amelynek kimunkálására és rendszeresítésére az uj minisztérium lesz hivatott és amely export és importviszonylatban a valutárís nyereségeket a mezőgazdasági termelés számára kivánja biztosítani ott, ahol a valutaszerzés érdeme a ^mezőgazdasági termelésé-
Mindezekeri kivül több olyan kulturális és szociális törvényalkotás teszi eszmeileg aktiwá a képviselőház munkáját, amilyenre a hazai
társadalom talán nem is számított-Első helyen áll ezek közt a kultuszkormány törvényjavaslata a tanügyi közigazgatásnak a mai kor szellemében való átszervezéséről. Amikor a törvényhozás ezt a javaslatot törvényerőre emelte, közlg?~-gatási téren olyan kórszakalkotó lépést tett, amilyenre hazánkat, osztrák mintára bár, de mégis tudományos mlntaszerüséggel, a Bach-korszak segítette. A kultuszkormány uj törvénye, amely bizonyára kezdete a nemzeti alapon való közigazgatási megújhodásnak, a bürokratikus megkötöttséget oldja fel, szabad mozgást, tehát az érvényesülés len-dületét hozza az ujszellemü, egészséges nemzeti törekvéseknek. Hogy pedig ez az uj szellemi élet ugy, mint a múltban, bele tudjon kapcsolódni az európai kulturközös-ségbe és részesé legyen a kölcsönös megértésen alapuló külpolitikának is, arról azok a kulturegyez-mények gondoskodnak, amelyeket szintén ezen a képviselőházi ülésszakon iktattak törvénybe- Szoros kapcsolatban áll ezekkel a törvényekkel a filmmagyarositásról szóló törvénycikk, amelynek éltető hatását
elsősorban az a nemzedék fogja érezni, amely hivatva lesz az uj magyar ember típusát megteremteni.
Nem lenne b-számolónk teljes, ha meg nem emlékeznénk arról a törvényalkotásról, amely a negyvennyolcórás munkahetet rendszeresüe-te, megállapította a bérminimumot, rendezte a vasárnapi munkaszünet kérdését, belevitte a társadalom, biztosító intézetek gyűjtötte tökéke} a gazdasági élet vérkeringésébe és ezenfelül rendezte azokat a régi MABI és OTI terheket, amelyek eddig sok, saját hibáján kivül tönkrement iparosnak és kereskedőnek lehetetlenné tették a Hlpraállást, az uj élet kezdését.
Reformokat hajtolt tehát végre a képviselőház. Reformtörvényeket hozott, az uj magyar társadalmi, gazdasági és népies szociálpolitikai élet útját egyengette. Nem kétséges, hogy az Ősszel Ismét összeülő parlament ugyanezen az uton fog tovább haladni. Hogy ez igy legyen, arról gondoskodni fog a kormány, amely a nyári szünetet az őszi nagy munka előkészítésére használja fel.

,» Of
ÍALM KOZLONT
cuillitljn körében töltötte. Julius W mMA szállták meg ■ KllntM larlotUk Jót at (Igyéanégre kísér-fttotatttk, kr -g Cddlg nem ki és Így nem. is tudják, itóztat(ék lv. Az n gyanú, fióczit gyilkosság és kémkedés cimén lartóztitjék le. A nnigynr külügymhiniszteriuin minden intéz-iíedési meglett Páióczi Horváth azonnali .szubndlábruliely,jzésc érdekében.
Ex >• rossz .. •
A féltékenyig világrekordja
Missouri, julius 10.
A missouri állambiróság fo)lK>nt>tlii egy 81 éves asszony 05 íves házasságát házastárssal szcinb\'n taiuisiloll kegyetlenkedés cimén, meri n 85 íves férj állandóan féltékenységgel gyötörje a kikti|M>.s >menyecskéi.«
_ S«erda
UuilapMi I.
5,30 Vargha Imre magyar nótákat énekel, kiséri Horváth Dezső és cigány zenekara. — 18.30. Hogyan védekezzék a rúilióhallgaló a lakásából ciedŐ erős. áramu zavarok ellen. — 19.00 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. — 10.45 Külügyi negyedóra. — 20.05 Szász llu előadóestje. — 20.50 Megemlékezés WRnLawsklrót. — 21.00 A varsói ráilió. adóállomás WH\'niawski-hangv rsenyé-nek kőzveliiése. - 21.10 ilirek, időjá. rás. - 22.00 Hanglemezek. 22.30 Állástalan zenészek szimfonikus zene-kuia.
C^ltörtOk
Budapest II.
0.45 Torna, ülánu hanglemezek. • 10.20 Oroszország erőforrása: SziWria (Felolvasás,) — 10.45 A plalin i p\\lya futása (felolvasás). — 12.05 Cigányzene. — 13.30 Egyetemi Énekkarok szólónégyes. 10.10 Harsány! (Üzi meséi.
17.00 Hanglemezek. - 1800 Kisiji ri számvetés, — 18.30 Kálmán Mária hegedül. — 10.10 Hákóczi és a művészetek. — 10.40 A Székesfővárosi Zenekar hangversenyének közvetítése a msligcti zenepavilonból. — 21.05 Nyári témák. Szép iirnő előadása. 21.35 Cigányzene, Fekete Fái énekel. — Köz körülijeiül 22.00 Ilirek, időjárás. — 22.40 Az Operaház tagjaihói alakult zenekar. Közreműködik Here Lilizon(-go raj,
BudaprM I.
18.30 A Székesfővárosi Zenekar hangversenyének közvetítése. 10.30 Jóska lxilclog nyara. Berényí László elbeszélése. - 20.05 A legnagyobb történeti magángyűjtemény -a Nemzeti • Mu-
ztuntban. Hévész Béla előadása. 20.10 Jazz-zene. — 21.15 Hírek, időjá-rás.
Bécs.
12.00 Operettrészletck. - 1400 Mozart : Menüét. Brahms •. Akadémiai ünnepi nyllány. — 10.10 Chopin : N\'oclur. nök.. Godovszky lemezei. — 17.25 Hed mont Iilfrie<le alt du£"és áriaestje. 20.00 Rádiózenekar tamburic"karia|, 21.00 Taka tizperc. — 21.10 A zene folylaiása. - 22.10 Schubert: G-dur vonósnégyes. — 22.50 Híres szoprán énekesnők lemezei. — 23.45-1.00 Nép opemi zenekar.
Budapesti betörő volt a kanizsai vendéglők feltűnően költekező, jftmejtfflfcnésü vendége
Kanizsai detektívek fogták él a budapesti járáibirdrtgl
Irodaffltlszt tolvaját *
Nemrégen kellemetlen meglepetés érte Langer Jenő budapesti klr. já-rásbirósági irodafőtisztet. Mikor a hivatalos óra után hazament Izabella-utca 28. számú házba és benyitott polgári berendezésű lakásába, megdöbbenve tapasztalta, hogy idegen embi-r járt távolléte alatt otthonában és azt alaposan kifosztotta. A vakmerő betörő nemcsak mint-gy 720 pengő készpénzt lopott el a szekrényekből, hanem Langer ruhatárából is a legértékesebb darabokat vitte magával-
Langer azonnal jelentést tett a főkapitányságon, megindult a nyomozás és sikerült is a kitűnően dolgozó budapesti detektiveknek a nyomok alapján a csebkmény gya. nusüottját egy régi, ismert »nehéz. gyerek* személyéb.n, névszerint Bocskai Kocsis Kátoly, rovottmultu bűnöző személyében megállapitanl. Valóságos hajtóvndúszat indult meg ekkor Bocskai Kocsis Károly kézrekdrilésére, de nem sikerült elfogni. A gyanúsított eltűnt, mintha elnyelte volna Budapest.
Mialatt a főkapitányság detsktiv-jei végighajszolták Budipestet és kedvesénél és hozzátartozóinál kutatták a tolvajt, Bocskai Kocsis Károly zsákmányával felült a déli pályaudvaron a vonatra és leutazott Nagykanizsára. Elkövette azt a meggondolatlanságot, amit többszörösen büntetjtt embernek már tudnia illenék, hogy a »sz3jrét« nem szabad egyszerre piacra dobni és abból vígan mulatozni. Bocskai Kocsis Károly a lopott pénzzel végigkorcs. mázta Nagykanizsát, eközben pedig bevásárolt mindenfélét.
A nagykanizsui rendőrség embereinek feltűnt a kötlekezó, jó-megjelenésű idegen és szimatjuk megérezte, hogy valami nem lehet rendjén ti pénzpocsékolás körfll. Virág és Füzesi detektívek, akik már jó egynéhány szép fogósra tekinthetnek vissza, igazolásra szólították fel a gyanús embert, ez azonban nom tudott elfogadható igazolást felmutatni, ugy hogy elő kellett öt állítani.
A detektívek keresztkérdéseire csakhamar zsákutcába került ember bevallotta, hogy azonos Bocskai Kocsis Károllyal, akii a fővárosi államrendőrség deiektlvjei najK)k óta hajszolnak — hiába. Kimondotta, hogy ő volt az, aki szorultságában e*- alkalommal betöri a fcudapCHtl iro\'d-a tiszt lakásába, onnan |>énzt és ruhaneműt lopott és a zsákmánnyal Nagykanizsára sz<"jkf.tl. Itt azonban utolérte a végzele.
Megmotozásiinál laláilak nála egy postai feladóvevényt, aminői kiderült, hogy a lopott pénzből 5!) iX\'ngőt édesanyjának küldölt, valamint K\'ve|e| is találtak nála, amit nőlöhrcrős? irt neki és amiből arra következtéinek, hogy Bocskai Kocsis nőismerösének is küldhetett pénzt a lopott bankókból. A közel másíé.czer j>engö p.\'-nz és értekekből mindössze 200 pengőt ta\'áltnk meg nála, ennyit sik.-rüll iiieginenteni károsult részéié.
A nagykanizsai rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője Bocskai Kocsis Károlyt átkisértölh\' az ügyész-ségre, ahonnan valószínűleg mé^ a mai est folyamán felszállitják a budajtesti rendőrfőkaplláiiyságra.
A kanizsai detektívek éberségének köszönhető, hogy Nagykanizsán sike-rüll e.fogni, akit a budapesti rendőrök napokon át Itiába hajszoltak.
A vármegye ezentúl szigorúbban bírálja el a kontár-ügyet
Zalavármegye kisgyülésének ülése
Zalaegerszeg, julius 10.
Zalavármegye kisgy ülése vitéz Ta-bödy főispán elnöklete alatt ülést tartott. A tárgysor 05 |>onlja közül 15 a nagykanizsai képviselőtestület határozata \\olt.
A kisgyűlés jóváhagyta Nagykanizsa 1200 -*pengő póthitelét a pünkösdi idegenforgalmi napok propagandáján, hozzájárullak u Katii. Legényegylet 2000 |>ejjgő építési segélyéhez, tudomásul vették, hogy 38.011 pengős kamut-lmenies kölcsönnel |>ötolták a Horthy Miklós közkórházi alap múlt évi pénztári hiányát. Tudomásul vették, hogy Nagykanizsa újra rendezte a vftro.si biz tositásokat és ezáltal 2000 pengő megtakarítást éri c|. Hozzájárultak a honvédzenekar fentartásl költségek megszavazásához,
Több községnek a szavatossági biz tosilási szerződés ügyénél Somog>-i Gyula (Palin) utalt azokra a kiírókra és felelősségre, melyek a biztositások elmulasztásából származnak, ugy hogy a kisgyűlés ezt a tárgypontot levette
a napirendről és kérték a számvevőségei, Iwgy tegye újra megfontolás tárgyává.
A megyei és járási hivatalos órákat nyáron reggel 7 órtttól döfi 1 óráig állapították meg.
Samu l-a.\'os ipartestületi elnök kérte a főis|>ánt, hogy a jövőben ugy állapítsák meg a kisgyűlés kezdetét, hogy arra a kisgyűlés nagykanizsai tagjai is beérkezhessenek, Tal>ódy főispán meg-felelő Intézkedést igérl".
Somogyi Gyula a Keszthely alsó-páhoki útszakaszra hivla fel a kisgyűlés flgyCmét.
Samu Lajos kifogásolta, hogy a Jogtalan iparüzők büntetéseit másodfokon ug>- leszállítják, hogy ezzel gondolkodóid ejtik a legitim iparosokat, hogy vájjon nem jobban kifi»eii-c magát, ha visszaadják az i|>arigazolváhyokat, mert igy megszabaduló <k a közterhektől és mint kontárok hilylaiják munkájukat, N\'cm azok ellen * taölal fel, akik csak a mindennapi kenyerű ket akarják megkeresni, hanem azok
• -w \\<ák Ü,u.|; Vi *
r BSBSM ■ 1 inft —
ellen, akik ingaj^annal 1 több tttóiknefiö^is d
Dr.pÜlnd kijelj
vr.nlál a kontárügyeket a zigorraí forfják elbírálni esetbeá az Ip«rtc*fükt y^lem
^fe h rÚii kisgyűlés olyan Tűuá rozalot hozott, ami nemcsak radikálisan elősc^Ü a.legális
vé^\'lt, hanem nie.gakadályozza ft jogtalan iparozők gombaniődm cl-szaiKjrö\'dásAr. A "k1sj?>\'ülés áü *Tső ily-nemű h«liro*tot b<«t« m »r*á#jftii,
amely nltörő lesz a többi törvényhatóságoknak is.
Számok a kanizsai iskolák tUágÉbél
3. A leányllcetlm
A nagykanizsai isk-iiák leffflata-iabbja, n Nolrc Dame le/inylici\'om az idén bocsátott elöszór szárnyra éix\'itséglzett leányokat. Beiratkozott a/, év folyamán 184 tnnuió, fbbOl 7 magánlanuló. A legidősebb köztük kél 25 évc.s leány volt, egyik Btödi-k\'.\'s, másik hatodlkas. Vnll;is szerint : 125 katolikus, 50 izraelita, 6 református, 2 evangélikus. A növendékek közül 57 beszél németül, 11 franelául, 5 angolul. S tulMlul. A llelsta lányok 18 Százalékban köz-tisztviselők gyermekei 5 4 SzákslÉk nyugdíjasuké, 03 százalék ktakerea-1 kedoké, 8 százalék kisipahi«iké, 6 százalék katonai altiszteké, 4.1) szá. zálék kalonntiszteké, 2.7 aitázaiék löldblHtikoské. 153 nOW\'tldék Biülii Nagykanizsán Inktlok, bejáró Zákányból és Somogysz.\'hlmlklósbóí van 1 1, további 20-tlak tt szülei zalaiak. Jelesen végzett ú növfeh-dekí\'knek 82.3, jól 41.5, elégségesen 24 siázalékn, t\'gybOl bukott 2 növendék, kettőből ls 2, több tárgyból senki sem bukott. Rendkívüli tárgyak : német társaifigási 14, francia társalgást 46, rajzot 21, gyorsírást 2, karéneket 75 növendék tanult, u zenekarnak 6 tagja volt. Teljes tandíjat (160 P) fizetett 135, egész tandíjmentes volt 5, résztógta taHdlJ-menle-sséget kapott 36 növendék. Az Iskolának 1120 köletea könyvtára van (majdnem egészében - 1000 kötet dr. Kérkay József Igazgató adománya), A lloeum szertáfalmtk, berendezésének, kápoinatelSzerelésé-nek összes ériéke 14-488 pengő. Az iskolának az elaöévben 51, Q másodikban 81, a hitrmudikbtm 121, az Idén 184 növendéke völt. A tallérok száma 21. Köiűlük 8 a Notre Dtmij rend tagja, 7 kégytsfendl tötiáf 1 világi hittanár, 1 zeeneiskolal tnnír nő és 7 világi tanárnő. AZ Iskolának az elmúlt évben Rott püs[>0k, Srlly államtitkár és OyőlnDÍey főispán voltak vendégel. Szülői értekezlet 2 volt. Egész éveri át élénk élet folyt a Mária Kongregáció éfi az Önképzőkör keretében. Volt egy csoportos kirándulás Kotíthelyre és Hévízre. Éfeftséglre 23 riövWidék jelentkezett. Kitüntetéssel érett 4, jelesen 3, jól U, éren 7.
- (AusuMtui *M n<*nMp|fai>
nagyszabású, látványos, vidám, filléres népünnepély lesz a Zrhtyl Toriul Egy-let sportpályáján.
Del-Ka.
oipA
G. F. B.
női tériiharianya
Szép, mint ■ rázta, kttnnyO, mint a pahely,
kapható:
Szomolfinyl Qyulűnál
TT
Opalln selyfim
Ingek
Lastex
fQrdfiruha
J93*i\'.|ollutc61.
ZALAI KÖZLÖNY
prb^nizU: gyenge légáramlás. pyugat felöl felhősödés, a hő íovább, «m^Ucdlk.
A közönség rovata
Vigyék el aTUrtfa-utcából a „köztisztasági telepet"!
Azok a szerencsétlen földi halandók, akik arra kényszerültek, hogy a Zárda vagy a Pő-utca amü területén éljék la kicsi életüWet, amelynek házablakai az ^nevezett »köz-tisztaságl télép« féle, a, , lovassági rendőriaktanyu felé néznek,, valószínűig már\'fejjen\' a földön vezek-Ilk lc \' vétíielket. Nvm \'tutfoiji, szokott-e a y\'é.rqs vezetőségének valamely tag/a urr^ j^rnl azt a levegőt magába szívni, unveJy a:, viharedzett cséritelep • lakóit is Tbc-be döntené. Mert lehetetlen itt az állapot- Valóságos \' büntetés\' Ott lakni és még csak felszólalni sem lehet; mert ninos hová, kihez.
Azzal a kéréssel fordulunk ti Zalai Közlöny nyilvánossága utján az illetékes tényezőkhöz, hogy kövessenek ér mindent ennek á \'bácillus-telepnek a városból való sürgős kl helyezésére,. Egyetlen egy város kivéve Konstantinápoly, egyik külvárosát .-f- sem tűrné azt, hogy a város, szivében, nem messze altemplomtól, köztisztasági telep, lovas-rendőrségi laktanya, illetve istálló nyerjen elhelyezést -
A városnak módjában van kihelyezni a központból ezeket az istállókat és rendet teremteni. Lehetetlenség, hogy amikor a város szigorúan őrködik a köztisztaság felett, ugyanakkor ő maga ezt a telepet a város közepébe helyezi.
^^^ Aláírás
— Kitűnő minőségű paplan lepedő maradékok jó méretekben nagyon olcsón kaphatók Schütznél.
Vasárnap már zárva maradnak az üzletek
A fűszer- és élelmiszer-üzletek egy órára nyitva tartanak A nagykanizsai fűszeresek továbbra Is kitartanak a teljes munkaszünet mellett
Kezdeményező szerepe volt a I nagykanizsai OMKE-nuk a vasár- I napi munkaszünet rendezését célzó országos mozgalomban. A kívánság valláserkölcsi és szociális szempontból, egyaránt a teljes vasárnapi munkaszünet volt. Most megjelent a hivatalos lap keddi számában a rendelet, amely az üzletek általános vasárnapi munkaszünetinek elrendelésével az egyházak és társadalom által indított mozgalom győzelmét jelenti. A vasárnapi munkaszünet az uj rendelet szerint sem száz százalékos, de a lehetőség határáig a minimumra (vá:o.shclyen 1, faluhelyen 2 órára) korlátozta az élelmiszerkereskedéssel foglaik ;zó üzletek vasárnapi nyltvatartását.
Az uj rendelei értelmében a fővárosban, valamint a vidéki törvényhatósági Jogú és megyei városokban munkaszüneti napokon az élelmiszerek közül is csak a romlékony és múlhatatlanul szükséges élelmiszereket, azaz tejet, tejterméket, kenyeret, péksüteményt, zöldséget, főzeléket, gyümölcsöt, valamint ,élő és leölt baromfit, egyéb húsfélét pedig csak a nyári időszakban szabad árusítani és ezeket is csupán egy órán keresztül.
Azokat a nyilt árusitásu üzleteket pedig, amelyekben kizárólag kenyerei, péksüteményt és gyümölcsöt, illetve tejet és tejtermékeket árusítanak, a jövőben munkaszüneti napokon csupán három órán át szabad nyitva turtani-
A kis- és nagyközségekben ez a szigorítás teljes mértékbena mezőgazdasági lakosság érdekéin nem volt keresztülvihető, azonban az árusítás lehetőségél a rendelet ezeken a helyeken is az eddigi 3 órai időtartamról 2 órára csökkenti-
A nagykanizsai OMKE fűszeres szakosztályának választmánya ked-
den este Friedenthal László elnök-lésével ülést tartott és megtárgyalta az uj helyzetet. A fűszeresek a rendelet egyes Intézkedésével nincsenek egészen megelégedve, mert - mint ismeretes T- teljes munkaszünetet szerettek volna és kifogásolják azt is, hogy a falusi kereskedők egy órával több időt kaptak a vasárnapi árusításra, mint a váosiak. Není kellemes a füszerkereskedőknek az som, hogy a vasárnapi nyitvatartás-egy órája alatt mást, mint a rendeletben felsorolt élelmiszereket (tej, tejtermék, kenyér, péksütemény főzelék, zöldség, gyümölcs) nem adhatnak el s ha ezt a rendelkezést megszegik, minimálisan 10 pengő büntetés jár érte. Mert a vevő biztosan kérni fog ezt ls, azt is a felsorolt élelmiszereken kívül és a ke. reskedönck nem könnnyü 6 vevő kívánságát megtagadni., Ehhez azonban közönségnek is, kereskedőnek is éppen ugy hozzá kell szoknia, mint ahogyan hozzászokott az utcai közlekedés rendjéhez, a derékszögben való, átkeléshez, a kávéházi zárórához és sok minden egyébhez, ami szabad és nem. szabad a törvény erejénél fogva.
A nagykanizsai füsz^rkereskedők ezügyben szerdán este fél 9-kor szakosztályi ülést tartunak, hogy módot találjanak a.kérdés generális, rendezéséig ls a teljes vasárnapi munkaszünet bevezetéséne.
Naptár: Jullus II. csütörtök. Rom. katli. I. Plu8 p. Protestáns Lldla. Izr. Tham hó 10.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-íg az «0rangyai» gyógyszertár Deák-tér 10. és a klskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva reggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknok).
Klári taBita
a hazai
MOHAI ÁGNES
forrás
természetes szénsavas gyógyvize nemcsak falddit, de javítja-az Idegrendszer tevékenységét és megakadályozza a gyomorégést. Kérjük tehát mindenütt borhoz is ezt a kiváló, aépaxarO (árban forgalomba kerülő hasal természetes szénsavas asztali- és gyógyvizet, mert nimouk adit, da gydgyit la.
A MOHAI Á6NE8 farrá* gyóayvlie hatásos veaekó bántalmaknál is kö»i-
vénybajoknál Is.
2<$8 l\'orrí ikei.lőiéR:
Mohai, Fejér megye.
KörBatarosai gyógyszerész kér falvétett a nagykanizsai munkásszázadba
Ax inaégakcló bakapeaatáaa as önkéntea munka-axásadba
Csak a minap adtunk hírt a nagykanizsai (és az orszógban az első) munkaszőzad egy havi munkásságáról- A Zalai Közlöny híradása nyomán a fővárosi újságok is foglalkoztak az uj intézménnyel és azt a legmelegebben kommentálták. így jutott ol a nagykanizsai első önkéntes munkaszázadról szóló hir Kőröstarcsára Is, ahol egy állástalan gyógyszerész segéd (névszerint Nosz Géza) levelet irt Nagykanizsára és arra kérte a munkaszázad vezetőségét, hogy vegye fel öt a kanizsai szervezetbe.
•Hogyha mint gyógyszerész nem működhetem már, akkor legalább mint becsületes, tisztességes munkás kereshessem meg a mindennapi kenyeremet* Írja a gyógyszeész levelében, amely mögött egy élettragédia húzódik meg, egy szomorú trianoni háttérrel, amelyet nem le-
ZALAI KÖZLÖNY REGÉNYE
(4) ^Wrté^^rtJVt
Dodó a háború^ utáni ifjúság szertelen, csapongó gondolatvilágával, a haladó, uj eszmék lelkes harcosa, mindenről, mindenkiről volt véleménye, sokszor csak egy szó, egy\' szín, egy kézmozdulat, vagy iircflntor. Egészben véve különös, túlérzékeny idegzetű, kissé szabattszájfc és\'téljCsvn modern gondolkodási! Cmb.^r volt, aki "tudta, hogy szereUk. A\' nem mliKk-nnapl emberek nagyon különös összetételű, érdekes keveréke, Az apa azt hitté, ismeri a fiát; a gyepek liecsölte, szerette, s főleg megszokta apját, lís anyu, Istenem, anyu volt a legjobb anya a vi. lágon. Ezt főleg olVankír érezte András, ha eljött hazulról és szülei nem voltak mellette; \'
A kocsi a gesztem-e sorba ért, a Hérdy blrlok nagy, \' vétfeienbétünő, hullámos gabonatáblái közé. Megszokott, otthonos érzés jártit ál tágjait, n mint befordulták \' nz \' öreg gesztenye-M.rlw. A széles végnélkül! lábiák l*me. rötfUi terpeszkedtek «Znt-mentán. Föld, — gondolta - az én földem. Az enyém a ^ a fü. a Virág, minden az »nyém. Ugv érezte magát, m*nt esős, hideg időbe», mikor a nedves ut-
cáról belép a meleg, barátságos kis szobáim, A zajos, siető világ lármája nem halatszík ; c>end, melegség fogadja, a kályhában halkan duruzsol a tüz, az Ismerős bútorok megszokottan hallgatnak a fal mellett. Otthon van. Most is, mikor a zörgő országútról lefordult vele a kocsi a csendes, dus-lombú fáktól szegélyezett puhu ntru, az otthon csodálatos . halk nyugalma kellemes, molcg érzést váltolt kl belőle.
Az ódon kastély sárga homlokzata élesen kitűnt a mozdulallan, szikár je-genyék komor, zöld hátteréből. Az ember ós a természet evodás összhangba hozta a libloll anyagot az élő növény, aeltel.
A ház előtt Bnrlos intéző egyfogatu-jo, a vén szürke busán lógatj i fejét.
A kocsi még m«g sem állt, Dodó már leugrott és ismerősen szaladt fel az öreg lé|>csökön. Barnára süli, piros-kén fi cselédlány jött a konyha felöli bejáraton a csomagokért. A hossza, hűvös folyosón, amely különösön tágasnak tniit az első pillanatban, Bar-tips fogadin, borotválatlanul, kopoll.zsi. ros kalappal kezél>en.
f— Isten hozta, nagyságos ,ur.
Hm, gondolta Dodó, eddig jmindig András úrfinak >.zölilott. Furcsa ,volt hullani az öreg intéző szájából az uj elmet.
— Jó na|>ot, Martos ! Na, hál megjöttem.
— Fgész ember lett nagyságos ur tavaly óla, megerősödött és megint -taött.
Hál az uraság, a nagyságos asszony ?
— Köszönöm, csak megvannak. Rínék. Igen. Talán ide, lmlló, — fordult a lányhoz, oki közben felhozta\'a két bőröndöt és a régi szobájára mutatott.
Most Kata csoszogott elő, a szakács, nő, impucslwui. Kezet akar csókolni Dodónak, aki Ijedten Kapja el a kezét
— lizt a virágot vigyék ki.
A kis szobalány sértődötten vette lo az asztalról a nagy kék vázát, amit egy félórával ezelőtt készített be az érkező uraságnak, akiről Kata már ej. mondta, hogy az ám a legény, olyan nem sok van az orw.ágjban, de nem ám, még a világon sem. Igaz, Kata, nem tudni m itértett világ alatt, inert bizonv Kabócán tul ő még soiiusfan\' járt.
András szerelte a virágokat, de j>er-verzitásnak minősítette a halódó vírá-gokban való gyönyörködést,
Kaüi a vacsora iránt érdeklődött. Hej, anyu sohasem kérdezte, — gon-* dolln Dodó -— mit eszem vacsorára 1 Majd kérek levélben egv étrendet, — villant ál az agyán. N\'a d<* most itt áll éz a Katfy a knlyáfáját neki, ez a kövérkés, nagyszájú Kata, hosszú fehér kötény!!*!!, n kulcs-esomő huzZa a zseléi, Hl áll, azt mondja, hogy parancsoljon. Vacsorát iwimncsoljon.
Dödó azon Cmb.rck közé tcrtozolt, akik ól perccel étkezés titán a világ minden kincséért sem tudták volna megmondani, hogy mit ettek, tehát a kérdés megoldása nagyon komoly fel-
adatnak tünt ciőtie. \'Minthogy semmi elfogadható étel sem jutott eszébe, mosolyogva mondta Katának, hogy rábíz, za az ügyet, hisz tudja, neki egvállaláu nem fontós, hogy mit eszik.
Majd Bartossal az írodál»a meni, fihol a hohuipi tárgyalás iránt érdeklődólt. Barlos szűkszavú, monoton előadásából annyit érlelt, hogy nagyobb vadkárról vaif szó, ,a Darvas urada\'óm követel tízezer |>e.ngőt, a siarva<ok mindent tönkretettek ; a szomszéd birlok vetései |, igen kéremássan, a Bodzakut-töl egész a kisbükkí léniáig. Helyszíni szemle lesz.
Dodó még néhány <-vve| ezelőtt hallott erről a Darvas e>a!ádról, az öregek meghaltak, a fin valami vadászaton járt szerencsétlenül ■ és a leány, hogy is hívják a leányt, azt az érdekes nöl, akiről olvan sokat mesélnek, annyi furcsaságot ?
— Mondja Barlos, a leányt hogy hivják, a Darvas leányt t
— Az már asszony, kérem, asszony, ő most a tulajdonos, ö gazdálkodik. NCm tudom kérem, azt mondják, az a lovag, va\'.y mi a fene volt, aki elveti.-, agyonlőtte ma^át, nem Is éltek együtt semennyit som. Fzt nem is meri sciikí sem elvenni, ez kéirm nagyon \'furcsa egy asszony, l\'jjyan azt is mondják, hogy lánv még, meri, hogy az ura rögtön öngyilkos len, vagy mi a f.ne, de hát ki ludja azt egy ilyen nőnél, kéK-m t
(Folyt kőv.)
2AkA\\ \'KOZlOXY
■hn meghetódés nélkül olvasni.
Frdély szülötte, otthonát feldúlták a bocskoidk és ő földönfutva koreai Jkenyerét, ott. ahol akad egy kte kereset, niert élni muszáj, az élet követeli a maga jogát.
Lengyel Uános ,-a levélre azonnal válaszolt. Megírta a szülőhazájától kiutasított erdélyi testvérnek, hogy ott, ahol egy csomó nagykanizsainak jut megélhetés, Erdély szomorú sorsú fiának Is fog jutni még egy karéj k-.-nyér
Wikor e sorairtk megjelennek, az \'erdélyi magyar valószínűleg -már • útban lesz valószínűleg gyalog -s Körök tárcsáról Nagykanizsára, hogy ■iltten, a kiskenizsai munkutelepen •találja im-g «t, mit eddtg hlábu ikflresett, egy darabka kenyeret, •szegényes kis megélhetést.
nagykanizsu örtkénes murtkáB-szárad intézményével most már az \'^egész ország foglalko dk. Értesülésünk szerint a képviselőtestület né. Ahány tagja azzal a tervvel foglalko. aaik, hogyan lehetne a városi tnség-akciót tehermentesíteni, úgyszintén a városi api»arrttust és az ellátatlanok kérdést a munkuszáznd min. tejára, vagy vele kapcsolatban megoldani ugy, hogy a város és az állam, az adózó polgárság, de fő-, .ként az ellátatlanok fc fél járjanak.
A nagykanizsai közönség legtel-; jesebb pártfogását érdemli meg az étaö önkén!es nagykanizsai munka, század. Ahol emberei megjelennek, támogassuk és pártoljuk Őket.
A\'sünMtl\'émd befejezése
\'\' Házi sxintársulatuuk voltaképpen u nagy művészi és erkölcsi sikerrel kecsegtető szabadtéri játékokkal szerette vttlm^berejezni és felcdhetettenül szép ■enHéküvé\'teimi az idei évadot. Minden éhjektiv kritikus számára teljesen vi-táRos, nem a társulaton vagy az igazgatón múlott, hogy ez nem sikerült olyan -mértékben, mint ahogyan azt sefnész és közönség egyaránt szerette volna.
Azonban — minden körülmények között - vitán felül áll uz, hogy Igen *»k,forró estének az emlékét viszi\'magával a iwüvéategyűttes Ós mm fogja etfetejteui Nagykanizsa közönsem, Ho«y uz •Ismeret|«j .lány, az Abbé, u Rágalom, a*1 Orvos,, mint komoly művészi éimétiyek maradnak- meg uz em-ükében. Én és a -kiKöcsém, a Vadvirág, a: Viki ,éi ajk száj) operettnek elsőrendű ejöadása cl fogja-Jiqmályo*Ít«ni az efemer értékű, tehát értéktelen darabok kényszerű előadását
Hit az, iguz^tóság hibáján kivül €gy-égy- munkakör nem volt olyan érték-kel .betöítve, mint ahogy az kívánatos, de azért kárpótlást nvujlolt annak >u sok értékes művészeméinek u aaerep-lése, akik lelkeden és tehetségesen szolgálták -a kanizsai színészet ügyét.
A tanulságokat mindkét oldalon te ke|l szúrni ebből az évadból. A jövőben minden illetékednek meg kell találni azt az arany közép utat, emeljen jó társulat jó előadásokkal dolgozhasson %bbon a tudatban, hogy minden mei. térséges gátlást, amely a színház exisz-tenoiáját veszélyezteti, cl fog hárítani, aV. útból-mindenki, akinek ehhez mód-ja van,
A. társulat és az igazgató egv szebb vlszonl\'álá.s reményében búcsúzik Nagy kanizsa \'■zinházszerető közönségétől.
A színházi iroda hirei
(r) \'Zflákbameefcku — a tártadat tni-emVttMdá\'u. Ma, szerdán este a Zsákbamacska vigo perelt kucogtuija mcg
utoljára a közön sógqt, s gyönyörködte, li végig. Ai operett brilliáns előadása egy ífju Kxubri\'ttjelólt, Rakó Rözse be-mutalkozójául is szolgál. A Rózsahegyi-iskola kitűnően végzett növendéke ezen az estén kerül a pécsi színház avatószéke elé s a próbák eredménye szerint bizonyára igen nagy ?lkerrül.
Zalaegerszeg, julius 10 I
Zalavármegye közigazgatási bizottsága julius havi ülését vitéz Tabódy Tibor főispán elnöklete ölatt tartotta.
Az tseményjelentés kielégítő álla .pólókról számolt be, csak az állategészségügy -kedvezőtlen.
Tárgyalásra került uz egyes megyei tisztviselőknek a választások alatti -magatartása ügyében megejtett vizsgálatról szóló jelentés. Egy segéd jegyzőről és egy körorvosról beigazolódott, hogy befolyásolni igyekeztek a választókat. Farkas Tibor felfüggesztésüket és felgyei mit indítványozott velük szemben. Vitéz Tabódy főispán kijelentette, hogy a választások már elmultak, tegyenek már pontot ezekre az ügyekre. Keresni kell a békés együttműködés lehetőségét, ezt kívánja az ország és a megye érdeke. Nincs választás, hogy hiba ne történjék, ezt Farkas Tibor a maga javára is tapasztalhatta, mondja a főispán.
Farkas Tibor \'ragaszkodik indítványához.
Dr. Pllhál Viktor felsőházi tag i* Csóthi Géza pápai prelátus felszólalásai után Szuluy Gyója tiszti főügyész kijelentette, hogy a bizottság nem kérte a felfüggesztést, a kiküldött vizsgáló bizottság jelentésén nem kell túlterjeszkedni. Dr. Plihál Viktor rámutatott arra, hogy még ig»n túlfűtött a hangulat ahh:>z, hogy ezeket az ügyeket most tárgyalják. A választási ügyek olyan természetűek, hogy jobb ezeket összegyűjteni éa nyugodtabb légkörben és Időben dönteni felettük. Vitéz Tabódy főispán ls Ily értelemben szólalt fel. Igazat ad dr. Plihál-nak, mert a hangulat még mindig túlfűtött ahhoz, hogy ezekben a dolgokban elfogulatlanul lehess n
Vass Irma, Egry Berta, llámory Lili, Nagy Gábor, IHrdődy Kálmán, Keleti Árpád, Késmárky Károly, Kallós Emil és a lendületesen fölfelé Ívelő ^táray Ede és Hujmássy Lajos vesznek még részt a pompás operettben. A Zsákbamacska ma esti előadása az évad utol-, só előadása is.
I határozni. Jóhiszeműen, jószándék-kal igyekszik az ellentéteket elsimítani ós azt hiszi, hogy akik önzetlenül szolgálják ezt a megyét és szeretettel, azok ebben a törekvésében támogatják.
Dr. Farkas Tibor és dr. Thassy Kristóf kivételével a bizottság minden tagja elfogadta a főispáni javaslatot. Farkas Tibor fellebbezést jelentett be.
Majd az egyes jelentések előterjesztésére került eor. Az adóhátralék 106 százalékos. Várkony Rezső min. tanácsoö, pénzügylgazgató kijelentette, herjy u kizárólag
mezőgazdaságból élők, ha nsgyobb. elemi kárt szenvedtek, a, pónzügylgazgatótól egy évi adófizetési halasztást kaphatnak
minden külön kérvényesés nélkül.
Kz alkalmi kiárusítások
látja: julius M-Ul SO-I*
Az 1033: XVII. t.-c. 0. § a sze. rint a kereskedelmi és iparkamarák a maguk kerületére minden, évben legföllebb két Ízben 15 16 napnál nem hosszabb Időt állapíthatnak meg arra, hogy az alatt akár az összes, akár az egyes szakmákhoz tartozó kereskedők és Iparosok Idényét vagy divatját mult, raktáron maradt, kiselejtezett stb. áruiküt alkalmi (Idényvégi, leltári xtb.) kl. árusítás hirdetésével árusíthassák.
A hivatkozott törvénycikk 0. 4-ának második bekezdésére hivatkozva a soproni kerületi Kereskedelmi és Iparkamara az ily nyári alkalmi kiárusítás idejét f. évi julius 16 80- napjaira tette valamennyi Ipari és kereskedelmi szakmát illetően.
.HWWláHi\'l.
ZoltáiíAwfJÍ^eJÍ^StfÍSfla ÍC.
kezdfc \'áégyhétis VwWwtáHyífet?*
JninjUi<ji»ií.--Ajtvfc|S\' -KndeenaRylpmbrvii állami tanítót és Erdélyi Jánosné szül.
szony egyik férflismerősét több revol-vertoVétofel > sofomn" Hwgntbósltetté. \\
kaposvári rfcörvényuiék :gyllko«ág" fc[.
sérKtének büntet\'*- miatt 8 évi ifrgy. házra Ítélte* Az elitéit rfokhbezeil s most a klx. 4lélőtáWa ö,!évi fífttybázrn emelte a vádlott büuteU**\'.;-Tf*pp iv-mét nrCfjrfciebl>ezt?\'pz \'líéfslftfr 1(;|...
- (A k»ai»ntt«ai Lfveetc KaywöW) mert váttfrpapi joliáljsa jo|y/ réqycpwi Sikerüli, hogy á részbe vők egyhangú kérésére a;Kjnde«öség\'k\'étnyleicp f. hó 14-én,\' vasárnap déluhth \'S óK»l k«W|-tel o HunyadHérl F^vente!\'Ö«höiű)an megismételni, melyre mfá^tenki^.wrr\'-teltei hlv meg a \'<"■•\'/ VtawMMg.
- (lkaitól pályázat) A\'ZataVár megyZei Tanítók Egyesülete, augusztus 1-ére »Az iskola a. családvédelem szolgálatában\' elmü pályatételt lázfe- ki. A pályázók munkájukat Ijpsits Gyula Igazgató-ianitóhoz küldjék, Keszthely^.
- (A tűdőbeiegiVHlexié k»t*««t) jimi us lmvi beteg-léiszámu 111. volt, ezek köZfll\'15\'volt aztijonnan jelentkező. AX , év elejétől fogva a kezelések srania | 845. Az elmúlt hónapban "1 rönt^n-vizsgálatot és 12 lolMriitt>rluini"Yb»ttl-latot végeztek at Intáwct orvwsulr Segélyben részesült 40 beteg, okik 1200 liter tejet,kaptak.
- (Anyakönyvi-«**) Nogytoantzsáa az elmúlt béten 14 gyermek született, 10 fiu és t loány : Miliői József.napszámos és Iíerger Máriának *k. ifin, S/jUkJ (iábor szobafestő é-s Horvátli Máriának rk. fia, Scbesí lstv;\\n kötnü-veswgéd és Erdélyi Annának rk, leánya, Sulal István MáV. ótebéres és Czimber Irénnek rk. leánya, Sublcs l-ajox v. szellemi szükségmunkásnak és Nóvák Márláimk rk. fia, Takács Kárólv kovácsmester és \'l\'amás lrén-i*k rk. fU, Hári János vendéglős és Koiler Máriának rk. fia, Té<*» Jézsef dohányklsárus és Tóth Máriának rk. leánya, Endrei János városi erdő*r é* Mc\'xl Annának rk. fia, Berta György cipésrmoster és Bogár -Miurgihwk rt. fia. Házasságon kivül született 3 ftu f-s I leánygyermek. HaláloUs a történt :. Horváth UábOMé m*utü /Mária rk. M éves, üamodies JAnom ftüdasixes rk. I1H é\\es, Beros Imre-Vándorköszörűs tk. 00 év«», Cséri Imr-\' napszámos rk. 71 éves (Orosztony), Dómján Borbála szakácsnő rk. 75 éves, Sznjodiis Magdolna Tk. 1 hónapos, C\'.^rpnyák Ujos pincér rk. 59 éves, Sáfrán Manó kutmesler rk. 00 éves, Vajda Józséfnc Bakos Erzsébet ág. h. ev 7? éves. -Házasságkötés 2 volt; Varg-v Gyula magántisztviselő rk. .és" Arató K«talüi polg. Isk. tanárnő rk., Simon István lakatosmester rk. és "Toblk Paula rk.
- (l\'rau«Ja diálu»k ma gvi i r eaeiádak -nál) E M 16-án 150 ímneJa diák, di-ákU\'uiv és Unitó érke«|k Magyaw^H\' ra a MEFHOSr- MIDI leettazáaéiiea. hogy Itt a nyári ivakációban budapesti és vidéki családoknál, mint i-saládtogok a francia, nyelvet tanitsákveHátés.ieUc-nében. A csoport Uigjtti lO->»ö\'óvfls kornak. Azok a esalátiok, «meU*»k e iuduló akok&ban aleár vmég e n>u^roii, akár.a jövőben részesedni kívánnak, szivesktxijonek líejoleoWni, illetőleg megujilani igénylésüket, a -AiKFUOS? Információs ós Propagauda-irodájánál, Buda testen,. LX. iKinissi-u. 10. .sz.
.BHUfvMrté* •«■ Teljea
berendezéseket iTendki*ül"el4uvös rése leilluelésre, sőt kamatmooteien is issál-
lihmk. K«palein Wtoránház, tioHby
WhláwÉlei.
Hfep Mozgó
Julius 10 és 11-én Sierda-csOlörlök
Az év két legizgalmasabb slágere egy műsorban
.PANOPTIKUM
Lélehzetfojlöan Izgalmas tzlnes film.
Főszereplő: az észbontóan szép FAY WRAY és a 1
nagy ]ellemszlnéaz LIONEL ATW1UL. ——————
fi. Rádió<)rjárat
Hősköltemény a rend katonáiról. Ilarc néger rendőrkémmel A hosszú műsorra való tekintettel az előadások kezdete: S éa fél e órakor. «0, 40, SO f. halyArak.
A közigazgatási bizottság leszavazta Farkas Tibort
két megyei tisztviselőnek a választásúk alatt tanúsított magatartása ügyében
1038. jállu. 11
Ifttletl csaznát és IstMásnál, neutá\'glkus és arthrtttkus tá|ditm>k-nál egy pohár fcrmftiít.l .Fenne JAttcf" keserűvíz, reggel éh«yo-rtiorra bévéve, gyorian előmozdítja a gyomor és a belek működésit < Igen könnyű, lágv nékMitit, jó emésztést és kellemes közérzelet biztosit. OlvosI véleményér ejyWi-lettten dicsérik a Ferenc József víz rendkívül enyhe és JSItcvŐ hatá-bíI vese-, hólyag-, proitata- és vég-I éibajoknál, továbbá sérvben sien-vedőknél Is.
70 halottja
VM a M*f»vU árvlutak
N<#ji\'rk. WU>K id.
A Newyoik úlUmbun pusztító borzalmas árvíz legutóbbi vcszlcség-usbllif. mik tiiuusá^a szerint 70 H\'mlH\'r fnlndt ti \\ ízbe az áradás AltAt elpusztítod terí|-Kien.
Vámháboru
llilkli atuiarol -IrucU k.tl.oÉ
Madrid, Jullus1 ló. A spanyol minisztertanács elhattV d lu a vi(TM)k foUviWlí íét, kuni « f^Wi.Vul-francla vámhálKiru kexd«tót jelenti.
Az egyházi birtokok
vlunadádt »(kndUk t..kor.iiIbJ>
I\'íiZMity, Jvillns lá. A Vatikán ós Cuclwrszág kózptt kd-ir.lt egyezmény MeftW\'l>en W-gklztlM iiz állami felügyelet alatt álló Cjwháai birtokok átadását a rónrii tanóllkiái egyháznak.
Vásáry polgármestert
vlMutMtyMUk flllsáta
Kélnapos tanácskozás ittiln o l»ei-úRynűnlsztcrluiil fegyelmi hlrósŐRI\' Vásár y István debreceni polgármestert
visszahelyezte állítsál,a ós ImntcU\'-iH 11)00 pcfogöról u relére szállítom lo. Miszty Károly rítít^JSzt Is vlkszahe-IsCíiék álláaáha.
Pál hercég éR á rdrtián király találkozója
Uukorest, jullus 10. Pál Juflnszláv i«oeos-lK-ice« rlútór-líkón Indul Slnnjál*, ahol 2 -3 napra Károly toitián király Tündije lesz.
zalai btrzt-árak
A termésértékesltés közeledtével a kormány ez idén t« nwfállapit,>ttu azokat az irányárakat, amelyeknél alacsonyabban u Uuzát nem szabad Illetőleg nem lehel felvásárolni, nv.rt a megállapított lrá»yárukon a búzát a hivatalos szervek minden m nnylségben iKegvásáiWják, ulhát a gazdának termését nem kelt ennél alacsonyabb áron olkótytt-vetjétal. Természetesen ezeknél magasabb árat faltodén kereskedőnek jogában áll fizetni- Az irányárak a vasúti állomásokon fizetendők a búzáért. A fontosabb zalai vasútállomásokon e buza ára a következő :
Alsóörs 18.70, Andráshlda 14.06, Aszófö-Tihany 1876, Badacsonylo ma| 13.00, Balatonfüred 13.70, Gó-gánla 13.116, Keszthely U.16, Ko-márváros 14-30, Murakcreaztur 14 60, Nagykanizsa 14 40, SOmi\'g 13.00, Tapolca 13.06. Ukk lS.M.Zfl-laapátl 14 10, Zulacgerszeg 14.05 Zalalövö 14 20, Zalaszentgrót 13.06. Zalaszentgyörgy 1410, Zánka-Köves llál 1380.
zalai közlöny
bomba sikere Nagykanizsán.
Ösak 8 h»piiap<
HAAR PÁL, a világliirü psziefto-grafológus, aki Budapesttől— Amerík\'áig\'ejtette bámulatba a közönséget, akit „RöntgenszemQ •mbornek"4nevez a vilégtejtó. ■«(
Az Ön irása nem hazudik,
mert elárulja élete minden titkát és mindazt, amit Önmagában nem Iát meg Házastársak, jegyesek, gyermekek, üzletfelek kézírásaiból trilndent megthond, Szerelmi, anyagi és művészi Irányokban sorsdöntő utmutatásul szolgál. A felsőbb tizeitek é» pétprtózfokrácia keresett grafológusa. Galll Curcl, M uaaollnl, Hitler, Rókkeíérter, Rodáówelt, amerika elnöke, a Líndbergh-béby elrablásában, legutóbb pedig a walazt hercegről készült analíziseit ugy a magyar, mint a külföldi sajtók közölték, valamint számos nagyvilági eseményekkel tette i ím értté nevít. Fégad délelőtt tO-tSI l-ig, délután 4-tfll 9 Anti* Vaaát-aapM la.
KBspont-szálloda, I. Bm. 16.
ÍAtAl KÖZLÖNY
M6z\\ és Vármegyei ütffoerseny » nagykanizsai 5 \'uszodában
j t A nft^kán\'rsai u^iósport erős len-
2 Idüieici nyert. aA utóbbi időbea Nagy-
3 BkanizsáD. Julius 21-én városközi uszó-Cverseny lesz a városi strandfürdőben
t, *NagyMttfcOla é|v StrtVibntl.e|y Míítt.
,, >■ Ü8ZÓ ós vízipóló versenyt bonyolíla-\' nak le az NTE rendezésében. Nagy-kanizsa válogatott crt»|>atial áll ki : az NTE, Zrínyi ós a középiskolás válogatottakból rekrutált gárdával.
A válogatás megejlé>« céljából Vu-sárnap, jullus 7-én délután fél 7 óra-, kor a strandfürdőben próbaversefcy lesz.
A második esemény egy vármegyei úszóverseny lesz Nagykanizsa, Zala. egerszeg, Ke>zthely és Tapolca részvéteiével. A tárgyalások a városokkal máj befejeződtek. _
Vasárnap lesz hosszú idd Után az első atlétikai verseny Nagykanizsán
Szépudvary László vezetése al»tl újraéledt nag.vkanizi.ai atlétikai élet hosz-szü idő után vasárnap lép újra a nyilvánossá ge|é. A -Zalai Közlöny, állal állandóan felszínen tartott atlétikai élet feltámasztását magáévá teile a Zrínyi Torna Egyle tlelkes vezetősége és va-íflrnapra egy olyan nagyszabású kerületi atlétikai versenyt rendez, amilyen már több, mint 10 éve nem volt Nagykanizsán. A verseny kerületi jellegű . K\'8z és részt ve^z rajt Pécs, Kaposvár, Barcs és Csurgó minden számbajőhető atlétája. Hozzávéve még a helyi indulókat, olyan nagy számú induló lesz a.töfcb, mint 11 számlál álló Verse, nyen,. áml vidéki viszonylatiján nom . mindennapi.
A versenynek az adja meg tulajdon-képen a különlegességi, hogy a pécsi EAC válogatott gárdáju teljes számmal indul azon. Legutóbb Torinólian sze-
• repeltek nagy sikerrel az oltani egyetem ellen.
* A résztvevők neveit és a versenyszámokat a >Zalai Közlöny, következő számaiban vészietesen ismertetjük.
óriás harcsa a Tiszában
Szolnok, Julius 10. Tiszai halászok kifogták az idei év leghatalmasabb óriás-harcsáját, a miély 87 kilogramm sulyu volt
Hofherr Schrante Ctayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatában: ORSZÁG JÓZSEF
m-g, műtrágya iilk, növényvédelmi .s«r«k kereskedésében
Nagykanizsa, Érzsébet-Kr 10.
(A bíróiig mellett.) Teleion: ISO.
A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kltünfl szerkezetű különféle
■BzfiBazdasáol gépeit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket [eladhatja. >
APRÓHIRDETÉSEK
tfs-srusrs
* HMM m* s na*,7
SorúMid.té. 41). TMfciu, ál
floióhl. SO lUlti
a )övó Iskolaévre tanulmányt hiatyeleltel. családi bánásmóddal, minden Iskolához közel eső, csendes házban, telje* ellátásra ellogadok: Rozgonyl-utca 10.
Egyi Idadií,
rszobás előszobái lakás aug. i-re Cltn: Csinálni Fó-ul 21. 2316
Király utca 12. szám. asagánhásr 4 izoba éi megtelelő mellékhelyiségekkel, kentet oto.én eladé. Azonnal átvehető. Felvilágosítást id dr. Vtt Ogyvíd. *
Kimét aaoba Mrdöazoba-haeználattal,
Jullus 15 re cslnoaan butoroiva. Rozgoayl-uica 19.
Kaiiab«JAi-ata bútorozott szoba Honnal kiadd. LObl trafik Magyar-utsa 3. 2517
Szemere-u. 3. sz. háromszobás, csukott verandái, vízvezetékei aaagéalsAK eladd. •
.Ultrafarsw" belóltes üvegek és alkatrészek legolcsóbban Sternnél, Fó ut 2.
Slraaslék.t márványbdl és gránitból csak Kovácsnál, Király -u. 33., ksphat olcsón és |SL 106
■lad* Csengery ut 38. udvari (ujan testve) egyszobás, előizobáj lakás auguaz-luva. 2479
Két kliebb aléltat .Hálásra felvennék. Plzetéa felét természetben. Magyar-utca 27. Zioldosné. •
Űalathalylaég kiadd Magyar-utca 10. szám slslt. •
Oyár-u. 3. sz báx jutányoian eladó. Érdeklődni ugyanott. *
e bd 15 te egy lólfőző gyer-mekazerelő mindeneit. Klnlzsy-utca 13. D. ». 1-2-lg, 7- 8-lg. 2521
■Hutádat azonnal felveazek. Sábán Ferenc, Király-utca 27. •
Caáayt UtaU-~ör~9. száma kJ karbon levő 6 lakásos bérház öregség és haláleset miatt lulányosan aladé. •
Eladó egy uj Duzeaukluló vsségy 14
pengőért, villanykörték\' nagyon olción, epy 5 lámpás, telepes, hsngszóró nélküli rádió 20 pengőért, egy nagy konyhiass-tll 3 I\' egy Igen szép, nagy tyukketrec 5 P, kis lehér azekréay 2 P, Sugár at 401b aUll. 2526
Jókarban levő Irdgáp nlrsón eladó. Csengery-ut 24. ,*
Oyár-utca 37. t\'. háromizobái ház lulányosan elad*. Érdeklődni Deák tér 10 sjtó 1. *
Vl\'ágos asztal és tükrös mosdó alad* József lőherceg-ut 76/a. _•
Kéta.obáa lakás augusztus l-re lulányosan kiadó. Horthy Miklós-ul 2. Fonvó-■II. 2576
Kél darab 100X200" mgyságu keveset használt ralatta (nem vászon) olcsón eladó Ssemere-utca 4/a. alatt. *
Pk. 8112/1934. ss. 1934. vghlól 160. ss. Árverési hirdetmény.
Dr. Cs. Tórh Oavza budapesti Dgyvéd által képviseli Első Magyar Általános lililoaltó Társaság budapesti be|. cég |a-vára 261 P 87 f. tőke és több követelés |árn-tékal erejéig a nagykanizsai ktr. Járásbíróság 1934 évi 419071. sí. végiétívei elrendeli klelégllésl végrehajláa folytán végrehajtást szenvedőtől 1934. évi május hó 7-én le-foglalt 1208 P re becsalt Ingóságokra s negykanlsaal ktr. Járásbíróság lenti sz végzésével az árverés elrendeltetvén, az 1908 évi XLI. te. 20. §-a alapján máa log-lallalók lávára la aa árverés megtartását elrendelem végr. aaenv. lakásán, üdéiében, Pacsá község piacterén leendő megtartásán határidőül 1939. ávl Jullus hó II. napjának d. e. 8 órája tüzelik k], amikor s bíróilag lefoglalt bútorok, sertések, bocju, hajlókocsi, akácrönk, bor, hordók a egyéb Ingrfeágokat a legtöbbet ígérőnek késrpénflzatés mellett, esetleg becsáron alnl Is - de a kikiáltási ár ké harmadánál .1.-caonyabban csak a végrehajtást szenvedő beleegyesésével, el fogom adni.
Nagykanizsa, 1935. évi Junlaa hó 19.
Elek UsztA s. k. klr. bit. Végrehajtó, kii mint bírósági klkaldölt.
Szenzációi
Most érkeztek I
Valódi angol pouplln
férfi-ins ujdonsósoK
a legcsodásabb szíriekben
7*90
Ezenkívül sportingek 2\'90-tíl selyem sportingek 6-60-lál Női és férfi fürdőruhák nagy választékban már P 2 SO-lfll
BRÓNYAI DIVATHÁZ
Tenniszütők
Szakszerű hurozás Fotball.labdék,
játéklabdák
SZABÓ ANTAL
sportüzletében.
1935. lullus 11.
T.raéiyttisáa
Irányzat: egytnelltn, forgalom: tl/nk.
Sus tlssav. 77-M 1495-15-40. 78-ss 15IO-15-M, 79-ct 152J-I570. 80-as 15 35-15 85. donánL 77-es 1470 14 85 78<s 1485-1500. T9-a 1500-1515, 80-as 15)0-1525. — Rója u| pestvidéki 10-15-10-35. más 10-15-1035. Zabul közép 1340 -13.-70 Tengeri tlaaáolall 12-75— 1300
Kiadja a l.ptnlajdonoa Közgazdasági Rt. Qutcnberg Nyomd, éa Délz.l.l Lapkiadó Vállalat. Nagyk.nluán, Felelős kiadó t Z.l.l Károly. Intnurbaa telelő. 1 Nuykinlsu 78. uám
Ml BIZDITÍTVAIY
Neve: Metropole Lakhelye: Budapest,
Ukóel-it 58.
Szállodája: modern Télikertje: világvárosi Kávéháza: ragyogó Sörözöje: remek Konyhája: híres Pincéje: neves Arai: olcsók Közönsége: kitUnö 97
A nagykanizsai klr. Járásblróaág, mint telekkönyvi hatóság.
3300/1935. tkvsa.
Árverési blrúelmtay klvenat.
Hegyi Józaef végiehajtatónak Harkány Imre végrehajtást szenvedő ellen Indított végrdujtlal ügyében a telekkönyvi ható-Ság a végrehajtató kérelme kóvelkeilé-ben az 1881: LX. t-c. 144—146. és 147. § al értelmében elrendelt a végrehajtási árverést 250 V lókeköveleléi és Járulékai éa aa az árverési kérvényért ezúttal megállapított II P költség, valamint a csallako-zollnak kimondott Kngler György 88 P. Szíva Antal 150 P és dr. Elek Mór 100 P tőkekövetelése é. Járulékai beha|tása végett.
A nagykanizsai Uz. Járásbíróság Itrtlle lén tevő, . galamboki 1142 aatjkvben 1283. hisz. szántó >k Illetőségére 103 P. 671. hrss lát \'/• llletórfgére 62 V. 128U hrsz. szántó Uletóségére 58 P, 1807. hrsz. siólö Illetőségére 81 P,
1876 ut|kvben 406. hrw. asántó ■/. Uletóségére 48 P, 1381. hrsz. szántó >/i Illetőségéi. 88 P,
az 1523 szljkvben 2581/b. hrsz uólő \'/. Illelősésére 55 P, 2561/a. lina. szóló i/i l)lető*égére 449 P
s sí 1848. sztjkvben 2498 hrsz. szántó >/s Illetőségére 130 P kikiáltási árbsn.
A telekkönyvi hatóság ss árverésnek Galambok községházánál megtartáaára 1935. évi Jullus hó 31. napjának d. e. 10 óráját tűzi tű é. az árverést teltételekel u 1881 : LX. L-c. 150 } . alapién a kö velkeiőkben állapltja meg r
Az árváé, alá Mó Ingatlant a kikiáltási ár kéihamudáná! alacsonyabb áron eladni nem lebet. (1908: XLI. t-c. 26. §) Az árverelnl azándékozók kölelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 100/b-ál készpénzben, vagy ai 1881: IX t-c. 42. 9-ában meghatározott árfolyammal számított óvadékké-pea értékpaplroaban a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek előleges bírót letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és ai árveréal teltétele-kel alálml (1881: LX. t.-c. 147.. 150., 170. SÍ-. 1908 :XL. t.-c 21. §.).
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Igéidet lelt. ha többel ígérni senki lem akar, köteles nyomban a kikiáltást ár százaléka szerint megállapllotl bl natpénzt az általa ígért ár ugyanannyi srá-salékálg kiegészíteni. (1908: XLI. l.-c.25.§.)
Nagykanizsa, 1935 ápr.lla 13-án. Dr. Wébor s. k. klr. |blró.
A kiadmány hiteléül: Mfkó s. k. nti taii.ii
NyoraaloU a la^alajdono. Közgazdasági R.-T. üutotwg Nyooda áa Dálialal Upaiaao VállalaU MoyreywndáláUii, Nagykaalaaáa. (Palatt. ízldVM«ó Zalai Károly.)
76a ívfolyam 166. szám
Nagykanizsa, 1936. julius 12 péntek
Ara 19 fIllír
zalai közlöny

é. UadóUvalal: FM 5. nám.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarita Lajos
Előfizetési Ara: egy hóra I pengd 40 fillér. Sierkeiitóaégl (a kiadóhivatal! teleion < 71 la
Vasárnapi munkaszünet
Bornemissza Géza kereskedelmi miniszter újra szabályozta a vasárnapi munkaszünetet s a silabályozás mindenütt a munkaszünet teljesebbé tétele irányában történt.
A képviselőházban is sok szó eSeit évek óta, a mostani költségvetési vita során is, a vasárnapi munka-szünetről. De ez a kérdés mégiein politikum. Egyik oldalon valláserkölcsi szempontok követelték ezt-Az ország valamennyi vallásfelekezete évek óta sürgette a kérdés rondezéttét. Másik oldalon szociális probléma : azoknak, akik egész hélen dolgoznak, módot kell adni a heti pihenőre. Nemesik az egyes ember érdekében, hanem népegészségügyi szempontból is fontos\' az emberi munkaerő kimélése, aminek a vasárnapi munkaszünet hatásos eszköze. Aki hat napon át dolgozik, az a hetediket megszenteli Isten dicsőségére és saját magu pihenése céljaira. Ezt parancsolják az isteni törvények s ezeket a célokat kell szolgálniok az emberi törvények-nek is.
Az újonnan kiadott rendelettel elment a kormány a lehetőség hntá-1 rálg. Sajnos, ideális megoldást ezen\' a téren sem lehet teremteni. Eszményi megoldás az volna, ha vasárnap sohol az ország területén nem kellene kinyitni egyetlen üzletet sem. Ez azonban lehetetlenség. A főváros és az ország többi nagyvárosainak élelmezése mulhatátlanul megki-vánja, hogy az élelnrtszerárusltó üzletek legalább egy órán át nyitvn legyenek. Vannak romlandó élelmiszerek, gondoljunk például a tejre melyeknek Rosszabb időre jpló elraktározása leheteHe%^Uetve nr. ról, hogy másnapra is romlatlanul élvezhető legy<-n, csak jégszekrényekkel felszerelt gazdagabb emberek tudnának gondoskodni. A szegényebb emberek, a nagy tömegek érdekében át kell hágni a teljes munkaszünetet s lehetővé kell tenni, hogy a mindennapi élethez szükséges élelmiszereket a nagyközönség vasárnap is beszerezhesse. De másrészről gondoskodni kellett ar-ról, hogy épi>en a vasárnapi munkaszünet nagy elvi követelése érdekében a túllépés ne legyen több, mint amennyi elengedhetetlen. Ezért történt az intézkedés : nagy városokban vasárnap csak romlandó élelmi, szereket szabad árusítani napi egy órán át.
Nem lehet teljesen megvalósítani a vasárnapi,munkaszünetet a falvakban sem- A falvak 90 százalékig ins-zőgazdasági jellegű népessége hétköznapon kora hajnaltól késő estig kinn dolgozik a mezőkön s igen jelentékeny része csak vasárnap jut hozzá, hogy heti szükségletét be. szerezhesse. Itt- is fontos szociális érd-k áll szemben a> teljes vasárnapi munkaszünet elvével. Módot kellett adni, hogy a két szempont ősszogyeztetbotő teftyen s ezért történt az a mt\'goldáp, amely a falvakban sem szüntétl meg az árusi-
A Fourage visszavonta ajánlatát
Szószerint adjuk alábbiakban a szombathelyi Fourage cég levelét, amelyet Vadas Adolf, a cég tulajdonosa »Teklntetes Nagykanizsa Város Polgárságához* megszólítással küldött a Zalai Közlöny szerkesztőségébe. A levél a következő:
A legutóbbi közgyűlés ügyünkkel kapcsol a tban, oly vihart eredményezett, amely semmi tekintetben sem volt Indokolt "és a béke helyreállítása érdekéilen ajánlatunkat a mai napon visszavontuk.
A tény megismerése céljából unnél-kúl, hogy uz ott elhangzottakra kitérnénk, engedjék meg uz alábbi tényállást közölni :
Ezelőtt £ hónappal felkerestük dr. Prack tanácsnok urat. Előadtuk tervünket, amit részéről a szociális segít -ség miatt, .•izive.sen fogadott. Ezután megtárgyaltuk az ügyel dr. Králky polgármester urrnl is, aki készséggel hozzájárult az elgondoláshoz.
A íegsnaldigabb elintézésben volt részünk, inert egy félórán belül már
együttesen kijelöltük a tfclkjut jf-s megállapodtunk a vételárban. A kikötés az volt, hogy 25 munkást fogunk foglalkoztatni és P 10.000 épitke/.ést teljesítünk. Ezt unnál indokoltabbal! vállaltuk, nrert az 0. T. 1 fiók Nagykanizsa Igazolta, miszerint évi átlagban 30 munkás kapott kenyeret űzetnünk-ben és ezek foglalkoztatása kézzelfog-Imtóan Igényei p 10.000 befektetést.
A város vezetősége tehát helyes meglátással akarta odahozni vállalatunkat, amely nemesük hegy legalább 25 munkásnak adott volna kenyeret, hanem sajál üzlet térdekéből Kanizsára irányította voln\'i a termelőket áruikkal, amclyjjk ellenértéke nagyobbrészt a keieskedők és iparosok gyenge forgalmát növelte volna.
A laikus is megérti, lw>gv 25 munkás mellett forgalmat kell e\'érni és mert vállalatunk az árukat a közvetítő fővárosi kereskedelem \'nélkül kizárólag a külföldre ex|;orlálju, a gazdáknak magasabb árakat fizetli^. JScfrn tudjuk, kl vetette fel azon bölcs gondolatot, hogy vállalatunk az ott tevő szak-
mabelivel árletörés eéljálxíl megállapodást létesít,, hisz erre kitért muiak figyelme, ugy nem lehet vitás, hogy verseny nélkül - ez a kereskedelem és az é\'.el alapelve, amelyet jó lenne annak az urnák megtanulni — magasabb árak és teljesítmények nem Juthatnak felszínre. Egyébként a sokat hangoztatott kedvezmény számszerűleg abból állt, hogy pld. 300 vaggon forgalomnál, amelynek fele széna, fele szalma - megtakarítottunk vylna : 150 vaggon szénánál utvámou 1\' 1,£00, 150 vaggon szalmánál ulvám, P 000, ő|SX-, szesen P 2.700, ellenben le 300 vaggon kocsiktállltás dija á P 4, P 1200, a város szegénvei részére vaggononként P 1200," |)álvaf«nntartásl dlj ce*
P 500, összencn P 2000, szóval ráfizetés a kedvezményre P 200,
Igy fest tehát az idegen vállalat támogatása. amely által az ottani vállalat létét veszélyezte!!.
Csak rövidlátás, vagy érdek tehát a vita és annak eredményének provo-kálástt, mi |>edig nem kívánunk annak zavarós\'álKi nézni. Aláírás.
Ujabb Incidensek történtek
Abesszínia fővárosában
Mussolini egyedül akar tárgyalni a négussai — Egységes angol-francia fellépéstől várnak megoldást — Románia gabonát szállít Olaszország [részére [Afrikába
Kóma, julius II.
Abessziniában ujabb incidens történi Egy olasz konzul gépkocsija találkozott egy altc-sszinini tiszt vezetése alatt álló katonai csapattal. A katonák sértő sza-vakat kiáltoztak az autó felé é.s meg akarjak állítani «>.(. Ugyanazon n na-|>on az olasz kotnZu\'áfufi d^vik kilo nája a postára ment, útközben megtámadták & félholtra verték. Abesszin rendőrök és néhány katona is yolt a támadók között. Az olasz követ tiltakozó .jegyzéket küldött az aliesszinial kormánylioz.
Holtpont
Páris, julius 11.
Illeni hírek szerint angol részről szoros angol-francia együttműködést óhajtanak. Abesszínia kormánya a népszövetségi tanács sürgős ósszehiviWit kívánja. Anglia és Franciaország korainak tartja a kérdésnek (ienfl>en való tárgyalását. Az alrtísszin kénlés boltpontra jutott. Mussolini egyedül akar tárgyalni az abesszin császárral, anél-
kül, hogy Párisru, vagy Londonra támaszkodna.
Az angol nagykövet és I.avul liosz-szun tanácskoztak a légi egyezményről, az osztrák ffiggetiomégről és u keleti egyezményről. A francia és angol diplomácia most azon fáradozik, liogy megoldják az nliesszin-kérdésl. Altesz-színia két részből áir, egyik 11 keresztény Ethiopla, a másik a meghódított mohamedán területek. Utóbbit szerelnék, lm barátságos ulon átengednék Olaszországnak.
Csak angol-francia front segíthet
l .ondon, julius 11.
Az angol sajtó megnyugvással Jjele-törődött már az olasz-al>esszin békélte, tető eljárás meghiusulásálM. Most a
Népszövetség tagjai együttesen akarják elintézni az ügyel.
Angol körökben az a felfogás uralkodik, hogy az olasz—abesszin viszályt csuk egységes angol francia fellépés-soi lehet megoldani.
Románia és Jugoszlávia a német politikai érdekkörben
i Bukarest, julius lt
Politikai körökben ugy tudják, hogy Pál jugoszláv régensh-rw^ utazása mögött Göring legutóbbi belgrádi látogatása húzódik meg. Németország ugyanis felszólította
Jugoszláviát, hogy lépjen be Romániával együtt a német politikai érdekkörbe. ( Bukarest, julius 11
Román félhivatalos jebntése sze. rint Olaszország és Románia meg-
tást, de az eddigi helyzettel s/,?m-b :n két órára korlátozza.
A kereskedelmi miniszter szerencsés kézzel, az érdekek kellő ösz-szeegyeztotésével oldotta mag 9 kérdést. Örömmel üdvözöljük a rende-
letet, amely ismét egy régóta húzódó, valamennyi társadalmi rétog szempontjából fontos kérdést old meg. valamennyi társadalmi réteg javára.
állapodtak abban, hogy Románia szállít gabonát és takarmányt Olaszország részére Keletafrikába.
Az USA nem hibornzlk
Washington, julius 11 Az Egyesült Államok külügyi hivatalának vezetője kijelentette, hogy Amerika a béke biztosítására törekszik és távol tartja mugát minden háborús bonyodalomtól- ,
Titulescu csatlakozik a dunai egyezményhez
Hudurest, julius 11, Titulescu kijelentette az ujtágirók előtt, hogy kész csatlakozni a dunai egyezményhez, mer U\'bbon látja egyedüli biztosítékát Ausztria függotlensé-gének «Js Euró|»a békéjének. A hábon^> megakadályozására mindenkinek óssze kell fogni, moudollu és a lámadó fél \' ellen kell fordulni.
Benes utóda Hodzsa Milán?
A* óaxre kormányváltozást jósolnak ■ cseh újságok
l\'rága, Julius ü.
A prágai lapok azt. irják, hogy az őszre szó lehet a cseh kormány átala-kitásáról. Az uj kormány éléie Hodzsu Milánt állítanák,. aki az e|ső tót miniszterelnök lenne.
sjgjg^
iiiiií ■
mii Igp mm m
pl slfll ■ mM4 ■ • : pspas
i—
HB&\'tttHm\'Kl
rtumgverseny, m hely. köz*«iiiés esik Ito f\'fcWu^T Í4ití estéje jMskuUtr •ímSerscny-
yfr.ffléfl »
daimt
Volta- -.y-w -.^.^. r....„N..«v
teljesítmény kimagasló idefc állom;. iSai. A tanulók segélyezésére és, jutalmazására 258 P készpénz, 58 hangjegy és 7 könyv adomáhy érkezett be társadalmi utón. A növen-dék-hangversenyeken 101 növendék 161 szóló és 34 összjátékon alapuló számban lépett dobogóra. Az iskola hangszeriára 15 darabban 12 250 P értéket képvisel.
NapUr: Juliu» 12. péntek. Rom. kath. Gual. Ján. Protestáns Izabella. Izraelita Thmn bó 11.
Gyógyszertári éjjeli szolgrtlat e hó 15-ig az «flrangya|> gyógyszertár Deák-tér 10. és a klskanlzsaj gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva rqggel 0 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Változnak az Id6k ...
A wetszt herceg ■ német nagykövet vendége
[.Ondon, Jullus II. A weiszi herceg tiszteletére a londoni német mgykAtf* Vacsorál adotl. A világháború óla ez az eNfl Ilynemű eset.
Szenes Andor meghalt
Budapest, julius II. Csütörtökön re«t,cl tfidövészben meghall Szenes Andor, uz Ismert színpadi InS.
Izületi csuznát és Ischlásnál, nauratglkuB és arthrttikui fájdalmaknál egy pohár természetes .Ferenc József" keserűvíz, rfggel éhgyomorra bevéve, gyorsan előmozdítja a gyomor és a belek moködéiél s igen konnyll, lágy székletétel, jó emésztést és kellemes korérzetet biztosit
— Kitfuiö minőségű p-iplanlepedS maradékok jó méretekben nagyou olcsón kaphatók Scbötznét.
ZALAI KÖZLÖNY
Kánikulában Strandolunk!
Strandolásnél nélkülözhetetlen dolgokat nálunk legolcsóbban vásárolhatja.
Áruház,
Frottier
kelmék, divatos osikos és sötét mintákban.
Pizsama
anyagok minden minőségben.
Kerékpáros előőrsökkel dolgozott,
mégis a rendőrök karjába futott egy notórius zug-borkimérő
messze a boros szekér előtt beszá. guldozták az utat és figyelíék, tlszta-e a terep, nincs-e valahol borellenőr. Most az egyszer azonban barátnk elszámította magát és az előőrs-rendszer csődöt mondott. Vei-iák Kálmán borellenőr ugyanis tudott az éjszakai borszállításról, sőt arról is tudott, hogy mire valók a sötétbe burkolt országúton cirkáló kerékpárosok. Az ellenőr értesítette a rendőröket, akik Klskanlzsa végén várták a »blztos|tott menetet* Vellák ügyesen előre csalogatta a kerékpáros elővédet, egészen a rendőrökig, akik azt ártalmatlanná tették. Ezek után pedig a zug-be írszállltmány és ijedt gazdgj.a egyenesen a rendőrök karjaiba kocogtak a szekérrel- a csempészt hordóstul, szekerestől a rendörségre kisérték.
Érdekes kalandja volt csütörtökre virradó hajnalban a kanizsai rendőröknek. Egy minden hájjal kikent zug borkimérőt sikerült a borjllen-őrök ébersége folytán ártalmatlanná tenni-
A zug-kimérő, a kaland hő.»e. már többször volt büntetve l>or-cs*JX>pé-szés miatt. A zug-korcsmatartás azonban - ugy látszik nagyon jövedelmező üzlet, mert a szóbanforgó kimérőt egyáltalán nem riasztották vissza a büntetések. Szerdán délután is elindult kocsival Esz-teregriyére, ahol 140 liter bort fel-pakkolt és azzul az éjszaka sötétjében elindult visszafelé- Furfangos ember volt, .sokat tapasztalt ezen a téren, tudta már. hogy a borellenörök .éberségén nehéz túljárni, azért harcszerű újítást vezeíett b?. Kerékpáros elővédeket fogadolt, akik
__ Csütörtök Budaprat ]
17.00 Hanglemezek. — 18 00 Kisipari számvetés. — 18.90 Kálmáni Mária hegedül. — 19.10 Mkóczi én a-müvé. szeték. — 19.40 A Srtk/esfővárosi Zene-kar hangversenyének közvetítése, a városligeti zenepavilonból. — 21.03 Nyári témák. Szép lirnő előadása. V-\'ty .35 (:ígánvzcne. Fekete Pál éneket.Kös. ben körülijeiül 22.00 Hírek, időjárás. - 22.10 Az opei-abáz tagjallnil akkuit zenekar. Közreműködik Ilerz Mlr(zon-gora).
BuiUpMt II. £
18.30 A Székesfővárosi Zeneknr liang-vcr^enyénck közvetítése. — 19.30\'iJós-ka boldog nyura. IK\'rényi l.ászló elbeszélése. 20.0-") A legnagyobb törté* iieti magángyüjtemény u Nemzeti Múzeumban. Révész Béla előadása, -20.10 Jazz-zene. — 21.45 Hírek, időjárás.
B6C».
20.00 Rádió zenekar tamburlcakanfil. — 21.00 Tarka tlzjjerc. — 21.10 A zene folytatása. 22.10 Schubert: (i-dur vonósnégyes. \\ — 22.50 Hires szo|>rán
* zalMi közlöny regénye jb^UiAdUiwLtuM^
(5)
I)odó emlékezett j-á, egyszer látta Máriát, |»ersze, Mária volt u neve, ló-bálon, szürke arabs lovon. Apu köszönt neki és azt mondta :
— Látod fiam, bog)1 ül a lovon, mintlw rászabták volna, kiír, hogy olyan különc.
Így mondta apu. Különc. I)e akkor IVmIó még ne*n törődött a hőkkel, különösen, hu édesapja\' azt mondta rá, hogy különc. *
Most kezdte érdekelni ez az asszony, szerette volna tudni, mi igaz ubból, amit róla hallott ?
Rartos egy nagy fehér Ív papírra vonalzóval gépiesén egyenes vonalakat huzigált egymás mellé. Nem mért, nem jelölt, csak huzigálta a vonalakat, gyorsan, mint egy gép ós u végén kitöltötte " fejlécet rom lírással. Szegődményesek ké&Z|>énzUz«léséről szóló jegyzék. Dodó eltűnődve néUe, majd odafordult hozzá :
— Mondja Bartos ,és most teljesen egyedül él ő itt Darvason ?
»G« — mondta. így, röviden : »<1«.
— Igen kéjein, esetiül Juki(k a kas télylwn. Az ői*\'g Vincének minden este kiadja a p»r«nc.sot, ért hoízá, uzt mondják.
— És holnap ki lesz ott a lielyszlni lárgyulásou, illetve szemlén ? Talán u Ylnoo 1
— Nem kérem, ö lesz ott személye mindent maga intéz, akár egy férfi. IX- megyek kérem, ha meg tetszik engedni, az etetésnél ott szoktam lenni.
Helyes, mondta komolyan András — én is megyek körülnézni kicsit.
A frissen kaszált csatornádé szaga l*t«VHötie a bosszú tehénistállót. Dodó leli tüdővel\\szivta magába uz ismerős illatokat. Minden a régi volt. A telte-itfk a kél fal mellett hosszál)Un. Fe--jük Mell ii kis ,fekete tábla, mclvelfre az ör«g Hajnal az elsötehenes — nagv, oltómba betűkkel irta fel aszúk-sé^es ktlaiokat. 8l*n itt visz két kani frissen fejt, habos tejet, u kis török sapka « fején, feltűrt iagujjal. *
Szétterpeszted lábú kis tarka l.orjuk farkcsóválva szopják I>ékés ^uyfukat. Arább a bivalyok az ősvadon 7.>r<{sá gával, ijesztő komolyan. Kiesi, feketo bivalybébi megy az egyik tehenes után, mint egy kis kutya, vége a lakmáro-zásnuk, Iielyáru vezetik. Engedelmesen követi az előtte haladó eml>erU aki el-viszi sfz jmyjától. A.helyér\' vczclik. Mit négy napos. £s h«]ye v»n a világban, az ember által meghntár»zott helye, a hosszú <ementjászol mellett. Állni. Jármot akasztanak a nyakába, szolgálja az emliert. Ií» ^pftdlg «\'* ember, itkii*\'k u járom kell, uki esak az Ai^i. tok segítségével leltet kulturltoy, m< gv ji-lőtt*\', a kis négy najios állnt cseude-
sen kö>e|i. Kullurlény. Homo sapiens. r-:s mégis, umig uz állatok nem álltak szolgálalálMi, velük ntujditeju egyenrangú volt. Mert most még esuk ulópiu az állat kikapcsolás «z életböj, a gé-|>ek és vegyszerek világa. Mert ha ez mcgvnlósitliató lenne,- nemcsak az ál-lat, de az .eml>er is feleslegessé válna a munkálmn, mely létét alátámasztja, biztosítja.
András eltűnődve állt a fal mellett. Itt semmi sem változik,.— gondolta. A hosszú t^hénistálló gyermekkorúm emlékeztette. Az öreg tehenes éppúgy hozzátartozott gyerekkori emlékeihez, szőrös, esu|«tsz karjaival, mint Mkár az első lovaglás, a FnYule.in, K karfkás ostor, amit a koniís* Wcaltól kapitt efp.srer, és a többi emlék, melyek mindig cs/él>e jutottak, ha kis mCSltlábas kölyket látott, vagy i>odig, ha valaki azt mondta, hogy : \'hej, de múlik nz idő, még emlékszem, amikor ilyen kicsike volt« — és mutatja a kezével--bizony András.
Bealmoltnk, tiszta, fehér szalmával incg\\-etették a tehenek ágyát. Barátságos K\'tt n szürke istálló, a csendesen kérődző b^fiuok hasig álltak u friss szalmában. Andfás az ;\\g>ára ^ndolt, a kis vánkosra, tanift ugy el tóokott Iga-zitijni a ^*je n|att, flmikor lefekszik, >IH\'r Menseh Ft cin. Gcwohnl»citslicr,< 8/okta anyu nioyndani. És anyunak ignza volt. Szokás, nihulen szokás niindejuiapi éleiünkl»«n, észro s«iitvesz-szflk ezeket az apróságokat, csak ha
megfosztják tőlük nz embert.
Közben este lett, meleg nyári este. Az aratók énekelve jöttek haza kuszákkal. sarlókkal. Széles, ringó derekú mezítlábas leányok, asszonyok. Dodó botjára támaszkodva állt a hosszú, emeletes magtár előtt, nézte az estét, a földszagú, napbarnított, fáradt munkásokat, u fej^n yizet vivő himbál<\'>zó testű asszonyt, a csodás halk estél, amilyent esn\'k ott lehet látni, kint u pusítáu, a uugy nyárfák kőzött, mesí^Sí ir.indni jajtól,\'várostól, villuinosesen-géslöl, aiitótülköléstöl, mindentől mesz-sze, itt, itllion. Itthon, a nagy mugtár előtt, ahol még tavaly apuval álltak. Alltak és Bartovsat tárgyid Iák a kö\\-et-ke/ö nu|M>t, anyunak kellett kiküldeni valakit, mert vacsorázni is clfelejtetK\'k volna. Elszorult a szive. Eg>«dül volt.
Bilrlos jött, kérdezte, kljön-o n Bod-zakuthoz reggel.
— Igen, termésaotesen. — . felelte Aiklrás. Hogv ke|U- kelteni, felébredek én magamtól is. Jó éjszakát.
B«nl a folvpsón petróleumlámpa égett, sárga, halvány fényű i»etrólcum-lámfMi. EblrCn a világításiján kouair végtelennek tüitt a folyosó. Az agnn-csok kísértetiesen lógtak a falon. AZ eltédlőhen egy személyre terltva, frlssí-n vasalt abrosz, egy tányér, egj- j»ár evőeszköz. Anyu jutott eszébe. Honvágyn volt. Maga elölt látta édesanyját, amint kis ezüst tálcán tízórait tesz eléje a zöldposztós, tintafoltos íróasztalra.
(Folyt köv.)
Igas. jullut 12
ZALAI KOZL0NY
h
Mi lau a kanizsai vixlpólówal f
Kél szék kOzölI ■ pad alatt a kanizsai vízi sport
Hölgyek figyelmébe!
Majf•atéaAkfcal és Utlóc • adMlilátahkal fordultanak blulomma! Hérfc Ján.» bölgy-fodriMhoz *
Ffl-ut 3. iiám mm
(Zapktil-Ule fodrtuKxktben).
Villanyáram nélkül végez tartós on-dolálAst, mely nem rá*, nem éget, a hajat nem töri. 10)% -os szavatosság. Tattöi ondoliUtt, te»U«t éi vUon4oUU$t »m oUlymn Wfw. - Arak a l«folcaábbakl
— (A plébános tfycrmeknjamUíUksu aki lójára aóomáfnyortak,) zajflváirae-gyc főispánja 1100 P, Úrasszonyok Mária Kontfiegétfója 50 P, Urldüiyok Mária Kongregációja 50 P, Szabó An-tnl, Zatamegyei Gazdasági Takarék,>ónz Irir, Magyar N<rawli Bank, Nagykanizsai Takarékpénztár, Angol Magyar Bank, Drávavölgyi K.-T., I)r. N. N. 5-5 P, Teulsch (iuszláv, Csobánezi Károly, Schlcss Testvérek, S/omolányi (iyula, GoKnszky Ferenc 2 2 P, Tholwuy Zsig mond, Iliid Temetkezési Vállalat", Ma-koviczky Gyula, Yaiics és lKutscli, Horváth Géza, olvashatatlan aláirás QuilUíCr Artlnir, Kaán Irma, Kirsch-«er Mór, Herényi Árpád, Zsoldos liyu-ln, ]X?m«tvr I,dszl<), özv. KolLav I«ajos-né, Szabó GyőzŐ, Kovács Zsigmond. N. N. 1- l P, olvusli., olv., olv. alá-irás, Szalai kjuapos, Sclmitzer és (iön-dör, N. N., ifj. feitermunu József, olvash. aláírás, l-\'ftrst József, Vékásy Károly, Hazsó József, 50-50 fiUért. i\'er-niészetljcjii adományokat fölajánlottak: SwntftJrencrend 2ö kg. zsir, jO kg. ix>r-só, nal), lencse, Klek lirnőné Palin mélPrmázsa főzrtliszt, Rubint Kútoly Palin zsir, éi«lmi.szer, Dcutsch üde, Horváth ujságúrus, Mair József, »Pic. ias«, Szomolányi Gyula, Vágó lüulre, dr. M«rkly Hc.us József, Babits l^ijos, Stampf Zsigmond, Hitter András, DCulsch Sándor, Miilénvl Sándor és Pia, Flscliel könyvkereskedés, Adler Miksa, Szabó Sándor, özv. Gyencs Lu-josné, Prágt\'r Ferenc. Az jeleni llyer-mekbarát Űzesse meg nemes adományaikat. A gyermekek augusztus hó 5-én indulunk liaiatoni*.\'rénybe, A további nemes adományok loudhutók pz egyházközségi irodában.
Oregodö egyónaknél, ha az erek meszesednek,
Igmándlval segíthetnek s évekkel tovább
élhetnek.
— (Zalakik a körigaat^U"! lupfo-lyuinoa) Szeptembcroen nyilik meg Szombathelyen a közigazgatási tanfolyam, amelyre többszáz je.<;nlkező yojt. Zalumegyénől lU\'l veitek fel, a jnagy. kanizsai járásitól ezek névszOrbit Verebély István (Zulueger.szög), Csaba (Czolter) Andor Esztereguye, és Szűcs János, Komárváros.
— KOxIUslvbcitfk részére roudkivili előnyős bulotvásUrlási eltudom. Modorú berendezések, tökéletes Jó kivitelben, bosszú lejáratú rés*ielrc, sót kamui-mentesen ls kaphatók Kepeteln bútor áruházban, Horthy iátkiós-ui 4.
— A Sztárok nzámáoaU lehet nevez |ti a Színházi Élet most megjelent legújabb számát. Szenzációsan illusztrált ri]M>rtok szólnak az uj számban Hökk Marikáról és a színtiszta jgajuágról. Tasuády Fekete Máriáról, a voit Miss Magyarországról, aki hazajött Bérlőből filmezni, Korda Máriáról, aki csodálatos autóján érkezeti Budapestre, a nagy és kis Bulla Flmáról, Bársony Rózsiról, uki becsavarogta Európát és
most ehne^éli kalandjait.
— Zenekedvelők filceimébe ajánljuk u >Magyar Zenealbumot,« u>ely előfizetését 50 százalékkul leszállította, ugy, liogy évi 3 P-ért cca 250 zeneműhöz jut hozza a folyóirat előfizetője. Kiadóhivatal: Budapest, VII. Wesse-iényi-u. tiü.
— A nyár ö©m holtszezon, - lumein konjunktúra, hu a kereskedő alkalmazkodó üzletpolitikával és célszerű reklámmal hidalja át. Erről a tjémrtról ir u »Rekláméiel«. Négyoldalas, mélynyo-másu kirakatrovat, Kiudóhiv«tul,: Budapest, V. Lipót-kömt 0. Kérjen mu-latványszámoU
— Megérkezett a világhírű Pfaff vtr-rógép-gyár legújabb szabóvarrógéj>e, mely a rendes varrás! munkálatokon klvfll gomblyukat varr, pikinoz, gombokat felvarrja, endliz, fércei 2 és 3 t.lvel egyszerre diszőltéseket magasítva is végez és még sok más munkára alkalmas! Megtekinthető Brandl Sándor
Wft cég varrógéprak tárában.
Nagykanizsa fiatal uszógárdaja gombamód nőtt ki a semmiből, amióta megvan a strand. A gárda növekedése és ambiciói olyan méreteket öltöttek, hogy mór gondot okoz sport-köröknek és a város vezetőségének, hogy hogyan elégíts.\' ki a városi stranddal kapcsolatban a közönség igényeit is, meg a sport-uszókét is. Ezen akart sagiieni az a képviselőtestületi határozat, am-ly 300 pc-ngő évi bért szavazóit meg a Herkules-téglagyári strandnak azért, hogy reggelenként 6-tól 0-ig ott a sportszerű uszóoktatás otthont találjon. A gyakorlat azonban nem egészen látszik beváltani a határozathoz fűzött reményeket. Az első nehézség vizipólózóink tréningje körül merült fel. Ehhez tudvalévőleg elsősorban fontos a mély viz, tehát szerelnék a tréningekei a Herkulesstrandon tartani. bitinek vezetősége azonban nem engedte meg az NTE és a diák pólózóknak, hogy ott gyakoroljanak. Viszont a városi strand még mindig igénybe van véve az összes diák és altiszti úszótanfolyamokkal, minden t^sté 6-tól 8-ig ott tréningezik az NTE és a
A Torinóban szereplő fő-Iskolai atléták vasárnap Nagykanizsán Indulnak
Vasárnap délután 4 órai kezdettel a Zrinyi sportpályán rendezi meg a Zrinyi TE kerületi atlétikai versenyét. A versenyen résztvesznek Pécs, Kaptaváur, Nagykanizsa, Csur. gó és Barcs)4tk\'tái. A verseny nagyvonalúságát a Pécsi EAC európui hirü atlétáinak indulása biztositja. (Józsa, Megyeri dr., Verböczy, Pe-terdy, Monostori stb ) Három nagy. kanizsai, jelenleg pécsi színekben versenyző atléta is rajthoz áll.
Nagykanizsáról több mint 26 atléta indul. Mivel ez lesz az eisö versenyük, tudásukról nem tudunk véleményt mondani. Szépudvary László szakosztály vezető spperint van egypár tehetség közöttük, akiknek csak versenyzési alkulom kell, hogy a legjobbak közé küzdhessék fel
Zrinyi, reggel 7-től 10-ig, illetve 6-tól 0-ig p dig a középiskolások, tehát a város megtesz annyit az úszósport részére való hely biztosítása terén, amennyit a strand-viszonyok megengednek. Mivel tehát a város nem a teljes uszó-gárdát telepitette át a Herkules-strandra, a Herkulessel kötött m.-gál tapodtat olymódon kellene módosítani, hogy a vizipólózók számára ott okvetlenül meglegyen a tréning-lehetőség-Indokolt lenne ez annyival is inkább, mert hiszen a Herkules strand épjK\'n a sjM>rtuszók és pólózók révén született meg és kapott annak idején engedélyt a fürdő-létesitésne.
Módosjlásra szorulna a .megállapodás atekintetben is, hogy a reggel 6-tól 0-ig terjedő idő nem alkalmas katonák és leventék sportszerű uszó-oktatásúra- A sportuszóoktatás tu-Iajdonkép|H-n veszélyes is a Herkules-strand mély vizében, amely viszont annál alkalmasabb a pólótréningre.
Nem kétséges, hogy a sportúszás szempontjait alflppsan ismerő szakemberek etéren a leggyorsabban | megállapodásra tudnak jutni.
magukat. {
Nemcsak atlétikai verseny, hanem kerékpárverseny is szerepel a vasárnapi műsoron. A törekvő Kerékpár Egyesület rendez kerékpárver. senyt. Mindenki indulhat, akinek kerékpárja van.
Propaganda helyárakat állapított m;-g a rendező egyesület, hogy mindenki megtekinthesse a versenyt. _
Működik a helyi Vasutas Testedző Egyesület
Vasárnap délután 6 órai kezdettel az újonnan épült Vasutas-pályáir a Zrinyi TE labdarugó csapatával tartja meg pályaavató mérkőzését a Nagykanizsai Vasutas TE. Örömmel üdvözöljük városunk harmadik társadalmi sportegyesületének á. nyilvános sportéletbe való bekapcsolódását. Reméljük, hogy a már mű-
ködő két társadalmi egyesülelhez hasonlóan sok sikerrel fogja Nagykanizsa sportjának fejlettségét kifelé képviselni.
Vér-, bőr- és Idegbajotok i yanak hetenként röbbsiör, reggel fe keléskor egy pohár természetes .Ferenc József" keserüvliet, mert e: mindig alaposan kitisztítja és méregtelenill a gyomorbélcsatornát s ezenkívül az emésztést és az a íjjagcserét is Jótékonyan befolyá-
- (Bélyeggyűjtők találkozója) RZ"r-dán délután 0-tól 8-ig a Pannónia hátsó ki^rmében.
Mexlco, julius 11 Sulancanból jelentik, hogy Sina. loya állam fővárosában az uj belügyminiszter rendeletet adott ki, mely szerint a templomokat, melyek eddig zárva voltak, istentisztelet céljaira újból kl kell nyitni.
Laval feloszlatja a Tflz-keresztet
Páris julius ÍJ Laval kijelentette, hogy julius 14-ike után megtilt minden gyülekezést és ülést és valószínűleg feloszlatja a Tüzkereszt szövetségi _
Felrobbant a cséplőgép:
, min halálM, IS MlfM MkwflUa
Kecskemét, julius 11 Felsőpallószegi tanyán a cséplőgép felrobbant és a gép köfül dolgozó 12 ember súlyosan megsérült, közülük 4-nek a sérülése halálos.
IMDQJtö
T«méDjMii<«
Irányzat l egytndkn, forgalom: ÍUnk. Bou tlual. T7-C1 14 95-15 40 IM 1510-15-55, TO-m 1525-15 70, /804a 1535-1586 duntnt. 77-o« 14 7U 14 85 7&-M 14 85-1500, 79-m 1500-1515, 00 M 1510-1525. - Ro.i ptrtvMtkl 10-15-10-35. mis 10 15-1035. Zab u| k6j<p 1370-13-80 rang.ll UaJnl.ll 12^5-1300.
Kiadja a laplalajdoaoa KOifaidaiAfl »l. Qataabarg Nyomda éa udlialal UrklUd Villalala Nat/kaoliada.
falelöa kiadd: Zalai Ktraly. Intaruiban kltloa: Na®rlíaiilaa 78, uim
Augusztus 1-ig im fizetni valója,
ha
6 pengős havi részletre vesz
jégszekrényt
• Szabó Antal
sportflzletében
Újra kinyitják a katolikus templomokat Mexikóban
ZALAI KOZLONT
1988. Ittllm 12
APBÓffiBDETfiSEK

Diákat > lövő lakolrtvre lanulminyl teitlnvelellel. <MMI binimóddtl, minden bkoUhoi közel eaó, ntaki Mzban. lelje* elláliata elfogadok : Rozgonyl-ulca 10.
Vak MkrAk újra tükiözéeét rigaija Stefn llvegea Fó-ut 2.
limit 2142
, „. . í ftrdfláaobfchwailittal, Julius 15-te csinosan bntoroavi. Roigonyl-alca 19._
Sztnebalon, vaaitnap Névtár* kényei-maa anlóvat tiraaa klriadalia. Btöjegnis Ka.fm.mn Manóoil, Telefonillomi. 2 22.
Sírbolt épttáaét olcaón vil\'attm, a é»l IáUlláeeal. Kovics. Király u. 33. 100
|Mt«t>H.W*rHlla a Mttaaaat itaő-rendű BdUObalyea, kedveli leltélelek me|. lett viatrothat szótővel beöltetell, vagy ■Ha ^ltatátkat- Felvlligeettái: Nagy-kaalaaán, Zrínyi Miklói-u. 2. aa. a. 243H
UdVarl nagy aioba-konyha atb. augusz-tta t\'teMMlé Horthy MlklM-st 17. 2505
~ít«l«ak»)áe.l» b.lotozott azobá non-nal kiadd. Ltibl tratik Magyar-utsa 5. 251I
tlalaloal penztóbe Ugyee uakéo.aSt keieeekKÖzvetnöket díjasok. Clm Ktrály-u. 34. I. eaa Jobb. 2530
UUai-kaair, loholt, eladd, Cainyt-nka II. 2532
Egy Jobb, aaottd, ttazteiaiges nő t*r|-hex menae 45 - 50 körött özvegyemberhei, nyugdíjasból. Clm a kiadóhivatalban. 253J
Slttsíglltsit -_
r—
| mindenki a Helyt kereekedíknél I éa Iparoeetttl azerezae bel
14470/1935.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy f. évi iulius hó 7 én este a Horthy Mlklós-ytl sorompónál egy drb. flrfl bárány találtatott.
Igazolt tulajdonosa jelentkezzék a v. adóhivatalban.
Nagykanizsa, 1935. julius 9. "" Polgármester.
i^.—J—---il/at jiailhii ■ i llllat.1
mmnmmiíii iitnin nniiii menetrendje
érvényéé 1935. tnijul 15-töl.
Vaaulállomáira Erzaébel-téne
4« 6 no T» I»
l|M
1241 ÍJ 30 UH 1690 I7»
tr« 1160
21 n
22 40
Latanyai manatrand
tataayMIM. S 4> H.gyk.nlritr. Irt. B 00 K*«)l.i*li.*iil 1.4 14-10 l.lwt*.. t.l. 15tfl
HIRDESSEN
■ „Zalai KSzlBny"-ban.
m. kir. államvasutak
menetrendje
Érvénye* I 1985. évi méjus hó 15-tftl kazdve.
Nagykuüsia állomásra érkeiő él ai onnan iidoló *onatokról.
Nagykanizsa—Budapest déli p u.
VOMI A vonat Kaalni^ rállad.l KmiU*j-\'i Bogi. Hpealre it w. irk. |] érkezik VOMI A vonat! ^.Irit! Bo(l. KmU«Í-
ulbl neme neme | U.I Ind. .11 U.I eekt.
120\' (lyv. 610 7D5 - 955 122C ISzem. v. 72 01 - 300 4-35
7217 Slnaut. 6-22 8.54 SW.Írk, OH llf ■Motot 6-22 7-49
1213 Srem. v 9-45 11-05 —• 1545 I20V hrv 730 — 1010 11-18
7733 Motor 1331 15 56 1528 — 121: tezent v. BWI — ll\'IO 17-56
1211 Szem. V 14-30 1555 - 20-35 ni- Kiem. v. 14\'4h — 18-35 120 04
2741 Motor 1610 1730 18-05, — 2241 iMotnr — 18 4Í 19-40 20-58
1231 Motor 1750 19-37 — 2213\'Sinaut. — 21-11 20 45 122-40
1201 Ojrr. IH-3fl 19 37 - 2217 12IK ttvv. 111\'] - 22-Oí \'3 06
1219 Szem.. 23-40 1-19 ..... 6-25 2Ü38 Motor — M\'lti 22-05 2400
KÖ*v«tl«n kocáik forgalmat
Az 1201/1202. sz. gyorsvonatokkal:
egy 3. o. étkező kocsi Pragerskoig. egy 1„ 2., 3. o. kocsi Trieste, Venezia, Milano, Oenova, Ventimlglla,
egy >., 2., o. kocsi Trieste, Venezia, Mestre, Bologna, Firenze, Róma. Az 12(8-1207. sz. gyorsvonatokkal:
egy 3. o. kocsi Venezia,
egy 1,2.. o. kocsi Trieste, Venezia, Bologna, Firenze. Róina egy hálókocsi Venezia,
egy 2., 3. o. kocsi Abbazia-Fiume, de csak V. 15. IX. 15-lg, oda kedd, csütörtök, szombat, vissza hétfő, csütörtök és szomt-at.
Az 123U/I232 sz. vonatok közvetlen vonatok Keszthelyre A 2217. sz 2218 sz. vonatok VI. 23.-IX. 8-ig naponta közlekednek. A 2233. és 2238. sz. vonatok vasár- és ünnepnapokon VI. 28.-IX. 8-ijf közlek. A 2243. és 2246. sz. vonatok csak szombat és ünnep előtti napokon. VI, 32.— IX. 7-ig közlekednek.
Az 1220. és 1219. sz. vonatokkal egy 2. és 3. osztályú közvetlen kocsi fut Zalaegerszeg- Budapest-déli között.
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
SlDxb.l- S^ranb. Soproo- SrOfl>b,l- M.I Kuli iá
rálM. kk. Mjr.lrk M. Wl Ind. Myitt Ind. i. ári.
1411 jSa. v. 520 6S8 7-27 910 un. 1 Motor - - 5-55 \'•86
Mtt Motor 811 944 1034 1505 HZ7 Motor 5-40 730 8 10 936
im Sz.v. 13-50 I.VI4 1805 -- MIS |Sz. V. lu 03 II 23 12-07 1322
ma ;sz. v. 1622 17-44 18-27 MOt 1.13 Sz. v. 1145 15-29 16 19 1741
im Motor 20-16 22 14 22 35 - MII |sa„ 19-23 2045 2102 5253
Az 1412 1411. sz. vonatokkal egy 2. és 3. o. közvetlen kocsi fut Zalaegerszeg— Budapest-déli pu. között.
Az 1415. és 14I& sz. vonatokkal egy 2. és 3. o. kocsi fut Wien-Pécs. Wien— Ősiek között.
Nagykanizsa—Barcs—Pécsi vonal
TOffl
2414 I 2428
■5T71
Sz. v.
Vurr.
I Higykial- 1 Barctr. Pk.r. ...... fct. | kk
Trr
I3P3 1811
rra-
16-05 l| 21-311
«¥
17 57 23 27
3Z3
Pk.-íl Eircól
-TW pGv j\' rnri
2413 Sz. V. 12 30 ■ J 14-20
| | 2421 1 1 Vegy. 1 16 55 I 19 20 |
ka^aal i.áii irt
TOT 1606 2145
A 2414. és 2413. si. vonalokkal közvitán kocsik tutnak Wlen-Oslek éa Wien— Péca közölt.
A 2420 és 2421. sz vonatoknál közvetltn kocsik Pécs—Budapest déli pu. közölt.
Nagykanizsa—Qy/kényes - Kuposwlr - Budapttt Keleti pu
I Bputrel
1 érk. 1
Kámzsáról 11 u Indul S.
Jz.».|i—ÍRT"P1
fly.v. II 2316 I|2J-4J | — | | 240tl|| Oy v. | - I 4 33 A 2406/2409. iz. gyorsvonatokkal közvetlen kocsik tutnak Budapest déli pu. Fiume és Susik közötl.
1 Sz. r. I 25 « 7-2? I »«
( Qy V. | - I 433 : 5-05
!anlisára
érk.
Nagykanizsa- Murakerestlur—Kolotlba
agyaanl || írói Indul I
Hova 7
tv. szem .1 7*15 Oyors >1-40
Oyota || 23-39
^ M.-Keresztúr l Vanllmlglla, Rím. HFlumc, Rónia
"TSagVKanT
aaáta étk.
120 j Oyor. 1297! t v. szem.
Mai. V.n.ii. U S-4 < M.-Keresztuil 1158 Trieste, Roma| 1810
12ul Oyors
közvetlen kocsik ugyanazok, mint
t Az 12M/1207., 1201/1202. sz. vonatoknil a Ngjtykantz*a- Budapest viszonylat alattlak.
1292/129/. sz. vonalokkal csak 3. osztilyu kocsi fut Murakereazturig. Azoknak az ulaaoknak, akik Jugoszláviába Murakereszturon át személyvonattal óhajtanak utazni, Murakeresttnron át kell szállni a magyar vonatokról.
A magyar vonatok közül a személyvonatok közül Murakereszturon cuk a 2414. és 2420. sz. vonatoknak van azonnal caat\'akozásuk.
Komló
ZAMATOS IZŰ
Legmegbízhatóbb HIRSCH és SZEfió cégnél.
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lentkaMban:
orbzAg józsef
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
azerek kereakedéaében Nagykanizsai, Erzsébet-tér 10. \'(A bíróság mellett.) Telelőn: ISO.
A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kltünfl szerkezetű különféle
■ezfifi^zilasáQí népeit
eredeti\' gyári árban vásárolhatja és alkatréaz rendeléseket feladhatja.
A nal
mtnl
Skanizsai klr. Járáablrórág, telekkönyvi hatóaágtól,
3675/1935, tkvar.
UlitÉi! klvnat
Petrlca Ferenc végieballatónak Ktaa Er-nóné sz. Pelrtcs Irma végrehajtást szenvedő ellen Indított végrehattiat ügyében a telekkönyvi lutóeiff a végreha|ialó kételme ......— :L*t. .......
c végett, i nagy kani-I klr. tiiiablróaág területén levő, Nagt i váróiban fekvő áa a nagykanlzaal
klmtkeetében n 18811LX t-c I44„ 14S. éa 147. 8S-al értelmiben elrendeli a vágreba|-tásl árveriat 100 dollir tőkeklvetelés. ennek Jirulékal éa az irverélt kérvényéit aaottal megállapított 17 P köllstg, valamint a caallakoiotlnak kimondott dr. Koráé. Fetenc 1285 P 68 Ilii tőkekövetelése éa járulékai behajtáa. eaal klr.
kantua \\ „
13. sztjkvben 13. hisz. a. toglaltTlái, 570. n a udvar k«IM Ingatlannak végreh.i-tisl szenvedő nevén álló ■/. réaiére 2500 P kikiáltási álban, 1377/tk. 1913. aa. vég. aéaael öav. Petrlca Ferencé az. Faborlcza Teréz |avira bekebeteaett haaabnélvezetl azolgalmf jognak éa 7020/lk. 1927. az. végzéMel Nagykanliaa m. vároa közön-aiga lavira bekebelezett izotgalml lógnak lautatttaáraL A telekkönyvi hatóéig ai átverésnek klr. liiásblrósig hlvaUioa hatytaigé-tn tlgauigegvl palota, löldazlnt, ti. ajtó) megtartáaára 1935. ért anguaztua hó 10. napjának d. e. 10 óráját tttaá kl és sa irrerásl leltéteieket az 1881 :LX. te. 150. % a alapján a következőkben illapltja meg: 1. Az itreris alá eső Ingillant a kl-kliltiat ir felénél alacsonyaM áron eladni nem irtnl. (1908: XLI. t-c. 20 §.)
Az áneralnl szándékozók köteleKk bi-natpénzül a kikiáltást it lQe/o-át kéispénz-ben, vagy óvadikkipes étlékpapltosben s kikttldóltnél letenni, vagy a bánatpénznek előlegea btrll le étbe helyezéséről kulll-tott letéti ellimervtart a ktküldőttaek II-adnl él az árverési fellételeket etiiinl. (1881 : LX. l.-e. 147., 150, 170. Ml 1908: LX. t,^. 21. «).
Az, aki az Ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett. be többet ígérni Knkt aem akar, kötete, nyomban a kiküldet ár aaázalika azarlnt megállapított bánatpánaá is iltala ígéri uayanannyt aaá-zalékílg kiegészíteni. (1008: XLLL-C. 25.«
Nagykanizsa, 1935. április hó 25-én. Dr. Wéber s. k. klr. |btró.
A tdadmiay hiteléül: I Mltő a k.
lalai közlöny
ZALAI KÖZLÖNY
hbJtUlnél vitdrolnahl
Nyomatott i Hptulijdooo. Közgazdiuágl k.-T. Oulenberg Nyotnda ás Uátzaiai Laskiadó Vállalata könyvnyomdájában, Nagykaalaaán. (Fililőa ttzlotrezatő Zalai Károly.)
76. évfolyam 156. szám
Nagykanizsa, 1936. Jullus 13. szombat
Ara 12 UH*\'
KÖZLÖNY
\' O L I T I K A I NAPILAP

kiadóhivatal: Pő* 5. síim.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra a pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 7a sz.
Polgármester ur !
(bl) ön -r. azt mondják — a leg-snejdigabb polgármester széles e kis hazában. Szereti a nagy lendületeket, a bravúros huszárvágást-És szereti természetesen mindenekfelett a városát- Azt is mondják, hogy ön aranyca, közvetlen ember, aki szinte a bohémség kedves színeit" képviseli a közigazgatás szürke óperenclájában. Valahogyan igy is kell ennek lenni, mert ha nem igy volna, akkor aligha rohant volna kl olyan hévvel a minap egy hírlapi nyilatkozatban - Nagykanizsa ellen.
ön, Polgármester ur, Kaposvár polgármestere. A mai magyar élet lázas vergődése, teremtő láza, szenvedése és bajvívó lázadása azonban nem ér végett ott, ahol Kaposvár halárai végződnek. Bocsásson meg ezért, Polgármester ur, ha -r bár hívatlan prókátorként, de d közvélemény őrhelyéről, tehát kötelességszerűen megjegyezzük, hogy a ml polgármesterünk és ml mflgunk ls valamennyiéin, éppen olyan szent lelkesedéssel szeretjük és szolgáljuk a mi városunkat, Nagykanizsát
Egy közgazdasági hetilap meginterjúvolta Ont, Polgármester ur. a kaposvári hűtőház dolgában. Erre adott válaszában nemes haraggal ostorozza Nagykanizsát, amely el akarja venni Somogytól a Csurgó, vidéket, amikor meg akarja fordítani a Kaposvár -nagykanizsai autó-busz-járatot.
A gazdasági fejlődés irányvonalai nem igazodnak és nem is igazodhatnak közigazgatási határokhoz. A somogyi megyeszél számára hiába építenek akár közvetlen vasutat is Kaposvárra, ha közelebb egyszerűbben és gazdaságosabban éri Nagykanizsát, akkor az csak errefelé gravitál. Ha pedig közigazgatási, törvénykezési és egyéb hivatalos beosztások mesterséges kényszere mégis odavisz valami forgalmat a tévolesó megyeszékhelyre, abból lehet valami haszna a városnak, de kérdezzék, meg a somogyszentmlk. lósi polgárt, akit Csurgóra vagy Kaposvárra idéznek, hogy mit szól ezekhez a centralizációs kényszerűségekhez ? MÍ lenne, az a sok »{égenkopogó« mind a »központt hivatalok* háztetejére hullana, ami ezekben a megyeszéli községekben elhangzik, mikor jó magyarunknak, aki másfél óra alatt Idesvlssza megfordulhatna a szomszéd városból, egész napot és egész bugyellárisra való;: pénzt l«ell elutazgatnia ügyes-, bajos dolgaiért ? Az a somogyszí 11 polgár soha nem fogja megérteni azt, hogy a gazdasági forgalom vonzás-vonalainak mesterséges kiépítésé^ irányuló akarat miért ragadja Őt egy távolnbbeső fókus. felé, amikor Itt van a közelebbi ls. *í,iNem fogja megérteni soha, hogy miért kiell, a vizpek felfelé folyni, Imikor .anljkat egyszerűbb volna a természetes útja. Azt azonban a v,somogyszéli polgár Is alighanem ."érzi, hogy a megyeszékhely a maga
Hatalmas tiizvész pusztított Gyótapusztán
* cséplőgépből kipattant szikra lángbaboritotta a hatalmas bibor-kazlakat és elhamvasztotta a cséplőgépeket — Az uradalom a nagykanizsai tűzoltóságot kérte segHségOl — A kár óriási
Pénteken délelőtt Lőwvnsteln Emil, a Bankegyesület igazgatósági tagja telefonértesítést kapott László fiától, hogy a herceg Batthiány-Strattmann László tulajdonát képező és általuk bérelt Gyótapusztán cséplés, közben kigyulladt egy hatalmas blborkazal, amelyről a tüz csakhamar átterjedt a többi kazlakra is. Kérte a nagykanizsai tűzoltóság kiküldését. Lőwvnsteln Emil azonnal intézkedett és percek múlva már a nagykanizsai tűzoltóság teljes apparátussal, ifj. Knortzer György vezetése alatt kirobogott a Nagykanizsától mintegy 15 kilómé- |
ternyire fekvő Gyótapusztára. A tüz- I oltóság kivonulása érthető izgalmat váltott ki Kanizsán, mert néhány emberen kivül senki sem tudta, hol pusztít a tűzvész. Eleinte azt hitték, hogy Kiskanizsán van nagy tüz. Ugyanis a tüz oly hatalmas volt, hogy a kanizsai tüzoltóortorony bői is látható volt az óriási gomoly, gó füst-
Nem lévén telefonösszeköttetés az uradalommal, felhívtuk u szomszéd községeket és ezek értesítése alapján a következőkben számolhatunk be a nagy tűzvészről:
A tűzoltóság küzdelme a lángokkal
A gyótapusztai bérleten már megkezdődtek a cséplési munkálatok-Több mint száz gazdasági munkás doleozik a nagy gazdasági munkálatoknál. Pénteken délelőtt, ugyláf szik a cséplőgép gőzgépéből kipattanhatott egy szikra, amely az egyik hatalmas bibor-kazalt lángbaboritotta. A rettentő nagy szárazságban villanásszerűen átcsapott a tüz a másik kazalra. A megriadt munkásság nyomban sietett oltani, de n nagy vízhiány megnehezítette az oltási munkálatokat- Időközben oda-
érkezett a községi tűzoltóság, amely azonban kevésnek bizonyult, ugy hogy a fiatal bérlő segítségért telefonált édesapjának Nagykanizsára, az itteni tűzoltókért-
Értesülésünk szerint legalább hat nagy kazal borult lángokba és veszélyeztette a közelben levő buza-kazlakat ls. A tűzoltóság minden Igyekezete arra irányult, hogy legalább a tüz tovaterjedését, a többi kazlak klgyul\'ását megakadályozza, mert a kazlak elhamvadását nem lehetett megakadályozni. A tüz
belekapott a cséplőgép-garnitúrába ls. A tűzvész alatt izgalmas jelenetek játszódtak le. A munkások is derekasan kitettek magukért a tüz oltásánál, amelyben maga a fiatal bérlő is tevékenyen részt vett. Hogy milyen nagyarányú volt a tUz, következtetni lehet abból, hogy még Nagykanizsán is láthatóvá váll annak füsjje. A nagykanizsai tűzoltóság derekasan kitett magáért és csak ennek a hatalmas munkának volt köszönhető, hogy sikerült izolálni és a lángok nem terjedtek át a többi kazlakra. A kátHgy is Jelen, tékeny. Szepetnekről ^szállt a vész színhelyére dr. Lukács János körjegyző, majd a csendőrség több járőre, hogy a biztonsági szolgálatot ellássák és a nyomozájst azonnal megkezdjék.
Lapzártakor vonult be a nagykanizsai tűzoltóság a szepetneki tüz. oltósággal együtt, miután teljesen eloltották a tüzet és megakadályozták annak tovaterjedését.
Eléget* hat hatalmas bibor-kazal, két cséplőgép, két elevátor, egy magtisztitógép, stb. A kár jelentékeny. Bizottság száll ki a helyszínre A kár nagyságát most állapítják meg.
Mialatt a nagykanizsai tűzoltóság
összes hivatalaival nem lehet öncél. Annak a fejlődése is csak rész. érdek a nagy közös érdekben, amit szolgál minden hivatal, amely a megyeszékhelyen van. És ez a nagy közös érdek : a jobb, a könnyebb magyar élet. A kaposvárlak számá. ra éppen ugy, mint a somogyszent-miklósiaknak. Ha nem teszik az ember számára jobbá, okosabbá az életet, akkor minek az a nagy apparátus, amib:>. beleinértük az en». béri életközösség minden mozdula. lát ? És hát ennek a Kanizsai-környéki Somogy szélnek jobb, köny-nyebb az élete azzal, hogy Csurgó és Kaposvár a mágnesss erővonalainak a gyújtópontja ?
De nem ls erről van szó, Polgármester Ur ! Komoly szó nem igen esett még arról minálunk, hogy bármilyen vonatkozásban megcsonkítsuk az ön vármegyéjét. A bírósági beosztás módosításáról ls Inkább csak álmodozunk, de tenni vajmi keveset tettünk érte. Nem vagyunk mi rossz szomszédok, Polgármester ur, hogy most az egyszer, amikor azt az autóbusz-vonalat beállították, egész csendesen és szerényen csak annyit kértünk, hogy ha indul egy járat reggel Nagykanizsáról K tp>s. vár felé, akkor legyen egy olyan járat is, amely reggel indul o| Kaposvárról Nagykanizsa felé. \'Nem bán-totiunk senkit, nem. szidtunk senkit,
csak kértünk. Mert mi is élni akarunk. Mert nekünk is egy darab kenyerünkkel kevesebb lesz, ha közlekedési politikával még azt a kis piacunkat ls elveszik, amit Trianon meghagyott. Kaposvártól nem vett cl területben semmit Trianon. Tő. lünk elvett mindent, amire a gaz. dasági létünk épült. A magyar élei. nek nem csak Kaposvár fejlődésén;! van szüksége, hanem arra is. hogy Nagykanizsa kibirja a szörnyű trianoni amputációt.
Erre ön azt mondotta, Polgármester ur: »Folyton arra hivatkoz. nak, hogy mit vesztettek Trianon által- Akiket ez a csapás ért, nyugodjanak bele, hogy kénytelenek szerényebben élni. Ha egy város elvesztette a hinterlandját, a városnak a közönség csökkent teherbíró képességéhez kell alkalmazkodni, de ne akarjanak terjeszkedni mások rovására.*
Először is: bele nem nyug. szunk soha, Polgármester ur! Soha !
Szerényebben élni ? Sos, igen / Ezt megtesszük. Ezt tesszük minden pillanatban. Minden gyárunk, minden nagyvállalatunk romjai felett, amelyeket Trianon áldozatul követelt, könnyű szerényebben élnünk- És nem is akarunk mást. Csak szerényen élni tovább is.
. Nem irigyeljüHi..hogy Kaposvár
szerencsésebb földrajzi fekvésénél fogva ma is jobban élhet, mint mi. Nem is akarunk mi Kaposvár rovására terjeszkedni. Mi csak egy meglévő állapotot védtünk, egy meglévő tenyérnyi piacunkat* akartuk meg-lartani. amikor kértünk egy felénk ls reggel induló autóbuszt. Azt hittük : megértik szavunkat és a gyengébben, az ele-ettebben ha nem is segitenek, de legalább egy meg. lévő falatját nem ütik ki a kezéből azért, hogy a szerencsésebbnek, a gazdagabbnak, az erö-sebbnek adják azt is
Ez, Polgármester ur. nem mások rovására való terjeszkedés. Ez Csak a saját vergődő kis életünkhöz való ragaszkodás. És legyen bár ez a ragaszkodás még oly konok, nlncs-e ehhez jogunk, Polgármester ur ? Szabad e ezért ostorozni bennünket ? Szabad e ezért azt tanácsolni, hogy nyugodjunk bele a trianoni mogcsonkittatásunk következményeibe ?
Ezt a tanácsot Nagykanizsu nem fogadja meg, Polgármester ur, soha ! Nagykanizsát-Tiranon halálra ítélte. És Nagykanizsa mégis élni akar. Csak élni akar. Mert többre nem igen telik a megmaradt erőiből. Dc az ehhez való jogát Nagy. kanizsá sem adja. Szép szóért sem, meg huszáros parancsra sem.
ZALAI KÖZLÖNY •
Este 10 órától reggel 6 óráig szigorúan tilos minden erősebb zaj
A nagykanizsai rendőrkapitányság szigorúan végrehajija a csendrendeletet
m, jsag \'3___
lemről mond le n Fourage cég javára, amely ennél a cégnél mint ti legtlsz-trtl^b, uz üílt\'li könnyekben sehol som szereplő, adö alá -sehol nem kerülő, haszonként fog jelentkezni.
Amire még gondolni kell
Kérdem ezek után, szabad-e u városnak mai pénzügyi helyzeti5 ben olyan szerződést kölni, amely maximálisan 3260 pengő bruttó bevétel kedvéért az ellenérdekű félnek már az aláírás pillanatában 6200 pengő tiszta hasznot jelent-Mert azt sem feledhetjük, hogy a városra nézve a maximálisan 8250 pengő jövedelem nem nettó jövedelem. A Fourage cég által bérbe-vennl szándékolt telek a szerződés aláírásának pillanatában házadó-kötelessé válik s a kincstár a 3260 pengő nyers bevétel után a maga 10\'- 8*2 százalékos egyenes állami adóját okvetlenül kirój ja és irgalmatlanul bekővetell s hiába Írja a város a szerződésbe, hogy az 60 pengőt meghaladó bér az iparvágány használatának ellenértéke, itfzel célt érni nem fog, erne már elegendő szomorú tapasztalat áll rendelkezésünkre magánosok hasonló ügyeiben De tizenhatszor 3250 P után vagyonadókötelessé Is válik a felekj, s a város összjövedelmének megfelelő progresszív kulcscsal 3250 pengő után a jövedelemadót is meg kell majd fizetni.
Taszta jövedelemként tehát a maximális 3250 pengőnek kétharmad részét lehet számításba venni.
De nemcsak a kövezetvám-bevételben, hanem amint emiitettem, a helypénz- és mérlegdljbevételben Is még további kiesésekkel kell számítani- Minden vagon széuát tiz szekérrel egyenlőnek véve, a helyi piacon felvásárolható 600 vagon legalább 6000 szekérnek felel meg. Könnyön meglehet tehát, hogy helypénzben még 7680 i>engővel és mérlegdijakban még további 4200 pengővel káro-sodhatlk a város, nem beszélve arról, hogy minden vagon, amit a Fourage cég produkálni fog, a többi helybeli cég kontingensét kisebbíti és feltételezve, hogy a Fourage. tényleg győztes marad a meginduló versenybe, végered-
ményében odavezethet, hogy az eddigi cégektől húzott cca 8000 P adóbevételtől és kövezetvámtól Is végképpen elesik a város-
Meggyőződésem szerint ilyen végzetes pénzügyi eredmény kockázatát magában rejtő szerződési tervezetet a város képviselölestülete csak ugy fogadhatott el, hogy a szerződés pénzügyi konzekvenciáit minden törekvésem dacára kellőképpen meg nem fontolta.
A nagykanizsai kereskedők felhívása a nagyközönséghez
A nagykanizsai kereskedők felhívással fordulnak a nagykanizsai közönséghez, amelyben értesítik, hogy július 14-jől, vagyis vasárnaptól kozdődőleg minden vasárnap és Szent István nemzeti ünnepen zárva tartják üzleteiket és erre való tekintettel felkérik a nagyközönségjet, hogy szükségleteiket szomba-•on szerezzék be.
Ugyancsak a nagykanizsai OMKE. kerület füszerszakosztálya felhívással fordult a kartársakhoz, anv\'y. ben nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a vasárnapi munkaszünet alatt senkit ki ne szolgáljanak, mert a hatóságok a rendelet ellen vétőket szlgoruön megbüntetik.
Naptár; Jullu* 13. ráombat Rom. kath. Anaklét. Protestáns Jenö. Izr. Tham hó 12
(lyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 15-ig az «flrangyab gyógyszertár Deák-tér 10. és a klskanizsai gyógyszertár, Gőzfürdő nyitva ri^gel ü órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
Meghűlésnél, náthaláznál, torokgyulladásnál, mandolalobnál, fűlka-lairusnál, valamint idegfájdalmahnál és szaggatásnál napon\'a fél pohár termés: e\'es „Ferenc József" keserűvíz nagyon jól lesz, mert a gyomorbélcsatornát alaposan kitisztítja és desinficlálja, azonkívül pedig megfelelő emésztést biztosit.
A nagyvárosok hatalmas lendüle. tü, pezsgő élete természetszerűen magával hozta az Idegekre menő zajt, a forgalom lármáját, amely a mai ideg és kulturemberre, azenef-vált nagyvárosi iakosru idegölöen hat, betegségek kutforrásává válik, lehetetlenné teszi a pihenést, ugy hogy a felelős tényezők elhatározták hogy miként számos más országban, nálunk is külön rendelettel biztositják, amennyire ez csak lehetséges és keresztülvihető, a csendet. Igaz, hogy a nagy forgalom, a nagyvárosok zaját teljesen megszüntetni nem lehet, mert az erős lendületü életnek egy természetszerű kísérője, de enyhíteni, csökkenteni, mérsékelni a lehetőséghez képest lehet.
Ezt célozza a belügyminiszter csendrendelete, amely a nagykajtf. zsai államrendőrség kapitányságához is leérkezett és részletesen intézkedik a lakosság csendjének, nyugalmának biztosítására.
A rendelet szerint a városok belterületén tilos a villany tülök használata, de tilos a kéziduda használata Is az esetben, ha arra feltétlen szükség nincsen. Kereszteződéseknél és egyik utcából a másikba való befordulásnál csak lépésben szabad haladni. Este 10 órától reggel 6 óráig mindenféle tülkölés és erősebb zaj tilos. Azokat, akik a rendelet ellen vétenek, súlyos büntetéssel sújtja a íündőrség kihágás! bírája.
Solymosi László rendőrtanácsos, a
f\\ ZftLAI KÖZLÖNY REGÉNYE
(6)


A hálószobából )>ehallutszott a kin c*Uéd hosszan elnyújtott éneke.
llgész este nagyol) egyedül volt, so-kut gondolt anvur.i és tudat alatt mindig fölbukkant előtte Mária a fehér lovon, az aranyhajú Mária, akiről olyan titokzatosan beszél mindenki, ni«g llarlos is.
l-efeküdi, sokáig nem tudott elaludni és nagyon szomorú volt.
A szokatlan csend ólmos neheze borult az éjszakára.
— Már ott vannak, - mondta llar-tos.
Három ur áldogált egy nagy tölgy alatt és Mária, Darvas Mária. Csizmáig, lovaglóruha volt rajta. Ok ketten lovon jött*k Vincével. I\'uhu fehér ka lapját a kezében tartottu, szőke haja különösen világosnuk tűnt a barnára sült arc .szomszédságában. > Kaktusz gondolta András, mikor meglátta a gyönyörű asszonyt. Kaktusz. N\'ejn tudta miért, önkéntelenül, egyszerre ez jutott vh/óIhí : a» izzó stepp.&t, a tüzes szavannák magányos, feltűnő növénye, berángatta kesztyűjét, sietve liemu-tatkozott. Az asszony ráemelte nvies-káéhoz hasonló, zúldféuyü saftnét
lg)\' szólt :
— Hétre volt kitűzve a helyszíni szemle, az urak késtek.
l)odó zavartan válaszolt, hogy igen Ixicsásson meg érte, tegnap esti- érkezett és végtelenül sajnálja, hogy első alkalomkor már meg kellett várakoztatnia.
Már dél felé járhatott az idő, amikor a bíróság emberei elkészültek a io^v-zőkönyvvei. ....összesen 0685 P 50 fll-lér, azaz ...< v
Az asszony I)odóval szt\'mlwn ült, néha sokáig nézte a fiut. Ha ez ész revet te, nyugodtan félrefordította róla tekintetét!
Mikor elváltak. Mária olyasfélét mondott, liogy reméli, el fogják békés uton intézni a dolgot. Kérte Andrást, látogassa meg másnap estefelé ez ügyben.
A megbeszélt IdőlientDodő nauy >k-tacsomóval a hóna alatt csengetett be a Darvas-kuria nehéz vaskapuján, a mflv mindig zárva volt. A kocsi 1k> sem járhatott a kastélyhoz. Még jó tiz |>ercet kellett gyalogoln\'a a hatol, inas |>arkon keresztül.
Áz Inas a liallhan ültette le, fegyverek és különböző vadásztmfeák l»ori-tották a kupola alakú tfrein mél-\'rcs vastagságú falait. A ház unnője sokáig váratott magára. Már elszívott vagy iiédv cigarettát, amikor az inas jelentette, hogy a (nagyságos asszony a ,s7f>-lo,nban várja.
— Parancsoljon, vezette — erre kérem ! V
Nagy, tágas szobába fogadta Mária vendégét. A függönyök Télig le voltak eresztve, a lemenő nap széles sávban bujt be alattuk.
Maga furcsa ember, - kezdte "z asszony hát mindent szentírásnak vett, amit az az ember mondott 1 Nézze, - és az asztalon fekvő kiteríteti térképre mutatott - - ez a terület itt száznegyven hold, mondjuk ötven százalékos kárnál öt mázsa holdanként, t* a hétszáz mázsa gabona, ugye, hét vagon, Ifeen?
Dodó nézte az asszonyt, hullámos, szőke haját, nagy, tágr-Uiyilt szemekkel. Hallotta, hogy beszél, d.\' nem tudli, mit mond.
Hogy gondolja ? — .riadt fel a hozzáintézett kérdésre. — Ne haragudjon, nem egészen jól értettem nagyságos asszonyt.
Mária türelmetlenül ismételte meg uz előbb mondottakat, azután hirtelen hozzátette :
Nézze kérem, visszavontam » l»crt, békés uton szeretném elintézni, majd tegyen ajánlatot, kínáljon fel v.t. laml összegei. Nem, nu most, majd Írásban, jó V Most beszéljünk másról. Mondja, mit csinált maga tegnap reggel fél négyig 1 táttam, égett a lám] a n szobájában,
Andrást meglepte a kérdés. Sohasem tudta, hogy a d írvaxi kastély emeletéről é|>en Uz ő két szobája ablakára lehet IáUvi.
Igen asszonyom, — felelte csodálkozva — ébreu voltam. Nem tud-
tam aludni. Még nem szoktam meg n pusztát, ezt a csendet, és... ee okozta. De honnan tudja ezt, ha szabad kérdeznem ?
Láttam, — válaszolta Mária és .beleszívott a cigarettájába, - feltűnt, hogy világosság van odaát, már elszoktam tőle, bog)1 ott emberek is laknak, akik... akik... ha mindegy. LátUim.
Dodó mCglCpeileu vette észre, hogy milyen lágy, .nőies, szélien csengő lumgja van, pedig Bartos leírása alapján rolxisiztus, férfias nőitek képzelte Máriát. Knnyire nő, ilyen minden szavában, minden mozdulatával, nézésével asszonyi mivoltát iguzolí nőt még sohasem látott.
Mária gyakran tapasztalta, hogy András elnéz fölötte, nem figyel rá, álmodozik, \'ikszelt neki ez a fin, tet-swcil a gyerekes szomorúság, ami «* arcáról tükröződött. P.8 amikor Dodó felállt, liogy elbúcsúzzék, hirtelenül, kissé parancsoló hangon mondta :
— Nem, dehogy megy, itt marad, Ve|em fog vacsorázni.
A fiu nem kérette magát, de azt mondta, hu marad, Partossal meg kellene beszélnie egyet-mást." Mentek telefonálni. Le, o széles, korlátos falépcsőn, lassan egymás mellett. Dodó be-szélt, elmondta terveit, az autóbalesetet apjával, azóta nincs kocsijuk, eladták, apu nem akarja, hogy autóba üljön. Az asszony sokszor közbevágott és mindig a tárgytól teljesen eltérő kérdésekkel zavarta.
(Folyt kör.)
1935 jullui 13
ZALAI KOZL0NY
Rokonszenvvel fogadták az angol fcfllBgrmlnlsz-ter nagy beszédét
f, London, julius 12
Sir SamiK\'l Hoare angol külügy-miniszter nagyjelentőségű beszédére az egész müveit világ felfigyelt. Hoare kijelentette, hogy Angiin ragaszkodik Franciaország baráiságá-hoz. A légi egyezményt öt nagyhatalomnak kell megkötni. Szükség van a dunai és kcloti egyezmény megkötésére, jelentette ki. Bennünket és az egész világot nemcsak Németország felfegyverkezése, de a mai Németország bizonyos tünetei isj Üggasztnnnk. Anglia elismeri Olaszország terjeszkedési igényelnek jogosultságát és reméli, hogy a végzetes háború elkerülhető lesz. Az angol külügyminiszter nagyszabású beszédet mondott áz európai helyzetről.
r London, julius 12
Az angol lapok helyeslik a külügyminiszter fejtegetéseit és különösen a baloldali lapok elismerik az olasz terjeszkedés jogosságát.
A francia lapok szintén örömmel foglalkoznak az angol külügyminiszter megállapításaival.
Vidám tarka kacagó-est a Strandparkban
A Pécs—nagykanizsai színház l>ezár-ta kapuit, de u társulat nyolc lelkes tagja szabadszinpadol) még ,két estén át szórakoztatja Nagykanizsa kacagni szerető közönségét. Szombaton és vasárnap este [) órai kezdettel 20-00 "filléres helyárak mellett, — ainiln-n a 8tmndl>e]é]>ö Is bennfoglaltatlk egy kétórás nagyszerű műsort játszanak : Hámory Lili, Hadványi Gabi, Bartha Marlka, Erdődy Kálmán, ilomokay Pál, Késmárky Kálmán. Tréfák, chansonok, konferansz, blűettek kerülnek színre. Az előadást kedvezőtlen idő esetén is megtartják és pedig szombaton n Ko-ronla éttermélnai, vasárnap a .(lentrál-ban. A közönség uz asztaloknál dohányozhat és fogyaszthat. Előadás ut in tánc.
Nagykanizsa közönsége, amely annyi meleg szeretetet tanúsított mindenkor kedvenceivei szemben, bizonyára felhasználja e/t az alkalmat is arra, hogy minél tömegesebb részvételével segíti sikerre a kitűnő színészeink vállalkozását, amely egy felejthetetlenül kedves szórakozást Ígér. Aszlaltendelés egész nap a Koronában.
A szinház igazgatóságának köszönete
A szinház igazgatósága az évad befejezése után ezúton Is hálásan megköszöni ugy a .polgári, münt a katonai hatóságoknak és művészlelkű egyeseknek is (Sörgyár vezetősége, u Dráva-völgyi H.-T.-nek, a Casinónak, valamint Kertész építészmérnök urnák), hogy ugy n szabadtéri játékok, mint a színházi évad elevenebb életéhez Jó-nkamtuan hozzájárultak.
A hivatalosan kimutatott és közismerten nagyméretű deficit dacára l-\'o-dor Oszkár igazgató minden tagjával, műszaki emberével és zenészével szemben minden irányú kötelezettségének eleget tett és minden igy ekezetével azon lesz, liogy a jövőben is megőrizze ugy maga, mint társulata számára u magyar szinészet hitelét.
S
— (Áthelyezések a megyénél) Az alispán dr. Józsa Fábián sümegi t >. szolgabírót Halalonftfrcdr.1, dr. Horváth I.ajos zalaegerszegi tb. szolgabírót pedig Sümegre helyezte át.
— (Kinevezések Murakereutturon) A mugy. kir. vámhivatalnál Farkas I.ajos felügyelőt c. vámsnki tanácsossá, a MAV-JniKl Mihályka Pál főtisztet intézővé, Keszthelyi tiéza tisztet főtisztié, Takács Géza s. tisztjelöltei II. oszt. segédtisztié, a pénzügyőri kirendelt-ségnél Varga József vigyázót I. osztályú vigyázóvá kinevezték.
— (Október 7-én tárgyalják a keszthelyi petíciót) Az ősz folyamán kezdi meg az országgyűlési választások ellen benyújtott peiiciók lárgvulását u Köz--igazgatási Bíróság. Október 7-én kerül sorra a keszthelyi petieió, amelyet Me lzK\'r Károly hlvel nyújtottak be.
— Kitűnő mbiőségü paplanlepedő maradékok jó méretekben nagyon olcsón kaphatók SchüUnél.
— (Megyei dalosv- reny) Szeptember elsején Zalaegerszegen megyei dalos-verseny lesz vitéz Ha ruhás István tanügyi lancásos, dr. Tholwuy Zsigmond daloskerületi ügyvezető e.nök és dr. Fülöp László városi tanácsos rendezésével.
— (A Rlff-Kabylc us/Uliársaság)
értesíti tagjait és azok barátait, \'hogy julius havi összejövetelét krzuejiilt akadályok miatt nem az Amerikához címzett vendéglőben, Imncm a Markó-féie vendég\'.ölten jir ius 13-án, szombatom délután fé! 7 órakor tartja.
— Vasárnap megnyitó előadás • Városi Moziban.
— (Tragikus jfyFrmekjáfcjk) Szálai Sándor csnbrendeki gazdi pajtájában több gyermek játszadozott, amikor az a gon lo!a| i támadt az egyiknek, hogy a kis <> é.i\'.s Szalui jancsit ültessék be büntetésből a s>.ecskavágó gépiié. Hcle is ültették n kis fíut, akit azonl><Ui csak meg ukaftik ezzel ijeszteni. Közben,S amikor a fiúcska már benne ült, az egyik |uijlása hajtani kezdte a gép.?t, melynek kerekei elkapták Szálai Jancsi lábát. A kisfiú kétségbeesett kiabála-sáru azután Ijedten szélrobant az egész társaság, sorsára hagyva társukat. A szomszédban lakó Varga István sietett
a gyermek segítségére, akinek lábát sikerült is kiszabadítania a kerekek közül, melyek súlyosan összeroncsolták.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevőközönséget a Schüte Áruházban
Budapestre szállították a Nagykanizsán elfogott betörőt
A detektívek állal Nagykanizsán el-fogott Bocskai Kocsis Karoly rovott multu hudu|>esti betörőért a székesfővárosi rcndőrfökapitányság csütörtökön két delektlvei küldölt lc Nagykanizsára, akik még az éjszaka vasra verve szállították be a .nehéz fiul< a Zrínyi utcai főkapitányságra.
— (Szcrene^vtlonség cséplés közben) Báró Hicdcrmann Rezső szeutagúti uradalmában Gölöncsér Rozika III éves kislány a cséplőgépen a kéve Inteleket vagdalta, közben megesueszoll, ]>cle-esieit a gé|Mlobba s a gép a kislány I ül ki fejéi levágta.
— „A nyomorultak" két részes világfilmje kerül bemutatóra a Városi Mozi vasárnapi megnyitó előadásán.
— (Az üzlitt chntáblík ellcoiörtóse)
A kereskedelmi miniszter rendeletet küldölt a városok és vármegyék vezetőihez az üzleti clmtáblák ellenőrzése tárgyában. A rendeletben a miniszter közli, hogy tudomására jutott, hogy egyes üzlettulajdonosok ama törvényes rendelkezéseknek, amely szerbit műiden üzlettulajdonos köteles az üzlethelyiségének külső részén alkalmazandó cégtáblán családi- é.s utónevét fel-tüntetni, nem tesznek eleget. A miniszter felhívja ennélfogva a polgármestert, hogy uz elsőfokú iparhatóság u hatásköre alá cső területen .levő vnlum.-nyi üzlethelyiséget zárps határidőn belül a helyszínen vizsgálja meg és ennek kapcsán a legszigorúbban ellenőrizze, hogy az üzlethelyiségek külső megjelölésénél u törvényes rendelkezések be-tjartonak-e. Az ellenőrzés során figyelem fordiiandó úrra is, hogy az .ipar-űző családi ós utónevének mindenesetben kívülről Is szembetűnő módon, jól olvashatóan kell feltüntetve lennie. Mindeu olyan esetben, amikor megállapítást nyeri, "hogy uz üzlettulajdonos nevét cégtábláján egyáltalán nem, vagy nem az előirt \'módon tünteti fel, a ki-hágási eljárást meg kell indítani ellene.
— Közalkalmazottak figyelmébe! Bu-^toráruinkat ^nyegesen leszállított ára-
kod árusítjuk. IIosszu lejáratú hitelre is, kamatmentesen. Kopstclu bútorára-ház, Horthy Miklós-ut 4. szám.
— A húsipari szakosztály ezúton is érto.siti a n. é. vásárló közönséget, hogy a magy. kir. kereskedelemügyi minisztérium .15208—1035. sz. rendelete értelmében a liusárusitás vasárnap 7—8 óráig eszközölhető. Ezen rendelelru való lekinteiiel kérjük a n. é. fogyasz-tó közönséget, hogy szükségletét a t >r-lódások elkerülése végett lehetőleg már szombiut délután fedezze,
OKÉ, kedvezd rész MM\\\\l.
J. Imíito.
Ii 5*95
SZABÓ ANTAL
sporiQzletében.
— FrkHle Hlrkner• A boldogság csodája. (Két kötetben.) "Brnsi heroég mialatt kastélyát átlaiokitják, « közeli kis-városba költözik, ahol ugyancsak unatkozik. A figyelmes főpincér gy\'ámleányával mulattatja u herceget, aki u kis varrókisasszonyból hercegnőt csinál. örökbe fogadja u l>ájos Lilit és egy csapással megváltoztatja a maga fSlélét Is. Hiszen Lili révén ismerkedik meg a finom, s/ép (\'.rétével, aki élettársa lesz. Persze Lili is megtalálja u szerelmet a könnyelmű, de csupasziv Willi grófnál. A lioldogság csodát müvei és négy ember nagyon boldog lesz. Megjelent a "Milliók Könyve legújabb száma, ára 20 fillér. Kiadóhivatal Budapest, VI. Andrássy-ut lft.
— (Autóbuszklrándulás Hévízre) A Nagykanizsai Autóbuszvállalat vasárnaptól kezdve minden vasár- és ünnepnap autóbuszt indít Hévízre, A ké-riyeinjes hévizi utazásra Jelentkezni már lehet az autóbusz vezetőjénél. Megfelelő számú jelentkező esetén már most vasárnap indul a járat 12 óra 30 perckor a Centrál elől. Viteldíj oda-vissza 4 pengő.
— Hugó Viktor örökbecsű regénye: „A nyomorultak" a Városi Mozi vasárnapi szenzációja.
— (Augusztus első vasárnapján)
nagyszabású, látványos, vidám, filléres népünnepély lesz a Zrínyi Torna Egylet sportpályáján.
— Mrgérkeuetl a világhírű Píaff varrógép-gyár legújabb szabóvarrógépe, mely a rendes varrásl munkálatokon kivül gomblyukat "varr, plkfroz, gom-bokot^ felvarrja, endllz, féroel 2 és 3 tűvel egyszerre diszö\'.téseket magasítva Is végez, és még sok más munkára alkalmast Megtekinthető Brandi Sándor és Fia cég varrógépraklárában.
Szombathely-Nagykanizsa városközi uszómérközés lesz julius 21-én
Mini már jeleztük, városközi úszóverseny lesz Nagykanizsa és Szombathely város válogatott uszó és i>ólócsap:itai kőzött a városi strandfürdőben. Az erre vonatkozó végleges mcgálla|>odás csütörtökön jött léire. Fehér Eridre uz SzSE, valamint dr. Berke József uz NTE úszószakosztály vezetője közöli, dr. Várnagy Elemér a Ml.\'Ss délnyuguii \'kerületi főtitkáráiuik közreműködésével. A versenyre 50 filléres ülő- és 30 filléres állóheiyek lesznek kibocsájtva, melyek elővételben már most kaphatók a Városi Strandfürdő jíénztáránál. Vasárnap délután fél hét órai kezdettel válogató próba verseny lesz a strandfürdőben.
Irányzat: barátságos, forgalom: élénk. Buta ttaav. 77 es 14 95-15-40. W-aa 15 10-15 55, 79-cs 15 28-15 70, 80-as
15 35-15 85 dunAnt. 77-«s 1470-1485 78-as 1485-1500, 79-es 1500-1515, 80-as 15 10-1525. - Ross a] pestvidéki 10-15-10-35. más 10-15-1035. Zab aj bOzép 1385-14001 Tengeri hwáilull 12*75-1300._
Kiadja a laptalajtfoaoa Közgazdasági Rt.
Outenberg Nyomda és Délzalal Lapkiadó Váttalata Nagykanizsán. Pelelős Idadó: Zalai Károly. Interurbán telefon: Nsgykaolssi 78, f*Au
ZALAI KÖZLÖNY
I93H. lullm 13
IDCS
Derült Idő!
Prognózis: Élénk szél, továbbra Is derült Idd, a hő nem változik lényegesen, az éjjeli le-hölés erősen fokozódik.
APBÓfflBDETÉSEK
A.rúhird.M. II). rttímip 0 r nuui |0 „6U M II I*., mtn4M lovUM u. 4 hllír. ktkSinU 10 ..ölj « tlWr, mIkím MrUM u* | mii.
Dlákal ■ Jövő iskolaévre tanulmányi felügyelettel, csilidl bánásmóddal, minden Iskolához tOiel eió, csendes háibin, tettei ellátásra elfogadok: Rozgonyl-utcs 19
V«a<U«ISI üveg- éa porcellán-áruk legolcsóbban Slernnét szerezhetők br
Fo-ut 2 2141
l\'rlma kajaaiabaraok előjegyezhető Vlda Lajos [üzterüzlntében 2542
Faatákárul „agglak SOrtalnát •okit* naatlatl. 2941
márványból éa gránitból caak Kovádnál, Király u. 33., kaphat olcsón és lat. 106
Udvari nagy azoba-konyha stb. auguiz-taa l-re ktaaá Horthy Miklós-ut 17. 2505
0<l.ih.l,l.áa kiadó Magyar-utca lü szám alatr. •
Király-utca 12. azámu Magánház 4 azoba éa megteleli mellékhelyliégekkel, kerttel atosóia alatfá. Azonnal átvehető Felvllágoslláit ad dr. Vlt ügyvéd. 2520
Teljesen kolSakaJáratu azoba, Irodának !■ alkalmai, Üresen, aug. l-re kiadó, Fő ut 22 , 2485
Cadllaáal, rotlalaált, msdtérál elváltat Hulalloá, Klnlzsy-u. 70. •
Oarantáll tlaata llkaaali- kaphatólv tófl-ut 96 •
Egy tiaktortroa való lépési azonnalra felvetetik. SnrugU Bagola-Sánci, 2538
Egy kereset tiasznált kti Singet varróvá* elldó Wlaaalei Uyula-u. 2.
hibátlan P 550 Ehren-

tstmntt különbejárafu utcsl azoba augusztus l-re kiadó. Csen-gery-ut 22. •
Kát darab 100X200 II nagysága keveset haaznált ratatta (nem váizon) olcaón eladó Szetaere-utca 4/a. alatt. *
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatában: ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, nOvényvádelml szerek kereakedéaében
Nagykanizsa, Erzsébet tér 10.
(A bíróság mellett.) Telelőn: 130.
A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitunö szerkezetű különféle
mezőgazdasági gépeit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
Gáxony Sándor ny. kir. táblai bíró, mint férje, 8xv. dr. Tripaumer RexiA-né sz daráiporpáct Darái Joicfine, mint nővére, Trlpammer Jolán, Tri-pammor Iiabella fér), dr. Thalmayer Alfrédné, dr. Trlpammer Margit férj. dr. Schwets Tiborná, mint unokahugal, dr. daráaporpácl Daráa Látxló ügyvéd, fivére, daráaporpáci Daráa Endre ét Láixló unokaöccse!, saját és az összes rokonság nevében fájdalomtolt szívvel jelentik, hogy
GÓZONY SÁNDORNÉ
•zül. daráiporpáol Darás Margit
f. évi julius hó 12-én d. c. 7 órakor hosszú és kinos szenvedés után, életének 70-ik, boldog házasságának 52-ik évében az Úrban elhunyt.
A megboldogult hűlt tetemeit f. hó 13-án d. u. lltb órakor fogjuk a róm. kath. egyház szertartásai szerint a róm. kath. temető halottasházánál beszenteltetni éa a családi sírboltba örök nyugalomra helyezni.
A megboldogult lelki üdvéért az engesztelő szentmise-áldozatot f. hó 13-án d. e. 9 órakor fogjuk a szent-ferencrendiek plébánia-templomában az Egek Urának bemutattatni.
Nagykanizsa. 1935. julius hó 12-én.
Nyugodják bábéban!
I
alai közlöny
barátai
. zalai közlöny
hirdetőinél vásárolnak I
A nagykanizsai klr. Járásbíróság.
mini telekkönyvi hatóságtól.
5571/1935. tkvsz.
íueréil blrűeíiDÉDy kínt
ll|n Qoldmsnn Józ,el nagykanizsai lakos végrehajtatónak Pudia András ás neje sz. Hlmler Anna azepetnekl lakosok végrehajtást szenvedők ellen Indított végrehajtási ügyében a telekkönyvi hafóaáp a végrehajtató kérelme következtében az 1881: LX. t.-c 176. g-a értelmében elrendeli az ulabb árverést 2400 svájci frank pengőben isáml-lindó egyenértéke tókekSvetelél él Játolé-kai, valamint a ciatlakozottnak kimondott dr. Mezó Ignác 30 P tőkekövetelése éi járulékai behajtáia végett, a nagykanliaat klr Jlrásbtróiág területén levő, Szepetnek községben fekvő a a azepetnekl 578 sztjkv-ten
I, 852-1. hr\'i. alatt foglalt azántélöld a Mltleltáfei dűlőben végrehalláit szenvedők nevén álló Ingatlinra 300 P, 947/4. hr,z. azántótöld a Sellentáfel dűlőben 200 P, 1015/4 hrsz. a foglilt rét a berki Irtásban 60 P. 1279/4. braz a. foglalt azántó a Maráazló\'d dIllőben 180 P, 1I8IV4. htiz. a. foglalt rét a Berki IrUa dűlőben II2I>. 1489/1. hrsz. a. foglalt izánló a Közép-táblai dtllóben 280 P, 1724/1. hrsz. a log-Ilit izántó a Téglaizln dűlőben 300 P, 1914/1. hnz. a. foglalt izántó a Czerenla dűlőben 240 P, 1996\'!. hisz. a foglalt izánló ugyanott 220 P, 2238\'!. hrsz. a foglalt rét a Klisrepelnekl dtllóben 120 P, 2371/1 hraa. a. loglalt azánló ugyanott 120 P. 2582(1. hrsz. a. loglalt izánMfótd a Klsszepe\'nekl dtllóben 110 P. 2644/1 hras alatt fogfalt azántó a Kereaslfal dtllóben 240 P 2672/4 hrsz, s. loglalt szántó ugysnott 140 P, 28I8\'4 hrsz. s. loglalt azántó ugyanott 160 P, a I. 16 17. aoris alatt foglalt legelő ás erdő Illető,égére 170 P. 75/c, 75/b, 75/a. hraz. a. loglalt ház, 185. az. alalt udvar, kerttel bellelek egységes egéizrt kápezó Ingatlanokra egyfltteaen MOO P, A f 4. sorazámu Illető ségre 80 P,
II. a azepetnekl 1289 sztjkvben 1211 hrsz. alatt foglalt rét a Berki Irtáa dűlőben Fucha Andráa nevén álló Ingatlanra
Szenzációi
Most érkeztek I
Valódi angol pouplln
férfí-ins uldonsások
a legcsodásabb színekben
7\'90
Ezenkívül sportingek 2-80-161 selyem sportingek 6\'50-tíl Női ésJérfl fürdőruhák nagy választékban már P 2 50-től
BRÓNYAI DIVATHÁZ
80 P, 552/a. I. hrazámu rát a Caersrétl dtllóben 120 P, 1845/a. 1. hrsz. s. loglalt izántó a Marasslöfdl dűtóben 260 p, 1461 /b. 2. hrsz. a. foglalt azántó 1 Közép-táblai dűlőben 340 P, 1870/1. braz. s. log. lalt azántó a Caerenka dűlőben 380 P, 2882/h. hrsz. alatt foglalt szántó Ksntizal útra dűlőben 200 P,
III. a azepetnekl 431. azljkvbea a II. 14 15 aorazámok alatt loglalt erdő és legelő Illető,égeknek Fucha Andráa nevén álló \'/, részére 120 P. klkláltáal árban.
A hirdetmény I. pontjábin Irt Ingatlanoknak Hlmler Jánost illalett fele részéte. valamint Hlmler Jánosné sz. Plellfer Má rlát Illetett fele ráazére 3828\'tk. 1911. éz 6379/1 k. 1911 az. végzátekkel Hlmler Ji-noané sa. Pfelller Máris Javára bekebelezett haszonélvezeti szolgalmi Jog fenntar-táiával,
a hirdetmény II—III. pontjában felsorolt Ingatlanokra 3622\'tk. 1928. az. végzéiael Fuchs András (nős volt Flsehl Máriával) azepetnekl lakos Javára bekebeteaett kl-kötményf Jog fenntarlJaával.
Fenti Ingatlanok dr. Mező Ignác végrehajtató köveleléaél Illetőleg 4500 pengó legkisebb vételáron alul el nem adhatók Jelen ulabb árverési kérvény költségeit végrehajtáit azenvedökkel szemben 17 P-ben állapítja meg a tkvl ható,ág.
A telekkönyvi hatóság aa árverésnek Szepetnek községházánál megiarfáiára 1936. évi augüBztua hó 1. napjának d. e. 10 óráját tusi kl és a, árverési feltételeket sz 1881 :LX. Ic. 150. § a alapján akövet-kezökben állapítja meg:
I. Az árverés alá kerülő Ingatlanokstléi
fedlg ■ 75/c. 75/b, 75/á. hrazmuakat a kl láltáat ár leiénél, a többit »/, ánál alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908: XU. t.-c. 26. §.)
Az árverelnl azándékozók kötelesek bá natpénztll a klkláltáal ár 10°Mt készpénzben, vagy óvadékkápes értákpapiroiban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bánatpénznek elólegea blrSl le átbe helyezéséről kiállt tott letéti elismervényt a klktlldftltnek átadni és az árverési feltételeket aláírni. (1881: IX. t.-c. 147., 150., 170. §8 i 1908 :LX. t.-c. 21. 81-
Az, aki >2 Ingatlanért a klkláltáal árnál magaubb ígéretet tett ha többet ígérni senki sem akar, kótelea nyomban a kikiáltási ár százsléka ezertnt megállapított bánatpénzt aa általa Ígért ugyanannyi azá zatékátg klegésallenl. (1908 : XLI.t.-c. 25.5).
Nagykanizsa, 1935. Junlna hó 25 én. Dr. Bentzlk a k. klr. Jblró.
A kiadmány hiteléül: Mlkó a k. 2&30 tfltl.it.
Bad —Tatsmannador I
(TarcsafűrJŐ) Ausztria Burgenland.
Elsőiangu szív-és női gyógyfürdő. Természetes szénsavas pezsgőfürdők éa moor (vasláp) fürdők. Összeköttetés: Szombathelyen át. Felvilágositágial éa prospektussal BZOlgál: Má. kW. M.n.tJ.gyiroda,
Nagykaalaas. ;im
KBzgazdaaági Részvénytársaság r
Outenbers Nyomda és Dílzalo! Lapkiadó Villlalflto
Nagykaniita
Könyvnyomda, könyvkötészet vonatozó Intézet, Bzletl könyvek éa dobozok gyárm a „Zalai KBilBn^" polHikai napilap axarkesztftséga ás kiadóhivatala
| TELEFON
KáuitUnki
mindenféle kereskedelmi, ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi és iskolai nyomtatványokat, árjegyzékeket, müveket, meghivrtkat, eljpgyzési és esketési értesítéseket, gyászjelentéseket, névjegyet, falragaszokat, körleveleket, röplapokat és mindenféle Ízléses kiállítású nyomtatványokat.
"tsT
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajztflzeteket és tömböket, minta-zacskókat, ziákcédulákat, naptártömböket, talinaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú kl^ vitelben éa a legolcsóbb árakon. %
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt
Nyomatott a taptulajdonos Közgazdasági K.-T. Quleabcíg Nyomda és Délzalai Lapkiadó Vállalata könyvnyomdájában, Nagykaalzaáo. (Felelős UzletveiaU Zalai Károly.)
Ma 8 oldalam képes melléleteit
évfolyam 157. Htot
Nagykanizsa, 1935. lullus 14 vasárnap
Ara 12
POLITIKAI H A P I L A
I és.lWWnWi ru 5. aaáat
Felelte szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElftltKléal ára: egy hóra 1 pengő M ftbir. SmjkenUMgI és BadólrIratai! Maost 7S. ax.
Dereng már
valtml a láthatáron, ami a Trianon kensztjét hurcoló magyarság siá-mára Ls a reménység halvány sugarát csillog latju meg Évek óta, fiolhermere lord világgá hangzó élő szava óta döngeU a müveit Európa közvéleményét a 19." paragrafus megváltoztatásának, röviden : a n\'vlzMm ügye., Egyijí kicsike rési a má^t titán Ütötték a gyilkos m-t. ződéseken. A germán óriAs törté-nelml lendülettel \'síét Is tépte a \'pusztító freJÜ srerzödéflU\'k béklyók És\'imist - az elmúlt hét legnagyobb i^eménye - ah* Satnurl Hoare, az angol küMgymtnlsZter beszéde nyomát! nw^tnt\'megijyUt a fekrtér-;" felhőjödött l*jrtá*ilóo egy keskeny rés\' és ráfte kérésztől itlág.«iir< megmutatkozik az irt, athelyre előbb utóbb1 Wosf-ihir r* kell lépnie Kurópának. Etutek M tatnak a végén mér az ifeasaág mécsese világit. acnaátUMt a t*széd»k elsösor-
ml^^sztk"
Minap az alsóházban már felvetették A népasövotségi okmány 19. szakaszával kapcsolatosan s ■ fwrtdó gondolatát, ast nevezetesen. hogy a tttfááP-Mhét tsak a szeAödések mó-do*llá«A «•*> tehet biztosítani. Edön a komoly oMsU*l (elvetett konkrét -tsvwUtot elkéri otta ugyan, dc hangsúlyozta, hogy az angolkor, mény a népszövetségi\' okmány és a 19. szakasz alapján áll. Ilyen előzmény után különösképircii figyelem^ rcméltó Sir Sámuel H«re külügyminiszter beszédének az a része, a mely az 1919-lkl elrendelésért elsősorban Angliát és Eraneiaoweátot leszi felelőssé- E bevezető megál\'a-pltós után pedig Igy folytatódik a külü gyminiszteri beszéd : kUlőnö-érdekel beonünklet ennek a* elrendezésnek módusitésa, mely most az Idő ellentmondást nem tűrő parancsára kéáaűlöbí-ri van. Az lguzl békére való törekvés, a sérelmek, nek az egyenrangúság és a békülé. kenység szelleméb n való reparálására irányulóerös ?lhatánwás sugárzik kl ezekből a szavakból Megerősíti azoknak hitét és meggyőződését, akiknek vélekedése szerint OMk felül kell, hogy kerekedjék a világpolitikáim az Igazság s akkor elégtételt kapnak a turtós béke biztosítása érdekében mlitóazoV. akikkel Igazságtalanság történt.
Bs meg kell hallanunk azt Is, amit -AS • angol külügyminiszter a közvetlen közelünkbe érő eseményekről mondott \'Ami Ausztria függetlenségét és sérthetL-tken^ét llfctl, - mondotta - Ismételten kl. jelentjük, hogy Ausztria fekyésénél fogva stratégiailag és gazdaságilag Euróaa egyik \'kulAa és jogi helyzetének megváltoztatása alap Jalban rendítené meg az európai békét. Ez az egyike a/oknak az okoknak, amelyek miatt az angol kormány szeretné, h« haladéktalanul
nincsen nasyobb tifusz-lMy liasyKanlzsún
Csak Mórványot megbetegedések vannak, melyeknek; száma alig több, mint más érak nyári hónapjaiban — A kanizsai vízvezeték vize kifogástalan A vidéki tej-nema es gyümölcs okozhat fertőzéseket — Hogyan keletkeznek a fantasztikus számokról szóló hírek ?
ft véroal tiaxti főorvos nyilatkozata a rémhírekről
Az utóbbi napokban - miként az ország több városában - Nagykanizsám is több tifuszgyanus megbetegedés történt. A nagykanizsai közönség körében ezzel kapcsolatban a legképtelenebb hirek terjedtek el, amelyek, alkalmasak arra, hogy pánikot keltsenek. Azért szükségesnek tartottak a legilletékesebb fórumot, dr. Goda Lipót városi tiszti fö<y vost megkérdettil ebben az ügy. ben.
- Vhlóban vannak - mondta a orvos - a városban tífuszos megbetegedések és tifüsfcgyanus esetek, e*ek azonban nem mutatnak semmiféle különös és főleg nyugtalan ságra okot adó Jelenséget A helyzet
nap wa^\'nsíiszeaen net tenyiegcs tifiMziset adódófrt elő Nagykanizsán, ekekből négy a városban, "három a kórházbén, inig kilenc tifuszgyanus eset megfigyelés alatt van, A városben előfordult néhány tlfu.í •szar mogtjttegedtanél az Illetéket azartnal Miálták és megtették a szthSégee óvintézkedéseket Atekii-tefcen is íntézkedfc-m, hogy meg-"feftfő VSWanyég álljon\' rendelkezésre, abban az e.setben, ha csakugyan szűkség lenne env.
-\'!!«»€! a néhány esetnél a fertőzés valószínűleg a vidékről felhozott t^fíel, turó, gyümölcs, vagy aludtej\' fogyasztásából eredhetett. Kijelenthetem, hogy a városi vízvezeték vize teljesen hifogáatalan, mort ha a viz lett volna a fertőzés oka, akkor nem négy és hét, hanem naponta 30.- 40 megbetegedésnek kellett vdlna előfordulnia. A vízvezetéki vizieí egyáltalán .semmi baj nincsen*\' A város felkérésére tegnap Nagykanizsára érkezett dr. Horváth, a közegészségügyi intézet vezetője, aki megvizsgálta a hagy-kanlzsal vízvezetéki vizet és meg-állapttotta, hogy az teljesen kifogástalan. r-
- A város közönsége teljeaen mefnyugodhatlk, folytatta a fő-on^os - semminemű ok aggodalomra nincsen, mert az előfordult meg-
betegedések száma csak egy-kettővel haladja tul az eddig rendpaerlnt njinden évben a nyári időszakban előfordult hasonló tífuszos megbetegedések számát. Tehát járványról beszélni a legnagypbbfoku lelki-ismeretlenség lenne. Mert az nincsen. Csak szórványos esetekről van szó.
- Figyelmeztetem azonban < a város közönségét, hogy a tisattaságru fokozottan ügyeljen. Gyümölcs, tej lel, aludtej, turó és minden étel élvezetétől, amit nem ichet felforralni, ] tartózkodjék. A kútvizet Csak felforralás plán bus*nálj*. Ahol lázas vagy gyomorremtásoa betegek
vannak, ,•/.! azonnal jekaitsék az orvosnak fíngy figyelem fordltundó
a WC tJsztánfartíSáfa,* amit mészol. dattal kell rendszeresen fertőtleníteni
Dr. Goda főorvos nyilatkozatában a legteljesebb mértékbeif^toiegnyu-godhat a közönség. SemmŐéle ije-deleemrc ok nincsen,-csupán óvatosság szükséges.
a ttfuszos megbetegedésekkel kap-,csolat6aa a k\'gképtetenebbüikek kö \' zöft szerepel az is, hogy a Stefánia-intézetben több gyermek l>efe<?edett meg tlftjszgyamis tünetek között-és ezeket b.*zállltották a kórházba. Illetékes helyen annak a megállapítását kérték, hogy a Stefániából egyetlen1 gyermeket .sem szállítottak be a kórházba, ott tífuszos gyermek nincs.
Alkalmunk volt ezzel kapcsolatban Solymosl László i\\"ndőrtaná-csoasal, a rendőrkapitányság vezetőjével beszélgetést folytatni. Kije-lentetté, hogy különösen most lenne időszérü rendet teremteni a Horthy Miklós-utl major déli és északi részében levő lakásokban, ahol a déli részen 5 család van elhelyezve 11 családtaggal, kiknek 1 Illemhely <áll rendelkezésire, az ésapki részen pedig 6 család 4Q taggal, kiknek egyetlen egy Illemhelye sincsen. Ilyenformán elképzelhető, hogy feni történik ott. milyen
létrejönne a dunai megnemtámadási és bí^nemavatkozási egyezmény. Valamennyi \'összdfüggő eur^al Kérdés elintézését kívánjuk éa azt tr nácsóljuk, kezdjünk valamennyiből egyszerre tárgyalni*
A történelem igazolja Tisza István grófot, aki amikor hírszerzői bemutatták neki a monarchia falda-\' rabolásáról külföldön terjesztett
térképeket, azt mondotta : ej: lehetetlen. Nem lehetséges, hogy ilyen őrültséget kövessen el az entente : - ,megnyissa az Utat keletre Németország előtt. íme, a győztes hatalmak minden erőfeszítése ma arra irányul,, hogy Ausztria és vele Mat gyarország csatlakozását a német bi roda lomhoz mega k n dályozz á k
baefllustekp adódik a major mentén, a város közepében. Utalt a város szivében elhelyezett köztisztasági telepre, a város főutcáján levő istállókra és ^ertésólakra, amiket egyetlen város sem tüníe meg a centrumában és ami közegészségügyi szempontból erősen kifogásolható.
Valószinü, hogy a kapitányság cb-beti a kérdésben átír a város vezetőségéhez. ;
■yény, hogy a közönségnek nincs mitől tartania, azonban *z efészség-üfcyi óvsaebályokat mindenkinek ío koaotteWr mérték!*- Ik kell tartania-A\' fantasztikus számok csak on-nét kerülhettek u utca köztudatába, hogy a tífusz első hírére min. denklt, aklrtek gyoroonontá* szerfl qiagbetegedése van, most fokotot-tabb óvatossággal kezelnek és a környezet is rögtön tífuszra gyanakszik Az -óvatosság helyénvaló is, de ne fe.íed^ük el, hogy a legnormá. iisabb időben Is napont-\' száz meg száz\' lázas gyomorrontás van a városban s ilyenkor azt mind tifusz-gyanusnak tekintik.
Elkoboztak 4500 liter tífusz gyanús tejet Budaresten
Budapest, julius 18 Szombaton hajnalban detaktivek és vámőrök vették körül a Ráckevé-ről beérkező vonatot. Mintegy 300 tejárust igazoltattak és 4600 Üt3r tifuszgyanus tejet elkoboztak.
IB áwi fegifHáara Ítélték HaHyasavsiky Kasszién gyilkosét
Hamisan vallott a gyilkos a zárt tárgyaláson
Budapest, julius 13 Mattyasovszky Kasszlán b.mcés főigazgató gyilkosának ügyébeji szombaton délelőtt hirdetett Ítéletet a budapesti büntetötörvényszék. Az ítélet gyilkosságban és rablásban mondta kl bűnösnek Lesti Andort és ezért 16 évi fegyházra ítélte. Meg állapltja az ítélet indokolása, hogy a vádlott pénteki védekezése, amit zári\'tárgyaláson mondott el, itóih felel meg a valóságnak, söt egyenesen hamis, amit a rendőrblrói szemle, a boncolás és az orvosszak-értök is egyértelműen megállapítottak.
&ALA1 KÖZLÖNY
1935 julius 14
A Habsburg-kérdés
.lembeillltotL egymáual a. kUantant államait
Ixmdon, julius 13.
Ar angul .sajtó majdnem egyöntetűen megállapítja, lvogy a siiwjui fejedelmi találkozó rtv k-rösitctic Romániának és Jugoszláviának Habsburg-ellenes politikáját.-Románia és Jugoszlávia azon-nal mozgósít, ha Habsburg-restauráció következnék be. Cseh körökben aggódnak ami \'lt, bog)- Károly román király, akinek Ilona nővér\' Habsburg főherceg feleség, Pál jugoszláv íégens-h«-Vej^ei « Habsburgok javára igyekszik befolyásolni.
Páris, julius 13.
Cseliország a Habsburg-kérdésben bu tározott elleniéibe kerö t Romániával és Jugoszláviával. Csehország inkább vállalná a Habsburgok visszatérését, semhogy Ausztriu Németország befolyása alá kerüljön.
Bukarc.it, julius 13.
Tituleseu szombaton dé előtt kihall-galásra ment I\'ál jugoszláv régens-her-ccghez,
\\ Páris, julius 13.
I-avnl külügyminiszter pénteken hosz-szu lárgyulást folytatott a párisi osztrák követtel u Habsburg-kérdés ügyébe.
A kanizsai kereskedők és a vasárnapi zárára
Az OMKE-keröiet állásfoglalása a vasárnapi zárórakérdésben
Qépftflyvarrsl
tudatták axát ax tr fSviroabau a vére* utcai zavargásokat
i London, jullus 13
Belfastban, az Írek fővárosában szombaton éjszaka súlyos politikai zavargások voltak. A véres utcai harcok során két ember meghalt 40 megsebesült. Az ir nemzetiek megtámadták a protestáns párt híveit. Az utcai harcok annyira elfajultak, hogy a rendőrség gépfegyverekkel volt kénytelen szétzavarni a tömeget
A nagykanizsai OMKE-kerület pénteken este !) órakor választmányi ülést tartott Rajki István elnöklete alatt, amelyen a füszerszak-osztály részéről Frledénthal László, a székházbi/.ottság részérói pedig Melczer Jenő vett részt- A tagok nagy számban jelentek meg.
A választmány foglalkozott a va. sárnapi záróra rendelet után előállott helyzettel Sokan szóltak hozzá a kérdéshez és az általános vélemény alakult ki, hogy az egész ország területén egyformán kell megállapítani az üzletzárást. Melczer Jenő az egyenlő elbánás elve* alapján indítványozta, hogy ha már nem lehet generális rendelkezéseké segíteni, legalább a nyári gyümölcsidény alatt nyitva lehesselek az üzletek vásárnap és ha nem, )ikkor az 1000 lelket számláló községekben a munkaszünetet oldják fel, az 1000 léleken felülieknél pedig a teljes munkaszünetet léplessék életbe. A most érvényben levő üzlet-zárási rendelettel kapcsolatban egy meghosszabbi.ott szombat esli zárórát tart szükségesnek.
A többi felszólaló ls ilyen értelemben beszélt. Utaltak arra, hogy ha Csurgó, Keszthely, Marcali nyitva tarthat, tarthassa nyitva üzleteit Nagykanizsa kereskedőtáríadalmj is. Rámutattak arra, hogy ez nem csak a kanizsai kereskedőket, hanem magát a közönséget is érinti, mert vasánnap vidékről sokan bejönnek a városba és Itt szjrzik be szükségleteiket, viszont félő. hogy a vidéki forgalom az uj rend alapján elterelődik Nagykanizsáról.
Sláger szóvá tette, bogy a város is rosszul jár ezzel a rendszerrel, mert a hely pénztől elesik. ,
Rajkl elnök válaszolt az elhangzottakra éö leszögezte a javaslatokat, hogy ne csak a vevőjével szemben kényszerhelyzetben levő kereskedőt, hanem a "vevőt Is bün.ess*k nveg, aki az áru kiszolgáltatását követeli a tiltott időben. A munkások pénteken kapják fizetésüket, a vá-rost pedig egyenlő elbánásban ré-szesüsék a községekkel és ameny-nyíben ez nem volna lehetséges, akkor a nyári idő alatt a megyei és törvényhatósági városokban az üzletek bizonyos időn át vasárnap is nyitva lehessenek Amennyiben ezek a kívánságok nem nyernének hono rálást, akkor a szombat es i zárórát hosszabilsák meg.
A választmányi ülés egyhangúlag qlfogadt? é51 magáévá tette az elhangzott javaslatokat, amelyek mellett a nagykanizsai OMKE-kerütet képviselője a keddi országos ülésen is hivatalosan állást fyglal. Nagykanizsa képviseletére Melczer Jenő elnökségi tagot kérték fel.
Rajki István beszámolt a péntel^ délelőtt a városházán lefolyt értekezletről, amit a város hívott ö,"8ie a jövő évi nagykanizsai országos ipari és mezőgazdasági kiállítás im\'glartása érdekében. A dr. H\'-gyl Lajos polgármesterhelyettes elnöklete alatt tartott értekezleten felvetődött a kérdés, hogy alkalmas és célszerü-e a jövő évben egy országos Ipari és mezőgazdasági ki állitásnak a megtartása. A beérkezett válaszok egyes városok részéről
a kiállítás megtartása mellen fezóla-nak, de szől emellett at -nnyagl
eredmény, szól emellett a nagykanizsai iparospk, kereskedők ..fontos érdeke. Több felszólalás után az értekezlet ugy határozott, hogy minden érdekképviselet a magá "körében behatóan tárgyalja le ezt a kérdést és a választ a jövő héten újból összehívandó értekezleten ter-jesszék elő- A választmány a kér. désről a legközelebbi választmányi ülésen fog" határozni-
Ölést tárolt a nagykanizsai Ipartestület
húsipari szakosztálya ls Babics Lajos elnöklete alatt, hogy állást foglaljon a vasárnapi záróra kérdésében- Több felszólalás után az az álláspont kerekedett felül, hogy főleg a szegény néposztályrn és a szombat este fizetett munkásokra való tekintettel a nagykanizsai huslparosok vasárnap reggel 7 órától 8-ig nyitva tartják üzleteiket. |
Bágyadt, levert, dolgozni képtelen egyéneknél reggel éhgyomorra egy pohár természetes „Ferenc József" keserűvíz a bélroozgást csakhamar megélénkül, az emésziőcsalor-nában összegyűli salakot kiüriti, a vérkeringést szabaddá teszi és a gondolkodó- és munkaképességet emeli. Behaló kórházi kísérletek folyamán bebizonyult, hogy a Ferenc József viz gyomorsavas szellemi munkátoknál, neurastténiás embereknél és betegeskedő asszonyoknál is rendkívül jVékon/ hatást feji W.
- Gyoi* é* tyztos a közlekedés Braudl Sándor és. pia cégnél vásárolt
kerékpáron. Kerékpárgummlk P 5.90-től.
75 éves jubileum.
OLCSÓ VÁSÁR
SINGER divatáruházban
julius hó 16-tól 30-ig.
l&S. |ullu;
■apozAahoz és ««m»o*oaipé. ellan
használja á mentholoi
ffROSITA"-napozó krémet.
Dobott •\'•0, I-M és S-M pengő. Kapható minden szaküzletben és. a fő-lerakatbnn:
Yá^o Endre lllitsierlirában, Nagykanizsa.
Kránl\'z püspök meghalt
Kránitz Kálmán veszprémi felszentelt püspök pénteken délután veszprémi lakásán szívszélhűdés következtében hirtelen elhunyt. Almá-ban érle utol a halál 1)4 éves korában.
Vas\'rnap
lltidappsl I.
9.15 Hírek. 10.00 Egyházi ének. és s/.entheszÁl. -j ; 11.15 IslenllszteWil. • --12J2U Időjelzés* 12.30 Budapesti Hangversenyzenekar. 10.03 llangle-ntzeek. — 17.00 A főldm- minisztérium előadássorozata. — 17.50 Cigányzene.
-4 — 18.30 A magyar marhakivitel f\'l-iiiii11 századokban. I)r. Hankó Béla egyetéml tanár előadása. 10.30 Kirándulás Szolnokra. Helyszíni kőzve-I lités. — 20.20 Budapesti Koncert Sza-lóiuenekar. - 21.30 Az érzékenységről. Huszár Károly (Pufi\' csevegése. 20.00 Operaelőadás ji Stúdióban. A fa-lus iénekesnök. VlgojK\'ra. 22-05 Hírek, sport. 22.35 Jazz zene. — 23.00 Közvetítés a magyar német uszó- és vizipólómérközésről a C>á: zárfürdőből.
Budapest II.
11,00 Hanglemezek, — 1235 Cigányzene. — 15.00 Kefyely Jenő gordonká-zik, I.osonczv (iyórtfy énekel. — 15.45 Mit, ttgcu•• a\' nidry." - - 18.00 Szórakozott emberek. llarsányi (iréte előadása.
— 18.25 A Fővárosi Zenekar lvangver-Zf^nye. — 21.10 llirck, s|oit.
Bécs.
10.15 I.emezck. — 11.15 Szimfonikus zone brácsamüvésznővel. — 12.55 Zene..
— 15.10 Kamarazene. — 16-50 Tánc-lemezek. — 18.20 Csevegés \'.emezekkel, -í 10.30 Dalos zenéest, - 2100 Ojxv rák. — 2-t.00 Tánczene.
A strand-kabaré
ma és holnap kitűnő szórakozást igér. A 20—Gü filléres belépődíjak, melyekben a stranbe;4|>ő is bennfoglaltatik, • tele házalt igéruek szombatoöii és vasárnap e^tc a strönd-szlnpadnak. A műsor nagyon Változatos lesz, A színéi-gárda itt maradt tagjai, a kitűnő komikus-együttes kedvezőtlen idő cselén is megtartja az előadást, szombaton este a Koronálwn, vasárnap a Centrálisán 0 órai kezdettel. Szereplők : Hámory bili, lladványi Gabi, Ihirtha Marika. Krdődy Kálmán, Keleti Árpád, Homokay Pál, Késmárky Kálmán. Pompás Hacsck és Sajó is lesz a műsoron.
r- Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevő-kőrőnséget a Schütz Áruházban.
lÁLAl KÖZLÖNY
Egy kanizsai tehervonat Budapesten elgázolta a kalanzt, Kanizsán pedig ftssze-BtkOzfttt a sineken álló szerelvénnyel
Pénteken délután 4 óra után iz-gaimSs vonatkaramtol történt a nagykanizsai vasúti állomáson. A Horthy Miklós uli sorompó is alag-. ut átjáró közötti szakaszon\'a s\'n-páron- vesztegelt egy kpebb szer-1. vény, amelynek egyik kocsijából a vasú i munkások kir3kódtak. Csrn-desen folyl a munka, amikor Budapest felől rendes menet sebességével bejött az 1260- számú budapesti gyorstehervonat. Hogy hogyan, azl a folyó vizsgálat fogja megállapi-lani, a gyorsteher ö:s:eütközött a sineken veszteglő kis szerelvény-nyel, ugy hogy annak első kocsija a mozdonyra felfutott. Nagy izgalom tert ki a vasutasok között, annál ls inkább, m rt az összeütközés oly heves volt, hogy a lorsl kisiklott a vágányról és összeroncrolódott. Sze rencsére a víszieglő vonaton dolgozó mjnkások közül az utolsó pil\'a-nalLan, amikor látták, hogy a ka
rambólt nom lehet már kikerülni, néhányan leugrottak a kirakodó kocsiról és igy zuzódásokon kivül ko molyabb bajuk nem történt-
Miután félő volt, hogy az eset megakasztja a legközelebbi vonat befutását, a fűtőházból Arató főmérnök vezetésével segélykocsi futott ki a színhelyre, ahol csakhamar eltakarították az összeütközés nyo. mait és helyreállították a forgalmat.
A karambol okának megállapilá-sára bizottság szállt kl. Az esetről jelentést tettek a nagykanizsai rendőrkapitányságnak.
Érdekes, hogy amikor 1280 as vo nat Budapestről elindult, Ferenváros előtt már majdnem összeütközött egy szerelvénnyel. A voratvezetö kalauz kiugrott a vonatból és olyan szerencsétlenül esett a kerekek közé, hogy azok teljesen szétroncsolták. A helyszínen meghalt.
Bad—TatxmannadorV
(Tarcsafftrdő) Ausztria Burgenland.
Elsőangu szív- és nöl gyógyfürdő. Természetes szénsavas pezsgőfürdők és moor (vasláp) fürdők. Összeköttetést Szombathelyen át. Felvilágosítással és prospektussal SZOlgál: Hév. klv. ■•Mtj.fytroda.
Nagykanixaa. H04
A kontárság üldözésének nem szabad a nyomorúság üldözésévé válnia
Érdekes esetek a városi rendőri bQntetöblró hivatalából
A Zalai Közlöny hosszú éveken keresztül folytatott harcot\' a kontárkodás ellen, mégis ma, amikor a harc már eredményeket hozott, fel. kell hivnl a figyelmet ugyanezekről a hasátokról, hogy : - est ir.odus in rebus. A konlárkodást üldözni kell, de a nyomorúságról megfeledkezni .nem szabad.
Azó!a, hogy a város külön »kOn-tárellenőrt* alkalmazott a jogtulan iparüzők kinyomozására, meghá\'Om-szorozódott a hivatal ügyforgalma, de sikerült elérni, hogy rövidesen mintegy 80 uj iparengedélyért folyamodtak a városi iparblztosnál. Ami azt jelenti, hogy erősen csappan a jogtalan Iparüzők száma, mert belátják, hogy a törvényen belül ők maguk Is védettek, de r.e-kik is meg kell tenniük, amit a tör.
vény előír.
Ilyen feljelentések folytán egy csomó szegény asszony került a bíróság elé. Ho&zu Időn át abból éltek, hogy összevásárolták az elhasznált régi dolgokat és a piacon ószeresként eladogatták- Persze jogosítványuk erre nem volt, mert ennek a kiváltás^ ls legalább 8 peiv gőbe került és igy egy szép napon a városi büntetöbiró elé kerültek. Volt köztük egy szegény hadiözvegy, akinek ez volt az egyedüli »életbázisa« és valósággal fillérekéből tartotta fenn magát- Mig egy ttacon figyelme ek lettek a hatóság jtozegei a jogosítvány nélküli ósze-résekre.
Mindegyik nagy nyomorával védekezett. 2 pengőre, vagy nem fizetés esetén 1 napi elzárásra Ítélték
őket. Valószínű, hogy legköziek-bb más fórumnál találkozunk velük, mert élni kell és iparjogosltvány kiváltására nincsen pénzük. Nem lehetne ilyeneknél a rideg szakaszok helyett a humanizmus szavát alkalmazni ?
Engedtessék meg, hogy a kiáltó szegénység és rettenetes nyomor e névtelen küzdői nevéb.ji a szívhez appeláljunk. Ugy, ahogy ezt a ma. gyar bíró teszi a törvényszéken, a mikor megmozdul benne a szív és az ember. És ahogyan az alispán ls ilyen esetekben mindig a mai helyzetet és a nagy szegénységet veszi figyelembe és majdnem minden esetben a a legminimálisabbra szállítja le a büntetést.
Érdekes esete volt Varga István 75 százalékos hadirokknntnak. Ennek a szekere elégett az uton, a lova meg elhullott. Hogy a veszett fejszének a nyelét kaphassa meg legalább, az elégett szekér roncsainak vas mnradványát a piacra vitte eladni. Rajtaérték, biró elé került. Mivel »jogtalanul ószeres-kedett.« Varga azzal védekezett, hogy ő csak a saját dolgát kínálta eladásra, amihez joga van- Ezen az alapon fel is mentették.
A folyosón pedig szoronganak, akik utána következnek, Valószínű, hogy a legközelebbi napokban ls. mét megszaporodik az ipnrenge-délyt kérők száma. Mert az Ilyen tárgyalásoknak rendesen ez a vége, akár büntetéssel végződjék a rend-őrbirói tárgyalás, akár nem.
Mert hát rendnek muszáj lenni... és a törvény : törvény !
— Kitűnő minőségű pnplanlepedö maradékok jó méretekben nagyon olcsón kaphatók Schútznél.
Kánikulában Strandolunk!
Strandolásnál nélkülözhetetlen dolgokat nálunk legolcsóbban vásárolhatja.
Áruház.
Frottier
kelmék, divatos oslkos és sötét mintákban.
Pizsama
anyagok minden minőségtan.
Jöjjön el a kedden kezdődő ____ _ 1»1. ..i.i....-1 |
maradék vasarra! r Ha 37-aa cipó megfelel önnek, előnyben részesöl JfcUIII olányi Aruház.j
Ruhavászon, ,r0DlBtorBX%rj3«chhr*l,n
■ IlliiliP^ Wff":

HSS NrtfcSS ||||
w IBMR
|gj HÜÜ M&s-
ftm láSií 1Hü
mm Mi 1H£ IIÍS*
fiiig-: •-T r™
mmm
1995 lnllm U
Ma kínlódjék lábaival!
ASzent Rókus lábsósfilrdö
azonnal isgit!
Me4<|l>en • lábak olyanok, mintha klniókamrlban lennének. Siurnak, fíjnak.éqnek. dagadnak és Inadnak. rtionnall megkönnyebbülést okol, ha agy Jótékony lablürdót veti. melyben előzőleg valódi Sitnl Rókus lébsót feloldott. I\\ lábfájások fáradság, ólomnehéz tuti. feltörések, a bokák duzudásal, klpéllások bámulatos gyorsan elmúlnak, M Rókus IJblBrdő után a lábak^ mintha újjászülettek volna, kltcbbek. rugalmasak és siépek lesinek. rt nyilalló tyuksiemek, az égő bOtvkők és bőrkeményedések ■ nnylra megpuhulnak, hoav maradék nélkül az egészséges borból kiemelhetők, annyira tökéletesen, hogy többé újra nem képtödnek, ha ai előirt mó-
Egy kiadós oiomag valódi Szent Rókua Lábai 70 fillér.
ZALAI KÖZLÖNY
Hét kém felett Ítélt a budapesti honvédtörvényszék
Budapesti juiius 18 A budapesti kir. honvédtőf\'vény-szék idegen államok javára elkövet tett hűtlenségért, illetve kézkedés-ért elitélte Zborovszky Béla magántisztviselőt 15 évi fjgyházra, 10 évi jogfosztásra, 10 000 pengő pénzbüntetésre, Badántia Antal usztalost 10 évi jogfosztásra, ugyanennyi időtartamú jogfosztásra, a fővárosból való kitiltásra, Szokoly István sca-bót 8 évi fegyházra és Tótkomlós és Békésmegye területéről való örö-
kös kitiltásra, Doboczky József kereskedősegédet 6 évi fegyházra, ugyanennyi időre politikai jogainak felfüggesztésére, 3000 pengő pénzbüntetésre, Tar Lajos géplakatost 4 évi fegyházra, 5 évi jogfosztásra és Abauj-Tolnavámegyéből örök időkre való kitiltásra, Fényes Lászlót 4 évi fegyházra, 8 évi jogfosztásra, Budapest területéről és Bal.ts. sagyarmat területéről való kitiltásra, Vass János lakatost 8 évi fegyházra és 3 évi jogfosztásra.
öt ház égett és senki sem segített oltani
Éiféli tüz egy kis zalai községben
Nem változik!
Prognózis; Északi légáramlás, változó felhőzet, főleg az ország északkeleti részén, zápor, esetleg zivatar lehetséges. A hő nem változik lényegesen.
18 hatásos napszúrás
Newyork, juiius 12 Északara rikal Egyeset Állam »k területén a hőség valamivel alább hagyott, bár még mindig 92 Fjh renhelt fokot mutat a hőmérő és tegnap is 18 halottja volt a nap-szúrásnak.
— Nyárf gyermekruha-kfllfln-legességek olcsó árban Lidi h gyermekruha üzletében, Horthy Mlklós-ut 1.
— Senki nem lehet olcwibb, mint a Schütz Áruház. Legszebb választéka rt| gyapjúszövetekben, kompié anyagokban, imprimó újdonságokban, l^egfino mabb áru SchüUékoél található.
Zalaegerszeg, jullus 13 A zalai lapok naponta számolnak be a megye területén pusztító tűzvészről, mely a tapolcai lángtengerrel kezdődött s azóta nap-nap után üti fel fejét a vöröskakas a vármegye különböző pontjain.
Jullus 12-én Klssz. ntgrót községben pár óra alatt öt ház lőtt a lángok martaléka.
Mihályi József nádfedeles háza az éjféli órákban ism rétien okból kigyulladt s a szélt n gyorsan terjedt a tüz. Rövidesen a szomszédos 4 nádfedeles ház Is ropogva, halalmas lángnyelvekkel égett. A tűzoltók fjel-szóMoiták a falu odasereglett lakoty ságát, hogy mind -nki segítsen o/. tani, mert .a szél miatt veszélyben az egész falu. Azonban hiábavaló volt a károsuljak4 kétségbeesett kö nyörgése, a tömeg o\'.yM részvétlen magatartást tanúsított, amily nre
hasonló esettan még nem volt példa. Egy-két emberen kivül a falu lakossága még egy lépést sem volt hajlandó tenni a mentés érdekéből.
Olyan felháborodást keltett ez a részvétlen magatartás, hogy a csend őrség megindította a bűnvádi eljárást, valamint szigorú nyomozást rendelt el a tüz okának kiderité«ére.
A pipából kiesett parázs okozta a vadalmáéi tüzet
Jelentette a Zalai Közlöny, hogy Vadalmáson tüz volt,- hét guzdának 84 kereszt gabonája elégett. A Vizsgálat megállapítása szerint a mezőn dolgozott Mohácsi Béla nagykanizsai vasutas is, akinek pipájából u j>a-rázs -kiesett, a gabona tüzet fogott és igy keletkezeti a tüz. Mohácsll szombat délelőtt kihallgatta a nagy kanizsai rendőrség. Mohácsinak a kárt meg kell térlíenk-.
Any
sziniai ügyben
, London, juiius 13
Angol körökb.n mindinkább téri hódit az a meggyőződés, hogy Anglia, Franciaor.szá j cs Olaszország megbízottai még a népszövetségi tanácsnak jullus 25-re összehívott ülése előtt tanácskozni fognak az abesszin helyzetről- Angliában nem hiszik, hogy Olaszország távol maradjon a népszövetségi ülésről-
Varsó, jullus 13 A lengyel kormánypár. 1 lapok az angol külügyminiszter beszédével kapcsolatban megállapítják, hogy Anglia ismét külpolitikát változta-
Városi Moifló
ünnepélyes megnyitás vasárnap f. hó 14-én i
Az esztendő legújabb és leghatalmasabb filmje
VaaArnaptól-ssardáig Budapesttel egyldőben I Hugó Viktor örökbecsű regénye filmen:
NYOMORULTAK
Dráma 2 részben 24 felvonásban. A világ minden mozijában külon-klllön mulatták be a két részt, inig a Városi Mozgóban mlndakét rész egyszerre megy!
Főszereplő Európa legjobb drámái színésze Harrj Basir figyelem I K műsor hosszúságára való tekintettel az előadások kezdete: vasárnap 3, 6 és 9 órakor, hétfőn, kedden és szerdán 5 kor és fél 9 kor.
Vaaéraep randaa hala Arak, hétfőn, kedden
*» azarááa a> elaA előadáaok fillérnek 1
tott ,aml nem könnyíti meg az európai kibékülést.
I Páris, juiius 13
A balti államok vezérkara közös tanácskozásra ült ösan\'. A tanácskozás fő tárgya volt, ho^y a partvidék -i hogyan lehet megvédeni. Hlr szerint csatlakozni akarnak a francia cseh szovjet cgyozmény-halft-zathoz, ha ahhoz Németország is csatlakozik.
- - FrottUr.k, strandaayagok, nyári takarók mélyen Iw/.állltoil árban — Sln|or Dlvatáruház 75 éves nyári vá-
a hazai
mohai Ágnes
forrás
természetei szénsavas gyógyvize nemcsak frtüdit, de Javítja az Idegrendszer tevékenységét és megakadályozza a gyomorégést. Kérjük tehát mindenütt borhoz la ezt a kiváló. aéaaxartt {Arfeaa forgalomba kerülő haxal termői Bzetcs szénsavas asztali- és vizet, mert Naaaeaak
A MOHAI AGNE3 forrás gyógyvize hatáaoa veiekő bántalmtknál ál Maz-vénybajoknál la.
24M \' Poiráikezelőség :
■•ha, Fejér megye.
Menelik unokájának gyilkosát kinyomozta m naoykanizaai Rönt-QenszemQ ember
Pcitflftéát keltett a Reuter-iroda ama jelentése, hogy Menelik unokáját, akit a negus 12 év óta bebörtönözött, fiélt a trónkövetelőtől, bórtóaéb^il megfojtva ta\'á.lák. A gyilkosság felől/a különbözőbb hirek keriugtek. Haarl\'ál, a nagykanizsai röntgeuszemü ember, a híres pszichoanalitikus és grafológusnak ma sikerűit megállapítani Menelik unokája gyilkosának kilétét. A röntgcuiueniü ember, uki komoly tudományos a!ai>on mindenkinek nemesük a múltját mondja el, hanem a jövőjén1 és egzisztenciájára, boldogságára és: minden ügyes-bajos dolgára tanácsot, utbaiga*Uűí>t és felvilágositást fid, az ő speciális módszei(Bvcl uiegállu-pitotta a negus kórnyezc|jébe,n levő ama s/*m£lyt, aki behatolt éjszaka a fogoly trónkövetelő börtönébe <£vég-fcjett a sz(crenc.éllen fogollyal, akinek az volt az egj-edüli bűne, hogy jogot.tor-avált u\'-twj(nra a bitorlóval szeml>en. A juigjkani/sai rönt .■enszemü omber megállapítása feltűnést keltett jiindcnütt és nemcsak Nagykanizsáról, hanem a szomszéd somogjl falvakból is tömegesen jöimek, akik felkercHik és tanácsait kérik, figy brüsszeli tudományos intézet meghívására Hanr Pál a Jövő hőim pl w n kiutazik Belgiumba, ahol folytatja tudományos munkáját. A röntgenszemi! ember még csak sp>m-bat, vasárnap é< hétfőn marod Xagy-kaiüzsán. Délelőtt 10 órától dél* 1 óráig és délután I órától 9 óráig fogad.
(-)
Nép Mozgó
Jullus 13 és 14 én
Szombat és vasárnap
Amerika legnépszerűbb és legérdekfeizltőbb filmje:
Nework éllel
Szenzációs gangsterfilm, melyban az igazság győzedelmeskedik, ahol a gangsterek szervezett hada megsemmisül
és utcai, harcban éri utol őket a megérdemelt sors. Főszereplők a gyönyörű Oonatanoa Oummínga éa Paul Kelly. — Kisérő műsor a szép színes film
Jancsi és Juliska és Mltkv mint hóhér
Előadások szombaton 5, 7, 9, vasárnap 3, 5, 7, 9-kor. SO, 40, 80 fllléraa halyárak.
1939. |uüm 14
ZALAI KÖZLÖNY
t
Modern gyermekkocsik
MODERN nagy választékban!
LAKBERENDEZÉS
otthonos, ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
butoráru házban
Nagykanizsa.
BlIltoaunuMMilii elöljárósága.
Szám: 653/1935.
Hirdetmény.
Balatonmagyaród község elöljárósága ezennel közhírré leszi, hogy a község cca. 2230 kat. holdon gyakorolhaló
•adással! jogát 1935. évi julius hó 28-án d. e. II órakor Balatonmagyaródon, a legyzöl irodában nyilvános árveré-sen 6 évi időtartamra haszonbérbe adja. Árverési feltételek a jegyzői irodában a hivatalos órák alatt betekinthetek.
Balatonmagyaród, 1935. julius 8. ais Elöljáróság.
- —t és képbetdéiéiek kedvező rész-lelllzetésie la kaphatók SUrnnél, P6-ut 2
Margll Urll, Caesgeiy-ul 19. Nylha
nggel 6 tói eale 7-lg Tyúk.,un,viM>
SSM.............
■z Ipartestületben
__ 81
Szombaton, valérnap Hévlxra kényel-mea Mkkr.1 Mna. kirándulás. BlőJegvjé. Ksutmann Manónál, Telefonállomás 2 22
.JWylt épllásél ólain váralom. ■ á>l IWIHmH, Kováca, Király u. 33. 106
Saját Irtmésll knecaráyt asztalt édeskés Itnír uj kar lllerenkénl P -\'66-ílt, édes kés siller uj bor litereoklnt P -.54 élt kiphaló Csengery-ut |9 82
■alatanaaárláa, kíiiameil első-rendű Udtllöhelyen. kedvező lclt«letek melled vásárolhat azólóvel bellltelell, »ag, "rea .Illataikat- Pslviláaoaltás: N.pv-ksnlisán, Zrínyi Mlklósu. 2. la. a. 2438
Haaaaált rahál veazek (i eladok, ÜT-•álra Mához megyek. Mtrkaa, Klrilv-
31, 2437
Vlllanynilküll tartáa hullám, mely J«m rtx, nem éget, a halai nem töri, I00°/o-os szavatosság. Maik János hölgy-lodrászoál, ró-utl l
Udvari nagy axoba-konyha atb. aüguia-
lua l-is klaaA Horlhy Mlklóa-ut 17. 2!05
Káfaaokáa lalUa augusztus l-re Jutányosán kiadó. Hoilliy Mftlós-ut 2 Fonyó-ntl. 2525
l\'rima kajaalnbaraok eló|egyezhető Vtda La|oa lilszeillzlntében 2542
Teljesen kUlAakaiáralu szoba, Irodának la alkalmié, Üresen, aug l-re kiadó, FS ut 22 2536
EláSraaák, fő hiilkoazl olctón kapható Klnlzay-U. 19. 2558
Saekerea Józiet-u. 11., nj, kétsrobáa aaafláahéa augnaalus l-re kiadó. Hívebbel Rózsau. 7. alall. 2557
bútorozott aioba fürdő-azobá-haaznilatlal, 1, eaetleg 2 úriember réazére kiadó, lehel ltl|ea ellátásul la, augnsatua l-re. Oav. dr. Schwarzné, Klóin,-u. 6. 2559
Batarak és .Lampan- fOritSbs-
ranáaxáa eladó. — Bővebbel Csányl Uaaló-n. 4, 2560
Szobakonyhls lakáa kiadó utcá 49
Klilly. 2561
Oalathalylaág kiadó Magyar-utca 10. aztm alatt.
2—3 ezer kásapánaaal betársulnék reniibllla öxlelbas, közreműködéssel. — Ajánlat „Biztos helyen" e lap Uadóhlva tálába. 2556
________________ . fürdőszobáé lakia
auguasluara vagy novemberre kiadó. Csea-gety ul 33 2
Palltaraa égy
1 gönvök, \' \' \'
éjjeli szekrénnyel, lüggönvök, ágylerllók és nagy zsírosbödön eladó. Batihyány-uica 21. aitm. 2504
Elad* feltétlenül tlizta gyermekágy szőrmalraccál és antik aublat. Clm a ki-adíbas. 25(0
Egyaaakáa udvari lakia mellékhtlyl-ségeTvd kiadó, Voíöimsrly-u. 37. 2551
Plaalaót vagy zoogorát bérelnénk. Ajánlat Központ-szálló porttaáhoa.
Jól [ózó mindenei kaláráaA atonnal (elvétetik Sugár ut 16/e. I. em. Jelentkezés délután 3-4 között. 2480
Eiraaakáa udvari lakta meltékhelyt-aégekkrl anguazlua etaelére vagy későbbre kiadó. Ci\'nyt László u. 8/a. 2555
1028/B.—934.
Árverési hirdetmény.
Köztartozások fejében a Viktória téglagyárnál lefoglalt 50.000 drb nagyméretű tégla 1935. jullns hó 16-án d. e. 9 órakor a Viktória gyár telepin elárvereztetni fog. Nagykanizsa, 1935. |u!iu> 1-én.
Lehociky LdJos t, k.
a6S V. végrehajló.
Mielőtt kerékpárt venna,
nézze meg dúsan felszerelt raktárunkat
férfl-, női- és gyermek kerékpárokban
Brandl Sándor é« Fia
Deák-tér 3. az., a falsAtamplomnél
Kedvező részletfizetési fellételek.
A legkiválóbb minöségd kerék, árgummik és alkatrészek nagy raktára. Puch és Stcyr Waffenrad dobfékes márkás kerékpárok.
tHtal házlkoutra dő|egyzéseket d-togad éa aalvea párltogáat kér özv Beck Béláné, Enaébet-tér 1. Ugyanolt egy |ó-kirban lavó Bxlctberendezfa eladó. 2564 Oatatkaljlaáa 2 azobáa, kontfortoc lakáaaal. esetleg a aaakáa komlortos lakáa Hodhy M ut 15. alalt kiadó. 2565
A nagykanizsai ktr. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóságtól.
3355/1935, tkvsz.
(iTirttl birúetméay limai
Neuleid Dávid éa neje Kluger Irén nagy. kanlisd lakosok kéidmére a telekkönyvi hatóaág a V. T. \'204. éa 205. §-al értelmé-ben drenddt s végrehajtáal árveréa Joghatályával ax önkéntes árverést a nagykanizsai ktr. Járáablróaág terlllelén lekvó s a nsgyksntzsat 331. számú Ikvbenl 367. hru. ház éa udvar 6000 pengó kikiáltási árban
A telekkönyvi hatóság sa árverésnek a telekkönyvi hatóaág klvataloa helyiságében, földszint II. ajtószám meglartáaára 1936. évi snausztua hó I. napjának d. e. 10 óráját tusi kl éa aa Irveréal feltételeket az 1881 :LX. le. 150. § a alap. Ián a következőkben állapítja meg:
Az árveréa alá eaó Ingatlant a kikiáltást ár felénél alacsonyabb áron eladni nem lehet (1908: XU. L-e. 26 § a| mert vég. rehaltáaf árveréa loghalályával bíró önkén-tea árverésnél a legmagasabb eladási árát nem telek akarata, ninem a végrh. törvény rendelkezései srabják mg,
As árverelnl siáodékozók kötelesek bá salpénztll a kikiáltási ár 10»MI készpéni-ben, vagy aa 1881 :LX t.-c. 42. 5-ábsn meglistárosotl áríolyammd számítolt óva-dékképes értékpspiroebes s klkUdöttnél lelenni, hogy . a bánstpéoznek dóiegei bírói leiéibe helyezéséről kllllttott letéti elismervényl s kiküldöttnek átsdal és az irveréal teltételeket aláírni. (1881: IX t.-c.
147., 150., 170. §8; 1908: LX. t. c. 21. §).
Az, aki az lngatlantrt a kikiáltási árnil magaaabb ígéretet lett. ba többet ígérni
senki sem akár, kötdea nyomban a ki-kiállási ár százaléka azerlnt megállapított bánatpénzt aa áltála ígéri ár tnryanannyl sai zalékaig ktegésailenL (1906 :XLL t-c. 25.5) Nagykanizsa, I93S. április hó 15-én. Dr. Wáksr ak. Idr. jirAablró.
A klsdmány hiteléül: Mtkó a k. auu imiml
\\f
ZALAI KÖZLÖNY
1935. )«.llui 14.
M E a H I w A s.
A NAGYKANIZSAI KÖZRAKTÁRAK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
t c. részvényesei az 1035. évi julius hó 23-án délelőtt 1212 órakor a Nagykanizsai Bankegyesület és Délzalal Takarékpénztár Részvénytársaság helyiségében tartandó
RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSRE
non értesltéaiel hivatnak meg. hoi_ julius hO lö-tól kezdve megtekinthetik.
tgtek.
Írom nappal a közgyűlés elölt letétbe he yezendők ,014a tárgyal
a felügyeló-bizollság által megvlzigált mérleget és ennek, ugy az igszgatóságnak |elentéaíl a társasági irodában az (Ízlett órák alatt í. — A részvények az alapszabályok 18. J}-a értelmében a Nagykanizsai r ----------- \' " " " \' ~ \' " "—" —"---* "
aal Bankegyesület és Délzalal Takarékpénztár Részvénytársaságnál
A aa.gtOta. tárgyal i I Az\'Igazgalóság éa felü.yeló-bizottság jelentése. 2. A lefolyt üzletévi zárazániridáaok, úgyszintén a vonatkozó igazgatósági és felügyelő-
bizottsági jelentés előterjesztése, a ,,T------- ~ ------- ----------- " --------- ------*" ---------------- \' " ........ ..............
megállapítása az 1934 — 35-lkl Uzlel . . .
értelmében. 6. Egyéb, alapazabályazetílleg bejelenlett indítványuk tárgyalása. Nagykanlzai, 1935. évi |ullua hó 12-én.
MÉRLEflaBZÁMLII
VABVOM
mérleg megállapitáaa, az igazgalóaág. valamint a felügyelő-bizottság felmentése feletti határozathozatal. 3. A felügyelő-bizottság tiszteletdíjának üzlelévre. 4 A hivatalos Up kljsiaiéae. 5; Öt Igazgatósági tag. továbbá a leldgyelö bizottság megválasztása az alaps.abályok Ji: és 29-ik §-al
Nsgykaabsal KSsraktárak i-t. igasgatáságs.
TEHER
Építkezési számla:
épületek éa Iparvágány ... ............. ...
Gépberendezések és lelt tárgyak számla ......
Értékpapírszámla ; 5 drb Magyar Nemze\'l Bank réazvény 12.000 korona n. é. 4t/l>/« Peatl Magy. Kereak.
Bank záloglevél ...............
30 drb Közgazdsaágl rt részvény Tsrtozók folyószámlában
Levonva követelők ...............
Pénztár-számla: pénztárkéazlel ..................
Pengő I
66 203 7 684
Pengi
84 820 47.W7
48.638 1.375
Réazvénytóke-azámla: 44\'0 drb teljeaen belizetet! réazvény á P 20--
Tökctartalékalap-számla ....................
Tarlaléki lap-szám la ........................ ..
Értékcsökkenési alaj) azámla .................
I. évi dotáció ............................
Nyugdijalap-számla ..........................
Külön nyugdljalap-azámla ...................
Ujnépi Elek Lipót alap-azámla ..............
Osztalék-számla:
fel nem vett osztalék .......................
Egyenleg:
m. évi áthozat ... — ...... ............... ..
1. é. üzleti haszon ............_...... ... ..
Nagykanizsa. 1935. junius hó 30-án. Ezen mérleg-számlái megvizsgáltuk és sz üzleti könyvekkel megegyezőnek találtuk.\' Nagykanlcsa, 1935. julius hó y-én.
Pengő
20.000 7.000
NT
1 Ml
Pengő
M.II1 1.000
17.000 16 200 IM
1.W

»f>
mm m
As tgasfatáaág.
Hirdetmény.
Sormás község elöljárósága ezennel közhírré leszi, hogy a sormást elemi Iskola II. tanterme felszereléiének szállításra, Illetve elkészité-. sére versenytárgyalást hirdet. Az ajánlali minta, feltélelek, költs\'g-vetést Qrlap a sormásl körjegyzői hivatalban a hivatalos órák alall megtekinthetők, illetve megszerez-
Ai ajánlatok beadásának ideje 1980. évi julius 27. d. e. 10 óra.
Sormás, 1935. julius 9. Piti Lajos sk. Houii Lásiló sk.
tyró. un körjegyző,
14.9IÍ/I935.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a Futura a legalább 80 kg.-os búzát Nagykanizsa állomáson vasúti kocsiba rakva, méter-mázsánklnt 14 P 40 filléres áron vásárolja. Bővebb részleteket a Putura hirdetménye tartalmaz, amely a városház kapuja alatt van kifüggesztve.
Nagykanizsa, 1935. julius 12.
Polgármester.
Szenzációi
Most árkeztek I
Valódi angol pouplln
férfi-ing újdonságok
a legcsodásabb színekben
7*90
Ezenkívül sportingek 2\'80-től selyem sportingek 6\'60-től Női és férfi fürdőruhák nagy választékban már P 2SO-től
brónyai divatház
SS^Ioopi w——v
iGYERPIfKÉK Pfl-RflDlCSOÍWl
VILL-ftT-ELKÍK
irtoR+tETI^ P.vstf IZET-HET0 Rá

Filtere i.
a ZALAI KÖZLÖHT, Használt
5 PROSPEKTUS: rAMÓ -flriT-A-L
q l|«&VKAn|2&ft JTÖOT 5 SZ. P»irfwnony»nvv»« kolcsk, u. aS m
ha bejdenti nyaraló címét. A kiadóhivatal portómen-lesen küldi utána bármely \' belföldi nyaratóhelyie.
GABONÁS-ZSÁK
lyukmvnte* BO fillér
Anyaposaot
én Ml
kftrisbogaraft
logmagaaabb áron vesa
Fekete Sas gyógyszertár.
HIBSCH és SZEfió cégnél
A nagykanizsai klr. |árásb<róság,
mint telekkönyvi hatóság.
3530/1935. szám.
ínrfel MMHM-
Nagykanizsai Takarékpénztár végrtha|ta tónak óz>. Horváth Jóssefná sí. Tóth Ros\', Horváth Anna, Holválh látván (sás Bls» kovlca Máriával) és Hotválb Jázsel végre hajtást szenvedő ellen Indított végrehajtás ügyében a telekkönyvi halóaáf a végre hallató kérelme következtében aa 1881 t LX t.-c. 144. 148. éa 147. S al értelmé ben a végrehajtási árverést 1800 P töke követeié), ennek |ámlékal a aa árvsiéal kérvényért ezultsl b egállá pl tolt 41 P kölliég, valamint a caallsíosottnak kimondott dr. Caempeaz Dénes 7 P 68 IU1. tökekóvete-. lése és Járulékai behs|táia végett
a nagykanlisat 344. az. tlkvben 380/a. hrsz. udvar éa kelttel 400j P kikiáltást árban ebendell.
A telekkönyvi hatóság ss árvetésnek a tkvl hatóság hivatalos hslyMftben megtartására 1936 évi augusztus Itt 9. napjának d. a. 10 óráját "tlrl kl U sz ájreiéJ feltételeket as 1881 iLX L-c 150 t a alapján a kövelkezókbenállapítja meg: 1. Az árvetés alá eső Ingatlant a klkláltáal ár Iáiénál atscsouyabb áron eladni nsm lehet. (I008:XU. L-c. 26 §) Az árverelnl szándékozók kötelesek bá natpénztll a klkláltáal ár KMb-át készpénz ben, vagy az 1881 :LX. t.-c. 42. S ábán meg határoaott átlolyammal aaáaltott óvadékki pea értékpaphotbán a kiküldöttnél letenni vagy a bánatpénznek elólegea blról letétbe helyezéiéről kiállított letétr ellimervényt a kiküldöttnek átadni és sa árverési teltételeket slálrnl (1881 :LX. L-e. 147., 150., 170. H , 1908 : XL. t.-C. 21. I.).
Az. aki aa Ingattsnért s UkUltáal árnál magaaabb ígéretet tett. ha többet ígérni eenkl lem akar, kMetea nyomban a kiktál-Iád ár azázsléka asctlnt megáü.pltolt bá nalpénzt aa álula ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni. (190«: XU. t.-c. 25. §.)
Nagykanizsa, 1935. ápells 17-én. Dr. Wéber a. k. klz. jblró.
A kiadmány WteléUl:
nyomatott > laptnlaldooos KOagazdasád k.-T. Uutaabarg Nyomda ás Dálsalai Laoaiadó VállaUU könyvnyomdájában, Nagykanizsán. (Felelős ttzletvewtó Zalai Ktiotv.l
75. évfolytm 158. szám
Nagykanlzw, 1935. Julius 16. kedd
Ara IIUíí
ZALAI KÖZLÖNY

POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
ElAllictési ára: sg« hóra t palit 40 HUtr. Sierkcjzlőitgf él kiadóhivatal! telefon: 78. «x.
Párls nehéz vasárnapja")
Nancy, julius 10 A közmondásos politikai holtszezon ezen a nyáron ugy látszik elkerüli Franciaországot. A mai nu-pókban aligha van kérdés, mely az európai közvéleményt jobban érdekelné, mint a párisi julius 14. várható eseményei. »
Julius 14, a Bastille bevételének ünnepe elsősorban nem a köztársaság nagy emléknapja, hanem a francia polgár, a nép kedélyes karneválja, elmullik e csendben, az a kérdés, vagy lesz-e lövöldözés, vér, forradalom..
A harmadik köztársaság bajban van. »Le a köztársasággal, le a parlamenttel !« - ordítják a plakátok az utcákon. Az a lelki krízis, amely ugy látszik egész Európán átsöpör, hitet ,tekintélyt és diktatúrát! követelve, arnüly végképp le akar számolni- a tehetetlen parlamentarizmussal, uj embereket és uj rendet követel, ez érkezett el most az Individualizmus, az egyéni szabadság klasszikus földjére is, s akárki Is lesz jul. 14, vagy az eljövendő hónapok győztese, az, nagyon való. szinü, véget fog vetni a 3-ik köztársaság uralmának. Mert ebben, a parlamentarizmus, a jelen tagadásában és a diktatórikus aspirációk ban megegyeznek az ellenfelek, a Daladier, vagy P. Cot.Niiktaturáját előkészítő kommunista front és de la Roc<|ue ezredes vezetése alatt álló nemzeti front, nacionalisták, a «T(lzkereszt« mozgalom egyaránt.
A kommunista párt Franciaországban maga is nagyhátalom. A nacionalista újságok elszörnyedve állapítják meg, hogy a kommunista többségű département oknak már egész gyűrűje veszi körűi Párist. A julius 14-1 tüntetésre azonban a kommunista párt nem egymaga vonul, a »Népszerü front« zászlaja alatt magába olvasztja a szocialistákat, radikálisokat és sok úgynevezett demokratát. Ez a be olvasztás persze nem ment minden engedmérty nélkül. A \'Népszerű front« nem indul a megszokott Internacionális és proletár programmal, sőt, valószinü szövetségesei kedvéért, éppen a demokratikus szabadság védelmét Ígéri.
A nacionalista szervezetek száma is nagy. Jean D\'Arc ünnepét) 2 óráig tartott szervezeteik felvonulása. A Jennesse Patrioton, Soli-darlté Francaisen, a királypárti Aetion Francalsen kivül legjelen tősebb és legnagyobb szervzetük a Tüzkereszt (Croix du Feu.) Vezérük, De la Rocque ezredes, 24 éven át volt katona, Lyontcy és Foch
•) Szombaton délután, lapzárta után hozta a posta Oitutay Gyula nagykanizsai Igazgató tanító fiának franclaor-ttzágl lovolét az itt közölt, de érdekességét mn sem veszített kézirattal. A budapesti egyetemen kltünö eredménynyel filozófiát tanuló cikkíró francia országi tanulmányúton . gyűjt a nyár folyamán értékoa lmprcwzlókat.
Lelkiismeretlen rémhírterjesztők üzérkednek a nagykanizsai „tífuszjárvány" híreivel
A vízvezeték vize kifogástalan — Egymás után jönnek vissza Budapestről a negatív leletek — Minős szűkség a járványkórház megnyitására
Nagykanizsán vasárnap délelőtt általános konstemációt ás pánikot kel. tett az a Pécsről keltezett ós több bu-bog}- a aiagykonizsui kórházban 10 ti-dapesti laplwn is megjelent híradás, fuaz b«lcg fekszik ói a járványnak már két halálos áldtfrata van. A rémhlrter-ejsztő tudni véli azt is, lu»gy a nagykanizsai tífuszjárványt< u lertűzött viz okozta.
Történt ez pedig ugyanaznap, amikor a Zalai Közlönyben dr. Coda Lipót városi tiszti főorvos, felelőssége teljes tudatában a leghatározottabban kijelentette, hogy Nagykanizsán nincs jelentékenyen több tifusz-eset, mint más években ilyenkor szokott lenni. Halálozás csak egy törlánt, d^ a vizsgálat eddig nem állapitolta meg a tífuszt, lehet, hogy csak gyomorvérzés törtóut,
A nagykanizsai közönság érthető iz-({alommal tárgyai ti u dolgot, mert hiszen a budapesti híradás, amely Pécsről van keltezve, egyenesen meghazudtolja Nagykanizsa városi tiszti főorvosát.
Azért jónak láttuk a legilletékesebb helyen érdeklődni, mi iguz abból, hogy a nagykanizsai közkórházban 10 tífuszos lH\'tcg fekszik, l.cgkompctenscbb helyről szerzett informició alapján Je-lentlietjúk, lwgv e/. a szám erős túlzás. Kérdést intéztünk újból dr. Goda Lipót tiszti főorvoshoz is, aki kaiegórl kusan kijelentette, hogy a helyzet i>on tosan az, uhogyan a Zalai Közlöny munkatársa előtt kijelentette.
Kzek után a nagykanizsai közönig tisztában lehet a Pécsről keltezett bu dapesti híradásokkal. Nem más ez, mint közönséges rémhírterjesztés, amit hivatalból kellene üldözni, már a tisztességes újságírás és a közönség nyugalmának megvédése szem|>ontjál)ól is. Ahol csak megfordultunk vasárnap, mindenült szóvá telték a budapesti la-pókban megjelent rémhírt, amely pánikkeltésre kitűnően alkalmas volt.
Tifusz-csetek vannak, ez tény. De ti-tuskésetek ilyen időlájt minden évben
vannak. Az idén valamivel több van I)e járványról beszólni lelkiismeretlen ség. A kórházlm szállított tifusz-gya-nusaknak legalább fele egyáltalán nem tifuszos, de a köteles orvosi óvatosság ilyenkor lifusz-gyanusként kezel minden lázas gyomorbánlahnat, amit máskor senki észre sem vesz. A tifusz-gya-nuval kórházba szállított kanizsaiak esetében egymásután jönnek vissza Bu-da|ics|röl a •negUtív leletek.
Mindenesetre mindenkinek elővigyázatosnak kep ieiuii. A vízvezetéki vizet megv\'zsfcállák és kifogástalannak találták. A kútvizet azonban legokosabb? ha mindenki forralt\' ás lehütött álla-pótban issza. Tejet csak forralva, nyers tejterméket (aludtejel, vajat, tejfelt, lu-rót) ás gyümölcsöt legjobb, ha senki nem fogyaszt.
Hogy a rémhírek hogyan terjednek, arra jellemző, hogy már azt is hin&x-
teitók, nagyon konkrét formában, hogy u kanizsai víztoronyba belefulladt egy ember ás innét van a tífusz. Gs vannak emberek, akik ilyen őrültségeknek hitelt adnad. Vannak, akik azt hiresz-icilék, hogy a bírandót becsukták, mert unnak a vizétől van a Ijfusz. A strand klórral tisztított vize egyenesen fertőtlenítő hatású ás senkinek esze ágában sem volt becsukni ás a látogatottsága sem csappant meg az oktalan rémhírek miatt.
Az a rémhir, hogy a járvány kórház megtelt, annyira nem igaz, hogy a járványkórházat egyáltalán meg sem nyitották, mert arra szük>ég nem volt és ugy láiszik nem is lesz.
Érthető, hogy ilyenkor a felizgatott fantázia minden bokor mögött rémeket lát, de azért mégsem ártana a köznyugalom érdekében a rémhiiterjesztőket példásan megleckéztetni.
mindenki Ingyen kap llfnsz-ellenl oltást
Vasárnap és hétfőn egyetlen ujabb megbetege-\' dés vagy tlíuszgyanus eset nem fordult elő
Dr. Goda tisztlföorvos Ja vasi a tára a polgármester mint elsőfokú közegészségügyi hatóság, a nagykanizsai piacon ]
a gyüuiölcsárusltást nyolc napra beszüntette A tisztlföorvos naponta szigorúan ellenőrizteti a város közn-geivel a piacra felhozott tejtermékrket és tejet, hasonló módon az élelmiszereket is.
Miután a város megtette a preventív intézkedéseket, gondoskodott arról is, hogy tífusz elleni oltóanyag álfjon rendelkezésiv. Hétfőn érkezett le Nagykanizsára a meg
rendelt oltóanyag, ugy hogy keddtől kezdve mindennap délután 2 óráMl a polgári fiúiskolában végzik a tífusz elleni oltásokat. Jól teszi mindenki, aki beoltatja magát. A tífusz elleni védőoltásokat a legjobb sikerrel alkalmazzák és teljesen ingyenesek.
Bányatflz megölt négy embert Tatabányán
A tatabányai 0. számú aknában vasárnap eddig még meg nem állapított okból veszedelmes bányatüz keletkezett- A mentési munkálatokat azonnal megkezdték és eközben ifj. Grosz István bányászmérnök s három bányász életüket vesztették. A veszedelmes bányatüz lokalizálása teljes erővel folyik.
alatt szolgált 1927-ig- A Tűzkészt [ háborút viselt férfiak egyesüli*.\' \' volt eleinte, lagjal a becsületrend vagy a hadikereszt tulajdonosa. A baráti egyesülésből De la Rocque esi nált mozgalmat 1930 után. Hogy a fiataloknak is helyet adjon, a tagfelvételt ma már frontszolgálat igazolásához sem kötik- De la Rocque saját nyilatkozata szerint a Tüzke reszt 11)35 junius elején 320000 főből állott, ami jelentős szám, ha figyelembe vesszük katonai ocganlzá dójukat és valószinü felfsgyverzett-ségüket.
A két nagy ellenfélen kívül jul 14. harmadik erőtényezője a kor mány N;\'ki lévén legtöbb félteni valója^ minden zavargás esetén, mindent elkövet a veszély elhári.
sára. Páris rendőrségét megerősi I tették s amit eddig soha, tengerész-csapatokat hivtak Le Havre-ból, a Champs Elysée-ről lázas sietséggel igyekeznék eltüntetni a barri-kádemelésre alkalmas kockaköve ket. Beszélnek róla, hogy meg fogják akadályozni az utolsó pillanatban a vidékről jövő filléres vonatok indítását, de ez aligha jelentene nehézséget a szemlx\'n álló pártoknak. A Croix du Feu egy alkalommal 50 kilométeres körzetből 2 óra alatt 50 000 embert mozgósított éjfél körül, egy Maroccoi gyűlés ükra vagy 100 magánrepülőgépen érkeztek de la Rocque hívei. A radikálisok ajánlotta lefegyverzés sem sok q használ. Ahogy egy kommunista újság irja, a proletariátus fegyve-
rei a nagy gyárakban és üzemekben vannak, ha valami történik, ott vannak a gyárak autói, a fegyvergyárak legmodernebb fegyverei-
Lesz-e forradalom ? Utcai harc ? Nem tudni. Annyi bizonyos, hogy ha a Népszerű Front megpróbálja a hatalmat magához ragadni, a Nemzeti Front ellenszegül. De la Rocque rendet akar s a rendért kész fegyverrel is harcolni és a Tüzkereszt, amely eddig egyetlen felvonulásánál sem használt fegy-vert, most bizonyára nem fog habozni, hogy erőszakol és fegyvert alkalmazzon a nacionalista Franciaország megvédelmezéséiv.
Párisra a bizonytalanság órái várnak...
Ormtay L- Oyuki

IWM&WiS
misp
BB
75 éves jubileum. olcsó vásár SINGER divatáruházban
1838. juHus 16.
Mindez a biztosítási tisztviselők létszámcsökkentésével nem járna, mert jobban leépíteni a vidéki szervieteket, vagy a ktkpuatot, mint ahogy a biztosltársaságok az uj biztosítási törvény alapján a leépítést eszközölték, nem lehet és egyébként Is a biztosítási üzletnek még számos olyan ágazuta van, a
ZALAIKÖZLÖNY
sőt a köz javára sokkal erőeebben
forszíroznának akkor; hogyha a tüz-ágazat, amely eddig fő bevételi forrásukat képezte, államosittatnék.
Ugyanígy államosítani kellene, ameddig szociális érdek, mondjuk 5000 pengőig az életbiztosításokat |s és csak azon felüli tökéről szóló biztosítások kötését kellene megen-
melyet a biztosítók kultiválnának, I gedni a magánbiztositóknak.
A polgármester nyilatkozata a Fonrage-ttgyben
A polgármester szabadsága után válaszol a város vezetőségét ért burkolt vádra
A Fourage-ügy hullámai még min-dig nem csillapodtak el a nagykanizsai közvéleményben. Most a szabadságon lévő dr. Králky István polgármestertől kaptuk ezügyben az alábbi nyilatkozatot:
- A Fourage-ügy ugyan már tárgytalanná vált, mégis Rotschíld képviselő ur jónak látta azt önmagának a gazdákkal szemben való Igazolásául mégegyszer a nyilvánosság elé vinni. A képviselő ur egyoldalú beállításából arra a teljesen téves következtetésre jutott, hogy a javaslat nem állt a város ér dekében- Mivel ebben a megállapításban az a burkolt vád van, hogy a város vezetősége olyan javaslatot amely nem áll a város közönségé-
nek érdekében, fenntartom magúmnak a jogot, hogy szabadságom letelte után erről a kérdésről a nyil Is a képviselőtestület elé terjeszt, vánósságot tájékoztassam és a kép viselőtestületi tag ur cikkében foglaltaknál sokkal egyszerűbben, a
IDŐ
Zápor és meleg!
Prognózis; Mérsékelt légáramlás, változó felhőzettel, helyei ként zápor lehetséges, a hő emelkedik.
Idényvégi
árusítás
julius hó—16-tól 30-ig
>
mélyen leszállított árakkal /
Áruház
Raktáron levő nyári divat-műse/ymek, imprimék, muslinok, bourettek eddig nem létezett olcsó árakon!
•tények és számok beszélnek* élve alapján bablzonyitsam, hogy a javaslat a város egyetemes érdekét szolgálta és annak elfogadása pénz-
ügyi szempontból is, annál inkább szociális és közgazdasági. szempontból a város érdekében" állt volna.
Páris csendes, az Ír fővárosban égő házak ós halottak
Elmaradt a beharangozott uj francia forradalom
Páris, julius 15 | népies arcvonal nngyarártyuságát és a Tüzkeresztesek fegyelmezettségét. Semmiféle forradalmi megmozdulás - várakozás ellenére - nem történt a párisi utcán.
Belforst, julius 15 Eszakirország fővárosában vasárnap folytatódtak a zavargások. Nagy arányú gyújtogatások és verekedé-sek voltak mindenfelé. Vasárnap 43 embert szállítottak kórházba, akik közül 5 meghalt. 12 házat felgyújtottak. A katonaságnak csak nehezen sikerült a rendet visszaállítani.
A lapok egy része a vasárnapi felvonnulással és tüntetéssel kap-csolatbann azt Írja, hogy a baloldal 5 millió frank tüntetési költségét azok az üzérkedő bankárok fedezték, akik a frank lerontásán dolgoznak.
A párisi ia|)ok a vasárnapi események közül a délelőtti hivatalos ünnepségeket és felvonulásikat emelik ki- Hangoztatják a katonai díszszemle és a repülőgépek felvonulá sának nagy sikerét, valamint a
Várakozási álláspont az olasz-abesszin ügyben
Massootlnl hajlandó az olasx-francla-anitol tanácskozásra
"London, julius 15 Az angol kormány minél előbb meg akarja valósítani az angol francia olasz értekezlet egybehívd, sát, amelyét az abesszin ügy rendezésére Vettek tervbe. Mussolini hajlandónak mutatkozik a terv pártolására.
Fárlsban valószínűnek tartják, hogy az olasz- abesszin kérdésben egyelőre várakozási álláspont következik, de ha mégis fegyveres megoldásra kerül a sor, Oluszország nem európai értelemben vett háborúra gondol, hanem büntető expedíciót óhajt vezetni. Amerikának az abesszin Qgy Is csak business Londonban ugy tudják, hogy számos amerikai cég pénzbeli segítséget ajánlott fel Abessziniának. Abesszínia ezen a pénzen fegyvert akar vásárolni Amerikában Az
Mélységes fájdalommal, de Isten akaratában alázatos szívvel belenyugodva Jelentjük, hogy a legszeretőbb, legodaadóbb édesanyát, nagyanyát
űzi. Mestery Ferencaé
■«<U. Vlrágh Máriát
a Mindenható végzése 1933. julius hó 14-én istenfélelemmel eltöltött életének 80-ik évében elszólította körünkből.
Felejthetetlen drága jó halottunk földi maradványait f. hó 16-án d. u. fél 6 órakor fogjuk a helybeli róm. kath. temető halottas házából a róm. kath. egyház szertartásai szerint beszenteltetni és a családi sírboltba örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmise-áldozatot az elhunyt lelklüdvéért a szantferenc-rendiek plébánia templomában f. hó 16-án d. e. 9 órakor mutatjuk be az Egek Urának.
Nagykanizsa, 1935. julius hó 15-én.
Siaat emlékét fájdalmas Meretettel
flrUiük meg I özv. Metzger Ferencaé szül. Mestery Mária leánya, unokája Metzger István
ás neje szül Palksvloh Mária, (Mladea kfllön 4rte.lt*. helyett)
egyik amerikai cég ötven kiképzett repülőt ajánlott fel, egy másik dig bármilyen mennyiségű hadianyagot hajlandó szállítani.
London, julius 15
A Times arra kéri az angol kormányt, hogy terjesszen elő olyan javaslatot, amelyet Abesszínia és Olaszország egyaránt elfogadhat.
Számok a kanizsai Iskolák világából
5. Polgári leányiskola
A 43 éves nagykanizsai Zrínyi Ilona áll. polgári leányiskolának az elrtult tanévben 9 osztályban 33? növendéke volt, 240 nagykanizsai, -12 más zalai községben, 26 somogyi. Volt a tanulók közt 5 budapesti is. Az idegen nyelvismeret kevés a polgári leányiskola növendékei közt, mindössze 7 Imv szélt németül és 3 horvátul. Vallás . szerinti megoszlás: 282 róm. kath., 26 izraelita, 9 református, 8 evangélikus. Ivegtöbb növendék (80) klsl|»aros családokból került kl. Nem sokkal kevesebb (76) a vasutas-gyerek. Köztisztviselő és más értelmiségü családokból 29. Kiskereskedő szülők\'.gyermeke volt 26, nyugdíjasoké 22, kisbirtokos föld-müvedé 22, katonai altiszteké 20. Jelesen végzett 50, jól 107, elégségesen 12», egyből bukott 12, kellőből 21. többől 0. Teljes tandíjat (10 P) fizetett 141, egészen tandíjmentes vol 118, részlege* tandíjmentességet kapott 161. A tanulók létszáma lfMO-ban 395 volt. T.egna-gyobb volt u létszám 1923-Imn : 470. A legalacsonyabb létszám az elmúlt esztendőben volt, ami még az előző
évi létszámhoz viszonyítva is ainKjgy 60 főnyi csökkenést jelent. Ennek a csökkenésnek természetes oka a leány-liccum létesítése. A tanárok száma 13. Az iskolu kétnagyobb kirándulást rendezett. Egyet 133 növendékkel a Balatonra és egyet 59 tanulóval Sopronba és Szombathelyre. Az iskolának Önképzőköre, Ifjúsági Vöröskeresztje, Sportköre és Eucharisztikus Leánysző-vetsége működött egé-sz esztendőn ál, Az lfjusáui segély könyvtár 196 tanulónak 590 darab tankönyvet adott ki. Az Iskolai felszerelés értéke közel 30.000 |>engö, ebből 1100 pengő gyarapodás esik az elmúlt Iskolaévre.
JttiJön el a kedden keidödfi
maradék vásárra! r7nmn,,nui Irilh, I
Ha 37-ee cipő megfelel önnek, előnyben ré.ze.QI Já. IIIIIIII Cl II f I HIUIlQfce^

mmm
Vásár Július 16-30:
Ne maradj«n=el jubileumi vásárunkról!
"ír.iifcjiöiliBiriliátiató
FILLÉRES DUIATŰZLET.
Beszüntetik, a női napokat a strandon
Hamis hir a strandfMrd* sárvaiartásérél
Nagy hftre előtte meg a város veze-tőségónok azt u rendelkezését, amely-lycl elrendelte, hogy a strandfürdőből heteukiul báron) délelőtt kizárólug csak nők fürödhetnek. MOglc|>etés volt azután na, liogy amikor a rendelkezés életbelépett, üresem:maradt a strand a női délelőttökön. Hároimnégynői fürdőző- látoguttu csak ezeket a női- fólna-pokai, A város vezetőiébe clhutározta, hogy próbaként C/en a bélen még megtartja ai női napokJt.de ha a látogatottság lényegeden nem növekszik, ak-
kor beszünteti. A Számok eddig mindenesetre -azt mutatják, hogy nem köz-ki vánságon alapult a női napok clrcn» de lése,
llt emliljük meg, hogy ismeretlen forrásból olyan hirek terjedtek cl, hogy a városi strandfürdőt a tífusz miatl lezárták, Ez -• mint a tífusz-frontról szóló tudósításunkban is olvasható ~ légliőlkapolt valőtlansáy. A strand nyitva van, friss, tiszta vizében elevcpólet uralkodik.
A nagykanizsai Ifjúság, tiltakozása az abbesszln frontra való toborzás ellen
A nagykanizsai ifjúság beadványt nyújtott be a nagykanizsai rendőrséghez; amelyben tiltakozó gyűlés megtartására kért engedélyt. A nagykanizsui ifjúság tiltakozó gyűlést akart tartani az ipartestületi kerthelyiségben és azon óvást akart envetni a1 magyar ifjúság nevében az ollen, hogy Büdapesien magyar frontharcosokét1 és ifjakat az abeSz-szín harctérre toboroznak, akkor, amikor minden egyes magyarra, minden magyar kézre ós munkás karra itthon is szükség van.
Solymosl László rendőrtanác^os a
fennálló rendelkezések alapján a kétségkívül hazafius érzésből és fel. buzdulásból fakadó kérést nem találta, teljesíthetőnek, azért a kanizsai fiatalság a gyűlés helyett mo3t memorandumban fordul a kormányhoz ós kéri, hogy akadályozzák meg a toborzást és ehelyett hassu-nak fokozott erővel oda, hogy a munkanélküli magyar fiatalság munkaalkalmat és elhelyezkedési lehetőségeket találjon és ne kelljen a magyarságnak végső szükségben afrikai háborúba vinni a fiatalsága erejét.
ígf kavtradarab okozta az osztrák kancellár családjának autó-katasztrófáját
Ismeretes, hogy szombaton dél után Schuschnlgg kancfellárt, aki családjával együtt gépkocsin szabadságra\' utazott, Ebelsberg mel. lett* Linz közelében szerencsétlenség érte: Az autó egy útszéli fának rohant, aminek következtében a kancellár felesége szörnyethalt, u kancellár és fia súlyosabb sérüléseket szenvedett a soffőmel együtt-
Mint a legújabb jelentések mondják, a vizsgálat alkalmával megáU lapították, hogy a, szerencsétlenaégwt az okozta, bogy a gépkocsi kormányszerkezetébe egy kavicsdarub ékelődött be, ami lehetetlenné tette a kocsj kormányzását. Közben a fék is elromlott és ez okozta, hogy a kocsi 80 kilométeres sebességgel nekirohant a lálluk
A vasárnapi: nMÓver-j seny eredményei
Meglehetősen szép számú közönség nézte végig a , tegnapi tréning-jellegű us*óvcrseuyt, amely bivalya, volt eldönteni, hogy kik képviseljék , városunk színeit a -julius 21-iki,, Szombathely— Nugykajnzsa városközi úszóversenyen A részletes eredményeket itt adjuk : 100 m. gyorsúszás: 1. Krása János NTE 1 p. 17.2 hp. 2. K«rber László ZTE. Kelemen. László X\'J\'E. (Kráqa könny<ift nyeri,vlátszik rajt£,hogy tud 1 p lSjőn beiülui is, hp megszorítják. Kerber nincs fréningbet), Kelemen szokottnál gyengébben szorepclt, Schuifc. l»«iw viszont nem ájlt ki, pedig most már ideje volna egyszer időre is uszr n»a.) 00 ra, gyorsúszás 16 éven, aluli; aknak : 1. Gaai András NTÉ 49 mp. 2. Halász József NTE. 3. Kfompakker
ZTE. (Gaal Puli stílussal hamarosan 45-ón belül nssza a távot.) 100 ra. hátúszás : 1. Kovács Istyái}, NTE 1 p 35 , mp. 2. Hegidsán Andor ZTE. (Kpváfifc szép siilussa) könnyen nyert,, kár, hogy Kunlzsán nincs ellenfele. Szombathely ellen remélhetőleg egész közel tfz 1 p 30 mp-hez uszík majd, vagy ázoq be-lat ls. Kár, hogy Hahn nem állt ki, Tihanyi pedig feladta.) 00 m. mellúszás 16 éven aluliaknak : 1. Welser József NTE 65 mp. 2. Szilágyi (lyőrgy ZTE. 3. Izsák József NTli. (W?i*sr fizikumával balosán, győzött, ugyan, de Szilágyi és, Izsák is rac)l-
uszók.) 200 m. mciluszáq,: 1- Híttera László NTF. 3 p 3Q mp. 2. Beinitr László NTE. (Nagy kár, hogy Gaal az előző számtól fáradjon feladta a
ExellentHabselyem váré;-16-tél 30-fg
uhák, blúzok, comblnék,
hálólngak, nadrágok, férfi Ingák
szenzációs árakon a vásár tartama alatt
Egyadárusltó
RITTER divatáruház
f\\ zftuu kOzLQmy regénye tqlLy
Kónnyfr zöld sá\'t dolx>tt a nyakába, belekarolt és már búzta ls le u széles lépcsőkön. A nagy vaskapuuál megfogta a fiu l*\\jét, lábujjhegyre állt és ajkát Dodóéra tapasztott". Csak egy pillanatig tartott az egész, a fiu éles fájdalmat érzett uz ajkáu. I\'elszisszeut. Zí.ebkendőjél ajkához szorította. Egy csepp vér piros uyomu maradt rujta.
Mária közben kinyitotta a kaput és gyenffltten kitolta rajta. Mire magához tért, u ImUimus vasajtó tompán csapódott l>e mögötte. A kocsi már vária.
N\'em szívesen ment most haza, még szerelett volpa mondani valamit. Tényleg különc, — goudolta és rögtön az-uláa: — nem, mégsem különe. De ügy harapni. A kis piros seb merő fáj-daioiwyal égette. Kaktusz, a rideg sziklák káló nős növénye. Érdekes, gyönyörű nézni, jó nézni, de hozzányúlni nem szabad. Szar. Az apró lándzsák hűen örködnek. S ha valaki megközelítené nrnöjéket, kegyetlenül teljesítik kötelességükéi.
Hallosra gondolt, ez biztosan észre
veszi majd.
Otthon mindenekelőtt a tükörhöz sietett és nagyon megijedt, mikor látta, hogy egész világosan hlvehotfl a hara-j)ás helye.
- Bestiái — szaladt ki hírtelenül a száján.
De azután gondolatiján rögtön bocsánatot kért Máriától ezért u kifaka-dósért. I^ült uz ágyára, fejét tenyerébe hajtotta, kezének különös, szokatlan szaga volt. Ez ő : bódító |>urfőm ós valami ópiumos eiguretta füstjének keveréke. Sokáig ült így. Kezét urcához emelve, majd hirtelen felugrott, a für-döszobába ment, levetkőzött. Be a szé les beépített kádba ós a zuhanyt uvu. gára engedte. I
Egyszerre eszébe jutott valami. Vizesén a szobájába szaladt, leoltotta a lámpát. Visszament .elzárta u Jusst. Nagy fürdökabátot U\'rilelt magáid t-s ugy kabátostól belcfeküdt az ágyba.
A nap már magasról tűzött át uz ah-lakon, amikor Dodó felébredt. Tiz óra volt. Keserű IclkilsmcretTurdalása volt, apu jutott c»8zél>e. Nem, ez igy nom mehet, gondolta, dolgoznom kell. El-határozta, hogy amennyire lehet, kerülni fogja az asszony társaságát.
lrodanap volt, sietett uz irodába, ahol Bartos, Varga, a külső major knsznárja és mög néhány ember máf várták. Az intéző jelentette, hogy va-
laki kereste tegnap este Andrást telefonon, azt hiszi, a Gábor méltóságos ur volt, ma újra fel fogja hívná.
Az asztalán levél feküdt, ajánlott. Apu Irta.
•Mindenekelőtt a könyveket kell rendbe hoznod, vedd át a pénztári fiam, okosan oszd be az időt ; az építkezést hagyjuk egyelőre, az épület-kar-IwUltartás számlája úgyis óriási. A vadkár ügyben, most jut eszembe, menj be Kabócára dr. PölU\'rhez, ugy emlékszem, mty az én #ye r mek ko rom bon történt valami megállapodás. Anyu Idemellékelve küldi a kért étrendet, ha ugyan Kata ci tudja olvasni, ő nem ór rá Írni, már megint uj személyzet van, relteuelcack ezek a mai cselédek. P.s fiam, ha kissé rendbe Jöttél már, vizitelj le az ismerősöknél, Pista bé-csiékai hívd meg elsejére, tudod Lll-kónak minden évl«i ez a kívánsága. Vitess ki néhány kocsi homokot a hatoshoz, a magtár mögött van szép, apró homok, hivd meg éket fiam, ők sokat adnak erre..
Apu mindenre gondolt,
András épp a könyvek felülvizsgálásába fogott, mikor megszólalt a te. lefon. Gábor Pi»tu bácsi volt. Lllkó apja.
— Isten hozott, Andris — kezdte, Bark* <>«iüfctU\\ hogy mfedjárt az első napon sok dolgod volt, ugye.
Hál uz öregek ? Az apád ? Na lám, természetesen, csakhogy már otthon lehel. Majd megszokja lassan, rettenetes volt, de még szerencse, hogy igy van, ha már máskép nem lehetett. Ugye, hát most végeztél, gratulálok. Na, miiven uz uj élet 1 l)e llt van LÜ-kó,. ő is \\zeeetae már veled beszélni^ hát csak látogass meg mielőbb bennünket, szervusz Andris, az Isten megáldjon.
Most I.llkó, András első szerelme, vékony kis madárhangján, a Gábor-család elkényeztetett kis Lllkó ja szólalt meg.
- Dodókám, - kezdte ^ beszélt, beszélt, mintha ugy öntötték, w)ha belőle a szót. — Hát megjöttél, öregem 1 Szép, még meg se nézted a te hűséges gzvithurtódat! Dodó, Dodó... vagy talán már eliei$jfc>tyél ? Hallom, Éva kint volt az állomáson, azt mondja ;
egy olyan jóképű fiu jött Ságra 1* Ilál kérlek, nem ismert meg, mit sftlsz hozzá ? Mikor megmondtam, hogy J® voltál, nem akarta elhinni, olyan szép vagy, azt mqndja. Hát Dodókám, métem racgnfcel bem\\ünk*l," (imfí üs-sam, hogy igaz-e, SmttcVa mesén;.. Hogy mondod 1 lilscjén 1 Juj, de aranyos vagy 1 N\'a, látóra, hogy ajéft még gondolsz rám, nCm felejtettél Cl egészen, lm » hajúmat, amit emlékbe adtam, l»elc% ls fejtetted a halasiba, emléksKül 1 - és kunopgoU 0
telefonba nagyokat, (rolyt. köv.)
1935 |ullm 16
ZALAI KOZL0NY
s>.
14 nann^ íllf^n uácárl Férfl in8ek> nyakkendők, bőrkesíítyfity I-T liapuj UILjU, Vajai I retikülök, fürdőruhák, női selyem feh&-j
FQrsft Divatcsarnok
neműek kiárusitésa e hó 30-ig fart.
versenyt, Reinitz pedig nem tudta meg-szorítani az egé z könn\\edlón úszó Hit tcriit, aki táji k\'öj\'AJ] 3 p 20-hoz Is tud ha kell.) 100 m. gyorsúszás : |. Krása János NTE 6 p 33.8. 2. Kelemen NTE (\'» p 45 mp. (Krása itt is könnyen győ- j zött főleg azért, mert Kelemen eltaktikázta a \\<rjcnyt. Komoly küzdelemben mindkciten tudnak 6 p 25 körül, esel-icg azon uelül is.) Vizijjólómérkőzés-Ik\'ii Szilágyi György százados bíráskodása mellett az NTE erősen tartalékolt csapata gyenge játékkal 0:3ra győzött egy kombinált csapat ellen.
Deák János hathetes tanfolyamra utazott
Deák János, a nagykanizsai reálgimnázium testnevelés tanára f. hó 15-től augusztus 25-ig hathetes tör- és kird-mesierkéjiző vivótan folyamon vesz részt a budajiesti m. kir. > Toldi Miklós. honvéd sportlanár és vívómester-képző intézetben.
HelyszQke miatt
s|M>rtroovntunk többi beszámolója holnapi számunkra maradt.
Atleltkal oktatás
Kostvál kerüleíl atlétikai szakoktató Nagykanizsán tartózkodik é% egy héten át, mától fogva, jia|x»itt délután (I órától 8-ig nt\'étikai okulást tart a Zrínyi pályán ós kéri az atlétika iránt ér-(K\'klődők megjelenését.
lludapMt I.
18,10 Kolozsvári kincsesláda. Egy erdélyi Bzinész naplójából. Heltai Nándor elöudása. — 18.10 Cigányzene — 10.30 Kosztolányi IXzső elbesxél&iél olvassa fel. — 20.00 Bészleiek ujabb magyar ökreitekből. Közreműködik : Orosz Júlia, dr. Szedő Miklós ós a Budapesti Hangverseny Zenekar. — 21.30 Dohnányl Ernő Schubert-müveket játszik. — 22.00 Hiiek, időjárás. — 22.20
Jazz-zfne \\yeygaml Tibor énekszámai-va|. — 23.00 Francia\' nyelvű ciöadús. - 23.1,") Hanglemezek.
Budapest il.
18.15 Budujjest műemlékei. Ney Akos előadása. — 10.25 Hanglemezek. -20.10 A brazillal fenevadak között. Pá-l>ai Gyula előadása. — 20.10 Seh^ulb Sándor és Végh Sándor zongora és he. gedüszámokat ad elő. — 21.35 Hirek, időjárás. - 21.55 Cigányzene.
Bécs.
18.10 A legrégibb Wien körül. 20 0 Vidám hangok Budapestről. A Budapesti Hangversenyzenekar játéka. — 21.30 Dohnányl Krnő Schuberl-müveket zongorázik. Közvetítés Buda|>e4ről. — 22.20 Szimfonikus zene. 23 50 Lemezek.
Kedd
Buriaptwt I.
7.00 Hanglemezek. 10.20 t\'tazás a tatárok közöli. (Fölolvasás. - 10.45 A nyár és a gyermekbetegségek. (Föl-olvasás.) — 12.05 Bertók István énekel.
13.30 Cigányzene. 10.10 Napoleon a jó testvér. Lendvai István előadása.
17.00 Hogyan születik a törjény.
Bury Intvén elöudása. — H35 Zenekari Jianjjverseny," - \'18.^0 Taiáltözás 30Ö medvével. I)r. Kormos Tivadar egy. m. lunár előadása. — 10.15 Nagy Margit énekel. - 19.50 Yigjálékelőadás a Stúdióban. I\'ri-muri. — 2140 Hirek, időjárás. 22.00 Hanglemezek - 23.00 Állástalan zenészek szimfonikus zenekara.
Budapest II.
18.00 Uuuás a Velencei tó körül. Dr. Yots\'kv Antal előadása. - 18.30 Kalmár Be/.ső ói Balázs l.ázló sza ónötö>*. 20.00 Hendőrzcnekar. Közoen Hirek.
Bécs.
12.00 zene. — MQ0 Fuvola és vonósszvit. - 15.40 Olxm és zongoraverseny. - 16.10 lemezek —
17.20 Vidám dalok. - 1800 Zene. — 20.00 Szimfonikus hangverseny, — 21.00 Verdi : Aida. — 0.15 Szalóriuégyes
Naptár: Julius 16. kedd. Kom. katít. Karm. B. — Protestáns Valter. —■ Izr. Than) hó 15.,
Gőzfürdő nyitva röggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, keddeu egész nap nőknek).
15—30-ig
rendkívül olcsó
nyári vásár
Mattersdorfer
uri- és nÖidivat Üzletében T.LIon SOS. FÖ-llt I- T.Ufop SOS.
— .(KU<m«ré* a nagykifnlzá .1 kapl-tány.váj-nak) N\'cijjcs vitéz SuhaJ Imre altábornagy, vc^-c.idnndárpaíancinok a nagykanizsai rendőr, ég tisztlkaráuíik és legénységének le,telje Wi
és köszöneiét fejez te ki a legfelsőbb szolgálat nevében az eredményes és hazafias munkásságáért.
— (Ath?iyezé«) A pécsi postaigazgatóság vezetője Várkuli I^árojy IL osz. tályu |)oslalisztei Zalaegerwe«ö| NiUy-kanlzsáru uz I. sz. po^ahiválalhoz belezte át.
— (Az Fg> házi V^ve.kur) fontos mCgl>eszélé>t tart kedden este fél 8 órakor a szokott helyen* Gazdag kántor.
— (A Szanatórium F-gyesület) nagykanizsai tüdőbeteggondozó intezete szokásos nyári szünetét julius 15-től áug. 15-ig tartja meg. Ez idő alatt á rendelések az intézetben szünetelnek.
— iítMé« * PázmahtUmbaa) Dr. Breyer Isiván gyÖri pttíjpfík vasát--inap Béfcsben, ü ,1\'ázhjjineuiü kflpot-nájában pappá szentelte az intézet ötödéves végzeit növendékeit. Az uj papok : Szépe László esztergomi főegyházmegyei, Zant.eihier József győri. Szekér Jeüö és Trc^zlenijeik László, veszprémi, Iládvány Miliály í>zombá|-hejyi, í\'rohászka János, Szal>ó Flein&r, Zsivkovlch Ernő kftssttl, Pogdiiy György •nagyváradi egyházmegyés pdzmi^iiták é> Sa|lér 11. Géza csornd pr«moritneá.
— Müselymek, voilok, t impripiéck olcsón beszerezhetők Siriger Divalííru-ház 75 féves nyári vásiífiip. ^
— (Fonyód kőziégnek jj \\t*z
Ja) Fonyód község főjegyi^je .belátván ama tarthatatlan helyzefel, hog.v Fonyód községnek magának nincs strtuui-j«, lépéséket tett olyan Iránybah, hogv a község részéi« strand szereztessék és értesülésünk szerint tárgyalásai már-Is eredménnyel kecsegtetnek.
— Frot l\'íbk, strondartyagok, nyári takarók mélyCn leszállított\'árban Sin-ger Divatáruház 75 éves nyári vásárán.
Kiárusítás
A visszamaradt nyári áruk, valamint a szözoit folyamán felgyülemlett maíadéköR minden eddigi alkalmi árusítást felülmúló,
olcsó áron
kaphatók
nagyon
Kirschner Mór divatáruházában.
ZALAI KOZLONT
1986. |ullin 16
Bármilyen számú cipő felel meg önnek, sok előnyben részesül. Gyönyörű fehér cipők, Sandalettek, Bocskorok, Strandcipők, Weekendcipők legolcsóbban IHlltényi Séndor és Fia cipőéruháza, Fő ut 2. sz. Városház palota.
— Tropikálolt, lenvásznak, inganyagok nagyon mérsékelt árban kaphatók Sing^r Divatáruház 75 éves nyári vásárán.
— (Családvédelem Zalában) A csn
ládvédelmi munkálatokat a kultuszminisztérium már két éw«l ezelőtt a kezébe vette, Hóman Bálint miniszter most ezeu a téren ujabb lé|><5.sekot tesz é§ országosan meg aktirja szervezni o njagyar családi élet erkölcsi és egészségi védelmét, Ezt a feladatkört az is. kplánkivüli népmüvclődésl bizottságra óhajtja biwil. Zalavármegyébe most érkezeit meg a . kultuszminiszter leirata, amelyben felhívja a törvényhatóság figyelmét, hogy vizsgálja ki, milyen családvédelmi fe\'adaiokra van legelöszt") r szükség, a vármegye területén. I.illik Béla népművelődé*! titkár értekezletei hiv össze Zalaegerszegien a kénlés megvitatására és 30 no|>on lyclül jelentést küld a minisztériumba.
— Az UJ Idők harmincezer pengős lejtvénypályá/atáuak nyerteseit közli számában. Százan részesültek értékes dijakban, amelyek között balatoni villatelek is szerej)c!. A magyar müveit középosztály népszerű lapja most is olyan változatos és gazdag tartalommal je)ent meg, mint máskor.
— (Ihwí év íitán Jefcwtkezett egy badltogol?) Még most is, húsz év utáu vannak, akik luizatérnck az orosz fogságból, vagy legalább is életjelt adnak magokról r<Jg halottnak hiti emberek. Erényi Ferenc\' volt kaposvári nyomdász 20 év után most levelet irt Oroszországból, amelyben kéri, hogy keressék meg testvéreit, rokonait, vagy ismerőseit. A levél nagyon rossz magyarsággal van irva és tele van hibákkal. Erényi Ferenc maga Is bevallja, hogy magyarul már ulig tud és a tólia folyton orosz szavakra csúszik, de most elfogta a honvágy és szeretne hallani Ismerőseiről. Erényi Alajos kaposvári gépmester könnyezve olvasta rég ha-lottoak hitt bályja levelét.
Csend az utcán ... csend a szívben..
Az ólombetűk fáradhatatlan kIs hadserege szürke sorokba préseli nap nap után az újságok ezerfefü roxiUl közé a belügy-miniszter. csendrendelet e körül keletkezteti lármás vitát. Egy már bizonyos: - azután esio szigorúan tilos mind n autólül-kölés.
A »ma embe/é/iok* hálát köszönnie jár azért, hogy észrevették végre.- — milyen nagy szük. ségünk van néha fólék< jny csendre, ami gyógyII, megnyugtat s az agyonhajszolI és fáradt ember zűrzavaros gondolatait cl-plhnnl engedi.
Mrnny\'rc vágyunk soksz-.r csak néhány p rengí csendre! A napi munka után, a gyárb■ n üzmekben, Irodákban a zaka. toló gépekkel, az állomásokon az örökké vándorút ját járó, sípoló, kattogó mozdonyok közölt, az álcán a vészi Jelző szirénák bugása után, d" jó lesz, ha legalább az estéink cs-ndesek lesznek és pihenésünkből, meghitt beszélgetéseinkből, vagy éppen álmodozásainkból nem rlaszl fel és nem dob vissza a sivár való.
ságb.i egy-egy ék/e\'cn tülkölés•
Csend lesz, legalább este és éjszaka. S ha jön a hajmii a vl. lúgossággal, átvenni birodalmát, pihent Idegekkel és több kedv. vei kezdhetjük a napi gond har. c ilt, amihez viszont kell az élet lüktető lármája.
Cs nd lesz. Egyelőre csak az utcán. De bízunk abban, hogy ha a belügyminiszter ilyen jó emberismerő, akkor hamarosan megtalálja a legrettenetesebb és legtöbb zajnak az okát Is a sírásét- Mert az emberi sirán zaját, a hulló könnyek hangfalt még keo&ibbé lehel elviselni, bármiig csendben, titkon vagy akár b. felé folyjanak Is azok-Ml n-m akarunk látni olya no-lv.it, akik a maguk, nagy akár a szeretteik sírását nem tudják elcsendesíteni « ezért az örök cs end hónába Iái óznak. Az éhe. zőkn-k, a hajléktalanoknak, a hazátlanoknak és minden min. den más szenvedőnek Ideg\'épő zokogását kell elhalkUanl addig, amíg abból hálás mosoly nem lesz-
És akkor mm lesz szükség csend rendeletre sem-..
— Szifinyr^ek, bútorszövetek, függöny \' népünnepély lesz a Zrínyi Torna Eg;
kelme újdonságok dus vála$ztékbcai, jutányos árakon SbigCr Divatáruház 75 éves nyári vásárán.
— (Auguszta* első vasárnapján) nagyszabású, látványos, vidám, filléres
let sportpályáján.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat. c hó 31-ig az »Őrangyal, gyógyszertár Deák-tér 10. és a kiskanizsai gyógyszertár.
KOszOnetnyllvánltás
Mindazonjóbarátalnknak, ló-akaróinknak ét Ismerőseinknek, •kik mélységes gyászunkat bármi módon jóleső részvétükkel enyhíteni Igyekeztek, leghálásabb köszönetünket fejezzük ki.
OéMay, Ttl.llMf. vitte TuÚil^ ás Darás
SZEZONVÉGI ÁRUSÍTÁSI
Julius 16-tól Julius 30-ig.
Eladásra kerülnek:
NŐI% FÉRFI- ÉS GYERMEK-
* FÜRDŐRUHÁK,
cipők, sapkák. - Sport- és apacslngek, sporizoknik. Szolid kiaxolgéláa ! OIoaA Arak I
EHRENSTEINNÉ, Horthy Miklós-ut 3.
Sírbolt építését olcsón vállalom. I évi J.lélté.aal. Kovács. Király u. 33. 106
VIlTsnynélküU tartós hullán, mely nem ráz, nem éget, a halat nem lön, 1000/o-os szavatosság. Meik János hölgy fodrásznál, Fó-ut 3. 1
stelnne.
Egy keveset használt kis Singet gép eladó Wlssslca üyuls u. 2.
Két darab 100 X 200 •• MKytáRU ■el használt rol.t(. (nem vásson) ( eladó Siemere-ulca 4/a. alatt.
ken-olcaón
Háraatuahás, lüidószobái lakás auguiituira vagy novemberre kiadó. Cten-gery ut 33 2
i gyógyi által rendszeresített istfl
„átalány kurák"-ra és „Budapest fürdővárosára
vonatkozó lelvllágoaltáaoknt kész-séltgel nyúlt éa prospektussal szolgál a
Zaiamegjel Gazdasági Takarékpénztár R.-L Nagykanizsa.
UtsaaMa lakás augusztus t-re lutá njosan kiadó. Hoilhy Mlklós-ut 2. Fonjó-
El.Sr.ada, jó házikóul olcsón kapható Klnlzsy-u. 19. 2568
2—3 ezer ké.M.éa.a.t betársulnék rentábilis üzlethea, közreműködéssel. — Ajánlat „Biztos helyen" c lap kiadóhivatalába^_______2556
PollUr.. Aanr éjlell azekrénnycl, ftlggönvök, ágyterilök éa nagy zsírosbödön elsdó. Batlhyáayntca 21. szám. 2564
Nyakk.it.6 fordítás, lavllái, rnístop-polái. Üveg és pofcelUn-ngasztáa Klatsiy-utca 19.
K.ra.ak november vagy október elsejére egy négy öl szobás lakást Nagykanizsán. Válaast .lehetőleg kertes" [el-Igtre s kiadóhivatalba kérek. 2575
Keveset használt Teleki-ut 65.
wék eladó
Egy lobb. tisztességei só Mi-Jk.s
menne 45-50 körüli özvegyemberher. nyngdljsshox- Clma kiadóhivatalban. 2567
Kiadja a taptalajdonoa Közgazdasági Rt. Qnt.nb.rg Nyomda és Délzslat Lapkltíl
Vállalata Nagykanizsán. Interurbán tekloni Nankanhaa 78. asára Pslelöa kiadót Zalai Károly.
16-tól 30-ig
Az összes árakban hihetetlen olcsó árak!
RITTER divatáruház
Fő ut 3.
Városi Mozgó
ünnepélyes megnyitás vasárnap f. hó 14-énl
Az esztendő legújabb és leghatalmasabb filmje VasárnaptAI-szerdáig Budapesttel egyldőben! Hugó Viktor SrőkbecsD regénye filmen:
NYOMORULTAK
Dráma 2 részbén 24 felvonásban.
A világ minden mozijában külön-külön mulatták be a kél léizl, míg a Városi Mozgóban mlndakét rész egyszerre megy!
Főszereplő Éurópa legjobb drámai színésze Harry Baur Figyelem! A műsor hosszúságára való tekintettel az előadások kezdete: vasárnap 3, 6 és 9 órakor, hétfőn, kedden és szerdán 5-kor és fél 9 kor. Vasárnap rendes helyérak, hétfőn, Itadden és szerdán az alsó előadások filléresek!
Nyomatott a laptuiajdoooa Közgazdasági K.-T. Oulasbag Nyoada ás Dálzalal Laokiadó Vállalata könyvnyomdájában, NagykasWn. (Felslóá Bzlatvszató Zalai Károly.)
7B. évfolyam 159. szám
Nagykanizsa, 1935. Julius 17 szerda
Ara 12 fillér
ZALAI KÖZLÖNY
é» UadóUraUI: PM 5. biéul
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra 1 pengő 40 SzerkeuUségl és kkdétalwUU uAfoo: 7
A Fourage-iigy tanúságai...
Irta:
Nagykanizsa városának díszes közgyűlési termében az utóbbi éveklxm nem hallottunk olyan szenvedélyes vitát, mint amilyent a hírhedt Fourage-ügy váltott ki nemrég az érthetetlen okokból kis tanácsterem, be szorított legutóbbi városi képviselőtestületi gyűlésen.
Még a villamos koncesszió izgalmas vitái sem vezettek el a szenve-délyeknek olyan kirobbanáshoz, mint ez a látszólag jelentéktelen, de valójában igen nagy . fontosságú Fouragc-kérdés, pedig az áramszolgáltatás bérbeadása komoly várospolitikai tényezőket mozgatott meg ós a város életét hosszú időre befolyásoló érdekeket állilott egy. mással szemben
Mi lehet hát az oka annak, hogy egy ilyen aránylag kisebb fontosságúnak látszó kérdés a vitának, a közbeszólásoknak, a szenvedélyeknek ilyen elementáris fellángolásá. val járt ?
Ennek oka, szerény megítélésem szerint, nem a konkrét Fourage-Ugy, hanem az abban ínkor por ált várospolitikai elv. Nem a Fourage-nak nyújtandó előnyök, hanem egy lokalpatriotikus szempontoktól vezetett gazdaságpolitikai elvnek a megsértése volt az a gyújtó anyag, mely kirobbantotta a képviselők szenvedélyes hangulatát és elszánt, itt-ott már-már szeinélyesizü küzdő kedvét.
A Fourage bér leli szerződés ellenzéke kezdettől fogva hangoztatta, hogy nem tűrheti a helybeli kereskedelem elnyomását idegen oégek hatósági támogatása és prote-gálása révén. Ez az ellenzék azt atz elvi álláspontot képviselte, hogy a városnak nem lehet feladati a helybeli kereskedelem rovására idegen oégek favorizálása még akkor sem, ha bizonyos látszólagos. szociális érdekek emellett szólnának is.
Nem idekívánkozó oégek ellen s nem helyben működő cégek mellett, hanem elvi igazságok érdekéb-n folyt az ellenzék küzdelme a városi közgyűlésen, az elvekért való harc pedig mindig alkalmas arra, hogy a közélet emberében a legszenvedélyesebb küzdöképességet váltsa ki.
Voltak ezenkívül a Fouruge ügynek olyan várospolitikai vonatkozásai, melyek pénzügyi, jövedelmezőségi, tüzrendészeti és egyéb szempontokból is komoly kritikára inspiráltak, mindezekkel azonban itl ezúttal nem kívánunk foglalkozni.
A Fourage ügy érdemi része nem érdekel tovább bennünket, a kérvényező cég visszavonulása óta ez az egész ominózus ügy tárgytalanná vált.
Az ügy megszűnt, de a tanulságai élni fognak.
Mik ezek a tanulságok ?
Mindenekelőtt az, hogy ennek a városnak parlamentjéből nem ve. ratt ki a közért való bátor éa hatá-
Szombat óta nem történt ujabb tlfusz-gyanus megbetegedés Nagykanizsán
A nagy garral világgá kürtölt nagykanizsai »tlfusz-járvány« ugy látszik kiadta a méregfogát és vele a rémhír-gyártók buzgalma is lelohadt. A tifusz még mindig állandó beszéd-téma a városban, de az első napok pánik-hangulata már megszűnt.
Vasárnaptól máig sem uj tífuszos, sem uj tifusz-gyanus beteget nem szállítottak be a nagykanizsai közkórházba. A hatóság megtette a köteles előkészületeket a járványkórház! m"gnyitására, erre azonban nem volt szükség s most már valószínű-leg ezután sem kerül sor a megnyitására.
A városi tisztiorvosi hivatalban sem jelentettek be vasárnap reggel óta ujabb tifusz-gyanus megbetegedést.
A fantasztikus számok ugyan röp-
ködnek mégií városban arról, hogy a kórház tele van tífuszos betegekkel, de ma már senki sem ad ezeknek hitelt. Tény, hogy a nagyként-zsai közkórházban összesen mindössze 12 a tífuszos és tifuszgyanu8 betegek száma, r
Akiknek a tömeg-hisztéria halálhírét terjesztette, azok nagyrésze ma már vidáman sétál az utcán, vagy egy.szerü gyomorrontását kezeli.
A budapesti bakteorologiai Intézetből egymás után jönnek vissza a negaüv jelentések. Természetesen néhány pozitív lelet is érkezett.
A gyümölcs-tilalom a kanizsai piacon még életben van- A tifusr Sormás, Szepetnek irányából terjedt át Nagykanizsa felé, valószínűleg mint Csepelen is történt fertőzött tej okozta a megbetegedé-
seket. A városi tisztiorvosi hivatal közlése szerint természetesen a forralt, pasztörlzált tej, vagy az ilyenből készített tejtermékek használata káros senkire nem lehet, csuk nyers tejet és abból készült tejelt, túrót, stb. nem tanácsos fogyasztani . Ahol kútvizet Isznak, azt meg kell forralni és lehűteni. Különös gondot kell fordítani az illemhelyek tisztántartására, forró vízzel való öblítésére, főként olyan helyen, ahol valakinek gyomor-rendellenessége mutatkozott. (
A tifusz elleni preventív védekezés mindenesetre ajánlatos. Kedden délutántól fogva a polgári fiúiskolában teljesen Ingyen kap mlndenU oltást. Aa oltás veszélytelen és máris sokan igénybe vették. Mtnden délután 2 órától kezdve lehet védőoltásért jelentkezni.

Abessziniát kizárják a Nápszftvétségből?
Mussolini a háború kitOréae előtt Keletafrikába repül
Belgrád, julius 16 Augusztus 15-én hívják össze Belgrádban a kisuhWnt állandó tanácsát. y
London, julius 16 A-,Mornlng Post értesülése szerint lehetséges, hogy a Népszövetség Olaszország tanácsára megfosztja Abessziniát a népszövetségi tagsá. gától: Az indok az, hogy Abcssszi-nia nem szüntette meg a rabszolgaságot, az ország határalt nem állapította meg hivatalosan és az ország belsejében nem tartotta be a jogrendet-
i Róma, jultus 16
Mussolini miniszterelnök még ebben a hónapban Keletafrikába repül, hogy ott szemlét tartson az
olasz hadsereg felett és hogy buzdító szózatot intézzen h<toájűk n közelgő háborúra, amelynek kitörése szeptemberre várható.
Európa is megkönnyebbülne egy sikeres otasz-abewzfn háború után
Az egyik párisi lapban egy ma-
gasállásu római személyiség nyilatkozott, amely többek között a következőket mondja :
Olaszország tudatában van annak, hogy a keletafrikai háborús sikerek nagy mértékben növelnék
befolyását-és a világ népe előtti tekintélyét. Olaszország ezzel valódi gyarmati nagyhatalommá válj na. Olaszország könnyebben fog lélegzeni, Európa ís megköny. nyebbül és az olasz sikerek közvet-ve a Népszövetséget is erősítik.
józott küzdelem.
Hosszú időkön át a képviselőtes-\' tülcti közgyűléseken alig hallottunk kritikai hangot.
Boldogult íUjváry Géza l\'art pour Tart ellenzékieskedésétől eltekintve, a képviselőtestület a városi élet legkomolyabb problémáival szemlén alig tanúsított komolyabb érdeklődést. A költségvetési viták, a város háztartásának nagy kérdései sem tudtak élénkebb érdeklődést kivál tani.
Pedig a város háztartási helyzete folyton romlik, az adósságok sulyn egyre elviselhetetlenebbé vált s a polgárság adóterhel már-már összeroppanással fenyegetnek.
A háztulajdon kétségbeejtő helyzete mellett is ez a képviselőtestület a múltban mindig bizonyos loyji-lltással vállalta a rárakott ujabb terheket s készséggel vállalt minden olyan ujabb áldozatot, mely Nagykanizsa kulturális fejlődését és városiasodását volt hívatva elősegíteni-
Ez a képviselőtestület helyes kulturális érzékéről ét komoly, meg-
értő áldozatkészségéről tesz tamisá got, ck; másrészt sok esetben .sajnos, a határozott kritikai érzék és a vá rosj ügyekkel való lelkiismeretes foglalkozás hiányát is jelentette-
Nem lehet azonban ezért a képviselőtestület tagjait személyszerint szemrehányással illetni, mert egészséges városi közélet csak ott alakulhat ki, ahol a város ügyei iránti érdeklődést Intenzív parlamenti pár tok tartják ébren.
Csak az állandó pártétet alkat-mas arra, hogy a képviselők figyelmét a köz problémái felé |rá nyitsa, csak rendszeres pártmunka vezethet a városi problémáktól való rendszeres foglalkozáshoz, enélkül pedig komoly kritikáról szó sem lehet-
Az egyes képviselőt teljesen le foglalják hivatásának, kenyérkarese tének gondjai, nem tud tehát külön időt szakítani magának arra, hogy egyes, előtte sokszor teljesen isme. rétien városi problémákban elmerüljön, külön irányítás kell ahhoz, hogy egy egészséges parlamenti kötélét kialakuljon. Ez pedig min
dlg pártok és pártvezetőségek dolga.
Pártirányítás nélkül az egyes képviselő könnyen elvesz a hangulatok és impressziók útvesztőjében, komoly pártirányítás mellett lelkiismeretének segítségével határozottan fog előre haladni a képviselői kötelesség nehéz utjén.
A város egyre fokozódó háztartási nehézségei, az adófizető "polgárság súlyosbodó helyzete fokozottabb felelősséget rónak azokra, akiket a polgárság bizalma megtisztelt érdekeinek védelmével. Minden városi képviselőnek kötelessége a köz érdekeivel legjobb tudása szerint foglalkozni, ei\\ elő kell se. gltenünk olyan pártalakulással, mely a képviselők irányítását, felvilágosítását magára vállalja. Pártok nélkül nincs egészséges parlamenti élet, nlnus-egészséges kritika s nem lehet Öntudatos közszellem a város közgyűlési termében. Meg kell végre kezdeni az intenziv városi közéletet, ez a Fourage ügy egyik tanulsága Nagykanizsa adófizető polgársága érdekében-
zalai közlöny
1938 |ullu« 17.
Nagykanizsán az nloal gyalogjárási Is szabályozzák a csendrendeleltel kaposolatban
A nagykanizsai rendőrkapliánysá gon erőteljes munka folyik az uj csendrendelei kanizsai alkalmazásával kaposolatban. Augusztus 1 tői, amikor az autóknak az utcán du dáini nem szabad, tilos lesz a varasban a kocsiúton való gyalogos közlekedés. Megszűnik tehát az esti fóuti korzó- Ettól fogva kizárólag csak a gyalogjárdán szabad gyalogosan közlekedni. A rendőr mindenkit felír, aki ez ellem vét.
Solymosi rendőrtanácsos azzal a gondolattal is foglalkozik, hogy el. rendeli, hogy a sofföröknek kocsi. Jukat hem szabad elhagyniuk, tehát a volánnál kell ülniük akkor is,
ha az autó a standon áll
Szabályozni fogják szigorúan a Föuton az egyik oldalról a másikra való átjárást is.
Ez mind helyes. Csak azt nem tudja senki, hogy miért van szükség Nagykanizsán csendrendeletre ? Sajnos, a trianoni élet csendje üli meg ezt a várost nappal is, hát még a késó esti órákban ! Nincs itt éjszakai élet- Üres minden. Nem dudálnak autók. Nagykanizsára csönd-rendelet helyett egy olyan rendelet kellene, amelyik az élet egy kis zaját hozná cl a kihalt kanizsai utcákra.
Veszélyben Nagykanizsa és vidéke összekötő szállító-kapcsolata
Az egy hónap óta működő Mateosz járatok némileg visszahelyezték Nagykanizsa kereskedelmét régi jogaiba, melyeket már csaknem 5 éve a messze környék autóval házaló kereskedői bitoroltak tőle. Ugy látszik meg lehet rá a remény, hogy az a környék, melyet a járatok rendszere behálóz, hamarosan Nagykanizsát tekinti ismét gazdasági központjának.
Az utóbbi napokban a járat rom-labilitása körül nehézségek merültek fel. Az OMTK ugyanis, amely a vidék tejét szállítaná be a nagykanizsai vajgyárba a Mateosz utján, egy hónapi hosszura nyújtott tárgya lások után, ismeretlen befolyásra olyan követeléseket támasztott a
járat vállalkozóival saemben, amit • ha a vállalkozó az üzlet érdekében el is fogadna - a vasút semmi-
féleképpen sem engedélyezne, inert hiszen ezzel a saját díjtételeit rombolná le.
Dr. Krátky István polgármester, akiismeri az ügy óriási horderejét én minden eszközt megragad városa Jólétének fellendítésére, nyári sza badságát megszakitva, telefonon azonnal érlntkezésba lépett a Tejszövetkezet vezetőségével, akikei követelc-sük indokolatlan voltáról igyekezett meggyőzni. Búr a polgármestert biztosították az OMTK részéről, hogy jóindulattal igyekeznek a dolgot előmozdítani, mégis ugy néz kl a helyzet, hogy a hosszú huzavona kedvét szegi majd a vál lalkozónak és a vidék, Nagykani zsa lesoványodott, kicsivé zsugoro dott vidéke ismét Balatonboglár, Marcali, Szombathely, Keszthely, Zalaegerszeg martalékává lesz.
- Gyermek lakk te fehér ttubuk-
clpők legolcsóbban az «ldeál» cipö-áruházbun kaphatók.
— (Bélyeggyűjtők ta\'álko/ója) szerdán délután 6-tól 8-ig u Pannoni" hátsó kistermében.
Mielőtt kerékpárt venne,
nézze meg dúsan felszerelt raktárunkat
férfi-, női- és gyermek kerékpárokban
Brandl Sándor és Fia
Deák-tér 2. ez., m f elaötemplomnól
Kedvező részletfizetési fellételek.
A legkiválóbb minőségű kerékpárgummik és alkatrészek nagy raktára. Puch és Steyr Waffearad dobfékes wrárkás kerékpárok.
Égerszögen m Göoseji
Hétre felállítják a kanizsai 48-as emlék domborművű mását
Kisfaludy Stróbl Zsigmond, a nagynevű szobrászművész, aki a nagykanizsai 48 as emlékmüvet készítette, tekintettel arra. hogy Zala. egerszegen is nagy számban vanak 48 ások, a nagykanizsai emlékműről egy domborművet készített és azt Zalaegerszeg városának ajándé. kozta, hogy ott is méltóképj>en hirdethesse a közös zalai ezred hőseinek dicsőségét.
A szép dombormű az első tervek szerint a Központi Takarékpén/.iái-előtti parkba került volna egy nagy kőtömbre. Mikor e tervet közölték Kisfaludy Stróbl Zsigmonddal, a nagy művész felajánlotta, hogy készít egy tervet, amit most meg is küldött Zalaegerszegnek- Hatalmas téglaalaku Idomokból összeállítóit kőépítmény ez, homlokán a másfélméteres domborművei.
A minden tekintetben méltó emlékmű az illetékes köröknél is nagy tetszést aratott és miután ez a^t\' emlékmű nem illik a Takarék előtti parkba, más helyről kell gondoskodni. Az emlékmű valószínűleg igy a gimnázium előtti parkba kerül. Eger-szegen máris megindult a mozgalom, hogy a szép emlékművet, amely a zalai hős magyarok dicsőségét hirdeti, a Göcseji Hétre már felállítsák.
— Közt Inti vUelők rétiére rendkívül előnyös bútorvásárlás! alkalom. Modern berendezések, tökéletes Jó kivitelben, hosszú lejáratú részletre, sőt kamatmentesen is kaphatók Koprteln bútoráruházban, Horthy Mlklóa-ut 4.
75 éves jubileum.
OLCSÓ VÁSÁR
SINGER divatáruházban
julius hó 16-tól 30-ig.
1935. jullu. 17.
ZALAI KÖZLÖNY
:_as___—
Jöjjön el a kedden kezdődő
maradék vásárra!
Ha 37 cipő megfelel Önnek, előnyben részemOl
•/I
Szomolányi Áruház.
t
Számok a kanizsai Iskolák világából
6. Polgári fiúiskola
A nagykanizsai gróf Zrtnyi Miklós állami polgári fiúiskola 63 éves tanintézete a városnak. Nyolc osztálya van (mind a Jiégy osztály párhuzamos). A tanulók száma 305 volt az elmúlt évben. 1929 óta az iskola népessége állandó emelkedést mutat. 1920-ban 434 növendéke volt, innét 1926-ig 471-re emelkedett a létszám, utána csökkenés következett, legkevesebben voltak (318) 1929-ben. Az elmúlt iskolaév növendékei közül 276 volt nagykanizsai, 62 más zalai községből való, 60 .somogyi és volt 1 jugoszláv meg. szállt területről való. 338 volt a polgár is ta fiuk közül róm. kath., 27 izraelita, 15 evangellkus és 5 ref;>r-mátus. A gyermekek szüleinek megoszlása foglalkozás szerint: 91 vasutas, 82 kisiparos, 40 nyugdíjas, 26 katonai, rendőri altiszt,. 25 kiskereskedő, 28 ipari alkalmazott, 23 kisbirtokos, 18 közhivatali altiszt, 4 köztisztviselő. Jelesen végzett 14 tanuló, jól 76. elégségesen 220, egy. bői bukott 34, kettőből 17. tölA> tárgyból 17- Teljes tandíjat (40 P) fizetett 182, egész tandíjmentes volt 8, részleges tandíjkedvezménye volt 187-nek- Az iskola felszenelésének értéke 40000 pengő körüli értékben szerepel a kimutatásban, ebl>ől 1800 pengőn felüli összeg a mult j-skolaévl gyarapodás. A tanárok száma ÍJj-A gyermekek ÍskoTal ta. karékjába az év folyamán 135 tanuló 216 pengőt tett be. A kamatból jutalom-könyveket vettek a könyvnapon. Zenét 6-en tanultak az iskola növendékei közül (3 a zeneiskolában, 2 nem hivatásos oktató, nál). Az iskola kötelezővé tette nö-vendékeinek az országzászló előtt a köszöntést. Vonaton 50, autóbuszon 3, kerékpáron 9, gyalog 7 tanuló járt be naponta vidékről az iskolába. Tanulmányi utazás 2 volt, egyik a Cuha-völgybe 29 tanulóval, másik Badacsonyba 104 tanulóval. Az önképzőkör 11 ülé«t, 5 felolvasási tartott. A sportkör egész éven át munkában volt. A cwrkész-csapnt Nagybakónak vidékén táborozott- Az ifjúsági Vöröskeresztnek 30 tagja volt. A segélykönyvtár 650 kötetből áll, a tanulók 40 százaléka Innét kapott iskolakönyveket.
- (IV. Károly király emtíküuiep Tlhwybun) Mint minden évben, ez-kién ín megünneplik Tihanyban a szerencsétlen sorsú IV. Károly király emlékünnepét, a hagyományos ünnep augusztus 15-én lesz, a szentmisét és n szentbeszédet dr. Rott Nándor veszprémi megyéspüspök mondja, majd ftitánn a twglkus sorsú királyról Mak-ra.v Lajos pápai kamarás, országgyűlési képvi*>lő mond emlékbesxédet.
10 MILLIÁRD
frank kell, hogy helyre tudják állítani a francia költségvetés egyensúlyát
\\ Páris, julius 16
Laval kedden este a párisi rádió-ban beszédet intéz a franciákhoz. Beszédében azokat az intézkedéseket ismerteti, amelyeket a költség.
vetés helyreállítása szempontjából akarnak foganatosítani- Tízmilliárd az az összeg, amelyre szükség van, hogy a francia költségvetés egyensúlyát helyreállíthassák.
Nincs fedezet a nagykanizsai igazságügyi palota épitésére
Az Ipartestület továbbra ts felszínen tartja a kérdést
A kereskedelmi minisztérium illetékes ügyosztálya leiratot intézett a soproni Kereskedelmi és Iparkamarához, amelyben közli, hogy a nagykanizsai igazságügyi palota épitésére irányuló kérelmét nincs módjában teljesíteni, a kellő anyagi feoezet hiánya miatt- Az értesítést báró Kruchina irta alá a miniszter
nevében- A soproni Kamara a miniszteri leiratot most küldte le a nagykanizsai ipartestület elnökségéhez. |
Ahogy értesülünk, most a nagykanizsai Ipariestület elnöksége en-nek ellenére uj, erőteljes akciót in-dit az igazságügyi palóta felépítése érdekében.
Hagy meglepetés az idényvégi
árusításunk
julius hó 30-ig
Mindenki
saját érdekében tekintse meg
Áruház
fí még megtevő kész ruháinkat szenzációsan olcsó árakon árusítjuk I
(D e$
Fttoíil meleg 1
Prognózis; Gyenge légáramlás, változó felhőzet, néhány helyen esetleg zivatar lehetséges, a meleg fokozódik, i-
Naptár: Julius 17. szerda. Rom. kath. Elek — Protestáns Elek. — Izr. Tham hó 10.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó .\'11-ig az »örangyal« gyógyszertár Deák-tér 10. és a klskanlzsai gyógyszertár.
Mindazon mérgezési esetek leküzdésénél, melyeket romlott ételek okoznak — tehát főleg husmérgezés vegy gomba mérgezés előfordulásakor — a gyorsan haló természetes .Ferenc József keserűvíz azonnali h-sziulota rendkívül; fontos segédeszköz.
Az Ír fővárosban
tovább tartanak a lavargáaok
« — Belforst, julius 16
Észak-Írország fővárosában ismét súlyos zavargások voltak az elmúlt éjjel. Az utcákon páncélos gépkocsik járkálnak, amivel igyekeznek1 a rendet fenntartani. I
Az OMTK vaja tifuaz-veezély nélkül fogyasztható
A Zalai Közlöny f. hó 16-iki száma foglalkozva a tlfuszgyanus megbetegedésekkel, bejelenti a preventiv intézkedéseket és ennek keretében kéri a közönséget, hogy nyers tejtermékek és gyümölcs fogyasztásától tartózkodjék. Ezen felszólítás kapcsán ugy kereskedő, mint magán vevőink tartózkodnak az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ nagykanizsai üzemében készi. tett pasztörizált vajnak a vételétől. Ehclyea tartjuk kötelességünknek bejelenteni, hogy vajunk nem tartozik a Zalai Közlöny f. hó 16-iki számában bejelentett »nyers« tejtermékek fogalmához, miután annak nyersanyaga, a tejszín 85 C fok melletti hőfokon történt hevítés (pasztörizálás) után kerül vajkitermelés alá. Miután a tífusz és egyéb fertőző betegségek kórokozói 85 C foknál már sokkal alacsonyabb hőfokon elpusztulnak, komoly és hivatásuk magaslatán álló tejüzemekben termelt pasztörizált vaj még azon esetben is veszély nélkül fogyasztható, ha - amiről jeleneset ben nincsen szó - járvánnyal álla nánk szemben. (—)
Országot Magyar Tejiaö?etiezeü kftipoat aagjkailxial tejtxaae
Jöjjön el cIpővásArunkra, sok előnyben részesül.
Gyönyörű fehér cipők, Sandalettek, Bocskorok, Strandcipök, Weekendcipők legolcsóbban Mlltónyl Sándor és Fia cipőáruháza, Fő ut 2. sz. Városház palota,
lfó5. luliut
ZALAI KÖZLÖNY
A
Szezonvégi cipőárusítás szenzációs ologé árakkal e hó WW®
Egyes párok hihetetlen olcsó árban! Arakat nem hirdeti, nézze meg kirakatahmftl
Hecht Lajos „IDEÁL" cipőáruháza, Fkut 12. mm.

"^\'(Tkórtvátbéí)4 I)r. lukács Zoltán a luigvkíUÜzsfli közkórház Igazgató íő-orvosa megküldte hat heti nyári sza-Imdságál.
- (frrtgytiiúolik *fty egerei kjres-m«rovié pincéjét; A mind gynkrubbá vált {Q\'ujiogplAsl c.cti\'k száma isméi s*a|>orodotl. Hétfőn ligcrfZi\'ghegyen ki-gyuludl özv. Horváth Gyunué zalaegerszegi veodéglő.snő pincéje, amelyben nagymennyiséért borkészlet volt felhalmozva. A tüz-t észrevették, >.egi-tnni azonban már nem leheteti, uz egész hajlék lelett. A bútorok egyrészt és n borkészletet uznulViu « tűzoltóknak. sikerült megmenteni. A lüz-vizsgálat szerint gyujtogafláí t >rtéiit, <i csen lör-ég keresi u tettest.
— (A aa^vkiiiU.rtl Ip rtr&ftlei) csO-• törtök est* 8 órakor rendkívüli ülést tart, melyen többek közöli le (árnyalják a rígi ipartcalüKll vendéglő bérlőjének, Koszteiitz Gézának ügyét, oki M Hit-seher-fé:c Horthy Mlklós-uti vendéglőjét veszi át, mig u régi ipartestüicii vendéglőben. Koszteiitz Géza he\'yét Szever Ferenc, a (filtrál eddigi főpincér*\' foglalja cl,
— Frot l.\'ruk, stranilunyngok, nyári takarók mélyen leszállított árban Sin-ger Divaiáruhá/. 75 é.es nyári vásárán.
— (A megye á\'\'ven*t az r*«r *\'gl kór-li(ií«ti Zalaegerszeg városi közkórhá-zát már régóla készül Za^vánncgyc törvényhatósága átvenni és vármegyei közkórliázzá u\'ukilani. Kz ügyl*\'n vitéz Tabódy Tibor főispán ért-\'kezU tvt hívott öRsztJ, melyen a Jdx\'öslötöt dr. Thassy Gábor megyei tiszti főorvos terjeszteti? elő. írásom foglalták u rno-yye és * \\fitos kívánságát és feltételéit. Augusztus elején valószínű már meg-történik a kórház átadása.
— (A u»gy kunival polgári t. es.-*-kúszfk tú lorjzú a) A nagykanizsai pol. líári fiúiskola Ar|)ád cserkészcsap i|a l)eák István |>urancsnok és Horváth lestm\'velÁsj tanár vezetése alalt Bu-kony bélen táborozik. A fiuk pompás tábori életet ének. Pénteken megl .t >• «aita őket Gazdag Ferenc püspöki tu.
nácsos, akii lelkes örömmel fogadt ik. --
— (T*iri ta hlr- A Magvar Turista Ilgyesület nagykanizsai osztálya r. hó 21-én, vu<ámup a következő túrát rendezi : Kukonya lígrádi Jie^yek, Szcnl-Milrályhegyi kápo\'nu. Vissza : As z >ny vári hegy, Gólyu liegy, Kukonyi. l li-költség oda-vissza 1.20 1». Kakönyái.; és vissza vonaton. Találkozás I óra 50 percfetr u vusulúHonúbon. A von >t indul 5 óm 2 ikrekor, visszaérkezik Nagykanizsára c,^ II óra 45 perckor. Gyaloglás 2 óra. A fürdeni szándékozók fürdőruhát hozzanak mugukk.il, ,»nerl u Dráván, illetve kavicsbányában fürdés lesz.
— Női, férfi é* fiu M ek ad < szenzációs olcsó árlmn az Ideál> ei-pŐKzalonbau. Főul 12. sz.
— (S&éliépl* a vo tal az öngyilkos ftata!assM>,iy.) Berta Józ-efné uisóia-pázdpusztai éves us zony már régebb óla idcgbujh >n szenved, and >ny. nylro cikeseritett,\', hogy tibbször f >g la.kozotl már uz öngvilkos át gímdo-laiávul. B<K\'sanyja iuy kezelt mindig vigasztalni é< lei.e zé ni szándékáról, most u/onban nem sik.\'rüll, A sz.-ren-csélien asszony vasárnap u, kaposvári
motoros vonat e;é vetetle magái. A vo-nutxczclő észrevette uz öngy ilkosságot, de mir- u sebesen haladó vonatot le-úllilotla, már csak a darutokra tépett holttcsiei tu\'á\'ták meg a kerekek alatt, lilőször ne misinorték Tel uz öngyilkost, csak KéM\'ibb sikerült megállapiUni, hogy uz életunt asszony U.\'rta Jóísef-né.
— NŐI, férfi és gyermek íMilwkelpőU hiht\'lvllen olcsón c hó 30-ig az .IdcáU cipőáruházban, Főút 12. sz.
— (A r álglmnázl.iui lanu\'má.iyl ki rándulá a) Junius 22-én indult el 20 növendék Deák János tornatanár vezetésével, hogy csonka búzánk legmagasabb hegyéi, a Mátrát és környékét bejárja. Hudu|>csten át Gyöngyös volt az ejső állomás, hova hajnali á órakor érkezeit a csupal. Délin pihenés, dél-nlán a város templomait, középületeit, szobrait, Vak Böttyán síremlékét stb, nézték meg. Hannudik nap kirándulás Mátrafüied üdülőié cp, Máriácsku kegy-iH\'ly, C.yök.\'res-rorráshoV, valamin* l-\'ar-kas\'máj* kiránduló helyhez és kőbányá-
I hoz. Negyedik -nap Mátrafüred, Rákó-
| czi-forrás, Tüdöszanalorium, Mátrahá-
zán át Kékes-tető, honnan, 3 (úroi ni-benő után< Suskü, Hózsaszállás, és lTo-nuvn|g>ön át I\'arád község. Olödik nap délelőtt pib iiD, délután Csevicrcfor-rás, üveghuta. Hatodik nap gyógyfürdő s fürdés «z uj strandon. lH«ledik nap Recsk, Sirok, Káikápolna, Füaas-abonyon ál líger. Nyolc és kHenml* nu|H)n Eger temp\'.oinai, körtpüleW, szobrai, a vár és kaeamatái, Gárdonyi sirja stb, mcglekintésc, fürdés az ukzo-dában. Tizedik itap Budapesten • VAr, Málváslemplom stb. megneotlAése és érkezés Nagykanizsára este 9 órakor. A kis c?apat hangulata és Ctféüiségi állapotú mindvégig kitűnő volt. A szokatlan túrákat u njagy hőségben is ki-fogástulunul birla. MéR a nagyedlk na pé th, mely a keleti Mátrán fvlMé 11 km., a nyugati MátrAu leíelé, gerüioe-ken, niajdmw függőleges jejtőkön, ka-paszkudókon és 150—\'JtíO m^es szaka, dékok fölött 25- 80 cm. szél** turisi®-utakon 21 km., összesen 32 km.-en át ve/etelt, átlagban 15 kgr.-os hállzsák-kukkal terhelve. Nehéz, de élményvk-beu rendkívül gazdag k|rán\'<uláK volt. (A kirándulásról készült iényképuket
„StOhmer" „Fiumei Kávébeho zatail Társaság", 2 név, garancia a minőségért Cukorkák, bonbonok, pörköltkávé és 1ea Sugár-Ut 2. (Drávavölgyl mellett).
a Déri-patika kirukutában helyezték ol néhány napra.\'\'
— (Adomáiyak ■ plarl ti C*,npl<7ni juvúra) Április ót» u piarista tempknn javára u kö\\etkiezők adakoztak : N. N. 2JHÜ I», K. II. gyűjtéséből 5.2Ü 1\', Br«u-er N. százados 10, N. N. 10, K. H. 5, Dr. Rátz Oszkár közjegyző Fnying 25, N. N. 1, Budavári András 10, Tormu József Icp\'énvl esperes-plébános 10, Wemer (iáltomé Kassa 10, Gcrócs György né 5, Hodor Ferenc és családja Ili, három testvér 10, Tontaünn«|>ély-ből 18, Gerócs György 5, (lorza Imre 2, dr. Hegyi Ujos 5, dr. Rartha h"e-renc 5, Keneesényi N. 25, Pünkösdi tor-naünnepé\'.yltől 33.40, Ozv. KnuuszLász-Ióné 5, dr. vitéz Batáry Lajos on-os Kélhely 128.00, dr. IVrczcl György OTI elnök, Budapest 00, Perczcl József 10, Nagykanizsai Piarista Diákszövetségtől 150 |icngő. A r.eim\'slelkü adakozóknak hálás szívvel rmjnd, köszönetet a piarista házfőnökoég.
15—30-ig
rendkívül olcsó
nyári vásár Mattersdorfer
uri- és nfiidival üzletében T.l.l.n SOS. Ffi-ut l> T.l.ten SOS.
Maradékvásár 16—30-ig.
A visszamaradt nyári áruk, valamint a szezon folyamán felgyülemlett maradékok minden eddigi alkalmi árusítást felülmúló,
nagyon olcsó áron
kaphatók
Kirschner Mlór divatáruházában.
1835. |ullul 17
ZALAI KÖZLÖNY
I
Modern gyermekkocsik
IVIODEÜRNí nagy választékban!
LAKBERENDEZÉS
_ — I otthonos, Ízléses és nem drága,
MM I"11 kedvező feltételekkel ís kapható
Kopstein
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
ajia(flíkanizsftL-.Vasrölr .aki komoly vl Knfél nélkül és nagy me\'.cgl>cn ért\'-\' »\'l ugy 1Ó00 m-cs, mint 3000 m-*\'-s elég jé idejét.
Szép mezőny volt a Kerékpáregylet versenyén
Srfpydvary László elnöklete alatt újraszervezett Kerékpár Egyesület, vasárnap délután az atlétikai versennyel egyldöben rendezte meg első idei versenyét. Biztató szavakkal eresztette útra az első verseny három kategóriájú mezőnyét, melynek végeredményt\' a Hó-vetkező :
Kezdők: távolság 11 km.: 1. Farkas József 27 perc, 2. S\'chncff Józseí 27 p 25 mp, 3. I)oinán Kálmán 28 p 10 mp, 4. Németh Kálmán 28 p 38 mp, 5. Horváth 1-Xrcne 30 p 37 mp, 6. Frős László 37 p.
Haladók : Távolság 20 km : 1. Szoltól Antal 61 p :i6 mp, 2. Bakó István 82 p 36 mp, 3. Falér József 70 p & mp.
Fővcrsenyzők : Távolság 48 km : 1. Szokol Ferenc 1 ófa 41 p, 2. Dávldo-vlcs József 1 pm .lg P( 3. czlgáuy Sán-1 57 p.
Mcglelwtüs jó időket Tiltottak le a kategóriák helyezettjei, ugy hogy min-d^ remény megvan a kerékpársport
mielőbbi fellendítésére.
.. — Magyar lü-.yok. megjelenik íjdn-den héten, előfizetési ára negyedévre 4 |>cngő. Mutatványszámot díjtalanul küld a kiadóhivatal, Buda|>est, VI. Andrássy-ut 16.
— Papának, mamának és az egész családnak MII tény i cipőt veszünk.
— Müselymek, voilok, impriméek olcsón beszerezhetők Singcr Divatáru-ház 70 éves nyári vásárán.
— Gyors és biztos u közlekedés Brüudl Sándor és Fia cégnél vásárolt kerékpáron. Kerékpárgummik P 5.90-től.
Nagy nyári vásár
16-tól 30-ig
Az összes árukban hihetetlen olcsó árak!
RITTER divatáruház
Fő-Ut 3.
KÖZGAZDASÁG
Lesz-e jövőre országos kiállítás Nagykanizsán ?
A múlt napoklHm a városházán az egyes érdekeltségek ülést tartottak dr. Hegyi l.ajos polgármester-helyettes elnöklete alatt, lw>gy a jövő évben Nagykanizsán rendezaidö országos Ipari és mezőgazdasági kiállítás \'ugyélien határozzanak. Az értekezletei! jelen volt a mezőgazdasági érdekeltség képviselete is. A nagykanizsai Ipartestület, vala. mint n niezőgatdasági érdekképviselet a kiállítás megrendezése melleit foglalt állási, az OMKF. még wem l\\ozta meg ebl>en az ügyben döntését, ugy, hogy szombaton ismét összeül az értekezlet, amely azután végleg dönt a jövő évi kiállítás megtartása kérdésél>cn. Az Ipartestület szükségesnek tartja, hogy a város az erkölcsi támogatás mellett uiyagiakban is kellőleg támogassa a nagy horderejű kérdést,
TtnoéiiyMisát
Baza tlsxav. V7.es H45—14 60. 78-as 14 60-14 75, 79-e« 14-65-14 80. 80-as 14 80-14 95, dunünt. 77-as 1420-1440 78-as 14 35-14 55, 79*« 14 50-14 70. 80-aa 14 65-14-80 — Ro*s u| potvldékl 11-00-11 25. tnáa 11-20-11-50. Zabul közép 1500-1535-; Tengeri tisiintull 12-75-1300
Nyári Vásár 16-30-ig
Nyári dhratujdonságok szenzáci6s 0|csó árban! vászon és selyemAruk
Golenszky Ferenc Divatüzlet,
Szönyegmaradékok minden áron!
F6-ut
ZALAI KÖZLÖNY
1935. joliut 17.
tartott II tatabányai bánya-tfii
Tatabánya, julius 16 Kedden reggel fél 9 órakor meg-siilni u tatabányai bánya IX- tárnájában a bányatüZj amely igen nagy Bírókat okozott és amelynek B halálos áMozata is van. Á bányatüz 50 óráig tombolt.
Kedden reggel eltűntek a láaig-oazlopok a IX- akna szájából. Iszappal ós homokkal sikerült ugy betömni a tárna nyílását, hogy a láng eten a rétegen nem tudott már Keresztülhatolni. A szakértők véle-iHénye szerint a föld gyomrában azonban még a tüz vad erővel tombol mindaddig, mlg el nem fogy az oxigén.
A bányában délután 3 órakor megálltak a bányászcsákányok, mindenki a temetőbe ment, ekkor te-im\'tték ugyanis az 5 halálos áldozatot nagy részvét közepette.
A imnysr táito
fikere a londoni nemzet-kOzI táncversenyen
London, julius 16 A londoni lapok részleteseti foglalkoznak a nemzetközi nép-táncverseny hétfői ünnepélyes megnyitójával. A lapok kiHdnösen kiemelik a magyarok festői-népviseletét, délceg táncukat és pattogó ütemü. zenéjtl-
Hllnka miniszter lesz
Prga, julius Ifi Az ellenzéki lapok azt irják, hogy Hlinka belép a kormányba. Erpe vall az is, hog a Slovak cimü lap sokkal enyhébb hangot hnsz?nál Hlinkával szemben most, mint azt ez előtt tette.
Hölgyek ügyeimébe!
Hajlattá sakkal is miit • as*tol*l*»wkk»l fordulónak
Usa lommal ■».> «■». hölgy-fodrá.ihoi
Ffl-ut 3. mmám Ml8
(Zapktát-Mk fodiáaxttzlctben).
Villanyáram nélkül véget tarttfs on-dotáltat; meW nem Táj, nem éget, a hajat n«m töri. 100% oa ítavatotság.
TtMt ondolilirt. (Mtífl «t viiondoliliit ize-
«4lyMM Wg«*. - Arak-a lagolcaóbbak t
Szurmay ezredes leánya öngyilkos lett
Budapest, julius 16.
Vitéz Szenlkere»zhiry Henrik vezérkari ezredes 30 éven fiatul felesége, Szurinfly volt vezérkari ezredes leánya kedden rt\'fíHel gáucal megmérgezt"-\' ma-gát. Stilyos állapotban szállították « kórház hu. A .szerencsétlen asszony férje, Szentkereszturl ezredes májusban rcpülögépszerencsétlenség áldozata U\'tt (6s a fiatol asszony tefeletti elkeseredésében követte el.tettét.
3*000 oldal
a Stavlszfcy-Ogy vádirata
Páris, julius 10.: A Slavitzky-ílgyci ez év szeptcmlx!-rélA\'n még elkezdik tárgyalni, uiiutáu az ügyészség elkészítette a vádiratott, ütni nem kevesebb, mint 25.000 oldal terjedelmű.
Köszönetnyilvánítás
Mindazoknak, Uk meleg részvétükkel igyekeztek egy kihalt sziv melegét pótolni, ez utón mond hálás köszönetet a
Vegek család
OABONÁS
LISZTES
LEN
KÖTTÖLÖS SZALMA
ZSÁK
HIRSCH
ÉS
SZEGŐ
CÉDNÉL
Városi Moigé
Az esztendő legújabb és leghatalmasabb filmje 16—17. Kedd szerda Budapestlel egyldőben! Hugó Viktor örökbecsű regénye filmen:
NYOMORULTAK
Dráma 2 részben 24 felvonásban.
A világ minden mozijában külön-külön mulatták be a kél téizt, míg a Városi Mozgóban mlndakét rész egyszerre megy]
Főszereplő Európa legjobb drámai színésze Harry Baur
Figyelem I A műsor hosszúságára való tekintettel az előadások kezdete: kedden és szerdán 5-kor és fél 9 kor.
Kedden és szerdán aa elsA elAadások filléresek 1
ífai
ját ing
Baclllusmentes Hlegienikns
Nép Mo»g6.
Julius 17-én és 18 án Szerda—csütörtök
Rét nagy sláger i
Magyar népszínmű
Ctepreghy ódefl-bá]<s, magyar tárgyú darabja
i Piros bugyelláris
VRagyar beszéd - Magyar ének - Magyar zene
ii A láthatatlan bűnös
Knlando lör\'é el. Föuereplök: Qerda Maurus, Hans SlUve ti Oltó Wallburg
K Ilim howaiágn miatt ai elóadiiok kwdete 8. V.8, ".10 Urakor 30 40 80 filléres helyárak 1
kapható amig a készlet tart
SZABÓ ANTAL priletÉi
F5-uft 5.
Elutasították Loyd George gazdasági reform-tervezetét
London, Julius IC.
Ugyanakkor, amikor Loyd (\'■<\'<ir^o gazdasápi reformtervezetét eljuttatta a sajtóhoz nyilvánosságra hozás céljából, a parlament ülést hívott össze és érvényflw\'ji elutasította a ,voll inuiiaz-t\'ielnfik
tervezetét.
Féltékenységi „dráma44 birkanyíró ollóval
Temesvár, julius 10.
Vetzer Miklós kárpitos Téllékcnyke-(K\'tt 17 éves fogadott leányára és ezért fcil>ér«:t két embert, akik birkanyíró ollóval tövig levágták a eüny gyönyörű aranyszőke haját. A leány erkölcsi és unvagl kártérítésért l^relte nevelőapját, ukit a törvényszék 00.000 lej kártérítésre el Is ítélt.
IFIOimtVETraBK
Diákat a |0v« likotaám ......lailliyl
lelUíyeteltel. családi bánáaariddal, nMi Iakolihoz köxel esö, csenáaa hásbaa, teljes eltátásrs elfogadok : ~ " ""
Szombstoa, vasárnsp .. _ mea aulával láru. klráad.lis. Eló^íi Kanlmann Mu6.ll, Teielonillomia 2 22.
Sírbolt <pltMt olcsón vállalom. • á»l |étállft.ul. Kováca, KWIy ii. W. 108
Salalasaaaárlái* a kOzlawst M-rendű üdülőhelyen. kedvező leltéMlak Kilelt váslrolhat szőlővel MUlleMI, ng 1 Hifi .Illataikat. Felvllánosltás : Nacv-kanlisin, Zilayl Mtklósu. 2. sz. a. 2438
Háraaaaaaakáa, lüidőszobíi lakia aogmitima va|y novembesre kiadó. Cicn-gery ut 33 2
Haaanált ruhái vetlek éa eladok, hl-váira hishoi megyek Márkus, Klrálv-utca 31. 2437
2—3 IMI _. , ____
rentábilis üllethez. közreműködéssel. Ajánlat „Blztoa belyeo" c lap kiadóhivatalába. 2996
Palltiaraa á«v 4|}tli azekrtnnyel. [Ogaöniök. ágyterllflk éa nMgy xnlroabfldon eladó. Bátthyány-utca 21. azAm. 25M
TalAltalatt eiy tehór aclyamplnol kulya tsuolt tulajdonoaa átveheti Kl nlMt-M. 33. 2991
* laánf lloaum V. oaatáliáka
való fó állapotban levó tankönyveket veszek. Sugár ul 381 síim Blatt, udvsrban
kéteuMi, elfiezoMe Uká.t novomber 1-tre Clm a kladóbai 2505
Caányl László-utca 6/b. számú
Egyszobás etóesobás lakéa aisg. l-re kiadó. Clm: Cslizární, FS-ul 21. 2316
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttteworth
nagyicanlzaaMeraketában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi " szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telelőn: 130.
A világhirü gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitllnő szerkezetű különféle
mmim mmíi
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
Nyomatott a laptulalilonta g. 7, Outaaberg NyonU éa Pálialal LlMl vállalata könyvnyomdáiban, Nagykaaliaia CFelelóa tuletveiatö Zalai Károlv.l
75. évfolyam 160. szám
Nagykanizsa, 1935. Julius 18 csütörtök
Ara 12 flU<r
ZALAI KÖZLÖNY
Sutlmtfata t. UattM.alal: K6ol 5 uám. Utfiöoűi mlmkn bMVOmap
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarltc Lajos
Előfizetési ár*: egy hóra • peagS 40 BUtr. Sicrkeazlöiégi és kiadóhivatal! telefon; 78. az.
& magyar revízió az angol külpolitikában
Mielőtt a »brit légió* nemes vitézei európai látogatásukra elindultak, a nálunk is jól ismert és közkedvelt walesi herceg intézett hozzájuk buszubeszédet, amelyben a frontharcosokat egy uj világ és uj élet •hirdetőinek* nevezte s azzal küldötte el őket, hogy menjenek és szerezzenek érvényt annak a tapasztalatnak, amelyet szivükben és l"lkükben a világháború élményei leszűrtek.
Vezetőjük, Ashwandent ezredes ak kor azt felelte :
- Igen, ml tudjuk a kötelességünket. Mi láttuk meghalni és fiatalon elpusztulni bajtársainkat. Mi nem akarjuk a halált szolgálni. Mi az él "t katonái vagyunk és a béks hőseivé akarunk válni.
Tehát a béke katonái és hősei gyanánt jöttek el közibénk. A Temse partjától a Duna partjáig nagy a távolság. És ők e távolságot összekötötték a béke szent és isteni gondolatának oltéphetetlen hálózu-tával. t
S anélkül, hogy kérkedni akur-nánk vele, de magának a tények Igazságának tartozunk a kijelentés sel, hogy az angol frontharcosok, az emberi béke e lelkes igehirdetői, aligha találhatnak földet, amelyen a béke féltett virágát nagyobb szeretettel ápolnnák, mint éppen Pán\' nonia ősi földjén. Pedig sehol nem volna indokoltabb a lázongás és •a tiltakozás ama béke ellen, amely az ország ezeréves testéből csak szánalmas csonkot hagyott meg. És ez a nemzet mégis tűr, erejét felülmúló önuralommal és fegyelemmel. Nem is egés2en véletlen, hogy az ország kormányának élén éppen ez a férfi áll, aki egyszersmind honvédelmi miniszter is, jelezve, hogy a létéért mindig harcban álló nemzet ma alá tudja rendelni a maga katonai virtusát és indulatát a józan higgadtság és megfontolt ság vezéri parancsainak.
Bármilyen aiehéz is ez a feladat, — de meghozza ezt a magyarság az emberiség békéjéért a maga nagy igazságának a tudatában
Sokan kifogásolták is ezt a türelmi politikát, amely az időre OK\'rte bizni igazságunk érWnyesü. lését.
De e kishitüeknek most üzenetet hoznak az angol front harcosok, akik a belátáson alapuló béke hírnökei és katonái. S hogy látogatásuk tul emelkedjék a társadalmi udvariasság körén s politikai jelentőséget nyerjen: London felé kell terelnünk a figyelmünket, ahol valami egészen szokatlan és reánk, magyarokra kiváltságosán örvendetes esemény történt.
Anglia uj külügyminisztere, Hoare, amikor az angol fronthml cosok a dunai hajón Budapest felé közdedtek, első nagy beszédét szinte ugyanakkor mondotta el
Mussolini: „Nem valószínű,
hogy a legközelebbi években európai háborúra kerülne sor"
Távol áll a szándék Olaszországtól, hogy kilépjen a népszövetségből
^ Newyork, julius 17
A newyorki lapok közlik azokat a nyilatkozatokat, amelyeket Musso. lini -egy amerikai újságíró előtt tett- Mussolini ezekben a nyilatkq-zatokban kijelentette, hogy távol áll tőle az a szándék, hogy Olaszország kiváljon a Népszövetségből. Olaszország megkötötte volna az egyezményt^ Abessziniával, ha bizonyos európai nemzetek nem dolgoznak ellene. Mussolini anntik a-.
meggyőződésének adott kifejezést
nyilatkozatában, hogy kevés valószínűség van arra, hogy a legközelebbi években európai hálíorura kerülne a sor-
Róma, julius 17 A római japán nagykövet Musso.\' lini előtt kijelentette, hogy Japán egyáltalában nem avatkozik bele uz olasz abesszin viszályba.
A cseh fegyverkezés
Bécs, julius 17 A bécsi lapok szerint a cseh állam bevétele az év első négy hónapjában 25 százalékkal alacsonyabb volt, mint várták. Ennek ellenére a pénzügyminiszter mégis kénytelen volt eHsmeriü a rendkívüli fegyverkezés címén kiadott összegeket. A cseh kormány deficitje\' az év első felében három negyed milliárd cseh korona lesz.
Válasz dr. Rothschild Béla álláspontjára a Fourage-Ugyben SSSStítTTK2S&**
Bár ügyfelem, a Fourage szombathelyi cég a közérdekre hivatkozó, éles támadásoktól kedvét vesztve, a városnak tett bérleti ajánlatát visszavonta, mégis a tények helyes megvilágítása érdekében szükségesnek tartom, hogy dr. Rotschild ügyvéd urnák \'Álláspontom a Fourage ügyben* című cikkére észrevételeimet megtegyem.
Dr. iWschild ügyvéd ur a tőle megszokott alapossággal, komoly statisztikai adatokkal alátámasztva fejti kl nézetét, számításai azonban teljesen téves alapokon nyugosz. nak.
Dr. Rotschild ügyvéd ur szerint a Fourage telepének létesítése esetén 6200 P kövezetvám bevételtől esnék el a város és szerinte köny-nyen meglehet az is, hogy helypénzben még 7680 P-vel és mérleg-dijakban még további 4200 P-vel ká-rpsodhatik. Ez a veszteség azonban cs:ák akkor érhetné a várost, ebben bizonyára nem lehet közöttünk nézeteltérés ha a város ezen összegeket a Nagykanizsáról elszállított takarmány vagonok után eddig
tényleg megkapta volna.
Ámde a főszámvevő ur által hi. vatalosan beszerzett és a pénzügyi bizottság előtt ismertetett adat<>k szerint\' a mult évben a helybeli takarmányfeldolgozó telep nem mint dr. Rotschild ügyvéd ur feltételezi : 600 vagon szénát és 200 vagon szalmát szállított el, hanem csak 156 vagon szénát és 57 vagon szalmát, az előző évben ennél is kevesebbet.
Nagykanizsáról tehát csak 213 va gon takarmány lett elszállítva, ami közel 75%-kal kevesebb, mint 800 waggon. így dr. Rotschild ügyvéd ur által kiszámított kövezetvám és feltéte. lezett helypénz és mérlegdíj vesz-teségekből 75 százalékot minden körülmények között le kell vonni.
A kimutatott és feltételezett veszteségeknek ezen fenmaradó 25szá. zaléka is azonban csak az esetben érhetné a várost, ha a helybeli takarmányfeldolgozó telep a jövőben egy gramm takarmányt sem szállítana, ami bizonyára nem fog bekövetkezni. ügyfelem nem azért jön
Founags-nsk
Kanizsára, hogy a meglévő telep üzletkörét elvegye Hisz a főszám-vevő ur által hivatalosan beszerzett és ismertetett adatok szerint ügy. felem eddigi telepén átlagban 27 munkást foglalkozta\'otf, szembana nagykanizsai telep 18 munkásával, ami azt jelenti, hogy 50 százalékkal nagyobb forgalmat csínált. Ügy. felem
a meglévő telepét az ott lebonyolított üzletkörre\' együtt i.karta Nagykanizsára helyezni,
ami természetes, mert ha nem ez lenne a Célja, hanem csak az itteni telep üzletkörét akarná megszerezni, ez azt jelentené, hogy itz eddiginél 50 százalékkal keveset*) forgalmat bonyolítana lc( ezért p<-dig nem lenne érdemes neki edcjtygl telepét feladva, Nagykanizsára jÖ&. nle ! Az itteni telep eddigi üzletejt továbbra i*- megcsinálhatja, hfef, mint ügyfelem éppen a Zalai Kö?. löny hasábjain kifejtette, a kövezetvám és a kövezetvám megtérítés közötti különbözetet felemésztik az Iparvágány fenntartási költségei és igy semmivel sem lenne elönyösetjb helyzetben, mint a helybeli telep. A
Londonban, az. egész angol birodalom, de mondhatjuk bátran : az egész müveit világ feszült érdeklődési\' mellett.
És ebben a beszédben, mintha az angol külügyminiszter hivatalos pecsétet nyomna a frontharcos nn-go!ok látogatására. Ezek igazságot akarnak, békét és nyugalmat a nemzetek között- Nos, amint most az angol miniszter nagyjelentőségű szavaiból megtudjuk, szándékuk-ban nem állanak egyedül.
Az ő szándékuk az angol hívnia los kormány szándéka is. A magyar kérdéssel külön nem ís foj>lalkozik Hoare. Csak egyetlen mondata fog. lalkozjk a revízió kérdésével is. De ez a mondat Így hangzik ;
— Anglia és Franciaország voltak azok a nyugateurópai hatalmak, amelyek elsősorban felelnek az 1910-1 rendezésért. Éppen ezért különösen érdekel bennünket eiufekaz elrendezésnek a módosítása, amely most az idő ellenmondást nem tűrő parancsára készülőből van.
íme : ez az első alkalom, amikor az angol hivatalos külpolitika a revízió gondolatát magáévá teszi s azt éppen olyan nyíltan ki is jelenti, mint ahogy kijelentette néhány évvel ezelőtt Mussolini, hangoztatva, hogy egyetlen béke. szerződés sem lehet egy nép krip-tája. Ezzel a kijelentéssel, mellyel az angol külügyminiszter a revízió gondolatát nemcsak magáévá tette,
de annak szükségét elkerülhetetlennek mondotta : a magyar kérdés óriási lépést tett előre.
Kétségtelen, hogy ez ajt eredmény a magyar igazság igazólása. De egyben igazolása a Gömbös-kormány külpolitikájának is, amely a kisantant minden méregkeverésével szemben a maga nyugodt, higgadt és önuralmat jelentő külpolitikájával az országnak is, a magyar népnek Is uj barátokat tudott szerezni s a régieket is meg tudta tartani.
Olyan eredmény ez, amiért minden magyart csak a megnyugvás érzete tölthet cl egy szebb és b<í dogabb magyar jövő Iránt.
75 éves jubileum. olcsó vásár
SINGER divatáruházban
julius hó 16-tól 30-ig.
____ZAUAftftCLŰMV ----------------\'----------*
A strandolási is megrendszabályozza a rendőrség
Nem szabad... nem szabad... nem szabad...
Itt85nj«iiiu» 16.
ISudaprot I.
17.00 Az emberi <5let számokban. (Dr. Pécsi Allűrt.! — 17-M Hanglemezek. — 18.15 Történelem (xmgyolában. (Benda Jenő előadása.) - 1H.4."> Cigányzene. — 10.30 Ürmössy Anikó és (jeliért I-ajos előadóestje. 20.15 A Budapesti Szimfonikus Zenekar opera, előadása. Piceaver Alfréd fellé]>ésévcl: Bajazzők. Dráma két felvonásban. — 21.45 Hii«k. - 23.10 Palaky Vilmos jazz-zene kara.
Budapest II.
17.25 Hogyan neveljünk színészeket. Gál Gyula előadása. - 18.00 Mándics jazz-zenekana. — 18.55 Az a bizonyos vízállás. Filep I,ajos mérnők előadása.
- 19.25 Hanglemezek. - 20.40 Ilirck.
- 21.50 Cigányzene.
Bíc«.
17.10 Zenemüvek. — 18 30 Politikai szemle. - 19.20 Zene. — 20.20 Zene.
- 22.00 HlKk. — 2210 A csembaló fejlődése. — 22.45 Lemezek. — 23.15 Ifioc.
Csütörtök
ftnriapmt I.
7.00 Hangiemezek. — 1020 A szegcdi vár 500 é\\«»s története, (Egry János.) — 1U.15 A nyár a költéseiben. 1205 Cigányzene. — 13.30 Hanglemezek — 16.10 Békavilág (Gáthy Baruáné meséje). — 17.00 Száz könyv. Schöpflin Aladár beszél Arany László »A délíbáboki cimü müvéről.
17.20 Bachmann József juzz-zenekara Szántó Gyula énekszámaival. 18.20 Egy délamerikai n*igy«r hithirdető. I)r. P. Banglia Béla előadása. — 1855 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. — 20.15 Külügyi negyedóra. - 20.30 Rrett-ségi találkozó. Kabaré. Kendező dr Bánóczy IKzső. - 22.30 Ilirck. - 23.15 Havisz»mle olasz nyelven, (dr. Ottlik György.)
Budapest II.
18.15 Saskó Hlldu énekel zongorakísérettel. — 10.00 Három hire.s csiga-gyűjtő. (I)r. Soós Lajos.) — 19.30 Szmir nov Sz»rgej bolatajkazenekara. — 20.35 lliiek. — 20.5) Hanglemezek. —
Bécs.
12.00 ZOne. 14.OÓ Németh Mária lemezei. — 10.10 Lemezek.
17.35 Hangverseny. — 18 30 Felolvasás. - 19.UU .HlK-\'k. ^ 10.20 Ixilor: Föld és nép. — 20.00 Dalok- - 23.20 Fuvósaöne. — 23.30 llirek- — 23.45 Tánczene dalokkal.
Idegesség, fejfájás, álmatlan
**K> reggeli rosszullét, levertség, bágyadtság, szédülés esetében a természetes „Ferenc József" keserűvíz az emésztöszervek hiányos, működéséből eredő zavarok nagy részét azonnal megszünteti, az élvágyat erősen fokozza s visszaadja a testnek és szellemnek régi frisses-»égét. Orvosi szaktekintélyek megfigyelték, hogy a Ferenc József víz öreg emberek betegségeinél és neuraszteniások bajainál is mindig megbízhatóan és kellemesen hat.
Solymosi László rcndörtanácsos, u nagykanizsai kapitányság vezetője utalással a 31I.820/1SI21. B. M. számú rendelet 38. ,§-ra, a kővetkezőket rendelte el a nagykanizsai strandfürdőn :
1- A strandfürdősök csupán teljes fürdőruhában jelenhetnek meg. Rövid úszónadrág használata, valamint a fürdőruhák vállpántjainak leeresztése tilos. Tilos minden szemérmetlen fürdőruha vagy egyéb öltözék használata.
2. A vízmedencébe ugrani csak az ugrásra kijelölt helyről szabad. Szigorúan ügyelni kell arra, ,hogy az ugrás a fürdőmedencében levők testi épségét ne veszélyeztesse. A\' medencében a vizet fecskendezni* másokat t az úszásban akadályozni, viz alá buktatni, hancúrozni, lármázni, a fürdőzőket a fürdés élvezetébon zavarni tilos.
3- Fürdeni csak a fürdésre n>3g-álapitott időben és idő alatt szabad. Az egy nemhez tartozók részére megállapított fürdési idő alatt a másik nemhez tarfozók nem füröd-
hetnek, kivéve az 5 éven aluli gyermekeket. \\ r
4- Cigarettavéget, szemetet, hulladékot a vízmedencébe dobni, s a medence vizét bepiszkítani tilos. A fürdő sétányain hulladékot csak az ecéira szolgáló tartályba szabad dobni. ,
6. Az úszómesternek a fürdő rendjének biztosítása véget tett intézkedéseit mindenki engedelmeskedni tartozik.
6- Amennyiben a cselekmény súlyosabb beszámítás alá nem esik, kihágást követ el és e rendelet alapján 100 peaigöig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, aki a rendelet szakaszaiban foglaltakat be nem tartja, vagy megszegi.
E rendeletbe ütköző kihágás fe lett: elsőfokon a m. kir. államrendőrség kapitányságának vezetője, vagy rendőri büntetöbiró, másodfokon a főkapitány, harmadfokon a belügyminiszter bíráskodik.
E rendelet csütörtöktől fogva életbe lép és 1936. december 31-ig joghatállyal bir.
A qu&rneról Riviérái} 222*
laurana
napfényes tpngqrí .strandján az
EXCELSJflR
nagyszállót a legjobb társaság színe-java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nívós szórakozás végett. A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobáiból. tengerparti terrasaos étterméből gyönyörű kilátás nyílik a kék Adriára és a közeli szigetekre. — Elegánsan berendezett társalgók, nőt szalon, dohányzóterem, író és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismertca a legkitűnőbb; kívánatra diétás étkezés.
A legtökéletesebb komfort mellett is az "
árak Igen mérsékeltet!
Mindennemű felvilágosítás, mobaren-delés, pengőbollzotés az. „Ui Magyarság" utazási irodájánál (Budapest, Vir. Rákóczy-ut 30. Telefon 404- 20.)
IMIÉ
Kaoagó-eat ma a Strand-parkban éa holnap a Oentrálban
A pécsi Nemzeti Színház Nagykanizsán játszó tagjai tegnapi uj műsoruk sikerén felbuzdulva, folytatják előadássorozatukat, hogy megkacagtassák nagy kaiüzsa nevelni vágyó közönségét, öt t«mek táncszámót iktattak be a közönség kívánságán* műsorukba, melyeknek dübörgő tapsos sikere bif-onyitékn a szórakozó publikum nagy megelégedésének.
Ma, szerdán este a strandokban, csütörtökön pedig a Centnál kerllielyi-ségél>en tnrtaiuik előadást 9 önti kezdettel és belépődíj nélkül. Fellépnek j Mezey Mária, Hilmory Lili, Badványi Gabi, Bartha Marika, Frdödy, Keleti, Homokay és Késmárky.
A tífusz éa a fagylalt
A Nagykanizsai tirusZjárv:\'innyal kap-
csolatban n budapesti íhpokl>an olyan közlemények jelentek meg, liogy a nagykanizsai városi tiszti főorvos a nyers, tej, tejtermékek és gyümölcs mellett a fagylalt fogyasztásának mellőzésére hivta fel a város közönségét, Dr. Goda Lij>ót városi tisztiorvoshoz ez-ügyben kérdést intéztünk és a leghatározottabban kijeientclte, hogy a fővárosi lajHíkoak á fagylalttal kapcsolatos közlése n«m felel meg o valóság-Inak, a fagyjjultkészitéshez használt ösz-szcs alkatrészeket először felforralják, aztán fagyasztják, igy teluU a fagylalt-készítmények teljesen sterilen kerülnek forgalomba.
Ennek alapján kérem a közönség szíves további támogatását.
(=) Teljes tisztelettel
FUlpottts István cukrász.
— (Augusztus első vasárnapján)
nagyszabású, látványos, vidám, filléres népünnepély lesz a Zrinyi Torna Egylet sportpályáján.
N
iái
agy feltűnést keltett
az általánosan kedvelt
= Tekintse meg kirakatainkat!

maradék-osztálya olcsó áraival!
A cséplőgép dobjába esett a falu legszebb lánya
Kaposvár, julius 17 Megrázó erejű szomorú tnagédla nyomta rá bélyegét a csyides kis somogyi községre : Szomajomra. A község egyik legszebb leáaya, a 17 éves Ékes Teréz cséplés közben Iragikus körülmények között meghalt.
Már korán reggel munkába álll az egész falu, hogy az Ison kegyelméből megtelt buzafejekből zsákba töltse a kenyeret adó búzaszemeket Folyt a cséplés, hangos volt a táj, amikor vészes sikoltás dermesz-tette meg a sziveket.
Ékes Teréz, mint kévevágó leány szorgoskodott hajnal óta a cséplőgép mellett, amikor egyszerre hir. teíen megszédült, megcsúszott és a cséplőgép dobjába esett. A cséplőgépet azonnal leállították, de a szerencsétlen, fiatal leányt már csak szétroncsolt lábbal tudták ki-huznl a dobból. Azonnal hordágyra fektették és beszállították a kaposvári kórházba, ahol az összeroncsolt ballábat töböl levágták, de ez sem segített rajt, mert a leány még kedden a kórházban kiszesivedett.
Kétezer baromfi elégett az országntón kigyulladt teherantóban
Zamárdi, julius 17 Nem mindennapi látványban volt részük kedden délután a balaton-zamárdl-i országúton járóknak. Egy budapesti baromfinagykereskedő cég hatalmas teherautója már egy hét óta járja Zalát és Fclső-somogyot, hogy szárnyasokat vásároljon össze & szállítson Pestre. Sikerült is mintegy 2000 baromfit összevásárolni a zalai községekben. A hatalmas szállítmány kedden reggel indult útnak Göcsejből Budapest felé- A hatalmas teherautó délben érkezett Zamárdlba, ahol a sofför benzint vett és Így folytatták utfukat. Alig
hagyták el \'azonban a községet, amikor az autó motorja a nagy melegben kigyulladt és pillanatok alatt lángokban állott az egész szállítmány. A soffőrnek és a mellette ülő kísérőnek sikerült még Idejébbn kiugrani az égő autóból, de a szállítmányt megmenteni nem lehetett, a 2000 szárnyas mtnd elégett az autóval együtt- A hatalmas teherautórakomány égése borzalmas látványt nyújtott. A helyszínen megjelent csendörjárőr azonnal megindította a vizsgálatot. A kár meg lehetős nagy.
lfltt. jullus 1&
tALAl KÖZLÖNY
_ (A szTkeszt őségből) Barharils ].a. $os, a Zalai Közlöny felelős szerkesztője Keszthelyre utazott, ahol nyári sza-Ikidságát tölti. Távolléte alatt Benedek |{ey,ső látja pl a szerkesztői teendőket.
(Anyakönyvi hlrsU) Nagykanizsán az elmúlt lvéten 9 gyermek szüleiéit, •I fiu és 5 leány : Dioniska György bádogos és Tóth Annának rk, leánya, Mihuieez József földmives és (iodina Máriának rk. leánya, Farkas István kereskedő és Gerencsér Ilonának rk. leánya, Korpics János asztalos segéd és Bálint Máriának rk. fia, Marton Ferenc napszámos és Szabó Gizellának rk. kánya, Kallnlcs Jj\'uios cipész segéd és Sjieff Juliannának rk. fia, Dávwlovics László földmives és Gaál Annának rk. fia, Jurász Károly lK>gnár és Vldornyu Máriának rk. fia, Daróczl Ferenc nap-számos és Horváth-Máriának ik. leánya. — Halálozás 10 esetbon történt: Hársing Bozáliu rk. 0 hóna|x)s, özv. Richter Jánoxné Kaz Joseía rk. 72 éves, Kiss Mária Magdolna rk. 10 papos, l\'olai Julianna rk. 2 hónapos, Varga József városi altiszt rk. 18 éves, Horváth Szidónia rk. 11 éves (Zala-szentjakab), Balogh István rk. 3 hónapos, Gózony Sándorné Darás Margit rk. 70 éves. Neu I^ajos kereskedő izr. 77 éves, Vegelc Mária tanárjelölt •vrk. 20 éves. — Házasság -I csetiKm tör-tént: Lilike Lőrinc kávés rk. (Pécs) és Slol>oda limilia színésznő rk., St igl Bódog (özv.) cipész rk. és Ihász Julianna (özv.) rk., Csitneki András Máv. fűlő rk. és Kovacsics Frzséget (özv.) rk., (jeiencaér István kereskedő rk. és Kollarlcs Franciska rk. (Bagolasánc).
„StDhraer \'-t — „Fiumei4 kávét, teát Sugár ut 2. (Drávavölgyl mellett)
- (A Nenwíetl Színház l^/^aíóju Zalaiam nyaral) |)r. Németh Antal, a Nemzeti Színház igazgatója, felesége és dr. Hosszú Zoltáimé (Dani bá" felesége) Tördcmioen nyaralnak.
- Müwlymek, voilok, Impriméek olcsón beszerezhetők Singer Divatáru-hit 75 éves nyári vásárán.
- (Majdnem halálra ít ittak egy fals IW) Egy kanizsai vösutacs kél rokon fiueskávul kiment a luegyre, Bagolára, ahoj a 0 (és J0 éves gyermekekel meg. itatta borral. A 0 évesnek nem történt komolyabb baja, de a 10 éves annyit Ivott, hogy stilvos alkoholmérgezésiel ^állítottak l>e a kórházba, ahol nyomban gyomormosást alkalmaztak. Alla-|»ta salyos. Az ügynek a rendörségen lesz folytatása.
- Frát erok, strandanyagok, nyári (akarók mélyen leszállított árban Singer Divatáruház 75 éves nyári vásárán.
A DRÁGASÁG
ügyében ankét lesz a kereskedelemügyi minisztériumban
Budapest, )ulius 17 Az élelmiszerek t-s elsősorban a népélelmezési cikkek nagyfokú dni gul asa miatt a kereskedelmi minisz-tor csütörtök délelőtt 11 órára értekezletet hívott össze, amelyen
résztvesznek az összes gaGSdaságj és kereskedelmi érdekeltségek. Az értekezleten a legfontosabb teendő ket akarják megvitatni, fuvarkedvezmény és egyéb intézkedésekkel akarják leküzdeni a drágaságot.
Kauciót sikkasztott és megszökött Nagy István volt törvényszéki biró
Budapest, julius 17 Nagy István volt törvényszéki biró ellen ujabban ismét feljelentés érkezett a rendőrségbe, hogy Nagy Irodájában kauciós alkalmazottakat
vesz fel, de a kaucióval ivem tud elszámolni. A rtendőrség detektive ket küldött ki Nagy István lakásá ra, de időközben Nagy István meg szökött. Körözik.

Ahol soha sincsen tífuszjárvány
F.gy olvasónk, aki most jölt meg szabadságáról, a következőket irja •
MünchenlH\'n. jártamban sokszor hallottam a bajorokat dicsekedni, hogy náluk soha sincsen tífuszjárvány. Amikor ennek okát kérdeztem, nevetve felelték, bog)\' egyszerűen azért, mert ők solwjtfm f./nak vizei, hanem csak söft. Az tis tudja és hangoztatja is mindenki Münchenben, jltogy a sörbe nem juthat I»e;c semmífé e bacílus és igy li-fuszbaeilus i^m. Épp n ez az egyik-fő-oka annak, \'hogy u sör, amelyet nálunk osak élvezeti, üdítő, frissítő italnak tekintenek, ott nélkülözhelctlen tömegcikk, igen sok embernek — a kenyér mellett -- egyet cn láplá éka. Mindezt csufc Wj(\\rt fc\'mlitam fel, meri veszedelmes tífuszjárványokról olvasok az újságokban és azt olvasom, liogy a tífuszt valóban mindenütt a vkz, a vízzel pancso l ilal, vagy a yjzzel lemosott gyümölcs okozza. A tifuszbacilu-sok, amelyek csak a talujvizeki»en ott-ibolioso!^, ff fia a réven keríttuek be a városokba és az emberek szervezetébe,
Ha ezt már tudjuk, — már |>cdig tudjuk — akkor igen egyszerű a tífusz ellen védekezni, még inulig egyszerűen ugy, hogy a Ixijyrok példáját követjük.
— Érdekes — és ezt is Münchenben hallottam -- hogv a száz év előtti borzalmas nagy kolerajárvány, amely Ázsiából eliiHlulva, végig pusztított K< let-Fii ró lián, Münclven előtt megtorpant Akkor nem tudták, hogy miért, ma azonban már tudják, hiszen a tudo mártv ls bebizonyította azóta, hogy a sör Irt\' lett koleráidéi lus l5, a tifusz-baeilus pedig 30 p.\'rc alatt feltétlenül elpusztul. Már ptlig Münchenben, ugy mint egész Bajorországban, nemcsak ma pem isznak vizet, de nem ittak vizet száz évvel ezelőtt seinj s a |ní»gy kolera azért pem tudott Bajorországon áttörni. l*crsze nem elég ezt tudni, ha-í»em ennek tanulságait a magunk javára kell fordítani annál is inkább, mert pemcsak a vfc\'.n\' áll )az u >znbály, liogy csak megbizható ismert vizet igyunk, de éppen ilyen fontos az ls, hogy semmiféle más italt, amit vízzel lehet ha-
— (H \'rté iy-folytalá<unk) a mai számunkból anyag-lorlódás miatt a következő számra maradt.
— (Egy fiU\'Ul usüzon.v m«,&iK\'rgez;i> nw^át) l\'ál György né Szal>ó Mrzsélrtl becsehelyi uradalmi alkalmazott féltékeny volt az urára, Fgy féltékenységi rohumábau annyira elkeseredett, bog)\' a sósavhoz nvull és meg akarta inagiU ölni, de észrevették és beszállították a kanizsai kórházba. Állatta súlyos.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok színpompás változata várja a vevő-közönséget a Schülz Áruházban
— (Szabad-á^on) Dr. Novai Imié városi tanácsnok keddtől, kezdve megkezdte hatlK\'tes nyári szabadságát, amit Keszthelyen tölt cl.
— (30 napra elzá.tnk egy c.mvargó leányi Kender Frzsél>el nagykanizsai illetőségű 28 éves tnkarltónőt, nkl az utóbbi időben munku és szállás nélkül vólt és erkölcsi szempontból kifogásol-(való életet élt, rendőrblró elé álliiollák, A már egyizl>en hasonló cselekményért megbüntetett leányt 30 napi elzárásra ítélték.
misitoni, ne vásároljunk máshol, csak feltétlenül tiszta és megbizható helyről. Mert hu ételünk és főként italunk mentes a tifuszbacilustól, ükkor jml som kapliatjuk (meg ezt a veszedelmes ragályt. (-)
Uj bérlet a strandon
A nagykanizsai strandon az előző évek sok kifogása után, az idén csuk elégedett arcokat lehel látni, mindönki dicséri a pompás vizet, a személyzet előzékenységéi, a gyönyörű miliőt és az árak ellen sem lelvet kifogás (hiszen Szombathelyen például 70 fillér a fürdés, amihez még borravaló is jön).
Az idén jól is indult u strund-sz<z >n. A junius hónap sokkal jobb volt, műit tavaly agyagi szempontból is. A jubus valamivel gyengébb a közbeesett hűvös napok miatt.
Julius 2l-től uj bérletet hirdet a strand. Az utó-szezon bérlet-árai a következők : gyermckbérlct 7, strandbéi\'-let 10, fürdőbérlet J3, kablnl>érlet egy személyre 35, két személyre 45 pengő.
Lövöldözés és gyújtogatás
volt * k »ír5iea» ii Ír zavargások
London, jullus 17 Belfastban a hétvégi zuvargások egyik áldozatának temetéséül valaki rálőtt a temetési menetre. A golyó egy fiatalembert talált el és azt súlyosan megsebesítette. Általános felháborodás, majd zavar keletkezett, amely ismét verekedéssé és gyujtogatássá fajult. Három házat ismét felgyújtottak, A rendet csak a katonaság tudta helyreállítani.
Kigyulladt a bázeli kőolaj-finomító
Basel, juüns 17.
A basell kőolajfinomító raktár kedden kigyuladt és 10.000 négyzetméter területen égett. A kőolajfluomiló raktárainak közeiében vannak _ az államvusutak raktárai, de azokat sikerült Idejében megóvni. Szerdán délben sikerült a tüzet eloltani, amely igen nagy anyagi károkat okozolL A tüz következtében 22 ember megsebesült.
Megindul az orosz-román vasúti forgalom
Moszkva, julhis 17 Mint moszkvai jelentés mondja, szerdán megkötötték a szovjet-román vasutegyezmény t- A két ország között az egyezmény értelmében rövidesen megindul a közvetlen vasúti forgalom.
Nép Moifló.
Julim 18in CsDtSrIOk
Két nagf aligari
Magyar népazinmfi
Cwpreghy édes-bájos, magyar tárgyú darabja
, Piros bugyelláris
aagyar buiM - Magyar ének - Magyar »aa
"• A láthatatlan bűnös
Kalando-torlénel. Ffiszereplök: Qerda Mihirus, Hana SIDve éa Ottó W.llburg
A flla
alalt ll elóaiiuk kaiiale 6, V.S, V.10 Arakor
20-40—60 filléres halyárak 1
13-30-19
rendkívül olcsó
nyári vásár Mattersdorfer
uri- és nőidivat Dalaiéban T.I.I.. aoa. FA-Ut I. Tatatea »»a.

zalai közlöny
1986. tullus 18
ÍQ*rrJ2 HALOTTJA
van naponta a még el sem kezdődött keletafrikai háborúnak
Addis Abeba, Julius 17. Abesszínia császára |*»rlanienti beszédét jövő liétfőre halasztott" cl. A fővárosban a lieiyzetct már nyugodtabban átélik in«g és azt hiszik, hogy u császár megvárja a londoni és párisi tárgyalások ej&dményeit.
I.omlon, julius 17, A Jteu*>r iroda afrikai levelezője sze rint IintfCában a nagy bőség miatt naponta 10—12 olasz katona hal meg,
akik nem birják a szokufnn éghajlatot, ahová hirtelen áttelepítették őket. Mint a jelentés mondja, nagyon sok olasz katonát szállítanak betegen bari Ola-z országba.
Ix>ndou. julius 17.
A Daily TheLcgraph szerint Olaszországunk a most induló 300 boml>avelő rC|)Cilőgép|)Cl együtt 000 repülőgépből álló légi hadereje van a keletafrikui gyarmatokon.

1mm
......
Kőtelezővé avagy olpsóbbá kellene-e tenni a jégbiztosítást?
A HUtositóiársaságok az klei nyáron esett jégkataszi ró fákat szeretnék arra felhasználni, hogy a jégbizlosilás kőtelezővé tételét keresztül vigyék. A bixlo-ailótártaságok is ér/ik azt a lehetetlen Jfc\'lyzotet, áruit u infígas díjtételek eredménye jjick. Ugyuuis a jégbiztositási kedv mindinkább csökken és piindig 6Zükchl> Jérre szorul.
Á biztosítótársaságok egész helyesen ott fogják meg u dolgot, liogy kötelezővé kellene tenni a jégbiztositási, igy a jobb kockázatú helyeket ls.bevonná a biztosításba, azonban ha már az állam odáig elmegy, hegy kötelezővé tQn-pé a jégbiztosítást, akkor semmi esetre sem teheti ezt u biztosítótársaságok Ja-vára. Kbl>en pz eseüicn csak állatni biztosításról lehetne szó. Ozlctl vállalkozások részére mono|H\')lluinot adni és a gazdaközönsé^et tőrvénnyel kötelezni » jégbiztosításra, szerintünk ez képtelenség volna.
Ha a biztosítótársaságok ugy érzik, togy a .hilxi ott von, mert cSak a jégjárta helyeken. biztosítanak és a ^az-dalársajdaiom mindinkább tartózkodik a jégbiztosításoktól, akkor helyezkedjenek arra f»z ilzleü alapra, liogy általánosságban szállítsák le a díjtételeket, mert hisz a biztosítástól való tartózkodást az egész vonalon az okozza, hogy m^mtan vannak a jégbiztositási dijak megállapítva. Nem beszélve ur-ról, hogy a kárllkvidációt is lehetno ma p)ár ugy módosítani, hogy a gazdatársak) m részéről mlhdenkor részt\' vennének a kár likvidálásában a gaz-dosági kamfirák állal kirendelt szakértők lx.
Ha ezeket a reformokat üzleti vállal.
APBÓHIBDETÉSEK
n.fiShl\'dMM .1). mjM. .. B.....I. 10 ..M. ví ..... min..n loiákM mö 4 Ml*. httk6in.#
.0 .141. « MM.. mln*M l«IM u. , RIMr.
Sírbolt épttásól olcsón vél\'alom, I é.l jéUlléeul. Kováca. Király u 33. 106
VllUnyotlhUII t.rtó. haliéin, melv nem ráz, nem í«et, a lul«t nem löil, I00°it-oa szavstoa\'ág. Merk János hölgy iodráazoál, Pó-ul 3. _1
. BUDAPEST legjobb gyógylOrdíl által rondszeresltou sm
„átalány kurák"-ra és „Budapest fürdővárosára
vonatkozó telvtlágoaltásoknt készséggel nyújt és prospektussal szolgál a
Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-L Nagykanizsa.
korpásuknál a biztosítótársaságok élet-I>e léptetnék, ablwui az esetben nem kellene kőtelezővé\' tenni a jégbiztosítást, mert minden gondos gazda biztosítaná a terményt jégkár ellen. A biz- i tosiiótár.Miságok mindig a könnyebb oldalát fogják a dolgoknak, ahelyett, hogy üzietszi\'rcől szervezetüket állita- \' fl/ik visszju a í>ékc ^ivójára és ez által \' csökkentenék a munkanélküliséget és [ viszont saját üzleti érdeküket is sxol- . gálnák. Természetes, hogy kényelme- 1 »cbb volna, ha az állam kötelezné a gazdatársadalmat a jégbiztosításra és bent az irodában megvárnák, hogy a j törvényileg biztosításra kötelezett gazdn \' jelentkezzék ii biztosítás feladására
Több üzleti szellemet vár a go*Üa- | közönség a biztosítótársaságoktól, n mely esetben természetusen r.égszün-nekazok az általános |*anaj*;>k is, ame lyek most országosan hangzanak.
A Uánylloaum V. outályába
való Jé állapotban levő tankönyveket veszek. Sugár-ut SÖ\'a. szám alatt, udvarban.
Erzsébet-tér 18. izáma háaban 3 szobás, lürdötzobás, komfortos emeleti lakás augusztus hó l-re kiadó. Bővebbet dr. Halphen Jenő ügyvédi Irodájában. Ugyanott egy utcai üzlethelyiség kiadó. •
Egyaaruháxatl és katonai cikkekben a legrégibb és legolcsóbb btvásárlásl forrás .Biunrslcsnár Petőfl-ut 48. •
jól főző ssslmCaaMalaáay azonnali belépésre kerestetik. Hpntt Károly né, Csen-gerj-ut 1 2ÖC9
Tarpé»7tf»»4«
Irányzat: szilárd, forgalom: étink.
Buza tlaxav. 77-es 14 70-14 95. 78-as 1485 1510. 79-es 1500-1525. 80-aa 15-15-1540. dunánt. 77-w 1445-14-65 78-as 1460-1480. 79-es 14 75-14 95 80-»* 1490-1505 - Ro»a u| pestvidéki 1125-1145 más 1140-1160. 7«ba| kOrtp 1525-13 60. Teng.rl tls.ániu\'l 1145-1155.
Kényelmei társas aaté-kiráadaláa
Hévízre vasárnap reggel 7 és délután 1 érakor. Előjegyzés Kaufmann Manónál,
telefonállomás 2 22.
Kiadja a laptulajdonos KAzfazdaaágt Rt. Qatanberg Nyomda és DélzaJa! Lapkladl Vállalata Hagyk.nl/sán. PaleUta kiadó: Zalai Károly. latarartMa telelőn: NagykaaUM 78. aaám
1172/tkl. 191b. ulm.
Árverést hlrdetmény-klvjn^.
■zenvedö nevtn álló kikiáltási árban
A Icdcietl elvre tekintettel az árvefás • U boc.átott Ingatlan legkliebb vátelárát a MvritoW^g.áUjpll|l me«l
íán\'S\'ní, \'
2. aa Angol-M.gyai Bank caatlakozotl váeiehallató kárelötra megtartani árvt-réa eaatán 360 P-6n alul. 3 a Ttaudannbla Egye.ült Qfiimalmok . caaMmzMt v<reha|laTi kárelaáre aieg tartandó áiverfa eietín 1317 P-4o alul
Az áircréat 1935. ávl auluaztua hó 12. napjának d. u. 3 órakor Becaehely köz-aágházinál toglák miatartanl.
Al árverés alá keitlló Ingatlan a fedezeti elv útflntl vételárnál alacaonyabb áron nem aanató el Az árverelnl ezándákozók kötelesek bátyi a kikiáltási ár 100/^át kéaz-
_ JjSumaj izámltotf óv"." Ipea ártékpaplrosban a klküldöltnél le lenni, vagy a bánatpénznek elólegea blról letétbe htlyezá.éiól kiállított lettll ella raervényt a kIMIdóttnek átadni és az ár-vtrtal feltételeket aláírni. (IMI : LX. L-t. 1«7„ 150., 170. ÍW:LX. L-t 21. §.)
Aa, aU aa Ingatlanát! a kikiáltási árnál magaaabb ígéretet teli, ha tóbbtt ígérni aenai aani akar. kötelea nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapító!! bánatpénzt az általa tgért ár ugyanannyi százalékáig kiegészíteni (I00«: XLI. 25, 8 ) Letenye, [935. ávl mátcluz hó 12. nap)án Dr. Bánypl U|oa a. k. Ur. (bíró.
A kiadmány hiteléül: Balassa Sándor a. k. ur ul.kkanrvY.i.ta.
■ émetwyelvé lólakola hallgatóla vállal német társalgá.t, pótvlzagára elókéazll. Clm a kiadóban. 2014
Clveexett egy névkgyboiltékban 30 pengó banh|egy, a becaOletea megtaláló 5 pengó jutalom ellenében adja le a kiadóhivatalba, vagy a rendóiaágen. 2021
P.Utdlván éa lizaznált bntoiok elejék, Rákóczy-u. 23. 2620
KOszOnetnyllvánltás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó anyám és nagyanyám In. Meatary Fapanoné
uBl. Vtrágk Mária
temetésén résztvetlek, vagy fájdalmunkat bármily módon enyhíteni igyekeztek, fogadják hálás kOizOnetOnket.
Metzger család.
Ipar vasárnapi munkaszünete tekintetében az említett rendelet kiadása elOtt hatályban volt rendelkezések maradnak érvényben.
Nagykanizsa, 1935. julius hó 15-én.
„I0 Polgármester.
Földrengés, árvíz
, Tokió, julius 17
Szerdán reggel FoPnkisa szigelthi heves földrengést éi-eztek. Azany-tg! kár Igen nagy, a földrengés követ-kéziében 40 ember meghalt és ki) 1000 megsebesült. \' l Sanghay, julius. 17
A nagy klnal árviz Hiuikttubun 351 utcát clöníött é« 06000 embert tett hajléktalanná. A Sárgu f.ilyó 300 falut öntölt cl. Itt 120.000 em brr válf hajléktalanná- Eddig körül bellit 2000 embar fult a vízbe.
.Nemlesz háborúi"
- mondja károly rHpá. király.
Károly román király az ejtyik uineri. kni újságíró elölt tett nylIalkoDlbiltnil kijelentette, hogy semmiesetre sem hiszi, iHtgv Q díktalorikos kiirmáiiyroniin jó lenne, csak ilmenetiU\'tí, mint szük-sé||e> rosszat lehet ha .ználnl. Szerinte n W\'iíkníe elilil eszleiKlökLen remmltéle Mliorus válsilgt>>l nem kell tniUuii.

Diákot s |0vó iskolaévre lanulrnányl teldgyeleltel. családi bánásmóddal, minden Iskolához közel esó, t.endes házban, teljes elláláara e.togadpk: liozgonyl-utca III
15074/1935.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. kir. kereskedelemügyi mini«ter ur az ipari munka vasárnapi szünetelésének kiterjesztése tárgyában f. évi julius 8-án 45268. sz. a. kiadott rendelete 3, és 4. § ainak a húsipar vasárnapi munkaszünetéfe vonatkozó rendelkezései végrehajtását további rendelkezésig felfüggesztette.
Ehhez képest a m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur további rendelkezéséig a hus-
Hofherr
Schrantz Clayton-Shuttlewortb
nagykanizsai lerakatában:
oaazáa József
mag. BtQlr^xya. zaák, növényvédelmi
szerek kereskedésben Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telefon: 130. A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, klttlnó szerkezetű különféle
mwüm Étü
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
15080/1935.
Vgneiflánjyaláii Miimy
Az iskolák és óvodák szünidei tatarozására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek
Az ajanlatokat^ feltételekben megadott alinz^sel f. évi julius hó c#li 12 óráig i polgármesteri hivatal iktatójába kell benyújtani, vagy postán beküldeni.
A klliási művelet hétköznapokon d. e. 10—12 óra közöli a v. mérnöki hivatalban^ megtekinthető és beszerezhető
Nagykanizsa, 1935. évi julius hó 12.
Polgármesler.
kroaatott a laptulajdoooa KOz^azdaaigl R.-T. Oulaabarg Nyomda és Dálsálal Lapkiadó vállalaU k0ay<nyomdá|ábaa, Nagykaaizaáa. IPalalóa OzletvezatS Zalai Károly.)
70a évfolyam 161. szám
Nagykanlaa, 1935. julius 19 pintek
Ara 12 flIMf
ZALAI KÖZLÖNY
yjgSX
é> Uadótinatal: HU 5. uia.
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barb?irH» Lajos
Előfizetési ára: egy hóra * pengS 40 ftllt Sictkcixtóalgi é» kiadóhivatal! telefon: 78. a
A tifusz-gyanus megbetegedések ügyében öffxeUlt a véroi közegészségügyi bizottsága
A Zalai Közlöny híradása kapcsán már kedden délulán 2 órakor számosan jelentkeztek a polgári fiúiskolában a tisztiorvosnál a tifusz elleni védőoltásra. Az oltások min. dcnnap délután 2 órától 4-ig végeztetnek a polgári fiúiskola földszinti tantermében. Szerdán délután az egész városi tisztikar és alkalmazottak lettek beoltva, mig csütörtök délben a rendőrség közegei. Jól teszi mindenki, aki ezen ingyenfes védőoltásokkal beoltatja magát. Az oltás semminemű rossz utóhatással
iiem jár.
Miután a kórházban csak nagyon kevésszámú férőhely van a tlfusz-
gyanus betegek megfigyeltetésére,a tisztifőorvos ugy intézkedett, hogy amennyiben erre szükség mutatkozna, a betegek a járvány kórházban nyerjenek elhelyezést. A járványkórházat erre a célra most rendezik be, hogy szükség esetén rendelkezésre állhasson. Azonban nem valószínű, hogy erre sor kerül. Dr. Goda Llp&t városi tisztifőorvos mindennap végigrazziázza a .piacot és a legszigorúbban ellenőrzi a tej-felhozatalt a város köaegelvel egyetemben-
Csütörtök délelőtt a városháza kis tanácstermében dr. Hegyi Lajos polgárme.sterhelyettes-főjegyző el-
nöklete alatt összeült a város közegészségügyi bizottsága, hogy a iifusz-gyanus megbetegedésekkel kapcsolatban megbeszélje a szükséges teendőket. Dr. Goda Lipót városi főorvos javaslatára kimondották, hogy mindazon óvintézkedéseket. amiket a 212.000/1933. B. M. sz. rendelet előír, a legszigorúbban foganatosítják és végrehajtják.
A polgármester egyébként falra gaszok utján oktatja ki a közönséget, mitől kell tartózkodnia és minő óvszabályokat alkalmaznia. A falragaszokon foglaltakat különös figyelmébe ajánljuk a város közön ségének.
A Bastille lerombolásának nagy nemzeti évfordulója
— A Zalai Közlöny eredeti tudósítása
Délelőtt-
...Katonai parádé a Stanislas té-renn, amelynek történelmi palotáit, köztük a városházát Sczclnscky Stanislas, Lorralno és Bar hercege, lengyel király építtette. Körülbelül 4 500 méter lehet a tér egyegy ol dalának hossza, északi oldalán széles utca vezet a diadalívig, uzon át vonulnak majd be a csapattestek. Körül katonai kordon, közepén Stanislas király szobra alatt a városi és katonai előkelőségek, mögöttük civilruhában, de katonai alakzatokban a frontharcosok, sok a rokkant, mankós. félkarú sötétszemüveges alak Várás. Meleg van. Középeurópai meleg. Repülőgépek nem lesznek, mondja mellettem t\'gy fiatalember - mind az 50 elment még hajnalban Párisba. Felvonul a katonazenekar. 50-60 ember legalább : Marseille*
Apró Incidens : egy sötétképü alak nem akarja levenni a sapkáját, ugy verik le a fejéről. - »Piszk<* kommunista disznó 1 - szitkozódik egy családapa.
Aztán kezdődik a felvonulás. Elől\' a tábornok és a főbb tisztek, szép-ideges lovakon, egy kócos kis kutya áttöri a kordont és dühösen nekik, ront. A jó franciák nevetnek, a várakozás feloldódik : Vlve le gene ral! »Éljen a tábornok ! Éljen a hadsereg !< Jön a sorkatonaság, kék ruhájukban, furcsa, lapot, fekete rohamsisakjaikkal, hosszubajnétos puskáikkal Hatos sorokbon nvne telnek, a francia katonaságra jellegzetes rövid, gyors léptekkel.
Sötét bőrkabátos osztag jön, min den fegyver nélkül, tankosok. csak •\'gy hatalmas bütykös lóg az oldalukon, ja, mert a tankban, kérem, nagyon meleg van. »Élfen a had ^feg!* kiabálja néhány fiatalember újra. Aztán a repülők, ugy látszik maradt itthon is belőlük, szép, fehér kék egyenruhás, snájdig ""k Nagy raotorzörgés, a mellék.
utcából hatalmas teherautók fordulnak ki s a teherautókon kisebb fajta tankok, ~ 1. 2. 20, 30 teherautó — aztán szörnyű zöngést csapva, nagyobb. 4-5 méter hosszú tankok. Az emberek elcsendesednek, van ebben a félórás felvonulásbari hosszú katonasorokban és tank dübörgésben valami nyomasztó, kellemetlen hatás. De már jönnek piros autóikkal, hosszú létráikkal a tűzoltók. Valaki elkiáltja magát : •Éljenek a tűzoltók!« - a tömeg tapsolva, nevetve adja tovább a kiáltást.
A délelőtt várás és bizonytalan-, ság.
Egy osztrák-német \' diákkal és egy fiatal mérnökkel csavargunk az utcán, le.ssük. lesz-e valami tüntetés, apró rendzavarás. Pár lépésre előttünk vastag bottal felfegyver. kezve, egy egyetemi hallgató megy és királypárti újságot árul : •Kérjétek a Királyi Kurírt ! Köz társaság-ellenes, nacionalista lap !« Az egyik nagy forgalmas utca1 sarkán egy másik Ismerős egyetemista ugrál át a villamos előtt hozzánk. Az is nacionalista lapokat árul. Az egyik cimképén egy férfi lökdösi sorba a kommunista zászló után a tüntetőket. »Több rendet ! Hej ! Tolvajok és gyilkosok legelőre.* Egy másik kép elme : Júdás csókja. A kommunista zászlótartó homlokon csókolja Marlannet, a köztársaság szimbólumát és jó ünnepet kiván neki. A vörös zászló mögött sötét alakok szorongatnak tört és revolvert- »Az emberek nem mernek újságot venni, — panaszkodik senki se tudja, mi lesz, mindenki vár...«
Délulán 3. Térzene a városi parkban-
Délután 4- Ballonüldözés autóval a városon át.
Délulán !)■ Nagy berregéssel, V alakú csoportokban jönnek vissza a repülőgépek Párisból
- Ugy látszik, nem volt semmi, - virul ki a mérnök arca - akkor nem eresztették volna vissza őket.
- De hátha azóta ? - tűnődik a német diák.
Esti• 8. A rádiót lessük. De semmi sehol. Zene mindenfelé. Csak Tou-lou-se beszél. Recsegő hangán szavalják a Tour de Francé (bicikliverseny) mai eredményeit: Első Chamusso, olasz...
£«/<• !). Fúvószenekar játszik a Stanislas térem. Valse Viennpise-kat. Lehár keringőket. Rettenetes tömeg mindenfelé. Az aszalton, a városház előtt néhány pár táncolni kezd, a tömeg körülállja és nézi "ket. Az autók nem tudnak áthajtani, mert a rendőr is ott áll a kör közepén, csípőre tett kézzel és nevet.
Este 10. Tűzijáték a diadalív kö rül. A felrepülő rakéták 4 5szinben robbannak szét- Csillagalakok, rózsák- »Hát szép ! - morog az öreg. ur de már félórája tart. Mibe kerül, képzelem és mind a mi adónk, ból !« Zene, fény és muzsika mindenfelé- A mérnök a fejét csóválja : »Nincs azért igazi hangulat. Hja, ki tudja, mi van Páris. ban ? Máskor egész mások az emberek, ej, sokkal vígabbak...*
Jut. 15. Rrffi/el 8 óni.
Megjöttek az újságok. Párisban nem történt semmi- Felvonultak a rendőrök, a katonaság, a tengerészek, felvonult 600 repülőgép, a kommunisták és a Crolx du Feu és nem történt semmi. A nagy erőpróba elódázódott...
Franciaország számára az igazibb ünnep talán ez a megnyugtató, csendes hétfő-
Az idegennek, aki forradalmat, várt, nagy átalakulást, persze kom pllkáltabbak az érz\'lmei-..
Nem történt semmi...
És a német diák valószínű azt mondta magában :
- Schad? !... Orfjjtay L• Qyulq
Abesszínia súlyos helyzetben
a liadteregaxilUtá* n«héu4gei miatt
Róma, julius 18 (Lapzártakor érkezett) A la|>ok határozottan cáfolják, hogy Litvinov aki most Rómába készül, személyesen akar beavatkozni az abesszin kérdés rendezésébe.
Róma, julius 18 Olasz illetékes helyen a népszövetségi tanács egybehlvását rendkívül célszerűtlennek tartják. Elismerik a párisi és londoni diplomá. ciai tárgyalások jelentőségét, de el. hibázottnak találják a Népszövetség tanácsának egybehlvását, amely csak arra lenne jó, hogy ártson a Népszövetség tekintélyének.
Addis Abeba, julius 18 A négus egy ujságirónik tett kijelentésében bosszúsan adótt kifejezést annak, liogy bizonyos állumok nehézségeket gördítenek a liadiajiyag szállítások elé. Különó-seji Csehszlovákia és Belgium, holott n«mesak a magáncégek, hanem a kormányok is kötelezték
magukat a fegyverszállításra. Ha továbbra is ukadályokat gördítenek az abesszinok fegyverkezése elé, ugyanakkor. amikor Olaszország változatlanul és korlátok nélkül .szállíthatja a hadianyagot Abessziniál>fl, akkor Al>esszinia nem tudja megvédeni függetlenségét.
Csehország mozgósításra készül
Prága, julius 18
A gaboiwKCgyedárusilásról rendeletet bocsátottak ki, amelynek értelmében bizonyos jnennyiségü buza, rozs és zabot félre kell tenni a rossz termés vagy mozgósítás esetére. Egyelőre 35.000 vagon gabo na mennyiségről van szó-
Japán bevonul Mongóliába
\\ London, julius 18
A japán hadsereg befejezte az előkészületeket, hogy a legújabb határsértés ürügye alatt bevonuljon Belsó-Mongoliába. Egy-két nap alatt döntő fordulat várható.
A klnal árvíz megszámlálhatatlan áldozatot követelt
London, julius 18 Kinai forráxSból érkező hir szerint az árvízben eddig 14 000 holttestet találtak. Egyesek szerint azonban ugy tudják, hogy az árviz áldozatainak száma 60 100 000 között vál-tozik.
Artisták súlyos szerencsétlensége
Balatonszemes, julius 18 A balatonszeinc.si cirkuszban SraUI István ós felesége, artisták nyolc méter magasítói leestek, mindketten agyrázkódást, kar ós lábtörést, súlyos belső sérüléseket szenvedtek. Mindkettőjüket a székesfehérvári korházba szállították.
ZALAI KOZLONT
1M& tutim 19.
A Fourage cáfolja dr. Rotschlld Béla számadatait
B lapjuk e hó • 13-1 számában megjelent cikkről csupán véletlenül szereztünk tudomást. Felvilágosító nyilatkozatunk után ugyanis azt véltük, hogy az egész »Fourage« ügy lepihent. Hogy ez nem igy törtésut, abból azt következtetjük, miszerint Nagykanizsa város józanul biráló polgársága a közgyűlési határozatot nem helyesli-
De még jobban alátámasztja eme feltevésünket dr. Rotschild Béla ur nyilatkozata, mert ő szintén megérezte, hogy álláspontja védelemre szorul, holott a tényszerű igazságnak erre nincs szüksége. Az spontán nyilvánul meg, amint azt a közvélemény is mutatja.
A Cikkiró, kit nincs szerencsénk ismerni, a közgyűlés alkalmából tán m-m értette meg azon közgazdasági értéket, amit egy 25 munkást foglalkoztató üzem odatelepítése jelent Ez nem róható fel bünül, de hogy álláspontját helytelen adatokkal, fő-leg pedig az ellentételek elhalja tásával Igyekszik helyesnek feltün tetni: előttünk érthetetlen, - bár okát nem keressük. A tévedés megtörtént, annak belátása nem lehet bántó, sőt a köz érdekében az két-szeresen is értékes lehet.
Nem lehet vitás, hogy egy város nak más szempontokat kell mérle. gelni, mint egy privát vállalatnak Ebből pld. az is adódik, hogy 25 munkanélküli foglalkozta tása többet jelent, mint 3000 pengő, - hisz a részükre kiutalandó segély ennél sokkal több - de erről nem
is beszélve: mit Jelent az erkölcsileg, ha a munkás a kenyerét megkeresi, azzal szemb(en. ha azt könyöradományként kell felvennie.
De ezenfelül vállalatunk felajánlotta, hogy minden vagon után a szegényeket támogató alapra 4 pengőt nyújt. (Ellnek jellege következtében ez a város terhére adókötelezettséget nem képez.)
Az 60 pengős bér ajánlatunknak egy átformált változata, mert mi n telket, mely részünkre ki lelt jelölve,
az oltani forgalmi értéknél magasabb áron meg akartuk venni.
De hol van alapja azon közlésnek, hogy a város »értékes« ingatlanát ajándék címén nyújtják ? A telek helyét mindenki ismeri, parlagon
hever és ily gondolkodás mellett valószínűleg továbbra is parlagon fog heverni, mert hisz az ott volt nagyobb vállalatok majdnem mind üzemen kivül vannak. Hol az ösztökélés, hogy vállalatok ott meginduljanak ? Ma 25 munkás foglal, koztatása többet jelent, mint a teleknek hatszoros értéke és az ipar vágánynak kihasználása. Nem helytálló, hogy a város az utvám miatt 1 fillért is vészit, de Imi igy lerui3 is, akkor is mindent el kellene követnie a munkaalkalom teremték érdekében.
Hogy az iparvágány használata számokban mit jelent, azt már kézzel fogható adatokkal beigazoltuk de hogy - bár ez nem reánk tar tozik - téves a helypénz és mázsa, díjra vonatkozó vélemény is, arra következő megjegyzést tesszük- A gazdának elemi érdeke, hogy az árukat a hetivásárokra hozza te, a hol a verseny a legjobb árakat hozza felszínre. Saját megnyugtatása
Van szerencsénk bemutatkozni*.
Mi vagyunk a három
Ritka alkalom Rendkívül olción
R.
CteKtti
mek cipők n Y A R» vAs A*
mTaft," n»rt ezt otthon nenr ttticfl,
az árukat le is mázsátyátja. E bevétel tehát kell, hogy megmaradjon, mint azelőtt- De ha az összes helytelen adatokat mind készpéinz-ni\'k vesszük, annak elleniében az alábbi képet kapjuk :
600 vagon feldolgozott áru értéke cca 300.000 p?ngö, - ebből kap a gazda mondjuk á 4 pengőt : 240 ezer pengő, - 26 munkás a napi 2 3 pengővel : 20-000 |>engő, szegényalap 2400 |>emgö, - OTI dijak cca 3000 pengő, üzemanyag, drót, egyéb kiadások 25000 pongő, i- vasúti kocaikiáliitás 2400 pengd, vagyis
coa 290.000 pengő a* az Oa*
szeg, ami (feltétlenOI Nagy*
kanlzsa vérkeringésébe jut
és iez a mai nehéz viszonyok méllétl nem is olyan megveíendö egy vál. Lalat részéről.
Ez vonatkozik a városra, de emellett tán van egy másik szem. pont\' is : a gazdának érdeke, - ki a verseny folytán áruját a megfelelő jó áron értékesíthette volna és amelynek meg nem törtétihetése érdekében vált fontossá az el nem fogadható kikötések alkalmazása! Egyszerre borzasztó érték lett a parlagon heverő terület, stb. stb.
Az iparvágányra végül még csak annyit, hogy a város csak a vasúton feladott küldemények után élvezi az utvámot. Há tehát valamely vállalat saját iparvágányt létértt, amelyet senki sem gátolhat meg, ut-vámbevételröl a város részéne szó sem lehet ! Sőt, amint a Cikkiró ur is mondja és .ez tény, Kanizsán van egy olyan telek, amely iparvágány nélkül is élvezi az utvám-mentességet. Ha ezt a telket vettük volna ki, Kanlzsa akkor sem kapott
75 éves jubileum. OLCSÓ VÁSÁR
SINGER divatáruházban
julius hó 16-lói 30-ig.
1935. juthii 19.
volna egy fillért sem, a megállapo dás csak azon dőlt meg,1 hogy tel-jcs egészében az utvámot a telektulajdonos akarta, stb.
Minden tekintetben helytelen tehát a Cikkíró ur okfejtése, de a legnagyobb tévedése, hogy az ügyet az egyén és nem a közösség érdekében nézi, ami a város szempontjából mérvadó nem lehet.
De ha a Cikkíró ur által kimutatott előnyök tényleg fennállnának, ugy vállalatunk feltétlenül elfogadta volna a képviselőtestület va lójában elfogadhatatlan ujabb kikötéseit ls.
A Cikkíró ur tehát meg lehet nyugodva, ellentétes nyilatkozatával törekvése sikerrel járt, - visz. szalépésünk megtörtént, de ezzel tévedése a legjobban beigazolódott!
Teljes tisztelettel: „FOURAGE" terményhiviteU cég
Csütörtök
Uuitaport I.
17.20 Bachmann József jazz-zenekara Szántó Gyula énekszámaival. — 18.20 Egy délamerikai magyar hithirdető. Ur. I>. Bangha Béla előadása. - 18-55 Az Operaház tagjaiból alakult zenekar.— 20.15 Külügyi negyedóra. - 20.30 érettségi találkozó. Kabaré. Rendező dr Bánóczy IKxsö. — 22.30 Hírek. 23.15 Haviszemle olasz nyelven, (dr. Ottiik György.)
Péntek
lludapMt I.
6.45 Tornu. — Utána littnglcmez.-k.
— 10 llirck. - ÍO.\'^O IdőBzerü apróságok. — 10.45 Ifjúsági közlemények.
— 12,05 «Triumph» énekegyüttes. — 12.30 llirck. - 13 A 2- hunvédgy.ilog-ezred zenekara; — 13.20 Időjelzés, idő járásjelentés. — 14.40 Hir-\'k, árak. -16.10 Diákiéiért). «A Balaton és o benne élök.» - 10.45 Időjelzés, hírek.
— 17 Sötét György szájon és Jazz-zene. kum.
1^30 < Evezős világnagyságok.. Cam briuge - Hungária-Punuónia-taiálkozó. llautzinger Sándor előadása. - 1K I)rá-mairodalimmk és a zene. Ix-votta He-zsü cl(iadása, — 18.35 Bodán Margit magyar nótákat énekei. — lu.io Sport-közlemények. — 10.50 Munkásféióra. 20.20 Hanglemezek. - 2120 Ilirek.
— 21.45 Az operaházi zenekar. 23 Len Baker jazzízenckur. 0.05 Hirek.
Budapest II.
18.45 «Száz kónyv.» Benedek Marcel beszél Bacine .phaed rá .-járói. - 1005 Vonósnégyes. - 20.10 Modern művészet. Körmendi András előadása. 20.40 Cigáuyzene. _ 21.35 Hírek. Béca.
12 Zene. — u Lemezek. - 1015 Beethoven-szonáták. - 17.05 Pólolva-
sás.
17.30 £nek. — 1025 Cselló -és zongoraszonáta. — 20 Népzene-est. — 21.10 Zene. _ 22 Hirek. - 2210 Hungver seny. _ 22.40 Lemezek
ZALAI KÖZLÖNY
A Nemzeti Egység teljes erővel folytatja szervező munkáját Nagykanizsán
Értekezlet az országos központ kiküldöttének részvételével
Politikai körökben mindenütt a legteljesebb szélcsend uralkodik, azonbni a Nemzeti Egység Pártja nem Ismer szünetet. Állandóan érintkezésben van szervezetelvelés szoros kapcsolatban hatalmasan ki. épített hálózatával.
Szerdán délután Nagykanizsára érkezett az országos központból a nagykanizsaiak előtt is legjobban ismert dr. Papp Sándor, a propaganda-ügyosztály főnöke, vi;éz Bíró Ignác megyei főtitkárral, hogy szűkebb körű értekezleten megte széljék a teendőket, nevezetesen a
lefolytatandó szervezési munkákat. Az értekezlet a nagykanizsai Ipartestület tanácstermében folyt le, a melyen ott láttuk a nagykanizsai Nemzeti Egység választmányi tagjait, élén dr. Balázs Zsigm<md, dr Fodor Aladár, vitéz Tóth Béla, Miklós János, Kalmár Zoltán, Samu Lajos, Zsigmond József, stb. vezetőségi tagokkal.
Dr- Papp Sándor hosszabb beszédben ismertette az elvégzendő munkát, a hálózat további kiépítését, megerősítését, kitért a Nein-zell Egységnek női táborra való ki-
építésére, az Ifjúsági csoport megerősítésére, valamint a Nemzeti Egységnek az egész vonalon való erőteljes megmozdulására.
Az egyes kérdésekhez számos fel szólalás hangzott el.
Az értekezlet mindenben hozzájárult az előterjesztett javaslatokhoz, amelyek a Nemzeti Egység nagykanizsai táborának hatalmas lendületet fognak adni és rövidesen megindul ismét az erőteljes munka és pártélet Nagykanizsán.
A féltékeny férj leszúrta a feleségét
Az asszony nem vallott az ura ellen a bíróság előtt — Az orosztonyl gazdát börtönbe juttatta a féltékenység
Lengyel József oroszlonyi lakos világéletében féltékeny volt feleségére, pedg házasságukat három szép ©érmekkel áldotta meg az ég. A sz-jgény asszonynak sokat kellett emiatt tűrnie. Egy alkalommal t "írtéit, hogy" ur egyik gazda a szőlejébe lüvta öt dolgozni, míg feleségét kukorica munkára. Lengyelben ekkor ismét feltámadt a féltékenység ördöge és,ö ment el a kukorica-munkáit!, (ínig 11 /felségét ü szőlőbe küldte, A íiapi jnunku pl-végzése utáu a férfi előbb érkezeti hazu, rnüil az asszony, auii elegendő ok volt ismét úrra, bog)\' felébredjen benne a féltékenység. Izgatott percek multak cl, mig végül felugrott és késéi magához véve elindult, hogy megkeresi a feleségét. Útközben magában beszélgetve — hatották, amint fenyegette feleségét, hogy most megöli. Va. dul meni végig a falun, amikor u sötétségben egyszer csak szembetalálkozott a hegyről hazajövő feleségével, lvongyeiben felforrott a vér és dühtől tajtékozW rákiáltott:
- Hol voltál? I
Lengyei nem is várta bc a választ,
a következő pillanatban felemelte ke zél, amelyben a kését szorongatta, hogy lesújtson feleségére. A/, asszony a sötét-égben is meglátta a kis villanását és odakiáltott a férjéaiek:
— Te marha, mit akarsz velem?
A következő pillanatban lengyel felesége mellébe mártotta a kését, majd hálába szúrt, ugy, hogy a szerencsét-len teremtés vérében összeesett. Csakhamar beszállították a nagykanizsai kórliázbu, ahol hosszú időn át ápolták, mig sikerült őt visszaadni az élet-nek.
Lengyel Józsefet letartóztatták és átadták a kanizsai ldr. ügyészségnek.
Ilyen előzmények . után került hétfőn délelőtt Lengyel ügyo a nagyka-nízsai- törvényszék szünet! tanácsa elé, amelyen Makáry Vilmos tanácselnök elnökölt.
Lengyel töredelmesen bevallotta bü nét, elmondotta, hogy szereti uz asz szonyt, féltékeny reáK nagyon bánja,
divatáruüzlet
Saisonvégi kiárusítása
.piac szenzációja
amt tett. Majd kihallgatták az asz-szonyt, aki azonban nem kívánt vallomással élni. Azt mondja, mcgbocsájl férjének, nem kívánja megbüntetését, hajlandó ismét visszamenni hozzá.
A padsorokban a család három gyermeke, köztük egy 15 éves fiúcska, aki zokogva néz édesapja felé, a .szuronyos fogházör mellett.
Vitéz Csllteghy György Ügyészségi elnök fenntartja a várfal, miig « védő, dr. Itapoch Aladár rámutatott mind azokra az enyhítő kőriUményoltre, p melyek megdönteni látszanak íaz előre megfontolt emberölés vádját.
Lengyel József az utolsó szó Jogán isméielten hangoztatta, lu>gy nagyon megbánta, amit tett. Bs mjg a bíróság ítélethozatalra vonult vissza, zokogva sírt fel lengyel József és sírt a 15 éves fin, aki egyik rokonának szoknyájába rejtette könnyes arcát. Csakhamar bevonult a bíróság és Makáry elnök kihirdette a törvényszék Ítéletét:
A bíróság bűnösnek mondotta ki Lengyel JóVsefct házastárson elköve-tett szándékos emberölés bűntettének kísérletében és ezért őt, az enyhítő szakasz alkalmazásával egy évi és nyolc havi börtönre és hánpm évi jogfosztásra ítélte, elmarasztalta a bűnügyi költségek megfizetésében. Makáry elnök hosszabban indokolta az ítéletet és megállupitja, liogy a vádlottnak szándékában volt feleségének megölése, súlyosbító, hogy egyszer mér súlyos tcstlsértésért büntetve volt, hogy veié szemben az erős felindulást n«m tudta megállapítani.
^Miután ugy Lengyel, mint a királyi ügyész megnyugodott, uz ítélet Jogerőssé vált. Több mint másfél évi börtön alatt Lengyel Józsefnek féltékenységi mániája valószínűleg le fog hűlni és mint uj ember kerül majd vissza a kis orosztonyi )>ogárhátu házacskájába, ahol az asszony és .három gyermek siratja egy időre elvesztett édesapját...
Bélrenyheség és klnző főfájások, a máj és az epeutak bántalmai, gyomor- én bálhurut, aranyeres bajok és a végbél megbetegedései esetén a természetes „Ferenc Józsel" keserűvíz gyorsan és biztosan megszünteti a hasiszervek pangását.
— Gyönyörű nyárí Ruhaanyagok színpompás változata várja a vevő-közönséget a Schütz AÍuházban.
N
agy feltűnést keltett
az általánosan kedvelt
maradék-osztálya olcsó áraival I
Tekintse meg kirakatainkat!
1035. lutlus 19.
ÍALA1 KÖZLÖNY
F. Oaral Margit 25 én önálló műsorral szerepel a rádióban
Upzártakor kaptuk a hirt, hogy a városi /elitiskolái és azon keresztül Nagykanizsát kitüntetés érte. A zeneiskola kitűnő tanárát a Rádió igazgató, ságn ónálló műsora hangverseny, adásra meghívta. F. (iarai Margit csütörtökön délután játszik a rádióban 40 l»erf<"s időtartalmú önálló gordonku-hnngvereen.v keretében.
(személyi hlr) I)r. P. Vargha Teodorich ferences egyetemi tanár, aki annak idején a nagykanizsai rendház főnöke és városi plébános volt, Hómá-l»ól Nagykanizsára érkezett, «Ik)I több napot tóit nyárí\'szabadságából.
- (Rekviem) Csütörtök délelőtt a piarista templomban megrázó erejű gyászistentisztelet volt. Magas Mihály gimnáziumi igazgat) mondotti a rekviemet gyászpouipás kulafalk \\\'iőll .a tragikus körülmények közölt elhunyt YcgC|e Mártáért. A gyászoló közönség sooniiban a porig. sújtott szülök mellett ott láttuk a piurifitu tanári kart, a nagyszámú tisztelőt és jóbarálot, akik mind eljöttek, liogy az együttérzés balzsamával euyhitsék n szülők leírhat iu lun fájdalmát. Mikor MiHjas a kataralk előtt a szokásos at>solutiót végezto, szem nem maradt .szárazon. Az egész város közönsége osztozik u szülök mélységes fájda\'mában.
- (A b»lih*it*nyrfwA lürd«eyy«wOlel) S|K)rtaiosztálya a sportoló Ifjúság felszerelése alapja javára julius 27-én, szombaton csáp 9 óraj kezdettel a log-szivhezszólóbí) magyar nóták költőjének személyes felléptével Murgács ina-gvarnóta-estet rendez a boiaiopfenyvcsl I.uxeinburger-vendéglÖ kerthftlyiségé-ben. A népszerű .szerző személyesen eLőadandó szerzeményein kívül a ba. latonfenyvesiek közül énekesek, szavalók és költők is bemutatják művészetüket a magyar jiótaestec.
- (OlcMóbb |«tt és r"gBel Imlul * hévízi autóbusz) A Nagykanizsai .Vutó-buszváltalat minden vasár- és ünnep. naj» autóbuszt indít Hévízre. A kényelmes hévízi u Hízásra jelentkezni már lehet uz autóbusz vezetőjénél. Megfelelő számú jelentkező eselén már most vasárnap indul a jái«t reggel l>ontosan 8 óra 30 porckor a Centrál elöl. Viteldíj oda-vissza a leszállítóit árban 3.50 pengő.
Belfastban ismét aggasztó a helyzet
Belfast, Julius 18 Ismét aggasztó a helyzet. Az éjjel megint agyonjöttek egy embert, ez zel a zavargások áldozatainak száma hatra emelkedett- Az éjjeli zavar-
gások ismét gyujtogatássá fajultak, több üzletet ós házat felgyujtot tak, kifosztottak. Az utpákon pán célos gépkocsik cirkálnak, hogy 0 rendst fenntarthassák.
***********^^tMWNWW^MWWIW^i
Számos házkutatás és letartóztatás Bnkarestben
Bukarest, julius 18 A »Mindcnt a hazáért* nevet viselő jobboldali politikai párt több tagjának lakásán házkutatást tartót, tak. A házkutatás eredményeként rengeteg röpiratot, nyomtatványt és
fegyvert, valamint lőszert foglaltak Ív. Cantacusino pártelnököt le. idézték a csendörségre és 20 párt-hlvével együtt letartóztatták. Érdekes, hogy a romániai lapok minderről semmit sem irnak.
Egy fiatalember halálos tragédiája a Balatonban
idél első Áldozata
re, de csak az üres csónakot talál ták meg. A mentöörség a csendőrséggel karöltve azonnal megkezdte a kutatást és éjjel 1 órakor •sikerült az áldozat holttestét meg találni és kiemeljii a Balatonból. Személyazonosságát még eddig nem tudták megállapítani, mert semmiféle igazoló irást nem találtak nála Annyi bizonyos, hogy egy 19 éves budapesti fiatulember az illető. A csendőrség most a szerencsétlen fiatalember hozzátartozóit keresi.
A magyar tenger
A nyári és téli szezonban egy aránt megköveteli áldozatát a Magyar Tenger. A szerdai nap meg hozta Fonyódnál a Balaton első nyári áldozatát, üszög villaielepüél szerdád délután csónakázni ment egy fiatalember. Mikor már Jó beevezett a mélybe, fejest ugrott a csónakból, hogy megfürödjék. Alig tett ajíonbaji pár karcsapást, elme rült és azóta többet nem látták.
A partonállók észrevették a tra gédiát, kl is siettek csónakkal a viz
SZABÓ ANTAL ptttfa
DMETKERI BEFOZOPORT!
- (A aatfluMUwAl tcreneraadA *árs-
báiliól) A rnult topokban összeült nagyúr 4 ferenceskáptalan a nagykanizsai rendháznál a következő dis pozíciókat eszközölte: P. Bakos Gás|>á/\' polgári iskolai taflárt hasonló minőségben. Vápára helyezf át, P. Jahoda Mansvéá, kiskapizsai segéd lel készt, Székesfehérvárra helvezté, niig a székesfehérvári rendlvázlK\',1 P. Andriska Fe.ie\'táht helyezte Nagykanizsára hittanári minő-séglx;n. P. Bakos Gásjwir őt év óta működött Nagykanizsán és ^zCn Idő alatt galambszclidségé\\<lj--,lgazl papi lelküleiéxel, pagy ifjfuságszeretetével megnyerte mindenki íicretetót és bo-esülósét. Igazi pap és szerzetes volt, aki felejthetetlen érdemeket szerzett nagykanizsai működése alatt. Sok szeretet és áldás kiséri aj állomáshelyére. I\'. Jahoda a ferencespapság fiatal gc nerációjához tartozik és kiskAnixsal rövid működése alatt sok melegséget és szeretetet árasztott hívei és nz ifjuság körében, ke<lves emléket állítván lelkes működésének.
, \'ji. flfr
H. 6. Uw, J4Í
Fö-ut 5.
íizuan .stWinwr" -
bont; Sugár-ut 2.
- (FSV berinoral HMmüvee halálol úlitui) Traiilku. körít Iminyck kört lli.lt mcií mliu>|> Ht\'rzcjtiín BxollAr Aalul 30 éves nös, jnmóctu löldmüvM, Swl-litr cné-si nap a bírt ikon ikllfloxott, C«t€ Jictirt mivel a lakilstiüii mul.g volt, kiment aludni a köwl öt mitcf
Maradékvásár 16—30-ig.
A visszamaradt nyári áruk, valamint a szezon folyamán felgyülemlett maradékok minden eddigi alkalmi árusítást felülmúld,
nagyon olcsó áron
kaphatók
Kirschner Mór divatáruházébon.
..........r\'y"r
ZALAt KOZL0NY
1986 |uHua 19
szénarakás tetejére. Hajnal tájban, — mint később elmondotta — azt álmodja, hogy esik az eső; azt hívén, higy ágyban fekszik, le akart szállni és igy leesett a szénáskazalról. A széna kani l mellett egy szekér állt ós n szerencsétlen ember a szekér oldalán esett. Súlyos belső sérülést és has-hártyarepedést szenvedett. Beszállították a kanizsai körházba, ahol azonban segíteni nem lehetett rajtn. Állapota nem javult, újból -hazavitték Ber-zencére, ahol kétnapi szenvedés után ma liajnalljan meghalt.
— Senki nem lehet olcsóbb, mint a Schütz Áruház. Legszebb választék női gyapjúszövetekben, kompié anyagokban, imprimé újdonságokban, tagfíno. mahb áru Schfltzéknél található.
— (Felbofrioolták a S/ántódnál meggyilkolt ismeretién ember holttestéi) Megírtuk szerdán, líogy Szántód határában egy meggyilkolt embert találtak, akinél semmiféle írást, vagy sze. mélyleirást nem leltek. Most az isme-retten lwlttestet felboncolták és megállapították, hogy a halált agyrázkódás okozta. A csendőrség tovább folytatja a nyomozást a gyilkos kézreke-ritésére.
— Tropikálok, lenvásznak, inganyagok nagyon mérsékelt árban kaphatók Singer Divatáruház 75 éves nyári vásárán.
— (Oeodőrkézr* kérőit lemplom-
fesztogaté) A balatonberénvi kath. templom sekrestyése már napokkal ezelőtt észrevette, hogy a templom egyik perselye fel van tőn-e. A sekrestyés lesbeállt és másnap tettenérte az illetőt, aki nem más, mint Morgenslcin Nándor budapesti gyárimunkás. A csendőrség azonnal elfogta a veszedelmes templomfosztogató munkást, aki bevallotta, hpgv a balatonberényi templomfosztogatáson kivül más templom-fosztogatás is terheli a lelkét, amelyei julius 7-én követett el. A csendőrök a notórius tcmplomfosztogatót előzetes letartóztatásba helyezték.
h
Szombathely — Nagykanizsa válogatott uszó- és vlzlpoló-mérkőzés
Mint megirtuk, Julius hó 21-én városközi uszó és vizi|>ólómérkőzés lesz Szombathely és Nagykanizsa város válogatott uszó és vízipóló csapatai között a városj strandfürdől>en. Ügy "z NTli, miAt a ZTE (uszóí szorgalmasan treníroznak az évad első nagy úszó-versenyére. A válogatott uszó és vízi-póló csapat már kezd kialakulni, de végleges csapatösszeállításról csak a péntek esli nagy vízipóló tréning után adhatunk hírt. A\'j»árosban egyébként óriási érdeklődés mutatkozik a .vasárnapi városközi úszóverseny iríint, a melynek egyébként a szombathelyi és kanizsai úszókon kivül még egy zalaegerszegi szereplője is lesz n fiatal Junger Karcsi személyében, aki a ma-
Ívar olimpiai ifjúsági uszókeret tagja s a Ihmáxitul egyik legjobb hátuszója. Szereplése mindttiesetre külön esemény lesz, A verseny egyébként pót • jegyekkel lesz megtekinthető és pedig a 12 filléres strandbelépőhöz -10, illetve 20 filléres pótjeggyel, amelyek ülő, Illetve állóhelyre jogosítanak. A fürdőzők |>edig 30, illetve 20 filléres pót Jegyet tartoznak váltani. Megjegyezzük, hogy julius 21-én egész napon át csak pótjegy<k megváltásával lehet a strandon belépyi, illetve fürödni, de ha Va-luki délután 5 óra előtt elhagyja n strand területét, annak pótjogyót a fúj. dő pénztára visszaváltja.
Azok a reólgimn. tanulók,
Wók a\' KIS0K által rendezendő uszó-taníolyamra jelentkeztek, folyó hó 22-én, hétfőn a strandfürdő" előtt, a sétatéren inggel 7 órakor ielentkezze-nek Gadányl Miksa felügyelő tanárnál.
Használt
GABONÁS-ZSÁK
lyukmentes BO fillér
HIRSCH és SZEGŐ cégnél
J
Szenzációi
Most érkeztek I
Valódi angol pouplln
férfl-ins uldonsások
790
a legcsodásabb színekben
Ezenkívül sportingek 2\'90-tól selyem sportingek 6 50-tól Női és férfi fürdőruhák nagy választékban már P 2 50-től
BRÓNYAI DIVATHÁZ
APBÓHIBDETÉSEK
. Si S....... 10 uM.
u. 4 Miül, MUAZIMS ■ MM | (ItMrT
Kényelme, társsa auM-klrAnd.té. Hévízre vasárnap reggel 7 (a délulán 1 órakor. Előjegyzés Kaulmann Manónál, tclelonállomáa 1 22.
Sírbolt építését olcsón vál\'alom, « é.l JélAIIA...!. Kovács, Király u. 33. 106
A l.ányllo.um V. o.atAlyék.
való jó állapotban levó Unkönyveket ve-esek. Sugár ul 3Hi. azám alall, udvarban
B.I.I..mirli., a kflilam.it elaó-rendü ídolőhelyen, kedvező feltételek mellett váalrolhal siólóvel beültetett, van üres .Illataik*!. Felvilágosítás i Naiv kanlisán, Zrínyi Mlklóa n. 2. . a. 2438
Háromaaabáa, lürdószobés lakás augusstutrs vagy novemberre kiadó. Csen-gery ut 33 2
Semott-betéles ...kályha olcsón eladó. Sugár ut 25/b. 2629
Három laktat kérnék
légyszobis, lürdóeiobás a belvároaban augusztus 15-re. Bővebbet Neu és Klein cégnél; 2625
II, slrszegély, síremlék készítéséi. renováláfát jutányosán végzi Msnko-vlta, József főherceg-ut 96. 2593
Puha a>apja kalap P 3 90. Maliéra, lorler divatüzlet 2627
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanlzaal lerakatában:
ország József
mag, műtrAgya, zsák, növényvédelmi
szersk kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telelőn: ISO. A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
— Sstinyetek, Imtorazővélek, fílfflóny kolitK1 újdonságok dus vítlaszléklicn, Julémtrs VrJik.in Singer Dlvalártihilz 75 íiei nyári vásárán.
Ttratiyttub
Irányzat: itttárd, forgatom : tltnk.
Husa tl.zav 77-ea 1490 -15 15 78 se 1515 1530 79-es IS20 -15*5 . 80-ss 1535—1560 dunánl. 77-ea 1465 -15 15 78-as 1480 -1500. 79-os 1495-1515, 80-ss 1510-1525 - Ro>s u| pestvidéki 1125 M\'45 mis 11-40-1160. Zabul kflzép 1550 -1575. TenRerl lissáaloll 1145-1155
Kiadja a laptalajdoaoa Közgazdasági Kl. 0nt.ab.rg Nyomd, ás Dálzalal Lapkladr Vállalata Nagykanizsán. Felelős kiadót Z.1.1 Károly. Inlerorban telelőn: Naovkanlaaa 78. aaám
meqhivó.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet 1935. évi lullu* hó 28-án, vasárnap délelfitt 11 órakor tartja saját helyiségében (Csengery-ut 7. szám) Il-lk ÉVI
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a szövetkezeti tagok tisztelettel meghivatnak.
Tárgya«m.t i
1. Az 1934. évi zárszámadás, igazgatósági és telQgyelőblullságl Jelentések előterjesztése, a mftleg megállapítása, a
------------- -inalkozó h
nyereség feloszlására vonatkozó határozathozatal, a lejárt 1931. évtáraulat végfelszámolása éa a felmentvény megadása. 2. Elnók, alelnök, 4 Igazgalósági és 4 fel-Ugyelő-blzollságl tag választása az alapszabályok 50, Illetve 63-lk j)§-al értelmében.
Nagykanizsán, 1935. évi Julius hó 13-án.
Bérlae-eaáasle ■ Vagyon i Pénztárkészlet P 530-48, Poalalakarékpénztár P 71-80— P 602*28, Értékpapírok P 246 61, ........... fedezettel I-----
Jelzálog fedezettel P 112.213 - , Kezesség melleit P 23.300 - P I35.543-, Kötelezvények: Jelzálog fedezettel P 8.638 -, Kezesség mellett P 20.557 =. P 29.195\'-, Folyószámla adósok P 3.82010, Ingallan azámla P 3.469 82, Berendezés P 1—, Átmeneti télelek P S.064\'70 — P 177,94451.
Tehet: Heti éa havi lőrisbelélek P 63,757.-. Tőketartalék P 104 34. Tartalékalap P 7.745-61 - 7.849S5, Folyószámla hitelezők P 502-20, Vlszontleszámlloll váltók P 100.011\'-, Kincstári Illetékek P 4.704-72, Átmeneti télelek P 960-64, Ha-szoneredmény élőbbről P 39 99, Nyereség P 119 11 — 177.944-51. As IruillMi Megvizsgálta és rendben ta\'álta a F.I-
Jsnzst A zárszámadás, Igazgalósági és felügyelő-blzollságl Jelentések 1935. julius 15-től kezdve a szövetkezel helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
• Közgazdasági Részvénytársaság „
GuteiM Nyomda ti Dtlzalal Lapkiadd Vdllalata
Nagykanizsa
Könyvnyomda, könyvkötészet, voaaloxó Intézet, ízJeti könyvek éa dobozok gyára a „Zalai KBzHIay" politikai napHap szarkesztfiséga éa kiadáhhatala
KészitOnki _
mindenféle kereskedelmi, Ipari, pénzintézeti, ügyvédi, gazdasági, egyházi éa Iskolai nyomtatványokat, árjegyzékekel. műveket, meghívókat, el|egyzési én eskelésl értesilése-ket, gyászjelenlésekel, névjegyei, falragaszokat, korleveleket, röplapokat és mindenféle ízléses kiállítású nyomtatványokat.
Gyártunki
üzleti könyveket, ügyvédi naplókat, Jegyzökönyveket, zsebkönyveket, bevásárlási könyveket, rajzfüzeteket és tömböket, mlnla-zacskókat, zsákcédulákat, naptárlömboket, falínaptárakat, dobozokat stb. elsőrangú Ifi-vitelben és a legolcsóbb árakon. ,s \'.p
Nyomda, szerkesztőség és kiadóhivatal Fő-ut 5. szám alatt.
Nyomatott a laptulajdoooa Kózgazdaaágl K.-T. Gutenberg Nyomda és Délzalai UokiadO vállalata könyvnyomdájában, Nagykanizsán, (Felelős UzletvezeUl Zalai Károlv.l
75. évfolyam 162. szám
Nagykanlzu, 1935. julius 20 szombat
Ara 12 HU*
ZALAI KÖZLÖNY
lialndM és kiadóhivatal: Pfe Metídtwí mimám htíklkoup
POLITIKAI NAPILAP
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 78. sz.
A dagadó életet,
a teli szemű, illatos, sárga aranyat viszi hatalmasan megrakott szekerén a városon keresztül a kanizsai földműves polgártárs. És nyomában a mező frissesége, a szabad levegő tisztasága. Mint valamikor, diadalmas csaták után légiói élén a diadalmas római hadvezér zsákmány-nyal és kincsekkel megterhelve, — ugy kiséri boldog és büszke öntudattal magyar gazdatestvérünk szekerét kicsi otthonába. Csakföld-müvesember tudja igazán megérteni, ml megy végbe ilyenkor a magyar gazda bensejében. Egész éven át izzadt, fáradozott dolgozott. A virradó reggel, a felhőkből kibúvó hold de hányszor ott találta földjének megmunkálásánál. Mennyit kellett szorongania, félnie az idő járástól rettegnie, mig odakerült, hogy kicsi földjének termését le. arathassa, kicsépelhesse, betakaríthassa. Hány álmatlan éjszakán vergődött kemény fekhelyén, mikor a fagy egész évi munkáját pusztítással, életének (élelmének) tönkreverésével fenyegette. Mennyi keserves harc, küzdelem, tusa a földdel, az elemekkel mig odáig jutott, hogy hatalmasan felpúpozott szekerén haza hozhassa azt, ami \'neki, családjának, nekem, családomnak, nekünk, családunknak és az egész országnak a kenyeret, az élelmet, az életet jelenti. Ami a magyar testnek a szive, a magyar közgazdasági életnek a centruma, az egész ország kereskedelmi, ipari életének a szívverése, a közbiztonság, az ország nyugalmának legbiztosabb fundamentuma : a kövér -szemü, aranysárga kulász, amely a lassún tovagördülő szekéren való. ban diadalmi trófeája a magyar kisgazdának, kereskedőnek, iparosnak egyaránt.
Mert nagyon kellett féltenünk az Idén a »dagadó életet,« a szép •magyar sárga aranyat * Jég és fagykár sújtotta a kanizsai gazdát is, aki ret tegve várta kemény munkájának látható eredményét, - a kivert búzaszemeket, az üres csűrt és mind pzt a sok jajt, ami ezzel jár falunak, városnak egyaránt. És mig van zalai vidék, van magyar falu, ahol könnyfátyolos szemmel tekint a magyar gazda siralmas földjére, addig a Kanizsa vidéki gazda hálat \'lt sziv vei emeli fel tekintetét az Ég felé. Ha n?m is teljesült minden reménye-vágya, ahogyan előre kiszámította, ha sok minden nJncs is ugy, 8fi«)gy kívánta vagy szerette volna, -nem panaszkodhatik. A kanizsa vidéki gazdának megvan a kenyere, az élelme, az élete Nem üres a csűr, nem üres a pajta. Lesz kenyér, édes, puha magyar kenyér, amilyent csak a magyar föld terem. Lesz ci i/ma a gazdának, jut kendő-ruha .z asszonynak, gyermeknek is. Es • majd b\'állit a szigorú pápaszer s ember a hosszú-hosszú adó listával, nem kell már annyira fél ni«\'. jut annak is a kövér, sárga aranyból, a dagadó éfctből, a ma.
Izgalmas életmentés a 30 méter mélységű kútban a Teleki-utcában
15 méter mélységben eltörött a deszka a kútásó alatt, aki a mélységbe zuhant— A menték saját életűk kockáztatáséval mentették ki a szerencsétlen munkást — Állapota válságos
Csütörtök délután súlyos szerencsétlenség történt a Teleki-utoa 4. számú házban, ahol egy közel 30 méternyi mélységű kutat betemettetett a házigazda. A munkálatoknál több ember dolgozott. Az ilyen kutbetemetési munkáknál rendszerint az a szokás, hogy először u_ téglákat szedik ki és csak azután tömik be a kutat földdel. Itt I" ez történt. A kútban mintegy 15 20 méternyi mélységig sikerült a téglákat eltávolítani és felszállítani, amit a kútban levő munkás végzett, társai segítségével, akik kötélen vödröt eresztettek le hozzá, ahová az a felszedett téglákat berakta és a kut szájánál levő emberek fel-
színre húzták. A kut mélyén dolgozó munkás, Bogdán Gáspár kiskanizsaj lakos egy deszkapallón állott, ahol munkáját végezte. Ugy látszik a kötél, amelyen a vödröt leeresztették a téglák számára, gyenge volt a nehéz súly számára, mert egyszerre hirtelen elszakadt és a nehéz vödör leesett a mélységbe és letörte a gyenge deszkapallót, amelyen Bogdán állott. A következő pillanatban Bogdán a mélységbe zuhant, esés közben feje több Ízben a kut köveibe és tégláiba ütközött, azonban volt annyi ereje, hogy esésében elkapta a deszkát és az életéért folyó harcában azzal a vízben fenntartotta magát.
Rettenetes küzdelem az életért a mélységben
Rettenetes percek következtek ezután. Az első perc döbbenetes Izgalmától felocsúdott munkások segítségért siettek és csakhamar ott volt az^gész Teleki-utca népe, akik telve izgalommal és jajveszékelve állták körül a szerencsétlenség színhelyét. Az egyik ember nyomban a
közeli üzletbe futott és onnan a mentókért telefonált, akik pereek alatt ott termettek a szerencsétlen ség színhelyén. J
Gerócs István őrparancsnok és Németh István mentő kötélen leereszkedtek a kut mélyébe, ahol ez alatt Bogdán Gáspár irózatos
küzdelmet vívott az életéért, mert amennyiben ereje elhagyja, vagy a törött deszka kicsúszik kezeiből, feltétlenül ott pusztul a kut mélyén. Gerócs őrparancsnok saját életének kockáztatásával ereszkedett le a kötélen, amíg odaért, ahol Bogdán már félig eszméletlenül, utolsó erejével görcsösen kapaszkodott bele a deszkába. Ha csak pillanatokig késik, Bogdánt elhagyta volna ereje. A mentők gyors megjelenése és beavatkozása megmentette Bogdánt a borzalmas haláltól a kut mélyén. Körülcsavarták derekára a kötelet és igy lépésről-lépésre huz. ták fel a szerencsétlen embert, akit az első segélynyújtás után beszál lltottak a kórházba.
Megállapítást nyert, hogy Bogdán Gáspár álla]M)ta nagyon komoly. Esés közben teljessen összetörte magát és súlyos belső sérüléseket is szenvedett. Az esetről jelentést tetjek a nagykanizsai kapitányságnak, ahonnan bizottság szállt kl a helyszínre.,
Az eset érthető izgalmat kelteti Teleki-Utcában.
A nagyhatalmak sikertelen közvetítése után most Litvinov állásfoglalásától várnak elöntő befolyást
a teljesen reménytelen olasz-abesszin kérdésben
London, julius 19 Az angol kormány csütörtökön két Ízben is minisztertanácsot tartott, amelyen megállapították, hogy az olasz-abesszin álláspont megmerevedett és most már a legkevesebb a remény arra, hogy a háborút békés uton el lehetne kerülni.
Az angol lapok értesülése szerint Mussolini azt akarja, hogy a Népszövetség ne avatkozzék bele az olasz abesszin ügybe, ha nem akarja, hogy kizárják Ab-sszlnlát tagjai sorából.
Pár is, Julius 19 Róma, London és Páris nem tu-
dott megegyezni az abesszin kérdésben és most i\\iár Párisban bizonyosra veszik, hogy 29-én összeül a Népszövetség, i
Franciaország nagyon kényes helyzetben lesz Genfben, mert nem akarja feláldozni Olaszország barátságát, viszont szövetségeseivel sem akar ujjat húzni. Nagyon fontosnak tartják az ügy kimenetelére, hogy milyen álláspontot foglal el Litvinov, aki a mostani ülésszak elnöke lesz. A szovjet-kormány eddig ugyan is még nem nyilvánította felfogá sát a kérdésben
Róma, julius 19 Az angol római nagykövet aján I ülésszakra fogják halasztani.
lotta Mussollninek, hogy a Népszövetség ülésén Olaszország a nyllvá nosság előtt fejtse kl álláspontját az abesszin kérdésben. Ha Mussolini válasza elutasító lesz, ami majdnem biztosra vehető akkor az angol kormány a Jövő héten dönt afelől, hogy Genfben milyen állás pontot foglaljon el.
Genf, julius 19 Avcnol, a Népszövetség főtitkára pénteken táviratot intézett a tanács tagjaihoz és hivatalosan javasolja, ho#y a tanács julius \'20-éiu^Mlfön üljön össze. Népszövetségi tforöwl>e<i azt hiszik, hogyha a tanács mo/t 29-én ősz-szeül, akkor az nagyon rövid lesz, mert mindössze az ötödik döntőbíró kinevezésére szorítkozik. Az olasz-abesszin viszály megítélését az őszi
gyar gazda izzadságos munkájából. És jut belőle a banknak, a kereskedőnek, jut az iparosnak Mert ha a magyar gazda él, akkor mindenki él. Az egész ország mini tikkasztó forróság után felüdül, felfrissül és uj életerőre kap a dúsan megrakott, illatos földműves szekerek édes terhe nyomán. Mi lyen szeretettel simogatja tekinteté-
vei a magyar gazda a dus, »sárga aranyat,« a dagadó életet, a gond-felhők elosztóját, a mindennapi kenyeret...
Bug, dalol a cséplőgép, a magyar munka legandnlltóbb zenéje Görnyednek a derekak a kemény, nehéz munka alatt. Mind több és több lesz a kövér magyar sárga arany ból, amely kenyérré, életté válto-
zik át és egy tűrhető telet biztosít a küzdő, szenvedő, dolgozó magyarnak.
A dúsan megrakott szekér mellett kisimult homlokú kanizsai gazda s|et tova. Kezét imára fogja össze és ismétli a Mhtyánk szavait :
•Mindennapi kenyerünket add meg nekünk !...«
V\'Miiek Reztö
-J
EAUI KÖZLÖNY
M8». (u«n»Í0.
A Habsburg kérdés ne* érdekli Varsót \' Varsó, julius 19
Aí egyik lap vezérdkklien meg állapítja, hogy a Híibüburg-MniiSs idiVsatfll, de Ltngyclorsnlgban nem laliU különösebb érdeklődésre a Habsburgok visszatérése.
Hevei földrengés pusztított Toktóban
r • ■ftktó, julius 10
Az éjszaka heves földrengés pusztítóit az egész Vitaiéban és a vidéken. A kiír nagyságát még nem tudták megállapítani.
Kanada munkanélküliéinek felvonulása
Ottawa, julius 19
Kanada különböző városainak éhező munkanélküliéi tüntető menetben Ottawa felé vottulnak, nhol munkát akarnak kapni.
A cárért Imádkozott
a uovjat htUlra iUfau a Biaalkol
! Bukarest, julius 19
Szokol román úszóbajnok a Dnye-szteren átúszott orosz területre. Bár a román határörök állandóan lövöldöztek rá, a szökése mégis sikerült
Egy 66 éves orosz földműves érkezett át ma a határon. Viszontagságos ut után érkezett román terü. letren éti elmondotta, hogy a világháborúban a cár háziezredében szolgált én annak halála után állandóan iriládkozottaeár tolklüdvéért, antiért szovjet állandóan üldözte. Félelmében határozta el magát a szökésre.
A „Fourage-\' a ügyforgalmi
A hetek óta tartó és valóságos tengeri kígyóvá nőtt hirlapl polémiák után végre sikerült megtudnunk a »Fourage« terménykivitell
kft szombathelyi cég közelebbi adatait. A soproni Kereskedelmi és Iparkamara legutóbbi ügyforgalmi jelentésében olvassuk a következőket:
»A vállalat mint korlátolt felelősségű társaság Szombathelyen 15)36. március 1-én keletkezett. Tárgya: takarmány, gabona és egyéb mezőgazdasági termények külföldi értékesítése saját számlára és bizo-mányban való adásvétele. A társaság bizonytalan időre alakult. Törzstőkéje 10.000 pengő. ügyvezető : Vadas Adolf szombathelyi lakos, aki a cégei egyedül jegyzi, cégvezetőt, kereskedelmi megtaatalma. zottat kirendelhet, cégjegyzésük mikéntjét megállapíthatja. Felszámo-
soproni kamara jelentésében
lás esetén jogában áll a felszámolást a törvény értelmében egyedül intézni vagy legjobb belátása szerint maga helyetj vagy maga mellé egy vagy több felszámolót kirendelni és azok javadalmazását megállapítani. Vadas Adolf és Lukács László (Lukács Imre komárvár<»si terménykereskedő fia) társasági ta. gok egyenként 10.000 ar. pengő készpénzkölcsönt tartoznak a társaság működésének megkezdésétől számított 80 napon belül a társaság rendelkezésére bocsátani. Ez a kölcsön mindkét fél részéről \'minden év január 1., illetve julius 1. napján ajánlott levélben hat hónapra felmondható.*
Ezeket az adatokat a szombathelyi törvényszék céghivatal ától be szerezni mindenkinek, tehát Nagykanizsa városnak is módjában volt
Van szerencsénk bemutatkozni:
Mi vagyunk a három
rrr,
Ritka alkalom Rendkívül olcsón
R.
Steftffe!
mek cipők nyári vasa a
Hírek u elbicnxott izlitiriilattél
A színházi szezonnak vége. Egy kis együttes, amelyik jól érzi magát Nagykanizsán, itt maradt még egy kicsit. Ki-ki alapon. Ki-ki a párjával.
Itt maradt kis időre Mezey Mária, Radványi Gabi, liámori Lili»Bartha Marika, Homokay; Erdődy, Keleti, Késmárky.
Programjuk is volt. Egy szabadtéri kabaré a strandon. Egész héten jó idő volt. A kabaré kezdete előtt egy órával számuin-szerü vihar borította porfelhőbe a strandot és megeredt az eső. Azért a műsort megtartották a Koronában és másnap este végre mégis csak a strandon. Mindkét este nagy közönségük
és nagy sikerük volt.

Nagy Gábor Balatonmáriára megy nyaralni. Vett ott egy kis telket. Hosszú Irén ,is ott piheni kl a szezon fáradalmait. Nagy Gábor a társulat legtáKarékosabb tagja. Egé«z szezon alatt soha sehol nem lehetett látni, amit a szép bonviván kanizsai hodolói zokon is vettek.
Mezey Mária otthon tölti a nyári szabadságot a szüleinél, Szegeden, Vass Irma pedig a szüleinek mecseki szőllejében
Keleti Árpád Bartha Marikával és egy baritonistával triót szervez és külföldre indul, ők már vissza sem jönnek a társulathoz.
Szó van arról, hogy Vágó MSryt újra szerződtetik Fodorék. A tár-
75 éves jubileum.
OLCSÓ VÁSÁR
SINGER divatáruházban
hó 16-tól 30-ig.
tuitw 20
gyalusok már a saczon elején is csak Míry márnájának anyagi igé nyoirt dőltek meg.
Hire járt* hofy Bihari Nándor, a társulat volt komlklisa újra vissza jte Bodorékhoz. Ez a hir nem áll aat Ellenben visszajön a túrsalat-ta* Kormos F"renc.
Kfczey Mária, Koncz Jolán, Majt-hényi Gabi, Bakó Bttwi, Vass Irma leszerződtek a társdÉfhoz. Dobó Milly férjhez ment, Vfzy Judit njm szerződött le, helyette már megvan az uj primadonna. Az Is szőke, nu gyon szép és fiatal. Hámori Lili is megvált a társulaittól.
Erdődy KálmíH Pesten néz sier ződés után. AAtlf renderő is buc3ul vett FodorékW \'bzlyette valószínűleg visszajön v#te Jakabfy.
Újra a társulathoz szerződött -Harczos Irén t«.
Nagy gonddal tudott csak a tár sulat elutazni Kanizsáról, de azéri srányhg sjrhán ment a dolog. Fo doréknak sikerült a tagokkal a gázsi tartozásokat - melyik ezldén nem voltak nyomasztjuk a nyári pihenőre való szétoszlás előtt ren deznl.
firdekes, hogy a táreuhtnál a leg kisebb kórlsta-fizetés havi 110 pengó. Ez a megállapi\'ott minimum és ennél kevesebbet a kir%zinészek sem kaptak. A többlek termeszete sen aránylagosan többst. A Jsgna gyobb gázsija a férfiak közül Antalnak volt: - 840 p?ngő havonta
Nagy Gábornak 800 pengője volt. •
A társulat Nagykanizsáról szabad-ságra oszlott szét. Szeptembsrbsn kezdődik a bajai szezon, esetleg az Idén már Dombóváron is játszanak, amit most kapott meg a kerület uj állomás gyanánt. Októberben kezdődik a pécsi saezon. A Jövő évi kanizsai szezont két héttel korábban, május elsején aknrja kezdeni Fodor Oszkár, mert a későbbi kezdés a nyári Időjárás miatt nem alkalmas a színháznak a közönségül való megfcedyeltetésére. A korább| kezdés a közönség szempontjából is kellemesebb. \\
Kaptár: Jullun 20. ssombat Rom. katb. Jeromos. - Protestáns Illés. — Izr. Tham hó 18.
C.yógyszertárl éjjeli szolgálat e hó 31-ig az .flrangyal. gyógyszertár Deák-tér 10, és a klskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva röggel 6 órától este 6 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőlrack).
Erős, vérbő, kövér emberek
igyanak naponként, reggel éhgyomorra egy kis pohár természetes ..Ferenc József kescrüvlzet, mert ez rendes gyomor- és bélmüködést biztosir, számottevően előmozdítja az emésztést és kllünöen szabályozza a vérkeringést.
ZALAI KÖZLÖNY
kenyeres-ka ufmann
román területröt adja be lemondását mandátumáról
Debrecen, julius 1(1 Kenyeres Kaufmann Mózes Miklós országgyűlési képviselő Debre conbe utazott, ahol egyik rokonánál szállt meg.
Az a hir terjedt el, hogy Kenyeres Kaufmann ügyének tárgyalása előtt visszatér román területre és
onnan beadja a képviselői mandá tumáról való lemondását.
így akarja a kényes ügyet meg usznl.
Dcbreoenhez nagyon közel van a román halár és azt Kenyeres-Kaufmann mentelmi joga segltsé gével könnyen átlépheti.

A francia baloldal a szükségrendele! ellen nagy tüntető felvonulásra készül péntek estére
Páris, Julius 19 Bár a kormány megtiltott min denféle gyülekezést, péntek es\'.e az Operaház előtt a szélsőséges bal oldal nagy tüntető felvonulásra ké szül. A tüntetés a szükségrendelel ellen szól.
Páris, julius lü ( A kommunisták és szocialisták tevékenységének összeegyeztetésére kiküldött bizottság javaslatára elhatározták, hogy a szükségrendelei
ellen a szocialisták és a kommunisták közösen lépnek fel.
» • Páris, julius
A párisi lapok különös figyelmei fordítanak arra a megállapításra, a melyet a szükségrendelet a bankokra és a tőzsdékre vonatkozóan tartalmaz. A Matin azt irja, hogy senki sem örül a szükségrendeletnek, dc azt ránk kényszieritette a halálos veszedelem.
Számok a kanizsai Iskolák vttágából
7. Az elemi Iskolik
A három nagykanizsai elemi iskolai körzet 9 iskolaépületben 3928 gyermeket (1486 fiu és 1542 Kény tanított. Kzt a munkál 3 igazgató és 53 (23 férfi, 30 nő) tanító végezte.
Az I. körzethez tartozik a Vécsey-utcal, -a TeK\'ky-uti, a Husztl-téri és a barakkl iskola. A Vécaey-utoalban 4 fiu és 4 leányosztály van, a Telekv-util>an 3 vegyes osztály és egy összevont leány V. és VI. osztály, a Huszti-tériben egy vegyes és egy összevont fiu V. és VI. osztály, a boruk kibán egy összevont I—IV. wgyesosztály. I\'zen kívül 2 továbbképző fluoszláiv. Az I. körzetijén 785) o mindennapi tankő-tcK\'s és 1UG az ismétlőiskolás, összesen 895. A mindennapi tankötelesek közül 393 fiu és 306 leány.
A II. körzetijén 1)08 volt a létszám, ebből 407 fiu és 439 leány mind\'.nnapl tanköteles, 122 ismétlőiskolás leány. Ide tartozik az Arany János-uteai is-
kola 2 vegyeaosztállyal, a Rozgonyl-ulcai iökola 8 Tífri és 0 leányosztállyal és 2 Wfábbképző leilnyosztúllyal. Itl zajlóit le a honvéd anairabéta tanfolyam, aihof. 4 és fél liónapi munkával 11 írástudatlan bonvédet tanítottak meg az abe-re. Ugyanennyi ideig tartott a honvédek a\'.apLsmeretterjesztő tanfolya ma 2 icspporth^a. W 4 tanító 63 hon védet tanitotU
A III. körzelbon (Kiskanlzsa) a Teinplom-téri iskolában 10, a Nagyrác-utcaiban 6, a Kvsrác-irtdailjun 2 osztálv van és 6 ismétlő osztály. A tanulók száma 1105. Kbből mindennapi \'iskolás 435 fiu és 439 leány, továbbképzős 145 fiu és 180 leány. Kiskanü&án a tanítótestület tagjai felnőtleknck 17, leventéknek 18 ismeretterjesztő előadási tartottak. Az érlesitőben külön fjjezel számol lw azokról az értékes és pia-gas elismerésekről, amelyeket a klskanizsai sáskák budapesti és egyéb
Julius hó 30-ig nagy nyári vásár
Rendkívüli olosóaág »» Ehrenstelnné Horthy n.-u. 3.
A quarneról Riviérán tzm
LALI RAN A
napfényes tengeri strandján az
EXCEL5I0R
nagyszállót a legjobb társaság színe-java keresi fel gyógyulás, üdülés,
nivós szórakozás végett A pompás nagyszálló közvetlen a tengerparton épült; loggiás szobál-
— tfr-------- —"
berendezett társalgók, nöl szalon, dohányzóterem, író és olvasószoba állanak a vendégek rendelkezésére. A hotel konyhája elismerten a legkitűnőbb; kívánatra diétás étkezés.
A legtökéletesebb komtort mellett Is az
árak igen mérsékeltek!
Mindennemű felvilágosítás, szobarendelés, pengöbeflzetés az „Uj Magyarság" utazási irodájánál (Budapest. VII. Rákóczy-ut 30. Telefon 464-20.)
szerepléseikért kapott u tantestület.
Az I. és II. kórzetbch a tejtizóral akcióban átlag naponta 110 tanuló vett részt.
Az Iskolánklvüll népmüvelés programjáén 126 előadás volt (ebből 14 vetitetlképes). líbbc a jforozktha a társadalmi egyesületek (Inodahni Kór,\' Legényegylet, sttÖ>előadásaIt is ljcne-vezték. 133 zeneszám, 60 énekszám és 48 szavalat volt «z ismeretterjesztő előadások műsorainak fűszere. A gyümölcstermelés tanfolyam 12 előadásból állt gazdák részére. A fogházban 30 ismeretterjesztő előadás volt. A 2 gyorsíró tanfolyamnak 38 növendéke volt, az olasz nyelvtanfolyamot 47-en hallgatták.
Az I. és II. körzet adományokijói összesen 800 szegény gyermeket részc-sitet tanszjcrssegélyben. Az I, körzetben ezenkívül 873 drb, u II. körzetijén 1016 dr6, a Ill.-ban 535 drb tankönyvei adtak kölcsön arra szoruló tanulóknak.
Esd és zivatar várható!
Prognózis: Nyugati szél, változó felhőzet, több helyen zivatar vagy esö lehetséges, a hö csökkenése valószínű csak átmeneti
Lemondott a görög kormány
Athén, julius 19 A had- és pénzügyminiszter lemondása következtébe;) az egész kormány megingott és pénteken délelőtt ljeadta Umon«J4>át.
— Müwlymek, voilok, impriinéek olcsón beszerezhetők Singer Divatáru-ház 75 éves nyári vásárán.
N
agy feltűnést keltett
az általánosan kedvelt
maradék-osztálya olcsó áraival I
Tekintse meg kirakatainkat!
1035. |ullu« 20
1
aegfflg
Polgár László
Filléres Divatüzlete
\'ír • II ■■ \'• íi\'H^r•
első jubileumát emlékezetessé akarja tanul*
azért soha nem létezett olcsó árakon julius 30-ig" olosó vátárl rendez.
90 cm. széles crepdeschin imprimé, legújabb minták..........\'. mtt. P 1 ■52-től
80 cm. széles crepdeschin, sima, minden színben......."..........1\'70 „
90 cm. széles pouplin ruhaselyem, csikós és mintás............ „ *"72 „
4 90 cm. széles cérnamusslin imprimé, legújabb minták..............1-32 „
Szines csikós grenadin ........................1-28 „
Valódi Ooldberger Parisette, legújabb minták .............. „ 1-52 „
Valódi Ooldberger Parisette. tavalyi minták..................1"W „
Valódi Filtex Sevilla, legújabb minták...................1-24 „
Ruhavászon, minden színben..................„ „ 1-20 „
Burettok, színesek...........................-88 „
Strandruhának, csíkos, tupfos, mintás vásznak, pikék..............-\'96 „
Csíkos és mintás crepselymek........■... ........ » \' »
Műselyem imprimé ....................... „ —"80 „
Voil, műselyem, karton...................... „ 60 „
Vászon és schiffon, jó minóség.................. „ —\'60 „
A mintás crepdeschinek a legutóbbi Arumlntavásáron kiállított divatslágerok, azért egy vevőnek csak egy puhaméretet adhatunk*
Kérjük raktárunkat vételkényszer nélkol megtekinteni. _ „
FILLÉRES DIVATÜZLET,
- (ForteI Krwéiw; éúKiiN a péntek
es(k I*. I<t«w IUutelcMo) 1 orinl Kizsé-l>cl, n Bécsben élő (nagykanizsai énekművésznő, ki szabadságának egyik részéi itthon tölti, a |>éntek esti istenlisz-telet keretében az izr. templomban énekelni íog.
- (A reformátiw UeuillszloM) vasárnap délelőtt a rendes idől>cn lesz megtartva.
- (Czobor poHtármcul^r nyugdíjaztatásának ögy«) Czobor Mátyás Zala-Zcgersseg polgármesterének nyugdíjazása, vagy visszatartása foglalkoztál ja most az egerszegi városi képviselőtestület tagjait, akiket a főispán magához lúvaiotl, hogy a kérxlfat megbeszéljék. Az egyik párt még november előtt nyugdíjaz látni akjurja a polgármestert, liogv az uj polgármestert is ez a képviselőtestület választhassa, viszont a fő-«|>áii arra kérte a képviselőtestületei, hogy Czobor polgármestert tartsák Vissza állásában, mert sok függő anyagi ügye van a városnak, amelyeknek elintézésére a polgármester alkalmas. A nyugdíjaztatási kérdést pénteken délután tárgyalja a városi közgyűlés.
- (Dr. Hajt In Gyula .nagylelkű adománya) N\'cxniesielkúségiuick és áldozatkészségének nagyon szép tanújelét "dia lx>gáti dr. Ilajdu Gyula vármegyei tb. tiszti főügyész, a Vitézi Szék ügyésze, nagykanizsai ügyvéd, aki a I\'acsán lévő kis családi házát a telekkel együtt a községnek adományozta egy szegény, hajléktalan ingyenes la-kásául.
- Női, férfi é» gy«rn#k frt»ér ou
bukcipők lühetctlen olcsón e hó 3(>-ig f*. «l<kál» ttyőáruhúzbwi, 1-ő-ut 12.
— (I)r. Lukács Ití-fci Járá*blró Ixi-csw^Tá a) Az egész városiján általános örömet váltott ki dr. l.ukács Bélának kir. járásbiróvá történt kinevezése. Mi-után dr. Lukfós már a közeli napokban távozik /Kanizsáról, hogy elfoglalja uj állomáshelyét a sásdi kir. játósbiróságuu, nagyszámú tisztelői és barátai szombat este a fehtfniszialn.il búcsúznak el tőle. Dr. Lukács Béla mint joggyakornok Nagykanizsán kezdie pályáját. Dr. Kcncdy, majd dr. Mutsehenbncher tanilvúnya volt és ;-z a kitűnő iskola kifcJlcszteUe ben irt ki-tünő kvalitásait. Dr. l.ukács Béla nagy (értéke a magyar igazságszolgáltatásnak. Több mint 12 évi nagykanizsai munkássága alatt iugy a kir. törvényszéken, mind mint városi képviselőtestületi tag és vármegyei törvényhatósági bizottsági tag, mint a rám. kutli. egyházközség tanácstagja, közéleti munkásságával, hazafias és vallásos lelkületű világnézetével közlrtcsülésre tel1- szeri. Dr. Lukács Béla u dr. Keuedy Imrék, a dr. Mutschenbacher Iidvinc\'k és u többi sziv-embcrek nyomdokain halad. A nagykanizsalak mindenkor sok melegséggel gondolnak dr. l.ukács Bélára, akit nagyszámú tisztelői szombat este búcsúztatnak a fehér asztalnál.
— Kitűnő minőségű papjanlepedő maradékok Jó méretekben nágyon olcsón kaphatók Schútznél.
— (Szta.szeHk uj mü-oi* a trál-kávéházban) Szombaton este !) órakor u pécsi Nemzeti Színház tagjaiból alakult kabaré-együttes uj műsort ad, mely csak fokozni fogja azt " nagy sikert, amit már eddig is elértek. Szenzációs tréfák és táncok. Előadás közben és után az uri közönség táncol. Belépődíj nincsen.
_ (A tii\'uüz elleni legjobb védekezés) a gőzfürdő forró légkamrájában husz l>ercig való tartózkodás, utána pedig jó meleg l>e lélegzés. Erzsébet-gőzfürdő, Nagykanizsa*
— Szffinyefiek, bútorszövetek, függöny kelme újdonságok dus választékijai, jutányos árakon Singer Divatáruhá* 75 éves nyári vásárán.
— (A hőség áldozata) A kánikulai hőség ujabb áldozatot követelt. Kis-cséri-pusztán az aratásnál, mint marokszedő leány dolgozott Szerencsés Mária. A nagy hőségben a déli órákban egyszerre csak összee:-etl és anélkül, hogy egy pllanalra is 1 visszanyerte volna eszméletét, rövidesen meghalt. A fiaial \'20 éves leányt, mint az orvosok megállapították, hőguta érte.
— (Olcsóbb lett és reggel Indul a hévízi autóbusz) A Nagykanizsai Autó-buszvállolat minden vasár- és ünnepnap autóbuszt Indit Hévízre. A/kényelmes hévizi utazásra jelentkezni már lehel az autóbusz vezetőjénél. Megfelelő számú jelentkező esetén már most vasárnap indul n Járat reggel pontosan 8 óra 30 porckor a Ccntrál elöl. Viteldíj oda-vissza a leszállított árban 3.50 pengő.
— (A szerelem ölt) Tudósítónk Jelenti: Tragikus körülmények között hunyt cl Horváth 1-ajos 25) éves kis-bucsai lakos. Horváth szerelmes volt egy szép Kánylrt, ezt azonban nem veheite el, mert eloszlódolt volna a családi birtok. Horváth Inkábba halál! választolta. Milyen kicsiségekért dobják el az emlx\'rek piaguktól Istennek legszebb adományát, az életet I
— Női, férll é< flu wckmil ejptfk szenzációs olcsó árlrtii az \'Id*áí» cl pőáruházltan, Kő-ut 12 .szám.
— (Elfog* tolvaj cigányok) Qteri hegyen. lrftörtek Szalay József házába és minden megmozdítható tárgyat elvittek. A helyszínre kiszállt csendőrök megállapították, hogy a betörést plgá-nyok követték c|, akik kocsin vitték el a lo|K>tt holmit. A csendőrség ha-marosun elfogta a IXdedöí erdőbem lakó cigánykaraván két tagját, a többinek sikerüli megszökni. A csendőrségen |>c-Ismerték n lopási. Ma iejfgel elfoglák u harmadik lettest, egy cigánylányl,
Péntek
17.30 -Evezős világnagyságoké Cambridge H unüáriM - Pannónia-találkozó. Hautzingcr Sándor előadása. — 18 Drámairodalmunk és a zene. Uwtta Rezső előadása. — 18.35 Bodán Margit magyar nótákat énekel, — 10.10 Sport-közlemények. - 19.50 Munkásfélórn.
— 20.20 llauglemwk. - 2120 llirek.
— 21.45 Az optraházi *inekar. - 23 Len Baker jazz-»euek*»r. — 0.05 llirek.
Uudap fil I.
7 Hanglemezek. 10.20 Kossuth laijos leveje Garibaldihoz. — 10.-15 A Mezőgazdasági Muzeumot i.sutfrteti dr. Kerekes I-njos. 12.05 Hanglemezek.
— 13.30 Szerván8zky .szalonzenekara.
— 10.10 Harsány! GW mesél. — 17 Mentés u Dunán. A dunai raentőőrség bemutató gyakorlata. I
17.40 Buda|>e*ti l\'olgári Dalkör. — 18.25 Keleti egyházi zene. (Takács Jenő előadása hanglemezekkel). -^10.05 Mit üzen a rádió. - 10.40 Szórvás )£lárt hárfázik. - 20.10 Kekete íVjos ver seiből ad «lő. - 20.30 A Budapesli Hangverseny Zenekar hangvicrsenye. -22.30 llirek, időjárásjelenlés. - 22-50 Cigányzene. — 23J25 Károlyi Gyula zongorázik. Budape^ II.
18.15 Az operaházi zenekar. — 19.45 Mezőgazdasági télóra. - 20.30 H«ng-lemezek. - 21.15 HinoK-Bécs.
12 Zéirt. — 14 Lemezek. — J5J5 Hangverseny. — 10.15 Lemezek.
19.05 Palló Imre hangversenye. — 10.45 Háromfelvonásos oi>erctt. - 22.10 Szimfónikusok hangversenye. — 23.30 Szaloimégyes, . . .j
ZALAI KÖZLÖNY
1938 jullm 20.
LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT:
Németország gyarmati követelése a berlini rendőrfőnök
Lemondott
> Párls, julius 19
Rlbbentropp, Hitler külpolitikai megbízottja rövid időn belül, valószínűleg augusztus/ első hetében Parisba utazik. Ribbcntropp utjának főcélja az, hogy Németország gyarmati követeléseit előterjessze. Szó van arról, hogy a Marschall szigetet akarja visszakérni és a cameruni gyarmatot.
Berlin, julius 10 Levelson, Berlin rendőrfőnöke
pénteken a belügyminiszternek be. adta lemondását A lemondást el fogadták és helyette azonnal Hel-dorf potsdami rendőrfőnököt ne vezték ki. Az uj kinevezett Göb-bels birodalmi miniszterrel a roham osztagosok összes vezetőinek bevonásával értekezletet tartottak, amelyen megvitatták azokat a ter veket, amelyeket a jövőben egyes titkos szervezetek, igy a kommunisták működésének szem előtt tar tására foganatosítani akarnak.
A vasárnapi Szombathely—Nagykanizsa városközi úszóverseny
Tegnap délután közős tréninget tartottuk az NTK és, ZTE fiatal uszól, melynek eredményeképpen már kialakult a Kanizsát\' képviselő usző és vízipóló csapot. A szombathelyi (és egerszegi) úszók ncvesése is beérkezett tegnap, igy a vasárnap(j nagy összecsapás alkalmával a következő úszók és (K\'ilózök állnak szemben egymással,, hogy diadalra vfa&ék Szomlwithcly, Illetve Nagykanizsa város színeit.
100 m. gyorsúszás: Krása János és Kelemen I.ászló NTE, Erhurdt Géza és Kerekes István Szombathelyi SE. — 200 m., mellúszás: Hittem Uszló és Staaipf Zsigmond NTE, Perlaki József és Eábián László SzSE. 100 m. hátúszás: Kovács István és Ucgidsán Andor NTE, Koppányi Imre SzSE, Jun-.ger Károly Zalaejjcrswgi U szik-gy let, • — 400 in. gyorwiszás: Krása János és Kelemen László NTK, Csiszár Ferenc SzSE. — 4x33 m. sprintstaféta: Dr. Skaloud Ferenc ZTE, Ileinit* László NTE, Gaál András NTE. Kcrber László ZTE, • 3x|J» m. vegyes-stafétában (hát,
mell, sprint) Márni (vagy Bittera) NTE, Kovács NTE, Kcrber ZTE képviselik Kanizsa színeit. Szomlrttheiy a staféta, számokra még nem adott nevezést.
A vizipólóban a Szombathelyi SE teljes csapata áll ki Kanizsa ellen és pedig o következő felállításban: Csi-szár — Vajda, Dcutseh — Keresztes — I-ékay (Névcny), Méi«y és Gold-berger. A kanizsai csapat összeállítása még nem biztos, de előreláthatólag az NTE komplett csapata játszik Szombathely ellen, valószínűleg a következő felállításban: Márai - Deáky, Gaál — dr. Berke — Pandúr, Belnit\'z, Bcgidsán. I)e valószínűleg helyet fog kapni Stampf is, aki az utolsó\' trénin-gen erősen javuló formát mutatott.
A verseny egyébként délután egynegyed G órakor kezdődik s a rendes fürdő vagy .strandbclépőjcgyeken kívül mindenki köteles, lesz pótjegyet váltani. I)c u strandfürdő pénztára visz szaváltja mindenkinek a pótjegyét, aki a versenyt nem akarja megtekinteni.
atlétikai házi bajnokságokai
.szombaton délután G órakor tartják meg a Zrínyi aportteiepcn. A verseny egyúttal tehetségkutató jelleggel is bír, azért minden — nutgálwui csak kis tehetséget érző Ifjú elindulhat. A ka-nlzsul atléták most mutatják meg első-ízben, hogy rendszeres i&s tervszerű tréning ulán milyen eredinénvckrc képeik. Sok jelentkező esetén külön if-jusági és xenior versenyszámokat rendeznek. Nevezés a helyszínen, belépődíj nincs.
Angol cserkészek Somogyban
A Jamboree óta nagy a kupcsolut az angol eserkéatek ós a somogy iak között. Mint tavaly, ugy hz idén is Somogy vánnegy*\' 21 angol cserkészt lát vendégül két héti«. Az angol fiuk ju lius \'20-án érkeznek Somogyija, ahol két hétig együtt lesznek a Balaton mellett a Nomogyi cserkészekkel, majd pedig egyenkint kaposvári és vidéki urí-családokhoz helyezik el őket, hogy közvetlenül is megismerkedhessenek a magvar viszonyokkal. Vájjon Z.alame-gye iH\'m tudna ily módon az uj angol generációból barátokat nevelni a ma-gyar földnek?
(A liHlatonlellci Invasünneptly) aUg. 3—4-én délután 5-6 közt lesz, neve. zési Zi\'irlat julius 28-án van. A mérkőzésre a Balatoni Hajózási R. T külön hajót indít igen mérsékelt árokkal. Siófok, Balatonfüred, Balatonföldvár, Lclléie és vissza, valamint Bélatelep, Fonyód, Boglár, Lclle és vissza. A Mávart ugy a szombatra, mint « va-
sárnapra autóbuszt indít Budapestről 13.45-kor, Lelléie 17.30-kor és vissza 20-kor indul Lclléröl és 23.35-kor van Budapesten. Érdeklődőknek Schmidl czr. (Balatonlelle, Fürdőigazgatóság) szolgál felvilágosítással.
Azok a realglmn. tanulók,
okik a KISOK által rendezendő uszó-tanfolyamra jelentkeztek, folyó hó 22-én, hétfőn a strandfürdő előtt, a sétatéren reggel 7 örakor ielentkezze-nck (oidányi Miksa felügyelő tanárnál.
Mélységes fájdalommal jelentjük, hogy szeretett, felejthetetlen jó apánk, nagyapa és após
Scherz Henrik
Sd.szi Luju UWd. C, \' volt tul.Jdonw*
tevékeny éleiének 89-ik évében elhunyt.
Drága halottunk földi maradványait folyó hú 21-én délelőtt 10 órakor helyezzük DrOk nyugalomra az Izr. temelö halottasházából. Nagykanizsa, 1935. julius 19.
Gyászolják bánatos gyermekei: Ernesztin, Franciska, Lajos, Jenő ; He nrl unokája; vője és menyei.
IPtftftVDETÉSEK
Sírbolt, slrsiegély. ilremlék késtllé-lít, renoválását jutányosán végit Mtnko-vlt». Józsel lóherceg ut 98. 2593
Puha gyapja kalap I\' 390. Maltert-doleri divatüzlet 2627
Sírbolt építését olcsón vállalom, 1 á.l Játálláaaal. Kovács, Király u. 93. 106
TENNISZÜTŐK, "" kerti tőrpék és babák
nagyon olcsó áron csak 17—30-ig.
Vágó Endre lllatszertárában.
Erzsébet-tér Ifi. számú hálban 3 izobáa, lUrdőtzobái, komlortoa emeleti lakáa augusztus hó l-re kiadó. Bővebbet dr. Haipben Jenő ügyvédi Irodájában. Ugyanott egy ulcal üjethelyltég kiadó. •
a laányllaaya* *. naUMta
való jó állapotban levó tankönyveket vettek. Sugár ul 3íta. tzám alatt, udvarban.
Hálom vagy .légyszobáB, ÍUidőszobát lakást keresek a belvárotban augutzlua lő re. Bővebbet Neu és Klein cégnlC 2625
Kiadó november 1 re Bagolal-soi 35. ti alatt magános ctaládlház kerltel egvütl. Bővebbel Gyulai cipész, EOIvSs-téi 2. 2628
30 tg prlms minőségű zománc befózó lábasak, 300 drb pecsenyesütő minden nsgysigban, csekély gyáil hibával, gyári álon alul kláruallluk. Pleiler, Petöllut 44. •
Hasinál! baroahardákat vennék 50-töl 250 literesig Vlda vendéglő. •
TanBélTMliíi
Iránytól: gyengébb, forgatom: élénk.
Buta llszsv 77-es 14 85 -15*10. 78-as 1500 1525, 79-es I5I5-I540. 80-at 1530-1555, dunánt. 77-«s 14-60-1485 78-as 1475 1500 79-es 1490-1515, 80-as 1505-1525. — Rozs ul pestvidéki 1125 11-45. mái 11-40-U-60. Zabul lőzép 1500 -15 50. Tengeri tlssialall 11 45 — 1155
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatában:
ország József
msg, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek kereskedésében
NáKykanlzsa, Erzsébet-tér 10. (AWrólág mellett.) Telefon: 130.
A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsórendü anyagból készült, legjobban beiéit, kitűnő szerkezetű különféle
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
Városi Mozgó
Julius 20—21-én
Szombat vasárnap
Két nagy sláger
\' Feketeszáru cseresznye
u.
Hunyadi Sándor magyar tárgyú színdarabja
Igy végződött egy szerelem
Id II a Napoleonl Időkből, melynek egy része Magyarországon játszódik
Figyelem 1 A műsor hosszúságára való tekintettel az elöai^ok kezdete: szombaton 5 és fél 9-kor, vasárnap 3, 6 és 9 órakor
Szombaton az elsA elfiadés filléres!
Nép Moig6.
Julius 20—21-én Szombat—vasárnap
Nagyon Izgalmas bűnügyi film
A londoni rejtély
A nagy világváros kitaszítottjainak élete, szere mel és bűnei Szenzációs klsérö műsor
Magyar világhiradó
Előadások: szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor 20 40 60 filléres helyérak I
Nyonulott a lajitula|donoi Közgazdaság K. T. QuKutxig Nyomda és Délialal LaMiadö Vállalata könunyomdáláUn, Nagykapuén. (felelős Uiletveiatö Zalai Károlv.l
Ma 8 oldalas képes mellékleti
78. évfolyam 163. uám__Nagykanizsa, .1935. Jullus 21.. vasárnap
Ara
12 3"*
POLITIKAI NAPILAP
•TESSl
Felelős szerkesztő: Barbarlta Lajos
ElftlUelW Iri: m 1 pengi «JUér. SurktBtőaégi é. kidóhlr.ulluaoo: 71 SS.
Homestead-tervagazda-adósságok rendezésénél
Irta: )(*)—■ Ttnm*
A magyar gazdasági élőinek évek óta u. «• tvntrálls problémája a gazdaadósságok rendezése. A 30 pengős búzaárakban kulmináló mezőgazdasági konjunktura rövid tündöklőé óta egyre ipehezebb helyzetbe kerülő gazdatársadalom meg segítése már négy év óta kotnoly kormányfeladat.
A kormányzat egyrészt a mezőgazdasági termények árának eme-Jósével, másrészt a bajbajutott gazdik adósságainak rendezésével iparkodott az agrártársadalom segítségére sietni.
A buza Arának ntwllélisát évak-kel ezelőtt a boletta rendszerrel, ujabban pedig a.róroal egyeiinény-n- támaszkodó kereskedelmi megállapodásokkal sikerült a világ-paritás felett biztosítani.
Az adósságok rendezését az 1931. évi Weekerle féle földteherrendo-zési eljárás tndttotta meg, melyet küiőnbőző kamatkorlátozó Intézkedések követtek, mlg 1933. őazén a it4000/M.E. számú rendelet határo-zott lépéseket tett az adósságok gévieges rendezése irányában
Ez az u. n. gazdavédelml rende-le kontkrét intézkedéseket tartalmazott a 10 holdon aluli gazdater-hek végleges rendezésére néave és pedig olyformán, hogy a kataszteri tiszta jövedelem bizonyos ssorsatán túleső terheket az állani .réasbsn készpénztörlesztéssal, részben állami jóváírásokkal teljesen magára vállalta Ez a tehermentesítést eljárás most van folyamatban s a védett adósok egész sora szabadul mag eauton itt-ott hatalmas áiluini törlesztésekkel adósságainak nyomasztó részétől.
A többi adóskategőriúk renduéa; még nincs megoldva. A kamatok generális csökkentése s a negyven, sarresen tull torhek utáni kamat-mentesítés nem ttklnthető végleges rendezésnek.
érthető, hogy elsősorban az ér deMt gazdaadősok, de az egész gazdasági élet Is egyre türeimetle-•bbiil sürgeti a gazdaadósságok végleges rendezését. Maga a kor-asínyzat mér ,z alaprendeletben ute|t » kérdés végleges llkvldácló-|4ra s e célra törvényhozási felhatalmazással 176 milliós hitelkeret. ™ Is gondoskodott
.Egész lavinája a külínböjö t\'-\'K vezeteknek jelenik meg nsp-nap után a napi és a sz iksajtóban, me-aorandumokban és röpiratokban, melyek mind a kérdés gyökeres és végleges rendezését sürgetik.
A kormányzat pmnageia tárgyalásokat folytat az egyes árdékkép. viseletekkel az ellentétes állásponté áthidalására, különböző bízott-"ágok foglalkoznak szünet nélkül u|abb és ujabb pro|K>ziciókkal, de mladeddig nem sikerült olyan plat
Még mindig van remöny az olasz-abesszin konfliktus békés elintézésére
A Duoe feltűnő nyHathozata pz amorikai éa aagol sajtóban -„semlegessége" ez abesszin-kérdésben
Lapzártakor érkezett
két országnak bárót ja Japán és ezért nincs szándéka állásfoglalni a kérdésben.
Az utcákon azonban hatalmas fali T«gaszok vannak, amelyek »Kellj fel Japán népe, segits Abesszinló-nak ! Nem engedhetjük, hogjj olasz csapatok. ta|>ossák Abesszínia földjét!« - kitételeket tartalmaz-nak. Hasonló szöveggel mindenütt röpiratokat is osztogatnak.
Olaszország Eurófrábaa Is kész minden bonyodalommal szembeszállanl
London, julius 20 \'Az étiopiai császár bcsfcéde harci lázba gyújtotta az egésfc országot. A lelkesedés kiterjedt az.egész országra, mindenütt harci egyesületeket alakítottak. \' Tokió, julius 20
A japán külügymluiszler közöKaate olasz agykövettel, fcogy az olasfz-étiopial viszályban ssereplő rotnd-
Ncwyorky^jQltua 20* A Ncwyork Herald mai száma közli Mussolini mlniasterelnök nyilatkozatát, amely .többek között a kővetkezőket tortalmazjza:
- 15 évi jóindulata kísérlet után Olaszország elhatározta, hogy most végleg megoldja az abesszln-kér dést, de kész a szárakföldi Európában is minden bonyodalommal szem beszállni.
London, julius 20 A Daily Expresstezintéaiközöl egyy Mussolini-nyilatkozatot, amelyben «z,olass\'kormányfő kijelenti, hogy a legközelebbi három évben nanifcss tháboru Európában. Hangoztatta, >bogy békét kiván Abesstínlával, a mely 40 év óla ellensége Olaszországnak.
- könnyű békéről kiabálni, -mondotta de én súlyos helyzetben vagyok, mert nekünk fel kell készülni a tőlünk 4 5000 kilomé-
terre €§ő gyarmataink megvédésére. Megismételte, hogy a Népszövetségből nincs szándéka kilépni.
i— Furcsának találnám, ha a Népszövetség felelne Abesszínia panaszára, holott a Népszövetség aetmntt sem tett Kínáért és a délamerlkal háborús ügybe sem avatkozott bele.
Arra a kérdésre, hogy van-e még kilátás az ügy békés elintézésére, Mussolini elgondolkozva 4gy felelt : - Lehetséges... 1 i
London, jullus 20 Londonban még erősen "fűn élik, hogy a helyzetet meg lehet menteni, mert bíznak a római értekezlet sikerében, amelyet Anglia, Franciaország és Olaszország képviselői tartanak még a Népszövetség össze-ülése előtt. \'
Toklo, jullus 20 A japán sajtó felsőbb utasításra olasz-ellenes hangulatút keltett. Japán-l>an meglehetősen erős az olasz-ellenes áramlat. A lapok hangoztatják, liogy az Illetékes japán külügyi tényezők, tekintenél Japán nagy gazdasági érdekeire, nem szimpatizálnak 01as«jr; szág afrikai terveivel. • (
Oár.araclymtndcnélőíényt elpusztít
Ixmdon, jullus 20 A «Mérges (láz» cimü folyóirat számos ujabb gáz felfedezéséről számol be, amelyeket háborús oélokra lehet felhasználni. Kózóttük kiemelik azokat « gázokat, amelyek megmérgezik az ejtett sebet, amely megfertőzi a levegőt és ezáltal minden élőlényt el lehet pusztítani. Van olyan Is, amely 5000 Celzlus fok hőt fejleszt és amelyből egy szippantás biztos halált okipz.
Négy millió métermázsa kávé*«emmlsltenek meg
i London, julius tO
Brazíliában a kávéérdekeltség képviseled tagjai értekezletet tartottak, ámenen elhatározták., hogy az Idei termésből 4 millió méterrafflj-sesát vesznek össze az árak egyensúlyban tartá8árn. E* azt jeleátt hogy ezt a mennyiséget fogják az idé nmegsemmisteni.
formot találni, mely a szerteágazó, egymással részben ellentétos szempontokat és érdekeket közös neve zőre hozza.
A gazdák radikális kamatcsökkenést, az adósságok részbeni elengedését s mezőgazdasági kény-.szeregyezkedés biztosítását kérik. A pénzintézeti érdekeltséggek a közhitei és a tőkevédelem szempontjait emlegetik.
Hivatalos pénzügyi körök klegyen-litő megoldásokon törik a fejüket.
Nem osoda, ha Ily körülmények között valóban nehéz a gazdnadó*-ságok végleges rendezésének kérdésében megnyugtató döntést hozni s érthető, hogy ez a döntés egyre késik
Másrészt termelési, szociális és magasabb nemzeti érdekek a kérdés mennél előbbi végleges rendezését sürgetik.
Ily Irányban az ujabb idökb?n egy olyan uj terv vetődet fel, mely külföldi példák mintájártf különösen a tuladósodott gazdák számára megnyugvást keltő megoldásokat tartal
maz. (
A homestead-tervezetről van szó-
Ahoraestead (ejtjjd hómszted) kis existenciákat védő törvényes intés-kedés, melynek lényege az. hogy egészen kis telkeket, a hozzájuk tartozó lakóházzal és intstrukdóval védik a végrehajtás elől. Texasban, majd egész észak Amerikában és ujabban már Angliában is bevezették ezeket az »otthon védelmi* intézkedéseket, amelyek a kis exlsz-tenclákat megkímélik attól, hogy kicsússzék a kis föld lábaik alól.
A gazdaadósságok rendezésével Kapcsolatos magyar homestead terv azon a» elgondoláson épül fel, bogy a tuladósodott gazdák részére egy »talpa!ntnyi földön* szerény, de megdönthetetlen létminimumot biztosítson. Egy darabka földet akar kihasítani az eladósodott birtokból az elesett gazda számára, hogy azon keresse meg tisztességes munkával mindennapi kenyerét s ne legyen földönfutóvá. A birtok többi részét átveszi a hitelező követelése fejében, a gazdának csak a homestead által juttatott kis telek maradna meg, ez azonban tehermen-
tesen, csupán as< -államnak tartozna homestead kötvények szolgálatáért
tagadhatatlan, hogy nagy szociális gondolat van ebben a tervezetben, mert megakadályozza a birtokos osztály elproletárizálódá-sát s nemzeti célokat ís szolgál azzal, hogy megvédi a kis existenciákat.
Ha a terv végrehajtásával kapcsolatos nehézségeket sikerül áthidalni, különösen a hitelezők által átveendő földbirtokok értékesi-tésének, a gazdálkodás folytonosságának problémáit megoldani, akkor ezt a tervezetet termelési, szociális és nemzeti . szempontokból egyaránt a" legnagyobb örömmel kell fogadnunk.
Addig is azonban, amig ezt a külföldről idcplántált gondolatot a védett adósok érdekében hasznosít-hatjuk, be kellene azt vezetnünk, mint preventiv intézkedést a még tehermentes törpebirtokok védel. mére, hiszen a külföldön is. mint előzetes otthon-védelem s nem mint mentési akció lejt népszerű\'ez a homestead-törvény...
75 éves jubileum.
olcsó vásár
SINGER divatáruházban
julius hó 16-tól 30-ig.
1935. julius 21.
ZALAI KOZtONY
Akiket mindenki elfelejtett...
Józsi bácsi, a többszörös háziúr és kötvénytulajdonos a nagykanizsai szegényház legidősebb ápoltja — ftkik őszkor liljk meg házasságuk aranyjubileumát a szegényházban
Gyorsfénykép a városi szegényházból
A tikkasztó hőségben feküsznek vagy üldgélnek a szépen gondoo;t udvarban nz élet őrlő malmából kl-állt tiwg emberek. A kedves kis lourdesl grot\'a előtt két Irgalmus apáca, a gondozó nővér, akik itt a családfő és a legfelsőbb fórum szerepét töltik be Ugylátszlk, nekik is jutott egy szabad perc, amit a gmita elótt töltenek, mert hiszen kápolna még nem |utott a városi szegényháznak. Pedig az lenne a közpiniti -szívverés ebben a kis országban, melynek egyetlen órája mintha azt ketyegné szüntelen n belépő felé :
- Vanitatum vanltas !..,
Mert aki Ide belép, a múlttal találkozik, amely tükröt állit a duzzadó fiatalság és a moreaz vágyak elé. Mintha csak mindenkinek mondaná : íme, Ilyen leszel te Is... öreg, beteges, tipegő, mindennel megbékélt, a halál i\'lötornácában megbékél len mosolygó bölcs.
Vanitatum vanltas ! - ketyeg a kis óra és szinte halljuk a nagy csendben a falban őrlő -szút, amely fel-őrli a gerendát, felfüréKíeli a ke mény talpfát és azéjx-n lefekteti majd egykor a hatalmas embertör. zset ls.
Végtelen csendesség, nyugalom, megbékélés van itt a levegőben, a mely a holnapot meztelen valóságában lárja elénk : Íme, ez az ember 1 ennyi az ember !...
45 embert ápol és gondoz itt a Telekl-utoal szegényházban a város, helyesebben Kanizsa közönsége, 24 asszonyt és 21 férfit. A férfiak egy teremben vannak elhelyezve, mind 4 Jt-en (I), a 24 nö két teremben nyert elhelyezést. Természetesen az elhelyezésük a legprimitívebb. Túlzsúfoltság mindenütt, ami nem méltó Nagykanizsa várashoz. A múllak bünc ez és okvetlenül segítségre szorul. A modern humanizmus - krisztusi Karitászról nem is beszélve 1 — egészen máskép gondolja el az aggokról való gondoskodást, ha már menedékházat állított fel számukra. Mi lenne Itt, ha valami járvány kitörne? Feltétlenül szükség van egy fürdőszobára, szükség van egy férfi és női betegszobára, szükség van uz el-helyezkedés! termek kibővítésére és szükség van egy kicsi kápolnára, sifli szintén egy szobát jelent mindössze.
& egyébre is van szükség ..
A kedves nővérek önfeláldozással végzik az ápolónői tisztet. Minden elismerés Szent Vinoe névtelen hőseinek. Azonban minden önfeláldozásukkal és a napi 40 fillérei fejenkénti ellátási díjjal sem tudnak csodát csinálni, ha a város nem Siet segítségükre és egy kis megértéssel nem teszi magáévá a szegényház ügyét.
Egy k|s jóindulattal mindent meg lehet oldani, ha máskép nem, nz jn-ségakció kapcsán. Az erre vonatkozó tervek mér régen, évek elötl elkészüllek és várják megvalósulásukat. Nem szabad azokról megfeledkezni, akik valamikor kivették részüket a közteherviselésből és JM a Sors odadobta őket a szegényház nyomorúságos vackaira, a feledés, a mull mélységébe...
A Teleki-utoa háromnegyed bold-ián kis kert gazdaságot müveinek a
jó apácák. Azt is sajátk züleg vég zlk a heroizmu-snak ezek a példaképei. A Katonaréten is van fél holdjuk, de ezek jobbára krumplit és répái teremnek, nincs módjukban még egy kis bízót tartani, zslet termelni. Csoda és apáca gazdálkodás kell ahhoz, hogy mindenre fussa abból a fejenkénti napi 40 fillérből
...Olyan egyébként a szegényház, mint egy kis hangyaboly. Reggel 5 órakor már talpon vannak a férfiak, pipával a szájukba kezdik a napot, mig a későbben kelő asszonyok első teendője a mosakodás, foltozkodás. Mig fél 8 órakor meg szólal a csengő és reggelire szólit. Kávé kenyérrel, vagy rántott leves. Délben leves, főzelék, tészta vagy hus. Kélszer hus, háromszor tészta egy héten. Vacsora ami az ebéd. Tehát étkezés dolgában nem lehet senkinek panasza, az irgalmas nővérek nagyon l^lklismere\'.esen vé geznek mindent.
Az ápoltak legtöbbje már abban a korban van, amikor semmire sem lehet használni, amikor már nehe zen mozog a test, a gondolatok, a mikor már a szék és az ágy az egyetlen támasz.
Egy emberbarát jóvoltából rádió is jutott a szegénység inferiiójába. Vannak órák, amikor a zene teszi kellemessé a pihenésük csendjét.
ÉpjK-n egy kedves öreg férfi-

DIVATÁRUÜZLET

A
Saisonvégi kiárusítása
.piac szenzációja
kettős jön be az udvarra kívülről. Ugylátszik, a hegyen lehettek egy k|s kirándulásra. A jó öreg Mezei bácsi, meg a Szigeti Imre. Ugy mennek egymásba karolva, mint testvérpár, j>edlg nehezen megy a tipegés ebben a korban. Szigeti Imre 79 éves, ipa osmester volt valamikor, mig elérte őt is, meg a feleségét ki az iparos sors, - a szegényház./ És még ez nem is a legrosszabb. Szigeti bácsi 79 éves, félesége 82, most őszkor ülik meg házasságuk 50 éves jubileumát. Mind a kettő 8 év óta lakja a menedékházat. Szigeti bácsi szellemileg teljesen friss és mozgékony. Ha elérik még az őszt, — mondja — akkor az 50 éves házassági érvfor-
dulót meg fogják ünnepelni.
Kedvesen mosolyog az • öreg Mezei bácsi Is. Valamikor grófok és előkelő urak inasa és kedvence. Aki munkájával több házat spórolt össz>e, majd eladta és hadlkölcsön-kötvényt vásárolt rajta. Most az ör g Szigeti bácsival járják kettesben az utcákat, végig a hegyig, ahol néhanapján csak akad Jó ember, aki egy-két deci nohával Is megkínálja őket. £s Ilyenkor olyan boldogok, olyan mosolyra nylUk a szájuk olyan nagyot köszönnek a kedves nővérnek... b
...\\z óra pedig a nagyteremben ketyeg, egyre ketyeg : Vanitatum vanltas I...
Btnedek R*zíö
Idényvégi
Nyári árusitás
julius hó 30-ífl I
meglepetések sorozatát nyújtják
rendkívül olosó áraink
Áruház

4
ZAttfX02L0Nt
1935. IUUM 21.
á bibliai hétsiflkesitendó korál éljük-e ?
Mintha néhány év éta hétsxükesz-tendö következeit volna be, egy évben a rozsda, meg u poteaka, inás évben a szárazság telié tönkre termésünket* Kzldén tégíé\'«lég\' kedvező a gabonatermésünk, liogy u jövő mit boa, ki tudja?
bizonyos azonban az, , hogy jobban jár az a jf**do. "ki ekáerücn minden lehetőt aeglesz, liogy ** időjárás és terméáaeti csapások mostolia *ágait <51-le n súlyozza.
A mai pénztelen világban azunban nagyon nehéz mindent jől oSíiiúIim. Az ellő lyukat kell betömni. E» |**»ig kétségtelenül a nu^- trágyahiáiiy. .\\>ni volt takarmány, nem volt alomwalma, állatállományunk vészesen megfogyatkozott. Csuda-e, luj trágya nélkül nem tudunk "jó termést produkálni s uem tu.ljak.fe ará«yiag<jé buaéftékesltOsi viszö/lyAat kihasználni?
Szcieucsár-\' a üágyahiáuyou segíthetünk műtrágyával. Csak féladag is-tállötrágyát adunk, a többit műtrágyával pójoljuk. Egy csapásra két légy: a szuperfoszfáttat mütrágyázott gaboni\' töbl>et és jobbat t<r m, közvetlen jö-vcdcimet Ih>z, közvetve |>edig ezáltal, hogy a nagywbb sialmatcnnés liövebb nlmözást tesz lehetővé, a bő alomszalma u trágya értékes növényi tápanyagait felszívja, s megtartja, a trágya tömegét növeli.
A műtrágyázás tehát az a pont, ahonnan a szúk esztendők ellensúlyozásának ki kell indulnia. (—)
T NW, térfl és rtu we kwid cipők
szeiuáciös olcsó árl»un az < Ideál* cl-
pőáraháKban, Fő-ut 12 .szám.
— Szönyegrk, bútorszövetek, függöny kelme újdonságok 1 dus válnsztékbeji, jutányos árakon Kbjger Dlvatáruház 75 éves.i^yári vásárán.
Vidéki városokban és azok környékén nagy ismeretséggel és eladási tapasztalattal rendelkező kereskedelmi
megbízottakat
keresünk szöveteink eladására
jutalék ellenében. Cak megbízható,- rátermett, mozgékony és állandóan növekedő jövedelmet biztosító megrendelések szerzésére képei k««szttay urak ajánlatát kérjük Mereodrakkal. TKUNKHAHN Pmttgyár ás B«kaSyár B.-T. SS4S BmUp«tt. XI., L«ak«-at 117.
250 feljelentés érkezett a rendőri büntető-bíróhoz jogosulatlan iparűzés miatt
„Bognár", aki kováaa al ragasztotta össze a kocsikerekeket
Mióta a város hivatásos ipari ellenőrt alkalmazott Maray Géza ny. ál la m rendőrségi detektív személyében, nincs nap, hogy tömegesen no ékeznének a feljelentések a jogosulatlan iparüzök ellen, igy csak a légutóbbi időben tÖl*>, mint 250 feljelentés futott be a városi rendőri bünletőbiróhoz, Szönyi Sándor árvaszéki ülnökhöz, aki mMcn\' egyes felfeleatést lenyom<w*t,«najd> a kapott blzohyitékok alapján ~tár gyalfc elé viszi.
J£r<kk»s .voltba\'Inult Depókban az egyik >bógriár« esete. NévszerintFe hér István Kinizsi-utcai lakos, aki sokaknak dolgozott »kontár« ala pon. Az ő esetében valóban nemcs;ik a jogosulatlun iparűzés tényálla-déke merült fel, haném a kontárkodás Is. Fehér megtette azt, ami o tárgyalás folyamán bizonyítást nyeri hogy a törött kocsikereket kovász szal ragasztotta össze. H<igy nvod dig tartott ez a kontúr-munka, azt felesleges megmagyarázni, A ke-
rekek egy-kettőre szétmentek. A kö. zönség nagyon súlyos munkadijai fizet, ha ilyen kontároknál dolgoz tat, ahelyett, hogy teljes felelősség gel tartozó, legális Iparos mesterek nél végeztetné munkáját.
Érdekes volt Simon Ferenc esete Is, aki iparjogosltvány nélkül borotvált bérletrendszerrel, sőt a nála dolgoztatók a legjobb körből korültek kl. Persze ugy a bognárt, mini borbélyt elítélték. Pahocsa István, a borbélyszakosztály elnöke a tárgyaláson a kontár szigorú megbün tetését kérte, kijelentvén, hogy a legáljs iparosok miattuk képtelenek megélni és a közterheket megfizetni.
A közönség saját érdekében teszi, ha csak jogosítvánnyal biró és munkájáért felelőséget viselő legális iparosnál dolgoztat. A sorsközösség becsületbeli parancsszava ez.
15-30-19
rendkívül olcsó
nyári vásár
Mattersdorfer
T.l.fon SOS.
é^iMdhrat DikHM*\'
Ffi-iii I.
Talsha BOB.
Bad —Tatxmannadorff
(Tarcsafürdö) Ausztria Burgenland.
Első sngu sxhf- és női gyógyfürdő. Természetes szénsavas pezsgőfürdők és moor (vasláp) fürdők. Összeköttetés: Szombathelyen át. Felvilágosítással éa prospektussal szolgál: Máv. hlv. ■•••^•fyirada,
Nagykanizsa. 7&04
A színházi szezonnak már rég vége, habár még a társulat néhány tagja Kanizsán tartózkodik. A Városi Szinház ismét átvette a mozi szerepét, Városi Mozgó vá alakult és máris olcsó és jó szórakozást nyújt a nagyközönségnek. Most ehelyütt nem akarjuk a nyári pót szezon műsorát ismertetni, a közönség úgyis meggyőződhetik, hogy a mozi igazgatósága a "»közönség mindenek előtt* elve szerint vák> gatja össze műsorát. Mint már lát tuk a múltban, ugy az idén is u főszezon legsikerültebb és legkiemelkedőbb darabjait hozza repríz ben a Városi Mozi, mégpedig kettőt-kettőt együtt, olcsó helyárakkal, hogy ezrei is kielégítsen minden igényt és szórakozást nyújtson -fillérekért - a közönség széles néprétegeinek Is. De ezenkívül megszerezte a még bemutatásra nem került és a nxöt kikerült uj filmeket is f. mo:l igazgatósága, amelyeket szintéin rhég a nyáron, a főawtton megkezdése előtt fognak lepergetni a Városi Moziban. Ezsael párhuzamosan természetesen a Nép\'mozi ia látszik, egészen olesO, filléred helyárakkal és jobbnál-jobb müaorfal. Nagykanizsa igazán meg lebet elégedve most a mozijával, mert olcsóbb nyári szórakozást el sem le bet képzelni.
, A reprlzdarabokróí nem, de a most bemutatóéra kerülő üj bara bobról Ismét a mozi kritika rovat-ba^ fogjuk tájékoztatni olvasóinkat
GyeiM • Mtk éa tettét «ub*iti
Mpaa legolcsóbban az «ldeál» cipő-áruházban kaphatók;
f\\ zflufll közlOny regénye
(12)
SzemíjMtttattlatf nem fogtalkotott
tVxlövuV,\' < bébit,. a sfép.eral*rt wtto pártfogásba.
. András az idősebb katonatiszttel 1*. Ítélgetett, akit nagyon érdekeltek a lovak és elismert lovas hírében állott.
Hántotta, ltogy Mária ennyire mellőzi, fájt neki «z a bánásmód és már sajnálta, liogy eljött. Az asszony fel-tfinöen kacérul viselkedett, sokat ivott éa még többet nevelett.
A báró, a mezítlábas, »z egyik ka. tonaliszt és a monoklis (akit min-dciíki -Károly bátyám.-nuk szólitott) vadásztörténetekkel szórakoztatták egy-mást. Már|a*ébi-mellett ült, ralg Dodó fctnvteKaJJtti\' wagtmllgatol az öreg «Zi«des áradozásalt lováról és saját technikájáról, ami természetesül rövid Időn l>elül bámulatba fogja ejteni a lovagláshoz értő közönséget. Hossza {tüneteket tartott és állandóan a szája Szögletében lógó szivart rágta. — Jó reklám lenne valamelyik szivargyárnak — gondolta a fin és közben fi-gyeit® Máriái. Kezdte elhinni, hogy JTOIÖV, egész Ti*1l*dése nagyon
furcsa «olt.> Miixkaiklliez volt egy szava, mosolya, de öt, nrfntlta itt sem lett volna, Jt*m >«tte, vagy nem akarta észrevenni.
Átég hallgatta kis Ideig uz öreg ka. tollának saját mUgáról és lováról költött dicshimnuszait, de egyszerre nagyon kellemetlenül kezdte magát érezni, bocsánatot kért Máriától, korán kell Iselnie, kénytelen hazamenni. Az nssaony csengetett az ina.-av»k, kózt>en monoton hangon rá sejn nézve beszélt. Köszöni, hogy eljött, reméli, jól érezte aamát és inaskor ia lesi vz* tencséj«. I)ouó udvariasan megköszönte u .kellemes. estét akarta, l»og>\' az as*. szony észrevegye rajta, miért megy cl és különösen nem, hogy/fáj neki Mária viselkedése.
Ide sCrn jövök töbl>et, gondolta, miközben kényelmesen elhelyezkedett as alacsony, puha ülésen, de tudta, érezte, hogy ezt nem fogja betartani. Dühös volt, összeszorította öklét. — IKhát akkor miért hív, vagy azt hiszi, hogy hülye vagyok, engem nem fog kinoznit Többet nem lát, nem, nem fog látni I
Most hirtelen megállt u kocsi, a áoffőr hátrafordult:
— Parancsol nagyságos ur?
András gorombán rákiáltott:
— Megveszett? Miért állt meg?
Ez a goromba hangtól megrémülve, bocsánatkérően hadarta:
— Kérmalásan, azt hittem, megállást tettért í^rstoe-pW, - <* PW
el lál>át a K(kröt. ^
Az sutó egyszerre -sebesert megin-dnlt. Mídris ugy érW, tfiintha most elrabolnák az asszonytól és nagyott messze kerülne tőle. Mégis vágyódik utána, akarja látni, hallani a hangját és... szereti, szereti ezt az asszonyt, imádja, őrülten vágyódik utána, a száját, a szkját akarja...
Otthon leült az aaxtalhos, irt. Itt az asszonynak, hosszú ««i«Imes sorokat. Egtez éjjel ébren volt, irt, Írt, már fájt a «zesne és a végén kiment a verandáié, tetette az egész csomó papirost a kőre, meggyújtotta. Fáradtan nézte a sötétben felvillanó tüzet, megvárta, mig a láng elaludt, azután lement a |mrkb*, sétált dtaae-vissza a nagy fák között l-,uyik cigarettát a másik után saérta, vlísaameiit, elő. vette browningját, sokáig néne, majd mintha valamitől megijedt VoHvi, egy hírtelen mozdulattal kidobta a bokrok közé. Újra lement, lkiászas kcrcsgék^a után megtalálta a K\'vohertj ^betette az éjjeliszekrény fiókjába é* agy ruhástól ráfeküdt az ágyra.
Valahol egy kakas kukorékolt, liosz-szan elnyújtva, a hang egyszerre halkulni kezdett, most már alig hallani. Újra csend lett, nehéz, szürke csend, ránehezedett a szemérc, fclahidt.
Fejfájással ébredt. A majorba menty gondolta, illik megnézni llartos feleségéi is epsjfcr, Meggrfabotját sirató-
zollan húzta maga utáu a porban.
Az asszony a konyjiáhfrin volt, a kis Józsóval az ölében, aki hflngosari or-dltótt, mlg anyja könyörtelenül szappanozta a füleit.
Angvaiotn zavartan értgetifcrle a gye-rekevakl Andnás láttára1 s»epeg«ve kezdte lemoani magáról a wappanU
Hartosné jóleső örömmel állapította meg magában, hdgy Dodó milyen k«d-veaen beizéiget vele. Minden Iránt ér-deklődótt, angyalom klasé zavartan vá-laszolgatott és folyton hangoztatM, liogy máskor nem szokott ilyen hanyag lenni, d« hát iuigymosás van, n" harágüdjon az uraság egy plllanfltra, csak másik ruhát vesz miagára, <mert ebben nagj"rtn szégyell magát -<- és már el Is ti** a másik azobálMii^ Kőiben vörös ábrázattal, még mindig s*«-l>egve bejött Józsó is, kasaurt húzta be maga után az ajtót Megállt a fal mellett, kis vastag kezeit nadrágja zsebébe mélyesztette és látható érdeklődéssel nézett Andrásra. Ez rövidesen megtudtri tőle, hogy n malotngépet segítette javítani és bizony édesanyja bühtetéiből megmóstn érte szappannal.
— Mondja uraságbácsl, — fordült Andráshoz sürü plslogáfl közbeíl — igflz, högy"1 magit mindig «zt mondja, •kell niennt?- íilesapám mesélte. — Kis pisze orrát erfjsen\' íelhuzta, mtnt-hal napba néaett vobuu
(Folyttöv.)
1985. lullui 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Polgár László
ata$ jubileumát amlékauteui akarja taimi,
«zért soK» nem létezett olció árakon julillB 30-ig oleaó vá»á>t rclidei.
90 cm. ^széles crepdeschin imprimé, legújabb minták..........mtr. P "1 -82-tfil
80 cm. széles crepdeschin, sima, minden színben.............•(•, Mo „ ■■■■\'\'
90 cm. széles pouplin ruhaselyem, csikós és mintás............ „ \'"f-72 „ 11
90 cm. széles cérnamusslin imprimé, legújabb minták..............132 „ í
Szines csíkos grenadin ......................•„ 1-28 „ »
Valódi Goldberger Parisette, .legújabb minták .............. ;, 1-52 „
Valódi Goldberger Parisette. tavalyi minták.................1-28 „
Valódi Filte* Sevilla, legújabb minták ................ t, >-t-24 „ •
Ruhavászon, minden színben................. „ „ \'1^20 „
Burettok, színesek...................... „ „ \'—\'98 „ í
Strandruhának, csikós; <tupfos, mintás vásznak, pikék.......... „ „ -96 „ »
Csíkos és mintás crepselymek......................—-96 „
Miiselyem imprimé ......................," „ —\'80 „ j
•i Voil, műselyem, karton ..........................—-60 „ «
\' Vászon és schlffon, jó inrinflség................... „ —1-60 „
A mintás crepdeschJnek a legutóbbi Árumintavásáron kiállított divatslágerok, < azért egy vevőnek osak agy ruhamérelet adhatunk.
■ Kéri ük raktárunkat vételkényszer nélkül megtekinteni. _ „ \'
<" FILLÉRES DIVATÜZLET.
Ormf Ernő előadása a Rádió műsorában
A. magyar Rádió igazgatósága most értesítette Gráf Ernőt, a Zalai Kö/Jöay beit>6 munkatársát, hogy >£r<Mt*»égek a statisztika világá-
• bóu Cimtt előadását műsorra tűzte.
• Graí Ernő érdekei előadását augusztus 5-én, hétfőn délelőtt 10 óra "45 perckor olvasták fel. Fiatal munkatársunk sikerélt őrömmel regisz-irAlfwfc, annál is iakább, mert vele is -sztpaiodoft « magyar rádióban szereplő nagyfeafcaaiak várna
- (Nagykanljwu a ssölfezetl kérőied felagyeUMtf székhelye) A földművelésügyi miniszter az eddig "Tapolcán elhelyezett zalai atőlésaeti ás borászati kerületi felügyelőséget Nagykanizsára heljerte át.
- (A refennéU* 21 én, vasárnap xf %ifckott időben lesz meg. Urtva. \'
- (A ra^tfrtoapliágiy ságéi) sllyrooai l.áuló állájnreoé őrségi tanácsos. I< nagykanizsai kapitányság vezetője hétfőtől kezdve nyári szabadságra megy. Távolléte alatt dr. Várhidy Árpád rendőrkapitány vezeti a kapitányság figyelt.
- (Áthelyezés) A vallás és kóiokta tásügyl miniszter dr. vitéz Barnabás István zalaegerszegi tankerületi tanügyi tanácsos ,kir. tanfelügyelőt a pécsi, dr. Hofbauer László tanügyi fogai-mazót pedig a székesfehérvári tankerületi főM*#atóaághoi helyes* át.
- NŐI, férfi éa gyem** lekér ou bukclpők hihetetlen olcsón e HŐ 90-lg •>« .Ideát, cipőáru házban, Fő-ut ÍZ
- (bev<tolékk*) kell kta**«etfenl a •attak *y*r»/ému fiuk-
*-kes és megszívlelendő indítványt terjesztett elő Szálai Ignác járási tűzrendészet! főfelügyelő, aki azt java. solja, hogy tekintettel a falvak gyér-számú tűzoltóságára ajánlatos volna, hogy a falvak leventéit kiképezzék a tűzoltásban. Igy szükség esetén a le-venték nagy segítséget tudnának nyújtani a költség tűzoltóinak és ezzel a közvagyon is jobban biztosítható lenne. Hisszük, hogy a javaslattal az illetékes hatóságok behatóan foglalkoznak és azt rövidéin elfogadják.
- mrgéiktntl a világhírű Pfaff varrógép-gyár legújabb szabóvarrógépe, mely a rendes varrásl munkálatokon kívül gomblyukat varr, plkiroz, gombokot felvarrja, endllz, féroel 2 és 3 tavel egyszerre dis/óltéseket magasítva is tégez és még sok más munkára al-kalmasl Megtekinthető Brandi Sándor és Fia cég varrógépraktárában.
- (UJ kabaré mttw szombaton a Centrólban, vasárnap a strandon) Szenzációs uj kacagtató műsor várja a közönséget &*>mbatun éste a (Ultráiban, vasárnap este pedig a strandon ü órai kezdettel. Bemckebbnél remekebb tréfák, káprázatosnál káprázatosabb téncok tarkítják a műsort, melyből kiemelkedik Mezey Mária szén-zációs előadószáma, egy néjjer szám, I.isrt II. Rapszódia dzsesszesitv*, lfacsék és Sajó, stb., stb. Előadás közben és után Járóka cigányprímás vezetése alatt álló jazz-xenekara muzsikájára az urikötőnség tánóol. Belépődíj nincsen. Felhívják a közönség figyelmét, hogy asztalról gondolkodni ne feledkezzék meg. Fellépnek Mezey Mária, Hámory Lili, Hadványl Gabi; Bartha Marika, Erdődy, Keleti, Ho-mokay és Késnárky.
- Tropikálok, lenvásznak, inganyagok nagyon mérsékelt árban kaphatók Singer Divatáruház 7r> nyári vásárán.
— (Igv ralat asszony fofBÉMJe) Wurtner Györgyné tűrjél ass/^ty Budapestről titaztolt haza egy teherautón. Mikor a balatoni országútnak ahhoz a szakaszához értek, amely most épül, az asszony leesett az autóról és a pót- \' kocsi\' kerekei közé zuhtent és «utó keresztül gázolt rnjla. A szeteocsét-len asszony még ojt a helyszii*fc meghalt. !
— (Egy nem létező szövetség ügy nftkel rá idáikodnak) Két férfi járjri a megyét és az Országos Magyar Anyavédő Szövetség, nem léteid egyesület nevében gyüjtőlvvel adotriítayokal. RjftJtiuafc. Ab egyik egy 80 <ét körüli férfi, a másik pedig 36-40 év körüli férfi. Mindkettőnél aktatáska van. Ha valahol feltűnnének, azonnal jelenteni kell a lendőrségen*
— (NMstafcirék egy éketeifei Qxle tébett) Siófokon Stullne^Atadtt ékszerész üzletében isn#reUei< WitoeeS meg-fúrták az ékaterész páWéiafckfMyét és abból 1000 pengő készpénzt és 5000 pengő értékű ékszert vittek el. A siófoki csendőrség erélyesen nyomoz a kaszafurók után.
— (Egy anya tiagiku* halála) Horváth Györgyne tarányi lakos egész nap aratott és amikor hazafelé tartott, hi deg vizWn megfürdött Este két gyermekévei lefeküdt és amikor-a mellette fekvő kisgyermekei költögették, at asz 4toity halott volt.
— Gyümölcs helyett a hlgénlkusan csomagolt <Stühmer> cukorkát, bonbont, továbbá a kitűnő tFiumei. kávét és teát fogyasszuk. Sugár-u. 2-
— Orvost hlr. Dr. Stiém Sándor fogorvos szabadságra utazott UJból rendel folyó hó 29én.
— Magyar Lények. Sportoló leányok vidám életéről, mai leány ezer gondjáról találunk cikket u Magyar Lányok uj számában. Kát szóp regény, versek és elbes«tlé-*k, képek \'.köztük a Magyar Láncok Vándordíjának dyertesel a zalaegerszegi lányok képe, posta,
német lecke, sok szép horgölás és divat, konyha és lakás\' berendezés: mindezt megtalálják az btvasó* kedve* lapjukban egyetlen számában. Mutat ványszámot szívesen küld a kladóhiva tal, Bddapést, VI., Ándrássy-uMÖ. Előfizetés árá negyedévre\'\'4 pengő.
- (TemfrkwM \'X ba-docsonytomaji r. k. egyházközség az uj templom berendezése javára .templomi \' hangversenyt rendez folyó Író 21-én, melyen a \' szoráböthelyi njáfctyérmes Máv dalkör is közreműködik. Az egy. házközség ?zuton is tisztelettel\' meg-lüvja a zene és én$kk«l\\^.^özónsé-get. \' \'
_ (A Ufusz elleni Igtil* iéikM»)
« gőzfürdő forró léAftifltebaif húsz pettig váló ^ziodlk^lBhifta pedig Jó meierf beM^. BSz*^-gö<ürdö, N«g>kanlzsa. %,P W
- Nyári gyermeknuba-köimié gek olcsó árban Lidith gy«rme|nihft üzletében, Horthy Miklós-ut
ID<
Fokozóilk a melegiégl
Projn illa: Déli uél, (evés telhö, . meleg Ismét lováhb nö-vetedlk.
N.plár: Jatlu. 21. v.sAmnp \' !iom kath. l\'raxedea. - ProtMllna Frigyen. — Izr. Tbam hó 30.
r.yógysurUrl 4|Jctt aariUlat < hl) -31-ig m .OruwM. KyMISriar IXák-Wr 10. «1 a klit«ni<s«r B«(iyir-r»lr noatűrds nyltt. •\'BrilSI «si.
8 6,Ut (hítfí, szerda,* péoTik diluttn, I kedden egéu nap uőkuek).
- Kitűnő mini maradékok JA mér csön kaphatók Sc
7 éa délután I aun Manónál,
Balataaaaaáélta, a ktobnart elaö-rendű üdülőhelyen. kedvező teltételek aret-lett Tlitrolhil azőlftvel beültetett, »>o ürea vtltat.lkat- Felvilágosítás: tlurf kanlaaán, Zrinyl Mlklés u. 2. aa. a. 2438
EgyaMbét etfaaobáa lakta ng. l-rt kiadó. Cím; Caliattraé, P6-ut 21. 2316
HaaawéU miiét rtíiek éa eta váari tutihoz megyek. Márkaa,
utca 81.
•BUDAPEST leglobb gyögyllnljl Által rendszeremtől? rm
„átalány kurák"-ra és .Budipest fürdővárosára
vonatkozó lelvfllgottUsokAt kéaz-aéggel nyúlt éa prospektussal szoigél a
Zalamegyei Gaiűas&gl Takarékpénztar R.-L Nagykanizsa.
novomber lére. Clm a kUddtun 2595
\' Mriaelt, alrzaeaééy, alreaUék\' kéazlté-lét. renoválását luunyoaan végzi Manko-vtta. Jéaaal I6heiceg.nl 98. 1VS1
Kiitbb lakóház al.ét Rttóeay u. 98. latt. 2Ö18
TENNISZÜTÓK, »" kart) törpék és babák
nagyon olcsó áron csak 17—30-1*. Vágó Endre Illatszertár*b«n.
Erzsébet-tér 18 azému háiban 3 azobáa, hlrdéuobái, komtortoa emeleti takéa angusztui hé l-re Hadó. Bővebbet dr. llalphen Jené ügyvédi Irodájában. Ugyaa-titt egy utcai Uslelbclyliég kladé. *
itadé november l-re Bagotat;aor 36. aa alatt Magános csslédlhéz kerttel egytltt.
Bővebbet Gyulai cipész, Eötvös-tér 2. 2628
Szépen hatöreiatt különbeiár.lu utcai szobi kladé Arany J*aoa-u. 2/a.
BMreudl aajét tcnuéaü kereceeoyi autall édeakéi fahéHaar itereakint P - 66-é<t kaphaté Caengery-ut 19.
Karaaak augutilua l-re 2 izpbás, eiö-szobái lakáéi lehcUleg HnMazobéval. Ci-mekel Valicfl éa Deutadl céghez. 2IÍ35
P.tladlviu, több használt botor ata4á Ráköczl-utca 23. 2S96
Etádé 1 ágy iiigaavoa Matraccal, ai»-
kek, villanylámpák - Halása, KWalad -utca 1 r/«. 284a
Talaháté, matracok, sodronyok, lámpa, tentök, tIMItOzcs mfstt itttrAttn eladók. Megtekinthetők hétköanap délekKt. Halott, vaautáUomát. • £p
Rákóczi-utca 31. az. HA. mimé*.
eladd.
ellam érvényt árvciétl idté
•fsraéafteudo \'
Irányzat: gytngibb, forgatom: étink. Hvta ftw.v 77-e« 1490^15-15 W*
1505 -1530 79-ea 15 20-1545 80-aa 1535-1560 d-níj*. V-t» 14 70- 14 90 78-«a 1486- 1503, -79iea 1600-1530,\' 80-m 1515-1539 — Ro*« uj peítvldékl 11*45-1165 más J160 -11 80. Zab n| közép lfl25— 1560. 11-55
1&S&, fatiw 21
ZALA! KÖZLÖNY
egyébként fiz NTE teljes csapata képviseli a következő összeállításban: Márai, Deáky, fiafii, dr. Berke, Pandúr, Rei 1 nitz, * Begidsán. Csei«játékos: Stampf Zsigmond;\'
A fcntemliielt vá\'ogalott uszószúmo kon kívül lesz még 66 m. gyorsúszás fiuknak 16 éven, 33 m. mellúszás leányoknak 14, 33 m. gyorsúszás fiuknak 14, 33 m. mellúszás fiuknak l-l, Ott kétharmad m. mellúszás fiaknak 10 éven alul, 66 m. mellúszás hölgyverseny és végül 33 m. gyorsúszás, melyben indul Meuey Mária, a pécsi Nemzeti Színház tagja, volt KISOK bajnok. Ellenfelei Székely Erzsi, Bosenberg Mica és Fenyvesi Rózái lesznek.
Dr. Temple Rezső vándor* díjas verseny Balatonfenyvesen
A balaton fenyvesi fürdőegyesület iportalosztálya kebelében működő Ita-latdnfenyvesi Torna Club dlszeinökc, a lengyeltóti kerülel népszerű képviselője ttf Temple Bezsö jóvoltából, aki az első kerékpáros ügyességi versouy részére vándordíjul alapított, folyó évi augusztus hó \'4-én, vasárnap rendezi meg ndgyszabásu S|»rtnapját. A ván-dordiias ügyességi versenyen részt ve-het bárki tura keréki>árral, aki nem hivatásos kerékpáros, vagy artisa. A veisenyie jelentkezhetnek leventék, cserkészek, sportklubok, magánosok f. évi Julius hó 28-án délután 6 óráig a balaton fenyvesi üdQlőirodában. A versenv az alábbi számokl>ól fog állni: * délelőtt 9 órakor feldíszített kerékpárok szépségversenye. Nevezési díj niívcs. A legszebl>en feldiszitetl gép díjazásban részesül.
lltáiia egy kilométeres gyorsasági verseny kizárólag turagé|>ekkcl.
Dél illán 3 órakor dr. Temple Rezső rándqrdijas ügyességi verseny a következő számokkal: 1. Oveg kerülgetés. 2. ^kisebb kör. 3. Uissusági verseny. 4. Akadályverseny időre. .r>. Szabadon bemutatandó ügyességi számok.
Nevezési dlj egyes számokra helybelieknek 30 fillér, vidékieknek 50 fillér^ Gyorsasági versenybe 1 pengő, ósz-szeWtt versenyre 1 pengő. Vándordíjra kizárólag minden számban té-tU-evők pályázhatnak. Helyiéinek számit mindenki, aki legalább három napja Fonyód—Balatonién vves területén tartózkodik, és szabályszerűen bejelentette magát fiz üdülöirodában.
Vidéki versenyzők a balaton fenyvesi vendéglőkben és szállodákban kedvezményben részesülnek.
Megfelelő számú jelentkezés esetén férfi egyes, női egyei és v«gyeg páros
testt tsz- verseny is kft a Mária-uti tenniszpályán. Nevezési dlj -2 pengő, nevezések legkésőbb -folyó hó 28 lg Icadnndók fenü cinje* /
tíofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatában: bRSZAQJÓZSEF
m^/mfltráaya. zsák, wővényvéde^
azerek k«reakeöé>4ben Nagykanizsa, Erzsébet-tér la (A biróaág mellett) Telefon: ISO.
A*iJághirU gépgyár évtizedek ót^ ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált,
kitűnő szerkezetű különféle
aninidiiinii ^mía
BcZUyaZmlSoUl ppl
eredeti gyári1 árban vásárolhatja és alkatréii rendeléseket feladhatja
A fonat lefejezte
a szerelmes szobalányt
Kovács karolin ka|tosvári s/oba. lány szerelmi bánata miatt öngyilkos, sági szándéklM\')! a sinekie feküdt s a Ka|x)svár felé liatódó \\egyesvonal teljesen lemetszene a fejét a törzsről s a feje messze legurult a töltésről. P.rdckes, hogy a fején semmi horzso lás vagy sérülés nincs, a mozdony kerekei ugy levágták a lány fejéi, mintha borotvával vágták volna le a nyakról.
A rendőrség intézkedésére a hulla-házi® szállították a lele ezett líolltesU L
Szombat
Itudapent I.
17.40 Budapesti Polgári Dalkör. — 18.2Ő Keleti egyházi zene. (Takács Jenő előadása hanglemezekkel;. — 19.05 Mit üzen a rádió. — 19.40 Szarvas Klári hárfázik. - 20.10 1-ekete újos verseiül ad elő. - 20.30 A Budapesti Hangverseny Zenekar hangversenve. — 22.30 Hírek, időjárásjelentés. —" 22.50-Cigányzene. _ 23.25 Károlyi Gyula zongorázik.
Budapest II.
18.15 Az operaházi zenekar. — 19.45 Mezőgazdasági télóra. — 20.30 Hanglemezek. - 21.15 IIInak.
Bécs.
,)2 Zene. — 14 Lemezek. — 15.35 Hangverseny. — 16,15 Lemezek.
19.05 ■ Palló Imre hangversenye. — 19.45 Háromfelvonásos ó|)CrelL - 22.10 Szimfonikusok hangversenye. — 23.30 Szaloanégyes.
Klujulfak az Ír zavargások
Belfast, julius 20 1 Az utcai zavargások ismét ki ujultak. Az utcákon állandó a fosz. togatá-s, gyújtogatás és üzlctabluk betörés. A tömeg Ismét össz;iltk<y. zött a rendőrséggel ugy, hogy a zavargások áldozatainak száma 8-ru cmelWédett.
Kiadja a taptulajdoiioi Köagazdaságl Rt. Gutenberg Nyomda «a Délzalal Lapktad/ Vállalata Nagykanlzaán. Petelöf kiadó: Zalai Károly. Interurbán tataion: Na«»karltaa 78. «*ám
15:643/1935.
Hirdetmény. *
\' Az állatvásártéren tárolt cca. 100 kocsi istállótrágyát f. hó 23*án délelőtt 10 órakor a helyszínen tartandó nyilvános árverésen eladom.
Bővebb felvilágosítást a v. gazdasági hivatal (Városház, I. em. 16. ajtó) ad.
Nagykanizsa, 1935. évi julius 20-án.
Pol£árme«ter.
Letenye, 1935. <vl febr. hfl 25. upjáa. Dr. Mnyáí \'l. k. klr jbké. X Idadmiky htkléBI: Baliiu Sándor
1835. luliui 21
ZALAI KÖZLÖNY
Modern gyermekkocsik
MODERN nagy választékban?
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
r
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
A ietenyel klr. Jiriab lóiig,
mint telekkönyvi hatóság.
5Ö83/UJ. 1934. uám. ^ |(
Árverési hirdetmény-kivonat.
ainokuenlgyőrgyl Hltelizövetkezet, mint •i OKH tiltja be|. cég végrehijtatónnk végrelujtiit uenvedó ellen Indított véere-h«|Uil Ugvében ■ telekkönyvi halóiig véfreha|ti,l érvéréit 590 P (őkekőveleléi éi lá-uléka bebiltáu végett • letenyel klr áriiblróség területén levő él Sreatlluló községben telivé ■ ■ uentlltilól 28 íztjkv-ben lelvett 49/4. hrun Ueltólégnek Tuboly Oereclyné végrehajtást szenvedő nevén B. 62. sorú. alatt Ilié lllelőrégére 5 P. ix u. o. 37. utjkvben felveit 15& hm. rétnek ■ CUrgőréti dűlőben, Tuooly Oer-f\'tvné B 68. a. Illetőidére 4 P, ai u o. 125. iitjkvbea felvett 92/i. km. rétnek a (-tóljrőtéll dűlőben Tuboly Qargelyné nevén B. 41. a. Illetőségére 80 P, ai u. o 153. sztlkvben lelvett 120 hruu rémek a Caőrgörétt dal. Tnboly Oergelyné nevén B. 51. a. Illetőségére 12 P, aa u. 0. 180 uljkvbea letvett 57 Inti hátnak a 26. u. a pajta, udvar, kantél Téboly O.r jtelyné nevén B. 6, 13. a. Illelótégére, 500 P. as a. o. 193. ut|kvben (elvett 101 rwzu rétnek a Csőrnőrétl dűl. Tuboly Oergelyné nevén B. B. la, 26. a. tUelóié«4re J> P. Az n. o. 200 utjkvben felvett 410. b un uáatésak u Átkelőben Tuboly SWí"* ">é" B. 62 alatti llktóiégére « P, Az n. o. 250. utjkvben lelvett 96 K"? rétnek a Cafecőritl dOl. Tuboly nevén B. 42. alatt 4116 llletM-Kje 20 P, Aa n. o. 251. ul|kvben leivel! 100,a. hraiu télnek a Ctórgórétl dal. a Tnboly Oergelvné nevén B. 22 . 30 a. II •Uaégére 3 P, ai ». o. 273. ullkvben lelvett 342/1. hru. nőiének is Ulhegyen Tnboly Oergelyné nevén B. B: 1«. 41. a. I ktőrfgére 1 P. a. n. o. 280. uMlvbe. 100. B hrsi. rétnek a Ctorgőtéti dal. T»-!»ly Oergelyné nevén B. B. 10., 26. a ilktötég\'re 6 P, is u. o. 518 utjkvben . kivett 375/a. hrun Szintónik n Akó. ouőben Tuboly Oergely nevén B. 2. «k> Illetődére 70 P,uu. o. 518. utjkvben lelvett 379. hruu uántóntk u Abó-"I\'ír1*," Tnboly Gergely nevén B 2 tk II Illetőségére 70 P, ti n. 0. 519. utjkvben lelvett 378. hru. uintőnik •> AlaémeHUn Tuboly Otrgely nevén B. 2.
a. Iilelőiégére 70 P, ai u. o. 519. utjkvben trlvett 374/a. hrun txinlónik at Alió-meiőben Tuboly Oergely nevén B 2. a. Illetőségére 70 P. aa n. o. 304 iit|kvben felvett 250/a. hru. uintőnik a Heliő-meiőben Tuboly Oergelyné nevén B. 5, 12. i. Illetőségére 80 P, •> u. 0. 337. utjkvbea felvett 297/b. hrun levelőnek n Legelő dU1. Tuboly Oergelyné B. 5., 12. a. Illetőségére 28 H, az u o. 337 utjkvben felvett 254/1. hruu Síintőnak a Felt"-aeiőben Tuboly Oergelyné nevén B 33. alatti Illetői\'gére 50P,azn. o. 337. utjkvben felveti 2:4)7. hrun szántónok a Peliő-mezőben Tuboly Oergelyné nevén B. 33. a. Illelőiégére 36 P, is u. o. 302. utjkvben lelvett 295. htezu legelőnek a Legelő dül. I uboly Oergelyné nevén B. 51 a. Ilietöaégére 20 P, aa u. o. 391. utjkvben lelvett 247. hrun uinlőnik a Feltőmezó-ben Tuboly Oergelyné nevén B. 9., 23. a. Hlclőeégére 30 P, aa u. o. 308. utjkvben felvett 301. hruu legelőnek a Legelő dal. B. 9., 23 a. Illetőségére 8 P. az n. 0 428. utjkvben lelvett 118/c. hruu rétnek a Caőrgőréll dul. Tuboly Oergelyné nevén B 8 a. Illelőtégére 12 P, at u. o. 428. utjkvben lelvett 119. hruu rétnek i Ctőr görétl dűlőben Tuboly Oergelyné nevén B 8 a. Illelőtégére 12 P klkUlláll itban Az érvérét nem érinti özv. Tuboly Jánosát ti. Tubolv Anninak és Tuboly Ki-roly és neje Nahy Anninak az érverés ali boctitotf Ingatlan Iklőtégekre bekebelezett özvegyi. Illetve éktlogytlgkrló ha-uonélvezetl jogukat Az iriatést 1935. évi sugnsztui hé 7,
napiénak d. u. 3 érakor Sientltuló köz ■ séghizinil lógják megtarknl.
Ai érverés ali kerülő Ingatlanok a Idldil-titl ér kéthrumadinil tltctonyabb áron nem adhatók el.
Az iiverelnl széndékoiék köteletek bá-nitpénlül a klkliltiil ir lOe/o-it készpénzben, vagy az 1881: LX L c. 42 § éban meghatározott irfolyammal uimltott óvt-dékképet értékpiptrosban a kiküldöttnél lelenni, vagy a bi,útpénznek előleget blról letétbe helyeiéiérőI kiállított leiéit elismervényt a kiküldöttnek iudnl éa az ir-verétl fellélekkel alilrni. (1881 : LX. t.-c 147., 150., 170. §§., 1908; LX. L-c. 21. §.)
Az, aki u Ingatlanért a kikiáltási irnil migiubb ígéretet tett, ha többet ígérni aenkl sem akar, köteles nyomban a Id-kliltisl ir szizaUka szerint megillapltott binalpémt u általa ígért ir ugyanannyi tziulékiig ktegétzltenl (I90S: XLI. 25 §.)
Letenye, 1934. évi dec. hé 13. napjin. Dr. Binyai Lajos a. k. klr. |bfró.
A kiadmány hiteléül I Balassa Sándor s. k.
MJ7 l.l.kkOojvv.i.lö-
Margit MrrU, Ciengery-ut 19. Nyllvs reggel 6 tőt esle 7-lg. Tyukuemvágál. Kedvezményei jegyek u Iparfetttlletbes. Omke-ben, Ksoe-ÖB. 81
* leánflIeeMM V. outálfáha
való Jó ilkpotban levő tankönyveket vettek. Sogir-nt 88/a. szin alatt, udvarban
MaISH karéhpArf venne,
nézze meg dúsan felszereli raktárunkat
iérfl-, női- és gyermek-kerékpárokban
Brandl Sándor éa Fia
Deák-tér 9. ez., a feleStemplomnél
Kedvező részletfizetési fellélelek.
A legkiválóbb minőségű kerékpárgummik és alkatrészek nagy raktára.
Puch és SteyrWiffenrad dobiékes márkit kerékpárok.
_ (Olcsóbb tett é\' ni4(rl VKhil ■ hévUl autélMiz) A Nag>\'knniz^ii Autó-butzvállalat minden vasár- és ünnepnap airtóbus^t hullt llévlzre. A kényelmes hévízi utttzásra jelerrtkeríni már leltet az autóbusz ve/x-tűjénél. Megfelelő számú jelcntkvzil ecetén már most vasárnap iutlul a járat reggel lionlosiui 8 óra 30 porckor u Ccntnil elöl. Viteldíj oda-vissza leszállított árban 3.50 pengő.
Nagykanizsa megyei város polgármesterétől. ,
15.580/1935.
Hirdetmény.
Közhirré teszem, hogy a városi strandfürdőn vasárnap, (. évi julius hó 21-én d. u. 5 órakor úszóverseny és vizlpoló mérkőzés lesz és ezen napon a rendes jegyeken felül pótjegyek váltandók, melyek a versenyre érvényesek. Ezen pótjegyek ára ülőhelyre 30 fillér, állóhelyre 20 fillér és abban az esetben, ha a fürdőzők a strandfürdő területét 5 óra előtt elhagyják, a pénztár a pótjegyeket visszaváltja.
Azok, akik csak a verseny megnézésére d. u. 5,óra után lépnek be a slrand területére, rendes belépőjegyen (12 filléres) felül ülőhelyre 40 filléres, állóhelyre 20 filléres pótjegyet kötelesek váltanL
Nagykanizsa, 1935. évi julius hó 19-én.
w, Polgármester,
10
ZALAI KÖZj-ONY
193a. Jullu> 21.
15186/1935.
Fagy- és légkárosultak Őszi vetőmagsegélye.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. klr. löldmivelésttgyi mlnisxter Ur a fagy-is jégkár miatt anyagilag leromlott kisgazdák öszi vetfimagbeszerzésé-nek megkönnyítésére buza és rozs vetőmagot bocsájt a gazdák rendelkezésé e.
Ezen vetőmagsegélyben csak azon 20 kat. holdnál nem nagyobb területen gazdálkodó kisgazdák részesülhetnek, akik > (.\' év tavaszán szenvedett fagy- vagy jégkár miatt őszi ,buza vagy , rozs váómagg^l nem rendelkeznek, azt önerejükből be
Ízerezni nem képesek és községi ltonyltvánnyal Igazolják, hogy ezen ölcsön-vetömag nélkül az ősziekkel . bevetni szándékolt területeket semmi-képen nem volnának képesek bevetni.
Senki több vetőmagot nem Igényelhet, mint amennyire az okszerű
rint felhasznál
w
ni.
Ellenkező a gazdák
vetőmag
lássál kapcsol
Fi \' \' \'
a kiosz-költségeket
; megtéríteni tartósnak.
A vetőmagban részesülő gazdik a kapott vetőmagért a jftvS évi terelésből legkésöbh 1936. szeptember hó 30-ig kötelesek a kapott vetőmag , Mtánterméséböl származó ugyanannyi mennyiségű búzát illetve rozsot beszolgáltatni uxyanolyan minőségben ,r- búzánál legalább 80 kg-os, egyébként szokván* ininőségU buzit, rozs esetében pedig a Pestvidéki rozsnak \' \' \'í szokvány minőségű rozsot öbb,j /negáljapitandó átvételi ■ ■gdkOií beszállítani Jlcsőn nemfizetés esetén \' .......
Aki a vetömagaegélyt igénybe óhajtja venni, jelentkezzék a városi adóhivatalban.
Nagykanizsa, 1939. julius 17.
Polgármester.
hel
14424/1935.
Az 1936—36. évi rendes erdei föhasrnálstokból kikerülő és cca 800 traVl kitevő
14-től 24 cm-ig vastag kéreg-néikqii bányafára,
a 25 cm.-tői 34 cm.-lg vastag kéragnélktlli talpfa-anyagra,
a 35 cm.-től felfelé az L o, tölgy-rönkökre és
a 35 cm.-től felfelé a 11. o. tölgy-rönkökre zárt Írásbeli ajánlatot kérek. Az árak ab waggon Nagykanizsa, —ugy értendők, hogy
vagy Ni
lkot a vevő prezentálja, az kiállítási- és mér-a kövezet-
esetleges waggon kiámtáí Iqplési djlak. valamint , vám vtvőr terhelik.
A zárt írásbeli a|inlatok, melyeknek borítékjára kívül ,A|ánlat tőli mOfáraV.van ráirva, — Ipgl 4-eni
folyó évi augusztus hó 14-ínek déli 12 <^|áig adhatók be a város iktató-
Bívtbb felvilágosítás a v. erdő-hivatalában kapható, ugyanott átvehetők » versenytárgyalás feltételei is.
Polgármester.
I— MMUI i
I mindenki • helyi kerotfeitíknél I 6. IpaTMoknál azerein be I I
GABONÁS LISZTES • LEN
KÜTTÖLÖS SZALMA
ZSÁK
HIR8CH
ÉS
SZEGŐ
CÉGNÉL
készítse otthon saiát QvBBÍébED szódavizét
Baoillnsmentes
Hlegienlkus
kapható amig a készlet tart
SZABÓ MM WtillltÉB
Fflrtit 5.
Városi Mozgó
Julius 20—21-én
Szombat vasárnap
II.
Két nagy sláger
Feketeszáru cseresznye
Hunyadi Sándor magyar tárgyú gzlndarabja
Igy végződött egy szerelem
ld II a Napoleonl időkből, melynek egy résie Magyarországon játszódik
Figyelem! A műsor hosszúságára való tekintettel az előadások kezdete: szombaton 5 és fél 9 kor, vasárnap 3, 6 és 9 órakor
Szombaton az alaS alAadáa fillérül
Nép Mozgó.
Julius 20—21 -én
Szombat—vasárnap J
Nagyon izgalmas bflnOgyi film
A londoni rejtély
A nagy világváros kitaszítottjainak élete, szere mel is bflnel Szenzációs kisérő műsor
Magyar világhiradó
Előadások: szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és 9 órakor a0-40-s0 fillér.. halvérakl
Balaloaougyarói kíziég rJSijiriiági.
Szám: 654/1935.
Hirdetmény.
Balatonmagyaród község elöljáró-;a ezennel közhírré teszi, hogy a imagysródi Úrbéres Birtokosság tuajdonát képező, min egy 624 kaT. holdon gyakoro\'ható
vadászati jogot
1935. évi julius hó 28-án d. e. fél 12 órakor Balatonmagyaródon, a jegyzői irodában nyilvános árverésen 6 évi időtartamra haszonbérbe adja. Árverési feltételek a jegyzői indában a hivatalos Arák alatt be-tekinthetők.
Balatonmagyaród, 1935. julius 8.
Elöljáróság.
15187/1935.
Az évi.bfl\'a-
vetűnag akció.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy a m. klr. földmivelésftgyi, nunis/ter Ur az egységesitij bu*avetőmagakciót az Idén is folytatni kívánja. •
Búzavetőmag . igénysettiető : 1. Készpénzért, ez esetben az igénylőnek a 80 kg-os buza budapesti tőzsdei középárát kell fizetni s ha a búzát a vasúton keli szállítania, mázsánként 3 P előre fizetendő be. 2. Az igénylés második módja a csere, amikor is az igénylő 157«-kaI több szokvány minő?égfl búzát ad a szaporító gazdaságnak. Ezen esetben, ha az igénylő a búzát saját kocsiján és zsákjában elviszi, métermázsárként 1 P fuvartéritésben részesül, de csak az 50 holdon aluli gazda. 3. A nemesitett vetőmag, igénylés ugy is történhet, hogy a 15\'\'/• többlettel az 1936. évi termésből adja vissza az igénylő a búzát, ezt azonban kizárólag a kisgazdák vehetik igénybe és ez esetben fuvardíj-megtérítés nem jár.
Az igénylők Jelentkezzenek a városi adóhivatalban.
Nagykanizsa, 1935. julius 17.
Polgármester
lalstosauimnttktait: elíjjártiágs.
Síim: 653/1935.
Hirdetmény.
Balatdjumagyaród község elöljárósága ezennel közhirré teszi, bogy a község cca. 2230 kat. holdon gyakorolható
vadászati jogát 1936. évi jullu* hó 28-án d. e. 11 órakot Balatonmagyaródon, a jegyzői hódiban nyilvános árverésen 6 évi időtartamra haszonbérbe adja. Árverési fellételek a. jegyzői irodáivan a hivatalos órák alatt bt-tekinthetök.
Balatonmagyaród, 193$. julius 8.
Elöljáróság.
Nyomatott a HptaUldooo. Ktiíuduigl R..T, aalaberg Nyomd, és Mlulal UMwtó válküaU könyvnyomdájában, N^yUaluio. (FiWós üzldvszalO Zalai Kirolv.lii
75. évfolyam 164. szám
Nagykanizsa, 1935. jullus 23 kedd
Ara 12 Ali*
ZALAI
POLITIKAI NAPILAP
I \\

és UadöhiTstal: Pőot 5.
Felelős szerkesztő: Barbarlts Lajos
Előfizetési ára: egy hóra t pengő 40 BIM Szerkesztőségi és kiadóhivatal! telefon: 7& s
Aratás után
Irta: Tltí* Marton Béta, orszéggy. képv.
Javában folyik a cséplés! munka az egész országban. A dolgos kezek szorgoskodnak, a szemek felragyognak, mert Isten kegyelméből, a fagy- és jégkárok ellenére is, három millió métermázsával több búzánk termett az Idén, mint tavaly. A bizakodás és derű azonban nemcsak ebből a terméstöbbletböl fakad, hanem abból a tudatból is, hogy a gazda nem maradt magára a termésfeleslegével, kiszolgáltatva ügyes kedő kalmúrkezeknek, hanem a Nemzeti Egység kormányának előrelátó gondoskodása Idejében melléállt és blztositotta verejtékes munkájának értékét.
Másfél évwel ezelőtt hat pengő volt a buza ára métermázsánként. Ma a három millió mázsányi többlet ellenére ls tizenhárom pengő a buza legalacsonyabb ára, ami, ha tekintetbe vesszük a hihetetlen mértékű amerikai versenyt és az öt pengő nyolcvan filléres világpiaci árakat, olyan ellenszolgáltatás a gazda munkájának gyümölcséért, hogy. azt egyáltalán nem Írhatjuk a vak véletlennek vagy szerencsének javára.
Ebben a több mint ötven százalékos árjavulásban a magyar gazda sorsát szivén viselő kormányzatnak olyan vállvetett erőfeszítése és kitartó munkássága halmozódik, mely Ismeretlen volt a régebbi magyar politikában. Akkoriban a kormányok hasonló közreműködésére a termés értékesítése céljából alig is volt szükség, mert bőséges bel- és külföldi piacok álltak a rendelkezésünkre. Azóta azonban nagyot változott a világ, mert nemcsak Magyarország több mint kétharmadát vesztettük el, hanem, az országok önellátó elzárkózása folytán, idegen piacainkat ls. fcs itt tűnik ki Gömbös Gyula őszinte népszeretete és kormányzati rátermettsége, hogy a római szerződés megkötésével biztosítani tudta a magyar mezőgazdaság legnagyobb kérdésének, a búzatermés értékesítésének kedvező megoldását.
Azonban nemcsak a búzatermés értékesítése az, mellyel a Nemzeti Egység kormánya minden kétséget kizáróan megmutatta együttérző gondoskodását a magyar föld népe Iránt. Eltekintve a búzatermelés minőségi javításától, a tavaszi félmillió pengős fagy- és jégkár segítségtől, a gyümölcstermelés támogatásától és a mezőgazdasági védő-szerek árának leszállításétól, csak a közelmúltban látott napvilágot az a rendelet Is, mely, az állattenyésztés előmozdításával kapcsolalb in, a tej árát szabályozta. Eddig a gaz dák a tejért egyes vidékeken már csak öt-hat fillért kaptak literen ként, a rendelet ezentúl ezeken a helyeken tiz és fél fillért biztosit a számukra.
Említsem^, még a jövedelmező belterjes gazdálkodást célzó tagosítás költségeire beállított egymillió Pengőt, ja munkaaUcaŰinak teremté-
Az utóbbi két napon nem történt ujabb tífusz-gyanús megbetegedés Nagykanizsán
Miniszteri kiküldölt érkezett Kanizsára a gyanús megbetegedések flgyébeh
Eddig tBbb mint Btexer ember oltatta be magát az ingyenes védőoltásokkal
A nagykanizsai tifusz-gyanus megbetegedések ügyében érdeklődtünk a legkompetemebb tényezőknél, akik egyhangúlag a legnagyobb megnyugtatással kijelentették, hogy az úgynevezett nagykanizsai tifusz »járvány« ügye ugy áll, hogy két nap óta egyáltalán semmiféle ujabb gyanús megbetegedés nem fordult elő a városban. A Horthy Miklós közkórház fertőző osztályán elhe. lyezett és megfigyelés alatt állá tifusz-gyanus megbetegedettek férőhelye csekély száma miatt ugy kel lett a tisztiorvosnak a kórházi orvosokkal egyetértöleg intézkedni, hogy nyolc beteget átvitték a jár. ványkórházba, akiket - ameny nyiben a vizsgálat negatív eredménnyel végződnék azonnal haza bocsájtanak. A járványkórház ve" zetöje dr. Szabó iHván kiskanizsu! tisztiorvos, akinek J szükséges egész ségügyl személyzet rendelkezésére áll. ( A helyzet ebben a pillanatban
az, hogy a közkórházban mintegy
17 tifusz-gyanus megbetegedett fokszik. mig a járványkórházban 18. Ebből a járványkórházban pozitív 8.
A nagykanizsai gyanús megbete. gcdésekről a város tisztifőorvosának hetenként jelentést kell tennie a vármegye alispánjának. Bődy Zol tán alispán ezeket továbbította a belügyminisztérium illetékes ügy osztályához. A jelentések alapján a belügyminisztérium lcküldötte szombaton az egyik közegészségügyi! felügyelőt, hogy a helyszinen sze mélycsen győződjön meg a gya nus megbetegedések állásáról. A miniszteri kiküldött a beható hely. színi vizsgálat és tárgyalások után kijelentette, hogy a város köz. egészségügyi szervei mindent megtettek, amit ebben az esetben a törvény és az óvszabályok előírnak. Kijelentette, hogy szükséges nek látja, hogy a tejüzemek - n város mintegy 80 kilométernyi körzetében - szigorúan felülvizsgáltas-
sanak. A város ennek alapján meg-keresi az alispánt, hogy az Illetékes járási főszolgablrák sürgősen megtegyék a szükséges Intézkedéseket.
örvendetes, hogy a közönség nagy megértéssel fogadta a város nak ama Intézkedését, amely in gyen védőoltásokkal látja el a lakosságot. Mig az első napon kb. 80 an jelentkeztek az Ingyenes védőoltásokra a polgári fiúiskola épületében levő oltásl.helyen, addig az ötödik napon közel kétezer ember jelentkezett, -akiket a két tlsstf
orvos nagy gondossággal txoliOtt Eddig több mint 5000 ember oltatta be magát az ingyenes védőoltások\' kai, ugy hogy az oltóanyag fogytán van és dr. Goda Lipót tisztifőorvos Intézkedett, hogy még a mai nap folyamán ujabb szállítmány küldés sék Kanizsára.
És itt ismételten hangsúlyoznunk kell a megbetegedések alatt való rendkívül tisztaságot, a házakban, udvarokban, pöcegödröknél. stb. A városi közegek a tisztiorvosokkal együtt végigjárják az összes házakat, udvarokat és mindent a legnagyobb szigorral ellenőriznek.
sét szolgáló kölcsönt, a gazdaadósok további védelmét biztosító rendeletet és a telepités készülő megindítását, akkor mindezekből esik azt a tanulságot vonhatja le minden lózanul látó éfi gondolkodó magyar, hogy a Nemzeti Egység kormánya és Pártja nem állott ós áll meg föld-és népszeretetében a szokásos szavaknál és Ígéreteknél, hanem együtt érzését a nemzet többségének bajaival mindenekelőtt c>e!eke eleiekkel Igazolja.
Gömbös Gyula és a Nemzeti Egység Parija egyaránt tudatában van annak, hogy a nemzet léte és jövője a magyar föld népének vállain nyugszik. Ezért határozta el Gömbös Gyula, *fcogy mindenekelőtt a gazdasági és szociális ref.ir-mokat hajtja végre, melyek az országos bajok érezhető enyhülését eredményezik, szemben az alkotmányjogi reformokkal, melyeknek sem a szegénység javítására, sem a munkanélküliség csök ken té-sére kihatásuk egyáltalában nincsen.
A magyar föld népe józan belátásával eldöntheti már most, hogy kinek van igaza : az ellenzéknek-e, mely gáncsoskodásával miniden áron az alkotmányjogi reformokat erőszakolja, vagy Gömbös Gyulának, aki az alkotmányjogi re-mok elhalasztása mellett foglalt
állást, mert előbbievalónak tartja a lakosság megélhetésének biztosi, tását
Az ország gazdasági sorsának javítása és a lakosság jólétének meg-ranguan fontos és mindennél előbb-ranuan fontos és mindennél előbb-revaló, .mert határainkon kívül egész Európában olyan lázas gyors isággal peregnek a nagyjelentőségű i>oltti-kat események, hogy azoknak kihatása Magyarországra ls reméljük, kedvező irányban - rövidesen érezhetővé válik.
Az alkotó reformmunkának az Ideje miután a legutóbbi választásokig különböző akadályok állották az útját - most érkezett el. A választások, Gömbös Gyula Iránti bizalommal és a Nemzeti Munkatervének helyeslésével, a Ncmzeli Egység Pártját erősítették meg olyan fölényes győzelemmel, hogy ezzel elhárult az alkotmányos reform-munka útjából minden akadály s tulajdonkép|>en a Nemzeti Egység Pártjának többségéből álló reform-parlament összeülése óta kezdődik Magyarország uj reformkorszaka.
Mindössze rövid két hónapig ülésezett eddig a reformparlument, de ez a csekély idő is elég volt annak bizonyságára, hogy a Nemzeti Egység Pártja minden tekntetben beváltja a működéséhez lüzött vára-
kozásokat és reményeket. A,Nemzeti Egység Pártjának minden képviselőtagja, de különösen a fiatalabb nemzedék, ezalatt is bebizonyította a nagy feladatokra való elhivatottságát, felkészültségét és lendületes cselekvöerejét és számos esetben adta tanújelét politikai és szociális érzékének a nemzet valódi érdekei, fájó sebei és orvoslásra szoruló bajainak helyesirányu gyógykezelése Iránt.
Amikor tehát az alkotmányos tényezők a Nemzeti Egység Pártjával egyetemben, állandóan ennyi kézzelfogható bizonyítékot .szolgáltatnak gondoskodó szeretetükről a nemzet többsége iránt és amikor Gömbös Gyula minden cselekedete és Igyekezete azt igazolja, hogy/a rádióban harmadéve először mondott »Magyar Testvéreim* megszólítása nem puszta szó és üres kifejezés, hanem a véréből és a lelke mélyéből fakadó együttérző és segítő akarat, akkor csak azt az egyet kéri és várja Gömbös Gyula és a Nemzeti Egység Pártja u föld népétől és az egész magyar nemzettől, hogy a feléje áradó szeretetet és gondoskodást összefogásé, val, ragaszkodásával és bizalmával a jövőben is az eddigihez hasonlóan viszonozza.
75 éves jubileum. olcsó vásár
SINGER divatáruházban
1935. Mu» 23.
ZMM HOZLOHY
Drága!... «Drága!... Drága!...
Körséta a nagykanizsai piacon mond a termelő, mit
A reggeli nap mára is nagy hőséget igér. Pedig ugyancsak elkelne egy ki-s frissítő felülről. Az embe-ri-knek is, a földnek !s, mindenkinek és mindennek. A Gentrál sarkán többen politizálnak. Drágaság... ankét... drágaság... rendelet.. rossz termés... drágaság... - zuhognak a szavak. Az ám, annyit b-szélnek a drágaságról, ankétet tartanak, ut meneti kezdezményeket igéinek, nézzük meg hát, hogy is fost valójában a piaci drágaság.
Siralmasan. Hetivásári nap van, de a piac alig népes. Itt egy kislány cipőfűzőt klnái, odébb fagylat, tos rázza a csengőt, a sorok kőzött háziasszonyok sétálgatnak, nézegetnek... éa... alkusznak. Nincs semmi, nincs, kiinni - mondják minden felé. Az a kicsi,ami ,meg itt van, drága, mépcg drága ! v
Végigjárjuk mi is a sorok.it. A ko fák, a kiskanlzsai kistermelők most is ott ülnek a sorban, de a kosarakban alig \' van valami. P.\'dlg még kora reggel van, nem n-.igyon árulhattak. Meg Is kérdezzük.
Nem árultam én biz máma még egy fillér árát sem ! hangzik a felelet.
Asszonyok jönnek. Háziasszonyok, vásárolni akarnak. Megindul az alku :
- Hogy a tök ?
- Negyven fillér, de azt a kicsit odadom harmincéi-!
- Az sok ! Huszér elviszem ezt a nagyot !
- Harmincöt !
1 - Huszonötöt adok érte ! Tavaly tlzér akkorát kaptam, mint cz a négy együtt !
Hja, az luvuly volt, most ez az ára! — és igy megy ez tovább. Tiz percig alkusznak, aztán otthagyja, hogy drága ! Várom, hogy utána szól a menyecske : Nu vigye, itt van ! - mint máskor szokták. D.: nem, ma ez is elmaradt.
Amott két háziasszony beszélget A mondatokat a zsivajban is fel fogja a fülünk :
- ...Rémes • Képzelje, egy fej káposzta harminc fillér. Legalább öt kell a káposztás cvekedllhez. Ma azt .akartam, de pengő ötven?!
és közösen csóválják a fejüket.
A baromfi piacon is mindenki alkuszik. Negyedó\'ráig járiam arra, de venni senki sem vett. Miért ? Azt mondják drága. Dohát enni mégis csak kell.
- Pengő ötvenet ezért a vicik pár csirkéért ? Neni: szégyelli maját!
csapja le valaki mellettünk az i\'ir\'.atian, szegény állatokat. Mintha a csirkék tehetnéuek róla, hogy drágaság van.
A nagytermelő
De beszéljünk talán a tegkom-kompctensebbekkel Miért van drágaság ? _ Milyen mértékü az ? stb Ezeket a kérdéseket elsőben a nagytermelőnek szegeztük, akit ott •aláltunk még az ügynevezett Bol. Bár sorban. Tört magyarságg-ü vá-laszlogat kérdésünkre, miközben a vevőket is kiszolgálja. De ez nem ad neki nagy munkát.
- Hát bizony drágaság van. Na. gyon is nagy. Hogy mi az oka? H<»gy nincs semmi. Tessék nézni, üres az asztalom. Nincs, hiába, nem termett.
Persze a nagy szárazság? -mondjuk, hogy segítsünk
Mit
— Egy kis helyzetkép mond a közönség?
- Aaaa, kérem, - feleli lenézően, dehogy a drágaság, öntöztünk mi eleget. A levegőben van ez már. Háromszor elfagyott, négyszer elverte az ég, - nincs!
Vevők jönnek, alkusznak. Az ötfilléres zöldségcsomón csaknem ösz-szevesznek. Aztán, mikor elmegy a vevő, az előbb még a drágaság miatt sopánkodó bolgárban felébred az üzletember :
Látja, azt mondja, drága vu-gyok, pedig nem ijjaz. Nézzw, itt ez a kilo paradicsom egy pengő. Pesten három pengő, háj-nem va ffvok én olcsó ? !
Egy kistermelő
Fiatal kisknnizsai menyecske. Pl-rosképü, böb szédü. Előtte két ko. sárban egy kis zöldség, két tök, pár nyiszlett zöldpaprika és egy kis tányér burgonya
-- Ugyan, kérem, - csattan fel hirtelen, - azt hiszik, hogy ml örü. lünk a drágaságnak. Azt mondják, most mi jól jövünk ki, sokat keresünk, pedig fenét. Adnánk mi olcsóbban is, ha volna. Nézze, tavaly tlz fillérért husz szép, nagy zöldpaprikát is adtam, mert volt; ma csak hármat adok. Nincs, nem t\'-rmett. Igaz, hogy drága, de pénzt ma sem viszek haza többet egy fillérrel sem, mint tavaly. Hl. szén nem vesznek. \'V
A házjasszony
Enni mégis csak kell. Megkérde. zünk tehát egy háziasszonyt. Már
hazafelé tart. Nagy kosara fenekén alig van valamicske. Szomorúan mutatja, amikor megszólítjuk:
- Látja, majdnem két pengőt adtam ki ezért a kis semmiségért és csak ebéd lesz belőle. Tavaly har mlnc, negyven fillérnél nem is hoztam többet a piacra, ma ezért másfél kiló krumplit kapok, aztán slussz. Bizony, nagy a drágaság. 20-ika van és már elfogyott o kosztpénzem. Higyje el, most művészet háziasszonynak lenni...
Egy kofa
Nem volna teljes a körsétánk, ha nem kérdeznénk meg a piac egyik jóllsmort alakját, a kofát:
- Én kérem, már nem is szólok semmit. Én nem adhatom olceób-ban, mer én is drágán veszem. -(Az uborka kérem ? harminc fillér !) Látja, mindenki csak kérdez. Ezért nem lehet olcsón adni. Nincs áru, nincs vevő. Maga is Inkább vegyen valamit, ahelyett, hogy itt Ír. Nagyon szép zöldpaprikám van...
É« a férj . . .?
Sietve hagytuk el a szinteret, a mikor a piac sarkán egy újdonsült férjbe ütköztünk Nagy lépésekben halad a hivatalába, de még sikerül szólásra birni: ,
Hogy én a piaci drágaságról...? Nézze, szerkesztő ur, ezt hagyjuk. Már hetek óta úgyis csak egy fél tányér cukorborsó levest kapok-Pedig nagyon szeretem. De ha szólni merek, a feleségem kosztpénz-emelést kér. Én Inkább megeszem a fíltányér levest, beérem a féladag főzelékkel is... és hallgatok
Hát igy fest a drágaság a gyakorlatban.
(t •-)
. A uiMurQofói. RI»iorAn \'S
LALIRANA 4
naplónyea tengeri .Irániján u .
EXCELSIDR
nagyizéllót a legjobb (árvaság sztre-java koreai tor gyógyulás, Udüléa,
alvóit szórakozás végett A pompás ntujyazAlló küzveUen a tengerparton épült; loggiát szobái-ból, tengerparti lerrastoB éttorméböl gyönyörű kilátás nyílik a kék Adriára éa a közeli uügetekre. - Elegánsan berendezőt! társalgók, nöl szalon, dobáoyzótorem. Iró éa olvaaéazoba állanak a vendégek rondolkezéaéro. A hotel konyhája ellsmorten a li\'g-kltünöbb; kívánatra dléláa étkezés.
A legtí kéleteeebb komtort mellett la az
árat Igen mérsékeltet!
Emésztési nehézségek, gyomor-Illái, nyomorégét, cs.\'ánklotés, rosszullét, fe|lé|ís, ldegrzgalmsk, álmatlanséf esetén a lennészeles „Ferenc Jóraef" keserűvíz megszünteti ar emésztéit zavarokat, fertőtleníti a gyomrot és a belekel, a vérkeringést h-lyes útra tereli és felfrissül a szellemet. Az egyetnml klinikákon végiéit1 kísérletei bizonyítják, hogy az alkoholisták a „Ferenc József víz has nálata folytán étvágyukat majdnem teljesen visszanyerik.
_ (A Utusz elleni togjobb védekezét,
u Közfürdő forró légltwnrájábnn husz porcig való tartózkodás, utána pedig jó meleg licléicgzés. lirzsébcí-gőzíürdö, Nagykanizsa.
Tele van a város

idényvégi árusításunk
hatalmas sikerével.
Alkalmi vételek legkltünObb anyagokból, nagy tömegben kaphatók
Áruház
ZALAI KQZLÓNY
I
A nagysikerű kanizsai
pót-szezon
Kellemes, jól sikerült pótszezont rendezett a Nagykanizsáról eltávo. zott színtársulatnak az a része, a mely Erdödy Kálmán vezetésével Üt maradt a nyári szabadság rövid Idejére, hogy néhány kellemes, vi dám estét adjon a kanizsaiaknak. A pótszezon részben a strandon, részben a Centrálban és a Koronában zajlik le és olyan érdeklődés kíséri, hogy a kis együttes még egy hétig Nagykanizsán marad.
Szombaton este volt a hatodik eló adás a Cenlrál kerthelyiségében. Ra-kord-közönség volt ezúttal is. A pót-szezon Iránt mutatkozó érdeklődés magyarázata az, hogy a nagyobb részt komikusokból álló együttes mindig uj és uj műsort hoz.
A szombati műsoron nagy gau-dkimmal fogadta a közönség a Hat v i. Sajó számokat, melyeket a pompád bumoru Késmérky és az ebben a szerepkörben is derekasan helytálló Homokay vittek sikerre Harsogó derültséget kellett »A vármegye pénze* c. bohózat, amelyben a három kegyelmes ur: Kés márky, Homokay, Keleti és a titkár, Erdödy számára nyilt alkalom kitűnő karikatura-figurák alakitá-sára. Erősen próbára tett© a ne-vetölzmokat Keleti Árpiid nagy szerű nölmitátor száma Erdődyvel. Már a belépéskor a szimpátia és tetszés zaja fogadta a gyönyörű Hámori Lilit a Magyar rapszódia paródiájában, amelyet Erdödy Kálmánnal, csoda ügyes tánous partnerével lejtelt. Hasonló őszinte, nagy sikere volt a könnyed mozgású, kedves Bartha Marikának az afrikai láncával. Erdödy Kálmán szóló-tánca a kitűnő táncwskomlkus egyik legragyogóbb idei teljesítménye volt, pedig az Idén ugyancsak kijutott a közönségnek az Erdödy kifogyhatatlan fanláziájából szüle tett eredeti ötletekből. A .Megcsal a feleségem* c. jeleneiben Radványi Gabié, Homokayé és Erdőddé volt
f\\ zfllfll közlöny regénye
(13)
Ez igaz Joz-só, — felelte András komoran, miközben rágyújtott. — bizony, mindenre azt mmitom, hogy
• kell me;mi.>
— Azért, — folytatta a gyerek kissé bizonytalanul, kövérkc ujjait nézegclvc — édesapám szereti magát uraság-bácsi, tegnap is mondta, liogy maga bent van a Kxikonban.
Bejött £ angyalom, fehérpettyes kék kartonruhában és mindjárt rászólt Jó-zsóra, aki zsebredugott kezekkel álldogált András clőtl, hogy vegye ki kezét a zsebéből, m?g l»ogy ki Is mehet játszani az udvarra. IX\' Dodónak tetszett a kis lenszőke, tömzsi emberke, a fclhu/olt orrával, a mosakodástól kipirult, őszinte kis pofijával, hát odaszólt neki, hogy miért menne, csak maradjon.
Jozsó erre kivette csöpp párnás ke zeit a nadrágzsebéből és torkaszakad Iából kiabálta anyja felé:
Hát akkor miért küld, ha az nraságbácsi azt mondja, hogy maradhatok, mi? — és ugy látszik, a sajál hangjától megijedve, elpitveiedett. Angyalom rögtön ölébe vette és András
a közönség elismerésének bőven adóit minden jele. Az egész kis együttes színen volt és osztozott e tapsokban »A sárgu ördög* c. egyfelvonásos bohózatban.
A »maradék együttes* pót-aze-
* London, jullus 22
Lahoreban állandóvá váltuk a véres vallási harcok a "mohamedánok között. A tömeg az egyiíc mecset lerombolása miatt bosszút akurt állni. Éjszaka 6000 ember tolongott az utcákon. Nappal véglgfeküsznek az utcákon és így teljesen megakadályozzák a közlekedést. A tüntetők a rendőrségget és a rend fenntartására segítségül hívott katonaságot is kővel megdobálta, a fogházakat megrohamozta, a rab-
jelenlétére hivatkozva csitítgatta a gyC. reket; közben bocsánat >l is kéri, dehál ez már csak ilyen, _z a kölyök.
Mert bizony Józsó csak «ilyen* volt. Bőgött. Istenem, hát hadd bőgjön. I)e már nem is sir, anyja megtörli az orrát, leszárogatja könnyeit és Jozsó — ne\\«t. Az ablak felé "fordulva szívből, őszintén, ahogy csak a gycrek-.\'k tudnak nevetni. András odanéz, kis maszatos cselédgyer ek ül «z udvnr közepén a porban, és bömböl. Ugy látszik, az is •Ilyen.> És Józsó nevet rajta.
Az egyik sir, a másik nevet. Gyerekek. »
Bartosné megmagyarázza Andrásnak, hogy az ott a Józsó feleséi, mert bizony Józsó «házasember* és Cl a
• felesége.* Cl a kislány, aki az udvaron ül, tulajdon képen Juliska a nievc, ebből lett Juci és Józsó az egyszerűség kedvéért Cinek keresztelet «hitvestársát.«
— Még tavasszal történi, — meséli az asszony, — hogy a gyerek egyizben ékteKn ordítással adta tudtomra, hogy mindenkinek van felesége, hát neki miért nincs és ő elvetik a Cit, aki mától kezdve ill fog lakni vele. Ennek bizonyságául kitárta az ajtót, mely előli unne|>élyes arccal várakozott Cl, kis batyuval a kezéltfn. Alig k\'hetelt visszavinni a szüleihez (a részeges ko-vács kislánya), de azután megmagyarázták Jözsónak, hogy ez igv sokkal azebb lesz, azért Ci a felesége marad-
zonja megérdemli az érdeklődést Becsületes szinészi teljesítmény, mindig uj és százféle vidámság. A következő előadás kedden este lesz a Centrálban, szerdán pedig a strandon. (s)
szállitó kocsikat pedig darabokra törte. Az elesettek véres ingét harci zászlóként lobogtatva szállnak szem-a tüntetők a karhatalommal. Vasárnap angol csaputokat vontak ösz-sze, mert félnek, hogy a lázadás kiterjed egész India mohamedánlakta területére.
A hivatalos jelentés szerint a lázadásnak 10 áldozata van, dc a valóságban sokkal több a halottak száma, mert a lázadók u holttesteket mindig magukkal viszik. _____- ....... ■
hut, csak nein fognak együtl lakni, mint az urak. fis Józsó, miután liossz.i ideig fontolgutta a dolgot, megadta legfelsőbb beleegyezését u házasság ilyen formában való lebonyolításához.
Szóval ez u feleséged? — kérdezte András és a földön üldögélő csöppségre mutatott. — Hát te nevelsz ezen, hu Ci sir? Na ,éz nem szép tőled Józsó.
A gyerek megint felhúzta kis orrocs-káját és megvető kézmozdulattal válaszolt:
— A, Ci mindig sir, nagyon buta lány.
András megkérdezte a komoly férjhez illő arccal üldögélő Józsót, hogy miért vette hát akkor el, ha olyan bula, hogy mindig sir. Józsó gondolkodik kicsit, majd azt feleli, azérl mert Ci a ipgjobb barátja és hozzáteszi még:
— De már f*%ni Is a feleségem, mert én a \' Katicái szeretem.
Mintliogy András sehogysem értclte meg Józsó bonyolult házasságait, az asszony mindenáron e| akarta terelni a gyei«k ostobaságaitól, igv mondta: •ostobaságok,* és nagv csipkéi veti elő a tóekrénybőj, hbgy ezt ő csinálta.
Mikor András elbúcsúzott Bartosné-tói, látta, hogy Józsó a földön ül hitvese mellett, aki még mindig bőg, ő pedig félrefordított fejjel szóllun komolyan nézi. Mosolyogva ment el mellettük, Józsó nagyot sóhajtva nyögte: |
1935. tulius 23
— (Kedden délKin ülnek össze u kmlzsal érdekképvl«eW«k az Ipar-kiállilás ügyében) I)r. Hegyi Ijajos pol-gármcsterhclycltes-főjegyző kedd déli 12 órájára hívta össze az érdekkdpvisc. leteket, hogy a tervbevott jövő évi országos iparkiállitás ügyében határozzanak.
— (Viharjelzö a k-szthely" baüí* telepen) A Balatoni Halászati B. T. fi-gyeiemrcméltó kreációt állított fel a keszthelyi halászlelepen, amely sok cinber életét van hivalva megmenteni. Ugyanis a meteorológiai intézel jelzi a vihar közeledését és akkor a vihar-jelző állomás egy árlnkra felhúz egy nagy gömbkosarat, amit a Balatonban messzire látni, egyben elsütik a vihar-ágyul, melynek hangja hal kilométernyi körzetben hallani, hogy mindenki sürgősen a Balatonból a |>»irtra siethet a vihar kitörése előtt.
— (Dotnény Sári ■ balatoni művész esiéljen) A Magyar Újságkiadók boglári üdülőtelepén vasárnap nagv művész-estet léndczlek, amelyen Móricz Zsigmond előadást tartott, Keleii I.ili zongoraművésznő és a kanizsaiak kedvence, Domány Sári, a rádió népszerű opcraénekcsnőjc több számmal szerepelt. A nagyszámú közönség — mely-nek soraiban több kanizsait is láttunk — melegen ünnepelte a Jkltünő Domány Sárit.
— (Szerencséthn«é|{ek ■ mezőn) Szalu") Károlyné alsósegesdi asszony, a Weisz-féle birtokon dolgozott, amik:u a gereblye oly erővel visszavágódolt ós urcán találta az asszonyt, hogy arcál összezúzta és beszállították a nagykanizsai kórházlw. — (Jéczi János 61 éves sormás! földműves a cséplési mun-káluloknál dolgozott, amikor a magas kuzalról leesett és egy karóba eseli, amely felhasította a lábát. Kórházba szállították.
— (A Nemzeil Egysén értekezlet® Zalaegerszegül) A Nemz ti l£gy?ég l\'árl zalaegerszegi választmánya folyó hó 25-én értekezletet tart, amelyen jelen lesz vitéz Tubódy Tibor főispán és dr. Arvátfalvi Nagy István országgyűlési képviselő.
— (A 41-lk életmentés) A zalume-gyei Arács fürdőjében csónakázott dr. Ervin Gábor budaörsi káplán. Közben erős szélvihar támadt, amely a csónakot a Balaton köze[»e felé sodorta.
— Kelsókolom! — mintha azt mondta volna, hogy: na ezen is tul vagyok, hálislcímck. Mert bizony Józsó már csak «llyen» volt.
Otthon levél várta, kék levél. Gyors mozdulattal lépte fel a borítékot. .Várjon ma este nyolckor a gesztenyesor végénél. Mária.. Se kérem, sj legyen szíves, semmi. «Várjon.*
Este fél nyolckor Audrás már öles lépésekkel sétált u gesztenyék hosszú-ranvult árnyéka között. Minden pillanatban elővette óráját és türelmetlenül nézegetett Darvas felé.
Meg fogja neki mondani, gondolta, nem hagy magából bolondot csinálni, nem, nem, ezt kikéri magának. Nekem az Ilyen játékhoz sem kedvem, sem idegeim nincsenek — mondtu magában.
Pont nyolckor sietve jött Mária. Szomorúnak látszott, lassan engedte ki a fiu kezét az övéből és halkun mondta:
— Ne haragudjon rám!
Dodó, amikor meglátta .megfeledkezett szándékáról, csak o£l érezio, hogy nagyon jól esik neki Mária közelsége, végtelenül jó volt maga mellett tudni az asszonyt.
Szótlanul mentek egymás melleit, néha összeért a karjuk. Kellemes melegség járla át Ilyenkor testükei, (Folyt, köv.)
Egy budapesti gimnazista-dláb súlyos szerencsétlensége Balatonmárián
A véletlenül elsült revolver
Balatonmária, jullus 22 Több hete nyaral az egyik itteni családnál Kulla Vilmos, az egyik budapesti reálgimnázium VI. osztályú diákja. Kulla eddig ismeret-len módon egy revolverhez Jutott. A diák - abban a hlszcmben, hogy a revolver nincsen megtöltve játszadozni kezdett vele. Egyszerre dörrenés reszketette meg a levegőt
golyója arcába fúródott
és a gimnázista diák vércsen eseti össze. A véletlenül elsült revolver golyója arcába fúródott és oly su. lyos sérüléseket okozott, hogy az első orvosi segélynyújtás után azon nal beszállították a keszthelyi kór" házba, ahol műtét alá vették.
A csendőrség vizsgálatot indilott, hogyan került a töltött revolver a diák kezéhez.
Belgrádban a tüntető tömeg összerombolt egy szerkesztőséget
Belgrád, jullus M Hétfőn délelőtt a parlament megkezdte a költségvetés általános vitáját. Altalánosságban meg is szavazták a költségvetés 190 szavazattal 2 ellenében. I Belgrád, jullus 22
Vasárnap véres tüntetés volt Belgrádban az egyik kormánypárti Inp szerkesztősége előtt. Délutánra
mintegy 30.000 főnyi tömeg gyüll össze, akik a szerkesztőség egész berendezését összetörték, ablakait bezúzták, mert a szerkesztőség házára nem tűzték ki az általuk kivánt zászlót. A rendőrséggel ls szembeszálllak a tüntetők, ugy hogy azok csak nagy nehezen tudták szétoszlatni a tömeget.
Elkeseredetten tovább folyik a mohamedánok véres vallásháborúja
Az eletettek véres Ingét harci zászlónak használva, szállnak szembe a karhatalommal
1935. lufím 23
ZALAI KÖZLÖNY
Mikor J| káplán látta, hogy nem bir a csÓnákkfal, a vízbe ugrott és úszva próbált p«rtol érni, de jgy se birl n s/éllel megbirkózni. likkor vette észre motorjáról Pálíi Gyula, a Balaton legöregebb ha jó vezetője és nz s1<\'lclt i\\ fuldokló megmentésért\'. Pálfinak ez u 41-ik életmentése és ami a legérdcke. sebb, n»ég egyszer sem volt kitüntetve,
_ (ÉlelhM\'éWiarc az orvtytlá**okUal) Marcaliból jelentik: A vámosi uradaUni lifllastavakiiál a halőr, Dekmár Józsei tetl«nérl két orvhalászt, amint halukat loplak. Igazolásra .szólította [el őket, mire ezek rátámadtak, ugy, hogy élethalálharc fejlődött ki a kél fél közöli és a bnlőr kénytelen volt babájához nyúlni. Az orvhalászok dorongokkal annyira összeverték Dckmárt, hogy vérbefagyva terült el a tavuk melleit. Kórházba szállították. Állapota súlyos. A licsendőrök keresik a vakmerő orv-halászokat.
— (Moflonoi én szekér karambolja) TeitiCr Jenő gyümölcskercskedő 3 éa fél mázsa gyümölccsel megrakott szo-kérrel haladt ál Zalabér vasúti vágányain, csak nz utolsó pillanatban vélte észre, l»ogy «gy motoros közeleg. Ha mar leugrott a székéiről és ugy akarta a lovat elvezetni. A ló azonl>an ijedtében megtorpant és nem mozdult. Közben a motoros oüaért, cikapt.i a sze-keiét, a szíjaktól elszakította és kö rülbelül 30 méterie sodorta maga elüti, A szekér és az egész gyümölcsrako mány tönkrement. A Slzsgálut megindult a vasúti bölcset ügyél>en.
— Gyönyörű nyári ruhaanyagok sdnpompáí változata várja u vevő-körönséget a Schütz Áruházban.
— (Bivalyok tapostak agyő í e;íy kin-lényt) Bogdán Mihály ka|»svári földműves feleségével a mezőn dolgozott, magukkal vitték 0 hónapos kislányukat, akit egy szekér alá lettek, hogy árnyékban legyen. A-szekérbe bivalyok voltak fogva, amelyek valamitől megijedtek és hátrafelé kezdtek menni és agyontaposták a szerencsétlen alvó kislányt.
Soha még Ilyen olcsó vásárlási alkalom nem volt, mint a SchQtz Áruház Idényvégi kiárusításán.
— (Olmóbb lett és r<i«rl indul ■ hévül autóbusz) A Nagykanizsai Autó-buszvállalat minden vasár- és ünnepnap autóbuszt indit Hévízre. A kényelmes hévízi utazásra jelentkezni már lehet az autóbusz vezetőjénél. Megfelelő számú jelentkező cselén már most vasárnap indul a járat reggel pontosan 8 óra 30 porckor a Centrál elöl. Viteldíj oda-vissza a leszállított árban 3.50 j>engő.
— Kitűnő minőségű p*planl«ped« maradékok jó méretekben nagyon olcsón kaphatók SchütznéL
■ ti
Nagykanizsa gyözött a magyal polgári IBvészveraenyan
Névery, Erfv^rdT). yán^Nk/%4 2
A Zalaegerszegi Polgári lövész Kgy-lel most vasárnup rendezett meghívásos kispuska versenyén a megye "!) cs:i-l>ata veti részt. A nagykanizsai Move Lövész ügylet 5-ös csapata 15 iősoro-zattal 622 pontegységgel az első lett. Második a nagykanizsai Vasutas Pl.K 589 pontegységgei.
Az egyéni versenyben ugyancsak a
nagykanizsai Move az első, Markó Jenő 128 pontjával. A nagykanizsai csapatok éremdíjazásban részesültök. Az egyéni versenyben a Move mind az öt lövője helyezést éri el és tiszteletdíjban részesültek. A nagykanizsai lövészek átütő erejű győzelme büszkeséggel tőit cl minden kanizsait.
Szombathely-Nagykanizsa városközi mérkőzések
Szép időben, meglehetős nagyszámú közönség előtt folyt ie vasárnap délután a Szombathely- Nagykanizsa úszói közötti mérkőzVs\' a kantósal strandfürdőben. A két szomszéd város úszói egyült nagyon szép versenyt mulattak be. -Nagykanizsa úszói megmutat, ták, hogy az a rövid uszósport-mult, amivel Nagykanizsa rendelkezik, nem mult el eredmény nélkül, a vezetés irányítás nem volt hiábavaló, mert Ka* nizsa fiai máris megállják helyüket.
A lefolyt szép verseny részletes ered. tnényc\'a következő:
I. 100 m. gyorsúszás: 1—2 holtver-senylien Kráso János (Nagyk«tliz»i) és Iirhardt liéza (Szombathely) -1.168 p. 3. Kelemen László (Nk.) 1.17.6 p. -t. Névery (Sz.).
II. 200 m. mellúszás: 1. Perlakv József (Sz.) 3.1-1 perc. 2. Bittcra Uszló (Nk.) 3.29.5 p. 3. (Ittál András (Nk.) 3.33.8 p. Fehér (Sz.) feladta.
III. 1x33 egyharmad m. sprintsta. féla: 1. Nagykanizsa 1.212 p. (Dr. Skaloud I-erenc, Heinitz László, Má-ray Kde, Kerbor László). 2. Szombathely csapata 1.25 p. (Mezey, Ijétuy,
íéizitsB otthon saját BvsBjéhBn szódavizét
Bacillnsmentes
Hiegienlfens
Fö-ut 5.
íh*-). w f).
Verwltyen kívül 1.34.2 p úszott.
V. 400 m. gyorsiuzit; l. Hr*»u Jónot (Nk.) 6.I9.4 p. l K<^«rtn Uwió.lNk.)
637 p. Csiszár (Sz.) Teladta.
VI. 3x33 egyharmad m. vegyél rta. féla: l. Szombuthely csapat" 1.0Q.6 p.
nunintfill rcliottl. 2. csa.
|>atn 1.1 f.ft p. (Márav Hrtc,\' Kováét István, Kerlier f-ászlél.
Kzsel n Htalélával ü MMrtkökl mér körét |H la fejeződött, Mert a többi srYimokbau csak kjmissai versenyaök Indultak.
I. Ofi kétharmad m. ftujötirsa\'etts (IR éven alul): l. Regldtán StltO Imp 2. Krásn II. 53.3 rrtp. 3. Krompackci
53.4 mp.
II. 33 egyltarmad m. mellutzát (14 éven aluli fiuknak.: I. Weisi-r 28.2 mp 2-3. holtversenyben Szilágyi és Izsák 30.4 mp. 4. Kjrjch 35.2 ntp
fit. 00 kétharmad ro. mellúszás hölgyeknek: I. Székely E. 1.12.4 p 2. Ilo-senherg M. 1.16 p. 3. Hotanberg I. 1.18 p.
IV. 33 egyharmad ta. gyorsúszás (14 éven aluli fiuknak): 1. Oross 25.4 rap. 2. Koeli \'20.2 mp. 3. Kédey 278 mp.
V. 00 kétharmad m. meilutrát C10 éven aluli fiuknak): 1. Welser 1.0ÍJ p. 2. Szilágyi 1.03.S p. 3. Iné*. Krtuf II. másodiknak érketeu a céll», d~ disz kvalifikálva lelt.
VI. 83 egyharmad m. gyorsúszás hölgyeknek: 1. Síékcly 31.2 mp 2. Fesiy vesv 30.8 mp. 3 Ilosenberg M. 40 mp
VII. 200 m. gyorsúszás (18 éven alu
Ilaknak): 1. Kelemen 3.12 p. 2. Hálást 3.23 perc.
Vizlpölóbon Szombathely 7 :0-ra gyözött Kanizsa ellen.
(Falhlvés •> NTF. }*lékwaU>i») Fel-hívom az NTE összes játékosait, hogy folyó hó 23-Vil kezdi--\' kedden és csü-törtökön 5 órtii kez<h\'l(cl a trénlngi-lu\'ii jelenjenek meg. At Intéző. i
IDŐ
Esős idő!
Prognózist Nyugati légáramlás, néhány helyen esö, a hőmérséklet nem váttoilk Wnye-gesan, kedden azonban már emelkedik.
Naradékvásár
A visszamaradt nyári áruk, valamint a szezon folyamán felgyülemlett maradékók minden eddigi alkalmi árusitást felülmtíló,
olcsó áron

nagyon
kaphatók
Kirschner Mór divatáruházában.
-J
ZALAI KÖ2L0NV
tyrászkosiornkat és égő gyertyákat helyeztek az aszfaltra Zágrábban a tflntető horvátok
l Belgrád, julius 22
A » Politika* szerint a dalmát tüntetésekben 200.000 ember vett részt.
I Zágráb, Julius 22
A zágrábi Metropol-sjálloda egész berendezését teljesen összetörték a tüntetők. A nagy zavargásnak halá-(o« áldozata Is van Zágrábban. A tüntetők a gyász jeléül koszorúkat és égő gyertyákat helyeztek az
aszfaltra A rendőrség meg akarta akadályozni ezt és el akarta távolítani a koszorúkat, dí\'- a tüntetők el-wM szegültek. A rendőrség óvatosan viselkedik, mert annyira puskaporos a hangulat, hogy az összetűzésre a legkisebb incidens is elég. A tüntetők az utcákon végig felvonulnak és horvát harci dalokat énekelnek.
ANGLIA KÉNYES PROBLÉMÁJA:
megengedje-e a hadianyag kivitelt Abessziniába?
London, julius 22 I Az uj londoni abesszin nagykövet kétmillió font sterling kölcsönt I akar szerezni országának. Ha az \' angol bankok erre nem volnának hajlandók, ugy a követ kijelentése szerint At>esszin|a Amerikához fordul. A másik fontos megbízatása, hogy Anglia Negitaégévél megakadályozza országának népszövetségi kizárását. Kijelentette a nagykövet, bogy ha háborúra kerül a sor, a nép megállja a helyét, meri a hadsereg modern fegyverekkel van felszerelve és a nép kész meghalni a császárért és a hazáért.
London, julius 22 Hétfőn ismét rendkívüli minisztertanács ült össze, hogy döntsön aZ olasz-abesszin kérdésben.
A válság okozta feszültség ism^t igen komoly. A külügyminisztériumban óriási a munka ée az Izgalom,
ugy hogy a tisztviselők nagy része lemondta augusztusi szabadságát. 1914 nyara óta nem volt e»et, hogy Ilyen súlyos döntést kellett volna hoznia, mint most az Abcssziniábn Irányuló hadianyagkivitel megengedése, vagy betiltása ügyében.
Lapxirtakor érkeiatt:
Addis Abeba, julius 22 Az ország minden részébén megmozdult az uImjsszíú ifjúság. Gyűlést tartanak mindenütt és az ország védelmére buzdítják a lakosságot. Addis Abebában\' kiét különvonatot túrtalak készenlétben a \'diplomaták részér?, a melyek veszély esetén francia területre viszik a hatalmak kót-etfit., Az Abesz sziniálmn élő európaiak, akik aranyban kapják a fizetésüket, a pénzt azonnal Európába továbbítják. Különösen az abesszin hadseregben szolgáló euröpai tisztek félnek, »liogy háború esetén a legénység ellenük fordul.
1 biztosítók, a gazdák, az általános vagyonbiztonság érdeke és a tűzoltóságok országos fejlesztése
/ báx|o«Jtó társaságok a kartell**
tömörült gyáriparosoknak a rosszabb kockázatú gyárbiztosítáaok után 15 százalék illetéket ós kezelési költséget számítanak fel, ugyanakkor az Elismerten jó kockázatú gazdabiztositások-tiál í» százalékos illetéket számítanak. . A kérdés oda fog fejlődni, hogy az , Országos Kamara a Vkiékl kamarákkal karöltve fogja ezt a kérdési a kormányzat előtl erőieljesen képviselni és követelni, hogy ez juj igazságtalan tettfr levétessék a gazdatársadaiomröl.
Nagy megütközést kelt az a körülmény, hogy ár. 50 százalékos illetéken f«lül abban az esetlen, hu a gazda tavadat például biztosit és a dijai csak ősszel, amikor a terményt be-tukarftja, fizeti irt«g, akhor nem H 50. hanem 60 százalékos illetéket számítanak a biztosító társaságok, tehát sokszor 3—4 hónapos halasztásért a biztosítási dij 10 százalékát számítják fel késedelmi kamat fejében. Hbjonyám lesznek olyanok, akiknél ez 10 hónapi halasztásnál tényleg csak 10 szándéknak, azonban akik csak 2—3 hónapos halasztásra vették Igénybe a fiz.\'tési kedvezményt, azoknál 30 százalékon is felüli kamatozásnak fejel meg ez a pótlólag felszámított kezelési költség.
Sajnos, a biztoftltó társaságok ezt nem kifejezetten kamatként, \' hanem kezelési költség és illetékként számítják fel. különben hiszen minden biztosító fél megtalálná a módját, hogy törvényes uton érvényesítse kifogásait ez e|lcn * horribilis késedelmi kamat felszámítása ellen. A kormány sem zárkózhntik cl az illetékek rendezése elől. A főváros a maga súlyával ke-resztül tudta vinni, hogy tt biztosító társaságot a szedett dijaidtól bizonyos százalékot a tűzoltóság fenntartásának hoszájárulAsaképiwn telnek. Nem lehet vitás, hogy a jó tűzoltóság elsősorban a biztosítótársaságok vagj-onát védi, tehát a biztosítótársaságok nem-
dett dijak 10 százalékával Járuljanak hozzá..
A biztosítótársaságuknak megvan a fedezete erre, mert békében sem szedték ezekjei a hatalmas illetékeket, akkor pedig a tüzesetek gyakoribbak voltak, inert most statárium slb. védi a biz tositóIársaságokal. És n»égis ebben a boldog Wkckorszakban a biztosítótársaságok hatalmas tartalékokat tudlak gyűjteni.
Az egész ország gazdatársadalma könnyítést nyer, főleg pedig nyerni fog a közérdek azáltal, ho.^y a tüzolö ság fejlődé*! az egész vonalon megindul, mert hiszen természetes, hogy a törvényben szigorúan ineg kell ha tároznl, hogy a biztosítótársaságok állal juttatott Ilyen összegek kizárólag a tűzoltóság fejlesztésére használhatók fel.
Mozduljon meg a társadalom, különösen pedig mozduljanak meg uz agrárképviseletek és tűzoltószervewnek és az eiedmény nem fog elmaradni. Rz a megmozdulás ivedig a legigazságosabb ügy mellett történik.
TtraéBTtftsife
Irányzat: láhyho, forgalom: élénk.
Buzs tls*a». 77-es 14 75—14 90 78-a« 1490-1505 TO-es 1506-1520 80-is 15 20-15 3S| dunént. 77-es 14 50-14 70 78-m 14 65-1585. 79-es 14 80-1500. 80-»« 1495-15-10 Rozs u| pestvidéki 11-45-11 60. más 11 70-11 90. Zab u| kn»ép 1525 -1550. Tengeri Hsiínluil 1145-11 55
csak a fővárosban, hanem, ha a vidéki vátosok szövetsége it» megmozdul és megmozdulunk a falvak Is, akkor igenis keresztül fogják tudni vinni azl, hogy a biztosítótársaságok minden egyes községben, minden egyes városban a szedett dijak arányában járuljanak hozzá a tűzoltóság fenntartásához.
Hogy mennyire közérdek ez, semmi sem bizonyítja johlian, mint az utolsó Időben előfordult tűzkár esetek, ahol az egyes helyeken kitűnt, hogy a tűzoltóság nem rendelkezett kellő felsze-re léssel, mert az \' országos gazdasági nyomor közepette, éppen ezt az intézményt, amely a legtöbbször egyes városokban és falvakban önkéntes szolgálatra von felépülve, a községek továbbfejleszteni nem tudták, de különösen nem tudták továbbfejleszteni a 15 százalékos Illetéket fizető kartell* tömörült gyáripar drága árai mellett. Ma tflzoltófciszercléscket « községek és városok beszerezni alig tudnak, mig l>a a biztosítótársaságok a dijak ará-nyáhan, mondjuk 10 százalékkal hoz zájárulnak az egyes városokban és községekben a tűzoltóság fenntartásához, abban az esetijén egy olyan folyamat indul megy amely a gyáriparnak munkát ad a JüzoltófclszerClések erőteljesebb lMjszerzése folytán, a biztosítótársaságok pedig ennél olt találják meg a számításukat, hogy kárfizetési kötelezettségük csökkenni fog.
A magyar gazdatársadalom joggal várja azoktól a szervezetektől, mint például a mezőgazdasági kamantk, gazdasági egyesületektől, hogy mozduljanak meg oly irányban, hogy a gazdatársadalommal szemben az Illetékek, legalább is. a gyáriparral szemben alkalma/ott illetékek mérvére szállíttassanak le és törvényben köteleztessenek a biztosítótársaságok arra, hogy a tűzoltóság fenntartásához minden egyes városban vagy községijén a sxc-
Kiadja a laptutajdouo. KOigaidasigl Rt. Outenberg Nyomda és Délzatal Lapkiad\' Vállalata Nagykanizsán.
Felelős Idadói Zala! Károly. Interurbán telefon: Naa^kantaa 78. asám
A görög király várja népe hívását
\\ London, julius 22
Nagy feltűnéssel irják a lapok, hogy a -folt görög király órákhosszat tárgyalt vasárnap Athén polgármesterével. A polgármester közölte r. királlyal, hogy Görögország lelkes királypárti A király azt felelte : -Megvárom, mig a nép hivni fog.
Tovább folynak az ir zavargások
Belfast, julius 22
Vasárnap Ismét kiujultak a tüntetések, amelyek most már csaknem az egész szabadállam területére kiterjednek. Húrom protestáns Imaházat felgyújtottak, több protestáns házat\' kifosztottak. l
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
08g, műtrágya, zsák, növényvédelmi szerek kereskedésében
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
(A bíróság mellen.) Telefon: 130.
A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitűnő szerkezetű különféle
nBzöQdzdasáQi gépeit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rende
léseket feladhatja.
1938 Julim 23
APRÓHIRDETÉSEK
Wllll.l, mlirfM UrrttU u4 4 (Ilii.. k.t.fl.n.. 10 u«« 40 IUMr, .lilll tovtMI »4 I IUU..
Sírbolt építéséá olcsón vállalom. I 4.1
Játélléual. Kovád, Király u. 83. 2383
A t.ánylloaun* V. outál.ábn
való |ó állapotban levő tankönyvekéi veszek. Sugár ul 38a. uán alatt, udvarban.
VlllanynilkOlt larté. haliám, mely nem ráz, nem éget, a halat nem töri 100°/o-o. szavatosság. Meik Jánof hölgy fodrásznál, Pó-ut 3. I
30 lg príma mlnöségll zománc befőzd Iáknak, 300 drb pecaenvestllő minden nagyságban, caekély gyári hibával, gyári áron alul kiárusítjuk. Pfeller, PelOtl-nt 44. •
l«]árá.B felvétetik Husztttér 7.
Angóra macskákat ábrázoló művészi olsllestniény kerettel egjült mlmt*. Vs-razsdl... l/a. 2675
H*l|>«kl KI lenne |ó pajtása egy csinin, vJgkedélvU fiatalembernek? .Hét után" |ellgere s kiadóba kérem. 2614
láésr>á«l kiárusítás Julius 30-lg Papp Osxkár cipészmesiernél. \'
Ügyletem venne 2—3 szobáa, kertes ■ lásll ként. Elek Ogyvéd.
Hsláleset miatt tőbbtéle butof *la4é. Schers, Baaár, II. emelel _•
mm —,
l—
I mindenki • helyi kereskedőknél én Iparrwoknál szerezze be I
A nagykanizsai Ur. Járáablróság, mint telekkönyvi hatóság.
4410/1939. Ik. szám.
Inirfal MMHM-
Nagjkanlzaal Takarékpénztár rt. végrehajtatnak Pokecz Imréné sz. Lovrek Mária és Lovrek Lajos (nős Psnker Annávsl) végrehajtást saenvedö ellen Indított végre hajtási ügyében a tkvl hatóság a végrehajtató kérelme következtében az 1881 : LX. t -c 144 . 146. és 147. § al értelmében elrendeli a végrehajtási árverest 156 P lóké követelés, ennek Járulékai s ax árverési kérvényért ezuttsl negéllapltott 10 P kOltaég. valamint a csstlakozottnsk kimondott Duna Bsnk rt. 249 P 70 1, Kühne Meaőgizdasáifi Oépgyár rt 73 P 52 f. Bányai lánoa 344 P 50 l" Szondy László 120 P és UJIakl Kálmán 47 P tókekovetelése és Járulékai be-hajtása végeit
a nagykanizsai klr. járásbíróság \'erületén lévő, flTyeházt 126. sz. tjkvbenl 140/1. hrsa. ha éa kert l/s részére 1581 P, ■ 6 sz. tjkvbenl 470 hrsa. rét \'a-od részére III P, a 484 az. tjk.bell 6. hisz. ház "/i részére 980 P éa « 492. IJkvbelt 195. hrsr. szán\'ó és rét od részére 918 P klktáltáat árban elrendeli.
Az átverés a Lovrek Vince Javára beke-belezett haazonéirezeU Jogot nem érinti
A telekkönyvi balóság az fcveréenek Fltyehára községházénál megtartására 1936 évf augusztus hó 13. napiénak d. e. 10 óráiét tUzI ki és az érvéréit kitételeket az 1881, LX l.-t 150 § a alapián a következőkben állapltja meg:
1. Az árverés alá eaó házakat a ki-kiállást ér Isiénél, s többi Ingsllanl =,.-án«l alacsonyabb áron eladni nem lehet. (1908:XLI t.c. VB §)
Al érvérein! szándékozók kötelesek bé-nstpénzlll a kikiáltást ér lWAi-át készpénz ben, vagy az 1881: LX. L-c. 42. 8-ában meghatározott árfolyammal számítolt óvsdékké pes értékpaptrosbsn a kiküldöttnél letenni vsgy s bánatpénznek előleges biról letétbe helyeséséról kiállított letéti ellameivényl a kiküldöttnek átadni éa az árverési feltétele-ket aláírni (I88I1LX. t.-c. 147., 150., 170. «., 1908 :XL. t.-C. 21. 5 ).
Az, aki az Ingatlsnért s kikiáltási áznál magasabb Ígéretet tett, ha többet llérnl aenki sem sksr, köteles nyomban s kikiáltást ár százaléka szerint megállspltott bánatpénzt ss áltsla ígért ár ugysnsnnyl szá-aalekálg kiegészíteni. (190<:.XU. l-t 25.§.)
Nagykanizsa. 1935. má|ua 18 én. Dr. Wábár a. k. klr; |bltó.
A kiadmány hllelélll\'.
Nyomatott • laotulajdooo. Közgazdasági K.-T. Outuibezg Nyonda éa Dálzalll LaMuadű VállaiaU köpyvoyouuUJában, Nagykanlzaán. (i\'elelóa IzletvtzetO Zalai Károly.)
75. folyam 165. szám
Nagykanlxu, 1935. Jullus 24 szerda
Ara 12 flUíf
POLITIKAI NAPILAP
"T6322
és fcfedóMntal: PM 5. uia.
Felelős szerkesztő: Barbarits Lajos
Előfizetési árt: egy hór» t pengő 40 fillér. Szerkesztőségi és kiwtóhWaUli telefoni 78. u.
& szép Nagykanizsa
Aki 15 év előtt látta Nagykanizsát és azóta nem és csak most járja végig újból azokat az utcákat és tereket, melyeket évek előtt látott, csodálkozással nézi az átvarázsolt utcákat, tereket. Mintha nem is Nagykanizsán, hanem valami olyanfajta településen lennénk, ahol a Duoe valamely mocsárfészken uj várost létesített. Mind az az ódonság, tiszteletreméltó, de kopott maradiság, amit az uj szellem, a haladás a fedélzetről levetett, - mint egy varázsütésre eltűnt. Valami újszerű, valami kedélyviditó, valami jóleső érzés vonul végig ezen a régi, viharvert vámson.
öröm végignézni ezt a szépülő ■várost, amelynek minden utcájából minden sarkából ránk köszönt az élnlakarás jegye, amelynek minden tere egy-egy hangos üdvözlete az élniakarásnak, a dolgozni tudásnak, az előretörésnek, amely minden szenvedése, minden trianoni szomorúsága mellett az Élet jegyét viseli homlokán.
Nem Főnix-madár ez az uj Nagykanizsa, hanem a vezetőségének és az öntudatos polgárság együttes munkájának, Izzadságos tőrődésé-aek látható jele. Ahová csak szemünk tekint, minden azt kiáltja felénk hangos szóval : ezzel a várossal törődnek, ezt a várost •nevelik,* ezt a várost szeretik, ezt a várost gondozzák. Nem elhanyagolt, nem fésületlen Hamupipőke-város ez, hanem minden nyomorúságában és esettségében is a diadalmas élet hirdetője, a céltudatos munka zászlóvivője.
Ahogy az Idegen bejön a pályaudvarról, már a belépéskor Jótékony derű tükröződik arcán. A város virágos pompája, mint ragyogó fiatal asszony napsugaras arca, mosolyog feléje és derűsre hangolja a városba jövetelét. És végig mindenütt, amerre megy, ezt a képet látja maga előtt. Virágágyak, pompázó irredenta gruppok, virágköltemények, amelyek Nagykanizsa Igazi szivét mutatják meg uz Idegennek : »akl a virágot szereti!..,«
És minél beljebb megy az idegen ebben a kedves, áldott kis városben, annál melegebb lesz a tekintete, mélyebb és bensőségesebb az az érzése, mert Nagykanizsa ben-sejének tükörképét, lakosságának Wkét látja mindenütt, ahová csak Meme tekint.
Valami elfogódottság, valami melegség hatja át azt, aki Nagykai* »át Így végigjárja és a megifjodott utcákat a lelkével simogatja Csak nyitott szemmel kell végigjárni Nagykanizsát és azt a sok sok szépséget és gondoskodást, azt a sok testvéri mondanivalót észrevenni, amit ez a város naponta minden sarkából hirdet azoknak, akik szeretik őt.
A,Ig van még egy városa n csonka magyar vidéknek, ahol annyi szivet, annyi melegséget lehet ta-Wnl, mint Nagykanizsán. Csak ol-
Az üzlet—üzleti mondják az angol államférfiak
Anglia megengedte a hadianyag kivitelt ugy Olaszország* mint Abesszinia számára
A Hépsxftvétség megadja Olaszországnak ,a lehetőséget, hogy Jogaaerfl háborút indíthasson Abesszínia allén
London, julius 23 A Daily Express értesülése szerint a hétfői minisztertanács ugy döntött Londonban,- hogy megengedik a fegyverkivitelt Olaszországnak is és Abessziniának is.
A döntésről azonban csak a agyhatalmak meghallgatása után, a hét végén adnak ki hivatalos közlést. \'» London, jullus 23
A Times szerint az angol miniszterek most nagy bizalommal van-
nak, hogy az olasz-abessztn háborút angol-francia együttes fellépéssel sikerül elhárítani.
; > ú Páris, julius 23 Franciaország .hozzájárult, hogy a népszövetségi tanácsot minél előbb hívják össze az abesszin-ügyben. A népszövetségi tanács határozata ér* tőimében Olaszországnak megadják a tehetőséget, hogy három hónapi haladék után jogszerű háborút Indít* hasson Abesszínia ellen.
A polgári Jakosságot nem lehet megvédeni a légitámadások ellen
London, jullus 23 A légügyi miniszter bejelentette az tmgol alsóházban, hogy a légügyi
minisztérium lí)34-ben 6 mllltó 400.000 font értékű repülőgépet vett angol gyáraktól.
London, Jullus 23 A légügyi miniszter jelentése szerint az idei légi hadgyakorlatok
első feladata a London elleni tá> átadás klvédóso volt, amelynek, során 12 ízben sikerült a támadó
repülőgépnek áttörni a védelmi vonalat és elméletileg elpusztítani a város minden pontját. »
Ebből a hadgyakorlatból ls látható, hogy a polgári lakosságnak nem tehet oltahnat biztosítani a légitámadások ellen. (
Amerika 5 millió dollár értékű közmunkákat indít
MunkanélkQllsegély helyett munkát keli.adni: Roosevelt elve
Washington, Julius 23 Roosevelt elnök kiadta a munkanélküliekről szóló rendeletét, amely azt jelenti, hogy megkezdik az Egyesült Államokban a közmunkákat. Ebben az évben 4880 millió dollárt szánnak a közmunkára. A rendelet értelmében ezentúl nem lesz munkanélküli állami segély, amelyet eddig 6 millió család élvezett, banem -nílndekinek munkál
adnak. v l
Ne\\\\york, julius 28 Az Amerikai Csavargók Szövetsége Newyorkban nagy gyűlést tfcrtott Az elnök hevesen támadta Rooseveltet, mert a nyakukra zúdította a | munkanélküliek seregét és mert be akarja őket fogni tisztességes munkára, gondoskodni akar róluk ls, amiért persze dolgozniuk keltene.
Olaszország letér az aranyalapról?
London, jullus 23 Londonban az olasz kormánynak azt a határozatát, hogy felfüggesztik a lira 40 százalékos aranyfedezetét, az arunyalapról való letérésnek minősitik.
Ujabb akadályok gördültek a tengeri értekezlet elé
Washington, julius 28 Az őszre tervezett tengerészeti értekezlet megtartása elé ujabb akadályok gördültek, azzal, hogy Anglia elejtette a tengeri haderő egységes arányáról szóló elvét.
Belfastban helyreállt a nyugalom
Belfast, jullus 28 A nyugalom Belfastban ls helyreállt. Jullus 12. óta a zavargások miatt *ddlg összesen 121 embert tartóztattak le.
A villám halálra sújtotta azsibédelö családot
< Bukarest, jullus 28
Otosan nevü község egyik házába beleütött a villám, épi>en akkor, a mikor a gazda négytagú családjával ebédelt. A villám az asztalnál ülő családtagokat mind agyonsuj: totta.
KatasztrófáHs szárazság egész Ausztráliában
London, julius 23 Délausztráliában oly nagy a szárazság, amilyenre még emberen*-lékezet óta nem volt példa. A szárazság mindent kipusztított és valóságos szilárd homokfalakat seper maga előtt a száraz vihar, ugy hogy a lakosságnak sok helyett gázálarcokat kellett viselni.
vásni kell tudni tételről, utcáiról, házairól, virágos ablakaiból és
megérteni mindazt, amit ez a vl-rágerdős pompájában ragyogó trianoni határváros mond a maga halk, csendes szelldségében.
őrszem ez a város Itt a végen, világító torony, bástya, ahonnan a magyar trikolór messzire bevilágít a bilincsbevert testvérek földjére és reményt sugároz feléjük, hogy kitartsanak a nagy napra, melynek el kell jönnie, amely meg van Írva az élet könyvében, a nagy szám-
adás napja, amikor Ismét elfoglalja helyét és Ismét virágzó központja lesz a feltámadt magyar testnek.
Nagykanizsa minden vonatkozásban a magyar feltámadás hirdetője, az elkövetkezendő magyar holnap fáklyahordozója, Muraköz visszacsatolásának hatalmas útjelzője, a Murán tul élő testvéreink remény-csillaga.
Nagykanizsa ünnepi ruházatában, tetterejében, élniakarásában, minden cselekvésében Nagymagyarország egy végvára, pillére mindan-
nak, ami ott benn, a lelkek mélyén izzik, ami minden magyar szeméből kicsillan és erőt ad a nehéz utak folytatására, az arcokról legördülő könnycsepi»ek eltüntetésére Pompázó virág Nagykanizsa a magyar csokorban, amelynek 18 Virágából ki kell fakadnia a régi 73 rózsás magyar csokornak.
Köszönjük azoknak, akik ezt a szép kanizsai rózsát a jóságos kertész gondosságával ápolják és gondozzák.
B\'Juxiek Reziö
75 éwes jubileum. olcsó vásár
SINGER divatáruházban
julius HA 16-tól 30-ig.
1935. tutiul 21
ZALAI KÖZLÖNY
»
Szeressük egymást!
A kassal\' honvódszobrot megsemmisítették
a bocskoros Idegen bitorlók
, Prrtjfa, tuthis 23
A kassai honvéd szobornak a mu-zeum előcsarnokfiból való litokfcilos eltűnésével kapcsolatban azt közlik, hogy a szobrot hivatalos utasításra megsemmisítették. Erre az intézkedésre a jelentés szerint azért volt szükség, mert az Idegen látogatókat a szobor •nr.\'gbolránkoz-tatta.<
Számok a kanizsai iskolák világából
8. Iparostanonciskola
Az iskola létszáma: 354 fin és 121 leány. Az előző évhez képest a létszám-emelkedés 43. A fiu i|>aroslai!onc-iskolának fennállása óta (40 év) 23.202 növendéke volt, a leányiskolának (22 éve 3120. Nyolc év óta az iskola létszáma csökkenő tendenciát mutat és ma sem érte el u korábbi állagot. A fiuk 23 osztályba, a lányok 8 osztályba csoportosítva tanultak. A ke-reskedőtanoncok mindössze 20-un voltuk, ugy hogy önálló osztá\'.yaik nem voltak. A tanítók száma 20 volt. fJ\\ fiuk közt gimnáziumi érettségis nein volt, volt ellenben 4 tanonc, akinek kereskedelmi érettségije van. További 18 a gimnázium I—VI. osztályaiból ment tanoncnak. Négy polgárit végzett 70, hat elemit 154. Polgárit járt, de azt nem fejezte be 30 ijMirostanonc. A leányok közt csak 2 végzett négy elemit, n többi mind ennél többet. (A fiuk közt 6 olyan is volt, aki 1 elemit sem végzett.) Egy leány-tanonc felső leány iskolát végző,l, egy tanítónő, 3 kereskedelmi taníolya. mól, 2 öt líceumot végzett. Négy polgárit végzett 19.
Szakmák szerint: 00 volt szal>ó-.lí»-nonc, 53 cipész, 37 borbély, 22 pék, 21 géplakatos, .19 kőműves, 17 szobafestő, 13 csizmadia, 11 asztalos slb. A leányok közül: 101 női szabóipar, 0 hölgy fodrász, 0 kalapos, slb.
A tanonc-foglalkoztatás ma egyes ágakban nagyobb, mint a háborús utáni konjunkturás években. 1925- 20. iskolaévben 912 tanoncból 9 százalék, ma t78 tanonctól 12 százalék a szabó-tanonc .ugyanígy a borbélyoknál 1 százalék helyett ma 7 fZMflMjk, a női fodrászoknál 0.8 szi\'zalék helyett ma 2 százalék, a hentes és mészáros iparban 1.5 százalék helyett n#i 4 százalék. A többi i|>arágakban cBökkent, sőt tgye^\'klKMi teljesen megszűnt a tanon-eok foglalkoztatása. Igy 2—0 éve nincs ács, bognár, esztergályos, fazekas, kalapos, kocsifényező .kosárfonó, kőfaragó, bábos, szíjgyártó és vasöutő la-nonc.
A tanoncok közül katolikus vo» 329 f\'u és 105 leány, izraelita 13 fiu és 15 leány, református 7 fiu és 2 leány, ^angélikus 5 .fju ós 2 leány.
- (Olcsóbb lett é« reiMrt Mid a nwl\'i autóbusz) A Nagykanizsai Autóbusz válla lat minden vasár- és ünnepnap autóbuszt indit Hévízre. A kényelmes hévízi utazásra jelentkezni már lehet na autóbusz vezetőjénél. Megfelelő számú jelentkező esetén már "ws-t vasárnap indul a járat reggel Pontosan 8 óra 30 porckor a Centrál «lől. Viteldíj oda-vissza a leszállított ftrban 3.50 pengő.
01 az. emU\'r a kávéluizl*i|i. Vugy a vonatban. Vagy a parkban egy padon. Vogy akárliol, ahol szeretne egyedül maradni egy kicsit a gondolataival vagy a gondjaival vagy talán a Iwklogságávai vagy a fájdalmával. .Az ember, aki igy ül és egyedül akar maradni, óvatos. A lényeiéi).1 hajija a fejét és látszik rajta, hogv nagyon, mélyen el van merülve önmagáim, vagy legalább is szeretne elmerülni és ezért minden külső jellel hangsúlyozza, hogy ebl>en a percben nincs k-\'dvc önmagán kivül mással társa\'ogni. Ugy ül a jMUlon, hogy hátat fordít az utnuk. Ha jön Valaki elnéz, mintha az ellenkező irányiján látna valumi érdekeset. Vagy )>clélcmetkczik az újságjába, beleszegi a fejét a papirlepcdök közé. Mint mikor az üzletek fényes portáljaira nem húzzák rá a vasredőnyt, csak kiakasztanak egy kis táblát, hogy • zárva..
fis akkor jössz tc, embertársam és mondod:
— Aá! maga az?
fis kedélyesen leülsz mellé és niegkérdC/Cd, hogy hogyvan-hogy-van?
Aztán sokkal többet nem is l>e. s/éltek, mert te, nnbertársam, hiába kérdezed meg, hogy hol nyaral, meg hogy a nagyságos asz-si\'ony hol nyaral, sőt liogy a kis-fiu az idén,is elment ic a cserkcsz-tál»rba és liogy a Weisz és Ho-bicseknél megvolt az. árverés és mit szól hozzá..-
Az [>edig, szegény, nem *zól hozzá semmit. Néha ráhümmcnt egyet-egyet, nem is tudja, mire és egyre idepesebb n vágja belc-belc a fejét az ujságba, hogy lásd: — őt most Abesszínia érdekli meg a vízállás, meg a levelezés-rovat,
t meg a Schuschulgg kancellár ve-•\'séje, meg minden a világon, csak egyetlen egy dolog nem érdekli és ez az egyetlen egy — U\' vagy embertársam.
fis Ilyenkor kell szeretni egymást. Ilyenkor kell tisztelni a másikban és az önálló akarata embert, aki e pillanatban, akár órö-mél>en, akár bujában, akár csak mert fáradt és halá\'osan un mindent és téged is, eml>ertársam, — egyedül akar maradni.
Kedves embertársam, hagyd ilyenkor magára azt a másikat. Ki tudja, ki láthat bele, hogy miért akar az is önmagában maradni? Hátha kell, nagyon kell neki az a kis egyedülvalóság? Hátha az a kjfi csend nagy-nagy viha-rok clslmogatására kell néki? Nc irigyeld el tő.e pár sablonos .mit-szólszl ozzákérlek. miatt az idegeinek azt a kis\'pihenését. Hiszen tegnap is találkoztál ve|: és megkérdezhetted. fis holnap Ls találkozol vc\'.e, amikor nem fogja l>elc-ejteni a flejét a tenyerébe, sem az újságja olvasatlan lapjaiból nem állit érthetően beszédes spanyolfalat önmaga és a \\i!ág közé. Majd akkor kérdezd meg tőle, emlwr-társam, hogy mivel is ütött b« tegnap a ("élutánl alsósnál?
De most — most, amikor látod, látnod kell, hogy csak egy, egyet-■ lisnegy kívánsága van: — egyedül t^kar lenní, — most ne kényszerítsd rá a társaságodat.
Szétüssük egymást, embereki
(W)
— (A tífusz eltetil regjobb védekezés)
a gőzfürdő forró légkamrájában hu»z percig való tartózkodás, utána pedig jó meleg belélegzés. Erzsébet-gőzfürdő, Nagykanizsa.
á I0VE közgyűlése
Dénes Jenő főtanácsost örökös disztagjává választotta
A Move nagykanizsai lövész egylet most tartotta évi rendes közgyűlését. Dénes Jenő ny. állami>énztári főtanácsos lemondásával megüresedett elnöki tisztségre a közgyűlés egyhangúlag Németh Mihály ny. áll. polgári iskolai Igazgatót, mint a Movc alapító tag-Ját választotta meg. Ügyvezető főtitkár lett Betlehem György, titkár Mirkó Jenő, pénztáros Sermann Antal, ügyész dr. Hajdú Gyula ügyvéd, főlóvészmes-ter vitéz Nádasi József, szertáros Po-povíts Lajos. Számvizsgáló bizottsági tagok: Boross László, Erőss Ferenc és Szabó József. Ellenőr Uvassl István Választmányi tagok: Janda Károly, vitéz Tóth Béla, dr. Szűcs László, Rát-kal László, Kustos József, Golenszky Ferenc, Major József és Horváth Gyula. Póttag Tancslts József.
Dénes Jenő ny. állam pénztári főtanácsos lemondását a közgyűlés sajnálattal vette tudomásul, hálás köszönetet mondolt azért a fáradhatatlan és hazafias munkásságáért, mellyel az egyesületet hosszú éveken ál vezette és azt ugy anyagilag, mint erkölcsileg naggyá tette. A közgyűlés a Move örökös dlszlagjává választolta.
Naptár: Julius 24. szerda Rom. kath. Kinga. - Protestáns Krisztina. — faúr. Tham hó 23.
Gyógyszertári éjjeli szolgálat e hó 31-ig az .őrangyal, gyógyszertár Deák-tér 10. és a klskanizsai gyógyszertár.
Gőzfürdő nyitva rqggel 6 órától este 8 óráig (hétfő, szerda, péntek délután, kedden egész nap nőknek).
A vér felfrissítése cd jából — kivált kép középkorú férfiaknak éi nőknek — ajánla\'os néhány napot át kotán reggel egy pohár lermé-szetei „Ferenc József keserű-vizet inni.
Tele van a város
>
idényvégi árusításunk
hatalmas alkaréval.
Alkalmi vételek - .
legkitűnőbb anyagok- / flrnhi/
ból, nagy tömagban kaphatók
ZALAI KÖZLÖNY
Elütötte a vonat a motorkerékpiros lgall állatonrost
akinek azonban csodával határos módon alig történt baja — Sorompóhlány okozta a szerencsétlenségei
4 (torost bányászok
otthon avatása Fenyvesen
(Tud telt ónk I-lent ése) Szép ünnepe volt Balatonfenyyesnek Itt van ugyanis a dorogi bányászoknak nagyon szép és Ízléses nyári otthona, amelyet most vasárnap szenteltek fel. Erre az alkalomra külön filléres gyors jött Dorogról, amely 700 boldog bányászt és hozzátartozót hozott. A felavatási é« házszcntelési ünnepély a bányász himnusszal kezdődött, amely után Róth Kálmán bányászfelügyelö üdvözölte a filléres utasait és a környékből is összesereglett nagyszámú közönséget. A házfelszentelési szertartást dr. Trlnkl Kálmán dorogi plébános végezte, amely után nagyon szép beszédben emlékezett meg arról a szeretetről, amelynek gyümölcse ez a szép és pompásan felszerelt nyári otthon, ahol a kis bányászgyerekek a nyár folyamán felváltva nyaralhatnak. A kulcsátadás. után dr. Schmidt Sándor bányaügyl főtanácsos, bányaigazgató mondott beszédet. Büszkén vallotta, hogy a vezetése alatt álló dorogi bányászok a Szent István-i alapon állnak, az 5103 munkás .között egyetlen szociáldemokrata sem akad, mert csak igy. ilyen szellemmel lehet eredményt felmutatni, aminek bizonysága ez a közel 70.000 pengős beruházással épüli mintaszép bányászotthon. Az egyke cllcniellenl küzdelemben is mondotta boldog büszkeséggel a bányaigazgató - példának állíthatóit ezek az egyszerű, becsületes bányászok, akik a gyakorlatban veszik fel a nemzeti fekély ellen a küzdelmet, ugy hogy a dorogi bányászoknak $800 gyermekük van.
A nemesszivü bányaigazgatót szeretet^ ünnepelték, majd a vendégek megtekintették a Nyári Otthont, amely tisztaságával és kényelmével mindenkit meglepett. A filléres gyors utasai a legjobb hangulatban este utaztak vissza Dorogra, miután egy felejthetetlen szép napot töltöttek a Magyar Tenger mellett. A BalatOnpart pedig egy ujabb szép intézménnyel gazdagodott, ahol évente sokszáz magyar bányászgyerek élvezheti a magyar vidék csodás szépségét.
f\\ ZflLftl KÖZLÖNY* REQÉNVS-
(14, ^W^^U*
És Mári" ígíSzcrre, mintha nem1 in hottá lw»z*ltotf, halkan, egész cwikv dei*n*\'tomdir thaga elé:
— Én még soha uem szerettoia^ NenWty\'
A fin ugy tett, mintha nem hallotta voln«, amit az asszony beszélt, csak ment, hosszú, egyforma lassú lépésekkel és folyton azt gondolta, hogy
• most jó nekem.»
Szeiettc volna magához ölelni Máriát, ölelni, nagy forró öleléssel, soha el nem engedni. I>e csak ment némán, nem is nézett rá. Mária mellette ugyanolyan szótlanul. Egyszerre megfogta a flu karját.
— Dodó, — mondta — nem tudom ml van vel«m, egészen Wegráltoztam, nem iSBtftck maifamr".
Andrák \'ráftétttt.
— Igy van Jól felelte röviden. Erre az asszony ráemeld nagy, Sötét macskaszemeit és halkan] félve kérdezte: «
— De ugye, azért szeret, ugye maga •xeiet augeoi!
KU után folytatta:
\' mindent- láttam,\' —
Aczél Ferenc somogylgall körállatorvos oldalkocsis motorkerékpárján mont Karádra, hol állatbe-rakás volt az állomáson. Mikor a vasúti átjáróhoz ért, nem vette észre a siófoki személyvonatot, sorompó az úttesten nincs, keresztül akart menni a síneken. A mozdony elkapta a motorkerékpárt és 40 mé-
terre sodorta maga előtt. Az állatorvos egész Idő alatt a kerékpárján ült és szinte a csodával határos, hogy a szerencsétlenségből csak kisebb horzsol ás árán szabadult, a motorkerékpár azonban teljesen összetört. Aczél Ferenc felszállt a vonatra és azon folytatta útját Ka-rád felé.
Itudapeét I.
17.30 Hanglemezek. — 18 30 Tengerész gyöngyélet. (Révay Géza.) — 19 Cigányzene. — 20.15 A minőség kultusza. (Surányi Miklós.) - 20.30 Az operaházi zenekar. — 21.30 Hírek. 22.40 Mán dits-jazz műsora. — 23.30 l)r. Kárpát Zoltán é* dr. faksy Jenő magyar nótákat zongorázik. — 00.05 Hirek. Budapest i|.
17.30 Az északangliui partvidék, (Kalmár Gusztáv.) — 18.35 Budapest III. kerületi Törekvő Dalkör. — 19.25 Mezőgazdasági félóra. — 20 Solymos Péter zongorázik. — 20.15 Hli*k. - 21.10 Cigányzene. Béí*.
17 Bécsi szimfóuikusok , h«ngver»e-nve. — 19.45 Hangverseny kétzongo-rán. — 20.15 A bécsi szimfónlkus zenekar hangversenye. — 22.10 Isaerlls Hrahms-mfiveket játszik zongorán. — 23 A l>écsl o|>em művészeinek lemez i.
— 24—1 A Sllwlng vonósnégyes.
Szerda
Dudapast I.
0.45 Torna." — Utána hanglemezek.
— 10 Hirek. - 10.20 Jankó János és Jankó Elemér emléke. (Sydney Car-ten.) — 10.45 Mit kézimunkázzunk nyaraláskor. — 12.05 Cigányzene. _ 12.30 Hirek. - 1320 Időjelzés, idő-járásjelentés. — 13.30 Akom 1 jajon férfi-ötöse. — 14.40 Hirek, árak. — 10.10 Diákfélóra. «Áz örök mozgó.» (Szlró-
Vkay Kálmán.\') -- 10.45 ldőjettés, hírek. / Í7 Az operaházi z\'r.ekar. — 18.15 Ivókúrák Budapesten. (Dr. Frank Miklós.) — 18.45 Kalmár—Baláza wtu-lonötösének műsora. — 19.20 < Állandóság és korszerűség a tudományban.* Dr. Halasy-Nflgy József éa d* I^m-brecht Kálmán\' párbeszéde — 20.10 Hanglemezek. — 21 A varsói rádió müaora. - 21.8S Hírek. — 21.56 Erőss-jazz műsora, Miklósi András énekel.
— 22.35 Takács Jenő és Hannover György zongora-hegedű szonátákat ad elő. - 23.30 Cigányzene. ~ 00.85 Hírek.
Budapest II.
17.30 Megvilágítás a fényképesében. (Dr, Gyulay I\'eienc.) - 18.05-18.40-ig Budánovlcs Mária énekei, hárfán és zongorán kísér Hevete Gyula. «-< 18.60 >\'A; mese világai (Dr. Honfi János.) — il9JÖ Cigányzene. - 20/45 Hirok.
— Ittt — felelte András kis szfinet után.
Márta levetkőzött, befeküdt az ágyba. András sokáig ült mellette könyökére támaszkodva és u szőke fejet két tenyere közé fogta. Az asszmy néha sírt, máskor nevetett, de mintha állandóan remegett volna. "Dodó nwn tudta megérteni Mária furcsa viselkedését. Eszébe jutott, amit Bartos mondott és különösnek találta, hogy az asszony, ez a gyönyörű, érdekes asszony most itt van nála, a fejét a két kezében fogja, aranyhaja lágyan omlik az ujjaira... itt van,. és 6 csak nézi, nézi i..
— Mondd, - kérdezte halkan, — (és erő*n hangsúlyozta ezt a «más.-t) Ilyenkor nem Igy viselkedik1?
Az asszony anyáskodóan megcsókolta. homlokát.
— Nem — mondta röviden.
Mégsem lány már, gondolta Dodó
és vigyázva kihúzta kezét Mária feje alól. Az asszony szorosan m«fp kóré csavarta a nyáritakarót, Dodó vállára hajtotta > fejét és niindkót kesével átkarolva ölelte- inagáltos.■ Andrási éreate, hogy< a vékony takaró.alatt, hangosan <k>bog a szive. Egy hirtelen i mozdulatára a/, asszony felijedt*
— Nem Dodó, M haragudjon, nem, nemi — éti hangosan fuldokolva s|mi kezdett. András sooinoruanu néa.e a görcsösen vonagló kis szájat. Vigasztalni próbálta.
(Folyt köri)
Ki a zamárdii gyilkosság áldozata?
Egy Balatonon túrázó kassal színész, vagy egy kaposvári csavargó az áldozat — Az egész ország csendőrsége üldözi a rejtélyes fehérszakállú állítólagos tettest
Balatonzamárdl közelében az országúton - mint a Zalai Közlöny megírta - még a mult héten egy borzalmasan szétroncsolt fajü, 40 év körüli meggyilkolt férfiholttestet talált az országúton cirkáló cecndőr-őrszem.
A gyilkosok kalapáccsal vagy egy vasdoronggal verték szét az áldozat fejét s a ruhájából kivágták a szabócímkét, hogy megnehezítsék a nyomozás munkáját, azután teljesen kifosztották a szerencsében embert. A zamárdl csendőcség fényképfelvételt készíteti a h<dtlfest-ről, hogy ennek a segítségével Ide-rltsék ki az áldozat személyazonosságát.
Az áldozat pontos kilétét még ma sem tudják. A Zamárdibon nya-
ralók közül a fényképben többen felismerni vélték Bodroghl Jenő kassai szinészt, aki szabadságára a Balaton mellé jött és Itt turnézva kereste a kenyerét.
Egy másik verzió szerint azonban - mint a kaposvári csendőrség kinyomozta volna - a meggyilkolt Fehér István 84 éves kaposvári napszámos, aki Facsmák Ferenc 70 éves társával járta az országutat, mert mindketten csavargó természetű, Iszákos emberek voltak. Valószínű, hogy egy ilen csavargás közben összeveszett a két öreg és Pacsmák álmában agyonverte és kirabolta társát. A gyilkosnak h03szu, fehér szakálla van s most ennek a nyomán az egész ország csendóns£ ge üldözi az öreg gyilkost.
Wél6H kerékpárt venno,
nézze meg dúsan felszercIU.raktárunkat
P6 \' ■
Brawidl Sándor és Fia
Deák-tér 2. sz., a fttleötemplomnál
Kedvező részletfizetési felételek.
A legkiválóbb minőségű kerékpárgummik és alkatrészek nagy raktára. Puch és Steyr Waffearad dobfékes márkás kerékpárok.
hangja —
mondja és Izgatott lesz nekem Irt az éjjel, egye?
András nem válaszolt.
Kiértek a gesztenyesorból, a kastély felé tartottak, nem szóltak egymásnak, Dodó ment atra és Mária szótlanul követte.
A nap végleg eltűnt az erdő mögött, ciK Volt. A majorban már égett egy-egy ttrga, halványviláMi petróleum-látat*," gyér fényük ltofizu fehér e*l-kgkat varázsolt u sötétedő udvar egy. hangú szürkeségébe. A gémeskút nyikorgott. Valaki vizet hoz fel. Sorbnn, csendeaea lMUjagt-ú el előttük a sze-kerekből kifogott^ igáslovak. Párban, egymás után, fáradt, vonlatolt lépésekkel. A láncistrángok egyhangú csór-géssel himbálóznak az oldalukon. A faluból idehallatszik az estharang Iwsszancsengő kongása. Este van. Est : a pusztán. Valahol messze még bug, egy cséplőgép, mintha l>ogár zümmögése lenne. Majd azt se hallani már, alkonyodik. A lvold méltóságteljes las-susággal emelkedik ki a sötét domboldal mögül. %
A kastélyban Is csend van. Elől levőit zárva, Dodó a hátsó bejáraton keiesztül vezette fel Máriát s»>bájál>a. Az asszony lassau, szótlanul haladt mellette a léi>csőn.
Szürke féllwmály uralkodott a szo bábán. Amikor András fel akarta csa. várni a lám|)át, Mária kérte, hogy hagyja* tobb igy. Odaállt Dodóbos éa Win\' SwHt rá;
— Meg sem csókol? — mondta. — Miért nem csókol meg?
Ez olyasfélét akart válaszolni, hofy elég volt a múltkor, de janikor Márta ott állt előtt\' s meglátta a kérő, kissé remegő száját, nem Jóit ki hang u torkán. Átfogta az asíSonyt, aki egészen lttzzáslmult és csókolta, sokáig, erősét), nagyon sokáig Azután gyeo-géden Mfo;U Máriát és beleüli vele egy etocsony bőrfotelba. Mária teste néha görcsösen megvonaglolt. Audiás uem birta a sírást, különösen nem, ha asszonyok sírtak. Kis ideig szótlanul simogatta puha, selymes haját, azután halkan megszólalt:
— Asszonyslrás.
Mária felkapta a fejét.
— Mondja Dodó, — szólt — maga most nevet, mert én sirok?
Dodó félrehajtotta a kis tormás fü lekről a lágy hajtakarót és száját egészen oda téve súgta, hogy nem nevetett.
Most az asszony felkelt, leült az ágy szélére.
— Itt maradok — szólt határozottan.
Dodó érezte, hogy egéw testében
megremeg erre a kijelentés*-, Odament, letérdelt MárU eló és gyengéden lehúzta az asszony cipőit. Az szótla nul hafcyta.
— Ugye, — kérdezte később remegő hangon, — ugye Itt maradhatok i*a gánál?
Kissé furcsa volt, hogy az assaonv
még mindig magázza, ■
I9tó. luilut 24

— (EflyM\'l-hírek) Dr. Holt Nándor veszprémi megyéspüspök Pintér Sándor csabrendeki káplánt Za\'.aszenlgról-rn, Kántor Miklós zalaszentgróli káplánt Csal>rendekr\\ Pfciffcr Já-.ios vég zcll pázmánilát KápUUonfára helyezte ál.
_ (Belhlm István gróf belgiumi útja) Hir szerint Bethlen István gróf Brüsszelbe készül a vt\'ágkiállitás megtekintésére. Valószínű, hogy ez alku-lomnial ellátogat Steenockerzeclbe a királyi családhoz is.
kórfrfibéJ) Dr. Takács Zoltán kórházi igazgató-főorvos szabadsága alatt a kórházat dr. Haba Antal, a nőgyógyászati és szülészeti o Ztály főorvosa vezelt, a íjel:é"-ziti o. ztilyon dr. Takáes igazgató osztályföorvost dr. I.nndgraf Jenő budapesti egyetemi tanársegéd helyettesül,
— Gyoi« é» biztos a közlekedés Ilrandl Sándor és Fia cégnél vásárolt kerékpáron,\' Kerékpárgnmmlk P 5.00-től.
— (Álhelyezések) SzánUy Géza ba-latonfüredi állomásfőnököt Budapestre helyezték át. Az uj füredi állosrőnök Sasváry Ferenc, aki eddig Balaton földváron volt. * \'
— (A* elhányt Kráfnltz p(i«p3k végrendetele) Kránitz Kálmán veszprémi felKzen\'jet püsp\'ik végrendeletéljen m n den vagyonát egy t mplornépilési alapra hagyta. Az a\'ap értéke mintegy 150.000 pengőre tehető. Végrendeleté ben a legegyszerűbb temetést kívánta Kránitz püspök, aki egész ételében nemes egyszerüaégével példát mutatott.
— Ktilfcxtvlaetftk réaafce rendkívül előnyős bútorvásárlást alkalom. Modern berendezések, tökéletes jó klvitelbep. hosszú lejáratú részletre, sőt kamat mentesen is kaphatók Köpetein butdr-Aruháiban,1 Horthv Mlklés-iit 4.
— (A Hateon u>bh áldoz «te) A kir. ügyészséghez érkezett jelentés szerint Fonyódligelon a Balatoni* fulladt Szilágyi Ferenc hudajjesti lakos.
— (SztatevteS^k uj mü p+ a c^»>trél ban) Itt maradt színészeink uj műsorral kedveskednek nagykanizsai lap. solóiknuk. Uj Hacsek és Sajók, 2 uj Jréfa és 4 r*m<\'k táncszám emelkednek kl az uj műsorból. Fellépnek Hámory Lili, Hadványi Gabi, Bartha Marika, lirdődy, Keleti, Késmárky, Horaokay. Belépődíj nincs. Műsor közben és után tánc. •
ZALAI KÖZLÖNY
— Kitűnő minőségű pnplanlepedé maradékok jó méretekben üagyoti olcsón kaphatók SchütznéL
— (A fcnlvMol szőlészeti éi l>o-rásiatl kerület) Jelentettük, hogy a földművelésügyi miniszter a tapolcai szőlészeti és Iwrásznti felügyelőséget Nagykanizsára helyezi • át. A nagykanizsai kerület működési körlete kiterjed az alsólcndvai, zalaszentgróti, po-csai, Idényei, novai, nagykanizsai és zalaegerszegi járá\'okra, valamint Nagykanizsa és Zalaegerszeg városokra, illetve közigazgatási területeire.
Soha még Ilyen olcsó vásárlási alkalom nem volt, mint a Schütz Áruház Idényvégi kiárusításán.
— (Ila\'á\'ovan) Súlyos csapás érte Csillag Jenőt, a Városi Mozi igazgatóját. Apósa, Neufeid Ferenc, aki csak a mull napokban jött megszállott te. rülelről övéi látogatására Nagykanizsára, hirtelen megbetegedett, ugy, hogy kórházba kellett szállítani. Az orvosi tudomány azonban már nem segíthetett rajta. 72 éves korában elhunyt. A tragikus módon elhunyt öreg urat kedden délután fél 7,órakor temetik az Izr. temető halottasházából. Kiterjedt rokonság gyászolja.
— GyOnyörfí nyári ruhaanyagok színpompás változnia várja a vevőközönséget a Schütz Áruházban.
— (Ila haragok-találkoznak) c.yu-
ránctz György Máv pályamunkás Fűzvölgyön összetalálkozott régi haragosával, Nóvák Károly földművessel, aki erős ember lévén, összeszólalkozott -Kovákkal, majd elökujpolt egy dorongot és azzal ugy helybenhagyta n vasúti munkást, hogy betört fejjel, véresen terült, el n. földön. A nagykanizsai mentők életveszélyes sérülésekkel szállították l>e Gyuránetzat a nagykanizsai kórháziul,
— Tropikálok, lenvásznak, inganyagok nagyon mérsékelt árban kaphatók Singer Divatáruhát 75 éve6 nyári vásárán.
• — (A véletlen áldo ata) Hahóton, történi Bn\'.ogb István házánál, hogy az : \' cső előtt síelve igyekezték betakarítani j a gabonát. Balogli nagy sietségében a> vasvillával (lohta be a :pajtába a termést, tunikor ubban . a pillanatban kiugrott a pajtából ltotok Sjéves gyermeke, okit a vilta ugy fejen ért, hogy koponyarepedést szenvedett. A véletlen áldozatát u mentők beszállították ( a kanizsai kórházba.
— Müselymek, voltok, imprlméekf olcsón beszerezhetők Slngcr Divatáru-\' ház 75 éves nyári vásárán.
— Frottírok, strandanyagok, nyári, takarók mélyen leszállított árban Sin-< ger Divaiáruház 75 és-es nyári vásárán..
IRODALOM
Hat hónap tnuokA)a>-
Most jelent meg a Buvír, Júliusi száma -s ebben Lambiecht Kálmán, « szerkesztő, visszatekint u ^ranklin-Tár-sulat e nagyszabású folyóiratának első félesztcndejérc. Beszámolójából meg tudjuk, liogv ennek a páratlanul gyor-sun népszerűvé vált • tudományos magazinnak 85 iró háromszáz eikkfijive-tel^e meg az alapját Négywáz lapon több mint 500 képet, közölt a Búvár, folyóirat-szemléje állandóan 20 ma-gyár, angol, francia, német és olasz tudományos folyóirattá! foglalkozik, munkutársathak JOTábau pedig 20 egyetemi és fölsleolal tanár, töbh kézgyüj temény és önálló tiKtományos ínléz«l vezetője, számos egyetem* adjunktus és tanársegéd, mérnök, arvos és bir-laplró nevével találkozunk*. A juliusí szám minden tekintetben méltó a Bu-. vár hírnevéhez* Változatos tartalma egész hónapra való értékes olvasmánynyal köti le a közönség érdeklődését.
ollMÉiiíÉ
Bacillusmentes
Hlegienikus
kapható amíg ■ kéaalat tart
S1Ü ANTAL ptillltÉl
Fö-ut 5.
A közönség rovata
A Báthory-Mtcal lakók panasza
Kaptuk a következő sorokat Igen llszlett S«rk*azU) Ur l Alulírottak. tiszttfetWI kérjük, méltóztassék panaszunknak nb lapjában helyet adni.
A .Városi Szeszfőzde, üzeme a város belterületén, a Bithnry-utcá-ban működik és akár üzemben van, akár szünetel, oly leirhatatlanbüzt áraszt, hogy ellene csak modern giízmaszkkal lehet védekezni, nem szólva arról, hogy ez direkt meleg-Agya a különféle baktériumok megszámlálhatatlan seregének.
Azt hisszük, nem lehet érdeke a város bölcs vezetőinek az, hogy most, amikor mincknkit ttfuaz elleni beollásra hívnak fel, a Báthory-utca adót fizető lakói a szeszgyár eme lehe:ellen álapotto* szenvedő alanyai legyenek. .
Reméljük, hogy jogot panaszunk nem fogja elkerülni az arru illetékesek figyelmét és módot talál-
16—30-ig.
A visszamaradt nyári áruk; valamint a szezon folyamán felgyülemlett maradékok minden eddigi alkalmi árusitást felülmúló^
nagyon olcsó áron
kaphatók
Mór dtvaftároházában.
1985. luHm 24
ZALAI KÖZLÖNY
*
Modern gyermekkocsik
MODERN nagy választékban!
LAKBERENDEZÉS
otthonos, Ízléses és nem drága, kedvező feltételekkel is kapható
Kérjen árajánlatot!
bútoráruházban
Nagykanizsa.
mim
Felvétel a m. klr. szőlészeti és borászati szakiskolákba
Most jel<-\'nt meg a m. klr. földművé lésügyi miniszter pályázati idrdetményo a soproni, baiatonarácsi és kecskeméti m. kir. szőlészeti és líorászuti szakiskolák 1035—36. tanévére való felvételre.
A szakiskola 3 évfolyamú. A harn>n-dik év\' sikeres befejeztével a tanuló végbizonyítványt nyer és ez ké)>ositi ugy az állami, mint a magsín szőlő-és pincegazdaságokban önálló szölő-kezclő, illetve pincemesterként való alkalmazásra.
A tanév október 1-én kezdődik és julius 31-én végződik.
Az első évfolvamra rendes tanuló-kínt oly pályázókat vesznek fel, akik 17. életévüket betöltötték, legalább 6 elcnii osztályt elvégeztek, feddhetetlen előéletűek, himlő telién be vannak oltvn és a gyakorlati munkák elvégzéseié alkalmas egészséges testalkattal bírnak.
A felvétel iránti kérvénvben le kéli >r»i az eddigi foglalkozást és ezt bizonyítvánnyal kell igazolni. A kérvényhez csatolni kell a folyamodó életkorái igazoló anyakönyvi kivonatot, legalább &T; cic,„i iskola VI. osztályáról szóló hi/onyitványt, az egészséges testalkatot, valamint az ujraoltást igazoló or vosi bizonyítványt, közvégi erkölcsi bizonyítványt és a szülők (gyám bele. egyező és kötelező nyilatkozatát arra-nézve, hogy a fe|\\x>tt tanulót az iskolái tanulmányok teljes befejezést; előtt az iskolál>ól nem veszik ki és hogy az elő-,rt ellátási dijat pontosan megfizetik. ,hl a pályázó teljes korú, ezt « kötelező nyilatkozatot két t tnu igazolásával "■aga tartozik kiAHiWpJL
A kérvén vt 2 i>cngös ok mányi R\'lyeg-Bd, « m«llékictckel pedig darabonkint
30 filléres mellékleti okinánvbélycgge] kell ellátni és a m. kir. fökbnüvelés. ügyi miniszterhez címezve nUoproni, bajulonarácsi, vagy kecskeméti m. kir szőlészeti és borászul! szakiskola igaz. gatóságához uugusztus 20-ig beadni.
TtnaéBTtöuta
Irányzat: szilárd, buza gyenge, egyéb forgalom: közepes.
Bvia tl«*«v. T7-ea 14 70-14 85. 78-a»
14 85-15 00, 79-ea 1500-1515 80-as
15 15-15 30, dunánt. 77-ea 1445-14 95 78-as 14 90-1505, 79-ea 14-75-151)0. 80-** 14 95-15-10. — R07B u| pestvidéki 11 90-1200, mát 12^0—12-10. Ztb uj körép 14 75-15.00. Tengeri tiaaántuil 1145-1155.
Hofherr Schrantz Clayton-Shuttleworth
nagykanizsai lerakatában:
ORSZÁG JÓZSEF
mag, műtrágya, zsák, növényvédelmi
szerek kereskedésében Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10. (A bíróság mellett.) Telefon: 180.
A világhírű gépgyár évtizedek óta ismert, elsőrendű anyagból készült, legjobban bevált, kitűnő szerkezetű különféle
■Bzagazdisáoi tátit
eredeti gyári árban vásárolhatja és alkatrész rendeléseket feladhatja.
Szenzációi
Moat érkeztek I
Valódi angol pouplin
férfi ing újdonságok
a legcsodásabb színekben
7*90
Ezenkívül sportingek 2-90-től selyem sportingek 8\'60-től N«l és férfi fürdőruhák nagy választékban már P 2 60-tól
brónyai divatház
Városi Mozgó
Julius 24—25-én Szerda-csütörtök
Két nagy sláger
Csárdáskirálynő
Kálmán Imre örökbecsU magyar mu slkájával
" Bécsi bál
Romantikus császárvárosi történet Figyelem! A műsor hosszúsága miatt az előadások 5 és fél 9 órakor kezdődnek
az elet előadások fillére- helyárakkal I
ZALAI KÖZLÖNY
1985. Julim 21
Dollluis halálának évfordulója
Bécs, j u I Kis 23 Csütörtök délután 3 óra 20 porckor Dollfusg kanoi-llír halálának év-ftirdulófán három percre megáll a munka i-g&z Ausztria területén u nagy gyri-sz JíWül.
Magyar ember a Mlcky-mause ra|zoló]a
Budapawt, Julius 23 A rrtpsiertl Micky Mause ra|z<rtó-Jdról kMerfllt, hogy magyír ember l.fe Horváth Nándor budapeall featő-■ müvéeaeel aaonoe.
i apbóhiidetések
i Aatóhlrdctt* <H]a vasémay éa >■■»»■■» 10 nMg
Sírbolt éplMa« olcaóo vállalom, I tol ------ «l. Keváaai Királya. *3- 2383
Kéayelaca ItráMVlBatMNMarialéa
Hkvlzre viiirnii Wl 7 4e-délután 1 ■ínkor. Előjegyzéá BítmU* >áéanóná1, Icltlonállomáa 2 70.
rcndtl tldlllöhelyei kit vlslrolhat a t«na •MatatkaP
In, Zrínyi
n/MtM IMWtl

éli ruhát veazek ti eladok, hl Táare háihoz megyek. Márkus, Király
•Ica 31. 2437
kétszobás, előszobás lakiit iiovoraber l ére. Ctm I kiadóban 2965
• irkált, slissegély, • ,
Itt. renoválását tntfiyoun végil Manko-
vlla, Jázaet főherceg ut 96. 2593
Klaebb
lakóhái
Rákóczy-u. 33.
2616
Komfortos, déli fekvésű 3 azobáa hti
■üigÖMn alaalá. Ctm kiadóban. 2ftW
Efy rekamé, 1 jégaaektéty éa lObblile \'bútorok elaéék. Ugysnott veszünk biaz-nált batorokat. Ereaébct-tér 15. 2637
Uyár-u. 53. sz. k*. aéaéé. Bővebbe\' ugyanott. 2M
i aaguaztna 1 ére. lehetőiig a vasat illőm Is közeliben, 3 szobás taodern lakást fürdőszobával B.tthyányu 21.\' 2683
KImusII egy tlazla lehtr Angóra kölyókmateka Rozgonvl-utca 3. ez. ház <161. Myomtave.etJ Ilid lutalaat kap
\'ugyanott.
■átaaaMe, előszobái, vlzvezelékes \'lakuwna^r M -Mte Us«6. Ukyeaott kDIflnlNjánlaliafOfoiM aaoba tardsezoba-baezMMttal azonnal kiadó. sogár-ut 34.
2679
Egy csukott gummlkerekü éa egy lektte \'kdíTei kecal ás 2 ló alaéM, jáaaef M-4ftciieg-at 32 2488
TaaaWaak (elvétetik egy ló házbrl taló ttu. Ladeczky hangszerkészítő 2689
Sugár-utón u|, adómentea családi ház éélkfltéaáa »*••« elaéé. CUn a kl-
•adóban. 2686
Ewfllttl
lem
kerti
többe
a ZALAI KÖZLŐIT,
ha bejeleiiti nyaraló umét. A kiadóhivatal portómen-leaen kOldi utána bármely • belföldi
m. kir. Államvasutak
menetrendje
Érvény** i 1935. évi májua hó IB-töl kaztlve.
Hagíkaalua állomásra érkexő él as oanan btdoló tomlokról.
Nagykanizsa—Budapest <UII p. a.
A vorul , K-ira.*
Voul
Oyv.
Stnaut
Szem. v
Motor
Szem.*
Motor
Motor
Oyv.
610 6-22
1331 14.50 1610 1780 1330 23-40
ÍMlthvIj-i árt.
Bo(i, löpealr. i Irt. érkezik
A vonat i neme |
7-0S 8.54 11-00 15-95 15\'5Í> 17*10 19-37 1837 1 15
-II 9-55 aur.lrk. 9-11 — I 15 45 15-28
18-05
20-35
22-17 6-25
Motor
?»•
Szem. v. 1714 Szem. v. 2246 Molor 2218 Slnaut. 120K rlvv. "2238 Molor
[Bp«MljB«fl. KmiUmJ,
Udul || W. rft ki.l
|72OT
7-30 6-30 14-45
1915
IS 49 21111
2210
3-00 6-22 1010 11 10
18-35
19-40 20 45 22-05 2205
F
4-SÍ 49 11-18 17-56 20 01 2058 22 40 7306 24-00
Közvetlen kooatk forgalmat
Az 1201/1202. az. gyorevonatokkal:
egy 3. o. étkező kocsi Pragerskolg, egy 1. 2, 3, o. kocsi Trieste, Venezla, Milano, Ocnova, venllmtglla,
egy I., 2., 3. o. kocsi Trieste, Venezla, Mestre, Bologna, Firenze, Róma. Az 1208* 1207. az. gyorsvonatokkal:
egy 3. o. kocal Venezla,
agy 1 ,2.. o. kocsi Trieete, Venezla, Bologaa, Firenae. Róma
Ts
2, 1 o. kocal Abbazla—Fiume, de caak V. 15.-IX. 15-lg. oda kedd. csUlöitök, szombat, v törtök és azomrat.
. oda kedd. csütörtök, szombat, vissza hétfő, csü-k és szomrat.
Az 123U/13S2. sz. vonalok közvetlen vonatok Keeztkelyre
A 2717. sz 2218. az. vonalok VI; 23. IX. S4g naponta közlekednek. A 2233. éa 2238. sz. vonatok vasár- éa Oraiapnapokoo VI. 23.-IX, 8-lg közlek. A 2243. éa 2246. sz. vonatok csak szombat is llnnep dőltl napokon VI, 22.-IX. 7-ig közlekednek,
Aa 1220. éa 1219 sz. vonalokkal egy 2. éa 3. oaztályu közvetlen kocsi lut Zalaegerszeg-Budapest-déli között. v
Nagykanizsa—Szombathely—Ágfalva
1 ■•M r4IM. I|«tZ. í| ttMill- fcf^a. M. I 141 l«a. tzSMkSl- Ipaz. Wal Kiatzaá ra Irt.
1411 || SZ. V. ia Molor toa ISa.v. MII - Sí. V. lm 1 Motor 520 8 11 13-50 16 22 20-16 658 9-44 15-14 17-44 2214 7-27 10-34 1605 18-27 2235 9--.0 IW3 20 01 mi. !| Motor tan 1 Motor toa | Sz V. 1113 | Sz. V. HU I Ss. V. 5-40 1003 13-49 19-23 7-30 11-23 15-39 20 45 558 g 10 12-02 1619 2102 7-36 936 13 2! 1741 1253
Az I412\'1411. sz. vonatokkal egy 2, és 3. o. közvetlen kocsi fut Zalaegerszeg— Budapest-déli pu. közölt.
Az >415. éi 1416 sz. vonatokkal egy 2. és 3. o. kocal lut Wien-Péca. Wlen-Osiek közölt.
Nagykanizsa—Barcs—Picsi vonal
S5T
Iaiataal. j
ulrét laéd 1______
\' SX5 lf 4-M [ SMf—fíéHlSz. v. í - I ffi"i ÍM 13-53 Ij 16-os I 17-571 I 2413 Sz. v. 12 30 I 14 20 IA 06 1811 i 21-38 | 23-27f | 2421 j| Vcgy. 1 1659 | 19 20 | 2145 A 2414. éa 2413. sí. vonalokkal kölvit\'en kocsik futnak Wien Oslek éa Wlsn-Péca közölt. \\
A 2429 éa 2421. sz. vonaloknál közvetlen kocáik Pécs—Sudapesl déli pu. közöli. Nagykanizsa—Gyékényes—Kaposvár—Budapest Keleti pu
hw> I naaa I
M.
M.
-j 54i; 1 Sz v.\'! ■
PtMrtJ IjllKMtl I]
2408) Qy. v. 1 23 IS A M08/M09. az. Flame éa Susák között.
vlüZraa
___érk.
íra i SSTT i Uiti Sz. v. I SFB fTTT 803 " 123-48] - I | 240y| Qy V. | — | 4-33 || 5 03 gyorsvonatokkal közvetlen kocalk futnak Budapest déli pu.
Nagykanizsa—Murakeresztur—Kotorlba
Nauykani
zaOról indul
1292 (tv. szem. 7-15 1202 Oyors 11-40
1208 Oyors ] 23 30
IM.-Kereaatur VMlkalflli, Mm* Fiume, Rötna
Oyors laéaa, Vm.,;. 1 S\'4> t v. szein. M-\'Kcxcsztuil 11 58 Oyors Trie*!a,Ro:r.i| 18-10
iz 1208^1207., 1201/1202. az. vonauknál a közvetlen kocalk ugyanazok, mint a Nagykanlzaa—Budapest viszonylat alattiak.
1292/1297. sz. vonalokkal csak 3. osztályú kocal ful Murakaraszturig. Azoknak az utasoknak, akik Jugoszláviába Murakeresztaron át azemélyvonattál Óhajtanak utazni, Murakaiaazluron át keit szállni a magyar vonatokról.
A magyar vonatok közül a személyvonalok közül Murakereszturon csak a 2414. éa 2420. sz. voaatoknak van azonnal osal\'akozáauk.
A nagykanlzaal klr. Járáablrótác, aalnt tslekköayvl hatóság.
3657/1935. Ikvaz
taflfcl üríetisíJí kínnal
t». Battlk\' Maaef végrehaltatónak özv. Dávid Istvánná síül. Tóth Katalin végre gre