Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
13.34 MB
2010-02-17 09:03:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
624
2920
Rövid leírás | Teljes leírás (279.56 KB)

Zalai Közlöny 1904. 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1904. ]uniu» h6 4-én
23-ik szám
1
XLIII. évfolyam.
Eiirí"\'*"\' Ar{
f.tt,r. évre . • 10 -L-AI >vre ... 5 kor- — öl1-
. . S*or.
Ultim 20 1UI. hiroetések l h.iíl.0. petitaorbail 14, "±>ot"or 13, ■ minJíu lovklilii >»rírl 10 un
NYÍLT TÉRBEN
petit .oroukíut ZU «««*« □i:k í«l.
-1— A nagykanizsai .Ipar-Testület," a
részvénytársaság,* .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\'
A lap Kellemi r6««<St illeti minden köxlemény a í<ile!6i szerlces.tö nMére, f.r. anyagi ríflxt illető közlemények pedig n klad6 nevére cimxetlen XncjkanlzKára I r -menUe ititn.onilnk
Bórmentetícn levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok YlHH7.aiieuikaldeIiiek
,nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,\' a .Kotori takarékpénztár
a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagykanizsai tanítói járáskör,\' a .nagykanizsai keresztény jétékony
rsaság,\' .Hagynám""" »• » e------------------------- —
■ ,j • kaui?.sni izr jótékony nőegylet," .szegények tápintézete.\' a .katonai hadastyánegylet,\' a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja.
HRTKNIÍINT egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
A drágaság.
Ha a közOnség a .drágaság" miatt j panaszkodik, akkor ezt csak az élelmezési cikkekre érti. A fogyasztó panasza ez a mindennapi létfentar-láslioz, a legegyszerűbb physikai szükséglethez tartozó áruk miatt. Tulajdonképpeni iparcikket nem ért a drá gaság fogalma alatt, mert eunek fogyasztása természetesen nem oly egyetemes és általános. Nem nyomja teliát a háztartási budgetet akkora mérvben, mint a tápszerek drága \'volta. De nem szorítja az iparcikk azért sem, mert ebben a takarékosság aránylag jobban érvéuyeaithetö, mint az u. n. elsőrendű szükségleti cikkeket képező áruknál. A drágaság e része éppen azért bir is társadalmi jelentőséggel, mely mellett nem lehet közömbös egykedvűséggel elhaladni. Minden államban, legyen bár fejlett, gazdag, eminens nagy dolog a pénz vételerejének csökkenése, a miről talán itt is szólhatunk. De különösen nagy ügy ez hazánkban, hol nincs bő és dus kereset, ahol a gazdasági egyedek fogyasztóképessége az átlagos szűkös jövedelem folytán amúgy is szerfölött alacsony, a mi egész termékünkön sajnos nyomokat hagy s legnagyobb gátja a tulajdonképpeni ipari fejlődésnek. A drágaság e szűkös jövedelmet absorbeálván, vajmi kevés marad a hazai ipar termékeinek fogyasztására. . 1
Hogy ez idő szerint országszerte u. n. drágaság van, a mi az elsőrendű fogyasztási szükségletek cikkeit érinti, köztudomásu s számszerűleg is igazolható. Jelemző gazdasági viszonyainkra ily helyzet beállta, sőt eunek tartós volta, a minek megszűntére egyhamar
pozitív remény sincs. A jellegzetességet abban találhatjuk, hogy hazánk, amely agrárország, a legszükségesebb tápszerekből sem termel annyit, miképp bizonyos jobb arány álljon elő a fogyasztás és termelés között. Jellemző azért, mert sajnos, hazánk iparilag nem oly fejlett, de más irányban sem, hogy a szükséglet rendkívüli, avagy rohamosan növekvő volna. Nincsenek itt a jól fizetett ipari munkások milliói, nincs meg a gazdag s fogyasztóképes középosztály. És mégis beállott éz állapot; beállott szükségképp, mert a mezőgazdasági termelés elvei e tekintetben avultak, a fejlődéssel lépést nem tartók; mert a fogyasztás nagy tényezője figyelembe nem vétetik s a gazdasági üzemek nincsenek is annak kielégítésére berendezve.
Szinte azt kérdezhetjük, hol is van liát az úgynevezett agrárország f Ha ma már beállhatott és szinte évek óta tarthat ...