Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.22 MB
2010-02-17 08:51:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
834
3127
Rövid leírás | Teljes leírás (260.52 KB)

Zalai Közlöny 1904. 010-013. szám március

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1904. március hó 8-én
10-ik szám
XLII1. évfolyam.
Előftxcttoi ár: Ejéu étro , . 10 kor, - 611 Fél íire ... 6 kor. — flll. NfRfdÍTM . . 8 kot. 50 flll. Efr;e> síim 30 flll.
H I R D E T É 8 E « S htiiboi pctiuorbali 14, mi-rutnor 12, ■ minden tOTlbbl lorírt 10 fill.
N Y I LTTÉ RBEN
petit koronként 20 flIUrírt vitetnek fel.
I
részvénytársaság,* .nagykanizsai és nőegylet,\' „D.-k&nizeai ár. jótékony
hbtenkint
A lip írellcmi rétiét 111615. minden köiloméoy * íelelöl iicrkesttó nevére, «i anyagi részt IlletS k»i-leoiények p.\'dlg n kiadj nevíre cinixetien Xaírkanlzsira
mentve lűléiendík. ,
Rérmentetlen levelek nem fo^nl-t&tmk el.
Köriratok vlsszausiu küldetnek
A nagykanizsai .Ipar-Testület," a „nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,\' a „Kotori takarékpénztár a galamboki Önkéntes tttzolté egylet,\' a .nagykanizsai kisdednevelő egyesület,\' a .nagykanizsai tanítói járáskor/ a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tápintézete." a .katonai hadastyánegylet,\' a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagykanizsai kttlválasztibányának hivatalos lapja.
egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
A drágaság.
Általános a panasz Kanizsán és az egész országban, hogy a használati és fogyasztási cikkek roppant mód megdrágultak az utóbbi időben s ennek következtében a megélhetés viszonyai, melyek nálunk amúgy sem voltak kedvezők, még súlyosabbakká váltak.
Hogy ez a panasz mindenképpen jogosult, igen jól tudjuk, mert mindannyian egyaránt érezzük. Semmilyen társadalmi osztály nem vonhatja ki magát a kedvezőtlen viszonyok alól. mert a drágaság általános egységes, mindenhova s mindenre kiterjedő. A nyersanyagok ára épugy felemelkedett, mint az ipari készítményeké; az élelmi cikkek értékét azonképpen felsrófolták, mint a használati tárgyakét. Mindezek következtében természetesen drágább lett a munka ára is, a mi valósággal betetézi az általános viszonyok kellemetlen alakulását. Most már valósággal nehéz kérdéssé lett a megélhetés egész Magyarországon s bizony mester legyen az, a ki eze ket a viszonyokat kibírja.
A súlyos állapot okait kutatva, bőségesen válogathatunk az előidéző körülmények tömegében Elsősorban itt van az évek óta rosszabbnál-rosszabbul alakuló gazdasági helyzet, a maga nagy változataival s gyors fordulataival. Egyik végletből a másikba julottuok; a mikor már egész gazdasági élelünk kényszerflleg berendezkedett a 6-7 forintos búzaárak alapjára s a közfogyasztás minden viszonyaiban ehhez az olcsó élethez alkalmazkodott, akkor egyszerre beütött a hirtelen fordulat: 14—15 forintig szökkent fel a buza ára. A
ki már most életviszonyait a 6 forintos búzaárak alapján építette meg, vájjon milyen súlyos dilemmába jutott a nagy változás nyomán. De hát az a. magas gabona-ár futólagos volt, egy félesztendő alatt elmúlt. Ez igaz, ámde időközben jól megrendítette s alaposan kiaknázta a nagy fogyasztóközönség fizetőképességét, — ez is bizonyos. És az amugyis kedvezőtlen viszonyok közepette egy ilyen futólagos zsarolás-féle kétségkívül meg-gyengiti az emberek zsebét.
Ebben a gyengeségben, melyet az éveken át tartó rossz gazdasági viszonyok okoztak s a mely az emiitett drágasággal súlyosbodott, — ebben van a mostani helyzet egyik főoka.
Háború idején régi tapasztalás szerint mindig beüt a drágaság. A pénz megdrágul — mit jelent az közérthető nyelven ? Azt jelenti, hogy a pénz vásárló értéke csökken, vagyis ugyanazért a 100 koronáért, amelyért előbb, mondjuk például 50 méter szövetet lehetett kapni, ma csak 40 métert adnak s igy tehát, ha mégis 50 méter szö...