Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.79 MB
2010-02-17 08:50:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1176
3399
Rövid leírás | Teljes leírás (257.26 KB)

Zalai Közlöny 1904. 006-009. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 190-4. február hó B-án.
B-ik szám
XLIII. évfolyam.
Előfizetési árt Egésx évre . . 10 kor. — fill Fíl évre ... & kor. — fill. Ntgyc-dérrt . . 2 kor. 5a fill. Kgjex szám 20 fill.
H I R D E T É*3 E K 6 hasábos petiuorbao 14, mfc»o<l»xor 12, * minden további torírt 10. fill
NYÍL TTÉ R BEN
petit sorunkéul 20 Úll*réft vétetnek íd.
Kéziratok visszaírna kUldomek
—:----A nagykanizsai „Ipar-Testttlet,* a
részvénytársaság,0 nnagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet, nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,a

„nagykanizsai Takarékpénztár részvény társaság," a „Kotori takarékpénztár 1 a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagykanizsai tanitói járáskör,* a „nagykanizsai keresztény jótékony ;katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külyálasztmányának hivatalos lapja.
A lap sxellcmi réssót illető minden közlomény a felelős izerkesrtá nevére, ar. anyagi réwt illető kö*. Icniónyek podfg s kiadó nevére címzetten Nagykanizsára bérmentve iolézendők.
Rérmpiitftl pii levelek tiem fogad -tatnak el.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A fegyencipar.
Szinte csodaszámba megy s a huszadik század felvilágosult eszméi közül hangosan kirívó törekvésre vall az a különös mozgalom, mely nálunk az utóbbi időben megiiidult a fegyenc-ipar ellen. A kenyéririgység és a vastag ludatlanság superlativusa kell hozzá, hogy gondolkozó ember a társadalomból száműzött fegyencektől a munka javitó, biztató, reményekre jogosító és vigasztaló erejét megirigyelje és elvenni kivonja. De egyúttal jellemző ez az embertelen törekvés a mai kor gondolkozásmódjára, különösen pedig gazdasági felfogására, mert nyiltan bevallja, hogy — szemben a jog és méltányosság, az ész és ethika törvényeivel — a munkát egyes individuumok és osztályok részére kisajátítani, monopolizálni akarja. Vajjon tudatában vannak-e az ily törekvésű emberek annak, hogy gon-dolkozásmódjuk embertelen és erkölcstelen? . . . alig lehet föltételezni. Egy iparos- testület, a mely ki akarja venni a kenyeret a társadalom számüzött-jeinek és azok családjainak kezéből; a mely a bűnös emberek javítását célzó törekvéseknek nyíltan útjába állnak I Ez történik ma Magyarországon, a huszadik század elején. Bizony, bizony röstelkedni való állapot. Ezt a derék iparos szaktestQletet bizonyára követni fogja a többj is; sőt lehet nemcsak iparosok, hanem történészek, nyelvészek, jogtudósok sietni fognak a magyar igazságügyminiszterhez, hogy tiltsa meg a raboknak a könyvek használatát, ne olvashassanak, ne írhassanak, mert azzal veszélyeztetik az ó existenciájukal!...
Mert éppen annyi joguk van ehhez nekik isi
De nemcsak embertelen és erkölcstelen ez a törekvés, hanem jogtalan is. \' Közgazdasági szempontból téve a dolgot bírálat alá, miképpen minden embernek joga van a gazdasági foglalkozásra, azonképpen joga van ehhez a fegyencnek is. Büntetö-t«r-vénykönyvünk ismeri a politikai jogok fölfüggesztését, de a gazdasági foglalkozás, a munka jogától való eltiltást nem. Már maga a rab helyzete is elég csapás reá gazdaságilag, hogy nem azt (kényszermunka) vagy nem ott és ugy dolgozhatik, a mit, a hol és a hogyan dolgozni akarna; de ez a helyzet a büntetéssel szoros összefüggésben áll, tehát rajta változtatni nem lehet. De főleg nagy csapás az reá, hogy nem kap rendes munkabért munkájáért és nemv rendelkezhetik a megérdemelt csekély munkabérrel szabadon; nem köthet üzletet, nem szerezhet be anyagot, nem léphet
Hogy az igazságügyminiszter, a kikhez a fegyencipar eltiltását követelő iparosok fordulni akarnak kérelmükkel, ezt a kérelmet teljesítené: arra nem is gondolunk, mert börtön-ügyünk törvényesen van szabályozva és a szabadságvesztés büntetésének progressiv rendszere a munkával való kombinációkkal olyképpen van keresztül vive, hogy azon változtatni nem egykönnyen lehet. Csak azért mondottuk el mégis ezeket a dolgokat, hogy egyrészt a fegyencipar ellenségei a fegyencipar céljáról tudomást szerezzenek ; másrészt pedig illusztráljuk a jelzett tényekkel, mennyire elfajulhatnak a törekvések akkor, ha egyoldalú célok elérésére szabadítjuk föl
az embereket. Mert hogy a fegyenc-ipar eltörlésére irányuló mozgalom is az egyik egyoldalú közgazdasági irányzat fattyuhajtása, alig férhet hozzá kétség. zh-, horgon lMjM.
A drága élet.
— Ar ol«6 hu*. —
A társadalom bármely osztályában fordulunk is meg. folytonosan--fülünkbe hangzik: az élet és az élelmezés drágasága jelenlegi viszonyaink között. Mindenki arról panaszkodik, bog; tul sok kiadása van. Nem teszünk abelyütt említést az arisztokrácia és plntokrácia tagjairól, mert nem számíthatják őket a mindennap anyagi gondokkal küzdő magnak fajta emberekhez, de igenis fentemlitett állításunk áll a többi osztálynak, helyesebben foglalkozásunkról. általában. A kereskedő, iparos, hivatalnok és diplomájukkal kenyerüket keresők mind arról pauasz-kodnak, hogy amit szereznek, megeszik, s míg fiatal korákban erejükkel birják a munkát, addig valahogy fentartják magukat, de öregségükre nem tudnak maguknak biztosítani egy jelentékeny járadékot, melytől tisztességes megélhetést remélnének. A legfájdalmasabb jajkiáltást & hivatalnokok soraiból halljuk, akiket majdnem állandó jövedelmik mellett az élelem folytonos drágulása a legérez-hetőbben érint és akiket fizetésüknek csekély mértékben való emelkedése eladósodásuknak óriási növekedésétől aligha tud megvédeni.
És mennél alábbszállunk a társadalmi lépcsőkön, ezen társadalmi baj, a keresetnek egészben az életfentartásra való felhasználása, — annál szomorúbb képet nyújt. A munkások nagy tömege csupán a legszükségesebb élelmiszerekre felhasználandó pénzt is alig tudja megkeresni és ha esetleg pár tagu családdal bírnak, jó fizetés mellett is az élelmiszerek drágasága miatt gyakran nyomorog-niok, éhezniük kelt. Ez az állapot oly társadalmi s egyúttal gazdasági betegség, mely természetesen a nemzetgazdaság más köreire is káros kihatással van, s amelyen előbb-utóbb segíteni kell. A
TARCZ A.
birtokosok tőkehiánya és a vagyontalan osztályok fogyasztási hiánya olyan bajok, amelyek az ipar és kereskedelem fejlődését megakadályozzák és végeredményben ép oly káros a hatásuk magára az államra, vagy városra, mint az egyesekre.
Feleslegesnek tartjuk felsorolni ama óriási különbözeteket, melyek az egyes élelmicikkek pár év előtti és mostani árai között találhatók, hisz ezt már annyiszor megtettük lapunk hasábjain; annyiszor elmondtuk, hogy a kereseti viszonyok makacs megállapodása, sőt csökkenése mellett, az egyet? élelmicikkekre fordítandó kiadásaink mily mérvben emelkedtek, hogy e helyütt csak ismétlésekbe bocsájtkozhatnáuk. E sorok megírására is az a nyomasztó kényazer ösztönzött, hogy már szeretnénk ez állapot javításában valami tevékenységet látni nemzetgazdáinktói. Nehéz feladat ez nekik bizonyára. Alaposan meg kell gondolniok, amit tesznek ez ügybon, mert egy elhamarkodott lépés, ha pillanatra használna is. később annál károsabb lenne. így ne gondoljuk azt, hogy pld. az élelmiszerek árának törvényes leszállításával segitve lenne bajunkon. Egy kis ideig jó lenne élveznünk ugyan a gazdasági szabadság elfojtását, amely a mellett, hogy ugyanabban az időben sok kereseti ágat tönkre-teune, a termelést visszafejlesztené, később ezekből kifolyólag a drágaságnak még magasabb fokát teremtené meg. Tebát csakis észszerű és helyes nemzetgazdaságtan! eszközökkel kell a bajon segíteni.
És így kell segítenünk különösen azon a bajon, amely a bus folytonos drágulásában áll. A húsárak legutóbbi nagymérvű felszökéséről is már több alkalommal írtunk és pedig azért, mert ez sz élelmiszer a legfontosabbak egyike háztartásunkban, ennek a drágaságát a legnehezebben tudjuk elviselni, mert testi táplálkozásunk helyes volta legnagyobbrészt a húsfogyasztástól függ. Szóltunk már azon okokról i>, melyek a hust megdrágítják városunkban, a fogyasztási pótadóról, mely a drágaságnak egyik fóoka, a.metszetési díj nagyságáról, amely ugyan a mészárosok legutóbbi sztrájkja folytán némileg olcsóbb lett, azonban még mindig nagy befolyása van a hus
megdrágítására. Szóltunk e helyütt mér a mészárosok uzsorájáról is; de mindeddig e tarthatatlan állapoton változtatás nem történt. Nem tartották még városunkban e kérdést eléggé érdemesnek arra, hogy vele alaposan foglalkozzanak s a felmerülő bajokat lehetőleg orvosolják, holott másutt, mint pl. Ausztriában, azt látjuk, hogy a hús-kérdéssel majd mindennap foglalkoznak a lapok és az olcsó bus megteremtése miatt sok mindenféle módot ajánlanak. Érdemesnek tartjuk felemlíteni a bécsiek ama szándékár, vagy tán már tettét, hogy a tengeren tuli olcsó hus behozatalával akarják a belföldi drága hus árát leszállítani és különösen bazánknak hozzájuk való nagy szarvasmarha bevitelét csökkenteni, vagy a bus árát alább-szállitani. Érdemes ezt felemliteuűok, mert (elállíthatjuk azt a kérdést: vájjon nem lenoe-e jó nekünk is az ő példájukat követni? Ha a behozott hus jóságban és tápláló erejében megegyezik bélföldi húsúnkkal és olcsóbb, mint az, ez azt eredményezné, bogy a nálunk termelt húsnak az ára is csökkenne, mert marha-tenyésztésünk elegendő nekünk és igy a külföldi hus behozatalát termelőink megfogják akadályozni, az árak csökkentésével. Ugyan sokan fájlalnák ezt a termelők közül, de visíont még többeknek baján segítenénk ezzel.
A huBfogyasztási szövetkezetek megalakulása is olcsóbb hússal látna el bennünket Tán sokaknak kivihetetlennek látszik ez az eszme, de hisz\' a hus is ép oly állati termék, mint a tej, vaj és turó, ez utóbbiakat értékesítő szövetkezeteink már vannak, amelyek a termelő és fogyasztó közönség érdekeit egyaránt szemelőtt tartják. Hasonlóképpen lehetne megalakítani a busfogyasztási szövetkezeteket is és helyes szervezésükkel a termelő gazdákat termeivényeik jobb értékesítéséhez, a fogyasztj nagy közönséget pedig olcsóbb húshoz juttatnánk. Természetesen az már nem feladatunk, hogy egyik szövetkezet létesülésének és fennállhatá-sának feltételeit és szabályait elsoroljuk, mi CBak az eszme felvetésével buzdítani akarunk és a -i^lga élet számos rossz következményén zeretuénk segíteni.
__ Xtiga.
Efetntszofia.
Irt.i: Ktrlí«2 Józni. — A .Zalxi K&ilöny« eredeti lircija.
Ne kérdezd azt a virágtól Hogy mióta festik, S hogy mióta nyitogatja Ulatszóró kelyhit.
Ne kérdezd azt a hajnaltól, Régen pirul-e már ; S hogy mióta özönlik ránk A fényes napsugár.
Hanem élvezd az illatot. Mit Ad bimbó, virág: S örvendj mindig, valahányszor Hajnal pirul reád.
Napsugárban, fényözönbeu Lelj örömet mindig, Jlig éltedben hajnal pirul S virágkehely nyílik.
Osak pillanat ez az élet. S örök a sir éje. Öröm legyen _„., Másodpercünk léte.
Egy álom.
Irln: Sliikliillz Iiarik.
— A .Zalai KGtlíny. tirrija. —
Egy társaságban egyízben rendkivüli-ségekról, csodás jelenségekről, földfeletti Irományokról, szóval olyan mindenféle . kísérteties történetekről folyt aszó, amelyek libabőrössé szokták tenni az ember hátát.
Abban a társaságban, amelyet emlitettem, volt egy orvos is, aki már hivatása folytán
is a skeptikus elemet képviselte. Beszélgetés közben a társaság egyik hölgytagja azt kérdezte a cinikusan mosolygó orvostól, liogy neki nem volt-e soha egész éleiében olyan története, amelynek nem tudta magyarázatát találni, amelyet nem bírt megérteni.
— De igeu, — felelt a doktor hirtelen elkomolyodva — fiatalabb éveimben, nagyon régen volt nekem is egy álmom, azaz jobbaú mondva, többször végigálmodtam ugyanazt az álmot kétségbeesett pontossággal, s ez az álom rendkivüliség dolgában mindazt fölülmúlja, amit önök most itt elmeséltek.
A társaság erre az érdekes bevezetésre a doktort ostromolni kezdte kéréseivel, hogy mondja el azt a rendkívüli esetet.
A doktor engedett a közóhajnak és székén visszadőlve mesélni kezdőit:.
— Valami tizenkét évvel ezelőtt történt liiurritzban időztem a tengeri fürdők miatt, inert egy kicsit ideges voltam. Hanem azért az idegességem uem akadályozott meg abbau, hogy egy érdekes angol leányba halálosan bolc ne szeressek. Az én rajongásom különben egészen érthető volt,: mert a mixs szépség és originálitás tekintetében felülmúlt minden elképzelhetőt. Gyönyörű szép teremtés volt és nagyszerűen értett hozzá, hogy miként adhat szépségének érdekességet is-. A fürdőkosztümje például csupa fényes halpikkelyekból volt összefűzve és ha rátűzött a déli nap, az egész leányt valami. sejtelmes, kékes zománc burkolta be. És módfelett szeszélyes- is volt a szép miss. Egyizben például reggeli három óráíjr tartotta kint egész társaságát a vizén. A csónakból az eget kellett bámul-
nunk és a léleknek esillagofcról-csillagokra való vándorlásáról beszélgettünk. *
Jín olyan kimerülten érkeztem haza lakásomra, hogy elaludtam a széken egy levél olvasása közben, amelyet íróasztalomon találtam. Alig hunytam le azonban a szememet, tigy tűnt fel-előttem, mintha egy idegen házból jönnék ki és a kapu előtt egy üvegfalu gyászkocsit láttam állani. A gyászkocsi mellett egy fiatal 14—15 éves fiu várakozott fekete kabátban, amely keskeny selyemzsinórral volt beszegve és fényes rézgombok csillogtak rajta. Mikor a suhanc engem megpillantott, udvariasan meghajolt és kinyitva a kocsi ajtaját, kezének egy mozdulatával felhívott, hogy bújjak be a szOk koporsónyiláson.
Dacára annak, hogy az ember álmában a legrendkivülibb dolgok is egészen természeteseknek tűnnek fel, emlékszem, hogy ettől a hátborzongató álomtól ugy megijedtem, hogy fejemet belevertem a szék karjába. Természetesen azonual felébredtem.
Két-három nap alatt azonban teljesen elfeledkeztem rossz álmomról, az én angol mis8em társaságában. Hanem a harmadik nap éjszakáján félelmes pontossággal megismétlődött. És attólfogva rendszeresen visszatért miuden harmadik-negyedik napon. A dolog végre is kezdett terhemre lenni, kínozni kezdett. De talán mégsem törődtem volna sokat vele, hogyha az álom részletei nem lettek volna olyau félelmesen világosak és hainem ismétlődött volna niiudig a legkisebb részletekig kétségbeejtő pontossággal: A ház mindig ugyanaz volt, ahonnan kiléptem, x gyászkocsi az utolsó kerékvasig ugyanaz, a fiu
arca. aki mellette állott és kocsiba ülésre felszólított, a mozdulat, amelylyel meghajolt, a rézgombos, zsinóros fekete ruhája, minden — minden hajszálra ugyanaz volt. Annyira az álom enyügöző hatása alá kerültem, hogy néha még ébren is üldözött agyászkocsi mellett álló fiu hideg, szllrke szemeinek halszerű, üres tekintete.
Azt hiszem az én helyzetemben önöket is nyugtalanította volna ez a kellemetlen következetesség. És ez igy tartott egynéhány hétig. Amig csak ott időztem Biarritzban. Egy napon aztán az én angol hölgyem megelégelte a holdvilág mellett való epekedést és a fejébe vette, hogy Párisba utazik. Én természetesen vele mentem és ugyanabba a szállodába szálltam, ahova ó. Este érkeztünk meg s velünk volt biarritzi társaságunknak egy jó "része, ügy beszéltük meg, hogy gyorsan átöltözködünk s aki hamarabb elkészül toileltejével, az a nagy csarnokban vár a többiekre, hogy az egész társaság együtt mehessen le az étterembe vacsorálni. Ugv is lett. A nagy társalgóban gyültünk össze, s aztán kimentünk a folyosóra, hogy a lifttel lemenjünk a földszintre. Én léptem elsóuek az ajtóhoz ós megnyomtam a villamos csengőt. Pár pillanat mnlva hallani lehetett a gép tompa dübörgését, aztán pedig egy gyönge zökkenés után kinyílt az üvegajtó. A kővetkszó pillanatokról alig tudok számot adni, ugy megrendültem és olyan rettenetes félelem lepett meg, mintha magát a halált pillantottam volna meg váratlanul. Az ajtó nyílásában egy tizenöt esztendős, szőke hajú, színtelen, halszemü suhanc állott rézgombos, zsinóros
fekete ruhában és udvarias hívott fel rá, hogy üljek be.a liftbe, j ugy, ahogy álmámban láttam.
Akkor éreztem először életemben, hogy a haj csakugyan égnek meredhet az ember fején a rémülettől. A siklóba természetesen uem ültem be, hanem az embereket félrelökdösye utómból, a lépcsőkhöz futottam ós ugy rohantam le a földszintre, ! mint egy őrült. Hamarabb is jutottam le, mert a lift még meg sem indult a harmadik emeletről és éo már bent ültem a földszinti folyosóban, egy hintaszéken. Igyekeztem magam megnyugtatni, mert éreztem, hogy a vér még mindig meg van zsibbadva az ereimben ós bogy olyan sápadt lehetek, . | mint aki a sirból kelt ki. Nem is emlékszem rá különben egészen tisztán, hogy miként történt . .. Néhány pillanatig tarthatott ez a kinos várakozás, egyszerre egy velőkig bató rettenetes kiáltás verte föl a csendet, amelyben sok veszendő ember halálordítása olvadt össze, aztán egy irtózatos roppanás következett és óu elvesztettem az eszméletemet.
Mikor ismét magamhoz tértem, a tekintetem véres emberi tetemekre esett, a melyekkel tele volt az egész1 folyosó és a melyeket véres vászonlepedőkbe rakosgattak bele á közöttük foglalatoskodó emberek. A miss is meghalt, a liftes fiu is; mindenki, aki. abban a mozgó-gyászkocsiban volt. .
Hát kérem, — fejezte be a doktor az elbeszélést — magyarázza ezt mindenki, ugy, ahogy akarja; én azonban mondhatom, hogy ha ez nem velem, hanem valaki mással történt volna meg, nekem ugyan hiába mesélué el, én el nem hinném neki.
XLIII. ÉVFOLYAM..
ZALAI KÖZLÖNY
1904. FEBRUÁR 6-átj.
A magántisztviselők országos szSvetkezete Nagykanizsán.
JEgy derék országos mozgalom Tetette el hozzánk hullámait. A. magántisztviselők oly célú mozgalma ez, mely hívatva van segiteni a magánhivatalnoki pálya számtalan buján-baján.
E mozgalom megindítását már régóta várjuk és örömmel üdvözöljük most, midőn bennünket is oly közelről érint. Bár nem szeretjük a folyton panaszkodó testületeket és sok esetben nem is hisz-sziik nekik, a magánhivatalnokok szervezkedését szükségesnek tartjuk és nem átaljuk azt mondani, hogy ezen njabb mozgalom sikerétől, vagy eredménytelenségétől egész társadalmunknak és közgazdaságunknak nem egy fontos érdeke függ.
A magáuhivatalnokok szervezkedése ma Magyarországon nyolcvanezer ember érdeke; nyolcvanezer intelligens, adózó emberé, kikre a nemzet és a társadalom mindenkor mint számottevő tényezőkre számíthat. Az ország lakóiuak egy hatalmas rétegét képezik ők és a külföldi viszonyok fejlődési irányának alapján a jövőbe következtetve remélhetjük, hogy mint Németországban és Angliában, ugy nemsokára nálunk is ők fogják megalkotni azt a biztos alapon álló, minden stréber* eégtől ment, felvilág030d0tt középosztályt, mely táplál és nevel mindent mi szép és jő: tudományt, irodalmat, művészetet és mely a társadalomban a liberalizmusnak, politikában az elvhüségoek lesz igaz képviselője és hirdetője. Ennek az osztálynak a keretei egyre bővülnek és egyre több Hya tacjait olvasztja magába. Az önállós. tlószinüsége minden pályán csökkent; h délnek ma már az ügyvédség szaba ..imainak megszorításáról is. Egyre szaporodik a foglalkozások száma, melyeknek tagjai magukat magánhivatalnokoknak tartják. Amint látjuk tehát, oly osztálylyal állunk szemben, melylyel számolnunk kell és oly mozgalommal, mely a közel jövőben az ország népességének egy hatalmas rétegét fogja érinteni.
Hogy a mBgánhivatalnokoknak mi bajuk? Körülbelül változatlanul az, ami minden szervezetlen, kiforratlan és nem méltányolt osztályé. Foglalkozási ágak szerint Magyarország lakói már régóta osztályozva vannak: vannak honoraciórok, kereskedők, iparosok, munkások, földművelők stb. Ez az osztályozás nagyon régi ós mint a viselt ruhából, kinőtt belőle a társadalom teste. A leltárba felvett osatályok között az idők folyamán észrevétlenül fejlődtek uj osztályok, melyek között a magáohivatalnokoké nem a legjelentéktelenebb. A társadalom azonban régi leltárától nehezen akar megválni é3 az uj hajtások létezéséről csak felületesen vesz tudomást. Ezeknek munkáját nem méltányolja érdeme szerint, érdekeiket nem védi meg a szolgáltatás arányában, melyet ezek teljesítenek, általában jövevényeknek, az uj idők betege?, fattyuhajtá-sáoak tartja őket. Midőn proletárokról beszélünk, szivünk mélyén mindig ide gondoljuk a magánhivatalnokokat is.
Most szervezkednek a magántisztviselők. Megértették a haladás szellemét. Belátják, hogy a társadalom fejlődésének iránya nem kedvez az individualizmusnak és jogokat érdemük szerint csupán testületek szerezhetnek. Az egyesülésben van az erő, a hatalom. A „Magántisztviselők országos sző vetkezeted a magántisztviselők ifjú, de már is életerős szervezete. Kiváló emberek vezetése alatt nemes célok szolgálatára alakult. Prograromjá-Dak kiemelkedő pontja a helyközvetités, Oly cél, mely ha sikerrel alaposan keresztülvihető lesz, segiteni fog a magántisztviselők legfőbb mizériáján. E cél szolgálata már maga is megadja az ifjú szövetkezetnek a létjogosultságot. Ennek az intézménynek a hiánya súlyosan érintette eddig is e pályát. Túlzsúfoltságról e téren még nem lehet panaszkodni. de írod arról, hogy a munkaerők aránytalanul fannak elOBztva. Nem volt eddig e pályának olyan szervo, mely a. munka célszerű eloszlását irányította volna. Innen van a magántisztviselők álláshoz kötöttsége és e pálya megalázó szolgai jellege. Ha tekintetbe vesszük, hogy a főváros utcáin ezerszámra rójják az aszfaltot foglalkozás nélküli kereskedelmi tisztviselők és hogy a kereskedelmi iskolák évente szintén ezerszámra bocsájtjék fejletlen kereskedelmünkre a leérettségizett, álláaéhes fiatalembereket, ha megfontoljuk, bogy az ily egészségtelen állapotokon segiteni akar a magántisztviselők szövetkezete, akkor érdeme szerint méltányolni fogjuk a feladat nagyágát, nehézségét és nemes voltát, melyet ez magára vállalt. És hogy e Következet nem csupán egyesek fel-
tűnési vágyának eredménye, mint aunyl más ezervezet, azt bizonyítja maguknak a tagoknak, a magánhivatalnokok nagy számának érdeklődése. A szövetkezet tudvalevőleg a vidék nagyobb városaiban helyi bizottságokat szervez éa ha e vidéki bizottságok berendezkedésével megismerkedünk, őrömmel látjuk, hogy azok mindenütt oly embereket számlálnak tagjaik közé és oly emberek vezetése alatt állanak, kik lakóhelyük társadalmában előkelő helyet foglalnak el áa igy aira is hivatva vannak, hogy a vezetésük alatt álló testületnek tekintélyt szerezzenek.
A .Magántisztviselők országos szövetkezete" a legrövidebb idő alatt valószínűleg Kanizsán is megalakítja helji bizottságát,
* * *
A szövetkezet kanizsai fiókjának megalakulásának eszméje Dr. Villányi Henrik a helybeli felső kereskedelmi iskola tanártól származik, aki már régóta fáradozik azon, bogy voit tanítványai közül azokban, kik itthon maradlak és egy közős pályának nehéz kenyerét eszik, felébressze az összetartozandóság tudatát és őket oly szervezetbe egyesítse, mely őket az álláskeresés gondjaitól felmentse éa más bajaikban is segítse. Hy céllal alakult meg kezdeményezésére éa vezetése alatt két év előtt az .Egyetértés" asztaltársaság, mely ugyan feladatát derekasan végezte, állást nem egy munkanélkülinek szerzett, rövid fennállás után mégis feloszolni volt kénytelen, mert ily kicsi szervezetnek a kitűzött cél tulnehéz volt. Eredménynyel ez csupán egy általános, országos testület kebelében volna elérhető.
Most a „Macántisrtviselők országos szövetségének" fokozatos terjeszkedése kedvező alkalmat nyújt arrs, hogy s megszűnt asztaltársaság célját ismét felvesszük és. azt a szövetkezetéhez füzzük. Az .Egyetértés" volt elnökét találjuk ismét az uj mozgalom élén. A tanár feladatát ő kiterjeszti az iskola falain tnl az életbe is. Nem hangos, de nemes munkát végez, mely nem egy volt tanítványának alapította már meg exiszten-ciáját Ezt e helyen konstatálni akarom, én, e sorok irója, minden álszemérem nélkül.
A helybeli magánhivatalnokok egy töredéke Dr. Villáoyi elnöklete alatt a kereskedő ifjak egyletének helyiségében a mult vasárnap délután előzetes értekezletre gyűlt össze. Az elnök a jelenvoltakkal megismertette az országos szővetkeíet célját és szervezetét és az abba való belépést ajánlotta, amit a jelenvoltak kivétel nélkül őrömmel teljesítettek is. Kálmán Leó társai nevében megköszönte az elnöknek önzetlen buzgóságát, majd élénk eszmecsere után az értekezlet véget ért és egyelőre megindult a tagok gyűjtése. Ha tagok kellő számmal jelentkeznek — tudtunkkal a szükséges minimumot meghaladó számmal jelentkeztek máris — e szövetkezet helyi fiókja megalakul.
Ez az egyesület nem kiválóságok országoshirü szervezete lesz, de a munka embereinek szükséges, rég óhajtott egye-I Nagy Samu*
HÍREK.
— Hegye] közgjülés. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága február hó 8 án és folytatva közgyűlést tart.
— Anyakönyvi statisztika. A f. \'évi január havábau városunkban született 66 gyermek, melyből törvényes 12 fiu. és 36 leány; házasságon kívüli: 5 fiu éa 10 leány, mégis 1 fiu és 3 leáoygyermek halva született; a meghaltak száma 59, melyből 34 fi- és 25 uőnemü volt; természetes szaporodás 7 lélek; házasságkötés céljából 63 pár jelentkezett, mig 32 pár kötött házasságot.
— Uj napilap. Haladunkl Városunkban mint a .Kuruc Újság" melléklete napilap jelenik meg. A melléklet elevenen van szerkesztve.
— Elhalasztolt közgyűlés. A tagok részvétlensége következtében, a nagykanizsai általános betegségélyzö pénztár közgyűlését f. bó 14 ére halasztotta el, melyen tekintet nélkül a megjelent tagok számára végérvényesen fog határozni. A tárgysorozatban fontos tárgyak lévén\', kívánatos, hogy a tagok minél nagyobb számban jelenjenek meg.
— Kiskanlzsal takarékpénztár. Az alapítók erősen dolgoznak az alapszabályokon, holnap fogják kijelölni azokat, kiknél jogérvényesen lehet részvényt jegyezni. A takarékpénztár működését valószínűleg május 1-én fogja megkezdhetni. A részvények előjegyzése a várakozásokat felülhaladta. ■
— Fényes eskflvó. Mult hó 30 án, szombaton fényes esküvő volt a helybeli szt-Ferencrendüek templomában A köz-befoülésnek örvendő Fiálovits és Mantuano családok léptek rokonságba. Mantuano Jenő m. v. mérnök vezette oltárhoz özv Fiálovits Lajosné bájos leányát, Margitot. Mint nyoszolyó leányok Mantuano Mariska. Wajdits Vikica (Budapest) és a menyasszony huga, Fiálovits Mariska urleányok szerepeltek. Az egyházi szertartás után Treiberics Titusz, somogy-taszári lelkész gyönyörű beszédet intézett az ifjú párhoz. Este nagyszabású lakoma volt a menyasszony édesanyja házában.
— Polgári Egylet. Városunk társadalmának összetartására leginkább hivatott .Polgári Egylet" rendes évi közgyűlését f. hó 2-án tartotta meg. A közgyűlés lefolyása cseniie. volt. Az egész tisztikar újból meg lett választva. A hagyományos azokéihoz hiven eite társasvacsora volt, melyen csak 60-an vettek részt, de mindamellett házias kedélylyel és több (elköszöntével fűszerezve, a késő éjjelig tartott. Azon reményben vagyunk, hogy az ujonna-i megválasztott vezetőség, sz egyleti élet fellendítésére odaadóbb érdeklődést fog a jövőben kifejteni.
— Esküvő. Klein József nagykanizsai kereskedő február bó 14 én lartja esküvőjét Weisz Olga kisasszonynyal, néhai "Weisz Miksa vendéglős leányával.
— Engedelmes közgyűlés. Annak lehet nevezni a f. hó 2-áo megtartott nagykanizsai Első Temetkezési Egylet közgyűlését. Ezen közgyűlés az egylet elnökének indítványára, az általa alkalmazott számvizsgálóknak, odaadó lelkiismeretes muokáscágáért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott Az évi zárszámadást kifogástalannak találták és elfogadták. A felmentvényt megadták. A pénztárnok lemondását nem fogadták el, majd pedig egyhangú lelkesedéssel elcsapták, szóval a közgyűlés ugy határozott, mint azt az elnöke kívánta és akarta. Ezen méltó felháborodást keltett eljárást a közgyűlés által megválasztott számvizsgálók, az illetékes hatóságnál feljelentették. Az eredményt érdeklődéssel és figyelemmel fogjuk kisérni.
— Áthelyezések a dfell vasútnál. Farkas György vasúti hivatalnok Csáktornyáról Lepsényre, Dráskóczy Sándor Szántódról és Földes Miksa Murakirályról Csáktornyára helyeztettek át.
— Éltes kor. A minap halt meg Zalaegerszegen özv. Edei Józseféé napszámos 106 éves korában. Németujvárott született 1796. évben, ahol atya, Iitipel Ferenc, uradalmi sajtos volt A meghalt mintegy 20 éven át lakott Zalaegerszegen, ahol az utóbbi években egyik leánya tartotta. Szemüveg nélkül dolgozott a olyan hatalmas étvágya volt, melyet bármely 30 éves nő is megirigyelhetett volns.
— ;Korcsraák és pillttknmérések vasárnapi szünete. Zemplén vármecye a korcsmákról és pálinkamérésekről szóló szabályrendeletét legutóbb oda módosította, bogy vasár- és ünnepnapokon tilos italt mérniök A megyének ezt a halá-tozatát, mely elten a semplénmegyei korcsmárosok és pálinkamérők küldöttséget menesztettek volt a kormányhoz, a belügyminiszter a napokban megsemmi-tette. Kétségtelen, hogy ugyanez a sors fogja érni a többi megyének határozatát is, amelyek a Beregmegye állal megindított ismeretes mozgalomhoz csatlakozott
— Nyilvános nyugtázás. A nagykanizsai róm katb. főgimnázium .Segítő Egyesülete* javára rendezett hangversenyen a következők fizettek felül: Franz Lajos és fiai 30 kor, Rothschild Samu dr.. X. 20 -20 kor., Schwarz* Lsjos (Fiume). Sebestéoy Lajos, Belus Lajos, Blau Lajos, Kanfmann Mór, Stefaics Aladár (Veszprém), Győr.ly János, Gó/ony Sándor. Schafier Imre dr. (Szent Gott-hárd), Sommer Ignác 10—10 kor., id. Korniss Géza (Temesvár), ifj. Kornias Géza (T»\'">í<svár)< Simon György dr. (Veszprém) 7—7\'kor., Miltényi Sándor, Szakváry\' Emiloé (PécB) 6—6 kor, Sz. V., Hirschler Miksa (Alsódomboru), Pul-pán Fereuc (IbároS-Berény) Bogenrieder Józsefné, Lenkey Károly, Mayersberg Frida, Hübner Tivadar dr., Fodor Aladár dr., Kovács Antal (Kerettye), Weisz Lajos, Joszifovics Milivoj, Csillag Lajos, Fischel Fülöp 6-5 kor., Goda Lipót dr., Lusztíg Dez6ő, Uoger Ullmann Elek, Horváth György, Bartha István. N., Pálfy Alajos, Reichenfeld Albert, Bakó Gyula (Felső-Rsjk) 4-4 kor., Szépe Boldizsár, özv. Fischer Józsefné, Földi Gyula dr. (Temesvár). X. X.. Csóti Márk, Mészáros József, Marton Ignác, Király Elek (Hahót), Stolzer Henrik dr., Beltelheim Győző.
Radnai Jenő 3—8 kor., Gencsyné szül. Thassy Mária, Adler Ernő (Nagykároly), Rnsenberg Miksa. Petracsekné, Nyílassy Károly, Incze István, Mátyás József, Fejér Gyula, Sáfrány Károly, Farkas Miklós, Viezner Gyula, Ullrich József dr., Berger Ignác, Fehér Gyula, Wittmann Mátyásné, Szigeti Samu, Schwarz Ignác. Tóth Györgyné, Weiss Ernő, Kasztl Dezső, ifj. Wajdits József, Freytág Géza (Letenje), Csete Ferenc, Hausner József dr. (Kiskomárom). özv. Kopácsy Györgyné, Schuch Károly, N. N„ Austerlitz Adolf, Lauschmaon K„ Kopácsy György, Gruber Gyula, Zimmermaon GuBztáv, Grünfeld Miksa, Kalcsok Leó 2—2 kor, N. N. 1 kor. 60 fill, Móger Károly 1 kor. 50 £11.. Schima János 1 kor. 40 fill., N. N. 1 kor. 80 filL, Pátkay Jakab, N. N, Nith Norbert, Goldmaun Samu, N. N., Rózsa Ferenc, Tóth Pista, Hegedűs György, Rosenberg Ernő, Krizs Mátyás, N. N., Ceizler Ignác (Belezua), Beck Tivadar, Riedelmayer László, N. N., Schwarz Irén, N. N., N. N, Fesselhofer József István, N. N., N. N. N. N., N N, N. N., N. N., Fiálovics Béla. Pálíy Géza 1—1 kor., N. N, N. N., N. N. 60—60 fill., N. N. 60 fill, N. N. 40 fill., N. N. 10 fill. Összesen 439 korona 60 fillér. A nemea-szivü felülfizetőknek ezúton is hálás köszönetét fejezi ki a rendezőség névé-ben Csóti Márk tanár, védő. A bangver-seny jövedelmének hivatalos kimutatása a következő: Az ő.-szes bevétel 1845 kor. 32 fill, a kiadá< pedig 631 kor. 32 fill.; s igy a jótékony célra maradt 1214 korona.
— TáncvJgnlom, — A nagykanizsai fűtőházi kézművesek önsegélyző egylete saját alapja javára, január hó 31-én, a Polgári Egylet termeiben, egy minden tekintetben jól sikerült táncvigalmat rendezett. Az egylet terme kicsinek bizonyult. Az első négyesL 92 pár táncolta. A vendégek kiszolgálása — megfelelő számú személyzet hiányában — hiányos volt. A vigalom fesztelen kedélyességgel világos reggelig tartott.
— Halálozás. Ábel Alajos, kereskedelmi ügynök, osgykanizsai lakós 63 éves korában f. év január bő 31 én d. u. 3/t7 órakor elhunyt,
— Fehér-bál. A nagykanizsai Ker. Jótékony Nőegylet által t hó 2-án rendezett- febér bál, a szónak minden értelmében fehér volt, mert még a természet is, a bál tartamára, felvette fehér köntösét A bálterem szépen volt díszítve. Ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetben a vigalom a várakozást teljesen kielégítette. A meg-nem jelentek pedig egy igazi fehér bál élvezetétől losztotlák meg magukat. A négyeseket 60 pár lejtette. A jelenvolt angyalok névsorát a lehetőségig iparkodtunk összegyűjteni, de ha mégis egyik-másik kimaradt volna, az csak tévedésből történhetett meg. Jelenvoltak: Asszonyok: Alroási Jánoané, Bakalarz Viktorné, dr. Berecky Viktorné. dr. Bentzik Ferencné, Bőhm Emiiné, Boda Sándoroé (Kajtor), Binder Miklósné, özv. Cengerné, Csign-bázy Antalué, Csolnóky Károlyné, Dauscba Ottóné, Dobrovits Milánné, Deák Péterné, özv. Fislovíts Lajosné, özv. Farkas Iroréné (Hagyároí), dr. Frőblich Vilmosné, dr. Fábián Zsigmondoé, Harsay Györgyné, Hiemesch Frigyésné. Heiulein Alfrédné, Jerfy (Nagy-Récse), Knorr Kálmánné, özv Kováts Károlyné, Knortzer Györgyné. Kafka Józsefné, özv. Krippel Józsefné. özv. Köő Józsefné, Lajpcig Antalné, Markó Antalné, ilj- Markó Náodorné. özv, Mantuano Józsefné. MarzBŐ Tiborné, Mair Józsefné, Msárné Belus Milly, Miltényi Sándomé, Merkly Antalné (Letenye), Nagy Sáudorné, Pálfy Alajosné. özv. Pflaozer Gáborné. Poredus \' Antalné, dr. Plihál Viktorué, ifj. özv. Rajky Lajoané (Itajk), Saller Lajosné, dr. Szekeres Józsefné, Sebestény Lajnsné, özv. Stirling Sándomé, 8tern Sándomé, Szentbe Ferencné, dr. Tuboly Gyuláné, dr. Tripammer Rezsőné, Tabajdy Kálmánné. Török Ambrnané, Véber Károlyné. Vidor Samuné, Weisz Józsefné, Viosz Ferencné, Vicentyné. — Leányok: Bakalarz Irma, Boda Margit (Kajtor), Elischer Elza, Cenger Ti-rka, Farkas Zsófi és Margit (Hagyáros), Fiálovits Mariska, Jerfy Jenuy (Nagy-Récae), Knortzer Paula, Kaau Irm8, Krippel Paula, Köbler Anna, Köő Annuska, Matolay Etelka. Mantuano Mariska, Masz-nyák Roza, Miltényi Mariaka, Njuly Mariska, Pfianzer Jolán, Rajky Mici (Rajk), Saller Ilonka, Soproni Tercai • (Szolnok), 8ebestény Kata, Somogyi Tónika (Palin), Szenthe Vilma és Mariska, Stirling Marianna, Török Ferike és Gizella, Tripammer Etelka, Tripammer Jolán, Vésej Roza és Vilma (Várhely), Vicenty Lujza, Wajdits Viktória (Budapest.) — Felűlfizettek: Franz Lajos és Fia 28 kor., Hirschler Miksáné Alsó-Domboru, Reik
Gyula 20—20 kor., Belus Lajos, Bogenrieder Józsefné Elek Lipót, Elek Ernő, Ebenspanger Leó, Oszterhnber László, Uoger Ullmann Elek 10—10 kor., Radnai Jenő, N. N. 8—8 kor. özv. Stirling Sándorné, dr. Plihál Viktor 6—6 kor, dr. Bentzik Ferencné, Jaeger Ferencné. Weiser Józsefné, Vidor Samuné, Stem Sándor 6—ö kor, Juk Béla (Gelse), Bőhm Emil, Tripammer Gyula, dr. Lőke Emil, özv. Fiálovits Lajosné 4—4 kor., Kohu L. Lajos, Knorlzer György, dr. ■Hérics Tóth Lajos 3—3 kor, özv. Csima Jánosné Neufeld Ödön, N. N, Lajpzig Antal, Sallér Lajos, ifj. Wajdits József, N. N. Rubin S„ N. N, 2—2 kor. Fesselhofler József István, Marzsó Tibor l-l kor.
— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter a zalaegerszegi kir. adóhivatalhoz Vajda Áron malackai n-od osztályú adópénztárnokot I-ső osztályú adóhivatali péoztárnokká nevezte ki.
— Meghívó, A nagykanizsai önkéntes tüío\'tó egylet f. évi február 7-én tartja\' saját helyiségében, érem-kiosztással egybekötött évi rendes közgyűlését, melyre a. tagok meghivatoak.
— Olcsó tej. A szepetneki tejértékesitő vállalat február bó 15-től kezdve a nagykanizsai piacon, a lefölözött, de egynegyed részben jó tejjel vegyitett tejet 6 fillérért fog árusítani; megrendelés esetén házhoz is szállít
— Jég-ünnepély, A nagykanizsai Korcsolya Egylet január hó 31-én, saját jégpályáján jól sikerült és versenynyel egybekötött zenés ünnepélyt rendezett.
— Sorshúzás. A nagykanizsai járásban 1904. évben felbivandó újoncoknak, tegnap volt a sorshúzása.
— Halálos szerencsétlenség. Pan-knvics József 70 éves galamboki lakóst, január 29-én délután 8 órakor az ottani erdőben, fa munkálása közben, egy kidöntött hatalmas tölgyfa agyonütötte. A munkás szörnyet balt.
— Az abnormls pénzbőség eok fejtörést okoz a vidéki pénzintézetek vezetőinek. Mutatja ezt egy kiBebb vidéki pénzintézet, a Módosí takarékpénztár évi jelentésének következő passzusa: „A vidéki takarékpénztárak, melyek ma túlsúlyban egyedül még csak a váltóleszámítolásra vannak utalva, hova-tovább kénytelenek lesznek egy kezdő ipar léteai-lésének segédeszközül szolgálni, hogy ezzel maguknak uj bevételi forrást nyissanak; mert a folyton szűkebb keretbe szoruló váltóloszámitási üzletért, mely a még mindig keletkező uj és ujabb takarékpénztárakkal lépést tartant nem képes, előbb-utóbb más tereken kell rekompenzáció! kereaui."
— Szokássá vált már azon szereket, melyek bedörzsöli*re alkalmazbaiók, mindazon megbetegedések ellen ajánlatba hozni, melyek külsőlegeB kefeléssel gyógyíttatnak. Egyetlen betegség ellen sem lesz sok oly mindenféle hirdetve, mint a csuz és köszvéuyes bántalmak ellen. Éppen ezért fontos, hogy kiki figyelmét a csodás hatása által már világhírűnek ismert Zoltán-Mis kenőcsre irányítsa és ne kiaételjen meg baja gyógykezelésénél oly szereket alkalmazni, melyeket ezer más megbetegedéssel egyetemben csuz ellen is ajánljanak, mert mindenki által ismert tény, hogy a csuz és köszvényes bántalom egyetlen biztos gyógyító szere a Zoltán féle kenőcs, mely üvegenként 2 koronáért Zoltán B. gyógytárában kaphaió Budapesten.
— Adóhátralék. Megyénkben az adóhátralék az alispán kimojatiaa szerint 2.148,347 K. volt.
— A soproni iparklillltás. A Sopronban rendezendő iparkiállitáson a kővetkező cégek fognak iparcikkeket kiállítani: Dávid Lsjns szabó Sopron, Farkas Ferenc szabó Sopron, Feigelstock Ignác szabó Sopron, Hacker Ferenc szabó Sopron, Horváth István szabó Sopron, Strohinsyer Károly szabó Sopron, Tóth János szabó Sopron, Weiler József szabó Sopron, Greiner Ferenc Bzabó Csorna, Hontr. József szabó C-oroa, Kuntzi Gyula szabó Kapuvár, Czukker Ignác szabó Szombathely, Freisager Gizella kézmű tanárnő Zalaegerszeg, Schrall Gyula főtsnitó Téteny, Fülöp József cpéBZ Sopron, Karnitscher I. H. cipész Sopron, Mao-gold Mór cipész Sopron, Pócía János cipész Sopron, Ováfí"Jáuos cipész Sopron, Keller Mátyáa cipész Nagykanizsa, Mók Géza cipész Csorna, Újházi Sándor cipész Csorna, Mand József cipész Boldogasszony. Bók László cipőfelBŐrész-készitő 8opron, Dará\'.sai József csizmadia Csorna, Varga József csizttfadia Csorna, Kovács György csizmadia Kapuvár, Fischlhaller János kárpitos 8opron, Rosenthal Zsigmond kárpitos Kis-Czell, Varga Ferenc kárpitos Csorna, Frinkl
3X1II. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. FEBRUÁR ,6-án.
Adolf kárpitos Sopron, Foponka Vencel kertész Soproo. Steioer Károly kertész Sopron. (Folytatása kivetkezik.)
— Adományok kimutatása. — A
KereBztéoy Jól. NóeRylet" karácsonyi
vásárjához kOlóoféle adományokkal hozzá-iáruloi keayesek voltak: Fischer Ferenc ostornyél, Kafka Jómefoé élelmi cikkek, Dr Bartha Gyuláné könyv, kézimunka, Kövesdi zsebkendók, Májon testvérek kés, Keleti M. konyhamérleK. Fleischacker J. likőr, Lábosné kompot készlet, Dr. Oro»üyué kdlUnléle di«zlárgyak. B»yné höeyms. bab, Hess Lina különféle dísztárgyak. Riedelmayer k. a. v.rágtarto, Breueroé kézimunka, Ózv. F.edler Antalné kézimunka, Kielhsuser H. gyáros Grác illatszerek, szapp.n, Schmied Viktor gyáros Bécs flOtemények, karácsonyfadísz, Gessler Bildfried gyáros JSjerndorf likőr, JSeser Ferencné élelmi cikkek. Zwack J. & Társa Budapest likír, Czínner ea Társa Szeged psprika, Raspotnik Láe-Wné disztárgv, Scbuch Lajosné különféle, Sauormánn Mibályné cukor, rum, Gogl Lajosné különféle, Cienger Nándorné kézimunka, Vicentyué kézimunka, Cjete Józeefoé kenyér, Horváth Fereocué 1 nyul. Knorr Kálmánná különféle, dr. Tripammer Rezsöné különféle. Maurer Károlyné kézimunka. Siersics Ede papucs. (Folytatása következik.)
— Köztudomású, hogy köhögé?, rekedIség é» elnyálkásodásoál legbiztosabban hatnak a világhírű Egger-féle
Mnellpasztillák, melyek a gyomrot nem rontják és kitűnő izüek. Kaphatók minden gyógyszertárban és droeueriában. Doboza 1 kor. és 2 kor. (Próbadoboz 50 fillér.) Főraktár: Nádor gyógyszertár, Bpest, VI., Váci-körűt 17.
— A Horgony Pain Expeller igazi népszerű háziszerré lett, mely számos családban már több mint 33 év óta mindig készletben van. Hátfájás csipö-fájdalom fejfájás, koszvény, csuznál stb. nél a Hor-gony-Pain-Eipellerrel való bedörzsölések mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek eló, köt járványkórnál minő: a kofera és háuyóhas folyás, az alteslnek Pain-Expel-lerrol való bedörzsölése mindig igen hasznosnak bizonyult Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyal használtatott az influenza ellen is és 80 f., 1 k. 40 f- és 2. k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, de bevásárlás alkalmával mindig határozottan: .Ricbter-féie Horgony-Pain-Espellert* vagy „Richter-féle Horgony-Liniment\'-et tessék kérni és a .Horgony" védjegyre figyelni kell.
TÖRVÉNYSZÉK.
— Esküdtszék! tárgyalások. Miot azt már egyik mult havi számunkban előre jeleztük, folyó hó 3. és 4. napjain tartotta a helybeli kir. törvényszék az 1004. évi első eaküdtszéki ölésszakában két főtárgyalását, amelyeken az élet minden mozzaoatát ismerő bírák, a polgárok hallatták ítélő szavaikat.
Az első napon Protár Albert bűne felett mondott ítéletet az esküdtszék. A vádlott, egy felsőpáboki legény, saját apjára ernoíte fegyverét, hogy — hite szerint — a folyton perlekedő és anyjának oly sok szenvedést okozó zsarnok apától és férjtől szabadítsa meg családját. E;ért tette azt, hogy mult év október hó 4-én éjjel, külön lakó spja szobájának padlásáról, a deszka hasadékból, melyet már előbb tervének kivitelére elkészített, revolverből háromszor alvó apjára lőtt, ezután pedig, mint aki jól végezte dolgát, csendesen hazaiért. Apja szerencsés véletlen folytán csak súlyos sebeket kapott s így a vádlott csak kísérleti bűncselekmény miatt lett vád alá helyezve.
A tárgyalás menetét Tóth László törvényszéki elnök vezette. ítélő birák Kiss István dr. ás Neusiedler Antal dr. törvényszéki birók, a jegyzőkönyvvezető Szenes Dezső jegyző voliak. A vád képviseletét Orosdy Lsjo» dr. kir. ügyész, a védelmét pedig Bród Tivadar dr. ügyvéd viselte. A polgári birák padjain: Baumann Zsigmond (Csáktornya), Bodicky Lajos Hegedűs György, Káuior Bernát (Csáktornya), Köresdy Jenő. Lendvay Samu Mayer Károly (Csáktornya), Milhoffer Ödön, Náday Iguác (Keszthely), Romete Géza, Soós Pongrác, Vidos József, Viz-lendvay Sándor (Pőlöskefő) és Weiser József esküdt birák ültek, akik közül Remete Géza, mint legidősebb, foglalta el az elnöki tisztet.
A tárgyalás és tanuballgatás befejezése ?<án • vádló és védő által előterjesztett kérdésekből, a kir. törvényszék\' két főkérdést állított össze ás bocsijtott az esküdtek döntése alá.
Az első főkérdés: Bűnös-e Protár Albert vádlott abban, hogy 1903. évi okióber bó 4 és 5. napjai közötti éjjelen, édes apja, Protér Lajosra, ennek a Felsőpáhok községhez tartozó kiskuti begyen levő lakásán, alvás közben * padlásról, a padló felfeszitése által nyelt nyíláson át. ölésre irányuló előre megfontolt szándékból, a bűnjelet képező forgópisztollyal háromszor rálőtt, ami által Protár Lajos testén súlyos tesli sértést okozott? Igen, vagy nemi A második főkérdésben a disztinkció az ölésre iráuyuló, előre megfontolt és a szándékos, de nem előre megfontolt emberölés kísérletében állott. Az első kérdés « gyilkosság kísérletét, a második a szándékos emberölés kísérletét foglalta magábao. A visszavonult esküdtek szavazás utján az utóbbiban mondták ki vádlottat bűnösnek és ezen verdiktjük alapjáo a kir. törvényszék Ítélete Protér Albertet öt évi fegyház büotetéssel sújtotta.
Az Ítéletben a közvádló megnyugodott, a védő ellenben a btkv. 92. §-ának nem alkalmazása miatt semmiségi panaszt jelentett be.
A második napon az esküdtbíróság Béda Ferenc vádlott felett ítélkezett. Kisorsolt esküdtek voltak: Baumann Zsigmond (Csáktornya), Bodicky Lajos, Káotor Bernát (Csáktornya), Lendvay Samu, Léránth János (Szt.-Liszló), Mayer Károly (Csáktornya), Náday Ignác (Keszthely), Radnai Jenő, Soós Pongrác. Tóth István (Csáktornya), ifj. Wajdits József ós Dlicsni Károly (Csáktornya). A kir. törvényszék itélőblrái Mikoss Géza elnöklete alatt Kiss István dr. és Eóri Szabó Jenő dr. voltak, Stokker László dr. jegyzővel; közvádlóként OrOBdy Lajos dr. kir. ügyész, védőként pedig Havas Hugó dr. ügyvéd szerepelt.
A vádlott bűne: egy koldus kirablása\'\' és súlyos természetű, halált okozó bántalmazása. Béda ugyanis 1903. évi október 12-én Keszthelyen az Amazoo korcsmában több kocsis társaságában mulatozol\', ugy, hogy alaposan leitta magát és némely tanú szerint annyira ittas volt, hogy az eszét nem tudta, kezéből a borospoharat kiejtette. De emez öntudatlan állapotában is eszébe jutott, hogy ő nagyon sok pénzt elvert s ezért még ma visszafogja art szerezni és .még ma megkell valakinek balnia, akár szegény, akár boldog." El is indult a Hévíz felé vezető nton, hogy elmulatott pénzét visszaszerezze, s akivel csak találkozott az uton, összeveszett, mig végre összehozta a sora Wolf Tamás szegény, 70 éren felül lévő öreg koldussal, akita földre tepert és sddig ütött botjával, mig a gyenge öreg ember kiszenvedett, ezután pedig a nála lévő 4 koronáoyi péuzt a halottól elrabolta.
Ezután pedig, a tett színhelyéről anyjához, ki a közelfekvő Köszvéges fa\'uban lakik, hazament, visaza-visszatekintve a holtan vérében hagyott koldusra. Utközbeo azonban még betért a csárdába egy kis gondűzőt lehajtani, abol 2 filléres darabokkal fizetett De a gondűző nem csillapította le furdaló lelkiismeretét, reggel, midőn anyja házában felébredt, nem tudott ott tovább megmaradni és Kanizsa felé vette útját, abol a csendőrök kezébe jutott.
Ezt:*! a súlyos bfionel állott csütörtökön bírái előtt, akik a megérdemelt büntetést kiszabták teltére.
Hét kérdési -adott a kir. törvényszék az esküdtek elé, Az elsó főkérdés volt: Bűnös-e vádlott abban, hogy 1903. évi okt. hó 12-én délután Keszthely határában, a bévizi gyógyfürdő felé vezető uton Wolf Tamást megtámadta s személye ellen alkalmazott erőszakkal, mintegy 4 korona készpénzét abból a célból vette el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa? Igen, vagy nem? AIL főkérdés ugyanígy hangzik, avval a toldattal, hogy követett e el vádlott súlyos testi sértést is. A IXL, IV., V. és VL kérdések a balált okozó testi sértésre annak válfajaira és a lopásra vonatkozott, mig a VIL kérdés azt kérdezte, vájjon nem volt-e vádlott betzámithatlan és öntudatlan állapotban ugy, hogy szabad akarattal nem rendelkezhetett? Ai első két kérdésre az esküdtszék igennel felelt, a további négy kérdésre egyáltalán nem és az utolsó kérdésre pedig nemmel válaszolt.
A kir. törvényszék ezen az alapon tehát Béda Ferencet a bttkv. 844. §-ába ütköző és a 349. §. 2. pontja szerint minősülő rablás bűntettében bűnösnek mondotta ki, a miért ie 10 évi fegyház büntetéssel sújtotta. Az ítéletben a közvádló megnyugodott, mig a védő a 292. §. nem alkalmazása miatt aemmiiégi panasz-ítal élt. •!
■ i
IRODALOM
— A Divat Újság minden hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó negyedévre, postán való szétküldéssel, két korona busz 61lér. Előfizetői legcélszerűbben i- kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, Vin„ a Rökk Szilárd-utca 4. számú házában van.
— Az „Érdekes Könyvtár" februári lüzete páratlanul gazdag tartalmából kiemeljük Eötvös Károly ,Két biró kutjs\' cimü remek elbeszélését, Gárdonyi Géza „Kétféle nóta* című novelláját is. A nagynevű szerző ebben is csillogtatja hasonlíthatatlan magyaros irályát. A dúsgazdag tartalom és rendkívüli eönyök mellett a folyóirat előfizetési ára példátlanul olcsó: negyedévre csak egy korona, mely összeg az .Érdekes Könyvtár" kiadóhivatalába (Budapest, V., Kálmánutca 2.) küldendő. Nagyon ajánljuk a pártolásra méltó, előkelő asinvonalu, hazafias vállalatot olvasóink figyelmébe.
^ SxtrkcsttósSí/ :
I>r. ViUAnvi Henrik, foltISi iterbeixtö. Ki«dó: Ifí. WajdiU Jöuet.
Fonlarfl Selyem
SO kr.-tól 8 frt 70 kr-ig móterenkint blonsok és ruháknak. — Bérmentve éf már elvámolva a háxhox szállítva. — Nagy minlagyöjtemény azonnal. Henneberg selycmgyár ZBrich.
VEGYES.
— Tártói oyóaytlker. Fájdalmas cíuzné.1, a derék-, testrészek és a forgó köszvényes bán-talmalnál a .Mell-féle sés.bwussz*-usl való bedörzsölós likorrol használtatik. Egy Qreg ára kor. 1 90. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, c*. és kir. adv. .szállító által Bécs. I. Tnchlanben 9 Yidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben határozottan Moll-íéle készítmény kérendő az 6 gyári jelvényére] és aláírásául.
Nyilttér
o rovat alatt kCilStlekért nem vállal (elei 5u étet a ixerkeutósár
Yeee, hngyhólyae, hugydara és a köszvénybántalmat: ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrns
SALIIATOR
sikerről rendelve lesz. H g K y h »j 16 hatásul
Kelltm ucl <—» | KÓMjea emésittoló
Kapható ásványvizkereskedésekbon és
gyógyszertárakban. A Salrator-íorrás igazgatósága Eperjesen


kik ezen betegségektől alapoito szabadulni akarnak, nem ajánlható eléggé a valódi Vilmos-féle köszvény. és rheuma elleni vértieztití tea készítője Wiibelm Ferenc gyógyszerész, cs. és kir. ndvari szállító, Neunkirchen, Alsó-Ausztria; a párisi és mellbouroei kiállításokon a legmagasabb díjjal — arany .éremmel — lett kitüntetve. Kapható Franz Wilhelm, gyógyszerész, cs. ás kir. udvari szállítónál Neun-kirchen, Alsó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogneriákban.
1 csomag 2 kor. a raktárból, 1 pósts küldemény IS csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyar monarchia pósta állomására.
Magyar, Német, Lengyelországi, valamint Prágai
HENTESÁRUK
valódi prágai és westfáliai soukák, kar-mtnádli. krakói kalbász, magyar és veronai szalámi, mortadella, debreceni kalbász. paprikás szalonna, valamint mindennemű hurka külöjlegességek.
Anton Zawodsky
Bécs, XVI. Bresteiga8fle 5.
Árjegyzék ingyen éB bérmentve.
Sagy/sun.
Kicsinyben.
FONTOS

Étvut-yhtánjt, (ryomor-fájdatmaliat, émelygést,
gronjorpyengcscgot, eniósjitéil zavarokat, f5-
fáj&st 8lb. mcKB7Qntet azonnal a világhirn valódi
BBÁDY-féle MARIACELLI GYOMORCSEPPEK.
Sok ezer köszönő és elismerő nyilatkozati Kis Qteg használati utasitáisal 8\'J fillér, nagy üteg 1<0 korona.
-fiyéíy\'wtáftkbtn kaphatrf. ■
Főraktár: BEÁDY C. gyógyszertára a .Magyar Királyhoz\' Bécs, honnan kívánatra Ingyen küldetik tűt érdekes ,Sp»oia]broíOhDr," 6 kor. beküldése után C kis öreg, 4.60 kor. beküldése mellett 8 osgy üveg lesz bérmentve kűl£l*e_ Képviselet Magyarország részére: TOROK JÓZSEF gyógyszertára Bndapest, Klrály-utca 12
Óvakodjunk utánzatoktól 1 & valódi MARIACELLI gyomorcsepp-k fenti védjegygyei ét aláírással kell, hogy ellátva legyenek.
Sftéitcttij
■CcyjobC csoyiU&vátpa pvs. Kapható:
■pa-pixfí&icsfía-défiáú&íí\'.
Stefánia szálló
J1 II, Taboretrasse 12.
központi fekvés, 6 porc az István-tártól, 2 pere a virosl pályaudvariéi. Omalbus éi uttai vasul mindenfelé ésapályaudrarokboz aszállótól. Újonnan éz modernül berendezve. Villamos vjtAgitis mindenütt, fordök is melegriivezeték. Legnagyobb kényelem. Szobaárak: I. om. írt 1-80, II. em frt I 60, III om. frt HO kiszolgálta éa világítással. Areogedniiy k«r. ntazákaak és hosszabb ottartéikodásiál. Mincs étkozéii
kényszer.
JFiiz/nann Károly tnlajdonoa.
Bfcgl, Budapesten megjelenő politikai napilap, melynek biztosított bevételei és egy napilappal járó összes kedvezményei vannak, igen jntónyosan átadó.
Politikai bs gazdasági érdekcsoportoknak, esetleg magánosoknak, kik elökeló társadalmi pozícióhoz akarnak jutni, igen ajánlatos. Az átvételhez, a fen-tártáéhoz megkívántató forgótőkét Is beleértve, 20.000 forint szükséges.
Csakis levélbeli kérdezósködé-seket kér, melyekre levélbellleg válaszol Knrdy Bezsó, VIII. ker., József-körnt 59-61. %■/.., II. em. II.
Pénzt, sok pénzt,
havonként 1000 koronáig kereshet mindenki tisstes-ségcsen minden szakismeret nélkül.
Koldje be czimét B. 979. jelige alatt a következő czimre: Auaoucen-Abtel-lnng de» B3íerknr» Xannhelm.
Férfiak . rtyen kapnak.
olyan uj talilminyu orvoságot, mely « elvesztett er3t újra meghoziA, IVóbacsomogot s egy jiAi olckl*s könyvet po»tin, jöl bccjomagolva. ingyen kapjik mindazok, a kik írté imák. Ex » legbi-mulauarníltóbb csodiorrowig, mely megmentett etreket. a kik fiatalkori kihigiaok folytán nemi bajokban, jiifilisben, valamint elve«*itett férfierő ben jrenvednek. E» okhOl elhatiroita « intézet, hogy egy ingj\'en orvojAgot roagyirizó könyvvel együtt mindenkinek ingyen kaid. Ezzel x hÍ2Íor-voiíággal x baj otthon gyögyitbatö, s mindazok a kik a fiatalkori kihigisokböl »z4rmaz6 némi bajokban, szellemi elgyöngüU$bon,vagy krOnlkui bajokban itenrednek, otthon gyögyithatjik magn-kai. Ez a gyógyszer közvetellenOl azokra a tzer-veire hat, x hol a megerősödés szükséges eíodl-latos eredménynyel gyög>"itja az évek Ota, tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhát State Medical iastitntnak az alant jelzett címre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leg-iokSbb azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A p»6bacsomftg megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok cbböl a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire" titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkísem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medical lastitute, 17 Elektron Building, Fort Wayne, Ind.. Amerika.
A levslek mindig bérmenteiitendök.
jKULCS
Legjobb, legkia dósabbis ezért a legolcsóbb szappan. Minden kártékony hoz zákevsréstil mentes. MindfenDtt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk kQMsen arra, hogy minden darab szappan ». .Schtehr névvel, s a fenti egyik védjegygyei legyen ellátva.
XL1II. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖK!
1904. FEBRUÁR 6-án.
bármily állton megbízható egyének budi-pesti bankházban sorajegyekoek részletfizetésre való eladására, az 1883. éti XXXI. 1 -e. alapján. Tóko « kockáját nél-kQl néni ezor-alotnmal könnyen elérheti
havonta 800—600 korona keretet. t0$f Ajánlatok lotézondók a .Szerencse Hiradó\' kisdóhivataUnaV, postafiók 180 Bodapest. -^m
melyek ívek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosuk által mint gyengéden hashajtó, feloldó szer ajánl-tatnak, az eméBztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott Blakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik.
Epy 15 pilnlát tartalmazó doboz 80 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 plloliit tartalmaz, csak 2 korona o. é. 2.45 korona összeg előzetos beküldése esetén egy tekercs bérmeutesen küldetik.
I/ÍD Ilit/ Neustein Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi lVtndUI\\ csak. ha minden doboz hátsó oldala a törvényileg bejegyzett ,Ueil Leopold" védjegyünkkel, vörős-feket o nyomással van ellátva. Védjegyezett dobozaink-, utalváoyaink-és csomagolásainknak a „PHIUPP NEU8TEIN APOTHEKER\' aláirást kell tartalmazniok.
NEUSTEIH FÜLÖP
gyógyszertára a ,Szent-Lipóthoz\' Z. K. V,
Wlr.S, I. Bei., Plankengasso 8. Raktár Nagykanizsán: BBLUS I.iJOS é» KBIK eiTJH gyógyszerészeknél.
öoaoaaao ooaooooac
ooocxxroooáaiOPOOPgaoQO ooaocaoooaoaaoaoapoop Of
7: K.
904.
EBseush
■SEI DLITZ-POR
Csak ftkKor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét é«
aliiráaát tünteti fel. A Moll A.-féte Sildlltz-pcrok tartói gyógybattaa a Icgraak&mbb gyomor- ét al-teitbáatalMtk, gyomorgórc* h gyomorhöv, rögzött trékrekedéi, mijbinulom, vér tolaláa, aranyér éi a legkülönbözőbb n«l betegségek elleo, e jele* hixiizernek évtizedek óta mlndifc nafynbb alterjedéat iierzott. — Árt tapeoaétett «re-detl doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyittstnek.
M OLL-FE LE
SOS - BORSZESZ
Cs? akkor valódi.
ha mindegyik llreg M0I.L A. réjjezyét 10"\'«u |el ,A. Kall" föliratú ónozattal van zárva. A Mali-féle
sí. udrszesz nevezetesen mint fá|daloMoalllapitó bedórzsBlesI szer köszvény, moz és a meghal és egyéb következményeinél legismeretesebb népszer. — Egy ónozott eredeti üveg ára I kor. 90 ttli.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer szerint készítek gyermek és hölgy szappan a bér okszerű ápolására gyeraekek a felnőttek részére.
Ara darabonklnt — 40 tlll. 5t darab — I kor. 80 Bit. Minden darab gyermek-szappan Mali A. védjegyével van ellátva
Föszétküldés: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlattben 9. az.
Vidéki megrendelések naponta posUatánvét mellett teljesíttetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fial.
lEGlIYIS.
A Nagykanizsai VI—VII. ker. főtéri Keresztény Fogyasztási Szövetkezet
IV. ÉV/
RENDES KÖZGYŰLÉSÉT
saját bérhelyiségében 1904. február hé 14-én d. U. 5\'A órakor kezdve tartja meg, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSÁG.
A közgyűlés tárgyal:
1. Igazgatósági jelentés az 1903. évi üzletmenetről és a szövetkezet állapotáról.
2. A felügyelő bizottság jelentése az 1903. évi számadások megvizsgálásáról.
3. A mérleg számla végmegállapitása, « veszteség fedezete iránt való határozat és a felmentvény megadása.
4. Az öt tagu felügyelő-bizottság megválasztása 1 évre.
5. Netáni indítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 3 nappal az igazgatóságnak Írásban benyújtottak.
A Rlchter-féle \\
ILIM ment. Caps.cow
Horfloay-Pain-Expollor
ogy régi kipróbilt hánsrer, a mely már több mint 33 év óta me$-bizliatóbedöroöl&ül alkalmaztat* ttuttafítí, álnál és ECtfclUuML Tntáa Siliinyabb utánzatok miatt bevisirUaioróvatwak lövőnk és csakis eredeti üvegeket
junk e
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár: Törők József gyógyszerésziül Budapesten.
mierF.Ái. isiim,
(Ilu. (I klr. 0ÍT»rJ uilIWk. \' . ■ _-RudoUtodl._
I$4 „ § -
2 sS to S 5 jtío? . s
■"S-S g %
O " n—
5995. szám/tk. 903.
Árverési hirdetmény.
A perlaki kir. jbiró*ág, mint telek-■ köoyvi hatóság közhírré teszi, bogy Fraok I Miksa boglári cégnek, Marczinyás Mihály-: nak, az aisó-muraközi takarékpéoztárnak, Dr. Keméoy Fülöpnek, Hoffmaon Bélának, Hlatkó Jánosnak, Graner testvérek cégnek, Rosenfeld Alajosnak, ösv. Hirschler ! Sándornénak. a muraközi takarékpénztár-nak, Mikccz Lakácsnak, Habtis Mátyás-: nak, Kohn Gáspárnak, a nagykanizsai takarékpénztárnak, a rn. kir. kincstárnak, Fiscbl Sándor murakirályi lakós elleni vhajlási Qgyében 470 kor. 96 fill. töke, ennek 1900. évi március 1-ső napjától járó 5° 0 kamatai, 85 kor. 60 611. eddigi. 28 kor. 75 611. árverési kérvényi költség, 298 kor. 70 fill., S60 kor., 460 kor., 378 kor. 98 611., 280 kor., 417 kor. 46 fill., 200 kor., 1400 kor., 700 kor., 460 kor., 10000 kor., 6S4 kor. 86 611., 1000 kor. tókék s jár. kielégítése végett a nagykanizsai kir. törvényszék a perlaki kir. jbiróság területén fekvő a marakirályi 94. az. tjkvben felvett 1044. brsz. ingatlanból Fischl Sándort illető */» ré8c 227 kor., 1400. sz. tjkvben felvett 182/10. hraz. ingatlanból ugyanit illetó Va rész 253 kor., 718. ez. tjkvbeo felveit 6/b brsz. ingatlanból ngyanöt illető \'/i 604 kor., 508. sz. Ijkvben felvett 1532. brsz. ingatlan egészben 246 kor., 702. sz. tjkvben felvett B/a hr&z. ingatlan egészben 604 kor., 1062. sz. tjkvben felvett 495. hraz. ingatlan egészben 243 kor., 1208. sz. tjkvbeo felvett 1690/a hraz. ingatlan egészben 18 kor., 1820. sz. tjkvben felvett 101. hriz. ingatlan egészben 1440 kor., 1412. tz. tjkvben felvett 2329. brsz. ingatlan egészben 247 kor. kikiáltási árban, mégis az utóbbi Czerokó János és Bergevecz Magdolna javára bekeblezett szolgalmijog fentartá-sával, a murakirályi 1528. az. tjkvben felvett 63. brsz. ingatlan egészben 3766 kor. kikiáltási árban mint becsárban az
1904. évi február hó 29. napján
d. e. 10 órakor Murakirály községházánál, az alsó-, mihályoveczi 108. az. tjkvbeu felvett 191. éa 179. brsz. ingatlanok, erdő és legelő illetmény 456 kor. kikiáltási árban, mint becsárban az
1904. évi február hó 29. napján * d. u. 3 órakor
Alsó-Mihályovecz községházánál Dr. Berzsenyi Gerő, Dr. Tamás János, Zakál Henrik, Dr. Schwarz Zsigmond, Rothschild Jakab. Cseaznák József, Vellák Rezső, Dr. Tuboly Gyula éa Dr. Schwarz Adolf ügyvédek közbeajöttével megtartandó árverésen eladatni fog.
Venni szándékozók figyelmeztetnek, hogy az árverés megkezdése előtt a fenti kikiáltási ár 10%-át bánatpénz fejében leteoni köteles.
A kir. járásbíróság, miot tkvi hatóság.
Perlakp i 1903. október 9. napján.
Első tézMI; 3 gfárban Tártról Ön oIb&Ch és leüotta.
Első magyar hangszergyár
rillarcoa ertfre berendezte.
STQWkSSER J.
cs. éB kir. udvari hangszergyároB, hadseregBzállitó
a Rákóczi javított Tárogató egyedüli feltalálója
Budapest, II., Lánczhid-utcza 5.
Ajánlja a saját gvárában késrült összes réz-, f»-, fúvó-
és vonós-hangazereket. Hegedűk, rotdonkák, bígOk, ínvolák, klarinétok, trombiták czimbalmok.
Tárogató ára 30 frtól (60 kor.) feljebb, iskola hozzá ingyen. Zenekarok teljes felszerelése olcsó árban, előnyös
fizetési feltételek mellett Harmonikák elpusztíthatatlan erős hangokkal. Javitá80k speciális kivitelben gyorsao és szakszerűen eszközöltetnek, vonóa hangszerek a legújabb találmányú
bangfokozó gerendával, melyért garanciát vállalok. ARJEBYZÉK minden hsagsrerrll HHa-kBIla kéraadi, nly bér-■aatva megtaidetlk.
Öli Jajl Köhögés, rekedteég és elnynlkásodáa ellen gyors éa biztos hatásnak Éljen!
Mm mellnasztillái
ML az étvágyat nem rontják és kltUnS izUek. Doboza 1 kor. és 2 kor. jjm
Próbádéhoz 50 fillér.
Megfojt ez az átkozott köhögési F5- és szétküldés! raktárt , .NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR Budapest, VI., Váei-köroTl7. Egger mellpasztllla csaUiamarMBHíiiEíilott.
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla. Eeik Oyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
divat- és szépirodalmi közlöny.
Szerkeszti:
Fanghué-Gjujtó Izabella ha Szaböné-Nogkll Janka. Az ISSS-lkl berlini nemzetközi kiállításon az arany éremmel kitűntetve.
T~\\ f \\\'T l rp r.rj i t rv»T megjelenik minden bó l-*\'r. é* lS-én. niazea, elegáns klát-JLÍ1V A1 OZjALUÍX litáaaa kalonísen művésziéi klvilelo színes divatcimlapja által disxe minden szalon-asztalnak. >
DIVAT SZALON ^^«\'"DJaYEEMBK-DIvWíI,ÍB
riIXÍAT C7A1 AM azonkívül, hogy divatképci az uralkodó divat takre, folyton JJ1 Y A 1 OL ALUIN közöl képeket Parisból, Londonból, Berllnbfil ia 3 ez által az idegeD diva\'Japokat fclesiegeaaé teszi.
TMVAT OVA T nüT rendesen közöl orysiertbb tolletteket is éa módot, otau-lJi V Al OZjALUÍN tást nynjt a hölgyeknek arra, bogy ruháikat takarékosan s még:s eiinorao ouhon kósiithessék a ennek megkönnyítésére mioden számhoz sxabáz-lr van mellékelve.
nnr IT 07 A T nw minden clófixetSnek mérték után Ingyen készíttet azabá-JLÍ1 V A 1 OZ/ALUIN aekat; 01 oly kedvezmény, melyet egy divatlap sem nyújt. r\\]Tf C7ATAM kézimunkái változatosak, a rendes használatra szánt bimzé-
Ul V A 1 OZjALUn soktól kezdvo a legrlrkább, legdlvatoaabb uj kézimnnkálg
mind nt bemutat s érthetően tanítja
TMV A T C7 A T AM szájúrodala! \'észe oly dui. érdekei éa változatos, hogy JU1 YA 1 OAALUIN minden más szépirodalmi lapot pótol. Munkatársai közt olt van irodalmunk minden jelese éj gondot fordít arra. hogy a nók lapjában tehetséges kedvelt Iréaík ll gyakran írjanak. A lap szelleoo mindig tisztességei. Keresi a szépet, a nemeaitót a kizár minden Irivol közletnénj-t. Lapunkat dalai leányok is bátran olvashatják. r>TV AT Q7 A T AM szimrOl-asámra mutatja be kiválóbb Hl|y<k arokípélt t a Ullfll OZjALUn művészet, irodalom a a jótékonyság nevezetesebb nőalakjait. niVAT Q7 A T AKT állandó rovatot tart kérdések il fctótk közlésére E rovat 1/1 Y A 1 OAALiUIl minden elóflzetónek teljesen dijtalínul áll rendelkezésére.
DIVAT SZALON SSffi^4™12 koro"-,<1<m 6 k°rOÍ"\'
DIVAT SZALON b4,kh\'kka\'d
DIVAT SZALON kiadóhivatala Budapest IV., Esköut 5. Klotild palota
Nyomatott llj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
I, 1804. február hé !3-*n.
7-ik szám
XLIII. évfolyam.
Előfizetési &r: Ee<s«t írre . . 10 kor. — 811 Fél érre ... & kor. — 61l. Kegyi\'ilítre . ■ S kor. 50 611. Ksyí» Síim 20 Ml.
HIRDETÉSEK 6bfciibospetluorbto l4,roi»oil«or 14, ■ wiodeo toribbl »orír( 10 fitl
NYÍL TTÉ R BEN
petit .oronként 20 lillírérl >í<«-ook fel.
_L
A ls p szellemi rúsxét illeti min* den kOxInmóny & folelSs szerkesutó nővére, nz anyagi résxt illeti köx-leaiéojck p-^dig x kiadó neróre címzetten Nagykanizsára bérmentve intézendők.
Bírn>4\'utetlen levelek nem tog&d-tetnak el.
Kéziratuk TlttttzaiieinkUldeinek
Á nagykanizsai , Ipar-Testölet,\' a „nagykanizsai Takarékpénztár részvény társaság,4 a .Kotori takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagykanizsai kisdedneveld egyesület," a „nagykanizsai tanitói járáskör,* a nőegylet," „szegények tápintézete,\' a #katonai hadastyánegylet.\' a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai
HETENKINT EGYSZER, 8Z0MBAT0N MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
részvénytársaság," .nagykanizsai és nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony
„nagykanizsai keresztény jótékony kűlválasztmányának hivatalos lapja.
Kanizsának, a mi kedves városunknak évtizedes bajai között állandóan szerepet játszik a cselédügy. Végtelen a panaszok száma. Ma már nemcsak a háziasszonyok vannak kétségbeesve a cselédmizériák miatt, hanem mindama körök is, amelyek a cselédügy-gyel foglalkoznak akár hivatalból, akár kénytelenségből. Nem tudják, N mit tegyenek. Csak azt tudják, hogy valamit tenni kell, okvetetlenül és minél előbb. Van is valamelyes szabályrendelet, de abban is, a mi jó, az már régi s a mi uj, az épenséggel nem enyhit a cselédbajokoa. Gyökeres reformokra van szükség, hacsak valamennyire is segíteni akarunk az állapotokon, amelyek pedig ma már miuden túlzás nélkül tarthatatlanok.
Mi az okai annak, hogy igen kevés kivétellel rosszak a cselédek?
Mik az oka annak, hogy az egy biztos nem győzi a cselédügyek intézését és maga sürgeti a cselédügy reformálását ?
És a mi végkép jellemzi az állapotokat, vannak már Bok rossz, kapzsi és lelkiismeretlen csélídszerzók mellett is olyanok, a kik nyíltan kimondják, hogy nem birnak a cselédekkel és ennek sok komoly oka van.
Keressük a bajok forrásait *
A cselédek is panaszkodnak — természetesen a gazdasszonyok™ és csakis — a gazdasszonyokra. Éz bizonyítja, hogy nincs igazuk, vagy legalább is nagyon ritkán és kivételesen. Mert megengedjük, hogy vannak rossz gazdasszonyok is, a kik a cselédet embernek sem tekintik, a kiknek a cseléd soha eleget nem
dolgozik, a kiknél a cseléd több rossz azót hall, mint a mennyit enni adnak neki. Mégis ez kivétel. :A gazdasszonyoknak hasonlíthatatlanul túlnyomó száma megbecsüli a cselédet és Ürül, ha olyanra akad, a kiben csak némi igyekezetet lát. Mégis a legtöbb esetben nem használ a megbecsülés sem, a cseléd mindig keres ürügyet a kifogásra és a felmondásra. És ha elfogadható oka nincs, pedig ritkán van, akkor ujabb ós ujabb követelésekkel áll elő, fizetés, étkezés és „kimenés" tekintetében.
A nagyságánál annyi a dolog, hogy többet is fizethetne. A nagysága ozsonnát sem ád, pedig másutt mindig kaptam. A nagysága csak délután ad ozsonnát, pedig a szegény cseléd délelőtt is megéhezik. Minden vasárnapra pihenőt kérek.
Ezek a főbb kívánságok, de hasztalan volna humánus érzések alapján megítélni a követeléseket, a legtöbbször csak ürügy ez a felmondásra. Csak végig kell nézni egy esomó cselédkönyvet E sorok irója végiglapozott legalább ötszázat. A leszolgált idő-maximum négy hónapra terjed, a Hat hónapos ritka kivétel s az is a szolgálat elejéről datálódik. A normális idő 1, 2, 3 hét, maximum egy hónap.
A főokai ennek a cselédszerző és a kifutó. Mind a kettőt igen jól ismeri a közönség. A cselédszerzővel hamar végezhetünk, ö élni akar. Sok a konkurrense. Ha a cselédek évekig, vagy csak hónapokig is egy helyen szolgálnának, akkor ők nem tudnak megélni. Ha a cseléd vonakodik, akkor titokban azzal biztatja, hogy hiszen nem örökre megy helybe, ha nem tetszik neki, hát felmond.
TARCZ A.
Két fa áll Bst.
Ina: Dtctr liléalir.
— A .Zalai KOíIOay\' tirctja. —
Sarnemné férjhez akarta adni leányát. Ameddig csak lehetett, „tekeuó alatt" tartotta, de most már Mathild elérte tizeu-hetedik évét s anyja elhatározta, hogy elküldi 6t a háztól\' azért, hogy ó maga ismét fiatal asszony lehessen. Legjobban azt szerette volna, ha falusi ember veszi el, aki évenkiot legföljebb egyszer hozza el ilja feleségél anyja látogatására, a Cluussée d\'Antin-beli lakására.
Elhatározta, hogy egy év alatt meg kell történnie a dolognak s hogy annál hamarább menjen, — mivel éppen tél volt — kijelentette, hogy kéthetenlint egy-egy bált fog adni.
Minthogy azonban a táncosok Párisban ritkaságszámba mennek, felkérte férfi-ismeréseit s köztük legjobb barátját, Morigny Emilt, hogy nevében első báljára fiatalembereket hívjanak.
Morigny el is küldte a meghívókat két egykori iskolatársához: Breuil Gyulához
és Avreux Maximhoz.
#
Maxira festő volt, szép és szellemes fiu, jó családból való, de szegény. Gyula szintén keveset örökólt szüleitől s megkérdezte Emilt, ha vájjon Sarnem Jlathild-<lal kapoa-e valamit, ha mint kóró fellépne ?
Emil igenlően válaszolt.
jyaxitn ebbúl nem hallott semmit s a bál estéjén 10 éra felé pontosan megjelent a Cbaussée d\'Antin 58. számú bérház ..előtt. A házmestertől megkérdezte a Sarnemné számát, de az a szokott mogorva és érthetetlen modorkan válaszolt.
Az emeletről lehallatszottak a zene hangjai, s Maxim csakhamar elérte a folyosó nyitott ajtaját, amely fényesen kivilágított helyiségekbe vezetett.
Az előszobában köpönyegét egy inas kezébe adta és bejeleuttet\'te magát. *
Neve elhangzott a nagy lármában s ő szerényen meghúzódott az ajtótól üem messze ácsorgó fiatalemberek között. Kissé rövidlátó volt s azt gondolta, hogy Emil barátja majd észreveszi öt s elvezeti a háziasszonyhoz.
De Emil csak nem jött. Kis idő múlva azonban egy magas nó közeledett feléje, akiben ö a háziasszonyt sejtette.
Mélyen meghajolt előtte és igy szólt: — Asszonyom kegyes volt egy barátom által meghívatni estélyére, fogadja érte hálás köszönetemet.
A hölgy mosolygott, fejbólintással üdvözölte ót, azután tovább ment. Most már a házikisasszonyt akarta felfedezni Maxim.
A véletlen segítségére jött ebben: közvetetlen közelében élénk hangokat hallott, melyeknek mindegyike egy-egy walzert, négyest vagy gyorspolkát könyörgött egy lihegő, fáradt leánykától.
Maxim jól sejtette, hogy ez a háznak nagy leánya. Keresztülfurakodott tehát az udvarlók seregén és csodálkozására ekkor* a fiatal leány igy szólt:
,Tűrni nem kell! Majd szerez jobb •hslyét <•■■<■\' \'■■\'*■?-"\'!. 7
A cseléd megérti és megy szolgálatba — két hétre. Aztán újból a cselédszerzőnél ácsorog. Igy eltelik néhány nap tétlenségben, majd újból elszegődik két hétre. Szerezni természetesen nem szerez semmit,- a ruhája lerongyolódik róla. de megtanulja a gondtalan, könnyelmű életet.
Erre joles mesterekre talál — a kifutókban.
Kik ezek, mik ezek a kifutók? A legtöbbje tunya, dologtalan, munkakerülő ember, aki fáradság nélkül, munka nélkül akar megélni Többnyire félig-meddig elzüllött alakok, a legjobb esetben facérok, akik az estéit kipihenve a nap .fáradalmait" piszkos lebujokban töltik, — hölgyek-társaságában. Ezek a hölgyek a mi cselédjeink.
— Nem jő a helyed, szivem, hagyd ott! Nem akarsz szolgálni, jól teszed! Nem is ilyen leánynak való az! Megélsz te a jég hátán; köny-nyebben, mint rossz gazdasszonyoknál I
Ilyen biztatások aztán teljesen és
végkép letéritik a jó.utról a leányokat. *
Ki látott már cselédlakást? Én láttam. És örülök, hogy láttam. Mert igy meg nem lehet érteni a cselédek romlottságának összes okait.
A helyet fizeti hétszámra, vagy naponként, már ki milyen bizalmat tudott biztosítani a kvártélyos asz-szonyban.
És ilyen helyeken néha hetekig marad a cseléd és ismerősei gondoskodnak róluk és mert ez az élet vidám és gondtalan, tehát eszökbe sincs helyet keresni és ha a végszükség rákényszeríti is őket, igye-
keznek minél előbb visszajönni ide, a hol dolgozni nem kell, a hol ha van egy páf hatosa, még ki is szolgálják.
A rendőrség nem győzi a munkát. A személyzet kevés, a dolog sok, Íök, igen sok 1 Néha reggeli 8 tói, délutáni egyik nem győzik elvégezni a cseléd-hátralékot sem, hát még az aznapi panaszok!
Egyszerűen képtelenség az is, a mi a cselédszerző dijak beszedésével történik. A szerző, mihelyt a cselédet elhelyezi, azonnal követeli a diját a gazdától is, a cselédtől is. A cselédnek rendszerint nincs pénze és a gazda kénytelen azonnal előleget is adni, holott a cselédnek előleget adni fulaj-donképen nem is szabad. Igy a nélkül, hogy tudná, megfelel-e a cseléd a kívánalmainak, a gazda már legalább is két forintot elköltött. Igaz, hogy ha a cseléd rossz, a szerző köteles helyébe mást adni, de a ki ezt már megpróbálta, tudja, hogy mennyi huzavonát, mennyi kellemetlenséget kell elszenvednie. Ha pedig időközben máshonnan szerez cselédet, ne adj Isten, hogy a szerzőpénzt visszakapja az ember.
— Majd máskor én hozom a cselédet — ez a stereotip válasz.
* ^
Jól. tudjuk, hogy nem mi vagyunk az elsők, de nem is az utolsók, a kik a cselédügy orvoslásán fáradoznak s a kik ujabb és ujabb eszmékkel állottak elő. Az illetékes körök és hatóságok a legtöbb eszmével nem is foglalkoznak, holott kiválogatva a jót, hasznosat és Hűvöset már régen meg lehetett volna oldani a kérdést,
gazda és cseléd, de meg a humanitás elsőrangú érdekében is.
A gyakorlati értékű megoldás volna, ha a rendőrség kerületenként tartana fenn cselédközvetítő irodákat egy-két tisztviselővel.
Erős meggyőződésünk, hogy e rendszer gyökeresen javítaná cselédbajainkat és ha nem is örökre, de igen hosszú időre megmentené a hatóságokat azoktól a feljajduló panaszoktól, a mik most városszorte hallhatók,
flihuri Imre.
Városi közgyűlés.
Nagykanizsa r. t. város képviselő* testülete 1904. február hó 10-én délután 3 órakor érdekes eyülést tartott.
A gyűlés megnyitása után Vécsey polgármester fájdalommsl jelenti a képviselőtestület két tagjának, Krausz Lipótnak, a Tinául Lajosnak elhunytát és a következő gyűlésre 2 uj tag bebiváaát indítványozza, mit a képviselőtestület egyhangúlag tamásul vett
A tárgysoroza első pontja Hertelendy Ferenc Zalavárn. :gye főispánjának kl-neveztetése alkalmából történt üdvözlésére adott válasza. A képviselőtestület tudomásul veszi Hertelendy Ferenckinevezését, mely után Lengyel főjegyző jelenti, hogy az uj főispán folyó hó 28-án városunkat megakarja látogatni, s éppen ezért bizottság megválasztását indítványozza, melynek a fogadtatás módozatának megállapítása legyen a feladata s egyúttal közli is a bizottság tagjaiuak a nevét, mit a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
A tárgysorozat második pontja Dr. Gróf Jankovich László Zalavármegye volt főispánjának bucsu irata. Lengyel főjegyző indítványozza, hogy a volt főispán emlékét > jegyzőkönyvben örökítse meg a képviselőtestület, mit szintén egyhangúlag elfogadtak.
A tárgysorozat harmadik pontja az nj főgimnázium tervpályázata eredményének bejelentése. A vároBi tanács a főgimnázium
— Sajnálom uraim, de itt jön az, akinek az első négyest ígértem — éa szép, kék szemeivel Maximra tekintett.
Maiim kiaknázta a szerencsés helyzetet s meghajolva, kezétnyujtottaa fiatal leány felé.
Nem volt hiu omber s tudta, hogy a fiatal leány egy futó hasonlatosságnak az áldozata, de ennek dacára a sors kegyének tekintette ezt a véletlent s ez a jelentéktelen körülmény egyszerre bizonyos intimitást adott érintkezésüknek.
— Kisasszony — kérdezte a leánytól tiincközben — ismeri Morigny Emilt?
— Nem .. . igen ... egy kissé . . . válaszolta a leány zavartan.
— Kz furcsa! — goudolta Maxim. De mivel a fiatal leány nagyon szép és nagyon szőke volt, mivol kozo nyugodtan pihent az övében, nem törődött tovább a dologgal s majd elnyelte szemével táncosnőjét.
A négyes végeztével, midőn helyére vezette őt, a fiatal leány egy percre még a karjára támaszkodva állott.
— ürara, — szólott a fiatal emberhez — én azt biszom, hogy tévedtem az ön személyét illetőleg. Nem sajnálom a dolgot, de ugy gondolom, hogy mégis más valakinek ígértem ezt a négyest.
— Kisasszony, — válaszolt Maxim — a szerencse némely embert csak véletlenségből talál meg.
— Én nem hiszek a szerencse vakságában — mondta a leány mosolygva.
— Tehát akkor a Gondviselésnek
köszönöm meg a mai véletlent. 1 *
— Miért nem voltál tegnap a Sarnemék bálján ? — kérdezte Gyula Maximtól, kivel a
boulovardcn találkozott. Hisz Morigny téged is meghívott, nemde, s én nem láttalak sehol.
— Egyszerű a magyarázat — válaszolt Maxim. — Azért nem láttál,\' mert sem te, sem Emil nem voltatok ott.
— De hiszen te uem voltál ott 1
— Ugyan kérlek, hagyj fel az ilyen rossz tréfával mondta Maxim kissé ingerülten.
Mivel Gyula uem értette a dolgot, do látta, hogy barátja haragos, másképp akart a rejtély nyitjára jönni.
— Hogy tetszik neked Sarnem kisasszony ? — kérdezte ravaszul.
— Gyönyörtl szép leánynak tartora.
— Valóban?
— Talán te uem vagy ezen a véleményen ? — kerdezte Maxim.
Nem, igazán nem I
— Sajnállak, — vágott vissza Maxim.
— Ez nem dicséri Ízlésedet.
— De hát akkor te szerelmes vagy Sarnem kisasszonyba I — kiáltott fel Gyula csudálkozva.
— Ha azt az olragadtatást, amit egyszerű látásra érezünk egy nó iránt, szerelemnek lehet nevezni, ugy igen, szerelmes vagyok.
— Nos, — jegyezte meg Gyula nyugodtan, — e szavaid megerősítenek első feltevésemben: te nem voltál ott a bálon és sohasem láttad Sarnem kisasszonyt.
— Értem, — mondta Maxim gúnyosan,
— te ót nom tartod érdemesnek egy oly művészlelkű ember figyelmére, mint amilyen te vagy. Hát beszéljünk egyébről, mert az én szivem tele van vele s te úgysem hÍ8zesz a szerelemben.
— Ah, ez sok! — kiáltott fel Gyula dühösen, mert eszébe jutott a Sarnem-
vugyon örökösnojén\'ek alakja. — De édes barátom, hogy lehetsz oly vak, te éppen, a jóizlesü gavallér!! I)e hiszen Sarnem Mathild cstmya, ostoba és ügyetlen .. I Igaz. — tette hozzá halkabban s malieió-i zusan nézett barátja szemébe — hogy gazdag - . . nagyon gazdag; és ezt is tekintetbe kell venni.
Maxim összehúzta szemöldökeit, de azért higgadtau válaszolt:
— Ez az eszmecsere már nagyon sokáig tart Ha bolonddá akart ön tartani, Uram. átlépte a tréfának határait; ha konfolyan beszélt, ugy őrültnek hisz engem, vagy — gazembernek. Holnap reggel két barátom meg fogja öntől kérdezui, hogyan értette a* dolgot.
Szólt és méltóságteljesen hátat fordított az ámuló Gyulának.
— Ez az ember tisztára megháborodott! — kiáltott fel. midőn magára maradt.
E kaland, — melynek nem volt folytatása, — nagy port vert föl a két fiatal ember ismerősei között. Morigny Emil találta meg a rejtély kulcsát.
Maxim Avreux egyszerűen eltévesztette az emeletet s ahelyett, hogy Sarnemékhez ment volna a másodikra, a Chéneviére báróné estélyen Vett részt és a szép Chéneviére Diannával táncolt Sarnem Mathild helyett.
A véletlen kedvezett neki s a leány is megszerette őt, igy aztán Morigny Emil két lakodalmon is hozzájutott á vőfély szerepéhez. A Maximén, ki a szép Diannát vette nőül, s a Breuil Gyuláén, ki a gazdag Malhihlnak esküdött örök hűséget.

XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
190*. FEBKüAB 13-in.
felépítésére vonatkozólag a kővetkezőkben adja olA javaslatait: Ajánlatosnak látja a tanács a főgimnáziumnak egyszerre való [elépítését, nem pedig a jelenlegi gimnázium részleges lebontását. A tanítás azalatt a régi honvéd - laktanyában folyna; b közgyűlés határozata után a tanács tárgyalásba lép az 1000.koronás díjjal kitűntetett .Pius\' szerzőivel, de ba e tárgyalások nem vezetnek sikerre, akkor a 600 koronával kitüntetett, vagy a megvett tervek szerzőivel lép a tanács tárgyalásokba. Tekintettel az épités és berendezés nagy költségeire, a tanács egyszorsmindenkorra 200,000 koronát kér ■az államtól és évente 30,000 korona segítséget.
Tripammer Gyula nem helyesli az első dijjal kitüntetett terv szerinti elrendezést, amennyiben az a két utca forgalmát zavarja, másrészt aesztetikai szempontból sem tartja helyesnek a főgimnáziumnak a jelenlegi gimnázium helyére való építését, mert a Petőfi- és Teleki-utcai alacsony házak kőzőtt nagyon kirivó egy díszes, kétemeletes palota. Nem helyesli a tantermek elrendezését sem a Petőfi-utcai részen, sokkal célszerűbbnek tartaná azokat a keleti oldalra építeni.
Dr Villányi Henrik nagyon fontosnak tartja, hogyha az elsó díjjal kitűntetett pályamű szerzőivel megindított tárgyalások nem vezetnének sikerre, s a tanács egy más vállalkozóval bocsátkozna tárgyalásba, akkor is az első díjjal kitűntetett terv szerint épittessék-e fel az uj főgimnázium.
Dr. Lő ke Emil előtte szóló Bzavaira vonatkozólag megjegyzi, hogy a tanács tíég módosítani fogja a terveket, mire Vécsey polgármester kijelenti, hogy a tanács csak azért terjesztette elő ez ajánlatokat, hogy a képviselőtestület Yélogatbas* 1 bennők; a tervet még nem fogadták . tauács csak tárgyalásokba akar bocsn >zni és az egész ügyről vázlatot aV . készíttetni.
Dr. Schwarz Adolf hibáztatja a tanács ajánlatát, midőn az egyszerre akar tárgyalásokba bocsátkozni a tervezőkkel s ugyanakkor folyamodna a minisztériumhoz. Szerinte az volna a tanács első teendője, ha folyamodnék a minisztériumhoz, mert akkor tudnók, kspunk-e s mily összeget, s csak azután bocsátkoznánk a tervezőkkel tárgyalásokba, mert ba — mint nagyon valószínű — semmit sem kapunk, akkor szerényebbeknek kell lennünk; előszűr íb a dolog pénzügyi oldalairól akar tájékozást szerezni.
Vécsey polgármester kijelenti, hogy az építési költség körülbelül 490,000 korona a berendezéssel együtt; reméli, mire a tervezőkkel a tárgyalásokat elvégzik, a politikai hullámok is elsimulunk Bakkor bátrau fordulhatnak a kormányhoz.
Schwarz bár a 460.000 koronát sokalja, hozzájárul.
Dr. Villányi Henrik kérdi, hogy ha a tárgyalások sokáig elhúzódnak és a gimnázium még esetleg csak 6 év múlva készül-e. vájjon fennáll-e addig a régi gimnázium, melyet eddig is támasztani kellett?
Vécsey polgármester felszólítására Király Sándor városi mérnök kijelenti, hogy ő megvizsgálta a gimnáziumot s annak állapotát minden tekintetben megnyugtatónak találja. Ezekntán a testület egyhangúlag elfogadta a tanács javaslatát.
A tárgysorozat 4, pontja a József főherceg gyalogsági laktanya építési vállalkozójával megejtett leszámolás és az ezzel kapcsolatos tanácsi javaslat. Lengyel főjegyző felolvassa a tanács határozatát. mely szerint az ügyet felterjesz-tették a kereskedelemügyi miuiBzterbez, ki is az 5100 korooa kötbér elengedését méltányosnak találja, ameunyiben a 15 napi késésből semmi kár sem háramlóit. A tanács ezt tárgyalás alá vette s az 5100 korona figyelembe vételével 10000 koronát akart Harkányi vállalkozónak kifizetni, mely összeget azonban nem fogadta el, hanem 15000 koronát kért. Erre a tanács az esetre, ha vállalkozó összes többi követeléseiről lemond, hajlandó volt 12,500 koronát megszavazni, mit a város is méltányosságból megad. A tanács ezenkívül köszönetét fejezi ki az épitési bizottság tagjainak, majd Elek Lipót indítványára Vécsey polgármesternek tevékenységéért 8 fáradhatatlan buzgó-ságáért, melylyel az építkezést ellenőrizte, hogy az a tervezet ezerint történjék, miáltal a város érdekeit védte. A testület jegyzőkönyvi elismerését fejezi ki.
A tárgysorozat 5. pontja a városi és gyámpénztári készpénz készletek elhelyezőiére a pénzintézetek megjelölése iránti . tanácsi javaslat. A tanács indítványozza, hogy az összeget egyenlő részekben helyezzék el a különböző takarékpénz-
tárakban, mit szavazással egyhangúlag elfogadnak.
A tárgysorozat 6. pontja a József főherceg laktanya tűzoltó eszközökkel való felszerelése iránti tanácsi javaslat. A tanács felkéri a képviselőket, hatalmazza fel a testület a tanácsot, hogy 3205-60 korooáért megrendelhesse egy bpesti gyárostői a tüziszereket, mit egyhangúlag elfogadnak.
A képviselőtestület őzt. Kulcsár Sán-dornénak tekintettel nagy nyomorára, egyszersmíndenkorra kegyelemből 200 koronát megszavazott
Fekete József és társa háza a Sugár-ut rendezése s más utcák emelése következtében kárt szenvedett, miért is perrel támadták meg a várost, melyben 1300 korona kártérítést követeltek. A tanács 1000 koronát hozott javaslatba, s minthogy azt nevezettek hajlandók voltak elfogadui, a képviselőtestület egyhangúlag megszavazta. .
A tárgysorozat 10. pontja Bányai Mór és társa vállalkozók ajánlata Nagykanizsán egy julagyár felállítása tárgyában tanácsi javaslattal. A tanács javasolja; adassanak át az összes iratok tanulmányozás és ajánlattétel, valamint a szerződés megkötése végett Dr. Bentzik Ferencnek és az ügyet uj közgyűlés elé terjeszszék, mit a képviselőtestület egyhangúlag elfogadott.
A városi tanács ajánlja Zalai Gizella és Benedek Juli ingatlanainak megvásárlását, annál is inkább, mert ha a város, — mint már tervezve van — az uj laktanyával szemben utal nyit, ez ingatlanokat ki kell sajátítani és éppen ezért mind ezeket, mind pedig Ács János és társai birtokvásárlási ajánlatát a 80 napon belül összehívandó kővetkező közgyűlés elé terjeszti.
Vasárnapok.
Ujtig ktoOmíg. — Kurocok.
őszintén szólva: gyakran restellem újságírói mivoltomat Kinek az ördögnek is kellünk mi itt Kanizsán? Szálka vagyunk minden hivataloB ember szemében, annak i», ki éjjente őrt áll a városháza előtt, annak is, ki a városi adóhivatalban a bélyeget nyalja. Mindenki, kinek rejteni valója van, retteg tőlünk és egy kauál vízben szeretne bennünket elemészteni, ha ezt testünk térfogata megengedné. A közönség? Mint mondani szokás: járat, esetleg olvas bennünket, oly vegyes érdeklődéssel, mint ahogy a jspán-orosz háború eseményeit olvasss. Sőt tán ezek még jobban érdeklik, mint a háborúskodások, melyek puska és fOft nélkül itthon folynak és melyek ót sokkal közelebbről érintik.
A tartáros bankettek felköszöntőinek szokásos frázisa ez: . .... és az ünnepelt hazafi (kit Isten soká éltessen) sohasem kereste a birt, a dicsőséget, a kívülről jövő méltánylás jeleit, hanem jutalmát mindenkor megtalálta lelkiismeretében.\' A lelkiiimerel eme bőkezű és mindenekfelett olcsó jutalmára valóban . senkinek, semmi foglalkozásbeli embernek nincs nálunk nagyobb szüksége. Mi a világ végéigN8zűnetlenűl adhatnék a nem méltányolt jóakarók visszatetsző szerepét, sóhajthatnánk áh t és őb-t, h« felebarátaink méltánylására számítanánk és nem elégednénk meg ama belülről jövő jutalommá). De mi megelégszünk ezzel. .Untig megelégszünk vele. Ha egyszer — minden században egyBzer — tapasztaljuk, hogy gyenge szavunk visszhangra talált, sót — mirabile diclu — a tekintetes városi tanács kegyes színe elé is eljutott, ez a belső jutalom oly elemi erővel zudul reánk, hogy súlya alatt alig hogy össze nem roskadunk. Ilyenkor megelégedvo rázzuk saját kezeinket és kivételesen egy üveg Madeirát fizetünk magunknak. Terringettét 1 Már hogy is ne volnánk megelégedve, ha halljuk, hogy eszméink hozzájárulnak ahhoz, bogy a házak, a földek, a pénz értéke emelkedjék? Jövedelmezzenek a boltok, épüljenek gyárak és vicinális vssutak? Hogyne lennénk megelégedve mi, kik e szép város belső ós külső területén akkora darab földet sem mondhatunk a magunkénak, hová botiak hegyét leszurhatoók I A mi örömünk felette könnyen érthető és megmagyarázható 1
Nem kicsinyeljük a közönséget, hisz neki dolgozunk, de nem sokat várunk tőle. Ismerjük. Ha ma fáklyás-zenét rendezne ablakunk alatt, egy cseppet sem bizuók el, sőt szégyelnök magunkat. A belső megelégedés hangja bizonyára elnémulna. Mert tizet egy ellen, hogy ez az ováció oly érdemekért érne bennünket, melyek nem sajátunk. A közönségnek, vagy legalább az olvasók háromnegyedé-
nek homályos sejtelme bíucs céljainkról és rendeltetésünkről. A cikkek özöne, melyekkel a tinta alkoholizmusban szenvedők minden vidéki lap szerkesztőségét elárasztják, eléggé bizonyítják, hogy tételünk igaz. E cikkek kilenctizede tárgyánál, kidolgozásánál, vagy felfogásánál fogva messze túljár a -vidéki lapok célján, vagy nem jzelili meg azt. Vezércikkek, melyek Rosewelt elnökkel vitáznak, melyek a walesi herceget akarják kioktatni, vagy a német kulturának akarnak uj irányt jelölni; tárcák problematikus természetű svédekről Ibsen után, züllött alakokról Gorky hatása alatt; zenei hangulatok prózában Wilde Oszkár nyomán; hírek az Irokéz színház égéséről és a bukareszti helyiérdekű kiállításról; bölcseim! irányú és világot rengető szándékú egyvelegek. Mindezek messze kinőnek a vidéki lap keretéből. Kik ily fsjU dolgozatokkal tisztelnek meg bennünket ée kollégáinkai, ezek a túlzók és ezek ép oly kevéssé vannak tisztában velünk, mini-ellentéteik, kik vezércikket írnak, vagy megrendelui szeretnének X. városi tanácsos családi életéről, tárcát idegizgató cochoneriákról és kik nyakra-főre hordják az értéktelen pletykákat a szerkesztőségekbe. Minden panaszukat újságíró nyakára kötik és boldogok, ha véletlenül egy témát .eltalálnak." E 3orok ilója kapott már felszólítást, hogy egy úriember személyes érdekét vezércikkben véiíje meg, hogy .tárcázza ki\' városunk egy félszeg, különben tekintélyes alakját és hosszabb hir alakjában tudassa a világgal Y őnagysága viselt dolgait Hogy nekünk amennyire nem hivatásunk az orosz cárral vitázni, ép oly kevéssé ar, hogy a piaci hölgyek kedvtellésébe kontárkodjunk; amennyire nem az: hogy a tárcarovatban a disznóságokat kolpottáljuk, ép ugy nem ar, hogy oktalan és céltalan veszekedést idézzünk elő, ezt csak kevesen értik meg. De akik ezt megértik — talán hízeleghetünk magunknak a reménynyel — igazat adnak nekünk, midőn általában és s részletekben így vélekedünk: A vidéki lapoknak az országos nagy újságok mellett az a cél jutott, bogy kicsiny kör érdekében intenziven munkálkodjanak és mert terjedelmük reods.zeriet nem nagy, minden kis helyet ennek a célnak szenteljenek és baszontalanságokra ne pazaroljanak el egy sort sem. A vidéki lap mindén négyszögcentinétere viselje msgán e hivatás jellegét Maradjon itthon a vezércikkeivel, híreivel, tárcája a vidéki magyar életnek és gondolatvilágnak legyen hü tükre, ue nagyoljon, ne fontoskodjék, de viszont ne legyen pórias és kicsinyeskedő sem. Ezeket az elveket mi tudatosan követjük, szolgáljon tehát tudomásul mindazoknak, kik működési körünket kicsinylik és talán bennünket is szűk látókörűeknek tartanak, hogy mi meggyőződésből, tudatosan maradunk meg korlátaink közölt, mert ebben látjuk létezésünk jogosultságát. Ennek kijelentésére ma, éppen e pillanatban nem kínálkozik semmi különösebb alkalom, mely e kijelentéseknek az aktualitás jellegét kölcsönözné, a vidéki lapok eme helyes programmjának kifejtését mi mégis megkíséreltük, mert már régóta szükségét érezzük annsk, hogy ezt megtegyük, hogy e programmal a közönséget megismertessük.
Cikkünknek egyébként mégis megadhatjuk az időszerűség jellegét A rikksn-csok az utcasarkokon ujabb ürügy alatt ostromolják a járó-kelőket: Kuruc Újság cimü helyi .oldalt\' árusítanak. Megszaporodtunk. I»mét egy uj kicsiny torpédó uaszád, filigrán boulevard újság. Az ára csak egy krajcár. És ezért a krajcárért csodás mennyiséggel szállít minden jót Munkatársainak neve oldalas lajstromot tesz ki és ha egymás alá írná az uj rovatok címét, melyeket születésekor a világra magával hozott, csak e rovatcikkek betöltenék az egész piccoló újságot Nem gúnyolódásképpen, sőt elismerésből emlékezünk meg a kurucokról. Létezésüket nemcsak tűrhetőnek, de kivánatosuak, szükségesnek is tartjuk. Csak töltse be becsülettel hivatáaát, melyre vállalkozott, legyen vidéki msgyar lap és se több, se kevesebb, céljaink érdekében folytatott munkánk! mindig társunknak fogjuk őt elismert... Kuruc bátorságra vall e lap megindítása, kuruc bátorságot fog a lap tanúsítani, ha viszonyaink között követni fogja: azoknak elvszilárdságit, kiknek lobogója alatt utoak indult.
A krajcároskodás ma divat a magyar hírlapirodalomban. Valamikor a lapok azon versengtek, hogy melyik adjon többet tartalomban, ma azon, hogy melyik adja olcsóbban azt, amit ad. A krajcár ma a legnagyobb rekkord. Filléres lapunk még nincs, de valóscinü. hogy nemsokára as is lesz. És mi következhetik ezutáo?
Ismétlődni fog a hírlapirodalomban a városi elárusítók fortélya: .Aki vesz egy kést, ax kap rá egy gyűrűt, óralineot, fülfecskendőt ée kinai bélyeget, mindéit pedig nem silány papirba, hanem finom bőrérezénybe csomagolva."
.Aki egy fillérért újságot vesz. azt abban az évben nem verik meg, nála nem licitálnak, az adóját elengedik és mindezeken felül kap egy finom bőr-erszényt is\' — sőt nincs kizárva, hogy olvasnivaló is lesz a lapban. Ez azonban esetleg el is maradhat
A". S
""hírek.
— Személyi blrek, Csertáu Károly vármegyénk alispánja folyó hó 9-én Dr. Plibál Viktor kir. közjegyző látogatására városunkba érkezett
Dr. Ruzsicska Kálmán, kir. tanácsos, Zalavármegye tanfelügyelője a mult hét második felében városunkban tartózkodott és megvizsgálta az állami nép- és polgári iskolák tanulmányi ügyeit A tanfelügyelő megelégedéssel nyilatkozott a tanintézetek állapotáról.
— Uj anyakönyvvezetőt A m. kir. belügyminiszter a tótszentroártoní anyakönyvi kerületbe Breyer József segéd-jegyzőt teljes hatáskörrel, a dráskoveci anyakönyvi kerületbe Tanay Lajos jegyző gyakornokot és a sormási anyakönyvi kerületbe pedig Andera Károly segédjegyzőt korlátolt bstáskörrel, anyakönyvvezető helyettesekké nevezte kí.
\'— Névváltozás. Ellés István, nagykanizsai lakós, városi rendőr, családi nevét belügyminiszteri engedélylyel ,Illéa*-re változtatta.
— Halálozások. Kovács Károly ügyvéd Zalaegerszegen e hó 5-én 65 éves korában meghalt. Zalaegerszeg város történetében Kovács Károly neve egy korszakot jelent Ő vezette ezt a várost a modern haladás útjaira; úgyszólván az ő tevékenysége folytán lett a kisközségből város. Somogymegyel ember volt a mint fiatal ügyvéd telepedett le Zalaegerszegen; de lelkének egész erejével szerette ezt a várost, amelyoek életét szentelte.
Az .Arany Szarvas\' szálloda tulajdonost, Tinagl Lajos, törvényhatósági bizottsági tag, városi képviselő, hosszas, sorvasztó betegség után f. hó 7 éa meghalt. A boldogult kiváló szakférfiú Tolt, ki szállodáját előkelő színvonalra emelte. Temetése nagy részvéttel L hó 9-én d. u. 4 órakor ment végbe. A gyászszertartásnál a városi tanács, a képviselő testület nagy számban Vécsey Zsigmond polgármester vezetése alatt szintén megjelent.
Tillmann Károly, a keszthelyi gazdasági tanintézet tanársegéde. (. hó 9-én 22 éves korában, a nigykanizsai közkór-házban meghalt
— Izraelita Nőegylet estélje. 1904. évi február hó 6-án kezdődött és ugyanazon év és hó 7-én fejeződött be Nagy kanizsán az Izraelita Jótékony Nőegylet farsangi estélye. Az estély látogatói nemzeti Bzinü zászlókkal, festőiesen díszített lépcsőházon felmenve jutottak a nemzetközi terembe, igen, mert annak lehet nevezni azon díszítést, amilyent ez alkalomból a Polgári Egylet nagyterme nyújtott. Volt ott magyar, német, francia, olasz, jspán stb. stb. viseletű menyecske, akik egy tekintetből egyformák voltak, t. i. igéző tüzes szemükbe ember fiinak nézni nem igen lehetett, mert pörzsölt. A fehér-asztalok számára felállított sátrak, a terem négy sarkában összbangzatosau, a reudezőség jó Ízléséről tanúskodó módon voltak elhelyezve; és milyen különös, senkinek sem tűnt fel ezen figyelmes felosztás és elhelyezés, hanem mindenki a sátrakban forgolódó, ki- és felszolgáló szépségeken gyönyörködtette szemeit Az estély fénypontját képezték a nemzetközi előadások. Nagyon természetes, elsők voltak a magyar .Borozó\'-ban Prager Ilona k. a. álul értéssel előadott, szivet, lelket egyaránt gyönyörködtető, magyar népdalai; A francia .Confiserie\'-ben dr. Ollop Mérné, igazi (raucia hévvel éa temperamentummal énekelt Nem maradt mögötte a japán tea-csarnokban dr. Hajói Sitnuné sem, angol dalaival, Sterneck Zsigmond zenetanár a szerelem dalát, csalogány módra, iltalános tetszést keltve fütyülte, önmagát kisérte zongorán; és végre a .Quisisana\'-bau a fess leáoy-jelmezbea Blau Margit fc a. énekeiben gyönyörködtek a jelenlévők, majd pedig találós kupiéival élvezetes jeleneteket rögtönzött. Viharos taps és zugé tetszés nyilvánítás egyik esetben sem maradt el. A francia és angol énekeket Bonyhádi Antónia k. a. ritka ügyességgel, a steler dalokat pedig Sterneck Zsigmond zene-
tanár kísérte. Mindez a fáradhatlan, az elmés ötletek megteitesitésében, a minden jók gyakorlásiban kifogyhatatlan elnök-nőnek, Vidor 8amuné úrnőnek köszönhető. Eten az anyagi és erkölcsi sikerekben bővelkedő estélyen a négyest 64 pár táncolta.
— A. Nagykanizsai Kereskedők Társulata február hó 14-én délelőtt 11 órakor a nagykanizsai városhál tanácstermében tartja ez évi rendes közgyűlését Napirend: 1. A választmány jelentése. 2 A zárszámadás és 3. a költségvetés előterjesztése. 4. Nelánl indítványok tárgyalása, a melyek azonban február 1 l-ig az elnöknél írásban benjujtandók. 5. Uj választás.
— A nagykanizsai bankegyesület
f. hó 6*án tartott közgyűlésén elhatározta hogy: 21219 kor. 61 filL a tiszta nyereségből, 16000 kor. 4"/o osztalék fizeté-Bére fordítja, 6219. kor. 61 fill. pedig maradványképen uj.\'számlára előiratik. így tehát a részvényenként járí 8 korona a 29/1902 és 30/1903 számú szelvények ellen a részvényeseknek kiadatnak. Az uj azelvéoyívek az eredeti részvények felmutatására szintén kiszolgáltatnak.
— Domlno-estély. A nagykanizsai Tírsaskör folyó 1904. február hó 15-én saját helyiségeiben könyvtár-alapja javára Domino-estélyt rendez. Kezdete este 9 órakor. Tagok által bivott vendégek szívesen láttatnak. Belépti-díj személyenkint 2 kor. A belépti jegyek ünger Ullmann Elek ur üzletében személyesen váltandók meg s a terembe való belépés csakis ily előre váltott, Bzámozott jegy előmutatása mellett történhetik. A* estély bázlas jellegének megóvása céljiból meghatározott teljesen egyforma Dominok a Kobu L. Lajos íéle divatárukereskedés utján szerezhetők be.
— Közgyűlés. A nagykanizsai ,Tár-ssskör\' 1904. évi február hó 20 ín, szombaton délután Vi6 érakor tartja rendes közgyűlését.
— Farsangi dalestélj. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör ma a Polgári Egylet termeiben farsangi dal-estély t rendez. Az előadás 81/, órakor kezdődik. A műsor a követkeiő: 1. Reszket a bokor ... Lányi Eroőtől. Előadja a férfi-kar. 2. A zsurok vége. Szalonjáték. Irta Maszlaghy Ferenc. Személyek: (Ida) Kanta Juliska úrhölgy, (Tóni) G&rtner Antal ur. 3. Rózsahegyi Kálmán ur, a Nemzeti Színház művésze, a) , • , b) « * . 4. Jánosbogárka idyll. Liocke .Lyaía-trata\'-jából. Előadj, a vegyeakar. 5 Újvárosi nóta. K. Balázs Kálmántól. Négyeskarra átirta Alföldi Béla. Előadja a férfikar. 6. Csendélet egy holdvilágos éjjelen. Tragikomédia, a) adagio; b) andante; c) allegretto. 7. Rózsahegyi Kálmán ur, a N. Sz. m. a) * * . b) , * , 8. Egyveleg Lehár .Diótostót" című operettejéböl. a) Z-uzska belépője; b) Szerelmi kettős és fiuale. Előadják Blau Margit úrhölgy, Fiscbel Ernő ur és a vegyeskar. A zongorakiséretet Biscbitzky Miksa zenetanár ur volt szives elvállalni. A vegyeskarban közreműködnek: Ábrahám Kata, Bartos Irén, Blau Margit, Flelach-teker Melanie, Goldstein Ella, Goldeieln Margit, Grosz Aranka, Krausz Margit, Lackenbacber Melanie, Kantz Juliska\' May Szidi, Nyitrai Margit, Nyllrai Olga. Prager Ilons, Prager Margit, Schertz Emma, Weber Mariska, Weiez Ilona úrhölgyek.
— Házasságkötés. Bayer László posts-és távírda tiszt nagykanizsai lakós, február 10-én köttöt bázaijágot Schefcsik Anna özv. Stéli Gáspárné úrnővel; mint tanuk Hertelendy Béla és Köröskényi István szerepeltek.
— Farsangi estély. A nagykanizsai Kaszinó állandó vigalmi rendező-bizottsága Ebenspanger Leo elnöklete alatt ütést tartott, amelyben elhatározták, hogy , március 1-én egy nnassz-eatélyt rendeznek. A részletek megállapítására szűkebbkörű bizottságot küldtek ki dr. Schwart Károly elnöklete alatt
— A Magántisztviselők Országos Szövetsége a nagykanizsai bizottság megalakítása céljából f. hó 21-éu megtartja alakuló nagygyűlését, melyre. a központ Koltai Mátyás titkárt néhány választmínyi tag kíséretében küldi le. Ez as alakuló gyűlés fogja az elnököt, alelnököt, titkárt és választmányt meg-válaeztani és megalakítja a helyközvetitó bizottságot is. A nagygyűlés iránt a magistisztviselők nagy érdeklődést tanúsítanak. A taggyüjtés serényen foljik.
— Síénrajzok. Gonda Elza volt a Tárosnak legszebb leánya; mindenki őt ünnepelte. A bilieremben 4 tincolt legtöbbet az előkelő ifjúsággal. Szülei nem csekély büszkeséggel tekintettek reá. Gyöngynek íb beillik, mondta az anya. Fényes boldogéig vár reá, mondta az
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
190* FEBRUÁR 13-áu.
apa. Nemsokára BiOletísnapja Imi a leányunk, mivel lepjük meg? kérdé az anyu. Mindketten gondolkodtak sokáig. Hirtelen valami gondolat villant fel at apa agyában. Hallottam a Reitihard Becker és Tss. nagyhirü műterem hirét. Párisban van 68, rue Damrémontban. Elküldjük a leány arcképét és kapánk olcsó pénzen élelnagyeágu szénra|zot. Három bát múlva meg <oH a kép. A leány örömében megölelte szüleit és egyre mondá: Ez a legszebb ajándék, melylyel meglephetlek volna Most ott függ a lakásban, mint a család büszkesége.
— önkéntea tHzo:tó egyesület közgyűlése. Ei az egyedüli egyesülete városunknak. melynek raindeo egyes ténykedéséről _ st utcai tisztogatást kivéve — szívesen veszünk tudomást ét nem tudjuk elásná ajánlani a háztulajdonosok figyelmébe. A f. bó 7 én megtartott köz-Bvülés nagy érdeklődés mellett folyt le. Érdekességet a közgyűlésnek az érmek kiosztása kölcsönzött. Az- egyesületnek 114 működő és csak 106 pártoló tagja van, de reméljük, bopy az utóbbiak arárta legalább 1000 re fog a közel jövöben emelkedői. Szolgálati érmekkel jutalmaztattak: Erdélyi János. Grácz Antal. László Boldizsár, Lengyel Lajos. Metz János, Meskó láttán, Németh József és Staab József husz éves szolgálatért; Buksz Ignác, flaspel Ferenc, Kollarita Boldizsár, Kozinszky József, Lőrioczy Pál, Mák Jfcef, Moraodini Román, dr. Szi-gethy Károly, Szabó Ferenc és Tollár József ti? éves szolgálatért; Horváth loire, Hegedüa György, Hajdú István, Munkovics Mór és Rozsonics József öt éves szolgálatért Az országos tűzoltó szövetség 25 éves szolgá\'ati érmei májusban kerülnek ünnepélyes kiosztásra. — A zenekar újbóli szervezését az idén már megkezdték. Az egyesület összvagyona 26123 kor. 40 fillér, melyből 17794 korona lelszerelésekbe van befektetve.
— Hnsfogjasztáal szövetkezet. — Örömmel értesülünk, hogy a nyomasztó husáruk ellensúlyozására, huelogyasztási szövetkezet létesítése céljából városokban mozgalom indult meg.
— Gyárlátogatás. A helybeli felsó kereskedelmi iskola felsó osztályának tanulói Buxhaum Dezső taDár vezetése mellett f. bó 11-én megtekintették Weiser J. C. modero berendezésű gépgyárát. A gyártás egyes fázisait, a különböző gépek szerkezetét érdekesen és szakszerűen SzámueUÍ Pál mérnök magyarázta meg az ifjúságnak.
— Mercnr gjár veszedelemben. Szinte végzetessé válható veazrdelemben forgott a Joszifovits és Fascbin^ tulajdonát képező vasgyára f. hó 5-éo, amikor is a Székesfehérvárról érkezett egy vaggóu rakomáoyu óc ka vas került volna öntésre, illetve az Öntés előtti olvasztásra, ügyaois a gyárnak ogyik ügyes öntő munkása, Pregan Ferenc, különös formájú vasgolyót vett észre, mely a megejtett vizsgálat szerint vésze-, delmes Schrafoer-féle bomba volt. Ha az olvasztásba kerül - kiszámithatlan szerencsétlenséget idézett volna.
— Klskanlzsal takarékpénztár. — Miként a nagy nemzeti szinü plakátokon lévő hirdetmény jelzi, a részvények aláírása megkezdődött. Részvényt jeeyezni lehet Buncom József, Horváth Lász\'ó, Horváth László Zabanecz és ifj. Kaién József kiskanizsai, mégis I. Horváth István aoyakönyvvezetőnél. (Lakásán, Csen-gery-ut 40. d. u. 1—2 óráig) Aláírási határidő március 1.
— Yesxett eb garázdálkodása, Folyó hó 6 án Újudvar községben kóbor veazett eb egy nőt és egy gyermeket, több ebet éa aer,tést megmart. A nőt és gyermeket védoltáa végeit Budapestre szállították; a megmart obek és sertéseket elpusztították.
— Változás a menetrendben. Folyó hó l-e óta Zalaegerszeg éa Zalaszentiván közt egy uj személyvonat közlekedik, indul Zalaegerszegről esti 9 órakor é» Szentivánon csatlakozik a déli vasút 802. számú gyorsvonatával Kanizsa felé.
— A zalaegerszegi nóegylet, mely egész éven át nem hallat magáról, csendben végezvén áldásos munkáját, megtartotta jől látogatott tiaztujitó közgyűlését Gráner Géziné elnöklete alatt. A pénztáros Jelentésébal kitűnik, hogy az elmúlt évben 2400 korona készpénzaegélynál többet osztott ki az egylet
— Kanyaró-járvány. Gyékényes községben a gyermekek kőzött a kanyaró annyira fellépett éa járványszerflleg ural-kodik, hogy a járás főszolgabirája kény. telen volt az iskolák bezárását elrendelni.
— Artézi knt Csurgón. 8omogyvár-TOgye közgyűlése l bó l én Csurgón létesítendő artézi kut fúrásira 6000 koronát szavazott meg. 8zigetvárt az
artézi kot az egész várost bóven ellátja kitűnő ivóvízzel.
— A kcr. és Iparkamara köréból.
Az eddig jelentkezett kiállítóknál a végleges bejelentési Ivek immáron megküldettek ; ba netán valaki a jelentkezettek közül tévedésből nem kapott volna Ilyet, ugy az előkészítő-bizottság felkéri mind ezen urakat, mind a kamara kerület összes iparosait éa gyárosait, akik a kiállításon résztveoni óhajtanak és bejelentési ivet igényelnek, hogy ebbeli kívánalmaikat mielőbb adják a bizottság tudtára, annak állandó irodájába (Sopron kerületi keresk. éa iparkamara palotája) címzett átiratban, hogy a bejelentési iveket haladéktalanul megkűldhesse.
A budapesti m. kir. technológiai iparmúzeum helyiségeiben rendezendő motor-kezelői tanfolyam alkalmából fölkéljük a mosou-, aopron , vas- és zalamegyei, valamint sopron-városi motortulajdonoso-kat, motort alkalmazni óhajtó önálló iparosokat, motorkezelőket, lovábbá az ily pályára készülőket: szíveskedjenek kamaránk hivatalos helyiségében szóval, vagy egy levelező-lapon írásban mielőbb bejelenteni, bogy a kérdéses tanfolyamban, mely mindössze 6 napig tart, résztvenni azándékoznak-e? A bejelentésnél a jelentkező pontos lakáscíme közlendó. A tanfolyam tényleges látogatói a m. kir. államvasutakon III. oszlályn kocsiban menetjegygyei fognak Budapestre éa visszautazhatni. Sopron, 1904. évi február bó 5-én. A kerületi kereskedelmi ás iparkamara.
— A soproni Iparklillltás. A Sopronban rendezendő iparkiállitásou a következő cégek fognak iparcikkeket kiállítani: Renoer Gyula rézműves Sopron, Sehwarz Ágoston rézműves Sopron, Huber József cementgyáros Sopron, Kacztner Ignác kocsigyártó Sopron, Hünner Rsjmond könyvkötő Sopron, Matinaevics Károly könyvkötő Csorua, Graboer Jórsef órás Szombathely; Novotni Willibald órás Kapuvár, .Scbwerak Ferenc órás Sopron, Palka János órás Sopron, Lebmmao Lipót aranyműves Szombathely, Laback György kalapos Sopron, Löffier Ignác kalapos C orna, Trogmayer Károly kefekötő Sopron, Hintsch Károly kefekötő Sopron, Rauth Gyula bognár Sopron, Cmarlta JáuOB cimtiblairó Sopron, Dürböck Lajos cimtáblairó Sopron, K&sz Mihály cimtábla-iiró Sopron, Reínecker Jáaos cimtáblairó Sopron, Sterbenc Károly cimtáblairó Sopron, Cmsrits István cimtáblairó Szombathely. 8zukita Ede szobafestő Sopron, Röttig Gusztáv nyomdász Sopron, Zsombor Géza nyomdász Sopron, Geisse Henrik kőnyomda Sopron, Horváth L nyomda Nezsidor, Rotb Gyula cukrász Sopron, Radomszky Miksa cukrász Sopron, Bartl János sütő Sopron. Laschober József sütő Sopron, Scbwsrz Samu sütó Sopron, Báró Mátyás kosárfonó Sopron. (Folytatása következik.)
— Adományok kimutatása, -r A .Keresztény Jót Nőegylet* karácsonyi vásárjához különféle adományokkal hozzájárulni kegyesek voltak: Sommer Nándorné gyermek-játék, Huber Henrikné Bécs csokoládé-cukor, Scbulz Ernőné kézimunka, Wusztl Alajosné különféle, özv. Schwartz Samuné különféle, Kugler Antal fülbevaló, Scberz Lujza utóda törölközőtartó, dr. Szabó Zsígmondné dísztárgyak, Melczer Jakab virágváza, FUchel Fülöp levélpapír, könyv, GOrtler Ágoston kez-lyük, Kraujz és Farkas levélpapir, Her-czog József virágtartók, özv. Pongrác Adolfoé szaloncukor, özv. Dobrovits Dőmö-törné bor, Pranger Karolin különféle, dr. Weisz Lajosné lámpa, Szabó Albertné papucs, Scbmidt Frigyesné különféle élelmicikk, Bartos Béláné különféle, Sauer Ignácné kézimunka, Lőwy Adolfoé tésztatál, Geíszl Miksáné dísztárgyak, özv. Wusztl Lajosné különféle, Masehler Istvánná kézimunka, Mitolai Etel kézimunka, játék, Kasztl Jakab különféle, Geiszl Viktorné ruhakelme, Csóka Fer-dinándné cukor, Schwartz Sándornó 1 kis. süveg cukor, Lirheim Erzsi ruhanemű, Matán Ödön vasáru, Lővenfeld Joabimné 4 zsák burgonya, Breuer Iti-dornó 5 zsák burgonya, Fatér Mibályné kappan, tyúk, Bakó Gjuláné 4 zsák burgonya, dr. Fodor Gjuláné 2 zsák burgonya, Tillhof Istvánná dísztárgy, Sebestény Karolin 5 kg. liszt, Kíhler Auna ruhanemű, Marké N. festő 1 kép.
— Jótékony adomány. A Nagykanizsai taksrékpénztár a K«r. Jótékony Nőegyletnek 50 koronát, a Gazdasági takarékpénztár 30 koronát adományozott
— Sorshnzás. Az 1904. évre felhívandó nagykanizsai illetóságü újoncok sorshúzása f. évi február hó 18-án a városházán fog megtartatni.
— Egger mellpaaztlllái gyorsan és biztosan hatnak köhögésnél, rekedtségnél
és elnyálkásodásnál, felülmúlhatatlanok a torok éa légzési szervek működési zavarainál. Kapható minden gyógyszertárban éa drogueriában. Doboza 1 kor. és 2 kor. (Próbadoboz 50 fillér.) Főraktár; Nádor gyógyszertár; Bpest, VII., Váci-körut 17.
töryényszéT
— Leleplezett csalók. Koltay László zalamegyei, hahóti községi jegyző százezer korona kölcsönt vett löl birtokára Dómján Juliánná nagykanizsai asszonytól. Mintán a kamatokat sem fizette, a hitelezője árverést kért a birtokra. Ekkor Koltaynak egy menlögondolata támadt. Horváth József babócsai segédjegyző, Taasy Abel nyugalmazott honvédtiszt és Dóbiás József nyomdaszolga társaságában megjolout Dómján Juliannánál és színleg felajánlott az asszonynak ötvenezer koronát a tartozás teljes kiegyenlítése fejében. Az asszony persze nem ment bele az ötven percentes egyezségbe.. Ekkor a három tanúval Koltay egy olyan Írást állíttatott ki, hogy Dómján\' Julianna végkielégítésül fölvett tízezer koronát és beleegyezik abba, hogy a birtokot Koltay másra irathatja. Ez okmány alapján a telekkönyvi hatóságnál kérte íb Koltay az átírást, de hamarosan rájöttek a turpisságra és az okmány mind a négy szerzőjét letartóztatták. A nagykanizsai törvényszék Koltayt okiralhamiaitásért és hamis tanuzáaért három évi fegyházra, Horváth Józsefet kilenc hóoapi és Tassy Ábelt hat hónapi börtönre, Dóbiás Józsefet pedig bűnpártolásért négy hónapi fogházra ítélte. A győri királyi tábla TaBsy Ábelt fölmentette, a többiek büntetését pedig helybenhagyta. A Kúria f. hó 10-én tárgyalta ezt a bünpört és a vádlottak semmiségi panaszait elutasította
KÖZGAZDASÁG.
— A gabona üzlet ugy a fővárosban, mint. a vidéken állandóan stagnál; a kereslet épp ugy, mint a kínálat, rezervált. De hogy erős lesz a küzdelem a jövőben, az már bizonyos. A vidék búzakészlete ugyanis nem oly méretű, mint azt a mindég rózsaszínű szemüvegen néző tisztelt kontrennisz és még tiszteletreméltóbb malom látja, A .csalódás be fog következni a hajózás megnyitásával, a midőn várjuk majd az X ezer métermázsa napibozatalt éa ahelyett a kikötőkben rakódásra váró uszályokat fogjuk láthatni. A raktár állomány Budapesten ma & negyedére redukálódott, míg a malmok kötelezettségei az átvételi nehézségek folytáu majdnem ugy állanak, mint decemberben. Igaz ugyan, hogy a malmok llBzteladásaikat áprilisi buzakötések-kel- cserélik fel, de vájjon lehetséges lesz-e áprilisban a mostani árviszonyok., szerint búzát szállítani, midőn ma már budapesti paritáson felül vásárolnak a
vidéken ?
i
IRODALOM
Magyar nökhfc.
Liliomszép karotokba\' Világdőmő hatalom I
Terjeszszétek csak azokra, Kiknek drága ez a bon.
— Ki a haza védelmében Megalkuvást nem ismer,
S honszerelme érzetében Százszor hal, ba halni kell.
Azé legyen öleléstek,
Ciókotok és szüzességiek S vessétek meg mindahány, Aki nyűgként él bonán 1
Klobusicty Kálmáo Szt.-Eleken Vasmegyében .PuBkám mellől" címmel megjelent verses kötetéből. Ára 3 kor. 20 SÍI.
— Rendkívüli könyv-árleszállítás a bolti árak felére és harmadára. Sokfelől érkező kérdezősködésre a Franklin-Tár-aulat közhírré teszi, hogy ez árleszállítás már csak ez év február végéig marad hatályban. Azontúl ismét a rendes boltiárak lesznek érvényesek.
atcrkestUS^t :
*
■Dr. ViUtnvi Henrik, folelía s.erkosztc. KI. J/i. W*!dUs Jt**t.
"VEGYES.
- Biztat gyágybtUs. Mindazok, kik rouz emésztés vagy székrekedés következtében fel* fúródéiban, . szorulásban, ÍCUJksbao, étvágy, fciánrban vagy egyéb bajokban szenvednek, a valódi .Mail-féle asltflltz porok\' használata által biztos píjjuMat érnek el. Eiy doboz ára 2 kor. XzétkUdés naponta utánvétellel Hall A. gyógyszerét*, ca és kir. ndr, szA Utd-tól Béca, I. Tachlznben 9. A vidéki gyógyszertárakban ba\'ározollu Hall A. készítménye az ó gyirí jelvényével és alálrisinl kérondS.
Nyílttól*
Aa e rovat alatt kóalottekért nem vállal felelősséget a iserkesstSiéc
Tette, húgyhólyag, hngydara és a \'köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó és eméeztöM szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Ltthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesx.
Hnjtyhajtó hatásul
Uf! *m I a>» Könjes Kapható i*vAoyiizker«skedéJekbeQ éj
gyégyizortirakbaa. A Salvator-forrit igazgatósága Eperjesen
K&szBnetnyilvánitás.
Hálás köszönetemet nyilvánítom ezúttal is azon igen tisztelt testületek és egyeseknek, kik felejt-hetlen férjem elhunytával ért gyászomban — koszorúk adományozása és részvétük nyilvánításával, ugy az utolsó útra való elkíséréssel fájdalmamat enyhíteni kegyeskedtek.
Kilüuó tisztelettel
özv. Tinagl Lajosné, szflí. KnorUer JPaula.

HIRDETÉSEK.
10 kr.-tól s frt 70 kr-ig métcrenklnt Montok ét ndUkoat — Bérmentve és mir elvámolva átállítva. — Nagy mlatajrSjteménjr Heneberg aelyeatgyárZtriok.
BehotataZ. KiaUtl
Magyar, Német, Lengyelországi, valamint Prágai
HENTESÁRUK
valódi prágai és westfáliai sonkák, kar-msnádli, krakói kalbász, magyar és veronai 8zalámi, mortadella, debreceni kalbász, paprikás szalonna, valamint mindennemű hnrka különlegességek. Anton Zawodsky Bécs, XY1. Brestelgasse 5. Árjegyzék ingyen és bérmentve. Nagyban. KicHnvben.
rmm
R«g

Bigl, Budapesten megjeleni ■ politikai napilap, melynek biztosított bevételei egy napilappal jhró összes kedvezményei vannak, igen jnttnyosan átadó.
Politikai £s gazdasági érdekcsoportoknak, esetleg magánosoknak, kik előkeli thrsadalml pozícióhoz akarnak jntnl, Igen Ajánlatos. Az átvételhez, a fen-tartáshoz megkívántató forgótókét Is beleértve, 20.000 forint szükséges.
Csakis levélbeli kérdezisködé-sekei kér, melyekre levélbellleg válaszol Knrdy Bezsi, VIII. ker., József-kőrut 59-61. sz., II. em. 11.
e \' #
(cv&tpa picja a
czontfcv&Cpapú\'. Kapható:
papi zíxvtcsfodé&é&cn\'.
Schalek Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA;
]Bécs,I,Wollzei!5,!JldsíIiitésLeMl6L \\
S AlapitUtott 18\'. ® Telephon 809. ;A o k. postatakarékpénztár Clearin^-tzám-j Iája 80i. SIS.
í ajánlja magit hirdetési megbízások avart át tluá atiatázáiárt bel- éa Mlflldi íjatiak | részére.
SziktaMoiok, hirdetést tarvazotek, áraza-i bátok dilasestasati
J LejaJabb aajy Hrlap-árjegyzik kirdatikatk lajyta át bímaatve.
Saját jyUjteményes-liirdetí
rorftt a
!„Kta« Freie Praa" és „Keies Wr- Tigllsil"
^hírlapokban mindonnemö hirdetés részérő, smfnt; Adia-rátetl közlések minden üzletágiak, Tára, kápvistlttl, BgyaSki, állátt-! ktraté, ajánlati birdalittk ttb.
EGHiriá
A .Bánokszentgyörgy és Vidéke keresztény fogyasztási szövetkezet" f. 1904., év február hó 28-án délelőtt II órakor saját helyiségében
Éli/ RENDES KÖZGYŰLÉST
részvényesek ezennel a legnagyobb tisztelettel
log tartani, melyre az összes meghivatnak.
Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság jelentéséneit tárgyalása.
2. A felügyeli bizottság jelentésének tárgyalása.
3. A zárszámadások és az egybeállított mérleg megvizsgálása és jóváhagyása.
4. Határozat a tiszta jövödelem hováforditását illetileg.
5. A felfigyeli bizottságnak — mintán az alapszabályok értelmében megbízatásuk lejárrán — a felmeatvény megadása s helyettük nj tagok választása.
Bánokszentgyörgy, 1904. febrnár hó 9-én.
AZ IGAZGATÓSÁG.
XLllI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. FEBRUÁR 18-áo.
MILKA SUCHARD
Csak . . , ■
alpesi tej
kakaó czukorból all
Páratlan különlegesség.
blraily iliim mejbltbttí tgjíoek bnd,. „ml btnkblxbtn toitjerjekoek rfixlet-
l^rtre »J4 tltflitárt, .. 1S63. *«■ XXXI t -e. tltpjin. Töke *t kockixtt n*l. kdl némi ixorítlommtl könnyen elérbeU
btiontt SOO-6OO koront kertiet. V Aiinlttok líttaeoMk, • .Siereone Hinif kitdöblTtttUnik, pontiak ÍM Bodtpetl.
imymn^anoonnnnocoo txxxreoocxiggggggggBgg
Z-K. Vn 904.
_S_EJ DLIT.Z-POR
Ca«k ikitor valódink. h« mlndosylk dobot Koll A. vidjoujit és
tlilriait tüntoti foL A Hall A.féla SaldlIU-jer.k ttrtil gyótybtUit t legmtkiei.bb |y.«.r. ál ■!-tiatbáatalMk, gyomnrgsrct t»kr«kad*e, míjbinttlom, v*r
tlíaláa a"ny«r ít » legkollnWxíbb ail bel«.4o«k «"en. e jelet bitmernek tVtiied.k 6U mindig nt«ycbb .Heijedttl ixerxeu. - Art tgy lijloiel.lt aradit! daaaxaak 2 ktr
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
A Rlchter-fOlo
Linlment.Cans. eom.
MOLL-.FELE I
Csak akkor valódi.
sit berizesz ncT«cte*tn miot fájdalonoilllipUÓ c»ui R toegbOléi Cgyéb kóreUMményoioél
.i.ll II.... A.. I Oft flll
bt mindegyik Öreg MOI.L A. YWJeíj" .A. Nitl" felirtw ÍBoittttl no xirrt- A »ll-»» I bedírz.Slail •»\' kWtt\'iii,
lcsiitnerctoicbh ncpiter. - tsy
Aaalott eredeti Ívig árt I kar. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
duomtbb, legujtbb midtxer nerint kéliitek gyermek H bölgy ixtpptn t bír iierU ápaláiárt gyeraekak t rataittek ríazire.
ín d.rtboaklat — 40 flll. Öt dtrtb — I kar. 80 flll. Minden dtrtb gyermek-txtpptn Mail A. ytdjegyéYlI *m ilUtit_
H l< é I U I i ít: Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállító által,
Bécs: Tachlftubea 9. sz.
Vidíki megrendeljek ntponu poiunUnvét mellett telioultelnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával íj védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanosán Rosenfeld Adolf Fial.
Horfloay - - Expeller
ejy rési kiprfMlt bixitxer, t mely mir több mint 33 ír 4t» mee-
bixhttóbodbrxsttlísSlalktlmtxtttik
UuttJliH. otzül f»
Intés. Sdiayttó ntinxitok mittt
Í2ÍS berftirtitkorírtteítk tegyünk cwiií eredeti üvegeket
S5bo»kb.v>»..<ir(iiry<ti;-I!/Bol
íü^SWESaSÍ
irbofi t lertlbt gvÓKyuoTÜrton ktpbtti. Főriktir: Törők 1 József gyógysxor&unól Budapostori.
smrF.iUtttrsf.
dúl <t klf. *.ir>r\\ fl»«lIrttV-.Ratfolktadt^i
Doooatoaaocxjcxxjoaooocxxjacxjooaxj

Pénzt,
5
btronkíot 1000 koroolig koreibet mindenki tiixtet-i^reieo minden ixtkitma. ret nílkül.
Küldje bí cximtt F.. 9i4 jelige tUtt t k«»elkex6 étimre: Annoncen-Abtel Iudb de» .Markor" M&nnhelm.
Óh ja|t
Megfojt ez az átkozott köhögés 1
Köhögés, rekedtség és
elnynlkánodis ellen gyors óa blzios hatásnak
Ener mellDaszlillái
az étvágyat nem rontják és kitUnö ízűek.
Doboza I kor. ós 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
FS- H ixétkoldíii rtklAr:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Bndtpell. VI., Váci-korai 17.
Éljen!
Egger mellpasztilla
csatearnie^íöiyitoti.
Kapható Nagykanizsán: Bslus Lajos, Práger Béla, Reik Gynla és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj lolMminya orro»Í£ot, m«Jy xi (Ireul^t cröt ujn m«Kbo«»t PrObawomagot » egy ixix oKUla* könyvet p<»t4n. jöl Ixciomatfolvs. ingyen kapjUc mindaioV,;* kik érte irtuk. Bx * legbi-muUtraailt^bb eiodaorroivig, mely megmeatett C4tekct. x kik Jiüalkon kiblgiiok íolytU o<»l bajokban, MÍfi1i«bcn, rabmlnt clrenitctt férfierő ben uenvednek. Et okból elhatAroiu a* Inthet, hogy egy ingyen orvoiigot m*gyar4/d könyvvel ígyOtt mindenkinek iogyea küld. tUxel a bixior-voniggal a baj <Xlbon gyógyitbat6. » mindatok
i kik a fiatalkori kUsi^iwkböl sxArmaz6 oéenl bajokban, wellcml elgyöngUUibon.vagy krdoikut bajokban szenvednek, otthon gyógyitbatjkk magukat. Et a gyO»gy«er kOxvetellenöl azoVra a ervekre bal. a hol a meg\'rw»í«dH uftkUge* cvxli-Uto» eredmínynyel gyógyítja ai évek 6ta tartö betcg»cgeket. öreg. fUtnl egyaránt írhat State Medical liutitutnak ai aUnt jckett clutre, a hon-run a cíomagot rögtőn elküldik. A« Inléid leg-inkib!> aiokat aVaija megoeoteni, a kik keieléí céljibol ai otthonukat nem bagyhatjik el. A IMóbactomag megmutatj-j, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rwtenctci bajból otthon. At Intcret kivitelt nem lc«A Mindenki Irluit érette Wíbor.oin magyarvl. mire tltoklarti* mellett po»ta-íordaltival egy ingyen Ctvaiaj; orrO\\^igot kap magj-arizó könyvvel együtt. Irjou még ma. A Ck>>niag oly o<<}i>en be van csomagolva, h«gy a tartalmit icnkiiem fogja megtudni. A levelet igy kell cia«ni: State Medleal liutitcte. I" Klektroo V.uiUiag. Kort Wayne, Ind. Amerika.
A levilek mindig bermcnteíitcndők.

^Taska^ó labdacsai! j
melyek étek 6U i legjobb eredménnyel hssiníltsttin és t legkirálibb onosok ál Isi mint gyengMen has-hajtó, felőlié »«er ajánl-tatntk, sz emésztést nem akadályozzák, teljesen ár-Ulmatlsnok. Cnkrozott alakjuk tégett a gyermekek is sziveaen Tesíik.
Efry 15 pllnlát tartalmaxí dobo. 30 611ér. egy tekereg mely 8 doboxt, trtát 120 pll.lát tartalmai, csak 2 koron.i 0. *■ £46 koro»« ■6s«cg elözetei bekOldése esetén egy tekercs bérmeotesen küldetik.
I/ÉD II11/ Neasteln POlöp h.shsjtó labdacsait. Valód, KERJUK csak. h. minden dobo. hítsó oldtla a 5r,é-nyileg bejegyzett ,U.1I Leopold- rédjegyOokkel, tSrfe-íeketc
Somással tao ellátra. VédjegyezeU do^. ak- nWtány.,0^
d csomagolásainknak a .PBILIPP NEU8TEIN APOTHEKER aláírást kell UrUlmazoiok.
■eusteim Fülöp
gyígjiterUrt a ,Sxent-Lip4tbox\' Z. K. •/„
WIBN, I. Bex.,_ Plaakenías.e 6.
•WIBN, I. Bei., ritnxenKto.o a [utur Ktpktoixtis: BKLCS LAJOS Ét BEIK GYULA gjítyueríuekna
iooooQöőoooaaoaxJoooooacxxxxxjaJOO-
tm
Minden családnak
aajit jól felfogott érdekében culdi a
Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét
Mtbadoa pótlékul haixoünia a mladeon.pl kivéitalboí.
W.la
16 U ¥ A
A Dél-zalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző nívetkezet
folyó évi február hó 28-án délelőtt 9 órakor saját helyiségében tartja
XXIIl. RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT,
s
melyre a t. üzletrészbirtokosokat tisztelettel meghívja
Az igazgat6ság.
TÁRGYSOROZAT.
L A szövetkezet elnökének a lefolyt üzletévről szélé jelentése.
II. A felügyelő bizottságnak a szövetkezeti könyvek és számadások 1903. évi felülvizsgálatáréli jelentése, s ennek alapján a vagyonmérleg és osztalék megállapítása s az igazgatéság és számadók felmentése, ül. A társulati hivatalos közlöny kijelölése.
IV. Az alapszabályok 22. §-a értelmében kilépő 5 igazgatósági tag és pedig: Berger Adolf, Dants Kálmán, Frank Vilmos, Muzikár Vince, Simon Gábor helyett njak, vagy ugyanazok, ugysiintén 3 felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, 1904. évi január hó 23-án.
JEGYZET: A íelOgyelö bizottfág állal (elOWIngált vagyonmérleg a szövetkezeti helyiségben bármikor betekinthető.
A társulat könyveibe bejegyzett Ozletrészblrtokosok szavazatitpjaikat folyé évi február hé 26. fa 27. napjaiban & azö»etkezeti helyiségben átvehetik; a közgyűlés napján szavazatlapok ki nem adatnak. (__
I jjyotMOtbeWji.iíít, mint .
| Gyomor hurut, gyomorgörcs, : __
I Gyomorfijdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkáaodáa. ^ V* JeíTki,J=0 bitluen. melynek ki.Oni bttto trei 6U kl P\'^\'"- ^ »
Hubert Ullrieh\' féle növénybor.
I Ezen .Svinrbor kitO.6, „ögyhttituntk UliltfO».kb«l. J4 ^ "^\'Ji\' I
.rfitili, tletre kelti tx ember .m«tt>» axarvaxettt.^- A | lyoxxt tx emítititl xtvtroktl 4. .lOmozdltJl tx egitxtííetujjtxapxoa.... 1
A «l»e«yl»rt Woj.ko.in hutoM... CTO^Orb^^eg.k méí *
I Itutk. Symptomik mint: FSfijl.. f.^fOeí^EyO^tt W .v^ ^^ I melyek cbionikui (IdSt synmotbele£.i£e>nil oly gy.krtn I níblnj-wori trk» min. .-
Székrekedés Í^JJlJ t^űSuig^vtUmlnt^wílSiJ1
I gy«mo:b41 t. belekbíl tlk.ImttUn tiuek.
Sovány,halovány kinézés, vérszegénysé^eleratíenedés
■ lilkpotu. UvltrbilnynU. ^"^i f \' „ ^S^eíSobA. wr Xirinybor
lilmSÍTo íjjeldc kiretkeuíbeo fly eíyfoek ejteen elpnuto®^. >> \'
iguoljlk ea. SWzu^t, UjnSrtri. KU-Komüomt.
llWSWS1§8B
I^S-ekUnTi Juii mtgytr montrebU lejtíbb gy^yUrfbtn. ^ I A ktnluti gyogytirtk 3 * Oveg nCvínybor tendoIS.mbl «ed«i ^
I küldik irtt mlndenU.e t moiurcblibtn.
^--^
Utánzásoktól óvatik. "p®
Kiijenek cttklt
Hubert Ullrieh\' féle növényoort

Njomatoli líj. Wajdiis József könyvnyomdájában Nagj-kaiizsán.
NAGYKANIZSA, 1904. február hó 20-án
8-ik szám
XLIII. évfolyam.
Rl6rt*cetnt Ar: Kjfn tm . . 10 kor. — á" F«l tire ... 6 kor. — íli. NrfyrtlSvre S 411.
y.tjn -iám 20 Ml.
KIROETÉSEK i b.ilío* jirllltorbao 14,ni*odiiof ÍJ. ■ raiodco loribt.l iWfl 10 íll
NYÍL TTERB E h
[.rlii .oriokíul M íll«í\'l nck fel.
A lap ircltemi rón^\'. Illolö roló-áfa kOiUBéay a fclf\'ii sxerkenl6
»tíre, as iotijí rftit Illeti kOi. looiínyek pvjlf » kiadó nerírc
clnietlm Kagykaalzsár* Mr-meolvo inléxcndők.
B\'rttsot<ll<>n iCTclck ccta fojjid-latnak el.
KéxIratokvtuiaoeaikQldtufk
■j— A nagykanizsai . Ipar-Testület, • a „nagykaoizsai Takarékpénztár részvénytársaság," a .Kotori takarékpénztár részvénytársaság," .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," x .nagykanizsai kisdednevelő egyesület," a .nagykanizsai tanitéi járáskor,\' a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," .n.-kaiiizsai izr. jótékony nőegylet," .szegények tápintézete." a .katonai badas^aegylet." a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
hjbtenkint egyszer, szombatom megjelenő ve^ks tartalmú hetilap.
Leányképző. .
A loányfcépzés tudvalevően közoktatásügyünk vezetőinek kedves ideája. azért felette csodálatosnak tartom, hogy Nagykanizsa városának, ahol a szép számú középosztály sokat ad kimúvclődésére. 15 évvel ezelőtt és most utáua. sem felsőbb leányiskolája, sem felsőbb kiképeztetést nyújtó magán tanintézete nincsen.
Az elemi iskolán kívül van egy polgári leányiskolája, de ez csak a legszükségesebb s legáltalánosabb tanítást adja; a ki 14—15 éves leánykáját még nem akarja bálokba vinni, — az idegen városba kéoytclcn adni gyermekét, mert Kanizsán, hol annyi az iskola, magasabb kiképzést nem adhat leánygyermekének.
Hát ez igen furcsa állapot és csodálom, hogy senki figyelme erre nem terelődött.
Hogy miniszter, vagy a város állíttasson ide felsőbb leányiskolát, arra, szOkös péozviszonyaink között tlig lehet gondolni; az is bizonytalan, hajlandó lenne-e a közoktatásügyi miniszter a helybeli 4 osztályú polgári leányiskolát felsőbb iskolává átalakítani?
legcélszerűbbnek találnám azért egy Itánykfazb ]elíöbb iskolának magán utón való felállítását, r.ői vezetés és igazgatás alatt, bejáré tanítással. A hazai és világtörténelem, üziksi és politikai földrajz, magyar és világirodalom, német és francia vagy sngol nyelv, aeszthetika, zene-történelem, hit- és erkölcstan, gazdasági számtan, rajzolás, squarell (estés, finom női munkák tennék a tanítás programmját.
Akad elég diplomás ember mindkét nemből, ki illó honorárium mellett szívesen vállalkoznék a bejáró tanításra, arról pedig meg vagyok gyó zódve, ki leányának magasabb mivclt-séget akar adni, az nem fog filléres-kedui s vissza nem riadna havi 10—20 írttól, ha ezért kimerítő, \' alapos és ügyes továbbképzést biztosithat gyermekéuek.
Már pedig rosszul esnék — ha Teleki vagy Szikra grófnő, ki a dsentrik sznobizmusza ellen annyira kikelt regényében, most a polgári osztály sznob-járói vádolni valamelyik regényében, p. o. a kanizsaiakat. A sznob angol szé, amerikai import, azon meggazdagodott jiokiknek hibája, kik alapos mivellség hiányában felsőbb képzést, tudást, Ízlést affektálnak, de a mellett csak a pénzeszacsfcé érdekeit tartják legfőbb célnak, leghasznosabb tudásnak. Ha meg ráuntak a szerzésre s volna miből az életet legnemesebb Örömeiben élvezni — nem értenek hozzá.
Ez a sznob 1 Sajnos igen elterjedt betegség korunkban: az indusztrializ-musz és merkantilizmus* korában, a melynek csak egy az ellenszere — igazi lelki miveltséget és disztingvált szellemi kiképeztetést adni azon köröknek, a kik már nem szereinek, hanem élvezni akarják munkájuk, szorgalmuk gyümölcsét, vagy a kik gyermekeiknek megakarnák azt adni, mi lelkűknek
hiányzik.
Hogy éppen a leányok felsőbb kinevelését óhajtom, annak két okát adom. 1. A nagyzás! hóbortra, a sznob-ra leghajlandóbb a nő; 2. A társadalom regenerálása ismét csak általa lehetséges, ha valódi miveltsé-
get, helyes érzéket és igazi tudást nyújtunk a nőnek."
Dc az impulzusnak a tehetősebb körök részéről kell kiindulni. Ha o(t igaz mivelődésre törekszenek, csakhamar átragad ez az alsóbb körökre is.
Képek az étkezésről.
Jövedelmünknek jelentékeny részét költjük étkeréiüokre A napról-napra megélhetésükért küzdőknek nem csekély gondot okoz, hogy megtudják azt keresni, amit megesznek, bogy megszerezzék a betevő falatot, inig ezekkel szemben a vagyonos osztály tagjainak az étkezésre való kiadások, csak mc\'lékos gondot okoznak, az ő gondjaik sokkal nemesebb, uri passziók felé irányulnak. Természetes, bogy e két osztály életmódja, különösen étkezési módja szictén két szélsőség, amelyek közt a gyenüébb árnyalatok mis-mis változást mutatnak. Azt biszstük elég érdekes fog lenni, ha társadalmunk különféle osztályainak fehér és színes teritójü asztalait végignézzük, ezek mellett néhány szét szólunk étkezéseik jollogéról és meglesniük rá szociális érdekű megjegyzéseinkel.
Nem aksrjuk a fejedelmi lakomákkal kezdeni, mert nagyon halvány képet alkothatunk magunknak ama kis azálló hírekből, melyek az ilyen vendégeskedésekről hozzánk jutoak, annál kevésbbé mondhatunk elfogulatlan bírálatot azokról, mert amellett, bojy oem ismerjük eléggé azokat, még nagyon síkossá lesz tollúnk alatt a papiros is, ha e lakomák fontolgatásának betűit akarjuk ráróni. Elégedjüok meg aztai, hogy ezeken mesebeli a fényűzés, ami nagyon természetes is, mert hisz\' egy nemzet, vagy egy nemzetiség ura adja ezeket éa neki mindenben k fejezéjre kell jnttatoia népe méltóságát és uralkodó társai előtt be kell bizonyítani, hogy ó is közéjük való. Vájjon a sok szegény nyomora nem érdekelné-e a bibo:bsn születetteket egy kissé és vájjon nem volna-e jó, ha a fényes asztalokon csemege helyett néha-néh i » szegény nép
TÁRCZ A.
Képet levelezőlapok.
hu: litrl Laiarfaa.
— A ,3Ul*i KóiWny* tirrtj*. — SlwMlyck:
Berthe, 18 éves.
Jeanne, 1G éves.
Madelaíne, 17 éves.
Rose, 14 éves.
(Mind a négyen a tengerparton liove-rősznek egy kifeszített nagy japáni napernyő alalt.)
Jeanne (Madelainehez). Neked mennyi van? —
Madelaine. Kétszázötven.
Jeanne (Bertbehoz). És neked?
Berthe. Hatszáztizennégy.
Jeanne. Ab! (Rowhoz). Ks neked ?
Rose. Kzerszázkilenc darab.
Jeanne. Nem, az lehetetlen!
Berthe. Ez hallatlan I
Rose. Ez még nem is olyan sok. Még egy egész csomó hiányzik a gyűjteményemből. Például nincsenek meg a Hurabert-levelezölapok sem.
Madelaine. Oh arra ne is számiul Minden képes levelezőlapot ugy sem lehet óaszegyüjteui. Az egész világon nincs olyan ember, akinek minden megvolna a gyűjteményében. Klószőr is azért, raert . . . mert nem élhetne tovább ... a boldogság megölné I
Jeanne.. Meghalna a nagy boldogságtól 1
Rose. És éu mégis remélem, hogy a gyűjteményem teljes lesz egyszer . . .
Berthe. Ha férjhez fogsz menni?
- Sose. Igen. különösen hogyha gazdagon fogok férjhez monui. A gyűjteményem miatt kénytelen leszek egy milliomoshoz menüi. Egy amerikaihoz, aki valamiféle király keli hogy legyen. Varrógépkirily, huskirály. vagy koményitőkirály .. . szóval akármi, csak gazdag legyen.
Berthe: Te, talán légjobb lenne, ha képes levelezőlap.király lenne?
Jeanno: Hál neked csakugyan ezerszáz darab van már?
Rose: Ezerszázkilenc!
Jeanne: Milyenek?
Rose: A világ minden városinak látképei, a Dreyfus-affér, mindon híresebb színésznő, a pipa, Sarah Berohardt, a souverainek, minden;... már jóformán azt som tudom, hogy mi.
Madolaine: Megvannak a Santos-Du-mout-félék is?
Rose: Azt hiszem, igen... és II. Vilmos . . . Kroger . . . itarchand.
Jeanno: De bát hogy szeded össze őket ?
Rose: Megveszem ... Minden pénzemet arra költöm. A ruhámnál, a parfümömnél zsugorgatok. csakhogy arra jusson, éppen most is inakat várok, amolyek még csak ezután fognak megjelenni... A martini-qnei katasztrófa ... színes nyomással.. . a vulkán ... a lángok ... a menekülő emberek . .. ezek lesznek a legremekebb példányaim.
Msdelaine (Jeanneboz). Ks te? To nem gyűjtői ?
Jeanne. De igen. csakhogy én csak egy bizonyos specialitásra szorítkozom.
Rose. fis az?
Jeanne. Híres íréi képeslapját gyűjtőm; egyebét nem.
Madelaíne. A modernekét, az élő Írókét?
Jeanno. Természetesen. Csak nem is fegom a Lifontaine és a Boileau arcképét gyűjteni!
Kose. Hallgass! Ne emlegesd azokat az emburoket I
Jeanne. Hanem d\'Annunziónak. Porto-Riehenek vagy Francois de Aurelnek a. fője, az már beszéd. Mi? ... fis aztán én minden képhez az illető írónak az aláírását is megszerzem.
Madelaine. Na ez nagyon kényelmetlenné teszi a gyűjtést.
Ro>o. Do hát hogy csiuálod?
Jeanne. Ojjé I Ahhoz van száz módom is. Először is megszerzem az illető nagyobb müveinek cimét és aztán a kővetkezőket írom neki: Uram! ...
Rose. Na ez nem valami uj ötlet, fin is így csinálok, de sohasem irom a megszólításban, hogy .Uraml- hanom vagy azt irom .Mester," vagy . . . vagy . ..
Jeanne. Az nem ér semmit. Kjgy mért-földről megérzik rsjla a vidék. Erre senki sem 01 már fel.
Rose. Jeanuenak igaza van.
Jeance. Tehit: Uram! Egy ismeretlen csodálója az ön lánglelkének, végtelen boldognak érezné magit, ha ezt a levelezőlapot aliirva visszaküldené. Vagy: Uram I Egy szegény nevelőnő, akinek szomorú magányát az ön müvei teszik derűsebbé...
penészes kenyérmorzsái tűnnének elő egy pillanatra?
Már többet mondhatunk dusgazdagjaínk fényes lakomáiról és vendégségeiről, amelyek a botor költekezés tekintetében közeledni óhajtanak a lucullusi fényhez éa gyakori észnélküliségük a pompájukkal egyetembon bámulatra méltó. Hogy mi minden kerül egy ilyeu nagy uri asztalra, azt nem írhatjuk le teljességgel, de miodnyájunknak van fogalmunk arról a sok mindenféle különc ételekről, amiket ezeken a lakomákon előkelőinknek feltálalnak. Bár már nem vitetik az élő halakat asztalukra, vagy nem főzetnek különféle szintjátsző lovoseket, mint a római ínyencek telték, do az bizonyos, bojy més nyálkás kagylókat szopogatnak ki héjukból és csak a legdrágább szelíd, vagy vadállatok husa csiklandozza meg kellemeson ínyüket. Fácán, vaddisznó-pecsenye, őz, nyúl, tengeri-rák, a kűlöu-léle halak" találhatók e díszes asztalokon, amelyekkel vetokednek a legdrágább sütemények, a délvidék gyümölcsei és még tudja Iiten mi minden. De hát fura ízlése is van előkelőinknek I Alighogy kitavaszodik, vagy mikor még a télbon vagyunk, már ott találjuk asztalaikon az uj burgonyát, cukorborsót és egyéb nyáron termő eledeleket, areeljekoek beszerzésére nagy összegeket költenek el. Télen a gyümölcsöt borzasztó drága áron ia asztalaikra viszik. Amikor pedig a természet miodeokit olcsón akar megajándékozni torméoyeivel, ők nyaralni mennek s jtt gyakran megtörténik, hogy amit télen bármi áron is hajtandók beszerezni, mivel most már nem újság, egyáltalán nem kivinják, még csak nem is azért, mintha tán meguuták volna, hanem aiéit. mert nem akarják asztalukra vinni azt. amitől ugyanakkor a szegényebb ember is kedvére jóllakhatik. Az ő ebédjeik, ozsonnáik és vacsoráik fényéi nemcsak hogy nem a jóllakás irányítja, hanem még fitiyis ízlésüknek is a feltűnni vágyás parancsol, mert ha a szomszéd X biróék hírt fognak hallani nagyezerüon aiketOlt t-stélyOkröl. mérgükben megpukkadnak és a környékbeli gentry-k az ö házukba mindig sziveson fognak
ellátogatni és ezentúl ők az előkelő világ számottevő tagjaiként fognak szerepelni.
Azonban, hogy ily hiábavaló-ágra való pazarlással gyakori elszegénykedésük mellett még milyen példát mutatnak, azt nem tudják felfogni. Nem tudják elgondoló!, hogy mit érezhet az a szegéoy ember, aki látja, hogy náluk több és finomabb dolog kerül ia csávésba, mint őnála az asztalra, a kuYyáknak jobb ételt adnak, mint ő gyermekeinek adhat és míg ő dolgozva, nyomorogva alig tudja mogkeresni a konyeréi, sddig az ur, mort annak született, — több joga sok esetben nincs bozzi — vigan, tétlenül, vadászgatva, kikocsizva tölti a napot éa pompásan eszik ízlése szerint, amit szemo szája megkíván. Keressük már most itt\' a társadalmi oszláljok súrlódásának ki-kerülhetését 1
Do hagyjuk már el o nagy fényességot, nézzünk másbovs, ahol a nagy fénynek árnyékát fogjuk látni. Vetessük le az aszúiról a tiszta fehér teritőt és teríttessük rá a azinosot, vagy zsírosat, ba ugyan ez is akad.
Iparost, kereskedőt, munkást és föld-mívest találunk e szerény asztalokoál, rendesen nagy családdal és Bokszor bizony éppon csak a táplálásra szolgáló ételekkel. A reggeli rántott-leves, vagy valami olcsó kávékivonat leve; az ebéd szintén ráotott-loves, vagy húslevesnek csúfolt csontokból kifőzött és bezsírozott lé, konyérllsztből készített tészta, vagy néha egy kia főzelék, valamilyen benofőtt hússal, amiből már előzőleg az anyjuk a levest is kifőzte; a vacsora, ami délben megmaradott, felmelegített leves, vagy főzelék. Vasárnap és ünnepnapokon már főtt marhahusi ia találunk asztalaikon paradicsom mártással, a tészta helyett sütemény lesz, amiben már dió, mák vagy befőtt is van. Ilyen étrend azonban még megjirjs. De van o jómódú szegényeknek nevozhetókön kivül a proletároknak egész serege, amely ospokig nem lát maga előtt főtt ételt, kenyér, szalonna, a piaci kofáktól visárolt hurka, vagy hideg disznóhús jut csak nekik, fis ezekből sem ehetnek elegendőt, pár garasuk, amit itt-ott keresnek és esetleges nsgy cssládjak oem engedik őket jóllakni, tz éhség sokszor tsnyát üt
stb. stb. .. Vagy: Tíienhat éves vagyok és szóké, mint egy Tízian festmény. Éppen most olvastam el titokbon az ön legutolsó regényét. Milyen megfigyelések uram! Milyen szellem! Milyen mély ismerete az emberi léleknek! Ha egy szót, egyetlen egy szót irna számomra erre a levelezőlapra . . .
Madelaine. Te. et nagyszerű !
Jeanne. Várj csak! Beteg leány vagyok. Egy szorencsétlon mollbeleg leány. Akinek tizennyolc éves koriban már nincs mit remélne ... És aztán idézem Millerovet: .A hulló levelek".
Madelaine. Elég, olégl
Jeanne. Még nem vagyok készen. Roppant változatos a repertoárom. Majd egy öreg hölgy vagyok, majd egy grizett: egyszer egy szegény gépírónő, máskor X. grófné, vagy Y. márkiné, akit az ura árgus szemekkel őriz. aztín egy olasi, spanyol, vagy angol hölgy, egy orosz nő, egy szonvedélyos krool tjsszony . . .
Rose. Vagy egy néger nő . . .
Jeanne. Síiért ne? Már azt is tettem: Nsgy írói Nem lenne olyan kegyes egy szegény kis néger asszonynak, akit mindenki gúnyol, az ön fehér kezévol egy vigasztaló sort írni? ...
Berthe. Kinek írtad ezt?
Jeanno Azt nem árulom ol nektek.
Roso. És válaszolt?
Jeanne. Válaszolt hit.
Madelaine. Mind válaszolnak?
Jeanno. Körülbelül. Csakhogy némelyik nem mindjárt előszörre, végre azonban mégis csak ristinjik magukat.
Berthe. Tehát te mindaddig irn? ...
Jeanne. Amíg csak választ nem kapok. Némelyik azonban igazán nehozen adja meg magát. Cskkhogy \'és nem vagyok olyan könnyen lerázható és egy kis erőlködés után mégis csak megkapom az én levelezőlapomat.
Rose. Te Jeanne: nekem valami jutott eszombe. aruire te, ugy látszik, oera gondoltál ...
Jeanno. Nos mi az?
Rose. Ismered te azoknak az uraknak az irisái ?
Joanne. Nem. Miért?
Rose: llát akkor honnan tudod, hogy ssjiikezüleg írtad nektek ? ..
Jeanne: Ah! De... De... Hát te azt hiszed ? . . .
Roso: Miért ne?l Minden lehetséges. Hátba a titkárjával irat, vagy éppen a komornyikjával ...
Berthe: Az nom tosz semmit. A hit boldogít.
Jeanne: Nem. nem! finnem hihetem, hogy egy. szegény fiatal leánynyal, aki még hozzá nem is csúnya, ilyen kogyet-len és rosszlelkü tréfát űzzenek azok az urak.
Rose: De hát mit tudjik azok, hogy to milyen vagy. Az írásodban nincs benne a szóko frizurád és éppen olyan joggal irhát nekik egy harmincéves vén kisaiz-szony is. aki kék szemüreget visel és... és így ...
Madolaine. Bertho (egyszerre). Igaz, igaz!
XLIII. ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1904. FEBRUÁR 20-án.
otthonukban éa ilyenkor bizony eszükbe jutbat, hogy az a gazdag ii, ott a pompásan terített aaztala mellett áppeu olyan emberi lény. mint 6. Tudja, hogy az neki embertársa ás mágia köztük oly nagy különbség van, hogy félve és irigykedve bámulja a másikat és az éhség gyakran bizony ráviszi a rosszra is, feltámad benne az állat, amely a mások prédáján rágódónak az éleiét elveszi, hogy étvágyát csillipitsa.
Biz\' az szomorú valóság, hogy még olyan esetekről is olvashatunk, midőn ember embert öl, bogy nyomorgó családjának kenyeret vehessen.
Találunk még sok más asztali képet. Olt. vannak a népkonyha látogatói, az ingyen tej- éa kenyérosztó boltok nyomoru-Ságoi alakjai, ez ajtóinknál kolduló sze-gények, akiknek életét már keserűség nélkül nem is említhetjük. S ha erekkel szemben ott látjuk a fényes uri lakomákat, amelyeken ezreket pazarolnak el, ahol az ételek sokasága és drágasága csak az oktalan pénzszórás mellett tesz tanúságot, ugy nem kell csodálkoznunk, ba akad a nyomorúságban megnyugodtak kőzött egy-egy elégedetlen is, aki miután nem tudja > harcot felvenni az összes gazdagokkal, egye«ekre támad és igy akar sorsén segíteni.
Térsas életünknek ez utolBÓ időben nagyon sok kóros részei vannak, ezek \\ kigyógyitásának a nyomorgó szegények étkezési módján is kell segíteni és jobb táplálást is meg kell teremtenie.
Kína.
Az írod. és Művészeti K5r estélye.
I90t február H.
Az írod. és Művészeti Kör mulatságai azok a pontok a haláron, hol a társadalom végletei találkoznak. Ezek a végső stációk, meddig .helyiérdekű\' arisztokráciánk leereszkedik és meddig a peuple felemelkedhetik. Ami e mulatságokon alul van. az maga a subás és zsíros demokrácia, felettük pedig isteni magaslatán a hamisítatlan előkelőség uralkodik. Az irodalom és a művészetek közép-helyet foglalnak el és mint a békeszerető biró, egyeztetnek.
Ez az egyeztetés a kör legutóbbi mulatságán Bajnos csak nagyon mérsékelt formában történhetett Részint mert egyesek megakadályozták a rendezőséget abban, hogy demokratikus hajlamainak jelét adhassa, másrészt pedig a legjobb akarat mellett sem volt kiket egyeztetni. Mi, alsóbb fajú lények, éjfél után már meleg kézszorítások között megelégedéssel konstatálhattuk, hogy teljesen entre noua vagyunk.
Az estély lefolyáséról a kővetkezőkben számoluok be:
A programm első pontját a kör dalárdája töltötte ki. Tólo megszokott precizitással énekelte a .Reszket a bokor mert* ... kezdetű dalt. Böbm Emil karnagy vezetése alatL A dalárda az est folyamán még kétszer lépett fel. Egyszer vegyes-karban Lincke .Lysistraléjából* a Jánosbogárka idillt adta elő, másodízben pedig Blau Margit kisasszony és Fischl Ernő kettőséhez a kart képezte. A Lysistrátá-bau Práger Ilona kisasszonynak nagyon hálás alkalma nyílott, bogy szólójában zenei képzettségének jelét adja és tisz-láu csengő, kedvee hangjával élvezetes perceket szerezzen a közönségnek. Blau Margit kisasszonyról sem emlékezhetünk meg az elismerésnek mérsékeltebb hangján. A .Drótostótból" énekelt részleteket \'meglepő biztossággal és nagy készültséggel. Különösen jól hatott játékbeli fesztelensége és természetessége. Mozdulatai szabályosak éa tetsxetösek. Fischl Ernő, a duettben a kisasszony táraa, szintén jól megérdemelt tápsokat aratott.
Jó hatást keltett bennünk Kantz Juliska kisasszony és Gárlner Antal szereplése. ,A zsurok vége" című két-
Jeanne. Na holnap ulána nézek a dolognak és ha becsaptak azok a jó urak, akkor olyat írok nekik, de olyat, hogy ...
Rose (bizalmasan). Te Jeanne. Mondok neked valamit. Küldd el inkább a fényképedet nekik .. . Hidd el nekem, az , többet ér .. . Az a legjobb módszer. Látod ... Ha ón valami nagy embertől akarok valamit, akkor rendesen elküldöm neki a fényképemet. Ez ugy meghalja azokat a bires urakat, hogy egészen biztosan válaszolnak, néha még a saját fényképüket is elküldik cserébe Tudod, nem . akarok rossz nyelvű lenni, de mondhatom, hogy . . . Iiogy az ideálomat még nem találtam ineg közöttük.
személyes szalonjátákot adták elő. Maga a darab ugyan nagyon ügyefogyott kii micsoda és éppen nem érdemelte meg m szereplők buzgalmát, mégis a .tehetséges műkedvelők megcsinálták belőle a lehető legjobbat Kantz kisasszony kedves jelenség a színpadon, temperamentummal és intelligenciával játszik, partnere alakításáról pedig minden túlzás és helyi önzés nélkül elmondhatjuk, hogy jeles alakítás volt Bennünket, kik a színpadon kívül nagyon nyugodt vérmérsékletű, jó fiúnak Ismerjük a Tóni alakitóját, valóban meglepett az a sokoldalúság és kifejező képesség, melyet a színpadon tanúsított.
Végül a csalétek: Beregi Oszkár. Az ő nevének varázsa gyűjtötte össze szombaton este a díszes közönséget az Egylet nagytermében. Vájjon a hozzá fűzött (okozott várakozásnak megfelelt e?
Hát, instálom, nagyon vidéki színezete lenne a dolognak, ha mi a Nemzeti Színház nevea művészéről hosszabb bírálatot írnánk. Ha már nincs módunkban, hogy művészetéről kész tanulmányt ad-hassunk olvasóink kezébe, jobb ha minden bírálatot mellőzünk. Kik jeleo voltak, meggyőződhettek róla, hogy az igaz művészet gyönyörködtette őket. Csodálhatták B9regi művészetének pompás megelevenítő képességét, gyönyörködhettek szép organumában és főkép mozdulatainak nemes plasztikájában. A művész a következő hét költeményt szavalta, melyek közül három ráadás volt: ,Törik* Somló Sándortól, .Fülemile" Arany Jánostól, .Falu végén kurta korcsma" Petőfi Sándortól; Komjáthy Jenő: .Alom," Ábrányi Emil: .Anyanyelv," Gyulai Pál: .Hadnagy uram,\' Petőfi: .Ezrivel terem a fán meggy ...\' és „Homér és Oazián." Csáti ^ Márk az irodalmi osztály elnöke Beregi-* nek nyílt színen adta át a kör babérkoszorúját.
A gyöngébb szívűek és érdeklődök kedvéért megjegyezzük, hogy a kör Beregit bár nem túlzottan, de valóban bőkezűen honorálta.
A programm befejeztével tánc következett, mely a hajual beköszöntekor még mindig tartott. Az első négyest körülbelül 80 pár táncolta.
.V. s
HÍREK.
Az ildomosságról.
— A családfa él » drótoitót. -- A itilu-jjírkl biró. — Fószolgibiró éi biri. —
Egy drótostót benyitott valamely háznak kapuján. A lakók éppen az ebédnél ültök. Azt hiszem halat ettek, melynek kilója 1 K. 20 fillérbe került A családfő éppen a halcsontokat szedte ki a szájából és megtiltotta a beszélgetést, nehogy valaki halcsontot nyeljen. A drótostót pedig torokszakadtából elkiáltja magát: .Van-e valami drótozni" 1 A háznépe megijedt. A drótostót azonban egy ideig várt és mivel szóbeli megbízást nem kapott, szemtelenül nekiment a halcvő család lakása ajtajának és ezt megzörgette. Ez már több volt a soknál. Felpattant a családfő, rárívalt a drótosra: — ,Mit akar itten? Nem tartom ildomosnak, hogy bennünket az ebéd -nél megriasszon! Takarodjék innen" I
Szílas-Györkön a gimnáziumi épület krudelis állapotban van. Minden évben más oldalát kell megtámasztani. Kelet felöl fal repedez, nyugot felöl a talapzat süpped, összeülnek az esküdtek és elhatározzák, hogy uj gimnáziumot építenek. Évek múlnak, még mindig tanácskoznak. Először azért, hogy honnan vegyék a pénzt, másodszor arról, hogy kinek adják az építkezést, harmadszor arról, hová építsék a disznóólakat?
Egyszer megint csak összehívják a nagy tanácsot, hogy ne határozzon semmit Ezen a gyűlésen egyik atyafi megembereli magát és azt kérdi: ,Uraim, én agyán nem tudom ki fogja építeni az ty gimnáziumot éa miből fogják építeni, de őszinte akarok lenni: Megkérdezték már a régi gimnáziumtól, bevárja-e az aj gimnázium felépítését*?
— „Hagásson kend, rívalt rá a birő, nem tartom ildomosnak, hogy
kend megriassza a mi népünket." +
* *
Szílas-Györkön Packa János volt a főszolgabíró. Gazdag legényember volt, jő cimbora, szerette a jó társaságot. A biró házához is eljároga-tott sokat, jó barátságban élt vele. Tőrtónt azonban, hogy a főszolgabírót elrendelték onnan Szílas-Györökrő), ugy elrendelték onnan a nagy urak. hogy Packa János haza ment gazdálkodni. Hej be sajnálta ezt a biró ar, be sajnálta! Történt azooban, hogy más főszolgabírót rendeltek az urak oda Szilas-Györökre, mert azt tartja a közmondás: a szolgabíró sohse hal meg.
Mikor a biró hallotta, hogy gyűn az uj főszolgabíró a faluba, hamar összehívta a tanácsot. — Aszondom, meg kell ám ünnepelni a szolgabírót I — Minden házra ki kell tűzni A zászlót I Minden ablakba ki kell tenni egy mécset 1 A bakter vegye fel az ünneplő bandát I Az egyházfi süsse el a mozsarakat! Én meg főveszem a varrottas szüremet!
— Hát biró ur ennek is ippeg olyan jó barátja akar lenni, mint a nagyságos Pscka főbíró urnák? kérdi az egyik esküdt.
— Hagasson kend, mondja a biró ingerülten, mit ért hozzá?
— Lehet biró ur, hogy nem értek hozzá, de én nem tartom ildomosnak, hogy a Packának meg .a Tilondáry főbírónak is egyformán\' jó barátja akar lenni!
— Üljön le I ne packázzon velőm 1 szólt ingerülten a biró.
Erre az esküdtek és tanácsosok ugy megijedtek, hogy az egerek is elkezdtek kaparászni a községházán. Ionéttul egy esküdt se mert többé szólni a köz8éggyűlésen. Mindegyik csak bólingatott a fejével, mikor a falu bírája beszélt.
yikt.
— A főispán városunkban. Azon alkalomból, hogy Uertelendy Ferenc vármegyénk főispánja ezen minőségében városunkat folyó hó 27-én meglátogatja, a városi képviselőtestület határozatához képest az ünnepélyes fogadtatás sorrendjét kővetkezőképpen állapitolták meg: 1. Folyó évi február hó 2T-én a képvl-víselötestűlet a vasúti állomáson fogadja a déli vonattal érkező főispánt éa innen lakására kiséri 2. Ugyanazou napon délután ő órakor a városház tanácstermében a tisztelgő küldöttségek fogadtatása. 3. Ugyanazon napon este 7 órakor a városháza előtt fáklyás zeno lesz üdvözlő szónoklattal. 4. Ugyanazon napon égte V»9 órakor kezdődő táraas-vacaora az .Arany Szarvas* szálloda éttermében, A társas-vacsorára aláírási ivek vannak kibocsájtva. Az aláirottak jegyekkel lesznek ellátva. Egy. terilék ára 10 (tíz) korona.
— Főispáni bankét. Jóllehet, hogy minden hivatal és egyesület kapott aláírási Ivet a f. év február hó 27-én főispánunk tiszteletére rendezendő banketre, tehát azok, kik erre igényt tartanak, mégis megtörténhetik, hogy euyík másik ivhez nem jut Felhívjuk figyelmét, hogy e célból a városi kiadónál február 23—26-ig bezárólag szintén lehet jelentkezni, illetve a bankelre szóló jegy ezen időben megváltható.
— Áthelyezés. Cathó Egan m. kir honvédfóbadnagyot Nagykanizsáról Körmendre helyezték át.
— Eljegyzés. Weisz Henrik, kereskedő Letenyén eljegyezte Klnger Jozefa kisasszonyt Tót Szerdahelyen.
— Arany lakodalom. Halvái Kátoly nagykanizsai kalapos-mestert, hó 13 án ünnepelte Kslamaszuik Terézzel kötött házast ágának ötvenedik évfordulóját.
— Uj név. Az Altalános Munkásképző-Egyeaűlet legutóbbi évi gyűlésén elhatározták. hogy az egylet nevét megváltoztatják. Hogy mire változtatják, az itt mellékee, a fődolog,, hogy az nj név nyomait sem fogja viselni a ténynek, hogy ez az egylet munkásoké. Azt hisszük, a cél is ai volt, hogy az egyletről a diszkvalifikáló .munkás* elnevezést le-
mossák, amint hogy ennek az egyletnek eddigi minden ténykedése is gondos eltakarása volt a való állapotnak. A munkások eljárását igazán nem tudjuk minek minősíteni. Szégyellik munkái voltakat? Vagy képtelenek felfogni azt a tekintélyt, melyet egyletüknek éppen a .munkás" elnevezés kölcsönöz? Igy hatotta át az egylet tagjait a század uralkodó iránya? Jegyezzék meg e stréberségtői teljesen nem ment egyleti urak. bogy aféle setn hideg, sem meleg társulatokra, milyennek létrehozását ők tervezik, az ördögnek lincs szüksége, de egész társadalmunknak azükaége van egyletekre, melyeknek működésében a fizikai munka fontossága, hivatása, a munkás szervezet erkölcsi ereje demonstratíve megnyilatkozzék. Az a körülmény, hogy az egyletnek nem munkás tagjai is vannak, uem érv a névváltoztatás mellett, mert nyilvánvaló, hogy ezek az idegen elemek csupán a munka iránt való tiszteletből lettek az egylet tagjai, nBm pedig azért, mert egyleti tagok akartak lenni. Aki szórakozni és valamely egyletnek tagja akar lenni, az választhatja a Társas-Kört, a Kaszinót, a Polgári Egyletet és ha a Munkásképzö kivedlik eredeti mivoltából, ezekkel sohasem leiz képes versenyezni és céltalan, tartalmatlan bolygója lesz társadalmunk firraameo-tumának. Egyébként az egész dologhoz senkinek, tebát nekünk sincs semmi közünk, csupán aajnáljuk a megtévelye-delteket. Ma olyan világot érünk, hogy a munkás öklével űt a mellére és az önérzot határozottságával hangoztatja munkás voltát, nem pedig udvarolni jár azokhoz, kik fejük felett eltekintenek.
— A soproni kiállítás. Azzal a téves hirrel szemben, hogy a soproni kiállítás az állami szubvenció hiányában elmarad, illetékes helyen szerzett információnk alapján kijelentjük, hogy ez a hír a valóságnak nem felel meg. A kiállítás épületeinek felállítására a lapok most hirdetik a pályázatot.
A következő cégek fognak iparcikkeket kiállítani: Folytatás: Breiner E utóda Vaiadl ruggyanta-bélyegzőgyár Sopron, Adler Jakab vésnök Sopron, Brűckner Ignác fényképész Sopron, Lobenwein H. fényképész Sopron, Stoz E. fényképész Kismarton. Wirth Géza féoyképéez Szombathely, Ebei Károly látszerész Sopron, Guecheíbauer Antal mintakészitő Sopron, Heuffel Rezső kálybáa Kőszeg, Stoinbach Károly kálybás Sopron, Schökulln Józaef kályhás Csava, Hmcbler Rezső űvegfestö Sopron. Rauhofer István üveges Sopron, Haupt Józaef ötvös Sopron. Griess János reazelővágó Sopron. Schmiedl Károly esernyőkészitő Sopron, Jeckel Konrád zászlókészítő Sopron, Steinbofor János köteles Sopron, Török János gombkötő Sopron, Takáte Iatváo esztergályos Csorna, Visch Jáuos esztergályos Sopron, Tóth Péter műszerész Ivancsi, Tetur Józaef pu.kamOvee Sopron, Stoss Ede zonpora-kéjzitö Sopron, Waller Vilmos kesztyűs Sopron, Wauek Béla bzücs Sopron, ifj. Steiner György kádár Sopron, Matusidesz Károly kádár Sopron, Varga János bábsütő Kapuvár, Rász Ferenc bábstlió és cukrász Kismarton, Zsiday János szíjgyártó Zala-Szt-Qrőth, Purtschi Teréz papirvirág-készítő Sopron.
— Halálozások. Bodiczky Lajosué bzűI. Simon Rozália, megyei utbíztos neje t. évi február hó lö-éu, 82 éves korában Nagykanizsán meghalt.
Horváth Károly uradalmi intéző f. évi február hó 16-án Becsehelyeo elhunyt 53 éves korában.
— Házasságkötések. Február 16-én kötött házasságot Vidos Józaef, íz eUö magyar ált. bizt. társaság tisztviselője — Simon István, rigyáci gépész Gizella leányával. Ugyanazon napon Nemes Antal vasúti fővlgyázó (Sztana, Erdélyben) kötött házasságot néhai Horváth Vendel, klakanissai volt tanító leányával, Erzsébettel.
— A munkások panasza. Vettük az alábbi levelet, melyet egész terjedelmében közzé adunk minden kommentár nélkül: .Tekintetei Szerkesztő Url A nagykanizsai Altalános Munkásképző-Egyesűlet 1904. évi február hó 14-én tartott évi közgyűlésén — dacára annak, hogy a nevezett egyesületnek esidőszerínt tagja nem vagyok, mégis résztvettem s a közgyűlést végighallgattam. Nem akarok bővebben kiterjeszkedni a közgyűlés lefolyására, esik arra óhajtom tekintetes Szerkesztő Ur figyelmét felhívni, hogy szerény véleményem szerint a napi ujtő által a közgyűlés befolyásáról hozott hírek teljesen ellentmondók. Ugyanié a .Kuruc Újság" 1904. ári február hó 16-iki mellékletében a közgyűlésnek I
■zeilutem teljesen bű képe van adva, ami természetes is, mert e lap tudóiitója a közgyűlés egész lefolyása alatt jeleu volí, holott a .Nagykanizsai Frias Újság" 1904. február 17-éu — tehát utóbb — megjelenő számában a .Kuruc Újság\' által a közgyűlés lefolyásáról hozott tudótitáiáuak éppen ellenkezője áll. Igaz ugyan, hogy a „Nagykanizsai Frias Ujiíg\' tudósítója a közgyűlésen jeleu nem volt, de mert a .Nagykanizsai Frisi Újság* as egyesület jelenben megválasztott titkárja: ennélfogva mint az egyesület egyik vezető em\'oere, Annál pontosabban és a valóságnak megielelőleg kellett volna a nagyközönséget a közgyűlés lefolyásáról értesíteni. Tisztelettel: Munkás.*
— Irodalmi ál M&véazetl Hör Zalaegerszegen. A zalaegerszegi Irodalmi és Művészei! Kör megalakult Védnöke Herrtelendy Ferenc főispán, elnöke dr. Rtusicska Kálmán, kir. tanfelügyelő. Tagok még mindig szép számban jelentkeznek .. .... ..........
— Általános Kunkáskfepzö-Egyesület közgyűlése. A nagykanizsai Általános Munkásképző-Egyesűlet farsang vasárnapján tartotta ez évi rendes közgyűlését és amely oly viharos volt, hogy bátran obatrukciós közgyűlésnek is el lehetne
nevezni. Az eredmény.....> többség
minden vonalon győzött A közgyűlés as efqjesület cimét .A nagykanizsai általános Ifjoságképző - egyesületire változtatta, előzőleg a mult évi zárszámadást és a következő évi költség előirányzatot elfogadta klrohanásos felszólalások után. Mnjd a választás « következő eredménynyel végződött: Elnök újból Dobrovits Milán, alelnök Nikicser György, vigalmi elnök Strem Ottó, titkár Füredi Jáoos, pénztáros Metz Lajos, számvevő és könyvtárnok Schultz József, választmányi tagok: Jick Frigyes, Welecz Ede, Klapper Gusztáv, háznagy: Piry Ernő és MártincBevics lore, bllliárd pénztáros: Joós Antal, Mme Károly, Gumilár Mihály, Bayer Vince éa Vidéki János; ellenőrző bizottság: Vidos János, Bród Jenő, Frommer Síndor, Rítetz 8ándor és Nagy János.
— Klikanlzsal takarékpénztár. Az alapítók által kibocsájtott hirdetmény alakja a kiskanizsal polgárság nemzeti érzületét árulja el. A részvények jegyzése megkezdődött és az eddigi aláírások után következtetve túljegyzés lesz. Az érdok-IMés az uj takarékpénztár \' Iránt; különben városunk VL—VIL kerületében általános.
— A Kaszinó estélje. A nagykanizsai Kaszinó vigalemrendezö bizottsága elhatározta, hogy f. évi március hó 1-én, sajáL helyiségeiben , snassz-estély"-t rendez.
— Népgyűlés Zalaegerszegen. A atlamegyei függetlenségi párt, vezetősége £ évi február hó 28 án Zalaegerszegen népgyűlést szándékozik tartani. Az ez érdembeni szükséges előíntézkedéseket uár folyamatba tették.
— Vízvezeték. — A vízvezetéknek pályázata f. hó 15-én járt le. Nyert értesülésünk szerint beérkezett összesen 16 pályázat; ezekből 6 pályázat az egész vízvezetékre, 11 pedig egyes részletekre vonatkozik. Az 6 teljes pályázó a következő: Zellerin M., Darnay Béla és Fivére, íínuth Károly, Gráoer és Fucbs éa Herceg lest vérek. Részlege* pályázók: Siemens és Halaké. Ganz és Társa, Erdélyi Jenő, l?reund Hermán, Wayas M., Feltber ,ígogton budapesti szivatytyu gépgyár, Kii Jenő, Radnal és fia. Müller M. Ezen beérkezett pályázatok szakvélemény adása régéit a budapesti vízügyek igazgató* nágához küldettek fel. Miudez Kaposváron történt
— Köszvényesek öröme az a kellemes hír, melyet a Zoltán-féle kenőcsről izámtalau meggyógyult cnuz éa köszvényes beteg mond. E páratlan kitűnő szer tnár néhány napi használat utáo a legmakacsabb cfluz éa köszvényes bajokat meggyógyította, mit számos köszönő levél és több orvosi nyilatkozat bizonyít Üvegje 2 kor. Zoltán Béla gyógytárában, Budapesten.
— Farsang és böjt. Iker testvérek ók, egyházi törvényeken alapuló levett éa elfogadott szokás, hogy a dinom-dánom-ot megbánás kövesse, éppen ugy, mint a természeti törvényen alapuló nappal! fáradalmat, a csendes éjjel nyugalma váltsa fel és ez nagyon jól van Í0, mert a jóból is megárt a sok éa ma már szükséges következménye a zajos farsangnak, a mértékletes életmódot követeié böjtnek következése. Az idén február hó 17-én beköszöntött a böjt, nem tart tokáig, de elég, hogy ezen idő alatt, a farsangban szinte a kimerülésig kifárasztott test, kipihenve, elvesztett erejét ojt* visszanyerje.
\\
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. FEBRUÁR 20-án.
— A« általános belegaegélyiiipónz-
tár reodes éri köígjBtéeét f. éti február hó H-éu tartotta meg. Ezen humaoua intézet miadoagyobb tért hódit tároaunk-bao. A társadalom minden rétegéből vannak tagjai. A közgyűlés megelégedéssel vette tudomásul a 3973 kor. 36 fill. bevétellel, 3886 kor. kiadással lezárt 1903. éri zárszámadást, a vagyonmérleget 20.686 kor. 66 fill. tiszta vagyonnal elfogadta és a felmentvényt megadta. A választmány által elóterjeaztett médositott alapszabályt, többek hozzáiratása utáo szintén elfogadta. Az egjbaogulag megejtett választásból a tisztikar következőleg alakult: Elnök Siller Lajos, alelnök Dants Kálmán, titkár Hajós Ferenc, pénztárnok Kürscbner Ignác, orvos Augeofeld Fülöp, ellenőr Zollner János, választmányi tagok : Balázs György, Gstettner Vilmos, Hajdú Gyula, Horváth Mibály, Kaufmann Mór, Lusztig Viktor. MOller József, Oroiag István, Pollák Ede, Pollák Józaef, Strasser Márton és Weiszberger Kálmán Számvizsgálók: Eiainger Henrik, Práger Béla és Satttar József.
— Elsi Nagykanizsai Temetkezési Egylet ügye. A Nagykanizsai Első Toraet-keiési Egylet által í. év február hó 2-án megtartott rendes évi közgyűlés határozatát, mint azt aooak idején közöltük, a választott számvizsgálók megfelebbuzték: arról értesülünk, hogy az illetékes városi tanács a szükségesnek látszó vizsgálatot elrendelte, a vizsgálat rorgejtézére a városi számvevőt küldte ki, ennek beterjesztendő jelentése ntáii fog a városi tanács érdemileg határozni.
— A nagykanizsai I«r. Szent Egylet február hó 23-án. kedden délután \'[,*, órakor az izr, hitközség tanácstermében évi rendes közgyűlést tart.
— Hirdetmény. A Magyar Földrajri Intézet részvénytársaság (Budapest, Y., Rudolf-rukpavt 8.) kiadásában legutóbb megjelent a Balkán-félsziget fali térképe. Mértéke 1.800.000. Az igen gondosan kidolgozott és aok tekintetében hasznavehetőnek jelezhető térkép \'beszerzését ajánljuk az érdekelt köröknek. A térkép ára fölvonatlsnul 16, vászonra vonva védő borítékban 22 korona, vászonra vonva lécekkol 26 korona. Szállitása bér-mentes. Sopron, 1904. évi február hó 11-ikén. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— Egger mellpasztlllál gyorsan és biztosan hatnak köhögésnél, rekedtségnél és elnyálkásodá8uál, felülmúlhatatlanok a torok éa légzési szervek működési zavarainál. Kapható minden gyógyszertárban és drogueriában. Doboza 1 kor. éa 2 kor. (Próbadoboz 50 fillér.) Főraktár; Nádor gyógyszertár; Bpeat, VII., Váci-köru: 17.
— Egészséges gyomorhoz mindenekelőtt rendes erőteljes emésztés szükséges. Sajnos, éppen ez irányban azonban sokszor vétkezüuk és igy támad: a gyomorrontás, étvágytalanság, székrekedés, álmatlanság, főfájás, kólika, vérszegénység stb. Ne mulassza el tehát senki jó és halhatós óvószert használni, mely ugy a gyomrot, mint az egész emberi szervezetet erősiti, gyógyítja éa jó egészségben tartja, Ilyen szer egyedül csak a valódi firádi-léle máriacelli gyomorcsep-pek, évtizedek óta kipróbált zamatos izü, biztos hatácu házi gyógyszer az összes gyomorbajoknál. Üvegje 80 fillér a gyógyszertárakban*. Utánzatoktól óvakodjunk.
IRODALOM
— legjobb könyvek. Egy kötet csak 60 fillér, tehát olyan olcsó, hogy egyetlen mái vállalat se versoeyezhelik vele. Mikszáth, Gárdonyi, Szomabázy, Bársony, Szabóné, Sherbulier, Conan Doyle, Mark \'Iwain, Gréville é< Csehov egy-egy kötet csak 60 fillér: — oly olcsó tehát, a minő Olcsósághoz fogható nincsen semmiféle nemzet irodalmában. A díszes vörös borítékba fízött kötetek tizenként jelen-nek meg a 6 korona beküldése ellenében °"r x k\'t8tot bérmentve küldi meg a Légrády Testvérek könyvkiadóhivatala (Budapest, V., Váci-körat 78.), de az egyes kötelek külön is kaphatók ugyanott bérmentes megküldéssel 70 fillérért Az eddig megjelent 10 kötet a kővetkező-1. Mikszáth Kálmán: Prakovszky a siket kovács 2-8 Ohnet György: A ,l0rke-ruhás hölgy. 4. Harroden B: Haiók ha éjjel találkoznak.
— A „Honi Ipar" legutolsó száma való-«gos közgazdasági ciemegével kedveske-dik olvasóinak. A vezércikket ugyanis Cbo-
Ferenc főrendiházi tag, a Magyar gyár-iparoaok Országos Szövetségének elnöke i. klutik>>s formában és lucidos éleslátással ecseteli azokat a főszempontokat, melyek a köxmállitiai kérdés ren-
dezésénél irányadók lehetnek. Igen érdekes cikkeket találunk még e számban Kuni József, Holzer Sándor, Lőbl Mátyás, Sugár Ottó stb. tollából és az érdekesebbnél érdekesebb hirek egész sorozatát, melynek egytől-egyik a .Honi Ipar* szerkesztésének frisesaége és értesítéseinek alapossága mellett bizonyítanak.
Sxerkestiöstv : Dr. ruutnvi Henrik. fclclSi iierkeutö. Klidó: Jfí. Waldits J&uet.
ÍOkr-tól 11 frt 36 kr.-lj métt-renkiat, legolcsóbb újdonságok. — Bérmentve é> már elrimolva • biibor ulllitra. — Nagy miüUgjOjteméoj azonnal. Henneberp .sclyempyAr, ZUrlch.
VEGYES.
— Egy népszer. A .Moll féU *6$-bor»zm" álul a betegekoek egy ép oly gyógyhatású, mint olcsó szer nyojutik köménye* éi csuxoi bán-Ulmaknil, sebeknél éa daganatoknál. Egy Qreg ir* utaritisial együtt k. I 90 Szétküldés naponta utinrétcllcl Moll A. gyógyszerész, cs. ét kir. udr. szállitó álul, Béo», I. Tnchlxubcn 9. A vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskodé-sekben határozottan Mell-féle készítmény kérendő az 5 gyári jelrényéTel éa alálrázáial.
Nyilttér
Áx B rovat alatt köilöttskört non vállal feJclíiiéaet a axerkeiztSaéz
Vese, húgyhólyag, hugydara és a köazvénybnntalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llth Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelro ÜPKjhaj tó hatása!
Kelta mii ím | KÓMjía emáilietö
Kapható áaványfizkoreíkedésckbon .éa
gyógyszertárakban. A Salvator-íorris igazgatósága Eperjesen
Vértisztitó-tea
Wllbelm Ferenc gyógyszerésztől, cs. és kir. udr. szállító Nennktrchonben, Alsó-Ausztria.
Hogy kétségtelenül szűkség volt egy jó és hatásos vértisztitó teára, azt bizonyítja egy ilyen szernek előállítására történt számtalau kísérlet. Wilhelm Ferenc gyógyszerésznek szakismeretei alapján sikerült ilyen vértisztitó teát a leghatásosabb alkatrészekből összeállítani; teájában nem kevesebb mint 30 különböző alkatrész van, mely különös eljárással, állithaló elő.
Ezen tea batá«áról csuznál és kösz-vénynél számos gyógyult köszönőlevele tanúskodik. — C-ak gróf Butschln-Streltfeld grófnő, al-ezredesné köszönőlevelére utalunk.
Kapható Franz TTllbelm, gyógj. azerész, cs. és ktr. udvari szállítónál, Ncunklrchon, Alsó-Auitrla, valamint a norosebb gyógyazertirakhan ós drogaerlákban.
1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 posta küldemény 15 csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyar-monarchia j>oata állomáséra.
Főügynők kerestetik
egy elsórangn népszerű ágazatu életbiztosító társaság által, kedvező feltételek mellett. Csak meghízható és oly egyének vétetnek tekintetbe, akik üzletszerzési és szervezési képességgel bírnak. Szives ajánlatok ,A. Z. 1000" jelige alatt Goldberger A. V. hirdetési irodájába, Budapest, IV. Váciutca 20. si. küldendők.
Schalek Henrik
HIRDETÉSI IRODÁJA
Bto,Í,¥oMíllJltai»t és Leielet
Alapíttatott 1813 » Telepbon 809. Uctk. pólt&Ukaitf kpéuxtir Cleariag-saitn-! líji 804. S16.
! ajánlja magát hirdetőt! megbixások gy,r» it aloai oiintéiéaéra bal-és kDinidi sjaagok részéét.
Szaktanárnak, blrdetitl tervezetik, áraza-
bátok dijatattita. Ltjojabb nagy blrltp árjegyzfk lűidetikatk > ingyen ét bératntvt. - ;
! Saját gylijteményes-hirdetfi j
; rovtt * i
í „ííeae Freie Pre&se" is „Sínes Wr- Tigbíatt" j
; birlapokbtn mindc-nnemú hirdetés részére,
• tcint: Adat-vételi kóliétek miadeo Oitet- •
ágiak. Tara, képvltelttl. ügy tiki, áliált- i
j ktretó, ajánlati MrdeláteV uh. i
Régi, Budapesten megjelenő politikai napilap, melynek biztosított bevételei és egy napi- í lappal járó összes kedvezményei Tannak, Igen jutányosán átadó.
Politikai és gazdasági érdekcsoportoknak, esetleg magánosoknak, kik elökeló társadalmi pozícióhoz akarnak jutni, Igen ajánlatos. Az átvételhez, a fen tartáshoz megkívántató forgótókét Is beleértve, 20.000 forint szükséges.
Csakis levélbeli kérdezősködő-seket kér, melyekre levélbellleg válaszol Kurdy Rezsó, VIII. ker., József-körut 59-61. 8z., II. em. II.
T. ez.
Örömmel van szerencsém a t. közönség szives tudomására hozni, hogy könyv- és papír kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek-és Ifjúsági Kölcsöntayvltal
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR GYEBMEK- és IFJÚSÁGI IKODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az ő számára íródtak, amelyekből szórakozik és tanul.
Kölcsöndij egy hónapra 60. fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély ősszeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjn olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 25-ször cserélheti ki a könyvet áz ifjúság havonként, mindannyiszor njabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve msgának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t szülők jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. juliua hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits József
könyv-, papír- és írószer-kereskedés Nagykanizsa.
GVÖMÖLCS-, FŐZELÉK. ÉS HUSCOMSERtfÁKAT aszalt főzelékei ajánl a legjobb minőségben az
„ELSŐ KECSKEMÉTI CONSERVGrÁR"
KECSKEMÉTEN. HT ÁRJEGYZÉKEK INGYEN ÉS BÉRMENTVE.
V.
Hock János imakönyvet I forint 20 krtói 10 forintig.
T. GZ.
NAGYKANIZSA, 1904. február hó.
A közelgí HÚSVÉTI ünnepek alkalmával vagyok bátor legalkalmasabb
Ajándék tárgyakkal
dúsan felszerelt üzletemet ízives figyelmébe ajánlani.
Raktáromon képes könyvök és Ifjúsági iratok minden nem és kor számára ajándék cs diszművek, pompás kötésű Imakönyvek, emlékkönyvök, dlszlevélpaplrok, Írószerek, tárcza- és fali-naptárak, társas-Játékok, legújabb hangjogyek, nagy választékban találhatók. A hazai irodalom gyöngyein kivül a némot irodalom keresett műveit is beszereztem, ugy, hogy minden tekintetben mádot nyújtok becses igényeinek kielégitísére. Ez alkalommal szives figyelmébe ajánlom
Hangszerkereskedésemet
a hol különösen a tanuló iQu&ág számára szolgálhatok hasznos cs maradandó becsű ajándékokkal. Zenélő műveket és mocha-nikai hangszereket* melyek diszes ajándékokat képeznek, szintén raktáron tartok s esetleg részletfizetésre is szivesen átengedem. Továbbá legyen szabad több uj bctüfajból dúsan felszerelt
Könyvnyomdámat
becses figyelmébe ajánlaoi. Névjegyeket, eskotési és báli meghívókat ízlésesen és jutányos árakért készítek el.
üzletemet szives jóakaratába ajánlva vagyok
mély tisztelettel
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyv-, papir-, zenemű- és hangszerkereskedó.
Teljenon folazorolt moatorhotrodtt t^en flnom klvltolbon, kitűnő hanggal, vonóval óö z&rhAtó tokkal CSAK lO FRT.
<0
A hol zongora nincsen, 8 gyönyörű zenét hallgatni és tánozolni szeretnek, ott nólkülözhetlen a
^ „MIGNON
szalon zenélő mű, mely a leghosszabb operákat, táncz-zenét stb. hangjegyről játszik.
k táncz-zenét megszakítás nélkül szolgáltatja. Ara 25 és 32 forint. Vtadiilösíkiik nagyon fontos.
Pallas najj Lexikona ts kititin ftlbirkitétkii ára 98 frt., részlatUzitésrt is magkapliató.
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI. íOZliöH
1904 FEBRUÁR 20-án.
EGHIlfO\'
Az oltórozi Keresztény Fogyasztási Szövetkezet 1904. év február hé 28-án az üzlethelyiségben
KQZGrÜLÉST
tart, melyre a szövetkezet tagjai meghivatnak.
Tárgyak:
1 A mérlee előterjesztése és megvizsgálása.
I: íz igalgatW és felügyelő-bizottsági tagoknak a felmentvény
AZ IGAZGATÓSÁG.
3. Egyéb indítványok.
Oltárcz, 1904. február hó 16-án.
C-k .Mor valódiak, ha mindegyik dobo. Moll A. védjegyét és alMrisit tűnteti fel.
? asL,XV sajtói £
MaláíSSír "a fejSlnnb\'ísbb .11 ket„.é,.k ellen, e jele. bl1..«er0«k
HaroUltások törvónyilaa fenyíttetnek.
OLL\'.FE LE~
SOS - BORSZESZ
Psak akkor Valódi k» «<i»dejylk "™e MOI,l a. »éjj«ryét \'\'j^JJ LJlJ OSaK aKKgr vimuui. Ha||. (e|itltó ános.tul vau itm. A
aás-ktroiooz neve.ete.en mint nidalMOOlllaplU b.Mrz.llí.l " S
csoV és » meghűlés egyéb kév.tkeaméayeinSI legi.merete.ebb népsaor. Hí
taozolt aradat! Ovij ára I kor. 90 ült
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb médaxer szerint késaitek gyermek é. hölgy artppan a bir okszerű ápolására gy.mokok a faloíttek riazíro.
Ara darabeaklat - 40 UH. 8t darab - I kor. 80 SÍI. Minden darab gyermek-mppan Moll A. véd|at|ytvel «"«»«■ FőszétkCtldés:
Moll A. gyógyszerész, C3. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlauben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta poatautáovét melleit, teliealttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár. Nagy-Kanosán Rosenfeld Adolf Fiai.
divat- és szépirodalmi közlöny.
Szerkeszti:
Fanchné-Gjojtó Izabella és Szabönó-Nogáll Janka. Az 1894-lkl berlini nemzetkézi kiállításon az arany éremmel kitüntetve.
nnrlm 071TnH megjelenik mlndea 16 1-én é. léén. Díszes, |»«áya kiál-DIV A 1 oZALUlN litftsa . különösen művészies kiviteli ixlnea di.atamlapja
Alul disxe minden aialon-aartalnak.
Tvv-ir 1 T P7 1T Í1H i»ÍS\'M mellékletével, az DJ GYERMEK-DIVATTAL együtt D1V A I oL A LUJN 44-48 oldalra terjed.
riTvr . rri C7IT AM aaonkirtl, hogy di.atképel at nralkodé divatlokre.folyton
DIVA 1 OZALUIN késéi képeket Piri.bél, Londonból, Berlinbél nSo által
ax idegen divatlapokat felealegeísé leazi.
T\\Tir IT P7 1 r AM rendesen kézéi esyszernbb toilctteket i> é. médot, ntasl-DIVA1 bZALUrl tat nynjt a hölgyeknek arra, bogj mbi.kat uk«éko.an
a mégis csinosan oltbon készíthessék ■ ennek megkönnyítésére minden számhoi saabka-ir ven mellékelve.
rsrvr 1 T P7IT nM minden eiéfisetSnek mérték nttn lojyM készíttet azabt-
DIV A 1 bZALUJN sokat; ez oly kedvezmény, melyet egy di.atlap aem nynjt.
TMTT 1 rp c rr i r kéaimunkil rlllotato.sk, a rendea használat™ azint blmzé-
D1VAI bZALUlN aektöl kezdve a legriikibb, legdiratoalbb nj kézimunkáig mindent bemutat B érthetéen tanítja
v\\TT]r 1 rri C7 A T AM Szépirodalmi réozo oly dns, érdekea éo viltoiatoi, hogy DlVAl bZALUJN minden mU a.épirodalmi lapot pétol. Munkatáml kíat ott van irodaimnak minden jelen éa gondot fordít atre. bőgj a nők lapjában tebewgea kedvelt Iriaék la gyakran lijanak. A lap szelleme mlodig iisate»ége«. Kerwi a slépct,a nemesltöt a kizár minden trivol Maleményt. Lapunkat fiatal loáayok 1« bátran olvaabayák. TiTtr ÁT C7 A T AM aiimrél-asimra mntatja be klválíbk Mljyok arokéíljl: a Dl V A1 oZiALUlN mdvéixet, irodalom a a jéiékonysig neveaeteaebb néalakjait. T-vTtr A T C7AT AM Handé rovatot tart kirdtsok is falatotok kéilésére E rovat D1VA1 bZiALUIN minden eléfizetének teljesen dijtalannt ill reodelleaéaére. Tvur IT C7AT AM eléHaetéal írt: egész érre 12 koroaa, félévre 8 koroaa, UIV A 1 OZiALUn negjedévro S korona
T\\vxr 1 Ti C"7l I AM kiadóhivatala kívánatra bárkinek Mi ■atatviayezáMkat
DIVAI bZALUJN lagysa éa bérMntvo.
DIVAT SZALON Megrendelhető lf]. Wajdits Jézsef Icínyv
kereskedésében Nagykanizsán.
Llnimi
A Rlcjator-féle
" IS.
Herflony-Paln-Expeller
erv régi kiprtbélt bióazor, a mely Sir tebb mint 33 6v éta me^-
biiliatébedirzsüléatlalkalmaitotik
Ihntalitl. ■I"""1\'"-
r^hSo Silányabb utánzatok miatt bovísáritsVorévatosak le-
jünk eL

,40t.és2 k.
ítban a legtöbb gyégyazertírbiin kápbntó- Féral Jozeef gy-o. Budapesten. • BietiirF-iftsiirsi,
CM, é« ktr. udvari níllltók. . gudolatpdt..
nuxxx*********
Pénzt, sok pénzt,
havonként 1000 koronáig kereshet miadenki tiwctea-Bégűseo minden uakisme-wt nélkül. !
Küldje ba cximét E. 979 jelige alatt a köveike*í czimre: Annoncen-Ab\'tel-lung deB .Merknr" Mannhelm.
MXKMX*********
bármily Uláan megbisbaté egyének buda-pesii bankbiaban aorajogyelmek résalet-öxetésre valé eladítira, az 1s88. éri XXXI. t -e. alapján. Téke éa kockásat nélkül némi szorgalommal könnyen elérhető
havonta 800—B00 korona keroset. _JT Ajánlatok . Intézendék a .Sierencae Hlradí\' tiadéblvatalinak, poalafiék 180. Bodapest. -w
xxxxxxxnxnuxxx
» » s
®«Ctt«StJ
-Cítgjo^ oxmtíev^Cpa pít.
Kapható:
saaooaaaaooaaaaacxxxioaaaao
^ »<siyikPQgbtí f" r.« j
melyek évele óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden hashajtó, feloldó Bier ajánl-tatnak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik.
Egy 15 ptlnlát tartalmazó dobot 30 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehit 130 pllnlát tartalmaz, csak 2 korona o. é. 2.46 korona összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmentesen küldetik.
IfÉD IMI/ Nensteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi KtniJUlV csak, ha minden doboz hátsó oldala a törvényileg bejegyzett „Heil Leopold" védjegyünkkel, vörös-feketo nyomással van ellátva. Védjegyezett dobozaink-, utalványainkéi csomagolásainknak a .PHILIPP NEUSTEIN APOTHEKER\' aláírást kell tartalmazoiok.
MEUSTEIN FÜLÖP
gyégysaertira a B8serit-Lipéthoí\' 2. K.
WIKN, I. Bea., Plankengasse 8. Raktér Nagykanizsán: BELUS LAJOS é« BEIK ÖVULA gyégjaxeréazeknél,
lOOSöOCXIOQa DOOQQOOO C
8
4>li jajt
KShSgés, rekedtség és etny»lkáaodá8 ellen gyors éa biztos hatásnak
Éljen!
Megfojt ez az átkozott köhögési
az étvágyat nem rontják és kitUnö izOek.
Doboza I kor. es 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Fö- és aiétkQldés) raktár:
„NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Budapeat, VI., Váci-kénit 17.
Egger melipasztllla
csathaiarmeEíiiíyitolt.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Priger Béla, Eeik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
SUCHARD
xxxxxxxxxxxxxx
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj uUlminya orvosigot, mely ax.elvesztett eröt újra megholt*, Próbacsomagot s egy száj oldalas leönyvet postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok, a kik irte irnak. Ez a lcgbi-mul»traméltőbb csodaorvossig, mely megmentett ezreket, a kik fiatalko\'ri" kihigAsok íolytAn nemi bajokban, szifilisben, valamint elveszített férfierő bea szenvednek. Ez okból elhatiíOxta az intézet, hogy egy ingyen orvosigot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen kOld.;Exzel a hizior-vossiggal a baj ottfaön gyógyitbató, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szeUemi «lgyöngalóib«n,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat Ez a gyógyszer köxvetetlenQl azokra a szervekre hat, a hol a meger&sódés szükségei csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek ÓU tartó betegségeket öreg. fiatal egyaránt irhát State Medical ImÜtutnak az alant jelzett cimré, a honnan a csomagot rógtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják eL A pjóbacsomag megtautatjV bogy mily könnyen kigyógyithatók ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki Írhat érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen bo van csomagolva, bogy a tartalmát senki sem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medical Inidtute, 17Elektron • Building, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A lcv;lek mindig bérmentesitendök.
Nyomatott Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában Nag}\'kanizsán,
. február hó 27-én.
Előfizetési ttr:
Kgísx erre . . 10 kor. — fill Fél írre ... 0 kor. — fill. Nojcyi-dévro . . 2 kor. 50 fill. Effyox szám 20 fill.
HIRDETÉSE*
6 hniálioa petluorbsn 14, mlsodasor 12, ■ miuiicu tovAbhi sorért 10 fill
NYÍL TTÉ RBEN petit .orookíot 20 fillérért\' vétetnek fel.
XLIIS. évfolyam.
A inp sselloroi részit illolí minden kfolemfiny a felelős szerkesrtó nevére, ai anvsgi résxt illető közleményei a kiadí nevére cimsetten Nagykanizsára bérmentve iniéiendök.
Bénnentetleo levetek nem fogadtatnak el.
Kéxiratok visszanőni ktlldclnok
--1— A nagykanizsai , Ipar-Testület, * a
ú és a galamboki önkéntes\' tüzoltő egylet," kony nőegylet," „szegények tápintézete," a
T EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság," a .Kotori takarékpénztár ii .nagykanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagykanizsai tanítói járáskör," a .nagykanizsai keresztény jótékony .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
A íIIsié öflmló.
Ünnepi mezt öltött a város. A gyenge szellő zászlókat lenget a házak ormain, a minden látványosságnak hálás publikuma, a tömeg, sttrü sorokban képez élő korlátot a felvonulás ntja mentén, a fogadásra kirendelt hivatalos faktorok ünnepélyesen komoly arcáról leolvasható a pillanat fontosságátiak tudata. És felharsan sok ajakról s loyális és őszinte kívánság: az uj főispán éljen.
Midőn ily általánosan és zavartalanul nyilvánul sok ezer ember öröme, midőn Üdvözletet int a tríkólor lengése és az olvasható le az arcok mosolyáról, nem késllnk mi sem, hogy örömüök és üdvözletünk szerény bokrétáját odatüzzük a nap koszorújához. Nem az általános hangulattal akarunk megalkudni, nem az ár ragad bennünket magával, midőn ezt teszszük. Örömünk tudatos és üdvözletünk megfontolt. Bokrétánkat pedig a remény szines virágaiból kötöttük.
A megyei élet hullámai hozzánk alig-alig érnek el. Városunk lakói közül azoknak három negyedében, kik esetleg nem megyebizottsági tagok, csak nagyon gyengén él a megyei élet tudata. Miért örül hát a sokaság, miért mosolyog és miért éljenez? Vájjon az esemény lényege hozta-e lelkesedésbe, vagy csak a diszmagyarok, a pompás fogatok ós a zsinordolmányos hajdúk tömege imponál neki? Sajnálnánk disszonánciát kelteni a lelkesedés hármóniájában azzal, hogy szétfujjuk a mámor szines buborékát, sajnálnék az Ünnepélyes és derült pillanatban feltárni a hétköznapok valóját, ha éppen át nem hatna bennünket a tudat, hogy ez a pillanat nem csupán
tárcz a, .....
* telhetetlenek.
Franctlbol.
— A .Zalai KOjlőny\' tirrtjí. —
Egyik nap beléptein a könyvkiadómhoz, hogy megsürgessem nyomás alatt álló müvem elkészítését.
— Látja uram, — ezólt a kereskedő felesége, — hogy munkában van a könyve és m» estére kész is lett volna, de a férjemet hirtelen elhívták a közjegyzőhöz.
— Mit, talán örököltek?
_— Ah, uram, olyan az egész dolog, mint egy álom. Olyan váratlanul jött az egéül. Valószínűleg csak egy kis emlékről lehet szó is ha csak egy pár könyv lenne « a hagyaték, azt is hálásan kellene fogadnunk, mert hiszen a szegény elhunyt nem tartozott nekünk semmivel.
— Tehát nem volt távoli rokon?
— A legtávolabbról sem. Egész hosszú története van a dolognak, de elmondom, ha érdekli. A férjem, minthogy rövidlátó, a könyvkötészet mesterségét egy nagy kirakat elótt intézi el: Ezelőtt egy félévvel már pár napon keresztül mindig délután kél óra tájban egy idősebb, jómódúnak látszó ur megállolt a kirakat olótt és gyönyörködött a férjem munkájában. A férjem végre megunta a dolgot, így szólt hozzám:
— Hát már örökké itt fog ez a vén, kiaszott múmia a halálra várni ?
a frázisé és a mámoré. Az uj főispán megjelenése közöttünk ápropos arra, hogy a bevonulási utja mellett sorfalat álló tömeggel is megismerkedjék és a helyi lapok kötelessége, hogy azzal őszintén megismertessék. Nem véljük azzal rontani az ünnepi hangulatot, hogy igazak leszünk; ünnepelünk mi is, de bizalommal egy ember iránt, kiről hiszszük, hogy zászlólengéssel és üres frazeológiával nem éri be. Amit a számtalan üdvözlő szónok elmondani bizonyára elmulaszt, mi elmondjuk és ezzel csupáu hiányt vélünk pótolni.
A fogadás általános hangulatában nem csupán a konvencionális udvariasság és hivatalos kötelesség, de az igaz rokonszenv eleme is nyilvánul. Az uj főispán megyénk szülötte, innen vált ki, sok éven át egy zalamegyoi kerületnek volt képviselője a parlamentben. Ez sokat igérő körülmény. Azt az Ígéretet rejti magában, hogy őt nem csupán hivatalos kötelessége, de szülő vármegyéje iránt való szeretete is fogja vezérelni működésében; hisz éppen annak az osztálynak tagja, melyre a megye oly sokat: egy szűkebb hazát jelent. Ki közülünk való, az már eleve is biija rokonszenvünket és ha hatalom letéteményese: bizalmunkat. Inkább szeretjük ót protek-toruukként tekinteni, mint a kormány követéül. Protektorunkkéni, ki a kul-tura és gazdaság áldásaiban nem tulgazdag, megyénk érdekeit hatással fogja támogatni.
Kivánnók, hogy figyelme terjedjen ki városunkra és legyen e városra gondja, amint azt eunek loyalis lakói megérdemlik. Ez az a pont, melylyel ó az üdvözlő szónokok szájából aligha fog megismerkedni. Ami szenyes és visszataszító gazdaságunk életében, azt
Bizony igaz az. uram, hogy a gyermekek elölt sohasem volna szabad beszélni. Most is megjártuk. A fiam, a kis l)odó, aki itt játszott a közelünkben, egyszerre csak felugrott a helyéről és kiszólt az ajtón az öreg úrhoz:
— Igaz-e, te vén kiaszott múmia, hogy a halált várod?
Képzelheti uram a rémületünket. Mit fog most az öreg ur csinálni? De csakhamar megnyugodniuk, mert az öreg dr hangosan felkacagott, aztán lehajolt Dódéhoz és egy cukkerlit adott neki. Ettől a naptól fogva aztán már nemcsak kívülről nézte a munkát, hanem bejött hozzánk és folyton kérdezősködött:
— Hogy megy az üzlet? Elégedettek-e? stb. stb. és mindig biztatott, hogy ol ne veszítsük a bátorságunkat.
. — És nem tudták, bogy kicsoda? — kérdeztem érdeklődve.
— Gondolhatja, uram, hogy utána jártunk a dolognak és csakhamar megtudtuk, hogy a hires, dúsgazdag Bam-briquet az, aki pástétomgyárain gazdagodott meg és akinek több gyönyörű háza van
\' a fővárosban. Ezután amikor biztatott, hogy ne csüggedjünk, rendesen azt feleltem neki:
— Könnyű önnek beszélni, uram, mikor a hajóinak számát sem tudná az ujján elszámolni.
Mire ó azt felelte:
— Hát bizony maguk se tudhatják, hogy mikor lesznek egyszer váratlanul háztulajdonosokká.
óvó, gondos kezek sietni fognak az ünnepélyes pillanatban és azután is eltakarni és szűkebb körében mozogva azokat a törekvéseket sem fogja megismerni, melyek a legintenzívebben áthatják a város lakóit és melyek hivatalos érdeklődés és támogatás bijján már többször hajótörést szen vedtek. Nem egy jómódú, kereskedő és iparos város ez többé, milyennek az iskolai tankönyvekben szerepel; ha a főispán köztünk maradna, a diszkapuk és zászlók eltűntével, az üdvözlő éljenek olliangoztával láthatná, hogy Zalamegye legnagyobb városa nem egyéb, mint egy letűnt nagyság Magyarország kereskedelmének történetében. Láthatná egy valamikor élénk kereskedelemnek vegetáló romjait, egy a maga erejéből fejlődni képtelen ipar hasztalan erőlködéseit és bizonyára belátná, hogy a kétségbeejtő gazdasági és társadalmi viszonyok dacára még mindig rendelkezik e város az összes szükséges kellékekkel, melyekből kívülről jövő hathatós támogatás és jóakarat itthon, virágzó állapotokat teremthetne.
Az nj főispánnál szeretnők e támogatást feltalálni "és ezért kivánnók, hogy viszonyainkat a maguk meztelenségében és ne csak a hivatalos ioformációk gyakran hamis szemüvegén át ismerje meg Méltassa figyelmére a sajtót, mely gyakraD, nagyon gyakran, elfogulatlanabb és tárgyilagosabb, mint a hivatalos körök. A vidéki hírlapok a szó legszorosabb és legszebb értelmében a közszükség szülöttei és a közvélemény szócsövei. Nem ferdítenek, nem túlozzák a rosszat és nem szépítenek. Aki viszonyainkat megismerni akarja és kinek ez kötelessége, a hivatalos információk mellett se
Eh\'g az hozzá, hogy az öreg nr mindennap iolküre.seil berniünket é^ különösen kedvelte a kis Dodót, akit folyton az ölében tartolt és csókolt.
Egyszer elmaradt az öreg ur. Két-három napig hiába vártuk és ekkor a férjem, aki nyugtalan lelt, felkereste öt lakásán. Itt tudta meg, hogy az öreg ur szivszél-büdésben kiszenvedett. Pár nap múlva pedig kaptuk a pecsétes levelet, amelyben a Bambriquet hagyatékának átvételére szólították fel n férjemet,.
— Abol vslósziuoleg valósul az öreg ur. azon mondása, hogy „maguk se tudják, mikor lesznek háztulajdonosokká."
— Hogy gondolhat ilyet, uram 1
— Miért ne?
— Mert van elég rokona, akik lestek a halálát, mig mi csak idegetlek vagyuuk, akikért nem rövidítheti meg a többieket.
— Még mindig marad elég, ha a 27 házából egyet odaad.
— Erre már én is gondoltam, do hiszen nekünk semmivel sem tartozott.
— De hiszen az örökös itt-időzése közel hozta önöket egymáshoz.
— Az is igaz. bár no járt volna ide, mint hogy szép reményeket ébreszszen bennünk.
— Meg aztán szerette is az önök gyermekét. Hátha, reá is gondolt?
— Persze, emiitette, bogy a számos rokonságából alig ösmer egyet-kettőt. Milyen szerencséje is van némely embernek 1
— No és miért ne lehetnének önök is
\' . \' i \' \' " \' .\'
restelje soha meghallgatni a sajtó őszinte hangját is. Ez a legközvetlenebb forrásból, hamisitatlannl fakad. Egy energikus egyéniség, ha a kellő hatalommal rendelkezik, nagyot művelhet, ha anyagát a sajtóból meríti.
Bizalommal telten, egy jobb napokat hozó aora reményében örömmel üdvözöljük az uj főispánt.
x. s
Művészet és szemérem.
.Rieo n\' est beau, que le vrai; le vrai seul est aimable."
Ezt mondja Boileau.
Éí valljuk meg ősziotéo, minden nagyképűsködj és álszemérem mellőzésével, — igaza vau.
Ilyen kényes természetű dolgokról, mint a minő ez is, ily szűk korlátok kőzött mindent elmondani nem lebet; csakis per taugentum foglalkozhatunk ezzel a kétségbevonhatatlanul érdekes témával, a melynél — annak létjogosultsága fölött — elfogulatlanul ritka ember ítélkezik.
Egyéni és kizárólagosan egyéni motívumokra lehet csak támaszkodni és éppen ezért nehéz objektív nzemüvegen nézni a művészet ezen irányának hatásait és a náturálizmus megnyilatkozásait.
Próbáljuk meg; legyünk tárgyilagosak és törjünk pálcát Schopenhauer nemzetének ostoba előítéletei fölötti
— A német irodalomnak egyik leg-geoiálisabb irója, egyik legmerészebb napszámosa, Sudermann Hermann, a ki a náturálizmus jegyében irja meg drámáit, benyújtott a császár egyenes rendeletére kiirott pályázatra egy színmüvet, a mely el is nyerte a pálmát;. .. azaz, hogy ol is, meg nem isi
Érthetőbben: — megnyerte a pályadijat. de elütötték tőle mégis, mert Sudermann s naturalista.
És. az öregek és vének felbuzdultak a császár üldöző példáján és percat-ot kiáltanak immár mindenre, a mi szép,
ezek között ? Hiillia azt a házal, amelyben lakott, Dodóra hagyja?
— De hiszen ez csak tizenh\'étezer frunkot jövedelmez.
— Nos éppen azért, mert ezzel a tizenhétezer frankkal semmit sem veszítenek az örökösök.
— Még hozzá, hogy a házon rengeteg javítani való lesz. Meit Batubriquet nr nagyon bizott a portásában és az beszámított neki olyan költségeket, amelyek nem is léteztek. No de csak legyen a ház az enyém. Tüstént felmondok neki. A lakbért pedig felemelem.
— Helyesen teszi.
— A kereskedésünket pedig eladnám jó haszonnal.
— De hiszen nemrégen említette, hogy alig birnak megélni a jövedelmükből.
— Mindegy. A város legkitűnőbb helyén áll az üzlet.
— Azért az öu helyén mégse igyekeznék nagyon sokat nyerni rajta.
— Bocsásson meg, uram. de e kérdésben nem szorulok senki tanácsára.
— Ne haragudjon meg olyan dologért, ami még nem is létezik. Hátha nem is ezt a házat hagyta öcscsére a gyáros, hanem azt a szép nagy saroképületet?
— Azt, amelyik batvanezor frankot jövedelmez?
— Igen. Hiszen ha Bambriqnet urnák az volt a célja, hogy boldoggá tegye önöket, akkor igy volna az legkönnyebb.
— El nagyon jó dolog volna. Erre még nem is gondoltam.
— No és nincs is benne semmi lehetetlenség
monumentális, fölséges és — mez nélkül való.
Milyen boto\'r gondolkodás, minő obszcén és vandál eljárási
A fügefalevelek a művészetben, — ha a költő, képiró, vagy képfaragó, művészi öntudatossága ugy követeli — feleslegesekké válhatnak, váltak is és válnak is.
Hogy lehetne sértőt, a közerkölcBÍségre károsat látnunk abban s sok isteni undi-tásban, a mit a szeplőtelen .múzsa, a szűzies géniusz sugalmaz?
Vagy vágjuk darabra a balhatatlan mae3troknak vásznait, mert a náturálizmus költőiségét tükrözik vissza? — Dobjuk sutba Shakespeare, Geothe, Zola, (vagy a múltban) a klasszikus Homéros ós Vergilius munkáit?
Minő abszurd kívánság néhány megrögzött, álszenteskedő, vén roué-ból, a kik az álszemérem lárfája mögfll hirdetik, prédikálják a közerkölcsöt, a moréit, azt a morált, a melyet mér annyiszor lábbal tiportak I
Emelkedjenek föl ezek e t. urak az eszthetikai műveltségnek arra a niveau-jára, a honnan a náturálizmus nyújtotta panoráma isteni élvezet, ideálizmus, — remek poézis ...
És akkor lamentáljanak.
így csak nevetségesekké teszik magukat is, meg a nemzetüket is.
Mert — t. német urakl — óriási kölönbség van a náturálizmus, mint irodalmi, vagy egyáltalában művészi irány
— és a pikánteria között.
Amaz költészet, emez pedig cochonnerie.
Amaz gyönyörködtet, emez pedig izgat s az érzéki vágyakat felkorbácsolja.
Mert az igazat eltitkolni, — ostobaság, sőt bizonyos tekintetben frivoütás; az igazat, miut szépet bemutatói tudni
— istenadta tehetség, a mely előtt térdet kell hajtani.
És tessék elhinni, hogy a leplezetlen . való. ha — rul is — szép, (hisz\' innen az a mondás: „Le laid c\'est le beau"); mig a leplezett, eltitkolt otrombaság, még a hazugság köntösébe bugyolászva is, — undorító.
— Persze. Meg aztán hogyha mindenáron jól akart velünk tenni a szegény öreg, miért adta volna nekünk a Icgrosz-szabb házát? Mindamellett legyünk őszinték: neklluk semmivel som tartozott.
— Hál talán többel tartozik azoknak a rokonainak, akiket sohase látott?
— A délutánjait pedig nálunk töltötte ..
— Hátha nem if esze. de a szive diktálta a végrendeletét?
— Minket pedig jobban szeretett a rokonainál!
— No lássa, hogy önöknek többel tartozik. mint azoknak!
— Igen, mert szeretett.
— No lássa.
— Ha pedig igazság volna a földön . . .
— Nos, folytassa.
— Akkor ránk hagyott volna 26 házat és a 27-iket a rokonoknak.
E percben kinyílt a boltajtó és Colimard lépett be rajta", a kereskedő. Sápadt volt és kimerült, mintha nagy csapás érte volna.
A felesége idegesen kérdezte:
— Nos? \'
És mivel a férje nem válaszolt, rákiáltott :
— Beszélj háti
— Nos, hát harmincezer frankot hagyott — Dodónak.
Oolimardné asszony izgatottan dobta magát egy karosszékbe és felkiáltott:
— Oh, az a gazember!
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904 FEBRUÁR 27-én.
Nem mondom, hogy a oaturálizmus mindenkinek való. Leánynak és gyereknek nem ajánlanám, mert a mai félszeg nevelési elvek mellett ez veszedelmes lonne; de mint szépművészeti irányt, alkotásaival együtt, egyszerre megsemmisíteni: ez esztelenság, sffektáció és
— vandáiizmus.
Egy nagy írónál olvastam ezt: „A nagy naturálislák müvei az értelmi előkelő-ségnek valók: A ki erotikumot lát-bennük már nem müveit elme. A ki érzéki gyönyörűségét leli bennök, — beteg ember."
Srezon képek.
_ A btjt és a fsrtAug utol.4 f««kfje. ~
A tsm<. - A csigixi. f • Jártlk. - á t»,,s.l dini. - Kcy «JOS ktogyOlés. - A két
helybeli krajcáros. - Jön « -
Mementó bomo....... Ezekkel a
szavakkal vett végbucsut az idéni is diadalmas Carneval herceg. Hamut bio-tettünk fejünkre; megkezdődött a böjt, a szomorú és nehéz önmegtagadás szaka,
— hering lakomával. Társadalmunk képe is megváltozott; nem bálozunk, lakkcipőnk elkopott A nyomdászok panaszkodnak, nem kell meghívókat és falragaszokat nyomniok, mi sem írunk most egy esztendeig a hirdető oszlopokról. Egy elkésett fecske mégis aksdt: a pincérek
1 bálja. . (És a nyomdászok társasvacsorája isi? Szedő.)Ugy hallottuk, hogy nagyban készülnek mulatságukra, a belépő-jegyeket dupla áron és a borravaló elengedésével sózzák a kávéházi vendégekre, mert számolniok kell a mulatság költségeivel, illetve fedezni kell előre azokat. Hiába a pincérek jó Bzámitók, még ha nem is a vendég cech-jét adják össze.
Megkezdődött a gyermekek csiga-szezonja is. Az esztergályos közkeieeet tárgya. A góliát, ablaktőrő. döme és kötéllel bajtható csigák epymás mellé Borakoznak az aBzfalton. A szemere-utcai gyerekek irigyük b kazincy-utcaiakat, mert náluk nincs járda és odahaza nem csigázhatnak. Már csak ezeknek a kedvéért íb ki kellene azt az utcát kövezni.
A tavaezi időjárás a zálogházak forgalmát is nagyobbítja. Bevándorolnak a prémes bundák, kiváltják a felöltőket és a zálogházba menők szivükből üdvözlik a Bzép időt, mert a cserénél még pénzt is kapnak a kezükhöz; bizony nam így van ez őszvégével. A nőszabóknak is nemsokára jó napjaik lesznek. Jön az uj divat, a tavaszi divat. Bár még Párisban törik a azabómüvészek fejüket a legutolsó divat megteremtésén, de hszáokbeli kollegáik már is élesittetik szabó ollójukat, a kirakatokban már megjelenő tavaszi szövetekre és dörzsölik markukat, amely már zsibong a sok szegény férjtól kipréselendő bankók érzetétől, csak varróleányaink kedve lohad le egy kiseé, mert a fizetés ugyanaz marad, emellett egy-két órával többet dolgoznak, mint télen és a varroda fojtó levegőjéből irigykedve nézik ,a tavaszi oapfénybén sétálókat.
A természet azonban még mindig álomban van, a napsugár még csalékony lehet, az örvendező pncsirta elszomoro-dásával, még visszatérhet a kávésok arcára a derű — a rügyfakasztó tavasz még nem jött el, csak készülünk rá.
Hogy elmuilott a farsang és megszűntek a bálok, egyesületeink már nemcsak mulatságokat rendeznek, hanem gyűléseznek Í8. Nem rég adtunk bírt egy zajos közgyűlésről, az Altalános Muokáaképzó-Egyeaület gyűléséről. A sok sípolás és lárma elég érdekessé tette a gyűlés lefolyását, de kevésbbé volt szerencsés az egyesületi tagok nagy részének az az eszméje, hogy a széphangzásu és eokat-igérő .muokásképzö" szót ki akarják hagyni az egylet címéből. Hogy miért? Amivel ezt megindokolják némelyek, az nagyon silány argumentum. Jobb lenne, ha ez egyesület nevének megváltoztatása helyett igazi céljának elérésére törne. A szocializmus még a munkásképzésnek BOh\'sem volt útjába. De még valamit a gyűlésről. Kanizsán már rég nem volt cirkusz, akrobatákat is régen láttunk, de azt mondják, hogy ezen a gyűlésen a sip, dob, zene, harsona mellett még akrobata mutatványokat is lehetett látni, mert valamiként a vezérek Árpádot paizsaikra, ugy emelte néhány dühös „ifjuságképző egylet" párti vállaira őt, aki fütyül, bár nem is házaló. Már csak azért is jó volna, ba e közgyűlés határozatait megsemmisítenék, legalább mi ia ott lehetnénk egy másik előadáson. A rossz nyelvek még azt is mondják e gyűlésről, hogy ép oly aikeresBu előre rendezték ezen a scénákat, mint az egylet mulatságain a balletok, sőt a gyűlés
lefolyásának referádája is____de hagyjuk
már abba. (Nem-igen érezhető.)
Igen a referáda. Eszünkbe juttatja az t helyisajtónak két egykrajcáros • oszlopát Bár az egyik a kettó közül még ujjonan született, de csodsgyermek és a másikkal eróseo versenyez. Mindenáron igyekezik túltenni a másikon. Talán sikerül is neki. Egyik kiválóan buzgó munkatársa ott ia volt a fentemiitett zajos közgvűlésen, jegyezgetett magának izzadt az izzadókkal, kiabált a kiabálókkal, örült az örvendőkkel és megirta referá-dáját újságjának hasábjait betöltve. Akik a gyűlésen ott voltak és a lapot is olvasták, azt mondják, hogy tárgyilagos volt, de mit tett a konkurrens lap, midőn olvasta kollegájának referádáját? Bar nem is volt jelen - másutt közölt hírűnk szerint — a gyűlésen, mégis irt, — némelyek szerint Íratott — szintén egy hasábokat betöltő beszámolót és nagyon sokban laptársa tudósításával ellenkezőt, így harcol egymással a két krajcáros lap.
A szezon legnagyobb szenzációja még is e héten lesz- Mit nekünk a pincérek bálja, mit a szép tavaszi idő, a csigázó gyerekek, a divat, a zajos közgyűlés és mit Hcciibs, — megjön az uj főispánunk I Nagyban készülnek hivatalos fogadására és mi is alig várjuk megyénk uj fejéi, szeretnők már látni alakját, bizonyosan megnyerő modorát, hallani ügyességéről, buzgóságáról stb. stb. Hogy minél fényesebb legyen a fogadtatás, bankettet is rendeznek tiszteletére, még pedig terítékekként 10 korona árban. Az egyik krajcáros ezerint már vagy kétszázan jelentkeztek a banketre, ugy hogy városunk minden számottevő polgára jelen lesz, mégis ki hiszi el, hogy azért állapították meg egy teríték árát 10 koto-nában, hogy a szegényebb sor^u polgári is jelen lehessen? A krájcáros szerint tehát minden számottevő ott lesz, & szegényebb sorsuak pedig nem, ergo ezek nem számottevők. De ha mégis akad a polgárok közt oly számotvető, a ki a 10 koronát aokslja és nem megy el. lehetséges, hogy ez a polgár számottevő legyen? De oe számoljunk annyit. Iukább kívánjunk jó mulatást
Rlffa-
"hírek
Carmen lugubre.
Takács Lajos, vagy alias: Piri A mindég vidám és derült, Tegnap előtt a közkórházban Örök jobblétre szenderült.
Bármily rövid e kis hirecske, Siralmas gyász, de nem koholt; Mondják: pusztitui látjuk ismét Az alkoholt, az alkoholt.
ók mondják, óm én nem mondom velük: Lajosnál élet volt a szesz I Ki mindig szenved, akkor él ba Néhány kopát bekebelez.
S mit számit az, hogy a szesz ölte meg, Ha míg tengett: élteté? Elvégre mindegy, mi végez velünk: Szesz, avagy más nyavalya-é?
— A fólspán fogadtatása. Hertelendy Ferenc Zalavármegye újonnan kiuevezett főispánja ma délben városunkba érkezett. Nagykanizsa vároa képviselőtestülete azon alkalomból, a főispánt ünnepélyesen fogadta. 1. A főispánt a. vasútállomáson a képviselőtestület fogadta a lakására kísérte. 2. Délután 6 órakor fogadta őméltósága a tisztelgő küldöttségeket a városház tanácstermében. 3. E»te 7 órakor a városháza előtt fáklyás zene volt szónoklatul. 4. Este iái 9 órakor társaavacsora volt a Szarvas szálloda éttermében. Az üdvözlő beszédet Nith Norbert tartotta. A városháza tanácstermében délután 5 órakor a tisztelgő küldöttségeket a következő sorrendben fogadta: városi képviselőtestület, városi tisztikar, egyházak küldöttségei, katonai tisztikar, bíróságok, más hivatalok, egyletek és testületek küldöttségei.
— Halálozás. Kovács Gynla légrádi jegyzőnek Gyula nevü 6a, a nagykanizsai főgimnázium IV. osztálybeli tanuló február hó 21-én 14 éves korában meghalt. Temetése a főgimnáziumi iljuság éa tanári kara és a járási jegyző kar részvétele mellett február hó 24-én délntán 3 órakor ment végbe.
— Névváltoztatások. Gross Ferenc, István és György pacaai lakÓ80k „Nagy"-ra; — Kohu Sámuel tapolcai lakót „Ka-aiás"-ra; — Heisler Ignác Csáktornyái lakós „Halmos"-rt éa Probat Ida tapolcai lakós „Bercsényidre változtatták belügyminiszteri engedélylyel családi nevüket
— Áthelyezések. Varga Lajos, zalaegerszegi pénzügyi számvizsgálót, Már-marosszigetre; — Tarr Károly szinte zalaegerszegi pénzügyi számtisztet pedig Eperjesre helyezte át a pénzügyminiszter.
_ A Ker. Jót. Nőegylet közgyűlése. A Ker. Jót. Nőegylet mult bóuapban tartott közgyűlése jegyzőkönyvéből a következő adatokat közöljük: Az 1903. év általában váve a haladás emelkedés évének nevezhet. A januári mulatság tiszta jővödelme 11Ö9 kor. 88 611., a karácsonyi mulatság 1602 kor. 38 611. tett ki és igy vált lehetségessé az. hogy dacára annak, hogy tagdij címen csak 980 kor. volt a bevételi Összeg, mégis segélyezésekre 2596 kor. 66 fillért lehetett kiosztani. Szokásos adományokat Herceg Balthyány Strattmann ÖJőn, a nagykanizsai és zalamegyei gazdasági takarékpénztárak ez évbou is eljuttatták a Nőegylet pénztárába. Eperjesay Gábor pedig anyja Eperjessy Sándorné urnő emlékére ujabb 200 korona összeget tett le alapítványul. A választmány minden egyes alkalommal jegyzőkönyvben örökítette meg köszönetét és ezt birlapilag is nyilvánosságra hozta. Zadubauszky Lajosné elnöknö egészségi állapotára való tekintettel állásáról lemondolt, de a választmánynak sikerült őt e lépésről lebeszélve állásának megtartására reá bírni, melyet mindig csak a Nőegylet érdekeinek minél nagyobb javára és diazére töltött be. Eperjessy Gábor titkár fontos elfoglaltságára való tekintettel szintén lemondolt állásáról, melyet a választmány el nem fogadott. Az 1903. évben bevétetett az 1902. évi vagyoni állapot 7323 kor 76 fill. Tagdijakból 980 korons, január havi mulatság jővödelme Í159 kor 88 fill., karácsonyi vásár jövedelme 1602 kor 88 611., adományokból befolyt 161 korona. Eperjessy Gábor alapitváoya 200 kor-takarékpénztári kamatok 318 kor. 32 fill. Az ÖJ8Z6S bevétel 11735 kor. 34 fill., ezek ellenében kiadadott segélyekre 2596 kor. 66 fill. 1903. december Sl-ikl pénztári maradvány, mint vagyon 9138 kor. 68 fill.
— A Cbevra Kadlsa zsidó temetkezési és jótékonycélu azt.-egylet fj hó 23 áo Mózes halálozása napján tartotta meg évi rendes közgyűlését ujonan megválasztott elnöke, Dr. O:lop Mór vezetése alatt. Az uj elnököt Dr. Neumann főrabbi üdvözölte. Az elnök megemlékezett a lelépő elnökről, Dr. Szabó Zsigmondról és megfogadta, hogy az egylet hagyó-máoyalt épségben fogja tartani és annak intézményeit tőle telhetőleg fejleszteni fogja. Ezután Goldman Samu titkár olvasta fel érdekes évi jelentését, melyből a kővetkező adatokat közöljük: Az aggok házának alaptőkéje 8581 kor. 66 fill. A kórházban 18 beteget ápoltak 493 napon. A Scbey Antalné ágy alapítványának kamatai 373 kor. 73 fill. A kórház összes kiadásai 1689 kor. 3ö fill. A többletkiadás 936 kor. 36 611. A kórház villamos világítással van ellátva. Szegények közt kiosztottak 5093 kor. 31 fill. Gyógyszerekért 412 kor. 49 fillért fizettek ki. Koszorntpótló adományokban befolyt 1582 kor. Ebből azonnal k.osztottak 960 kor. Az egylet 60 hullát temetett el, Az egyleti tagok sráraa 319.
— Magántisztviselők szövetsége. A Magántisztviselők Orsz. Szövetségének szervező bizottsága f. hó 21-én délután ülésezett. A március hóban megtartandó alakuló gyűlésre való előkészületek volt a megbeszélés tárgya. A központból érkező tanácstagokat egy kiküldött bizottság fogadja. Az alakuló közgyüléare meghívják a magántisztviselők összeségél és a keresk. társulat elnökségét. A jelölő bizottság végül a helyi szövetkezet, elnökévé Stbnlhof Gézát, a Keresk. s Iparbaok titkárát, alelnökévé Kertész Józsefet, a Tárházak gondnokát, titkárává pedig Kálmán Leót, a Keresk. a Iparbank tisztviselőjét jelölte. Az alakuló gyűlés után társasvacsora lesz a vendégek tiszteletére a .Szarvas" szállóban.
— Ipartestületi közgyűlés. A nagykanizsai ipartestület évi rendes közgyűlését jövő március hó 20-án d. u. 2 órakor tartja saját helyiségében. A közgyűlés tárgyal: 1. Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kiküldése. 2 Az elnökség és elöljáróság évi jelentése. 3. A számvizsgálók jelentése. 4. A zárszámadás előterjesztése és a felmentvény megadása. 5. Az 1904. évi költségvetés előterjesztése. 6. A számvizsgáló bizottság tiszteletdijának megállapitá-a. 7. Indítványok. 8. Az elnökség és elöljáróság megválasztása. 9. Számvizsgáló bizottság megválasztása. 10 A betegsegélyzőpénz. tár részére 20 kiküldött választása.
— Uj rendelet a vasárnapi munkaszünet tárgyában. Hieronymi Károly kereskedelemügyi miniszter, a vasárnapi
munkaszünet tárgyában uj rendeletet dolgoztat ki a minisztérium illetékes szakosztálya által s abban az eddig felmerült összes okadatolt sérelmeket lehetőleg orvosolni fogja. A rendelet tervezetét a miniszter véleményadás végeit meg fogja küldeni az országos ipartanácsnak és az összea érdekelt testületeknek s igy nem fog megismétlődni a legutóbbi rendelet kibocsátásakor is észlelt az az eset, hogy a minisztérium ily nagyfontosságú ügyben az érdekeltek meghallgatása nélkül dönt.
— Hegszökött az őrültek házából. F. hó 17-én délután egy kétes kiuézésü egyént tartóztatott le a csáktornyai városi rendőrség, mivel a községben engedély nélkül koldult. A főszolgabíró előtt a vallatásnál egéazen jókedvűen, mosolyogva mondotta el. hogy ő báró. Zorn-berg Sándor tanuló, károlyvárosi azüle-tésu, zágrábi illetőségű és a Zágráb melletti stenyeveci őrültek házából szökött meg, hol épen egy évig volt. Egy regényszerű történetet beszélt el.
— Klskanlzsal takarékpénztár. A kisktuizsti takarékpénztár részvények jegyzésének határidejétől csak egy pár nap választ el. (Március hó 1-je déli 12 óra.) Értesültünk, hogy az életre va ó intézmény ellen izgatnak.
— Öngyilkos katona. A nagykanizsai cs. éa kir. 48. gyalogezred 7-ik század egyik közlegénye, a leaencetomaji illetőségű 22 éves Kovács Vince tisrti-szolga, Heinleiu kapitánynak Eötvös-tér 15. szám alatti istállójában — ismeretlen okból — február hó 23-án délután 2 órakor fóbe-lőtte magát és szörnyet balt. Temetése, özvegy anyjának szomorúságára, katonai kórházból, az ág. bilv. ev. egyház szertartása szerint február hó 25-én délután 3 órakor volt.
— llj hitelszövetkezet. Türjén uj hitelszövetkezet alakult és az eddig jegyzett réazvén)rek száma a 200-al jóval túlhaladja.
— Obstrukcló és házasságkötés-Még nem ismerjük az országos statisztikai hivatal farsangi kimutatását, de elszotuoritóan tapasztaltuk, hogy városunkban az ez évi farsangban csak 63 pár kötött házasságot, az előző években kötött 80-90 párral szemben, ezt .is az obstrukciónak tulajdoníthatjuk, mely minden téren a nagy visszaesés előidézője.
— Baleset, Kis István puszta-miskei íöldmivee saját vigyázatlansága folytán szecskavágó-géppel bal alkarját és jobb kezének három ujját veszítette el. A sümegi kórházban ápolják.
— Gémes knt titka. Balaton.Magyaródon február hó 18-án este Kulcsár Ferenc, a saját udvarán lévő gémes kútból vizet akarván meríteni, abba belezuhant. Mire megtalálták, már halott volt.
— Nyomdászok mulatsága. A nagykanizsai könyvnyomdászok március hó 12-én, az .Arany Szarvas* szálloda éttermében. aziot előadással és társasvacao-rával egybekötött ,estély"-t rendeznek.
— Kamarai közgyűlés. A soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara csütörtökön, folyó 1904. évi március hó 3 án, délután 1 ,4 órakor a kamara aaját üléstermében (Lackner Krislóf-utca 3. ez. I. em.) rendes közös üléat tart. A tárgysorozat 21 pontból áll.
— Piri Lujos. Piri Lajos, az utcák ismert alakja, a közkórházban meghalt Arról volt lameretes, hogy arct, orra biborban ragyogott, mert kozmás spiritusz hevítette, folyton vérét Szomjúságát nem lehetett eloltani, mint a gyertyát. Az ő boldogságáoak ia immár vége és néhány év múlva ö róla ia elmondhatjuk: Hol tettek le a főidbe téged, hol airod? Nem tudja senki aem. Szerencse, bogy uem jöbet el a air mélyéből.
— A könyvkereskedő üzletköre. Egy konkrét lparklhágási ügynek eldöntése végett a budapesti kereskedelmi és iparkamara legutóbb azt a véleményt aJta, hogy könyvkereskedő nincs jogosítva étlapok, étrendek, azállitási bárcák ■ s hasonló nyomtatványokra szóló megrendelések t-fíektuálására és továbbá, hogy a könyvkereskedő cégének az ilyen nyomtatványokon nyomdai impresszum gyanánt való alkalmazása a sajtótörvény szerint elbírálandó kihágásnak a tény-álladékát állapltja meg.
— Keghlvő. A Nagykanizsai Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok és Pincérek Egylete 1904. éri márcins 8-án a Polgári Egylet összes termeiben zártkörű tancvigalmat rendez.
— Vörös kakas. Ezúttal a báook-Bzentgyörgyieket látogatta meg. Febrnár 23-án eete 8 óra tájban — eddig ismeretlen okból — hozzájuk beköszöntött, 11 lakóházat számot gazdasági épületet
nagymennyiségű takarmánynyal hamvasztott el. A kár 40 ezer koronára tehető, mi réstbeu biztosítás utján megtérül.
— Elboeaijtott magyar bányamunkások, Wesslpbáliában tok magyar bányamunkás keresett eddig munkát a weszt-phállii bányákban a sziveien is alkalmazták őket mindig. Most azonban a kölni cs. éa kir. magyar-osztrák főkonzulátus jelentése szerint néhány wesztpbáliai bányatársulat a felsőbb bányahatóság rendelkezésére majdnem valamennyi magyar bányamunkását elbocsájtolta, mivel a magyar bányamunkások a giliszta betegség főler-jeaztőinek tekintetnek. Valószínű, hogy a többi wesztpbáliai bányatársulstok hasoulóképen fognak tenni, miért is ajánlatos, hogy a magyar bányamunkások mostanában ne menjenek Wesztpháliába.
— Ingyen kapja március hóban bárki a Gajáti Ödön szerkesztésével megjelenő „Az Újság" független politikai napilapot, a ki már most, ha csak egy hónapra is, beküldi az előfizetési összeget április hó 1-től számitva, azzal a kötelezettséggel, bogy májusban és juniushan ia fogja járatni a lapot. Az Újság buevéti ajándékát, a gyönyörűen illusztrált „Az én Kortársaim* cimü Mikszáth-Albumot, minden félévea előfizetője megkapja, szintúgy minden előfizető, a ki negyedévre fizet elő, de kötelezi magát a következő negyedévre is az előfizetési összeget beküldeni vagy a ki havonként fizot ejő, de kötelezi magát havonként Az Ujság-ra legalább félévig előfizetni: Az Újság főmunkatársai: Herczeg Ferencz, Kozma Andor, Kobor Tamás, Mikszáth Kálmán, Kenedi Géza. Előfizetési árak: 1 hóra 2 K. 40 f., \'/» évre 7 K. Megrendelő cím: Az Gjság kiadóhivatala, Budapest, Kerepesí-ut 54. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal, de sokkal célszerűbb az előfizetési összeget már most, ba cpak egy hónapra is április 1-től a kiadóhivatalhoz beküldeni, mert ebben az esetben a fentiek szerint amúgy is egész hónapon át márciusban ingyen küldi a kiadóhivatal a lapot
— Kakas Márton. Hétröl-hélre a vidám képek és elmés apróságoknak égést lömegével mulattatja olvasóit a Kakas Márton, 8 művészeinek minden vonása, iróioak minden betűje a jó izlét szigorú cenzúráján megy keresztül. A legújabb szám első oldára Linek Lajos festett egy komorságban is mosolyra inditó képet a magyar delegáció hazatéréséről. Ez a rajz voltaképpen elmés paródiája Msiesonier hires képének, a mely az Oroszországban megvert napo-leoui sereg hazatérését ábrázolja a a ki emlékszik az eredetire, bizonyára meg fogja becsülni a paródia művészi tökéletességét. A másik ezines kép, egy vidám farsangi jelenet, a Bér Dezső előkelő művészetének fog elismerést szerezni. A többi kép közül kiválik. Ház Miklós két rajza, a mely ujabb bizonyságául s>olgál e fiatal művész ritka talentumának. A lap irodalmi része csillogó, tarka keret gyanánt fogja körül a képeket a minden sorából elmésség és jókedv sugárzik.
— Aki kertjét szereti, szép virágokat és kitűnő Konyhakerti terményeket akar, az fedezze magszükségletét Manthner Ödön cs. és kir. udvari magkereskedésében Budapesten, Rottenbiller-utca 33. A cég idei árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed, kivánatra mindenkinek ingyen küldi. Ezen árjegyzék az általánosan ismert, világhírű, kitűnő magvakon kivül, még a különösen érdekes és meglepő konyhakerti- és virágujdonaágoknak egész sorozatát ia tartalmazza.
— A ház dísze a tisztasági Nem lehet minden háztartásban tetszetősebben bebizonyítani a belépőnek fenti idézet igazságát, mint az összes fémtárgyak tisztaságával és ragyogásával. A rendszerető háziasszony vagy szakácsnő ezen dicsérete már sokszor az ajtó táblácskán jelentkezik és a hát helyiségei barátságosabbaknak tűnnek fel, ha minden, mely arany vagy ezüst alfeuid, vörös vagy sárga réz, esetleg más fémből van, pompás tényben ragyog.
De sajnos sokszor eltűnik ezen fény gyorsan, mintán tényleg tisztító szert, de nem kikötve „Glóbus tisztító kivonatot\' Fritz Schulz jun. Akt Ges. Leipzig és Eger kértek. Ez tisztit legjobban, gyorsan éa fáradság nélkül érnek el vele pompás hosszantartó fényt. Glóbus tisztító kivonat nem karcol, a lémeket legkevésbé sem marja és három törvényileg megesketett vegyész bizonysága szerint mentes minden káros alkatrészlől. Havonta több mint 6 millió doboz, megtöltve ezen szerrel viszik hírnevét a föld összes országaiba. A Globna tisztító kivonat legértékesebb alkatrészét a valódi kova krétát a gyári cég Fritz Schulz jun. Akt.-Qes. Leipzig
XM1I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KOZLÖNT
1904 FEBRUÁR 27 f
ét Eger saját bányái ftdziszapolékkal szállítják, mely utóbbiakban a nyersanyag a legnagyobb finomságig lesz feldolgozza.
A Glóbus tisztító kivouat olcsósága használatát a legkisebb háztartásnak is
Természetesen sok az utánzata. Azért a drogoeriák, fűszer, vas, rövidáru és hasonló üzletekben csakis Glóbus tisztító kivonatot a .Glóbus vörös ferdemezőben védjegygyei kérjeoek.
_X Magyar Festőművészet Albuma.
A magyar kS.iyvkiadványok terén, feltűnést keltő diszniövel fog a Festi Nspló olvasóinak karácsonyi sjándékul kedveskedni. Címe: A Magyar Festőművészet Albuma, és gyönyörű foglalatja lesz a magyar festőművészet remekeinek: Kupec-kttől és Mányokitól kezdve a jeleokorig, mikor Munkácsy Mibály, Székely Bertalan, Lotz Károly, Benczúr Gyula és Zichy Mibály vezetésével, hatalmas gárda szolgálja s magyar festőművészeiét. A msgyar irodalomban nem jelent még meg.ebhez hasonló nagy koncepciójú diszmü. Ötven Dagyszabásu magyar fe.-.tmény fogja e díszmunkát ékesíteni, művészi reprodukciókban. F, gyönyörű, könyvet karácsonyi ajáudékul megkapja a .Pesti Nspló" minden állandó elófizetöja és díjtalanul megkapja mindama uj előfizetője, aki egész éven át fél vagy negyedéveukint vagy bsvonkiut, de megszakítás nélkül fizet elő a .Pesti Napló\' ra. A .Pesti Napló- előfizetési ára: egy évre 28 kor. Szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest, VI., Andrássy ut 27.
KÖZGAZDASÁG.
Az alkoholellenes mozgalom.
Az elmúlt hotekben sok szó esett a pálinkaellenes mozgalomról. A baj tulajdonképpeni oka nem abban van, hogy a munkásnép megszokta a szeszesital logyasztásál és ettől elzűll. A fogyasztás ugyaois a kincstár gondosságából korántsem olyan nagymérvű, mint volt ezelőtt 15—20 évvel. Akkor a szeszadó jelentéktelen volt, míg ma minden liter szesz után a kimérő báromféle cimen .55 krajcár adót fizet, meg sem említvén az illeték, III. oszt. kereseti adó és egyéb honibilis kiadásokat A baj gyökerét főleg ott kell tehát keresni, és találni, hogy a közönség nem jut olyan italokhoz, amelyek elnevezésűknek megfelelőek. Szolgáljon példának a .cognac". Vájjon hányféle, díszesebbnél díszesebb vignettákkal ellátott és üvegekbe dugaszolt lőrét árusítanak sz országban konyak elnevezés alatt? És ne tessék azt hinni, hogy csak a dépókban. Nem. A legelőkelőbb csemegeüzletekben is igy van ez, noba konyakot az orvosok a legsúlyosabb betegnek is rendelnek. Nem a kereskedő ennek az oka, csakis a gyáros. És ezzel ki lehet mutatni, hogy közegészségügyi szempontból bírálva a dolgot, a pórnép, amely közöoséges szeszpálinkát fogyaszt, sokkal egészségesebb italt iszik, mint a konyakot élvező uri osztály. Hogy ez így van, annak egyedüli oka az, hogy hazánkban gombamódra elszaporodtak az éterolaj-gyártók, akik bentartatják az egész országot, felkeresik a legkisebb községet, könyveket hagynak minden kunyhóban, amelyekbon megvan írva, bogy nem. kell rumot Braziliából hozatni, hauem mindenki előállíthatja 8zt hideg utoo is. A rum előállításához elegendő liter ezesz, egy kis rumléoyeg, fölkeverve Va liter vízzel és megvan a kitűnő tearum. Hasonló utasítással szolgál a törköly , szilva-, ctb. pálinkák előállítása tekintetében és a hiszékeny nép, sőt tapasztalatom szerint főleg az uri osztály fölül ezeknek a hangzatos utasításoknak, maga kever magának például olyao rumot, a melylyel a teának még a tulajdonképeni izét is elveszi. A hatóságoknak kellene tehát első sorban is ezeket az elszaporodott éterolaj-gyárosokat megrendszabályozni, másrészt pedig oda hatni, hogy a nép valóban tiszta italokat fogyaszthasson, vagyis a törköly tényleg törkölyből, a szilvórium szilvából, a konyak pedig tiszta borpárlatból állíttassák elő
A másik ok a borfogyasztási adó tnl-magas tétele. A helyes intézkedés az volna, ha az állam különösen a hazai bortermésünk érdekében, a borfogyasztási adót, ba nem is egészen törli el, de jelentékenyen leszállítja, ellenben a pezsgő után ugyan ezen adónemet jelentékenyen emeli. Hiszen ma a pezsgőtől fizetett fogyasztási adó semmivel sem több, mint a közönséges budai boré, uoba a pezsgőfogyasztó úriembernél vajmi kevés azerepet játszik, ba egy üveg pezsgő
egy-két koronával drágább vagy olcsóbb. A borfogyasztási adó leszállításával lehetővé tétetik az, hogy kftlönöien a munkásosztály, amely éppen ugy Igényli »z ünnep- és vasárnaponkénti szórakozást, mint az az osztály, amely feketekávé mellett kávéházban és kaszinóban leli fol szórakozását, pálioka helyett bort igyék. A túlzások ellen maga a törvény már eléggé gondoskodik ama rendeletével, hogy italmérő üzletben munkásnépnek munkabért elosztani, vsgy a már ittaa embernek italt kiszolgálni tilos.
— 60 éves doktor-jubileum. Műit év december hó 30-án üouepelte Prof Dr. Meidiuger Heorik titk. tanácsos 50 éves doktori jubileumát, ő egy régi fraok-furti család sarjo. Az ö nagyapja az ismert nyolvtanár volt, ki több mint 100 évvel ozelö:t egy francia nyelvtant irt, mely több mint 30 kiadást ért el, kora legelterjedtebb könyve és a sok kis humoros olbeszéléso következtében Meidinger mint Syoonim .régi viccek*-ről lett ismertté. A jubiláló a korán elhunyt (1843 ) uiederráder-i plébános fia.azanyarrészröli nagyatyja Kodélheimi Buff kapitány voll, a legiljabb fivére Lőtte Wertber-nek. A gimnázium elvégzése után (Vőmel alatt) Meidiuger Giessenben 1849 — 1863-ig tanult fizikát és vegytaut és tudori rangra lépett ugyanott dcc. 30-án 1853-ban. Azután Bundennél H»idelbergbeu vegytant folytatott, később Francia és Angolországba ment, hogy magát a tecboolo-giában tovább képezze, melyben tehet-aégesuek vélte magát. 1857-ben képesítette magát a techuologia tanárává és 1865 az újonnan alapított nagyhercegi országos iparcaarook Karlsruhe - bau, elnökévé lett, 1869-ben a techo. fizika rendes tanára lelt a techo. főiskolánál, mely két álláBt a 73 éves tudós még ma is betölti. Neve ismertté lett több rendbeli elterjedt találmánya állal, melyek közül a galvanikus távíró villanytelep (1859.) és az első huzamos ideig égö kályha (1870.) legyen különösen említve. 1867-beo megalapította mint az ipar-csarnok orgánumát, a .badeni Gewerbe-Zeituugot, melyet még ma is vezet Számos az ott megjelent eredeti dolgozata (összegyűjtve 1890. és 1902 beu) főlog villany-technika és hizifüté*. Nagyobb müveket irt különöseu víllamdelejos gépekről (1882 ,) a villámhárító történetéről (1888.,) gázvilágítás é3 gázkálybákról (1894.,) villámhárítók elhelyezéséről (1899 ,) lak-helyiségek fűtéséről (1897.) Utóbbi keltő a .gázvilágítás és víz ellátás\' című újság külön lenyomata. Meidingertitkos tanácsos jnbileumát örvendetes jó erőben ülte meg. Különösen kályha szerkezetei után, melyüket Heim H. bécsi, prágai és budapesti cég .Meidioger-Kályha* elnevezéssel vezetett be, van Meidinger tanár-nak az osztr. magyar monarchiában sok tisztelője, kik jubiláló ünnepélyére bizonyosan a legjobbat kívántak neki.
□oaoooooooooooaooooaoooooooo
Dr. Villányi Benrik, felelsz «ierke«zt6. Kiadó: Ifi- WajilU JOzJMt.
VEGYES.
— Sok évi nejflflyelét. Emésztési gyengeségeknél és étvágyhiányuál általiban mindon gyomorbajosa valódi „Moll-féle ••Idlitz porok"
bizonyullak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölött, mint gyomorerősítők és vértisztitók. Egy doboz ára 2 kor. 8xétköldé* naponta után-vitellel Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udr. szállító által. Bécs, 1. Tuchlaobon 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő ax 6 gyári jelvényével éa aláírásival.
Nyilttér
Az e rovat alatt kOzlsttekfirt nem vállal felelóBáéget a axerkeaztSifig.
Szeretett férjemnek e hó folyamán törtéét elhunytáról kibocsájtott értesítésemet követöleg tisztelettel tudatom a oagyérdemü közönséggel, hogy a mo«t már teljes tulajdonomat képező helybeli .Arany Szarvas* szállodát ily célra ezentúl is feotartom, s a benne összpontosított vendéglői és kávéházi üzletet változatlanul tovább vezetem.
A midőn a nagyérdemű közönségnek eddig tanúsított bizalmat és jóindulalato\' ezennel megköszönöm. Kérem ugyanazokat számomra a jövőre is megőrizni.
Kiváló tisztelettel Cxv. Tinagl Lajosiié.
Vene, húgyhólyag, hugydara és a köszvény bnnUilmak ellen, továbbá a légii és emésztési szervók hurutos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-fornís
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. H u v y h aj tó hatásul
Kelta nil I Kölnjén emésitMü
Kanbató áaványvizkereákedóiflkbén éi
gyógyszertárakban A Salvator-lorrá. Ijaigalóiája Kperjeaen
Főiigynök kerestetik
egy elsőrangú oépszerll ágazatu életbiztosító-társaság által, kedvező feltételek mellett. Csak megbízható és oly egyének vétetnek tekintetbe, akik üzletszerzési és szervezési képességgel bírnak. Szives ajánlatok .A. Z. 1000\' jelige alatt Goldbcrger A. V. hirdetési irodájába, Budapest, IV. Váciutca 20. sz. küldendők.

Pénzt, sok pénzt,
havonként 1000 koronáig kereshet mindenki tisztes\' ségtfsen minden szakismeret nélkül.
Küldje bo cximét E. 979 jelige alatt a következő czimre: Annoncen-Abtel-lung des „Mcrknr" Mannheltu.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvoságot, mely ax elvesztett erüt újra- meghoira, Próbacsomago: s egy száz oldala* könyvet postán, jól becsomagolva. Ingyen kapják mindazok, a kik értő írnok. Ez a legbi-mulatráméltóbb csodaqrvosság, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, srifiliiben, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ex okból elhatározta a» intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázd könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. Eszel a házíor-vossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihágksokból származó némi bajokban, szellemi clgyőagölé»ben,vagy krónikás bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat, Ez a gyógyszer kőzvctetlenttl azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükségei csodálatos ercdménynycl gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, fiául egyaránt Írhat State Medlcal Institutnak az alant jelzett címre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet\' leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A ptóbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otthon. Az íntéict kivételt nem tesz. Mindönki írhat érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen b< van csomagolva, hogy a tartalmát senki sem fogja megtudni. A levelet így kell címezni: State Mcdical Instkuto, 17 Elektron Building, Kort Waync, Ind. Amerika.
A lcv:lek mindig bérmentesíteadők.
XXXXXXXXXXXXXX
IwM
Hszh\'to kivonatfal Hszfitsunk
Szabadalmazott önműködő
esz
SS
szőlőtelepek
es komló ültetvények befecskendezéséhez,
_ a gyümölcsfákat Károsító nnnl,
a szepecs és tormáncs kiirtására, valamint a levélbetegségek elleni védekezésre stb.
io vagy 15 liter töltésű
Önműködő, hordozható permetezők
rézüsttel is,
petroleum-vegyltő-kószülékkel, vagy anélkül;
kocsira szerelt önműködő permetezők gyártatnak és szállíttatnak különlegesség gyanánt
MAYFARTH PH."A-
mezőgazdasági gépgyárak, borsajtók és gyUmWcs-értékesitő-gépek különlegességi gyárai által
BÉCS, II. Taliorstrasse TI. s■/..
Kimerítő Árjegyzékek InfrjoD. — Képviselők és Tlszonteladót kerestetnek.
Öli jaj!
Köhögés, rekedtség és
elnynlkásodás ellen gyors és biztos hatásnak
Eljeu!
Megfojt ez az átkozott köhögési
az étvágyat nem rontják és kltilnS izűek.
Doboza I kor. és 2 kor-
Próbadoboz 50 fillér.
F5- éa azétkoldési raktár:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Váci-kOrat 17-
Egger mellpasztilla
csakbamar me£gyö£yitott.
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Já C u •Ö C
e !
Ö
a) \'D
w
-ffl >
KB (S
<o E
Q. D.
C
S á | » S 3
JiEGT
Legjobb, legkiadósabb és ezért a legolcsóbb 8zappan.Minden kártékony hoz zákeveréatöl mentes. Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab .Schlcht* névvel, s a fenti egyik védjegygyei legyen ellátva.
1904 FEBRüAR 27-áo.
XLIII. ÉVFOLYAM
ARAK
a^ Húsvétig
divatkelme kiváló minóségokbon Fei\'«l< ........70 fillér.
batist, zephyr, sulin, mosótamino, divat,
a következő feltűnést keltő
ir nnn míter legújabb tavaszi ás nyári dh 10 UUU 115/130 ctra. széles.......
on\'nhn raite,: lc?uiabb »08Óltelme\' minl\'"\'""
ZU UUU vászon, creton stb.............., , ,.,,,..
10 000 "lé,ek l6gUÍabb ZMChÍ divatselyem °US . g . K. !•■
3000 tevaszi nöi felöItö\'kiTáli szövelMI ele£íns SI"Ms......K1050
2500 Nöi alj\' lcguiabb olegin3 mbás\'S20lid aneo1 munl:íLi,iSvetbíl • • ■K"850
(jy Azonkívül leggazdagabb választék minden léU>7.ö szövet
kivételes árak érvényesek.
Felfelé
6000 Nöi blous\' 8J5DJ6rQ SIÍP d\'™1 mosékelmékból.........K 109
2500 Nöi alsl5szoknya\' kDlönbOzó minta kloth, I08tre, kord vagy mosókelmékból K 2 48
5000 szalmakalap, pompás szép modellok ......K. 2 —
2QQQ Nöi fiizö, legjcAb szabás kiváló anysg :...........K. 1-76
6000 Hu gyarmekruba, M\'"os "lio\'ík.............K l\'80
4000 KötéQy.kedve"nii,,,ílt.................97 fiUér
és ruházati cikkből, továbbá vászonáruk. chiffonok, zsebkendók. s/.ónyegek, függönyök, garnitúrák síb. bámulatos olcsó árakon. ~VNI
24 fillér 10
Császár és királyi udvari szállítók.
LUDWIG ZWIEBACK & BRÚDER
BÉCS, VII2.MARIAHILFERSTRASSE 11 1._
Egyedüli szél küldési ház a Monarchiáim), mejy versenynél küli olcsó áraknál minden rendelést 16 koronától lelje,sen
bérmentve küld.
Megtekintésre méltó mintag-yüjtemények
Pompásan illusztrált dLivatárjegyzékek.
jótállva, szolid, gyapjú, mosó és selyemszövetekben kívánatra ■V ingyen és bérmentve.
ooopoooDoaoooopoooooo oQBpgroororac
Z.K. \'/„ 904.
SEI DLITZ-POR
Csak aKor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. ródjenyit és
alMrisát tünteti fel. A Kall A -fél* Saldlltz-porek Urtíi gyégybttits a legmtktcttbb gyaaar- át al-tealbáatalaBk, gyomorjíret íi gyomorkéi. rOgxOK tlékrtkedél, mkjblsulom, vér telalil aranyér ÍJ a Iegkol»ob0i5bb ail bítejléjek ellen, e jelet bitltaernek évUted\'ok óta mindig nagyobb oltetjedétt ttortett. — Ara agy lepecsételt »ra-dall doboznak 2 kor.
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELE

r.alí alrlrnr valédl l>» mindegyik öreg HOI<L A. védjegyét tonwu lel
isak akkor vaiooi, _A „,ll\'?r(0|lr,tI1í <M1Mlái ,an airía. a »eii-rtit
aésberazeiz neveioteten mint Itldalawiallltpltt badirzelléal szar ksatvuiy, cent ét t meghQlét egyéb kéretketméoyeinél legitmeretetebb népater. — MY iaezatt eredeti Ovii ira I kar. 90 III.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legttjtbb médtter uerint kéttltek gyermek és hblfj tttpptn a Mr ektzerü ápolálirt lyeraiakak s Matti* rtizére,
Ara darabeaklat — 40 411. öt dtrtb - I kar. 60 4n. Minden dtrtb gyermek-attppta ■«!! A. vádjaiéval ran ellttrt._
Föszétküldé s: Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállltd által,
Béeí: Tuchlauben 9. sz.
Vidéki megrendelitek naponta porUutinrét mellett tel|etlttolnek.
A raktárakban tették határozottan MOLL A. aláírásával ét • védjegyével ellátott készítményeket kérni. Baktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fial.
273/904/végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi- LX. L-c. 102. §-& értelmében ezennel közbirré teszi, hogy a nagykanizsai kir. járásbíróságnak 1908. évi Sp. IL 292/S. száma végiése következtében Dr. Ritscber Ssmu muraszombati ügyvéd által képviselt Kemény Mór musznyai lakós javára Pollák Simon lókereskedö nagykanizsai lakós ellen 300 és 138 kor. s jár. erejéig 1904 évi január hó 20-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 9GO koronára becsUt 2 drb. lé. 1 ruganyos nyitott sárga kocsi és szobabútorokból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverásnok a nagykanizsai klr. járásbíróság 1904. évi V. 41/2. atámu végzése folytán 300 kor. 4öKekövetéléa, ennek 1903. évi augusztus hó 10. napjától járó ö*/. kamatai, valamint állatorvosi és lótartásl dij elmén 137 korona, ugy az eddig összesen 66\' korona 80 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig Nagykanizsán a helyszínén leendő eszközlésére
1904. évi március hó 4. napjának délelőtti 8 érája
határidőül kitüzeük és ahboz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. L-c. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek, beesáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1904. évi február hó 18. napján. ,
Maximovita György
klr. Mr. vhsjtó.
A Pesti Napló uj karácsonyi ajándéka A MAGYAR (t
PÍratlan dUxfl, kttlső kiállításában és behő tartalmában cgycdOl álló romekmíl az, a melyet a .Plltl lljllé1 ax I9O4. év kariejonyira uitU mcgUpotíiQl, olvai6ituk. Eddigi karictonyi ajándékainak ditxet sorozatát folytatja most a „Pllll llplé," uj ti minden eddigi ajándékot meiste taUxárnyalö diwmüvel, melynek címe cx !•»:
A MAQYAR FESTŐM ÜVÉSZET ALBUM A
A magyar íeitŐmOvéiret remekelnek gydnyórQ foglalatja lc»i ex a páratlanul álló dltxmunka, amely a magyar festói romekeit fogja felölelni a XVII. siáxad nagy magyar fextSItöl, lipilky-töl is láljlkj-tól koxdvo egén a jelenkorig, amikor IiiUcij llkálj, txikily lirtilu, LltZ lárilj, liaizír Ijili. Itivíu Ylktír é» Zleky llkálj vexctéxével hatalmas gárda sxoU gálja a magyar fcxtCmdvéttctet. A magyar Irodalomban nincs még olyan mQ. amely a magyar fostömilréuetet Ilyen gaxdagságtxui mutatja be. itfll ligyiZlkiia (lltliljt sxe-meltUnk ki, amelyet mostari kivitelű
ötven mfllapon
mutatunk bo a magyar közönségnek. Ax ötven mlllap nagyrésre gyönyörű
sok színnyomású kép
lesx, olyan, mint amelyek a YirilMirtj-ilkiaot eseménynyé avatták a magyar könyvpiacon.
Exenklval a magyar festömttvésxet történetéi a könyvben olsörendQ esztétikusaink érdekes és népsxorü előadásban fogják bemutatni. A szöveget Kioil flltaéiyilk a szöveg közé nyomott másolata fogja kísérni, ugy, hogy ax ötven többsslnnyomáiu malappal együtt k BJir FlltiMirélZlt tlklBI a leggazdagabb és legdíszesebb tára lesz a magyar festömEvéaxet-nek. A ,,li|yir FutSalféizit Alkiaái" meg fogja kapni a Plltl lipll minden elöfixetöje, aki ax óv végéig, akár havonta is, de állandóan és mogaxakitás nélkül előfizető marad. Minden félreértés elkerülése vég ott azonban meg kell jegyeznünk, hogy azok az nj előfizetők, akik ax I9O4. évre szóló előfizetésük fejében a Vörösmarty-Albumot megkapták, a Magyar FestőmQvótxet Albumára csak ugy tarthatnak igényt, ha egy további egész évre előfizetnek.
A Pesti Napló előfizetési ára egésx évre 2t kl(\\, félévre U kir., negyedévre 7 klr., egy hóra 2 kir. 41 fillir. — Sxexkesxtősége és kiadóhivatala:
Budapest, VI., Andrássy-ut 87. szám alatt van.
WoflmiiíÁtt ifi. Wjudits JAisfif könvvnvomdiiábwi Ntgykanirsán.