Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.57 MB
2010-02-17 08:57:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
871
4059
Rövid leírás | Teljes leírás (387.99 KB)

Zalai Közlöny 1904. 014-018. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

mg


Wm

IIPI
NAGYKANIZSA, 1904. április hó 2-dn.
14-ik
szint

XLIII. évfolyam.
El&rizoltíi &r; Ejé.. étre . • 10 kor. - fljl Kél éT« . . . 5 kor. - J • XegyniíTrs . - 2 kor. 811. EffjOK n*&m 20 flll.
H I R 0 E T É 3 E K & k.Hboi petí Uorb»n 14, misod«or 12, t raiodcQ lOY&bM torért 10 fi"■
HYI LTTÉ «!£«. ,
petit noronkÓDt 20 »IHSrM véwt-
nek fel.
A nagykanizsai .Ipar-Testület," a a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,"
tPraBFw.wjwr-\'-w-^ ,, ........
„nagykanizsai Takarékpénztár részvény társaság,\' a .Kotori takarékpénztár
a .nagykanizsai kisdedneve 16 egyesület,* a .nagykanizsai tanítói járáskör,"
A Up Ixelíemi vészét illető zota-dco \'közlemény fi folűlSB oserkesstö nerfire, fit anyagi réart lllolfl közlemények piádig a klfidó nevére clmxetteo Nagykanizsára bér-rcentYC iDléxendök.
Bérmnntttlon levelek nem fojjad-x . táluk el.
Kézi ralok t [SBzanera kU letelnek
részvénytársaság* , nagykauizsai és a galamboki öDkóntes tűzoltó egylet," a .nagykanizsai aisaeaneyelö egyesület/ B .nagykanizsai tamtoi járáskor," a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet\'1 n-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
\'HETENKINT EttYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Húsvét.
A keresztény világnak legszebb, legmagasztosabb ünnepe a húsvét. Az irisok tanúsága szerint ezerkilencszáz és négy év előtt született meg Betlehem egyik jászolistállőjában az isteni akarat megtestesülése, aki az ó-világot a szeretet vallásának megalkotásával elválasztotta az uj korszaktól, melynek az emberi érzelmek legnemesebbjét tette megváltozhatlan, örök hitévé, dogmájává.
Ezernyolcszáz és hetvenegy esztendeje annak, hogy az Istenember, az emberiséget a nehéz lelki és testi rabszolgaságból Megváltó, a Golgotha hegyén átszenvedett kinhalálával szentelte meg ezt a hitvallást. Ennyi ideje atinak, mikor a sivár lelkű, hitetlen, buta néptömeg által megölni vélt isteni akarat megtestesülése feltörte sirjának kőlapjait, kiszállt a liarmadnapos éjből s angyali harsonák hirdették a népek millióinak, az egész világnak:
— Feltámadott!
Azóta a feltámadásnak, az Eszme sírból kitört harsonájának visszhangja, támadt mindenütt, ahol csak emberek laknak a földön. Azóta a durva erőszak helyett a jobbak leikeiben betöltötte ezt a világot a Wetetnek égből hullott varázsa.
A keresztény húsvét az Eszmének, az Igazságnak diadalünnepe, mely . közel két évezred éta el nem muló, ragyogó fényt áraszt az emberiségre. Mi volt ezelőtt és mi lett ezután?
Egy erkölcsileg túlérett s rothadás-nak indult korszakban .élt az emberi társadalom, mely az időkben két osztályra oszlott. A zsarnokok és a rabszolgák osztályára. A leplezetlen
bün nyíltan dőzsölt az uralom polcán s az erkölcstelenségnek oltárokat; emeltek. És feltűnt a názárethi véré-: vei megöntözött kereszt jele, felette ragyogván az Igazság feltámadásának glóriája. És csodálatos változáson ment azóta át az emberiség. Magasztos eszmék hozták lüktetésbe az erek vércseppjeit. Aki ma szolga volt vagy elnyomott szegény, az bátran és hősiesen emelé magasra a megváltás szignnmát s amerre haladt, romba dőltek a tévtanok várai s századokon keresztül bár, de megkezdődött az átalakulás nagy munkája, mely meg-teremté a kereszténység alapján az; igazi civilizációt. A zsarnokokból a felebaráti szeretet hősei s a rabszolgákból szabad nemzetek levének. Azért...