Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
16.41 MB
2010-06-03 14:42:01
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
431
2951
Rövid leírás | Teljes leírás (443.69 KB)

Zala 1890 április

Politikai és vegyes tartalmú hetilap.

A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


14. szám.
Nagy-Kanizsa, 1890. április 6-&n.
XVII. évfolyam.
Á társadalmi rssurrsctio. I ka&la olyan társadalmi fölbomláshoz vezet kősóknak, a társadalom ama kimagasló re* » ! előbb-utóbb, melynek hatása ma még be jíormatorainak, kik erősen hitték, erősen
Alig lehet manapság olyan egyénnel! láthatatlan, de amely a legnagyobb alko-jmeg voltak győződve arról, hogy m találkozni, aki a társadalmi életben ural I fásokkal szemben sem íog nyomtalanul | az állam is oaak egészséges, ép, erős tár kodó szellemmel meg volna elégedve. Az- maradni. Romboló hatása érinteni fogj a a sadalommal vethet magának biztos szilárd zal a szellemmel t i. mely tulajdonképen j társadalom legmagasabb rétegeit is JtajMaJ!
nincs is Es ai állitás paradoxonnak lát- Lehetetlen, hogy ezt ne lássa, ne tudja Nem akarjuk pedig hinni, hogy ma szik elaŐ pillanatra; de tényleg nem az. minden gondolkozó fŐ. És a szomorú ki-1 már nem élnének közöttünk hivatott erők, Mert igát, hogy nemcsak egyesek, hanem látásokkal ifrég sincsen arányban azok egyének, kik á társadalmi jÜet^ képesek a társadalmi élet mozzanatait, megnyilaUj száma, kik tenni iparkodnának ; kik min-" kozását szorgos figyelemmel kisérő sajtó isi den követ meg UgyekWfcének mozdítani a szünetlenül panaszkodnak a moat uralkodó társadalmi közszellem foftámaaztásához. Vé társadalmi szellem ellen ; de ha mélyeb jgi^ szenvedik az élettelen társadalmi együtt' ben kutatunk, ha mélyebben behatolunk Ilét nagyböjtjéét, keresztílllamentáliák a abba az ember forrongásba, mely a társa-1 nagyheteket; szomorú képpel, elborult hom dalmi életet alkolja, azt fogjuk tapasztalni, j lókkal (de összetett kezekkel) állanak meg hogy annak az életnek lelke, eleme: a ja táraadálmi közszellem nagypénteki sirja akik — Isten tudja; mi okból? — viasza-közszellem nincs sehotrlgen sok helyen ! fölött. Még azt a szeraápel léthatatlan, csak i vonulnak s még csak ujjat sem mozdítanak már teljesen meghalt; a többi helyen hal- j lelkileg érezhető sötétedet is érzik nagyon a társadalmi resurrectio érdekében, doklófélben van. De már mindenütt eljsokan, ami a k;(teszellengét vesztette társa-! Azt nem hihetjük, hogy tenni nem lehet mondani fölötte, hogy : „Consunima dalmi életre-lassan-lassan leborul. De mért' akarnának ; azt sem, hogy magukban a tum est* a kezek ősszetéve maradnak. I hivatottságot ne éreznék; azt sem, hogy a
Ások is, akik a társadalmi élettől (a! Mm ha ma már nem is volnának, nemi kilépés óráját eljöttnek ue látnák. Mi dániai let égőt érezve) visszavonulnak ; azok | is akadnának olyan alakja a társadalom- j tartja hát Őket vissza attól, hogy a táraa-is, akik kényteleuül, kelletlenül (talán azük- uak, kik erős kézzel megbírnák ráztii ajdalmat ujjá teremtő, föltámasztó mozgal-ségből ? talán reformatori gondoUtokkal ?) | társadalommentő eszmék zárait. Mintha1 mak zárait tölszakitsák ? ! A tizenkettedik belevegyülnek annak zajgásába : abban ! ma már csak az volna az elv, hogy : t,mi tórában vagyunk. Minden nappal közelebb kivétel nélkül egy álláspontra helyezked- kor Dániában rothad valami, akkor meg kellnut közszellem nélküli társadalmunk a fölnek. hogy ez soká nem tarthat igy, hogy szokni a szagát.9 — Mintha ma már csak' bomláshoz, mely ha bekövetkeznék — (mit itt valamit tetmi kell, mert -a közszellem epigxmjsL élnánek gonHötnstenne adjon !| — óriási eruptiókkal járna.
volnának újjáteremteni^ aniíak^jfegvereibe íria, egészséges vért liipesek volnának WD-leszteni, hogy föltámadjon halottaibél.
Nem akarunk vonatkozni itt /speciális viszonyokra, nem akarunk rámutatni; hogy van itt F hogy van ott! Csupán azokat a társadalmi erőket kívánjuk tettre' hívni,
, A „ZALA" tárcája.
Kettős fogadás..
— A „ZsU* trwlfili- tlrcijt, — Két lánya van csak a Leveles-párnak, Mindkettő fé...