Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
15.38 MB
2010-02-17 09:01:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
660
3600
Rövid leírás | Teljes leírás (287.79 KB)

Zalai Közlöny 1904. 019-022. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 190*. május hó 7-én.
ElSfliettii &r: E<éa. iiT* . ■ 10 k»r- - «"
Wl év tt . ■ • & kor. - S ■ ,N,ej<-d.írro ■ S kw. ™ Ktjes arám 20 üli.
HIRDETÉSEK » haiáboa pf lluorbao 14, »»■» d\'"" 13. t minden további ior<-ri 10 tiII
K YI L Í7É IB!«
pctll .oroukíot 4« 6llír4» nck (cl.
:
XLIII. évfolyam.
A lap axcllemi róuét illető minden közlomóny a folelfii tzerkettUS Bevére, az AQTigi rHti illető köz* v leméojrtk p.-dig x kizdó cetére
cioizetieo Xagjkanluár* mentre Intéxondfik.
BlrarntHler. letelek nem fo*ad-latnak el.
Köriratok yIhkkmiou küldetnek
A nagykanizsai .Ipar-Testaiet,\' a i galamboki önkéntes tQzoltó egylet,
, nagy kanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,* a .Kotori takarékpénztár a .nagykanizsai kisdednevelő egyesület," a .nagykanizsai Unitéi járáskör,\' a .nagykanizsai keresztény jótékony katouni badastyáneKylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai kübálasztmányának hivatalos lapja.
részvénytársaság,* .nagjkauizsai ós
nőegylet * n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet,- „szegények tápintézete,- a
\' HBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP Az I. és M. K.
Utóbbi időben az I. M. K. ügyei élénken foglalkoztatták a helyi sajtét, nem azért, mintha az X. M. K. ügyei rendben nem volnának, hanem inkább azért, mivel a kör szellemi és művészi iránya a bírálók véleménye szerint nem (eleit meg ama követelményeknek, miket egy irodalmi és művészeti kör irint támasztani szokás. Ugy látszik, a vita most már véget ért. Azért nem lesz talán időszerűtlen kimutatni azt, vájjon ama bizonyos követelmények jogosultsággal birnak-e vagy sem?
Kanizsán valamikor Műpártoló kör is létezett. Ez a kör alig két évi működés után megbukott, mert nem volt se művészet, se pártolás. A vagyonos osztálynak legkisebb gondja volt akkor a művészet A vagyoni fellendülés korszakában mindenki csak Ozlctc után nézett. Azt a pár szabad órát, ami megmaradt a kenyérkeresők-nek, azt nem a művészetnek szentelték. Ha ligyelmök a művészet felé fordult volna, akkor se találtak volna méltó tárgyat, mert Kanizsán művészet akkor nem volt, valamint ma sincs. Ami művészet van, az nem a vidéken, hanem a fővárosban üti fel sátrát. Ott a vagyonos, a műértő könnyebben veszi és/.re a művészt, mint a vidéken, sót csak egyedül a fővárosban keresi a művészt. A vidékről kiciinyléssel beszél maga a vidéki ember is, csak azt tartván művészetnek, amit a fővárosi lapok ilyennek feldicsértek.
Ezelőtt 12 évvel egypár újságot iró ember szükségét érezvén annak, hogy köztük közös érintkezés, közös kapocs legyen, egy irodalmi kör létesítésén fáradozott. Akkor olyan
viszonyok voltak ebben a városban, hogy még március 16 -ikét se lehetett megünnepelni, mert nem volt 5 ember, aki közös akcióra határozhatta volna el magát. Ezt a züllést megérezte egypár ember, alakuló közgyűlésre hívta össze azokat, kik valaha tollat forgattak és a mozgalom élére Sümegi Kálmánt, az ügyes tollú, hazafias érzelmű irót állították.
Sümegi az egész társadalmat akarta megnyerni az eszmének, azért nem elégedett ő meg a céhbeli emberek szövetségével, hanem tagokat gyűjtött, mindenütt, ahol tagokat kapott. Többtagú bizottság alapszabályokat dolgozott ki és megalakult az Irodalmi és Művészeti Kör.
A kör mindig csak abban az irányban működött, melyben ma halad. Nem akart az soli9e Szabad Lyceum lenni oktató iránynyal, hanem ébren akarta tartani a közönségben az irodalom és a zene iránti érdeklődést. Mert félni lehetett attól, hogy közönségünknek különösen az a része, mely nem jár az operába és a Nemzeti Színházba, teljesen elmarad egy nemesebb szórakozás élvezetétói, nem lévén nekünk állandó színházunk, nyilvános könyvtárunk, kiváló egyházi szónokunk, élénk irodalmi életünk, mely kárpótolja öt egy irodalmi egyesület hiányáért. Tudjuk mi, hogy a centráli-záció átka mennyire sújtja a magyar vidéki várost. El se tudjuk sorolni, hogy mit élvezhetünk a magyar vidéken, csak azt tudjuk, hogy mi nincsen. Ennek tudatára a fővárossal való összehasonlítás utján ébredünk.
Nigyon jó és üdvös volna, ha az I. és M. K. anyagi helyzete meg-engedné, hogy a fővárosból lehozat-hatnók, irodalmunk és művészetünk
jeleseit. Do szeretném én azt a közönséget látni, amely ennek a törekvésnek költségeit megfizeti. Nem marad tehát hátra egyéb, mint helyi nagyságokkal pótolni azt, amit idegenből nem szerezhetünk meg. Csak próbálják meg azok, akik az I. és M. K. előadásaiban nem látnak egyebet magasabb önképző-köri produkcióknál, próbálják meg végigházalni a mi előkelőink családjait oly célból, hogy erőket toborozzanak egy vasárnap délutáni előadásra és akkor majd megfogják tudni, mi az a magasabb önképzőkör. A lehetőségek megvalósítását nevezik politikának. Egy szóval sem mondjuk, hogy az 1. és M. K. előadásai felülmúlják a dilettánskodás nívóját. Dilettánskodás-nál többet elérni azonban nálunk, fájdalom, lehetetlen, mert művészi erőt, nagy kiapadhatatlan irói eredetiséget hiába keresünk, mert nincs. Bár erók hijján vagyunk, az akarat mégis dicsérendő. Dicsérendő különösen azokban, kik az I. és M. K. ügyeit Önzetlenül, az elismerés csekély morzsáiért vezették és vezetik.
v. II.
Építkezéseink.
Beköazöut > uvasx, a jégkéreg elolvadt és itt volna most már az ideje annak, bogy a város fejlődése házainak, épületeinek szaporodásával egy lépést elére tegyen. Mert a várost az utcasorok, a házak alkotják. A váro» anyagi ereje, fejlődése házaiban, középületeiben nyilvánul és testet ölt. Amely város nem épül, annak lakossága nem szaporodik, abban nem lakik annyi tőkepénzes, hogy feleslegét épületekbe befektetni kedve volna. Tényleg a mi lakosságunk nem szaporodik oly arányban, mint egy modern városban szaporodnia kellene. Legfeljebb a szegény koldusnép lódul > faluról ide, mert a koldulás itt könnyebb, a megélhetés
biztosabb mint falun, a gyermekeket itt jobban lehet iskoláztatni, az emberbaráti intézmények ellátják a koldust ép annyival, bogy éhen ne halhasson.
A rcagánépitkezésbeu tetemesen megcsappant az építkezési kedv. Ha valaki épít, éppen csak önmagának és saját céljaira épit, mert a lakások nem jövedelmeznek, különösen a mellékutcákban nem. Azért van a városnak olyan nagy kiterjedése, mert lakosságának számával semmi arányban nincs. Idővel majd az adminisztrációja a meglevő szerény eszközökkel lehetetlen lesz. Kendőri szempontból már is rosszul van adminisztrálva. Az a 50—25 szál rendőr alig végez őrjáratot és igazán csak a lakosság becsületességére van bizva az élet és vapyonbiztosság. Nagyon súlyosan nehezedik a mellékutcák lakóira az utcatisztogatás és öntözés hiánya. Mintha a mellékutca lakójának pótadója nem volna ép olyan pétadó, mint a főutca bázi-urának pótadója 1 De a város évekkel ezelőtt a tűzoltókra bízta az utciseprést és öntözést és kijelölte neki a rubikonokst, a batárokat, amelyeken tul nekik menniök nem kell. Ha már most a mellékutcák lakói öntözésért é« utcaseprésért folyamodnak, vagy egyáltalában nem nyernek választ, vagy pedig azt mondják nekik, hogy a tűzoltók pl. az V-ik kerületben nem tartoznak seperni és öntözni.
Az emberbaráti intézetekről alig morünk szólni, kórházunk már ti* év óta nem képes befogadni az odaforduló betegeket én míg a Dunántúl számos városa még azt a fényűzést is megengedheti magának, hogy az államnak bábaképezdékro és tébolydákra ingyen telkeket adnak, addig nálunk az őrültek más józan boteggel kénytelenek helyszűke miatt együtt lenni.
Szegényházunk siralmas állapotban van. A bizottságok már megszavazlak 24000 koronát egy szegényház céljaira; de mi tudjuk azt, hogy mit jelent az agyoo-bizottságozás. Ha az első fölháborodásban mindjárt készen lehetoe oda állitani azt a szegényházat, hát nem moodjuk, hogy már régen nem volna meg, de az emberek a tanácskozásra alszanak egyet és aztán mindenkinek meg van a magához való bsja, igy aztán a lelkiismeretre
rászabadított fölháborodás is elpárolog és vele együtt az a sok szép terv és intézkedés, mely az aktákban és jegyzőkönyvekben megvan.
Knlturépületekröl addig nem lehet Bzó, mig a társadalom helotái számára elkészítendő humaoitárius épületek nem diszitendik városunkat. Szinbázra gondolnunk som lehet. Szerencsénkre még 30 évig kell a színházépítésre tökét gyűjtenünk, különben nagyzolási viszketésünk talán még az ilyen kalandba döntené közönségünket.
Az a külső kép, melyet városunk a fürkésző 8zemoek nyújt, nem kedvező, de nagyjaink, véneink és irástndósaink mégis áltatják önmagukat azzal, hogy a modern várost sikerült szónoklatokkal okoskodással és hazabeszélésuel is meg lehet alkotni.
\' Krónika.
Oroai-japla lapdia. — A vitatások ts taagic. tudtatok. — A gjilko!6 töf-tof. — Goljó, kotíl, mtreg.
Kegy időket élünk. Az izgató, Bzenzá-ciós események oly gyors egymásutánban jelennek meg szemeink előtt, bogy alig csodáljuk az egyiket, már is a másiknak vakitó fénye kápráztat el bennünket és lelki nyugalmunkat a már megszokott egyhangúságból felrázva, a folytonos újdonságokra és megrázó dolgokra teszik vágyóvá. Mintha ez az esztendő csupa meglepetéseknek ideje lenne. Nem esik rendkívüli világesemények történnek, bánom egyes országos, sőt helyi dolgaink is oly nem mindennapiak, hogy ha még egy üstökös is végigfutna az énen, meg Istenben boldogult Makár bácsi is élne, a kanizsaiak bizonyára a világ végétől tartanának.
Amíg a világhatalmak egymást agyonbombázzák, hajókat, ember életet tesznek tönkre s e mellett milliókat pazarolnak, hogy az ogyik faj a másik fölött csak valamivel is magasabban álljon, addig a mi szűk kis országunkban kiüt a vasutasok sztrájkja, fölakasztja magát egyetlen msgántudósunk és — oh tompora — Fenyő terem hazánk egészséges talajában; városunkban pedig egymást
TARC A.
A pástétom.
tiu: Daarfat Alfsaz.
— A .Zalai Köilflny* taraja. —
Kgy réggel — éppen vasárnap volt — SÍireau. a cukrász, ott a Turenne-utea szögletén azt mondja a kis cukrászinasáuak:
— Vidd e pástétomot Bonnicar úrhoz, de szaporán! Kerülj, fordulj, mert ugy látszik a versaiilesiek bevonultak Párisba.
A gyerek, akinek fogalma sem volt a politikai állapotokról, nyugodtan tette a friss pástétomot a tálra, a tálat a fohér-sapkás feje búbjára és szaladt Saint-I<ouis-szigatre Boonicar úrhoz.
Napsugaras május reggel volt. A távoli pusksropogáa é» trombitaszó nem zavarta sz elhagyatott városrész nyugalmát.
Az udvarokban ugrándozó gyermekek, a kapuk elélt tolllapdával játszó leányok, vasárnapi hangulat uralkodott még a kocsiúton is, ahol a fehérkölós kis cukrászinas, illatos pístétomával haladt.
Csak a Rivoli-utcában lüktetett az élet. Agyukat vontak, torlaszokat emeltek, minden bsrminc lépésre egy sereg uemzetór sürgött-forgott.
K sokadalom a kis cukrászt nem hozta ki a sodrából, nyugodtan folytatta útját. Megszokta ő már a tolongást, van benne része a zajos ünnepnapokon, újévkor, farsang utóján, búcsúkor, a zendülésnek, forradalomnak már oda »e néz I
Látni kellett, mily merészen furakodik a sokadalom közé. mily ügyesen tartja
egyensúlyban a terhét a szuronyerdő között az a kis fehér sapka! Mily óralo-san kerüli ki sz akadályokat, de amint egy kis szabad tér nyillik előtte, usgyi, fulván-fut, hogy mielőbb a Saint-Louis-utcábs érjen.
Töródik is ó Páris sorsával I A íó. hogy Boonicar ur asztalára jusson a pástélom, ahol már várja a borravalója.
Hirtelen nsgy porfelhő kerekedett. Mint a förgeteg, közeledett egy lizennégy-lizenötéves suhancokból álló kisded csapat. A forradalom gyermekei. Hátultöltő puska a vállukon, piros rongyöv a derekukon. Ormótlan csizmákba bujtatott lábuk épp oly öuludatos komolysággal kopogott, mint farsaug végén, amikor a csákójuk papirosból van s a kardjuk egy régi rossz esernyő.
No ezekkel meggyűlt a bsja a kis cukrásznak.
Két kézzel is kapott a tál után, de az már megszokta a csúszkálást s egy kis zöcskölésou kívül a pástétomnak sem esett ogyéb baja.
Hanem ezalatt a pirosöves éneklő csapat ugy föllelkesítette a kis legényünket, bogy észre sem votte, amikor a városháza, meg a Ssint-Louis szigetre vezető hid mellett elhaladt.
Mint a forgószél, vitte, sodorta magával
a gyermekhad, Isten tudja, merről «
A Bonnicar-család asztalára régi időktől fogva, minden vasárnap pástétom került.
Délben tizenkét órakor, amikor a család kicsiuyjo s nagyja a nappalibau gyűlt
össze, egy vidám csengetés jelezte, hogy a kis cukrász megérkezett.
Ilyenkor nagy tolongás támadt, ünneplő-ruhák susogása, a gyerekek örömrivalgása inolloll vonultak ál sz ebédlőbe, ahol a boldog család jóízűen fogyasztotta el az ezüst mélyilótilra helyezett pástétomot.
Aznap ugyan hiába lestek a csengeti üszót I
Bonnicar ur türelmetlenül nézett az órára. Teljesen megbízható falióra volt. sohasem késeli, sohasem sietett. A gyerekek az ablakból kandikáltak az utcaszöglet felé, ahonnan a kis cukrásznak jönnie kellett.
Lomhán folyl a társalgás is. az éhséget fölkeltette a déli harangszó. És bár a fehér damasztkendóvel terített asztal görnyedt az ezüst terítékektől, a tál Ores volt, üresnek, szomorúnak tetszett a szoba is.
Az ö»g szakácsné már kétszer is be-sompolygolt és busán suttogta gazdája fülébe: elfőtt már a borsó, kiszáradt á pecsonyo.
Mindegy, Honnicar hallani sem akart arról, hogy az asztalhoz üljenek pástétom nélkül. Bosszúsan járt föl s alá, azidta Sureaut, a hanyagságát és amikor megunta a várakozást, felkészült, hogy megtudja e hallatlan késés okát.
Amint dühösen hadonászva kilépett a kapun, a szomszédjai figyelmeztették:
— Vigyázzon Bonnicar ur, a versaiilesiek már idebenn vannak.
Törődött is azzal Bonnicar! Nem hallotta a Neuilly felől jövő puskaropogást, még a városházán olsütőtt vészlövést sem,
amely hatalmasan megrezegtette a városrész ablakait, vakon rohant elóro.
Kelbáborod\'tsában már látta maga előtt a kis boltot, amint belép, amint veri botját u kópadlóhoz, bogy rezeg belé minden sü\'eméuyes tál és csörömpölve hull ki az üvegajtó \\
Majd megtanítja a Sureaut, hogy az ó pástétomát rendes időben készítse el!
A Louis-Philippe eu emelt torlasz hirtelen lecsillapította haragját.
Két mérgesarcu komtnOoárd sütkérezett a tortasz előtt.
— Hová, hová polgár?
A megszeppent polgár igyekezett is megmagyarázni nekik, de a pástétom-his-lória nagyon hihetetlennek látszott; annál inkább, mert Bonnicar ur áz aranyos pápaszemével és ünnepi felöltőjében veszedelmesen hasonlított a reakcionáriushoz.
— Kém ez, — súgták össze az. őrök, — el kell küldenünk a fóügyészhoz.
Akadt is mindjárt négy önként vállalkozó. akik puskatussal taszigálták maguk előtt a szabadkozó Bonnicar urat.
Nem tudom hogyan védekezhetett az ügyész előtt, de egy óranegyeddel azután már ott ballagott az összefogdosott gyanús polgárokkal együtt Versailles felé.
Hiába volt minden fölháborodása, hiába esküdözött égre földre, hogy igazat beszél, nem hittek neki.
Ilyen napon épelméjű ember nem futkos a pástótoma után. Ez mese. Képtelenség. A tisztek is kacagtak rajta.
— Jól vao. jól öreg, menjünk csak, majd Versaillesben folytathatja.
Es magukkal hurcolták.
Glt ment a foglyok között, akik öliin-kiut összefogódzva. hosszú kigyóvonalbati haladlak az Klyséei-tnezókön keresztül.
Szegény Bonnicar! Azt hitte rossz álom gyötri!
Izzadtan, kimerülten lihegett két pálinka-szattu vénasszony oldalán, akik viszont a pástétomot átkozó úriembert tartották ; gyöngeclméjQnek. hangosan gunyolódváu raita.
Bonnicar végtére maga is azt hitte, hogy megtébolyodott. Mert ahányszor a hullámzó mpuot egy-egy utcsszögloten megtorlódott, messze maga előli a rongyos, puskás csapat között egy fehér sapkát látott izegni-ntozogni: mint a lidércfény, hol itt, hol amott villogott felé.
Bármibe fogadott volna, hogy az Sureau cukrász inasa.
Végre-valahára alkonyattájt Versaillesbe érkeztok.
A csócsolék rögtön körűlfogts és szilokkal illetto a portól belepett tisztes ősz polgárt, aki az arauyos szemüvegén vadul pillantott reájuk.
A menetet kísérő vadászok csak ügy-uyel-bajjal vezethették őket sérteilonül a narancsligetbe, ahol kelló őrizet alatt elszéledhettek, megpihenhettek, alhattak a gyöpőn, padokon.
Voltak, akik átkozódtak, voltak akik sírtak, jajveszékeltek.
Bonnicar se nem átkozódott, se nem sírt, se nem jajgatott. Az éhségtől, a fáradságtól és szégyentől aléltan rogyott le egy lépcsőfokra s kezébe temette fejét. Kivonult előlto a szerencsétlen nap min-
Lapiuik mai számához féiiv melléklet van csatolva.
XLI11. ÉVFOLYAM.
ZALM KÖZLÖNY
1904. MÁJUS 7-én.
éri az öngyilkosság, cukorspárga, pisztoly, méreg, az urak automobillat gázolják agyon a szegény embereket a ba ilyen gyorsan haladunk, még egy Fenyő is felléphet közöttünk.
Hogy a világesemények ez idei legfontosabbika az orosz-japáu háború folytán mi minden változás nem állott be nálunk is, erre csak egyetlen példát említünk, azt, hogy soba olyan jól nem ismertük Japán és Korea geográfiáját, mint a háború megkezdése óta. Ki hallotta azt, hogy még a borbélynál is Csemulpó, Jalu, Szöul és Port-Arthur szavakkal dobálózzanak. sőt többet mondok. A minap egy vig gyormekcsapatot láttam lapdázoi. Azt a játékot játszották, amit a kanizsaiak ugy noveznek: .nemzetes.- Ez nem áll egyébből, minthogy egy fiu az .író" sorra szólítgatja (el a különféle nemzet nevét viselő többi társait, a felszólított pedig a földön levő lapdával, akárcsak valami bombával a többi nemzetre dob, a a molyiket eltalálja, az csatát vesztett, ha nem talál, ugy Ő vesztette el. Az iró természetesen, a világbatalmak képviselőjének nevezhetuők őt, feljegyzi a vesztett csatákat és ezeknek bizonyos száma utáu a nemzet megszűnt élni és a többiek közQI kiáll. A minap, mondom, éppen egy ilyen játékot játszó gyermekcsapatot szemléltem és csakhamar feltant. hogy az orosz és japán nagyon barcol egymás ellen, sőt az egyik fiúnak Makarov, a másiknak Togo volt \'a neve. Kíváncsi voltam, bogy mi lesz a végé a játékuak és meg is vártam, amíg MakaroYuak szégyenkezve kellott a többiek közOl kiállni Az orosz és japán barcáuak végét nem vártam meg, mert féltem, hogy babonás leszek. Itno még a gyerekek közt is mily népszerű lett az orosz-japáo báboru és a nagy hősök szerencsétlensége a kis hősökre is átszáll.
De ne bolygassuk ezeket a tőlünk annyira távol eső dolgokat, hisz napról-napra nálunk is történtek szenzációs események. Vegyük csak először a vasutasok országos sztrájkját. Micsoda őnálla-potok uralkodtak hazánkban ama néhány napon, amikor a gözmasinák emberoi felmondták a szolgálatot. Eme néháoy napon láthattuk meg csak igazán, bogy a vasút a mai modern állam életében mennyire szükséges. Amikor leveleinket, pénzünket és csomagjaiokai nem szállította tovább a posta, a midőo sürgős ügyeink elintézése végett oem utazhatluuk el sehova. És miért történt ez? Mert éberek vagyuok, a kenyér hiánya állította meg az ország ereiben a vérkeringést. És hogy e nagy szenzáció olyan lapos véget érjen, az már szokott dolog. Egy ember is felakasztotta magát a napokban. Azt bÍ9zem nagyon eokao ismertük őt nyílttéri cikkeiből. Azt olvastam róla, hogy bolond volt, mert tölakasztotta magát, bolond lett Tolna, ha tovább él ós bolond volt, mert embertársai javáért küzdött. Valóban a rut önzés korszakában csupán a bolond lehet olyan ideális, hogy másokat akar boldogítani, s aki ezt hiszi azt bolondnak nevezik, mint szegény Jakab barátunkat. Az őrület azonban még egy alakban megnyilvánult Egy ember, aki nem érdemli meg, bogy nevével a papirost foRyaszszuk, dühöngött fővárosunkban az őrültség legújabb alakjában. De nem i8.érdemcs vele foglalkozni I S ime néhány napnak országos szenzációja.
De jöjjünk csak még közelébbl Nem találunk-e városunkban valami vasúti szerencsétlenséget, vagy ha azt nem ii, de automobillal való gázoláat igen. Aki név napja alkalmával egy egész utcát szokott éjjel ébren tartani, még nagyobb szeozációt csínált, megölt egy asszonyt és gyilkos Bzekerén kirándulásra ment. Ugy halljuk, hogy a vezető ügyetlensége miatt történt a baleset. De kérdezzük, hogy közveszélyos járművel, különösen a melyét egy hozzá Dem teljesen értő egyén vezet, azabad-e utcákon járni? Kerdezzük
den eseménye, látta az otthonában nyugtalankodó családját, akik még most is ebeddel várják ól. végigszenvedve újra az elfogatását, sajgott a szive, mikor a kegyetlen bánásmódra gondolt s mindennek az az átkozott pástétom az okai
És amint igy félálomban kesereg, egy hang szólalt meg mögötte: — Jó estét Bonuicar ur, itt a pástétoma I Bonnícar fölrezzent. Milyen csoda! — Hát nem ott áll előtte Sureau cukrászinasa akit a forradalom gyermekei sodorlak Versailles be és húzza elő a fehérkötőjével letakart pástétomol.
Az égiek kegyelméből egy kis keroli-utou ugyan, de ezen a vasárnapon is elkőltbette Bouuicsr ur a pástétomát
a főkapitány urat, ba a kocsik aebee hajlását a városban meg kell tiltania, megengedheti-e azt, hogy valaki a sebei hajtást tízszeresen felülmúló óriási gyorsasággal rohanjon régig városunk utcáin gép kocsival? Egy kevéa jogi érzékkel, ba még törvény, vagy szabályrendelet nem is intézkedik a gépkocsikkal való közlekedésről, — a sebős hajtás és ez automobillal való őrült száguldás között bizonyára feltalálható az analógia és az utóbbi ép ugy, miot az előbbi betiltandó. No de az éjjeli csendzavarás és az automobillal való olgázoláson kívül még máa szenzáció is érhet bennünket.
A fővárosban egy msgáotudós, a ki • természetes gyógymódért rajongott, nálunk egy kereRkedösegéd, a ki & természetért rajongott, akasztotta fel magát. Egy szerelmes pár öngyilkos lett, egy más leány mérget ivott, ismét egy kocsis akasztotta fel magát, mind olyan dolgok, amelyek cseodes provinc életünket nagyon is megzavarták. Mit várhatunk még azután? Golyó, kötél, méreg, automobil,... csak még valami Fenyő-esettől óvjon bennünket az égi iclf/a.
HÍREK.
A FelsB Keresk. Iskola ügye.
A zalaegerszegi felső keresk. iskola azon a ponton Tan, irja a M. P., hogy esetleg megszüntetik.
Ki akarták helyezni a kórház épületbe. A közoktatási miniszter ezt nem engedi. A helyett a városnak megfontolása tárgyául ajánlja, hogy nem kellene-e megszüntetni. Már ez a hang egy kú riadalmat okozott, s kéri a város a minisztert, hogy ne szüntesse bo, mert az iskola megfelel mindazoknak a feltételeknek, melyeket alakításakor kikötöttek.
Ebből a hírből az derül ki, hogy a tanügyi kormány a zalaegerszegi felső keresk. iskolát felesleges iskolának tartja, mert az országban ma már 38 keresk. iskola van és Zalaegerszeg nem éppen nevezhető keresk. Tárosnak, a keresk. iskola ott tehát nem a kereskedelmet, hanem inkább a közhivatali pályára készülő ifjak érdekeit szolgálja.
Kanizsa ellenben keresk. város volt mindig. 1842. óta volt keresk. iskolája, ha nem is felső, mint jelenleg, de volt olyan, a milyet egy vallástestület szerény viszonyok közt fen-tarthatott és fentarthat. Ez a kanizsai felső keresk. iskola mostanában szintén igen sok nehézségekkel küzd. Nincs anyagi támogatása. Tanárai, tekintet nélkiU szolgálati éveikre, a X. fizetési fokozat első osztályának megfelelő fizetést kapnak. A nyugdíj-intézménybe felvéve nincsenek. Öregségükre elmehetnek zabot hegyezni. Az iskola felszerelése is sok kívánni valót hágy. Most, hogy a zalaegerszegi iskolát a kormány nem kiváoja fejleszteni és fentartani, nem Tolna-e helyén, ha a helybeli iskolafentartó, az izr. hitközség, vállvetve a hivatalos tényezőkkel a közoktatásügyi kormánynál kisürgetné, hogy ezt a szegény, de derék kanizsai iskolát vagy részesítse támogatásban, Tagy Tegye át állami kezelésbe? Az iskolát nemcsak az iskolapad és a terem, hanem főleg a lelkes tanár alkotja. Honnan merítsen a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola tanára lelkesedést, ha fizetése a X. fizetési fokozat első osztályának felel meg, előléptetésben hosszú pályáján nem részesül, ellenben öregségére elmohet tűnődői Meszes-GyOrOkre.
Most időszerű ezeken a tarthatatlan állapotokon változtatni I Végre Nagykanizsának ielső keresk. iskolára szüksége van. Ez nem is szorul bizonyításra. Különben ezt a minisztériumban is tudják.
__r.
Hírlapírók értekezlete.
A nagyközönség a lapoktői minden ügyben hiteles és gyors információt kíván. — Jogosan. Hisz csak a leg-
nagyobb nyilvánosságnál derülnek ki a nagy igazíágok. Az igazságos ügynek manapság csak akkor van meg a kellő hatása, ha a sajtó a legkisebb zugba is elröpiti azt. Ebből az általános elvből kiindulva, a .Zala* és a .Zalai Közlöny* szerkesztői és beldolgozőtársai e héten értekezletet tartottak. A megjelent hírlapírók teljes egyértelműséggel konstatálták, hogy asajtő viszonyok terén, különösen a sajtó informálását tekintve, nagyon hátra vagyunk. Míg más városokban a sajtő emberei előtt teljes nyíltsággal tárnak fel minden ügyet, addig nálunk minden információ elől állig beburko lőznak. A sajtó nálunk csak arról írhat, amit hosszas utánjárás után megtudott szerezni. Arra csak legritkább esetben van példa, hogy a lapokat nálunk önkényt informálják. Innen van az, hogy számos oly miniszteri leirat, gyűléshatározat és még több ily fontos ügy, amely a legteljesebb nyilvánosságot kívánja, nálunk Örökre homályban marad. — A hírlapírók értekezlete mindezeket szemlélve, az alábbiakat határozta el, amely hiszszük és reméljük, hogy meghallgatásra fog találni. — Az értekezlet határozata a következő: Átiratban fogják felkérni városunk polgármoslerét, Vécsey Zsigmondot, hogy: 1. Kommünikével értesítse a sajtót a különböző miniszteri és megyebeli leiratokról, illetve felterjesztések ről; 2. Értesítést nyerjen a »ajtó a városi bizottsági ülések idejéről, amely bizottságok jegyzőkönyve a lapok igazolváuyo8 munkatársai által a hivatalos órákban hetekintbetők legyenek.
Ugyancsak átiratban fogják felkérni Deák Pétert, városunk főkapitányát: Honosítsa meg Nagykanizsán — más városok mintájára — a rendőri sajtóiroda intézményét, amely a lapokat azonnal értesíti az eseméoyokről. Ha ez nem volna keresztülvihető: vezessenek a rendőrségen sajtó-könyvei, amelyben az események bűén és pontosan fel vanuak jegyezve. A .Sajtóügyi események\' könyve a hivatalos órák alatt az inspekclós rendőrtisztnél, azontúl pedig a rendőrianyán álljanak az igazolványos hírlapírók rendelkezésére. Tekintve pedig, hogy a fővárosi hírlapoknak váróinkban is több tudósítója van, megbízható tudósítás küldése végett szükséges, hogy a rendőrségen az eseményekről éjjeli 12 óráig információ legyen szerezhető — Ugyancsak átiratban fogják megkérni főkapitányunkat arra in, bogy c lapok munka-társainak rendőrségi pássepartout (kordon átlépési jegyol) állítson ki, amelylyel a hírlapírók, mint ez a fővárosban és minden nagyobb városban van, a rendőri kordonon belül is megjelenhetnek.
Ezek ama óhajok, amelyet a hírlapírók értekezletükön kifejeztek. Biztosan reméljük, hogy eme jogos óhajok teljesedésbe mennek. Ama elterjedt tévhirrel szemben pedig, amely napok óta lappang mintha a hirlap-irők a jelen sajtő-infonnálásí viszo-uyokról panaszt küldtek volna fel a hirlapirők országos szövetségéhez, ismételjük, eme hírről ki kell jelentenünk, hogy abból egy szó sem igaz. Mert a hírlapírók békés uton szándékoznak a közönség érdekében megindított mozgalmukat elintézni.
— Wlasalca G>nla — mint ünnepi axónok. A Csáktornyán megtartandó Zrínyi-emlék felavatási ünnepélyén, az ünnepi beszéd megtartására, az Akadémia Wlaasíw Gyulát küldte ki.
— Főispánunk Keszthelyen. Herto-lendy Fereoc, vármegyénk főispánja ápr. hő 29 én a szolgabírói és városi hivatal megvizsgálása céljából Keszthelyen kiszállott. Éz alkalomból a törekvő város lobogó diait öltött. A városházán megjelent főispánt a képviselőtestület fogadta, az üdvözlő beszédet Stieder Lajos mondta. Dunszt Ferenc dr. apátnál diaiebéd volt a váios előkelőségének résztvétslével.
— Katonai előléptetések. A cs. és kir. 48. gyalogezred ben előléptettek; Colombioi Károly őrnagyot alezredesié; Scbiffer József Löszt.eiázadojtőroagygyá: Baumann József II oszt. századost L oszt századossá; Neowírth Jásos és Autós
Arthur főhadnagyot II. oszt századossá; Jasny Hermán éa Jacquemot Miksa hadnagyokat főhadnagyokká; Kantek Jáooa és Nenvrlrch Frigyes badapród-tiaztbe-lyeltesekel hadnagyokká. A m. kir. 20 honvértgyalogezredben: Ticsenszky Lajos főhadnagyot II. oait századossá; Klaier Jenő hadnagyot fóbadnigygyá, Fried Henrik kezelő törzsőrmestert kezelő had-nsgjgyá. A ro. kir. csendőrségnél: Gra-boveczky Béla hadapród-tiszthelyettes, a nagykanizsai csendőr axakaaz parancsnokát badnagygyá; Bereuschutz János cseudórőrmestert járás őrmesterré. Áthelyezések: Sternberger Károly őrnagy a cs. és kir. <8. gyalogezredből — a 8. gyalogezredhez; Alleman Ferencz I. oszt. százados a 14. honvéd gyalogezredből a a 20. honvéd gyalogezredhez.
— Előléptetések. Szent-királyi Nagy Valér ezredest, « m. kir. lótenyésx intézetek és a kir. horvát-szlavon méntelep katonai felügyelőjét, <3 felsége vezérőr-nagygyá nevezte kl.
Pásztor Károly zalaegerszegi lakói, állami végrehajtót, a m. kir. pénzügy-miniazter, a XI fizetési osztályból a X. fizetési osztályba léptette elő.
— A -pénzügyi bizottság köréből. Nagykanizsa város pénzügyi bizottsága mult hó 28-án Elek Lipót kir. keres, kedeimi tanácsos elnöklete alatt tartott ülésén elhatározta, bogy a főgimnáziumot a kővetkező 1904/6. iskolai tanévre, a Sogár-ulon lévő volt bouvéd kaszárnyába helyezik át, ahol a III. pírhuzamos osztály i» megnyillik. A városi telefoohálózat létesítése tárgyában az előmuokálatok, illetve részletes tervezet elkészítését rendelte el. A városi szegény alap nagyobb mérvbon való emelése céljából a városi bélyeg hobozatalát olvben elfogadta. A közgyűlés elé indítványt tesz, botty a létesítendő nagyobb intézmények kieszközlése céljából a szakminiszterekhez 100 tagu küldöttség menesztessék.
— Halálos elgázolta. Lapunk olóre megjósolta, hogy Frauz Lajos automobilja örült vágtatfcával szerencsétlenséget log okozni a városban. Aki látta a gjorsvonat sebességével száguldó jármüvet, elámulhatott azon, hogy mennyire veszi semmibe, akár a gépész, akár a gazda a lakosság életbiztonságát
A szerencsétlenség f. hó 1-én reggel 7\'/, órakor történt. A gépkocsi a Franz-féle gőzmalomból jött a városba, persze ismét nyila ebességgel és a Deák Ferenc-téren . körüljárt A takarékpénztár olőtt özv. Acimann Islváooé Farkas Rozália a jármű elől ki akart téroi, de a 70 éves napszámos asszonyt az automobil egyik kereke leütötte lábáról és bordáit eltörte. A jármű gépésze Basty József megállt, de miután látta, hogy az asszony még él, elhajtott. A rendőrség a szerencsétlenül járt asszonyt bérkocsiba emelie és a körkórházba szállította, bol egy óra múlva belső elvérzéa következtében meghalL Basty gépész ezután gazdája lakása elé ment és vele együtt Felső-Rajkra robogott. A rendőrség az ügyészség meghagyásából egé.-z nap várta az automobil visszatérését, hogy a vétkes kocsivezetőt letartóztassa. Esto fél 8 órakor végre megérkezett az automobil és a .Korona-előtt megállt. Egy rendőr azonnal felmutatta az előállítási parancsot, nmit a tulajdonos nagyon kétkedve fogadott. De végül oem maradt más hátra, mint az, hogy a gépész Baaty Józsof a rendőrségre menjen. Kihallgatása után a gépészt átadták a kir. ügyészségnek.
— Szlnügyl bizottság. Nagykanizsa r. t. város színügyi bizottsága Oszterhu-ber László kir. táblabíró elnöklete alatt tartott ülésén, Kövessy Albort színigazgató részére az olőadások Uithatására, az engedély megadását vélsméoyezto.
— Halálozás. Szentbo Ferencz tri. kir. állalorvos Gizike leánya, IV. éves tanító-növendék április bó SO-án Sopronban meghalt. A család a következő gyáaz jelentést adta ki:
.Szentbe Ferenc és neje, szül. Viola Mária, ugy maguk, miot gyermekeik: Margit, Mariska. Vilma, Feri és Ilonka, valamint számos rokon nevében Issujtott létekkel, kimondhatatlan fájdalommal tudatják forrón szeretett, drága leányuknak, Illetve testvérüknek: Szanthe Gizike, IV. éves tanítónő-növendéknek, Sopronban, 190-i. évi április 80-án d. u. 3 órakor történt megrendítő halálát Csak 18 tavaszt élt. Ifjú életében ragadta el a halál az őt szerető karokból. Temetése f. é. május bó 8-án d. n. 6 órakor Nagykanizsán, a rém. katb. sírkert halottas házából megy végbe. Az engesztelő szent mise-áldozat f. é. májos hó 8 án d. e. 9 órakor fog Nagykanizsán, a izentferencrendíek templomában az U roak
bemutattatui. — Nagykanizsán, 1904. május 1. — Áldás és béke lengjen felejthetetlen angyalunk porai felett
— Névváltoztatások. Weiaz Adolf (Ödön) zalaegerszegi lakós .Vajdá*-ra, — Pokkelhoffer Imre kosztóely-polgár-városi lakós .Bányai\'ra, — Heimler Simon tapolcai lakós .Havas\'-ra változtatták családi nevűket belügyminiszteri engedélylyel.
— Esküvők. Weiszberger Kálmán sírkőfaragó f. bó 15-én tartja esküvőjét az alsó-lendvai izraelita templomban Bader Ilona kisasszonynyal, Bader Adolf turni-sebai kereskedő leányával.
Herzfeld Dezső újpesti bankhivatal-nok boloap tartja esküvőjét Ssuer Ignác leányával, Sauer Margit kisasszonynyal.
— Uj rabbi. A tapolcai izr. hitközség vasárnapi közgyűlésén Scbönwald Károly dr.-t egyhangúlag rabbivá választotta.
— Májusi körmenet. A könyvnyomdászok, szabómuukások, a vas- és fémiparos, cipésxek és az építőiparos szakegyletek fzociálíslái május 1-én délután lOntető-körmenotot rendoztek. A gyülekezés az Eötvös téreo volt, honnan zárt sorokban, jelmondatos táblákkal és zenekarral a Fő-utou, Erzsébet-téren, Kazincy-utcán, Nádor-utcán és Cseogery-uton keresztül a .Polgári Egylet" kertholyi-aégébo vonullak, abol munkás ünnepet rendeztek. A oap\' jelentőségét magyar és német nyelven méltatták. A magyar beszédet lelkosen megéljenezték. A német nyelvű beszédet, — a rendőrhatóság képviselője Deák Péter, erős kirohanásai miatt, — többször félbeszakította. Az ünnepélyen énekek és szavalatok is hangzottak el.
— A nagykanizsai járás tanítóegyesülete f hó ö-éo tartotta évi rendes közgyűlését Palinban. A gyűlésen jelen volt városunk polgármeatere Vécsey Zsigmond is. A gyűlésen mintegy CO tag volt ogyűtl bár az idő nagyon kedvezőtlen volt A gyűlést Hajgaló Sándor elnök nyitotta meg, vázolván a nagy haladást, mit a tanítók anyagi sorsukkal és szellemi nívójukkal tettek 1868. óta. Rokonszenvesen emlékozik meg Márkus József molnári-i áll. isit. igazg. taoitó elhunytáról, ki a muraközi magyaroiitásnak egyik buzgó harcosa volt A jegyzőkönyv felolvasása és hitelesítése után Dr. Fodor Aladár nagykaoizsal orvos tartott elő-adást az alkoholizmus nemzetpusztltő hatásáról. A szép, szakszerű előadás mindvégig feszült figyelemben tartotta a hallgatóságot és lelkes tapsokkal jutalmazta a tanulságos előadást. Azuláu Erdósi Bálint nagykanizsai taniló tartott sikorült gyakorlati tanítást a nyelvtan köréből. Kertész József A Népnevelési Egyesületek Szervezéséről értekezett és a benyújtott határozati javaslatait csekély vita után a közgyűlés magáévá telte. (Mind a három előadónak jegyzőkönyvi köszönetet szavazott meg a gyűlés.) Az egyesület jegyzője beszámolt a választmány i évi működéséről és mandátumát letette. Újra megválasztották Hajgatő Sándort elnöknek, Kertész Józsolet alelnöknek és Baoekovich Jáuo.i jegyzőnek. A juliusi egyetemes tauitógyüléere az egyesület képviselőjéül Hajgató Sándor elnököt bizta meg a közgyűlés, mely ezzel végei ért. Utána kedélyes társasebéd volt.
— Anyakönyvi statisztika. Városunkban az elmúlt április hóban született ŐG gyormek. melyből tőrvényei 20 fiu és 26 leány, házasságon kívüli ő fiu és ö leáoy, mégis 1 leáoy gyermek halva született; a meghaltak száma 59, melyből 85 6-és 34 nőnemű volt; házasságkötés céljából 21 pár jelentkezett és házasságot 18 pár kötött.
— Öngyilkosság. Május hó 2-án éjjel féltizenegy óra tájban a sétatéren, az alsó bejárat második fiatal gesztenyefájára Kluger Gyula kereskedősegéd, Kluger Sándor somogy-szent-mlklősi korcsmáros 16 éves fia fölakasztotta magát. Míro észre vették és levágták, már nem volt élet benne. Öngyilkosságának oka -. idétlen szerelem.
— Olcsóbb leaz a énkor. A nyers-cukorpiacok már hosszabb ideje igen szilárd irányzatot követnek s az árak emelkednek, miután megbízható becslések azerint ugy Kuba síigel és egyéb gyarmatok nádcukortermelése, miot több európai államnak, főleg Franciaországnak, Belgiumnak és Orostországuak cukorrépa termesztése jóval kisebb less ai idéo, miot tavaly volt. A finomított cukor árára azonban — miot a .Magyar Kereskedők Lipja" írja — a nyerscukorpiacuak ez a szilárd iránytata eddig nem volt semmiféle hatással a e kiváló szaklap a jövőben sem vártlyont, sőt biztosra veszi, hogy a finomltvány-árakat mielőbb ismét lejobb kell majd szállítani, minthogy az
XI.1II. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1904 MÁJUS 7-én.
oizlrák finomítók egyenesen rávaunak
ul.lt. arra, hogy . »«6T" P™ «•\'«
való eladást forszírozzák és . kartoljük kebelében mutatkozó diflerenc.ákat is aligha sikerül eloszlatmok.
— Kivándorlók szállója Flnméban. A kivándorlási forgalomnak Fiúméba való terelése szükségessé tette azt is, bog; , baió indulásiig elszállásolásukról gon-doikodís történjék. Ez idö szerint o célra alkalmas helyiségek Fiumébsu egyáltalában nincsenek, de kózegésziiég. és más szempoutokból is szükséges, hogy a kivándorlók a k.kótóben emeltessenek. Ennek folytán a kormány ^lyázatot h.r-delelt egy ilyen kivándorlás, ház építésére és (bemben tartására. A kivándorlók a,állója, mint a
Lvpia\' jelent. » nyugateurópa, kikólók-ben fennálló bason-ó intézményeknek megfelelően lesz berendelve. Két épületből fog állani és 1000 felnőtt embernek le.x benne bolre. A szállóban hálótermek, a nappal, Is\'rtózkodás céljaira ledéit s/ii.ek lesznek; azonkívül lesz benne kórházi o.-ztály, az orvot, a rendőrség és a kivándorlási tisztviselő részére szöul szobák péuzvál.ó üzlei, dohánytőzsde. Fürdőhelyiségek, fertólleoitó szoba egészítik ki az egyszerű, de higiénikus szálló bereudezérét Az épületek villamos vilá giláual és kö/pouti fűtéssel lesznek ellátvn. A szálló vállalkozója kő.elea lesz a kivándorlókat élelmiszerrel citálni, podgyásjukat a vasútról elhozatni és a hajóra szállítani, amiért megbatározott dijat szedhet. Az elfő két napra a hajózási társaság fizeti az élelmezést. A kivándorlási bázat legkésőbb egy éven belül átadjsk rendeltetésének.
— Az Irodalmi ós Művészeti Kör estélje Zalaegerszegen. Két hónapja még csak. hogy a zalaegerszegi Irodalmi és Művészeti Kór megalakult. A művé- \' sretért s irodalomért lelkesülő kis gárda indította meg a mozgalmai, bogjr Zalaegerszeg város közönségét egy táborba cyüjtso a nemzeti kulturs oltára kőről. A közönség szívesen karolta fel az esz- i ...ét » rövid idő alatt a körnek 300 l tagja lett és megkezdhette irodaim, és művészeti estéit. Az első estély már olyan magas n.vóu állott, hogy a legszebb reményekkel nézhetünk a kór jövője elé, amely nemc-ak uj pezsgést hoz a társadalmi életbe, hanem a nemesebb élvezetek
s a kulturális haladás egyik tényezője lesz. Elismerés illeti a vezetőket, első sorban Dr. Ituzsicska Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelőt, aki az elnöki tisztet annyi lelkesedéssel tölti be.
— Á gosztolal rablógyllkosság. Megírtuk, hogy Gosztola község határában meggyilkolták és kirabolták Takács József pórszombati sertéskereskedót. A gyanú 2 útitársát terlielie kik kő/.ül az. egyiket, Zsemlye Istvánt, a gyilkosság elkövetése utáui napon le is tartó/.ta.ta az alsó-lendfai csendőrség, de mindvégig konokul tagadott. A csendőrség erélyes nyomozása után azouban bevallotta bűnét.
— A soproni klhllltás régreliajtó-blzotlsága kedden d. u. C órakor tartott ülést Tópler Kálmán dr. elnöklete alatt. Lefolyásáról a kővetkezőket jelenti tudósítónk : A Steiuer Rezső ak. festő által rajzolt művészi kivitelű falragaszok szállításával a helybeli Romwalter-céget bízta nieg kedvező árajánlata alapján a bizottság, lloiszabb vita fejlődött ki a képzőművészeti kiáilitás ,.,elhelyozése kérdésében. Két terv merőit fel t. i., hogy vagy a .Galinan\'-bac vagy a kiállítási íópavillon-ban helyeztessék el. A ,Gitinan"-ban való elhelyezés a kiállítás decentralizálását jelentené és a képzőművészeti kiállítás mindenképpen és e mollelt még tetemes áldozatok árán is csak fiókkiállitás jellegével biroa, azért a többség ezen terv ellen nyilatkozott. A kiállításnak » fó-pav.llonbsn való elhelyezése is termérdek nehézségbe ütközik, épp ezért még ezúttal nem lehetett dűlőre hozni a kérdést. A bizottság nem bozott érdemleges határozatot de nem mondott le arról a reményről, hogy a kérdést idejekorán közmeg-
f w! r*old!*- Megállapították az ép.tés. vállalkozónak adandó fizetési részleteket, valamint elfogadták a villamos társulat ajánlatát a kiállítás világítására vonatkozólag. 4300 kor. költség fejében a vállalat fényesen (42 drh. 1000 gyertyafénynyel bíró ívlámpa) világit), meo a kiállítási területet és a zenepavilont Az esetleg felállítandó fényszóró éa a (ontaine illumioeuse ügyében való döntéat későbbre halasztja a bizottság. A kiállítási érmek elkészítésének > módozatait beezélte meg ezután a bizottság, valamint megállapította a kertészeti kiállításban résztvevők térdijait olyformán hogy a szabadban való kiállítás otáo m\'-kéut 1 korona, az esetleg kűlőu építendő fél-
szerszerü pavillonban m3 ként 2 korona fizetendő.
Kiállítók. Április hó. 26-áig folytatólag a következő kiállítók jelentkeztek: Kreno Paula divatárusuó Sopron, Biehler Antal kertész Sopron, Ltschober József szólőmester Sopron, Könninger Lajos bádogos Sopron. Geyschl&ger A. kékfesió-gyár Sopron, Regensperger Ferenc kékfestő Keszthely, Kállai Jeni asztalos Szombathely, Neumaun és Mannbeim faárugyár liudapest, Emmerling Adolf viharártigyár Budapest, Braun Ferenc gazdasági gépgyáros Locsmán, Magyaróvári hercegi sörgyár, Lechmaun Lipót ékszerész Szombathely. Lapiiz Autal szobrísz Sopron. Összesen: 262 kiállító.
— Október 1-je — mí\\jua 9-én. Ax 1903. évi ujoucok a inult évi október hó elseje helyett folyó évi május hó 9-én vonulnak be tényleges szolgálatra. Az obstrukció következtében ők teljes fél esztendőt nyertek, mivelhogy szolgálati idejük, mint rendesen 1903. évi decem bor bó 31-vel kezdődik. Az egy éves önkéntesek majd csak október bó l én, a póttartalékosok pedig október bó 3-áo fognak bevonulni.
— Gazdasági tudósító. A m. kir. föld-mivelésűgyi miniszter Betlehem Vendel Icsencetomajilakósl a tapolcaijárásra nézve a gazdasági tudósilói liszttel bízta meg.
— A mit a sorsjegytnlajdono-ok többnyire nem tudnak. Ige., értékes Útbaigazításokat és tanácsokat tartalmaz a Nemzeti Pénzváltó Részvéo) tarsasig ép most megjelent prospektusa. Oly — teljesen megbizható forrásból származó — szakszerű felvilágosítások ezek, melyek az osztálysorsjegyek iránti érdeklődő közönségre nézve is igen focitossk. A nevezett intézet (Budapest, Haas-palota) ily prospektu-it kívánatra ingyen és bérmentve küld és mindenki csak saját érdekében cselekszik, ha e fontos közleményeket figyelmesen átolvassa.
— & fillérért megieklntheiik az ország egyik legnagyobb női divaiá.uházáuak tavaszi és nyári újdonságai. Kérje Nagysád egy levelezőlapon mintagyüjteméoye-met e elküldöm azt ingyen és bérmentve. Tartalmazza a következő tételek mintáit: .3000 vég tavaszi és nyári divatszövet 120 és 140 cm. széles 65 krtól 3 frt. 26 krig. 15000 vég mosóáru különböző minőségben 24 krtól 1 frt 20 krlg. Weiuer Mátyás női divatáraháza. Budapest, Andrássy-ut 3.
— A magyar-amerikai hajójárat. Magyarországból kivándorlók szalutására csakis a fiumo-newyorki hajójárat nyert eugedélyt. A/ állandó menetrend szerint Fiúméból m.oden második keddeu van bajómdulás. Május 17-én (kedden) a .Slavonia", u.ájns 31-én (kedden) a „Pannónia", jumus 14 én (kedden) az .Ultonia\' hajók ioduluak New Yorkba. A srállitáii díjban bennfoglaltat.k két uapi ellátás Fiumében és teljes ellátás a hajón. Naponta háromszor vao étkezés, miuden nipra másféle étlappal. Az egyik napra szóló étlap példának okáért a következő: Reggeli: kávé vagy tea tejjel, vajas kenyér, száraz balak sütemény. Ebéd: leve*, marhahu-t rizszeel és burgonyával, sertéshús borsóval, gyümölcs, kenyér és bor. Vacsora: Pecsenye mustárral, makaróni, sütemény, kenyér és bor. — Azok a híresztelések, a melyek a fiumei hajókkal utazók partraszállásáról kerültek forgalomba, valótlanok, mert a kik at eugedélyt nyert társaság hajóin utaznak, külön dijat nem fizetnek és zaklatás nélkül léphetnek partra Amerikában. Díjtalan felTilágos.táat ad és előjegyzéseket elfogad az .Adria\' személyszállító osztálya: .Központi Menet-jegyiroda\' Budaijaién, IV, Vigadó-tér 1. szám alatt, a melynek távirati és levélcíme: Monetjegyiroda, Budapest.
Özv. Kohn Gáborné, Sebönberger Teréz magánzó, 66 éves.
Perger György ifjú, 1 éves.
Magyar József kanász, 37 éves.
özv. Hochstátter Abrahároné, Stenner Jozephina 70 éves.
Házasmágot kötöttek:
Hajdú József cement-munkás — Vajkovica Anoával.
Antal János házmester — Cserenkó Annával.
Farkas Árpád sütő — Sohár Katalinnal.
Pap György földtnives — Horváth Mária, özv. Imrei Feroncnével.
Rsthmaon Ferenc kéményseprő — Ber-toliCS Annával.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1804. április S0-t4l—tnijui S-ig. —
Halálozások:
Fontós Anna cseléd, 42 éves. Janosky István 2 napos. Hirtz János koldus, 33 éves. özv. Uhr Ágostonné, Schmidt Auguszta
magánzó. 65 éves. özv. Atomion Istvánné, Farkú Rozália
napszámos, 70 éves. Meskó Ferenc asztalos-segéd, 27 éves. özv. Meskó Györgyei, Topiák Rozália
magánzó. 56 éves. Fehér Anna házvezető, 37 éves. Baa László kőfaragó, 58 éves. Varga Mária 3 hónapos. Kluger Gyula kereakedS-aegéd, 16 éves. Fliszár Aona napszámos, 76 éves. Markulii Béla 13 napos.
Lóvasúti omnibuszok & feloszlott ■Osztrák Omnibusz" társaságtól nagyon jó karban, különös olcsón eladatnak. Megkeresések: Omnibusz 42190. M. Dukes Nachf. Ann. Exp. Wien 1/1. kéretnek.
IRODALOM
— Uj-Idök. A vasutasok sztrájkjának történetet adja képekben az Uj-Idők e heti száma: husz cagy fotográfiái fölvétel után készült képben. Úgyszintén a hét nagy irodalmi eseményét, a .Bizánc\' című történeti drámát is bemulatja eredeti felvételek nyomán. A lapoak szövegrészében található regény Herceg Ferenctől, költemény S<abolcska Mihálytól, novellát irt Tábori Róbert, kritikai ismertetést Bródy Sándor, társsdalmi cikket
.Számadó János és Neméoy. Erzsébet, *azooíttlül számos érd,-kes és vonzó apróság. Aki a lap irányával megismerkedő, óhajt, annak kívánságára ingyen küld mutatványszámot a kiadóhivatal Budapest, Andrássy-ut 10.
— A Magyar Lányok szerkesztóségo az idén is rendez előfizetői számára felolvasó Oonepet, melylyel tavaly oly nagy sikort éa tetszést aratott. E kedves, családias összejövetelek, melyeken száz meg Bzáz fiatal leány vesz részt, igazán bájosak, azonkívül valóban előkelő iro dalmi oivón állanak. Felolvasnak ezáltal Szabóné Nogáll Janka. Váradi -Antal, Lyka Káro y. Wolfner Pál és a szerkesztő Tutsek Anna. A felolvasás május 8 in lesz, vasárnap délelőtt 11 órakora Vigadó nagytermében. A meghívó előmutalása mellett a jegyok átvehetők Singer és Wolfner könyvkereskedésében Budapest, Andrissy ut 10.
— Az Én lijsúgom gazdag tárháza a szebbnél-szebb olvasni valóknak: verseknek, meséknek, történeteknek, elbeszéléseknek ismeretterjesztő cikkeknek. Gsál Mózes most folyó gyönyörű olbnszéléséoek folytatását hétről-hétre élénkebb érdeklődéssel várják a kis olvasók. Figura bácsi mókái, Könyves bácsi tarsolyából .cimü rovatok apró cikkei mulattatva, szórakoztatva tanítják a különféle hasznos dolgok slap elemeit. Magyarország legjobb irói segédkeznek Pósa bácsinak a lap szerkesztésében, hogy Az Éu Újságom menüéi tarkább, változatosabb legyen. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest. Andrássy-ut 10., ahol 2 koronával egy negyedévre elő lobét, fizetői.
— A tlsaa-cszlárl per. Kél évUzed fátyola borul immár azokra az eseményekre, melyek a híres per révén az egész világ figyelmét Magyarország felé fordították. Feledésbe ment alakjait, a sötétség örök típusát ép ugy, mint a világosság, humanizmus éa emberi jogok harcosait, akik ebben az ,affairo*-beo Magyarország becsületét megmentették, most uj életre kelti a szomorú per legérdekesebb szereplője: Eötvös Károly. Három vaskos kötetben tárja elénk a per történetét, melynek bonyodalmait mesteri kézzel bogozta ki egykoron. S aki akkor az igazság legyőzhetetlen bajnokának bizonyult, az ideális Bgjvód, akiben azóta nemcsak a szónak, de áz Írásnak is nagymesterét ünnepeljük, Eőtvős Károly e müvób«n, melybon hivatása chef d\'oeuvre-jének alkot irodalmi emléket, nem az adatok és események halmazát reprodukálja, banem egy színes, mozgalmas korképet rajzol. így lett a nagy per anyaga, mely egykor a jogásznak nehez problémákat szolgáltatott, ■ mester kezében bálás irodalmi tárgy s az olvasónak élvezetes, tanulságos olvasmány. A d.szeaen kiállított három kötet t Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság kiadásiban jelent meg s fűzve 12, díszkötés-ben 18 koronába kerti.
— 1 Magyar Könyvtár legújabb sjro-zau ismét hirom értékes munkával gyarapítja ezt a kitűnő vállalatot A magyar
irodalom köréből Deák Ferenc korszakalkotó második felirati beszédét közli, melyet bevezetéskép az a remek szónoklat előz meg. melylyel Beöthy Zsolt áldozott a baza bőlce emlékének, Deák születése százados évfordulójának egyetemi ünnepén. A külföldi irodalom köréből Maeterlinck azerepel, a nagy belga író, kinek .Monna Vanná\'-ja világszerte oly óriási sikert aratott s aki ebben az uj darabjában — cime .Joyzelle" — egyikéi adja legmélyebb, legköltőibb alkotásainak. A drimit Ábrányi Emil fordította, a nála megszokott tökélylyel. Végül egy két számra terjedő angol elbeszélést ád a sorozat, még pedig a Sherlocb-Holmes történetek révén nálunk is rendkívüli népszerűségre jutott Conan Doyle-tól. Cime: ,Az Agra kincse*, és szintén Sboriock-Holmes egy zseniálisan kigondolt detektiv-történetét tartalmazza, melynek szövevényei Britt-Indiából nyúlnak át Angliába. A gondos lorditás Mikes Lajos tollából való. A .Magyar Könyvtár\' egy-egy számának ára 30 fillér; az eddig mugjelent számok teljes jegyzékét szívesen megküldi s kiadóhivatal (a Lampel R. — Wodianer F. és Fiai. Budapest, And-rás»y-ut 21.), vagy bármely mis könyvkereskedés.
Sztrkrsitúftg :
Dr. VUUtnvl Bmrik, felelói i.erkcmó. Kiadó : Jfí. Wajdtts JDxtd.
Blous-selyem
60 kr.-tól 11 frt 35 kr.-ig nétc-renlcint, legolcsóbb ujdouii-gok. — BéreneatTe oir clrámoWk & hiiboz •xálülnu — miuUfjűjttméay aioontl.
Hcnneberg nrljromgjár, Zürich.
Minden családnak
tájit jól felfogott érdekében ciikli x
Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét
tubadnk pótlékul használóin & mindennapi kiréiUlbox.
VEGYES.
- Aaatiar.fiayképélzakackl Atuláoosao elismert kilQsí ualon- él nli fSnyktpéiieti kí-■solilek, falnlmalhata.Ian miniUgo pillanat kézi apparátusok, valamint mindenfele lény. kfpísiMi cikkek Hall A eéfriél (Bé«, Tneklan-bea 9 ci. i* kir. udvart ixjűliró) kapbitók Ksea OilcUj alapíttatott l$U ben Kivinatra akfj kepei írjogjiékct bérmontvo kold a cég.
Nyi-lttér
Az e rovat alatt kOalStukárt nem villa] (elelíaiéfet a snrkeastSiéf.
NESTLÉMÉ
■ .. ioiu.miimjui.an ^mm^^^mm
9yomortdtsri.durrl»etoa.WhOTlbansttnvídöksáioira.
^^Kaphsió gyógyszertárak it drogériákban. Kisérleli cztlokra fél dobozok j I Korona.5 * l\'szlell Síu!<>iní\'<r*l protiáoborok n rjoírjlokiíjveo rwdelXMesre állnak a NERUDA NAXDORHAl féle ..•J ^Bnktartan6i»«PrsT.iy.KcCTilhLaÍMuicza7sz. .*■»]
Te«e, hngyhólyait, hngydara és a
koszvénybántalmak ellen, továbbá a légxő éa emésztési szervek hantos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz.
Hn«jh»Jta hmtálnl lellaa uil | ^ í5uJel w&IlW5
Kapható taványvlakennkedtiekben éi ly^Kjaaertirakbaa. A Salvalor-forrU tcaz[alóai«a Epezjeaao
MATTOHI ERZSÉBET SÖSFÜRDÖJE
gyógybily Badapeit (Bodin), Idény iiprllls hő ló lói október hő 15-lg. Kiváló gyágybatisial bír
nöí bajokban és altesti bántalmakban.
RsadetS arvoa dr. PÜL6AR EMIL. Egészségei fskvói. Jutányos lakálok. Ji vsadig l< Ylllaalll-vatatl Iiazektttalél a fívárolial.
Wilhelm Ferenc nrn.k, fyójtyiieréix, cs. és kir. udvari ii&llitd N\'eunkircheo, Alié.Ausztria.
London. Évek óta hsitnilom as On Wilhelm-téle anliarthri.ikui antircuma.ikui vór-tlsstltó-taiját, mert cssk ez tudott raeg-azabadllani eris reumlm.61
Tisztelettel J>orn C F I.ondon <s. Museam Strc«t, a Briiiich Múzeum mellett.
Wilhelm Ferenc urnák, gyógjixcréu, ci. és kir. ndrari izlllito Ncookircbeo, Alió-Auiztria.
Orosz mezíi. Nem mnlzixlistom cl Nigysigodnak legtlutelclteljciebb kOizOoeteme. kifejezni a kotdo.t Wilhelm.féle anüarth-rillkui aotircumltikus vórtiuli.ó teáírt, miutin két teljci esstendón keresztül lábaimon rettenetei reamival kinlódUtn H ai ön vértluli.d.lejgioak huzoilata álul cttól megiiahadulum, amit tehát moit és a jövőben a közömógnek tudomására hozok.
Lekótelezeltjo Ruhertórcr Henrik, adóbeszedó. Kapható Franz Wilbelm, gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállítónál Neunkirchen, Alsó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogueriákban,
1 csomag 2 kor. a raktárból. I posta küldemény 15 csomsg 24 kor. az osztr. magyal monarchia posta állomására.
10.000 pár cipő!
4 pár cipő csak 2 frt 50 kr.
KedvexS tömegei beviiirlíinil fog,! (eoli olcsó írért eladatnak. I pir uri 1 pár nói cipó lökete vigj barna [Ózni való erói siegozétt talppal legújabb forma,
LCo\'^"ürl\'\'1
Mlad a 4 pár 2 frt 50 kr.
— Rondeléiokníl elég a lábhossza. —
Schuh-Export KOHAN\'S
KRAKAU, Nr. 744.
Nem megfelelj tsiveiea kicseréltetik.
Férfiak ingyen kapnak.
oljrsn uj uUlaünjm orvo.igo:, mely u clvcute.t eröt újra meghom, Próbscomogot s egy oldalai kOnyver |,o..4n, jol boc«om«eolv». Ingyen kipjlk mindünk, s lik érte Ittuk. Ex » ItSbi-moluramdrobb ciodsotvosüg, mely megtací-eit ateket. A kik ásulkoti kiMgkiok folylln nemi bajokbin, Siifilitben, ralioiint elvcdiitett férfierő ben itenvednek. El okból elhatStom a, In.éiet hogy egy ingyen orvoiigot magyarító könyvvel egyilt mindenkinek Ingyen küld. Eltel - hulor-voiiigga. a baj «!hon gyOgyltlutO, > m\'lndaiok a kik a fiatalkori kihigiwkkól itfrmuó „4n,l bajokban, ellen,I elgyónglllS,l,o„,,agy krónikus bajokban lacnvednek. otthon gyógyithaljllk magukat. Ei a gyógyucr kóirctellcnlU ajokra a >ier-vekre hat. a hol a megerS.Odé. itükiigei codi-Uto. credtnínynyel gyógyítja ni évek óla tartó bíteg.égoket. o.eg, flat.1 egyartat Irh.l State Metlleal Imtltulnak ai alaM Jelien dőre, a hon-naj. a ciomago; rógtón elklldlk. Ai latéíci leg-taklbb ato<a. akarja megmenteni, a kik keiclés céljából « otthonukat nem hagyhatjuk el A piObaciomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok cbból a teitenelel bajból olthon. Ai lnté« kivételt nem len. Mindenki irhát érette bárhonnan magyaml. mire titokurUa mellett r>o«a-forJultinl egy Ingyen comag orroiiigot kap magyartio könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly népen bo van CKWnagolva, hogy n tanalmit lenkiiem fogja megtudni. A levele! iry. kell ctmexnl: Suté Moücal tnitltuíe, .7Klellroo . Building, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A levelek mindig bérmenleiitendük.
XLIII. ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1904. MAJÜS 7-én.
^Pt
MEGGYŐZŐDÉS
HASZNOT HOZ!
Gyózódjék meg egy «r pr6ba ..gr.nd.lé. "W «ul árslsk szssziclis o.cs6sáBár6i cs áruink elérhetett «.IM ■1.i.i|*rill
pr Okvetlenül leggazdagabb választék ^t
gyapjú-, mosó- és selyem „...fst „5. és nri Msktlt. kalap fc .inden n,,s ruházati Ckk„. sietek. Ukarék és .09.6n,6h, ,i.»H..l.k stb. stb,b6l .Ma a szerübb kiviteltől a legnnomabbig, elismert szolid és Ízléses. ,
Császár és királyi udvari szállitók.
LUDWIG ZWIEBACK & BRÚDER
_BÉCS, VI12. MARIAHILFER8TRA86E 111. ___
Egyedüli szétküldési lm a Monarchiában, mely verseny nélküli olcsó áraknál- minden rendelést 15 koronától teljesen
bérmentve küld. __
Megtekintésre méltó mintagyüjtemények
= Pompásan illusztrált divatárjegyzékek.
jóiillvn, szolid, gyapjú, mosó és selyemszövetekben kívánatra ingyen és bérmentve.
Ml LK A SUCHARD
alpesi tej kakaó . és czukorból áll
Páratlan különlegesség.
GO
. -L i J5 eo •
c 12 1 M oí S ^
» « v í o "2 -z
s- * H 1
ÍU _ -\' S4 u. 1 ; í
-=* s S5 = .iz ffl =5 i"3 S 5
5 r: j; =9 < 5C cc -
gaoooooooaoioapnoooooo ooaopiiooooaaai 81
I
fcV
I
r>
Z. K. •/, 904.
M O LL- F E LE
SEIDLITZ-POR
Csak
Moll
akicor valódlak. ha mindogyik dobos aláírását tüntoti foL A Moll A.-féla SeldlItZ\'perek tartós gyógyhatása & leRm&kacntvbb | testbántalmak, gyomorgörcs tn gyomorhóv, rögzött székrekedés, miv találás, aranyér 6t a lcgkúlftubözőbb nil betegségek ellen, o jeles bAsisxernek értixedek óta mindig nagyobb ^terjedést sxerzett. — Ara egy lepsosetelt eredeti doboznak 2 kor
A., vódjogyét éí la
3b gyomor- ét al- lg
, raajbánulom, vér |q
KÉRJÜNK CSAKIS
GLOBUS-TISZTITÓ-KIVONA TOT
mint ezen ábra
loaooootWDQCxioDOQaaaanaQoaaaoDDoaaaoaQotxjoa
Hamipitások törvényileg fenyittetnsk.
M O L L-F ELE
SOS - BORSZESZ
Csak akkor valódi, k\' „<"«* *om. a. »íoj«j« <«\'
-; .A. Moll* felirata áoouiul ran iám. A Hell-file
sée.berezeez nevezetesen mint fá|daloeiaelllapltd kedlrzeBteel azer köaxvény, cznx ól a meghűlés egyóh köTetitezmóoyeinél legiimereteaebb népaaer. — Efly iaozett eredeti Oveg ára I ker. 90 Olt.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, tegnjabb módszer izerint Vótxitek gyermek és bélgy axappaa > bír ekszerII ipeliaira gyereeekek a felettiek reizére.
Ara deraleaklat — 40 <11. Öt darab — I ker. 80 011. Minden darab gyermek-szappan Mell A. védjegyivei van ellátta.
K 6 « z 6 t k ü I il í i:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tacblauben 9. 87™ Vidéki megrendelések alpont* poeuatánvét mellett tel|eeittetook. A raktárakban tesiék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Karnisán Rosenfeld Adolf Fial.
iSöoooaoooooaooaa lodöaaöaaaaS
miután sok
ÉRTÉKTELEN utánzatot kínálnak.
Fritz Schulz jun.
Aktiengesellschaft, Leipzig u. Eger.
euslein,

ashajló
melyek évek éta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok állal mint gyengéden halhajtó, feloldó szer ajínl-latnak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok, Cukrozott
alakjuk végett a gyermekek is szivesen veszik. « Ztrr 15 pllnlát tartalmazó doboz 30 Bllér egy tekercs, mely 8 dobozt, Q tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 korona 0. é. 2.45 korona ósazeg U előzetes beküldése esetén esy tekercs bérmenteseo kültleük.
S |/fn IMI/ Nensteln FOlöp hashajtó labdacsalf! Valódi
l\\CndUl\\ csak. ha minden doboz bátsó oldala a tórré- 0 nyilej bejegyzett ,lleil Leopold\' védjegyOokkel, vörís-fekete S nyomással van ellátva. Yédjesyezetl dobozaink-, utalványaink- q és csomagolásainknak a .PHIUPP NEU8TEIN APOTHEKEK\' D aláirást kell tartalmazniok. g
NEUSTEIN FÜLÖP X
gyógyliertira a ,S«eot-Lip4tlioa\' Z. K. V, 9
WIBK, I. Bei, Plaikeasaaee 6. fi
RakUr NagykteUiáa: BRLUS LAJOS éa RKIK GYULA gyógyueríoeknél. g
<!í>
Pénzt, sok pénzt,
báronként 1000 korosáig kereshet mindenki tiutes-aégeteo minden sxakisme-rot nélkül.
Koldjo bo ctimét K. 979 jelige alatt a köretke*6 czimre: Annoncen-Abtel-lnnr dea .JCerkor-M&nuhclm.

STEYEK gyógyintézet TÖBEL-FÖRDÖ GRÁCZ MELLETT IDÉNY: május-október. 380 méter a tenger salne felett. 2 vasúti állomás Óráéból kocsival egy óra. Posta- éa távírda állómat. Rég ismert vastartalmú (akrothenne) acóllorráa 80 fok C. (28 fok R,> — 25 fok 0. (20 fok R.) Móraókolt klima, erósitó erdölerogó, kiterjedt fenjnreserdök. Gjógy-jaraiatok, idrgbintalmak ideggyengcség. bitcerino-betegség, bysűria, görcsök, neoralgia stb. ellen. Kó« betegségek: vérssegónjsóg, bél- és hólyaghorot stb. Igen ajánlható Qddlóknek és gyenge gyermekekook. Gjógyeuköx: külön gyógy- és nszóbasin, kAdfOrdök melegrixxel, fearőfOrdók, villanyos ÍOrdÓt massage, snhanygyógykexelés^napfDrdók sat. Olcsó lakások ós egyes sxobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, kitűnő senckar. Á rűrdölgaxgaldságnál kimeri tó prospektus Ingyen és bérmentve. JDr BLVMA UER SÁNDOR, orvos tulajdonol.
Nyomatott Iíj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
Melléklat & .Zalai Klzlfoy- 1904. évi májút hé 7-lkl 19-lk $iÍMÍh»z.
XLIII. f-VKOLYAM.
70% ember szenved étvágy-hiány. emésztési zavar és rcü-detlen anyagkiválasítáaban, s oundenki tapasztalta, hogy ezen bajok által mennyire befolyá sulva Tan az általános közérzet és evvel az élet és teremtő kedv, de a legkevesebben vannak abban tisztában, mely szomorú következményeket vonnak ezen jolenségek maguk után. — É< mily egyszerű itt a sesit-
ség! _ A mindennapi borhoz
„Rohitachi templom-forrás" éi makacs régibb bajoknál reggel (egy érával a reggeli előtt a rohitschi „Styria forrás" a legjobbat eredményez.
Elhízást meggátol
gyorsan (jútállva ártalmatlan) Thiele zsírtalanító teája csomagonként 1 korona 75 fillér. 4 csomagnál bérmentve (utánvét) megrendelendő Ludwig Thiele, Man-heim. (Szétküldés osztr. gyógyszeréezek álul.)
ÁRVERÉSI HIRDETÉS.
Golenszky Paula és Ferenc kiskorúak részbeni tulajdonát képező nagykanizsai 8088 sztjkvben 318/cz. bt. a l. b. 1; ás 322/a 2. b. h. bi. lírsz. alatt felvett s a Király Pál-utcában fekvő házhely nyilvános Onkénytes árverésen 1904. május 28-án délelőtt 10 órakor Nagykanizsa város árvaszékének hivatalos helyiségében (Városháza II. emelet 28. ajtó alatt) gyámhatósági jóváhagyás föntartása mellett eladatik.
Kikiáltási ár 2400 korona, melynek tizedrészét vagyis 240 koronát a venni szándékozók tartoznak letenni bánatpénz gyanánt.
Az árverési föltételek az árvaszéknél megnézhetők a hivatalos órák alatt.
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában. 1 FfRFH #
ZALAI KÖZLÖNY
1904 MÁJUS 7-én.
XXIV-ik magyar királyi
JÓTÉKONYCZÉLU ÁLLAMSORSJATEK
nicljmk remélhető tiszt* jövedelme közhasznú él jótékony czélokr* tog forditUltoi K: en sorijitiJknik 7691 nyereménye tao 365,000 korona Cwxegben késxpéozb«n.
FŐNYEREMÉNY 1)0,000 KORONA,
további:
1 ÍSnyfroCDÍny ■ . . 60 0<!0 kor | 20 nyeremf-oy &..........500 kor
1 .....20.0 0 . ! 60 .......100
1 .....10,000 , I ......... -
•i ujcrrtoínv i ... . 6,000 . .......60 ■
6 . \'.....í.000 . 1000 ....... 20 ,
10 ...... 1,000 . 6400 ....... 10 .
Húzás visszavonhatatlanul 1904. juniua 30-án.
Egy sorsjegy ára négy korona.
Sorsjegyek kaphatók a magy. kir. lottójSvedéki igazgatóságnál Bud.pesteo (Vámpilou), valamennyi posta-, adó-, vám- és 8Ó-hivataloál, az ósBzes vasúti állomáíokoD » a legiőbb dohánytózsdébeo és váltó-Ozletben.
Magy. kir. Lottójövedéki igazgatóság.
— jíuzás már
az l-sö osztályú j egy egész sorsjegyek árai: ( |<}
Ifj. Wajdits József papírkereskedés
Nagykanizsa, Deák Ferenoz-tír.
1904. május 17. és 18-án
epy fél Bgy negyed egy nyolezad
6 kor. 8 kor. 1.50 kor
Grár: HYER&ES-UJFALÜ (Bszterjom m.) Sflnöiiycini: Elemit Budapest. Telefon 12 -92. Gyár: 7ÖCKLáBRUCK Felső-Ansztri;
ETERNIT-PALA
HATSCHEK LAJOS SZAI
■V Elpusztíthatatlan, könny 0, tetszetős, olcsó 6a tlirilló tető fedóanjag. "VI
ETERNIT MÜVEK HATSCHEK LAJOS BUDAPEST, VL. Andrássy-ut 35
Elsőrangú referenciák. — Jótállás. — Évi gyártás 1500 kocsirakomány. — Kéljen ismertetést. Ezen anyag kapható Sartory Oszkár urnái Nagykanizsán.
TSrBkaéll
kedvez föárudánknak a szerencse. RBvid idő alatt 15 millió korona nyereménynél tfibbet fizettünk nagyrabecsült vevőinknek; csak a legutóbbi időben is
a legnagyobb nyereményt és pedig:
a 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre.
1100.000 koronás [önrerenénjt 114366. a, sorsj-re I a 80 000 koronás ISojereuéüjt j 83061. a. soisj. re
1100 000 1100.000 a SOOOO a 90 000 1 90 000
« 52528. s 947S0. Í 109780. •i 83610. a 92787.
a 70.000 a 70,000 a 60 000 a 60.000 a 50.000
s 81161, a 5498, a 51613. a 76347, a 4036.
és ezeken klvDI még egy&b sok nagy nyereményt.
r,„. Aiínli"lt, .%n0é1l\'°«7\' b0«J\'1..a TÍláS legesélydusabb osztálysorjátókábsn vegyen - A most kővetkező magy. k,r. szabadalmazott 14. os.tálysorsjátékb.n újból
110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jnt & össtesen egy hatalmas összeget,
14 millió 459.000 koronát
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
Továbbá 1 jutalom 600000- 1 nyeremény 400-00A.
U200000, 2 a 100000. 1 it »<MM>o,2
80 000, 1 a 70000 2 a líOOOOU SO^OO
40.000,5á80.00©.3 aS85000,8a 20000
8 A 15 000, 36 á ÍO OOO korona és még sók egyéb összesen 55-000 nyeremény és jutalom 14,4á«k.AAA
kornna Bsszenbpr
Az L osztályú sorajegyek tenszerü árai:
V. eredeti sorsjegy frt -.75 vagy k. 1.50; \'/. eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy k. 3 -A \' • . 3 - . . 6. ; \'/, . . .6.- . .
f. é. május hó 17-ig
bizalommal hozzánk beküldeni, miután » huzáa már május 17. éa 18-án lesz
ISA
TÖRÖK A. És T
BilHHÁZA BUDAPEST. Hazánk legnagyobb osztálysorsJáiék-DzIete.
Fóárudánk osztilysorsjáták-Dzletel: KOzpont: Teróz-körut 46/a. I. fiók: Viczl-kírut 4/a II. fiók: Huzeum-kürut ll/a. 01. fiók: Erzsébet-körűt 54/a.
Bfradclglcfél Iciij.ndó. Kérek részemre .
TÖRÖK A. és TAKSA bankháza Budapest
jegyet a hi^Te"^.^ egyatt MM.T ^ »«-
I ittarttelenl kérem -korona óaszegben j p«»ta»talriojnjal küldőm
(n.lMlral.n I...1I.________
A* Ö6szeget__
ncUíkelím banljesjokbcn (béljcgeiben)
| |ineti telüó törlendő.
XUIl ÉVFOLYAM.
FR7SFRFT KIRÁLYNÉ ALAP-SOR SJÁTEK . FÖNYFREMENY
100.000
korona, továbbá nyeremények a 10.000, 5000, 3000, 2000 1600, 1000 kor. stb. stb. Összesen 7000 nyeremény. ,
m- EGY SORSJEGY 1 KORONA.
HÚZÁS
mulhatlanul 1904. évi május hó 28-án
hatósági ellenőrzéssel.__
„„lilék fiíkkeselöségénél, Budapest, V. Nidot-utea 23. sziat.
mm,
i \\


1W08 óta forg-alombim.
BERBER-fáia QYtíflY-
KÁTRÁNY-SZAPPAN
■TTMI UUaUli.k ill^ J^^S^MMaf^
& mindennemű bőrkütefjek
a ttmkUdMlN* •){{oHoi« kitrAar* iéttTW^a klUoUdu IdOU t>*rt>«t«ca**«ta-*l
~T\' sikarni alkalwaatatlk a k4fciflT«»w*» a
BBTflBr-íól« Méj»-kítPíi^*n«z«wi«ii, •xarebftr S^Aátmlmuuágm\\ -
nHinllktal «M(ál
Beroer-uk glicerln-kátránvszappan
H/), iljMrin-Urtitoomil U flnom Wattal. Ar«
UUwtUs Bwep-«le ffi-axaop.nt k4ij«o fa Brr«l>». ttBain dmkl
rajta UctM U ttl Utbalo T«4-
fi. till1 *C«.
KUtSüi™\' dlax-
•klarUW nii^B |ftt Yi~ ■■
ara AT fcamaal > *irftai wUfkiiUlttv® im-bw Oh cfTtptk kik a kátrinTManol tttrbatik.
UMllioU MtriniMJ •íftá\'HIJok u ■■IbrMal ••»»!«»«■

\\m-baa.
ttlrbtUk, axiaUha. .p|>»»». untját "1

\\ • •■■•2 Unlliott rTtrinihAl •Ife.Mjak aa nUrM«l""W"
: Í H«»U1« aBUurMoI .«pn.» (feWr kMríJV --.
? ■■ ■ ? «1d«tM4« alatt hoiunk tor*alo«nba. Föiajok a kfrrtfkaMk : »-l
anttoaaal — ii»*n. anUimol knr»a.aaaw»Ba, -
Mlk«Msappaa, Mati>rM<»l*tafa<«jMAMM, Mihr»-•*i.rlXMri»«*tleU»sa«»|>»«. A» aatnraaiUaapfaaok arrod M»4tSuk alajjio WtohkMk >xoa!-,L-L —V
SS
S
fy
tfcxtátlaaaáral «Uan. — Kapható nbfjUnkto
O. H«ll * Oomp ,
tekuak , b\'WojaJtak börkfll «Uan. Ara darafcoirtéol 99 u™,. iban *» haaoalé QiUUkbao. Wi« - -------
<UDMaok a 4a a
oiMr.
in, i., atocnc. a. e> Lílí
... .. u.k. r.l..i.mi»
ÜHTUVniIll Mr.kUr:
Budop.ii, K&aly-ti., Th.ll.r.y.r . ■ Kelt., X,ln)ri-ai«i-KlclBjb.n ««uh r- ö<7.«ort*r»lb.n
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertári, valamint Magyarország több gyógytárábsn.
Szabadalmazott önműködő
zalai közlöny
190*. MÁJUS 7-én,
A Rlchter-féle
LlnlwenLCapijm
Horgony-Pala-ExpoUor
Oirt lóri kinréUlt hlxiszor, a moly ml, több mint 33 év éta
biilialóWaraaréSlattJ™\'^
kítirÍBÍltl. WÚIBil W Btjli.IElK!
T»i t Áa SlUnvnbb uláowtok miatt „ buvi^.rliiVorúva!o.-«Vlc-
BVínk *i csakis oredt\'li üvegokot ioboiAbw a ..Kitim" véljray sycl
junk ol. - 80 L,l \'.40r.o-.2k. krlan a loctóbb smí.viíjrt-\'\'--kaitatí. Firaktóritörök József g>í.sy™orM>o<ii Budapesten.
<■ klctorF.iiislirsi
eaáaa t* klr. udratt aiullltók-.-ItudoUtadt.
m
Sfiénásij
Idény: májua— október.
mr (Téli kúrák október—április hónapokban.)
tíL? BuaT&r,
A c. klr. azab. dili »a»ul illomi.a. - KSzvrtlon 5..x.k»tto.4a Bud.po.t 4. Bicac.ol.
A CS. Klr. »Z»ü. u»n --------- ----------------^
Vastartalmú forrás- és iszapfürdők. por °„ln.,
-. __V..A...1 K!r X1..M n.-,i KaioVnil. vérszcBénytéin
34* BO* O. Mirtiuy-.
-----J----------purc««MUj\', tükör-, ittap- Ói lip-
fflraök Sikeres gy6gYbatás»*l bír w nöi Ujoknil, vér»zcgtoy^gí>é>. Unrtny é* «uxo«
"íbt; liuil. «d5. ».^Ut.kWl ÍV..VO, A fürdők í. l.ko.«%ok «íy r.B.k i™yík„. rílLy kü.«pío roksicnek. Acotylín-vUitlU., «n«i»r, 1>™-Ic„ri,., lokopllya, tlacmul.HigoV, ÍVtoLkOn,.",. Cy6«y0,a kfctadaltok a WrtíaolUog 4. tij«ptle«:
SSÍTra. sítik\' molyok loginkibb „yagjm.l i.. UiDlta. .J1"™*5
EtkozOs ■ lűrdoszdllodiban ha.ottta: I. o.ltily 80 korona. II. osztály 60 korona. El»-firVűtlm,. Katoaatlutok, illeti í. »J.«tl tl..lvi..lök k«d.«™toyl..a A.
« L Sí idí..íb« arcngctlniínyok. FfirdSorvos: dr. Fl.ch.r Simon, asnklril a v»-
íoVb» Zti ktt1. tniik&dlk - Prospektussal és folvlligo.ltiawl kíszségoson szolgíl a
Daravári fürdöbérlat igazgatósága.

jn|t
IcgjotG c.-voiitlcivípapír.
Kapható: cí|j. cÉűSíef
XJtKXHKttXXXX*
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Köhögés, rekedtség •"\'»
elnyálLásoclis ellen gyore és biztos batá»oak
Eioí mBllpasztillái
az étvágyat nem rontják és kitOnö izUek.
Doboza I kor. ós 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Fő- és ssétkQldési raktár:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Vici-ldrut 17.
Éljen!
Egger mellpaaztiHa
csakbaiaar mo£fL¥ beyilolt.
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gynla és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Hock János imakönpsi 1 forint 20 krtól 10 forintig.
szőlőtelepek
ós komlóültetvónyek befecskendezéséhez,
OfliölcsfáUt Károsító rovaroK,
a szegecs és tormáncs kiirtására, walamint a levélbetegségek elleni védekezésre stb. io vagy 15 liter töltésű
Önműködő, hordozható permetezők
rézOsitel is,
petrolenm-yegyltő-késiülékkel, \'agy anélkül; kocsira szerelt, önműködő permetezők gyártatnak és szállíttatnak különlegesség gyanánt
M A Y F A11TII PH. » TA.
mezőgazdasági gépgyárak, boraajtólc és gyümOIcs-értékesitő-gépelc k015n-legességi gyárai által
BÉCS, II. Taborstrasse 71. sz.
Klmorltö árjegyzékek Ingyea. — KéprUelék és Tlszonteladók keresteraok.
T. CZ.
NAGYKANIZSA, 1904 április hó.
Vagyok bátor legalkalmasabb
AJÁNDÉK TÁRfltiKKAL
dúsa,, f«l»xe..U »»»« "^\'rl\'Í^T.tok <. kor .zémir. .jindék « dlazmüvek, pompás kdtésü
wJí tiS dlszíővélpapiíok, fróssorov, Ur«a- és fdl-naptirak, térsas-jitékok, „guj.bb h.ngjegyok, nagy l«l«t"kb°„ Satl\'A I....Í irodalom „yö\'ngycin kivül . német irodalom keresett müvei, 1= be.zereateot. ugy, hogy m.nden tekintetben m-idot nyujl.ik bc^es tgenycinek kielcgttesere. Kz alkalommal sttives ligyelmebc ajánlom
HAK6SZERKERE8XE0ÉSEIET
a hol különösen u t.nutó ifjúság számára szolgálhatok hassnos is in.r.datidí, beesü ajándékokkal. ZonélO müveket és mecha-h^gazíreket mriyélt diszes ajándékokat képeznek, szintén raktáron tortok s esetleg téazletUzetesre I, sztvesen „engedem. Továbbá legven szabad több uj belúlajbul dúsan felszerelt
X 0 N Y V I Y 8 M D Ál AT
becses figyelmébe ajánlar.i. Névjegyeket, e.ketési és bili meghívókat IzUaesen it jutányos árakért ké.rltek el.
Üzletemet szives jóekarntába ajánlva vagyok ..... ,
mely tisztelettel
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyv-, papir-, \'xenemú- és hangszerkereskedí. -- ;
Teljeaeu feleaorolt mestorbegedü Igron Unom letvit«lben, hiiní»a>, vonovnl 6a ríirhato tokkal CSAK lO FftT.
A liol zongora nincsen, s gyönyörű zenét hallgatni és tánozolni szorotnek, ott nélkülözhotlen a
„MIGNON" fc,
szalon zonélö mű. mely a leghosszabb operá^ táncz-zenét slb. hangjegyról játszik.,. ,
A táBCz-ziait magtzakitát nélkül szolgáltatja. Ara 25 éa 32 forint. .TSl.. Vandéglötöknck myoi fail»i;:sxliH
Pailas mi Lexikona IS kfitetbaa filbörkitiikii in 98 fri., rétzlitlzatiin ii migkaphat
m
ti.
^fi
NAGYKANIZSA, 1904. május hó 14-én.
20-ik szám
XL.I1I. évfolyam.
I
10 kot. - au. 5 kor. — AH-2 kot. 5n fin.
Ejí«« trre
yr~. érrp Íipjjypdúírí
Ktrjcn axira 30 flll.
HIRDETÉSEK
12, . rainileu tovlW >»rírt 10 fi"
HVILTTÉRBEK
p.tuloío\'okél. M finírír. .«*-
\' ook fel.
KÖZLÖNY
A kp szellemi ré«<5t Illető minden közlemény a felelős arerkewtŐ nevére, ar anyagi résrt illető közlemények pedig a kiadó nevéro címzetten Nagykanizsára bérmentve inlézendők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak cl.
Kéziratok tlBHzanent küldetnek
A nagykanizsai ylpar-Testület, • ja részvénytársaság,\' .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egyle," nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a
.nagykanizsai keresztény jótékony
„nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,\' a .Koton takarékpénztár a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület,\' a .nagykanizsai tanítói járáskör,
katonai hadastyánegylet,\' a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Aratási kilátások.
Bárhol fordul most meg az craher, mindenütt arról hall tárgyalni, hogy katasztrofális hatása lenne annak, ha az obstrukció és a vasúti sztrájk által okozott kiszámíthatatlanul nagy károkhoz még egv rossz termés is csatlakoznék. Komoly szakemberek nézete az, hogy az obstrukció, sztrájk és az ilíarni kiadások Dagyobb mérvű szaporítása mellett egy rossz aratás egyszerre visszavetheti Magyarországot a 70-es évekbeli deficites állapotba. Ez okból nagyon is értjük, hogy most fokozottabb mértékben érdeklődnek az aratási kilátások iránt. Számolra az érdeklődéssel, a következőkben közlünk egy kis tájékoztatást, mely — ugy reméljük — nem igen lesz eltérő attól, amely rövidesen hivatalos alak-hun fog napvilágot látni.
Április második felében a meleg időjárás körülbelül pótolta azt az elmaradást, melyet az azelótti esős és hideg időjárás előidézett és igy a vetések fejlődése ellen, általánosságban, panasz alig lehet. Nagyon örvendetes jelenség ez, különösen azért, mert panasz a vetések súlyosabb károsodásáról sehonnan sem érkezik és igy szinte joggal feltehető, hogy az állapot körülbelül mindenütt kielégítő.
Ez a körülmény azért is igen mérvadó, mert tudvalevő, hogy a mezőgazdák nem igon szokták elhallgatni még a kisebbmérvü károkat sem, melyeket vetéseik szenvednek.
Az április első felében uralkodott hidegebb időjárás — mint némely gazda Írja — legfeljebb az aratás megkezdését togja késleltetni, de másfelől meg lesz a vetéseknek az az
előnyük, hogy a lassúbb fejlődés folytán erőteljesebbek lesznek.
Máskülönben a gyakorlat és tapasztalat bizonyítja, hogy nem mindig szenvedett késedelmet az aratás amiatt, hogy a tavasz a szokottnál hűvösebb volt, mert a tartós meleg időjárás befolyása alatt a természet még sokat pótolhat abból, amit a hideg folytán elmulasztott.
Latba esik még az a körülmény is, hogy igen kevés ok volt arra, hogy a vetéseket ki kellett volna szántani és hogy a szokásos tavaszi áradások is csak igen gyéren jelentkeztek, ugy, hogy e tekintetben sem jelentenek nagyobb károkat. És mivel a tavaszi vetések is elég kedvező körülmények közt folytak le, a normális időjárási viszonyok a tavasziak tekintetében is ki fogják elégíteni a várakozásokat.
Be kell ismernünk, hogy az aratási eredményre nézve május és junius hónapok is nagyon mérvadók, de köztudomású, hogy legveszélyesebb korszak az átmenet a tavaszra és ezen szerencsésen túlestünk.
Ha még a mai és holnapi májusi fagyok is elmúlnak miuden következmény nélkül, vagy — ami nem ritkaság — teljesen el is maradnak, Magyarország ismét — most már harmadízben — jó vagy legalább kielégítő aratásnak fog örvendeni és ez sok sebet fog behegeszteni. Április utolsó és május első napjai azonban némi, habár szerintünk még korai aggodalmakat ébresztettek a gazdákban. Az ország nyugati részét kivéve, eSö már 2—3 hét óta alig volt, minélfogva főleg a homokos területeken a vetések már sinylik a nedvesség hiányát. Ha meggondoljuk, hogy egy középnagyságú gyümölcsfa naponkint
80—100 liter vizetijzad ki magából, tehát ugyanannyinak a felszívására van szüksége, elképzelhetjük, hogy az esőhiány hosszú tartama mekkora kért okozhat, főleg most, midőn a növényzet a gyors fejlődés évadját éli. E bajt azonban néhány kiadó esőzés elháríthatja, általában pedig az esóbiány még nem szült észrevehetőbb károkat, nevezetesen a mezei egerek elszaporodásáról még sehonnét sem érkeztek jelentések.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk egy nagy kalamitás bekövetkez-hetéséről, melynek híre a levegőben van. Biltarmegyében a felbujtogatott román mezőgazdasági munkások aratást sztrájkkal fenyegetőznek. Ez magában véve még nem volna jelentékeny dolog, mert Biharmegye termését a sztrájkoló román aratók nélkül is be lehet takarítani, attól félhetttnk .azonban, hogy a szünetlenül munkás szocíálista agitáció az aratási sztrájkot átplántálja az Alföldre is. Hir szerint c tárgyban a szociáldemokraták legutóbb megtartott kongresszusán titkos megbeszélések folytak és a sztrájkra ingatók máris bejárják az ország egyes részeit. Hogy az általános aratási sztrájk mekkora kalamitást jelent, azt nem szükség fejtegetnünk, idejében való preventív intézkedésekre van tehát szükség és erre felhívjuk a kormány komoly figyelmét.
Szeg ény ügy unit.
— A riroii ízcgényüayi axabáljrendclet tervezetért. —
Az a sürgős szabályrendelet, a melynek elkészülését oly régóta várjak és a mely városunk egyik logfontosabb ügyét, egyúttal legfájóbb baját intézni illetve orvosolni lesz hivatott, immár tervezetben elkészült. A szegényűgyről való ter-
vezetről szólunk. Városunk OgyeB-bajo.i dolgai között nem kevés gondot okozott eddig a Bzegénjügy rendezése, a menoyi-ben eddig a szegényekről uagyon kis mértékben gondoskodtunk és az a kis mértékű gondoskodás éa a város lakóa-ságának nagyOD alkalmatlan volt. Ugy látszik végre a sok hirlapi és más oldalról való sürgetés utáu elkészült a szegényügyi szabályrendelet tervezete, a midőn pedig a szegényügyi bizottság eme munkálatát a felfőbb fórum jóvá fogja hagyni, szegényügyünk rendezése végleges megoldáshoz jut.
A szabályrendelet tervezetét akarjak pír sorban a t. olvasóközönséggel megismertetni. Nem mondjuk még el bírálatunkat a üzegényügy rendezéséről, mert ez még nem végleges a városi közgyűlés határozata után majd visszatérünk erre. — csak néhány megjegyzés mellett referálunk azokról az intézkedésekről, a melyeket e szabályrendelet tervezet célba vett. —
Hoity a tervezetet minél alaposabban megérthessük külön kell szélaouok azon egyes fejezetektől, a melyek a tervezet szövegében is feltüntvo vannak. Igy a tervezet .A kőzsSgélyezésről általában" cím alatt szól a segélyezés alanyairól. Meghatározza, hogy a város kiket része-sit általában segélyben, felsorolja fajon-kiut azokat a szűkölködőket vagy betegeket a kik, ha minőségileg a szabályrendeletben meghatározott segélyben ré-szesüleudökkel megegyeznek, a város által segíthetni fognak. A minősítést a szabályrendelét a városi tanácsra ruházza egy kissé hosszadalmas eljárási móddal, amely ugyan annyiban jó, hogy a város jótékonysága nem lesz pazarolva, arra azonban a figyelmet lel kell hívnunk, a mit különben a szabályrendelet későbbi pontjaiból is kiérezhetni, hogy ezen eljárást t i. hogy valaki a város által Begéfyezendő szegények közé felvétethessék, — minden esetre az adott körülményekhez képest meg kell előznie már egy előleges segélyezésnek.
Ezen első fejezetben felsorolja a szabályrendelet tervezet, hogy a város a következőket — u. m.:
a) a taiáit, továbbá a hatóságilag el-
hagyottnak nyilvánított, valamint azokat a 7 éven felül lévő, do 15 éves életkort még el nem ért gyermekeket, a kiknek eltartásáról törvényes hozzátartozóik nem gondoskodhatnak, illetőleg kellően nem gondoskodnak és ez által tisztességes felneveltetésűk veszélyeztetve van;
b) a kórházi vagy gyógyintézeti ápolásban nem részesülő betegeket;
c) a kórházi ápolásra nem minősített, vagy innen elbocsátott gyógyithatlan betegeket ;
d) a nem közveszélyes elmebetegeket,\' továbbá az ártalmatlan hülyéket, süketnémákat, vakokat, nyomorékokat éa elaggottakat, a mennyiben közsegélyre szorulnak;
e) a munka és keresetképteleneket és olyanokat, kik betegségük alatt kereset mődjukat< ideiglenesen nem folytathatják, addig mig teljesen felépülnek és munkaképességűket viaszanyerik és csak annyiban, a mennyiben már valamely beteg-segélyzö pénztár segélyezésében már nem részesülnek; — segítségben részesíti azokon a módokon, a melyet a tervezet második fejezete a következőképen állapit meg:
a) a rögtöni illetve esetről-esetre való
b) az állandó havi segélyezés;
c) kenyér, tüzita, szén stb. természetben való nyújtása;
d) a népkonyhában való étkezés;
e) a gyermekeknek hstősági gondozásba való vétele;
I) ingyen orvoslás;
g) a Bzülészuői segély ingyen nyújtása;
h) ingyen gyógyszer rendelés;
i) gyógyászati segédeszközök rendelése ;
k) ruhának természetben való adása;
1) Bzegényházba, árva- és azeretet-házba és egyéb jótékony intézetekbe való
m) ingyen temetés. Igy látjuk felsorolva a szegény segélyezés tárgyait és módjait részletesen a tervezetben. A mi az előbbiekre vonatkozik az a) pontban találunk valami kérdezni valót, azt t. i. vájjon a 7 éven felüli jelző, a talált és a hatóságilag elhagyottnak nyilvánított gyermekekre is
TÁRCA.
Jókai Mór mint képviselőjelölt.
— A »Z*Ui Kiil3ny< eredeti tiicij.. —
.fókái Mór. hűlt tetemeit f. hó 9-én átadták az anyaföldnek. A mi benne mulandó volt, azt a hant és a márvány fedi. A mulandóságnak nyomán fog kelni az elhunyt iránti tisztelet és hódolat, mert a nemzet hú fiai ehhez a sirhoz fognak zarándokolni, hogy hálálkodjanak a ragyogó képzelet alkotásaiért, mo-lyekkel a nagy költő megajándékozta nemzetét.
Minket kanizsaiakat is kedves visszaemlékezések fűznek Jókaihoz, a politikushoz. A politika ugyan nem volt legkedvesebb foglalkozása, de szivesen meghozta az áldozatot, melyet pártja tóle követelt. Ebben ellentéte volt Arany Jánosnak. Arany János csendes szemlélő természetű volt, Jókai ha nem is kereste a népszerűséget a politikában, — erre szüksége nem volt,
— de a nemzet kereste őt, mert & népszerű ember kellett a politikának, a pártnak, hogy népszerűvé váljék általa.
1880-ban Csengery Antal halála
után, hívásunkra megjelenik köztünk, de már mint kormánypárti képviselőjelölt. A lakosság fogadására fényes előkészületeket tesz. Augusztus 8-án délután félkettőkor 40 hintó zászlótartókkal a bakkon kivonul a pályaudvarhoz, hol Hortelendy Béla pártelnök üdvözli Jókait és a kíséretében megjelent Hegedűs Sándort.
Az ellenzék som volt tétlen. Le-küldto hozzánk Eötvös Károlyt, aki a „Szarvas" vendéglő udvarán két óráig tarló gyújtó beszédet mondott Unger Alajos pártjelölt érdekében. Leküldte Verhovay Gyulát, a néptribunt, aki akkor politikai pályája magaslatán volt, hogy lerontsa Jókai nimbusát és végül leküldte Irányi Dánielt, aki a wKo-rona" vendéglő ablakából szónokolt a népnek.
Augusztus 8-án este Jókai tiszteletére nagy fáklyásmenetet rendezett a párt, melyek akkor népszerű szónoka. Simon öábor az erkélyen megjelent költőt igy aposztrofálta :
„Szép vagy ó hon, nagygyá csak fiúd szent akarata tehet."
Ily férfiút találtunk mi ldmagasult sze-
mélyedben, kinek kezeiben látjuk eresen és feltétlenül biztosítva szeretett hazánk és választó kerületünknek jövőjét, mert tudják, liogy mindkettőnek bajait orvo-solui, hiányait és szűkségoit megteremteni, és azokat fentartani is tudod.
Azért ha Isten is ugy akarja mint mi, ugy ■ néhány nap múlva, talán éppen e fáklya fénynél eget rázó lolkesUléssel kiálthatjuk: Éljen Jókai Mór nagykanizsai kerület megválasztott országos képviselője I
A szűnni nem akaró éljenzés lecsilla-pulta után Jókai Mór köretkezóleg válaszolt,:
Tisztelt polgártársaim i
Fogadják önök hálás üdvözletemet azon köszöntő szavakért, melyeket hozzám intézlek. Nem első előttem e nép riadalmának hallása; számtalanszór hallottam ázt.
Hallottam 1848-ban, midőn felhívásomra a szabadság jelszavát felkiáltá a nép; hallottam 1849-ben mint a csaiák zaját és hallottam a nép ezen moraját 12 keserves esztendőn át, mit csak a költő hallott meg; hallottam az ty szabadság hajnalán 18C0-ban mint a nép követelését e riadalt; hallottam e népriadalt a király koronázásakor mint a kibékülés üdvözlő szavát és hallom most, miut óhajtását a népnek a béke nj korszaka iránt, hallottam, midőn a nemzet mindenkivel kibékülve megtalálta azon utat, melyen leginkább boldogulhat s ez a mnuka tere. (Éljenzés). Nagyon könnyű a mi hazánkat szeretni. Sok földet bejártam, ehhez hasonlót sem népet, sem országot felfe-
dezni nem lehet. Könnyű ezt szeretni, de kell okosan szoretni.
Szeressük az erkölcsös életet, szeressük a munkát, szeresse a munkás a maga műhelyét, szeresse * mindenki a maga embertársait: akkor fogja igazán szeretni a hazát és csak igy lehot a haza boldog. Elköretkozett az idő, hogy dolgozzék mindenki saját hazája jóvoltáért l Adja az Isten, hogy diadala legyen önnek a munkának 1
íljen a haza sokáig 1 (Hosszan tartó
Ugyanaz nap este a város színe java gyűlt össze a „Szarvas" vendéglőben. Vig poharazás közben megszilárdul a győzelem reménye. Hasonlelküek együttléte bizalmat önt a kishitfiekbe is, a bor feltárja a szivek kapuját, és mitől a szív dagad, attól megindul a beszéd árja. A Jókai tiszteletére rendezett társasvacsorán is már magasra felcsapott a győzedelmi remény árja. — Jókai felköszöntőjében évődött Eötvös Károlylyal. Azt mondja Jókai:
Eötvös Károly barátom, miután igen nagy ellenségem, kegyes volt olárulni, rám .nézve igeu kellemesen elárulni, hogy Magyarországon engem nem is annyira a férfiak szeretnek, mint inkább a nők. (Éljenzés) — Ez nekem olyan felejthetetlen rágalom marad, mit neki nem tudok eléggé megköszönni soha.
Mikor az örökké beteges népnek küldöttsége eljött hozzánk, kik között egypár okos ember is volt;"én azoknak azt mondtam: Ha ti azt akarjátok, hogy jó szövetségeseitek logyonek : oszszáíok meg hölgyeitekkel, nejeitekkel, a terhet; vegyenek részt ők is küzdelmeitekben.
Lássátok azért vagyunk mi magyarok oly hatalmasok, mert ók segiteuek minket, buzdítanak;
Tegyetek hasonlóan.
Én ezért a magyar nemzet nomcsak szebbik, hanem mint Eötvös, nem á Károly, hanem a József (Tetszés) mondja: a jobbik feléért emolem poharamat^ kívánom, hogy az Isten éltesse, boldogítsa és tartsa meg Nagykanizsa város hölgyeit. (Hosszas r"---\'- *
Négy nappal később, hogy ezek a beszédek elhangzottak Unger Alajos volt a nagykanizsai kerület megválasztott országgyűlési képviselője. Jókai gyorsan megvigasztalódott. Hisz neki már volt kerülete I Ö csak azért lépett fel Nagykanizsán. hogy a Deák-párt egy ősi fészket népszerűségével minden ostrom ellen megvédje. A politikai küzdelemben akkor itt elbukott, de ama napok emlékeit kegyelettel őrzi az egyívású kor.
VILLÁNYI HENRIK.
Lapunk mai számához féiiv melléklet van csatolva.
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. MÁJUS 14-én.
vonatkozik, vagy csak azokrs, akikről 15 éves korukig szülőik nem gondos-koduak. Azt hiszszük, hogy csak ezen utóbbiakra, mert mindenesetre a város jótékonyságát uem akarja a talált csecsemőktől som megvonni és e pont kétértelműsége csal1 szabatos stílus hiánya miatt vau.
Különben a pontok eléggé tág körben felölelik a segélyezésre azorulókat, úgyszintén a felsorolt segélyezési módozatok is alaposan akarják enyhíteni a szegénység bajait. IdeáliB dolog városunkbao természetesen az lenne, ha egy szegényház fönnállása mellett élhetne a város a szegény segélyezés eme módozataival.
„A közsegélyezés nemeiről és mértékéről" szóló második fejezet egyéb pontjai kiterjednek a segélyezés mértékének általános és esetről-esetre irányadó is-mérvoire. Nagyon nevezetes e szakasz ama intézkedése, a melyet különben tudományos munkákban lépten-nyomon megtalálunk, hogy a közsegélyt olyanná kívánja tenni, hogy a segítségre szorult, ha csak nem végleg munka és keresetképtelen, ismét kereső tagjává legyen a társadalomnak.
A tervezetben még öt fejezet van, a molyek a segélyezés igazgatásáról, a ae-gélyezési eljárásról, a koldulás megakadályozásáról, a költségek fedezéséről és o szabályrendelet életbelépéséről szólnak, ezekről részletesen csak a jövő számunkban fogunk írni.
Előre jelezzük azonban, hogy a segélyezési eljárásban a tervezet nagyon modern elvek szerint jár el, s ugy látszik az elberfeldi módszerhez hasonló akar lenni, a mely módszert annak idején, midőn a szegényügy rendezését sürgettük lapunkban, ajánlottuk a szegényügyi bizottság figyelmébe.
0 A
A hus drágasága.
— Kartell. — FogyaizUsi pótadó. — Vigattsi dijak.. — Uhet-o a hus irit limitálni ? —
A napi hirek izgató szenzációinál, politikai és diplomáciai mozzanatoknál fontosBbb cs életbevágóbb kérdésről van szó. Arról, ami táplál berniünket: a hu6ról. Tudvalevő, hogy ennek az ára a mult hónapban városunkban iámét emelkedett, a marha-, borjú- és aertéshusnál nem kevesebbel, mint kilogrammonként nyolc krajcárral. Ha tokintelbe veszszük, hogy a hus városunkban eddig is méreg drága volt, drágább, mint bármely vidéki városban, mondhatjuk, hogy az ujabb áremelkedés egyenesen eltiltja a kevésbbé vagyonos osztályokat a hus élvezetétől. Nem a szegény emberekét értem itt, nzokat a szűkebb értelemben vett szegé-nyeket, kikről cikkezni szoktunk a jótékonyság nevében és kiknek részére népkonyhák és más jótékony intézmények exisztálnsk, hanem értem a társadalom egy munkás, szilárd rétegét, a hivatalnokokét, a kiskereskedőkét és kisiparosokét. írtem mindazokat, kiknek havi jövödelme a 300 koronát nem haladja meg, vagy ha meghaladjB, családjuk nagy száma nom engedi meg, hogv jövödelmük-nek megfelelően éljenek. Nos, szeréoyeb-ben dotált pályák munkásai nálunk nem elvből, de a körülmények kényszere folytán sorakozhatnak a növényevők táborába, mert képtelenség. hogy valaki 100—ISO forint jövődelem mellett naponta csupán húsra átlag másfél forintot költsön. Ezek az emberek a jövőben megvannak fosztva attól, b0Ry hússal táplálkozzanak, a legegészségesebb, legtöbb erőt nyújtó tápláléktól vannak megfosztva.\' Ez pedig igy nem maradhat. Vétek, bün, merény-1 e t mindnyájunk ellen, ha ezen az égbekiáltóan visszás és tarthatatlan állapoton bármily utoo-módon, bármily áldozat árán is nem segítünk. Valóban, bámulatos a kanizsaiak türelme. A közönség forrong, sirva panaszkodik a drágaság átka miatt, de mindenki csak a szomszédjának panaszkodik, e keservekből a felszínre Bemmi sem kerül. Mig máshol, a fővárosban és Bécsben a város vitálisérdekének tartják, hogy a hust olcsóbbá tegyék és az ily irányú mozgalomnak mindig hivatalosan maga a város a megindítója, nálunk nemcsak hogy a hivatalos körök részéről találkozunk megfoghatatlan indolenciával, de a közönség sem fejti ki a folytonos áremelkedésekkel szemben azt a rezisz-táncíát, melyet kifejtenie kellene, midőn a maga bőréről, megélhetéséről szó van.
A folytonos drágulásnak állítólag a , lulságos kivitel az oka, bár a mészárosok jóhiszeműségéhez íb fér szó, hogy vájjon ők e kivitellel arányban emelik-e a hus árát és az ily kedvező okokat nem használják-e ki a maguk előnyére, nem uzsoráskodoak-e azokkal ? E vádnak ugyan elleo mondani látszik a verseny törvénye.
azonban erős a gyanú, hogy nálunk > verseny szárnyait leköti a mészárosoknak valami kartellszerü hallgatólagos megegyezése. Egyébként bárhogy álljon is a dolog, a leglényegesebb kérdés az: vájjon lohet-e és hogyan lehet segíteni a bajon.
Lehet segíteni, a segítségre pedig a város tanácsa van hivatva. Eh ettől • taoácslól elvárjuk, követeljük, hogy hatáskörében minden tőle telhetőt elkövessen. Színház, sétatér, utcakövezés mind épületes, szép dolgok, de jelentőségükben elenyésznek a szőnyegen forgó kérdéssel szembBn. Mindazokat elengedjük neki egy időre, de a huskérdéa megoldása nem tür halosztást. A gyomor nem ismer terminusokat és Ígéretekkel nem elégszik meg.
A húsárak drágulásának löokait a Zalai Közlöny 1903. március 14-ik száma a következőkben ismerteti:
.Nagyon drágítja városunk húsárait a városi husfogyasztási pótadó. Ennek keletkezése — mint értesülünk — még abba az időbe vezethető vissza, amikor az italmérési regálék megszűntek magántulajdon lenni és az állam vette kezébe ennek a kezelését. A városok e regálé helyett kárpótlásul a törvényben előirt 25\'/„ husfogyasztási pótadót kapták mely 257,-ból annyit vetetlek ki, amennyit miuden város jónak látott. Városunk, sajnos, mindjárt élt e törvény adta jogával 8 él mind e mai napig. Fizetünk minden levágandó marha után 2 korona 52 fillért, vagyis a 10 korona 08 fillér illetni fogyasztási adó 25% át Székesfehérvár megelégszik 10°/, kai, Budapesten nincs is fogyasztási pótadó. Az egész országban pedig három hely van, ahol 25% ez az adó, természetesen ezek kőzt van Kanizsa is. így járul hozzá a város a hus aránytalan drágulásához.
Vizsgáljuk a vágóhídi dijakat Budapesten, ahol egy nyugat európai nivón álló. mintaszerű hűtőkamrákkal ellátott vágóhíd van, ahová rendezett utakon könnyen el lehet jutni, egy szarvasmarha vágatáai dija 2 korona. A mi vágóbi-dunknál pedig, amely egészében el van hibázva, a vágatási díj 3 kor. 60 fillér. Hol itt az arányit Azok a mészárosok, akik zsidó rilus szerint vágatnak, fizetnek ezenkívül egy szarvasmarha levágá-Báért 2 korona 80 fillért, ellenben Budapesten megelégesznek 1 koronával is."
Ezekhez hozzászámítva a már emiitett okot, a kivitelt, ime, tiszta képet nye-rüuk a helyzetről és igy ismerve a drágaság okait, gondolkodhatunk az orvoslás módjairól.
A pótadó és vágóhídi díj leszállítása kétségtelenül módunkban van. Ez már magában véve hathatósan redukálná a bus árát is. Ezenkívül egy sokkal radikálisabb eszkőz igénybevételétől sem kell ily végső szükség esetén visszariadni. Ez az eszköz pedig az ipartörvéuy ama rendelkezésén alapszik, mely egy esetben a húsárak hivatalos limitálását megengedi. Megengedi oly\' városokban, hol a mészárszékek caak kötött számban létezhetnek, nem azonban ná lünk, hol mészárszék nyitásához egy kés és egy fatönk elegendő; szükséges tehál, hogy megkössük a mészárszékek számát, amivel többek között a mészárosokat ia lekötelezzük, kik oem győznek panaszkodni az egyre növekvő konkurrencia miatt. A numerus clausus megállapítása után aztán — valószínűleg az alispán utjáu — limitálható lenne a hus ára. E maximalis árak meghatározásánál pedig tekintetbe jöhetne az a körülmény is, hogy sem társadalmi, sem természeti törvény nem teszi okvetlenül szükségessé, hogy a mészárOfOk 100%-ra dolgozzanak és mások teljes romlásán fényesen éljenek. Ezek a módok a legközvetlenebbül kínálkoznak a felhasználásra éa a viszonyok gyógyítására. Lehetne még tervekkel elő • állani, milyen abécslek hússzövetségei stb. azonban nem akarjak a dolgot ily azé les alapon tárgyalni és nem akaruok nagyobb koncepciójú ajánlatokkal előállni. Azt kérjük, ami kivihető, de ezt határozottan sok ember érdekében kérjük. Nagyon óhajtanék, hogy e cikkünknek legyen eredménye.
Elsötétült a szép haza, Hogy felért az égre.
A sok testvér hymnuszokkal Fogadu körébe 8 diadallal vitte feljebb Az Urnák elébe.
S odajárult az isteni Felség fénykörébe; ügy látszott, hogy fényesebb lett A menyország tőle.
S elhelyezte .uj csillagnak Ai ég magaaára Hogy lővellje tűzét, lényét A magyar hazára.
Mig magyar lesz e világon E csillagot nézze; <3 legyen a magyar égnek Fénye, dicsősége.
Ragyogja be mindörökké Édes hazánk egét, S kérlelje meg a haragvó Magyarok Istenét.
Kertész .Uitnef
HIREK.
Csillaghullás.
— Május S. —
Csillaghullás volt a héten Nagy Magyaronizágon; Fényözönnel Bzaladt végig Az egész világon.
Nem a földre szállt a csillag, Innen szállt el fénye;
— Jókai Mór. Jókai Mór koporsójának az Irodalmi és Művészeti Kör is adott gyászkiséretet, koszorút küldött az elhunyt költőnek utolsó útjára. A középületeken és iskoláink épületein f. hó 9-én, a témelés napján, gyász-lobogók lengtek, az iskolákban pedig az előadás szünetelt. Ennyit adhatunk a nagy költő géniuszának, viszonzásul az örökségért, melyet ránk hagyott és melyhez mindenki hozzáférhet. Fogadjuk el ezt az örökséget és tartsuk becsben a szellemi kincseket Az élet sokszor vigasztalan perceiben azok fognak bennünket felvidítani.
— Nemesség adományozna, ö felsége a király Elek Lipót kir. kereskedelmi Unácsosnsk ujuépi földbirtokosnak és törvényes utódainak a közügyek terén szerzett érdemei elismeréseűl a magyar nemeaBéget .ujnépi" előnévvel adományozta. Elek Lipót városunkban egyike azoknak, kik évtizedek óta a közügyek élén állnak. A nagykanizsai takarékpénztárnak, a kereek. társulatuak, a bank-egyesületnek, a városi pénzügyi bizottságnak elnöke, megyebizotti-ági tag. — Ezelőtt 13 évvel megvette Ujnépet é» a birtokot mintagazdasággá alakította át. Az uj nemesnek a városnak színe-java fejezte ki szerencsekivánaUit a királyi kegy nyilvánulása alkalmából.
— Sorozás. Az 1904. évre felhivott újoncok sorozása vármegyénk területén a következő napokon lesz: Nagykanizsai járás: május 24. 25, 2G. és 27 én, polg. elnök: Hertnlendy Béla. polg. orvos dr. Mayer Ferenc. — K e a z t-he 1 y: május 25, 26. és 27-én, po:g. elnök: dr. Dezsényi Árpád. polg. orvos: dr. Háry István. — Leien ye: május 30, 31. és junins 1-én, polg. elnök: dr. Tuboly Gyula, polg. orvos: dr. Böbm Szidney. — Tapolca: május 30, 31, június 1, 3. és 4-én polg. elnök: báró Putheány Géza, polg. orvos: dr. Deák Janó. — Perl ak: junius hó 3 4 C, 7. és 8-án, polg. elnök: dr. Tnboly Gyula, polg. orvos: dr. Bőhm Szidney. — Sümeg: junius hó 6, 7. és 8 án, polg. elnök : Gyömörey János, polg. orvos: dr. Lukonica Gábor — Al»ó-lendva: junius hó 10 11, 13, 14. és 15-én, polg. elnök; Hajós Mihály, polg. orvos: dr. Király Mór. — Zalaszent-gróth: junins hó 10. és 11-én, polg. elnök: gróf Batthyány Pál. polg. orvos: dr. Mizner Náthán. — Zalaegerszegi járás: junius hó 13, 14. 16 és 16-án, polg. elnök: Csertán Károly, polg. orvos: dr. Háry István. — Zalaegerszeg város: junins hó 17-én polg. elnök: Cserián Károly, polg. orvos: dr. Háry István. — Csáktornya: junius hó 17. 18. 20, 21. és 22-én, polg. elnök: Tóth István, polg. orvos: dr. Ko-vacsics Ferenc. — Paci a: junius hó 20, 21. éa 22 én, polg. elnök: 8zentmi-bályi Dezső. polg. orvos: dr. Fodor Gyula. — Nova: junius hó 24. éa 25-én, polg. elnök: Csertán Károly, polg. orvos: dr. Székely Józaef. — Nagykanizsa város: junius hó 27. és 28-án, polg. elnök": Csertán Károly, polg. orvos: dr. Háry István.
— Érettségi biztos. A helybeli felső keresk. iskolában janisa havában megtartandó szóbeli érettségi vizsgálatokon Dr. Schack Béla, a felső ker. iskolák kir. főigazgatója fog elnökölni. — Az Írásbeli érettség! vizsgálatokat májút hó 17, 18, 19, 25, 26, 27. és 29. napjain fogják megtartani
- Az I. ós X. K. igasgató tanácsa
f. hé 12-én Böbm Emil elnökiéiéve! ülésezett. Az elnök jelentette, hogy Jókai Mór ravatalára a kör koszorút helyeztetett el. Az átadással egy három tagú küldöttséget biztak meg. A megbízásról Kévéaz Lajos szerkesztő tett a körnek jelentést A napirend előtt Deák Péter főkapitány indítványozta, hogy Jókai Mórnak emeleodő szobrához a kör járuljon hozzá éa a gyűjtést a városban kezdeményezze. Egyben örökítse meg a kör Jókai Mór emlékét az L és M. Kör jegyzökönyvében. A beérkezett levelek felolvasása kötötte le ezután az igazgató tanács figyelmét. Kalcsok Leó bejelenti a kö.- kötelékéből való kilépését. Szalay Sándor és Révész LajoB szerkesztők az igazgató tanács tagságáról köszöntek le, mert a ,Zalá"-ban a kör működéséről megjelent bírálatok a körben visszatetszést szüllek, ók pedig a hirlspi felelősséget és a bírálat szabadságát összeférhetetlennek tartják az igazgató tanácsosi tiszt-aéiígel. A lemondást a tagok sajnálattal vetiék tudomásul. Lemondott továbbá Horváth György elnök éa Csóti Márk szakosztályi elnök ia, mert a körnek azon alapító tagjsi, kik egyúttal hivatásos hírlapírók, a kör vezetéséről és irányáról kedvezőtlen bírálatokat mondtak a helyi lapokban. Dr. Villányi Heorik kifejti, hogy a uem személyeskedő bírálat stabad-ságál korlátozni nem lehet Ami a lapokban megjelent, az nem az igazgató tanács véleménye. A közgyűlés is. az igazgató tanács is teljes elismeréssel van a leköszönt elnökök működése iránt éa indítványozza, tegyen a kör kísérletet, hogy Horváth György éa CJÓti Márk elnököket lemondásuk visszavonására bírja. Dr. Neumann Ede és Dr. O.lop Mór hozzászólása után s tanács elhatározza, bogy Horváth György eluöknél és Csóti Márk szakosztályi elnöknél testületileg tiszteleg és megkéri őket lemondásuk vIbbzs-vonásárs. Dr. Roseoberg Mór, a kör titkára, sérelmesnek találja, hogy a .Zalai Közlöny" az ő titkári jelentéséről azt jegyzi meg, hogy abban sok szép dologról van említés téve. de egy igen fontos mozzanatról, a Deák-Ünnepélyről, nem emlékezik meg. Dr. Roseoberg felolvassa jelentését A jeleolévő szerkesztő Dr. Villányi Henrik elismeri, hogy abban a közleményben a Deák-ünnepélyre vonatkozó kilétei nem felel meg a tényeknek. A jelentést nem 6 irU ugyan, de készséggel igazítja ki a tévedést azzal, hogy a titkár jelentése tényleg bőven foglalkozott a Deák-ünnepélylyel. A szokottnál mozgalmasabb és nebeztaényezésekkel telitetl ülés ezzel véget ért.
— Vármegyei közgyűlés. Zalavármegye törvényhatósági-bizottsága május hó 9-én tartott közgyűlésén hozott határozatok közül kiemelendők: 1. Hódoló feliratot terjeszt fel ő Felsége a királyhoz azon alkilombői, hogy Rákóczy Ferenc hsmvainak hazaszállítását elrendelte. 2. Jókai Mór halhatatlan érdemeit jegyzőkönyvében megörökítette. 3. A vasúti sztrájk gyors és erélyes beszüntetéséért, a kormánynak elismerését fejezte ki. 4. Muraköznek a zágrábi egyházmegyéből való kiutalása érdemében fölir a kormányhoz, az országgyűléshez és a szombathelyi egyházmegyéhez.
— Személyi hlr. A magyarországi városok szövetségi gyűlésén való részvétel céljából, Lengyel Lajos városunk főjegyzője május hó 13-án Budapestre utazott
— Halálozás. Barts György uyug. bírósági végrehsjló 77 éves korában Nagykaaizaán május 12-én meghalt. Az elhunytban dr. Fábián Zsigmond ügyvéd sógorát gyászolja. Az elhunyt a szabadságharcot véglgküzdötte.
A gyászjelentés a következő: Dr. Fábián Zsigmond szomorodott szívvel tudatja, hogy felejthetetlen sógora Barts György 48/49 iki honvédfóhadnagy folyó évi május hó 12-én este 7 órakor életének 77. évében hosszas szenvedés és a halotti szentségek ájtatos felvétele Után elhunyt A megboldogult hílt tetemei L hó 14-én d. a. 4 órakor fognak a Széchenyi-tér 8. számú gyászházban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint be-szenteltetoi s a helybeli sírkertben levő családi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni ; az engesztelő szent mise-áldo-zat pedig folyó hé 14-én délelőtt 10 órakor fog a helybeli plébánia templomban a Mindenhatónak bemutattatni.
— Hangverseny. Pollák Miksa helybeli zenetanár több zongora-növendékével folyó hó 18 én (vasárnap) a Kaszinó dísztermében hangversenyt rendez. — Belépö-jegJ 1 kor, deák éa gyermekjegy 00 fillér. Kezdete délután fél 6 érakor.
— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Slaitska János pénzügyi szám- , ellenőrt, a zalaegerszegi kir. pénzügy-Igazgatóság mellérendelt számvevőséghez. számvizsgálóvá végleges minőségben nevezte kl.
— üj anyaköttyvvezetok. A sárszegi anyakönyvi kerületbe Horváth Aladár ». jegyzőt; — a monostorapáti anyakönyvi kerületbe Rohonczy Károly s. jegyzőt teljes hatáskörrel; — a pacsai anyakönyvi kerületbe pedig Vargyas József s. jegyzőt korlátolt hatáskörrel a. m. kir. belügyminiszter snyakönyvvezető he-lyetteaekké nevezte ki.
— A világjáró Zrínyi. Zrínyi Béla utazó éa földink április 16-áu lépte át Perzsia határát Hanakin melleit és most Teherán felé indul. - Azt írja, bogy a Perzsa halóságokhoz sok ajáolats vau és mindenütt nagy vendégszeretettel fogadják. Hfl kísérője kutyája, melyet neki az alappói váll ajándékozott. Perzsia egyes részeiben a kholera dühöng. Teheránból Indiába megy — persze gyalog.
— Eljegyzés. Linter Kálmán m. kir. honvédfőhadnagy f. hó 6 én váltott jegyet Semetke Józsel zalagogánfai földbirtokos kedves leányával Margitul.
— Esküvők. Gálos Béla posta- és távírda tiszt nagykanizsai laWős, május bó 9-én vezette Oltár elé Reimann Mariska kisasszonyt Keszthelyen. — Fodor Béla azékesfővárosi hivatalnok május 10-én kötött házasságot Klein Fülöp állomásfőnök leányával Karolin kisasszonynyal Gelsén.
— Gőzfürdő. A gőzfürdőn alapos újításokat és javításokat eszközölnek. A javítási munkálatok elkészültéig a fürdőzés.szünetel. Tekintve, hogy a munká latokat teljes erővel folytatják — az mihamar izmét megnyitható leBZ.
— Fógymnasluml bizottság. A nagykanizsai főgimn. bizottság május bó 6-áu délután a városház tanácstermében dr. Tri-pammer Rezső elnöklete alatt ülést tartott, melyen a tandíj elengedése illetve mérséklése iránt beadott kérvényeket tárgyalta.
— öngyilkossági kísérlet. Vince Rozália, Salgáoy Lajos kiskomáromi Intézőnél szolgálatban álló fiatal cselédleány, öngyilkossági szándékból 1904. évi május bó 10-én lugkőoldatot ivott. Súlyos sérülésével a nagykaoizaai kórház-bau ápolják. Hogy mi vitte a leányt n majdnem végzetessé vált tett elkövetésére eddig megállapítható nem volt.
— Rendkívüli közgyűlés- A nagykanizsai Kaszinó holnap délután 3 órakor saját dísztermében rendkívüli közgyűlést tart melynek egyedüli tárgya: a 20.000 korona kölcsön felvétele tárgyában hozandó határozat.
— Alapszabály láttamozás. A zalaegerszegi .Társaskör" éa .Kereskedelmi kör\'-ből egyesült .Zalaegerszegi kereskedelmi és társaskör" alapazabályait a m. kir. belügyminiszter láttamozási záradékkal ellátta. , .
— Egyház látogatás. Nagy Lsjob lábodi esperes, rendeB évi egyházi látogatását, a nagykanizsai ref. egyháznál a preabylerium élénk részvétele mellett, május hó 9-én tartotta meg.
— Meghívó. Az .Országoa Magyar Keresked. Egyesülés" zalamegyei kerülete 1904. évi májU8 hó 15-én, vasárnap d. e. 11 órakor Nagykanizsán, a városháza dísztermében alakuló gyűlést tart, melyre az érdekeltek ez utou is meghívatnak.
— A Magántisztviselők Országos Szövetségének helyi bizottsága f. bó 6-áo este tartotta rendes havi választmányi ülését, melyen a folyó ügyek tárgy altatlak élénk érdeklődés mellett. Örömmel vette tudomásul a választmány, hogy a csáktornyai magántisztviselők zöme hajlandónak nyilatkozott a szövetségbe, mint a kanizsai bizottság fiókja belépni, ugyancsak azt is, bogy a megalakuló értekezlet Csáktornyán vasárnap, azaz május 8-án tartatott meg, amelyhez megállapodás szerint Schulhof Ákos eloök, Hochfiusz Soma titkár és László Vilmos választmányi Ugok utaztak át A vendégeket a kartársak a vasúton küldöttségileg fogadták és hogy ók is át voltak hatva az egyesülés hasznos voltától, Isg-inkább az a meleg érdeklődés docnmentálja, hogy a megtartott értekezleten a csáktornyai magántisztviselők teljes számban jelentek meg. A csáktornyai tagtársak közfll 24 lépett be a szövetségbe. A kanizsai központ Csáktornyára üdvözlő táviratot menesztett.
— Körösi Caoma Sándor szülőközségében, a báromszékvármegyei Kőrösön az ottani Effiíe-olvasékör. a Magyar Tudományos-ÁÍadőmia, a Magyar Földrajzi Társaság, az E. M. K. E., valamint a nagyenyedl ref. Betblen-collegium:
XUU. ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1904. MAJÜS 14-ér.
\' T l, fS> ^lövármegyéjéoek
SotiXe.es egyesek védeökségé-nek kikérésével elhatározta, hogy nagy 6áüak a szölöközBégben szobrot, vagy
emfraaa?Lepé,y.Ac«si Zrinyi-emlék felavatását jüoiiis M-en fárti\'ék. A ^grehajtfi bízottéig a MaW-Tudományos Akadétn.á fáikért, S, emlékmű felavatasat, illetve a "
beszéd elmondására egy I «« Az űn„e„ély programmját■
SrtMánlSéS^
belsé udvarába vonni, hogy részt vegyen az ünnepi misén, mely után az emlék-"flhsz vonulnak, ahol az Akadémia k kaldötlje megtartja a felavató beszédet és átadja .« emlékművet Csáktornya és Muraköz közönségének; Csáktornya biraju a község nevében átveszi az emlékművet Az emlékműre testületek, a az egyesüle ek koszorút helyeznek. A fölavatás után társasebéd lesz. - Az emlékmű költségeire ujabban 950 kor. 6 fill. adomány lolyt be, melylyel az összes gyűjtés eredménye 5 388 kor. 63 fill. és az időközi kamatok.
_ JArá8Órmesterek véglegesítése. A jérásórmesteri intézméuy a mull év szeptember elején lépett életbe. A törvény ezen intézmény létesítésével a közbiztonsági szolgálat gyorsítását célozta, mert a (őszolgabirik a járábőrmesterekkel közvetlen érintkezésbe lépve intézhetik az e téren felmerülő ügyeket. A járá»őrmes-terek kiképzése végett tanfolyamot irtottak, melynek elvégzése után a tanfolyamot végzett őrmesterek, mint ideiglenes járásparancsnokok helyeztettek ki a járási székhelyekre. A végleges kinevezés május 1 ével tőrtént meg. Járásőrmes-
t\'erekké neveztettek ki Zslavármegyében :
VargB István Zalaegerszeg, Németh Imre Alsólendva, Slálhé Elek Nova, Bernscbütz József Nagykanizsa, Hsríáuyi Gergely Csáktornya, Takács Antal Keszthely, Nagy Lajos Zalaszentgrót, Kiss József Tapolca.
_ Titokzatos eset. Nagy leltünést keltett egyik elsőrangú budapesti szállo-diban két idegen megérkezése, akik az esti órákban minden cioma; nélkül, szerény, szegényes öltözékben Bzobát rendeltek. A pótlás nem is aksrl rendelkezésűkre bocsájtuni lakást, de ezek annyira kérlelték, hogy végre két szobát nyittatott nekik. Közben egy nagy, lepecsételt levelet helyeztek el a szálloda páucélos vaspénztárába és visszavonultak lakosztályukba. A lelkiismeret nagyon lurdülta a portás oldalát és azért óvatosságra intette a személyzetet a két utassal szemben, sőt annyira gyanússá tette bz idegenek elzárkó/ása, azerény öltözéke és a lepecsételt boríték, hogy a rondörségre telefonált detektivekérl, aki kora reggeltől fogva megfigyelés alá vette az idegeneket. Reggelre kelve, lépésről-lépésre követte őket éa mennyire meg volt lepve a rend őre, mikor látta, hogy a portás által gyanúsítottak Török A. és Társa hankhézábB, Budapest, Tc-réz-körut 46. sz. alá mentek, ahol a borítékból kivett nyerő sorsjegy alapján felvették a nagy főnyereményt. A titokzatosság igy vált érdekes esetté, mely a szegényeket egy csapásra gazdag emberekké változtatta Tőrök bankház rendkívüli szerencséje rolytán.
— Legújabb belügyminiszteri rendelet. jelent meg vslamenuyi vármegyei éa városi lörvéuyhatóságbor, melylyel elrendeli, hogy a cséplőgépek körül gyakran előforduló srrüléíek, az első segé\'y késedelem nélkül való nyujthatása céljából, mindén cséplőgép üzeménél egy kifogástalanul záródó kemény fából készült mentöszekréoyt, kO\'önféle kötszerekkel és anyagokkal felszerelve, készenlétben tartassanak. Ilyen cséplőgépekhez szükséges legújabb meutőszekréuyek szigorúan a losgy. kir. belügyminiszteri körrendeletek mcgíelően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer- és kötsznrgyáro.nál Budapesten, VII, Erzsébet körút 60. sz. darabouként 60 koronáért megrendelhetők. (Árjegyzéket a cég bérmontvo küld.) Fenti cégnél minden egyéb kötszerek, betegápolási tárgyak, saját gyártmányú Bérvkőtők, ősszea gummiáruk stb. stb. legjutányosabban beszerezhetők.
— Az Erzsébet sorsjáték nyereményeinek száma 7000. Első nyeremény éltéke 100.000 korons, továbbá kihúzat-nak egy-egy 10 000, 6000, 3000, 2000 1600 k. 4 á 1000, 10 á 5000, 10 á 100. 140 á 50 k, 600 á 20 k„ 2240 á 10 k. és 4000 á 5 k. nyeremény. Miután ezen sorsjáték jövedelme jótékony célokra fordittatik remélhető, hogy a sorsjegyek
kelendősége nagy lesz. Sorsjegyek minden váltó üzletben, dohánytőzsdében éa osztály sorsjáték elárnsiló helyen kapható — A KalserbadBohlta Sauerbrnnn-ban. A rohits-sauerbrunni felügyelő balóság rendelkezése szerint a hydro-elektro és mechano terápia Bzámára való uj gyógyító intézet a Kaiserbad nevet kapja, mig a már eddig ia fönnállóit melegfürdő intézet a Styriabad nevet fogj* viselni. A Kaiserbad elkészítésén fokozott buzgalommal dolgoznak, de megnyitása a tökéletes és lényes kiállítás következtében, csak junius elejéo lesz lebetsé gos. A fürdőévad május 16-én kezdődik és junius 20-ig léuyegesen olcsóbb a lakás ára. A rohitsi Tempelforrás es Slyriaforrás savanyuvizeinek nagy raktára Magyarország Hzámára, Hoftmann József cégnél van Budapesten, Bátbory-utca 8.
Lóvasuti omnibuszok a feloszlott "Osztrák Omnibusz" társaságtól nagyon jó karban, különös olcsón eladatnak. Megkeresések: Omnibusz 42190. M. Dukes Nachf. Ann. Exp- Wien 1/1- kéretnek.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Halálozások:
— május 6 tói — május 13-ig. — Baksa Máris, 6 bónapOB.
Bernecker Mihály, nyug. állomáskezelő,
51
ÖZV. Martinec Györgyné, Milei Éva, 74 éves.
Farkas Anna, 14 napos.
Hocbiosnn Julianna, 6 órás.
Rehoc Antal, könyvkötő Begéd, 36 éves.
Vincék Katalin, 3 hónapos.
Barts György, nyug. birősági végrehajtó,
76 éves. Horváth Margit. 3 napos.
Házasságot kötöttek: Bajcsi Ferenc mészáros — Vindics Máriával.
Horváth János kovács — Szántó Annával. Herzíeld Dezső bankhivatalnok (UjpeBt)
— Síuer Margittal.
László földbirtokos. Pallóból: Jeszenszky Árpád intéző. Nagy ré csé ről: JerfTy Adolf bérlő.
Helyettes esküdtek:
Nagykanizsáról: Simon Kálmán hentes, Reinics Lsjos korcsmáros, öster-reicher Bernát kereskedő, Janda Károly virágkereskedő, Ling Miksa kereskedő. Miltényi Sándor cipész, Scbmidt Sándor kereskedő, Muth Adám bizományos, Kollarics János háztulajdonos, Plauder János főldmiveí.
— A leánygyermek mikor koresetképes? Erre a közérdekű kérdésre ad kompetens választ a kir. kúriának egy közelebb hozott döntése, mely kimondja, hogy a kiskorú leánygyermekek bármily társadalmi álláBbaD és bármi vagyoni viszonyok közt 14 éves életkoruk betöltése előtt oly zsenge korúak, hogy koresetképeseknek 14 éves életkoruk betöltése előtt nem tekinthetők.
_ Teasók omnibuszon járni. Egy csődtömeg leltározása alkalmából a kiküldött végrehajtó nagy összeget számított fel bérkocsi címén. Az elsőbiróság pontosan kiszámította, mennyibe került volna a villamos ás ezt az összeget állapította meg. — E megállapítás ellen a végrehaj\'ó a budapesti táblához felebbe-zett A tábla helybenhagyta az elsőbiróság határozatát, kimondván, hogy a csődtömeg terhére végrehajló a bérkocsi használatát nem igényelheti, mikor a leltározás helye közúti vasúttal vagy omni-buszszal is megközelíthető.
— A városok és községek vásártartási és hi-lypénzazedésl joga. A közigazgatási bíróság pénzügyi osztályá-• nak XXII sz. döntvénye szerint a városoknak és községeknek a vásártartási és helypénzszedési jogból eredő jövedelme abban az esetben sem róható mey tőkekamat és járadékadóval, amidőn ez a jog királyi kiváltságon vagy más tör vényes cimen alapszik.
Sxerkwtöstg : Dr Villányt Henrik, felelíi ncrkesití. Kiadó: Jfj. WajdUs Jtnaet.
TÖRVÉNYSZÉK.
Esküdtszéki tárgyalások.
A nagykanizsai kir. törvényszéknél a legközelebbi esküdtszéki tárgyalás junius I hó 3-án kezdődik és előreláthatólag 8-ig •■fog tartani. Tárgyalás alá kerülnek:
Első nap: Deutsch Miksa nagy-\' kanizsai lakós bűnügye, ki testvérét iőlte agyon.
Má8odik nap: Büki Ferenc nugy-• kanizsai lakós bűnügye, ki szerelemből | élő leányra lőlt, gyilkosBági szándékkal.
Harmadik nap: Vajda Mihály bűnügye ki mostoha anyját lőtte agyon.
Negyedik nap: Horváth Juda Lá-szló és társsinak bűnügye, kik Franz Lajos alkalmazottjait támadták meg és a náluk volt nagyobb mennyiségű pénzt elrabolták.
Az esküdtek kisorsolása Tóth László elnöklete mellett, a kir. törvényszék tauácsleimében májuB hó 5-én ment végbe.
A kisor.-olt esküdtek a következők: Rendes esküdtek:
Nagykanizsáról: Acél Pál ügyvéd, Király Sáudor v. mérnök, Reichenfelfl Gyula fakereskedő. dr. Dick József ügyvéd, Roseufold József kereskedő, Dobro-vics Milán betegs. p. igazgató, Muzikír Vince asztalos, Práger Béla gyógyszerész, Faics Lajos ügyvéd, Barta Lajoa hitk. titkár, Hfltai József kereskedő, Jámbor György földmives, Irmler József kereskedő, Fischel Lajos könyvkereskedő, Löwy Ödön kereakedő, dr. Lőke Emil ügyvéd, Ederer Nándor dohánygyári raktárnok, Móger Károly szabó, Saági Lajos közjegyző jelölt, Pálfy Alajos erdöraester. Keszthelyről: Schluiffer Izidor kereskedő. Stieder Lsjos ügyvéd, Bozzay Bálint vendéglős, Horváth Károly főszámvevő. P e r 1 a k r ő 1: dr Zskál Lijos ügyvéd. Kiskomárom-ból: Stugel József kasznár, ifj. Pécely
csak közvetlen I fekete lebír é« «!»>\'■ 60 kr.-tól II frt 35 kr.-lg méterenkint. — Bérmentve és mir elvimolra a hlzhox izUlitva, — Nagy miu\'.agyiljtcmóiiy axonnal. Henntberg selyem-gyár, Zürich.
"vegyes.
_ Fényképészeti készülékek mükedvel5kn«k
Mindazoknak, a kik • fényképészet, e legvonzóbb és mindenki állal könnyen megtanulható sport irint érdeklődnek, ajánljak ai A. Moll cégnek tBées, \'l\'nchlauben 9.| c«. és kir. ndv. szállító 1854 óla fönnálló fényképészeti eaikózók kalünlcKességck áruházát, amelynek képes ár-jegyxékét kívánatra szívesen kílld cl bérmentve a cét- _ _ __________ •
Nyilttér
Ax e rovat alatt kftslöttckért nem Tállal felelősséget a szerkesztőség.
!ljECSEMÖI(.6y0W0RBETÉ6ÉfelÁ6»l»2ÓK RÉSZH?
------
13 Kísérleti czélokra fél dobozok á 1 KoronaEI R liszlell szülesuiöknekprobadobozffkésrtotrajok insyen rendelkezésre állnak a NERUM KáNdornal fele -5$ !i firaklártan Budapest, iv. Kossuth Ujosiitaa7g.
Vese, húgyhólyag, hngydara és a köszvény bántalmak ellen, továbbá a légzó éa emésztési szervek burutos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a LItblon-forris
SALUATOR
sikerrel readelre lesx. Hnny hajtő hatás ni
Kellemes uil «*■ | KonnjeD emészthető
Kapható isványvirkereskedésekben és K7 égy szertárakban. A Salvator-forrás igngatéiága Eperjesea
kW
cs. kir. „Wieer-MiE"
277. számában 776. oldalon méltó módon foglalkozik Wilbelm Ferenc, gyógyszerén, cs. és kir. ndv. szállító Wilhelm-féla aniiarthritikus és aotircumatlkui Yér-,tisztító teájának győgyhatisival: Több irányban tett tapasztalat alapján az antiarthritlkus és antireumatikns vér tisztiíó teát reumán kua és canzos bántal-maknál kitOnö eszköznek ajánlhatjuk. Különleges hatása a test egész vértartalmán, valamint at idegrendszeren nyilvánul, amennyiben a vér sQrQíödését meg-szünti\'ti, az altestben a uénsavtartalmu venerikus vért megtisztítja, a nyálka- és epokőlerakódásokat eltávolitj*. vAlamint a székrekedéseket, melyek mindannyian előidézhetik a nevezett betegségeket, megszünteti.
fcnnek a teának még huzamosabb időn keresztül való használata sem nehezíti az emésztési, sót ellenkezőleg crósiti.
Különösen ajánlatos ennek a teának a használata tavaszszal, valamint zordabb és hidegebb időjárásban, amikor a nevezett bajok föllépni szoktak és nagyon megviselik a betegeket
Hogy megóvjuk magunkat hamis utánzatoktól, melyek a jó eredményt msguk után nem vonják, ezt a,teát egyenesen WIIiHELM FERENC. gyrfgyszerés«, cs. éi kir. udvari szállítótól Nennkircben (Bécí mellett) raktárból, vagy ennek fiókjaiból kell beszerezni.
J>r. JRaudnilz. 1 CHOmag 2 kor. a raktárból. 1 posta küldemény 15 csomag 24 kor. a« osztr. magyai monarchia posta állomására.
HIRDETÉSEK.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj t&l&lminyu orvosagot, moly az clvciztctt erűt ujrn meghozín, l\'rólwcsoniíigot % egy »iáz oldala* könyvet po*tán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok, a kik erte irnAk. Ez a Icgbá-mulatrauiéllóbb csodaorvosság, mely mcgmotitett cirekct. a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, jzifilisben, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Hz okból elhatározta a? intézet, hogy egy ingyen orvoságol magyarázii könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. Ezzel a házior-vossággal a Ixaj otthon gyógyithatö, s mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, i/cllcnii elgyöngülésl>cn,vagy krónikus bajokban wenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Kz a gyógyszer kózvctedcnül azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szUkséges csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg. fiatal egyaránt irhát State Medical lnstitulnak az alant jelzett cimre, a honnan a csomagot rögtön clkilldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A\' pióbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyithatók ebből a iwtcnctcs bajból otthon. Az intéwt kivételt nem tesz. Mindenki írhat érette bárhonnan magyarul, mtre titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ínn. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmit senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell cimezni: State Medical butkute, 17 Elektron Building, Kort Wayne, Ind. Amerika.
A lev;lck mindig bérmentesitendŐk.
Idény: május—október.
vf (Téli kúrák október—április hónapokban.)
taíd?
A cs. kir. szab. déli vasút állomása. — Közvetlen összeköttetés Budapest és Bécscsol.
Vastartalmú forrás- és iszapfürdók.
fürdők. Sikeres gyógyhatással bir ax összes női bajoknál, vérxzegényscgncl. köszvény cs csúzos bánt a Imáknál. Kónyolmesen berendezett fangó-osztály, begöngyölósek a kitGnö gyógyhatású daruvári ásványiszappal, melylyel különösen idült csftzos és köszvényes bíntalmaknál, valamint idült női bajoknál (exsudátoknál) fényes eredmény érhető el. Az újonnan épült és kényelmesen berendezett lakószobák, úgyszintén az ugyancsak most épült olvasóterem, a „János\'\'-fürdökkol és a fangó-osztálylyal zárt és fűthető folyosó által vannak összekötve. Már n római idők óta hires, jóhatisu fürdő, a slavoniai középhegység gyönyörű -völ-\' gyében fekszik, erdős magaslatoktól övezve. A fürdők és lakosztályok egy remek árnyékos sétány közepén fekszenek. Acetylén-riligitás, zenekar, lawu-tennisz, tekepálya, táncmulatságok, kölcsönkönyvtár. Gyönyörű kirándulások * történetileg nevexotes és tájképileg pompás környékbe. Fölséges séták, melyek leginkább nyugalmat és üdülést kereső városiaknak alkalmasak. Étkezés a tűrdöszállodában havonta: I. osztály 80 korona. II. osztály 80 korona. Előzékeny kiszolgálás. Katonatisztek, állami és vasúti tisztviselők kedvezményben részesülnek. Az elő- és utó-idényben tetemes árengedmények. Fürdőorvos: dr. Fischor Simon, azonkívül a városban ínég két orvos működik — Prospektussal ós felvilágosítással készségesen szolgál a
Daruvári ÍQrdöbérlet igazgatósága.
1868 óta. forgalomban.
BERÖER-féls GYdGY-
s KÁTRÁNY-SZAPPAN
<í mindennemű bó\'rktiteg*ek
^aai
mm.
tömi
g- » -si

•IIeo. A B«r««r-WU k*u»nj«i*pp»jj Urttlrem* a ra-kátrAwy- C--y
nU 40 y,-it miö4eo n\\*>, » k»M«k*>t«l»inUo «Wfordul6 k*trt«T- g ■■ ■ ■ t •tappwwktií líortí«*o HfllíoMrik. IdOU b<rb.(«K.«Kekn«l
rik«fr»t »Jk«Jm«iUtlki Utránj.appan h«l,«H « g \'_" $
Barger-főle gyógy-kátriny-kinssappan. g——>
A rrwiföbr káirtormppsa -S
az nrobőr tlsztátmUnsá|
•lanságal
mnnppma tol.


•lUvoUtáuni, • falMiinayT .
nmhatUn bflrtUFÚtö. moad« «• för<SA»«»pp^tt liMinHInlnl rroljil élll
BergeN«« glycerin-kátrányszappan
SS" » *W«rln-Urtali>miBftl 4* finom IIUIUL Ars minden fajurnk lun-.iUtl alMlUUwJ
•irrOtt se kr. K néniárskbsn éi hiíoeló &sM«kb*o hatácotolUn Bercar-ftfle kAUáav •xipptnt Wij«o t* ÜflsljM, miiwlín «Jmké«
WJtUtkIfi**v«í e.&Snk\'o*.
KltOotS^ 4
«a« ftiM
te iih; íremmel a siritd TUi(Ui01Usoa
<Xt •rrfotk rUxin, ktk ----\' —
tktUtott UtrinjtxM •Hi.üljnk H«U HI« »atbrMoMii|
ktk a kitrinftufot mm térhetik:, cloUUn.
Mi«r*aol-«s»pp»at, mWjat
______________ ■ (f*h*r UlrW-«
•latt honiak (ort«Jo« .......
iapfu (f«h«r Mlfi
_____________mlMiajok a k&taík*
,utkHMl4ssppu, Mitbmol-borix-uappu, antki
nppao)
•BthrMBl-k«nt«]ms»M, Ml-rlrMria-UlltlU-mppa*. Ix aaUirM«V-duiptvaiiok orrod kbfcCuk alapján kátÖDÍeknai biicajslUk Mrk0Uf»k ii uuc tiaititlaosájrai *T«o. kr* darabonként 90 túlír.
— KapbstJ rySpr*árakban ét haaooki -
O. Holl & Comp , Wltn, I., SUrnr. 8. 9
«kC*r: Törftk 4«t*a. " \'
ladapui, Király.n., TbsUuisyor<•«-------------
ÜMiivbtB lUf]rarorts«K »HMi *l<í*»»*rtárslbai
iiaktár NagykaDissán: Práger Béla gyógyszertárit, valamiot Magyarország több gyógytárában.

FERENCZ JÓZSI KESERŰVÍZ
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZU TERMÉSZETES HASHA1TÓSZER.
XL1I1. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. MÁJUS 14-én.
Oh jaj!
Köhögés, rekedtaég és
elnyálkásodás ellen gyore és biztos h.táBo.k
Éljen!
Megfojt ez az átkozott köhögési
az étvágyat nem rontják és kitünö izűek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
F6- ét sxétkcúdéti raktár:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI, Váci-kónit 1\'.
Egger mellpasztilla
csattamratmiilíM
Kapható Nagykanizsán: Belna Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.

SIUÁOS-AÚIÉLFŰRűO
(Felsómagyarországon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat .tartalmazó ivóforrás belső használatra.
Szezon: májúm 15-től szeptember 30-ig.
\' FőlülmulhatatUn vérszegénység, sápkér, női bajok, hátgerinc- és idegbajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség fa erős munkásig után. Fürdőorvosok: Dr. Bhorer Aladár hlv. fürdóorTOB és Dr. Stern J. Utazás Bécsből 9 óra, északról Oderbergen át onnan 5 óra, délről Budapesten át innen szintén 5 óra. Szliácsról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. - Kimerítő föl-világositás és prospektus utazás, lakás, árkedvezményről az első és utószezonban ,íb. sd a fürdőig.zga lóság Szllács, Sohler Comitat.
MOLL-FELE I
— IMI I I I ■
SZLMOIIÁBH
elaörendü fürdőhely. Egyetlan Jódtartalmú alkalikus hőforrás (8** C.) a kontlnsnssB.
A lonjfsvölgyi vasút állomása (Dugosellon át). Azonkívül l\'akrac-Lipik déli vasút állomása. Kitüntetve : Budapest, Bécs, London, Róma, BrüsseL
Elsőrangú—hévvizes fürdők, vizgyógy-intézet, Bulling-fóló ínhalatorram. diaete-tikus konyha; gyermekszanatorium. katonatiszti gyógybáz. Fényesen berendezett gyógyterem, kávéház és éttermek, nagyszabású park, fedett sétány, térzene, kitűnő gyógyszállodák, villamos világítás.
FelQlinulhatlan hatású: gyomor-, bél-, gége- és egyéb hurutoknál, köszvénynél és csúzos bajoknal, ischiasnál, csontbajoknál, hasür-beli izzadmány oknál, valamint inin-di-n mirigy és vérbetegaégnél. A fürdőidény alatt tiz kiváló orvos rendel.
Ldpiki hévviz szétküldése közvetlenül a forrástól, továbbá Édeakuty L. cégtől HildnpeSten.
Lipiki forrássó közvetlen a fürdó-igazgatóságnil rendelhető. — Itővebb Yilágositással szolgál
a fürdőigazgatóság.
MOOOOOOtCTnonnoonaaOQ ooooonnqgggg
Z.K.;*/u904. PBAf H_
rSEIDLITZ
Cs«k »«or valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét és
aláírását tünteti rol. A Moll A.-féls Seldllti-porok tartót gyóit;batá.a i legmaknesabb nyomor- él at-testbáatataak gyomorgorct éa gyomorhév, rtgzótl Bzikrekades, mkjbánlalnm. vér találás aranyér és a legknl\'mbóxiSbb nól betéjtéjek ellen, e jelet háaitxernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedélt szerzőit. — Ara a(r Ispsosétalt aradat! doboznak 2 kar
H a m is i t á 80 k törvényileg fenyíttet nek.
Csak akkor valódi. SE^Mí "KK-ilS
sésbarszssz nevezetesen mint rá|dsloaotillaplté bedírztületl szar köszvény, eeuz éa a meghűlés egjéb következményeinél legitmereteBobb népaaer. — tgy ónozott eredőt! üveg ári I kor. 90 tll
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módtxer szerint kólxltek gyermek éa hillgy txappan a bír okszerű ápolására gyaraiekek l falníttek részire.
ára daraboaklat - 40 ílt. Öt darab — I kar. 80 «ll. Minden darab gyermek-sxappan Kall A. védjaflyével van ellátta_
Főszétküldé s:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tnchlanben 9. sz. Vidék; megrendelések naponta poaUatánvét mellett teljeiittetnak.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanútin Rosenfeld Adolf Fiai.
Stefánia szálló
lj II, Taborstrasse 12.
központi fektét, ó pere az István-léttől,.2 porc a városi pályaudvartól. Omaibut és ntíu taanl
mindealelé és apily.ndvarokboz. szál,été Újonnan és modernül berendrzre. Villámot tlUf.tás mindcnQlt, torfék ét melegmvexeték. Legnagyobb kényelem. Sz„b»árak: I. em. trl I «l, II. em (rt i«0, III em. frt « és világi láttál- Aranjed.iay ksr. tliiéknik éa hotazabb otUrtézaidátaál, Ninct éUcezéit kényaxer.
}y<umann Károly lultjdoooi 1295./tk. 904.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. taték, mint tkvi hatóság közhírré tesai, hogy • Gazdaság önsegélyző szövetkezet végrehájlatóoak Hogner Ferenc és neje Lnsztlg Verona nagykanizsai lakós végrehajtást szenvedett elleni 400 korona tőke, s jár. eddigi, ugy 23 kor. 30 fillér jelenlegi árverés kérelmi, valamint Sírén) éa Klein cég végrebojtatónak ugyanazon végrehajtást szenvedettek elleni 250 kor. tőke s jár. eddigi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvszék területéhez tartozó a a nagykanizsai 7866. az. tkvben f 4137/b. hrsz. alatt felvett báz. udvar és kert 8472 korona becsértékben
1904. évi junins hó 4. napján délelőtt 10 órakor
ezen tkvi hatóságnál Faícs Lajos és Dr. Dick József felperesi ügyvédek vagy helyetteseik közbenjöttével megtartandó uyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a lentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 101,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsa, a kir. törvényszék, mint tkvi hatóságnál, 1904. évi február hó 29. napján.
Sfcínósij
gyomoibctcg.cgcl, mim
Gyomorhurut, gyomorgörcs. Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálká.odást ajánlunk
S melynek ki.ünS hátát. mát é«k Olt ki w» próbálva. L. .
Hubert, Ullrieli\' féle növénybor.
Ezan növénybor kltOnó, gyógyhatásúnak Utált (Dvakböl. jó bo"ti v.n ^. 4. I
• rfialll, élatre kelti az amber améaxtí ai.rv.a.tát - A rOvénybor
1,0° .. al eméaxtéai zavarokat és .ISmozditJ. ax ogéaxeégo. vér uJjiképxSítéeél. |
A n&rénybort id.jekorln h.»nát^ gyomorbMaítégd. míg a ""i^ %% néhinysiori Ivl* után.
gyomorból é. belekbül alkümallan itxek.
Sovány, halovány kinézés vérszegénység, =l"6tlcned^
Ulapolié. ej.ágybttaynal, Idege, bigyadl.ig t< Mr »TSÍyboí
ítoíil éjjelek ké«ík=«ebeo ily egyének I™..agáw.
sssrürM^Hí^:
kaldiv .tél minJenüvé a monarchUban.
W utánzásoktól óvatik.
Kérjenek ctakit
r^Qa. Hubert Ullrich\' féle növénybort. —,
3ooooaDQaotx30t5DOoa3tx3DC30c)atxx3oaooaooaoaooQO
1
ik ii

melyek évek óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden hashajtó, feloldó szer ajánl-tatnak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik.
Brr 15 pllnlát tartalmazó doboz SO fillér egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 koron. 0. é. 2.45 korona összeg előzetes beküldése esetén egy tekercs bérmentesen küldetik.
" \' Neusteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi , „.„,„.. csak, ha mindeu doboz hátsó oldala a törvé-| nyileg bejegyzett .Heíl Leopold" védjegyünkkel, vörös-fekeie I nyomással van ellát,va. Védjegyezett dobozaink-, u^hányaink-íés csomagolásainknak a .PHIUPP NEUSTEIN APOTHEKER-| aláírást kell tartalmazniok. ..
NEUSTEIN FÜLÖP
gyógyszertára a ,8zenl-I,ipóttaox\' Z. K. V,*
WIÉIN, I. Bet, Plankengasse 6.
>Y (r.n, 1. Jttex., nan.rBsa.m v. Raktár Nagykaoitaán: BBLUS LAJOS és RR1Í GYULA gyégyatorétzoknól.
iűq raoDQaaooeraaocxxxJoac
csontie-váfpapit. Kapható:
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ALAP-SORSJÁTÉK
Ő ót ét kir. fesséie FERENCZ FERDINÁND Bbercss ar lajasjasabb véísSktéga alatt.
FŐNYEREMÉNY
100.000
korona, továbbá nyeremények a 10.000, 5000, 3000, 2000 1600, 1000 kor. stb. stb. Összesen 7000 nyeremény.
EGY SORSJEGY 1 KORONA.

HÚZÁS
mulhatlanul 1904. évi május hö 28-án
hatósági ellenőrzéssel. _
Kapható SagykanUtán: Ifl. Wajdlts lHut, Wlboffar HM, HMIlf
Fisokéi Flllé, Scbltslagar IzMsr. Sohlett Aatai ptpirktretkedi és az Erzeébot Királyáé
sorsjáték «6kk«el6segénél, Budapest, V. Ktdor-a-ca S3 tzáo.
*uu******u*n***H*************
Nyomatott Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. MÁJUS H-én.
KIZAROIAG
NÁLAM
KAPHATÓK
= J(uzás már 1904. május 17. és 18-án
az l-só osztályú I egy egész egy fél egy negyed egy nyolczad sorsjegyek árai: \\ Jg kor, 6 kor. 3 kor. 1.50 kor
Ifj. Wajdits József papírkereskedés
Nagykanizsa, Deák Ferencz-tér.
XX.IV-1U magyar királyi
JÓTÉKONYGZÉLU ÁLLAMSORS JÁTÉK
melyopk remélhető tinta jövedelme közhaszna éa jótékony czélokra Ing fordíttatni Eien sorsjátéknak 7691 nyereménye van 365,000 koroaá ösisegben kcizpéoxben.
FŐMYERE2&ÉMY KQROMJ-,
1 ÍSnyoremóny 1
1
2 nyeremény á 10
további:
. 60.000 kor.
. 20,0 X) .
. 10,000 ,
. 6,000 ,
2,000 .
. 1,000 .
20 nyeremény 1 ..........600 kor.
60 ..............100 ,
100 . ,..........60 .
1000 . „..........20 .
6600 , ...........10 ,
Húzás visszavonhatatlanul 1904. junius 30-án.
Egy sorsjegy ára négy korona.
Sorsjegyek kaphatók a magy. kir. lottójövedéki igazgatóságnál Budapesten (Vámpalota), valamennyi posta*, adó-, vám- és só-hivatalnál, az összes vasúti állomásokon a a legtöbb dohánytőzsdében és váltó-üzletben.
Magy. kir. LottójSvedéki igazgatóság.
Jász-Magy-Kun-Szolnoir-megyében 2168 hold kitűnő birtok, dohány engedélylyel, 35 épUiattel, a községben kastély-parkkal, 100 hold beltelek, 15 hold szőllö. Telephon köut összeköttetéssel eladó Vasút helyben. Vevőknek felvilágosítást nyújt Mészáros János községi főjegyző.
Utolsó posta Tisza-Szent-lmre.
A Rlohter-féle
LlnlWDt. Csps. Eom.
Horgony. Pala -Expetler
ogy rhgi kipróbált biiis«r , míly mir több mint 33 óv ói mcc-bithatóbodóraólfeílalkataeztafik Hutdjitl. etiiall íj otjUKuliiL Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásártiskoróvatosak legyünk éa csakis eredeti üvegoket dobozokbaQa„HiriniMv6djegygyel fe a„lkkler"críaegyzéssolíogad-junk el.- 80 í., 1 k.áOl.ósS k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár: Törők József gyógyszcrésznúl Budapesten. ,
• RmrF.it. is lirsi,
cOat. rí kir. udvari *aUJlc4k.
FONTOS
QYOIORB1IOSÖOAK!
fclrégyhlányt, jfyomor-fkjdalmakftt, dmelygéat,
gyomorgyeo&eséget, eméHztéüi xararokat, f5-fájáut alb. megs*nnt«t _____azonnal a világhírű valódi
SsSSPiSUsr BRÍ.DY- féle MARIACELLI GYOMORCSEPPEK.
Sok ezer kflttönft éa elismerő nyilatkozati Kii flveg használati utaiitiaaal 811 M1&\', nagy Oveg 1*40 korona.
- Gyégyirertárakban kapható .
Fíraktár: Blt.UlV C. gyógyszertára & .Magyar Királyhoz- Béea, honnan ki,inaira Ingyen kíldlllk tz érdekea .SpecialbrosohQr,\' 6 kot. beküldése nlán 8 kii üveg, 4.60 kor bekcldése mellett 3 nagy oveg le«a bérmentve kalíve Képvilelet *»rj»ror»zág rélxére: TOROÍ JÓZSEF gyógyszertára Bnd.pe.t, Király-utca 12
m
Óvikodjiik utánzatoktól 1 A valódi MARIACELLI gyemorcsepprk fenti vádjegygyel éa atáiráiaal kell, hogy ellátva legyenek.
Rohitschi „Styria-forrás"
gyógyvíz orvosilag ajánlva.
Gyomor daganat és görcs, Brigbt-féle vese gyulladás, garat és gége hurut. Gyomor- és bélhurnt. Hugysavas dia-these, cukorbetegség, székrekedés, máj-bajok ellen. Kitűnő gyógyeradmények.
Nagybani raktár Magyaromig ríjzéro Fioff-mann Józiel Budapest, Báthory-utea f
1
Schaiek Henrik
Ihirdetesi IRODÁJAj
i Bécs, I.. WoltzBile 11, földszint és I. emelőt i
| Alapíttatott 1873 « Telephon 809 \' A ea k. pólUtakarókpóoxtár Clearing-azám- ;
Uja 804. 316. >
j ajitilja Hjagit hirdetéal megbizáiok gyen ; éa olcsá alintéiéiére bel-és klllfJldi újságok részére
í Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, árira- -: bások di|B»t»n.
; Legújabb nagy birlip-árjegyzlk UrditSkaek lagyea él bérmentve
| Saját gyűjteményes-hirdető
rovat a
!„Heie Freie Presse" és „Hetes Wr- TsgM"
> hírlapokban mindeanemo hirdetés részére, mim: Adás-vételi kSzléiek minden Oilst-\'ágaik, Társ, képvlielatl. Ogyaiki, álláit-ksrssó, ajánlati Mrdelétek stb.
T. c.
Örömmel van szerencsém a t. közönség szives tudomására hozni, hogy könyv- és papir kereskedésemet egy uj üzletággal
Gyermek- és Ií]usáp;i Kölcsönkönyvtörral
bővítettem ki. Általános óhajnak vélek ezzel eleget tenni, amikor egyelőre 400 kötettel de azzal a szándékkal nyitom meg kölcsönkönyvtáramat, hogy azt állandóan bővíteni fogom a MAGYAR GYERMEK- és IFJÚSÁGI-IRODALOM legjobb megjelenéseivel.
Nem az volt a célom, hogy mennél több könyvet halmozzak össze, hanem, hogy csak kitűnő könyveket adjak az ifjúságnak, olyanokat, melyek az ö számára íródtak, amelyekből szórakozik .és tanul.
Kölcsöndij egy hónapra 60 fillér.
Egy napra tehát mindössze 2 fillér esik. Számba sem vehető csekély összeg ez, s méltán remélhetem, hogy minden házban, ahol if|U olvasók vannak, igénybe veszik könyvtáramat 20-25-ször cserélheti ki a köuyvet az ifjúság havonként, mindannyiszor ujabb örömöt, ujabb szórakozást szerezve magának. — Nyárban, ha a forró nap elől menekül, télben a meleg szobában, egyarant a legkedvesebb, leghasznosabb, legnemesebb foglalkozása a fiúnak, leánynak a jó könyv olvasása. Aki csak teheti, minden szülő szerezze meg ezt az örömöt gyermekeinek.
Magamat a t. szülők jóindulatába ajánlva maradtam
Nagykanizsa, 1902. julius hó.
Kiváló tisztelettel
Ifj. Wajdits József
Hock János imakBnj»íi 1 forint 20 krtól 10 forintig.
NAGYKANIZSA, 1904. április hó.
T. CZ.
Vagyok^bítor legalkalmasabb
A J Á N
D É K TÁRGYAKKAL
dúsan felszerelt üzletemet szives figyelmébe ajánlani. , . • - . .u^íl ^ diaxmüvek, pompás kötésű
Raktáromon képt* könyvek és Ifjusigi . Iratok m.nden nem cs kor szamar.^-J^j « f^lThlníjegyok, nagy imakönyvek, emlékkönyvek, di.zlevélp.pirok, Iröszerek t.rcza- i* ^^tt^jOn^U^^^^ ^ m;nd^
választékban találhatók. A hazai Irodalom gyöngyein k«vul o német .rodalom keresett müveit is be.szerczicm. ugj, W tekintetben módot nyújtok becses igényeinek kielégítésére. Ez alkalommal szives figyelmébe ajinlom
H A I 6 S Z E R K E R E S K E D É S E M E T
a bnl kutwnü*en a tannló iflaadg szán,ár. azolgdlh.tok haaznoS «
rik.i hangszereket, melyek iteö ajándékokat képeznek, szinten raktáron tartok s esetleg resztet!,zeusre Továbbá tegyen szabad több uj bctüfajból dúsan felszerelt
K Ó I T V n T 0 M 0 Á M A T
bceses figyelmébe ajánlani. Névjegyeket, e.k.téal éa báli meghívókat ízlésesen és Jutányos érákért kéazitok el. Üzletemet szives jóakaratába ajánlva vagyok ^^ tisztelettel
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
könyv-, pnpir-. zenemű- c-s hangszerkeresked.".
Teljeaon rol.aor.lt moatorberodlt Isron tlnom ktvltolbo,,. klt.ln^ huuRirnl. vonóval 6a zdrhttto tokkut CSAK 10 FRT.
A hol longora nincson, s gyönyörű 7.enét hallgatni és tánozolni szoretnok, ott nélkülözlietltm a
^ „MIGNON" fe
szalon zenéli mű, mely a leghosszabb operákat, tinoz-zenét stb. hangjegyről játszik.
A táncz-zsnét megszakítás nélkül szolgáltatja. Ara 25 és 32 forint. Vindéglssikntk nagyon foatoi.
Pallas nagj Lexikona 16 kitatbn filbörkitíibsB ára 98 frt., ríizlitlzitíiri li ntikapkaM.
^ # # # ^ # m ^
Melléklei a .Zalai K8zllfoy«
—--------ZALAI
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. MÁJUS 14-én.
&íár NTERGES-ÜJPALÜ (Esiteríom l.) HM:«««** ^mwmim-mm
eternit-pala SS®
^ Elpusztíthatatlan. könnyű, tetszetős, olcsó hs tűzálló totó fedóa.y.g,
ETERNIT MÜVEK HATSCHEK LAJOS BUDAPEST, VL Andrássy-ut33.
referenciák. - Jótál-ás.Évi gyártás .00 korány. - K^en istnertet*, Ezen anyag kapható Sartory Oszkár unnál Nagykanizsai
Jónak, a jobb az ellensége.
Tínylee a leeiobb aa eddig használatban levő szappan, szóda, por, stb. anyagoknM vi«on ís pamut ruhinínOck mosásira, a Scbicht által ulonnan feKaKIt
mosókivonat,
„Asszonydicséret"
m
éj isi
"Ki
íüi I
23

ll
aei© TBiSknéll
Felülaulhatatlaaul
kedvez föárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt Ift millió
korona nyereménynél többet fizettünk nagyrabec.ult
vevőinknek; csak a legutóbbi .dobén is
a Icpaícyobb nyereményt és peili«;:
------koronás nagy jutalmat az 57080. sz. sorsjegyre,
a 80 000 koronás lőij«M«|t a 83061- sí. smj.-re
a 605.000
1100.000 koronás löijefeiéijt 114366. sí. s«rsj--re
1100 000 . \' . \'az 52528.
a 100.000 . . a
a 90 000 . - a
a 90000 „ . a
a 90000 . . a
70.000 í 70,000 a 60 000 a 60,000 a 50.000
a
ai 549$., az 51613., 1 76341. , a 4636.
és eieken kívül még egj&h sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydusabb osztálysorjátékában vegyen részt. — A most kővetkező magy. kir. szabadalmazott 14. OBZtálysorsjátékban ujböl
110.000 sorsjegyre 55.000 pénznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget,
14 millió 459.000 koroná-t
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt. _
A legnagyobb nyeremény a legszerencsésebb esetben
ít,000.000 Iíoi-oi»».
Továbbá i jutalom 600-000;! nyeremény 400-000, 1 a 200000- 2 ü lOO OOO- 1 á 90 000,2 4 H0V000"u70000 2 (iOOOO 1 J 50-000, U.40.000.5á80000 3 á»5.000,8a JÍO-OOO, 8 ,1.5 000. 36 a IO OOO korona és még sok egyéb; összesen 55-000 nyeremény és jutalom 14*459-000 korona öss^p.niií>"
Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
v, eredeti sorsjegy frt — 75 vagy k. 1.50; \'/. eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy k. 3 — \'/, . . .3-. ,6.-;\'/. . . . 6.- „ „12.-
A sorsjegyeket utánvéttől va?y ar. összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorajegyekre kérünk
f. é. május hó 17-ig
bizalommal hozzánk beküldei.i, mintán a húzás már májns Z7. éa Z8-án lesz.
TÖRÖK A. iis T=
BANHUAXt BUDAPEST. Hazánk legnagyobb osztá ly sors] át ék-Dz I et e.
Fóárudánk osztálysorsjáték-üzletel r
Központ: Teréz korút 46/a. I. fiók: Váczl-körut 4/a. II. fiók: Muzeum körút ll/a. III. fiók: Erzsébet-korut 54/a.
RendelRIcvél leásandó, TÖKÖK A. és TAKSA bankháza Budapest.
Kérek részemre--
jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
L oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors-
Az összeget-
Íntánvétotsant kérem
f A sem lelszü iőrleadö-W\'l
védjoooyeli
a ruha bedsztatáslira.
Elönyökt
1. Aa eddig aiükadícs volt mojási klöt a Iddrc esöttenti.
2. Fáradságot a negyedére.
A alóda haauiálatát teljesen BlMcBeasó teszi.
Mmthoev tisztábbá, tehát fehérebbé b varázsolja a ruhát. , ,
5 Ugy a kezeknek, mint a ruhának telljeaen ártalmatlan, amiért ai alant jegyaett Cléc kezességet villa], 6* Rendkívül kiadóaaRa folytán olcsóbb, minden más mosószernél.
NálkDIÖzbststlBnné vilik minden háziasszony is mosónőnél egy egyszeri kísérlet után. Mindenütt kapható.
Schicht György, Aiissig.
A legnagyobb gyár a maga nomőbon, aa európai es&ürassföldön.
STE1EB
gyógyintézet
TÓBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLETT IDÉNY: május-október.
S80 méter a tenger aaiao felett, 3 vasiul áUonui« Grácból kocáival egy óra. Posta- éa távírda illomai.
Rég ismert rastartalmn (akrotherme) acólíorrás 30 fok C. (ÍS fokR.l — 25 fok C. (20 fok lt.) Méraékelt klirna, erősítő crdölevegó, kiterjedt fenyresordök. Gyógy-jaralatok, idi-gbántalmak ideggyengeség, hátgerincbetegség, hyatoria, görcsök, neuralgia stb. ellen. Kői betegségek: vérasegénység, bél- és hólyagliuraf stb. Igen ajánlható ndolókock éa gyenge gyermekeknek. Gyógyestköa: külön gyógy- éa aszóbazin, kádfürdők melegviaael, fenyőfardök, villanyos fordők, masaage, subanygjógy kezelés, napfQrdSk aat. Olcsó lakások éa egyes aaobák, villák, gyógyterem, kilünó étterem, kitdnG zenekar.
A türdölgazgatóságnal kimerítő prospektus Ingyen és bérmentve, Dr BLVMAVER S/XliOJi, orvos tulajdonos.
1290/tk. 904. Erk. február 13.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Vajda (Szabó) György kiskanizsai lakós végrehajtatnak Mihálec (Mátyás) József kiskanizsai lakós végrehajtást szenvedett elleni b6 kor. töke s jár. eddigi, ugy 13 kor. 30 fill. jelenlegi árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó és a nagykanizsai 5047. sz. tjkfben t 7394. brsz. alatt felvett ház, udvar és kert 1663 k. A nagykanizsai 3466. sz. tjkv-ben t 67251a brsz. hosszuhomoki szántó és rét 179 k. A nagykanizsai 3466. sz. tjkvben f 4236. hraz. országúti szántóföld 305 k. A nagykanizsai 3466. számú tjkvben -j- 6096 brsz. császárréti rét Z09 k. A nagykanizsai 7348. sz. tjkvben f 9153|a hraz. cigányberki szántóföld 184 k. becsértékben és végül az 1881. évi LX. tezikk 156. §-ának alkalmazásával a nagykanizsai 5542. sz. tjkvben f 8907 hraz. alatt felerészben Plánder József s felerészben Mihalec József tulajdonául felvett vadalmási szántóföld egészben 219 k. becsértékben
1904. évi május hó 30. napján délelőtt 10 órakor
ezen tkvi hatóságnál Faica Lajos felperesi ügyvéd vagy helyetesse közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a \'entebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár lO\'/j-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törnzék, mint tkvi hatóság.
Nagykanizsán, 1904. évi március hó 2. napján.
Elhízást meggátol
gyorsan (jótállvaártalmatlan) Thiele zsírtalanító teája csomagon-kéut 1 korona 75 fillér. 4. csomagnál bérmentve (utánvét) megrendelendő Ludwig Thiele, Man-heim. (Szétküldés osztr. gyógyszerészek által.)
NAGYKANIZSA, 1904. mAjua há^l-ém
21-ik uám
XLIII- évfolyam.
Kiemeli** ári
Egéix évrú . .10 kor. - 811 l\'Jl írre • • • 6 kor. — 611.
™0«íévr. . . 2 kor. 50 flll. Kgyea srám 20 flll.
hirdetések
6 biaiboa petitsorbAD 14,misodi«or ÍJ, ■ minden további torén 10 611
HYILTTÉR8EH
petit soronként 20 Ollírírt vétetnek fel.
részvénytársaság,\' .nagykanizsai és nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony
\'hbtenkint
ZALAI I0ZL0IT.
"kanizsai .Ipar-Testület,. „nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság, a nagykanimi kcreaztény jótékony
. ga,amboki Önkéntes tűzoltó egylet, a .nagykanizsai kinevelő ^esOlet, ^^^^^ kislányának hivatalos lapja, nőegylet," „szegények tápintézete, a .katonai hadastyánegylet," a „Sopron, kereskedelm ipa Ua.ara na*y
egyszer, szombaton megjelenő vegyes TARTALMÚ IíbLILAr. __
A l»p Kellemi résiét illető minden M^\'T^
nevére ax anyagi résrt Illető lelemények p.\'dlg a k\'tdó dms.lmn Nagykanizsára bérmentve inlézendok.
Bén»i.nt«l«n terelek oem fot«d-útnak el.
Kéziratok visszanőni lolilemel
\\%
Modern pünkösd.
Az Atva" az Erő ; a ím s Szeretet; a Szentlélek a BOlcseség. Es ők együttvéve hárman: az Isten!
És a mikor mostan a kéklő égbolt alatt piros rózsákban vérzik el a május, uj erőtől duzzad a mindenség, mialatt emelkedett kebellel üljük meg a természet iljuságában a Szentlélek eljövetelének üonepét, a Pünkösdöt, a BOlcseség nagy ünnepén magába száll az emberiség, megvizsgálja lelkiismeretét, megalázkodik az Örök igazság előtt, keresvén azokat az eszményeket, amelyek a mulandóságot a magasabb világrenddel kötik össze. És mihelyest egyéni Önzésünk romjain lemondtunk utolsó rendetlen kívánságunkról, amely testvéreink rovására érvényesülni akart, — rögtön bevonulását tartja szivünkbe napsugiros hatalommal a BOlcseség I
Mert mikor jelent meg e Szentlélek?
Amikor már nem járt a földön az Ur! Magukra voltak hagyatva a tanítványok és nem volt közöttük a hatalmas mester, aki száraz lábbal tudta őket átvinni a háborgó tengeren. És — csudás! — amig el nem vesztették ezt a legdrágább kincsüket, gyakorta fogta el őket a gyarlóság és az egyenetlenség, — de mihelyest az oda volt, testvéri szeretettel simultak egymás kebléhez, jámbor egyetértéssel húzódtak meg egy házuak födele alatt, ahol mindegyik a másikának a javát óhajtotta. És az önzetlenségnek ebben a diadalmas percében erős szélroham ráz-kódtatá meg a házakat, fejük fölött tüzes lángnyelvek alakjában jelent meg a Szentlélek, — és .elteiének mindnyájan Bölcseséggel."
Erre a Pünkösdre gondol vissza a vallásos ember ma, amikor a ma-terialisztikus irány letűntével mindeu jel arra mutat, hogy az emberiségben ismét éledezni kezd az ösztön arra, hogy magasabb lelki életet éljen. A társadalom immárom annyi sebből vérzik, a nyomor és a szegénység olyan irtóztató, az embernek embertársa ellen való gyűlölete annyira kifáradt, hogy ismét kezdünk áhítozni testvériesség és megújhodás után. Persze szó se lehet arról, hogy az altruizmusnak ez a szelleme már elfogta volna az egész társadalmat, de bizonyos, hogy azok, akiket a szellemi és a lelki erő az emberiség magaslataira vezérszövétiiékUl emel, mindnyájan érzik a honvágyat ez uj világrend után. Ezekben a kiválasztott emberekben forr és lángol a jelenkor minden gondolata és érzelme, és ők azok, akik előre megélik, mint hatalmas életminta, a jövendő ivadék életét.
A BOlcseség mai nagy ünnepén legyünk bölcsek, — vagyis szerények és ismerjük be büubánólag, hogy nem olyan romlott az emberiség, a minőnek hiúságunkban naponta az irodalom meg a művészet müformáiban és a társadalmi élet egyéb nyilvánul 4-saiban hirdetjük. Mert az emberiséget csak az tarthatja romlottnak, aki elka-patottan hibátlannak véli maga magát.
Tekintsünk szét a világon: tulajdonképpen még sohase volt az altruizmus olyan általánosan elfogadott világfőifogás, miut manapság. Ott, a hol a sors kegyetlenségéből kOnny és vér folyik, paloták emelkednek az árvák, a betegek, a senyvedők, az aggok és a nyomorultak számára — és éppen azokban az országokban.
ahol a műveltség a legmagasabb fokon áll, gyakorolják a dúsgazdag emberek személyesen a jótékonyságot, leszállván a nyomor, a bün és a kétségbeesés mélységeibe. Az a beteges szentimentalizmus, amely még homályos fátyolként takarja be ezt a testvéries érzést, a haladó műveltséggel el fog veszui és egészséges, naiv, komoly életerővé válik majd a-tevékeny emberszeretet.
Hogy alázatosan ismerjük be, minő hatalmasan érvényesül a társadalomban az emberi méltóság, — ez az igazi pünkösdi bölcsesége a társadalmi megfigyelőnek.
De nemcsak a társadalomnak, van meg a maga Pünkösdje.
íme ezelőtt Ötvenhat évvel, amikor a nemzet kivivta legdrágább kincsét, — a régi rendiség helyébe az uj magyar alkotmányt. És az önzetlenségnek ebben a diadalmas percében erős szélroham rázkódtató meg a házakat, fejük fölött tüzes lángnyelvek alakjában jelent meg a Szentlélek és .elteiéhek mindnyájan Böl-
Ez volt a nemzet Pünkösdje, a fennen áldott és OrOkre magasztalt
Ezernyolcszáznegyvennyolcban.
Az uj világfölfogás, részben esztétikai, részben bölcselő, részben altruista és sok derék embert ajándékoz a társadalomnak, de ugyanannyit el von. Pedig ezt az ellentétet el kell tüntetni munkával, lemondással és tevékeny emberszeretettel, — ugy érezzük ezt ma, a BOlcseség ünnepén, Pünkösd szent napján. Csakhogy ma már nem jön el a Szentlélek, — ma nekünk kell érte elmenni.
Ez a modern Pünkösd.
SzegényügyQnk.
(Folytatás.)
— A várni azegínytlgyi szabályrendelet tervo-
•clérül. —
A mult számunkban megkezdtük a szegényügyi szabályrendelet-tervezet ismertetését és szóltunk a közsegélyezés alanyairól és enuek módozatairól. Eljutottunk tebát a szabályrendelet-tervezet
ül fejezetéig, amelyben, mint már előre jeleztük a segélyezési igazgatásnak különleges módjáról lesz szó, arról a módról, amelyet elméletben mindenki, a ki a szegény segélyezéssel eddig foglalkozott, a leghelyesebbnek talált, — csak a gyakorlatban nem vált be e módszer min-dontttt. . .
Városunkban a szegényügyi igazgatás a városi tanács feladata leend, ezt azonban közreműködésükkel támogatni fogják, a szegényatyák és a szegény-kerületi felügyelők, a szegényügyi bizottság, a rendőrkapitányság és a városi orvosok. A miut természetes, a legfőbb munka a szegényügyi bizottságra és szegényatyákra a felügyelőkre vár. A szegényügyi bizottság fogja azokat az elveket meghatározni, amelyek szeriot a tanács a segélyezést eszközölni fogja, mert a vároai tanácsnak amúgy is sokoldalú elfoglaltsága miatt csupán a szegényügyi bizottságtól, mint föfaktortól várhatunk megért és kiforrott terveket és ezek alapjain való intézkedéseket. Nem kisebb feladatot ró a szabályrendelet a szegényatyákra éskerületi felügyelőkre. Tulajdonképen ezeknek lesz a feladatuk, hogy a szegényeinkkel közvetlen érintkezésbe lépjenek és állapotuk alapos megismerése után erről és a segélyezés módjairól véleményüket elöterjeszszék. Hogy pedig ezt megtehessék, a város fel lesz osztva utcák szerint szegéoy-kerületekre, amely kerületekben minden szegényatya bizonyos Biegéoy-kört ksp, amelyet gondoznia kell. Az igy egyes körökkel biró szegényatyák a kerületi felügyelő vezetése alatt működnek; a kerületi felügyelők pedig működésűkről a tanácsnak számolnak be, amely ehhez képest intézkedni fog. Ily módon azt biszszük, hogy a szegénység alapos gyógykezelése lesz lehetséges, inert ez a mód-
szer igazán helye. & hogy a szegénység okai kipubato hatók legyenek és azok lehetőleg eltávolíttassanak Az egyes teendőket nem határozza ugyan meg a tervezet, de erre nincs is előre szükség, mert a kerületi szegény-atyák éi felügyelők a havonta legalább kétszer tartandó értekezletükön esetrőlesetre, a körülményekhez képest szabják meg teendőiket.
A szegényügyi bizottság feladatát a következő pontok állapítják meg :
a) figvelemmel kiséri a város szegény-ügyi viszonyait, tanulmányozza az elszegényedés okait és ezek megszüntetése esetleg javaslatokat tesz;
b) kezdeményezi esetleg előmozdítja oly egyesületek alakítását, melyeknek célja » hatósági segélyezésnek társadalmi uton való kiegészítése;
c) figyelemmel kiaéri a magán jótékonysági intézetek és egyesületek működését és azokkal állandó összeköttetést tart fent, abböl a célból, hogy a segélyezés gyors, egységes és megfelelő legyen;
d) felügyel a vagyontalan, de köz-segélyre nem szornló árvák nevelésére és gondozásárs;
e) felügyel a dajkaságba, illetőleg tartásba adott gyermekek ápolására és nevelésére; ...
0 az illetékes hatóságtól nyert szabályszerű engedély alapján jótékonysági gyűjtéseket rendez és felügyel a szegények javára rendezett gyűjtések pontos keresztülvitelére ;
(0 kezdeményezi a szükség lakások, foglalkoztató műhelyek, munkatermek népkonyhák, munkás olvasók, melegedő szobák, a kivételes kedvezményekben részesülő lakóházak, szeretetházak, gyermek menedékhelyek stb. létesítését és közreműködik ezek felügyeletében. Mindezek oly intézkedések, amelyek mutatják, hogy alkotóik igazán szép és a modern elvektől vezérelt muokát végeztek. Ha ebhez nálunk egy gazdag városi pénztárt lehetne szerezni, szegényügyünk valóban példás gondozásban részesülhetne.
A kővetkező fejezet a segélyezésnél való eljárásról szól, arról t. i., hogy mi módon állapítja meg a tanács az egyes szegényeknél, bogy ezeket tényleg segi-
TÁRCA.
Fehér orgona.
Angolból.
— A ,&»!»! Köilöiiy" lirrtja. —
A .fehér orgona anuyira kedvencévé lett a beteg leánynak, hogy nem is tudott meglenni nélküle.
Abban az időben, mikor ott feküdt sz ablak mellett ax alacsony diványon, naphosszát azt képzelte, hogy a virágok megértik ót. Később ugy érezte, hogy lassan visszatér az erő a testébe s akkor szinte örtllten ragaszkodott a reménységhez, amely azt suttogta a fülébe, hogy még járni is fog tudni.
Az orvos mindig is biztatta, de eddig ó csak kételkedő mosolygással felelt a szavaira.
És mégis egy napon az atyja karjára támaszkodva elhagyta fekhelyét és végigment a szobán.
— Óh, Bess 1 — szólt az öreg tengerész örömtolten — tudsz járni, mint azok a lányok, akiknek mindig egészséges volt a két lábuk!
Bess nevetett, de csak a könyein keresztül.
— Öb, apa, — hát nem boldogság ez ?
— Es egy cseppet sem fáj ?
— Nem, nem. Nemsokára elmebetek veled a csónakba is.
— Igen, Bess; mihelyt az orvos megengedi.
Az ablaknál álltak éppen s a leány görcsösen megragadta az apja karját: ~ APal Az orgona már bimbózik 1
— Miért mondod ezt, Bess?
— Ne uevess ki, apa. De iniudig azt hiszem, hogy az orgouavirágnak köze van
— Különös gondolat I Vájjon mit szólna hozzá az orvos?
— Neki nem kell tudnia. ,
— Hál, Bess, Isten neki, mondjuk, bogy az orgona gyógyított meg. Hiszen az
I miudegy. A fő az. hogy az ón kis lányom újra járkálni tud. Öt évet töltöttél ágybau. s most már megszűntél gyermek lenni.
— liizon} apa. Tizenkilenc éves vagyok.
— Ki gondolná ezt, Bess ? Ma felhúzom az uj vilorlát Ki fogsz nézni az ablakon ?
— Igen.
Estére már az egész kis tengerparti falu tudta, hogy Bess Heron lábra állott. Sokan jöttek bo a kis kunyhó ajtóján, hogy elmondják jókivánataikat az öreg Heronnak gyermeke csodás felgyógyulásához. Mikor Heron Dávid hazajött, Bess örömtől ragyogó arccal üdvözölte.
— Hounan tudták meg a dolgot? — kérdezte atyjától.
— Honnan? Hát hiszen mikor reggel bementem a révbe, útközben elmondtam vagy negyven embernek a jő újságot.
Nevetett s az ajtóhoz fordult, hogy kinyissa, mert kopogást hallott.
— Ez Dick Stoiior lesz — mondta — mogigérte, hogy benéz még hozzánk az este, ha kitakarította a csónakját.
Csakugyan ő volt — egy csinos, vállas, szőke fiu, aki szinte magával hozott valamit a tengernek nagy szabadságából. Ugy
látszott, mintha a falak meggátolnák rendes mozgásában. És ezen az estén, midőn a fiatal leány annyi idő multán először érezte át ujrs, mit tesz az a szó: élni, alig .tudott betelni az ifjú nézésével, aki maga volt az erő és egészség s vékony ujjait remegve fektette belé egy pillanatra az ő napbarnított, durva tenyerébe.
— Tudtam, hogy előbb-utóbb meg kell gyógyulnia, Bess, — mondta. — Ez a kis orvos nagyon kitartó ember, s ha egyszer a fejébe vett valamit, annak meg kell lennie.
— Mit beszélsz? — nevetett az öreg. — Hát nem tudod, hogy Besst az orgona-virág gyógyította meg?
— Az is lehetséges, — szólt s fiu csendesen. A leány rátekintett s szemük összevillant. — Egyszer én is éreztem ehhez hasonlót. Mikor már-már belefúltam a vízbe, a tenger szaga megmentett. A fejembe szállt és magamhoz téritett.
— Ez annál különösebb, — szólt Heron — hogy épp maga a tenger akart megölni.
— Talán megbánta időközben, — nevetett a leány.
— Én is azt gondoltam, — jegyezte meg Dick.
Odaült a\' leány székének a karjára s figyelmesen nézett reá.
_ Egy hót óta mintha kicserélték
volna, — szólt halkan.
A leány elpirult az örömtől.
— Várjon, míg csónakba ülhetek I — mondta boldogan.
Pár perc múlva, hogy csend volt a kis szobában, újra kezdte:
— Dick, ma itt volt Nance, ó oly jó j hozzám 1
— Nance mindenkihez jó — felelt a fiu egyszerűen.
— Azt mondta, hogy estére várja magát.
— Igen. Nem tudunk egy napot eltölteni anélkül, hogy látnánk egymást.
— Nemsokára meg lesz a lakodalom, ugy.e ? — tudakolta Heron.
— Ha egy kis szerencsém lesz a halászattal, ugy májusban akarjuk megtartani — mondta a fiu.
_ Egy szerencsés hónap — szólt az
öregebbik meggyőződéssel. — Bess is akiíor született.
_ Édes apám — mondta a leány —
én még eddig mindig csak bajt hoztam reá, nem szerencsét. Hiszen még segíteni se tudtam soba.
— Dehogy nem, Bess. Mikor tudtam, hogy ott fekszel az ablaknál és szeretettel figyeled mog minden mozdulatomat, valahogy megnőtt az igyekezetem — ilyenkor mindig kétszer annyi halat fogtam, mmt máskor. Oh, édes kis lányom, nem a segítséged kell nekem, hsnem a mosoly-
_ jg0n; _ mondta az ifjabbik halkan — Bess-szel szemben igy érez az ember.
E naptól kezdve csudálatos gyorsasággal jött meg a leány ereje. Eleinh csak a kis kertbe sétált, később kiment a faluba is s végül felmerészkedett a sziklák közé is.
Az első uap, amit a tengeren töltött, varázslatnak tetszett neki. Az atyja és Dick oly fényesre súrolták a csónak vasalását, hogy szinte megláthatta magát
benne. Egy könuyü tengerifü-párnát helyeztek a számára a csónak orrába.
Áprilisnak meleg napja ezer meg ezer reszkető csillámot szórt a vizre, kok zöld és rubiusziueket váltottak a hullámok, amint játszva megfodrozta azokat a szellő.
A bárom istenteremtmény nem sok szot váltott egymással. Bess szótlan, elragadtatással szívta be a levegőt, Dick nagynak érezte magát: ugy képzelte, a gyógyulást ez a tengeri ut fogjs befejezni, teljessé tenni, amelyet ó szerzett meg a fiatal loányuak. Az öreg ember pedig boldogan gyönyörködött gyermeke kipirult arcában. Es miud s hárman érezték, hogy a másik kettő megérti gondolataikat, s valahogy összeköttetésbe hozták az orgonavirágot a tenger eszméjével.
Este volt, mire hazaértek. Az öreg Heron különböző halakból pompás vacsorát készített, s anélkül, hogy marasztották volna, Dick Stonor is velük evett. Önmagából folyt ki; előzetes elhatározás nélkül tőrtént minden.
Pár nap múlva Nance Adler — Dick menyasszonya — újra Kikereste. Besst s kérte, lenne nyoszolyó-leánya az esküvőn.
Ez a gondolat — maga sem tudta miért — megremegtette a leányt, de azért szelíden utasította vissza. A gyengeségére hivatkozott. S egyúttal felajánlotta Nanco-nak, hogy megvarrja a menyasszonyi ruháját. Az boldogan köszönte meg, hogy a varrónénak nem kell fizetnie, kétszer oly. drága kelmét vásárolhat.
Este elmondta Dicknek a történeteket Bess.
V____t__J
nnn^THlliv mólláVI ot. van Mfi.tolva.
XUII ÉVFOLYAM.
teni fogja. Mikép helyen el az átra, illetve köiaogíljre szoruló gyermekeket szeretet- és árvaházban, vagy pedig magánosoknál. E fojezet utolsó pontja, wuely a magukkal tehetetleo Bzegények gondozásáról szól. eszünkbe juttatja, amit különben múltkor már emiitettünk, hogy ideális állapot csak egy szegényház felállítása mellett lebotne. Valóban, mindezen intézkedések mellett is hiányát fogjuk érezni a szegényháznak, amely központja lehetue a szegénység megszüntetésének. Ha a tervezet minden szakasza mel é a szegényház fennállását gondolhatnék, ugy Bzegényögyünknek végleges és helyes megoldását nyernénk.
í tervezőt V. fejezete a koldulási tilalomról szól. Megtiltja a város egész területén való koldulási és az erre való felügyeletet a rendőrségre bízza. Ez az intézkedés is már rég óhajtott, különösen azok részéről, akiknok a kéregető szegé-nyekkel való közvetlen érintkezés nem csupán költségbe, hanem idöpazarlásba is került Az utolsó két fejezet a szegényügyi bndgetről és a szabályrendelet jogerőre emelkedéséről intézkedik.
Hs most már szegényügyünknek ily módon való olintézéséról akarunk néhány szót mnodaoi, ugy e tervezetei a végl<*es rendezésre elégségesnek nem tartjuk, amint szerintünk senki »ero tarthatja annsk. Egy szegényház felállításával oldható meg ceak e kérdéa véglegesen, amikor pedig még ennek a rendjének megállapításában nagy munka vár szegény-ügyünk intézőire. Mindenesetre e szabályrendelet tervezet átmeneti intézkedéseket tervez, s e céljának mindenben megfelel. A végleges rendezésnél majd e helyes intézkedéseket mind a szegényházzal kapcsolatosan kell felállítani s ekkor városunk emez ügye is teljes megoldáshoz jut.
a a.
Tanügyi kérdések.
Leánynevelés. - Szabad Ucenm. — Feltö keresk. Iikola.
Az 1903./901. iskolaév maholnap bezárul. Az érettségi Írásbeli vizsgák a helybeli főgimnáziumban éa felső kereskedelmi iskolában az elmúlt héten bevégeztettek és e két középiskolánk nemsokára szélnek fogja bocaájtani felső osztályainak végzett hallgatóit. Az egyik képesiti növendékeit arra, hogy tanulmányaikat a felsőbb iskolákon folytathassák, a másik pedig, hogy minden további iskolai tanulmány nélkül megélhessenek. A gimnáziumnak az egyetem, a kereskedolmi iskolának az élet a folytatáss. Ez alkalomból merül fel a kérdés, vájjon mi a folytatása a polgári leányiskolának, az itt nyert befejezetlen, hiányos nevelésnek van-e egyáltalában folytatása? A jövő hónapban ez az iskola is ki fog rekeszteni kebeléből néhány végzett növendéket, egy bizonyitványnyal és az élet viszonyainak minden sejtelme nélkül. Mit tévők legyeeok a szülök, specialiter a kanizsai szülők polgárit végzett leányaikkal, akár ha azzal a szándékkal járatták leányaikat a polgáriba, hogy őket megélhetésre, a maguk fen-tartáséra képesítsék, akár ha csupán műveltségi célok vezérelték óket?
Aki leányát megélhetést nyújtó pályára akarja nevelni, az meg van verve a kanizsai viszooyokksl. Ily célú intézménynek városunkban nyomát sem találjuk, azonban e tekintetben a baj ugyláUzik mégsem oly nagy, mint hinnők. Tény, hogy a közszükséglet nem kívánja Kanizsán praktikus irányú leányiskola létezését. Legalább erre vall ai a körülmény, hogy a helybeli felső kereskedelmi iskola tanári karának komoly törekvése, hogy női szaktanfolyamot állítson fel, már három-izben csődöt mondott Nem jelentkeztek kellő számban növendékek, bár a kereskedelmi irodák állandóan heves ostromnak vannak kitéve állást kereső, két, három, esetleg négy polgári osztályt végzett leányok részéről. A nőnevelés prakükus részével tovább is foglalkozni tehát nem lenne közérdekű dolog. Fonto-sabb és érdekesebb oldala az éremnek a másik.
Mily gazdag anyaga a nevetségesnek, a félszegségnek, a groteszkoek, ami ezemünkbe ötlik I A kézimunka, egy hangszer, egy nyugoti nyelv, tánc és társalgás-béli simaság, mint a nőnevelés alapmotívumait De vájjon ez idő szerint módunkban van-e, hogy a nőuevelést eddigi léha irányából tartalmasabb irányba tereljük ? Mit tehet a ezűlő, ki a legjobb szándékkal van eltelve, aki megveti azt a műveltséget, mely egy hangszer tökéletlen kezeléséből és egy nyelv alapelemeiből áll és aki leányának a szó legszebb értelmében művészi, vagy tudományos nevelést akar adni, vagy aki leánya intelligenciáját nem csupán a divat hatása alatt és a maga gyönyörűségére akarja fejleszteni, de mert leányában egy vagy más irányú tehetséget csalhatatlanul felfedez, vájjon mit tehet ez a szülő minden jobb meggyőződése és leányának képességei dacára. Nevelőnőket tartani ép oly drága, mint amily meddő passzió. Olcsó ladyk és madamok jók arra, bogy egy nyelv köznapi mondásait megtanítsák, vagy valamely művészeti ágba kontárt neveljenek, de alapos műveluéget, melylyel a legtöbb esetben maguk sem rendelkeznek, világos, hogy nem adhatnak. Kaniztán pedig nincs intézmény, mely a polgári iskolai nevel&t folytatná, kiegészítené. Egy felsőbb leányiskola felállításának eszméje már rég kisért, de mint minden kisértet, ugy látszik ez sem fog soba testet ölteni. Nem tudom, a leáoy, vagy a gazdag leány kevés-e ahhoz, de ahogy én képzelem a dolgot, egy ily iskola, hová egyebekben nem szórakozoi, de komolyan tanulni járnának a leányok, soká nem állna fenn nálunk. Különben is meddő dolog lenne ezt az eszmét tárgyalni, célszerűbb lesz egy másik húrba csapni. A nőkrészérealakitandószabad liceum eszméje az, melyről reményekkel, várakozással eltelve beszélhetünk. Ennek a felállításáról e helyen nem csupán bölcselkedünk, de azt határozottan ajánljuk. Hogy kinek ajánljuk, az persze más kérdés, de felelni erre sem lenne nehéz. Megjegyezzük, hogy nem irodalmi körűnkre gondolunk. Annak tisztára társadalmi céljait nom akarjuk nevelési célokkal konbinálni, bár ismerünk egy vidéki várost, boi a nők részére ily líceumot éppen a mi irodalmi körünkéhez hasonló irányú egylet tart fenn. Ez a szabad
— Ó kérte, hogy varrja meg azt a ruhát? — kérdozte a férfi mogorván.
— Nem, nem. I)o valamivel segédkezui akartam én is . . .
Hóljséges csend követte szavait. Azután mogszólalt a férfi halkan :
— Bess, minek akart neki segíteni ?
— Mert mind a ketten olyan jók hozzám . . .
— Ez nem ok arrs. hogy varrónévá változzék.
— Azt bittom, örülni fog neki.
— Ugy kellono lenni — mormolta Dick — de Isten tudja miért — nem szeretem ezt a gondolatot.
Nemsoltára elkészült a ruha s kilünien illett a szép szóké leánynak. Bess meg is mondta Oicknek.
— Büszke lesz rá szerdán, ha majd mellette áll az oltár elótt.
A férfi mogorva arccal, hallgatagon ült egy zsámolyon a lábainál.
— Nom hiszem, hogy lássam ót szerdáu — szólt kurtán.
A leánynak elakadt a lélekzete.
— Miért? — kérdezte reszketve.
— Kom vagyok rá képes. Béna — válaszolt a másik halkan. — Nem szeretem ót többé. Talán soba sem is szerettom . . . Bess, maga birja a szivomet egészen.
— Oh, Dickl
Összeesett, mintha valami ismeretlen fájdalom tört volna reá. A két kezébe
temette az srcát és zokogott, mint egy gyermek: az örömtől, a bánattól.
— Bess, Bess, — dadogott a férfi — nem bírtam tovább hallgatni . . . Azt hittem, ugy is kitalálta . . .
— Dick, magának nem szabad öt csúffá tennie.
— Nom tudnék mellé állni ai oltár elé és hazudni neki az Isten elótt. Aztán meg, ha megtudja, ó sem fogja kívánni, hogy . . .
— Nem szabad megtudnia 1
— Még ma este elmondom neki.
— Nem, nemi
— Nem fognak kihirdetni harmadszor . . . Aztán egy kis idő múlva elmegyünk innen. Eladom a csónakot s annak az árából majd megélünk egy darabig, maga meg én.
— Rs soha se megyek el innon, Dick. Maga félrebeszél . . .
— De hát bajos lesz itt laknunk azután .. .
— Mi után?
Alig tudott beszélni, annyira dobogott a szive.
— Azután hogy megesküdtünk.
— Én soha sem leszek a maga felesége, Dick.
— Hát ... hát. .. nem szeret engemet, Bess?
Oly halkan kérdezte ezt. hogy a leány iokább az ajaka mozgásából értette meg a kérdést.
ZALAI KÖZLÖNY
licenm természetesen még nem volna teljes megoldása nálunk a nőnevelés zavaros kérdésének, de mindenesetre sokkal több lenne a semminél és nagyon előnyös segítője, sőt helyes iránybsn működve alapja lehetne az önképzésnek, mely tulajdonképcn egyedüli eredményes utja az Intelligencia fejlődésének. Egy ujabb tárgyra áttérve, a liceum eszméjével korántsem végeztünk teljesen, arra alkalomadtán még vissza fogunk térni, addig is ajánljuk azt figyelmébe szülőknek éa buzgó tanügyi köröknek egyaránt
EzutUI még a nagykanizsai felső kereskedelmi Iskola kerüljön szóba, még pedig abból az alkalomból, hogy a zalaogerszecí keresk. iskola — mint megírtuk — hir szerint meg fog szűnni. Feleslegessé vált még sok más kollegájával az ország harmincnyolc keresk. iskolája közül. Mert, hogy Magyarország vegetáló kereskedelmének nagyon, de nagyon sok, arra pedig, hogy portásokat neveljenek, teljesen felesleges a harmincnyolc iskola, az egyszer kétségtelen. E harmincnyolc iakola fele a kereskedelem mindon kára, a keresk. alkalmazotti pályának pedig nagy hasznára bálran átalakulhat hét osztályú polgárivá. A kereskedelmik közül ilyeneknek megtartani pedig csak azokat kell, melyet bármily körülménynél fogva növendékeik legnagyobb részéből keroskedőket nevel. És ezek között van a kanizsai iskola is. Ennek az iskolának a tradíciója, magának Kanizsának egykor virágzó éa ma is még aránylag élénk kereskedelme ennek emléke, hasonlókép a vidék közgazdaságának iránya mind hozzájárulnak, hogy a kanizsai keresk. iskola növendékeiben éljen a tudat, hogy hivatva vannak arra, hogy a kereskedelem jövő munkásai legyenek. Ennek az iskolának tebát van létjoga és megérdemli, bogy nagy kárai és bajai, melyek feles számmal vannak, megszűnjenek. Mult számunkban hivatott, illetékes hang szólt e bajokról, különöseo az iskola taoárainak a képtelenséggel határos helyzetéről. Tudvalevő, hogy az izr. bitközség, melynek tulajdona az iskola és mely azt feutartja, terhesnek találja az intézet len-tartási költségeit, mert hisz nem kevésbbé tudvalevő dolog, hogy iskolát fentartanl nem jó üzlet, az — magánintézeteket nem tekintve — sohasem jövedelmez és budgetje rendszerint deficittel záródik. Megérteni lehet tehát a hitközség helyzetét, do megérteni nem lehet azt, hugy ha még nem mondott le az iakolalentartáa nemes passziójáról, tanári karát oly képtelenül rosszul fizeti. Nem elég, hogy az iakola tanárerói nyugdijat a hitközségtől nem kapnak, ezt más oldalról szintén a hitközség viszonyai folytán nem kaphatnak, de fizetésük is a minimális, fizetésben sobs nem emelkedhetnek és bár legnagyobb részt nokik köszönhető, hogy ez az iskola megfelel hivatásának, sem fizetés, sem a méltánylás egyéb módjainak tekintetében sem jöhetnek közel az állami iskolák tanáraihoz. Van ennek az iskolának egyéb mizériája ia, do ez a legnagyobb éa a legsajnálatosabb. És bár más szempontból, magának a hitközségnek szempontjából is kívánatos a kormány beavatkozása, legkívánatosabb azért, hogy az állapot a tanárok helyzetében megszűnjön A módja a javulásnak egyszerű. A zalaegerszegi iskola meg fog szűuni és ezáltal jelentőségében nóni fog a kani-
— Nem ugy. ahogy a férjet szeretni kell ... — hazudta merészen, de reszkető hangon.
— Isten I
A férfi kétségbeesett fájdalommal görnyedt össze. A leány könyezve nezott reá és összeszorította az ajkát, hogy ne kiáltson. Majd erőt vett magán. & szólt:
— Dick 1 Kn sohasem leszek asszony-. Én sohasem fogom mondani férfinak, hogy szeretem. Isten jó volt hozzám, hogy megadta a járás lehetőségét, do talán jobb lett volna, liz ez nom törtéuik meg, akkor nem jutott volna eszébe ez az egész dolog. A szegény nyomorék Bessre nem gondolt volna szereleminol soha . ..
A férfi feltekintett reá.
— Bocsásson meg, Bess — és ne Ítéljen el o kényekért. Nagyon szerencsétlen vagyok . . .
— Elmúlik, Dick, — mondta leány szelíden.
— Soha, Bess. Az Isten áldja meg!
A kezébe vette a romegő ujjakat, aztán
kifordult a kiesi szobából.
A leány pedig az ablakhoz lépőit és kinyitotta. Kgy orgonaág becsapódott hozzá. Tele volt illatos, fehér fürtökkel. Bess megcsókolta mindegyiket külön: most már nem maradt meg számára más az életből, mint ezek a szép, illatos, résztvevő virágok, amelyek a megmásit-| hatatlan, eseménytelen békét képviselték...
zsai, tehát kétszeresen rá fog szolgálni a kormány protekciójára. Kormánysegély azonban annak a deputációuak silány eredményű utja után, melj a gimnázium épületéhez kérte azt, nem várható. Egy-azerű és batásos megoldása a dolognak az leone, ha Kanizsán kereskedelmi iskolát az állam tartana fenn. Hogy ez uj iskola felállításával, vagy a mostaninak átvételével történjék-e, az még korai kérdés. Az egész dologhoz hozzá szólása csnpán a kormánynak lehet. A kormány különösen tanügyi téren a legerősebb knnkurrencia, melylyel testületi intézet nem dacolhat.
AV.
HÍREK.
Pünkösd.
Május hónapnak virágnyilásai közben beköszöntött a keresztényvilág szép, poétikus ünnepe, pirns pünkösd napja. A szent hagyományok szerint a világ Megváltója mennybemenetele alkalmával azzal vigasztalta megszomorodott apostolait, hogy elküldi hozzájuk a szent lelket, a ki majdan megerősíti óket hitükben s csüggedő lelküket betölti a bit, remény, szeretet magasztaló malasztjával. Él ime, tíz nap multán, mikor az apostolok éppen együtt vnluk és itnádkozának elhagyott árvaaágukban, tüzes nyelvek alakjában leszállt közéjük a Szent Lélek s e pillanattól kezdve a tizenkét szegény halász lelkében csodálatos, megfoghatatlan változás ment végbe. Az eddig korlátolt tudásu emberek agyába behatolt a tudás-oak égi sugára s e pillanattól kezdve a világnak minden akkori nyelvén hirdették az Igéi, az Eszmét, melynek örök igazságát az Isten fia halálával pecsételte meg a koponyák hegyén, a Golgotbán.
Pünkösd ünuepe a világot általöleló keresztény egyház szervezésének az emléknapja. Ekkor indult el 1874 év elótt a kereszt diadalmas útjára s áradt szét a világ világosaága, hogy átalakítsa a társadalmat, legyőzze a gyűlölet zsarnokságát s a felebaráti szeretetben egyesítse az emberiséget és a kereszt diadalmaskodott.
Mintha annak az isteni diadalnak emlékezetét ünnepelné az emberiséggel a természet is. Himes virág borit be hegyet, völgyet, rónaságot, a a míg tomp lomokban felzug a zsolozsma hangja, az erdők lombjsi közt ezer és ezer csicsergő madár dalos ajkáról száll az ének fel a magasba, tul a fellegeken, a csillagok fölé, a honnét e napon a mindenek Atyja isteni mosolyával tekint le • világra.
A rózsák ünnepe, piros pünkösd napja van.
— Az I. és M. K. Igazgató-tanácsa f. bó 15-én tisztelgett Horváth György lógimnáziumi igazgatónál, a kör elnökénél és Csóti Márk főgimnáziumi tanárnál, a kör szakosztályi elnökénél, bogy biztosítsa őket bizalmukról és rábírják óket lemondásuk visszavonására. A kör nevében Dr. Neumann Ede főrabbi igyekezett meggyőzni az elnököt és alelnököt arról, hogy a körnek munkásságukra szüksége van és hogy az egyesület teljes bizalmát bírják. Horváth György elnök a kérelemnek engedett, ellenben C,óti Márk határozottan ragaszkodott lemondásához.
— Eskűvók. Scbvarc Lajos fiumei lakós, gabooanagykereskedő junius hó 5-én tartja egybekelési ünnepélyét Nagykanizsán dr. Rothschild Samu ügyvéd leányával Bartha Rózsi kisssszonynysl.
Illés Frigyes posta- és távírda tiszt, budapesti lakós május hó 28 án tartja esküvőjét Knortzer Aranka kisasszonynyal, Knortzer György takarékpénztári vezértitkár leányával Nagykanizsán.
— Kaszinó közgyűlése. Elek Lipót elnöklete alatt a Kaszinó saját dísztermében május hó 16-én rendkívüli közgyűlést tartott, melyen egyhangúlag kimondták1, hogy a drágább terhek konvertálása céljából az Osztrák-magyar-banktól 20.000 korona kölcsönt vesz fel. A művelet végrehajtásával az elnököt és titkárt hatalmasuk fel.
— Kinevezések. A pécsi kir. Ítélőtábla elnöke Sartory Zsigmond végzett joghallgatót, nagykanizsai lakóét a pécsi kir. Ítélőtábla kerületébe joggyakornokká nevezte ki.
A zalaegerszegi m. kir. pínzügyigaz-gatóság Sugár Béla nagykanizsai díjtalan adóhivatali gyakornokot segély-dijos gyakornokká, — Andor István érettségi vizsgát tett dobronaki lakóit pedig díjtalan adóhivatali gyakornokká a zalaegerszegi tn. kir. adóhivatalbot nevezte ki.
— Áthelyezés. A m. kir. igazaigügy-miniszter Kolozsváry Jánoa zalaegerszegi kir. törvéoyszéki telekkőnyvvezetőt a soproni kir. törvényszékhez helyeste át.
1904. MÁJUS 21-én.
— Kinevezés és megbízás. Molnár Antal balatonfüredi állami felső népiskolához szolgálattételre rendelt állami elemi, oki. polgári iskolai tanítót a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a X. .fizetési osztályba állami polgári iskolai rendes tsoitóvá nevezte ki és szolgálattételre a balatonfüredi .Erzsébet" szere-lethiízhoz rendelte a az igazgatói teen. dókkel bizta meg.
— Előléptetés. Dr. Segesdy Ferenc balatonfüredi kir. járásblrdt Ö Felsége a Vll. fizntési osztályba léptette elő.
— öngyilkosság. Kállay József 20 éves fodrász-segéd, május hó 18-án %9 órakor este, a Csengery-uti bevágásnál « Budapest felöl jövő személyvonattal akarta magát elgázoltatní, de ez nem Bikerült; mort a vonat mozdooya sokkal nemesebben végzett a minden áron meghalni akaróval t. 1. elütötte, miáltal koponya és agyron-caolás következtében szörnyűt halt. Tet-tének oka ismeretlen.
— Halálozás. F. bő 16 án temették Keszthelyen Dr. Böhm Jenő joggyakornokot élete 27-ik évében. Pusztító betegség vetett véget fiatal életéoek. mely telve volt még reménységgel, szép pályára jogositva a fiatal embert. Kanizsáról az elhunytnak sok jó barátja ment át Keszthelyre, hogy jelen legyen a végtisztességen.
— A .Nagykanizsai Torna Egylet" a már világszerte elterjedt Football sportot akarja meghonosítani városunkban. — E célból az egylet ifjú tagjai Gruber Gyula főgimn. tanár vezetése mellett naponkint d. u. 6 órakor a kaionai gyakorló téreu traininget tartanak, hogy a kellő begyakorlás után a szomszéd városok (Kaposvár, Szombathely, Sopron. Székesfehérvár stb.) Football csapataival mérkőzhessenek. Mi szívből üdvözöljük a Tornaegylet e nemes törekvését és kívánjuk, hogy e testet, lelket edző sportot városunkban is mind a közönség, mind az ifjúság körébe közkedveltté tegye. A játszani kivánkozók naponként d. n. 6 őrskor a katonai gyakorló-téren Gruber Gyula nroál jelentkezhetnek.
— Konfirmáció. A nagykanizsai ág. hitv. ev. egyházban Áldozó csütörtökön, az ev. ref. egyházban pedig május bó 16-én volt az uj egybáztagok felavatási konfirmációja megtartva, mely alkalommal az ág. hitv. ev. egyház 5, az ev. ref. egybáz 4 nj egybáztagot nyert.
— Újoncok. A jövő héten megkezdődő 1904. évi sorozás alkalmával vármegyénk területén, a felhívott újoncok száma következőleg oszlik meg: nagykanizsai járás: 824, Keszthely: 537, Letenye: 615, Tapolca: 1036, Perlak: 931, Sümeg: 691, Alsólendva: 1088, Zalaszentgrót: 424, zalaegerszegi járás: 706, Zalaegerszeg r, t. város: 172, Csáktornya: 992, Pacsa; 602, Nova: 410 és Nagykanizsa r. t város: 337 és igy összesen: 9365.
— Vizsgálat az Elaó Temetkezési Egyletnél. A .nagykanizsai klső Temetkezési Egylet" 1903. évi zárszámadását és forgalmi kimutatását, a városi tanács álul kiküldött városi számvevő számadataiban felülvizsgálta és az észrevételeit a városi tanácshoz beadta. Lévén köz-éa humánus intézményről sző, nem hsgy-haljuk említés nélkül, hogy a jelentén szerint a közgyűlés állal egyhangúlag elfogadott forgalmi kimutatás és zárszámadás egyetlenegy tétele sem felel meg a valóságnak,
— Majális. A nagykanizsai áll. el. iskolák I. és II. igazgatósági tanítótestülete növendékeivel f. hő 28-án — rossz idő esetén pedig rákövetkező szombaton junius hó 4-én — délután a Sánc melletti városi erdőben tartjs majálisát, melyre az érdeklődő szülők, valamint a népoktatásügy barátai a tanítótestület nevében ezúttal tisztelettel meghívatnak.
— Emelik a Taskrakat 1 A .Magyar Kereskedők Lapja" jelenti: a magyar-osztrák vaskartell a rudvas árát mm.-kint 50 fillérrel felemelte és a többi vasáruk árának felemelését is tervezi, bárba u magyar és osztrák árak naa is 40%-kal magasabbak, mint a németországiak. A vasáruk ujabb felemelése bizooyára rossz hatással lesz ipari viszonyainkra, mert hisz köztudomásu, hogy igen fontos iparágak ma ia erősen szenvednek a vaskartell diktatúrája alatt s az első sorban az állam az, amely vasul-, hid-, stb. építkezéseinél a vaskartell horribilis árait megfizetni kénytelen s igy a vsb-kartellnek mintegy tributáriusává válik.
— 0. X. E. E. alakuló közgyűlése. Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület zalavármegyei fiókjának előkészítő bizottsága Elek Lipót kir. kereskedelmi tanácsos, a nagykanizsai kereskedelmi társulat elnökének vezetése mellett május bó 16-én a városház dísztermében értekezletet tartott a tagok élénk részvételével. Elnöki megnyitó után Véctejr Zsigmond
xun. évfolyam.
ZALA! KÖZLÖNY
polgármester az eszmél, mijd az eszme megtestesülését üdvözli és részéről a legnagyobb mérvd támogatást már előre Is biztosítja. Scbvarlz Guntív az 0. M. K. F.. célját ismertette és mintán Eeltai József a fiók megalakulásához szükséges tagok létszámát kimutatta, az értekozlet egy-bsnpulag kimondta, hogy sz Országos Magyar Kereskedelmi Egyesület zalavér-megyei fiókját Nagykanizsa székhelylyel niepalakitja. Ezután az értekezlet alakuló közgyűléssé változott át mire s kijelölő bizottság indítványára a választást követ-kozólsg ejtette tnec: Elnök: Elek Lipót. Alelnökök: Unger Ullmsnn Elek, Orünhut Henrik. Titkár: lleltai Józáel. PénzUros: Reíchenteld Ede. Választmány: Irmler József, Schivsrc Gusztiv, Itettlheim Győző. Rothschild Ssmu, Ilalphen Mór, Lövry Ödön, Weíss Tivadar, Rosenfald József, Blsu I.SJOJ, Ledofszky Eroó. Guth Arnold. Weissmeyer Lipót. Köbter Antal. Lang uikss. Stréra Tivadar, Rosenberg Richárd. Böhrn Emil, Weiser József, Frisch Lipót Tapolca, Lustig Ferenc Tapolca, Neményi Géza Tapolca, Schwarc Emil Tapolca, Schiiflar Rezső Csáktornya, Graner Miksa Ciáktornya, I\'ető Vilmos Keszthely, Práger Tivadar Keszthely. Oszmán Pál Keszthely, Faragó Béla Zsiaegerszeg, Gyarmali Vilmos Zsiaegerszeg, alsódom-borui Hirschler Miksa Alsó-Domboru.
— A zalaegerszegi ker. Iskola. Zalaegerszeg r. t. város képviselőtestülete az állami felső kereskedelmi iskolának a városban végleg meghagyása tárgyában a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett kérvényét pártolás végett megküldte Zalavármegye törvényhatóságának. A törvényhatóság közgyűlése f. hó 9-én foglalkozott a kérdéses ügygyei s tekintettel a kérvényben felhozott indokokra, feliratilag megkeresi a vallás- és közoktatásügyi minisztert az iránt, hogy a zalaegerszegi állami felső kereskedelmi i.-kolál továbbra is a vármegye székhelyén tsrtss meg.
— Bi-flzelésok. A délzalai takarékpénztárral egyesült Önsegélyző Szövetkezetnél, a folyó hó 23-ára eső befizetések az ünnep miatt, 26 án. azaz csütörtökön tartatnak meg.
— Zrínyi - ünnepély Csáktornyán. Jövő hó 12-éo, mint onnan itják, fényes hazafias ünnepélynek lesz színholye Muraköz főhelye: Cjáktornys. A zrinyi-emlékosziopot, melyre eddig gyűjtöttek, akkor fogják fölavatni előkelő köretben. Az ünnepi beszédet a tud. Akadémia képviseletében Wlaasics Gyula dr. volt mioisster, a kerület orsz. képviselője mondja; horvátul Lisziák Lajos kollori plébános fog szólni a néphez. Az ünnepély istentisztelettel kezdődik, melyet szsbsd ég alatt, a zriojivár belső udvarán Kecskés Ferenc felső-niursközi esperes fog mondani — utáua a Zrínyi szállóban bankét lesz. A hazafias ünnepélyen az összes főv. írod. társaságok képviseltetik magukat. Az üonepélyre a város és vidéke nagyban készül, mit az i« bizonyít, hogy a hazafias ünnepélyre való tekintetből, annak emlékezetére 8 uIcáját uj névvel novezett el a város képviselőtestülete f. bó 17-én. így Kossuth és Deák utcája mellett Hunyadi, ltákóci, Széchenyi, Petőfi, Jókai, Kia-faludi, Festetits György és Wlassics Gyula utcája Is lesz a városnak. Muraköz községei is képviaeletileg vesznek részt az ünnepélyen a két járási főszolgabíró vezetése alatt.
— A tűzoltó testület tombol&ja. A nagykanizsai önk. tűzoltó testület zenekara alapja jsvára pünkösd vasárnap d. u. tombolával, világpostával s egyéb érdekfeszítő szórakozással kapcsolatos pünkösdi népünnepélyt rendez a polgári egyleti és városi kertben. Bolépti-dij 40 Wlér tekintve a jótékony célt, felül-fiietések köszönettel fogadtatnak. A tombola-jegyeket a helyszínén 40 és 60 fillér-dl iÍTÍl4k leányok. Min értéktbb Z8IT "Mbbf-"fb *t
rF;-™- mellett
P% P^dYé^TruT^ w - Orvosi körökben már ré| ismert
l^TT\'\' hf°"ia ^ bashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél
* tetemesen
József keserüvizeL^ ^
maSS**"** hangversenye, dékefkö ^ "W* "O\'en-0.;f!i t t Á Birt!» Jolin, Bodó Klára Getszl Lili, Goldstein Ella, Gózony Ajadár\'
Guth Józaa, Guth Margit, Guth Mariska, Győr8y Zoltán, Karczag Ernő, Kováca Erzsike, Morandini Mimi, Neumann Lajos, Pollák Irma, Pollik Margit, Rosenberg János. Vámbéri Pál, 8zigeti Sándor és WeiíZ Böske májns hó 15-én a Kaszinó dísztermében vizsga hangversenyt rendeztek a szép számban megjelent szülők és érdeklődők jelenlétében. Az előadás minden egyes száma Pollák Mikta zene tauárt dicsérte és a legjobb bizonyítványt állította ki számára. A jelenlevők általános megelégedéssel távoztak.
— A gőzfürdő. A gőzfürdő teljesen renoválva ismét megnyílt. A régi fürdőkádakat uj márványkádakkal cserélték ki. A zuhanv és gózkamarákat uj vakolattal, lécezéssel és ciövezettel látták e>. Az uszoda teljes átalakuláson ment át. A fürdőben ismét rend és tisztaság van. A vizgvó?ytoód minden alakját, úgymint ledőzsöléseket, félfürdöket és bepikkolá-sokat lehet alkalmaztatni. A fürdő a nyári idényre készen van.
— Meghívó. A galamboki önk. tűzoltó-egyesület saját alapja javára 1904. évi május hó 23-án pünkösdhélfőn a gnlam-boki községi erdőben Tavaszi Mulatságot rendez.
— ö Felsége a bécsi ezesz kiállításon.
A Rotunde keleti részében vanuak elhelyezve Mayfsrth l\'h. és Ta, gazdasági gépgyárak Bécs II./l ismert cég kiállított tárgyai, amelyek különösen tetszetős kivitelük folytán tűnnek ki. A kiállított gyártmányok közül osztatlan olismerésben részesülnek az öumükó.lő, szabadalmazott, hordozható és szállítható .Syphonia\' permetezők, a legkisebb jegyű tisztító cséplőgép, az önműködő kévo lerakóval ellátott gabooa arató gép, az .Agricola" hOrbsvetó gép váltókerekek nélkül, a különböző szerkezetű takzrmányvágó gépek és a „Triumpb" darálógépek két oldalon rovátkolt örlőtárcsákkal. a hírneves kézi-és hydrauliku* gyümölcs- és szóló sajtók, valamint ipari célokra szolgáló hydraulikus prések, két kitolható sajtoló kosárral stb. 0 Felsége néhány nap előtt tett köruija alkalmával megszólította a cég főmérnökéi ilj. Moser urat, akinél általánosságban a cég által gyártott gépek felül tudakozódott, mire Moser főmérnök kijeleotette, hogy Mayfarth Ph. és Ta gépgyáraiban ugy mezőgazdasági valamint szőlőszeti és ipari gépeket állítanak elő. Ö Felsége további tudakozódására, bogy a cégnek csak Ausztriában vannak-e gyárai, Moser főmérnök kiemelte, bogy a cég M. m. Frankfurtban ;b jelentékeny gyárteleppel bír. Ö Felsége a munkások számára vonatkozó kérdésére Moser főmérnök kijelentette, hogy a bécsi gyár kb. 350 és a M. m. frankfurti 750-nél több munkást foglalkoztat.
— Beteges gyermekek füríőkedvex-ménye. A lipiki gyermekgyógyintézetben nagyobb számú ágyhely kerül betöltésre. Föikéretnek ennélfogva azon állami, törvényhatósági községi és bitközségi alkalmazottak. akik gyermekeik részére alfél-díjas elBÓrendü ellátás és a nébai Dentsch J. Józsel ur és özv. Scbwimmer Eroőné tanárné ö Nagysága az intézet vagyontalan ápoltjainak biztosított iogyeues fürdő- és forráshs8zuálatot igénybe venni óhsjtják, továbbá a hatóságok és jótékony egyesületek, akik védenceik számára ugyan e kedvezményeket igénylik, bogy ebbeli bejelentésüket Lipikre Dr. Breit-vrioser lieurikhez vagy Budapestre Dr. Radó Lipóthoz IX. Vámbáz-körot 9 intézzék. Kisdedek anyjuk vagy ápolónőjük kiséretében is vétetnek fel.
— A Magyar orsz&gos Központi Takarékpénztár lapunk mai számában megjelent hirdetésére bátrak vagyunk tisztelt olvasóink — különösen a kisbirtokosok — figyelmét felhívni.
— A magyar amerikai hajójárat. Annak bizonyítékául, bogy mennyire alaptalanok a híresztelések, amelyek szerint a fiumei bajókkal utazó kivándorlók partraszállását Newyorkban akadályozzák, közöljük, hogy a .Szlavónia" hajónak mintegy ezer utasa közül az amerikai bizottság egyetlen egyet sem utasított vissza. Valamennyien külön fizetség nélkül és akadálytalanul szálltak partra. Fiúméból legközelebb, május 3I-én a .Pannónia", utána pedig, jnnlns 14-én az .ültonia" hajó indul Newyorkba. A szállítási díjban két napi ingyen ellátás Fiúméban és a teljes ellátás a hajón bent-foglalutik. Ingyenes felvilágosítást ad éa előjegyzéseket elfogad ai .Adria" személyszállító osztálya: .Központi Menetjegy-iroda\' Budapesten, Vigadó-tér 1., amelynek távirati éa levélcíme: Menetjegyiroda
ran előforduló aérűlések, az első sogély késedelem nélkül való nyujthatása céljából, mindén cséplőgép üzeménél egy kifogástalanul záródó kemény fából készült mentőszekrényt, különféle kötszerekkel és anyagokkal felszerelve, készenlétben tartassanak. Ilyen cséplőgépekhez szükségei legújabb mentőszekrények szigorúan a magy. kir. belügyminiszteri körrendeletnek, megfeiően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer- és kötszergyárosnál Budapesten, VII., Erzsébet körút 50. sz. darabonként 50 koronáért megrendelhetők. (Árjegyzéket a cég bérmentve küld.) Fenti cégnél minden egyéb kötszerek, betegápolási tárgyak, saját gyártmányú sérvkötők, összes gummiáruk stb. stb. legjutányosabban beszerezhetők.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— 1S«<. májul H-tól— 20-ig. — Halálozások :
Németh János ifjú 14 napos. Dobos Márton szijgyártő-tanonc 18 éves. Msximók Jakab kazánkovács 60 évea. Horváth János kőműves 44 éves. Horváth Józaefné, Balogh Aooa napszámos
neje 27 éyes. Horváth László ifjú 18 hónapos. Puc Ferenc 4 órás. Kállay József fodrász-segéd 19 éves. Kálovics József földmives 68 éves. Horváth Anna 4 éves. Kisbíró Ferenc napszámos 68 éves. Magyar Rozália napszámos 33 éves. Óiv. Scheiher Lipótné. Rehberger Janka községi szegény 83 éves. Házasságot kötöttek: Kopp Henrik balkereskedó — Pollák Bettivel, özv. Kosztbar Adolfnéval. Auer László bognár — Németh Zsófiával. Majer Ferenc cipész — Szeiler Franciskával.
Takács Géza cipész — Farsang Annával.
— Legújabb belügyminiszteri ren-aetet jelent meg valamennyi vármegyei és városi törvéoyhitősághot, melylyel elrendeli, hogy . cséplőgépek körül gj«k-
IRODALOM
— Telekkönyvi MlnUtir. Szakkönyv régen részesült akkora tetszésben, régen fogyott ol olyan gyorsan, mint a Telekkönyvi Tisztviselők Országos Egyesületének kiadásában megjelent Sági-Vajda-féle .Telekkönyvi Mintatár.* Megjelenése után néhány nappal elkapkodták ugy, hogy most a mósodik kiadás jelenbetett meg, melyet Sági János sz ismert nevü telekkönyvi író javított és jelentékenyen bővített. A könyv mindszt tartalmazza, am.t a szakembereknek telekkönyvi szempontból tudoiok kell. A telekkönyvi Mintatár tartalmával, irályával, terjedelmével, rendkívül ízléses kiállításával egyedül áll. A két kötet bolti ára 10 korona, díszes kötésben 12 koroua. A könyv első kiadása utáu az ország minden részéből az elismerő levelek egész halmaza érkezett, mely a Telekkönyvi Tisztviselők Országos Egyesületét nagy elismerésben részesítette, de a legszebb elismerés az, hogy az igazságügyi mioiszterium kedvező véle-méoye alapján a belügyminisztérium, .mint általában gonddal, gyakorlati érzékkel és szakértelemmel szerkesztett", müvet pártolásra ajánlotta. A könyv megrendelhető a kiadónál: az Országos Központi Községi Nyomda Réízvény-Társaságoál (Budapesten, VL, Váci-körut 61.) és miuden bazai könyvkereskedésben.
— A llonl Ipar legutóbbi száma igen érdokos cikket közöl a Magyarországon megalakuló uj textilgyárakról. A cikkben ismertetve van mindazok kérvénye, akik az állam támogatásával uj textilgyárakat szándékoznak az országban megnyitni és kiknek tervei a megvalósuláshoz közel vannak. Az ismertetett adatok preczitásai valósággal szenzációssá teszik e cikket, mely igazolja, hogy a Houi Ipar értesüléseit a legjobb forrásból meríti. A szám egyéb cikkei is igen érdekesek. Kiválik a lapból Sugár Ottó felelős szerkesztő cikke a vasutas-sztrájk tanulságairól, melyben a szerző az adatok halmazával bizonyítja, hogy Sz említett sztrájk az állam helytelen szociálpolitikájának kifolyása.
Sxtrkesiifafff : Dr. Viimnul Henrik, folelSi i.erkeiití. Kiadj: Ifj. WajdUs Jiasef.
VEGYES.
— Amatear-fényképéarokaek I Altalánoian
eliimert kitűnő azalon- ét ntl lényképészotl ké-aidlákek, felülmúlhatatlan mlnSiígó pillanat kézi apparátusok, valamint mindenféle léoy-képéaaoti cikkek Kall A cégnél (Béét. Toehliu-ben 9. ci. ét kir. udvari atállité) kaphatók.
Eion Ötletig alapíttatott 1854 ben.
Kívánatra nap képei árjegyzéket bérmentve küld a cég.
Nyilttér
Aa ■ rovat alatt kexlottekért nem vállal feleléiiégot a nerkeaztSiég.
N EST klSÍ\'iS-
momortele9ek.dúrrtiMbja.téll>erutti2nw«vedök waasára. ^-lüphafó gyógyszertárak is drogeeriiktian. Kísérleti cielokra fél dobozok i 1 Korona -s: A lilltell siűleinnőkíwk proíssdotiazok «röpiratok in«w rmdelkezésre állnak d NERUDANMtOORllAL Tele fotjklártan BuDM-tsT.iv. Kawth l3|0S ulcza 7sz.
Tese, húgyhólyag, hngydara és; a köszvénybántalmak ellen, továbbá a légzö és emésztési szervek hnmtos bántalmainál,orvost tekintélyek általa Llthlon-forrás
SAL1ÍATQR
i sikerrel rendelve lesz.
Unnyhajtó hatása!
Kelbe! uil | o» Kőnojei emésitbelö
Kapható iivioyviikereikedéiokbeo éi gySgyixertArakbin A Salvator-forrti iga«gztéii«a Eperjeaeo
MATTONI
ERZSÉBET SÓSFÜRDÖJE
gyógyhely Bldipeit (Rudin), Idény kprllls bő ló l ól október hó 15-lg.
Kiváló gyógyhatiutl blr
női bajokban és altestibántalmakban.
Rendeli ervet dr. POLGÁR EMIL. Egéiztágai fekvés. Jottayal laktuk. Jé veadigli YlllaBll-valatl iullkítli\'.sl a Bváraiial.
EmüS:
tisztító kivonattal tisztítsunk
Férfiak ingyen kopnak.
olyan uj találmányú orvoiágot, mely ax cWcwteU cröt újra mcghoxxji, Pr6bacíomJigo: * «gy ííAx oldala* könyvet poUin, jöl bccíomagolv®. ingyen kapjik miwlaioV., a kik érte Írnak. Et a legbá-malatrunéllóbb cvodaonrojjAg, mely megmentett exreket. a kik fiatalkori kihigiiok folyt&a némi bajokban, ttifilWbcn, valamint elvwíitelt férfierő ben Kcnvetlnek. Ez okból clhatirOita a» intézet, hogy egy ingyen orvoiigol magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen küld. txzel * hizior-roiiiggal a baj otthon gyógyítható, t mindazok a kik a fiatalkori kihigiiokból izirmaxó némi bajokban, i*ellemi olgyöngUlétben.vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyithatjik magukat. Ex a gyógyizer közvetetlenül azokra a net-vekre hat, a hol a megerö»ódé» szüksége* csodálatos eredménynycl gyógyítja ax évek óta tartó betegségeket, öreg, flatal egyaránt irhát State Medical lostitutnak ax alant jelzett cimre, a honnan a ctomagot rögtön elküldik. Ax intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kexelés céljából ax otthonukat nem hagyhatják cl. A pióbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyithatók ebből a rettenetes bajból otthon. Ax intéMt kivételt nem teu. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. Írjon még ma. A csomag oly szépen be van csoiiiagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medical Innitute, I • Elektron Building, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A levelek mindig bérmonte$iten«l3k.
XttKXXXXXXttKKXX
OMncwf
(cvílpa-pizja a
{csonticvét-pa pí-t.
Kapható:
xxxxxxxxxxxxxx
felvétetnek e lap | jlp kiadóhivatalában.
; X808 óta forgalomban. BEROER-féla BTÖGY-
KÁTRÁNY-SZAPPAN
ind bUaUvak UU ajialvt, bripa UttSU dcml alkalaaataUi
• mindennemű bőrkütegrek
óSS: tS&fT&JK?*3!?^
-- ttU kitrMf«cappaz> UrtaMama AfltAi t* dMm «(t4, a k«rwkW«teaW> dtt«4 JTi & MmtM ultóut matt AtrráiűkateasteUkt ttMarmf»uM)»U a
Berger-tsia gy6py-kitráiiy-k*i
ax arobőr (itxtiblaisác..
«tUreMáain, • rrwrMKkMk tiUmmtI Ifimilul «0« M» ■riblufcgütWK hkTjZjm|«f XmSmJft
Berger-i«t glycerln-kátrányszappaD
m* r)TOMÍn-UX«lMuuü U floom OlattaL Arm — Hím f«Ja>k kuMiUtl wtr ---
j írómmal a pirttal vU*tkliUIU»ca 1K>«-Wb. T<04k réntn, kik » kátrtmacot mb ttrh.Uk, dztUWe. \\ kitriagM4&á>UIHkaaMUK»HgíJg^t,mi
I .......—nanman ...... f) 4*7 »»ertAr»l uaiii.
Raktár Nagykanixsán: Práger Bála gyógyeterlár® valamint Magyarország több gyógytárában.
XI.LU ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1904. UXJDS 21-éo.
i
ypnoooaaymPOOPOQO0 VOBB&S
•/„ 904.
Cuk HCKOI valódiak. ha mlndogyik doboa Holl A. vMjcgjöt és
aláírásit tünteti fel. a 11,11 A.-fiit SaUlltzpar.k tártét tT\'WkaUia a lermakteatbb ,«,■„. it al-ttllbá.lataak, gyomoréra <■ gyomorhév, rtgxétt arikr.kad.1, roajbiotalnia, vér Slali araajér é. a legknlonbézíbb atl betogtigek « Hn, e jolet hiaitzéraek
évüs"\'.k éta miDdic najyobb .Iterjeífst neraett. - Ara agy tapad...... ara-
dstl doboztak 2 kar
H ami* i tá sok törvényileg fenyíttetnek.
MOLL-FELE I
—— —m

Csak akkor valódi.
ba tniodegrik OTít MOI.L A. védjegyét \'«\'
.A. Mail* felirata énosattal <sn sirva. A Holl-félt
titkoméit nevezoteieo mlöt rá|dalo»oiíiiapltí íadürzií"««l .zir kétavény, cint él a megbolí\'1 egyéb kévetkazményeinél leRitmorotetebb népisor.
Egy
éiozott eredeti ivtg ara I kar. 90
MOLL Gyermek szappanja,
legfinomabb, leftytbb oéduer izeriot készítek gyermek 01 bolgy siappan a bír tktzara ipolitára gytr«akak a falat lUk rétzirs.
Ara dtraboaklat - 40 «ll. Őt darab - I kar. 80 1111. Minden darab rreraek.uappto Mail A. vid|egyiv|[ van ellitei_
MutlHUéi: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblanben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta potUutinvél melleit teljoilttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fial. aocKxxxxxxxxjacxJcxxxwóoaaöööacKJbwaaoa^QaöC1
eusíein
ashajió labdacsa
melyek étek 6U a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok álul mint gyengéden hashajtó feloldó szer ajánl-tatnak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott alakjuk végett a gyermekek is ezivewen veszik.
Bfry 16 pllnlát tartalmazó doboz 30 fillér, egj tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmai, csak 2 korona 0. é. 2.45 korona összeg előzetes beküldése őseién egy tekercs bérmentesen küldetik.
IfÉQ IIIV Kenuiéin Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi l\\CndUI\\ Csak, ha minden doboz hátsó oldala a törvé-Snyileg bejegyzett ,tleíl Leopold" védjegyünkkel, vöröa-fekelo 8 nyomással van ellátva. Védjegyezett dobozaink-, utalványaink-I és csomagolásainknak a .PHIUPP NEU8TEIN APOTHEKEIf | aláirást kell tsrtalmazniok.
REUSTEIN FÜLÖP
gyégyixertira a .Sseat-Llpélboz\' Z. K. \'/,,
WIÍN, I. Bei., rlankoogajue 6. Raktár Nagykanizsán: BK1.US LAJOS és RK1K OYllLA gyégytaeréitakaél.
-OS
törlesztéses kölciönöket nyujtuuk — budapesti
és külföldi eliórangu pénzintézetektói a földbirtok és ingatlan */i értékéig L éa II. helyre 16—65 évig terjedő időtartamra. Személyhltelt! pzpoknak, katonatisz-■ leknek, állami- és ma-gáuhivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosoknak kezes és kezes oélkül 1—16 évig terjedő időre gyorsan és dlacretcn. Bank- és magánadóságok eonvertáldsa.
Mellár Lajos és Társai
bankbliominy
Budapest, VI., Dávid-nteza 16.
iTönéaysxékileg bejegyiett czég)
(Válaaa bélyeg).
2678/tk. 904.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tszók, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Tanudler György és neje Kracber Mari végre-hajtatóknak Niklesz György szepetneki lakÓB végrehajtást szenvedett elleni 100 kor., Gellosz Imre és neje Schőnekker Kati csatlakozott végrehajlalóknak 400 kor., Szabó Ferenc és neje Málék Rozália csatlakozott végrehajlatóknak 100 kor. tőke, s jár., s a még (elmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir.-tszék területéhez tartozó, 8 a rlgyáci UY. sz. tkvben f 686. hrsz. alatt Niklesz György tulajdonául lelvett Imre heeyi szőlő és pince 608 kor. becsértékbon
1904. évi jullus hd 28. napján délelőtt 10 érakor
Rigyác község házánál Remete Géza felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
Árverezni kivánők tartoznak a becsár 107,-át készpénzbon vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törnzék, mint tkvi hatóság.
Nagykanizsán, 1904. évi március hó 91. napján.
1107./tk. 904.
A nagykanizsai kir. tazék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hoey a délzalai takarékpénztár végrehajtatónak Varga István és neje Szíva ErzBe m.-szerdahelyi lakós végrehajtást szenvedettek elleni 600 kor. töke, ennek 1902. évi június hó II. napjától járó 8°/„ kamatai, a fólévenkint lejárt kamatok 8°/a kamatai, 47 kor. 20 fillér per, 24 kor. 80 fillér végrehajtás kérelmi, 26 kor. 30 fillér árverés kérelmi, továbbá Koszorú László és neje Hampó Rozália végrehajtatóknak a nagykanizsai kir. járásbíróságnál bírói letétbe helyezendő 2200 kor. tőke, 74 kor. 60 £11. per, 37 kor. 90 fitt. végrehajtás kérelmi, 33 kor. 30 £11. előző árrerés kérelmi, 31 kor. 30 811. jelenlegi árverés kérelmi, a a még felmerüleudő költségek iránti végrehajtást ügyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó, s a m.-szerda-helyi 38 ez. tkvben L S7. braz. alalt felvett ház, udvar, kort éa pajtának Varga István éa neje Szíva Erzsébetet illető felerésze 733 korona.
k m.-izerdabelyi 50 az. tkvben II. 836. hrsz. alatt felvett szántó a Cserháti dűlőben 72 kor. — A m.-szerdahelyi 429. sz. tkvben I. 784/b. hrsz. alatt felvolt azántó és parlag a Cserháti dűlőben 39 kor. becsértékben
1904. évi junlus hó 10. napján délelőtt 10 érakor
Magyar-Szerdahely község házánál Simon Gábor éa Dr. Woísz Lajoa felperebi ügyvédek vagy helyetteseik köibonjötléver megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 101,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsa, a kir. törvényszék, mint tkvi hatóságnál, 1904. évi február hó 27. napján.
HÚZÁS
JÖVÖ SZOMBATON.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ALAP-SORSJÁTÉK
Ö 01 ét kir. Ittléte FERENCZ FERDINÁND fébtrcag tr lejmtgaubb vidtíkiégt alalt
FŐNYEREMÉNY
100.000
korona, továbbá nyeremények a 10.000, 5000, 3000, 2000 1600, 1000 kor. stb stb. Összesen 7000 nyeremény.
mr EGY SORSJEGY 1 KORONA. ^
Kaphaié Xagyktnlxtio: IIJ. Wajdllt Jéztaf, mibatTtr Kiltsit, Hinoklt- fikta RMzttlt Fitohtl F8Up. Scblttlagor Izidor. Schltit Aatal papirktratkodé éa az Emiin Királyai tortjálék Sékkexelélégéoél, Budapest, V. Nidor.trca.S2. sxítm
Öli Jaft
Megfojt ez az átkozott köhögés!
Köhögés, rekedtség és elnyiilkásodás ellen gyors és biztos hatásnak
Mm mBllpasztlllál
az étvágyat nem rontják és kitilné Izflek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Ké- és szétkOldéi] raktér:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Viei-kírat 17.
Éljen!
Egger mellpasztllla
csatbamar megLETö£?itott.
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práj és Csáktornyán: Pető Jenő gyógy jer Béla, Reik Gyula szertárakban.
lüSilllISil, IMIIM
S ILI ÁCS "ACZ ÉLFÜRDŐ
(Felsómagyarországon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalm,azó ivóforrás belső használatra.
Szezon: májua 15-től szeptember 30-ig.
< I
Fölülmulhatatlan vérszegénység, sápkór. női bajok, hítgerinc- és ideg- | i bajok, bénulás ellen, álszenvedelt betegség és erős munkásság után. Fürdóorvotok: Dr. Khorer Aladár hlv. fürdóorvos éa Dr. Storn J, Utazás Bécsből 9 órs, északról Oderborgen át onnan 5 óra, délről Budapesten át inneD szintén 6 óra. Szliácsról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — Kimerítő föl-vílágosílás és prospektus utazás, lakás, árkedvezményről az első éa I utósiezonban atb. ad a fOrdóigozgalóság Sillács, Sohler Comitat
Rohitsch-Sauerbrunn
Stájerország
vasat, potta ét távírda. — Pratpaktii lagyta.
Gyönyört tekéét, élenyurdut, teljeaea pormentes lovagé, mod. kényelem, vidám tinta élet.
U| hydro aleolra-Biotttio lberaptallkai gyégylatézit aagy áa elékalé aUlbaa-Kldtgviz gyógy.éd, vlllt«t fi«y éa kád fürdik, labalatarfaa, ptto.tllkti katttrák, Min léi- is o^ztzekréty, vili aiaitagi, atpfSrdS, gyógytsraa. léaak blraayalt gyégybaly. gyaawr-, H1-, «ij-, voHbs|ok, Idillt trikrtkadit, araayir, •»akí, alxalraaadáa, omk.r btlegtéi, Uazvfay, (arat- éa géflkir.l el|H. LtgarttaW. gy6gyfaerittk, --- hataaló alat ktrlsbtd ég Mariaabad.\'----
Nyomatott Ifj. Wajdita Jóisef könyvnyomdájában Nagykanixíio.
lL_i. L. \' , . , /
NAGYKANIZSA, 1904. május hó 28-án.
22-ik szám
XLIII. évfolyam.

EISfizetési árt Bgí„ érr. ■ - 10 kor. - 811. Fél évre . . . I kor. - fi • Nfgyedfivrc . . 2 kor. 60 fill. Egyes arám 20 flll. hirdetések 6 hiiábo* petitiorban pá«od«or IS, ■ minden toribU soréri 10 fill
NYÍL TTÉ R BEN
petit soronként 20 fillírért Tétet, nok íel.

I
„nagykanizsai Takarókpénztár részvénytársaság,• a .Kotori takarékpénztár a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület,* a ,nagykanizsai tanítói járáskor,\' szegények tápintézete/" a.„katonai hadastyánegylet,1
A nagykanizsai .Ipar-Testület," a a galamboki önkéntes tűzoltó egylet, ■ nőegylet,*1
A Inp szellemi részét illettf minden közlemény a felelői wcrkesito nercre, az anyagi részt iiletS köt-loniéoyek pedig & kiadó nevére cimxetten Nagykanizsára bér-mentté iotézendík.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok rlusxancm küldetnek
részvénytársaság,\' ,nagykanizsai és nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony
HETENKINT EGYSZER,. SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
.nagykanizsai keresztény jótékony soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
A kenyérkereső nő.
A felső körökben az a nézet, hogy a női kereskedelmi tanfolyamok számát lehetőleg korlátozni kell. Elég, ha minden második-harmadik évben lesz egyes vidéki városban. A m. kir. államvasutak igazgatósága pedig hírlapok utján ismételten figyelmezteti « t. t, közönséget, hogy a kezelőnői állásra annyian vanDak följegyezve, miszerint reájnk évek multán sem kerülhet sor s igy az uj kérvényezőket nem lehet figyelembe venni.
Van-e e két jellemző intézkedés között összefüggés? Ki tudná? Forrásuk azonban, ugy látszik, közös: a kenyeret kereső nő hazánkban nem kaphat elég kenyeret. Ebből a hivatalos nézet szerint az következik, hogy ne adassék mód á kiképzésre sem, a mi a gyarló észjárás szerint alapföltétele volna a versenyképeseégnek, a létkttzdelem könnyebbitésének.
A numerus clausus lehet igen szép elv és intézmény. De hát akkor miért nem korlátozzák a versenyt az ügyvédi, orvosi, tanári pályán, az asztalosok, cipészek között s igy tovább? Mert hát minden ítéren sok az eszkimó és kevés a fóka. Miért alkalmazzák a barbarizmust éppen a kenyérkereső növel szemben ?
Furcsa észjárás, hogy azért nem kell iskolát tartani, mert többen végeznek, mint a hányan helyet nyerhetnek. A mult századok penészes lomtárának dohos szaga áramlik ki ebből a jóakaratú atyai gondoskodásból. Az életktlzdelemnek igy aztán elejét yeszszük. Nem kell iskola, mert sokan tanulnak, sok a falatot kereső ember. Lebunkózni őket fizi-
kailag nem lehet, tehát bunkóizuk le szellemüket. Kitűnő megoldása a társadalmi kérdésnek s legfőképpen a nő-kérdésnek I Ugy látszik ez utóbbi, \'a hivatalos szemüvegen át tekintve a világ folyását, nem létezik., De föltéve, hogy létezik is, ha becsukjuk az iskolát, bizonyára nem: fog létezni. Igy vonja le a tanulságot a hivatalos ész a szociáldemokrácia tanaiból, mely az iskolák nevelő hatásától várja eszméi megvalósultát. S ebben az országban vajmi számtalanok azok, kik az iskolát, a betűt teszik felelőssé minden társadalmi bajért; pedig milyen jó volt az a bizonyos régi jó világ, mikor a tömeget a szent, az áhítatos butaságban lehetett tartani.
Hogy a női kereskedelmi tanfolyamok korlátozására vonatkozó rendelkezés még rikítóbb színben tűnjék föl, el kell azt is mondani, hogy annak költségeihez sem állam, sem hatóság egyetlen egy fillérrel 1 sem járni, hanem merőben a társadalom tartja fönn. Ezért magasak is — eléggé helytelenül — a tandijak. Hiszen ha az állami anyagi áldozatot viselne ez iskolák címén, legalább a rideg fiskalitással indokolható volna a magas intézkedés, ha nem is menthető.
Csodálatos, hogy az emberek mily nehezen szokják meg azt a gondolatot, hogy társadalmi kérdéseket törvényekkel és rendeletekkel megoldani nem lehet. Nálunk még mindig az a nézet látszik uralkodni, hogy egy-egy szépen papirra vetett intézkedéssel nyomban meg lehet javítani egy társadalmi réteg helyzetét és ki lehet ölni a társadalmi kérdéseket. Milyen tévedési A magyar társadalom nem akarja létezőnek elismerni a nő-kérdést. Nem akarja
ismerni a dolgozó nöt, mely nem is az njkor szüllötte, hanem megvolt az emberiség bölcsejénél. A modern kor csak abban különbözik a régitől, hogy a kenyérkereső nő számára számos életpályát kelle bővíteni, mert a statisztikának szinte kétségbevon-hatlau törvénye, hogy minél inkább húzódunk Nyugat felé, annál nagyobb a nők számbeli túlsúlya a férfiak fölött.
A lét sivár mezején lehet, sőt talán kell is a költészet rózsás látásával végig pillantani, hogy bearanyozza azt, de & reális való jelen? ségeit a poézis segélyével meg nem oldhatjuk, A dolgozó, a kenyérkereső nő jelensége a létviszonyok szükség-képi iolyománya. Ezen változtatoi, ezt kiküszöbölni azzal a jelszóval, hogy a nő helye a családi életen belül van, nem . lehet. Sőt még akkor sem, ha mind betiltják a női kereskedelmi tanfolyamokat.
Kétségtelen, az volna az ideális állapot, ha minden nő természetes hivatásának: a családi életnek szentelhetné magát. De az emiitett etatisztikai valóság, a városi élet okozta nehézségek a házasság létrejötte körül kapcsolatban a városi viszonyok adta egyéb akadályokkal, a családfő korai elpusztulása stb. mint megannyi ok, hogy a társadalom a kenyérkereső nő fogalmával ne csak megbarátkozzék, hanem egyenesen igyekezzék számára mind tágabb mezőket nyitni. Mekkora ellenmondás is van abban, hogy ez igazságok elismeréseképp alig nyitották meg az egyetemi tanulmányokat a nők számára, s ime most más oldalon a leggyakorlatibb életpályákra való kiképzést akarják korlátozni velők szembeni
Nem kevésbé eredeti, hogy egé-
szen természetesnek találják, hogy a nő, a népbeli nő téglát hordjon, vagy gyárakban szívja a fojtó levegőt, avagy a gazdaságban versenyt törje magát a férfival, de már azt nem, hogy az úgynevezett jobb esztálybeli nők járjanak keuyér után, mintha éppen ezekre nézve nem volna társadalmi tekintetekből is sujtóbb e nehéz helyzet. í Hiszen a modern nőkérdés lényegileg a felsőbb rétegek szociális ügye.-. A nép asszonyai évezredek óta együtt küzdenek, sorvadnak és vesznek el a férfiakkal. Ha ez helyes, miféle jogon korlátozzuk a többi rétegek nőit a megélhetés nehéz küzdelmeiben ? Mily botor politika éppen az ,uralkodó" osztály részérói, ha saját elemei elől vágja el a haladás útjait a elvágja, mikor mégha akarna sem tadna leányairól ugy gondoskodni, a mint mindenesetre a legegyszerűbb, legtermészetesebb volna: a házassággal. Pedig még ekkor is, még ebben a kedvező esetben is nyilt kérdés maradna, hogy mi történjék, ha a kenyérkereső férfi kidől?
Az államvasutak saját adminisztrációját; beoszthatja ugy, mint azt érdeke követeli. A vasút megszabhatja, hol, mire, s hány nőt kiván alkalmazni. De hogy a nő kiképzése, különösen kenyérkeresetre való kiképzése megnehezittessék, lehetetlenné tétessék, azt sem ethikai, sem anyagi, általán szociálpolitikai indokokból nem szabad s ily rendelkezés teljesen el-tarthatlan is. De a konkrét viszonyok okából %is az, mert e pályákon a tolongás csak a fővárosban elevenebb, a vidéken ellenben a jelentkezők száma éppen nem mondható nagynak, holott éppen ez nton volaa előidéz-
TÁRCA.
Franchon apó narancsai.
irts: Juh Rsmts.
— A .Zalai Kftjlöny* tirc^jn. —
Hallották uraim, milyen csapás érte szegény Francbon apót ? I Egy éjjelen át megfagytak, elpusztultak a narancsai.
Még néhány nap előtt, mikor sarki bódéja előtt olhaladtam, megcsapott a mandarin-gulák átható illata, s még mögöttük olt bóbiskolt elégedetten egy barázdás homlok, egy pár bozontos szemöldök . . . és szóla!.. .
Ezerkétszáz dsrab megfagyott narancs, uraim, nyolcvannégy frank veszteség. Az Úristen 66 róhatja bűnül Franchon apó elhatározását. Egy pilla„atra, iga*, csügged-tomelto ía tóit viseltes kék zubbonya JJ\' a^01 ,S6 tBnyoit rejté el,
csupán elmélkedett. Öreg volt. bölcs volt, nemfad, fel sors, ellen, Ursul szegői
bódéjának, amely eddig háza, vára, világa vo t s amoly most csak romlásának szil
halált ment\' mi)°t r\'lággá\' ter8sni »
... Ment, mendegélt. Nem lopva, bújva M emberek elől, ki a magányba, mesW » V/, ha?em a V^gő sokaság közé, « "Mtélet legvelojébe, ahol kocsi-kocsi
2 n£,!V?afu™1:od°tt- És "fett jobbra <* nézett balra, jön-e már?, _ merról joní... a kedves, a megváltó halál.
betó, hogy a vidéki társadalom is megbarátkoznék a nők alkalmazásával,
kenyérkeresetével.
Újságírás Nagykanizsán,
Midőn elhatároztam, hogy erről a témáról cikket irok, felvetettem a kérdést, vájjon ne ezt a cimet adjam-e cikkemnek: „Levél a közönséghez." Azt hiszem, kézenfekvő, hogy e nyilt levélben mit szándékoztam elmondani. Igazolni akartam, védeni, magát az újságírást, az újságírókat és inin\'denekfelett a kanizsai újságírókat. Mindenekfelett a kanizsaiakat, mert ezek a védelemre sok rosszhiszemű, vagy jóhiszemű, de ostoba támadással szemben valóban rászorulnának. Nem az én védelmemre, de magáéra az igazBág legbátrabb fiskálisáéra: Tolsztojéra. Aztán oktató szándékaimnak is bő lefolyást engedtem volna e nyilt levélben, a gyöngébbek kedvéért népszerű tőmondatokban előadást tartva sajtószabadságról, szólásszabadságról, egyéni éa még más Bzámtalan szabadságról, végűi pedig scblagerképen kivágni a tételt: hogy atyámfiai, tulajdonképen az ujBágirás esok-féle szabadsága nem az újságírónak, sem a kiadónak, hanem egyedül nektek jó, értetek exieztál és ti sinylenétek meg a legérzékenyebben azoknak hiányát. Mert a sajtószabadság nem egyéb, mint az újságírónak ama szabadsága, hogy gondolkodjék helyettetek, mert ti nem gondolkodtok, lásson, halljon érezzen helyettetek, mert ti nem láttok, nem hallottok és érzéketlenek vagytok. Bajaitok vannak és panaszaitok sohasem jutnának a felszínre, ha finoman érző azervetek, a sajtó nem működne egy óra pontosságával és egy aoatomus lelkiismeretességgel, kóválygó eszméitek örökké megtestesitetlen ábránd, buborék maradoáoak, ha a sajtó nem kötné le azokat és végül tönkrementek nagyszerű intézményeiteken, ha nem fuokciónálva ellenőrző szervetek: a sajtó, a sajtó, a sajtó.
Mindezt bővebben el akartam mondani abban a levélben, — de nem mondom el bővebben. Felesleges munkát végeznék,
Figyelmeztető csöngetés, ostorpattogás, kiáltás, szitok sürit körülötte, rendőr j tuszkolja át a járda túloldalára, Franchon ! apó megadással motyogja: ! — Még várnom kell rá.
Mikor égy-ogy fényes kirakat tükör-.j üvegjében megpillantja görnyedt alakját, aszott viaszarcát, összorezzen:
— Nem téged körösiek, tőled ■menekülök ____
Vágy lepi meg s ismét a kocsiút felé tipeg. Útközben tűnődik, találgatja:
— Vájjon milyen amaz? Szép-e, rut-e a halál?
Jlyon görnyedt hátú, tehetetlen aggas-tyáu, V8gy olyan csontos kaszás rém, mint amilyennek a gyávák képzelik? Nemi Egy fekete lopelbe burkolt szeíidarcu angyal lép majd hozzá, hollószárnyával gyöngéden meglegyinti s igy szól: Jer, elvezetlek oda, ahol sohasem fagynák meg narancsaid. És Franchon apó szaporán, beleegyezően bólingat e gondolatra :
— Ogy bizony, ugy, menjünk, siessünk oda.

— Hó! Hahói Vak vagy!? Süket vagy öreg!? Vissza! Vissza! Ah! — ötven, száz- torok sikoltja, ugyauannyi visszhangozza riadtan, tehetetlenül.
Azután egy pillanatra megdermed az egész utca. Egy hosszn kocsisor akad meg, egy nászmenet. A vőfélyek a fogatokból ijedten, kíváncsian dugják ki fejokét.
— Mi tőrtént a menyasszony hintájával ? A Jovak^csőkönyösödtek meg ? Kerékszőg
— Embert gázoltak el! — zug egy perc múlva ajakról-ajakra.
— Kmbcrt, a menyasszony hintaja 1 Teremtőm! Mily rossz előjel! Szegény kis menyasszony!
A kocsis leszáll a bakról és ölébe vonja az alélt öreg vérző főjét. Franchon. apó bágyadtan felnyitja szemeit: a rózsákkal diszitott hintóból egy fehér fodros, habos bárányfelhő úszik ielé.
— Talán ez a halál? Ez a bájos ragyogó jelenség? Ettől borzadnak ugy az \' emberek-? E fohér ruhás, selyemfátyolos, mirtuszkoszorus égi tüneménytől ? Ha tudnák!? lfju, agg, koldus, levente vetélkedve sietnének karjaiba.
Menyasszonyi ruháját ölté fel, amikor érte jött, érte, szogény nyomorultért, fis megszólítja nyájasan, résztvevőén.
— Megsebesült? Oh mint fájlalom. Sajog a sobe?
Soha senki ily gyöngéden nem szólott hozzá, nem simogatta ráncos homlokát. Már az érintése is balzsam. Franchon apó hálásan suttogja:
— Nincson semmi bajom, ilyen jól még sohasem éreztem magam.
A szép jelenség szemébe kőny szökik s a mollette álló fiatal férfihez fordul.
— Kérek néhány louist, György, szegény barátunk részére. ,
Franchon apó nem látja, csak érzi, mint hull kérges tenyerébe az arany. Egy... kettő ... öt... tíz, sok, temérdek, egy narancserdót megvehetne rajta! De hirtelen őszébe jutnak az édenkert narancsai s kevétyeu visszarántja tenyerét. Gurul azerte-8zéjjel a sok csillogó pénzdarab.
Nem kell, már nom lesz reá szük-1, — szól föíénynyel.
A szép menyasszony arca elborul.
— De a kocsinkat nem utasítja vissza ? György, támogasd szerencsétlen barátunkat, majd. hazakísérjük •
Hiába tiltakozik Franchon apó, már beemelték a diszes fogatba, a menyasszony oldala mellé. Bíborbársony rengő, ruganyos ülés, párna mögötte, párna mellette; dermedt lába is szőnyegbe süpped, remegő térdét is takaró melengeti, s galambfészek se tehet ennél puhább, pelyhesebb. Kétkedve tapogatja meg összezúzott tagjait: 0 az ? Valóban ó ? Az öreg sarki narancsárus röpül most négylovas hintón a menyországba ?
Ah, de nem oda viszik őt. A vólegény lakcíme utáu tudakozódik s ez visszazökkenti földi nyomoruságába. Viaszarcán sápadt pír ömlik el, lelke mélyén halálosan röstelli menilmontanti -pincelakását, a szutykos, rongyos vackát. \'
Ravaszul lehunyja szemét s hallgat.
A kocsi pedig, mintha valóban szárnya kelne, röpül s lágyan álomba ringatja őt.
Egy palota lépcsőházába robognak be, amikór felrezzen.
Két libériás inas emeli ki s vezeti fel a szőnyeggel bevont márványlépcsőn. Ó legelői, a nászmenet élén! Jobbról-balról sorfalat áll a nyoSzolyólányok diszes serege. Résztvevő kőny minden szemben, bátorító mosoly minden ajkon.
És Fraucbon apó kábult agya isinét álmodozik. Azt hiszi, már feljutott a csillagok közé, .kik kitérnek útjából, hogy mielőbb elérje a menyország kapuját.
Nagy szárnyasajtó tárul ki elótte s egy terembe lóp.
A terem hosszában terített asztal, az asztal közepén sültok, pástétomok^ torták, csemegék. Feketeruhás urak .színültig töltött pezsgőspohárral fogadják és kocio-tanak, iszuak, mind az ó egészségére!
Franchon apó röstelkedve csóválja ősz fejét. Nem, ez már csakugyan sok, ezt nem érdemli meg. Fejedelmet illet ilyen fogadtatás !
És ime a menyasszony törékeny keze is, amelyben alig-alig férhet egy lepke, egy rózsaszál, poharat ragad.
— Igyék, kedves barátom, a mi egészségünkre! Ide mellém fl|jön s parancsoljon a pástétomból, galantinból. A sülteket ide! Az édességeket! Szereli a gyümölcsöt? A narancsot? Érzi-o a mandarinok illatát? Lám, mint mosolyognak önre!
Franchon apó élénk fejbiccentéssel
Biz ugy, a naraucsok neki illatoznak, reá mosolyognak. S a szép menyasszony oldalán az ő kérésére, unszolására fogyasztja ol azt a sokféle, furcsaizü, cifra nyalánkságot, amelyet eddig hirből sem ismert.
A vőlegény pedig hiába esd mátkája ecy szaváért, pillantásáért, ő annak egyodüli figyelme, gondolata, ő, a nyomorék öreg, kinek lalán mello is behorpadt, púpja is .nőtt, s ki már alig képes gondolkodni sajgó sebeitől.
De titkolja fájdalmát, nehogy elbusitsa bájos szomszédnójét.
.A lakoma végeztével egy csendes, kerttp nyíló szobában ágyat bontanak számára.
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. MÁJUS 28-án.
ha tenném. Akinek a kicsi eszébe a bir-
lapiráa szükségességnek éa függetlenségének fontossága nem fér bele, azaz én szemeim kedvéért sem fogja elhinni, hogy hasznos teremtmény az újságíró éa felette célszerű az újság. A „nyilt levél* diszpozícióját sem azért adtam fennebb, hogy azzal meggyőzzek valakit, az ujságiráa jóoldalait csupán azoknak akartam szivea emlékébe idézni, kik Ismerik azokat, de néha napján, esetről-esetre szívesen megfeledkeznek róla.
- Ezúttal nem akarok hát egyobet, csak elmondom, hogyan csinálódik Kanizsán az újság.
Nemrég egy naiv ismerősöm kérdezte tőlem, bogy vannak-e megbízható tudósításaink a japán-orosz báboru ujabb eseményeiről. Egy másik lelkes, de a viszonyokkal ismeretlen ujságbarát ugyanezt a kérdést intézte hozzám a macedón zavargások idején. És én mindkettőnek ugyanazt válaszoltam, ilyen formán:
Uraságod szemében lapunk agiója bizonyára száz percenttel növekednék, ha azt állítanám, hogy Csemulpóból és Muk-denból óránkint eredeti tudósításokat kapunk, ami természetesen nem igaz. Pedig ahhoz, hogy ez exotikus helyekről táviratokat kapjunk, semmi egyébre nincs szükség, mint sok pénzre. Ellenben ön a legkevésbé sem méltányolja azt, hogy helybeli újságírók derítették fel villanyvilágításunk jogtalan megdrágítását és nem méltányolja, ba a legegyszerűbb fej-beverési eset alkalmával pontosan közöljük az esemény lefolyását és annak hőseit. Pedig ahhoz, hogy mi 8 legjelentéktelenebb rendőri, vagy városi birről pontosan legyünk informálva, ebhez a péuz, mint a harctéri tudósításokhoz, nem elegendő. Mert a harctér nyilt mező, azon keresztül fújnak a szelek, de a helyi hirek rendőri vagy más irodákban vannak le\'éve éa ezeknek az irodákoak aa ajtai újságíró előtt nehezebben nyílnak meg, mint akár a mennyek kapui.
És ez valóbau igy vau. Én nem tudom, hogy azoknak, kik titkolóznak előttünk, mi félteni valójuk van, de hogy a nyilvánosságot nem szeretik, az egyszer tény. Árról bclyi újságíró nem is álmodik, hogy hivatalos körök a maguk jószántából támogassanak bennünket és a közlendőket önként közöljék velünk. Ez utópia. De engedelmet, az talán mégis sok egy érző kebeluek, hogy János a közrendőr feletteseinek haragjától félve, ne merje velem közölni egy részeg tót nevét, kit csend-háboritásért befogtak I Vagy hogy ha városi ügyről irva valamely szabályrendeletre van szükségem, hiába járom be a városháza két emeletét és földszintjét, azt az illető uri ember száz féle ürügy emlegetésével ne közölje velem I Mert hisz akárhogy fogjuk fel a dolgot éa akárminek minősítjük is: azeroélyea ellenszenvnek. fontoskodásnak, vagy bármi másnak, a dolofr lényege az, bogy itt nem az újságírót, de a közönséget, Kanizsa 23000 lakóját tiltják el attól, bogy a város vezetését ellenőrizhesse, aonak ügyeibe betekinthessen. Ez oly hallatlau Bérelem, melyet azó nélkül hagyni nem lehot. A közönség ugy látszik indolens e tekintetben, de nem vagyunk azok mi, kik komolyan akarjuk felfogni hivatásunkat, mi, a helyi lapok muukatársai és a fővárosi lapok tudósítói, kiket valünk ezyképen érint a dolog.
Újságot irni a vidéken olyan foglalkozás, mint a házasság, melybe bekívánkozik, ki kivül van és melyből szabadulni szeretne, ki már belejutott. Feltéve természetesen, hogy az ember véletlenül nem ízerkesztője a krajcáros helyi mellékletnek, mely ismeretlen okoknál és ismeretlen összeköttetéseinél fogva például a rendőrségi birekről nagyon pontosan és kimerítően értesül. Ilyen újságot szerkeszteni valóban élvezet lehet. ity.
Kereskedők bukása.
— A mlniuteriumolcat jiró kQldötUégek. — A ctid okai. —
Mily szomorú a pusztulás képel Mi volt itt valamikori Éltető, tápláló, gazdag kereskedelem. A kereskedelemnek az a munkával járó, becsületes faja, mely • mai spekuláns, dologtalan és inmorália kereskedéstől ugy különbözik, mint ahogy elütnek a gazdálkodó, szilárd ősöktől a ma tartalmatlan, léha gyermekei. Ugy tetszik, hogy még nem is oly rég, minden egészségesebb, egyszerűbb, de szilárdabb volt náluok. A földszintes kőházak szemben a mai cirádákkal lelt ingatag palotákkal, a célszerű öltözködés, szemben 8 modern divatőfjöngéssel és az egyszerűen, becsületesen gondolkodó kedély szemben mivelünk, léhaságokat kergető, tulfinomult érzékű és degenerált testű utódokkal. Valamikor rakott társzekerek dübörögtek végig utcáinkon, kézzel fogható, önmagában értékkel biró árut szállítva el tőlünk, vagy máshonnan hozzánk. Ma már ritkán hangzik a munka e becsületes zenéjo. Egész kereskedelmünknek alapja az a sok ezer kis zacskó lett, melyet a posta hord szét: a minta és a 6ktiv üzletek differenciád Ily szellős, ingatag alapon állunk és bizony nem mehetnek csodaszámba axok a földrengések, melyek időközönként piacunkat megremegtetik. Ki levegőre épít, annak mindig van oka attól féluí, hogy a fejére dől a ház.
Kétségtelen, hogy Kanizsa egykor virágzó kereskedelme ma már csak silány, gyászos emléke a szép múltnak. Ebből a szép múltból nem sok maradt és ami megmaradt, az is veszik, pusztul naprólnapra. Időközönként piacunk oly rázkód-tatásoknak van kitéve, milyen más, a mienkhez basouló kaliberű piacokon fél század alatt, ha egyszer előfordul. Kereskedők bukása, a csőd nem tartozik éppen a ritkább természeti tünemények közé. de ha az oly gyors tempóban következik egymásután, mint egy- idő óta Kanizsán, ez legalább is feltűnő jelenség éa megérdemli, hogy gondolkodjunk felette, annál is inkáhb, mert a dolog kezd ismét aktuális lenni. Ne tessék félreérteui; nem valamely készülő csődről akarunk jelentést tenni. Az aktualitást a «7Őnyegen forgó kérdésnek a kereskedők ama legújabb mozgalma adja meg, mely ismét népgyülésekkel éa miniazterjárással akarja fellendíteni kereskedelmünket. Emlékezzünk: ily céllal már mozgolódtak egyszer kereskedőink és niralmas kudarcot vallottak. Megjósolhatjuk, hogy ez a kudarc most sem fog elmaradni, még abban ax esetben sem, ha a kormány teljesítené is a kanizsaiak kérelmét és a szeszgyár mellé odaállítana is még egy-két füstölgő gyárat. Mert sem egy, sem két könnyűszerrel kapható ipartelep mirajtunk nem fog segíteni. Segítene rajtunk a?, ha gondolkodnánk, megnevez-nők a férget, mely kereskeilelműuk testén évek óta rágódik é* aztán igyekeznénk védekezői a baj ellen. Hogy ennek a féregnek mi a neve? E tárgybau nagy a nézeteltérés. A miníszteriumjáró kereskedők ,mostoha viszonyoknak" nevezik azt és átkozzák e viszonyokat, melyek Kanizsát tönkretették. Szerintünk a féreg csak a legkisebb mértékben nevezhető .viszonyoknak,\' ellenben nagy mértékben bőr/ének és legnagyobb mértékben számitás nélkül való életmód u a k. Tagadhatatlan, hogy a viszonyok változtak, bogy Kanizsa kereskedelmi jelentőségében csökkent. Mint mondtiik, ez a körülmény azonban c«ak nagyon kis mértékben járul hozzá ama bizonyos földrengések előidézéséhez. Legalább az egész piacot megremegtető bukásoknak konkrét esetekben nem a kereskedelem konjanktnrái voltak az okai. A viszonyok legfeljebb azt nem engedik meg nálunk, hogy újonnan alakult vállalatok, cégek
felvirágozzanak, de azt egy esetben sem tapasztaltak, hogy már fennálló és virágzó házakat tönkreteltek volna. Altatjuk magunkat, mint a slrocc, mely a veszély olől a homokba dugja a fejét. Nem a viszonyokban, de a legtöbb esetben egyéni sajátságokban rejlik a szerencsétlenségek oka Igen sok jobb sorsra érdemes cégnek a játékmpnvedély, másoknak pedig a számitás nélkül való életmód ásta meg a sirját.
Számítással, a bevételnek megfelelően élni. ez az, mit nem 6xe fizetett ember nem tud megérteni. Nincs kereskedó talán széles ez országban,*ki mult évi mérlege alapján rendezné bo háztartását és ki nyereségét a háztartási költségek tekintetbe vételével számítani Ijaz, hogy keresketlóiuk léuyüző életmódjuk mellett hatalmas protektorukká lettek közéletDuk-nek és áldozatkészségükből a művelődésnek, művészetnek, irodalomnak és tudománynak sok szép virága sarjadt, azonban mig a mérleg egyik felén állaoak e kulturális eredmények, addig a másik serpenyőt mélyen lebillenti annak sulys, a kereskedelem hanyatlása és a kereskedők bukása. Lehet, hogy éles kritikai hangunk visszatetszést fog szülni szokatlan volta miatt; erro el vagyunk készülve, de ez legkevésbé sem tart vissza bennünket attól, hogy még őszintébbek is ne legyünk.
Nagy lékével dolgozó kereskedő életmódja igazolására felhozhatja a mentséget, hogy csupán az üzletbe fektetett tökéjének kamatai is fedezik kiadásait, e kamatok teljes felhasználása pedig feltétlenül jogos. Ámde mivel igazolható egy oly üzlettulajdonos életmódja, ki üzletét maximum 4—5000 forint tőkével folytatja és emellett többet költ, mint menuyi fizetése bármely törvényszéki elnöknek, vagy kir. táblabírónak van? És ha az ily kiskereskedő tőnkre megy, vájjon lehet-e ez esetben a viszonyokat okozni és gyárak felállítása segíthet o a bajon? Aki nem csupán tiszta nyereségét, de portékáját boltjából is felemészti, azon sem gyár. sem küldöttség jirás, sem pedig minisztérium nem seait. Mint emiitettük, b régiekkel szemben mai viszonyaink bizony nem kedvezők éa sok ujabb alakulat, minden téreu egyre erísbödö kon-kurrencia nagyon erősen sújtják kereskedőinket. Az ő érdekeik pedig érdekei magának a városnakr mert még mindig par excellence kereskedőváros vagyunk. Kiért örömmel fogadónk minden támogatást, moly bármely kis mértékben javára Bzolgál kereskedelmünknek, de ugy véljük, boRy kereskedőinknek van leginkább módjukban hol segítsenek magukon és ha exisztálnak a hajók, melyekről panaszkodnak, hogy azokat orvosolják.
Semper
Soha ilyen lágy duonák közt nem feküdt s mégis, soha ilyen rosszul nem érezte magát. Révetegen tekint ki a fényes ablakpárkányra, amelyen napsugarak táncolnak, ugrálnak, bizonynyal az ó mulattatására.
Az orvos komoly, reménytelen arccal vizsgálja a beteg sebeit.
— Állapota súlyos s lázát fokozza 8 szokatlanul sok étel, ital.
Franchon apó nem figyel reá, aggódva lesi, mint szökdösnek el lopva, egymásután a fényes sugarak. Egy sötét árny riasztja el óket, mely komoly méltósággal vonul be az ablakon át s odatelepszik párnája mellé. Fekete a ruhája, fagyos a lehelete, ólom8ulyu a keze érintése
Hát mégis igaz, riasztó, félelmetes rém a halál. Mindig tolakodó, mindig könyörtelen.
Nem.türi, hogy sokáig gyönyörködjék
a kedves menyasszonyban, aki imára kulcsolt kézzel térdepel ágya mellett, fedve forditja felé tekintetét: — Jer közelebb, segits, üzd ki ozl a hollószárnyu rémet, no engedd, hogy elraboljon közeledből.
E magasztos pillanatban az ifjú nő megérzi a vivédó lélek beszédjét, ünnepélyesen felemelkedik s egy szelid, kérő pillantást vet férjére:
Majd reáborul a haldoklóra s gyöngéden megöleli őt.
#
Kstéro kelvo, amikor Franchon apó a paradicsomba érkezett, nem kereste, hol, merre vau a narancserdejo. Egy angyal járt az eszében szüntelen, egy angyal, akivel odalenn a földön találkozott.
Hl REK.
Vendégszeretet.
F hó 21—24 ig az ország összes felső keresk. iskolák tanárai vendégei voltak Székesfehérvár város közönségének. A tanárok ott gyűléseztek, a kormány kiküldte legnevesebb képviselőit, a főnemességet gróf Zichy Jenő v. b. t. t., a vármegyét báró Fiáth Pál főispán, a tanügyi köröket Spittkó Lajos főigazgató és gróf Feste-tich Leó, a várost H.tvranek József kir. tanácsos polgármester képviselte. Nagykanizsáról ott volt a felsó ker. iskola tanári kara igazgatójával. A gyűlés jelentőségéről megemlékeztek már a fővárosi lapok. G helyen csak a Fehérváriak vendégszeretetéről óhajtunk megemlékezni. Ehhez hasonló talán van az országban elvétve itt-ott egy-egy városban, de felülmnlhatatlan ez melegségben és önzetlenségben. Vendégszeretet hiányát főleg ott tapasz-Útija az ember, hol a közönség önző, érdekelt vagy szegény. Annyi ember-szeretettel, odaadással találkoztak a vendégek az ősi koronázó városban, mint eddig sehol. Különösen az ottani kereskedelmi társulat és a város közönsége nevében; Havranek József polgármester, valamint Dr. Falndi Miksa felső keresk! isk. igazgató és derék tanári kara működtek közre, hogy a Fehérvári Unárgyttlés felejthetetlen maradjon azoknak, kik benne részt vettek.
— Zrínyi-ünnepély. Gróf Zrinyt Miklósnak, a költőnek éa hadvezérnek kegyeletes emlékezetére Csáktornyán közadakozásból emlékoszlopot állítottak. Ezt f. 1904. évi jnnius 12-én lógják ünnepélyesen felavatni. Az ünnepély műsora a kővetkező: 1. Qyülekerés a Zrinyi-téren d. e. 9 órakor. 2. Ünnepi mise a Zrlnyi-vár belső udvarában (kedvezőtlen idő esetén a Szent Ferenciek templomában.) 3. Hymnus. Énekli az emlékoszlopnál a tanítóképző-intézet fér6kara. 4. Zrínyi Miklós emlékezete, ünnepi felavalő-beszéd. Tartja: Dr. Wlassics Gjula, a Magyar Tudományos Akadémia kiküldöttje, ö. Az ünnepély méltatása horvát nyelven. Tartja: Liszják Lajos piébános. 6. A küldöttségek koszorúinak elhelyezése. 7. Az emléko.ű átadása s átvétele. 8. Szózat. Énekli a tanilóképző-iotézet férfikara. Az ünnepély után társasebéd a Zrinyi-szálló nagytér-mébeo. Egy teriték ára 8 korona. A kik a társasebédon réi-ztvenni óhajtanak, a végrsbajtóbizottság elnökénél (Margilai József igazgatónál Csáktornya) junius b-ig jelentkezni szíveskedjenek.
— Megrémült öngyilkos jelölt. Bedó Janosné szül. Csordás Teréz, 40 éves napszámos neje elhatározta magában, hogy ezt a földi nyomorúságos életet felcseréli a túlvilági paradicsomi élettel. Ezen erős elhatározását végrehajtandó, L évi május hó 26-én délután 1 órakor a nagyanizsai Arpád-u\'ca 10. szám alatti lakásának ajuját is gondosan bezárta, bogy a túlvilági életre háborithatlanul távozhasson. Egy miatyánknak és egy üdvözlégynek elmondása ulán, a pálinkás üvegben lévó lugkóoldatból meglehető adagot felhajtott. De ugy látszik, hogy a maró folyadék valami rendkívüli fájdalmat okozhatott a gége táján, mert az imént gondosan elzárt ajtót ő maga nyitotta fel és kétségbeesetten kiabált, bogy hívjanak orvosi, mert marólúgot ivott és ha nem segítenek, bát mindjárt meghal. Dr. Goda Lipót városi tiszti orvos a helyszínen gyorsan megjelent és az ellenszer beadásával visszaadta a földi életnek. Ma már semmi baja és megbánóan gondolkozik meggondolatlan tette fölött, hogy miért akart mindenáron meghalni — nem árulja el, vagy talán msga sem tudja.
— Kétszer arat egy évben. Nem a mezőgazdaság, vagy az ipar, avagy talán a kereskedelemmel foglalkozóknak juthat olyau szerencse, miot a hadvezetőségnek. A mezőgazdászt nem érheti az a szerencse, bogyha az egyik évben az elemi csapások következtében összes terménye és igy a kizárólagos jövedelmi forrása tönkremegy, azt. esetleg már a kővetkező évben, az időjárási viszooyok alakulásai folytán kétszeri arathalással pótolhassa. ellenben a hadvezetőség ha az ogyik évben nem kaphat újoncot, egy évben kétszer is soroztathat, vagy magyarán mondva kétszer is arathat. Vármegyénk területén e bét szerdáján kezdődött a nagykanizsai járáai legényeknek a mérték alá állítása a .Polgári Egylot* nagytermében, minek következménye, hogy városunk utcái ez évben másodszor hangos a besorozott és be nem sorozottak rekedt dauájától.
— Névváltoztatás. Koho Miksa keszthelyi lákós. ugy a maga, mint Róza, Jolán. Dezső, Ferenc ex Imre gyermekei családi nevét „Kertészére változtatta belügyminiszteri engedélylyel.
— Kinevezés. Szslai József nagyatádi kir. járásbtrótági dijnokot a m. kir. ig.izrágügyminiazter a perlaki kir. járásbírósághoz írnokká nevezte ki.
— Pusztító Ylhaí-. A napokig tartó kánikulai meleget Pünkösd másnapján délután 6 órakor kezdődő zápor, majd jégeső váltotta fel. Eleinte gyönyörű szivárvány koszorúzta sz eget, majd ez teljesen elborult és villámlás, dörgés közepette megindultak az ég csatornái. A\' hatalmas zápor közben egyszerre a jégeső is jelentkezett, eleinte ritkább és apróbb, de később sűrűbben és nagyobb szemekben hullott. A vihar különösen 8 nagykanizsai járás egy részében Tapolca és Keszthely vidékén a szőlőkben, gyümölcsösökben és vetésekben kiszámithatlan kárt okozott. A nagy vizár a déli vasút vonalat Morgán pusztánál annyira megrongálta, hogy Nagykanizsa és Szombathely közölt a vonatok közlekedése egy nap szünetelt. A szabadhegyi és szent-györgyvári szőlőhegyet ezúttal a jég megkímélte veszedelmes látogatásától.
—■ Keghlvó. A nagykanizsai m. kir. állami polgári fiu- és leányiskola folyó évi jnnius hó 1-én a .Sörgyár kertben* az ifjúsági segélyegylet javára jótékonycélu zártkörű tavaszi táncmulatságot rondez. Belépti-díj személyenkint 1 korona. Kezdete délntáu S órakor. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság jnnius hó 4-én lesz megtartva.
— 250 polg. Isk. tanuló Keszthelyen. A jövő hó folyamán a budapesti VIH. kerületi polgári fiúiskola 2Ö0 növendéke tanáraik kíséretében nagyobb szabású tanulmányi kirándulást tesz a Balaton mellé.
— A húsárak emelkedése. Kifogott a mészárosokou Zombor városa, melynek esetét szives figyelembe ajánljuk hatóságunknak:
A zombori mészárosok arról panaszkodtak, bogy nem tudnak megélni, azért emelik a buBárakat; másrészt pedig meg-állspittatott, hogy Zorabornak leginkább gyarapodó és gazdagodó iparosít épen a mészárosok; a vároB tanácsa a közönség mellé állt és a tanács megbízásából Htuke Imre polgármester Budapestre utazott és három vállalkozóval a következő megállapodásra jutott:
1. Kötelezzük magunkat legkésőbb I. hó 22-én mészárszéket nyitni és üzemben tartani, melyet azonban a polgármester ur kívánságára 14 napi felmondás mellett ezen időszakon belül beszüntetni tartozunk.
2. A kimérendő busára kilogrammon-kint 84, 8G és 88 fillérben állapitutik meg, kivéve netsláni mozgósítást, moly esetben az eladási árak figyelembe vétele mellett újra megállapitaodók lesznek.
Viszont a városi Tanács Zombor város közőoségo nevében ingyen bocsájt rendel-kezésökro a városháza épületében egy huskimérésre alkalmas helyiséget valamint a marhakészlet elhelyezésére srükséges istállókat a városi vágóhídon és gondoskodik a szükséges iparigazolvány kiállításáról.
Budapest, 1904. május 10-án.
Neueror, Keppicb, Brankovits.
— A Balaton vlzszlnelóse. A íöld-mivelési miniszter megbízásából Rieger Antal, a szombathelyi kultúrmérnöki hivatal mérnöke, bejárja a Balatont, hogy Balatonfüreden tartandó ankét számára méreteket és lölvilágositásokat készítsen. A Balatont körüljárva, minden részen több pontról készít felméréseket és számításokat, melyekről a miniszternek beszámol.
— Gyirmegnyitáa. A Regensporger-féle kékfestő gyárat május 21-én délután nagy ünnepséggel megnyitották Keszthelyen. Megnyitás ulán a tulajdonos vendégszerető asztalnál látta a megjelent vendégeket barátságos ozsonoára.
— Padlás tűz. Nagykanizsán a Zrinyí-utcában lévő özv. Csima Janosné tulajdonát képező bérházban, Milbofer Kálmáu által birt lakás padlásán május 25-éu déli félegy órakor, a kémény mellett elhúzódó gerenda meggyulladt. A tűzoltók gyo.-a megjelenéséuek köszönhető, hogy nagyobb kár nem törtéot. A sikeres oltást megkívánt tetőzet és plafond bontása okozott némi kárt.
— Nyári mulatság. A nagykaoizsai önk. tűzoltó egyesület Pünkösd vasárnapján tartotta a városi ós polgári egyleti kertben ozidei első mulatságát. A fol-vooulás délután 3 órakor a tűzoltó laktanyából történt éa pedig egy izléseBen diszitelt hatfogatu fenyves sátornak zenekar kísérettel a város főbb utcáin való bemutatásával. Az időjáráB a címnek megfelelő lévén a mulatság minden tekintetben sikerültnek mondható. Auyagi és erkölcsi támogatásról tűzoltó egyletünk nem panaszkodhatik. A kert helyiségben csak ugy hullámzott a nyári öltözékben megjelent közönség. A tombolasátrak előtt pedig a tolongás szinte veazélyes volt. A mulatság legjobb hangulatban késő este ért véget.
— Légnjabb belügyminiszteri rendelet jelent meg valamennyi vármegyei és várf.si törvényhatósághoz, melylyel elrendeli, hogy a cséplőgépek körül gyakran előforduló sérülések, az első segély késedelem nélkül való nyujthatása tójából, mindén cséplőgép üzeménél egy kifogástalanul záródó keméDy fából készült mentószekrényt, különféle kötszerekkel és anyagokkal felszerelve, készenlétben tartassanak. Ilyen cséplőgépekhez szükséges legújabb menlőszekrények síi-goruan a magy. kir. belügyminiszteri körrendeletnek tnegfelően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer- és kötszergyárosuál Budapesten, VII., Erzsébet-körút 60. sz. dorabonkéot 50 koronáért megrendelhetők. (Árjegyzéket a cég bérmentve küld.) Fenti cégnél minden egyéb kötszerek, hetesápolási tárgyak, saját gyártmányú sérvkötők, összes gutnmiáruk Btb. stb. legjntáuyosabban beszerezhetők.
— AMagyar Festőművészet Albnma. A magyar köoyvkiadványok terén, feltűnést keltő diszmüvel fog a Pesti Napló olvasóinak karácsony! ajándékul kedveskedni. Cime: A Magyar Festőművészet Albnma, és gyönyörű foglalatja lesz a magyar festőművészet remekeinek: Kupec-kytöl és Máoyokitól kezdve a jelenkorig,
XI.Lll ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. MÁJUS 28-án.
mikor Munkács, Mibály, Székelj^ Bertalan, Lotz Károly, Benczúr Gyula & Zichy Mihály vezetésével, hatalmas gárda szol-sália a magyar festőművészetet. A magyar fajdalomba^ nem jelent még meg e ez hasonló nagy koocepciőju diszmű. ötven 5 -szabású magyar festmény fcBJ- • S szmunkát ékesíteni, művészi repwduk; ciókban. E gyöoySrtt könyvet a rácon),
"SS
Napló" előfizetési ara:*? évre 28 kor. Szerkesztősége és kiadóhivatala: Buda-D6»t VI. Andrássy ut 27.
_ 13 üzlet. Bród Jenő mechanikus üzletét a Rothschild Albert-féle üzlet volt: helyijeibe, a főtérre tette át. Az üzletet, varrógép raktárral is bővítette. I
1 Tűzoltó máj"!*- E 23"án Pto" I kösd másnapján d. u 3 órakor rendezte a gal&roboki önk. tűzoltó testület nyári mulatságát a községi erdőben. A tttzo tő lestillet. d. u. 2 órakor vonult ki a helyszínre Stsrzsincky György főparancsnok vezetése alatt, zenekarkisérettel. Ott sorfalat állva és szép rendben várták az érkező veudégeket, Jelenvolt hölgyek: Berger Ferenr.té Kiskomárom, Boronkay János né Nagykanizsa, BurÓBy Lfozlóué Galambok, Ferency Jánosáé, Hauzer Józsefné Kiskomárom, JáBzay Lujza Galambok, Korsil K álmáimé Komárváros, Lévay Endréoé Szepetnek, Lévay Istvánné Zágor-hida, Matyi Józseféé. Neufeld Sándorné Galambok, Polgár Ianácné Szabar, Star-zsincty Gjörgyné Galambok, Skopál Antalné, Stugel Józsefné Kiskomárom, Szili IstvánnP, Bujiler Hermio Garabooc, Burósy Gizella, Burőay Marjska Galambok, Déoes Margit Zala-Lövő. íerency Margit Kiskomároni. Jászay^Mafgil Gilambok, Kohn Sorsfio Kiskomárom. Korsil Miéi, Korsil Annus "Komárváros. Neufeld Irén Galambok, Pr\'esiocky Hermin Nagyvölgy, Polgár Margit. Polgár Etelka Szabar, Sáliján Juliska Nsgykauizss, Skopál Irma, Skopál Margit, Stugel Joláo, Szalay Mariska Kiskomárom. SebeBtyéu Irma Komárváros, Szili Mariska Garabonc.
— Robitsch-Sauorbrnnnbsn ,Csá-szárfUrdó* név alatt egy uj hydro elektro és mechsuoiherapiai gyógyházat állítottak fel. A régi szénsavas fürdők „Styria-fürdő" elnevezést kspoak. A Kaiserbad épité<e rohamosan balad, úgyannyira, bogy szezon beálltával már átadják rendeltetésének. Ugyancsak e hó folyamán adják át a forgalomnak avt az uj vasutvonalat, amely a forrást az uj helyiérdekű vasnttal össze-köii. A rohitschi „Templomforrás" és ,Siyriaforrá»" magyarországi raktára már óviizedek óta Hoff.nann József Budapesten, Báthory-utca 8 szám alatti helyiségében van.
43,683.800 k.-t tesznek ki, mig ezzol szemben a bevételek összesen 59,585.000 k-ra rúgnak. A megelőző 1903. évi költségvetései szemben ezek szerint a rendkívüli kiadásokat 968.000 k.-val kisebb összeggel vette fel a kormány az előirányzatba, ellenben a rende3 kiadások összesen 1,478.750 k.-val emelkedtek, a bevételek pedig csak 1,891.820 k. val haladják meg az 1908. évre előirányzott bevételeket. ,-Ennélfogva a posta, távírda és távbeszélő rendes tárcakezeléséből az állampénztárba beszolgáltatandó felesleg, ezen előirányzattal 17,107.130 k.-ról leszáll 1-7.020.200 k.-ra, vagyis 31-51 % ról 30-56 % ra. Habár ezen számadatok az előző évnél kedvezőtlenebb mérleget mutatnak, az eredményt mégis igen kedvezőnek koll tekinteni, mert például Ausztriában az 1903. évi költségvetés szerint ezen címnél 118.671.000 k. bevételből 110.070.400-k. esik a rendes kiadásokra, vagyis a felesleg a bevételeknek, csak 7-24 %-át teszi.
IRODALOM
— A Honi Ipar május 15-iki száma rendkívül érdekes cikkeket kőzöl a magyar állam Ferrumperéről, az Ipartanács elölt fekvő uj gyáralapilási tervekről, a gyáriparosok Szövetségének a eztrájkügyre vonatkozó bizalmas tanácskozásáról. A lapban találjuk még Sugár Oltó felelős szerkesztő érdekes es.eredéti cikkét, a magyar társadalom állásfoglalásáról a sztrájkügybeu, Vágó József tanulmányát a kikészitési eljárásról, egy cikket S karLe)lekről és bő hírrovatot.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
. ._ J$-J4. május 2l-töl —27-ig. — Halálozások: -Fajwi JÓ2sef, 5 hónapos. Schvautner Gizella, 15 napos. Horváth ADoa, 1 hónapos.
Házasságot kötöttek: Csanádi János föídmQves — Tálo3By Annával.
Illés Frigyes p. és f. tiszt (Budspesl) — Knortzer Arankával.
KÖZGAZDASÁG.
— A posta, távírda és távbeszélő 1904-ben. A posta- és távirdainlézot bevételei éj kiadásai üzemi jellegénél, de egyszersmind kulturális feladatainál fogva szoros okozati összefüggésben állanak közgazdasági és kulturális életünk \' minden hullámzásával és amint egyrészről kedvező közgazdasági viszonyok közt a forgalom fellendülésével az emelkedő kiadások megfelelő ellensulyoxásl találnak a szintén emelkedő bevételekben, ugy másrészről a kulturális érdekek és az állami adminisztráció évről-évre fokozódó igényei, vaiauiiut a postatakarékpénztár , egész forgalmának lebonyolítása oly pénzügyi terheket rónak a posta\' és lávirdaintézelre, melyekért bevételeiben ellenértéket nem nyer. Ezek jutnak kifejezésre a posta, távírda és távbeszélő 1904. évi előirányzatban, amelyet a pénzügyminiszter az 1904. évi költségvetés keretében á Ház elé terjesztett. A bevételek emelését közgazdasági viszonvaink — amint ezt a2 1902. évi zárszámadási eredmé.jek is mutatják — ezúttal az eddigi mérvben már nem engedték meg ellenben a kiadások a bevételektől génen nagyobb szükségletet mutatnak rendes és rendkívüli kiadások ugyanis
Nyí lt tér
A* e rovat «iaú köröttekért nem rálld felelőaaéget a iserkewtőaég.
í GYERMEK" 6 LISZT?
"c5£C$EHÖK.Gr0W0BBErECEKis»MüaZÓKR^SZálE
iD Kísérleti czélokrs fél dobozok i 1 KorpjutCJ
lírakt SOTM^OO^NBÍVéle^i ti főraktárban Budapest, iv.KossolliUiosultza7sz
Tese, hugyhőlyas, hngydara és a köszvénybántalmak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek hnrutos bántalmaínál,orvosi tekintélyek általa Llth ion -forrás
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz. Hngyhajtó hatása!
Kellemes ijS! KŐDDjeu ecaésstbelo
Kapható ásvinyviKkeroakedésekbcu éí gyAgysaeriétrakbatt A Sabator-forráí jga*gató«£g* Eperjesen
HIRDETÉSEK.
Szerkesztőién ■ X>r. Vül&nyi Benrik, felelős azerkeaxtő. Kiadó : Ifj. Wajdils Jőzsef.
VEGYES.
— Fényképészeti készülékek műkedvelőknek.
Mindazoknak, a kik a fényképészet, e legvonzóbb és mindenki által könnyen megtanulható sport iránt érdeklödnek, ajánljuk ax A. Moll cégnek ^Bécs, Tachlauben 9.) cs. és kir. ndr. Bzállitó 1864. óta fennálló fényképészeti eszközök különlegességek áruházát, amelynek képes árjegyzékét kiránatra szívesen küld el bérraentTű a cég.
A Rlchter-féle
LinimeBt. Cm. cm.
Horgony-Pala-Expeller
egy régi kipróbált háiiszex, a mely már több mint 33 óv óta mog-bizliatóbed5roölés(Ll alkalmaztaük kfcxftapfl. csáicll cs mtliétthti: Trt/<i Silányabb utániatok miatt
bevásáriáskoróvatosak ló-gyünk és csakis eredeti üvegeket 4Öbozokbana,,H«r^»sf\'védjegygyei és a.,Bi«kt«M cégjegyzéssel fogad-. j«v»k el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k.
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. Főraktár: Tőrök József gyógyszerésznél Budapesten.
« hlchterF.Álésürsa, ,
ciiiz. c« Vlr. udvart »í*l|ít<5k.j
I Étvágytalanság, emésztési hibák
legegyszerűbben megszüntetnek a „Ro-bitsebi templomforráv" időszaki ivása álul. Régibb bajoknál a „Styria" -forrás (erősebb) ajánltatik.
Nagybani raktár Magyarország részérő Floff-mann Jórseí ííndanost, Báthory-utca 8.

8JL/A0$~iQZELFÜMŰ
(Felsömagyarorsíágon.)
. Az egyedül ismert szónsaxdús vas-forrás. Legtöbb í\'asat tartalmazó ivófprrás belső használatra.
Szezon: május 15-től szeptember 30-ig.
Fölülmúl hatatlan vérszegénység,: sápkér. női taiok, hítgerínc-. és ideg-\' bajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős munkásság után. Fürdőorvosok: Dr. Khorer Aladár Iiiv. fürdőorvos és Dr. Stern J, Utazás Bécsből 9 óra, északról Oderbergen át onnan 5 óra, délről Budapesten át inoeu szintén ■ 5. óra. Szliáesról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — Kimerítő fől-világositás és prospektus utszá\', lakás, árkedvezményről az első és utószezonban stb. ad a fürdőigazgalőság Szllács, Sohler Comitat.
A Pesti Napié uj karácsonyi ajándéka A MAGYAR ÉÉ~
FISfÖIlTi
Páratlan dísiO, kül»5 kJáJHtásSban éi bclsö tatalmában egyedül illó remekmű xz, a melyet a .Pisti Iipló4 az I9O4. év karScsonyira uint mcglepetéiül, olvasóinak. Eddigi karácsonyi ajándékainak diszes sorontit folytatja moit a „Plltl lipló," uj ét minden eddigi ajándékot messze tultzárnyalö disxmüvel, melynek címe ex lesz:
A MAGYAR FESTŐMŰVÉSZET ALBUMA
A magyar festömÖYészet remekelnek gyönyörű foglalatja lesz ez a páratlanul álló díszmunka, amely a magyar festés remekelt fogja felölelni a XVII. század nkgy magyar festőitől, Kapíckjr-töl és iántoky-tól kezdve égési a jelenkorig, amikor Munkácsy llhály, SjEékaly Bírtílan, Lotz Károly, Bínezor 6jul«, Jaferáiz Viktor és Zlehy Ilhály vezetésével hataln\\as gárda szolgálja a magyar festömüvétictet. A magyar irodalomban nincs még olyan mü, amely a magyar festömllvészetet ilyen gazdagságban mutatja be. Qtiirt flkuytrabáitt Íaítaénjt szemeltünk ki, amelyet mesteri kivitelű
ötven míílapon
mutatunk be a magyar közönségnek. Az ötven mülap nagyrésxe gyönyörű
sok színnyomású kép
tesz, olysn, mint ataelyek a YörSíBarty-AlbBBOt eseménynyé avatták a magyar könyvpiacon.
Ezenkívül * magyar festőművészet történetét a könyvben elsőrendű esztétikusaink érdekes cs népszerű előadásban fogják bemutatni. A szöveget jzánoi fiatmÍBynik a sxövcg közé nyomott másolata fogja kisérni, ugy, hogy az ötven többsztnnyomásu műlappal együtt A Ba-Byar FattomüyéíZít Albuma a leggaxdagabb ís legdíszesebb tára lesr a magyar festömü vészelnek. A „iagyar F«st5tn5téazat Albamát" meg fogja kapni a Paítl Raplé minden előfizetője, aki az éY végéig, akár havonta is, de állandóan és megszakítás nélkül előfizető marad. Minden félreértés elkerülése végett azonban meg kell jegyeznünk, hogy axok az uj előGxetők, akik az I9O4. évre szóló előfizetésük fejében a Vörösmarty-Álbumot megkapták, a Magyar Festőművészet Albumára csak ugy tarthatnak igényt, ha egy további egész évre előfizetnek.
A Pesti Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., félévre t4 kor., negyedévre 1 kor egy hóra 2 kar. 40 llllir. — Szerkesztősége és kiadóhivatala:
Budapest, VI Andrássy-ut 27. szám aiatt van.
Szabadalmazott önműködő
s őlötelepek
és komlóültotvények "befecskendezéséhez,
__ olnielcsfáUi KáTositó rovarok,
a szegecs és tormáncs kiirtására, valamint a levélbetegségek elleni védekezésre stb.
10 vagy 15 liter töltésű
Önműködő, hordozható permetezők
rézGsttel is,
petroleum-vegyltő-kíásülékkel, vagy anélkül;
kocsira szerelt, önműködő permetezők gyártatnak és szállíttatnak különlegesség gyanánt
MAYFARTH PH.«A-
mezőgazdasági gépgyárak, borsajtók és gyttmülcs-értékesitS-gépek különlegességi gyárai által
BÉCS, IIo Taborsírasse TI. m.
íílinerltő árjegyzékek Ingyen. — Képviselők és Tlszontoladók kerestetnek.
iász-Nagy-Kun-Szolnolr-megyében 2168 hold kitűnő birtok, dohány angedélylyel, 35 épUlettel, a községben kastély-parkkal, 100 hold beltelek, 15 hold sz3H3. Telephon köut összeköttetéssel eladó Vasút helyben. Vev&knek felvilágosítást nyújt Mészáros János községi főjegyző. USolsó posta Tisza-Szent-lmre.
AZ EGYED Üt ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
XLI1I. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. MÁJUS 36-án.
Ml LKA SUCHARD
alpesi tej kakaó & czukorból áll Páratlan különlegesség.
I
Caak akaor valódiak, ha mlndogyli dobos Moll A. vódjogyót éa
aláírását tünteti foL A Mlll A.-filt Seldlltz-perek tortée gyógylatiia a legmakacsabb gyoajor- él al-testbiatalmak, gyomorgörcs ín gyomorhév, rögxött székrekedés, tnájbántalotn, vár találás, aranyér éa & lcgkolftnbózSbb nöl betegségek ellen, e jelei házitxeraek éTtizedak 6ti mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ára egy lepecsételt eredeti doboznak 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyittetnsk.
M Q L L-FÉ LE
KPfB^liWlE
Csak akkor valddi,
eie-berezeez nevezetesen mint
ha mindegyik Oveg MOf.I, A. védjegyét \'Ont"" ,A. Mell- felirata ónozattal van zárva. A Hell-rtle
kidörziölsil ezer köuvény,
. __________fájdalemoelllapltd .......................,
csnz és a meghűlés egyéb következményeinél legiameretesobb népszer. — Egy iaezett eredeti üveg ára I ker. 90 011-
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb módszer zzerint készítek gyermek él hölgy szappan a bir ekszerD ápoláeára gyermekek a felnőttek részére.
ára darabonklat — 40 tll. öt darab — I kar. 80 011. Minden dor&b gyermek-szappan Kall A. védjegyével van ellátta__
FÖBzétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblttuben 9. az.
Vidéki megrendelések naponta posUntánrét mellett teljealttetnek.
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyévd ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fiai.
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ ALAP-SORSJÁTÉK
6 oe. ét kir. fensége FERENCZ FERDINÁND fiherceg nr legasgasabb védaükaége alatt.
FŐNYEREMÉNY
100.000
korona, továbbá nyeremények a lO.OOO, 5000, 3000, 2000 1600, 1000 kor. stb. stb. Összesen 7000 nyeremény.
wr EGY SORSJEGY 1 KORONA.
Kapható Nagykanitaán: lf]. Wtjdlts Jézaef, MUhoffer Kálmán, Hirsohler Mikis fdtSzsdi. Fiiohel Fülöp, Sohlulnger Izidor. Schleis Antal papirkereskedi ét az Erzsébet Királyié sorsjáték fiókkezclíSségénól, Budapest, V. Nádor-utca 23. sxim.
melyek évek Óta a legjobb eredménnyel használtatván és a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden haa-hajtő, feloldd szer ajánl-tatnak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott alakjuk végett a gyermekék is szívesen veszik.
Egy 15 pllnlát tartalmazó doboz 80 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlát tartalmaz, csak 2 korona o. é. 2.45 korona összeg elözeteB bekQldése esetén egy tekercs bérmenteeen küldetik.
|#tu IMI/ Nensteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi IVCnÜUIV csak. ha minden doboz hátsó oldala a törvé-ínyileg bejegyzett ,IIeil Leopold" védjegyünkkel, vörös-feketo nyomással vao ellátva. Yédjegyezett dobozaink-, ntalványaink-| és csomagolásainknak a „PHILIPP NEU8TEIN APOTHEKE&" aláírást kell tartalmazniok.
EUSTEIH FÜLÖP
gyógyszertára a ,8zent-Lipótlioz4 Z. K. |V„
WIKN, I. Be*., Plankengaase 6. lUktAr NagjkaniKtAo: BELTJS LAJOS és RBIK GYULA gyógyszerészeknél.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvoságot, mely az elvesztett erőt újra meghozza, Próbacsomagot t egy száz oldalas könyvet postán, jól becsomagolva, ingyea kapják mindazok, a kik érte írnak. Ez a legbá-mulatraméltóbb csodaorvosság, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, szlfmsben, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ez okböl elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt mindenkinek ingyen kOld. Ezzel a háziorvossággal a baj otthon gyógyítható, » toindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajókban, szellemi elgyöngölésl>en,v»gy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer közvetetlenttl azokra a szervekre hat, a hol a megerősödés szükséges csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket. Öreg, flatal egyaránt írhat State Modlcal Instituinak az alant jelzett címre, a honnan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A pióbacsomag megmutatja, hogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otíhon. Az intéret kivételt nem tesz. Mindenki írhat érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap " y magyarázó könyvvel együtt. Írjon még ma. A csomag oly szépen be. van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medlcal hwtllute, 17 Elektron Huildlng, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A levilek mindig bérxnentesüendök.
Idény: május—október.
mr (Téli kúrák október—április hónapokban.)
típfL? Barwfa,
A cs. kir. szab. déli vasút állomása. — Közvetlen összeköttetés Budapest és Bécscsel.
Vastartalmú forrás- és iszapfürdók.
fitrdök. Sikeres gyógyhatissal bir ai összes nöl bajoknál, vérszegénységnél. köszvény és csúzos tatalmáknál. Kényelmesen berendezett fangó-osztály, bogöngyölésok a kitOnö gyógyhatású daruvári ásványiszappal, melylyel különösen idillt csúzos és köszvénye! bánlalznaknál, valamint Idillt női bajoknál lexsudáloknál) fénye, eredmény érhető el. Az újonnan épült és kényelmesen berendezőit lakószobák, úgyszintén az ugyancsak most épült olvasóterem, a „Jánoe"-fOrdökkel és a fangó-osztálylyal zárt és fűthető folyosó által vannak összekötve. Már a római idők ó:a híres, júhatásn ÍUutő, a slavooiai középLegység gyönyörű völgyében fekszik, erdős magaslatoktól övezve. A fürdők é> lakosztályok egy remek irayéko. ,étány közepén fekszenek. Acetylén-viligilis, zenekar, lawn-tennisz, tekepálya, táncmulatságok, kölcsönkönyvtár. Gyönyörű kirándulások a történetileg nevezetes és tájképileg pompás kör. nyékbe. Fölséges séták, melyek leginkább nyugalmat és UdUlést kereső városiaknak alkalmasak. Étkezés a fOrdószóllodábnn havonta: I. osztály 80 korona. II. oaztály 60 korona. Kló-zékeuy kissolgálás. Katonatisztek, állami éa vasúti tisztviselők kedvezményben része,ülnek. Ai elő- és utó-Idényben tetemes árengedmények. Fdrdüorvos: dr. Fischer Simon, azonkívül a vi-coslian niéí- két orvos működik — Prospektussal és felvilágosítással készségelen szolgál a
Daruvári fűrdöbérlst Igazgatósága.
KÉRJÜNK CSAKIS
GLOBUS-TISZT/TÓ\'KlVOHATOr
mint ezen ábra
miután sok
ÉRTÉKTELEN
utánzatot kínéinak.
Fritz 8ehuÍz jun.
Aktiengesellschaft, Leipzig u. Eger.

^■m-ír
6l» Jajt Köhögés, rekedtaég éa elnyniwásodás ellen gyorB és bltt08 hatásnak Éljen! 1
lim mslinaszilllál Jfc
JL az étvágyat nem rontják és kitUnö izüek. Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
Megfojt ez az átkozott köhögési Fó- és szétküldés! raktár: „NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR Budspeit, VI., Váci körut 17. Egger mellpasztllla tsatliaiiiarieaíiiiíllolt.
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gyula fis Csáktornyán: Petű Jenő gyógyszertárakban.
4%-os
íoontízv&tpa pít. Kapható:
afj. WojSifo
ya-piz&ezeofi&dciéú&n.
? \' tf \'J^^aULiUJ
Hirdetések felvétetnek
i : * ■
e lap kiadóhivatalában.
OOQ000550000ÜO ooooooaoooncxxaooaooaoanootxMDO ® ü
tSrlesztéses kBlosBnökat nyujtunk
■ budapesti
és külföldi elsíraugu pénziutézeiektöl a földbirtok és ingatlan »/a értékei^ I. éa II-helyre 15—G5 évig terjedő időtartamra. Személyhitelt! papoknak, kstooatisz-■ teknők, állami- és ma-
gánblvatalnokokuak, kereskedőknek és iparosoknok kezeB és keres nélkül 1—15 évig terjedő időre gyorsan és dlscreten. Bank- éa magánadőságok comertílása.
Meller Lajos és Társai
b&nkbizomány
Budapest, VI., Dávid nte» 16.
tTörvénjiaéiileg bejegyzett czég).
CVílasi bélyeg)-
Magyar Országos Központi Takarékpénztár
BUDAPESTEN, Deák Ferencz-utcza 7. szám
engedélyez a legkedvezőbb feltételek mellett
tSrlesztéses jelzálogkölcsönöket földbirtokokra
a kimutatott földadó rogy a színhelyen foganatosított becslés alapjin.
T HókiÖDtérrájttiB i téttoipi kiiont k htottti tirlotii hitelesíteti shlbu mtoluJi
A lejkleebb n«idélyazbttö kllosta 2000 kerna. Orá|i kiloiieik kenvwtáltataak alotóbbakra.
Bárminemű kérdések a fenti címhez Inlézve, gyors elintézést nyer.
Nyomatott Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.