Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
26.57 MB
2010-02-17 08:57:47
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
908
4143
Rövid leírás | Teljes leírás (387.99 KB)

Zalai Közlöny 1904. 014-018. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

mg


Wm

IIPI
NAGYKANIZSA, 1904. április hó 2-dn.
14-ik
szint

XLIII. évfolyam.
El&rizoltíi &r; Ejé.. étre . • 10 kor. - fljl Kél éT« . . . 5 kor. - J • XegyniíTrs . - 2 kor. 811. EffjOK n*&m 20 flll.
H I R 0 E T É 3 E K & k.Hboi petí Uorb»n 14, misod«or 12, t raiodcQ lOY&bM torért 10 fi"■
HYI LTTÉ «!£«. ,
petit noronkÓDt 20 »IHSrM véwt-
nek fel.
A nagykanizsai .Ipar-Testület," a a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,"
tPraBFw.wjwr-\'-w-^ ,, ........
„nagykanizsai Takarékpénztár részvény társaság,\' a .Kotori takarékpénztár
a .nagykanizsai kisdedneve 16 egyesület,* a .nagykanizsai tanítói járáskör,"
A Up Ixelíemi vészét illető zota-dco \'közlemény fi folűlSB oserkesstö nerfire, fit anyagi réart lllolfl közlemények piádig a klfidó nevére clmxetteo Nagykanizsára bér-rcentYC iDléxendök.
Bérmnntttlon levelek nem fojjad-x . táluk el.
Kézi ralok t [SBzanera kU letelnek
részvénytársaság* , nagykauizsai és a galamboki öDkóntes tűzoltó egylet," a .nagykanizsai aisaeaneyelö egyesület/ B .nagykanizsai tamtoi járáskor," a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet\'1 n-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,* a .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
\'HETENKINT EttYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Húsvét.
A keresztény világnak legszebb, legmagasztosabb ünnepe a húsvét. Az irisok tanúsága szerint ezerkilencszáz és négy év előtt született meg Betlehem egyik jászolistállőjában az isteni akarat megtestesülése, aki az ó-világot a szeretet vallásának megalkotásával elválasztotta az uj korszaktól, melynek az emberi érzelmek legnemesebbjét tette megváltozhatlan, örök hitévé, dogmájává.
Ezernyolcszáz és hetvenegy esztendeje annak, hogy az Istenember, az emberiséget a nehéz lelki és testi rabszolgaságból Megváltó, a Golgotha hegyén átszenvedett kinhalálával szentelte meg ezt a hitvallást. Ennyi ideje atinak, mikor a sivár lelkű, hitetlen, buta néptömeg által megölni vélt isteni akarat megtestesülése feltörte sirjának kőlapjait, kiszállt a liarmadnapos éjből s angyali harsonák hirdették a népek millióinak, az egész világnak:
— Feltámadott!
Azóta a feltámadásnak, az Eszme sírból kitört harsonájának visszhangja, támadt mindenütt, ahol csak emberek laknak a földön. Azóta a durva erőszak helyett a jobbak leikeiben betöltötte ezt a világot a Wetetnek égből hullott varázsa.
A keresztény húsvét az Eszmének, az Igazságnak diadalünnepe, mely . közel két évezred éta el nem muló, ragyogó fényt áraszt az emberiségre. Mi volt ezelőtt és mi lett ezután?
Egy erkölcsileg túlérett s rothadás-nak indult korszakban .élt az emberi társadalom, mely az időkben két osztályra oszlott. A zsarnokok és a rabszolgák osztályára. A leplezetlen
bün nyíltan dőzsölt az uralom polcán s az erkölcstelenségnek oltárokat; emeltek. És feltűnt a názárethi véré-: vei megöntözött kereszt jele, felette ragyogván az Igazság feltámadásának glóriája. És csodálatos változáson ment azóta át az emberiség. Magasztos eszmék hozták lüktetésbe az erek vércseppjeit. Aki ma szolga volt vagy elnyomott szegény, az bátran és hősiesen emelé magasra a megváltás szignnmát s amerre haladt, romba dőltek a tévtanok várai s századokon keresztül bár, de megkezdődött az átalakulás nagy munkája, mely meg-teremté a kereszténység alapján az; igazi civilizációt. A zsarnokokból a felebaráti szeretet hősei s a rabszolgákból szabad nemzetek levének. Azért a népek, nemzetek szabadságának emlékünnepe a húsvét vasárnapja.
Az utolsó magyar fejedelem és első magyar király, István kilencszáz három év előtt vette fel a keresztsége! s tette kereszténynyé nemzetét is. A magyar kereszténység tehát most fiti kilencszázbarmadszor a Megváltó feltámadásának diadalűnnepőt. & azóta ?. . . A, feltámadott .Isten-ember vallása nélkül mi lett volna : belőlünk s igy mi lön ?. ..
Háromszázezren valának a magyarok — irja az egykorú történelem — mikor kijőve Ázsiából, számunkra a földet elfoglalták. S íme letűnt ezer esztendő, a földnek számtalan nemzetei tűntek a semmiségbe, de mert az első magyar király szózatára fölvevék őreink a Megváltó hitét, nem nyelt el bennünket idegén fajok Óceánja, de a véráztatta földön millió és millió magyar él. Ma a föltámadás ünnepén ezt is hirdeti nekünk a szentegyházak égbetörő zsolozsmája. S hirdeti azt,
hogy akik ezeréves nemzeti multunk dicsőséges harcok által megvívott küzdelmeinkben mindig a szabadság lobogóját emeltük mágasra, hogy nekünk, amint; volt a mohi paszta, Mohács és Világos után a végpusztulás helyett sorsunk a feltámadás: felfogunk támadni az örök Igazság reményébe vetett bizodaímunkkal mindenha, mint -ahogy nem veszhetett el az Ige a kereszten és a kősziklába vésett sir üregében.
Harmóniába olvadnak ott tfenn a fellegek felett és csak zúgjanak, zúgjanak Magyarország templomainak harangjai. Szükségünk van rá, hogy hirdessék egy még tisztultabb korszak diadalát a közéleti bűnöknek romjain. Zúgjanak és ércnyelveik csendülése keltsen kapcsolatot a mi ezeréves nemzeti multunkba s az örök Gondviselésbe vetett bizalmunkban.
Mert az Eszme, az Igazság meg\' nem halhat sohal
Föltámadott!
Ressnrrexit!
Alleluja!
Mulatságaink mérlege.
- A tég. — Fanfiop és böjt. - \\ két jótékony. — Ar írod. éí M5v. Kér. — A legény- és mnnkitegylet. — A többi mulatók. —
Csakhogy végre vénét értök I így kiált fel számos ember, akit az idei farsang és nagyböjt mulatságai és társas-estélyei, meg szórakoztató délutánjai nem kevéssé megviseltek. így kiált fel a családapa meglapult zsebébe nyúlva, e azókat rebegi az ügybuzgó rentiezö, aki » sok nagyszerűség és tótás-futás u\'áo szellemi eltompult-aágba és izom megerőltetésbe esett és igy szólunk mi is, akiknek az idei mulatságok .látványosságait, eszmefuttatásait, irodalmi és művészeti produkciót végig kellett szenvednünk, hogy lapunk számára a sokaktól olyan nehezen várt referádát megírhassuk. Csakhogy végre végét értük 1
Az Irodalmi és Művészeti Kör múlt heti családias eatélyével végé>;érte.a sok-; mulatozás, a bál, társas estély, szórakoztató délután és még sok más Déven nevezett mulatság. Nem volt elég Vízkereszttől Hamvazószerdáig, kijutott a sok jóból a nagyböjtben is és csupán a nagyhét végén érte végét a hecc. Hiába, már mi csak mulatozásra születtünk. A farsangban nagyon természetesen egymást érte a bál, a nagyböjtben a duhajkodás megszelídült, vagyis inkább apró részeire szakadt: felolvasó délután, szórakoztató estély, társssYac-ora, családias est keretében mulattuk meg egymásnak, hogy magunkra hintettük a hamut, felhagytunk jókedvünkkel. Végre azonban ennek is vége van és szabadon megrázkódhatunk, mert nem kell egy ideig a tánctermek parkettjein robotolnunk, a sok éneket, zenét, monológot, szavalatot és felolvasást végighallgatnunk, tenyerünket nem koptatja a taps. Volt vagy busz bál, eatély és délután, de elmondhatjuk, \'hogy némelyiknek jótékonysági céljától, eltekintve, mindegyik csak időnkbe és pénzünkbe került és most már nem bánnánk, ba egyáltalában nem is mulattunk volna.
Tekintsünk csak végig ezeken a mulatságokon éa mondjuk el igaz, habár egy kissé pessimiatikus véleményünket. Azt már\'valahol előbb megírták, hogy sok olyan egyesület van városunkban, amelynek a fennállásáról csak farsangban tudunk, amikor\'ttöwlni, mulatntíkéH..Dáfvaniiak. olyan egyesületeink is, amelyek egész éven át nagyon szép cél elérésére törekednek, miut amilyen a két jótékony nőegylet; ezeket emiitjük tehát legelsőknek a bált és mulatságot rendezők közül, már csak azért is, mert mulatságaikkal ia nemes céljukat igyekeztek elérni. Eléggé impozáns látványosságot mutatott be mindkettő a télen. Mulatságaik anyagi Bikere is oagy volt. -mégis helyteleníteni kell a jótékonyságnak ilyetén való gyakorlását, mert nem kevés visszatetszést szül az, — éppen azok között, akiken segíteni akarnak, — hogy az ő jótevőik pezsgőznek, dáridóznak azért, hogy szegényeiknek ízletesebb krumpli-levest, jobban varrt ruhát ad hassanak. Éppen e mulatságok célja teszi visszatetszőkké ezeket.
Következik ezulán egy komoly nevü körnek,-az Irodalmi és Művészei Körnek éz idei produktuma. Az egyesület neve;\' valóban oly szépen hangzik, hogy tán egyedül ezt gondolhatnék hivatottnak arra, hogy szellemi élvezetünk forrása legyen. Csakhogy a dal03 csapatnak nagy nyűg a nyakán a név. Irodalmat nagyon keveset mutatott fel mulatságán éa felolvasásain. Volt érdekes és értékes felolvasás is, de. kevés. A művészet talán nagyobb pártfogásban részesült, vagy ennek elbírálásához kevesebbet értünk. Éneket hallottunk néhány szépen hanjjióti némely zeneszám is megközelité a művészi kör méreteit, hanem tovább már nem mehetünk, szavalni vajmi művésziesen hallottunk és ezt is nem a kör tagjaitól. A művészet egyéb ágaira pedig nem is gondolhatunk. E kis kör elhagyhatná már nagy nevét és kis névvel nagy eredményeket igyekeznék elérni. Mennyire furcsa volt csak az az egy eset is, hogy a legnagyobb nemzeti ünnepét a nagy nevü kör a legsilányabban ünnepelte az ősstes egyesületek között és ezt is idegen erők túlnyomó bevonásával tudta ceak kivinni. Farsangi mulatságán csak egy színészt hallgattunk szívesen.
A sorrendben a kél munkás egylet jön. Ezek borzasztó munkát végeztek az idén. Báljaik az anyagi eredményt tekintve a legjobban sikerültek, szórakoztató délutánjaik egymást érték és rémítő tömeg -gyölt-ösaze-ezekre-A két egyesület szem . elől téveszti célját, a mely a munkások és kath. lesények értelmiségének fejlesztéséhen, műveltségének szélesbitésében állana. Hogy ezt azzal el\'nem lehet érni, ba egy iparos legény monologizál, vagy ha ecy varró lányka balladákat zeng, az nagyon természetes. Első sorban az általános műveltséget igyekezzenek a két egyesület vezetői a tagokba helyesen beoltani a csak\' néba-néba adjanak egy cseppet az irodalomból és a művészi élvezetekből a kiképezendök adagjaiba. Monológgal, melodrámával vagy balladával egy apa sem tudja családját eltartani, egy anya sem nevelheti helyesen gyermekeit. Az élet elveivel kell őket előbb megismertetni, szakszerű felolvasásokkal kell látkörüket kiszélesíteni.
I
TÁRCZ A.
Ina: Gábor Ernő.
— A .ZaUi Köil&ny. credtíl l*/riji, -
Heged Hu, rézfuvóu, fagotton elbai a pajkos offenbachi dal utolsó akkordja é.s a szétlebbent függöny mögött feltárul az egész olirnpusi komédia. Jupiter papa leszáll trónusáról és meghallgatja a földön járt istenek jelentéseit, aztán igazságot oszt sz olirnpusi kanapó-pörökben. Sorra jön Diána., Vénusz és legvégül a kis szárnyas Ámor. Ez a nagyon édes, de fölöttébb konfidens tacskó, kedélyesen a hasára üt Jupiter apónak, csak azután kezd a mondókájába. A hangját alig hallani, s mégis mikor a refrénjéhez ér pajkos dalának, s azt vele ismétli az egész kórus, öt nézi raindou szem és az ó csöpp hangját hallja minden.fül.
Igen a kis Amor dominálja a színpadot. Ó vezet. Ha ő a színpadra lép, egyszeriben élet támad a deszkákon, elevenebbé, színesebbé lesz minden, a valami nevető jókedv derül a groteszk szcenériára. És ba a hangulat a forráspontra hevült, ki venné észre, hogy bnkveneet vet az értelepi és totágost áll a jó erkölcs ? Ha a kis Ámor elszontyolodik, pityergóre görbül mindenki szája és ha ó felkacag, felujjongnak a szivek is és együtt kacag vele az egész ház, még a színfalak is.
— Hahaha 1 Hahaha!
Bóka koma jól ismerjük huncutságodat . . .
Féktelen temperamentuma, mint a sebeseb "rohanó patak magával ragad mindeneket.
— Kis, feketeszemű ördög ez az Ámor. Édes, .csitri leány. A játéka és minden mozdulata oly gyerekes, mintha csak kiemelné kacérságál, de valójában nem is konyítana ehhez a veszedelmes mesterséghez. Csak ha ránézett az ember, vette észre, hogy szemének sziveket égető lángja vau.
. Már régen kirepült a színpadról a kis Amor és uj jeleneten kacagott a publikum, csalt- a szegény, kritikus, aki ott ült a. negyedik sorban, aznem nevetett. Lebűvölve olt székén, s még mindig Ámort látta, fülében mégegyszer ott zsongott az ostoba
— Hahaha I Hahaha !
Róka koma jól ismerjük huncutságodat.
A komoly múilélkezés szándékával jött ide és szörnyűség, mikor a zenekar a tinalóba kezdett, a szegény fiu már esze nélkül szerelmes volt Ámorba.
Nem illik tréfálkozui rajta, annyira nagy volt ez a szerelem. Mont ki a színházból, s csak ment magatudatlanul, mintáz alvajáró. Nem tudott másra gondolni, csak a kis Ámorra, mindenütt az ó édes alakját, kacér, de azért tiszta és szűzies mosolyát látta maga előtt. Szerette volna egész lelkével átölelni ezt a kis szinészleányt, aki igy a szivébe lopta magát
Mikor Íróasztala elé fiit, akkor kezdett keserves lenni a dolga. Kezébe temette : lázas arcát és gondolataiban ott kisértett a mosolygó arcú Amor. Voltaképpen nem is látott mást egész este, csak ót Az ördög se olvasott olyan kritikát, amilyet a
szerelmes riporter akkor este irt. Lángoló óda volt a kis Ámorról. Szinte jámbusokba szöktek tolláu a szavak, amikor irta. El .volt mondva ebben a megindító stílusgyakorlatban a szerelem istenkéjének személyesitőjóról sok minden szép. Á sok körül pedig érdemesnek tartom följegyezni, hogy az istente.len olirnpusi tréfa keretében ugy tüot fel Ámor, mint a mérget lehelő, máraoritóan buja illatú virágok között a fehér liliom, a hótiszta szűzi liliom. Szegény fíuoak nagyon jól esett konstatálni ezt és a kissé értelmetlen hasonlat határozottan könnyített a szivén.
Ment njra az utcára, de künn ugy érezte, hiába menne most haza, szemét elkerülné az álom. Az á mosolygó leány-fej nem hagyná aludni. .Nekivágott tehát a sötét, csöndes éjszakának. Cél nélkül kóborolt és egyszerre csak a színház előtt találta magát. Az átellenes káréházból muzsikaszó és mulatók lármája hallatszolt ki, s mert azt hitte, hogy egy kis szórakozás lecsillapíthatná valamennyire felzaklatott szivét; hát bement.
A kávéház üres volt. Alig lézengett benne néhány kései veudég. A kassza tündére valami vörös boritéku rémregény -olvasásába volt elmerülve, a pincérek pedig a hátulsó asztalok fölött bóbiskoltak nagy álmosan. Csak ibosszu sürgetésre kelt fel az egyik, kelletlenül mintha boszankodnék, hogy zavarják nyugalmát.
Hanem aszeparéban ugyancsak hangosan voltak. Onnan hallatszott ki a zene és a mulatók zaja. Á kritikus hátradóit székében és félig lehunyta szemét..
Nagyon hangulatosnak találta, hogy amíg
6 idebent csendes magánosságban ábrándokat sző, addig odabent pohárcsengés, mulatozás járja.
A szeparé ajtaja félig kinyílt, s most teljes zajában hallatszott a zűr-zavaros lárma. A kritikus szemben ült az ajtóval, de az ottbent kavargó füstfelhő eltakart mindent, még az arcokat is.
A fiatal embernek ugy tünl fel, mintha valaki hirtelen kisurranna az ajtón. Az ára, csakugyan é3 lám milyen ismerős! Niui hisz ez Jupiter apó! A kezében borospalackot szorongatott és szemmel láthatólag tökrészeg volt.
A kritikus odaintette magához a pincért.
— Kik azok, akik odabenn mulatnak?
— A színészek kérem alássan. Valami névnapot ülnek.
Ez a fölvilágositás nyugtalansággal töltötte el a kritikust. Kínozta egy sejtelem. Hátha tán köztük van ő is,\'a kis Ámor és együtt mnlal ezekkel az ittas korhelyekkel. Sót valami borszagú tenorista, vagy kósszerelmes szentségtelen keze talán meg is érinti ennek az ártatlan arcú leánynak a fehér ruháját. Nagy Isten, még tán meg is ölelik!
Megremegett erre a gondolatra. Valami nevetséges féltékenységet érzett. Szeretett volna berohanni oda a mulatók közé, megnézni ott van-e kőztük az a ragyogó szemű kis gyermekleány, akinek képe tölti most be egész lelkét és ha ott van, kiragadni őt abból a rossz világból, amelynek mérges levegője megfertőzteti a kis Ámor leányos szivét.
De aztán belátta, hogy nincs joga féltékenynek lenni, mert hiszen mindentól-
eltekintve még. nem is-ismeri a leányt.
Odabent pedig észrevették ezalatt, hogy Jupiter nincs a szobában.
— Hollá! Hol van Jupiter apó ? Eltűnt! Kiszökött! Utána! — hallatszott Styx Jankó borízű hangja. .
— Utána! — harsogták vele a többiek. Styx Jankó nagy síelve rohant előre,
de az a kis malőr\' érte, ■ hogy ingadozó lábai megtagadták á szolgálatot és Thália tántorgó papja, mindjárt az ajtónál hanyatt vágódott.
A nyitott ajtóban ekkor megjelent Ámor. A liaja kuszáitan csapzott homlokára és. a fehér ruhája, szép fehér ruhája, váltói derékig le volt öntve vörös-borral. . Lehajolt a komikushoz.
— Elestél Jankóm! Megütötted magad ? No add szépen ide a kezedet és kelj föl I
Mikor Styx Jankó nagynehezen térdre tápászkodott, Ámor a két keze közé fogta a komikus arcát és csókot cuppantott a szájára. Azlán odament Jnpitör apóhoz és megrázta.
— Hát te vén lókötő, miért szöktél ki 1 Ide azzal á fiaskóval. Jupiter papa felriadva kábultságából felugrott és az üveggel vadul futni kezdett a kávéházban. Ámor utána. Styx Jankó is fntni próbált, de csak újra elvágódott.
— Mi közötök a boromhoz I — ordított\' Jupiter papa.
Hagyjatok békén! Olthatatlan szomjúság gyötör!
— Eh ne komédiázz Jupiter papai Tedd le azt az üveget. Téged mindig
olthatatlan szomjúság gyötör.
Lapuik mai számához féliv melléklet van csatolva.
XLIII. ÉVFOLYAM.
; A L A I KÖZLÖNY
1904. ÁPRILIS. 2-án.
Volt ezenkívül még bál, mulatság cél nélkül és tartalom nélkül. Táncolt a társadalom eliteje, a tzabőmunkás, a gyármunkás, a szakácsné, szobalány és sok más mindenki, táncolt és most ismét pihen egy ideig. Mulattunk, szórakoztunk \' annyit, hogy belefáradtunk. És ha Tágig nézünk e sok mulatáson egy pillanattal, azt látjuk, hogy anyagi sikerük nagy volt — természetesen csak agy, ha az egyletek kasszáját nézzük, nem pedig a mulatók asebjeit, — az erkölcsi siker azonban nem található sebol sem. Mulattunk, mert farsang volt, mulattunk, mert böjt volt és mulattunk, hogy most,elmond-hassuk: csak hogy egyszer végét értük.
a a.
Magántisztviselők napja.
A milyen csendben és feltüufakeltfa nélkül folytak az előkéizitő munkálatok a magántisztviselők országos szövetségének helyi bizottsága megalakítása tárgyában, époly csendes, de annál méltóságteljesebb volt annak lefolyása. Ünnepi érzéa töltötte be magántisztviselőink mioden egyes tagját, hogy megjött közéjük jogos törekvéseiknek 2 országszerte hírneves apostola, felébreszteni . bennük ékesszólásuk és a már kivívott eredmények méltatásával a tatárai összetarto-zandóság érzetét, az érdeklődéit közös ügyeik iránt és meg vagyunk róla már előre is győződve, hogy az általuk nálunk elültetett zsenge fa, mint egyik szónokuk mondta, nem leszen májusi fa, hanem életerős törzsökös fa, melynek gyökerei dacolni fognak az élet minden forgatagával, hiBZ ez az intézmény, a melynek ma alapkőveit rakták le náluuk, az egyedüli, amely\' a mindenkitől elhagyott, gyakran lekicsinyelt magántisztviselői kar érdekeinek megóvását, istápolását tűzte ki zászlajára és nem hihetjük, hogy csak egy magáotisrtviselő is cserben hagyná, a ma kibocsátott zászlót.
A helyi bizottság mogalakitásáboz a központ Dr. Iritz Miksa ügyvezető titkárt és Kreuzer Lipót főtitkár, akadémiai tanárt küldötte le, a kiket a déli gyorsvonatnál a magántisztviselők küldöttsége ■ fogadott dr. Villányi Henrik vezetése mellett.
■ Az alakuló gyűlés az Arany Szarvas szálloda nagytermében tartatott a helybeli magántisztviselők óriási részvéte mellett, amely körülmény maga igazolja legjobban, hogy szükségét érzik magántisztviselőink
Az élénk éljenzéssel fogadott beszéd után Dr. Villányi Henrik előterjeszti a helyi bizottság tisztikara jelöltjeinek névsorát, a mely lista egyhangúlag elfogadtatván, elnökül Schulhof Ákos a Kereskedelmi és Iparbank titkára, alelnökül Kertész Lajos a Tárház rfazv.-társaság gondnoka, titkárokai Hochfluss Soma és Kálmán Leó pénzintézeti tisztviselők választattak meg, mlg az országos szövetség tudósítói tisztjével Gáspár Béla biutott meg.
Majd László Vilmos a helybeli magántisztviselők nevében megköszönvén a vendégek ügybuzgó fáradozásait, kéri a magántisztviselők országos nyugdijegye-sületénél már biztosított tagok jogos igényeinek megóvását szem előtt tartani az esetleges állami intézkedések megtétele alkalmával, a mire Kreutzer Lipót megnyugtató választ adott.
Schulhof Ákos elnök megköszöni a maga és tiszttársai nevében a nekik előlegezett bizalmat, köszönetét fejezi ki a távolról idefáradt vendégeknek és Dr. Villányi Henriknek önzetlen fáradozásukért, a mivel egynttal az alakuló gyűlés véget is ért és legyen szabad remélni, hogy vele nem egyúttal a közérdekért vald lelkesedés is.
A vidéki kartársak szép jelét adták figyelmüknek, amennyiben a pesti; újpesti, szegedi, temesvári bizottságok és magánszemélyektől üdvözlő sürgönyöket küldöttek.
A vendégek tiszteletére tervbe vett baokett elmaradt ugyan, a miért nem is kár, mert nálunk a banketteken szerzett mámorral el szokott párologni egyúttal a Bzalmalángként fellobogó lelkesedés is, — tartsunk össze továbbra is, segítsünk magunkon, hogy megsegítsen minket az Isten.
L. T.
A gyűlést Dr. Villányi Henrik a mozgalomnak megindítója rövid, de tartalmas beszéddel nyitotta meg és a jegyzőkönyv vezetáséra Gáspár Bélát a Kereskedelmi és Iparbank tisztviselőjét kérte fel. Megnyitó beszéd után Dr. Iritz Miksa íHt fel szólásra, tolmácsolván a szövetsz üdvözletét az újonnan belépett tagoknak és köszönetét fejezte ki a mozgalom megindítójának és buzgó vezetőjének Dr. Villányi Henrik tanárnak, a mi élénk visszhangot teremtett a jelenvoltak körében. Szólt ezután a magántisztviselők jogviszonyáról, a vasárnapi munkaszünetről, az állásközvetítő intézmény fontosságáról, körvonalazta & szövetség célját ét rámutatván a cél elérésére szolgáló eszközökre, a tagok buzdításával fejezte be szép beszédét — a melyet Kreuzer Lipót hatalmas szónoki hévtől és meggyőző igazságokat tartalmazó beszéde követett, melyben különösen a kötelező nyugdíjbiztosítás életbeléptetése mellett foglalt állást és addig is mig ez meg nem valósul, a magánvállalatok által fentartott nyugdíjpénztárak szigorú állami ellenőrzését kívánja, nehogy megismétlődjék az az eset, hogy egy nagy fővárosi vállalat veszteségét a nyug-dijtarlalékbót fedezte.
Vasárnapok.
Piccoló bölescségek.
Piccoló bölcs az egyik helybeli kávéházban tartja rendes törzsasztalát. Hogy melyik kávéházban, azt nem mondom meg; nem akarok reklámot csinálni. Egyébként megvan mindegyik kávéháznak a maga piccoló bölcsésze, ki azon a jogcímen, hogy ő költekezik a legkevesebbet, legtöbbet parancsol a pincéreknek és a legtöbb gyufát fogyasztja. A kávéházzk e nyájas és népszerű Szokrateszei állandóan megtalálják a maguk hálás publikumát, mely tisztelettel vegyes csodálattal adózik a bölcsnek merész állításaiért fa soha nem exisztátt Íróktól vaió idézeteiért.
A jó sors — sors bona nihil aliüd — tegnapelőtt a kávéházban Szókratész törzsasztala mellé vezérelt. Bár az volt a szándékom, hogy végigolvasom az összes napi- és hetilapokat, nem juthattam tovább a Moderne Kunszt illusztrációinál, mert azok a mondatfosztányok, melyek a bölcsész asztalától kiindulva megütötték fülemet, kivétel nélkül oly érdekes, hogy ne mondjam tanulságos dolgokat tartalmaztak, hogy figyelmemet akaratlanul is lekötötték. így például a tegnapelőtti beszélgetésből megismerkedtem piccoló bölcsész három oly kételyével — egy irodalmi és két hadászati kétely, — melyek azóta nekem is álmatlan éjjeleket szereznek.
A hallgatóság egyik szerény, de feltűnően ragyás tagja ugyanis egyenesen meginterpellálta a filozofast, hogy honnan az ördögből merítette rengeteg tudo mányát ő, ki tudvalevőleg tizennégy éves korában már saját számlára üzletet folyhatott, melynek első periódusát .ismeretlen tartózkodási helyen" végezte be. Mindenesetre csodálatos talentumnak kell
A festett Olympus trónjának ez idő szerinti helytartója megállott és hol előre, hol hátra bukdácsolva nézte Ámort, a mámoros emberek mulya nézésével.
— Eredj innen tacskói Jó lesz ha eltakarodsz innen, hiszen te is részeg vagy!
A kritikus meredt szemekkel nézte ezt a jelenetet és borzalommal látta, hogy Jupiter apónak igaza van. Amor tántorgott, nagyon tántorgott.
Olyanformán érezte magát, mint aki előtt egy oltár omlik össze. Az ó illúziói foszlányokra tépve hullottak a porba.
Mikor a csalódás első percein tul esett, kezdte tisztább szemmel látni a dolgot és magában konstatálta:
— Ideálnak kissé nem éppen megközelíthetetlen, de á. barátsága nem volna megvetendő.
Odament Ámorhoz és bemutatkozott. Ámor erre abbahagyta Jupiter üldözését ós megragadta a kritikusnak mindkét kezét.
— Újságíró? Kritikus? Igazán? J»j do örülök l Óh de örülök I
Ezzel becipclte az újságírót a szeparéba, ott leültette maga mellé egy székre. Hizelgedve simogatta a fiatalember arcát és kérdezte:
—• Ugy-e, majd meg fog dicsérni mindig?
A kritikus megsimogatta a kis Ámort.
— Mindig, mindig, mert megérdemli.
— Öh de kedvesI Ma is megdicsért?
A fiatalember uevetett.. Eszébe jutottak
azok a sorok, miket Ámorról irt és nevetni kellett a dolog szörnyűséges humorán. Nem állhatta meg, hogy el ne szavalja a szeparébeli társaságnak azt a metaforát, mely szólt vala a buja illatú tarka színekben pompázó virágokról, meg a fehér liliomról, a bótiszta liliomról.
A fehér liliom pélyatársnői az oldalukat fogták a szépen megfogalmazott hasonlaton való neveltükben, do mind között leg-nevetett maga a kis Ámor
rejleui abban a férfiúban, ki minden papirbizonyitvány nélkül elérte a tudásnak azt az abszolút magaslatát, melyet a filozófus elért. 1
Piccoló bölcsész, az elismerés ily spontán megnyilatkozásától felemelve, szivarra gyújtott és így beszélt:
.Tény, bogy ht nem is mindent, de tudok egyet-mást Az okosság követelménye a jelen esetben az lenne, hogy én most tudásom tárházát önök előtt feltárjam. De én önökkel szemben, kik mindennapi feketémet velem megosztják és sajnos azt megfizetni vonakodnak, őszinte leszek és bevallom nyíltan, amit nem tudok. Mert ilyenek is vannak."
.Három kételyem van, uraim — folytatta a bölcs — melyekre megfejtést ügyvédeknél, orvosoknál, tanároknál, kávéházakban. kaszinóban és társaskörben hiába keresek. A első kételyem irodalmi és tárgya az a romantikus csavargó, ki a német helyaetdalokbftn .dor Wanderer," az izraelita hitszónokotokban ,A vándor" néven szerepel. A Wanderer a német költeményekben állandóan búcsúzik, a vándor a prédikációkban állandóan egy bizonyos sivatag lakója és azomjazik. Tessék átnézni háromszáz irodalomtörténetet és tessék megkérdezni ugyanannyi papot, vájjon kapnak-e a kérdésre kimerítő, megnyugtató választ: miért búcsúzik őrökké a Wanderer és ama bizonyos .vándor" hová az ördögbe vándorol örökké? Talán volt értelme a Wanderernok a trubadurok és mi\'nnesengerek korában, mikor a svéd király is lóháton tette meg ;az utat Bendertől Strahlsundig, de ma, az expresszek és automobilok boldog korában miért koptatja örökké a lábbelijét, nem tekintve a csaknem áthághatatlan akadályokat, útleveleket, koldulási enge-: délyt, csendőröket és egyéb modern intézményeket, melyek az ily kétes passziót ma már felette megnehezítik."
Mig a piccoló bölcs beszélt, én szórakozottan lapozgattam a Moderne Kunsztban és az elBŐ verset, mely azemembo-tflnt, olvasni kezdtem:
.Durch Nacht uod Wind" .... megy a Wanderer .... Frecsndum puci 1 — ennek a piccolónak mégis jó szeme van I *.A második és harmadik kételyeim — folytatta a filozófus — tisztára hadászati természetűek, mégis ha disztingválni kell, igy mondhatnám: a második haditengerészeti, a harmadik szárazföldi kétely. Mindkettőt a japán-orosz bábóra eseményeinek szorgalmas olvasása keltette bennem.
Haditengerészeti kételyem lényege ez a kérdés: miért veszekednek tengeren is azok az ellenfelek, kiknek az a szándéka, hogy a háborút tisztán szárazföldi ütközetekkel döntsék el? Mi azükség volt Ausztriának Olaszországgal Lissáoál tengeren is megütközni, mi szükség 70lt egypár hajót oldalba torpedóznl és a vizbefullaszlani maximum ötszáz tengerész katonát, holott mindez a háború sorsára nincs befolyással? A Retvizin teguapelőtl lőtték oldalba vizvunal alatt hetedszer, a japáuok mindannyiszor fáklyás-zenét rendeznek Fogo admirálisnak és amellett az egész világ megvan róla győződve, bogy ha még huszonötszőr hashslövik is a Retvizáut, ez ép ugy nem -növeli a japánok chemcait, miot nem kisebbíti az oroszokét Kételyem felemlitésével csupán azt akarom illusztrálni, hogy mennyire kritika nélkül fogadjuk a napi eseményeket éa bogy abpan is, amit természetesnek találunk, mindenkor felfedezhetjük az érthetetlen elemet is.*
Mig piccoló beszélt, én egy napilapba tekintettem fa olvastam, hogy a Retvizánt nyolcadszor is oldalbalölték.
A harmadik kételyem a történelmi kfaikönyvuek eme passzusán alapszik: ,Éj Szolimánnak, hogy Bécset elfoglalja, már csak.a kis Kőszeg vára állta útját." És valóban, ha tovább olvassuk a történelmet, látjuk, hogy a kis Kőszeg vára utonállói hivatását nagyon alaposan teljesítette. Szolimán nem foglalhatta el Bécset. Ezt a passzust az összes kézikönyvekben megtalálhatjuk és ehhez hasonlóan még tizet, például: .Erdélynek Temesvár volt a kulcsa", .Magyarországnak Nándorfehérvár volt a kapuja." Vájjon eszébe jutott-e egy történettanárnak is megmagyarázni é mondatok értelmét éa vájjon e mondatök értelmével maguk * történettanárok is tisztában vannak-e? Nem hiszem. Legalább nekem sejtelmem sincs róla, hogy mikép állhatta Bécebevezető útját Kőszeg Szolimánnak. Hát okvetlenül szükséges volt, hogy Szolimán \' Kőszeg felé menjen Bécsbe? Hát nem vezet minden ut Rómába és nem vezet-e minden ut Bécsbe? Nem mehetett volna Tirolon át, vagy Budapestről Marcheggeu át, mint a gyorsvonat?"
.De talán Szolimán nem tudta, hogy a föld gömbölyű? — vetette közbe egy érdeklődő — s igy a mádi izraelita esetéről sem lehetett értesülve, ki állítólag a föld megkerüléséve! ért haza,"
.Bolond beszéd — véli Piccoló." En csupán egy elfogadható magyarázatát találom a dolognak.
.Nos? Valóban kíváncsivá tesz" — türelmetlenkedik a hallgatóság.
.Hát, hogy csupán Kőszegnél vezetett el országút, körüskörül pedig mindenfelé friss vetés volt. A vetésbe pedig nem szabad — belegázolni ..
Piccolót hátbaütík ezért a magyarázatért, de mindnyájan elismerjük, hogy három oly szellemes talányt bőngézett össze a tankönyekből fa a hírlapokból, melyekre nem tudunk megfejtést. A Wan-dererről mindnyájan tudunk egy sereg verset könyv nélkül, a japán-orosz háború eseményeit miudnyájan figyelemmel kisérjük, Kőszeg sorsit is kivétel nélkül mindannyian Ismerjük, de Piccolón kívül a mai napig egyikünknek Bem jutott eszébe megkérdezni: Vájjon hová vándorol őrökké a .vándor", miért kap annyi torpedót a gyomrába a Retvizán fa miért kellett a töröknek éppen Kőszeg felé venni útját. Ha olvasóim közt van irodalomtanár és katonatiszt, kérem, oszlassa el Picjloló bölcsészeinek ezen irodalmi fa hadászati kételyeit.
Scmptr.
hírek.
Pro domo.
(N. S.) Két év előtt egy augusztusi éijel nagyon idétlen hangok verték fel a Sugár csendjét és ettől a naptól két álló hétig stilétes bot volt egyik munkatársunk állandó BÓtapálcája. Miért? Mert jóakarattal voltunk tele cipőnk talpától a fejünk tetejéig. Megsajnáltunk pár ezer segédet, kiknek kriminálisán rosszul megy a dolguk és mikor ezek a Begédek kongresszusra gyűltek össze, mi bátrak voltunk azt állítani, hogy glacé keztyüs modort a táncmeBterektől és miniszterelnököktől követel a világ, a segédeknek tetszésükre van bízva, hogy oly modort válasszanak maguknak, amelylyel a legjobban boldogulnak. Rajtuk pedig csak az segít, ha a rövidebb végét fogják meg a rőfnek fa gorombáskodnak, bogy megijedjenek tőlük. Vesztünkre beszéltünk. Nem tudtuk, hogy akiknek tanácsot adtunk, azok a Máltai rend lovagjai, kik szenvednek és tűrnek, de a» illemet íb a kifogástalan modort nem hagyják.
A mult vasárnap 80—100 fiatalember összejött.a 8zarvas éttermében és megalkották a magántisztviselők országos szövetségének helyi bizottságát. Nem volt sem bankett, sem jegyzőkönyvi köszönetek halmaza. Nem udvaroltak. Határozott cél érdekében erélyes és bátor politikát állapítottak meg. Helyes politikát. Mondjuk bátran: önző politikát. Egy hang sem emiitette a szocializmust; a levegőben nem kóvályogtak elkoptatott jelszavak, a gyűlés hangulatát a jelenlevők érdeke állapította meg.
Aki goromba tud lenni a maga helyén, az lehet szellemes, okos ember; de csak nevetséges az, aki bókokat mond és szerénykedik ott, ahol csak a fütykös a helyes érv.
— Személyi hlr. Vécaey Zsigmond váro.-unk polgármesterének 8 napig terjedő távolléte alatt, a polgármesteri teendőket, Lengyel Lajos főjegyző intézi.
— Áthelyezés. A m. kir. igazságügyi miniszter Jakobovits Ignác, perlaki kir. járásbirősági Írnokot, hasonló minőségben a kaposvári kir. járásbírósághoz helyezte át
.— Névváltoztatás. Balatinác János zákányi lakos, m. kir. csendőr, családi nevét belügyminiszteri engedélylyel ,Blhari«-ra változtatta.
— Ütleg is Mzbéradó. özv. Mayer Józsefné 86 éves magánzónő fiával Ödönnel már 20 év óta lakik a Oaengeri-utcai Oblidál-féle házban. A tisztességben megöregedett lakót a ház asszonya rá akarta birni, hogy az adóbevallásnál özv. Mayerné, illetőleg ennek képviseletében fia Mayer Ödön ne vallja be a teljes házbért De Mayer Ödöu tudva azt, hogy az ilyen bevallást esetleg esküvel kell megerősíteni, a háziasszony kérelmét megtagadta. A háziasszony özr. Oblidálné azzal fenyegetőzött, hogy ennek a vonakodásnak rossz következménye lesz. Özr. Oblidál nénak siketnéma fia vau.Ez március 26-én délt)tán 3 órakor megleste a semmit sem sejtő Mayer Ödönt a lépcsőházban, rárontott, a földre teperte és a gyenge
testalkatú embert teljes erővel ütötte. A lármára a háznépe összeszaladt fa kiszabadította Mayer Ödönt veszedelmes helyzetéből. Az orvtámadásnak a büntető bíróságnál utó játéka lesz.
— Halálozás. Koltai Koltay Lászlóné született tubolyszegi Tuboly Terézia, néhai börzöncei nagybirtokon özvegye, március hó 80-án délelőtt félnyolc órakor 94-ik évében elhunyt Nagykanizsán. Elhunytát négy gyermeke, számos unoka • és dédunoka gyászolja Temetése tegnap történt az Arany JánoB-utca 9. számú gyáfczbázból.
— Eövld zárlat. Március 28-án este 7 órakor tüzilárma verte fel, az aznap lefolyt nagy országos vásár alkalmából kifáradt városunk lakosságát Ég a Weiier házal hangzott a kiáltás és csakhamar óriási néptömeg tolongott a Weiser-féle vaskereskedés előtt Az önkéntes tűzoltó testület is nagv apparátussal vonult ki, mi a vészhírt csak emelte. Az egész peddig abból állott, hogy á házba bevezetett villamos vezeték, a beállott .rövid zár* folytán kigyulladt vagyis a vezeték égett az egész épületben, azonban a vezetéket elvágták és abban a pillanatban megszűnt a tüz. A nagy ijedségen kivül egyéb baj nem törtónt, de esetleg kiszá-mithatlan nsgy kárt okozó tűzvész is előállhatott volna.
— Kőmüves-sztrfyk. A hivatalosan is bejelentett nagykanizsai kőműves-segédek bérmozgalma alkalmából Deák Péter rendőrfőkapitány március 29-iki kelettel rendeletet adott ki, mely szerint mindazok ellen, kik a munkában állókat
— bármily formában fenyegetik, a magánosok elleni erőszak vétsége miatt a bűnvádi eljárást azonnal megindítja. A cs. fa kir. laktanya udvarában fellálli-tandó katonai pótraktár építésére kiküldött bizottság pedig kimondotta, hogy az építési vállalkozóval kötött szerződés azon pontjának betartása alól, bogy vállalkozó csak helybeli munkásokat alkalmazhat
— feloldja fa megengedi, hogy az épités folytathatásához Idegen vagyis vidéki munkaerőt is alkalmazhat. \'
— Az ty postautalványok. F. é. április hó 1-től kezdve az eddig használatban volt sárgaszinü nemzetközi utalványok használaton kivül helyeztetnek fa a postahivataloknál ujakra kicseréltetnek, a külföldre azóló poitautalványo-bat pédig az illéíő orizág pénznemében kell kiállítani. Megfelelő átszámítási táblák a postahivataloknál a közönség rendelkezésére állanak.
_ Házasság. Gelsei Gutmanu Vilmos
kir. tanácsos fa neje megyeri Krausz Róza leánya Stefánia nrleány április hó 10-én lép házasságra gelsei Gutmann Ödön és neje weisachi Welseüfeld \'Alberta fiával gelsei Gutmann Arthurral Budapesten. Az esküvő gelsei Gutmann Vilmos Albrecht-utí palotájában lesz Budán.
— Farkas Imre halála. Farkas Imre a Neues Pestet Journal kiváló munkatársa a rákos-keresztuti zsidó temetőben alussza örök álmát Az örökké vig kedélyű hírlapíró fiatal éveiben 1882—188*-ig
a Zalát szerkesztetteNagjkanizBán. Ezekre az évekre szívesen emlékezett visszí. Ezelőtt 8 évvel meghívtuk, bogy az Irodalmi a Művészeti Kör hushagyó-koddi mulatságán tartson felolvasást Farkas Imre először beleegyezett, de aztán megijedt a változatos programmtól fa levélben mentegetőzött A levél tartalma mutatja, mennyire csüngött Nagykanizsán, demeny-nyire kényes Ízléssel bírt a jeles humorista, aki korántsem volt oagjképüskedó. A levél, melyet lapunk felelős szerkesztőjéhez intézett igy szól:
Igeo tisztelt uram I Nagyon ssépeo köszönöm azokat a rólam azóló. érdememén felül meleg sorokat, melyeket a Zalai Közlönyben olvastam. Iparkodni fogok, hogy hálámat nemcsak önnel, hanem a kanizsai közönséggel szemben is kellő formában lerójam. Mint pályám kezdetén álló ifjú annak idején ennek a közönségnek, a kanizsainak dolgoztam fa e közönség biztató jóakarata, szeretete adott önérzetet és ambíciót A nagykanizsai Irodalmi fa Művészeti Kör nagy örömet szerzett nekem meghívásával fa igen-igen szerettem volna annyi év multával ismét megjelenni gyermekremán\'yim e bánátim tanyáján, hogy estőjök sikerét tőlem telhetőleg előmozdítsam a magam is viduljak a vígadók közt <Éa nagyon szerettein volna kezet szorítani azokkal az ottani jóbarátaimmal, akik mégnem felejtettek el.
De fájdalom — az est programmjt, melyet tegnap este kaptam meg, lehetetlenné teszi közreműködésemet Nagyon, sőt nagyon is tréfás fa bohó ez a prog-
Folytatás a mellékleten.
,_?,j,ijfol8nv- <904. évi iprill* hé 2-lki 14-lk számig
XLIII.1 ÉVFOLYAM. ___ _

7
ZALAI közlöny
1904. ÁPRILIS 2-án,
éa tülaágosan változatos ahhoz képest, hogy e műsoron be ül egy o j.» dolog, mint az enyém lenne, bármi hatásra számíthatna-
Valiban mulattathatná a kSzanséBet. Kn legfeljebb egy ki. kazárral szolgálhatta" V0W ez a fogás pedig nem illik »ey paprikás vacsora mennjébe.
He méltóztassanak ensem félreérteni, EB méltóztassanak megapptehendálm. Soh-sem voltam, aoh\'sem lenwlc .Mjtf-fejtt-i \'hiszen azok, akik ujságbelt dolga-
Ékes Andor és Humor JánOB, p. tagok: Qyuk István és Nagy Virgil. Vírosonkban a küldöttség április hó 6-án kezdi meg működését a városház tanácstermében.
— Gőzfürdő. Végre mégis megértők, hogy a természet újjáalakulásával, városunk gőzfürdője alapos javítás és átalakítása folyamatban van. Ezen átalakítási munkálatok azonban a fürdő közönséget legkevésbbé sem feszélyezi. Schertí Emil, a jelenlegi bérlő; a köiőnség érdekében, több rendbeli előnyös újítást tett.
— Anyakönyvi statisztika. Városunkban a folyó évi első negyedévben «
,t olvassák, egy kiciii .nu™ ^^ ^ { 6 elli5 ns.g,hévben a
.„ tartanak. A brm™8(*i\'f LralX | azUletéseks.áma volt kerekes 200\', melyből képftsködik, mindjárt szánalmas -alakká | ^^^ Ra ^ Rft ]s4nI, báíaBSÍ(;on válik. Be stílszerítlennek
lenni. Az én előadásom pedig sehogy 1 lleoék annak az estének a sflnsáb. Csak notaló lehetnék, ez pedig nem akarok lenni, a magam érdekében sem, az önökében sem.
Ha jól tudom; ön az Irodalmi és Mttvé-s*6tí: Kör tagja. Önt terhelem tehát azzal a kéréssel, kegyeskedjék nevemben a rendezőségtől és a közönséglöl bocsánatot kérni elmaradásomért, Tessék roeg-Jiinui, - estéjök csak annál vidámabb és egyöntetűbb lesz..
Űövök, igen BZÍvesen, örömest jövök _ máskor. Parancsoljanak velem. Most van a programijukban macska, majom, lyuk Stb. — otthon maradhat a Farkas.
Fogadja, igen tisztelt uram, kiváló nagyrabecsülésem kifejezését, melylyel
vagyok .
igaz híve
Farkas Imre.
_ A csíktorayai- kereskedők és a vasárnapi munkaszünet. A Csáktornyái kereskedők sehogy sem tódnak belenyugodni, hogy Csáktornyán vasárnapokon és munkaszüneti ünnepeken az üzleteket már d. e. 10 órakor be kell zárni. A uralt évben kiadott erre vonatkozó.\' kereskedelmi miniszteri rendelet azerinlük meg is engedi az üzleteknek 10 órán tuli- nyitva tartását, mert a rendelet II. A. 2 pontja értelmében az orszáshstártól 10 kilóméternél kisebb távolságban levő üzletek délután 6 óráig tarthatók nyitva. Mivel pedig Csáktornya az országhatártól -pénzügyőri tekintetben 91/, kilóméter távolban van, a Csáktornyái kereskedők a kereskedelemügyi miniszternél a vasárnapi munksszünetröl szóló rendeletnek Csáktornyára vonatkozólag oly értelmű mődoeilását kérelmezték, hogy az üzletek a munkaszüneti napokon déli 12 óráig legyenek nyitva tarthatók. TJgy látszik, hogy a kereskedők e kérelme kellő méltánylásban részesült illetékes halyen, mivel óhajnknak a kért értelemben való elintézését kilátásba helyezték.
— A nagykanizsai Keresztény Jót. Nőegylet vátasztmáuya a f. évi március hó 20-iki „Uránia" előadás alkalmával közreműködött hölgyek és uraknak, különösen pedig Horváth György k. r. íő gimnáziumi igazgató urnák, ki az egész előadást, fáradságot és áldozatokat nem kiméivé, oly sikeresen vezette, ezuton is
~ bálás köszönetet mond.
— Ylvétanfolyam, Lovas Gyula jóbírü vívómester vivótanfolyamára oly tömegesen jelentkeztek a civil és katonatiszt aportmannok, hogy a mester eredeti tervétől eltérőleg már április hó 9-én megkezdi a tanítást. Attól fogva személyesen iveszi íel a jelentkezőket, kik addig szerkesztőségünkben is jelentkezhetnek. Gyermekek és hölgyek részére külön tanfolyam lesz,
— A balatonberénylek fölbuzdulva a fürdőtáren—eddig elért sikereiken, a napokban nagyobb szabású építkezésbe fogtak. A vasútállomás átellenében levő magaslaton egy 20 szobából álló szállodát építenek, a ugyancsak evvel egyidejűleg a .Tengerpart* szálló közelében több villa is épül.
— Országgyűlési képvlBelóválasztők. Zalavármegye központi választmánya az országgyűlési képviselőválasztők 1906. évre szóló névjegyzékének kiigazítására a küldöttségeket következőleg alakította meg a nagykanizsai választókerületben: a) Nagykanizsa r. t -városban elnök: Dr. Bentzík \'Ferenc, rendes tagok: Elek ■Lipót és Simon Gábor, póttagok: Faits -Lajos és dr. Fábián Zsigmond; b) Zala-uzentbalázsi, gelsei és: langvizi körjegyzőségben eloők: Vizlendvay Sándor, r. tagok: Sebestén? József és Dervarits Ákos, p. tagok: Szondy László és Elek Ernő; c) Pacsai, szentpéteruri, Zalaapáti, bucsu8zentlászlól és zalaszentmihályi kör-
• .jegyzőaégbeu elnök: Bakó Gyula, r. tagok: ■Umszunc Lajos és Tánczos Lajos. p. tag: ifj. Thassy Imre; d) Bakónaki. sárszegi, -.dióskáli, orosztonyi és azabari körjegyző-I Bégben elnök; Gyürkis iAnakléf, - \'—
szabad törvényes 69 fiu éa 80 leány; bázaBságoo kivüli 19 ín és 24 leányi mégis 3 fiu és 5 leány halva született. A halálozások száma volt 178, melyből 93 fi- és 85 nőnemű volt. A természetes szaporodás 22 lélek. Házasságkötés céljából jelentkezett 95 pár. Házasságot 70 pár kötött. Vegyes házasság 7\'esetben köttetett.
— Felolvasás. A .nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör" március hó 27-én rendezte ez idényben utolsó szórakoztató délutánját nem mint eddig a városház „dísztermében", hanem ezúttal a „Polgári Egylet* nagytermében, mely műpártoló közönséggel zsuíolásig megtelt. Igaz, hogy a klbocsájtott műsor éa a szereplők i», már magában véve nagy vonzerővel birtak. A műsort Szalay Sándor. a „Zala" felelős szerkesztője az általa irt „Gyónás" cim alatt tartott (elolvasással nyitotta meg. A felolvasás és tartalma a hallgatóságot teljesen lebilincselte és bár élég terjedelmes volt, de ezúttal igen rövidnek tetszett. Minden tekiotetben megérdemelt ovációban részesült Ezután Herlinger Ernő hévvel szavalta Harsányi Kálmán Pathétique cimü költeményét, Neumann Józaa úrhölgy a szavaiét teljeB összhangban kisérte zongorán. Majd Csőti Márk, az irodalmi szakosztály elnöke, a kör múltját csevegés alakjában ismertette. Az előadás nagy tetszéssel találkozott. Otánna Neumann Józsa, Ilofrichter Emma, Gürtler látván, Szigeti Kálmán és ifj. Wajdits József quintettje következett, a szép és össz-hangzatös előadás percekig tartó ta^s-viharra késztette a hallgatóságot. Záradékul a kör vegyeskara „Lysistrata" operettenek János bogár idylljét adta elő; a szolo részt Práger Ilona úrhölgy énekelte művészies előadással.
— Adózók figyelmébe. A törvényen kivüli állapot megszűnvén, az adók és egyéb kincstári követelések erélyes behajtása folyamatban van. Tekintve, hogy az államnak sok pénzre van szüksége, a behajtás kéi lelheti en szigorral lesz végrehajtva. A pénzügyminiszter azonban a befiietésre halasztást ad mindazoknak, kik ez érdemben kérelemmel élnek az illetékes adóhivatalnál. A kérelem lehet szóbeli is. -
— összejövetel a kiállítás ügyében.
A soproni kereskedelmi és iparkamarai kerület iparosai f. é. április hó 4-é", hétfőn d. e. V»U órakor\' Sopronban a tornacsarnokbau, miut említettük, Gelléri Mór kir. tanácsos,\' az orsz. magyar iparegyesület elnökének jeleolétében a soproni ipar és képzőművészeti kiállítás keletkezésének és jelen állapotának ismertetése céljából nyilvános összejövetelt tartanak. Az összejövetel tárgysorozata következő: 1. Gelléri Mór kir. tanácsolj előadása a vidéki kiállítások jelentőségéről és értékéről különös tekintettet a Sopronban, mint határszéli városban, rendezendő kiállításra. 2. A Sopronban tervezett kiállitás mai állapota. Előadják B\'íréoyi Pál dr. és Roth Gyula. 3. Felhívás a kiállításban való részvételre. Kóth Gyula. Az összehívók a gyűlésen szívesen látnak minden érdeklődőt, ugy a nagyközönséget, mint a kiállítókat éa a sajtó képviselőit is.
— Köztudomású, hogy a Zoltán-féle cbuz és köszvény elleni kenőcsben egy oly kipróbált szert ismernek orvosok és betegek, melytől még azok isi lB-^20 év óta szenvedtek a fürdőket és különféle szereket eredménytelenül használták, már néhányszori bedőrzsőlés után meggyógyultak. Üvegje 2 kor. Zoltán B. gyógytárában Bpesten.
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral egyesült Önsegélyző Szövetkezetnél az április hó 4-ére eső befizetések az ünnep miatt, 7-én tartatnak meg.
-i- Első Temetkezési Egylet ügye. A „nagykanizsai Első Temetkazéai-Egylet" — mait évi zárszámadása és • mérlege ügyében, a városi tanács által kiküldött városi számvevő, az általa megejtett vizsgálatról, illetve a tapasztalt szabálytalanságokról jelentését csak az ünnepek után terjesztheti be.: Ezen jelentés beérkezte után fog csak a tanács érdemben intézkedhetni.
— A Nagykanizsai Takarékpénztár által alapított Önsegélyző Szövetkezet a folyó hó 4-én,: vagyjs húsvét-hétfőre eső befizetéseket folyó hó 6-án, azaz csütörtökön délelőtt fogja megtartani.
— Légrádi vasntl állomás klb&Tit&se. • Az érdekelt <3. kir. déli vasúttársaság
kérelmére, a légrádi vasúti állomás raktár-. helyiség kibővítése alkalmából március bó 29-én megtartott helyszini szemlét tartó bizottság — tekintve, hogy károsodást senki és semmi sem szenved — kedvezőleg véleményezte. Ezen bizottságban Zalaváímegyét Eperjessy Sándor megyebizottsági tag és Dénes Sándor nagykanizsai szolgabíró képviselte.
— Kakas. Márton. Pompás képek, vidám apróságok tarkítják a Kakas Márton legújabb számát is. A címkép, a melyet Bér Dezső rajzolt, a sorozásról állit elénk egy mulatságos jelenetet, mig a hátulsó színes rajzzal Jeney Jenő gúnyolja ki elméson azokat, a kik fölültek az BUtonöbil csalóknak. A lap belső oldalára Linék-Jíajos, Éder Gynja, Ház Miklós és Kürthy György rajzolt vidám témájú szép képeket. A szöveg is aktuális és ötletes. A Kakas Márton előfizetési ára negyedévre három korona. Egyes száma 30 fillér, kapható .minden ujság-elárusitónál.
— Itt a tavasz I Tavaszi és nyári ruháink rendbehozása sok gondot okoz, ha nem tudunk egy megbízható céget, ahova azokat vegyi tisztítás vagy festés végett küldenénk. Olvasóinknak melegen ajánlhatjuk Berkec Istváu utóda (tulajd. Kovács Endre) kelme-selyem festő és vegyitisztitó gyárát Budapesten Kinizsy-u, 14/b. Fenti cég 40 éves fennállása és jó hírneve elegendő garantiát nyújt arra nézve, hogy a beküldött férfi éB női ruhák, függönyök, hímzések, teritök Btb. stb. pontos és kifogástalan elkészítését biztosítsák. Árjegyzéket a cég ingyen küld és 20 koronánál nagyobb összegű megrendelésnél a csomagot .bérmentve küldi.
— Legújabb Jolontések ft csecsemők tej-kórdesfcbon. Mid6n mi K&ssel-bea a temósset-buvirok napjait a híres Bohriag és Koch hygiüDikaaoktól naiadea megfontolandó* meg-tadtnnk, melyek a tehén tej használata ellen, fözetlen, sterilisilt és pasteurizált Állapotban irinyulnak, akkor joggal mutattunk a ml tej-cgyenértékooV Nestlé gyermoktejére. £* egy bakteriami srcrapontbíl érintetlen készítmény,* mely a xnikrébamentcs tej biztosítékán klrdl, ennek teljen értékét képviseli és a légenjtar-taltna kenyérhéj összetételével, a legjobb tip-anyagot tarüümazza, mely a gyermek szarro-zntéaek ícjltSJéséro kell.
A legutolsó napokban a gyanús okok még emelkedtek midin a teltén tejét kntöabözt! hőmérsékleteknél nyujtottük a csecsemőknek. — Eéssben a fózetlen tej fert&z& volta tant fel, misrészt a főzött tejnél oly bomlási képződmények keletkeztek, mely a csecsemő Wlszer-vozecére tesz tyt jelentett
Behriog, egy hirnerosség. a bakteriológia tarén, egy baktérium ellenes szert .,Formfitín"-t óhajt, hogy a tej a külumböző hömérséklotok-nél ne szonvecljeit, hozzátenni, mely egyattal a gyermek tejben előforduló bomlási képződményeket paralizálja
Kzeu előterjesztés ellen a legutóbbi tehenészeti kongressiuson többen küzdöttek. Ezen fórumtól a tejhygienia a csecsemő -táplálást, illetőleg nehezen lesz megoldható.
A\' mi szempontunkból csak ezen a helyén akarjuk hangoztatni, hogy azon esetekben, midőn a csecsemő korszakban helyes tápszerek hiányoznak, midőn &t anya vagy dajka tej nem áll rendelkezésre, minden fent megemlített bajok, melyek a tehén tejnél előfordulnak. Nestlé gyermek t<j poránál elkerülve lesznek, először a teljes csiramentesséir, másodszor ezen jónak bizonyult tej ellenérték teljea tartama által.
Dr.
—m.
Emeleti iakás kiadó
Keszthelyen a föutczán, — iitczai kilátással. A legélénkebb forgalmi kelyen, mely áll, tfibb szoba, egy-: konyha és egyéb mellékhelyiségből, kut a Házban, s. a. t. 1904. májtis 1-töí kiadó.
Ugyanott egy bolti helyiség is kiadó 1904. május 1-től, esetleg azonnal isi Közelebbi értesüléssel szolgál Lázár Ignác Sándor, Keszthelyen.
„Parádés kocsis kerestetik, kl magyarul és valamely szlán nyelvet beszél. Tájékozást it< \'feleietet ad Relching igazgató, Raslnja (Horváth-
KÖZGAZDASÁG.
— Az Elsé Magyar Általános Biz-tosité Társaság szombaton tartotta évi közgyűlését gróf Csekonica Endre v. b. L tanácsos olnbklete alatt- Az igazgatóság
élén Ormódy Vilmos vezérigazgatóval teljes számban volt jelen. A részvényesek a* ülésen $1 szavazattal voltak képviselve. Jenejr. Lajos igazgató matatta be az 1908. évi igen eredményes : •üzletéyrBl szóló Jelentést. Eszerint a társaság díjbevétele a mult évben ismét jelentékenyen emelkedett 8 kivált az életbiztosítási űzletágbun oly nagyméretű volt az uj üzletek szerzésének sikere, hogy az elÖzó évben 293.922.210 -k\'orona 91 fillér összeggel kimutatott életbiztosítási tőkeállomány 1908-ban az év folyamán beállott számos és jelentékeny tókeesedékesség dacára 312,301.170 kor. 81 fillér ösz-szegtt állománynyá gyarapodott föl. Az 67,840.896 korona 49 fillér életbiztosítási évi uj szerzemény összes szerzési költ* ségei már a mait évben teljesen leírattak. Ujabb tekintélyes gyarapodást mutattak a társaságnak különben is nagyon érös tartalékai. Hoszászátnitva a rész-vénylókét is, a táisaság összes biztosítási alapjai a mult év zárlatával 108,847.431 korona 1 fillérnyi össfegre rúgtak. — Az öHözes üzletágak egyesített évi ered ménye 2,903.363 korona 87 fillér ösaz-nyeremény, melyből az alapszabályszerű levonások és tartalékolások után az 1.916.703 korona 31\' fillér marad a köz-gyülés rendelkezésére. Ebből az igazgatóság évi osztalékra részvényenként 400 koronát, összesen tehát 1,200.000 koro-nát-javasol kifizetni. Hztitán a felügyelőbizottság jóváhagyó jelentése került felolvasásra Miután a folyó évvel az ösbz-kormányzó- testület megbízása lejárt, megejtették a választásokat. — Az uj ciklusra az igazgatóság tagjai lettek: Ormódy Vilmos vezérigazgató, bíró Harkányi Frigyes igazgatósági elnök, Jeney Lajos vezérigazgató-helyettes, László Zsigmond és gróf Zichy Nándor. A választmány tagjai: elnök: gróf Csekonlcs Endre, alelnök: gróf Nádasdy Ferenc, tagok: báró Baicli Milán, gróf Bánffy György, gróf Batthyány István, Darler Henrik, Deulsch Sándor, gróf Erdödy Rudolf, báró Gerlíczy Ferenc, Goldber-Rer Bertbold, báró Harkányi János, gróf Karátsonyi Jenő, gróf Korniss Károly, Libits Adolf, -lovag Schoeller Pál, báró Séboasberger [ Nándor, Szegedy György, Szitányi Qézá, báró Uechtritz Zsigmond, gróf Wenkhe^\'m FrigyeB, gróf Zichy János A felügyelő-bizottság\' tagjai: Burchard-BélaváryTíonrád, Hajós Józeeí, Németh Titusz és báró Kadvánszky Géza.
irodalom
— XézevóJi a cime annak a nagy színes képnek, melyet az Uj-Idők előfizetőinek húsvéti ajándékul küld. Csők István festette. Témája egy tolnamegyei kedves, vonzó népszokás, maga a reprodukciója padig a lehető legtökéletesebb és művészi szobadiszszé avatja a pompás műlapot. Az Uj-Idők tartalma hétrőlhétre változatosabb, gazdagabb. Herceg Ferencnek most folyó ,A honszerző\' cimü regénye széles körben kelt általános érdeklődést, a kiváló szerzőnek egyik legérdekesebb munkája. Állandóan két regény folyik a lapban, a 2—3 elbeszélés, társadalmi cikkek, a Horkayné, a sok-sok kép mind-miod indokolttá teszik azt a nagy népszerűséget, melyet az Uj\'ldők élvez. Mutatványszámot bárkinek, aki kér, ingyen és bérmentve küld az Uj-Idők kiadóhivatala Budapest, Andrássy-ut 10. szám, ahol negyedévi 4 koronával elő lehet fizetni.
— Magyar Lkuyok. Regény, elbeszélés, vers, különféle rovatok: Konyha, Kertészet, Kézimunka, Hasznos tudnivalók, Mindenféle, azonkívül eok szép kép tarkítja a Magyar Láuyok minden számát. Meg van benne minden ami a leányvilágot érdekli, szórakoztatja, A Magyar Lányok tanácsadója, igaz, kedves, nélkülözhetlek barátja lett a fiatal lányoknak. Minden anya bátran adhatja, leánya kezébe, mert szerkesztősége Tutsek Anna vezetése mellett a legnagyobb gonddal és finom ízléssel válogatja meg a közlendő képeket, cikkeket. Előfizetési ára negyedévre 3 korona. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal Budapest, Andrássy-ut 10.
— Az Én Újságom. Van-e magyar gyermek aki ezt a nevet nem iBtueri? Van-e magyar gyermek, ii íósa Lajosától nem tudna néhány verset elszavalni ? Az Én Újságom és Pósa Lajos neve teljesen egygyé -forrt s a magyar gyermekvilág szivében a legkedvesebb pajtásainak neveí< között foglal helyet Az a lap, a melyik ennyire megnyerte a gyermekek tetszését, dicséretre nem szorul. Hétrőlhétre tele dallal, tele verssel, telistele szép mesékkel köszönt be az ő kia olva-
—síihoa. Mulasztást követ el minden szülő, ki meg nem. -rendeli gyermekének.; Az Én Ujságom-at.\' Előfizetési ára negyedévre 2 korona. Kiadóhivatal->\'Bodapest, Andrássy-ut 10.
JOr. Villanyi Henrik, felelős sierkesstS. Kiadó: Iff.- Wa)dit» Jtnuff.
9 frt 80 kr.-WI 48 frt 2S ,kr..|g egy teljen ruhira. —. Bérmentve és jnÁx elvimolya a ház-hox szállítva. — Nagy mintagyojtemóny asonaal. Henneberg selyemgyár Zürich.
Minden családnak
Baját jól felfogott érdekébea csakis a
KathreineMéle
Kneipp-maláta kávét
xzabadna pótlékul használnia & mindennapi kávéitalhox.
V E G YhJS S.
— Egy népszer.. A. .Moll fól® sfit-borazwz*
Altel a betegeknek cgy ép oly gyógyhatÁín, mint olcsó ?zer DyujtRtik kószvénycs és cíqzos báa-talmakoál, sobiknél és da^tn&toka&l. Egy üveg ár& utMitásflal együtt k. 190. Síétküldes naponta ntinYátollel Moll A. gyógyswrósx, c3. éa kir. udT. szállító által, Bécs, I. tuchlauben 9. A. •ridéki gyógywertárakbao és anyAgkcrískedé-aekbeu határozottan K«ll-féle ké«zitméiiykémd5 ax 5 gy&ri jölvényÓTel és aláirisáral,
NYILTTÉR,
As e rovat alatt kazlsttekért nem T&llal íelelösséeet a szerkesatgséz.
CSECSEWÖK.CYOWORBmGEKÉtASaDOZÓX R^3ZHÍ£ bKísérleti czélokra íél dobozok á lKoronaüí lisz\'ell szűlesznőkneX probadobcapJcés rtípirajok ingyen tsndelhezésre általi a WERUDA KAHOORNít féle -tó !í feikiirban BunflPesr,iv.Kossulhlai<>siite7á.
Vese, húgyhólyag, hngydara éa a köszvénybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurutoa báotalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelvo lesz. Hagyhaj tó hat áani
Kellemes unl | Köqqj6q enéutbeto
Kapható ásríj^yrlxkereakedéíekbeD éB gyíg^cóttárakbftn. A S&lvator-forr&( igazgatósága Eperjesen
H I R D E T É S ÉíK.
Férfiak Ingyen kapnak.
olyan ttj btUdminyn orvoaigot, moly az elmentett eröt ujm moghozza, Próba csomagot s egy stiz oldalas könyvet postin, jól becsomagolva;-ingyen kapj&k mindazok, a kik érte imák. Ex a.: legbi-mulatnunéltóbb icsoÜaorvossig, moly megmenteit etreket. a kik fiatalkori kiMglsok folytin nemi bajokban, iiifilisbea, Valamint olveszitett fírfierö ben (zenvednek. Ez okból elhatározta az • intézet, hogy. egy ingyen orvoiigot magyarázó könyvvel -együtt mindenkinek ingyen ktlid, Jűzel a\'; -hizior-YOijAggal a baj otthon gyógyítható, ■ mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból • txirmazó némi bajokban, szellemi clgyöngüléaben,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyithatjíik magukat, Ez a gyógyszer közyetetlenül azokra a szer-yekro hat, a hol a megerősödés szükséges- csod&r látOs credménynyel gyógyítja az évek ót* tartó . • betegségekot. Öregt\'> fiatal egyaránt irhát Stata Medical Instítutnak az alant jelzett címre, a hon-, nan a csomagot rögtön elkQldik. A* -intézet . " inkább azokat akarja megmenteni, a Vdkvkezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják.: eL" A pióbacsomag megmutatja, , hogy- mily könnyen kigyógyithatók ebből a rettenetes bajból otthon. Az. intézőt kivitelt nem tesz. Mindenki irhát éretto bárhonnan magyarul, mire Ütoktaxtái m.eÜett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen, b«„ van cjomagoh-a, hogy a tartalmát sénkisem: fogja megtudni. A levelet igy. kell címezni: State ModíCal Institute, 17Elektron Building, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A lovalok mindig bérmentesitendök.
XLin. ÉVFOLYAM.
Fontos!
Osztálysorsjegylulajdonosok
figyelmébe!
Lukács Vilmos ffielárusitö kiadásában megjelenő napi gyorsnyereményjegyzék, mely a magyar kir. szabad. Osztálysorsjáték összes kisorsolt számait tartalmazza, a
~ márczius 23-tól április 20-ig tartó ~
föhuzás alatt nálam kapható.
Mindenki, ki a következő XlV-ik sorsjátékra nálam osztálysorsjegyet vásárol, ilyen listát a fóhtjzás tartama alatt már most naponta ingyen kap.
Ajánlok egyidejűleg Osztálysorsjegyeket
LTJKACS VILMOS | budapesti bankházából
a következő XlV-ik sorsjáték I. osztályára I nyolczadot I negyedet I felel I egészet
á 1.50 k.
a 3. k.
é B__k. á 12.— k.
Kiváló tisztelettel Ifj. WAJDITS JÓZSEF Nagykanizsa, Deák-tér, Takarékpénztár épület.

Szabadalmazott önműködő
szőlőtelepek
és komlóiütetvények befecskendezéséhez,
Oiillcsf^at tárosltő unni,
a szegecs ét tormáncs kiirtására, valamint a levélbetegségek elleni védekezésre stb.
io vagy 15 liter töltésű
ÖMikilő* hordozható permetezők
rézüstfel is,
petrolenm-vegyitő-készülékkel, vagy anélkül;
kocsira szerelt, önműködő permetezők gyártatnak és szállíttat-" nak különlegesség gyanánt
MAYFARTH PBL TA,
mezőgazdasági gépgyárak, borsajtók és gyümOlcs-értékesitó-gépek kalön-legességi gyárai által
BÉCS, II. Taborstrasse íl. sz.
Ilmerltó árjegyzékek Ingyen. — Kípvlselók é« viszonteladók kerestetnek.

ZALAI KÖZLÖNT

1904. ÁPREJS 2-íu.
SZLAV0I1ÁBAI
elsőrendű iU^JIil JIAi.lt fürdőhely. Egyetlen Jódtartaimu alkalikus hőforrás (Sí" C.) a kontinensen.
A lonjavölgyi vasút állomása (Dugosellon át). Azonkivtll Pakrae-Lipik déli vasút állomása. Kitüntetve: Budapest, Bécs, London, Róma, Brüssel. ,.
Elsőrangú—hívvizea fürdik, vizgyógy-intéxet, Builing-féle inhalatorium, diaete-tikus.konyha; gyermekszanatorium, katonatiszti gyógyház. Fényesen berendezett gyógyterem," kávéház és éttermek, nagyszabású park, fedett sétány, térzene, kitűnő gyógyszállodál, villamos világítás.
Felülmúlhatta hatású: gyomor-, bél-, gége- és egyéb hurutoknál, köszvénynél és csúzos bajoknál, ischiasnál, csontbajoknál, hasür-beli izzadmányoknál, valamint minden mirigy és ivérbetegjségnél. A tordóidény alatt tiz kiváló orvos rendel.
Lipiki héwiz\' szétküldése közvetlenül a forrástól, továbbá Édeskuty L. cégtől lindapesten.
\' Lipiki forrássó közvetlen a fürdó-igazgatóságnál rendelhető. — liövebb felvilágosítással szolgál
a fárdőigazgatóság.
A Isgkiíálk otíosi üatletiíléljet bírálják i
BÖHITSI "focist\'
Idült gége- és légcsóhurutnál.
temi
Stefánia szálló
j II , Taborstrasse 12.
kóiponti fektéi, 6 perc as IstvAn-tévlSl, 2 perc a városi pályaudvartól. Omaibus és utcai vasat mindeofelóés apilysudvarokhoi astilíótól. Uiou-nan és modernül berendezve. Villamos vilAptás mindenatt, fordók és melegvisveseték. Leir-naajobb kényelem. Srnba&rak: I. em. frt 1-80, II. em frt 160, III em. frt 1 <0 kissolgilis és vilígittssal. Areauedalény kar. »tai«t»ak éi hosszabb ottartózkaMwál. Nincs étkesési kéaysser.
Wítzmann Károly tulajdonos.
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.m
mm
B
-T-"
S—.\'LS
XSOS óta forKalombon. BERBER-fóle BYdBY-
K ATRÁN Y-SZAPPA(
M UkV w »1»a1», Karit* J»t»» Uasialbs. Itaj" ,Uc«mi dblmuutlk
<i mindennemű börkütegrsk
7iy7i™t.u> . uusrionu Wi« •
Berasr-téle atfírny-káíránj-kánsiappats.
A ITWWÍW\' tiair*r.y.S»pp.»
■< xrcfaOr ttaxUtatanaágal
„.lliit, Mrtl..ík •• nladMMirf
hM.xAlntMi MSI
Berocr-W\' olTcerín-Váírányszappan
Íiícriu-Urisböm^ illslW. *<■

ésshI
4CTDU ti A nórr\'iwJt1**0
BxHUkixa Mtárciottu Be«-c«r-M1e k*|rán>-
--------teün^Wt **
fi.^pll A*C<>, KUfintelT* <Sl»i-
»Vl«réU«l
^^u stíny ír.mm.l > firtul ..l.itoHl.tt.0.,
íbluiett lílrinTb" «KM"I»* ss™Hin»»l«a<>ii»a»«. Uotl-tíio Mttbruol.ev«ppBi. (I.b\'r
mtKMUwan. aasmaa.!-* MlmH
Mrímrát
tíwUllULtirU Ara flar^boekíot M BÜ4».
_ K»ph»ló7rJrr\'ir«ií>*n U bMOOlé -
O. Hell * uomp., Wien, 8-
SSSÍ^t, KlrAly.t... TUall.nrsr.r ^\'^\'"^Lbaa
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertóra, valamint Magyarorsrág több^ gyógytárában.
t, b*fy miivdtn e»iok«o
Bfár: HYEEGES-ÜJFALU [Mfstm m.) Síríöiyciiii: Eternit Bntapest, Telefon 12 -92. Wr. YÖCKLAEBUGK Felsi-Aiisitria,
ETERNIT-PALA ÜÜ
■v Elpanztltbatatlaii, könnyO, tetszetős, olcsö lOzalló leli fedóanjag. -®g
ETERNIT MÜVEK HATSCHEK LAJOS BUDAPEST, VI., Andrássymt33.
Elsőrangú referenciái;;. — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány — Kérjen ismertetést. Ezen anyag kapható Sartory Oszkár unnál Nagykanizsait.
Naponta friss pörkölt kávé.
T
MEZEY PAL
f&szer, csemege és hentesáruk — kereskedése ■
KAG¥HiltIZSA, Fö-tér 1.
Ajánlom raktáromon levó elsőrendű áraimatu m.:
\',\'-.;* J4; | \'i- "! Kitűnő zamatu kávé fajokat.
Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve.
Déli gydmSIcsiik. Kecskeméti gyümölcs kompotok.
Szegedi különlegességek stb. *
j • \' i : . \' " Ramasetter-féle badacsonyi
Alkalmi estéiyekre
5
Ül
(£ igen izlóses kivitelben a legjutányösabb árban.
I NaBQiita friss Iibcsí Mászok és felszBltsk.
# Budapesti, Prágai és Debreceni felszeltek.
t Prágai sonka, nyersen és kifőzve csont nélkül. ^ Budapesti I. rendti disznó zsjr.
| OROSZI SÁNDOR Udvari cukrász
1 literes és plates fivegehben ^ Desert teakenyereinek és különleges cu-tSltve. ^ korkáinak egyedárusitása.
Honi ét k g I f 5 I dl i sajtok. " | ~

Co
El 3
S\' a o> CO N s
cí I c 0 1 eo $ ■ n to ■8. « tO o » CO co ■8 §5" ■ \' ■ . ■■, S o oT s ÍJ
1 ^ [ o 1 5 -3S SSS1 Sí 1 IO nO » w"W fL f- <» ■<> o <o Non §2 s i 1 • E
r» — i/l O 00 C-J <£> <0 O g2 ?2So SS, S co oo r-T O O I-- Irt — o — o — <2 Í W> 0> M —• X 1 <i ~ » S ó3 « $ Cl CO ©^ ö aí - s 2 S SööS c- co A ©» |« • fl\'srs 8 SS S 8 -s- irt CO © 5 £ ti
lO IQ (O ffi
I 00
o »o c*
CO <0 t^
<N 00 CO »Q <ö C* CO Cö © 00 00 -- t- OJ «>
o O t"» 00 r- co -<* o> o> O t"^ oo »o eo co CO C*
35 0«®00<Ö . t— tO <£> C— b- © ■"f t-^ O CR O O ,«D
t- »CV cí <£>
w (O CO lű CO T-I C5
oo\'o« ©
fc 1
$ 2
o" t <N Éö
•í .-I •\'á
:i:
..a £
c . . ,
I :?:l!:iil:ttf:«iliMf*:«il •lllll
"c % \'
8->S| á *J » Ujj^* í jlf IMII S í
« Fflhá
; siniiHI
i m < x

i|Íf*4

|H!iíi
Tf I
8 6

ÉsÉiiig;

XLm. ÉVFOLYAM.
ijAI.il CÖUDK!
1904. ÁPRILIS 2-áú.
Győződjék meg egy W próba megrendelés
iratok szentóoziósolo^üág&ról és"áruink elérheteüen szolid minőségéről!
negrendelés által áraink szenaAeziOs o«w»s™» \'T, "^
Okvetlenül leggazda^lbb valasztek \'WZ
gyapja-, mosó- és selyem szövetek, női és nri konfektió, kalap és MM*** Snden a legegyszerűbb kiviteltől a legflnomabbig, elismert szoUd « Méses.
«afi toíkkból, szövetek, takarók és függönyök, vászonnemttk stb. slb -Ml.
udvari szállítók.
Császár és királyi
LUDWIG ZWIEBAOE & BRÚDER
BÉCS, VIIS. M ARIAHILFERSTRASSE 111
.
Egyedüli szétküldés! ház a Monavehíáto, mely w^íJS^toí ámknál minden rendelést 15 koronától teljesen ■ J . - • bérmentve küui. ___
Megtekintésre méltó mintagy^jtemények — f « . Pompásan illusztrált dfwatáisegry zekék.
jótáilva, szolid, gyapjú, mosó és selyemszövetekben kívánatra \' --ingyen és bérmentve.
Ps.lt akEor v»Ió41ak. ho mindegyik doboa Moll A. védjegyét
nlilrAait tünteti feL A Moll A -Tél. Selillltz-porok la«í« gyégyhatije a legmakaaabb oyooor- ét il-t«.tbi.tal.ak, gyomorgSre. S> gyomorbév, rögzült azikrekode., mijbintalmn, vir {.?.". ISojér i" » Iej|kt]ltab6«5bb \'ttM\'^\'k «"«». « "pernek
Sttod.k 6ta mindig »«»">• - Ar\' ««» IMSO.OtBlt ere-
deli doboznak 2 kor
HamIsitások tBrvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FEL.E I
Csak akkor valódi,
bt mindegyik Öreg MOLL A. ,é.Jje?)>4t
____,A. Moll\' felirata taozattal van zárra. A "•""T?1*
«i»tior»zear noveieteeon mint fi)dalo«oelllaplt4 brtírziSIMI in\' W"™* cinx éi a meghttléo egyéb MyotkeímíojeinSl legiamoretaiebb nípaaar. -tooiolt eredeti ívoj ára 1 kor. 90 «ll.
MOLL Gyermek, .szappanja.
j^ioumibb. legnjabb m6d««er iterlnt kéazitelc gyermek él Mlgy azappan a Wr okazerB ápolfoira jyonaekek a felnittek rjozire.
ira darabooklat - 40 HIÚ 5t darab - I kor. 80 tll. Minden darab gyermat-aiappan Mell A. vtd|»ayiv«l »an _
Fószétküldés:. .
Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari azálMto által, Bécs: Tacblatiben 9. »z.
Vidéki megrendelések naponta poitantAnrét mellett\'teljeaittctnek.
A raktárakban tessék hatámottan MOLL A. aláírásával védieavévd ellátott készítményeket kérni.
Borjony-Fala-ffilHÜler
légi kipróbált hizitaw, a mely __■ több mint 33 tt c«a meg-
btsliat6bed8rxs5l4em.(ifaJjjaítatii
liSWttllfl. cttoil ée;it»lWJditf.
TlltAK. SiUovabbnttteUj.k miatt ££££ beTásárliskwivfjioeak le-gyúoj; te csalüS ereoWi rrregokot &bwoklnna,.Her«ifí«(iegygrel
iíben a legtöbb gytVyusertúrbm kuiható. Fíraktto-.Wrítk
Jlázsef gyégystttftewól
Budapesten.
\' ucmFMismsi
CAUt. M Wr. udr«rl ^lHlUK. . ..Rudolatadt.
OtXXraOOOOOOOOPnOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOnO
ff m
sok pénzt
harmkínt 1000 korodig keréa\'tüt mindenki tiai^B-ségosii\'.i minden ízakiaíe-rot niSkttl.
KoStfje ba ezimét K. 1 jelige: alatt a ksrértldő! czimríc Annencen-iblíi-\' In,lg des ,X e r k U * Knnniulm.
melyek évek óta tt legjobb H eredménnyel baaiDÓltatván q és a legkiválóbb orvosok p által mint gjengiden h»»-hajté, feloldó srer ajánl-tatoak, a7. emésttést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott
alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik.
Efry 15 pilnlát tartalmaié dobos 30 fillér egy tekeres, mely 8 dobozt, tehát 120 plluliit tartalmaz, csak 2 koron* o. é. 2.45 korona összeg elózetes bekOldése esetén egy lekeres bérmenteaeu kaldetik,
l/to Ilii/ Nensteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi fttnüUa csak. h« minden doboz hátsó oldala a tBrvé-. Snyileg bejegyzett ,Ueil Leopold" védjegyünkkel, vOrés-fekétu 8nyomással vao ellátva. Védjegyezett dobozaink-, utalványainkig csomagolásainknak a .PfflLIPP NEUSTEIN 4POTHEKER" I aláírást kell tartslmazniok.
EUSTEI1 FÖLÖP
gyógyazerUra a „Swnt-Lipéthox\' Z. E; C
WIBN, I. Bei., Flankengasse % I
Kakor Nagjkaniiriin: BSLU8 LAJOS é« BEIK 6I0LA gyóijKoréueknél. J
joasöaaoaao oooaooaacKJOooooaoaaaaooaooaooc
NAGYKANIZSA, 1904. április hó 9-én.
15-ik szám
XLIII. évfolyam.
Elöfitetéal &r: EaéBi ívrő . - 10 kor — flll. Fél évre ... C. kor. — fill. NfEy\'l\'vre . , 2 kor. ftil llll. EKjbs íiílih «l flll.
HIRDETÉSEK 6 hasábot petUtnrban l-t, mfeortwaor 12, a miodan totiblkl gorírt 10 1111-
N Y I L í TÉ fi BEN
petit aorookéut 20 Bllírén »\'«-nek fel. ^
KéilralokvlusiaDeiii kUldeuifek
részvénytársaság,.nagykanizsai és nőegylet,* „n.-kanízsai izr. jótékony
I
A nagykanizsai .Ipar-TestÖlet/ a „ná^kapimi Takarékpénztár részvénytársaság,* a :,K«tori takarékpénztár a galamboki önkéntes tűzoltó egylet/ a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület,- a .nagykanizsai tanítói járáskör/ a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tápintézete.\' a .katonai hadastyánegylet,\' a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai kübálasztmányának hivatalos lapja.
A l»p weUerni részét minden köílarűéry aíeíelSí ízerkeaxtf nevére, ac anyagi résit illető köx-Iméuyok p.-dig ykiadé Bevér* címzetten Jiagjk\'anlwára i>ér-raentyé,\'. 4 n í ésfe nd5k.
Bérmnitctlfn lovílek nem fogaii-ta\'tnftk el.
n.-kanízsai izr. jótékony nőegylet," „szegenyen wpiutezew, » - *
HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MÉQJBLENO VEGYES TARTALMÚ HMILAP.
Az életrevaló nevelés.,
(V.) Wlassics Gyula miuiszter ajkiról egyszer elhangzott a panasz, hogy a tanítók és tanárok nem nevelik az ifjúságot eléggé a gyakorlati élet követelményeinek meg- ^ felelő módon. Az 6 fiára még egy j vasúti jegy megváltását sem biz- ; hattá. Ha közoktatásügyünk volt j feje nyilatkozott, bizonyára elég j alappal bírnak az ó szavai. Az : iskola és az élet nincsenek többé j harmóniában. Az iskola nem szol- ; gálja, eléggé a gyakorlati életet, j azon egyszerű okból, hogy az iskola nem tanít gyakorlati tantárgyakat. Nevelésünk alapját az irodalom és a filológia tantárgyai képezik még mindig. Terheljük az ifjúságot régiségekkel, de nem oktatjuk ki abban, hogy az állami szervezet, a társadalom, milyen változásokon ment keresztül a technika és a modern közgazdaság tanainak az életbe való átültetése következtében. Pedig a gimnáziumok nem régiben kaptak uj tantervet. Ennek megalkotásánál miért nem voltak figyelemmel a gyakorlati élet követelményeire 1 Miért elégedlek meg foldozással, miért nem változtatták meg gyökeresen a .tantervet? Azon egyszerű okból, hogy még mindig az osztrák iskolák szolgálnak nekünk mintául. Kaptaíát mindig\' osak Ausztriától kérünk kölcsön és . arra készítjük a magyar csizmát.
Nehéz arra nézve utasítást adni, hogy az ifjúságot életrevalóságra hogyan kell nevelni, megkísértették azt már a filantropisták a múlt században, de kudarcot vallottak \' rendszerükkel. A század elején mégis
osak visszatértek a humanisztikus nevelési rendszerhez, vagyis az impraktikus szisztémához. Újabban kísérletet tettek a slöjd rendszerrel, vagyis a kéziügyesség tanítással a népiskolában, de ez a rendszer nálunk még eléggé elterjedve nines. különösen városokban, hol. a gazdag, elkényeztetett gyermekekre való tekintetből a. kéziügyesség tanításában még nagyon tartózkor dók az iskolák. A középiskolákban pedig a rendszer abban a tekintetben elhibázott, hogy még túlsókat előadnak — puszta szóval, tankönyv alapján. Az ifjúság nem rándul ki műhelyekbe, gyárakba, csak a dohánygyárak termékeit szereti titokban elfogyasztani a maga módja szerint és ezt élvezetnek nevezi. Az ifjúság nagyon sokat tud a rómaiak hadviseléséről, a föníciaiak tengeri utazásairól, de alig tud valamit a világrészeket összekötő tongeri utakról, a nagy vasutakról, aminek folyománya csak az, hogy csak falujába tudna vasúti jegyet váltani, ha az a falu a vasút men- [ tén fekszik ugyan. Ifjaink sokat . tudnak beszélni a Szerelmi líráról, Sapphoról, Horatiusró), Petrárkáróh sőt Baróti Szabó Dávidról és Ányosról is, de nem hiszem, hogy kutatják a modern utoavitágitás külőn-| félé rendszereit. Egy\' felsőbb gim-| názista megir egy jelesre cenzúráit ; gyakorlatot az epikai költészet fej- j lödéséról, de aligha tud valamit a 1 világhatalmak gyarmati politikája- . ; íól. Addig tehát, amig csak a szó ■ ; és ismét a szó, csak az Írásművek ; elmélete és a retrospektív irány | | lesz alapja a középiskolai nevelés-
nek, ne várjunk haladást az életrevaló nevelésben «(;&.\' 1
Addig, amig az ifjúságot; kizárólag esaír az írásművek szerkezetének titkaiba avatják be, addig mig syllogismusróí és definíciókról hall, nem pedig a modern társadalom és az újkori technika szerkezetéről, addig praktikus nevelésről ne beszéljünk. Ennek a kérdésnek a megfejtése volna a Coluinbus tojása. Addig is azonban utazzunk szorgalmasan az ifjakkal, dobjuk ki az iskolából a rozsdás, ócska vasakat : a régiségeket. Az élet ezerféle megnyilatkozása megkapja az ifjú kedélyt, nem ugy a könyv. Csakhogy utazni, szemlélni nem lehet túlzsúfolt osztályokkal, szegény gyermekekkel. Ezekre a célokra az államnak még sokat, nagyon sokat kellene áldoznia és nagyon félünk, hogy mire a gyakorlati nevelés igazán gyökeret ver a társadalomban, már mélyen benn leszünk a SO^ik században. Mert a gyakorlati\' tanítás sokkal több pénzbe kerül, mint a latin és görög nyelv tanítása, pénz pedig ez idő szerint csakis a véderónek • áll impozáns summában rendelkezésére. A gyakorlati, életrevaló nevelési rendszer az álladalomnak még hamupipőkéje, vagy ha tetszik, alvó tüskerózsája. Mikor jő\' az ifjú fejedelem, hogy felköltse az alvó rózsát ? Ki merné azt megjövendölni?
De semmi esetre sem fog jönni mindaddig, amig az előítéletek áthat-lan tüskesövénynyel környékezzük a középiskolát." Az előítélet pedig abban áll, hogy az ifjúság sokat tud á latinból, görögből,, irodalomból, de & munkára, :mint szolgai
\' foglalkozásra tekint la, ellenben mértéken felül becsüli az aktát, mert amint példaképpen látja maga előtt, az ügyvédi akta soknak pozíciót és kenyeret biztosit, biztosit előnyt és zsiros sápot és ez vonzza .jtztán az ifjakat a jogi pályára is.
Látja az ifjúság, hogy az iparos, sőt a technikus sem képviselő nem lehet, hogy a politikai közreműködésből majdnem minden hivatás, a papit és jogit kivéve, ki van zárva, mi legyen tehát az erő, a csáb, mely az ifjúságot más,, életrevaló pályára vonzza? Addig, mig a társadalom nézetei és törekvései .a jelzettnél más irányt nem követnek, a nevelés a középiskolában, de még az elemiben sem lesz életrevalóbb a jelen nevelési rendszernél.
Társadalmi félszegségek.
I _ A íelvil&gosodoUsig kora. — TSisadalml j ka«t rendsier. - Vallás- íi fajgyűlölet. — A \' Dagyiis. — Szereplíil visiltetegsíg. —
! Azt mondják a felvilágosodottság szá-j zadéban élünk. Minden téren s így a tár-J sadalmi téren is eltűnt, a .régi kor sötét 1 felfogása, s helyette az újkor és a huma-i nizmus eszméi uralkodnak az emberek i tetteiben és szellemébon. Azt tudjuk, hogy ; ennek igy kellene lenni. Hiszen ezért a tudo-j máiiy és fegyver olyan hosszantartó vitás és véres harcokban küzdött. Az ókori \' rabszolgaság, a középkori húbérrendszer társadalmi tarthatatlanságát régen felis-! merték, a társadalmi egyenlőtlenség sor-; vasztó hatása ellen a küzdés szdoet nélkül folyt s még napjainkban is azt találjuk, : }10gy ez eddig csak meddő harc volt. A felvilágosodottság korában a régi bajok helyett ujabbak lépnek fel, vagy a megszűntek felujulnak, a szabadság, egyenlőség, testvériség elve csak a törvény betűiben foglaltatnak, de a társadalmi életben szükséges léteinkhez kívántató alappal
nem bírnak, az emberek szive még nem -.. fogadta be az igazán nemes élveket és tár-! sádalmi életünkben lépten-uyomón vissza-, tetsző, nem a XIK századba váló, kóros ! tünetekkel találkozunk, i melyek elhomá-I lyositó fátylat vonnák a \'felvilágosodottság
I korszakára.
Hirdetjük az egyenlőséget és azt látjuk. ! hogy ókori mintára társadalmunkban a kaszt rendszer uralkodik.. Az egyes társadalmi rétegekben épen ugy, vagy tán még szorosabban vannak egymástól elválasztja, mint az ósindusoknál. A mágnások között az ember csak a bárónál kezdődik, a középosztály csak arra van teremtve, hogy helyettük fizetésért dolgozzék. A magasabb hivatalnok csak fehérkeztyüs kézművessel kezel, a gyáros lenézi a kisiparost, ez pedig tartózkodik a munkással való érint- . kezéstól. És igy megy ez a magas állá-suaktól kezdve lefelé egész a legalsóbb néposztályig. Mindenütt a huzódozás és lenézés található. A régieknél az egyik osztályból nem lehetett átlépni a másikba. Nálunk, igaz, már nem igy van ez, mert a pénz egyszerre a rongyszedóből is földesurat teremt, vagyis arany lépcsőkön-lehet csak átvedlenünk. Hogy pedig társadalmilag melyik egészségesebb állapot, az-e, midőn az egyes osztályokból nincs .. a másikba átmenet, vagy pedig az. midőn az átmenet csak pénz utján lehetséges, nagyon nehéz lenne eldönteni. Osztályrendszer uralkodik még napjainkban és ez mindaddig meg nem .változik, :mig. az előkelők fel nem hagynak előitéféteikkel, a mig a pénzt bálványként istenítjük, s a mig a munkát az emberek megkülönböztetésének igazi mértékül nem fogjuk használni.
Ilyen komikusan hirdetjük a testvériség elvét is. Nevezhető-e az testvériségnek, amidón köztünk a vallás- és fajgyűlölet uralkodik. A mikor a „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat" parancsolatot az emberek akként tartják be, hogy egymás ölten évek hosszú során át húzódó véres és számos emberáldozatot Szedő háborút viselnek, csak azért, hogy az egyik faj a másik felett uralkodik; a midőn egyik a másikát azért nézi le, tőle azért tartózkodik, mert má3 vallással tiszteli az Istent. Az ellenségeit is szerető
TÁRCZA,
Víziók.
— A .Zalai K\'jil\'m/í eredeti tireija. —
Rég letűnt időknek hazajáró árnya Kísértgel köröttein a bus éjszakába. Mint a síri rémek, ha sötét az éjjel. Rebbentik álmomat az emlékek széjjel.
Felhevült agyamban elmúlt gyermekkornak
Illanó öröm\'zsibongva tolongnak. Hajszolják egymást, mint bus szél a fol-
[hőket . . . Oht már elfeledtem, eltemettem óketj . . .
Szép hajnalcsillagok tört szárnyú remé-[nyok
Egyenkint lehulltak, lassankint kiégtek. Eltűntek . . . Visszfényük világol csak
. |gyéren Elfeledtem őket, eltemettem régen.
S bz álmok ködéből, mint napfény viharra Kiválik egy lányarc bogárszemü barna.^-Rám nevet, kacsintgat, hitegetőn, csalfán 1.. Oh I ha ezt is, ezt is elfeledni tudnám . . . .
Piktor.
A jókedvű milliomos.
Irta: J. H. fiotiy. — A .Zalai Ködöny" tfrdja. —
— A milliók szomorúvá teszik az embert, — mondta Levrault, egy. darabka kemény kétszersültet áztatva az édes, nehéz
xerosi borba. Az öreg Camegie a halálra gondol, Rockefeller olyanokat sóhajt, hogy meghallják az occánon tul is; aztán ismertem egy Vaudcrbiltet, aki járni sem tudott, olyan reuinás volt. Az se valami nagyon látszott örülni a milliárdjainak.
— l^het — mondta Piorré Gaberne kacagva — éu. azonban szívesen vállalnám magamra a szomorúságukat, föltéve, hogy lm a hozzávaló milliókat is reám ruháznák. Egyébiránt mondhatom nektek, hogy én ismertflin egy jókedvű milliomost .is; hanem az aztáu csakugyan jókedvű." legény volt, akinok rózsás, fiatalos arcával és csipogó tiszta fényű szemével valóságos kirívó ellentétbon állott hófehér haja. Auna.k a derék embernek - semmiféle tragikus esemény sem vehette volna el a jó kedvét és könnyelmű bonhomiáját.
Bizonyára sejtitek már, hogy egy történetet . akarok elmondani ? Nos tehát hallgassátok i.. \', ,.\' ,
Abban az\' időben a nagy sóstavak környékén kóborogtam Marcél Bassor uevü barátommal. Bz a fiatal ember amerikai anyától és franeií apától származott és mind a két nagy nemzet kiváló faji sajátságait nagy mértékben egyesitelte magában egyénisége. Roppant nagy tudása volt, hihetetlenül -sokat tudott. Beszélt vagy nyolc nyelvet, kitűnő és alapos fizikus volt, vegyész, geológus, nemzet-gazdász, gépész, iparos, korcskedő, szóval minden volt egy személyben. A leg-bámulatosabb azonban az volt, hogy ez ;a rengeteg tudás nem felületes ézermester-kedés volt nála, hanem komoly, alapos és rendszeres tudomány. És amellett a\' legjobb
fiu, a legderekabb pajtás.volt, aki éppenséggel nem volt elkéoy^zeredve, agyongyötörve a sok tanulástól. Sőt! A teste vasból és acélból volt. Ezeket a részleteket i el kellett mondanom, hogy Marcel Bassort az ó igazi egyéniségében bemutassam.
Egy este a kávéház terraszán ültünk és a vacsora utáni feketekávénkat szürcsölgettük. Marcel szórakozottan tekintgetett a mellette fekvő újságba és ogyszerre megakadt a szeme egy hirdetésen. Jó kövér betűkkel volt.nyómtalva és Ebenczar Wiiliam Wbitepot amerikai rél-, ezüst-, petróleum-, guttaperchá-. és kábelkirály keresett benne egy titkárt, aki ót minden üzletében főnökként helyettesítse: Ennek a titkárnak természetesen óriási tudományának kellett lennie. A hijdetésben fel volt sorolva rendre, hogy mi mindent követel mr. Ebenezar TVilliam Whitepot a titkárjától. A feltételeknek természetesen száz ember közül egy alig felelhetett meg; Marceluek azonban éppenséggel nem voltak ezek a feltételek súlyosak. És a milliomos IftO,000 dollár évi fizetést, meg egy bizonyos nyereség-részosedést kínált javadalmazásként.
— Oh, de megfelelne ez a kis álláska énnekem ! — mondta Marcel mosolyogva, mikor a hirdetést elolvasta. — A készpénzem úgyis nagyon fogytán van már, az a kis évijáradék pedjg, amit a szüleim hagytak rám, álig volna elég egy négernek .. . \' j:
.— Hát mutatkozz, be annak a gentlemannek, — mondtam biztatólag. És Marcel-nek volt bátorsága be is mutatkozni. Whiwpot valósággal megvizsgáztatta Har-
céit minden olképzelbető és elképzelhetetlen tudományágból, aki azonban fényesen megállta a helyét a vizsgálaton és mogkapta a titkári állást.
Mikor állását elfoglalta, erósen nekilátott a munkának, a ház üzleteit nagy körültekintéssel és szakértelemmel vezette és rövid idő alatt ugy beleélte magát a helyzetbe, hogy működésének mindjárt a legelején meglátszott az üzletben, hogy milyen nagy hasznára lesz a háznak. Az üzleteket olyan arányokban szélesítette ki, hogy az első évvégén a fizetésén kivül 300.000 dollár nyereségrészt kapott ki.
_Fiatalember ! — mondta a kedélyes
Whitepot, — ha 8u igy folytatja, rövid idő múlva milliomos lesz .. .
Marcelnek tehát csak a feladatát kellett volna teljesítenie, csakhogy egyszerre egész váratlanul valami olyan esemény lépett közbe, ami nagy mértékben veszélyeztette a Marcel egész millioitfosi karrierjét. Az öreg Whitepot ugyanis megházasodott. Tekiute.t nélkül korára és az izgalmak iránt már teljesen közömbös szivére, egy gyönyörű szép baltimorei fiatal leányt vett feleségül. A milliomos természetesen nászútra indult fiatal feleségével és egy félesztendő alatt bejárták a világ minden divatos fürdőhelyét, nagy városát és poétikus zugát s amig odavoltak, a rengeteg üzlet gondjai teljesen a\'Marcel vállait nyomták, aki roppant ambícióval dolgozott és a kezei nyomán a sár is aranynyá változott. Az üzlet virágzott és a milliók nap-nap után gyűltek garmadára. A jelentések, amelyeket Marcel főnöke után küldözgetett, csupa fényes, jó híreket vittek.
Egy fél esztendő után hazatért az;,nj házaspár pihenni. Különösen a fiatal férj vágyott .már a pihenés után. Fáradt volt egy kicsit, de azért éppen olyan jókedvű volt, mint máskor és Marcelt meghagyta teljhatalmú állásában.
Hanem azért még sem ment minden a maga rendén. A fiatal asszony ugyanis szimpathiákat kezdett érezni Marcel iránt; amelyek a legnyugtalanítóbb arányban kezdtek erősödni, Mire azonban barátom a nagy byt észrevette, akkorra már teljesen elharapózott a veszedelem. Éa ez a felfedezés, amely más körülmények között egy fiatalemberre nézve határozottan kellemesen hatott volna,.Marcelt egészen kétségbeejtette, mert tisztán és világosan állt előtte az alternatíva: vagy gyönge lesz és akkor kidobja a gazdája, vagy nem lesz gyönge, akkor pedig módot találna az asszony, hogy összeharagitsa ót az urával, aminek megint csak kidobás lesz a vége. őt tehát mindenképpen kidobják.-Ez bizonyosnak látszott. Miután azonban Marcel szive gyökeréig becsületes ember volt, roppant alávalósághak tartotta azt, hogy a jóltevőjét megcsalja és azért ugy határozott, hogy erős lesz. Dobja ki a gazdája a becsületességéért, ha már a kidobatás éppenséggd^elkerülhetetlen. Végre is három-négy milliócskája most már neki is van s abból elég tisztességesen meg lehet élni.
Egy szép őszi délután, mikor üzleti intézkedéseit befejezte, éppen ott ült pompásan berendezett külön hivatali dolgozó-szobájában, takarékpénztári és chek-
Lapnnk ma.i szamához féiiv melléklet van csatolva.

A h A 1 KÖZLÖNY
,1904 április 9-ín.
XLIII. ÉVFOLYAM.
üd vözítÁ tanait követik-e azok akiij más
"alC embertársaikat megyeükés az I^Wzeretetre »laPitott "HtoJknak |
lJrfz néltól tekinti, amidőn nem faj.
vagy vallás szerint különböztetjük ember- ,
■"TkáUilteltoos vonás elég ahhoz, begy J Vadalmunk kóros ílhpo« »=g-ií«iA ezonkivül azonban még egyesek-
k lemakoribb tsradalmi félszegig.
amtly fíCösoü a középosztálynál kezd Zvon elharapózni a nagyzás. Mindenki
SsirsrffiK
ÜNEttSBg
esTazokmTmodorát. megfigyel\' minden rrmzdulatát hogy azután, abban a korbon
Mindeddig azonban meg nem vo na oly S °,s a n^ryzás, csakhogy aj el6kel5bbek, jobbmóduak utánzását az .lyea egy n bármi módon is keresztül viszi. Ha otthon akármilyen szükséget szenved is Csádjával, azért haszontalanságokra amit a S lát, sok pénzt elkölt, Mem; 1 legfényesebb bálban,. eliár mulatom s Mezeken valami o r i o o m p á n\' á b a (így Sí el másoknak) belekerül, a műk-teásnál semmiben som akar elmaradm. * gazdagabbtól. Hegy mi ennek a vege. elsősorban kinevetik, sót gyűlölik " ilyent mint tolakodót, másodsorban pedig
„Lyon könnyen tönkre jutnak ezek és
bXy teljes elszegényedésükkor nagyon megérzik előbbi hibájukat. Tan meg egy másik csoportja a nsgyzóknsk, a szellemi nagyzók. Ezek megjelennek minden komolyabb irodalmi feloKasfeon végighallgatják a legnagyobb odafigyeléssel a klasszikus zenét ós a ™veszetekórt rajonganak. Hegy ezt mmd csak külsőleg mutatják, hogy a mit a felolvasáson hallottak. abból csak egyes szavaira emlékeznek. hogv a zenéhez egy kukkot nem értenek ós a falusi mázoló képében, ha díszes keretben eléjük állítják és néhányan dicserik MuDkáesy alkotását látják, — ez . nagyon természetes. Ez a szellemi flan e ■ aem olyan veszedelmes, mint az előbbi; de mindenesetre nevetséges s a felvilágosodott társadalomba nem való,.
Bay másik társadalmi félszegseget is említhetünk, amely különösen az idei farsangban mutatkozott.- Ki a szereplési viszketegség. Föltűnni akarnak, a kik ebben a betegségben szenvednek. Felolvasnak verset irnakíszavalnak, énekelnek ós muzsikálnak csak azért, hogy megismerjék őket az emberek, liogy bámulják . nagyságukat, tudásukat és a szereplésük után nem ritkán vérmes Töményeket táplálnak, valami előkelő állásra, legalább is . a képviselőségtől elkezdve a miniszteri székig A mikor pedig c reményűkben csalatkoznak, hálátlannak mondják az embereket, a" kik nem tudták okét megérteni, munkájukat nem elegge mól tónvolták és a haza, a társadalom os emberiségnek egyik jövendö nagyságai elnyomták. J3z a csalódás kínos rájuk
nézve, de mindenesetre kigyógyulnak a társadalmi betegségből-. , ...
A fólszegségeknek még számos falát tudnánk fefeniliteni, a népszerűség haj-hászását ai áldemokratizmost, a nagy-ISsködést stb., a melyek mind nagyon elterjedtek társadalmi, életünkben es a melyekből a felvilágosodotUág emberenek
ki kell gyógyulnia, mert igazi sikert,. életünk fehd&nak valódi betöltését csu-. páo ai önzetlen szorgalmas munkában és: egymás iránt való igazi emberszeroletben kell, hogy keressük. ^
Szezonképek.
— I. és M. K. — Tüntető körmenetek. — .
Helybeli laptársunk egyik múlt heti számában egy kétségtelenül de felettébb türelmetlen hangú cikk erősen lámadja az Irodalmi és Művészet) Kort és ugyancsak leveszi róla a keresztvizet Egy ismerősöm e cikket olvasván, így szólt hozzám:
.Tizet egy ellen, hogy e cikk szerzője nincs tol életének tizennyolcadik tavaszén. A boldog tizennyolc évre vall az eszmék osztogatásában való meglepő bőkezűség, a türelmetlen, csaknem követelő hang és a viszonyok ismeretének teljes hiánya. Ifjú ember bizik csak ily törhetlenül eszméiben és nem gondol a gyakorlati kivihetőséggel."
Nem szívesen beszélek személyekrő , áe ebben az esetben kénytelen vagyok vele. Ahogy én tudom, barátom feltevése nem igaz és az emiitett cikk tónusának uem is az életévekben, hanem a következő két körülményben rejlik az oka
Az első az, hogy a cikkiró már régóta uem-városunk lakója s a kis város viszonyait csupán az újságok tudósításaiba, tanulmányozhatja. A második: hogy a cikkiró egyszerre a ciceróba született; mióta újságba ir, mindig a vezércikk és garmond- vagy a tircarovalnak volt szorgalmas munkatársa. E, rovatok pedig már tisztin az eszmék birodalmai. A tények krónikái a hirek. A cikkek mindig a hirek alapján állanak, abból az anyagból vonnak tanulságot, arról az anyagról elmélkednek, melyet a hirek jól kikészítve rendelkezésükre bocséjtanak. A cikkírónak\' mindig tiszti munkája van. Ami a hírrovatban egyszer megjeleut, arról elmélkedhet bátran, szabadon. Amit pedig a hirrovat eltakar, lenyel, azzal a cikkírónak nincs miért törődnie. A tapintat, ai óvatosság és a viszonyok ismerete a hirrovat kötelessége. Ei ezt a hármat: az újságírói tapintatot, az óvatosságot és a viszonyok ismeretét nem tanulhatja meg soha az, kit éjjeli órákban a nyilt utcán félelmetes alakok soba uem vontak kérdőre valamely hir közlése, vagy nem közlése miatt, kit soha meg nem vádollak azzal, hogy » tátsadalom békéjét akarja megrontani, hogy auarkiára tör, ellensége mindeu nagynak és mindeu tekintélynek: mert .kéuyes" dolgokat hozott napvilágra és végű\', kinek soha nem vetették szemére, hogy kedvezőtlen kritikája miatt mondott le Y urleány örökre a műkedvelői tevékenység habárairól. A Zala cikkírója sem operálna oly merészen és türelmetlenül nagyratiSrő eszméivel — bármily bélyesek legyenek is azok — és, nem rohanna Botond buzogányával egy nem éppsn gáncs-nélkOlí, de mindnyájunk által pártolt intézmény kapujának, ha évek óta tudósítója ée jjem csupán filozófusa lett volna e kör eseményeinek.
Tagadhatatlanul gyönyört, mesésen szép eszme, mely már régtől fogva él mind- -nyájunkban és melyet most Ms. Bg. ur kifejezett. Eszmének nagyszerű, de kivihetetlen. Röviden és tárgyilagosan akarok
bizonyítani: 11
JgyöiP
1-í Meggyőzésem, hogy a c kk.ró éital javasolt Irodalomtörténeti felolvasá sokhoz nemcsak Kanizsán, de egész Zalamegyében Bem lehetne, elegendő kund sebaftot (alélni. \'
2 Maga a 72. szánra koldus Bem tudna Kanizsán annyi pénzt összeszedni, amennyire a körnek nagyobbszabásu akció kifejtéséhez szükBÓge lenne. Pedig a 72-ös nagyon érti a mesterségét.
S A cikkiró nincs .megelégedve a felolvasások nívójáról. Mi igen. 0 azt hiszi, hogy a felolvasóktól több is telne. Mi hallottunk az idén két-három valóban tartalmas, előkelő színvonalon álló tel-oWftsást és meg vagyunk győződve, hogy a felolvasók a tőlük telő lehelő legjobbat nyújtották.
4. Az I. és M. K. — ezt a modero jelzést Ms. Bg. urnák köszönöm, valóbau sok felesleges betű kiírásától kiméli meg a jövőben a kanizsai újságírókat — mondom, az 1. éB M. K. így, ahogy most van még nem a legcéltalanabb intézményünk. A közönség látogatja a kör délutánjait és ott kellemesen szórakozik. Ez már magában véve is létjogosultságot ad a körnek. Azonban van még egy hatása a kör működésének, mely megbecsülhetetlen és ez az, hogy kebelében egyesíteni tudja városonk széthúzó elemeit. (N. B. Ezt a nivelláló hatást a körön kivül még csak "a tüzoltóbanda térzenéi érik el.) Igaz ngyan, hogy egy I ,és M. K.-nek nem csupán a szórakoztatás és a társadalmi béke helyreállítása a hivatása, de sajnos, így vagyunk\' a vidék minden társadalmi, intézményével: máshová ütnek, mint -Jibová -íélozuak. Ebbe bele kell nyugodni.
A hogv Ma. Bg. kiszínezi egy újra szervezett 1 é» M. K. jövőjét, azaz ideálja a vidéki irodalmi köröknek, de nálunk es idő szerint utópia. Az I. és M. K.-t megsimogattuk néha napján mi is. De Ms. Bg. támadása tulságOBan erös és részleteiben nem egyszer igazságtalan. Mint mondtuk, a kör uem Bayard. a gáncs nélküli lovag, de legalább igazságtalanok se legyünk hozzá és ami érdeme van, he vitassuk el.
Tűntetó körmenetek.
könyveit nézegetve, mikor hirtelen felnyil\' az ajtó és misstress Delia Whitepot lépett a szobába minden bejelentés nélkül Főnökének szép, fiatal felesége. A fiatal hölgy sápadt volt és nagyon felindulluak látszott. Kékeszöld, mély tüzü szemeiből izzó láng csapolt a fiatal ember felé. A keztyüt ugy Bzakgatta le apró, fehér kezeiről és reroegó, vérpiros ajkait ö6szeharapdálta i.deges-
Marcelt rettenetes félelem fogta el a szép asszony láttára és szemeivel kétségbeesetten tekintgetett az ajtó felé, menekülni szeretett volna. Félt a szép asszony bódító közelségétől. Az asszony oda ült egészen a közelébe és Marcél gyávának, gyöngének érezte magát. Kivánta az ajkait, megszédült a tekintetétől, a hajának illatától...
- Nem is tudta, hogy történt, de az ajka (idaforrt az asszony forró, nedves, kicsi ajakához ...
És abban a pillanatban újra nyílt az ajtó ás "Whitepot lépett be rajta — a férj. A szerelmesek későn lebbentek széjjel, a milliomos mindent látott. Es tadjátok, mit csinált a jó öreg? — Kacagott, fiuk! Becsületemre mondom, hangosan, kedélyesen felkacagott, aztán pedig azzal
küldte el az asszonyt, hogy meiijeu fel a szobájába, ó is mindjárt utána jön. j
Mitor pedig az isteni Delia kiment, megölelte Marcell és jóságosan mondta: — Ón éppen a kellő pillanatban lépett közbe, fiam! Már hetek óla tépelődöm, hogy milyen módon menthetném ineg az én epedő virágszálamat. Ön mindenütt képvisel engem, tehát nejtem. mint igazságos főnöknek, fel kellene emelnem az ön fizetését. Fel fogom emelni, barátom! — mondta újra kacagva.
És ez nem volt tréfa. Az öreg amerikai, gyorsan és férfiasau cselekedett: elvált a feleségétói, . társul vette a fiatalembert üzletébén és összeházasította a szép, szerelmes asszonynyal.
A lakodalmi vacsorán\'\'-azonban megtréfálta őket: álomport kevert a fiatal : férj poharába. És ezen még ma is nagyokat nevet, hogy ha a Marcelék gyermekeit ringatja a térdein.
Igen kedélyes fiu volt az én egyetlen milliomos ismerősöm ....
.Hallom a jövő dalát" és szeretném, ba reám is ugy hatna, mint Keplerre hatott. De sajnos, én már a forradalmi dal mögött ii meglátom a pózt és Bejtem, hogy egy variált induló még soha nem forgatta fel á világot.
Csatakos, reménytelenül szürke reggel az utcára lépek. Kik melleltem fe,öltőjükbe húzódva elmennek, olyanok, mint az önzés 6gnrái. De szemben jön szabályos négyes Borokban busz-harminc sztrájkoló kömives, kik a Marseillaist danolva járják a várost; Jó kedvük van: hisz ma szabadok és arcukról lenevet a vak- bizalom. Hiszik, hogy győzni fognak; győzniük kell. A ruházatuk tiszta, testtartásuk egyenes. Némelyik hatalmas ookroa nyakkendői , visel és feltűnni vágy. Mog vannak róla győződve, hogy e percben a világ szeme rajtuk pihen; hogy élénk éideklődé? tárgyai ők. Pedig dehogy I Aki találkozik velük,.nevelő Cí0dálko2ással néz ulánok, hát ezek kicsodák, mit akarnak? A munkásindulót éneklik kellemes összhangban. Csak hadd énekeljenek. Járják a város utcáit. Hsdd járják 1 Sok: vizet nem zavarnak, óljában senkinek nincsenek. Csak egy ludtalpn. sörivástól elhízott ismerősöm, ki nagy, barátja törvénynek és rendnek, jegyzi"-meg:
.Hol a rendőrkapitány, hogy ezt megengedi?"
Valóban; láttam én már nőegyleti \'választást és kongresszusát az alkalmazottaknak, melyek-több vizet zavartak, i mint e reménynyel, bizalommal és fel-. forgató szándékkal telt körmenetek.
^ Semper.
IIIREK.
— A világjáró Zrínyi, Zrinyí Béla Mosrtzulból keltezett levelet küldött lapunknak. Mosszul Kisázsiábao van. Innen Bagdadba indul. Az Drfai hegyekben kurd rablók támadták meg és csak a védelmére rendelt két csendőr elszántságának köszönheti, hogy életben maradt. Aleppoban az osztrák-magyar - konzul neje Erdődy Pálffy Mária grófné fogadia és emlékkönyvébe a kővetkező verset irta:
.Az erőtlen csügged, az érős megállja.
Hert\'tadod mi u erő? Akarat.
Mely előbb vagy utóbb borostyánt árit*
„Ez legyen jelmondata nehéz, de Bzép feladatában. Nagy örömem volt látni, hogy magyar emberben is van vállalkozó szellem és kitartás. Isten vezérelje ntaiu és vezesse vissza jó egészségben édes hazánkba. S ha visszatér, köBzöntae nevemben is a drága honi tájakat, melyektől távol sodorta az élet küzdelme egyenlőre Önt is. Igaz híve Sanik- Khan Akhter szül. erdödi Pálffy Mária grófné" Bagdadból Zrínyi Béla Teheránba készül. Teheránból Indiát átszelve Tibetbe megy, melynek fővárosát Usszát akarja elérni. Vagy bemegyek Lasszába" mondja Zrínyi, .vagy élve nem térek visaza." Mint lörök orvos akar Tibetbe menni, teljesen ismerve a mohamedán szokásokat.
~ Szerkesztő-változás. A „Keszthelyi Hírlap" eddigi szerkesztője Dr. Lovassy Sánior megválik állásától, mert tudományos kutatásokra való megbízást nyert, ez a tevékenység pedig elvonja a hírlapírói működéstől. A .Keszlhelyi Hírlap" szerkesztését Dr. Csák írpád, volt keszthelyi szolgabíró veszi át. Dr. Lovaasy 12 évig szerkesztette a lapot. Bátorsággal éa igazságszerelettel szólt hozzá a közügyekhez, felrázta sokszor a vidék indolenciáját aléltságából és fennen lobogtatta a haladás zászlaját.
— Házasságkötés. Molnár Ferenc eperjesi lakós, posta- és távírda tiszt, április hó 4-én kötött házasságot Hild JLiszló nagykanizsai lakós, temetkezési vállalkozó leányával, Margittal.
. —■ Kinevezés. Szabó Bertalan, torontál-megyei kir. tanfelügyelői tollnokot, a X. fizetési osztály S-ik fokozatába, az 1901. évi I. t.-cikk értelmében megillető személyi pótlékkal, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, Zalavármegyébe kir. segéd tanfelügyelővé kinevezte,
— Gyászhlrek* Közszeretet és tiszteletben álló vármegyénk alispánját mély gyászba boritotta, nővérének, özvegy Viz-lendvay Sándorné, született Csertán Paulina mnönek, április hő 3-án Duzs-nakon történt elhunyta. Temelése, a megye közönségének általános részvéte mellett, április hó ö-én délutáu 3 órakor ment végbe.
Németh Antal, nyug. posta- éa táv. számvizsgáló, Zalaegerszegen 75 éves korában elhunyt. Boldogult a Szent Benedekrend noviciuaa volt l8i8.-bau, de a szent szabadságért lelkesülő ifjú a honvédek táborába lépeti; b Világosi fegyver!** tételnél mint káplár szerepeli, azután pedig elbujdosott, amidón amqealiát kapott, 1861-ben jegyző, majd pedig kisdedóvó lett, végre képzettségének megfelelő állami szolgálatbau tett hazafiúi kötelességének eleget. Temetése kiterjedt rokonság és ismerőseinek nagy részvéte mellett történt
Egyházasbükki Dervarica Kálmán nyug. kir. aljárásbiró. AJsólendván 77 éves korában meghalt Temetése nagy részvét mellett elsején volt. Niíje és öt gyermeke: Ilona, Kálmáo, Elemér; Jenő éa Melinda gyászolják. Az elhunyt régebben lapunknak is szorgalmas munkatársa volt
Czérna Iiváo m. kir. aóhivatali mázsa-tiszt neje sr.ületeit Máttyus Mária április hó 1-én 65 éves korában meghalt Nagykanizsán. Temetése húsvét vasárnapján délután i órakor Kazincy-utca 57. számú gyászháiból az. ev. ref. egyház szertartása szerint nagy részvéttel uient végbe.
— Névváltoztatások. Klein Jenő a keszthelyi gazdasági tanintézet hallgatója ,Ligeti"-re, Eízner Mór balatonfüredi lakós. kir. járásbirósági végrehajló .Erdélyi "-re változtatták családi nevüket belügyminiszteri engedélylyel.
■— Közügy — nyilvánosság kizárásival. Zalavármegyei községi és körjegyzők egylete április hó 5-én Nagykanizsán
alkalma lesz, hogy a nyár tikkasztó melegét, csekély díjfizetéssel, enyhíthesse. (Kiskanizaáról lévén szó, félő, hogy ugy járunk, mint a .kiakanizsai takarékpénztár" -ral, mielőtt létesülne, megbukik. A szedő.)
— Hymen. Herzfeld Dezső újpesti lakós, bankhlvatalnok. eljegyezte Sauer Ignác nagykanizsai lakós magánzó leányát, Margit kisasszonyt
— Uj «ny*k5nyTTeretó. A m. kir. belügyminiszter, a zalabéri anyakönyvi kerületbe Gulnet; László eegédjegyzöt anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki, korlátolt hatáskörrel.
— Piknik. A nagykanizsai Társaskör április hó 16-án saját helyiségében családias jellegű pikniket rendez. A tagok által hivott vendégeket szivesen látják. Kezdete este 8 órakor,-
— Sztrájlt. A nagykanizsai kőművesek szlrájkja — amint értesülünk, a kibontakozás stádiumába jutott, amennyiben a sztrájkbizottság is engedett követeléseiből, viszont az építőmesterek is a napi béreket mérsékelten, a viszonyok által megengedhető összeggel való felemelését — kimondották. Bemélhető, hogy ezek után a sztrájk rövidesen megszűnik.
— A Magántisztviselők Országos Szövetségének nagykanizsai bizottsága folyó hó 9-én este léi 9 órakor gyűlést tart a Polgári Egylet olvasó termében. A gyűlésen megválasztják a nagy bizottságot.
—■ Zálogosok bünpöre. Olvasóink előtt ijmeretes Berger Károly, neje éB Friedeuthál Lipót volt nagykanizsai zálogosok bűnös manipulációi, melyek alapján a naeykanizsai kir. törvényszék Friedenthál Lipótot másfél évi, Berger --Károlyt egy évi éB Berger Károlynét 6 hónapi börtönre ítélte. A Kúria a" törvényszék . Ítéletét lényegesen megváltoztatta, amennyiben Friedenthál Lipótot az ellene emelt vád éa következmények terhe alól teljesen felmentette, Berger Károlyt 9 havi, Berger Károlynét pedig 3 havi börtönre Ítélte, mégis Berger Károly vizsgálati fogságából 6 hónapot kitöltöttnek vett Ezen ítélet kihirdetése ulán az iratokat Nagykanizsa város tanácsához teszik át, ahol is mindenki visszakapja zálogtárgyát, vagy ha az elveszett — a zálog cédulán kitüntetett becsértéket \'-^KStgyMés. A nágykaüizüili kerületi betegsegélyzö pénztár, húsvét másnapján, a közgyűlési kiküldöttek nagy érdeklődése melleit tartotta évi rendes közgyűlését Scbweitzer József elnöklete alatt Általános megelégedést keltett zárszámadást egyhangúlag elfogadták, a, számtdók-nak a felmentvényt megadták, végül pedig a rendes választásokat ejtették meg-
— Eló\'éptetés, A győri kir. főügyész Török Ferenc sümegi kir. járásbirósági és Szabó György zalaegerszegi kir. törvényszéki fogházőrt az\' illető fizetési osztály II ik fokozatába léptete elő.
— Gazdakör! kBígyülés. Nagykaniz»a városi és járási Gazdakör tegnap, április hó 8\'-áu tartotta évi rendes közgyűlését NagykanizBán a városház tanácstermében. A tagok élénk érdeklődése mellett Jerffr Adolf, a gazdakör elnöke a közgyűlést délelőtt 10 órakor tartalmas beköszöntővel újította meg. A zárszámadást és költség előirányzatot a közgyüléa helyeslőleg vette tndomásúl. Két uj választmányi tag megválasztása után az elnök által előterjesztett munkasorozat tudomásul vétele után a közgyűlés-11 órakor véget ért
— Zalamegyei Gazdasági Egyesület.
A mult héten megtartott közgyűlésén Hertelendy Ferenc, vármegyénk főispánját újból és nagy lelkesedéssel egyban-
közgyüléet tartott Ezen rendkívüli köz gyűlés tárgya volt a községi és körjegyzők, valamint:* segédjegyzők fizetéséről szóló törvényjavaslat megvitatása, illetve ezen célból az országos központi jegyzőegylet áltai április hó 8 án tartandó közgyűlésre az egyleti képviselők megválasztása. Azonban Kele György egyleti főjegyző indítványára Kovács Gyula egyleti elnök a nyilvánosság kizárásával zárt ülést rendelt el, mire a sajtó összes képviselői és a többi, — nem egyleti tagok is « gyűléstermet elhagyták. Ezen nagy fontossággal biróuak látszott közgyűlés lefolyásáról, mi természetesebb, bővebb tudósítással nem szolgálhatunk.
— üj íürdó. Örömmel értesültünk, hogy Nagykanizsán, a közegészségnek egyik leghathatósabb előmozdítására, a .Principális csatorna" mentén, (Kiskani-zsán) nyári fürdőtelep létesltbetése érdemében erősen terveznek. Amily örömmel üdrözöljük at eszmét, épp oly kiváuatosnak tarljuk, hogy ezen terv mielóbb megvalósuljon. A közép és alsóbb osztálynak
; egyieuj guruit uu 1 J-- ->— — —<>- ------------------ ,
városház tanácstermében rendkívüli- - gulag- elekévé választotta: Az előterjesz-
tett évi jelentést a közgyűlés helyealöleg vette tudomásul. A cukorforgalóm szabályozása érdemében a pénzügyminiszterhez és az oraíáígyüléshez feliratot Intéz. Végül kimondta a közgyűlés, hogy a veszprémi Gazdasági Egyesület által Veszprémben rendezendő augusztusi mező* gazdasági kiállításon .küldöttségileg vesz részt.
— Késedelmi kamat a betegsegélyzö pénztári járulékok ntán. A kereskedelemügyi tn. kir. miniszter az alispánokhoz intézett rendelettel kimondta, hogy a betegsegélyzö pénztári hátralékos járulékai után késedelmi, kamat és behatási illeték felszámítása jogosult.
— El&getc halott. Március hó 5-én Felsörajk községben meghalt Selymea Katalin 70 éves asszony. A kiterített halott köré felállított egyik gyertya — midőn & halottas szobában éppen senki sem volt — ledőlt, ennek lángjától a szemfödél lángot fogott. A tüz által keletkezett nagy füst által * szomszédok figyelmetsé téve -r a halottas szobába
xliii. évfolyam
alai közlöny
1904 április 9-v
betörtek - a tüzet eloltották, de akkorra már a halott ménné égett. Az eset érthető izgalmat keltett az egész községben.
— Szentjakab! rablógyilkossá^. A
szentjakabi határban lévő úgynevezett Rózsahegyen március hó H én virradóra Magyar Jíooat és nejét meggyilkolták és kirabolták, — ezt annak idején részletesen közöltük. Az előjelekből ítélve, cseiidörségUnk a nyomozást sikeresen fejezte be, amennyiben az eiősen gyanúsított ifi. Magyar látván, Hóc István, id. Horváth Gábor és ennek József és Gábor fiai letartóztatva a nagykanizsai kir. ügyészség fogházában vannak. Több bűnjel megkerült A fogva lévő terheltek tagadással védekeznek.
— Elhalasztott közgyűlés- A nagykanizsai ipartestületi botegsegélyző pénztár évi rendes közgyűlését, már másod ízben, április !>6 4-én megtartani, de a tagok oly csekély száinbao jelentek vieg, hogy az megtartható nem volt. A közgySlá megtartását bizonytalsu időre, halasztották el.
— Recept a jó lakásról. Tancik Feronc dr. egyetemi m. tanár szerkesztésével megjelenő .Tuberkulózis* cimtt lapból veszszűk ál a minden gondos háziasszony figyelmébe ajánlható jó lakás következő receptjét: .Lehető napos lakást szerezzen ki-ki olyan vidéken, ahol a levegőt nem szenyezi sok por és kormozó füst. Hálószobául a lakás legnagyobb és legszárazabb helyisége választandó. Ne aludjék senki nedves szobában. Minden szobát szorgalmasan kelt szellőztetni; gondunk legyen rá, hogy éjjel is jusson tiszta levegő a hálószobába. Ne tűrjön senki port a lakásban ; a por eltávolítása nedves fultörléssel törtánjék és ne söp-ré»Bel. Óvakodjék mindenki a rosszul szellőzőit, tul meleg, dohányfüstös helyiségektől: kávéház, korcsma helyett töltsük pibenó időnket szabad levegőben. Minden háziasszonynak féltő gondja legyen a lakásának tisztaságira és pormentesaé-gére, hogy mikor az ura a munkából megjön, kelleraosen érezhesse magát otthonában, ne vágyódjék pihenőre korcsmába vagy kávéházba.
— Gazdák figyelmébe. A káros rovarok irtásit a tőrvéDy a gazdák kötelességévé teszi. A gyümölcsösök —7 és a fateiiyésztégre rendkívül káros betoldással van a cserebogarak, t$egjelenése,.^mi£rt: is ezeknek pusztítására már most is felhívjuk a gaida közönség és kertészek figyelmét.
— 5 fillérért megtekinthetik az ország egyik legnagyobb nöi divatáruházának tavaszi és nyári újdonságai. Kérje Nagy-séd egy levelezőlapon minUgyOjteménye-met s elküldöm azt ingyen és bérmentve. Tartalmazza a kővetkező télelek mintáit: 3000 vég tavaszi éi nyári divatszövet 120 és 140 cm. széles 65 krtól S frt 25 krig. 16000 vég motóárü különböző minőségben 24 krtól 1 frt 20 krig. Vfeiner Mátyás női divatárubáza, Budapest, Andráesy-ut 3.
— Itt a tavasz! Tavaszi és nyári ruháink rendbehozása sok gondot okoz, ha nem tudunk egy megbízható Céget, ahova azokat vegyi tisztítás vagy festés végett küldenénk. Olvasóinknak melegen ajánlhatjuk Berkec István utóda (tulajd. Kovács Endre) kelme-selyem festő és vegyitisztitó gyárát Budapesten Kinizsy u. 14/b. Fenli cég 40 éves fennállása és jó hirneve elegendő garantiát nyújt arra nézve, hogy a beküldött férfi és női ruhák, függönyök, hímzések, téritök stb. atb. pontos és kifogástalan elkészítését biztosítsák. Árjegyzéket a cég ingyen küld és 20 koronánál nagyobb összegű megrendelésnél a csomagot bérmentve küldi. ■
— Gazdák, ha nagy terméshez akar -. nak jutni, Matithner-féle magvakat vessenek. Idei árjegyzékét.. mely 226 oldalra terjed, Maulhner Ödön cs. éa kir. udvari magkereskedése Budapesten, Rouenbiller-utca 38. mindenkinek ingyen
,, megküldi. A kitűnően tisztitótt, legnagyobb csiraképesBéggel birő, fajtiszta magvak árai alacsonyak. Különösen fölemlitendők az. impregnált takarmányrépamagvak és a legnemesebb gabna-félék dus választéka.
Parádés tói.
magyarul és i\'1, beszél. Tájéiig Rsichlng igaz: orszáü.)
kersslatik, II szia* nyelvet ül ás falalstft ad íftisinja (Hor»áíb-
közMdaság.
_ A Trieü: j\'
Társaság (A^JW&nos Biztosító-márczius hó tt&W <*»«»\'!> \'í
gyűlésén terjeii^»,twlott ÍWto
mérlegek. » be az 1903. élt
Az előttünbfe . , •
hogy az 19031®, jelentésből látjuk, ben volt él,^(^ber 31-án érvény-656 787.581 tőkeösszegek
ki és az 31 fillért tettek
28,731.705 kitó\'»ö)4n bevett dijak életbiztosítási íiCVOÍ. fillérre rúgtak. Az ■386 korona 8\'fy díjtartaléka 14,002, korona 16 SlIi^íM™\' 174,192.235 A tüzbizto#i,ie"lledet.t-. .
-----
bel\'öréáes-löpá^Cii.\'feban, beleértve
Emeleti lakás kiadó
Keszthelyen a föutczán, —- utczai kilátással. A legéíéniettb forgalmi helyen, mely áll, tSb"b szoba, egy konyha és egyéb melléüslyiaégböl, kut a házban, s. a. t. 1904. május 1-től kiadd.
Ugyanott egy bolti helyiség is kiadó 1904. május 1-től, esetleg azonnal is. Közelebbi értesüléssel szolgál Lázár Ignác Sándor, Keszthelyen.
tositást a diM& ás tűkör-űveghiz-biztOBÍtási 6«íy\' 12,989,614,559 kor. 70 fillér TOltXpn 21,276.946 kor. 37 fillér vis«i«l 8,716,810 korona ugy, hogy a itfeiiftoítfM* fordíttatott korona 33 fiirfj1 ^\'bevétel 12,660,135 bői 8,669,9ÖWóíW>U\' roely 5s9zeK\'
tartalék min#j 26 fillér mint dij-évre vitetett i .létertől menten\'jövő késsé váló tó \'iW években esedé-82,523,237 itslezvények összege
A s*állitm«tpl fillérbevétel kitett „U\'teitáni ágban a dij-lért, mely a lí.\'C.\'.ue korona 60 fii-után 1,161.34 I öftiiitositások levonása Károkért Slítw 49 fillérre ingott 093 korona íílVk 1903 ban 26,668. Ehhez hozzá«H,i61lért folyósított — jesitett kárfiÁ® előbbi években tel-tása óta károö\'et a társaság alapija 96 fillérnv«\' :;fteu 768.682.166 kor. fizetett ki. " u tekintélyes összeget
A nyereség:1.-!\'\' ,
összesen 28j&i{gP®k kiW11\' mel7ek rúgnak, különlO6- korona 96 fillérre szabály szeriiij liiömelendők: az alap-5,260,000 kai^/tyei-eaégtatUlék, mely pirók árfolya V/tm ki\' " értékpatalék. mely sS. >Mo3ására alakított tar--6OTo~tartaiaCi\'W.S24 korona 17 fillér rona 01 fiíléigíJ16?T78.952; ko-emlitendő a fe&dkedBtt, továbbá fettes követeléB\'ívSÖÖi koronára rugó ké-■korona 47 JÜviltiléka éa a 378.042 Ezeken Wvffltf&\'yV ingatlan tartalék, korona 47 fife\'MU még egy 938.042 nek az a leilijJSert külön alap, mely-tositási őszutóidé, hogy az életbiz-csökkenését ÖjíJi * kamatláb esetleges
A -téraasáA^eslitse. jai melyek pÍj \'M tartalékjai és alapnak elhelyezi1\'! ji\'rágu értékekben van-tán 208,63íSjf; idei átutalások foly-227,S29,923fe\';!! korona 73 fillérről tok, melyek fetti\' 26 -fillérre émelked-helyezve: ttezöképen vannak el-
. J. Ingat\'.! I\':
35,297.680 Ktffl ÍelzátaS követelések
2. ÉletbíöS 66 fillér, kölcsönök l!< e-i>i kötvényekre adott
3. Letépi\'®! korona 26 fillér, adott kölcsSfeWeiett értékpapírokra
4 Értékp<C®3,807 kor. 18 fillér. 11 fillér. Ü 157,833,474 korona
5. Tárcaviflií,-
6. A részi© 1,008.628 k, 72 f. velei 7,350,fej biztoaitott adósle-
7. BankoWjfto|ona. követelések,Witley,® rendelkezésre álló vetelései, a ÍÍÖpénz és az intézet kivonásával 5Á-, tiíik követeléseinek le-
r»en-227,3231095 kor, 88 filL Össze-
Ezen érUS\'ifc\'orona 26 fillér, gyar értékeWj«fÓI 46 millió korona ma-
- Eisd HL!-fesz. Schw.rzlíSWbáiasilásI Egylet m. meg folyó éi\'C\'W.elnöklésével lartatott negyvennegj^Síitcius 26-én ezen intézet kezelési WJMjwráw, Az 1903-iki számadás a f!( JKitf^oző jelentés és zár-egyhaugulagi\'V^iótvény megadása mellett tésben és oXi^ásul vétetnek. A jelenlemre méit At-n a következő figye-jutalék és tfOitok találhatók: Nász-korona 29 íC\'ííotések cimén 869.613 95 árvajutal%|?í\' kifizetve, ezek között uj beitatk«%i» 59.650 koronával Az 3017 jútai®#., 14,864 jutalékrészt, tek, mint többet eredméoyez-
2,507.619 PL \'íiőző évben. Dijakban be; ami 22ÍÍ,\'|js ,49 fillér vételeztetett kedést jelei!\'; ) tor. 66 fillérnyi emel-413,120 kfr . i\'-amat és bérjövedelem korona 42 Pjii®. fillér, tehát 40.727 előző 1902. rtmrei több volt, mint az korona 99 & díjtartalék 1,202.482 már 9,334 lViel növeltetett és most W85 fillérre emelkedett.
A nászjutalék fele&eléai és a külön tartalékra 116.206 korona 20 fillér esik, melyek most már 708,774 korona 60
fillérrel rendelkeznek. A mult esztendőben létesitett árfolyam különbözeti tartalékhoz 15000 korona csatoltátott,■ mely ezzel : 65,000 koronára rug. Á hivatalnoki nyugdijalap javára 6000 korona megszavaz-tatik, mely íiyugdijalap immár 140,483 korona 02 fillérnyi összeget ért el. A mérleg végösszege gyanái^ 10,620.892 korona 67 fillér mutatkozik, mely végösszeg takarékbetétekben, állampapírokban és egyéb elsőrendű értékpapírokban. valamint kiváló Baját épületekben fedezetét leli. A jegyzőkönyv hitelesítésével Biazek I. Antalf és tLöbl Izidor urak bízattak meg. A felügyelő bizottságba uita ■ Dr. Alexander Bernát, dr. Simonyi Zsigmond, Héger íőzsof, Wertheimer Albert és Seifeusieder József urak választattak meg. Miután közgyűlés dr. Murányi Ernő tag indítványára Schvrarz Arroin elnöknek\', az öíszigazgaióíágnak és Kohn Arnold vezérigazgatónak egyhangúlag köszönetet és; elismerést szavazott, a közgyűlés\' véget ért. A ,D\' osztálynak folyó évi márcíuB 22-én megellett VIII. kisorsolása alkalmából az alábbi alap-könyvs/ámok soroltattak ki, minek folytán a nevezett tagoknak egy-egy 1000 koronára szóló dijmeutes nyereménykötvény kiszolgáltatott 1839 alspkőnyvszám Spitz Fílöpné Budapest, 69113 alapkönyvszám Herschkovícs Gyula BndspeBt, 1020 alapkönyvszám Schwéiger Lajos Kunfélegyháza. 4245 alapkönyvszám Tuna Adolf Zombor, 6279 alapkönyvszám Levy Raf. Ábrahám Zenica, 6709 alapkönyvszám Seres Imre Sarkid, S9790 elapkönyv.szám dr. Spitzer Adolf Edervik, 70343 alapkönyvszám O.égeni József Kolozsvár.
ijrodivlom
— A „Zenélő Magyarország" zongora és hegedű zenemű folyóirat mOBt megjelent XI. évfolyam 7-dik füzete az .Endre lovag* cimtt énekes daljátéknak, legszebb számait hozza, mely a Sziklay Kornél igazgatósága alatt álló .Kis Színháznak zajos tetszés mellett ezinre került állandó műsor darabja. A szeneszámok: 1. Endre lovag szerenadja. 2. Endre és Erzsébet duettjei S. Bencze apród indulója, melyek közül az utolaó szám máris nagy népszerűségnek örvend. Hasonló gazdag tartálommal jelenik meg a közkedvelt zenemű folyóirat minden egyes füzete ugy hogy előfizetői az érdemesebb zenemüveket, melyek az ■ év leforgása alatt megjelennek a havonta kétszer megjelenő füzetekben kapják — mig nem előfizetők e jelen szám tartalmát is külön lenyomatban CBak 3 koronáért szerezhetik meg. Előfizetési ára egész évre 24 füzetre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 6 füzetre 3 korona. Előfizethetni az e számmal meginduló IL évnegyedre, valamint az előző évnegyedekre is a „Zenélő Magyarország\' (Klökuer Ede) zenemű-kiadóhivatalában Budapesten VIIL József-körűt 22/24 szám alatt, hol egyúttal minden nyomtatásban megjelent zenemű a legolcsóbban megrendelhető.
Tese, húgyhólyag, hugydara és a köszvénybántalmak ellen, továbbá a légió és emégxtősl szervek horntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Lttbion-forrns
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. llnmhaj tó hat ás n!
fellemes íiil | »» Köiijeí nésiMő
Kapható íiTSnyiiíkercikedímkbcn 4» gyájtywertirftkbaa. A Salvator-forrM igmgMí"*?* Spuri
Eif liMos irja: |
Wilbelm Ft-runc, gyógyizerési, a és kir. ua«ri uUliti urnák Neunkirchsn, ^.líó-Ansztria.
B.-üj város.
Felkérem, bnxy postaford«ltÁTalköMjön nekem u Ön Wilhelm-tÉle anliaMiriukM
antirenmtiikoi líniimtó te&jfcbAl kit
esomajíal. KOIctiék al a teit Díbrecenke, S*atta»ry Otbor Ui- (01dbirloko.n«k Debrecen, 1664 hiiszim. 8n ajánlottam a betegnek a tent, mert avval mar sokakat meggyiryirottam Kírem lohtt On hoiy posufordnltiml a kért vér-tiulltó-teit magjai basioilati utasittasl utánvéttel köldj< meg, de minél gyor-jabban. U(tyMiaDak a lenti belegnek mii több adagra is lesz KOkiége, mert azt lanUcsoHam neki, bofy a teít tesalSbb két búnapon .kereaatül tiasacilja. Még eojiaer van ixeroocsém a fenti címet emlékezetébe bostf éa kérm a gyort megküldi... ijBteiet(el
iiszkay Ferenc, földbiitokoa.
Kapható Franz Wilbelm, gyógyszerész, cb. és kir. udvari szállítónál Neiinkircheo, Alsó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogueriákban.
1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 posta küldemény 16 csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyar monarchia posta állomására.
Iteerkrmtöséí/ : Dr. Villányi Benrik, íelelSa nerkeaitS.\'
Kiadó: Jfí. WajclUs JbuKt.
vegyes.
— Sok évi meflfijyelét- Emészté«i gyenge-íégekúél é« étTágybUnyoil áltedib&n miaáea gTomorbsjntí, & vtlódi .íloll-féle seidUtz por«k* bizonyultak a legflikereíéibeknek a többi iserek ÍOlőtt, miat gyotaoteroíitők ét tárüattítók. Egy dobos ára 2 kor. 8iétköldés naponta atAn-Yétellel Moll A. gyógyverésx, ca. és kir. udv. szállító által, Béca, 1. Tachhubeo 9. A Tiawi gyógyszertárakban határoxotUn Moll A. kéwit-ményo kérendő a«\' 6. gy«i jeJvényótel é« aláírásival. i
Nyilttér
Az e rovat alatt köröttekért nem vállal felolSnézet a azorkeaatSség.
NESTÚssnS\'
Kísérlet; cleiokra fél dobolok á 1 Korona.s=
^HIRDETÉSEK,
Férfiak ingyen kopnak.
olyan uj lalJtlmirtya orvos^got, ju«ly ax clvcíxtett erűt ujrá meghozza, Prtbacsomagox- s egy srái oldalas könyvet j\'Ostiu, jól bcc$ojnagolva. ingyen kapják niiitdaiok, a kik érte irnik. Kz a lcgb\\-mutatraroéllöbb, csodaorvosság, mely niegmcntott ezreket, a kik fiatálkori kihágások folytia nemi bajokban, szifilitbeii, valauiint elveszített férfierő ben szenvednek, Et okból elhatározta a* intiret, b<>gy «gy ingyeu orvosíigol magjrarAxO könyvvel együtt mindenkinek-ingyen küld. ÜmcI a házior-voisivggal a laj otthon gyógyítható, mindazok x kik a liatalkori kiháigi-sokból JzAnnazó némi bajokban, szellemi clgyöngttlésbpn.vagy krónikus bajokban •uenvedoek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer köívctetlenül azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szUkséges csodálatos ere<b»énynycl gyógyítja az évek óta tartó betegségeket. Öreg, fiatal egyaránt irhát State Medioal Instltutnak, az alant jelzett ctmre, a hon-tíaii a csonxagot rOgtón elküldik. Az intézet leginkább aiokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából, az otthonukat nem hagyhatják cl. A pióbacsomag megmutatja, hogy -mily könnyen Jtl^yögyithatók ebből a rettenetes bajból otthon. Az intexet kivételt nem tesz. Mindenki irbat érette bárhonnan magyarul, mtre titoktartás mellett j>osta-fofdti)iával egy ingyen . csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ina. A csomag oly szépen be vau csomagolva, hogy a tartalmát senkísem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medlcal InstjtKtc, I? Elektron Building. Kort Wayne, Ind. Amerika.
A levilck mindig hérmentcsitendiJk.

FONTOS
GIOMÖRB AJ0SDS3IAS!
Étrágyhlányt, syomor-fííjdaliirakat, éinelygéBt,
gyomorgyengeBégot, emésztéai zavarokat, f5-ftjást atb\'. megstüntet azonoa]\'"a világhírű valódi
)ÍRÁI>Y féle MARJACEILI GYOMORCSEPPEK.
Sok ezer köazönó ís eh\'smerö nyilatkozat t Kii flieg használati utasitisnal 80 fillér,
nagy fiv.\'ft 1-40 korona. == Byigyszertiraktian kaphttö. m
Fírakto: BBXDY C. gyógyszertára a .Magyar Királyhoz" Bécs, honnan kívánatra Ingyin kUldatlfc az érdskss .Spsoialbrosohür,\' 5 kor. bektlld&e ntán 6 kis flveg, 4.50 kor. beküldése mellett 3 nagy Oveg 1<mi bér-mentre küldve Képviselet Magyarország réíLére: TÖKÖK ÍÓZSEF gyígyíiertira Budaiiest, Kirily-utca IS
Óvakodjnrk otáni«t«kt611 A ralédi MAR1A-CELU gyomorcaeppi-k fenti viajegygyel alüriet.1 kell, hegy ellátva legyenek.
tisztító kivonattal tisztítsunk
A Rlchter-féla
LiMwnt.Cm. |Mg,
Sor jeny- ?ata-Ei?oller
egy r^i kipróbfilt báiíaior, a laely \' mk több mint 33 év 6ta
biihatíbsdSresSléefllaltotoiiiitaUi Jluríjfiil, ttíníl & Btjkilttditi. Tn«a. Silányabb atániatok miatt i^íSS bovíiláslcorívatojak legyünk & csakis eredeti üregeket SoboK>kbana„!!ninfvMjegysyol fe a.,Ricll«" oiégjegyíéssal fegad-junkaL—.80 f.,1 k.J0f.és2 k. árban a legtább gyjgyaiertSrban kapható. Főraktár: Törők \' József gyégyaíoréamél Budapesten.
> Blttlir F.Míslifn,
„in. -I Vlr. udrttri ufcUUdk.. Ru^nt.t.Jt, ^
XL11I. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1904. ÁPRILIS 9-én.
_ ak rYitto^-An^ftlés által áratok szenzáoziós olcsóságáról te áruink elérhetetlen szolid minőségéről! Győződjék meg egy próba megrendelés ^ , ^___
■w- Okvetlenül leggazdagabb valasztek
^ m0só- és selyem szövetei, női és uri konfektió, kalap , aü^n ^ ivetek, takarók és függtök, vászonnemük » -ML
Minden a legegyszerűbb kiviteltől a legfinomabbig, elismert szolid és Ízléses.
Császár és királyi \'i^ftfe* udvari szállítók.
LUDWIG ZWIEBACK & BRÚDER
BÉCS, \'V US. MA li.1 AIIILFERSTRASSE 111
Egyedüli szétküldés! ház a Monarchiában, mely versenynélküli olcsó áraknál minden rendelést 1E koronától teljesen
bérmentve küld.
Megtekintésre méltó mmtagyiíjtemények
Pompásan illusztrált divatárjagyzékek.
jólállva, szolid, gyapjú, mosó és selyemszövetekben kívánatra .. fgtgr ingyen és bérmentve. Tű®
Ceak IB« voliílak. ha mludogylk dpboa Moll A. védjegyét és dAlrAsát tünteti tel.
A Moll A.-téle Sflldllti-psrok tanéi gyégyhatisa . legraakaeiabb ly.«er- és al-(.•tblatalmak, gvomorgsrcs <s gyomorhév, rtgxSH székrskedss, majlilntalom, vér uí«lá.aranyérés « lejknli.nbs.6bb XI bstsg.étsk ellen, e jele. M.i.iernek 6t» mindig naijc.bb ulteriedést siereett. - Ara egy Ispsoselell «r»-dltl doboznak 2 kor
Hamisítások tSr vényil ag fenyíttetnek.
MOLL-. FELE I
— MII I I I ■
i
r.nlí nkknr valódi kl mindegyik tlveg MOM.A. ^jegyét ,1"°l*fí ,!?\'
U8aK HKKOr VaiOUI, _A M,||.<"(,llrlM «„<,„„,! »,„ iim. a Mell-féle tisb.rszeaz noveietesen mint fá|dalo«oslllaplt6 bedírziílésl azsr "tofény, esni és a meghűlés egyéb kévetkesményeioél lcgismorotesebb népner. - cjy ásatott eredall ívej ara I kar. 90 <11.
MOLL Gyermek szappanja.
\' Legioomabb, legojabb módsier iiorint kéisitek gyermek él hílgy.itappan > bír okszerű ápolásira |ysr»skek > felölitek részére.
Ara darabonklnt - 40 <11. Őt darab - I ker. 80 <11. Mtadoa darab gyermak-szappan Mell A. vMmyéval «n ellttva._
Fóazétküldéa:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kír. udvari szállító áltat,
Bécs: Tnchlanbeo 9. az.
_ Vidéki megrendelések naponta poslaotinvét mellett teljesittetnek.
Qj A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és f védjegyével ellátott készítményekét kérni.
| Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fiai.
ooaQöaaötJÖDÖ33SQ53QÖQ3^ 5aa55a5üH5555335aIjS
A lonj&völgyi vasút állomása (Dugoscllou át). Azonkívül Pakrac-Lipik déli vasút állomása., Kitüntetve: Budapest, Bécs, Löndoü, Bóma, Brüasél.
Elsőrangú—hévvizes -fürdők\', vizgyógy-intézet, Bul(ing-félo inhalaloriuin, dlaete-tikus kooylis; gyormekszanatorium, katona-- tiszti gyógyház. Fényesen berendezwlt gyógyterem, kávéház és éllermek, nagyszabású park, fedett sétány, térzene, kitűnő gyógy^zállodák, villamos világítás.
FelQlmulbatlan hatású\': gyomor-, bél-, gége- és egyéb\' hurutoknál, köszvénynél és csúzos bajoknál, ischiasnál, csontbajoknál, hasto-beli izzadmáayoknal, valamint minden mirigy és vérbetegségnél. A IQrdöidény alatt tiz kiváló orvos rendéi.
Lipiki béwiz szétküldése közvetlenül a forrástól, továbbá Édieskuty L. cégtói Hudapesten.
Lipiki forrássó közvetlen a filrdő-igazgatóságnál rendelhető. — Bővebb felvilágosítással szolgál
a fürdőigazgatóság.
melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gvengőden hashajtó, feloldó szer ijánl-tatnak, az emésztést nem akadályozták, teljésen ártalmatlanok. Cukrozott alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik.
Efry 15 pllulát tartalmaié doboz 30 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tebit 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 korona o. é. 2.15 korona összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs hértnenteseu küldetik.
IfÍD Ilii/ Nensteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi JvCnyUlV csak. ha minden doboz hátsó oldala, a törvényileg bejegyzett ,Heil Leopold* védjegyünkkel, vörös-fékéiu nyomással vau ellátva. Védjegyeseit dobozaink-, utalványainkéi csomagolásainknak a .PHILIPP NEUSTEIN APOTHEKER\' aláírást kell tartalmazótok.
N/E U8TEII FÖLÍI>
gyégysaertára a ,S»ont-LipétttM\' Z. K.
W1BK, X. Bei., Plaakengasse S. \' Baktir Kagykanlisin: BELTJH LAJOS éa KEIK GYULA gyógyiterteeknél.
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
|
havonként 1000 koroniig keresbet mindenki tlsstes-ségesen minden sxakisme-ret nélkül.
Küldje be cxlmét E 979 jelige alatt a karetkeiö czimre: Annoncen-Abtel láng dwt .Mórkor" Maimbeim.
Stefánia szálló
II, Taborstrasse 12.
köxponü fekvés, 5 perc u István-tértől; £ perc a tárolj pilyaudfartél. Omoibaa éa oteal vasat salndentelé éa apályandvarokbox\'a ssillétél. Újonnan él modernül beTéadrtte. Villamos TilAgltás mindenntt, fordjk és melegiineseték. Legnagyobb kényelem. Szobaárak: I. em. frt l\'BO, lt: em írt 160, in em. frt 110 Hstolgilíi ée Vlligítisial. Arwfetaiay ktr. tíiazMiak és hosuabb ottartézaatUsaél. Nincs étkeién kénysaer.
Wiumann Károly loiaidoooi.
Nyomatúit ilj. Wajdiüt József könyvnyomdájában N"ag>kanizsáú.

m- Melléklet a „Zalai KSzl8ny« 1904. évi április hé 9-lkl 15-ik «záwálwz.
xliii. rvtolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
j 190*, ÁPRILIS 9-én.
(AS8ICÜRAZI0NI GENERÁLI) . v
Budapest, V., .Dorottya-utca ÍO. szóm.
aság\' rovatban közöljük a TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk mérlegének főbb számadatait. Teljes mérleggel a társaság mindönkinek, a kl e célból hozzá fordul,
a leanaayobb készséggel szolgál. ... , .
y Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, Oveg-, betíreses-lopás- es harang-twés es repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat a .Magyar |ég-es viszontbiztosító , r. t.", valamint balsset elleni biztosításokat az .Első o. általános baleset ellen biztosito társa-. ság* Bzámára.
A nagykanizsai föiigynökség:
schertz richárd.

kedw föárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 15 millió korona nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsült vevőinknek; csak a legutóbbi időben is
a legnagyobb nyereményt és pedig:
a. 605-000 koronás nagy jutalmat az 57080.
a 100.000 koronás (óiíjMmt, a 74366. a. Misj.-te
a 100.000 1100.000 a 90000 a 90.000 a 90.000
ai >
■» 9. a 10! a 81 a 9!
a 80000 a 70.000 170,000 a 60 000 a 60,000 a 50.000

sz. sorsjegyre, 183061. a, Mrsj.it a 81161. „ , u\' 5498. , „ .az 51613.* „ a 7634?. , . a 4036- „ n
és ezeken kívül még egyéb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorjátékában vegyen részt, — A most következő magy. kir. szabadalmazott 14. oszlálysorejátékban újból
110.000 Sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut éá ÖBBzeseú egy hatalmaa összeget,
14 millió 459.000 koronát
Boraolcak ki rövid 5 hónap alatt
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
4L,000.000 korona
Továbbá 1 jutalom 600-000* 1 nyeremény 400*000* 1 a SOO OOOt 2 a 100*000* 1 & 90 000, 2 á 80*000* > a 70*000 2 a OO-OOO, l á 50*000* 1 a 40-000> 5 &30>000* 3 á!£5000< 8 á SOOOO<
8 á 36 ü lO OOO korona és még sok egyéb;
összesen 55*000 nyeremény és jutalom 14,459>000 kornna bsszeaben
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: !/« eredeti sorsjegy frt — 75 vagy k. 150; \'/. eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy k. 3 — ■ » . 3 — , , 6.-; \'/, „. „ „ 6.-, „ „ 12.—
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivalalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk
f, é.
bizalommal hozzánk beküldeni.
ho IMf
BASKUÁZA BUDAPEST. Hazánk legnagyobb osztály sorsjáték-Üzlete.
Főárudánk osztálysorsjáték Üzletel: -Központ: TerézkBrut 46/a. f. fiók: Váczl-ktírut 4/a. I " II. fiók: Muzeum-körut ll/a. IIL fiék: Erzsébet-kSrut 54/af
R.n<«nii«.éi tökök a. és taksa bankháza Budapest
Kérek részemre —:---I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a hivalalos tervezettel együtt küldeni. ■!.
(ntánrétolezní kérem
Az összeget--korona összegben > postantalványnyal küldnm
(mellékelem banv jegyekben i bélyegekben).
^ A D&m t«isz5 töriendö.
Miután a nagvkanlzsal flirdé részvénytársaságnak firij* évi 13-ára egybehívott évi rendes közgyűlésén a részvényesek az alapszabályok 18. §-ában előirt számban meg nem jelentek, ennélfogva ugyanazon §. értelmében a közgyűlés ujabbi határnapjául
órája
1904. ápril 23. napjának d. e.
II
a dél-zalai takarékpénztár helyisége kitüzetvén, arca a t. részvényes uradat oly hozzáadással hívjuk meg, hogy akkor a megjelenő részvényesek, számukra és az általuk képviselt részvények számára való tekintet nélkül, a meg nem tarthatott közgyűlés napirendjére kitűzött alábbi tárgyak felett jogérvényesen fognak határozni.
tArgysorqzati
1. Igazgatósági jelentés a vállalat állapotáról.
2. Az 1903. évi számadásokra vonatkozó felügyelő bizottsági jelentés, ennek alapján a mérleg megállapítása s a számadók felmentése.
3. A társulati közlönynek a folyó évre kijelölése.
4. A részvényvisszaváltásra adott korábbi megbízás kiterjesztése.
5. A társulati alapszabályok módosítása.
6. A sor szerint kilépő Rosenfeld Adolf és Bettlheim Sigfried, igaz-, gatősági tagok helyett ujak vagy ugyanazoknak njbél 3 érre? megválasztása,
7. A 3 tagu felügyelő bizottságnak 1 évre megválasztása.
Nagykanizsán, 1904. ápril 4-én.
Az igazgatóság.
Jegyzet: A felügyelő bizottság által megvizsgált zármérleg takarékpénztár helyiségében a hivatalos érák alatt betekinthető.
dél-zq)jú
EisC felöl; a jETárhan tM Ön olcsiii és legjottep. Első magyar hangszergyár
TillnTuoe erör« berendeare.
STQWASSER J.
cs. és kir. udvari hangszergyáfos, hadseregszállité
a Rákóczi javított Tárogató egyedüli feltalálója;
Budapest, ll.f Lánpzhid-utcza S.
Ajánlja a saját gyárában készült összes rét-, Ibvé-
és vonéB-hungszereket, Hegedni, gordonkák, bígüi, fnrolkk, klarinétok, trombiták ós cxlmbalmok.
Tárogató ára S0 frtól (60 kor.) feljebb, iskola hoazá ingyen. Zenekarok teljes felszerelése olcsó árban, eiöuysa
fizetési feltételek mellett. Harmonikák elpusztíthatatlan erős bangókkal. Javítások speciális kivitelben gyorsan és szakszerűen eszközöltetnek, vonés hangszerek a legújabb találmányú
haegfokozé gerendával, melyért garanciát vállalok. Ariesvzék »iadec ta»i«err>i. kiMi-kw»n fc*re»ae. «ir Mr-■aatva MHkHUellk.
§ Fontos! I
Osztálysorsjegy tu laj ionosok
figyelmébe!
Lukács Vilmos fóelárusitó kiadásában megjelenő napi gyorsnyereményjegyzék, mely a magyar kir. szabad. Osztálysorajáték összes kisorsolt számait tartalmazza, a
K márczius 23-tól április 20-ig tartó £
főhuzás alatt nálam kapható.
Mindenki, ki a következő XlV-ik sorsjátékra nálam
osztálysorsjegyet vásárol, ily már most naponta
Ajánlok egyidejűleg <
LUKACS VÍLMO
it ,,á főhuzás tartama alatt
igyeket ápesti bankházából
a következő XlV-ik sorsjáték I. osztályára I nyoiozadot 1 negyedét I felet I egészet á l.SO k.-a 3.- k. á 6.- k. á 12.- k.
Kiváló tisztelettel Ifj. WAJDITS JÓZSEF Nagykanizsa, Deák-tér, Takarékpénztár épület.
ALiI KÖZLÖNY
SMtafcii: Eternit Bniasest. [1
telefon 12-92. fflr: yöCKLlBRüCK TelsB-Aoiitrla,
iZSESZT-CEÍNT-PAU
HATSCHEK LAIOS SZAB
ElpnsítithaUtlan. könu,r,, temetés, ol«,6 «ÚU< tetéfettóanyag. ÍM ^
FTFRNIT MÜVEK HATSCHEK LAJOS BUDAPEST, VI., Andrássy-ut 33.
ETEnnl I ^ ^^^o^^y - ^nis®^,..
Elsőrangú ^ gy Qszkár urnáI Nagykanizsán.
II
I
Naponta friss pörkSH kávé
MEZEI PAL
fűszer, csemege és hentesáruk —kereskedése -
Fö-tér i.
Ajánlom raktáromon lev6 elsőrendű ároimatu. m.:
KitUnfi zamatu kávé fajokat. Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve. Déli gyümölcsük. Kecskeméti gyümölcs kompotok. Szegedi különlegességek stb.
Ramasettér-féle badacsonyi borok egyedárusitása
1 literes és pintes üvegekben töltve.
Alkalmi estélyekre
il mm is
igen ízléses kiritelben a legjutinyosabb árban.
$ pitaffissbécsifalszotésfelszBltet
% Budapesti, Prágai és Debreceni felszeltek. ^ Prágai sonka, nyersen és kifőzve csont nélkül. & Budapesti I. rendű disznd zsir.
| OROSZI SÁNDOR udvari cukrász
Desert tcakényereinek és különleges cu-^ korkáinak egyedárusitása.
Honi és külföldi s


1868 óta loi-fiiilojíil>!i«. BERBER-félB UYÓBY-
KATRÁHIY-SZAPPAi
WttaUtr.k a|Ulra, EorJp. »!«» UUontte. U»i«
d mindennemű bőrkütegek
Idolt , Wt«<k,
étrar. lak í és*. lab-wdu, fih w mUffierp.
Berfler-tét.
az erebői* ttaztátatanaégat
htM.nai.tnl TOJtil 11,1
BeraeMth dycerls-kátrinyszappan
««7(Kt 86
CktlotBÜ-m
jmppeal Mij«
faJnkX W«nu»y ...
2»kr. A n«CT«*™llb<Ml Í4 luKftW
MáNMttaa
:§gp Ci-t ijiiíro kik . ki (4nju«s°t a.™ tOrb.Uk,
ZZZJl. llktt bonmk tSK.liniU- F&alok > *ir\' •
■fevéíptupizja a
fo^j-\'GG cjontfeúö^papít. Kapható:
p.i pít-ft fiv cc^i Goi;.
I olltn. át. darabként « üifc __CgEl
r;,,,\',Mr. M bannW Hd*UkbM. -——
tfraaur: i .-e r y «> c r 1.1-«,
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország tébb gyógytárában.
1904. ÁPRILIS 9 én.
4TEGT
iKULCS
ÍJ
Legjobb, iegkla- — dősabbés ezért a legolcsobb | szappan. Minden kártékony hozzákeveréstől
mentes. -
Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab szappan a „Schlchf .névvel, s a fenti egyik védjegygyei < legyen ellátva.
Sehnlek Henrik
miRDETÉSl IRODÁJA I
Bécs, I„ WoUzeile 11, földszint és L emelet
Alapíttatott 187S B Teltphon 809. {A a k. píltatakarikpénxUr CleiriDg-Ixim-lija 804. S16.
Iajánlja nugit blrdatial mojhliiMk iyora «■ aloié atlaUtéaért bal-** kllflldl ajiigok réuépa
Szaktaaáowk, hlrdíléti twvazattk, Ina
báwk di|aintet«a. L«g>]atb aagy blrlap-árjegyztk blrditiluak ) lágyan éa birauatva.
Saját gyűjteményes-hirdető
í rovat a
Fceie Pta»" és „Huh Wr. TigWatt"
hírlapokban miadeaneiaa hirdetés réaséra, mint: Adit-vitel! kizliiak alxtM Bztet-iflaak, Tára, Upvlaaiiti. hyaMi, iltáat-keraaS, ajiilati blnletéaak atb.
Mtndaiokadc, ktk a gyomor mejhQtíw, vigy tulterbclÉic, rowi, athwen «mísrihctö, tligyoo melói, "íy *"!lek í,¥0le,< llul> vCJ readMlon íletmój kivotkoitibeii
gyoaiorbotegiégot, mtut
Gyomörhurut, yomor örcs, Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkáaodást kaptak, ajánlunk egy kltouö hiiÍKiwt, melynek klllinö b.tiia mii ivek OL. kl vw próbilve. Ek &
Hubert, Úllrich\' féle növényből*.
Eion növénybor kltOní, gyigyhaMeunak ttlált fflvokbOl, J4 borr.l van kéatltve 4t I oröoltl, Alotro Kelti a* ember emétktí ezorvozotét. — A növénybor magakadá- 1 I lyoxza ai «mé»zt4»l zavarokat 4a előmozdítja az egéazsógo* v4r ujják4pződ*e41. |
A rtövénybort tdejelcoria Imiinyv^ gyomorbetegségek míg * citrijukbaa elfűj-Utualt. SymptomfJe mint: F&íijik, Íelb5(bgét, gyomorégii, íelfavótliv, roííkullét hinydswl, melyeit chronlkül (Időt gyomorbetegs6geVnél oly gyakran előfordulnak elmúlnak uehiny«orí Ívií utin,
o \'I I is ennek kellemetlenkivetkermínyel, mint íiorulií.kOlílt*, Mlv-
ozelcrekeaes dobog43i ilmatbasíg, valamint vírtolujíis a mijbati, epében , él a navv Ziiger-éibee (Amny-ér bintalmJ:) a tóvénybor Sltal gyoriíin megsitinletnek. A nSvííytor megi.tlntetl ai eme«tbetleu«éget í. WnuyB .kékeit. Utal oltlvollltatnak a gyomorból és belekből alk*lin»tUii ré«ek.
Sovány, halovány kinézés vérszegénység, elerőtlenedés,
UctObbliOr a rom eméutí. kovetkeunényei, hliuyo. vírképküdé. i> « mij betege. Utoolii. ttvigybilnynil, Idege, bigyadt.ig t> to.b kedílyhaagutat, tovibbl «l4^k, álmatlan éjjelek tóvetkektében ily egyének lakaan egé.ken elpiu.tulnak. ÜT Novéajrbor „ elgySníalt életerőnek uj Wktoté.t ad. Xívénybor fokoua ax étvípat, «
euié.xtéit él tiplílkOkiit elSmordltja, eW.eglti « anyagöerét, gyoraltj. « vérképződért, megnyugtatja a leldult idegeket é. életkedvet i.erek, Sr»mt.lan eti.meré. él bUaityllvi-nitlks igaxoljik ekt.
MOvénybor kapható 3 é. 4 koronáért > Kagykanikaal, Ujudvari, KU-Komtroml, Catkinrl. ríemeí-Vidi, Tapkonyi, Bőhínyei, Kagy-Énjoml, FelsS-Begesdi Caurgói, Bertenckei Gól.i, Ltgrídi, Alké-Domborui, Kotorii, Mur.-C>4ayi, R«kJ, PodtureiJ, Skelntezai, Alsó-Lendvai, Pikal, Bak.ai, KovJ.; B^i, PSlSUk.i, Paekai, Al.t-KajkI, K.IIV RadaL Réthelyi, Marckalii, Kaposvári, Nagy-Alldl, Tariuyi. Virjei, »t,Geoigeui, Kalino.aei, Xovigroll, Kaproncl, Perlaki, Csüttomyal Vatu.di stb. gyOgytinkbu. é. fOsseraxletekbeo, és aa oirtrkk magyar monarchia legtöbb gy«gyt*k4ban.
A tonikkal gyogytirak 3 és t&bb ttveg nCvénybor rendelésnél eredeti irale mellett küldik skét mlndenavé a monarchiában.
Mr utánzásoktól óvatik. "V*
Kérjenek eaakls
Hubert Ullrich\' íéle növénybort. tgp——,

SZÖLÖLUGAST
ültesstiiik minden hiz mellé és kertjeinkben föld- éa homoktalajon.
Erre- aioobap nem tnindöD fxőlö/ftj ftlkalroas, (bár mtnd iuwó terméaielü) mert sagyobbr^sxe ha raeRuö ii, teimé»t nfm hox, exért sokan Dem ének el eredményt eddig Hol lugainak alkalmas fajokat Öltöttek, axok bSven dlátjik háxukat ax egéss it$I6érés ide-jéü a lepkitdnőbb muskatály éa m&« éde> axőlSkkel,
A axÖlő haxéiDkban taiodendtt megterem » niuc»fcu oly hLc, toelynfk fal* mellett a legc<ekéljebb goado-ríisal lelnerolhető nem volna, ezeokivO] m&a ApGle-tekoek, kerteknek, kerftéaekuek atb. a legremekebb disze, anélkül, hotjv legkcvcsobb helyet is elfoglalna az egyébre baBisilbató részekből Ez a legbiladato-aabb gyDm5lc«, mert mindon évben ú>rem.
A tajok Ismertetésére Tonatkozó, szinea fénynj-omatu katalogns birkinek ingyen és bérmentve koldeük meg. aki cxjmó: egy levelezőlapon tudatja.
r-Kigyi, b. Sxételybiá-


ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ALAP-SORSJÁTÉK
ö oi »> klr. fenaéflB FEREHCZ FERDINÁND Bttareaj «r lagaagaaabb véda5kai8« alatt.
V FŐNYEREMÉNY
korona, továbbá nyeremények a 10.000, 8000, 3000, 2000. 1600, IOOO kor. stb. stb Összesen 7000 nyeremény.
m- EGY SORSJEGY 1 KORONA. ^
HÚZÁS
mulhatlanul 1904. évi május h& 28«in
hatósági ellenőrzéssel.
Kapható tiagykanluln: Wlbaffer Kilata, ojatUyjonJitékl fSeliroiitoaál. Kwea«M«y Fwy StSvalkaiat, fiai; Uiaat, Oilelveketínél. Qeratner Adolf, Oiengari.ut 1. a<. Sipai lóiatfaé Taaat-állomis. Kabald Illvitui, Sajir-ut S «a. — Hlnoblar Mikit fiík kfselStéguél, ^ Budapést, V. NÉtdor-uca SS iáim.
___._ . .. , ■ ._■__■ .. ■ _ -
NAGYKANIZSA, 1904. április hó 16-án.
16-ik szám
Előfizetési án Égést évre . . 10 kor. — fitt. Fél érre ... 6 kor. — öli. Jíegjfdévre . . 2 kor. 50 Ali. KgjrOH Htám 20 flll.
HIRDETÉSEK 6 hajáboi pötittorban I4,m£jod«or 12, s minden további sorért 10 flll
HYI lTTÉ RBEN
petit soronként 20 fillérért vétetnek fel.
A lap íxellemi réaxét\'MllotŐ minden körlomény a. felelői werkeírtő nevére, sx anyagi réaxt illető közlemények poaig » kiadó nerér® • eimxéttén Nagykanizsára Bérmentve) íniézendők.
x ■ [
Bérroentetlcn levelek nem fogad-\' tatnak el.
Kéziratok YlBsranemköWemek
A nagykanizsai „Ipar-Testttlet," a részvénytársaság," .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' nőegylet,\' „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,4 a
„nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,a a .Kotori takarékpénztár a „nagykanizsai kisdedneveló egyesület,* a „nagykanizsai tanitói járáskör/ a „nagykanizsai keresztény jótékony „katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külválasztraányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A 1
A mi korszakunkat papiros-kor-szaknak lehetno nevezni. Az a boldog emlékezetű III. Béla király, aki behozta az Írásbeliséget a szóbeliség helyett, dehogy hitte volna akkor, hogy majdan évenként százezer holdakra terjedi papírlapokat és tengernyi tintát fognak elfogyasztani.
Minden emberi dolognak megölője lesz, ha valamely rendszert túlzásba veszünk. A túltengés a legjobb rendszert hasznavehetetlenné teszi. A hivatalos munka túlnyomó része az írásba \'foglalásra pazaroltatik. Az elintézés néhány szó, néhány perc lenne, mig ellenben a jegyzőkönyvbe vezetés már órákat vesz igénybe.
Nagyon jól tudjak, hogy a jegyzőkönyvek a panaszok és a hatósági intézkedések megörökítésére szolgálnak. Mert hát .seripta m&nent." Erre különösen nagy szükségünk van fontosabb ügyöknél. Az emberek feledékenyek, főként, ha ezer és ezer ügyről van szó. De még a feledékenységnél is többet árthat az emberi furfang, mely mindenütt kibúvót, mentességet keree. A vallomásokat és nyilatkozatokat ezért szükséges jegyzőkönyvbe venni, nehogy azt később letagadhassák. A hivatalos közokiratok fontosságát mindenki elismeri. Józanul tagadni sem lehet. A telefonos, szóbeli hivataloskodás még rosszabb lenne a bürokratikus hívataloskodásnál, mivel az a legcifrább visszaélésekre szolgálna okul. Nem is a mostani jegyzőkönyvi rendszer eltörlését kívánjuk, hanem annak egyszerűsítését. A bürokratikus, irodai munkának apasztását sürgetjük, mert igy a dolog érdemére több gondot lehetne fordítani.
TÁRCA.
A mennyei kert rózsái.
Irta: Cltulll lulél. — A .Zalai Kflilöny* tlrrtja. —
Leányok és ifjak, ne legyetek ostobák I Ne vessétek meg az ifjúkor örömeit, ne ballgíBsatok a komoly és unalmas tanácsadókra, akik az öröm múlandóságáról ós csalfaságáról, a -boldogság keserveiről és az élet gondjairól prédikálnak nektek; éljotek tűzzel ós vidáman, vessetek rózsákat a tapasztalás, ez örök hazug nó lábaihoz. Legyetek fiatalok, mert hiszen valóban is azok vagytok. Nyissátok meg ajkaitokat, hogy szívhassátok a csókok mézét, nyissátok meg sziveiteket a szerelemnek. Szeressetek, Keressetek, ameddig még tiétek aszerelem. íjgy percig se habozzatok I Oly gyorsan ■elszáll az idő s messze ragadja az örömnek még lehetőségét is! És ha aztán elkéstek, veletek a az történhetik, ami a tüudérek es szellemek korában Bagdad közelében ogy királyságban történt az ifju tirálv-leánynyal. Szenvedéseinek történetét ez a -dal őrzi:
Szép lány, ki e sok szépet itt, Az ég virágit bámulod, De mert letömi nem mered, Neked, ah I egy szál «em jutott.
A dal folytatását elfelejtettem, de elbeszélem nektek, oktalanságáért miként bűnhődött e leány.
Azon a napon, amelyen tizenhat éves lett, sétálgatván a folyópart mentén, látott ■egy kertet, .mely csodaszép vala s .\'mégis
Első kérdés lenne, hogy mennyiben lehetne apasztani az írásbeliséget a hivatalos eljárásban. Ez az apasz-tás vonatkoznék általánosságban ugy az ügyfelekre, mint magukra a hivatalokra. Az Írásbeliség apasztására szolgálna továbbá a munkafelosztás a felek. és á hivatalok között. Mert folyton annak a célnak kell szemünk előtt lebegni, miként a hatóságoknak minél több idejük maradjon arra, hogy az ügy érdemével foglalkozzanak és ne pazarolják idejüket a sok irkafirkára. Az irást részben végezzék az ügyfelek, amint az reájuk nézve elönyösebb. Igy mindjárt az első beadvány, a kérvény, a panasz írásba foglalása a felek dolga lenne. Élőszóval előadott panaszok jegyzőkönyvbe foglalása sok időt rabol el. A kérvényre, a beadványra kellene aztán szóbeli tárgyalást elrendelni, hol az eljáró tisztviselő kérdései és a felék részéről azokra adott válaszok utján sokkal gyorsabban és jobban tisztába lehet hozni az ügyet és nyomban végzést lehet hozni.
A tényállást szóbeli tárgyalás utján alig néhány perc alatt meg lehet állapítani. A tisztviselő maga is közreműködhetik az ügy tisztába hozatalánál. Utasíthatja, kitanithatja.a feleket, hogy hol szerezzék be a szükséges bizonyítványokat, adatokat a melyekre szükségük van és igy a felek a saját érdekükben közreműködhetnek, maguk eljárhatnak, hogy minél gyorsabban, minél alaposabban döntessék el a vitás ügy. Mig ellenben, ha a mostani hatósági megkeresés, az áttétel, jelentés, bizonyítvány, véleménykérés rendszerét követjük, egy-egy ügydarab irodiról-irodára, hatóságról-hatóságra vándorol évek
hosszú sor4n keresztül. Minden hatóságnál, minden hintálnál külön-külön igtatják, külön szám alatt, külön iratcsomóban kezelik az ügydarabot, mely ekként száz- és száz kézen megy keresztül. Ez az irodai kezelés kilencvenkilenc százalékát teszi ki a munkának, melyet most egyes ügyekre pazarolnak. Ezt a kezelést pedig szintén egyszerűsíteni lehetne.
A szóbeli tárgyalási rendszer behozatalával fokozni lehetne az eljárótisztviselő- felelősségét, ki felelőssé tétetnék azért, ha az ügy tisztába hozatala hiányos és igy végleges eldöntésre éretlen maradna.
Ezek felelősek lennének azért, hogy az ügy eldöntésénél minden lényeges szempont kellő világításba helyeztetett. Olyan inkvízitórius hatáskört kellene nekik adni, mint a minő van mo3t a sommás eljárásban, hol a biró addig nem dönt, mig a kérdés minden oldalát a felek előadásai alapján tisztába nem hozták.
Mennyivel gyorsabb, de ezen felül alaposabb elintézésben részesülne egy-egy Ugy, mint most a hosszú huzavona mellett, mikor az -idő legnagyobb része mellékes kezelési dolgokra fecsé-reltetik el. Valóban többször a sok •bába kezén elvész a gyermek. Gyorsaság, alaposság együttvéve nem
Egyik a másikat ki nem zárja. Nem zárja ki a mi általunk ajánlt rendszer mellett. Sőt inkább az eddig lassú, vontatott ügyek szoktak többnyire hibásak lenni. Igenis kívánjuk és követeljük mi is, hogy az ügyek minél szorgosabb gondozásban, az alsó hatóságok minél hatályosabb ellenőrzésben részesüljenek. A felületesség és könnyüvérüség büntetendő
a hivatalokban. De mi a gyorsaságot nem a felületes átnézésben, hebehurgya, hamari elintézésben, hanem az időmegtakarításban keressük, hogy ekként több időt fordíthassunk egyes ügyek érdemleges eldöntésére.
Tulajdonképpen a mi rendszerünk mellett több idő fordítható az érdemleges intézkedésre, tehát alaposabban is lehet elintézni az ügyet. Ez a bürokratizmus javításának egyik titka. Ezt az elvet kell keresztülvinni az egész vonalon. Többet dolgozzunk észszel, mim fizikai, írásbeli munkával, mely untató/ lélekölő, fárasztó. Az egyszerűsítés és szóbeliség érvényesítése lehet csupán a mostani nehéz állapotokon segíteni.
A reformot már azért is örömmel üdvözöljük, mivel az a tisztviselők fizetés-javításának kérdésével van kapcsolatba hozva. A bürokratikus munka apasztásával apasztható lesz a tisztviselői kar létszáma. Ez alapon megtakarított összeget pedig a hivatalnoki fizetések javítására fordíthatjuk.
Magántisztviselők gyűlése.
Alig hogy megalakult a .Magántisztviselők Országos Szövetsége — Nagykanizsai Bizottsága," máris tevékeny működést fejt ki. Legutóbbi ülésükön a magántisztviselők teljes vasárnapi munkaszüneto mellett foglaltak állást-és elhatározták, hogy körlevelet bocsátanak ki a helybeli irodafönökökböz. amelyben felhívják figyelmét a kötelező munkaszünet betartására. — Gyűlésük lefolyásáról a sajtóbizottság a következőket jelenti:
A magántisztviselők orsz. szövetségének nagykanizsai bizottsága folyó hó 9-én tartott ülésén s tagok rendkívül szép számban jelentek meg. Schulhof Ákos elnök a nagygyűlést megnyitó beszéde
után, a titkár felolvasta a tisztikar által kidolgozott " ügyrendet, amelyét á jelenlevők egyhangúlag elfogadtak. Majd 20 tagu választmányt választottak. Megválaaz-tattak : Ehrenatein Jakab, Fekete József, Fischer Arthur, Fleischner Miksa, Gross Ernő, Gürtler Ferenc, Halis látván, Kuortter György, Kleinfeld Ignác, LíbzIó Vilmos, Lányi László, Lendvai Samu, Neuletd Jakab, Nagy Samu, Révész Lajos; RosenbergSala, Spitzer Gyula, Tripammer Gyula, Villányi Henrik dr. és Wusttl Alajos.
A vasárnapi munkaszünet kérdésénél az elnökön kivül Gáspár Béla és Kleinfeld Igníc szólaltak fel. A gyűlés elhatározta, hogy a teljes vasárnapi munkaszünet tárgyában a főnökökhöz körlevelet bocsát ki. Révész Lajos indítványára egyhangúlag elhatározta, hogy a költségek fedezése végett 2 korona tagsági dij helyett 8 koronát szed. — A gyűlés hivatalOB lapul a ,Zalá"-t jelölte ki. — A nagygyűlés után közvetlenül választmányi ülés volt, melyen megválasztották az albizottságokat. — A felszólamlás! bizottság tagjaivá választattak: Lendvai Samu (elnök), Gürtler Ferenc, Kleinfeld Ignác és Fekete Józset — A helyközvetitö bizottság tagjai: Villányi Henrik dr. (elnök), Spitzer Gyula, Eosenberg Sala és Halics Lipót. — A sajtóügyi bizottság tagjai: Révész Lajos (elnök), Nagy Samu és László Vilmos. — A választmányi ülésen az elnök bemutatta sí szövetségi központ levelét, amelyben kijelentik, hogy a nagykanizsai bizottságba a környékbeli városok tisztviselői is beléphetnek. Kertész Lajos indítványára kimondotta a választmány, hogy a tagokat körlevélben hivja fel a
A bizottság lapunk utján tudatja a magántisztviselőkkel, hogy az igazoló jegyek megérkeztek. A jegyek 3 korona lefizetése ellenében Hochflnss Soma titkárnál átvehetők.
A bizottság körlevele a következő:
T. c.
Miatáo a munkaszünetet tárgyaló miniszteri rendelet tekintetében egyesek nem birnak teljes tájékozottsággal s igy ezen rendelet mikénti betartásának kötelezett-
ől)\' sajátszerű; sohasora látott még olyan virágokat, minőket o fölséges kertben. Azoufaltil akkora volt ez a kert, mint az egész világ s a virágok levolei kékek valának, miként az ég, a virágok pedig, miut a rózsás hajnal. S oly ragyogók voltak e virágok, oly szépek és oly mámoritó illatot leheltek, miként ha a paradicsom a maga minden illatát itt ontotta volna el. Amig az ifju hercegkisasszony o gyönyörűségeket élvezte, egy harmonikusan csengő hangot hallott, amely szólt:
— Légy üdvöz te, ki ma tizenhat éves levél.
Egy egészen picike, kedves tündérleány mondta e szavakat, kiugorrán1 egy rózsa-kehelyből. Aranyhajábau szikrázó, fénylő gyémántdiadémot viselt s aranynyal áttört ruhája volt.
— Elérted azt a kort — mondotta tovább — amely megengedi neked, hogy a meunyei kertbe belépj, hol egyedül nyílnak ama virágok, amelyeket letépni érdemes. Lépj be. bájos hercegleány. Volnál bár favágó leánya, e kertnek kapuja nyitva volna néked, mert ime tizenhat éves vagy. Lépj be hát, félelem nélkül, köss magadnak csokrot,, mely egész életedet betölti illatával, mert e ritka virágok nevei: báj, csók és mosolygás s a legkisebb közölök, amely az égszinű virágok levelei közt húzódik meg, „az első szerelem pirjá"-nak neveztetik.
Képzelhetitek a hercegkisasszony őrömét. Mind e csodálatos rózsák az övé voltak tehát, joga volt hozzá, hogy letépje és hazavigye őket. Hálét rebegett a jóságos
tündérnek s boldog elragadtatással futott a mennyei kertbe és már hozzáfogott, hogy leszakítsa a fohér virágokat, mikor ogy fehér szakállas förtelmes gnóm jelent meg előtte. Megállott s ogy botra támaszkodván, köhécselt és mondta:
— Mióta csatangolnak fiatal leányok egyedül a réteken és mezőkön? Nincs vajjón egyéb dolog a palotában ? A cselédségre ki ügyel, a mosással és a konyhával ki törődik ? Fogadok, hogy ma még nem jutott mindez az eszedbo. Fordulj vissza s a mennyei kert virágai helyett gondolj az élet prózájára.
— De kedves gnóm ur, hiszen a jó tündér megengedte nekem.
— Az nem tudja, mit beszél. Rossz tanácsol adott noked. Hidd el, a mennyei kert rózsái nem oly szépek, aminőknek látszanak. Távolról kívánatosak, az igaz, de alig hogy letéped őket, elégeted az ujjaidat. Mert é virágok tűzből valók. Hamarosan megbánnád bátorságodat, mert e virágok valódi nevei: keserűség, kétségbeesés, könny s kőztük a legártatlanabb „az elveszett boldogságra való emlékezés."
A hercegkisasszony zavarb3 jött. Melyiknek higyjen hát? A tündérnek •« vagy a gnómnak? Pedig oly gyönyörűsége telt e csodás virágokban! Lehetséges-e, hogy ezek a szemnek oly szép virágok egyben oly végzetesek ? Nem tudott elhatározásra jutni és tűnődve tért haza, hogy dajkájával tanácskozzék. Hiszen nem kockáztat semmit. Holnap vagy holnapután sem lesz még kési, hogy letépje e mennyei virágokat. Hisz immár mindennap ott fognak virulni számára a parton.
Elmúlt sok nap s az ifju hercegkis&sz-szonyban még mindig nem érlelődött meg az olhatározás. Sokat adott volna érte, ha letéphoti vala a csodavirágokat és drága vázáit ékesítheti velük, legkivált az. „édes csókkal,"\' a .mosolylyal" s az „első szerelem pírjával," melyeket a jóságos . tündér letépni engedett neki. De újra meg újra\' visszatért szivébe az aggodalom, hogy ujjai hamuvá éghetnének, miként azt a gnóm jósolá. Mély aggodalmat érzett arra a gondolatra, hogy valóban keserűséget, kétségbeesést és könnyet vihetne a házába, főképp az „elveszelt boldogság" gondolatára remegett meg.
Igy multak évek. A hercegkisasszony apja meghalt s a leányt valóban szánni lehetett, mert a szomorúságon és nyugtalanságon kivül más érzést nem ismert. Valahányszor az ablaknál állott s kezét a mennyei virágok felé kinyújtotta, mindannyiszor megjelent gondolatában a vén gnóm s újra az élet szürke prózája vette öt körül.
Egy szép nyári reggelen azonban sétálni ment s töprengve gondolt arra, hogy ez igy nem mehet tovább. Végre elhatározta, hogy lesz. ahogy lesz, neki oz édes virágokat le kell szakítania. & elindult a part méntén.
Egyszorre nyugtalanság szállta meg szivét. Mi fog történni, ha a lángoló virágok tüze már kialudt? De csakhamar megnyugodott: a kert csak oly pompás vala, mint régen s változatlan maradt a virágok színe és illata is. Telve örömmel rohant a hercegkisasszony a virágok felé ...
— Királyleány — szólalt meg a jóságos tündér, aki most is azt a drágakőből való diadémot viselte" — te nem fogsz a kertbe lépni s nem fogod leszakítani a fölséges, virágokat. Ks volnál bár.» leghatalmasabb király lánya, vagy a csillagok királynéja mags, e mennyei kertnek kapuja nem fog megnyílni előtted, mert sok esztendő telt el azóta, hogy tizenhat éves levél. Nézd csak meg magadat, kérlek, a víznek tükörében.
A hercegkisasszony lehajolt a víz tükre fölé és látá, hogy haját ezüstszínűre festé az idő s szemei elfonnyadt búzavirágokhoz hasonlítanak.
—• Isten veled! — mondta könnyek kőzött a jóságos tündér.
S a királykisasszony zokogva rogyott egy kőre, szemének harmata föl az ég felé szállott. s panaszló hangon vádolá magát, hogy amikoron szép és fiatal vala még, miért nem szakasztotta le a mennyei kertnek virágait.
Ötletek.
;
A jó férj olyan, mint a svéd gyufa: csak a s^ját skatulyáján gyullad meg.
Az emberek közöttazok a legerősebbek, kik legtöbben vjnpöt, az állítok között a leggyengébbok azok, kik legtöbben vannak.
Mikszáth.
Lapunk mai számához féliv melléklet van osatolva.
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. ÁPRILIS 16-án.
aége mindeddig különféle módon magya-■rástatott - a MagáotÍBZtvi»elók Orazágos Szövetségo feliratilag kérdést intézett a nagyméltóságú kereskedelemügyi m. kir. miniszter úrhoz, ki 67438/VH. 903 ez a. leiratában egyebek kőzött következőket válaszolja: .
\' „ÉrteBÍtem, hogy a vasárnapi munka-szünetre vonatkozó rendelet tartalma ismételten közöltetett hirlapilag és ismételten a legkülönbözőbb alkalmakból kifolyólag figyelmeztetett az érdekeltség, hogy az ipari vállalatok irodáiban vasárnapon egész napon át szünetelnie kell az íródni munkának\', folytatólag pedig meghagyja: .Ha tehát b rendelet be nem tartatik, annak ogyedüli orvoslási módja & konkrét esetek bejelentése az illetékei
rendőrhatóságnál."
Ezen leirat egy másik része így hangzik\'
Az ipari és kereskedelmi irodák vasárnapi munkaszünetB tekintetében a ron-delet a székesfőváros és a vidék kőzött nem tesz különbséget."
Ezen mioiBteri leirat fenti tartalmát azért tartjuk szükségesnek becses tudomására bozni, mert egyes cégek mindeddig nem részesítették alkalmazottjaikat a törvényes teljes vasárnapi munkaszO-netben, mely törvényes kötelezettségek még a munkaadó és alkalmazott közölt eddig esetleg létesített vagy jövöben létesítendő ellentétes megállapodás esetén is fennáll. , . . ...
Tekintve, hogy a Magántisztviselők Országos Szövetsége a vasárnapi munkaszünet keresztülvitelét egyik céljául tűzte ki mi kötelességünknek teszünk elegei, midőn ezen átiratunkkal t. Cimet felkeresni bátorkodunk és kérjük, hogy hatáskörében a törvénynek már saját érdekében is érvényt szerezni szíveskedjék.
Óh, azok az órák! ■ . .
— SirriAcrii rendSri relorm? —
A kanizsai közórák eddig is érdekeltek. Figyelemmel kisértem már a ezentferenc-reediek templominak óráját, amint a ezél uramnak méltóztatott az óra mutatóját jó néhányszor saját tengelye körül mog-forgatni. Hallottam már a városi templom óráját délután fél háromkor tizonkettőt ütni. Tannja voltam annak is. amikor a városházának kupoláján levő óra esle kilenc órakor egy órát világított.
Sok roBsz viccet faragtak már ezekre a közórákra, amelyeknek huraorosságs, illetve a humor édessége, a nőgyttlölők állítása ezerint, felér bármily pásztoróra édességével. Nincs szándékunkban e helyütt párhuzamot vonni a kőzórák bumorostága és a pásztorórák kellemessége közt, de a bizonyosság legmeggyőzőbb hangján állithatjuk, hogy a közórákról legalább is oly sokat kifejezően emlékeztek meg, mint a páBztorórákról, akiknek ajkáról nem egyszer hallottam elröbbenni e szavakat:
— óh, azok az órák ...
A városi órák különlegességeinek igen 1 tisztolt figyelőit a városi közórák nagyon érdekes, uj fajáról értesíthetjük.\' Félhivatalos krajcárosunk ugyanis e héten á következőket irta:
A rendőriig a minap csomagot kapott-Ebben a csomagban villamos órák jsttok, melyet an-a válók, hogy az éjjolí Ö--j&ratok önmagokat ellenőrizzék. Minden őrjirat kap egy őrit, melyet bizonyos időben fel kell knznl. így az éberség ollenBrizve van ....
A világosság okáért egy kis magyarázattal szolgálunk ezekhez az órákhoz. Ezek az órák, .\'melyeknek tán eszük ágában sincs a villamosság, ellenőrző órák. Megtalálhatjuk ezt minden gyár-.telepnél, abol éjjeli-őrök vannak. Az őrök ilyen órákkal leBznek ellenőrizve. Az őr nyakába akasztja a szijon lógó órát és elkezdi éjjeli körsétáját. Az óra jár, mint ez minden jóravaló és becsületes órához illik. Az óra kulcsa az ellenőrzési helyeken elmozdithatatlauul a falra van akasztva. Ha az ellenőrző kulcsosai az órát felhúzzak, ez egy kis jelet vág, vagy ir, (aszerint milyen rendszerű) az órában belül futó papirszallagra. Gyárnál pompásan beválnak ezek az órák. Az éjjeli őrök az utasítási időben körülmennek a gyárban é3 a különböző helyen lógó őrakulcscsal egyet csavarnak az órán. A kulcs jele, mint már említettem, a papirszallsgon marad. Ha nincs ott a jel kellő helyen, ugy o nem létező jel világos jele annak, hogy a felhúzást kellő időben elmulasztották.
A félhivatalos szerint igy ellenőrzik ezentúl az éjjeli rendőrjáratok éberségét... Az éjjeli őrjárat, nemcsak rozoga fegyvert vesz ezentúl nyakábR, hanem ellenőrző órát is. Ezzel kezdi sétáját. Az órakulcsok a város különböző pouijaio lesznek el-
belyezvo. Az őrjáratnak hatalmas, dörgő hangon adatik majd ki az utasítás, hogy: fellegyen ám búzva kellő időben az ellen-
J2s ^ azok a szegény rosszul fizetett rendörök, felhúzzák az ellenőrző órákat Ha majd Teleki-ut felé tartanak, ahol tán lesz ily ellenőrző óra és a Sugárúton hángoaan daloló borjzü hangokat hallanak, akkor nem mennek a Sugárúttá. Hogy miért nem? Hát csak ama egyszerű okból nem, mert akkor elmulasztják felhúzni kellő időben a Telektuti ellenőrző órát Azt mondhatná valaki: Hisz igazolhatják magukat azzal, hogy részeg embereket tartóztattak 1b a Sugár-nton. Erre viszont csak az a megjegyzésünk, bogy a rendőrség nem azért rendőrség, hogy a Sngár-uti éjjeli csend-zavarókat letartóztassa és ba arra való volna is, még akkor sem tartóztatnék le.
Volt gondom arra is, hogy egy rendőrt .meginterwieroljak* az uj ellenőrzési órák ügyében. A rendőr az őszinteség legteljesebb hangján jelenlette ki: ,En és azt hiszem pajtásaim is, ezentúl éppenséggel nem törődünk éjjel semmivel. Miattunk lophatnak, betörhetnek, még pénzvivő embereket is leülhetnek, minekünk ez bliktri, mi ezzel uem törődünk: Főgondnnk csak az lesz, hogy az ellenőrzési órák kolló időben fel huzaasanak.
Kevés szavunk van ezek után ehhez a nyitáshoz. Lesznek nekünk pontosan felhúzott ellenőrzési óráink, de ilyenformán nem letsz rendünk. Mert ezzel a rendszerrel fiaskót vallunk. Nem törődünk azzal és nem is kutatjuk, ki a kezdeményezője ezeknek az ellenőrzi óráknak. Személyi tekintetek nem vezérelnok bennünket. De ki kel) mondanunk, bogy rendőrségünknek nem ily ellenőrzés keit Ellenőrzés lenne nálunk a rendőrség fizetésének gyors rendezése és a rendőrségi létszám szaporítása. Ezek után szervezhetnék a rendőr séget, szervezhetnénk uj rendőrellen-őri állásokat, amint ezt egy másik helyi lap hasábjain ajánlottam és akkor lenne jó rendőrségünk.
Justltia.
hírek.
— A megyei közigazgatási bizottság
Hertelendy Ferenc főispán elnökletére! tegnapelőtt gyüléBt tartott, melyen legfontosabb tárgy volt a Muraköznek egyházi kormányzati ügye. Fölötte komolyan lép föl az a kérdés, hogy miként birjnk Muraköznek 22 plébániából, s 111 közeégből álló nagy területét s majd\'száz ezer lelket számláló lakósságát a msgyar nemzetnek és hazának megtartani? A javaslat szerint elérkezett már a tizenkettedik óra s igen komolyan figyelmeztet, bogy videant consulea ... vigyázzanak a kormányzók.
— Halálozások. Megilletődéssel vettük a szomorú hirt, bogy W e r t h e i m Imréné, születettWe iaer Kláraf. hó 10-én szívszélhűdés következtébeo Székesfehérvárott hirtelen elhunyt. Az alig 28 éveB fiatal aBSzony leánykorában a város egyik ünnepelt szépsége volt. Bájos megjelenése, szelid modora és női erényei a férfiút, kinek kezét nyújtotta, a legboldogabb férjjé avatták. Férjével Abáz-ziában töltött néhány hetet Febérvárott lakásán érte utói a halál, mely megkímélte őt hosszú szenvedésektől. Az elhunyt ravatalánál a közönség fájó részvéte méltán ölelkezik a lesújtott szülők és a megtört férj szenvedéseivel és lelki gyötrelmeivel. A kérlelhetetlen sors kioltotta ezt a fiatal életet, vigaszul hagyva a szülőknek csak azt a mélyreható részvétet, mely a boldogultat a sirhoz kiséri. F. hó
12-én temették óriási részvét mellett. Székesfehérvárott
.Kende Ignác, városunk szülötte, innsbrucki gabnanagykereskedő f. bó 8-án életének 44-ik évében hosszas szenvedés után meghalt Az elhunyt önerejéből küzdötte fel magát tekintélyes kereskedővé és nagy munkásságot fejtett ki Tirol fővárosában. Utolsó kívánsága volt, hogy boni földben nyugodjék. Holttestét Nagykanizsára szállították és f. hó 11-én helyezték örök nyugalomra az izraelita temetőben. Halálát édes atyja Kende Simon, özvegye, született Frőllch Emmy, négy leány gyermeke és nagyszámú rokonsága siratja.
Ózv. Reichenfeld Ignácué f. hó
13-án élete 83. évében elhunyt Halálát 6 gyermek és nagyszámú rokonság siratja. F. hó 14-én temették nagy részvét mellett. Az elhuoytban Reicbonfeld Ede, Gyula éx Sándor édes anyjukat gyászolják.
— Koszorntpótlő adományok. A f. bő 8 án Innsbruckban meghalt és Ide átszállittatott Kende Ignác ur iránti
kegyelet jeléül adakoztak: Kende Simon, HelUi József ás neje 10—10 kor., Altstidter Lipótné 4 kor., Armuth Náthán és neje, Dr. Kreialer József és nője, Dr. Breyer Márk és neje, Frőhlich Oszkár, Kreisler Albert és neje 10-20 kor., Blau Ottó 6 kor., Armuth Sándor éa neje, Kende Mór éa neje, Bücbler László és neje 10-10 kor. Összesen 109 kor.
F. bó 16-én elhunyt Reichenfeld Ignácné szül. Pressburger Namette úrnő iránti kegyeletjeléül adakoztak: A gyászoló család 60 kor., Reichenfeld Ede és neje, Reichenfeld Gyula és neje, Reichenfeld Sándor 20—20 kor., Hirschsobn Ármin és neje, Dr. Szila8i Jakab és neje 10—10 kor., Szántó Ferenc és neje, Fischer Ignác és neje, Winter Nándor 6—6 kor. Összesen 145 kor. A naggkanizsai izr. Szent-egylet.
— Áthelyezlek. Wittenberg Ignác, a déli vaspálya-társaság nagykanizsai fűtőházának főnöke és felügyelője e hó végével uj állomáshelyére, Budapestre indul. A kiváló szakképzettségű főhivatalnokot a déli vasút üzletigazgatósáea szolgálattételre az igazgatósághoz liivta be. Wittenberg felügyelő egy évtizedoél tovább működött Nagykanizsán, hol nagy szakképzettsége éa a gépészmérnöki tudományban való kiválósága mellett még hivataltársaioak és szélesebb társadalmi körök osztatlan szeretetét vivta ki a hivatalnokokkal való jó bánásmóddal, előzékenységével és nagy tudásával. Azért nem szívesen látjuk ót megválni állásától, bár áthelyezése reá nézve előléptetést jelent. Tiszteletére tiszttársai és barátai társasvacsorát rendeztek a .Korona" vendéglő nagytermében. Ez alkatommal számos szónok tolmácsolta a vasúti tisztikar és az igen sok jó barát érzelmeit, kiknek jókívánságai elkísérik Wittenberg felügyelőt uj állásiba Budapestre is. Nekünk pedig csak jő emlékezetben fog maradni.
Kaufman Bélát, a nagykanizsai sörfőző és malátagyár irodafőoökét a tárházak igazgatósága Velencében (Olaszország) a tárházak fógondnokává választotta meg. A választás egymagában bizonyítja, hogy Kaufmaun Béla irodafónökben kiváló szakembert vésziünk. A magyar haza emléke kisérje őt az uj hazába is, hol bizonyára az édes magyar bazának is becsületet fog szerezni.
Szabó Lajos szolnoki állami elemi iskolai tanitót a vallás- éa közoktatásügyi m. kir. miniszter hasonló minőségben a nagykanízssi áll. el. iskolához helyezte át
— Házasságkötései. Bodiczky Lajos nagykanizsai lakós megyei utbiztos. április hó 11-én kötött házasságot özvegy Németh Gergelyné szül. Dreven Terézia úrnővel. Mint tanuk: Dreven Lajos kir. albíró és Wlasits József állami tanitó szerepeltek.
Kártscbmároff Ernő, a Gottfried Simon utódai cég beltagja, folyó hó 11-én kötött házasságot Schillinget Szidónia urhölgygyel, Scbilliuger Márton földbirtokos leányával Kisjenőn, Aradmegyében
— Névváltoztatások. Dr. Dllrich József nagykanizsai lakói, k. r. tanár ,Révai"-ra; — Dvorscsak József csáktornyai lakós .Darvas" -ra; Fleiachacker Ferenc nagykanizsai illetőségű, budapesti lakós ,Feny.ves"-re; Schreimer Zoltán, csabrendeki lakós ,Sajó*-ra változtatták családi nevüket belügyminiszteri engé-délylyel.
—■ Kinevezlek. A m kir. igazság-ügyminiszter Jabrecky Flóris, egri kir. törvényszéki segédtelekkönyvvezelőt a letenyei kir. járásbírósághoz telekkönyvvezetővé nevezte ki.
A vallás- é3 közoktatásügyi m. kir. miniszter Lukács Erzsébet nagykanizsai, Grész Irma zalaegerszegi, Láng Teréz csákternyai állami polgári iakolai és Murányi Kálmán alsólendvay állami segélyezett községi aegédtanitót, illetve segéd-tanitónőket a X. fizetési osztályba rendes tanitó, illetve tanítónőkké nevezte ki.
— Királyi kitüntetés. A király, Puschmano Vencel ezredesnek, a. cs. és kir. 48. gyalogezredben nyugalomba vonulása alkalmából a katonai érdemkeresztet adományozta.
— Adókivetés. A törvényen kívüli állapot megszűnésének egyik folyománya az adókivetés. Városunknál! az időközben keletkezett uj kereset források ntán kivonandó HL oszt ker. adó megállapítása céljából, a kivető bizottság április 13-án. ás 14-én működött Az adókivető bizottság elnöke volt Dr. Tuboly Gyula, a kincstár képviseletében pedig, mint a bizottság előadója Gyenge Sándor, pénzügyigazgatósági ». titkár. A bizottság eljárását — az elbáoás alá került felek
— általában előzékenynek jelezték.
— Dj anyakönyvTezetök. A kerka-szentmiklósi anyakönyvi kerületbe Staudt János segédjegyzőt; a felsószemenyei anyakönyvi kerületbe Lene Béla segéd-jegyzőt; a bánokszentgyörgyi anyakönyvi kerületbe pedig Zsiga Gyula segédjegy-zőt a m. kir. belügyminiszter anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki teljes hatáskörrel.
— Gellért Mór, kir. tanácsosnak vasárnap Sopronban a vidéki kiállítások jelentőségéről tartott előadása nagy hatással volt a soproni és a megjelent vidéki iparosságra. Altalános lelkesedést idézett elő. A jelentkezők száma nap nap mellett uövekedik. Mindenfelől nemes versenyre kelnek az iparosok, bogy minél tökéletesebb kivitelben mutassák be a magyar kéz munkáját De más irányban ia észlelhető az előadás jótékony hatása. Gellári Mór t i. arra kérte a kamarai kerület pénzintézeteit, vagyonosabb társadalmát hogy a kiállítás sikerét olyformán mozdítsák elő. hogy az iparosoknál a kiállításra megrendeléseket eszközöljenek, hogy a kiállítandó tárgyak legnagyobb számban már előre megrendelt tárgyak tegyenek Sopronbao és a vidéken is már több megrendelés eszközöltetett derék iparosainknál. Fontos célt szolgál ezzel a társadalom, mert ezzel előmozdítója lesz a magyar ipar fellendülésének és az ezzel összefüggő mindenféle gazdasági gyarapodásnak. A kinek módjában van, tegye meg ebbéli hazafias kötelességéti
— Zalavármegye selyemtenyésztése 1903, évben. Zalavármegyében 1903-ban 60 községben közterületeken és közutak mellett volt 1416 darab lombszedésre alkalmas szederfa. Esett egy aelyem-tenyésztőre átlag 3 darab. A magántulajdonban lévő szederfákon kivüí a fenti szederfáknak köszönhetjük, bogy 419 .selyemtenyésztő 2889 kgr. gnbót termelt és 6478 koronát keresett. Átlagos keresete egy tenyésztőnek 18 korona volt; legmagasabb keresete pedig egy tenyésztőnek 161 koronára rúgott A selyemtenyésztés megkezdése óta 63,323 koronát fizettünk ki a vármegyében. Zalavármegye szederfaállománya: Az országos selyemtenyésztői felügyelőség kiosztott részint a vármegye községeinek, részint magánfeleknek 1903-ban 1088 .drb. kiültetésre alkalmas szederfát; 91,900
^drb. 2—3 éves szederfacsemetét. Működése óta pedig kiosztott 23,840 drb. kiültetésre alkalmaa szederfát; 1.248,619 drb. 2—3 éves szederfacsemetét. Ez évben kiültettek közterekre és közutak mellé 29 darab másnemű fát, dacára annak, hogy fentebb kimutattuk, milyen nagy mértékben veszi hasznát a Bzegény ember éppen a szederfának. Ez évben tönkrement a vármegye területén 32 darab szederfa. Nagykanizsa városban 1903-ban közterületeken és közutak mellett levő lombszedésre alkalmas szederfák mennyisége hivatalosan megszámlálva nem volt A magántulajdonban lévő ezederfákon kiyül a fenti szederfáknak köszönhetjük, hogy 3 selyemtenyésztő 21 kgr. gubót termelt éa 39 koronát keresett. Átlagos keresete jegy tenyésztőnek 14 korona volt; legmagasabb keresele pedig egy tenyésztőnek 36 koronára rúgott. A selyemtenyésztés megkezdése óta 868 koronát fizettünk ki a városban. Szederfaállománya: Az országos selyemtenyésztési felügyelőség működése óta kiosztott részint a városnak, részint magán-feleknek 2000 drb. 2—3 éves szederfacsemetét
— Közegészségügyi ülés. Az egészségügyi bizottság f. hó 14-ikén Dr. SzekereB József elnöklete alatt ülést tartott. Az ülésen a köztemető szabályzatát tárgyalták. A bizottság javaslatba hozza, hogy a sir tnlajdonjoga ne 30, hanem 60 év múlva évüljön el és hogy a kripta tulajdonosok egy 60 év múlva esetleg újból megnyitandó köztemetőben megfelelő ingyen helyet kapjanak. A szabályzat ugyaui8 az uj temetőben kijelölendő Birbelyért uj dijakat követel. Az utcák nappali sepretése és elégtelen öntözése ellen szintén történtek felszólalok. A bizottság Dr. Engl Sándor felszólalására elhatározta, hogy a tanácshoz átír, hogy a közegészségügy ellen vétő intézkedéseket szüntesse be és a piacon illemhelyet állíttasson fel.
— Meghívó. A Nagykanizsa r. t. város képviselő testülete ma április hó 16-án, a városháza nagytermében délután 3, órakor kezdődőleg évi rendes közgyűlést tart, mellnek tárgysorozata: 1. A városi gyámpénitár 1903. évi zárószám-adása és mérlege. 2. 6037|904. A. v. árvaszéki szabályrendelet tervezete éa a gyámpénztár által használható kötelező levél szövegezése. 3. A v. szegényügyről alkotott szabályrendelet tervezet
— Sztrájk. A nagykanizsai kőmüvea-segédek bérharos, — mint azt már mult számunkban jeleztük — április hó 10-én megszűnt A közel három hétig tartó pihenés kőuiiveeeinken meg is látszik, mert a megkezdett uj építkezések oly rohamosan bontakoznak ki a szemlélő előtt, mintha gőzerőre berendezett géppel történnék az építkezés. Jó fizetéssel jó munkát, több fizetéssel pedig több munkát várhatunk. Ezt sztrájk nélkül ia el lehetett volna érni.
— Községinév vhltoztat&s. Az V. Hegykerület nevet viselő község nevét a m. kir. belügyminiszter .Viziszentgyörgy" névben állapította meg.
— Pápa városa elektromos világítási és erőátviteli telepét a f. április hó közepén veszi át saját kezelésébe. Eddig az épitő Ganz cég vitte a telep Özemét, mely minden tekintetben megfelel a hozzája fűzött várakozásoknak. Az üzemhez szükséges ezenet a Pápához legközelebb fekvő ajkai bánya szolgáltatja. Pápa város ellenőrző szakéitője, a város szülöttje, Iglauer Lang-gyári főmérnök.
— A postacsomagok feladása. ,A magyar postahivataloknál feladott Németországba szóló csomagok elégtelen cim\'zéB miatt a kézbesítésnél gyakran késedelmet szenvednek. Ennek oka különösen az, bogy a feladók a cimiratot törékeny lemezpapirosra írják, molyen a cim kezelés közben legtöbbször megcsonkul, yagy olvasbatlanná válik. Gyakran előfordul az is, bogy a rendeltetési hely nincs világosan megjelölve, vagy a rendeltetési hely közelebbi adatai: mint kerület, utca, házszám a csomagon feltüntetve nincsenek. Ezekre való tekintettel a pécsi posta- táv. igazgatóság felkéri a közönséget, bogy a bibáa és elégtelen címzésből eredő káros következmények kikerülése céljából a Németországba postán szállítandó csomagjaik címzésénél különösen a következőkre ügyeljenek: a francia vagy német nyelven irt olvasható címzés magára a burkolatra írandó, ha pedig a göngyölet a tüzetes cim felírására nem elégséges, vagy nem alkalmas, ez esetben a tüzetes cimet papiros lapra kell írni, ezt azonban nem CBak széleivel, hanem egész lapjával a csomagra és pedig a kőrülkötésre használt zsineg alá kell ragasztani, ugy, bogy az a csomagról le ne válhasson, s a csomag a szállítólevél hiányában is kézbesíthető legyen. Egyebekben a közönség a postahivatal felvilágosításaihoz alkalmazkodjék."
— Köszvényes és csúzos betegeknél kitűnő eredménynyel alkalmazzák az orvosok a Zoltán-féle kenőcsöt. mert ez még oly betegeknél is, kik évek óta szenvedtek, pár nap alatt tökéletes gyógyulást idézett elő. Üvegje 2 korona Zoltán Béla gyógytárában Bpssten.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak igazgatósága több mint egy millió darab talpfa szállítására hirdet pályázatot Részmennyiségekre is tehető ajánlat, melynek benyújtási határideje f. évii május hó 7-ike. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, bogy az ajánlat fel-bivás, mely részletes feltételeket tartalmazza, a raáv. anyag-, és leltárbeszerzési szakosztályánál (Budapest Andrássy-ut 73. sz. II. emelet 44) szerezhető meg. Sopron, 1904 évi április hó 12-ikén. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
— A Divat lljság minden hónapban kétszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyedévre, postán való szétküldéssel, két korona húsz fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, Vili, a Rőkk Szilárd-utca 4. száma háziban van.
— HiruöU. A tavasznak Igati hírnöke, a kedvesen csicsergő fecskék megérkoz-tek. Egyik-másik régi fészkét keresi fel és ba az megrongálódott a hosszú tél folyamán, azt kiigazítja; egyik-másik pedig az épitendő uj fészek szómára alkalmas helyet keres és nem addig hozzá látnak az építéshez, A fecskék példáját követi a gondos házigazda is.
— Irodalmi kör Zalaegerszegen. A .zalaegerszegi Irodalmi és Művészeti Kör" holnap (vasárnap) tartja első és megnyitó {elolvasó gyűlését A megnyitó beszédet a kör elnöke Dr. Ruzslcska Kálmán kir. tanfelügyelő fogja tartani. Ez alkalommal mutatkozik be a kör zenekara Sándor Zsigmond mérnők — és a kör dalárdája Kaafmaon Mátyás vármegyei aljegyző vezetése alatt
— Egészséges gyomorhoz mindenekelőtt rendes erőteljes emésztés szükséges. Sajnos, éppen ez irányban azonban sokszor vétkezüuk és igy támad: a gyomorrontás, étvágytalanság, - székrekedés, álmatlanság, főfájás, kólika, vérszegénység sttk Ke mulassza el tehát senki jő és hathatós ivószert használni, mely ugy
XUII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904 Április i6-á«.
s gyomrot, mint az egész emberi szervezetet erősíti, 8JÍgyitj« éa jé egészség-ben tartja. Ilyen szer egyedül csak a valódi Brádi-léle máríacelli gyomorcsep-pek, évtizedek óta kipróbált zamatos ízü, biztos batásu bázi gyógyszer az összes gyomorbajoknál. Üvegje 80 fillér a gyógyszertárakban. Utánzatoklól óvakodjunk. ,
— Aki kertjét szereti,, szép virágokat ób kitűnő konyhakerti terményeket akar, az fedezze msgsxükségletét Mouthner Ödön cs. és kir. ndvari magkereskedésében Budspssten, Rotlenbiller-utca 33. A cég idei árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed, kivánatra mindenkinek ingyen küldi. Ezen árjegyzék az általánosan ismert, világbirö, kitOoő magvakon kívül, még a különösen érdekes és meglepő konyhakerti- és virágujdouságoknak egész sorozatát is tartalmazia.
Egy jókarban levő kerékpár, teljes felszereléssel, egész uj állapotban, jutányos áron azonnal eladó. Kitűnő gyártminy. Megtekintheti: Petőfi utca 19. sz.
Anyakönyvi hírek.
- ISOt. Április hó S—15-ig. — Halálozások: Nyul János 1 hónapos. Tiszai Péter 59 éves kőműves. Pap Lajos 64 éves bognár. Msrkulia Teréz 75 éves naps*ám03. Ctmmerman János 73 éves takács. Tompa Lajos 21 napos. Kovács Mária 18 éves takaritónó. Batlyáni János 51 éves zenész. Biró József 52 éves kanász. Soós Margit 11 éves tanuló. Szegletes Ferenoné szül. Bokán Éva 47
éves napszámos, öiv. Keichenfeld Ignácné szül. Pressbur-
ger Netti 83 éves roagáozó. Keszte József 9 hónapos. Kócsek Rozália 1 hónapos. Cigler Sebestyén 71 éves cipész. Imrei István 38 éves malom munkás. Keller\'man József 14 napos. 1 Bolf Liszlóné szül. Szokol Anna 44 éves földmíves.
Házasságot kötöttek: Ozián István bognár — Tóth Annával. Stáb Józsel városi becsüs — Klucsek
Herminával. \\Yindt Józsel aiabó — Magyar Máriával. Bodicky Lajos uthiztos — Dreven Terézzel. Vokoun Károly hentes — Sipos Máriával. Kovács Vendel kávéfőző-segéd — Márton Júliával.
Nagy Ferenc napszámos, Matalics Aonával. Scsávnicsár Antal gózmalmi munkás —
Mikec Ilonával. Nagy József fóldmives, Dávid Katalinnal. Kuzsner László vasúti fékezó — Szollár Annával.
állását elvesztette, a hivatala javára rendszeresített lakpénz panaszlót annál is inkább megilleti, mort 6 a felfüggesztése dacára tényleg gondnok volt s csupán a hivatalos teendőinek teljesítésétől lett felfüggesztve s így a hivatalával járó lakpénz, épugy mintha természetben lakással bírt volna, ezen természetbeni lskás tőle el nem vonható.
— A dülóutut mindenki jogos használni, a bolllgyminiszter határozata szerint. Gy. János ellen jogosulatlan zálogolás álul elkövetett mezérendőri kihágás miatt eljárást tettok folyamatba 8 a miniszter harmadfokban a vádlottat a terhére rótt kihágás vádja alól felmentette, meri, bár beigazölást nyert, hogy Gy. János L. Jenő uradalmi erdészt a dűlőúton megállította s olt köpönyegét olvette; ez a ténykedése tehát tekintet, tel arra, bogy a dülőutat mindenki jogosult használni s e használás csak arra ad felhatalmazást, bogy a dülöuti érde-koltség a használó félt a létesítési és feu-tartási költségekhez való hozzájárulásra szoríthatja: jogos ténykedésnek nem tekinthető; mégis a jogosulatban zálogolás ismérveit magában nem foglalja s csak a kísérlet fogalma alá tartozhatik, amely pedig kihágásoknál nem büntethető.
— A gyümölcsárus asszony mint a kis lutri közvetítője. A budapesti kir. ítélőtábla a lapokban egy budapesti gyümölcsárus asszonjt 1976 korona pénzbüntetés, esetleg hat hónapi fogházra ítélt, mert a jövedéki vizsgálat során tett vallomása szerint beismerte, hogy ismerőseitől a bécsi, bröoni, prágai és berlini számsorsjátékokra, kis lutrikra betéteket fogadott el s illetve ausztriai lottójátékokban való részvételekre betéteket gyűjtött és ezen betéteket közvetítette.
Nyilttér
o rovat alatt kotlettekért nem felelősséget a szerkeutSsig.
vállal
EMUM
GYERMEKEI LISZT?
CS£CSEMÖK.űy0M0R8ETE6£ftálÁBA00ZÓKRÉSzSE
13 Kísérleti czélokra fél dobozok a 1 Korona CJ fllisíiell MúiesznófíncXprotBdobozplí és röpiratok ingyen rendelkezésre ásnak 8 nerum Nanookhal féle -5 fi fÜraklárteJ) Budapest, iv.KossulltUiostito7s2.
XÖKVÉJÍ IT S SK É R.
— A fölfüggesztett tisztviselő lakpénze. A közigazgatási bíróság érdekes ügyben döntött a napokban, budapesti levelezőnk jelentése szerint. B. Kálmán B. vármegyei kórházi gondnok állásától legyeimi utón fölfüggesztetvén, a felfüggesztés idejére 50 korona lakbér-illetményét is megvonták. Ez eilen nevezett B. Kálmán panaszt adott, be a közigazgatási bírósághoz, mely annak tényleg helyt is adott s a vérmegye közönségét a panasz ló részére a kórházi gondnoki lakbér-illetménynek kifizetésére kötelezte, azzal az indokolással, hogy az 1886. évi XXIIL t.-c. 4. §-ának abból a rendelkezéséből, hogy a felfüggesztett tisztviselő lakbér-illetményén felül fizetésének i részéig tetjedő és feléig felemelhető ellátásban részesítendő, elmagyarázbstat-lannl következik, hogy a lakpénz feltétlenül kiszolgáltatandó a felfüggesztett tisztviselőnek s hogy a lakpéoz kiszolgáltatása az ellátást megállapító határozatnak tárgyát sem képezi s így csupán
üf, ^T.,8 pmat10 ellátását megállapító határozat a lakpénzról, ebbeli igényével azonban panaszlót el sem utasítva, nem rendelkezik, p,Daszló ehhez
J í tÖ/Ü? 6Ua\'Nyílott igényét annál kevésbbé veszthette el, inert az ellátás megállapítása alkalmával > idejében a kórházi gondnok részére lakbér-íllet-méDy rendszeresítve nem volt. Midőn azonbafi 1903. január 1. napjától a kórházi gondnoki állás javára jövőre, évi 200 korona lakbér-illetmény rendszeresítve lett, az idézett törvénynek ama rendelkezése folytán, hogy á lakpénz a felfüggesztett tíBztvíselót feltétlenül megilleti, addig az ideig, vagyis 1903.
ei7, évnegyede végéig, midőn t. i. panaszló a fegyelmi határozat alapján
KÖZGAZDASÁG.
— Baromfi- és tojásklvllelünk fellendülése. Megelégedéssel konstatálhatjuk baromfi- és tojáskivitelünk ujabb j fellendülését. Ez a ma már tekintélyes kereskedelmi ág, mBly alig évtizedes múltra tekinthet vissza, a kedvező előfeltételek folytán még korántsem érte el tetőpontját Mivel főkép a kisgazda osztály hnz a fejlődésből hssznot, a kivilelnek minden eszközzel való további erőteljes fejlesztése épp oly fontos szociálpolitikai, mint gazdasági feladat. Kivit-tünk at idén január és február havában eleven csirkét éa kappant 813.Ő24 (4-47.000), ludat 17.718 (+8000), kacsát 8065, pulykát 4890 (+400) darabot, továbbá leölt állapotban 19.636 mm. baromfit. Főpiacuuk volt Németország és azután Ausztria, míg a többi nyugoteurópai piacokat, első sorban Angliát, még nem keressük fel számbavehető mennyiségekkel. Nevezetes még az eleven nyttl fokozódó kivitele; tavaly 11.751 darabot, az idéu pBdig már 16.102 darabot exportáltatunk s ennek közel felét a vámkűlfőldre (Franciaországba.) A magyar nyulat a külföldön a vadállomány felfrissítésére és nemesítésére használják és ez a kereskedelmi ág meglehetősen jővedelmes. Tojáskivítelünk 76.286 (+11.000) q. volt; legtöbbet exportáltunk Németországba (32,082 q). Ausztriába (30.751 q) Angliába (8851 q.), Belgiumba (1269 q), Svájcba (2094 q.). A vámkulföldre és Ausztriába irányult kivitelüuk egyaránt fellendült. A .Magyar Kereskedők Lapjában" olvaBauk, hogy mind az osztrákok, mind a németek többnyire Angliába exportálják tovább a magyar tojást, miután ott előbb a hitványabb minőségű galíciai és orosz tojással kover-lék. Kivitelünk ez ágának a külföldi közvetítéstől való függetlenítése, már csak a magyar tojás hírnevét és árát rontó eme manipulációk kiküszöbölése végett is sürgősen szükséges volna.
Sxcrkesvtüstff : Dr. VÜUinví BenrUc, felelős sierkesitt. Kiadó: Jfí. Wa)diU József.
selyem
80 kr.-tól II frt 35 kr.-ig métorenldnt. — Bérmentve és már elvámolva a hlzhoz szállítva. — Nagy mintasyAjtemény azonnal. Henaeborg selyemgyár, Zürich.
~ VEGYE 8. *
— KOIaS használatra. Testrészek flgdalmal, csnzos és köszvényes bajok 6t mindennemű gjoladisok a .Mell-félé litbirueu"-i»el gyógyíttatnak biztos sikerrel. Egy üveg ára kor. (-90. Szétküldés naponként utánvétellel *oll A. gyógjazerfaz, cs. és kir. ndv. aiállltó Utal Bécs, 1. Tnchlanben í. A vidéki gyéjjszer-ttrakban és anyaakoreskedésekben haároiottán *«M-»éI« készítmény kérendő at 5 gyiri jelrf-njéval és aláírásával.
Tese, húgyhólyag. hugydara és a köszrénybántalmaK ellen, továbbá a légző "és emésztési szervek hurntos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a I<lthIon-forr«8
SALVATOR
alkarról rendelte le«. Hunyhajtó h»tásn!
Kelltm uil | Kőaajet ecésztbető
Kapható ásránytitköfeskedésekben és gyógy sxertárakb\'au. A 8al7ator-íorrá« igazgatósága Eperjesen
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj talAlminyu orvoságot, mely az elvesztett crot újra meghozza, Pióbacsó magot s egy szátz oldalas könyvet postán, jó! becsomagolva. ingyen kapják mindazok, a kik éito imak. --Ez a lcgbá-mulatraméltóbb csodaorvossig, mely megmentett ezreket. a kik fiatalkori kihágások folytán neoii bajokban, szitilWbcn, valamint olveizIteU férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatározta a* intézet, bogy egy ingyen ■ orvosigot magyarizó könyvvel együtt mindenkinek ingyen kQlcL Ezzel a házior-vossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok a kik a fiatalkori kihigliokból sxArmtuó némi bajokban, szolleml clgyöngUlénhen,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyilhatjik magukat. Ex a gyógyiuer közvetetlenüí azokra a szervekre hat, a hol x megeröjődé* szüksége* csodi-latos crcdménynyol gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, ftcual ogyarint Srhat State Mcdical Iustitutnak az alant jelzett címre, a honnan x csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés cclj&ból az otthonukat pem hagyhatjik «L A pióbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyitbatók ebböl a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tcu. Mindenki irbat érette birhonnan magyarul, mire Utokiartis mellettpo$ta-fordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyorAzó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépén be van csomagolva, hogy a tartalmit senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medical Iastitute, 17 Elektron Building, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A levslek mindig bérmentesitend$k.
KÉRJÜNK CSAKIS
GLÓBUS-T/8ZTITQ-K/V0NA TOT
mint ezen ábra
miután sok
ÉRTÉSTELEI
utánzatot kínálnak.
Fritz Schulz jun.
Aktiengesel Ischaft, Lelpzlg u. Eger.
Pénzt, sok pénzt,
havonként 1000 koronilg kereshet auadenki tiixtes-ségstca minden stakiime-ret nélkül.
Küldje be ctlmét E. 979. jelige alatt a küvetketö czimre: Annoncen-Abtel-Jang dex .Morknr" Xannlielm.
Mindenütt kapható.
A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab szappan a .Schlcht" névvel, s a fenti egyik vádjegygyei legyen ellátva.
SZOLOLUGAST
ültessünk minden ház mellé és kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Err« «,xonb*n nem mioden sxö!5f*j (tlkaltOM, (bár mind ku»xtí toraésretü) mert oagyobbréíxe ha raegoő termést nem hot, «ért sokan nom értek el eredményt eddig Hol lagatoak alkalmas fajokat Öltöttek, axok bőven ellátják bkxukat ax egész szőlWrés ide-jéo a leRkitüoöbb cnuskatily és más édes szSl^kkel.
A 8x515 haxáakban miodenött megterem b oEacs^n oly ház, molynek f*]& mellett a legcuekélyebb gondozással felnerelhetó nem volna, exenkiral más épületeknek, kerteknek, kerítéseknek stb. a legremekebb disxc, anélkül, hogy legkeresebb helyet is elfoglalna ax egyébre használható részekből. Ex a legháladato-sabb gyömölc*, mert minden éibMj terem.
A fajok ismertetésére vonatkozó, színes fénynyoxnatu katalógus bárkinek iogyen ós bérmentTd koldetik meg, aki cximé: egy lerclexélapon tudatja.
C z i m:
íraelléfc első siólöolíTÍíjleb Nagy-KágT2, n- p. SwieljWi
MÍÍWETMENY!
Nagykanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy a hivatal szolgák, erdőőrök és t. rendSrdk részére az 1904. évben beszerzendő egyenruházati cikkek szállításának biztosítása tárgyában 5537 koron* 30 fillér költség előirányzat mellett 1904. évi május hé 5. napjának d. e. 10 órakor a városház tanácstermében általános sző- és írásbeli zárajánlatokkal nyílvános^yerseny-tárgyalás fog tartatni a megállapított minták, a költségvetés és feltételek alapján.
Az árlejtésen részt yevők tartoznak 200 koronát készpénzben vagy óvadékképes papírokban, esetleg a helybeli takarékpénztári könyvben és pedig a szóbeli árlejtők az árlejtést vezető bizottság elnöke kezéhez az árlejtés megkezdése előtt. A zártajánlatok pedig az árlejtés megkezdéséig, vagyis legkésőbb 1904. évi május hó 5. napjának d. e. 10 órájáig lesznek a v. iktatóba beadandék, annál is inkább, mert a később érkezők figyelembe vétetni nem fognak.
A mintaszövetek, költségvetés és árlejtési feltételek a v. kiadóhivatalban a hivatalos érák alatt megtekinthetők.
A városi tanáce.
Nagykanizsán, 1904. évi április hó 8-án.
LEKOTEL LAJOS,
h. polgármester.
XLffl. ÉVF0L7AM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. ÁPRILIS 16-án. \'
Gyózódjék meg egy e®" préba itiBgrBntielés által áraink szenzációs olcsóságáról és áruink elérhetetlen szolid minőségiről
PÜP Okvetlenül leggazdagabb választék
gyapja-, mosó- és selyem szüvstek, oöl és url konfettié, kalap és minden más ruházati csikkből, sz6»etek, takarókés függönyök, vászoRnemDek stb. stb-bíl. Minden a Isgagy-szerübh kifliéitől a legfinomabbig, elismert szelid és Ízléses.
Császár és királyi
udvari szállítók.
LUDWIG ZWIEBACK & BRÚDER
BÉCS, :VIIÖ. MARIA HILFER8TRA8SE 111. -
Egyedüli szétküldési ház a Monarchiában, mély versenynélküli olcsó áraknál minden rendelést 15 koronától
bérmentve küld.
sen
Megtekintésre méltó mint agyüj temény ek
jótállva,\' szolid, gyapjú, mosó és selyemszövetekben kívánatra MT ingyen és bérmentve.
Pompásan illusztrált divatárjegyzékek.
ocm . ,
alpes ka
■és cz
Páratlan k\'üiönleg

OS
I §
[■ z i
CB _ U. i -
t- s 35-1 g I ■mm m ^ a
anooocoocooiaaoooooooo oofaDnaoooocaoooooooooot
Z.K. Vu 904.
Csuk
H
sms
E I DL1TZ-POR
ftltxor valódiak. ha mlndogyilt dobos Kotl A. védjegyét és aláírásit tünteti fel. A Moll A.-ftla Ssldlltz-porok tartós gyégyhatása a legmakacsabb gyomor- és al-taltbáatalaak, gyomorgörcs is gyomorhfiv, rögzött srikrekedét, mujbintalnm. vár Multa, aranyér át a legkolftnbó*3bb Hfll beteoséeek ellen, e jeles báziszernek fivtizedok 61a mindig nagyobb elterjedést zzeraett. — Ara egy lepecsételt sre-dstl doboznak 2 k«r
Hamisítások törvényileg fenyíttet n a k. I MOLL-. FÉLE I
SOS - BORSZESZ
Csak akkor valddl, \'» ."v^ moia a. jegyét i«i
-- ,A. Moll- felirata «nooitul van sárva. A Motl-ftls
eós-borsiesz novaioteton mint fájdalomnslllapltő bídírzsbtésl szer köszvény, csnx fis a megholés egyéb következményeinél legísmeretesebb népszer. — Ejy ónozott eredeti Dveg ára I kor. 90 UH.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb módszer szerint készítek gyermek és hölgy szappan a faffr okszerű ápolására gyermekek l felnőttek részére.
Ara darabénklnt — 40 011. fit darab — I kar. 80 Üli. Minden darab gyermek-szappan Moll A. vádjegyével van ellátva.
Föszétküldés: Mell A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitd által,
Bécs: Tuchlanben 9. az. Vidéki megrendelések naponta postautánvét mellett teljesíttetnek. A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Baktár-. Nagy-Kanitsán Ro8enf8ld Adolf Fial.
00ö5aö5ööa5i3a5a5aöa5a?j
191 l./tk. 904.
Árverést hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszék, mint tkvi hatéság közhírré teszi, hogy a Délzalai takarékpénztár végrehajtatnunk Dani Marusa József kiskanizsai lakós végre, hajtást szenvedett elleni 1200 kor. líke, ennek 1904. évi június hó 17. napjától járó 8% kamatai, a lejárt kamatok &\'/, késedelmi kamatai, 28 kor. 60 511. korábbi árverési. 21 kor. 64 fii), árverés meg-,ki«érlé8Í, 36 kor. 80 fill. árverés kérelmi, ugy Haba József nagykanizsai lakóa csatlakozott végrehajtatóo&k 600 kor. töke, ennek 1901. évi március hó 22-161 járó. 8% kamatai, 48 kor. 40 -fill. per, 16 kor. 30 fili. végrehajtás kérelmi a a még felmerülendő költségek iránti végre -hajtáei ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a nagykanizsai 2529. BZ. tkvben felvétt A t 7844. hraz. ház, udvar és kert 1S22 kor., ugy az ottani 1247. sz. tkvben felvett f 8929. hrsz. jádai rét 33 kor, és f 9151/brhrnx. cigányberki szántó 114 kor. becsértékben
1904. évi május hő 9. napján délelőtt-10 órator
ezen tkvl hatóságnál Simon Gábor és Faics Lajos felperesi ügyvédek vagy helyetteseik közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óvadékfeépes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. törvényszék mint tkvi hatóságnál, 1904. évi március hó 15. napján.
Hirdetések felvétetnek -e lap kiadóhivatalában.""
_ mmm&mmm<wm* B#mm®mmm$
gnaoaaaaaaexinnaaixaaaaaQcxjaaooaaaaxsaaoaooaD
melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden has-hajié, feloldó steisajánl-tataak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanojt. Cnkrozott
alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik.
Efrjr 15 pilulát tartalmaié doboz 80 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllulnt tartalmaz, csak 2 korona 0. 6. 2.46 korona összeg ^előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmenteseu küldetik.
l/f D Ilii/ Neusteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi l\\CnUUI\\ csak, ha minden doboz bátsó oldala a törvé-jnyiieg bejegyzőit „íleil Leopold" védjegyünkkel, vörös-fekete I nyomással van ellátva. Védjegyezett dobozaink-, utalványaink-és csomagolásainknak a .PHILIPP NEU8TEDT APOTHEKEK* [aláírást kell tartalmazniok.
E U S T E 1 ■ F Ü L 0 f>
gyógyszertára a .Szent-Lipóthoz1 Z. K. V„
WIKN, I. Be*., Plaakmrawe 6. Ealrtir Nagykaninin: BBLUS LAJTOS ét BEDE GYULA gyógyiieréBoknél.
öcxjono5öcx>ooE3Q ooaaoaoatxxxaoooaoooatjac
SXEYKK
gyógyintézet
GRÁCZ MELLETT IDÉNY: május-október.
380 méter a tenger szlno felett. » vasúti állomás GrtcWl kocsival egy éra. Posta- és távírda illomiu.
Rég ismert vastartalma fakrotherme) acállwrfa .30 fok C. (25 fokit.) - Sí fok Ű. (20 fok it.) Mértékeit klimi, erSsitü ordSlevegö, kiterjedt fenyreterdék. Uyégy-javalatok, idegbánttlmak ideggyeugeség, hitgeruic-betegség, hysteria, g\'SrctJk, nenralgia stb. ellen. N61 betegségek: vértaegénjtég, Ml- és hélyagbiirat stb. Igen ajánlható ödolóknek és gyenge gyemekekoek. QyógyeszkSa: kalön gy^gy- és uizóbaxin, kidíttrfjk melegvízzel, fenySfördSk, villanyos fürd6k, mwsage, mhanygyógykezelés, napfdrdSk sat. Olcsó lakások és egyes szobák, villák, gyógyterem, kitonS éttnrem, \'kiiünó zenekar.
A flrdSigazgatdaigniU klmerJW proapektns Ingyen és bérraentre.
Dr- BLVMÁVXSS SÁNIXtB, orvos talajdones.
Nyomatott Ifj. "Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
A Rlohter-félo
LIMmeiit. Caps. ma.
Horgoay-Pain-Expeller
nSr több "mint \'33 év óta me^ bizliatóbodönesölésGl alkalmaz tíitiic
Hurhratí, ttíxiil ós utjbBlktiiti. IntÓS. Süánya^utáazAtok miatt ......... bevásfcritekor óvatosak tegyünk ós c«akis ortdotj üvegeket ; áoboxokbaaá^SiraiBf\'védjegygyei és a,Jticilv" crégjegyzésscl foéad-juaVeL — 80 f.,1 k. 401. és 2 k. Árban a logtöbb gyógysxertárbaa kapható. ForaktárTTorök
«mtérFJúsmí, iT
«Ui. « Vlr. udvart utllit&k. Vfl^
Ru<u>l»l«dt. .
1904 APRIUS 16-Aí>.
L ;Ö N Y
kyeR&ES-UJFALU (Bs?t8T£om m.) Sfir£öttícim: Eternit Bniapest. Telefon 12-92.! M: 7ÖCKLABRÜGK Felső-Ausztria,
ETERNIT-PALA S
i
Elpusztíthatatlan, könnyű, toUzotSs, olcsó fes tüzlUló teíófedöanjag. TPB
ETERNIT MÜVEK HATSCHEK LAJOS BUDAPEST, VI.. Andrássy-ut 33.
; Elsőrangú referenciák. — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — Kérjen ismertetést. Ezen anyag kapható Sartory Oszkár urnái Nagykanizsán.
kedvez föárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 15 milhó korona nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsult vevőinknek; csak a legutóbbi időben is
a legnagyobb nyereményt és pedigs
a 605,000 koronás nagy jutalmat az 57080. kz. sorsjegyre,
a 100.000 koronás főojereincajt a 74366. si. sorsj.:re a 80000 tatás li jjerensáji a 83061. a. sorsj.- re
1100.000 . , a! 52528., , a 70.000 , „ \' a 81161, „ .
i 100.000. , , i 94780. „ , a 70.000 . „ a! .5498. „ ,
Í 90000 , „ a 109780., . a 60 000 , „ ai 51613. „ „
a 90 000 „ , a 83610. „ . a 60,000 „ » a 76341 , »
i 90 000 . , a 92JS7. „ v, a 50.000 „ „ a 4036. , .
és exeken bitül mfeg egyéb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydnsább oaztáíyaorjátékában vegyen részt. — A most "kővetkező raagy. kir. szabadalmazott 14. osztálysorsjStékbsn újból
110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut éi Ö3SzeaeQ egy hatalmas összeget, ^ .
14 millió 45«MMM> koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
Továbbá í jutalom 600<000< 1 nyeremény fOO OOO^ 1 & 3©®.®©©, 2 S 10.0-000* 1 á 90.000* 2 á 80OO®, 1 TOOOO 2 a 60000,1 & 50 000.
U 40.000>5&8<MM>0.3 i25.©0®,8a2©.©©©, 8 á 15.©©©, 36 á 10>000 korona és még sok egyéb; összesen 55-©©© nyeremény és jutalom 14;4S9-000
korona Bsssp^p.".
Az L osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
V. srod8ti sorsjegy frt —.75 vagy k. 1.50; \'A eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy k. 3,—
» » \' » 3.— , „6.—; \'An » » 6.— „ „ 12.—■,
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg elö?etes beküldése ellenében kaldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk
t é* április hó 24-ig
beküldeni.
TOROK ü. m \'m
BAKHHiiZi BIDiPIST. Hnzánk legnagyobb osztálysorsjáték-Szlete. .
Féárndánk osztiljsorsjáték üzletel: Központ: Teréz-körut 46/a. 1. fiók: Váczi-körut 4/a. I1:- fiék: Muzeum-korút ll/a. III. fiók: Erzsébst-kürut 54/a.
""»■«■ TÖKÖK A. és XiRSA bankháza Budapest.
-I. oszt m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors-
bizalommal hozzánk beküldeni.
Kérek részemre .
jegyet a hivatalos tervezettol egyatt kaídeni.
. I ntánvötolezní kérem I, , . ,„ , „í
-korona összegben postaatalTánynyal küldöm f A M tílíiO totWi)-
(mellíkolom baoijepjoubon (bélyegekben). I
Az Bsszeget-
Jíuzás már
az l-só osztályú sorsjegyek árai

egy egész
12 kor,
május 1T. és 18-án
egy fél egy negyed ■ egy nyolozait 6 kor. 3 kor. 1.50 kor
Ifj. Wajdits József papírkereskedés
Nagykanizsa, Deák Ferencz-tér.
Szabadalmazott önműködő
M
szőlőtelepek
és komlóiiltetvényefc befecskendezéséhez,
olifllcsfáUt ürositó marói
a sz8gecs és tormáncs kiirtására, valamint a levélbetegségek elleni védekezésre stb.
10 vagy X5 liter töltésű
Önműködő, hordozható permetezők
rézüsttel is,
petróleum vogyltó-készölékkel, vagy anélkül;
kocsira szerelt önműködő permetezők gyártatnak és szállíttatnak különlegesség gyanánt
mayfarth ph.
mezőgazdasági gépgyárak, boraajtók és gyümülcs-értékesitő-gépek ktllSn-legességi gyárai által ,
^BJÉCS, II. Tnborstrasse Vt. sz.
Klmorltó irjogyzékek Ingyen. - KípvIselöV ás Tlízontelad.lk kereBtetne\'k.
KAPHATÓK
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
irrnnnta fris. pBrkSK kAvé
MEZEI PAL
fűszer, csemege é. hentesáruk ■ kereskedése --
^ SACíKASiaSA, Fö-tér t.
3„, . _ . rf. Alkalmi eatélyekre
Ajánlom raktáromon levő elsőrendű áruimatu. m.. |
KitUnS zamatu kávé fajokat. ty
Tea a legnemesebb fajokkal vegyítve. Déli gyümölcsök. Kecskeméti gyümölcs kompotok. Szegedi különlegességek stb.
% igen Ízléses kivitelben a legju
I ^
árban.
Rainasetter-féle badacsonyi borok egyedárusitása
1 literes és plntes üvegekben töltve.
Budapesti, Prágai és Debreceni felszeltek. % Prágai sonka, nyersen ós kifőzve csont nélkül. ^ Budapesti I. rendű disznó zsír.
f 0R0SZ1 SÁNDOR udvari
Desert teakenyereinek és különleges cu-^ korkáinak egyedárusitása.
Honi és külföldi sajtok.
Üock János imakCnyvei t forint 20 krtól 10 forintig.
T. CZ.
NAGYKANIZSA, 1904. április hó.
V»8yok bátor ]«s.lk.tai«abb
iJtüDEK TÍR6T4KKÍL
— \'^rr^f^^^tj.!; tsöMaWS
—uey\'h08í mndeo
Sbt. «**>« nyújtok
El slk«lomm>l s*iv" figyelmebe .janlom ,
H 4 N G S Z E R K E R E S K E D E S E M E T
További legyen *«.b«.l több oj beWtajbol Josan felszerelt
KÖHYVHY8MDAMAT
becses ^ Néviosyok.., eske,*., * MH m.6h,v6k., „.......ék W
Csletemet srives Jóakarotaba aj.nlv. vagyok mí|). ^„^„„j
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyv-, papir*, zenemű- cs bangszcrkcrcskedd.
. Teljen fel.aorolt metorhotrodu l«.n unom kivitelben, MUU3 bousíal, vonóvtil Oa ztrtato tokkal CSAK lO FRT.
A hol zongora nincsen, s gyönyört zenét hallgatni és tánczolni sárrétnek, ott nélkülözhettél) a
,.M I G-N ÖN"
szalon zenélő mű, mely a leghosszabb operákat, tine/,-zenét stb. hangjegyről játszik.
1 táncz-zenét megszakítás nélkül szolgáltatja. Ara 25 és 32 forint. Vendáglösűknak nagyon fontos.
Pallas nagy Lexikona 18 kMetben félbörkStésboa ára 96 frt., rászlatBzetésre Is megkapható.
KKXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX
II
■fcvé\'f papírja
I a
icyjofá coo\'ntíc Vv\'rpji pi-í.
Kapható.:
..... \' t^et
1901. ÁPRILIS 16-án.
A Pesti Napló uj karácsonyi ajándéka \'\' A MAGYAR 1t
PiratUo dliiO kalií klillftiiibin íi bel<« tattalmiban egyedal illO remekmű ai, a. melyet a .PlStl lapli- « 190<. k.ricionylra ssint meglepelMI, olraseloak. Eddlri karictonyl .jimdík.inak dilíe. .oroiatit folytatja most a „fsat! Il|ls,"u) i, minden eddltf ajindekot me»K tulsiirnyalO disimUvel, melynek elme e< le..:

A MAGYAR FESTŐMŰVÉSZET ALBUMA :
A magyar ícitömttvéizet .remekeinek gyönyörű foglalatja lotx ex a plratlonul illő dittmtmka, amely a magyar fostéi remekeit fogja felölelni a XVU. szitád nagy magyar festSitöl, töl és lámky-löl kezdve egész a jelenkorig,
Síkor flankáesy iMf, ** W^ff\',11? Király, liúzir íy«l>. ■rttráiz Hlktor ét
2leky Hlhály vezetésével hatalmai gkrda «ol-gilja a magyar festő művészetét. A magyar Irodalomban nincs még olyan mű, amely * inagyaY festöművészelet ilyen gazdagban \'mutatja be. film aigyiutáx fcstaiiyt sxe. mellünk ki, amelyet mesteri kwUdtt
ötven mülapon
multunk be a magyar köxönségnek. Ax ötven mttlap nagyrétté gyönyörU
sok azinnyoftiásu kép
lesz, olyan, mint amelyek aYiriwrtf-tíiralt eseményayé avatták a augyar könyvpiacon.
Eienkivül a magyar fcstömavésxel történetét a könyvben eltörendő otxtétiknsalnk érdekes ét népszerű clöadisban íogjik bemuutni. A »xöveget izánoi fltta<iyilk a txöveg köxé nyomott miiolata fogja kitérni, ygy, hogy az ötven többsxlnnyomitu mttlappal. ogytttt .Araa". |ytr F»»tí«5ré«Zít ilbiat a leggazdagabb és legdisx«ebb tira lesz a magyar festömürészet-nek. A „Ha|y«r F*<tíaEiíizit Alkwíl" weg. fogja kapni a P«*(l Hipló minden olöfuetöje, aki az év végéig, akir havonta i», de tUarv-<löan ét megixakiU* néAkttl előfizet? maradi Minden félreértét elkertléte végett azonban meg kell jegyeznünk, hogy azok az uj cl&Uetök, akik az 1904. évre tiölö előfizetésük fejében a Vörösmarty-Albunaot megkaptak, a \'Magyar FettömUvéuel Albumira csak ugy tarthatnak Igényt, ha egy lovibbl «gétz évre lelSSzelnek,
A Pesti Naplö előfizetési ira egész évre 28 k.r-. rtlívre 1* k»r.. negyedévre 7 egy höra 2 k»r. *0 íllUr. - Szerkejztöségc ét kíadöMvatala:
Budapest, VI András»y-ut 27. szám alatt van.
1868 óta forgalomban.
BERSEfMóle 6Y0ÖY-
K ATRÁW Y-SZAPPAH

V-!—8
z-m s
SSÍ
gjöü

Koriba ÍMMUHUJI UajM
ESrsSS
r Ji.^i.lValmaital ka kürlnMllMU MlMtl a
&
fasissSi
® mindennemű Mrkütegrek
... .\'.. ---IMW»
40 Mcionm látiAm CitHiiilliMail
"íkemiílíuOroaitátik a kibaaTMa^* a
Berflep-tóle gyépy-kátrAny-kánsMpiHHi.
mx nrobőp ti»ztát«lMn»áo«l
hannltUlnl wwlíil ♦»!
BerneMtu glyceriB-kálrányszappan
W. llreMto-UiuÍMeiaiJ fa Swu. Ql.tUl, Ír.
Sífil » It. A nSfrtStakbu li urf utrtor-
«.j6Su*o«.

.HuuLnJ
jC~.|"---T^J
inmzM a pirltal TtUjkUUlU»en lM^Uo. Oh MT^k ríszÍT*. kik a kitráo««i«l Mra t6rh*Ük, uUUUo. toUMt UtriaiWI rit4>Ut]ak ai «wii ««Hs»w».l. M»)f«tial HeS-t^lo uUtruol-itappao (fob#r kAtf*J«r "»!""») Si^waUU Jwcank forzatowW Fí-ajok a kVr^iSk : aatkraiol-Mappim, »ot>ir»»«iI UoirrtK^«pii»»«, ■r»tfcr» Ml.kMWUppuH. •«thi-iMi.»M.<5ut«J»w»pp»n,
^^ tmUlUa«áxti Ara dwatcakíoV M _ jS^tórjKujakUn ** CikWO^i. -—
ö. Holl 3b Comp,, Wlon, X., »t*cnff..8. ^
M«C7lkr«rUAlt f«r»kt*r : \'»«r»k
lUktAr Nagykaniieán: Práger Béla gyógyazertáw, valamint Magyarowrág több gyógytárában. \'

jSita
T. c.
örömmel van szerencsém a t. közínség szives tudomására hozni, hogy könyv- és papir kereskedésemet .egy uj üzletággal
Gyermek- és Ifjúsági Rölcsönfcöttyvíárrai
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzol eleget tenni, amikor egyelére 400 kötettel, de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvét,-halmozzak össze, hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az i(jóságnak, olyanokat, melyek ,az -ó számára.irédtak,.amelyekből szórakozik vés ;tanul.
Kölcsöiidij egy hónapra 60 íillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol ifjú olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20— 26-ször cserélheti ki a könyvei az ifjúság havonként, mindannyiszor njabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben ; * meleg szobában, egyaránt a legkedvesebb, leghasznosabb, • legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t. sztllők jóindulatába ajánlva maradtam íj:
Nagykanizsa, 1902. julias hó. |
Kiváló tisztelettel , t Iji;\'
Ifj. Wajdits József
könyv-, papír- és Irósier^kereekedM Nagykanizsa.
NAGYKANIZSA, 1904. április hó 23-án.
17-ik szám
XLIII. évfolyam.
El&riutttl ír; Ejéis érre . . 10 kor. — 611. Fél érre ... 6 kor. — 811. Negyedévre . . 2 kor. 50 üli. gg,e» ssim SO flll.
H I R D E T É S E K
5 hftiibot petllsorb&n U.misodssor ÍJ, • Kiodeo további sorért 10 611
NYÍL TT É BBEK
petit .oronkéut 2tl fillérért vitatnék fel.
A lap Kelletni réssít illető tnlo-dea költemény 4 felelős szerkeíatő nevére, az anyagi résst illeti közlemények p^dig a kiadó . nevére cimsetteo Nagykanizsára bérmentve iniéícndők.
BérméDlellen levelek nem íonad-tatnak el.
Késiratok risszaneni küldetnek
A nagykanizsai , Ipar-Testület, * a részvénytársaság," .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet, nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete,\' a
„nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,\' a .Kotori takarékpénztár a .nagykanizsai kisdednevelő egyesület,\'a .nagykanizsai tanitól járáskör," a .nagykanizsai keresztény jótékony .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
U -KBillMat Uti • Jvj uvv(v\'v») n-f—■ r----—---1 — »---------- -------»---• — " s • -
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Nemesítés,
Akármennyire hívei vagyunk a magyar demokráciának, kivált a társadalomban nem tagadhatjuk, hogy a társadalom legszélesebb körei bizonyos társadalmi fölényt látnak a nemesi tettekben és a nemesítést magát jelentékeny társadalmi kitüntetésnek tekintik. Ha tehát arra érdemes egyéniségeket ért a nemesítés kitüntetése, akkor a mai társadalom szempontjából üdvös példa statuálódik arra, hogy az érdem jutalmat nyer. Aki elvont elméletek szerint nézi a társadalmi életet, az tán nem osztja a mi felfogásunkat, de aki benne él s benne érez a társadalmi élet felfogásában, az a mai társadalom szempontjából helyealendöt is lát a nemesítés intézményében.
Mégis, félre ne értessünk. Nem ajánljuk mi be a nemesítés intézményét; mert tudjuk, hogy a nemesítések végtére mégis csak ellenlábasai a demokratikus irányzatnak; hanem csak magyarázzuk és megértetjük, hogy egy még demokratikus hajlamú társadalom sem vetheti el magitól\' A. \' nemesítésnek középkorból eredő intézményét.
Különben a mi társadalmi életünk annyi reformra szorul, hogy még korántsem látjuk azt az időt eljöttnek, melyben a reformok sodrát az olyan, aránylag kisjelentőségü intézményre kellene rábocsátani, mint amilyen a nemesítés. Mert a nemesítés csak külsőség; ezt megreformálni vajmi könnyű, ha ugyan végét akarjuk szakítani.
De milyen nagyszabású feladat ezzel összemérve az egész társadalomnak megnemesitése, az erkölcsi és a lelki
erőknek fejlesztése, a közintelligenciának növelése. Ezeket együtt is nemesítésnek nevezi a magyar nyelv szótára, csak ugy, mint azt az eljárást, melylyel a királyi kegy .címmel s ranggal lát el valamely arra érdemest. Ez utóbbit: külső nemesítésnek mondhatni, mely a szemnek szól; az előbbi pedig a belső nemesítés, mely a lélekre vonatkozik. A lelkek nemesítése: ez már fontos hivatás, nagyszabású feladat. Ennek a hivatásnak szolgálatába szegődik a társadalomnak számtalan intézménye. Ezt szolgálja a hitélet, ezt szolgálja a kúria. Mindez intézmények kerete meg van nálunk, tartalmat teremteni.e keret számára, valódi, becses tartalmat: ezen munkálkodjanak mindenütt. Különösen társadalmi életünk szórni még nagyon & belső nemesítésre.
A társadalom egyik fontos orgánumában, a sajtóban is mutatkoztak a héten jelenségek, melyek százszorosan \'sürgőssé teszik a nemesítés müvét. Még sok van bennünk a régimódi legénykedésből; föllépésünk még pusz1 tai, vitáinkban nem bírjuk mellőzni a természetadta nyerseséget, szeretünk duhajkodni, akár a más rovására is; szívesen teremtjük félre az utunkból azt, aki nekünk kellemetlen. Ezeket a jellemvonásokat vetkezteti le rólunk a lelki nemesítés. Ezen kell, hogy segítsen a kuliura, erre kell, hogy gondot fordítsanak azok, akiknek hivatásul jutott a közéletnek és a társadalomnak intézése. És ez intézőknek maguknak is érdekük, hogy közéletünk és társadalmunk belsőleg nemesbedjék. Mert hi6z épp a vezető-eleinek érzik meg legjobban a nemesebb gondolkodás bányáinak hatását. Épp ók .volnának megkímélve számos
kinos eseménytől, épp ők jutnának minél kevesebbszer abba a kellemetlen helyzetbe, hogy ellentéteket kelljen kiegyenliteniök. Mert a lelkek nemesbe-désével vele fog járni az, hogy a közéletben és a társadalomban épp a kinos személyes összeütközések kerülnek le a napirendről. Ezek a személyes természetű összeütközések mindig a lelkek és erkölcsök nemességének hiányát jelzik. A nyugati államokban, ahol a közértelmiség magasabb fokon áll és az egyénekben a közdolgok iránt nemesebb felfogás lakozik, a közéletben nem olyan gyakoriak a személyes összetűzések, mert az emberek felül tudnak emelkedni a maguk egyéni szenvedélyein és közéleti ellenfeleikben nem személyes ellenségeket látnak. Ez is a nemesebb léleknek és a nemesebb felfogásnak a, jelensége, mely jelenséget mennél szivesebben üdvözölnénk a mi társadalmunkban is.
Címbeli nemesítéssel magával a lelkeknek ezt a reformját nem fogjuk megteremteni. Jól megválasztott nemesítések kézrehathatnak ugyan jó példájukkal a nemesbítésre, de a lelkeknek, az erkölcsöknek nemesítése csak egy nagyszabású társadalmi és kulturális akció eredménye lehet. S ennek az akciónak az idejét bizony eljöttnek látjuk már régóta. Smmarus.
Szobaleányt fogadtam ...
(Vagyis holyazerzés és bejelentö-hlvatal.)
.... Azaz csak fogadtam volnál A jó szándék megvolt bennem, de eredmény, sajnos nem koronázta s jó szándékot. Mondhatom, hogy amit én eddig feltettem, azt véghez is vittem mindig. Életem története olyan, mint Napoleoné volt: csupa győzelem csupa diadal; A nyári kalapom életem Wagramja, tavaszi fel-
öltőm Jénája, fürdőzéseim nyaranta mind egy miniatűr marengói diadal az uram ellen .... de most — óh változó sors, óh szeszélyes; istenek, — Waterloohoz értem el. Kudarc, gyászos kudarc minden vonalon. Feltettem, hogy szobaleányt fogadok, amit pedig én felteszek, azt — az uram szavai szerint — a bíboros koncilium sem veri ki a fejemből. Szándékom csütörtököt mondott, de arról azért korántsem teltem le. Meglátom, bogy ma, midőn nem képtelenség a Mont-Cenist keresztülfurni, képtelenség-e megfelelő szobaleányt találni? Képtelenség-o égy ily megfelelő szobaleányt három hóuapig megtartani? És harmadszor és utoljára, képtelenvég-e egy ily megfelelő szobaleáoyt felfogadni és elbocsájtani anélkül, hogy ezért esetenként öt-tíz koronával kelljen kárpótolnom a megsértett közrendet?
,A Juli? A Juli ar egy valóságos drágagyöngy. Tud az kérem mindent, a cipőpucolástól. föl a kenyérdagasztásig. Amellett ugy eszik, mint egy madár, oly keveset, nem is emlitve, hogy még gyermekkorában egy baleset alkalmával hajadoni fogadalmat tett. Higyje el nagysága, ha rajta állna, ő egyszerre leszereltetné ugy a közös hadsereget, mint a honvédséget."
Igy rekommendálta be bozzám a cselédek és egyéb leáoyok elszerzöje Julit, első számú szobaleányomat. Éo természetesen szabályszerűen honoráltam a helyszerzőt, Julit lefoglalózlarq\' és ezzel rendben is lett volna a dolog, ha három napra rá véletlenül, teljes véletlenül el nem halálozik a Juli édesanyja és a gyermeki kegyelet Julit el nem. szólítja haza, messze Baranyába. Juli sírt az egyik fülembe, a másikba a helyszerző .. . s utóvégre én sem vagyok fából. Kiadtam a könyvét és elvesztettem a foglalót Csupán csodálatomat fejeztem ki a szobsleányi édesanyák ama sajátos hBjlama felett, hogy mindig a legkedvezőtlenebb pillanatokban szeretnek halálosan megbetegedni, vagy végle-geseu elköltözni.
Pepit én dobtam ki, mert ogy este a saját konyhámban a 20. század egész legénységét mint vérrokonait mutatta be nekem.\' Pepi különben a második számú
szobalányom volt és a helyszerző az ö bemutatásakor sem mulasztotta el, hogy a fentidézett jelzőkkel ne éljen. A Marcsa, Irma, Aranka és egyéb előkelő nevű hölgyek mind csupán átutazóban voltak nálam. Jöttek és vitték a foglalót Az egyik kategorice kijelentette, hogy ne vegyem tőle rossz néven, de ő módfelett sajnálja a hadsereg koplaló vitézeit és számit nőegyleti választmányi tag voltomra, hogy e sanyargé hősök táplálásában én is tevékeny részt veszek. Egy másik — gondolom Melaninek hívták — pontban délelőtti liz órára rendelte oda frizőrnőjét és mig hajzatát görög stilba szedetté, abszolúte megszűnt létezni reám nézve. De mit részletezzek tovább? Elég, ha megemlítem, hogy hat szohaleánynyal kísérleteztem eddig eredménytelenül. A* ablakokat még ma is magam tisztítom és fehér bili kesztyűm elpirul kezeim reszelős, dnrva voltától. Hogy ennek a cudar állapotnak ki és mi az. oka, azt sejtem. ítészint az a körülmény, hogy a szobaleánynai készülő hölgyek már ab ovo nélkülöznek minden erkölcsi érzéket, másrészt pedig azok a hatóságilag engedélyezett kereskedői a szolgaszellemeknek. Ezeknek nagy érdeke, hogy egy-egy cselédnek a legrövidebb idő alatt minél több helye legyen meri a honoráriumon kivül adósság fejében a cselédektől ia megkapják rendszerint a foglalót, melyet aztán hogy hogyan hajt be, a nagysága, ám ő maga lássa. Egy izben magam figyelmeztettem egy ilyen helyközvetitő intézményt, midőn ez ép azon fáradozott, hogy szobaleányomat tőlem elcsalja éa máshová vezesse, mondom, értésére adtam, hogy ha hajlékomat további látogatásaitól meg nem kíméli, hát megfogom én a
söprű nyelét......velem pedig nem
tanácsos elkezdeni 1 Valóban, nem ártana kissé feléjük lorditani s dorong vastagabb végét és nem ártana, ha a rendőrség a bejelentések elleuörzéae mellett kiseé ezekkel is törődne. Nem csupán a közrend, de & közerkölcs nevében is ajánlom ezt. Ma, mióta cselédotthon létezik, tán kevésbbé, de nemrég még hetekszámra hányódtak a leányok\' egy ily közvetítő lakásán és hogy öt-tiz facér hölgy mit művel, ha együvé kerül, az képzelhető.
TARC A.
A kovács.
Irta: Hinrj dl Forfli.
— A .Zalai Köalony\' tAretja. —
A montfleurii kastélyban. Touraineban, mintegy tizenkét tagból álló vidám társaság beszélgetett a jó ebéd után fekete kávé mellett.
Politikáról folyt már jó idő óta aj eszmecsere s most hirtelen más térre csaptak át: a szerelemre. Ez a tárgy aztán kimerithetotlennak látszott.
Eg.y fiatal özvegy könnyezve beszélt egy férfiról, aki az ó imádott feleségeért tizenkét párbajt vívott.
Egy öreg ur meg valami vidéki gipsz-munkásnak az érzékeny történetét mondta el. Bele volt bolondulva egy szép fiatal lányba, s megmintázta annak a mellszobrát. Szerelme annyira lelkesítette ót e munkájában, hogy valóságos műremeket alkotott, amely ót egyszerre hirc-s művész-szé tette, 8ót nemsokára az Institut tagjává.
Majd a ház asszonya beszélte el nagy-styja szerelmi regényét a figyelmes hallgatóknak. Bajongóan szerette a cousine-ját, aki pedig azt vette a fejecskéjébe, hogy csak ezredeshez megy férjhez; ó tehát imádoltja kodveéri félbeszakította diplomáciai pályáját, beállt katonának, s végigharcolta az- első császárság minden hworojit. 1814-ben aztán visszatért, — Jgas ugyan, hogy félkarral és sebektől forradásos ábrázattal, de — mint gránátos-ezredes. Cousíne-jt tárt karokkal fogsdta.
Egybekeltek és nagyon boldogok leltek.
— Mily boldog lehet az a nő, aki ily nagy szerelmet képes kelteni I — sóhajtották a hölgyek.
— Nos — hallatszott egy komoly hang
— nekem még bensőbb, még odaadóbb szerelemről vannak biztos adataim I
Csodálkozva fordul mindenki a beszélő felé.
— Ez az öreg D... doktor volt, aki már ötven esztendeje orvosa a kerületnek ; jeles férfiú, aki éppen nem állt hencegő ember hirébon.
Mindenki azon igyekezett, hogyan jusson mennél közelebb az elbeszélőhöz.
— Beszélje el, kérem, beszélje el!...
— Talán emlékszik még, gróf ur — kezdte beszédét az öreg doktor s a vendégek egyiko felé fordult — arra a novemberi zivataros éjszakára, mikor ön egyszer váratlanul jött baza Párisból s az\' állomásnál az én kocsimra Olt föl, s én elkísértem a kastélyáig? Akkor én egy távoli faluból, egy betegemtől jöttem. Rettenetes zivatar volt, s mind a kelten nagyon örültünk egymás társaságának.
És talán emlékszik arra is, hogy az én pejkancám az ulnak egyik kanyarulatánál,
— amely Villemory felé visz, — a felhők mögül hirtelen előbujt hold fényétől megriadt, félreugrott 8 mi szépecskén belefordultunk az árokba?
Az ijedtségen kivül egyéb bajunk nem történt, 8 legíölebb jót nevettünk volna az egé6z kalandon, ha ugyanakkor i a kerekonk is össze nem törik vala.
De igy nagyon rosszul jártunk, mert nem kellemes az embernek, ba szakadó
. zivataros időben, ilyen kis falu előtt törik össze a kocsija koreke. On, gróf ur, vigasztalhatatlannak látszott.
— Még csak segítséget sem kapunk! —, kiáltott fel ön. — Es még ha van is bóguár vagy kovács ebben a kis fészekben, csak nem bolondok, hogy ilyen késő éjszaka bújjanak ki a jó meleg ágyból I
— Sose busuljon, gróf url — válaszoltam önnek. Megtalálják még a maguk őrangyalát azok, akik az árokba esnek!
S kezemmel a kis falu irányában egy világító pontra mutattam.
Ön örömében nagyot kiáltott, s még ina is a fülembe cseng, ahogy mondta:
— Szeretném tudni, vájjon ki az, aki Villemory-ban ilyen késő éjjel is virraszt I
— Hát biz\' az Joau Lublin, a kovács — feleltem én.
Minderre olyan jól emlékszem, mintha csak tegnap történt volna. Még ma is ■látom azt a derék, nyugodt, búskomor arcú Jean Lublínt, aki még éjfél után két órakor is javában verte a vasat. Sietős volt a dolgunk s nem volt időnk a csevegésre. A kovács hamarosan meggyógyította a kereket s mi megint útra kelhettünk.
Ha önnek, gróf ur, azóta néha-néha eszébe jutott ez a kovács, bizonyára mindig azt hitte, hogy akkor éjjel valami szerencsés véletlen folytán maradt ébren az a derék ember, azért, hogy kétségen kivül sürgős munkát kelte bevégeznie.
Pedig nem igy volt, gróf url Jean Lublin nem kivételképpen vagy véletlenül volt fönn akkor éjjel. Tizenöt álló esztendeig igy töltötte minden éjszakáját. Es ezt a kovácsot, aki oly rendkívül nehéz,
durva munkával kereste a kenyerét, valamikor Pbilippe de Rieuxnek hívták, kohótulajdonos volt és milliomos.
Es valóban ez a fekete kezű, láng-perzselte arcú munkás, aki meggörbedten hajolt az üllő fölé, hajdan tekintélyes, gazdag- és szerencsés embor volt.
Elókoló család fia volt s mint cusyi kohótulajdonos gazdagon nősült. Házassága azonban nemcsak sok pénzt hozott a konyhára, hanem két szerető szivet is boldoggá telt.
Oh. milyen bájos asszonyka is volt az a kis de Rieuxné! Szerencsém volt őt ismerni, mert olykor mint orvost hivtak Cusy-be: Aki csak látta is ezt a szép asszonyt, mindenkit megrészegített bája, angyali mosolygása, gyermekies, napfényes
De oh, gyönge, törékeny virág volt szegéuyko, melyet csak a napsugár és a boldogság táplált, i
Férje pedig dúsan megadta neki ezt a két életföltételt. Dédelgette, kényeztette, s mindent elkövetett, hogy ennek az imádott szép asszonynak kedvére tegyen Mindene megvolt, amit szeme-szája megkívánt, s élete az ünneplés szakadatlan láncolata volt.
Ebhez az. éleihez szokott tehát s igyekezett is az időt nevetve, ragyogva töl-teui, s még csak sejtelme sem volt bárói, szenvedésről.
Jóismerősök, barátok néha megkockáztatták azt az ellenvetést,- hogy az egymást hiven szerető pároknak éppen ugy osztozkodni kell a búban, mint az örömben. — Igazuk lehet, — válaszolt ilyenkor
a kohétulajdonos. — De azt a nőt, akit én élettársammá tettem, som búra, sem gondra nem teremtette az Isten. 0 csak zavartalan boldogságban élhet még. De hiszen nincs is mitől tartanunk. Éjjé hát kedvére világát az én bájos kis feleségem I
Öt esztendeig el is kerülte őket minden zivataros förgeteg.
Egy szép napon azonban előre nem látott csapás, koldusbotra juttatta de Rieui urat.
Mint a derült égből lesújtó villám, oly hirteleuül. oly váratlanul jött ez a katasztrófa. Csaknem kővé\'-meredt rémültében, mikor ezt a szörnyű hirt meghallotta: képtelen volt még gondolkozni is, annál kevésbbé cselekedni.
Rimánkodva könyörgött barátainak és " einek, hogy ne árulják ol felc-ezt a lesújtó valót s kérését 5k is. A szép, gyöngéd virág sohasem tudta meg, mily rottenetes csapás érte az urát.
Volt bátorsága a derék embernek — hazudni, folyton hazudni és nagy szerencsétlenségén érzett fájdalmát felesége előtt eltitkolni.
A fiatal asszony élotében misem változott meg. Továbbra is a nevető, a ragyogó, a gondtajan vidámságu szép asszony maradt ő, s ezután is csak olyan jól töltötte napjait, mint ahígy azolótt megszokta. . • .-\'.\'
De valóságos pokollá vált a szegény kohótulajdonos "élete, s ugy segített magán, ahogy tudott: folyton pénít szedett föl, — uzsorakamatra. Mindenki azon bámult, hogyan bir megélni. , .-- . \'
Lapunk mai számához féliv melléklet van csatolva.
XLIII. ÉVFOLYAM.
ALAI KÖZLÖNY
1904. ÁPRILIS 23-án.
Denique nekem mi bíucs szobaleányomé ellenben ... moat vágom ki az utolsó kártyát- bárki érdeklődőnek hajlandó vacvok felmutatni azt a kötet végiéit, melyet hozzám apránként ki- és bejelentési ki- és beuemjelentési ügyben a helybeli rendőrkapitányi hivatal intézett El vagyok makacsolva, el vagyok maraaz-talva, meg tudja a jó ég mi mindent „em csináltak velem. Hit tény. hogy én minden átutazó szobaleányt nem jelentettem ki vagy be a rendőrségnél, de « hogy ezt a polgári Mtetaaí-oemet maximum kétszer vagy háromszor mulsztottam csak el., Többszörnem. Ezt állítom. Am az én idézéseim és végzéseim ma mégis kötetekre mennek és azért a pénzért, amit én Mntetésképei. eddig leróttam, bizonyára oklevelesi dame francaiset vagy engl.sch ladyt kaphatnék szobaleáoynak. Hogy honnan a rendőrség nagy buzgalma velem szemben és az ítéletek en grossjs? Ezt is megmondom. A rendőrségnél egy unomber teljhatalmára van bizva, bogy megtaláljon. elma-kacaoljon és elmarasztaljon bárkit, ki éppen a szemébe ötlik. Természetes, ez a hivatalnok sok kellemetlenségnek van kitéve, mert örökké asszonyokkal van neki dolga. De én, oh balek, az első idézés vételekor és az első bírság megfizetésekor nem nyelvesbedtem éa nem nyel-veskedtem a második alkalommal Bem. Mondom, balek voltam, mert ime mi lett a következménye? Az a jó ember bennem v örömmel fedezte fel a neki való kund-scbaltot, a neki való, bűnbe esett felet és gondolván, hogy velem teheti, makacsol, ha meg nem jelenek és marasztal, ha megjelenek. Mert Ítélkezni kell, hisz azért állították, vagy ültették oda. Am az én ereimben sem fagylalt folyik piros vér helyett. Midőn a harmadik idézéat kaptam, tiltakoztam a legerélyesebben: én annak idején ezt az esetet bejelen tettem. Hiába makacskodtam ezúttal én és hiába makacskodtam a negyedik, a hatodik eaetuél, fizettem és fizettem végnélkül mint a köles. Én nem tudom, mi történt annak idején bejelentő cédulámmal : nem vették-e tudomásai, vagy talán fidibusznak használódott el, elég az hozzá, hogy végre is a rendőrségnek lett igaza ós én joggal panaazkodhatom a földi bíráskodás gyarlóságairól.
Ebből látható, hogy én e téren meglehetős tapasztalatokkal rendelkezem, feljogOBÍtva érzem tehát magsmat arra, hogy tanácsokat osztogassak. Két tanácsot adok csupán e sorok olvasóinak, de azok aranyat érnek. Az első: ha tetszik, ne fizessenek adót, ue válaszszanak képviselőt, ne tiszteljék apjukat, anyjukat, de az ég szerelmére el ne mulaszszanak jelentést tenni a rendőrségnél, ha szobaleány, vagy hozzá hasonló lény csak át is lépi lakásuk küszöbét. A második: a be- és kijelentésekhez vigyeoek magukkal mindig két tanút, esetleg közjegyzőt. En ezentúl mindig a két tanns rendszert fogom gyakorolni. Tanult kellenek, ha az ember megbízhatatlan féllel szerződik, ha olyan embernek adok kölcsön, ki az ilyesmit letagadni szokta éa tanuk kellenek, ha jelentek ki vagy be. En e két jó tanácsot komolyan adom és igazságukat nem tudom eléggé hangsúlyozni.
Különben a dolog lényege az, hogy még ma sincs szobaleáoyom.
Aitxony.
Szezonképek.
— Yélemöayek. —
Egy ífju újságíró ismerősömmel álltam nemrég a korzó és a Cseogery-ut sarkán,
midőn a kocsiúton tilalmas gyorsasággal vágtatott el mellettünk gyermekek és öreg asszonyok életét veszélyeztetve egy elegáns uri fogat. Ismerősöm hevesen megragadta karomat és izgatottan kérdezte, az uri kocsisra célozva :
„Ki ez a fráter?*
,Nem ismerem."
Ismerősöm arca kipirult az izgalomtól:
.Látja, én ilyen vagyok — mondta önmagát gúnyolva. — Én e percben oly izgatott, oly dühös vagyok, mintha nem is á közrend, hanem én szenvednék az által, bogy ez a kocsis ur, vagy uri kocsis megtorlatlanul veszélyezteti a cigánygyermekek és a vak koldusok életét. Hát mi vagyok én? Közrend? Jogrend? Társadalom? Emberiség? Mit fáj uekem mindenki sebe? Mit nekem Hekuba?"
Én megnyugtattam ismerősömet, mond-váu, hogy semmi oka arra, bogy önmagát gúnyolja: társaslényi voltunk tndata mindnyájunkbao él annyira éa áthat annyira bennűoket, hogy izgalomba jöjjünk, ha táraaaéletUnk rendjét, békéjét bármely oldalról is veszé:yeztetve látjuk. Közösen megállapodtunk ismerőBömmel abban, hogy az ember nagyon praktikus, okos lény, aki magasabb, távolibb érdekeit isbelyeaen fogja fel és megvédeni tudja. Intézményeinek szervezéaével még korántsem mondott le a jogáról, hogy minden egyén őrködhessen a társadalom békéje feleli és ez a fenntartott jog és képesség garanciája az intézmények helyes működésének .... A hold íb sütött, szép tavaazi este volt, a korzón bájos asszony- éa leányarcok mosolyogtak ... Ilyen millieti-ben lesz idealista cipője talpáig az ember és hajlandó az általánosításra. Kimondtuk a szentenciát, hogy újságot írni mégis érdemes, érdemes a közügyekkel foglalkozni, értük perlekedni, verekedni, van olvasó, helyesen itélő és méltányló közöuBég.
Vasárnap délután a kávéházban a sora iBmét közelébe hozott a már egyszer említett Piccoió bölcs asztalához. A bölcs éppen az aktuális eseményekről elmélkedett, egy csésze fekete és egy cingulusos azivararisztokrata mellett. A ballgatóság szokás szerint csendesen, félbeszakítás nélkül hallgatta végig a bölcs elmélkedéseit, melyek uagyon magukon viselik a jóllakottság és a hár.tnlajdonosi jelleget.
.Ostobsságl — monologizált Piccoió, a bölcs — nem mindegy: április 11. vagy március 16.? Dátum, dátum. Punktum. Olvasom az ellenzéki lapokat Egyik tüzet okád, a másik lávát rókázík. Hogy azt mondják: meghamisították a tőrténeimet Nevetséges 1 Az ember ne hamisítson váltót, ne hamisítsa Bánfy Dezső báró aláírását. mert becsukják. Eooek van értelme. A váltó- és egyéb hamisítás által valaki megkárosodik. De ki károsul, ha a történelmet hamisítják ? Vagyok én az a történelem? Vagy te az a történelem?"
.De.....«
.Eh, hagyjon engem békén. Ilyen csekélységért nem érdemes háborút csinálni, ahol agyonlövik az embert. Az első: a béke. Ha béke vsn, akkor mindnyájan jól érezzük magunkat Felkelünk reggel, délben ebédelünk, ebértutáo egy csésze fekete az Imperiálban, este tízkor lefekszünk. Pénteken halat eszünk és nyáron Füredre megyünk. Ez a béke. És ami ezt fentartja: az a reális politika Itt vanoak ezek a kóbor, dologtalan alakok. A kőmivosek. Járják az utcákat és lázító, forradalmi dalokat énekelnek. Ezt sem kellene mogengedni. Ezek mind fsl-forgatói a békének. Aztán mit akarnak? A munkát megdiágitani. Mintha máris
nem volna elég drága. Az én házam ia már rongált állapotban van, nagyon rászorulna a reparaturíra. De nem tehetem, a munka drága é« egyre drágább lesz. Pedig csak nem lakhatik a tisztességes ember romok közt, vagy disznóólban ? 1 És ezek az emberek még rajonganak, még körmeneteinek, még drágítanák a munkát De hát hol az az ember, ki az Ily istentelenségnek a fóruma, bogy ezt megengedi? Persze, e piros nyakkendős sans culotteok is jobb szerotnéuek ügyvédek, orvosok, vagy gazdag kereskedők lenni.... De hát, uram Isten, valakinek kőmi vesnek is kell lennie. Én nem mehetek el vályogot vetni és maltert keverni I Ök erre teremtettek és elégedjenek meg a maguk sorsával. Lám én is megelégszem életem szokásával, pedig Rothschild bárónak minimum tizezerazer nagyobb a vagyona, mint nekem. Édes Istenein, hiaz nem lehetünk mind egyformák I Rothschild báró talán három koronás szivarokat ezivj éo tizennégy krajcárost; a kőmives-legéuy két és fél krajcárost. Lira, köztem és a báró között aránytalanul nagyobb a különbség, mint köztem és a kőmives kőzött. Azért én még sem megyek piros nyakkendővel körüljárni a Rotfrschildok bécsi palotáját és nem fogok forradalmi dalokat énekelni, sem sztrájktanyát nyitaui, mert én nem vagyok békétlen, felforgató, hanem józan és önzetlen államalkotó élem;!....
.Kezembe veszem a helyi lapokat. Mit litok? Csupa, rendetlenkedj, csupa rakoncátlanság. Valóban a cenzúra, ha nem élnek vele viBsza, nem a leghaszon-talanabb és nem a legjogtalanabb intézmény a világon. Imel Az egyik lap hétről-hétre azt hajtogatja, hogy Kanizsán nyáron elviselhetetlen a por. Ez a lap ezzel akarja fellázítani a város lakóit a vezetőség ellen. Valóban minősíthetetlen eljárási Nékem, az igazat megvallva, még soba életemben nem volt bajom a kanizsai nyári porral. Már huszonöt éve lakom itt és töltőm a nyarat családommal Füreden, mondom, engem o huszouőt év alatt a nyári por soha nem boszautott. Mit akar hát ez az újság? Béketienkedik? Anarkiára tőr? Öb, ha-rajtam állná, msjd megtanítanám ....
,A másik?.Kutakat akar. Hát ez mi? Felesleges kívánság. Laptöltelék. Nekem van a házamban, kényelmeseu a konyhaajtó előtt, egy gazdag vizű, szivattyús kutam. A szomszédomnak .is van. Kinek kell még a kut? Hát a gyárak kiuek kellenek? Csak megdrágítják az élelmiezereket. Nekem nem kellenek a gyáraki Én olcsón akarok élői. Szegényűgy? Bagatell I Hozzánk minden vasárnap eljár egy szegény gimnázista ebédre, a feleségem pedig a viselt cipőket sohasem adja el, haoeni a szegényeknek ajándékozza. Mit akarnak még? Gazdagokká nem tehetjük őkot, mert akkor mi leszünk szegényok.
.Az Irodalmi kör nem kifogástalan? Ostobaság. Az én leányomat legutóbb is megtapsolták a kör délutánján. A munkás-képző rosszul teszi, hogy oly pazar fényű mulatságokat rendez? Már hogy tenné rosszul? Hát hol mulasson az ember fesztelenül és hol beszéljen szabadou a varróleáoyokkal\'? Aztán a pompa elkápráztatja a tagok szemeit é* megfeledkeznek a azociálizmusról."
,A nőegyletek? A népkonyha? A sétatér? A Kőlcsey-utca? Kolosszális őrültség I.. ."
Felkeltem éa távoztam. Piccoió bölcset nem hallgattam tovább. Félteni, bogy valami rám is ragad e négykézláb járó,
Mennél jobban látta az öt fenyegető pusztulást, annál szívósabban küzdött. És el bírta rejteni nsgy fájdalmát az ó gyöngéd neje előtt, s annak vidim, pajzán nevetésétől most is csakúgy visszhangzott az egész ház.
De valóban olyan gyönge volt ez a nó. mint egy virágszál, s miután raég két évig élt képzelt gazdagságban, egy ködös téli. estén megholt, aminek következményeit de Rteux ur önfeláldozó sze-relmo sem birta elhárítani. ..
A gyönge kis virág elhervadt, lehullott, de mosolylyal ajkán búcsúzott el az élettől, amely csupa örömet és boldogságot adott neki.
— Hát azután mi történt ? — kérdezte mindenki.
1 — Azután, — folytatta beszédét az öreg doktor — meg kellett fizetni az árát annak a két esztendeig tartott csalóka boldogságnak, amiben de Riouxuének élete fogytáig része volt
A jó emher érezte, hogy ö-sze kell törnie a tsulyóa csapás alatt, s nem is akart tovább küzdeni.
De jellemes derék férfiú volt, s föltette magúban, hogy kifizeti mindazt az
adósságot, amit megboldogult felesége iránt való szerelemből csinált.
Pénzzé totte mindenét, ugy hogy semmije sem volt már. És még mindig hány hitelezője maradt -— kérlelhetetlen!
És ekkor történt meg az a csodás dolog, hogy az az ember, aki(oly nagy birtok ura volt, aki fényűzésben! jólétben úszott: egyszerű kézművessé lett. Értett a kovácsmesterséghez, s hősiesen elhatározta, hogy ezt a tudását \'értékesíti, ha kell: élete fogytáig, hogy adósságát az utolsó fillérig kifizethesse.
De ez a terve könnyebbnek látszott, mint. amilyen valóban volt. A kovács-i legényeknek nagyon kevés a fizetésük.
Ekkor arra a gondolatra jutott, hogy { legjobb lesz, ha műhelyt nyit s munkát \' vállal. Jól értette a dolgát s nemsokára elhalmozták munkával, úgyannyira, hogy a nappali idő annak elvégzésére kevésnek bizonyult. Ezért aztán éjjel is dolgozott. ! Így aztán mindenki megszokta már, hogy a Jean Lublin — ez lett a későbbi neve — lámpája minden éjjel egészen hajnalig égett.
— Micsoda zsugori ember lehet az a kovács! — jegyezték meg némelyek. —
Bizonyosan valami csinos szerelője van. s hogy majd elvehesse, most élire rakja a pénzt! — gondolták mások.
Rajtam kivü!, — akiben teljesen megbízott — senki som tudta, mi ig^z a dologban. Csak nekem mondta bi ez a derék ember, miért vállalkozott tizeszlen-dei nehéz, majdnem emberfeletti munkára.
Mikor az elmúlt hónapban üllője mellett megmeredve holtán találták, mindenki csudálkozott. hogy szegényes lakásán egyetlen fillért sort leltek.
Nagy lelki nyugalommal válhatott meg ettől a földi éléitől a derék kovács. Befejezte a müvét. És valóban, éppen a halála előtt való héten fizette ki adósságának utolsó hátralékát, moly adósságot imádott feloségo boldogsága és nyugalma kedvóért csinált.
EzatörténeteJeanLublinnek.akovácsnak.
Mikor ugy esténkint hébe-korba Ville-mory felé visz aí utam, tekintetem önkénytelenül is oda téved arra a kis hízra, amelyben már nem világit többé a kovács lámpája; az a szerény lámpa, amely az én szememben legmagasztosabb jelképe gyanánt tünt fői annak a hatalmas erkölcsi erőnek, melyet a szerelem kelthet.
elégedett éa felette kényelmes böloseség-ből. óh, Piccoió, Piccoió 1 Piccolófc I Egész Piccoió badseregi Irigyellek benneteket Irigylem a nyugalmatokat, a türelmeteket és mázsás testsúlyotokat Lázongó fiatalok, élhetetlen vörös nyakkendősök, ti sohasem fogtok ennyire meghizni és sohasem fogtok eljutni a cingulusos szivarig....
S*mptr.
"""hlrek™
— Ezred összpontosítás. Élénk életet fog kelteni városunkban a 48-ik gyalogezred szeptember hó 8-án kezdődő összpontosítása. Uxyanis ezen napon érkezik 8oprooból városunkba az . egész cs. és kir. 48 ik gyalogezred 6 törzs-, 66 főtiszt 1300 legénységgel és a teljes zenekarral. Itteni tartózkodásuk szeptember hó 16-ig vagyis teljes 8 napig tart. Hasonló ezred összpontosítás városunkban már rég volt.
— YiroaI közgyűlés. Április 16-áo volt a városi képviselőtestület rendes közgyűlése, melyen az 1903. évi gyámpénztári számadás tudomásul vétetett. Az árvaszék szervezési szabályrendelete — és a városi szegényügyi szabályrendelet a napi rendről levétett, és határozatba ment, hogy ezeu szabályrendeletek kinyomatnak éa a képviselőtestület minden tagjának kézbesítendők. Az ügyek a legközelebbi ülés napi rendjébe fog felvétetni, a mikorra a tagok maguknak tájékozást szerezve — a tárgyhoz hozzá szólhatnak. Mint póttárgy a városok szövetségének megalakítása tárgyában Zalaegerszeg város átiratát ugy intézte el a közgyűlés, hogy ezen szövetségi gyűlésre Vécsey Zsigmond polgármester vagy helyettese lesz kiküldye.
— Kitüntetés. A király Dr. Hűvös Józsefnek, a Budapest városi villamos vasút, igazgatójának a közlekedés terén szerzett érdemei elismerésem az udvari tanácsosi cimet adományozta. Dr. Hűvös Józsel városunk szülöttje.
— „Öh, azok az érák I,,Lapunk legutóbbi szimában .Justítia" cikkében kimutatta, hogy az éjjeli rendőrjáratok ellenőrzésére beszerzett órák nem célszerűek. Nem célszerűek pedig azért, mert egy oly szervezetnél, mint a rendőrség, az éjjeli szolgálatban számtalan oly eset merülhet fel. ami eltéríti őket .óra felhúzó utjukból." Az órát nem húzhatják fel a kellő, időben és mulasztásukat mégsem tudják igazolni. Mert előfordulhat majd olyan eset, bogy több negyedórán űznek éjjel valamely tolvajt, vágj" más valakit, de nem fogják el. No most már ba ninca .korpusz delikti" a kezükben, hogy igazolják alibijüket ? Tán egymással? Majd az a két járőr egymás mellett tanúskodik, bogy mi igeuis szolgálatban felmerült okból mulasztottuk el az óra felhúzását? Szép eset lenne. És ba történetesen az a két rendőr együtt ivott valamely korcsmában ? Vagy ha együtt aludtak, hogy történik az igazolás? Természetes msjd azt mondják1 tolvajt .kergettünk." Ez igazolás igen tisztelt .illetékes hely" kérdés intézője? A Zalai Közlöny jól magyarázta az órík szerkezetét, valamint bebizonyította, hogy nem ilyeu ellenőrzés kell, hanem a rendőrség fizetésének gyors rendezése és a rendőri létszám szaporítása. .Justitia" meginter-vrievolt rendőrepedig, melynek létezését az .illetékes körök" természetesen kétségbe vonják, él éa jó érzi magát. Hogy ily ügyetlen módon birált a meginter-wievolt rendőr, annak tán éppen az .illetékesek\' az okai. Különben is igaza volt annak a rendőrnek. Valamint igazuk van azoknak is, akik folyton panaezkodnak a rendőri bejelentő hivatalnak bizonyos egyének ellen elkövetett szekatúrái ellen. Itt nem ártana egy kis nyitási-
— Nagy Idők tanúja. Ruha József, azabadságharcbeli 48-as bonvéd elhunyt Keszthelyen. Temetésén a még élő bajtársai megjelentek.
— ElboosAjtis. A m. kir. honvédelmi miniszter rendeletének dft Kondor Jenő a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred tartalékos hadnagya, a szolgálati kötelezettség teljesítése után tiszti rendfokozatának megtartása nélkül, saját kérelmére a honvédség kötelékéből elbocsájtatott.
— OJ csatornafödök. A közegészség előnyére szolgáló intézkedés végrehajtása van folyamatba. A belváros fő-utcájában lívő csatorna nyílásai uj födőkkel lesznek ellátva, mi által a csatorna kellemes kipárolgása — különösen a melegebb
" időszakban — nem lesz közvetlen fölfelé ható, hanem megtörve, visszacsapédik és csak csekély mértékben jön a felszínre. Kívánatos lenne ezen uj csatorna födőkkel, az egész város területén lévő csatorna nyílásait ellátni.
.—ütcaípltís. A déli vasút a Kazincy-utcának a sorompótól az állomásig terjedő útszakaszát építteti, illetőleg macadami-záltatja. Az úttest már kavicsréttggel van fedve és b napokban hordják reá a cement-homok réteget Aztán az öntő-zés által megkötött talajat nngy hengerekkel simítják. Végre a város legélénkebb utcáját rendbe hozzák. A légző azerveket rontó fehér, éles por, talán meg fog ezután szűnni és a városi sétányon kivül lesz majd második sétáló helyünk is: a vasúti kert és a práter-liget.
— Esküvők. Weisz Henrik, Német-Ujvárról f. évi május 3-án tartja esküvőját KlOger Józsa kisasszonyoyal, Klüger Mór birtokos leányával Tót-Szeidahelyen.
H e r z f e 1 d Dezső banktisztviselő Budapesten május hó 8-án lép házasságra Sauer Margit kisasszonynyal, Sauer Ignác magánzó leányával Nagykanizsán.
— A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör évi rendes közgyűlését folyó évi április 24-én, vasárnap 3 és fél órakor tartja a városháza dísztermében. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnbkl megnyitó. 2 Titkári jelentés. 3. A számvizsgáló bizottság jelentése az évi számadásról. t. A jövő évi költségvetés előterjesztése, ö. Tisztújítás. 6. Nétáni indítványok.
— Nbvv&Uoatatás. Karesbér Antal, Perlak mezővárosi segédjegyző „Károlyi", ra változtatta családi nevét belügyminiszteri engedélylyel.
— Szent-György napja. Különösen a mezőgazdasági életben nevezetes hapva virradunk holnap a Szent-György napra.\' A gazdák ilyenkor frisaitik fel uradalmaikat jobbnak, szorgalmasabbnak látszó munkaerőkkel és viszont ez elégedetlen cseléd ezen napon cserél — hite azerint — jobb gazdát. Nagyon nehéz és ritkán sikerül — mindkét részről — jobbat találni, mert a jó cselédet a gazda — ha lehet — nem ereszti el, a cseléd viszont jóindulatu gazdáját szintén nem hagyja el és ha mégis változásnak kell beállani, egyik vagy másik kellők vagy oincs vagy csak kevésbbé van jelen; ellenben a .tarnócai bojtár* kivételt képez, mert ő a nótában már régen elszegődött
— Máv. sztrájk és a posta. Az országos Máv. vasúti sztrájk következtében a postán oly nagy torlódás állott elő, hogy a déli vasúton szállítható küldemények elrendezését dupla erővel is alig győzik. Érdekes látványt nyújt e tekintetben a helybeli mozgó posta hivatal. A sztrájk tartamára a Máv. vaaut mentén fekvő helyiségekbe szóló postai küldeményeket a posta hivatalok nem vesznek fel, mert azok továbbítása nem eszközölhető.
— Déli vasút köréből. A cs. és kir. szab. déli vaspálya-társaság budapeat— prágerhofl vonalán fekvő „Érd Hamzsn-bég" megállóhely neve májua bó 1-től .Érd déli vasul" óéven fog szerepelni.
— Gyilkosság. Vajda Mihály, balaton-magyaródi lakós április hó 19-én este nyitott ablakon át -— mostoha anyját Vajda Mihálynét agyonlőtte. A gyilkosság oka: bosazu.
— Alapítvány. A nagykanizsai Izr. Jótékony Nőegyletnél, Wertheim Imre enyingi birtokos, boldogult nej» szül. Weiser Klára emlékére 400 koronás alapítványt tett, melynek kamatai Wert-beimué Weiser Klára elhalálozásának évforduló nspjin, minden év április hó 10-én lesznek kiosztva.
— A jótékonyáig oltárára. A gelaei Gutmaun családban végbe ment legutóbbi nászünnopély alkalmából Nagykanizsára az öröm szülők következő adományokat küldtek: gelsei Gutmaun Vilmoa: a népkonyha részére 200 kor., az Izr. Jótékony Nőegylet részére 100 kor.; az izr. hitközség szegényei részére 200 kor. és két szegény mennyasszony segélyezésére 100 koronát; gelsei Gutmanu Ödön: a városi szegények részére 200" kor., az izr. hitközség szegényei részére 200 kor., az Iir. Szent-Egyletnek 100 koronát; gelsei Gutmann Ödönné: a népkonyha részére 100 kor. és az Izr. Jótékony Nőegylet álul alapitott Vidor Stmuné jubileumi alapra 100 koronát.
— Közkút a temetőben. A folyó évre előirányzott közkutak építésének ideje elérkezett Legsürgősebb azok egyikének a köztemetőben való létesítése; mert az elhunytak iránti kegyelet virágai és egyéb sok mindenféle disz növénye i erőjen szomjaznak, ebbeli vágyukat pedig a tűzoltó laktanya előtti elhanyagolt knt alig győzi kielégíteni. Egyrészt nagyon tivol van, másrészt pedig a vizet — nagy erőfeszítés mellett is — cérnavastagaágban ereszti.
— Öngyilkosság és gyilkossági kísérlet. Kirchfeld Károly nagykanizsai volt vendéglős április 21-én délután, Kinizsi-
XLIH. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖN
Y
1904 Április 23-án.
utcában lévő Kaaztner-féle vendéglőben Fischer Jánosnéra — ki ott tisztogatással volt elfoglalva — revolveréből kétszer rálőtt éa súlyosan megsebesítette. Majd önmagára lóit és életveszélyes sebével a helybeli közkórbázba szállították. Életben maradásához nincs remény.
— Uj anyakönyvvezető. A m. kir. belügyminiszter a turnischai anyakönyvi kerületbe Bartosievic Lajos közjegyzőt teljes hatáskörrel anyakönyvvezelővé nevezte ki.
— Póttartalékosok bevonulása. A
cs. és kir. 48-ik gyalogezred póttartalékosai közül április 18 in 650, május 2-án pedig 660 vonult, illetve vonul be a városunkban tartandó 13—IS napig
tartó fegyvergyskorlatra.
_ Az „Bgyletkert", azaz már nem
.Kgjleikert", banem a városi kert zárva van. A városi kert Nagykanizsa város közönségéé. Talán valaki csak találkozik az adózó és nem adózó polgárok közt, aki a tavasz szépségeit akarja élvezni; a madárfüttyöt, a kikelotet és a — jégvermet De mikor a kert zárva van? A sétáló bölcs nem költheti ki eszméit, sétálva a gesztenyeiák alatt. A gyermek nem örvendhet a virágok tarkaságának, mert a kert zárva van. így aztán nem kell semmi óvintézkedés a kertnek. Nem kell oda felügyelő, rendőr, komondor. Elég oda intézkedés, mely igy szól: A városi kertbe a közönségnek bemenni tilos. Rátót pedig Vasmegyében van.
— A magántisztviselők helyi blzott-s&gknak felszólamlást és sajtóügyi szőkébb bizottságai hétfői gyűlésükben tanácskoztak a módok lelett, ahogyan a vasárnapi teljes munkaszünetet tárgyszó miniszteri végiésnek érvényt szerezhetuének. Arra a megállapodásra jutottak ugyan, hogy ügyük védelmére a rendőrkapitány) hivatal segélyéi fogják kikérni és az ez iráuyban teendő lépések megtételével az elnökséget meg is bízták. A bizottság gondolkodásának jellemzésére azonban megemlítjük, hogy a bstósigi beavatkozást maga a bizottság is sajnálattal veszi igénybe ős békés szándékai mellett ebhez kényszeriive, mint végső eszközhöz folyamodik. Végül még a sajtóügyí .bizottság elhatározta, hogy a szövetségi eszme érdekében a környékbeli lapokban erélyes agíKIciőt fog kifejteni.
— Ingyenes állásközvetítés. A közelmúltban megalakult .Magántisztviselők Országos Szövetaégéuek Nagykanizsai Bizottsága- már megkezdette étéok tempóban tevékenységét. A bizottság egyik legnemesebb feladata az állásközvetítés, mely feladat sikeres megoldását eleve is garantálja a szövetség széleskörű tevékenysége, kiterjedetlsége és a működése iránt minden oldalról mutatkozó élénk érdeklődés. Szükségtelen bővebben fejtegetni egy, az állásközvetítéssel foglalkozó intézmény létjogát és áldásos voltát. Tudvalevő, hogy a magántisztviselői pályának épp egy ilyen intézmény teljes hiánya volt eddig az átka, egy ily intézmény hiányának tudandó be a mnnka nélkül levő magánhívatalookok nagyszáma, ez okozta a magántisztviselők helyhez-kötottségét és adta meg e pályának némileg a szolgai jellegét. Mind e bajokét gyökeresen szándékozik és remélhetőleg fogja is orvosolni • az ingyenes állásközvetítés. A nagykanizsai bizottság egy eredménynyel járó tevékenységhez a magántisztviselő kartársak, továbbá a kereskedelmi magáncégek éa intézetek segítségéi kéri. Felhívja az állást kereső magántisztviselőket, hogy vegyék igénybe a bizottság tevékenyeégét és kéri a kereskedő magáncégeket és intézeteket, hogy a náluk előforduló állásüresedéseket a bizottságnak bejelenteni szíveskedjenek. A bizottság tőle telhetőleg mindent el fog követni, hogy a tisztviselőknek megfelelő alkalmazást, a munkaadóknak pedig megbízható munkaerőket teljesen díjtalanul szerezzen. — írásbeli megkeresések a .Magántisztviselők Országos Szövetségének" nagykanizsai állásközvetítő bizottságához intézendök.
. ~ Városok kongresszusa. A rendezett tanácsú városok polgármestereit szövetkezésre hívta fel Zalaegerszeg város polgármestere Várhidy Lsjos és ez érdemben egy memorandumot bocsájtott ki melyet városunkhoz is beküldött. A szövetkezés céljából május hóban Nagyvára-don kongresszusra gyűlnek egybe. A kongresszusnak legfontosabb tárgyai a házadó reformja és a városi tisztviselők fizetésének rendezése leaz.
— AllspánTálasztiis. A szomszédos v.eszprémvármegyébon Kolozsvári József Tolt alispánnal, főispánná történt ki neve-%.8 í J"áo " ,IÍ8Páoi üresedésbe Jött A vármegye a májusi közgyűlésen
fogja az állást betölteni. Két jelölt van. Koller Sándor árvaszéki ülnök és Kenes-sey Miklós enyingi főszolgabíró.
— A telefon. A kereskedelemügyi m. kir. miniszternek f. évi március hó 17-án kelt 3775. sz. leiratával a Nagykanizsa— Zalaegerazeg között engedélyezett távbeszélő összeköttetés iránynyomának megállapítása céljából az 1888. évi XXXI. t-c. 6. §-a értelmében tartandó közigazgatási bejárás f. hó 29 ére tüzetett ki. Vezetésével Diémár Jenő pécsi kir. főmérnök bízatott meg.
— öngyilkos urasági Inas. Hü és odaadó inasa volt Gutmann László zalabéri nagybirtokosnak Locsmándy Ferenc. Szerette is mindenki, mert becsületesen megtette a kötelességét és összefért! cselédtárasival. Egyszer megbetegedett Locsmándy a bár elhozatták hozzá az orvost, nem tudott kigyógyulni. Sokáig nyomta az ágyat s mikor a mult napokban látta, hogy az orvosi tudomány nem képes rajta segíteni, valami ürügy alatt kiküldötte a feleségét a szobából, ő maga meg lemászott az ágyról, előkereste régi; revolverét s azzal agyonlőtte magát. Mire a dörrenésre beszaladtak a szobába. Locsmándy már balolt volt. Volt gazdája illő módon gondoskodott a temetésről.
— Csodaszkmra megy nzon rendkívüli jó hatás,\' melyet a csuz és köszvényes bántalmakban szenvedők érnek el a híres Zoltán-Iéle kenőcs használatival\'. Oly betegek, kik már 16—20 év óta szenvedtek és fürdőket s különféle szereket használtak, e szer néhányszori alkalmazása állal gyógyultak meg. Üvegje 2 kor. Zoltán gyógytárában, Budapesten.
— Kakas SUrlou. Vidám képek, ötletes apróságok tarkiiják a Kakas Márton legújabb számát is. A cimképet Liuek Lajos rajzolta az ö megszokott humorával és óiüvészetével, míg az utolsó oldalra Joney Jenő festett egy igen mulatságos társadalmi képet. Éder Gyula politikai rajza tele van keserű szatírával és igazsággal. Az apróbb képek, valamint az írott apróságok is egyaránt elmések és mulatságosak. A Kakas Márton előfizetési ára negyedévre, három korons. Egyes száma harminc fillér, kapható minden ujságelárusitónál.
— Járvány. Eszleregnyén a vörheny és diphleritisz járványszerűleg lépett fel. Minden nap 3—4 halottja van ezen fertőző belegségeknek, a mi a lakosság arányához képet nagyarányúnak mondható. Az óvóintézkedéseket a batóság foganatosította.
— A soproni kl&Illtás. A soproni kiállítás alatt, mely tudvalevőleg aug. 20-án kezdődik és amelynek megnyílásánál Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter is jelen lesz, az ünnepségeknek és látványosságoknak más .vidéki kiállítások alkalmával alig látott egész töme-gébeu less a kiállítást látbgató közönségnek része. A kiállítás időtartama alatt mintegy nyolc nagyobbszabásu ünnepséget rendeznek a soproni egyesületek, de\' a mellett nap. nap mellett másként is gondoskodik a rendezőség arról, hogy a kiállításon a közönség ne unatkozzék, A megnyitási űunepélylyel együtt már eddig 7 üunepély keretét állapította meg a vigalmi bizottság előkészítő bizottsága a következő sorrendben: Aug, 20-án: Megnyitási ünuepély. Aug. 21<én: Dalosünnepély a helybeli, a vidéki, esetleg külföldi dalosegyletek közreműködése mellett. A rendezést a bárom soproni férfi dalosegylet látja el Poszvék Lajos dr. elnöklete alatt. Aug. 28-án: Kerékpáros üunepély a helyi, vidéki, külföldi egyletek közreműködésével. Délelölt nemzetközi kerékpárverseny. Délután Virágkorzó. Virág-ünnepély. A kerékpáros ünnepély rendezését Karuitscher János vállalta el. Szept. 4-én: Tűzoltók ünnepélye. Rendező Röscb Frigyes, tűzoltó főparancsnok. Ugyanaznap citera-hangvet8eny is lesz. Szept 8-án: A soproni zeneegyesület ünnepélye. Nsgy gyermekkar fellépte. Szept. 11-én: Torna-ünnepély. Verseny. Nagy tombola. Fényes kivilágítás. Szept. 18-án: Hadaatyánok ünnepe és népünnepély. Fényes tűzijáték. E mellett lesz zene és tánc és egyéb szórakoztató látványosság, amely hivatva van vonzóvá és kedélyessé tenni a kiállítást.
— Hirdetmény. Belügyminiszter ur ő Nagyméltóságának 1904. évi április hó 12-én kelt 88620./UI. a. 1904. számú rendeletéből kifolyólag közhírré tétetik, hogy Nagykanizsa rendezett tanácsú Tárosban a m. kir. kincstár talajdonát képező csendőr-laktanya utcai épülete alatt levő s borkereskedéshez nagyon alkalmas pince 1904. év agusztus hó l\'től bérbe adatik. Részletesebb felvilágosítás a nagykanizsai m. kir. csendőr szakasz parancsnokságnál szerezhető. Zalaegerszeg, 1908. évi április hó 19-én. Cíiszár főhadnagy, szirnyparancinok.
— Kert megnyitás. A Polgári Egyleti vendéglő kerti-helyisége vasárnap f. hó 24-én Torma Tóni jeles zenekara közreműködésével ünnepélyesen megnyittatik. Kitűnő italok- és ételekről gondoskodik és számos látogatást kér Gallovita Andris, vendéglős. {Hát a városi kert mikor nyillik meg? Szedő)
— Szabászat! tanfolyam. A nagykanizsai iparlestüle(t által kérelmezett cipész- és szabó szabászati tanfolyam megtartását a kereskedelemügyi miniszter 1469. szimu rendeletével május bó folyamára rendelte el. Az ipartestület ezúton is felhívja mindazon mestereket és segédeket, kik Y mult év folyamán a szabászati tanfolyamra jelentkeztek, hogy a hivatalos órák alatt az ipartestület helyiségében ismételten jelentkezzenek, hogy az elnökség Csontos János vándor tanítónak megérkeztekor kellő felvilágosítással szolgálhasson,
— Daruvár fürdőből veszszük a következő értesítést. Gyönyört kiés fekvést áxvány- ós iszapfürdőnk fáradhatatlan fürdő bérlősége a fürdő emelése érdekében már a mult évben sikerrel megkezdett tevékenységét ez évben fokozott mérv-ben folytatja. Az njoonan épült .János-fürdő" impozáns épülete, melynek föid-Bzinljét a fürdők és minden kényelemmel felszerelt olvasóterem, az emeletét pedig tekintélyes számú uj, előkelő diszszel berendezett lakhelyiségek foglalják el. ez idényben fog rendeltetésének átadatni; ezen palotaszerü épület fűthető folyosói a téli gyógykezelés létesítését teszik lehetővé. Az „Anna iszapfürdő" meleg, teljes iszapfürdőkkel, langyos és hideg znhsnyokkal szintéo az idén nyít-tatik meg; az ezenkívül eszközölt különféle ujépitések és átalakítások mind ama célt szolgálják, hogy eme föllendülő fürdőnknek a bazai fürdők között első rangú helyet biztosítsanak.
— 5 fillérért megtekinthetők az ország egyik legnagyobb női divatárubázánsk tavaszt és nyári újdonságéi. Kérje Nagysád egy levelezőlapon mintagyüjteménye-met s elküldöm azt ingyen és bérmentve. Tartalmazza a következő tételek mintáit: 3000 vég tavaszi és nyári divatszövet 120 és 140 cm. széles 65 krtól 3 frt. 25 krig. 15000 vág mosóára különböző minőségben 24 krtól 1 frt 20 krig. Weioer Mátyás női divatáruháza, Budapest, Andrássy-ut 3.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1904. április lí-tíl-ss-lg. — Halálozások: Nagy József ifj. 1 hónapos. Hegyi Anna napszámos 41 éves. Babos Istváo ilj. 2 éves. Dávidovics Rozália 4 hónapos. Eichmüller Katalin 13 hónapos. Kövest Jánosné, Büki Anna cseléd 39 éves.
Törők Erzsébet 18 napos.
Milei Antal 2 hónapos.
Kranszki Frigyes vasúti lakatos 67 éves.
Muczer Anna 6 éves.
Sass Ferenc 4 hónapos.
Nagy Ferenc hentes 52 éves.
Bacc Jánostté, Magyar Rozália koldus
76 éves. Laky Rozália 2 hónapos. Kasztl Árpád .2 hónapos. Horváth Mária 1 hónapos.
Házasságot kötöttek: Vukits Géza vasúti — Lázár Rozáliával. Koller Lajos (Zágráb) magánhivatalnok — Daoovi Skola Emiliával (Zágráb.) Simon Pál kocsis — Kovács Rozáliával.
TÖRVÉNYSZÉK.
— Az árvasziitfl tiszti ügyész érdekeltsége. Kívánatos ugyan, hogy oly árvaszékeknél, melyeknek több t Ügyé6z áll rendelkezésre, az Ügyész ne inditsoo pert olyan adós ellen a gyámpénztár képviseletében, amely adóst más perben képviseli, mivel azonban a legtöbb árva-széknek csak egy valóságos Ügyész áll rendelkezésére, ezt szabályként kimondani nem lehet. A tiszli ügyészt kizárni az Általános ügyviteli szabályok 67. §a értelmében csak oly esetekben lehet, melyek a polgári perrendtartás értelmében a bírói személyekre nézve kizárási okot képeznek. A felvetett eset a bírói személyekre nézve kizárási okot azért nem képezhet, mert a kir. Ügyész magán-űgyködéssel nem foglalkozhatik. A kérdés helyesen tehát csak ugy volna megoldható, ha a tiszti Ügyészek nem foglalkozhatnának magánügyködéssel, amit azonban törvényeink el nem tiltanak. Az árvaazéknek ott, ahol több árvaszéki t. ügyész van, avagy ahol tb. tiszti
ügyészek állanak rendelkezésére, kétségkívül joga van azok bármelyikét személy szerint kijelölői, ennélfogva az árvaszék ily módon saját hatáskörében igyekezzék > lehetőség szerint elérni azt, hogy egyik ügyész se képviselje perben a gyámpénztárt olyan adóssal szemben, amely adósnak más peres ügyeit vezeti, Végül notaláui félreértések megelőzése céljából megjegyezzük, hogy .más perek* kifejezése alatt a gyámpénztár elleni per nem érthető, mert az ily ügyek vitele a tiszti ügyész hivatásával az 1986. XXI. t-c. 70 §-a értelmében ellenkeznék; ha pedig líszteletbeli ügyész nem lenne, a dolgon a főispán kinevezési jogának érvényesítésével segíthet.
— Hogy Tan? Postajövedéki kihágáB miatt került bajba P. I. hírlapíró, mert M. Sz. kisasszony részére dijkedvezmény-nyel postára adott nyomtatvány belsejébe ceruzával azt irta: „Hogy van?" A bün-lető törvényszék hosszas eljárás után hármas taoácsban ezért a hírlapírót posta-jövedéki kihágás miatt 2 kor 10 fillér pénzbüntetésre ítélte. Az Ítélőtábla felmentő ítéletet hozott, indokul a következőt hozván föl: A szokásban levő és igy közönséges voltáuál fogva választ nem igénylő ama kérdésnek .hogy van?" a hírlapra ráirása a személyes levelezés különös jellegével bíró közlemény fogalma alá nem vonható és igy vádlott cselekménye postsjövedéki kihágás tényálladékát nem állapítja meg,
— A lélopó/ilgány. A régi szenvedély csak nem hagyja nyugton az embereket. Külőuösen a cigány fajban van meg egy nevezetes virtus, amelyet semmiféle körülmény között uem tud elhagyni: oz a dicsőséges lopás. Pap Mihály (banlal) már régebben űzte a lőlopás nemes mesterségét és e miatt már négy ízben a fogházat is meglátogatta, de még mindig nem tudóit felhagyni azzal, ami Térében van.
Igy történt, hogy a vasmegyei Vaspör község határából néha-néha eltűnt egyik unokájával és bejárta Muraközt, ahonoau csak hozott magával egy széles bátu csikót.
Egy ilyen kis kirándulás miatt állott a nagykanizsai törvényszék előtt is a napokban a more két unokájával, bacskóval (Kolompár József) és csamával (Kolompár Pál.) Az öreg cigány a tekintetes urak kezsit libát csókolgatva erősítgette, hogy sóba életében nem látta Muraköznek zöld pázsitjait, de a két rajkó még nem volt olyan élelmes, mint öregapjuk és szépen bevallott mindent Hívta is az öreg segítségül detla ostorát, de az nem verte meg a hűtlen rajkókat
Igy sült ki a dolog, hogy az öreg ciginy két ízben volt most nem régen is Muraközbe és mind a két alkalommal hozott haza egy loTat Az első alkalommal ellopott lónak még nem jelentkezett a gazdája és a ló is eltűnt a rumi Tisáron, ahol a ciginy egy másikért elcserélte. A második esetbon Francsics Bálint lovára ült fel Muraszentkereszt községének legelőjén, és unokájával szépen haza-vezettette a loTat. Hogy azonban túladhasson rajra, Halogy község bírójához beállított, hogy egy régi lólevelét írja át, mert lovát elakarja adni.
A bíró házánál csak a 14 éves Pista gyerek volt otthon, akit erőszakoskodással rábírt a ciginy, hogy a lólevelét átírja és a község pecsétjével lássa el. Ezzel a hamis lőleTéllel aztán elcserélte a lovat.
A csendőrök egy halastői gazdáuál találták meg a lopott lovat és mindjárt le is foglalták, a cigányt pedig unokáival együtt elfogták. A tárgyaláson derült ki az egész lólopási história és a törvényszék Pap Mihályt 3 évi fegyházra, unokái egyikét 7 havi börtönre, másikat 3 havi fogbizra, a szegény kis biróék Pistáját pedig 8 napi fogházra ítélte.
— Megverek yalakít.....Nagyon
jókedvűen mulatott í. évi január hó 24-én este a murakirályi csárdában a három jóbarát: Szuplika Lőrinc, Mihnyács Adám és Szkóda Flórián. Egész estében dári-dóztak, táncoltak, mulattak. Jókedvük kifogyhatatlannak látszott De érezték valaminek a hiányát, ami a pógár nép mulatozásából nem szokott elmaradni. Éjfél felé az egyik pajtásból kitört egyszerre ennek a valaminek a szózata: MegTerek valakit, vagy engem valaki. A másik kettő is késznek látszott a mutatásnak ily módon való bevégzésére. Csakhogy az volt a bökkenő, hogy ez a valaki, aki a fentebbi activ, vagy pasziv ténykedésükben ^egitett volna nekik, nem Tult sehol sem található.
De nem csüggedtek azért a legények, mert hisz\' hárman voltak és a legrosszabb esetben előveszik egyiküket és jól elnáspángolják.
Igy is történt Mihnyács és Szkóda künn a korcsma udvarán Talamio össze-
különböztek. Mihnyács mindjárt testiépségének megóvása céljából bicskájának az élét akarta megvizsgálni, bogy behatol-e pajtása testébe. Szkóda ezt nem akarta tűrni és magától eltaszította a jóbarátot aki a lármára kijött Szuplika pajtásssi
együtt jól összeverte és megszurkálta a már megtalált valakit, ugy, hogy ez 32 napig érezte mulatozó pajtásai kései • nek nyomát
A kir. törvényszék e mulatságért állíttatta maga elé a két vádlottat és egyenként 6—6 havi börtönre ítélte őket,, ahol bizonyára jókedvük egy kissé le fog lohadni.
— A választott bíróság. Egy régebbi számunkban emiitettük, hogy jogilag □agyon érdekes ügyben választott bíróság Ítélkezik városunkban. A bíróság ítéletét már meg is hozts, amely ítéletből most csak annyit tudtunk meg, bogy felperes részére a kereseti provízió 8/s*sd részét ítélte meg. Az ítélet részletesebb közlése jövő számunkban\' fog e rovatban megjelenni. )
Szerttcsttösfia . Dr. Vütünyi HenrUc, relelSa i«crkesxl&. Kiadó : Jfj. WajdUs Jótícf.
Se
60 kr.-tól 8 frt 70 kr-ig raétcrenkipt bloujok és ruháknak. — Bérmentve és már elvámolta » házhoz szállítva. - Nagy raintagyOjtemény azonnal. llennoberg nolyomgyár Zürich.
VEGYES.
— Moghljhaló gyógytana Zavart emóaz-tésBcl ellátott egyének, kik étvftgyhiánvban, felfúvódásban, Ryomorgörcsökben és rendetlen székeiéiben szenvednek, & ,Moll-fé\'e aeldlitz* por* használata által rövid id6 mulya visszanyerik egészségeiket. Kgy doboz ára 2 korona. Szétküldés napouta utánvétellel Moll A. gyógyszerész, és kir. udr. szállító által Bécs, I. Tuchlanben 9. Vidéki gyógyszertárakban határozottan MtU-féle kéixitmőny kérendő az 3 gyári " jelvényéről és aláírásival. *
Nyílt tér
Az e rovat alatt közi ötökért nem vállal felelősséget a szerkesztőség
NESMsrar
gyomoiWtselt,áHrrl»el>3«.íélli«nillM» sjmvedok szitán. ^-Kapható gyógyszertárak és drogueriákban.
Kísérleti czelokra fél dobozok á 1 Korona -tss A tiszteli s>űleszn«nek ptoMottfzokré wjaloktitaftn ravitlltezésre állnak 3 HERUDANAHDORHÁL réle ts. főraktárban Bumpzsr.iv.lfassullifajos ftaa /sz. .jf,
Vese, húgyhólyag, hugydara és a köszrénybnntalmsK ellen, továbbia légzó és emésztési szervek huruíos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hngyhajtó hatásai
uél | Komp eaésilbdto
Kapható ásványriikereakedéaekben és gyógyszertárakban. A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú örvosigol, mely az cl ve n tett erőt újra meghozta,. Próbacsoxaagot t egy tiiz oldala* könyvei po»t4n, jöl bcciomagolva. Ingyen kapjik mlndaiok, a kik írte írnak. Ez a legbi-mulntramiltóbb csodaoivossAg, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kih4gi*ok folytán nemi bajokban, szlfiliiben, valamint elve«itett fírfierÓ ben jienvednek. Ez okbOl elhatárolta ai intézet, hogy egy ingyen orvosigot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld, tíisel a hizior-voísággal a baj otthon gyógyítható, * mindazok
* kik a fiatalkori kihágásokból siármazö némi bajokban, szellemi elgyöngüléiben,vagy krdnikui bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyner közvetetlenül siókra a szervekre hat, * hol a megerősödés szükséges csodálatot eredménynyer gyógyítja az évek\' óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhát btate Medical Institntnak az alant jelzett cimre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az\'Intézet leginkább azokat akarja mWonleni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A-piobacsomag megmutatja, hogy mily \\ könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otthon. Az intézet kivételt nem tesz. Mindenki ithat érette bárhonnan magyarul, mue titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly siépen bc van csomagolva, hogy a tartalmát senki a em fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medical Institute, 17 Elektron Building, Fort Wáyne, Ind. Amerika. \' • • A levslek mindig b^rmcotesitcadök.
K ..
XLIII. ÉVFOLYAM.
alai közlöny
1904 ÁPRILI8 28-án.
Győződjék meg egy próba megrendelés "W által áraink szenzációs olcsóságáról és áruink elérhetetlen szolid mlnöségöröl!
Okvetlenül leggazdagabb választék
gyapjú mosó- és selyem szíretek, nöl és url konfektló, kalap és minden más ruházati oaik-kból, sz5»etek, takarók és függönyök, nászonnemllek stb. stb -bőt. Minden a t«B«BJ-szerübb ki»lteltöl a legflnoinabblg, elismert szolid és Ízléses.
Császár és királyi udvari szállítók.
LÜDWIG ZWIEBACK & BRÚDER
BÉCS, V112. MARIAHILFER8TRA8SE 111._
Egyedüli szétküldési liáz a Monarchiában, mely versenynélküli olcsó áraknál minden rendelést 15 koronától teljesen
bérmentve leüld. ■
Megtekintésre méltó mintagyiíjtemények
===== Pompásan illnsztrált divatárjegyzékek.
jótállva, szolid, gyapjú, mosó és selyemszövetekben kívánatra MT ingyen és bérmentve. HM
Caak akror valódiak, ha mindegyik doboz Moll A., vMJegyót és
aUiriaát ttlntoti fal. A Hall A.-félo Síldlltz-partk tartót gjígjhat*.. a.legmakacsabb gyomor- ét ni-teltkáatalMak gyomorgSrez ét gyomorbév, rögzött székrekedés, májbintalora, vár tolatás aranyér él a legkölönbOzSbb nil betegségek ellen, 0 jelet bázitzernck évtizedek éta mindig nagyobb oUeqcdétt szerzett. — Ara egy Ittiotéttil er»-
dall dobénak 2 kor Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELE I
ba mindegyik öreg MOLL A. védjegyét ""JJ"1} ^
Csak akkor valódi, >A U,n.- Mlnta- {n„xutíi „0 ^
síokortzetz neveseteten mint fáJdalHOlllltplté. bedJrztSIítl »wr köszvény,
csnz ét a megbölét egyéb következményeinél legísmeretesebb népszer. — Egy iaoielt eredlll Bveg ára I kor. 90 1)1.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb módszer szerint készítek gyermek és hölgy szappan a Hr okszerű ápolására jyeratskek s falaéttsk rétiére.
Ira darabcjklat — 40 III. öl darab — I kor. 80 III. Minden darab gyermek-tzappan Hall A. védjegyével ranellitva^_
FTTTTtTTTTé s:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitó által,
Bécs: Tnchlauben 9. sz.
Vidéki megrendelétek naponta postaatinvét mellett telletUtetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyén A ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Roseilfeld Adolf Fiai.
SKTOaxxxjn^öaaaaaaaraaaaaaoaöJ 8
1144/tk. 904.
gyógyintézet
TÖBEL-FÖRDÖ
GRÁCZ MELLETT IDÉNY: május—október.
880 méter a tenger talne feleu. X vasúti áUomAs Srácból kocsival egy óra. Potta- éa távírda állómat.
Rég itmwt vaatartalmn (akrotherme) aeóllorrát 80 fok c. (23 fok R.> — 25 fok C. (20 tok R.) Mértékeit klims, erösitó ordólevegó, kiterjedt fonyveserdók. Gyógy-javalatok, ld\'gbintalmak ideggyengetég, bátgerino-betegtég, hyttoria, görcsök, nenralgia stb. ollen. N51 betegségek: vérszegénység, bél* és bólyagbumt stb. Igen ajánlható üdülőknek és gyenge gyermekeknek. Qyógyegzkóx: kaién gyógy- ét uszóbazln, kádfördök melegvízzel, feoyóíűrdök, villanyos fordók, maesage, tnhanygyógykezeléi, napfOrdSk tat. Olcsó lakások ét egyes szobák, villák, gyógyterem, kiütné étterem, kltdnö zenekar.
\\ A flSrdóIgaxgatdságnál kimeríti prospektns Ingyen ós bérmentve.
Dr. B Tj VMA ÜJEH SÁSDOB, orvos tulajdonos
A nagykanizsai kir. törvszék, mint tkvi halóság közhírré teszi, hogy Wilhelm János s neje Pesti Etelka esztergáli lakós végrehajtatónak Borza Ferenc pogányvári lakós végrehajtást szenvedett elleni U kor. 82 fill. hátr. kamattöke, s jár. eddigi, ngy 14 kor. 80 fill. jelenlegi árverés kérelmi, valamint Kaszás István pogáoyvárhegyi lakós vígtebajtatónak, u. azon végrehajtást szenvedett elleni 34 kor. 40 fill. töke, s jár., ugy a még felmerülendő költsegek iránti végrehajtási Qgyében a nagykanizsai kir. törvszék területéhez tartozó, s a palkonyai 9. sz. tkvben f 126. hrsz. pogányvári szölö s pincének Borza Ferencet illeti \'/, része 146 kor. a palkonyai 84. sz. tkvben t 128. hrsz. pogányvári szőlő s lakháznak szintén Borza Ferencet illető \'/^rieie 524 kor. s a palkonyai 84. sz. tkvben f 130. hrsz. pogányvári szőlőnek Borza Ferencet illető (ele része 66 korona becsértékben . \'
1904. évi junius hó I. napián délelőtt 10 órakor
Diáskál—Palkonya község házánál Orosz-váry Gyuls s Győrffy János felperesi ügyvédek vagy helyetteseik közbenjötté* vei megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a \'entébb kitett becsár Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10Vo-át készpénzben vagy évadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni. A kir. törvszék, mint tkvi hatóság. Nagykanizsán, 1904. évi március Só 1, napján.
Gózony,
kir. tszéki bitó.

Legjobb,legkiadósabb és ezért a legolcsobb szappan Minden kártékony hozzákeveréstől mentes. Mindenütt kaphat6. ..." i ,. ! A bevásárlásnál vigyázzunk különösen arra, hogy minden darab szappan a .Schicht* névvel, s a fenti egyik védjegygyei legyen ellátva.
09
VCD ta.
- «í UJ
J
co 3
■s
iS « íjf m k
í—* ca " » 5 • .■>\' — 0

melyek érek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden hashajtó, feloldó szer ajáol-tatnak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik. Esr 15 pllulát tartalmaié dobos 30 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmai, csak 2 korona o. é. 2.46 korona összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmentesen küldetik.
Nensteln Ftttöp hathajté labdacsait. Valódi
_________csak, ha minden doboz hátié oldala a törvé-
jnyileg bejegyzett ,Ueil Leopold" védjegyünkkel, vörSs-feketo nyomással tan ellátva. Védjegyezett dobozaink-, utalványtink-és csomagolásainknak a .PHILIPP NEU8TEIX APOTHEKEE" | aláírást kell tartalmazniok.
MEUSTE1N FÜLÖP
gyógytzertira a ,8zent-Llpótlioz\' \' Z. K. \'!„
_ WIM1,_ I. Bei, Plankengaste S.
Eaktár Nagykanizsán: BBHJS LAJOS WrEIK ÖTÜLA gyógysieréizoknéL
Nyomátolt lfj. WajditK József kOujvu\'yotndajabuji Nagykanizsán.
3SÖOODOOO00000000!
0r Melléklet a „Zalai Kizltny* 1904. évi április hi 23-lki 17-lk számához.
xi,iii. évfolyam.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. ÁPBILIS 23-án.
Zeitii"
cioaQ ortosi szaklapban olvasható:
Wllheltn Ferenc gyógyszerész, ci. és kir. udvari szállító Neuakircben, Álló-Ausztria iltal Icltalilt Wilholm-félc antl-arthritíkos antireamatiku* Tértisztitó-tca, ex a gyow&n Ismertté vált gjógj»«r, illetékes nyilatkozat seorint is minden idöbon a vérook minden bctoeeí lerakódása elieu alapos gyógywrDek bizonyalt miodcn korbeli ót nembeli omberofk. Ax ezerféle gyógymód, melyet rele a cauz* nil, reumán ál, ideg-, izom- és izületi bántalmaknál el lehet érni, bixtositják e szernek a nevezett bántalraak ellen való kitODÓ gyógyszer birét. Ép ifj bőrkiötf-ackoél, nVmi bctcgsé»-ekoél, akármilyen rógj ts elhanyagolt bajok legyenek is ezek, miután ex a 8*er bol»ö\' használat-nAt az -géít szervezetet megtisztítja. HXmorrboiááUi betegségek ót sxékreke-díí, cnájbajok ós sárgaság ellen valódi kincset ér ex a tea. csak valódi legven a toa 6b nem .-Szabad ax utánzat által inCgiéve<£tetoünk maguokat, mm ily esetben eredmény nélkol adjnk ki a pöoxt. Ax igazi, orvosi elóirás után készült Wilbelm.féle antlarthrit kas antl-roumtUikus vértisztitó-toa basanálati utasítással együtt a feltalálótól Wllhílw Ftreno gyógyszerést, cs. és kir. odvarl izálütó NeankircheD, vagy fiókjaitól rendelhető meg.
I csomag 2 kor. a raktárból. 1 posta köldeméüy 15 csomag 24 kor. bérmentve as osztr. magyar monarchia posla állomására
^HIROETÉSEK.
756/904. végrli.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102, §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykanizsai kir. törvényszéknek 1904. évi 1122. számú végzése következtében Szalay Lajos csőd-tömeggondaok nagykanizsai ügyvéd által képviselt vagyonbukott Vajda Ferenc nagykanizsai lakós csódtömege ellen foganatosított leltározás alkalmával a ■ csödleltárban 1, 2, 4, 5, 8, 14—21, 22, hi, 31—39, 45, 48, 49, 55, 56, 68, 59 i 62, 66, 67, 69 —72, 78, 80—82. és \' 89—93. tételszám alatt (elvett 773 kor. ; 44 fillérre becsült boltiáru cikkek és \' szobabútorokból álló ibgóságok nyilvános | árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1904. évi Pv. L 53/1. számú végaéss folytán Nagykanizsán (Zsombor* féle báz) leendő eszközlésére
1904. évi április hó 29. napjának délutáni 2 órája
: ■ határidőül kitfizetik ós ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak \'. meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § a értelmé-\' ben készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek; becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1904. évi április hó 18. nspján.
Mazimovits György
kir. bír. vhajtó.
koronát megtakarít
Ma hirdetési!
minden olvasója.
4 pár czipS csak 4 kor. 75 fill.
Több Di| r ,yár fizetési zavara miatt meglettem bízva, egy nagy mennylzégO czipS készletet, méljran a késsltési áron alul eladni. Eladok tokát. mindeoklaek I pár ari ét 1 pár nfí fiirís czlpót L mlofiléget, erözea nyeleit talppal, további I pár írl éa I pár nil dt.atcipít, elegánno a legnjabb taiatitian egy. nyári évadra készítve, uíp és kanoja vbclet, Xazviig otm. után.^zétkoldé, a pénz olírc beknldés^ v.gy utánvét ellenében,
KIcKrtlés megengedve, riyj pénz nehézség nélkül vissza.
S. Urbaoh\', Sobah-Export, Krakin 106
sok pénzt,
havonként 1000 koipnáig kereshet mindenki tisuteu-ségesoa minden szakismeret nélkül.
Küldje bn cximét E. 979 jelige alatt a következő cximre: Annoncen-ábtel-tong dos \'„Merknr-Mannheim.
Naponta friss pörkölt kávé.
MEZEY PftL
fűszer, csemege és hentesáruk = kereskedése -
jVAGYK AXia5;SA, Fö-tér t.
Ajánlom raktáromon levó elsőrendű áruimat u. m.: ip Kitűnő zamatu kávé fajokat. Tea a legnemesebb fajokkal vegyitve. Déli gyilmölcsök. Kecskeméti gyümölcs kompotok. Szegedi különlegességek stb.
Alkalmi estélyekre
igen ízléses kiritelben a legjufáoyosabb irban.
f
Budapesti, Prágai és Debreceni felszeltek. Prágai sonka, nyersen ós kifőzve csont nélkül. Budapesti I. rendű disznó zsír.
Ramasetter-féle badacsonyi J
borok egyedárusitása { OROSZ! SÁNDOR udvan cuwsz
1 literei* és pilltes Ovegeklien ^ Desert teakenyereinek és különleges cu-
töltve. ty korkáinak egyedárusitása.

II
A Rlchter-féle
Llnlment. Cm. úm
Horflony-Pain-ExpoUer
egy régi kipróbált h\'ézisier, a moly már tpbb mint 33 óv éta bizliat6bödtlns;élÓ3Gl slliídmaztank Huttsjltl atoll és KjHJtutsH.
Silánj-abbuténsatol: miatt SÍSi bovisirlüsVor óvatosak le-imiak és csoliis orodetí ijve^otüt Soboiotbsn n „S«,,sJ" védjogygyol ée a kklltr" cségjesyz-íssol toHiíi-juzJc el. — SO t., 1 k. 401. ós 2 k. árban a lcítSib g)-«frj-i.zert;irbwi kapható. Fáiraitúr:Török ■ József gyógyszorteznól Budapesten. r
«bicmf.ii is mss
««út. él kir. odvarl ssillltok. ■ -Rudolotndt.,
Honi és külföldi sajtok.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ALAP-SORSJÁTÉK
Ö a, ts kir. fensége FERENCZ FERDINÁND fjharcsj nr lessuga.abb véüaíkséi. alatt.
FŐNYEREMÉNY
100.000
korona, továbbá nyeremények a IO.ODO. 5000, 3000, 2000 1600, 1000 kor. stb stb. Összesen 7000 nyeremény.
»ar EGY SORSJEGY 1 KÖRONA.
HÚZÁS
mulhatlanul 1904. évi május hó 28-án
hatósági ellenörzessel.
Kapható Sagjksniz.ka: HllbefTsr Kil«is, o.ztUjsorsiátéki föeláruiilónál. Ksrasztíay Fajy. SzSvotksist, 6asz Jízsef, Qzlotves»t5nél. Csratasr Adolf, Csengeri.tit 1. «». Siptz Józsarsé, Visni-állomis. Kabald Istváaai, Sugir-ot 2. »i. — Hirsoblss Miksa, fiók ^kezcföségnél, Budapest, Y. Nádor-u:e* SS. szira.
Idény: május—október.
vr (Téli kúrák október—április hónapokban.) Ásvány- és
iszapfürdő vsut ws i
A cs. kir. szab. déli vasút állomása. -■ Közvetlen összeköttetés Budapest ót Bécscsel.
Vastartalmú forrás- és iszapfürdók. ^L".\', LT^Í
fütdüí. Sikeres gyOjjyhatissal blr az ö«x«i n5i bajolcnM, vérizcténytégníl.; ScOixvény és ciuxOJ biútalmaknltl. Kényolmason barondezett fangó^osztily, begöngyöljek a kitűnő gyógyhatású daruvArl áavinylazappal, aielylyel különösen ItlOll cs&zo* it kösxvényei bíatalmaknU, vaUuint idolt nöl bajoknál (exnuditoknW) Íínycs eredmfcny érhetí cl. Az újonnan épOlt és kónyelmoaon berondozett lakószobák, úgyszintén az ugyancsak most ópfllt olvasótorom, a „Jinos"-fÜrdÖkkol it a fangó-osztálylyal ziri it fűthető folyosó által vannak ősszo-kötvo. Mir m római ídök 6ta híres, jOhatiiu fürdő, a ílavoolai köxíphegysíg; gyönyörű völgyében fekszik, cr<18í magaslatoktöl övezve. A fürdők é* lakosrtilyok egy remek imyékos sétiny köiepén fokstenek. Acetylén-vjliglUb, xenekar, lawn-lenDisx, tckepMya, tiocmulatsi^ok, kölctönkönyvUr. Gyönyörű klrinduli*ok a törttoetileg nevezetes it tijképileg pompS-t környékbe. Fölsíg^s séták, melyek leginki!)b nyugalmat üdalést kereső virosiaknak alkalmasak. Étkezés a fQrdőszállodában havonta: I. osztály 80 korona. II. osztály 60 korona. Előzékeny kisxolgilia. Katonatisztek, állami é» vasúti tisztviselők kedvezményben részesülnek. Az elő- it mö-idényben tetemes árengedmények. Fürdőorvos: dr. Flscher Simon, azonkívül a .városban még két orvos működik — Prospoktussal és felvilágosítással készségoson szolgál a
Daruvári^fürdöbérlet igazgatósága.

SZUÁCS-AGZÉlFÜfW0
(Fel8Smagyarországon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra.
Szezon: május 15-től szeptember 30-ig.
Főllllmulbatntlan vérszegénység, sápkór, női bajok, hátgerinc- és idegbajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erös munkásság után. Fttrdóorvosok: »r. Rhorer Aladár hlv. fflrdéorvos és Dr. Stern J. Utazás Bécsből 9 óra, északról Oderbergen át onnan 5 óra, délről 1 Budapesten át innen szintén 5 óra. Szlíácsról falragaszok minden\' 1 nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — Kimentő föl-I világositás és prospektus utazás, lakás, árkedvesméoyról az első és ) utószezonban stb. ad a fürdéigazga lóság Szllács, Sohler Comitat.
t-m
1S98 óta. forgalomban. BERSER-tóIs afdQY-
KÁTRÁNY-SZAPPAN
mtil UMüUAt** által i
si
i."". ^

mindennemű bőrktttegrek
kitrtn»«up[>M urtalmwaa t»;K*»HW-
Berner-téle gyágy-kátránv-ktinszappan,
ax nrobór t)»ztditai1an«áafl
^U.dlIWn, • CTWt^.k.to" vilannail KWpW «« hMn.At.Mi woizii na
Beroer-wt glvcerln-kálrányszappan
,wc«ln-t"ruíwimíl <• Ar.
sifirws
e.lioii
eW^tjaé*. Kitttot»tr» <ÜM-oVkrélM
sisooWet « sSér. _
B B £ tomp, Wlep, I., »t.n.g, e. 9
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertárs, valamint Magyarország tőbb gyógytárában.
H
GLOBU:
jobban tisztit, mint bármily más fém tlsztitá-szer.
1904. ÍERIIJS 28 in.
XUtl ÉVFOLYAM.
Szabadalmazott önműködő
szőlőtelepek
és komlóültetvények befecskendezéséhez,
a szegecs és tormáncs kiirtására, valamint a levél betegségek elleni védekezésre stb-
IO vagy 15 liter töltésű
réziisttel is,
petroleum Yegyltö-ltészQlékkel, vagy anélkül;
kocsira szerelt önműködő permetezők gyártatnak és szállitíat-rak különlegesség gyanánt
M A. YF A RT JEL PH. és ^
mezőgazdasági gépgyárak, boreajtók és gyUm61cs-értékesitö-gépek különlegességi gyárai által
BÉCS, II. Tttfoorstrassse TI. s/.
Kimerítő árjegyzékek Ingyen. — Képrltelők é« Tl«outeladék.k»re»tetnek.
bizalommal hozzánk beküldeni.
BMHUiZi BUDAPEST, Hazánk legnagyobb ^ztáljrsorsjáték-üzlete;
Féárndánk osztálysorsjálék üzletel:
KözpontTeréz-kBrut 46/a. I. fiók: Váczi-körut 4/a. II. fiék: Múzeum-kürtit ll/a. Hl. fiék: Erzsébet-kőrut 54/a.
Kendei6teT<si lehajt. tfÖKÖH. A. és TAKSA bankháza Budapest.
Kérek részemre___t oszt. m. kár. szab. .osztálysora játék eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettol együtt kóldeqi. 1 I utánrétoleznl kérem 1 ,
Az összeget_korona összegben poJÚ»ulráay»,al ktWoe. > A mm tíUtö IfflWia.
6 (mellékelem baüwjegjekbep ibélyegekbeo). I
KIZAROIAÖ
NÁLAM
KAPHATÓK
— Jíuzás már 1904. május f?. és 18-án
az l-sé osztályú ( egy egész egy fél/\' egy neeyotl eay nyolczaii sorsjegyek árai: { Jg « kflr. 3 kor. 1.50 kor.
■fj. Wajdits József papírkereskedés
■NajykaniMa, Dsák FeranKz-tér.
f

HftGYKftMIZSft, 1904. április hé 30-án.
ül
18-ik szám
XLIII. évfolyam.
J_
Elíttx\'tt\'i dr; Egén írre . . 10 kor. — Ml. Fél évre ... 6 kor. — flll. Negyedévre . . 2 kor. 60 fllu Ejjeí Mám 20 BU.
H1 R D E T ÉSEK 5 h«ibo> petitiórbin 14, misodsw 12, s minden tovíbbl lerért 10 Wl
NYILTTÉR8EN
petit toronként 20 fillérért vétetnek fel.
A nagykauizsai .Ipar-Testület, ■ ja részvénytársaság," .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,
I
Kotori takarékpénztár
A lap «*elleroi rős«ét illetó minden kö*lemény 4 felelői íterkesxtiS nevére,\' az anyagi réart illető k$*. lemények pedig a kiad6 nevére címzetten Nagykanizsára bérmentve) ictórendSk.
Bérmen tétlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok Tlssisanem küldetnek
• V
„nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,* a .nagykanizsai kisdednevelő egyesölet/a .nagykanizsai tanitói járáskor," a „nagykanizsai keresztény jótékony
nőegylet* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete, r a .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara/ nagykanizsai külválasiftmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ YEGrYES TARTALMÚ HETILAP.
Deklamáló tanítók és tanácsadó apák hangszálaikat megrezgetve hivatkoznak a kamaszodó fink előtt, mikor ezek már bontogatni kezdik szárnyaikat arra az ádáz éJsíÍMídeiemre, melynek hevébe nemsokára bele fogja őket ragadni az ár.
Ez a közhelylyé vált frázis jutott az eszünkbe, mikor rágondoltunk az ártatlan kisdedek tömeges pusztulására; arra a nagy gonoszságra, mely-lyel az enyészet megöli azokat, a kiknek az élet még élvezet és öröm volna és nem a kínzó gondok végtelen sorozata. Arra gondoltunk, hogy ez a sokat emlegetett életküzdelem nem akkor kezdődik, mikor az ifju kilép a gondozó kezek utmutató vezetése alól, hanem kezdődik már a bölcsőnél, abban a pillanatban, mikor az egyén a világra jön. Az ártatlan életnek támad a legtöbb ellensége, a gyengeség ellen kerekedik fel a legnagyobb erőszak, a kicsinyek életét környezi a legtöbb veszély.
Természetes, hogy nem a vagyonos emberek gyermekeiről van szó, hanem szólunk azokról, kiknek szülőit elfoglalja az élet gondja és nincs módjukban vigyázni a gyenge sarj életére. A szegény ember gyermekét fenyegeti a sok baj, az ellenségek egész rsja, melyek küzdéssé teszik számára az életet már akkor, mikor életre jön. És ezen ellenségek között a leghatalmasabbak, melyek folyton leskelődnek, ólálkodnak az apró emberekre, a véletlen és a gonoszság.
A gyermekhalandóság a közegészségügyi rendszabályok hiáhya, vagy a létező intézkedések figyelmen kivül hagyása mellett, különösen e két
tényezőnek hatása alatt nálunk oly ijesztő mértékben. X halotti anyakönyvek szomorú tanúi aouak a nagy pusztításnak, melyet!a halál véghez visz a gyermekek körében. A heti halálesetek háromnegyede gyermekhalál, mely a kisdedeket négy esztendős korukig pusztítja a legnagyobb mértékben.
A lapok hasábjain pedig naponkint olvashatók azok a szomorú apró hirek, melyek egy-egy gyenge élet elmúlásáról beszélnek, a kiket kiragad az életből a sokféle szerencsétlenség pusztítása. Kocsi által történt elgázo-lás, tűzhalál, vizbefulás stb. mind fenyegető rém a szegény ember kicsinyeinek életőre. A szülök idejét leköti a megélhetés harca, gyermekeiket kénytelenek magukra hagyni, kiváltképpen a falubéli földmives emberek és ezekben az őrizetlen pillanatokban következik be a katasztrófa, hogy szedje áldozatait, Hiába sürgetik a gyermekmenhelyeket, a gyermekvédelmet, — ijesztő módon kevés történik- nálunk ezen a téren. Jogászkörökben most is mozgalom- indult meg a gyermekvédelem érdekében különösen azon célból; hogy a fiatal, megtévedett bűnösöknek büntetésüket ne a megrögzött gonosztevők rontó társaságában kelljen kiállaniok, ne száműzzék őket a börtönök inficiáló levegőjébe, hanem javítóintézetek és dologházak állíttassanak fel nagyobb számban, mint az eddig történt, — de már is előre látható, hogy itt is ; kevés sikere lesz a jó szándéknak. A minthogy falvainkbau is ritka a gyermekmenhely. Átlag minden ötödikre, ragy tán még kisebb az arány, jut egy-egy intézet, a hol gondoskodnak, vigyáznak a kicsinyekre, a,
kiket szülőik najMészesithetnek kellő felügyeletben. Í5z az oka azután annak a tömeges pusztulásnak, melyet a véletlen szerencsétlenségek véghez visznek közöttük és egyebek közt ez is hátráltatja a népesség szaporodását
— A bűn, mely szintén reátör a kicsinyek életére, rendesen kuruzsló vén asszonyok képében érvényesül. Telepeik vannak, székhelyeik, a hol nyilt üzleteket tartanak. Híressé vált a főváros mellett fekvő Budakeszi, ez a sváb falu, ahova bukott hölgyek elrejtegetik erkölcstelenségük kompromittáló tanujeleit; az egyáltalában szükségtelen, vagy a már fölösleges kisdedek, ott azután jó helyen vannak. Ott van az az ut, mely a csillagok felé vezet. Mákonyt a sirő-rivő babának, verést a futkározó kicsinyeknek, rossz táplálékot valameny-nyinek és meg van a kívánt hatás. E mellett persze az élet eloltására irányuló preventív intézkedéseket se lehet említetlenül hagyni. Az angyalcsinálás, az élet elölése, még világra jötte előtt, szinte hihetetlen mértékben végzi üzelmeit. Tekintve, hogy könnyebben kikerüli a büntető hatóságok figyelmét, könnyebb és kevesebb kockázattal jár. Nálunk is, mint Franciaországban, már egész vidékek vannak kikazegygyermekrend-szer, vagy a kétgyermekrendszer hívei és számtalan falura akadunk, kiváltkép a protestáns hitfelekezetü községek között, melyekben a zsidó korcsmárost kivéve, nem találunk oly családra, hol több volna egy gyermeknél. És ebben nem az önmegtartóztatás, a Malthus-féle „morál reatraint", hanem a büu játsza a szerepet.
A szegénység nem fékezi a propa-
gativ erőt, tapasztalás szerint inkább a vagyon. A gyermekek kevés száma néhol és az általános nagymérvű gyermekhalandóság a közegészségügy hiányai mellett azoknak a rettenetes üzelmeknek tudható be, melyeket véghez visz a bűn és annak a sok szerencsétlenségnek, melyet előidéz a gondatlanság és a felügyelet hiánya. \'Az intéző köröknek nem volna szabad ily. bűnös hanyagságot tanúsítani, mikor Magyarország népessége forog kérdésben, az emberanyag, ez a becses tőke. A mig nemzetek vannak a világon különböző érdekek által elválasztva, szembeállítva — addig egy nemzetre sincs oly elsőrendű feladat; mint megvédeni tagjainak életét és szaporítani tagjai számát.
Mi lesz majd a nyáron?
Az első Ortmcsepp. — Forrósig és por. — SéU-hcljeiok és ÍCtrdóink. — Az utcik tisztítása.
Alig köszöntött he a virágfakasztó tavasz, alig élveztük teljességében ennek kellemeit, szívtuk a pornélküli langyos levegőt és sétálgattunk verőfényes utcáinkon, sőt a szép idő még a szabadba Í8 sokakat kicsalt már is e sok édes dolog közé egy kis ürömcsepp is belevegyült é? ez volt az az első izzadságcsepp, amely a bét némely napjain a járó-kelők homlokán megjelent és eszünkbe juttatta a nyári forró napok kellemetlenségeit, vagyis jobban mondva a forró nyári napokon városunk kellemetlenségeit „Már is ilyeu nagy hőségI Mi leBZ majd a nyáron?" mondogattuk egymásnak. De hát furcsa is az ember, sokszor olyanra is kíváncsi, amit nagyon jól tud, amit már nagyon régóta ismer és amiről tudja, hogy mindig ugyanaz marad. Istenem, hát mi is lenne a nyáron városunkban? Az, ami eddig volt, ami ősidőktől fogva ugyanaz fog maradni . beláthatlan messze időkig: roppant hőség és nagy por.
Az utóbbi időkben egyre szaporodnak a különféle betegségek, folyton ujak lép-
nek fel és eszerint a gyógyítási módozatok is, változnak. Tán majd akadunk olyan betegségre. is, ami ellen a tűrhetetlen meleget, és port is fogják az orvosok előírni 8" akkor, akkor fog városunk a legelső üdülő helyek kőzött szerepelni Szellemes,.\'nagyon szellemes I De hát csak kell valamivel vigasztalnunk magunkat.
Mivel pedig ez az állapot nem egybamsr fog bekövetkezni, bizony a nagy meleget és port keltemetlennek és szükségtelennek fogjuk tartani ezenlul is és aki csak teheti, nyárra .elmenekül & városból valamely fürdő- vagy nyaralóhelyre, az Itthon maradottak pedig valahogy elviselik annak . a néhány hónapnak kellemetlenségeit, amely után más, ujabb, változatosabb kellemetlenségekre találhatnak. Mert igy van ez mindig. Télen, nyáron és az esztendő löbbi szakában is érezzük, hogy Kanizsán vagyunk, egy pillanatra sem tudjuk elfeledni, hogy városunk a természetnek milyen mostoha gyermeke és hogy ennek kegyeibe még csak nem is akar bejutni. Igaz, hogy nincsenek fenyvesekkel koronázott hegyeink, amelyeknek illatos hűvössége a nyári nap hevétől menedéket nyújtana, nincsen zahogó folyónk, vagy csendes vizű tavunk, amelyek enyhíti habjai között a nyár forrósága nem lenne olyan tűrhetetlen, mint az égető aszfalton, vagy a kávéházak ernyői alatt, — de nem csak a termésiet volt hozzánk szűkmarkú, hanem nagyon soká magunk sem gondoltunk arra, hogy a természeti kellemességek hiányát valahogy pótoljuk és most is ugy látszik, hogy csak gondolunk rá, de\'tenni, nem sokat teszünk.
Tekintsük csak meg azokat a helyeket, ahova nyáron a forró napsugarak elől elmenekülhetünk és amelyek a kanizsaiaknak egyedüli szórakozását teszik.
A város a mult évon megvette a Polgári Egylet kerthelyiségéoek egy részét és ez a kia hely valóban nagyon kellemes és árnyas sétahely lenne, ha valamivel nagyobb volna, vagy ha a sétáló közönség eléggé látogatná azt. Ezelőtt pár évvel nagyon rossz hire volt ennek a kertnek, különösen amikor a tűzoltózenekar nótáira -lejtették benne a kocsisok, katonák és
TARGA.
A szegények kenyere.
Itta: Aistoli Frasgi.
-•■ A ,Zal*t Köllony* tircAp. —
Nikolas Norli valamikor bankár volt nemes Flórenc városában és a császárnak meg a pápáuak kölcsöuözgutto oda jó kamatra a pénzét. Kezdetben azonban csinált Nerli más megszorult emberekkel is ilyeu kölcsönügyleteket, ha volt rá jó biztosítéka, mert Nerli nagyon bizalmatlan természetű, de igen vállalkozó szellemű ember volt. Idók folyamán azonban nagy gazdagságot harácsolt össze a kifosztogatott szegény emberek keserves filléreiből és attól fogvacsaka balalmisoknak kölcsönzött aztán, ami sokkal szebb üzlet volt. Ezérl tisztelték is ót szerle Flórencben. Palotája volt 3 városban, díszes, aranynyal, márványnyal ékitett nagyszerű palotája.
De Nerli fudta azt is, hogy mi a kötelessége a gazdagoknak. Pénzeszsákjait megnyitotta á jótékonyság számára is. Alapítványokat telt a város részére. A falakon. kivüli nagy szabad térségen kórházat építtetett a vagyontalan betegek számára, s a hatalmas épület homlokzatának a művészi friesei életének dicséretes eseményeit örökítették meg. A Szankta Maria Novella templom befejezésére szintén nagy összeget adományozott, amelyért hálából ott függött az arcképe a templomnak egyik Oltára felett.
Szóval, Nikolas Nerli, a bankár, köztiszteletben álló férfiú volt a köztársaságban
Egy túli estén a bankár a szokottnál valamivel későbben tért haza palotájába, amelynek kapujában egy csomó didergő, -félmeztelen koldus várt reá, akik esdokélve nyújtogatták feléje reszkető kezeiket.
A bankár kemény szavakkal akarta a kotdusbadat elűzni kapuja elől, azokat azonban vaddá és vakmerővé tette az éhség, amely belsejüket marcangolta és még szorosabbra vonva a kört a bankár körűi, kenyerot követeltek tőle.
A baukár már kőért akart lehajolni a földro, hogy a tolakodókat megdobálja, mikor egyik szolgáját látta a kapu folé közeledni, aki egy kosár fekete kenyeret hozott a fejéu, a palota cselédségének számára. Nerli eldobta a felemelt követ és egy magasabb erő befolyása alatt intett a kosarat hozó szolgának, hogy lépjen közelobb. A cseléd engedelmeskedett és a bankár két kézzel -nyúlva a kosárba, a fekete keoyereket a szerencsétlen Ínségesek közé szórta.
Amig azok a kenyereket kapkodták, addig a bankár bevonult a palotába és nyugodni tért.
Történt azonbau, hogy Nerlit álmában hirtelen halál érte. Eletünk elvégre Isten kezében van és a bankár halála olyan hirtelen volt, hogy még ágyában alva képzelte magát s már lelke ott állott elvakulva Mihály arkangyal mennyei fényessége előtt.
Az őrangyal kezében mérleg volt, amelynek nehezebb serpenyőjében Nerli felismerte az özvegyek és árvák nála zálogban le.vó apró holmiait, az uzsorával harácsolt aranyakat, a jogtalanul visszatartott ék-
szereket, szóval a bankár látta, hogy az őrangyal az ő életét mérlegeli.
A bankár aggódni kezdett és megszóli-tottu az őrangyalt:
— Uram, ha ■ az egyik serpenyőbe minden hibámat, még az üzleti nyereségemet is bole teszed, ue feledkezz meg bAt akkor jó cselekedeteimről sem. Gondolj a Szaukla-Mária templomra, amelynek én viseltem egyharmadrészben a költségeitjusson eszedbe az a kórház, amit építtettem a. falakon kivül és . . .
. — Ne félj Nikolas Nerli — mondta az őrangyal — én nem felejtek el semmit.
tös .kezeivol egyenkint helyezett minden jó cselekedetet, minden alapítványt a másik serpenyőbe, de a mérleg csak alig billent meg valamennyire a bankár javára, mintha a nagy alapítványoknak semmi sulyuk se lett volna.
A bankár szivét nagy nyugtalanság fogta el.
— üram, — kezdte újra a beszédet, — tedd még a serpenyőbe azt az ezüst szenteltvíz-tarlót, amelyet a Szent János templomának ajándékoztam, meg azt a drága művű, faragott imazsámolyt, amelyet szent Andrásnak ajánltam.
Az angyal beletette mind a kettőt a sorpenyőbe. amely azonban még erre sem billent meg.
A bankár érezto, hogy homlokát kiveri a hideg \' veríték és bátortalanul megszólalt újra:
— üram, biztos vagy benne, hogy a m\'ó^egod helyes ? v
Az angyal mosolygva válaszolt:
— Harátom. itt nem olyan mértékkel mérnek, mint a ílórenci péozváltók és znlogháznsok.
— Mit ? — mondta a bankár sápadtan —-hát mindez a sok jótétemény nem nyom többet egy szalmaszálnál?
— Látod! — felelt az angyal. — Eddig a bűneid vannak túlsúlyban erényeid felelt
— Igy hát a pokolba kerOlök? — kérdezte a bankár vorejtékező homlokkal. Es a fogai vacogtak a félelemtől, a szemei pedig megteltek könyekkel.
— Csak torelem Nikolas — mondta az őrangyal szelíden — még nem vagyunk készen. Itt vannak ezek a fekete kenyerek is, amiket a szegényeknek adtál tegnap este.
A bankár felsóhajtott:
— Mit nyomhatnak ezek a fekete kenyerek, hogy ha a Szankta-Mária templom meg a kórház nem nyom semmit a mérlegen ? 1
Mikor azonbau az angyal a fekete kenyereket a serpenyőbe tette, a mérleg egyszerre fellibbent és a mérleg két oldala toljesen egyenlő súlyt mutatott.
A bankár alig akart hinni a saját szemeinek.
Az angyal pedigjgy szólt:
—. Látod fiam I Te sem a pokolba, nem való vagy,
mert a mérleged teljesén egyformán áll. Menj tohát, térj vissza Flórencbe, ahol ezeket a kenyereket kioltottad a szegények között, anélkül, hogy jótéteményedet látták volna idegen szemek. Monj és folytasd a \' megkezdett utat Oszd ki a fekete kenyeret tovább is, légy te az a gazdag, akinek
megnyílnak a mennyek kapni Menjl A szegények kenyere legyen a megváltód.
Nikolas\' Nerli ott ébredt fel. ágyában és még három esztendeig járt a földön, titkon cselekedve jót, kenyereket osztogatva szét az Ínséges szegények kőzött.
Templomokat nem épitett többé, kórházakat nem alapított, de a szegények kenyere mégis megnyitotta számára a mennyek kapuit, mert mondva volt:
— Egy darab titkon adott fekete kenyér többet nyom a mérlegen minden hívságos áldozatnál.
Közmondások.
Mindig elég erősek vagyunk, hogy mások bajait olviseljok.
Barátaink szerencsétlenségében vau mindig valami, arai nem visszatetsző.
Ha hibáktól mentek volnánk, nem találnánk annyit felebarátainkban.
*
Az önzés az a mező, ahol mindig vannak
még felfödözetlen területek. J *
Bölcs embernek bajos álsózóknak ki- . bicelni.
Drága konyha a patika, de tíz percentet kapsz.
Lapunk mai számához féliv melléklet van csatolva.
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. április SO-án.
hölgyek táncukat, ugy látszik, hogy mé? a sétálók mindig érésnek magukban e kerttől valami idegenkedést, pedig e aétshelyllnk most igazán megérdemelné, hogy többen látogassák. Néha ugyan a ■ jóakaró sétálók zárt ajtókra találnak itt is ép ugy, mint a Gnttmann-féle kertnél, amely szintén egyik sétahelyűnk lehetne, de hisszük, hogy a város orról az idén gondoskodni fog. Sétahelyűnk tehát egy időre elég tQrhetó, pár esztendő múlva pedig az uj is árnyas lesz, sót ha városunk \' fejlődik és torjeszkedoi fog, az uj sétatér még a városban bent is leez.
Ami nyári fürdőinket illeti, ezek nem olyan kielégítők mint a sétahelyek. Szabad (Qrdőnk egyáltalán nincs, mert nem nevezhetjük annak azt a piszkos éa csekély vizO csatornát, smely a kis-kanizsai utat szeli, bár ügyes vállalkozó e helyütt.is eléggé kielégítő, sót kellemes közfürdőt készíthetne, de ennek hiányában szOkségSuk lonne egy nagy és tiszta uszodára. A régi uszodánk nagyon kicsi, csak igen kevesen fürödhetnek benne anélküli hogy zsúfolva no lenne szük medencéje; tisztaságáról még nem szóibalunk, mert uj bérlő vett® át és tőle minden jót remélünk.
Eddig csak valahogy meglennéok nyáron irt, csakhogy amit most kell említenünk ez teszi a nyári napokat igazán kellemetlenekké és ez a por. Nagyon sokszor megemlékezünk e dologról lapunk hasábjain, de valahányszor városunkról alólunk, mindig újból megtesszük ezt, mert még mindi? nero látjuk, hogy a régi állapot valamikép is megváltozna és mindig job-bnn érezzük a nyár közeledtét, a mikorra szeretőén!;, ha a nagy poráról bires Kanizsát ilyen híréből nem ismernék. El kell mondanunk tobát, hogy még mindig kevesen tisztítják utcáinkat, hogy ezek is csak folületes muokát végeznek, nem öntözik (el eléggé az utakat, a járó-kelők arcába valóságos poríellegeket kergetnek. És hogy ezen hamarosan változtatni kell, azt tán szükségtelen mondani, hisz1 nemsokára itt lesz a Dyár és ha ugy marad utcáink tisztasága, mint az elmúlt években volt^ akkor valóban magunk vagyunk az oka annak, hogy az év egyik legszebb szakában alig van néhány kellemos óránk.
A városi képviselőkhöz fordulunk tehát, hogy intézkodjonek sürgősen a köztisztaság, az utca-tisztitás és öntözés űgyébeu. hogy ezek alaposabbak legyenek, mint eddig voltak és ha viszonyaink e tekintetben kielégítők lesznek, nem fogjuk érezni enyira sétahelyeink hiányosságait és közfürdők szükségét, nem fogunk félve arra gondolni, hogy .mi lesz majd a
Szezonképek.
I. h M. K. él az I. it M. K. keltíi könyvvitele. — Egy szerény terv, meljrn.ek kivitelét
maga a lervezö sem reméli. —Adaggio.
Megrendülnek a hegyek éa mogszfllik a kis egeret. Két cikk a Zalában, egy a Zalai Közlönyben, még egy cikk a Zalában, kávéházi disputák és korteskcdések, igazgatósági gyűlés, melyen meghagyatott az újságoknak, hogy igyekezzenek nem-létczni, általános érdeklődés, az igazgatóság komoly olhatározása a lemondásra, reménytelen jövő, sötét\', vihartjósló láthatár: ezek a hegyek. És ime, az ég ma is kék, a bokrok aljáo, mint ezer év előtt, csak ma is fak\'adozuak kedves ibolyák, hála Isten jó egészségben megvagyunk miudnyájao és. az 1. és M. K. ma is az, aki volt tavaly, tavaly glőtt és tiz éve. íme, itt a kis egér. Sem természeti, sem társadalmi tünemény nem volt kísérője a kör óvi közgyűlésének, változásnak talán azt lehet mondani, hogy valaki kimaradt a kör választmányából, ki nem művelte az irodalmat, csak a zenét és jött helyette olyan, ki nem műveli sem az irodalmat, sem a zenét. És ime azzal is tisztába jöhet mindenki, hogy ez a kör nemcsak az említett kis egér, de egy személyben arra bizonyos omelette i«, melyért tudvalevőleg lármát csinálói nem érdemes. Don Qnichotteben kétségtelenül volt bátorság nagy mértékben és nem kevesebb jóakarat, de praktikus embernek nem volt mondható. Szélmalom az, mely ellen ő csatát és . azért Don Qurehotte, hogy mérséklő bangót, hacsak nem a hőstenor torkából jön, no értsen meg. Egyébként a közgyűlésen egész határozottsággal kimondta az irodalmi szakosztály vezetője, hogy a kör irodalmi... a non lucondo és művészeti... a non canendo, ,Mi nem a tudományokat akarjuk terjeszteni és művelni. Mi szórakozni aliarunk." Hát képzelheti valaki, hogy egy Irodalmi és Művészeti Körnek a szórakoztatáson kivűl egyéb céljai is
lehelnek? Egyébként már értékesebb puskaport is lőttek el eredménytelenül a levegőbe. Ide vonatkozólag még csak egy példát akarok említeni. A .Zala\' sokat meghurcolt cikke oly grandiózus tervet dolgozott ki a kör részére, melynek megvalósításához minden egyébtől eltekinteni a közönségnek fokozott, sőt óriási részvéte és érdeklődése lenne szükséges. Ezzel szembon illusztrálom, bogy Celsius melyik fokán áll ma a közönség érdeklődése. A közgyűlésen felolvasták a kör mérlegét Felolvasták pedig minden magyarázat, hozzáadás nélkül ezt a három tételt:
Bevétel — K. (oem tudom mennyi.) Kiadás:
Irodai költségek — K. (azt hiszem) 600 kor.
Egyéb kiadások — K. (azt hiszem) 1200 kor.
És lám, az egész hallgatóság közül csak egy ember akadt, kinek feltűnt, bogy ilyen formán a kör egész éven át nem csinált egyebet, mint .egyéb kiadásokat."
Ma pedig van a körnek egy. kidolgozott éa a közgyűlés által elfogadott programmja-És ez: .szórakozni és szórakoztatni akarunk." Mint mondtam: ez ellen többé nem lehet beszélni. Azok, kik tagjai a körnek, ezt a programmot elfogadták, ök ezt akarják. Nem értem, miért akarjon hát valaki programmot, nagy szabásút, nemesebb célút, a körre erővel rádisputálni, ha oz azt\' elfogadni nem akarja. Nem kell neki. A gyomra nem veszi be. Ahárbogy gondoikodom, a végeredmény mindig egy. A kör tagjai meg vannak elégedve a kör irányával!... Már most, ha igazán szükségesnek tartjuk, hogy a levegőben kóválygó nemesebb eszméket lekössük, hát mi som áll utunkban, hogy uj egyesületet alkossunk centrumául Kaoizsa é« környéke irodalma és művészetének. Mogjegyzem, hogy én ezúttal nem határozott ajánlattal akarok fellépni, csak az eszméket igyekszem tisztázni és így találom, hogy miután a jelenlegi I. és M. K. többre nem topható, mint amennyit nyújt, ha tetszik, alakítsunk uj egyletet, anélkül, hogy ezzel az I. és M. K.-t agyonütni szándékoznék. Mert — igy mondtam ma három hete: ,a kör, ahogy most van, még nem a legcéltala-nabb intézményünk."
Azonban elég ebból ennyi. Kár tovább is balekeknek .lennünk. Akadt valaki, ki újságban támadta a kört éa akadt egy újságíró, ki — ha nem is védte azt — legalább a támadások élét igyekezett elvenni. Ugy látszik, miodakotlő egész lélekkel csinálta amit csinált, pedig — óh Hekubal És mig ők veszekedtek, addig a támadott fél — hisz azért irodalmi — feleslegesnek tartolta, hogy akár ide, akár oda, csak két sorral is belebeszéljon a vitába. Ugy látszik őket a dolog sokkal távolabbról ériulette, mint bennünket.
\' Mi történt még o héten?
Egy szép leányt és egy derék legényt \'temettek oL A leáuyt — igy mesélik mennyasszooyi rubába öltöztették és mennyasszonyi koszorút tettek a fejére. Az öregasszonyok, kik a hidegházbau meglátogatták, omló könyeiket törölgetve zokogták: .Mily Bzép halott, Istenem mily szép halott" A temető fái már uj lombot öltöttek, kigyepesednok a komor 8iri dombok, vidám látogatók csevegő hangja, gyermekek kacaja csap át a szomszédos sétatérről. Az már egészen {elvette a tavaszi ruháját. Szép olt minden. A zöldelö bokrok, élődő lombok, szorgalmas hangyabolyok az utmentén, fehér padok, ahogy a zöld háttérből élénken kiválnak, játszó gyermekcsapat, mosolygó\' női arcok ... ez a tavasz, az élet. S ide át egy megszakadt élet bus tragédiája. Sajnálják, kik sohasem ismerték is. Pedig vájjon sajnálni való-o, kinek akkor szakad meg élete fonala, mikor a szive ezerelemmel, tavaszszal van tele?... Nem tudom már kimondta: „Ne sajnáljátok a költőt, ki nem méltányolva, kórházban hal el. Az 6 kinos álmai még mindig szebbek a ralóságnál.\' \' A halál talán a szép álmok folytatása, de a dal, szerelem éa életfogyasztó őszben nem következik semmi sem.
A\'. S.
hi.rek.
— Május I. Amidőn a megújuló természet hozzáfog áldásthozó munkájához, amikor a legszebb tavaszi hónap veszi kezdetét, május kalendaején a világot mozgató éa mindent fentartó s tápláló erő, a munka, ünnepli a béke és nyugalom ünnepét. A műhelyek népe ezen az egy napon teszi le dolgozó szerszámait, hegy
a szabad természet újjáébredését megnézhesse, bogy a szabad természetben gondolkodhassék helyzetén és erőt meríthessen a jogos szociális elveiért való küzdelméhez. Megszűnik e napon a munka, ílnnep v«o, a proletárok ünnepe. Városunkban le május első napjának kétszeres ünnepét hallomásunk szerint szépen fogja magolni a helybeli munkássereg. A városban zenekarral fognak végig vonulni, a amely után a Polgári Egylet kertjében népüunepély lesz. Jól vigadjanak I
— Személyi hlr. Csertán Károly vármegyénk alispánja, mint a Nagykanizsa r. t. város sorozóbizottságának polgári elnöke, április 28-án városunkba érkezett, a sorozás befejeztével SO-áo székhelyére visszautazott.
— Esküvő. Kövess Emil budapesti ügyvéd április hó 28-án tartolta egybe-kelfoi ünnepélyét Alsórajkon, Koller István földbirtokos és neje, született Hertelendy Róza leányával, Koller Mári, néhai Parcsetich Ottó cs. és kir. huszárszázados özvegyével.
— Dr. Gyórffy Zoltán tapolcai tekio-télyes ügyvéd eljegyezte Bozzay Pál földbirtokosnak 8 bévizi bérlőnek leányát, Irén kisasszonyt.
— Halálozás. Mair Rudolf polgári iskolai tanuló, néhai Mair József könyvkereskedő fia, április hó 27-én meghalt. Temetése nagy részvét mellett togoap délután 4 órakor történt a Kossuth-tér ö. szám alatti gyászbázbót.
— A vármegyei tisztviselők fizetés javítása- Csertán Károly alispán elnökletével tartott legutóbbi megyei állandó választmányi ülésen, a vármegyei tisztviselők fizetés javitása is szóba került. kt állandó választmány a májusi közgyűlés határozatából kifolyólag az alispán elnöklésével egy bizottság kiküldését javasolja az iránt, hogy oz a bizottság a megyei tisztviselők fizetés javítására vonatkozó törvéoy rendelkezései uek végrehajtása alkalmából esetleg a vármegye részéről szükségos intézkedésekre vonatkozólag a megfelelő javaslatot előkészítse olykép, hogy a szeptemberi törvényhatósági közgyűlés ez irányban már végleg intézkedbessék.
— ÁthelyezfiBok. A m. kir. igazságügyminiszter Nemes Gyula zalaegerszegi kir. törvényszéki telekköoyvyezetöt a soproni kir. törvényszékhez helyezte át.
A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Lukács Erzsébet nagykanizsai állami polgári iskolai rendes tanítónőt jelenlegi minőségében a szombathelyi államilag segélyezett községi polgári iskolához, — helyébe Szombathelyről Kenedi Erzsébetet helyezte át Nagykanizsára.
— Kinevezések. A m. kir. igazságügy-miniszter Kolosaváry János soproni kir. törvényszéki segédtelekkönyvvezetőt a zalaegerszegi kir. törvényszékhez tolek-kőnyvvezetővé nevezte ki.
A m. kir. igazgágögymiuiszter Zoltán Ödön sárbogárdi kir. járásbirósági dijnokot a zalaegerszegi kir. törvényszékhez Írnokká nevezte ki.
— Névváltoztatások. Sommer Albert, keszthelyi lakós, gazdasági számtarló ,Sebostyéo"-re; Lsjer Lajos pacsai lakós ,8ognár"-ra; Petermanec János Csáktornyái lakós ,Polgár\'-ra; Litfass Viktor keszthelyi lakós .Kálmán*-ra; Sebastián Lajos, oagykanizsai lakós .Sebestyén*-re változtatták családi nevUkot belügyminiszteri engedélylyol.
— Uj közkutak. ,És elővették a köz-kutak ügyét és eltemették az iratiárbao és a közönség ismét egy évig szenvedett a portól." De a közgyűlés megszavazott a közkutskra 10000 koronát, azért uj tervokot csináltak és ismét elölről \'kezdődött a közkutak ügye. Tanácskoztak, hogy hol állitsanak fel közkutakat. Legcélszerűbbnek találták, hogy egy közkntat a sétatéren építenek meg, innen vizvezető csövet vezetnek\' le a Cscngeri-ut sorompójáig és a róm. kath. temetőig. Ezzel egy csapásra három kétdés volna megoldva. A sétatérnek volna katja, melyre ott : nagy szükség van. A róm. kath. temető el volna látva vízzel. Ide kutat épiteni nem célszerű mert minden temető fertőzött térülőt Végül a Csengori-ut alsó végét is lehetne már egyszer öntözni. Itt á por a nagy teherforgalom következtében oly nagy, bogy a közönséget megakadályozza abban, hogy a sétateret tömegesen keresse fel. A közkutak ügye azonban ismét ugy végződhetik, > hogy kezdtük: .És elővették a közkutak ügyét és eltemették az irattárban" .,.
— A vágtató automobil. Kinek a figyelmét nem keltette volna fel az a sebes őrületes vágtatás, melyet itt városunkban egy automobil a főúton végez, igaz nem saját, hanem gépészének, watt-manjének szándékából. Ez íz automobil
Franz Lajos nagybirtokos és vállalkozóé. Vájjon a jármű tulajdonosa gondol-e arra, amire minden polgárnak gondolnia kell a törvényre nappal is, éjjel le? Gondol-e a jármű tnlajdonosa vagy watt-manje arra, hogy az őrült vágtatásssl, melylyel a város utcáin — imponáló módon az igaz — végig robogva embert is elgázolhat ? Mi azt hiszszük, hogyha a rendőrségnek ebhez szava nincs, a kir. ügyészség az első kínálkozó alkalommal ezt a jármüvet lefogja foglalni, amikor ugyanis az első baleset már megtörtént.
— Szerelmi dráma. Szent-György napját városunkban nevezetessé tette két szerelmes szívnek, meggondolatlan önkéntea elhatározással történt elnémitása. Ki magát betegoek érzi, az még nem beteg, az még az orvosi tudomány által az életnek megmenthető, ellenben az Igazi beteg nem tartja magát betegnek és felépülését bizton reméli éa várja, de ezek az élet számára meg nem menthetők. Szaváry Béla, 27 éves, mechankius és Győri Mariska 16 éves, házfelügyelő leánya, közösen megállapították, hogy ök betegek, boldogok az életben nem lehetnek, örökké tartó boldogságot csak a túlvilágban képzeltek, meggondolatlan képzelődésűket végre is hajtották. Április 24-én (vasárnap és Szent-György nap is) este 7 órakor, a volt Hungária szálloda egyik emeleti szobájában három dörrenés hangzott el, mely Szaváry Béla és Győri Mariska túlvilági ulrukelését jelezte. Ók már boldogok, de szülőiknek égő bánatot hagytak hátra. Közösen irt levelet is hagytak hátra, melyben szüleiktől bocsánatot kérnek és a temetést illetőleg rendelkeztek. Temetésük 26-án rendkívül nagy közönség részvétele mellett történt. Közös sírba, egymás mellé helyezték őket. Az öngyilkosság napján Szaváry Béla levelet intézett szüleihez, melyből a következő sorokat közölhetjük:
Szeretett drága jó szüleim ■ és testvéreimi
Nem a szerelem által jutottam sírba, hanem igenÍB Mariskám oagyon szeretett, de miután éu igen sokat panaszkodtam szegénynek, hogy ^néhány hét óta mily beteg vagyok és látta is rajtam, hogy .milyen rosszul nézek ki, ngy megtört néki is a szive, bogy ó is kezdott beteg lenni, ami viszont nékem is fájt. Igy aztán közös beleegyezésünk folytán elhatároztuk inaguukban, bogy -egymásért meg kell halnunk egyszerre; hozzátéve, hogy 27 ik évem születésnapját leplük meg az elhatározással. Bocsássanak meg drága jó szüleim és testvéreim, ha életem korában valami rosszat tettem, úgyszintén drága rokonaim, valamint kedves jó barátaim és ismerőseimtől is kérve bocsánatot maradtam szeretettel kézcsókoló fiuk Béla.
Nagykanizsa, április 24-éo
Kedves daltársaim,, az Irodalmi és Művészeti Körnek I Átadni tessenek, a fájdalmas jelentésemet bocsánattal kérve, hegy elkellett pártolnom tőlük, mert nékem a jó Isten igy rendelte. Fogadják hálás köszönetemet, hogy engem a kedves karukba bevettek és csak ily rövid ideig lehettem szeretettel köztük. Nagyon kérném karnagy urat mindnyájukat, ha sirom mellett egy búcsúzót énekelnének, melyért a záró köszönetemet mondom. Szeretettel üdvözölve önöket maradtam daltársuk
Szaváry Béla elektrotechnikát.
— Irodalmi éa Művészeti Kör közgyűlése. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör f. évi április hó 24-én tartotta évi évi rendes közgyűlését a városház dísztermében. A tárgysorozatban .tisztújítás\' is szerepelvén, a tagok szokottnál nagyobb számban jelentek meg. A kör elnöke Horváth György a gyűlést tartalmas és figyelemre méltó beszéddel nyitotta meg. Út. Rosenberg Mór, a kör főtitkára előidott évi jelentését a közgyűlés tudomásul vette. A jelentés sok mindenről és szépről megemlékezett, do a legfőbbet — a mit kör az elmúlt évben országra szóló cselekedotével tett — a Deák-emlék ünnepségéről — hallgatott Az éri zárszámadást Gürtler Ferenc a kör segédtitkára terjesztette, elő és Révész Lijos hozzászólása után a közgyűlés tudomásul vette, nem különben tudomásul -vette az előterjesztett jövö év! költség előirányzatot is. Dr. Villányi
enrlk tag inditváoyára a közgyűlés
orváth György eloök és tisztikarának fáradhatlau, önzetlen és odaadó tevékenységeért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. A tisztújítást a közgyűlés következőleg ejtette meg: Elnök: Horváth György; irodalmi szakosztályi elnök: Csóti Márk; művészeti szakosztályi elnök: Böhm Emil;
főtitkár: dr. Rosenberg Mór; segédtitkár : Gürtler Ferenc; ügyész: dr. Etlényi Géza; pénztárnok: Mágics Ferenc Igazgató tanács tagjai: n ő k: Blumeoechein Vilmosáé. Csizmadia Vilma, Farkas Vilma, Hofrichter Emma, Lajpcig Aotalné, dr. Rothschild Samuné, 8zauermann Juliska, Vidor Samuné. Férfiak: Áts E. Árpád, Barta Lajos, Deák Péter, Irmler József, Kovács Ferenc, Lendvai Samu, dr. Neumann Ede, Nith Norbert, Oszterhuber László, dr. Orosdi LajOB, dr. Óllop Mór, dr. Révai József, Révész Lljos, Sternéck Zsigmond, Szalay Lajos, Szalay Sándor, Szauermann Mihály, Ungor Ullmann Elek, Vécsey Zsigmond, Vidos JózBef, dr. Villányi Henrik, Vusztl Lajos. Végül Horváth György eloök ugy maga, mint tiszttársai nevében a bizalmat megköszönve, a közgyűlést bezárta.
— Élóléptetés.A m. kir. igazságügy-miniszter Imrik János keszthelyi kir. járásbirósági telekköoyvvezetöt, jelenlegi állomás helyén a IX. fizetési osztály 8-ik fokozatába léptette elő.
— Állandó sorozó bizottság. A fő-sorozásról elmaradt hadkötelesek utó állithatáea céljából, az állandó sorozó bizottság Nagykanizsán május hó 4. és 5. napjaio fog működni a városház tanácstermében.
— öngyilkossági kísérlet. Horváth Erzsike, fiatal árva urleány, Csányiutca 26. szám alatti lakásán, április 26-én délután 4 órakor — rokonai távollétét felhasználva — öngyilkossági azándékból creoliot ivott. A gyorsan elöhivoft dr. Szekeres József orros álul nyújtott ellenszer azonban a sötét szándékot meghiúsította s az öngyilkos jelölt a veszélyen tul van. Tettének oka rokonainak állítólag rossz bánásmódja feletti elkeseredés.
— Kivándorlási biztos Zalavár-megyóbftn. A m. kir. belügyminiszter Ritscber Adolf körmendi kereskedőt megbízta, hogy Van- és Zalavármegye területén az amerikai kivándorlókkal kizárólag csak ő köthessen utazási szerződéseket.
— Zalai gazdák s bérlók Hertelendy főispánnal, A Balaton csapolgatása, melyről a napokban több szó esett, s mely ügyben Hertelendy Ferenc főispán küldöttséget is vitt a miniszter elé, a csapolás megszűntetését sürgetve, ugy látszik más hatással van a somogyiakra a más hatással a zalaiakra. Ugy látszik, hogy a somogyiaknak oem jó a csapolás. a zalaiaknak nem jó a megdugás. A Kesztholyí Hírlap irja, hogy Reiscbl Richárd hídvégi bérlő a zalai balaton-melléki gazdákat előértekezletre hívta e hó 17-én. hol a többek között gróf Festetics Tasziló képviselője is jelen volt, dr. Dezsényi Árpád. Az értekezlet tagjai elhatározták, hogy fölvilágosítást kérnek a főispántól az iránt, vajjoo mi indította arra, hogy a somogyiak ügyét pártfogolja, holott évvel a zalamegyeiek kárt szea-veduek; mert ha a somogyiak kérését teljesitik, akkor Zalában 60.000 hold terület kerül víz alá.
— Don Jüan. Egy igénytelen kinézésű pupoa emberke nagy bajba keveredett. kt volt a bűne, hogy erősen lángolt « szép nemért. Ezelőtt nyolc esztendővel Zalaegerszegen járt epjr komédiás truppal, amelyook két megviseit, fogatlan orosz-láuja mellett mint rettenthetetlen állat-szeliditö működött. .Valószínű, hogy a a piros frakkjába és a bátorságába lett szerelmos egy cseléd-leány, akinek bájai a kis embert is rabul ejtették s miután a leányzónak kecses termetén nagyon jól állott a trikó, elvitte magával komédiásnak. Később valahol meg is esküdtek s a leányból miss Mary, hírneves amerikai táncosnő lett A hűtlen férj azonban megugrott a felesége elől, mert annak Izmait a tréning ugy kifejlesztette, hogy a rettenthetetlen állatszeliditőt többször helyben hagyta. A Don Joan azonban nem tudta nélkülözni a női gyöngédséget s egy cirkusz tulajdonosnőjének esküdött örök hűséget, akivel együtt járta be az országot. Azonban ettól is megugrott egy állatszeliditőoő szemeiért Férj és feleség együtt léptek be az oroszlánketrecbe s a szegény nyomorék bestiákat bátran ütötték, verték. Egy ilyen produkció alkalmával felismerte a régi felesége. Ebből keletkezett a baj. Az atyafit kettős házasság miatt vonták kérdőre 8 kisült, hogy négyszeresen nős, emellett volt még bárom artista felesége, akik nem kereskedhetnek rajta. És-ez a nyomorék törpe magyarnak s zalamegyeinek vallja magát, de ax anyakönyvben hiába keresték a nevét.
— A mit a sorsjegy tulajdonosok többnyire nem tudnak. Igen értékes útbaigazításokat és tanácsokat tartalmaz a Nemzeti Pénzváltó Részvénytársaság ép most megjelent prospektusa. Oly —
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. ÁPRILIS 30-áo.
teljesen megbízható forrásból származó — szakszerű felvilágosítások ezek, melyek az osztály-sorsjegyek iránti érdeklődő közönségre néave is igen fontosak. A nevezett intézet (Budapest, Haas-palota) ily prospektust kívánatra ingyen és bérmentve kaid és miudeoki cssk Baját érdekében cselekszik, ha e fontos közleményeket figyelmesen átolvassa.
— Uj vonat. A nagykanizsai kereskedők társulata értesiti az érdekelt köröket, hogy június hó 1-től fogva minden este 7 óra 10 perckor személyszállításra berendezett gyorstehervonat indul Kanizsáról, mely vonat Kotnárfárosra esto 8 óra 4 perckor, Balatonszentgyörgyre 8 óra 44 perckor fog mogérkezoi. Ezen uj vonat által az említett vidékről Kanizsára reggel vagy délben érkezett utasok még aznap visszautazhatnak.
— Meglehet, bogy a szerencse szeszélyes. de látjuk, hogy a szeszélyében következetes. íísgsszkodik azokhoz, a kiket kiválasztott. Iuie látjuk azt a következetességet, amelylyel például az osz-tálysorsjáték húzásaiban Lukács Vilmos bankházához szegődik. Mintha tudatosan kiválogatná azokitt a sorsjegyeket, amelyeket oz a bankház ad el, hogy egy-egy nyereményt juttasson neki. Egy egy sorsoláson diadallal vonulnak végig a Lukács-féle osztálysorajegyek vásártói. És Lukács Vilmos ozt olyan természetesnek tartja, hogy nem is csap belőle nagy hűhót. Pedig országgá - világgá híresztelhette, volna, hogy például a tizenkettedik osztálysorsjáték harmadik húzásán rövid fél óra alatt egy nyolcvanezer korouáa és egy barmiocezer koronás nyeremény esett nála vásárolt sorsjegyekre éa igazán eldicsekedhetett volua vele, hogy a moat
. lefolyt tizenharmadik sorsolás utolsó húzásában egy nap hatvanezer koronás és rögtön rá másnap kétszázezer koronás fóüyereméuy^jutott az ő sorsjegyeire. Talán még el ae híresztelte, hogy a szerencse következetes kedvelése folytán az ó bankházában eladott osztálysorsjegyek milyen kiválóak. De szétvitték az ö sorsjegyeinek hírét maguk a nyerők. íme a kétszázezer koronás főnyereményt nyolcan egy-egy nyolcad sorsjegygyol nyerték, a hatvanezreaet pedig ketten egy-egy fél sor.sjegygyel. A szerencsés nyerők maguk gondoskodtak róla, hogy a Lukács Vilmos-féle osztilysorsjegyek kitűnő bire elterjedjen. És százával vannak azok, a kik a Lukács Vilmos-féle bankház sorajegyei hírének önkéntes és lelkes terjesztői. Azoknak a uyereményeknek nyerői ők, amelyeket a szerencse az osztálysorsjáték egy-egy húzásán a Lukács-féle kitűnő sorajegyeknek özönével juttat. És annak a tételuek tanúi, bizonyítói ők, bogy a szerencse uemciak szeszélye.*, bánom a szeszélyéhez következetesen ragaszkodik ia. A mit különben minden embor nap-nap után a hétköznapi\' életet szemlélvén is tapasztat, a a minek egy egy dokumentumául szolgának a Lukácsiéba osztálysorajegyek.
— Az állás, és foglalkozásnblküll emberekre nézve valóságos átdás lesz ezentúl a Peati Napló tpnóbirdetési rovata, moly mostantól kezdve rendszeresen közölni fogja az országban lévő összes üres állásokat ugy a kőz, mint a magántisztviselői pályán ób a kereskedelmi és ipari vállalatoknál. A kinek nincs állása, fóglalkozása, vagy jelenlegi állását megváltoztatni óhajtja, az ezentúl nem lesz kiszolgáltatva a nem mindig lelkiismeretes közvetítőknek, hanem csak figyelemmel kell kísérnie a Pesti Napló apróhirdetéseit, mely igazán nagy áldozattal ezentúl díjtalanul fogja közölni az összes tudomására jutó üresedéseket, ugy férfi, mint nötisztviselök részére s özekről bárkinek is ugyancsak díjtalanul nyújt felvilágosítást, a ki válaazbélyeget küld. A Pesti Napló e dicséretes vállalkozása által a munkanélküliség nagy társadalmi problémája egy lépéssel közelebb jutott a megoldáshoz, mert most minden állásnélküli ember egy könnyen hozzáférhető napilapban mindennap megtalálhatja költség nélkül hogy hová fordulhat foglalkozásért. Kereskedelmi, gyári ée ipari vállalatok, nagyobb gazdaságok atb. ez utón szintén költség nélkül a legrövidebb idő alatt kaphatnak megfelelő személyzetet, mert a Peati Napló az üres állást hirdető közleményeket, ha hozzá beküldik teljesen díjtalanul fogja közölni.
— Az osztálysorcgatők játékterve, A magy. kir. szab osztályaorsjáték hivatalos játéktervét, amelyből az világlik ki, hogy összesen száztízezer sorsjegy közt U.459.000 koronát sorsolnak ki, a nagyközönség bizonyára ismeri. Tudja ugyan róla azt, fc0gy a világ valamenyi osztály-sorsjáték-terve közt a legjobb, de mégis csupán csak nagy számsort lát benne. Hanem az élet elevenségét vitték a sors-
játékba azok az adatok, amelyeket nemrég egyes főnyeremények nyerőiről meg-tudnuok sikerült, s amelyeket akkor akkor közöltünk is. Egész aor ember: iparos, hivatalnok, kereskedő, gazda, önálló és alkalmazott vonult el előttünk, a kik hol egy-egy nyolcad, hol egy-egy negyed sorsjegygyei vagyonra tettek szert. Ök az eleven bizonyítékai és hirdetői annak, hogy a magy. kir. szab. osztály-sorsjáték játékterve megfelel világszerte elterjedt kitűnő hírének.
— 6 fillérért megtekinthetik az ország egyik legnagyobb női divatáruházáuak tavaszi és nyári újdonságai. Kérje Nagysád egy levelezőlapon miotagyűjteméoye-met s elküldöm azt ingyen éa bérmentve. Tartalmazza a következő tételek mintáit: 3000 víg tavaszi és nyári divatszövet 120 és 140 cm. széles 65 krtól 3 frt. 25 krig. 16000 vég mosóáru különböző minőségben 24 krtól 1 frt 20 krig. Weiner Mátyás női divatáruháza, Budapest, Andrássy-ut 3.
— A Magyar Festőművészet Albnma. A mBgyar könyvkiadványok terén, feltűnést keltő diszmüvel fog a Pesti Napló olvasóinak karácsonyi ajándékul kedveskedni. Cime: A Magyar Festőművészet Albuma, és gyönyörű foglalatja lesz a magyar festőművészet remekeinek: Kupec-kytől és Mányokitó! kezdve a jelenkorig, mikor Munkácsy Mihály, Székely Bertalan, Lotz Károly, Benczúr Gyula és Zichy Mihály vezetésével, hatalmas gárda szolgálja a magyar festőoiüvészetet. A magyar irodalomban nem jelent még meg ebhez hasonló nagy koncepciójú diszmü. Ötven nagyszabású magyar festmény fogja e díszmunkát ékesíteni, művészi reprodukciókban. E gyönyörű könyvet karácsonyi ajáudékul mogkapja a .Pesti Ntpló0 minden állandó előfizetője 03 díjtalanul megkapja mindama uj előfizetője, aki egész évén át fél vagy negyedévenkint vagy havonkint, de megszakítás nélkül tízet elő a „Pesti Napló\'-ra. A ■ .Pesti Napló* előfizetési ára: egy évre 28 kor. Szerkesztősége és kiadóhivatala: Budapest, VI., Andrássy-ut 27.
Lóvasuti omnibuszok a feloszlott\' "Osztrák Omnibusz" társaságtól nagyon jó karban\', különös olcsón eladatnak. Megkeresések: Omnibusz 42190. M. Dukes Nachf. Ann.
Exp. Wien 1/1. kéretnek.
TÖRVÉNYSZÉK,
— A választott bíróság ítélete.
Miként már előre jeleztük, jogilag nagyon érdekes és a gyakorlatban ritkán előfori duló igazságszolgáltatási aktus történt a mult belekben. Ugyanis az 1868. évi LIV. t.-c. 496. §-a alapján bírói jogokkal felruházott választott bíróság mondta ki ítéletét.
Ancak idején mikor a választott bíróság megalakult, közöltük tagjainak nevét, most azonban ismételten érdemesnek tartjuk megemlíteni ezt. A bíróság elnöke Oszterbuber László kir. ítélőtáblái birói cim- és jelleggel felruházott nagykanizsai kir. járásbirő volt. A bíróság többi tagjaiként Soós Pongrác nagykanizsai polgári anyakönyvi felügyelő, dr. Neussíedler Antal , és Knorr Kálmán kir. törvényszéki birák és dr. Pillitz Soma körorvoa és jogtudor, mint választott birák szerepeltek. A biróság jegyzője Szenes Dezső aljegyző, Frank Öyula felperes képviselője dr. Káldor Gyula bpesti ügyvéd volt, kit dr. Fried Ödön helybeli ügyvéd helyettesített. Alperes ügyvédek személyesen védekeztek.
Felperes, mint Éckstein Benő enged-méuyese 90263 kor. 88 fillér tőke s jár. erejéig indította keresetét, amely összeg szerinte jogelődének alperesek Aczél Pál és dr. Fábián Zsigmond ügyvédekkel való ügyletéből kifolyólag neki, mint provízió jár. Alperesek azzal védekeztek, hogy miután felperes jogelőde velük csupán 1903. évi február 15-ig volt társ b ekkor a birtok eladási ügyletben váló ténykedéstől kriminalis ok miatt el kellett állnia, — szerződésszegést követett el, 8 ezért ők a nyereségben nem kötelesek felperest részesíteni.
A választott biróság a tárgyalás adataiból megállapította, bogy felperes jogelőde és alperesek között a báró Jeszenszky-féle ingatlanok és az azokon lévő élő és holt fundus iustruktas eladása körül tár. 8as viszony létezett, Éckstein szerződésszegést nem követett el, hanem a társas viszonybői 1903. évi február 16. napjával kezdődő joghatálylyal kivált Ezért pedig, bár Frank Gyula ez idő szerint a szóban forgó parcellázási ügyletből folyó
nyereséget nem követelhet, hanem jogosítva lesz a parcellázási ügyletből az összes iogó és ingatlan vagyon eladása éa a végelszámolás után azt az összeget követelni, amely a nagykanizsai takarékpénztár által véglegesnek kimutatott összes vételárbői és időközi jövedelmekből ezen végleges ősszeghez viszonyítva :S46063 korona felére esik, miből levonandó lesz alperesek javára 367 K. 61 fill. A megítélt ősszeg tehát a províziónak körül belül »/,-ad réazét teszi.
A biróság felperest keresetének egyéb részével, alpereseket pedig viszon keresetükkel elutasította.
— Az óvadék sikkasztó gőzfürdós. A gőzfürdő részvénytársaság az utóbbi időben nagyon változtatta bérlőit A múlt év vége felé is két baranyai vállalkozó vette át, de bérletük csakhamar valami okból megszűnt A vállalkozók egyike Bóli Péter tegnap állott a helybeli kir. tőrvényszék előtt, mint. vádlott a mistt, bogy. egyik alkalmazottjáuak a nála letett 600 K. óvadékából £00 koronát elsikkasztott. A vádlott ugyanis a bérlet átvétele idején a Friss Újságban való hirdetése utján gőzfürdői szolgát keresett 600 korona óvadékkal. Hazai János volt bpesti villamosvasúti ellenőr a hirdetés nyomán felkereste Bólit egy budapesti nádor-utcai korcsmában és vele megegyezett abban, hogy a szolgálatba beáll és a kívánt óvadékot Bólinál leteszi, Bóli haza is jött e fogás után és néhány nap múlva irt egy zárt-levelezőlapot Hazainak, hogy már Kanizsára jöhet és a 600 koronát készpénzbao hozza magával. Hazai ezt megtette, de a pénz átadása után kért Bólitől valami biztosítékot; Bóli ezt nem is tsgadta meg tőle, ós a\'dott neki egy augusztusi lő-ki lejáratú váltót A fürdő bérletét f. évi január hóban a bérlő elvesztette s ekkor a szolgának alkalmazott Hazai kérte óvadékát, a midőn kitűnt, hogy a pénz már nincs meg éa Bálinak egyébként is semmi vagyona nincs. Sértett a bérlőt sikkasztási büntette miatt jelentette fel. A tárgyaláson vádlott azzal védekezett, hogy ő Hazaitól az óvadékot kölcsönképpen kapta és ennek fejében váltót is adott neki. De a kir. tőrvényszék a tárgyalás adatai nyomán éa a tanuk vallomása alapján megállapította, hogy Hazai a 600 koronát tényleg óvadékul adta vádlottnak és ezért Bóli Pétert a bttkv. 858. §-ába ütköző sikkasztás bűntette miatt 10 havi börtönre Ítélte.
Sxer/teaTUfaég :. Dr. VUUtnyi Henrik. íeielfii ncrktrrtS. Kiadó : Ifi. Wa)d.Oa Jtettt.
60 kr -tói 11 frt 3S kr.-ig rűítoronkint. — UónneotTC óa tnir elvimolva a hózhoz szállítva. — Nagy miotagytljtetnóiíy azonnal. HeaneberK BrljemtrjAr, Zürich.
Kérjen mindenki
ssyit írilelccben
Valódi Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét
cwlc oly csomagokban, * melyek a Knclpf> p-iwr védjegyet ii a K*tb-tciner nevet viselik, H kérülje roxkJo- ■ un a silány ulinja tök elfogadásit
...
VEGYES.
— Fényképészeti kéizOlíkek oíkedvelíkOBk. Mindazoknak, a kik a fényképéttel, e leírón-zóbb él mindenki áltat könnyen megtanulható iport .iriot órdoklMntk, ajánljak ai A. Moll cégnek (Bóo, TncUaoben 9.) cs. 4t kir. ndr. izillitó 1864. óta fennálló fónytópéazoti Mxk&lOk különlegességek iruhUát, amelynek képes ir-jégjaékót kívánatra szívesen kold el bérmentve a cég.
Nyilttér
As e rovat alatt köilóttekórt nem vállal (olo!5«ié«et a aierketitSaóg.
Kísérleti czeloKra lei oooozoa a iiu>iun*.s, feaktjrtanBuDM\'E5T.iv.Kossellil3|osulcza7sz.
Tese, húgyhólyag, hngydars és a köszTénybéntalmak ellen, továbbá a légzó és emésztési szervek hurntos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrns
SALVATOR
sikerrel rendelve leix. HngyhajtÓ hatása!
Kellemes \\ú\\ I Konnjen tmMl
Kapható ásrányrizkereskedésokben ó» gyógyszertárakban. A SaWator-forráa igazgatósága Eperjesen
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj talMmányu orvosigot, mely clvesitcU erőt újra mcghoria, Próbaciomago: s egy síiz oldalas könyvet post&n, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok, a kik érte Írnok. Ex a legbl-mulatriufiéMbb ciodaorvois&g, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori klhigisok íolytin nemi bajokban, snfilijbeo, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ex okból elhat&roxta as intézet, hogy egy ingyen orvosigot magyarixO könyvvel együtt mindenkinek ingyen kaid. Ezxcl a hizior-votniggal a baj otthon gyógyítható, s mindaiok a kik a fiatalkori kihigisokból sxirmozó némi bajokban, sxeltemi elgyóngQléshen,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyöfjyithatják magukat. Ei a gyógyszer köxvetctlenül axokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükséges csodálatos credménynyet gyógyítja ax évek óta tartó betegségeket- Öreg, fiatal egyaránt irhát State Medícal Institutnak ax alant\'jelzett cimre, a honnan a csomagot rógtön elküldik. As intézet leginkább azokat akarja megmonteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatjik eL A p:óbacsom,ag megmutatja hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otthon. Ax fnté**t kivétolt nem leíx. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. Írjon még ma. A csomag oly *x6pen be vai> csomagolva, hogy a tartalmát scnklsem fogja mogtudni. A levelet igy kell címezni: Stato Medical Institutc, 17 Elektron Ilullding, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A lev:lek mindig bérmenteíiiendök.
FONTOS

Étvégyhlányt, gyomor-fájdalmakat, émelygést,
gyomorgyengeséget, emésztési zavarokat, Í5-
ftjást stb. megszüntet
axonoal a világhirö valódi BRADY-fóle MÁRiACELLI GYOMORCSEPPEK.
Sok oicr köszönő és elismer? nyilatkozati Kis Qvcg használati utasítással 80 flUór, nagy üreg 1-40 korona.
-ii Gyógyszertárakban kapbattf. —4-
Főraktár: B1ÍÁDY C. gyógyszertára a „Magyar Királyhoz" Bécs, honnan Jririnatra Ingyen küldetik az érdekes .Speoialbroechür,\' Ti kor. beküldése nULn G kii Qreg, 4.50 kor. bekoldíso mellett 3 nagy üveg lesz bérmentve küldve.; Képviselet Magyarország részérc: TOKOK JÓZSEF gyógyszertára Budapest, Király-utca 12.
Óvakodjunk utánzatoktól l K valódi MARIA-CELLI gyomorcsepptk fenti védjegygyol és aláírással kell, hogy ellátta legyenek.
ItiraiTCi
h\'szhlo kivonattal fiszHI-sunk
Pénzt, sok pénzt,
haronként 1000 koronáig kereshet mindenki tisztességesen minden szakismeret nélkül.
Küldje be ősimét B. 979. jeligo alatt a köretkező czimro: Annoncon-Abtei-Inng des ,Merkur* Mannheim.
Szabadalmazott önműködő
szőlőtelepek
és komlóültetvények befecskendezéséhez,
ofliölcsfáiat Károsító maroK,
a szegecs ét tormáncs kiirtására, valamint a levélbetegségek elleni védekezésre stb.
io vagy 15 liter töltíaü
Önműködő, hordozható permetezők
réxQsttel is,
petroIenm-fegyltó-készBlékke), vagy anélkül; kocsira szerelt, önműködő permetezők gyártatnak.és szállíttatnak különlegesség gyanánt. V
MA.YFA.RTH PH. ^
mKÍgazdíisigi gépgyárak, bor.ajtók és gytlmölcü-értékesltő-gépek kOl5n-legességi gyárai által
BÉCS, II. Taborstrasse 71. bz.
Kimeríti irjegjiékek layjeti. — KéprlíeWk és YiKontolaJók kerMtewek,
• XLIII. ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1904. ÁPRILIS 30-án.
GyózSdjék meg egy 8®r próba megrendelés "»• Által áraink szenzációs olcsóságáról és áruink elérhetetlen szolid mlnöségérBI
Okvetlenül leggazdagabb választék
, lászonnemüek stb. stb.-ból. Minden a lajesy-
Bjapju-, mosó- és selyem szövetek, nöi ós url konfektió. kalap & minden mis ruházati cikkből, szövetek, takarók ós szerQbb kivElaltöl a legfinomabbig. elismert szolid és Iziósas.
Császár és királyi udvari szállítók.
LUDWIG ZWIEBACK & BRÚDER
BÉCS, VIIÖ. MARIAHILFERSTRASSE 111._-
líoyediili szétküldési ház a Monarchiában, mely versenynélküli olcsó áraknál minden rendelést 15 koronától teljesen
bérmentve küld.
W Megtekintésre méltó mintag-yüjtemények
• Pompásan illusztrált di vatárjegyzékek
jótállva, szolid, gyapjú, mosó és selyemszövetekben kívánatra ■V ingyen és bérmentve. "M
_
nnnnoooiaajoopaogoooo oocooig
Csak .IcJcor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. vódJeKyöt és
aláírását tüntotl fol. A Moll A.-fíle Seldlltz-porok lartís gvígybatísa a lei-mskacsabb gyomor- éi «!■ testbántalMak, gyomorgörcs 4s gyoraorhóv, rögzött síikrekedes, in.\\jbáau!oin. vár tolatás, aranyér és a legkölnabösöbb női betegségek ollón, e jeles liixlKKCrn^k évtizedek 61* mindig nagyobb elterjedőit scerzetc. — Ara egy lepecsételt ereded doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fen yittetnsk.
OL L-F ELE_j
m

Csak akkor valddl,
ha mindegyik nreg MOI.I, A. íéJJeeyM ion"" W .A. (toll* felirata íeoiattal Mao ilrr*. A Koll-réle sís-borszesr nevezetesen mint fá]dalonosillaplt6 bedSrzsSlésl »zer k&sxríny, esnz és a meghűlés egyéb következményeinél legistnereteiebb népsxer. — Ejy énoxolt eredell ívoj ára ■ kor. 90 üli.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, lcgojabb médsxer neriDt készitok gyermek és hölgy Kappan a b5r okszerfl ápolására gyermekek t fölnőttek részére.
Ara dtrabonklat — 40 <111. Üt darab — I ker. 80 íll. Minden darab gyermek-szappan Moll A. védjegyével van elltot._
Főszétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitd által,
Bécs: Tachlauben 9. sz.
Vidéki megrendelések napont* postantánvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyévél ellátott készítményeket kérni. Baktár: Nagy-Kanosán R08enfeld Adolf Fiai.
702/904./végrb. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi,;hogy a nagykanizsai kir. törvényszéknek 1902. évi 7327. azámu végzése következtében Oroszváry Gyula csődtöraeggondnok nagykanizsai Ogyvéd által képviselt vsgyonbukott itjn Fischer Ferenc nagykanizsai lakéa csődtömege ellen foganatosított csődleltározás alkalmával a csadlellárban 678, 579, 680, 681, 683, 584, 686, 680, 587, 688, 689, 693, 596, 597, 001, 002, 609, 610, 612, 614, 617, 618, 621 és 622 tétel számok alatt felvett s 1671 kor. 73 fillérre beesőit követelések az árveréskor felolvasandó feltélelek szerint nyilvános árverésen eladatnak!
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1904. évi P?. 1. 41/2. száma végzése folytán Nagykanizsán a kir. járásbíróság II, jegyzői irodában leendő eszközlésére
1904. évi május hd 6. napjának délelőtti 9 drája
batáridőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingéságok az 1881. évi IX t.-c- 107. & 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, becsáron alul is el fognak adatni.
Kelt Nagykanizsán, 1904. évi április bő 23. napján.
Maximovits György
kir. bír. vhajté.
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
csooaDoaOTaaDtsDoaoaoaoaűoocjooaaoaaooatxaoona
ashgyló labdé
melyok évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden hashajtó, feloldó szer ajánl-Utnak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ár-- talmatlanok. Cukrozott alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik. .
Ejry 15 pllnlát tartalmazó doboz 80 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 korona 0. é. 2.45 korona összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmenteseo küldetik.
Nensteln Pttlöp hashajtó labdacsait.. Valódi csak, ha minden doboz hátsó oldala a törvé-ínyileg bejegyzett ,lleil Leopold\' védjegyünkkel, vőrös-feketo J nyomással van ellátva. Védjegyezett dobozaink-, utalvínyaink-j és csomagolásainknak a .PHIUPP NEU8TEIN APOTHEKER\' | aláírást kell tartalmazótok. ....n HEU8TEII FÖLÖP ,
gyógyszertár* » ,S»ont-Lip4tbo«\' Z. K. \'/„ C
WIKK, X. Bes., Pltnkeagasse G. £
q RakUr Hagykanizsán: BBLDS LAJOS éj BEIK 8YÜLA gyógyszerészeknél. S
aooooD55«xaoao{^DooooDoooQ{Moaoaoooqooooooc
KÉRJÜK
Cs. kir. szab. Déli Vaspálya-Társaság.
5283./R. számhoz.
HIRDETMÉNY.
A kézbesithetlen s számíölöttea szállítmányok, valamint a talált tárgyal: a vasati üzletszabályzat 70. §-a értelmében f. év Ittájus Ili 5-én d. 0, 9 érakor Nagykanizsa állomásnak teheráru raktárában eladásra kerülnek, mihez a t. c. venni szándékozók ezennel meghivatnak. Budapest, 1904. április hó.
AZ ÜZLET!OAZOA TÓSÁO. .,/
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
m- Mslléklst a „Zalai KBzlgny 1904. évi április hé 30-lkl 18-lk tzimton.
XU1I. ÍVFOLYA1I.
ZALAI KÖZLÖSY
19C4. ÁPRILIS \'80-án.
I ilIllTMÉIT.
Ezecuel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XIV. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a fóelárusitóknak árusítás végett kiadat ......
Az I. osztály húzása 1904. május hó 17. és 18 án tartatik meg. A, húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV., Eskü-tér. bejárat a Duna-ulcza felől). — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 1904. évi április hó 24-én.
MAGY. KIR. SZAB.
OSZTÁLYSORSJÁTÉK IGAZGATÓSÁGA.
TOLNAY. HAZAY.
s!
ír
kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 15 millió korona nyereménynél többet fizettünk nagyrabecsült vevőinknek; csak a legutóbbi időben is
a legnagyobb nyereményt és pedig:
a 605.OOO koronás "nagy jutalmat az 57080. ez. sorsjegyre,
1100.000 íokíís ícnjereBienjl a 743G6- si, sorsj.-re a 80 000 koronás íflnjereméajt a 83061. sl sonj.-re
i 100 000 . . a i>2528.. . a 70.000 „ „ a 811(1.. .
>100.000 . . a 94780. „ . a 70,000 . „ a 5438. „ »
a 90000 „ „ ilWII, , a 60 000 . ai 51613. - n
l 90000 „ . a 83610. „ . a 60.000 „ „ a 76347. - »
a 90.000 . , a 92181. „ „ 150.000 „ „ a 4036- „ „
és eieken kívül még egyéb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztályaorjátékában vegyen réazt. — A most következő magy. kir. szabadalmazott 14. oszlálysorajátékban újból
110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut é< összesen egy hatalmas összeget,
14 millió 459.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
H,ClOO.OOO Uo>*«»i»:t. i
Továbbá 1 jutalom 600*000? 1 nyeremény 400 000> l a 200 000, 2 á ÍOO-OOO? 1 á IMMMMt 2 á SO OOO>! a 70.000 2 & OO OOO, 1 á 50 000< 1 & 40-000,5a SO-OOO, 3 í. SSOttO, 8 a 30-000? 8 a 15-000? 36 á ÍO\'OOO korona és még sok egyéb; összesen 55*000 nyeremény és jntalom I4,459.(MtO korona összert*\'"
Az L osztályú sorsjegyek tervszert árai:
V. eredeti sorsjegy frt - 75 vagy k. 1.50; \'/< eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy k. 3 — , 3:—, ,6.-;\'/, „ . ,6.- „ ,12.-

Rendetóleríl leiig.odó. Kérek részemre .
jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni. Az összeget.
ntáuYétoleznl kérem korona összegben JpwtautalYánynyal kQIdöra
\'mellékelem bankjegyekben (bélyegekben).
A ura teW tőriendC-
A aorsjegyoket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorajegyekre kérünk í
f. é. május hó 17-ig
binalommal- hozzánk beküldeni, mintán a huzSs mir májas 17. és 18-4n lesz.
TŐEÖK ü. és T^
BASfiHAÍA BCD1PEST. Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-DzIete.
Főárndánk osztálysorsjáték üzlete!:
Központ: Teréz-kBrut 46/a. I. fiók: Váczi-körtrt 4/a. II. Sók: Muzeum-körút ll/a. III. fiók: Erzsébet-körűt 54/a.
TÖRŐR A. és TÁRSA bankháza Budapest
l oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors-
A Pesti Napló uj karácsonyi ajándéka
Plmtlui dliíí, k«1.5 MUltlfaUua 6. belső lulslmibsn íg/eSMilK rsmektaii u, , melyet . .Nlll llflé\' u I9O4. ív ksiioony»r» .itat meglopiMl, ol.siebL.k. Eddigi kulaonyi »jtadík«ln.k dilié. lotouUt íolyt.l). «x»t \'..«»« "1
Wminden eddigi .jtadíket mesiio lulnirnyiló dUnaorel,\'teeljwk d«i ei la".
A mAGYAR FESTŐmÜVÉSrET ALBtfMA
... . . - 1... .1__1 _:_> , »XrÁt«irt*-Uk»nít
A magyar festőművészet remekelnek gyönyörű, foglalatja lesz ez a páratlanul illó dUzmunka, ameíy a magyar-festés remekeit fogja felölelni a XVn. szlzad nagy magyar Íeit81t5), l«p«ckj-13! ét iáljríkj-tól kezdve egész a jelenkorig, amikor liikácij llkálj, Jzékilj lirlt Lotz lárolj, lnczir Sjilt. Itiaráiz Tlktír és Ziehj llhálj vezetésével hatalmas girda srol-giljji a magyar festőművészétől. A magyar irodalomban nincz még olyan mii. amoly a magyar fcj töm tlvés retet ilyen gazdagságban auutja be. flflU >l|ytzakáll flltailjl reméltünk ki, amelyet mesteri kivitelű
ötven mülapon
mutatunk bc a magyar közönségnek. Az ötven mülap nagyrésze gyönyörű
sok színnyomású kép
lesz, olyan, mint amaljek a lirílBírtf-MklBBt eseménynyé avatt&k z magyar könyvpiacon.
Ezenkívül a magyar festőművészet történetét a könyvben elsőrendí esztétikusaink érdekes és népszerű elŐadimUn fogjik bemutatni. A szöveget izá»0l iM&WJMk a szöveg közé nyomott misolat* íojja kisérni, ugy, hogy az ötven többszinnyomAw taülappal együtt A oyar Fl jtÍBÜTélZCÍ JllOB* a leggazdagabb és legdíszesebb (Ára Iohí a magyar festőművészeinek. i „ligjtr FBBÜmütílzit Alk««il" meg fogja kapai a Pllll lapít minden elSfizctöje, aki az év végéigi aWr havonta ií, de iUan-dóan és megazakitóíi nélkOl elSfizetS marad. Minden félreértés tker&lése végett • azonban meg kell jegyeznünk, hogy azok ax uj-el^fizetók, akik az 1904. évre Kóló előfizetésük fejéhen a Vörösmarty-Albumot megkap tik, a -\'Magyar Festőművészet Albumra csak ugy tarthatnak igényt, ha egy tovltíJr\'egés* évre előfizetnek.
•SOK színnyomású RC|I igényt, ba egy lovacoi eges* cno
Pesti Napló előfizetési ira eg^z évre 28 ker.. félévre W kUT. negyedévre 7 k«r., egy hóra 1 kir. 40 fillér. — Szerkesztősége és kUd&ivatala:
Budapest, VI. Andrássy-ut 27. szánra aiatt wan.
X***XXX****X**U**X*KM***X****
KIZAROLAO;
mAlam
KAPHATÓK: Jtuzás már mifris 17. és 18-án
az l-ső osztályú J egy egész egy fél egy negyed egy nyolczad sorsjegyek árai: { kor, 6 kor. 3 kar. 1.50 kor.
Ifij. Wajdits József papirkeraskedés
Nagykanizsa, Deák Ferenez-tár.
XXIV-ik magyar királyi
JÓTÉKONYCZÉLU ÁLLAMSORSJÁTÉK
noljn.k remélhctS üeiU jSiedelme köihision é> jílékony aílokra loj fordíttatni. Éten lorajktikaak 7691 nyereménye raa 385,000 korona anegben kísipéniben.
1 főnyeremény
1 :
2 ajraremény k
5 . . la
10
•\\í
50.000 kor.
20,0 0 .
10,000 .
6,000 ,
2,000 . 1,000
20 nyeremóiy 60 , 100 1000 . 6500
■600 kori 100 .
60 .
20 , \' io .
Húzás visszavonhatatlanul 1904, junius 30-án.
HT Egy sorsjegy ára négy korsna. ü
Sorajegyek kaphatók a magy. kir. loltójövedéki ipzgatóságníl Budapestén (Várpalota), valamennyi posta-, adó-, vím- és só-ltfratalníl, az összes vasnti állomásokon s a legtöbb dohénytőzsdében Ss váltó-üzletben.
Magy. kir. LottójSvedáki igazgatóság.
ILDI ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. Április 30 á,n.
8jjr: KTERSES-UJFALO ÍEszteríom i.) StríöMClB: Eternit BiinnL Teleíoi 12-92. 9íár: VÖCKLABRIJCí Felső-Ausztria.
ETERNIT-PALA Ü«
W Elpusztíthatatlan. könny0, tetszetős, olcsó él tüiállő tetó fedőanjag. "M
ETERNIT MŰVEK HATSCHEK LAJOS BUDAPEST, VI.. Andrássy-ut 33.
Elsőrangú referenciák. — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — Kérjen ismertetést. Ezen anyag kapható Sartory Oszkár urnái Nagykanizsán.
Iss-i
1IS68 ótn. fo,\'i>-nloi«I>H.o.
BERBER-fóla 8Y0QY-
K ÁTRÁM Y-SZAPPAM
M WiiUirrt ilui

Kor^. Uct4Vk államaik** Umjm
9 mindennemű bőrktitegrek
MM Mait »«cIca»T-a3«3f, VrftWolr, Hrnb-
H, Mru, hir^K, likta*44a, Uf. fe nádiig
*u»<rtu.i.», . q«w........
M&atUa ■
B«rgcm«« ílfcerln-kálránTszappan
m* ilicwia-UrUVsma*! U iacm tlLlUJ. Arik ■atodoa taJaMK. kaax»*UU
att as kr. A n6f ji árakVar. * katiroioUu ■•r«»r-f<l©
Hsr,
Bt k^ML (* fin*1)**. kH7 nWixiío
(LliUAO*.
ikirBii
\' * KtMVWc
V tlUI (OBBtl a párttal vlHrkliliLU.w» 1 Mt-Wi. —ríorfra, kik a kitriDT.uwot mm ttffcaUk, ait.Hia kaik* «<iA>Ug«k u •■tfcrM«X-s»»)Mk«l. mi
aihmtl-iMpvMi (f«h«r k«fatafMMpM) k fori alomba. Fin>ok a k»t*ik«iík : S—»■ tatkrMOl-koraMMfpu, aatkrn ithrMoi.k^atcJtMMMi, aaikra-
Ml giirmf IIIIWI M»»»»K.________
Éiltfillk alapján kJU*5«ki>a\\ , Vwoxtltak Mtttl tkiUUaaaánl «Uau. Ari d/-"- " \' - Kapható rmjtárakbait U
O. Hall k tfomp., W1
allao. Ara <iarat*ttkfat t \' baaoi" " ... •fcl. tArakUr: T«rlÍJ<iMf(7«o*wUra,
•MUMIMk KTW
(kttaft aj aic lll«UktHro. -
06WJ ait*Ukb«-. X-, Starngr. •• •
Raktár\'Nagykaniisán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában.
sil/ács-aciélfOrdő
(Felsimagyarországon.)
Az egyedül ismert szénsavdus vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra.
Szezon: május 15-től szeptember 30-ig.
FőlQlmulbatstlan vérszegénység, sápkér. női bajok, hátgerinc* és ideg bajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős\' munkásság után. Fürdőorvosok: Dr. Ehorer Aladár hív. fürdóorros éa Dr. Slern J. Utazás Bécsből 9 őra, északról Qderbergen át onnan 6 óra, délről Budapesten át innen szintén 5 éra. Szliácsrél falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. •— Kimerítő 161-világositás és prospektus utazás, lakás, árkedvezményről sz első és utószezonban stb. ad a fürdőlgnzgatősiíg Szllács, Sohler Comitat.
Óh jaj!
Megfojt ez az átkozott köhögési
Köhögés, rekedUég és
elnynlkásodis ellen gyors és biztos hatásnak
az étvágyat nem rontják és kltfinö IzDek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
f6- H aiétkoldésl raktár:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Badapcst, VI., Váci-kSrat 17.
Éljen!
A Rlohtor-félo
Llnlment. Caps. emp.
Horgony- Paln - Exp sller
egy nfei kipróbált hiziazer, a mely már tóbb. mint 33 ér óta meg-bizliatóbodörwöltefil alkalmaztat*
MurtiftU. cOail és ■t|ké>iuiiti. IlltéS. ^linyabb utánzatok miatt — ■ ■« kcvásúHájúcoróvatosak legyünk fe osnki* eredeti üvogekot doboiokKin ajirjiif vWjogygyel ca a Jlkíl<r** czcKjtfgyz^vcl íoríJ-juiik ol.;— 80 f-,lk.40f.ó«2k. árban a logtóbb gvógyazortárban kapható. FóraktírfT.Orök József gyógyszeríazm\'l Budapesten.
♦ fiklItrF.AL Is torsi,
fist. <• kir. udvart aaáUlt^k. . __Wudolatadt.
SZÖLÖLUGAST
illtesstiiik minden ház mellé és kertjeinkben föld- és homoktalajon.
Erre azonban sem minden szőlőfaj alkalma*, (bár mind kassá természetű) mert nagyobbrésze ha megró i(, termést nem hoz, ezért sokan oem értek el eredményt eddig. Hol 1 ágasnak alkalmas fajokat ültettek, azok bőven ellátják házukat az egéss szőlőérés ide* jén a legkitűnőbb moskatily és más édes szőlőkkel.
A szóló hazánkban mindenütt megterem s nincsen oly ház, melynek fala mellett a legcsekélyebb gondozással felnevelhető nem volna, ezenkívül más épftlo-teknek, kerteknek, kerítéseknek stb. a legremekebb disse, anélkül, hogy legkevesebb helyet Is elfoglalna az egyébre használható részekből fiz a legháladato-sabb gyümölcs, mert mindon évbe>n terem.
ny nyomata Idatik meg,
gyün
A fajok ismertetésére vonatkozó, színes féoyo; katalogos bárkinek ingven és bérmeni aki cxlmót egy lerelezólapon tudatja.
i bárkinek ingyen és bérmentve küK
béliéi első síJIJollnijtelej Sigj-X\'igji, i. p. Síékeljkii

10.000 pár cipő!
4 pár cipő csak 2 frt 50 kr.
Kedvező tömeges bevásárlásnál fogva fenti olcsó árórt eladatnak 1 pár uri, 1 pár nói cipó fekete vagy baroa füani való erós szegetett talppal legújabb forma, további 1 pár ori és 1 j ár női elegáns könnyű cipő
Mlad a 4 pár 2 frt 50 kr. — Rendeléseknél elég a lábhouza. —
Schuh Export KOHAR\'S
KRAKAU, Nr. 744.
Nem megfelelő szivesea kicseréltetik.
•Ttf Wípa pit|a a
oontícvcípapít.
Kapható:
ifj. ^ajSitb
■papit
Hock János ImakSnyval t forint 20 krtól 10 forintig.
í\' ! 5
Egger mellpasztlMa
csaköamar raejLíiözyitolt.
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Beik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
T. CZ.
NAGYKANIZSA, 1904. április hó.
Vagyok bátor legalkalmasabb
» l t I 0 É K TÁRflTiKKAL
dúsan felszerelt úzletemol szives figyelmébe ajánlani. # . ..
Raktáromon képos könyvök cs Ifjúsági iralok minden nem és kor számira ajándék « dlszmQvok, pompás kötesu Imakönyvek, emlékkönyvek, diszlevélpapirok, lrószer«k. tárcza- és fali-naptárak. társas-Játékok, legújabb hangjegyek, nagy választékban találhatók. A hazai irodalom gyöngyein kivül a német irodalom keresett műveit is beszereztem, ugy, hogy minden tekintethen módot nyújtok becses igényeinek kielégítésére. Ez alkalommal szives figyelmébe ajánlom
H k * 6 S Z E R K E R E S K E D É S E ■ E T
a hol különösen a tanuló ifjúság számára szolgálhatok hasznos és maradandó becsű ajándékokkal. Zonélö mOvekot és macha-nlkal hangszerekot. roelyrk díszes ajándékokat képeznek, szintén raktáron tartok s esetleg részletfizetésre i» szívesen átengedem. Továbbá legyen szabad több uj betüfajból dúsan felszerelt
KÓIYYIY6MDÁMAT
becses figyelmébe ajánlani. Névjegyeket, esketésl és báli meghívókat ízlésesen és Jutányos árakért készítek el. Üzletemet szives jóakaratába ajánlva vagyok
mély tisztelettel
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyv-, papír-, zenemű- és hangszerkereskedő.
T«ljMon felaacrolt mo«t«rh»?odü Igon flnom klvlUlb«n. kltanö hanffffal. voaóval Oo xirhatö tokkal CSAK xO FRT.
Ijásaslgf
A hol zongora nincsen, s gyönyörű zenét hallgatni és lánozolni szeretnek, ott nélkalözbetlen a
„MIGNON"
szalon zenéló mú, mely a leghosszabb operákat, tincz-zenét stb. hangjegyről játszik.
A Uncz-zinét megszakítás nélkül szolgáltatja.
Ára 25 és 32 forint/ » Ysndéglösöknek nagyon fontai.
Ptllu H|; iKlkooa 18 kititbii (ílbirkitéibu árt 90 frt., réizlitlzttéiri ii migkaphaW,