Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
31.39 MB
2010-06-03 14:41:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
904
2611
Zala 1890 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


14. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. április 6-&n.
XVII. évfolyam.
Á társadalmi rssurrsctio. I ka&la olyan társadalmi fölbomláshoz vezet kősóknak, a társadalom ama kimagasló re* » ! előbb-utóbb, melynek hatása ma még be jíormatorainak, kik erősen hitték, erősen
Alig lehet manapság olyan egyénnel! láthatatlan, de amely a legnagyobb alko-jmeg voltak győződve arról, hogy m találkozni, aki a társadalmi életben ural I fásokkal szemben sem íog nyomtalanul | az állam is oaak egészséges, ép, erős tár kodó szellemmel meg volna elégedve. Az- maradni. Romboló hatása érinteni fogj a a sadalommal vethet magának biztos szilárd zal a szellemmel t i. mely tulajdonképen j társadalom legmagasabb rétegeit is JtajMaJ!
nincs is Es ai állitás paradoxonnak lát- Lehetetlen, hogy ezt ne lássa, ne tudja Nem akarjuk pedig hinni, hogy ma szik elaŐ pillanatra; de tényleg nem az. minden gondolkozó fŐ. És a szomorú ki-1 már nem élnének közöttünk hivatott erők, Mert igát, hogy nemcsak egyesek, hanem látásokkal ifrég sincsen arányban azok egyének, kik á társadalmi jÜet^ képesek a társadalmi élet mozzanatait, megnyilaUj száma, kik tenni iparkodnának ; kik min-" kozását szorgos figyelemmel kisérő sajtó isi den követ meg UgyekWfcének mozdítani a szünetlenül panaszkodnak a moat uralkodó társadalmi közszellem foftámaaztásához. Vé társadalmi szellem ellen ; de ha mélyeb jgi^ szenvedik az élettelen társadalmi együtt' ben kutatunk, ha mélyebben behatolunk Ilét nagyböjtjéét, keresztílllamentáliák a abba az ember forrongásba, mely a társa-1 nagyheteket; szomorú képpel, elborult hom dalmi életet alkolja, azt fogjuk tapasztalni, j lókkal (de összetett kezekkel) állanak meg hogy annak az életnek lelke, eleme: a ja táraadálmi közszellem nagypénteki sirja akik — Isten tudja; mi okból? — viasza-közszellem nincs sehotrlgen sok helyen ! fölött. Még azt a szeraápel léthatatlan, csak i vonulnak s még csak ujjat sem mozdítanak már teljesen meghalt; a többi helyen hal- j lelkileg érezhető sötétedet is érzik nagyon a társadalmi resurrectio érdekében, doklófélben van. De már mindenütt eljsokan, ami a k;(teszellengét vesztette társa-! Azt nem hihetjük, hogy tenni nem lehet mondani fölötte, hogy : „Consunima dalmi életre-lassan-lassan leborul. De mért' akarnának ; azt sem, hogy magukban a tum est* a kezek ősszetéve maradnak. I hivatottságot ne éreznék; azt sem, hogy a
Ások is, akik a társadalmi élettől (a! Mm ha ma már nem is volnának, nemi kilépés óráját eljöttnek ue látnák. Mi dániai let égőt érezve) visszavonulnak ; azok | is akadnának olyan alakja a társadalom- j tartja hát Őket vissza attól, hogy a táraa-is, akik kényteleuül, kelletlenül (talán azük- uak, kik erős kézzel megbírnák ráztii ajdalmat ujjá teremtő, föltámasztó mozgal-ségből ? talán reformatori gondoUtokkal ?) | társadalommentő eszmék zárait. Mintha1 mak zárait tölszakitsák ? ! A tizenkettedik belevegyülnek annak zajgásába : abban ! ma már csak az volna az elv, hogy : t,mi tórában vagyunk. Minden nappal közelebb kivétel nélkül egy álláspontra helyezked- kor Dániában rothad valami, akkor meg kellnut közszellem nélküli társadalmunk a fölnek. hogy ez soká nem tarthat igy, hogy szokni a szagát.9 — Mintha ma már csak' bomláshoz, mely ha bekövetkeznék — (mit itt valamit tetmi kell, mert -a közszellem epigxmjsL élnánek gonHötnstenne adjon !| — óriási eruptiókkal járna.
volnának újjáteremteni^ aniíak^jfegvereibe íria, egészséges vért liipesek volnának WD-leszteni, hogy föltámadjon halottaibél.
Nem akarunk vonatkozni itt /speciális viszonyokra, nem akarunk rámutatni; hogy van itt F hogy van ott! Csupán azokat a társadalmi erőket kívánjuk tettre' hívni,
, A „ZALA" tárcája.
Kettős fogadás..
— A „ZsU* trwlfili- tlrcijt, — Két lánya van csak a Leveles-párnak, Mindkettő férjnél van a szomszéd falúkban szegényesen dijasott Juvatalaokokaál.
Különös egy neme sz spaknsk Leveles uram. Míg idegenek frányában jószívű, bökeaü egésx a tékozlásig^. addig gyermekei irányában kimondhat* lan fukar*
Örült, mikor pária alá jutott mindakettö, meri i*7 megszabadult 0 áltól aa óriási „teher'-IOl, melybe a lAuyai ruháztat ása került. A felesége valami vei jobb lelkület ü.
Pista, mikor elvéi le a Leveles-pár idősebb lá nyit. a feleségével IÜOO frtot kapott volna, de est sem a papától, hanem egy bisl oettói árpa tágtól, bol ntjt régen sírba szállt oregszülöje. részéri 1 biztosítva volt i de nem kapta meg, csak a/ óssieg telét ötfU Irt hiányává', melyet as 500 frt meilett •költség* címen tartott meg a papa.
Mikor János elváHe Leveles uram második lányát, »pek alélt ss 1000 pengőre, de as-óreg sem asóval nem említette, sem fti uem rukkolt veK A msms Myvánt vigasztalta Jánost, bogy »j<Köre
így Sítjif égi par esxtehdn; da as a íjthrör*-mely lUÖtö Irtot hozott voíus Jánosnak, csak nem akan megjönni. napún á két vő türelmét veMtettr*. s. torma^iter követeitek a pénzt, de szépen a pitvar aié befestettek. Ettől az idOiö! fogva nem i« mentek tatéként sem a szülői háznak, minek as úreg örülni /átszőtt, a ert . v.. .-.nem kértek t6le pénzt. yO távasxi napim komoly arccal küldönc, a iesai'é i*anetie>. hogy egy evi kínos -zen-vedé* a* ás a ma ma többlétre szenderült/^ fca*strt a Strha ígttéfc a siegényi
|s vele együtt -Jánosnak az lOOO ínhoz fűzött minden reményét. .
Levelés uram egyedül maradt; s ba lehetséges,; még -hidegebb' lett gyermekei iránt, mi vei íelü • hogy pénzt lógnak kérni. Idegennek jó módja volt a háznál, legkiváltkép egy Góiíath-rokonnak s a falu fiskálisának, ki a vagyonos öreg jogügyi tanácsosa lelt. Ebben az öreg ur teljesen megbízod. • *
i • #
agy évvel a temetés u«án Pistánál találjuk Jánost is, meg a Lajos fiskálist is, kedélyes beszél-getessel töltve az idftt. K^óba jött az öreg ur is, meg a pénze is.
.— Ad vooem, pénz! Te Jánosi'! Fogadjunk, hogy húsvétra megkapod apósodtól sz 1000 fnot. mii rsgy 6 évig hasztalanul kértél.
— Ne beszélj! Lemondtam én arról már végkép.
— Ha iemondtál is, mégis megkapod, s pedig auéikü*, hogy egy szóval is kérnéd dinert nem is 'sejted hogy milyen metamorphozison ment ke resztül áz úreg. No*, mersz fogadni ?
_ Mar hogy ne mernék! Mibe?
—40 üveg igazi francia pezsgőbe.
— Akár 20bs is>
— (fiít.
-—rfiogy minő változáson ment át az öreg ur,
a*t tfgjublan én ludoui — szil íz, ügyvéd — mert f<Kyton nála fagyok
Én ugyan nem tapasztaltam, mond kestrüen
mt^f}y*»üv* Janu?.__— . __
---f jj is logadok veled, hogy öreged Is íizgr
annyi pexsgöt, mint te. a mellett húsvétra zir&n' duláM rendez, s elviszi magával az egész családot, téged is János, s miudeat annélkül hogy—a családból bárki kémé rá.
v^-£lLmár nem iga/, szól János. Ismerem én' a ps|«it. Hi&zen az solusem ült még vasntrs, de meg kocsira is alig, mivel félti életét. Mindenhová gyaűog megy. Ha kocsin kell vaiabová mennie, leszáll, mibeifr bagjbez érnek, meri attól léi, hogv elszakadhat a hámkötél s azután baj 1 ész ;
ha völgynek mennek, ugyancsak leszáll a kocáiról, mi vei elszakadhala nyakló s ismét baj lesz. Ezt vasútra nem ülteti senki. £ tekintetben biztosra jmerek fogadni. _
— Jól van. Áll egy ötNes.
—_ Áll t Pezsgőt sem fizet, mert tudod Pista még mit szokott mondani,ha úgy olykor felkértük, hogy fizessen egy pobár sert ?
Tudom. Azt mondta mindig: Aki sort4sxikT-lusta a viimerítésrer
— Nahát. S most Ö adjon 5 irtot egy üveg pezsgőre? Ez'ftbsurdum ál'itá*.
— ÁH a fogadós ?
— Áll, áll! /
— Eíövá akarsz menni Pista, sz öreg ur költségén húsvétkor ?
—'' Sopronba.
— Jó. Ott leszünk mind. Csak arra kérlek János, hogy ne menj az öreghez, mig éu nem hívlak, de akkor ok retten jöjj feleségestül készen a
kirándulásra, s az 1000 ílóres eldugására. p •

Egy héttel a fenti jelenéi uján együH látjuk .Leveles uramat a jogügyi tanácsosával. Szép tavaszi idö van A présház előtt ülnek fenékre 41-iiiotl két akós hordó mellet', melyen egy palack, a szekszárdi •bikavérrel" vetekedő, édes fekete bor áll. Leveles uram égyike a legjobb bortermelőknek a vidéken.
tlál ugyebár jé low£ ft*káli* ur, ijy értelemben megírnom a végrendeletemetNem szen»-ved csorbát egyik gyermekem sem^ Adtam volna a szabó rokonnak is valamit,, de az a kópé úgy is megcsalt, s meglopott már sokszorr így hátjr*<
— Ugyan ne beszéljen végrendeletről. Én az ön helyzetében egészén mást mivelnék.
—- Mási-f ? S ugyan mit ?
— Vagy megnősülnék, vagy . . .
. — Ne beszéljen nekem nösülésröl, hisxen tudja, fiogy 52 éves vagyok !
Lapunk mai ssáma 10 oldalra terjed.
/
^ • 1 ' JHk . -- ' Hp V.. jjflfc. ■ KUáéklTSUl:
IssrkMtftséf * ^t —7 ■ ÍHb Tinsliás-stcu 6. m4si FkaLsl fitlp
^nw-^ ■ m ' ■ ^vfÁJfc "-tÜJÜ!1 ■
——''[' —' ^LÓFizETáai ARAK : ^
léc miwir a mMmi rteért M ^^^^^^ H I Kgbs krH . . 6 frt — kr.
- ^yi JkA AJ ,:
| ||i 1 tartalmú hetilap.' ; 'Z^ZZT
--A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönye. Eflfla#Uitk TakjBllll ~ jtírüeifapokw
KémnUtk mm asm ktUdttadt vonatkozók Fiacbol Ftilup ÍHnjW'
Megiéliaik Mag^-Kanluán heienkint egyaaer: vasárnap.
i
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
A hivatott erők né várjanak egy máin, hanem együttesen váll vetetten hassanak oda, hogy a táraadalom homogén-elemek-161 axervextesaék. Alakuljon ujjá a—tána-
Zala 14. szám. (2 l>p-l_
1890. április hó 6-án.
dalmi élet ax ejyerilőség és testvériség ítalán oi győzelmével 1 Aa len a valódi reaurrectío h
Heti szemle.
■ A munkát kérdés fölötti xionferenciat illetőleg trják 3érlmből: A csiszár és bizalmasai meg vannak elégedve aa elért eredményekkel, különösen a tanácskozások alkalmával konstatált! azon két ténynyel, begy először ax actio, a mint a császár •előtt lebeg, számíthat politikai szövetségeseinek legerélyesebh segítségére j másodszor az eaxaék lényegére és irányára vonatkozólag az első fraieia küldött, Jules Kimon az. i jriri legközelebbinek áll a császár mellé. A esá-szár Német és Franciaországnak a szociális kér- j dés tisztázása és megoldása tekintetében kö-vetendő egyetértő máködéaéaétől a legszerencsésebb utóhatást reményli politikai téren. — Az itj szerb orom kereskedelmi szerződés Oroszországnak oly előnyöket nyújt, melyek nagyban károwWák Magyarországot, Ausztria és Németország kiviteli érdekeit. Németország éa Ausztria Magyarország kormányai lépéseket szándé kosnak tenni a szerbiai minisztériumnál érdekeik megóvása tekintetében. — A konstantinápolyi kirandulár különvonata mely a magyar királyi államvasutak közp pályaudvarából április 1-én 1 óra 2 perckor este indáit, szép társaságot vitt a keletre. A kirándulók között vannak.: (ir. Zichy Jenő, br. Nyáry Jenő és Gyula. Scbmiedl lovag gráéi akadémiai igazgató, több orsz. képviselő, hírlapíró, stb. — Dordagne francia városból azt irja az ottani hir'ap, hogy w a városnak egy csudás teremtése, Marié Burieu, a ki már kilenc éve bogy semmit sem evett A nő körül egész legenda képződött Oordogse-vi (lékén, s mjha semmi vallásos rajongást nem mutat, a nép mégis szentként tiszteli. Ujabban fel ágyelet alá vették s hivatalosan konstatálták, hogy két hét óta Csakugyan semmi táplálékot sem vett magához. — Sommtrville amerikai városban egy tizenegy éves Hu fejszével levágta ax auyja nyakát A fiu azt vallja, bogy a le-nyakazást anyja kérésére, sőt parancsára haj-{otta végre, a ki azzal fenyegette, bogy megöli, ha neki azt a .szívességetmeg nem teszi
Az anya ugyanisflrökös perpatvarban élt fér I .Magyar paraszt' cimB költeménye; — Hismarck jé vei s megunt életének ekként akart véget elbocsátása több német uralkodóra igen leverő vetni. — Gruscjtá bécsi érsek meglátogatta Si- batást tett; — A Chikágóban élő horvátok 8tross-mór kereegprittiEft Esztergomban — Triesztbéh maver püspökhöz nevenapján Üdvözlő feliratot
— a muít napokban — földrengés volt. — 2o- intiztek.A deleg&ciiktíl kérendő katonai pót iióban (Japán) közelebb 8540 ház égett le és | "hitel ®Fíítólag nem lenne több 400ezer forintnál sok ember a lángok közt lelte halálát — Ernst — A javított új egyforintosok a napokban már Henrik kamaraéneke9 hazánkfia-Porosxomágban forgalomba hozatnak. — A walesi herceg gr, folytonos ovációk- és kitüatetésékben részesül, jFestetics Taasilo meghívására ismét hazánkba
— A-kir.~1iúria kimondotta, bogy nazarénusok-j utazik — A mukások, majdnem Európa-szerte nál az eskü fogadalommal pótolható. — Í!*«i4 sztrájkolnak. — A temetrári félmilliós ternó vád-szárdon közelebb égy halálra ítélt gyilkost ki [lottaira apr. 1 én mondatott ki az Ítélet, mely végeztek, nem különbetf Szegeden is. — A buda- j szerint Farkas Menybért és főbb bűnös társai pesti virágkiállítás apr. hó 28 án nyílik meg. — 8—8 éyi fegyházra, Telkessiné pedig két évi A delegációk idei ülésszaka május végére szán-1 börtönre ítéltetett — Király S felsége Lel le dékol tátik. Königlích Schmelzben a részeg! község tüzkárosult lakói .részáre*áOU frtnyi ae-munkások egyik társukat .ki végzési játék" köz- gélyt adományozott. — vf ,l'éai_ Hírlap' .P; ben lenyakazták. — Mogoton (Erdély} a falu,! Figyelő" és „Veréb Jankó*együttes szerkesztését egyik görögkeleti papja gyujtogatásra vetemült. i Hacksch Lijos vette át.
— Amerikában több folyó kiöntvén, óriási ká-
rokat okozott — Az orosz kormány állítólag egy új fegyvermintát fogadott el, mely minden eddigi ismétlő fegyvert felülmúl. — A walesi hercegnek berlini látogatásából igen fontos po-litikai következéseket jósolnak ax angol lapok,,
. lantig7.
A gyermek tea ti neveléséről. Az országos közegészségügyi egyesület több
például, hogy az -angol trónörökösnek sikerült, ülésben foglalkozott e kérdéssel, ujabban pedig a német császárt esetleges oroszbarát érzelmei-'a TerarfazettudaveányiJíöxlöny márciusisxámá-i tői eltéríteni. — IV/erölri tudósítás szerint is- ban találunk erről oikket juét egy merényletet födöxtek fel a cár eletei E kitfnő «i>tlt írója. fi/mnuJ l^yramj* 1 ellen. Az összeesküvők többnyire katonatisztek,' roxottan ellene van a 16 éven alóli gyermekek a több tanulót is fogtak el. — Az ukk rtáktor-' tornásztatásának, .mert úgymond — az ezen | nyai vasutvonalat f. évi aug. hóban, ő felsége koron alóli gyermekeket inkább elnyomorítja, : nevenapján szándékoznak megnyitani. — Ma- j mint neveli.« Ellenben a 16 éven felüli ifjuság-
Ifim iifiniWffaii diilt hó ififfri madártojás nagj | séfek ■iljgin ajáaljn « ______
ságu jég esett — G tintában egy csillagász üstö 1 Speneer Herbert .Értelmi, erkölct és testi köst födösött fel, mely távesővel már is látható, nevelés* citnü kitűnő müvében szintén elitéli a — Londonban éjfélkor rendestek lóversenyt s a .szabályokhoz kötött testmozgást, mely a >m él. koromsötétben versenyzőket több baleset érte J vezetet, sem erőt nem nyújt a gyermekeknek, Barotr Gábor miniszternek névnapi emlékül, de annál többet nyomont el\ — mint ő mondja I a legelsőben kisdott zónajegyet adták át remek a hévvel ajánlja a korlátlan asabad mozgást a [foglalvánvban. — A bihari casino Nagy-Vára- gyermekeknek. Ezt aztán azzal indokolja, hogy : don Tisza Kálmánt választotta meg elnökévé a gyermek által szabadon választott játék vidi-|— A német i'sászár a nemzetközi munkáskérdés tólag hat a gyermek összes szervezetére, értél* tanácskozások alkalmával tartott diszebédaél a mére és erkölcsére, mert azt és ugy teheti, a magyar ipar • haladásáról nagyon kedvezően mit akar és a hogy neki tetszik, nem kellvén I nyilatkozott. — Az orotz egyetemekről állandó attól tartania, hogy egy elkövetett hibát nyo-zavargáaok hírei érkeznek. — Jieményi Ede ki- mon fogja követni a tanító erélyes dorgatóriuma, [tűnő hegedűművészünk* a nyár folyamán vissza-1 Ez a tetszés szerinti mozgás oly végtelen tér Párisba családjához és onn^n — tizenhatévi örömet szereznek!, melyhez hasonlót semmi egyéb : távollét után — hazajön. — Az akadémia . Ká- nem képes nyújtani. És ennek az igaxi örömnek rátsonyi-téle ÜUO aranyáé pályadiját isméi Csiky. a fiziológiai hatása az étvágy fokozudásában, az Gergely nyerte el .Nagyratermett* című barom összes szervek arányos növekedése és fejlődésé-] felvonásos vigjátéká'vat — a Farkas-Raakó j ben ivilvánul, és abban, hogy teste ép oly elé-I (száz forintos) jntalmat pedig Kozma Andor | gedett, mint lelke.
— Hát akkor fogadnék magam mellé egy lisz- j lessége* szakácsnét, vagy gazdaasszonyt s élném a Világomat. Ha egyszer meghal, majd osziozkod--nak a gyermekei.
— Hál hifién, volt már egy téltucat gazdaasz-sxoiiyom, de tudja, bogy tpind elmarta, eíker—| getlé a futalabb lányom.
— Na hántsa a gyermekei! 1 Áldott lelkűek azok., égylől-egyíg. Maguk is szeretnék, ha gizdaanz-etony volba a háznál, kivált a Pisla. A múltkor beszéltem vele, s M hallotta volna, mit mondóit,j nem nézne rá úgy félvállról, fél szemmel.
— Gazember az 1 Csak akkor jfl, ha pénzt akar, s akkor is folyton azt hangoztatja, bogy • fxgy is! pokolba megy az egész .vagyon, hát adjon nekem ia.« E* sohasem akarta a javamat, a mosl 0 volna j aa. ki . . .
—. Ki gaxdsasaxonyt óhajt a házhoz. S pedig nem olyan parasztot, mint eddig voli a háznál, a beat is olyan vén asszonyt, mint az eddigiek, • bitiem agy fiatal, tisztességes • csinos asszonyt, hogy éfvágygyal ehessék, ha eljö látogatóba.
— § essekel Plitx mondta volna ? Az igaz, bogy | bünké gyérek, a szereli is a tisztaságot, ebben' nekem mindig (elszelt, csak ne volna olyan go. > romba.
— Nem goromba az, csak ösxiote, a melleit I Pista a tett embere. E tekintetben is megmutatta, hogy praktikus gondolkozású fő, mert nemcsak ajánlod gazdaasszonyt, ki a lenii kellékekkel bir,; hanem már kereseti is egyel.
— Mi a manó !
— Az hál. Mit mond urambátyám ebez az arcképhez? Átnyújt neki egy f< tjgráfítt.
Soká nexte az öreg ax arcképei. Arca mindjobban kiderült, szemei mintha nagyobbodtak I volna. Átadja aztán e szavakkal:
— Iiiny ex: ilyen nem megy öreg emberhez laxdaassxoaynak,
— Dehogy lány! 35 éves fiatal, gyermektelen"; üit egy. " . ~ ■"' '
— Ufermekteleo özvegy!
— Az hát; de szegény ;
Ismét néxi ar arcképet. ______ ^
— A szegénysége nem jö lekintelbe; de nem hiszem, hogy eljöjjön.
— Pista már birja az ígéretét. Eljö az minden : nap. Itt is lehetne már.
.— Hm! S ezt komolyan mondja?
— Komolyan. S menten érte, hunefut legyek j ha nem jö. Olvastam én a levelet, mii irt, s pedig önnek irt akkor, mikor ezt a képet küldte.
Az öreg felkeli. Tipegett ide-oda. Töltött s kon-ciaioll az ügyvéddél vagy & szór egymásután. A hányszor ivott snnyiszor nézegette az arcképel.
— Nekem irt. Hol a levél ? Miért nem hozta el Pisla?
— Nem mert, mivel uram bátyám haragszik | rája.
— De hogy haragszom! Aaaz, bogy haragszom, mivel nem küldle el a levelet. Már iu is lebetfie a gazdasszony ?
Hogy hívják ? Hol lakik ? ~ — Azt nem ludom. Pista azt mondta, hogy, ha ax arckép tetszik, hál izenjen neki, e ö majd ktjö, s szóval elmond mindent.
— ügy? hát bocsánat, illetve engedelmével megyek — s ezzel elrohant. A fiskális megitta
bórái s mosolyogva távozott.
• «
Zöld csütörtök reggel korán ax öreg kertjében sétál Pista vejével.
— A fiskális barátom ezl az arcképet hoxta nekem, s azt mondta, hogy . . , .
— Igen én adtam neki. Itt van a levél is. Megengedi papa, bogy egész őszintén szólhassak, s megígéri ugy-e, hogy őszinteségemet nem veszi gorombaságnak, mint rendesen . . .
— Hagyjuk a multat I
— Jól van: &n azt bisxem, hogy papának ez ^wflSij mit egf~éVi| folytatott, unalmas, meri ez nem is élei, hanem roasxabb a vegetációnál ii;
amellett tönkre megy a gazdasága is, meri mindenünnen lopják. Azérl azt gondoltam, bogy — mivel nősülni nem akar — egy tisziesiéges gazdasszonyt -kellene szerezni', -nem parasztot, mert á Őv paraszt paraszt marad, ha bíborban jár is, hanem egy müveit nöt, ha szegény is, de fiatal legyen, mert ha öreg, akkor mindjárt ápolónőt is kereshet. az én véleményem.
— Hm! Igaza van fiam.
— I.Sssa papa, én azt hiszem, hogy a*-arckép eredetije bir azon kellékekkel. Irlam neki, mert a leleségem ismeri. Megírtam neki körülményesen .mindent, szóval a dolog rendében, ha ugyan pa-pának a nö tetszik. Elmehet érte minden pillanatban.
— Jól van fiam. Köszönöm a figyelmét, háláa leszek. >
— Semmi.papa! £0 csak kötelességél teljesítettem. De azért részemről a dolog egy teltételhez van kötve.
— Pénz kell ? Jöjjön adok!
— Kell, de nem nekem, hanem a Jánosnak. ' Kívánnám tehái, bogy adná neki, mihelyt a gazdasszony in lesz, azt az 1000 frtot
— Megkapja. Hiszen készen van. Végrendeletet akartam csinálni, de előbb egyenlővé lenni benneteket, azért kivettem a takarékpénztárból 1000
< frtot a számára, magának meg az 650 Írtját. Mi-| helyt « gasdaseaeay ilt lesz, megkapják.
— Jól van, köszönöm. Most pedig készüljön. A 10 órai vonattal mehet. Reggel Sopronban van,
! 011 ismerős, s a Neustiliotca 4 száma alatt megtalálja MiliL Idát, az özvegyet. Várni fog papára, mert én rögtön eürgönyzök neki. Szombaton a reggeli 7 órai vonattal megjőnek, mi itt a szobában I várjuk ; tehát Isten vele 1 Isten áldja fiam I
Pisla sürgönyxött, hanem Jánoxqak is irt.
Az egész vasúti személyzet bámulatára megje-
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
_4. játék órájára örömmel gondol, mert tudja,
hogy akkor korlátlan szabadságot fog élvezni, melyet agy fog eltölteni, a hogy neki tetszik a rombolja bár százaori| össze alkotásait, szem rehányáa a mások részérói nem fogja éruir De
Zala 14. szám. (3 lap.)
1890. április hó 6-án.
megteatesednek, hogy sohasem lesz karcsú ter-! metök". De miután felvilágosítottam azokat a . kedves és az egészséges s az ezzel jáió étvágyat
alakította, A máskor eleven, fürge, szellemes és 20 tiu és 16 leány Óraköaben kieresztettem őket "vígkedvű leány nehézkes mozgásn. majdnem az udvarra játaaani, én meg figyelemmel kiáéfc, tompaeszü a embergyűlölő lett. Pár évigél így tem őket Es mi történt? Játszottak tetszésük Egy este szokatlanuividam volt ef — reggeli sserínt, szaladgáltak, ugráltak, nevettek, zajong-3-órára megszűnt élűi. Aa orvosok és tanárok tak: soha elő nem lordul t, bogy illetlen maga-ép oly örömmel fog aztán a tanuláshoz is. Mert egybehangzó véleménye sserint a hirtelen halált viseletért rendre kellett volna valamelyiket uta-hisc nagyon természetesnek lógja találni szt, .korábban szen/edett s tökéletesen ki nem gyó-1 sitanom, de art nem tapasztaltam, bogy kötelss-hogy, ha megengedik neki tetszése szerint el- gyúlt agyvelőrázkódáaból származó vérömleny" séminek teljesítésében valamelyik hanyag lett tölteni a játékia szánt időt,' akkor neki"»iazont okozta. volna Sőt ellenkezőleg, azon voltak, hogy egyik
kötelessége a tanulásra* szánt időt tanulással Ilyen eseteket elősorolhatnék még egynehány a másikat túlszárnyalja a tanulásban. Volt en-tölteni. : _ tucatot de nem tartom szükségesnek, eléggé is- nek még egy más következménye is, az t L,
Es mivel teljes megelégedéssel megy órára.ímeretes, csak azon csodálkozom, bogy nem tö-1 hogy mindannyian farkaaétvágygyal ettek és mivel teste kielégítést nyert a játékban, szelleme I rülték még el a tornázást a 15 éven alóli.gyer- szemlátomást nőttek Kaptam is szemrehányá-pedig kipihent igen természetes, hogy figyelem- mekeknél. sokat a mamák részéről, bogy a „leányokhoz
mel lógja hallgatni az elfadáat. . I A saját praluzisomból -mondok el egy-két . nem illik ez az ugrándozás, mert az parasztos,
Természetesen igy a dolog csak akkor fog {esetet. Valami tíz év előtt" utam egy alföldi vá- és roppant sokat esznek, félő, hogy annyira menni, ha a gyermekekkel megértetjük, hogy] rosba vezetett Elaő dolgom, volt_az iskolát meg mivel megkapták azt, a mf őket megilleti, adják I látogatni. Épen 10 óra Tévén a tanulókat kibo-meg Ok is nekünk, a n-i minket megillet s ha j csátbtták. Azt hittem, hogy most lesz olyan
következetesek és mindig igazságosak leszünk IzaJT mely felveri a világot De bízott nem rolt j parasztos dolognak tekintő mamákat arról, hogy eljárásunkban, ők is következetesek, igazságosak rlfemmi. A gyermekek kézbe fogták a harapni | a leány csak akkor szép ha egészséges a akkor és kötelesség tudók lesznek valójukat a szomorúan, mint valami rabok so ! egészséges: ha jó étvágygyal eszik, ext pedig
A teeti nevelésnek ez a módja, ezek szerint, rakoztak, hogy egy nádpálcával felfegyverkezett | csak akkor teheti, ha olyan mozgást visz vég-nevf löleg hat aa értelemre, a jellemre, az er- tanító ur felügyelete alatt körül sétáljanak az hez, mely összes szervezetét egyaránt foglaíkoc-külcsre és' a kötelesség érzékére. - ! igen tágas udvar kékes-fehér kövezetén. Soba tatja a erre csakis a tetszéaszerinti játék a lég-
Vajion a torn ász tatásnál is igy van-e ez ? ahhoz hasonló bánatot nem éreztem, mint akkor! alkalmasabb eszköz, a mamák megnyugodtak és Őszintén megvallva, ezt még sohasem hallót- s mikor a velem társalgó főtanitó urat megin-j később még ők segítettek élt munkáUcodásou-<«m f q£bi tapasztaltam, de még azt sem. hogy terpelláltam ea iránt, azt felelte, hogy „nem ban. v >
a turnsórára mindnyájan egyforma étzelemmel szabad a gyermekeket magukra hagyni, merti A testi neveiéi ezl a rendszerét követtem* ké-gondoltak volna. Vájjon miért v lármát csapnak*. . jaíbbTsés sohasem volt okom megbánni szt és
Azért, mert az ő féktelen erőik korlátlan sza- Az istenadta tanítója még azt sem tndta. hogy i a mellett : nem kellett szemrehányásokat badaágot kívánnak, hogy kellőképen kielégíttet- a gyermek lelki állapotának e hangos nyilvá- j tennem magamnak a miatt, hogy egy hibás főhessenek, a mi felügyelet s mellett és körülzárt nulá-a fiziológiai követelmény s nem annyira gas, lépés stb. folytán- valamelyik gyermek tes-
térben teljes lehetetlen. Talán ösztiinszeruen akaratbetl cgelekeditnek, mini inkább-a jólét1 tébwi káli okoztam volaa. --------
félnek is ama veszedelmektől, melyek őket ottan érzetének, az igazi egészség kitörésének tekin-j A teati nevelés elveU' én a következőkben fenyegetik. tendő- Beteget.gyermeknem szokott zajongni foglalom össze: Játsszék a gyermek tetszése
Ismerete, dolog. Ugy egy elhibázott fogta; ^következő napon-utam egy nagy községbe Uerint szabadón, akkor mindig elégedett a jó legtragikusabban, vezetett Ott iseisó dolgom volt az iskolákat étvágya lesz. Adjunk neki annyi enni valót/a &v merész ttu; meglátogat.;. fa mitiáttam? A tanítókat | u,CTBa^t BegtBd „,„; lkW teste arányosan tulfesz.tette bal állottak az uüiolaépulet folvowján, a tamtvá- { ^lídBÍ wúzAm. Xe avatkozzunk a já-ábncpmbiamut, hogy aa ebből szármázott s, nyak pedig játszottak sza adgaltak. nevetgéltek tébíba 8 ne Eényezeritsük rá a mi akaratunkat, folyton meg megu|ulo lábba ja miatt egy egész .tetszésük szerintminden felügyelet nélkül. És akkor sohasem kellend rossza-águk m.stt éven át alur tanulhatott va-amit s majdnem milyen telt és piros volt az arcuk ? csak ugy - —
mindig a szobát kellett őriznie s nagyon kér-i duzzadtak az egéazségtől, Milyen egészen más déaee, hogy kigyógyul-e valaha tökéletesen ? kép volt ez, mint az, melyet ama városi iskola Ellenvethetik, hogy vakmerőségének köszön- I tanítványai "nyújtottak. Ott többnyire" sáppadt heti a baját s nem a tornának. Lehet. De ha vézna alakokat láttam, itt csupa piros aVcu, nem tornásatatják. bizonyára nem nyílik neki erőteljeseket ott kérlelhetlen szigorú felügyele-alkalom ily v< azedelmea cselekedetre. tet, itt teljes szabadságot Megkérdezvén & fa-
De ott van egy serdült leány. Nagyon szelíd nitókat miért engedik ily szabadjára a gyéréé engedékeny. Tornászik. A feje tetejére esik .mskeket óraküzben, azt felelték, hogy ,a gyér- TJh^tank mint a lornáztatással a félholtan viszik haza. Egy évi kinos betegség mekeknek ép olyan jól esik a szabadság, mint! .
után meggyógyul, de búskomor és magába vo ]a felnőtteknek." ~ -----------—-—■.■■. r j. 1... , ,.'."." ,.. t .... 6rost Lajos.
null lett a M»nv»d»it agyrázkódás egészen át-[ Azután rám biztak egy iskolát Voit6 osztály, j . ---- ,."■ ..—==
égy
bukással végződik, mely a végződhet—Hí vád egy eset vakmerőaégei folytán annyira
Pa-
naszkodnunk. Ha sehogysem tudnánk megválni a tornától, akkor hallgassunk Fernand Lagrange szavaira s {emésztessünk csak a 15 év után.
Tapasztalataim alapján » összevetve ezeket Spencer nézeteivel és a .Természettudományi Közlönyében .olvasott cikkben foglaltakkal, egész bátran állíthatom, hogy ezen elvek meg-tartáaával sokkal erőtel esebb nemzedéket ne-
lent Leveles uram 'az indóházban, V az utazása i jaimban igy lóvá tenni! S hozzá a költség! Is-! — Ezzel az öreg oda tipeg a szekrényhez, s
okát kérdő (önöknek jeieniésteljea mosolylyal válásról!, hogy »üzleti dolog. «• - N gypéntek reggelén 'Sopronban'volt. Derült arccal sétált lel s le a Neustiftutcán. Kétszer haladt el a 4. >aámu báz előtt, de nem ment be, mert nagyon izgatott volt. Végre bement a házba. A kapus megmutatta aa ajtót.
— Ide haaa van özv. liildné asszoffyság ? kérdi a' lánycselédet.
— Igen is; tessék csak bemenni.
Benyit. A divánon egy 70-r80 éves véc-atssony logadta.
— özv. Mildoé asszonyságot keresem, ide haza van kérem alásaan?
-*- Éh vagyok az, szól a mai róna,tessék helyet \ foglalni. v
— Kegyed az .. s özvegy . , . Mild . .'. né?; hebegé, s húzódik vissza aa ajtó leié.
— Igen én vagyok. Nemde Leveles urhoa van szerencsém ? Vettem a veje aürgfyiyét, a vártam is uram. Tessék csak helyet loglaini.
lenem! S a szégyen! Megállj csak te svihák I — átnyújt Jánosnak egy .csomó bankót: Kitagadom az örökségből. I — -Olvassa meg édes fiam. Ez az az 1000 Irt,
— Mi történt papa? kérdi lánya. mivel ifiagának tanostpm.
— Mi? hát te ugy tesz, mintha nem tudnál I- — Itt van Pista a magáé. Ne is olvassa! semmit. | Ezzel ott hagyta őket s átment a nökhöz.
— Uram bátyám ? — 20 palack pezsgő. Szól az ügyvéd.
— Hallgasson fiskális urt Kegyed sem jobb; . ~ M®? 'e":,De ho«'an md,4'°* » öre«et mért segített engem jégre vezetni? mj
— Ugyan .ne legyen olyan indulatos1 ^ I ■ * • ,
— Ne legyek! Leütöm! Ugy-e most nem mer! , . .. * .
jöni! A gyáva ! No de jobb ia neki! J A m4l,lk 'Mb4ban M,ldllé keí" nyu|iaazóreg
Az ajtón balk kopogás hallatazik. A szobában , „
figyelnek. Ismét kopognak. Az öreg ur .szabad. <=T n,ar^,lok' Szólt a fií? siavára kinyilik aa, s Pista meg a felesége lép- 7. Hofy"! Tessék magát komóttá tenni, nek be egy harmadik növel, kinek arcát sűrű! UD^k h,°"a,ok valam. frw«ilöt! látyol födi — Még előbb egy szerény, _de fontos mondani
— Jó napot papa ! szólt Pisla, s egyenesen az1 'á™® *au.
öregnek fart, megöleli, hogy minden csontja ro- T „ [®n> .. , .. „ ■ „
pogotf. " \ — Napám, kivel bizonyára találkozott Sopron-
, | ban, nem egyezik bele az ide jövetelembe, mig
— Megtartám a szavamat, s ezzel van szeren- !at ^z családiét nem látta. Tudom, bogy kBU-
- fio . . . csá . . . nat! De itt . . . nagyon bemula.lrii Mildné asszonyságot. legébe kerül, de majd behozom a takarékosságom
. . . meleg van I Ezzel már kezében volt a kilincs. I A ^^ 8 j*'.^ « 4j(^L
a kirohant Megsem állt a. iudóhaig Egy. fé.rej^. > Sí! ~ » költség. Mikor menjünkf mikor Pa-
tán, hol
es ö padon várta a legközelebbi vonatot. Jegyet váltott a ment haaa.
Szombat reggel aa öreg ur nagy azobájában látjuk JtnMt a a telesegét.-/
— Hol maradhat az a Pista ? Csak nem tettek lovt?
Jött a fiskális is. Arcán a diadal mosolya ült i
— János, jön a papa a pedig gyalog, egyedül.
a nőn tapad. ~ .
— Igenis éa vagyok uram. Barátnőm meghívására tegnap jöttem Sopronból, szól szemlesütve a szép menyecske.
— Mire haza mentema minap, már olt volt nálunk;" ide futottam, s papa már vasúton volt. De csak nem haragszik?
— Nem én fiam ! Édes jó gyermekem!
— Hanem hát — folytatja — a nók fáradtak, tessék átmenni. Lányok kísérjétek át az asszony-
— Mi aa órdóg?
Zihálva, kigyúlt arccal lépett be aa öreg. Nem I aágoi. hallotta gyermekei üdvözlését, hanem tombolni| — Ki a gazember uram bátyám? szól a fis-kezdeít, mint « tébolyodott : ktlis? „ .
— A gazemter, a szédelgő, fújja nagy nehezen, f— — A ki nem tartja Még a szavát. Hornit volt ai a Pisla mindig. Engem öreg nap- i — Jól van papa!
: rancsol ja ?
— Hát mi él vkgyuuk készülve a rögtöni uta-izásra, hóty a~innvétet Sopronban tölthessük.
I' "-r Gyerekek! — szól az öreg a két vejéhez. Egy kérésem van, s hiszem, hogy nem tagadjátok meg tőlem a teljesítést. El kell jönnötök velem most rögtön Soprpnba. Én viselem a költséget.
— Hogyne mennénk ? Éljent
— De papa aa ügyvéd ur is jöjjön.
— Nem is hagyom ám itt! S menteit Sopronba.
A Neuhofban a fiskális zsebredugta ag 60 írtját, mig a papa mindent fizetett, mit csak parancsol' tsk gyermekei, még a pezsgőt is.
PKtr S.
Nagy-Kanisza, vasárnap. ItKirláol Uk«

Zala 14. szám. (4 lap.)
1890. április hó fi-io.
Iák.
| *Az ily iskolákbán nevelt nők az igazi liúnleá-1 Minthogy mint a felolvasó mondá, ő m&r évek
alapját nem a nő tulajdonképeBi jótétnek őrei, megteremtői és tea tartói, : te tik. Miatba elfeledték volna aat "Mét váltán lelkesítheti egy mindig
hogy annak hivatására fektetik, u elvitázbatlan elvet, bogy a családi tűzhely, bol a biria—iony működik, a nemzeti erő gy»-rapodáaának ia, meg a romlásnak és poMta látnak in okosója lehet.
Sehogy sem lehet helyeselni, hogy a mai nőnevelés sokkal több elvont tndományos ismeretet ád a nőnek, sokkal Ulbb snlyt fektet .a társadalmi fellépés és ügyesség, fejlesztésére mint ura, bogy belőle derekas hásieégony váljék, ki a hástartás vezetését kedves hivatásinak ismeri.
Nemcsak a kisbirtokos és gazdálkodó osztálynak van jó hárissstonyra szüksége, dé szüksége van az iparosnak, kereskedőnek és szerényebb
a kiknek _ _ büszkitő és fölemelkedő önérzet, mély nem engedi, hogy a go'rs csapásai alatt összeomoljanak !
v.-
A modem nőnevelés egyik legnagyobb hibája, »yok, mert a nemzeti vagyonnak, a testi és lelki I óta pihenteti írói tollát, arra kéri a közönséget
.... * - ■ • iiaini-L *—---—^ - —L1 benne ne az irót, hanem csak a felolvasót ke-
rekse, — agy hisssük, hogy szerénysége ellen nem vétünk, ha azt mbnajuk: kitűnően irta . meg as ő'nénikéje a felolvasó tollával ama hatásos levelet, melyben oly szépen vázolva vannak a hajdani és jelenlegi házasságkötések és törések előmozdítói és okozói — Az estély leg-mulatságosabb"' részét és ennek fénypontiát 81a-viansky orosz dsltánulatának paroaizálása képezte. A szereplők : Ollop Imre ur, dr. 1lohchild Samutiéurnő, [Olgant]),) Milhofer Ödön ur, Wtiú Mór és Rotenberg Adám- -ut/ mindnyájan orosz jelmezben. Ollop ur maszkja*, hangja és taglejtései teljesen hasonlitottak Slavianskyéihoz, sz előadott darabok pedig ügyesen és eredeti komikummal voltak összeállítva, hogy a közönség I alig bírt eleget nevetni és tapsolni. Ha az oro-1 szok büszkék az fi Nadinájukra, mi büszkék ' lehetünk a mi .Olganeffüukre." — A jeleuvol-I taknak ezen felette sikerült estély igen soká fog emlékében megmaradni; Ollop urnák pedig ismételten elismeréssel adóznnk ennek létesité |seért
— • aalnl évadot spr 6-án (husvétnapján) ar. .In'jym tlSk'Mmü népszínművel nyitja mex ;a Sséketleiénaiiol városunkba érsozsti -ízmiár-[inlai. Ezen kivötT^éné* B-an még Ni bemu-
Különfélék.
— A ii«kj liél fájdalmas napjait városunk közönsége sz idén is szokott keresztényi áhítattal ülte meg. Mindkét templomban a buzgó hí vek egész serege látogatta Krisztus sirját, mihez asüdő is meglehetősen kedvezett.
— laboláliikbaii a húsvéti szünel f. hó 1-9 éig tart.
fizetési) hivatalnoknak ia, kik kBaül vajmi lieve- — ©raaégoa vásárunk nagyhétfőn elég
aen tarthatnak • feleség mellett még egy külön háavecetőoőt, egv gazdasszonyt is.
A fiuk neveléséről még csak gondoskodtak valahogy , ki föld inivss iskolába, ki gimnáziumba és egyetemre, ki pedig valamely szakiskolába ■egy, de a jövendő háziasszonyok oktatásáról még távolról sem gondoskodtak oly mértékben, mitük azt a családok érdeke megkövetelné, hogy a feleség a háziasszonyi hivatás betöltése által szerzőtárs, s közös szerzésben munkatárs lehessen.
Mert ott, hol az awzony nem munkálkodik közre a szerzésben, beteljesedik a közmondás, hogy nem hordhat Be »' gaada annyit aaeki'rrel. amennyit az asszony .reprezentálni* tudjon, hanem aa a legszükségesebb, hogy számot legyen a gazdaságban, bogy a háztartást vezetni képes
jegyen-
Derék, a viszonyoknak megfelelően értelmes, jósán gondolkozása praktikus háziasszonyokat kell nevelnünk s e célból van szükség az agy nevezett háztartási iskolákra.
Ez nem valami uj eszme, melynek életrevalóságában hételkedni lehetne s ki vehetőségét bizonyítani kellene, mert a külföldön már -régen kipróbálták és jónak találták ez intézményt.
Esekbea a háztartási iskolákban a követke-
élénk volt,-ámbár a Kis-Kanizsán d. e. 11 óra kor keletkezeit tüz jórészben megzavarta, miután az odavalók ott hagyták a vásárt és siettek haza főleg a dühöngő szél miatt. A tüz gyermekjátékból eredett — kik magukra ha-gvatván. békát akartak eütni, — s a pivári-utcából csakhamar átcsapott a bábái utcába, hová — mitit mondják — majdnem egész égő
zsuppokat vitt, át aiorfa s caabia a n%KJ-
kanizsai és sormás! tűzoltók dicséretre meító készsége- és gyorsaságának köszönhető, hogy
az égH? utca le nem égett, kik kőzött pedig a •lőidlsi tartanak s csak 9-én nyíljak meg vásárban elfoglalt iparosok voltak nagyrészben. a bér'eiiolyamot. A kibocsátott színházi jeienlé*-■ Annyival inkább mrgr"»andó a kis kaníz«aiak ! böl kiiQnik, hogy Vedreit Gyula; * lársülál mö-magatartása, Kik közöl egyetlen tag sincs a' *ezeiO|e nagy gonddal válogatja mégj dsrnholtsl
zökre tanítják a leányokat: először is főzni. £s éves korig az ovodába , járást köteézővé fogja
helyesen, mert nem kell sokáig érvelni, hogy meggyőzzünk valakit, miazerínt az ízes, tápláló éa mégis -eksaó -eledel nagyfontosságú, dolog a háztartásban Gazdaságokban rendesen megvannak mindazon élelmiszerek, melyek a konyhára szükségesek ; ittjehát nincs egyéb dolga a há-
ziasszonynak, mint azokat agy elkészíteni bogy Bmeégetle szegénykét. Aaok a szülők ízletes táplálékot nyiljtsanak. Akinek pedig a piacon kell venni az élelmi szereket, ott még fontoaabb tudni, mi jó, mi tápláló és hogyan lehet %zt takarékosan és mégis jól elkészíteni.
A kenyérsütés, hns-oenserválás, káposztasava-nyitás, gyümölcsaazalás atb. mind a háztartási iskolák tamtáai körébe tartoznak. Nem 1 iában van az ur imádaágában i ,Add meg a mi mindennapi kenyerünket !• Valóban a jó kenyér a háztartás első és legelső cikke g csak saánni lehet az itlyan háziasszonyt, a ki még kenyeret Jie .azzal, se tod sütni s nem képes családjának még egy jó (a lat kenyeret se adni.
miket üt súnrebozni kívánnak. A társulat iaJeles erőkből van szervezve: kOztbk vnn Kurír A/iia is, ki évekkel ez előli, mint kezdő színésznő is kedveltje volt már a törekvést mélfányló közönségnek. Hisszük. bogy ez a lársulatjsj lúgja elégíteni a közönség mfiigényeit. Az e'őadasoV a .Polgári Egylet' nagytermében fognak tartatni.
— Csalaill öröm. (ielsei (iulmann Vilmos kir. tanácsos urat és családját, marc. SÍ-én nagy öröm érte; neje egy szép, egészségen fia-gyetr inekkel gazdagította a családot.
— t'J orvos. Dr. Darányi Árpád, dr. Jlitríeb-siein tb. megyei főorvos fis. tanulmányai! befejezte, mint bálijuk városunkban szándékozik letelepedői.
- — > liAUkolát.szándékozik nyitni városunkban, Fodor Károly egyetemi vívómester, kit 'erre tőlünk többen leiszoliiollak. A vívó lantoljam májusban és fhniusban lesz. AÍTeredményi meg lebeitis m ereimen garaniirozza Fodor-Károiy egye-Ölloi>>«^t#lr. Naev várakozással nézett' nisége ij£ m mar Sel ízben ki >ot küldve a kor -
. .. .... - w " , . aii., iwi.iKij_ ___i__.L.. .....■ .i..i____
tűzoltó-testületben, bár Kanizsával már évek óta egy varost képeznek, sőt az oltásnál sem segédkeztek szégyenletes kényszer nélkül, Ylló-ban szomorú jelenség s még elszomorítóbb azon körülmény, hogy egy éve ovödáf|tÍ&ptak. s a szülők legnagyobb része tqdnj sem akar róla. alig 25—3>1 gyermek látogatja, s e. miatt történt ezúttal is a szerencsétlenség. Hasztalan a sok intő példa, népünk nem okul; küzömlwsen veszi a legüdvösebo intézményt. Nagyon helyesen cselekszi tehát a kisdednéveléiai tjirvény — bár e tekintetben sokan elítélik, — hogy 3—ü
kimondani. — A tüz egy lakbázon kivül ü paj tát, 4 istálót és 8 sertésólt hamvasz'tott el. Benn égett továbbá egy tehén, két borjú, négy sertés; — s tájdalom! egy két éves kis lányka is esett áldozatai, ki ijedtében a karai mellé merakült,-mel^-sxiatéu tüzet fogván, tejjeaen
közönségünk Ollop Imre ur március'"hó 29-én megtartott bumoristikus estélye elé, de a nyújtott műélvezet minden vázakozást felülmúlt. A jelenvolt diazes közönség. mely_~a__,Caaino* nagytermét zsúfolásig megtölté, oly kedélyesen szórakozott, oly kitűnően jnnlatott, mint már
uiáuy által külföldre a szakmájába vágó dolgok tanulmányozása végett ; a mu'i évben pedig egye-térni vivómesterré lett kinevezve a ininíszieriuin által. Ehhöz mi részünkről kiválóbb ajánló sorokat nem csaiolbatunk. Hiazszük, hogy ~ városunkból igen sokan föl fogiák használni a kínálkozó ked<
régen nem. Ülfop nr nemcsak a coupletek szer-1 ve5® alkalmai, hogy e<y jeles vivftmesiertöl ia-zésében.és előadásában, hanem a közreműködjfl^k meg a vjvás mesierségét.
— OngylIkoBaAg. Horváth (Kakasj Márton I elzüllött pincértéle egyéniség, f. hó 3-án délben, Hunyady'utcai lakásán, torgó pisztolylyal véget vetett kuszált életének. Tettéi — mint dologta-
megválasztásában is zseniális ember; o uem eri ha a műsor csak részben talál tft-szesre, hanem, biztos alapját veti, annak,..hogy elmaradliatlan az általános tetszés és így kő-
ris itt rámutathatunk a mai nőnevelés ferde- zönségünk. npm hiába sajnálja, hogy Ollop ur jlanember — valószínűlegéletuntságbólkörette el
ségére. Kendezünk mindenféle nőíparkíállitást; nem rendezett a lányainkat cifrán felöltöztetve mutatjuk be a sonló astélyeket sétsterskea éa bálokon, de elmulasztjuk a< oly jövőben megteszi. A közönség még mindig tó-
téi folyamán gyakrabban hadé reméljük, miazerínt ezt a
kiállítások rendezését, a hal a férjhez menendő leányok bemutatják aat a jó házikenyeret, a melyet maguk sütöttek. Pedig ea volna a ffi olyan oraaágban, mint a mienk, a hol a legjobb búza terem, de legtöbbnyira rossz kényéi rel táplálkozunk.
A házi ipari cikkek küaül a háztartási iskolákban legtöbb gondot fordítanak a fehérnemüek kértilésére, javítására, és eltartására.
Nem kevésbbé fontos, sfit tán a legfontosab a háztartási számvitel, mely a gazdaság és háztartás valódi tükre. Ea nyújt módot az ellenőrzésre. et a legjobb tanáraadó gazdasági válságokban ; mert adatokban mutatja ki a bajok forrását a tanoásot ád aaok megszüntetésére.
A baromfitenyésztés, a tejgazdaság szintén tárgyai a háatartási iskoláknak s azok a krajcárok, miket aa ily ismeretekkel bíró háaiaaz-aaoay megtakaritgat, vagy megszerezhet éven ként lorintokká nőnék s nemcsak kímélik, .de gyarapítják a gazdaságba fekteteti tőkét
Mindaaekbfil láthatni, bogy a háztartási iskolákkal a jólét forrásait -nyitják meg
N*m<-aák a vagyoa, de as egéaaMr, házrend. ayagatesi csMaős. db boldog megelégedettség ■MgÁriatséMk és biztosításának. megswsrsésének ás t*jl«sstMtek ^iskolái aaok.
dult a terembe, midőn dr. Fried Ödön úr-Székely Imre .magyar ábrándjának" eftongorázásáboz kezdett és játékát illetőleg csak annyit mondunk, ha a fiatal doctor ur ugy szívhez tud szólani a tárgyaló mint hangversenyteremben; akkor — gratulálunk. A műsor 2, és 4-ik pontjait OOn/i ur tréfás dalai töltötték ki és tán felesleges is megjegyeznünk, hogy a coupletek mindegyike óriási hatást és zajos tetszést Jkel tetfc~jví« iru-IbÍbb". Monolog Porzsolj Kálmántól élőadatott ~ia k. a. által. L'lénk temperamentum; drámai felfogás, kellő hangsulyoaáa és taglejtés, bájos megjelenés azon ki válí tulajdonok, melyek-kePá kisasszony mindenkor -albüvoli a hallgatót A műsor 5. pontja, az estély egyik speciá-Iftása/volt; oly sok mindenféle művész hang-
Belörés Hiltz Uoldizsár helybeli cípéu-nek Eötvös-téren levő lakása-, illetve műbeiyes szobájába múlt hétfőn éjjel ablakon át betörtek s belőle negyvén pár cip^t elloptak. A tett elkövetésével két tanonca gyanusittatván, letartóz% tattak s ellenük a vizsgálat folyamatban van.
— ^Paiianzliodnak a horvát-szent-mikló-siak, hogy náluk a nagyhét éjjeli része csupa sonka és egyéb föstölt-husok lopásában tellett el: sfit egyik felebarátnak a kenyér is eszébe jutván, kántortanitójuk össze? gabonáját - ellopta a padlásáról. Pompás keresztényi állapotok!
— Talált hulla A bagolai erdő reaulájá-ban nem rég egy csádéba /temetett, s már csontig rothadt emberi lruílif/akadtak. A véletlen megtaláló jelentést tevén a "község bírójánál, ez — állítólag — azt telelte volna, hogy „íiem kell híresztelni, csak hadd maradjon !* és —' csakugyan ott van máig is. Majdnem hihetetlen ex
versenyzett már nálunk, hogy azt véltük, misze jti sajnogy-ázsiíi állapot, azért feniartással kii rint ezen gárda minden fajával már megismerked."(:!atjftk, 'úgy, a hogy vettük: de mindenesetre tünkké* íme Sirrneck ZAjmmul kiváló gordonka felhívjuk reá az illető hatóság figyelmét — A
mtivéss, a zongorához ül, változatokat játszik Tsnbert .Bölcső daliból- és a helyett, bogy énekelne— íütyol. Fütyöl dicséretesen, fülbemászóan, és -noha e azokat lan hangokkal n*m tudott a közönség teljesen megbarátkozni, azért mégis teljes elismeréssel adózotta sokoldalú mű vésznek: — Simeyi Kálmán ur felolvasása egy szellemesen és Ügyesen megirt vázlat volt, tel ve találó ötletekkel
szerenesetlen áldozat valóaainüleg az egy évvel ezelötUatt dolgozó granicsár munkások közül való lehet
— Nslnéaaet. Balogh Árpád ojonnan szervezett társulatával f. hó 3-án Sümegre érkezeit Az előadásokat húsvét vasárnapján az .Ingyen-élfik*-kel kezdik meg. melyet a szí né <z«k nyugdíj alapja javára adnak.
Nagy-Kanizsa, vasárnap _
— I'J lalálaaánysk. A Keszthelyen állomáson levő 8; m. kir. honvédhuszárok vitéz, derék őrnagya, Torkos ur, kél találmánynyal leple
mély-viteldij&k leszállításának kérdésével foglal meg az érdeklődő köröket Az egyik találmány Jozik,—s^áz igazgatótanács legutóbb tartott ülésén
az új személy tarifa alapját el is fogadta; e"*te-. rint az ui larifa -aekkal olcsóbb less az eddiginél. Alapját a különbözeti tarifa nagyobb mértékben
;pa 14 szlm. <5 lap.) 1890. április, hó 6-án
A <léil vakut oifiifl) larltálnak anyagi előnyöket irt biztosítanak —^Hírlapíró-lesxAlllfáfta A déli vasút igazgatósága a sze- dalosunknak ezen egyetlen a nemű folyóiratát
• lovasaágra, másik a mezőgazdaságra lesz előnyös. Az őrnagy "ur egy igen praktikus zabos-zsákot (rekeszeset) talált tel. A lovasnak le sem kell szállni a lóról, mégis igen könnyen zaboz-bat. A m. kir. bonvédelmi miniszter a Torkosféle zabos zsákokból 16,000 drbol rendelt meg próbaképen.'— Torkos őrnagy másik találmánya a gőzcséplőgép reformálása. A gépbe az egész gabona-kéve fel vágatlanul beteendő, a Torkos-féle gépezet aztán levágja a kalászokat, csak ezeket csépit a kévét, melyről a kalászokat levágta, egészben kidobja. Ez által sok eró- és tüzelőanyag mentés esaközölhetö. Ezen találmányra Báróvá («. miniszter ur nemcsak szabadalmat adott a vitéz őrnagy urnák, hanem elrendelte a m. kir. állami gépgyárban, hogy azonnal kéazitsenek egy ^Torkos féle cséplőgépet Torkos őrnagynak külföldi gyárosok nagy összeget ajánlottak találmá nyaiért. .
— ttzenite. Zoltán Elek, a m. kir. honvéd-lovasság felügyelője, a múlt béten szemlét tartott I a Kessthelyen állomásozó 8, hontédhuszárezred 8 százada feleit,
— Iléi vli«s a márciusi% meleg napok megnyi-tolták a IfirdB elösaisoot. Keszthelyről mindennsp kisebb nagyobb. társaság rándult ki s nem törődve a rendetlenséggel, melyei a fürdöházakon a léi ejtett, fürdött vidáman és kellemesen a 20—25* C. meleg vizben. Még csak ezután fognak hozzá Hév Tizen a flUdőbáiak, lákháaak.par-kok éa ulak tatarozásához, rendbe hozatalához Ezen munkálatok egéiz április hónapot igénybe veszik. Addig is asonban türdeni lehet,atfendég-löben hideg ételek és italok is kaphatók lesznek. A fürdő ünnepélyes megnyitása azonban_ majd csak május l én lesz.
—■ Ujáashlr. A keszthelyi m. kir. gsadasági tanintézet hallgatói közül as irgalmatlan halál kiragadta Sehlick Sándor HL éves gasdászl. Tüdő véss sorvasztotta a 21 éves, szorgalmas, tehet
melegén ajánljuk -t olvasóinknak a kívánjuk, hogy mentül szélesebb körben terjeszthesse a minden emberre nézve haasnos éa tanulságos gyakorlati ismereteket. Ki ezen közhasznú lap iránt érdeklődik, kérjen mutatványszámot, mely -
való kiterjesztése képezi. A mostani engedmények bői meggyőződhetik, hogy mennyire szükséges aa uj tarifa élet beléptetése nlán is érvényben ma* ily lap bármely liáznál. —- A „Házi Közlöny* radnak. Az újításra vonatkozó javaslatot, mini megjelenik kéthetenkint Aradon Záray Ödön hogy a déli vasút magyar éa osztrák hálózalára szerkesztése alatt s előfizetési ára egy évre 3 ki akarják terjeszteni, ugy a migyar mint az frt. Évközben belépő előfizetők mindig as ele-osztrák kormány elé kell terjeszteni, s asért ju- jétől kapják a lapot, bogy egy-egy évfolyam lius előtt aligha léptetik az uj olcsó tarifát éleibe, teljesen meg legyen birtokukban. A déli vasutfaak a tarifák leszállítása követkéz- — Barby Allee k. a. a ph&nomenalís ének tében, szakembereinek számítása szerint évenkint j művésznő elbűvölő művészeiében Városunk és a legalább 900,ÖÖ^4önnÍlalJte*esebb bevétele lesz, vidék közönségének, mint örijmmel jelezhetjük: melyei a nagyobb forgalom előreláthatólag csak folyó hó második fe'ében ismét alkalma lesz részben fog pótolni s asért az évi jövedejem gyönyörködni. Ezén rendkívüli hangversenyre csökkenését az igazgatóaág valószínűleg már az előjegyzéseket elfogad miod Belua Lajos mind idei osttg'ék megállapítása alkalmával is figye- Práger Béla gyógyssertára. Minthogy a jegyek,
lembe veszi. _— .melyek mint képzelhető, igen kapósak,az előjegy•
— Alakuló közgyűlés A földmivelésügyi| zés sorrendje szerint íesznek kiszolgálva, ajánljuk miniszter a Balatont és Kis Bslatont, ugy az rézen" körülményi miudazok ügyelmébe, kik a ezekkel egybefüggő folyóvizek közül a Zalának á hangversenyen résztvenni óhajtanak. Kanisss — Keszthelyi államutlal való átmetazé-
sélöl a torkolatig, Somogy- és Vesz prém vármegyei parton a déltaváéul által, áthidalt vizeknek a vantti áthidalástól a Balaton tóig ter jedősia-kassát a halászatról ssóló 1488* XXX. t.-c, 16. £ a alspján oly visterületuek nyilvánította, a melyen a .halászát jövőben csakis társulati uton lesz gyakorolható, Erről az érdekelt halászati •jogiulajdonosokat Z*ls«sgyft alispánja értesítvén, az idézett törvény végrehajtása tárgyában kiadott rendelet 58 §-a értelmében, a folytatólagos alakuló közgyűlést folyó~éví á|>ril bó 26-án d, e. 9 órára Keszthelyre a városház termébe tűzte ki. AJanáciosásJárgyat: 1. A társulat megalaku
Tollfuttában. ,
A hásaii-élptrftl.
— A hAfíuttigfik jUL_éghen ^Htláiitk^^r: ez van megírva.
A rationalista ngyan ezt nagyon kötve hiszi; mert es az emberi szabad elhatározás és akarat
korlátozása volna.__
Ez a bit csak arra )ó, hogy egy-egy jót, rosszul elsült viccré szolgáltasson alkalmai.
Egyszer egy' barátomtól tréfásan kérdeztem : hiszi-e, hogy a házasságok as égben költetnek?!
Televolt Jcópésápgal. Azt felelte egész komolyan, láss lelet ti szavasáéi. AzÜzémlerv és 3. a tár j hogyha 40- 50 esztendőre! riobb fft tolna, nem sulatj alapszabály tervezet tárgyaláaa. 4. Elnök hitte volna; de most már hiszi. és választmány választása. 5. A társulat meg Kíváncsian néztem rá. nem alakulása esetén a halászatnak a törvény — Ugy e különösnek találod vátaazomal. Várj! 47. § a értelmében leendő bérbeadása és az | rögtön megmagyarázom. — Ez elölt 40- 50 esz ség|^ ifjút, mely báj március 28-án megtossiá j üzemterv iránti külön feltételes megállapítása, llendövel a házastársak ugy éllek, oly elválaszt-életétől. £des anyja, Özv. Schlick Jancsiié. csak | - Katona-lóiAsárláe. A 8 honv. huszár- hation szorossággal fűződtek egymáshoz, mintha azért költözött Keszthelyre lakni, hogy mindig fia i ezred parancsnoksága tudatja az érdekelt közön csak kurta vassal kötötték roIna őket össze. Most meilett lehessen a óvhassa a bajtól. A minden- i séggel, bogy a m. kir 8. honv. huszárezred pót- 1 meg legnagyobb részben ugy élnek, ugy húznak haló ugy akarta, h< gy az özvegynek reménye, llovazó bizottsága által as alább óevezeit helye- egymástól jobbra, balra, mintba a kezökre csatolt boldogsága kora halállal múljék. As anya fájdal- j ken és időben lóvááárlás fog tartatni c s pedig lánc valahol fenn a végtelen égben, palahol a ze mában osstostak as elhunyt páiyatáraai; koszo- április léén Ksposváron, 16-án Dombováron.-J nithnéi volna egybekapcsolva. rut tettek koporsójára és kikísérték a keszthelyi 18-án Elcsen, 2c Sn Nén et Bólyon, 24-én Igaion, j Azt mondják — L l. olvasóimi — hogy mi mim
20-án Simontornyán, .21-én Pincehelyen, 28-án . tréfának feU igaz.Ennetr-a tréfának bárom ne -
ssl. Miklós temetőt*. Ott Szép L. gazdész mon doti hmsuiiatót. _
— A keulkclyl BiépH«-sg)MiTetnl(| buzgalmat fejt ki Keszthely táros szépítése érdekében. A mult bélen a Fő utca mindkét felén gyönyörű juharfákat ült elletett, melyeket as ibá* tftta'betenyi kertészetből szerxett be. A keszibély-t a polcai orazágul mellett pedig Gyenesi'g díó- és ssederfákat ültetlek. A templom előtti sétateret is rendezik^ csinosítják
— M ejt élj es ijlfkesMIg. — Pákáról a kővetkezőket irják lapunknak : Február bó 26 én Mózes Salamon illeni korcsmáros mészáros kocsisa, Bedők Vince 22 éves fiatal legény nyomtalanul eltűnt. Keresték, kö?űzték mindenfelé ; de eredménytelenül. A gazdája úgy vélte, bogy Isián Vasmegyébe ment azolgiklni, avagy bizonyosan a most épülő Csáktornya ukki vasútra ment dolgosai . » . Asonban csak nyoma vessett végképpen szegénynek, mígnem március bó 28-án megtalálták as eltűntnek — hulláját as Alsó-VáÜcka vizében otí, ahol legmélyebb (2—3 öl) aa. Keséi, lábai üaaie voltak kötözve ■ dereká-boa minden valóaziaűség szerint valami »űlyoa tárgy vn't erősítve, mert a bonc vizsgálat, konstatálta, hngy a bulla 3-4 hétig a viaben volt s petitg annak a fenekén, meri máskülönben előbb éaart lehetett volna venni, vagy pedig odább sodortatott volna. A vizsgálat, melyet Karabélyos illek also4endvai kir. járásbiró, mint vizsgáló-kiró vasét, erélyesen folyik; de a bűntett okozói még nem fedeztettek lel. Asonban főbb gyanúsítottal már letartóztattak. A legfőbb gyanú egyéb-kéat magát a meggyilkoltnak vo!t gazdáját terheli, — A ioccvissgalat azt is kiderítette, hogy a hulla már csak a halál beállta ulán lelt ö>sze kötözve s bogy as a fejre és egyéb részekre mért
feltétlenül halálos vágás következtében ál-' loii be, melyek valami vasdorong, vagy fejsze féle esakfla fokával ejtettek ± éa hogy a hulla tohfc napon át trágya alá volt elrejtve. Erős a reményűnk, hogy rövid nte múlva világoaságjog éertlai aa egész vérlástia-kűniettra, mely külön he* roppaai nagy irgalmai ée lelilknést kelteti aa e§ÉM vidéken
Szakát-Högyéazen, 29-én NeaMs-Vidon, május 1-én
Keszthelyen. Az érdekelt magántenyésitők, kiknek--Es kiílftsns a», hogy valVdi bensőségieljes ia-
4—8 éves kora lift—166 cm. magas alkalmaa * ......
lovaik varnak, azokat a kitűzött napra a jelöli fíelyeken vésessék elő. Vételár: 250 fiitól egéss 360 fiiig, esetleg magasabb áron is megvásároltatnak.
— Csak 70 kr. as ára egy dobosnak a gyógyszertárakban,, mely 50 labdacsot tartalmaz a valódi, Brand Bichard gyógyszerész svájci labdacsaiból. Még mindennapi használatra is elég ennyi egéss hónapra, s igy egy nspi kiadásunk alig kerül egy pár krajcárba. E szerint a keserű-vtaek, gyomor cseppek, >ópasztil!ák, ricinusolaj és -egyéb mindenféle néven ismeretes szerek sokkal többe kerülnek a közönségnek, mint a Brai d /frcAanZ-féle valódi svájci labdacsok, e melleit, hogy kellemes, biztos és ártalmatlan hatásukéi lek int ve a gyomor-, máj- éa epe-, s^aranyeres stb. bajokban, egyik sem múlja fö!ü1. De hogy valódi, Brand Richárd gyógy ezerész féle svájci labdacsokat kaphassunk, mindig óvatcsoknak kell lennünk, mert csalt dásig hasonlón csomagolt, ugy nevezeit sváici labdacsok is vannak forgalombao.
(Uj ÉSflMafítek.) la lbtOJki és a Ti*za**nbályozé»i nor»jryyrk aj udYéiijrminek basssrzését t legelőnyösebb fiitételek mellett enkúsli a Hétéii Tártatág f>jnt]ihj töt-j rértk banki áZá, tí*ttaj#f<t, fünH^utrxn 4. c. A Tiazawkb.J ••raj^lCjekaél caspás a jr-*téJrény, as JH€%Oá tors-jegyeknél ellebben, minthogy gMlvánf-utulvinynyal n»m J hirnak, vnmtyul- a &ortfrygfk küldendők -fee. 599 ir-11
Irodalom él Művészed
Valédl háslbarálst a mindennapi életben, különösen pedig a családi tűzhely körében szük-s£gt's,tudnivalókat illetőleg s megbízható tanács-sdót találhat bátki is a *tíázi Közlöny• cimü
gyed részéig jól_lébet áltkni.
gaszkodás, boldogságot, üdvösséget, otthoni adó elváihatlanság leginkább a >Cigánybáróoperett költői ssellemében kötött morganattcus házasságoknál tapasztalható.
A házméletnek ujabb időben majdnem teljeaen elveszett varázsa.
Az élcelődő emberek azt mondják, hogy a házasélet olyan iniut az oetromlott vár; akik bent vannak, kikívánkoznak , akik ki\ül vannak, szeretnének bejutni.
Ea a hasonlat napjainkban még elméseégnek sem vál be.
A bázssélet csak hssonlifott az ostromlott várhoz — — valamikor.
Most már a vár be van véve, le van rombolva.
A házasélet várotnladék, melyben a hentlevS nem talál édes menedéket, nyugalmas, b'stos otthont s hovs a künt levők egy cseppet sem kívánkoznak, mert látják, hogy a bent lévők fáznak, dideregnek a fagyasztó atmoszférában.
Hova leli ? mivé lelt ni a valóban poétikus, patriarbalis házaselet, mely elbűvölte a lelkei, msgával ragadta a szemlélőt az együtiéléa eszményi légkörébe?
Hol van a nő és férfi között az a megingat hatatlan bizalom, az egy üHhalásra hívó elváihatlanság, mely szentegyházzá tette a családi lak házat ? Hol van az a boldog idő, mikor as én házam ss én váram is volt /
Ma már caak holdkóros, mesemondó poaták varázsolják vissza fantasiájokkal azt.a bűvös családi képet, mikor a kedélyes képű „apjuk* öblös tajtpipával, meg a glóriás homlokú manyj*k* a pergő rokka mellett, körülvéve kedvesen kacagó, vidám gyernekek öl, — élvezték együtt a boldo-
füzetes folyóiratban, mely a cealádi jólét es giló otíhon csendes pásztor óráil. anyagi boldogulhat ás előmozdítása tekintetében Ezeknek a vakságban visszavarázolhalatlan minden háznál, hol reálisan gondolkozik a gazda páaztoióráknak emléke is veezöfélben van.
vagy a ház asazonys, a l.ol .a háztartás- és gaz dálkodáaban kedvet -és Örömet találnak, valódi kinrat árt képes szín if meretek közlésével, melyek
A mai pásztor-órák kissé ezoticusabb jellegnek. A ncsaládi kfyu is egészen más. A anágyságos ur* indul a clubba; a 9nmgysá-
nemcsak azelleni éa erkölcsi, hanem a főleg l^os asszony" thea estély re. Az 0*r/Sí és kisasz
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
A
Zala 14. szám. (8 !ap.L_
1890. április bó 6-án.
tzönykák* a nevelő ur és yourernante védő szár nyát alatt elfoglalják n gyermek szoba birodalmat Igy a módi j így a .divat! így követeli a ma gasabb, a minden f&fott álló „noblesse Migie.
A valódi muzulmán nőnek minél t^bb gyermeke kaszát vádira vette én megindult. Még teleségé-
vei sem tiltott szót. Pedig a nélkül még noha-sem hagyta ellkajjékái.
Mentiben szakadatlanul azon a különös pre-
I vári, unnál szerencsésebbnek érti magU.; mert tudja, hogy ké*flbb — há-Sjiépiége élKeiflRfS7—
I lérjének neiánj gítidegftlésél gangon kárpó'o* » n -
Mi most Így kértHsttk.'ebben? ily mAJott véljük | landja h gyermekek odaadó swreleie, ragaszko- dikác/.ión járt az esze. „Sugdöbnak fületekbe csá föltalálni a boldogságot' Ilyképen akarjuk gyer-jdása Ott példát lati a* a sHöfer^ariai. nálunk Ibos'szavakdt jólélritl, gazdagságról: a jiaradtmmt mekeinket nagyokká, Európára szóló ta'entumokká, európaiaknal — hogy egyetlen egy vagy-legtölebb [kigyó sziszeghéaz. Ha hallgattok rd, a kárhozat jellem nagyságokká nevelni [kettőre szőrit pák a gyermekek számát, A_guiauil -) léptétek., BÜnbtU bűnbe rontattok Képesek
Ilyen atmostérában pedíVmegfagv a boldogság, mán nőre szerencsétlenség, ha gyermeke nincs. \lesztek önréretek, szülőitek elveseidre is." —
Ilyen clima alatt halvány, szintélen virágok lej-IE/. rájuk néave körül belül olyan kritikus állapot, I Ezek a szavak csengtek, bongta* ágyában, lödnek 1 mint nálunk vénkisasszony nak maradni. Nein is Mért mondta, ezt a pap?
Nem lesz érdektelen dolog velünk szembe álli csoda, hisz olt épen ebben gyökeredzik, a több- Mért tartotta ezt á bolondos prédikációt, ami-tani a családi élet, a házasélet! viszonyok szem-! Aejüség oka. vei a (éifiaknak aemmi jót, az asszonyoknak
pontjából oly erősen s oly sokszor ide mondha- ] De ha valamely imuüimántíalr két neje van, I pedig csak rosszat mondott V . ......
tom : mindenkor tévesen és jogtalanul) eiitélt | (eunél .több igen ritkán van^e* nem zavarja meg I Belekapott a munkába- £ .... mohamedánokat. a bázjrendet, a caalédi békésjkellemfet. Helenkinl Nem i/Jett az sehogy. Minden tizedik kaszavá
Elöttam a mohamedánok házasélet! viszonyai fölváltva viszik a kommandói a cselédek fel ügye | **« után megállott, körülnézett: vájjon nem látja e mindig különös szinben állottak ; éppen azért el- j lel ében a háziíeendőket illetőleg, valaki fezt urizei leu munkát ? nem ügyeli e va-
határostam azoknak tanulmányozását j Mindebből megérthetjük, láthatjuk, bogy az ara j laki az ő tűnődését?
Mohamed világtörténelmi, reformátort alakjává bok édes otthonát igen sok modern Szellemben Egyszer amint-tijra munkához fogott — az nem birtam összeegyeztetni azokat a házasélet) *iő_eu^»pai íéríi irigy szemmel tekiruheti. & első kaszavágásra egy sziszegő kigyó szokott ke-szokásokát, miket az Európában élö törököknél irigy szemmel tekintheti azok családi s/eutélyét resztül a kasza siró pengéjén és gyors kúszással tapasztalni lehet s mikről a .kizárólagos hiteles-1 sok európai nő is, kiknek Ugyan tényleg nem kell menekült a temető eleven sövényébe, sfg* hírében álló könyvek is beszélnek. | a kommandót senki vei megosztaui, de. bizony bi Berkes Peti kezéből kihullott a kasza; Kidüledt
Kutattam, tanultam s most * "mohamedánok zony igen sokszor szemet kell hunymok akkor ts, szemekkel nézett a kúszó kigyó után. hJriaasága, cnüádi étele éppen olyan Hazláu van mikor már átláttak a szitán, ha a ház békéjét Hát mindenütt: vtihoiw szentegyházban, künn ff^t'ftr. mint a MjnHÚim nylonná leltesen joljiem akarják dúlni. verejléküló munka kftzhten, éhf^n és álomban
ígiíTtymar»|fltt| rltinnlaHnnr ággal i'élhiMem imig { A Pukliin nTT sMreTergnek otiártfl2epyy priüljorokkőn örökké >ffc a paradícaomrotitó kigyó?
Annyi bizonyos, hogy nekünk az egynejüség — j férjének ég r sémmiféféldegeh ísfehneJT (öt nem | Már évek óla nzokott ő itt dolgozni, a monogaaia — tőrvényei szerint élőknek, habár.
elegen vannak biaonyára közöttünk, kik a . több-nej ftaégban — bigam&ban élll mohamedánok
szítja azt : erre lehetnek irijryek az európai férjek. | lüj 10 év óta minden esztendőben Ö kaszálta ar-A muzulmán férfi -kizárólag rsaládjának él, ról a rétről az elöszénát is, a sarjai is, de még törvényes nejei oltártüzénéT melégázílr csapftn:1 egyefcleoegyszersem láiouoii JtigyÓL llál cink-
íelé némi irigykedétsel kacsintanak — kissé túrj erre irigyek Ebeinek az európai nők.—-—-! ugyan igy kiséri az ördög ?--L-_
csának tetszik már magában a puszta, aaabstratt j És mily magasztos á muzulmánoknál az a hit,! Mő kellelt neki, mig lelke nyugalmát vissza logalom is : többnejűség. hogy a családi életnek Teön, a mennyországban nyerte és tovább dolgozhatott
A mi társadalmi rendünkkel, szokásainkkal, is folytatása van. j Félóráig sem dolgozol!; a kigyó megint körülte
életviszonyainkkal, gondolkodásmódunkkal ez a [ ~ De ne méltóztassanak azt hinni, hogy talán j futkozott, sziszegett.
ö—értelemben mn>t a hogy náluiik-sz4l-ai—Ezisméllődőit ^Ikonjaiig ötssörhaleznr. mese a paradicsomhli hurikról. Ez hatarozoitan Vállára veielle a kas/ál és sápadt, komorképp
fogalom incompatibilis, öaazeférhetlen
Nekünk teljesen elég egy feleség is, sőt van, akinek —- miként Petőfi mondja:'— »rz az egy !«..«• pszt! T*
Hiszen a mi költőink közül a syelidlelkjü, a csa-l&dapák eszményképéül teremleit Tompa Mihály is igy énekel: *■
— „Na hssasílealtfk, ÍNirátim, A láay "7.Hr« i'>Jiok >aló
Mi«ritA! f langkí'p, MkroilND. Ugy KrWicit (todúklik, fg. ilíuít • bttrlfn HWI,
^ . Mily ím maliié. f c l « iíz,^.;-. Ezzel az idézet lel. elárultam (engedjék még ké* j paiadicsomí jussalrót, rem, hogy a w. t. kölgykitzönséjt tránti figyelatn-1 —* - ^ . —: |
Bfft" litíMVK tiatladai—homályossággal szólhassak I ellrultam a mi arhiHesi sarkinkat. — -
Egyetlen féleségünk vau, — az igaz ; a e te-•! sen a háziiféletrií8rtfményeket, vUzonyokat ilíe kittiéiben a mohamrdánokl>ul szeniben btis/lén i töleg — barbároknak tartott muzulmánokéval, verhetjük a mettünkei. De e mellet) a bágyadt, annak demonstrálására, hogy- mennyire lötöt'.ünk élettelen szó, árva erzme motleil ama l-i/onyos áltanak azok patriarchális egyszerűségükkel, a
csak inese. Arról nem tud a legtüxesebb lania-; pel bandukolt hazalelé a legjáratlanabbímvényen, ziáju muzulmán sem oly ékes dolgok^ mint mi. hogy egyeden élölénynyel se találkozzék.
A próléia a paradicsomban magasztosabb gyft- Azért az emberek/mégis csak meglátták. Tü nyöroket igér -a igy a Koránban csak. megtisztultnődtek is, hogy mi lekhetle meg szegény lierkes nőkről, *zende szüzekről lesz igérelel a hivöknek. Petinek a lelkét olyan erősen. Vig emt»er volt az Ily értelemben is hiszik az igazi muzulmánok i máskor nagyon : « község legjobb nótása. A féri házaséletnek fMiradicsonü folytatását. lesége : Vigyáz fim, is csupa élet, csupa eleven Nálunk ez a hit egyel len vallásfelekezetnél sincs Uég volt ; akár reggel, akár «sle ment el valaki meg. Éh )ulan jól is van, hogy nincs rpeg, mert Herkesék portája elölt, cáakugy csattogoit onnan , a háza/élet mennyországi folytatásának Kilátásával ki a nóra A< sem volt liiok, hogy azok a azép j maid éppen a legbuzgóbb hwrök mor.danának le nóták, mik mellett fiaialsáR olyan jól elmulat
-—~— \ gatoti vssártiaponkttrl 4-a -szép Werkesné telkéből - _ _ — fakadlak. \
________be a mi jól ismert 1 Most Berkes kerülő utakon bandukol; felesé
! házaséleli viszonyainkai azáJtBlant ^-különö gének színe vilagarse-4á+»i
Tompát'le lángkrp nagyim mefegit, nagyon tün dőkiik, ég}
E tekintetben azután a mohamedánok házas életviszonyai mags>an fölötte állanak a n íeinknek.
Mégjegyaataivi. hogy az európai törököknek szokásaiti életmódiát nem lebet, nem >zabád hány-adóal tekinteni a próféta által alkotott házassági törvények megtartását illetőleg. Itt azok nagy részben ki vannak forgatva sattztiszta lényegükből A Korán törvényeinek szigorú betartásai, Mohamed intentiöínak magasabb szempontból való felfogáaát. megértését as arabodnál talájdk. A/ok föllogása azerii.t a tftbbnejütég 'nem közönséges mindennapi &ziön&nf hanem Ujfentartási törekvésen alapul s egyúttal ki/árja a piUangó-fzokásh - beborotválkozzanak közéjök Csupán- arnT akar-Az igaii muzulmán példás hü>épel rágaazkndik f iám rámutatni, hogy a háza>éleii viszonyokat
patriarchális erkölcsökhöz* való szivfs ragatzko-dáf ukkal és a házaséleli viszonyt k, u családi kötelékek £7.enr pont iából mennyire hanyatlottunk mi, kik tél a franciák-társadalmat, családot bomlasztó azelleme n ost már nemcsak kisért, hanent óriási Iróditáaokat is tesz.
Ezzel éppenséggel rem akarom azt" mondani, hogy legyüuk mohámedánok. Hisz, ha nem csalódom, talán azzal, hogy a n uzuln-ánok töldi és ^lénnyországi örömeit — bárt aak futólagosan — a va!?ságrak megtetefö módon előadtam: néhány ». t. feleharátotanak. kik lalénoi képzeli muzul
Tatán gyászolnak
Hál iraan illrnrinr)ti(r okáért ilyenkor nem is ked dinom-dánomozni. De azt sem lehel eihinni, hogy mert egyik a mostoháját, másik a napát sirba lette, azért mindjárt nyakig merüllek a keserű bubánalba. Ugyan melyik asszony._viv.na ké pes snnyira gyászolni az anyósát, hogy még a nyelve ia 'elakadjon bélé I
Hisz felig-meddig szerencse érte Berkeséket. övék lett teljesen a |ós/.ág, urai leitek az özvegy által használt pompás teleknek. Ezért kell oíy szertelenül basulni?! A helység bölcaei ösxzeHigtak és elhatározták, hogy a szolgabírói hivatalt megkeresik
Hátha igaza van annak az e'eveneazü Szaha dosnénak; hogy az öreg Berkesné sirjába titok
ntjéhöB vagy nejeibö* és raaládjához. Viszonf á1 családi azentélyt ai a jelszó őrzi meg ofi puri ■tik kizárólag- as otthonnak, a caaládnak élnek, erkölcsösek, munkásak, ragaszkodók és táv<>)ról ismerik azt a renyheségei, mit az eutfpai törökök háremeiben lehet tapasztalni. j riaüemus mindenféle tekintetben.!
Mohaired a nőknél a tét'enséget — az erkö'cs j A föltélé emelkedni vágyó szivek ia hamar le-teleoaégnek eme par excellénce lorrlsát —• szé- hanyatlanak egy egy lO.UtHt forintos- hozomány gyenletea dologgá tette. A sátrakban (mm arabok- j párnái közé.
nál) a nő nemcsak a házi teendőket teljesíti, az | _ _- • t -
állatokat gondozza, a gyermekeket ápol/a, hanem ö készíti a vásznat, a ruha- éa egyéb szöveteket Valóságos hangya. -A városi előkelőségben ia e!ég togtalatnasága van a nőnek..S e melleti "épen olyan kit finnen tudnak, mint aa-európai nők r atapuHir^ia^ A muzulmán nőre nézve szégyen volna, ha fiam saját kelvén nevelné föl csecse mőjéi, ha nem ö Qfaga gondozná gyfrmekeit. Rlmilf gazdag, bármily előkelő legyen t«, semmi aain alatt sem bízná magzatainak gondozását bé-
mán gyönyörök után (legalább titokban) nem egy* | van temetve. Hadd lá*«on-a*- napvilágot I szer égtek • kedvöket szegtem a|ra nézve, -hogy' Másnap Jkedden) az öreg-biró két élül járóval
kocsira tilt* hogy Berkesné haláláról jelentén leeztjek.
A szolgabíró szerdán korai reggelre igérte,
án tisztaságukban, mely nálunk megszűnt jetsző hogy hivatalos vizsgálatot tart s ha gyanús a halenni : aSnrsnm corda' megtörténik a sirbpntás is. A házasélet költészetére feküdi a vastag mate-
CSARNOK.
fii
bt<
r«H keatlrt. Ai is 1«taonyos, hogy a gyermekek már tntai nf|ltti (étftak ia oly véghetetlen sae-rataital ragaazk<^fnak anyjukki»at asiaöt nálunk csak t^tétit, kiér boU<«t leket találó*.
A kigyó.
krdfi ifjak osképsS rgyietftMR felolvasta :
SZALAY SsiXÜOiL (Folyt fa wgp ) Mi sisp lierkes Pe>i kaszáli i indult a temet
mell* tti ré're. Az övé éppen ott volt tősziHnszédságáhan/ x ' Kfdtei'enüi ment ki nagyon. Ösztöne szerint ^cselekedeti csupán,
Minderről Berkeséknek sejtelmök se volt. | Mikor Berkes hétfőn hazaért, még fe!esegének i is feltűnt a fekete felhő, mely homlokánsölétlett.
— Baja van, apjuk ? kérdé és odasimult az ingadozó férfihoz.
I ' — Nincs nek^m semmi bajom! Csak -végezd ♦ dolgoda'. Csukj be mindent! £n nagyou elfárad-í tam, lefekszem, hogy holnap el tudjam végezni a : rét kaszálást. -Még éppen egy napi munkám ma-jradi
! Berkes csakugyan le is 'eküdt. Egyidnig nyugtalanul forgalódföt ágyában. Nem bírta feledni | azt a sziszegő kígyót. Sok hánykolódás ntán í végre elaludt. *
temető Iszonyú .álmai voltak.
Kuni kaszált a temelömelléki réten. Mikor a (Ci >ber:vágta kaszáját, az a ti'inérdek fűszál, mit mikor aj levágott, mind átváltozott apró vigyorgó Ördöggé.

Nagy-Kanisza, vasárnap.
£l kezdtek óit körüle táncolni, vihogni; csíp- — Fait! itt vagy ? kediék, bokdosiék a lábát. Mikor el skart előlük menekülni, akkor meg aal vette éure, hogy a lábai gy^sret vertek a földbe a nem bír mos-duioi. Ksafcája után nyúlt, bogy a vihogó ördög-
%ala 14. szám. (7 lap.)'
1890. április hő 6-án.
V, kilogramm rézgálic ebből egy hektárra IUOO liter, léhát e|y kai, holdra 575 liter kell. A esemege fajoknál a rézgálic és amsioniak
Feleielül egy kuvik vísilólt a feje fölött s le csapott a temetőárok mellett! bokorra. Berkesné oda tekintett,
_-JÍ bold bálvány fénye rezgett as árok fölött, j keveréke (eau céleste) valamint aa egyszerű rés-sereg közé üssön. Akkor látta', hogy abból meg Látta, hogy olt fekszik férje. Megláttaajéreepeo- fiállc oldat vaa-helyén, mert a szőlő - fürtön ja Csakúgy airgeit, zorgöít minden i géjü kaszát is.
Hozsászökött Megragadta, hogy fölébresrsse, Huh 1
csooivia lett,
csontja, ahogy fölemelte. Szájából, tátongó ssem üregeiből kékes láng verdesett ki. Segítségért akart kiállani. A temető felé fordult. Ott még~ vérfagyasztóbb! éjszaka csendjét dolgot látott.
Mostohája sírja fölszakadt a abból egymásba tekerőzött kígyói végtelen sora karikáson ki.
| lentékeny nyomukat nem hagynak.
E védekezési eljárás, hogy sikeres legyen a [gombának megjelenése előtt, május utolsó, illetve
Idegeket hasító vészes sikoltás rázta meg arjjunius első napjaiban alkalmazandó: mert ha a
szőlőben a perenospora első külső jelensége (a szőtőteveiek alsó lapján képződő fehér, törött cn-
Másnap (szerdán) korai reggelen kiiölt a hatóság
korhoz vagy finom dérhez hasonló kivirágzás)
Egyre nőit, egyre nőit a karika a hullámzó gyű- [ségesnefc látta és él is rendelte s sirbomást.
A szolgabíró elvégezvén a kihallgatást, szük-jészleltetik — a mai rendszerint julius ésauguss-
rüket vetve, közeledett feléje. A végtelen kígyó-gyűrű összekötötte a csont vázzal a ekkor ra*J
Fölkerekedlek, hogy kimennek a temetőbe. Mikor a temető kapujához értek, sápadt, ku-
Itus hónapokban szokott bekövetkezni — akkora | baj már előre haladott stádiumában van. -Hogy a gazdaközönséget a fentiekben jelzett vé-
gadta a sírba, mostohája mellé. As apró ördögök esált fürtű nöalakotrláttak az öreg Berkesné sírja -dekexés alkalmazása körül nemcsak azükséges
Utána hahotáztak és kezdték föléje szórni a földet, i mellen térdepejni. Berkes Petiné volt az.
Verte a 4>alát-veríték.
J útbaigazítások nyújtásával, hanem a védekezéf-
Balkarján egy véres főt ringatott, minlha alvó hez megkívántató segédeszközök beszerzésének Megteszitelte telies erejét s egy hatalmas len-1 csecsemő lett voloa Jobb kezével egyre kaparta j lehető megkönnyítésével is támogassam, egyide-dűl eltel kivetetté magát a sírból. IzZZ^^^II^r;^ *
Erős suhsoással hullott a asobs földjére s löí-1 dorászott a kehlén melengetett véres fönei : ébredt.
Berkesné is fölriadt álmából. Azután egyikók sem bírt elaludni.
Hajnalban Berkes vette megint kaszáját és föl-1 lette myáhan, hogyha az a kígyó ma is mutatkozik, agyonveri, megöli. 1
Éppen pity tnstloit, mikor a rétre ért.
Kaszáját kikalapálta, élesre köszörűbe a fenő-! kővel, ü yen volt az, nunt a fecylö borotva.
Oda ment a temető sarkához,; oU aksrfs kei-; deoi a kaszálást.
Éppen as elaő kasza vágást akarta megtenni,' mikor as ingerkedő kígyót megpillantotta; alvó állapotban volt.
Szép lassan, hogy föl ne ebreszsze, közeiébej ment. Egyik lábát a temetői árok túlsót. másikai]" az innenső partjára tette s igy szilárd állást.véve,
a sirt és olyan kőnyfakasztó bánatos bsngon du-jjüleg az iránt is intézkedtem, hogy as érdekellek
ja* említett eljáráshoz szükséges anyagot, valamint I az alkalmazásához igényelt eszközöket, t i a rés* , gálicol és az alkalmas permetező készülékeket ! minél olcsóbb áron éi minél könnyebben sserez-
„Völt egyszer egy ajwao#jv Kígyó lati belőle ; Elment aa nriral
Cwodee temetőbe.....
Ringatlak, ringatlak
Ajob áaom mindé* - t_«_
-Mindjártslszaiá. és Íj; Várj csak egy kicsinység
És az a sir nem dobbant meg többé!
Közgazdaság.
Valamennyi tSrvénylislőság kdioiiNégéiiek és valatmnnui gazdaságit szulSszeti és borászati 'gylehiek,
ihessék meg, nehogy igmé' b^vetkezzék rájöjj j nézve az előző évekbeoáismélelten tapasztalt azon ikáröf Aénysieiü'ég, JBögy • ji*b_ gondoskod vikn j idejekorán a védekezéshez szükséges eszkdsákwBi --' i kénytelenek voltak megelégedni az utolsó percben, jsokszor kétszeres áron beszerzett, silány minő-
jségü cikkekkel ----------
Ugyanazért a minisztérium további intézkedésig í Szőröst Átfon* budapesti céget, (V. Arany Jánoa utca II. sz.i hízta meg azzal, hogy a közönséget 'a jelzett „irányban megfelelően kiszolgálja. A nevezett cég megbízáshoz képest késznek nyilat korsón és ftTeíöléjf kötelezettséget vállalt arra. hogy
A mull év folytán as ország számos vidékén! • jelzett védekezéshez megkiván'ató rézgálícjl lolemelte a kaszanyelet, hogy egy hatalmas ütés-1 észleltetett a szőlőkben a perenospora vilicola nevű (kék követ) ussnce szerinti első osztályú minősei a kigyo fejéi összezúzza. |k4rOÍ, ÍOmba lel lépése : és igy joggal tartani f »égben — mmázsánkit (UK) kgrammonkénl) 4Ü Hogy az űiés butos és erős legyen, törzséi 11^, >IIA|f hogy e% ívben j^, ntgy0bb mér- fonti ároo szolgáltatja az érdekelteknek. -előrehajtotta. 'lékben fogja a szőlőket megtámadni, miért ia jó| Továbbá ugyanezen cég vállalkozott arra. fiogy A fényes kssza pengéje .Berkes Peti lehajtott je|eve kívánatos e káros élősdi ellen minél ható- « perenospora ellem védekezésre ugy szerkezeté-nyaka tolóit megvillant. .. .kóvetkeső pillanatban koafakb^édekazésről gondolkodni. nél, va amint anyagánál lógva egyaránt, minden
teljes-erővel sújtott a kígyó fejére. A kígyó-tej; — -----
aseifrecscsent.
Kívánságom lévén a szőlőbirtokos közönséget tekintetben tejesen slkalmasnak bizonyult mar* Jaz ez irányban kifejtendő védekezés terén is min- seilli permetezői (melynek, eredeti beszerzési ára
Berkes Peti odahuUott a vonagló ligyótest fölé.! ^ }ehetA módoo támogatói, lelbivom a közön- Franciaországban 39 frank) ezen minisztérium
s I . . » .... monkl.i.XLAl L ..-L.^l tó f.lll It,
^Ás ssssony otthonija isisiHáLfcészitelt urának. _ ^ bogy mikor taraduin hazaér, mélégeléllel ven- 'iázzék
Tudvalevő, hogy a nevezeit káros penésxgomba
d égethesse meg Kijött ns esi, as urs nem éri hass.— Hot lehet ? Tegnap ilyenkor már la is feküdt Szép holdvilágos este volt,
www IWIIVW IHWUWU ■■IHVM'III, ,VH»|.WW — "
iseget, hogy az érdekellek figyelmét az alábbiakra megbízásából darabonként- 18 írtjával — tehát je-a lehétő legki terjedtebb mérvben felhívni igye-Hentékenyen kedvesményes áron rendelkezésükre
bocsátja az érdekelteknek.
______________ ____ A rézgál icra nézve megjegyezte!ik, hogy a ne-
ellen a védekezésnek legsikeresebb módja abban | vezeti cég az általa szállítandó I. osztályú minő-_ á'l, hogy a szőlőlevelek a -bordeauxi keverék j ségü anyagjmustrájat esen minisztériumnál letéibe
I helyezte: és kezességet vállalt, bogy csakis a
mész helyen kris'allizátt szóda: csemege szőlő- rinti első rendű jómiuőségü árut fog a megren-
fajoknál pedig rézgálic és ammóniák keverékéből delőknek azolgáltatni.
álló oldallal akként lecskendezteinek be. bogy ez Ax ezen minisztérium kizotnányábói átvett s as
oldat a levelek felszínét lehető egyenletes módon e helyről megállapított fenti áron — tehát a cég
lepje el finom permetező eeö alakjában
részére mtnden nyereség, avagy provízió nélkül
(boiiillie bordelaise) elnevezés alatt • ismeretes réz-'—...--T--— -—,-—
Bisonyosan elakarjá végezni teljeseri a kaszálást, i gáijc és oltott mész vagy még helyesebben oltott léten mustrának megfelelő, tehát szokványsze Várta 9 óráig* \ . . . . • --—
Még sem jött. .
Nyugtalankodni kezdett.
A házat bezárta ; a kertaljailiía-ajtón át kiosont a mezőre s torony iránt ment a temető félé.
Odaért.
Körülnézett. •
"Sehol egyetlen lélek.
Boraafommal töltötte a lelket fojtogató hang-talaoság.
A temetői sírkeresztek árnya végig feküdi a airokon. Mintha hosszú, óriás rémek aludtak volna ott. Majd mintha egy-egy suttogó hang rebbent volna tl füle mellen. A szellemárnyak beszédje az. £lö ember csak egy-egy saól, töredezett beszedet érthet meg abból.
— Éva! Kva! *
E keverék mikénti oaszeállitása tekintetében a ' ngyuncsak áitala szolgáltatandó készülék tekinte-következők szolgáljsnsk rövid iájékosistásul: l*ében pedig az-érdekeljek tájékoztatása végett I. A bordeauxi keveréket. kétféle arányban I — megiegyeztetik,. hogy az eddig ismert ilyen ké-
szokták használni, vagy. s) 100 liter vú
3 kilogramm rézgálic £ « égett mész, vagy pedig b) 100 liter víz
2 kilogramm rézgálic 2 « égetett-mész. Az előbbi erősebb. az utóbbi valamiéi gyengébb. Nagy fokii prenespora-invasiónál az erősebb
i szűlékekkel tett gyakoriali' szakét tői kísérletek* 1 utján megállapít tat ón, miszerint sz ajánlott mar-seiili permetező készülék — a jelzett áron szolgáltatva — nemcsak tetemesen olcsóbb minden más, eddig forgalomban, levő hasonló készülékek-| nél, melyek jelenleg a -kereskedők állal jóval | drágábban árusitiatnák) de egyszersmind szerkezeti tekintetben is egyike a legcélszerűbbeknek. Megjegyezte!ik végül,- hogy a nevezett cég kö-
Berkesné megdöbbenve állott meg. Ki suttogja j vgy^letet tanácsos használni. Ehiml a folyadék- j telezettséget.vállalt arra nézve is, hogy nsgyobb Itt aa 0 nevét? £« ez a hang? Mintha csak meg |kó] 6gy hektárra kőrüibelfil 40» liter, egy kat ! mennyiségeknek előleges sserzódéses vétele ese-
Imit napa ssóilitoua^votna. Hál csakugyan igaz ? nem csupán gyermek
! ból egy hektárra körüihei&t 4U filter, egy ; holdra tehát mintegy 23) liter azükséges.H
lén a rézgálic árából, még további aránylagos ár-
2. A rézgálic és szóda keverékéhez szintén 2 engedményeket kész tenni, különösen a gazdasági
Ijesztő mese, hogy a airlakók szellemei járnak,' Vagy 8 kilogramm rézgálicol vesznek 1< Q liter1 egyesületeknek, védekezési szövetkezeteknek, vagy kelnek f Csakugyan eljönnek hozunk ? körűirep-1 vízre. Az előbbi szokottabb. j szöiömives községeknek, allatok gyűjtött nagyobb
kednek, körülcirógatnak szellem-ujaikkal? és sut lógnak el nem mondott édes titkokat, sírba vili fájdalmát, sirbontó szerelmet ?
Ki tudna erre feleletei adni? Ha valaki megfelel rá, aal mondják, hegy visiói vannak. Legtöbb embernek nagy oka van ezt a szellemvön-dorlást el nem hinni.
Berkesné is szivére nyomta mind a két kezét. | hogy csendesítse annak lázas verését. Megint az a sullogó, idegborzongafó hang: — fival £va!
Mintha egesaen a fűléböz hajolva súgta volna i faiakt Jéftikleg kari érzett nyaka kűré fonódni. I Hideg verejték kezdett gyimgyösni homlokán, fjwk legntabb férje jőne I ? TaÜa ea(ahol n réteséiben alszik ? gondolta. | >l»laHat»ft s fojtogató csendbe :
A keverés aránys, vagy La) 100 liter víz _
2 kilogramm rézgálic
2Vj kilogramm kristályos szóda, vagy b) 100 liter viz
3 kilogramm rézgálic *
4 » kristályos szóda. Ebből a keverékből is annyi keil-hektáronkint mint az előbbiből.
vételeknél.
Felhívom a közönséget, hogy íelen felhívásom-nak az erdekelteknek tudomására hozatala tekin* lében len intézkedéseit ide mielőbb jelen*se be. | . Budapest. 1890. le hm ár 25-én.
Gróf Szapárg sk.
Szerkesztői üzenetek.
3. A rézgálic éa ammoniak keverékéhez (eau *
•éleste) kell.
100 liter viz
kilogramm rézgá'tc
K. i. Tepelea. A bekkldott - t«jzlem»syt e^* terie-d-lmébea hoztak az a1rt>daloai ét Hlíréesat* otmö ro* ratbas.
' Mter^(22n ammoniak-szalmiak szesz. Ht ^ tWooék M
Egy hektárra 400. egy kat. holdra 23)liter kell 4 Egyszerű rézgálic oldalhoz kell 100 liter viz
. PJ L. Hlésed. Saire* raradoaieodat kocaánoai Kellé iéóbas C9f4rkeaelt, de B kaszait nem rette ltao goSdolata tiandt
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
\
Zala 14. szám. (6 lap.)
1890. április bó 6-án.
pre-
Jkűlőnfts L
véljük I landja a gyermekek odaadó szeretete, ragaazko-1 dikSc/ión járt az esze, Rugdosnak fülélekbe cs<I gyér-1 d'ásá. Ou példátlan a* a szokás — mint nálunk Ibos-szavakat jólétrM, gazdagságrtír: a paradicsom i mekeiokei nagyokká, Európára hzóIó |a'eníumokká, európaiaknál — hogy egyetlen egy vagy legtölj»bb | sziszegése az. Ha hallgattok rá, a kórhozat jellemnagyságokká nevelni - - -^kettőre szoriinák a gyeríflekek
szonykák* a nevelt ur és gourernante v^ftó azár t A vajódi muzulmán nőnek minéllöhb gyermeke I kaszát váltára vette éa megindul!. Még feleségé-
nyai alatt eitoglai)ák a gyermek szoba birodalmát, van, annál szerencsésebbnek érzi magát ; meri vei sem tálfolt s^t. Pedig a nélkül még soha-
Igy a módit igy a divat! Igy követett a na-[tudja, J»ogy később — ha szépsége elhervad — sem hagyta el hajlékát.
gaaabb, a minden fölön álló .nnblesse obiigét." ! férjének'netán i elhidegii'ésél gssdagon' kárpóto-£- Mentében szaksd*ftn*il «*«n
Mi möSI igy keressük, ebben, ily módon
föltalálni a boldogságot. Ilyképen akarjuk
- ' " — - ___________„_____ _________^_-_-_í—^_
_J kettőre szoritaák a gyérírtekek szám AJ. Á muzul .\ ujjára-léptéik. Mimi bűnbe ragadtaltok Képesek
Ilyen atmosférában pedig megfagy a boldogság, mán uüre szerencsétlenség, ha gyermeké nincs. \ lesztek önvéretekV szültiifeli*thesjté*érris*
Ilyen clima alatt halvány, színtelen virágok tej- Korájuk nézve frOTW'úl olyan kritiku.iállapot, faek-a szavak csengtek, hangiak agyában.
lödnek ! mint nálunk véakisass/.onynqk maradni Nem is Mért mondta ezt a nap ?
Nem lesz érdektelen .dolog velüuk szembe áUi .csoda, hisz ott épen ebben gyökeredzik a több- Mé£ tartotta ezt a bolondos prédikáólói, aml-
tani a családi éleirrházaséleti vissonyok szem-! nejüség^ka. —tr~ . Ivei _ a léi fiaknak semmi jól,, az asszonyoknak
pontjából oly erősen s oly sokszor <dé mordba-! De ha valamely muzulmánnak két neje van, pedig csak rosszat mondott V . . . . . .
lom: mindenkor tévesen és jogtalanul) elitéit (ennél tőbb igen ritkán van) ex nem zavarja meg | Belekapott a munkába
mohamedánokat. ___ ! a házirendet, a családi békés szellemet. Helenkint Nem feléri az sehogy. Minden tizedik kas*avá-
Előttem a mohamedánok házaséleti viszonyai fölváltva viszik a kommandót a cselédek felügye- Rás után megállott, körülnézett: vájjon nem látja e
mindig különös színben állottak; éppen azért el- hetében a háziteeüdöket illetőleg, *J valaki e/,t a* i/e,,en munkál ? ne,r' éjfélié v*^
határoztam azoknak tanulmányozását Mindebből megérthetjük, láthatjuk, hogy az ara" laki az ö tűnődését ?
Mohamed világtörténelmi/reformátort alakjával [ bok édes otthonát igen sok modern szellemben! Egyszer — amint újra munkához fogott — az
nem bírtam összeegyeztetni szokat a házaséleti I érő európai férfi irigy szemmel tekintheti. Es i első kaszavágásra egy sziszegő kigyó szökött ke-
szokásokat, miket az Európában élő törököknél! irigy szemmel tekintheti, azok családi szentélyéi | resztül a kasza siró pengéjén és gyors kúszással
tapasztalni lehet s mikről a „kizárólagos hiteles- ] .sok európai nő is, kiknek ugyan tényleg nem kell j menekült-a temető eleven sövényébe.
ség" hírében álló könyvek is beszélnek. a kommandói senkivel megosztani, de bizony bi berkes Peti kezéből „kihullott a kasza. Kidüledt
Kutattam, tanultam s most a mohamedánok j zony igen sokszor szemei kell hunyniok akkor is, szemekkel nézett a kúszó kigyö-után.
házassága, oaládí élete éppen olyan tiaztáii van Imikor már átláttak a szitán, ha a ház békéjét Hát mindenig: otthon, szentegyházban, künn
-nlőttem, mini a magunké. Mindkettői egyforma teljesen föl nem akarják dőlni, r fl 1 verejtéktttÓ munka közben, ébren és álomban
Igazságossággal, elfogulatlansággal ítélhetem megd-_A mu/ulmán nő szeretelén^jffl^^^ lörökköy örökké ez a paradicaomrontó kígyó?—
Annyi bizonyos, hogy nekünk az egynejü^^g — férjének ég; semmiféleidegenjstennekWnéni MáT'évek óta »zokO't 0 itt dolgozni. Körűibe-
a monogamia — törvényei szerint élőknek, habár szítja azt : erre lehelnek irigyek az európai térjek> |Hkt 10 év óta minden-esztendőben ő kaszálta ar-
elegen vannak 14sonyára kittünk, kíKOffiij * """"l™*" kizárólag családjának:él,! ról a rétről az eiőszénát is, a sarjai is, de még
nrjftrTfgtrrn— hignmtábsn élő fnohampdin r>k jTör v én ve s nejei oHártözénéf melépffi efiűpánj egyetlen egyszer sem-iátott ott kjgyól. Hát csak
felé némi írigykedetsel kacsintanak ~ kissé tur- erre irigyek lehetnek az eurö|m.i nők. | Ögyan így kisért az ördög ?—-—
csának tetszik már magában a pug/la, az absiract És mily magasztos a muzulmánoknál az a hit, Idő kellelt neki^mig lelke nyugalmát vissza
togalom is: tMnejÜség. jhogy a családi átélnek fenn, rt mennyországban1 nyerte és tovább dolgozhatott
A mi társadalmi rendünkkel, szokásainkkal, is folytatása van. í. Félóráig sem dolgozott; a kigyó megint körülte
élet viszonyainkkal, gondolkodásmódunkkal pz a | l)e- ne méílóztasssnak azt . hinni, hogy islán í futkozotl, sziszegett.
fogalom incompatibilis, összeférhet len-— [olyan értelemben mifiririnjgy-Trtfmrk~szóHrf fc-inméi4ödött alkonyaiig ötször, hatszor.
Nekünk teljeaen elég egy feleség is,' sőt van, .mese a paradicsombeli hurikról. Ez határozottan Vállára vetette a kas/át és sápadt, komor kéj)
akinek — miként Petii fi mondja: — »<*z az egy {csak mese. Arról nem tud a legtüzesebb tanla-
ia . . . • pszt!
Hiszen a mi küllőink közül a szelidlelkü, a családapák eszményképéül teremtett Tompa Mihály is igy énekei:
— „Ne kaaaaiUattik, barátim, . A JAuv íxerrlonek i aló'
ziáju muzulmán sem oly ékes doipokzj^itiinl ?ni.
A prólétu a paradicsomban magasztosabb gyö 11} őrüket ipér s így a. Koránban csak 'megtisztult ttokról, szende sziizekrlil tesz igérelet a bitöknek.
-Ily értelemben is hiszik az igazi muzulmánok a házasáéineJc paradicsomi 4-olgtatását.
pel bandukolt hazaleié a legjárntlanabb ösvényen, hogy egyetlen élölénynyel se találkozzék.
Azért az emtierek mégis csak meglátták. Tűnődlek is, hogy mi fekhette meg szegény lierkes Petinek a lelkét olysn erősen. Vig ember volt az máskor nagyon: a község legjobb nótása. A felesége i Vigyáz h'ra, is csupa élet, csupa eleven
paradicsomi jussukról,
saereto. e l&ngkfep lolkinitwn,
tJsj SMrlrgit tüodokiik, fg. -
Misi' baz}a<lt, <rl«'tt*-l«,n Mily árra maf: f 11«irt* r."
Kzzel az idézettel elárultam (engedjek meg ke-rém^iőgy a m. t. kölgykiizönség iránti íigyelem-böl kissé balladai bornályossá|igal szólhassak
elárultam a mi achíHesi sarkunkat. | házasélet viszonyainkat az Általunk„ -=_„kfilóiL'L
Egyetlen feleségünk van, — az igaz; se te- sen a háziif életi köiülményeket, vi>zonyokat ille
büszkén I töleg — barbároknak tartott muzulmánokéval,
Nálunk ez, a bit egyetlen vallásfelekezetnél sincs kég volt; akár, reggel, akár fsle ment el valaki meg. Éh ialán jól is van, Irogy nincs mFgr mert Herkesék "portája elölt, csakúgy csattogott onnan a házat-élel mennyországi lolylatásának kilátásával ki a nóta A< sem volt titok, hogy azok a szép majd épi efi a fegbuzgóbb 4iivtdi mondanának le|noiak, mik melleit n fiatalság olyan^jól elmulat
galott vssarnaponkinl íaKadiak.
M.
gének szine
s seruto világát
szép Berkesné telkéből bandukol : felesé
az igaz.;
kinletben a mohamrdánokkal szemben verhetjük a mellünket. l)e e mellett a
élettelen akt), ht**. eszme mellen ama bizonyos Tompaft le lánykép nagyon melegít, nagyon tihi-deklik, ég, ^
E tekintetben azután a; mohamedánok házas életi viszonyai magasan lölötleáHanak a nienkiek Megjegyeztem, bogy ez európai törököknek szokásait, életmódját nem lehet, nem szabad íiány adóul tekinteni a próféta által alkotott l.áxast^gí törvények megtariását illetőleg. Ingázok nagy részben ki vannak lorgatva szüztiszta lényegükből A Korán tőrvényeinek szigoiu bet art fsát. Mohamed inlanliiiinak magasabb szempontböl váló' felfogását, megértését as srsboknál talájuk. Azok
se látni.
Talán, gyászolnak
Hát isxen illendőség okáért ilyenkor nem is bágyadt, i snnak demonstrálására, hogy mennyire fölöttünk I ke<l dinom-dánomoznkJ)e azt sem lehet elhinni,
állanak azok patiiarchális egyszeiüségükke', u I bogy mert egyik a mostoháját, másik a nnpát parriarcbátis- erkölcsökhöz való szíves rags^zko- sirba lette, azéit mindjárt nyakig merültek a ke-dá>ukkal és a hávavéleti viszonyt k, u családi kö- serü hubánatba. Ugyan melyik asszony-vo'na ké t* lékek szén pontjából mennyire hanyatlottunk mi, pes annyira, gyászolni az anyósát, bogy meg a kikiér a franciák táisadalmat. családot bomlasztó nyelve is elakadjon belel
szelleme most mér nemcsak kiséri, hanem óriási bódításokat is tesz.
Ezzel éppenségg?t~ rem akarom azt mondani, hogy legyünk mohamedánok. Hisz, ha nem csalódom, talán azzal, hogy. a n u/uln ánok földi és mennyországi örömeit — bárcsak futólagosan —. a va!?sagrak megfelelő módon előadtam : nebánv
képzelt
Hisz felig-meddig szerencse érte Berkeseket. Övék lett teljesen a jószág, urai leltek sz özvegy által használt pompás teleknek. Ezért kell oiy szertelenül búsulni?! A helység bölcsei összefogtak és elhatározták, bogy a szolgabírói hivatalt megkeresik
Hátha igaza van annak a.z e'evenes/ü Szaba-dosnénak, hogy az öreg berkesné sirjába titok
t. felebarátomnak. ~kik iaJt«n a képzelI—muzul-fölfogása -szeri i.t a többnejűség nem közönséges mán gyönyörök után (legalább titokban) nem egy-j van temetve. Hadd lásson az napvilágot! mindennapi frztőnön, hanem Ujfentariási törek- szer égtek kedvóket ^zegtem arra nézve, h«»fey j Másnap (kedden) az öreg-bíró két elöljáróval vésen alapul a egyúttal kizárja a piUangó^zokást. j be borotválkozzanak kozéjök. Oupán arra akar- kocsira ült,, hogy Berkesné haláláról jelentést
Az igasi muzulmán példás hűséggel ragaazkodik' tam rámutatni, bogy a házaséleli viszonyokat, altessnek. nejéhoz vagy nejeiböz és családjához. Viszont a;családi szentélyt az a jelszó Őrzi meg ott pun 1 A szolgabíró szerdán korai reggelre ígérte,
ián tisziaaágukban, mely nálunk megszűnt jelszó hogy hivatalos vizsgálatot tart s ha gyanús a halenni: B Sursttm corda.* Iái, mégtörténik a sirbontás is.
nők kizárólag az oKhonhak, a caaládnak élnek, erkölcsösek, munkásak, rsgaszkodók és távolról sem ismerik azt a renyheséget, miP az európai fftrftkök háremeiben lehet tapasztalni.
Mohamed a nőknél a tér'énséget — az erkö'cs telenségnekv.eme par excellence tozrását ~ szégyenletes dologgá lette. A sátrakban faz araitoknál) a nő nemcsak a házi leendőket leljesili, az állatokat goodozza, a gyermekeket ápolja, hanem ő késsiti a váaznst, a ruhs- és egyéb szövetekei Valóságos bangys. A városi előkelőségben ise.'ég, foglalatossága van a nőnek. S e mellett épért ' olyan kitűnően tudnak, mint az-európai nők : —! szapulni ia. A muzulmán nőre nézve Szégyen^ volna, ha nem saját keblén nevelné föl csecse- í mőjét, ha nem ő maga gondozná gyermekeit.! Bármily gazdag, bármily előkelő legyen is, semmi j asin alalt sem bízná magzatainak gondozását bé-! raít keaekre. Az is bizonyos, hogy a gyermekek már mint *feegletr*ttifiak is oly véghetetlen sae: retfttel regaszkednak' anyjukkoa, minőt 'jiálunk csak ehétit, lélér Julii uJ lehet találni. J
A házasélet költészetére feküdi a vastag mate-rtíitiámus mindentéle tek intet ben.
A föl leié emeikednf vágyó szivek is hamar le-1 hanyatlanak egy egy IO.OOü forintos hozomány párnái közé.
CSARNOK.
A kígyó.
Irta íf a k íokrdS if|ak •iakrjtifi r^ktrlaa felolvasta •
SZALAY SÁSDOR. ^
(FÖtyt. és \irffi ) -Másnap Berkes Peti kaszált i indult a temető mellttti létre. Az övé Jósz omszédságában
K«dvei'en^t inent ki nagyon. Ossiöne szerint csetekedeti csupán,
éppén olt vok a temető
mtf
Minderről Berkeséknek sejtelmök se volt.
Mikor Berkes hétfőn hazaért, még fe!esegének is feltűnt a fekete felhő, mely homlokán sötétlett.
— Baja van, apjuk ? kérdé és odasimult az ingadozó férfihos.
— Nincs nekem semmi bsjom! Csak végezd dolgodat. Csukj be mindem! Én nagyon elfáradtam, lefekszem, hogy holnap el tudjam végezni a rét kaszálási. Még éppen egy napi munkám maradi
Berkes csakugyan le is 'eküdi. Egy ideig nyugtalanul forgalódott ágyáhan. N°,m birla. feledni azt a sziszegő kígyót. Sok hánykolódás után végre elaludt. *
Iszonyü álmai voltak.'
Kunt' kaszált a temetömelléki réten. Mikor a tű be i^gta kaszáját, az a tömérdek fűszál, mit levá|l|r, mind átváltozott apró vigyorgó ördöggé.
Nagy-Kanisza, vasárnap. El kezdtek olt körüle láncolni, vihogni; csip-
Zala 14. szám. (7 lap.)
1890l április hó 6-án.
Peti t itt vagy ?
Vt kilogramm rézgálic
k ed lék, bókdosték a lábát. Mikor el akart előlük féléiéiül égy kuvik visított a feje fölött, a le [ebből egy heklárra 1000 litar, lehái egy kai.
menekülni, akkor meg aat vette é«re, hogy a I csapod a temetőárok melletti bokorba lábai gyökeret vériek a földbe ajjem bír mos-dúlni. Kaszája után nyúlt, hogy a vihogó ördög
Berkeané oda tekintett.
holdra 575 liter kell. A csemege fajoknál a résgálic éi ammoniak
A hold halvány ténye rezgetMiz-'árok fölött, keveréke (eau céleste) valamint aa egyszerű réi-L sereg közé üssön. Alikor látta, hugy abból meg i Látta, hogy ott fekszik férje. Meglátta a vérespen j fálic oldat van helyén, mért a azőlő - fürtön Je»* csontváz lett. Csakúgy zirgett, zörgött minden géjü kaazát ia.
csontja, ahogy lölemeJte. Szájából, tátongó szem üregeiből kékes láng verdesett ki. —
Segítségért akart kiállani
A temető felé fordult. Ott még vérfagyasztóbb 1 éjszaka csendjét dolgot látott.
Mostohája sírja fölszakadt a abból egymáaba tekerőzött ki gyök -végtelen tora karikázott ki.
Hozzászökött. Megragadta, hogy fólébreszsze. | Huh 1
J idegeket hasító vészes sikoltás rázta meg az
Másnsp (szerdán) korai reggelen .kijött a halóság. A szolgabíró elvégezvén a kihallgatási, sxűk-
Kgyre nőtt, egyre nőtt a karika s? hullámzó gyü- j ségesnek látta és el is rendelte a sirbontást.
rtiket vetve, közeledett feléje. A végtelen kigyó-1 gyttrü összekötötte a csontvázzal a ekkor ra~
Fölkerekedlek, hogy kimennek a temetőbe. Mikor a temető kapujához értek, sápadt, ku
lentéken y nyomokat nem hagynak. .. • E védekezési eljáráa. hogy aikeres legyen a gombának megjelenése előtt, május -utolsó, illetva junius első napjaiban alkalmazandó; mert ha a aaötőben á pérenospora első külső jelensége (a szőlőlevelek alsó lapján képződő fehér, törött cukorhoz vagy finom dérbes hásonlöjkívirágsás) észleltetik — a mai rendszerint ~julius éa augusx-I tus hónapokban szokott bekövetkezni — akkor a I baj már előre haladott stádiumában van.
Högy a gazdaközönségét a lentiekben jelzett vé-
gadta a sírba, mostohája mellé. Aa apró ördögök ' száit füriü nőalskot láttak az öreg Berkesné sírja dekezés alkalmazása körfii nemcsak azUkségas
utána habotáslak éa kezdték föléje azórni a földet. | mellett térdepelni. Berkes Petiné volt az.
Verte a halál-veríték.
___útbaigazítások nyújtásával, hanem a védekezés-
Balkaiján egy véres főt ringatott, mintha alvó bez megkívántató segédeszközök beszerzésének Megfeszítette teljes erejét s egy hatalmas lan-1 csecsemő lett volna. Jobb kezével egyre kaparta | lehető megkönnyítésével is támogassam, egyida-
dü let tel kivetette magát a sirból. _______
Erős zuhanással hullott a szoba földjére s föl-1 dorászott a kehlén melengetett véres fönea ébredt.
Berkeané is fölriadt álmából. Azután egyikük
sem bírt elaludni*
Hajnalban Berkes vette megint kaszáját és föltette magában, hogyha as a kigyé ma is autat-kőnk, agyonvert, megöli. Éppen pitymallott, mikor a rétre ért,.' T Kaszáját kikalapálta, élesre köszörülte a fenőkövet. Oyan volt az, mint a fécylö borotva.
Oda ment a-*e®ető sarkáhoa; ott akarta kezdeni a kaszálást.
Éppen az első kaszavágást akarta megtenni, mikor az ingerkedő kígyót megpillantotta; alvó állapotban volt.
Szép lassan, hogy föl ne ébreazaze, közelébe ment. Egyik- lábát i temetői árok túlsó, másikat j az innenső parijára tette a igy szilárd állást véve,
a sírt és olyan könyfakasztó bánatos hangon du-jjüleg az iránt ia intézkedtem, hogy az érdekeltek
la* említett eljáráahoz szükséges anyagot, valamint i az alkalmasásához igényelt eszközöket, t i a rás-! gálicol és az alkalmas permetező készülékeket j minél olcsóbb áron és minél könnyebben szerez i hessék meg, nehogy iámé* b^kö vei késsék rájö jj 1 néive sz előző évjdthen ismételten lapasztált áSón károg kényaaerüsgg, bogy nti gondoskodván 'idejekorán a védekezéshez szükséges eszközökről, kénytelenek voltak megelégedni az utolsó percben, ieoka&r.kétgzem áron beszersett, silány minő-
jségü cikkekkelv ------------- ^ -
| Ugyanazért a minisztérium további intézkedésig I Szávost Alfonz budapesti-céget, (V. Arany Jánoa utca 11. sz.i bízta meg azzal, hogy a közönséget ! a jelzett irányban megfelelően kiszolgálja. A ne-
„Volt egyszer egy asszony, Kigyó léit belale■ Elment az urával Cttodaa Uattőbe . . . Ringatlak, riogatlak Ásom áaon mindég ... -
' Mindjárt at—osi 4s ia:-
Várj csak így kJitisyfég."
É« az a sir nem dobbant meg többé!
Közgazdasága
TalaMennyl (Orvényliafiság JiozSiiaégéiiék
^s mtamenngí gazdasági, sz5l5szeli h borüizali j ?ezeU cég megbízáshoz képest késznek nyilat ko-egyletnek.' [zott és illetőleg kötelezettséget vállalt arra. hogy
egyletnek.
A múlt év folytán az ország számos vidékén;
a jeben védekezéshez megkiván'ató rézgálicjt
lolamelle a kaszanyelet, hogy egy hatalmas ütés-1 észleltetett a szőlőkben a perenospora viticola nevű j (kék követ) uasnce szerinti első osztályú minő sella kígyó tejei összezúzza. |káros ^„és^omba fellépése; és igy joggal tartani, ségben — mmázsánkit tllK) kgrammonként) 40
Hogy az Üies biztos és erős legyen, törzsét |ehe, atl6j hogy ez évben i(imél nagyobb mér-J^nyi áron szolgáltatja a/. érdekeliefcnékr előre hajtotta. lékben lógja a szőlőket megtámadni, miért ia jój Továbbá ugyanezen cég vállalkozott arra. bogy
A lenyes kasza pengéje Berkes Peti lehajtott ie|cve kívánatos e káros élősdi ellen minél haté- « perenospora elleni védekezésre ugy axerkezeié nyaka tolott megvillant. .. következő pillanatban konyábbVédekezésről gondoskodni. nél, va'amint.anyagánál lógva egyaránt, minden
teljés erővel sújtott a kigyó lejére. A kigyó-fej ~ azétfracscseot.
Kívánságom lévén a szőlőbirtokos közönséget ] tekintetben teljesen alkalmasnsk bizonyult mar-az ez irányban Jnfejfendíí védekezés térén is"min- seilli permetezőt (melynek eredeti beszerzési ára Berkes Peti odahullott a vonagló kigyólest főié. Ljen jeheto módon támogatni, felhivom a- közön- ; Franciaországban 3? frank) ezen minisztérium^ • • Isegel, hogy az érdekeltek figyelmét az alábbiakra megbízásából darabookint 18. írtjával — tehát je-
Aa asszony otthoo jó vacsorát készített urának, ja lehétő legkiterjedtebb mervben felhívni igye- leotékenyen kedvezményes aron rendelkezésükre hogy mikor taradtan hazaér, meleg etellel ven- készek • . .
bocaátja az érdekelteknek. Tudvalevő, hogy a nevezeit káros penészgomba k rázgálicratézve megjegyeztetek, hogy a ne-Iftl'fn a tedekezesnek litfrihprwHíb módja abban j cég az általa szállítandó I. osztályú minő-[1117 liogy a szőtölevelek a bordeauxi keverék *ág& anyag mustrájáLezen minisztériumnál leiéibe (botiillie bordelaise) elnevezés"alatt ismeretes réz- helyezte: és kezességet vállalt, bogy csakia a Igálic és oltott mész, vagy még helyesebben oltott letett mustrának megtelelő, tehát szokványsáé-Imész helyen kiistallizált szóda: csemege szőlő-1rínti első rendű jómiuöségü árut fog a megren-I fajoknál pedig résgálic és ammoniak keverékéből delőknek szolgáltatni.
álló oldattal akként fecskendezte! nek be, hogy ez Az ezen minisztérium bizományábói átvett s as
dégethease még.
Eljött az esi, az üfa nem ért biza.--
Hol lehat? Tegnap ilyenkor mar te is fekütfF Szép holdvilágos este volt. Biaonyosan elákarja végesni teljesen a kaszálást. Várta 0 óráig, Még sem jött. ,
Nyugtalankodni kezdett
A házat bezárta ; a keríaljaLkia-ajlóo át kiosont I „jdat a levelejt fílpzinét egyenletes módon I e helyről megállapított lenti áron — teháta cég
a mezőre s torony iránt ment a temető íelé 5 lepje el finom permetező eaö slakjában.
Odaért.
Körülnésatt.
Sehol egyetlen léijsk. ~
Boraalommal töltötte a lelket fojtogató haug-talaoság.
A temetői sírkeresztek árnya végig feküdt a strokou. Mintha hoaszu. óriás rémek aludtak volna ott. Majd mintha egy-egy suttogó hang rebbent volna el füle mellett. A szellemárnyak beszédje az. Elő atiiWr csak egy-egy ásót, töredezett beszedet értbet meg abból.
| részére minden nyereség, avagy provízió nélkül É keverék mikénti összeállítása tekintetében a' ugyancsak általa szotgaliatandó kéazülék tekinte-következök szolgáljanak rövid tájékoztatásul: I lében pedig az érdekeltek táiékosiatása vegett 1. A bordeauxi keveréket kél féle arányban — megjegyeztetik, hogy az eddig ismert ilyen ké-
— Eva! Eva!
szokták használni, vagy:
a) 100 liter viz
$ kilogramm rézgálic 3 « égett mész, vagy pedig
b) 100 liter víz
2 kilogramm rézgálic 2 • ^égetett mész. — As előbbi erőaebb, az utóbbi v|lamivel gyengébb. Nagy fokú prenespora-invasiönál ax eresebb
Barkesne megdöbbenve állott meg. Ki suttogta J vegyületet tanácsos használni. Ebből a folyadék iti aa ő nevét? £< az a hang? Vliatha csak meg fból egy heklárra körülbelfil. 40»1iTer, egy kai
Italt napa aaóilitotta volna. Hát csak ugy ap igaz ? nem csupán gyermek
j holdra tehát mintegy 23) liter azükséges.
A rézgálic és szóda keverékéhez ssintén 2
szülekekkel telt gyakorlati szakértői kísérletek I utján megállapittatott. miszerint az ajánlott mar-I seilli permetező készülék — a jelzett áron szol-gáltalva — nemcsak tetemesen olcsóbb minden I más, eddig forgalomban levő hasonló készülékekénél, i melyek jelenleg a kereskedők által jóval I drágábban árusitfatnak) de egyszersmind sserke-iseti tekinteiben i* egyike a«legcélszerűbbeknek.
Megjegyezfetik végül, hogy a nevezett cég kö-. * i telezetUiéget vállalt arra nézve is, hogy nagyobb I mennyiségeknek előleges szerződéses vétele esettén a rézgálic árából még további aránylagos árengedményeket késs tenui, különösen a gasdasági
ijesztő mese, hogy a sirlakók szellemet járnak,' vagy 3 kilogramm rézgálicot vesznek 1( 0 liter; egyesületeknek, védekezéai szövetkezeteknek, vagy
kelnek ? Csakugyan eljöanek hozzánk ? köríilrep-kednek, körülcirogatnak aaelletiMijaikkal ? és suttognak at nem Ufondott édes titkokat, aírba vitt fájdalmat, sirbontö szerelmet ?
Ki tudua erre feleletet adni *? Ha valaki megtelel rá, aat mondják, hogy visiói vannak. Legtöbb embernek nagy oka van ezt a szellem vándorlást ei nem hmm.
Berkesné is szivére nyomta mind a kél - kezét, bogy csendesítse annak lázas verését. Megint az a suttogó, idegberzoogaló hang: — ívalíva!
Mint ka egészén a lüléhöz hajolva zúgta volna talaki Jéghideg kart érzett nyaka köré fonódni. Hideg verejték kezdett gyöogyözoi homlokán. Ci«k legalább férje jöoe Teláa valahol a rétárélben alszik? fondolta. fltfiMltait • fmtoaaió csendbe:
vízre. Az előbbi azokottabb A keverés aránya, vagy a) 100 liter viz
2 kilogramm rézgálic
21,, kilogramm kristá'yos szóda, vagy bi 100 liter vu
3 kilogramm rézgálic _
» krís'ályos szóda. Ebből a keverekböl icanoyi kell hektáronkint mint az előbbiből. ---<r
szölömives községeknek, általok gyűjtött nagyobb vételeknél.
Felhívom a közönséget, hogy jelen felhívásomnak as erdekelteknek tudomására hozatala tekin-tében tett intézkedéseit ide mielőbb jelentse be.
Budapest. ÍS90. február 25-én.
Gróf Szapáfy ak.
Szerkesztői üzenetek-
3. A rézgálic éa ammoniak keverékéhesleau * ""
céltate) kell. , - Lm i
100 Hfer viz
kilogramm rézgáiic
K. L Tapolca. A Wkold >tt kuxleaatoyt ogé^z torjo-jdelmében áoztnk aa „lr«»d alom és Möviisot* dm3 ro-. 1 Tatban. __
i j /QorA m_l ; •• Téfft. ígéreteitrt szánátok. Ha *téf»b történnék M
> ammoniak-szalroiak szesz.| WnBám> _ Mwf ^ sér;et!coelL
Egy liektárra 400. egy kai. holdra 23')liter kell.^ 4 Egyszerű réxgálic oldathoz kelh 100 liter vis
P. L. Htéssd. Stirrs fáradosáwdat köozáaA. • Kell* Wobón mégárkezett, d# B. hasznát n«m votto. Más goncblata táaadt. - - „ — »—
[' Steinschiieidei' Jakab
• M I.e*- és kir. <$&ab* ágynemü-gyáros.
Ip Ur, fwéffl ütetiW fiítogiií ni billiója, ID nriaw kituletérk fe aáriánt Ulíjfcm, 5
I BI DAPKNT, 582 4-4 1
I —' Király ttitfsa **T9j~9éját házában — I bélork»dik. a ti*atrlt koson*-* tigyalmébe ajánlani du- I ' mi fel*aeralt raktárat as ágynemű saakmába vágó
E««e»ae* cxikkrkhen, mint kŐziinttigr*, tinóm in Ifgjiw ■ mmU fiaplatiok, égifbrtfteL, lámfir éa tengarfö matrd- I czak, tsalmatmíkok, poh'ócjok^jls. takarók, tollak it jnlifhtl', euthutofuk, továbbá nzÜHgrgtk »'* fügén ifök, m B«nklilíiilKa tUc<i»- Ar nsztaltakarók, a'h.
A kitáaö Hrhtn álló I
, I WELBLER ÉS BUDIÉ ■
I HAm h kflfiifjí^gylf kiapeili niun. ■
Miud-u fajtájú frhirmmilrk. kul<>i]<>-eii pedig tcije* ■ ^Mll mmm kiháxatilési t'itlmtr.^féitk » lexmút«>'kelt«ibb árakon,
IT Ka|aok és ár}egysékek bérmaatve és ■ bárklálés, dogul** »t
, lagyea TSC ■ l&háeben Minden fneaar,- áaványvl
■ ^— m*j—— u. M ix-—- m SX^-wrUr éa gyágyttti
* BBL—r .1 forgalmi igazgatóéi
TBICOCH is a O Őr aTc_
\ Marczius elsejétől
T \ h Fs v ^t í rí rxsr-f^
i- ricoche és társa cognaci cég \a 4, 3
kérváayü 8 íri 15 kr. 1 c * ^SV «
S í • isso-TDan alapított V/ - if r
g / hirmves gyárából V S *
o - • L ■• ? T o
x « c g
5« t"4
SÖ "Se-
jj li ,583 Főraktár: ' íji
Hl!! i ifi. Rosenberg Miksa !l| |
suik^impjAift d.La g. ____________® • * 8 • &
^ g* fűszer- és csemege lreresls:ed.ésé"beii I- ^
iepere« j . \ Nagy-Kanizsán. fii o
rt | J § ■ (Dél-zalai takarékpénztár- a „Korona" átellenében.) 3 -T
S-r 0
* 3 • _:__5-
c o *r— i > * «
ö \ / üj; 2 cé" \ OrrroBllagr megvizsgált / o S
g?!® ftUCllTTudJtatlan • fvV - ?
^^X kitünö gyógyhatású cognac /^jft f *°
>/ MludLeimemxl
/ ásványvíz E K.
•________jfi. T->jf±FTTrrj£L.rr o t t leao, %
fűszer^ és csemege l^ereslced.ésé"ben
^ Nagy-Kanizsán.
(Dél-zalai takarékpénztár- a „Korona" átellenében.)
y OrTTOBilagr zzieg^rlzsgráilt
foíülriLiUluLtL(xn . -r— í m
kitünö gyógyhatású cognac
P. ké 7-éa liélféa HORVÁTH LACZI senéjévcl
Z E N.EJ-ESÍE LY
Urad ntly alkalommalV4I.ODI SSECIEDI H ALÁIZIJ: 'M ia laaa íelasplfálva. dsiikaai al^adiwk után mindig frisa konyha, — át. kóaAnaég pártfogását kéri kiváló UaateUtta!
6i7 l-l SATISJKO EDE
Vao ssererencsém a n. é, közönséget tiszteletlel értesíteni, hogy az
„Arany Szarvas" szállodát
(N á"g y - K a n i z b á n)
1890. é?r aprlHft liő 1-én átvettem.
Minden törekvésem oda irányul, hogy ugy a helybeli mtnt a vidéki t. közönségnek a legkellemesebb találkozó helyet teremtsek éttermembe és szállodámba s a legízletesebb ételek s italok szolgáltassanak (eb Konyhám ugy van berendezve, bogy_ a legnagyobb kívánalmaknak képes vagyok megfelelni; a húst a legjobb bízott ökrökböl Budapestről szerzem be, miáltal kitönő Roastbeet á la Márton, valódi szepességi burgonyával stb. szolgálhatok fel tisztelt vendégeimnek. A kőbányai részvény serfőzdéid! valódi márcziusi sor és a legtiaxtábban kezelt pécsi és badacsonyi borok lesxnek mindenkor kimérve.* -
Külön díszes teremmel rendelkezvén, különös figyelmébe ajánlom a n. é. közönségnek, nagyobb családi ünnepélyességek, menyegzök, keresstelések, társasebédek megtartását helyiségeimbe a terem díjmentes átengedése mellett.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
NyiÜtér*
Zala 14 szám. (8 lap.)
Tildomáaótnra «artt, Hogr ard&ftrük é* hnraoi oly fát ajánlanak vétalr* a palini erdötgaagaldaágtót, mely sem aa ás v*gE*nmbo! nármasik.
vjéót, maljr m kúintlri nálam vagy nem jj Ovsda, Me* laf oldal vagy Boeaka xtkrü vázánbS) tí uralta tik. arm luinö-aég, aam BMmnytang tekintetébaa fsMOságet magaara nem váltotok.
Bikkfa bécsi éb i básj>as illltn. legjobb miiiSxégö 14 frt 10 kr. L-sapUátyn 13 M kr. !1. oaact. 12 frt 00 kr, UI. aast. 11 frt.
A fának S5' . tél mérték* vas. Nagyobb mennyiségi vételnél megfelel" árlernzadéa.
UtamtáMokkai es<4ffál áa megreadelimkat elfogad F!achel FftIAp káayvkervekwlétt N -Kaniaián, éa a jtalioi aradalai ard%«srat»*é«. a O T X J£ __ ardéaaati — mérnök.
iieei seii. bedraeklr Feilaria I. IJl* bia I fi- S UÖ ji M*-tcr {ea. ÍV) varwk. Dnwiiv) — varsantfST' I rubeo aad utiekwaiae i«orto* a ad potlfirel In'a Hasa daa 8#id«nfabrík iMpót Heaaeberg (K. n. líutiiö-I áiutJ ürlek. Mnatar unigt-lwnd. Briafe koatan 10 kr. i hpMlo 665
Alapíttatott iKol hen.'
Steinschiieidei' Jakab
I. os- és kir. ^ab. ágynemü-gyáros.
A kir. ffisföp üteiild rAércifgii «?r, aiilliltija, | fe aaMfliat MajileBosa,
BIDAPKNT, 582 4 _ Király títesQ házában n
9 bétork«idik.a tÍKatrlt ko*<.n»« p íírvhIdh W ajánlani ds- I ' aan fel«aeralt raktárat aa ágynemű sukmába vágó óaaars csikkek ben, miat bősíiHtJyr*, finom it Itgfino« m hmU fiapfitHok, éggbtiittk, iúnaör éa UmprfB mai rá- I fiak, Kiulmuxstikok, puLvóesok^ts. takarok', tollak is jitlyhek', rtítbutofvk, továbbá tzüngegtk ia fíigöhtfők, nemkülönben tlicútb Ar *i*ztaUukin*ók) e*h. A ki út nő TTrbaii átló
1890, április hó 6-án Szíves raegiftg^r©léB'ea!
Esersaer awraaar jönak liiaonynlt éa orvot! tekintélyek, valamlat riSSfitZtaa aagánaaamélyek btaoiyltváayai áltat kitlatatatt kéasitaáay.
DR. MILLER MOHNÖVÉHYNEDYE
I amglepö hatáauü van kttbftg«a, rvkadtaég, torok t'éj**, alayá>
I káübdáa. kele kexö gömíikrtr egyáltalában a légaéel naervalt. aiaden bántalmaf-allén-I ' Tégelyben gyermekek és felnőttek Márnára, Egy tégely Ara M kr. a. é. Mt* Kapható MARTOS és SíIBER tüsur-kereskedőnél Nagy-Kanizsán. "Wbl M4 4—
- BUDAI
:
Felelős eterkesztő is Idrs&erkesztíf:
kiadó: Varga Lsjii Naslsy Náaásr.
I WELDLER ÉS BUDIÉ ■
•• Aa • ravatbae kialoltakért nem vállal magára tblalteégat a asark.
UIRDETÉKEK t
Ö3»U f MK _
■ . ;
Árverési nirdetmóiiy. !
....... ■ . **1 — —---ti _ i
A letenyei kié: jbirtiság mint lekkvi hatóság; köahirré teszi, miszerint özv. (íyergyák Józsefnéj béci lakösnak t-íyertyák István bééi lakos elleni! 16 frt 65 kr. töke 2? frt 59 kr per, 4 frt 20 kr. végrehajtást, 5 frt jelen kárváoyú 8 Irt 15 krJ axuttali költségek iránti végrehajtási "Üjyében""^"a-i-nagy-kanizsai kir. törvszék ia letenyei kir. jbiró-1 sáfj területén fekvő Béci községi 51 sstjkvben A I í. 6 a. 9 sor 74 t71. 181. 482. 512 547,557. 582. brsz, ingatlanból ugy a 74 hrsz. ingatlanon ^ épült 30 ttépsorsxáinu házból (íyertyák Istvánt p illelő fele résx 529 frt becsárbsn ugyanazon IJ2 községi 51 sztjkvben A r ^4 hrsx. alatti vált-aág köteles ingatlanból (íyergyák Istvánt illető telerészre 326 trt becsárban A C 3 alatt özv. Horváth Mártonná szül. Kovács Hozi javára be-keblezeit szolgalmi jognak érintetlen hagyása mailatt Béc község bíró házánál
Kaea anayira kedvelt, addig legjobbnak tliamirt. gyógybatá*a lnűtóasar. orvoal kl« tiUtteégrk által mint nélkilitabaUan káai-
Ij - -* Hxer l»gjobban ajánltstik. kitóaoMan al«
leetl ba|oknáh vérterlMát, arssrerea, UMé-, veee* és Mrepkttteeai káalalmakaál, kláf|lái,
frlmi íi tetej^gvír ttf^li raktára.
Minden fajtája ftkimtmárk, ki}<>a«t*an padig tájt k*kdza*itá*i fd*tr,'efé»ik % laxmöi«>kalU»bb árakon.
| ifria* töltáatwn minden fíuaar,- áavány via kprrwkfdreben. lagtotái gyögfaertir éa gyógyfttkereakedáaben. 7 A forgalmi igazgatóeáy:
_l ^iMaff^j fsHit^sníilt^iulagign
TÉICOC BE Ö^ÖO'ÍT'A C.
Rajiak és árfegyaékek bérm«alv« és ■ bőrkiütés, dagaia* rtb ellea. Raktáron
tagyca TSC
1890, évi áprlll* hő 2i-ikj«pi&» dJ.2 W Mítir
</>
Dr. Csempesz Kálmán . letenyei lakós felperest j ügyvéd vagy helyettesé közbejöttével megtartandó . nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kitett becsár. c3
Árverezni kívánók tartósnak a becsár 10f/9 át j ^ készpénzben vagy óvadékképes papirbau a kikül-1 dött kezéhez letenni.
Vevő köteles a \ ételárt három egyenlő részlatben még pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap átall, — a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a har- j Hadikat ugyanattól 3 hónap alatt, —* minden] egyes részlet után az árvecáa- napjától számi -1 tandó 6* | kamatokkal együtt az árverési feliéle-lekbáfcL meghatározott helyen. módozatok sze-l rfnt lefizetni.
~Kttt~tmvryén, a kir. jbíróság mint lelek ' könyvi hatóságnál 1HH9. évi november hó 30-ik napján. ' r
Marczius elsejétől HÚSVÉTI KIÁLL I T A S
Tricoche és társa cognaci cég
IB^O-Toan alapított hírneves yydrálHil
FILIPICS 616 1—1 . kirendelt kir. járás bíró.
510 tkv. HitÖ. Marr. 'l-énT
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré leszi, hogy Molnár Ferenc béczi lakós-fiak Skoda tíyörgy egyed utai lakós késedelmes; árverésani vevő ellen 34« frt 80 kr. vételár hát-1 raléki töke. ennek 18SÖ. évi július hó 3-tói járó 6% kanalai, 5 frt árverés kérelmi költségek erejéig a bécsi 17 sztjkvben A 1. 18 és 46 hrsz. alatti ( ingatlanokra és a 9 népsorszámu házra 582 frt I bacsárban Béci községbiré házánál
1S90. otl áprll hó 25 ik uapj&u d. e. 10 órakor
llálics Jáoos letenyei lakós felperesi Ügyvéd vagy balyattesa köabtnjötléval megtartandó nyilvános ár teresen eladatni fog.
Kall Létenyén a kir. jbíróság mint tkvrhatő-J*f»ai 1990 évi március hő 3 ik napján.
FI LIPICS
il) l—l kirendelt kir. járásbirő. I
Nagy-Kanizsa, vasárnap. \___Zala 14. szám, (fl lap.) ; 1890. április hó 6-áa.
mm
I_Kronsteiner Károlynak rákeresed k««uit |éiaáii(uiau«ái«k, «•. *« k»ua»iMtéai«k; B
. uww.VMttUrti, ipar. bAt»a és kohaisraalalok, ^ legtöbb épitőtársniatok, épi- ■
I l^^HI^^HieUŐ ev és k kiváltságosán raftbaaHUIlMZOU t*5f-véJhlk«iiikéi.tpitőa»tsitrak valamiét aok gjártala|éaa«*sak ét földbirtokotok axál- ■
litója Ban bouilokxatraja-aaiark IMO-ik évftlTogvs vannak ktretkedelmi f.iraalomban l-j ■ MffnWiTOll ff MlwW'" nvifll ' ka^análtatnak mladruaemu epületek. MloUk, ka*. ■
■ ^L^L mlíim 1 Mj 4-54 1 ü uí SUtlft l^rt-írr1^ UMÍtt °'"TUo' tata-k * * m
■ 'Esek 36 kilóalélt mintában vaaiuk meg kilónként 16król faifalé méaalwn feloldhatók. 1;'
Bértitu, Il'iuvtstr»sse 120, mi át hálában. BxíQÜi<rtek ***** állapotban póni Urve saáUittaínak ét tuxtasagnk tekintetében ha- ■ -— ~ ■ * 1 ' ^^ *onl«k AX alajfealétktt. Mintaje|ryak valamint haszaáiati ut«aHáa kívánatra lagyta
Kitüntetve aranyérmekkel. . wr«umi*a. kuiu-mak me*. ;.
■ _^ ^ ^y^^^^jS^ité^C -."^ámkÍE • 611 * ie II
Haszonbéri hirdetmény. | Máriazelli gYOÍQOr cseppek 7" *«■»» I
4i Ki«rkitT berMfi kítU«.nk;U UHaii. lalane I , L.. , _ , . . " ' IJÜTT\Í\[ I FFT MTF TT I irékra fekvő AMtoaéva á Knaptt^ uradalmak I ItflirtíMIO §}éjJSMf 1IUH |JMir l)I)Rlt X>XilJ ll 1 IV JCi JÜ JJl £i IV ■ !«•«. évi aovember hé 1 -tél ktmlvehasa(20) évre I «. ... . .. , . . . ............lllltl4 .
«b.d »!k. u.jia ujhul hu'ionMthc .dHtnV I ^^^^"ÍSIÍSÍS » —'Bt
U-t^ifjftu-iik, hmgy aa alsóieadval uradalomba u*mpthy f MttA «?»' B*él,-reked4s, (Katffea) I C T IT P CT 1 I 1VA T-I "C* I
*r*dal«m 3 birtokomporlra vaa Mosatva; a vállatkoaók ■ m Jn^l pomor borút. Kyroor tgé* gyámi* | O 1 HULLi" 1 1VX JTJL W r
_____. _ ,, , , , . B humuk ** un kniifxjí«, Iiiímcm ' _.. _i ..i,
aaasfaaa efynel lobh Mrlnktaapurtra, as egéss aradalom mt^OM/m nyálkáaodáa, üntaaig. tw<Tor é? hány- potató-gyárából
ra, illetve uradalmakra s«xve la adtattak ajanlatot ÍITtV fo(C»r eMteil«aii, in<T4'uutrti a töiájás i 5. (1 g BKCNNBEK.
L',"1"*^ íJffi,rtlJ^T ^ K»r u.«i .yiri o.W^kb.. Oipip. I
^ ■ JSj. K| rí. . > " ^ ^ •,' Ü I
ééa mtata|a a aarcert unpiadaekaaf kuapoati igaafatoaa- W^gBt^jai aauu ataatdiut artt 40 Ur. kaMN »va« I ~ * »,„„«,-»,). É infirr ■
fáa-l KmmartoaUn vannak ltiéra, a hal axokat a vállal- ■■■LiasfiEj 7§ «r. K^M ^HknWárt raktár: - ino"*u .. ' y • ' ■
kasai úkajták C. éff éyrtlla hé 15-tőt k*ad?a átvehetik. Vedjc^- Wor^J » • ^ - ' > ■
A k «ap*>atl ifaxfatonas «•«*» adatokat pualaotjáa iamc«----lkám* > riWl Márt««rilt «v -mor rami^k aon ráU- Tmrálihá MÍ,vétt kam- I
klldi. ka aa iratot ftdxaámtáal taaa a rbUaaa ilküi ^^ hipat, uiátimrfatnak^Wfa^taaii.Vt^v^^kc^U Z? T^T ■
4m mm mZiH , .i.T/T TTu . ^^ tSk aaok li^idlafeék *t a^iírtti^ wTW»«i-rr- sara, ftléltrikank ytlA Mariik, vaié—iwk áa tgi M
a* Vrt íííST r , - WjWwP allátoti1 papírba v«n^.maBolvM maWak riatákaak darúea. aaloaólttayftkaak partfhaaa ra toakíng ■
ajaalaU»a caak iráabaa l«a<n taak »>1 nwr pnlif isljé mélákéit használati »t »li'**n ax la fal van ttntaTva, Iwfy j — ^ — r;^.kMk H
évi naélas hé vécsla m kéamSMll lamairmtéaaamél ax KranmlmlMa. Oa*«k uyovtaüEZ «aabáljrtaar6 apraarahakaak valá poasték, ferttaknak M
wwi fwa aa a soxpouu iKaagaianagaai A jc&ménmékiés ét a<4kr«kaMc ét gyermekeknek moakxtó cxáraakalmák, valódi pttpii- ■
rnimmmrímmhmm ltiuprsaaiagye.) Tjrl m. - baI j ^ Cnea. évek <*a legjobb hatáaaxk' mallán*-kalmák ith t
A vallalkoaai ákaftök felkéretnek. hocy aítolataikbaa a___JjMbllfllOTlll «*k Mx>n>ali labStcaok laaok- | '
Wf^rt éví haraaobár SS^i a mogaadmmgi *• aa erd6- ' m ■ a V iShThoSb kiiía bliuq l aitt jiijy il i MUHI HÜ aailtaMfMiaüllIlM^-M-
faadaaafi t^atakre n«xv. khloB-klŰóa tegyék ki. Lfl.fín SiCSQK ^ ^^üeirvra l Srí^ Káro^ Bfiaíáh taarea és hénasétve. ■
Aa ajaalva h«kuldemlú bárajaaiat httlaé (levrli boriié- wirwwvwwa* Hraaialeri trefytitfáai név alá | __-M
a»w.tjw ».i H.r.iáni.i- Maam, walvak minden eredeti dot>uou láthatok. Eay MHHHHÜHHiHHHHHHflHHHBI^
mmm KiMrmlA Krra|Salal ..........d«.bax ara í» Kr.. <r> tokerm « dobottal I A pte.
A tárgyaláaak caak a test ariaUtt hataraap letelterel fog- aMagea t*ekukl4«e ntan. I tekerc* I m. » Rr. 2 Ukarra {■ 1 1 -------^m
Ssk mrgisditiatai aaoa vallalkoxókkxl a kiknek ajanlatát as JD Kr. stekerra sfrt SKr. hl c.vtmaicnláa áa poatabér g IPndeo flohAnytőMdébeaJ^dtMton^ariggea^^ ■
alapiáelelfHgmlhalHknak UWja......."^TJS^SgSar «eppek'ra mbd«»k# iMSP^ÜLh ^t^rAa-^^^Éft
A targjaláid hatarid»k kitua^ét és a a>irn*ad m«-gallapita-..... nem ttrko« nxerek, a ryogyhato 4n>a<caiki>ak &aaxe(átela
•ét a melyben a jeh-ntkwtt vállal kosok a Urgvsláara meg. mtod<?iÍ2™íí211 lrtMiU>>" Z*1 __. ^^ M^^T ' . . ■ « ■
Wvatni foiaak, aa iaasg.t,^g ai>ad,a mrgaaoritáa aMkil v CW* p UfíUBLONl 1
ttaaáaak f^atartia Xag>-Kaatsaán Prxger nála t* Beloa Ujoa gyógy- |H Lfi ü VUDLVII |
h*a veti lék klaSralaak. 615 1-3 ~rtá™ik»«..BatH«sán . c AWLC Y4W Hí?NW Y TÖL , M \ I
KuMaartoalau, l«*Ú ávi márda. ló 30-án. KobatSaadorgyogyasertarábaa^ Martjai KW. Vto- sasxasAJi títt^B" J
u. n . • . » . j t • tor gyogyaaertárabaa Ulaita K-la gyogysaer- viiGXJÁLi'TkS ^Stf^^^^^l? I
BRÍf^HH ofHí líXfciPVasöntöde és gépgyár Részvény*
■fíiPS^Sl^ V^nLJLMuC Társaság Budapesten.
Vmelyik felflae meg leo>itkabb Mep.^ M U ^ (iv£r éa irodák: T 1 t Városi iroda éu raktár:
KüL-S iiLVa. "fSSJr JÍ5EÍ . I Vt külső váosi-at 1696 89. as. VI. Podmaniciky-utcia 14 asáa.
f kiadaíatwetrtol üpcseben, a kepokkal ellátottM I------- — .....L , ^ , . .T
I.A Betegbarát" czíoiu kunyfácSét A hozzál? Ajaaija stiaaa ttMMMd «^rSl*ift: saamoa ebo dgakkai kiíiateWtt
c^Jrr^^uí l'lx f SCÜLUJK-léle szab. 2 és 3 vasú ekéit és szabrmélyitír ekéit,
■kc^ak airen-mflg-acrea elkerülték a hásxontalan^g ^ /fl m.'-lyitö okéit Anvesetékkal eredeti tchllok és Vidata-féla
M^sytfyaiaat ia hamar megtaláltak. A^M ^ • — 6QVVSISU 6K6II,
mJK^tmmmm^mmtíÉtttmk MrW^j/;, /j talajmivelő eszközeit, boronált es rögtörő hengeret-
_ , JlQlBlla^rl r SCHLICK-fele sxab.
KXDOOOOOO(X ^Hlalad-ás^ sorTDavetőgépeit-
Q PrM H í A Rí C« 3 ts*órvave%*pi£ többv&au ekékre alkalmaihaté tengeri-és \
XX ,»1>V/L 1 1 ADLC TT répa-tütetö készülékek. Készletben vannak továbbá; gftx- éajár- \
W . G ganycaépln kéaaaletek, gaboaatuatitó ropták (Bakerét kidata raadaaeri ^
n fyywülf ÁiUtmokbfli fleibiztogifó-tárgaMg f% takarmáaykétsitő gé|»rk. tengeri m«mu»lók éa darálók, őrlőmalmok és 0
ÍZ %TfWPf fraATfntw W 'olajaialom beréntlezósác. — Eredeti amerikai kéviktttoés ma- iiJ^^^^öAim^^SiwWfefl
O NEW-YORKBAN. ö mkrakó arató gépsk éa f&kaasálé gépek. l^i^^^rW^'
8 auphuihii: 5 fcggjitairiiiiiili anL EIodjos fiifitfisí fellélelet iffll^^R^W
U Hiat..«Uo«t Wika jaaa vmn o. 4.1 J73.t>IO315 írt — kr. O i — / • n t l- ± » l. » * ______... m ifiwCiAi
JL V} bixtmi»i^.k m* ! .. W4A33J3T.-. M MF" Árjegyzékek ki rovatra ingyen é* bementre.
W j1***- . . 67.xt7.4i3 , 50 , W Jagysat. V-aa tserrKcaénk .-zennel i. es. hstetbaráUink betöes tsdo- "^Si^^^ÖB^^^SS
© i*?fT hMifc J"" ' " ' ****** O at^ira hoaai. kegy noha a VL Podmamosky-utoft 14. ss. a.
fi iw' . ' »in hí J* Uro igáink legnagyobb ré^séfa ktilaö vaciiuton levő gyáraié- %
TT ___, * " * " *• * y/ pftakre belr» átok ut, misdas<>aáitaj eaen irodai kelyitégüakbea t. nxMlwrátaiak kényelme érdf>kil«a egy Tároti iro-
O JU. Í! wm ayernaég a biatoeitottak javara t*>r i ^át tartónk feaa. valamint, h-gv ugyanott épihsi cikkeinln é* gazdasági?gé|ieiakbfil raktárt léteaitettftak.
xf ditutik ét a koaúawg«a kotvéaveknél már a ma- \f " 1
• U a«dik d-jr^xl.; Jrhx^a^aU|ln.evallxelMik viaaax. Q rOűa .o , ... . „ ^i™/iaatalettel _,, ,
A mig a f»l rv 4 Raabad^aatiaa- tarr aa^riat kdtott IL In_,4 tehhek féle vasöntöde ét gépgyár réxzcenytér*a*ag igazgatósága.
jt1 biat«v*itawíknal 4taa» gy|jtve n }wrindna végén aaol- \f ■
^K Aa Kt|l ITAMLii" Biadea ktlréare Y/ ÍCÍCJCÍCÍCÍOCÍCJOCÍOCJCíCJCJCJCJCíCJCJCJCíCíCJCJC JCJCJCÍCJCJCJCíC
S A ! S R^vIű liasznWiit utfin nélkQIIizlietlea inint f«wtlsmtltó Kzer fi
U ytolta, a m<nnyfVn as '-aatre, Ita a Hatoaitáal- I JJ T jZ—JTS o
J\ di|Ha»tearh a kuiwny értflmébrn megtörténtek m V S l' I a m e r I k a I S W htstasltoltak klkelelaéarel pgráltalán w X - ' a _ _ _ X
5 T7 .AEéfp?é;t > glycerin-fog-creme S
W vaa. F.séaljiiaa állal aa „MJ! IT % BLK" Uia* O | ■ # " K (egttatéflgyi halóaágilsp »eg>issgálva^ K
ft taaitoti uxvteUiavk teljeá laegayngtaUxt avujt arra Jk l# _ _ _ __ _ _ __ n » n c « W
X kalal • ewetkas. as alkaiálW éaMsa- ^ £ II I A A ft I ▼ K. 1 0&I'H' « 8
W ayiláaa atáa, a hlataaltéal 4aaae« aa lile Q S fl I IMI II mM | 1' _ &
ö léketek keaeihes. aiMea körül w.-oyek A ^ I % III llllll Hl I TSTS/1 *
V hésétt aaaaaal klHaettetik. 4639^1* W I % II I |||||||V | JÉ
W B. w Kh tadó^iUaaal agytaiatés pn>a}»ektnaok. Q S Jt Jv fl ■■ Iv ^^ I V I kir. udvari szállítók ^
rv kai ét ajaalati triapekka) kesa^goats **> Icainak A ^ al/ i Jh
tv i Ih- « keral tj ágraaktégvk. ataktlöab a as W ^ S»eraiieM. Wf
W "^W''^i^LaJll'-1'^/^^ O ^ K«pbslóa gyógyszeréswk éa illaiazeréaieknél 1 da^ab kr. K.-Kaniaaán, 8 ö teteit t axé» © 3 Schw,ft8 4-Ttuber;Roseoít!d Adolf: Sirem ^ Kiéin, Berdin Márton: Marton 2 ____J\ M éa Huber uraknál: lig 35—nV fi
>ÖOOOOWWIXAXKK«KXX J XkXKXKXKKXKKXKXKXXXXKkXXXKXXXXKKKXa
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Kronsteiner Károlynak
eleő es. éa k kivnltaágosan nabadHlusszott
t éheresegl és kerete|i |ésaAgÍcas|atésé«ah« «a. és h. kalaaahatAaégak, ] úaaa«^ vaaatak, Ipar, b&aya éa hahatéraslalah, a legtöbb épitAtársntatok. épi- 1 teir*válhlku|»ki»épitóiMtWrek valamint sok g?Artala|4*M*sh ét fóMbirtákotok szállítója Ksea hooslokaatrajs-sslaeh laeo-ik évíihlTogva Tannak karptkadelmi furgtokmbsa és eUMaaretettel kaasaáltataak mladeaaenatt épületek, ktlaaóaea paloták,. has* léijok, tetnplouiok^ tanodák, ayilvásot intésetek úgy neakülbai^a a lakkelyi-aégek festésénél. —
Esek 36 kilóaléla mintában vasnak meg kilónként 16 kr ól falfalé méaalien ftltldbatók. éa aainftletek aaáras állapotban porrá lérve saálli(tatnak «rt liiataaágak tekintatáben hasonlók ax olajfeatéahés. Miataiegyek valamint haaaaálati ut taitá* kiváaatra lagyts éa 4tératantza. küldetnek meg.
611 2 10
Bérslten, Ilaupt9tr*i83e 120, mjáf hálában Kitüntetve aranyérmekkel.
Haszon béri hirdetmény.
Aa Ketarfcásy hercegi kitbiaomisykoa taHasó. lm la tar Cjrébea íekvö Alaélsaésa át Keaapthy uradalmak IWi. évi aaveathér hé 1-tél kezdve hasa (ao) ém I aasbad alka utján ujbói haaaaabérbe aáalaak.
M*gjegyMiV-ti k, ii<így aa ahóleadval uradalom a aempthy | Vadalom 8 birtAkcaaporlra vaa Moaatva; a \áUelkox<<k ssasbxa efynéi több birtokempurtra, a»1 aa «gé«x aradaltm-ra, illetve aradalauikra t.xva ia adiatsak be aiáalatot.
A birtok c*o port tahiásata. a aMdy minden agy te csoport illadékát belawégaklH>B. saáatóf&ldekbea. rétbea, legelőben, •fd'ihta atb. kilaatcú. valamint aa nradalauk éa aa egyes Mftokeanuoflok ttaéaati terrsjxa végftl a kataoabéri aaers6* déa ■ tata^a a barergi aárgoadsekság kuspoati igaagatóaá-6Ésal Kiamartoabaa vannak Itt ért, a hol aaokat a vállal-kasai óhajtók í. április hé 15-iél kiadva átvehetik-
A k «spostt igaagatdaag caaa adatokat posta utján ia meg-___
klldi. ka ea íratot friaaóllilÉat vess a ebbaaasiilcLú _£ima _. ét aa atataó paata-áihHaás viltogoeaa níégjelult'etnek
AjáalaUtk caak iráabaa (ugarit tsak el még pedig folyó évi maá|ma hé véftli a kéapaati Igasgatéságaál
JUhMBMÉMahna irtupranmagyn) ______
A valialkoaai óhajtók ftlkérttaak>.Jtogy ajinlataikban a ktígrrt érfíataoubér «wsaegét a a^aogaxda^agi éa aa trdS-gsadaaafi taatakra aéavé káloa-ktlóa tegyék ki.
Aa ajaalva bekiüdesdd bérajanlat httlaé (levél) borité-háa kitwadó .Bera|áalat".
A tárgy aláaak caak a tent érintett határnap tetei lé vei fog-ask m^giaditiaui aaon Tállalkoaókkal a kiknek ajánlatát as tfsagalÓNaf as slkndnaaaok alapjául etfogmlhalókaak találja. - —
A tárgyalási határidők kitűzését ét a aorrpnd megállapitá8--
•ét a malybta a jel^ntkéwtt vállalkozók a targyaláara meg-■l»»tíi fognak, ax igasgatóaág minden meganoritás a lkui a>|l>il íratartja
láéaTetlték kizáratnak. 615 1—3
Ki—irti n'ss. 1 évi máreíns hó 30-in.
A LEGJOBB
BRÜNNI KELMÉK
IqbiztomU |}i|ytzir minden iyo*ir bajnak.
ÉUtólériietlen hatású azétvágyttlantác, jivoni'jr gyenge tét. btt«6a liTielcUaava-aya felbo<f>g«t, aaál^rakedéa. (Kolika) f»<mi»r hurut, gyomor égés. gysüor Wiuk éa dara bfiMéo, taiaágM el-ayálkáaodáa, nárgűág, aaaov én hány-■ tegar eacleiben, iaq;«<UiMi a RMáJáal .ha aa a gyotnor alraatáattnl «aárpiaxik) gy'*s»tg»<Te*6l.ke«*éoy M^khi-t, ntékre-aede«, ax étel a itallal tartarfeali gyomrot kitisxma, eluxi a bélíargeket, t HMMttylt lép. mái aa araajrerat
bántalmakat. - Vjn öreg ács. htsx* aitati ataaidital e$>öi 40 Kr. kaUtoa »ve« 7a Kr. KT'Xpn.tl >ííj(knldéil r.ktár; Védjegy. krét) KA tlj |yttratartára Kr*m»i*r ;Herv|> -
-fbási Mana«4» yi mor rwwk nOk ftU-
képeli ütáfloctatnak-^tuuaifTtataak, * eaért valódiak MMM áiwK öt nvagt, «ry vnrtu. % a
fenti védi)tayg;ei alláiaYi papírba v«n c«oiaágofra,» melyek milédt baiúélatí aa la fel van tüntetve, h'ogy
ax Krematab»n. Oudt H. könvvnv«<miláiában avumtátalmt aa. « aa a A Remén;uéklés és aiékrakadét
MA W f>fil 1S ettta. üvek uUlegjobb hatálwak-ilMttáftsWiij "lk bix •nyúlt labdacsok lastdt-_ _ ■ Tr'~ kejicii hami-itstnak. teha*
T « Va a . ..la esek veteleitél b vbnáimi kelta
jjttDUaCSOK. fmnt1 t Brád, Kárab.
■ 1 "----■ Kra»*leri fregysievéti név alá
írására, melyek minden eredeti dubnoii 1-Hiúitok. Egy dubox ára a Kr.. egv tekercs « dnbottal I Át, A péax előlege.* tiakuldéaa ntan. I tekére* I ut a Kr-, 2 tekercs lfrt a Kf, Stekerve S flrt 3S Kr. étt caomagnláa és poalabér maateeen küldetik mrg.
A MWü gyomor mppek «■ MÉiliiBs-miw^ nem tttko« aaerak, a gyogybai'i anyagaiknak Oaaxetétela máaden kasraálaa atssMáábsa fal vaa sorolva.
AMáriaiaUi lyasmrtstfftk ét MáriszeHI Istotacsak kaphatok
Kagy-Kaatsaáu Prager Béla és Belas Lajos gyógy-sxertaraikl>sn. Bab«csán llias gy«»gj jcaortárában. Baira Róhat Sándor gyógyaaertárában. Uarcaali: Koros V ic-tor gyógyaxertárálan "lqitx: B»lrs Béla gyógysaor-tárábas. Sxt Gutthárd Toacsányi_Leop, gvógyaaar-tárában. 4J< -6-42
aa eredeti gyári árak saarint aaallittatnak
potztó-gyárából &«.» 8-^0 BKtWNBEK. Bgy elegáns tavaszi vagy nyári ftltösákhes elégséget , egy. csomag, mely 81 , métert vagyis A tSfot tartalmaz.
Egy kóaóatégta csomag ára . • -■» 4 Sü —Haum n . . • . 7.71
. Itaomabb % 10.QCT
n lagtlnomabl. „ . . ÍJ7 . 1140
7 valMi gyapja bál Továbbá ntgyTála^sitktnnr Híjammal saf>v6tt kam-gam, fol«l^»snek vaiu koiauik, nHawimk ét ton-riatákaak darócs, aalonóltónyóknak pernvitnne éatoekiag j saabálytaarh egyenruháknak való poasták. férfiaknak át gyermekeknek motható cséraaksimák, valódi piqtré-mellény-kelmék atb.
Iniuq i aitt li i aati mnii taii aiiirtiiüfi ilriíMlitftj-
■laták Ingyen és hénaeátve.
Minden dobáiqrtóssdébta 4a dtasárn-aslttbta
i niftfffca s valódi
ilLE HOUBLO
vaa«< aia *• » ■■ • ■ M
CAWLEY Aa HBNRY TÖL Jr p asitaas ,
£LÍ*ae váAaoÁatTtoSSh
Fóraktxr KAXITZ OTTÓ éa tAiaáaAl SKCaaM.
(I*táun\ *únat- nem dijaztatik
SÍ TíT TÍY folp Vasöntöde és gépgyár Részvény-V^IiLJLlV'lllt Társaság Budapesten.
Gy£r éa irodák: I t Városi iroda és raktár:
VL külső váczi-ut 1696 69. n. VI. Podmaniosky-ntosa 14 asáa.
AjánTía kitáaő i-s szílsrd sz^rkexettl. számos efcö dijakkaí kitüntetett
SCHLlCK-íála szab. 2 ós 3 vasú ekéit S s^rmélyitö~ekéit,
* Mi__ mélyítő ekéit őnvezetékkol. eredeti Soklick és Vidata-féla
t^L*, egyvasu ekéit,
r^^S^Tni] talajmivelő eszközeit, boronáit és rögtörő hengerat" Xj^^^i „r SCHLICK-féls szab.
„Salád.ás"' sor'bavetőg'épeit.
Saor\avet<«gének többv&au ekékre alkal maihaté tengeri- és \
répa-ttltetö készülékek. Keszlétben vannak továbbá ; göz- és jár- \
gánycté|dó kétxáletek, gsboastuztitó ropták (Baker és \ idats rendszer \ sZíFTin^G&i&i^S^S^
takarmáaykétsitő gé|*k. teatreri morzsolok és darálók, őrlőmalmok é* a Mft
olajmalom berenilezwsek. — Eredeti amerikai kévekötő éa ma- ^j^^^^^^y^TjLL^a^r,
rokrakö arató gépsk éa fűkaszáié gépsk. m íí^i^^Sf^S
mm A KI NEM TUD JA, VB
■ kory a aok birdotott tjósyiaer kőrűl E| V melyik felelne meg legtnkabb betegaógfe- S Fiiak, aa'kérjo azonnal lavekaő-Upoo RicMer^ 'klaéMatéiatetSl Upcaékes, a képekkel eÜátott Jk Sctafkarát" iziatt kűnyrscMét. A hozzá aywitKtoÉt hálairat 'k bixonyi^, hogy a mfi-i wrtkébrn fogalt Jé tanácsok követéses által, nem k csak eiron-mtg-acreti elkerülték a hatsootalan Á Wl pszktsdátt, barom még á vágyva-vágyott m ^^ayéfy^Éat ia haniar roagfalslták á^^H ^^fcta^koo) v isgyea k tüdetik mag.^^^^^^
EgymUl Államokbeli életbiztosító társaság K
NEW-YORKBAN. S
AlapIHalatl: If^-bra. w
Hiat..aitott tóka JKBH 1 e^en a. « I J73.0I0 315 írt — kr. Q t'j bistn*llá««*k t>*> « . » M4.IU3J3? . — .
'Naaaa , t' (IJlUll . 50 . W
Vagvau iMSto . ( J tf?.fci?JU5 , - , A
A biaioaiMtakaak W
kiSatttatett l^ft m , , ».7ll 14* . 50 m rV
A a oasxea nyereség a biatositottsk javára foT ^
dittatik ét a kuaóawg«a' kótvéareknél már t tua" W
sodtk d:jré»at«t b-iimjc-r alkflmaval iasttHik visaaa. Q
mig a fél é* a isalma Tontiaa- terv wriit kdtott AA
biit«aiUMikH»l o-«s»'gyűjtve a |wrindna végén «nol- W
ráltalik ki kénapensbea. Q
Aa hK(|I ITAMLi^ minden hétvéaye H
3 illetve 3 <*xteado utaltan megtámadhatlan- W aá válik a m« nayrtM»a aa rsatrt. Iit a biatoaitási-
di|tía. t. aek a kulivny érkdmébrn megtörténtek a AA
hlataaltaUah kltelelnétyel ecyáltaláa w
he« ntskall hátak vlaaaa és a társaság M
asah hlalégilésére feltélleattl hélelesse Jf
»tt, Fa^TTjUaa állal aa MK<|I'1TABLE" Ma- Q
toait4ftt agytélainek telje* megnyugtatót n\ ujt arra A
ueare. hogy halai-enet ben, aa alhaláloaá/ bebiao- w
nyitása atáa, a hlataaltáal ésssef as lile- Q
téheseh heselhes, minden körülmények A
haséit asaaaal klflsettetik. 463 ^12 W
Bővebb tadó»>iUtaal agysaiatés prot}«tktutok- Z. Z
kai át Ajaalati grlapokka) keszi*égeats tsolgálsak Jl
a IA- és kerál ti agjaökségvk, ntakilóab a aa W
Árjegyzékek kiránalra ingyen és bérmentve, ^feg IsS^j^^C' j ' vw^^^^Btó Jsgyzat. Vaa astrrr.cséak ezennel t. ez. neletbarátaink becses tndo-mtaxra hozni, hogy noha a VL Podmsniozky-utos 14. sz. a. levő irodáink legnagyobb részér a ktilaö váozi aton levő gyártelepünkre kelyztlk át, miadax"náltal ezen irodai helyiségünkben t. nxletltarátaiak kényelme érdekél-en egy Tároti Irodát tartsak fean, valamint, hogy ngyaaott építési cikkainln és gazdaságijgépeiskbfil raktárt létesítettünk.
m Kiváló iisztek-Uel .
686 4—18 4 Schlick féle vasöntöde és qépquár részvénytársaság igazgatósága.
(tgésasefftgyi hatóságilag megvizsgálva)
l^arsllya-ateaa • sséan
VXXSÚOOOt
IfegY-Ktttizsa, vasárnap.
1890. április hó 6-án.
TT

Nyomatott Fischél rüíöp lap'ulMjdotiO*n;l Nagy Kaois pin 1890.

körülbelül húszezer raktárban eladott és mindenütt minden férgek
ellen legjobb szernek bizonyult
ára ismét leszáUitatotL
A valódi palackoknak KACIEKLJ. névvel kell ellátva lenn lök, én áruk mostantól fogva:
fflf* 15 kr«, SO kr , 50 kr., 1 Irt. ^flH
Ka ráf*'* Hagy*Kaniaaáa Hum-oMJ A. Kapható Nagy-Kanisaán Prtslauytr is Lh-q(kc! Kapl aló <'«4ktoro}án Strakia %aat vérek Kapható Keaxthaiyea Wun^U F.
Stre&i éa Kleiu '' , r Armatk Nátfeán , „ Gráaca w „ „ .SchMfof A.
m" * 8eh»ara ék TaaU-r „ a Martos r* Haber é* P Heinrkh Mikaa éa „ „ Oaunaan Pál
l Naa és Klein „ „ ifj. Boseabcrg Miksa. . t Göncz öav. gyógyaz. „ „ Márton Mór éa
iiofi'i rl---* Al.iUI . ndian Fin Nándor ('»iim>n ilafiwr Alhrrt Parxán SthUiter M. G. karaakedéfébeS.
Konkoíyozö TríauTT Caüvaa tonnái 1 daráló.—- Kéjtvasf'* __*" Körfürész Szecskavágó.
i -"éá y^s marshallss&cmpl"to ^sl sí
y \ ■ ^ Cséplőgép YEZÉRŰGYNÖKE Gőzmozgony. H
I szacakavágó. Y.f KÜLSŐ YÁCZ1-UT 46. BUDAPESTEN Y.f KÜLSŐ YÁCZI-UT 46. ^^fc® |
H (EZELŐTT BR0GL E-JÓZSEF-FÉLE GYÁR). ^L^JZgrW
Ajánl legkitűnőbb szerkezetű konkolyválasztókat (Trieur) és gabona tisztító ros- cepoiaj. |
tákat, úgyszintén legújabb rendszerű sorvetőgépeket,. könnyű fajú hétvasú ekék-, 1
c$öma tengeri darálok-, kuhoricza morzsolok-, szecskavágók-, répavágókat, y^fíjfe
Lóhere tóktáaaotó Svábbá lóhere*toklászoló készüléket, bármily gyártmányú cséplőgéphez, valamint fcWÍ <ff 1
— őrlőmalmok és nuilomberendezésp gépeket, nevezetesen: gabona tisztitó/c- % i 1 (üureku), tarám!:, malom tHeuröfc, hengerszékek, lisztosztályozó hen-
TTZ _....... gerek, felhordók. rfam tisztító- --^í'j^Sl !
Pigh gépek és malom vasrészeket; JS IA th&k i
lyukasztott rostalemezek és álta- | 1C3F
" iIuS^^ Iában mindennemű gazdasági gé- Répavagó . ,
— ■ *omko j j ** ir! és eszközöket legolcsóbb árakon b itög^a i rN IL/ j| J^. és legkedvezőbb fizetési feltélelek mellett JL^S^^^S^^
fnfiTr* LwztoaztAiyozó henger. ^Árjegyiékek bérmentve küldetnek.^ Malomtrleu?^
vVy ; M r.hiiLLAi. szűnsz A miÉi'íiK. PUft^;';.^- j
i 0fy mindennemű malom ^—n^W^^ szerszámok és eszkö- fc fffti
jtUzerrírSi kei bármily ^fií'LJ^^^^^. ró'fc gépészek. kovácsok '
Fepskendaző.__m'íhajtásni ^ZM IPés lakatosok számára. , QrjQgi^iQiX-^ |
Faiíikszaiéitei> C"5 Aratogeo. : • ' ^ Srénagyultd. j borveiogeii.
15. szám.
Sagy-Kanízá^ 1890. április 13-án,
XVII. évíolyam.
twrtmtlit|: Batthyány- te tkíeledjr-etci* wUt.
U» ittamd5 * Up sMltemi részér* ' wittM tniüdee k«rifini6ny.
BénúontetieQ levelek esek tanért kelekből (apdUbuk el.
ZAL A
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
KUAéUvatal: Tineliit-itci* 5. eeáei Finol.ol Ft»f> könyvkerísVedi'BB,
jiLŐFIZETÉSI ÁRAK: Égés* lm . . . . 5 frt — kr.
Félévre .....2 , üO ,
Megyeriim . . . . 1 „ 25 ,
Csairalvk nana m kftldetnk
Hirdetések jutányosén ssánitutsák. Wjilttér petluore 10 kr.
A Nagy - Kanizsai- éa Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönye H46MlÍMk| veUniel » kird.iéeek>* ' toeVküHik Fi^ehel Fftlitp koejrv-
Meg|el«nik 5fagv-Kaai**áii hetenkint exy»xer: vanárnap.
Á hatodik érzék * jiuteiisiTebb hatással van rá -kétségtelenül a I kony legyen a valóban stép, igát éa jó
' körszellem. A szellem, mit magunkba azi-. eszméinek érvényeallléae iránt Az öt'értéken kívül, mikkel a klllvilá-j VUnk, ha csak rövid ideig ia, — nyomta-! Az a hatodik érték pedig nem mind g got bel világunkkal öMceköttetéabe hozzuk, haiiul aohaaem maradbah ~01yan a mi lel-1 fogékony. Sokszór nagyon ia ejlenkető van bennünk egy hatodik érzék ia. Ez azUflnk az ily behatásokkal szemben, mint a I irányban fogékony, ágy nevezett műérték. Közönaégesen csak, kristály tiszta tükör. Elég egy lehelet, hogy ; , , ' „ , __ f .. -
ízlésnek szoktuk nevetni. Minden ember-1 nyomot hagyjon rajU. Minél fényeaebb a 0j»Unk 1 '^" J
ben njegvan kiaebb nagyobb mértékbeliékor annál feltűnőbb a lehelet nyoma. n . ""2 VTTi T-vágyba mindennapi kifest MUlál
iláljuk :' egészséges vagy romlott állapotban.! B behatások iránt. Olyan lélek elképzel ! Swretünk gyönyörködni aaaínmövé.
A külvilágot közvetíti öt érzék fontos 'hetetlen, melylyel szemben a hatásoknak ide ™aL nem ^ük be\ hácslk R szerepe nyilvánvaló. Minden ember oda | éreja-veszne. törekasik, hogy esek a lehető legnagyobb tökéleteacégig kifejlődjenek.
A mily ssükaége* ez az öt érzék ahhoz, | hogy egyéniségünk telje*,' egéaz és rendeltetésének megfelelő legyen, éppen olyan szüksége* aíha hatodik érzék : a míiérzék, az ízlés ahhoz, hogy a közönséges, a mindennapi életfentartáa öaztöne fölé emelked
színmű véuetbvn, maga-
! sahh művésti nem pontok érvényesülnek a
az!ndarabban, a szin pado n......—
A mi Ízlésünk most sok mindent keres ot*, ami semmiféle összefüggésben nincs a színművészet magasabb' missiójával.
Ások a színdarabok, mik nagy és mély életigazaágokat hirdetnek ; mikben a költői
A műérzék, a mttizlés fejlesztésére két-
I ségtelenül leghatalmasabb befolyással a tud- ■ vészetek vannak. Ezek között pedig mint legközvetlenebb hatású: a Mtnmricéssel.
"Csakhogy a színművészetnek élvezéséhöz, megértéséhez igazán fejlődött míiérzék kell.
: Ez, a költői alkotások legmagasabb fajával | szellem magasabb szárnyalása nyilatkozik ! ölelkezett, művészet roppant_nagy hatással i meg, — manapaág nem kellenek. A tra-hesaUnk a egy-egy lépést teheaaUnk az em- lehel arra nézve, hogy az emberiséget a'gödiák, drámák megrázó jelenetei alatt el-béri magasabb .rendeltetés felé, ;szó legnemesebb értelmében kultiválja. Ám- kábul a lelki viharzáshoz, a küzdő ember
A népek, nemzetek sorsa mindig asonjde ennek is, mint minden művészetnek; hatalmasabb érvényeaüléaéhöz nem szokott fordult meg: mi tetszett nekik ? minő volt i sorsa, ami hatodik értékünktől, iügg. A'ember lelke és nem bírja követni a ma-hatodik értékök ? Manapság ia aok tekin- színművészet ugyanis fej teszt i a müérzéket, gasabb regiókba lépő művégietet. Mikor a tétben ehhöt van kötve, ettől van föltéte- jde nem adhatja meg. Alapjában meg kell]szenvedélyes küldetem bonyolulatáuak miniezre a népek, nemzetek haladása, emel | annak lenni. Most már természetesen ablioz,! den parányi idegét feszülten kellene tarta-kolésr. j^ogy a mííérzék fejlesztését illetőleg mía nis, mikor minden csepp vérének lüktetni
—Ennek a~Tiatoinir~(5¥éknelrfejlődése igen|aíóját végezhesse magasabb értelemben, az kellene a fenséges hatás alatt: a mélyén sok körülmény által van befolyásolva. Leg-1 azükaéges, hogy az a hatodik élték fogé !tisztelt publikum legnagyobb része bóbis.
A „ZALA" tárcája. Nyíri felhő.
— A ,ZÍIs" eredeti Utolja.. — — .Kedves IJmmáin! Azt kérdezed, hogy mi' ként lelnek mézesbe! eim I ? Mii feleljek kérdésedre,
I bolyt-e V vagy támláss/éket ? Elképzelheted meg döbbenésémei, miitor homlokát ráncba szedte, — j .Megjöttek a színészek ?• — szól!. H» megjöttek, | itt vannak. Azért magának fölösleges olyan ki-I törö örömmel fogadni. Talán csak nem gondolja. I hogy most el kezdünk színházba járni ? Vagy ez 11ulán több örömet, htpdogságot okozna magának, mini a csendes, édes£ otthon ? A nőnek nem az a
bogy őszinte is tegyek, meg hogy szomorúságba rendeltetése, bogy színházba járjon a ott lelkét, né ejtselek ! Megvallom igazán, hogy én a raé- Szivét képtelenségekkel, elérhetetlen dolgok déli-aasheiekel egészen másként képzeltein. Ah oly I bábjával töltse meg, hanem hogy a férfinak csen-. elragadóan festik a mézeshetekel az írók! Hisz i des otthont teremtsen, hogy megvonuljon szerélalán mi lányok, csupán azért iparkodunk'férjböz I nyén a családi szentély falai közi. A színházat menni, hogy annak a lesiet (.paradicsomnak Dd- látogassák, pártolják azok, kiknek közvetlenebb Vösségél megízlelhessük, O'y hűvös képet állila- rendeltetésük nincsen. Az a nö, ki páriáját leiéve, nak elénk az, írók, a költök! Hanem a valöság! azzal, a magasabb rendeltetéssel ment lérjhóz, a rideg valóság I Hogy omlanak szét szok a tarka j hogy családjának majdan angyala, leik® legyen, atép Almuk I Istenem! méri is vannak a világon1 ne álmodozzék olyan dolgukról, ne vágyódjék férliak ! A férfi "a férfi! ea a minden rossz és 1 olyan zzórakozások után, mik magasabb rendek semmi jó' De nem folytatom tovább! EhbSI is \ telisének betöltéséi lehetetlenné teszik. Az én sokai sejthetsz, amit el sem akarok mondani. Azii akaratommal az állandó szinbázlálogatáaból nem mondjék, — angyalom — bogy mi nök a férfiak | lesz semmi. Egy-egy kiváló darabol, hogy meg zsarnokai vagyunk, hogy mi kéljük meg kezüket, nem nézünk, nem mondom.* — Ezeket mondta melylyel aaok magasabb vágyaik után törnek, ka- j férjem azórul azóra. Meg voltam semmisítve. Nem paszkodnak. Nem igas! hazugság* Mi vagyunk a ludtam egyetlen szól adni válaszul rideg, vissza-rahasolgsk I Mindenünk a férfiak kékébe van le- ulaaitó szavaira Mi less velem — gondoltam — téve. Keményünk, boldogságunk, üdvösségünk, ha már a mézesbelek ideje alatt, ily modorban egész lényünk azé az egyetlen lérfié, kihez sor- j fogadja legtisztább szándékú vágyamat 1 Elronul-aunk fűzött. miként bánik velünk sz a férfi, fám szobámba és képzelt paradicsomom omladé-kiiól a sors intézkedése folytán elválnunk nem j kai fölött sirtam, sírtam keservesen, mint ahogy lehet' Akaratának alávet bennünket felietlenül; l(ha jól emlékezem ') Marius sírhatott Karthago aunden kis szeszélyének engedelmeskednünk kell;! romjai főlölt. Mikor fájdalmam első kitörésé, el-pi'laoaira sem vagyunk urai önmagunknak. Kép- jmull, felülkerekedett nálam az a jó szokás (amit áeld, — édrs Emmám, — a napokban színészek | már a zárdában is lapasztalbaltá|) hoijy a dolog érkeztek városunkba, Már a lelkem is örült, mi-jfölöli gondolkozni, okoskodni kezdettem. Férjekor meghallottam. Tudod, bogy szerelem, imádom' met művelt emberül ismertem ; azt is todlam, k niUWNweiet, mely lelkünket nébány órára ki- bogy a költészetnek, ajnüvészetnek áialábaa ba-WM'i a göröngyök világából, örömmel, tapsolva ráija. Mién tagadia meg ö .tőlem olyan kereken ] hitvita* férjemhöi, hogy megjöttek a színészek, ez alkalommal azt, amit tulajdonképen nem isi A« bi<tem, derbit arccal fogadja örömömet,hogy kértem tőle? Mért lelt ö olyan konok el'ensége •auoaal megfogja kérdezni: mit béreljen? pá- a színháznak ? Nem tudtam a dolog igazi nyit-
jára jönni. 0 minden ásta el szokott menni a polgári Casinoba. Ehhöz már bozzá vagyok szokva.-Mindjárt -házasélet ünk elaö napjaiban kijelent el te, bogy ide neki minden este okvetlenül el kell mennie; ezt igy kívánja a társadalmi conventio (ami ellen a lérj urak a világért sem vétenének^ „ persze!) Vájjon nincs-e összefüggésben azO erós szinházellenes álláspontja, ezekkel az esti összejövetelekkel ?. — ezt kellene nekem most minden áron megtudni, fis elhiheted, édes Emmám, bogy meg ia fogom tudni; mert ismerhetsz engem, ismerheted nemünket, hogy mi még az ördöggel sem irtózunk parolázni, ha valaminek nyomára akarunk járni. Ha a dolog az én javamra döl, -azonnal értesíteni foglak. Akkor azután én viszem férjem-uramal abba a gyűlölt azinházba. Várjon i csak ! Isten veled! Csókol ezerszer: Lujzád..
»U. i. Éppen e pillanatban tudtam meg szobai-lányomtól, hogy két azinész itt járt férjemnél tisztelegni s pártolást kérni. Amint a szobalány mondta: a színészek olyan formán beszéltek kijövet, hogy fürjem nagyon ridegen visszautasította i őket..
Ez irta IVrmes Lajosni egy árkus papíroara éa I borítékba zárva, cimezte barátnőjének: Kardm ! Emmának.
A levelet föladta. Ezzel azután mintha egyszerre megkönnyebbedett voln^ lelke, megvidámull. Férjének nem is említette a színházat többé. Vidáman csevegett.
Valami praktikus férj megijedi volna az ilyfajta asaaony vidámságtól; de Vermet Ixyos csak a mé-zeeheteket élte még: Fogalma sem volt arról, bogy miképen kell egy asszonyt a lérfiakarulhot hozzászoktatni. Volt ■ neki egy - két házasember barátja, akik már rókák" voltak; etektől caak annyit kapott oktatásul, hogy mindjárt eleinte bozzá kell zzokiatni s menyecskét a ki-' maradáshoz.
Hát ezt meg is telte!
"5;
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
M
Zala 15. szám. (2 lap.)
kol vagy egy-egy hatalmasat ásit a fpnsé- j gea hatáa pubHkáláaa okáért.
üperette, bohózat. mentOÍtöbb komédia,} váaári bódékba való tingli tangli kell moat| a hatodik értéknek. Eteket elbírja, képet I él vetni
A felületesen gondolkozó erre aat mondja : adni kell hát a publikumnak ójyif^ aminőt | kiván. Ámde ne feledjük, hogy üyképenj a költészet, a színművészet a közönség fej letlen hatodik értékének rabatolgájává leet éa mutat ia föl (minden biaonnyal caak • kényazerbelyzetbenj olyan alkotásokat, miktől a valóban fejlett műértékkel rendelkező embernek minden idege boraad, aminek atonban a'mélyen tisztelt publikum tapaol.
Igy rántja magával költéstetünket, mű-| véazetttnket a fejletlen hatodik érték egyre j mélyebbre, mélyebbre . . . a sár ielé.
Kísértetek.
Mindenfelől párákat látónk megint felszállni a egymást fizó felhőkké gomolyodni. Széttépett) ataradványai etek a téli ködnek, vagy nj ala-J kok, (melyek a tavaazban forró föld méhéből) szabadították ki magukat » uj átalakítás után [ törekszenek. Hűvös ieaze, vagy vihar? EiS] lesz-e, vagy zivatar ? '
Sokan pesszimisztikusan nézik a történőket st kísérteteket látnak. Oda fönn Északon' a cár, kinek hivatalnokai az önkényük aláhajtott '.lelkeket* ostorozzák éa korbácsolják, mintha a fel-i világoaodáa éa emberiség százada soha meg nem született volna. E mellett az őszinte szó bátor-1 sága egy beteges, öregedő asszonyban üti fel] tanyáját éa a lettvágy a ellenállási dac éretlen I tanulókban a értelmetlen parasztokban. A cár pedig visszaesik az influenzába, melyen már hónapok előtt áteae*t a kastélykertjében ibolya helyett robbanó anyagokat találnak. A Balkán-félaziget közutain egyre -vígabban gurul a rubel a bátran beállít akárkihez; a ruaszománia Szerbiában oly idomokat kezd magára ölteni, melyek még a volt királynét, a született orosz Keesko Natáliát ia megijesztik, keblét agódássaL töltik el királyi - gf érmekének jövőjeért a őt arra bir-
Í,k. hogy szemeit segélyt keresve oda fonlit.sa, ni eddig hitt elvakitotitaágában az. ellenséget
1890. április, hó 13-án
Heti szemle.
vélte látai. Vérül az ifja német csásaár is oly! hatalmas porfalnökéFkavar felgeaiális lovas-:
láaával a romantikus országW&l ftlénk róyek A, ■ nim4t koHetllir % hivatalos uytlstlroza-reszketni kezdenek; hátha mögöttük a roiilás,a tokoB kÍTal, melyek Németország eddigi külpo-koi-savar talU tóMÓIm: litikájának fentarti» iránt megnyngutták a
* ,M i kUlhatalmakat s különösen a szövetséges Ausztria-
tikua kísérte tlátáa ellen. A helyzetnek oly gyen- M yarorit4 t éa Olaazomágot, azükaágaaiuk geazivü felfogáaa, minő minden aggaaztó mos-í^ ápolniazt a izemélyw összeköttetést is, zanatnsk félénk fe sorolásában nyilvánul ne«;Beiy eddig a német külpolitika vezetője éa a illik a ; mi koraikhoz, Igen: Orotsomágban két„5veUéges állam külügyminiszterei közt egyre cifrább lesz a sor. De eznsm veszedelem (enniilott Igy, mmt t rómaiCapitan Fraeaaaa a» általános békére, mert III Sándor áHtoa]k5lji Caprivi kancelár hoaazabb levelet intézett máris oly biwnytalan, hogy a yentilatortkifelé Cri i 0fagz miniszterelnökhöz, melyre emez rög-megnyitni népének forrásban levő vérét kül tón \ilaglolt Biztosan véljük állíthatni, -háború által feesapolni többé nem merheti Ha : - a, ei]rtett lap _ hogy e levélv41. a hadsereg tömével kimegy az országból, akkor ^Vedménye kétségkívül éa egész határozott-visszatérése, különösen ha - a mi ig^_való-||á , a w£„ föntartására irányuló politikának
r^.T, me«vt"k,' fW^ftí^I,8^ í 'a j folytatása lesz. A mi gróf Mnofo külügy-ÓTettől roppantul fél. A Balkán félsawten a (^^ ;Ueii vatóg*ín4,g ő is bizalmas
boszorkánykonyhában bugyborékol. Kétségtelen. | vistonybatl leBZ Caprivival, habár nem olyan-
A narbeken azlordog nyargal ez;bUonyos. De ^ Jmiat Andr4ií„ volt Bismarckkal. En-
Íí, ?4r u?T'íí.'g "Vyi^^twftb "«■ nek már csak az i< elejét veszi, bogv ha talán
enE!hflket * ^uk],"1!né?f»,?í.1ÍBk5I,r4"- maga Kálnoky nem tör is olyan mínsra több-ptódzó megemlékezés Sbvnicára és ide-oda krá- <elé8B n £ a véiemény, Gogy Ausztria-Ma-
tógáinknak egyelőre csak az általános békére ^ külügyminisztere aí uj nénet kan-
igt« ha^nM a^n kovetkezniénye van hogy a.^„4r melfett ne^fog 0Utn p(ult,ÍiV( m«lUkes bolgárok türtőztetik kuapkat és tüzes et ^„j mfot Bismarck mellett A
'nfn i'?'',?'? • m r' h"iass legifabb stáaiáuak .eaéuikbében kitlis vttet,Íogy maguk emeljék .Bu gteát ktrá|yté,til Jennela gon45litBiTÍ7!F^sá^ aággá. A mi végül a rohamlépést.iHeti, mely- torveirfl| 4 piri.i/MticeeztUvi«toztatja magá-btne fiatal német1 császár magasröptű terveit nak b^^j , Pű,itikai karSkb<n er5aJen u7tj» kovefa, ngy II. Vilmos egéaz akciója egyelőre Bzahir,hos7 Vilmoscsászár váratlan módon
be«gyekr^ronatkt»A a ott,^ ■BMsetk8rfe-^1lb akarja Veszteni a nemzetilumkwük dekeket érint, nemcsak nem fenyegeü_» ttkét, | noáuetiu l«)yaek u „tolaó berlini értekezlet hanem inkább ez utóbbi annak elengedbetlen, j csakÍ9 bevezet/8Üi gloigáU voIna. H Vilmos azt forrón keresett előfeltétele. tervezi/hogy. békehirf. jelleggel fölrnbázoU "
A- vizet főnk -_ Wlják, habak erősen, ^ Mmietköa parlamentek alakittlisanak, melyed senlut sem akwnak leforrázni, caak békés, pol-1 Mk tagjai mindw évben Enrópi valamelyik gánaa levestfőznek. Kálnoky, Capnviés Cnapi föviroXn, vagy Bernben tanácskozásra gyűl-^U»ak,f ^f11*1^,8. vigyáznak.a három ve- nének 5jMe _ APaniczatéi* összeesküvés jiör.t zető államférfi tökéletes egyetértésben van egy-1 lagsan bi de buzgalommal készítik elő. fással, az u) német kancellár ausztna-magyar- ^ ]&Uzik. Wy a vizsgálat egyre több adat-országi éa olaazoraugi.kol egaiboz intézett üd-, n :ut a ljjrtok^ba &
azért nem aietnek a vég-
votlő irataiban, a Biamarck-téle külpolitikának , t^rgyalái kitűzésével, hogy az összeesküvés szigorú folytatásat állította fel akciójának prog- jpímJe^ mellékréazletével együtt ta le legyen rammjaként. A hármas azovetseg hezagtalan ]en|ezbető. A vizsgálat máris igen nagv anya-integntáaábaB tog fennállni, alapia és céljai a, ^ gyöj(hetett öggze. „iként egy bukaresti íap-legcsekélyebh változást sem szenvedik s aoi ®ak YövetkezÓ saenzáitzioa értesülése is mutatja : Bismsrck visszalépje által a szövetség akció-1 PaDÍCX& őrnagynak utolaó vallomása ótaabul-jábil imp^ána hatarozottaágban talán hiány ^ hftd«régtisztjei közt naponkint akadnak zanék, pótolni fogja Kalnokynak szeretetreméltó 5ngyilko9ok, kfk a Elfedezett összeesküvésben hajlékonyaága s megnyerő nyugalma. A azovet- ^ ^tteh 8 a letartóztatás elől halálba me-seg nem kevésbbé hafaJmas, -ha^^betolyásátweaJ ^^; ^efdfaáirt -fejedelmet ez ar állapot tuT kevesbe parancsoló formában érvényesiti j annyira felizgatta, hogy ágyban tekvó befeg
Minden este elment (amint felesége levelében I is írva vsgyon) s polgári Caainoba éa ott erősen és nagyban kultiválta -a házasemberek leghatal-mssibh.passióját; a ferblit —-
Bolond szerancaéjé voll. Nyert, uyerl szakadatlanul. Mintha csak az ördög igy akarta volna | belecirógatni mesés szerencsével az országába. I Éppen farsang vége volt. A polgári Caaino nagytermében utoljára nagy álarcos bált rendeztek. Következő vasárnapra \ már a színészek hirdették ugyanoda aa első előadást.
Verme* Lajos fölszólította nejét, hogy nem óhajf-e részt venni as álarcos-bálban.
— 'Dehogy kedvesem, dehogy' — szólt sz aranyos menyecske. Hogy ménnék el Jklarcos-bálba, ha már kedvedért még a színházról is lemondtam. Ggy .lelkemre hatoltál a múltkor. Most szüntelen a fülemben csengenek szavaid: ,At a *R, ki jdridjái letjee, aszal a magasabb rendelte tJenel níeht férjhez hogy etalddjámk angyala, lelke legyen, ne tHmadatzfk olyan dolgokról, ne tAgyMjik olyan siórakozitok ultin; mig magosabb rmlellel&fitfk fómését lekelrilennf teszik.' Hidd tl, kedves Lajosom, éffőlöli én sokat gondolkot-tam azóta a abban a meggyőződésben vagyok, bogy ennek' a parancsnak betartásától függ a háxaa-életi boldogság-.
tVrmií- Lajos el voll-tagadiatva. Mennyi bélá-tás ! mily nagy mértéke a filosotiának egyínóbeil' Pedig a világon ninca veszedelmesebb-férfira nézve, miof egy asszony, aki filosofá}. A férfi éa nöi hatalom sakk-parftéiában ily növel szemben a férfinak mindig biztos kilátása fwa a sokk-mattm Ezt minden prakiikus férj tudja, fis Verme* még csak mézesbeleit élte. A* álarcos bál estéjén w elmem a polgári Caainoba * letilt a ferbli-kompániába Mégtiii nyert ttakadatianul.
Már egész Italomban volt elölte a bankó. A járjon olyan szórakozások után, mik nemcsak ma-szerencsétől és szenvedélytől elvakultan, se nem gasabb rendeltetésinek betöltését teszik lehetetlenné,
hanem miq azt is, hogy « szinrnBcészetet pártolhassa.'
láloii, se nem hallott
Egyszer csak a báli terem felöl az aaztalhoz közeledik égy férfialak vadász-jelmezben. Arcái álarc födi. Kijelenti (elváltoztatott hangon) hogy játszani kiván. ' Helyet adnak neki.
Vermes bankót "vet és oszt Az álarcos egyén é* nyer.
Nyer szakadatlanul és Vermest kifosztja az utolsó fillérig.. Kölcsönt kér ; azi is elveszti- s mind a vadászjelmezesé lesz . Végre a többiek megsajnálják s arra az estére félbenhagyják' ( játékot. *
Sakk matt!
A jáiék soraa el volt donlve. A lobiul elmondja Vermesné, Kardos Emmához iri leveleben: — • Kedves Emmám! Malikor kissésUéiszem-
biztosao, merészen játszik: üüjgei] néziein a világol, mikor levelemet írtam.
Tudok minden*. Az utolsó álarcos-bál alkalmával azt _mond'am lérjemnek, hogy nem megyek el. elmentem liiokbah, álarcban. Lillám olt férjem-uramat. Es lepni tant a titok zára. A kár-tyaszenvedély rabja len; ezért kellett neki minden este a polgári "Caainoba menni; é/é|| nem . M . , , , , ., , áldozhatta ideiéi a színháznak. Álarcban, vadász
^A vaiTasziel mezes^ al ajt-észre vé Űen elfumk... -d jelmezben voltam; nem ismerhetett rám senki.
. , - " Merész gondolatom támadt. El kezdtem én is
I játszani- Azt hallottam mindig, hogy nékünk Éppen akkor kiáltották ki a azünórát. A sok! asszonyoknak az ördög .is segit egy kicsit. Nyer-álarcos egymásuján jött, tolongott ki a báli; iem, egyre nyertem. Annál merészebben jáiazol-teremböl. • ham. Férjem egyre veszteit, egyre veszteti. An-
Vermes kedvetjengUtvozoit s lehorgssztoti I nál 'elkeseredettebbén játszott. Végre minden pén-fövel 4«»dtikoK liazafeié. Ez volt első kellemel-! zét elnyertem. Ekkor a játék véget éri. Egy pa-len estéje, hogy veszten és mindjárt hatalmas i pirra hamar reáforditottam a sajái prédikációját, összegei. ; Ihogy a stjál bölcsességébe temessem, a bankó-
Mikor hazaért, neje már aludt. ' csomót belelakariam és beledugtam felső kabát-.
Ö is vetkőzni "kezdeti. -li&bá. Csak itthon veite észre, mikor4evetene.
.. . , . .. ' . I Képzelheted meglepetéséi l En alvási -^színlelve
Aiiogy teisö kabátját levetette, egy csomagot i |eslem é,
gyönyörkódlem a hatásban 1 Most megértett benne változol! a világ. Másnap már mosolygó képpel Mohón kápla lu. nyújtott át egy páholyra szóló bérletjegyet.■ Az ál-ftínd csupa bankó volt. Olt volt egy csomó- arcosbáli estéről mindketten mélyen és'botcsen bán, amit egy órával előbb veszített. hallgatunk. Férjem minden este cgyíUtjár relem Ajtjiirra, melybe a bankók csomagolva vollak. \ színházba Ugy látszik: mégis útste/ér a színház-
ez volt irta
a férfi, legényrletérel szakítva, azzal a magasaUt ftydeltefissel nSstilt, hogy nejének, ezalád-jának fentanija; boldogítója, mindene legyen, ne
látogatás a no magasabb rcnditlelésértt. Ki Vgész csak egy kis nyári felhő volt, —"Csókol ezerszer : Lujzád.<
Nagy-Kamzsa, vasárnap.
lett tőle.* — Vmberto olasz király ét u alatt kormány — u ,Orsz. Ért* jelentése szerint — a közös külügyminisztérium közvetítésével ki felezte köszönetét * magyar kormánynak ama szívélyes • megtisztelő fogadtatásért, melyben -a-Xápolyí hercegét átutazása alkalmából-a magyar hatóságok és népesség részesítették. —
Zala 15. szám. lap,) /^KűlottviroU húsvét aapjáa,
1890. április hó 13-án.
építeni. — KploueiroU busvét napján, Mátyás' saázaléka maradói el a as első osztályt látoga-király kalálának 400-ik évfordulóit t« megüs-, totafc közül legtöbbször caak harmadréaas kerül napefték. — A «<WC -császár több birodalmi a 8. osztályba. Est a jelenséget nem a rendszer minisftert szándékozik kinevezni. — A kolera helytelensége, a tanárok képzetlensége, a görög szttaik Perzsiában. — A kanyart mindinkább j nyelv nehézsége tagy a tantárgyak sokasága
tsried a fővárosi iskolás gyermekek közt BJfridbH bire jár, bogy antidinsaatikas ösi
A lapok Vilmos császár legújabb kahittetren- eskü vésnek jöttek nyomára. — deletét igen kedvezően Ítélik meg. A .Standard" szerint a rendelet a császár reformjainak egyik legnápsserübbjét tartalmazza. A .Daily Tele-grapb* kifejti, bogy a császár Európa előtt felvilágosodott reformátornak autatkozott, ki buzgósággal azon van, bogy alattvalói jólétét előmozdítsa. A császár a világ előtt mint békesze-
magyarázxák meg, súnt sokan liazik, hanem megmagyarázza a rossz, készületlen lanulóanyag, mely fölötte korán éa akkor megy a gimnaziom-! r», mikor még az elemi ismeretekből nem sajá-titott el annyit, a mennyi a későbbi sikerest*-nulásra okvetlenül szükséges.' Egészen más-és
a bSalntanndai ok i után «lk*r. léByeKe*n Í°bb l«" u az anysg, bogy ba az "•■•ptonoaoi oitwiaa 1 eleBÍ itkotu UwJÓ 4 0|Xtályt sikeresen elvé-
IHfBsígének egyik "ka. jgw. Felfogási tehetsége jobban ki van fejlődve,
: nyelvismeretei biztosabbak, az olvasás éa írás-
Tanügy.
(Az „Egyetértés" húsvéti számának tanügyi!
retu, mint emberbarát és amunkáaok loakarójai ro^tában Hoffaann Mór kártárstanktól, a fen- fe1 gyakorlottabb, áoldra-zi i.mereteialapoeab-jelent meg ; leautébbi readelete tanúskodik a; tebbi cim alalt figyelemreméltó cikket olvastunk, Ibak'.""8*"1 bozta a sikew tovább-usztek iránti jó akaratáról éa aa eddig kizárt ,_e|_et annA1 is fgéaz terjedelmében kö- Unu,*< "'tételeit aa iskolába. A tanár magya-
osztályok iránti igazságosságáról. A .Daily News* a császárt a korszak legnevezetesebb férfiénak és oly uralkodónak mondja, ki biva-
lelyet annál ia inkább egész terjedelmében , . . ,, zölni jónak látunk, mert szeretnők, ha az ott|™"^t,|1ír • ? mondottak minél tágabb körben megszívleltet nének:)
icgértheti, » maga is sikeresebben foglalkozhatik. Meg vagyok győződve róla, hogy csakis ez
tétét komolyan veszi. - Héem !*{** szerint a) B„al a ^logról sokat Írtak és sokat beszél-1"intetheti meg»|^éotanodaioktatásmizériáit,
K.tk hAlltent. mnuhn tiHzti knp.lli.ii ur a hír . ■ . n , v, ,H , . , . . . , . iu mm, mnn A « i A. i.m.p npiurnalr a.tlvin.
6-ik hadtest magasabb tiszti köreiben az a kir in elterjedve, hogy a 6-ik és. T ik hadtest
tek már. Sajtó és törvényhozás egyaránt foglal-.. , — ... ,, , . kosták vele. Keresték és kutatták az eredményi
Nagyvárad és Debrecen kdtt tartandó badgya- j teli5gé okait éfl sokan meg vannak győződve korlatain a német csássár is, fényes katonai jri,a h° „ okokat ismerik is már. Nem lesz
kísérettel jelen lesz. —. A Figaro szerint a wa iesi herceg Berlinben Ferdinánd bolgár fejedelem elismertetésén fáradozott, de hasstalannL — A
khiénytkM. megtámadott képviselő választások _
bírálatáról stóli t«**yjaveslat - mint ha nir Tgörög nyelvlenH^kÖte
bogy [_I_
asért felesleges tovább is kutatni, honnan az a1 sok panasz, mely a középiskolai tanítás elleni meg megujulva. felhangzik, s mely HIIHf — I meggyőződésem aserint — sem fog megszűnni \
semmi mis. A szülők haipar belátnák az ily intézkedés helyességét, mert* hol alap nincs, oda csakugyan nem lehet építeni.
Hoffmgjjfft- Mór.
KevelCnt én bbnue. HtaHtir' élnthaf"
értesül — már elkészült s az igazságügymimsz tar közelebb fog vele foglalkozni. — A muS-htgyfi cukorgyár leégett. — A timavdri lutri-
A magyar társarialnii életben 5 hivatott ne-velőnő mindez ideig nem tudott magának állást kivívni. Igy van ez az ország nagyobb réazé-
pör tárgyalásáról egész könyv jelent meg.^Tá-T0™' "V1" ", .... - ,. H bori Hubert kiadásában, melyhez azelóstétEőt- [?»> "<*f*gat. "fid a tanarokat egyenkint és vös Károly irU meg. - Zágrábban 66 önkéntes "M* Nézetem szerint. azonban egy
közül 46 kapott altiasti rangot. - Az ai gol ,®ely.r?. aP^ leginkább vissza-
orsz. képviselők akadályverseny lófuttatást ren deztek, kizárólag saját TéBukre, talajdoi io-vsikkal; s pedig külön futtattak a- sovány és kttl6n a kövér képviselők, utóbbiak nagyobb számban — Klapka tábornok ápr. 6-án ülte meg 70 ik születésnapját. — Natália exkirályné
leső tantárgya a gimnaaiumnak.
A gimnáziumi tanítás eredménytelenségének I ben, ,kivéve azokat, hol a tényleges ludás, az okai gyanánt maj 1 a rendsaert, majd a tantér. 1 'gaai értélawtég.M elójtéletek korlátjait lerom-" " " * •*- • - 'balta
Az a nevelőnő, ki viruló s ttde ifjúsága idejének nagyobb részét tanulással töltötte, aki az ország egyik első rangú tanintézetének oklevelét fáradtsággal és küzdelemmel megszerezte, az
vezethető, eddigelé kevés figyelemre méltattak,
vagy egyáltalában figyelmen kisül hagyták. _____
Ez a hiányos előkéazültaéií. melylyel a nép-!?/®" ®eveM»ff "elB f°kott oí? kívánalmakat
iskolai tanuló a középtanodába lép KözépUno- W1"1' " ^ywvezett uri
dai oktatásunk mizériája ebben gyökerezik Nem azt értem ezalatt, mintha a népiskola nem tel-
e|y bécsi biztosító térsaságnál egy millió frkra je»'ten* kötelességét, és — nem szatiad figyel-biztosította életét.— ügynöke a közvetítésért imca kívül hagyni, bogy mióta polgári iskoláink 80.000 Irank jt ka|iott. — Az .Itália" szerint vannak, a népiskolai tanulók java lép a gimná-Feren< József s Umberto királyok e nyártoly- ziumbi — hanem azt értem ezalatt, hogy ná-tán találkozni fognak Berlinben. — A nűi munka \ '"nk, a hol a népiskola és középtanoda egymás első nemzetközi kiállítása május 1 én nyilik boz való viszonya szabályom nincs, a tanulók meg Florencben. — A Mziliai ext sászár beteg, legnagyobb része e.4r a 3. elemi osztályból megy
— SlaHlty ktinyve május hó végén vagy jnnius hó elején jelenik meg. — Hosszabb tanulmány y*g»U IS |ogympá«ittmi tanuló küldeteti Buda pestié * szerajevói országos kormtiiy által ~ Hágám in a .nóna" betegségben halt el egy egyén. — (JsabreHdckeii tűzoltó-egy let alakult.
— A gj/üri tűztornyot le togják bontani. — iiinimlrrtamifi tartatott közelebb 'Ssapáry tíy. elnökletével, mely a kisdedovodákra és a királyi táblák szétosztátéra vonatkozó töfvényjavaala tok fölött volt hivatva dönteni. — A Duna gőaha|ózási társaság is sónatarilst fog behatni. —r h'titö-Aptán (Erdély) egy löldmives kilopta birtokának túlterhelt telekkönyvi lapját a hivatalból. — A Iccrltsö lopok Ausztriában erősebb papírból fognak készíttetni — Üuccr London ban 40 napim koplalásra vállalkozott — Á'ew- Yorkból iriák, hogy Askiand városában ft(hio> nem rég délibábot láttak, mely hatalBss várost tükrözött vissza. Ei oly rémületet keltett, hogy aa egész város lakossága sz erdőbe menekült. Később a négerek istentiszteleteket tartottak, inert azt hitték, bogy a délibáb a világ végét jelenti. — fy tSnlrost lau abból sz alkalomból, bogy Ad
a középtanoda 1. osztslyába Azon sz alapon a gimnáziumban tovább építeni nem" lehet, mert egy bárom elemi osztályt végzett tanuló annyi értélmét.'oly felfogátt s annyi nyelvbeli képzettséget nem noz magával, hogy sikeresen bieg
ni. melyek az ügynevezett uri családok érzékenységét megzavarnák, nem igyekszik abba a körbe, ahol a nevelőnői~~ fogalomtól kellőleg tájékozva nincsenek, hanem szerényen meghúzódik a saját kis körében.
De miért épen a magyar nevelőrők azok, akik iránt ami úgynevezett értelmiségünk leginkább előítéletes, akiket úgyszólván semmibe sem vesznek, holott épen ők vannak hivatva a magyar kulturát a társadalom minden rétegében, úgy a nemzetiségi családok ,körében is meghonosítani ?
A divat, ez a kóros betegBég a megülője a tiszta éa józan felfogásnak. Általában divat a gyermekeket isfilgt korukban nyelv
bckci ueui uu£ Hunvtti. uukv aisereaen U10K'-i_r . . . v , . . , " , . .
küzdbessen az PsŐ gimnáziális óaztály tantir- eisajáütásara gyakorlatilag rászoktatni s ezért
,'t- .-, r .x nr, m. .i nk rrnnpifl. nnr Mnvnkat quiM.
gyaival s hogy a latin grammatika elemeit ta nulhassa. Azért teher a tanulás a tanulóra-nézve s a teher oéztályról-osztályra nagyobb lesz Ezt a tapasztalás világosan bizonyítja, i-sak egyetlün egy gimnáziumi érteaitő érdemsorozatát kell légig tanulmányozni az I—VIII. osztályig. Ebben igen szép tanulság rejlik. Azért meg lehetünk győződve róla; bogy az annyira megszo kott panaszok nem fognak megszűnni ezután sem. ha csak szigórtT rendeletben ki nem mondják, hogy az első gimnáziális usztályba csak oly tanuló vehető fel, ki 4 elemi osztályt jó sikerrel végzett Ezáltal nemcsak a gimn. oktatás nivó ját fognánk emelni, hanem megszabadulna a gimnázium azon elemektél is, melyek a tudományos pályára előkészítő iskola nívóját már eddig is nagyon alásüly, sztették, s melyek éppen nem odavalók. As olyan anyaggfl azután
az úri családok francia pór leányokat szegődtetnek házukhoz, akiknek nagyobb részét Svájc-I búi szállítják ide üzletemberek. Itt a fiatal pór leány francia nevelőnő számba megv s egyes 1 csaladok úgyszólván büszkeséggel mutogatják e francia nevelőnőket, akik pedig nem egyebek, 1 mint a ^gyermekeknek játszótársai, a kiízhasz-I nálatban lévő elnevezés .szerint; bonne ok.
Ezen állítólagos nevelőnők nagyobb része a szellemi ismeretek legalacsonyabb fokán áll s álig van köztük 2 százalék, akik keltő képesítéssel vagy oklevéllel bírnának, igy tehát nem csoda, ha képességük felismertetve, az igazi értelmiség figyelemre sem méltatja
De a t. nagyközönség nem igen szokta véleményét mérlegelni t igy sokszor megtörténik, hogy az okleveles -magyar nevelőnőket a bon-I nokkai egy rftngsorozatba helyezik.
Sajnos,' ilyen ferde fogalmak is léteznék. Mi fáradunk és buzgólkodunk, hogy a hazának
gofomág éa Németország kötött mindinkább boldogulhatna a középtanodai tanár, a a közép storoaabb barátság létesül azt jósolja, hogy ez <*nodai oktatásnakvolna ei edménye. Csak egybe 5*. DHZP'B0Qn".', W a
i vétlvámos politila megszűnését ée a sziW- kell hasonlítani a népiskola 3. o^t. tantervet, ^ honTeányokat neveljünk hogy
_ .a.'. O t ... . ft.___- i iváKah maiviroma svn I jain Kán tfiuiaiilr ma
kereskedelem fulülemelkedéset fogja mag* után vonai ás igy neircsak a béke lesz biztositottabb, de a népek egyébként is egy élégedettebh, jobb jövőnek nézhetnek elébe Adja Isten úgy lenben I — A'»«)w4rn a boldogult trónörökös em lékére Rndolf-teaiploaut fognak építeni — A magyar kiránduló társaságot Konstantinápolyban rendkívül szive* vendégszeretettel fogadták. — A /őrdnu kórházaiban is paulai szent Vincze apá-
L.» _lL-)____: \r-i__
a gimnásium I. osztályával, hogy azonnal belássuk. hogy ez oly ugrás mely tanulón, tana-1 ron egyaránt kegyetlenül megboszulja magát, i Egyes gyermekek, kiket a gondviselés különös | szeuemi tehetségekkel áldott meg. megbírják ta í Ián, de a zsenik ritkák.
Nem ssükség rajongani az osztrák középiano | dai rendszerért s mégis be lehet látni, hogy az Jóitani középtanodai tanítás jóságát csak az a! ákat fognak Grácbóíi alkalmazni. — Vilmos szigor mozdítja elő. mülylyel a középtanodába | Mástár rendéletet adott ki a hadseregbeli tisz- f való felvételnél eljárnak. Csak a népiskolai 6. tek téayűtése ellen. — Tornyai Scuodsberger Zsigmond magyar bárói méltóságot nyert. — bfrtttrn ápr. P án nagymérvű csőcselék zavargás fordult elő; 37 egyént letartóztattak. — Brr m«viy A. caltuszmiaiatteri államtiikár három kati ssahadságra Olaszországba utazott. — A towíani rendőraég sztrájkolni készül, — ifit-
ekkor ia elküldik, ha a felvételi vizsgánál gyengének mutatkozik. Ez teszi érthetővé ait is, hogy a bécsi gimnáziumban az érettségit tevő növendékek nagy százaléka nyilvánitta tik kitűnően érettnek s 30-40 között csak 2—3 utasít
-------v----- . tátik vissta. Épén megfordítva áll az arány ná-
aóbaa a világ legnagyobb színházát tervezik i lünk, darára annak, hogy időközben 60 -60— 70
_ minden
izében magyaros szellemben vessük meg az alapot; — a szülék egy része pedig velünk, úgy a hivatott intézettel szemben ellenkező álláspontra helyezkedik.
E téren a szülékkel mi harcot nem küzdünk. Legyen az ő hitük szerint. Nekünk öntudatunk adja meg az elégtételt.
Magyar ntvtl'jn&.
Magyarország népláilUlták eujeft. ■acs gyAléae. A . Képtanoda utolsó száma a osztályból mehet a tanuló a középtanodába, de IIIL egyetemes t&nitógyülés végrehajtó bizottsá-
gának a magyar néptanítókhoz intézett meleg hangú felhívását közű,- mélyben az ország néptanítóit, arra utalva, hogy már 12 év múlt el anélkül, hogy la tanítók egyetemes gyűlést tartottak volna, -^felhívja, nogy a f. évi augusztus 20-ára egybehívott IV. egyetemes'gyűlésen minél nagyobb számmal megjelenjenek.
Nagy-Ranisn, vasárnap.
A
Zala 15. szám (4 lap.)
■faluiért m4(t*l a luklaptk Ügyek kösgyűléii tárgyalásának előkészítése l*l|áka>. A vallás- és közoktatásügyi a. kirvégett pedig /, évi aprít 29M, mindig d e. 9 miniszter t. évi 4496. az. alatt a kőnyvkeres-*'jrtrBkor a zala-egenaegi nagymegyeház gyülís-kedők egyletének elnökéhes a következő rende-"termében ülést' fog tartani, letet intézte: A* 1888. évi dee. hó*)-án 17 5H9 — Képviseld érlekealet volt apr. 9-én sí. alatt kelt rendeletemmel kiadott szábályzst d u. 3 órakor, a városkásán. Tárgyát képeste 14. pontjában foglalt azon határozat, bogy a | a-képvi'selótestület kebeléből alakulandó bízott használatban levő nem engedélyezett könyvekjságok kijelölése. Elénk érdeklődéssel folyt le s aa 1890/1-ík tanév elején engedélyezett könyv- meglehetős egyértelműség nyilvánult minden ▼el okvetlenül cseréltessenek fel, tekintettel aa ■ tekintetben a kifejezésre jutott ama kívánalom, oktatás érdekeire, fentartandónak találtam. Azon- j hogy a bizottságok akként alakittassaaak, hogy bén egyidejűleg intézkedtem, hogy minden ujabb■ egyez képviselők ne foglaljanak helyet minden kiadáan tankönyv bírálata t évi március hó fo bizottságban mások kiszorításával, hanem kiki Jyamán fejeztessék be és as addig engedélye [óhaja éa azakmája szerint vétessék föl abizott zendő, valamint a 11. jegyzék kibocsátásáig en- ságokba; de egy képviselő három bizottságnál redéiyecett tankönyvekről szóló ÍII. jegyzék f. többen ne szerepelhessen. A. kijelölésnek ily évi április hóban as iskolai hatóságoknak tudo-1 szellemben való eszközlésére egy 9 tagu bizott-másukra hozassék; a mennyiben azonban vala-jsár küldetett ki, mely 8 órakor kihirastte mű-mely már általánosan vagv ideiglenesen enge ködése eredményét. Ez ki fog nyomatni s a délyezett tankönyv -njabb kiadása bármily ok- képviselők között kiosztatni, bogy a legköze-bóla most említett határidőig nem volna meg- lebbi városi közgyűlésen érvényre jusson. y' bírálható és engedélyezhető, annak címe a ki- — fgj vMi kaataral kimálés. A zala-adandó jegyzékben közöltetni tog, mint ofy köny- j egerszegi ügyvédi kamara az .1.874, évi 34. tc.
vé, melynek használatban megtartásé' a jövő tanévre kivételesen még torom eagedni. Erről a
22. szakasza értelmében választási közgyűlését 1890. évi május l»-én d. e. 9 órakor Zala-Eger
cimet m. évi december hó SO án benyújtott fo-1 szegen, saját hivatalos helyiségében fogja meg lyamodványára azzal értesítem, hogy a címtől;tartani. Tárgyai lesznek: 1) A választmány és ál várom, miszerint uját hatáskörében oda fog tisztikar megválasstáss. 2i Az 1889. évi köz-tatai, hogy a tanügyi kormány minden szigorító. gyűlés jegyzőkönyvének félolvasása. 8) As 1889r intézkedése dacára a tas köny vek irása éa ki- évi kamarai működésről jelentés .4) A kamarai adása terén észlelhstÓ egészségtelen és káros' pénztár állapotáról jelentés. 5) As 1889/90-ik túltermelés megszüntettessék. bogy a kiadók a | kamarai évi pénztári számadások felülvizsgálása tankönyvek kiadásénál az addigjnél nagyobb 4é» iá ráhagyása. 6) Az 1890/91'. évi kamarai év körültekintéssel járjanak el és valamint kiad-]költségvetésének megállapítása a szükséglet fó
ványaik tárgyi éa methodikai becsére, ugy külső I dözésének meghatározása? 7; Az üryvédek és
j ügyvédjelöltek névjegyzékének felolvasása. 8) netáni indítványok tárgyalása.
kiállítására is kellő gondot fordítsanak.
Ktlönféíék.
— A kir. táblák lersárél írván a .Pécsi Figyelő*, ily kilátást tár olvasói elé: .Ha eddig nsgy bizonytalanságban voltunk a kir. tábls decentralisatiója dolgában, ugy most még nagyobb bizonytalanság veszi körül a decentr*
____1890. április hó 18-An. ,
ugyan kisült, hogy a tolvaj maca K. Eva voli, 0 meg aziveaaégböl segédkezeit mellette. Miodketiöt lelsrlóstaiták.
— á|)aal«l ptatetlrl. A homokkomáromi szőlőhegyen uióbbi időben egymást érték a betörései. Ea rendkívüli módon boezanlQlta aa ottani ssölöpásztort, mert — bár míodent slkö-veteti — nem birta sem rajtcsipni, sem elfogni a tetteseket Legutóbb egyik éjjeten megint betörtek egy pincébe s a szölöpásztor láttára elmeneküllek. Most azonban a pásztor ulánuk lőtt s az egyik halva ott ia maradi. Az agyonlőtt pince-löröben Hali (Dolmányos) József kis-kanizsai föld* mivssre ismerlek- A vissgálsi meg lett indítva.
--- Hlrfelea halál. Pavíls József és Furdán János kis-kanissai fuvarosok bort azállitotlak a kssztbelyi hegyekből egyik nagy-kanizsai- korcs-márosnsk. Furdán János vslószinQ'eg kissé többet vévén be a jóból, s hordós kocsin (sz egyik hordóra dűlve) elaludt, llár jó dsrab földet haladlak, mikor társa öt kellette csak szóval, de nem kell fel. Később Pavits megsokulta láraa hosszas alvását, Sármellék közelében megállott és oda meni boszá, bogy felköltse. El kezdie ütögetni, hogy ébiedjen~i6l, de as meg sem mos-dult. Ekkor jobban vissgálta s lsua, hogy meg van hslvs. Ugy, ahogy a bordóra dőlve elaludt, érte a hirtelen halál. PAiis a hullát úgy hagyta -a apr 11-én A. e. igy ért N,-Kanizaára a két "boros kocsival » táras holttestével. A*-esetről rögtön jelentést lelt a rendőrségnél.
— A asura-keresslarl poalamesler: íJo-bor István — mint bennünket értesítenek — f, 4ió l'én, a pécsipósta-igazgslóság által,híya<alos pénzek hűtlen kezelése mistt hivatalától lelfüg-geszteien.
— A lelláaaadás éa hasvél Keaalhe* ijen Tavaszias, igazi húsvéti időjárás kedvesett a* áiUlQskodóknak, kik a böjt utolsó nspján, nagyszombaton s reggeli mise órájától egész nap
Jiaa.ii í sorsát Az ügy be u közelebbről érdekelt, Ödön A születési rilus alkalmával G. Gufmsnn
tehát hiteles forrásból értesülünk arról, hogy Pécs nem kap kir. tiUál." Ezeket irja a rPécsi
Figyelő" a nélkül, bogy e Pécsre nézve megle- rosi szegényt megvendégeli. .
betűs leverő hírt kommentárral kisérné. Lap-j — T&a volt Kis Komáromban, húsvét első
tácsunk e reaignatiója előttünk eléggé indokolt, napján. A kis komáromi tűzoltóknak ez volt a
— Családi ttréaa. Lapunk mull számában említettük, bogy G. fíutmann Vilmoskir. tanácsosj urat neje egy egészséges liu-gyermekkel ajándé- íi kozfa meg. A ssülelési Snnepaég a családi gyászra, tolonglak a keszthelyi azépmivú r. k. templomban, való tekinleiböf csak szük családi körben folyt buzgó imát rebegve az urkoporsónál, melyei az
apácák gyönyörűen leldisziiettek. A feltámadási körmenet ti órakor veiie kezdetéi. Az ezernyi nép, az iskola előtl lelállitoil honvéd disz-század, az egyházi lobogók, különös szint és űnnepiességet kölcsönzött az egész jeleneinek. A selyem ineny-nye/.et alatt Dr. Duest Ferenc/, apátplébános vezette sz ünnepélyes körmenetei, utána a városi elöljáróság, a honvédlisz,liEar, járási főszolgabíró-
ié. Az njszűlöli boldogult öreg-styjs ulán Henrik, Sándor nevet kapót*. Kereszt-atyja: G. Guimann
Vilmos sz izr. és keresztény jótékonynöegyletek-nek 100—100 forinioi küldött és házánál 50 rá-
helyzet dicséretre méltó belátására enged! .szűzoltása*, amennyiben a tűzoltó egylet meg-jság sorakoslak. Áldás adáakor a diaz-azázad hop-
.A La_S aA m í! h 1. I------m l -1-L^.ll-z ll. aÜ áfCa MaM L I uAJhAh A * n I it cr A0 A Lr 1/ A I Amitl Ah (Vn A A rvA I U I án B áf
következtetnünk. Annál -furcsábban hangzik .Budapesti Hírlap* egy későbbi eredetű méaye, mely szórói-szóra eseket irja:
alakulása óta ott semmiféle tüz nem volt Első közle-1 működésűkben derekasan viselkedtek, mert egyet A mi-^len pajtán kívül semmi nem esett a tűz marta-
nisztertanács, végleg határozott a decentralizált í lékául. Ezért dicséret illeti a főparancsnokot és kir. táblák székhelyei ügyében. A végleges megállapodás eredménye aa, hogy a székhelyek száma nem tíz hanem á budapettieeTegyütt tizenegy lesz. mert a két versenyaő város: Debrecen és Nagyvárad, mindegyike kap táblát Értesülésünk szerint a tizenegy székhely a kővetkező: Buda pest, itten, Oylir, Kassa, Pozsony. Szeged, Debrecen, Temesvár, Nagyvárad. Kolozsvár és Ma rosvásárhely. * A kir. táblás küzdelem alatt annyira megszállta lapjainkat a kombinálási mánia, bogy most már naryon bajos különösen a kir. táblák decentrálisatiójára veuatkozj közzétételeket alapos értesültségen nyugvóknak el
védség diszlövésekkel emelte az ünnepély fényét Húsvét els<Wés másod napján szinte özönlött a nép a templomba, a hová moat még azok is el-láiogaiiak, akiknek különösen ritkán jul eszókbs, a tűzoltók mindegyikét egyaránt. bogy külső jelét is adják vallásosságuknsk. As
— Koksz nóaizédsk. Sz. J. és M. J. ünnepi nagymisét dr. Dunai F. apái végzé. As helybeli háztulajdonosok közös kuljábsn nem rég isienházban tett látogatás után a világi dolgokra egy macska-hulla találtatván, Sz a kutat kime- került a sor Mindkét délután tömegesen kereste retie. Minthogy pedig M.. — ki különben másutt fel a közönség a városnak azon helyeit, bol szó-Iskik — a költséghez járulni vonakodott, Sz. le- rakozni lehet. A Balatooparton szólt a zene, oda zári a a kulst M. árendása elölt. Erre sziáu a I özönlött a nép. .» tó sima tükör-vize megelén-macska ismét visszskerül*. egyéb undorító dolgok1 kuli a vidám csónakázóktól; Körmendy vendéglős kíséretében, s leültön kut vizébe, kellemes hus-lis jó üzletlel kezdett A sörkert is tömve volt, véti meglepetésül. Sz. jelentést levén e szomszédi bol az alsóbb néposztály vig láncot járt estig, s bíróság fogia közös-ügyes dolgukat Sokan kirándullak Hévízre és a szőlőhegyekbe.
IA gyermeksereg pedig
barátságról, elbírálni.
HtavM-kitiá
F. hó 7-én a Koltay-
fogadnunk. Így a .Budapesti Hírlap" sitkhelyfil j tele korcsmában borozgatott néhány közhonvéd, is caak ilyen kombinációnak kell tekintenünk; I Az éjjeli órákban bevetődött egy másik sszlalhoz mert érthetetlen éa megfoghatatlan, hogy akkor j pár helybeli mészáros-legény is. Mikor ezeket
midőn a kir. táblák Dunántúlnak két ellenkező (egymástól messzeeső) pontjain hely estetné-' nekel — minő magasabb szempontok és érde
meglátták a honvédek, egyik közülök fenyegető leg felkiált, hogy ma minden n.-kanisssi mészá ros-legéiyt meg fogunk fejteni > A szó nagyon is
a vásártéri cirkusz mutat-ványaibsn gyönyörködött.
— A Zalarla lecsapalá-lársiilat tavaszi rendes közgyűléséi április bő 14-én Z.-Apátiban tartja meg, melyre Bigyay Máté társ. etnók az érdekelteket és azok képviselőit meghívja. A gyűlés Mrgysi lesu^eloöki jelentések a társulat egy évi' mbkönafflt, az 1889. évi számadások
kek jutnának érvényre V Egyébként a sok erre, komoly. leVén, egyik mészáros segéd elszaladt az | bemntatáss, az 1890, évre előirányzott költség
eia elbírálása, a választmány által a társ. bel-
arra való kombinációnak aa országgyűlés husvétutáni első ülései alkalmával már vége asakad. amennyiben akkor as igazságQgymt-aisstsr ur a képviselőház elé fogja terjeszteni a kir. táblák deoentraliaaciójára vonatkozó törvényjavaslatot .
— Hlaririfs. Dr. Kemény Fülöp helybeli törvényszéki aljegyzőt i| igazságiigyminiszter ugyanide törvényszéki jegyzővé nevezte ki. Uratulalunk.
— A megytl állaudá válavslaaáay, — a törvényhatósági bizottság i. é. május havi ien-dee közgyűlésen télveeadő 1889. évi megyei
őrjáratért, mely midőn csakbamsr megjelent, s vezető őrmester kérdési intézett a jelenlevőkhöz, bogy kik szók a verekedni készülő honvédek ?. mi közben s másik ivó-szobába tartott, s mikor Putz Lajos mészáros-legény követte Cl, az ajtónál kissé visszamaradt »készültségi legényei Blattomban össze-vissza szurkálták; veszélyesen meg sebezték a nélkül, bogy a már bállal levő ör-
a választmány anai a ügyei érdemében tehető terjesztések feletti intézkedés.
— Esküié. Dr. Bayer Ferencz, debreceni keresk. sksd. igazgató, f. hó 7-én tariá esküvőjét Szita Piroska k. a.-nyal, Szila 1. keszthelyi nyűg, gazdatiszt lányával.
— UJ gfsflirdA. Keazihelynek nyáron van
meater észre vette volna. — A boszú valami ar- hideg és meleg fürdője s csudálatos, bogy ennyi culcsspásbó! keletkezett, melyet bizonyos mészá-1 isten áldás közepette oly berendezésű türdője még
ros legény mért — néhány nappal előbb — egy nyugtalankodó honvédre, miről azonbsn a korcsmába belért m legények miisem tudtak. — Azt
sincs, bol léleu is lehetne fürdeni. Frieaz Ferencz tehetséges keszthelyi gépész már rég töri lejét egy gőzfürdő építésén és berendezésén; tervét
házipénztári ', utfontartási-., betegápolási-, kato-l ügyről úgy a bíróság, mint a honvéd-parancsnok-1 legközelebb meg is valóstfandja. As öszön hozzá-
nabeázállásolési-, közigazgatási fogház-, erdé-1 ság értesíttetett-Sieti- éa meteralap zárszámadások, továbbá a —Felsült laaa. Kis-Ksnizsán Hokaan aaiavármegyei gyámpénztári-, nem" különben Györgynétől a napokban elemeltek két kövérin-l Zala Egersasg és N.-Kanirsa rendezett tanácsa' dst Kovács Eva, rendőrileg is eléggé ismert ász-városok gyámpénztári számadásai tárgyában teendő véleményes jelentés elkészítése végett /. én imril 17-4». — továbbá a jelzett bizottsági k&sgyüiáiMi Islvsesdő egyéb törvényhatósági
tog az építéshez s a jövő télre már lesz Keszthelynek gőzfürdője is.
j Gyászhír. Gyászlobogó leng a Ispolcsi rom. kath. iskola fedelén, azomorpan hirdetve, hogy szony. erre esakbsmsr megjelenik H.-néoál, hogy! egyik régi tanítója, ki 1868 óta buzgólkodva, tá-
ti taauakodkatik a melleit, ki voll a tolvaj, iqert látta az egész manipulációi. A rendőrségnél be is vallott bizonyos nószemélyt, ki által aitán csak-
radozva törekedett a népnevelés terén Munkálkodni, örök nyugalomra szállt, itt hagyván egy mélyen sújtott özvegyet hat kiskora árvával. _
Zala 15; szám. (5 lap.)
1890. Április hó -ÍM*
Nagy-Kanizsa, vasárnap. '' ■ ^ - _
Stitz Mihály tanító kimuliál hirdeti é gyászlobogó. I nyúlik lei. A páézlV lármát ö-wpott, rögtön el-1 valamennyi .törvényszékének fenyítő osztályánál flutioakéi éveo át Büködön e tapolcai r. kstb. kezdték ásni az agyagot * alatta megtaláltak 1 péozttroai (ákámadóij állán rendssereeit, mely uj iskolánál. Huszonkét éven át nevelője és lanitója' mind a kél.kis gyermeket összezúzva, holtan. A közeg az összes általánypénseket, rabmunkák tolt aa ifjúságnak. Rögös pályán vezette mint a | part egy része leszakadt s agyonnyomta az árist- diját és élelmezési, valamint a vizsgálati pénze-'enttgy egyik szerény munkása a fiatalságot; de Isn fiacskákat. ket lógja kezelni. Ez az állás a folyó évre a ki-
es benne a munkakedvet nem gyengítette, söt — A ménét rsAazár és ■ párbaj. A adott miniszteri rendelet értelmében csak bsosi-serkentette további kitartásra ás oly tevékeny- aémei császár, minlBvIiobél Írják, _a pár- tás utján töltetik be és már ipril elsejével éleibr eágre buzdiiotia, hogy betegen, rekedten is — bajra vonatkozólag a kövétkező rendeletet adta lép, a legközelebbi költségvetés alkalmából azon* mivel gégelő - sorvadásban szenvedeti — eljárt ■ ki a hadsereg számára; A párbaj a tisztek közt ban véglegeten leez szervezve. Iskolába t« tanított. Végre engedvén orvosa ké-|csak ugy engedhető meg, ba s becsületbíróság. — Npeelail* araiágas klAllltAiak Mint résének, ágyba feküdi, honnét 9 heti szenvedés I melyben két ezredes elnököl, hozzájárul, éj_pe- énesüUlok, Baross Gábor kereskedelmi miniszter titán ravatalra jatoll, élete 42-ík évében. Áldás -dig: I. tettleges bántalmazásért, ba a sértő meg - elhatározta, bogy egyes iparágak fejlesztésének emlékezetén I tagadja a bocsánatkérést; 2 egy liszt nőrokona, tokozására az egész országra kiterjedő speciális
- AlsA-Lendva közélében e z.-lővöi erdő- vegy menyasszonya ellen elkövetett sértésért. — I szakkiállításokat rendez a kereskedelmi muzeum ben e hé 2-án ismeretlen (ellesek meggyilkolták Nem szabad a párhajt megengedni-: I. egyesületi, kebelében. Egyelőre a bőripar, textilipar és az
kávéházi és kaszinói vitatkozásokért; 2. ba as agyapiparra kiterjedő ily kiállítások tervet telnek, ellenfelek egyikének már 3 párbaja volt; 3. barmelyek közül az első egy orszájtoe bőriparkiál-a felek egyike nős, vagy családapa. lilás lesz, mely esetleg még ez év folyamában,
• — A harnaadlk kssiéé loiaadandár de valószínűleg csak a jövő évben fog mejglartatni. Ielállliá«a 0 felsége Bécsben folyó évi'már-! — Ciséa m félyákss. Furcsa kis emberi cius I8'íkán kell legfelsőbb elhatározásával elren- jószágot csodáltak meg közelebb a szegedi bába-delie. hegy a m. kir. bonvéd lovasságnál egy képeidében. A pólyás csodál maga az édei harmadik lovas dandárparancsnokság álliitaesék anya vitte be a karján az intézet igazgatójához, lel Pécsett. Ennélfogva a honvédelmi miniszter ja ki sok mindenléle alakzatú szörnyszQ'eményt
ós kirabolták Horvát Antal aagy kölkedi lakost, A teitesekei erélyesen nyomozzák] — Mara Sik lésen Horvát István és Traukor Karoly odavaló lakosok a mull bó 21 én munkaközben összeveszték, miközben Traukor kspájával agyonverte társéi. A lettes önként jelentkezett a csendőrségnél.
— A 4411 vasút aj aarnsélj dljoabáaa A déli vasat igazgatótanácsa uj szessélydijszsbás kidolgozását haiározta el. A díjszabás a távolsági tarfia elveire van alapítva a távolsághoz képest vssükkenő egység tételekkel, bárom fokozatban 1—300 k.-mig, 900-tól 460 k.-mig és 460 kilométeren felül más más az egységtátaLAztgyiég-
tételek a következők I
díjszabási fok osztály 1-től 809 kn.ig 4.76 «01-föl 460 km.-ig ».8G 461 km. en Ulti 270 £ díjtételekhez a
személy vonaloknál II. III.
krajcárokban 3,66 2.37 2.85 ■ 1.93 2.00 1.35
gyar korona lerüleién já-
rulna a ISK-os személyszállítási adó és a bélyeg. A jelenlegi egységlételekhez képest az első lávol-eági tokban 11'/,-o* mérséklés, a második (okban 14-19' ,-os mérséklés, a harmadik' fokban 19— 8l' ,-oa mérséklé* eredményeilelnék. A gyors-
körrendelele éneimében a bonved huszárezredek- látott már, de ebez foghatót keveset. Az efó'e
nek lovas dandárokba való csoportosítása és be osztása legfelsőbb parancs szerini következőképen eszköalendő: 1 Az 1-ső honvéd lovas dandárpa-
kis jószágok rendesen halva születnek, de a csoda mozog, ott babrál a pólyában apró sovány kezecskéivel ; de még csodálatosabb az, hdfey a libát a
rancsookság tórzsállomá»helye Arad. Alárendelt- kezek (ormátára, rendes csjAlőkkal előre hajla« csapatok - a 3-ik, 4-ik és 9 ilLhonvéd huszárezred. Qak, mint a majmoknál. Aztán a fejecskéje, mely 2. A 2 ik honvéd lovas dandárparancsnokság akkora, mini egy 6 esztendős gyermek Ökle, csont törzsállomáshelye Budapest. Alárendelt csapatok:. nélkül való, az egész koponya "ölyzn puha, mint az t-sőj 3-ik, 5 ik és ti-ik honved huszárezred, s friss cipó, pedig a csecsemő már 3 hónapja él iL A 3-ik honvéd lovas dsndárparancsnoksáf■ De a kis pótyáson még Több rendkívüli erdeket
lörzsállomáshelye Pécsi Alárendeli empaiok: e j csoda van * a kis biigerlirce té'Té van hasadva 7-ik, 8 ik és 10-ik honvéd huszárezred. E beosz- lent a farcsontná! s valóságos üíö gumöja van, lás folyó évi április hó 1 -ével lép éleibe. mint valami kis majomnak. A csodaszfilött gyer-
— A gérseji esrtabsuké Egyik jtöcseji mek még él, a tejet nagyon saereii, mindennek trafikos elhitette vevőivel, hogy a szegedi dohány-1 dacára azt tartaná a kitűnő specialista, dr. Mann i gyárbsn egy gróf mu'slságbót elővett egy ezres-> orvot a legnagyebbi -csodának, ba a gyermek
______ _ ! bankót a ráírván ne.é', odament a >3 krajcáros éleiben maradna. Egyelőre a szülészen korodén
vonalok tételei W/.-W emeli el n'éne'k. A veR«iiiob*n!rP»llik' ™k'*rába és egyik csomagba be- i ápolják.
Vonatok egvséglélelei a következőleg alakulnak ,|hcW Wan melyik ezegény ember találja — As eMéaalést előmozdító k.iunö házi-1 III.
1— 8»M) km.-ig S«t—450 km.-ig 481 km.-en leiül
osztály krajcárban
2.50 1.60
2.00 .130
1.60 1.00
A jelenlegi tételekhez képest a mérték lés 33* ,. A déli vásni igazgatósága mindkét kormáoynál bejelentene, bogy ez évi június bó 1-én e dij-taabást szándékozik éleibe léptetni. A kormányok határosain még ismeretlen.
— Paa tantálvényak késbewltéac tár-gyában, mint értesülünk, Harau Gábor kereskedelmi miniizter rendeletei edott ki, melyben iii-vatkozáaaal a Hobrer leslvérek utalványhimisi-tására at ismeretlen címzetteknek szóló ulalyá-nyok kétbesi'ésénél szigorúbb eljárást i?»z kőtelezővé. A miniazier ugyanis felelősség terhe slait utasítja e postahivatalokat, hogy "ismeretlen és (Oleg oly egyéneknek, kiknek az illető vátosban vagy községben állandó lakáxuk nincs, a postahivatal székhelyén esak rövid idő óla. vagy pedig csak ideiglenesen tartózkodnak, akár a laká tukra akár poaie tsaianie cimzeii postautalvá-
nyokat csakis akkor kézbeeiiaék, illetőleg fizessék fe ne törjön. Az a sok próba pedig — sok pénz-ki, ba ez i.leiö ismerétieta címzett stemélyazonot- j be kerül, tmi mindenütt kérés van — de legke tágat hiteles okmánynyal, avtgy a poetaközeglfMebb t szegény balaionpart'i népnél. Hál az élőit ismeretes és szükség esetén anyagi sza«a- amerikai vesszőkkel való próbálgatőzás a Bala-
meg. A jámbor göcsei dohány/ók azóta titszer szer kipróbálva mindennemű gyoiuorbajok ellen, annyit dohányoznak, csakhogy hozzájulbasssnak 1 a birodalom minden gyógyatertárában készletben az ezreshez. Egy Idő múlva elterjedi a még lur- lartaiik. Ez dr. Kosa éle'balzsama, 'Fragner B, csább bir, hogy azt az ezrest már egy rédecsi gyógyszertárából Prágában 208 III. ember n>egtslálts. Ugyanekkor arról is beszélni — Aa egészséges vérnek ntgy jelentő* kezdtek, hogy egy maiik grófnak-megtetszel 1 az,segél az ember testére nézve t közönség még ezressel vtló tréfa s utánozta. Most folyik tovább igen csekély ménékben méltányolja. Nem fogják a hajsza az ezresbankói rejiö dobánycsoinag után. fel, hogy igen sok bajnak a rossz, t.oem kel-— As amerikai szőlövesszökel-, amily lel- lően képződölt vér az oka. Azoknak, a kik vér-kesedéssel ülteigenék a balatonparti gazdáit pár szegénység, vénorlódáa (szédülés) szívdobogás, év előtt, ép oly lelkesedéssel ketdik kivágni ; szemszikrázás, sápkór, tfőrkiütések stb. miatt p»-egyik a másik után. Ez a legújabb védekezési l naszkodnak, srrtíf- kellene gondoskodniuk, hogy mód itt, a fillokszera ellen. Meri azt véltek észre; rendes emésztés s táplálkozás által vérökci erő*-—
bilsék. Ily esetekben, köz'udomás szennt Brandt Richárd gyógyszerész svájci labdscaai, melyek a gyógyszertárakban 70 kr. kaphatók, nagybecsű szolgálatot lesznek, s különösen a nők is kellemet hálásuk miau, minden más szernél többre becsű* lik. De mindig különösen a kereszt névre ügyelve kell kérni a. Brandt Richárd gyógyszerész-féle svájci labdacsokat. Szorosan ahhoz tartsa magát |a vevő, hogy minden ralidi doboz címlapján jelzésül egy fehér kérészi vörös mezőben, s es elnevézés : » Brandt Richárd gyógyszerész svájci labdacsai* található. Minden más fajia dobott vissza kell utasítani.
bogy a mi a lorró éghajlatunk alatt s-égvényes talajunkban az amerikai nemes tajok semmire se mennek, a megeredeiieket pedig csak ép ugy rágja a fi lokszera, mini a liazaii. Az amerikai vadvesnzökkel pedig ugy vagyunk, hogy a beoltott hazai borág vaskosabb lesz az amerikai alanynál s igy a fejlődét rendellenes ; túltengés nek a letörésnek egyaránt ki van téve. Baj az ia, bogy előbb lesni kell, mig az amerikai megered ; aztán lesni kell, mig az oltvány megfo-gamzik ; aztán lesni kell, bogy lul Lne tengjen s
tonágol is nyújtani képes egyénnel beigazoljt; ki is a kézbesítő okmányt mini Ixtet az illető címzettel együtt aláírja, vagy, ha a föladöhivaisl
ion-melléken, dugába dőlt. — Kataaallsalek váltőképeaségr. Tud-
Irodalom és Művészet.
Arany népien kladAaban.
■■■■■^■■■■■PI^IPB Báth
valevö, bogy egy 1862. .julius hó 3 án kibocsátott | ismert fővárosi kitdó a következő telhi'ást bo-által éneaiielleki hogy t kérdéses utalvány helyes osztrák császári rendelet értelmében a lényleges, csátoita ki: > Arány László urntk régi óhajtása, éa ax összeg a (etadóhivaialnál be ven fizetve és szolgálatban levő és nyugslmasotl közös hadse- hogy boldogult atyja legnépszerűbb müvei való* el van számaim 1 regbelHisziek, ugy szintén a comballana legény | ban a nép olvasmányává váljanak,, .tehát az ugy.
— Kgy rsalAd tragédiája. Szomorú hus I ségek nem váltóképesék. Az is7ö._'é'vi magyar! nevezett -ponyra irodalomban helyet lí>gl»lj»n»k, véti ünnepe volt Kenesén egy odavaló szegény váltótörvény nem ismeri a vállóképesség e meg-1 óhajtásának megtelelve, oly kiállításban, alakban, csalidnak. A családfő ISutir Jaooi, VMiprém- szorítását. Most azonban — mint a Jogi Szemle nyomtatásban, a minő a Rózsa ur és neje által megyei 45 éves embsr, néhány nsp előtt otthon írja — a bécsi legfőbb törvényszék, a kél álsó-1 kiadott Tatár Péter-fé'e népies gyűjtemény, de hagyva feleségét s négy apró gyermekéi, betegen | bíróság ítéletének helybenhagyásával kiqondta, mégis bly képekkel, melyek, megtartva a nép állal bement Veazprémbe, olt lelvétette magát a kór- hogy ama császári rendelet, mint a hadsereg belső1 megszokott modort, a jobb izléanek is megtelel*! házba s virAgvasárnapra meghalt. A lelesége maga életére és legyeimére vonatkozó, a hadsereg min maradi ekkor a négy kis gyermek mellett A mull! den tagjára nézve kötelező, legyen az bár — a azerdán reggel a legidősebb, 12 éves ét utána I mint az az illető konkrét esetbeo volt — msgyar kővetkező 10 éves fiát elküldte sz asszony agya- állampolgár, avkgy külföldi, (én, bogy as ünnepekre a tisztogatáshoz hosza-l — MaAaaadé aulily a térvény széknél, nak egy kis jó földet. A fiúcskák, mielőtt elin- A mint a rég sürgetett szóbeliség éleibe lép, t; dőltek volna, édesanyjuk szavára térdenáilva bírósági elnököknek és kir. ügyészeknek is több j imádkoztak szépen, aztán kimentek az agyag partra j leit a dolguk, mert az elnöklés és szellemi ve-1 agy kési targoncával. Vagy egy óra múlva a tetéz a mainál jobban fogja őket igénybe veani. j pásztor srr# ján as agvagpart felé s ott látta a 1 Hogy tehát más oldalon legyen könnyítve az igaz-largoacAi, de e gyermekeket sehol. Eleinte ad | ságszolgáltatás ezen faktorain, Szilágyi
bitté, hogy valaaMrre elmentek a ltucekák, de a t gazságügy miniszter egy uj intézkedést létesített, (hisz először történik, bogy iragyai clsssikus a miat jobban körülnézett, borzadva vette észre,; melyben kiveszi a pénzkezelést és számadást az ponyvára kerül.< Budapest, 1890. április hóban, hofí egy agyegbakm alól egy kis gyermekkéz I elnöki és ügyészi teendők közül ée aa orazágjRáth Mór könyvkiadása Budapes, Haas-palotá.
nek, meg fognak nálam jelenni: Arany János. •Toldi... Bolti ára csak 8 kr.! Arany János. [•Szent László füve.< Bolti'ára csak 4 kriT Arany | János. »Elsö lopás.« Bolti ára csak 4 kr.! Arany 1 János. »Jóaa ördöge.. Bojii ára csak 4 kr,! tvé-| rem szívesen : a kulturális egyleteket, népköröket, I földesurakat, tiszttartókat, körjegyzőket, szolga-I bírákat stb. ezen minden anyagi hasznot kizáró j vállalatra, a ha'batatlan müvek potom árára és arra figyelmeztet ni, bogy valóban jöt leesnék a Dezső 1 néppel, cselédséggel, ha hatáskörükben terjeeztik,
N«(T-Kiatai, vasárnap.
Zala 15. Mám. (6 lap.)
1890. április hö 13-án.
— U MMBáftk Róasa völgyi ti TSraa imifiwMWhi, Bodapestsa megjelentik; 11 £■ Ochmeo, ») Le • Volitán. 3) A kányáit ráki 1 kedveli dal, Miket a Szlaviansxky 1). Ag-Mmv lurri'ry orom nemzeti daliártu'at énekelt. Eaekhanfn, soagora-kiaérrttel átírta: Haldy Gy. Pordilptlá: Szabó Eadre. Ára 1 frt. Ugyanénak
í
Rózaavölgvi éa társánál jelent meg Lant* ctaat népdalgyűjtemény egy njabb IQzete Zongorára irta: Berecz Ede. -4ra 1 trt.B
lalaéauL A aaékeatehérvjui azintáraulat april '-Én (busvétnspjáa) kezdette meg varosunkban mü-! ködését; Tartott három bemutató előadást, mikből a | ietenvoltak meggyőződhettek arról, hogy a társulat | tieaiewéeea, számottevő erőkkel rendelkezik. £s| ha tán sem részesüli eddig vagy eaután sem íóg részesülni megérdemelt pártolásban, annak j oka most sem a színtársulatban, asm a kóaSd-j Ságban nem kereshető, hanem caupán abban, bogy j a husvéluláni idő már nem igen alkalmas színházi saison -nyitásra. Már as eddigi pártóláai is megmulatta ezt. Iga*- hogy a bemutató elő- j adásokra választott darabok (az egy drámait ki
Tollfattibu.
Rendkívül eredeti és kónnyüvérü emberek azok a trancia utazók. Be-betérnek ide is, oda ia, mini Bolond látók Debrecenbe, azéttekintenek, tovább maonsk s aztán innak hallatlan útirajzokat.
Magyarországot annak idején Tissol utazta he. Azt ím Nagy- Kanizsáról, hogy ez egy csendes kis provinciális városka, ahol olyan csendesek, szelídek az emberek, mint Franciaországban as
istenek. -.....-=="-
Hál Tusolnak.az ő tapsszlslaia alapján igaza lehet; de mi, akik Kanizsái igazán ismerjük, állításából azonnal kél dologra következtetünk. I.} bogy Tissol nem volt egyetlen egyesületi helyiség _>en sem ; 2.1 hogy Kiléte alkslmávsl semmiesetre sem lehetett hetivásár.
Mi már igen jól ludiuk, hogy az egyeKÜléti helyiségekben és s hetivásárokon vsn nyüzsgés, zaj; nálunk eyak egy csendes hely yan i a színház.
Vájjon, ha egy trancia utazó eljönne boztánk valami nagy ügygyei, bajjal megtalálná (nem a
véve) elég silányak voltak arra. hogy a vasárnapi «'nbáa«'. mert ez niucs!) azi a helyet, hol szín
. ... - : - 1 I ilaaaknksl láis»B«>alr • nAm i«ná a mAmIXm n.^lX
publikumon kívül mást ne igen vonzanak a asin hátba; de ezt meglehetősen ellensúlyozhatta a
darabokai játszanak : nem írná-e röglön napló jába, hogy Nagy-Kanizsán a színházak olyan Iá-
láruság jóhirneve. Első napon meglehetős szép, logatailanok, mini Franciaországban a templomok
í számban is volt a kAzönaég. de már s második napon ketaaebh, a harmadik napon padig, (mi-kor drámát játszottak) szinte kongott a színház az ürességtől. Ezzel szemben aztán már nem
menthető a kösönség • darab silányságával. Be|,07,Alis csapnak.
Na és ezt nem is tagadhatnék el. A kalmár-szellem maleriálismuta már annyira ment nálunk, hogy még á mulataágok is csak ugy sikerülnek, ha árúcsarnokokat állítanak, ha
Eszel nem Issz. érdektelen szembe álUlani • hogyan ir az arab -nőkről Altinczy Sándor magyar utazó, aki hoaazu ideig'közlük élt; as arab. nyelvet Itikélaiesen beszéli; teljesen ismerős as-arabok műveltségi állapotával, irodalmával a ösazss kulinrájokkal. Alvincay jgy ir :
• Különösen a nőknek jutóit leladaiul az eltüal jelesek emlékének kultusza. A rokonok látogatásán kívül aa nyújtja az arabs nőknek a leggya-— koribb alkalmai családi ollhon|aik elhagyására, midőn a jelesek sírjait meglátogatják, hogy oda virágot vigyenek, egy hálaimát rebegjenek az elhunytért vagy ha költő volt, a dicsöültoek egyik dalát elénekeljék sírján. Jobbára valamely vallási középület kertjében vannak eltemetve, vagy pedig egy árnyas liget magányában,' mely ea állal szenteli belylyé válik.•
Nos, hál Maupassant ur egy ily jelesük sírjánál lat ia Ián az arab nőket caak ugy kutyafuttában a a látott jelenelet megiarkitotta franciás fantaziájával. A legszentebb nemzeti áhiiai színhelyéi meglette randevúk színhelyének. Arról bizonyára nem Is halion, bogy az arabs nők férfiakkal egyszerre sohasem jelennek meg sem a mecsetekben, sem egyéb imádkozó belysksn
Jó st ilyen dolgokéi tudni, bogy mindsnt el ne bigyjünk s szallsmes és gszdsg fsntsziáju francia utazóknak » aogy párhuzamul—vonhstsnnk. mi.— ként itéli meg egyes népek- szokássit, erkölcsei! s haladott trancia és miként a barbár magyar ?
kéli vsllsnunk (egyúttal a színészek tájékoztatásául is) hogv nálunk s valódi drámának nem nagy a publikuma. Talán egy kis sselét vstte ennek már eleve a színtársulat is, azért játszol-iák kél első bemutatóul olyan darabokai, miken a kantai kitűnően mulatott. A« bérlet első napián fspr. 9-én) .Suhanc" operett került színre zsúfolt ház elölt. Ezt a darabol az itteni közönaégnsk már többször volt alkalma látni •ulsta vagy négyszer bemutatta
És miután a színházai nem lebcr megrakni vtsáH' bódékkal, — a mi 'publikumunk árulja r portékáját . . . másutt.

Azt is irts rólunk egy francia utazó, hogy nyers hunt eszünk és ugy hívjuk: szalonna.
Hát ezt még megbocsátjuk neki: mert ez csak: dicsőség a magyar gyomornak. Az a jele, hogy Sághy színtér- jó gyomrunk van. Kell ia, hogy az legyen, mert s hogy mégis;sokat be kell vennünk, amilöl valami gyengébb
oly nagy közönsége voll ez alkalommal is, arra I bordájú trancia vagy német kólikál kapna.
mulat, hogr itt hjiialmas lere van az operettnek. Hiszszttk, bocy ezzel a kórülménynyel a színtársulat saját érdekében is meg fojt alkudni. Mi ré-ssünkröl nsra örülünk neki. mert szivesebben látnók a nagyobb műélvezetet nyújtó drámai darabokai ; de arra nem buzdíthatjuk a társulatot még sem, hogy a kis számú dráma-kedvelökért, anyagi károkba verődjék.
A társulat mint már említők — több jó srövel rendelkezik a az eddigi előadások ugy ren-étiétí <"»h*nf. valamint—aa egyes- főszereplők alakításában auialkozoii dicséretes törekvés tekintetében megfelelnek á kényesebb igényeknek ia. Szinr*kerü!tek eddig a kővetkező darabok: .In yyeilJtlIk* f.keterriiridk'j .Srvero Tortili", ,Suhane' I ,órik törrény", ■ •
Etek küzM ingasgyubb tetszésben részesüli Clsiky .Örök tiirt&ijf* című színmüvének előadása. Mar magában a darab is (bármit mondjansk róla a szőrszálhasogató kritikusok > olyan, bogy nagy élvezettel lehet benne gionyörködni. A szerző
Közgazdaság.
— Korltulea fürdő. A liptói Kárpálok legstebb és legkiesebb fürdőjében : Korit nicán as idén is május 15-én nyilik meg a saison. Fürdőink sorában Koritnica ugy kitünö speciális gyógy-forrásai mini kedvező fekvésénei fogva a legelső helyek egyikéi foglalja el. Gyomor- éa bélbetegségekben, várszegénység és snnak minden következményeinél, máj- éslépdaganatban, sárgaságban, de különösen aranyeres báhlahnákhán és sápkór-bau szenvedőknek páratlan haiásu e lürdö, melyet az ország legtávolabb vidékéről sőt küllőidről is
Kóriinica
berendezése ugy hygienisi mint kényelmi lekin-i tétben teljesen a.mai kor szinvonaláu áll. Kitünö ! haiásu vizei mellen erősítő Ssvány- és fenyöfür-dők, juhsavó, massage alh. a kiiütiö gyógyiénye-| <ök, melyekhez a természet nagyszerű adományai: ! a mindig ozondús, balzsamos levegő és lényvea Élményeit, tapasztalatai! j sétányok Jserencsesen csatlakoznak. Tavaly óla
Teleraktak bennünket olyan képtelen-1 Wkweinek M gyógyulni vágyó be égek mikróLmég a dédapánk se hallott. De' "
Sok tücsköt, bogarai írlak már rólunk .bar bárokról' Bégekkel,
egyel sértetlenül, érinlelleuül hagyott minden hírneves Utazó: a magyar nők erényét.
■ Ujabban pedig már ez sem szenlség az utato franciák előtt.
Nemrég flüy de Maupassant hírneves francia író iilHzoJJ Almában, egy könyvben ádia ki igy ir a arab nőktől.
A lovagias francia utazó
nem mozgat benne nagy lélektani problémákat a alakiait a»ok megoldásához ennélfogva nem kell teremtenie, hanem csak ellesnie az életből Ts|án éppen »bb*n a közvetlenségben van hatásának ia titka. ,I)e színészeinké a fóérdem, hogy a darabol érvényre láttatták. Ez alkalommal igazán ex cellának. Karér Nina iSilvia) Rónatzékyné Bellai Jh'maszrky (Marcteli Németh József (Mányi)' ptp>Í4san jáiazotlak. A közönség nem is fukarkodott Ökel tapsokkal, kihívással jutalmazni — A darab is meg a kitűnően rendezeti és előadott előadás is több publikumot {rdemelt volna.
Jövó bélen isméi érdekea darabokai ígér a tMÍnháit műsor Vasárnap, april 13-án kéé előadás Ktvik zL_u. fél 4 kor félint gyermekefö-adásul lVtskrr-kúiáriut bohózat, dalokkal Béri. szüne'. E»ie rendes helyárakkal Adni 100 aranrat nyert ieguiabb néjvmnn u uj dalokkal. l'idun*lg. Kérlel 4. szám , Hétfő, aprít 14-én" Evnyrfár-mulaltaló vígjáték Bérlet 5. szám. Kedd april 15-én Hipp m» HVaáfe regényes nagy öpe ret'e. Bérlet C, s» Szerda, april ítf-án Válás Hiún klfÜDö vigjá'ék. Vjdantág. Bérlet T. sz. Csütörtök, april 17 én Királyfogás nagf opereile. Bérlet sz. Péntek, april 18 án Zratmra Jiárla művész ur éa több vendég közreműködésével| rni-n hmfrersmy Siombai. april 19 én Itt tfSr mérsékelten felemeli bslyárakkal bérletaaü-n*iheu Xetdntmráf a legkedveltebb és iegkiiű-atibb i<j,f,#Hf újdonság. Dérlet saünet.'
— mini levelezőnk irja — nagyszabású ujitáso-kat is végeziek a fürdőben. Nevezetesen a kor követelményeinek megfelelően berendezett külön térfi- es női kidegcizgyógyintézetet épületiek; a forrásokat jíjrá foglalták s önmükódö szivókulak-kai látták el, ugy hogy most már az ásvanyvia ivása és-iöliögetése nem a régi primitív merítéssel törteink, hanem egy csap megnyílása után magától folyik a forrásvíz. A zsófia lorráat két méterrel mélyítették s az igy talált uj szénsavdua erek beöm'ése éa egy régi édesvizű érnek elzárása áítal az ásványvíz erejél nagy mértékben fokozták. E forrás kornyékén nagy kiterjedésű, I vaslápföld telepet is fedettek fel, — ami eddig Ko-rilnicán nem volt — minek folytán már az idén rosas fürdők is lesznek ksphalók. Mindsmez uji-í tasok hivatva vannak a régi hires fürdő láiogB;
• A muzalmán nök — mondja Guy de Maupassant — eljárhatnak a mecsetekbe, miként a fér-| fiak, csakhogy nagyon rílkán teszik meg. Isten' túlságosan lávol. van tőlük, túlságosan magas, oagyon is hatalmas nekik. Nem merik neki minden gondjukat elpanaszolni, minden hajukat rábízni, öt mindazokért az apró szolgálatokért éa jói ésö vigaszt alánokért megkérni, melyekrS a nök szivének lérjéik- és gyermekeikkel szemben szükségük van; Közvetítőt ohsjianak isten közöli, aki oly nítgy, és mattuk között, a kik oly kicsinyek. Ez a közvetítő a marabúi. A szem sírjánál tehát, abbau a kis kápolnában,'a melyben, csontjai porladoznak, fogjuk az aiahsjiől imádkozva találni« Egy ilyen arshs szeul kájmlnát és látogatóit Maupassant kő vei kezűk épen irja -te: • Belépéskemkor I lottságái még nagyobb lókra emelni. Szél járástól
______... védett kedvező, fekvésénél lógva Koriinicáoak
arcukat. Közlük, ebbei^a flanel, selyem,| mindig állandó derült titrasza és ősze van. mjfrl
is. e fürdői 'betegeknek az elő- é* ttlósaist/nbsn (május 15—julius l-ig és aug. 15 -szept. végéig) annálinkább ajánljuk, meri ez időben az árak tetemesen mérsékeltek, ugy bogy kényelmes lakást
a síremlék körül guggoló asszonvok gyorsan elfödték __in rjMppMai
gyapot es váazon erdőben alunnak vagy játszanak a gyermekek jiiros, kék éa zöld rubácakáik-
ban: valóban elragadó, kedves látvány. Ili, szent lük közelében, kinek lakását földíszítenék, ottho
noszn érzik magukat. In susognak és beszélget- és teljes ellátást naponkint 2 frt 50 kréri lehet nek és elmondják a marabunak ügyeikei, gond-1 kapni. Az odautazás a kassa-oderbérgi , vasulon jaikat, perpatvaraikat "és panaszaikai férjeik ellen. I Rózsahegyig s a magyar á lamvasuionJiaszterce-At egész nem egyéb bizáluijis csevegésnél «gy! bányáig~s onnan kocsival kilünö hegyi ulon tőr-ereklye körül. Az egész kápolna fele van saját- lénik. — Tanácsos, hogy Iskás iráni mindenki jó szerű adománysikksl: mindenféle nagyságú fali] előre forduljon az igazgatósághoz, mely készség--
utóbbiak olxJ a boltozatról, hogy magita
órák, lüsiölök és gyertyatartók. Ez aürün csüngnek le
boltozatot nem is látni.' A falakat gyönyörű mid-lázaiu porcellán burkolat födi; ezeknél a piros és zöíd szín túlnyomó, A padló szőnyegekkel van beborítva; a napfény a kupolán át színes flve-getBöl~halol Be. Nem komoly és disztélsn mecset ez, melyben isten egyedül uralkodik, hanem egy y^'Lboudoir, melyet műveletlen asszonyok gyermekes ízlése dissiteU lel. Sokszor eljönnek ide imádóik is, hogy ezen a'helyen légyottot adjanak Ós néhány titkos szót súgjanak nekik. Arabul tudó európaiak itt sokszor gyengéd viszonyokat kőinek ezekkel a beburkolt teremtésekkel.«
gel ad bővebb felvilágosítást a megküldi a fürdő 'prospectusát. 621
* A talaj javltáaa terméken) Middel. A gazdák figyelmét ujabban egy valószínűleg nem kis fontosságú dolog költi (el. Heilriegel tanár ftriifdezie, hogy némely szegény talajon, melyen & pillangósok csak nyomorultul tengődnek, azonnal buja fejlődés mufatkozik, ha a földeken 6—10 mm. lerméktny földet azétszórnak. Ez a felfedezés nevgzeles haladás, mert ezen az alapon további vizsgálatokat lehet tenni a talajkeverésed, dig sok esetben ki nem fürkészett hatása", a talajkimerültség, talaj fáradtság stb. tekintetében, mely kérdések a gazdákat szerfölött érdeklik.
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
K
Zala 15 szám.; (7 lap.)
feli Jakalt rraaelMmáffbt vtlé bevitele. Franciaországban élénken foglalkosoak Boti a?zal, bogy *» élő jubok bevitelét újra meg-engedjék. Minthogy Magyarország a beviteli lila-lom előtt igen aok élö juh^ szállított Franciaországba, ez az agy igen fontos ránk nézve. Most ügy ált a dolog, hogy az idegen juhokat a francia határon le keu ttini a ugy kell a fogyaaztó piacikra szállítani. Párában éa más nagyobb városokban a mészárosok és tímárok, a kiknek a tilalomból nagy káruk vas;~ttéiit mozgalmat indítottak meg a tilalom viasza vonása végett, s 15-rekvédőket s fogyását ók is támogatják. As agráriusok lermésaeiesen moat is ellenzik a bevitel megengedését s igy két eröa áramlat küzd egymás ellen. Még nem tudni, hogy melyik párt fog győzni. A Temp* szerint e kérdést valószínűleg ugy oldják meg. hogy aa élő juhokat plombosott vaggonokban togiák l*a Villettebe szállítani, s hol fcolátt belyi«égbe zárják, Ez is előny volna a mostani állapot ellenében.
UJ Ipari isttvény. Scbwarlz Izidor béc«i [ olaj nagy kereskedő basánkban sikeres kezdetné-1 nyazést teli a ricinus olajbogyó termelésének meg-1 honosítására., Aa emiitett kereskedőnél eddig 160, a gazdasági egyesületnél 60 nagybirtokos és bérlő ietontkeaett, kik e nftvénynyel holdnyi te-|
fUtlften fognak es idén kísérletet lenni. Beavatot-. lak remélik, hogy az őszi siker alapján e nMény kultiválásánál as indusokksl fognak versenyeztetni, A francia olajgyárosok érdekkel várják a magyar kísérleteket, mert ebhez képest már a |j$$$ termésekre ís kivsnnak kfttéseket kötni. a terv is fölmerült ujabban, hogy Kelenföldön köldn olajgyárat állítsanak föl kizárólag e növény feldolgozására. E terv megvalósítása is az idei termés minőségétől és eredményétől IQgg.
1890. április hó 13-én
W

kewy.lt mindennemű Uvrea, papi, polgári *tjenrtihát.
" SZÉKELY te KAÜFMANr r»
T^"... férfl-ftsabók* l|
Nagy-Kanizsán (Ebenspanger bAz) a „Szarvas" vendéglő mellett. "3M 1 Síi
Van azerencsénk a it. é, közönség becses tudomására hozni, miszerint rak- |§J tárunkat a nyári idényre legújabb, legfinomabb bel- és külföldi kelmékkel !<S dúsan felszereltük. u I®
Alkalmi rend ki viliién sikerült jutányos vásárlás és válogatott jó munkaerő jj 5 következtében azon kelleme* "helyzetben vagyunk, hogy a n. é. közönség igé- j§ nyainek minden tekintetben teljesen megfelel bet Un k.
620 1—3 / Teljes tisztelettel késs szolgái r
SZÉKELY ts KAVrHANM.
m
Haszonbér! hirdetmény.
lil unt fiitszabadalmazott
zöld takarmány sajtók
ás Esterházy hercegi bitbinományboa tartozó, Iilm» gyébea fekvü AlaélMdrs éa Neiaptky uradalmak l*#e. évi loiembfr k4 1-tól kezdve hass (20) évre melvek mindennemű takarmáayféltk eltartáaára vegyin » ft,
Nyilttér*)
SekMiicM Baatklelder II. 10.50 per Reke a ad betmerv ({aal itatna varaeadet porto- nod zollfr«*í das Fat«ik-Dépőt ti. BNMberi (K. n. K Hófiieferant , Zűrt eb Mutír nmgehend. Brtefe kosteu 10 kr. Porto.
5«i
FelelSs szerkesztő és kiadó : Varga Lajati. Társszerkesztő: Hsa la y Nándor.
•i As • roratbas köalóttekért sem vállal magára fa|el6s4§et a szark.
Hirdetések. Pályázati hirdetmény!
A nagy kanisaai polgári egyletnél megürült — írt évi tizetée, szabad lakás, -esetleg rY) frt lakbér illetmény nyel javadalmazott — szolgai állásra ezennel pályázat hirdettetik.
Óvadék nyújtására képen egyének előnyben részesülnek.
A pályázati kérvények folyó hó 3uig alul* Írotthoz nyújtandók be. Kelt Nagy-Kanizsán 18ÖQ. évi április hó. A nagy kanizsai polgári egylet választmánya nevébea.
x Dr. Nrnfilk Ferrnra .6*2 l-l ________elnök.
, hfélú ellni kenőcs
■ FUclier ROlmrt vegytani tudortól
Bécs I. Grabén, Habsburgergrazse 4. szám
I tlutArgi g nat> ;nJatt a Ima a»*iat ialjr a térni a6k | áltat annyira apcbámultatik i tégely ára ataa-vét mellett a frt 10 kr. 609 M jlUktar T'-rök Jazsef. ás, »lUfy Xristof'-aal Bsda pesten.
szabad alku ntján ajbiíl ksinskérke sáilssk
Mi;|«jepyezUttik, hogy as al*6l«adval aradaloa 2, a armptkv aradaloa 3 birtokcaoportra VAS feliwatva. a villalkoaók aaoebaa egynél több bírtok csoportra, vöt as uradalomra, illetve uradalmakra nézve ia aduatsák ba ajánlatot.
A birtokom port táblázata, a moly mtadea egyaa csoport áUsfiká* belawpiklKn, rtiatófúldeklwa, rrtliea, Ji^Mbea, erdőbea atb. kitühteU. valaalat az nradalaak ée az ezyta birtokeaoportok itaézeti térrajza, végil a hassoaMri asenflF déa mintája: a beroc^t zárgondnokáig: kbaponii igazgatóságánál Kismartonban vannak latéra, a hol azokat a vállalkozni óhajtók f. évi Április hé 15-től kezdve átvehetik.
A központi igazgatóság ezen adatokat posta ntjáa is meg-kSldl ba es iránt {elazóüitást vesz a nbbea as illető cime éa as ntolaó paate-állomáa világosan amgjalöltatnak-
Ajánlatok caak iráabaa fogad t tnak el még pedig fal jé évi má|si hé vécéig a kétpsitl l|si|sléii|str KiaiaartaalMiB (cupronmegya.)
A vállalkozni óhajtók fel kéretnek, bogy ajánlataikban a beígért évi baasoitbér óiuaegét a meaógazdaaagi ée az gazdaaági testek r* nézv«. külüa-kftlön tegvéfrl.
Az ajááfm beknldendA bérajánlat kuUő (Invél) kerité* kárn kiteca.lö rBéra|áalati>.
A tárgyaláaok caak a fent érintett határnap letel te tel íug;-i nak megmdittatai azon vállalkoaókkel a kiknek ajánlatát az i igazgatóaag aa alkadoaaaok aiapjáal eifiigadbatóknak találja.
A tárgyaláai batáridők. Jdtukáaét éa a eorrenl BH^álhípita-»át. a aialybaa a jelentkezett vállalkozók a tárgyalásra meg ■ (hivatni fognak, az igazgatóaág minden mep«aoritá» n*lkul
i magának fan tartja ________ _^ _________
Késvetltők klaárataak. SI5 2-J
Németorzzágban | éa az Osztrák-Ma-1 Hznk gyar birodátóm- kfitOsóeeB ban agy év alatt I áltatnak
lóher, kukorica- éa répalevél atb. Ukánnáay fajoknak édas . éa aftldállapotb^ való eltartására esotgálsak
a litrator legkiválóbb találmányaiké sorolhatók, beigazolvm
s gyakorlati bssssá- . lat áhal, a a mezőgazdaságnak felette nagy hasznára vál nak,
belgaxal%a eddigi rendkívüli ka-j lendosógo éa a gaz-
f1 Bl as mnjap a Uk^3sC$l
700
répa leveleket
dássaU testületek és darab árnaittatott Haak tekintélyek tói 1 el. a siely korúi-1 nyert számon és fé ; mésy két^égkivttl ny<* aliamaró nyilat-1 aagy haazaavabe. kozatitk éa bizonyít- j t<«egtik mellett ráayök által. | ezól
| ia bapréaelai mivel a legutóbbi évi kisér* • lelek biaosyitjákf ilogy-a répalavalsk
| kiváló (#l| takarmányt adnak.
Használati utasítások, melyek nyomán biztot niker eredményezheti, valamint prospectnsok. elit-mero nyilatkozatok és bizonyítványok ingyen ét bérmentve küldetnek.
YIAYMTH FJ Társa
Tffijz&tmsm- Zp . Frankfurt a. M m és llerlin,
Ai Esterházy Iffí iatal zárgODdcoksiga.
(Utáaayomat nem dijsztatik.)
BÉCS II,
Kismartonban', 1H90. évi március bó 30-áa.
( as oá miikodií és folytonos bstian emeltyű szerkezettel sW látott BUUKT-fele itnabadalmázott juréeeknek egycdftljogosalt gyárosai. 542 9-10
|i laiiDMiuui nem UIJUMIIB./
_ * fűi\mw:ü ^AmmMt 1| nsuu I Mi
i I rn iM-röin^l^R:!^ MÁiíi 1A 0 WM Z H iHiM ipl Iráli i I II -JJll I | i Búi?11*1 • mMm
S '5 d^'i r-i-i: w - 5 « S * > 1 .2* kS • J ' S Hll *
O ■ jUs;|fsI |íí|if lülíHliitljlíli R^ilill ■'JiOillil
M 1 ' * CS-* * 11 - - TL-" i s 'ik' t^L, - 1 ® . 7l{ u - ~ ÁS - ^ <t IK O |
11 íJMi IirBi'llíliílí^n jii*J>yi u i n
A KI NEM TUDJA,
|btvnr S ttík hirdetett gyógyszer k firól melyik felelne swg leginkább betegségé-( rp?k . az att^naal levciezfi-lafwn Riehter ] rkMMHéirtstél Upcseben, a k%kkel ellát^H; 'J1 avtffáamt" >«ío4 kÜl^caA. á hossi mwtaiptt hilsirat»>k Knap^ák, kogv s ra'S* NaáHaa k&M Jé tsairmk követés© áttsl nemi atk ssisa meg mis dhiiM a hsssomalaa ssimSM. hssftn a vágyva-VágyStf gyégyslÉsI is hsmsr mefftaulták. A. kéS}v isgyss kttldetu msg.
I
Hl i
i
J ANTI-aEiLVEDO,
M
I
I
I
\ a ( li it elleni m x t» r.
ÁiuláBAnaa ^teijodt velem.'ay v »ít 'ez í<1mj:, le^ry a aétha ootu ryógyithaf'*. ^zámtatsa ki*érleten Ha-paft tapasatalat aaoabaa.-4*ag>* a ' - , •
iTátixa tiat óra alatt g^óg^ritliató
ka a Tasffer Károly (nráro^i ^yógrazorémt VI. S»»ndy*trtcs 3| által kr*zii*tt anti-gravedo s^giivAt vezetek igénybe. Kzea teljesen ártalm-itlaa sz-r «gy íelaöUeknil. mint gyérnwkeknél » legblstoiabh alkerrél alkalmazható Clsé labea kél sté kaaéllal, utóbb óránként egy evé kanállal veenéé be s gjerasekekaek kávé»-kaaállal adandó, Sár aa «!*<> 2 kanál bevétele ntén uegaakalk l nátba okozta kékégéoi láger, agy a Mfájás és tfczenfc. Néhány kanál bevéted ntáa s légstak koros alvUtoaaaa) tetesteacn attyboiack. mig végre «zabaédá é- rendaneé lm a lél#r>Hi ét nariki 1i«iim4|. ^sak a tt?rYenye>i n b-jegyzett téd>eg>zy*l dlátott készítmény nyqjt bizton xibert,
*»7s 5 MT* ejj^v Bvegiitk OO krajexár. ^Wt
AZ ..ANTI 6RAVEOO" TAÜfTER CSáK 6YÓ6YS2ERTARAKBAN KAPHATÓ.
Nsgy-Kanisza, vasárnap.
A.
Zala 15. szám (8 lap.)
1890. április hó 13-án.

Kronsteiner Károlynak
el*ő cn. és k kiváltságosán szabadalmazott
UMM4ZIIK m
Bfrsfen, flauptslrasse 120, saját házában. Kitüntetve aranyérmekkel.
likcreiHi é« k«rm«|l |éiiá|l9iucaté«^|»k, «.. ém k. taUnhiléiáiik, öiács teamtmlc, Ipar, bánya * kokOtAwalmiok, a legtöbb épitótáreulatok, ápi-ii*i-vállidk<wóké»épitómesterek valamint »ok i;árUla|4tBM*k ^ fMdblrtókoaok sxál-Utója £mb k«nl«kutnijfr4ill»k J6tí0-ik évtől fogva vannak Icereskedtflm! forgalomban és előszeretettel haxauáUatnak. miadennemtt építtetek, ktlöaöaoa ptlalák, ka«-téiyok, templomok, tanodák, nyilvános intésetek úgy nmkfWinlMtn a lakhelyt-srgek festésáttJ&L -
Esek 88 különíélfl mintában vannak meg kilónktat 16 kr AJ fölfelé máaalKty feloldhatók, f< színületek snáma állapotban porrá tíjrve Rtólltltatnak «* ti*staaág«tk VWp tóté ben hasonlók olaJÍMtéfkei. Hinta jegyek valamint használati nt<aitá» kívánatra ingyen és bérmentve küldetnek m«c. _/.
—. «u a lo
BTD.4I
áfeóczy
h M
Km annyira kedvalt, "ddig legjobbnak > r». gyógyhatott l.ajtószer. orvoai ki-tttaöségek által mint aélkttlózbetlen házi-^ anar legjobban njánltatik. kilónóaen ml* ténti ba|okaAl. vérlarINáa, amayarta, tiáé>, wae- ém Mrapkalaaw tantál inaknál. kH>fl*», köaivéoy, MrkiltK dagulátt stb. ellen. Raktáron IHh tftitáeűn minden flntr,- ásványvin kereskedésbea a lagtébb gyófsnertár éa 0^jflkemke(létbiiL
- A /wyttimt iyaTo«fd»Jy—__________6.JJ& 2—'».
LOMKK v*r«*k Hudnpest.
A LECJdBB
BRÜNNI KELMÉK
aa eredeti gyári árak szerint szállíttatnak
SI EGE L- I M HOF
P«i*tó-gyáráLól______v.
H K Í .N .\ It K Egy elagán* lavass! vágy nyári óitónékhen elégséges agy csomag, mely 81 , métert vagyis 4 rőföt tartalmas. Egy kósónségse csomag ára T . . 4.80 # finom ...... 7.76
„ finomabb' „ . . . .. . '.CL&0
„ legfinomabb ..... 12.4'J
valódi gyapjából. Továbbá nagy válasstákban aalyentuol eaovótt kam-gsrs, WftMfcmt való kalmük, vadászuknak és ton-rutáknak darócs, salonűltünyöknck paravánná áatoaking ■aláham n egyen imki kaik -salö -poantók, íérüakjiak 4> gyermekeknek moakató eáárnakelmék, valódi piqné-msllány-kelmék itb.
l«ui#j i uü^ttita u. i ari msi tú aiiii iUUn iliilliitiiit. .Hinták iag/ea én bérmentve.
Szabadalmazott
Peronospora fecskendők"
szakértők által a legcélszerűbbnek elismert készülék.
Védekező eszköz a szölölevél betegség
peronnspora-viticolif) u I e v £ I li u I I A n «• I I v n, ugy hz in te fáknál hernyó én máfe egyéb férgek ellen.
Aa egét Jtástülék minden tekintetben kifogás Üpau gyártmány, melynek részei bár-savas oldat által kárt nem szenvednek. ' ~ -fll9 1—*
Ára teljesen felszerelve helyben készpénz fizetés mellett 18 frU "ttt
Raktár: UNfiER ULLNANN ELEK ezelőtt Hauser János
BC* ^.rjnfyxék én aUnlUn bérmsntrt ktüúttnnk.
j Jimely

h
unuuuu*nnnnnnUXX*xhu*XHH*HHUH*UUUU*
BOvid hnsznftlnt utáü oélkOIOzlietleu mint fogitHxtltA nzer
M l'j inerikai
n TT AiOR/k I GLYCERIN-FOG-CREME
MZ éDH^ire
* ; (egéi-zségfigyi hatóságilag mrgA'inugálva)
F. A. Saru fia & Tária
fx. kir. ndvnrí anállitók Béfibrn.
I
sl\AL0D0NT

X
X #
X Kapható a gyógyszerészek és- illalszerészekijél 1 darab S5 kr. -N.-Kanizsán X Schwarez & Tauher; BosenfeSd Adóit; Stretn & Klein, Berdin Márton; Marion X ós Huber uraknál. 448 86—52
X X X
1 X
X
X X X
9
X
8 x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
•Sf = > m
fifffi i biztos Míli pmM i jg MsnÉiei
Óvás!
As egéssaég feBiajláaára, as élctaeévck a cu«k folytán a vérnek tintitáiára éa tinta állapotkas fentartására és a jó cméniéa •I6*rgkéaére a lagjobt a Isgknilmtóeabb eter a már ia mlndendtt kant é* kedvélt
életbalzsam Dr. ROSA-töl.
* 1 letf7ófJl»«á*0*^> |y^gy«vtkbll a lffgoadoeabban van kéedlva a
i í í? "J*®*- Ujok, gyomorgórcf. ét«ágyuány, tavanyaft frlb&lflgéf, véxtólnlái, aranyere*
unjak «b» «b, ellen Uljeesn kaibatóinak^bonynl. l»y kttQtA batáaaf kGveikwtcben csan áistbalaaam egy • bbanyttlt, megbbbató báilisfrévé Ittt a népnek. Ara SfT &ify Üveggel 1 frt, kis üveggel 60 kr. Elismeré iratok ezrei bárkinek betekintés végett rendelkezésre állnak.
tiamiátáapk elkcrflléas végett, mbdenkit fig}«lmrttet»k, hogy ts egyedül ;áHalam as eredeti utsettá* auriat kéaúutt „Dr. SOSA-féle életbal-uam" minden flregeeakéje kék berak ba van caomagulva, melynek Jipanoldaiain
LDr. EOSA életbalzsama a „fekete saskox" ezlmxett gyégjsser-jtárból. FBAOXEB 8. Prága 205-111." német, cseh, magyar ée iraMaia jnjelwn slvesbato, gzelea felein pedíg u Ide oyoaott védjegy látbató.
Dr. SOIA életbalssama valódlan kapható csak a készítő
FBAGNEE B.
x éSjegí főraktárát ad, ||égjutrtár a „fekete sashoz" Prágában 205— ZIZ «s BUDAPESTEN Török Jézzef or f|<'g)aseréaanél, Kirily-ntcsa IS. aa. Budai Emil nr váro-I oéfyasenántkan a Várt *U» tu«n.
ás atitrik.mapír monarchia mindén nagyobb wéiyirrtirában fom raktár
pt

esem él el bal neambéL
Ugyanwtl kepbaté:
„prágai általános házi-kenőcs"
tCbb »*«r kálaayftatkerntinl eBamart biztos gyógyszer miedenféla gyuladátok, aebek éa gaayedéaek Ka*a ken lm Uataa aredméaynyei bMtaálbató • M cml& gj ntadavánal, a tej tespodésénél s aa em!6 t«rftkrm<ny déaáotl atüléskor. ivUv^nyaal, vévéenMmtoknál, geayea (akadékoknál, pokülvarnál, kCrómgyök-Btl, as ngybevanett kitvtr-fvrfghd. ritménTedésunél, f*!pófl»diíi.koil miríg)daganatoknál, wnUganatok' '**» éraéka«>ea tagvknál atb JÜadeu gynladéat, d«gai>atott elkemébycdéat, teli uffedáat a legrövidebb ldö lati eJtávolit; a aWI atár (t-ajtde* mntalkdlk, ott a daganatot legrövidebb iUC> alatt fijd»t< m nélktl fel-MMja, k*and él kkydgyi^a.
HT Kapható 25 és 35 krsjezáros saelencxékben.
>
A i » Mimiin a prágai általáuoa kásikentn röt aokeaor iuiuucu
vVmpl kit flgyalmaaiatek, hogy ea aieéati jüa«itáa aaerint caak nálam lecz kénaitte, • caak akkor valM, ha a sárga eicaveiaacza, melybe tSltetik, vfiefia „hassa*lati ntne*Ua.4ba ^melyek 9 nyelvén syomTák) es kék kartmU, melyen aa Me nyomott jediegy látható-— Tarkóivá van.
HALLÁSI BALSSAK a icgbefaisoajnhabb, aaámtalaa próbatét által mgké ziOMbbttak elí»thirt eaar a atbéshallAa kigyégyitásése * s aa egéaaen •IveaMMt haltáéi tehetség vlaatanyeréeéra SgJ tveg ára 1 fri-

p
W W a — m
es*4> « fl Cdt o
M Q O. V
N 03 Cl —
O - P = - «o
& S 4S « fii ?
• 5 ____
£

£ Z ? •
•B 3
5 » B * g p
S lé
í -O-S-Tfl?
E . U
§ c ^ .5 a
« m i. ja
&0 fe mm i -

2 Cl
£S 3 S
SÍI
• 8 O "O I gifi C-
ö - m x >
«$ "S te k "
Ö.EC to O -
a « 1 T3 n Q

m «
©
- w — = s.
A — « 3 UB

b 5«o. g w
S • aá . ^
CL fi S — 6 -O)
3 2tj * ®


n o
2 S
n 8 o © te m
e-*? s ö.
® £ 2 -a 5
"3 8

Nyowatott Fischel fUiöp iaptuIs)douosDál Nagy Karnisán 1690!"
16. szám.—
Nagy^fianizaa, 1890. április -20-án.
XVII. évfolyam.
Tovább!
ídí alatt várónunk óriási ditxretmiókbari ment előbbre, előbbre! Nincs saándékunk-ban eltagadni; nem ia tagadhatnék el,| bogy eme rohamos haladást, emelkedést igen tok külső a tőlünk, e város polgárai
bői uut&nja következik, -bogy hs^b jóravaló szél ia gondol egyet a mivel mfegtR
Itáa alkalmival PLiJiál Ferenc, kir. kör-í jegyző, v&rosi képviselői minőségében lelke* — Szeretjük emlegetni városunk haladását; I szavakban vetett felszínre néhány olyan szeretünk hivatkozni az áldozatokra, tettekre, j dolgo', mik haladéktalan tettet, gyors meg-mik a haladás -érdekében történnek nálunk, ioldáat sürgetnek. Beszédjére Babócbay Ha teazaaük, joggal taszasük; mert tagad- György polgármester: oly szellemben vála hatatlan, hogy akár kulturális, akár kUlaŐ [szolt, hogy a városi tanács a maga réazé-csinosaági állapotainkat tekintsük, rövid ről mindent meglett, ámde a kezdeménye
■ét a képviselőtestület kebeléből megalakulandó bizottságoknak jut föladatul.
Noa, hát ezek a bizottságok az april 13 án tartott városi közgyűlés alkalmával
1 megalakultak. Itt van tehát az ideje, bogy gátéi, közvetlenül nem fUggő tényező moz- városra* polgármesterének szavai szelle-ditotta elí. Ámde azt ia be kell ismernie j méb«n azok az iniiiativák terére lépjenek minden elfogulatlanul gondolkozó éa itélő a ily módon alkalmat adjanak a magiatra embernek, bogy amaz előnyök mellett, húsnak annak bemutatására, hogy »- város miket nekUnk geográfiáig fekvésünk, vasúti [emelése, haladása érdekében indított moz-
hálóaatunk s az a körülmény, bogy nagy | galmaknak, intenliókuak, miként lesz képes HHMHHIVHIHHPI vidék kereskedelmi metropolisa vagyunk. [u fentartó, irányító, megalkotó szelleme ■ átalánoaiá lehetne tenni oly módonT ha a — nyújtanak, még éppenséggel nem elég-.'fonni. házigazdák évenkint p. 2 frtot, tehát ne-
ségesek arra, be»gy a nálunk haladottabb Mert talán fölö»legee~ia~bangoztatnunk. gyedévenkínt 50 krt fizetnének a gyalog-városok színvonalát oly rohamos gyorsa hogy a tisztaság, csinosítás és rendszabá járók tisztántartási és öntözési céljára. Ezt siggel megközelíthessük. Az ily előnyök, hyozás tekintetében igen sok kívánni való , azok a házigazdák, kiknek háza előtt gya-h«gy egy v*™1 élettörténetében elvárható forog fönn, miket illetőleg legtöbb, velünk j Ingjáró van, megtehetnék a akkor gondoa-hatalmasan érvényesülhessenek, — szüksé-) egyenrangúnak tekintett provinciális város-1 kodva lenne azok tisztántartásáról s egésa-ge* a város norsát intéző körök, elemekig mögötte maradiunk. Hogy egyebet neIségi szempontból oly fontos öntözésükről is. -ambitiója, mUködéae, ügy buzgalma. .említsünk: a járdák tisztántartása, söprése! Ily képen kellene öntöztetni a vasútra ve-
Az az őszinte odaadás, melylyel városunk j az ismeretlen dolgok közé tartozik s annalmető gyalogjáród is. liiftz ez az ut egyetlen aoraán. jövőjén caügganünk kell, szt pa-1 teljesítése majdnem kizárólag arra a be aétahelye városunknak: ennek tisztántartá-ranoaoljp, azt teszi köt élességünkké, hogy j csületes, miasma-seprő szélre van bízva, sát, öntézéaét, gondozását már caak elvár-
soha senki nem vágta arcunkba, hát arcunkba vagdossa ő.
Városunknak igen kevés polgára lehet, _ aki ebben a kédvezésben már nem részesült volna. Azért másként oietn lett a dolog. Mi már megszoktuk az ilyen gyöngéd cirógatta.. (jlyalogjJFóink söprése, tisztán* tartása, öntözése most is caak a házigazdák jóakaratára, meg a jóaágos Istenre van bízva, aki „parancsol a szeleknek és minden elemeknek*---------
Ezen pedig lehetne segíteni más uton-módon. Mert igaz, hogy a házigazdák egy része megteszi, hogy a háza előttlevő járdát aöpreti, tisztogatta'ja. öntözteti; de e* azután éppenséggel nem jelent átalánoa járda-tisztaságot és járda-öntözést. Igen is:
baladáaunkat, állapotunkat mindenkor teljes mely nálunk uralkodui szokott. Ez a be elfogulatlansággal itéljtflc meg. Tudjak be i csületes szél meg is teszi kötelességét s par-érdemül azt, ami . valóban érdem és-ne kettsimára söpri gyalogjáróinkat. Csakhogy hallgassuk él azt, ami mulasztás! I nálunk az is divatban van, hogy a bolti
A március hóban lefolyt városi tisztuji-1 szemetet is kiseprik a gyalogjárókra. Eb-
hatják e város lakói a ssját érdekűkben, meg azért is, hogy a vasúton hozzánk érkező idegenek legalább valamivel kevezőbb benyomással érjenek városunk falai közé.
Hasonló rendezést és pedig rendszabály
A „ZALA" tárcája.
A kárászi erdöslány öröksége.
— A ,hli" tmleti tircija. —
| boldogságát még egyszer érezheti ? Vagy talán ürök vándorlás lesz élete az eltesztelt boldogság I keresésiben ? Vájjon nem főit e bosszú évek során át járni, vándorolni s nélkül, hogy valshol 1 sgy olyan áldott jó szivet találna, ki csak parányi részben is pótolhatná az édes otthonban reá 1 árasztott szeretetét ?
Mind elgondolta ezt magában a szép erdöslány I ott szemfödélvarrtában és sürün omlottak könyei la fájdalomtól, meg a reménytelenségtől.
Furcsa is as, mikor egy fiatal leány egyszerre
Ugyan mi történt a kárászi erdőssel, hogy fényes nappal gyertyát éget szobájában,?
Hát assal bizony olyan dolog történt, ami mindenkivel caak egyszer történhetik: . k. tneghalt.
Aa a két szál viaszgyertya világit ki a szoba. B - --;—
kis ablakán, amit kegyeletből szokás a halottak eredül marad a világon! Mikor asziv leginkább ravatala melleit égetni. Akkor mát nem za.arjs I "omiazaa a szeretetet : egyszerre elhagyottan ma-el semmiféle fény lehunyt szemeikről azt a mély- Mni. Milren sivárrá lesz olyankor az egész világ, sége*. nagy, megszakíthatatlan álmot. — — — —
A kárászi erdős is jól aluszik egyszerű rava — —. -T - . ' , ~
(a|^n | Az ajtóban tompa nyöszörgés hallatszik.. Esztit
Leánya: a 16 éves Eszti as ablakban 01. Szép, | föhsavarja bánatos merengéséből. Gjorssn fölkel fehér szemfödelet varr szegén; apjának. Milyao éa lölayiija az ajtót.
édesen fog alatta pihenni lent, a csendes sirbani Hl szelídített tarkaii farkcsóválva lépeget be és Annak már ott nem fogja a lelkét nyomai semmi! Esztihez simulva, nyaldosni kezdi annak napbar-gond, semmi aggódás. De mi lesz fi belőle, aki[®tön kesét.
moat sgyedíil, árván marad ezen a világon ? El- Tehát még sincs egészen egyedül. Itt van ez a hagyottan, mint egy ágról szakadt 1 Ennek a csen- j hűséges állal. Egy saeliditeti farkas. Kis korában dea saép életnek, hova az emberek lámája, a vi- hozta haza édes-apja az erdőből; ő felnevette s 1*1 zaja soha el nem halóit; hol nem kellett j olyan szelíd, hűséges állat lett belőle, mint a leg
soha mosolyogni sz emberek kedvéért, ha fájt valami betli; hol nem kelleti siralmas képét vágni képmuialáfból, mikor elkapta a szivet a kedv esnék a paradicsom) életnek most végé tsas. ilmébat a aagrvilágha. Es as a nagy világ aiyaa keaay— elnyeli a kis émhert I Merre fog [-hűség, ragaszkodás, bánatos részvét volt abban a indulói T Hot fog megállani ? Leese valahol egyel* két larkasszemben kilejezve. Milyen bűvös hatalma lea ki* hajlék, hol as aiveesiett édes otthonnak | van s szelídségnek, a szeretetnek1 Meghódítja,
hűségesebb házőrző eb.
Fukarjával átfogta a farkas nyakát, a másikkal meg simogatta hátat A boldogított állat magasra emelte fejét és ugy nézett okos szemeivel Esztike két éjszakás szemébet Annyi odaadás,
i átalakítja, nemessé, érezövé teszi még a fenevadnak termelt állatol is.
< Esztike soká nézett a farkas-két beszédes szemébe, miknek erős fényéi minths egy köny fátyolozta volniTbe. Hisz ezeutul talán ez lesz az i egyetlen élőlény, kitől ilyen barátságos, őszinte, jóságos tekintetet fog kapni!
Mig s derék szép állatot veregette ; cirókálta, igy gondolkodott:
— »Te édes, hűséges állatkám, le mindenem! ezeotiil le lész sz én egyetlen barátom, hivem, kísérőm. Ugy tekintelek, mint szegény nyugvó
I apám egyéuen nagy kincsét, őrökét! Kellen talán 'mégis csak jobban boldogulunk a nagy-világban.*
A farkas mintha megértette, elleste volna a lány gondolatait, még szorossabban hozzásimult s fejét hűsége jeléül annak ölébe fektette.
Eszti megcsókolta a nemes állat homlokát és beszélt hozzá, mint valami kedves, elválhatatlan jóbaráthoz;
— .Ugy-e, Villám, együtt maradunk ? Isten tudja: nem lesz-e egymásra szükségünk ? Az én ép két kezem mindig keres annyit, hogy kettőnknek jnt éhenhal&slól megmentő lalat. Ne lélj, hűséges állat le, megosztom veled minden falatomat..
Valaki .duplázott" az erdőbea. Villám felszökött. Szemei szikrázlak most s aa előbb barátságos, jóságos' farkasképet rettenetessé tették a fenevad vonásai. Felhozott "ajkai alól rémesen fehérlettek ki a hófehér ragadozó fogak. Jaj annak, akit haragjábaa érintenek azok a hófehér fogak f
Eszti csendre intette az éber állatot.
— »Légy csendesen, Villám 1 Látod: szegény

■■■■■ MjSKk Klaééhivatal:
mrtiHiit —■■mm''. ■ flA , Téi«t1áM^s.«4«»M.rtr»i»f
--^m ' I ■■ — jS^K' ^LörrfETÉBt Arak:
M. Uttwtt a l*T MrilMt r*mün 1 ■ ^- - H-" Sfifnv"* "' '"> ** ~ ^
..Utkuw aiidra kákaiajr. ■■ fl^B
„___ .. .____. ._ . . _ .... .... Sinirt jaUnvoBan isásüttotmk..
Politikai és vegyes tartalmú hetilap. c- ^^ w to;
-—| A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bankegyesület hivatalos közlönye. ^^^^ Tllunitl , hird.téHki*
KüunUtk fiaaaa nímTcttldítnek. > vonatkozók Kiscliol Falúp kuny»-
Hegjelénlk Iag;*Kanlzsán hetenklnt egyszer: vasárnap.
Nagy-Kanizsa, vasárnap. Utján való rendelést kívánnak a bérkoca!
1
Zala 16. saám. (2 lap.) Sándor, Simon Gábor, Dr. lliuaer Jáaoa, Dr. {
v 1890. április hó 20-án. _________)____ ____ '.jcttí Ferenci, Karczag Béla. Dr. Schreyer létállapotok. Nálunk még a legp'rimitíwbb' TnWw.r tort .Varja'h^ fŰ» Í*jea. joa. Plihál Fww, Dr Hauaer Jánoa. Ebei-
|__.. .„j" . „_r.n. I réntügyi baóüma: Miltéari Sándor, Imrei spanget Leo, (seresnyéá bámior. Varga Jjajoa,
szükséglet a kocaikerülés sinca megállapítva., £^10, Lerjessy |ándoCi Ebaaapanger Upót, | rfirAler Ede, Rapoök Gyula. Grünbnt Henrik. A bérkocsisok hajtanak nyakra-főre, ahogy Uir6níutjkliréd, Oütmann Vilmoe, -Ftscbl' Pil.i laktanya építő bizottság . Weiaa Manó. Vidor nekik tetaiik, ahogy eaadkbe jut A aaabá Löwinger'Igaáci. "Oroazváry Gyula, Sommer Samu, H-rteteady Bélé. Ebeaspauger Lipót, JyjM kerllléat illetőleg abeolute semmi in- Sándor, Stern Mór, Bérger Adolf, Weiaa Manó, Kmjrtxer Frigyen, Knauaz Boldizaár, HirscheJ téakedé* uinca Éppen ugy ninca intéske- Weiaer József GyŐrfy Jánoa Eimnger Henrik,; Kde, IJjváry Hlé., Simon GáW Caemita Károly, i , / . z i «- ; Dr. Benczik Ferencz, Dr. RotachidSamu, Blau La-, Hirauhel Hermán, Sommer Sándor, Pleaa/er lg-dós arra néive.liagy (amint már közön k^TutolyGyalaJH^edüaGyörgy. SMdl«ayer,aác^ Eper.eaay Sándor. Dr. Benczik Ferenci, aégeeebb a a miénknél kisebb forgalmú] Ug^ Kohn Gábor. Plilál Ferenci, Weiaamajer Plihál Ferencz; Sallér Lajos. Tóth Mihály "városokban ia eaokáaj egyes köztereken aiiór j Főgymnasiumi bizottság: Eperjessy Sándor,
nap minden aaakában álljanak késien bér-1 Számvizsgáló-bizottság: Stólzer Gusztáv, Knauaz Ebenananger Leó, Hertelendy Béla.
"oldiiaár, Knortzer György, Maachanzker Mór, Kórházi bizottság : Györffy János, Ebenapaa-
kocáik, hogy aiokat szükség éneién rögtön
Dolmáhyos László, Uechnits Vilmos, ifj. Hege ger Lipót, Plibál Ferencz, Dr Szukita Nándor,
• düa László, Rapouli Gyula, Bachraulr Gyula, I Sommer Sándor. Löwy Adolf
1 IJ11.____í ( * í.....í;^.í., Dl.n
Betti benn Győző. Iskolaszéki és ipariskolai bizottság: Ebenspan-Lipót, Cseresnyés Sándor, Nuraecz József,
Szegényügyi bizottság: Blao_Ltjoa, l'nger Ull-mann Elek, Stern Sándor, Szegő Gyula. Haba .ríaaef, Löwinger Igaács, BreuerMór, Pakmana
j Dr. Schreyer Lajos' Plosser Ignácz, Babócbay j háaaló,- Schertz Richárd, Sebestvén Lajos. , György, Janky Károly, id. Hegedűs László, Arcaszéki pótülnöltök ■. Sebestyen, Lajos, Faioa l'Haba József, Tóth látván, Hoffmann Mór. Len Lajos, Grünhnt Fülöp. Löwinger Ignácz. Betti-gyei Lajos, Györffy János. Lengyel Ignácz, heim Győffi, Rechmtz Vilmos, Stern 1. Mór, l-Dr. Benczik F.erencz Dr Szukits Nándor, Tu Dr. Horváth Antal. Simon (iábor. Dr. Neuaiad-
haaanálatba lehessen venni. Mert as bíio-nyára (még a nagyobb fontosságú aietsé gel nem is számítva) nem valami kellemes dolog, mikor a bérkocsit fogadni akaró egyénnek végtől végig kell járnia a várost, Ötig egy bérkocsit kaphat, nem egy eset ben ssuláu persze jó paprikás árért
íme csak futólagosan érintettünk pár olyau dolgot, mit a jelenlegi állapotban I boly Viktor,. 0 oszráry Gyula. Knorezer Gyiirgy, ler Antal, tűrni, ha csak egy kis tekinfékt i. vindi ; Németh Ignácz, Dr Rotwhild Samu. Dr. Nea- J
kálunk magunknak a baladó városok so Matkovics Sándor, Mihá'er: ; Hetri szemle,
rában, — nem szabad. JaeaeBXöiiBag»-llA...ti ESI P.trff.^ J^ka. Plihál Ferenc*, | A néniét Rászór Ferenc József kirÚljMk in aa. -táai uton kell segíteni. ■ Löwy Adolf, Bán Jttmu jitkezü levelet, fapriri kancellár pedig gr5I
Más oldalról pedig (már társadalmi Uton)1, Építészeti bizottság: Anek László, Blau LajoaKáinok, külügy miniszternek küldött üdvözlő le-lélesileni kell aiépésieti egyesületet váro-pftlMr L joa- Ploaszer Ignáicz, Vágner Károly, Velet. Esek a tények kiegészítik a hármas nxO-<unk VlftarTiiiiriattlliAia Mii IhüiilIlIi ,: P'«ehl Pál. Oroszváry Gyula, GynHTy 3áB0g, 'veué£ harmadik tagjával, <naizorazággat való sunk aOlao csinosttwara. Már fegWbb . V>rga ' R^i.nlt, Vilmos, W 1. Mór, j báráfaágos érintkeJ tényeit és kéta^lelenhek
déki városban van ilyen siépésieU egyesti-, Kis ,IólüMst F<.ru<i T-th Mihily> Lüwinger lg-1 tüntetik tel a szövetségnek változatíanul az ed-let táraadalmi szövetkezés utján létesítve; | nácz, Ebenapanger l.ipót. Dr. Schreyer Lajoa, digi alakba való meg'.áradását Ha az nrou hogy más váront ne említsünk : Ke azt- j Dr. Rotachild Samu, Karczag Béla, Vm-skicsJá {lapok elégtétellel utalnak arra, a mit egyéb-helyen ia. Mért ne volna mi 'n0»' D*nU Kálmán, Tuholy Viktor, Hertelendy iránt a berlini Reidhscnrrospondenzismegerőait,
lünk, hol azily eszmék kereaitülviteléli^ j Be«rteim Samn EbenípngwLeó. Kvivnugy ri tat ertszár, a cár meghívásra, -■-■--* 1 notaizsar. i — _ ... augusztusban (iroazorazág^a-megy, a cara'.koje-
Közegészségügyibizott*íg:; Dr, JDitriiihstein Dávid, |s<elói hadgyakorlatokra, ei még korántsem je-Dr. Schr.jrer Lajos. Breyer Mór, Imrei László, len ti azt, hogjr a hármaa szövetség helyett, Dr. Neumann Ede. Lengyel Lajos, Hófer Fe ' vagy akár csak mellette is, orosz német szövet-■ rencz, Letlinger Kelemeu, Maár Nándor, Pávle- kezés ia akar létesülni ; mert űgvancsak orou
pedig táraidalmi Uton fognak l.atni a kiiz- Béla Dr. Szekerea JAmí. lapok; jelentik, h-.gv Károly Lajoa főber-eg fiá-
f-i * .____j.ti. . 8, j i /< Saörcsoky Bela, Ur. Blau Simon, Ur. Szűkíts va|. Estei Ferenc Ferdinánd főherceggel, a nvá-
Nándor, Hüttéí Lajos, Bún Samu, Morgenbesser |ron szintén el fognak látogatni Öroszorazágba. , János. Németh Ignác. Janky Károly. Dr. Gerö! a Növoszti szerint Vilmos császár három hétig József, Dr Rátz Kálmán,, Dr. RaUcli Zsigmond, fug Oroszországban időzni a látogatása egy len-| Bel na Lajos, Ilaba József. [ gyelországi vadászattal fog befejeződni. — A
Ijtgeb" é» erdőgazdasági bizottság: Bajor László, kormány a még meglevő kincstári birtokokon l^jonimei; Sáadjpr, "r Sitiin Fereni n Hertelendy I telepítéseket fog eszközölni Az erre vonatkozó i Béla, Blau Pál, Ur. Hau-er Janoa Ploszer lg- javaalavmár ke-zül, s ez liiz gróf nethten ab-"' i nácz.—ör Benesük Kerenez, Bagenyiu liyiirgy ilráa miniszter ekíi törvényjavaslata, melyet a : Ats Józae', Thomka Endre. Szeldmayer László,! báz elé lerjeszt — Bonglii olasz politikua a A városi képviselő-testület ápr. 13-án köz- Gáspár Ferencz, Dolmányos László. Herczeg Nuova Antologia cimü folyóirr.tban .Bismarck gvQlést rartott. melynek tárgyát a városi búott' íGyörgy. Knausz Káro y. 'Plánder Károly. Anek'éa bukása"^ cim' alatt értekezik a belysetről g .Bágok megalakítása képezte. A bizottságok — | László, Pálíy Alajos Kránict János, Juhász arra a következtetésre jut, hogv habár a hár-a 9.-én tartott értekeííet. szellemében — meg- Gyiirgy. Hirschel Ede, Gudlin László. Babochay mas szövetség megteremtője a háttérbe vonult, alakíttattak következőképen: — |György, ('zápáry Jánoa a szövetséget azért nem fogiák felmondani, de
Jogügyi bizottság: Sebestén}' Lajos, Hapocb J Színházi bizott-iíg. Hertelendy Béla. Gntmann megújítása én állandósítása -nehezebb lesz. mint Gyula, fuboly Viktor Bogyay Ödön, Eperjesy j Vilmos, Tuboly Viktor, Hoffmann Mór, Dr. Ben eddig volt. Bismarck visszalépésének a hatása
aa erkölcsi és auyagi erő egyaránt teteme aebb ? 1
Hisszük, bogy bizottságaink, magiatratu sujik közigazgatási uton, irányadó köreink
vellen teendők teljesítése érdekében.
Más alkalommal szólni foguuk ismét városunk - egy átaláuoaabb érdekű mis ajójárói: a köaorvftveiődési egyesület meg alakitáaáról.
Városi bizottságok. ~
jó gazdád hullán, kiterítve iekszik. Nem sitábád, ilyenkor a gyáxz csendjét megzavarni. Ne félj. j ide nem jtin senki. Mindenki tudja már, hogy a! kérészi erdős merne nem őrködik a lia'áron. Va fitmi rosm tokaj-vadász hasiaaijs lói ezl. Nem* ad annak szerencsit' fegyverére a jó Uten.<
Villám ta'án aegérteue ezeket a bánatos, szelíd. békaltelö szavakat: elhúzódod Eszti aiellé az I ablak-sarokba. de minduntalan oiordu'l egyet-égyat magában, mintha azt akarta volna tnon-j dani a maga okos farksa nyelvén, hogy mégis jó volttá talán kissé körülnézni! . . .
Valaki cseodeaeo niegkapogiatia az ablakot. - .
£«sti fölugrott. Viliáiifis Fogvicsprgatva rohant aa ajtó télé s vári Esztire, hogy fölnyissa. Knaii kilépett. v
Megrázkódott.
A fiatal gróf állott előtte, vadáu-óltözeihen.
Villan oda simult a remegő leány lábaihoz s villogó szemeit egy pillanatra sem vette le a fiatal grófról.
— > Jó napot, Esztike!«
A lány zavarban volt. Keiét akart csókolni a fiatal orMágnak, a mitől meg azután ai lett olyan, . mint a caóppemett vér.
— •Hallöhaai, hogy bánatod van, Esztike. El-jíilteta, hogy vigasztaljalak.'
Erre a szegény lány kötényébe rejté arcát és sin, sin keservesen. Valóban bánata volt s azt a bánatot nem volt oka eltagadni, elrejteni a világ e'ötf.
A dalai gról kftifilebb lépeti bozzá a vigasztalta:
— •Nyugodj mtgí Isten akarta igy 1*
Talán maga sas tndta : milyen nagy vi|aaala-
líisl monds'l ezzel. Minő csapásba nqm nyugod-oék belé egy szegény, kinek Istene: mindene; kinek boldogító jut e- az, hogy Isten azt veszi ma-gáboz. akii szeret. Nála a gyarlóság, a mulandóság rideg valóját megaranyozza az édes. a boldogító hit ragyogó költészete. Az C leikéi nem tépi meg az enyészet, a megsemmisülés rettenetes tudats. A halálban Istennel ölelkezik.
Eszti iülszáritolla könyeit.
— »lgá'.a van, méltóaágafe nrfi : Islen akarta! igy. Szent éa áldott az ö akarata. Igaz, hogyí mindenemel elvesztenem: földönfniórá leltem; de azért megnyugszom -Isten akaratában.
- >Mit mondtál Eszti? Fötdöntulóvá leltél ? Hál olyan rossz embereknek tartasz te minket.1 Ne (élj, neked lesz hajlékod, Jesz kenyered boltig. Atyád hü szolga volt. Már beszélgettünk lelöled. Náluqk örökös kenyered IÁz. Nem kell elhagynod inég e megscokotl hajlékot sem. Egy jóravaló üreg-asszonyi kapsz lakótársul a itt lehetsz vele, mig sorsod másként nem lordní" -
A lány nagy sóiét szemeibe a bála könyei szivároglak. Nem birt azólni a mély meghatottságról.
A fiatal gról még pár barátságos szól' váltott velei-ázután eltávozott.
p-Esati sokáig nézett a távozó szép alak ntán. latén tudja: mi minden hánytorgott bánatos fejében.
Villám ia nézett tzikráaó szemekkel a távozó után. Mikor eltűnt szemei elöl, még e^yei, keltöt -aaorrantott; aztán bement Eszti után .a- halottas szobába. ——j - i ~
i- ■ ' • * -
A kár ás zi erdőst, állatták örök nyugatomra
Hü azolga volt; eljön a gróli család ia temetésére. A bánalos, siránkozó leányt megvigasztalták azzal, bogy örökös lakást, örökös kenyeret biztnrtmttak neki. .
A fiatal grobiak igaza' volt. Azt a csendes, jóravaló öreg-asszonyt mindjárt ott ia hagytak mellette, hogy vigasztalja
Másnsp, harmadnap a azután majdnem mindennap eljött a Halai gról is, hogy beszélgessen azzal a azépaégea, bánatos leánynyal, aki %olyan árván maradi a világon. Oupáp az a csúnya, Htromba, fogvicaorgaió larkás maradi rá öröksén gül édes-apjától.
Ki tudja: milyen drága örökség az egy védtelen leánynak1
Az hü maradt hozzá; kisérie lépten, nyomon. Éjjel oda teküdl a báz ajiaja elé. Nem lehetett akt élőlénynek megközelíteni.
Villám az öreg nénikével -sem birt megbarál-1 kőzni. Kínálhatta bárminő finom lalattal, ami legpompásabb csemege lehetett volna a (arkas-gyo-; mórnak ; nem fogadia el. Egyel mordult és ott hagyta, ha legéhesebb volt is. Csak Eszii kezéből | vette el az ételi. Evés alkalmával, mint okos lar-i kashoz illik, oda leiepedett Essti mellé a két bá-| túlsó lábára s ugy szedegette el müveit larku módjára a neki nyújtott falatokat. | .A fiatal gról rendesen alkonyati időben saokta megnézni az erdei lakol, liyepkor az öreg néni-I nek mindig volt valami dolga a faluban vagy va-lamifé'e orvosiüvet kellett keresni á podagria . lábaira. Csalogatta, hívogatta magával Villámot is; de ai caak ■orrantott egyet, kettőt s agy lépést sem iávoaott Esztike mellől
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
•Zala-16. se&bi. (3 lap.)
1890. Április hó 20-án.
majd csak lassankint fog mutatkozni, es a hullám, mely viaszalépését előidézte, egyi$"T5v£E6 fog terjedni. Európa -helyzetében eddig is volt elegenttfl^elétne a í izonytalanságnak, most ujabb elem járult ezekhez: egy tulhatalmiaifjunak aa akarata, jr-melyet többe nem fékez egy tapasztalt, éreft téaacaadónak a befolyása, oly erSs rugékonyságu akarat, hogy = sem ő, sem más, jtagja 96 a a legfiatalabb 76 éves,
előre sem láthatja, hogy előbb utóbb hova togja --—D------1-
viani akár saját ösztöne, akár az események kedvező vagy ellenséges hatalma. — l'oztonyban Zichy J'asef gróf főispán érdekes felölv
tek nyomára. — Bordtaazban — Fraaciaorsság I ben állandó nyomot nyerjenek, s a ki figyelem
a kolera mutatkozik. — Sutéi és valami Jaques francia nyomdász koplaló versenyt kezdenek legközelebb. Utóbbi még uem tett ugyan hírnévre szert e téren, de azért bizik magában. — Saratogában van egy Wajker nevű csalid; melynek 8 tagja 635 évet élt A csalid legidősb
mel tanulmányozza ezen körülményt, azon sso-moru meggyőződésre juthatott, hogy ezekből váltak a puszták az5Bad~ fiai. Csak a kisded korban való jó nevelés által nyerik meg azon alapot, hogy emberkorban a . becsületesség tőkéje által, annak, kamatait élveshetik; mert a becsületesség munkára sarkal; a becsületesség
Ztolnán - posztógyárt, Pozsonyban pedig szövő- hasonlít á fehér papírhoz, mely ha egysser be-par iskolát fognak fölillitani — Olaszországban | mocskolta tik, soha többé előbbi tiszta fehérségét
komoly császár
pénzügyi válság t5rt ki. legközelebb meglátogatja
A német vissza nem nyeri. Azért jobb bárkinek is a sza-
Bismarckot badban szórakozni, mint erkölcstelen társasi tartott Khina politikai, kulturális és társadalmi | Friedrichsruheban. — A király megengedte, hogy j gokban részt venni, vagy azokat keresni. A viszonyairól. — Milanóban ez év május havában idr. Ktrschbaumer Kóza asszony Ausztriában mint | nevelés hiánya alkalmat nyújt az embernek a nemzetközi fodrász versenyt tartanak. — ,\yug-J dijat tisztek eaental polgári rubábau is kedvez-
j&ényea jegygyei utazhatnak. — Mdboure köze lében egy gőzös elsülyedt s 146 utas a tengerbe h veszett. — A Ueti tőari társasig több tagja jó-tékónycélú műkedvelő-előadást rendez. — Kókán a gyermekigyi-láz járványosán lépett fel. — Ttmttmegyfün több izgató szerb román uemzeti-
aőzelebb a városi képviselők sztrájkolták, a mennyiben 2t)0 közül csak húszan jelentek meg
szemorvos működhessék. —__A jmpa elhatározta, | kicaapongásokra, mi -által egészségét éa életét bogy a nunciaturákhoz és a püspöki karhos kör- rövidíti,—mis részről pedig megvan benne a
többek közt — újra! rosszra való bajiam mások károsítására.
A munkás néposatily kivételes esetekben haladja meg a 7a éves életkort, s ha tekintetbe veszsziik táplálkozását éa az erős munka mel-
iratot intéz, melyben
kiemeli a pipa viligi hatalminak szükségessé- i gél éa isteni eredetét. — A román királyné: Carmen Svlvia e hó elején félolvasást tartotta'
román tudományos akadémiában. — Kómában letti foglalkozást, ezen idő magas kornak mond-egy herceg végrendeletében másfél millió ' lírát i ható, mert étkezésére nézve a téli időszakban, cégi dalárdát oszlattak tel. — At ország több | hagyott a szegényeknek. — Mar$dle!/an a Va-! a burgonya, kápos/.ta, bab, sült tők, baSa és pontján slirü tüzesetek fordulnak elő. — Untán | lette szinbáz tetőzetét a vihar ledobta. Biz-! kukoricalisztből készült eledelek szolgálnak táp-
marck emlékére a starnbergi tó partján parkot' szerül; hnst, Jia hetenkint egyszer ehetik, meg-
________________m________0 szándékoznak létesíteni obeliszkkel. — Felt/S-1 nyugvással tűri. Az egész nyiron át pedig
gyülé^a a nekik nem tetsző polgármester I Szememen népkönyvtárt alapítottak. — London- ugorka, saláta, gyümölcs, veres- gs fokhagyma.
"e ba kenyérrel éssza-m nvilik ajka pa-
miatt. — .Vrí/»í elmjJt a világ összes qiuukáaai j ban afrikai kiállitis rendeztetik Stanley tiszte- Kenyere nagyon lilán készQtneky tflntetőiig megOnneptlnl, Bélywt létére.r~= Jttgyéii jmmlcte május hó végén, ajlonnival rendelkezhet!!
várpalotai esperesi kerületben bérmálást fogj naszra. A nép azon osztilya pedig, mely mint tartani. — Klimkotict Ferenc, Te* tőmn vészetünk | napszámos kézimunkájával keresi kenyerét,
valóban szánalomra méltó: Aa ily tiplilfcóziz útin iz ujMtíltöttek >vér-
eélja. hogy a muakás-kérdés iltalibao rendez tessék. — fVImag lika Bécsbe szerződött.
A római kaik. /lőtpöki kar értekezletének az 1 egyik jeles úttörője, t_hó 10-én meghalt Buda anyakönyvezésre vonatko/ó határozatát illetőleg |j>esten. — FAgcrton améflkai városban a fatva-' a N. Fr. PnwsenéE jelentik Hndapestről: Tény talokra mind csupa nok választattak. — as, hogy a püspöki kar a pipa elé terjeszti a kérdést, de nem alapul valóságon az a hir, hogy a pfispÖki kar az egyházmegyékben nem pubh-1 árthatott
kálja gróf C<aáky Albin vallás- és közoktatás-, j lámcsapás folytán összeomlott. —Az eltűnt hircs ügyi miniszter rendeletét E tekintetben prori | francia zeneszerző: Saint Saras megkerült Spa-zonnmban állapodott meg a püspöki kar oly- nyolorszigban. hova nyugalom végett menekült képen, bogy a megyei püspökök azonos szövegű — Gr. Szapáry Gyula miniszterelnököt Ujhá-' nak okit.
rjieiy JöldSii apr. lü-e körül kemény fagy r I de szerencsére a növényzetnek még nem
Loetrenben
volt, igen
városház tornya vil-
Szt-1 szegénységét kétségbe vonni nem lehet, és ha
hozzá adjuk a felületes, elégtelen gyermekápolást, nem különben azon körülményt, bogy az orvos rendeleteit a szegénység miatt nélkülözik, valamint még és főleg az egészségtelen lakást; akkor ezen körülmények feltárják előttünk a gyermekek rendkívül nagymérvű halandósági-
körlevelet intéznek
mi ugyan nem azonos a kihirdetéssel, hanem orsz. képviselővé. — Oroszország fegyverkezésé-
a lelkészkedO ntpsigboz, a ! nyán ismét — egyhangúlag — megválasztották j
utasítást tartalmaz arra. hogy a lelkészi hivatalok ae változtassanak az eddigi gyakorlaton, mely szerint most is kiadják a teleknek a hitele* anyakönyvi kivonatot. Ez a provizórium addig tart, mig a pápa nem határoz ez ügyben. Gr. Csiky Albin miniszter szintén meg van elégedve ezzel a módozattal. — Kölnben Torday Elia fiatal magyar nő köaelebb érdekes német felolvaaiai tartott a magyar irodalomról. — A WS$ arzenálban 75ÖÖ0 mny.i (íkkasztásnak jöt-
rűl ismét ujabb birek érkeznek ''— A .pélerrári egyetemet — a közokt. miniszternek rendeletére — bezárták — Kómából egy francia és egy né-
A nyári időszakban a nép mnnkája erős és terhes; kaszálás, kapálás.' ültetés atb. ezt mind a szabad ég-alatt kell. végeznie. a este. midőn a mnnkát bevégzi, kimerülten terűi a földre. Hajnali két órakor pedig már a kaszát kala-
Mig a fiatal gróf Esztivel beszélgetett, rátüg-geaxtslte tágra nyitott szeméit és leate minden mozdulatát. Ha azt látta, hogy a gróf szemében valami uokatlan láng lobban lói, — erősen megrázta butidé ját.. Ez aányit jelenteit, hogy 0 isotl van ám. Es jaj akkor gróf aramnak, ha egyszer őbenne föllobban a farka*-indulat
met hírlapírót kiutasítottak. — Hfnbtn a hadi: pilja, élesíti a munkára A vasárnapi munka múzeumból Kaderzky tibornagyi botját ellop-1 szünet alatt csoportokban ül a lakosság, és az ták. - 'Oroiz-ljengyelonzágban egy ujabb rendelet! úgynevezett .filkó-játékban keres azórakozist. a zsidóktól majdnem minden polgári jogot megvon. '< Sokszor hallom tőlük ide csak nyiri időszakban): — SaraK tíernkard föllépését a londoni sztnpp l.Két vasárnapot szeretnénk- hetenkint* Étke-dokonmeg akarják akadályozni A budapesti1 zésükre sok időt fordítanak, valóságos tempóra, egyétéméa'a~btintetdJogí tanszekre, a koiozsvá-1 üteny izeftat veszik apalatolfátázljttkha; s igaz. rínál pedig a magyar irodalmira pályázat nyit- hogy erős mnnkával foglalkoznak, de nem ia
tátott. — /I budapesti munkások részéről már maradnak adósai gyomroknak, és bámulatos
kat esznek!'
A munka-foglalkozás alatt sok esik áldozatai;
benynjtatott a kérvény májns elsejének megün- j sokat esznek! neplését illetőleg — Az elsS francia köztársa-
ság katonája hunyt el a napokban Pirön Jakab tapasztalásból állithstom ezt különösen az ura 100 éves tértin személyében. ■— A télen az atha- dalmaknil lévő munkásoknál, a midőn este már
a munkaszünet bekövetkezett sok esetben a kazal befejezetlen marad, de sokszor s fenyegető
bascai indiánok közt oly éhinség uralkodott,
bogy a szülők gyermekeiket ia megették. — A _^^_
Egyszer as A reg néni valami lene boszorkány-\9P" városréten egy szegény drótostótot társa! idő is váratlanul záporesőt jósol. Ily esetben, ételt kínálgathatott Villámnak: szörnyű módon fén?es nappal gyilkolt meg. Heverészé* közben1 hogy a kazal be ne ázzék, az illető felvigyázó,
óiOTt nyakát hirtelen elmetszette. ----MÜ -4-11-" - 1—
Tanügy.
Néplak és • kStegéauégBgy. slemi iskolába lépő gyermekek a tudo-
csiklandozhalta a* ó larkaaságának orrái, nyelvét öltögetve, farkát csóválgatva ment, kullo-gott ulánna a lalu leié, egész a* erdöszélig.
Ez alatt a fiatal gróf belért szokott látogatóra Esstihe*, *a erdóilakba
A vén banya egyre csalogatta, egyre ingerelte Villámot.
Aa erdőeaélben Villám türelmét vesztene, fogcsikorgatva rohant a vénasszonyra; hatalmasat harapott csontos vállába! fóliaaziioita a as Ínycsiklandozó éléit mohón lalla fői a földről, amint aa£a banya kosarából kihullott.
Asaián — miotba érezte volna, bogy mosl'egy saeliditeti, művelt larkaahoz nem illő dolgot csé-leksdeii legyen — sebes iramodással futóit vissza, ka* afalé.
As erdöslak kőseiében egyszerre megállott, füleit hagynia. Eszti sikoltását hallotta." Boksát as ardösiak felé s neki ugrott as ajto-aak ' • -I
As iqtó nem nyílott föl; de e pillanatban a végső kétségbeesés vérfagyasztó hangján hallottal gyermekét kis béres szolgának adja. Elszakad kiáltani belülről Estikét: i— fVilláml Villám!. -Aa állatból kitört e hangokra a fenevad ter-méaaatj fölordított.
A másik pillanalbaa az erdőalak ahlak rsöróm-polv* susott be. Villám ason ál ugrott a szobába.
külön munkadíj mellett, felszóllitja a kazal betetőzésére a kimerült munkásokat s a szegény nép örülve az ily mellékes keresetnek, újra dologhoz fog, — de aztán van is köztük elég, a kinek utolsó munkája volt ez az életben. A hosszú életre az erős szervezet a fSkellék, de ha azon mindennemű befolyisokat, a melyek az
Az____________r_ _________. ■
miny előcsarnokába vezettetnek; a tudomány és az életre röviditőleg hatnak, ma-
alapjának első fokozatos fejlődési ismeretét itt | gonkhoz karoljak, önként dobtuk el magunktól
Vattári Kbcács Imre.
nyerik meg. Az a tanító, ki a nyilvános próba- ' bistos alapot, tétek alkalmával azorgalmának tejében Nisme-! résben részesül, minden esetre a reá háramló
kötelemnek teljesen megtelelt. De ha hivatáaát • A. nyelvtatittán rendűére kélép*
egészben be akarja tölteni, és a hazának hssz nos polgárokat, nemkülönben jó családapákat akar nevelni, ezekre csak ugy készítheti elő tanítványait. ha azoknak jóra, vagy roáazra váló hajlaouit tanulmányozza, és azokat a hitben, erkölcsös nevelésben egyaránt iparkodik dfevelni.
A szegény munkás néposztály, kit az Isten sok gyermekkel áldott meg, terhes gondjain as által iparkodik könnyíteni, hogy már 10 éves
Iskoláinkba*. •)
A tanügyi bizottság, mely a középiskolákban eddig követett tanrendszer felett van hivatva véleményezni, a nyelvek tekintetében elért tanítási eredményt nem találta kielégítőnek.
Hogy középiskoláinkban a nyelvek tanítása távolról sem kielégítő eredményű, sajnos, már évek óta ismert tény, de még sajsoaabb, hogy e baj orvoslására mind ez ideig seeuai sem tör*
Mikor a vés banya téeön est* az erdöslak aseodes mbájába lépett a gyertyát gyújtott, egy étf laikai *am talált ott vad Upétl bulláját
nak a szülői háatól, kevés erkölcsös nevelésben! tént, sőt maga a bajnak félig-meddig, beismérése részesülnek, szabad akaratukra és gondolkosi-sokra vannak hagyva, mert gazdájuk csak azt követeli tölök, hogy erejükhéa képest, a nekik i denek előtt a baj valódi okinak eltalilása szűk
is csak most kesd hivatalos szint ölteni A sikere* orvosláshoz természetee, hogy min*
kiszabott foglalkozásokat teljesítsék.
Egy fél századdal ezelőtt a pusztai éa taayai helyek ea a fiatalok csak kivételképen részesültek a tanításban; csupán a nősülések alkalmával nyertek a lelkészektől vallási, erkölcsi ok-csaí a Salai gróf lsnV| tatást Ason egy pár hét pedig nem volt elegendő arra, hogy a hitbén, vallásban, erkölcs-
séges.
A bizottság által jelzett okok, melyek az egyes nyelvek sikeres tanításira hátrányos befolytai voltak, részint olyanok, melyek csak némely Un.
•) Jeli* cikkből a felső tép- h púig. jskolat ajalvtaaitáva mti ia foatoi 4aaataif vgaáaló 1«, aaért Jéatk Utuk a* .E—«*J){1 itrtaai
A
Nagy-Kan isza, vasárnap.
\
Zala 16. szám. (4 lap^
intézetnél fordultak elő, tehát elháritáauk nem gyors siksrt felmutatni biró, mél tán európai hírű ütközik általános nehézségbe, részint olyanok,' Ahn-rendazernek, melynél a szabályok csupán ■elvek jövőre is bármiljf rendszer követése mel let 1jrészét képesik a fokozatos gyakorlatok ssö-előfordulhátnak, ha kellő taa fal ügyelet nem gya | vegének.
koroltatik. ~ -.> ' Ez azon egyedüli praktikus rendszer, mely
így a bizottság szerint a latin nyelvből síért mellett az élő nyelvük tanításában "a középizko-eredmény nem kielégítő, mert némely intézetben! Iákban — mert hiazen nem a magasabb filolo-a tanárok gyakran változnak; a magyar nyelv- j giai kiképzésről de egyszerűen a nyelv közbaaa-nél a stílus és a helyesírás tanítására nagyobb nálati elsajátításáról van szó — eredmény volna gond volna fortifandó, a német nyelvnél az ered- leiérhető,
ménytelenséget a képesített tanárok nem elegendő száma a az idézi elő, hogy a tanulók basnl-ról -különböző fokú nyelvismereteket bosván magukkal, as egyöntetű tanítás lehetetlen.
Igen helyesen neveshetí ezeket is okoknak a
Legyen szabad ez alkalommal telemliteni azt, a mit dr. Ahn még az atyja által irt francia nyelvtan általa rendezett 120-ik kiadásakor a nyelvtanítást gyakorlati rendszerről mondott Igazolandó^hogy a közéletből vett egyszerű
bizottság, tűi a dolog gyökere nea«bb*n fejlik, [ gyakorlati példákat ez emiitett kiadásban is jó Esek közül egyik sem olyan, hogy ugymondva nak vélte megtartani és érintve azt, hogy mily .rövid nton" ne lehetne rajtuk segíteni. alaptalanul hozták tel némelyek atyja ellen e
Egyszerűen gondoskodni kell arról, hogy ama I ré-zben a trivialitás és köznapiság vádját, ak „némely" intézetben a tanárok gyakori változ ként nyilatkozik, hogy .az oly grammatikusok, tatása megszfintetteseek, a helyesírás és stílus kik azt követelik, bogy mindenhol, a hol Ahn gondosabb tanításáért „as illető tanfelügyelők* apát és anyát emlit, Cicero és Demosthenes, felelősié teendők; a német nyelvnek .egyöntetű* Caesar és Nspoleon álljon, bizonyára ép ugy
__ 1890. április hó 20-án.
TmU a*er*l«o m klIllMI IsksIákhatT Boroszló város elemi népiskoláiban az 1890 — 9l-ik tanév kezdetével a tantervet ugy módosítják, hogy abban az ifjuaági játéknak ia helye legyen; .As alsó osztályokban e célra hetenkint két'félórát fordítanak; a leányiskolái felső osztályokban a. játékot hetenkint négy meghosszabbított óra közben fogják üzm, a fiúiskolái felső osztályokban pedig a tanórák egy réacét szentelik a játéknak ; Hamburgban sz iskolai bizottság megkereste a város tanácsát as iránt, hogy a város különböső helyein játszótereket rendezzen be, hol az ifjnság felügyelet alatt szórakozást találjon éa testedző mozgást tegyen Javasolta továbbá, hogy az ifjaság ingyenes, szabad hass nála tára korcsolyázó pályákat létesítsen. Görtitt városban az ottani ifjúsági látékok megismerése céljából pünkösdkor nyolc napi tanfolyam rea-deztetik intern&tuaok vezetői és képezdék tani-tói számára. a'
Különfélék.
tanítása pedig ss:ntén könnyen elérhető, ha azok, kik hazulról nagyobb nyelviamerettel bírnak, külön nyelvtani oastályban képestetnek tovább és külön taníttatnak az>k, kik e nyelvben gyangéb-bek,-tehát Velők párhuzamosan nem bal adhatóak. Az. bogy a német nyelvre .elegendő képesített tanár" nem volaa, viszonyaink között kiasé hihetetlennek látásik, de ha ugy van is, a hiány pótlása nem-tehetetíenség,---------
Az iskolai nyelvtanítás nyilvánvaló eredménytelenségét azonban nem es okok idézték elő.
A valódi akadályosó íőok másutt keresendő. Mosdjak ki nyíltan: as eddig követett tanitisi módszer helytelenségében.
Elegendőnek tartjuk itt csupán a német és a
franczia nyelv 'MMá^áUj'"1^ —J---"
saólaai.
— A kir. (AblAk szervezéséről szóló tör-
szem elől tévesztik az idegen nyelvek tanitásá-
nál a czélt, mint azok, kik ezt csupán nyelvtani! vényjavaslatot Szilágyi Dezső igazságügyminisz-szabályok éa kivételek bemagol tatására használ-1 ter apr. 17-én a képviselőháznak benyújtotta, iák, azon cSélt ugyanis, hogy fiatalságunk ké ; Ebben a javaalott '11 azékhely: Budapest, pesittessék idegen nyelvet a mindennapi életbea [ Dtbrtnjt, Gyík, Kassa. Kolozsvár, Marosvásár -túlságos nagy nehézség nélkül használni Avagy i hely; "ff VAmJl ^»tgsd,Te-
sem bizonyított):-e be a legu'óbbi háború Fran- j mesvár Megyénkből, a zalaegerszegi torvény ciaországgal, Eogy hová vezet az oktatás széki területet a győri,.a Qagy-kaetsaai törvényefféle módja, mely minden tételt a mi minden-^ széki területet a pécsi kir. táblához csstolta napi életre és- Hfikifrgltfwirr Tftiistkffsik, mist s törvényjavaslat Mielőtt a javaslattal bőveb-nagyon triviálist és mesteremberiest az iskolául ben foglalkoznánk, már mosl kijelentjük, hogy ból számüt? Hány fiatal ember volt seregünk-1 nem tartjuk szerencsésnek és az annyira hangben, ki a .legkitűnőbb* francia oktatáaban ré- súlyozott közérdeknék'megfelelőnek a székhelyek ~ szesült és mégis a legnagyobb zavarba jött, ha kéraésének megoldását Különösen Dunántulra arról volt saé, hogy a lsgazükségesehb dolgokra képtelenség be nem látni, hogy helytelen a du-tahitáaánál követett rendeseiről j nézve magát a francainkkal megértesse. nántuli táblák' egyikét Győrött, másikát Pieutt
Ajánljak ezt figyelmébe azoknak, kiknek fel- (ezen, egymástól roppant távoli pontokonl elhe-
Mit látunk, ha akár a gymnázinmok. akár a adatuk, hogy az eredménytelennek bizonyult I lyezni. Valóságos csapás lenne reánk, a kanizsai
reáliskolákban jelenleg e két nyelv tanításánál nelyvtanitási rendszert középiskoláinkban gyö-, törvényszék kerületére nézve s fötörvényszék
használt könyveket átlapozzuk? keresen reformálják. t-i. székhelyére: Pécsre,járni, mikor akárBudapest,
Azt, hogy ily könyvekből e nyelveket a ta- -. — j akár Dunántnl valamely emporialis városa sok-
nalók sohasem saj4tithatják el. * P*'( l"k. •rss. egje»ület rend ki* kai hamarabb és kényelmesebben, könnyebben
Bármelyik osztálybeli német vagy francia j vttll kéagyftléae. Ritka erkölcsi sikerrel folyt elérhető,
nyelvtanból látjuk, hogy szövege *. részében a le-a polgári iskolai 'országos tanári egyesület — (jyata nap. Dr. Tuboly Gyula az octaván
legabaztraktabb formában előadott szabályok és április 2 kán t .rtott közgyűlése. Messzeföldről, I bjim, tpríl 18 án ülte meg névnapjának évtordu-
kivételek ssáraz felsorolását tartalmazza, nem- as ország legtávolabbi vidékéiről: Maros Vásár-m.t» ,tw.tnmm.i ..nlt
gyűlt
, , . .... |L , ■ . fl. , T"!r-]lóiát, mely alkalommal téoyee táriaaág
caak minden induktív ssinthetíkus gyakorlás tel- hely, Tarócs Sz.-Márton, Nagy-inyed, Kapuvár, • * '«.... ■ ,
jes mellőzésével, de még egyszerű felvilágosító-Szeged. Karánsebes, Győr.Tiume küldték el t]0"** vendégszerető házában. Jelenvoluk példák híjával ia, és mindes a tudományos látazat! polg.' isk tantestületek képviselőiket, bogy hoz-1 rjfpyés Sándor. Ctertán Károly, Eperjessy Sándor, okáért! Valóban -tudományos látMSttíű és azin Izájártü jtfnak az életbevágó s messze kiható kér Plibál Ferenc, Töttösy Béla, ErdŐdy Lajos, Náb-nel kifundált módjaes annak, bogy valaki a megta j déa megoldásához. mely itHti tanítói nyqg- Láj^ Vebur Káiuly át Szekeres József,
nini szándékolt élő nvslvet soli.ee tanulhassa ^tórvónyazőnyegénlevő revíziójával fölnwrült. Jk ^ , O.zterhuber László, Varga Ujos, még, hanem az enancziácziók, szubtilis — sőt oly Tudvalevőleg az 1876. évi XXXII. t6rv. cz. & ' " ' , ,. .
kor nyakatekert - definicziók, szabályok és ki- polgári iskolai tanárokról gondoskodik s leg-jKntu" Boldizsár, dr. Nensiedler Antal, Sümegi vételek ssartelen sokaságába belecsábaljon. mostohábban. Nem tekintve azt, hogy ők 3%-ot Kálmán, Uuger Udmann Elek, ifj. Merkl Antal, dr.-Ugyan képese a jelenlegi rendsser mellett az fizetnek, mig az elemi isk. tanítók csak 2-őt, a Vizlendvay József, Vizlendvay Sándor, dr.Mayer oly taaalól ki e nyel veket iskoláinkon kívül má polg. iakolaiak részére a törvény 800, illetve FerenC) Qózon Sáudor, Koortzer Györgv, Belas aatt nem tanulta, csak egy közönségei három j mint^y POO frtig emelkedő törzsfizetéi dacára , . d p-b j yjk 0„ EraS> Az"a kiiaaö
----»—---u jj^ij ^qq frtny, nyugdijt állapit meg 40 évi| .. ...... ... _______
soros német vagy francia levelet is megirsi, vagy a közélet egyszerű követelményeinek meg'elelő-]•(- e a vei veken gondolatait közölni, magát meg-értetni?
Ka süt látunk a tankönyvekül használ t olvasókönyvekben 9 Nehézkes és még csaknem is modern, haaem legtöbbnyire régi — külön filológiai
előtanulmányt igénylő — versek gyűjteményét s 40 év múlva mmdössse ZöO trttal, vagyu egyéb ily csodabogár-saemelvéayeket, énekeket vatalazolgáénál kétszerte háromszorta kevesebb VUleb ardouin, Joinville, Froinart Commines stb. | összeggel nyugdíjaztatnak. Dr. Űőiz Jizssf sünt ódoaaágait Herodotos történelméből egyes része- elöado érdekesen és számos vitás kérdést meg ket, mytbolópaí hallaciónációkat, vagy Schiller, világítva ismertette a revizonálii előmunkálat Goethe. Coraeil le nehéa megértbetés tekintetében suű stádiumát Kiemelte többek között, hogy lagkikeresettebb verseit, s mindest nem csak a értssűlése szerint as uj javaslat alapelvei "közt gymnáziunokban, ■ hanem mirabile diktu még a nem egy van, mely a helyzetnek határozott reáliskolákban is, a hol as ily mythologikus, I javulására fog szolgálni Ilyenek például a) az klasszikus filologizáláanak egyáltalában semmi | árvák nevelési, bj a férjes tanítónők nyngdí-célja nem lehet, s a hol másrésst még a latin jasására. c) nyugditazási alapul a teljes Üzetés-)iyelv elemeit is csak alig néhány tanuló hallgatja, nek tekintetbevételére vonataosó intencsiók. A Megengedjük, hogy e szabályhalmaz féle grate-1 közoktatási minisztslr, úgyszintén az államtitkár " "* * Mf" a legjobb indalattal viseltetoek a polgári iskolai tanárok méltányos óbaiai iránt s ennélfogva jó reménynyel lehet tekinteni az uj törvény-javaslat elé. — Hozzá szóltak többen' A toz-
szolgá'at után, íolott M^elemiá esetTeg többi«*ivélyesség és harátaág, meiylyel a szeretetre-nyugdijbaa részesülhetnek, mint a mennyi fize- méltó háziazszony és lérje vendégeiket elhalmoz-tesük volt izolgálatnk ideje alatt Ehhez még | iák, lüsserezve s pompás és gssdsg vacsorával, m a mélutlan«ág is járni, hogy ások a polg L ttml4g0, a legderültebb hsngulatbso együtt isk. tanárok, kik 1875 ben már ssolgálatban ál- .... .... . „ » . „.„.„_
lottak, 1900 trtig növekedő fi^kVel szemben ,4rt0U4k s<4p r*«el,«- Ax ""nepel.re s vac^r. 40 év malva mindöasse 260 frttal, vagyis a ki-1 folT«m*o Varga Li|os, nejére pedig ErdŐdy La|os
mondtak telköizöntöt.
— A n.-kaniaaal kMllasfsW «/*• sfllet XV-dik évi rendes kösgyűlését 1890. évi április 27-én, vasárnap délután 3 Arakor tartamija az egyesület nádor-utcai saját halyiié-gében. Tárgysorozat: a) Elnöki jeleatés a lefolyt évről b; A lezárt évi száaodásokról szóló számvizsgáló bizottság jelentése, c) A jövő évi költségvetés megállspitása. d) A sorrend szerint kilépett Cseresnyés Sándorné, Fessel boter Józsefaé, Weiser Jóssefné, Lőwinger Lajossé, Rosenfeld Adolfné, Schers Albertné. Szukita Náadorné, Mstosh Jóssefné, Janda Károlyné, Juhász Györgyné 10 válasstmáayi tag helyett aj választás. ej Egyidejűleg az alapú. 12. §. d.) éa g.) pontját értelmében az igazgatóság össsea tagjai* nak S évre történő megválasstása. f) Netán i indítványok.
— Késgyüiéa. A kereskedelmi testület L hó 13-án tartá tisztújító közgyűlését Megvá-lasztattak : Ebenspanger Linót elnökké; Unger Uilmann Elek másod-elnökké ; Maschanzker Mór pénstáraokká; ifí. Weias Tivadar titkárrá; vá-
gyülés az előadó nézetében osztozva, ej_ tag elhatározta, a következőket: Fővárosi
matikák és régi irőc műveiből, mythologiából stb. fáradtság nélkül ösaseállitott olvasókönyvek .as illető kiadóknak éa kompilatoroknak iövedeltne-aők lehetnek, de aaaál károsabb aaosnak tankönyvül elfogadása iskoláink ssássára.
Élőnyelv elsajátítására nem szabálytömkeleg nyújt gyors és bistos eszközt, példák és gyakor- és vidéki küldöttekből alakalt bizottság tiszte-latok nélkül, hanem ép ellenkeaőleg sok gvakor- legjea a közoktatási minissternél és az állam lat — fokosatos módon haladva, — sok nilda és ^ titkárnál s fejezss ki előttük a polgári isk. ta fcladat, a legszükségesebb szabályok alkalmi ,rö-1 nárok nyugdíjügye rendezésébea eddig tannsi-vid* megemlítésével kapcsolatban. Essél ösn- tott törhetetlen erélyükért hálás köasösetét 1 hangban állitandók össse az olvasó könyvek is, 1 egyszersmind tolmácsolja erre az ügyre vonat-1 fasstmásyi tagoltká: Blan Lajos, Eialer Miksa, tárgyaikat valóbaa a gyakorlatiasan — e világ kozólag a méltányos kívánságokat, 2. Hét taga' gelsei Gattmann Vilmos. Grüahtit Fülöp, Gstett-ból 1 nem költői fellengezések régióiból — vá ; intéző Bizottság szerkessszes memorandumot s a ner Salamon, Hirscbel Ede, Ledofaky Ármin, Ismtva megállapodások értelmében terjesssze majd azt Lőwinger Ignácz, Löwy Ödön, Roeeanld Adolf,
Es voltaképeni lényep a nyelvtanításban oly! tel a közoktatási minisztériumhoz.'. iRotachild Samu és Stotser Gusztáv. Az egye-
Nagy-Kanizsa,- vasárnap.
AZala lö. szám. (5 lap.)
1890. április hó 20-án.
1 azerencfétleneégére a ház udvarán keresztül egy j sokat utasom és dolgozom.« Hal napig semmit | »tambur< éa társa jott egészen véletlenül nekik sem eveit, etemét mindig csukva tartotta, csak {kapóra —- Ezeket rohanták tehát meg, s mind- keiével hadonáz néha. Ez a letbargikus állapot kettőt — különösen pedig a dobost — oly bú j március 31-ig tartott. Must már fölébredt, magá-
eilet vagyona a 3O0gjrtot megköseliti. Egyéb! működéséről jelentés nem tétetett
— Át hely****. A vallás- é* közoktatásügyi I megy, kir. miniszter: Molnár -Sándori. Huny ad 1 ....
vármegyi kir. segédtanfelügyefot, eddigi minő- llyosan megsebesítettéit, hogy a katona-kórházba 1 hoz tért, de alig jog felgyógyulni,^mert folyton
ségben, Zalavármegyébe beleste át.
[kellett őket szállítani' A futólag a paraszt sn* vért hány és erős köhögése van. Érdéké* körül-
— JtsmylelkA náensátéy. A nemes saivti bancok közül is kaptak sebeket, de elhallgatnak1 mény, hogy mikor magához tért, elkezdett panaaz
ée gondolkozású Gntmann család által gyako volt jótékonyság mintegy állaadó rovatit ké
kodni, hogy nagyon el van fáradva, mert cíaországban követ lejtettek vele.
Fran-
vele sőt tagadják; a vizsgálat azonban erélye-________w- ______w ________ _____ sen folyik mindkétrészről. —» HiszszÜk, hory a|
pezi lapunknak. Ujabban a helybeli keresk. ín- hencegő, brutális suhancok a legtmgoruannan — Mstetslm uj Hát vséáemek máméra kota részesült tekintélyes adományban, ugyanié | meg tojnak lakolni garázda — semmivel sem j Vadászember nagyon jól tudja, hogy mennyi bajt eaeá intését czéljára geleei Gutmann Vilmos éa {indokolható — tettükért, mert különben hova. okos néha, kivált erdőségben, ha.szélcsendes idő-Aladár együttesen eser forintot adományoztak, juttatja alsóbb rendtl népünket a túl humánus ben a lövés után támadó (Üst ugy körfttveezi s — KiAUIIáM. Valódi kintiműtárgyak, mint] eljárás, mely a neveletlen, csőcselék-féle elem-1 annyira elfogja a látkört, hogy esetleg második virágcserepek, virágkosarak, arany, nimaétek, nek csak fegyvert ad a kesébe a legvakmerőbb lövésre már nincs alkalom. Most ezen a bajon legyezők, napernyők, aat állantö k;állitásáre I ▼isasaélésekhes; a maholnap a személybiztonság j segített egy fislat francia-vegyész, aki egyenesen ás elámsitására kapott a vagas minisztériumtól
engedélyt. Rotenbtry Addn helybeli zenetanár, ___..
Akinat ipar valóságos remeíoi vannak itt össze i kápolnájában fehérvasárnapján, április 13 án csoportosítva és eseket a venni szándékozók ito- lekemelö ünnepély folyt le. Ekkor részesült
lesz általuk lénjten nyomon veszélyeztetve. vadászati célra olyan lőport állttotl Össze, a mely* — Efat áldttiéi A keszthelyi apáca-zárda nek nincs füstje. Az uj lőpornak állítólag az az
lé- előnye is van, hogy a csövet nem rozsdásitja, ott I nagyon sokáig eltartható a megromlás veszedelme
8% leány- és 22 fiu'anuló az első szent áldozás- nélkül s felrobbanása pedig meglehetősen zajlala-ban. Ea'alkalomból a tanulók hitoktatója, Kriszt uul történik. A francia kormány as állami lőpor-Jenő csendes misét mondott a kápolnában, mely gyárban már el ia rendelte as uj lőpor gyártáaát. az elaő áldozókon kivül zsúfolásig szülőkkel volt — Hit kell i *vattakor lennünk ? Mind lelve. Mise alatt harmónium kísérettel leánykák;szoknak, a kik sürüvérüek s ennek folytán bőrénekeltek. As áldosás előtt Kriszt hitoktató alkalmi j kiütésekben, vértoíu'ásbsn mellre s főre, szédülési beszédet tartott, maid kiosztván a kicsik köat sz j rohamokban, ssivdobogásban, bágyadtaágban stb. ur ssent testét, a szülőkhöz szólt, kérve Dket, hogy j szenvednek : nem kellene el mulaszt aníok testök-
örködienek gyermekeik tisiía-^lete tf1ejett. Mise után a zárda főnöknője as elsőjjáldozó gyermeke sereget gazdsg reggelivel vendégelte meg. A gyermekek örömsugárzó arcca l/fíagy fák el a zárdát a bizonyára aoha sem feledw el első szt. áldozásuk -napiái
ttnberg ur lakásán < Eötvös tér Kel ler-féle házll bármikor d. u. 6 óráig megtekinthetik.
— tíjáosklr. Scbwars Ida, született Mayer-hoter a saját, valamint gyermekei és as összes rokonok nevében szomorodott szívvel jeleaiPfor-rón szeretett térje Schwarz Samu ur>»ak, Schwarz ét Tauber cég főnőkének e hó 15-án reggeli 6 órakor, életének 49 ik és boldog háxaaságának SS ík Ivében, hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytál . Nagy'Kanizsa, 1K90. április 13-in. Béke poraira!
— A Jé eefvek. Budapestről városunk néhány előkelő urnőjéhta a következő tartalmú levél érkezett: „Isten áldása legyen a nemesszivü adakozón! A Jestidriiég* — árva leánykák neveltetése céljából ason kérelemmel fordul a ne aemeaszivüekhöz, bogy elhagyatott árvák javára e§y kis áldozatot hozni éa némi fáradtságot vállalni kegyeskedjenek. Először is : szíveskedjék egyszer és misidenkorra 10 krt ajándékozni ás két férfi ismerősét 10—10 krnyi adakozásra fölkérni. Másodszor: legyen olyan jó e levelet kétszer lemásolni, aláírásával és lakcímével ellátni ée mindkét levélnek homlokára ezen levél betűje után következő fcetüt iraj és végre a lemásolt két levelet megbízható két noismerősének keséhez bárom nap alatt eljuttatni. — Igy megy ftt „#." betűtől ,£.* betűig és lefelé folytató lag. betűnek nem lese egyéb teendője,
minthogy 10 krt ajándékot ét két frfit isme- _____
rőseí közöl szintén 10-10 kr. adomány ázására baleset ért. Egyik lábát törte, a másik
leikéri ét a 30 krt „P.m betűnek küldi vissza, mellén szenvedett sérülést. Mindkettőt kocsin szál-t L annak, kitől a fölkérétt kapta. 0P* betű\ Ülotiák be a városi kórházba, hol ápolás alatt eaen 30 krnyi adományt a saját gyűjtésével
nek friss, jó egés<sé|fben főn tartását a^ tavaszi tisztító' kora által, ttftiy alig kerül ptr krajcár napi költségbe. Erre nézve használjuk fel a itfg-jobb. azért, Brtndt Richárd gyógyszerész svájci labdacsai (egy dobos ára 79 kr. s t gyógyszertárakban kapható) de heváaárlásakor különösen
— Keszthely várét képviselő-testülete — ügyelni kell Braudt Ritkáid névaláírásra s a ke-
bosszú szünet után —» f. hó 26-án gyűlést tart. Es alkslommal a tanács többek közt előterjeszti tudomás és jóváhagyás végett az 1888. éa 1889. évről szóló jelentését.
— A k Is-k«naáreasl vizlecsspoló társulat f. hó 28 án Kis Komáromban gyűlést Urt. Tárgyai : elnöki jelentés, költségvetés megállapítása, alelnök választás stb.
— Esküvők. Keszthelyen f. hó 21-én a r.k. templomban 2 esküvő lesz egyszerre. Bóry Imre tanító llly Emma kisasszonyt; Szeglelh M. bérlő pedig StefTtnics Mariska kisasszonyt vezeti oltárhoz.
— Baleset. A keszthelyi honvédhuB/árok közül két tizedest fi hóidén a gyakorló-téren
vannak. —
-----Mtflné—»t A ffa*nlg*hjrriihi va-^
tálhoz Ba*ogb Árpád azinigazgató kérvényt nyújtott be, bogy a nyári azini aaiaon alatt Kezzthe-lyen tarthavsoa szinielőadásokat
— Main társa latok aj állóiménál. Virág-vssámspján, as uj tziui évad kezdetével, a vidéki saíntártulttok nagyrészt állomást ceeréltek éa nem leas érdektelen jelenlegi működééi helyüket megismertetni. Magyarországon a (öv. szia tár-
zepett meglátja a pikáns éa-vonzó reflexeket a ezeket azzal feldolgozni tndja. Mont egy ni könyve van a sqtó alatt, smIj szenzációs érdekesség ben messze felülmúlja aa eddigieket. Cine-Amin basa texpcdicióia* Egész Odysazea lesz aXIX. századból! Három évig volt oda; eltűnt n civilicáit világ elöl, nyoma veszett egészen, mintha a főid nyelte' volna el. Halálhírét tarjeastfették a est caak nagysokára cáfolta meg egy-egy eltévedt levele, ismeretlen oraágrésaek bel ejéböl. De ■ - L, ,, »o .. i. _r ... - . M |S mire vállalkozott, megoldotta fényesen s Kairóban most agy sutátokon kívül 28 társulat működik és a követ- ; fogadták, mint egy Kolnmtast vagy Mágellánt Mint erttol-kező helyeken játszanak: Aradi Gerő Aradon, jes férfli indult ea útjára * mint megtört (as smberkertit Balogh Árpád Sümegen, Bácskay Julcsa Sz. Ud- ^ Wi Wks ép s rögtön munkához lát Pár kén varhelyen, Bogyó Alajos Nagy-Szalontán, Boko-"mT??
. J. ' r, , T" . 1 I airtap megtztruzie ofaasói számára. Első eset, hogy ama*
diné Róza Esztergomban, usóka Sándor /.entán, v„ stanley-kiadás egyeaerre jelen meg as eredetivel, s napi Dilrói Mór Kolozsváron, Egry Kálmán Szolnokon, | l*p hasábjai ntgMsik a Hntjrkiad<ut. a könyv ára ktlAi-Fábián László Margittán, Gerőfi Andor Gálszé- iön ** ^ B4rka lesz, magyarban pedig 12 frt. a csen, Hslmsy Imre S -A -Ujhelyen, Haltai Nán- t^T'lL^Z ^L^ t^l^L^^
j • o-4-.i u » ' i « . ^ (« jsUuk slsö késböL Stanley könyve közlésének jogát a . Bu«
dor Abauj Szántón, Homokay J. B.-Btcskén, Ha- pesti Hirlap" következő módon szemete meg. Aa eszme » bakié Giaellt Újpesten. Jeszentzky Dezső. Köm lei w«yr jofosiwt magyar kjartójdfóiu Mth Mórtól ered. Kö> Gyula Tordán, Krecsányi Ignác Miskolcon, Makó fiUtA» múnka, törék éseK, iagaimak aem voltak Lajos Szegeden, Miklósi Gyula Mezőtúron, Nagy ^p~k-<,,creB*it*li " ^ kitdö »
együtt visssa küldi 90* betűnek és igy tovább megy as vissza a mB" betűig. — Egy bizottság fog arról gondotkodni, hogy a begyűlt öetzeg % kitűzött célra fordíttatték." - Ea a levél tartalma. Mindenesetre eredeti gondolni Aa ily tartalmú levelek teljésen elárasztották váratnák kölgykötöntégét t kétségtelenül nagy összeget tog eredményezni a .jó uivek* eme saiátságos adománygyűjtője. Nincs is ellene semmi kifogá-•uak, ctak azt volna ió tudai: van e erről tu-4omá«a as illetéket hatótágaak Y s általában: Jfei uton módon nyer megnyugtatást bölgykö-aönségünk a gyűjtött pénznek célhoz juttatása
iránt?
— fi jég jaaerlér-étkeljenée. Práger Béla a »Fekttt sashoz« címzett gyógyszertárát a dél-aalai takarékpénztár épületéből a saomszédos köz-ség-házba, a volt Weiszmsyer-féle helyiségbe tette ét Ezen változá* nemcsak as utóbb nevetett épületet, hanem egész főutcát cmnotitja
— Anyje lánya Folyó hó 16-én Schwarz Stmu temetétéuél, egy Horváth Teréz nevü 12 évet cigány-leány Heisler Miktáné zsebéből a pénzes-tárcáját kdopta; de tetten kapaiván, be-aisénék a rendőrséghez, bol kiderült, bogy egy fanért ntblolvaj asszony na kedves szülőt t-crea■ turájs, kinek giakoreoki enyveskedése ezúttal gyátzossn végsődön.
— H« volt L hó 16-áii a Tpleky-u'cábto. As Djvárv féle pajtás-kertben egy tzalma-kazal égett le. Minden egyéb bajnak aaonban ügyet tüz- i
oltóink éltjét vélték. j letek lelett rendelkezik, bogy 26~800,000 frt p*
— Issmét verekedés veit múlt vaaárnap pírban ét több, mint 2 millió forint aranyban, | iiriMkai aa ugyaevetet1í^>Mórtcst- korcsmában (Petőn tehát kerek összegben közel 28 millió frt etae) civilek ét katonák kött; t ptdig ezúttal pénzintézeteknél kamatozólag elhelyezve, paraattlegények kötöttek bele — minden alapot — trdekee néna-eeet volt nemrég Felső-ok nélkül a vétók egy ttobában boroagató 8—41 Eőrsőa: Vas Lőrinc töldbirtokos március hó 25. •beitagyarak«-be, ugraayira, bogy botokkal, «L u. rosszul lelt; baja hidegleléssel kezdődött, Wékekkel tán mindnyí jókat Itverikiábakról, ha í azután mélyen elaludt. Alvása egész márc. 31-ig á korcsmáros el aem rejti Őket kalöa lakó sto ! tartott. Néha fölébredt, de csak rövid időre ; l^ába, rájuk ctakván aa i^tót ia. Midőn ináét J ilyenkor környezete költögette, de 6 mindig azt 9 véistimtt paraazt-legéaység viasaa vonult,]mondta: >hagyjatok, nagyon el vagyok fáiadva
reszt név azonosságán.
- BUalef ktayve • „BadapesU Hírlapi, ban. ás egéaz müveit vi^ág izgalmas várakozással nés Stanley aj könyve elé. melyben megírja harmadik afrikai utazását. Ahányszor megkerült abból a csodála'os világ* résaböl, mindaanylsaor egy nagy leit dicsőségét, hosts ms-gával. Elaö vállakosáaáhoa aa ötletet a AW-York- Herald szerkeaatöeégétöl kapta. Hirlapiró volt s lapja negbiata, bogy keresse fol az elvesxettnek vélt Liviagatoaet Afrika belsé* ' jébea. Fölkereste ea«r viaaontagság árán tf ellátta öt aegély-forrámkkal, hogy knta áaait folytathaaaa. Iláaodlk ntlaamaa ismeretlen kösép-afrikai ter&IeUk * vezérelte, melyeket első expedíciója alatt érintett s beatazaankhoz becsvágyat éraett Az eredarény a Kongó-állam BMgállijptáaa volt a belga protektorátus alatt. Könyvei, melyek e két stról izólaank sok százezer i^ldanyban keltek el lefurditottik minden európai nyelrre, átdolgozták iijnaági olvaamánynak h csak e gyermekkönyvek forgalma ezerekre rag. Hatása rsak s BobissoC^ ■éval mérhető össze, mert 8tanHy egyéniségében a tudó* búvárkodó s az elbeszélő müvéez ritka (ökéleteséggel egyeetl. A tudósok munkái kizárólag oktatni akarnak. Stanley as is* meretekkel együtt az izgalmakat is kösli, melyek In* neki BMgaséiazés&k kerftlá.Könyvei nyomán kénesek vagyunk öt követni vállalata utján, átérezzék bátor elszántságát, részt vegyünk önfeláldozó fáradalmaiban. Mert a tudós « a h6a oldalán megszólal mindig az njstgtrb. ki aa Merlasjag kV
Paula Zilahon, Petty és Dobó Szegszárdon, Somogyi Károly Győrött, S<éketfebérvári Szintársu
köteleeségérsetet, hogy áldozatok árán is megszeressen a magyar közönség számára egy oly epokális müvet, mely már keletkezésekor foglalkoztatja as egáas világot Hosszú alku -
lat Nagy-Kanizsán, Szabó Nándor N -Kikindán, Után ■ jeiez^keay áldozattal sikerült biztosiUnia ma« Tiszsi Dezső Ksasán, Valentin Lajos Debrecenben, Zajonghi Elemér N.-Becskereken, Zoltán Gyula Sepsi Saeot Győrgyön.
— At államsl bevételek a félhivatalos) Pol. Corr. jelentése szerint igen kielégítő módon
gáaak a jogot, hogy a jövő május futtában egytitm ti* európai• nyelven megjelenő StanltyJeHnyti magyar kiadása • fix kürtit -fogVaíJóu helyet s fölötte 6 rendelkezhessék. De tapasztalásból tudja, hogy Magyarországon a könyvvásár aehéskee éa a közösség egy szőkébb körére szorítkozik, ezért kereste alkalmas módját hogy e kiadás a rendes könyv* i , . , ' * . | ... | vásárlók körén taL z nagyobb Hzinség elé kerüljön. így
folynak . be. Jn ápnlm hónap első beiében az ^^ m M ,iÖMtM ^ Budapesti kiriafí eredmény 4*10.000 frtlal nagyobb, mint a mull éV! nak. A „Budafesti Uirlapu készségesen megkötötte Hdtk megfelelő időstakában. As állampénztár oly kész- Mórral z szerződést Közösen viseli vele a kiadás terheit,
................. - 'mert hasznos szolgálattal véli lekötelezni a nagy olvasó
közönséget. A könyt elsó Ívei mér a „Budapesti Hírlap* toMMflA-, de pecsét jüatt őrzik, mert z asarzőaél Van | alapföltétele, hogy közlése a Obbbi európai kindrányokktf eyysserre 4nidttljoa meg, z ni előreláthatólag május havában láss tehetséged. Nem bocsátkozunk z könyv előzetes imerts* téeébe; nem is teíntnök, mert Stanley még be sem fejezte azt. A BBudapesti Hir1mpa olvasói olymivet várhatnak mely ft» Islni fog önnagáert. Abtaa a meggyőződésben hozzuk nisé* szt közönségünk tudomására, hogy a „"Budípesti Hírlap" Stznley-kiuhsa közérdeklődéssel fog találkozni s a magyal növelt osztályok figyelmét zemoak es a] nfire hívja fel habén riirányozza s hasoalö tárgya, becsö és tanulsága köaj* vekre, melyekről nálunk eddig az ilyesmit élvezni képet
Nagy-Kanizsa, vasárnap
A
-V
klalailalill nak agy tantik vett tudomást A „Boltpvti Bifaf" himíiIViH agyjuira 1 frt 20 krirt, egy 'negyed krn 3.Irt BO Itifat » kiadó kirtulbu Badipwta, kalap. ttc* 18. aa.
Z&1& 16. szám. (6 lap.) de tkülöaÖ«eo a gyorsabb ütemekben) óében bámulatoa fölfődöiéat tesi
1890. április hó 20-án.
eszk el Mm
kitalálja, bogy némult a világ
Irodalom és Művészet.
detkezik
toppantál birkózik nála a gyakorlatlan nyelvi or ganum az énekszöveggel. Játéka, föllépése gya-I korlátlan, szögletes s maidnem teljesen elrontja a hatást, mit jól csengd, erőteljes tenorjával araihatna. — Ferenczy József már rokonaiénveaebb — — Beaéktilli éréekes leael ail je- színpadi álak. Pompás baritonja különösen a kft- \ lent meg Rózsavölgyi és társa budapesti zenemű- tép sctIában igazán jól hat; de nála ia hiányzik kereskedésében. Cime^. „Ajrtgi magyar zene kin a hatástalanul sohasem maradható színpadi.. ottrl
aeibűl:" Kuruc nóták éa dalok Tököiy éa Rá- honosság; neki is nem egyszer sok ügye van aíjival tüzetesen, de ugy hiszem: tavaszaiéi íeg kóety korából. €zmke Panna, Lavotta János, súgóval. Ezek |z operettek főszereplői. A kar (bár ritkábban lorduloak elö fingyikosaágok. Ezt onnét Bihari Jánoa, C-tümSIRQí&il, öreg Boka András, í meglehetősen gyönge) tisztán énekel s ha valami i* gyanítom, mert a m. t. ujság-olvaaó publikum Rózsavölgyi Márk. Szerdahelyi József szerzeményei, nagy hatást nem csinál is, sohasem rontja az I átfutván a lapok hírrovatát, — ilyenkor kezdi ut Zongorára 4 kézre alkalmazta és-írla: K&ldy Gyula. 1 összhangot. — A ,Királyfogús'*l a szó szoros ér- az egyhangú verébcsiripolást, bogy „űrnek- a Ara: aa L füzetoek 3 frt, a 1L fü>. 3 frt Együtt | leimében zaafolt ház látogatta meg a az elősdás jlapok.' a két füzetnek 5 frt A valóban szép es halhatat- ial meg volt elégedve. — De a vígjáték (p. o.' Eí ■ lanaágot érdemlő zene szerzeményeket a lehető a • KönyvtárookO meg a színmű (p. n. a »Vaa-legmelegebben ajánljuk a zeneértők figyelmébe, gyáros* j kétségtelenül nagyobb hatást tesznek a — „Terméesellmlaaitn) I alvsamá* i közönségre s olt nyomban lehel sz elfogulatlan mjrok" címen ad ki a Lampel Róbert-féle bu- kritikát hallani, hogy az etajia színmüveket igen dapesti könyvkiadó cég egy munkát. Szerkesztik: [jól adja a társulat. Kacér Kína idrámai szende)
.élni jó? Éa még báintilatabsn!
Hát bizony jó élni, kivált ilyen szép, verőfényes tavaszaiéi. IgaHfrköinivaló embernek kellene lenni, aki ilyenkor, az életrekelés, a virág-lakádás idejében életunttá étetgyükilövé tudna lenni.
Nem. foglalkozom az öngyilkosságok atalistiká.
Ez annyit jelent, hogy nincsenek szókban szenzációs öngyilkosságok, szerelmi búbánatból; nincsenek benne érdekea levél reliquiák : pompás megoldói egy-egy szerelmi dráma bonyolulatának.
De hát kérem ez mind nem tavaszi dolog. Különben lehetne ám tavaszszal ia a publikum szája
Hankó Vilmos és Sz*erényi Hugó. Értekezéseikkel j rendkívül kedves színpadi jelenség Játékában van "ént írni egy-egy álmodott hirt, csak olyan álma-
kőzretnflködtek: Kat Géza. Fodor lózsef. Hermán I őszinte, igaz melegség; föllépése biztos; alakítása Olló, Klupatby Jenő, Kosutány Tamás, Lengyel j elegáns A közönség nyílt jelenelekben is kitün-Béla. Paazlavazky József és Szily Kálmán. A teti öt elismerésével, amit valóban még is érde-tnuoka lök ép a tanuló ifjúságnak van szánta a mel. Kánatzékyné pompás drámai alak.; az érzel-annak felfogásaiboa lesz aiabvá. A munkát, — írnek, indulatok kifejezésére hatalmas hsngorganum-tnely díszes címlappal, mtlvészi kivitelű iniciálék-1 mai rendelkezik. — lUnatiéky Gusztáv a férfiak kai (titörök t. Hy. tanárUM) és számos rajzzal küziiu I közönség kédvencze. Megnyerő színpadi vagy 16—17 ívnyi terjedelmiben log ez év áp- 'alak ; kilünö jellem-komikus; de nperettbeli mókái Ifilig hó folyamában megjelenni, — legjobban ajánlja \ val és coup'tit-ival is nagy hatást szokott elérni, kővetkező tartalma : Fodor József: A levegőről. — St. Németh József színién nagyhalászai játszik Pasatavaiky Józsel; A magas hegyek éleiéről. | és szerepkörében a sikert illetőleg körülbelül Ró-Hzltf Kátman : Ha majd alősién elfogy llermsu ntszékyvel egy ssinvons'on áll. Néve, éppen mint Ottó: A pókról. Lengyel Béla: Az anyag megma-1 Rónaszékyé, vonzó hatással van a közönségre. — radása. Kosutány Tamás; A szén körutjs s ter-' | Vedrest Gyula minden szeréjiét átgondoltan adjs
tak na . volnának a rovatvezető urak. P. o.:
„Tavaszi idil. A szent-györgyvári szőlőhegy meiletti • Leányvára alatt elnyúló völgyben furnsa idilnek fóliák tanúi a 2-ik hegybál birtokosai. Leot a völgyben egy fiatal leányka és ifjn andalogtak. Néha-néha lehajoltak, valószínűleg ibolyát szedegették. Hol eltávoztak egymástól, hol köss? lebb vonultak egymáshoz. Egyszer a fiatal ember megáll és hallgatózik. A közeli Ián vadgerlék turbékoltak. A hím-galamb nemes hajioogással esedezett szépjének Ajkáért. Egyszer caak a gerle, ajkak érintkeztek. Az ifjú kigyúlt arccal futott a leányhoz a átkarolva snnak liiiom-hajlongáau derekát, odamutatott a gerlepárra. A leány ezemér-
mészét ben. EntzGéza: Az állatok azinéröl. Klu- Igen intelligens színész, kinek alakítása a legkisebbj mesen hajtotta fejét az ifjú keblére, mintha ast paiby Jenő: A légbajózftsról. örtey László: A részletig megokolt és tudatos — Tompa Kálmán, akarta volaa mondani: >itt vagyok karjaid közt; tenger mélységének életéről. Hanko Vimes: A jhtal drámai azraén, ki ha nagyobb színpadi oit<--H^eij, csókolj ! tégy velem akaratod szerint: ha, mérgekről. Szterényi Húgó: A petróleumról. Hankó [ honosságra lesz szeri, kéiségtefenül nagy hatással | lalmadban vagyok, mért szeretlek.< De im az Vilmos : A robband snysgokról. Szterényi Hugó. i fog szerepelni. Szép reményekre jogosító törek • I i'j« ölelő karja egyszerre lehanyatlik; elsápad ; A grafitról. Hankó Vilmos : A cukorról. Hankó véat es tehetséget mtrattak he még a nők közül: egész teste vonsglsni kezd ; arca mindegyre tor-Vilmoa - A fűtésről. A munka megreudelési ára:j Medgyety F.r/ai. Szilágyiné. Turükné, Szakáll Róza;1 zabbá lesz; ösazegörnyed s eszméletlenül oasze-I frt. 80 kr. A megrendelések vagya Lampert-féle|a férfiak közöl: Szánthó Ujos, Bonts f.aios. Ikcz-. esik. A lány segilaégérl kiált; az emberek flssze-könyvkereakedésbúz mint a kiadóhoz, vagy a szer-; Itóy József, és Kori Ede. — Aliaiánoságban kije- j futnak. Egy orvos ia megjelen s constaiálja a áeszlökhöz 'Budapest II ker, áll. főreáliskola, il- leölhetjük, a közönség i» jól tudja, hogy a szín- j •dtarehoea- azenlgyörgyváriensis.-t. A készentar-létöteg Székesfehérvár, áll. löreáliskolal cimezen-' társulat nagyon megérdemli azt a pártolást, mely [1011 csöppöket beadja. A fiatalember kissé msgáboz dök. iránta (legnagyobb örömünkre) in nyilvánul. i 'ér s bevallja, hogy egy pohár szent-györgy várit • Malaéaact. Legutóbbi számunkban kózólt re- : ___'. j ivott az első hegyháton. Igy dúlja föl a szereln i idi«
farádánk bezárta óta a kővetkező darabok kerül-1 _ .......
lek azinre : — april 12 én .Don Caesar" (ope- ; T0llXUtt3LD«LQ
relle) — apr. 13-án ivasárnap) két elöadáa volt. -
Ax első délután 4 órakor grennekelöadásul ada j—* óképpen két okból szeretem. Első
lőtt: a .IVétke, nólárius'. Este Fóllinusnak 100 P*, ho*T ilyenkor megszólalnak a kedves paoair-aranyos népszínművét IXSaF-Tjátszották. Tel- l4k 8 "f"4" IJönyftrrsl löllik, ábrándokon nn-jea odaadással és ellogulatlansággal keresi ük beune i B»lí*k lelkemet ; második ok, hogy ilyenkor nem ast, ami 110 aranyat érhetne, de nem találtuk• pacsirták tsksdnak dalra, nemcssk az meg- Rendkívül sovány meséjü, cselekmény-sze- e8ész természet indul meg, hanem dalra fakad-gény darab, a német poaaék mintájárs készítve. "k ós megindulnsk s fiz/a poéták is. Es ez ne-Uskzes érdeme aa, hogy (ami még egyik népaain- ikem szörnyen mulatságos dolog. Dsru, gólys, pa-a a-irónak sem jutott eszébe) alakjait a sváb cs,rU Mtu olJ bB,0» l,lrd«101 a tavasznak, mml népétéiből vette, tehát e tekintetben erede.it mu-lök- Belemarkolnak a lant idegeibe és megszólalj
lek caendjét; igy parancsol még aa égő azerelemoek is ---a szent-györgy vári termés.«
tátott be. A ki tnd és szeret gyöayörködoi a ma
az ,hatalmat , lelket-, ékemi*, mint p. o. egyik
gyarországi svábok eredeti aémetj argonjában, az laptársunk tárcájában találtuk, — igy:
.1
neglehéiösen elmulathat a darabon, annál -inkább, meri a színpadi technika ügyes felhasi nálásával a szerző gondoskodott arrti, bogy a| sváb életképnek szinpadi hatása bizloaitva legyen. As ilyen darabok a magyar oépszinmtt lölviri goststáaa saemponttáböl egyálalán nem használnak ; de arra igen jók, hogy egy-egy vasárnapon megtöltsék a színházai, különösen ha csalogató Jácintéiül' elöltük díszeleghet a 100 arany. — April 14-én : „Künyrtárhok' cirnü vígjáték, —j april 15: ,Kpp nn WinkU", — spr. 16-án: ratgyárot' salnmü, — aprH 17-én: .Király fogát' (operette) adatolt. — Mindegyik darabot szép közönség látogatta*meg, csupán a ,Rippran Wiaáfo' (operette) vonzott igen-igen csekély kö-, könséget. Általában, mintha közönségünket (őszinte örömünkre') egészen más szellem szállotta volna meg, — é hét folytén arról leli tanúságot, hogy aa oparettet mm valami nagy fölkarolásban lógja réaaastténi. Ennek ss örvendetes guslus-válloaáv nak oka mindeaasetre abban is van, bogy a színtársulat énekes-erőkkel nem igen rendelkezik.. SirfM htel, az operete- és népszínműi primadonna pompásan játszik s ezzel hódit is; de (különben k ellem ss) hangja kissé gyönge, minden erősebb, határozottabb ssinesés nélkül énekel; I énekében nincs intensivitás. Eyry Stefánia, (& coloraturj szintén ügyes játszó ; hangja erőteljesebb, arat a primadonnáé, de a felső soélában | (meg kéli mondanunk!) nem egyszer hamis haa-|ot Ot kt ami poraa a hatást óriási mértékbsn'
A la v mnz.
Te oty -gyakran megénekelt, liteaí esép tavasa llimlcn sfabb ételre kait Ta vagy remény, vigasz. Ba j&ttQd érája" 8t, Stég a up ia aUakip süt S altilti uivimk a kép, Iitteneml élni mily azéji!
Háa aa égbolt két asaija, Xáa a-nMack zöld (Ive, Mii aa eaibar gondolktja, Saa a fold minden híve. Caak mig akkor kezdjük vitai: Mért si'ret minden agy élni Él u egén Aid golyó ktí matatja vélai jó!a
-Még a aap ia karáMn kel Dicsérni az alkotót Éa t&ics cfákkal azivja fel Aa Qtatos-lnrmatat; Játszva nyájas mosolygással, Kéjjel fjfcyelg egymással Lelkünk mámorból ébred Érzi, a^ity kincs aa élet.
Maaakomnlval Ikes Ily élet kiratta, SzivSak, lényünknek *ly béáés Vari utó védaükiv—. Ha a vidám madársereg Erdia. maxin. Ha csicsereg. Igazán felkiáltok veled : Gyönyörű asép aa élét t '
JOSEVA.
L .. || .,,^,.r^„na.7,lia,„
Pedig s tavasz a szerelem évadja Nyáron viz-ben, tavaiisial ueréléBbéü fürdünk Ilyenkor még sz elvirágzott aiépaégek is érzik a kikelet lehél; valami jólhaló, élesztő melegség ömlik büiö vé-| rőkbe és ojra édes vágytól dobban egyet-egyet az aszni készülő aziv és még a több A-m nők ia játazazák a szerelmest, csupa hiúságból, hogy fiataloknak bigyjék őket.
Istenem ! Istenem I ss a hiúság! az osak kisérti nőinket még abban a korban is, mikor már rejtegetni kell a keresztelő-levelei.
Az * gonosz keresslelő-levél I minek is van a világon! miért nem vész a senuniségbe, mikor a nő eléri a XXX-etl Ezen tol már csak * Bök boszaniására való 1 Mert ugyan melyik nö vallani be egész késsseggel, bogy inl van a 30 éven?t
ügyesen haaználta ezt (öl egy Irancia miniszter.
XIV. L*jos korában lábra kapott Páriában a divat, hogy a nök magok hajtották a lovaikat. A gyönge kez ritkán lévén alkalmaz a tüzeaehb állatok féken tartáaára, aggasztó módon jiövekedett a kocsizás közben történt balesetek száma. XIV. [Lajos végre minisztereihez fordult tanácsért,hogy | a visszás állapotokat megváitoslsthssss. Udvarias uralkodó létén egyszerűen eltiltani nem akarta j a hölgyeket e kedvteléstől. Ekkor igy szólt hozzá egy minisztere: > Felség, engedjen szabad kezet s bistoeitom, bogy a baj megszűnik!« XIV. Lajos | szívesen beleegyezett. Másnap a következő hirde-. lés jelent meg s hivatalos lapban: .Balesetek ki-' ! kerülése érdekében felkérem a családapákat, hogy a jövőben csak tapasztaltabb hölgyéknek engedjék meg a hajtást, vagyis olyanoknak, a kik harmincadik eleiévöket átlépték. Lajos.< As eredmény kitűnő volt, ssert másnap, — érthető okokból — , egyetlen hölgy sem vállalkozott reá, bogy gyep« löt vegyen a kesébe.
Csakhogy tudom éa ennek a megtorditott ját ia. I Egyszer egy halai ember, ki 31 éves volt, a kis-hirdetésekbes közzétette, hogy nősülni akar;
•tttkeall. A térti ének sast közöl: Mezey Mihály, »u' Milyen hánytorgó talentum' Egy gondolatok <aa OfMrette-leaof) j£ és erőteljes hanggal rea-1 tói izsó poéta-agy, naely a 19. asásad utolsó lise-
de az az óhaja, hogy >e(e vele egyidős légyen. Ugy-é milyen aolstságos versike? Mennyi poe-| Kér a jeleat későktől arcképét és kérssstelötévelel.
Mit gondolnak, kérem: mi tértént P As történt, bogy kapott v«(y 60 ajánlatot Az
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
Zala 10 szám. (7 lap.)
1890. április hó 20-án
arckép szerint mind csinós tMl aftk valtai; f ] kareasteló levelek sserínt egytGI-egyig 31 ívesek.] Figyelmes vizsgálat után a fiatal ember észre-vette, bogy miadnyájan véniteiték magukat s bogy férjhöz mehessenek, mind a hatvanan közokiratot hamisítottak. • -----* I
KERT MEGNYITÁS!
Közgazdaság.
az „Arany Szaxvos" ozáűlodLáTbaxi.
A helyi lapokban .kös/.étett eddigi hirdetéseimre hivatkozva, Van szerencsém még a a. é. közönséget értesíteni, hogy május t-étól egéag kivi éiktifsrv 16—34 farináig rendkívüli bérletei (Abonnoment) iijltok ; eléft)rém Arslm, kltüné kotty béas éf ereéall be« rmlaMmsaal fogok ivyekéznj mindenkorra tisztelt vendégeim bixalmát kiérdemelni. TAgaa és vf* lá|s« éttermemben Jgeii késjelmei tsrléikedái én lé|p«atSMbbkllielgllfti| bUtoallek. . _
* UJ Ipari aévtay A francia olajgyároaok j IC Egész havi étkezésre bérletet házon klvüi is elfogadok.
pSI^ j Itteiimi kapcsolatos térti leljisépiMi I esetén már f ló 20-án lasáruap ipyitu,
magyar ricinusbogyóra tettek mai is megrendelést, j mely alkalommal 4. a. S éráiét egyik helyt meiiekar fegjátsaaal. Kerti helyiségemben hogy ax ószsxel ezzel prúbasajtolásokal végezze- Jél #oi»«Iorott (ekémé helyei ajánlom a t. kósftnség figyelmébe, mely a nyári forró napokban nek. As e növény meghonosításával foglalkozó a város k&zponiján a legkellemesebb idiüési hely, — amiért is kívánatra nagyabbtéraaeág Schwar* l/idor bécsi olajnagykereakttüá a nyár jréaaére bizony o* napokra a tekepályát fenturthatom. *
folyamán megfogja látogatni mindazon vidékeket, | El nem mulaszthatom ex atkalommal ismételten felemlíteni, bogy ihletemben kizárólag csakis melyeken a ricmu»n5vény kísérlet képen termel-1 va IMI kéhányal Mérctual »ar Méretik kl s a mai naptól kezdve kltttué aaagatérdl teteti, hogy a francia konzorciumnak a várható Miller barfl is szolgálok fel t. vendégeimbek. 624 1—1
eredmenyre né*ve jelentést tegyen. A kik még ily| Mh1 Mindennap választékos viláí-reggeli és frissen csapolt aör, "ttl
A t. küzftnség szíves támogatását kéri kiváló tiszteiéi tel Miltejictl J£ll&-
m
THE GRESHAM
élHlHztohlló-lár*nttó£ Londonban
Ausztriai fiók:
kísérletekre vállalkozni akarnak, legkésőbb e bó végéig jelentkezhetnek a neveseit bécsi olajkeres* kedónél, II Prater&irassa 49
MertéaktélIIIéa Béeakey Magyarosság sertéseivel két iaben fog megjelenni a necsi gazdasági kiállításon. Hízósertéseit ugyanis májusban állítja ki, tenyéss sertéseit júniusban. Mindkét j Magyarországi fiók: időleges kiállítás négy napon less látható. A hi-! Bwdapsst, zósert^ kiáliitáw rendezése sxonban nem kis tá- j Ftmrjnsxrt.tfr 5. e radsággtl jár. A megvár hizlalók eleinte vonaü a társaság hásálasT kodtak részi venni a kiállításban, mert a hizla- £ táraaKip lá* mai berendezése mellett csaknem lehetetlen-1 S^b* 1
nek tartónak azU hogy a májusban m^artsnd^KiitMt^k hS^^SS!!? kiállításon Magyarország méltán legyen képviselve, fit is akarták balasgtani a kiállítás megtartását! augusztusra, de est nem lehetett a rendező bízott- A| sagnak kere-zittl vinni mivel a kiállításra szánt
U
i.
fitsflntm» t, woám a. a társaság házában, junius 30. frki lUój5 s kamatból
sódét* k s visMtavásárlaiu a táraaaag fennállása «»(•
k üth-ütaú (1849.) . .
1*7
2t9,m . 49,0611 6'X) —
legutóbbi tlxeakét bávt üxlrti idíí
alatt a társaságnál .........
-értekig a vajtat tak be ajánlatok, mi-terület ép arra as időre más csoportoknak van I által a uní^ rennaii»*a óta t* lemsrtvs. Mind e nehézségek dadára a hízó sir- tnyujiou ajánlatuk o«aénekr. ... ~ t.eto,S27;*go-— kiállítás érdekében megindított mozgalom szép^kw magy.
il.. . > . i ....tí ____ . / rroapektasok ** unnuen koxt-iebbi telviláguaUaaok ss
sikert fct el. s a kiállításon Magyarország Buainlli;i raindeil ^XTmSwa a.
mint 600 sertéssel vese részt. Maga ez a körül-j ggynók arak éa a magyar és osztrák fiókok alul
sséoy fényesen igazolja asl, hogy
bármely időben képes a'sorangu pisezoa megiéteani. A kiiMlitás élén Ressö lovag áll, mint csoport bist<<s.
Magyarország sertéseivel a tíiedermann
nlainak.
80* z—i
Nyilttér*)
farkige HeléasaUffr vaa ao kr. bi* 1 7.6 > ur Mater — |latt nád psMtort (etrea) S>00 verseli, í arbflB 'íjitJ i><aaáas) vamasdat raban* ua«l atttckweiaa aad *ftltfr«l 4*a Fabrik«t>ápot 41. iCeaaebarg ÍK. a. Ky Uyfliöfpraat) Sgrlsk. Muster omgeUeail. aííafí \ H^ TtnürT TirTa^---
Ftleiőt MirrLeMZto iát tszerkemto
és kiadó : \ arga Laj aa. Maalay Násdsr.
*i As a rovatba* ktaláltakért aaa
nléraaégei
villái siafára a szark.
HIIIDETE4EK
Ch kir. os/4r
Jlio&isliziosító-Társasáf
Tvitám^os jégr'biztosltáie.
Tára^átunk mint minden évben uiy most a lehelé legmagyabb eléayékbeu réstesiti feleit. Netaláni károk gyorsan, méltányosan és igasaágo<án stámittafnsk fel és Illettetnek ki (Ö23 1—2.i
Bővebb felvilágosításokat készségesen ed és nyomtatványokkal diimentesen .szolgál Us'tatettel ahiUrt, valamint minden községben léteaö ügynökségünk.
A c*. kir. nib. («str.
Phönix biztosító-Társaság
VezérÜgyndkaég Nagy-Kanizsán.

Védjegy.
Máriazelli gyomor cseppek
legbixtossabb gyógyszer minden gyomor bajnak.
I l'tolérbetlan hatámi u étvfcgytalaiwág, jfvuíii.ir gven^cMég, b&zdf leo«let.Mr*r nyn MbOi'^fc*. »«<•! rclwdé*. (Sollka)'
gyomor burat, *fam«r épéi, gyomot nomok dara Ké|iiAd^i>, túlságos ol-ajrallubudAa,. nárgaeag, undor ée báoy-inger etetőiben, iueg«*tti»teti a föfAj:Vst ^ka-aa a^yoaor ahrnnUiltnl Mtrmwtlr) £ gyomor görcs;vt;kpinénv «a«klc*ttaiékra-araétf, ai étal ■ lUdlutiitirbeiinoB* M kítfiwtftja, * hélférgciket, g_
űrngyU !öj>. veaa, uuij fi araayaraa Mataimakat. — Ggy a van Sra, használati vtaaiflUMl efjSt 40 Kr. kaltSc Oveg 70 Kr Kotpontl »xétkiiidéaJ r.«kiár: BrádyKáró!) gyogyfixertára Kremsler (Mórra orasag, ' "
Ovát! A valódi MAriaaeMi n unor .cMnipek.Mk fala-képaa tttAaoclatnak «tjamUttatnak.« vaíiitlak ry»nint ewk aank togaifta^iAnak «l< a«4yak úvígu, agy ?aw. a a lkait védjegy gyei éUatott papirba van aa^magotra,» melyek mellékelt Itaunélatl ataaitMMn ax i-* hl van túutatre, hogy as KremaUrban, liukk U. kAny vin oindéjáhan nyomtatatoti.
A Keménykiékl^í él síékrekedét ellen, évek öt a legjobb kátéénak-n tk bU'>nynlt laKdaraok ta^aok-iéle kfpen bami»ttatn>k, teh.it rack v*friéoé! ie viirvézal kell a fenti védjegvj-r - Srééy Ráratf.. Kremleri gyogysrerési név ala lréaér«, malyák mIndán arsdeti dubuaw lathatok. Egy il'ibiu éra /o Kr, tgy rek«r«-i> é doW^aal I frt. A pénz el&ktgea bakuldéae útin. I tekarra I frt. 36 Kr., 2 tekercs tftt SKr, itekarce ^frt. 20Kr ért. cvomairoléséepoatabér ■MSteaaa kShlaftk m>-g
A MinasaOl gyomor caeppek és Máriazelli labdacsok sem titkos Marék, a gyógylmbv anyagaiknak Bsrae^tele aferfsrlanÉSÍ ataanakaa Wran atnolvs.
A Márlatam |r<Maaret«ppek éa BérlaiaW laSéacaak kapnstok
~Kl|y.Kanisaán Prager Héla é* -Üelns Lajon gjógy-82c«sáy:aikbaü. Bdbócsün : lUaa gvógyssertárabM. Barcs : Kohut Sándor gyógyszertárában. Márcawli: Körös Víe-tor gydgVBBartáráltsa ^titaltsT Bőim Bela gjófysxer-tarában, tfgt Gotthárd : Tomcaányi Leop. gyügyaasr-tárábaa. . 49?
Haszoubéri hirdetmény.
As Esterbáiy hercagi hitbisománykoa Uriozó, Salaaaa* l^ékea fakvA Alaélaaéva «s Neupthy uradalmak IftSO. évi november hó l-4él kasdva hsu(M) éwf saabad alku otiás njbúl kasiaakérke sáatssk.
MegJagyeftteUk, hogy as atiwlendvai uradalom Ü, a nemptk* aradalom 8 btrlokcsoportra vas fatoastva; a válhilkó»4k uouban agraél iöhb birUrMK)portra, aöt aa agéaa aradaloa* | ra, illetve uradalmakra Sesva ík adkstask tw ajánlatot-
A binokcKOport tlÖttata a mely miadea agyaa csoéort áUadékát beiaöaég«k1)*tu, >aántófóldekbaa, rétbas, legalöbaa, | erdőben atb. kitfisteli, valamint as nradslmak éa ss egfM | birtokeeoportok átui' wtl téirajssv-véftU-s ksssonbéri -ssend--déa miaiája a karffft sáffondsokaág köspostí igasgatóai. I gánál Kiaaartontun vannak la'étra, a bot szokat s vallat* kőzni óhajtók f. évi áprllla b* IMit keadva átvehetik.
A k izponti igaagatöaág eaan adatokat posta utján ifi m*g* kaidi ka ez Írást- felsaóllitást voaa a ebben as Illető rimt éa aa utolsó paata-állomáa vilagdaaa megjelöltetnek
Ajánlatok caak írásban fogadt tnak el még pedig faljré évi aa*f«a ba végéig a kétpeml l«MgaUsé(aál KálMmarU>abao (áopronmegye.)
A vélialkosai óhajtók felkéretnek, bogy ajénlktaíkban a beígért évi baasoubér »««xegét a inesögazdasagi ü aa erdtk gaadasági testekre nézve kulon kulon tegyék ki> As ajánlva beküldendő bérajánlat kilné (levél) borlté*
kém ki teendő K<-rH|ántHt' __^
A targyalasok csak a leat érintett balaruap tetetivet tpg« nak nt>-gin«)iUatni ason ▼állalkozékka) a kiknek ajanlatát as ignsgatoaág ax alkndoxások alapjául elfogadhatóknak ulalja.
A tárgyatáai batáridők kituoévét é» a aorread megállípltá* sát. a malylten a jetentkezi'U vállalkoxók a targyalaara mag-I hivatni fognak, az igxxgatóaág * min Jen oteganorítás nélktU magának fentartja KAiietitók klsáralaak. blő 3-3
Kisntartoaban, 1H90. évi március bd 80-án.
Az kterliai^firceíi tavai zarpdiiomta
(Ulánnyohiat nem dijaztatík.)
Máriazelli LaMacsok.
A LECJJBB
BRÜNNI KELMÉK
as eredeti gyári árok axoriat esálüUataak
SÍ EGE L-l M HOF
po*xtó-g várál ól SSO 10 -20 B R f N % B £ Bt. Egy elegáns tavasai vagy nyári ultúxúkhéz elégséges egy cw mag, mely 81 t métert vagyis 4 rötyt tartalmas. Egy közunséges csomag ára .... -1 81' • fisom „ _ % . 7.75
F tinamakb „ . \ • . 10.60
n lofdtnomabb » • • 12.4 •
valódi gyapjaból. Továbbá nagy válaestékbaa eelyemmel ssóvött kam-garn. ftlöltókn«k való kelmék, vadászoknak éa ton-rittáknak darócs, anlonöltönjrfiknek imrnvienne és tosking aazbályssarű sgyenrnbáknak való jw»Alók, férllskuak ái gyermekeknek moakató csérnoketmák, valódi plqué-- > mellény -kelmék stb. -r-
lüUfj I úítf a I H'llt lllfili íslá mltfiHtft tilillllltüt.
Mlalák inxjes és béraieatve.
Szí^TM megrfigry*elés"al!
rasmaer • - eneraaar jénsk hiaoijrall ás orvosi tekintélyek,! Takmtat aaámtalaa aagáassoaétvek btsagritvaayai által J kitlitotott ké«dtméay
DR. MILLER MOHNÖVÉNYNEDVE
katáasaJ vaa kóliöfés. nkcdiaeg, tomkfsjas, olajra-b'ksaó gtta^Mr egyáliolaban n iégaéd ^servak! áiaéas háatalsui el Ion Téyiipémm pmr$m$kmk é$ JtimSiUtk niadm, to aégaly iraW kr. a é. . Mr» M MAMIUÍ é tíltiUi /asasr-j IwSfMmM \<w-K*ni*»dm 5Sl 5-tf4
)L
Szabadalmazott jL
Peronospora fecskendők
szakértők által a legcélszerűbbnek elismert kéasfllék.
Védekező eszköza szölölevél betegség
l(peronoirpora-viticoia) n levélhullán elleil,
ugyszinta fáknál hernyó éa más egyéb férgek ellen.
Ac egész készülék minden tekintétben kifogástalan gyártmány, melynek részei bár-(me]y savas oldat által kárt nem szenvednek. 619 2—*
Ára teljesen felszerelve helyben készpénz fizetés mellett 1$ frt
Raktár: UNGER ULLMANN ELEK ezelőtt Hauser János
mgr Áijegymék éa a tágítás bénáeatva küldetúok. ^BC

Np y y TfjfjfyfififTpfTfjfjpTp yyyy

Nagy-Ka nisza, vasárnap.

Zala 16, szám. (8 lap.)
Kronsteiner Károlynak
első cs. és k kiváltságosul) szabadalmazott
■Hmizmjz
1890. április hó 20-án.
Ssf stiléiágtli.
legtöbb épitötársulatok, ^Épi-föftftíirtokoMik
-Rá'^n^Jl'iupt&traase 120, saját házában. Kitüntetve aranyérmekkel.
FŐkercsegl és kerrmi |é»iá|l|»«|«W«*l»k« utiiM vuiUk, lur, báaya h ktkédnHitaMk, í/rsi-válhtlkoüük é* építőmesterek valamtomk jqrárlalajdonosok é» litója. Kzeti kealokMtrajHilaek 1960-ik évtől fogva vasnak kereskedelmi forgalomban és előszeretettel HaiaaáJ Útnak. mindennemű építtetek, ktUönöaen paloták, ka*, télyok, templomok, laniHk. ayilvinon intésetek úgy nem különben a lakhelyi-üégsk fwtéeéaél. - .
Esek 36 különféle mintában vannak meg kilónként Ifikról felfelé orissben feloldhatók, és szinilletek száraz állapotban porrá törve núllíUetBak tisztaságok tekintetében ha-wslók az olajfesléskei. Mintajegyek valamint hzaazáíati uUaitás kívánatra ingyenért bérmentve küldetnek meg. ' -y • /
IJU 4 . Ki
kéaalt mlndeuucitiö Lhrea pnpí7 pokarnSTTgjeiiruliát
' SZÉKELY «* KAUFMANN
tfríi-Miabók.
Nagy-Kanizsán (Ebenspanger ház) a „Szarvas" vendéglő mellett
Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására hozni, miszerint rak\ || S; 1!! tárunkat a nyári idényre legújabb, legfinomabb bel- és külföldi kelmékkél g dúsan felszereltük. |S
Alkalmi rendkívülien sikerült jutányos vásárlás és válogatott jó munkaerő ^ kő vétkezi ében azon kellemes helyzetben vagyunk, bogy a n. é. közönség igé- ! | $ nyeinelT minden tekintetben teljesen nnegfelelhetünk.
,91 . ^
^ 620 2-3 ----------—_—_—_ T«l|«s lisxielettel Jelész. szolgái '"-■" |S
^t - SZÉKELY ti KilFülAKM.
BUDAI
áfcóczy
smrá-tó.
K |
Rcen annyira kedvelt, eddig legjobbnak ^L ^L ilisjtt.rt. gyógyhatású liajtuexer, urvoaLki-^B tttuöeégék által mist-pélkttluzbatlen házi-~ ^ sner l^jobban ajánltatík, különösen ml.
lest! ba|ekaál. vérterlédis, araayeree, UWé-, veaa- és serephaleess háalalmakaál, hidegláa, k*azvémJ7bőrkiütés, dugulást «th ellen Kaktámn I friss töltésben minden főszer,- ásváayvis kereskedéshez, ti —- legtöbb gyógsSertár és gyógy ffikéreskedésben.
A forgalmi iyazyatóndy: 611 S-atí LOftKB tentvérek Budapest.
fi Bfivld használat uiiu uélkülfizhetlen mint fogtlsztltó szer
I—*
1 glycerin"fog-creme *
* (eg«»a*égtigyi hatóságiiig megviasgilva) In
ÉÉL Saru fia & 5
Társa j
m BHB mm a—a m ^gp mp ^^ ■ V B ai kir. udvari szállítók
'■■jjH',- Bécsiben. g
X Kapható a gyógyszerészek és itlstszérészeknél 1 darab 85 kr. N.-Kanizsán X
X Schwarcz & Tauber; Hősen leld Adolf; Strem & Klein, Berdin Márton; Marton X
X és Huber uraknál. - 448 36-52 X
mzxxxxxxxxxxxxxxzzxzxxxxsxxxzzxxa
laSea SohAnytOssdében ée dlsaáru-ealstboa.
uKivarku-L a valódi ^
HOUBLON
ettavaásv _, _ :,

N
ALODONT
cawLe?Ah¥n
vtianáuj_
rörmktáv: ZAZ1TZ OTTÓ ée táveánAl azósaaa.
Az kétségtelen, hogy gyakran egészes egyszeri, könynyen beszerezhető háziszer meglepően gyors gyógyulást szerzett „A Beteg* barát" cxúnü kis iratban még bizonyítékokat, ín találunk arra nézve, hogf még hosszas, reménytelennek nevezett esetekben is, gyógyulás állott be. Minden betegnek el kellő ne olvasni azon könyvet; Richter kiaüistézete ^--üpsaÉása-ingyen megküldi:-
Nyomatott Fiscbel Fülöp laptulajdonosnál Nagy Kamiaán I»SíO.
körülbelül húszezer raktárban eladott és mindenütt minden férgek I
ellen legjobb szernek bizonyult
ára Ismét leszállitatott.
A valódi palackoknak ZACHERL J. névvel kell ellátva lenniok, éa Arak mostantól fogva:
IS kr., SO kr, 50 k r., 1 frt
Kapható Nagy Kania«áa Roseafeld 1. Kapható Nagy-Knnisaán PtezJsMjer és Deatsch Kapható Csáktornyán Slrnhia testvérek Kapható Kssathelyaa Wftasoh F.
, , Strem és KWa . — , Armsth Mátháa , , Gráacz « • a Schleifcr á.
2khvsra és Taaber , y , Marton és Huber és , | a Heinrich Miksa éa , , Oasssnsn Pál
Mea és KWs , . ifi Reeeaberg Miksa. ^ . Gönca 6av. gyógysa. , Márten Mér és
Veaeelheéer Jóeeef „ Alaó-Uedváa fick Nándor , "Canrgóa Hafner Albert Paeaáa SeUeifer M. 6. kereskedésében.
17. szára.
Nagy-Kanizsa, 1890. április 27-én.
XVII. évfolyam.
■asrkMStMg: Batthjriiiy- Kisfalndy-utci« nrkínT^
Ui intóemlfi a Up szellemi résiéri voutkozö-xűiiden közlemény. —^
Birmeotetleo levelek ettk ismert ke-wkwr íopullitiuik el.
ZALA
0_ . " . v. 'j*/ "1 f
Politikai és vegyes tartalmú hetilap.
IltU hivatal:
-Ufwhia-aicn 6: Hiú Flteliel Ptlfrp "L kiajvkwMudéK,
Előfizetési Arak:
im . . . . 6 frt — Félévre . 2 , (0
Negyedévre .... 1 15
Hintetitek Jutlajrma Minltutaak. ■ytlttér pvtiuor* 10 kr.
Khifilok vissza nem küldetnek
A Nagy-Kanizsai- és Délzalai takarékpénztárak és a Bahkegyesillet hivatalos közlönye. Ei»a«étaai valamint hírűatieka
vonatkozók Fisdnl Fíil^kttyr- ""X, U.tananT
Megjelenik Nagy-Kan luán heltnkinlrgyuer: vanArnap.
k«re«kodé»é)»
A közművelődési egyesületről, i.
izék helyek kérdése már
multunk, elért sikerei nk,-j;óhamoa emelkedé I "Btlnk szakadatlan ujj mutatás a magasabb célok felé. ft
Mult számunkban szólva városunknak a kUlső csinosítás és lendezés szempontjából fenforgó teendőire, — végül megígértük, hogy—más -alkalommal szólani fogunk vá hogy a törvényjavaslat rosunk egy magasabb milliójáról: a köz-módosittassék a szék-1 mivelődési egyesület megalakításáról. ^
A kir táblai majdnem teljesen eldöntöttnek tekinthető. Még mindig vannak ugyan egyes városok, melyek táblára aspirálnak s meg is mozdíts csk minden követ, részükre kedvetően
helyek kijelölését illetőleg. I A fővárosi sajtó s a dunántúli lapok ne
Ámde városunkkal szemben csak arról+hány trkintélynnnhhjo hozzászólott a dnnán lehet szó. hogy melyik királyi tfblai szék-1 tulí közművelődési egyesület megalakitásá helyliöz osztásáé^ be? , nak eszméjéhözmár akkor, mikor Beksits
A legőszintébben odaadott buzgalom, a | Gusztáv jeles publicistánk annak városunk
nagy áldozatkészség megtört amaz okokon, érdekeken, mik a -kiiv táblai székhelyek kijelölésénél érvényesültek. Ettől elestUnk.
A mellőzés, az egyszerű háttérbe szőri
ban (a „Polgári Egyletben" tartott) felolvasása alkalmával olyhatáaospropagsndát csinált.
A fővárosi sajtó elismerte és hangsúlyozta, hogy Nagy-Kanizsának nagyon fontos szerep jutott a dunántuli közművelődési egye-
tás nincs ugyan arányban am*s áldozatok-1 sülét megalakítását illetőleg. A .Nemzet kai, miket e város közönsége a kulturális határozottan a mi kesthikben kivánta látni célok és humanitárius intézmények szolgá- j a vezérszerepet s már olyképpen irt váró-latában kifejteit; de azért bele kell nyu-isunkról, m ntha itt a közművelődési egye-godnunk. És ez a mellőzés semmieselre ífilet léfeaitéséhöz, .megalakításához semmi sem fogja csak pillanatnyilag isitagnatiob» aggódás, nmmi kétség sem féraei Bevég-ejteni városunkat. zett ténynek tekintette a dolgot, s ily irá-
llslsdnunk kell és fogunk is haladni szaka .nyu buzgólkodásra, példánk követésére, datlsnul. itihsmosau. Nem fogunk megállani i csatlakozásra lelkesítette a többT empdriílis haladottságunk mostani színvonalán, habár városokat is.
midenkor önértet tel hivatkozhatunk erre is J A dolog azonban, ~ még eddig nem Nem fogjuk beérni as elért sikerrel. Tud- mozdult előre, mert nem mozdittatott. Eb juk, bogy helyzetünk kiváló positiot jelöl ne- bői valaki könnyen azt következtethetné, künk a jövőben vidéki városaink sorában és | hogy mindar, amit városunk haladási tö-
rekvéséről polgárainak Őszinte, odaadó buzgalmáról elmondottunk, ,csak oifra szavak, hegedűszó, cimbalompengés. Nem! Nálunk az ily irányú mozgalom megindiUjaáhos, minő a közművelődési egyesületé, — olyan tényezők kellenek, miket csak úgy a sutból előrántani sem itt, sem másutt nem lehet.
Kellenek telnntélyes vezér-szereplők a moz-galom megindításához; kell olyan lelkesedét, mely az erkölcsi éa anyagi sikert egyaránt biztosítja. Ezeket azonban nálunk nem lehet jmöst könnyűszerrel előteremteni. A körül be-j lül 2 év előtt feloszlott „Magyar irotMom- és m(í vészét pártoló egyesület* fiaskója még mindenkinek élénken van emlékezetében, Azi is nagy lelkesedéssel meglett alakítva, volt neki körül belül 400 tagja És a vége as lett, hogy a lelkesedés csakhamar lelohadt ; beállott a közöny; később felütötte fejét sz egyenetlenség, a guny s a nagy reményekkel indult egyesület ugy szólván még a csecsemő pólyibon meghalt. Hogy qnért balt meg ? azt itt fejtegetni nem oé-I lünk. — Mindenesetre sajnálatos dolog, hogy egy oly szép missióju egyesület csak rövidéletű volt annyival is'inkább, mert meg-bukása társadalmunk nagy rétegében eltüntette a bizalmatlanság magvát minden hasonló irányú egyesülés iránt. Most bizalmatlanok azok is, kik a vezérszerepre, a mozgalom megindítására hivatvák ; bizalmatlanok s ennélfogva a lelkesedésre éppenséggel nem hajlók azok as elemek is
A „ZALA" tárcája.
A „Nóra" befejezése.
— A .Zala" arsdstl tárcája- — Ajánlva aaok nak, kik a darabot ismsrik.
Irt*. SZÜTS MIKLÓS.
Azt mondják, a közönség nincs megelégedve a Nóra befejezésével. Az a gondolat, hogy s vétkeért lakolt és férje által mélyen megsértett félreértett só férjétói élvál, a házból csendesen távozik, s helyett, bogy a darabot s szokásos végső Ölelkezés avagy az a nagy puffanás fejezné be, s melytol a harmadik felvonás alatt miadenki félni keid, ez-soksk szemében szinte sértés a kO-tOoség ellen.
Mert mi hát egy darabnak a rendeltetése, ha nem as, hogy mikor sz egyik kendőt teleríkatta velünk, legvégül egy tiszta törülközővel tlirUpe le ábrázatunkat, vagy ka már ezt nem teszi, hát legalább végződjék Ugy, bogy érdemes volt legyen lírai.
Rég) mondás az az ízlésről, s szép fölött nem tehet vitatkoxai; de nem ám azért, mintha ebben mindenkinek igaza volna, hanem csak azért, mert • »Uf az egy különös nyelv, melyet a logikai gondolkodás nyelvére, tékát érvelésekre lefordítsa! igen nehéz; s beszédben elvoat fogalmakkal okoskodunk, a szép pedig az igaz megismerésének éppen ellenkező alakja, az, a melyben az' mint létező ss Összetett konkrét jelenségekben ayllatkozik. A szépet tehát essk látni lehet, be-Utaí nehéij legnehezebb pedig innak a ki nem
Így a sziamttvekben is van valami s mit e ds-rab teszerejének. szeretnék nevetni. Minél nsgyobb vagy szörnyűbb a bün vagy a tévedés, a mely sz egész esemény menetét aláaknázza és végtll föl-
I A szépet csak megérteni lehet, megmagyarázni I sz arány sz ok és az okozat kőzött; ezt sz élet i nem. I meg nem sértheti soha, mert elégséges ok nélkül
I Czélom nem is sz, hogy bárkit meggyőzzek, soha semmi nem történik: úgy sz életnek minta I csak' bogy nézetemet indokoljam, ez is csak egy! szinmfluck szabályai ugyanazok mint s fizikai s sok közöl, snnsk s-kiben mint meggyőződés mozgás és erőkifejtés törvényei, minél nsgyobb 141, igen sok, bárki máinak vsjini kevés. a feszerő annál nagyobb a következés
| Hát mi ii lehetett volna ennek a darabnak a szont.
, vége? A kritika könnyű, a megoldás nehéz._______
Lehetett volns ez a vég s hősnő hsláls meg I repedt szív vsgy öngyilkosság alakjában; lehetett von* a ungőrülés, a mint hogy" állítják is, hogy j Ibsen ezt t drámáját igaz történet után'írta és az I robbantja, annál nagyobbra szörnyűbb a követ-snorvég nö, kivel ez az eset "történj megörült s csak | kezés is; a végeredmény ezen a darab feszere* évek maira jött ki meggyógyulva a tébolydábóL jjén túl ne menjen, mert akkor nincs benne többé
Lehetett volna továbbá az sz áüüános bttqbo-1 mérték, sérti a jó ízlést, sérti az igazságot. csánatT t fiíelyel 3 Közönség legjobban óhajt, Így bár csekélyebb okokból is történt már Ou-a* UTolsó peresben minden kiderül, minden elsi [gyilkosság akárhány, ez a legtöbb esetben sz mnl, GUntber még a hamis okmányt is vlsszs-1 egyén öröklött hajlamainak, pathologiai.állapotá-
I adja, a félj azt elégeti, a házaspár egymás nys- nsk következménye; de sz emberi természet ál-, kába borul, és minden rendben vsn legalább addig rtalános törvényei szerint sz öngyilkosság s lélek-s míg hazaérünk és észre nem vesszük, bogy | nek nsgyobb, tátongóbb örvényeiből, merül föl, még sem oly simán folyik minden a világou a i mint s milyen e darabban föltárva van. mint azt óhajtanák. > Hiszen ez egy kis kalitkába zárt madár szen-
{ Es a megoldás eszembe juttatja azt a ritka vedése, gyötrelme; éppen ez teszi a darabot o|y | kedves jó nsgynéaémet, a ki a porosz-osztrák há j kínossá, hogy azt néma, szinte mogorva csöndben ború idején azzal a véieménynyel állt elő a po-; hallgatja a közönség, minths beteg gyermek ágya litizáló férfiak között, bogy ha 0 volná a császára mellett Ulne.>
minden másképen menne, nem volna háború, oda j Igen öngyilkossá lesznek sz Odettek, kik a {menne a csatatérre, csak azt mondaná .csókol- j nőnek légnag/bbb kötelességeiben, a feleség és játok meg egymást" és szent volns s béke. jsz snys hivatásában vétkeztek; de nemcssk a I Ezen a három megoldáson kívül még cssk egy, büntető, codexek, hsnem s természet, sz élet bün-lebetséges: az, a melyet a szerző választott. j teleseiben is vsn ám mérték. 1 A ssepmtiveknek kiviló. kellékük, bogy azok- Iszonyú nsgy lehet a szerencsétlenlég, melyet ban mérték legyei; ez természetes, mert mivel Nóra ballépése arra s boldog családi fészekré föl-i a szép nem- más mint sz igáz, lehetetlen, hógy j idézhet, de az 0 bűne tulajdonképen csak gye-snnak törvényeitől eltérjen. Az életben, a létben | rekjáték a francia színmüvekben meggyilkolt vagy I mindig megvan s mérték, a ml nem más mint | megöngyilkolt kollégáinak bűnéhez képest; as Ö
/
tfcigy-Kanizsa, vasárnap.
Á
Zala 17. Bzáro. (2 lap.)
1890. április hó 27-én.
kiktől h pártolás, a megindított mozgalom-1 államának miniszterelnökei és |»éniUgynniniiterei I Bizton ttáiaitha'unk rá, hogy Magytrortzár hot valö csatlakozás várható remélhető' részvétele mellett, esetleg 0 Felsége elnöklete kormányelnöke fénye* államférfiúi talentumának
1 . íOQl l.u I. __kii.___!__j_____' . l: i t,7"._l___ i____ _
Toln».
Est a Inzalmatlanságof kell tehát el«ó sorban elöitlátni
A tok oszlaaaák el bizalmatlanságukat eUö torban, kik a vesértterepre hivatva, vannak. Könnyen megtehetik. C*ak vita gálják behatóan a >Magy.'irod. éa miivé" •Mtpártoló egyesülőit aUkuláaának éa rövid életének történetét. Csakhamar meglógják látni, hogy ott oly drlgok képesték a föl bomlás csirájának talaját, miket a küzmfí
lelbeaédéasfil a sajátjaként üdvözölte ét ak-la
ÍJKT, '„7 ~'7*'i ..... I málta ia. És a szabadulva párt tudja, hogy jjr
velődé*) egyesület létesítésekor nagyon köny- s-íapáry Gyula ara a szavának s azt egyenesen nyen el lehet kerflíiii. Tehát nyugodt lé- fenntartás ét ötógoíidolat nélkül be tudja tartasi.
alatt, at 1891. évi kötötügyi költségvetés meg | egéss erejet ki fogja fejteni Bécsben bogy a állapítandó lesz oly slskban, a milyenben aztán I motiárcliia erejének ét -harckéttenlétének s ezzel tárgyalás végett a delegációk elé kerül. Orif\ a világbékének biztosításához minden szükségeset Szapáry Gyula miniszterelnök tehát, kisérve régi i lehetőve fog tenni a néLUl. hogy ez által Ma-bisalmas mnnkatárts, dr Wekarle pénzügyim [gyarorsság külön érdekei érzékenyen szenved-aitter által,. Bécsbe utazott. I nenek.
A Szt. István koronája birodalmának minist-1 __ ~ :
terelnőke at egéss nagy szabsdelvfi párt feltétlen; —U—__ Hfitl 8Z6Bll(-bizal mával felszerelve mentet útra, mely párt: i. , ... /..
a kormányéi nőkben okot ét erős vezérét tiszteli, ,orJatam érdekében, tontot akcióra
kinek politikai prograumja egészen a párt tzive1" a kor® szerint volt, a mint azt egyhangúlag ét. nagy
úny azóta, bogy Uaross miniszter Fiuméből visszaérkezett.- ^kereskedelmi miniszter a P: 1. szerint elrendelte: ugytnit. bogy a kereskedelmi muzeum Fiúméban expoziturat ál* litson fel; a szükséges intézkedéséltet már legközelebb telizik meg. Erre z expotiturára fog
ditáx terére. Ha azután
e mozgalmat a társadalmi
bizalmat keltsenek Ha et .a terv t behozatal sikerül, tkkor Fiume fontot kiköti várossá fei-lodik — A kiidedóeásril szóló törvényjavaslatot a uiinissqft minden valószínűség szerint még e
lekkel kiléphetnek a tett, a mozgalomin- Uttuk, mint küzdött már tizenöt év slőtt. mint ? ».ft W magyar Behozatali .társaság támatt-■ ibelUgyminitttor. erővel ét bíjlitbatlan ttivóttág. Junl». 'melyn^ tlapitáss szintén tulyamatbsn
'gal az erfls állami administratióért és láttáin E*,a ^""ság f lehető legnagyobb állami „ . . , ... ... ,. ^később, bogyjnint pénzűgyminiazVer a legneme-l^ezményekben részesül. Ennek acélnak min-
déiben igaaán elég erkölcsi tulylyal biró4wbb rérHtsséggal vonta V a tényekből saját l<iínek elítt » kereskedőket ktvanjik meg-egyének megindítják, akkor c«akhamar el-1 személyére vonatkozólag a consequentiákat, de nyerni, kogjr ily módon a külföldben nagyobb oaslik a mosgalmat pártolni, fölkarolni h> ezen meg nem érdemlett kedvezőten sortot sem vatott elemek hitalmatlanságais És vároaunk! ■>ik<P?n »«m éreztette azokkal, kiknek makacs
bUatkeaégére, dicsőségére,nemzeti kulturánkt°?í,B1'mn** 'Tff* " lA'^"* .VT <eTf?**
TTr, , i , , ., n.- r ; aához, hanem mint egyszerű képviselő visszalépve,, , , -.....„ , -, ,,, , . - ,
nagy áldásául okvetlenül létesülni fog «! a stabadelvü párt soraiba, egyik legjelentéke | W vé«*n aképviselőház aszUlára letenn L közművelődési egyesület, melynek hogy Uyebb é« leghűbb tá i asza maradt annak á keí-j-f- - ***** Európa csaknem mind-n al-mily nagy nemWfentartó hivatáaa van i mánynak, melyből egyenes, fogást ét a ptr|t. Umában megkezdődtek a munkát - nmgalmsk. iám listánk földjén ^nÁ^n^fr I mentárit lelkiuimerettel alkudozásokat nem . K>ro»°rtzág kivételével mindenünaen jen a htr
rT* r^J^V lT'TJI^,'"!'! m??Jiareménfl fogva kilépett. Ezen fényét ál * k)^ ' » £ ~
Ütni «ak egy rövid körutat kell Uuin.e lamfér'fiuii t 0,y fiberálÍ3!illnt dicsteljes múlt-1» munkásníKpl, vatróriökliB követének bérfol-
Dimántulon, hol bitony bizony elég olyan h,ól, azután pedig azon számos fényes bizonyi-1 em?1<§t ei mnnklldí toviditétt Ugylét-tik a
hely van, ahol a magyar ember tékból, melyet miniszterelnökségének rövid ideje! mi3M el>eÍen. (Angliában 4 dikén) tartandó gyu-
nhkei i nem feli honját e hazában., óta szolgáltatott: arról, hogy tiszta látása ai!léiek « leunek Május 1 sót miad-nleW
(JQ„V ,itáll - i«KK vároaok c«ilakoz U1tswi«**8at4»>K*M terét a legtávölatbi rtu ' 4 flod«n Lés,ben ^^ffl411 UE^,ul.,a ,mtta?Aa-Hogv aztán a " ' letekig ^Xekinti magasztos sz!lleme. hszaBas 'ok. bel/^tÖkke kl nem békülnek. A 1T
nak-e hotzánk vagy tán m.nket szólítanak [.^„^„^ Xmmunkát felfogta annak ; * va^aapi munkaszünet a leg
c^atlakoaáara (ami különben a magaastos véglegM kiépítése s megkoronázáséig, - mind- eM* kívánságuk, a bér]avitás mellett Lest e cél tekintetében mindegy) az már másod ! ezekből származik a szabadelvű párt osztatlan i««»«??«. « .esz nem toge nagyobb razkó-raugu kérdés A fődolog az. hogy a fővá legéstének tán tori thatlnn mély bizalma vézetóje, í ÍA"al J*"1- »» m.égt°dh„t"1:- ~ toai saitó álul ránk iránvowtt' onzAro* Fót W^y Gyula minisfgfelnök iránt. Az Al.: B .láza orsz. képviselő t tudót 80 évet korában T uITL-J -Ll l lambáztartáíun az egyensúly fenn fog tarUtni, elhnnyt ~ a cterebogarak irtatara
7' . , , .«?■■ ■ . a nagy refurmpro/rramm lassan, dekövetkezeteaen vonatkozó »zigoru rendeletén kívül kőzz- tette
várakosáanak, nemzeti föladatunknak. keresztül fog vitatni a'mini Szspáry azt kije-: 8V m,Dden be-zallitott liter ct-j'ebogsrert 1 Kik e magasabb nemzeti érdekek mellett lölte és e munkánál'szorosan és egyesülten mel-! kr»Íc4r a hátósAg részérti azonnal kitízettetik. mozgalmat indítanak s annak hivatott aj lette fog állni a szsbadehn párt' - végig. ~ A frane.a belügyminiszter törvényjavaslatot kukkal önzetlen buziralommsl nronairaiidát Ugyanazon tiszteletteljes bizalommal, melylyel I tof benyújtani az ingyenes orvosi segély ortzá-
Tf-i—. Budapesten néznek a Bécsbe átszőtt Miniszter. »«*bályozása targyában Kálunk i, elkelne, pináinak, - oíltrAk torit így éTmoltái. altörhk. - iM_
kik pedig azent célját megértve, a moaga j városban. A közös ministóriumoktól vsló kollégái, mAbaK nemzetközi szépségverseny r ndeztetik lomhoz cwtlakoanak, hazafias kötelességet osztrák kollégái és végre s korona, mindannyian I mija+han- — A zala tgtazegi ügyvédi kamara teljesítenek. - tudják és előreláthatólag számolni is fognak ">*J«»10 én ^zgyülélt tart. -- a nayu-ráradx
____tudni azzal, bogy gróf Szapáry Gyulának tel ke5esk- Unwtótei ifjutágának egy része tanul-
jet értelme ét őszinte" érzelme van minden iránt, "inyntra ment Fiúméba.. - Rácz Almáson egy
A delegációk dtti k -• ^ÉfSPSSű"
MiaLa . I'ulrr. gróf Szapáry gróf Magyarország államháztartásában M j kások maius elsei ünnepének megtartását, vég-
Gyula miniszterelnöknek már húsvéti bécsi utja! egyensúly lentarttsát sohasem tévesztendi szem i léié*el "uk k«rlátok kozé igyektwk szorítani alkalmával jelezte, a héten megkezdődtek B cs elől, hogy tehát e tényezővel a legvégső lehe- ~ a Westelényi-utosi népiskola első
hen ama minisztertanácsok, melyekben a összes tőségig számolni kell a közősügyi költségvetés »°«tA,Jrwt' a kanyarójárvány miatt bezárták. kSzösügyí miniszterek, továbbá a monarchia két I megállapításánál Galáuta, potsonymegyei községben pedig a «őr-
J _ r_.. _ ~ beny lep *tt fel oly mérvben, hogy a felnő teket
..............................." ------------r- ----------------sem kíméli. — Panitza bolgár őrnagy összees-
bttne az 6 erénye is, tulajdonképép csak tt étz- összeiilelkezét és.taps; kár, hogy i szegény Kunk | küvőt valószínűeg halálra ítélik. — A new yorki ben ét nem t szívben leledzik, sz ő bline sz i doktor nem tapsolhat már velünk. főpostán egy ládát bontottak fel. metybea a
égést emberiségé, st összhangnak ama csodált Et valóban, ha ezen elgondolkodom, lehetőnek szállító levélben jelaett szárított hal helyett egy tot szakadása, mely ti ész szigora mértéke ét t 'képzelem még azt it, hogy ha ez a történet a összezsugorított emberi hallá volt. — Pariiban tzirnek legnemesebb vágyai kötött mutatkozik. I valóságban végig igv lefolyt volna egész a Nóra a tirá«ók sztrájkolnak — Komlániinotia Kou-Étért a Nóra hibája nem vetet szükségképen hamisított kötelezvényének vitsztadásáig, ez alstantin orosz nagyherceget egy forradalmi irá-. az lingrilkossághot, nem követeli a halált, mint Jelenet az áttlánot niegköknyebbttlés ezen percé- nyu költeményeért elfogták. — Arri*)lonban egyedüli kibékülést, töt a darabnak kicsiny kö-' ben esetleg ilyenformán meg it eshetett volna, egy állatiereglet tigrise a közönség közé jutott, rttíményeihez. exposiüójáhot képest ez t követ- L De bármennyire fontos tt a mi történik, .neinfj de -szerencsére sikerültből, mielőtt baj történt ketmény igen nagy volna, Inogna rajta mint s/mindig Ik az Igazság, a áll egyik vtiy mQlt'j volna^ a kalitkába visszacsalni — Budapesten túlságosan nagv fej a piciny testen, túllőne a daf péfcBen tCrténtT hanem a mi a lörféhtek mögött! Rókuskórházi főorvosnak dr. Farkat László ne-rtb uaterején; trsgédiai befejezést tenne a kisebbl varéi t'mi az események Tolyisáhan elíbh utóbb I vettetett ki. — Komieey József az idén tartja meg
körben mozgó dráma három Kivonására. ykitörgf fog? •' 1"'"'"—--—negyedszázadot költői jubileumát. — Peslvárme-
Mégis ölhetné t szerző Nóráját, hitt a darab " A költőnek, a művésznek pedig nem ax a fel-! gye a . Mátyás-szobor* -ra 1046 frtot utalványot-
adata, bogy percről jienfrt, lépésről lépésre má- tátott ki. — .La flór de la habella" néven aj so|ja a mindennapi eletet: nem, neki össze kell specialitás szivarok hozatnak áruba. — A mar ~ ronnia sz időben szétfolyó eseményeket egycso-\gU-szigeti fürdő május hó lén nyittatik meg. móbs, kirsgsdvs abból azt, a ml lényeget, mert — Pétercárhoz közel egy óvárosban bosszúból it dolgok melyén rejlő igazság t mindennapi élet I felgyújtották a rendőrigazgatósági ^épületet, t' Szólnom tem lehet et otán arról ajnifik ha-: folyásában Sunyira szétszóródik, hogy itt gyönge 8 rendőr két gyermekkel benn égett, több mint Iáiról, bogy a Nórs. szive egy alkalmat pilltoat u szemünk áttekinteni^ összefoglalni nem képes ; 140 pedig menekülés köcben súlyosan megsebe-ban megrepedjen. "'| gyűjtőlencsére van tzOkaégttnk, mely a sugara- sült.'— Bpeeten a mult év folyamán 13,941
H itten hsa szerzőnek ilyén máshonnan vett, fi zí lkat a mellékesek elhagyásával egy pontban egye-'egyén halt meg. J'áiaWry Arrnia egyetemi ta-. kai betegségre egy .Dens ex mu hiná' ra vanfvitse és ax a gyűjtőlencse a költőnek műve, a j náx, a kitűnő orientalista, közelebb lnaiába megy ttlktéfe, hogy darabját bevégezze, 'akkor cstkWindtrtb, - t az ottani mohamedán egyetemeken előadáso-
iratkotsék be inkább at orvosi egyetemre és nej" "K^Ffierfien van a darabban elökésxitve ax|kat % tartani Vámbéry indiai utja elölt röví-irjon stinmhveket. . J utolsó jelenet ^kibontakozása, a férfi és a női ter i debb iaeie Londonban tartóik dík. ,— A persa
Ktinck a tragfkss megoldásnak sartitstos el I mészét különbsége s különösen ax a roppant tá-! s»h felesége Bécsbe jön magát gyógyíttatni — IwketAje volna s atásik, tt a vígjátékba való] roltág. mely a realista féijet t jegnagvobb mér- j Galíciában igen nagy nyomor uralkodik. — még oldás, bogy kél nerccel a -függöny legördü | tékben ideálit nejétől elválasztja. ; Munkácsy Mihály Pániban nagyszerű ditzebé-
léte sWl minden kidért! és elsimul, feldőltünk.! det adóit Milán exkirály tiszteletérre. — Kjy
nak vége van, ő neki nincs rá többé szüksége; Ibsen darabja ezzel a megoldással lehetne még siomoniabb, megrázóbb, de kevétbbé volna igaz, és eltérne attól a nemes arányú mértéktől, melyet a görög stílusban csodálunk?
dt háta Istea kár nea tsett senkiben, átalános'
(fÍ0 knv.)
ujabb miniszteri rendelet szerint a haza költőt-
Nagykanizsa, vasárnap.
Zala 17. szám.^ lap.)
1890. április Iitr 27-én.
kirdfl szegénysorai magyarok a hajókon is mérsékelt ára jegygyel utazhatnak. — Bécsben meg-(vjlották ae w»trák és magyar közös hadseregnek elsé léghajós osztályát. — I'anicia a szol fák megvesztegetésével szökni akart bőrtönéből, de terve aegbininttr — Ai olasz zarándokok $000 főnyi számtan lelkit tüntetést—rendestek közelebb a" pápának. —* Maria Valéria főhercegnő mennyegzője alkalmából Bécs város közönsége tüntető módon éhajtia kifejezni as tdtlko-dóbáz iránt érzett ragaszkodását. ~A nsnyass szuny főhercegnő számára kastélyt készülnek vásárolni msgyar földön. — Szegeden egy na-gvnhhssabásn papirgyárt állítanak tel. — Chi caqóhan as ott tsrtandó kiállításra a páriái 300 metér marssaágn Eiffel-toronynál 200 meterrel írsrsssbhsi szándékoznak állítani. Kivitelére Eiff»l és Edison vállalkoznak.'—Baranya megye j árvaházat állit fel. melyre már 70 ez r forint i merisavastatott. — IMrinUI a napokban egy i Beringer nevű belga származása bankár 6millió! frsnknyi d'eflfiiMél megbukott é* megszökött —; A bécsi pékek közt mosgslnm indult meg, a melynek célja közös egyetértéssel fülemelpi s császárzsemíyék áréi két krajcárról két és fél krajcárra. — Mária Valéria főhercegnő esküvő- [ jérp a nápa is küld menvegtii ajándékot — Springjtédbtn egy híd valami bsbtists keresztelés t- néző közönség? alatt leszakadt. Tizenöt ember azonnal meghall. A sebesültek számai szálakra megy — Kolozttiran Füredi Jósse* j S'iness megette jatalomjálékán nyert koszorúját,, umrtán sralvsiádé Hlsés volt—-- ', '
Tantiey.
Ta«a«sl UA»irjtti*« A zalamesyei ált. ta mtVitaetület n kanizsai járási köre május bó 8 án f csütörtökön i tartja meg tavaszi közgyűlését ] Kis-Kanizsán, melyre a kör rendes és pártolói tsriaí s a tanügy barátai ia tisztelettél meg hivatnak E közgyűlésen az egyetemes tanító-gyűlés által kitűzött tételek közül a megyei tanítótestület központi választmánya által a járási körökhöz utalt követkfező három tétel fog lárgysbatn'. 1. A népiskolai lanttrr módosítása tekintettel az osztott és osztatlan népiskolára 2. .4 j tanilii állát biztosítása s a tanítói szolgálati r»-szony'ahiak szabályozása. 3. A népiskolai tanküuy-tek t ezek bírálatának kérdése.—E tételek nind-egyikének rendes előadói vsnnak, de azért keretnek a -kör t tagisi. hogy erekkel mentitl behatóbbon foglalkozzanak, hogy teljes mértékben meráltspitva javaslatainkat, azokat a megyei' tanítótestület válaastmányáhcs beterjeszthessük.
Ff III Iván JfagyarsrsiáK népia-■ Itélbex.
Tizenkettedik éve annak, hogy Magyarország néptanítói egyetemes g\ ülést tartottak. Az idők és viszonyok azóta nagyon változtak, a tanítók száma' majdnem megketsseretődfiit; szükségét éres/ük azért, hogy ismét egybegyűljünk s a hasai népoktatásügy felvirágoztatását célzó élvekéi) tanácskozzunk, Elodázhatatlan köle'essé gilnk sz egyetemes gyűlés tartása azért is, hogy a tanítóság szellemi, anyagi és tirssdalmi állását emeljük; hogy ss ugyauaaon célokért kttsdő harcosok között létrehozzuk a közvetlen összeköttetést, fejlessssűk a kollégiális érzületet, lelkesítsük egymást a további küzdelemre s megteremtsük a tanítóság közölt eddig oly Kehesen nélkülözött közszellemet.
Ezen elvek áltál Vezéreltetve határozta el a III egyetsmrs tanitógyüléa végre hsjtó-bizottsá-gának múlt évi Szent István napján tartott nagy gyűlése, hogy a IV. egyet. tenitógyűlés l£9ö évben Budapestre okvetlenül egybehitassék. Ki-aondotta a hasai tasító-egyletek és testületek képviselőiből egybehívott múlt évi nagygyűlés azt is. hogy ss egyetem* a gyűlésen minden hasai néptanító, tanítónő, a közművelődés szolgálatában álló bármely tantérőn sőt tanügy barit Is egyenlő joggal s egyenlő kötelezett?éggel résst vehet.
As egyet gyűlés rendesésével a végrehajtó-bizottság kttzp válssztmánya bízatott meg, mely s ntgy fáradsággal és etkSlosi felelősséggel táró munkára azon édes reményben vállalkozott, hogy a fővárosban létező kSzuerelésüfyi egyesületek s a főváros Hsssis néptanítósága részéről lelkes támogatásban résterii.
E reményben s megbisstásnnkhoz híven : a ■s>asi «i ws|i néptanítók IV. egyeteme* guületél Hudymtn 1690. éri augusztus M 20 ára ezennel tfyirthi*jiuk
Is Ugyanazért, a midőn Magyarország néptan i-1 kára, mutassuk meg, hogy Magyarország nép-• tóit, édes testvéreinket, a IV egyetemes gyü-| tanitói is megértették ama mondást ' >Bofa nép-. lésre esennel ünnepélyesen meghívjuk, arra isj nevelés ügye s őzzel a néptanítók helyzete ja-f elkérjük hazánk néptanító egyleteit és tantét-Ivulásnak indul, ott eltŐ sorban' a néptanítók tűlsteit valamint aa egyeseket is, tegyék megljasguk ezen változásnak fölényeséi." ss előkészületeket az egyetemes gyűlésre, ne- Mutsssuk meg, bogy a IV. egyet, gyűlésün-hogy készületlenül találjon bennünket as óra,, kön Is becsületet ssersünk a magyar néptanítói melyben negyedízben mutatjuk be égyetemühkét I névnek s hasznos szolgálatot teszünk a hazai a világnak; legyen e gyűlés méltó a magyar i népnevelés és a néptanítók ügyének, néptanítóság nevéhes s ne msradjon elődei mö-i Isten áldása . legyen nemes törekvéseinken : gött, sőt legyen minél imposánsabb, végső ered ; munkásságunk árassszon fényt nemzeti népne-menyében is minél-sikeresebb ; legyen hú kife-1 velésügyünkre; hozzon dicsőséget, boldogssgot jesoje as ország tanügyi kös>éleményének. tű a magyar basára! köre a magyar alkotmány alapján szépen fejlődő nemzeti haladásnak, -
A végrehajtó-bizottság közp. választmánya aj IV. egyet, tanitógyülésen tárgyalandó kérdése-ket a következők bén á lapította meg: f
1, A magyar nyelv tanítása a magyar- és a; nem, msgysrsjku népiskolában, kiváló figyelem mel a nemzeti szellem ápolására. —i
2 A tanítói á lás biztosítása s a tanítók szol-1 gálsti viszonyainak szabályozása (szolgálati pragmatika),'különös tekintettel a tanítói oklevél értékére.
A népiskolai tanterv módosítása, tekintettel az oastqlt és osztatlan népiskolákra. ____________
4. A népiskolai tankönyvek « ezek birflaK- kozólsg rzen időszakban miniszterhez terjese nak kérdése. | tettek. — A miniszter a csáktornyai képezds
5. A tanitói közszellem fejlesztése az általá-1 tornacsarnokának felépítésére vonatkozó szerző-nős és kötelező megyei tanítótestületek szerre- |dést jóváhagyta. — A miniszter a csáktornyai xése s as egyetemet tani;ógyülések állandósításaI képezde gazdaságának és as intézet belső felsze-AltaL____________;___[relésére ezen idi-sakban 2711 Értőt engetlélye"
ti. Az áll mi szakszerű tanfelügyelet szerve-1 *ett. fentartván a (elszerelés többi tárgyainak
Budapesten, 1890. évi márc. hó 25 én. A III. egyetemes lanitógyűlés végrehajtó-bizottsága névében:
Lakits Vendel, Sonilyay Jötte/,
olmik. tltkír
blietliAg üléséből:
negyei LOiigazg, apr. 15-én tartott havi
Kir. tanfelügyelő havi jelentésében alőadja, hogy azon országos tanítói nyugdíjtörvény re-visiíjáhos még szükséges adatok egyebek kö/.t a tanitói és kántori illetmények külön esopor-tokban tel tüntetése az egész tankerület re vonat-
zése, tekintettel a néptanítók előléptetésére. 1. A tanítók anyagi helyzete.
8. Az Eötvös-alap ügyének rendezése.
9. A ssakosst Uyqk Jelentései.
10. Esetleges indítványok Kartársi szeretettel Kérjük basánk
hesze. zésére Voua kosó további határozatát. —. Ezen időszakban volt Csáktornyán főispán Oméltóságávsl a Csáktornya-ukki vasútvonal j által a tanítóképezde telkéből kimetszett terület portalanítása Ügyében. — Cgyánott a képezde tanító- igazgató tanácsával as intézet több fontosdologi egyesületeit: vegyék e-tételeket — kőz- vagy I ügyét megtárgyalta sebből kifolyólag a miniss-legalább választmányi gyűléseiken — komoly I'erhez feltrrjesztést telt. — Meglátogatta a járási tárgyalás alá a küldjék be határozataikat, leg-1 főszolgabíróval a hottói r. k. uj iskolát, meg
később f é július hó 10 ig vagy az alulirt elnökhöz lakik Budapest, VI. ktr. érsek-utca 4. sz.) vagy pedig a titkárhoz (lakik^Kudapest. I. krr. alkotas utca 19. sz.)
Igen óhajtandó, hogy az egyet, gyűlésre ki tűzött tételekről s hazai szaklapok értekezésé ket közöljenek. E célból mi is gondoskodunk,
izsgálták a bödei rk. iskola új épületét, melynek halasa hatatlan átalakitáisát s célszerűbb beosztását a helyszínén megállapították. — Ugyancsak járási főszolgabíróval volt' Sárhidán az iskola uj épületének elhelyezése ügyében. Nagy Kanizsán ujabban több napon át teljesítette a közigazgatási bízott-ág Végzésével el.-
hugv a végrehajtó bizottság hivatalos közlönye, rendelt vizsgálstot. — Zala-Egerszegen rend. tan. a .Népno velők Lapjv* május ss luniusi "fi-ti- város március 15 éa tartott rendkívüli közgyűlése ban egy egy külön értekezés jelenjék meg a bi- I jegyzökönyve értelmében a községi elemi iskolák zottsüg szakértő tagjainak tollából. [Jeadea tani tói sak lakbérét 160 frtra emelte a_
A .végrehajtó-bizottság* kösp. választmányajkorpótlékukat megállapította. Z.-Egersseg rend, gondoskodni fog előadókról, kiknek a tanító-1 tan. város polgármestere az óvoda* érdemében egyesületek és testületektől beérkezett határozz- i tett megkeresésre arról értesítette, hogy snnak tokát kiadja tanulmányozás végett, hogy lebe- i ügye a legközelebbi jövőben kedvezően fog meg-lőleg azoknak figyelembevételével tehessenek in-1 oldatni. Ugyanazon közgyűlésből a községi elemi ditványokat az egyetemes gyűlésen. j fiú- és leányiskolákat magában foglalandó iskola
A közp. választmány s gyűlésben résztvevők i felépítése céljából as árlejtés 40,382 frt 38 kr. tsgsági diját H (kettő) írtban állapította meg. j előirányzattal kiíratott. — A ssent-adorjáni ál-
Bizalommal fordulunk azért szeretett ügytár-1 l&uú elemi iskola melléképületei fölül viszgáltat-ssinkhoz és a tanügybarátokhoz, kik egyetemes 1 van, ugyanazon alkalomból az isk£)aház épületén gyűlésünkön résst venni kívánnak, hogy a 2 frt j mutatkozó bajok azakszerú megviszgálába cél-tagsápi dijat a rendező-bizottság pénztárosához,-iából a miniszterhez felterjesztést tett — A Kurz Sámuel ksrtársunkhos I lak IV. ker. Deák .kerkakutasi rk. hitközség iskolájának áfalakiiása tér 4 sz.) — legkésőbb t. é. augusztus hó l-ig, I ügyében felvett jegyzőkönyvében határidőül 1892. posta utalvány mellett — beküldeni ssivesked- j évet i űzvén ki, újabban megkereste a kerületi jenek. A tagsági díj beérkezése után asonnal j esperességei, bivja fel nevezett kitközséget, hojiy megküldjük sz igazoló-jegyet s gondoskodunk a' az iskola tarthatatlan állapotához képest kötel-tagtársak részére ang. hó 20-ától 24 ig tartó í mének akkép tegyen eleget, miszerint az iskola ingyen szállásokról is s uj helyisége 1891-ben rendeltetésének mulhatla-
Ssakosstslyok alakításáról, tanszer kiállítás nul átadható legyen, létesítéséről s a gyűlés tagjainak azórakoztatá-1 01 vsstátott a vallás- és közoktatásügyi minisz-sáról is a rendező bizottság fog gondoskodni. | ternek Lukács József ügyében érkezett rendelete.
Tisztelettel s a legnagyobb bizalommal fordn- j Ennek kapcsán kir. tanfelügyelő előterjesztette lünk a felekezeli iskolákban működő pályatár-1 a szilvágyi államilag segélysett községi iskola sskhos s aaok főhatóságaihoz ia: legyenek bt- > összes hátralékos illetve a miniszterhez telkül-zalommal irán.tunk s vegyenek résst egyetemes dött ssámodásokról és költségvetésekről tett je-gyülésfinkön. A végrehajtó bisottság gondosko -1 leütéseit, nem különben Lukács Jóssef hátraléka dett arról, hogy as egyetemes gyűlésen megvi- ügyében a járási főssolgabiróhos intézett meg-tataadó tételek között egy se legyen olyan, kereséseit A rendelet tudomásul vétetvén, kir. mely szenvedélyes vitát idézhetne elő s a köz- tanfelügyelő jelentése aszal hagyatott jóvS, hogv gyűlésnek általánosan óhajtott sikerét vessélyes-1 a járási főszolgabíró áltslhosandó első* " tetné. A hasai tanító-egyletek és testületek meghallgatása mellett aa egyet, gyűlés tárgyai nak sorrendjébe csak olyan tételeket vettünk fel, a melyek ss idő szenat gyakorlati értékkel biraak s a kedélyeket hasaoatalaaul fel nem sak látják.
Ugyaaesért elhatároata a bisottság, hogy a a IV . egyet, tanitó-ryülésre kitűzött tételek előadóiul oly térfiakat kér tel, kik hazánk legkitűnőbb sáakférfiai köst foglalnak helyet s as otsaágfcéntaaitóiaak bizalmát bírhatják.
a járási főszolgabíró által hosandó elsőfoki. végzésről snnak idejében s miniszterhez leendő felterjesstés céljából újabb jelentést tegyen.
A molnárii iskola 1888 9 iki, a perlaki iskola 1886/1—87/8-iki, a zrinyifehrai iskola 1887,8 iki, a szent adorjáni iskola 1879/80—87/8-iki asáma-dásai felierjesztetnek.
Kir. tanfelügyelő beterjeszti a közigazgatási bisottság mait havi inteskedéséhes képest aaon salavármegyei kősségi iskolai tanítók aijleveleit, kik a' veszprémi sgraásmegysi főhatóság által a _—.—_ _ .jpL— Ferene Jóssef alapból évi 26 frt sebélyben ré-
Fsl tehát, ueretett l'gytárssink, s közös mun- szesültek, Miután ezen d\jlevslek — sala esáajit
Nagy-Kanisza, vasárnap.
M
Zala 17. szám (4 lap.)
1890. április hó 27-én.
kivéve — tien kegvsdomásy levonása után ia I Twllali kelen old tlán nagyon föltűnhetik meghaladják a törvényes minimumot aa Iskola aa ott járóknak néhány jeltelen sir, melysk úgy fsa tárté közséfsk a kegyadomány pótlására nem | aésnsk ki, miaths essk sisszkirosvs volnának. — kötelezhetők. Miután azonban a sala esányi dij- j Kérdésünkre a temeió-fir azt felelts, hogy nsokbsn levél levonása ntáa nem érik el a törvényes a közkörházból — város költségén —- eltemetett aúaimsmot. járási főazolgabiró fslbivstik, bogy! szegények nyugossnsk, kiknek a város koporsót aa iskola fsatartó közönséget utasítsa arra, mi-1 igen, de keresztet nem csiuálist, a mit pedig még szétint a kegyadomásynak megfeleld és már ss skassiottsktól sem szoktak megvonni. Alig 1889. évre esedékes összeget a mattra nézve bisxsafik, bogy erről a városi hatóságnak tudó-és a jövőben kiasogáltasss j mása volns, különben elrendelné, hogy sz Illető
Roagonyi Lajos aaiy kanizsai polgári iskolai i asatalos — a tudomásunk szerint kialkudott — tanítónak negyedik ötödéves korpótlek ügyében, barom frtért holmi' gyslu'atlan, lapos koporsó Ssent Lissló községnek államsegély iránt be- msllé egy kis keresztet i« (mi amuiy se tenne nynitott kérvényeik pártolólag terjesztetnek fel. 20—25 kraál több különbséget) késtiisné. —
Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi sú- Ajánljuk s temető-gondnok figyelmébe, nisstarnek leirata melyben Magyar Szerdahely — A heljbeii fpttlt cs. és kir. közös had község kérelmére megengedte, hogy nevesett seregbell laktanya, melyet Erdélyi Mihály, Beitz-kősség a kapott államsegély után esedékes Simann György, Millió Vilmos és fiai és Markovics
*/,-ot kérelméhez képest f. évi decémtier hóban fiasthesse le.
A gániesai állami iskola földjének bérbeadá sáról szóló árverési jegyzőkönyv jóváhagyatott.
Kir. tantelügyslő bemutatta Búcsú Sst Lássló község elöljáróságának kérvényét iskolája Ügyében'. A rendkívüli viszonyokra való tekintetből a búcsú sseat-lásriói községi iskola fen-tartása érdemében a miniszterhez jelentés tétetik
17. szegedi társvállalkozók 2(10000 frtért építettek ftftyó hó 20 án sdstott át a helyben állomásozó 48. cs és kir. gyslogesrednek. A vállalkozók méltán megérdemlik sz elismerést, mert ugy s katonai mist s megyei éa várasi felülvizsgáló bizottságok, melyek sz összes épületeket és azok tartozékait a katonai, városi és' megyei szskközegek köz-ben jöttével alaposan felülvizsgálták, mindezek :t teljesen kifogástslsnoknsk és "kielégítőknek ta
. lálták, a miért ia a válalkozóknak s kiváló szsk-
A kSMvári klsségl iabelsuék a tanítók állásának rendsseresitése céljából üléstIszért
tartott, mslysn a következő batárosstok hozattak : a iérfi tanítók fizetése két' ragfokozatban állap itatott uiegr a- m. 600 és 700 frt alspfizs-téssel s 60 frtos ötödéves pótlékkal ezenkívül 10 -10 évi 100 frtnyi jutalomdijjal addig, míg aa alsptisetéssel együtt 1100 irtot eléri. A nő taaitók fizetése bárom rangfokozatban áUapita-1 tott meg, u. m, 300, 60> és 600 frt alapfizetéssel s 6 évenkinti 100 frt pótlékkal, azonban a pótlék 600 frton felül nem emelheti az alapfi setést. (A kaposvári iskolaszék humánus példájából nagyon sok város buzdulbstna, a mely eddig ast hitte, bogy nem Somogyban, de tán aa egésa monarchiában nálnk fizetik a tanítót legjobban,*) '
Különfélék.
— i)lsék-«*lauUa. Az izr. hitközség Kagy-Kanizsán gelsei üutmann Henrik elhunyta következtében elnök nélkül msradt. Esen tisztség betöltésére mé tó nt'dokul gelsei Qutmaiin Vilmos kir. tanácsost és Elmuangtr Lipót bitk. alelnököt emlegették. A f, hó 24-én megejtett sza
értelemmel készített szolid mnnkájokért, továbbá hogy a szerződésileg megállspitott idő előtt 2 V', hónappal s laktanyát rendelkezésre bocsátották, sz átvételi jegyzőkönyvben minden irány-
bsn tsljss mérvű cliamérés nyilvánittstntt_______
— U;i»klr Súlyos, fájdslmss cssp^s érte s keszthelyi kir. kslh gymnásiumoi s vele Késs'-Jiely városai A kérlelhet len halál hirtelen meg-
loszlá ökei Föl. Farkat Mikii* gymnasiumi igazgatótól. A húsvéti szünidő végén lázas beteg lön. A láz megszűntével pár napig egészen baj nélkül élt e hó 17-én reggelig; akkor kisebb lokú idegbénuláxt kapott, mely beszélő és gondolkodó képessegél sem hagyts érintet lenül. A< egész város sggódoll Farkas állsprtán, de kalsslrófárs, halálra gondolni sem leheteti. A beteg Hiidspestre készüli gyógykezelés véged s minthogy érette, hogy bosszsbb ideig kell lávol lenni kedves Keszthelyéiül, melynek szellemi ér társadalmi emelésén mindig s legodaadóbb buzgalommal.működőit, s. házi igazgatói és egy I-. ügyekről isnártsriássinsk, illetőleg liszt viselő lámáinak f. bő 91 -én d. u átszámolt, meri— ugy mond—sddig nincs msrs
igssgsió és Csuday Jenő tanár, 7.ila-Ap*iíbót Fttsay Tamás bencés r«nd(i házlönök, « lelkest-kedö papságbél körülbelül 2í>-3<>, helyből s vároa Mpvissiö-tsstfilete, m. kir. honved-iissiiksr, kir. és járási tiróaág, s laninlézslek tsnársi, ts-nitói, apácák, aa összes tanuló ifjúság. A gyászszertartást dr. Dunsl Ferencs apátplébános végzé inlulával A bold. földi maradványait a keszthelyi üzi.íMiklósriemtőbe helyeslék el. Béke lengjen porain.
- — Kigyulladt t. hó 28 án d. u. I óra körűi s magyar-utcai Szeitl-fóle ház udvarán egy szsl-mskszsl, mely állítólag a szomszédból gyújtatott meg. A tüiet azonban sikerüli csakhamar- elnyomni, s igya megérkezett tűzoltók nyugodtan vissaalordulhsitsk.
, — Ragy ttta volt t. hó 21-én esti fél tiz óra iáiban Póla" községben 1 f Lel én ye mellen), mély 14 Iskházsi, a hozzá tartozó melléképülelekkel együll elbamvaszloll s s bennük levő holmikat is .teljesen megsemmisítene. Biztositvu síig volt egy-két épület s igy a különben is szegény oép kára tetemes, sőt — (ájdslom! — emberélet is esett áldozatul. Egyik szalmás hátból ugyanis ss olt lakó, esetleg éppen úi háass-pár, a dühöngő, srős saelben kftrü'csapkodolt lángokból ashngyas insnskü'hejgén, t fiatal térj szörnyet halt, neje pedig oly brinsazló égési seb*k$t szenvedett, hogy mire szülei másnsp Sormásról megérkeztek, a legnagyobb kínok közt kimúlt. A tüz keletkezesi oka nem ludalik. Oltás- vagy mentesre ss óriási szélben,gondolni sem lehetett. _ — Eskivik. A .keszthelyi községi elemi fiu-és leányiskolsi isniiótesiűletnek két tagja: IUw Emma k. a. és BAry Imre t. hó 21 én esküdtek egymásnak örök hűséget a keszthelyi r. k. templomban, mely ez alkalomból zsúfolásig megtelt ünneplő közönséggel. A Isnilók és tanítónők les-iületileg sz összes fiu- és leány Isnulókksl meg-
lelentek az esküvőn, hogy kifejezzék stereietüket es tiaz'ele'&ket ss uj pár iráni. A tanulók szülői stiqién nagy számmsl voitak jelen. Miuiegy 40 -60 fehérruhás leányka virággal binié hs az u'ai, melyen tanítónőjük vőlegényével és nsazki-séreiével a templomba be- és kilépdelt a tanulók sűrű snrlsla közt. Az SakUvönél mint nás/.nagy dr. Cssnády l(u«slá» isk. széki elnök és I iy József, s menyasszooy testvérbátyja szerepellek. Az eskeiest Kriszt Jenő segédlelkész, hitoktató végezte, ki aztán szép bessédet is iniéssli az ifjú párhoz. Az eskedteies a'stt Molnár János káutor
dást, Midón az átsstmolásssl rendben «ott, ros»-1 H*dig gyönyörűen orgonsti,----Ugyanazon nap
szul létről panaszkodott. Környezete tanácsára reggeli ú órakor Keszthelyen, a r. k. templomban ▼ásáskor a többség bizalma Gntmann. VtlmosmeU rlevetkőzött s alig hogy ágyba leleküdt, szivszél-1 egész csendben lépett ha/asságra Sregferh Miblly lett nyilvánult, amennyiben beadott 307 szavazat j liüdés érte, meghall. A gymnasium épületére nyom lakai bérlő Sielüuiics Mariska kisasssonynysl, kik kösül 200 reá esett. Ezen eredmény a hitköz | ban kitűzött fekete zászló általános tnegböbbenést esküvő után azonnal Akárn utaztak, ségi tagok köst nagy lelkesedést ssült, melyhös j kellett Az utcákon lótoltsk-fuioltak, csoportom -j — Eiklvl Sslavicsek Béla szolnoki posta mi is irömmel tűzzük gratulatiónkat, annál ia < lak az emberek s a hirtelen beállt hálált a le- és távirótiszt Süm-tgeu, április 23 án vesette inkább, mert hiaasük, hogy e tisztségben tágabbj heietlénséggel határosnak állították. Hat órakora oltárhoz Jenvay Kornélia kisasszonyt, dr. Jenkör nyilikmegválsiztolt szamára a város közügyei nagy harangnak komoly, bánatos hsngis eloszlstá vay (Jésa sümegi ügyvéd nővérét.
vei szemben is szép intsntióinak érvényesítésére. I s kételyt s könnyet hullatva rébegék: Isten nyű.
— Htnsveata. Bizonyára mindenkit öröm-1 goszisljs meg s jó psp. tsnár és igtzgstól. Farméi érintett városuukbsn a hivatalos lap sz a I kas Miklós nagy buzgóságot lejleti ki, hogy a híre; hogy Kőtárt Béla, budapesti kereskedelmi keszthelyi slgymnázium lőgymnásiummá legyen, és váltótorvénysséki bíró, ki, mint nsgykanizssi Főgymnssiutnoi nyert ugyan Keszthely város, de járásbiró, aa itteni társadálom egyik igen kéd - l.elveszlé Fsrksst, kinek jó részben köszönheti s veit, tisstelt, kitűnő tagja volt — a budapesti iőgymn. 8. oszt. Mikor t múlt héten illetékes hely kir. itélőtáhláhos rendes tiróvá nevest tett ki.|rfil jön az értesítés, hogy a vall. Ki is esatlakosunk ss általános örümbö', sny-' nisztsr az 18917 évi állami költségvetésbe már nyival is inkább, mert hisszük bogy s jeles lelvessi a keszthelyi fögytnnásiumra az államsegélyt, ssakférfiu számára e megérdemlett kitüntetés i Farksa már beteg volt. A megboldogultai nem megint sgy magasabb gradus ad Parnattum. csak tanártársai szereilék, ti síelték és becsüllék,
■ — EtJsgjaésrk. Hogyay Máté. sármelléki hsnem kiváló ütybuzgslmáérA békeszeretetééri sz nagybirtokos leányával a szép Jolán kisasszony- östses polgárság. Megyebisoltsági,- városi képv. nyal jegvet váltott: Malatinaky Ferenc, csányi testületi,- iskolaszéki tsgnsk egyhangúlag mégvá-fbldbirtőkos. Dr, Neusiedler Antal helybeli kös-1 Isszioiták. Aa iskolaszékben az alelnöki lisztet ée váltó- ügyvéd eljegyezte : Bozganyi La- viselte. A keszthelyi társasköri, valamiül a kor-ios helybeli polgárt iskolai tanár kedves, sselid- csolys- klubbot 0 létesítette s mindvégig lelke, ltlkü leányát: Emília kisasszonyt 1 veselője volt mindegyiknek. A megboldogult 1810-
— Njrlit klaalstL Fábián Ferenc! ben született Pápán. A prtm. rendbe 1862-ben kir. bir. végrehajtó ur egy, a köss. felső-leány- j lépeti be s már 1865-ben -Keszthelyen kezdett iskola 1 ső osztályába járó ssegény, jóviseletü tsnárkodni. Innen s szombathelyi !őgymn.-hoz és ssorgalmas tanuló megjutalaiasssárs egy da-1 helyeztetett át Olt működése alatt tanári vizsgát
téslMéssat Httaaegeu. Bilog Árpid színtársulata Sümegen a kösónség élénk pártolása mellett tartja előadásait. A műsor változatosan, a legújabb termékek figyelembevételével van
rab 10 frankos aranyat ajándékozott, mely becses adományért az iQsság nevében köszönetet mond az igaagatóság.
— Bakáink szambán 500 aá) t bó 20 án reggeli 7 órakor vonultak be as nj laktanya-helyiségbe. mely valóbkn derék épület s csak
lett s tanári oki nyert. 1884-ben ismét Keszthelyre jött tsnárkodni s Dr. Lipp V. igazgató hs láls Után 1887-ben az intézet igazgatójává nevez* letelt ki. A gymn.épületben felállított díszes tava iialára koszorúkat tettek: s keszthelyi gymn. ts-
összeállítva. A társulat jelesebb erői: K. Molnár Vilma, Bilog Arpáaaé, Ssepesyné, Balog Árpád, Bítleni és Monori. A társulat Síi tneghről és közokt, mi- Z Ssent-drótbra megy.
— Veueit kutya- Sümegen, Csehin és a köseli majorókban egy dühös kutya tönb kutyát s Csehin egy hut is megmart A járás erélyes ssolgabiráji intézkedett, hogy Cseynés a majorokbanminden kutya kiirtastes, Sümegen pedig 40 napi zár alatt tartassák. A megmart fiút a sümegi kórhásban ápolták.
— Urazágsi ráaár tartatott f. hó 21-én Kis-Ko>sfáromb«n, mely — tudósítónk szerint — oly népes volt és élénk forgslma, a minőre még ott nem emlékeznek. — Küllőidről az olassok különösen lovakat vetiek össze nsgy mennyiségben, mig s szsrvasmarhák árát s szesz- és cukorgyárosok emelték lel tömeges bevásárlásaikkal, nem kis örömére a temérdek eladónak.
— A szab •aatrák-asagyar állatavas* ut-tArsa*ag f. évi május hó 22-ére hívta ossza részvényeseit XXXV. rendes, és egyúttal ugyanazon napra egy- rendkívüli közgyűlésre. Sensstió hajhászat, részben bisonynyal irigykedés is nyíltan be nem vallható célokkal, ezt a nagy, a mo-
nárkar, a szombathelyi főgymn. tanárkar. Készt- | duőére válik városunknak. A Babóchay-hásnál hely város, a gymn. tanuló iljuság, a rokonság s I narchia forgalmi élete körül oly igen sok érdemet a tűzoltók zenekara várt rájuk, mely aztán har> | több mások. Az engeaziö sál. mise áldosatok 'f. szerzett forgslmi intézetet utóbbi időben disskre* sogó indulóval kisér'e őket a kaszárnya ndva-; hó 23-án 9 órákor mutailaliak be az Urnák; te- ditáló híresztelések tárgyává tette. A küszöbön ng. Itt őrnagyuk aéhány tsH intézvén hoszájok. metése ugyanaz nap d. u. 5 órakor ment végbe álló közgyfilétnek lelsdsis, egyszer mindenkorra elfoglalták kijelölt helyiségeiket. A nap finné-; nagy részvét mellett. A vidékről ott volt a, tol- j megcáfolni minden rosszakaratú hiresataléai és a pályára a bevonult legénységet városi hatósá-i dogulioak 80 éves édes anyia, Scsese, hugs éssó-jiárssság vezetését a gyöates igazság világításában gaák. borjuk as-, bor- üt szivarból álló áldó- i gornője, Csornáról Fábry Pál és Rezsőd György! bemutatni. A , Petttr Corrttponitnt" e közgyülé-veadágelte meg. Cj repdlársák, Ssombsthelyről Kőlalvy Vidor idgymn. |sektől a legfényesebb eredményi is várja óh re-
Nagy-Kaniísa, vasárnap.
A U.
'Zala 17. szám. (5 lap.)
1890. április hó 27-én.
taénylí * szab. orsztrák-magyar államvasút vtzi-tőseg", mely immár újy a magyar, mint aa osztrák kormány minden kívánságára figyelemmel volt s egyúttal belső szerkézelél is lényegesen erősítette • gépezet egyszerű-ötére és szttárdilása által. —- Sslakiit hírek. A lapunkban közölt mű
nyiaégü tábori látcsövet szállított. Legutóbb többi oldalról tifrlént felsaóliiásnak engedve-bevezette ,| részletfizetésekre való e'.árusitást is biztos ál-
Mtlnéatel. A városunkban mlikodö ssinttrsulat april 18 án a .KMntuirág" citntt operéteiet jat-siotts, mely olfsn kósöuséget vonton s tzinhaa
iáiban leyö egyének számára Rendkívül fontos ■ bs, minővel sem sőt!*,sam utánna me4 sgyatisu
sz a körülmény — és ezt különösén ajánlom Becsbe utazók figyelmébe — hogy üzlettbenítoind-
dsreb sem túllőtte meg a színházat a ssó szoros értelmében zsúfolásig. At operette jó hatással volt a közönségre s ugy a taép és Váltosaios áriákat^ mint a darab elé^ érdekes es mulattató szövegel nagy tetszéssel fogadta. Az előadás ála-. .. ... Iában összevágó sóit; mégis kiváli tetszést arat-
fogást. E héten is 6 újdonság \erül" stinn. és [vidéken íaknak, egyszü levélbeli megkeresésre a lak Ser/Szy kid (Danisé), HrUkné Szakái Ili20
sor eléggé tanúskodik arról, hogy a körünkben! szoknak a szemei, kiknek ssemüvegre szükségük idéző sz.-fehérvári színtársulat mindent elkövet ai vsa, e cé'ra készített és szabadalmazott készü-j
közönség gyönyörködésére, miéit is méltán meg-érdé nli rövid itt idősééért a legmelegebb párt-
lékeli által pa legnagyobb poito.iággal vizsgáltainak meg, az oly egyének számára p di'g, kik a
mind nevezetes újdonság. A heti műsor érdeket- ; legszívesebben küld oly könnyen érthető uimuta- (tejedtleuiatszoiiy), Rinaszéky Gusztáv (Calesiiüj,' ségét növelni fogja a Kircbteldi pap életkép j tót, mely szerint a legnagyobb könnyűséggel vá Ktivy Ede (Chateau Gibuj es Bónis hajit (Cbam-előadása, a melyben Ftld Zsimond űr (a ki ed- j íasztbató ki a megtelelő üveg. Scbleíllelder, te- plűireux). — April 2U-án esti előtdiuql ,Vitra
dig németszinmüvész és sziaigazgató volt, és a ki as utóbbi időkben bámulatos szorgalommal sajátította el nyelvtan utján a magyar ayelvet Jtp tel mint vendég a címszerepben ; ő szerződ tette május 15 tői szept. 16-ig
kintve magyarországi vevőinek nagy számát, ma- Juci' került azinre. Borzalmas gépdráma,- tele
gysr levelezőt tart irodájábsn és igy mindszoknak, kiknek szemüvegrt é* látszerés'eii cikkekre ssűk-ségük van, csak azt ajánl |uk, hogy h > Bécsbe u'u-1 __
a városligetbeI nak, ne mulssssstk el SchleiffetderneE tűsben 22.| aztán Deli Pétert (Tompa Kálmán; vagy Diró Istvánt (Vedrest Gyula), szereli-e igazan vagy hogy
képtelenségekkel. Msga a darab bőse Cifra Juci (Dtróczy • Ilka) egy érthetetlen jellem-alak. Ast tudjuk róla, hogy at urát nem szereti, de hogy
színtársulatunkat és igy annak a nyár folyamán | sz. alatt} diszes berendezésű üzletét leikeresni, a magyar színigazgatója less. Ideges nök, Egér, | kik azonban nem tehetik, azok hozassák meg ma
Tyukodi, újdonságokon kivül e heten lesz a társulat egyik kedvelt komikusának régi ismerő-] lünknek Kónaszékynek jutalomjátéka Boccaccio ■agy operettebeu. Mindezekre felhívjuk a t. közönség meleg érdeklődését. Még egy fél bérletet is nyit a társulat 8 előadásra at eddigi bérletárak talévet: a mely bérletben tzintén sok újdonságot hot tzinre. E fél bérletre előjegyzések eszközölhetők' Vedrest Gyula áflvesetőnél.
— Vssát ItalalOM Kitrrdtg. Tolnty Lsjos orss. képviselő, az ailsm vasutak volt igstgatója közelebb Veszprémben fdötött 1 innen Balaton-FUrsdre ment Frtys'ftdiler megbízott ügyvédjével együtt a Veszprsmiöl-Kesztbelyit a Bslaton partján vezetendő vasútvonal bejárása ügyében.
— A ists-«|srsiegl fliymnstlasi t|)ák«a a vallás ét kftsokiatáügyi miníssier1 a lebruáíi törvényhatósági közgyűlés leiiratára köselelib válaszolt. Válsszában kijelenti a miniszter, hogy a megyé közönségének azon kérelmét, hogy Zala Egerszegen ety lögymnásium létesítését
guknak a cég legújabb és érdeket képes ár jegy /.ékét, melyet ingyen ét bérmentve kaphatnak meg.
— A nsaga-asagiM érőkké mtgiqilé teraséeael t A ver egész éven át, a Töl nem hatználhiló anyagokból folyvást váladékokat ké-stit, a melyek ha idejekorán nem távoliilatnak el testből, kütöntélé sü'yos betegségeket okozhat
a msga módja szerint mindakettöt ? — erre nem ad fölvilágosítást sem Cilra Juci, sem a darab. Mindeu szenvedély-kitöres, minden erősebb dramai beusö küzdelem nélkül jut a kacérkodó asszony [a törvényszékig, bol urára: T11110 Jánosra (Kövy) vall, bogy Biró Istvánt st UHU agyon és nem Deli Péter. színpadi uiokaaással Iniyó törvényszéki tárgyaláson urával szemben-
nsk. Tavastkor es östszel van ss arra való he-1 tik t bar Dsli Pétertől magatél tudja, hogy 0 lyes idö, bogy at év folytán testünkben lerakódott lőtte agyún Bíró Istvánt, — mégis urának *te-lö'ősleges és sz egyes szervek (epe és nyálks) I mébe mondja, bogy öt histi gyilkosnak. Ennek isabilyns, a testet nem rongáld, tisztító kúrával okát hitbakuttttuk szenvedélye* ssere.euiiieu, elUvoliisuk tstiltal más, ifttycabijokhtk, táé-1 ez egyeilélí jelenetben sem nyilatkozott me* Igy lyek ez anyag lerakodásokból könnyen keletkéz-1 azután letektanuag megokolt, kidomborított nup« nek, elejét vegyük. Nemcsak azoknak, kik emész-j dramai alak helyeit eiöuuuk állott egy közönné-tési zavarokban, székrekedésben, kólikában, bör ge-, elvetemült uö, kit, — midőn a Deli Péter gyil-kiütésekben, vértorlódásbsn, szédülésben, s tsgok í kos-ágat Jávor Miska (Étreoczy) és Ksruios Zhussi slssibbsdásábsn, hypoohondriában, hytterisban^tSerfősy) álisl történt letljtdetesekor maga elten aranyérben, gyomor-, máj- és bélbajokban stb.: töri emelt s s tárgyaló teremben öngyilkossá lett, stenvediiek, t- hanem az egészségeseknek vagy — a közönség egy általános ,ahhh." zokszóval s magokat egészségeseknek hívőknek íz sürgősen lejezte ki a keltett kedvezőtlen halast. Ezzel ért ajánlanunk kell: hogy azt a drága, piroséletned-, veget a darab, melyben a mar emltieti siakok msga részerői támogssaa, nem találta Uljesit-{vet. igyekezzenek a maga teljes tisztaságában és j szeuiélyesiiöiu kivül Kacér Nina (Erzsi), Tűrökni hetönek ; mert eltekintve a keszthelyi algymntiium-j működésének erejében célszerű és stabályostn ■ (Karmusné) és üt. Németh József (Fsjdos Milisiy) tél, a megye területéu Nsgy-Kan'izsán már van egy bsstnált kúrával tőniartsni. Erre nézve, mint leg-| mutállak.be egeszsége* uépies alakokat. Nehany teljes tögyinnssium s mert téves azon It-llogás, 1 jelesebb szeri, a Brand Richárd gyógystérész-féle jolyau teljesen lö'.osieges aUk is vau a darabban,
ttnulirányi. ft*yei labdacsokat, melyeket legtekintélyesebb or- i kiket a szerző miutha csak azért cibált volna
......vossink is, ugy kitűnő hatásuk, mim teljesen | bele, bogy nagyobb légyen a sokadalum, a darab
ártalmatlan voltoknál fogva, melegen ajánlanak, silányságát elieusulyoto lótás-lutas. — Apr. 21-én — a legjobb sksraital s meggyőződéssel javasol- másodszor adták a .Nebántsiirág" operettel; de juk mindenkinek. Kapható a gyógyszertárakban, I már sokkal csekélyebb kozöuseg elöli. — April egy doboz Sra 70 kr., de a vételkor vígyáthunk l2i^én .Ho/fmaHn meséi' dunüoperett került szinre,
nem hatiiható I kell, ne bogy értéktelen utántstot kapjunk. aini küiouuen ityeu kit színpadon hammaihaiat._
— nicaada nsert haasaáljMMk ? min-jlan darab s lil is megiehetoseu elvesztene hátadig att, mely regen iuár mint jó ismeretes gyöT-j gát Ilyen darsbbos színpadi készülék, gépezet
hogy a Szent-Benedek rend itta! a alapba fizetett évi 20,0.10 toriul egy új középiskolai lemartása Céljából állana rendelkezésére, holott useu összeg, unni a tanulmányi alap költségvetésében állandó léteiként stereplö évi bevétel, sz ősssea kir. gymnásiumok. szükségleieioek lede-atsérs szolgáló évi htvéftlQtk kl réstét képeti
WépfrUtelA tisztképző Isnlo'ysmokst állits-ttak lel, melysk jusius 17-én kezdődnek 13 hétig tartanak. Nsgy-Kaniasa is fel van aton városok köté véve, melyekben ilyen tanfolyamok tartatnák.
— A MS(jsr rsiker élsésla Béétfte*. Budapesti levelezőnk a következőket irja: -Nem r«g voll alkalmam oda mulatni arra, hogy a ma gyar ember ha intelligenciával és erélylyel bir és asm lét a munkától: mily magas polcra képes emelkedni még ha tájától távol is és hogy Bécsben a legnagyobb is leghíresebb űsleti telepek egész •ora magyarok kezében van. Nem mulat zihálom el haaánkfiai figyelmét ismét egy ily ütleti telepre
felhívni, inely rövid 9 éves leoáTtátáóis magához' csoportosítani, hanem hivatásának msgsslaián áll-hódifotta Ausztris-Magyaronizágnak legelőkelőbb ha, a lelket művelve, az érzelmeket, az ízlést ne-vevöközőnségét. Es Schleilfslder Ottó győri ssü- j mesttve, akkém szerkesztetik, hogy azt minden | nem élnek, nem mosognat. A mi közönségünk letésQ hazánkfia, a nagy császárvárosnak ma már j rang-, rend- nem-ét korotzlálybeli olvasója őröm- pedig szereti, megszokta as életet látni a tzin-legelőkelőbb és legkeresettebb látsserészs, kinek jmel várja. As előttünk lekvö legnjabb — tő ik I padou. Hellmer Kobert (Tompa Kálmátii egy ntjst diaiét és megtekintésre érdemes üzleti telepe > számának kővetkező a változatos ét erdeket tar- végtelenül szerető lerjnez van bemutatva, ki azon-
morbeUgség ellen. Dr R Isa életbslssams Fragner I kell; ezek nélkül szinteleuaé less, s batástaiauul B. gyógyszertárából, Prágában, régóta mint almárad. A közönségnek különösen Egiy Stefánia iegjobbusk ismert, meri már 3() év óta az égést! bábu_tzerepe Ulsten, amivel a darau sorsat ilie-'birodalomban mindenkitől kiprőbállnak becsülte- tőleg — ugy hisszük — elég van mondva. — lik. Kapható minden gyógyszertárban. April 2í-an: Ibsen nNirá"-ja vonzott igen válogatott
I közönségéi w sziuuasba. a karzatou és löldttin-tea (igen érthető oküolj csak egy két egyeu volt látható. A darab hírének lénye Budapest (ÖT idáig velOdötl a igeu erihetö testüli kíváncsisággal várta mindenki TtT- svéd drámaíró müvei, lis a darab nem sratott remeit sikert. Olt a svéd klima
Irodalom és Htlvészet.
A „Képes l'salAdl l,a|n>k" szépirodalmunknak e ti/enkéi éves hsrcb'sá minden ujabb számárai élénk bizonyítékát adja stinsk, hogy
nemcsak legje esebb íróinkat tudja zászlaja alá | alatt rokonszenvvel találkozhatnak Ibsen jellem-
alakjai, de nálunk azok buti, vért uern öiteuek; itt olyan jeiltmek, olyan exotikus goudulkudasaal
Bécsnek legélénkebb pontján a firaban-on a hires l tslma : >E«y szép hyéns< (Eredsti regény folyt.) j ban nejenek egy tudatosság Beikül elkövetett Pé'ar-tétaplom szomszédságban vao. Simorber- ÉMk^H
cegprimás, ki már év*k hosstn tora éta iiálá lé-dati síükaégleint látszerészett cikkekben, legutóbbi
Tolnay Lajostól >Egy levelre* (költemény) la-' csédi Lászlóm. »A kefe< (műveliségtörténeti csevegési Szeiidröilől. -Képes könyv könyv nélkül<
névaláírást utánzásáért képes a legerősebb kila-ksdásra s elhaUrozza, hogy gyermekeit nem engedi általa nevelni. Nóra (Kacér Niua) titkot egy
látogatása alkalmával avval búcsúzott el Schléil-,(Andersen dán meséi Volopök nyelvből fordítva)!dolgot férje előtt, mit jóakaratból, a csatád er
lelderlöl, bogy .Valóban örülök, hogy at az Üzlet,: ilidarassy Páltól. > A sorsüldözött család< (Ered
mely legjobban képes kielégíteni s cikkekben való asttáiégieteimet, magyar ember kezében van*. De Mmcsak at at egyedüli kitüntetés, a mi hazánk-* fiát érti, mart eltekintve attól, hogy ax intiili|en-sebb polgári osttáiy csaknem kitárólag itt fedezi szükségleteit, et üzlet körülbeiül 80 herceget (kőz tttk több főherceget? és mintegy 200 lönemest számit vevői köté. Schleillelder kitűnő gyakorlati tapasatataliit a külföldön szerette. Kőtludomásu, hogy 13 ssor beutazta Európát ét 7 évig volt a legnagyőbh párisi lálszerészeti ipartelepek egyikének ■uakaiársa. Hazánkat már 16 évvel ezelőtt kagyia el, de Mért nagy előszeretettel ét oly jól bestét Magyarul, mintha mindig Debrecenben élt volaa Stüiuája Réea város hatóságának, a legtöbb vasútnak, at udvari könyvtárnak, számos tekintélyes jótéteinek ét txátnos ezred liitttka-Mastk, tntlflknik as utdtsé évben meglépő meny-
regény >oi)t.} Palotay Ákostól. 'Végrendeletem, (költői rajz) Brankocics Györgytől >Csak az öreg Iáig* (Költeményt Gáspár Mórtól. >A szárnyas koponyát (Elbeszéli* loly.) K. Beniczky Irmától. »A bét tükre> Mephistotü stb Regény mellekletén : Beniczky Bajza Lenkének >Az élet viharában- cimü eredeti regénye fejeztetik be, jövő számában már »A válóperek házat című angol
dekeBen lelt s smit igeu könnyen megvallhat minden nő lirjének, ha csak tsleiiyire 01 y ben-sösegteljes is sóztük a viszotiy, mint Hellmer it Nóra között Azután mit mOaduk a publikumban, jelenvolt olyan anyák, — kik Nóra odaado szeretetével csüngenek gyermekeiken, — ahhoz a . jelenethőz, (amivel tuiajdoukepeu a darab véget is ér) mikor Nóra elhagyja lerjét es •veghetetii-nül szeretettt "i gyermekit, mert egyszerre arra
regény közlése kezdődik. Képei: Emin pasa arc-1ébred, hogy lirjét nem őnéki t öt nem férjének képe. A szumátrai óriás virág. Szerető. Az anya! teremtette valóban az Isten. Ez egy olyan genie-stb. mind igen szépek. A . Képes Családi Lapok, " i uek, minő Ibsen, lautasia-filágábin megtorteoEiP melyet minden magyar családnak melegen sján-jtik, de talán meg á svédországi nők erzeiem- es lünk a pártfogásába, >Hölgyek Lapja< című divat-1 gondolatvilágát sem tükrözi élethiven. Van még mellékleteivel együtt, előfizetést ára egész évre & egy szintén erősen idegenszerű alakja a darab-ftrt, félévre 3 fii, egy negyedévre 1 Irt ÖO kr., nat Liudinné (Rónsstékynéi sttméiyeben. Ez egy mely összeg a -Képes Családi Lapok< kiadöbiva- j jóravaló munkás, becsületes asszony, a ki meg-
taláha, (Budapest, küldtadő.
V. Nagykorona-utca 20. ss.
szokta és keresi a beusüleUt munkát, ts — I uramfia! — egyszerre csak érM|tgnt kesdenitt
Nagy-Kanizsa, vasárnap.
\ Zala J 7. szára. (6 lap.)
IstelaM^UaiililiíieMi!!
GAntberrel (Kövy) a többszörös gaxemberrel,asik-j kaastóval, kivel előbb asakitoti. aomnA» rövidséggé abban állapodnak meg, hogy egymásé leninek. A : uüT\Ij' r*utba*> a* f*aa jé karhsa lavé _________,_____- T-T/ _Ij^i-.^lu I KkolaJakaaratf* mafjr 66 ári Ksiklml, fahmaupákhól la kft-
gyósvórt nyelvezett elegarw, gwdoHunkbsn, élet-1 Iönf,Ie ÍPrmé)íMtr.jti g^üjtoméay.kMl in, olSXuroa aiadt.
iteaaágokhan egyébként gazdag darab kétségtelenül % genislia mti. amit aaonban a mi közönyünk aohs-sem fog nagy tetszéssel fossd ni. — - A- «#mplfik szépen megállták helyöket. Ra&ir Mna (Nóra) na-1 bét szerepének dicséretes bet öltéséért eok tagban én kihívásban rémesük. Vedren* Gyula <Rapk) pompásan alakítót) éa jellemzett a hA^prínosnr-vadésban sfnlŐ nrrnm aaerepében Kiint Juliska h\ Comtíia mac Sert&ty Mari a gyermek a» »r»p»k- I ben íven kerfvas ieUnaégek voltak. -<- Apr 24 fn \ a . Válás után* cimü francia vt^áJék került s/inre j szép száma közönség elöU. A darabot, r kozftn
Tndakoxodbatni -
f ifblaH Henrik intm>tt»lnjdono*nál Najry-KftnixHáu CuMftii titca Lengyol-féie ház
Felelt* szrrlxAztfí h kiadó: Varo V*«J«M, 7árttíerkeMzifi Manlaj MAnd»r
HIRHRTÉMRK j
1890. április hó 21-én.
1456 tkv.^flOí lebr. ii.
Árverési hirdetmény.
A letenyei kir. jbiróság mint ikví hatóság részé rölkö/.hirré iétetik, roi«zerinl Málífs János ügyvéd letenyei lakón végrehajtatónak Bedöca JAgaef éa neje Teperic* Kát síin liapei lak Aaok elleni 147 Irt töke, ennek Í889. évi tpril 24 IÖI járó 8*/% kamatai, 1b frt 31 kr. perbeli -költség — beszámításával a/ 1889. évi november >7 én ü/etett 17 írtnak — 7 írt 85 kr. végrehajtás kérelmi p I Irt 95 kr. erutisli kö taégek iránti végrehajtási ügyében a nksnizssi kir. törvszék (a letenyei kir. jbiróság) területén fekvő a sst margitai 209 az. tjkvbeu f 1 sor 406 hraz. a. felvett ingatlan 204 frt becsértékben; a s/.t margitai 480 azt|kvben f
512^90
Árverési hirdetmény. ,
, „ , Alulirt kiküldött bírósági végrehajtó sz 1W iL . -HJHB
aég nagy tetaaésel foganta a különösen.az anyó- évi ^ c> jqj^ értelmében ezennel kös- ® 771/a hraz, a. Kovács látván tulajdonául •ok ellen irányított résxe erős hatást tett. "»*rt|hirré teszi bogy a n. kanizsai kir járáahirösftv Hal fett ingatlan 29 frt 50 kr. becsértékben, a ezt--un . .... - 4364W9 axámu vé*zése által Weiaa L és F. <»ég | ®argit«i 48(1 szívből aa 698 sxtjkvbe átvitt A
j javán, Stern I. 0«xkár. n. kaniasai lakna ellen 295 ff.? «>r 771/b hrsz. a Kovács Anna térj Kia
Itt-ott hatalmasan talált. A szereplők mind ki tünft*n elemükben vrftfirk. Knezér Nína ifíabrN^)l_
Tbriücnt fBonivordné) Wnatzéty íBonnraneuf) é»|frt 96 kr. töke enneMK89 év •Ss. Nfw&fh iHanri) excel'áltak azeref>Qkben a a| jói mnUtA publikum- többááör sajoaan megtáp »olfa Alret
MalKUI Mfl«M *Acv-Ka«U«*a. Vanámat.. tkSO apr. í74« kA» Kgyik délután 3 «•» ftl éraknr fél!
árakkat, gverwk»IAadá«iil „titánt* t'M) ara-
r január hó II nap- U'álné, Kováca Rozi férj. (íeczi Jáucané, Kovács íjától azámitandA 6% kamatai és eddig öaazeaen Ka,i ,érJ- Kertéaz (iábomé ea Kovaca látván kis-12 Irt 40 kr. perkóltaég kövételéa erejéig elrendelt I koru •"'•"Agitál lakóaok tulajdonául (elvett m-kielégítési végrehajtAa alkalmával bíróilag Wül!**l,M 20 frl 1)0 kr- hecaértékben ugyanazon az.
jurát avart n. jagínmíi íjatokkal éa íAnwial Máa«Mtik Mrlat- j ján eladatnak.
fogtalt éa 850 frt krra becsült szobabútorok s {egyebekből álló ingóságuk nyilvános árverés ut-
4Mr*N«fNi». i^íei Mvárakkat 8 «iraí itt «trmiAr
9 Tpuk&ilt Uiri/é fnműiÁj**, 1m14mí' aHoNMkfr <JWIol(\aT aaatfkv (íaaaUrlui MH 14 aa. ~ HA/8 apr. Js-tín iit rÍS*|
Mely árveré^k a * 572 rendelő végzés fölvtán a beívadnin
tikvbol a sict-margitai 597 aztjkvbe átvitt f I sor 12 hraz. a. Lapát Jósael nevére (elven ingatlan 31 Irt becsértékben a liapei aztjkvbeu f 1 sor 189th kikaidéat hrw'- infr^nból Teperíta Katalint ilietö iöi
ne* JUrom LnUpm vízjáték a MaMuái ssiuháx mte^inU Kanizaán alperes lakásán leendő eazközléaére Wrt. — /» h\u ur a fr»- j 1N90-Ik ár májua hé 1-nA napjának
vágylaféa-ére
sor BKöíjJl 78 ik jfrá! al ftaf. C^ifány Lajoané axöl. Tuboty Magdolna javára bek eb lesett szolgalmi jogának épségben tartása [mellett 152 Ir*, a liapei 27 sztjkvben f I aor 37
(VlrtrWtír ntfiiu* Mu Rdnnnt/kf (Insztdr jstkloniiátókiol hérlutlViJvárnáiban ,/twvwm* nnjr.v í>fm«t*a Mtt 9. aa. — Baomhttt. tméfua i-4m iU tlhaéf „Epér^, Kiritf Niaa jata* lomját.'kiul Trta PaíITernit.
vam«i variMitriii «aínaa« fraazuToTuiáK v«anejfiWT>pi«>rrl 1—-----—délelőtti lO'érája
^'Ü^-Ha" tT'M^AMil kft^getik* é-* wlili»~/. a v.n»KazÉndákn | ItrHiJngilan^a aaon épttlt 21'néMorazámu báz-^ " ] zAk esennel olv m^jegysé^l hivatnak mei hogy bólT^fá fa, tozA ei^ legeld jogUl Bedöcs^T
nm«í-n •aint<áa möiu»r*rAi itt elösnör ii-ik Wrl. 1. axáai. — | nx érintett ingóaágok ezen árverésen ez 18 . évi *wet tlletö résfére 235 Irta végre ugyanazon.
LX. t. c. 10:. ü a értelmében a legtöbbet igé- ««lk»ben f 2 aor 152 hraz. mgatlaubóljig^anazt
_ . 11- , «" , | . íllnl Ktl iml L^irilLk.x » naJiü^^aal
rönek becsaron alul ta eladatni tognak.
Az elárverezendő mgónágok vételára az 188L évi LX. t. e. ÍOé. g-ában megállapilolt feliélelek szerint leaz kitiretendó.
Közgazdaság.
i napján. ,632 l-l
Kelt N.-Kaniztfán. 189 > ik évi aprít, hó 22 I ingatlanok
illető réazere 59 Irt becsértékben s pedig a sst--margitai ingatlanok
U90. évi mftJuM lió 17-én. d e. 10 ér«-kor azent margitar köxség biró házáuá*, a liapei
* 4 haaianillatak itállllátánsk meg köonyitéae céliából a lö'daiivelésugyi m. kir! miniszter ur a következő hirdetményt hocaájtotta 3541 1889. ki: A § alsó-aoaatría cs. kfr. belytartóaágnak f. évi máretua hó 22ikéo 11,097. ar. a. kell érteai-lése értelmében a haszonállatoknak Magyarorwzág-
FAI) UN kir. bírósági végrehajtó.
Árverési Hirdetmény.
1890 évi iiiftju* hú 17 Ik uxpján
<1. U Í órakor i liapei biró házánál Malics'Mános letenya lakóa I felperesi .ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével
A letenvei kir. ibtrtVság mint telkvi hatóság weK'artandó nyi.vános árverésen eladatni log
Kikiáltási ár'a lennebb kitett becaár. Árverezni kívánók tartoznak a becsar I0tlc«.
; Lkáüérilési láke H fa 30 kr. végrehajtási 7 j^ött kezéhez letenni.
Vevő %fttetes a vétetárt bárom egyeala.
Rstriába való bevitele a helytartóság engedélvé- kr- ezultali költségek iránti végrehajtás ügyé. | voít kőivé f8849"90 azámd ttLt rwdiSi 1 t^ » "--kanissai ^ t/vték ía letenyei kk.^iá- felben, még pedig: az alaőt ax árverés Qg-a ^vHeli engedélyt magok a ^!ető hatóságok | fásbirósáal területén ifeO^rí6
meg. Kzen beviteli engedélyek a^ían ^n f 144 hr. s. Benedek Jó^fné, György f" ■ ugyanatt^ 2 tónap slatt, — a
ITim (ivörgy István ^ (iyörgy Rozi tulaidonénl harmadikat ugyanattól A hónap alatt, - minden
hói Alsó-Auaztriiba való bevitelének megkönnvi-iho«V Mihftlf nltárci ,Akí)8 . -u * ... <.
téae céljából az elsőfokú politikai batóaágok felJ ^égrehajtatónak Oyörgt Jánná mint kiskrtru (íförgy ^^^^
hatalmáét nyertek; hogy mindazon lakoa ellaai 20.gtfSLJl^^ ^
itoidön a haszonállatoknak: Magyaróra/ág^l Alsó< A« tkü poatja) adhassák
oaak oly teltételek mellett adhatók^hogy „ .______7___._.__._!
gyarorsiágaól Alsó Ausztriába hevitt haszonállatok i frtra becsült ingatlan a* 1881. évi LX
kiaárólag csak m iiletA beviv<\ aaját gazdasági c- i alapiáo egészben az ugyanazon bz, eséljairs haaxnáliiatók. Továbbá, hogy ax állatok I 'ik^han A f 676 hr. alatt ugyanazok nevére íel-sial»ályszerü marhalevéllel láttassanak el, mely r011 8 ^ ^r1 h«*caO\t ingatlan a fenti t. c. alap-marbalevélao igazolva legyen az, hogy az állatok 1 egészben, az ugyanazon sztikvben A f 802. járványmentes kö>s«gbAI származnak és hogy az! ^ B- Qgvanaxok nevére (elvett a 52 frtm becsült Alsó-Ausztriába való bevitelnél állatorvos által I fátlan a lenti I. c alapián egészben, végre az megvizsgáltattak a egészségeseknek találtattak, ugyanazon tjkvben a lentiek nevére (elvett A f As állatok bevitele rendesen közvetlenül vasúton hr hegyvámos birtok 128 frt becsárban a •szköslendö a as állatorvost vizsgálat a vasOti f- alapján egészben, továbbá az oltáréi állomáson a kirakás előtt (oganaaitandó, még ak ^ sztjkvben A f 7 hr. alatt (elvett a a rajta kor lt, ha e*ak egyetlenegy állat kerü ne isvira- MM 5- népsorszámu há/ból ugy a legelő éa erdő gálát alá. A lábon való bajtáa caak az alaó-asztriai I ^élményből György Iatvánt illető »/* rész 170 iri határszéli helységekbe engedhető meg oly feltétel hecsárbsn, végre az oltáréi 314 sztjkvben A f mellett, ha aa állatok a határátlépésénél hatósági |597 br^ a. Benedek Jozaefné, György István, György állatorvos állal megvizsgáltatnak. A vizagálaiból ^ Kepe Anna lulajd< náulf felvett ingatlan
_ i. i ... . i < • ..« i (Ui Imi .. laül r v & _ 1 tm a
eredő költséget a lelek viselik
Szerkésitfii üzenetek.
ia—gfcu A tsdóéitáirt ktesoajik. Ktrjlk mentül Mbtwaör.
Tipiliti A baktl&itt kö*l«ménylw?n kiaanü IJtkSxaégi alaSk haaaáaa baagat*a k*tság*al»aél éa dkÁérataa; ép-Mtt alf árértékben íiitélsndö saatáa a rabbi- tselyaUaa allea-Vkaa^ iriajú aékirféN Ds aaért aa ilni dolgot, nig maa-kvat ii Wft«i rajta fcrditaai, aa tagjtk hírlapi dlacamo tár-
96 írt becsárban az 1881, évi LX. t. c. laíL. §
a lap ián egéaiben oltáréi köxaég biró házánál
1890. évi májii« hó tuik napján d. e. 10 Arakor
Málils Jánoa letenyei lafióa felperesi ügyvéd vagy helyettese közbejöttévé! megtartandó nyilvános árverésen eladatni (og.
Kikiáltási ár a fennebb Hiteti becaár. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10% át
gjrává awrí nni bisoa.v<*sa csak atn^gesiteaSk. Ha a készpénzben vagy óvadékképes papírban a kikül-
«.....I b 'koaégi tagvkbia van Asaiate tiaxaisiwág. | dött kezéhez letenni. __
aaiia aaai raabsd kételkednünk, ék is eUg aréa mértékban fátot v*tWlaak a rabbi kilááuk. Aat mag rppenarggel Ma vrtiik togy agy aiagy. iar rabbim t-n itádalfrtnf aaá>. a«t ay«vak „talláiá f«aatiaa«sbét4 ?
Nyílttér*)
i tm aa kr. tás n.
11.41 |> Matar — gftatt aad gvaatert (circa lőO vertek, fiai.) — wiaaaéit robea- aad aiekv«i« parto- aad •aUtWi éaa fakrik-Dép* ii. Imikirg . K a K KafliaMaH. lAsMu Maalar aegaWwL Briafe kaat^ Ht kt, hca ^ í'Sft
Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben még pedig az elsőt az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, ~ a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, — a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, —» minden egyes réazlet után az árveréa napjától azámi-tandó 6* 0 kamatokkal együtt az árverési feltételekbán meghatározott helyen és módosatok szerint lefizetni.
Kelt Letenyén. a kir. jbiróaág mint telekkönyvi hatóságnál 18& évi december hó 24 ik nsp án. Fii^m CK
625 1—1 kirendelt kir. járás biró.
egyes részlet után ax árverés uapiától számítandó-6°/0 kamatokkal együ't az árveréaLJeltételekbeo meghatározott he lyeu és modozatok szerint leli* zetni.
Kelt Letenyén a kir. jbiróaág mint tfivi hatóságnál 1890. evi február hó 25-ik nafpján.
F1LIPICS
627 1-rl kirendelt kfr: járásbiró
3440/889. tkv. DtcZ 11 " ~
Árverési hirdetmény.
A le'euyei kir jáiásbiróság mint telekkvi ható* ság közhírré tes/i, hogy Vesel Simon letenyei (akós végrehajtatónak Biró Eva, (érj. Tüskés Já-nofcné csehi lakós elleni 94 frt 25 kr. töke, ennek 18U6. évi april 28-tól járó 6% kamatai, 17 igfc kr. eddigi peri, 8 Irt 50 kr. árveréa megálla-piift9r9 frt 10 kr. jelenlegi költségek iránti végrehajtást ügyében a nagykanizsai kir. törvssék a (letenyei kir. járásbíróság^ területén fekvő Cseh községi 51 sztjkvben A 1 1—4 sor 56. 91, 136. 176 hrsz. ingatlanokból a rajta épült 42 népsor* sxámu házból ugy a hozzá tartozó legelő éa erd& illetőségből Biró Évát illető S/A rész 128 frt becsárban, továbbá az ugyanazon tjkvbén A f 564 hraz. váltság köfelea iogatlanbéT ugyanazt illet& 14 rész I2H frt becsárbaa, végre a csehi 152 ss. tjkvben A f 192 hrsz. alait Biró Regina, Biró Rozália, Háry Anna, Gereuc-sér Pál tulajdonául (elvett és oassesen 116 Írtra becsült ingatlan az 1881. évi 60. t»_ c. 156. § a alapján egéazbea csehi kösségbiró házánál
"1890: évi má)QH hó 19-lk napján d. c. 10 órakor
Máljcs János (elperasi ügyvéd vagy heljptlesa közbejöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fennebb kilett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-áá
Nagy-KatHzsa, vwérnap
ova-iekkéf-es papírban a krtftl-
dőti keiéhez letenni.
Vevft kötele^ a vételárt három egyenlő réazjet; kan méí pedig: a/, elsőt az árverés jogerőié •melk^désétfil síároi'Bndó « hónap alatt, - • tiikS Ugyanattól 2 hónap a'att,-a harma-
íéSet után az árveréa napjától szátmtandó ba kamatokkal együtt az árverés. teltételekben meg-Ktt Jyi éa módozatok szerint lelhetni.
Kelt L«tenyén, a kir. jbiróság jW^g; könyvi hatóságánál 1ÍJ80. évi december
napján.
filipich
6,g Kirendelt kir. Járás biró.
ttlutil ffft ttahadal mázott . VezértlgynuKseg "*»/-*"--
zöld takarmány sajtók ^^XXXXXXXXXXX*.
fenyész "kos Bladfc.
Zala 17 síim. (7 y ch kir. 0M,r
Jlliixliiliiilí-Tfoiiíf
(Vapitlálott I8QH > jutányos 3ésr-bl«to^tá». Társasásunk min. minden évben M -
részesíti Ideit. Netatani tányosan és igazságosán «*•»'"• »•; f J fizettetnek ki 1623 2_*)
Ufivebh felvilágosításokat kétségesen ad és nyomtatványokkal díjmentesen szolgál tisztelettel alu%t, wl-mint tn.nden községben létező DgynökHégü|ikr
A csj kir. s<ab. "sztr.
Phönix biztosító-Társaság
Vezérügynökség Nagy-Kantoán,
1890. épTilinJú M-én
^czróűí szórt stb-
altávoli.ja mindenkorra a. általa.jké-rf* MiMRiiiiti as arcbőr -*roa*aiaa. né'kíü a 1**70 kerrt. 1 pabMÉ iláavél 8 frt.
Fisoher Rotort v*gyt*nl tudor,
Becs. Graben I. HababurQergaase4. jtoktór Törik JóntM é. <*
rjt k*tW*eleo, bogy gyskn® eféaiea Hfc •seri, könynyen beszerelhet* kázisiar
lepfrn gyón, gyógyulást aseriett vk Heteg-barát" cztmő km iratban ip«g bizonyitoJrokftt i. találunk arra nün, hogy meg bow* rrmcnvfcknnck nevezett eaotekboo ia, győjp u-iá> állott be. Minden betegnek d W^ olvasni azon könyvet; BteMer kladé»Bté«rte Lipcsében ingyen nu^kuldh
Mairak H aitit --- - , , a
E£kak«n~-> rtpal vél atb. Ukarmaoy fc «k*ak W*« "UldihajHitban való aNarfá-ára atrfjAlaak.
700
leveleket
a Ufeakor W«kUá XA^alarwáfbee BC » " f , K?..■ • 1 , ^ a* (kKlrik-li-1 • takarmanvt
tóI.btaUimanyii W |« aa Uaauaa-*-
•on.lh.uk fy*r •
. . i ban ev ala*t
b^gsselws t
a Cy»ko-Utt »w«*aá-; - |
|M áluL • a M* (UÍMáfll»k Matu laiy basiain vét
Mk | M 1 111 I la btprfcwlai alval a
|»*|gM*lt'* m | fogiitóbbi *vi Jktiwr-
UrnU+m * * ! darab inuuHaM! W « f JJ^QQ*
JAaaali t^aMtk te • ^ ^ fc|rl|. | ^WW^
■aakUk i átél vek tol I ^ kéuéfkirii _L klráU IfU ayari aaémm é§ t* | IIBKv h».«/.n»vf.h."-ny^ elwmer- ayilat- jg^Vük mellett fcowtok m bi«"oyii- J
váavok által. -I___
•ii#r trtdm^r*^ rlíamint 1
^ nyilatkozatok h bizonyraHyok ingyen h itrmMfre Miértnek.
MAYFARTH F. és Társa BÉCS II.
rv ^ ^ ____
A paíini ur^laJzal^e Na.y-Ksnizaa melletti p.li,.i ^g1
ban 42 (Uralt 1, éves é» 2 évea
ciii 42 (Uralt I»/« éves es í
Rambouillet tonyész bos^M
Bővebb felvilágottilAH nyerheti a. urodalmi igazgatnál. Palin, 1890. Pnilnl
f Z M
h X
lnLariumi) áJaak
Aop-^/feww -^f— frttuhnrt M m U Hrtb*,
K ainnnuT
glycerin-fog-creme
(•ftsajéfftgji katáaáfilaf •efTia^álra) —:
F. A. San üa &
aa u* működő tm W) IAtoll BLüNT-fél" aa«
\trnm I utátfii Maaltyi ■arrkaaatUl el-1*,|tt|»asotl jmVknak agyedttljogosít
crámai lu-10
X ■ m I. I . ....... .
S ■ % f 1 ■ II J J* ■■ I V I * c*. kir. odrán aaáiÜtek
S—JkJv—f» ■ w " ~ fi^r-brii
S LT ,. . » ill.l~rt~l.rO f -*"»SS h-. N.-Kntoi"
— l' .i tf fíl! HÍ
> . ' 2 <5 c 2 w g ♦ jí e 5
r s 5 alílfls sss
05
la . >é « é.i*« inafi-n • - ---
életbalzsam ^RQSA^ŐlJ _
<0 kr Bllamarfl Uratok sasai btoi^^*^^^^ ^ «
-e^ -d a. q-^n" z3 12 Jö-
XOOiy "TTllx, . rtkflt«iuboi Prá|ibu aot-ni
if ^TT^^r;^——r.-^n.^—— Trfrf
----— '' iaü élilkiiw^1 531 11 -rí
Üli a
-C ^
li'e
f'ls
C g « ^ SS B
CL S OJ
« - 5 = 55 g'® ^qC J a. K^C
c ac.S fi
oí C c ••
- - s
a oc ?5 ►fi c
„prágai
icbb bAlaojiialkosaHal
általános hazi-kenacs
i? ~ «J
8 o Sc'ftN
6
Mstoa
. ,i,aaif mlndeDÍéle cyuUdáioW, wbtk éa |Mj lléwk több bAlanfiiaikoiattal -mm mam^ U^mmmm^^^ • u-f
Misjs káaratí k^éf^a. kr&lMáM oaUncaékbaa. .. .
SÍT 89 IMI háxíkeaSeut ► ka»ur
ővási
^ i'Zrfiíí Brt^aAM . legbaMs^tabb,aaA>*«ka l^bat* AJ.
uw^ ára 1 fr.
w « 2 f N s ® s £
M u
o m ja m
6
s
i>

Nagy-líanísza, vasárnap
ZaH f? orMm
1890. április hó 27-én.
CPBBBBBBHBBHBBHBm HHHHÍHIHHHHHIHHHHHBBHIHHIHI^^ SBOHHHf«
Kronsteiner Károlynak
lel»ő c«. é* k kivállrt&gosHn BZHbadalmHZOtt
jmmwmmmmmmmmrnm
mii !
Hauptstrtme 120, saját hazShan. Kitüntetve aranyérmekkel.
rékcr«if|l fa hlrcMgl |é«i4f(r»if*tSaégak. et. ét k. oaaaet VMMlak, íp»r, b4aya kokOUkranlietok, a Itgtóbb épitÖtártnlalok, Api-tesri-vállalkozók **a t-pifómettirek valamint sok gyártitl«)«l0i»o«ok é« földbirtokotok «zal Utója. fiata kaMUktatrajMalaek ISfHMk évtAI fogva vaaaak kareak^delmi forgalomban és eloaaeratettel haaanáfíataak aladcaacaiA épületek, kftldaótea palaUk, ka«< 1 lélyok, templomok, iaaadék, nyilváaoa iatéaatak ágy aenkttlöslwa a lakhnlyi-aégtk featéaáaéí.
Ejtek 39 különféle mintában vannak meg kilóakánt 16 kr ól fel falé aiéaaban faloldhatók, , aainuletok azáraa állapotban porrá törve aaaHíitetaek éa tlrataaágiik teklntatáUn h&-MDlnk iz olajffa^akri. Hint it jegy élt valamint haaaaálati aUaitáa kirinatra fogyta . bénnrntvt kSla»*tnek mejr.
HH ft
BUDAI
áRóczy krirá-tó.
.1
H
Kaea aaayira. ktdvtlt, td^ig legjobbaak fliwabrt. gyógy ka tá*a liajtótaar. orvait ki-^ W tftaflaégak által alat aálkfttóahetíea báai-* mer legjobban ajánltatik, ktlöaóaan al* teatl ha|okaál. vértarlé4áa, iniyera, 1*4*-, 4 wrafkil—■ kéalalaakaál, kidrflát, ^frsateay, kérktllé^ áagalái «tb allta Uaktáron viu (Altátnra minden Aoir,- áavéayvia kttttktdéthta- -a-lagtó&h gyógraartár éa gy«gyflfcf—knlúalun 4~
A fwy*úmi üftinfatvgtíy: 61Ü 4—tí LOMEK tr»lvérek, Budapest.

A LECJOBB
BRÜNNI KELMÉK
aa aradati gyárt árak ratriat asállittatnak
SIEGEL-I MHOF
porató-g várából SHO 11-tfU BRfNNlEÜl. Így wltgán* ta varai vagy nyári öltóaékhta elégaégtt agy cauaag, mely I1, métert vagyis 4 rÖfót tartalmú.
Egy ktaoaaégaa csomag ára.....4 80
« finom & n.....7-75
. , Saoaabb , . . . . 1O.B0
„ legfinomabb „.....12.40
valódi gyapjából. Tavibbá nagy váiaaalákbaa ttlytmm»r szövött kara-garn. fóloltókaek való kelmik, vadászoknak éa ton-rtttak aak daróea, aaloaóltóuyftkaak pernviennt éatoakiag aaabálynarfl tgytarahákaakvaló poaatók, férfiaknak éa gyannkakatk mothttó csérnakelmék, valódi piqné-mtilény^kelmék atb. v ::
rim^i BÉriÉji é i nt tmtiHiTi iiilifiiMiiTiffivfr' ■lilák IH7M éa hémeatve.
Máriazelli gyomor cseppek
Iqkiztissttt ||é|fizir wata niiir bajnak
tHóiérltetitn határa aaéivintala flnaor ramig, hétta mait. m MUtAgH, wél rekedt*, (K<
75?
Wtti j
flMiég, MTV
_^öHlw)
mof éaéa, gyomor
ayuwor ntw, gyomor tata, gyoi. homok ét dára aetitAdéa, talaáfta tH •yálkátodáa. aárgaata, .unoor éa héay* m|er i laribwi, m«g»»iüineti a (MJia <ha aa a gyomor •tfontáaátol tnámaatk)
gy mmt govraíM,kenray aaéaléat, ttékre* aa4M, aa ét«| • iUfltiMtrMi noa-tv* kltirartUa, «Mai a héiArgdnt. a avnfytt tép, vara. nil ét aranyeraa •aftBranlMk — Kay Iraa .árar%n> aéiatí iliiWinl b UON
7B Kr. KAa)»oau Meikfiidoű r«ktár: )ké4> Kára*r nmmHÉnltaMto Mórra
I taika
éMka! Á eakMll MirtaralH noaar caappek tok féle-Mm alénaatatnak > ItahiMlilt• atit TiMhljDuki ••Sí aank iav»4ta«>aMak al aalyak iwc*. «sy a a fotói v*tiwryiry*l ilUMt papirte rrnm etomagolv*, c melyek ■MUMalt tiuuiauti aUathaáa aa ta fel vao tÉalatrt. bofy aa ItiaaMiirhia. Aavil It HamvnaiUtki ayoatfatátott. -~——iá IwéraéMéi éa aaétoafcaééa
Va4K«y
Máriazelli Labdacsok.
Bamoahi)ow hatéaoak* laak húmayvtt luwMk is. sok-falt képen haaihttatwak. tehát eaek váüléoél la Tiariaot kvtl a fenti radjagjra a Brééf Káratv laaaMéarf (imawln aév alá toáaara, patak aúadaa anttats dohosra l*th*t«k. Kgy Inka lá • Ír, agy takaró I éiihmél l frt. -A pétta mmam MAMw dk i mmm t frt. » H r, í iiiam Sín.le Kr„ %lalnraa 5 frt » Kr, árt, eaoesagolá*éa poatabar
mrnmmm kai étik wg.
A MartraaBt syomor arart éa MáriaaaW labdacsok aaaa dtím ararah, | a/agykafe aayagalkMk óaaae^tde Máéra ímÍMI úmmmm M vaa táróra.
• »>■ !■ ......... pt> éa Ilin iáim...... kapatta!
Hagy KaataaAa Pragtr Hí la éa Btlaa L^yaa gyágy-wrléralkhaa. iabiftlia iUaa gyogvaaartárahaa Baira Kaikat aut^r gyégyaaartáfáhaa. Mamali Kóróa Vif* g|éfyB>riárahaa t*teita Wtt Btla gyógyaaar Mrafcaa |M OaMbárd Tfeaáayi Lcap. gyégyaatr-yhaa 4»T 4-él
T ris
.3
.O tl í
ké-Mxtr mindennemű Llvrea, papi, poUari\ J* ^leyeiiruh&t
SZÉKEL KACFMAN'N
féril-nsabók.
Nagy-Kanizaán (Ebenapauger ház) a „Szarvas4 vendéglő mellett.
Van aaerencaénk a n. é. közönség becaea tudomására hozni, miszerint raktárunkat a nyári idényre legújabb,' legfinomabb bel- éa külföldi kelmékkel duaan felszereltük.
Alkalmi rendkívülien sikerült jutányos vásárláa éa válogatott jA munkaerő Icfivetteztében azon kellemes helyaetben tágyfank, hogy a n. é. közönség igé« ny eine k minden~tekintetben tel|eaen meg felel helUnl^.
620 3—3
Teljes tisztelettel késx szolgái HZ£KELY és KllFHAIIir.
i
s
(^HT T( .ÍaIa Vasöntöde és gépgyár Részvény-Vld^lvlV'lClC Társaság Budapesten.
^"w—: Övár éa irodák: 1 Városi iroda és raktár:
11
taára a»aaay%aradtbra tt dtafara-aaiatbaa.
RJSéaS^rí^IJP
^^^ Á a valódi
[LE HOUBLON],
ff*"ti* ^ ^ Z
íiaaí™ vtí^ x
VL kttlao váoxl-ut 1696 80. as. VI. PodMknloaky-titoM. 14 ssim.
Ajánlja kituno rá aailárd ta* rkexftu taamot tlaö dijakkal kitflatatatt •
S0I1 L'C Iv-iéle szab. 2 és 3 vasú ekéit és szab. mólyitö ekéit,
mélyítő ekéit öhVeaettkkel, eredeti Sofalick éa Vldats-féla
egyvasu ekéit
talajmivelő eszközeit, boronáit és rögtörő hengereit •OHLZOK-féla saab.
„Haladás^ soxbaTretőg-épeit.

Saórvavatögépek többvan akékra alkalmaxható tengeri- éa
"" Kttjar-
gáaycaépIS kéaaBTétek, gabőaatlwKÜtór roiittt (Baker eá~MÍáta rand%ar)
répa-Ültető kéaalUékak. Kéaaletl)ea vannak továbbá: gfta-
takanaáaykraaitil gépek, tengeri morzsolok éa darálók, Örlomalmok As.i olajmalom berendezlek. — Eredeti amerikai kévekötő éa marokrakó arató fépek és fftkassálé gépek.
Lspjápsal árat Előajős fizetési feltételei
Arjeyyzékd: kívánatra ingyen h bérmentve. Jafysat. Van aaareccaéak eaeanal t. ca. aaletbarátaink becses tudo-mawira I oani hogy aoka a VI Podmaniosky-atoa 14. SS. a. levő irodaink legnagyobb réxaát a ktilaö váoxliton levő gyártelepünk r« helyuatak át, mindazonáltal ezen irodai helyiaégünkbea i Qzletbarátaíak. kényelme érdekében egy vároai iro dát tartaak feaa, valamint, ,b'»gy ugyanott épitáai rikkfink éa gaadaaági gépeinkből raktárt létesítettünk.
Kiváló tisztelettel
586 4—18 A Schlick féle vasöntöde in yéyyyár réezcénytáráatág igazgatósága.

Hoíherr és Schrantz,
BUDAPEST,
V„¥icri-körnt 76.
I gazdasági MW és mi®
ajánlják általánosan a trgiobkiiak eibmtrt it-gUjttbb H,
léerejl veréléetea rradurr nahad.
d őzcwéplőliészleteiket,
lávákká t |t a éa 4 léercji azabadalm. pánczélazegea |özcaéplftkéazleteikat, aaoakiftti a legjohb aer«etégépekei wltirály-Or«llM és „Ü4M Drill'1, egyetemes acxél Rayol ekéket, valamint mindes egyéb gazdasági (épeket ós aaskösöket jutányos árak mellett
Képes árjegyzékek ingyen éa bérmentve.
HynmaTTrtt Fiirhtl Fllff ífipTnli)iliTntwiál Hagj Kaniüén iöbO.