Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
20.96 MB
2010-06-03 14:41:10
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
521
3479
Zala 1890 március

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


9. sz&m.
Nagy-KanizÉÉYvl890. m&rpiug 2-An.
XVII. évfolyam.
•zerkesz töseg Batthyány- és Kisfaludy <ctcaa sarkán,
Ide tatáaeudö á lap ucllemi Hmumti voaatkoaó minden küíkwíüy.
BérmeaWilea levt-lok csak namit ke-lükből fogadtatnak el
Z A L A
Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.
fcladó hivatal; Váratltáa*at»an 0< Mám fÍM)l«t Kuiitp
kftny v I) Mim«li ftfl^iM.
jtlrtf l/n'iiat ANAK!
Kp*S évre , * , , 5 .M — kr, vfe 'i „ M) #
^^legyedévre i , . .1 , M ,
lfird«té#»k Jutányosán azé mit talmik. Vyftlttér fiUlMrft KO kr.
Céairatvk
A Nagy-Kanizsai- és Délsalai takarékpénztárak ós a Bunkegyesülot hivatalos közlönye, RjUfl^^jj v»i»«*inf & hMiMre ktléilask. „, »- | ..... i i i ., „ I ii i ............foseU«nó.k' Ifjwilinl KiUuji koovv-
HegjeUnlk Nngy-Kanlmiiáift lio(«nkiulfgysseri vasáruiip,

Közművelődési egyesillet. - !d§S il
, t A'dunántuli közmiveljdési egyestllet niejí- i valóaitásának eszméjével foglalkozva, első sorban- as a kérdés nyomul előtérbe : vaj jon melv megyék vannak megalkotására. I létesítőére magjai nemzetiségi szempontok -ból különösen a a hazafiúi köteleKségek betartásánál fogva ÍMtétlenUl hivatva ?
Erre a teoretikus felelet az, hogy el«u sorban 2a löltétlenWtl aaöK a vármegyék vannak hivatta, haza fi ul_ szem pont hol pedig kötelezve a dunántúli kfizmivelődési egyesületet megalkotni, a melyekben annak létenitéaére as indU4 okok leginkább fen-drognak s » melyekben missió iának betöltésére legtöbb munka kinálkozilcr**
Ha a dunántuli megyéket vizsgáljuk, arra a tapasztalatra jutunk, hógy •— talán az egy Fejérmegyét eltekintve — majdnem minden vármegyében vannak idegen ajkú lakosok. De mégis, Zala, Vas, Tolna. Baranya, Sopron Mosony válnak ki kiválóan, mint a melyekben az idegen ajkú elemek
nagyobb számban vannak. ~_____
Esőkben azután csakugyan hatalmas és nagyfontosságú munka vár a közmivelődési fgyestlletre. Hogy minő szép és nagy feladat vár reá, caak az képes felfogni, aki egy ilyen idcgenajknakkal elárasztott vidé ken élt és ott rftagának a magyar nemzeti
kultúra szempontjából tapasztalatokat gyiljt-hefettr.
Az idegen ajkú vidékeken igen termé-Nzetesen az iskolától és templomtól, a tanítótól és paptól várjuk a magyarosítást, az 6 kezökbe látjuk letéve a magyar nemzeti egység meg valóni tájának mozgató, lé tesitő erőit. Tagadhatatlanul sokai is, mond hatni: miudent tehetnek e téren, ha meg" ; van bentUlk aluuatiui jósaándék, a tatUrő és hrnTfottság^ Ue kell látnunk, hogy van jis közitik nem egy, kiben e három tulaj* donság összpontosul » a ki épen ezeknek folytán bámulatra méltó eredmény nyel szolgálja a magyar nemzeti kultura szent Ügy éti
Ám de azomoruan kell tapasztalnunk az idegenajku vidAeken, hogy sz ilyen, testestül, „lelkestül a nemzeti egység eszméjé nek szolgálatában álló egyének ugy stóU vén. csak példás kivételképelt fordulnak elő Annyira ki\ételképcn, hogy hazafias, derék muukájóknak eredményét litka, örvendetes eseményül bocsátja viláirgá a helyi és országos sajtó egyaránt. Azért olvassuk akár hányszor, hogy Mén és ebben a megyében <\z x * . t lelkész és tanitó mily kitti nő eted minyt érlek cl ti iHapyarosit'it terén,,
Az ilyen hírnek mi —• kiknek minden csepp vérünkbe beleivódott a magyar-voltért való lelkesedós, rajongás — véghetei lenül örülünk. Nem egyszer a hazafias (Bllángo-lás és és büszkeség könnyet lop . szempil
Iánk alá, — hogy Ime mily széptn meghódítjuk mi azokat az idegen elemeket, mi» ket a népek sorsát intéiŐ erő közénk ve* telt. Csakhogy ez ilyen hírlapi közlemény * neka mélyebben gondolkozó előtt sötét* elszomorító háttere van abban a gondolat* ban, hogjr: hisz ha nAIunR m ilyen Múg a lólje<iyiénr* méltó rmnhwjek kőié tartónk^ ei uit jelenti) koyy mánuK, UfftffM helyim $ tiicn itaimilítm lUfjy hytiláhb in tajnátatrn méltóan kmmt lemnek.
Az utóbbi eset áll
Idegenajku vidékeken azt lehet tapaat-talui, hogy u pap, a tanító s általában ai intelligenciához tartozó, egyének a saját usa-ládl körükben Is as idegen kulturát szolgálják. Otthon és mindenütt idegen nyelven beszélnek s a magyarosítás ügyének még saját házi tűzhelyüknél sem tesznek szolgálatot.
ti az oka, hogy oly kínosan megy a magyarosítás. Ez az oka, hogy a kormánynak mindéit törekvése, minden áldozatkészsége meddőn marad a magyar nemzeti uul* jlura érdekében*
Az eddig megpróbált úton-módon nem is érünk el nagyobb eredményt* Okvetlenül társadalmi Iéren#1kell tenni valamit, Okvetlenül meg kell átkötni a dunántuli közmi* velődési egyesületet, mint országos intézményt. A már létesült közmivelŐdéai egye* sületek virágzása és munka*eredményo buzditólag hathat e tekintetheti ' ■
A „ZALA" tárcája.
.' ........-—--1---1 , , UgTTgigTT.V.'
Az eijt&ra&g.
Nyári napnak alkonyitól rópaiiZTnbsn a vidék, „Ugat. mosó araayfinytt saép diiaébe öltözék ; Végsugári mindenüvé búcsa-csókot hintón- k. Egy bús lányka -könayrin is mrgfgródve, a kinek ázive mélyén küzd a hűség aggodalma* ól uja: Hogy. ma *sokott órában an ve«tharang na múlana".
Blanka 6. Fut "nagy lihegve el a'"börtön.várba fel; Fotva-fut ki» üdvr küzd a vésn otolaó percivei. Irgalom ! axól esdekelve, nyújtsatok vigasat nekem t Hogyha kong aa estharang ma, rnt^aliUé'kedvesem. Krvmrtü éjre jÜ. i igy áll, mit a bjróaág* mqpd, Ítél; EkiviiJ; hogy „a harang ma saólni nem fog"— nines segély.
Lányka ! -í- mond ax 5r nyugodtan — késati szavad szivemet, Oh. de tudod, hogy kötelmem elmulasztói nem lehet Evek óta jinaom. én már e harangnak kötőiét, 8 aaáJll a hangja mmnze-messae, nagy vidéken szerteszét. Hfl.maradtam mindig ebben, hívek int e vén karok ; Szánjon Isten! — mert „harangom nem Bókára inólni fog."
-Semmi vigasz, i«miBl remény; — szinte ég a kín alatt, Gyótri ni vét, bántja lelkét aggodalmas gondolat: A a Hetet, mit a törvény hallatára monda ki, NHogy mikor aa estharang asól*"*- ménnM>alni kell neki!... Hah de nem ! nem érem azt I ba ég Sfgiti s$ándokom, nEa a harang nem fog saólni, nem kondul ma, fogadom I"
Teive daccal, teífe iázzál mén a kerti járaton, — E* utána észrevétlen lép as bt ii egy utón. A twrenynafc ájtajáat) iagadosaak léptei, km kovlgést hallva gyarsaa kell a tervet hajtani / •aáil a,.létráit fölfelé már, — kinn aa rstféey aaenderít — m*ré»íSM?n. lép tovább is: „a harang nem saól ma Itt I"
J|*«iat*eete félelemben áll most a nagy Áre el6U. mmj ka épen «m«4í1, ~ akf ml boraalomba dti ót! — Maié #»Wrá vélt va|mt tárja mist lsofei kasd,
Mert el|ütt aa óra, melyben szólni saok: már itt an. est, Pillanat még, hogy a harang hangot .adjon, plllAnat —» ti átkarolja vasverftjet *.. jsaólanod. ma nem aaabadlM - . .
CaÜngve rajta mind erflsbben érik Ot aa ércfaluk, Fóld h aa ég közt igy lebeg fenn a anore)mi«N sai^i sínk, Mig alant a eaolga huaaa, nagy hívott, nufcy komoran: Hogy néhány )ierc még s aa iijn ftl lehttll és veszve van, Am a lánjka hü salvében cjty rcménys osillsn, ott: Ifja hogy nem veashet ab4 mert „ma harang nem aaólhatott.M
Csillagos lett már aa égbolt, — Ixrimiwll jón s kísérete, Blanka tátja, s futva viezi végbisalmát elibe: Sebaett kezét felmutatván térdre hullva esdekel*, — Esdekelt, hofcy meghatottan hallgatók : a mit uilvelt. ^Kegyelem hát kedveltednek - monda AVomrc/L—és mngad Vidd hírű', hogy „szólni nem fog a harang ma : 0 saabad.
fis nyikbrgva nyit a bArttfn ajtaján a tompa aár. | A fogoly meg mit iSavftne, mint hogy vioaik halni már. Ámde Blanka tárt karokkal áll ol&tte én k iüt; „Éh jCvék a kegyelemmel, hozva éltet, nem halált". ~ Csók, kttnyfi kfiat kél az if{U ajkain a hála-hang,: Mentve éltem saived által, „mert ma nem szólt a harang."
HÁJGÁTÓ SÁSÜOlt
Pillangó-fogás.
— A „Zala" eredeti iároá'jn. ~
Hosz, huszonnégy esxteadös korábaq osupa élei, csupa elevenség, osupa remény zi ember. Akkor még a világ, az emberek oly kedvesek, oly~~szef*t#treméllók. Persze x sokai less a rózsán szemüveg, melyen At sxoksl ná/.zük.
Ha valakit megároyékozott a pottiai szellem, abban S korban kórülropkeiUk a bír, a dicsöftég laika pillangói, incselkednek vele, hogy. *no íiu, fuss uttnnunk, kergess beimttcket, iAtsssiunk (ogózdit!«
Mtáu hogy futunk a tarka pillangók utáni hogy kergetjük szokat 1 hogy rohanunk esisve-szitten fist is bukunk, föl js~ktltftrin de a tarka pillang6k elltbegnek, eltűnnek szemünk elöl; nem foghatluk meg azokat.
Mért (sgsdnám el, hogy engem is csak kürül-repkedtek azok a larka pillangók; én is lutot-lam utánuk. De én ihálót' is baaználtam, hogy megfogjak egyet a hir pillangóiból.
írtam egy népszínművet. As volt a oltne: 2ij<M í'm minüéim*" Bt volt a hiUÓ, Állott 8 tel* vonásból. Akkor nagyon nikertylt népszínműnek tartottam és hát (az ifjú léleknek Jarfa* álmai . vannak) babérról is Almod tani.
Egyre iqcselkediek velem azok a tarka pillangók.
Na vAríatok I Msjd csak elcsipek egyet közti-letek- ezzel a hálóval.
De hát jó o a háló?!
Megtiiviam egyik poü'a barátomat és fölolvastam neki a három felvonásos népszinmtlyet. (Az hát csak megvezeklett szegény a mennyországi juzsáért I) Msrtiriumát némileg enyhíthette as, hogy közben kvaterkáztunk. Abban az esztendő* bén éppen kitűnő borunk termett s igy ö is pompásnak Utálta a — — — — népszínművet.
(Urftfi Andor színtársulata Játszott itt abban az idöbeft. Benyújtottam neki a szindarabot. liá* torfl barátom volt a'szíves közvetitöm. A darabot némi MnsÚMOkkal* elfogadták.
(Most jön hát az igazi pillangó-fogás!)
(lertiíí arra kért, hogy kajak neki valami mkmbb rímet, oly íórittjgn, hogy Ikbyh Ar/M huszárszorepe is tfimnzerfppé légyen én a •autó* y szó ne forduljon elö benne.
Jól Van! Legyen hát: •/( mím/enfí h fia: « /iuiwfr.t %
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Crak meg kell keadeni a nagy mlátióju munkát. Vm, ZkIh, Somogy és lliranya lelke* főispánjai ragadják aeaOkbe ktlztis wóvel • zászlót! Hívjanak egybe érteket-létet, mely az eszme meg valósításának irányt, módot jelöljön. *
Ezen kivlll fölkérjük a velünk együtt kiválóan érdekelt éa hivatott megyék váltóját : legyen terjeactóje. fentartója ex eaamé-nek, melynek aaolgálatában mi nem vindikáljuk magunknak aoba a vezérszerep® t; saiveeen leasünk kOzharcotai is. A fődolog, hogy diadalra juaaOn.
Észrevételek
a nayy-kanismi királyi tUrvényisik mttlb M forgalmára A*
űgy-
Zala |i atsám. (9 lap.)
■<ám elvégzéaére 8 biró ét a megfslelŐ fög&l* rnaaó'laemélyget aallkaAgaa, a uiint meg vagyunk győtődve, hogy nagygn it íztlkiégai, akkor a nagy kunixiai kir. törvényszéknél levílmég tíilib 2ÍÖ70 éi még folyton teaporodó Ugyixám elln* téiétére lem lehet kevesebb biró es kevttebb .fogalmánál iiemélyiet elégséges.
Egy évtizeden at k tudott — a ntaknam folyton csonka létitámmal birt törvényiaékünk testülete a mtantiákkal, mígnem végre Öntudatot ég megfeaaitett munkátsággal iMtWjf—- 1887-ig meglehetősen ourrensbe Jiilt, d* okkor ii még mindég rendkívül érezhető volt n 8-ik blro saükiége, abnormit volt <<gy törvényszéki vlsr.ti* | gálóbirónak hiánya.
Nemcsak bogy esen biányon nem lett Mgit-ve, de a 7 ik bírónak kisegítőként a kir táblá-1 bot lett behívásával ét helyének Ureten hagy A-i iával már mátfél év múlva egy évtitml ttntu-l datot munkája láttáik tönkre téve lenni Ily helyaetben a nagykaniaiál. kir.
törvény-
Lapunk utolsó előtti, 7-ik aaámában,'küaöltttk I saék nom várakoabatlS n klltaöbün levő sasr-törvénysaékOnk mult évi Ügyforgalmát, melyből vetéli ée átalakltáal reformokra, mégba atok kitűnt, hogy a mult évben 22970 beadvány ér- j még ez év folyamán létesíttetnének i«, mert keaetf a tOrvénvsaékhex, éa ebből elintéateitttlhabár numerice elenvéstő oaekély a hátralék,; 22701, hátralékban maradt 1198. 5—',d« u Ügyek érdtmltjgts elintézésében nagy a'
A törvényszéknél jelenleg ti biró levén, egy | reitantia. bíróra 3*28% Ügyszám eaett. ; AzonkivUl a nyakra-főre való kapkodás, melyei
A zala egerszegi királyi törvényszék mnlt évi az ily belyaet termrszstixerllleg taUl, — árt1 ügyforgalma 1R66S volt, melyből oltazíntén 0; a törvényszék szellemi színvonalának. lehetet birú levén, egy bíróra 2BÖIP, Ügyszám eaett. lenné UMl ai ügyek alapot elintéjiéiét i •v^jg-A szombathelyi kir. törvényszék mult évi j'kép meggátolja a bírák tudományot önképzését, ügyforgalma áítfWi.volt, melyből ott 8 biró le- Ajánljuk mindeaeket aa igaziígügyminiiater ven, egy biró ja 2862 ügyszám jutott | úr figyelmébe éa sürgői Intézkedést kértlnk,
A veszprémi kir tiirvftiy bzóItiíiM • a mult évif.
Újoncozás Zalavlrmegyében.
Aa 189tMk évi ujoncotá* muVfliiMi terveaete szerint a kHirizta^suroxó járásra nézve niárriu* t-t) napjain. I. Borom. 360, II. 240,111. 215, pótt. éi iiqny. hyilvi. 57, l'oliiárl elnök Dr. Via> iendvay József, polg, orvot l.)r. Mangin Károly menyei littii orvot.
Kanistavárosi torojió járásra 7-8 nap). 1,145, II. 108, (II. 110 pótt. éi hon ny. 34 Polg. elli. Cseriá'n Károly .lilispftn, p. o. I)r Mringih. -
Kesxthely : 0—13 nap. 1. 218,11. 210, III. 120, pötl; t hon. ny. 38, f , eln. Cierián. Károly, p, o.
bME
ügyforgatom 29026 volt, ebből ott fl bjró levén egy bíróra 3222" „ ügyszám esett.
Eaekből kitűnik, hogy a nagy kanittai kir. tfirvényaaék biráira egyenkint tSbb eaett a aula egeraxegieknél 1219,.- a azombathelyieknél 966,
éa a veszprémieknél 600 ügy teámmal. ■——-
Ezenkívül megjegyzendő, hogy ngy a szombathelyi, mint a veszprémi kir. törvényszéknél
1890. márciui hó 2-án.
£tla-K«ar*a*4 torotA járáirá ipr. 2 — 11, I, 204, II. 211, III. 160, 1)611. bon. 33, Pulg aln, (párián Károly, p, o, ()r. Mangln.
Zala Kjeritet váróira: tpr. 12, 1. 50, II. A), III. 81 pAlt. t non. 6 l'olg. eln. Oerián Károly, p, o, hr. Mtngln.
Paoia lü-lH, I. 2(0, II 2fA, III iKI pőll, honv. 17; l'olg. eln. IWanyay Olttn, p. o. Hr. Háry litván m. iliath. Iftorvoi.
Mtndtiekre néive kniOtluditreglitll elnök i Rlrohmtyar Károly ot. á» kir. tiatadoi. AvalA» tini WiMlül ,li'i;.titíl 04. ái kir főhadnagy ll invóil-•Inók Wtldingar Alalot m. kir. honvádőrnagy. Avalótlttl Ltnkey Kttllip m. kir, honvef lőbad-nagy.
Altó-Undsa Márc, ntp|, I, 274, II,
311, III, 2t>0. piti, honv, 41 l'olg aln Hajót Ml-hály, pi o, l>r, Király Mór |áráa orvot
Oáktornya: mám 27 apr. íl. napi, I. 810, II, 273, 111. 2111, póll. I huny. 20r4'u||(. ala. Molltár Mi p. o, Dr, Kratovaut Ignáoa járáiorvo*, l'erlak ápr, 3-11 napj, I 25H; II. 191, III. 18)1, pólt. «t honv, '15. l'olg. aln. J>r Tulmly (iyula, p, o, Dr. Il'ilim Kytlnty jaráa orvon
Uienye: ápr. 12—III napj. I. 219, II, I7tl, III Ilié, pótt, t honv. 11. l'olg eln. Mállót Jánot, p rí, Itr. Híjín Hiiiíor járát orvot,
Nova: apr. IT-8), I 1IJÖ, II. 130, 111 UV póll honv, U. l'olg, aln. litrrArtti Jánot, p, o, Dr, Háry litván.
Mindetekre néava ilfotot hadiaregbeti alnOk Hunytvár* Jaromlr th í* kir. Arnagy Avató ilatl Sayjdl Jottal ot. a« kir. főhadnagy. Honv, eln. /.hortky Antal tn. kir, honved Aruagy. A'Való lltrt Karkat Jánot in. kir. bnnvad lohailntgy,
Oe.tegttllvt /.alavarmegyt etOálllt: ) Kanmai |áráira , ......
egy-egy jegyzővel ia több vau, mint a miénknél, a bogy a nálunk rendszeresített. 3 joggyakornok helyett legtobbnyire csak 1 van
Ezen összehasonlítás, mit oiáa tlirvényazékák-kel még esetleg folytatunk, élénkkel iliustrálja törvényszékünk jelenlegi létwáin viizouyaiuak hr. áfangin,
tarthatlanaágát, éa meggyőzheti az igaztágUgyíj Tapolea : 15—20 nap, I. 410, II.' 325, 111,210
kormányi nemetak arról, hogy az itteni tör^l vényazéanél .rendszeresített, de. több mint 1', év Ata a királyi táblánál kisegítőként működő 7-ik biró helye üreaen tovább már nem hagyható, hanem arról ia, hogy az itteni türvény-aaéknél évről-évre szaporodó ügyforgalomnál fogva még a 7 bíró ia elégtelen : mert ha a 86 pótt. honv szombathelyi törvényszéknél levő 228'Jfi ügy-1 Mangin.
pólt. hon. 80. Polg. elnók f.olgó Pál, p, a. I)r, Mangin.
Sümegb: 21 póll. honv. 87. I)r, Mangin. SüontvOróih
| Kaniiiavármra KeMtltely járáira , , i Tapolca > , , • HUmegh i • , . j Hteni tiróih jaráira A'Kgiriaegi • Zala Kgi>rit»g váróira Pnijtii |árátri ,* , , Altó hendva )árá«ra | Csáktornya • I Perlak i
[ l-«'»"yi_ •__
{Novn •
Oitittan:
HI'J 408 008 108& 881 428 007 .140 858 998 NtlH 017 0.13 "W" 9050
27 nap. I 290, II. "IliO, III. 198 > 'olg. eln. Forintot Kálmán, p. o I
Heti szemle.
2$—ápr. 18. Polg.
I. I. 102, II. 126, III. eln. Kotárl A p. o. Dr.
A iii'iinf/ /tormiiny arra a mtggyőaődétre jutott, hogy a munkihll'ji/t k<mfti'tnHa etaméje nem leta megvalóiitliatí atun az alapin, a milyen Vllmoi i'tMiár terveate i melyen a kormányukból a
Ex már bevált; Ualogh • Árpád, a népttinmU j ánekei nyomban júlalmi darabul válaxzlolla.
Megizótattak a hírlapi > nugydnhiik • ttrr fídTöTftl barátom a Zalai Közlünybeh, Jlul/iHUHit Morlo ba-1 ráinm a Zoliiban dobolta koréin a Idr pillangAil. /alavarmegyének egyixerre 'haijyremémjH miItfitt-jéüé • lettem.
Hamis zuzáju emberek, kérem, a ' vidéki lap-azerkeixtök. Pertze rAUxámra mértem nekik az ttruUlit novellákat. Sőt munkatéréi kétxtégem t* .ilkalmaxkodásom annyira'ment, hogy egy alkalommal, midőn Bátorfl tájékozódás végett kérdezte : • mikor ér véget a novellám ?« —. azt leteltem neki: ,amikor paranetolod édes Lajotom."
Axt pediK jnéllöztaisék tudomásul venni, hogy egj provinoialii lapnál az ilyen (honoráriumra ■ea relleclAki) munkaiéra okvetlenül miiagi/irmi-nyű iziUött" akár Ugocia-, akár Trenctén-, akár Zalavarmegyében látta is meg elsőben az árnyékvilágot. «
Engem ia ugy honoráltak a szerkesztő -urak, a bogy kevesebbe került
De a hírlapi „nagydob" nem volt elég, Geröfi kriaxlustalan nagy plakátokon hirdette, hogy „a darab eíSkészilleiben ran". Csinálta ö is a reklámot nem ugyan a darabnak, hanem a azinházi kasszának.
Abban aa időben még személyes ismeretségi viszonyom olyan kedvexö stádiumban volt, hogy kőltaégvetésem (ételei kqzt ctak minden harmadik évben szerepeli egy kalap.
/Ma már orinden esztendőben kettő kopik el at emelgetéiben. Ext is azoknak az incselkedő pillangóknak köszönhetem.)
Kevés Ismerősöm éa a sok ismeretlen egyformán nagy várakoiástal nézett aiindarabon színre-boaafala élé,
Vájjon mit log produkálni a „iwjtj(fi nngyrrmi ' I nyil itülSHj* ?*
A vtrakozáit meg izgnlntatabbá tette, az a kó■ rttlmeny, hogy a darab már két iaben ia kl volt • tüxve, de akltUiittt napon még sem kerüli tainre.
Végre axulán éppen egyik, országot váiár nap<| ján, úloltóelőtli eliítdásul it Balogh Ar|<ad juta-lomlátékául hirdeita a klboniátott talnlap. KiOadát napján délelőtt volt a főpróba. Ott voltam én ii Hajgató barátommal. Hajam at ég leié állott, A szereplők egylől-j egyig a lehető legrosiaahhul tudták szerepeket.
A director látta deiperálus voltomat; oda jUtti és vigasztalt, biatalotl, bo|iy ne csUggesatten ám a ssinésxek kéazületlentége; majd estére, a lámpák előtt egészen másként megy.'
HalgaiA azonban előre biztosított, hogy elfogják ejteni daraboméi.
Izgatott voltam egész nap. Nem bírtam jgy-t I helyen maradni. Jártam, keltem, mint aa Uxőit" [lélek. Sem ital, sem étetnem ízlett. Alig vártam I ax estét; meg féltem is^lőle.
(Hiába: mégjwm olyan gyerekjáték az a >pll-| langó-logás. i
Milyen salveien eresxtettam volna akkor már i útnak axt a tarka pillangót, mely után futottam. ; Szívesen lemondtam volna a .nagyreményű »sil-i hitftfji" jogáról ét Ötömmel, kéiaoéggel írtam volna i a Zalai Közlönynek )i, meg a Zalának is akár : egc<x kilométernyi novellát leijeten névtelenül, i-ctak axl a • nagyhatást ígérő« alindarabol vehet-j lem volna viitza, ctak lelsxahadithaltam Volna i lelkemet a rettenetei lidércnyomáta alól. i Már kéiő volt. A pillangó repUlt, EtjOll az ett.
Elbuilam a silnbáx egy tugáha, mint a lélénk Itkolásllu, aki várja, hogy mll mnnd a proleatnr ur a gyakorlatra, minek jósága Iránt Önmagának fi erőt kétsége van.
A ixlnhát megteli Nem ám at én kedvemáft, 'ianem Unlmjh Árpád kedvéért, aki nép erőteljei férllalak volt.
A lüggiiny lelgórdült.
Valami megmagyaráihatlaii médü'el véti rajiam erőt h*emeim elé homály borult. A tiinpi-don motgó alakokat alig láttam. Ati meg, hogy mit bfaxéltek, épenséggel uem hallottam, Szerettem volna futni, menekülni, elre|iőini aa emberi atemek elől.
Káhulatomból ai ráiott (ül, mikor at eltft lal> vonás végtitével a lUggóny Itgórdüit t ballotlam a tapsok zajából > >s«ertó! tzeriO !•
Meg sem moccantam,
(te' a publikum kérlelhetetlen ' volU- Minden áron oda akart vonsaolni a kin .*. ,*tT> . atas a saiapadra, hogy itinról ttlnre lattan axt ax embert, aki egy lelvonátoh kerestiül klnoxta. Addig tapsolt, addig hívott, mlg (íoröll tnugn |0tt kl értem ét rohant lói velem a talnpadra.
Héndkivül IrgalmatkeltO aroom leheieit, erO-ten rá lehetett nyomva egétt lényemre at őtiinie penliencziatariás; mert egyetlen lütty-iiól te hallottam.
Minden felvonát után iimétlddótt éa a kinoi kétséget keltő kihívás. Hettegve vártam 'inindeo megjelenésem alkalmával aat a rettenetei hangot, mely ht végigtivii a termen, at a tarka pillangó egyiterrk einklik. ,'
(Tuvftbb I tovább .nagyreményű ntiilül t' Fogd meg a pillangót !) '
Nem hangtolt löl a foiiy-nó.
Nsgy-Kanisra, vasimp.
meghívók szétMIdettek. Játon tik is már llerlin-Ml, hogy a konferenciának nem len diplomád círí jellege; hanem csak szakértői ■ értokozletet. fog képezni, kik a fölvetett kérdéseket gyakorlati szempontból fogják megbeszélni. Ez a körülmény, leseik hozzá, lényegesen megkönnyi tette Franoiorezágra nézve aat, hogy aa értekezletben részt vegyen. A köztársasági kormány válasza ugyan még néni árkénéit meg Berlinbe, de bizonyosra veszik elvi hozzijáruláisit a a legközelebbi napokra várják a válaaat. Anglia már néhány napja megüzente. Hogy részt fog venni as értekezletben, de csak hiaonyoa föltételek mellett. Abban a programmban, melyet a német kormány az értekezlet elé terjeaat, javaalat leaa a II órai maximáfis munkaidőre -vonatkozólag ia, meri a normális munkanap megállapítása ei idd szerint kivihetetlen. Csak ha a szakértői értekezletnek sikere* eredménye lest, következik majd utánna egy másik, diplotnái-iai jellegU konferencia. A párisi Figaro legújabban aat mondja, hogy Franciaországnak résit kell venni ' as értekezletben. ha nem épen lelkesedés«el is, dí teljesen lojális szándékkal. — ,4r oWmimm Anrry szabadon bocsi ti sárul az utóbbi napokban annyit beszéltefc: b.rijgy a tény szinte bizonyosnak látszott. Tirard és Constans miniszterek ' értekeztek Caraotvnl éa <V lapok szerint a meg . beszélés folyamán elhatározták, hogy az oTlélUsi herceg még, néhány napig a Couciergerieben ma-dd és azntájn .valamely vidéki fogházba vísxik. A .Journal de* ufliatá a miniszternim határozatában a radikális kisebbség akarata előtt való megbódoUst látja. Az a kérdés, úgymond, hogy a kormány mindenkor befolyásolni engedi-e 'majd magát-a ssélsóhal-VlégflletTensiga Áltál, fiolcltal fontosabb. mint maga as orleansi herceg Ugye, — Xeremijifteii (Hercegovina) a mult napokban öt percig tartó erős földrengést éreztek, — Aj ahi/öI liantc !>*'„-ró 1 fi'vra Kiállította le a hivatalos kamatlábat.. — A: aradi rMauidí emlékét dicsőítő ódára, a pályadíjat tűzött ki. — Az oroszuk Varsóból! ismét mintegy 73 külföldi embert utasítottak ki.|
ZbIi !); tuám< (8 lap.)
hadának jöttek nyomára. Egyik tagja (bábái I saját bevallása sjprlnt már ötven kisdednek ol-totta ki életet — /hWira a* orvosok néhány! .Nonna' (lethargikus álom) lietegedést konsta táltak. -- Virginia állomban három nagy .dohány gyárleégett. — Ni/ltt'Am a roncsoló torok-lob nagyban pusztit. — .1 1lla(nMktlli lőporral tett lyabb kísérletek is kitűnően sikerülnek.— ül'' leiiiix hrrtti/ vendéglői k sámlija — börtönben töltött eddigi rövid ideje alatt — eaerötssix frankra rúg. — .1 Wnii rrndfirtig a napokban ismét' IX- horvát és huszonhét magyar alván-! dorldt tartóztatott le. — A khilml partokon nem rég oly orőa orkán pusztított, hogy néhány szaa halászbárka elmerült s UIKJU halász a tengerbe lult, — Jwitidhiil a korida híreket megcáfolják. — tíukurentbeu Haendy Árpád songom virtuóz, és Popper liávid gordonkaművész nagyi elismeréssel pártolt hangversenyein a román királyné és trónörökös is kétszer Jelon volt, — .1 kidormi érnrk rendeletére a löegyház megye iissxes plébánia templomaihan gyásuatnnj tisateletet tartanak gr, Andrássy emlékére, Tartottak továbbá: Újvidéken, Krasanahorka várában és ,Sátoralja UjliHlyen. — a hifiiül tőzsdéről kedvesőtlen hírek érkeztek Ismét paulk uralkodik ott, melynek hatásától a hánya és baivkréaavények árfolyamai rohamoiutn esnek. .1 kirdlg l'aar Ede g\ióf altábornagy — lőhad-ifuitétl kíséretében réssvétlitogatast tett And-ráay <»y. gról özvegyéhéi. A résavéttáviratok s levelek még mindig érkeznek a gyászoló tsa Iádhoz. Alidul Mamid török szttllán trawiia nyelven a köv^kezökben fejezte kl részvétét aa öavegy-grótnénak: .Xildtz, febr Hl *(+r Andrássy Gyylánénak l'est, Mely Magmoruoággal értesültem a veszteségről, a mely á grófnét térje halálával érte. rtietek őszinte rokonszenvemről biztosítani, — A inlrfcuhnyi király súlyos beteg. — A* orl fonni- heroeg Üonuiergerieből clairvanxi togyintézetbe azillitatott
szsrzlink szellemi tápszert, liwl, pedig élőre ofosmtjuk, . Német Hat.-Miklóson.
1800, márr.lua hó 3-án.
■egyel Utiügyüa-
\IAO
lést tartanak a vasárnapi munkaszünet tárgyi han. — Ai alf' Ö Felsége 10tí
A külföldi államok folyton munkálkodnak azon
szervezetet. míg Franciaorsaághan a kormány most nyojtott lie törvényjavaslatot a törvényhozáshoz, mely a bírósági szervezet módosítását célozza. A léyrAdi gyügynerMnek A.'Dombomban fiók1 gyógysiertiár nyitása engedélyeztetett. — Am» tenlámban a városi azinnáz Icégűit. — A gróf CsAky miniszter által fölállított fogászati tanío lyamqji a sxegényebb fogtájósbk díjtalanul gyógy kezeltetnek. — Báj/ pápái imaórául atörvénvaxek négy évi börtönre ítélt. — f\ill> UlBji« állítása szerint az idén nem fog már többet havazni. — Selöfinek iámét nyolc ismeretlen, kihúzott kftIte ményét betűzte ki dr. Ferenczy Zoltán. — l'or sóban egy — újszülött — gyermekeket gyilkoló
Megfogtam a pillangót. / '
Előadás után ismerőseim sorban jőllek gralu láliii. Hanem Isten ludja: én egynek az. Őszinte séfében se hittem. Csupán egy volt, akiből ön kentelenül kitört a naiv őszinteség.
Volt t. i. az egyik lelvonisnak egy jelenete, melyben az instructio szerint „a szin/dlak mögött kutyaugatás halialtzik."
Hat ez az én naiv őszinteségÍ1 ismerősöm azt kérdezte, hogy ez is bent van a darabomban? Mikor mondtam, bogy>„Í0V»* — egész eltagad tatéssal gratulált s azt mondta, ^Ijogy ez volt legpompásabb jelenele a darainak."' (Ez a bök is velejárt a pillangó-fogással I) '' A helyi lapok legközelebbi száma hozta a kri tikéi.
HofTtnann barátom a Zalában azt irta,
hogy a
terén még .okvetlenül hab/raim
népszínműn ás lettnek."
Hm!
Ez a jóakaratú prófécia bizony mondott.,
Babéri PillangólogásI
Ennek az alsó kis pillangónak ia hamar him-pora jászét! ; pillángó-élete roll.
csütörtököt
YAIt I.AJ08, n4|iÍMilté,
Hoztuk e sorokat teljes llutatlenséggel, usupán as ügy érdekébsn. — Ítészünkről cmk annyit jegyzünk meg,'hogy taultgyi rovatunk állandó marad, s iparkoilunk azt - mint eddig is ~ mlndenkor népneveláaünk javára s a laeltók igényeinek — lehetőleg - megfalelóen betlll-tani | mire nézve bizalommal kérjük t, kartársaink saives közreműködését. Igy vállvetve, lfpjlff auyagi és arkUlttsi támogatás mellett, blzlon pó-tolhatjuk — önálló rovatuak-(vagy tömsgesabb pártolás esetén) külön mellékletünkkel a boldogult „Zalai Tanügy hiányát.
A iiéplaiillék érdeltébéH,
A magyai- képviaelöházhau ritkán lehetett oly alaposan kidolgozott, magvas és az éknwuóláa remekeivel bóvelkedff beszédeket liallsui, mlut a vallás és közoktatásügyi miniszUrlum költségvetésének tárgyalása alkalmával, Felmerült eiuttal a néptanítók üaetése javltá-•ának kértlése, s a vallás- és köaoktaUa-llgyi minlsster ur azon ügyelemr* méltó igéretat tette, hogy esen laáaalndashetlati kérdés a köaal I jttvöben meg fog ohlltnl s törvényjavaslatot fug ! lieterjesztenl a tanítók Haetéaének ntnalése s a tanítói oyugdlj-tOrvény helyesebb ifl*fr% fekta-i tése tárgyában. Ismerve Csáky grófnak tattere jiét és hstároiottalgát, a miaissternsk eaan k!J«» ^leütése teljes biaaloipmal tölti el nsmi'sak s nép 'nevelés éa taniUa munkásaili hanem a tanügy < barátait is, a most már aröe a hitünk, hogy a I néptanítók anyagi helyzete legalább ia annyira ! javítva leend, hogy a megélhetéa nehéa gondjai ! nem lógnak reá olomeulyként nehezedni a nep-I neveié* nehéz leladatalnak közepette
„A jó közigazgatás a nép Jólétének alaplát i képezi* — mondja Horváth Uynla I'artlcula-' rismusában11 » ha ea áll, áll az is, hogy a |ó I népnevelés nemcsak a néii jólétének, hanem a nemxet hatalmának és erősségének Is slapját ké pezi Mert mi tette Athént nagygyáV Nem a i fegyverek hatalma, hanem népelnes erkllleaUs ás helyes irányit nevelése, H mi döntötte meg ismét | nagyságát r Ax erküleaUdan s rossa népnevelés. Ha tehát a népnevelés a namsatek történetében ily fontos sserepnl jitsxik, joggal megktváhhat-jak, hogy annak fáradhatatlan mnnkasai, Itamár a kelló elismerésben .és jutalmaiáshan nem ré* j sxesülneltf is, legalább llgyelemre méltattasaanak a uemaet munkásainak szerepköréből s anyagi kelyaetük ha nem Is fényessé, de legalább elviselhetővé téteaaék. lláró Eötvös Jozief meg-leremtetto a népiskolai törvényt s megvatatto alapját a népnevelésnek, de az ö halála nta ea ügy érdemében vajmi kevés hozatott létre Tre-fort palotákat emelt s nagy összegeket költött a felsőbb tanifás érdekétien, emelt ugyan állami népiskolákat ia, de a néptanítók méltányoeabh diiazázára nem fordította ttgyelmét, a a néptanítók maradtak tovább aa oki nyomorúságban.
A hol az állam átvette a lalekeaetektől az iskolákat, vagy maga emeltetett: eaen állami Iakolákhan működő tanítok egyöntetű s tűrhetőbb díjazásban részesülnek ngyan; de a'feleke aetek keiében levő iskolák tanítói oly nyomorúságos fizetéssel tengetik életüket, a mely •meghal [ni sok: megélni kevés." Vannak ugyanolyan felekezeti iskolák, melyeknek tanítója fényes díjazásban réazeelll, de eat nem mint > tanító, hanem mint kántor élvezi t(lbbnyire*]wrbérjái^lét kokban, míg a csupán néptanitók alig kapnak annyi ftietest, a miből ttsateeaégesen megélni tudnának. Tekintsük csak különösen a gör. ke __, "értesítések- és tudósi tá- j 'et' ' "v/rof. egyház t«nitóit. Vannak ezek kősóknak ; a szerkesztő'és fómtfnkatársainak neve!l(itt 100—160 frtnyi évi fiaetést, vagy eszel
vAor-
Petőfi társaság ötszáz frank I mh/ból tömegesen késsülnek kivándorolni lira ziliába. — Az iutlunnsu Stájerország- é< Unlioiá-han még folyvást nagy _ mértékben járványos
— A buda/Mti munkátok márciut 2-in népgyü-i— .1 Hatalmin vasúti állomáson dinamitrobba
^^■MiMMMMMBHM in lnir mfgsé-idorn-i önk. tűzoltó-egyletnek] rült. — A edd tegyhizhan négy fellázadt rab frtnyi segélyt adományozott. —! zcndiilónt támasztott, kik ellen most szigorú
izsgálat folyik. — KuM4* trencsénmegyel köz
hogy bírósági szerkezetüket lohotflleg tökélj'es ség ngg lelkészéi mi-ggyilkuliiilt "tirnImitált bitsék. Legutóbb is Oroszország nyugati tarto-'iKldig ismeretlen tettesek, mányaiban léptetett életbe nj bírósági
Tanügy.
Megyei lauUf(ylliik érdekében.
Mióta a „Zului Tapllgy* mogszllot élni, igen keveset, vagy éppen semmit sem tudunk megyei tanügyünk Állasáról. -- Iliiig e föntne-vezett lap iétezettr Tfiégis' csak volt némi tudomásunk az egyez járások működéséről, felolvasásokról, sxóval mindonnemü mozzanataikról; — volt tudomásunk a közigszgatáái blaottság havi ülésének mikénti tefolyásárol i — de mióta ez az anyagi pártolál hiánya miatt kénytelen volt megsxünni, sokan, de igen sokan megfosztattunk eme szellemi összeköttetéstől is. Valóban mise-rabilis állapot egy olyan tekintélyes tanitóítes-tületre, mint a zalamegyei. Vannak megyék, hol a taiiitoiteatületnek nem egy, de megyei tanügyi szaklapjai is vannak, éppen a mi megyénk az, — melynek vizéből aranyport moanak, tavából fogási balásznak, melynek nincsen speciális tanügyi lapja. '
Lássuk: hogyan lehetni ezen segíteni ? Előttem fekszik a .Zala" cimű lap 1880-ik évi 62-ik száma. A szerkesztőség , árleszállitási engedményben részesíti a tanítókatj heljet enged a tanügyi cikkek, —'
pedig elég garantiát nyújt arr> nézve, hogy lap a társadalom bármely rétegében derekasan megállja belvét. Most tehát Kern lehetne e e lapot általánosságban mint tanügyi lapot is elfogadni, a pártolni, — természetesen a tea. sierkeszlö ur beleegyezésével. Igenis. Még pedig: egy járás köri elnök pt, o. a kanizsai, miután úgyis ott
[ egyenértékű saolgálmányokat élvező tanítók; a kinek 800 vagy nlatte 400 t'rt fizetése lenne, az olyan, mint a fehér hojló. Már moet 100—180 forintból valaki, ha még nem le családos ember, hogy élhet meg legalább a tlsatességea életnek a látaaatávál ii ? ea oly kérdés, melyre megfelelni nem tudok. Jóllehet a törvény megálla*
szerkezztetik"e lap, — megbeszélhetné a dolgot pitott* » néptanj^ók fizetésének mlrumnmit 800 lap zzerkeaatőjével — i felhívná a megyei forintban, de ea intézkedés még igen s<jk helyen
összee járási tantestületek elnökeit, kik taintén felhívnák a testületbe tartozó tagokat e lapra, I mint egyszersmind megyei tanügyi orgánumra, leendő előfizetésre. Nem hisaem, nogy kellő pártolásban nem réaaeaülne, már caak átért is, — [ mert érdekeinket lehetőleg képvíaelné. — Fel tehát kartáreak! Tömörüljünk a .Zala' ^imü ap kibontott zászlója alá. igy magunknak, ii|
Írott malaaat maradt, mert a felekeaeteknek elég erejük a fiaetés emelésére nem volt, vagy épen a bol a hitközség a politikai községgel egyoe-olvfdt, nem akarták ea által nagyobbnitkoaségt pótadóval a szegény népet zaklatni i igy maradt minden a régiben.
Nem is saólok a .tanitóváaárokról* (értem a zsidó tanítókat) melyek a fővárosi Oroiy báa-
Nagy-Kanizsa! vasárnap.
ban évankint lefolynak, miqSn a zaidó bitköaaégi elnökük valóságos árlejtés utján veszik tanítóit kat 40—60 forint évi ftaatásre. Már es magiban véve ii törvénytelen állapot, a ennek mielőbbi beqpfintetééé óhajtandó.
Óhajtandó, hogy a fizetési minimum megál* lapitásánál a községi jegyzői minimum véteaaék figyelembe,:^Balyet as 1886* évi XXII. ti o. 500 forintban állapított meg. Mert Jiiu a közaégi jegyzői állás eem terhesebb, mint a tanítói i a törvény által megkívánt íjnalifieatio sem igen több, s e mellett a köaaégi jegyzőnek vannak a törvény által megengedett meíTélyÖvedelméi, roig a néptanító erre egyáltalán nem számíthat.
Ha azonban a fizetéa minimumát feÖÖ frt-
A,
Zala 9. »*ém. (4 lap.)
nvei ia. A pályázati feltételeket a tentnevesstt titkár ssiveéen kttalt'ax erdeklódökk«l. Magam litjak vénült hogy ae KÖtvtte-alan tőkésített va gyona jelenleg *i7,45<> tarint 70 kr. Melegen ajánljuk as Botvtfe alapot- a hasai tanítók, általában a köamüvelódés barátainak figyelmébe.
KAMfttrl«Mllóni»l« Lstenyén — Vlsmathy j borzas, su'yoi a«enveda« után Tortant gyáS4na tani tó nyugdíjasába folytán Kovává Sándor elluinyiai. A'das es béka lebagien siria fölüti N
- 1M0, márdui hó #án.
halaiárttl kibotmaioM gyásslelentés így' hangzik { MlyQrfVjf Janoa Ügyed a maga, ugy rokon«aga nevében méiy láldai</mmal jelenti (tl#|t katlan, | asareiell naiénak, íílattíleg rokonnak (luOlli Ha* nak f, év| február hó V I én éjjeli V Órakor éle* téuek 4h ék, boldog hásasságának 110 ik évaban, <
marralii tanító választatott meg 10 aaóttybhftóg* gel. Tizenöten pályáztak ex ál ám a, kik küaül II en aaemélyeaen jelentek meg.
A l»u«li«|»rNll Uiillék NMftlj egfftftftl* téliek hangveraeny és hálrenuesó nagyMxott sága elliatároxla, hogy a hangveraenyea bált márciua én (szombaton > a vigadó öaazes tar-
ban élvezi, esen öaazeg által fcnyoniasstó anyagi jmeiben tartja meg. .Isgyek előre válthatók
'(er. török uteai iakola, Web ker gr. Károlyi utcai iakola ker. iakola iga'gatóknal aa a lo.) aa rendeso bizottság
Trajtler Károly, 'ner Wyula, 1 v.
gondoktól menten szentelheti magát a népneve íés nagy munkájának.
legkevésbé sem 'óhajtandó azon többek ál- tírhmidt Albin VII tal felvetett eszme, hogy az állam venné át az iskolaépületben én rítiaee felekesetek népiskoláira rendezné egyöntetűen a néptanítók tixetését, mert míg ex ax állam jelen körülményei között lehetetlen ia,
másrészről nem volna fentartható axou elv, hogy 1 köss tanítók lakbérét 20U írtra emeli
tagjainál
itléltánsoftt Csáktornya városi tanácsa nagyon helyesen elbatárostat inla«eriiit
aa ,iskola ax egyház leánya", a mi legalább a népiskolákban azükségea, hogy továbbra is fen-maradjon.
évbep. Ac ötödéves pótlékot pedig a jövő évtól kcsdve tessi folyóvá. JUx intézkedés u*ak pár ssáx forintnyi többletet okoz. ami bőven visaxa
Kívánatos azonban ax, hogy ax átianr fcö- rtértttTlánitók fokozott buzgalma kttvetkeatében
^ xegei által odabaason, hogy a tárvényben meg állapított minimum a tanítóknak a vei eke/.etek —által- nontoaan jnegüxettessék, a4rie legyenek kénytelenek csekély fizetésük re Szent Istvántól Ssenr Istvánig várakozni. A hol szonban a fe<| lekezetek- a tanítót fizetni képtelenek, utt vngye
át-ax iskolát az állam, a gondoskodjék a nép- Sirien, KI
HIIIII0II lérk*|M»k. A köxoktatádlgyi miniszter egy rendeletével a kii vetkező térké, péket, illetőleg iöldgíimbttt tiltotta ki ~ alkot mányellenes tartalmuk miatt — az llansen liaxai iskolákból: 1. Neue Kurta von l&urona, dntn mittfil ándiiclien Mecr. Nonl AiViUu, Rgy]>ten, ein Aaieti. .Kaukaaien und dam acbwar-
tanító fixetéséről. Kapcsolatban
a néptanítók Üutésének ja
xen Meer, von C. Banr i A llartlebemi V ei'l »g. iu Wien u. Pest) , 2. O^terreich-unganacbe Mo
vitáséval, revisio alá kerül a néptanítói nyűg- narehic, bearbeitet von (1. r. Aanr (Wien, V«i di[törvény mely;ax állami tisztviafdíkLiiyug-1 lag von £d. HOlaall; 8. Kurópa fali abroaxa.
nnt íiri'iiM'AnnL* minééiSM 4ami ••••a . MM<\Mn.ta<.it*.i I
díj törvényének mintájára tog ujjá azerveztetni. tervezte én ra.jxolta Kozonn Ennek értelmében nem 40, hanem 30 évi aiol- Olmütz Hölzel Ede aajátja gálát után fogja az akkor élvezett fizetésének tata hí dnaemnata dc
ö.
I in Vieirn edtfH de 1
f a iti
ItlázN fii Km'opa, pro "'ruvioeet
#s Mec-
Pmvlaiöiüra
M Mo|.
egészet élvezni a nyugdíjbavhelyezett néptanító leni ed. Hölze s ax időközben keresetképtelenné vált tanítók, a 1
valamint ax elhunyt tanítók özvegyei és ár^ái-j ról is elfinySsebben lesz gondoskodva
Kívánatos azonban, hogy az uj törvényben ne hagyassanak figyelmen kivül az öreg tanítók sem, kiknek csupán az a hibájuk, hogy nem
születtek későbben, s azért a jelenleg fennálló I képek és földgömbök a magyar állam közjogi nyuplijtQrvéoy szabályai reájuz nem alkalmaz- helyzetével éa viaxonyaival ellenkezó b un is ada-
Üi vánatoa volna fizetése tekintetében, hogy a népiskolai tanító,
dovanu -iu Alaaio ai W/Kratlt in Sibiiui. 5. (>esterreich*ungai'Hclie Monarcl.iiv cnMvorten und gezei('huet von 11 Ko/,enn <Wien und DlmÜtx, Verlag. von Eduárd Hölzel); továbbá u követ* kezű löldgömb: Pamertlulu, edatu dé V Felkl in Prag'a romaneoce de Jonu Simti. Etek átér*
tokát tartalmadnak; a magyar földrajzi hely-a tanítói nya^dii jirulékok ; nevek iieíyett axokon német, illetőleg roitan nevek vannak ; a földgömbön meg énon egy mihelyt tanítói oklevelét elnyerte a tényleg mű - Inagyazeifi pánsxláv álom van megtervelve Eo ködik, a nyugdíjjárulék fizetésére azonnal köta*' mánia-1» ir a/ osztrák magyar monarckia jaleu ieztessek, s ne évek hosszú sora ntán< midőn tékeny réwzére kiterjesztetik, különösen Magyar-már h járulékok annyira felszaporodnak, hogy országra tekazik rá egészen a jó román é» így azoknak *megtizetése nagy megerőltetésbe kerül | Magyarorsxágot persze meg aem említi. A mi az illetőnek. Mert hisz sokkal könnyebb éven- jó szomszédaink, mivel máskép nem, hát tér
kint 5 frtot megfizetni, mint 8—10 év múlva képeiken harácsolják e1 a azegény magyarok 60 frtot egyszerre.
Mélyre ható gondolatok, magaaxtos eazmék a nemes érzelmek töltik el valláí* s közoktatás* figyi miniszterünk leikét, s ismert akaratereje! fáradhatatlan tevékenysége elég biztosítékot nytijt arra. hogy kijelentését bevégzett tény zá vénysiéki loga gyanánt vegyük, s elértnek liigyiük azon időt, mely a néntanitók megváltási óráját hoxza magával s reményünket költi fel, hogy népta
országát.
. Különfélék.
— IVIolianAii htr. S/íu-s Mikiik ur kir. 4r.
iiiaretua hó 8 áo hxomb iton] a At t<tf/fonw/rol't laiolvasaat
nro
lJolgáii ftgyle<ben tart, a melyen ű mUvelAde* minden barátját ad-vesen látja a neveseit egylet. Kexdele ea'i 7 órakor,
— Nyárj Hámlor, futai mütbrténelIrO, kl a íelvídeken bárom hónapig kutatott M\tyAH ko* rabeii műemlékek utftu hason|^ jiólból a kö/ok
történelét hazánkban. Ex alkalomból városunkat in megtAtogatta, innen pedig a megyei archívumbán leendő kutatás céljából Zala-Égerszögre ment. Onnan megint, vívs '.ajő hozzánk, hogy egy, a hely-
r6_ régibb
nitöinknak, kiknek fáradozáaaiéii, ez ideig csak üröm jutott osztályrészül .'az örömnek egy au-gára is feLio^ caillámlani.
HORVÁTH BÉLA.
Az Köl«ö« alap bevétele a mult évben 7849 frt 50 kr.t kiadása 4638 irt 5 kr. volt s így a tiszta jövedelem 8211 frt 45 krt. tesz. Az alap idei pályítati hirdetésből íív€»8zíik a következőket: .A Magyarországi tanítók Eötvös alapját kezelő és gyűjtő országOB bizottságaM az
18& évben befolyt tiszta jövedelemből többi . _______
száz és ötven forint ösztöndijat~éa segélyösszeget] beli • szeni-lerenciek kolpatqaáhan lev alkotott m e/ennel Mhivja az ezeh ösztöndíjakra fenlihényl tnnulmanyoaxon. és segélyösszegekre jogos igényt, tartható egyé- — Jubileum. A kiaütanixNHÍ polgári olvantV neket, hogy e jótétemények elnyefése cél|áliól kör (. ho 15-én togja tneyUnnepeinijenttáwiáitak az „Eötvös alan" kezelő és gyűjtő országos bi- huszadik évfordulóját, melyre -^- mint érte^U'ünk zottsághoz intézendő, folyamodvanyaikat Lutten- ~ a nagy-kanizsai érteimi^ég kíH'óbOl is sokan berger Ágost, bízotiaági titkárhoz (Budapest;! lesznek hivatalosak. HésxünkrOl j«* melegen óha|t-Sándor-utca 3H ) legkésőbb f. évi juliui 10-kéig júk, hogy a szép mlsaióju egylet örömünnepét mi-küldjék be. Ugyancsak atentnevezettbizottság-!ne 1 többen emeljék Jtazsfisa megjelenésükkel, hoz intézendők a/. „Eötvös alap" pal szoros kap- — ttyáaalilr. Gyftrffu János, helybeli ismert rsolatlian állo Zirzen Janka, iSederer Ábrahám, ügyvédet súlyos csapás erte nejének elhunytával. Orléy .lánoa, Itötóc Szilárd- és Gyertyánffy Ist- A rendkívül munkás, tevékeny nö több jótékony, ván félé slapitványok 50—50 forintnyi jótéte-1 humanitárius egyesületnek volt buzgó tagja,'mig menyeinfk elnyerése céljából benyújtandó folytr a betegség meg nem törte erejét. Temetése lebr. modványok. valamint a Békey Imre féle alapit- 25 én ment végbe szép résxvét mellett, Koftor-vány élvezhetéee céljából beterjesztendő kérvé-1 sóját számtalan föliratoi koasoru ékesítette. A
A ravatalon és gye**konaln » kóvaikaaO faliratu Msaiaggal ellatolt kossoruk voltuk élboly ex ve : Korrou Mereted nejének n megtört satvit (erj. Sxnretstt j i testvérnek Mari. A lalsjiheOanf^ia ^ lt«MN. Il'ilás karaitst (la -- Karoly. TiNsfélet jeleü' - Viktor ()44es4iy osaiad ^ barátsága isiéül. A hti barátnőnek - Tara*. A {otavftuek — Itatni Tíh^ujIoio m Jiánato* rés/vei jalsu; — Thrnnka osulád 1MÜ0, Ti^ste'et jeléül -- KvhsIícs Kare!y és tisaládja. hxsreteit Idának ÜrökOs lloiivmli csa'ad llaoatos ras4vát jaléül — IVan-g«r <*aslad. Itss4vei jeléül — Kü op o«aiád. Moks outiad, en mag sok asalag uélkú1! koszorú -»-l'fffti'f/lf JA hm ügy vad ur a kovai kasö sorok kó«* b'sére kar* lel bonnÜtiHet ,* ^Kor/ón Maeratait iWiiii UuÓ'h ida aihuuy'a a'kaiuiavál Ji'lntam ityilváuuH réMVétért n a iliagboldogult iránt inuuaiiolt Msitraiai ím liaiteistert mily Delemet fs|aaam ki <
\'ilroiiuohntk agy Mnudss, mutikás békasanrető poigara ía whmiyi Mdulnik Antalban. Tsmatásén ax ipartas'ülal a oaUmadlajtlfsu^yilaép aiiám* ban volt kepviaaNa. A halála"alkalniaboi kiadott gyiazjttentirs tx; tMaintmk Amalné srui ♦ íruber Terézia a saját, ugy v(t)e, unokáia és dednnokaja uevetieu méy tajdaioinmm indítja a s/orouui ierjt ipa, uagyalya é; d'datyánsk Matuintk Antal ur* nuk ioiyO hó 3J Au reggeli K 6rakor elftluak 70 ik evében hossxu saauveda^ után t«irtéul gyá' i s/,os elhunytat .Aidán és baka poraira t May Uyorgy vo. Kahliiuli J<t4*ehié axü .May K'al, unoka ugy ennek terje; KalUmrli J >anel. itj, KnM^'h Jo« xnat daduuoka. ♦ ,
OugylIliuMilg* Munkaem Kaialln Héven eseládleáiv mull ho aiiueito ejjel a
M uar epüialbeii gyulaoldalot ivott, uiiiOi reggelre oly rontani leit, liogy axoigalalad ija a rendőrség*! iu- je (iulést telt, uura a varost orvos rendőri kiküldött magjaiéul a beíys4ioén. Mikor a 'aaertu* ('•<etl«n leány tiagynaheseu inagáboa i«n, vegsa* tea leiis okául axl vallotta, hogy M. J, nyugal»| magolt eapsrs4 ga4d<ta<ixaouya ; loplNával vad dta, s a mi un tegeiieu akar a4 altnol inegvami. A korhaxtia |ioi luaauap o«aau4vai: kiaxauvedalL — tiÁ^iiirlrjilri^K. A ke^slliaiyi ipar* tesiüiet leiir. tio ÍÍÜ au igen asep oro||iUuueiiat ült ; abból ax uikalouibó, hogy dis4iag|átiak, tutar* barger FaremMiek, a ki UA.iluhiUajukou kívül axegenyedaii keMibalyl Jparoiiok n ^s íiádjalk sa-1 gélyezose ealjából lOjOtO tn ürok aiapiivan^t iuH, arokapéi leiepiasta. Axüunepe>y asipariestUiei t^luoa hi.vaialoa helyisegébeu a lueghivoit vendegek,' a i uuniegy JÍUÜ iparos jelenlétien M kovetkaaölag iolyt ía; Luperaxbek 8. teatuleii einok üdvoalO banxedet ínteAiit a jelenlevő dia4tagh >4 a as Ün« uepélyt maguyitoilnak uyiivauiiá. PéiU p» IMkár (elolvasta u 10,<4)0 Irirol aaóio alapUiVlaveitt, axui^n a taalü«et usoh gyűléseiről moto jagyxO* könyvet,-tmlyben ünterbarger K, a taai'üiat 4iai* tagjává váiaNzlntoit ós a joiievo ai'OHjjliiatiúk aa utókor azámarn leeudotlkéotUieiéailiuuirotlfttiutt, majd lelolvaala Uugar Aia)osuak, a keszthelyi ker. orsx. képviselődnek ssep üdvüzlü levtlli, melyet ó ez ünnepély Qlkalmabdl intexett ax ipar* testuiethex. A dnuebedet Hxubo l'ál ugyved,u»ar-
01 egy lapado el* i4#jtyvne es keserű*
, — , Ml t
tatásügyi miniszter támogatása melleit néhány! testületi biztos tarlá, mlkOxbeu azünni uem afuró hétre Horvátországba és Erdélybe fog utaxni, hogy | éljenek kóxt, lehullt ax arokeprOt a lepel. A kép, még ax idén megírhassa a Mályáskorí müvófuet melyet IJksey helyb. arcképteatO kés4itttt, htven
ábrázolja Uoterbargar jóvágoa arcát. A leiepieséii ünnepély után ÜDÓ terítékű tarsasvaoajra volt a (lyarinaii-Me vendéglőben. Ax e ao taikdsxüutút a királyra Lupirsxbek eln^k maiul a' id. H<abó Jáuoi a testűle> (OltevOjét es d«s4iagjat^ líiitar," berger F.-t elteié, kinek boioitóje nem e naAátian ringott, vagyotrat sem Ht S4era4te, ha nem kül* tüldou, h ide jdve közénk, majfa4ereveii üenuüu* kot a pmagavsl Orók hilárx koiefbsi az iparos* osxtáiyt. Uuterberger par ssOvai kot^uaiet mond s ételt ax Iparos osslátyt, ?i4nbi Pál aaipirosok vendégeti, Imrík Ján^s idősb Hnarbi V. varo»t\ bírót Oh ax ipartestület elnöké* es elQtjftróságátt Kávai M sxerkesxto Takaoh 1 losungaior >t, Ká* tyol J. iparoa verses telkoatóuioi uioudutt. A' vidaixi társaság nagy hasáuklUrOl, Kossuth Lzjoa* ról sem feledkezett meg, tobbsxdr és lelkesen íelkÜfxOntötlék a imaatarüeu elénekelték* »Kos* suth Lajoa axt ixeute . , .« Winkler Pál teiko-sxöntöje, Uugtr Alaiosra, a ker. ftggetUuaégi
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
fcépvweiftjére, viharos étjensásra tatait. Ax egéHx ttnnepéíy ** téfrasaVaeaora alatt emelkedett hangulat uralkodott • * vidám tarfcaHSg c*&k éjiéi után — a diaxiag élteiéivel -V oaslott el,
— l>U»l»rii*fts«t. W A helybeli lornaegy-lat vilaaxtmenya íeb^uftr hA ti 3 én tartott liléaé* ben * müködo tagolt köxühajának megteleljen | elhat&roxta, hogy a tornaegylet u* agylej helyi- j
TSégéhen (a polgári iskola tornaterme) "inárelua ho 30-an délután 4 Órakor kexdodö diaxtorné-ssatoi rendes, melyen a legjobb három tornée<ó réaxécs. pAtyadiiakM ia tog kioaatani, é* melyre a tagok vendégeit i« axiveaen Istja. Tekintve a nagy bu«go»égoi, melylyel ugy a valas* tnniny, mim ax «gyteu tagok exen disxiornésxat sikerét his-loaitani igyeketnek, nem kételkedünk ennek aaép aikeran. * &
— *!»»•• m. bó 23-an Vértea*y Hála tfl axolyajdro e nokieie alatt tartott képviaelőie«IO leit gv Ülésen egyhangúlag elhat Aroxiatott, a kiií*
népkönyvtár lelállilána Kgy etfire a axükaége* müvek haacarxéaéra a k<V««eg terhére eayaxex
Zala li Mám. (5 lap.)
íh keli nektCvbor*, kimentek, még bírom tarxaal éjjel a fíf4yre> Itt Arakor mindent rendben talál* tak. Henteutek egypárjuknak vagy '60® lépéanyire lekvft pincéjébe,-hogy ott mtsjd megleaik a tolva lókat. Vagy egy ArahotMat lehettek ott, midÓn ax egyik axt tanAoaolta. 4iogy mamiét kéne tar tani. Kiindultak a nőiéiben asép lakain Vagy 20 lépéanyire lehettek a Itruat plncéjéiftl, midőn két emberi alak a pince aMM elfutott, Oda mennek laa*an a pincéhea, a* ajtó be van ttérva, Várnak. Egyezerre a kia ablakon kiaxOl a harmadik tol* vaj: »Adjátok ide már no, aat a kanná*, hadd tOlfaem bele a bori.« »Mind'éri, vár) egy kio«it«
1#90, március M í-án.
megindította. minek M lett a vége, ltogy tiastl rangjától magioiatotiák. .
- Orwu IíAmiioihI*« A* nroNftok annak, a ki nfUülni késtttl, a kUvatknalV kn«mondéat aiokték Itgyelmébe a|*nlanij mieloil háborúim mégyf egya*er imádkoxsSl; mielőtt tangarre aslIUi. keiater iuiAtlknwAi, de háromagor imftdkoixél mleldll magnOsÜix,
HJnlib Járványról, a« iníluenxa egy külftu0« váHalérol írnak aa ólam lapok, K ,|ér* vényt, mely Mantuélian tépett Itil, aa nttent ta» kotok noná néven nevexik. K bltifaégai aa jei« leinxi, hogy aat a zalbbadiakgot, a mit a* mllu-
aról oda a tulajdonná. Jjlóeiiái gyújtanak/ hél|en4a elaO jalenlkeAéae idén öí/í, Igthargiku* álom
követi, melyből a beteg oaak pér nap utén ébred 101, Ma a beteg ulra metfkapja a járvány^ a mé* aodik állomból löl aem ébred lüitbe,
!flr»lrrefg««i wailárfSaatlft Nxo»* bathelyen a kir. lurvényaxtki togliéJ fsl&gytlöflá* genél meaieinegei wadgrie«xkak, melyeket ai enaklO madarak, a hernyóknak én |>eiétkiiiek exen leiptxorgalmaimbh pna«titi^i kUiÖnlU e<6»aeretettal
latjék, hogy a tetOn bujt tie a tolva), mert a»| id0kn*hen megvéltoxtaiott lakatot nem Hűlték u* élku<cac«al kinyitni, h hebérrel adta ki társainak a iiort^iol neok kannékbn toltntték. Kinyitják ím ajtót, a Hruat revolvert tartva ke^^ben, a mé.oaal> tartó tftrnu elOtt bemegy a prénh|ahfc a , ax a|t<l mttgOtt éli a tolvaj tt Kob'ik liétiérral 1)M mekkora lehetett Itruat meglcpaiéMe, midón a tol*
búsé irt exa y ax tatot t meg. A müvek kivalogatéaa vailnin uxon )0 iiarat tainak egyikere — Hparcxsl kerexnek hV, darabuultint HU Jtrjáviil bérmtkor a hely béli Tornyoa (iébor exp, piétj. Lévuy la'- Henrikre — iáimul, kt Hylvewerkor aegiieite neki | kaphatók. K^en uiadariaknk a takon aa nxerjékett van inpan, tíuiiman tívu'a kereakedo Ca L^ky ]a pincéi Oriani, midőn a lótvaiok nem jlitlnk, ] 1egoeia4«*rilbltan sodrony aegélyévei arOalthfl^k Jóxael fólaniiOra buaiiak, — ErtMftvHI l»U«llaág
[mert itiagen ott voltak. INan kt^nék. a aa etlo* A keaxthalyi | gólt a cnendOriiknak azonnal megnevexie kél mé*
ardotuSaidnnoxiik tebr hó 2.i-an gyiilM tnrtottnk, Inik tí.rxai, KhiiiIhii a Spangenbergert, valamint
bogy meghaliga««i«ak at éltaluk vélaHaioit i*rdé eseti bigpittaag mükrtdéeéról axolo jelentéat a ui
bevaMo't e^émlaliin tulvsilaai. I'i/.i Haadra ki*er lék, de a mé»ik kei 10 as idő oia nem jfttt liaaa
roei erdőbe, melyek a makkot lökélateaen (Ole- gyen levft pinceiébe vittek, a Ott ntéextik, ugy Ih»k> üUei^re mnkM mindig uay luutén. Kddigeié koiiHlataivs ven.
bixotiaágot vala«uxaniak, A {eleméa telemtiié, hogy haltam — mind hirlik — Önkényt jeleulkexiek •r-urod eTd^rböl roppant atk mzhtvhs jar a vft-1 biróaagnél. Ax ellopott borokai egyiknek u hu-
oaatoskodlak
___hogy Í0
kltí vennf, a legelielíiii moT «*T»éiyöltíT, ktvnrifh | akót loptak el. A* HutnaHéie préehaaat a nyáron s buottagg. E<utan §xal>6 (Jy.. koréinak elnöklete jaiintén ők lOriék lel a vittek onnét 7 ako jó 0> | alatt as erdészeti bixottaftgha Itékinár JAiioh, Pölls bori. HiaitaUk, hogy elmegy majd a kedvOk, mé« Pál, Ulmati V.. Magyar K*., Seheiner H , SxabO ember boréból inni.
I. vetanxisHak be , . I — A liorinm jiii»llriiiiin. A magyara^ent;
— I'rrti knlhedrAKc »* rlrittrn Nagy- korona lW*b<»l vaui ha«aboxataaanak axéx evea érdekű -kérdés loglalkoxtaija mont ax egyetemi kft | évfordulójet a magyar tudoményoe akadO'iiia aa* rOke* a e/.enkivül a magyar j<>gaxxviiagot (Így i'xal Uunépelte meg, bogy megkUldinte ax oraxég írja a Pesii Hírlap) Ki leax Süiagyi utOda? öaa<e« megyéinek éé tOrvényhatnaagi. iogguL' 'el ki leax W encxel utóda ? A büniet/ijogí lannxékekre I ruhéroit varoMoknak, ide értve Horvát* ea H/.Ih-kiirt palyéxat — melynek hirdetménye feltűnő! vönoruágoi ia, a megboldogult //w/yí Arnold pt)a« módon hallgat ax*etldijrNxokaftbairiévO tandijak- (pOkimk >A magyar a/:ent koronéri>|« irt miivel
pompá< diaxkOléaben. Ipolyinak ex ulultfo munka jrtt a korona gyünyiWÜ be.lio^ratiiüM M/.innyunuiia diaxili, mely Páriában kóaxüít. A remek mUinel-léklet ivréiÜ alakban, ábráxolju a körönét. Ax akadémia o axép ajéodékét tiéró F)0tv0« L'irénd HÉMBtasriÉSMlBHÉO"
rOl — nemenkara lejár éa1 a kandidaiuaok inox-1 gaijék ín már ama ^txonyoa »ftiinden kovekel«, sxoval megindult a korte*k»dée. A mini mi vagyunk ertaattive, -erőa veraenytéraak kücdernrtr minden ian«xekért. A bttnteióiogi tane/ékre bérom komoly jelölt palyaxik; Fayer LáazlO, Kttutz (iuh/.- j akadémiai elnOk-éa. Sxily Kélmén akadémiai i táv ea Viae«ioa Gyula. í>r. Feyer lJÚxIűe^yaleiniLlitkér aláiréaéval ellátva kUldOiie aaét.
magántanár ea jelea asaktudoinónyi író; dr. Kauix ÜUasiav a teloailoban levő győri kir. jogakadé* j miansk nagyérdeműtgaxgaoóa ^[ír. Vlanaiea (íyula képxeli|eiO kényelmei log nyujttini. Ax
kir. íOQgyéaxi heiyettea pedig a legkiiÜnfíBb Tirr-mináiiaiak koxül való. — A mng4o|ogi lana/ékre agy gyei aem kevepebb a jelűit. Wenc;ael Ardkére ia barom igen koluoly sepiranarOl vgn exo: u. Bf.-4.Uiky műegyetemi laoftr, Katona győri jogUt* nájr)éa Ksügead a koloxavóri egyelem rendkívüli tanári. Mindegyik névnek eríís partja van a kanr didadóre iíleiékea egyetemi tanárok koxOtf a hirje belyaken ionálló OaaxekiiUetéeail a legnagyobb aaeriot nebé< yátaaxiaM var a jogtudományi karra.; kéaxaeggel bocaétja a inriatAk rendelkexeaére.
— A k»ii«tiiMllNrt|»olyI klránillllAs, mely éprilia t-én indul, ii/..uta'/.óknak mindenei"
ulaxéai
jegy érvényeaaégO'iek tartama tehetővé teaai, Intgy a luriatak ungyobb kirénduiaaokat ia tahe^aunek a keleten, amelynek axópaégei ép ex időben tárulnak a niriata »«lé legielaaebb pompájukban, K kirAnduláaok kOrélien bivonlmló; elaO aorban a Halkén lélaxígei, nxléu Kia-Axaié, Paleaxtina, Kityp lom, Uorogornxég aib. é<( a menet jegyiroda uiíiid
nerf egyréafrOt a tudományoa irodalom terén,
ft><l*SM»tl AIUiavli«vAlalak. A (olyO
niAaréaarOi a tanári pAJyán axer/ett érdemek nyom* év lavaa/án erdeaxei) államviXMgAlatOt tenni axAn[ jak a mérleg serpenyőjét. Annyi mAr ia bixonyoa-' dékoxOk figyelme/telnek, hogy ax engedélyért a nak létezik, hogy'a kandidacíonalia aorrend neirt lennallo vi/agalali a/abAlyzat éneimében beadan-
laax egyhangúlag megél lapu ható.
dó lóiyainodvAnyaikat axehalyaxerttleg axükaégeit
— K»«r%ri*ll tolvajbanda. H^e-Koxéron okmAnyokkal éa' axakbfli leiráaial lOlaxerelve,
tneg a egy tan, anuak nagyitAga axertntt lobb ia elhe'yetheiO,
- HAaaén a leiigvr alali iMvai mellett gtiaiAaok toriéniek moat, hogf megtty040djanek lehetőbe a tervbe veli alagtn megepité**, uiely OftxekOiiié AugliAt KranHaoraxAggal, itratij mAr*'
üük IttáiUsiiiUlt af lÉ^^ffltt Mljljl ^^^ Wnaniri'ttak, a Hutití^Kaaiern vaaut iga^gaiójenak, H6 |hogy AeatAnok alkaluiAval n axlkiftk alatt négy* axAa méter atinérOfa kOaaéu lelupre bukkatilaki K lelledexéa megert^tti aaf a régeMii elméletet, , hogy a belga óh Iranoía kfrxén lelopok u tenger alatt Atnyutnak Anglia déH part)aira.*Kgy kitűnő geologua mar kla4gii>itotta, hogy a kOixónlölcp ho**xua{iga Kjíh'/h/. ktloiueierra. ntéleHaane padig nyolc*tix materre lerjidhel. K kOMéngamtaKiiAg kedvexő ktlAiaai nyújt Anglia koxgexdaeAgi éa ipari viaMHiyamak alakulAaara.
— 4 bur ml képen nevexelt gyouiorl»eiegal« gek leggyakoribb o*a ax emea«iimi xavar. Ai ilyennek jelenaégei elleti legjobban l)r« H élet* bauaama Fragner li. gyOgyvxertArAbOl PragAtmn alkalmexlatik, Exen kipmbAii éa bvu«ea baxi«xer minden gvogyaxerlArAtian kapható. _
lédolté laUxrl a iraxrllaég ellen. A kl'ixokiaiaaUgyt uiiniaxler ax egyetemi taiiAcg , eloterjeaxtéaére megengedte, hogy ax egyatemi ' orvoakari koxponli épülőiben veaaeilaeg elleni ; vedoiió*iniéaét ádiiiiaaek tel, a melynek randélte* léee lenne védftollA«tik eaxkOxieae n vraxett .gbttk Állal megmart embereken, iuA«tel0l ax ebdüh eilén ' vatO védoitgNok modaxeretnek tovább lanuimAuyo* xáau é1* H>keleteaitéee e exeiikivul még u vaduul-| láaok tanulmAnyoxAaAnak kiter)eexiéaa egyéb ein* | ben feriőio beiegaéeek ellen. Minihugy^a koxuk* | tatAai miniaxter kmtaógvetéaében egyelőre caak ax iniéxet ixemélyi éa dologi ktadAaainaá tedeAé* aérOl vsn gondoakodva, a idegmart embereknek iu ioléxetbe axatliiéaAval, .YNlamint agokmik ellá* aaval |ArO kOllHégek ledeaéBOrdl keii-gotitfoakodui, A mt hx intéxethe axAllilaai illeti, n belugytui* niagter lepeaeket tett ae iránt, hogy a betegek axAlliiáaa kodvexmenynytl, eaetleg ingyen tortán* jók, a mi padig ax eilAtAil ÁllastI* ax a axAndéka, hogy a tOvaroabe érkexö asegényaorau megntArt emerek arra ax U|0rar nmlg ax inteaetet iétogat<
(Baranya) jót aasrvezett tolvajbandAt csíptek elilegkésObb mérc. végéig ax erdéaseli állsrnvisagAlo ln(0g |t0)|. renc|^ betegek a lOvAroa vala* farsang kedd éjjelén. Bruat (iAspSr/^ifiében mAr | bixoitsAg elűükéhex^ Bedfl Albert orasAgoa íösr*|mt|v koriiAxAbaft nyerjenek eihelytn^si eiellaiMU
A miniaxter leihivla a !ővAroai;«ltogy jelöljs ki ast a kórhAxat, a hol a megmarlak ejhelyeshslök lennenek, a egyutiél annak a reméhyének sd ki* lejexeat, nogy a fő váron a axéndekanak megváló^
oktdber hó végén a asölöbegyben levő piuéójOk•' déaxmesierhex. [Hudapeat, löldmivelési mTnlsxié ben elhelyezett borakon nagymérvű fogyaikosAat | rium] bérmentve küldjék.be. #
Felvéltl a fiiiMcl Itsgtréxiftl aka ilAba A kOxöe h^diijgyminras^erium ten
venek éaxre4 anélkül, hogy sikerült volna nekik a tolvajokat elfogni, kik Alkulcscaai meuiek a pincékbe. November eiaö napjaiban Rapp Jösset csapra vert egy 5 ako* hordót. Harmad napra rS Qres voltadé a tolvajoknak aenjminyoma.Csapra vert ugyanazon hegyen a szomszédja Nász ia egy 6 akósat, 3-4 nap alatt est is elvittélL -HAjövó béten BruatiOl Ts elvittek 6 akó siller boH. Utóbb aevesett pincéjében as ajtóra ironnsl ezt írták: Sylveaxterkor ismét jövQnk borért, ha itt talÁlunk, agyonütünk. A pince rendesen 'bi~¥8if'"strf»pri-Ugoe volt, bogy Slknlcscssl nyitják ki s zárják
dét _______ ____________|
gerészeti szakosztálya közli, hogy a" iíumei cs. | siíssabú hathRtőesn támogatiA ^og|a és kir. tengerészeti akadémiábsu a jövő tan-1 évben asept. 16-á~n előreláthatólag 30 növendék számára lesz részben egéazen ingyenes, részben I fél ül ami kttltségti hely, továbbá-több fizető és alapítványi hely. A folyamodváuyrgkat légké* aŐbl) jolius végéig kell benyújtani j&Jmdiigyminisztériumhoz, V hol, kívánatra, a felvétel résx-ieteseWrtétel sínek ff Isoroiáaa is megkapható, i "— A llaatl lioji. A hadseregben tnaváTtMl
be a pincéket. Közeledelt Sylveszfer napja. Brűsrfvőíég a legkényesebbek a ti az ti bojt tisztasági barom jó barátját, Sperczei Henriket, Spangen* nak megőrzésére. Ezt a legjobban igazolja ál
bsrgsr Józxelet e Kemler Jancsit kérte fél, hogy BMujaosk vele ki a hegyre, megőrizni a pincét, asetleg elfogni a tolvajokat. Kimentek; de s tol-*S|ok nem jöllek, hanem pár ofepra ismét vittek oagyobb mennyiségű bort. Jött s farsang. Hrost éa "károault két táras, engedve Brnst exen érve-léeéttsk : »meglátjátok, hogy ma megint betörnek tgyikOok pincéjébe a Jauka«hegyén, meri farsangra
minapi kemény ítélet. A 19. gyalogezred (tyő* rött állomásozó tisztjeinek egyike ugvsnis régebben sértő levelet kapott,.4s annyira kellemetlen helyzetben volt, hogy nem tudta magát elhatározni'a provokálásra. A levél írója bizonyos idejű várakozás után levele másolatának melléklésével ezen körülményről értesítette a parancsnokságot, mely az eljárást a tiszt ellen
— Illír lm termából értesülünk, hogy a déli-vasút igazgatósága a menetdíjakat iegkose* lebb le fogja szállítani. Nem mulaszthatjnk cl, erről a t, kíizünséget értesíteni.
Irodalom és Művészet.
lékll MT ■ .iVetl Hírlap"-Imim. Nagy* nevű irOnk, kitol a •Heaii Hírlap* lehruér 2-ki aaama 9A kajmánon hölgy* uim alstt tNIxoll ki* lQu0 hutnoriasnfcua tsroát, exenliil aürtthben fogja ezt a kivaioait népsxerii lapot d*jlgoxaiatvál tói* keresni, résxint novellával, réaiint egyéb tároa-kAxleményoyel.- A nagynevd U| munkátárahos méltán' sxersuoaét Idvánhat magának s >Peeti Hírlap* éa olvasó kftgí'maége. A lap regényotar* nokában most koxdodütt •Furcna adomsnyok* oim alatt Hugh Conway angol irOnak egy rend,*
-Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 9. azám. (4 lap.)
ban ávankint lefolynak, midőn a zsidó hiiküziégknvek i«. A pályázati feltételeket a ientnevezett elnökük valóságos árlejtés utján veszik tanítói1" .j
kat 40—50 fonni évi liaetéare. Már ea n^gáhan véve is törvénytelen állapot, a eiSek mielőbbi beszüntetése óhajtóndó
titkár eaíveeen ktfaji ax érdeklődőkk*!. Megsm lltjUk véfrili, iiogy ai KUtvtts-alan tőkésített va gvona jelenler H&45U torint 7(1 kr. Melegen ajánljuk a* fiotvüa alapot a hasai tangók, ál
Óhajtandó, hogy a fizetési minimum megál- tálában a kösmUvelodéa barátainak figyelmébe, lapitásánál a jegyaői minimum vétessék liaiiioriwiilifliiHk Latenyén — Vísmathy
figyelembe, méltat at ifftft. évi XXIt. i. e. 500 Unité nyugdíjazása folytán Kováoa Háudor forintban állapított meg. Jjfert iuax a küxaégi Imarealii tanító válaaxtatott meg 10 ssóttlhhaég* jegyaoi alláe sem terhesebb,-mint a tanítói a a gel. Tiaehöten pályáztak ex ál ámu. kik köxUl törvény által megkívánt nualittcatio eem igen Ti en sssmélyesen jelentok meg. #
tubb, s e mellett a köaségi jegyzőnek vannak a A IhhI«»|M'mII imillAk «♦«)
törvény által megengedett mellékjövedelmei, míg lént»k hangverseny1 és hálraniíexő nagybizott-a néptanító erre egyáltalán nem számíthat. jeága elhatározta, bogyóm hangveraenyes bált 11a azonban a nzetéa minimumát 500 írt- Jmáreins én (axorahaton1 a vígadé öeazsa tar-
Jegyek előre válthalók : kor. tőrük utcai iskola, Web ker gr. Károlyi uteai iskola
ban élvezi, ezen Összeg által a nyomara tó anyagi ímeiben tartja meg gondoktól menten eaentelbeti magát a népneve-iTrajtler Károly, 11.
Gvula. IV
_JBPmag»U
léa nagy munkájának.
Legkevésbé iem dhajtandó aaon többek tal felvetett eszme, hogy ax állam venné át ax HekolaiMletbeti én összes felekezetek népiskoláit s randegmé egy ön- í tagjainál Uitilen a néptanítók Hxetéaét, mert itiig ex az1 "" ■ állam jelen körülményei között lelketlen is, másrészről nem volna feutartható axon elv, hogy aa w iskola ax egyháa leánya", a mi legalább a népiskolákban szükséges, ííogy továbbra ia fen* márudjon.
Kívánatos axon ban ax, hogy ax állam kö> xegeí által ndabaason, hogy a törvényben meg-állapított minimum a tanítóknak a felekexetea által pontosan mcgtizettcaaék. > ne legyenek kénytelenek csekély fizetésükre Szent Istvántól Szent Istvánig várakozni. A hol ssonban a ie-lakaattak a tanítót fizetni képtelenek,-fttt vdgyfl át ax iskolát ax állam, s gondoskodjék a néptanító fuetéséWíl.
Kapcsolatban a néptanítók fizetésének javításává!, revisio alá kerül a néptanítói nyúgj
^ 1890; mérciua M i4w
haláláról kibocsátott gyáa«|alentéa igy hangzik; »-(™>Hrf János Ügyed a maga, ugy rokonsága nevében méiy fájdalommal (elemi fslsp beden, axéreieit nejének, illetőleg rokonnak (luóib Má* nak f. évi február na 24 én éjjeli í árakor ele* lének ik, boldog hasaaaSgáiialf 20 ik éveban, h«ia*zaa, súlyos iianvedéx uláu történt gyáM*** elhunytát, A'das ea béke lebegien airia Í<VlrtfM« A ravatalon é* gyaaxkoeaín a kövatkasö feliratú axnlaggal ellátott koaxoruk voltuk elhelysiw; KorrOii axareteu uajenek — a inégt^rf «*aitvii fsrj. Saaretalt j» tsatvérnek Mari. A lelejtbetlennex Hiua. Ilatáa kereaxt (ia ~ Kar>ily. 7Tiaxtal#t jeietli ~ Viktor Ox4ta4ly oaalld ^ Mretaaga (•leül. A hd barátnOnak - Tera/i. A (óievonek lUtorfi Tixxteleti en bánatom réHxvet )*l*ui «« Tliomka oxslád 1HH0, TUxts'ei jsleúl Hvá«tiea Karo'y éa cxaiadja. Hxeretsit Idának ÖrökAa
-ÍSt'hmidt Albin VII. ker, iakola iga'gat/iknal axr ll'»rvaMi nta'atl llaaat'1* réaxvéf jaleúl
I0)as rendaad biauttaág K"? ca>(iad. Ilsa4va< jaieü
Sl^lláiijoa. Caáktornva várnai tailái«aa nagyon belyeaen — elbatároxta, mia/erint küxa tanité lakbérét 2iN) írtra emeli már
l'ran*
KO'op ntaiaii. Móka i'xaladt e« mag aok axalag iielkn i koa^oru — (Jffiít® Jihnn Ugyved ur a köveiket aorok kox lt»«áre kere tel bannttnkst
évben Aa' ütödéveN pótlékot pmlig a jüvö 6vt<U kexdve tesxi folvóvá. ISx intéakedéa oxak pár axáx. forintnyi t^ulilatet okoa. ami bOven viaaxa tértll a tanítók tokoxott nnxgalma követkeatében
ss | nőm tíin'»-h ida elhuny'u
nyilvánult reaxvétert taiiuiltutt axeretei ét netaioxi finoasin ki.i
1'ih'otunfanifc agy nxenil*«N, inmika
»r«irróu aaerateft |ó a'kaiinaval irántam iiisgboldtgult iránt
iia4tat«terf mely knaxn-
beksaaareUi
aálllimii lérkeiM k A kiixoktntá'Ugyr paliéra la siliunyl Mnullllk Autalbatl, TamateaSii
miníaater egy"rendeletével a kilvetkexő térké pektti Illetőleg töldgDmhrit tiltotta ki - alkot-mányellénea tartalmuk miaü ax Tíaaiaii líá'aát iakoiákból: 1. Neue Karte von Kuropa, <Um miitfll itmlifcbeu Meet'4 N_ord Afrika, Egypten, Sirien, Klein Aaien. Kaukasien Und dam aitliwar* xen Mesr, von C. F. Ibiiir i A llartlebena Vsrl (g iu, Wien u. Pest); 2. f)i*aterrtieh-ungai<lselia Mo narohie. bearlieitet von G» F. Aaur (Wien, V«r-
dijtorvény ia, mely ax állami tisztviselők ^nyug-jlag von £d. Hölael) ; 3. Európa fali abroaxa dijtörvényének mintájára fog ujjá sxervextetni tefveate éa rajxolta Koxenn
»pa ta feltei
Ennek értelmében nem 40, hanem 30 évi sxol Olmiita Hölxel E<le aajátja gálát után fogja ax akkor élvezett fizetéséA^c Ltfttft si deaemnata de B. Koxenn (P egésxét élveini a nyugdíjba helyezett néptanító leni ed. Hölxel in vion'n edata de 1 s ax iddkíixljen kereset képtelenné vált tanítók, [dovanu in AIhsío hí \v. valamint a', elhunyt tanítók özvegyei és árvái* j ^lesteireieh*ungariai;be Monarcbie, euttvortwi und Tol ia elóny.ösebben lesz gondoskodva
aaa a é4 Kuropa, pi'oiöt* = rovideetura T M. Hol* Kretlt Ín Hibiiui / 5.
gexeiiMioet
H. Ki
Kívánatos azonban, hogy az uj törvényben. Verlai? von Eduárd Hölxel
ne hagyassanak ügyeimen ki vili ax öreg tanítók sem, kiknek cfcnpán az a hibájuk, hogy nem sztilettek-Jttaóbben, s azért a jelenleg fennálló nyugdíjtörvény szabályai reájua nem alkalmazhatók. . ' V-— .
Kívánatos volna tanítói nyuvdiijárulékok fizetése tekintetében, bogy a népiskolai. tanító, mihelyt tanítói oklevelét elnyerte a tényleg mű ködik, nyngdifiárnlék tiaetésére azonnal' küte-
leztesseky s ne evek bosaau sora útin, mídőu 1 tékcny régzéro kltci;jefí?itfiüJl. különöse^ Slüg^.arr már a járulékok annyira felseaporodnak, hogy országra tekszik rá egészen a jó román éa igy azoknak megfizetése nagy megerőltetésbe kerül ] Magyarországot persxe meg aetn emliti. A mi
Wien und Olmlttx, ; továbbá a követ* kezö töldgömb : Panierdulu, edatu dé I Felkl in Prag'a romanna(*e de* Jonu Simn. E<ek a térképek éa földgömbök a magvaf állam közjogi helyzetével és visxonyaival ellenkezel) tmia adatokat tartalmaznak; a magyar földrajai helynevek helyett axokon német, illetőleg ro uan nevek vannak ; a földgömböti meg -ípon egy nágysxetfi pánszláv álom van megter.velve : Ro inánía t. i. a/, osztrák magyar uonarcliia jelen
szomszédaink, mivel épeiken harácsolják el országát...
í
máakép nem, hát tér-a szegény magyarok
Különfélék.
az illetőnek Mert hisz sokkal 'könnyebb even-y kint 5 frfot megfizetni, * mint 8—10 év múlva öl) frtöt egyszerre.
Mélyre nató gondolatok, magasztos eszmék s nemes érzelmek töltik el vállá*-s közoktatás-1 Qgyi miaissterQnk lelkét, a ismert akaratereje, li
fáradhatatlun tevékenysége elég bietoaitélcot — FelftlviialU llr. Hxtíes Miklós ur kir. B nyújt arra* hogy kijelentéaét be végzett tény zá | vényaxéki biro 'tunreius hó H án Uxombtton] a loga gyanánt vegyük, s elértnek uigyiUk azon I Polgát i Egyletben\A: ^éiMffwfa* laiolvsnaat időt mély a néptanítók megváltási óráját hozza í tart, a melyen a mOvelcdét minden barátját atl-magával s reményünket költi fel, hogy népta veaen látja a nevesolt egy lel. Kexdate esi 1 nitóinknak, kíknei fáradozásaiért, ez ideig esak j órakor
üröm jutott oaztályrézziil. az örömnek egy su- — Njáry MAinlor, fi ital műtörténetiró, ki
gára ia fel fog esillámlani.
s felvidéken három hónapig kutatott M^tyaa ko IIOHVATII IttiLA. I rabeli műemlékek után hasonló célból a köxok
As Eöltö* al«p bevételé a mult évben tatá««Ugyi miniaxter támogatása mellett néhány 7849 írt'60 krM kiadása 4(»38 frt 5 kr. volt s! hétre Horvát országba és fcrdelybe fog utazni, hogy igy a tiszta jövedelem 3211 frt 45 krt tesz. Az meg ax idén megirbaaaa a Maiyáaki»ri mdvéaxet ( ftlapjdéi pályázati hirdetésül átvesszük a kft- "történetéi haaánkbati. Ex alkalomból varosunkat ábratolja Unterbarger josagoa aroai. A telepiexasi
vetkezőket: „A Magyarországi tanítók Eötvös
as tpartea'ttlst ín a oaUmadla'taMU^i axep axatn* ban volt hepvisalve. A halála NMalmahoi Kiadott gynax|,afimtnH t«; iMaiuiutk Antalné s«Ul."(»ruber Tttcexta a najat, ugy vs|e, unokaia ea ilaitunokaja nsvebeit mé y lajda>oittmai iud«ija a axareiettjar|( ípa, itagyatya ea d bátyának ívluhiMttk Antat ur* nak folyó hó 2.1 áu reggel) (( órakor eletének 70 ik evéban hoaxau axenvedes után történt gya a/os elhunytat Áldás éa beka poraira t Itay Oyorgy vo. rabiaeli J uaatné axit .Hay K'el, unoka ugy eousH terje:, Kabia«dt J raael. Hj iMibUuh Jo* xaet daduiioks.*
iiim»m«A|(. Munkauai Katalin Hévea oaelsdleá iy mult lio 2l""22*0re ihuhmki ejjel a If ixftr épületben gyulaoblatot tvott, mitoi reggelre, oly roasiui leit, hogy axoigalatadoja a *rendoraag-ne je eutéat tett, uiire a varoai orvoa * rehdön klkUUlött uisgieleiit a helysxliiéu. Mikor a »seieu* üsetieu testiy uagyuebexeii uiagaboa téri, vegae* tes tetie okául aat vallutta, hogy M. J. nyugat* maxotl espaVes gaxiUaaasouya oi egy lepedő ei* lopl*áva( vad >Jte, a e iniilti axégyene ea kanertt-aégéheu akar ax eléttól inugva'ui — A kortiaxha sxallittalótt, másnap oxakugyai: kiaienvedeit.
(^trek^iiirlriilriéN. A kesxtheiyi ipar* leatüiel lehr. hó 22 eu igen axép óróiiiuiinepel tttt abból a/, iiikatouibó, hogy diaxiagiaiiak, l i»ler« barger Ferencnek, a ki ax önhibájukon kivttt el* H/.«igenyadaít keaxiliaiyi ip'iiosok » eíí »!S't|nlk 1V» gélyeseae céljából IUft)uU Irt ftrok alapit vanyt talt, arcképét leleplezio, Ax Ünnepe y axipsrtestUlet trnihua l bivtttaloa heiylaégeban a uiegtiívoii vendegek, ■ i mintegy 2tiU iparoa jelenlétében a kovaikaaüleg folyt le. Luperaxbek S. teatulati alnöl UdvOstO beaxedet lotexatt a Jalaulevó diattaglwx s ax Un* -nepSTp' uiügiiyiiutlnak' uyilvanna. t!0tltf 1*. titkár lelolvaatu a 10,iiUU frtrol sxólo ala|dtó*levéiétt ! axutao a testttiet aaon gyUieaairÓl aaoió jegyxö* könyvel, melyben TJiUürberger a tes<ü>at üiaa* itagjava válaaatatott ea a )<NtavO aroHepanek aa utókor saamara leendöalkeiaUtetéaihaiaruitatott| l majd felolvaata Unger Ata|oauak, a Iceaathelyi | ker. orax. képviaelOienek axep ttdvoxtö levelet, melyei 0 ez Ünnepély alkalmából iniéxati ax ipar* leatuieihex. A diaxabedet Hsaim Pal Ugy ved, ipar* testületi bixtoa tartá, miközben aaünni ti%tn akaró éljenek kóxt, lehullt ax arcképrüt a lepel«A kfcp, melyei ll^caey helyb. arokóptaatö késxitatt, híven
ia meglátogatta, innen pedig a megyei archivum-
alapját kezelő ér gyűjtő országos bizottsága" az ban leendő kutatáa céljából Xala-Egeraxegre ment.
Onnan megint ví«a'.ajö hoxxánk, hogy egy, a hely*.
levő régibb
1899 évben befolyt tiszta jövedelemből több
száz és ütvén forint öaztondijat éa segélyöaazeget ; bell azent -fet^nciek kolostorában alkotott s ezennel felhívja az ezen öaztöndijakra -festményt innulmanyozStou. és segélyöaazegekre-jogos igényt tartható egyé*| — Jubileum. A kis/kanixasi polgári olvasó-nekftf j hogy + elnyerése eélfából i kör (.hó- lft«én lógja ii>egUnneye'ni (ennálláaSnak
-l-^ii i____t # 1 ___ÍJ '.•f___1 ___ 1.1 I J!L Á...Í. Jj^íim * ÜTI -1 Xltl Jl\HTj"fc
Eötvös alap" kezelő és gyüjtő országoa bi< zottsághoz intézendő folyamodványaikat Luttén-1
ünnepáiY utftn 8U0 terítékű taraaavacsora vult a (.iyaruiati-f^la vendéglőben. Ax eaO telköaiúntOt a királyra Liiptrsxbek eln^k mouda • id. Scabó János-a ieatúte< (Oitevöjét ea dnuiagjat, llniar* berger K,-( elteié* kittek bóicxöje uem e háxahan ringott, vagyonút kuiíi Ht axei'extV hanem kttt* töldóu, s ide jüve küaéuk, megexereteii benuttu* ket s pmagav^iorak luiara koteleii ai iparos* oaxtáiyt. Unterberger par axovai'icÖNxvuietet mond
huaxadik évfordu^jáf, melyre — minrériiriWQnk — a naáy-kani'xaaT"erte'«miaég köréböl ia sokan berger Ágosté bizottsági titkárhoz (Budapest, | lesxnek hivataloaak. BéaxUnkröl is melegen óhajt* I ax iparos •oaxtáiyt, SAabo hil aaip^ronok
Sándor-ntea 38.) legkésőbb f. évi jnlius 10»kéig|juk, hogy a axép miaaióju jegy lat örömünnepét mi- |.vendégaii» luirik János idősb ileiacht V, varos küldjék be. Ugyanesak a fentnevezett bizottság- «él többen emeljék hazafias megjelenésekkel, hoz intézendők ax tt£ötvös alap" pal s/oroa kap- — Oyáftahlr. Oyörfy iános, helybeli ismeri miatban állö Zirzen Janka^ Lederer Ábrahám, ügyvédet sulyoa csapás érte nejének elhunytával. Urley János! Rökk Szilárd • és Gyertyánffy lat- A rendkívül munkáa, tevékeny hö több jótékony, ván féle alapítványok 60—60 forintnyi jótéte- j humanitárius egyesületnek volt báxgó tagja, míg
ményeinek elnyerése céljából benyújtandó tolya- a betegség meg nem törte erejét. Temetése febr. modványök, valamint a Békey Imre-féle alapit 86 én ment végbe stép részvét mellet fi Kopor
bírót ó-t ax ipártOHtület elnOkét u aití>farx>aagatv lievai M axerkesxtö Takaeh l lüatoigabir^t, ^á* tyol J. iparoa veraes telki)a<óQtdt mondott. A vidám társaság nagy haaáuklUról, Kossuth Lajos* ról sem falad kasait meg, többször és lelkesen (elköxsöntötték s imaaserüen elénekelték : »Kos* sutb Ujoa
. ... á*t iaenle . , Wiukler Pál telkö*
vány éfveabetéae céljából beteijesztendő kérvé-l sóját számtalan föl iratos kossoru ékesítette. A sxöniöje, Unger Alajoerai a ker, függetlenségi
Nagy-Kanizsa, vasárnap.*_
Itépvwelftjére, viharon étjenséere talált. A* eiré** ünnepély én táraaavaGaOra alatt emglk adott hangulat uralkodott • h vidám tárnaiiág ónak éjiéi után —-. a diaxlag- éltetésével —; oasloM el.
— DUmlamánaal. — A hely hali lornaagy-4ai válasitmánya február JtŐ 2» ön tarlóit hléaé* bán a működő tagok kősőhajának megfelelően elhatározta, hogy * tornaegylet a* egylet helyi Bégében (a polgárt iskola torna terme) mároiua
Wán délntau 4 órakor kezdődő 'diaatorná* asatot rendet, melyen a legjobb barom lornáa*6 réaxére pályadiiaket i* tog kiosztani, melyre a tagok vendégeit i* művesen latja. Tekintve nagy bu'gOHágni, ntelylyel ugy a vnlaaximány* mint a^ egyleti tagok exen diaxtornászat sikeré1 hia toaitani igyekeznek, jnem kétdkedünk ennek eaép sikeren.
— ftevAbau m. hő 23-án Yértea<«y Béla fő axoigahijro e.nokleie alatv tartott képviaélőiesiü lati gyűlésen egyhangúlag elhetároxiaioit, a Icöt* $ftji nfpkönyvtilr felállítása. tigyaiőre a a*üka*ges müvek betuerxésére — a ko<«og terhére Mgytuftth busz Irt nxavaxtaiott meg. A müvek kiválogatása a helybeli Tornyoa.dáhor esp. pleb. l<evay lat*
Zala 0i naAm. (B lap,)
li kall nekik bor«, kimentek, ínég három társsal éija^a begyre, 10 fiakor rolndani rendben Iftlftl-tak. Bementek egy társuknak vagy 500 lépéinylre lekvő pincéjébe, bogy olt inujri megleaik a tolva lókat. Vagy egy őrahosNxat lőhettek ott* midőn ax egyik aat tanácsolt*. hogy atemlél kén© lar tani. Kiindultak a nőiéiben aaép la*Hft Vagy 20 lépésnyire lehettek a llrúsl pinoéjélől, midőn két emberi alak a pitioa elől ellninlt, Oda mattnak Inasan a pincéhez, ax ajtó be van xárva. Várnak, £ttysxerre a kin ablakon'kiaxftl a harmadik Int* v.uj: »Adjatok idé mar no, axt u kanná*, hadd töltsem bele a bort.* •Mimben, vari egy klciil* — aról oda a tulajdonon. Mécset gyújtanak, hát látják, hogy a tetőn bujt ha a (olva), mert ax időkőxhen megvaltoxtaloti lakatot nsm tudták ax álkuk*ac«al kinyitni, a héhérrel adta ki táraalnak a bort, hol aaok kannákba lőltötiék. Kinyitják ax ajtót, a Brusl revolvert tartva ^eiéhsn, a uténaal-
1800. márciua M S-ftn.
megindította, minek at latt a véga, hogy tiasti rangjától megloaatották.
Urasa késwantfAe A* orpasnk annak, a ki nőxttlni kéatül, a kővstkaxő kőitaioiidásl l«nkták ügyeimébe ajánlani t mistöli iifthoruba mégy, egyxxar imádktfssál; mialőH isngerra asállM. káta<ar imádknxxál, de hároinxsor Imádkoxxál mielőtt magiiősü'ai. **
Ujabb JárvAajrAl ax inllu«na«i agy külőnttx vállájáról írnak ui «lio« lapok* K Járványt, mely Manluáhan lép alt lol, aa ottani ia< kosok rictni néven navexlk. K bMtAp^liat ax jal-lam/.i, hogy aat a aaibbadtaágoti if mit a« inllu* en«a aUo jalanlkexéxe Idéx elö, lethargikux álom kiwell, melyből a boteg oaak pár nap után ébred lúl, Ha a beteg uira megkapja a fárvinylt aiuá* aodtk állomból !<>l aem ebrad liibba,
nmlrr^gon iMtollti^Mrli H^om*
bathalytyi a kir. lorványxxeki logháx ta'Uayai^aá*
tartó tarMH «lott bum agy a prMiáaha a «, ax genal tnaatarxifget madarle^xkak, malyakat ai a|t6 mUgOtt ad a totvai a Kobik It^hArrel l)a enaklft madarak, a hernyóknak patáiknak exen mekkora lehetett Hruat magl^patéva, midiin a tol- iegaxorgalmattabh pdxxiiti^ küinnUx a'övaarataiiel vaihair axon Jó barátiéinak egyikere HpnrOxel kertianak ÜV, darabonkinl tarjával, barmikor Henrikre — itoiiH'l, ki 8ylva«atarkor. xegiietttt naki I kaphatók. K<ian initdariakuk a lakon aa oxerjAkeh
arOxitheiOii
van íNpán, (iuittnau Gyu'a koreakadö ea Lóky a pim át Arlani, midiin a tnivamk nem jftttak, lagi'Oix^arrtbben owlrony aagélyeva
mert hlaaen ott voltak. (Íubu kUAiMak, a ax ello*lmeg h agy laut annak itugyaAga axarint, lObb la
Jóxael fötanitóra bixatlak.
— ^rd«axríl béxolUAtc erdőtulajrftnioftnk t«br bo ^3-an gyttlext tarlónak, laik tftrxát, Kamiéit- a Hpauganbargart( valamint
A keaxthalyi goU u wendoroktiuk azonnal megnavaxte kát roá*
bogy maghaligaMMak az általuk vataaatott erdé uái bixotteág mfik^déaóről axoló jelentéat a ui btxottaágot vále^aaxanak. A jelentea telemllté, hogy ax ufód. erdőből roppant wnk wxar^aw jar a—váróéi erdőbe, melyek a mukkot lökélatenen iftfe-mexatik. ugy bogy ttltetéare mnklcol mindig uyy 1ntr vííírt, a légátaieái ]í»göt ¥aabáiyojinl, kivan]t
bava'lo't a^ámialan tolvailaát, K/l Haadra ki»er lék, de a má^ik kettő aa im? óta nem jóit Itaaa,
dueiyeibatő.
- lidaaéii m ír»»u«r alatt. 0)vai maliéit axaiáxok történtek moatt hogy maggyőxodjanek lehető a a tervbe veit alagút maiiapité*oy utaty
hanem — mind hírlik —' Önkényt jelantkexiek a | Oaixakiiina Angliái' Kran^laoraxággal HratA' tnar> hirAxagnál a i üllopűij borffluü egyiknek, e inul Mk láj(kőxaifbb axt ax artaMtiext küldte Kdward gyen levő pinceiaba viitek, a olt oxxtoakodiak I Wuatifn<nitk, a Houth-Rxaiarn vaxut tgaMgaiO)anak, axután. Eddigelé konaia<Atva vanY húgy BO .lf» ,hogy ex aaatáMok alkalmával a axiklák alatt negy* nkot loptak el. A Hnom-ielw preaháeet a nyáron jaxaa inúiar Aitntíroiú kíMn lőlapra pukkantak.
bixottaág. K'.uian SxabO (ly. korelnök elnöklete Faeinlén ók tőnek (el á' vittek onnét 7 ako )ó ó* IC lelladeiéa mcgaroxlli aat a ragahbl almálaiet alatt aa erdeaxeh bixottaágha Dékínár Jánóa, PftllE bort. Hiaaatlk, hogy elmegy majd a kedvük, máajhogy a belga áx Irannia kÓxmen telapak a lattger
Pált Ulman V., Magyar K, Hcheiiter H, Sxabo| ember borálail iont. I. vataextaHak be
alatt ainyútnak Anglia deii partjaira. Kgy kitűnő hogy a koxxenteltp
— A karaiia JiiblleuitiA. A magyar axetti gaologux mar kia^amllotta, — Crca kathetlrák ax ftrmrii Nagy- korona Bác«ből va.o huxahoxatáaának axáx tivex hoxMXUaága kótaxáA ktiomaterre, xaélaxaaga padig érdek fi kérdés loglaikoxtatja most ax egyetemi kő-1 évfordulóját a magyar tudományoa akadé'nia aa- uyoliMU metarra terjí dliel. IC k<ixxenaaxdxgxág röket x exenkivöl a megmer jogáaxvilágot ia» iígy i xal ünnepelte meg, hogy megkOidiWte ax ora*ág! kedvexő kilátaat írja a Pesii HirUp) Ki ieax Sxilágyi utóda ? jft^i őaaxaa megyéinek ea tOrvenyhaiOHági joggal (el ki i?*x Wennsei utóda ? A büntet/ijogi (ansaékekre rubá/ott varoxoknak, ide érivé horvát- ea H/.la kiirt palvá/.ai — melynek hirdeiménya feltűnő vonorasAgoi iw, a megboldogul! /po/yi Arnold pUx
nyújt Anglia koxgaxdaaági ea ipxrl via/ouyainak alakuláaara.
— 4 lievaxatt gyomorbaiegxi*
gek leggyakoribb oua ax amftaxie*! xavar. Ai
módon hallgat ax eddig axokáahan lévő tandijuk ró! — hemaokára-leiár éx a kandidatuaok
póknek »A magyar axent koronáról* irt miivel í ilyannek Jalanaagal elliti lagjobban lir« ltoxa élet* mox- i pompán diaxkóieaben. Ipolyinak ex utolao tnuuká baliaama Kragnar H. gyOgyaáerláraból l'ragában gaiják ím már ama bizonyos •uiinden kóveket«f [jat a korona gyUnyőrü baliograliuux ay.innyomata alkalmaxlallk. K/en kipröbáli tn btoxea bnxi«xer
ntindan gvógyaáartárában kuphaló.
•xOval megindult a kortesk**dea. A mint mi va«|dÍMxili( mely Páriában kéaxUlt. a remek milmal' gyünk értesülve, erős veraenytáraak küldenek | léklet ívrétü alakban áhrAxnlja a koronát. Ax minden lanszékéri. A büntetéiogi lena/ékre három | akadémia e axep ajándékát báró Kőlvőa' J^oránd komoly jetölt palyáxik ; Kayer Láasló, Kautx (íuax* akadémiai elnök óh 8/.ily Kálmán akadémiai lő* táv ea Viaexica (iyéla. Dr. Fayer Láaxló egyetemi titkár aláiráxával ellátva küldötte aaét. magántanár ex jele* xsakiudomanytiró ; dr. Kaulx , — A koiattuaii iiift|H»l} I l* IrAinlnlA*.
I«dalté luiéati m taiíHNég allwi. A kőxoktataxügyi miutaxlar ax agyatemt tnuaoi alőterjaxaiéaara megengedie. hogy ax egyetani orvoskari kőxiionli épületben vaaaetlxag elleni vedolió«inieaei(Aiiiilaaaek lel, a melynek r*tidella« té»e lenue vedőollaaok axxkőxiexe a vexxatl ebek
Gusztáv a feldaelöban lév(i győri kir. jogakadé* i mely ápHlU 1 -én indul, ax iitaxóknak mtndauei!__
mtanak nagyérdeműigaxgainja; Dr. Vla«aira (jyula képxelhető kényelmet, log nyújtani. Ax uiaxáxi tnagmari embereken, máxtelol ax ebdüh ellan kir. iőügyéaxi hely elles pedig a legkitűnőbb kii-1 jegy érvényeaeégériek tartama lehetővé teaxt, hogy j vnl0 védőit aaok tnódxaeretnek tovább lanuunanyo mínáliatak kőxül való. — A mayAMogl Tan s/ékre a mriaták ttngywlrb-kírátidiikafokaí, ia Uba^oujok | K4Htt ^ tOkeleteaitéaa a aiankivül még aJJldiliul agygyei seni^keveaebb a jetőli. Wenoxel örökére /i keleten, amelynek axópaégei ép ex időben tá
van axó: u. rulnak a luriata elé legieleaabb pompájukban.
ia barom igen komoly axpiranxró
, m. Csiky mtiegyeiemi tanár, Katőna gytfri jogi a* kirándulások körében bavouhutó: elaő aorban minisxlar kii llsóg víjiOsi
nár ea Zaógead-a koloxavárt egfetem rendkívüli Balkán léia/tgel, a/.tau Kis A/sia, PítloH/.lína, l'^yji tntéxet axetnélyj éx dologi tanára. Mintfff(rytfc néviiek erős pártja van a kan- lom, tíőrőgorxxág alb. és a menet jegy irodn ibind neről van gondoakodva a ui
láaok lanultnányoxáaának kitariaaxtéaa egyéb emberi feriőaő betegaégak ellen. Miuthogy a koxok* lében egyelőre naak kiadáiainak ladaaé*
______________gundoakodva, a uiegmart etitbarekDek
oidációra illetékes egyetemi tanárok kőxőtt a liir e helyeken lenálló őasxekőltetéasit a legnagyobb IU intécetba aaalliláxával valamint^áaokuak ellá< axerint nebé< vá'aaxiaa vár a jogludomAnyi kárra, | kéxxx^ggel borsát ja a turisták rendalkaieaére. mával |áró költségek tedaaexúrül kall gutuiuakodüi* meri egyr&rről a tudományos irmlalom terén, | Krdfixrtl Httamvlgegáliitoli;. A lolyó U m{ n/ intéxelha a/állltUHt • Illeti, a tielugymi* máa'réearől a tanárt pályán axerxett érdemek nyom* év tavaaxán erdesxeil ^llainv^i/MgalAtot tenni aeftn* | niavtar lépéxakei tatl aa lránl> liogy a batagek jak a mérleg aerpenyőjet. Annyi már is bixonyoa- dékoxók llgyelmextatnek, hogy ax engedélyen a Hag|Utá«a kadveatnanyayal, eaatleg ingyen történ* nak látsxik, bogy a kandidacionáüa sorrend nem j fennálló vixxgalati axabályxat érlelméban beadan-ijeg, a mi padig as etiaiáíit illeti/
lesx egyhangúlag megállapítható.
— Mservemett foltajl»au«4a. Háe-Koxáron okmányokkal éx axakbeli leírással íölxaeralve, {Baranya)~jól szervezett tolvajbandái csíptek el I legkésőbb márc. végéig ax erdéasali államvicsgáló
■■■ JHMPVPHPH aiáitdékat ^olyatnodványaikai^aaabalyaierüleg^axükaégea Jiiog'y a tóv'aroaha érkeaő aaogényaorau megmart
einerek arra aa időre, itmlg ax iutéaaiet látogat*
farsang kedd éjjelén. Bruat (iáspár a többen már bixottaág elnókéhax, Redő Albert oraságos lőer-
okióber hó végén a asőlőbegyben levő pincéjők- déaxmea'erhex* [Hudapest, tőldmiveléai miuiaxte-
ben elhelyezett borukon Dagymérvű fogyatkozást num] bérmentve küldjék be. a
vettek esxre, anélkül, bogy sikerült volna nekik a — Felvétel a ftuaiel teitgeré«ftrtl xkx
tniok kell, mint rendes betegek a lővároa vaia» mely korháxában nyerjenek eihelyaxúat ex eilátaiU A ininisxter lelhlvi^a a Ifi városi, liugy jeWIjé ki ast a kórháxai, a hol a megmarlak elhelyeahetők%
JBL-^—— . lennenek. a egyuttaP annak a reményének ad kí*
tolvajokat elfogni, kik álkulescsal menlek a pm-1 démlál»a A közös hadilgyminiBstenum ten nogy a főváros a a/ándekanak megváló*
«ékbe. November elaő. napjaiban £app Jówet j.gerészeti szakosztálya közli,- jiogy a íiuinei 1 BitaHabHii hathatósan támogatni lóg|a. csapra vert egy b akós hordó'. Harmad napra rá éa kir. tengerészeti akadémiában a jövó tan-| ^ IIIleien larrAaliól érteaililink, hogy a üres volt, de a tolvajoknak semmi nyonia. Csapra évben saept. 16-án előreláthatólag 86 n5véndék déU-vatrat igazgatósába a menetdilekftt kgkiW
lebb le togja aaállitani. Isem imilaatthatplk tíl,
vert ugyanazon begyen a szomsxédja Nász is egy számára tesz részben egeszén ingyenes, részben 6 akósatt 3-4 nap alatt ext ia elvitték. Rájövő fél állami költségű hely, továbbá löbb fizető és hüifip Hrusjlól is elvittek 5 akó siller bort. Utóbb alapítványi hely. A folyamo<Wiiuyokat legké-•nevezett pincéjében aa ajtóra irónnal ezt irták: sőbo julius végéig kell benyújtani a badUgymi* Sylveszterkor iámét jövünk borért, ba itt találunk, biszteríumboz, a hol, kivánatra, a felvétel rés/.* agyonütünk. A pinoe rendesen be volt zárva; vi< letezett féltételeinek felsorolása ia megkapható, lagoa volt, bogy álkulcscsal nyitják ki s zárják — A llaatl baji. Á hadseregben tudvale-ba a pincéket. Közeledelt Sylveazter napja. Brust vőleg a legkényesebbek a tisztibojt tixztaságá
barom jó barátját, Sperrzel Henriket, 8pangen-lnak megőrzésére. Kzt a legjobban igazolja alaxáma %A kajmánon hölgy" ni in alatt kőxolt kU berger Jőzsetet.s Kemler Jancsit kérte fel, hqgy | minapi kemény ítélet. A 19. gyalogezred GyjT-' [TOTRrtttjttffttiaaiikua tárrát." exentni sűrűbben fogja menjenek veié ki a hegyre, megőrizni a pincét, rött állomásozó tiaztjeinek egfike ugyanis jréJext a kiválóan népaxerU lapot d'ilgoxatatval tél| esetleg elfogni a tolvajokat. Kimentek; de a tol* gebben sértő levelet kapott, de annyira kells[ vájok nem jöttek, bartero pár^dipra ismét vittek metlen helyzetben volt, bogy nem tudta magát nagyobb mennyiségű bort. Jött a farssng. Hruat elhatározni a prövokálásra. A levél irója busó*
és károsult két tárni, sngedve Hrnat exen érve- nyos* idejű várakozás után levele másolatának I Hírlap* és olvasó kősi^naége A lap regénycxar lésének ; »megíál;átok, hogy ma megint betörnek j melléklésével ezen körfllménvről értesítette a nokábsn most kexdődöH >Kun^aa adományok< egyikünk pincéjébe a Janka*hegysn, meri farsangra | parancsnokságot, mely az, éljárást a tiszt sllen|oitn slatl Hugh Conway angol írónak qgy rend<
erről a t. közönséget értesiteni.
Irodalom és Művészet.
«lékalHér a .IVall Hírlapiban. Nagy* nevü irőnk, kitől a »Pánti HiVtap* lebruár 2*kl
keresni^ réaaínt novellával, rémint egyéb tároa* k<islem^nynyel. A nagynevű ui muukatáraboa méltán aaerencaét kívánhat magának a »Pásti
v
■"W
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 9, sgAm. (6. lap.)
kivttl érdeklesxiiő regénye. Midőn l. olvasóink B-gyelmet lelhivjuk ezekre, egyúttal niegiegysaiűk, hogy a tfesli Hirl»p< kmdóliivivliilit (Bud*|>e»r, NádoMil.ca 7;) egy leceltzőltpnn nyilvánítóit óhajra mindenkinek ssWesen küld egéül t hétig mutatványszámokat, ingyen és térmenlve. A Inp előfizetési ára különben eny hí-hiiprn I Irt 80 kr.
Mr(k*pluk * ,Slayyar TútlvúetS*, pénx-flgyl, jogi és köaigaxgaláai szaklap legutóbbi számát, melynek tartalmából örömmel gyösödiünk meg, bogy ezen szaklap — mély már 11 éve áll fenő, — úgy a* állami, mint a megyei éh iüi\ vényhnlósAgi ti«zt\i»»lök és bivalalolc pártolására minden tekintetben méltó. A lap ára etv évre 6 ~fr«. mely ftsweg a lop kiadóhivatalába (Budapest^ VI. kWTliaraytér 4. szám j küldendő. Ismételve ajánljuk ax érdekelt körök ügyeimébe.
— Kérelmt : Még a mull év végén srélkül-dóltem egy előfizetési Telhi«áit > A jégkár ellen való biztosítás én a károk becslése* oimű intlro, A munka a kitiUíllt idOre megjelenvén, fölkérem azokat; kik előfiitléti lelbivásomat megkapták s taláu gy(jjiSltelt avagy -rendelni óhajtanak a munkából, hogy a »felhívást < szíveskedjenek beküldeni. Kik ai előfizetési (ven rendelik meg a könyvet, még mindig hajlandó vagyok ai otl ki-.látásba helyezett kedvezményt megadni. Különben bolti ára 1 Irt 60 kr. s ugy nálam, mint jbármely haiai könyvárusnál megrendelhet. Debrecen. 1890. február hó Szült Mihály, gazdasági
issints.etl ttnár. . •_ -
Ab oro»« dnUAroulkl — mint lapunk múlt számában in jelextük — február 28<án tartotta «eg lázae-érdttlődétiel várt baugver-= senyét a .Polgári Egylet" dísztermében, melyet a nagyszámú intelligens közönség zsúfolásig megtöltött. —A daltáraalat 8 óra után néhány perecéi jelent meg az emelvényen, színpadias diazöltünyeikkel fettői képet alkotva; a mint egy hatalmas hangszer kezdte meg a 14 dallamból összeállított műsorát, meglepő, nagysze -rfl harmóniával. Darabjaik legtöbbjet, különösen pedig a lyraibb színezetű dalokat ismételniük tellett, mire mindannyiszor felzúgott a leikosült. éljen- éstapavihar, mely legeklatánsabb kifejö-iése volt egyszersmind az általános elragadta tásnak. Az „is ia"-t azonban hiába kívánta oly zajosan a fiatalabb vérű közönség, nem juthatott hozzá, s igy a művésziben is ritka hangverseny. „Ügy ifjú megy a faluban* cimfi táncdallal, pontban 10 órakor véget ért
—Tollftittiban.
Syáry Sándor barátom, kit a kultusz-miniszter a Mátyás korabeli 'műemlékek kutatásával és. egvbegyűpétévei bízott meg. -varosunkba i* eljött.
Megjárta városunkat, s amint a főutcán végigmenve, a kereskedői ftrmákat olvasta, véghetetlen sajnálatát fejezte ki, bogy thérí néma lí.Ji-utf korabeli Mtlguldlt kutatásával tan meybUra.
Ha akad közülünk egy-egy amblniosn*, nagyra törő egyén, aki éleiét a tudományos Irodalom tejleaatéeének ssenieil, leglöbbnylrt ugy Jár, mini Nyáry Sándor, A. mi fltilal tudósunkat, (íuiilnl tán ónnk is tudni Ingják) n minisilerlum pAp éve megbista atsal, hogy a Knjmiky Jiitm, msgyát ssármasásu aruképleatö éleiére és munkáira v«
1890. március hó tf-án,
pol, liugy i ,llt milf tiiktny hártya tartja
a i'irni'lii//fin ág arfMw.
Aggasstó dlnténslokban haladunk a blailrtság tetőpontja felé.
KHenxéknek kell lenni minden ptrllamanihtn, KlIsniáUt AllAtipoiilÓkliól politikai kütdtlmtl loly. latol stép Ah nagy dolog, ha «s csikóink meg. válestiásánál la magasabb ssempontok érvény*, sülnek, I)fl mihelyt altár egyik, akár másik ta-A miilörléneiiró a meghiiatásnak eleget leli i borban a magasabb asaniponi, a tnagasuhb t>4l a munkál elkésaiivén, megkínálta annak kladásá laáhanyetllk li személyek elleni liHídelem val m fővárosi magyar kiadókat, Valamennyi axial előtérbe : akkor aa esskóiók, a lagyvarek meg-
natkotó adatokat Német-orsságban gyűjtse egybe
"Jj ___________________pi
déaének történetét.
a Írja meg a jeles fatlö-mllvéts éltté- és inttlt
megjegyzéssel küldte vigssa á kéziratot, hogy Magvarnrsaágon as llylalta munka még a nyomdai költaégaket sem hosaa be. r Aaulán puhainlóaoli a Megy. Tud. Akadémiánál. hogy nem lehelne e a kiadást annak révén esakÖtölni. Akihez e eólbfll fordult, eltnondla neki
választásánál rendesen a jezsuita elv érvényesül s a narllamentl méltóság fölött diadalt ül, tombol a politikai hlaalrlsAi*
ílisx n aienvadályea harag, a gyűlölet, a ma« gaaabb ksetnpontoknak, aa eltagadhatailan érdemnek méltaiásábsn való hlaalrtság annyira ragadta
hogy miléle ceremóniákon. hánylélt bisoilságon már a mátrvar ttrsakggyülés néhány ingjál, hogy megy keresstül egy Ily kiadandó manka kéalrata ? Iw 7V»»« KiUhiAiimhI/ a küllőid által la elismert Kii öl asután teljesen kedve vessen a lépései meg nagy alak|a kltlöllltt; ugy állanának hantolailan lételétnl a kiadta munkáját nétMtiij/elMi) I sírja lölött, mltil sKtgány „ Mntuhtik Mont* sírja
Mikor megjelent mnnkájál a német sajtó nagy lölött a i/i/ilmni/nll/it IljlúelUtJktw//1 immolyugva sensatióval fogadta • ennek alapján'a magyar nevetgélve és a kegyelet llantját a koporsóra sajtó Is melegen üdvösöltá, — akkor a • Mwjyur | iluliva talán aat kérdasnék . (tplkéiil es kérdésit) Tudin Ahfh'miiu is nagyot gondolt a elhatárolta , ll'ns int nvrli* *
egv magyar kiadás rendeséaét,
Káidnlom j sok ily dologban nsak u mutatAm Imponál nálunk.
Iralm I nagykálihtrll taleniumnk I országos ka-küllőid "i/1 j padlások ' bámuljuk mtg a tranola polUi^usokat, tapsoljunk ii nekik, dtt ím MrnuHt M/f i$ /mi'nát aruAiiyijiUit bán öklM tcatiuljillj/. Riaony-hiaonv : a mi magyar nemieil kulturánk „
fajindése csak lassan, majdnem : türalmatvesslö Kfilf MvUIImN
lasrastgiml megy. Különösen a német kuliura * ,*
nyomását érzi leginkább nemzeti irodalmunk. Mert ludésllAa it /on/n/mti ;/«/««« M«lre<i/,
van elég olyan egyén, aki magyarnak vallja ma- I Stdntó bYmt* j/ullów hismnánymhU (//hi/h;^»/ |. gát h mégis ast mondja, hogy sokkal asivesebbtn IhniHyu utai IÜ, «i|«t.)
(11)1)1), lebr. 27,') As utóbbi napokban ugy aa amerikai mini u löbhl.kUHöldl piacokról érkagfl kedvttóbli tudósítások lolytán gabona placttnkon a már beállott stilárd hangulat lolytonninii és halárnsollan tröeödlk. As ötmies gabonannmek árai a tnullhélhes képest löhbé — ktvéahé stnel. kedtek. — A határidői ttiletnálmuiaikoaóasilárd
olvas német, mint magyar Irodalmi munkákat. Eimek oka «*ak as lehel, hogy as édes anyatejjel nem szivta magába a sajál faja, nemsele iránti erös ragaszkodást, bogv nem képes megérteni, fölfogni a megvár geniuai.
Erősen gravitálunk 11 Jóxsef eaitnél leié.
Vagy Chu meettoftd'oljuk 1) nem elszomorító dolog e t»x, hogy Magyarorsiágon. a ml tősgyökeres Iránynál a kési huta árál Is erősen Molyásol|» magyar őseink vérén ugariéit IlldŐn, köimlvtlö- tnntk lolytán malmaink a tulajdonok megadási envesülétekei kell sxerveani, hogy a •»%</<»• »«bb árkövetelményelht* kéiiylelenek alkalmas.
- ' kodnl.
Kint huta különösen a malmok résséröl keresel! volt és Ili kreál magasabb árban résxeatlli. Eladásra kerOlt 1110000 mm. «IhH rendi) U Irt 1U kr, ár mellel*. Htti hozatal 54,01)0 mm
K/m snb %tfi* kerasltt és gytnge hoaatnl mellett 10 krral jobban fltttlettll. Minőiég'"intarint 7 Irt tíll—H frl 20 lu. A'iIm rof tarlós caekély kinálat és nagyobb
honftolijárokat• verejlékülő lift íjuk — — maijijarnknnk.
fá/adotással megcat
r
Milyen szalmaláng volt is aa a névmagyarosi-'fl tási mozgalom! ^
Akkor ■ sajtúban, a társadalomban astkadat-lafml aa a fürgéié* hallatszolt, hogy csak magya-rontani kell a némethangzáaú neveket. Még név-magyarosító egyesület is alakult. HofTmann Móricz barátmn szép, lelkesítő torokat irt a Zalába, bogy az izraeliták vegyenek tbl kivétel nél-1 kül magyar neveket, ne ragaszkodjanak nevök- j böx, meiy. úgy sem ősi név, hanem csak II. Jó-1 ztei oktrojálta rajok.
A sok tzép szó, a lelkesítő mo/galom nem volt valami bosszú élem.-Az eredményre- nézve pedig szolgáljon mulatóul a/, hogy az én jó Móric barátom most is csak llojfniann.
be ezért én nem ítélem el föltétlenül sem 61, eem ama hitsorsosait, kik nevökel nem magyarosították. Mert tagadhatatlan, hogy a mozgalom első hevében elég szép számban folyt a névmagyarosítás, hanem asután közbejött az áldáttalan s még mindig a levegőben úszkáló mozgalom, — mely az elmékbe és szivekbe lopta a fajgyűlölet bacjJlusait s ekkor a névmagyarosításnak folyása szakadt.
Kezdetét vette az „ ölotrikrajcároi mayuarok" kigunyolást, nevetségessé tétele. Na és aki ennek eredményében most gyönyörködni akar, jöjjön Nagy-Kanizsára, menjen végig a főutcán, olvasta el ('mint Nyáry barátom) a firmákat a kétségtelenül dagadót fog keble a nemzeti Önérzettől, hogy milyen pompásan, hatalmasan tudunk mi aati-Kilátni.
Azért ne félj, édes magyarom I £s ti se csüggedjelek áldástelan (IIo111 magyar irók I
Majd csak exulán jönnek a sxebb napok. , A nbnel kiadók majd mngyur irikat fognak ke-1 re.tni, kik tUmtl nyelőén .hirdessék a magyar kul-
(urát. A magyar irók Írni fognak tősgyökeres né-! folytAn 10 krnyi áremelkedést ny.rt,
metséggel megyarsésIlemU novellákat, regényekel, j,Molt nljnMR HKorlnl 8 Irt 15-45 k'rért. stiodarabokat, költeményeket. . i Xnkoricn csekély lorgalma melleit alig mutat-
Es akkor a 10 milliónyi magyar ImimMrlyil |kowll v%Umi vt|,QU). ((.(tuköfloa 4 Irt 70-MO 10 millió meg lógja érteni és tapsolni logjá a, j(r u| ^ |r( 50_7()
mayyar irikat. ikrlM 'dlita a hiányzó minőség fulylhn
S aki sxereli a siatisailkai egybevetést, fölállít- w „ for||a|on) mj„i)NéK sserini egésx t) Irtlg batia as arányi, hogy Mayyarontdymt n ntagynr „ j „ á||olll4wn. _ ,),.,,„
"Igy vagyunk ml sok mindennel, amivel imponálhatnánk a külföld léiéit.
geniasz hódiiása ugy viasonyllk a németéhöx «:, 10. -
4
Míg mi itt lent okónl tttnődünk a magyar ntm-xeti géniusz mostoha sorsán, addig ott lenn, ax orazág szivében elborult homlokkal nézik ax aggódó honfiak : miként dobálják tele az akadémiai nagyszótár összes sár-szavával azt a tiaxtea ősz alakot, ki a magvárosifás terén, a magyar nemzeti egység eszméjének érd.ekébat Oly sokai tett.
Ha félelem nélkül ia, de lelkébeír minden esetre megrendülten állhat otl Titta Kálmán az or-szággyüléei vita lölkorbácsoll hullámai közt talán a tengeri szirt sorsára gondolva, mit ugyanazok
a hullámok mosnak tisztára, melyek beiszapozlák. •
Milyen felfordult világ vanminálunk t
Alig máafél éve: lltmairk' n felülmúlhatatlan diplomata, ,kipublikálja abbeli véleményét, hogy Tisza kormányelnöksége alatt az Oitlrák-Mayyar monarchia túli/pontja UimhSl áttétetett Budapestre. Na és Ilitmarck' csak. elég tekintély egy magyat1 államférfiú kifejteit működésének, politikai haly-xet-olkotáaántk megbirálását illetőleg. Amit mond, el is lehet hinni neki, mert tudjuk, hogy őszinte egésa a gorombaségig.
Minden esetre hizott it arra a Bismarok-féle ■kijelentésre minden magyar ember fmég talán az én jó Ctetnpeu Kálmán barátom it) legtlább is 50 dekát. Mart hál aagy, a nemaeti önérzetei hatalmasan élesztő kijelentét volt az. <
Ét moil (másfél év után) odt csapják a Bismarck álta! is respectáll államlérűuhoz as isza-
egyta koaslrakományokban fordult «1ő, mely a hizlaók által valamlval jobb áron vtaámltatoit meg. Minőség sttrinl 11 irt (10 -7 Irt, flahU'Uttt ililet: A küllőid! magasabb ár|egy«és«k ta az eladó lelek lélelme, hogy a tavasai szokvány búzára vonatkozó Itlmnndáfok (malyntk sxállilásl ideje már márolut hó elsején vetndl kexdetél) a vevők állal nagyobb metyiyi'égben sxándékolha-lik tényleg átvétetni, ax eladókat ledexéshet kéuy-sieritetie, mi oly árltullátnxási Idézett elő, hoi^ a tavaszi szokvány buta 8 Irt 47 és 61 kr között ingadozott, mig végre ^ Irt 5B krral zárol, őati szállításra 7 Irt 77 krhl.
Tengeri kesdetbtn lanyha volt, utóbbi napokban valamivel javult, májut-juniusra 4 Irt b9 — 90 kr,
Sjsokuány lob szilárd, tavaszi szállitásra 7 Irt 87 kr. mii elállításra 6 trt 87 kr.
noet vau aa Ideje a gyümölcsösben ax öregebb Iákról a mohot, as elhalt éa láváit kéreg-rétzeltét TtTIsáUttnT s eiulán a la' lölríiét éa vtt. tagabb Agait, mésx, marhatrágya és kevés Itltau-ból álló habarékkal btkenni; Továbbá 1(1 kell « fa körül a földet oly darabon kapálni, mint a minő a korona szélessége t ezt jó érett trágyá-val sűrűn behinteni, melytt aztán négyuer any. nyi vittel tel kall higilanl. Minden ttárat, sürün-álló, egymást horttoló t a koronába benyúló ágat lé ktll tőben fttrAttelni, bogy tammi ciopk ne mtrad|on ét a sebeket jól kigyúrt agyag, marha, trágya, hamu ét marhattörböl kétxQU ttpasistal vastagon bemáiolni. Siáratabb napokon a ber.
Nagy-Kanisza, vasárnap.
nvósáat is elvégezhetjük, At ily módon keaelt fik | bőségesen lopnak gyümölcsözni.
Herayé-uedé*. A tavaisi napok laaaacakánl csak megjönnek* de sajnos a gyümölcsösök legnagyobb ellensége, a hernyók in jelentkezni fognak, ha elejéi nem vessaük kelletlen vendégaae-replésüknek. A kápossta-öaöndék (here* alba) ai, mely rettenetes pusztítást ssokotl véghezvinni. — A hernyósaedéa oly művelet, hogy egyik gasda a másikának használ vele a így szivükre kötjük mind-Rióknak, kik ugy a maguk, mint aaouiasé Ijok jövőjével csak egy keveset ia törődnek, kesdiék él a bernyó-ssedést. Nincs ssomorubb látvány a lekopasztott égbe meredető gallyaknál 1 £s nincs boldogitóbb a sok és aiép gyümójcaosel megrakott hajladozó Iánál egy "passsionátus kertésa-re avagy gasdára. Most még kevés fáradsággal lehet a leszedést eszközölni éa hossá olcsón, mig a munkák megkezdésével kétsser oly nehezünkre fog esni és táreánk is jobban megérzi ezen ok* vetetlenül szükséges eljárást.
Ndlrágya alkalaiaiáta a aadldlt-ben, Aa orsságos fi iokszera-bizottság Ülésein élénk kifejezési nyert aa óhaj, hogy a stölösgan-dák, különösén a IHlokszera-lepett vidékeken, a hol a szülök ssénkénegeséssci tartatnak fönn, továbbá ott, hol a szőlők trágyázása ist állói rágyá-val a vidék rovat utai miatt nagy fáradtsággal és Jföltséggel jár, a műtrágya alkalmaatassék. 8aa*| pári Gyula git>f töldmivelésügyi miniszter megígérte. -hogy •« össsea állami telepeken rá*zlete»enJ és nagyban kereszt Ül vitt niíi» rágyázási kísérletet fog tenni * gondoskodni fog továbbá arról, hogy a szó iOsgazdák rendalketésére mindig álljon műtrágya.
nagyarerszág , gaidaiágl klAilll Amt Bécsben A bécsi kiátíitás magyarországi rendeső bizottsága serényen munkálkodik a kiállilát sikere érdekében. A kiállítás egyik lénypontját a aaarvssaiarba-tárUtok fogják képezni, hol orsiá- | gos hírnevű gulyáink, a mesőhegyeai, gr. Teleki-; télé, -a)b. lesznek bemutatva. Nem kis feltűnést fognak kelleni a siementhali tajta tenyésztésében elért nagy eredményeink is, melyek a gróf Ná-dasdy, őrgróf* Pallavicini, Forster Géza, ftadó Kálmán. Széli Kálmán és mái ismeretes tenyésztések által lesznek bemutatva. A ''Metternich herceg Bia-Bajnái uradalma minden egyes tenyéez-lett lajtát külön 12—12 állatból álló tenyészcso-portban állít ki. A tejelő verseny iránt is .nagy az érdeklődés, különösen azon a vidéken, hoí a színe* msrha tenyésztése a nép kezében van már elterjedve s a .fejős tehenek elárusitása ez ídőszerínt ia jelentékeny jövedelmi lorrást képez. £ tekintetben a vasmegyei gazdasági egyesület jár el jó példával, mely a vasmegyei szines fajtából több válogatott fejőstehénnel fog a tejelő verseny ben részt venni. A potsony?, sopron*, tolna-,' bar anya- és nógrádmegyei gazdasági egyesülelek is részt vesznek a versenyben. Rendkívül érdekes lesz az igáamarha verseny is, melyben magyar igás ökreink a monarchia többi résseiben tenyésztett szines veraeny társaikkal szemben nem fognak csorbát ejteni régi jó hírnevükön.
Erzsébet • géimaleai ■ (áriatág. Ügyes ▼etetés, az esélyek kellő időben való erélyes kihasználása ipari s üzleti vállalatnál mit képes végezni, azt a legmeggyőzőbben bizonyitja az Erzsébet-gőzmalom-társaság 1889. évi mérlege, melynek eredményeit mint különös figyelemre méltókat idézi a »P. C« At Erzsébet-gőzmalom az •lőaö évi első felén beiül a rövid kedvező időt t>ly kielégítően ki tudta használni, hogy a második félevben redukált Üzem és rossz Jiaz tárak dacáfa képes volt évi mérlegét 160.000 forintnál több lisztanyereséggel lezárni, 900.UÜÖ—forintnál nem nagyobb részvény töke mellett, mely a tár-aaságnak mindig és szakadatlanul gondos vezetése folytán 300.00Ö forintnyi tartalékalap, és összesen kerekszámban 360.000 forintnyi törlesztési és segélyalap állal mindenesetre erősítve van. A társaságnak két malma ?an,~egy itt a fővárosban, a másik Temeavárotl, az egykori Bánság metropolisában, mely még ma is, dacára annak, hogy a sors rosszakaratát majdnem két évtiaed óta Jó keményen kelLéreinie^. Budapesl alán a.....magyar kereskedelmi helyek közt a legelőkelőbb helyet igényelheti a gabonára vonatkozólag És mind a két malom példásan működik, at üzlet otm különben példás, máskép lehetetlenség is volna oly esztendőben, milyen 1889. volt, ily mér-léget elérrii.
M ker ém. A borok ára tetemesen emelkedett a mult. évhez képest az egés< Balaton vidékén ie. Pár évvel az uj borokat vették litereokínt 7 kron, a javát 9~f0 kron s most az uj borok kelnek 14-1(1 krn sőt a kitűnő borok 18 trón fc Oka, mert a bormennyiség még a nagy pincék*
Zala H HrArnrff'tap,)
ben is"sokkal keveathb mint volt i |6I migfogyott; I aránylag nem is volt mindenfelé |ó terméiünk, aitán meg a phylloxera is sok asölöhegyet tónkra l telt már, a hol eddig eladtak, most vetanek, A : bort tehát — külttnöaen városokban —• magat fokon mérik; a legközönségesebb $4 M kr.; a jobb minőségűek padig 8SK-—86 kron kalnek korún-mában. Kővágó-EörsrŐl írják Ispunknak, hogy a Balaton jegén nagyon sok bort nsUlttoHak át Hn» | mogyba, mert a mult éviién*a még erőben levő szőtök nagy termést adtak nem csak ott, de a ■somszéd hegyeken ia; a mult évi borok literje 14 — 16 kr. nagyobb mennyiségben; a legjobb minőségű 18 kr. kitűnő ó boré M--80 kr. - Hars-nyában as ui bor mint Pécseit ia 12—Iftkr. közi változik literenkínti
1800. március hó 9 án.
Nyilttér*)
H«i»+ »*»*»n»tuil. v«*a <M» kr. Mm fl. 11,4d l»or kUUr — glatt tsil gearaalart jvlrot 16.) vtitth. t|mt.) — viriotilti rai»»n nad itttflkw«tft iiiífiö* und süUflrtl. <tu ytbrik'bépot O. ll«Mael»svc &
HadUfcrtat), Kérleli. MunUr ssigtiittfl, grltff keltet 10 kr. I'orto. '— M6
JiWlk t$0rkes»í/J h'kiwiú; Vsrus |,ajs« JHru$erk$utA i m««Imj Oáiiétr,
♦) A« s rsvsibat kAslsu«kért »«i» rol«IAt4|ti
vAűsl attaéfi a taivki
HIIIIIKT^NKK i
RE
PARATOR
oatlx- 4b '\£Őm&t*véxiy
ellen flO hr éa I frlérl kapkatő minden gyógyateriárban.
TO
KAJI CHINA-VASBOR
vértiagéaytég a tápkér ellen a legjobb ster. Ara kia üveg 1 Irl 60 kr.. nagy H írt. Utániatok ellen védoévaláriásom.
RGUERITE CREME
a legdivatosabb arobőrflnomttó. Minden elegáns hölgy piparcast* talán otthonná. Teljesen ártalmat* Ián. 1 küraiig 2 frt.
KRIE&NER GYÖRGY
H«h!»|hMi.ii, Kálvintér. 618 .'I-6 '
MA

Poronospora-fecskendö #
. w»U#r-®z#xlcez© ti jjT
sznkérfők ált ni h legoélaaertlbbnak elismert kéaglllék.
A U6J0BU
brCnni kelmék
ss srtiliil gyári ámk ns*riat taáUlUttntli
SIEGELf 1 MHOF
ponat^'gyirébAt MtUtt-iK) II H N m || $TKir Ngy •latáaii* isvstsl vagy nyári ottoaálitiM ^fe|!»é#M I •gy tMSntg, mtijr M*'v síétsrt vsgyt* 4 rnfut tariftlsitn.
Kgy kstutMigto otuiatg ars.....J
„ Ónom p . , , ,' , 7,76
y llnununiil> |U.éu
fl ítnÚsuttsUh m .... .
vslóili gystyjnból. Toválibá ntgy vilsttiáktMa Mlysstinvl «suv6U kast-gtrn, rotottótsvk vsiö Mtm-k, v»Sáii»iikitNk u»n* rivtákssk strooa, ttlnpoitöuysknnk p^rtiviotm** un itiüklny I ssslialytntrfl tgytnrnltáknsk való |HtNsiuk. férlitknak ét gytna«ktkaas «««b»u» ttaémsk«iaiák» vtUMIt jtlqaé-Étllénykaimák »u>.
tátiul] i u.u jíiiji u i aau inmi uü ntiiimiifí i.u iiim. Nlalák Iniyti éa kérssestve.
(peronospora-vitioola) ti I v \ é I h ti I I á n tolla* ia.
Védekező eszköz a szölölevél betegség »
m
w
At egest késtUfék minden tekintetben kifogástalan gyártmány, melynek réstei bár -a^ mely savaa oldat által kárt nem stenvednek. M6 L^
Kezelése egyazerür bárki által eazközölhetö ^H ^
Raktár: UNGER ULLMA ^N ELEK ezelőtt IlauHer Jituos »
IXJL.Ot'ir-X.JLlXTZBJi.lX. It
wtr mm Üüiiu, Mto -m *
SfOT Tp!/ fa] p Vasöntöde és gépgyár Részvény-V^nLJLA"lCll Társaság Budapesten.
Gyár ^t irodák: | Városi iroda és raktári
VL ktilsö váoaft-nt 1090 00, st. VI. Vodmaalosky-atosa 14 ssám.
Ajtnlfs kiiunü ét tsilánl kscrktstttt, tsáaiut alnö illjakkat kltttattUU
SCHLICK-Íéle szab. 2 és 3 vasú ekéit és szab. mélyítő ekéit.
V f
mélyitO ükéit önvuiütékk^l, eredeti fohllok éa Vldata-fále
Jm^kbÁ-' egyvasu ekéit
talajmivelő észközeit boronált és rögtörő hengereit
y^J^^^Á/i tOHXJOK-féie szab.
£ o „KCaleiclA®^ •or"bav#tőg,ép#It.
SsArvMvttüféiirk tttbbvasu akékm alkalmathaté tengeri- és v répa-ültető késatlléksk. KáNtKt)b«n v«antk Wábbá zna- (<*jár-
fáaycMéptA kéditttatok, guboniitlestitó rótták (Uakor At ViilaU rtn«litttr) ^ ^
ÍÜün^mnyltgtiTür'^jwk" uá^^l't'BflriHil'^ él üirltilk, ÖitOinwInnrk^ n ----
olaimalom brntndti^ck. —Eredeti amerikai kévekötő éa ma- .flí^ffim^M
rokrakó ari0 gépek és fOkMBélé gépek. | H it vPKff^-j I
LegJ&tánjosabb arat. Előnyős fizetési feltételek.
S^t^. Árjegyzékek kinhiútra ingyen h Mrmentvt. ^bp
Jegyzet. Vas tstruccaénk cnnsaal t. cn. Ütlotbtráttink imcmi* tudf „»ll^^iMS^SI^?
miKtra hoisi bogy nobt t VL Fodmanlozky-ntoa 14. aa. a. ,r-r : lavfi irodáink lognagyobb rémsét • külső váOSintOB íoVÖ s.iártoli*-
punkra btlyrst&k át, mindasnaáltsl «s«n Irodsl htlyliéguakltts t. anlttlmrátslnk kénytlmt 4r4«»Mb9néKy váróéi Irodát tsrtaak fnss, valssiint, hogy ng>aaott^épltóti dkknlsk ét gttdanági irápeiakből raktárt tétanltottask
l Kiválu tinataltltél 1
687 f—IB _ A Schlickftle va$0ntíidt é§ gépgyár rémvényfámwiij iytngntihUga,
/\ Zala 9 atáip. (8 lap.) 1880, Irntrtjjw hó
XXKXKXXXXXKXXKXXXXXXXXXXXKXXKXKKNKX B ItOvUl luiH/jiítlul uián tiAlkOlltalitittaii ailiit íogllHitltó Mífiör 8 a iij «««rU«l 8
i TT í GLYCERIN-FÓG-CREME |
JÉ I # I v-. katfeágllig uicjviMiálvt) H
lA ALODONT^Iu I
X INmbtii. ft
8 < „„ a
M Kapható a gyógyaur<aa«k te Ill.iaatraai.kn4l I darab 85 kr. N.'Kanlaatn X M Scliwarca á Taubtr; UoMnltld Aduit; Hirtm A Klain, li«dio Márton; Marion X 5 «a lluber iirnkiKkl *4» flO-MI M
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ÍZ t Hii íliPíl í \m
fin M KHHP
„nd Provialon a*U. 8 | j llÁgjMKjM Jjj jllljf tohfUrVermittlungbei I ifltflHJMi M ||i|<yj,.
».n».r ...... 11 Ujij«;ll Ht!íRPl;;H til «P I
rssss I s MwSlps Mul
H. FUCHS, i § t^lsl!í; l |1W | Jflj
Budapest, Frux IhLnw il'. 5 J l1 ifi] 3 -g j lí Mj! J i1 r - -
i 1 mttKr ]■ Mn.!8>jlwl II &S1 11
I I MMuflol IIIIIiRHmkI II j['|j||l
I
j I |MÍ|I ti
I S a öl IIq
■tí í ii WilíM !
tiii«uS ú
mM h #113 3 "isl^íifl j ffi
fu'WIllill ' I ■íl
§ 1tJH? jil íjl? !|il
tm í|l|ilr|j.íli|4i ^
! l^íSÍ B- » Jf
■ra g
^a S v.^lJlBUfi jta m J - «ií " N fiiJlJt- ^i^llliri 2?
0 •Iti* 61 í flli8lia ZL
1 il Pí h1!
1
Nagy-Kanigsa, vasárnap.
Szíves megfigyelésül!
Ezerszer éa eaaraaer jónak bhonyult ét orvoal tekintélyek, valamint eaámialan magánazemélyek bizonyítványai által kitünteti kéaxitmeuyek,
Dr. Miller mohnövénynedve
meglepfi hatáaaal van köhttgÓH, rekedi Még. torok* fáiás,.^JnvAlkáModAf, fcelttkezfl gümftkAr, egyáltalában a légtéai szervek minden bántalmai ellen.
Wliei oenkét és feMttt számára. Egy tégely ára 50 kr. o. irt.
Kapható MaHTON 4 BüBER /te*-kireiktdonéi X<ujy-Kaniz*án. 5N4 1—12
Hl unt/éh tzabnd<Uma:olt
zöld takarmány sajtók
matyók ali^tiiail takarméay félek altartéaára vacyia a íii> lékir. kakorina- éa r&pal**v$l ith ukanaiay faiakaak Adu ii auktállapotbaa viM aitartaaára vaolyáiaak,
%PJ*l«aknr l«fktvi-
líbhtalálmáayai k<*«<
MiíM,
kflyazalvs
a
lat
(■adaaáfaak felett®
n*ev kaazaára vállak,
•Mlffi randklvűii ka-|U a- «aa-dAaaati tcatiM»k Aa Máktaki atályaktit Ijnrt «iam éa ft l^w aliann't ayiiat-kraaiok »•* bizíinyit-váoy.'k által.
I Ntaetoraaéfbaa éa aa naatrák-Ma- j gyár liiixwialoiw- i biui ft év alatt áltatnak
darab áraaitlatott el, a mely körülmény két ,>kivtt» aaity kaaza^vaka* tűaéfak mrlltJt asúl
mC^ Hl aa tunlaat Mzak a takarmányt küliiut'tsoo a
répa leveleket
ím bopréMlai mival a tacatóbbi évi kiak-iaUk bisoayitják, hofty a ripaia viselt
kl % Aló léli
takarmányt
adnak.
Hqnználali ufqsitáxnl;. ineltfrk' nyomán bittos bikti' eredmriiyezhetií, rahuninf protpectutvik. din-ntero nyilatkozatok h bizonyítványok inyyen ás brr mentet küldetnek.
MAYFáRTH F hüm
Zala 9. aitiji. (8 lap.) 1800, >ntr6|tt» hó S tn^
KJCKKICKXKItl<KK«KltlC*KKKK)CKKICK*IC>CII*KKItlC
X *
* n
S
x
P
X X X X
ItihId liHHBiiAIut uián nAlk0inr.li«tl<4n mtiit IokHhkIHA Mt«r
A t«K«k
|) | a ■ • r I k a I
GLYCERIN-FOG-CREME
(ciéNiNéittgyi katteá|ili| m^|vlaa|á(v»)
F. A. Sara Ha & TArsa
an. klr. advari iaállit4k INeabaa.
ALODONT
Kapható a gyógyaaeréaaek éa illaiaaeréaiekttól I darab SO kr. N.'Kaniaain Sobwarca á Tauber; Hoaenteld Adolf; Hírem á Klein, Herdin Márton; Marton
óh lluber uraknál. 44H flO-MI
XXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
_- - . — —- — - ——- .a t Ma a. i I áA a . a hd 4 i ai d ük .1 d « I M a Jaá a. a a ki Ü fl J0 J / ád
und Proviaion aable íeh fUrVermitilung bet Varkaaf vea gr* •atalleli Kvatattr, tea I e«ra Muf Km.
'•"•ftw^-iu Wedmlhaus
H. FUCHS,
Budapest, Frauz Wgasse 12,
| AtTTI-aRAVEDO,
yaadawém -fá^--tcyára.
Túbov-strfissH 7 (S. Frank ím ri a. M. m. h Berlin,
M uB mnkíHÍii éa folytoiuia I atáau «inellyii awrkraeltal él* látott BLUST-fltr RaabadalaumrŰ |tW-»kuek <*|)>4Qljr.)rocalt pyáraMŰ. ' <.41 6-10
1 I 19 ii I a i a fi
iaiUta tiaiit ayAnyitiiató
Altaiánoaan alt^rjadt vélauiény volt aa l<Uia« lioay pult» ta|Mutatalat aa»aban, iiogy a
2ST4tiia íiat óra alatt fyó^yitiiató
ha a Tautfar Károly ftWárnai i&Kyaaaráaa: VI - Hamidv-ntcu tl|. által kfHaitmtt aati*aravMtu aa|p<lyát Yr»zatUÍ| iicéiiylN*. Ka«*n t«i|fw»n ártalmatlan aa««r u*v Mnötl^kiiél, mint lyarutakckaél a la»gbl»i»»»i»b alli«rr«l alkaliuaal aUi. Klaé iibM két tvé Um«AIUI, ztékk éráakéat M| avtf kaaátlal mádé hm % K|trMekckH«k kávé»-liMi*llmi adaadé. NAr ab rl.rt a katál kaiétala a«*a mnailalk a ■*ila« »koata kékagénl lairr. njr.v a r«*.|la|«M áa tU**Z4«iii^a Nákány kanál Uvciwlr utáa a láfulak k»r«« •Iváltozáaai (••trim^cii aoyblliank, mia végm nzulMiidá ó- randaaaá laaa a lál*Ka«'« éa naafláai ké|N*a«é|{, t!aak a torvínyi win laijagyzi'lt VÍHiJ^ifVfyel aliálott k^aitmény nyujt biatiM alaft.
Mh Ara egy llv«*|(ii«*lá OO kriiJ«»Ar.
AZ vANTl*6HAVE00u TAÜFFEB CSAK GYÓGYSZERTÁRAKBAN KAPHATÓ.
Uyois ti biitM segitseg gyonortiajolc | aioi
Aa <jw»kg iaw>rti«Éra, aa él«t»tdr«k a annak fubrtán a. Témák ttoititáaára éa tUala állapotban raté faataitátára éa a Jd amérnéa «U«egttéaéra a legjobb a kalatbai^abb ai«r a már ia mladanltt lama* rt\— * kaévrlt "
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
Iú«ji i.!«.bal?»iim a IrjJobb a U|gy^gybatáMab gyógyíftvakbál a Ui|Obdí>aalbao vau kétaitva • LúIöuömb miudvu tmtMtaal Ujok, gyooirm^ics. étvAg)hUuiy, »avanyu riibOIAgéa, vértólulán, aianyaraé b^jok »tb. atb. ellen tcljaseo baibatónnak bLotiyul. I*y kHttaá baláaai Jövatkaat«b«n élotbaltuam agy
r*bb<«y«H, oMigbixbatti báU^arévé lett a nrpnik. Ara egy aagy dveggel 1 frt, kla tlvoggai 60 kr. Ellámtr6 lrattfk ezrei bárkl&tk beteunUa végett rendelkeiéara állnak.
óváfl! Ummkaita»(rk alkviflléaa végetI, mb.daaklt flgyelmriiatek, b»gy aa agJNilftl általam aa aradaU utaattáa iMrint kéniutt „Dr. UOMK-ti\* életbal-zaamM mludan fivegecakéja kék bárokba tau caümagolva, tnalynek boaaaoldaUla BOflA életbalzaama a „fakete aaaL oi" oxlmzett gyógyaxer-FBAOXEB B. Prága 205-ÜL" német, catli, magyar éa (raumla nyelvin olvasható, szélt* felein padig aa ide oyon ott vééjagy láibaiá*
Dr. BOEA éleitaliaama valóúlin kapbatdcaak a kéaiitö
PE A&1TEE S.
V'iajajfy. főraktárában^ gyégfiaartár a nfekcíaaaakciu7rigában 205—HZ vt BUDAPESTEK XiJrck Jtuaí ar g)bg>iméacnél, Király-ntcxa 12. n. Budai Emil ar vár* i gyégyaawtárébaa a Vártai áx leien.
*a i»»tr<k.Hf)>r n-oiaithla mizdfa nagyobb py^pjazrrtár^tmo i>» raktár
«mb életkaluaakél. <| ag
Ugyanott ka|iüatéi <Sl
„prágai a 11 a 1 á no s h á z i - k e n ő c 8U
1&bb astr bálánvüaikoiat al .liarrert tlztOi ff6gjKét mlndibl37t gyotldátok, adW él ganyadétak tliea. Eaaa keoOca biatna eredménynyal baasBáluaté a nfii imlfl g)«!adá*ánél, a tfj, (Mpadéfénél ■ aa amUl iiieg.ktmtnyidéaém-1 asftláikor. k^lavraynél, vér daganatoknál, gaoyaa (kkadékoknál( itokulvartál, kárömgyOk* n>l, aa agyi.eraaeit kórömféragnél, •.ktményedéeekaél, íelpuüadaeoknél ntirlg)daganalbkAál, lalrdagaoatok* 1 *J. érzékataa tagoknál Mb fiiadaa jyaladáat, daganatot, elkaménycdéat, feli uil'adAat a lagröfiaabk Idd alatt aÜávaUt; a abwl már gcnyidca u, utal kötik, ott a daganatot Itgrtvldtbb b!6 alatt féjdah art nélkftl fal* kierati ét kkydgjiija.
BÉT Kapható 25 éa 55 krajezároa axala&ciékban.
A » « Miaiáa a prágai ál(alánoe bázíkebfia út a< k»y..,r utáni-rri, unniieu* UVaS I kit iígyelinexiatek, hogy aa aitdatl uia-ltif axirlnt caak nálam leaa kéqütve, • caak akk«>r valódi, ba a eárga etcaa/aiancaa, malyba töltetik, vfifSa haainálatl ntaeüéa»kta (melyek S nyelven nyomták) éa kéJk kartrttbá, melyen M Ua noMtt vwHegr Ifctbató — burkolva van,
■ÁLLÁSI BALZBAM • laabablaonyallabb, Mámtalaa próbatét ál* tal lagbiatoaabbnak ellntntrt eaer a líabéxbelléa klgyógytlÉttaa a aa agéaua elvaaaiatt balláii tabataég vlaexai yeréaére Egy tlveg ára I Cr*.
———---m—rr a— ■ —jaamiu_ i^iraaw—an —
Nyomatott tiacbeJ Fülöp laptulajdouoeoál Nagy Kaniiaáo 1890.
10. szám.
Nagy-Kanizsa. t8 90. március 9-én.
XVII. évfolyam.
(nrkmtMf: Batthyány- éa Eialajsdy-ticst sarkin.
Ma lalínsdö * lap ntUwi rcsiíra vosalkosé minden fcwlwrity.
Biranstctleg levelek csak ismert ke--—__ lakbH. tofadtataak wi-
Z kh A
Politikai és vegyes'tartalmú hetilap.
Kladóklvatal: Vir»liái-«tmjj6. nini Eúcliel Fllliip k6eyvk«wk#dése,
Előfizetési Arak ; Éríss óvro . , . r, frt — kr. Wlivra ..... í , 50 ,-Negyedévre . . 1 , 86 , *
Hirdettiek julányoHon saántttatnak. HyUttér petitaora 10 kr.
Kitirsiuk vissza mm k&ldéfaek.
A Nagy-Kanizsái- és Délzalai takarékpénztárak és a BankegyesQlet hivatalos közlönye. Eiöflzetéwk valamint a bíniet4«eki»
Megjelenik Nagy-Kanizsán hetcnkint egysierj^Hu^nap
vonatkozók Físcliel Falóp könyv* kanskedMbe Istésesufik.
A városi tisztújítás előtt.
i. -4 : '
I nalára emelkedik s az általa elfoglalt szép j böző elemeket körülmény eiebben vizsgáló | poaitjójian nem csupán a rideg kötelesség- j találni fog itt lelkes, tettekre hivatott egyé-| teljesítés, hanem a küzllgyek a a város j neket, kikben a talentum őszinte, önzetlen A közélet lüktető ere a közszellem. Mi- j érdekeinek előmozdítása és megvédése, a jóakarattal fog kezet; de a kiknek akaratkor arról akarunk meggyőződni: .vájjonjminden egyéni vagy mellékérdeketméU^ző ereje lehanyatlik a széthúzássá', az egye-van e egészséges, életrevaló pezsgés a köt-; buzgalom és őszinte lelkesedés motiválja netleuséggel ízemben, életben, rrndesen • lüktető eret, a közazel- í őt: ott a tettekre hivatott erők kétségtele- j Jg^ ]j0gy mjn(j e me||ett eem monfl. lemet vizsgáljuk. julll a legnagyobb készséggel, « MMÍn\ hatj* senki, hogy városunk a lenforgó.kö-
Ahol a közérdekű dolgok keresztUlvite- tébb odaadással sorakoznak, tömörülnek (reményekhez képeat a haladás szinvona-lében az elhatárolás és at alkotó erő ener [egészséges, erős kösszelemmé, föltett eélok [4n nem aiana L.nem vádolhatja aenki fiáját látjuk; ahol föltett célok elérésére | keresztülvitelére. _ . i (legalább joggal nem !) a magístratuat,
aa erő-parányok elementáris hatású fttOfcJ Aki a mi városunk közéletének jelenét, ^gy a közügyek vitelében kötelességét galommá tömötflbiek r xttt egészséges, tisa- viaagálja -ert a valóban wfr, valóban ogőra 4 a6g nem utl6, jfafo e tekintetben teletreméltó közszellem uralkodik; ott erő-iséges a a nagyobb fontosságú célokkal és neki M ^„merést megadjuk előtérbenyo-től, egészségtől duzzad a közélet; élénk, í alkotásokkal szemben elementáris erővel mnl az & magasabb szempont, hogy éppen eleven a társadalmi élet vérlorgása ia. I megnyilatkozni szokott közszellemet- nem L kötelesaégtelieeités után következik a köz-Tulajdonképen ilyennek is kellene lenni jfogja megtalálni. A« erő parányok tömő ig toéll u a itAdium melyre nem megnyilatkozó közéletnek mindenütt, rülésére még eddig nem volt, ninea « . a vezérszellemként való szereplés az aa ilyen közéleti közszellem megte |kedvező légáramlat; mert hiányzik a ver|egégMégM erőa közszellem megteremtésére.
Ámde
remtéséhöt elengedhetetlen factorok kélle- zérssellem, melytől e tekintetben a hivatott nek. Itt i», mint minden a közérdek szem- tényezők megmoaditíaát várhatjuk. " L Moít' mid6n már csak "Sí n61™n pontjából keletkezett éa fennálló mozgalom- Azért, áki vároennk közéletét vizsgálja-, hét válaMt e* bennünket a városi tisttujt-
ban, kell lenni általánosan elfogadott éa ree- azt kénytelen binni első pillanatra, hogy |
táatól, a közérdek a városunk jól felfogott
pectált vezérszellemnek, mely a hivatott itt minden stsgnal, hogy itt a közügyek i é"*eke «empontjából szükségesnek Urtot-erőket maga köré tömörítve életadójává,' iránti érdeklődés kihalt a a közérdekek tuk erre rámutatni, ^ hogy ezt az uj ma-megalkotójává legyen a föltett célok éa nagy túrját megásó közöny feküdte meg á tet-g'«tratusnak megszívlelésre ajánljuk, alkotások keresztülvitelére szükséges köt- tekre hivatott egyének lelkét, vagy hogy | At uj magistratustól várja e város min-szellemuek. tettekre hivatott erők itt csak elvétve akad-1 den, a közügyek iránt érdeklődő polgára,
A rendezett tanicau városokban (minő nak, kiknek hatása elenyésző erejű oppo- tőle várjuk mi is a (közszellem megterem-Nagy-Kanitaa ia !) a vezérszellemet képvi-1 sitióban nyilvánul. tését. Föllépése, hatása idézhet elő csupán
eelni mindenkor a magistratus van hivatva. Ez- csak felületes vizsgálat után látszik]a közélet s igy a társadalmi élet terén ia Ahol a magiatratus e hivatásának szinvn-iigy. A városunk társadalmát alkotó küíön-1 élénkebb, erőaebb, hatalmasabb érlüktetést
A „ZALA" tárcája. A vigadó Zala, Somogyban.
— A .Zala* inteti Untja. —
• Na szóljon senki ellened, bonom disae: szép* .... Somogyortzág.'
•Annyi rosszat kiabálnak rólad, pedig* . . ..... a ,Kit tükör* is haaudott, mikor azt kürtölte felőled világgá, hogy •Somogyvármegyében almát, körtét, szilvát eleget ehetsz, de a tudomány búi bizony keveset vehetsz.!
Különben én abban a meggyőződésben vagyok, hogy rossz versben hazudni nem vélek, mert a legnaivabb jóhiszeműségei is tönkre silányítja a vers rósz volta.
Sok szépet, sok gyönyörűt el lehet mondani arról a szellemében, erkölcsében, szokásaiban, nyelvébea oly kitűnően, oly tősgyökeresen magyar vármegyéről. BQvös légköre van Somogyor-saág pezsgő társadalmának. Minden lépten, nyomon lelkef inspiráló motívumokkal találkozunk. Határába érve, midőn (Cl- fölcseng az egészséges, samatoe ,mSggym, kinyertt, emborsigös embörös" dialectus, — csakúgy éled az ember szive, lelke; csakúgy hízik a nyelvérzéke.
A hatás netovábbja belső Somogy országban tetőzik. Aaok az egészséges, erőtől, elevenségtől, duzzadó* romlatlan vidám lelket sugárzó piros,! pnsagán, mosolygó kálomista arcok meggyógyítják | a legbetegebb leikéi, csak nézni kell ankat.
Ebben aa egészséges légkörben fekszik Kapói- j ttfr is, at oraaág .... azaz a vármegye szék-
Wn.
Áldott (öld, kedves (Old aa nagyon.
Vaa almája, van körtéje, szilvája tengernyi : u igát | ét van kolturája ia és pedig (ne méltóa-1
tssssnak célzásnak venni!) tősgyökeres magyar i kultórája.
Ha Somopyorstágból hozzánk jön valaki, meg-I szédül borunktól; mert sálunk ebben van a tíz. Ha Zalavármegyéböl valaki Somogyországba megy, megszédül az asszonyok szemtíSl. Ott meg abban | van a tüt. . o
Na de íilenliuml Hátha „Bobot bácsi' kérdőre ; von bennünket: mit keresünk az ő revirjében ? i Pedig most az egyszer csakugyan az á- szerencse ért bennünket, hogy ott voltunk. Gyönyörű, irigyelni Váló revir az nagyon.
Kappsvár! | Somogy szivei
Ide lut össze Somogyoraág pezsgő társadalmi életének duzzalag ereiben a vér s innen jut az j viasza fölfrisaitetien,' ujult elevenséggel. | Pompás etnográfiái tanulmányt lehetne írni j annak aa eleven városnak népéről, mély minden izében magyar. Vendégszerető az utolsó falat-| kenyérig és sok dicséreterméltó tulajdonsága mellett szerény egész a királyi tábláról való lemon-jdásig.
Igen természetesen : mi az etnográfiái tanulmány megírásánál okvetlenül eltérnénk a követni szokott tudományos rendszertől, amennyiben aund-járt a kaposvári szép asszonyokon kezdenők.
Ennek igen könnyen megmagyarázható oka az, mert a március l-én tartott kaposvári pikniken' mind csupa szép asszonyt láttunk. Akkor jöttünk éppen arra a gondolatra, hogy hiába van nekünk nektárt termő Badacsonyunk ; mégis csak irigyelnünk kell a .tomofyi tirmést.'
. H na, H eib. und" ...... mondja Gól he.
Ujabban Zala és Somogy gyakran ölelkeznek. Vájjon nem e kettőben van-e a motiváló erő? Nálunk a TFíüi, Somogyban a Wrti.'
Asttony és bor vagy: bor és asszony igen sok-
szor voltak már megtestesítői nagy, nemes, magasztos igéknek, eszméknek. Mért ne teremthetnék meg e két szomszédos vármegye infelligen-tiája közt azt a barátias, lestvéries érintkezési, mely kétségtelenül nagy oyomokat hagyna mindkét vármegye társadalmi életében.
Ilyen testvéries találkozás, ölelkezés volt a március elsején rendezett kaposvári piknik is.
Rendesöi voltak: 2Wy Béla, Vissty Ferenc, | tiaal Gyula, Marton Gyula, Sárközy Jenő, a so-i mogyországi „aranyfiatalság• kiváló tagjai. I A mulatságon Somogy legelőkelőbb családjai vollak jelen. Ránk nézve különösen az lette ér-jdekessé a pikniket, bogy Nagy-Kanizsáról is többen részt vettek benne. Ott voltak,: Cstrtsnyh Sándor ét neje, Etelka és Bézsilui leányaikkal, I Bogyay Ödön és neje, Varga Lajos és neje, Dr. | Szült Miklós, Őszterliubér László, Dr. Ráiz Kálmán, Belus Lajos, Molnár Elek, Petrát Miklós, I Makara Dezső..
I A nagy-kanizsai vasúti állomáson a tőlünk utazóknak salon-kocsit bocsátottak" rendelkezé-sükré. Zákáóyban Horváth Gyula állomási lőnök | szintén salon-kocsit csatoitatoU a Kaposvár-leié menő vonathoz.
Somogy Csurgón Sárközy Béla (öszolgabiró és Kacslcories Lajos szolgabíró csatlakoztak a kanizsaiakhoz.
Ar utazás igen kedélyesen folyt egész Kaposvárig, hol a vasali állomásnál afpiknik-reodezff bizottság fogadta a vonaton érkező vendégeket a gondoskodott elszállásolásukról. A nagy-kanizsai vendégek 'iWy Lujza úrnőnél, Bogyay Ödönné urnö nagynénjénél lettek legnagyobb résst elszállásolva x-ótt valóban ritka vendégszeretettel fogadva.
A piknik a >Korona• nagytermében volt, igea dislinguáll köaöwég jelenlétében.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
*J
189Ó, március hó O-én.
igffpy ____ Zala .10. Bzám. (2. lap.)
aa egémaéges alapon megteremtett kW j aülatek elnökeivel egyetértőleg ragadja kezébe mikor maga a budget ellen még az ellenzék •tel lemben í a mozgalom megindítását. Előbb értekezzenek aem tudott érd emleget kifogásokat emelni, sőt
Csak leplezetlenül kilépő, munkára, tet-^f1 J^tó H irányadóelem.k bevonáU-, inkább_annak "oliLága és kedvező alakulata , , 'r , . f • >• val. A nagyobb közönség elé azután járuljanak felett hazafias megelégedésének adott kifejezést tekre aétx, lelkes vezérszellem kell ahhoz,jkész tervvel, mely a gyors mégaíakujást lehe lés csak egyes bevételi címleteknek, egyes adó-hogy e .város Uiyatott egyénei magasabb tövé tejgye. " ^ 'jtíeraek reménylett jövedelmezősége kiszabásának
érdekeink mellett odaadó lélekkel, munka Példánkat aTíeksits által buzdított városok; hozzávetőleges felbecslése tekintetében állt el-kedvOk eg-ész lelkesedésével tömörüljenek. Szombathely, Sopron. Kaposvár, Győr, Fejért lentétbe a kormánynyal, a mi kétségtelenül a. !«« __Lm___i___-i I.1..4 «*! vár, Veszprém okvetlenül követni, lógják. sokkal inkább hetyénlett volna a péndljymiJ
Az igy megalkotott közszelemmel leket ál dásoaan működni a nagy dolgokat elérni A*, alkotások munkája legyen a köt szellemé ; a dicsőség : a magiatratuaé.
Buzdító tangók.
Schits Gusztáv jeles publieits&nk, ki csak nem rég voltvárosunk vendége s a dnnántnli közművelődési egyesület eszméje mellett oly lelkesen agitált — a „Nemzet" márc. 6 iki reggeli kiadásának vetércikkében ismét fr^lalkozia ez
eszmével. ___ f—————.——— ———
^ niegalakuláai mozgalmajt illetőleg lehetőleg "áját igen szépen méltató szép clkkjének hatása zetben terjesztene elő, legfollebb néhány, annak zajtalan működést ajánl. I indított bennünket e sorok megírására. Hisszük, általános jellegét nem álteráló változtatással
Többek között eteket irja : ,A kömurelúdtsi kétségtelennek Urtjuk. hogy a mozgalom meg- egy-két részletben. mozgalomnak mi nem árt többek, mini a zaj. Igy indítására hivatott erőket is tettre buzdította. Nem -fogadja el a költségvetést,
" " "* ..........haladéktalan kezdeményezésre Jelkesilette az s
csak napok választanak el benünnket attól az örömtől, hogy a nagy-kanizsai köztnlireliídési
És mikor majd ezek egymás ■ után az eszme niszter budgetje feletti részletes tárgyalás al-szolgálatába állatite," meg lehet csinálni az ösz- j kafmáva1, mint az általános vitában, a mikor a szekötő kapcsot, mely a föladat betöltését na- kormánypolitika egétze, az államügyek összve-gyobb hatásúvá fogja tenni. 4-zetésének irányzata Ítélendő meg. Ha még a
Erre nézve Beksits ezt irja: „.i létesült íjy^tzélsfl bal veti el általánosságban a költségve • letek azután szöcétségbe léphetnek, moh-helyi fel tést, annak van bizonyos ethikai jogosultsága; adatok mellett, a közös cél, ar~tzlaniniai magyar-' mert oly ö*szegek is fordulnak elo benne, me-tóg megmentése. amúgy is egyesíti ükei'.' ^ j.lyek az ezen párt által el nem ismert közöa-
llyként azután az elsőbbség után yalo ver- ügyekre szánvák. De határozottan érthetetlen senygésnek is eleje lesz véve s nem lesz oknlf a ' az ba az aktuális kö'jogi alapon álló párt nem dunántuli városoknak egymással szembén-félté- fogad el egy oly költségvetést, melyet reálisnak kenykedni ~ V;s kedvezőleg alakúknak elismer s ha kormányra
Beksitsnek buzdító és városunk jövőjét, mis- jutna. szigorúan ugyanazon alakban s szürke•
sül Szilágyi szávai szerint: kis pecsenye nagy tűznél. De társadalmi mozgalmat nálnnk némi
za| nélkül valóban nem lehet .csinálni- Abban MLJHP^^H
versenyezzenek tehát a dunántuli vároeok, hogy egyesület megalakulását registrálhassul;
mentül nagyobb legyen ta. pecseny« éa mentfii _ ■— ~~
kisebb a tűz. De nem a hazafiság tüze." Áp0tll60SÍS.
mondják, a
bizalmi kérdésre való tekintettel. Jó. Dé mire való akkorit költségvetés általános és részletes elfogadása után a pénzügyi törvény tárgyalása alkalmával, mely törvény csak a bndgetszámok összegezése a lényegileg csak a~~ bndtfetjavaslat harmadszori olvasását jelenti, ugy folytatni az ápprppriácionális vitát ,nogy abban a már éldön-tött bizalmi kérdée per longum et latom újból tárgyaltatik ? Hiszen senkisem kívánja. liogy
„Kanizsán megkezdődött — irja tovább -—j arányiig "kevés zajjal a mozgalom. A dnnántnli--Ma, bogy a betekig tartó, izgsti'r s romboló.
közmiireilidén egylet otl létre fog jönni Kövessék i viták után a költségvetés tárgyalása a" képvi- ... - .
példáját a többi dunántuli tárnok!*--------- selőbázban a pénzügyi törvény -elfogadásával ?2 ellenzék ezen alkalomnál, a mikor a kormány
Mi — kik a mozgalmat Btksits hatása alatt végre be van fejezve, — irja a ,P. Tort-,*. — iránti bizalom vagy bizalmatlanság gyakorlati daladni nem hagytuk s azt missiójának egész | hasznosnak tetezik-ujból visszatérni arra az ál- bizonyítása plasztikailag napvilágra jututandó; mértéke szerint két cikkbin it méltattak,! fo- tálunk már ismételten jelzett anomáliára, mely megszavazz t a kormánynak a költségvetés al-safias kötelességteljesítés soha sem szunnyadó" képviselőházunkban a budget tárgyalások tekiu kalmnzbatását : szavazzon ellene, meg akkor », érzetével csüngünk ez eszme megvalósításán ét tetében meghonoiult, A bizalmi kérdés, a meny.- ha » által megszavazott budget különben^ jövőjén nyiben az összkabinetet illeti, miután az álta- tetszik neki De ezen alkalomnál ai egesi hu- _
Habozni most már nem szabad egy pillanatig lános bndgetvita alatt felvéttetett. a ház min- megint elölről kezdeni s a budgetvita
sem. I den oldala 'áltál s az összes pártok, frákciók. alatl előhozott minden szemrehányáson ét el en
Városunk hazafias működésének jövője szoros' árnyalatok szempontjából megvilágittatik s arra «««» ul™ kérődzeni, ez mar. kész képtelen-öaacetüggéaben van az eszme megtestesi'ésével. a kormány előterjesztésének elfogadása avagy "fr & .munkás nép adóhlléreiből drágán megh-Az alternatíva előttünk áll. Vagu lemondunk elve'ése feletti szavazás által a leghatározottabb "tett időnek frivol elpocsékoltsa. hazafias missünk betöltéséről és megmaradunk du- a félreértbetlen módon válasz adatik : a pénz- H,,zen nem akarok tagadasba venni, bogy nántnli fdhAir tárosnak; tagy talajt akarunk egyen- ügyi felhatalmazás tárgyalásakor u(ból taglalás " "ppjúpnicio megazavazasa tárgyalható, mint yetni hazafias-föladatunk teljesítésénél s megabált- tárgyává tétetik egész széltében, hosszában s kozunseges harmadfzor^olvaBasa bármely tor-jttk a közmüvelSdisi egyesületet. horderejében s még hozzá extra minden egyes vényjavatlatnak, ami vita nélkül történik De
Nagy Kanizaa vároa intelligens polgársága tárcánál az illető miniszterre vonatkozólag a.nem takéieteeen eleg-e az, ha ekkor az ellenzéki kétségtelenül ax utóbbit'fogja választani. ; speciális bizalmi kérdést feszegetik a bocsátják altaJ egyszerűen megletetik vezérszóno•
Keresztül vitala nem-, jár semmi nehézséggel, döntés alá. A py&korlatnak ezen képtelenségé kafc ntJ»" a bizalmatlansági nyilatkozat r t>zhk-Városunk polgármestere az itteni társas egye- a legdrasztikusább módon nyilvánult az idén,í*«? újra ajtót-iapul tann á beazédozonnek^
r ° --- - ~ "J..... 8 ... _ .............. ........I^liát; vagy a költségvetés feletti általánosvi-
------— . -----------;—-s-------------- tában taglaltatik maga a költségvetés és a
Itt közöljük a jelenlevőket betűrendben: An- S'kezés alatl letöpontjá' érte el a fesztelen pénzügyi politika, mely abban tükröződik fs a dorka Elekr.é, llogyai Ödönné, Chernel Gyu áné, i vidámság. rkormány általános politikája, az egyes minisx- í
Cseresnyés Sándorné (N -Kaoizsaj, Domer Zol-1 Volt olt egy szikrázó jókedvű aranyos kis te- terek tendenciája éa ípinósége feletti kritika az tánné, iij, F«lly Józsefhé, Hermann Uanóné, Ko- remién; áki szeméből a szív lángjait, kezéből a appropriationália vitában gyakoroltatik; vagy vác* S. Gynláné, l.éhner Ilka. Nádos'y Kálmánné gyöngyöző nektár tüzét árasztotta, és kínálta az pedig, mint ez nálnnk már szokássá lett, a költ-(B.-ozl.-LÜrinci Kactkovict Boldlzsárné, Perciel u|áágirókat, hogy üszküt ves«én e kellős hatással ségvetési általános vita alatt minden kigodol-Altosné, Somssich Andorné, Svasliis Imréné, Tóth azok szívébe. — llermann Irén kisasszonyon 4a- ható tárgyaltatik, de ekkor az appropriációt Jánoené, Tevely Lujza, Varga Lttoané fN -.Ka- vül Borfyáy Ödön a megmondhatója^ hogy a bír- csak röviden illik tárgyalni, niisa),Cseresnyés Etelka ésKőzsika, Hermann Irén, lapirói lovagias kötelesség parancsolja e kettős Nekünk, kik büszkén számítjuk magunkat a Kovács Joláh, Kaoskovictlda és Ilona, fcélinet Er- hatás megörökítéséi. becsületesen szabadelvűekhez és Tisza Kálmán-
£tkezés~után megint megkezdődött a tánc és I ban Magyarország szabadelvű, pártjának tejét, folyt másnap 8 óra utánig. minisztér" kollegáiban a nagy államférfi bevállt
Mi kanizsaiak másnap Terely Lujzs úrnőnél, munkatársait tiszteljük, tulajdonkép több okunk
___________________________m____,______ voltunk ebéden. A pimpás ebédet magyaros lenne a rendkivüli megelégedésre, mint az imént
ojés Sándor ét dr.llorner Zoliin törvszéki elnökök, i jókedv fűszerezte. Ebéd után lekele kávéra az bevégződött appropriácionális vita feletti pa-ifj. Kolly JAzsél, Hermann Manó, Kovács S. Gyula, I .aranyfiatalsáy" is inegcompareált. 'nászra, mely vita rendkívül erősítette pártunk
Kapotafy Kélt, Ktcakovict Boldizsár, Maklalvay! Az együttlét ekkor inár nem tarthatott soká, j szerkezetét, sőt épen széttörhetlenné sulárditotta Géss, Perczel Ákos, Somsaích Andor, Svatlich! mert déluián 3 órakor indulnunk kellett. ' és a minisztérium valóságos apotheosoával vég-Imre, Tevely Pongrác*? Kádoty Elek, Sziliy Ta-; Melegen bucsuitunk, a nagy hideg dacára_is. ződött D<*, Deák •Ferenc példája szerint n más, Oszlerhnber Ltazló (N.-Kanizsa), Szüls Mik- Csurgón a Ifiaiolgabiró huszárja vart reánk a szövetkezett ellenzéki pártokkal ellentétben, mi ióe íN. Kanizsai, gr. Jankovicli László, ifj. nyujtoUa.be Sárkózy pincéjének kiiünő nektárjá'J jobban szeretjük hazánkat, mint gyűlöljük poü-Sári tözy lléla, slb. urtktt. Beszálltak a csurgói cigányok is ét eljöttek ■ tikai ellenfeleinket s jó ügyünk fényes diadala
A piknik riikt fesztelenséggel folyt. A rendezők velünk Zákányig, hol a bieszas várakozást víg jután is mélyen tájialjuk, hogy a mult hetek nindenre kiterjedő figyelme nagyban elömozdi- ™Ml6 IBel'e't Te,«k- Hozzánk c«t- értelmetlent! szenvedélyesen folytatott küzdel-
totta annak szép sikerét. A táncrend a szó szórós l«k°«>» • zákányt kéf állomást főnök családostul, mében a ezolát szabadsaga t műveltsége igen
..........- brre a pár órára a zákányi állomás teljesen lealacsonyittatott a képviselőházban, Magyaror-
elvesztette iniernaiionalis ridegségét s még a res- {szág parlamentáris reputaciója súlyos kárt ezen tauratio légköre is magyarossá melegedett. —^ 1 " " ' 1 ■■■ ' ,
Éjiéikor ériünk haza.
És most ? — — — — — — — — Ai utolsó aecírd elhangzott, e'szállotl. Uucsuztunk, olt hagyták szép Somogyországot Álom tolt talán csak, elröppenő álom? Párját csak a hűvös regékbeu találom. Ringatja ieikeínet édes emlékezet: Álmodom' karjain szebbeknél szebbeket. Aiasodom Kapósnak csillagos egéről: Somogyi angyalok ragyogó szeméről. Álmodom azoknak sejtelmes'-uijáróS: Pár ktposi csillag hozzánk luillásáról.'
asike, Nádosy K'elks, Sommch Mariska é< Hona, Svasiich Szüárdka ét Flört, Tevely Irén. A jelenvolt urak közölt leiem'itjük : Dr Andorka Elek, BékefTy János, Högyay Ödön, Chernel Gyula, Cseres-
értelmében pizar kiállítású volt. Kapcsos láncon bronz-karika függött, melyen egy természetes tollazatú Ai» leeste állott, körmei között tartva egy kis aranyozott láncot, melyen a táncrendet tar-talmatóselyem kölésű miniatűr könyvecske függött.
A vigalom feszle'.entéiiél és családias jellegéi ' mutalja az it, bogy még (aminek különben di ' vatja veszeti) cotillon-tánc ia volt.
Harca Jóslta, világlátott cigányprímás bandája b uta a talp alá valót.
Szünóra alatt két hosszú asztal volt fölterítve, hol a vendégek egész familiarisan együtt étkezlek. Éten kivQl egétz éjjel buffttek voltak a vendé-j gek kényelritérfc
vedett..És táj a lelkünk, hogy oly sok kitűnő j tehetség, oly sok ékesszólás és tudás, oly sok I őszinte hazafiság -önmagát -kompromittálta t dobta, a sárba csupa szenvedelyességből.
A hét eredményt a kormánynak, a magyar nép géniuszának apotheosúa volt. De azért a hét mént j a passió hite volt s a nemzet géniusza súlyos let' \ reszttel rolt megterhelte s a farizeusok gonoszul it I csúnyán jártak- el, oly gonoszul és oly csúnyán, \hogy alig hihetjük,~Kogy ugyanezek a farizeusok ^egykor még megtérhetnek s azokat. «a képességeket, \ melyekkel birnők. a jó igy szolgálatában, melyet [tegnap mint dühöt Saulok üldöztek, holnap mint
Nagy-Kanizsa, vasáfnap.
Zala lft atan. (3 lap.)
államot illető
Tálak fogják M&BMtmú. fit mfyii reméljük, hogy, ]>énzügyinjniszter a magyar államot Illető re
Itgalibb rétzlttn így lesz, hogy közilile a jobbak, galemeg váltási kötvényekből bevesz. A többi
az apotheotii után, a nemzet géniuszának hódolni fennmaradó összegeket a pénzügyminiszter ez
< a nagy reformok legközelebb megkezdendő mutt- év folyamán ama reralebirtokoeok számára ki-
híjában becsületesen, (Wsegitüleg részt renni fognak. vánja fenntartani, kis esetleg későbben fognak _^Látták. hogy az uj minitzterek testtel lélekkel rá-.taszkodnak mesterükhöz; látták, hogy tr nagy tza-
jelentkezni, ha a vitás birtokviszonyok bíróilag el lesznek döntve, s hajlandók lesznek 92t-os ár-bmdtltti fiárt Tisza Kálmán iránt mtgtrzi tűrhet i folyammal kötvényeikéit készpénzt felvenni.--7* len hűsegét és nagyrabecsülését, régre számba fogják . San-Marino a köztársaság rendjelének nagysza-
renni a megulltothatatlan tényt t nem tagadják; lsgjival tüntette ki a német császárt — A cár nug.közreműködésüket a megváltón m úrétól annak rezetűje elleni cak személyes gyűlöletből.
_ 1890. március hó 9-éh
kedelmi körökben. Üdvös azért, mert Végét vetni célozza azon tálkapáaokaak, melyek az érintett körökben már nagyon is elharapóztak. Szüksége* a Vasárnapi mankaazttnet az egész bétea a} szargoeasr dolgozó munkásnak, hogy megpi-j henjen a hétnek egy napján, melyen megazün-1 vén a munkától, testileg, szellemileg erőt gyűjtsön magááak a következő hétre. Hivatva van e törvényjavaslat a munkások erkölcsi életének javítására is, mert — csak egy .példát említek
Heti szemle.
Afi'af a ,P. Corr." nek Berlinből írják, Bismarck herceg azon kívánságát, hogy as államüvyektől visszavonulhasson s azt a .pár napot, mely még
tavaszszal — néhány napra - Orosz Legyelor- tői — inkább' elmegy az a szegény—munkás a
szágba utazik. A tzegedi árvaház javara a templomba vagy más szellemileg szórakoztató
.szeged-csongrádi takarékpénztár* tizenkétezer helyre, — iparosképzőkör atb. — hogy ezt az
forintos alapitványt tett — Dr. O'Dwyer iror- egy napot a saját anyagi előnyére használja ki;
szági püspök pásztorlevelet bocsátott kiaziszá- ha a lehetősége is ki van zárva oda irányuló
kosság ellen. —rSeayorkban nem rég halt meg törekvése teljesültének; mert a munka, a min-Astor Jakab odavafőrpolgárember, kinek akkoraj dennapi megkeresése elvonja belső lelki életéévi jövedelme vol', mint a mennyi egyik-másik nek ápolásától, fejlesztésétől. A törvény tehát
ki van mérve számára', nyogaUtmban tölthesse, tkisebb európai államnak az egész évi költség- j— ■elvnek szövege következőképen hangzik — azon fájdalmas benyomás alatt nyilvánította, i vetése. 'New Yorkban magában mint egy ezer igen üdvösnek Ígérkezik és rég érzett hiányt melyet szeretett barátjának, A ndrássynak halálai háza és ugyanannyi telke volt, sat. — Az új pótol. — 1. §. Vasárnapokon a ni agyar asent gyakorolt kedélyére. Csak múlékony felindulás védtörrény értelmében^ a katona orvosnövendékek j korona területén az ipari munkának szünetelnie volt, minő már többesör történt a kancellárral, lélévi tényleges szolgálatra köteles bevonulása 1 kell. Kivételt képez az üzleti helyiségek és be-tje mindig csakhamar lecsilfapult A császár, ki-j apr. 1 én történik. — Franciaországban & minister-! rendezések tisztántartásához és helyreállításához vél Bismarck legelőször közölte, természetesen ; válság nsgvon kritikussá tette a helyzetet — szükségéé munka. 2. § Az ipari munkának s.U-privát alakban, hogy szüksége van a nyuga- Fétercárott újabb nihilista-összeesküvést födöztek netelése legkésőbb vasárnap reggeli 6 órakor
1 fel. — Edison fonográfja a királyi udvarnál ii be lett mutatva. — ífinr- Yorkban apr. 10-én ér
. „ ■ nyuga
lomra. erélyesen megtagadta és kijelentette, hogy a míg él, nem szabad visszalépnie a külügyek tt
kezdődik és megkezdésétől számitandó 24 óráig tart. 3. íj. A kereskedelemügyi miniszter a bel-
zeléshól Ha fáradtnak érzi magát, minden egyéb | dekes verseny lesz a télfT és nőtávirászok-közt. | ügvi- és a vallás- éa közoktatásügyi miniszte hivatalát adja át ifjabb erőknek, a külügyi tár-; — Réthe pozsonymegyei községet felgyújtással j rekkel, Horvát-Szlavon országra "nezve pedig a üáhan ía a munkátJózza olyanokra, kikhez V! '-1-1—"*'—:--1— iout l— -a- tól lu—áj ---j-i—h-—«-: u—
bi-
________ j fenyegeti valami gazember, 1867-ben már föl- horvát-, sziavon dalmátországi bánnal egyetértőim* van, de a nagy politika vezetését meg kell Ipenselte egysier-sz egész falut egy ilyen fe tőleg rendeleti uton fogja meghatározni azon tartania s a messzeható .nemzetközi kérdéseket j nyegető. — „Szeged" címmel új r- szabadelvű iparnemeket, melyeknél azért, mert azüzemtél-
■ politikai lap indult meg. — Botzlonbót Fran j beszakitása lehetetlen, vagy a folytonos . :__-___- teijíl űa -___1___i__i-i .. 1____iilí-Ilj- *
neki magának kell tatésoT.: Étiben absalute nemj -
nélkülözheti, nem akarja nélkülözni őt a császár. Icis Traín ismert amerikai író a földet 60 nap ] bentartást a fogyasztókSzonség, vagy a kőzfor-—' BerlinMl jelentik: A'londoni, párizai, és bécsi nagykövetek valamint a berni,
rónai {alatt szándékozik legközelebb körüluiaztii. Igalom igényei feltétlenül megkövetelik, az ipari brfbz Május lére nagy munkásttnnepet rendeznek B.- munka vasárnapokon is végezhető lesz. 4. §. szeli, hágaf kopenhágai és stockholmi követek pesten. — ,A legsötétebb Afrika" lesz a cime[Azon iparnemeknél, melyeknél az ipari munka legfelsőbb rendeletre utasíttattak, hogy »z Stanley könyvének, melyét legutóbbi afrikai | az előző pont szerint vasárnapokon ia végezhff
odavaló kormányokat értekezletre hívják meg ■ yjttii-'jMri fa bányamunkák szabályozása cégeit. Az illető külügyminisztereknek átadott iratok kifejtik, hogy a császár szt javasolja, hogy értekezletre jöjjenek össze ama kormányok képviselői, melyek a gyári és bányamunkások sorsának javítása iránt érdeklődéssel viseltetnek, hogy tanácskozás tárgyává tehessék a nemzetközi jelentőségű kérdéseket, melyeket az értekezlet programmja tartalmaz. Minthogy e kérdések politikai borderűvel nem bírnak, czélszerü-nek látszik, hogy az első sorban is szakemberek tegyék azokat tanácskozásuk tárgyává. Hogy
ntazásáról írt. — Bécsben a péklegények sztrájk- lesz, köteles az illető iparüző az ezen munkánál ja .véget ért; ezentúl vasárnap déli 12 órától éjfél' alkalmazott munkások kellő felváltásáról oíy utáni 2 örátg szabadok lesznek. — 7
4«g— minden
véd.-zobor bizottság fölhívást tesz közzé, melyben . alább arrakéri az ország hazafias polgárságát és egyle-; két hétben egy tél vasárnapon munkaszünetet
t.eit. hogy egy Temesváron felállítandó bonvédszo- élvezzenek.
borra adakozzanak. — .Librral' nevű norvég bajó törést szenvedett, s legénysége a tengerbe lult — .1 iralesi herceg tavaszszal az udvar látogatására Bécsbe utazik. — A királyi család márchn 15 ig marad Budapesten. — BfrJ*en a torokgyik járvány rohamosan terjed. — Óriáti viharok voltak' a múlt napokban Európa éjszaki j
Az, ki az I. és 4. 4-ban meg-
ás értekezlet megnyitása és további folyamata j részében. (Mi is éreztük szelét — Március 15 ét meski-nnyitteesék, a császári kormány a jegy- i az ország több jgmtján készülnek megünnepelni sékbez csatolta az értekezlet programmját.
állapított határozatok ellen vét, kihágást követ el, és az 1884 XVIL t. cz. 1(56. illetve 184. §-ában megjelölt iparhatóságuk által fokozatos eljárása ntján annyiszor a mennyissor 10 frttól 300 frtig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. Az idézett törvény 165. § & szerint behajtandó bírságpénzek Magyarországán a kereskedelemügyi miniszter kezelése alatt álló ipari és kereskedelmi alap javára fordítandók, j fi jrli ii törvény ii löi iény.tarbiúi islíi tniig
(iórosoN orosz {esrőrTíivész kollegái ineny^jS t/ifi? ii S'rnr trrir1 'restt értesült—miniszter-1assíony lányának selyemruháját gyfinyíirü ápiAljfelfinésg napjától számítandó két""hóra lép életbe tanácskozás volt Budapesten, melyben jól érte sült politikai körök véleménye Szerint a honossági törvény revíziójára vonatkozó . törvényja-] 12-én a szokásos kegyelettel fogja megünnepelni.I
— Férni olasz község határában nem rég nagy
i képekkel festették tele. — tztyedi árviz gváaz- j és végrehajtásával a kereskedeleomgyi minisz-' napjának évfordulóját Szeged város, március | ter bizatik meg.
vaslalra nésve történt megállapodás, áü javas7 'latot legkésőbb nyolc vagy tis nap múlva a képviselőház elé terjesztik^ a közvetlenül a hon-véd-törvény utáa tárgyalás alá veszik, Tisza Kálmán a királynál volt boeszabb magánkihall-ntáaou, a ekkor valóaainüleg az uralkodó ióvá-nagyását kérte a minisztertanács határozataihoz. Erre muta.t ax a körülmény is, hogy az udvari ebéden a király több képviselővel beszélgetett a honossági törvényről, s ekkor nsgyon nyíltan nyilatkoantt a Kossuth kérdésről. — A német kormány által egybehívott uiuuíát-rédeJmi kon mely e hé közepén Berlinben fog
mennydörgés közt egy hat kilogrammos- meteor kő esett le. — A.111 Leo pápa i hó 3-án ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. — 1*112 ben Amerikában Chicagóba világkiál itáat terveznek I
— .1 virágkiállítás Budapesten apr. hó 2ti án I fog megnyílni. — l'erlakon mult hó végén három ház. melléképületekkel együtt leégett — AV-1 toriban B. M. szolgáló leány ötnapos fiugyerme-két gyutaoldattal megmérgezte. — Zalaeármnjye. febr. 2li án tartatott a zala egerszegi plébánia-1 templomban miuiemet gr. Andrássy Gyuláért. |
— Hazánk felvidékein most már az iparosok is
gnmuntom, meiy e
összeülni, ss osztrák magyar monarchia is kép- _______________________HHHH
viselveleszi Kálnoky gr. külügyminiszter—— tarkai Miska hírneves cigányprímás közelebb | ®ogy egykor a
már i Győrött meghalt — Aradon, Temesváron, Szol " ' "-*-nokon és Szlávoniában ujabb cukorgyárak fölállítása iránt indult meg mozgalom. — A perzsa sah fogadott fia: Ariz. vőléjjé'ny. A sah legkis sébb leányát kapji feleségül. — .1. Vandcrer
T a n t g y-
Kor (ni k lmjai
A ki huzamosabb időt töltött már népünk körében s jól megfigyelteannak typícns alakjait, lehetetlen, hogy szemébe ne tünt volna az a satnyaság és hutaság, mely főleg az alsóbb rétegekben lépten-nyomon észlelhető, s ha megfigyeljük az ujonczállitásokat, itt is tapasztaljuk, bogy évről-évre satnyább és katonának
alá,
kevéssé alkalmas egyének állanak a mérő tömegesen készülnek kivándorolni Amerikába, j» vajmi kevés bizodalmat nyújtalak arra-nézve,
mint a fí. V. Bécsből értesül— ez iránt kérdést is tett a magyar éa az osztrák kormány. hoz. Valórzinü, bogy a kongresszuson nemcsak külügymiaisateriumok egy közege által, hanem a két állam kormány egy-egy külön szakférfia áltfel képviselve less. — A Berlinben tartandó nemsetköii munkás védelmi kongresszuson a ma gyar kormányt dr. ticknierer Uynlá és jCiraen-zexstrin Béla miniszteri tanácsok, és Süerényi József kolozsvári iparfelügyelő fogják képviselni.
*—Srhriifiter miniszteri tanácsos a kereskedelmi minisztérium iparügyi osztályának főnöke és Szte néayi ipartefügyelő' a kereskedelemügyi minisztérium ssakférnai; (xraenzenatein miniszteri tanácsos, a (iol.ányjövedéki igazgatóság és az állami dohánygyárak lőnöke, a ki évek során át a bánya ügyeket ia veaette. a pénzügyminisztérium szakembere. — , ,-f pénzügyminiszter leg-kotslebb be fog terjesztem a képviselőháznál; egy törvényjavaslatot a delegárzíók által meg-szavazott kuaóeiigyi pótbitelek Magyarországot
hős* nevére szert teendenek. Valóban teljesedésbe megy nálunk a híres latin iró jóslata: „Aetas perentum peior avis, túlit nos neffüiores, mox aatnros progeniem vitiosi orem.- •
Ha keressük okát ezen satnyaságnak és szel-
nevii amerikai gőzös a san-alesandroi elhsgvott lemi butaságnak, megtaláljuk azt a nyomorban szigeten három angolra akadt, a kik. e helyen la a hibás nevelési rendszerben, s igen sok már 18S5-. óta Robinsonként tengették életüket,. községben még a mértéktelen pálinkaivásban. s már szinte elvadultak — A -noná betegség Egy népes községben huzamosabb ideig^jnint már Ma,
ár Magyarországon is jelentkezett, iyedi honvédkaazárnyábsn. — Esz
a nagy-j hivatalnok működtem s ittlxolt^ftlkalinam ama fergom és, sajnos tapasztalatra jönni, hogy már nemcsak a Vácz között a robogó személy vonat egyik kocsija I tót s az oláh fajban, hanem édes magyar vére-meggyuladt és teljesen leégett ■— A Imreiét I inkben ie roppant nagy mértékben gyökeret mult erős hideg több helyen még fagy-halált is j veri az egészséget és eletét ŐRT pálinkáivás. okozott A hannoveri egyletek kérvényt in-1 A legnagyobb nyomorban sínylődő atya vagy téztek a porosz képviselőházhoz, a zónarendszer; anya csak pálinkáért esdekel, e szenvedő mielőbbi életbeléptetése végett — A szibériai i gyermekének pálinkát visz orvosságul a helyett, foglyok szomorú sorsáról égbekiáltó dolgokat [hogy az orvoshoz fordulna segítségért. Az írnak a lapok. — Turrényjatadat az ipari mun-1 orvoshoz nem megy, mert annak fizetni kell a kának ratárnapi szünetelésén?. Ismét egy üdvös | a látogatásért, patikaszerrel meg nem akar élni, éa rég idő óta érzett hiányt pótló törvényjavas j mert azt nem .javalják*. Ha el ia •
------u - i-----------iv---o— ) - ~——- ■■ —j & « * -wk utrn .ju i bmbb . na as aaavKT n
/terhelő >jaotá>ának (fiíezése Urgyában. Ez összeg lal fekszik a ház aaztalán, mely a vasárnapi:gyógyszertárba, vesz egy garas-ára baahajt&t ama kéaspéna egy résaéből fedezhető, melyet ajmimkaszünet behozatalát túlozza ipari és keres js ezzel azt kim, már eleget tett az egészség
megy ishsjtl egészség
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
követelményeinek. Míg orvos ajtaját hónapszámra kiig avitja be egy szenvedő, s a gyógyszerész nagy köná—Hw rwé, ha naponkint egy pír hatosnyi bevételt zsebre tehet addig a pálin kásbntik km reggeltől késő eetig Ülve vu pálinkafogyasztókkal, kik agy a tebetőssebek mint • szegényebbek soraiból nagy fogyasztják a spiritutzkeveréket.
Alig hogy a gyermek kissé cseperedik, mAr nitó-gyülésektól közvetlenül pipát ad az atyja a szájába s gyönyörködve . egészségi egyesülethez intézett szemléli, hogy u ő csemetéje már mire képes, j esetén a nevezett egyesület a könyvet A pálinkái vást és pipázást már úgyszólván' kevesebb példányban is példányonkint kiad ed korában megszokja a gvermet,
A Zala 10. artm. (4 lap.) _ 1890. március hó 9-én
íöriT elnökségei figyelmébe a fent jelzet művet nnek végső életnapjait
nem törődve, bogy ex által szellemi tehetsége a tovább fejlődésben gátoltatik.
Ai iskola kényszereszköz gyanánt tűnik fél a gyermek előtt, hova apró korában azért Midi a szülője, hogy ne legyen otthon gondja rája. Midőn azonban már nagyobbacska less s az anya a ház körül is használni tudja, vagy épen a barmok őrzésére alkalmassá válik, ottaon fogják őt néha kegyelemből, mert > tani tó urak á rendes iskolábajárist sürgetik, elküldik az iskolába is. — Számtalanok aa iskolamulasztási esetek, j ilyenkor, ha a szülő kérdőre vona-tik, azzal áll elő, bogy .nagy téli idő van,
a tekintetes kir. tanfelügyslőségnek i 1390. évi február Iáén S16. az. alatt hozzám intézett nagybecsű megkeresése alánján azon kéréssel ajánlom, hogy a tavaszi járasköri ftözgyüléstt-kifn a járásköri tagok becses figyelmébe azt a élvezettel | legmelegebben ajánlani s egynttal értésükre adni szíveskedjenek, hogy a hatótágoktól ésta-
országot közmegrendelések 100-nál
PP .
helyett 20 krért fogja adni.
folytatólag van szerencsém a t. járásköri elnökségek becses értésére juttatni, hogy a zala-megyei általános tanitó-testületnek a borkol-lektálás megszüntetése s ezen tanítói vagy kántori jövedelmi tételnek készpénzre vagy megfelelő természetben való jirnlmányra változtatása érdekében beterjesztett kérvényét, továbbá á megyei tantestület nevében a központi választmány által beterjesztett oly tartalmú kérvényt, hogy ott, phol a tanító kántor is egy-szersmipd, a kántori járalmányok elkülönítése ntán a törvényes, minimum megállapításánál csakis a tanítói fizetés vétessék tekintetbe —a
r___„ az iskolafan tartók oljr
módon ed elitették volna meg, mint a jelen esetben. Péler E. ezen nyügdqemelési esete itt nem áll egyedül. Vele egyidejűleg Gábriel Kde ferencfal vi társasági tanító is nyugdíjba helyes-tstett Rendes nyugdija neki is a 800 irtot kevéssel baladni tnl, a társaság az ő részére ia 400 frt többlelet engedélyesett, s igy &ábriel kartársunk is t évi március hó l-jétől kscdvt 780 frtnyi évi nyugdijat fog élvesai. — A] áldozatkész - iikolafentartó e nemet ttivfi tettei nem szorulnak dicséretre; ösztönözni fogják azok a társasági iskoláknál működő összes tanítókat, hogv egész erejűket a társasági iskolák emelésére használják, mert azon édes öntudat, hogy öreg korukban gondtalan napoknak nézhetnek elébe, meg fogja kettőzni ere|öket, fokozni fogja munkakedvüket, nem fognak megszűnni tökéletesedésükön tovább munkálni, csakhogy az elismerést ők is kiérdemelhessék. Az osztr.-magyar államvatuttársaaág e nemes tette által az egész ország előtt bizonyítékát adta annak, mint tudja megbecsülni a néptanító működését. Adjon Isten sok ily nemet-azivü, áldozatkész pártfogót az iskolának!
nincs a gyermeknek gúnyája, csizmája stb.. I tekintetes kir. tanfelügyelőség —
mert szegények vagyunk nem tudunk "Az iskola-mulasztók szüleire etSsubja ugyan a törvény a büntetést, dt azt főleg a legalsóbb ofötályoaknál végrehajtani teljes lehetetlenség. A Megdorgál át még csak járja ugyan, de a pénzbüntetés már behajthatatlan. Hogy is
folyó 1890.1 átirata ér-
évi 246, illetve 247, tz. a intézett telmében — a legmelegebb pártolással terjesztette fel a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz, míg a ,Ferenc József alap" ügyében a tekintetes kir. tanfelügyelő-séghtó intézett központi választmányi msgke-mikor egén télen át alig van egy pír gsy* ' r»«ii«ii»ifrrn » t»ltit[t»i« bír ^"felügyelő úrjelj?-és Szent • Mihálytód Szent - Istvánig hitelben j teij sztésére ezen ügy érdemleges elintézése a kapja a kenyeret? Azzal pedig, bogy polgári | tekintetes közigazgatási bizottságnál folyamatba BMfjtaM büntetés folytán,
jogit veszíti el a többszörös azáal ez a földhöz ragadt szegény ember édes keveset törődik, mert jóformán fel sem tudja 1 fogni, mi az a polgári jog.
S mig az ísWftlálr tátnnganak az ürességtől,! a gyermek felnő, a tanítást ép ugy mint a>
tétetett. Hazafias üdv&slettel Zala-Egerszeg, 1890. február 27 én
. UD VARDYIGÜÁC megyei tantestületi elnök.
CrtMll«a • járási-laifUI k*r t tag Jalh*> Van szerencsém a járási kör t. tag
nevelést nélkülözve, mert biz az utóbbit a szü lói háznál épen nem kaphatja Arról természé- jait tisztelettel értesíteni, hogy választmányunk teeen a tanítók a nemzetnek eme láradbatlan I ez évi január 20-án tartott ülésében fogtalko-munkásaí épen nem tehetnek, ha a gyermek 1 zott a központi vála«ztmány által hozzánk utalt
átlépvén az iskolai éveket,
képes leírni, ____ ___ _________ _______
Nem is akarok szólani arról, hogy e fiuk! a tavaszi közgyűlésen megbeszélendők, hogy a már 14—16 évet korukban megkezdik a nemi! megyei tanítótestület) —— ■
még csak a nevét | azon tételekkel, melyek az egyetemes tanité-' i gyűlés pontjai közé felvéve, járáskörünk által
életet, s ez által ugy testi kifejlődésükben, mint illető kész javaslattal léphessünk fél. A tételek szellemi működésűkben tetemes hátrányokatIa következők: 1. A népiskolai tanterv módosi-szenvednek, s mire eljön az idő, mikor a fin tása tekintettel az osztott és osztatlan népis-íegyverfogható Issl, a szitytyarémek nyomát kólára. E tétel előadójául felkérjtett: Sáringer sem látjuk abban az alcsenevészedett, meggör- pKároly, m.-szerdahelyi kartársunk. 2. A tani
bedt alakban, kit a ferossr vizitál. Nem légből kapottakat besiéltem, tapaszlala
tói állás biztosítása a a tanítók szolgálati viszonyainak szabályozása. E tétel előadójául fel
taimat mundtam el, hála az égnek, hogy ezj kéretett Kramer Lajos n.-kanízsai kartársunk nem mindenütt van így széles Magyarországon; 3. A népiskolai tankönyvek s ezek bírálatának de kivánatos volna, hogy ijgy'sebol sem lenne i kérdése. E kérdés előadására felkéretett Hoff
Különfélék.
— Oj taihlr. (íelsei Gutmann Henrik, a n • kanizsai társadalom egyik ismert é» átatánosso lisztéit Nettóra, Zalamegye törvényhatósági bizottságának ét Nagy-kaoizsa város képviselőtestületének tagja, a nagy-kanizssi izr. hitközség, az onz. IX. izr. községterüiét, a nagykanizsai keresk. és iparbank, a nagy-kanizsai keresssdelmi -teslület, s n.-kanizsai takarékpénztár elnöke, a nagy-kanizsai kir. lörvszék kereskedelmi ülnöke, az orsz. rabbiképző intézet vezérlő bizottságának tagja, és az osztr.-msgyar bank valióbírátója márt. 6-án este rövid szenvedés után jobb létre szen-derült, 8ö éves korában.—Másnap reggel már gyászlobogók jelentették, bogy városunk társadalmának egy előkelő tagja dőlt ki ismét. Gyátzlo-bőgő lengett a törvényszék, melynek testületében a boldogult kereskedelmi ülnök volt, a Csaino, a Polgári Egylet, az Osztrák ét magyar bankfiók, a Kereskedelmi s Iparbank, a Nagy-kanizsai ét Délzalai takarékpénztárak, az uras:, hilköz-ovoda épületein. — nyilvánult-;- mindenki fájlalta a nagy szivéről ismert a' az által átalános szíretetnek, tiszteletnek örvendett agg férfiú halálát. Egé« ételét véghetetlen munkásság, okotság és becsületesség jellemezte. Tsten elárasztotta ői áldásával, mert kijutott neki a< apai és nagyapai örömökből oly mértékben, mint kevés embernek. Ő igazán agg. Simeon nyugalmával hunyhatta le fáradt szempilláit. Megemlítésre méltónak tarjuk, hogy éppen halála napján lépett az
közgyűlésen e tételeket ség, polgári iskola és A részvét városszerte
akkor várhataók ama boldog kort, „mely után mann Mór. A tisztelt kartársak tisztelettel ké-! alap-tzabályok értelmében a boldogult Tótk Lsjot
buzgó imádság epedez százezrek ajakán 1"
II. B.
Nyílt levél
Iretnek, hogy a tavaszi közgyülézíg e tételekkel j helyébe a N.-kanizsai tak.-pénztár elnöki jogkörébe, hathatósan foglalkozni aziveskedjenek, kogy köz-1 Elhalálozása alkalmából a n.-kanizsai izr. hiikoz-I gyűlésünk alkalmával teljes mértékben megál- ség, melynek az elhuayl közel 25 évig elnöke s I lapíthassuk javaslatunkat HOFFMASX MÓR, |a képvíseiőseghek majdnem 40 étig tagja volt,
a taiamtyyei általános tanítói testület t. firáskiri dnökttgtiktz.
Az orstigos közegészségügyi egyesület, hogy népességűnknek egészségi dolgokban legel hagy a ] tottabb és legelmaradottabb részét: a köznépet, falvaink lakóinak millióit az egészséges lakás, a tisztaság és a rendezett .községi élet iránt, mint' a j» közegészség alap-szükségletei iránt felvilágosítsa és aaoknak megteremtésére serkentse, kiadta dr. Landvay Benő pozsonymegveí tiszti főorvosnak . Huszonöt ér Márkutfalro éh MnH" eitnfi munkáiái " . .
E munkában a köznép eszejárásának és értei-miségéaek megfelelő egyszerű és világot nyelvezettel elmondatik egy kötség története, a mely lelki pásztorának és orvosának buzgólkod áss folytán piszkos, egészségtelen, járványtól dúlt faluból barátságos és egészséges községgé változik.
Ezen könyv kiválóan érdemes és *lkalmas arra, hogy főleg köznépünk között a legszélesebb elterjedést nyerjen.
A nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi miniszter úr f. 1890. évi január hó 20-án i32 sz. a. kelt magas rendeletével e könyvet falusi népiskolákban egészségtani ismeretek elssjátitá-aára alkalmas olvasó könyvül, továbbá a • népiskolák tanítói és ifjúsági könyvtárai, valamint a népkönyvtárak számára leendő megszerzésre ■sltgsu ajánlja.
A salaaegyei általános tanítói testület járás-
járásköri elnök.
ügy neaartaxivft likait ptrtlo;4. A reticabányai társasági magyar - német tannyelvű népiskolánál működő tanító, Péter Ernő, mult héten hivatalosan értesíttetett, hogy a szab. osztr.-magyar államvasuttársaság tek. igazgatótága őt — tekintettel bosszú éveken át kifejtett sikeres működésére — f évi március hó
Ebenspsnger Lipót helyettes elnök által f. évi március hó 7 napjának délelőtti 11 óráiára egybe-hitt képviselöüiéu tartott, a melyen Ebenspanger Lipót a nagy számban megjeleni képviselőkkel tudatta a hitközséget ért szomorú eseményt és. ezzel kspcsolatban emelkedett és kegyeletes beszédben méltatta az elhunytnak, mint hitközségi elnöknek, nagy érdemeit,, kiemelvén, hogy az elhunyt nagy bőlcseségge* és erélylye', va'amfct
25 éven át a hitközségnek ügyeit; hangsúlyozta továbbá páratlan jellemét, nemestelküségét, nagy
l-jén nyugdíjba helyezi és rendes nyugdiját, ritka odaadással és önzetlen fáradozással intézte mely körülbelül 415 írtból állott volna, élet-I hosdziglan 405 írttal felemeli Péter E. tanitó-társunk tehát 820 frtnti évi nyugdijat fog él-1 jótékonysági érze.tét, kü önösen nagy erdeméül " *---'— ''—tüntetvén tel azt, hogy tapintatot éj ügyes mo-
dora által tikerült neki a hitközség kebelében s békét, az egyetértési és összetartást fenntartani. Az üléi további folyamán nevezeti helyetles elnök által a kegyeletnek a hitközség részéről leendő lerovása tekintetében lett következő indítványok. egyhangúlag elfogadtatlak : l-ör. Az el-bütjftflak aagy érdemei ét a^ elhunyta állal g
vetni. Ez örvendetes liir futótűzként terjedt el a környéken ; mindenki, a ki ezen általánosan tisztelt veterán tanitót ismeri, örült, hogy a: nemesszivü iskola-pártfogó egy, az iskola szol-| gálatában megőszült népnevelő élete hátralevő j napjait minden anyagi gondtól megóvja és módot nyújt neki arra, hogy élete estéjét gond-talan nyugatomban tölthesse el. Péter Ernő,
kinek 50 éves tanítói jubileumát 8 évvel ezelőttiilitközséget ért nígy veszteség és szomorúság, ünnepelték meg és kinek az iskolai oktatás te | valamint a hitközségnek mély részvéte jegyzőkóny-rén szerzett érdemeit Ő Felsége a király a ko- 'vileg megörőkitendök. 2-or. A bitközség képvisslöi rónát ezüst érdemkereszttel tüntette ki, 58 évig1 a temetésen testületileg vesznek részt és e végműködött mint tanító, 44 év óta a resicabáuyai j bői t. hó 9-én L,3 órakor a hitközségi irodában népiskolánál. Egész életében folyvást szerény; egybegyűlnek. 3-or. A hitközség a boldogullnak és igénytelen volt, kartársai iránt barátságos1 elhnpytárol gyászjelentést bócsájt ki s ezt az or-és igazán collegiális; nincs is senki, ki irigyel- j szág tekintélyesebb hitközségeinek, valamin) a IX, né tőié e nemesuivü adományt, melyben űt j izr. kerülethez (Zala és Somogy), melynek az el-kenyéradója a leggazdagabb mértékben résiesi-'hunyt kerületi elnöke volt, tartozó hitközségek és' tette. Kevés tanító lahet széles e hasában, ki- alkalmazott rabbinusainak megküldi'. 4-er. A hit*
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
hőiség kMtorut lesz u elhunyt kaporsójárs wn felírással: »(eleji bel leo nagyérdemá elnökének.* 6-öf. A hitközség ax elhunytnak családjához átiratot intéz, melyben mély részvétének ad hite jeaéat. 6-or. A hitközségi képviselők • tsmstés uiko ai txr. iroda helyiségében gyüleáesoek és teaitUwilag jognak részvét liiogaláat laaai. 7 er. A hitközség nerében Hirschel Ede képviselő ur to| • temetés alkalmával a sírnál beszédét tartani 8-or. Ar elhunyt ofajfestményü képe a hitközség üléstermében TIT fog függesztelni 9-er. A hitközség 6 hétig gyászkereiü papíron lógja levelezéséit esiközölni és aa elnöki szék eien idő tartamára fekete fátyollal fog bevonatni Az ezen határosa-tok fuganaloaitftsa körül felmerülendő leendők téjjeailfeére Ebensanger Lipót ur elnöklete alatt Blau Lajos, Ebénapahger Leo, Rapoch Gyula, dr, Rothschild Samu ee Dr. Schreyer Lajos urakból illó bizottság küldetett ki. Egyúttal kijelentetett, hogy az elhunyt iránti kegyelelnek netán még egyéb módón is leendő teljesítése égy későbbi ülés határozatának tartatik lenn. .— A család által kibocsátott gyászjelentés es: »AI6lirotlak fájdalom tói megtört szívvel jelentik forrón szereteti és felejthetetlen édes atyjuk, illetőleg apósuk és nagy atyjuk Gelsei Outmann Henrik urnák éleiének 86. -évében t. bó 6 An este ' ,9 órakor rövid szenvedés után történi -gyászos elhánytál. A drága halott lUUt tetetne! f. bó 9-én délután 3 órakor fognak Nagy-Kanizsán, a családi sirbollba örök nyugalomra helyeztetni. Nagy-Kanizsán 1890. márc. 7-én. Áldás és béke hamvaira I Ödön, Izidor, Vilmos, László, Aladár fiaL Hedvig férj. Vidor Sámáné, Berta férj. Boaanfeld Adolfné, Ida térj.
szép
riliai

Zala 10. exfcn.
(5 tápj.
an már gyüjakj|xaijtesdell, midőn ként csapot) le a hír, hogy getsei Gutmaaa Henrik meghalt. K«en gyászhír hallatára. a rendezőség kijelenté, hogy s"vigalom megtartatni nem fog és az igen sikeresnek Ígérkező mulatság, még mielőtt megkezdődön volna, véget ért.
fiytnhlr. Markbreiter Lipót és nqje, fái-dalomtól megtörten tudatják, hogy végtelenül szeretett kis gyermekük Rudolf életének S-ik évében elhunyt- Áldás és béke hamvaira!
Aa ájaamta muU héten folyt le városunkban s pedig elég osendesen ; csak ritkán hagyott fel egy-egy kurjantás vagy .Édes anyám, édes anyám<-féle kesergő, borízű dal a bokrétái legények csoportjából; s a kik reggel még egész nyeglén viselkedtek, délután illetőleg estefelé már lehorgaszioit lövel indullak vissza falusi t&tke lyüktöz. — Az újoncozás eredménye különben — mint értesülünk — nagyon kielégítőnek mondható. „
A n.-kanlsant kaaksgjMlki részvény-társaság 1890. évi mire. 2-án tartolt t6-ik! rendes közgyűlésére kibocsátotta üxléli jelentéséi. A Jelentethet csatolva van a zánaérleg is, az 1889-ik évről. E szerint': I. Pénztár. Pénzkészlet 11889. jánuar 1-én o. é. 40894 frt 88 kr. Bevétel ax év folyamában o. é. 5880752 frt 86 kr. ötx-szeseu o. é. 5921647 frt 24 kr. Kiadás az év folyamában o. é. ÖS85143 frt 85 kr. Maradvány 1889. december 3l-én o. é. 36503 frt 89 kr. 1L Váltó-leszámítolási (lzlet usszesen o. é. frt 04 kr. Kiváltatott és visazleszámitolutott o. é. 3833511 frt 80 kr. Tárca-maradvány december 31-én o. é. 524524 frt 24 kr. III. Kamatonó
1890. márcios hó 9-én.
keszthelyi
alsó-lelóci és jeaernicsi lajnovsky Tarnóczy Gusz- betétek. Betétek állapota 1**'.'. jsauár 1-én o.é. tárná, Emma lérj. Poliák Lajosné leányai Vidor t392805 frt 27 kr. Betétek az év folyamában
Samu, Bosenleld Adott, alsó-lelóoi és jezemiceí larnovski Tarnóczy Gusztáv, Poliák Lajos vejei. 'Gelsei Guiman Ödönné, szül. weisarhi Weisenfeld Alberta, G. Gulmann Izidorné, szOl. rudini Poliák Friderika, ti. (lulmann V .né sz. megyeri Krausz Kóza, G.t)üiNonL7néas. Klein'HótA G. Guitnaan Aladarné szül. rudini Pűlták OUilia menyéi, ti. tiul-mann Artbnr, István, Lili, Anna, Sielánia, Irma, Nellt, Ernő éa Ottó, Hosenfeld Adél férj. Köuig-stein, Hadnay Karoly, Rosenfsld József, Emil, Vilma, Ilona és Jenő, alsó lel&ci és jezernice larnovski Tarnóczy Valadimir és Ida, Poliák Alice írnokai. • A családon kivül gyászjelentési adtak
o. é. 1110538 frt 46 kr. usszesen o. é. 1503343 frt 73 kr. Visszafizetések az év folyamábka 1107684 frt 14 kr. Maradvány 1889. december Él-én o. é. 395669 frt 69 kr. l¥. Pénzváltó üzlet. Összesen o.-é. 414696 frt 74 kr.
tár pedig 60 frtot adományozott a szegények közt leendő kiosziái céljából. A kt-gves adományokat Kasaihely váras Itaártt már* ciui 8-án oeztotta ki 70 házi szegény között. A jólievöket julalmassa meg a jó tg 1
KI jegyié*. Szegleth Mihály, akai bérli, jd. Szagletb M. keszthelyi h. vbiró fia, eljegyezte SttfTanich Ferenc nyűg. urod. gazdatiszt Mayái) Mariska kisassionVt.
— A kMitk«l?i a.klr gszésitgl tan-intézetben az 1889/90. tanév tebr. hó vágta, as I. félévi vizsgalatokkal befejeztetett. A hallgatóság vizsgálatai általán a legszebb sikert mutatták lel, ilyen jó vizsgálatokra a tanári kar al!| emlékszik. A bukottak száma — a ISO hallgató közül - egy- kellő. A II lélár márc. MnTta-déletI.
— Hnrnandlk msidssy. A kessthelyi Ida vasul immár a Illik mozdonyt szerezte bt. Aa elsőnek neve Tattili, a ll-iknak Gyírn, a III-iknak Mária, — Festetics Tassíló grótról, fiáról és alöbbinek nejéről elnevezve.
— ninUaterl rendelet a hirlapjtgyktd-vezméuy kiterjesztéséről. Baross tiábor kereskedelmi miniszter következő rendeletet bocsátott ki: A hazai sajlóipar stb. termekeinek lehető terjesztése érdekében ezennel siieíjptatoa a birlapjagy-kedvezményre való igényt aa sfyss könyvkeies-kedök, iparosok, kereskedők, gjfáioatk stb. által vagy csuptn saját üzleitt, vagy áfása üzletcao-
43680361 portok érdekében időnkint kiadatni és nagyobb' réazt elöfiselés nélkül ingyen' kiosatatni szokott nyomtatott hirdetményekre, ha a) e saiióterméktk a magyar szent korona területén vagy Ansztrii-ban rendes időközben megjelennek, illetőleg pót-tára adatnak és vagy a belföldre, vagy Ausztriába szólnak és ha bj megfelelő elnevezés, vala> mint a felelős szerkesztőnek minden egyes példányon való megjelölése által az időszaki tolyó-irat jellegét öltötték. A birUpiegyeogedeiy kiess-köztesére és a hirlapjegygyel való bérmentesítés
estély. Ollep Imre ur I. bó módosaiéira vonaikosó szabályok a sajtótermékek
15-i e tervezett humorisxlikus estétyéi, tekiatetiel gelsei Gulmann Henrik ur elhunyta állal, széles körökben okoaott gyászra f. bó 29 re halasztotta. — Tfia volt f. hó 7-én reggel 3 órakor váró-
ezen lajtárára is vaitoaatlanul érvényesek.
— A bwrot t a-hös. — Mull bét egyik napján, Orosztonyban, esii bét órakor beállít bixonyóe kósza borbély-legény egy ottani parasztházba •
sunkbati: a Teleky-ulcán egy szalmás lakhaz égett éjjeli szAllást kér. A gazda, ki háznépével együtt
le. Szerencsére biztosítva volt s a .bútorokat ts sikerüli belőle idején kihordani. Hogy a lü< to-
ki : A nagy-kanizsai takarékpénlár, az izr. hit-, vább nem terjedt, különösen a közeli lakok kész-
község, a kereskedelmi testület, a kereak. éa iparbank. A város lakossága részéről egymást érték * résxvétláfcigaláiok.. Tegnap délben megjelent a halottas háznál Cseresnyés Sándor kir. törvény-azéki elnök Tőltöasy Béla törvényazéki bíró- ki aéretébea és a törvényszék nevébea, melynek mint említettük kereskedelmi Ülnöke volt a boldogult, részvétét ayilvánitá a gyászoló családnak. — ' —- A u -kanlsaai takarékpénsIAr igazgató választmánya múlt csütörtöki ülésében st alapszabályokban nyert hatáskörénél fogva az alelnöki állásra Ebnupangtr Lipót igazgatósági tagot válasz totts meg.
— i'.thalaatioii lelslvasti. Ttanap M-Utt rolna Dr. Szitts Jllüclós felolvasásának a tfilyari Egt/letbtn mrytartatma* Minthogy azon-tan a gtlmi Gntlmann Henrit elhunyta Mai ué-
ségének köszönhető, miután a tűzoltók csak később érkezhettek uieg a helyszínére. A tűz Állítólag boszu müve. — Itiiuö* anyák. Egy csapi leány a far-
a konyhában volt, sajnálattal jelente ki, hogy szállást a szobában nem adhat, mert maguk ii sokan vannak, de az ístálót e célra szívesen átengedi. Erre a jövevény durva kóvetelésael lépett lel, fenyegetve a háznépét, hogy összevagdalja őket, ha kivánalnfa nem teljesül; a mindkét kezt-ben nyitott borotvát villogtatott a megrémült
sangun lérjbez ment egy községbeli legényhez; család felé. Ezek, a dühöngő eiöl csakhamar be-s hogy leánykori botlását, melyet egészen mss-sal követelt el, térje elölt eltiikólhassa, édes sny-jahoa ment -- holmi betegség ürügye alatt — lerbét leienni. Újszülöttéből aztán csakhamar angyali csináltak éa hulláját elástak. A gyanú azonban oda vitte a dolgot, hogy a csendörök is bele avatkoztak és — lelketlen bűnösöket, iniuiin a hullát felásatták sághoz.
— Veasélyea ptsazlé. B. /.utóra Ferenc kis-kamzsai lakós, a közelben tartózkodó vándorcigányokkal egyetértve, ellopták tioriusánból egy
menekültek szobajokba s sjtsját beretesxelvén, tüzet kiátiotiak az utcára, hol a szomszédok megtudva a dolog mibenlétét, összesereglettek aa udvaron. Mindez oly gyorsan történt, hogy a jómadár csapdába került: a sötét konyhában, mi. után menekülnie különben nem lehetett. A halál fia! ki közelíteni mer hozzám, kiabált onnét a bekiaerték a büntető bíró-1 tömeghez, melyből végre kivált egy ciginyféle 1 térti-ember és bement a konyhába, hol a sötétben kénye-kedve szerint megmetelte a tapogatózó kezeit, sőt nyakát is a benszoruit gazember, kitől végre kí kellett vérző tagokkal futnia. De eat már a többiek se veilék Irélára, neki rohantak, s mielőtt árthatott volna, leteperték a furcsa veodéget. Hogy mi történt ezuiáu, köny-Uuttnann I fel, ellogiák és bekísérték, fi. Zuzorának ez már I nyü elgondolni; a közaégbjró közbejöttének sike-
itt kürökbtn okosvtt gyűst krtséykwilf tokokat nu- ottani gasdának kocsiját,1 két jobbfajta lovával. **«tartott rolnar a megjrletiéslöl, másrészről azon B. ezután a togallal caakhamár Csókolj be bajta-1 gycngkl figyelmre roló lekintrfből, hogy a /Wydn] tolt, de Hl a csendőrök előli gyanúsnak tűnvén ímtWW általánosan kedrtlt iMnökt gtlm " Viliim királyi tanácsos, ás Munytkan' i
yyiualja, « tflolnuút tlhalasztatott.
— I'clslisiás. Mayer Vilmos joghallgató lolyi hó 1-én a kereskedő ifjak önképző egyletében szépszámú hallgatóság jelenlétében igen érdeken felolvasást lartoit ,a szabadságról." az ifjú (elolvasó a szabadság kUlóoféféneatwcőlrennek magasztos voltáról és kinövéseiről dióhéjba
_ esoriiva, igen szellemes kis munkál irt, és ezzel átkerüli is neki a közönség figyelmét mindvégig lekötai. A' felolvasói a közönség elismerése jeléül zajosan megéljenezte.
— Kevlrliy ■Irruilkr A helybeli kereskedő itjak egyletének tagjai igen szép jelét adák hazafias érzelmüknek. Alig, hogy a Igvárosisajfói utján fairét vették, miszerint korán elhunyt ko-! scorus költőnknek közadakozás utján síremlék i állítása terveztetik, azonnal önmaguk közt gyüj-1 lésl indítottak, mély mint értesülünk, igen szép Összeget eredményeset*. A befolyt összeg e napok-: T/sn menesztetik rendeltetési helyére, örvendünk, \ bogy éppen a kereskedő iljak köréből kerüli kii •aen követéé- as dicséretre méltó példa.
— Parln-HI. a >C«sinu. a régi saukáahuz invea a zsidó farsang első napja e hó 6 án a>««»iéljre hlvla meg a közönséget, mely igéo
Me$ atyját \ harmadik ilynemű brávúrja, melyért, ugy aaük, legméltóbb jutalmát fogja elnyerni.
— A keaslkelyl eaéankAa**gjlet f. hó 2-án tartotta meg Dr. Csanády Gusztáv el- J nöklele alatt tavaszi közgyűlését, melynek főbb tár
hisz-|rftlt csak deliquensünket a haláltól megmenteni —' a csendörök kezére, kik bekísérték az illetékei bírósághoz —- szállásra . . . .*
— PAatn. A pécsi pósla- és távírda igaaga* lóság megkerestetett ax iránt, bogy Letenye és
gyail képezte a folyó évi költségvetés és a tiszt- A-Králievec közt naponként kettős pósiajárlat, a njitás. Megválasztattak : elnökké l)r. Csanády j bánok-tzentgyorgyi es becsehelyi pósiajárlat pedig Gusztáv, alelnökké Csesznék Miklós, jegyzővé j Letenyéig rendeztetnék be, mi által a Murák eresz-Sparazam Pál, hajoparancsnokká Kiss József, I lur-becsehelyi kocsi-póela-járlat fentariása lelte, pénztárossá Csirke lvan. Igazgató választmányi legessé válnék és Letenye lenne a járáshoz tar* tagokká: Farkas Miklós, Lénárd Ernő, Hofftnan|loaó maidnem valamennyi póstahivalalgócpontja, Soma, Pákor Adorján, Trsxtyánszky Lajos, Hencz Antal, Garay Sándor és Oilmsn Vencel. Számvizsgalókká : Hegedűs Béla, Holtinan Miksa és ilj. Heischl V.JEz alkalommal bemutat tat lak a léte
A kereskedelmügyi -miniszter a beticai póstahíva-tatnak ienlariásái megengedte. — Egy nJAalAarn méltó könyv. Egy
_ ________ _ tüzeleeske lekssik előliünk, melynek címe : •.J6
si'lendö állandö égytati kikoiö helyiség tervrajzai j tanács aranyat fer! * Ei különösen jó üázisietek
hasznának es becséne\' tárgyalására szorítkozik -és ezt nemcsak a szenvedőknek, hanem az egész, ségeseknek is,tüzetes átolvasásra ke,lene méltatni, A gyógyszer helyes megválasztásától függ leginkább az eredmény, éppen ugy legtöbb esetben lehetséges, snnak idején való alkalmazás állal, valamely veszélyes ^betegségei megelőzni, fent nevezett könyvet kívánatra mégküldi, Kichter ki* adóiniezete, Lipcsében. —:—
és köliségveiései. \ diszes új kikötő he'yiség — a vele járó nagyobb költségek miait csak ajövö év folyamán fog létesíttetni. A keszthelyi csónakázó egyletnek ex idöszerint 14 jól fejszerelt csónakja van, tagjainak száma pedig á. 150 el meghaladja.
— A JAaaivek adomAnjn. A keszthelyi születésű Haronyi Andor, budapesti bankár 60 jel-1 frtot, Bogyay Maié sármelléki föld: és keszthelyi háslulajJooM 29 irtot, a keszthelyi takarékpénz-
Nagy-Kaniaa, vasárnap.
Irodalom.
í
\ Zala iO. gsám. (6 japj
1890. mftrcim hó ít-én.
A ion megindult munkájában rgen következe-j les azokon lenni.
El lehelünk rá készülve, hogy minden baj Mnszka-prszágból jő ránk.
Ax influenza már meggyötöri bennünket.
Most jön a .noná.'
Axnlán ax orvosi szakvélemény sxerini jön a | ckolera ugyanazt ax utal járva, mit ax influenza j már megjárt.
Vaxámágl HéraSb cimü közérdekű, ■átdaaági áa műszaki hetilap legutóbbi iximai-Mn több oly érdekes éa tanulságos cikket közölt, aaalyakrffl kliáaili hm. hogy tágabbkörükben ti i adom Aat H|IíiIl HaO WfN kell kwmtnúnk Ktnemty Ifil—a hajóskapitány nagyérdekü úti jelént étiét. illetve tanulmányát a rajnai hajózásról, melyben *bk megszívlelni valót találhat a baxai bajóaáa ia áx örvendetes lendületnek indult cukoripar illetve répatermelésjáempontjáből figyelmet érdemel egy új répafejein és kiemelő gép. továbbá Minién közelebbről érdékelbeti a gaxdakfaönxáget agy új lej pasxtörixáló készülék Ismertetése. — A villamos propellerekról a a 16-VMaiaknak villámon vasutakkal való átalakilá-l iáról »xóló cikkek szakkörökben máris megérdemlőt ügyeimet keheitek. — Községeink figyelmét kall bogy ffilkaltae a községi útak és leteli rendezéséről szóló cikk, mely ea iráoyban igen életrevaló eszméket fejt ki. — A csomagoknak pneumatika* úton való aaállitása, a villamos világi-tájnak laiuo való alkalmazása a préseli takarmány oleaó bevermeléséie axo'gáló késxülékH a legújabb univerzális litra, a javított favágó ké-axülék, a berlini utcai póttá aib. atb. ismertetése miad érdekesnél érdekesebb közlemények Ezeken kivfil mindejjxzám közli több új találmány rajzát 4a lairáaát íST találmányokra a sxabadálmakat I
maga a lap azerkeszlösége ia kieaxkóxli); továb-1 mondják. Tán azért, mert bá a viai, hajózási, vasúti, lorgaimi. középUkezési, | a legkomolyabb emberek is
Katona keil, bogy legyen kellff védelem a di< nasatia körűi. Sok vér folyt el már e védelemben. Még aok el ia fog lolyni. De van é halál* ben ia löWaelO vigasztalás; mert ax elhúHotlak lólött nem art mondják, bogy .dulct ft pfi reye, (hanem hogy) pro patria móri,
Ugy lett. Elmernünk. .
Jotánka — amint kirukkolunk a farbával — nagyon szabódon, a egéaá magaviselete elárulta, bogy sxive. fiatal kora dacára, már nem szabad, rísríram) De azért aa egéea rokonság rábeaaélésére bele-I egyezeti abba, bogy Vince |l)jfa le, neretné látni még egyszer köxeiről s közelebb megismerkedni vele; erre, saratlegalkalmibba»pn«,laia—gkaiit-lét Iflalék ki. Hiába iparkodtam más napot főzetni ki, mondván: ez a bolondok napja, — nem tágítottak.
A pap, (evang.) ki a lányka sógora, azonnal irt egy levelet Vincéhez, kivel amúgy i« jó baráti viszonyban á"> * azivélyes szavákkal meghívta farsangi fánkra. Zsebre vágtam a .levelet, s miután Jolán kis-
Akár akarjuk, akár nem: le kell számolnunkj"g*?1 "^WT'Mr hogy fontolni
, m m in tAI a maImaI hnvuinlA I rt»/t Itt alt ■ m n ssavla
a musxka dolgokkal.
meg jól a dolgot, basafelé fordíttattam a szekér
A leszámolás napia közelebb ia van, mint goq- ..... - ... „,
1 Siettem Vincéhez s átadtam neki szó nélkül a
levelet.
dolnók. Meg ia fog történni, hacsak megint jóval bátrabb nem löki egy--
dinamit.
CSARNOK
A kicserélt cvikker.
A farsangot mindenütt
ilyenkor aoksznr még
_______________engedve a száza-
gyáripari «ib.- ügyek mind rendes rovatát képe [doa sapkáénak — bolondságra -hajlandók. Ha fi* lik a lapnak, épugr, mint a szállítási és épitk* gye'emmel nézzük a városban járó-kelőket, ugy zési hirdetmények kivonatos közlésére szolgáló tűnik fel, mintha mindenki álarcot viselne, -mig
vállalati rovat. Már ezekből ia megítélhető, mily Karnevál uralma tart. haszonnal olvashatják e közérdekű gazdasági és " -■-■—• -műszaki hetilapot nemcsak a Makíérfiak, de általában mindazok, a kik a gazdasági ét műszaki
De falubelven is ilyenkor járja a legtöbb ember a Mondjál ; a farsang a házasságkötések
Mégis jó gyerek a Károly barátom, milyen I meleg szavakban hiv vendégszerető házéhoz I | Hogy ne mennék! — szól, i> össze-vissza ölelget,
— Még egy mondani valóm van.
— Micsoda?
'— Mit iztn Jolánka? *
— Az? Ax bizony semmit, a éppen ezt akartam tudomásodra hozni, mert én azt hiszem, hogy
bolondok ideiének I tnár más valaki ütött tanyát az eszemadta aai-" vében, mint az már az ily korban álló szép lányoknál módé.
— Hm! Ez nem tetszik. Nem szóltál a lánynyal ? — Nem l adtad kiiundalm, bogy ki ax a. . ., az a-. . -
— Egészen nem ; azaz hogy tán mégis.
— Ki . . . kivele f '
-n Hát vagy a káplán — tudod, én ezl csak
____________ideje még most Ts a köznép túlnyomó- részénél. 8®!'®®' — vagy apap barátodnak az öcscse, aa
haladás iránt közelebbről érdeklődnek. — A Ca«-1 Tán ez a szokás szolgáltatóit okot arra, hogy a az újdonsült Bandi hadnagy. S ha pap a katona
dasági Mérnök megjelenik minden vasárnap, gazdag és változatos tartalommal. Szeríreszli és kiadja Gonda Béla — Előfizetéseket egész évre
12 írttal, félévre 6 Írttal a is etfogad a hiadóhivaial u. IS)
farsangot a bolondok idejének tartsák. En a farsangnt mindig-szerelem. De az idén megjártam én is, «. pedig éppen j^* asszonyi, ha férfiúi képben.
T íM Ify dologban a játékbanr akkor bizonyosan megjárjak aJafsangot. mert velők van a sátán.
TollfutUbw
A múlt hét végén a muszkák énekeltek nálunk. Utána trgalmailtn szibériai idő keletkezeti. .Elkoptatott viccé lelt, -hegy azt a kriminális időt a muszkák hozták.
Pedig bát én egészen ellenkező véleményben vagyok. Asi hiszem, hogy azok a muszkák nagyon ia Masittk.
L év elejétől kezdve | farsang-keddjén. < Budapest, V. Árpád Van nekem egy igen áldotllelkii jó barátom, , kinek itt a szomszédságban Ügyvédi irodája van, mely — mint magyarosan mondán! szokják — igen jól megy, s ennek következtében Vince barátom egyike azon szerencsés teremtéseknek, ki*
Soká tűnődött Vince, arcszíne különféle árnyalatot mutatott a vérvöröstől egész a savószinig.
— Egyik sem jöhet számba, ha Jolánkának esze van, mert egyiknek sincsen még biatos kenyere.
— Esze, azt nem tudom, de szive van a lány-
nak sorsát megirigylik sokan, annak dacára — nak, s ha ax duminál, akkor én inkább idehaza
vagy tán éppen ezért — hogy ő már élete délszakán áll még mindig nő nélkül.
-Coélibattisi fogadást lett, s ezen fogadásához h(t .maradt-vagy öt éven át.' Nem hozta öt ki sodrából egyik farsang sem, csak az ideL Hálbsn vohunk január elején, s fi meglátta ott
Van agy páter pajtásom, aki, mikor a húst I egy boldogult barátomnak JoIínSa nevű megle-lalaioaó muszka kisasszonyokat meglátta, kény- hetős csinos, fiatal, bogársxemü leányát, s bele-lelen volt bevallani, hogy ilyen- társaságban 0 is bolondult, pedig ösaze-vissza Ián 10 szót váltod
■yiy/ rí naijijbüjtűt.
Sokan voltak, akik azt rebesgették, hogy muszkák kémkedni jöttek s a művészet itt csak ürügy, lepel.
Hát aa sem lehetetlen. A muszkák, ha van aaxuk hozzá. le ia vonhatják a tanulságot, hogy a mámort nótával tni'jj a mw<;ka ii meghiditíuilja
ennem fánkot.
_— Hát nemlszóltál a leánynyal'
—— Dehogy nem, a ha az a két fiatal ember nem volna, bizton merném mondani, hogy ham-vazó szerdán boldog gyerek lennél, Elmenjünk ? - El t
a lánynyál. .
Vagy két hete egészen kikelt arccal betoppan 1 lébe volt öltözve, nj* kalap, a fhözzám az irodába, s minden bevezetés nélkül! lakkal körül várva, még u| mondja:
— Sanyi I Vagy eladom az irodámat s megyek világnak, vagy ...
— Vagy?
— Vagy megnősülök ; elveszem Jolánkál I
— Megbolondultál ? Mi köze az irodádnak a |
Arra gondoltam, bogy milyen hóditáat csinálhatnánk mi magyar nótáinkkal, ha bejárná egy ilyen daltársulat a széles világol..Félvilágot meg hódítanák nótáink, a másik lel világot az asszonyaink.
Csakhogy* nálunk aligha akadna elég ffltiliyot hódítani írt; nS.
nösülésedhez ? Inkább larisd csak meg. ha nősülni 1 leltünk ?
Eljött a farsang keddje. Délelőtt 11 órakor már . nálam volt a Vince barátom s pedig ugy kinyalva, hogy magam is csodálkoztam rajta. Tiszta teke-sárga szarvasbőr cipO cvikkerl is vett. (Rövidlátó.)
Indultunk.
Mintha az ég is velünk örülne, oly derült mo-solyiyal kacsintgatott ránk királynéja, x* ily időben szokatlan meleg sugara ui reményt keltett barátom lelkében. Vagy tán előre mosolygott fa-
akars/. Hogyan jutottál ez aLuraativáboz ?
— Mióta láttam azt a lányt, azóta . . , elvesztem minden pörömet.
— Ez még nem a legrosszabb eset, illetve veszteség ; hanem ha elveazted — ha ugyan lehetséges még — ax eszedal barátom'
Megérkeztünk.
Szívesen fogadlak. Legtöbb arcon ax öröm ki-fejezése fiit. A.kisasszony, mint lalusiasan, házi. i asan, de jól nevelt lány, móaolylyal fogadia Vincét, s kissé el is pirult, mikor az gavallérosan | meghajfá magát előtte s kis kacsóit gyengén érintő
A mi nőink egészen n>á*ok. A* muszka nök — amint a hangversenyt puhliknmbót következtethető — vonzzák a magvar (éríiakál. A mi nőink majd. ha |óunek a mu akik, — mry fogják Ókét fflihmi
— Ne élcelj Sándor ! Kérlek, szólj a lány any-| bajuszos ajkaival. A mama pedig — ha lehet-jáva', meg a lány'nval is. Tudod ki s mi vagyok,! ség'es volna még — csak ügy hízott, látva Vin-
Pádig minden körülmény oda mutat, hogy a
muszkák elöblj-otöhb jönni lógnak.....nem
igy mini most: autaiuútal, ágyüaaóval.
Hanem akkor más Icaz a fogadtatás is.
Mu«t hallgattuk őket szép csendesen, áhilailal. Dt akkor majd ftMink ntkik mi is.
Nagy a rsend Koropi|>an. A mi lőldünket aem rázza.
s axulán érie.iil«. Ha igazi barátom vagy — mm nem kételkedem — ,nem fogod megtagadni e kérést tőlem.
: — No-majd átmegyek.
— Nem majd, hanem rögtön ! . — Ejnye ügyvéd qr, be aietös a dolga! uól a feleségem. Hál a fogadása ? hanem ....... .1 — Nem lehetek máskép, s ezzel elsietett.
Elmentem a lány anyjához. Semmi -kifogása sem volt a Vince ellen ; ellenkezőleg: igen jó partiénak tartotta, meri pénze is vári, jó irodája, a a. piellelt nem oly liaial már, nem oly szeles atb. Szóval a mamát hamar megnyertem, a irigy* nek. ^
Caak szóljon kerém Vlolánnal is. Ha idehaza
dorgeti semmi. Az
&«•«•■ zaj, ami zavarja a mindennapi megszokott' volna, megbeszélbeinők a dolgot mindjárt,. dé eseedvt. ax •tri**tdlt\t -ajn Szedik a katonai ma j K . . . eq van a vömnél már a bál óta. lertái. Nem w igen válogatják Okét. Ha kilesz 1 — Betogalok ténaassaony a lemegyünk ketten rgy ágyúgolyónak való szélességei és a lábára holnap, mert nem szeretek magam bíbelődni ily 1*1 állam, beeoruaaák dologgal.
cél, kinek minden arcizma elárulta, bogy szerelmes. A tiszteletes pedig valósággal úgy lolt-fcen-nünker*a terembe. A káplán azonban kissé savanyúan mosolygott; cvikkerie alél'nem tudtam leolvasni arcáról, váljon azért neveti e Vinczét, mert megkapja a lányt, vagy pedig azért, mert tudja, hogy nem kapja meg. Magas, azikár alak, m.elren meglátszik, hogy nem rég hagyta el az iskolát. Mellette összecsapott bokával folyton sza-lolirozva áll a hadli. A káplánnal lopva váltott pillantásokból láttam, hogy ezek valamit össze-trafikáltak, a hogy itt valami csíny történik, világos volt előttem, mihelyt bemutatták a harmadik .triiHgvirU, itt eklézaia~kántorját. Lehet vagy 88 éves férfi, kukoriracauta vastagságú vörösbarna- bajusszal. Arca közepén oly hatalmas sasorr trónol, bogy én alig tudtam a nevetést tartani azon gondolatra, hogy ha az — mint kántornál szokás — majd kivirágzik, mily effektust fog keltaoi. Szeméből láttam, hogy ez ia, a másik
I
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
kettővel egyetemben, gonosz iMéjf 'ember. Kel-4
gála >10. szánt (7 lap.)
HMÍiksrék katráaj
1890. március hó 9-én.
Az uj borok I birré testi, hogy a n.-kanizssi kir. járáabiróaáf tettem mágamban, hogy figyelemmel kisérem min* I lefejtésével mind több odslról halinak psnaszoket 4864 89. számú végzése által Weiss L és F cég den tettüket." - «
ílött a Ttcwi farsangi fánkkal. A három fi
érint- lU napjától számítandó kamatai eddig i>m.
azok kátrányra élénken emiékeztető utóize ellen, javára*. Siern 1 Ozzkár nagy -kanizsai lakos ellen onnan, hol a szőlőkarók kátránynyal lettek in- 255 frt 90 kr. töke, ennék 1989 év január hó atal ember az asitsl végén erős disputába kapott. I prego&lvár Tudvalevő dolog, hogy a talajjal érint- 11 i
Vincze meg a mamát s a kisasszonyt mulattatta, kező karókból a kátrány kivonank s igy a tőid- a*e«en 12 Irt 40 kr .perköltség követelés erejéig a Ián ám, hogy Jói érzi magát. Én a szent apát nedvekkel a szőlögyöker ék-állal felszí vatva, á elrendelt kiéíégitési végrehajtás alkalmával bírói-
bogyóba kerül' s ily hosszas vándorlás dacára lag^iélíil .taglalt éa 350 Irlra beesőit szobabútorok sem veszíti el kellemetlen szagát, söl a légerő-1 a egyebekbői álló ingóságok nyilvános árverés sebb erjedés processusát is, ugyiátszik változat- utján .etsdainsk.
lsnul állja ki. New mulaszthatjuk el tehát tisz- Mely árvehknek aa 672 89. ss. kikt&ldési rendelő teli olvssóinkat Oya. juteni, hogy a kátrány s végzés folytán a helyszínén,. vagyis N.-Kanizsán hasonnemö keltemetlen szagú konzerváló anyagok | alperes lskásán leendő eezkőslésére
lHttO-lk év Márcilna Isé 20-lk aspjánsk tlélelAlll 9 érSjs
vigasztaltam, jobb szüretre váló kilátássaT,
Vecoora után a nök vis^avonultak, s én láttam, midőn Vineze jó éti kívánt a Jolán kisasszonynak, hogy skcíái jól állnak^T" persze mulattunk tovább, egész éjféhjUuigi § Vincze igen jókedvű yoUr
lefeküdtünk. Vincze, a káplán meg a hadnagy egy, én a kántorral a másik ezobába lettünk elszállásolva.
használatát mellőzzék, ba kifogás alá nem eső borokat óhajtanak termelni A bnrgeays maiul létakarmány. Ai
Korán kellett kelnünk, méi* VínczC nem ha- ölszi gazdasági egyesületben S. azásadoa elnök & hstáridőai kii űzetik és ahhoz folt- senkit aludni. Csendben öltözködtünk. Ez seb magas és burgouya alacsony árára való te- f ^ WDoe| 0ly megiegyzénsel
gyott alatt a
a venni azándéko*
.. . v.^-íí t . v. . H - ——^—-—HHWLtiiih oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy
kftntor « tyUi ...krtnykén h.brál. v«-k1Dleiből arra ligyeime.leura^letr- lagtíka, L, éritlU!U j^Kok e»en Árverésen a?.18U.évi
l" u . ; .IwpJteMj«VJ>' J6'LX. i c. 10*. §a érlelméBen » legtöbbet ig«.
Ö.T rémt.1, mmthaa-kovíhábóla kacagd gyenge lelte oly médon, yrwwpM IIMjért rö„ek béC8&ron sului is (lad„ni loglfak
vis/hsngját hallanám. f «-----io u.iai
A nevetés ulán Vincze kimegy, kell átmenni. Az ajtóban felieazi acvikkert; megrázza fejét, törli szemét, újra felteszi s míg sse bébe nyal, eltelető betenni az ajtót.
a i,™ .uJMllllÍ,0!lft ,e' • ^aden-lőiakna^nkinl 18 kiló Az elárverezendő ingóságok véielára az 1881. A konyhán paroli burgonyát adott zabszal mával. Ugysnekkor évi u ( c m Hbao megállapított feltételek
több egyietí tag íl konstatálta, hogy lovait szin 8xeHm ,ew kifi/.e,endö. lén ily módon takarinanyozta olyan télen, midőn a zab drága volt, s lovaik nemcsak jó húsban
— Teasék liouskám ! — szól kinyújtva kezét.; maradtak, hanem egyes esetekben uehezebb és
— Nem vagyok én sem szolgáló, sem cseléd Ihosszabb ideig tartó téli munkai is végeztek,] . legkevéshbé ügyvéd ur »Cicuskája« ! bsngzik Jo- nnefkul, hogy erejük fogyott volna. Magától értetik, jegyzek meg, hogy a tavaszi munka megkezdess előtt, ismét jobban kell a lovakat abra kölni. Egy eseiben nyers burgonyái is adtak este a lovaknak, anélkül, hogy megártott volna oekik.
Kelt N.-Ksniz«án, 189i)-ik évi márc. hó 4. napján.
% K A B I A N 588 1—1 kir. bírósági végrehajtó,
Ián ka ajkairól a válasz — ki a kávét főzte a konyhában, s kit Vincze szolgáiénak sejtve 201 krajcárral akart kielégíteni a subickolásért.
— Ahhh! fordul vissza Vincze, s siet ki'elé; de nem látván a cviitk,eren. a konyhaajtó helyett i • nők hálöszobája ajtajának tart s beront.
Hatalmas sivitás^fogadja.
— Ahhh! saalad vissza, s ki az udvarra.
,— Fogj be Jancsr! ordít a kocsisnak.
.Kigyúlt arccal jön be azután.
- — Befogattam Sándor, menjünk'
—- Nem adná vissza a cvikkeremet ügyvéd ur,| azól a káplán, mit tévedésből ki méltóztatott cse-;
vélni? — .. ,. ■ , ■
— Csakugyan ? Azért is nem láttam!
Mi pedig mentünk, haza. Én még ma is hal-1 lom a Vincze »Ábh« ját, a Jolárika replikáját, a nök aikoltáaát s a triumvirek kacaját. Meg is to-1 gadtam, hogy farsang kedden netp mozdulok a házból. Vincze barátom pedig megtsrtja régi logadáaát, hanem most folyton két cvikker van a * seb)éhen Péter &
Nyilttér*)
Kekwarse HeMeaiUle voa 60 kr. Ina fl. U ^ p Mrtáf — flati Jiad. fSASikrt (circa 18 > veracb. (fial.) — verseadet nini- and Mtackwei« porto- und tolUrvi diü Fihrík-Dépnt fi. Henneberg (K. u K. Hofh»teraut). Hflefc. Mnrtf ■agehead.-bricfr ■ kwUi iü kr. Porto.
Közgazdaság.
HKT1 Ti nÓNITiH
Felélőt szerkesztő ét kiadó: Varga Lajai társszerkesztő: Mislay Sándor.
572 lt»90.
Árverési hirdetmény.
V
Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó az 1881.1 LX ~t. c. ÍÖ1 §-a értelmében ezennel koz-t
Tibélv Ágoston F.
- « j o (a feloszlott Tihély ét Végh cég volt bel társa)
Budapest, váci utca 9. szám,
ajánlja a«iegujsbb férfi-dieat ét fehérnemű kü-J&nlegességeit feltűnő olcsó árakon.
SiIvn rendelése eselére ajánlom Jelenlegi elmemet beeaes figyelmébe. '
1588 í—5
]
évi
As • rovatbap közlőitekért nem vállal magára
felelőséget
a astrk.
Horgony-Epitokoszekrenyei
mm Irf^^ S*I4 ém fTrnukrh mBÍn.H twiiia(<aiai>t;wiiii —■ gyirti kulfuldi tiéówk által njánhatnak § esrr. r»»lidn«l . pmi krllrac hianyoi aiok
fpT'rTTTT
und Provision zahle icb fftrVermittlnng bei l'erksaf von ge* Misitek gestatte* len l»e«ea auf Ka.
Um 6i610-10 Weehtelhaiu
H. FUCHS,
e bmlapeeti íjahona vásárról < Szántó Frigyet gabona hizbmányostúl (Hudapest V, ker. Dorottya utca 12. szá m)
(1890. március 6-án.) A múlt hét második felében gsboflavásárunkoo kezdődő lanyha irány* aai, dacára hogy a külfrtldi piacok tudósításai kedvezően hangzanak; e héten sem változott meg, ( sőt ma a buza ára —» a beállott kedvező idő-1. járás folytán — csökkent.
Kész búzában e Mfen igen lanyhán folyt az tizlet, keade'ben csekély tolt á kínálat, később wősődött, a malmok azonban visszatartok voltak a vásárlással Eladatott 82.000 mm 6 krral ol-j eaóbban mint az előző héten.
Kész zab csekély hozatal éa jobb kereslet mel- j lett a mult heti áron fizettetett. Minőség szerint j l frt 00 kr. — 8 Irt 2U kr.
Kész rozs csekély vételkedv ée gyenge forgalom (fl^est, Fíö^ M^ 12, nyíléit változat tar. Minőség szerint 8 írt 20—40.;
SerfSrS árpában silány forgatom folytán gyenge tolt aa titiet. mintmég saeríht 9 írtig vásároltatott a$omason. — FJeto árpa nagyobb hozatal mellett! 10 krral -olcsóbban kelt el. minőség szerint 6 frt 4# 80 ír.
Kalvrira valamivel javult, 6 ^trt 80—-95 kr.,I vj 4 frt 70 -85 kr.
Naiáridő lulet:
A határidő üzletben kevés élénkség volt, ugy a j felmondások, mint a lebonyolítások agész csendben foljiak 'le Arveasitség nagyobbára a biuoFl nái volt.
SzoMay buza tavaszi szállítású 8 frt 53 krról 8 frt 49-43 krra szállt alá, őszi szállítású 7 irt H3—HS kr
Siiéedny zab tavaszi szállítású 7 Irt 86—90 kr. őesi stáKiiásu mely mult heii árát 6 fftot eddig lentartotta ma í frt 86 krral zárult.
Áa|ora«sM|tte|ssiiN hónapokra 5 Irt éi—86 krJ
kf*4 asMtusziu^saepiember ín 12 '
. íiai^ifjki'íifüt II liaiii?
»1 Midi titóis fiiWWJt!! y^útt i s i|1fe|fll|lV»ii itpinni^Miiiisini
15 iffiiiiSIfiisi fl^taíiíili S1 Í^JCmPÜ k m 3 ji^PII-ll 114Is
I 31 ui&il HDH •WH hu^m A Ibiii
XKXKXXXXXXXXrKKXXXXXXXXXXXXKXKXXXXK
X 1 i
s g
*
A iegak siépsége
Rfivld iinaziiftlat atán Délk015/Jietleir mint Isxtitó nter
r GLYCERIN-FOG-CREME
(egéseségagyi hatóságilag megvizsgálva)
ALQDONT
F. kr lm üa &
Társa
cl kir. udvari azillítók Béeibca.
I
X X X X
Ik
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kapható" a gyógyszerészek és illaLszerész'eknél 1 darab 35 kr. N.-Kanizaáu Schwarca á Tauher: Rosenfeid Adolf; Sirem & Klein, Berdin Má?toff|~ Marton
. és Héber uraknál. 448 31—62
Y
Nagy-Kaptsza, vasárnap. ^ , j
Zala 10. szám. (8 lap:)
1890. március hó 9-én.
********
Peronospora-fecskendö
(Ali -weilex-ggerlgezet)
szakér! ők Által a legcélszerűbbnek elismert. készlilék.

Védekező eszköz a s zirtűl ev é I e^s é g
(peronospora-viticolii) —Cjpv— ~
a levél hullán ellen.
Az egész készülék minden tekintetben kifogástalan gyártmány, melynek részei bár-iy savas oldat által kárt nem szenvednek. *
IMf* Kezelése egyszerű, bárki áhal eszközölhető.
Raktár: UNGER ÜLLMANN ELEK ezelőtt Hauser János
_ 3T A-GTST-TT A 3ST-
Mf Árjof yzék és ataaitaa bérmentve küldetnek.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOO TricocihLe Cognac. Marczius elsejétől HUSVÉTh KIÁLLÍTÁS.
1-3 •fl t* X
N
Q
n
1 A
(/}
IS
tfl nü
* -S
31
K
8 W
J
1.5 §
ÍM I
e
m
8
cl 2
Tricoche és társa cognaci cég
iSSO'bazi alapított liu*iie vés ffy árőJbÖZ.
583 2-4
if Rosenberg Miksa ^
fiiszer- és csexxiegre lcereslsed.ésé"ben
Nagy-Kanizsán.
(Dél-zalai takarékpénztár- a „Korona" átellenében.)
Ox^rosilagr raeg-vlzsgrált fölül ttxxlOux tlaib
kitünö gyógyhatású cognac
HXXWAH* hkihkhhkhxx g \,EQUITABLE" g
Egyesült Államokbeli ilefhiztositó-tárútság A
^ - NEW-YORKBAN. *
w Alapíttatott : IHftO-ben.
Q Biatosltou lnk« 1888 régéo n. é. 1 .378.040 315 írt — kr. M UJ W*t<»»ii*»ok 18M8 „ „ , 8S4.BU.687 — .
«Om»m bevétel 1*88 , , . fi7.397.442 ,60 . Vskvoii . 1888 V • j 187.607 305 w — »
A butMitotUkoftk ......
kitisvltetett 1888 , „ , 29.711 142 „ 60 .
Ab ütt£<-j! Djrem'téf a' biztosítottak javára íor* dittatik és a kozöuséips kötvényeknél már a mA* V sodik dijrészl* i l«flz»*té*e alkalmával SaatMik vissza. Q mig a fél- é* n waabad Teatiae- Ura szerint kötött biztosításoknál ünsu-gytijtre a priodtu végén ázol- W apénzben. fi
ITABLE" miadea kfttvéaye f\ mtendíi multán mrftámftdhkliar' v^ .. m ...... a mennyiben ax esetre, ha a biztoeitáai- Q
dijtíaetéaek a kötvény értelmében megtörténtek a f^
«bUloniiolUk kttveteliaéayel eiyÉltaláa w ■ea elaiithsték vimm éa a tárusái ^ jf aiek kleléxiléaére feltétlenül ktttelnve jf w tan. Ez«n niitá* által az „EQMTABLE" bls- y* M tositott ügyfeleinek teljes megnyngtatáat nyújt arra >f nétve, hogy lialál-esetben, at elhalálozás bebiao- V/ C ayitáaa után. a bliUslUii (k»uf aa lile-f\ téli ettek kezeibe*, miadea kttrttlaaéayek V köaölt aaoaaal kifizettetik. 4fi3 8—12 Q Bővebb tudfaitáasal ugyktintéa pn»i>ektusok-kai és ajánlati űrlapokkal ké*zaégeaen szolgálnak a tö- és kedil- ti ügynökségek, nemkftlöab n aa
» O *tíuük ki
II ^r. AttWl*
ff W 3 illetve 2 eait
^ fj aA válik, a mt
Sajtjamági ili^zgaUs^
tt L
» tJ* í®
O 9Q ü a: - o o ■T 5
-^JB-X-^ C*
5* c
M
23 = a ^ r
D a * * 5" -
O
lU
o a 2
•t Xi
o «
£ st
* 5
S e
3>£

Mcif/yur leszámítoló' fa pértzvéltó-bank Baéap—I, V.. Moi-ollja-alcaa fi iiám. Li
:WOKKV«ixaxkkkkk8
Szives megfigyelésül!
Ezerszer és ezerszer jónak bizonyult és orvoni tekintélyek, valRinint számtalan magénszemélyek |—bizonyítványai által kitíinielt készitmények._
& Dr. Miller mohnövény nedve
5 ! meglepft hatással van köhögés, rekediség, torok-i fájás, elnyálkásodá*, keletkező gQmökór, egyálta-3 Iában a légzési szervek minden bántalmai ellen.
o
A
Tégelyben gyermekek és felnőttet számára. Egy tégely ára 4 50 kr. o. ért
£ot>ható MARTOK é« HUllEK füsz*r. kereskedőtUl Sa^y-Kanizsán. 584 2—1 £
wr
-n d mr\n axn\i
ÁSVÁNYVÍZ EK ^.lsupittsutott 1S20. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOO
A LEGJOBB
BRÜNNI KELMÉK
aa wmUti gyári árak tseriat izállittataak
SIEGEL-IMHOF
panté^yárábél B6Q 4-10 ItfRRBKI. Kfy taraaai vagy ayáh éltdeékkae eligaégas
•gr MBMf> métert vagyis é-HMfct tartalma ■
Kfy kiaOeaéfaa otrimif ára . . . . '. 410 Aaem ~~ • .. ' • r* . i.m
, tan—hb , -- . . iaio
B legfinomabb ...... 1*.£L
valódi gyapjából. Tarákká aafy válás atákbaa aalytmmel *nöfatt kam-farm, fttóltókaek való kalmék, vadászoknak éa lea-ristAkaak daróea, aaienóitönyőknek perivienne és tosking Makátymmri agrearmkákaak ralö posatók, féróaknak és utnafcrtmi mfakitfl caériikalaék, valódi piqaé-sHBtey-kalmék «tb.
ümé) i ott jflBfl m iz i ami nlá oü^ftaürl driMíiÉ
ta^y ée kümialve.
RE
PARATOR
cerviz- és ]dzöszvérL3r ellen 50 kr. és 1 frlért kapkató minden gyógyszertárban.
TO
KAJt CHINA-YASBOR
TérstegéBjiég s sápkár ellen a legjobb szer. Ara kis üveg 1 Irt 60 kr.. nagy 3 frt. Utánzatok ellen védaévaláríáaom.
MA
RGUERITE CREME
a legdivatosabb arebórfinomító. Minden elegáns hölgy pipereasztalán otthonos. Teljesen ártalmatlan. 1 köcsög 2 frt ^iRTtepaertán a ,Magyar kera*áheiM "BedapMea, Kálviatér, 516 4-^CM
imm GYÖRGY,
Alapíttatott 185then. |l
Steinschneider Jakab
I. cs és kir.^szab. ágynemii-gyáros,
ii cs, fe kir. ffiségf Klotild fotocugiő úi uÜliUji, számos kitfiölriM fe szabadalmak
BUDáPEMT. 582 2-4 Király-utcza 79, saját házában
bátorkodik a tisztelt közönség figyelmébe ajánlani dn- j aaa felszerelt raktárát az ágynemű sukntáW vágó összes czikkekben, mint közönsége*, finom és. legfino - j mabb paplanok, ágybetétek, lóször és tongorfö matrá-1 I ctok, szalmazsákok, pokróezok és takarék, tollak á Ipehjhek, ra*butorok, továbbá szőnyegek és fügÖHyŐ^ nemkalönben diedn- és asztaltakarók, jtb.
- A kitünö birben állá.
WELDLER ÉS BUDIÉ
lútml H kftagyf-gyár budapesti raktára.
IMiuden fajtájú fekémemüek, k&lönöseu pedig teljes] j kihézasitásí felszerelések a Ugméraékeltebb árakon.
Rajaok ée ár|epnékek bérmentve és'
Az kétségtelen, hogy gyakran egészeb agy-azerí, kiayvysa beszerezhet* kéziszer meg-lep6ea gyors gyógyulást szerzett „A Beteg* barát" czím&-4ás iratban még bizonyítékokat is találunk arra nézve, hogy még bossaw, reménytelennek nevezett esetekben is, gyógyu-[4ás állott be. Minden betegnek el kellene ihasni azon könyvet; WeMar kiaééintézett üyOSÉÉSB legyen megküldi
Nagy KaniaaáD IW*
11. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. március 16-án.
XYIL. évfolyam.
lurkmtoili Bttíhjriny- ül KiiMadjr-ttcu nrkin.
H« iaiésaaM » Up wlUei részír* VQDfttkozó mlttdea küilemény.
Z AL A
., • - —• ". 1 ■ ' v r
KUdiktrsUl: SárDsIiáz.atcza-fí. min Flaelid Fllliip kűnyikmekeiéee, .
Elöfizztísi Xrakv
F.fí'V.z fivrn .**", „ ' , n írt — kr.
FOlívro .....1 , H ,
Negyedévre . . . . • 1 , 25 „ ,
BirmeoU tlen levetek (tü ismert -k«. ^jakból fógafltáümk <1
Uairuak ránt ntao kBIdtbwk
, BirictMiji^ow Mij^iituk,
Politikai és vegyes tartalmú hetilap. 10
A Nagy - Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönye. euiiímiímIí, v.tuut » biníeiáekra
1 íonsitkoxók KikI.oI fIHp könyv-
kerMkeJfarfbe iuliuudúk.
Megjelenik lagy-Kaniuán hetenkintegyuer: vasárnap.
A városi tisztujitás előtt.
n.
Mult számunk vezér-cikkjében általános vonásokban vázoltuk az álláspontot, melyet] a leendő magistratus mültüdéaével szemben | elfoglaltunk * ahonnan annak működését mindenkor • legnagyobb elfogulatlansággal, a ügőszintébb érdeknélküliséggel, tisztán a közérdek szempontjából fogjuk élénk figyelemmel kísérni és megítélni.
Hangoztattuk, bogy az uj magistratua-tál most mindsnkT várjs, bogy tegyen va-lamit a közszellem megteremtésére nézve. Ez a várakozás kétségtelenül jogos. Hogy teljesedésbe mekijen azonban, két erkölcsi tényezőre van szükség. Elcő- sorban szük-aégéSi hogy a magistratus minden, a város emelkedésére, haladásira irányított törekvést. — a város jövőjén csüngő és közéletének pezsgőbbé tételén buzgólkodó, tettre hivatott egyének intentioit magáévá tegye ; máaodsorbah pedig szükséges, bogy azok az elemek is melyek eddig mindent sötét szemüvegen át néztek és bíráltak meg, lépjenek ki tartózkodó vagy opponáló álláspontokból s végre valahára a megteremtett közszellem, az egyetértés, a vállvetett együttműködés áraszsza városunkra áldásait. i
Mert biz az nyilvánvaló, bogy az aj magistrstusra elodázhatatlan munkák egész
halmaza vár. A még eddig nem teljesített i kulturális célt tüzhetünk ismét maguiik elé ■ vagy különböző-Akadályokba, ütközött dol- és e mellett kielégíthetők lesznek legsür-j-gok elintézését immár tőle várjuk. | gősebb közegészségügyi igényeink. Vala-
Városunk irányadó köreiben több! kulturális cél|I^Sag>4nelyeknek megvalósítására azonban okvetlenül kedvezőbb viszonyok. a társadalmi élet kedvezőbb alakulása szUkséges.
gősebb közegészségügyi igényeink, kára így majd rendezhetők, csatornázhatók lesznek utcáink; valahára lesz majd sétaterünk és megfelelőbb világitásunk s nem leledzik utcáink egy xúsze falusias állapotban.
Hogy az ilyen, legtöbbnyire anyagi ál-1 Az új magistratustól várjuk a közrendé-jdozattal járó kulturális célok a megváló-1 szét lábraállitáaát is. Cselédügy, koldnsügy, snláa stadiumába juthassanak, — igen ter egyes dolgoknak szabályrendeletek alkotása I méazeteaeu: gondoskodni kéli módokról,]utján való rendezése, várják az új magist-
!Mákotokról, mik azoknak kerewtül vitelét! ratua intézkedését;------
: az anyagi akadályok elhárításával, meg-l Ily szűk téren még rámutatnunk aem | szüntetésével nagyban megkönnyítik, sőt lehet minden föladatára, annál kevésbé le-._ i határozottan lehetővé teázik. bet azokat részletesebben méltatnunk De
1 Et- a föladat is a magístratiiara vár. _ föltesszük, föl kell tennünk, hogy leendő A városi jövedelmeknek a polgárok na-1 magistratusunk amellett, hogy kötelességét
jgyiihli iifgl»i-||»u«« nfflrlli 'fp-l'^'á* 'I ir^nyt^T1 hi««n -Wattomig nlrg+t-
| letőleg példák vannak előttünk közelben és lenül kilép a kötelességteljesítés köréből távolban. Több dunántolí város magistra- arra a magasabb stadiumra, mely egyet-tunH már is megmutatta, hogy a. jövede- len haladó város sorsával tzeiqben sem lem-szaporításra kínálkozó dolgok " ügyes maradhat, önzetlen, magasabb célokért leifelhasználásával, kiaknázásával mily szép kesülő, hevülő egyének nélkül: a közéleti éa magasztos célokat viUek keresztül váró- > közszellem megteremtésének atadiumára. snk jövőjének, föl virágoztatásának érdekében J Be fogja látni ennek szükséges voltát az Nálunk is van ilyen kínálkozó jövedelmi uj magistratus, b« fogják látni a közélet forrás elég. A magistratus dolga leaz azt'terén működésre hivatott egyének is, mí-meg találni a a közérdek előmozdítására kirTdŐn a marv^hó 17-iki vároeí tisztújítással aknázni, fölhasználni. városunknak a haladás elismerést érdemlő
Ha ezek a kínálkozó források célszerűen .szívonalán tartott életében a tovább mun-föl lesznek használva, akkor sokkal többlkálásnak uj korszaka kezdődik.
A „ZALA" tárcája.
- A múzsa és a halál.
J— i ,bb' endeti Unlls, —
Nem hiszek föl'ét lenül a szelletnek pajtáskodá-sában. De életemben mégis volt egy olyan mozzanat. amiből azt kell következtetnem, hogy az uralkodó szellemek közöl a múzsa é« a halál ato-roa szövetségben állhatnak.
Nem légből kapott, megtörtént dolog ez kérem. Méltóztassanak csak meghallgatni.
Ex előtt körül-beíui 13 esztendővel, egyik nyári délutánon bekopogtat hozzám jóbarátaim egyike a azon keltái, bogy van-e itt valami saolgáiöléle, akivel 0 bort hozathatna; mert engem m|_ip>pi-rální akar.
— .Vagy talán a fekete kávé jobban inspirál léged ?- — kérdé töléin egész komolyan.
— .Ha már inspiratioról van azú^ hát engem biaony sem a bor, sem a lekele kávé nem inspirál, A bortól tunya négerré leszek; a lekete kávétól (talán a csfrein-elinélet kigunyolása okáért) alszom mint a bunda. De mit akaraz te tulajdon-képen aa én inspiratiommal ?*
— .Várj csak kérlek, majd rátérek úgy kvaterkázás mellett. Most mindenek éltíti bort kell teremtenem. Mert én meg a nélkül beszélni sem igea tudok.«
Elküldölt borért.
A negyedik, ötödik kvaterkánál nagyot pödö-rinteit a bajuszán és alkeadte:
— >Há( én tnlajdonképsn kérni jöllelek valamire,.
— •Parancsolj velem !<
— .Van (U a városban egy áldott lelkű nő aki-i Mk «|éit élete a jótettek szakadnian láncolata.
1Qz vegyek, árvák, más szegények százai, ezrei mondanak áldást fejére. Ritka lélek, ritka jósziv ö barátom. Már százszor, ezerszer megérdemelte volna, hogy egy hivatott költő lantot ragadjon ér-■ demeinek halhalatlanitására. <
— ,ilst§n éltesse! Talán majd akad neki is ! költője..
— 'Ki kétségtelen, édes barátom. Annyi ér-I demnek, oly nagy szívnek nyomtalanul elveszni I nem szabad. Ily példán tanul lelkesülni az nlókur.
Az ily lelkek hatása századokra terjedhet, ha kellő méltaláshan részesülnek. De nem mindenkinek I sikerül az ilyen angyal-sziveket megtalálni, fölismerni ; mert ők ismeretlenül-, titokban teszik a | legnagyobb jótetleket is, hogy senkii még csak j hálára se kötelezzenek. — Ilyen ntokban mííkö-j dőtt nagy sziv — barátom — ez az áldottlelkü nö [is, kiről én most beszélek «
— >Bravó! Isten éltesse ! Hogy hivják?.
— .Fájdalom: ez a jó lélek már nem sokáig é'.het; csak órákra terjedhet élete. Az orvosok
[ azt mobdfák, hogy holnap reggelre okvetlenül 'jobb léire fog szenderüloi.*
— .Mily kár ily jó lélekért !<
.Igazad van: óriási kár, roppant veszteség i különösen azokra bézve, kikkel szemben a gond viselési "képviselte, őrötök, hegy nem hagyja ihletés nélkül a te lelkedet sem; Éppen arra akarlak kérni: írj halálára egy alkalmi költeményt, Megteszed "?«
> — .Hát iszen tudod : megtenni megteszem ; de ismerhetsz, bogy pegazusom nagyon makacs az ilyen alkalmi&gokra,.
— >Ne szabódjál! ne szerénykedjél! Eszmém van és pedig olyan, hogy te is pompásnak fogod találni..
— .Hadd balljsn,!«
— .Mind külön strófákba lehelne foglalni, bogy
I líaTála alkalmával itt a földön sírnak 1.) az öz-I vegyek, 2.) az árvák ; 3.) a szegények ; 4.) az l elhagyottak; a.) a titokban nyomorgók. Az utolsó Strófában lehetne azután a költemény pointe-ja, ! hogy itt a földön sir mindenki; csak az égben j örülnek az angyalok, mert egygyel gazdagodtak. Nos? mit szólsz hozzá? ügy-e az eszme nem | rossz ?<
— .Sőt ilyen alkalomra, amit már néhány millió kántor és ugyanannyi pap lenékig aknázott, még némi eredetiség is van gondolatodban. Jól jván; fel fogom dolgozni.*
Barátom csakhamar eltávozott, hogy mielőbb ; munkába kaphassak. Erősen lelkemre kötötte, i bogy másnap reggelre okvetlenül készen legyen, mert rögtön nyomdába adja, hogy temetés alkal-1 máválaszét lehessen osztatni.
Ez volt szombaton délalán. A versnek vásár-; nap reggelee készen kellett lenni. I Oda öltem íróasztalom mellé. Csak bámultam | az előttem fekvő papírlapra. Abban a minden gondolat nélküli boldog állapotban leiedzettem, ; mikor se nem cselekszik, se • nem szenved az ] ember.
Nem meni a munka sehogy. Mintha csak valami odvas lüziához kötözték volna pegazusomat jaz incaelkedö dsinek. -• Hiábfu nincs hangulat! nincs bangolal Ha nincshát csináljunk ! Vettem kalapomat, botomat, kimentem a temetőbe. "Járfám, keltem, ődöngtem a sírok között, megbámultam a szomorú fűzfákat, meg a bús ákácokat; de biz azért mégis csak árván hagyott engem áz én múzsám; esze ágában se volt homlokom fölé borulni, hogy csak pár pillanatra is j inspirálja lelkemef. ,
Mit csináljak?! Mit csináljak?! Megettem a vacsorát is. Az a bizonyos jóba-
Náyf-Kanizsa, vasárpap A magistratus rétiéről jó,
-A
Zala U. szám, (ij Igp.)
1890. március h^lfi-án.—
egészségen, A viharos éljenzés Ifeesendesttltével Iákat Mór magyarországi kivándorlót — rjgtptombanntm
I rég agy ötezer évet végrendeletit találtak, mely la formaságok saigoni megtartásával van ke-I ssitva. — A budapesti mnnkás-iiépgyülé* mult vasárnap illó rendben folyt Is. Kaváaják a teljes vasárnapi munkaszünetet, kivétel nélkül' minden iparágban, s pedig nem 24 hanem 36
erős vezérazellem ; városunk intelligens ^ !lnnbe,lédel inlétő körei réstérői magasabb érdekek •aempontjából való tOmörtliés, odaadó munkásság, Ugy buzgalom kellenenek abbos, bogy szép jövőre hivatott városánk miha marabb elfoglalhassa Eazáuk városai kOsött azt a positiót, mely után teljes joggal küzdött mindenkor és teljes joggal kösd most is: a mintaszerű közigazgatási éa kultúrál lapotok poaitióját.
Szavait igy végezte
„Akár az történjék, amit remélsz, akár at, ami-tol tartok: ez a párt rendületlenül fog megállani ét ugyanazon _Jejktndé»sel, melybjel ma a lelépi! miniszterelnöknek, fogja a helyibe US kormányt<e
zérnek kiáltani: élttue a magyarok itUne tokáig ' órai időtartamra. Továbbá: hogy amájua elseje Erre- megint kitört a zajoa éljenzés, melynek | általános munkásünnen legyes. — Kgy francia csillapultával Poémanicxky báró. elnök, kivet- <*«Utű w»treali gyáros í5 millió irank va-kezö nagybatásft beszédet intézte a párt tagjai ' gronét munkáaai- é» alkalmazottaira hagyla. — ■hoz: .Tiszteli értekezlet.' Azt hiszem : mindnyá, |Szerbia és Oroszország közt a katónaiszövetség junk meggyőződését fejelem ki, midőn kijeíeotem, | ^köttetett — A .Vtoxprém' szerkesztését t hogy e msgasztos jelenet ntán s msi értekezlet- I VI
nek egyéb tárgya nem lesz . és engedjék meg ne
Várkonyi Dezső volt fővárosi hírlapíró vette át
ii..- - - ~i—__«■« — ^IHPWML —JWMHWPIMPH ^ kirándulás iránt e^dig már
Tilll KílmÁll lemondása kem t" barátaim éa elvtársaim, hogy^ez érliez-Wy "B " érdeklődi, Ugy a» utasok apríl mtmmm mmn-mmm tMHvwwm. i,_„_,----^m"— ÍH I ' ' • ^ 1 1 x4f. bizonyosan indulhatnak. — Nórában a képvi-
selő-testülfet népkönyvtárt állit. föl. — A csöng-rádmefiffti orvos gyagytmri» egyetóJei f. évi május 26-án gyermek kiállítást rendez Szentesen. A szegényebb sorsú anyák legszebb és legjobban gondozott gyermekeikért pénzbeli és egyéb jutalomban fognak részesittetni. — fali jöven-deléss szerint f. hó 20-án ismét kritikus nap esz. — A zónatarifa eredményei most már ren-
A kabinet lemondáss márc. .13 án ténynyé vált s Tisza Kálmán mfaHsHerelnök, s s képviselőház sz nspi Ülésén bejelentette szt. A ház összes kar atai szakadásig megteltek s s képviselők padsorai sem teltek meg még soha ennyire
Alig bogy elintézte a ház az elnöki elúlsrjesz léseket, ünnepies csend állott he s ennek közepette fölállolt Tisza Kálmán s az ő nyugalmas, biztos hangján-. melyen sohasem érzett még meg az Izgalom, bejelentette a háznsk, kogy beuvuj-totta lemondását a királynak. Atalános figyelem közt* tartotta meg beszédét, jelenté a .cabinet tagjai között felmerült nézeteltérést s kélte a házal, hogy az uj kabinet megalakításáig — ami rövid idö alatt megtörténik — napolja el Öleseit. Mint miniszterelnök kelt fill székéből s mini egyszerű
lptfí azon egyszeri) kívánsággal zárjain be, hogy az l'ristrn tokáig boldogul eltette a szabadelvű kor mánypárt legifjabb közritétét: Tisza Kálmánt * Szavait sztlnni nem akaró éljenzés követte.
Heti szemle.
i-
Ferdóiand lejedelem határozottan coservativ.... hajlamú ember és abban keresi főbecaváevát de'ke™ire állanak a tarifa életbeléptetését kö-
. J ... ... . ..... . i__.i.jr iiti______.1___11__i_______i_í__
képviMlA tilt te Ekkor báfá ffiíigöl a azanadelvti Inz
hogy a legitimitás legcsekélyebb megsértése nélkül hozza érvényre, általános elismertetésre positióját. A míg lehet, el szeretne kerUlni mindent mi nem' telel meg azon jogi alapnak, a melyen nyugszik az ő trónja, bs mégis minden nappal valószínűbbe lesz, hogy nem maradhat meg mostam poaitíójábaii. hanem kénytelen
párt riadó éljenzése és tspsa hangzott föl. A mérsékelt ellenzék ezáltal mérsékelten vi
Bulgária teljes
. felvenni a királyi
vető első félévre vonatkozólag és ezen eredmény meghalad minden Arakozást. A zónatarifa életbeléptetését követő hat hónapban 5.984,974 személy szállíttatott, az előző év megfelelő szakában 2.270,542 személy, a növekvés tehát 3.714,432 személy, vagyis a növekvés közel. 165 százalék, oly eredmény, melynek elérése bibetatlennek iisszss szsmélyfnrgalmi—bevétel as eddigi kimutatások szerint kerek 1 millió írttal
___________________________ .imet ée küzdeni állásáért, küzdeni pedig Török- jbahuUs meg azjjlőzfí év ugyanazon időszakának
selkedett, twnpin a függetlenségi pártból, emel országbelien, mely miqdig jóakaratot mutatott °evéteí't- Kétségtelen, bogy az utolsó három hó kedetl olyan hang, mely az ilyen jelénctek mél irányában és ismételvé kísérleteket tett a ha- bevételeinek megállapítása még legalabb 100,000 lóságából vajmi keveset- voahal ngyan te, de mind" talinasoágoknSL az ő fejedelemségének elismerte jfrt Mvételi többletet fogkimutatni. — A Inr.
mellett sajuálatos ineidest képezett.
tése végett, és azért, mivel kísérletei eredmény j « főügyészségek decentralizációjára
Az orsaápgy HlAsi szahadelyllpárl ngyanai nap telenek máradtak unm h."intetheti meg saját; , ^S^
di n 5 órakor értekezletet tarlóit, melyen hxi-mamaky Frigyes báró' elnök kijelentette, bogy Tima Kálmán miniszterelnök a pártot a helyzet-., röl. illetőleg a miniszterinm lemondásáról ért esi feni fogja ; egyszersmind javaslatba hoztz. bogy Jókai M ór' a lelépő miniszterelnökhöz a párt nevében bnesnszavakat' intézzen. .
Tisza Kálmánt beléptekor hosszan tartó lelkesült éljeiizéssel fngadtálr.~Aiat«u általános ligye-lein között mrgkapó szép szavakban S baráti melegséggel tárta eléjük a helyzetet s beszédje
Tép tetfripr gjsrtrr tÍh t. Imrtlttifm tirtat a W-
réssel fordulok hozzátok, hogy fogadjatok jnayatok közé, mint közlegényt, munkáljunk együtt- tzen célra t ez által n haza jarára."
Beszédje végeztével többször inegnjuló. szűnni nrih akaró, viíiaroB, lelkesült éljenzés hangzott fö).
magát azzal, hogy engedje Bulgáriát elszakadni a birodalomtól. Bulgária ugyan biztosítani fogja a portát a< iránt, bogy függetlensége fjében megti/eti Törökországnak az évi tributum tőkésített értékét, de még azonesetlien is, ha Török ország megnyugodnék ebben, megmarad még Szerbia s Montenegro, melyek kétségen kívül ellenünk zudnlnának. megmarad az elháríthatatlan macedón insnrrectio, és m'egmarad, mi a legveszedelmesebb, Oroszország ellenkezése. Közeledik a tavasz, de mi fázunk. .— A német
alkalmából Szilágyi bézső iga/ságügymíniszter kijelentette, hogy a táblák azékhelyére vonatkozólag a rendelkezés jogát maganak tartja fenn. — A berlini munkásvédelmi konferencia magyar tagjai közelebb indultak Berlinbe Márc 11 Barosa miniszter hivatalosan közölte velők, hogy a konferencia tárgyalási nyelve Berlinből érkezett hivatalos .tudósítás szerint fraucia lesz. Ezzel ugy látszik, előzékenységet akart Németország tannsitanj Franciaország irányában azért, mert Vilmos esászár törekvéseit a trancia kép-
császár 6 gyönyörű lovat Inégy hitftós, egy4 víselőháa ojy higadtau^ igazságosan tárgyalta, tiililüfr « „„líi„„ot - _ j A magyar megbízottak nem valami nagyon
vérmes reményekkel indultak útnak, mert a 'legjobb ecetre is csak azt remélik, hegy némely munkáskérdésre nézve :a különböző nemzetek
..monh" betegség már hazánk több pont ián mutatkozik. — A czdr közelebb egy asz szony által aláírt fenvegeto" levelet kapott =} ^"g*™!" QelvellJl ™m"uuí
h<cln \smet létertóztaftak egy csapit feW |koit akadémikus megállapodások fognak letre-
rátous, ki a versírásra lóikért, theát is rendelt vacsora utáii saamowra a aztán biztatott, hogy cssk mentek haza egyenesen :. must okvetlenül mégsüü'etik a vers.
Mar nem tudom; én hibáztam e el a terminust vsgy a bába ? De |tiz az nem szülelelt meg.
A tlieára még pár cigarettát, e'szivtani, azután' irgalmatlan mély alomba merültem.-Isxuiju áimajm voltak. TóbSek között egy vigyorgó ördög (aki vesze delmesen hasonliiott az ed megbízómhoz} homlokomra tette parázs-kezét és elkezdett rgv krisz-' tust'alan va*fnr>Wal lyukai fumi homtokomta. Mikor mélyen aitytelömbe lnri, akkor mint. valami kedélyes csepűrágó, majdnem egy félóráig szakadatlanul gyászsiegé'yü papírszalagot húzott - ki tejemből, ami uljin eaer ineg ezer apró-ördög kapkodott és fo^alányokká. lépték. Mintha az lelt volna a< én alkalmi költeményem nyomtatásban.
Mikor aa iirdőg levette homlokomról a kezét, óriási erővel rohantam rá és megragadtam, hatalmas*! ordítva is melléje, amire fölébredtem. Megbízó jóbnrátom karja volt kezemben. — >Servua barátom. Úgyse ro*»* álmád voli ? ls*ouyun izzad'ál. Már 6 perez óla homlokodon tartottam k&enfei s . • . - —- —■—— «> — -lloizasztol álmodtam.. .-r-Egy e meghall ? 1,'gy-e a versért jöttél ?« f
~~ — »Hty áeszen van, nem baj. De még nem ha i meg ?• Erre már kiugrottam ágyamból.
- -MicsodaV Nem halt meg? £<? lgzen az, barátom, valóságos '-sókolni való asszony! Hal hatailm'ágra méltó a-szony !• A* én megbízóm csak nézett, hogy mi ötölt, '4»lem ' mi ménkű hozott olyan - lipóimeaei ex<a-stsbaf ^ *•_.—S -
—' il'ersze te most az én viselkedésemét, öröm kiinrésemei nem érted ? Tudd meg tehát, hogy |-fogják még a vers sem született meg.
Megnyugtatott. Sőt arra kért, hogy inspiratío nélkül senvoiieséire se írjak.
E'tnult vasárnap i*7 Bá-aem gondoltam a versre.
Este vacsora után egy lo.npaniában i«M vidá- j t^i tiszteletet rendeztek Audráss/ tí^ man mcsevegtüuk, e treláltunk e ugy 10 óra után vetődtem haza.
Mi ez '!
Egyszerre érzem lelkemen azt as édes, merengésbe ringató melegséget, mely nélkül igazi dal nem születhetik. , ' .
Tollat logok. írok sebesen. Egy-egy törlés. I'tftna tiszta sorok.
Kelóra alatt készen volt a vers. Ekkor pont tizenegyet mulatoll óráin.
Nagyot lélegzet lein; mintha mázsás kő. hullott volna le szivemről.
Nyugodtan hajtőt tani fejemel álomra. Szépeket álmodtam.
Hétlőo reggel korán bekopogtatott hozzám az én jöbnfátom.
Vígan logadtam.
— .ServurPN os i
Aggódó Imngulalia1 válaszolt:
— •Meghalt." ' — - '
• llála Isten í Azaz lordon' Azt akartain r0gnak ki, a mi elég-jellemző. — A mondani, hogy a vers is megszületett tegnap ester lí éveikor.*
—. .Éppen pont 11 órakor ftenredett ki S is."
Hogyne higyjek most már a mnzsa és a halál szövetséges voltában ( '• t
I jönni, a ezeket a megállapodásokat aztán a különböző-államok különböző szükségleteihez ki-| pest -különféle törvényhozási rendszabályokban érvényesíteni. Stanley fogadására Brüsszelben nagy előkészületeket tesznek márc. 1.28 ára. — Károli Gáspár bibliafordító élet- és ' jellemrajzára összesen két pályamű érkezett be. A zürichi magyarok március 8 án gyásais-
grói
lelkiüdvéért.~— .4 morfai kőszénbányábaniDél-Wales), légrobbanás folytán több száz munkás vesztette életét. — Fórsler Károly jeles zongoraművészünk a mult héten kitűnően sikerült hangversenyt adott Párisban. — A kancellár tábíg • ról Szóló, hírek ismét megujultak Berlinben, hol pedig már egész határo ottsággal állították, hogy a válság elmúltnak tekinthető, jóllehet a kor- és vérmérsékletbeli különbség (a császár és Bismarck közt) nem zárja ki a komoly differenciákat. Ezzel szemben legújabban poziti vitással jelentik Bismarck herceg legközelebbi viaszalépését, nrrfy már talán április 1-én, a kancellár 75 ik születése napján fog bekövetkezni. Oly Jiatározottsággal lép föl .az a hir — mondja egy berlini magántávirat — ho^y esetleg a befejezett tény mindenkit hidegen fog hagyni. Mindeme hírek az államtanács köreiből szivá-
ajyar ifjúságnak Kossuth Lajoshoz tervezett húsvéti .kirándulását egyelőre elhalasztották. — Milán e.xkirály állandóan Párisban telepszik le. — i.V-dclijbeit pár nap óta havazások vannak.
_ NagT-Kaniísa, vasárnap. ____ _____\Zala 11, szám. (3 lap.) _ r; / " 18Ö0. március hó 16-án.
T a n Ű f V. ínkat. mind sűrűbben léteaiti azokat, ugy, hogyl Ép azért' hasson ipariskolánk oda. hogy a
o » ma már 71 tanítóképző intézet áll fenn magyar{ szükséges Ismereteknek közlése mellett a növen-
K«M>klalásHnk állapola. tójdöif: mindazáltal a nagy szükségletet fedezni Idékekben,az alkotmányos érzet ia megazilárdi.t
alig képeaek. Azonban erüs a meggyőződésünk, | tasséjt; hasson oda, hogy növendékeink már jó Aí-iviliaált nemzetek szellemi gyarapodásának hogy közoktatásügyi kormányunk tapintata i eleve megtanulják azt, hogy mindenben és min-legbiztosabb ismérve éa nemzeti intelligentiájok meg fogja találni a l.elyea módot, mely e hiá- dének előtt a haza üdvének éa boldogságának nak féíreismerhetlea bizonyságtétele áron foko nyon is a legközelebbi |5vőben ségit, vagy az j előmozdítása legelső és legszentebbköteleaaegünk. zott haladás a szellemi tökéletesedés' utján, roe- által, hogy a tanítóképző intézetek számát a! Ha ezt teszi iskolánk: ólv társadalmi osztálynak lyét a lövő reményeinek letéteményese, üde és szükséglet arányában még tovább szaporítja,: vetheti meg alapját^ melynek szorgalma, ügyes-viruló ifjúságnak értelmi kiképzése körül kifej- vagy gondoskodik a módról, melv ezen intéze- sége, tőkéje s lelkesedése hazánknak, nemzetünk-tének teket az aapiransoknak még inkább hozzáférhe-I nek csak javára lehet.
Manapság, midőn mindén.életrevaló nép főkép tőbbíkké teszi — j Nagy-Kanizsa,
szellemi fejlettségét igyekszik latba vetni, bogy; Elismerés a nemzetnek, mely a kor sürgető | „ ÁB HA HÁM GYULA.
ennek pulyával biztosítsa magának a győzelem,, szavát megértve, lerakta áldozatait a közoktatás j _ —
pályáját, vagy hogy legalább ia derekaáan meg-.oltárán,J^nem szűnik meg azon4olylon ápolni nrllélten tmiliírgjak az laJcplAbnu. áll hassa helyét a küzdelem ama porondján, me azt a tüzet, melynek lángjaiban saját művelt-IÁ kultusminiszter legutóbb rendeletet hocaátott lyen a knltnr népek harcai vívatnak, a nemze- sége és tudománya ragyog. Érdem a férfiúnak, I ki a felső népiskolák és polgári iskolákhoz, tek életében az oktatás ügye „oly fontos ténye ki a nemzet kincseit ak-kép használta fel, hogy i melynek intézkedései sok tekintetben az iskolába zőtfF vált, mély az eddig uralkodott korszellemet gazdag kamatait a .késő nemzedék is bőségesen járó gyermekek szőlőit is érdeklik. A rendelet gyükenesen átváltoztatva, egészen sajátságos, élvezi. . 'pontosan megállapítja azokat a tantárgyakat,
egyéni jelleget nyomott reá, a háttérbe szőrit ') HOZGOXYI OYÖROV. Iit.elyek alól a növendékeket föl lehet mentenie
még oly dolgokat is. amiknek azelőtt tán ve — . . azokat a tantárgyakat, a melyekből kapott elég-
zérszerep .jutqtL: Ea igy van ez jól Mert, ha A nemiellpK sicllem lelleslté- :telen osztályzat nem akadályozza a tanulót előcsalt félig fogadjuk is el egy -államférfiú ama aérAI. menetelében. E tárgyak tekintetében eddig or-hires moodásának-ígazságát. hogy nem a porosz szágszerte többé-kevéabbé altérő elveket követkatonák szuronyai verték le k ranciaorazágot, Hajdanta minden tanításnak a központja a i tek az iskolák. A rendelet kimondja, hogy a hanem a porosz iskolamesterek : bizonyosan vallás volt: ji_vallás kedveért tanítottál: az ol-j felső népiskolákban és polgári ^leányiskolákban százszorta igazabbnak kell vennünk, hogy a jó j vasast, ennek kedveért a nyelvtant; sót még a. a női kézimunka, s mindkét fokozati fin éa leány-közoktatás szüli a nemzet szellemi hegemóniáját;) számtani problémákat is a bibliai eseményekre; iskolákban a szabadkézi éa mértani rajz, olyaa a másik lelett: ez tfdja meg számára a módot, | vonatkoztatták. De minél jobban áthatotta, idő j fontos tárgyak, hogy azoknak elaaiátiiáaát min-hogy rxi«tentiáját a leleure maradandóvá tegye, | folytán a privilégiumokban részesített városok Iden ép testű növendéktől meg kell követelni, a jövőre nézve pedig biztosítsa. * polgárait a szabadabb szellem:' minél inkább i Ennélfogva az e tárgyakból kapott elégtelen ül gondolatok foglaltak el bennünket, mikor terjedt a műveltség fent ég alant egyaránt-; osztályzat a felsőbb osztályba bocsátásnál éppen olvastuk íuTtuszminiszterünk jelentését, mely a minél inkább felvirágzottak az ipar, keres- i ugy számba jön. mint bármely elméleti tárgy-közoktatásunk állapotát vázolva, felöleli mind kedelem, tudomány és művészet,-mint az anyagi' ból kapott elégtelen osztályzat. A szépírásból azon mozzanatokat melyek ennek keretében az jólétnek is eszközlöi: annál inkább érezték szűk-i helyes tanítáa mellett ugyan vajmi ritkán kap előző két év leforgása alatt végbementek. ségességét egyes államférrialToly iskolák felál-ivataki elégtelen osztályzatot, a miniszter azon-Mióta t'sáky Albin gróf tartja kezében köz- j litásának, melyekben az előadásokat a vallásos ban mégis elrendelte, hogy ez az osztályzat a oktatásügyünk itálait. * a magyar IiiiIiiiiii tőié iinllimi n 1 in fii i iiemielíaa ís'iiIIhsi ii áthassa I kBlöalieni elöuienetcHtr tanulót első izfaén a—7 várja jog<,» aspirációinak megvalósításit: csak- Hogy mai napság a nemzeties szellem felébreaz-! fölsőbb osztályba való belépésben ne gátolja, nem egymást váltják tel aa üdvöaehbnel udvtt- tése minden népiskolának egyik legíőbb löladata :jdehaa következő évben a saépírásból ismét sebb reformtörekvések, melyeknek cél|a vagy arról meg van győződve mindenki. 1 elégtelen osztályzatot kapna, akkor javitóviza-az eddig elharapódzott anomaiiák gyökeres ki- A népiskola levén felébresztője a nemzeties gálatra. esetleg osztályismétlésre kell utasítani, irtása, vagv közoktatásunknak a legmagasabb szellemnek, az ipariskola, mint a népiskolából A testgyakorlat és ének* nem csekélyebb fon-európai színvonalra való emeléae. kikerült növendékeknek ismétlő iskolája, két8ég- tosságuak ugyan a nevelésre nézve, (le mintán Itár a nemzet közvéleményének egy része ba- kívül a'nemzeties szellemnek fejlesztője és meg e tárgyaknál a kielégítő eredményt gyakran lnl fogta teT és igy ítélte meg a kultuszminisz- szilárditója. nem a törekvés hiánya, hanem gyakran a testi ter reformtörekvéseit egy bizonyos részében, de' Hzen iskola egy jövő iparos nemzedék sorsára szervezel fogyatékossága okozza: a miniszter e mindennek dai-ára ki sem zárkózhatik el azon döntő befolyást gyakorolhat; mert ezen iskolá- tárgyakra né«.ve is megengedi, hogy az ezekből nyilvánvaló jelenségek elől, melyek a miniszter han már oly növendékekkel állunk szemben, kik nyert elégtelen osztályzat a tanulót a felső nemes huzgalmáról. jóra irányuló törekvéseiről néhány rövidke év alatt kilépve "na életnek kn-id-'. osztályba való- lépésében' ne akadályozza. — és praktikus gondolkozásáról tesznek bizonysa- terére, számot tevő munkásai lehetnek a haxá- Fölmentés eanpán a fölsorolt tárgyak tanulása got. Mind olyan tulajdonságok ezek, melyek a nak. A polgárok LazaHas gondolkodásmódjától 'alól lehetséges, de 4akia hatosági orvosi tnzo légkiívetelőbb várakozásokat ia képeaek meg- éa az élénk alkotmányos érzettől, mely tiszte-1 nyitvány alapján, testi hiba okából. Az orvosok nyugtatni éa gyors egymásutánban kielégíteni-: létben tudja tartani még a legválságosabb na-: a bizonyítványok kiadásánál kellő óvatossággal Áttérve a miniazteri jelentésre: ennek atatia- j pókban ia az alkotmányoa intézményeket, függ járjanak el, mert a szükségtelen fölmentésekért tikai adatai azon megnyugtató jelenséget tűk-! igen- gyakran egy ország sorsa. ^ : tőket terheli a felelősség. Az ének alól való föl-ríizik vissza, hogy a közoktatásunk a lehető Vájjon mi tette naggyá Hellaat, boldoggá mentéa csak az éneklésben való gyakorlati rész-legjohb irányban hálád, a ha le nem tér a meg- Albiont ? Mi tette a világ urává Rómát? Az, á vételre vonatkozhatik. de a fölmentettek, hogy kezdett cápáról, minélhamarahb megvalósulva mi ezek nagyságának főrugója volt' a haza az ének elméletében bizonyos fokú biztosságra látjuk a mindnyájunk által oly. melegen ápolt szeretet. I tegyenek azért, és hallásuk a képzés teljes bi-ideált. hogy a magyar közoktatás semmi ktváu-j A hasaszeretet hozta létre a szabadabb szel-'jávai ne maradjon, kötelesek az énekleckéken nivalót te hagyjon maga után. .'lemet-; a szabadabb szellem hatása alatt fejlőd-j rendesen jelen lenni.
lle beszéljenek helyettünk a számok, melyek- tek ki a tudomány, ipar éa képzőművészetek,; .4 budapeali tsalták aegély egyesülete nek logikája előtt kell, hogy minden igazságos mindezek pedig hatalmas emeltyűi lőnek az által márc. 22. a vigadóban rendezendő hangver-áa elfogulatlan elme meghajoljon. anyagi jólétnek : tehát még az anyagi jólét is! seny fényes sikert ígér. A százas bizottság dr.
Első pillanatra ír azon szembeszökő különb- a hazaszeretetnek egyik eredménye. Ha tehát: Verédy Károly tanfelügyelővel az élén mindent aég köti le figyelmünket, mely azon iskolakött- j Anglia boldog, ezt csakis népe hazatiaa gon- elkövet, hogy a hangversenynek minél nagyobb laa gyermekek azázaléka között nyilvánul, kik I dolkodáamódjanak s nemzeties szellemének kö-lés előkelőbb közönsége legyen. Egy küldöttség 1869-ben és a kik a legutóbbi két év alatt lá-. azőnbeti elsősorban. meghívta Csáky Albin gróf közokt minisztert, .
togatták az iskolákat. Aa előbb említett évben Kómában éa Hellaaban nemcsak a házi tűz-! Herzevii-zy államtitkárt, a főváros polgármestekét milliónál jóval több elemi iskolás gyermek-, hely körül fejlesztették és ápolták a hazafiságot,; reit, a kik mind ott lesznek a hangversenyen, nek cakk GOáO százaléka járt iskolába, mig a hanem a táborban is, dicsőitvén a hősök tetteit . melyen Blaba Lujza asszony, Fl«iszig Mariska, két legutóbb mult esztendőben közel harmadfél j Nálunk még az otthonn sem állit mfhdenüttt Vízvári, Bellovics Imre éa Burger gonlonkamű- % millió gvermek köaül SO'73 százalék esik az j oltárt a hazaszeretet tüzének. Legtöbb szülő Ivéaz is közre fognak működni, iskolát látogatók számára. Hogy mi oka ezen csak ugy ismeri a hazaszeretetet, hogy azt mint A tmiilék éa ■ tanárak Irodalaal mű-örvendetes emelkedésnek, rámutat arra maga a erényt ajkunkon hordani ugyan igen azép. de j ködéae. A főváros tanítói és "tanári köreit a miniazteri jelentéa, midiin a nemzet áldozatkész- azt gyakorolni ia egyúttal nincs miért.- - i mult héten élénken foglalkoztatta az, a közök-aégéből kifolyólag aa elemi iakolák és tanerők.. Nagyon természetes, hogy ilyeneknél a haza, tatási minisztériumból kiszivárgott hir, hogy a számának tetemes szaporodását, mint a legör a közügy semmivé törpüL {tanítók és középiskolai tanárok irodalmi mukö-
vendetasebh ténvt konstatálja. A szülők egy részének túlságos realisztikus I dése bizonyos rendszabályok alá lesz vetve. A
Középiskoláink — a gymnaaiumok és reália-i felfogásának tudható be az, hogy midőn fiaik az hét végén mind tisztábban kibukkant a hir, kólák — helyzete ia oly búrtató és- megnyug-! életbe kilépnek, csakhamar a materialistikus i hogy a közoktatási miniszter a tanfeliigyalőkhöz tató kópét tűnteti fel az emelkedésnek, mely a irány híveivé lesznek ; a midőn aztán rossz | és a középiskolai főigazgatókhoz rendeletet in-megelégedés legélénkebb éraetét keltheti lel a szellemök már mindent feltárt elöttök, elvezet- tézett s e rendeletben kimondta, hogy a tani-nemtet egészében azon helyes közoktatási irány-; vén őket gyönyörtől r gyönyórhez : beáll a nagy-. tőknák a a tanároknak csak előleges miniszteri nyal szemben. mely ily fényes eredményeket: fokú anyagiasságnak és erkölcsi léhaságnak kö- ] engedélylyel lesz szabad „lapot" szerkeszteni, produkálhat. vetkezménye: a köaügyek és a haza iránti kö-1 politikai lap szerkesztésétől pedig e rendelet
De nem titkolhatjuk el meggyőződésünket eizönyősség. Iáltal egyenesen el vannak tiltva.
Wlyen azon tanintézetekre vonatkozólag, me- Minthogy az otthonn legtöbb esetben csak-' A taaltál ftutések. A III. egyetemes ta-lyeanek eélja az. bogy népnevelőket adjanak a ugyan megfeledkezik nemes hivatásáról: a nem- j nitógyüléa végrehajtó-bizottságának tavalyi nagy nemzetnek; értjük a tanítóképző intézeteket., zeti szellemnek a családban való falébresztésé- rgy'úléaéii tudvalevőleg határozatba ment, hogy Bár nemes áldozatokra mindig séaz főpapjaink t ről éa fejlesztéséről : illő hogy az iskola, még {a tanítói fizetések fqlebb emelése éa rendezése a legmelegebb gondoskodással viseltetnek ezen < pedig (mivel a mulasztás itt az iparos osztály- {dolgában megkeresik a közoktatási' minisztert, i«t4a*tak iránt, s közülük nem egy a legnagyobb nál Tegárezhetőbb) első sorban aa ipariskola vé- hogy pyqjtaon be a kénviselőház elé töryéoyjar .' bőkezűséggel (art fenn kath. tanítóképzőket, a gazae aat & magasztos missiót, mely hajdan Ró-1 vaslatot Mindenki tudta, bogy a határozat * kőaaktatáai kormány is belátva nagy mianiő- mában a cwládaak miseiója volt. .hossza lélekzetü" dologra vonatkozik. A köz-
A magiltlratua rétiéről jó, egészséges, erót vezérszellem; virótunk intelligens ét intéső körei rét^éfiS' magasabb érdekek szempontjából való tömörülés, odaadó munkásáig, Ugybusgalom keHenenek ahhoz, bogy ssép jövőre hivatott városunk miha marabb
azt a poaitiót. mely után teljea joggal__
dött mindenkor éa teljes joggal kösd most'^P ia: a mintaszerű közigazgatási éa kultur állapotok potitióját-.
Zalí 11. szám, (2 lap.)
1890. raftrcius hó 16-án.
Mór
elfoglalhassa hasink viroaai kösött^"'* kiáu*HÍ • Ht*** « laitiót. mely után teljea joggal kO*H £rre .megint kiUW a
A viharos éljenzés lecsendestiltével Jókai intézett gyönyörű búcsúbeszédet.
Szavait így végezte :
,Akár <12 történjék, amit remélsz, okirat, ami-tSI tartok: ez a párt rendületlenül fog megállani is ugyanazon lelkesedéssel, melylj/eí ma a leUpó miniszterelnöknek, fogja a helyébe üli kormányát' 1 minden iparágban, s magyarok isteni, tokáig
magyarországi kivándorlót. — rAfjptvmbon nem rég egy ötezer évet végrendeletet találtak, mely a formaságok szigorú megtartásával van kp-stitve. — A budapesti munkás-népgyUlés múlt vasárnap illó rendben folyt le. Júváaják a teljes vasárnapi munkaszünetet, kivétel nélkül
>S
H nem 24 hanem ÍW
órai időtartamra. Továbbá: bogy a májns elseje a njtnr éljenzés, melynek I általános munkásünnep legyen. — ügy francia Podmaniczky báró. elnök, kivet-j wndatü montreali gyároa 76 millió trkfik va-
Igyonit munkásai- és alkalmazottaira hagyta. —
nagyhatásó beszédet intézte a párt tagjai
hoz: .Tisztelt értekezlet! Azt hiszem : mindnyá, j Szeríia és Oroszurs?ág közt a katonai szövetség junk meggyőződését fejezem ki, midőn kijelentem, j megköttetett. r « .Veszprém- szerkesztését
Titia Kálmán lemondása.
"dk. kabinet lemondása márc. 13 án ténynyé vált
lesz
a Tisza Kálmán miniszterelnök, t a képviselőház az napi tllétén bejelentette azt. A ház. összes kár-atai szakadásig megteltek s a képviselők padtorai sem teltek meg még soha ennyire.
Alig hogy elintézte a ház az elnöki elóletjetz téteket, Hanepiet rtend állott be t ennek, közepette fölállott Tisza Kálmán s az ö nyugalmas, biztos hangján, melyen sohasem érzett még meg az izgalom, bejelentette a háznak, hogy benyújtotta lemondását a királynak. Atalánoa figyelem Hrül közt tartotta meg beszédét, jelenté a cabinet tag-iai között lelmertllt nézeteltérést a kérte a házat, jtogy as uj kabinet megalakításáig — ami rövid idA alatt megtörténik — napolja el üléseit. Mint miniszterelnök kelt töl székéből s mint egyszerű! képvtteló tilt le. Ekkor háta mögül a szabadelvű párt riadó éljenzése ét fajira hangzott föl.
A mérsékelt ellenzék ezáltal ménékelten viselkedett. rsnpáu a függetlenségi pártból emel kedett olyan hang, mely az ilyen jelenetek méltóságából- vajmi keveset -vonhat -ugyan le, de rniud -a mellett sajnálatot ineidett képezett.
Az országgyűlési szsbsdelvttpsrt ngy aiisz nap d a f> órakor, értekezletet tartott, melyen JW-, manu;ky Frigyes báró elnök kijelentette, bogy Tina Kálmán miniszterelnök a pártot a helyzet; röl, illetíílég a minisztérium lemondásáról ért esi leni tojna ; egyszersmind javaslatba hozta, hogy Jókai Mór a lelépő miniszterelnökhöz s párt nevében búcsúszavakat intézzen.
Tisza Kálmánt beléptekor hosszan tartó lelkesült eljeuzétsrl fogadták. Azután általános ügyelem között megkapó szép szavakban s baráti melegséggel tárta eléjök a helyzetet s beszédje tffe ■ tété tpr ROll: ,KHT. tlaritTaim azuit a W-réttel forduM hozzátok, houy fogadjatok magatok kitt, mini közlegényt, munkáljunk eyi/ütt ezen célra által ü Mkí tatára.
bogy e magasztos jelenet után a mai értekezletnek egyéb tárgya nem leaz éa engedjék meg ne keni t. barátaim és elvtársaim, bogy. ez értekezletet azon egyszertl kiváusáagal zsijwn he, hogy az l'risten sokáig boldogul Messe a tzabadelril kor mánypárt legifjabb közritétéi : 1ísro Kálmánt * Szavait szűnni nem akaró éljenzéa követte.
Várkonyi Dezső volt fővárosi hírlapíró vette át ur A konslantinápplyi kirándulás iránt eddig már oly nagy-aa érdeklődés, bogy aa utasok tpril 1-ép bizonyosan indulhatnak. — Savában a képviseli- testűiét népkönyvtárt állit Tol. — A ctonjf-rádnugyei orvos gyógyszerész egyesület f. évi május 26-án gyermek-kiállítást rendez Szentesen. A szegényebb sorsú anyák legszebbét legjobban gondoaott gyermekeikért pénaheliét egyéb jutalomban fognak részesittetni. — Falb jöven-delésa szerint f. hó 20-án ismét kritikus nap Ferdinánd lejedelem határozottan coaervativ j'««• 7 A zónatarifa eredményei most márren-hajlamú ember és abban keresi íőbecsvágyát, I delkezésre állanak a tarifa életbeléptetését kö-hogy a legitimitás legcsekélyebb megsértése nél- vető első félérte vonatkozólag és ezen eredmény kül hozza érvényre, általános elismérietéire meghalad minden várakozásira zónatarifa élet-positióját. A mig'lehet, el szeretne ker&iai 1 beléptetést bovetS h»t hÓM|(\>Zii 5;.ÍW4.Í»74 exe-
Heti szemle.
mindent, mi nem telel meg azon jogi alapnak, a melyen nyugszik az ő trónja. Es mégis minden nappal valószínűbbé lesz, hogy nem martul
mély szállíttatott, as előző év megfelelő szakában 2.270,542 személy, a növekvés tehát 3.714,432 személy, vagyis a növekvés közel 165 százalék,
hat meg mostani posiliójában, hanem kénytelen My eredmény, melynek elérése hihetetlennek
megválni a tróntól vagy
t. felvenni a királyi
lg
Bulgáriaiétjet —______„„____ w. ™„ _ __ _.... ,
címet és ^íJimi OTáaáért. küzdeni pedig Törők-1, . , — , , , . . ország ellen, mely mindig jóakaratot mutatott hevételet.. Kétségte en, hogy az utolso három hó ______x. :__ti.i' .i .... . l. 1 bevételeinek n,ei?a sniúsa mec leealabb imi.UUU
"tttts tstmélyfuigalmi litfétrl eddigi kimutatások szerint kerek 1 millió- írttal eg az előző év ugyanazon időszakának
ba- 'bevételeinek megállapítása még legalább 100,000 .aiin^wágokntT^ző fejédéíémségének^ elismerte -frt tejtöbbletét fog kimntatní - A Ur. tése végett, és azért, mivel kísérletei eredmény f8 tSügyészsegek decentralizációjára *<>•
irányában és ismételve kísérleteket tett t
telenek maradtak, nem büntetheti meg saját magát azzal, hógv engedje Bulgáriát elszakadni a biroda'omtól. Bulgária ugyan biztosítani fogja a portát ax iránt, hogy függetlensége fejében megfizeti Törökországnak az évi tributum tőkésített értékét, de még azon esetben is, ha Török ország megnyugodnék ebben, megmarad még Szerbia s Montenegró, melyek kétségen kívül ellenünk zudulnának. megmarad az elbáritba-tatlan macedón insarrectió, és megmarad, mi. a legveszedelmesebb, Oroszország ellenkezése. Közeledik a tavasz, de mi fázunk. — A némeL clSszSr S gyönyörű Hovát Ynégy' hintós, egy paripa) küldött a szultánnak ajándékba. — A „noná" betegség már hazánk több pontján mutatkozik. — a czár közelebb egy asz
Beszédje végeztével többször megujuló, szDnui szöny által aláirt fenyegető levelet kapott — uisn sk«rór «ibsros, Iclkcsllltéljeuzés bsngzott fii!. Hi'ritu ismét letartóztattak egy csapat felső
rátám, ki a versírásra lóikért, theái is rendelt! vacsora 11 Ián satmoivra s aztán btziaiotl, hogy cssk mentek liaza egyenesen ; must okvetlenül i uéjts/ü'etik n vers.
Már nem tudom. én hibáztam e el a térmi-nusi vagy a tiátis ? De biz az nem szüleien meg.
A ilieara még pár cigarettát e'sziviam, azután irgalmatlan nié'y alomba merültem.
Iszonyú átmaim voltak.'
Többek-között egy vigyorgó ördög (aki veszedelmesen hasonlított az en megbízómhoz) homlo-! komra tette parázs-kezét és elkezdett egy krisz-' lustalati .vasluróval lyukat lurni homlokomba. Mikor mélyen agyvelömbe fúrt, akkor mini valami kedélyes <-«ej<Qrágó, majdnem egy félóráig szakadatlanul gyászszegé'yü pi|>irszalagót huzalt ki fejemből, atnj után .ezer meg ezer aj>rü-urdög kapkodott és ioszlftnypkjtá léplek. Mintha az lett < volna at én alkalmi költeményem nyomiatásl>an.
Mikor aa ördög levette homlokomról a kezét, óriási erővel rohantam rá ét megragadtam, hatalma**! ordítva is melléje, amire fölébredtem.
Megbízó jöbarátöm karja volt kezemben.
—■ »Ser\us barátom. Ugy e rossz álmaiLvplt ? Iszonyún izzadtál. Már 5 jierw óta homlokodon lartöttam kezemet.'
— • Borzasztót álmodtam . . .. Ugy emeghall? l"gy-e a versért jöttél?" ^^
— .Ha készen vau, nem báj. Be még—nem^ Iií'i még ?«
Erre mar kiugrottam ágyamból.
— .Miesuday Nem halt meg ír £<? Iszen at, barátom, valóságos i>sókojpi való asszony' Hal-httallin«igra mélió a»s»ony 1» • \
A< én megbízóm csak nézett, hogy mi ötölt belém? mi ménkű hozott olyan lif>ó<metei ex'ii-titba ? .. .
natkn/A törvényjavaslat bizottsági tár/yalása alkalmából Szilágyi Dezső iga/ságfigyminiszter kijelentette, hogy a lábiák székhetyére vonatkozólag a rendelkezés jogát maganak tartja fenn. — A berlini munkasvédeimi konferencia magyar tagjaiközelebbindultakBerlinbe Márc 11 Baross miniszter hivatalosan közölte velők, bogy a konferencia tárgyalási nyelve Berlinből erke-zett hivatalos tndósitas szerint fraucia lesz. Ezzel ugy látszik, előzékenységet akart Németország tannsitani. Franciaország irányában azért, men Vilmos császár törekveseit a francia kép-visélőháü óly higadutn és igazságosan tárgyalta. A magyar megbízottak nem valami nagyon vérmes reményekkel indultak útnak, mert a legjobb eietre is csak azt rémélik, begy némely 'mtmkáskénlésre nézve a különböző nemzetek közt akadémikus megállapodások fognak létre-
j jönni, s ezeket a megállapodásokat aztán a különböző államuk különböző szükségleteihez ké-1 pest különféle törvényhozási rendszabályokban hogy fogják érvényesíteni. — Stanley fogadására | Brüsszelben nagy előkészületeket tesznek márc. 26 ára. — Károli Gát/tár bibliafordító élet ét jellemrajzára összesen két pályamű érkezett be. A zürichi magyarok március J8 án gyásztagrét
I lelkiüdvéért. — .1 martai kőszénbányában lOél-j Wales) légrobbanás folytán több száz munkás
— .I'ersze le most az én viselkedésemet, öröm kiiörésemei nem érted? Tudd meg tehát, még a vers sem születeti még.
Megnyugtatott. Síit arra kéri, hogy inspiratio nélkül Ketnmieseire' se' írjak.
Eiwuli vasárnap is. Rá sem gondoltam a versre.'
Est* vacsora után egy kompániában igen vidá-1 tiszteletet rendeztek Andrássy 6y' mait sk'sevegtünk, ellréfállunk s ugy 10 óra uian1 vetődlem haza.
Mi ez |
Egyszerre érzem lelkemen azt az édes, tflWen-1 vesztette élététo — Fórsler Kimig jeles zongoraművészünk a mnlt héten kitűnően sikerült hangversenyt adott Párisban. — A kancellár válság-ról szóló hirek ismét megujultak Berlinben, hol pedig már egész h&táro-ottsággal állították, bogy a válság elmúltnak tekinthető, jóllehet a kor- és vérmérsékletbeli különbség 1 a császár és Bismarck közt) nem zárja ki a komoly díff-ren-i iákat. Ezzel szemben legujabbanjMzitivitással jelentik Bismarck herceg legközelebbi vissaalé-pését^mely már talán április 1-én, a kancellár
• 75" ik születése napján fog bekövetkezni. Oly : határozottsággal lép föl az a hír —' "mondja egy berlini magántávirat — ho^y esetleg a 'befejezett tény mindenkit hidegen tog hagyni.
gésbe ringató melegségei, mely tiélkü! igazi dal nem születhetik: g
Tollát fogok. Irok sebesen. Egy-egy törlés. I tália tiszta- sorok-
Félóra alatt készen volt a vers. Ekkor pont tizenegyet mutatóit óráin.
Nsgvi.i lélegzettem, mintha mázsás kö hullott volna te sztveiujjil . > -
Nviigódtan":hajlollain fejemet álomról Szépekel álmodtam.
-Hétfőn reggel koráu bekopogtatott hozzám az én jóbarátom.
Vígan logadtam . —• Sertus ! NosV -—-
Aggódó hangulat tát válaszolt —■— >Meglia1l.<
— »1 fala Isten mondani, hogy ÍJ órakor."
• — .Éppen jKMt lt wYiíor szenretlett ki ő is* Hogyne higyjek most már a mnzsa éa a halál szövetséges voltában !
| Mindeme hirek az államtanács köreiből szivi-Azaz •pardonJ Azt akarlam ; rognak ki, a mi "elég jellemző. — A m ijyar if-vers is mígszülelelt tegnap öfa-|.jlis4gnak Kossuth Lajoshoz tervezett húsvéti
kirándulását egyelőre elhalasztották: — Milán eíkirály állandóan Párisban telepszik 4e. — Kr-déhjlfoi pár nap óta havazások vannak.
.Nagy-Kanizsa, vasárnap. Zala 11. szám. (3 lap.) 1890. március hó 16-án.
T X H fi. ff V ' sűrűbben létesíti szukát, ugy, hogy I Ép azért hasson ipariskolánk oda. Irajj a
ÍJ' ma már 71 tanitóképző intézet áll lenn magyar! spük>éges ismereteknek közlése mellett a novén-
Közwklatásank állanolá.—"" földön : mindazáltal a nagy szükségletet fedezni t dékekken az alkotmányos érzet is megszilárdít-, alig képesek. Azonban erős a meggyőződésünk, j tkssék ; has|on ods, hogy növendékeink már jó
A civilizált nemzetek szellemi gyarapodásának hogy közoktatásügyi kormányunk t-apintata s eleve megtanulják azt, hogy mindenben ésmin-legbiztoaabb ismérve éa nemzeti intelligentiajok meg fogja találni a l.elyes módot, mely e hiá- denek előtt a haza üdvének éj boldogságának nak félreismerhetlea bizonyságiétele azon foko nyon is a legközelebbi jövőben segit, vagy az j előmozdítása legelső és legszentébbkőtelessérilnk. ',- aott'haladss a szellemi tökéletesedés utján, me-^jáltal, hogy a tanitó-képző intézetek számát á'|fia ezt teszi iskolánk: oly társadalmi osztálynak lyet a lövő reményeinek letéteményese, üde áruszükséglet arányában még tovább szaporítja, | vetheti meg alapját, melynek szorgalma, ügyesviruló itjussgank értelmi kiképzése körül kifej-[ vágy gondoskodik a módról, mely ezen intése-1 sége, tőkéje s lelkesedése hazánknak, nemzetünk-tenek ^ —=]■ teket az aspiransoknak még inkább hozzátérhe- i nek csak javára lehet.
Manapság, midőn minden életrevaló nép főkép többekké teszi Nagy-Kanizsa*-
szellemi fejlettségét igyekszik latba vetni, hogy i Elismerés a nemzetnek, mely á~~kör sürgető' ÁBRAHÁM <1 YL'LA.
ennek súlyával biztosítsa magának a győzelem szavát megértve, lerakta áldozatait a közoktatás ■ —
pályáját, vagy hogy legalább ia derekasan m$g;.oltárára, s nem szűnik tneg azon -luiytuu ápolni i JlelléUe* Uniiiroslt s> Inluilibsu. állhatna helyét a küzdelem ama porondján, me azt a tüzet, melynek lángjaiban saját művelt- A kultusminiszter legutóbb rendeletet bocsátott lyen a kultur népek harcai vivatnak, a nemze- sége és tudománya ragyog. Érdem a. férfiúnak, j ki a felső, népiskolák és polgári iskolákhoz, tek életélten az oktatás ügye oly fontos ténye ki a .nemzet kincseit akkép használta fel, hogy! melynek Intézkedései sok tekintetben az iskolába zővé vált, mely az eddig uralkodott korszellemet gazdag kamatait a késő nemzedék is bőségesen j járó gyermekek szülőit is érdeklik. A rendelet gyökeresen átváltoztatva, egészen sajátságos, élvezi, " T _ ! pontosan megállapítja azokat a tantárgyakat,
egyejii jelleget nyomott reá, s hattérbe szorít ItOZGOXY] GYÖRGí. ju.elyek alól a növendékeket föl lehet mentenie
még oly dolgokat is, amiknek azelőtt tán- ve-)__________— azokat ,á tantárgyakat, amelyekből kapott elég-
ténuwrep jutott Es.igy van ez jól. Mert, ha.''A neniietles szellem lejleszté- . telen osztályzat nem akadályozza a tanulót elő- • csak félig fogadjuk is el egy államtértin ama aérfil. menetelében. E tárgyak tekintetében eddig or-
hircs mondásának igazságát, hogy nem a porosz szágszerte többé-kevésbbé eltérő elveket követ-
katonák szuronyai verték le Franciaországot,j Hajdanta mindén tanításnak a központja a; tek az iskolák. A rendelek kimondja, hogy a hanem a porosz iskolamestereit bizonyosan vallás volt: a vallás kedveért tauitották &zoí-jfelső népiskolákban és polgári leányukolákb&n saázuorta igazabbnak kell vennünk, hogy a ló, vasást, ennek kedveért a nyelvtant; sőt még a ja női kézimunka, s mindkét tokozati fin és leány-közokiatáx szüli a nemzet szellemi hegemóniáját jszámtani problémákat is a bibliai eseményekre, iskolákban a szabadkézi és mértani rajz, olyan a másik felett : &, adja meg számáras módot, j vonatkoztatták. De minél jobban áthatotta idő [fontos tárgyak, hogy azoknak elsajátítását min-hngy exi-tentiáját a jelenre maradandóvá tegye, | folytán a privilégiumokban részesített városok ] ilen ép testű növendéktől meg kell követelni, a jövőre nézve pedig biztosítsa. polgárait a szabadabb szellem ; -minél inkább;Ennélfogva az e tárgyakból kapott elégtelen
__________Ily gondolatok foglaltak el bennünket, mikor j terjedt a műveltség fent éa alant egyaránt; oaztályzat a telsóbh osztályba bocsátásnál éppen____
olvastuk kultuszminiszterünk jelentését, mely s minél inkább felvirágzottak az ipar, keres-1 ugy számba jön, mint bármely elméleti tárgy -közoktatásunk állapotát vázaLm, taliiléli mind- kedelem, tudomány és művészet^ mint az anyagi ból kapott elégtelen osztályzat, A szépírásból azon mozzanatukat, melyek ennek keretében az .jólétnek is eszközlói: annál inkább érezték szűk-■ helyes tanítás mellett ngyan vajmi ritkán kap előző két ér leforgása alatt végbementek. ségességét egyes államférfiak oly iskolák. feláM.valaki elégtelen osztályzatot, a .miniszter azon-Mióta Cwtky Albin gróf tartja kezében kóz-' littiának, meíyckbetr az előadásokat a vallásos | ban mégis elrendelte, hogy ez az osztályzat a oktatásügyünk szálait, s a magyar kultura tőle i szellemen kivul a nemzeties szellem Is áthassa,tkülönben jő előmenetelü tanulót első "izben a . várja jogos aspirációinak megvalósítását: csak-. Hogy mai napság a nemzeties szellem felébresz-' tölsőbb osztályba való belépésben, ne gátolja, nedí egymást váltják lel az iidvösebbaél üdv-ír -téae minden népiskolának egyiklegtőbb föladata:, de ha a következő ^évben a szépírásból ismét sebb retormtörekvések. melyeknek cél|a vagy arról meg vau győződve mindenki. i elégtelen osztályzatod-kapna, akkor . javitóvizs-
az eddig elharapódzott anomaiiák gyökeres ki- A- népiskola levén felébresztője a nemzeties gálstm. esetleg osztályismétlésre kell utasítani, irtása, vagv közoktatásunknak a legmagasabb szellemnek, az ipariskola, mint—népiskolából ^Ar testgyakorlat és éhek nem csekélyebb Ion-' európai színvonalra való emelése. kikerült növendékeknek ismétlő iskolája, kétség tosságuak ugyan a nevelésre nézve, de miután
llár a nemzet köz véleményének egy részeim- kívül a nemzeties szellemnek tejlesztője és meg e tárgyaknál a kielégítő eredményt gyakran lul fogta tel és igy itélte meg a kimuszmmisz- szilárditója. . nem a törekvés'hiánya, hanem gyakran a testi
ter reformtörekvéseit egy bizonyos részében^de' Kzen iskola egy jövő iparos nemzedék sorsára szervezel fogyatékossága okozza : a miniszter e mindennek dacára ki sem zárkozhatik el azon döntő befolyást gyakorolhat; mert ezen irfkolá- tárgyakra né«.ve is megengedi, hogy az ezekből ^ nyilvánvaló jelenségek elől, melyek a miniszter ban már oly nósendékekkel állunk szemben, kik nyert elégtelen osztályzat a' tanulót a felső nemes buzgalmáról, jóra irányuló törekvéseiről néhány rövidke év alatt kilépve szeletnek kü/d- osztályba való lépésében ne akadályozza. — és praktikus gondulkuaásáróJ tesznek bizonysá-, terére, számot tevő munkásai lehetnek a hazá- Fölmentés esnpsÉi a fölsorolt tárgyak tanulása got. Mind olyan tulajdonságok ezek. melyek a iiak. A polgárok hazafias gondolkodásm*ódjátóI|álóL lehetséges, Te csakis hatósági orvosi bizo legkijvetelőiíli várakozásokat is képesek meg- és az élénk alkotmányos érzettől, mely tiszte-1 nyitvány alapján, testi hiba okából. Az orvosok nyugtatni és gyors egymásutánban kielégíteni, letben tudja tartani még a legválságosabb na-_|a bizonyítványok^ kiadásánál kellő óvatossággal Áttérve a miniszteri leleinésre ennek etatia-1 pókban is az alkotmányos intézményeket, függ-járjanak el, mert a szükségtelen fölmentésekért tikai adatai azon megnyugtató jelenséget tük- igen gyakran egy ország sorsa. löket terheli a felelősség. Az ének alól valótól
Hízik vissza, hogy a közoktatásunk, a lehető Vájjon mi tette naggyá Hellast, boldoggá; mentés csak az éneklésben való gyakorlati rész-legjobh iránvban halad, s ha le néni tér a meg-. Albiont 1 Mi tette a világ urává Romát? Az, aj vételre vonatkozhat'ik, de a fölmentettek, hogy kezdett o-Rpáről. minéihamarabb megvalósulva-mi ezek nagyságának főrugójá volt" a háza- j az ének elméletében bizonyos folü biztosságra fájtjuk a mindnyájunk által" oly melegen ápolt szeretet. ! tegyenek szert, és hallásuk a képzés teljes ki-
ideált. hogy a magyar közoktatás semmi kiváu- A hazaszeretet hozta létre a szabadabb szel-j jávai 'ne maradjon, kötelesek az énekleckéken nivalót se hagyjon maga után, lemet: a szabadabb szellem hatása alatt fejlőd-1 rendesen jelen lenni.
De beszél jenek helyettünk a azámok. melyek-! tek ki a tudomány, ipar és képzőművészetek,! A budapesti laultók segél) rgyeaiklete nek logikája előtt k^lL hogy minden igazságos mindezek pedig hatalmas emeltyűi lőnek az által márc. 22. a vigadóban rendezendő hangverés elfogulatlan elme meghajoljon. anyagi jólétnek ; tehát még az anyagi jólét isjseny fényes sikert ígér. A százas bizottság dr.
Elsó pillanatra ís azon szembeszökő különb- a hazaszeretetnek egyik eredménye. Ha tehát Verédy Károly tanfelügyelővel-az élén mindent ség köti le figyelmünket, mely azon iskolaköte . Anglia boldog, ezt csakis népe hazafias gon-; elkövet, hogy a hangversenynek minél nagyobb lés gyermekek százaléka között nyilvánul, kik | dolkodáamódjának s nemzeties szellemének kö-1 és előkelőbb közönsége legyen. Egy küldöttség 1869-ben és a kik a legutóbbi két év alatt lá- szönheti elsősorban. - meghívta (Jsáky Albin gróf közokt minisztert,
togatták az iskolákat. Aa előbb emiitett évben Rómában és Hellasban nemcsak a házi tűz- i Herzeviczy államtitkárt, a főváros polgármesterét milliónál ióval több elemi iskolás gyermek-j hely körül fejlesztették és ápolták a hazafiságot, reit, a kik mind ott lesznek a hangversenyen, nek csak fiO 40 százaléka járt iskolába, mig a?| hanem a táborban is, dicsőítvén a hfsök tetteitJ melyen Blaba Lujza-asszony, Fleiszig Mariska, % két legutóbb mult esztendőben közel harmadfél j Nálunk még az otthonn sem állit mindenütt | Vízvári. Bellovics Imre és fiurger gordonkamű-millió gyermek közül 80*73 százalék esik az oltárt a hazaszeretet tizének. Legtöbb szülő j vész ia közre tognak működni, iskolát látogatók számára. Hogy mi oka ezen csak ugy ismeri -a hazaszeretetet, hogy azt mint A tamlték éa a tanárok Irodalaal mű-örvendetes emelkedésnek, rámutat' arra maga a> erényt ajkunkon hordani ugyan igen szép, de j ködése. A főváros tanítói és tanári köreit a miniszteri jelentés, midiin a nemzet áldozatkész- azt gyakorolni is egyúttal nincs miért. mult héten élénken foglalkoztatta az, a közok-
ségébőt kifolyólag az elemi iskolák és tanerők Nagyon természetes, hogy ilyeneknél a haza, itatási minisztériumból kiszivárgott hir, hogy a számának tetemes szaporodását mint a legör a közügy semmivé törpüL tanítók és középiskolai tanárok irodalmi műkö-
vemietnsebb tényt konstatálja. A szülők egy részének .túlságos realisztikus I dése bizonyos renthsabályok alá lesz vetve. A
Középiskoláink — a gymnasiumok és reális j (elfogásának tudható be az, hogy midőn fiaik az j hét végén mind tisztábban kibukkant a hir, kólák — helyzete is oly biztató és megnyug-1 életbe kilépnek, csakhamar a materialistikus í hogy a .közoktatási miniszter a tanfelügyelőkhöz tató képét tünteti fel aa emelkedéenek. mely a irány híveivé lesznek ; s midőn aztán rossz! és a középiskolai főigazgatókhoz rendeletet in-megelégedés legélénkebb érzetét keltheti fel a szellemük már mindent feltárt elüttök, elvezet- : tézeit s e rendeletben kimondta, hogy a taninemzet egészében azon helyes közoktatási irány-fvéa őket gyönyörtől ígyönyörhez : beáll a nagy-: toknak s a tanároknak, csak előleges miniszteri nyal szemben mely ily fényes--eredményekét: fokú anyagiasságnak és érkötési léhaságnak kö-1 engedélylyel lesz szabad .lapot" szerkeszteni, produkálhat. * < vetkezménye: a közügyek és a haza iránti kö-1 poíitjjMi lap szerkesztésétől pedig e rendelet
De nem titkolhatjuk el meggyőződésűnket e; zöavöaség. i által egyeneaen el vannak tiltva,
kelyen aaon tonintéaetekre vonatkozólag, me- Minthogy az otthonn legtöbb esetben csak- . A laallél fizetések. A 11L egyetemes ta lyeknek célja az. hogy népnevelőket adjanak a, ugyan megfeledkezik nemes hivatásáról: a nem- ; nitógyulés végrehajtó-bizottságának tavalyi nagy nemzetnek ; értjük a tanítóképző intézeteket, j zeti szellemnek a családban való felébresztésé- j gyűlésén tudvalevőleg határozatba ment, hogy Bár neasee áldozatokra mindig kész főpapjaink! ről ée fejlesztéséről : illő hogy az iskola, még ] a tanítói fizetések fólebb emelése és rendesáe a legmelegebb gondoskodással viseltetnek esen pedig (mivel a mulasztás itt az iparos osztály- dolgában megkereeik a közoktatási minisztert,' intésetek iránt, s közülük nem egy a legnagyobb - nál Iegérezhetőbb) első~iorbáa aa ipariakola ve-! ho^y nyújtson be a képviselőház elé törvéayjá-bdkmuséggel tart fenn kaik. tanitoképsőket, s: gezse azt a magasztos missiót, mely hajdan Ró- vasfatot. Miüdenki tuata, hogy a határozat a kiíaoktatáai kormány is belátva nagy missió-' mában a családnak missiója vqltu, .hosszú lélekzetü- dologra vonatkozik. A köz-
>
Nagv-Kaniaza, vásárnap.
. V
oktatási minisztérium pedig, még mielőtt a végra hajtó bizottság nagygyűlésnek küldöttei ijjfcla megjelentek volna, egy rendelétet bocsátott ki tanfelügyelőibe*, arra hiván tel őket, hogy ké-azitteaek teljesen megbiiható statisztikát arról, kik ások a tanitók, kiknek a fizetése a törvény ben menzabott háromszáz forintot meg nem üti, továbbá, hogy a tanítói fizetések, elkülönítve a kántori teendőkkel járó fizetéstől, menynyire rúgnak. A tanfelügyelők, ki is bocsátottak már azokat az űrlapokat, melyekre, mindegyik tanító sáros határidő alatt -fél írni tartozott jövedelmeit. Ax a panasz azonban, hogy ezen az nton a tanítói fizetések rendezése aa grsecas calsnda* elhúzható less. Népiskoláink legnagyobb része a felekezetek kezében levén tanítóik kon venció" levelében nincs külön kitüntetve, hogy mi jár mint tanítóknak, mi jár mint kántoroknak. E szerint a tanitófizetések rendezése dolgában rosszul van megindítva a dolog a félő, hogy a hivatalos 'körökből hangoztatott nagyreményű ígéret es nton csakis ígéret marad
léflruMlU*. A vallás- és közoktatásügyi m, Jcir. miniszter Vanicsek Kamilla perlaki áll
A
Zala 11. szám. (4 lap.)
1890. március hó 16-áo.
ö méltóságaiknak as illető meffeibizottságtagjaiiléül. — Sommer család: mély tiszteletből. —As
szintén tegiltégőkre vannak.
— Dr. iatla HlklAa letflvaaAM, mely I márc 8-ártl ü. Gntmann S. H. halá|fiarfcagbe-
izr. nőegylet: Részvét jeléül. — A népkonyhlT Érdemdús alapító tagjának. — l)r. Ditricbalein: A nemes szivü emberbsrátnak. — Kereskedelmi
jötte miau elhalsszistott, márc, \?Jin tartatott lés iparbank tisztviselői: Szeret ve tiiztelt elnöküknek, meg Igen díszes, válogatott és nagyszámú közön-1 — Keretk. ét iparbank : Kegyelete jeléül szeretett
aég hallgatta dr. Szült Miklóst, aki az .(yyrm-tfyről' tartott (nem is felolvasást, hanem smi a
alapitója ételnöképeltN-Prágér Bélaes neje ^Tisztelete jeléül. — Roaenberg Rikard és neje, Ro-
dolgot még érdekesebbé tette) szabad előadást. A sthberg Ernő: Legmélyebb részvétük jeléül. — hallgatók érdeklődését mindvégig lekötő modor-Rapoch Gyula és neje: A nemes szívnek. —
ban ismertette és domborította ki .ama typikua vonásokat, mik az individuumot alkotják és tzel*
Plihál család: Részvét jeléül. — Belut család: Részvét jeléül. — Weiser Józtel ét neje: Tisz-
lemes előadásival sikerült a különben abttract i lelete jeléül. — A nagy-kanizsai izraelita bílkoz-
tárgygyal a közönséget élénk hangulatban tartani-Végül a szellemes élőadót megtapsolták és megéljenezték. Előadás után a közönség nagy része olt mandt vacsorán; ezt pedig tánc követte.
— Jéasek a azlziéaiek. Már a mult ősz folytan jeleztük, hogy az újonnan szervezendő székeslejérvári színtársulat március hónapban városunkká jő. Ez nemsokára iénynyé válik. I*«i-rett Gyulától, a székeslejérvári színtársulat művezetőjétől kaptuk az értesitét>i, hogy már a készülődés atadiumában vannak. A társulat a mti-
«ég: Felejthetlen érdemes elnökének. — A kereskedő ifjak Önképző egylete N.-Kanizsán : A kereskedők mintaképének. — Berger Lipót és neje: Felejthetlen jótevőmnek. — Hirschel Ede: Egykori főnökének, kegyelete jeléül. — Somogyi eta-lájí": Kegyelete jeléül.Lillí,Anni,Stefi.— DíeFab-ríkarbeiter desSíkgeverkes Belisce. — Die Lokomotív* tührér der BeUsteer Viecinal und indnstríe Ba m. — Die/BelisceerBeamlér, Dem hócEvererténlonigerge-ltahien unvergesslichenCbet. — Emlékül aBelisce-l^apelnai vasúti alkalmazottak. — Unger Utman
elemi iskolai tanítónőt jelen állásában végJe*!™41" tzemélyzettel együti mintegy 60 tagból fog család: tisztelete jeléül. — Albert Fsnni Végi. — - *- -- — állani. Less külön zenekara. A nagyobb szere-; Hertelendy Béla: A jótékony basafinak tisztelője.
pekre szerződtetett tagok mind a vidéki színészet!— Fürst Jakab é*. családja. — Familie Klein :
megerősítette.
Különfélék.
| kiváló egyénei. A társulat igazi ambícióval jö ví- i Setzter Grürt.
Sclnvsrz Kálmán és coeládja. A Tarsaskctr Kegyelete géléül. — Neliy, Ernő,
— A vér*al llstlajitát, már.
i rosunkba, ami kétségtelenül fontot tényező arra
! nézve, hflgy a műértő közönség igényei is kielé- > UHo.'— Edmund Albertine Arthur,-' — Ida, Gtifez-' ,D I gittessenek. Hisszük,fiogy közönségünk a pártolásra táv; Felejthetlen atyánknak. — Julius Jéanette
W'eisénteld von Weisach. Uidor t< aeje. — Neuman
Megyeri l)r. Kransa Adöllné: Kegyeletből.
megtartatni. A ützttyitó ülésre vonatkozülag -I mé|,ó „ , magasabb várakozásnak ia megfelelni
melyen Ctertán Károly, alis^nunkfog ^ elnö- j „jntársulatlal szemben-megteendí hazafias köte-, JflM T—,......1..............§PRRS
kölni,'— a menüi vókat már kibocsátották. Ai Imi^i á "ári szint áraulatöt a nyert t — Kotrón «»~i»ti éa IHfjthf'lé" édes atyánk
tisztújítás iránti irdeklődéa alig, pár fokkal AU inforaiatiok után olyannak tudjuk, mely a párto nak : Aladár és Fwchl fái és_neií :T"Mr
xeró fölött. Mozgalom voltkeletkezőben az iránt, |4lrt határozottan érdemes. lelete ieléül. — Adele unffSamí Dem hochve-
hogy egy nagyobb szabású conferentia tartassák. mely as illetékes egyéneknek plakátok ut-
lásra határozottan érdemes.
tijinzhlrfk. Ágoston János ujudvari köz-
------— -—---- w---— * —. — ] aegi uo|i.«uiw ., hu i -cu ni
ján legyen tudtul adva. £s a tarv- azonban fo-4t^6^4n-d^-u.«ent vézbe.
ségi néptanító I. hó 7-én hirtelen elhunyt. Teme- '■kanizsai tisztviselői
| lelete jeléül. — Adele und" SamíVDem | rehrten Grosspapa-.'— A Gutman S._ H.
hochve-ctg n.'
ganatoaitái nélkül maradt arra a birre, hogy ' íeHt/t/tl Lajos városi főjegyző, mint a tisztikar-: nak élethossziglan megválasztott tagja, márc 15-én délutánra értekezlete szándékozik egybe-hívni a választókat. Tudva levő, hogy Trojka Lajos árvaszéki előadótanácsos ez állásra tovább. nem atpiral. fturrdth Károly közigazgatási tanácsot szembaja miatt hivatalos- működésre kép-1 telen. A kültatiictoaok közöl egy if'át Sándori elhalt A kískanizsai kültanácaoaok közöl csupán Anti Istvánt óhajtanák megtartani. Az árvaszéki elöadótanácsosi állásra aspiransok : Halit István ét /krewiy-Vikior. Többen Freylei' Adolfot óhajtottákde az semmi szín alatt sem volt föllépésre bírható. Széles körben az a combina-
tío is lölmerült, hogy — miután Trojko Lajos I teiéai Konkoli Ambrus tapolcai esperes kanonok csupán azért lép viseza az árvaszéki előadói ta-10Bgí segédlet mellett végezte. A buctu beszédet
számos tisztelőinek részvéte mellett. Boldogult a nagy-kanizsai tanítói járáskör egyik legbuzgöbh tagja volt: gyűlésekről aoha nem hiányzott s különben is szeretett munkálkodni. Egy ízben pályadijat is nyert a járáskör kebelében. Mint ember, magábavonuló, csendes természetű volt: szerette kartársai! s köztük az egyetértést, a miért viszont szerették öt. Pályája nehéz táradalmai után nyugodjék békében! — Ctigó hlaíu a gyula-leszi mümalom tulajdonosa, CsigA l'al itu'ácsi löldes ur édes atyja folyó hó '6-án élte 76. évében meghalt. Tapojca- és az egész vidék előkelő közönsége kísérte az általános tiszteletben és közbecsülésben álló öreg urat I Qj-ak nyughelyére. Temetése oly impozáns volt, minőt vidékünkben még alig láttunk. A benen
náctottágtói, mivel hallszervi fogyatkozása telekkel valúérintkezést nagyban megnehezíti — ő. vegyi át a közigazgatási előadói tisztet, he- ] Ivetté pedig egy más égvén válásztassék. Ezt tálán legmelegebben óhajtaná mindenki. A köz igazgatási tanácsoaságra ilnlkorie$ Sándor és (ba ax árvaszéki előadói tanácsostágot el nem nyerhetné) Halit István is atpiral. — Pál Sándor ' helyére, a kűltanácaoai állásért: Ucrini/i Elek pályáa. A kískanizsai tanácsotok helyett, kik .Vnekon kívül: Sinllmrtfer László, Dtrftnqnyós lAazló és HrytHüi' László. — egyetlen új atpi-rámt sem hallottunk emlegetni. — A főkapitányi állás kinevezés utján lesz — valószínűleg egyideüleg — betöltve Amint halljuk, eddig: SiaíuMfí József jelenlegi főkapitány. Fábián Fe-rene, egy nyng. cseadőresázadós éa messzebb vi-díkröl~egy fiatalabb jogvégzett egyén nyújtottak be elállásért kérvényt £roriif*lienő főispánhoz. (Szakbnyi József — mint értesülünk — városi főkapitánvnak már kineveztetett, mi általáuoe megelegedétael találkozóit./
— Miasllrs Beat főispán ur és Durmann Antal ezredes ur Dméitóságaík e hó 4-én Csáktornyára érkeztek. Másnap Alsó-Lendvára utazlak, ahol * magán tenfMunének díjazásánál és engedélyezésénél , at illető bizottság élén résztrettak. — Ugyanez ügyben e hü Csáktornyán, 7-én Perlakon miikSdtek. A maiatok 5 érig -far voltak szüntet ve. fe ispán urnák azonban isiiét sikerült a magas kormány figyelmét és jóakaratát ez ügynek megnyernie és a tenyésztők számára jutalmat kieszközölni. Főispán ur őméltóságának vidéküukbeli gazdakö-zotiséjté nagy hálával tartozik, a már kiveszendő ben. Jtüli muraközt fajta lovak tenyésztéaánek ek)aio<dii*sa körül szeneit nagv érdemeiért. Ö ■tlu.ságának ez ügyben segítségére tan liurmtnn *vra<tta nr. a 'ehérvárí méntelep parancsnoka, kivel atár ntadik éve ázon törekszenek, hogy a fatdakösr*sé| ezen fontot keresetága emelkedjék-
^tí-an julál-
Aczél gyula-keizi plébános tartotta. A az általa építtetett kápolna sírboltjában lett- örök nyugalomra helyezve. — Türdemic 'küzsétj katb lelkipásztora, Szabi Ftrenjr, í3 éves koránan í . hó 7-én meghalt. 9én temették el nagy részvét) mellett. — OherTeliál Kálmán, Keszthely iparosi polgársVtgftnak egyik előkelő tag[a. hosszas szen-t védés után 51 éves korában meghalt.
— «í. tiiiitninuii ti, H. Itmtléte, márc.; 9 en, nálunk csak Htkán -nyilvánuló óriási rész-1 ! vét mellett meut végbe. A háznál dr. AVumann i Ede, a simái: llirtrhl Ed? mondott gyönyörű, i meghaló gyászbeszédet. Mindkét beszéd a dicsőült érdemeit méltatta. A koporsói vivő kocsi telisteli [volt koszorúkkal-smég két külön kocsi vitte a számos rész vét-koszorút, miken a következő fölíratok voltak olvashatók : Gyászoló gyermekei : •■ A legjobb apának. — Ebenspanger család : Részvét jeléül — dam Ciára — Az osztrák magyar bank: buzgó váltó bírálójának — Rosenleld Lajos és neje :■ Az igaxi nemesnek. — Bl.au Lajos és nejé: Mély tisztelete jeléül. — Magyar francia biztosító részvény-társaság -. Mély részvéte jeléül. — WéfisüLL L: Igaz őszinte tiszteletből. — Emma, Ludwig: Unserem unvergésslichen Va ter. — Vonítice: Meinem ínnígstgeliebten Gross-papa. — A n.-kanizsái kereskedelmi lestülelTFe-tejtbetet'en és érdemes elnökének. — Riky Hánt Lily Stelan. — Alsó-domborui Hirscliler család; Legmélyebb litzteiete jeléül. — és neje: Szeretett nsgyliátyanknak. — A 18 évet' hü szolga Neuman Lipótfelejthetlen jó Iönökének hála és tisztelet jeléül, — In dankbarerErin-nerung Proffes«or dr. Sc-hnitzíer: Seiuem einsti gen tlónner. — Grüahut Alfréd és neje: Tiszteletük jeléül. — Irma: Schlaf vohl Clrosspapa. — Lina Leopold Klein. — Laci Rosa. — Blau Pál és neja> Tisztelet jeléül."7— A n.-kanizsai taka-réEpénztát Szereive tisztelt elnökének. —t Henriktől. — Rosenleld Sándor: Ellelejthelleo barátomnak; — tirünhul Fülöp: HódolO tisztelete je-
FelejtlieteHen jó főnöküknek.
— Drtyagőzhajózásj vállalat: Barcstelep. —Szerető unokái: Adél, Károly. Jfttks, Etuil. Jenü, Vilma, Ilona.. —"Hertman család — Simon Metzetea Trieszt. — Fetselh/.fer~család : Tiszteleté ieléül.
— Znktinfi, Pressburg. — Brúder Miller. Ur. Neuda. — I*. Brüll Neuda. — A ceg -erdélyi tisztviselői: Felejthetlen jó lőnöküknek. —A kit-dednevelö egyesület t Elnöke"édes atyjának. — At ungvári bútorgyár részvénytársaság hivatalnokai: Tiszteletük é« kegyeletők jeiéüt; — lír. Emil-Krischhauer : In freuiidachaltticlier Erinnerung. — Polgári egylet: Tisztelete teléül. — A Herics-Tólh család: A jó barátnak' tisztelője, szeretettel.
— Megveri Krausz Lajos és ne|e: Nagyrabecsülésük jiléúl.-----Uidor Lackenharlier : In dank-
barer Erinnerufig. — Ollop család: Részvéte jeléül.— Számos felirat nélkü i koszorú is volt. Több ne- t metlelkü emberbarát a kossorura .azánt összeget
boldogult!valamely jótékony célnak ssentelte. -Ksen gyámot __ alkalomból a jótékonyság oltárára a mélyen sújtott Gntmann család általában nevezetet otsze-geket áldozott. A temetés, napján 250 írt osztatott ki a keresztény városi szegények közi et ugyanennyi a zsidó szegények közi. A boldogult emlékére továbbá következő alapitói tagsági dijak juitaiiattak azon jótékony'délu egyleteinknek, me-Iveknek az elhunyt nem volt alapító tag|a: 100 Irt a >kisdednevelö egyesületnek^ 60 Irt a •kereskedő ijjak segélyegyletének). 50 Irt az izr. nő-egyletnek, &.I) Irt elaggott iparosuknak. 50 irt a I betegsegélyzö egyletnek, 2o Irt a liadastyan egyletnek ■
— Ufáiz lnlenliinleltl Istenben boldogult geltei tiuimann Henrik ur emiékére a helybeli izrael. bitközség I. éti márc. hó lŐ-án délelőtt II és fél órakor szónoklattal egybekötött gyászistentiszteletet rendez, mely gyászünnepélyre a t. <~c. közönség tisztelettel inegliiyatik. A liitk. elöljáróság.
— Asgxllktimtg. Thumka Lajos fögymn. IV. őszi. tanuló, I. hó' 9-én d. e. lt) órakor, édet atyja házában illetve annak kertjében, forgó-píst-tolylyal véget vetett ilju életének. — A szerencsétlen gyermek — mint mondják — szívbajót volt és — gyenge tanuló/t állítólag e miatti elkeseredéséten szánta el magát végzetes tettére. Temetésén lt hó 10. d. u.) a fögymnasiumi ta-
— OraxAgo* klilliláo, Aradon a folyó ev augusztus l-jétől-október 15 éig .Altöldi ét M-Magt/aromáyi úllahnw IxiUiUit'-l rendeznek at aradi és temesvári kereskedelmi ét iparkamarák területére kiterjedőleg. Ebhez képest a kiállításban Arad. Temesvár. Versecz ét Pancsova váro-sök, Arad, Békés, Csanád Huayad. Krassó-Szö-rény, Temes- és Torontál vármegyék <gazdaaágá, ipara, házi-ipara es kulturális lejlettsége lesz tel-I tüntetve : gazdasági és ipari munkagépekkel, azt-j badalmazott uj találmányokkal és oly cikkekkel
Nagy-Kanizsa, vasárnap
ntlyek megismertetése kívánatos. bárhonnét réast vehetni. A kiállítás védnökei Arad ax. kir. váron és Aradmegye törvényhatóságai; a bizottság esek* nek küldöttein kívül ax aradi kereskedelmi éa iparkamara éa aa aradi iparteatület képviselőiből ■ all. A kiállitáa, mely iráni a felölelt vidéken aaáris igen élénk érdeklődte nyilvánul, a Marospart_és a Kiskörút között lévő parkban a ah boa csatla kőző ure* i erőieteken külön e célra emelendő épületekbes les* elhelyezve. Ess épületeken már javában dolgoznak ■ tank igen csinos képet fog nak nyújtani ugy külsőleg, mint tartalmilag, mert hazánk e délkeleti részén az ipar igen -sok ága nagy fejlettségnek örvend a bátran kiállja a ver-1 aenyt, míg a háziipar terén igazán aok szépet éa árd*ke»et mutathat lel. A kiáilitAaaal kapcsolatban l&bbfélé kongrewusy gyűlés éa ürmepéty ter-▼eatetik : így ezzel egy időben lesz Aradon az ipartest Öletek országos gyűlésé, a kereskedő ifjak oraz. kongresszusa a október 6-án a* aradi tizenhárom vértanú emWcszoborámk leleplezése. Lesznek klóleget állat-, gyümölcs-, ssölö- éa virágkiállitá-aok, valamint méhészgyúlés. A kiállítási bizottság — dnaelnökei Fábián László főispán, Salacz Gyula kir. tanácsos aradi polgármester. Ormos Péter kir. tanácsos nyűg aradmegyei aliapán, elnöke ifj. Knstyóry János ipartestületi elnök, titkár E. Illés Láazlú lapszerkesztő és ipartestületi ti/kár ~ mindent elkövet, hogy a kiállítás híven n méltóan mutassa be Délmsgyarorazág s az Alföld maros vidéki részének produkcióját és nem saenvtd kétséget, hogy igyekeaete sikert ér el a Aradot' az idén a zóna segélyével az ország minden részéből sokan lógják lejkeresni, mit e rövid idő alatt nagy arányokban lejlődött hazafi as nép város meg ia érdemet
— Eljagyiét, Bóri Imre, keszthelyi községi iskolai tauitó eljegyezte tlly Emma kisasszonyt, ugyanazon iskola egyik igen tisztéit és szeretett tanítónőjét.
— %'Aaabérjr .ár min kitűnő orientáliatánk adott szavához híven legközelebb Keszthelyre megy* * keszthelyi kereskedö-ifjak Önképző egylete javára fölolvasást tartand.
— Ma ép kori ért klsauianjr.Paly Fául. Keszthely legidősebb
Zala 11. ttám. (5. lap.)
tct/van elásva, oly • szigorú meghagyásul, hogy abból ki ne lépjenek, ö bármit tenne is az-
alatt. Elkezdett azután körülsétálni holmi bókuss-pókuaz mozdulatokkal, mindig tovább és tovább távozván a körtől, melyben a három balek hűségesen várta az intőjelt: munkájok megkezdéséhez. Ott vártak alkonyig, mig nem annak homályában el nem tünt vándorutat Szepet nek-felé, egyenesen Nagy-Kanizsának tartva. .Ekkor látván ostoba csalódásukat, utánna siettek Kanizsáig, hol rendőrségünknek jelentést tévén, sikerüli még azon éjjel a nyugodtan borozgató garaboncást el-' csípni. 28 Irt 31 krral egyetemben Gaz csaló átadatott az illetékes bíróságnak, hol aztán neki is kijelöltek egy kisebb kö#? melyet köznyelven — dutyinak nevesnek. -rasS_&
— Tiii volt Oltárcon í. hó^H-én este, mely több lakházat és melléképületet hamvasztott el.
— Késre kerültek (. hó 12—13-ára átmenő éjjel Kis-Kanizsán mindazon tolvajok, kiket a rendőrség régóta hiába nyomozott. Az őrjárat
márcios hó 16-án.
elhatározták, hogy az Egyesült-Államok kormányához kérvényt intéznek, sürgetve, hogy a köztársaság tiltakozzék ama isaonyú bánásmód ellen, a melylyel az oroaz kormány a szibériai foglyo* kai egyonkinosza.
- Illírt leit dr. Kosa élet balzsama Frag* ner B. gyógyszertárában Prágában valódi és min* denütt iámért háziszerré, a kiváló hatású a gyomor és alteati bántalmak minden eseteiben eszközölni ezt. Naponkint szaporodnak a hála • éa elismerő iratok . Dr. Rosa élet bal znama kaphatók az ösa-széa gyógyszertárakban Osztrák-Magyarországon.
-T^tli Lejen ügyvéd hagyatékáról szóló bér* beadási hirdetményre lelhivjuk olvasóink figyelmét.
Irodalom*
Nagybecsű uakaiunka jeleat meg az idén jánnár hó közepén, melyet az egész fővárosi sajtó osztatlan elismeréssel fogadott. Czimet ugyania épen telten érte őket, kik mielOll .ikerüli »TMlcönyvpMrend^, UU&hpi táftfcfffa volná bandáiukat bekeríteni; (ele zrtkjaikat eldo- f^^f-, ^il
báJUk és é kereket oldották. A rendőrség az ku- 'té^b'»I ^ (Telekkönyv.)
uián a gyanús bázakbá sietvén; egyikét sem ta- u f
lálla otthon, s így sikerült valamennyi) megiudni. VllJ. ^We^ ^dor-u^ ^, .ám. Szak- i*
Ma már a bőriónben .ártják nagybó'ti elmélke- klvétel ,né'kül.
désfiket bámulatos azorgalmana^ e gyümölcséről, hogy
- A .ew y.rkl mmK,mr láMlat mórt • W "rad^ggal é. nagy kockájattal (auot ujuli erővel láradoxik abban, bogy ATnerikábr!h»llJttk.fteraöre. •W.t* tartat
vándorolt honlitársaink koIül.«okat, a kik nyo-! W e.v kell aa AtbenMutnnak
mórba jutották, megmentse. Erre a célra első sor- létrehozott, 81 aürUn nyomott ívre,
ban tagjainak a számát óhajtja gyarapítani. Fel-i* oldtlra "JS* ®unka. h""Ank lrn bivást tett tehát közzé, arról értesítvén a közön- nemcak a jogsxolgAltatisi, hanem a köugazga-seget, hogy" az egylet lagiági dija egy évté ewlr fM*aköz^ila. gyakorlatig * • I - • ■ ■ - ' hereinek, s magának a közérdekaek ia. A Jogi
nyole fociul. A kinek módjában van ezt a cse
kély összegei megfizeini, bizony nemes cseleke-: &«>mle pedig egyenesen kijelenti bogy e könyv delet müvei, ha belép a. egyletbe, melynek el- P1^ bamulato«in olcso aron óriási anyagot nSke Schniizer M. (120 Bway) tiszteletbeli elnft- Jwt4t, ^tokunkba valóban nagy elteriedest ér-kt dr. fierater Árpád, -pénztárosa pedig, a kibe.! V,edl« billira »
mioden pénzküldemény cimzendö: Mayer A. D (527 Broadway.) A felhívás élénk színekkel ecse teli sok kivándorolt honfitársunk zetét s óva inti az itthonlevöket, hogy ne indul
közönséget. Széles e hazában az osxtályTe vélek-nek, az adás, vételi, csere, ajándékozási atb. keserves hely-! a^^éseknekrá* adósleveleknek, nyugtáknak és törlési engedélyeknek, ugy nemkülömben az
1 ■ * ^^h^I/b
_________________ janak el könnyelműen az ujvilágba/a hol a leg- ^ek.r® jonatkozó telekkonyvi kérvényeknek %
hölgye, ki évtizedek óta , több esetben óriási csalódás vár rátok, mert még ^ községi és koriegyzuk k^zitik mmeltogva
utcai ódonszerü nagy eme- nagy buzgalommal és becsületes munkával *em nT\ " JW> mmt í\ ln™kmk> ^
Pitlv JénrMUin I k.rni.lr «nnvit L-prA«ní h]Á» nmakW^A mÁ¥ iam.i 2ok^ek ** teUkkvnycreZetfibiek ismerniük kell SZ
egyes-egyedül lakott főutcái letes házában h ho^zá unokaöccsén, Puly Jánoson, j bírnak annyit keresni, Iröfcy megéljenek, sőt igazi
éthordóján kívül élőlénynek lábat betenni tilos; ernyedetlen szorgalommal sokká! több 'kilátásuk' ?8ítte8 .telekkönyvi rendeleteket, a reájok.vonat;
. . * . A . . • ... . .... i . . ... . . ' LViVn t,.l>i'uni'üb/>t tlfaottaanlraf a0 Fa la,, l.ll', ,OQ IT1
volt, fa
L ho 10én reggel virradóra meghalt ellehet a boldogulásra idehaza, mint ott..
korában, A világgyülölö Öreg kisasszonyt
A maiiti baleaetekre vaaalkeiélag
csak ítirbői ismerték a keszthelyiek, mert az há- Baross miniszter rendeletet intézeti a vasútakhoz, saból soha ki nem jölt, mngához senkit be nem melyben a Szükséges intézkedéseket írja elő. A eresztett. Azt moodiák, féltette kincaét, holttestét [ rendelet meghagyja a vasutaknak, högy a mégis kincaesiádája előtt találták. Most, hogy meg- serült "vagy megbetegedett utasok és vasúti alkal-nyíltak a re/tályes ház nyikorgo kapui, mindenki I mázol laknak nyújtandó első orvosi segély céljábó" 1 á*ni Uáz IfUsjél éa. ju udvayrt. Te mift<foi átjomason mentőszekrények, mentÖtáskU
mérdek ember kereste fel a rtjJélyes házat és I éa liordozhato ágyak tartandök készen. Ha egy udvarát s a többek közt csudálkpzva bámulták | állomáson szerencsétlenség történik, akkor a s'/om-meg a megboldogultnál .kétszer .ia
kozó törvényeket, utasításokat és telső bírósági magállapodásokat, mert-máskülönben milliókra menü károkat okozhatnak; temérdek bonyodalmakra, perekre szolgáltathatnak okot. De ma már annyi á- türvény^ rendelet és utasítás, oly sok a felső Dirúsági elvi telentőségü határozat,
bogy lehetetlen azokra mind még csak emlékezni
UIMZUI§V nHjyMlj .••uiuvi.n- i u>H..u.<uniii}n UJUJIÜHUU «'nv W> «UOI vvijouvi ' . ________, . , .. _ , . • rr° , . .
bá* belsejét és. ja udvart. Te ] min'defi áUamason mentöszekrények, mentőiáskák ma^ar ü«yvéd* ^ közjegyző te-•• - - - n lefefeonyvvezetőy kozseg) j*fly"i a?<éri gyaiárM
jön abba a szerfölött k i nos helyzetbe, hogy ugy
____. .. ... vénebb Iszédálíoinást értesíteni k«II arról és erre egy uj,t^jti,'mbtha a fönforgó esetre léteznék valami
tarnlí, melyen állítólag a Kani kisasszonynak édes hétszeres harangiéi szolgál, melvv-ha a*t egyenlő rendelet vagy utasrtas, vagy volna
anyját vitték ésküvőre. IJt pedig f. hó lí-én tel- időközökben háromszor egymásután ismételik, azt m*r v*lan» telaöbirósagi megallapodas. de nem ték oda. hoJ senki többé háborgatni nem fogja, jelenti, hogy a segélylokomotivj&iönorvosokkal ** *QÍ karaiay ^ Keres. Mfct
- Aa nJoiieo.As Heaxtliel| en folyó hó a mentor,ko/ókkel. Fontos a rendelet halodilTré- 82^ vaktában itt w, ott is, orakat elpazarol
— tmm njvh, wsmk nr^aiuríj rai iviju uu n "ívuvin i uuiw a ic.tucin uaivuia i c ; . , . . . „ . - ,
10—13 ig a legjobb eredménynyel leieztetelt be. sze meiy kötelességévé teszi a vasutaknak, bogy rö- a dra*a munkaidőből, s igen gyakran erea " ' ------- ----- ' '* - vid és könnyen megérthető utasítással lássák e)j«euyt^enöL A legtöbb esetben azonban nemn
Ntlaéaatll kir igasgató, ki a lélen át
Miakoiczy László sztn jót a tervezett operette,
mindazokat a vasúti alkalmazottakat, kik köunyeu
dráma és vígjáték társulatával Veszprémben mü juthatnak oly helyzetbe, hogy a szerencsétlenül kódött, március 14-én 10 előadáara Tapolcán bér- jártaknak az e'.sö segélyt kell nyujtantok. Az ösz-
keresmert nincs miből. Egész kis könyvtárt tesz ki már a törvények, rendeletek és felső bírósági határozatok gyűjteménye, melynek^neg-szerzéséhez egész kis vagyon kell. Már pedig
lelet nyitott Igazán örülünk, hogy egyhangú kis szes alkalmazottakat intézeti orvosok fogják ezen ,. . P—- .
vnroskánkban egy kis szórakozásra alkalom nyi- fut az első segélynyujtáí fontosabb teendőiben !*«vea ember van oly szerenuaes helyzetben, hogy
oktatni s a megnaiározoil kötőszerek és eszközök i f ^
használatába begyakorolni. Az oktatás belejexté
lik, mivel az egész bosszú telet valöságoa let bár giában töltöttük
■ Fa Hangén csaló. A mult napok egyi-fvel kötelesek az illetők vizsgálatot tenni s loko-ken Ijolecs Józael eszteregnyai lakos nyugodtan I tnolivvezetőkként rendszerint cikk olyunok aikal-saántogvta földjét a meaön. Munkája közben fe-. mazandók, a kik e vizsgálatoj kiáiiotiák. Minden feje tart vziami Horváth János nevü csavargó vasút kellő azamu örvöst köteles alkalmazni és asztalossrgéd. megáll közelében, föltekint az égre,! olykép-elhelyezni, hogy egyre-éyyre az első és majd meg a mezőségen itIHntia körül fontoskodói másodrangú vasutakon leguüjebb 30 kilométer, a tekintetét, végre megszólal. Hallja, atyafi! ezenjhelyi érdekű vasutakou pedig legföljebb 60 kiló-
mezőnek hét réazén vannak elásva gazdag kin- méler hosszú vonal [üssön. " ;____
c«ek « török világból. Sn garaboncás vagyok:.
A k) iinolrarákst lintoKSNNuk ! Az almomban naponkint beszélek az Istennel, ki ve-.| időjárás innen onnan tneiegebb lesz már s lem minden ilyet kötöl, de én a kincshez nem lassan bekövetkezik a hernyó peték kikelési ideje; nyúlhatok: azonban magának megmutathatom a Ne várjuk be az enyhébb időjárást s azt, hogy. helyeket, ha érette valamivel megajándékozna, j a pusztító -hernyók, isméi lekopaszszák. gyümölcs-A paraszt-gazda egép áhítattal hallgattn' végig a fáinkat, mint mult évben; hanem lássunk már csábos flomkát, de egyelőre nem ígérhetett sem- most hozzá a pusztításhoz^ Felhívjuk tehát a barnít. mtg otthon a dolgot meg uem beszéli. Ugy j lóságot, hogy a Jegszigorubb intézkedést tegye történt. Bementek a faluba, megsúgta szerencsés! meg a fák tisztogatására és a hanyag birtoko-
találkozását nejének és sógorának, valamint a! sokra a legérzékenyebb büntetést alkalmazza. I-,
föltételt is, minek folytán temérdek kincsnek jut- - Emberbarát aaerlállntAk. Az egész ■ ügrek alaposabb elintézését előmoa-
ha'nak birtokába. Kész lett csakhamar a bele- világon méltán kelleti nagy felháborodást az a fogja^JS munkában meg van minden, a
egyetéz Neki adtak 30 ItíúUtít nappal előbbi vaudat eljárás a minek a szibériai foglyok ki,®1 á telekkönyvre-vonatkozik, vagy azzal öaaze: télrelelt léérát, s azzal mind a negyen kimentek J vannak téve. A kegyetlenkedések híre arra iodi- j faggéaben áll. A bevezetés ismefteti a telekkvi ví.**aa a mestfre. itt garaboncáaunk fog egy lotta n new.yorkHwocíálialákal, bogy máraua j alapelveit és történetét Azután jön*
mogyoró |>áieét. kijelöli a kincses kört, melyben jelsején népes gyűlést tartsanak, a melyen yután nck az 5saze» hélyazinelést szabályok.* Ezeket
akart Kápláuy Géza első sorban segíteni. A telekkönyvi intézménynek ezen alapos ismerője, .él irotiatmának lelkea-míivélóje, a ki ezen a téroa már oly sok munkávőT gazdagította irodalmunkat^ hazafias kötelességének tartotta, a tudománynak, az ismereteknek mindama kincseit, melyeket 6 folytonosan tanulmány és tapasztalat által évek bosszú során át hangya szorga ' lommal összegyűjtött, honfitársai elől .el nem zárni, hanem azokat e munkában közrebocsátani; mert meg van győződve arról, hogy ha szerencsés lesz e munka általános elterjedesnek örvendeni. a közhitel emelése, s a vagyonbiztonság megszilárdítása végett nelkülözhetlen telekkönyvi intézménynek népszerűsítését; a telekkönyvi ismeretek alapos elsajátítását és Terjesztését, s ezek következményeként az okiratok és kérvények szabatosabb szerkesztését, a telekkönyvi -hatóságoknál pedig az eljárás iehető egyöntetű-

Zala U. szám. (6 láp.)
1890. március hó 16-án.
_Nagy-Kanizsa, vasárnap-__
követik a magyarországi ée erdélyi telekkönyvi I hatalmas nagy-harang : Bismarck éa tisuss her- ágszik. sok gyümölcsöt boa éa soktig él. A korát rendtartás egymással szembeállítva as összefüggő cég, kik Tisza Kálmán lemondásával as európai i vetés legkevésbé árt meg a caerepea növényeknek, — —* t. v. .. * ttídSvi4«békét ves/elvestetve látják. _ Imert a palántákal bármikor el lehet ültetni, a
Ezek már tekiatéiyes húsvéti hangok- és Tiasa nélkül, hogy számolni kellene a külső légmérték-
J lettel, továbbá aa oly nyári virágoknak, melyek * eléggé efósek arra, hogy ha már ápriliaban ssa*
A szabadelvű párt körében erős aa összetartás, i hadba jönnek, a hidegnek ellen tál Ihassanak, azon* A mérseteli ^ellenzéki körben látszólag csendes | kívül olyanok is, melyek lassú növésük miatt a levegő. A párt tagjai várakozó álláspontot fog- j pikirozást kívánnak. A cserjefélék közül csak azo-Itak eh ■'— A függetlenségi .pártkörben elhalá- j kat lehel koráit vetni, melyek mindjárt az eltö
szakaszokra való hivatkoaásokkal. A rendtartás minden egyes §-ánál közölve vannak
eredeti é* hiteles szövegük szerint aa Összes ama I Kálmánra nézve töltá»uuLi*t jelentenek §-ra vonatkozó törvényéé rendeletek, utasítások és ielaéjbiróeági határozatok, a ezeken felül ott találjuk szerzőnek tiszta, világoa. könnyen ért-befcÖ nyelven irt kimerítő magyarázatait. A telekkönyvi rendtartás után következnek a vaa-.utakra éa csatornákra, a határőrvidéki házközösségre és kisajátitáara vonatkozó törvények és rendeletek. Végre jön a Függelék, mely maga egész könyv 21 aürfin nyomott ivnyi tartalommal (a 00—81 ivek). Ebben foglaltatnak a polgári törvénykezési rendtartás és jr^rirói ügyviteli szabályok a szükség-s teljedelemben, továbbá* magyar földhitelintézetre, a kisbirtokosok orsz. földhitelintézetére. éa az oaztr.- magyar bankra vonatkozó Önnte* törvények és rendeletek, a ma
ryar földhitelintézeteknek legnjabb alapszabályaiJ gyilsgoeabb azempontból ítéljük meg a fent
rozták, hogy a honossági löJüLéay kérdésében rá-1 évben virágzanak. Semmi esetre sem szabad gaszkodni fognak a párt' eddigi álláspontjához. ] zöldségféléket korán vetni, akár pikrro/ni, vagy Cihaiárözták azt is, hogy a Tisza ellen (olytátott egyenkint cserepekbe üiietni akarnók, hogy midőn személyes harctól tartózkodni lógnak s csak elvi küzdelmet folytatnak.
Most már azután egész kíváncsisággal várhatja mindenki, hogy milyen sziml lesz az egyea pár tok húsvéti tojása ?
Mi vidékiek, kik nem állónk az izgalmak közvetlen hatása ala't, igen természetes : sokkal tár*
és végre á végrehajtási törvény egész terjede lemben, még pedig ugy. hogy az egyes szakaszoknál csoportosítva vannak as <">sazes felsőbi-
_ tör
ténö politikai mozzanatokat.
-Minket nem lep meg sem a különböző törekvések, sem a tarka Koinbináfiók felszínre jutása.
rósági határozatok és megállapodások, a mi már 5Ktint élünk a szabad természetben. Szemünk rueg-
_ _ L.__ .. J.___ l.. • i. _n • atnktu u ír ti Itt 4 f
magában véve is igén becses és hasznos gyÜj temény s hivatva van arra. hogy a kir. itélŐ-
szokta a zöldet.
Csendes nép vsgyunk mi itt künt nagyon. Csak
táblának küszöbén álló szta+sstésa következtében' ®»aket ne bántsanak, mi_ ugyan nem kezdünk kafetkeaendő uj kir. ítélőtáblákhoz a budapesti I villongást. Semmi sem vet ki beunünket a szokott lnr ítélőtáblának megál lapod""1 it szellemi ha-1 kerékvágásból gyatékul átvigye. Igazán elmondhatjuk, hogy es a könyv a telekkönyvnek bibliája. A jogiro-
Március 17 rn nálunk városi tisztújítás lesz. De azért ne tessék ám azt tűnni, hogy ez vérÜBk
dalom kétségtelenül egy kittin* m'inH^al gar ' forgását csak pillanatra is aebesebbé lenné ÍHÜm---1 - iri 1 — ~ --- t.firii m iml tl talmi i AUugodt méltósággsl-élai fogunk politika
dagodott, mely a -ezé szoros - értei méhen megér-
___________I Nyugodt méltósággal élai fogunk politikai jo
demli a legnagvobb pofáit,* lagiaijagebb el-! Jtainkkal. 4^>zavazunk egyhangúlag vagy -vatoi^.^: ^g^sg^L^ ismerést, mert lMwr%hwjnt pótol és egy régen | kezünkbe wlott ártatlan cédulával ™ és érzett nagy szükségnek felel meg, s mert igazán nélkülözhetetlen nemcsak a tulajdonkénem
ni es TBiH»(inn 1.
után a casinóban kióivassuk a helyi lapokból?** hogy kik is hát az uj —---tisztviselők ?
asakiériiakra, hanem a nagy közönségre nézve is. mirel annak nagy hasznát fogja venni a közigazgatás minden tisztviselője, minden községi jegyzi, minden földbirtokos és bifefető. A munka- ,ik®í Elcsend, becsét emeli még sz is. hogy a bélyeg ks/Ünk, iszunk, aluszunk. Ha áa jegilletékrff vonatkozó szabályokat is közli .1 ko*unk, hat: n#-höntn Grusx Kiuca e köteteit kivül egyetlen egy telekkönyvi munka sem. melyet most már használni lehetne; mart az eddig megjelent összes telekkönyvi munkák, az któközlte* keletkezett azámoa törvény, reudelet. utasítás, és felaőbiró«áíri hatá
Nem tartunk mi se jubileürnoi^ s^Jbukásí ün nepségeket A rni elemünk m társadat mi és poli-
egymással talál-von Mária (tU." hlgymá* háta mögöd ugyjan megrágjuk egymást végtől végig, de azért— hála Isten! — minden kanizsai polgártárs épségnek, egészsegnek örvendezik. S váljon mi kell több a jo. éleireV
Akadnak, fordulnak elő nagy font os*águ évtor-
rozst következtében részben elavultak. I)e mindettől et is tekintünk : maga az óriási
jia duló emléknapok, az igaz. f£. P. o. márc. Jh> én lesz kéis/ázados évforduló radtaág. melylyel szerző a* ismeretkincseknek emléknapja sntmk. hogy Nagy-Kanizsa a török iga általa tanulmány ée tajrasztáhit által évek írf ^ fÜseaMult Fors<e osl meg keUene ünne rán át hangya szorgalommal összegyiiitött nagy P«,ni- Csakhogy a^, kérem, sok fáradsággal, ha-halmazát e munkában nemcsak ösazehordta, ha-1 swwlalan ceremóniával jár nem el tt rendezte: megérdemli azt, hogy e sa
ját költségén nagy kockázattal friadott munkája|*«^ v lennie
nemcsak a tulajdonkénem szakférfiak, hanem a nagy köaönség állal is fel karol tassék, nehogy szerző iáradhatlan. szorgalmának jutalma — Irakás legyen.
Kgyébként is mit neküuk : török iga vagy musz-Fődolog, hogy mindig tele legyen a ~ jászol.
Közgazdaság.
A korai trtés hátrányai. Noh t üzleti Kla MÉvéaa* címen H**U János, dévai ál-1 szémpontból előnyős, ha a kertész míné! koráb-
lami tanitóké|Kföintéiaii zenetanár ir)u'sági lapftt indított. E célszerű a a gyermeki való hatás; va amini
megerősödtek, vagy melegágyba vagy szabadba üttessük azokat.
BwiapeNl! Hírlap (Szerkesztők és liptalsjdonosok : C^ukmai Jó:*cf éa Rákosi J*nú.) A „lifdaytAti Hírlap" ojévi'vl pslyalati><u üx«dik évét>« léjHjtf. Az fiatul! évsk óriási Italzdán korxzukit alkotják M magyar zsnrnalisxtikn tórteactelwB <*s a „7tfufoi>tdí Hithip* UüáiTslfogaltság n«'lkfil immiihatja--iimglin»l, hogy övé mkj |. sösfg e korsxak msciadiis^áloui, uiíly a. magyar sajtót a b»g. roud«ra«<bb jdKlsgkitUnöbli enitipai sajtó raagaslalára etneltr. A nfíwlafffMti hírlap"-ol «-I»Imüí türskvésé-lwa -brtröl ! ftr», hénáprAt íióiiapra. ^vrití iftVi-é. szakadatlaaul nagy arányokban vörrksdvs, támogatta Magyarország lítsllifB/i*ja a világ legfogúkoujrabb. IsgmvItányoMibb és mgamk<Nláxlma leghűbb kőzvits^e^* A dscfanium küszt>bén n(tnnaclbaljak, hogy a nliwiiipfnl• Hírlap" a miivslt léagysr njságolvaxö kőznttség mundatarinsa, K tnrgbiza^R óriási i'rköltsi sr.lyáv«l vizünk r^sat a vrtain^nyek barcábaa ^s s kozdolgok ÍMtézéní'ln'n. Hogy wilyvij sikeml arról az elmatt-és u jöl<fn vlssosyűk IsgékfmebUfU tsauskodhatnak. A vádslmi vitá alatt, as aU kiVtmáoy- t-* h«mzeTéHen«r kisMetekkel vívott elszánt Vtíz-j delm&aklrn Valamint a ferde |*ártviazoByokU>l eredt fonák 1 elyzvtek kriti kajába it. m»»lvívk "kin 'és ferrdaa w jelenlegi válság, a , HttHnpesli ISii-iup" mindrn sz>ti« száma « nem-liadalmas bósnk«*at asnlltHt stkra. isj<tinkl>an a liíg^zintelibén, légin nyilatkozott meg a közérzíilet szava. Ks a mik.^r a k^zi'inség aa]>ról-iuiprs lavinaKéut *><-vnkedö Jomegóvfl Mfi'a^guukre és támogatásunkra jött a „Hiolttptxtí Hírlap" döntő eröVvl mnködótt közre a vitás kerdi^sk m^ostromliaSbaá^ a jmlitikai fordulat rs áz~o] fM'iin'-nví-k. Hőki-szilvsélien A partoktól föggetlfn. caakix- a kftzérdek által \'-aétvlt és saját lK»r-ól- te« mogg.vöxöd* ^önk-tn| diktált muk"<ló»hDk akkor ^rte cl lsgszebb jutalmát a mikor miadco izaz magyar «mber a „Bntlape*tíHírfa-ban k*hM. találta a nemzeti Agy>*k b-gfáradhatatlanabl*. lez* sziviMabb it legvehemensebb védelmét.
t«egbpzgől«b iparkodá«unk, hogy a „fiadui* »tí Hírlap* jövőben is az maradjon, a int* virit. a mim-k indáit, a m»-lv iráiH'b n hatalommá nóvek<tlett a tuiU-n az "Isóaéget ui>ai Httgvdbeti at _*«•! a ^nkinrk a UgmaftjfnraUt ajm»jr tarta-lumban, lélekben. -sz<iban egyformán. A legmagyarabb újság é* mint ilyen a nemzeti érzuUt 'tegbübb tolmácsa ébresztője, ízgatoja és ba k« ll lángbi Iniritója. A IcgtÍKZtább tudatos-saggal hirdetjük és vallják, hogy olyan időkben, a mikor a nemzeti eszme fejfrutartö és államalkotó erűvel érvényesíti magat mindenütt, kogy ugyanakkor nemct-ak jog hanem k> lelés«*g nekiink Agyarokiuk á"sovinizmus lelkeéetleüéveí. nőt tdrelmetleaségi«vel sí.ilgálni a nemzoti irányt mindenben és mindenkor. £z s mi grogra tumuuk. _.JE pmgrnmmunkkal nukünk iuIoíl igazai a magyar kiizőn-séje. meTv wmmitől sem irtózik inkább, mint a színtelen óm lelketlen kozmo]k>IíbuagtoC a hamíseágokra és az elmék meg-ti-vesztésére alkasmas cifra jelszavaktól ; nekünk adott igazat, midőn lapunkul szinte hil etetlen mértékben felkarolta éa egyre jobban terjeszti.
E programmal folytatjuk a jövóben is miudennapi munkánkét á közügyek szolgálatáltan. Folytatjuk erősen fegyverkezve a nagy vasakra a "melyeit a közeljövőben a nyÜ-' vános"élet minden munkására várnak. A nemzeti munkából részt kérftnz és részt fogunk benne venni legjobb tehetségünk szerint, pártolva és támogatva mindent a mi szükséges,
melegen ajánljuk az érdekeltek figyelmébe
ToUhttáUn
ban állithat elö zöldség-féléket, virágokat és más kedélyre I növényeket, sokszor mégis nagy kár is háramlik a zenetanulás megkönnyi- j reá abból, hogy a'korán neveli palántákat nem életképes, den?k és jó: ostromolva üldözve mindent, a mi
eéltnlan -féfezeg és becstelen. Ebbeli szándékunkban nem fog bennünket korlátozni aemmiféle személyi tekintet, párt- és hatalmi érdek és nincs az a politikai fordulat, mclyne^ kedvéért és érdekébm páratlaqaágunkat é* elfogulatlanságunkat
lé^e szempontjából fölkarolásra méltó vállalatot | ültetheti el annak idején. -Ilyenkor vagy nagyra
nönek^ ugy, hogy az átültetés után többé erÖteU jjes növéuyekké nem iejlödbetnek, vagy néha mint ! egy visszafejlődnek, megfásodnak. hosszú karó-
sak égy pillanatra ia feladnék.
A szigorú objektivitás útját fogtok követni a zsurnalisztika minden egyéb ágában. Az irodalom és művészet kérdéseiben mint eddig, ugy ezentnl is szigorúan mellőzni fogjuk a pajtáakodást és klikk'Szellemet. A mi megfelel a szép ée nemes Ízlésnek, az mindig elfugulaáJan méltatásra fog találni ^ lapunkban. Mi magunk 4a azzal vélünk legjobb szolgálatot tenni áz irodalomunk, hogy^így. sor se jelenjék meg lapnnk-
------------. . . i l as* j . , ban, a melv az irodalmi mértéket meg nem üti. Közlemé-
íh tt'tigie megtörtént minden arra nézve, hogy pusztulnak. Mindezen esetekben tehát az igen gyeink irodalmi színvonalénak előkelősége kezdettői fogva
gyökereket bocsátanak, mig a vékony gyökerek Képviselőházunk elcsapta a Szent tiergely féle j megiogynak; pedig ez utóbbiakra a növénynek kalendáriumot. szüksége van, midőn átültetik, hogy uj helyén
Mi, csendes vérű keresztények itt a vidéken I gyökerekei hajthasson és táplálékot vehessen föl. még csak két hét múlva üljük meg a nagyhetet. Ama növények, melyek sokáig áll Altató helyű-A képviselőházban már véget ér! a .nagyhét.* | ^ beteges gyökerüek, s átültetve rendesen el-
Ttszit K'klmán a miniszterelnöki széfc helyett a 1 korai vetés káros. Mielőtt tehát a vezetéshez fog- legQbb gondunkat képezte. El is értük vele azt hogy
keresztet válasxszs.
A kereszt melíeti Szapáry t íy ula gröt állott. Ak ellensélt ujjongott, hogy most milyen pom pás nagypénteki szertartás lesz
t nánk, meg kell Jbtitolnunk, meddig állhatnak a i növények a melegágyakban vagy más edényekben ;a nélkül, hogy tulfejlődnének vagy, gyökereik (megbetegednének és mikor ültetjük át. Oly (aj-
Tista Kálmán, a nagy és éleseszü diplomata, MÉ. «c,Y«k nft«ek, korán Vethetők, ugy-
megcsinálta etlensegeinek azt as őrömet hogy I »fia,én ■» olyanok, melyeket szabadba vagycse-
•zok gúnyos kacaja melleit vonszolta a miniszter-1 epekbe való átültetésük elölt pikiMzni, azaz más
tlm>ki széket egész a keresztig és olt azt a tré- {szekrényekbe vagy melegágyakba Metoi kell. A
fat cselekedte meg hahotázó ellenségedet, hogy &a[*iry Gyulát —^ — — bsleilltette.
Budapesti llírlap" a l«gkifogásta!anabb magyarsággal irt Újság és mindenekfölött vezércikkei és tárcái irodaJini értik dolgában verseny nélkül állanak.
Tudósítások éi« hírek dolgában a leggazdagabb és legmeg-bizhátóbb forrásokkal rendelkezünk. E nemű közleményeink megválogntásánál mindig szemelött tartjuk: hagy a legműveltebb és legkényesebb inlésü közönséget szolgáljuk. A valóságot, igazságot és ildomösságot sohasem áldozzuk fél n szenzációnak. Az erkölcsi tisztaság, a |ó é* nemes érzés tisz-teletbeii tnrtáaáral a ^iuilapesti Hirtop* -Itá, szolgálatkéaz ét lelkiismereti hizibarátja óhaliJ^nni minden magyar uri liáznnk. . ^.
. __ , . « - ; . As előfizetés féltételei. Egész évre 14 frt, fé&vrn- 7 Ért
zöldaégfélékre, ugy hogy gyakran teljesen haszon-; .«r>#dt.vre 3 kr., egy bóra 1 frt 20 kr. a. eiöfize-
löbbi hamarább fegamzik meg és erőteljesebb jba később vetjük. Legkárosabb a körai vetés a
Aíig hallgattak el a képviselőházi személyttke< < tüanokká lesznek. Ugyanezt mondhatjnk sok vi-; tés§k vidékről legcélszerűbben postautalványával eszközöl *9 no4/fpénteki Irrrptöi, már is megszólaít két f fágról is. Es ha a ntfVényetHgyókerei épségben I Mák ^kévetkqg am alatt A „Budapesti Hírlap" kiadó-
is maradnak, mégis legtóbbnyire kiélt növények,
tgypénteki ktrrplti\
*) Káptáay (nme jeles saakmunkaját mi is n lehető I mt^fiiiliea tjánljíJk ügyvédek fairák, ku—ápi jegyzők « min les fl^ hűes MfkSéé sgyév stires Igvel fatfeéto. A fcresUiaWlan asarifc kétévi «a(elát4asö saorgnl-smumI eteéiaéafe as, enlyaek ki«is»a emm felni teteme^ temekre «*** «syagí áM»me«tal Is jár1 Méltó tehát, hogy taüs* i tflrlaanjl illírem ki amik. kiknek érdekében A Is éhftaesit
hirataJÁHak, II'. ker.t kalap-ufra
Inadó' 16. sz. As egétz fürdö-
Sserk.
"rek *.ültr.e axonn.l termetes tendcl.eté- iS^X^u'C^Tit iT^LU.tS
tartózkodási helyet.
A „Budapesti Hiriapu jelenleg rendkitül érdekes két 44-tetes angol regényt közöl r mDokt#r Kupidó| irts Brengthoa Rhodn. A regénynek április hó 1 tejéig a hipbnn megjelent részét (S6 folytzlái) aa aj elöftsetök külöa lenyomatban ingyen megkapják. 589 1—1
be t« párt-1 süknek megtelelni igyekszenek, virágoznak, magot hoznak, és elpusztulnak a nélkül, hogy várakozásunknak eleget latiak volna. Egészen mást J.; mutat egy fiatal, erőteljes és ép gyökerű növény, midőn átültetjük Könnyen. aÓ, kiszélesedik, el-
Nagf-Karáaoa, vasárnap.
Nyilttér*)
1890, március hó lCán
Kelf N. Kanizsán, a kpJArvsiák mint telek-koriyvi hatóságnál 1890 éri február hó .1 sö ufepjáu.
^i- Gr. EÖ80NNAY
n93 1 — 1 kirendelt kir,tvsxéki biró.
mrnhrnm4*mm Btüklaliw 1 IMI per ltoké umí biiiiri Qttlitkl^ nrmdft porto- und mDAw 4aa febrik-Déjrtt G. ■■■■■*! irg (i^a. K. Hofceforant ZfltHch Mustár umg^iead. Brf«fa ko-ten 1« kr. Portó,
Tibély Ágoston F
Fele(tíi uerlcuziS é$ kiadó: Varga JLaJaa 7árj&i€rkf*tt?)«f HmIíj Mánd«*r
(a felöntött Tibély ét VéfK cég volt bel tó vsa) ■
Budapest, váci utca 9. szám.
ajánlja a legújabb férfi-divat ég fehérnemű különlegességeit leUUnü olcsó árakon.
HiIvm reiétlé— *mtér« »)taUa f«l«il«gi elmemet k<—f figyelmébe.
,588 1—3

HUVBIÉMSK: E
496/wo. ; »
Árverési hirdetmény^
A n.-kanissai kir tórvsaék ikvi omoálya rétté- H K4 közhírré tétetik, bogy ifiéiachscker Jo/ael n.-kanuui lakot végrehajtatásak néhai WeáaS Lö- k tisc ftrókóxei végrehajtást aaenvedők elleni tíO m irt tftke 1889. évi márciu* hó 17 töl iái* 6',-oaJ — kaaatai 3 Irt 30 kr. óvási 11% váJtódi) 36 írt W C kr. per, 9 Irt 50 kr. végrehajtást kére«ni 9 In &0 Q kr. jelenlegi * uiég felmerülendő koliaégek iránti fa végrehajiáai ügyében a leni nevesen kir. lorv- % mék területébe* tartozó a ngyáct ti2ti «*i;kvbenj% A + 1IW0. hms. a. foglalt válttá* kft tele* ingal C tannak Wetas liörMtcet iileiö 19tí Irlra becsült lela V rt*át, továbbá as eaxtregnyet í>44 sx. íjkvben A Q 1 1—3 sora*. a. logiali ingatlanoknak ugyanazt 3 illető r>| trtra beesült leie rés*e, továbbá as eazie-, a •regnyei 549 ssijkvbeo A I 1 — 4 aorsx. a. loglalt Jj ingái Iáitoknak ugyanaxt il'eió C?i írtra becsült (ele: C reaxe — valamint ax eazlregnyei 680 sxtjkvbeu Q A -t 1756 hrss. a. Weéaz LArtuc tulajdonául lel- a veti 41 írtra becsAlt egéss ingaflan
ISIM) évi májúit hó 19-lk napján
d. c 10 Arakor |
Ittgyárs kOsiiég háaánál. iUelve ugyanaz nap d % u 2 urakor Keaieregnye köxséghaaánál Kspocb J tíynla lelpere»i ugyted vagy helyettem) kóxbejtVt- m te vei negiartandó nyilvános arveréaen eladsiiii log, ,J Kikiáltási ár a lennebb kilelt betyár. 1
. Árverezni kívánód tarioxuak a becsar 109 1 at kéaxpénxbeu vagy óvadékképa* papírban a ki*j Í küldött keséhex letenni. ' g
Vevő kriielea a vételárt bárom egveulA ! resilelben, még padig: ax eiaöt ax árverés jog- J erftre eneikede«ei6t saámitaudó I hónap a alt, f — a mámm1 ikst ugyanattól 2 hónap alatt, — a i fisrmádikat ugyanattól. 5 hónap alatt, —* iniaden É egyes réaxlet után ax árverés mtpjá'ol a/ámiiand j i tl' „ kanalukkal együ't ax árverés' leliéleJekben ] megbsiároxoti helyen éa módoxaiok axerint le*' f j.itini. (
w ^ ír ^ w w -m w w -w v
Bérbeadás.
A néhai Tóth Lajos ügyvéd hagyatékához tartozó Szentgyörgy vári és a Szabadhegyen levő régi ésKach-i'éle szőlőbirtok szőlős területe feléből, szántóföldi, kaszáliói része pedig egészben, vagy kisebb részletekben is
; -- "bér*be a-cLa,aa.cLó3s:. V
Vállalkozni kivánók LJió 23-áig (jelentkezhetnek a Tóth házban 5iu 1-4
uyuwuuuuu/uugvvAA
§ KÖkCSMA.
^ Teljesen berendezve élénl
v forgalmú utcában azonnal
Q vagv máius I -én átadandó O * 1
O Cim a kiadóhivatalban OOOOOQOOCKOOOOOŐ
aa^ ^ r^ - - -------
Máriaaelli gyomor cseppek
li|kiztitsakk n*«ytz«r rMn ijmir kaink.
ÉVMtfrtMilw hftlán uarántatuilg, gjrootor muia*, bűxaf mikhfi-nyu íelbfilftgM, k«1 r«kfcdé», (Kollka) f)«»wor burut, ■j-.mor éfféa, jj— f iiaik a 4m Yéfmbdé*, tmlMfóa el> ■ ayABáeedáe, •áfgM^raaéarréa kán*
ingw cflatelban, i
iba u a nsnor •IroatAaáloi — éiimUt) Kjromnrmirt•ot.k'iMnv k«dr«l, uktli tUilml turtcrMt f n«t kllUxMtja, atuil a >i«ir*r(clict. a I Hipti VMI. BU a ifunm háaUüe»k*L Lgjr Uv«g in. Kast* aáuti tttasiflUMl éf«lt 40 Kr. kattia Hm 70 Kr. K<«|x»ntl asAtkSlMd raktér: Védlegy BráéfKiralj gyofytMrtáraKr«mtl«r (Honra ^^ • «M|HUIC)
Ml! A valódi M«ri»*eHl ««am (W»i> %mk fth> képen utánoztatnak ■ hamUHateftk, • tMrt vaíndtakgraeáel e*ak aadk m^mltatsati*k el. melyek üvrge, en vorö*. • a faut v«4Nnrf}el' eUáloit paplrta vu cwmiotv^i aaljik ■allékéit haxxnilktJ áUaUéaáa aa la M vaa Mkntatva, h<-*y aa Kramaierben, Utwk U. kAarvnjroawUMWa nynmUUtott mm, ■■ a * é» ttékrakaééi
IV/TA ^M a I Ta aaa«. evek «•<• legjobli haláM&k-AiJLlH laflvllA n'k béaonjrult laMUcaok U. x>k-
(«l« ktim kuaiilUtatk, lehit T A VJ m ama la vrtrknal U vkrjáaal kall a
LaDaacsoiL m^skíS
Mikn, melvek mindaz eraSatf dnbnaoti Uihatok E|y d<>boa ára a Kr., eg« lakaraa t doboaaal I (H A péoa aMun baktltféaa - nun, 1 takarca 1 írt. '*> Krn S lak arai lfrt t» Kr.. 3takarca 3Itt Jn Kr ér^ canwagnlil éa»oalabér ■■linn kOldatik m<-g
A HAriaMUi gyomor aaappak éa llárlaxalU labdácaok nem titkos axerek, a gyogyhaU) anyagaiknak OaaseUtaU mfaaden haunélati ataaMéafcaa fal w nőrőlva.
AMárlaialll niimaa»»ak éa MérlaialU taaaii kapaaM
Naf.v-Raat&>án Pragar Héla éa Btlaa Lajo* gyógy-asavtáraikbaa. ttabócaaa : lliaa gyogyaaartárábaa Barcs: Kokat Sándor gyégyaaartáráUaa. aarcaali. Roroi X letör gvóg> atartaratiaa ntsits. Bölca Béla gyóg?aa*r-tarábau. Sat Uqttháril : Tumcaauyi Leop. gx-ógVKiar tarában. 491 48
Gjort |s felfltjegitiígg gjomiirliiOBt raiel Mövetkezméigel ellen.
...... ............. i .......... t?-7 i i ni i. miTIiii i' in ' m áll i in i i ii ii ■!■ ■ ■ ~ ■ ii i'—Sí
Aa aaéaaaéf I—Urtáaára, aa élataaé^ak a taaak fotrtáa • véraak tlaatltáaára éa tlasia állapotkaa »a»«» f«utaitáaára áa a Jd mámiéi tUfffftéoéra a lagfrlb a l«gbaibat« fat><j aier a már la aitainétt tana
életbalzsam Dr. ROSA-tól.
« « baliTaio a Itfjoib a Üggyel}! atáaoab gy. gyiüvíkUM a ItcgvMkMibbaa taa kéaattTa • . uiteiNa aiiMlta roMaatéat bajok, g)ot»t.rg«rra, »t»á|>hiány, nnarai fcIMlAgéa, rértáluiáa, aranyere* > k\iU. aiL. tttaa Utjeaan katbatúeőák bi.onyut. ILy ktiauó baiáaai kúeaikaaUbn cien áletbaláaam agy
.bUaayuh, «MfUakaU Uaiwerévé i«u a aé^k. £t% »á|y Üveggel 1 frt, kia Üveggel r0 kr. Elisnorö iratok sarai bárkinek betekimUa végett readelkexésre állnak.
rxw (Smaágt tiamiaháank elkerülcaa véga^, ínludenlüt figyelmeztetek, bogy aa frgyeüül j/^S" tl]u!jun M erejctj útaaitáa aaariat kéaaitatt „Dr. KOSA-féle életbal-
igg aaan4* wiaJia Oregaeekéje kék bárokba ran cauaaagulra, melynek hoaair>Vtalaib
f^^^^ljtr. lOU élatbalxaana a „feketa aaaboaM oaimzett gyogysxar-^VDHiHtárbéL FBA05EB B. Prága Wé-I1I.M német, cacb, magyar éa traaaria k' AZ Jayetvea ahnla>i, gaalea leiein pang aa iéa ajUNlt Tédjagy latVtalo
^a.^ W Dr. KOIA élatbalaaana valódian kapható csak a készítő
XSÜ^K FSAQK'ES 33-
vMtiagt_főraktárába^ gyógyszertár a „feketesashez" Prágában 205—ül
BUDAPSSTXV Tdrtfk Jéaaef w gyvgyaatrcaaaé). Királyaiéra II. aa. Bndkl Emil «r táro-»t g^agyaaartérabaa a. X*énabáa itten.
Aa •aslrák«a»a|par afaarelata aataalea aapakk g|égyaaeriarab«n aan raktár
taa éléik>lwBkéi S—*>S
L'gy aaott kapkalét
^prágai általános házi-kenőcsu
léké aa«v kálaayialkacattal iM— nt bistoa gyégyazer mlwleufrle g)uWáa«e'a, aebek éa gtu\aéjaak »H«». tira Iwwt biataa buaantto a aa taU g) akJamáli -a i»j t»aya<léa>ii/l a al anlö
•••agkaaieajrvééeéíwl aaflléakori k- !»\rajLél, »ér Jagaua'- ktul, gcayca íakaickoiaál, pckelranal, kí>rvmgy5k-*>«t, aa égy aeveaett kOaéiafrragnél. < kttaieayaééieaa< l, Miüffadáa. knál a<irigy dagúatokaát, aairdagaaatok-» ál. értééaiM i»|v4iiiái alk lláiéca gytüaéáat, dagacatot, «ji<n.<ayrde»t. tcliaffadáat a ItígTta idcbé Mft Jatt ahárvlii : § ak«i c-ar grayeéva a atalk«aik, ott a dagat »tt>t legiüvl|i tt» i.ló alatt n rétkftt fel-
aai i^b kietad é> k|gyégT''j^- ---J]
MC" Kapható 25 es 35 krajcsiros szelencsékben.
_ X • » Hintán a prágai akakáaK* haiikwée • a kiur utaii aaaa, nauut-.-
UV&S4 ka %yelmei»a ekr!»• gy ea tiedeti uia-ttia aatiiat eaak uákm kaa ^■^KktiÚr-V kaaaitve, • • *ak «kk- r %atWi/ a »aiga ciratotiaacaa, malyba tuUetik, vCrée '''T^^HBr * Waaaaüűatt uta*it*a kKa >nkel)>k | ayehea ry«ai\ik^ ea kék kai: a'a. mely .n
M Wf HALLÁSI BALZSAM a'j^uli^yultabb,ál-
tat »^f»«atraahéH«k diámul *aar a a^Wakalláa kigj^ynáaaas a aa agéaaen *U«Mlttt babai* teketacg Egy ttveg ára 1 fri
a, ja a ' •• i* «r • • i a j ^
III -p * 7
•O - 3 u — .«■ 2 •-•'KS » b .
A - "O "öj • Jz> mSL W — * 4 »
I aS SS* Ift| XüS- .3
i c jcw v c; -^c
I Í1- Ül
I »s iüiiji íiüí, i rí
H 5 C/> X -O — — <8 c z s > C £
B ^í® fil^glí'&ss 2.^,5
I O 5 ? S . 3 • a
B ^^^ a Q aaaaa C w m SS a^
K eö i^íWlliJMii sí
I ftfV ía ^cé aa
I Irt co a 5 c-g^ „ a45« g.
I ö * f4l2vii|ii%iia
I wB Ki Sx-s >.§ = •- m £ £ <7
■ s ^ ^ ^^^^^^^
Nftgy-Kanisza, Tasároap.
\
A LEGJOBB «
BRÜNNI KELMÉK
u «nd«U gyári árak szerint aaállittatnak
SIEGEL-IMííOF
poastó'gy árából &*> 5—20 B B-t N H 8 E M. If7 ilfiiiii Unai n|f nyári öl tűzőkhez elégaégea egy twm, míj I1', métert vagyis 4 rőföt tartalmas.
Egy k&zőneéfaa onnui ára....." 4.80
„ tinóm w 7.75
t finomabb w » . 10.60
a- Ufftaomabb , . . ~ . . 1140
valódi gyapja ból. Továbbá nagy rilantiktna Kelyemmel aauvdtt kara-gara, jfólültöfcnek való kelmék, vadászoknak ii ton-rirtákiak daróca, aalnaúltöa vöknek peruvienne éstoaking aaahalyazeru egyenraháknak való posztók, férfiaknak 4a gyeraakekaek aoafcató rséraakalmák, valódi jűqu^ mellény-kelmék itb.
Inast]«att jiréfí fc1 stri övül ttiá ailMiri títlifeüu.
MlalAk lacyei' ée bérmentve.
AKI NEM TUDJA,
bogy a fdkTfilrdrtott RÚRUcr k&zül melyik felelte wee leginkább brtogsAgé-l sk. u kérje ázatnál ío velwjú - tttjxm Richter kisééiatSzetettl Lipcsében, a kénekkel ellátott3 „A Brtegbarat" ezíwfi köoyvecslut A h< InymitaMt Imlairat-k Uzonvit^k, hogv a i rmjiébru foglaft jé Ví'^H''"'^ Moo
iák eirea-meg-ezren elkerülték a haszontalanon^ penzkiadá&t, hanem még a vagyva- vágyott gyógyulást ia hamar megtalálták. A.. könyv ingyen küldetik meg.
filuHl frfe 8?flbw1fitjiiuéütt
zöld takarmány sajtók
Zala 11. szára. (8 lap.) ____1890. március hó 18-án.
xxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxx^
Ezennel Wn-szerencsénk kvfotudomóara hozni* hogy Nagy-Kani* xaa éa környéke részére ffliigjnöka^iinket
H WEISZ TESTVÉREK
w cégre ruháztuk át, kik n biztoaitáai dijak beatedésáről ia j/ondoakoduak. N/ Budapesten 1890. márciua hava.
9 AZ „ANKER"
A ÉLET- ES JÁRADÉK BIZTOSÍTÓ TÁRSASAG
~ Szíves figyelembe vételül: A halálesetre n yerrmlnyrcszesülhuel—b i 11 os i I ot t (eleink rendszerint az éri dij 24—25';t-At kapták nyeremény gyanánt.
A nt/erményrészesiíféssel egybekötött gyermekbiitositásoknál a nyeremény eddig átlag a biztosított összeg 30*;~-át tette ki. (594 1—3) V
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:
Meghívó.
— A NAGY KANIZSAI
Takarékpénztár Részvény-Társaság
1H90. miire hó 24-éii d e. 10 órakor
saját helyiségében
RKNDKIVüLi KÖZGYÜLÉST
tart, melyhez az intézet részvényeseit tisztelettel mejntHna
AWj KUKOmNÍÜ.
Téx&y:
Az alapszabályok § a értelmében a TnegttreaedeM ifrazgatA éa
r
.1;
gazgai^i állás betöltést
MO l-l
A 1 iv. részvényesek fig)e!mezlejnek, miszerint szavazó-lapjaikat iolyó évi ti»Hrtí'iH< hí» 22 ik unpjan délelölt 10-12 és délután 3 — őórftig az intézet helyiségében
a*ty«k ®»BiWnu*mu takarmanvfélrk *Uartáaara. vagyis a la. j \ » loW. kukoriu- . » répák vél atli. ukarmany fajoknak édea j A nöldállapotliaa valn *ltartáaára nrxileain.ik, # j V
• jWesknr Téykiva NénwtarazágbaB KI na mulass! J^ Utvélie<tk
lóbi.taWmsnyaiku*,- é, asOntriMla: a takarmarytj y- M^jfctf ye/.ieiik, Jmgv uz alapszabályuk 54-ik t?-a szerint szavazati jogot t*ak az gyako-aorolkatuk. -ryar WrodalonH'i klloi..---n.a . ' , . , . 7 .. ~ ? , , . . , ' .. . ..
Ub rv »i«tt V tolhat, kinek ré«z.-ginre u közgyűlési megelőzőleg 4 hétlel nevére auraion.
Ivelgaxolvta ,? , _LrN
• . ; Utaljak
a agnakorlaii haaaaá* j lat által, • i mü j fftiáaaáfuak Matt* iia«aaára vál-aah, VT «."'.
aelgasalia eáilgi rapdiivlii b-hiáWf1 a c*a- j
iittatt tvattiftMr r* ' darab árn«ittatntl auktvkiatólyakUH i •), a nwlv k<»rül-ayti| aáaw km U wimj kéűégkívat
iyw tlliairf nyilat-; najTv haazaávahr* kflul«k .ft bisftByít- j tfiaéguk « mallatt láejul áll ti - j aan)
700
repa V^OOQCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXy leveleket
í* VwprÍM^ai Bivel al l«i;ntöbbi évi kiitér- ] latok . __ bizonyitjak,; a < réjMÜavdok [
klvAló (éli I takar m A ii) I •: : ailaak.
Használati Hta»*iá*tk\ . melyek nyomán biztos J Si&ff effdmrnyezhetfí, ral amint proepectnnok, el is-1 aperű nyilatkozatok és bizonyíteónyok ingyen ,és\ bérmentet küldetnek*
MAYFARTH F. és Társa BÉCS II.
jTctbof^Af Ptisse ?'(J. Frank turf a. M. m. és l lerí in,
SS v«a alkálié In fblrtoMe hatévá aawltya nsrkn«Hil léUHt BLt'IIT.Rli> «aMslaiaa*«tt préwkMk ify«lSljnpi«ttlt crároMl Mí 7—10}
RE
I* ARATOR
earxiz- ée ^öszTrézi^
ellen 50 kr. ée 1 frlérl kapkató minden gyógyaaertárban.
TO
KAJI CHINA-VASBOR
térazfgéayaég s aápkér ellen a lffjühh szer. Ára kia üveg I Irt OO kr.. nagy 11 frt. Utánzatok ellen vedaévaiáriiaoio.
MA
RGUERITE CREME
KRÍEGNER GYÖRGY
a legdivatosabb arcbőrfinomi tó. Minden elegáns hölgy .pipereasz-talán otthonos. Teljesen ártalmatlan. 1 köcsög 2 frt.
gyűgjraaaftára a Haigrar Koros áboz*4 Mip^tt. Kámartér. &18 ö-l
S
CHLCK
p p Vasöntöde és gépgyár Részvény-LlC társaság Budapesten.
. Gyár éa irodák: VL külao vacti-ut 1606 96. az.
Városi iroda és raktár: VI. Podmanloaky-atoxa 14 alám.
Jljáalja kitnnő szilárd Mai-rketelB. számos elW) dijakkal kitüntetett
SCHLl€K-íélé szab. 2 és 3 vasú ekéit és szab. mélyítő ekéit,
^fcs jfl mélyitA ekéit ötivnsetékkel. eredeti Sohliok és Vldats-féle
B^X e g y v a s u e k é i t
i/yj/l talajmivcl5 eszközeit, boronáit és rögtörő hengereit I
jL/~\ BCHLICK-féle szab. '
^Haladds" sorb avetőg^ép ait.
Saórvavetotrének többvasu ekékre alkalmazható tengeri- és répa*illtet£ készülékek. KéaaMben vannak továbbá : gőz- éajar-fáaycarplö ktauíletek, gnbanati^ztitVi rosták (Bak< r é* Vidata raadfltar i takanaáa.vkéasiúTiréiK'k. tengeri ntorxaolók éa darálok, őrlőmalmok é* olajualoni lrr«n«lca^)>^k. — Eredeti amerikai kévekötő és ma-rokrako arató gépek és fűkaszáló gepak.
l,8v"jfiíacyös;tit arat. Előnyös fotói feltetelet. S^W^IW
Árfegyzékrk kbánatra ingyen és bérmentve, ^fcg Jegyzet Vaa I«er>ccsénk earnnol t. ca. uzletbarátáink l«?cse« tudomására fxtttú. bojrv Büha a VI. Podma&iozky-at&a 14. sz. a. levf. irodáink fegiújryobb rf^aét a külső váozi aton levő gyártvle-' pftnkre htlyrst&k át. mindazonáltal ezen íTodai l:eíyí»égüuk t. Uzletkarátaiak kényelme érd«akél>en egy városi irodát tartunk IV-nn. vaiaaiat. hogy agyanott épitéai «-Íkk«*fe w gazdasági gé|»einkböl raktárt tétettitrttöok.
Kiváló tisztelettel
586 2—18 ji tíchlick féle nisönttkU é$ géjtgyár részvénytársaság ig<i2gahjsáusí,_-
m

i
I
ii
INT.T I - C3- ISEID O.
Gallia elleni szer.
ÁItalán"40 elterjedt vélenu-ny volt. ez ideifr, liopv a aatha nem gyógyithatö. Számtalan ki.-^rlettn »la-{>ttló ttpuMakt ihaIhui, hogy a
3STatlia iiat óra alatt g^rógryltiiatQ
kaaTavffnHKárdy (óvárosi gyóg>«aervsa: VI. Szondy-utca 31. által ktazitett anti-gravedo aeg>-lyét veszsztik igéaybe. Eacn Ulje^-n -jríaliuutlan .>zer ugy felnőtteknél, mint gyermekeknél a legblztonnbb alkerral alkalmazliato- Elaú izben két-avő kanállal, alább óránként eu evő kaaállal veendő be ; gyermekeknek kávés-kanállal adandó. Nár aa első 2 kaaál bevétele atAa aaegazttnik a aAika okozta klklféti inger, agy a fejfájás tuszentrs. Néhány kaaál bevétele ntán a l^atak kóroa elváltozásai tetemesen enyhülnek, mig végre Kzabaádá é» rende^aé lén a lélagz*'^ éa szaglági képesség, fsak a -iöma^stB b^j^aetl védjep gyeJ ellátott kcüsitméay uynjt biztos sikert. - • \ «
576 3_5 Jara Üvegnek OO krnjexár. ^WH
az . anti-graveöO" taüffer csak wogyszertArakban kapható.
^ Nyomatou Fi^el i^iöp lapiulajdouoaoil Nagy ÍCanixaáD T»ö0.
12, s^iro.
Xasv-Kanizsö. 1890. március 23-án.
XVII. évfolyam.

iutkmiüm(: Batlbviny- éa Kisblady-ntcu sarkin.
" y
Idi iatézeadS a lap szellemi részire voaalkosé niaden közlemény.
BénneoU-llco levelek csak amert ke-ztkből fogad tataik «1.
Kéziratuk vieaaa aem küldetnek
Z A LA
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
Kiadáklvatal: Tárwhia-atcsa &. isin Fiacl el PtHp
Előfizetési Arak :
Igéss ........5 frt — kr.
Felévre , . 1 , 50 „
Kegyedévre . . , „ t5 %
Hirdetések jiftányasan eaéstílUtaak. BTyllttér petltaora 10 kr.
A ííágy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönye. ElMzeléaek, valamint »UnMfaekn
----_----voaatkoaák Fisctiel Fn!■.|> ki-nv*-
HeKifUnik Xag|-Kanluáit heteukint egymer: vaMárnnp.
A Szapáry-kabinet a parlamentben.
Igen díszesen és tiszteletet par'ancsolólag jelent meg az ui kabinet -Magyarország törvényhozása előtt, a parlament mindkát háziban. Midőn .főnöküknek, a kormány és az uralkodó nagy szabadelvű párt vezérének vezetése mellett beléptek a képviselőház tanácskozó termébe a miniszterek, a svabadelvtt párt dörgő éljen nel üdvözölte őket, rtiihez az ellenzék szá mos tagjának tetsző moraja ia csatlakozott. Mikor a miniszteri kinevezésekre vonatkozó királyi leiratok ielolvaaáaa után felkelt gróf Szapáry Gyula miniszterelnök, hogy kifejtse a vezetése alatt álló kormány programmját, feléje szállt az egész fényes hallgatóságnak igen magasra csigázott érdeklődése. És ez érdeklődés tartott az utolsó szóig, melyet a miniszterelnök mondott. Hisz érezte éa tudta mindenki, hogy e beszéd minden mondatában egy 'közel jövőbeli tény csirája rejlik, hogy a program m-adó szószerkezetben minden kockának a sarokkövet kell jelenteni egy hatalmas osz lop számára a modern magyar állam épületében.
. Mi ujat sem vártak, semmit, a mi álla-; mi és társadalmi életünk aktuális alapjait kiemelhetné sarkaiból : hisz a Szapáry-ka binef ugyanazon .szabadelvű párt quintea-senciája éa incarnatiója. mely lizenöt év j óta képeste éa képeti ma is a t örvény ho-j
tás többségét s az uj minisztérium egyen tagjai csak az imént befejezett budgetvita .alatt behatóan kifejtették politikájuk és ügyvitelük elveit. De azt várták felette feszült figyelemmel, hogy az uj miniszterelnök az egyes virágokat mint gyűjti össze a liberálizmus mezejéről, a modern baladás munkájának kertjéből, éa csokorba kötve, mint nyújtja át a parlamentnek; és kivánl í csiak voltak a jelmondatra, melylyel gróf I Szapáry diszitni fogja az általa vezetett jltormány és párt zászlóeaüagját. *
Immár ismerjük a csokrot is ismerjük zászló jelmondatát is és igen megvagyunk {nyugtatva. Loyális, de öntudatos ragaszko • dáa az +867-e* alaphoz, -ugy a jogokra vo-I natkozólag, melyeket nekünk ad, mint a kötelezettségek tekintetében', melyeket reánk ró ; tántorithatlan ragaszkodás az eddig követett külpolitikához és a hatalmas béke-szövetséghez, melyen e politika nyugszik, azon tudatban, a mi leikeait bennünket, hogy a hármas szövetség csakúgy felöleli : Németország é<> OUazomlg legdrágább ér dekeit', mint a miéinket, egyformán védvén a szövetséges hatalmak érdekeit; ragaszkodás .a szabadéivüségher, melyen Magyarország modern nemzeti élete, fejlődés- j képessége és ereje nyugszik, a nagy refor-1 ttiök körül, melyeknek Hérája immár elér-j kezett :~a ~kfóígázgarái<, az igazságszolgá 1 ta-' tás körüli a választásokra, a kulturális, valam nt a gazdasági életre vonatkozólag. Ez a csokor és körül van kötve a gazdálkodás szalagjával. Az államháztartásban ás <
(egyensúly, mely oly fáradságosan lett kivi va, fenntartandó lesz; —Szapáry mellett • közvetlenül Wekerle ül a miniszteri padon | A kormány és a szadadelvü párt zászlaján ! pedig ez a jelmondat van : .Szabad, mii-veit, jómódú, nemzeti Magyarország.^ A l háznak, mely most már iameri azineit, ló-| vagiaa üdvözletét nyújtotta Szapáry é< csak j arra kérte a képviselőket, hogy a paria-I mentet és a parlamentárízmust ép úgy I méltassák és becsüljék, minden bemocsko-| tás- és Téalacsonyitástól ép ugy Óvják és védjék, mint ő. Es." lovagias szavának meg j lesz a gyümölcse. A szélsőhal, dacára an-I nak, hogy Szapáry egész kategorice kijelen-t tette, miszerint a -honossági törvényre vo-I nstkozó movellát nem akarja beterjeszteni, j — a mi a függelenségi pártot természete- • i seu nem elégítheti ki, sőt heves ellenzésre' kell hogy ösztönözze, — nagyban a egészben komoly szándékot tanúsított, hogy a küzdelmet parlamentárisait és tőle telhető* l leg tárgyilagosan fog ja folytatni. Apponyi 'pedig egy ép oly okos, mint lendületeséi ' magával ragadólag előadott nyilatkozatban határozottan s igen' loyálisan kijelentette, hogy ő Szapáry által itt hirdetett elvekkel majdnem minoenbeu egyetért éa csak a végből marad meg az ellenzékben helyén, bogy a benyújtandó kormányjavaslatokat elfogtitatlanul, tárgyilagosan kritizálhassa',., hatékony parlamentaris ellenőrzést gyakorolhasson Ugy legyen!
A „ZALA" tárcája. _ A feltámadott Jakab-szomszéd-
—, A .Zala" eredeti "tárcája. — I —
Most már kimérték mindenütt a zsidótemető-| _
ktt. Ez ts megtörtént valahára. Bezzeg .nem igy volt régente. Egy régi történet jutott eszembe abból az időtől. mikor a hullákat éjszakának idején kellett szállitaniok sokszor a harmadik, negyedik balárba, hogy ellehessék abba a szük. de 'biztos hazába, honnan még lstóciy sem trombitálhatja ki őket *oha,'
Az történt ám csak igazi egyszerűséggel 1 A hullái betakargatták hosszú lepedőbe, töltették egy kocsira, aztán vitték oda, ahol volt külön letnelöjők. Nagy kitüntetes volt, ha egy-két villára való szénát is- dobtak töléje.
Es a asállüási mód nem egyszer járt persze hatalmas ijedelemmEt;' %
(Nak legalább Csőröm pö l'éter is kerecsenj-i kis -esküdt) ne járta volna meg olyan csúlut. Hát egyszer éjnek éjszakáján zörgetnek ablakán.
— .Na, kTit ?•
— .Ea vagyok, Péter bácsi !•
— >Ki aa aa\n ?•
— »A Samu « . x
— .Ta vagy Samú f Na, gyere be !• •Kússanőn, bem érek rá
Akkor r.iörftmpfi már kinyitotta az ajtót s igy fotjrtötta • beszélgetést.
— >Mi kordos itt, Samu ?«
•Csak ezért jöttem, bogy fogjon be!«
• Most ? éjderékon_?< . •Tüstént, Péter bácsi.«
• Kit kell hordozni?. ■A papát.•
— .Hová ?.
— >Pacsára.<
— >Ejnye, hallod, de veszettül sietős lehet az apádnak, bogy reggelig sem várhat..
— >Sohse bánja, Péter bácsi, (jteak mondja i meg: befog-e '«
— .Már csak belógok: hanem ázt előre meg-I mondom, hogy a szolgám viszi apádat; mert éo
ilyen bolond szeles időben koejira nem ülök még [4 pengőért se'm. nemhogy kettőért..
— Hátba hatol kapna kend ?. •
Gsdrömpő vagy ötször,, hatszor jobbra, balra i ringatta a' fejét, egyei, kettőt vont a vállán.
— .Azért már nem mondom!.
' — .Akkor bá< c<ak Ingjon be mindjárt éa jöjjön msga. Megadjuk a 6 forintot..
— .MicnpdiTÍtartörínioi is megadtok?.— • ""— .Akár mindjárt, ba akarja.*
— .Na, hallod Samu, köszönd, hogy böcsü-löm az apádat, a Jakab-szomszédot, mert havaiamelyik más atyádfia volna igy megszorulva — isten ucscse! — 12 pengőn alul még a szűröm |
."Belül húszat ásítozott, ugyanannyit nyújtózott, vagy iiz percig dörzsölte a szempillái'; azután pipára gyújtott, kiment az istálóba; fótszerszá-mozott. Na és jó óra múlva (mindjárt!) ott állott fioldmann Jaksbék kapuja elölt.
Samu már lesve várta.
Csőrömpő füKövig betakarózott szűrébe, hogy a süvöltő szél egy-könnyen hozzá ne férhessen.
Ahogy megállott a kapuban és meglátta Samut, nem állhatta meg: óda* vetette neki csak ugy foghegyről:
| — > Hallod, Samu tíz se lett volna ám sok. | Bolond idő ez nagyon !« . — -Majd talán megáll a szél..
— > Ali a ménkübe. Csak mondd apádnak, hogy siessen, mert ilyen időben nehezen áll a ló.< ,
— »Nem siethet az Péter bácsi, mert fekszik< ■—szólt nagyot sóhajtva az.ilju Goldmann.
— .Micsoda? Aztán engem meg ide rendelt? Megbolondult ?<
— 'Arra aem volt ideje szegénynek..
— .'Hát mi ördög lelte ?• . — >Meghali.«
— . Meghalt?-! Te Samu, engem az ördög lovára akaraz ültetni. Ne veszekedjél !•
— • Bárcsak-írela volna az-egész, Péter bácsi.«
— >Na, ludod mit Samu. ha igazán beszélsz,
ujján se bil'enlenék. A le apádnak megteszem.Tha szegény lakab-szomszéd csakugyan kiadta Csak mond neki, hogy készen legyen ; mindjárt! lelkét, akkor ne nézz engem olyan piiy-poly em-megyek.i . * hernek, hogy 6 pengő fuvart elfogadjak tőled,
— »Csak egy ülést tegyen ám, Péter bácsit* ilyen szomorú állapotban. De kettőt se. Elviszem
— »Hát portékát is viszünk? Na jól van: majd ingyért. Hanem (í Samu, bi;onyos szent igaz, hogy ugy csinálom a kocsit ■ meghalt ? Iszen még tegnap együtt boroztunk
Caórómpö Péter nagy immel, ámmal^jnécset vele „ Boszorkány hány ás *-on. gyújtott, kiverte, megtöltötte a pipáját: körül-1 * — .Meghalt az igazán. A guta ütötte meg,«
Nagy-Kanizsa, vasárnap
A
"Zala 13. szám. (2 lap.)
1890. március hó 23-án.
A városi tiutnjitás. ~
képviselőtestűle-
kebeléből Herlelcndy Béla és Plihil Ferenc kül-1 ligyane gyűlésen, (a választási eredmény ki-dettek ki. ! hirdetésével kapcsolatosan olvasta föl elnöklő
Harc 17-én volt városunk képviselőtestűle-i kandidáló bizottság mfiködése idejére az'alispán Siakonyi József főkapitányhoz intézett tének tisztújító közgyűlése. ülés fölfüggesztetett 4 főispáni levelet, melyben a várót rendőrfőkapi-
Aa ülésideje d, e. 10 órára volt kitűzve. Már Körfl-belül '/. óráig tartott, míg akandidáló lányává neveztetett ki. félórával előbb jöttek egymásután a képviselők rbizottság' a kandidaciot megtehette. Egy ellen- Ily módon a tisztikar teljasen kiegészült. A ée kezdetét vette a kapacitácio. [felölt se volt egész a kültánácaosi állásokig. | most működésbe'arlevő városi tisztikar ez:
Mindenki kíváncsian várta as eredményt, "t Varga Lajos és Anek Istvánképviselők nyuj • Trojki Lajos árvaszéki ülnök az utolaó pilla- tottak be 10-10 képviselő által aláirt kérel-natig az) mondta, hogy nem fog föllépni. Ekkor, » titkos szavazás elrendelése iránt.
időn kissé hivatalosabb formábani Elnöklő alispán a titkos szavazást elrendelte j
s annak gyorsabb lefolyása céljából két szava-1 zatazedő bizottságot nevezett ki. Az egyik ál- ^^ _
lott: GySrffy János elnöklete mellett: filan La- { ^Kültanácsosok : Id Csemits Károly,
ng azt b azonban —
fölszólították, hogy tisztségére reflectál-e tovább is, — kijelentette, hogy a bizalomnak engedni tag. Igen, de llalit István már Trűjkpnak eddigi magatartása alapján a maga rémiéről megtett minden lépést, hogy Trojko helyét elnyerhesse. Nagyon természetes tehát, hogy most mér az
Polgármester i Babóchay György; FőjegyaŐ: - Lengyel Lajos. Jegyz{: Hoffer Ferenc. Rendőrfőkapitány -.Szakonyi József. Űgyéss: ár. Bentzik Ferenc. 1 •—
Árvaszéki Ülnök: Halit Ittvin. Közigazgatási tisácsos: Maíkovics Sándor. *Külta - -- -
jos és Krauitz János tagokból; a Ntutiodler Antal elnöklete mellett
és Samu József képviselőkből. Győrffv elnöklete
Varga
másik: Dr. I János, Antk István, MAalecz János, Gudlin László, Frager Béla Poszotec Ferenc.
állásra < is aspirált A közigazgatási tanácsosi | *kttibi»tteágszedte « viíllistáki a másik a álláara Horváth Károly is aspirált, meg Matlco- i 1 -*"1
vict is megtette a szükségéé lépéseket. Ennek a két álláxnak betöltésére volt legkivántaibbmin-denki.
Az ülés kezdete előtt aem sokkal azután az a hir terjedt el (ami később igasnak is bizonyult) hogy Trojka visszalépett, Horváth Károly pedig jövőjét illetőleg oly értelmű ssegnyugiatást nyert,' bogy a tanácsosi állásra 8, sem volt kénytelen fen tartani aapiratioját
Igy történt meg, bogy a tiszti állások kivétel nélkül egyhangú választással tettek betöltve. Csúfján a küllanácsosi állásokra történt titkos saavasás, mivel ágy az I—V. kerület valamint a VI. és VII. kerület kültanicsosai választását illetőleg 10-40 képviselő kérelmezte a titkos szavazás elrendelését
Az ülésen 120 képviselő volt ielen. A karzat ia meglehetősen tele volt érdeklődő vagy ki-
válaastott képviselők szavazatát. ' Körül belül félóráig tartott a titkos szavazás ] Ekkor a két bizottság a beadott szavazatokat' összegezte s az eredményt benyújtotta az alispánnak, ki aaután azt a közgyűlés tudomására hozta
Ekként megtörténvén az összes tiszti személy--aet-választása, elnöklő alispán fölszólította a| megválasztottakat, hogy sorakozzanak és tegyék.! le a hivatalos esküt A megválasztott tiszt viselj lők az elnöki emelvény köré sorakoztak ; Lengyel főjegyző elülolvasta a hivatalos eskü-tormát; s letették as ssküt.
ző tartott i
Számvevő: Juhász György. Pénztárnok : W'eitt 1. H Adóellenőr: Otzttzly Antal. Főmérnök : Plosser Ignie. Segéd-mérnök :' Geid. Orvosok: dr. Bátz és dr. Geró. Könyvvivő: Lillik Ágost. Gyám : Vagner Károly. Gyámi ellenőr: id. Szikeres József. Segédgyám: Varga István. — Katonai ügyek előadója * Sterbeczky Ferenc 1-alkapitány: Farkas Ferenc, II. . Bay György
- Rendőrbiztoe: Rafiay íslcún. Levéltárnok: Halvar Gyula. Adótiszt: Se u József. írnokok : Ptrger Károly kataszt
nyilvántartó. Ylariti
Ezntán Fiihál Ferenc . kir. közjegyző tartott; írnokok : rtrgei hosszabb emelkedett szellemű beszédet hangoz- i Ctányi János, Hiczeljxrger Lajos. Vlasits János, tatva ama közkiváaatu dolgokat, miknek keress i Bánekorits József. Act József. Nórák Nándor. uh_-l.ui létesítését a magistratustól várja min- Állatorvos : Mgár Sándor
Györ
tülvitelét,
denki. Beszédje végén- éltette Babóchay I
'yorgy,
váncm közönséL0______——
Cserfáit Károly, megyénk alispánja, pont 10) megválasztott tisztviselőket órakor lépett a terembe Babóchay György pol-1 áldást, sikert kívánt,
polgármesterrel élén az egész városi tisztikart. Ctertán Károly: alispán szintén üdvözölte a ......| és működésükhöz!
Heti szemle.
A berlini tiszteletére
mnnkásvédő-konferenczia tagjainak a német csásiir ebédet adott, a
gármester éa Lengytl Lajos városi főjegyző ki- Babóchay György polgármester megköszönte melyen a parancsnokló táboraokok ia jelen vol-séretében. A képviselők lelkss éljenzéssel fogad- a maga éa a tisztikar nevében a képviaelő-tes- u * —ja ■*---'—1—1—Q:—
_ | tak. A császár és császárné mellett Jules Simon
ták. Az elnöki emelvényre lépve, elmondta meg- j tületnék niból nyilvánult bizalmát s Ftihái sza- és Kopp.püspök ültek. Moltke gróf meg Bis-nyitó beszédét, melyben magasabb szempontból vaira a nála megazokoft nagy mérséklettel ret-| marck Herbert gróf is ott volt L>akoma után a
........lectálva, kijelenté, bogy az mind igaz, amit a i császári pár cercle-t tartott és csaknem az ösz-
képviselő nr mondott: azok a hiányok csak-1 szes jelenvoltakkal váltott néhány szót". A csá-ugyan fenállanak; ezt tudja, elismeri ő is, má- szár különösen Jules Simonnal hosszú ideig sok is a ha abaolntistikus rendszer uralkodnék j társalgott s a magyar és osztrák küldötteket
fejtegette a tisztviselők és választó polgárok közötti viszonyt; elősorolta ama tényezőket, miktől a tisztviselők áldásos működése föltételesve van. amiktől tehát a közérdek előmozdítása, a* haladás, emelkedés is függ.
most is, ha a közkivahatu dolgok keresztülvitels | is reedkivül kitüntette, a mennyiben nagy meg-Ijeaséseel fogadott beszédje után Babóchay' csupán a polgármestertől, a tanácstól függene: [ elégedésénsk adott kifejezést előttük a kopfe-
jjjj ^g i.. . *. i :, _. _j__i. ?. i____í_ _.L.__^i.a i. , I_____.. *» • 1 ■ * -. i. »
asa, a-Éljen
György polgármester állott
kijelentette, biztoeithat mindenkit, bogy már sok megtörtént j renczia tárgyalásának menetéről és élénk ér
miután aS ő és a városi tisztikar man- volna és sok megtörténnék ezután is. rövid idő
inpaHejárt — azt az alispán I alatt. Ámde a tanács csak végrehajtó hatalom á-bbi intézkedés végett Azntán; Azért vannak a különböző- bizottságok, hogy
hogy
datnma a mai na
keaeibe teszi továl _ ____________|
. as ülés teremből távosott is. | működjenek; ne vegyék közönyösen a dolgot ;|
Csertán alispán erre fölolvastatta amaz állá-' lépjenek ki a tett terére. A tanács okvetlenül sokat sorrendben, mik betöltendők .lesznek és' tudni fogja a kötelességét. — Beszédje végén elrendelte a választást. Maga részéről a kandi- még egyszer megköszönte a beléje ni' dáló bizottságba tagokai: F.perjtsy Sándort él' egyhangú- bizalmat. F.hrnspanger Lipótot nevezte ki. A közgyűlés j Szavait lelkes éljenzéssel fogadták
deklődéssel tudakozódott a munkásvédelemre vonatkozólag Ansztria Magyarországban fennálló intézkedések felől. A császárné i< nagy örömét fejezte ki a felett hogy a konterencziáa Magyarország és-Ausztm-isképviselteti magát. Vilmos császár" fél 10 óráig időzött a társaság-elvezett I ban. — Az orosz iapok, a Grasdanin kivételével Bismarck lemondásától a nemzetkőzi hely-I zetre vonatkozólag kedvező hatást várnak. A
— • Ejnye, ejnye! Nohát szógám, tegyük föl i szegényt majd án is segítek. Szegény Jskab! ssomstéd !«
Csörömpö Péter leszállt a kocáiról; levetette a lovak hámkötelét s bement segítségnek.
Néhány pillanat múlva már fönt volt a hulla kocsin, ringyes rongyos lepedőbe burkolva.
Csörömpö fölvetette a bámkötelej. azután fölült és megindult szép csendés lépésben "á kertek álja (elé, a járatlanabb uton. ,
Ulközben hátra-hátra nézett, mert nagyon erős volt a gyanúja, bogy Jakab szomszéd nsm halt meg.
A szél irgalmatlanul táncolt, nótázott a puazta mezőségen, merre az ut vezeteti. Á halott lepedőiét is fölszabadította, azután lebegtette, csapkodta a kocsioldalaihoz, miotba köpenyt poroltak volna.
Csörömptaek sehogyse ízlett a bolondos idö Zivataros sötét éj; hála mögött még egy halolt, akivel még elölte 'Való- napon együtt borozgatott, nem valami lelket nyugtató körülmények, Ugy érezte, hogy egyre jobban fázik. Ahányszor meg az a rongyos ponyvadarab az oldalakhoz csapódott, mintha hátba csapta volna valaki. — Hogy aa ördögbe is jutott eszébe annak a Jakab siom-stédnak ily boasorkiay-torgató időben meghalni: he ugyan meghalt
Igy cseodes haladtában beért a legközelebbi fctdftbt Ott még vastagabb sötétség vette körül; de a szélvész nem csapkodta olyan erősen. Hát-ránts, hát látja, bogy Jakab- emelgeti a lejét Furcsa ki* dolog as, mikor egy hatottnak, aki Myedéli atatO pajtán as embernek, valami ren-
igeteg erdő közepén az jut eszébe, hogy mégegy- | szer körültekint ezen az árnyékviiágon. Csöröm-pönek borsódzott a háta.
Megint hátranézett. A halott még magasabbra I |emelte a tejét. (Huj!)
Gyorsan előre fordult, de a következő pillanat-1 i ban megint caak hátra nézett.
Hál — Uram s én Istenem ! a Jakab szomszéd | már teljesen lenn ült.
Erre Csörömpö lovai közé dobta a gyeplöt, I leugrott és futni kezdeti.
Ugy 800 lépésnyi távolban azután megállott és siralmas hangon kiabált vissza:
— «Jakab szomszéd, édes Jakab szomszéd ne ibántss a lovaimat! Feküdjék le édes Jakab szomszéd!*
1 Hanem Jakab szomszéd bizony nsm fsküdt le. ! A lovak meg szépen állottak egy helyben.
Csörömpö nem tehetett mást, minthogy lélekszakadva viaazafuiolt a Samu gyerekhez. Mire oda ért, már a lilekzete is elakadt, szólni is alig biri, ciak szakgaiottan, mintha minden szótagot száz lépésnyiről cipelt volna elő.
— »Ládd ... Sa_. . . mu . . . ládd!
Föl . a .'. .

madt
pád<
ben-
— »Ugyan Péter bácsi ne rémítsen ugy nünket, hát mi történt ?« -
— a El____él .,. Csak ... gye • • • «•*
Azután karoocsipte Samut és vonszolta magával. Addig nem U szólt, mig a kocái közelébe nem értek.
— .Eredj Semu, eredj! Te édes fis vagy, job-i ban szót érthetlek; eredj, beszélj véle !•
Samu oda is msnt egészen a kocsihoz s néhány pillanat múlva oda kiáltott' s resztkstve váró atyafihoz:
— Jöjjön kend is hát I
— £l-e, hal-e?
— Majd meglátja keod, ha ide jön.
— De Samu, ne bolondozz velem!
— Jöjjön ba mondom ! • ___
Csörömpö közelbe sompolygott; s látta, hogy.
Jakab még egyre üt! Most már mindegy ! Meg-keményítette szivét s egész s kocú mellé ment..
Samu oda húzta maga mellé, s oda mutato tt a kerékre:
— Na nézze kend Péter bácsi!
Qwrömpö oda néz; hát látja, hogy a lepedő a kenkre lekerült s az emelte fel a holtat; kif ez as incidens bizony éppen nem zavart meg örök álmában ; olyan jóízűen aludt, mintha semmi sem történt volna.
' No esi azután csakugyan röstelte Csörömpö Péter, hogy kis-esküdt létére ilyen bolond história eseti rajta. Meg is kérte szépen Samu gyereket r~ j ne adja laiuszerte- ezt a dolgot
Hát azt már "nem tudom, hogy Samu milyen Ilelkiismeretességgel hallgatott; de anpyibizonyos, hogy szegény Csörömpö históriáját mégis csak i megtudták.
Ha végig hajlott két pejonkójával Kerecseny [utcáján, egy-egy pajkos subsnc utátraa kiáltotta : 1 >Föltámadt a Jakab szomszéd ?<
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Novoaati Németoraiág politikájába!, ugy Német ország mint tgéai Európa javára radikális tál .tolásokat vár. A Pet Vjedomotiti így ir: Né-metorsaág hegemóniája Bismarck nélkül lehetet lenség, ngy szintén a békeflzövetség fennállása is. Oromorstág domináló álláaa ezután kell, hogy még sailardabb legyen- A Kevoje Vremjo (tekét mondja : Németország Bismarck nélkül talánynyá lesz. Oroaaorvságnak most haladék-talanul minden áron meg kell erösitenié állását, a minek elsó feltétele a szilárd nemzeti politika.
— Orotzorsz&g, babér nem vett részt a berlini konferenciában, saelyre a dolgok természete szerint nem ia volt meghívható, szintén élénkén foglalkozik a munkás-ügy gyei. így jelentik as orosz lapok, hogy a belügyminisztérium aaegéaa orosz gyári törvénykezés retormáláaát tervezi A gyén térvények hatáskörét jelentékéltyen ki-
"terjesztik s fölveszik bele a munkások baleset ellen való biztosítását is. A gyári munkáaok számára külön betegalapokat teremtenek, mely alapokból a kenyérkereső nélkül maradt munkáscsaládok ia segélyectetnek. A Novoje Vremja kiemeli, hogy Uroszomág kiváló figyelemmel fogja kisérni a berlini értekesiet tárgyaláaait és okulást fog belőlük szerezni. — Olaszország mull évi narancs éa citrom termése 27,047 643 metermássa volt — Mire 15 A aa amerikai magyarok alkalmi beszédek-, hangverseny- ét tánccal egybekötött estélylyel ünnepelték meg.
— Át orosz trónörökös — pétervári hirek szerint — hosszú világ útra készül. — Varsó környékéé két párbajozó fiatal ember oly szeren-otéten lőtt egymásra, bogy a golyót egyiknél aa ezüst aki vartutó, másiknál pedig egy vari ászkés-tok tartotta tenn. E különös véletlen folytán kibékültek. — A pánti Eiffel-torony a tavasa bekövetkeztével újra megnyittatik. — Szudánban nagy éhínség éa többféle járvtnyot betegség uralkodik. —, A királyné Budapestről ■távozása alkalmából 600 frtot küldött a főkapitánynak, a segélyért folyamodók részére. — Jókai hosszabb keleti atra készül. — A ,nona' alvó betegséget azok kapják meg leginkább, kik az iolluanza iránt ia fogékonyak voltak. —
. A Szamai folyó több -helyen kiöntött — Andrásig Gjf. gr. végrendeletét a napokban hirdette ki a bpesti törvényszék, mely szerint a törzs
Zala 12. szám. (3 lap.)
1890. március hó 28-án.
tan as orbez dal társulat mellett lásnaan tűnte- azt látja, hogy atyja vttzekedik, pöröl anyjával, tett a közönség. — Az influenzára vonatkozólag sót tettlegességre la vetemedik.
kérdő ivek bocsáttattak ki az oraiág valameoy-
nyi orvoeához tanulmányi izempontból. — A nóna [tatja a tanító — a otthon látja, hogy atyja ré-
beteg éa 7951
folyton terjed. — Budapesten 1L670 ló különféle haannálatu kocsivan.
As iskolában józanságra, mértékletességre ok-
gvonból két hitbiiomáayt csinálnak gr. Andráasy Tivadar éa Gyula örökösök részére. — A czir\ elleni ujabb merényletet — sors szerint — egyI magyar fiúnak kellett volna végrehajtani, ki e miatt öngyilkosai lett. — A világ legkitűnőbb | bohóca - Aiols Lndevioo 90 éves korában még-j balt Péterváron. — A kisjtmi takarékpénztár! igazgatói**1K) ezer forintot sikkasztott' el. — j Matlaudban a munkáaok kérését-hiánya miatt [ komoly erőszak kitörésétől tartanak. — Á bu-l depesti borbély és todráas taaoac sakkiskola L •hó -18-ált megnyittatott ■— .f- béesi gazdasági "kiállitákban több mint 600 magyar bortermelő fog részt venni. At olasz trónörökös Szegedén át — hol a várnai hatóság üdvözölte — utazott Romániába. — A királyi cp&lád négyheti itt tartóakodáa után eltávozott a fővárosból. — lesett nyilvános telefon állomás fölállítását engedélyezte a kereskedelmi miniaater. — At uj francia minisztérium következőképen alakult meg: Erejcinet elnök és hadügy, Constans | belügy, Kibot külügy, Rouvier pénzügy, Hoche kereskedelem éa gyarmatügy, Bourgeois közoktatásügy. Develle földmivelésügy, Yvesüuyot közmunkaügy. Falliérea igazságügy, Baroey tengerészet, Etianne gyarmatügyi államtitkár.
— A rilág Összes vasúthálózatával a földtekét tizennégyszer körül lehetne abroncsolni — Az akadémia Telekiféle 100 aranyas pályázatára 18 saomoré-játék érkezett be. A nyertes Varsányi Oyula lett „l'ria* c. müvével. — Mária Valtria főhercegnő eskUvője ang. bó folyamán fog lachl-ben végbe menni — A ftm magyar lékiillitis alkalmával négyet fogatok számára — junius hóban — -távversenyt rendesnek. — A temet-tári félmilliós terao végtárgyalása folyamatba vétetett —■ At óríéansi herceg kijelentette, hogy iakább marad fogoly Franciaországban, mint • zsbed száműzetésben. — Elberfeld közelében egy vonat a Wnpper folyóba zuhant Aa utaaók kőiül sokait meghaltak. — Galíciában a nyomor egyre növekszik. — Mémus 45-ét országszerte tőt a kűlíöldun élő magyarok it megünnepelték.
— Mim Anna Fa; as ismert nevű angol nö már B.-peataa mutogatja ördöngöt prodnetióit
— A lirtk pénzügyminisztert a nyugdíjas ka tonatisatek és egyéb állami hivatalaokok öave-gyri — követeleseik miatt — annyira elagya-wgyiltak, hogy belebetegedett. — Spani/olkon-Un legközelebb erőt földrengés veit —Zágráb
Tanügy.
Iakola éa karau. -—
A ki a köznép erkölcai életét vizagálja, aki megfigyeli beszédét, viselkedését ugy a uyilvá-noa helyen, mint a magán házaknál, az 'fajdalma* szívvel konstatálhatja, hogy aa elvadulia a lakotrág alsóbb rétegeiben ijesztő mérvben terjed-
Ennek illusztrálására csak egy esetet említek <31:
A b . . . i útszéli csárdában egy harmonika hangja mellett mulatott a .kedvet* ifjúság. A záróra elérkeztekor a csárdás figyelmezteti a legényeket e körülményre: „fizessetek ét men-jetek haza." Az egyik legénynek, legalább az ő. véleményt tserint, a csárdás félnőtt fia félliter borral többet számított föl — miből szóvita ke-letkeáett A csárdás fia fölhevüléiében a goromba suhancot arcul csapta. No hiaz nem kellett ennél többi A bortól felhevült-suhancok együttesen ritámadtak a legényre. Zúztak, törtek mindent. Az egész háznál nem maradt egy ép üveg, atztal, szék, ablak. A koresmaépületen 10 ablisk volt, ezeket mind bemtták, mag az ablak-szárfákat ia mind kifesaegették. A tetőről a cserépzsindelyt komlópóznákkal leverték, — egyik a tetőt meg is gyújtotta, de a többiek a tüzet hamarosan eloltottik. Az ajtókat öasaezuztik, a korcsmárost, nejét, felnőtt leinyit csúfosan elverték ugy, hogy orvosi segélyt kellett igénybe venniok. Ami a szobában benn volt, azt kidobálták; ami pedig künn volt, azt behajigálták; szóval oly verekedéat és pusztítást vittek véghez, hogy a ház másnap ngy nésett ki, mintha csak ellenség pusztított volna, ott . . _
£t mindez egy félljter bor miatt!! Ét mint tiltták meg gyermekeiknek a lehető legtaigo-hallom, a vad legények hetykén mondogatták: rubban a' korcsmaházak előtt való ólálkodást és .No ez alapot munka volt!* . még kevéabé engedjék meg maguknak azoneaz-
Ily- barbarizmus láttára a 19. század utolsó telenséget. hogy ártatlan gyermekeiket maguk tizedében csakugyan elszomorodik az embeé szíve, j vezessék a korcsmába, mert á korcsma és iskola — mert e pusztítás és embertelenség oka nem | együtt meg nem fér, nem is együtt említeni bosznyágy — hanem elkapatott hetykeség — j való! erkölcsi elfajulás volt I — < —
Mi az oka, hogy a mai fiatalság egy nagy I Tnufelilgyeiai Jelent** a megyei köz-része oly elvadult, minden erkölcai érzékből ki- i igazgatási bizottaág f. hó 11 -én tartott ülésé-vetkőaöttV Nem reapektál sem isteni, sem em-j bői. Kir. tanfelügyelő havi jelentésében előadja, béri törvényeket! Lhngy ezen időszakban a csáktornyai áü- tanító-
Egyik oka a túlhajtott humanizmus Hisz a képeade torna caarnokának felépítése ügyében mai némaedék egy része nem fél a bebörtönöz- j az árverés megtartatván, a legelőnyösebb aján-tetéstől, föl sem veazi; soknak a börtönben jobb latot tevő Zapletin Antal veazprémi lakot épi-dolga vati, mint otthon. A fönnt emiitett korcs- tómesterrel'a szerződést megkötötte a jóváha-mai hőtök egyikének anyja, midőn mondották gyás céljából a minisztériumhoz felterjesztette, neki, hogy ha hősieskedeseért legalább is pár > Ugyanezen képeade gazdasági felszerelése, a te-évet kap, — egész flegmával azt válaazolá: lepen egy kertétalak épitéte, a csatornázásnak
szeg állapotban jő haza.
AzMtkoláhan~a- tisztaságra. tzUzíettégre, ize mérmeteaaégre oktatják i gyermeket — otthon pedig, vagy a korcsmában a könnyelmű, ledér, sőt trágár taavak, tré'ik éa tettek egész özönét .állítják elébe. Sokszor nem ia tudja aa ember, hol hallotta a gyermek ez vagy amaz illetlen kifejezést, káromló ásót, tisztességtelen mondást, szemérmetlen mozdulatot; szinte elbámnl az ember azon a korai érettségen éa fölvilágosultai-
Ífon, melyet egyik misik gyermek tanúsít. Hol itta, halotta volna est másutt, mint a korcsma előtt vagy a korcsmában, hova apja, anyja őt jutalomképen magival vitte. De hit miért engedik' meg, hogy oda menjen, avagy miért viaaik oda? Hadd mulatton egy kícait gondolják magukban. Hiaaen a gyermeknek is szüksége van & .szórakozásra, mulatságra ép ugy, mint a 131-nőtteknek! Hit gyermekhez való mnlatság a korctmizit ? Igen, azzá lesz, ha ráazoktatjuk, rá neveljük ét elazoktatjuk a gyermekhez illő szórakozásoktól. A korai korcamázia okozza, hogy nincaenek ifjaink, hanem tyhancaink, nincsenek hajadoaaink, hanem leinyaaemélyeink.
A gyermek a szülői bianil it kévét épületest lát ét kall t ráadásul még elviszik a korcsmába ét a tanítótól követelik, hogy javítsa meg a pár óra alatt, míg aa iakolában tartózkodik. De éa azt állítom, hogy a korcsmáiéihoz szokott gyermek nincs toha az iskolában. Iamétlem: soha! Mert ha testileg ott ül ia, lelke, esze máshol kalandos; korához nem illő társaságokra, mulatságokra gondol, vagy éjjeleiéitől fáradtan hányja be "szemeit s kisebb gondja is nagyobb annál, hogy sem a tanítóra vigyázzon; a mire síülői első sorban faaiiottik, kik segítenek neki ait tenni, amit a tanító és iskola tut
Szívleljék meg tehit a szülők az itt elmondottakat. Ha azt akarják, hogy a tanító sikeresen működhessék, hogy gyermekeikből jó keresztényeket és jó honpolgárokat neveljen, akkor
legalkalmasabb keresztül vitele, az udvar feltöltésének házilag kereaztülvitele s égy méhesnek felállítása ügyében a képeade igazgató tanácsával egyetértőiig felterjesztések tétettek. — Meglátogatta a botfai közs. iskolát, a ba-
.No annyit éppen nem, — legfölebb félévre cs\(k jik be ... és hát mi haszna lesz ebből s korcsmárosnak.*
Ugy hiazem, e nyilatkozathoz fölöeleges volna kommentárt irni. | _ _
Es fejdalom! nem csak ez az egy anya gon- gödi, andráshidi r. k. iskolákat, folytatta N.-dolkodik így. A gyermekek iránti majomszeretetI Kanizsán a közigazgatási bizottság végzéséből elvakitja a szülőket. — drága magzataik hibattfkiíolyó vizsgálatot. —-'Meglátogatta a zalanem látják; pajkos csiajeikre szemet hunynak, egerazegi muaaztalos tanműhelyt, az olai kül-— sőt számos, ssetben maguk lesanek gyerme- varoei elemi iakolát s a zalk-egerssegi kisdedkeik megroatói. ovodát, mely most már caak egy szűk szobira Mert hit csak tessék ugy estefelé — vagy 1 levén utalva, e kisdedóvoda tarthatatlan illa-vasirnspi délután faluhelyen,egy korcsmaépű-j potáhos képeat annak uj helyiaégbe elhelyezése, let előtt megállapodni és megfigyelni as ott tör-1 s összes viszonyainak a kisdedóvás koraserü ténteket. i igényeinek megtelelő rendezése ügyében a aziik-A korcsmaajtóban egy ctoport 9—14 éves séges intézkedéseknek hatáskörében megtétele gyermek mind a két nemből Á mit ott a ser- céljából Zala-Egerszeg város polgármesterét aülő gyermek lát és hall,'— as lehet minden —i megkereste. — Megtekintette a szent-iváni r. k. de erkölcsi nemesüléere nem szolgál. És a saü-1 iskolánál történt átalakitásokat. — A felső na-lők 1 Azok nem törődnek vele, sőt számos eset- raközi áll. iskolák uj bérleti ügyében a szüksé-ben maguk viaaik reményteljes csemetéiket a! séges intéakedéseket megtette. Megtekintette korcsmába és ott . . . itatják. i Petöhenyén a mir kiépített, e tavaazazal befe-Tessék aztán a lelkészeknek és tanítóknak a jezendő a felszerelendő s a következő tanévre síülői roaez példát ellensúlyozni! j rendeltetésének itidandó iskola és tanítói lakás Igaz, hogy hazánkban aa iakolaügy az utolsó uj helyiségét — Pálffy Elek miniaatori iakola két évtizedben őrvendetei lendületet nyert, ta- látogató beküldte' Pölöakefőjegyzőkönyvét mely nitókarunk it — legnagyobb részben — híva- szerint az ottani községi iskola épületének látásának magaslatán áll/ — de mit tehet ő az bővítését a község elhatároata. — A gelsei izr. áradat ellen ? ' ■ I hitközség iskolája aj helyiségének felépítése A tanító as iskolában majd tüdejét beszéli ki j ügyében a mozgalmat megindította, aa iskola-a jó gyermek tulajdonságairól. Hogy a *jó gyar- szék elnökének jelentése sserint a költségek kentek -reggel fölkel, imádkozik, megmosakodik, így intését megkezdette. Az illető iáráai főszol-azépen kezet csókol apjának, anyjának —aztán gabirók jelentése szerint Papp Mihály nagy-elmegy u iskolába: otthon pedig a gyermek I bakónaki tanitó hátralékaira néive kielégitte-
Nagy-Kanisza, vasárnap. - V Zala 12. sz&m 04
tett, Kennann János bottornyai tanító fizetési i Kálmán Eiöadja Weittz Rita hátralékára nézve egyezség létesült, Caéder nyáron, Tracs-potka Ének.i Gyula ebergényi tanító illetményei ügyéhen Fitty-hangverseny mindkét fél által megnyugvással fogadott lat.'a " fii
lap.)
l&gQt március kimenetellel.
Midőn
hó 23 án. az örvaltát
k. a. i. Töüt-fixe igyon szomorú
Ollop Imre ur. 6. volt ugyanit, egyike a fel vili ól i egyéneknek ked Változatok Taubert •Qólctó ve't botját fenfelejietie a templomnál, miközben dalából. Előadja Sternek Zsigmond ur. 6. Felöl- társaival leleté ballagott Mikor észrevette (ele
kedéa tétetett t Horváth Lajos almám tanitó I vasán Sümegi Kálmántól. 7. As SO (—45) tagból dékenyaégét tárni biztatására visszament botügyében hozott végzés végrehajtatott: A vallás- álló orosz daltársu'at fellépése (paródia). Simíirí iáért. A lent levő örök ezen alkalmat tréfára és köaoktatásügyi miaiazternek a tanítók mel- Slibovitzky d'Papp«cheneff Ollop Imre ur. Olga-1 használván .lel, "elrejtőztek az útszéli bokrok mögé, léktóglalkozáaait szabályozó 1868. évi 38. t.-c. I noff Dr. Hothscbild Sámuné urnQ.JiörmögofT Mii- s a közeledőt gyanút zörgésekkel fogadták. A aze-Hl. § ának mennél határozottabb érvényesítése hófer Ödön'.Bttbtktiff Weisz HSr. Harmonikofl rencaéllén ettől ugy megijedi, hogy jajveszékelve céljából érkezeti 486 száma rendeletét a köz- Rotenberg Ádám ur. Műsor: 1. Dinom-dánom.* j vissza, illetőleg egyenesen hazaszaladt át ágynak vetlen felügyeletére bízott iskolák tantaatületei |Jellemdsl a XI;-szazadból: 2. >Ej Ujinem < Híres]
hez me gkűldőtte. Végül bemutatta a Csáktornyái Állami tanítóképezde gyümölcsfa iskolájának 6000 drb. oltványáról kibocsátott elsS név- éa áriegysékéL Az állami ét államilag aegélyezett köziégi iskolák költségvetéseinek öt évi időtartamra szerkesztése tárgyában unit évben 47262. as. a. kiadott Biniazten rendeletre vonatkozólag az Stazegek évi vagy Bt évi feltüntetése, nemkülönben az előre meg nem állapitható té-
forte-pisnodal. 3.->Viö Vií « Szomorú vigdaL 4 >Duri duri. • Eredeti kozák dal.
— KlJtO <és Strém József úr, Nagy-Kani-zaáról, eljegyezte Feuer Malvin kisasszonyt Buda peetröl.
— áudráwj-tfr. Keszthely város Főtere a szépítő -egyesület indítványára az elhunyt And-rássy Gyula gróf iránti kegyeletből ,Andrásty-tér' elnevezést nyerend.
közigazgatási bi'ottságboa jelentést tegyen. — Aa alsó leadvai államilag tegélyezett polgári fin ét a ráczkanizsai atlami elemi iskola 1889 90. évi költségvetései a minisztériumhoz- felterjesztetnek. - A tzeot-gróthi és pactal járátok fő-uolgabirói által Simon Józtef volt csányi tanitó (öidadója ügyében megtartott tárgyalások jegyzökönyvei előterjesztetvén, as összes ügyiratok elsőfokú határosat hozatala céljából a tzeut grótbi járás főszolgabírójának kiad .tnak. A közigazgatási bizottság jóváhagyólag tu
lesett, ugysnnyirs, hogy — dacára minden orvosi gondozatnak — ináig ,se tért elmezavarából eti-■élethez.
— Eljegyzés. llj. Ország Sándor tudapeatí orgona-gyáros eljegyezte Keszthelyen özv^ Kitt Jánosné leányát Kits Margit _kisatszonyi._
— Téren párbaj A ketzhelyi .Amazon* ' szálloda nagy tánctermében I. hó 16 án véres
I párbaj folyt le Börzsönyi Kálmán erdötiszt és í Moravitz Lajos gazdász vívtak kardpárbajt s utóbbi
telak körüli eljáráahuz a minisztériumtól uiaai-l — Lelke* •rárltbau részesü'tek f. hAlliosszu és mély vágást kapott arcán. A párbaj tát kéretik. — As ndvarnoki tanítói földek 118. és 19-en este Dr. Lövassy Sándor é< Ki"s | okát (Pókban tartják.
ügyében a megyei t tőügyész előterjesztése ér- József késztbelyrgazd. intézeti tanárok. Ugyanisi — A kn'thtljI Járásban a sorozás kötelmében az Összes iratok a azent-gróthi járáa őket névnapjuk alkalmából a hálás azivü hallgató I vetkező eredményt mutatta (el. Beaoroziaiott az főszolgabírójához azon felhívással adatnak ki , tág láklyátzenével tisztelte meg éa szívélyesen j 573 előállított újoncból 97 a , közős hadsereghez, hogy a kérdéses legelőnek az 1868. évi 38. t -c. giatűjáltn. Ij2 a közös póitanalékbt, 8 a m.kir. hoavéd»ég-
14 g ának e) pontja értelmében a község ^lial j — Március I.Véuek ünneplést. A sümegi [hez, TI a M. tir. póttartaltkba. Fegyverkep'eien-iskolai célokra való felhasználása vagy fel nem polg. önképző kör rendes szokásához biven azinek nyiivávittatoit 78^jörulieteit 8, felülvizagá-haaanálása ügyében a kellő tárgyaiáit, illetve idén is megünnepelte történetünk korszakalkotó latra rendelteteti 5, kórházba küldetett 5 eluia-nyomozást megtartván, eljárása eredményéről a napját, március ló-ét. Az ünnepélyen szép számú radt 51, visszahelyeztetett 45.
közönség gyüit össze, kiket Pozabnyi Jőzéét, aj — B.-Füredről írják, hogy a meleg idöbe-kör ll-od elnöke üdvözölt, s egyszersmind haza- ; álltával a legnagyobb erélylyel kezdődi ek-meg a fiaa érzelemtől áthatott hangon ismerteié az ötz- j munkálkodások ; kertészek, " mesteremberek, sok atejöveiel -eé>ja*» Ekkor a jelen volt -közönség -aLmunkás folytonos-dologhan ; ükeinek, utakat igaz-Szözatot ének lé, aiely után dr. Kellemen Karoly jgatnak, a té'atér meghosszabbítása már innen-on-reálist, tanár nagy hatású beszédben ismerteié nan bevégezve; lent a Balaton közvetlen köze-az őrökre emlékezetes nap történeté'. A gyönyö- lében kioszkot építenek, -kik lent tartózkodnak, rü ünnepi beszéd mindvégig lebilincselte a kö- nem szükség ezután lélfáradhiok a nagy hőségben zőnség figyelmét, ajtétül zajot élienzésre ragadta, l a cukrászdába, A hajógyárban lázasan loly a Erre Bódis. Mátyás Tóth Kálmán • Előre* eimii munka, uj bajókat is. készítenek; az uj gőzös költeményét szavalta, melyre >Hymnus«_. zengett | menetkészen áll. Ft. Kovács Abel fürdöinlézeii dumáiul vette" a kir. tanfelügyelőnek azon jelen föl s erre az ünnep programmazerü része bevég- j igazgató vezérlő ét éltető szelleme a nagy uiun-tését. begy e Keren.- Józtef alap ügyében hozott zödólt. de a jelenvoltak még sokáig együtt vol- kának.
kö-igazgatási bizottsági végzésnek több dijlevél | <ak, kedélyesén eltöltve az estét. Magyar szokás-1 — Hablóit ttom ukj ban E bó ló én é|iel "értvíinezése körül felmerült nehézlégek miátt ként számos tószt is volt, melyek kő/ül le'em-i nyolc főből álló rablóbanda garázdálkodott So-caak az április havi ülésén tehet eleget. liMük Banfi A. elnmr isk. igazgató ké( felköszön-1 mogymeg^e NagyBerény községében. A rablók
a a rgeaziéülanxak kiválóbb gonddal való 'öjét. Az elsőben Kossuth Lsjos nagy hazánkfiát. ■ tanítása ajánl tátik. Veszpré'mmegye közigazgatási a másodikban pedig Kondor József és Jőachimstál! bizottságának hozzám intézett kérelme folytán István 1^48-49 es honvedeket éltette.— Marcin* I jelen toraimmal felkérem ét utasítom egyház- 25- él Csáktornyán is'hazafias kegyelettel' ünnepelték meg. Az egész ünnepély rendezését ezúttal is a dalegylet vette kezébe. A -Hattyú* szál _
iloda nagyterme a város intelligencziájával lelt I ditották rudjokat. A falu mesterét, ki épen haza- | I meg. A programm első pontját a »Hymnus*, a tért, lakása ainjában támadták meg és tőle pénzt I másodikat Ábrányi >Kossuth dal«-a képezte, a; követellek. A mealer a dolog veszedelmes voltát vilöbb gonddal való kezelétére ét tanitátára mely dalokat a dalárda teljes lelkesültséggel adott atiátta, t igy la Irtot adott a gazoknak, hogy minden lehetőt kövessenek él. XdrófyT.tr, Bgjptik I elő. Ezékélkö vette gvlnyl KárOl} alkalmi üetzéde, i tzabednljen tőlük, A jé madarak tlveilák a péaai,
melyei a díszes közötiaég élénk éljenzéssel jutal-1 de a mestert mindaddig nem eresztették;el, mig mázott. Ezután még a »Gyere haza<-, „Cserebo-1 őket a nagy herényi plébános hálószobájához nem Különfélék. gár" és a ..Csata dal" képezte a programm egyes j'vezetie. Igy a mester akarati ellen ia kénytelen
| pontjait. 'Ennek végeztével a helybeli zenekar' vofi a tisztelendő urnák a kellemetlen vendége-
— U. Uataiaaa N. II. temetéséről szólott ; hangjai mellett, jó kedvvel a társaság késő -éj- j ket bemutatni. A plébánostól pénzt követeltek, tudiwiUaból A'é.etlenül liafoch Gyula át Székely jeli órákig megtartotta vidám hangulatát. Lelkes ellenkező esetben felgyújtással fenyegették. A Timilar urak neve kimaradt, mint olyanoké, kik | pohárköszöntőket mondtak Belányí.ZieglerésZrinyi szorongatott pap 50 frtot adolt nekik az ablakon a boldogult- fölült mélyen megható és emelkedett | urak. —1 Mírcuis 15*nek elSestéjit Ctáklorniián az [ át, de minthogy ezzel az összeggel nem voltak szellemű beszédéi mpndtak. E tnúlasziáal a jelen áll. tanítóképezde növendékei ia megünnepelték:! mégelégedve, kétszer belőttek. Szerencsére a lö-sorokkat kívántuk helyre ütni. | Ugyanis a növendékek énekkara U-én este ha- vések nem ta'áltak. A csendőrök a nyomozati
— BéaeavMgjl Ujula — városunk tzü-1 ztfias dalokkal leple meg az iniézet szeretett megindították.
lőtte — közelebb Budapest főjegyzőjévé válatzta-: igazgatóját. Ezen alkalommal Samu József igaz- - — A déli vauit igazgatótanács* elhatározta, tptt. Szép lisztet viselje tokáig! gató ur lelkesült beszédet intézett at itjusághdz, hogy az ország hivatalnokai él szolgái rétzére
Jabllrum. A kw-kanirtai polgári-olvasó | kiemelvén a haza iránti izeretetet és anntk mi; ugy szolgálati, valamint szolgálaton kivülí utazá-
i kénti lejlesziését a jövő nemzedékbe ? Ennek vé- saikuál t áthelyezés következtében történő köl-| geztével az ifjúság a Zrínyi-várhoz menfpr haza- i tözködét esetén családjaik részére ii a menetár-< fiat dalokkal adta tudtára a váro»közönségének, I nak t ez utóbbi esetben a podgyászuk és bútoraik % ! hogy a szabadság napja újra felvirradt! Majd a | utáni szállitási díjnak felét elengedi, illetőleg a •Marseillaise*-í induló hangjai mellett a város I szabályszerű díjszabás tele árán fogja szállítani.
megyém lelkéezkedő papaágát és tanítóimat, hogy a vezetésűk alatt álló népiskolákban a köztisztaság értékének a tanoncokban való felebreaz-tétére, az egészségügyi főbb szabályok mégis mertetésére, — szóval az egészségtannak ki-
éjjel 12 órakór első sorban a veszprémi kápta-^ lan uradalmi ispánját keresték tél, a ki őket sza-I tonnával és kenyérrel' megvendégelte a fejenkint egy frtot adott nekik. .Erre a rablók megelégedetten tovább álltak.. Igényeik azonban távolról - sem voltak kielégítve, igy hál a köaaég leié tor-
kör f. bó 15 én tartotta húszéves fennállásának j emlékünnepét, mely alkalommal Szabó litván és; Tóth Lajos helybeli tanítók tartottak a k&r alakulása ét 20 évea élete- s at tMS.varciuti nagy I napok emlékéről sikerölt faloivatáiokat. Közben 1
dalárdájuk a „Szózat'-ot ét .Hymnus* t lelkesen utcáin keresztül visszamentek, az intézetbe. Az j Ezen engedmény március Sl-én lép hatályba.
énekelte. Vendégek Nagy-Kanizsáról ia tzép szám ttsl voltak jelen, t a hazafiai ünnepélyt reggelig tartS kedélyaa mulatság követte.
— felel tatát. &n/ey Sándor lapunk tárt-Merkestlője I. hó 15 -én a kereskedelmi ifjak önképző körében felolvasást tart a .Kigyó"-ról, me lyat bevezetésül humoros elmefuttatás tog megelőzni. Kezdete esti 9 órakor. A felolvásást tánc-■ulatság követi
-»• rtnaterlsllkna estélyi tart 0 lop Imre ur f. hó 29-én este 81 Caaino< nagytermében
intézel impozáns épületére kitűzték a nemteli lo-l — A csurgói ev. ref. rflgleanazluBt bogót, a növendékek pedig kokárdával jelentek!35 tanulója ét négy tanára, Vida Karoly dr,
még ax előadáson ___. j igatgaló vezetése alatl ápr. elején tanulmányi ki-
— TeatpieatrablA*. F. hó 15-én virradóra | rándulásra megy Fiume és Abbaxiába. Ezelőtt 7 a homok-kolnáromi templomot eddig ismeret-! évvel nevezeti igazgató vezetéte alatt szintén
len tettesek — kirabolták. Elvitték a szentség-mutatót imonatrantia),' uiboriumot két kelyhet éti kél ezüst keresztel; (eltörtek négy pörsölyl, a mise-ruhákat pedig szétszórták, de egyet se . .vit- j
lek el belőlök, mert az értékesebbek a plébánia-; végre megoldást nyert, Tallián Béla főispán, mint órakor a »Nagy kanizsai; hivatalban voltak elhelyezve. Ugyanezen éjjel lel- balatonszabályozási kormánybiztos'megkapta az több műkedvelő közramü-j törték at ottani kántortanító pincéjét it, hol csak engedélyt, hogy a Balaton vízállásának taabályo-
megtették ezt a kirándulási a csurgói gimn. ta* i nulók. A kirándulás vezetésénél Fiúméban segédkeznek az áll. fógimn. igazgatója ét tanárai, A Kló zsilip A siófoki uj-zsilip kérdése
ködésével. Jegyek éjire válthatók Práger Béla ur a csaposból ittak nagyokat, ugyláittik: áldomá- zása céljából Siófokon a Sió-ctaiornána jelenlegi gyógyszertárában. Helyarak: 1., 2. ét 3. tor 1 írt tul — Utjokban azonban egyK-komáromhegyi megrongált zsilip pótlásául ujköből ét vasbólépi 50 Ír, a többi tor 1 Irt, karzati ülőhely 1 írt:gazda pincéjéből bárom akó bori elemellek, —jlendö zsilipet létesítsen. Az engedély ötven éna Ü0 kr. btMpti jegy 60 kr. Mütor: 1. Magyar ab-' ~
ráni, Saéktiy Imre. Zongorán előadja Dr. Fried Ödön ur 2. At elcsapott szakács. Tréfát keringő a >Stétéoy Jonálhán> e. opereiie-ből. Énekli Ól-löfi teára ar. 8 At Irodában. Monolog. "Porzsolt
Erősén nyomoztatnak — A lemplomrablás után szól; a zsilipnek két 7 méternyi ítélet vizlevt-a lőszolgabiróság állal 'hivatalból elrendeltetett, zető nyi'ása, nyolc kettős kaptája, két jégtörőjé hogy a községből három Br éjfél előit, három pe- és több vízmércéje lesz. Az épitétí költséget, a dife éjfél után cirkáljon a templom körül. A mi* mellékkiadások nélkül 33.662 Írtban irányoxták ■eg is történt t pedig egyik közeli éjjelen na- elő és a költségek legnagyobb részét a déli vat-
i
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
A Zala 12. szám. {f>. lap.)
1890. március hó 23-án.
Kölhivia'a vármegye lejeit, semmisítsék meg Eger gyógyszerész-féle valódi svájci labdacsok (egydo-
ut, mely a zsilip leutartásáról ás kezeléséről islGról Andrássy* szükségéi látta itt a közbeléj>im«k j ha a gyógyszertárakban kapható, Brandl Richárd fog gondoskodni ás a Balaton-szabályozó társutal viselik. Az építéshez már • tavaszon boaaálogoak.'
'— Hat hétig a Bstalaabaa. Varga Ferenc vonyaná lakos lanaár bú 86 én estefelé a Balaion jegén haza Isié tartván, egy rianásba esett a a jég alá merült. Másnap a Balatonnak aat a részét átkutatták, de Vargát nem találták. Most, március II-én, egy balatoaparti kanáaz
, varos haiározaia ezzel meg van semmesitve. Az | ügynek nem voliak további következményei.
— Heasaetkéal eaakáevkfAIIIIAa. Bor deauz városban ez-év április és május bavaban | élelmi cikkek kiállításával összekötött szakács-ki melyen a kültöldiek is részt
hoz ára 70 kr.) használatával a megzavart emésztést rendliehozzuk, az t bajböl erédő kór-tline-leket is elenyészietjük. De mindig, csak'is-a-fehér kereszttel vörös mezőben-, sfíB randi Richárd névaláírással, mint .védo-jegygjfel, ellátott dobozokat kell kérni.
— Budapesti tájékoztat* A tavaszi idény közeledtével-mindenki gondoskodni kezd különféle szükségletei beszerzéséről, s e célból vágy azemélyeaen utazik Budapestre, vagy levél utján teszi meg rendeléseit. Mindkét esetben jó szolgálatot -vélünk tenni tisztelt olvasóinknak, ha néhány jó hírnevű és általános elismeréssel biró budapesti céget ismertetünk meg. Kertész Ttdor, díszműáru-kereskedését különösen a közeledő húsvéti ünnepek alkalmából ajánljuk tisztelt olvasóink figyelmébe'. A húsvéti tojások ezerféle változatban; már 10 kros ártól egész 3Q frtig találhatók, a legízlésesebb díszítéssel és szellemes belső berendezéssel, gyengéd ajándékokul. Továbbá a szokásos húsvéti önlözéjhes meglepetést szerző éa tréfás fecskendő-tárgyak, illatszerekkel éa aokféle változatban 40 károstól 2 frtosig; titkos bánásmódjuk csakis a 'vevővel
városéinak ama határozatai. A megye hatalmasai megtagadták az engedelmesaégétrAodrásay röviden és alaposan akart végezni. Egy fitial mágnást, Szapáry Gyula grófot küldie közéjük, mint királyi biztoat. Aa urakba fiatalembertavitikuskedélyességgel fogadták. Komolyságával azonban csakhamar eloszlatta a vidámsághoz való hajlamot, éezreveue, bogy sertései valamin Marakodnak.] Az egész városi képviselőtestület ünnepélyes ülésre Jobban szemügyre vévén a tárgyat, irtózattal gyűlt össze; a királyi bialoa teljes díszben jelent látta, hogy a sertések egy létig (eloszlásnak indult meg s helyét elfoglalta az elnöki széken. A jegyző-emberi holttestet vonszolnak. A megejtett rend- könyv lölolvasása után lölálll, töltette kucsmáját őri vizsgálat Varga Ferencet ismerte fel a hul-, é* szóit.: • A király nevében!■ Az emberek fóliában. álltak helyeikről. A. kir. biztos azonban nem be-
— Nagy. rtaN btta nyomta a lelkét Törki szél: többel, hanem-kezébe vette az előtte lekvö Mibályné monostor-spáti 84 éves asszonynak ollót s a jegyzőkönyvből nagy gonddal kimet-Régóla vívódott a balállal, nem bírt meghalni, szelie a lapot, melyre a Kossuthra vonatkozó Vallomást lett bát halálos ágyán, hogy ö 30 év-: határosat, volt írva. s s megbotránkozó közönség vet alobb leánya szégyen ssülötijet a lolyóba dobta. ! szemeláttára széttépte és koostatália, hogy Éger E vallomás után lehanyatlott ágyára a meghalt A bűnrészes leány és bábájs már rég elhaltak j a igy most mind hárman együtt állnak az Isten 1 ítélőszéke előtt.
— M keljei! 34M> friul tizelelt ki s us
ntkhan ak—i takarékpénztár egy vidéki atyafinak.! állítási rendeznek, ________. --.-.,. _ ----- - _
fea a pénzt etville. l'éuztár záráskor rájöttek a [vehetnek. A nemzetközi szakács-kiállításon va- közöltetik. — A főtisztelendő plébános uraknak tévedésre. Kutaini kezdettek s szerencsére csak-{iószinüleg Magyarország is képviselve lesz. Baross pedig szíves ügyeimébe sjánljuk a szent sír tel-hamar tjyomára jöiiek, hogy hol lehet a- pénz? Gábor kereskedelmi miniszter ugyanis leiratot in- díszítésére, oltári szobrok, keretek, csillárok meg-Felkeresték az illetőt V—a, a pénz még akkor is i lézett az orazágos iparegyesülethes, melyben ujitáaára alkalmas aranyozó folyadékot, melybvl azon állapotban a takarékpénztári belet könyv- azon véleményének ad kilejezést, hogyji kiállitá 1, literes üveggel 3 Irton az egész díszítés rögben feküdt. A jámbor atyafi nem mert sem hoz- son való részvétel hazai termelésünk némely:tön megaranyozható; házi használatra 80 kroi aányulai, sem lelke nem vitte rá, hogy viaazavi- ágazataira gyakorlati haazoanal járna s azért tel- kis üvegben is kapható. 699
gye oda, honnan beaia. hivja az egyesületet, hogy 4 kiáiliiás megtartáaát | — A Kaek-féle IUms íIi vetlgép. Aa
— A krízisek héaaaja A március már ai érdekelt körökkel tudassa. A küitóldi kiállítók I országos gszdasági egylet közlönyé, a Budapesten régóta isméreles kritikus és harcias természetéről. részére a kiállítási tárgyak beküldési határideje j megjelenő • Gazdasági Lapok* és vele együtt a Az idei március ebbeli jussál ugyancsak érvé- .április hó 24 éh jár le. A kiállításban részt venni bécsi és küllöjdüeglekinlélyesebbgazdasági szak-nyesitstis. Megkesdie s Bismarck-krízissel; on- óhajtók számára az országos ipsregyesület bővebb lapok sz-rint Sack Budolt plágviis-lipcsei bírna-nan átment Franciaországba, 'hol Constans mi-1 felvilágosítási nyújt ujiulca 4 aa. a hélyiségéhenLv.ea gazdásági gépgyáros a lefolyt 18&)-ik év vá>_ nistert bukiatta ki a kormányból Olaszországbanja délelőtti hi.aialoa órák alatt. gével készítette el a husíunötezredik vetögtpek i;-a képviselőház elnöke alól akarta kirántani ni — Fegyverek bétfe|iéae A kereskedelmi4szerint e gyár a világ összes velőgépgyára! közt széket. Nálunk T i*it Kálmán é* Felékí gróf tá- inioiszier a bei ügy miniszterrel egyelérlöleg az Ortz. j a vetfigép jj y árt ás terén Bt első helyet foglalja toaámi hozta lagtlonoba az országot, A seomazéd jelentése szerint törvényjavaslat tervezetével! el, a mennyiben egyetlenegy tem képes e gepek-Szerbiában a regensssg és a kormány közölt me- j foglalkozik a fegyverek köielezo megvizsgálása! ben eddig ily óriási számot leimutatni. l>e még rüliek töl mélyreható ellentétek. . másik kia ál- targyábán. K lőrvéayjavaalat értelmében az ösz- érdekesebb az a körülmény, hogy e gyár az utolsó lamocskáhaa Komániában a kormánynak a híva- szes hazai legyvergyárosok és fegyverkereskedők; evben 2t>78 darab ily vetögépei adóit el, mely látnokok kinevezése miatt voltak nehéz napjai, kóieleaek lesznek a készletben levő öaizes (egy- j szám körül-belül a coniineni bármely á,lámának S ki tudja még, mi log történni, mire a verőié- j vereket a külön megjelölendő próbaáüomásókon1 összes gépgyárai által együttesen készített es el-nyes, de sokszor azeszályes április váltja töl he- vizsgáial alá bocaátani, bogy azok kaliber tekia- adott, vetögépek számának telel meg. Ez az óriási lyét V! leiében, valamint biztonság ea basznavehetöségük, kereslet képezi a gazdaközönség legtényeaebbüé-
t'érkeay ütött ki Nagy-Atádon, mely iránt kipróbáltassunk. A megtartott vizsgálat' le'ét és ebből kitűnik az, bogy az egyszerű, köny;
hyU-jár-atu es olcsó Sack-léle vetögép, melynek szerkezete évek sortto át lökéletesitietett, az ösi-szes rendszerek közt a legelőnyösebb és a gya-
nejének hütlenaége vitte. Tehát; keresd -az aaz-1 ssonyt!
— Jivsaéllée asiésl eiiteadtre Uon-1
niatl az otíani községi iskolái 2 bélre bezárták, után minden legyver bélyeggel lesz ellátva. Ki-As óvintézkedés használt, a vörheny ez idö alatt vétel alá esnek a hadsereg számára készítendő teljesen megszűnt. j fegyverek, valamint a külföldön készített mind- |
— Aagjllkawá|. Somogy-Babócaán egy I azok a tegyverek, melyek már küllöldöo meg- korlatban oly célszerűnek bizonyult, bogy évről Zeller Ferenc nevü, vízvári illetőségű egyén a {vizsgáltstisk, s melyek bélyeggel eliátvák. Hogy évre mindjobban terjed. Tudtunkkal * vetögépek Nagy-Kanizsa felé jöW vonat elé feküdt ongyil- 'mely külföldi bélyeget, illetőleg próbsáltomások két tftosztályban készíttetnek és pedig sik és dom-kosaági szánkókból* Nyakát úgy illesztette a sin . fognak hiteleseknek tekintetni, az a törvényjavas- boa, nehéz és könnyű tálainak. Miután már egy re bogy as arra haladó poaia-vonat fejét agyszer- [ lal ellogadáaa után, külön rendeleti utón log köz- kia statiaziikával foglalkozunk, nem lesz érdektere elvágta a törzstől. ■ borzasz ló elhatározására | zétéletni len talán azt is tudni, hogy ugyané gyár most
— Telovlrozotl lány- A párisi Figaro szer- bocsátotta ki hárouuzáztzredik ekejit és ez oly I kesztőságében a napokban egy fiatal, alig busz szám, melyhez kommentár nem szükséges. A ma-| éves lányt • mutatlak be, a ki az indián rítus I gyar gazdaközönség különben ja annyira ismeri donbau éa Amerikábao minden évben napvilágot íazerinl lelőlől talpig tetovirozva van.' A leány e gyárnak különléle rendszerükét különösen mélát egy angol csillagász által azerkeaziett röpirat, szüleivel együtt az-indiánok fogságába esett, a tyitö ekéit; hogy ezeknek előnyeiről, kitűnő és a mely a jövő év fontoaabb eseményeit akarja bogy a lemészárlástól megmeneküljenek, az .apu szilárd szerkeseteröl beszélni feleslegen volns. A megjósolni, A deiék csillagász a mult évben is; elhatározta, bogy lányát tetoválja; az indiánok: gazdaközönség valóban elismeréssel lartorikSack elkészítene munkáját, mellben *a löbtx-lfflzt kö-1 ugyanis a tetovált embereket nagy tiszteletben 1 gyárosnak éa e gyár magyarországi képviselőjének vetkező érdekes dolgok olvashatók, április hóban' tartiák. A lány egész teste be van hintve a nap, Propper Samu urnák, ki mint okazerü gazda fel-•a német császárt azámoa J>k| lógja érni. Május- virágok, keresztek képeivel. A lány mellére van baa az olass király élei* nagy veszélyben log la neve;, Iréné, e lóié pedig ez a mondat: >Ne forogni. Augusztusban pedig a magyar király kft- essél kétségbe soha.*
ael lesz ahhoz, hogy trónját efrtsziise. Szepiem- — lagysr eigáaysk Oreaaorsságbaii berben viszoat a szultán nemcsak trónját,hanem! Azt a ritka vendégszeretetei,melylyel löaárosunk-1 életét ia leoyegetvt látandja. Novemberben egész! ban az orosz énekeseket logadták; a pélerváriak Európában nagy ráakédások és háborúk jesanek.1 hasonló vendégszerelettel viszonozzák. Ottani la-j Decemberben Angliát nemzeti gyász árénál. 1Y- pok ugyanis azl írják, hogy Pintér . Pali cigány-ris pedig nlcai harcoknak leend színhelye. Érde- j bandája olyan rokonszenves logadtatásra talált a kas tudni, hogy a véletlen egyszer már igazat is; névaparti orost fővárosban, hogy ott tartózkodá-adott egy dologban aa asstrologus jövendöléseinek, | sát négy héttel megtoldotta.
abban I. i. hogy a párisi gróf február hóban fáj- — A klrátyklssswsay éa • MagyarI I.....
dalmasan lsena érintve biaonyoeesemények állal, llrMláUsa. Mária Valéria királykisasazony, a ki leghathatósabb eszköze. A szabadságnak s de egyéb jóslata nem is teljesült. jmaga ia gyakorlatilag foglalkozik a költészettel és műveltségnek ez a világító tornya s a mely
— Nispáry .rtsilBlsreBrla A >Münche-j irodalommal, élénk érdeklödéal tauusit a magyar! nemzet az irodalmát, a sajtóját nem támogatja; aer Allgemeine Zeitung* érdekes cikket kőzöl az i irodalom iráni. Ennek egyik jele az is, hogy ér- , az nem lesz szabad, nem lesz müveit. A .Képes uj magyar miniszterelnökről. Közöljük belőle a'lesülvén arrói, hogy C<obel Minkálól, egy -tetvi- Családi Lapok* már tíz év óta hirdeti, a má követkeaöket: Mos! huszonkét éve történt, mikor' déki uri család tágjától, a napokban a Révai test. veltségnek eszméit, hinti a szépnek, nemesnek, a magyar minisztérium kineveztetett, s Kossuth [ véreknél egy •Nyirfalombok* cimükölieinéuykötet jónak magvát. A „Képes Családi Lapok" meg-Lajos Turinból gyújtó levelekben lámadia meg' jeleniH meg, a főhercegnő a müvet jaját könyv- érdemli, hogy minden magyar család olvasó as aj állapotokat-. A levelek Böszörményi »Ma- iára számipá-megrendelte. asztalának állandó vendége legyen. A „Képes gyar Ujság*-jában jelenlek meg. A kormány lát-j — A negisiarl eaiéiztéi (székrekedéai Családi Lapok" előfizetési ára egész évre.6trt, va, hogy az agitáció egyre hevesebb lesz, elhatá- komolyabb következményeket vonhat maga uian. félévre'ihfrt, .negyedévre ÍJrt .&O kr. s a ki-rosta, bogy Böszörményi lapja eilen erélyesei: fog mint e bajban azenvedök legtöbbje gondolja. Oly, adóhivatal (Budapesten, nagy korona-utca 20 e'járai Heveavármegys ea ellennyiUsuiwotesitli.íkór-tünetek a lájdalmak, mini: vér-iorlódás, szé-iszr)- melyhez-az előfizetések legcélszerűbben A megye székvárosa, Eger, annyira ment, hogy jdütési rohamok, lejfájás, szívdobogás, Jeliúiódás^^setaatalványon intézendúk, i-irdsotra bárkinek Koasti'bos bizálmi nyilatkozatai intézett s magát étvágytalanság, lankadiság, atb. jelentkeznek, a ingyAi' ét bérmtntv< szolgát mntalrányizámokM-
h »»'b aéawiinivel szolidárisnak jelentette ki.! nélkül, hogy az ember tuluá az okát. Azonban. A ,.Pesti Hírlap" az uj évnegyed kiUzö-
1 ismerve e kitűnő gazdasági gépek hasznosságát, Budapesten a váci körút 29. szám alati levő rak-í tárában a magyar gazdaközönségnsk is könnyen 1 megazerezbetővá tette azokat.
Irodalom és Művészet.
Képes családi lapok. A lélek kiMünUtf, I az ember nevelése nincs befejezve az iskolában. ' Aa élet: a társadalomnak, a népnek valódi mestere s az életnek: az irodalom, a sajtó a

Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala Ú. szám. (6 lap.)
béa sem áll elő hasábos reklámmal, hogy el-' aengje ■ágiról, mennyire magyar,—mennyire nemzeti és mily kitűnően szerkesztett újság 8. A Pesti Hírlapnak erre már aiaas szüksége. Mert Magyarország intelligens olvasó közönsége 18 év éta jól ismeri már a Pesti Hirlap szabadelvű és dessekratüras irányát s jól tudja, hogy tartalom tekintetében ma leggazdagabb a napi-
1890. március hó 23-án.
csánk), most egyszerre .öreg «?," „ülnök" ./»/-> fölhívással, hogy arra vonatkozó jsvaslatatkat ván" lesz. A lalentumos tejéhez még e«sk hozzá Jünspallalt tsrjessssék 181 hozzá. Ebtől « kő-
tudom passzoltatni ezt a .komoly", .öreges" hivatalt, de szivéhes, kedélyéhes, mely oly fiatal, oly vidám, — nem, sehogy. De majd csak beleszokom ebbe is.
Mért is ne ? Mért ne ssokbslnám meg aa én
lapok közt: Hogy ebes képest a legkedveltebb ] barátomat komoly,- rideg bureaucratának, és lsgterjedtebb lap Magyarországon, azt meg a " ®ikor m0f" annyira vagyok, bogy Tu-hivatalos postai statisztika bizonyítja kétségbe- Vtktort IS kezdem nagy-postának tartam, vonhatlan számadatokkal. Csupán annyit óhajt Mull esztendőben a .Páti Napló'-1 k&ldte boz-a Pesti Hirlap ezúttal a magyar olvaaókösöa- UQl meggyőzni, hogy 8 Jefcs kiltSmost meg ség figyelmébe ajánlani, hogy munkatársai di- 8 .Be"""' Iüik' ulján akarta elöltem demons-saes sorát immár Jókai Már asvs teszi még fé- lrUoi< fao«r mert ebben sz újságban egy verse nyesebbé, aki tárcákkal éa apróbb novellákkal megjelent és mert annak Szerkesztői Isiefonjs gazdagítja as év folyamán a Pesti Hirlap tar- ^ysn szép űsenetet tartalmaz, bogy a Zalai talmát. A moet (márc 20.) kezdett uj ssensá- \ Közlöny „Hír-koszoruf is Iont bgjőle őneki. — ciós francia regény tis folytatását az ápril Í vel | n>L4_r„ig,u° sj*"*®*"; belépő ^ előfizetős külön lenyomatban fogják """ """*" ~'u"
megkapni. Az elöfiaetésijiénaek (negyedévre 3 frt 50 kr^ egy hóra f Jrt 20 kr.) a Pesti Hirlap kiadóhivatalába küldendők, (Budapest, ná-dor-ntcá 7. sz.) honnét mutatványssámokat is küldenek egész hétig ingyen és bérmentve.
l'J ssssmltek. „Arany 1 fiatig" címen irt éa a budapesti 1890 évi jogássbálnak ajánlott ✓egy csinos keringőt 0 Dontll grófné, szül. Tar-Húcsy Malvin. — A .Kádár Leányok' című népszínmű kedvelt dalait seaéaitette Lánvi Géza, Ara: 2 Irt. Mindkét zenemű kapható Rózsavölgyi és társa zenemű*kereskedésében, Budapesten. — jNmsmH dal" címen zenésítette éoek-és zongorahangra Pstöti .Talpra magyar"■ ját Főidényi Frigyes. Ara: 1 frt. Kapható: Táborszky Nándor séneműkeréskedésében. Budapesten.
vetkezik, hogy a miniszter lehetőleg rövid idő múlva, ismét a ház elé szándékozik vinni é tör-vényjavaslatát. A sséles köröket érdeklő törvény, tervezetet az érdekelteknek eleve való iájékozáaa szempontjából a következőkben közöljük:
1. Tilos mesterséges bort forgalomba hosni anélkül, hogy az határozottan msstsrségesnek ja-leztemék. Tilos bort oly borvidék megjelölésével lorgalomba hozni, a melyben az nem lermett. Tilos a bort oly ssőlőfaj megjelölésével lorgalomba hozni, s melyből az nem készült. Tilos végül a bort mái,, olyan tarmslö neve slatt hozni forgalomba, ki azl nem termelte. Nincs szooban kizárva az, hogy valaki agy vidéksn Összevásárolt bort saját elnevezése alatt hozhasson forgalomba.
2. §. Aa olyan bort, mely nem ugyanazon borvidéken ■ lermett, hanem különbösö borvidéken
Ezt kellene énnékem elhinni. Isten neki: hál j termelt borokból kevertelett, csakis borvidéket elhiszem. Római kalholicus vagyok ; igen sokat "em jelző elnevezés alatt szsbad forgalomba elhinnf "parancsol vallásom, >akár igaznak tar- {hozni: helyesebben nem szabad borvidéket jelző lom. akár nem .'• Hát ha erre a hitre ad valamit I elnevezés alatt lorgalomba hozni. Az olyan bor, vármegyénk szépszavú dalnoka, — boldogítsa az me|y DMB ugyanegy szőlőlajtából, hanem több a kijelentés, bogy én öt ilyformán a Petii Napló j szólöfsjlából és több szölőfaj ksvsréséböl állitla-és a •Bolond Istók« (ha parancsolja: s ^kiija-1 'Ott elő, egy határozóit szölöfs|ls elnevezése alalt lőnyl is scceptálom) kijelentéseit tekintélyi srgu- lorgalomba hozni nemt szsbad
mentumokul vessem és öl nagy poétának tekintem Azt szeretném csak tudni: mit mond s kijelentésemre dr. Neumann Ede, akit a városi tisztújító ülésen Tuboly Viktor színién meglrakláll a Bolond IstAkos versével. Láiiam, hogy mily fáradsággal kutatta sz a
3. § A j Termeszeles, azaz nem mesterséges az a bor, mely — az oksserü borászai elveivel megegyező módon — friss szölőmuSlból készült. As oksserü borászat elveivel megegyezőnek tekintetik mindazon eljárás, mely s borok természetéből származó és a különböző évsk szerint változó
• Le fregréa< cimen inditoll s s frsncis-1 Tuboly nagyidgát. ayelvbea kezdőknek szánt francia hirlapra lökj Vsjjon nem azl mondja, ba e karcolatot ol-hivjuk azok figyelmét, kik a francia nyelv elsa-1 Tftsss >Ez tebet ilyen kijelentésig mert ksthol" Játilásában gyorsaságra törekednek. Ez a Hirlap 1 kus , én nem reszkírozhatom meg lelkem üdvösségét rendkívül könnyű stílusban van írva s magyar értelmezésekkel kisérve. Előfizetési összege: félévre S Irt, negyedévre 1 Irt 50 kr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. gyár-'nlca S. sz. I
véghetetlenül udvarias, finom lelkű ember abban hiányait javítani képes a-nélkül, hogy azokat faj. a versben a nagy szellem szikráját: de neki ssm beli és a borvidéket jellemsö sajátságaiból kivet-sikerült (miként eddig nekem sem) fölfödözni | köztetné.
... B.) Mesterséges vagy mübornak tekintendő a
igy egyszerűen >bor< elnevezés alatt forgalomba Ez tebet ilyen kijelentést, mert kstboli-10801 hozható s áruba nem bocsátható, hanem
| csakis meslerséges voltát, vagy előállítási módiját jellegzö elnevezés vagy megjelölés alatt áruba I bocsátható mindazon borszerü és bornak nsvezett folyadék, mely az előző A) pont alati körülírt feliéieleknek meg nem fele!. C) Az u. n. petiotizális után friss törkölyből, buda/iesti gabona rávírról, Sziinló Frigyes ga- »jj. és cukor hozzásdásával készült ital (caiger
Közgazdaság.
HETI TIOÓHITÁN
Tollfuttában. , bona bizományostól (Budapett I'. ker. Dorottya-; vagy lőre,) természetes bornak nem tekinthető és
Ez a hét a városi, tisztújítás és s vele járó iz- ulca Márc. 20-án. jjgy egyszerűen »bor« elnevezése alatt nem áru-
A bél első napjaiban vásárunk egész szilárd jsilhaló s forgalomba -nem hozható hangulat alalt állott s az árak többé-kevésbé mind
galmak és ünnepségek hete volt. Márc. 17 én volt a .nagy nap.'
4. §. A borvidékek beosztását a fóldmivelé*-
Komolykspü, nagy fontosságú városatyák ssál-: emelkedtek. Tegnapelőtt azonban áz árak érzé-jügyi miniszter állapítja ineg. Azt, hogy mi tekint-líagöstak a városháza leié ítélni elevenek fölött, j kenyen visszaestek és bárhs időközben azok va- beiö és tekintendő a 3. §. érteio.ében .az okszerű Félti* tájon s nagyteremben csak a szavasai-1 lamivel megszilárdultak, az irányzat nemolyszi- borászai élveivel megegyezőt eljárásnak — időről
stedö bizottságok ssámárs slkészileit asztalok lárd többé mint a bél bekezdésén voll.
időre rendeleti ulon s földmivelésügyi miniszter
ásítoztak, melletlók néhány_egés*séges képű vá- Kész buzábál körülbelül .80,000 mm. adstqit el, j állapítja meg. rost írnok bóüngklÖH méf. Pe- 10- órára megteli i kezdetheti magasabb árakon, a mennyiben finö- 8. §. A ki a 3. §. B. ponlja szerinti meatersé-a terem is, meg a kantat is. A teremben élénken < msbb minőségűért !Í írt 20 kr. fizetieietf 3 IfórE 1 ges bori üzlet szerüleg Vagy forgalomba hozatal lolyt s társalgás. Farkas alkapilány a legújabb j A kél utolsó napon azonban a malmok kevesebb czéljából akar készíteni: tartozik ebbeli szándé-snetdoiájái hordozta szét a teremben, melyei ál-1 vételkedvel mulatlak és ennéllogva as árak leg- kát az iparhatóságnál bejelenteni és üzlslhelyi. litása szerint egy, az opsilos huszárok szája izént | magasabb színvonalukból körülbelül 5 krajcárt. aggéit megjelölni. Az ipari-, egészségügyi-és pénz-szerkeszteti bumonstikus lap legutóbbi számából | veszítettek.
olvssoit: ama bizonyos „legtisztább hotelról.'
.ygyi hatóságok közegei ezen helyiségekben bár-Kétz zab iráni vállozallanul szilárd a Kangulal.j mikor megjelenhetnek és vizsgálatot tarthatnak.
A kapiiánysági tisztviselők átalában igen nyu- Eladások 7 frt 90-től egész 8 frt 40-ig kotlettek. 6. § A 3. § B. és C. bekezdései szerrali italok godl képpel jártak, kellek A főkapitány urnák Kukorica 6 és uj minőségben 4 frt 76—90-ig sz 1887. XLVII. I. cz. mellékletét képező ársza-
kéazen voll már a decrelnms, csak kipuküikálásrs ; fizslleteli. várt. Palriarchalis képén olyan forma mosoly ült, Rozs és árpában nem nagy
bás első teleiszáma szerinti járó borfogyasztási lorgalom, meri j adó éa sz állami italmérési jövedékröl szóló 1888, minibe aa evangeb'um nyomán azt akarta volna!csekély a kínálat. Rozs 8 frt 36-ig, elelöárpa 7 évi XXXV. t.-cz. s az ennek végrehajtása tárgyá-
mondani: „Hjah fiaim, sokan vannak a hivatala- \ Irt 20-ig fizettetik. Finom árpa alig lordul elö.
tok. kevesebben etak én vágyok.
As elkapitányoknak és volt (élni valójók; mert ugyan-
a választottak, de • kinevezett
Határidfi ttslet:
Ban. kiadod rendeletek intésksdései slá esnek. A zári városokbsn készített lenijelzett italok mennyi-, Szokvány buzahr* tavaszi szállitásrs a bét lo-1 "?«ÍMk ellenőrzésére, valamint az ezek után as a rendörbistosnak se , &n „ 'frl 75., emelkedett, időközben 8 Irtl1^1®" 'r01 •éneimében járó fogyasztásiadé^ meg-yan- k. aspirálhatott J 67 í haDyat|ott m, g irt 65-6fron áll, ö,,, állapítására te beszedésére nézve^ pénzügymi-
iniáiA l,.bMB Mhk a. MM AM I I _ ' 1 niovlAa mamMjvIaIi at>AM , ■ I A. J,l. UmmmAI C _ I —_____
-ik0r "l^-msi jegy,és 7 Ir. J5-76.
éjjeli inspeclióra csak ök ssületiek
A karzat is érdekes képet nyújtott. Nemcsak azért, mert néhány fiatal nő onnan erős kritikával vizsgálgatta, bogy hány nös város atyának nem meni e( a haja r — hanem azért is, mert ott volt n higanyvérfi kis-Hild is a nagy botjával és nagy moértelemmel szakértői .szemlét tartott, bogy a t. képviselőtestülettel szemben minő ki-
Szokrány zab tavaszi szállításra 8 frt 10—lo
kr., őszi szállításra ö frt 91-93------_
Kukorica máj.—jun. hónapokra 4 frt 86—87. Repce aug.—szept. 12',—' . 'rt.
T8n(ayjavulat
a bortermelés ét a borkereskedés védelméről.
nisztsr rendeleti ulon jnlézkedik. Hórvál-Szlavon-_ie' országokban az ily italok után kivslsndö bhrfo-
gyásztásiadó az 1880. L1V. t.-cz. 6 §-a b) pontjának megfelelöleg a községi kiadások fedezésére fordiiiaihatik.
7. §. A ki a jelen törvény 1. 2. 3. és 5. §§ ban foglalt rendelkezéseket megszegi — a mennyiben cselekménye a büntetőtörvények, vagy a közegészség-ügyről szóló törvény érielmében súlyosabb Az országgyűlés többszörik sürgetésére a mult I büntetés' alá nem esik — kihágást követ el és as
látásai lehelnek a Készvélnek? Vagy talán sz el-1 ülésszakon terjesztene elö sz skkori ipari, keree- 1880. 37. t.-az.-ben és sz ennek alspján kiadott
bnkandók hullaszagára jüfr /
I kedelmi és földmivelési miniszter a gyártott borok rendeletben közigazg. hatóságok állal, az ott meg. I elleni törvényjavaslatot, melyet azonban a szak-1 szabott eljárás szerint, 300. Jrtig terjedhető pénz-
Neháoyan a kandidátusok közöl bizony irgal- í bizottságokban felmerült alapos kifogások után a j büntetéssel, visszsesés esetében — ha az utolaó inatlan koporsói színben voltak. Hanem azután, la minisztpr visszavont. A módosított javaslat már j büntetés, kiállításától két év még nem mult el— Bikor as egyhangú választás lefolyt, kiderült e| ez ülésszak elé is be volt terjesztve, azonban'két hónapig terjedhető elzárással és 300 Inig térképek azoknak is, kik ellen jelöltektől tartottak. ! ujabb alakjában sem nyerte meg a szakkörök jedbetö pénzbüntetéssel és mindkél esetben, ak-Halis Pista (pardon! most már Istvtn) Uj ár-1helyeslését, miért is Baross tiábor, kereskede-1kor, ba mesterséges bort (3. §. B.) gyártott be-vesseki ülnök, shogy a terembe lépett, olyáaiiemügyi miniszter mull év december 16-ára a jelenlés nélkül: ezen fölül még az Hal elkob'ozá-*ölt, mintha nem is a második emeletről, hanem szakférfiakból ujabb értekezletet hivott egybe, | sával is bűnteleodö. Másodszori visszsssés ese-direct a Tábor-begyéről jött volna. Fénylett az' mely a sokat hányatott fontos törvényjavaslat azö- j lében pedig, ha az utolsó büntetés kiállásától & Orömiöl, a dicsőségtől. I vegét' végre közmegegyezéssel megállapította. év még nem mult el, az első visszaesésre meg-
Néztem, néztem s elgondoltam -Ejnye, ejnye,: A törvényjavaslatot ez ujabb ^szövegezésében állapilatolt elzáráson és pénzbüntetésen illetőleg, bogy lógom én megszokni, hogy es a mi Pistánk Baross Gábor megküldte a kereskedelmi és ipar-í ha a 3. §. B ponlja szerinti mesterséges bort igen bwalmas korben es pillanatokban ; Cai-< kamaráknak és a Borászali egyesületeknek azzal, gyártod bejelenlés nélkül, as itsl elkobzásán leiül

1
Ragy-Kamzsa, vasánnp.

A,
Zala 12 szám. (7 lap.)
-A-
1890. márfcius hó 23-án
tjeink"' irodalmi színvonalának elökelöaégs keldettőt fogva 3200 'kv. 889.
fogföbb gondunkat képette. KI ia értük vola att hogy aj - / * c 1*1.1
„liudapmtti Hirlap' t Ugkifogástalanabh magyarsággal irt A TVPFÁfll M1 Fíl AlTTI AHV
újság és mindenekfölött vezércikkei és tárcái irodalmi értik I f" v uu vivtiuvuj .
doigebea verseny nélkül áiiamak. a letenyei kir. járásbíróság mini lltvi hatóság
,."JJ4***fi®**VtSSFE ÍLlT^l' közhírré teszi, hogy Premecz Mária éi Premect
bizkátobb forrásokkal rendelkezünk. K n«ran kuzlemétyeink ._ ' , . . ,_, 4 ... ^rj—
megválogatásánál mindig azemelott tartjuk, hogy a legmü-1 Ann« iÓ»S*erdahalyi lakós végrefaaj Látóknál Vt+ ▼eltebb éi legkényesebb ízlést kötftnséget noigáijnk. A való- mecz György i ót szent márt oní lakós elleni 266 írt ságot, igzzságot 'ét ildomoaaágot aohasem áldoztuk fel a töke, finnek 1886. évi nrti^JB hó J 3-d lkát Ól járó ^enzációnak. At erkölcai tisztaságá jc és neme. érzésitia* 70^ latnaiai |2 ÍK 80 kr. per, j Üt 70 kr. vég.
teletben Urtáaaval a nBndaue*tt Hirlap* hu, saolgalatkétz_'j ... . . -,Zt .r * « - .
éa lelkiiameretea házibarátja óhajt lenni minden magyar uri behajlási, 8 írt 46 kr. CZÚttall költségek iránti háznak. I végrehajtási ügyében a nagy kanizsai kir. tvszék
Becse*
m borelárositáshoi, illetőleg a mesterséges bor készítéséhez való iparjog elvonható Horvát-S«la-vononzágokbsn az eljáró hatóság illetékességére -és az eljárásra nézve az ott érvényben levő tör* vények és saabályok alkalmazandók.
8. § Határozathozatal előtt a vádlott viasgálatot követelhet as iránt, hogy a kérdéses bor mesterségesnek, illetőleg a jelzett borvidékről vagy szőlőfajtából valónak tekintendő-e ? Ez esetben az eljáró hatóság a kérdéses ital alkalmas mustráját a földmivelés és kereskedelmi miniszter által a
bánna) egyetértöieg rendeleti utoc megállapítandó | Xz előfizetés feltételei: Kgéu évre u frt. félévre 7 frt, I (a letenyei ktr.jbir.m4g) területén fe^vő állandó szakbizottsághoz küldi. E bizottság a bi- negyedévre s frt egy hóra 1 frt -iu kr. At eiüfize-1 községi 55t ashkvben A 4- TIBö hrsz él
^n^il "r.0^^0 rÍT^Il^ frtra be^lt váltság kótelí ingatlan Becse-
adni köteles. E szakértő.bizottság megalakitáas és \hirútaíáHakt ir. krn, kalap-nuá«z. At egtu rardő- hely kózségbiró háaaról
kereskedelmi miniszterek, illetöHfHórvát-Szlavon- ] évad alatt előfizetőink kívánságára a lapot bárhová utánuk 1890. évi március htí 26 llftfti&U
országokra nézve a kereskedelmi miniszter a bán-1 küldjük, még akkor it. ha nyáron át többször változtntank J ,
Ml egyetértöieg rendeleti uton fognak intézkedni. taf!óstkíd;8i , . ., , al . L „ , , ^ C# or*KOr . lt
A hiJkttmSa Iflffiüi MV«w « minrlpnkorm unk. A *Bud(*P**u Hírlap'1 jelenleg rendkívül erdekei ket ko- Zskál CiVttlt letenyei lakós telperesi Ügyvéd vagy
iÍT® JSWfc üon^fí ^onVt,ji^^^u ^ b^ ^ben„tfTK ^ S
teamek. i részét (26 fotytátai) at uj elöfttetök külön lenyomatban in- eresen eiaaatni lOg.
9. Ő. A jelen törvény alspján kiszabott pénz- ^ ■^•pí^ ^ Kikiáltási ár a fennebb kitett becfár:
_______Árverezni kívánók tartoznak a becsár 104/, át
_ ' „ , kéezpénsben vagy óvádékképes papírban a kikül*
Szerkesztői Üzenetek. ^ kezéhez letenni.
Vevő köteles a vételárt bárom egyenlő rész-Lmruk tanmrkewtéjc mtndatakn.ir. k.k ^ tétben még pedfg az eböt az árverés jogerőre
névnapja alkalmaval megem ékezni szivetek voltak, meleg ___n._ ?.„ i ü. H t lx _, '
köszönetet mond. emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, — a
L. N .-&*.-)(ikió*. Ha vniamely iak«daazékí tag nem! másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, har*
kép® n»etrtöfii a törvény inuíitiöját a talán ~ épp«n ma- madikat ugyanattól 3 hónap etatt, — minden
[egyes részlet után az árverés napjától számi*
büntetés és az elkobzott ital esetleges eladási ára réssben as országot közgazdasági alap, réssben pedig azon község javára esik, a melyben a kihágás elkövetett.
10. §. A jelen, törvényben érintett italoknak az tgészaégre ártalmas és tesséiyts minőségére és ^amíNitánára nézve fenáUó törvények és szabályok!
* ^féOT által nem érintetnek. ív.lt*gi fogyatkozása miatt ?t« így rovását caelek^k
I I. g A jelen törvény érvényes a magyar ko- élért magát at intézményt megtámadni, elitélni nem lehet;
I w> • --J — — —BI — — I wmri l Uitt5«i H lakOUIMTi BByiWIBI. CDICtUl ucm lanJx At i
nézve és végrehsjtásával annál kevésbé pedig mindjárt aajtó utján peiengém tenni. I uJdó ö /0 kamatokkal együU az árverést telteti
lekben meghatározott helyen és módosatok ase* rinL lefizetni. Ezen hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg Időn minden kényes dologba nem Imegállapított árverési teltételek hivatalos órák
hogyha valóban komoly éa a .sajtó közbelépését ia igénylő alatt, a letenyei kir. jbiróság tkvi osztályánál a dolgokról van aaú, — véleményünknek légyen,efkölcshraíya. Becsehely község elöljáróságánál megtekinthetők. I K. J. lemelAd. Influenza, nóna mint nj ragályok már , Ke(( a g jbiróság mint tkvi ható-
ságnál 1889. évi november bó 29-ik- napján.
F1UPICS
rona úaszes országaira v ,
a pénzügyi, a keresk., továbbá a belügyi és a féld-1 egj-ssekkel szemben igaza lehet: de aiok miatt na-
nézve peaig S liorvát-sztsvon es astmátországi bán | ut(M rorunuű. — Előttünk is ctak at ngy érdeke lebeg, mi, bízatnak aseg.
Budapesti Hírlap.
-(Szerkesztők é* laptnlajdonoeok : ijntkdssi József
ét Mkogi Jtnö.y | sok helyen fölléptek. Vájjon nálatok nem
A „Budmjmti Hirlap* újévvel pályafutása tizedik évébe (jelentkezett járványosán V lépett. Aa flmnlt értk uriási kaJadát kor«zakát »lkotj4k al §». M. Tófű. A .tárca* hatalmas vi.lt. Csak továbl feegyar aannmiíattika történetében ét k>mBrnéapeMi Hir
^ethtrgis
Ebben azerrtem a kitartáiit.
talán elfognltatg nélkül mondhatja magáról, hogy övé at olL, tStég e koratak maginditánáhtn, mely t magyar sajtót t leg-1 I modernebb ét legkitűnőbb etrópai aajtó maga* lat ára emelte. A nliH(tufic«ti H*rlnp"-n\ ebbeli törekvésében hétről hétre, | hónapról hónapra, évről évre, szakadatlanul nagy arányokban abv«k*dv*, támogatta Magyarország intelligenciája : a világ legfogékonyabb, legméltáuyosabb és ragtazkodájibtn leghűbb I közönsége. A decenninm kkatobén elmondhatjuk, hogy „Budajmati Jíirhtpu t mii veit magyar újságolvasó közösség j mandaiaritst. K megbítatát óriási.erkölcsi súlyával véstünk JI részt t vélemények burcában ét t közdolgok intézésében. Hogy milyen sikerrel arról at elmúlt és t jelen vittoayok Ufékteebben Utntkadhatnak. A védelmi vita alatt, aa ti- [I kotmánv- ét nsmzateUenat kísérletekkel vivott elátást küz-1 étlmankhf -valamint á ferde pá rí v'woty okból eredt fonák I helyzetek kritikájában, nel»ek okai ét forrása a jelenlegi váltás, a nBttdaf#tU Uudau" minden egyes száma a nemzeti jogok és. rációk diadalmas hőseként szállott sikra. (
t iát rabi «aa é» )?g*iiszántabban nyilatkozott meg a közérzület tttvt. Ka a mikor t ktaónaég ttpról-tapra lavíaatéit nö- j vakedü tómogével atgi'angünkrt éa támogttáaatkrt jött * a „Hudupfiwti Hirtap* dvwtS erőveL n^iködött közre a vitás I kérdések mefottromlátábat, a politikai- fordulat ét aa uj I veemóaytk elókétaitéoébot ár pártoktól független, csakis aj kdaérdfk álta) vetélnit ét saját becsüWtte meggy taodés&nk-ttit diktált mAk<idésank akkor érts el legszebb jutalmát, a mikor minden igaz magyar ember a „BuHapuU Í/íW«»<l-ban keretté ée. találta t nemzeti ügyek Ingfáradhatatlanabb, jeg-tzivóaabb ét legvtkemeteebb védelmét.
l<egb«tgóbb iparkod ásunk, hogy t 9B*4*p»Mi BirUtp* a jóvöben is az maradjon, a mi volt, t minek indult, a mely irányh n katalommá nevekedett a miben aa elsőséget nem engedheti ét aobn senkinek : « l«fmtafifarmbb mj*tág, tárta-lomban, lélekben, szóban egyformán. A legmagyarabb njaág ét mint ilyen t nematti érzület leghűbb tolmácsa ébresztője, izgatót ée ka kell látgha'boritója. A leg^isttább* tudatos-tággal hirdetjük és valljuk, hogy bljraa időkben, a mikor a nemzeti eszme fejfretartó ét államalkotó erővel érvényééi ti aitgmt mindeaütt. hogy ngy aa akkor nemcsak jog. htnem kv tslftéig atklnk magyaroknak a soviaiamaa lelkeoedésével sőt türelmetlenMp*vel szidgálni a nemzeti irányt mindenben ée mindenkor. Rt t mi progrtitimaak.
K pngrammankknl nekünk adott ignsnt a magytr ktaön-aéf, mely raaitél sem irtózik iaktjjbb, mint a színtelen ée | lelketlen ktziáopolitatá(<AL a ktmisaagokra és az elmék meg-1 MfsiaUwfi alkaamas cifra jelszavaktól: tekftnk adott igaant, | tttdön lapaaknt ImKCjpIibeUtlea mértékben felkarolta éa egyre jakbtn terjeszti.
K programmal Mytatjnk t iSvóbta it mindennapi «n-káakat a közügyek áaolgáktál«an. Folytatjuk erőten fegyverkezve ■ nagy tnaákra n melyek n kuaeljévőbea. n nyil- ■ váaet élet minden mankátárt várnak. A nemneli arankából .T rettt kérftk éa részt fogunk benne venni legjobb telietaé-1 günk aarrint pártolvt ét támogatva mindent á mi szükséges, j életképet, derek éa jó: ostromolv« tldéave aiiadatt. n mi I aélnűta félateg ét btcetelea. Ebbeli szándékunkban nem fog I Zenitünket korlátozni eemanMe személyi tekintet, párt- és Hatalmi érdek és tincs aa a politikát fordulat, melynek kedvűért ée érdekében pnratltatágankat ét eltogalstlnnságnnkat eaak ecy piUanatre it KUwUt.
A saigoni nbjtktivitta atját fegjuk követni a zsnrnalitz-1 Uka aiindea egyié ágában. Aa iródtlem és aiivétzet-ilérdé-1 atttma mint eddig. <*gy eaeatal it üaiforana mellőzni lógjuk I a pajtát!néát ét klikk tae)|«Me(. A mi megfelel t' taép fe l aetii« taMaáik at tniadig etfrfnlatlna méltatásrz fog találni I topnak tan Mi magnak it attól vüóok legjobb aaolgálstot I toaoi oa irodalooiaak, fe^gy egy tor te jelöljék meg lo|*atk-1 Wo, a amly aa i/adolmi mértéket sem ití. Kftzlemé I
l60ai—T
Tudióoltólnkmt mentül gyakoribb tndocitá^Ta kérjük.
Nyilttér*)
l'arkige Neldeaalotfe vos 60 kr. bis jt. 7 6'» per Méter -r- glnti nnd gemn-ftart. icirct) 2'>00 Versek. Karben und .Deaaint) —\ersendet roben- nnd stückveiae pqrto* und tollfrei daa Fabrik«Dépot G, Heaaeberg (K. u. K, Hoflieferant). Xttrieh. Mutter ua^ehetd. Briefe kotten kr. Portó- ŐHŐ
Feleifis szerkesztő h kiadó: Varga JLaJoe. lársszerkesztfí: - Nxalay Mándor.
kirendelt kir. járásbirt. HIBDETÉH :
Egy födéltelen landaiii olcsó áron eladó. t 601
Egy kocsiszín raktárnak, kiadandó.
Egy házmester felfogadtatik.
i TI Lajos féle liázk
XXXXXXXXXXXXXXXCN
Hirdetés.
A nagy-kanizsai laktanya részvény társaság tulajdonát képező Nagy-Kanizsán a Batlhyáuy-utcálmii fekvő 10 ttzámu
tágas udvar és kerttel biró ház
szabad kézből e)adatik ée^f. "évi május 1-én átadli'até;—
A megvásárolni szándékozók bővebb értesítést az eladásra megbízott társulati igazgatóság elnökségétől nyerhetnek.
Kelt Nagy Kanizsán, 1890. március 15-én.
Az igazgatóság nevében : w
596 l—1 Eperjeuy Háodor V
_____Ttsök. ^
XXXXXXXXXXXXX)OOCOOOO<9
Peronospora-fecskendö w
w »
*
í
A *
Az egész készülék mindeír tekintetben kifogástalan gyártmány, melynek részei bár- 1S4 mely' savas oldatkárt nem szenvednek. ^-V 585
Kezelése egyszerű, bárki által eszközölhető.
Raktár: UNGER ULLMANN ELEK ezelőtt Hausgr János
Kr^a-^r-K: AI>TXZS AOST.
Árjegyzők és ataaitás bérmentve küldetnek.
J^fS 11 T*reller-g zerlceze t )-
szakértők által a legcélszerűbbnek elismert kéuttlék.
Védekező eszköz a szőlőlévé! betegség
(peronospora-viticola) levél hu I Ián ellen.
n
» * »

IjMí? A taM
•UkuiUtM^
Faanfc lijBwü^Sr Hv*4Ho*ral fíintoííí MUrtiM' ^Xnllitt wt KnMMlictek, lif k
Nagy-Kani-sza, vasárnap.
— Alapíttatott 1837- ben.
Steinschneidef Jatab
Lei és lür. szab. ágy ne mü-gyáros,
. H tíf, Ifeuég AiM ttffa^ii aft. uili^l
lim fitPWM h sukfliifflal tolajJoop,
BIDAPENT, MS8-4I Király tttcm -79, saját házéban
bátorkodik i tiiuttelt knzüri»T ügyel®*-** ajánlani dn-1 mb Mfiaarati raktárit az á^raenfi isskmit* vágói I—m c*ikk«kt#a, niiat Kc^ii^é/**, jinom w leg/itto-vi'tfJi fiHfdamok, ágybetét*k\ lúmfr tMigeríS matrd-. 'gvk, nmtmm:*dl~ok, poliitsok ét takarék, tollal « txlyhrk, ra*f/Htun>l\ U>\áMía tZutafrytk /SfÖMfők, BMikoluabefl dtriih- m a*:taUak-nrvk, itk A kitúnú i<írben álló
WELDLER ÉS BUDIEl
Montit éj MfMTr-flir Miatti riitírt - ■
Kiadra lajtÁfn /tá/rq»rnnrk. k0l«VfiO*an pedtf te/fejtei kiká:•!*>!ts! hk :■ .-1 /<MT~a lafcméurkftltebli úrak»n.|I MT Rajsok éa *r|e«cyaékek bérmentve éa |
lH)fl "i
'A KI NEM TUDJA,
[•begy * aok -hirdetett gyógyszer kftzfll ■aíy»k fetetfte meg leginkább MejgeÁgé- : rnrk, u kégt azocnJ
Zala 12. szám. (8 lapj
1890. márius hó 28-án.
'xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Ezennel van szerencsénk köztudomásra hozni, hogy Nagy* Kani* isa én környéke részére f6H|gyn&kMéjgtliiket
WEISZ TESTVÉREK
cégre ruháztuk át, kik a biztosi tásT dijak beszedéséről is gondoskodnak. Budapesten 1890. máreins hava.
AZ „ANKER"
ÉLET- ÉS JÁRADÉK BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG
. MAGYARORSZÁGI VEZ ÉBKÜ*VISELÖSÉfifc
Szives. figyelembe vételül: A halálesetre nyeretnéttyrészesüléssel biztosi tolt (eleink rendszerint\ az évi dij 24—25* nrtU kapják nyeremény gyanánt.
A nyereményrészesüléssel egybekötött gyermekbiztoeitásoknál a nyeremény eddig átlag a biztosított ősszeg 'iU\-át tette ki. (594 2-8)
____30000000
Tricocli.© Cog'arLSLC-
TtívcTcz*-láj^n Wcfctir1 J kiaééistAratatát Upoafbea, s .képekkel ellátott] Lá Batafáarét" / m(S könyvecskét A hozzá ] l nyomtatott bálainitok bizonyítják, hogy a mű-, ir*r«ku bee foglalt )ó tanácsok követéso által, nem, . xkí exreo>megH«ren elkerülték a haszontalan^ ^pénzkiadást, hant-m rn*g a vágyva-vágyott J lyéfyalast is hamar megtalálták .könyv iagyaa küldetik meg.
A LE6J0BB
BRÜNNI KELMÉK
ab araiWi gyári árak »jt*rint azállittatnek
SI EGEL- I M HOF
pnrtt'-ljárábót ft<0 6 r*0 H K t > \ li t: N. Kfy «tafáa« taraaai vagy ayárt-éltoackkea alégaégee H* caufeag, tóaly I1 , pátert vagy 4 rőföt tartalmas, gfy taabaaágaa taausaf ára ..... t 80
.. rínom ......7.76
w finomabb t . ,050
, lacflsoaáhb " „ . ' •" . tl.ff nlMi gyapjából. Továbbá nagy válaaatikbaa **flyemai«] aaovAU kani-tara. ftl'ittókaek vdó k»!m> k. vadá*zukuak és toa-rutáknak daiét^i, ■akmt»HAay*kit*k pararieaaa Aatoakiag •sabályaaara egyaarskákaak való iw«aték. fárSakaak *■ gy«ra»kaáaak makatá csárnakataák, valódi piqüó-'ealláay-k»tnék ath.
< u tt pt jt m i ict ukh iiía adktite tlüíf1" Htalák iagyes éa kéraiaslit.
Máriazelli gyomor cseppek
lejWitossibb ||éj|wer minden gyomor bajaik
Vl 'Iéí Itaflan lnilaa axétvágytalansáf,
KTMDHT t'Úi'Jf IrbrJrl. S»r»-
fiyu frtUiitifv*. iui rckcSés. (KoMka)
p<HMr bánit, cymnnr ím gyomor h'i.nvk dara fj-
aiattaydaa. wáraaMg. un«W é$ hány-
VMHp
MK*r ftltflkM, MfüiliMl a flWVjáit h* Kt :í k> imii »t ilrartiiátui anreaiik) O'nearaerreél.tiew^ei a^kli't,arkri> ii • ItolUl turt«rh#lt poa-na Uiu'Hjit alttii a bnUéryuwt, a irvtryit léj>.. tmw, uÜ éa ituv«m hinuli»i*Km. Ijnr ing ára. aaat> tfiltl krtB»i(|»Ui t|rM 40 Kr. fctttft* 0«#f |s ar k<>i|miih «aÉtkaM3ai raktár: tkéSf tUr«t).f|»f v«i«rUra Krtmsitr Dftorra
Sé|Ma
•■«Hli
SniM ai
Máriazelli Labdacsok.
fii U*fiufitl jQfonuf cMiptk Ml fél*> . l.iHti»kUiKt|. • rnit Tiludtak nrutal 1 #1 in^H ok ítff*. apr vjrt*. • a J paptrka vaa nnaniiTn. < aSjitk ««lt*ma a> H M ni Sititti hán lily k* <nv mxrtiulitAltan lynUitoloít A M-M'.wMin fia iSifSirti eS«o. fT*k rtu fcatAaaaS-| n-k ti la .at alt i>kd»c*ok kuk* kiaWtSiik. tálkát t ««teMaál ú. via> izni a
IMI viNtjrKi rrt« Jkfifi) KArWf,
lámán nmniiiái aév alá trinn. m*!v+k a»iafi«a «««(Ni daknaa MkaiL RaT . i»Wi fira a kti, an trkvrra fi Subaaaal i (w. a pfiaa •Maew NkiWia mim, 1 tdrarts I M. V Kr„ S tonarca 1 fin. la Kr., I teker?* tfttS Kr. irt ciaanilii fia pöatahér aiaaiaaia HMaik - •
á Mariaaafii caaaaak á* Mariaadll labdacsok
Ha tftkoa mriá a rr,«TMÍ» Mjipáaak &a»wléwte ■Mn HaamjtaS wtaeááaáa* M vaa main.
AimaiauuimaiaéaM<aiamami fiapaaM
KqvKitiiaái fragar Nta éa Bataa Lajoa zyáfy-aaartárakkltta. aaW«caaa ttiaa gy»«xas«rtáffáksa. Barcs: Kaésl aaad«fi pw^jinwtáiéki Xutaali I4ck Vfc-ftv gy<4?aaartá«afcaa •'tatta ftün Bík gyfigrsaei-isrfikaa tat ttaltkérd : Taaataáayi liwp. gyágyaatr tMShaa
Marczius elsejétől H U S V É T I K T At l iT Á S.
2 ® S T5 a b 2 96
-- s .
u
m ni
SÍI
* cc ^ S «
* v-
Tricocheés társa cognaci cég
1820-ban alapított -—
7tirneves gyáraitól.
68 3 3—4
Főraktár:
ifj. Rosenberg Miksa
f&szex- és csemege IcereslzecLésé'ben
Nagy-Kanizsán.
(Dél-zalai takarékpénztár- a Korona" átellenében)
s
cr.
rl * *
ö*
S ^
* 2 ** B ■C «
5 9 5
3 a : 3 2 :
i E-
S
?*§ 3
IB
S 3
o ® c
OrTTOBilag: inegr^rizsgráilt fül ii/riLuUíJCLlZan
kitünö gyógyhatású cognac
tí dennemu
ÁSVANYV1
_Z E K.
__ AleLpittautott"" 1B2Q-
XXXZXXXXZgXXXNXXXXXKitXXitXXXXXXXXXXX
A. iegak aiépaége
Kovld baBzn&lnt után néikQlitalietlen mint (ogtisstitó nzer
t | amerikai
I GLYCERIN-FOG-CREME
(egészségügyi hatóságilag megvizsgálvaj
l. t Sart Jti. Társa
cs. kir. udvari ssáliitök fléashaa.
ALDDONT
■ Kaphaló a gyógyszerészek és illalszerészeknéj t dártt 85 kr. N.-Kanizsán Scfiwarcz & Tauber; Rosenteid Adolf; Sirem & Klein, Berdin Márton; Marton
- és Huber uraknál. 448 33—62
X
K X
8 X
K
1 *
X X X X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXX
Ti bél v Ágoston F.
(a feloszlott Tihéiy 'és Véyh céyy coll• belfárM)
Budapest, váci utca 9. szám.
ajánlja a legnjabb férfi-ditat és fehérnemű kü-• a 'a * ~ ■
lönlegességeit feltűnő olcsO árakon. Mm waftléif miiw afáataa felestlagl •laMSMt bMKfi Ipfihaéka
m f-S
Nyomatott Fiacbel Fütóp laptulajdonosnil Na^y-Kantiaán Ü80,
Szives megfigyelésül!
Ezerszer éa ezerszer jónak bizonyait áa orvoti tekintélyek^ vahunint számtalan magánszemélyek bizonyítványai által kitüntetett készítmény.
Dr. MiltefTnöhnövénynedve
| meglepő-hatátfeal van köhögés, rekedtaég, torokfájás, elnyá-íkásodáa. keletkező gftmókór. egyálulában a légzést szervek minden bántalmai ellen.
Tégelyben gyermekéi és felnőttek tzámdr*,
, Efj légelj Ara M kr. e. é.
Mh Kapható MARTQN és HVbER füstét* kereskedőnél Xagy-Kanizsán. ^ÉÉ 584 3 — 12
-mm
13. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. március 30-án. -i-A;---
XVD, évfolyam.
"Batthyány- fa *j«ki«iy-»lc»a itrkia.
lattanét a Up s»Ileml vonatkozó minden kockafej
ZAL A
Ktadéfcivatel: TáioíliU-olcm 6. mám FJmUI tMf kOijrkantMtn,
Eiörütrrtai Arak: Sfht tm . 5 fit — kr.
MM** . . . .-", I , 60 , Kogytttm . , , 1 tg ,
Mcasatotlsa Imfek caak iunert ko-MtWI fofaíutaak «I.
Politikai ós vegyes tartalmú hetilap.
Htbilgk vfcasa *«a ktUdttaak.
üiniclisolt juttnyotan Káaittataak. MyUttér patttaora 10 kr.
A Nagy-Kanizsai- ét Détztlai takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönyj. vakartaTá kiriHinkn
. Toutkosók Fuchal fttóp kunyt-
üt{|flfnik Üfagy-Kaniitán hetenkintegyuer: vasárnap.
A színészet érdekében.
Valóban boldogok az olyan váronok la-; kói, hol a magasabb szellemi élvezetek megszerzéséhez a tényezők nem hiányta- i nak. Az élet-igát vontzoló embernek ahhoz, i hogy a verejtékütő munka közben, a lét-gondokkal való kflzködés alatt lelkének erycpaulya fönmaradjon; hogy azt véről, lelkéről le ne súrlódjék, le ne hulljon aaa zománc tnely egyéniségét a göröngykllz-! delmek köröt t it magasabb célok tzinvo-1 nalán képei tartani: időnkint oly neme-»ébb, lélekemelőbb tzórakozáara van tattk-aége, mely — ha rövid időre is — kiemelje a mindennapi törődés-maródé*. a kenyérmezei ver-enygéa prózai légköréből.
Ilyen szórakozást kiválóan n Mellemi él vetetek nyújtanak
Minden jóravaló helyen, minden a haladé* tzinvoualán álló városban oda törekednek aa arra hivatott körök, hogy a szellemi élveset megszerzéséhez, élvezheté-aéhei *z(lk*ége* tényezők megszerezteaaenek. Ez igen érthető éa tertnétzefea kötelessége azoknak, kiknek keaébe egy-egy város anraa a polgárok bizalma folytán letétetett. - Érthető éa természetes, mert egy várót mandatariuaainak nem csupán a jelen pil lanatnyi kötelességeivel kell törődniök, hanem buzgó, céltudatos munkával kell tenni. hatni n jövő érdekében, * leikök egész odaadásával kell callngeniök ti város jövő falv jrágozásán.
Jjlgy vám* jövője nagyon -aok tekintet
ben attól lügg, hogy miként képes kielé-|feneklett. Hogy mi ennek az oka? miben giteni lakóinak, az oda települt vagy oda keresendő ennek a Rtegnacionak as oka? települendő polgárok nem csupán anyagi, ennek fejtegetésébe most ne bocsátkozzunk, hanem magasabb szellemi igényeit ia, -Elég legyen ez úttal kijelantenllnk, hogy
Kétségtelen az, hogy a verejtékező ~em- városunkban a színművészetnek nemcsak ber legezivetebben kerttsi magasabb szel- nemzetiét irányú kultur-miieioja van, halemi azórakozéaát a azépművészetek pro nem mint legmagatabb szellemi élvese-
tet nyújtó művészet, —I a kenyérkereset gondjai között verejtékező polgárokra nézve
valóaágos áldás, mert a göröngy-ktlzdeleai-ben kitáradott t a világrenddel nem egyaser meghasonlásba jövő ember lelkének egyét*-aulyát viaazaadja a költészet örökigazságai-nak érvényre juttatásával, reprodukálásával Azért, ha állandó színházunk nincs ia, oda kell hatuunk, hogy legalább évenkiot egyszer tisztességet, magasabb színvonalon álló szintársulat jusson városunkba! Ezt
duktumai mellett Ezek között mist leg közvetlenebb hat&só művéazet: a színészet áll. A teremtő és alakító művészetek ölel kezéae ez, mely elvitathatlanul a legmagasabb. szellemi élvezetet képes nyújtani.
Éppen azért ptiíden törekvő vidéki város elkövetett ét elkövet mindent, ~hogy"* szellemi élvezetek s legmagaaabbját a polgárok ne legyenek kénytelenek nélkülözni. Szép és nemes versenygésben látjuk ezt illetőleg vidéki -városaink- legnagyobb részét.
Hisz ha magában, a dunántuli részben 1 pedig csak úgy érhetjük el, ha a várn-azétnézilnk, arra az örvendetes tapasztalat- tutikba jövő azintársulatok pártolásában, l ra jutunk, hogy majdnem minden neveaebb' támogatáaában igazán hazafíaa lelkesedett, ; városnak van állandó^színháza. Ebben nem ' buzgalmat tanuiitunk. I lehet kizárólag a aztnéazet kultur-miaaiójá- Legközelebb (buavétkot) a tzéketfehér , nak megértéséből eredő buzgólkodást rea-; vári azintársulat meg fogja kezdeni nálunk | pectálni, hanem azt a tzép törekvést ia, mely-' működését A aajtó jól megértett kötelea-lyel egyes városaink a'polgároknak maga-| aégét teljesítjük. midőn fölhívjuk városaink , sabb. szellemi élvezetet llgyeketnek nyújtani.farra hivatott köreit éa egyéneit, hogy bit-
A minden irányban megindult éa folyto- j ingjanak, tegyenek, hassanak az tlgy érdé-noaan felszínen levő nemzeties mozgalom, t kében első sorban hazafiságból, másodsor-mely a li-t^mt* ; ban pedig a Aroa szellemig haladása, emel-
ad, - a mi városunk levegőjét ia meg- j keaése szempontjából. T mozdította. Itt la volt tok szép azó, tőt i Ez úttal caak a színészet érdekében ki-egy kevés (de minden eaetie dicséretea) tett vántuk fölemelni azavunkat Egy más alít arra nézve, hogy a szinmfivészt-tnek ál-1 kaloinmal az állandó színház létesítésének landó lakása legyen. Az tlgy most meg-1 módozatairól ia fogunk szólani.
A „ZALA" tárcája.
Áz agglegény.
— A .Zala* aradét] tárca ja. — k.irxntrkatr ssraraja. i
(Mnydfta cyy mrgizatfulull lélek.)
• Furcsa istenteremtése ól*, A paradicsombeli öt állapot folytatása, azon I berek közé tartozik
Nevezik öt öreg ifjú legénynek, némely vidéken | hivjtk ebédre. — Bolondság! mi haszna van be-épen — horrendum diotu — nőstény legénynek, tőle. azért az abonnománt egyformán kell fizetnie; szarkalábnak mert atl a korcsmában nem kt(i. No, a awmnira
Összességében, gyüjtö néven belőle áll ki az J szóló meghívást még csak Mívesebben fogadja, ugyneetieH fiatalság. kivált, kt kilátás van eyy kis murira. (A t.,. is
• A többi emberekkel össze nem téveszthető.— |este virágzik!)
Taktusra él, arcában, mozdulataiban, öltözékében. j A szentségeket nem nagyon azereti; csak ugy szokásaiban mindig van valami, amiről száz kö- mind a belel együtt emlegeti néha. A legeitön tül niégitmered, hogy nem a céhbeli jóravaló em- át kellett esnie, — már t. i. ha a keresztény
anyaszentegyház hívei közé tartozik ;— a továbbit-
állapoté, mikor még Ádám apánknak meg volt j í<egtöbbnyire begye*, peckes, de mindig komor kát meg caak türi valahogy,, de az utolsónak ha-
valamennyi oldalhordája, de az átvitt értelemben mogorva férfiú. . Ltározott ellensége. »
való oldalborda még hiánytolt. Tit év óta egy vendéglőbe jár, ufyanazon at,z-j Házasság! A nevét sem szereti hallani, legfel.
Szikla, melyen at itteni és emleri törvények I laluá', ugyanazon helyen, talán bizony ugyanazon lebb a más le le.-égénél nézi el, hogy ebben a hi-falknsü'ésrí megtörnek széken ül; ugyanazon pohárból issza meg ugyan-1 bábán szenved.
Fal. mélyről a reá hányi borsó' visszapatiog. azpn mennyiségű borát, még pedig mindig egy- Ugy üres óráiban eszébe jut, hogy et talán még Az abérénrk ryyet brttíje; — a numerusok ko-1 formái, következetesen vagy aillert vagy fehérei, sínesen igy jól I — Gondolkozóba étik, de igyek-tőit t piratlan aim, — talán bizony: nulla. a másik elvből nem ízlik neki. ; szik magát vigasztalni, s álláspontjai' indokolni,
(iyufa. irály minden skatulyán meggyulad, delü-l Asztalkendőjét rendesen a gallérjába tűzi, még E3monologisdlja magának a halaimat argumentu-tét nem éleszt. pedig kivétel nélkül atl a sarkát, tpely a bimiett I mokal: a nők nem jók, rosszul vannak nevelve,
Méh. mely mézel nem gyűjt, caak fogyaszt. betűvel átellenben van, — ekt igy ttokla; vagy tok at igényük, lehetetlen közlük feleségnek valót. Mágnes, mely semmit sem vont magához. épen selyemzsinóron akasztja a nyakába (majd! találni, (pedig még mindig akad a világon annyi Eien', mely semitii más elemmel tarlóaan nem [eljön az az tdö is, mikor ugy köli lel, hogy a érdemes asszonyszemély, mint ahány érdemes. SgVésQT. .kendő két vége Htle mellett áll kétfelé.) 'férfi van ; kaparj kurta neked is lest!) Hogy a
Felhő, mély «ak varga--villámlással van tele,!' Ha gyomra rossz; a mi sokszor megesik, szidja j cselédek rosszak, emberi idegek ki nem álljákatt da melyből áldásos eső nem ered. ja szakácsnét, perel a kellnerrel, panaszkodik a a sok veszödségei tpersze olyan megrongált ide-
Fa, mely csak virágzik, de gyümö'ctöt nem tej vendéglősnek, de. nem a gyomrára, hanem az I gek). Hogy a gyereksírás! nem vitelheii, — még rém, vagy. ba terem it, csak férgeset; étéire; — ha pedig étvágya van, bepöfázza a szomszédban sem szereli hallani, hát otthon!
Pecsenye nélküli saláta. mind a három abonált porciói, a leves helyett it Inkább megfizeti a nöltensigi adót is, ha We*
Antiig nélküli főzelék. pecsenyét eszik ; a rendes porción felül megittik, kerle erre vetemedik, de dictum, factum, delibe-
Kakukmadár. egy deci azegzardit, székét hátra veti, térdeit neki, ralum: nem házasodik, — t elhiteti mtgával,
Katangkóró j fesztli at asztalnak, szétneivel at étterem pltlond- hogy igaza van. aztán, ha ezen elmélkedés után
Magaaot veréb ján mereng, és — élvezettel emészt: - ' j este még egy kis muri it kerül »-■ Egyletben, l&-
inaauei pondat itrrae. — -- fragtscootumerei A rendet kerékvágásból kizökkentéinek, elete,kéletesen megnyugszik abban, hogy legjobb ip/, •aia* rendje megzavarásának tekinti, ha valahova meg- —- et a gyöngyélet! Mikor aztán tizébe -jut at
Lapunk mai stáma 10 oldalra terjed.
N«gy-Ktnizs«. vasáriam. _ Zala 13. szám. (2 lap.) . _^ 1890. március hő ftO-án.^
T?»fi (*§m1« :a politikai színről, hanem ax nj Németország Követésre méltó! — NmuoflldSn lAtri-ában)
aevl liemie. egéaz jövője kérdésedé van téve. — Az Intran- a nagy portugál expsdioiót r— távirati hírek
„. . , .. * n___■ ■ i.-____i _ . mmm áry wóí :; Inkább mint valaha a háborút szerint — felkoncolták. — Aaw liectkerekeu a
Bu~rk lemondó* i* ftpnr, kiaevezeseéiku^ibekoVetk'tóét jelenti er Az iszonya- uatólegínyek sztrájkolni készülnek Erimet közvéleményben - es rfsaben a kUKSldönl méuitlu XtETgát nela „abad többé így dfii kőSuíáuyában egy munkás öngyil kosság TSLl ^Tl.ii .AiE* tekintenünk, mint többé-kevésbé távolit Minden ból dynamiUfiltényekkel szaldttatta szet testét, "r^-' iu T A minded órában erre kell goudolnusk, azt - K-iekben fNémetornág). dacára a berlini
jelentőségű változásnak néz elébe. A német la-; ^ 4 b ¥0nterenciának, zendűlésazerü munkás-zavargások .
f^iS Hl* ^. wt^ S " ai .aggodalom nyilvánul, hogy Bismarck be ütöttek ki. - .4 »<$*. még mindig t»rj|T~ ' csakis a belpolitikára érők. míg a UlpobtaUm. foJ^^Sa^g^ovábbra ia feimarad. .A U Vil- Szeged,,, egy 80 éve. ember lett öngyilkossá. -
feS^Í ZHÍ2Í rninZfihő "><>* c^zár népszerűsége-, ir,a a N^Vrmjo, Kajm! btla fiatal iró meghalt KiposvfiSÍ -latéEett bnewuó.lcv^e értefaéber.jtáengálto-J.nem elegendő ahl.oz, hogy e zseniális embert Keszthely tidlk közegeiben népkönyvtárak fel-
í. Fi*"^^ W i . u r helyettesítse Birmarck herceg abban a hirben állításán buzgólkodnak. - Atoron MöküVt
^S^MIÖÖ^f^te lUott, hogy ellensége Oroszországnak. Oroszor- átutazása alkalmával minden magyar (városi) tan óvatlan tartózkodó áHáspontot foglalnak ^ ^kták . « utolsó tizen- vaautállomáanál lelke, ovációkkal ücfvözölték. -
|íSí' "SfiSítaíSk,két év ÖSS2ea politikai bonyodalmainak okát a 1SmW királyné a budavári Mátyás-templom ják el,ho^ ako«Téleményne nyi^ani.U^k bercíg befolyásában keressék. S mo.t nak, egykori menyasszonyi ruhá/abil készült
i í • Sy . ■ . ez az ember viiaalép Elíbb A-ndrássv, azután vewernyeköpenyt és egy miaemádó ruhát, a
^.T'1^TSÍ IK^ftw Tisza s most Bismarck. Oroszországnak nincs hozzá tartozó kei lékekkff együtt ajándékozott.
volna, ha nem a dicséretek áradata alá temet- , - , . .. , , .. t « ,,, , __,.7' , u... .,, i .
Bék el A iövőben ki fWiik kérni tanácsát de ok* «rra. hogy Bismarck vssszalepését gyászolja, -, Sziktsfúináron egy tehén 7 lábú, két farkú
Daranc»ot tőle Tnem fogadnak! "t" nem de. ,rr* sem' öfOljön rajta,me.t Bismarck és két fejű borjút hozott világra; mely anyjá- _ íren hisz a külpolitika megváltozásában Vilmos m*D<ka ese'r® olyan nyomokat hagy hátra, val együtt elhullott — Mura 'SitnlaSiiifHd -a-üszár kiielenteite ezt a e kiielentés a ténvek mel>'fk öro^ömágrá nézve kellemetlenek a Murán át ideigleaMjudat építenek - az logikáján alanazik. Az idézett lap föltétlen W ^ ^yek ővele együtt el nem tűnnek ^roazor vasút vonalán. - Manap^g még mintegy 25-3U a császár kijelentéaében. A itirin aem hisz a há- negyvennyoU.honved ti. - ^y^rái
borúban, baUr, vagy éppen azért, mert olyan 1»™1 áUasát - Mr&iiimindfenben járásbiró kérelmére )oggyakornokká ne-
ember lett a helyzet uri, a kitől ágyulíWket '?>'utt a .^ral m.dBn^z wMM b, eddig, cunéfidk és rangjának meg-
: u „j. .. , l„„ Bismarck: a hármas szövetség megalapítója és tartásával. — l'árisban egy könyvkereskedés
l *VÍ főgie Uáut »álU)aatlau bSSnléS. és tfc fiyit.atott, hol caupán nők álul irt müvek árulut-
lenit 'eet íuondia Bismarckról ■ Kevés politikai mulwl,anl> megtenni mindent, a mit nemzetközi ros meghalt Monte-Larlobatf. — In, Falna hír-e-. .. > „„ ' „,,|, illem és udvari etianetto csak megengtínek, neves csillagász e bó 20 án egy új bolygót fB
Sff JSt Vtí' Megvolt ^ennea TJj
SSfi níS £ dáfáSckS- tosabb' láeleú'ő^gesebb és ránk nézve a leg- tagjai márc ^ 15. alkalmából üdvözlő táviratot
.. «,_, • ' „,.„ . orvendesebb ezen epochális személyváltozás le- akartak küldeni Kosanthnak. — Sainl Saiins a
r-JTLrírffii^aX: köral u, a t&y, hogy II. Vilmo. hires zeneszerző Párisból eltűnt, s hollétéről
iJLf v.ii .. ~T.______„tr^rr ihászát kfigytelifis búcsúzó iratában a legvilágo senkinek sincs tudomása, Vj-I'ehirtin (Sza-
I tóbbiek cmwÍI iSáSsabban, legVatározottabban. alegfélreérthltlenebb bölcs m.) hami* bankó gyártó bandat fedeztek
_ . eztmondia ^em lehet feladatunk m"^0D kijelenti a szigorú, merev ragaszkodást fel. — VUntot császár az őszre .tervezett talál-
ke ni a kü vet ke/mén-eket mel vekre a dolgok aton M>nórP?rlékliez, melyet Bismarck adott kopását királyunkkal, előbb óhajtaná megtar-•i állanota Németország helürveit illetőleg maga 81 'ltalánoa politikának. Eszerint minden két tatni. — A limic* féle ötueeskicét ügyében folyó j ? i i i ■!• u i f ségen iivül van, liogy a hármas szövetség a vizsgálat, mint Szótiában jelentik, már jóformán
után vouhat. de azon kell lennünk, hogy meg .... _?í ji , , • . • r■ T- Ui i r. x i -x-
ne 1-neaaünk külbékénkben a Hatal csá^r vu változandóságban maradandónak bizonyult; hogy be van fejezve. Ujabban az összeesküvésnek még
i ? • • ... i c. - H _• . ._4„i.„ l„u valamint két caáazári szövetséges elhunyta után. egy részesét fedezték tel, kinél egy esomógya-lamely csinie által fcrnsebben mint valaha, kell , , ,. ® ., < . . . • . i?-' , ,.?•'.„
t ' • " ■ •— . ___u . i..-:ir i.u.' ugy a vas kancellár visszalépésé utan ia tanto- nua tartalmú táviratot találtak egybawtve.
rithatlínul szilárdan, Európát dominálo hatal- Mikor kérdezték aa Ulatőt, azt vallóba, hogye
A í.««ro szerint ha gis'm^ck bea-eg meghalt maasiK4nal£ telÍw integritásában feumartd. ; táriratokat azért tette el, hojn' az oroszoknak,
volna, azt lehetne mondani: „Bismarck elment, tj Ilonái irdmjd* készített a közös hadügy- > majd eljönnek. b«b«onyuhiSja hogy neki
de politikája megmaradt- De nem a ha ál, ha- miniszter a Sirály rendeletére. Az érdemrend-. >« tenai^10 vl8Ionyok Wtorgatasá-
nem az ifjnság kergeti ki Bismarck herceget nek három rangfokozata "lesz. míg a mostani n&t mániájában. —_
N«B a«Jt Biwrk katonai érdemkeresztnek csak egy fertálya van | ^ .
tűnik el, hanem Biamarck politikája ia, az a — Jókai .Arany ember'-ét Ausztráliában is - T & & Ü ff V•
Franriaországra nézve kegj'etlen. erkölcstelen előfogják adni angol nyelven, — Kahl Jizief, ° *
éi kemény, de elvégre ia bekésszellemü politika, pyag plébános minden vagyonát Bozsok és e|(ésEllégtig}' népünknél
— A l'rrr* szerint nemcsak egy ember tiint le Maiss községéinek hagyta ovodák felállítására '
. ■ _ I "A „B. K." egyik cikkében avnálunk megdob*
' i bentő mérvben mutatkozó gyermekbetegségekről títtcS. hogy tü'ajdonképen miéri is ván a világon? már nyolc ht az, lm már akkor uiegszűleiett volna i és halandóságról elmélkedvén, szomorú igazságéi re is talál kádenciát. Egyik avval vigasztalja a: ■ nfjirölketf • Meg legielébb a csárdásban zör-1 gal mutat rá a bajokra, melyeken a jővoném-mágálj hogy a .közjónak szemeli éleiét (persze, geti össze néha-néha száraz bokáit, ha valami; tedék érdekében mihamarabb aegitenünk kell, a ha minden jó kOxos lennej. a iná«ik, hogy majd helyre menyecskét elkaphat"—de csak nzlinóra után. Ugveaen kiválasztja egyszersmind a módokat, ai atyafiait teszi boldoggá hagyatékával, (jól |ár Egyébkén' nöiáreaságba. — márl. i. a mii tar- me vek által a hazafias jóakarat csakugyan sot nak vela !) a harmadik, hogy majd nyugalmason saságnak lehel nevemt r- nem jár. 11» valahogy. üdvöset tehetne. Lássuk sorait: Azt lehet mon-korában összerendezi a régiségéi!, hogy mini rend bele cseppenik, a viz i* kiveri, adja a komolyai,! Jani, hogy minden betegség, mely önhibáján ame. gyűjteményi testálhassa oda va'ami vidéki nehogy sem érzi jól magát, igyekszik szabadulni, kivüt, az öntndat előtt majdnem elrejtetten, ön-muteumnak, fakftr magái ia vele együtt I) — a « meg is leazi,-mihelyt alkalom kínálkozik. Aztán i magábóí fejlődve lepi meg és min'egy -kiazá-negyedik egyátalán nem veszi komolyan az élé- nagyot fuj örömében, mini a ki leies'eges teher- mitott lassúsággal sorvasztja a gyermeket, eretel, azt mondja: ha meghalok, meghalok, kivisz- tftl azabadu't. Jövőre majd jobban vigyáz magára, delére nézve egyenesen a családból datálódik, nek a líivalok, A cigánynyal is ezl huzalja — hogy ilyen malheur ne essék egyhamar rajta, s' ez onnét van, mert nálunk a családi rend-keserűségében. Brr ! ' Ko, ugy a maga szive szándéka szerént való nö- í szeres nevelés még mindig a legmostohább gyer-
l)e mindamellett még mindig jacakorabeli fiatal nek nem ellensége. jmek. Noha egy téren se .szeretnek annyi szak-
embemek tartja magát, pedig homloka már gya- Deahát hasztalan — sorsál ki nem kerülheti:, értelmet, alapos tájékozást maguknak vindikálni dili közeledést mulat kupája leié, s hajában, sza- hiába a (Teklái fiatalos szokás lkat, hiába dicsek-1 az emberek, mint éppen jtt. Sajnos, hogy nálunk kalákán 6sz szálaké tünedeznek el6. szik egészségével, • mindefiléle virtusaival; ha & gyermekek igazi, isteni alapon nyugvó érté-
Erősén kihúz, feszesen sé'ál végig a korzóh . mindenki elölt sikerül is eltitkolnia, önmaga elöli kéről — különöaen az alsó néposztályokaál — igyekszik a szépnembez tartozó embertársaira fii nem titkolhatja el, hogy az ídS vasfoga 6 rajta | a legnagyobb fogalomzavar uralkodik. Szám-pillantásokat vélni, — maga abban a hitben is is vásik, s vásik ö is vele. — Lassankint a nép talan helyen ázsiai barbarizmus a gyermeket éa
van, hogy ez sikerűi neki ; de a titfiihalesztendösj ftlkelSk közül ia kikopik" -----T~: barmot egy kategóriába sorozzák. A ki fárad-
barm ki* lány. mikor caupa kuriozitásból (mert Hiába gerálja magát fialalemlierképen, mikor i aágot venne magának megtekinteni azon helye-•z elöli már kuriózum ő kegyelme) haoiiükáaan trizttiiz kúrál használ, Jitger-ingéi, belső kamás-|ket, hol az iskolakötelezettséget elrendelő torrá kacsint, olyanlormának látja pillantásait,jnim lil visel, s kraalig mint egy vén mópszli í bocsá- j vény mellé nem állítanak kinai inodra bambusz-a milyennek a kialvó félben lévő vulkán Utolsó nal e hasonlatért), ha minden ebéd után ki nem | nádat, konstatálhatná, hogy az a nép boldogabb, kitöréseit képzeli; — f méj? laglelebb aMfi kor albatja magát: s minden saombal este eliár hozzá ha gyermekét-baraiainftk őrzésére küldheti, mint béli menytrtkék találják azokat, — másnak hiá- a kenő asszony, zsugorodó inait kihuzogaini, a Uz iskolába. Arra meg konkrét eseteket tudok, oyában — elég tüzesnek. roskadozó tagjai! rendbe fogalmazni hogy tehenének vagy lovának betegsége halá-
Ha megyebált rendeznék, neve a részvényese^ Unkán akad egy olyan őszinte, a ki elmondja, hos aggodalomba ejtett egyeseket és lóhalálban közölt szerejtel, -ziresen fizeti ezért a de'tieifei> ^íí az elóil senunLtuái sem érezte, dea mióta futottak állatorvosért, mig gyermekük panaszos
— el is megy nagy Iestesen, frakkban, lakkban, a négy A'a hátán van,asótaerre is láj, arra is fáj 1 keserveitől legföllebbráolvasással s holmiákom-klakkban. — a oda áll a terem közepére, erősen Nem átallom bevallani, hogy ennek a nótának; bákomokkal óhajtottak szabadulni.
fmrnzza a hölgyeke!, — de liemjáncol — í<%- .sok verse szólt uri magamról - is. de nem -«ala-: A családi nevelés nálunk két szabályt ismer; (elébb egy írancis négyest t/iinhyil el ssjáisza- mennyi. — Az éladó lányok méltó boszuságára! a babonát és előítéletet. Valóságos ikrek. Utá-vai). - azt is csak akkor, ha a Míndnö szerez nagyon sok emberanyaf áll rendelkezésemre, kik- nuk kullog az,elkényeztetés és a'hanyagság, neki ■ jtfdiids híúh láncosBC! — a megmaradót- röl az adatokat gyüuöitem. A kit mi illet, azt; Pedig a hol ezek dominálnak, ott a legjózanabb
t»k közli!, A lourtánrokat nem táncolja, mióta a vegye magára, az egész prédikációt pedig--j észelvek, a legmeggyőzőbb érvek 100 esetben
méjiitiw,t h,jslfíHHábQH tartják nytivao Lehet* szívére! T. B. 1.99-szer' a falra hányt borsó sorsára jutnak.
Nagy-Kanizsa, vasárnap. - ^ -
Pedig a mig-a józan élvek ki nem ütik nyergéből az előítéletet, addig-tgazi tölvilágosoaás ról hó aem leket. ^
8 ugyan kik vállalkoazanak a mentés tzere-
réreV Pap. orvos, tanító éa népbarát, kűlön-BlBn, szétforgácsolt Wővel nem sokat tehet Kultuszminiszterünk mondta azt aa axiómát, hogy : „Egyesülésben vas aa erő.* Tebát egyesülnünk kéli. Teremtsünk „egészségi egyesületeket' vagy .népnevelési klobbokat* (a cím sem lényeges), ezen egyeaületek feladatukká tennék a nép köté egészséges eszméket hinteni a gyermekneveléstől, különösen as óvás- és ápo lásról, nemkülönben a beteg gyermekkel szemben követendő eljárásról; továbbá a népben a
\Zala
■■•■Vs
13. szám. (3 lap.)
1890. március hó 30-án.
A nevelés emiitett eszközeinek barátai azt fe-1 A l atillák fa taaársk mtll4klii|lal* lelik, hogy mégis abból az iskolából került ki U*a*aa. E uó;^Millékfoglalkosás* nincs ngyan
n t. L^gtatva sem aa 18«8. MCXVIII., aem as 1888. XXX. t.-eikkben, mindamellett az általa jelölt
ez va&y amaz a nagy hogy okos ember aem
emberünk. Igaz. Csak hozat Páriából gyulát
mértékletességre, különösen a szeszes italoktól | keménység. Kinek jutna eszébe. például hara-
güáni a tüzre~azért. mert éget? Hiszen éppén
való tartózkodásra, tisztaságok, rendre s hason lókra tsnitani.
Ezen nemes cél elérésére alkalmas esskösökül szolgálhatnának; népszerű modorban irt felolvasások, a gyermeknevelést példákban illusztráló értekezések, neveléstani problémák fejtegetése, az embertan vázlatos ismertetése s kapcsolatosan egészségtani előadások, orvosi tanácsok és tel világosit ásók által. Ugyanitt jó alkalom nyilaék a „Jó könyvek* terjesztésére is,
mikor szomszéd boltban is megkapja, meg aztán fogalommal tüzetesen foglalkoznak a közokta-egy reggeli elkészítéséhez nem rak tüzet egy t tási minisztériumban, hol a legkülönbözőbb in-szekér fafiól. Azokat az embereket is föl lehetett ditványok merültek föl, melyek ugyanannyi elvolna nevelni szelídebb eszközök segedelmével]dalról kívánják korlátozni a tanítón éa taaárok
hivatalon kívüli működését. Felmerült a többek közt az az inditvány is, bogy el kellene tiltani a tanítókat es tanárokat attól, hogy azon intézeten kívül, irielybe kinevezettek, még más intézetben ia-vállalhaaaanak tanítást. E Tilalomnak rendeletbe való foglalásától a következő ok tartotta vissza ez ideig a minisztériumot. Hogy a tanító és tanárjkizárólag saját intézetére szorítható legyen, oly törzsfizetéesel kell bírnia,
w___________|____ _ melyből magát, családját fentarthassa. Míg az
! azértJÜZ, bogy égessen: ba fagyasztana, akzor! állam, illetőleg az iskola fentartó hatóságok ezt
is, és talán jobban.
A rr ai nevelés kiküszöbölte szótárából az erőszakot. Azt tartja, hogy egy kanál mézzel több legyet lehet fogni, mint egy bordó ecettel. Alapos vizsgálódás után, ugyanis arra a tapasztalatra jutott, hogy a mit eddig a gyermekben malitiának tartottak, nem egyén, mint természeti vallásos érzületet és erkölcsiséget fokozni, őket j tulajdonság, pint a hónál a fehérség, a kőnél a
nem volna tüz, hanem jég. A gyermeknek természeti tulajdonsága az elenvenaég; ha nem eleven, akkor nem gyermek, hanem öreg. Már
a Hzetést meg nem adhatják, minden tiltó rendelet elveszítené hatását, neveaeteeen könnyen bekövetkezhetnék az a körülmény, hogy a ta-
moat én megbüntessem őt.elevenségeért? Ha ezt ] nitók és tanárok más jövedelmi forrásra volná-selekszem. akkor folyó vizet vezetek a begynek - nak kénytelenek gondolni, olyanokra, aulyek
ellenőrzése kikerülheti a hatóság Ügyeimét, például magok baszuálnák ki a magánnevelőséget,
fölfelé
A gyermek eme természeti tulajdonságát sze
retettel-vegyes okossággal felhssználom saját ' melyet eddig növendékeik, az Egyetemi hallga-mely művecskék a mellett, hogy a ponyvaíró-!céljaimra Nem akarom kiirtani, mert az ngyisjtók stb. élvestek; sőt könnyen rákénytserith^t-
_A__ L - __ 1 J_ S-- .. . m t a - II--!--L I I-------* I----j - - r -__- I--- I ...a L ! Í. «v L.IMÍ.IA^ s.álj
dalom igámba módra termő selejtes termékeinek' haszontalan fáradozás volna, hanem kiszorítását a ezzel az ezekben dós tápot nyerő tséklem. fsak annyit engedek belőle babona kiirtását tűzték ki célul, még két.sz«re-sen nyernek értékükben azon körülmény által,
aak mér-érvényre
emelkedni, a mennyire éppen sz ükségem van. De hogyan ? Éppen ebben áll a nevelő müvé-
hogy tősgyökeres magyar zamattal első. rendű !ésaete. Mit csinálunk például akkor.ha kényesebb költők áHal -irettekr-= — --•— kÉtata
nék tanítványaikat a repeticiók helytelen intéí-ményének felújítására. Ide járult végűi annák a meggondolása is, hogy maga az 1883. XVX, t cikk, midőn a tanárok heti köteles tanítási óráinak számát 18, illetőleg 80 órában meg-
bátor darabot—vágynák kénytelenek-a-kályha aaabta, nyíltan kimondja : Ha -a A népkörők hnmaniamneaAz elmondottak után I közelébe állítani ? Ugy-e ellenzőt, spanyol falat: illetőleg Í0 óránál többet tanítanak, azért mél-kétaégtelen. As eszme nem kivihetetlen. Csak ; alkalmazunk a védelmére ? Pedig megvédelmezné: tányos külön díjban részesittessenek és igy sza • «- ■ ám az is. ba nem~fütenénk be. • - , ^r^ * -1 ■-•- • -
egy kis-jóakaratot igényel. As intéző körök figybuzgafma és jóakarata meg általánosan ia-merctes: Közreműködőkben aem less hiány ott, bol az egyház, a haza éa az emberiség magasztos érdekeiben tenni kell. A 'közönségről meg lehetetlen föltenni olyan hálátlanaágot, hogy az érdekélten megindult mozgalom elől-ridegen elzárkózzék. S ámbár rokonszenves fogadtatást első pillanatra nem várhatni a néptől, mert az minden közeledést bizonyos — a magyar nép természetéből magyarázható — tartózkodással fogad, mégia nincs az a jégburok, mely a kii-1 vetkezetes melegítés alatt föl ne olvadjon.
A nép jóakaróihoz. Önzetlen barátaihoz for-dnlnnk, és melegen ajánljuk jó indulatukba a jövő nemzedék ügyét. .V / -
ffedrrá faneaskti
Az ó testamentbcH Jákobnak tizenkét fia volt, neketa van Ötvenkettő, aatán mind leány.
I»e ne tessék ura megijedni ettől a nagy számtól. mert kenyeret egy aem kér tőlem., én caak tanítom őket • '
Laikus emberek sokszor csodálkoznak azon, hogy miféle módon lehet az iakolában 50 - 60 vagy száz gyermeket rendben tartani V Hói la- j kőzik a tanítóban az a rengeteg türelem, mert neki annak a eőkRte, és legtöbb esetben béza ] goa nevelésű gyermeknek.a fegyelmezése körül! szüksége vanT
Sokféle nevelés ? Hézagot nevelés? 0b, az-j még csak hagyján! De van olyan is, aki sem- j taitéle neve léiben nem részesült-'Csak felnőve-1
az is.
Meglopom a természetet, mikor elvonom tőle i az alkalmat, hogy árthasson: de nem irtom kL J Hidegben is csak az fázik, a kinek nincs meleg ruhája : bundában nevetjük télen a didergő ea-1
bertj
Ha a tanító érdekfeszítő módon adja elő tárgyát és előadás közben ráér szemmel tartani az egész osztályt, akker nincs zörgés, nincs lárms, nincs csiuy. A folytonos felügyelet meghiusítja a rossz cselekedet elkövethetését. a rosszra való-M hajlamot elfojtja cairájában év megakadályozza : márc. 24-én rendkívüli közgyűlést tartott, mely
badságot hagyott a tanárnak, hogy ideiét.és erejét egéaz heti 25 óráig értékaaitnesse. Ha pedig a saját intézeténél erre alkalma nem nyílik. érdekeinek nyílt megsértésével történnek, ha attól tiltanák el. hogy eeetleg más intézetnél vállalja—el a törvény által megengedett óraszámot.
KiUönfólék.
— A aagy>kailisal takarékpéaztár
az eruptív eiővel -kitörni akaró rossz akaratot De tde türelem kéli, melynek anyja a szeretet. Szeretet nélkül nincs józan nevelés.
Hogy azonban a rossz útra tévedtj: a kellő nevelésben nem részesült embert a jó útra viaz-
'szatéritliéssBk, HÉg sokszor szükségünk ! drasztikusabb eszközökre is.
nek tárgya volt az elhalt elnök és alelnök helyett ujak választása. A közgyűlés e szép és nagyhorderejű tisztségek' elsejére: Hertflrudy fífta országgyűlési képviselőnket, másikra pedig i Kbenf/Kiiu/ef Lipótot választotta meg. A válasz-
van I táshoz örömmel fűzzük gratulatiónkat. Egyúttal megemlítjük, hogy llerManLy Bélái á Délivasut
lődütt,
gondozta siókat'.' Azért mégis i-sak ból figyelmeztetni,
lánja, ki felnőttek
Ki né olvatta volna Dickensnek, a híres angol regényírónak .Nickleby Miklós* c. regényét, melylyel as akkori aagol nevelési rendszernek a képéről lerántotta a leplet ? Ennek a nevelési képnek méltó pendantja az az adoma, mely állítólag nálunk történt a 60 as évek végén'
A tanfelügyelő látogatta meg az iskolát. \ izsgálódása közben sajnfesan tapasztalja, hogy Sem térkép, sem fali olvasótábla, de még Csak egy rozzant számdió tábla sincs aa .iskolában.
— Hát ön semmitéle taneszközt nem használ P t kérdi a tanitöt
A pálcát véglegesen csak akkor dobhatja félre: is jogtanácsosává választotta meg. Minket is
csak örömmel tölthet el a minden oldalról feléje tordnló bizalomnak e azép nyilvánulása.
— Társaskört piknik. A helybeli. Tár-nanköf márt'. 27 én igen sikerült pikniket rendezett, saját kelyiségében. Ez egyúttal a tár sásköri lij tisztikar és választmány installálási ünnepsége volt. IvazdagleritéRü vacsorával kezdődött. mely a legfeszteleuebb vidámsággal folyt egész 11 óráig A felköszöntők sorát Dezsényi Elek, társasköri elnök, nyitotta meg, poharat ürítvén a jelenvolt hölgyekre. Tuboly Viktor versben) éltettem Hezaényi-Kleket; llikál, Fe hmidt Erigyes alelnököt; Varga Lajos : Plihál Viktor titkárt; Tuboly Viktor: Oroszváry j (ryula, társasköri ügyészt; Dezsényi Elek . a ' tisztviselőket; Varga Lajos: a társaskörnek iga zán ügy buzgó pénztárnókát: Unger-Ulltnann I Eleket. A vacsorát tánc követte, mely mindvé-zépiskolák és azok tanárainak képesítéséről szóló gig a lehető legélénkebb hangulatban tartotta
iQQQ VW L _ On É - 4__1__L__1111- 7.1. ' .1..LÍ1 I__1_____________... ^.u.L
a nevelő, ha már nevelni való ember nem lesz többé; addig nem. De a kinek a kezébe a szeretet adja a .vesszőt, attól ne féljünk, hogy visszaél vele. ' Mórocz Irhán.
A latallók éa tanárak csak előleges hatósági engedélyivel szerkeszthetnek lapét Az a rendelet, melyről lapunkban is már volt szó, melvben a közoktatásügyi minisztérium előleges hatosági engedélyt kiván mind- attól a- tanítótól és "tanártól, a ki bármiféle lapot szerkeszteni kíván, egész terjedelemben igy hangzik. 486; elnöki szám. ,A tanügy érdekében szükségesnek | renc tartom I, a tan tel iigyelőséget, lí. a tankerületi
mint az őserdő fái vagy a vadon orosa-; főigazgatóságot további megtelelő eljárás eéljá
s népiskolai közokta-
m . I . Ng- „,
tásról szóló 1H6R éviXXXVIÍI.t c.141.jj-ában a tanítók mellékfoglalkozására, valamiát a k"
: 18X3. XXX. t. c. 32. i ában a tanárok mellék-1 foglalkozására vonatkozó rendelkezést a legszigorúbban kivánom (letartani. Különösen kieme-! lem. hogy a Ispszerkesztést ís olyan foglalkozásnak tekintem, a melyet ha nem is zár ,ki a tanítói és tanári állás, de s melyét a tanítók és tanárok i-sakis az iskolai telaősség előleges engedelmével vállalhatnak el. Felhívom tehát s tanfelügyelőséget és a tankerületi főigasgatósá-' got, hogy a felügyeletére bízott iskolák tanítóit
jelenvoltakat. A szépnem soraiban ott voltak : őr. Bibra Erigyesné, Dauscha üttóné Dezsényi Elckné. Dezsényi Anna. Duka Anna, Dr. Far-neck lAszlóné, Fülöp Károlyné, Juhász Xán-dorné, Köhler Anna. Markó Antal né. Markó Lujza és Irma. Pálfy Alajosné, Schmiedt Frí-gyesné', Feiéevíé Mariska (Eszék), Wucskks Já-nosné. Wilde Ferencné. Zárka Juliska (Nickó.)
— Kelolva«á»«k Popini Albert tanár nr a mult szombaton folyó hó 22-én tartotta fel-
aa
<>h kérem alássan van az ia, — és elfihuz és tanarait a leguigoriAhan ntasifsa, hogy aloTvasását & fasino disztermében. Nem nagy, de'.
asztal Hók bol egy termetes magyaró pálcát Mióta a vonalzóm ösasetőrött, azóta ezt hasz aálom mert má*kép_rendben nem tudnám tartani esvket a gazembereket!
Ilyen iakolában történhetett aa iskolai év befejeztével a prdfessor
mindenféle lep szerkesztéséhez Szükséges engedélyért esetről-esetre hozzám még olyan időben folyamodjanak, mikor a szerkesztés elvállalására vonatkozólag még semminemű kötelezettaéget is. hogy az I nem vállaltak, mert ha esetleg az engedélyi megkéraezte megtagadását látnám szükségesnek, azt az illető
distinguált közönség jelent meg'Tr alkalomra. Felolvasó Shelley angol költőnek kevésbbé ismert egyetlen tragédiáját *<"rMt--t ismertette, s egy teljes órán át lekötötte a hallgatóság figyel-■ét szép—és vonzó előadásával. Ismertetve a drámai költemény főbb személyeinek jellemét s
taanló sereget, vájjon melyik nem kapott ki minden kötelezettsége dacára is megteendeném. jellemezve a kort, egyes megragadó jeleneteket
!.. t. . > _ 1.. I ICL _ ...i. .H tjlUILt, ' P-a 1------ >sr fnffntn (tázsíiI mamamtavai a>4 I nlnSBnli ÍaI mnliTolrai ■ «i7f■■ »iíí»f! Is«.w,'lLSI
á letolyt év alatt f Mikor aztán egy tólállott, ^Szükségesnek tartom végül megjegyezni azt,
hogy politikai lap szerkesztéséhez ezsatul 'egyáltalában nem fogok engedélyt adni. Budapesten, lKítO. évi febr. hó 17, (ír. Csákv s.'k.*
arra ott staate pede irgalom aelküT ráverette á tiseakettót csak aaért hogy szárazon vigye el i
se
olvasott fel, melyeket gyönyörű, lendületes költői prózában fordított Fe, s igy vezette végiga felolvasó a hallgatóságot a fenségesen komor költemény 5 felvonásán, a jelenlevők közül bi-
Nagy-Kanisat, vasárnap. zonyára sokakban felkötve a vágyat.
A
Zala 13.
&án>. (4 lap.)
bogy [szobában dolgozó Pallér János helyettes* és Shelley vei általában a különösen é drámájával | Satrál Andor sepédjegyső a lövésre berohantak I dobos ára megismerkedjenek. A felöl vasét a jelenlevő -közön ség lelkesen megéljenezte. > —fia.
egylete'' időkérésévé | ártatlan gyéretekére
e lapok társ szerkesz-1 — Fehér veréb. Csirke Iván keszthelyi
1890. március hó 30-án:
Brandt Richárd gyógyszerész svájci labdacsai (egy 0 kr.) a gyógyszertárakban kaphatók,
A .Kereskedő ifjak folytán SmÍ0¥ Sándor
hozzá, de segiteni nem tadtak. Erős negyedóra de megkell nézni védöjegyét, mely tehát; kereszt mulva meghalt, szégyent hagyva nejére és kis [<vörös mezőben, s Hrandt Richárd névaláírásai.
tője folyó hó 26-én fölolvasást tartott, mely I jegyző a napokban egy fehér verebet lőtt. A oly díszes és nagyszáma közönséget vonzott az I ritka veréb- példányt1 Csirke ur az ottani közs
- A l rlirh>félc uab uárst-siáaslá köuyiskrSl a >Neue Freie Presse « egyik szak-lérfis a köveikezűket írja: >Az úgynevezett száraz eopirpapir nem más mint egy hygroskoplkus elemi isk. tánszergyüjteményéuek ajándékozta .1 alkairéazekkel praeparált enyvielen aelyempapir,
lialáaxat. Március hó elég kedvező a ba-1 mely ezenfelül még ugyanazon praeparátummal latoni halászoknak. Jó fogásaik voltak. Meg isi van itslva, melyet a máaoló lenta készítésébe*
látszott a keszthelyi halpiacon; mindennap árul tak 60-60 kosár halat, mindenféle fajtából. A |
használnak. Ex alkatrészek által a papir mindenkor másolóképes marad, ha alkalms van a levegő
egyleti helyiségbe, minőt már régen volt alkal mánk e helyen együU láthatni- A fcHolvasás tn-lajdonképeni tárgyát megelőzőleg a felolvasó szellemesen, egészséges humorral fűszerezve, csevegett a házas életről: miní völt ez egykoron, s minő jelenleg. Párhuzamot vont a nálunk divó házasélet és nevelés- éé á mohamedánok házasélete közt; számtalan példát sorolt fel annak bizonyítására, hogy n muzulmánok a többnejűség dacára is erkölceösebb életet folytatnak mint mi, kiknél a civilizáció már oly magas fo -kot ért el, hogy egy feleség is majdnem sokf Főkép dicsérő leg emlékesett*meg felolvasó az arab nőkről, kiket az anyák mintaképének mond.
Okát annak, hogy házas életünk oly alacsony _______w__
niveaura sülyedt, Ielolvasó a ferde nevelésben j — ecKligi megállapodás szerint — a közlekedés | a pspir praeparatuma könnyen felfog, mely tu-
fogasnak kilóját azért 8) krtól'1 irtig kellett nedvességét beszívni. Ex a csekély nedvesség elég venni-, pontyot és különösen-harcaát oly áron!arra, hogyha papírra egy kopirtentával irott ie-is adták, bogy a azegényebh emberek is ehettek | velet többször-lemásolhassunk, különösen ha né-a nagyböjtfeen egyszer halat. Mult kedden egy báuy körülményt tekintetbe veszünk, melyekre másfél méter hosszú szép Qagy harcsát~is árul- különben a használatban önmagunk is rálövünk.
tnk. B ~ "" "i' tfgg ttj 4 M
— A,
bslstaal „Kelén41 gézéa, mely a
Ax első teltélel a jó kopirprés, meri a szükséges vegyi hatás a papmák a léniával való mennél
lelet a siófoki kikötőben töltötte, nemsokára fel- erősebb contactusa által éretik el, a miért is leg-szedi a horgonyt és kikanyarodik a Sióból a alább 2 percnyi erős nyomás szükséges. Ezen-nyilt Balaton vizére. April hó 15 én nyílik meg ikiviil szükséges oly kopirtentát választani, melyei
Siófok és B Füred között
lajdonság csaknsm minden jó máaoló teniánál
és az ifjúság koraérettségében találja'. Ezen ál talános tetszéssel találkozott elmefuttatás után
aközönségnek egy gyönyörű szép, keresetlen, . w_______________ w I | .w . . ,
nÉnatos magyarsággal, drámai hévvel mégirt dapesti rendőrség elfogta s aztán a keszthelyiek j kor megfelelhessen, vagyis hogy a szttkségea c«e
— Elfogat t lány kereakedé. Kohn Dezső megvan, különösen ügyelendő arra, hogy a ko-állitólag keszthelyi illetőségű lélekkufárta bn pirpspir hygroskopiku* tulajdonságainak miuden-
és előaiiott VKIgyó* cimü rajzban volt alkalma!nem nagy örömére — Keszthelyre toloncoiták
gyönyörködhetni. A közönség feszült figyelem mel kisérte a szép meeéjü.
kély nedvességet a leveg&t&L megkftphassa, mert a fűtött kályha, a lu lazáraz leiegörártalmara van és igy sjánlatos a kopirprést a másolókönyvvel
________ ____ — Figyel mestéa idegen kézbe került leve-i
drámai jelenetekben lekkel való elbánásra nézve. A leggondosabb ke-1 gazdag rajzot, mélynek végével hu-szan tartott zelés melleti is előlordul, hogy egy-egv levél vagy .együit az ablak közelébe állítani. E papírról mél-tapsvihar súgott fél. A tdtotvasás oly kitimőj levelezfi-íap-valamely összghajiott hírlapba vagy 1 lán állilhaini, hogy a »levegőbőlI él«. de másoló hangulatot keltett, hogy az ifjúság táncra per•] más, le nem xárt postai kü deménybe becsúszik | képességét sohs sem vesxiti el, mert ha a p ipír dűlt és igy nemcsak a " is kijutott a Jóból.
fejnek, hanem a lábnak jéa aszal együtt kézbesiti«tik, vagy a rendeltetési j hygroscopikus ssvsi a kályha hőségé által kris -d. | helyen lakó ugyanazon nevű egyének hiányosan taliizálódnak, elég ha a könyvet a friss levegőre. — Ab elaé leeeke városunkban márc. 28 án címzett levelezései tel cserélteinek, vagy pedig a j tesszük, hogy azonnal ismét használható legyen, matatkosott A tavasz e kedves hírnöke vigan. levélfiók bérlök levelezései a gyors munka közben j vagy ha 3U—40 i'y papírlapot nedves itaiós px-
röpködött: mert szép, derült meleg nap volt tévedésből nem a megtelelő fiókba osztatnak be.Tp>r kősé leszünk,TiörüíbéíuT 10 perciglepréseljük
Csak azután meg ne járja szegényke. Mi semmi esetre se bigyjüak-e jelben, mert a közmondás! azt tartja: „cyy förtke még nem jelent tara*zt. • !
— A lemplwiasrablókkik a homok-i komáromi templomot feltörték s onnan több' értékes tárgyat elvittek, a csendőrség kézre kerített*. Szaplányos mellett fogtak el 5 vándor-cigányt s kiderült, hogy a tettesek ők voltak. Aa arany és ezüst tárgyakat már fölolvasztották ; de még birtokukban volt
— Digáiali m vanat egy zákányi kocsikapcsolót, vonat-tolatás közben. -Súlyos sérüléseket szenvedett, de sebei nem életveszélyes k. Beszállították a nagy-kanizsftv-közkórházija.
. —' t *Mdégié-*tv4tel. As „Arany Szarvas" szállót Knortzer Frigyéétől Maiejtco Ede\ mult
kellemetlenségek kikerülése cél-les aztáii ax iiatóspspirt eltávolítják. A sxaraz közönségei, hogy levelezéseit i másolás előnyei nagyou sokoldalúak. Olvsshailan
agy szétlolyó kópia ki van zárva, egy iromány
Az ebből eredő jából felkérem pontos és kimerítő címzéssel lássa el, aneiánté-
vesen kézbesiteti levelet,"levelező-lapot stb. a kéz-j többször ^másolható snnélkül, hogy ax a leve-besitő közegnek (levélhordó) szonnsl adjs vissza: >en észrevehető volna ; a kezeles sokkal tisztább ha a levél nelán véletlenül (elbontatott, ezen j és egyszerűbb, mert a vizes spongys vagy ecset körülményt a boríték hátsó részén jegyezze lel, j lölösiegen, sxiniugy a sok ksrtonlap vagv iiatós-ha pedig a kézbesiló közeg már. eltávozott volna, j papír, uielylyel a régi rendszeiü könyveket tele a tévesen kézbesített levelezést a postahivatalhoz | kelt rakni éa o.'yan- irodákban, a hol sokat má-juitasaa Elegendő e célra a levelet atbr néhány | sóinak, a száraz-másolás tekintélyes időmérlegta-lelvilágositó sorral a postahivatelhoz címzett bo-1 karitarit is jelent. F.ranciaorxxágban, a hoi ez az rítékba helyezni és bérmenietlenül bármely levél-1 eljárág mér otthonos, réx eltűnt a szivacs ea- a gyűjtő szekrénybe dobni. Budapest,4890,évi leh- j vizes edény í a másoló asztalról-«aTudomásunk ruár hó 2s-án Baross s. k. szerint e szánm smsqíó könyvék Frjseh Mór jle
— Fg> kéatliméuy sem szorilhstja ki a kint*'y*a kereabsHőnál Wipplingerstrssse_
ban : a tátrafüredi fürdő baazonbérlője és ven- gyomorbetegségek minden eseteiben elért kitünó déglőse, vette át As erről szóló hirdetésre, mely hstáson alapul s ebben s tekintetben mindig te-
lepünk maf számának hifdetisi rovatában látható, fölhívjuk olvasóink figyelmét.
ta-1 lülmulbailan marad*. I)r. Boss élei balzsama Krag-j ner B. gyógysaertárából Prágában minden gyógy-
— Clymfaaltatai heti egy Pálti KatalinIszertárban kapható, nevü, városunkban szolgáló 18 éves cselédleány. — Ötvenezer farlatot fizetett ki nemrég Márc. 27-én eate feloldott 8 csomag kénes gyu- életbiztosítási dij fejében a legnagyobb előzékeny-fát s azt megitta. Amint a méreg hatáaa jelent Uéggel a 'Gresham«, ez az elsőrangú nagy élei-kezett, isolgÚaUdója Hoeenberg Hamu rögtön I biztosi tó társaság. A Temesvárod nemrég elhunyt
élynyujtáa utániWeber Vilmos Miksa aranybányatulajdonos és elgyógyulásához lóldhirtokos özvegye ve'te föl az ötvenezer lórin-
orvoeért küldött; az első sej
pedig kórházba szállították. .___
nincs remény, öngyilkossági szándékának oka isarereüen.
— Tfta volt márc. 96 án a Uonvéd-nicában.
tot a Gresham ottani lőügynökétől tegnapelőtt Nagytftrriikán tőrtéiiik meg, bogy ilyen nagy és j tekintélyes biztosítási összeg alig sgy evi dij be
£gyik foki mívesnek udvarán a szalmakazal is- fizetés után esedékessé váljék s ennek dacára ki meretlen okból kigynladi. A Mit mindenesetre kell"emelni azt az igazi előzékenyeóget és pon-nagyobb mérvet is Öltött volna; de szerencséreIlosságot, melyljel a Gresham társaság as esetre a nonvéd-utcai laktanyában elszállásolt katonák vonatkozó iratok átvétele után rögtön kifizette a éppen a tüa keletkezésekor értek haza a gya- nsgy összeget Jellemző ax is, bogy a társaság korlatból. Megrohanták a kazalt és eltiporták a ] londoni igaxgatósága határozottan felkérte azöz-
iBui A - - - I 1 ___
tüzet. A megjelent tűzoltóknak csak a még égő Üeakökkel volt dolguk. A eaalmakazai biztosítva volt
— Aagyllkaa kérj egy a*. Erős István karmaosi körjegyző f. hó 26-án reggel 6 órakor ttncyilkoe módon véget vetett életének. As öngyilkos fiatal, alig £0 évee nőe és egy gyermek atyja, körfii-belül 4 -6 év óta körjegysőeködött Karmafson, hol igen nagy lábon élt Hogy ak
híres Dr. Boss életbalzsamot mert hírneve aj21 sz. a. kaubatók. J&gy i'y köuyv ara ŐUÖ lappal 2 írt 60 kr. bérmentve.)
— ■aiapaatl tájékesé. A tsva«ai idéojr közeledtével BindpDki gondoskodni kezd ktlüaíéle az&ksúgletei besserzé-aéről, ü a ezélkól vagy gzemflyasén Qtzzik Budzpertr> , vagy levél utján teszi mef rendeléseit Mindkét esetben jó szolgalatot vélünk tenni tisztelt olvasóiakaak, ha néhány jó liir-nevfi fa általános eliimerássel bíró badapesti czáget iimar-WtSnk aMfr
A CahhfimiM Tártai cxég sgjiké Budapest legrégibb is legjobb kirnevi nzletalnek; litaaer-raktára: váczi-utfza 30^-bz., mő- és taaaser-raktára: kis. kid-stcza h. az., lapgazda-gabb választékit ayujtja a legújabb árocsikkeknek Kftlimu-sea a most divatos aiii aak>a-lor<aettak, hosszú fogantyúval teknoebéka c uatból, igen ditasasa kéaaitvs. valamint saia-háai és tábori látcaövak képezik a tavaszi idény újdonságait. Hulgyek, featőmavé«aak én tosrístákaak legjobban ajánlkatók a fényképészeti kéaztfttktk, mint legcaélassrnbb dilattaniiata aaórakosUtó. Képes árjegyzékek kívánatra bérmentve küldetnek
Ml tsrméssetesehb, minthogy tavaexazat. midőn aa anyaföld is aj dissés mest ölt magába, az ember i« ösatön«zerft-leg különös gondot férdit rahásatára. — Mint. minden % kiatetben, agy itt is hölgyeinké as elsőség, a mi jó islést és elegáns megjelenést illet: de a mi vidéki hölgyeink gyakran aggódva gondolnak a tuilette-kérdés megoldására, mivel hiányában vannak sgy Jö, szolid föVárosi őségnek, mely garaaoaia arra néave*, heg}- minden aáiaonbaa a btgajanbat legdivatosabbat fel nem eaigázoM árakon nyújtja. Mini ilyet legjobban ajánlhatják Siern Jósatf női divat- és vászonáru-rttzlBtét (Badapaat. Kalvin-tér 1. ax.), mely 1860-ban alapíttatott, s elismert legjobb bevásárlási forrás a fővárosban. ; Mint Mtftpö tavasai újdonságai a eségnek kiváló szép kamgarn asövetek, méterje 45 é* 55 krtól kezdve; legújabb koeakás azöretek tiszta gyapjúból, méterje 75 krtól kezdve. I Mintákat a eaég kívánatra bérmentve kftld.
vegyei, hogy a szokásos nyilvános köszőoeieket mellőzze, ugy hogy öxv. Wéberné csak a társaság temesvári főügyoökénék fejezhette ki legmélyebb köszöneté-. Ex az eset is ékesebben és hsl-halóaa.bban szol az életbizlositáa mellett, mint megannyi nsgybsngu propaganda, mely a laikusok figyelmét meg nem rsgsdjs.
— A palgér mester tél bl telealt ve. Gays (Morvaország) Tekintetes úr; Tisztelettel tude-
. ■ i t t »• i - , r , .—A legnagyobb tapéta-gyári raktár /VyeLnj**(Badsjpasi,—
mtbői telik, talán sokaknak feltűnt de közelebb- lom öiTnel. bogy óhajtását szíves készséggel lel- Atdráasf-at is. as.) asietébas van, koi leggazdagabb váréi nem kutatták. E hó közepén a keszthelyi jesitem. Vsrrónö létemre ülö életmódot folytatván, laaztékaltaiáihatö a bel- és külföldi gyártmányoknak, az
^ ..........Erős J. már hosszsbb idő óta gyomrom nagyon tájt, él- . gazdasáp t^ótától a isgfinomabb fastásja-aiaő-
vágyam elveszeti s emésztési zavarok bántották, 1-^^^tSSa kVájci labdacsaiból egy doboz- közönscg^jránti figyeleaböl e eség a tavasa folyaaás zél elfogyasztottsm, azóta sokkal jobban vagyok, ainden nagyobb városba elküldi utazóját, ki kiváaaira miért is ezennel szívesen nvilvánitom bálás kd-lMT^??-. ***** atots-gj^jtemésyét; ■«g*rr~
minden hasonló bajokban szenvedőknek a leg- czeg értesHése, mely aaafben az vtasó oda irásyittstík. melegebben ajánlva, maradok háladatos leköt ele- Oaadaaági.- a. a. lsesersa, lóhere, takaimanvtépa.1 takar-zettje * Prohaaka Emma, Ex aláírás vtíemé«iyinagvaAt gyüáölta/ákat
Vaíímis noiffármesler ^ lehsfc- legbővebb választékban Urtalmsssa hVdnf V a lenta, polgármester ] ^ árjegyzéke (Budapest, Ji Mária-YaUrix-
— "" S8 ) melyet kiváfatra ingyen és bérmeaive megktld.
fŐssolgabiró feljelentésT kapott, hogy
jegyső aikkasstott és onányt hamisított: __ _r_____ ________
vissgálat szonnsl elrendeltetvén kiderült hogy | de a midőn az ön svájci labdacsaiból egy doboz-1 kdzönság^jrámi figyaléíabői £rde nsakngyan síkkaaatott és pedig-rendssere-'
een egésa jegytőakodéai ideje alatt aztán meg okmányokat ts hamisított Az elsikkasstott öes-aaeg körül*belQl 10 eser frtra rug. Erőst Takách főLM felfüggeestette állásától ki e hó 23-án beadta lemondását Lelkiismerete azonban nem engedte nyugodni, # hó W án reggel t> órakor fegyvert fcgétt S aaaaí életét kioltá. A mellék
valódiságát bizonyítom: (P. Jf i Gays kir. város polgármesteri hivatalától, I ntóza
vasárnap.
Zabt, 13. szám. (5 lajj.)
1890. március hó 30-án.
képekkel 4r~fűtúphoz. A gazdáknak, iparosoknak.; Imitható az egyéniség . . . Hony sóit, qui maly lelkészeknek, tisztviselőknek, tanítóknak, szóval pense!
m wh ____j. JC-_ 'JÉÉHL if^BMM__________A felolvasások — ezek az egyedöli epigonok a
^k^íTfclSS ^uíl fu ^Sir^s^érnek rá vokat olvasni, de azért mindenről^alapos J carneval nagy alkotásai Wán ;. pedig e telolvaaá-- 1 ' ■ " a tájékozást óhajtanak nyerni, — bátran ajánljak j sok legalább ia -használnak^ annyit, mint - -
e ut' ltók Iwnrití 'ea fdmagvagy iialai. láauiláaérr, kllfiiföll tilij^p, tntittá
« kik bokwe MpitecudCik mellett nem
negyedévre 3 frt
tanM ■^Vaadn^kü*|félérré 6 frt; egy évre 12 frt A „Budapest• etö
fisetüi még a egyé Mcezményben is részesülnek. | ifjak ftnképiö egyletében értekezett egy azegény ^^„"ÍTTriMntatvánvazámokkal bárkinek ineven szolgál a kígyóról, mely öt soha meg nem marta. — Igy
utca 3. ss. a.
Mai ítészét. Mi«koleay társulata- Tapolcán három előadást tartóit. Xap és Hold* ax 9Ide-ges no* és „ Tyukodi Lőrinc famíliája Budapesten" cimü darabokban s társulat megmutatta, hogy megérdemli a pártolást. Rúzsai Etelka, Nagy Linda és Lendvéiné asszonyok átérzik szerepeket; a hálaa közönség adózik is elismeréssel. Miskoley igsrgátó, Fábián, Lendvai éa Láng urak ktlQnö színészek és bármely társulatnak díszére válnának. Hogy mennyire ki van elégítve közönségünk — irja tudósítónk — kitűnik abból, hogy az BIde-ges nS'-t az épen városunkban időző sorozó bi-sottnag és-a közönség közkívánatára ismételjen kellett adni, Rúzsai Etel asszony aa ^ideges notu, Lendvainé az .anyát« elragadó kedverséggel játszották. Lendvai éa Láng urak is szépen beiöl-lőtték szerepöket. Igeu nagy rokonszenvvel fogsdjs közönségünk különösen Rúzsai, Nagy Linda és Lsndvainé asszonyokat, bar a többi is tóxeteik sjsxerepét tőle lajetöieg nieguldauL Kuzaáj asszony j különben nem idegen kosöoségüuk elölt. Evekkel ezelőtt Balog Árpád társulatával már nálunk ját* szolt, ós megkedveltetvén magát, azóta, dicséretre kell lelemliténünkTbámulaios Haladást tett. Végre meg kell még említenünk, Yecsei látván karmester ura*, kinek szabatos zongora-játéka a /.eneénokei igazan jól mulattatta.
» . - tutank ki. *
Ot. Jfáiwh felmti tíltrlHtm ^Aödrátwy-ut
«.,), mí; . évi taailliM liitt liMukéil uirín l^iriiltJpHPHHH^H^H fat^y n. MA nariat • «*akmábaa muaurekJáokt>aa egyedül j fizetési ára egy_nÓra_J_tr| 4U, a (SUMrt*luM éa gudáM H^g^MMiariaMaHájjáM^d^H MakaégM ttikUkti, a zyároa éa iparöa|^
r^n.^^Uw^r^^íl « MeutTany^mokW UrLInek In^enH
a-ae. éfittai- r, Wutar-vaaaiád urgyaknak pineau- éa bar-1 , Budapest' kiadóhivatala, IV. ker., Sarkanytyús gamiaaáct aaalumaknak, ftoySHiv. füntö-, ftraaék- *« i«-llltá liiaaSaairt oHlukMl, anivattyuk éa kaiakaak. Immégak. váruaak és lanattá-Untálutek itt aajét nirtaiafi, j atiaaKrt kiláataéga tSai fcaakamdéket, teljen joiáltáa éa kadvamt Saatáai lmtát*iak mailett namkHack ba, melyek jj nta—íajt Háltiláaoa aiaárandn érmekkel latlak ÚtiiMvi. - Mta4aaa»me káalartáai aaakuatkaa kivSi még igás gaaéag ; váiaaatáka van itt a laekalftafttább cariaaarS «a féay&záai kaayknaaaraknak, ugy hogy aút Mftakiatáaa la étdakea] látványt ayojt awu *agy aaabáaa, |ú kirarva ttaletaek.
Am ilkitoaU, lágy a bndapaati aariavkárténa léta-»íta«46 BftuuO aAgyarig aét«r lén fegiaiá héjund marha-raaniak irttiíaéwri ■«akálalaia#k kivilatéraí B*»km Mm* Ludapttíi gyára* Sa ö aajiát raaáaairl katHa tMagS aapkalt iaéélia«rif«4Aaaat káaaloCt aag. aaao aüayteaa inaart aaak-eahfal aiaat aa éptteai tvaak kinlrftéftl a a. 4. épiiő I keaaaaéf Sgjaiartbr h^akkaa ^jánÜHitjiik. Baaa aéUaiat éüal agf aftéawal •mphrntt éarAWaíafr, tuihm falak étiI* m*td mMi Maéafatti/, vilialit /Wtflw>n« ét fmettmtní fáflkttiitc Jkal atairutáénál |éraa«tt tafaaotkUbü auidoa Méiiia mtTbli kéerttNttwk, aaaeklT«l kpobban beaaarea* S'tSk Maaayagak, ilMÉgaialft Itamk, aarWHaaaai fa^jotib fatrliU aar, tetéliU amaUa, earWlaa\, carbol|wr, fciltft-iaaitu aaarvk üb,
iUaai fépgjiraaaiak agjik fStftrrkTésf , a sri sajátos tlaanayalakaak Ugl^Ubaa aMgMalu géykn, kéaaltarnak eaét • iérrat lakialalábaa s aa. kir. átímmmtmtmk mjp^ll b'tkU Mtk44& imkstgywHk Mavaiiléavvti airgiapA sikert ért ai. lagjobbaa laaaalt a mgraaéeléeek menoyliéga Vgjraaia a mait *veaa 1U> ■agraa<laíle aaakuaAltalrtt gAacaapiügé-pakn* éa lak—laktam Eiaabb geacaépM garaitaiák, araié* aa kéaakSU gipak, vilaaiat a iaga^abb kaagarbnrkolat roelalaewaak, aiad a lag^akb aaartraanit éa aitadaégbaa cl aaAfaál raaéalkaia Mg.
A laaaaal idény baköYftkustéyal megindulnak as épiika* aéa»k in* maly ilkiloaaii tag^abbaa ajánlbatjok H'«//«l Jé*mf tíadap^t. VU. R^laábllW atcaa 18 ), caami-ntárn-|/tM* épéiéaa anyagok raktárát, miat a Ugaagyobb ia tag'l jabb biiőévu«k orvaaU'i vállalatot UjrSri raktára van itt: (■mmi éa árosaik-lapoknak, kacaattt-, kolhaimi- éa tnatfacLi-la|*knak. tarrac<4u-Arak, kuMélavp, tSaallútAglák, kuagyag-aaüvak- éa kemény mkaáayoknak. Táiaikaatk a nég: gránit•! laiiaaaa, batuairuaáaak, caaMtat- éa suoaaik-lapukkali bar-1 kuláaak, Iwébka niadan a awanant Makmaha vágó munkák alhéaatttaira. O/ári raktára van n gaitannai Portlaadeaamaai éa viaálW (hj4rit méM-gfárnak. Aaaa éllaláaoa bizalom, maly Walta Jáeaaf iránt aa éphuawHrrek réaiérai nyilvánul. Iaclal»kan kaaulja aMgWabal«jaágál én aiaakáiank raotidaagát
H rárr húrul*/ ba4apaaŐ ftVwMlon It) kiraavaa virág-
raakndű gandagnt IHaaUált. ii)lgyalkn oly él* táiaaaiékal tariaiMi'i riis^/^juk Upfomáfjuibót, hogy igaaán éréa m akbél I péMaayt tagjai éa binmtn kiös&si- Kkí «aég aajál vuaaa&aiappai báe, niljbéi a tagnamaacbb éa tag-aétaaalrkaMbb rosaa- éa gyapÜMfakal éa egyáb namaa Maijékil aaakállnlkal. alváiint lávákká kartí alakiiaaokat éa pnrkuk kavannaaéaél mi ml aa fék atylban a lniiltiMliti ki* vitaiban
ftiéapaatra árkanftknak lagmiiatibkwi ajánlbatjnk üundet J4mna .lakván Mkarcnif* aaéllaél^éi kma' aglanaa uján baranéaaatt aailioéákna a tagaaégjartibb láantnaág. pantaa analgtiat, kitSna magyar éé Cianeain kanyka a hamlmtattnn iagjnkk ItnWk vannak Aa árak Jatáa^oaak A aaáiloéát Afakyéaa a vára* káaapéa. kJtáléamil a iánankléra. Mai km gfekra én kiránt várnaiaiara agy «a*laaarevá mint kaila* maaaé Hsaik. Ihwiaakadva van mtaéao kényaimaril, igy llréi ia vaa a anáUaéábaa, a n. laiajéaaM Oaáéri Jásaa ur aaamaiyw MSgyakUi falytán aaaami muiaatna anm fotdni* kat ali.
(l) aaalvéayivfk) Aa «a a I'«a#n<#náii/pa*iai
aar^iypaá aj waivéayivaiamk Imanaranét a iagclfio/öaabb laitawkk mattéit aaak«ali a Brtfii Tértmml$ IhrmAU r/mér b—kkái^ Swéipt, /9r*í3-»tfzn 4, aa. A Tiaanaanb. aarajagyakaéi oanpán a' intféy irttfday, aa IMKii aara-jagyaknai aiianban. mialkagy amal««ny-aulránynjal mm kiftnk, iamagafc a aurája* klkiasilk ba. G99 1—1
Irodalom és Mtivéuet
A IWVOOO Kidlaihaa Mrgjeleal Jh 4af**tm eimü ké|tes politikai uapitap, — mely XlVMk év óu fennáll — évrttl évre nagyobb el
a meny*
Budapestj ét, mert terjedelmét tekintve^ - jnytt amazok ártanak. — Popini tanár úr a Ca-
tényleg ex a legolcsóbb lap hazánkban. — Elö i sino nagytermében egy sngol szömorújátékot tag-
lalt egy olase család szomorú históriáját vázol-ván, mig Szalsy Sándor úr V5-én a kereskedő
kígyóról, mely öt soha meg nem marta. — Igy bánnak az emberek olyanokkal, kik nekik mit sem vétettek.
Szándékoaan erőszakolom be magamat a pes-aimisticua hangulatba, mert most olyan tárgyra térek át, hol az igen helyén van; ogy hal lom, jönnek színészek — éa pedig — ex s pessimismus alapja — magyar sxinénsek; nem akarok Cassandra lenni, de köaöaség&nk eddigi magatartása és közönye a magyar ssinéazettel szembeo nehezen enged ax elleokesöre következtetni; adja as ég, kogy ne úgy legyen Vedreas úr táraulatával, hogy Ö idejövetelével ne aasék a caöförböl — a vederbe.
__ S—s G—p.
C S A R~N O K.
Tollfnttibzn.
Megengedi a *Tollfut iában« cég alatt bejegyzett irótáraam, hogy én is egy kis helyet' vindi-cálok magamnsk az ö terrénumából; nem akarok vele versenyre kelni, de ba igaz aa, bogy a aatyra "v orvosság, nem árt, ha s beteghez több doctor ia jár; a mi betegönk pedig — értem alatta a kanizsai társadalmat — úgy mondják olyan stádiumban van szegény, hogy coasiliumot kellene feíejte tartani. -------
Általában a betegségek világát érjük; alighogy kigurultunk as intluenzá hevéből, egy uj" Betegség terjeszti reánk áíomgerjesztö saárnyait: a nóna. Ügv ia azért jött hozzánk, bogy a zóna tarifában lassan zakatoló gőzös coupéiban ölök el ne úoják magukat, mert hogy többet ne mondjak a zákány-dombovári vasúton — melyről Reb Menachem Zizea betser elmondta már átkaiban, hogy as anyósoddal utazzál rajta «— a nóna va-iöaágoa megváltó remedium: azt aenki aem fogja tagadni.
Hiába az prvoaok részére csak gondoskodik a gondviselés egy kis epidemicus keresményről, de a szegény jogaszvilág oda van a reményével.
Hiába járt kétszer is lenn a deputácio, a küldöttség tagjai csak aooyi bizonyosat hoztak magukkal haza, hogy a nyárspolgári hausmanns-kostaál többet ér olykor — as angol királynő vacsorája.
De azért jogászvilágunk nem csügged — át van halva az igazságügyi reformok szükségétől és kedves gyülbetyén a polgári egyletben e reformok megvitatásán .dolgozik a maga módja szerint ;j csak néhány tagja ax ügyvédi karnak mosolyog kárörvendve, azok, kik a láblát úgy sem akarták terjedéauck örvend. Ma már annyi píTdányban I Nagy Kanizssra, hanem ax egyik — nomiaa aum. jelenik meg. hogy kH rotécUs gfyn uyonyák, a cafatot — Légrádra, a másik Domborura, a barmi hírlapirodalmunkban valóban páratlanul álló Pacaára, a negyedik - pedig Kis-Kan.-
eset. A .Badapeat* e azokatlau eltaijedését egy resti határoaott nemzeties YHggetlen irányának
snara. Ha nem
kapunk kir. láblál — a tavasz meg-ai uirvazt pedig eredeti rajzok ntaa kcazttU képei-1 érkeztevei uj életre élednek vágyaink és remének köaeitobeti. melyek naponta megjelennek, k&.J»y««k ; süru csoportokban hullámaik a sétáló löadaen pedi^ annak, hogy nem tmtjtja el az közöoaeg a korzón, hol külöoöaen_a hölgyvilág események leírását; hanem röviden, velősen gyor- képviselve, törvényes képviseletre szoruló saa ad hírt mindenről, a mi ágy a hazába* mint kiskorú hajadouok váltakoznak Olyanokkal, kik a a kttlfrlttóa történik. VVrávttteif kMetüuk jtU | léidhez menetelük által aem lennenek nagykorúak, asé. s arai. képritsiSk irpík váitoaaiüa Fotyvást három érdekíeaaHö, da in>> daimi aaiavoaakMi álló regéayt közöl egyszerre ; és typktí mmnhwt itímtíréir*. Nagy snlyt fek
ís azok.'
lm a aftifaeaaaagt lovaira is U|m4aéI aliétfMac •• bárki
Tárcarovata éléak észért mar - amugj
As arcokon .vidám élénkség, a axemekböl jobbra. balra lövetik hölgyeink a gyújtó szikrakat; I most hogy a carvtevsi — követve Tisza Kálmán és Bisnarcc példáját — teljesen beadta íemon-|danát, ex a rövidre szabott sétány ugy szólva ax
Miklós kidvm-
a mely. — a többé által könnyen ért*
Ui <raJ;fesa aserkmtetik. Kienkival belenkéal |egyedüli hely, hol — bogy dr. Sz&ca ,(/ Ihém^mi* etm §t*it kttm&v* msÜdiMmtolisstliaaas teteivasasára is rtfleetáljak -r.
A kigyó.
Irta éa a k^raakaiS igák Snképrf agylaléban MoUrásta:
SZALAY SÁNDOR*---
Meghalt az öreg Berkeané, Kenderesen, isten nyugoaztalja meg ssegényt 1 Hstvan esztendős volt.
Tiz esztendő óla özvegységben sinlödölt. Megunhatta már a rideg életét; mert hiábs: a ptfl-sus még 60 esztendős korban is csak ver. Ea pedig azt jelenti, bogy a szívben van élet. Ea amig ott élet van, hacaak néha ia föllobban a vágy, bogy mégis csak jobb ax embernek másodmagával lennie.
isten tudja: szegény öreg Berkesnél nem ez a vágy emésztette, sorvasztott a-e sírba? Múlása lassú volt, mint egy aggott liliosaé. A becsületes halottkém nem kutatta a szirve rés titkait; hoopolgári lelkiismeretességgel irta meg (mioijia csak adóbevallási ívéi töltötte volna ki) bogy , meg halt régbet v/tépben ; orvosi segedelem nélkül. * i v
Eltelték szépem álwstos énekszó kíséretében a föld belaeiébe. Ott már sem ierjhesmenetel, sem házasság nem kisértfMft^ Requiscat in pacel
Egyetlen könyázott haotocska sem hallott föléje. Tslán ennyivel könnyebb is less neki a töld.
Mostoha fia: iljn Berkea Péter és annak felesége állottak a sir mellett. Ezeknek kellett volna azegényt megairatni már csak lalosi illendőségből ia. De ugyan minek V
As öreg Berkes Péter ugy hagyta lestamen-fombsn, hogy a jósság holtig való hsszonélvezeie özvegyéé (második feleségéé) legyen. Most, hogy meghalt, lötsaabadqlt, a birtok. Mért airjon as itju Berkeset Sírjon hát a felesége ! ~ As talán meg is tenné, de btss sz egész falu tudja, hogy ösvegy Berkeané ellene arait mostoha fis házasságának. Sok perpatvar yolt azért, hogy ez minden áron Vigyáz Évát vette el, mikor Öreg Bet késne Sólyom Katicát ssánta neki, aki ssost szintén menyecske idejét éli Kenderesen: Scabados Antival.
Ott vannak ök ia a végtisztességen. Nem messze állanak a Berkespártól.
Szabadoané szép, tiszta homloka el-elborul, mikor a sir iölött álló párra tekint. Szemöldöke összébb húzódik, mintha valamit leave kutatna azoknak areán.
Berkes Peti meg a felesége halálsápadtan álla nak a sir szélén; mereven maguk elé néznek s még az utolsó hantocakát ia elfelejtik rádobni a koporsóra, melyre maF sürfth hányják a földet a sirtemetök.
Berkeané egy pillanatra fölveti kél éjszakás sremét s tekintete találkozik Szabadosné kémlő tekintetével Mintha kigyó érintette volna, megrázkódik . A falu araoyossxáju kántora ssereocséré már akkor énekelte, bogy
„Pieaiakg világoaaáfát. Úrik látását"
Etáel véget ért a szertartás. A sirtemetök fölhantolták a sirt A gyászoló gyulekaaei basa ballagott.
A

Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Berkesék bevárták, míg mindenki fávor.oll a te-melóbőL Csak untán léplek el a sirlól. -Ez már igy illik.
Berkessé elöfcb figyelmesen körülnézett, azuUn lángoló képpel lépett ura mellé; megkapta aktnak halkétól ét sziszegő suttogással kérdé:
— Látta, kígyelmed?-
— Kit?
— Au i kígyót I azt • viperát!
Berket Feli megdöbbent (elesége lángold arcútól, villogó, üszkös szemeltoLf-ressketni kezdett!
— Micsoda kígyóról beszélsz ?
— Nem hiszem, bogy nem látta: nem hiszem. Ott «oii telünk két lépésnyire. .Csak előttem •kan* tagadaí, hogy látta! Uita! látta!
— 1 te kit V mit I
— Axt a kígyót! Szabagosnél1
— Lel kon re mondom: nem láttam.
— Jó, kigyelmad nem látta! Láttam én. Rám vétette' nokat a rettenetet, azokat az utálatot, lelket AirkésaO txwaeii. Nem bírtam kiállani tekintetét, Minden csepp vérem meghűli, megbor-zoagtim.
— Mért félsz tőle?
— Mért ? Még kigyelmed kérdi ? Nem tudja, bogy aa boszdból képet ellfeitfink szövetkezni még aa OrdOggei ia! Képet nak*éjaiakájáo még a kel elveszítsen. — fcxt olvastam' ki tekintetéből
Erre a baeaédre titán Berkei Peti ereiben is lágyai ksadett a fér. Megrázkódott.
Jíilyia tok tfesköl, bogarat öetce it tud gondolni, betaélni egy ilyen aatsonyléle, mlíorasstve nincs tgészen helyén I
Mért (éiniOk Szabadosné botzujálól ? Mit tehet eUeoOk ? I Csinálhat', átélnek bocsáthat egét* sereg mer de mondat; azért Ok mégis megmaradnak .lelkes- Berkeaékoek; kalapot emel elöltük mra-dea keodarati polgár at oreg bíróig; Ok pedig eaak megmaradnak ,lcv-kitai' Szabadoséinak, kikre még a kisbíró ae hederít.
Uyaa Iormán nyagtatta meg Berket Peti a fe-ieaégét. igaza iá volt. De egyet elfeledett, axt hogy Ok megbírnak-e állani az kifffó]ával taembea ?
y A Zala 13. szlfn. (6 lap.)
IröCiSzórS megtörtént, lelkem üdvösségére mondom.
"Még talán tnvább gombol yilolta volna Szaba-dosné á tzólonalal; de beharangozlak. Férfiak, nOk tódultak .156 a templomba. r I
Faluhelyen ugy a szokás, hogy előbb van a! Kanyon jól tudjuk mi, kire vágóit az a szép be-prédicatío, azatán a mise. Ezt valami praktikus szód? Ha mirajtunk állana, máid ártalmatlanná
1890. március hó 30-án.
álét szeme meglátja ezt. ét oda szól a bámuló [ férfiaknak. .'.'- •
U — .Nininí' ügy-e azt hitték kigyeltneiek, lidgy i-majd pattogunk nprédikációmiatt? Olyan nincs'
I pap eszelte ki, azt tapasztalván, hogy mise utáui I predicatióra alig marad hallgatósága:—■—■ Elhangzott a barángzugás
. lenne az a 'kígyó ? De mit ibdnak kigyelmetek ? Kigyelmetek még azt sem tudják, hogy mit kel-.' 'lene a tisztelendő urlótnnegfcé'rdezni.ügy-e nem?
Kenderes lelki pás<torá a szószékre lépeti. Ha No hát megmondom. Azt is mondta-— többek talmas papi alak volt. Magefe, fenséges, tiszta j között szórni-szára igy ni: .A hízelkedő asszonyok |homlok; nagy, tükőrtiazlar^yékbe néző élessze■ 'egytűl egyig az ördög rabszolgái. Átkarolnak ben
mek ; egész arcon a benső viláflfturiás nyugalma, Felolvassa as eyangeliomőS^mottóját ismétli
neleket: az ördög öleUse az: azért olyan fórrá." Megkérdezhetnék kigyelmetek — ha "volna férfi
azatán árad ajakáról a azivbe folyó beszéd. Beszél bátorságuk — hogy hogyan tudja ezt a tisztelendő
' ur ? Na? ugy-e ? — Csakhogy kigyelmetek a kását te tudják asszony nélkül a szájukba venni." Ezután ott hagyta a bámuló férfiakat s á többi Ber-1 asszonynyal körbe állva várta Berkesnél.
Halványan, lesütött szemekkel lépell az ki. meit sötét karika övezte. Szabadomé abból mindjárt kimagyarázta, bogy álmatlan éjszakája volt.
Berkesné nem lépett köiéjök, hanem egyedül ment haza leié. Portájuk előtt az ont várta,; ki előbb hazaért. Szótlanul mentek be a házba. Ott benu a férfi szólalt meg':
lény, mit tzOltz t mai |<rédikácíóhoz ?
- i^eaniritl j^asóteék-f JFrián-ctak nem tart-engem kijtyelmed hízelkedő asszonynak, aki talán b un ...
Egyszerre ketté harapta atzóu---__— - _
—-:---*-: , >,-(Fntyt, kiiv.)
a paradicsomi boldogságról, a paradicsomi ártatlanságról, Ádámról, Éváról és a kígyóról.
Eva nevének emiilésére az áhítatos keresztények, mintegy villamos ülésre, mindnyájan jtesnél, Vigyáz Évát keresik tekintetükkel. Sőt — különös! — még'Vlitulelendö ur it egyenesen arra veti tekintetét és nem is. veszi le róla.
Berkesné tekintete löldre van szegezve. Arca sápadt; ajkai néha-néha .görcsösen ringanak.
A fenségei tekinteti! sióookjjló, papjízemében egyszerre szokatlan fény lobban (öl és beszél be-tiz körmével kikaparni éj- t«lo|as lelkesen. Egymásután szakadnak föl iel-temetOi sírt is, bogy min-! kéüöl a gyönyörűbbnél gyönyörűbb gom
— >Az elvesztett paradicsom szomorú története igen aokszor ismétlődik, — kedves híveim! — a küzdő emberiség életében. — Nenrégy embert helyez » gondviselő, a jóságos Isten paradicsom-kertbe. Áldással árasztja el. Úszik a botdogságban. ^Hitvesével szeretélben éft Nem paradicsomi élel-e ez ? Hanem egyszer csak eljö a kígyó, megszállja az asszony szívét, sziszeg neki csábos, szivet, lelkei megejtő dolgokat. J&i neki, ha nem elég erős benne az isteni malaszt. Ezer ördögi vágy támad szivében a kígyó cirógatásira. Meg van bűvölve, el van veszve. Az őszinte, nyílt, becsületet asszonyból leaz titkolt vágyak uián [ futó, zárkózó, hiu, nagyravágyó, hízelkedő asz szuny. Ti ferfisk,őrizkedjetek a hízelkedő asszony-
A aép azt tartja, bogy a nagy titkot rejtő sirok Mlttokial megrendülnek, megdobbannak, mig a titok napléayre nem jö.
Ahhoz, hogy a titok titok ne maradjon, ctak agy miiaj kell.
Tilkot asszony elöl flrejteni!
Sok csodás, éaaaiUtO dolojL történt már az ég alatt. A bibliában lomérdek ctoda van. ami.ugyan betütseriati értetemben még nem saenl-irás; de azért szép elhinni. Aa mind megtörténhetett, de aal még ba a bibliában olvasná se bigyje el len-ki: ha agy atunoy valami titok Mutatását tatai tót a lejsbe, bogy aal emberi képességgel el le-kaaaaB előle rejteni. Ilyen «eoda nem tOrtéol, nem Untaik, nem * log történni.
Ha uem mélióstainak elhinni, bit mindjárt ki* tbnik a továbbiakból.
emberi iHitogái | |nrrl tudjátok meg, hogy a hízelkedő asszonyok egytől egyig az urdög rabszolgái. Átkarol nak benneteket: az ördög ölelése az ; azért olyan lorró. Sugdosnak IQIetekhe csáboif szavakat jólétről, gazdagságról: Cjaaradicsoiui kígyó .sziszegése as. Ha hallgattok-rá, a kárhozat útjára áttelelek. Bűnből bQube ragadtattok. Képesek lesztek
Közgazdaság.
HETI TI DÓNITÁN
a hiidafH-ili Tjüüömi - rdmrrS, Szántó frigye* gabona bizományostól (lludapesl K, ker. Ilorottya-utca 12. szám.) harc. 27-én: A lefolyt héten a •buzaUzlct lánylta irinyxat alatt állott, míg a többi gabouanemtlek változat lantit szilardak maradtak.
Kés: ltuza e héten nagyobb mennyiségben jött a vásárra, miután több hajórakomány érkezett De; — Kőnek folytan sürgősebb kínálat mutatkozott és miután malmaink különösen utóbbi napokban kevesebb vctclkedvet mutattak, ugy az eladók ár-leengedésekre voltak. kényszerítve. — Ma jobb volt a vételkedv és egy par krajcárral jobb árak
önváretak, szülőitek elvesztésére is, jnert Jiidjá- U^tbk: iatüitott TáOjÚÖÖ m""'m."tl fit M ig i lok meg és lugyiélPK nekem, hogy aaora azördög. ______
mindig asszonyt küld."
•hóra. Késs
■ab igen keresett és 8 frttól K frt 4fl-ig
TyOhí ez aztáft hatalmasan goromba .őszinte-1 tiiettetik. Hozs ér árp<iban a csekély kínálat loly ség volt a kenderest tisztelendő úrtól. Aí igaz,|táa keres kölesek történnek. — Rozsnak ára ti hogy a kenderesi lérli gyülekezetet teljesen meg- frt aj-40 kr., etetőáipának 6frt SO-tól, 1 frt zO-ig.
bódította ezzel a kaledraiis gorombasággal. Meg Faragó Mihály is, aki pedig vasárnapbntünt csak azért fcplt tol hajnalban, bogv a szent beszédet annál lelkiismeretesebben átszundikálhassa, — főlébfédt erre a derék beszédre-Msgis aranyozni való szá|a vau ennek
Aa öreg berkesnél pénteken délután tették 6rök |'kelendő urnák. Hogy szemébe meri mondani
avagalowa. Vasárnap a szentegyház elölt Már 80—40 uszony állott Szabadosat kúrui, ki balk hangon bassélt annak a 80—40 tűinek, mely 19-mór ctomoban lelé|e volt lordiiva.
— Olyan utat igaz aa, Bábi oéni, minthogy itt áUok. Mart bál as igasal megvallva: baleette, beietorta, marta magát itlksmbe as a gondolat, I
egy egész gyülekezel asszonynak azt, amifői bátor térünk, csak suttogva szoktak beszélni. Mégis csak hatalmas hely az a katedra, ahonnan mindig a jó isten nevében lehet beszelni, gorombáskodni meg as asszonyokkal is.
Hanem hát mit mondamik hozzá a fehérnépek.? 1 A kenderesi uszonyoktól bizony kiteiik, bogy

taamtak a al abba sírba vataiai titkot? | mi«e után majd csupa hizelgésbói a tisztelendő Ur
A tamstés napián nem tattem agy lépest sem. De ■Ar tegnap akárhol álltaa, akárhol jártam, égett talpam alatt a (öld. Mintha valaki azt súgta volna lüiambe: >Ta Katica, oe tt^jnáld a •táradságodat •radj al a laaMiOba, nésd mag ssegény Berkes aaoéd sírját. Látod: |0akar0d" volt, szeretett
reverendája! ..... leszedik. Mokány menyecskék azok nagyon. Ha veszedelembe küldik lerjei-
Kjikoríca szintén szilárdabb. Uj minőségért 4 frt 90-3 frt, ó minőségért egy pár krajcárral több lett fizetve.
HsUridl dalét: Szokcány búza ngy tavaszi mini Gizi szállításra az utóbbi, különösen bécsi eladások folytán lanyha irányzat alatt állett. _
í'avaszi szállításnak ára B irt 57—S8-ig hanyatlott, ma pedig S frt 67—6t$-on jegyez. — Szokvány zab nagyon szilárd. Tavaszi szállításnak ára ti frt z5—30 kr., őszi szállításnak 5 irt 9ti—98 kr. Kukorica május—junius hónapokrá'~4 frt 8b 90. Eejjn- augusztus—szeptemberre 12irt 20—30 kr. A* amerikai utlliewilk SrSaak le-•zailiiáia. Az amerikai szőlővesszők beszerzési torrásairól milit évi jaltus hóban 36.178/111/9. sz. a. közzétett hirdetés szerint kilátásba helyeztetett,
kel, csak szert torieuik, bogy utánuk m eh esse- j hogy amennyiben a küllőidről szállítandó ámenek. Esekkel aligha meg nem gyűlik a tisztelendő j ríkat szőlővesszők árai csökkennének, a hirdet-
ményben kőzőtt árak is megtélelően mérsékeltetui mise végéi, bogy mit I foguak, Ehhez képest ezennel értesíttetnek az ér-~ mwdan áron a mostoha fiával akart, elvetetni, [esibáluak erre a goromba prédikáczióra a. íehér- j dcKclt megreadelo felek, bogy-az áltatok megrendelt amerikai szolővesszolr — akár a hazai telepek készleteiből, akár a Franciaországban rendelt mennyiségből lesznek azok kiszolgáltatva
Már aaaylt csak BMgtshtlsz, bogy megnézzed sir ját Más ugy sem igen fárad'el hozzá < — Nem tudta* ellenállani^ Elvégeztem dolgomat és este-taté kimentem a temetőbe. Alkonyat-volt már
úr baja: A férfiak alig várták a
| népek. Akkor egyikük sem szívesén cserélt volna | i bOrl a pappal. -*-
Vége lelt a misének.'
Megotstem a sírt. Távozni akartam, mikor látom, [ igy a modt; azután az asnonyokr
A templomból kivonultak. Elüt a férfiak, mert — az eredetileg közzétett árak helyett, az alább
bogy a sir felé tart Berkes Petine. Na, est caak megvárom, meglesem, mert köztünk tegyen mondva : éa nem hittem, bogy valamit nem tettek az aai a ssegény Oreg aassooyayal . . . Hamar a sir melletti sövény mögé húzódtam a hallgatóztam, Berkesné majdnem vériMotorgó aacmekkel, sápad -tan, reszketve közeledett, körülkémlelte a sírt, begy nincs-e valami baja ? .., Mikor a lej Iához lépett, a sir egyszerre nagyot dobbant, mint mi-kár a lebocsátott koporsóra hull a hant ... A tépadt aeaauay megdöbbeni ét letolt, tutoit a sír-m, miatha veres toá tAacoitak vooa utána . ftu m Iwíta kis ilfláipgatis vett. De bogy szó.
véle
A férfiak küut várták az astsouyi döntő ményt.
Aa bizonyos, bogy Szabadosné pőndorül ki leg
{jelzett árakon logualirendelkezésükre boesatlaiai, illetőleg utánvétellel megkttidetni: íuegjegyeztet-| vén, bogy egyebekben jelzett árak a tényleg fizetett franciaországi vételáraknak felelnek meg
elsőnek, kigyúlt keppel, szikrázó femekkel. Kezét igy « igen jelentékeny csomagolási költséget,
csípőre vágja; ezután, ba azok a vérpiros ajkak löipattannak, pattog, szikrázik onnan a beszéd, mint mikor sötét éjjel isó vssat-ver a kovács.
Szabadosné csakngyan legeiül jőtl, de imi isten caodé^a ez' is iaind auwolygó házból.
Bizony felfordult a világi
isné csakngyan legeiül jött, de tmi Isten teben megjegyeztcük, bog i?) mosolygó képpel, a többi (ehéri^tjues ki nem terjed, t faji mosolygó képpel Tépett ki a szenlegy-1f megrendelők, lúknelt lg
valamint a szállítási költséget-a vesszők kiosztásával megbizouiilletii hazai telepekig a fuidnt. miniszterinin fogja viselni. A Uiparia taj tekintetében megjegyeztcük, hogy e fajra az árcsökke-illetőlég azonban azpk igéuyei Irajioiaországból imponálandó vesszőkkel lógnak fedeztetni: na-gyobbiéut ama további igen jelentékeny kedvei-
Erre már minden Itrti lejet caóváL Szabadosué j meuy beu részcettioek, bogy a Ktparia vesszőket,
Nagy Kanisxa, vasárnap «z eredetilögvreö4o1l íttparía-Sauvage tt\j helyett | adta
MfeJ iwy
erodeti ár Imi. árer ár leás, ár f o r I n i,
1 Hókkal kiválóbb minőségű és ennéltogva tetemeseit magasabb árakon jegytelt Riparia Portalis '(G lóira de Montpellier) eiőfofajbót tudják nyerni. At elért árcsökkentéseket a kttvctketö táblásat tünteti fel * Arak Kiír dinbonklnt
Faj nevV"* gjWkerae veaaaAk alma vraesSk
-i. Ki pari a Sauvage, ÜÜF* tőleg a Franciaországból való import utján fedeten-df» rendeléseknél Kiparia Portait* , « . . . 2. Vitte Solonis . . « -Vialla ,, v J
Jaeutwt .... Herbemont .... York Madeira . ; ni hello , . . v -v-
Zala 14. HKám. (7 lap.)
Hindii ■aawf-á'ryf t
Kiután a válassitnányha Mim Miklós gró fal, Srhfoller Pál lovagot, JdUn Kálmául,
inalván grófot,a Hamui válsss-
IMIK). rnánuw hó 80 An IIIRIIMTÉMMK f
$0 35 80 40 100 60 tttó
P fa
40 #
35 4u 25
5 15 2F» 10 25 20 50
Aa^rqdetileg kibocsátott hirdetményben nem jel-aéit egyes tajokra nétve szintén történtek meg-rendelések. Aa eacn faiok tekintetében elért árak
— sz érdekeltek megfeleld tájékoztatási* végett
— egyidejűleg szintén kftasététetnek. E fájok a
kővetkezők | v Kaj neve Cauada Vitls Kupeetrie Noah . . , Caoarogbam -Oyatbiana
Ara eter darabonkiut
gyökeres forint aima
. 60 80
22 VI
. *0 M-
« 80 ^
7fi 5
Ab ,i:i«l magyar MliHAati blitoallá tltn>aiiAg iolyó irt 24-ikén tartotta évi küa-gyükénél Kárulyi (lyula gr. megbetegedése folytán Cuekonir* tindre gr. alelnök elnökléte alatt. At elnök mindenekelőtt megemlékezel! Andrásay Uyula grútoak elhunytáról a felolvastatta a február 2H»án t ártott választmányi gyűlés jegyzökönyvét, inely meleg sxavakbaa etnléksxik meg a megboldogult* ról s felemlíti, hogy a gróf 1860. óta volt választmányi ingja a társulatnak, teineténe alkal* mával koszorú' helyeitek rovatai Ara a testületileg vetlek részt azon, valamint elhatározták, hogy -özvegyének részvétiratot küldenek s egy hszail festő által a megdiceöttltnek arcképét megörökíttetni lógják s egyszersmind kegyeletük jeléül egyik fiát a választmányba beválasztják. A közgyűlés a választmány intézkedéseit helyesléssel fogadta a miután az özvegy grófné köasünö levelét felöl-va*ták, határozatba ment, hogy a 3 évtizeden keres xi ül választ mányi tagságot viselt gróf emlékét a közgyűlés jegyiőkönyvébe ia beiktatják. Juntán az igazgatóság jelentését olvasták lalr melyből kitűnik, hogy a mult évben a lüxfciztö-■álÉsi caztájb nem Uiillai oly ledvegfl eredményt mint 1888-ban és a jég- és szállítmányi üalet* ágak ismét veszteaégget záratlak le. Mindezek da cára is at 1849 ik üzletév végeredménye kjeié* gltö. A Ili*- és ezftMimányi díjtartalék. 1,794,702 Irt krt teex; exeukivül a társaság különféle tartaléka ez évben is ''jelentékenyen emelkedtek; ugyanis: ax életbiztoeiiáei díjtartalék 18,414,308 Irt . 10 krról, 14,466.61)6 Irt 20 krra, a nyeremény-tartalék 2.302,1*88 Irt 4 krról 2,878.683 Irt 2 krra, a tisstviea'ök segély- és nyngdijalapja 498 688 Irt 71 krról 514.091 Irt 18 krra, a »Lévay-alap <17.819 Irt 17 krról 71.811 Irt 85 krra, a dnna-parti háaadóUrialék 54.348 Irt 16 krról 58.622 Irt 9 krra, az árfolyam-különböseti tartalék 300.000 frtról 3 iO.OOO frtra. A két záraaámadásban kimu tatolt 758.000 írt 60 krt tetönyeremény lelosz-♦ására nézve javasolja az igazgatóság, hogy ax alapszabályok értelmében történt levonások ntán tenm«radó- 480 955 frt 72 kr. tinta nyereményből osztalékul minden egész részvény után 160 frt én igy oaezesen 480.000 frt fixellessék ki; a fen* maradó 955 Irt 12 kr. pedig a jövö.évi számlára 'irattaasék eiti. A közhasznú célokra szánt adako zások jegyzéke 5810 irtot lüniet ki. firdekes tel-emliieni ezúttal, hogy a fársaság összes biatosi-ték alapjai 22.679.6tiI forint 53 krt képviselnek és köveűtesöleg vannak elhelyezve: Takarékpénz táraknál éa betétekben 2 millió 74,000 ír*, ama
Uyuia grófot, ^dprv Ivt felügyelő bizottságba padig iikMy tónak be. ..
Hu<l«|»rMtl lllrla|» (^■•rkiMitAk l*|ituU|tlontt«ok (hmMmii Jáwf
«>h tíllkiMÍ )
á nHmhpt*U MMapP Djávvsl irólyuhitáim tl»wUk éváU lá|m>tt. A» chnuU évtk OrtáMt IisUiUn kuraankál alkotják * iiuaysr Mursaliistika IOrU>s«táli«tt a „tt{mln}WH(i IííÉU^m islás tliOfnltsáf aetkat smnithalja tnagái^l, liugy úvá «i vH atei'i « kurasak m«iiisilUáiiáitsu, á uumysr ai^tét K inodirraohb éa IsarkltOtiAUti uuitV|tal ssjUS iiiataalaUra aínisUin á „tttukimtl /fiWrtft'-ot üIiImIÍ tUrvkV(V(«Au«n liAtHM- liétrv, Ii6sa|tr0t Béu«|ira, évHM óvrs, laskailatlsiiul mh|)> arán/nkbmi n0vt«k«dv<i, távmintta Matysroraftát IstsIllKwtit'lata s világ logfogékoiiyalib, laiwáHáiiyuaabU á« raiuuiakiMláitlMii la|lillbu kttacuaégv. A ilaonssiusi kttasOtién alsiiisithaljitki liógy a „fíuriaifé^ti tíii'Uijf" a sitlvall mas>|ir uj«ftg»ivfl«o kOaniiséB maudatsrlsaa, K magUlaatáa óriási «rksiual intyávsl vcnsSSk ráasl a viMaiuénypk, liaroátiaii éa u kösitut^K lutáséNélMii, Ihíjtr luihiiu alknirsl srrál aa viiuull éa a jalas vlainsytk ÍlKAki«M|liÍHtn tasutikíHllialuak A vádalwl vlla alatt, ss sl< kotmány< é« iiawiaawtl^sm kla^rlalalikal vUult nliisaiii klis (laluiUttülNin vtlamlst a fvi'ds |iárlvlasuayuklM)l ar»<lt f»na.li lialysatnk krltiká|átM(i, inul ük okin éa forfáftU a jal^sltfl válaag, a „ Hu*ttiftr-$ií Itirlup" oilotlaii aiyaa NaAiua a oáui sail Jogok éa sapiraol^k iIímömIohn hOaakont asalltitt alkra. A kOstmalig érrsts, liogy l«|ninklmii i\ Ju^o«^iujiiltlidu, las l>átrsbl»aa óh UgotasántaliUin syilalkoKill iimg a koaurstíiat asava. Ka a mikor a kftáoaaás Sapr^^ttsiira lavtosaést Mii ynktfüii <iuoffyvnl »ttl'f 'K'U)kr» (m u>in;|al.f >>«ki» J^iill » #di>ntO »rOv>t| mllko toll itisi^ H víUh fc(*rdt<a«k m«guiitrouté»il)Mli, a |S>tl11kái fóHlOlat iá al dj caamúnyak ttlök^asitéaélsiii A |iártóktA| niixailMii, tiaakla a káaérdvk állal vusérvlt éa aiijat litti^úiotéN te«*ga>^stklt>aUitk' tftl aiktátrmtkmraok akkor érta tanaaüb Jslsliuat a isikor luioOoo igás magyar asitwr a ^ÍUuhtjmit tíít'faifi iiftu kartúl^ éa lalállá a uamlall *Sgy«k lairánKŰiMtstIflasttti, l«f' aslvóaalilr éa. lagvakaioaiiaabli voüohuét
I<«gltuaf6bb íiNirkodáNUuk, hogy n Uíflu)!* a
jüvdMs la as maradjon, a un volt, a minek lioluli, a m«|y| nráoyb s baialostmá itOvtkiHlntt a ioIIhoi as •*ta«ia<<gai nwfó uiigodhotl ét lolia Mauklnak <i lépmnyffatuMt n/ml/t, tarta< lowbao, léiakbaii,. aaubau agyforiasii. A laginsgyarsbb ojaág éa mtiit ilyen a nonisati éisDIat lagliubb toluiacaa ébraaslOja,
579/1 HÍM»
Arvoróii hirdotmóny.
Alullrt kiküldSti bírósági vágMiajtó ss 188t. évi LX t. e, tot. !*• értelmében esennei k6s* hírré tessl, hogy a n.*kanUiiNl klr. lárásMróaAg 42104 MHt) séAinu vegsása Állal Weta« éi r oég javára, Htern !• Otakár n.-kanlaasi lakos el* leu W> frt 00 kr. töke, ennek lneO év január hó 11. napfátólMámiiandó 01, kamstal és eddig ösaaesen is^tfl ®) kr. nerköltaég kövateléo ereiéig elrendait kielégítés! vegrshajtás wlksimával bíróilai btttoro
télül loglalk és Hiti írtra beesült ssobs-s egyebekből álló ingóságok nyilvános érvérén utján eladatnak
Mely árverésnek as 57j| sr. 1H90 rendelő végxés lolvtán a helysiinéti, Kanissán alperes lakásán leendő es«kóslésAr*
kiküldést vagyis N.»
INtHMk
év A|»rliu
ilélalSItl
Iáé 4*lk us|»jáHsk II érAJs
határidőül kitüastlk és nhhos a venni snandéko* Sók sseiMtel oly msg)egyaiWse| hivatnak meg, hogy aa éHntett ingóságok esen árverAseu as lfiu.évl LX t. e1 lOT* | á érifhnéhen a legiobbet Igé* rOuek lieusáruu alul Is siadsutí (oguak.
As elarvoreaendO ingóságok vételára as ItIHL, évi LX. t, o. 10$, H ában megállapltoit teltételsk sserint less kiílxetettdo.
Kelt N Ksniiosn, IHftt^lk évi márc. Itó 90. napján.
K A M I A N klr. bírósági végrehajtó.
Isgstája óh lut ki>ll lasgba boriiba. A^liigllaatább tudalon^ "öggol binlotjUk éa valljuk, hogy olyas luokbés, a síikor a sasiaotl omsoiv faltvuUrio 4a állaSiafkolO' uríivól érvéuyaaitl oiagál mlsilasáll. bogy ugyaoakkor ufiiirnui jog baiiMNiki. talaanég sakttuk magyaroknak a aovlslsmua liilkaatxli'Mtval »«»i. tun*liuailaiiNégév«l Mtutlgáiul a uauiai«il irányt uitiiilaiib<»u én mludoukor, Ka a uil priiicrii i.imiiik
K |irogrsmmuukkiil uokUuk adott Igásat a magyar koson-m'»g, moly w«iumitOI a«m irtosik iska|>b, mint a aatnislcn vh laikatb«n koamo|N)llU«af tol, a liami*iugokra aa almvk im a lóvaastéiMira alkaamaa uiira jalassvsklOl ; ui'kuuk adott Igazat, mldAii lapunkul aslj|t« IiIhoI'óMóO mértékbuu lolkarolta éa «gyn* jobtiau tarjaasti,
li |irogrsmmal lolytstjuk u jovolioii la mlsUausa)il, uhui* káslhit-«-kosttgyt.k aswlgslatobau, tfol/lat^ok aroami leg} ' vsrkezvr a usgy tuaékrt w mvlyk u koa«<l|őy(tlN*tt a nyíl-vánoa él«t mluoos i|iuukaaara varnak, A noinsoit muukábél réssi kérsnk éa réast fognák tíioiho vasal lagjíilili Uiiatné-
604 l-l 1115 IH90.
Idézési hirdetmény.
OStfmlI:—{wrtulyi és
A n. kanusai kir. törvsaék mint tkvi hatóság közhírré tesm, hogy Orossvary Uyuia ügyvéd ál< lal kepviselt uélisi Uehen Uyörgy én neje hUmeth Katslin netán léiego ísinereilen órokÖ«ei alpers sek ellen l«eheu János es neje honiborai Kaialin légrádi lakosok hibás helysAinsIési lelvétel kitga-sitása es (áiulékai iránt isndea ksrsssiel sdváu he, esen kereset legysokönyvt lárgyaláiára
ihoo évi Jiitálue ké 7-lk Nsgjánsk deielöiii tt óráját esen kir. lorv^sek 6 ss. helyt" segáhe kitüste, As hogy as ismeretlen orokós al» peresek kepvisoitaere ügygononekul Orossvary ityuta n.-kanissalCügyvédet ktnevvite. R^yiótersmind lelhtvatnsk ai ismeretlen örökOs umogaiMa siind^i „ iui ■mk>ég«i», í ^^ hogy % részükre ktrendelt ugygond-
ontromülva UIoOsvm loliiiluot, a ml | * , , . . , . ,
iiosot a célsnerü védelemre nétve kellőleg utasítsák, vagy a hiroságual más Ügyvédet neves* aenek , etieukeso esetben pedig mindesek eitnu-lasaiásátmk köveUesinóttyeit msgukuak tulajdo* uitsák. *
A klr. torvénysiék, mint telekkvl hatóRág Nagy* Kanuaán, 1890. tebruár 20 an
(ír. Hl}(iUNNAY 607 1 — 1 kirendelt kir. tvsséki híré,
oéltslan félusag éa baoMl«las. Kblull üsssdékouklmu sasi lug besnttnkat korlátosul aasimifolw aanmolyl takIntőt, pírt* éa hatalmi érdek éa nlnva as a politikai fortfulst, malyiiok kod* véért éa érdskébis páratlasasguukát éa allogolsUsntáguokat oaak »ity |illlsaat n |a fulsüuos-
A NStgoru nhjakllvitái utjat foglijk' küvalsl a aaurnallas* tiks misdas agyéb agában- As' InufsloM éa mllvéaattl kértté* aslban mist addig, ugy asaútol li asigorusu molfoiul lógjuk a )i^)tá*kodáat é* kllkk-asollamol, A ml ui«gfel«l u »aé|i éa ssmen ialéassk, as mindig oifogiiluUss méllatáata fog találni ls|iunkbaa. itt magunk ia assal vélünk lagjolib aiolgálatot tanni as iroílalomusk, bogy agy nur m> jalasji'k tnt'it lapunk-bált, á SHily as Irodslmi jnértékat inog uom UU. Kostatné sysibk Irodalmi aslnvouslánsk clükaioaéga kssdatuil fogvs lagfObb gouduskat ké|»oBlo. KI la értük vele mbI , bogy a „/ÍU</<ijM>irff Hírlap* T)vgklfoga»tal*n*bb magyarnággai irt njaag aa misdasakfolott vssén)lklio| un iarcai irodalmi értsk dolgabas vanmny sélkSl állanak
1'ndóaltáaok éa birok dolgában >» laggssdagsbb éa logmag* biskátiibb forrásokkal rosdalkaaüsk. K souitt kOslautáuyoinli mogyálogstsaásál misdig asamalOtt tartjuk, bogy s lagmu< véltebb aa Isgkényaaebb isiéaü kOaOsaégetasolirsIjuk. A vslo* aágot, igasaágot ée ildoisMStgol aobaaom Indosauk fel s asonsiácionsk. As erköíoal tiastHná|, s jó én samaa árséa tlas* tolathes tsrtáaávsl a „liuitajmti Hírlap* liti, asolgálstkéas ée lalkiiameretea básibsrátja óliajt Jenai minden mugyar uri hásnak.
As eifiBsetéa feltételei : Kgén éVre 14 frt, félévrv 7 IH, negyedévre g frt M) kr., egy tiéra 1 frt SO kr. As elOllse* téaak vldékról legcélesorflbbeu |KHtsutslványnval a«skos(U-betAk kDvetkesd cin slstt: A „Buifaimti lliriop" kiadú-kimtalának, IT. i'tr., knla/hntrn 10, «i. 4* éguax tUrdO* a I évad alatt elOflsetAInk Jtivánaágárs s Isimt bárhová utánuk | kSld)Ük, még akkor li bs syáron át tOobaaOr váltoststssk
gyar földhitel intézet aálogleveleiben 6.325,090 tsrtiikodáei j,ö|yet
tiit elaflbbsági kötvényekbaa §.716,445 Irt ma- j A „BtnűiptMÍ lt(riupM jeleslag resdkhui érdekaa két kn-gyaroraxági lőldteEennenfBÍiiii lötVényekbeirt1^ ragényt. kösöl • „Doktor Kuphló- Irts Brongtbon
4.000,1)00 frt^ Pestvárosi kSlosönkötvényekben 637,600 Ifi, olasz járadék a különféle ériék ps-! pírokban So8,554 frt 99 kr« tárcákban 4evő váltában 299,518 írt 14 kr., jelzálogkölcsönökben 196,272 frt 73 kr. életbiztositási kötvényekre! adott kölesdoőkben 1,67^311 frt, értékpapírok^ ImuiO saaeeen 21,669,061 frt 58 kr , társasági bá-aakban 1.210,000 frt, öseséaen 22.879,661 irt 68 kr. a kétőhbí években lejáró diikötelesvények h díjvAli^k álIoaAánys 12.940,904 Irt 91 krra rug. A JkOsfyOlée az igasgetóság ée feiOgyelőbisotteág )aiaat*eét tudomásul vette s a íölmentvéoyt meg-1
Rboda, A regésysek ápriHa bé 1 ekjéig s Isubsn magjé|«nV réssét (SS folytetáej ss elOHeet^lk küiOn lenyomátbss gyen megksplfk. ft(j|l |
a
Nyílttér*)
WelN RelSesatetfe res eo kr. Ma S. 11.46 per Mftter — glstt nád gomnatert (elrcs 161 vereoli, Qnsl.) — véhwndét roben- und etücksrelae porto- und soUfrai daa^abrik-Dépot Q. Ilceeeáeri (K. u. K. ITofllefarsst), ZArlflh. Mnater nmgebasd, ttrlef* koeteu 10 kr. Porto. : ÍM
FeUMt tzerkeezto ét kiadó; Varga Lajaa. Idrmérkmtit: Nsalay PSéiidor
ÍOVO/IMUI).
Árverési hirdetmény.
A u.»kauissai kir. törvsaék tkvi osstálya résáé* röl köshirrá tétetik, bogy Oav, Muloalus (iyOrgy* ne vágrehajtatonak Kollarlos tíyörgy vegrehaiiast ssenvedo fltyehási lakos ellenig 5ö trt töke 1886. évi május ho 16*tói járó 6% kamatai I irt 40 kr. per, -- 5 írt 50 kr. végrehajtási kérelmi 6 Irt 60 kr. jelenlegi s még telinerUlendö költeegek iránti vegréhsjtási Ügyében a lenni neveseit kir. tszék terüietehes lartoso a fliyeháti 18 ssijkbeo A I 468. és 658. brss. a. lel vett ingatlanoknak Koilaries Györgyöt illető 207 írtra becsült tele* réssé
1800 évi má)UM hé 2t-lk uapj&n d. o. 10 érakor
Fityeháa község háaánál, Kemete Uéia telperesi Ügyvéd vagy helyettese kóshejöltével megtartandó nyilvános árveréses eladstnl tog.
Kikiáltási ár a tennebb kitett l»ecsár.
Arveresni kivánóá tsrtosuak a betu^r I0„ át kéazpénsben vagy óvadékképen papírban aki* küldött keséhes letenni.
Vevő köteles a vételárt három egyeniO réasletben, még pedig: as elsőt as árverés jog* erőre emelkedésétől ssámitandó I hónap alatt, — a máaodikat ugyanattól 2 hónap ilalt, — harmadikat ugyanattól 8 hónap alatt, — minden egyes réeaiet után as árverés napjától ssámiiandó tr n kamatokkal együtt as árveréMt lel tételek hen
é
^ Nagy-Kanizsa* vasárnap
meghálánuott helyén éa roOdóaatok aatrlnt la» fitttni. a .
Kall N.Kaniaaán, a kir. törvaiék romi telek-wftnyvi hatóaágoál 1890. évi lahruár hő iltf*lk papján.1 Cir. HUUONNAY g03 1— I _kirendeli kir. tva«éki bíró.
'A KI NEM TDD JA,
hoty a aok hirdetett iy6*y»n>r köaüt I melyik telelne raca leflakabb batfiggAgA* rnek. u kArio atonnu levelest - lapon RioMer^ FkiadaiatéjretetAl Uposébenv i kukkul ellátotti mA BeteflbarAt" oiimfl kónyvoualud. A lioaaá 1 1 nyomtatott hálalratek hiionyitiák, hogr a mfi-^vecakében foglalt JA'taaáoeok kovoUwu által, nom i csak earea-ateg-etna elkerültek a haiuontalBnÁ
javak ládául, hantim még a ványvavaiyott J
motfiiiiN
.könyv ingyen küldetik meg.
itt
gyégyataat is hamar magtiüaltAk. A
Márlazelli gyomor cseppek
Iqkiztissakk gyéiysrtr niitdm gyomor bajnak.
I l,yu
pomjiiM., ■■■Hl
BMMOl é* llirt HiS)l»i»U<'i. iuUAtfoiM*
ayélkAaodAa, aéryaaéj. unni "iH^r uniiNn,
tfteiérhadan háláin uálvAtylalanaáCi DtMUSIL fIttt'lttU llTnlfl<MV>> m«I tékMléi. (Xnttka) liurul, fjroinnr aaéa, tfyw"* vnNimiíiltii, lulaétfoa *t-or éi háitf* il i U)fajé»>
Ímm a gyomor elroáiAMtoi «£nrnia«ik)
Kyi'iiior^iirrBitt.ki'iui'iiv uvkliattiUVN*
aadéat, iu Vti<«l a.lUülaiturterh«ltKyom* ml ktttmmMtJü, nlttxl * tiélférgaha^ 4 ffViiyylt lép, vah. mái éa ar»n varae hant Rimák *t. - Kiry tövan Ara* aaai' nüátl atailflUtal »ayUl 40 űr. haltai «»#| 90 a*. KQapuuU «*6lklll llíül uktlfl 0 Bráéf Kirety fjretyuaftáralUamilaf Morva IWMMg).
(Kél! A valédl MAnaaaUI yyowwr ca«ii|iek Mik fAIa-r
Védjafy.
as Ur«Miiaint ljon, ttnark H. kftny«ny»niítáJéliin nytimlalattíji — JU«in,»i<Skl<» r'—'- -------
Mlriazelli £ Labdacsok.
képan aiinotiataak ■ hamlaltalnak, ■ aaért vajúdlak rvauAnl a»ak u«k m^híI(»<•«»nak «J. mulyák üvtff*, okV vftihn. a a' fenti védjetfygyal ollAlott papírba vHii twuinitK»l va,h uuilynk maltékall luuinálatl nl*«li*Mfi aa l» (ki vníi Mulatva, hogy
■taioji éa uékikim •Haiti éw»k óin laKjolih hatéaank* link Mannyult liilulawtk U.iMik* fiÜr Mpon hamMUttiak, t#h*( raak vettHéiíél ta vitoéanl k'll a fonti' vimIJkh* ro * Bniily Károly, Kramalari ||t|fiiitéii név alá IréaArw, toalyak tslailan oilotI ilohoanii 1utmtuk. Kffy (tolnia Ara m Kr.t vanr tokárrá a dnboaaal i lYt, A pina alAtogM IwktildaM alan. I tokaira I, Irt. Kr.,-1 tokarva 2 frt Kr., uukarra a Ári 'inKr. ért, rwiinagoUn éa pitalaliAr mentoftca ktilitatlk uu-fc.
A Marinadul gyomor raepinik éa MArtai^JII lalnlarMik Mm titkon aaartk, a Kyogylmtn Ány»Ralki>ak Aat>*t*tala uiliulüu kaaiaélail ulaaitáaban fal vita aornlva.
A Máriiualll gyomorc»epp«k éa MártamUI i»bdac»ow kapnálak
Nagy<Kanix«An: Prager aéla én Bein* 1-wjoa ayAjty-asertAraikbaa. Bali/icaán : Illan gyiVgVHanrl árálian. Hiirna • Robot SAador gjrAKfasertAHilian. Marraall: KftrAa Via-tíir fyófyasttrtárátian. (Malta: Rölea JJi'lu (tyAgyaaer* iiríbaa. Sit GotUtinl: Tomi.aAnyi *yAfy#tar«
tarftbta. .......
Zala U »tárín, (8 lap.)
Szoflofoltok ollsni konocs
FKolier lUht^H. voicytnnl liltiáriiil Btoa I. Qraban, Hat)iburfargaaaa 4. Mám
alöid^al H na|i afktt a flninti arraaalyit mnly a liAcal aitfe Alt'al annyira mairhAniiiítatik. I táfaljr *r» mUim-véi HI«||1«||| • írt IO kr. tt11)
HaktAr TnrOk J^aaef, éa „Wngy KvlHtufri"jii'il Huilaiwatun,
1890, márclua hó 80 Ari
„THE .GRESHAM"
élntbiKtoalté-tAriMiaüg I^oihIoiiIiaii.
H|ndao 1o||AiuftAw4il>in éa «ÍlaaAfn-aalalna«
VMftKUU.IT/4. Wk»k%ar KÁMITa Otffö éa UkraAnAI saosau.
Mniryaropaiágl Hók i
ladapMt, yifim^Miart'^r á■> á. an, a tAraaaéa I áaálwa*
Auaxtrlai flök t Séaa, }f
tllmitlaatraana I. anAni a (AraaaAf hiaAlnia.
A témtaéK vanyítHu Ihhu |iinliia 110, frk. lüa.r.-"h '.anun fCvi imvéini hlatiNilUwik kaniittlidl
IH1V, Ávi JuahiM imi An . tu :tiM.r»i Hftn
KltlaatAaab liiatnallAal fa járailAkl aaér* a^kléank a vi»»aavMrlAaiik ath ntán a Ur«MaéK MnAllénaAut (IMa ) mtt,ttiH)7<>l M7
A leKUtithhi tlaankAt havi ttaíaii irifl alltt a lAraaaéfuAl , 4I,0*U
frtéklK nvujlalliik Im> a|éni«»«<k, Mi* Által a táreaaén IknitAllAMi ' '»• iiyiUiiill al*nlatok naaaért^bfi, • l.<ll<ilft7tMii -
értékre Hiány.
Pma|n»kinank fa minttan knaalalihl fn|vlláaii*ltaiHik un oszlók tiiiiKviu monamliia mln4an uanyultli vé^*aAtnin aa |l)fviiiil( in dk tm a Mifjrar éa oanlrák nó^ok atta ailatnak. fHni I i
■ - ■ .....-- - -1
ifUT T/V fAln Vasöntöde és gépgyár Részvény VllL/J víV'ltlL Társasán Budanastan.
SVAii-/JUi\ LLIL/ Társaság Budapesten
Gyár én irtuUk j i VAroni Iroda raktár
VI, kttlai váoal-kl ltM ||. aa. | VI. VoAaaanloakiT'kloaa A.4 aaá». Ajanlja hitílad /* jfiti|||jl •«< ik*«aln aiAmm alaft dl)lkll»l HilHUtntntt {
SOQLIOK'íéltí tíZab. 2 ím 3 vasú ekéit óh nzab. mólyiUi okéit,
atfclylUk ekéit üuvnaaMikkal. araéall lahllok éa Vléala-féla
egyvasu ekéit
talajmivelö eazközelt, boronált éa rögtörő hengerelt aomuoK-réia nak.
„ECalad.4^^ •oxbav#töirép«lt.
Mndrvavai/HfAiiHk ttibt>va.»u akékra alkalwaakaló iaaaart- éa répa-ttltatd kéaatt&ékak. Kéaalatlmn vannak tovÁlihA üda jár-géayeaé|ilh kéaattlatek, fahonatlantltd roaták (Itakar^a \ tdatfi rendaanr) takarniéuykAHnltd aé|iek. tanitarl tnornanli'ik éa darAl^k,' ftrlftmalnmk éa oUimalnni Imrendaaénak. - Bradatl aaaarlkal kévakdtd éa ma* rokrakö arató (épak éa fttkaaaáló fépak.
l*epjuiáDyosabb M.
fretéií feltételek
Arjqtytihk UnUmlm iiif/1/rn fa hh uirnh i\ '^Éfl
Jifyttt Van aaarei raink «<*<<nnal t, nn ■ ü'aletbarátaink t MUjUhM tlldO' míiNíu'it l'onnl.MittKy rolia a VI. FodMaaloaky*atoa 14. aa. a< levú IrodAink <niinnKynhh r^aéi n kttlaö váoat nton luvll gyArtide*
nttnkre halyi*atUk *a a. iiiffldaa<ni<iltal eam - IrtainI •UlylaéjjiinkUn t, tinlnltMrálatnk kAnyalma érdi'kéWti r*v várnai lm •lat tartunk Imiii, valamint Inify iiayahntt «*f«á<«*M• i<(kkMnk fa aaadaalal Képulnkhm raktárt létaaítetltink
KIvAI/t llaatalattal
A Si'ltiirk ftit MWiÍHh'idi(Jíi v^vytir i'éMPéttitfdí'iHitilj/ ifjüSjjdtómíyfu
Székied-©- áit'Trét©! I^Ta.g'^-IKZsLZiizBÓLXi.-
Vah aierencaém - a n. é, utttaó kftEónaég tadomáHára hozni, hogy a régi jóhirü
„Arany te' diái
ezelőtt Kaortzer lii-Kaiiiiiüái
1*MN>. évi aprill* hé I én álv#Mfn.
Mint Tátralüradi lürdo hiizamo* sahb ideig volt verir1égJőí»e én káv^« háztitlajdono^a — képes vagyok igen tisxteii~jK£ndógeím legnagyobb ki-ván«(ágának megfelelni én a legkellemesebb ' tnrMakndánf szállodámba hiziominni. Kitűnő ételek, italok, pontos szolffál&t, valamint előnyős áraimmal fölörekvéHem leend I t, vendégeim bizalmát kiérdemelni. |
Műniun uÁiooAJA
m
IMI

i W
?
A
Klagann bérlogatntm ugy a* tiiaaO m ttiitM helyi n. é. k^annnág ránat^ra minden idftban randalkaaáaára illának Mély iíhkIMioI
HJúti'jko Ed*

y
mi
m
(iOO t^ i
A fnitli kUrlvvaltinuH'l rK)lda|Qlnf van aat'i^iirn^iM a t. kURAnaéiii'l laiMl. «|»ril ka infra k«4dlm (Riirváili Ut<al ion* karival) tartandó
megnyitási ünnepéltre
ilaaielatlt'l tunghivni ilt»«'H(*M itgyalntit iklltiva >>• alkalotnaial
klMiuii Kaaalka^r a I* Marlnu valódi airpéil barienyAvaí ött .
FRISS MARC2IÜ8I 80RRE
a k (kl lányai réanvéin aetÍYiadátnl.
Kronsteiner Károlynak
elao ca. éa k. kivÁltxágoaiui aca bit dal mázott
GMLHz-m m
li^rnhp.Hf llnnptntr<iHM jSOt nhjdt IhÍZiVhui, Kitüntetve aranyérmekkel.
Mht*r«ReKl <** liarneitl léaiaiiUntiialéaAiak, ra. éak. kataaahatAnatfek, nMH/,<-' Vaatiluk.-, Ikiar, kánya < « kt»kniaraNlalt»k« n lavtohh é|tlitttáranlal(tk, á|ii>Q li*al*vállallütfújl m t>[ittÖltnéliM'nlt valnnilnt atik K)éri«ila|d»aaank > álldhii'tokoattk ttaál1 litoja Kaeu k«)iulokanlrajK*aaliferk lNU0*lk mvMM Ií»üvh vannak kart'Hktalalnii fornalonibntt v* HlM«y,Hialnttnl linaanáltatnnk niln«l««iin«mUi ápttlelek, klitiluOHün |ial»lák« kju» lályok, tetnplouiuk, ii»»*o«lák« nyilvAnoa inláantck á|y nnnikllltmta'n a lakhn|yl>
Húgok Jnateaénii. »— -- -- •
Ka*<k 90 kitltinléla mlntáhan vnanak iu«k kilénkánt Itt kr^l fulfhlé. métpalatn tatoidhaldk, Aa aainülalak Kiárua állapntbau |>nrrá Uirvu aai^llttlatnak í«a ■ tlnataaájcnk tekintetéin ha annliik ax <»lialfoal4ali*B. Mliila|i%vak valamint haaanálatt ntaaltén kivAnatfa ingyen tV l^rmnntva fUldi'iaal' kejf.
Fluyoluiaal^l^a I Mintajagyaim aaAmaimltan éa a aalntlUf*kben (toattMan utánoatataakk kérem "iináltuiiva t'^gemra éa <'lm«>mra Agyaimat Tnrdllanl. ti 1 <a I - jn
Nagy-Kanizsa, vaaárnáp. 1 /
Blunt féle szabadalmazott
zöld takarmány sajtók
mérők ■iii1n>w4 takarmányfMék eltartására vagyis a fö, löher, knkoríca- 4a répáidéi atb. takarnia/ fajoknak édes
1890. március hó 30-án.
éa aoidáUapotban való etUrtáaáre eZfllfiinak
El na mulass
«sak n takarmányt gyúr birodalom- j különösen a bán egy év nlntt általunk
e jelenkor íegkivá- j Kémetországban lóbb találmányai kosé j és aa Oaatrák-Ma-■enilkatól,
Mftaelvft I gyakorlati haizaá-tat állal, a a naea*-gaadaaágwak felette nagy Imaára vál-aak,
b«l|U«lfB eddigi reád kívüli ke-laaéWfi én a gnn-<éiseaU tanti letek éa
nsnkteki etélvektíj nyert asnmee ée lé nyes elismerő nyilat-; kthutok en bizonyít- j rányok álul.
700
darab árusittatott el, a mely körülmény kétségkívül nagy haaznavebe-i'iségük mslletf aaél
répa {leveleket
I jjc bepréselni mivel a j I legutóbbi évi kinér-letek bizonyítják, I hogy a répale vei ek
klválé téli
fakaraaaán,) t adnak.
17 MiépBéK
kalodont
HasZnúlati utaeitúmM, mélyek nyomán btiíos 9iker eretlnu nyezkto, valamint proepectueok, elis merő nyilatkozatuk ii bizonyítványok imffen is bérmentve küldetnek.
MAíFARTft F tt Tám

gyára.
BÉCS II
1xá bovstrcLsse 70.
Frankfurt a. M m ée Berlin, u ön mukodé é* folytonos batáaa emeltyű szerkezettel ellátott BLl/NT-Ole szabadalmaaott nrwieknelf .egye^üJjogosuU
ríiüüL éST-lO
A LEGJOBB
BKÜNN1 KELMÉK
ns ermletí gyári árak snerint anállittntnak
SIEGEL-1MHOF
pos*ló gyárából 6 6-Ju |Rf X«B£I. Egy slagán- tavasai vagy nyári Ültözékhea elégséges egy csomag, mely I* , métert vágyig 4 rőföt tartalmaa.
Kgy küaoueége* csomag ám.....4.80
_ finom 776
" llnomabb . 1.....><>*>
, legfinomabb 12.40
valódi gyapjúból. Továbbá nagy választékban selyemmel aaövött kam-garu. fülöltüknek rali kelmék, vadászoknak éa ton-ristákoak daroan, salonoltöuyöknek perevienne és tosking taaliálysaerú egyenruháknak való posatók, férüaknuk, ét gyermekeknek mnekatd caérimksimék; valódi piqué mellény-kelmék stb.
Imffn t prp tr i ari ibcjí ni: ez jí»w: tiŰtJUj ' ■InUk lag/ea él bérmsntff.
Zala. 13. stáfp. (9 lap,)_—-i—~ ■ ,■■>iiaÉ-Mirg
ItlCIWÍtKÍCiW
** Bövld haMnáUt után BélkOlözbetleo mint íogtlsitltó wer 2
H ~ . f n •■erlkftl
A l#«ak I GLYCERIN-FOG-CREME
e t (egészségügyi hatóságilag megvizsgálva)
F. A. San fia & 3 !f|
cs. kir. ndvnri szállítók BéetbtB.
s
5 Kapható a gyógyszerének éa illat szeszeknél 1 darab 85, kr. N..Kan,aaáo * Schwarca dlau£r; Reléid Adolf; Síre* á Klein, Berdin Marton ; Marion 5 éa Huber uraknál. 34 ff „
M$MMM*KXMK*KMMXM**XX*MMM**MM*HHKMMM
_____________ :xxxxxx "
Ezennel van szerencsénk köztudomásra hozni, hogy JVagyKanl-u, ém környék* ré.xére feBgyMdlí.énUuket
WEISZ TESTVEREK
cégre ruháitok át, kik a biitoeitási dijak beszedéséről i» gouduskoduak. Budapesten 1890. március ha»a. , '
AZ „ANKER
ÉtET- ES JÁRADÉK BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG
TMlilKiíí^
Sávé* linyelemhe vételül: A huláleeetre uyereményrészesiiléstel biztositoü teleink rendszeriül u Mii) 24-2S',-ét kspják ■jwmei.y nvnnéni. .
A nyeremémjriszesüléesel egi/bekötötl gyermekbtzIositásoMI a nyeremén) eddig állag
a biztosított 'összeg ÍO'„ it tetje ki. Llí:—í?**
iüTTI-G-E^VEDO.
a elleni n z e r.
* ideig, lioifv a nátha ngm gvógyitimtó
Számtalan kiséríetea a la-
á t h
Általánosan elteijedt vélemény 'Volt paló .U|maatslat aaonbnn, hagy a '
Náitlia iiat óra alatt g^óg^ritnató
ha n tanffer Kéldj fovám-i gyógvazerdm VI. Sz^y-ntca 31. álul készített •Igénvbe. Kzen teljeeen árlahnatlan szer ngr felnőtteknél, mint gyermekeknél s alkalmazható. El.ó ízben kéé érré km^UUl. atébb érémkémt
gyermekeknek kávéskanállal adandó Mar aa sMt k.U ^Vétele aláa Skthm okozta klklffésl láger, ugy a fejfi^és tüf.aente.-^kany lunál b^t^nten alltak k^ros elváltozásai tvteme^n enyhülnek, mig végre szzbadda es rendesse lesz a lélegzés «a szaglási kepesaég. mi a tűrvénvenea bejayyaett védierrgyel ellátott kéfiífÁay aya|t htttfii sikert.—- _
579 i_5 MT íra eipy Öregnek OO krajcaár, ^M
AZ ..ANTI-6RAVCD0" TAÜFFER CSAK GYÓGYSZERTÁRAKBAN KAPHATÓ.__
Gyors b biitw uniUefiTOiorliaiat i aiot köyettoBéBjei
As égésig íentertáaixe. as iletnedvek s énnek folvtin a.vérnek tlmlhtoáraée feataitá2ra ée a jé emésaiés eUeegHéeéte a lerfobb s teghaiharóaabl, sxer a már b mfade^tt Isme
rü 6* kedvelt
életbalzsam Dr. R OS A-tól.
_^a^batmam a legjobb e leggyögjbatémab gyögyíüv.kbül a
. atéaéeena»Íül» «ai^mtéal lajok, gyomorgorr. í , éSSű
i-.»i-jk atb. atb. ellenu^Kn kaibatéenak btuskynl. Vl kitünfl hatásai £flveikest«b«n «en JWbamsMeg
^benynh, m««Ualmlé bérévé lett a népnek. Ára fJ UfT
kr. KUaaaarö iratok aaral bárklnak baűHntéa véjatt rwidalkaséart állaa*.
Ávi.| ltamisllás»k elkerüléee i égett, miUeakit '«tW «agW
ÜVa§I iltalam na ensltü utaaitás eiartot késaitett „Dr. EOlA'íéla IMIF^dnden üv.g^sk<je kék b^kba van «omag«>lva, l J0r. BOSA élatbalsaana a „faketa aaa.aa44 oaimaatt íTöfn1^ Itárbéi. moicB B. W|S foa-m.- ■éeMt^ -w^ é. ""lm eivasbatö, asél.. felein aa Me n,oB Ott Vé^W ^^ _
Dr SOKA élatbal&aana valódlan kapható caak a kéaaltó
' FEAQNEE B. m
TSSfr főraktárában, «ó|yaiartár a „feketaaaafcos" ti BTOATSSTEV T8r*k Jéaaaf ur gjö^werfetnél, Kwiy-auza IS, ns. Bndai B»ll ar vám-
5?.áanaerlárábam i- rakia, —#m élelbalnaamb4L V4! 9 ->
UgjaaUt kapható:
„prágai általános házi-kenőcs1
tübb eass fca'anyl aiknsnonl elmert blltoa ayófyner ^^fTÍS sflsa. Basa kenta Umee ar«dmen>»j«i áaasaAikate a M tmM gj nleda^O, a tej teyeéÉBcnei • aa«jj« SSiS.aSZl aaáláskVTkvJL^I, vér daganatoknál,genyt. f.kadékoknal, P^^J^-gS
alall ebáveia; s sh,l oJu a.aj.dte n.nUlkt«ik, ott a daganatot legroxid.bb « «t m m
kataí és kkvégrign. ^^^
BT Kafka tó 26 aa 36 krajosároa aialtaaaézban. ^ i . , Mimab a nragai áitaléeee blukeníe üt e ksaor Sumw,
MKMKnnK Oyásl ka égyelmeatntnk, hogy ea eteéeli n»a-tfáa natrint.csak wűau,, ksa V^^KmÍVV Maaltve. • reakVkkve valódi, ha a aé*e e.iM..ésnrsn, mdybe Ui«.uk, vür5. ^■(IV/ mpbinAbe (melyek t nyelven ay^ák) es kék kart, *ly«n
^^BfíNw an Me e»ea*i! léttilT lélhaW - barkelva I
WTT HALLÁSI B AL11AM a itgb
ayaÉtnbb
i jrv balét ál-
tal bat
■ satkeek Hbmrt mer a ntbetkaliáe kigyögyitZaaia a iri^ja MM lakaisto viswa«fcréeér« Egy ívig ára 1 til
2 < -g.5 íja • 1
5 id 5 « ö ^tg SS®
■ 2, ^ £ © c ® W)c j? c « ja 5 S
a SP - * • ® flaf ° K a: «
3 Sí S • fl-2 r-M • b3 - . .3
0U Sít .5-is
C ^ 5 2 C g * C * ^ -s
má b * i S g • o 5 « ÖC> L. Cö s^ 3 > = .s Iá « 2 s í.i 8 S~ sJ^sí s^Sx . Ji s 5Í7Í 5
o eg4B .íll^iíljí^ ? 8 tm Ji E Ilai'igg Ji3|2
QfJ hí S^Ei k • - «J; í ü
T3 ! II
tí «« rs^-gs c s S 8 bIn Zs ■ ^ S^So hfit^Ss*. JS-g
SBB K S ? ^ -as = V x o r ^ íí «- Z «
as o 3a s i- J ua B o^^^
JSagy-Kantesa, vasárnap.
Mf határozott helyen ét módozatok szerint le-
fizetői. ""^-y "
Kelt N.Kanizsán, a kir. tőrvszék mint telek* tönyvi hatóságnál 1890. évi február hó ÍWk apján.1 Gr. flUGONNAY g03 1—I_kirendelt kir. tméki bitfrl
I
£ala 13 szám. (8 lap.)
1A KI NEM TUDJA,
I boffj a tok hirdetett gyógyszer közöl ' roelpk felelne aea legiskább betegségének. ai kérje azonnal levelező- lapon Richter1 kiaééHrtéfftéttl Lipcsében, a képekkel ellátott |„A Betegbarát" czimű könyvecskét A hozzá) nyomtatott hálái rátok bizonyítják, bogy a mf-j vöcskében foglalt Jé tanácsok követése által, nem! csak* emn-raeg-men alkeriUták a haszontalan, pénzkiadást, hanem még a vágyva-vágyett^ gyégyÜet ia hamar megtalálták, JtÖoyv lagyea küldetik meg.
iáriazelli gyomor cseppet
lejkirtimW Ijtfímr eindtn gyomor bajnak.
Plálfcbsdao hatású aaátváayf le—ifr gyaaaor gyeegwég, biidi UM(rt.iav»> ayii MMtagls, átél rekwléa, (Köti ka) pMMr hurut, gyomor egén, gyomor Homok a lm képaáéáe, Julaágoa ■jill iiiii. unonr t* hány-
inger csatethon, aMg-iunieti » főfájiri iha aa a gj —lar eiroatáaáftol aáraiill) gyomor giirraíil. h*«or —kláM,aaakro kedéat, aa élal • Itallal tartarhriiayaaa-rot klUaa'HK alust a baifárgakel, a
ffigylt lép, vasa. mái aa araayaras tataiakat. - JCgy flvcc ára. haat-itálstt vtaaMIsaal agyit 40 Kr. kettSi Sva* T0 Kr. KnapnaU aáHköWéal raktár: yuj^. *étf Káraty pigpinriári Knailer , Marra
Övét I A latáSI MénaaaUI icyomor caappak aok féla-kéjxtr. láaeiflaak atumMtatnak, • a*ért valódiak gyanánt i**k ások »«*Mtawaiiak eL Mattak ilvege. e*y vfirö-, > a bal vWja«rygyal eilátatt papírba van e*«matfolva, » melyek mellékeli haaaaálali at««ltAeáa ai ta M mir tüntetve, bogy ét KraaMtartoa, Maaak II. kOayvaynaifláJábaa nyomtatatott mm. e aa a A BeméárfiáHéi éi «iékrtkedé»
MiriUGlll SÜT btanay uít" iaEdAolok iKaök- I
tél* kápaa haaHtatatk teáit eaak veMenél la vlan á/ni kril % {fenti vedjejn re « Brády Károly. Kreaitieri gyógyszerész név alá Mén, melyek tuinden araiét! éwaaa láthatok. K|f <Mmw ára m Kr., émy takarva a dobozzal I Irt. A péaa etSlagae haklUéM ulan, I takarni > Irt » Kr.. 2 (fkára i ITt ia Kr., j takarta » frt ü Kr. ért. csomagolás é* pnatabér aHim kül'fetUc mrg. ,
A MarUaallt oaaar amMk áe MádaieUJ labdafaok aaa titkon aaaraa. a nnfjrkiw aayagafknak Aaua^iila ■laSaa kaaraáiaa ataaNaaSaa lei aaa aorölva.
a náriataia ifaraiinH éa ■áriaxeSl labdacsok kapnatafc
Nagy-Kanizsán Pragar Rá la áe Belaa Lajos gyégy-aaartáraikbaa Babáaaáa : llias gyágy«aert árában. Barcs -Kokat Sándor gyégysaartárábaa. Marcsali Kíirfta Vi#. tar gyágyaserlárábaa. Olnitz: Bölcs Béta gyógyszertárában. Hat Gotthárd - Tomcsányi Lo«p. gy«%yetar-Urábaa. 45J fö-^ét
Labdacsok
LŐJ
I' Szifllfiltii illiií kanóca
Fhelier Róbert vegjtAiif tnnártAI Bécs I. Graben, Habsburgrergasse 4. asán
I előidézi V nap alatt a finom arriasist nieljr a bérsi nők 1 által aaayira megbamaltatik^-*- 1 tégely ára aiaa* ▼él mellett t fri 10 kr. D'9
Raktár: Törők József, éa .Hagy gristef-aál Bndapaaten.
1890. március hó 30-án fCC
V
THE GRESHAM1
éleiWzíohIíó-iár«flsAg Londoohan.
Ungytromigl fiók;
Bndapeat, Faraa^J^asaf-tér 6.. 6. se. a társaság l ásábas.
Ausztriai fltfk;
Béoa
Giaellsatrasna I. asáat i s társaság hssábas.
frk. lOt&B 5MK
Ktodaa dohánytOasdiben la diasára^lalattjan.
19 :i2*M8M
819,930.70187 49,Óéit 6QO—
CAWLEY i P4
WUgüUUTAS, KÁJT1TS OTTÓ Aa táraáaál BÉCUSX.
CCHLíCK-fele
_ Jzyár áe irodák:
VI. kmsd váoií-nt 1606 OO. a
A 'tárasság Vagyona 1889. jsaías 30. Evi he f étel bittaáitinuk és kamat Isii j junÍDK 30-án . . . ,rr.
llCiflaatéfsk biztosítási h járadéki sasr-I sAdések s vissza rá sáriások stb után | a társaság fennállásit óta (Í84S>. . IA Iegut«íbbi tiseakét havi üzleti idő
alatt a társaságnál . . . ......
értékig nyújtattak be ajáilal«»k; mi-által a társaság ftanállása óta Ihj-nyojtott ajánlataik ttaaséilikn —I értékrs megy. Proapnktasok és minden közelebbi oKztnik-magyrti monsrcliia minden nagyobb várósálmn aa ftgyaok arak és s magyar éa oastrák fiókok álu adataak. 60h |—.t
Vasöntöde és gépgyár Részvén-y I ^ Társaság Budapesten.
Városi iroda é§ raktár r
l.fl 10^7.280-— felvíJágiadtáaok aa
Wli-it 2000 00. n ~J VI. Podmanlozky-ntoza 14 szám. Ajánlj* kitünfr éa izit^ríf szirkézaltt. szAijkih alsfl dijakkai killstatatt
SCBLICK-Íéle szab. 2 és 3 vasú ekéit és szab. mélyítő ekéit.
mélyítő okéit öavaaatákkal, eredeti fobliok éa Vidats-féle
egy vasú ekéit,
talajmivelő eszközeit, boronáit és rögtörő hengereit
fOSZJOK-féle szab.
-^Elaladás^ sorbaTretőg'épeit.
Ssörvavati»gép*>k több vasa ekékre alkalmaihaté tengeri- és répn-VIteté kéazülékek. Készletben vannak továbbá : gda-" ésjar-gáaycaéplő készöletek, gal>ona tiszti tó rosták, (Baker és \ idats rend>zer| takarmánykészitő gépek, tengeri morzsolok éa darálók, őrlőmalmok és oiajmainm berendezések. — Eredeti amerikai kévekötő és marokrakó arató gépek és fftkassáló gépek.
LefjiiiáDjosalili árai. liyös. Misi feltételek.
Árjegyzékek k irattatra ittgym és bérmentre, ^ftfl
Jegyzet. Vas ssarer.csénk eteunel t. cz. nzletbarátaink becses tudomására l ozni. bogy sóba a VI. Podmaniozky-etoa 14. sz. a. _____________
levő irodáink legnagyobb részé! a külső váczi aton levő gyárt*»le-
pnakrw helyeztek at, mindazonáltal ea**^ irodai helyíségflnkbea t üzlet barátaink kényelme érdekében »«gy vároai íro- J dat tartunk, frnn, valamint bogy ugyanott épOéa; rikkeínk éa gasdaaágt gépeíakbft! raktárt létaaitettAak.
Kivájó tisatalettel'
ÜŐti -:—— A tícmick' Jéh möfttSd$ és ^fjttfér-^éíttéts^íáf^&iság- égüigeUéséigsA
SzéLllccLsi áutTrétel l^stg-^-SZa-ziizséLZi.
Van szerencsém a kt'izúnség tudomására a régi -jóhirü
n. -é. ulazó hozni, hogyfl
• "'' 1
M] te" sÉát
ezelőtt Knortzer Nasy-Kanlzsán
l%aa. évi április bn I éa álmiem.
Mint TátratOrodi íürdó huzamosabb ideig volt vendéglőse és kávé* bázlulajdonnáa — képes vagyok igen tisztelt vendégeim legnagyobb' kívánságának megfelelni éa a legkellemesebb tartAakoHást szállodámba hiztosttani. Kitűnő ételek, italok, pontos szolgálat, valamint előnyős áraimmal t»törekvésem leend t. ventlégeim bizalmát kiérdemelni.
Elegáns bérfogataim ugy az utazó a mint helyi n. é. közönség részére minden időben rendelkezésére állanak Mély tisztelettel ____
Matejkó Ede
A festi körlevelemmel egyidejűleg van szerencsém a t. közönséget 1 SÍN), april hé I-én kedden (Horváth Larai zene-
é llr káráVal) tártand
606 1—1
mt
^ I megnyitási ünnepélyre%
—J tisstelettii meghívni.
ím] Becses figyelmét falbiva fa alkalommal
kttfluő Koaatbeef á la Wártea valódi airpeal banaayáral éa
FRISO MÁRCZIUSI SÖRRE
a kőbányai rész lény serfőzdétől.
Kronsteiner Károlynak
elao cs. és k- kiváltaá^tMuiii saabadalmázott
msmuim m
llfcsh*flritiptstr*tss& 12ÖS saját házalnia. Kitüntetve aranyérmekkel.
rókereiegl ea kereiefl |éaaaflganelÉaágik, ea. éa k. kataaakatöaáfak, ő«íz»',s taaalalt. ipar, bánya • < koliótáraalatok, a legtöbb épitőtáranlatok. ém-trai-rállalkonókra épitömeaterric valamint sok gyArtalafdlnaoaok és földbirtokosok azíu-|ituja Emi lionilokaatraja-aalnek lH0O»ik évtfil fogva vannak kereskedelmi forgalomban é-s ebMzerkteíUfil'^asaaáltataak mindennemtt épületek, knlönosen paloták, kastélyok, templomok, tanodák, nyilvános intézetek ágy netnkfilönben a lak helyiségek festésénél.
£ack 36 kalönféla mintában vaaaak meg kilónként 16 kr'ói felfelé, mészben feloldhatók, ás szindletrk náraa állajxttban porrá törve, szállíttatnak-éa tisztaságuk tekintetében ba--sonlók aa olajfeatéabeá.- Mintajegyek valamint baaaaáláU ataaitáa kívánatra iagyaa és bénaeatve küldetnek meg. , ,
Ftgyelmeatetéa ! 31 intfjegyeim számaimban és a azinületekben paatoaaa utánoztataak, kérem ^nurlfogra cégemre éa eimemre figyelmet fordítani. " tíJO 1-
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Elunt-fék§ szabadalmazott
zöld takarmány sajtók
mlyak zdIndennemü takamanyfélek eltartására tt^Il • ft. lóber, kukorica.- éa répalrvél sib. takarnia/ fajoknak édan ét satdáUapotbaa valé eltartására nsoigálaak,
• jeéaakor kgkivá- j Németorsaagbaa BC" M *alaaa lóbbtalálmáurai kéaé | éa u Ü*atrák-Ma- > int a takarmányt aorolkatók, " j gyar birodalom-, ktlóaóaea a
belgaaolva év
A,uloök í répa
ZjJa 13. saa^ (9^lap.)
1890. március hó 30-án.
41 gyakoriul) hatsaá lat ihai, i a aeaó |tfiaá|Mk tolatta aagy lwn*r>
700
>>!§■■ i addigi rendkiviili ka I
_ « a *«*•
tU laatflliiik ét. darab áraaittatatt aaaktekiaiéi vaktftj 1 al, a mely terül-ayert asámo* A* • mény kétoég kivnl RJ« g||—irft nyilai-1 nagy baasnavebf-Wluk ét binonyit-! lóaégtk mellett vaayok áltat | mól
leveleket
bepréselni mivel a legutóbbi éti kitér-latok bizonyítok, | hogy a répalevőlek
kUálé téli lakarMány I adnak.
HasziuUati ulasttások, melyek nyomán biztos wiker eredményezheti, valamint proepeciusok, elis merő nyilatkozatok is bizonyítványok ingyen és bérmentve küldetnek.
MAYFAITH F. és Társa
BÉCS II
gaadaaégi gép-gyára.
Táborrátmsae Frankfurt a. Jé. m ét Berlin,
na éa Békádé én folytonos hatása emeltyű rörkezettol él-látott BLUT-félf **ét*dáimáaoM prrókaak egywlíUjopoiult gyárosát: -----Mt'S—10
A LEGJOBB
BRÜNNI KELMÉK
aa aradotl gyári árak aatffat saállittatnak
S1EGEL-IMHOF
posató gyárából &<<Ü S lltlIIEI.
Igy elagénr tavasai vagy nyári éltóaékkea elégsége* egy enumag, wély I1 , *étart vagyi* 4 réföt tartalaűa.
Kgy fcéséaaégea csomag ára...... 4.80
. lm ...... 7.75
9 finomabb . . . .. . . ÍO.&O
, legfinomabb ,.....12.40
valódi gyapja ból. További a agy válaastákbaa aalyenuael eaévétt kam-gara. fölültök aek faló kelmék, vadászoknak éa ton-riHáfc aak daréaa, salnaéllHyftkaak paravieana értoaklag —ikiljMfl agyaarakákaak való poaaták. fériiaknak éa gyr—Inkáik annbato caérnakelmék, valódi piqné-melliny-kolmék atb.
\ssmi\ í ttU j— ja k i rtii immi ntá ailiHiMin tíTtfítfftfttr-■lalék Ingyen éa Mraitaivt.
A fogak azlpnége
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ^^miG
I
B *
s
8 |
B
■M
n x
Hövld baianfclat uiáu nélkölflzhetlen mint fogtlastltó «er
L GLYCERIN-FOG-CREME
(agéasaégtgyi katóaágUag megvtaagáhn)
HP. A. San la &
fii ' ci. kir. udvari sxállitók Béccbea.
Kapható a gyógyszerészek és illalszerészeknél 1 darab 85 kr. N.-Kanizsán Schwáfcz & Tauber; Rusenleid Adolf; Sirem & Klein, Berdin Márton; Marton
> ét Huber uraknál. ^ 448 34-62
___ __ _8
**X**n*U*UUH***HUnKX***HHKUHUHK*HHU
xxxxxxxxxxxx:
Ezennel van szerencaénk köztudomásra hozni, bogy 2Sagy«Kanf* ua és környéke részére főiiicy nők Hédiinket
1 WEISZ TESTVÉREK
cégre ruháztuk átt kik a biztosítási dijak beszedőről is gondnkodnak. Budapesten 1890. március hava.
AZ „ANKER"
ÉLET- ES JÁRADÉK BIZTOSÍTÓ TARSASA6
mimm^^mmMit^-
Saives figyelembe-rtielül: A halálesetre nyereményrészesüléssel biztosított (eleink rendszeriül az éri dij 24—25* n-át kapjak nyeremeny gyanáni.
A nyereménjrészesüléssH egybekötött gyermekbÍ2tositásokfial a nyeremény eddig állag a biztosított összeg 30* Q át telte ki. (694 3 —8)
xxxxxxxxooooooocxxxxxxxxxxx:
üUTI-a^-^VEDO.
Nátha
elleni a i e r.
a nátha nem gyógyíthat*
Saamtalan kieérleten ala-
AltaláaoMaa elterjedt vélum^nv volt ea ideig, bo paió tapaaatalat aaoabü, bogy a 1
2?á.tti& iiat óra aű.att g-yóg^itliatd
ka a Taaffer Károly föváro*i pyóg>aaen*a VI. 8aHady-atca 31. által kvexitott anti-gravedo aegvlyét vaaaaaflk igénybe. Etet telja»«a ártalmatlan eaer ngy felnőtteknél, mini gyermekeknél a lefUileaaké aikerrei alkalmaa'iató. Elad Ixbea kél «ré kanállal, utóbb éráakénl egjr nwő kaiaállal ftaáé ka 9 Kjaraiakckaak kér^e-kaaállal adaadé. Már aa alaé t kanál kavélel* ntán uiegaattnlk a aáflka akaata kttkttgéal inger, njey a üyfajaa é* táaaentv>.. Néhány kaaálibavataia alaa a légutak koroa aíváltoaáaai tctetBe#ea eayhfilaek. mig végre ii'M^ éa raadaaaé laaa -a- lalagaA éa aaaglaai kepeaaég. t'aak a tarvfayeeeá bejagyaett védjegygyei ellátott- kéaaltiéay ay^ft blatoe rikat.___;__
578 4-6 Mh Árm egy üvegnek OO krajexár.
AZ ..ANTI-GRAVEDO" TAUFFER CSAK GYÓGYSZERTARAKBAN KAPHAT^
Gjen es biztos piiai tyourliajat t ag Mvetlennényei ellm
áa egéaaaig liMinlán, aa tletaedvefc • eaaek folvtan a vérnek tlaatHéaéra éa tieata állapotban fontait tatra ée a jé taaéauée eléetgttéaéyi a legjobb • lagbaibaiéaabb eaer a már la mlndanflU kaié
életbalzsam Dr. R O S A-tól,
ni é* bedvaH
iléadaea nmulen laéalM
a legjobb a leggyógjbatéaeib g^régyfllvakbél a leggondoaabban vaa kkaltve • rf lakk, gyomurgGsva, | iák bliouyul. iiy •t-lMjaU, BMgUabaté béakaerévé lett a aépatk. ítá
. . gyomurgOrca, ét*é«)Wéaar> tava&yua ítlaélfiféa, virtóluláa, aiaajvae }ok ab. atb. ellen te<jeaea kai hatóénak bhonyul. Ily kitttaé baléaai kévvikealcbea eaan AJetbaUaaw agy
tgy nagy üreggel 1 frt, kla ttraggal St kr. Ellamar ő IraUk tareft bárkinek betakintéa végatt randalkatéara állnak.
Áyia) llaaüeiiáauk etkeréléae végett, mindenkit fig^elmc-xutek, bogy aa egyadftl ^ általam aa eredktí utaaitáa aserint kéeaitetl ^ÜT. EO 8 A-f ál a élttbál-
aaant" miodan ftvegaaeké)é kék borokba na caeeagwlta. melynek bneeialdalata „Dr. BOSA élatkaliaaia a „faketa aaa ox" citmiett gyógyaxar-Itárból. r&AQXSB B. Mága SOft-IU.14 aémet, eaek, magyar ét francaié nyelven ilrukiM, aaaka felein fe£g aa Ua a)«eai védjegy látható.
Dr. 1011 álatbaluama való dia a kapható oaak a kénitö
FE AGNEE B.
V tért > féraktá rábaa, ay ó| yaiertáx a „fekete uikoiM Prágában 204—ÍZI it lUIálXim Tlrik Jöxiaf nr I^omriaall, KIrály>ntru 12. aa. Budai Emii ar vér*
Aa a»tlr<k»aipar maairkla alndea nngjakk gyégjaarrtáraknn tan raktár
anaa élilk»lwakéL n
Ugyanott iupbütól ■
„prágai általános házi-kenőcs"
tébb eaer báíanyi•>ka*et »l eAemarl^btxtoa gyógyraxar mlaéeakle ajuladáiok, .mWk ét genyedéeek lÍNniiwMUiM arcdményvyti baaiaélCié a uöi tmld gyaledá*éaál< aj*j ttepeaiaiaél e aa emlő
■kjsil, pckolraruá), köfümgy6k> idagiaaiakaál, uirdsganatok-
________^-JBL_Jijáadáat a legrövtdtbb léi
alatl ekáveiaa ahol már («a|«déa tiiUtktaft, ott • daganatot legrűvid< líb Mfi alatt Aj4«l m ntlkül W- -•eétje, áiwetl éa kkvégyHK
Mr Káfkatá at éa aa krajeaároa azeleocxékben.
A • _ 1 Saik a prágai általánea báiikeala e kiur rtin^wi, imMw-uvasi kk InahiaiMá, bogy ea eieéetí uia-Héa adat caak nálam leea kaátt. e caak akkor valódi, ba a aárga eicaa^deaesa, melybe töltetik, véréé kiml'ala»U*»*Aba (mely>k t nyelven nyomvák) ea kék kaftiVa, m«ly«n aa Ide )«ü»|f latbaM •— ftakelva tan.
Hál.I.ÁM B ALXS AH a legbabiaoayaltabb, Mámialaa irobatét állal lagkáatwbWk akMaart eaer a aebeabaÜés kl|yécyiiáeaia a aa «g^a ♦tmaim bahaal tabetaég viaaBauytréMre Sgy |vig ára 1 fti-
t««í. «w aewoc* uiaioa arMwnynyvi naaiaaiame a 001 tmio gy aia«ia»anai, aj megkeartay* ééaé ml eagléekar. k«4«<reayaél, vécéagaaatoknál, genye* fnkaéék«kaé •él, aa agyaavamrtt kérémftrignél. t.k«mén) cdéaekaél, ItlpUMáMAnai t>.irigydi aál, éraéketnn ug»kaél dk NMn gyakéaaK, daganaioi. eáemátiyrAM, fel) 1
,]. 1 | ililllí " i « cj ^ .cc§8 aaS .
« 10 5 ■ 52-l .te sii
■ I ^ íílít * KÍ II©
■S 8? gSfl-2 Iw- jl cd |• S slissssis f|js S5.!
2 •§fcp Ixr?®** S^s mm 5 Jt c « ..g-g.? f
ö^llsrsJigf "s£s
cd 11 > ji
ÍDl fl i£s Hl r £. I U Ée ilS'l.r.IiíJl 8 53
S ífifii^f É:|
Bt HwIK1!! |Í
Pi í-S-Ját?- ;e«5«ÍcSi Ss
il rli5íi|ilill! lí
a !i h^tJá! Jrlr 1
I ií ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG .BUDAPESTEN.
L TÜZ-, SZÁLLÍTMÁNY- ÉS J É O B * Z T O 8 I T A 81 ÜZLET.
2 kuoAsor._Hsrmi,.cksttsdik évi zárszámls »889 |s-frr l-tdl deoeaber 3l-i«. BivtTBLEK. vágyom. , Mérleg szarnia (889. december 31-én.----j-_ ._ S^T.f--
, « I ------ - ! foriat ~ I krT~J~fbrint' ~ krl ! ' í-rint kr fonni k r II í " " |j r»riBt""kr 7 f « fi»ríil jkrj
| I Tűzbiztosítás. , f---H---ltí8« éri nyer^oény-szimlja: maradvány;; | : 1509>4 ElhidyezU tAkJué*zek az i gyenült budnpasti lövároaij : J*!*?1íJj^íE. o/mnnnn
jj KitlStett kán* a via.onbiata.itoU réaz, ! I TMblztosító. |j tak^pénaUrná. - or«fW,>o„li ta^^jM ., imM iiffiLS^ '
B - - - .....1 IVOO 3H 47 A. i^éyei^ttk^adAJ^, nkl^^j^^^ pénzváltólmnksálJ U 10 R^é^e^ te^jn UMM t aOOOWoL
Függőben maradt károk tartaléka ...I 101241Í20 1 talék a visnantbintositoik rész Isvoná- S.<)00,000. — a., k.r 5T-w-ea L v * V i|
O Saeraéni költségek a viszont bístnsitottl aávsl éa minim mrgtírhelé* nélkül .iií 1823621 87j p^irlárudÓk á 98 85 1 967,000 írt - kr|> TáriMá^ tartaláktflka^ ... .............. 2802983 01
cb rém utáni bevétel lovonásávsl ... .J 843146 04 í i 60.114,447 frtj 66 krnvi Kötött biztositá-ijf I 2 40Q 00 m 4* ,-os nihUaber- ^ ^ Tűzbiztosítást dutartalék készpénz-
2 Uradalmi add ée bélyegi Uetékek w .J 183811 46 sok Klán valtaiét a ÍUfben lejárt 4U-|J nieiftéái kötvények á .88120 -2.118,000 fi r ban a viszontbiztosított rész la-
Postkbérok ... ...... ... .......1 48886 31 ré«*lstskből Wolvt dijak 4.296,779-78^ j I 189,500 4 b, vssuti 4« i«A>-os ' > 1 vonásával éa mindan megtör- J
[ A tSzbiztositási Salatat torhslő k^m levonva: tórls-S- TT 1 külcHö[nk itkmy á 113,76 _ 215 556 írt 26 kr(j helé« nélkül . ... ... 1771,448 irt 86 kr
( téal kétségek ... ......' ..........330028 80 tett dijak 486,086 46 I [ > 375,1)00 Ura ol««» alapi tv. kii tv. j| Szállítmány biztosítási díjtartalék
. ( SehajthaUan követelések leírása "1 ... 4030 19 viszont bízto- 1 1 fi 93.4. J ! 348,350 írt a 46.80 163,215 frt — kr.<, készpénzlieu a Viszontbiztosított
A követkenö évek kí*zpénz«d ij tartaté ka aitáai dijak 44" Z."}0 <>8 I i I»«wt:I lerótt tára. kot v. és egyéb rész levonásával ós minden ' C>
1 a viszontbiztosított rész levoaáaa utáJ| lejárt visszhíz- . M f | ért^kdzplrok árfolyam tfzeriut 486.02I. IVt — kr. j terhelés nélkül ........ ... 28158 Irt 8/ kr. 1794702 23 ^g
j éa minden megterhelés nélkül ... TI 177144866 4322821 32 tonUáaí <Mj- | jí _I ! a tiaftifli^ői nyugdíjalap érték- ' Tttabiatoaltáai függő károk tartaléka 4.. ...... Z\ l«»194l 20 —
n o Jl i -— , részletek 867.7 6tOj 1 784,071 14< 2512708 64! papirfi.-árfolyam szériát . . 07,49» Irt - ar j Szállítmány biatoaitAai fitggo károk tartaléka ............67 a
Szaliitmány-biztositas. J Az 1888. éLL fb.mamd taHalák füg4 I i . *Jffll22H!f&"Ü5Í* 67 520 frt 16 kr 5 M4812 41 Atkülönottzeti tartalék ... ... L ........................0- ^
■j! Kifizetett károk a viszontbiztosított résk! göbeu volt Károkért t . . . 95587|99| 4138918 — I v*seis epe«iea.m aamaipa ■■■ /^. iJ'JllDiinaparti házadó tartaléka .. .. ..........I 08 ,JiJr31 5
levonásával ... I ...... ... .7] 112554 12 II bzsllitmany-biztosilas. | LoszámMo^t vi»*zl<*zámÍtoljt áe *^yéb váltók | .L]^.,^ KSlftnféle hitelezők......... Jí....................4U 083 38 -
Függőben maradt párok tartaléka ... j 9954 67 Az 1^8í4. é^rCfl áthozott dijtnrtuléíc . í 22908 76 A társság Ijázai l!udap«>Ktaa j] imr Előbbi' évekről eddig fel nem vetti osztalékok .....| }*JJ~ m
S**1*^" költségek]...... ........I lf'979 86 22 861 764 IrtT 22 kr. kútfttt ' - ! ' 1 í I I ' \< R]aii roaSyar álUlánoe 'biztosító társaság Lűvay-alaW 7181186 ^
} A szál litaájiy-blStantáai fizletet terheld biatoaltáeík ntáei dialj 132,27- 6« Különflfclej aifóeok 1 | Tiaztviaelök nyngtlijalaida ... f..........50e/.2S U I
ig«L«eiásf kMtaések ... ........1 10879 12 levonva töri H8 , ^ . J ^ a^íL, Életbiztosítási osztály folyó számlán .../........ Ü*!2*i S
* A kővetkező évnek díjtartaléka a vi4 lesztett dijsik 1 710 Sfl | a) HésfkéLzIst és maradványok a képvi^lüsegekiuiljl 0 1889. évi nyorenu-ny ...... L.....'........1 45f797 1« 5"
■*0»tbl»fcü<,ilo*í *** levonáaával .. J 23258 37 176625 64 rtezoetbiStnET I 4 L ^ ! . t »5126 7V + A tartalék tőke aa 18H9. évi f . v 'U P?
g. III * f|l|fcil|>sHás I " táai dijalT. ; 30,715 351 32,425.73! 99669 98 b) JMaijadjráayqk idrgea Idztosito inlözetrknél . nyereményből emelkedett ... SL37H,688 ftt 02 kire v _
' Visaontbíztositáaik éa törléÜék ......I 304627 42 ^J^ A^Í^^ ** 18193 54 1.KÍ896 28 JégbiztJt^i nsztály folyj számlán I ' g
O Kifizstett károk a viszontbiztosított résajl göba^ volt ká^Mrt ^ I. . . . . j------77 | ^ nn O
levonásával ... ........ j 1086206 89 W'j JSflblztoslfss. Köziioztij ilnzkéázlet..........i V0°r,°90 Q
. Szerzési és igazgatási költségek á víJ ^^^ « 777 66«I IM SO krnyi Ikötött bist,>sil4 ,583597 90 TT! ' í | ^
§ • szoztbiztositások ntáni bevételek levoJ w,k 1,áW fU^ .J, I. . . !«LIZZZZi 4- . A ttveHcrf . vekben l. járó «líj. . • ! : F 1 ~
■g sása után ... ... ;J 780926 76 t . IV. Lfyeb bevstslék. | 1 I : f J - | 3
«/ Behig'thatlan követelések leírása ......I 1 3107 89 1625168 88 Beváltott »m>lyéBytk «)tán . valamiSM váltok íásUijkötelezvényok ttsszegs 11? 040.Í (14 Irt -91 / 1 • • .J- \y g
Iií egyéb W"fflljftt ksmaték ín árfolyam F FT ' "' ' S' ' O.
* I ' nyerrsé® elsdott értéhmapirok éa id<|- * '___ . . j| 1 •* L1 I • ' n 1 *
íiflöa . J gen pénánemek ntáa 1 . . .I1. 367.64 81 ■ "j, l ! j /• '
^ U889. évi nysrsmény . . . .1 < 4^8797 It Társasági fháaak tiszté Wodelm.- . * . L22J - _U284f)2 79 j, ' f , j . "; j_
lS|® l | W99418 ~ I J I ""gfe.Tnl— : | j • 1*470109,11 j | "94U)70H|n| 0
f ; m EL ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÜZLET. ^
1 v j__ . Hnszoahatedlk évi lárazámls 1889. jasuár l-től december 31-lg. BKVfeTEMSK. VA<á¥Íoil. . Merteq-s/amla 1^89 december 31-sn. ^ TKHBR. ^
J( Törlesztett kötváavek dü F V*** IS I II fcrTit|[ár( fo»jat"";kr fftrtékpapirU 12734C 11 irt'39 kr." wgyaaia:]j l»rint " ' firfot ifcr" «
< - Visszaváltott kötényekén ' I íi!2ü 19 I S líi"^ "l 2.954,100 (rtnyi m. íóldhit 6' »-oa ráloglev. |0Ö frtjável j 99541<i0j— tUjtartal^k.............14.761 97181 ~ £
Etalálasetek után kifizetett kárüssú»r 1 £S? S ' A ».alt éVlWjl éthczott díjtartalék . J j 18414368 10 S96.ÖC0 jfrfeji m. iSIdbiL 4',',Voa »álog . v. I0t» frt. 89«O00j— ^
Lejárt kiházssitási tökékért Iií™02 > i f I | ' '[ 2 262,1,10 ftiayi a. földbit 4*. záloglev. f 6« 4 írtjával 2l8fi06».50 levonva s viszontbiztoaitási dij. j g
Kikfiasitási biztositásoknál haláleset káJ •4»7<w ll Befolyt diSal?: ez évtarn kiállított kötvfe J 1260 frtjyi m. föl^h.' 5% i-re élt záloglev. 119 frt..;. j 1470S 40 I 5
■k , vat eztól>en díj visszatérítés H iiano. ! 1 996100 ajteny frtnyi asgy. vsanti brmhszáai költsön^ j j tartalékot ... . . 995.976,11 j 14J69699Í90 g
, ' , Függőben levő károk tartaléka" * * 1 1 ,ÍSJ f? " ayek mán.....j 819417 41 4>L°'0|os sW^hs. kötvények II.•/» <Hjáv«l ... 1ISSS76w --B
Kvjáradékokért . fi 1 kí-J F ' 1 > «97.$«» fttnyi Budapesti közúti vaspálya-társasági;! Blztosoégi alap . ... J 39568594
Viszontbiztosítási dijak ' * íj iíSTSi-Zl ! I 1" fvftkhen kiálUtJtt'l < | 4'L^'J-ósj részlet kötvények 97 frt;Aval.......' 28K968 _ ............|
Báljegekért ........... JS'yIí® fii" %» I í 2l34fcM"M frti.yi magyar északkeleti vasot 5® ,,-oa «-züstj Kiházssitási tőkék ayereaéave J 409287{07 |
Irodai bér, postadíjak, nyomtatványok] H 1 , kötvények otán . . . I .Ű 22164^757 j • ela. köt vény ICO frt jávai ............................2! 34900, - ' J / I
. n«» és egyéb költségek ' J M i I M aa?!* 0 .frtmyi Bndspeet főváméi kölcsön köt-i Függőben levő károk tsrtaléks ( ! 1899W|S9
Tiszti fizetések . ri - » Watoaltcfct tüke emeléaM I vények !»!•', írtjával ..........................53f.l56J.26 a , J ; f-
O. Jövedelmi adóért 1 fittflJ í - I i ' . 1 600000 frtayí a 4*. ttildtekrra. kStv. S8'« frtival, I4IMMJ0 — |>íj|,.«»|ftíáa.»kra vonatkozó »Ji™mAt»v«.V tar uléks ' 12hS «
g Orvéfd dijakért..... i ISlSS'S ' ft'rdltott nkereaények . Irtl73 73j 255*678)'1 500 frtrtvi1 posti a. keresk bank 6*, ailogl H/0 frívali 500 — f ■i«nwa,wa.
C Szerzést es dijbekzjtuMi költségek" ' I i&iJ^ufl L 1. L M^ll . ! [Jí. I } "T I Beaiter^bjánya-brezovai és •pii.ki v^dabnnysdi vasúti BKire Szi-tett* dijak^1990 4vt« í SWljtS
fl Bebajtiiaílan tartozások fleirása fiíiSS ■ ximiA* Mtt,t *ri vnljl károk turtnlékal lKi9tíjl 31| k............116ao70jM
g Díjtartalék az év vágM ... [l/l-iTill 144^66^]^ í ! I IAtíLV49 Jüí" ^^ilil^1' .SS" Pr-rvaé-yk 1H08 évről . . . i] **
w I ' j *■ \ ^ illeleken jl „ { . J. . -....., J. I lSSV-ben *sed. kamat éa elszáa. j»énakSMsa«ny - 130f 70,08
i a*. 1 W ] :...■.. ]; M ..07GB9 87 I 1 ~ I i.. li « ' iWp . « CW6j"
•g ' II 299118,44 I - Vianoatbizt kéivés^kékasnok ....................I9924 J9évé nvir^ménv '. I IMit9'44
S - A központ tartozása Iblyö azéalán ... ... ... - Ü, 4^24,8..
M Badspsst, 1889. deoembsr hó 81^s ' ' = ^ I I és, ügynökség,k s ma^k tart^ásaí . TüS^ N™2??
fc Fai VllMa, élstbistositsei osztály fősök. MnrkA-wl »iu . „ . AI IOAIOATÓIÁO:
? A /aali zárszám Iákat és mérlegeké megvhslklf á- saokat a t,!^!^!^ sVl7^rff^ ^ l^rmjal Rcboebirger Snl|m«>é. üUmaas KAroly HJ, gréf Zichy Má.dor jnt. &iÉgas«nt»
f« BÉéapsat, ISSa aáss bó tLé«. k ^^^ l-S—^okb.. -.gbjáva^t k «,r,st ké~ni«ekseM kU U. JuSTa fS- én ^k«.yvkkel M> ^ meg^y^k^ •aléi.sfc.
|| if^-r' ^^u^ A ír^Iz&i4*r. i»»
f , | tJ L | , * Ai' .i -ff I I" i ™ . •• 4 W; -- - * - . '
f í! . I ' ''
iy:' ( ; L; V*' J ; J. j j " f;■ -- . .' f , : j . . -jj