Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
13.34 MB
2010-02-17 09:03:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
653
2988
Rövid leírás | Teljes leírás (279.56 KB)

Zalai Közlöny 1904. 023-026. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1904. ]uniu» h6 4-én
23-ik szám
1
XLIII. évfolyam.
Eiirí"\'*"\' Ar{
f.tt,r. évre . • 10 -L-AI >vre ... 5 kor- — öl1-
. . S*or.
Ultim 20 1UI. hiroetések l h.iíl.0. petitaorbail 14, "±>ot"or 13, ■ minJíu lovklilii >»rírl 10 un
NYÍLT TÉRBEN
petit .oroukíut ZU «««*« □i:k í«l.
-1— A nagykanizsai .Ipar-Testület," a
részvénytársaság,* .nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\'
A lap Kellemi r6««<St illeti minden köxlemény a í<ile!6i szerlces.tö nMére, f.r. anyagi ríflxt illető közlemények pedig n klad6 nevére cimxetlen XncjkanlzKára I r -menUe ititn.onilnk
Bórmentetícn levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok YlHH7.aiieuikaldeIiiek
,nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,\' a .Kotori takarékpénztár
a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagykanizsai tanítói járáskör,\' a .nagykanizsai keresztény jétékony
rsaság,\' .Hagynám""" »• » e------------------------- —
■ ,j • kaui?.sni izr jótékony nőegylet," .szegények tápintézete.\' a .katonai hadastyánegylet,\' a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja.
HRTKNIÍINT egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
A drágaság.
Ha a közOnség a .drágaság" miatt j panaszkodik, akkor ezt csak az élelmezési cikkekre érti. A fogyasztó panasza ez a mindennapi létfentar-láslioz, a legegyszerűbb physikai szükséglethez tartozó áruk miatt. Tulajdonképpeni iparcikket nem ért a drá gaság fogalma alatt, mert eunek fogyasztása természetesen nem oly egyetemes és általános. Nem nyomja teliát a háztartási budgetet akkora mérvben, mint a tápszerek drága \'volta. De nem szorítja az iparcikk azért sem, mert ebben a takarékosság aránylag jobban érvéuyeaithetö, mint az u. n. elsőrendű szükségleti cikkeket képező áruknál. A drágaság e része éppen azért bir is társadalmi jelentőséggel, mely mellett nem lehet közömbös egykedvűséggel elhaladni. Minden államban, legyen bár fejlett, gazdag, eminens nagy dolog a pénz vételerejének csökkenése, a miről talán itt is szólhatunk. De különösen nagy ügy ez hazánkban, hol nincs bő és dus kereset, ahol a gazdasági egyedek fogyasztóképessége az átlagos szűkös jövedelem folytán amúgy is szerfölött alacsony, a mi egész termékünkön sajnos nyomokat hagy s legnagyobb gátja a tulajdonképpeni ipari fejlődésnek. A drágaság e szűkös jövedelmet absorbeálván, vajmi kevés marad a hazai ipar termékeinek fogyasztására. . 1
Hogy ez idő szerint országszerte u. n. drágaság van, a mi az elsőrendű fogyasztási szükségletek cikkeit érinti, köztudomásu s számszerűleg is igazolható. Jelemző gazdasági viszonyainkra ily helyzet beállta, sőt eunek tartós volta, a minek megszűntére egyhamar
pozitív remény sincs. A jellegzetességet abban találhatjuk, hogy hazánk, amely agrárország, a legszükségesebb tápszerekből sem termel annyit, miképp bizonyos jobb arány álljon elő a fogyasztás és termelés között. Jellemző azért, mert sajnos, hazánk iparilag nem oly fejlett, de más irányban sem, hogy a szükséglet rendkívüli, avagy rohamosan növekvő volna. Nincsenek itt a jól fizetett ipari munkások milliói, nincs meg a gazdag s fogyasztóképes középosztály. És mégis beállott éz állapot; beállott szükségképp, mert a mezőgazdasági termelés elvei e tekintetben avultak, a fejlődéssel lépést nem tartók; mert a fogyasztás nagy tényezője figyelembe nem vétetik s a gazdasági üzemek nincsenek is annak kielégítésére berendezve.
Szinte azt kérdezhetjük, hol is van liát az úgynevezett agrárország f Ha ma már beállhatott és szinte évek óta tarthat ez a drágaság, vájjon mi lesz akkor, ha a többi produktív osztályok, az iparé, a kereskedelemé fejlettebb lesz, ha népességük erőteljesebben fokozódik, ha szükségletük nagyobb leend? Hiszen ha a magyar mezőgazdaság kis termelésével már most csődöt mond, mi tevők legyünk későbben ?
Az élelmi szerek drágasága a fejlődés nagy gátja, mert emeli az összes osztályok termelési költségeit, a mit éppen a fejlődés kezdetleges stádiumában nehéz elviselni. Az ipar nem képes oly magas béreket fizetni éppen akkor, a mikor a nyers anyag,. az élelmi szer drága, hogy a munkásosztály elégedett lehessen. Ez elégü-letlenség hajtásait elóggó tapasztalhatjuk éppen mostanság. Tapasztaljuk máskép és másutt is, városaink kiala-
kulásánál, a középosztály megélhetési küzdelmeinél.
A drágaság tehát csakugyan eminens gazdasági és szociális kérdés, melylyel valamennyi osztálynak s a kormánynak a legbehatóbbau kell foglalkozni, mert a jelen állapot tartóssága súlyos kihatással van összes viszonyainkra. És mint jeleztük, aggályossá teszi a jövendőt, amelynek egyik leguagyobb feladata az iparfejlesztés és teremtés, a minek azonban az elsőrendű szükségleti cikkek drágasága tetemes akadálya, mert versenyképessége van bénítva. Különösen a mezőgazdaságra hárul a felelősség ez ügyben, mert hisz nyilvánvaló, hogy a drágaság oka nálunk nem az emelkedő konjunktúrák következménye. Sajnos, nincs oly gazdasági föllendülés, mely hirtelen és fokozott igényekkel lép fel. Egyáltalán nem javult, sajnos, a széles fogyasztó rétegek anyagi helyzete és igy szükséglete oly rövidesen, a mi leküzdhetetlen igényeket támasztott volna. Szóval, sehol sincs az emelkedő, forrongó és lüktető konjunktúra, a mi érthetővé tenné a tárgyalt állapotot.
De bizonyára oka ennek csak az, hogy a termelés nem tart lépést a szükséglettel. Hogy a mi mezőgazdaságunk, hisz e panasz régi s állandó, nem vet ügyet egyébként oly harsányan hirdetett rossz helyzete dacára se, a fogyasztásra, nem igyekszik ennek kielégítésével a földjáradékot — a minek csökkenése miatt panaszos — fokozni, hanem ósdi elvei szerint gondolkozik és cselekszik. Bizonyára nagy kárára az országnak, a többi termelő- b fogyasztóosztályoknak és mindenekfölött önmagának, hisz a drágaság nyűge reá is háruland.
Városunk műszaki vezetése.
Nem kell talán azt bőven fejtegetnünk, hogy a városok közigazgatásiban mennyire iontos szerepe vau a müizaki igazgatásnak. Mindenki tudja, hogy a városokban ösazotümőrQlt oépsobaság egészségügyi állapotára nézve a városoknak helyes technikai berendezése mennyire szükséges, sőt a mai kor embere ezt nem csupán egészségügyi szempontból tekinti, hisz\' mindenütt ez már a legelemibb követelménye bármely intézkedésnek, banem a modern kulturs a városok szépségét, csÍDosságát, kényelmességét és kellemes-aégét azon alapköveknek tartja, amelyen minden város műszaki vezetésének nyugodnia kell.
A minap egy idegennel beszélgettem, aki valamikor városunk polgárai közé tartozott. A többek között előhozakodtam a mi Kanizsánkkal is. Mi a véleménye róla? Mennyire haladt városunk a többi városokhoz képost? Ezeket szereltem volna töle hallani. .Kanizsa csak marad a régi." Ezekkel a szavakkal válaszolt kérdezgetéseimre. .Hogyan, folytattam, a régi piszkos, csúnya utcáju, sötét, hepe-hupás járdáju bűzös csatornájú Kanizsa volnánk még mindig? Hisz\' \' villanyvilágításunk, kaszárnyánk, aszfaltos járdáink és még mi mindeuűnk nem lett azóta. Hát más város annyira különb?" ,Ki» naiv!\' egyebet nem szélt, csak rámutatott egy korhadt villanyfaoszlopra, a sok helyütt gödrös járdára éa a nyitott csatornára. A témát fájó szivvel ugyan, de jónak láttam nem folytatui.
Mert valóban nem változott városunk az előbbi évek viszonyaihoz képest annyira, mennyire a kor technikája haladt. Nagyon sok utcáuk még egészségi szempontból is nagyon erós kritika tárgyát tehet;. A villanyvilágítás felső, vezetéke és oszlopai nem szépítették városunkat; járdáinkat a Fö-uton aszfalttal burkolták ugyan be, de ez caak azt mutatja, hogy még mennyire hátramaradtak a többi helyen, ahol a hepe-hupás téglán vigyáznunk kell, hogy el ne bukjunk. Utcáink olyan görbék, mint ezelőtt 25 esztendővel, a szabályozási vonal ugyan megvan már térképen,
de mikor leaz ez meg az utcákban, amidőn egy régi ház helyett csak minden évtizedben építenek ujat. A Bok mellékutcában végighúzódó nyitott árkok valóságosan förtelmesek és a bacillusok millióival fertőzik meg a lakósBág egészségét
Éa e helyzetből bennünket kiszabadítani csupán egy városi szerv van hivalva, amely a technikai igazgatásban segédkezik, s amelynek eredményre vezető munkásaága oly sokaknak báláját éa köszönetét vivná ki a maga Bzímára, ez a városi mérnöki hivatal. Egy régi szabályrendelet\'tervezetben, amely ujabban ismét tárgyalás alá fog kerülni, ennek a mérnöki hivatalnak valóban nagyszerű és városunk fejlődését előmozdító hivatás van előírva. A kor igényeinek és technikai tudományhaladásának megfelelőleg kell a mérnöki hivatalnak a városi hatóságot támogatni szakvéleményeivel ós javaslatokkal, tervezetekkel, amelyek a város szabályozása, a közlekedés éá a forgalom "könyitése, továbbá szépitési, egészségügyi éa kényelmi tekinteteknél fogva a város fejlesztése emelése szempontjából szükségeseknek, vagy kívánatosaknak mutatkoznak. Hogy mennyi foglaltatik ezekben, azt csak sok ntána gondolkodás utin tudjuk meg. A kor igényei a technikai tudomány haladása, a város fejlesztése, emelése, szépítése és szabályozása, — mennyit remélteinek velünk ezek a szavak. És bár ezt még egy szabályrendelet-tervezetben találjuk, de a józan ész is azt mondja, hogy eddig ia a többi között ezekben kellett állani a mérnöki hivatal feladatánsk.
Nem mondhatjuk ugyan, hogy ezen feladatnak nem akar vagy nem tud a mérnöki hivatal eleget tenni eddig, javasolhatott sok mindenfélét már, de ezekről tudomást a helybeli sajtó a hatóságoknak a helyi hírlapírással szemben táplált ellenszenve miatt nem vehetett; ilyenféle működésének azonban Bemmiféle eredményét nem látjuk. Pedig vannak egyes ügyek, amelyek a városi mérnöki hivatal teendői közé akként vannak utalva, hogy azokoak a nyilvánosság elé való hozatala nagyon érdemes lenne, de ezekről nemcsak önkénytelenül, hanem még kérde-
TARC A.
A ÍBn08r örültje.
Irta: Jtii Itiiioi.
— A ./.aki Köxlftny* tfrcij*. —
Tehát ttzeu a nyáron sem! . . .
A szeptemberi köd átiiatatlau szürkeséggel feküdte meg a tengert, a földet, na egész -Világot, miudent. A kikötőből akkor fordult ki méltóságosan az ntolsó liajó. A legutolsó, ame\'y a téli hajózási szünet előtt a partot érinti.
A hajóhídon egy ember állj, 8 hosszan ; tekintett a távozó hajó utánfaztán lassan [ megfordult és sóhajtva moudta inaga elé: !
— Tehát ezeu a uyáron sem! . . .
Ismét lepergett egy esztendő, amelyik ; nem hozott semmit. Ma van legutóljára a hajóhídon, mint minden esztendőben szeptember 30-án. Ezen a napon temeti el minden esztendóbeu a reményeit. De az első tavaszi napsugár megint föléleszti a dermedt reményeket, követeléseket támaszt a sorssal szembeu s a. reményből várakozás, kényszerítő, erőszakos vágyak lesznek, amig szeptember harmincadika — az utolsó hajó. véget nem vet megint mindennek, s vágyakat, reményeket\' el iii\'in temet.
így van ez már husz esztendő óta, s az az ember még mindig nem felejtette el n reménykedést.
A magános ember csöndesen haladt Jy » dombon, amelynek tetején áll | 8 * egyemeletes, bokrok, fák közé bujtatott gyönyörű
Belép az ajtón, nemsokára azonban isme* kijön ós megindul a kert felé. Az az egypár pillanat azonban, amolyet a házban töltött, egészen mpgváltoztatta. Az úrias ruha helyett most kopott parasztos gúnya födi tagjait. Ezután mindig ezt a ruhát fogja viselni — egészen az uj tavaszig. Pedig az a ruha ugy megöregiti, olyan törődötté leszi, holott a legszebb férfi-években vau, hiszen mindössze alig negyvenöt esztendős. Husz óv óta minden esztendőben egyszer megcsinálja a mérlegét is az életének. Az a rettenetes nap ma újra elkövetkezett. S ezen a napon\' elmondja magának a puszta igazságot minden szépítgetés nélkül.
— Huszadszor .van ma szeptember harmincadika. Husz tavasz, husz nyár, amolyeket hiábavaló reménykedésben töltöttél el. Hát van-e még egyáltalán jogod a kis Annára? Te huszonöt éves voltál, ő tizenhét, amikor odaát a tavon tul, a nyakadba borult. Mikor aztán visszafelé eveztünk, megmondtad néki, hogy nézd Anna, nekem tulajdonképpen nincs semmim, a ház, a fold, meg minden az apámé. De majd valamikor mindez az enyém lesz. És ha te igazán rá tudnád szánni magad, hogy ott élj velüuk a házban, akkor\' jut majd mind a hármunk számára is élég. Nem foguuk szükséget látni.
Ks akkor Anna egyszerre elcsöndosédett ós csak ugy gyöngén szorította az evezőt. Olyan kérve, szinte esdekelve mondta:
— Engedj még egy kicsit a váróiba Róbert, lásd, ón még nem is élveztem, nem is láttam igazi életet. Óh, ugy vágyódom utána, hogyha tudnád. Én szeretlek
téged és a jövő nyárra visszajönnék; aztán mindig itt maradok melletted. Mindig 1
És ő boleegyezott. Akkor aztán elkövetkeztek azok a gyönyörűséges órák, azok az intim együttlétek, egészen addig, amig le nem szállt az őszi köd, s egy borongós szomorú reggelou a kis Anna elutazott szüleivel a városba.
A legelső nap borzasztóan, kétségbeesetten szomoru volt nélküle.
A tépelődő ember megállott egy virágágy mellett.
— Itt sirtam legelőször életemben, azon a napon, mikor elment. De aztán jöttek a levelek. Mindennap egy édes, piciny levél. Egy egész csomó van belőlük.
Azokat ő ma mind elolvassa, mint husz esztendő óta mindig, egyszer: szeptember harmincadikán . . .
Hm ; aztán jött a nyár, de Annácska nem jött meg vele.. A levelek is ritkultak, végre pedig egészen elmaradtak.
De 6 még mindig remélt és várt hűségesen. Még akkor is remélt, mikor két levelét a pósta kózbesittetlenül visszahozta. Bemélt; de a lelkére, valami borongós, csöndes szomorúság nehezült. Mikor az édes apja meghalt, bérbe adta a földeket, hogy ne kelljen semmivel sem foglalkoznia, hogy teljesen emlékeinek élhessen. Arra is gondolt, hogy eladja mindenét és beköltözik a városba; hiszen Anna ugy sem tudná a magányt megszokni. Nem neki való oz a csendes élet, boldogtalan lenne miatta. Erre azonban megmozdult benne a férfiúi büszkeség. Nem akart utána futui. És valami kemény fatálizmus lepte meg a lelkét. Hogyha
az enyémnek kell lennie, hogyha az én számomra van kijelölve, akkor úgyis az enyém lesz, ha semmit sem teszek is. Hozzám vezeti a végzet.
Olyan gyökeret vert a lelkében az a hit, hogy csak az élete árán tudott volna megválui tőle. És ebbon a rendületlen hitben várt. Télen át azonban egészen okosan és normálisan gondolkodott a dolog felől:
— Az Anna?! ... Ki tudja, kinek a felesége lett azóta! Igazán nevetséges, hogy ugy kötöm magam az emlékéhez.
A legelső tavaszi napsugárral azonban vége volt egyszerre minden okosságnak.
— El kell jönnie nekil El kell jönnie! — Mert ő vágyódik utána ...
Maga elé képzelte bájos alakját, hófehér nyakát, örökké mosolygó kék szemeit, üde, rózsás ajkait. És ez az éhes, mohó, brutális vágyakozás kiverte őt odújából. . .
Már sötétedett, mikor a férfi visszatért a házba. Szobájában már égett a lámpa s öreg gazdasszonya vacsorához terítette az asztalt.
Jóizüen megvacsorázott s mikor az öregasszony leszedte az asztalt, ismét elővette azt a levélcsomagot és elolvasta mindeniket újra és újra. Do nem lett szomorú, sőt igen jó kedve volt. Néhol hangosan fel is nevetett, hogy ha egy-egy ötletesebb fordulathoz ért. Végre pedig valóságos büszkeséget érzett, hogy egy szép leány neki ilyen leveleket irt. Neki, aki tulajdonképpen félig-meddig szinte paraszt volt.
És most a téli nyugalom következik. A kis Anna még álmait sem fogja ez alatt
| zavarni. Hanem a legelső hajó ismét ott 1 fogja őt találni a hajóhídon. Ismét várni fogja az ő kis Anuáját, akit még most sem tud másként, csak fiatalnak, szépnek, üdének elképzelni. Most; husz esztendő mujtán! ...
És az oinborek a tenger őrültjének nevezik őt, pedig nincs igazuk: az az embor csak —
Ötletek.
Az okoskodás, mely nem alapul tényeken, olyan, mint a; világosság, melyet semmiféle test nem reflektál.
\\ Földes.
A köhögést ós a szegénységet nem lehet eltitkolni.
Mikszáth.
»
Szegény embertől kölcsönt, vén asszonytól csókot no kérj, mort eldicsekszik vele.
. Mikszáth.
Ami a legnagyobb világosságot terjeszti, fekete: a nyomdafesték.
Laveleye.
# "i
Fazekas korongról, varga kaptafáról és ügyvéd közügyekről beszól?
Gazdag leánynak böjtben is eshetik lakodalma
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
XLIÍI. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JUNIUS 4-éc.
zősködés után sem nyerhetni felvilágosítást így az utóbbi időben nagyon sok panaszt hallunk a villamos világítás ár-Bzámitásáról és a fogyasztó közönaég előtt mintegy titok áil az a kulcs, amely szerint nemcsak a város, de maguk a magánfogyasztók íb a villamossági vállalkozóval kötött szerződés értelmében a villamfogyaöztást fizetni kötelesek. Ebben az esetben egyedül a mérnöki hivatal, mint szakhivatal lenne illetékes felvilágosításokat önként is adni.
A város határában az árviz ellen Taló intézkedés is a városi mérnökség feladata. Igaz ugyan, hogy valami nagy árvíztől nem igen kell tartanunk, de azt a napokban tapasztaltuk, hogy a város határában lévő réteket és szántóföldeket egészen elborította az árviz és nagy károkat okozott. Látluok-e akkor valami óvó intézkedést, amely az árviznek esetleges nagyobbodásától és nígyobb káraitól akart* volna földjeinket megvédeni?
Az utcaöntözés kérdése és a közkutak ügye is még ott van, hol ezelőtt 1G évvel volt A tűzoltók még mindig nappal sep-rik a fő utat és fő-utcákat, a mellék utcákat pedig egyáltalán nem tisztogatják. A vizhiáuy pedig minden elegendő öntözést meghiúsít. A közkutak költsége; már régen meg vannak szavazva, de mindeddig egyetlen egy sem épült meg. Hogy miért nem — az hivatalos titok.
Még sok aprólékosabb dolgokat sorolhatnánk fel, amelyekre a mérnöki hivatal • figyelmét ráterelhetnŐk, de már annyit irtunk járdáiuk, utaink, csatornáink hibáiról, hogy e helyütt felesleges esetet újból felemlítenünk. Azonban nem mulasztjuk el az illetékes körök figyelmét is ismételten felhívni arra, hogy vároauuk egészségi, szépitési és fejlesztési munkáiban nem elég az irattárak számára terveket készíttetni, hanem ideje már, bogy kilépjünk a tett mezejére.
—r —>.
A színházról.
Kövessy igazgató társularával még Újvidéken mulat. Olt az idéu jól megy a dolga, csaknem oly jól, mint nálunk ment tavaly. Az újvidéki értesítések szerint a közönség páratlanul élénk érdeklődését a színészek meg is érdemlik, mert Kövessy az idén olyau társulatot toborzott össze, mely vetekszik a vidék bármely elsőrangú társulatával. Első szerepekben kivétel nélkül jeles színészek brillíroznak, ezenkívül repertoárja is dicséretesen gazdag és változatos. Ilyen körülmények között nemcsak a társulat, de mi is a legszebb reményekkel eltelten tekinthetünk a kanizsai szini szezon elé.
Tudvalevő, hogy a színészeknek reánk uera lehet panaszuk. A tavalyi és a két év előtti szezonok szép eredménynyel végződtek, dacára annak, hogy Kövessy társulata hozzánk a képzelhető legrosszabb időben jön olyankor, midőn társadaimuuk krémje idegenben nyaral « itthon csak az marad, ki a fürdőzés költbégeit a legkétségbe-ejiőbb pénzügyi operációk révén sem. tudják felhajszolni. Ha még tekintjük, hogy nálunk már mentek társulatok tönkre és a legtöbbim deficittel távoztak körünkből, konstatálnunk kell, hogy két év óta oly örvendetes jelenséggel állunk szemben: a közönség fokozott műpárto-lásával. melynek okát, bárhogy kutatjuk is, felfedezni nem vagyunk képesek. Lehet, hogy közönségünknek az aréna épülete imponál, lehet, hogy a reklám volt sikerültebb, vagy talán Kövessy a szerencse kiválasztott kedvence, annyi bizonyos, hogy Kanizsa két év alatt nem tett szemmel látható haladást a vagyooosodás terén, a „Bzinház láza" nálunk egy idő óta mégis oly erővel kapott lábra, hogy a színigazgató immár az arénát megnagyobbítani kénytelen.
Az aréna megtoldása azonban nem oly egyszerű dolog, miot hinnők. Szélesbbiteni azt, kedvezőtlen fekvésénél fogva nem lehet, mert hisz mindkét oldalán már az utca járdájával határos. Az épület megtoldása csupán ulól, a bejáratnál lehetséges, miáltal meg az a hátrány következik bo, hogy az állóhelyek képtelenül messze esnek a színpadtól. Ez elég baj, azonban a dolgon ma már segíteni nem lehet. Hogy a Rozgonyi- és Kölc3ey-utcák kiszögelése nem színháznak való pont, azt minden józaneazü ember megjövendölhette már akkor, mikor Kövessy igazgató az aréna építésére az engedélyt megkapta. Tudta ezt maga az igazgató is, azonban neki uera volt módjában, hogy válogathasson, ő egy másik telket azeretett volna megkapni, ugy a maga, mint a közönség szempontjából hasonlíthatatlanul előnyösebbet; azt, hol most a tiszti lawn-tennys pálya van. De hát ezt a helyet a színészek érthető okokból
nem kaphatták meg, mert ott már akkor is fennállott a tiszti lawn-tennys pálya. A polgárság és a katonaság közt fennálló békés viszony, melyet a polgárság ápol oly szeretettel lehetetlenné tette, hogy a Bzerény Múzsa tisztességes helyen verhessen sátrat. E helyett tűzveszélyes környezetbe beékelve maga is tűzfészekké lett
De tán nem célszerű kellemetlen dolgok fátyolát bontogatni. A lawn-tennys vigan folyik tovább a maga helyén és exisztál valahogy a szinbáz is a legsötétebb Kőlcsey-utcában. Amit végkép elrontottunk, mint például az aréna építkezési heljének Ügyét azt jóvátenni nem lehet, de az még módunkban van, hogy ugy ahogy kárpótoljuk a színházat az igazságtalanságért, melyet, rajta elkövettüok. Ha beépíttettük a Kőlcsey-utcába.-hát legyünk szívesek és a saját lábaink jóvoltáért is tegyük járhatóvá a piBzoknak és a hegy-láncolatoknak ez országát A napokban jártunk itt, de mondhatjuk, igyekeztünk menekülni belőle. Az az ocsmány büz, mely a fedetlen árkokból árad, a leg-viharedzottebb cyranói orroknak is túlságosan erő*. Ha, ne adj Isten, Magyarországon még egyszer kifog ülni a kolera, az bizonyára ebből az utcából veszi eredetét. (Attila-utcából is. Szedő.) Nem akarjuk senki étvágyát elrontani és ezért naturalista írók feladatára vállalkozva, nem kisértjük meg leiről azt, mit Kölcsey-utcában láttunk, de komolyan állíthatjuk, bogy véleményünk szerint alig van még Kanizsa nagyságával megegyező város Belgrádtól Londonig, hol a Kölcsey-utcabeli rondaságok feltalálhatók lennének. Talán csak egy pont van még Európában, mely piszok,, büz és rendezetlenségben a Kölcsey-utcával vérdenyezhetne és ez a mi nagykereszt-utcánk, mely tudvalevőleg folytatása a Kőlcsey-utcának. És ép e két utca sarkán áll .az aréna. Valóbnn díszes hely, helybeli Tbáliánk náthát kaphat az utcák illatától. Máshol városrészek épülnek ki a szinbáz körül, uálunk a színházat ugy elrejtik a piszokhalmRzok közé, mint valami szégyenletes foltot a város területén.
A két u>ca világítása is oly kriminális, hogy komolyan állithatjuk, nem azzal hoz áldozatot a közönség a művészeteknek, hogy a belépti-dijat a színházba megfizeti, hanem, hogy a Kölcsey és nagy-kereszt-utcák veszedelmes homályában nyakát ós testének eeyéb nemes részeit kockáztatja a szórakozás kedvéért Hallatlan dolog az, hogy a fő utcába vezető mellékutcákban egyedül a holdvilág szolgáltatja a világítást. És e tekintetben a -Rozgonyi-utcábao sem jobbak az állapotok.
A műpártolás tekintetében városunk vezetősége egy cseppet sem kényeztetett el bennünket.
No debát a városi tanács is csak akkor pártolhatja a művészetet, ha a város közönsége azt óhajtja. A közönség akarata, hogy itt legyen színészet, ha nem akarná, nem töltené meg az arénát estéről-estére. Hogy azonban városi képviselők nem akarják a színészetet az is igaz, mert már különben egyiknek-másiknak eszébe jutott volna indítványt tenni az iráni, hogy ezt az arénát hozzáférhetővé tegye a közönségnek — életveszély nélkül.
Semper.
HÍREK.
— Űrnapja. Jó időjárás mellett hagyó mányos áhitattal és pompával ünnepe ték meg f. hó 2-án Űrnapját A menetben rÓBztvettek a batóaágok, a városi tanács a polgármesterrel. A 48-ik gyaloge/red egy díszszázada és a 20-ik honvéd gyalogezred egy díszszázada volt kivezényelve. Zászlóikkal megjelentek a tüzoltóegyesűlet a zenekarral, a hadaBtyán-egyesület a zeuekarral. A fehér leányok egyesülete, a gimnáziumi ifjúság, az állami elemi és polgári iskolai ifjúság tanáraikkal. A szentélytartót Görög Ince 8zt.-ferencrendi házfőnök vitte. A disz-lövéseket a 48-ik gyalogezrednek kivezényelt diszszázada szolgáltatta. Az ünnepség után a kivonult katonák a főtéren elvonultak a tisztikar előtt
— Házasság. Rác István kir. bírósági végrehajtó, kaposvári lakós f. évi junius hó 1-én kötött házasságot Kassay Irma úrnővel Nagykanizsán. Mint tauuk Gramma Döme kir. s. tanfelügyelő és Praszer Gyula nagyiparos szerepeltek.
— Elnevezések. Győri László újvidéki adóhivatali segédet a keszthelyi m. kir. adóhivatalhoz ellenőrré, — Várallyi Lajos Dezuő ráckevei adóhivatali gyakorookot pedig a perlaki m. kir. adóhivatalhoz adótisztté nevezte ki a m. kir. pénzügyminiszter.
— Pálj Azat-kllrás. A .Zalamegyei Általános Tanítótestület* központi választmánya a következő pályázati tételt iQ/i i
ki: .Mi módon ápolhatja a tanító leghatásosabban a hazaszeretetet az iskolában és az ÍBkolán kívül, a nép között; 8 e célból különösen miképpen rendezze a tanitó a hazafias iskolai ünnepeket? — Első dijul: százötven, másodikul: száx, harmadikul: 80 koronátad ama munkák szerzőinek, melyeket a biráló bizottság jutalmazásra ajánl. — Az idegen kézzel írott munkákat, a szerző nevét rejtő lepecsételt levéllel 1904. december 31 éig kell belküldeni a .Zalamegyei llt Tanítótestület" elnökéhez, Szalay Sándorhoz Nagykanizsára. — A pályázat eredményének kihirdotése a£ 1905. julius elején Keszthelyen tartandó közgyűlésben történik. — A pályadíjjal kitüntetett munkákkal szabadon rendelkeznek a szerzők, de az első dijra ajánlott munkát — ba a köyponti választmány kivánja — a szerző köteles a pályázati eredméuyt kihirdető közgyü ésen való felolvasásra átengedni. — A pályázatban csak a .Zalamegyei Ált. Tanítótestület" rendös tagjai vehetnek részt
— Megbízatás. A m. k. kultuszminiszter Burány Gergely dr.-t címzetes kir. főigazgatót, a keszthelyi főgimnázium igazgatóját, a nagykanizsai kaih. főgimnázium érettségi vizsgálataira az elnöki tiszttel bízta meg.
— Névváltoztatás. Kiskorú Heísler Jenő nagykanizsai lakós családi nevének ,Halász\'-ra kért átváltoztatását a belügyminiszter megengedte.
— ÁtheIyezÓ8. Vadlya István nagykanizsai kir. törvényszéki irnokor, a m. kir. \'igazságügyminiszter a s/igetvári kir. járásbírósághoz helyezte át.
— Izzólámpa és gázvilágítás. Heuffel Adolf Budapest főváros főmérnöke a főváros tanácsához beadott jelentésében a modern világításról is mondott véleményt és ezt következőképpen fejtegeti:
Az izzólámpa használata a fogyasztóra nézve rendkívül előnyős és kényelmes oly helyiségekben, amelyeket csak rövid ideig kell világítani, eltekintve más előnyeitől, miut például, hogy égésük a levegőt nem rontja, veszélytelenebb, mint a gáz esotleges kiömlése, nem fejleszt oly nagy hőt, miot a gázvilágítás. Hátránya azonban az, hogy fényereje állandóan fogy 8 ezzel szemben az áramfogyasztás állaudóan nő. Minél rosszabb lesz a világítás, annál többe kerül az a fogyasztónak.
Az izzólámpák alkalmazásával járó előnyöket az Auer-féle fény módjajs nyújtja, ha nem is oly kényelmesen és egyszerűen, mint a villamviiágitásoál és ez a módja az úgynevezett állandó láng.
Mindezeket egybevetve azt látjuk, hogy jeleuleg a villamvilágíMa és a gázvilágítás olyan kifejlődött fokon áll, hogy uagyobb-szerü változások, módosulások s javítások a közel jövőben alig várhatók s a mig villamvllágitáa előállítására gő/.t, illetve nzonet használunk, a gáz előreláthatólag versenyképességét megtartja.
— Jönnek a színészek. Arról értesültünk, hogy Kövessy Albert jól szervezett társulatával folyó hó 9-éo (csütörtökön) érkezik Nagykanizsára és 11-én (szombaton) tartja betnuta!Ó előadását, mely alkalommal „Gasparoue" operette kerül színre.
— Moxgő panaszköujv. Győr város főkapitánya érdekes b ha beválik, nagy gyakorlati kihatású újítást hozott be a rendőri segítségre appelláló közönség kényelmére. Ezentúl neve/.etesen nem szükséges minden spró-cseprő psnaszszal a városházára fáradni, hanem hogy el-kerültessék. ötven panaw.lapot tartalmazó panaszkönyvet kap Győrött minden rendőr s azt jegyzőkönyv módjára köteles kezelni a magával hordani. Már mo«t, ba valakinek valaki ellen panasza van, egyszerűen oda megy a legközelebbi rendőrhöz, bediktálja vagy beírja ezt a panaszkönyvbe 8 aztán aláírja. Ennek éppen annyi foganatja lesz, mintha jegyzőkönyvet vétetett volna föl pantszáról.
— Körorvosi pályázat. A berzencei körorvoai állás Dr. Schwarc Mihálynak nagyatádi járásorvossá történt kinevezésével megüresedvén, a cwurgói járás fŐ-szolgabirája pályázatot hirdetett erre az állásra. A pályázatok beadásának határideje junius másodika A választás junius 4-én lesz Berzencén a községházánál.
— Kongresszus. A kereskedelmi alkalmazottak országos kongresszusát junius hó 5 én (vasárnap) tartják meg Miskolcon. A nagykanizsai .Kereskedő Ifjak önképző Egyleté\'-t ezen kongresz-szuson az egylet titkára László Vilmos és Révész Lajos tag fogják képviselni, kik ezen célból a mai délutáni gyorsvonattal Budapesten át Misko\'cra utaztak.
— Ujj anyakönyvvezetők. A m. kir. belügyminiszter a felső-mibályfalvi anyakönyvi kerületbe Dobra Kálmán helyettes
körjegyzőt — a sxentgyörgyvölgyi anyakönyvi kerületbe pedig Kulcsár Miklós körjegyzőt anyakönyvvezetőkké, — a felső-mi bály falvi anyakönyvi kerületbe Ranles Menyhért népiskolai tanítót anyakönyvvezető helyettessé teljes hatáskörrel nevezte ki.
— Apáca élet helyett öngyilkosság. A nagykanizsai városi közkórházban már bárom éve volt szolgálatban Simon Teréz mint konyha-leány, ki a közkórházban alkalmazott apácák életét, vagyis inkább a legutóbb elhunyt apáca temetését annyira megkedvelte, bogy elhatározta, miszerint ő is apácá lesz, ezen szándékát illetékes helyeu be is jelentette. A szándék kivitele már annyira elő volt készitve, hogy a jövő év folyamán már Grácban be is öltözhetett volna. Ugy látszik azonban, hogy ezen tettét megbánta, legalább arra enged következtetni, hogy bz álig 18 éves Simon Teréz május hó 29-án reggel 5 óra tájban fellopódzott a kőz-kórbáz padlására és ott felakasztotta magát. Mire megtalálták, már halott volt
— Anyakönyvi statisztika. Városunkban az elmúlt május havában születelt ösozesen 74 gyermek, melyből törvényes 30 fiu és 30 leány, házasságon kívüli 7 fiu és 6 leány, mégis 1 fiúgyermek halva született Az elhunytak száma 51, melyből 27 finémü és 24 nőaemü volt; házasságkötés céljából 14 pár jelentkezett, mig házasságot 13 pár kötött
—- Halálozás. Mayer Anna, néhai Mayer József Zalaegerszeg volt város birájának leánya junius hó 2-án 80 éves korában Nagykanizsán elhunyt Dr. Mayer Ferenc járásorvos az elhunytban édes aoyját gyászolja.
— Kosxoruk elhelyezése. A csáktornyai Zrínyi-emlékmű bizottsága kéri azokat a t. küldöttségeket, akik az emlékoszlop felavatása alkalmával koszorút óhajtanak elhelyezni, szíveskedjenek ebbeli szándékukat a\\ emlékmű bizottság elnökével (Margitai- József Csáktornya) mielőbb tndatui, hogy a koszorúk elhelyezését az ünnepély programmjának keretébe beleilleszthesse. A bizottság kéri továbbá a t. küldöttségeket, bogy megjövetelük idejét, valamint a küldöttség tagjainak számát is tudatni szíveskedjenek. Vonat érkezik Csáktornyára Nagykanizsa felöl reggel 6 órakor, Zalaegerszeg felől reggel 8\'/a órakor.
— PolgárlBták majálisa. A nagykanizsaiállami polgári fiu- és leányiskolák taDulóiuak f. évi juniun bó 1-én, a Bőrgyárnak ez alkalomra szépeu díszített és kellemes árnyékot nyújtó rendezett parkjában tartott majálisa, ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetben felette jól sikerült A tanulók a gyönyörű helyet délután 3 órakor zeneszó mellett történt bevonulással foglalták el. A szülők és nagyszámú érdeklődök 5 órától ke\'.dve sűrű csoportokban érkeztek. Az est beáltával a szebbnél szebb lampionok és villanylámpák világánál volt látható a lánykák sokasága. A nagy közönséget kellemesen szórakoztatta serdülők ügyes táncai és a szünetek alatt elhangzott szebbnél-szebb énekek és datok. A kilenc órakor rendezett szépen kikerült tűzijáték Németh Mihály tanár ügyességét dicséri, de dicséretet érdemelnek az összes tanárok és tanárnők is, hogy a gondjaikra bizott tanulókat folyton éber figyelemmel kisérték é<i hogy az ő mulatságuk a tanulók mulatságából állott.
— Német éjszaUtengerl fürdők. A német éjszaktengeri fürdők nj prospektusa jelent meg Norderneyben. Megrendelhető Schlüter polgármesternél Norderneyben.
— Trachoma-tanfolyam. Dr. Pollák Ernő a,nagykanizsai izr. kórház orvosát, a junius hó 2-án kezdődött és tíz napig tartó trachoma-tanfolyamra, a belügyminiszter behivta.
— A honvédség koréból. A m. kir. honvédelmi miniszter Klekl József viz-lendvai segédlelkészt, a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezredben római katbolikus II. osztálya honvéd segédlelkőazazé nevezte ki.
— Agraria. Az .Agraria" vállalat, mely 1903. április 80. óta működik, hazánkban az első intézmény, mely kizárólag hazai ipartermékek terjesztésére alakult és máig is az egyedüli iparterjesztő vállalat, mely kizárólag magyar gyártmányokat hoz forgalomba. Ezen alapelv szigorú betartásával összeállított árjegyzék kiadványa nemcsak arról tanúskodik, hogy a vállalat minden irányban verseny képes a külfölddel szemben, de egyszersmind hü tükrét mutatja ezen árjegyzék a magyar gazdasági gépipar előrehaladottságának is. Ezen árjegyzékünket a gazdaközöoség és minden érdeklődő részére a legnagyobb készséggel ingyen és bér-
mentve küldi meg az Agraria magyar gépforgalmi részvénytársaság Budapesten
V. Váciut 2.
— „Beszerzési áron alnl." Weisz Jenő kereskedő azt hirdette, hogy .az összes áruk 30%-kal a beszerzési áron alul lesznek elárusítva." A kereskedelmi miniszter ebben a tömegeB és gyors vásárlásra ingerlő módot megállapítottnak tartotta és a nevezettet iparkihágás miatt megbüntette.
— A motorbenzin áremelése, kz
az ideiglenes megállapodás, mely szerint a hazai ásványolajgyároBok a benzinnek adómentes beszerzésére jogosított hazai iparosoknak a náluk megrendelt adó* meDtes benzint három hónapról három hónapra előre meghatározandó árért adják elT^a kereskedelmi miniszter május 3-án 15.964/HI. sz. a. \' kelt leirata szerint hatályon kívül fog helyeztetni. .A megállapodás szerint e benzin ára 16 k. volt, melyet a gyárak — a kormánynyal való megállapodás megszűntével — 20 k.-ja fognak felemelni.
— A tarida szárazság által előidézett kár az egész országban általános és nemcsak a mezőgazdaságot, hanem más gazdasági ágakat ia érzékenyeu érintett Örvendetes azonban, hogy nem az összes gazdákat érte a károsodás, hanem főleg azokat, akik nem szeretnek a korral haladni és minden ujjilásnak esküdt ellenségei. Kiválóan érdekes jelenséget tapasztalhattunk ezúttal, azt t. i., hogy azok a gazdák, akik el nem mulasztották az elmúlt őszszel a földjeiket a .csillag-védjegyű\' ThoraaB8aIaklis2ttel megtrágyázni, azok épen semmi kárt sem szeu-vedtek, — vetéseik nagyon szépek. Ez abban leli magyarázatát, hogy a Tbomas* salakkal trágyázott vetés kifejlődöltebb, ellentállóbb volt a szárazság iránt. Ezen tapasztalat megcáfolja tehát azon széltében elterjedt véleméoyt, hogy .csillag-védjegyű\' Thomaasalakliszt csak akkor hat, ha elegendő csapadék van aegitsé-gére. Nagyon kívánatos volns, ha a gazdák a fenti tapasztalatból levonnák a tanulságot és nem idegenkednek a modern gazdálkodás áldásait saját előnyükre felhasználni.
— A sínek között. Folyó év május hó 30-án a komárvárosi vasúti állomáson az őrző angyal mentette meg a 13 éve a Steszkál Kálmán életét, ki a jelzett napon és helyen ebédután a sinek közé feküdt és elaludt A nagykanizsáról délután 6 órakor Budapestre indult gyorsvonat el-robogása után a fiu szaladva elmenekült. Egyéb baja nem történt, minthogy bal tenyeréről a bőr éB izomzat és hüvelyk-, ujjának 2-ik ize eltűnt. A megejtett vizsgálat az öngyilkossági Bzándékot kizártnak találta.
— Vizsgálatok sorrendje a nagy-kaoizsai m. kir. állami polgári fiu- "és leányiskolában az 1903/4. tanév végén. Junius 16 ón d. e. 8—12. Az I. a) leányosztály vizsgálata. Junius lö-én d. u. 6 — 6. Az 1. a) és I. b) leányosztály tornavizBgálata. Junius 16-án d. e. 8—12. Az L b) leáriyosztály vizsgálata. Junius 16 án d. u. 5—7. A II., III. és IV. leányosztály tornavizsgálata. Junius I7én d-u. 8—12. A II. leányosztály vizsgálata és a leányiskolái I. és II. oszt. magántanulók Írásbeli vizsgálata. Junius 17-éu d. u. 2 —6. Ugyanezen magántanulók szóbeli vizsgálata. Junius 18-án d. e. 8—12 A III. leányosztály vizsgálata. Junius 19 én szünet óunius 20-án. d. e. 8—12. A IV. leányosztály vizsgálata. Junius 21-ón d. e. 8—12. Az I. fiúosztály vizsgálata. Junius 21 én d. u. 5—7. Az I—VI. fiúosztály tornavizsgálata. Junius 22-én d. e. 8—12. A II. fiúosztály vizsgálata. Junius 22 én d. u 2—6. A VL fiúosztály vizsgálata. Junius 23-áo d. e. 8—12. A III fiúosztály vizsgalata. Junius 23-án d. u. 2— ö\'/a. Az V. fiúosztály vizsgálata. Junius 23-án d. u. ö1/*—6. A IV., V. és VI fiúosztály énekvizsgálata. Junius 24-én d. e. 8—12. A IV. fiúosztály vizsgálata és a fiúiskolái I. és II. oszt magántanulók Írásbeli vizsgálata. Junius 24-én d. u. 2—6. Ugyanezen magántanulók szóbeli vizsgálata. Junius 25-én <L e. 8-11. Leányiskolái III, IV. oszt. magántanulók Írásbeli vizsgálata. Junius 25-én d. u. 2—6. Ugyanezek szóbeli vizsgálata. Junius 26-án szünet. Junius 27 én d. e. 8—11. Fiúiskolái III.
VI. oszt. magántanulók írásbeli vizsgálata. Junius 27-én d. u. 2—6. Úgyanezek szóbeli vizsgálata. Junius 28-án szűnei. Junius 20-én d* a 8—10. „Tp Deum*, a tanév bezárása. Kiállítások: Junius 16. 17-én d. e. 8—12 a leányiskola rajz-kiállitása a rajzteremben. Junius 19. 20 án d. e. 8—12. a leányiskola női kézimunka-kiállítása a rajzteremben. A
XI,III ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JUNIUS 4-ün.
„yilváoosvizagálatokra az érdekelt szülőket
fe UnOíjbarátokal tisztelettel meghívja Az igazgatóság. A helybeli kath. f ő g i m názi ura" han a •ríbeti érettségi vizsgálatok I. hé 7 — 11-iK tartatnak. A vizsgálat voze-,4,(1,81 a vállán- éa közokt. minisztérium dr. Burány Gergely t főigazgató, a keszthelyi katb. főgimnázium igazgatója, bizta meg.
- Legújabb belügyminiszteri rendelet jelent meg valamennyi vármegye,
é, városi törvényhatósághoz, melylyel írendeli.hogyaoséplégépek^\'^; ran előforduló eérülöiek, az első segély késedelem nélkill való nyujlhatóaa céljából, min.lén cséplőgép üzeménél egy kifogástalanul záródó kemény fából ké-azülT mentószekrényt, különféle kötazo-rokkel is anyagokkal felszerelve, készen-létben tartassanak. Ilyen cséplőgépekhez szükséges legújabb meutősr.ekrények szigorúan a magy. kir. belügyminiszteri körrendeletnek mogfelöen berendezve és kiállítva Polgár Sáodor orvosi műszer-& kötszergyárosnál íiudapeslen, VII., Erzsébet körút 50. sz. doraboukéut 50 koronáért megrendelhetők. (Árjegyzéket a cég bérmentve kOld.) Fenti cégnél minden égvén kötszerek, betegápolási tárgyak, raját gyártmányú sérvkötök, összes guminiáruk stb. 3tb. legjntSnyosabban bnszt-re/hetők.
Házeladás. A Batthányi- és Iskola utca sarkán levő s előnyös amortizáczlós kölcsönnel terhelt ház szabadkézből eladó. Bővebb felvilágosítással szolgál Ter-sánszky József Bpest, főposta.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— M&jut 28-tól jooiua 3-ig. —
Halálozások:
Horváth Lajos í-.enéar, 23 éves. Kosa József napszámos, 57 éves. Tudescbi Autal napszámos, 71 éves. Taró\'li Jó/sefné, Hosazia Agues városi
h/.enéuy, 71 éves. Cirabalek János napszámo*, 73 évos. Simon Téré* caeléd, 18 évea. Kovácn Lujza 2 hónapos. Horváth Gábor napszámos, 78 évox Hali Mártonná, Cimmeruiami fcrxbóbtjt
napszámos neje 29 éves. Bogdán György 1 hónapos. Sáfráo Erzsébet G éves. Mayer A min magánzó, 80 éves. Rothschild Rózsa 7 hónapos. Kuni ver Mária 1 hónapos.
TÖRVÉNYSZÉK.
KskUdtszéfcl első nap.
Deutsch Miksát felmentették.
Még nem niont fuledéabe az a drámai esemény, amely a mult év őszén Deutsch Lajos helybeli lakón házában játszódott le. Az apának testet fa lelket gyötrő betegségben Binylödő 19 évi-a Miksa fis kis Imre fivéréi, akit az övéhez hasonló kór emésztett. — agyonlőtte, a mikor pedig önmaga ellen akaria gyilkoló fegyverét emelni, betegségében megbénult keze lehanyatlott és életben maradott ő, a kit a mai napig gyilkosnak tekinthetett bárki s a ki fölött a tegnapi esküdtszéki elttö napon Ítélkezett az esküdt bíróság.
A bíróság dr. Kiss István. törvényszéki biró elnöklete alatt tárgyalta az ügyet, amelynek elinlezésénél a törvényszék részéről még Knorr Kálmán és dr. Neu-aziedler Autal törvényszéki birák, mint szavazó birák Kondor Jenő tör. jegyző, az esküdtek közül pedig Jerffy Adolf korelnök elnöklete alatt Dervalics Ákos, Dobrovics Milán, Faics L\'ijos, Horváth Károly. Irmler József, Király Sándor. Msger Károly, ilj. pécely János, Rimpel József Roseníeld József, Sághy Lajos, achloifer Izidor, mint fő-, és Reiclieníeld Gyula, mint pótesküdt szerepeltek. A vád képviselője dr. Orosdy Lajos kir. ügyész, s védő ügyvéd peíig dr Weisz Lajos volt.
A tárgyalás az elnyomott kedélyhangu-lat folytán, amelyet a vádlott szánalmas, beteg .külseje a bírákban és uagyBzámu hallgatóságban keltett, - egész csendben folyt le. Elsőnek hallgatták ki a vádlottat. A beteg testű és melancbólikus kedély-állapotú fiatalember eleinte az eset részleteire nem tudott élesen visszaemlékezni, «"k mikor a vizsgálóbiró előtti vallomását felolvasták, emlékezett teljesen vissz. h.J, ! \'állomását teljesen helyben bagjta. Az apa és anya kihallgatását
mellőzte a kir. törvényszék. Tanukul még szakácsnéjokat és a kezelő orvosokat, továbbá dr. Szigeti. Károly éa dr. Schwarc Károly Bzakértő orvosokat hallgatták meg, akik részint a két testvér betegségéről nyilatkoztak, másrészt a vádlott elmebeli állapotáról mondták el véleményüket.
A tárgyalás érdekesebb fordulóponthoz ért, midőn Orosdy d r. félállott és előterjesztette a vádbeszédet. Mindjárt kijelenti, bogy ő az eddigi gyilkosság vádját a vádlott javára szándékos emberölés vádjára változtatja éa ebben kéri vádlottat bűnösnek kimondani. Drámai mozzanatokban gazdag események színhelye volt Deutschék háza, úgymond és ez események hatása által keltett érzel-\' mek bizonyára uralkodnak az esküdt birákon, de azt annál inkább sem csodálja, mert . alélok magát Bem . tudja kivonni. Csakhogy most az igazságszolgáltatás termében vagyunk, a biró tehát hagyja otthon mindennapi köntösét és lelke igazhág sugallata szeriut mondjon itélntet. Tény az, hogy a vádlott ölt. még pedig az orvosi vélemények szc-riut ép elmével, szabad akaratából ölt. Hogy már most ezen cselekedetének, amelynek büntethetőségét a szabad akarat meg : volta megengedi. — egyéb lélektaui motívumai ia voltak, ezek nem a büntethetőség kizárását, hanem csupán a büntetés kiszabásánál alkalmazandó enyhítő körülményeket idézik elő.
Weisz dr. ügyvéd védőbeszédjébeo a szeretet fenségesBégéből, auuak a világot és a társadalmat fentartó és összekapcsoló erejéből indul ki. Aki szeretetből cselekszik, az liűnős nem lehet. így hangzik az ethikai és erkölcsi törvény, amely ethikai és erkölcsi törvények-szolgáinak alapul tételes törvényeinkhez. Ez az eset, amelyet most tárgyalunk, úgymond, megrázó összeütközése az ethikai, erkölcsi \'és tételes törvényeknek, mert vádlott szeretetből ölt, ama nagy szeretetből, ameiylyel szülői és kis testvérkéje iránt viseltetett. Látta, hogy szülőinek nemcsak hogy aogitségére nem lehet, hanem anyagi vesztüket fogja okozni. Elhatározta tehát, hogy öngyilkos lesz. Ez már maga is beteg agyra mulat. Ebhez járult még kis öcscsének BUlyosabb megbetegedése, hallani kellett ennek szivatrázó panaszait és látni szülőinek szomorúságát; ebben a zavart állapotban érlelődött meg benne az a téveszme, bogy minden, nem csak az ő, batiem kis testvérének is a halálával változhatik jóra és e téveszmétől vezetve követte el cselekedelét.
A vád- és vádbeszéd után az esküdtek a törvényszék által megszövegezett következő kérdések eldöntésére:
I. Kökérdés.
Hünös vádlott Abban, hogy fivérét 1903. november 29-én a bűnjelül szolgáló íorgópiszto\'yból ejtett lövéssel szándékosan, de nem előre megfontolt szándékkal megölte.
Ha igen, II. kérdés.
Cselekedetét vádlott öntudatlan állapotban kővette-ö el, vagyis elmetehetsége annyira meg volt zavarva, hogy akaratának szsbad elhatározási képessége teljesen hiányzott ?
Visszavonultak, és rövid tanácskozás után a* első főkérdásre neni-mel feleltek, igy tehát a második kérdés tárgytalan lett.
A bíróság tehát az esküdtek ezen verdiktje alapján felmentő Ítéletet hozott.
nek minden egyes megfejtője kivétel nélkül könyvjutalmat nyer. A lap előfizetési éra \'/, évre egy korona, mely összeg az .Érdekes Könyvtár\' kiadóhivatalába, Budapest, V., Kálmán utca 2. szám, küldendő.
Szerkesttoaéo : Dr. ViUAtlvi Henrik, iclel6« iserkentö. Kiadó - Jfí. Wajdits Józttf. _
Fonlarfl Selyem
60 kr.-tól 3 frt 70 kr-ijf raéterenkint blousok és ruháknak. — Bérmentve ós már dvimolva » héuhox szállítva. - Nagy miaUgyOjtemény •.ionnal. Hennebcrfj Helyerapyár Zürich.
VEGYES."
— Fényképészeti készülékek műkedvelőknek.
Mindaxokntk, a kik * fényképészet, e legvonzóbb «s mindenki áltál - könnyen megtanulható aport iránt érdeklődnek, ajánljak az A. Moll cégnek Tuchlauben 9.) ce. és kir. udv.
SEállitó 1854 óta fouuálló fényképészeti eszközök különlegességek áruházát, amelynek képes árjegyzékét kiránatra sxiv«-»en kaid el bérmentve a cég.
Nyílttól-
Az o rovat alatt köröttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség
NESMásseíS-
tolulmuiiuiaitan -
gyomcrM<*Miltrt>«t«n.bélhiiriil&an sztnvtdok sanára.
Kapható gyógyszertárak ts drogueriákban.~: Kisérleli czelokra fél dobozok á 1 Korona.tf: fi tiszteli síülesinőfcneV proMobozok «röoiraloV ingyen i rendelkezésre állnak a NERUDA NÁNDORNÁL fele In főraktárban 8uonPtsr.lv. Kossuth U[0s uicza 7sz. .ja
IRODALOM
— Egész Budapest ogy rejtvény megfejtésével loglalkozik most, melyet az „Érdekes Könyvtár" szépirodalmi folyó irat legújabb füzetében ad föl olvasóinak. Arról van szó, hogy Kis János pincéje bedőlvén, 4 hordó borát szomszédja, Nagy János pincéje közepére állította, moly pince négy oldalán a tulajdonos 9 — 9 hordó bora állott. A ravasz Nagy János azonban magához akarta ragadni Kis János négy bordóját is 8 oly módon osztotta be anuak a középen álló 4 hordóját az ő hordóihoz, hogy a pir.ee minden oldalán, azért csak 9—9 hordó maradt. Kis János előbb kétségbeesett, majd egy jó tanácsot kapva, 8 hordót rakott a középre s azokat mindjárt el is szállíttatta, a többi hordót pedig ugy rendezte el, hogy minden oldalon meg volt a 9—9 hordó. — Ennek a rendkívül érdekes rejtvénynek részletes leírását adja a lenti folyóirat s a megfejtők közt több értékes ajándékot és nyereményt, többek közt egy teljes magyar Lexikont, egy Költők Albumát és sok más diszmüvet sorsol ki. — Az .Érdekes Könyvtár" minden Bzáma közöl más rejtvényeket is, melyek-
^ese, hneryhólyae, hugydara és a köfizvénybnntRlmak ellen, továbbá a légzó és emésztöal szervek humtos bántalmainál, orvosi tokintélyek által a Llth Ion-forrás
SALIfATOR
sikerrel rendelte les*. Honyhajtó hatása!
Kellemes ifo] | a* KÖDDjea emészthető
Kapbntó áiványvizkereskedésckbon és
gyógyszertárakban A Sabator-íorrás igazgatósága Eperjesen
MATTOM ERZSÉBET SÓSFÜRDÖiE
gyógyhely Budapest (Hudin), Idény április bő 15 -tól október hő lő -lg
Kiváló cjíisyliaUSBAl bir
nöi bajokban és altesti bántalmakban.
Rendeli orvot dr. POLGÁR EMIL. Egészségeifekvél.lutáoyellakások liveadégIS Villamos-vasul! bieiekötteiés a Hvároital.
CS, l\\l JW-ZfiilMÍ
277. számában 776. oldalon méltó módon foglalkozik Wilhelm Ferenc, gyógyszerét*, cs. és kir. udv. szállító Wilhelm-féle anti«rtbritiku8 és antircumaükus vér-tisxtitó teájának gyógy hatásával: Több irányban tett tapasztalat alapján az antiarthritikus és antireumatikus vér-tisztító teát reumaiikat és csnzos bántál* máknál kitQnó eszköznek ajánlhatjuk. Különleges hatása a test egész vértartalmán, valamint idegrendszeren nyilvánul, amennyiben a vér sűrűsödését megszünteti, az altestben a szénsavtartalmu venerikus vért megtisztítja, a nyálka- és epekőlcrakódásokat eltávolítja, valamint a székrekedéseket, melyek mindannyian előidézhetik a nevetett betegségeket, megszünteti.
Kztnek a teának még huzamosabb időn keresztül való használata sem nehezíti az emészttat, sőt ellenkezőleg erősíti.
Különösen ajánlatos ennek a teának a hasr.nálata tavaszazai, valamirft zordabb és hidegebb időjárásban, amikor a nevezett bajok töllépol szoktak és nagyon megviselik a betegeket.
Hogy megóvjuk magunkat hamis utánzatoktól, melyek a jó eredményt maguk után nem vonják, ext a teát egyenesen WILHELM XERENC, gyógyszerész, ca. és kir. udvari szállítótól Neunkirchea (Bécs mellett) raktárból, ragy ennek fiókjaiból kell beszerexni.
JDr. Raudnitm, 1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 posta kaideméoy 15 csomag 24 kor. az oaztr. magyai monarchia posta állomásira.
XXIV-lk magyar királyi
JÓTÉKONYCZÉLU ÁLLAMSOBSJATÉK
melynek remélhető tiszta jövedelme közhasznú és jótékony czélokra tog fordíttatni Ezen sorsjátéknak 7691 nyereménye van 365,000 korona ösgtegben készpénzben.
FŐNYEREMÉNY 1^0,000 KOROM A,
1 ffiayercméoy
1
I
\'2 nyeremény ü
5 10
- továbbá:
50.000 kor. 20,0 0 . 10,000 , 5,000 , 2,000 . 1,000 ,
20 nyeremény i 60
100 . , 1000 6500
COO bor. 100 , 60 . 20 , 1« .
Húzás visszavonhatatlanul 1904. junius 30-án.
BOT Egy sorsjegy ára négy korona.
Sorsjegyek kaplintók a magy. kir. loltójövcdéki igazgatóságnál Buduppöteo (Vámpalota), valamennyi posta-, adó-, vám- ás só-hivatalaál, a?, összes vasúti állomásokon 8 a legtöbb dohánytözsdébon és váltó-üzletben.
Magy. kir. Lottójövedéki igazgatóság.
Síubica Töpliíz hévvi/,fürdő
Uj fiirdöigazgatö8ág. Uj berendezés.
Fürdőidény: május i-től október végéig. A zaijoríai vonal Zabok állomásától \'/, óra, Stiibiaa Tóplitz megálló áUomáttól \'/. 6ra távolságban. \'
E/.en ü3 b C. fokú bévvit fölllltiiulhatlan hatású, főleg csúzos izom s izületi fájdalmak, idült csontbártyalob, idegzaábák, főleg Ischias, izületi r.su-gorok b idült Brightkór ellen.
Természetes iszapfürdője e modern berendezésű izzaBztó helyiségei (Cal-darion) nagyhatánuak női bántalmakoál igy méhlob után visszamaradt iazad-mányok folszivódására. í.. -•;•> gyógybatányok Mdaaage, villanyozás galván és faradicuA árammal, villauyoi Massage s. a. t.
A fürdő Zágoriának egyik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt szép árnyas erdei sétányokkal.
Állandó gyógyzeuo Lawn Tenjis tekepálya.
Kocsik minden vonathoz Zabok s Stubica Töplitz állomásoknál. Több tagú családnak ajánlatos az érkezést előleg bejelenteni. Föltűnő olcsó árak, lakás, fürdő a étkezésnél kitűnő kooyhn, természetes borok.
Útbaigazítást ad a fürdőigazgatóság, s dr. Spanner I. fürdőorvos magyar nyelven. Prospektus ingyen s bérmentve.


r Országos Központi Takarékpénztár
BUDAPESTEN, Deák Ferencz-utcza 7. szám
engedélyez a legkedvezőbb feltételek mellett
törlesztése8 jelzálogkölcsönöket földbirtokokra
& kimutatott föltltdó vagy a színhelyen foganatonitott becslés alapján.
W KölcsSitcfiéijelita a lelettönpi kivonat és kataszteri tirlokh tildtsilcll alakká csaloi&ndő. "Ml
A lvgkllibb eagtdályizbető kilosüa 2000 koraaa. Drága kSIoiSaSk konvertáltatnak oloióbbakra.
Öli Jaj!
KohögeSj rekedtség és elnytilkásodás ellen gyors és biztos hatásúak
Éljen!
Megfojt ez az átkozott köhögési
az étvágyat nem rontják és kitűnt tzűek.
Doboza I kor. és 2 kor.
Próbadoboz 50 fillér.
F5- él aiétknldéal nktir:
„NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, YI„ Váci-körut 11.
Eggar mellpasztllla
csalhamarieffijllüíiioli.
Sapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
XI.LII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JUNIUS 4-én.
nnn^pntXMOPnnPOOPOPOO 000001000000°!
Z.K.
904.

E I D LLTZrPOi
Caak
6kKor valódiak. hu mlndogylk dobon aláírását tttntotl fel.
Moll A., védjogyöt éa
, M.„ , Seldlltz-porok tartól gyógybatis* a legmakaraabl, gyomor, i, al-f..A*.l.l«k SS ií gyomorlióv, rőgiOtt székr.kedós, mijl,Antalom, vér » ""ÍSr \'íTrff l^nM.öbb .11 btt.il.iuek ellen, n jel™ hási.aernek
deli otnoznaK i |*or
Hamisítások törvényiiSag fenyíttetnek.
M O LL-^ngXE |
m
=HiHm=H
Csak akkor valódi.
hu mindegyik nvcg MOI.I, A. .S.ljegyói ",°u,t
____„A. Moll" felirata dnoxattal van "a. A "\'\'\'.!\'
■tl-borazesz nevezoteaen mint fí|dalo»n«lllapltó bedürz.ISleil szer kr,1"\\?>\' erez és a meghűlés egyéb kóvelkosméuyoinél legisnieretoiolib nepsser. <-ti ónozott eredeti üveg ára I kor. 90 «ll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabh módster .aorint kéexitok gyermek ée bolsy .«ppan > bír okszerű ápolására gyermekek • felölitek reszére.
ára dirobooklnt - 40 1111. Öt d.r.b - I kor. 80 Hit.
Minden darab gyermek-mappan Moll A. védjegyével van ellátva_
Fős 7. átküldén:
Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlauben 9. az.
Vidéki megrendelések naponta poatantánvét mellett telieiittetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával védjegyével ellátott késúhnényeket kérni.
ii
ISSS333I
A Rlchter-féle
Llnlment. Cm. eomp.
Horgony-Pala-EzpeUer
ogr régi kipróbált húzisxor, a mely már több mint 33 óv óta me$-
bizliatóbodörrsöléftfllalkalmaztíitik
Umislsü. trttill Ó» K»nif«litt. Th«<l Silányabb utánzatok miatt 1 bortóiliakor óvatosak lo-gvijnk ós csakis eredeti üvegeket
d;lx>iaJkbM»,.I^^|l1rv4di<«^Wll,
árban n legtöbb gyómíertirban kapbatí. Főraktár: Török __= József gyófiyszorenxnol f/f Budapesten. \' y |
• mitrf.U. is lirsi,
C«aat. kir. .Iv.rt liilllwik.
Raktár: Nagy-Kanizsán Ro80nfeld Adolf Fiai.
3ocxxxxxxxx»aoac3öOQaQ^aoaaaaaaiaac^uil>j5ao
aDOoaaoaoooonnooaaaooooooooooooooaooooooooo
melyek évek ÓU a legjobb eredménnyel használtatván éa a legkiválóbb orvosok által mint gyengéden haa-hajtó, feloldó ster ajénl-tatnak, az emésztést nem akadályozzák, teljesen ártalmatlanok. Cukrozott
alakjuk végett a gyermekek is szívesen veszik.
Kfry 15 pllnlát tartalmazó doboz 30 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllolnt tartalmaz, csak 2 korona o. <S. 2.45 korona összeg előzetes beküldése eseten egy tekercs bérmentesen küldetik.
VÉD líil/ Neosteln Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi q
|\\tnüuiv Caak, ha minden doboz hátsó oldala a tórvé- □
fnyileg bejegyzett .Ileil Leopold" védjegyünkkel, vórös-feketo g
! nyomással van ellátva. Védjeevezett dobozaink-, utalványaink- Q
! és csomagolásainknak a „PHILIPP NEU8TEIN AP0T1IEKF.R* n
j aláirást kell tartalmazniok. 3
NEUSTEIH FÜLÖP S
gyógyaxertára a „Szent-Lipóthoz" Z. K. •/« U
WIBN, I. Bcx., PlankenRasse G. g
Raktár Nagykanizsán: BKLUS LAJOS és RF.IK GYULA gyógyszerészeknél g
000a0Q55000aa0 ooaaooaa ooooooooaaD aaaooaoaaaa
Férfiak ingyen kapnak.
«»lyan uj találmányú orvoságot, mely elve««ett erőt újra uicghonia, l\'r.M^cso magot s egy száz oldalait könyvel |>osiin, jól becsomagolva. Ingyeai kajijik mln.laiiok, a kik íito Iniak. Kx a logb*-mulairamcllóbb ctodaorvossig, mely megmentett ezreket, ft kik üatalkorí. kihágások folytán nriul bajokban, wífilisben, valamint elveííitelt Íírnero ben sxenvetlnek. Ki okbftl elhatárojtta ar intiteí, hogy egy ingyen orvoságol magyarázó könyvvel együtt inindeakinek^ingyen kül<l. Exzel a hizior-vossiggal a baj otthon gyógyítható, » mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó néuil bajokban, sícllemi elgyöngUU\\ben,vagy króniku» bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Et a gyógyszer köxvetetlcnül azokra * szervekre hat, a hol a megerősödés sxüksége* csodálatos eiedmínynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket. Oreg. Ilatal egyaránt írhat Stale Medical Institutnak az alant jelxctt címre, » honnan a csomagot rógtón elküldik. At intéxet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kexeUs céljából az otthonukat nem hagyhatják el. A pióbacsontag megmutatja, hogy mily kftnnyen kigyógyithatók ebből a rettenete* bajiul otthon. Ax inté/wt kivételt nem tesz. Mindenki iihat érette bárhonnan magyarnl, mire titoktartás mellett posta-forduliával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel egylltt. Írjon n>ég ma. A csomag oly szépen l>e van csonkagolva, hogy a latlalniál xenkiNcm fogja megtudni. A levelet igy kell cimezni: Stale Medical Institute, 17 Klektron building. Kort Wayne, ImU Amerika.
A lev slek mindig Wrmentesitea.lok.
Stefánia í&álló
5 II, Taborstra8se 12.
központi fektét, t> perc ax Ittrán-tértSl, 2 perc a városi pályaudvartól. Omoihit* éi utcai vasat mindenfelééi a pályaudvarokhoz a uáli6tól. Újonnan é» modernül berendezve. Villamos viWgitáa mindenütt, fürdők é« melegvizvezeték. Legnagyobb kényelem. Szobaárak: I. em- frt l\'«0, II. cm frt 1 60, III em. frt 1 40 kUzolfálás éa világítással. Árwoedaéiy k»r. utazóknak és hosszabb ottartözkcdáuAI. Nincs étkexési kényszer.
lVUxmann Károly tulajdonos
Sj&énástj
SUCHARD
Csokoládé
^főzésre és nyersen v evésre egyaránt a legjobb
-fcuí-Cpapttja a
^.■C]joCG í-l\'c.i\'.\'fp.i pí Kapható:
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
t-m
fSfSi
-------—
1808 óta forgnlombtm.
BEHBER-fóla QTÖBY-
KÁTRÁNY-SZAPPAIH
anwl wu.1%* uw jUS^uíSjS.Sf"" l1*"0" • mindennemű bBrkütegrek
Berutir-féto »»6gI-k*tráBiHt*n»xw«n.
ríssr^K.


Ri—-—*

mi Uénmmmm**\'
®aSSSa
_ ricjiu rlnUnUti buoeló ,ikU
O. átll i%mp, t, lton
It4t»t. «. •
.IU. IrluVl-rlfi.
o\'mp., Wlu, 1 umraui nnáibi i»,ÍJfc»rpui«»
Raktár Nagykanizaán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában.

---—--^
Hégl hírneves kénTOrdö Horvátorsy.áglmii.
VllD\'l
illomii
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Yegjelemízta Pior. I»r. I,miwlg oilv. tanácnoa által 18M
58 (ok Celsiol meleg íorria, a kfn iijapnak lelílmulhautlan \\Hiia van isom é, íxQlet rheumi, úolet bete8»6f;ek, (tynlladáioa H csonttSréti 0.-«hu<6d4.ok, kM.vény, neuralcikua bfaiUlmak, mint l,cW»« ítb. n5l bajok, bír- fi t.tkol beleg-,ígek. idolt vetebajok, bí,lJaghu^ü^ jórvélykír, angolkór, ólom í> higany mórge-ve,eknól atb. Btli.
IVÓKÚRA, garat, góge, mell, míj, gjomor- í» bólbajoknil, aranyérnól. atb. Villanyosság. — Masaage.
Gyóuvintárot olaHei kéayal««Bal. Hegyi vlzvazatík. Hidegvíz kirak z.haiynyal Kaoipp ,zerlot, ejtaz éven Ét nyitva
Idény tartam miju. 1-151 október l-ig. - Pompil nagy park, terjedelmet Me\'ré-nsek kód kirindnltaok. - Állandó renokar, > íigrihi kir. operabál tagjaiból. -\' Zene- 6a tincoitílyek stb.
A varazid-toplieai illomiton naponta tiraaakocii virja a vendígeket.
Kilón logatok ia rendelkezé,re állanak, de ezek odaillitlia elíbb a fOrilí intó-xóaógnól megrendelendő.
Orvoai mdakoíódiaokat a tűrdóorvoa Dr LONGHINO A art.
■ PrnspeMmokut én broiKhvrákat inaven in bérmentve küld.
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG.
Lxxxxxxxxxxxxxx;
<á?>
Idény: május—október.
csr (Téli kúrák október—április hónapokban.) Ásvány- és iszapfürdő
A c>. kir. ajtb. déli vaaut állomása. - Közvetlen ö«zekCtte1ós Budapest ós Bócscsol.
Vastartalmú forrás- és iszapfürdók.
fürdők. Sikeres gyógyhatá^sal l»ir az össxes nöi hajokuál, vérszegenysógnél. köszvény is csuzOi hántalmakiiál. Kényelmesen berendezett fangó-osztály, begöngyölések a k.tűnö gyógyhatású daruvári ásványiszappal, melylyel különösen idült csüzo* é* köszvényes bíntalmaknál, valamint idUlt nöl bajoknál (exsudátoknil) fényes eredmény érheti el. Az újonnan épült ós kényelmesen berendezett lakószobák, úgyszintén az ugyancsak most épült olvasóterem, a „János"-fürdőkkel és a fangó-osztálylyal zárt és fűthető folyosó által vannak összekötve. Már a római idők óta hires, jóhatásu fürdő,- a alavoniai középhegység gyönyörű völgyében fekszik, erdős magaslatoktól övezve. A fürdők és lakosztályok egy retnek árnyékos sétány közepén fekszenek. Acetylén-világitás, zenekar, lavrn-tennisz, tekepálya, táncmulatságok, kölcsönkönyvtár. Gyönyörű kirándulások a történetileg nevezetes és tájképileg pompás környékbe. Fölséges séták, melyek leginkább nyugalmat és üdülést kereső városiaknak alkalmasak. Étkezés a tdrdöszállodában havonta: I. osztály 80 korona. II. osztály 60 korona. Klü-zékeny kiszolgálás. Katonatisztek, állami és vasúti tisztviselők kedvezményben részesülnek. Az elő- és utó-idényben tetemes árengedmények. Fürdőorvos: dr. Fischer Simon, azonkívül a városban még két orvoa működik — Prospektussal és felvilágosítással készségesen szolgil a
Daruvári fűrdöbérlel Igazgatósága.
Rohitsch-Sauerbrunn
Stájerország
vasnl, posta il távírda. — Prospektus Ingyen.
GjönyórO fekvés, élenywvdoB, teljesen pormentes levegő, mod. kényelem, vidám társas élet.
Uj hytfra elaotro-meohano-lberapentlkuB jyígylntézet nagy én előkelő slllben Hldegviz gyójymód, vlllanoi-fény «a kád fSrdok, Inhalatorlnm, pnenmatlkui kamarák, meleg Ifg- ia gőzazekrény, vili mallage, napfürdő, gyógytorna. Jóaak blzwynlt gyógyhely, |y,ai,r-, bél-, mi]-, vetebijak, Idült azékrekedéa, aranyér, epekő, elzairosodts, lz>k,f betegség, kiizváay, garat- ét gigekirat ellen. Legerősebb gyógyfwráaok, -;--- haaoaió miit Kirltkaá éa Marliabad. —
Nyomatott Ifj. Wajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1904. junius hó ll-én

glgrlzettsl irt
Sbí-- : : SSuH:
Kcjrci* szám 20 flU.
HIRDETÉSEK
6 IiasíiIiob petítaorbin 14, ojásodíxor 12, , minden (oviblii sori" 10 «ll.
hyiLTTÉRBEN
pclii .erőnkéit 20 fillérért vétet-
v nek fel.
XLIII. évfolyam*
A lap szellemi réwét illető minden közlemény a felelői sierkeuti! nevére, a* invagl réaxt illető kőx. lemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagykanizsára bérmentve intéxend8k.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
kéziratok vlsszaneni küldetnek
____ nagykanizsai .Ipar-Testület/ a „nagybanimi Takarékpénztár részvénytársaság,* a .Kotor, takarékpénztár
k • ai és a galamboki Önkéntes tüzo.tí egylet,\' a .nagykanizsai iisdedneve.ó egyesOlet.- a .nagykanizsai tanitéi jfcískör,- a .nagykanizsai keresztény jöt kony részTénytársasig," .nagykan zsa. g badastySaeKylet,« a .soproni kereskedelmi iparkamara,- nagykanizsai ^választmányának hivatalos lapja.
EGYSZER, ^OMIUTON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
Az „Adria szirénája."
Sag)katilr»», 1»0t. í""lo» Csodis alakokat varázsol a kék levegőbe e nargilé illatos füstje, a defeciiárt agy fáradt fantázia paradicsomi dolgokat lát bennük. Mig szenvedélyre gerjesztik n szivet a háreniholgyek tüzes keleti dalai, mig andalítón csobognak a márvány szökőkutak szines hullámai és betölti a léget a Mármara tenger egyhangú zsongása: a beteg ember álmodik a mult letűnt dicsőségéről és tán ismételgeti magiban a csáktornyai váruk jelszavát: .Sors bona, nihil aliud." Az ó szerencsecsillaga letűnt a láthatáron és fényevesztetten bujdokol a diplomácia firmamentiiináu a félhold. Tekintetünket immár megszűntünk állandóan Nándorfehérvár felé irányítani: ki századokon át mint vészes telhő nyomasztó terbével lebegett felettünk, ki legjobb fiaitól és csaknem életerejétől fosztotta meg az országot, az ma már csendbeu van és — mereng a mult emlékén.
Régóta alussza már síri álmát Zrínyi Miklós gróf is, de ime újra megjeleli előttünk, ahogy a csiktornyai vár udvarán bálás utódok kegyelete ■ idézi. A nagy hadvezető, hazafi, kölió, előttünk áll a maga teljes nagyságában, mert imponáló egyénisége azok közé tartozik, kik fényükből uem veszítenek, de nőnek, .eszmévé magasztosulnak" az idők folyamán. Az eszme, melyet ő képvisel, az emberi méltányosság amaz eleme, hogy kinek a legtöbb jog jutott osztályrészül, viselje a terheknek is azzal arányos részét. Csiktornya várura, ki oly hatalmasság volt a maga idejében, milyennek létezése ma már nálunk képtelenség, nem
csak első ura volt a Muraköznek, de a legnagyobb veszedelem idején védője és békében kiváló költője volt a hazínak. E nagy\\ alakra valóban lehetetlen csodálat nélkül feltekintenünk. Oly időket élünk ma, amilyennek Emmerson a Goethe fellépte élótti kort jellemzi: .Az egyetemes műveltség mindenfelé elterjedt s elsimította az egyéni vonások minden élét: mikor hősi jellemek hiányában társadalmi jólét és közreműködés terjedt el. Nincs költő, csak költő írók tucatja; nincs Kolumbus, csak száz meg száz postahajós kapitány, ellátva uti távcsővel, légsulymérővel, sajtolt levessel és szárított bivalyhuspistétummal; nincs Demosthcnes.sem Chatam, hanem egy csomó ügyes parlamenti és törvényszéki j\'itázó; nincs próféta és szent, hanem hittaui intézetek; nincs tudós, csak tudóstársaságok, olcsó könyvek, olvasó termek és könyvtárak szereszáma nélkül"." A dolgok ily zavaros tömkelegéből- megujulása szivünknek, ha visszatekintünk az igazi nagyságok, a nagy eredetiségek korára. Mikor még az emberi tevékenység határai nem voltak centiméterekre kiszabva és spanyolcsizmába szorítva. Nem járt a megszokás szürke utján a lángész is és az emberek lelkének módjában volt, \'hogy mindén képességével, egész nagyságában kibontakozhassék. Ki ura volt a Muraköznek, zászlósa az ország-nak, Somogy és Zala főispánja, magyar gróf, hadakozott és verset irt, verté karddal és tollal a törököt, hadvezére, államlérfia és költője volt egy személyben a magyarnak. Ha diadalmas harcok után várába tért megpihenni, eltűnt a hadvezér és helyét elfoglalta a finomult izlésü főúr, ki a művészetek remekeiben kereste gyönyörűségét.
Műveltségének, jeles könyv- és képtárának, régiség gyűjteményének európai hire volt korában és az „Obsidio Szigetiána" nem fog kiveszni az emberek emlékezetéből, mig él a magyar nyelv és mig az elbeszélő költészetnek lesz hatása.
A csáktornyai vár udvarán jó helyen fog illni a nagy gróf szobra. Ö még a „török áfium* ellen kereste az orvosságot. Orvosságra nekünk ma mir nem az Arany Szarv békés lakója ellen vau szükségűnk, hanem 3zok ellen, akikkel való folytonos küzdelem emészti fel a határvidékek lakóinak erejét. Odalent, a Dráva és a Duna mentén, hol férfiúként küzd a 11Ő és tíz férfiként a férfin, legyen megtestesülése ez az emlékmű a hatalmas tiltó moudatnak: „Ne bántsd a magyart!" Lelkesítse ez az emlék Muraköz magyarjait kitartásra oly magasztos ügyért, melynek hőse és költője volt Zrínyi Miklós. -
De nézzünk mi is gyakran Csáktornya felé. Kik ma a hatalom teljében vaunak, kötelességeiket teljesítsék oly odaadással, mint tette Csáktornya hőse; kik elsők a jogokban és a jólétben, legyenek elsők az erények-. ben is. És a nemzet fiai véssék szivükbe a nagy eposz alapeszméjét:
,A vétekbe merült nemzetet csak erényei válthatják meg s a megváltás ára az önfeláldozás!"
Modern 8zellem>
Mérnökük mint tan&cstagok.
Friss, modern szeltem kezd a városok élűiében uralkodni, mely őket a réfi, maradi állapotból egészséges, szép rangjukhoz méltó igaa városokká fejleszti, átalakítja. Mintha most egyszerre, hosszú álom után ébredve, az alkotások, a tettek
mezejére lépnének mind. Csak elismerésre méltó lehet a városoknak eme törekvése, amelybsn éppen ugy belyi jellegű, valamint az egész országra szóló fontos alkotásokban a nemes verseny minden jelével találkoznak.
A városok vezetői éa ami fontosabb, a közönség, kezd kivetkőzni ama felfogásból, bogy .ráérünk még," .eddig ia igy volt" stb.; és nemcsak egyes ötletszerűen felmerülő ter?ekkel foglalkozzanak, hanem ma már a helyes tervszerű haladás a vezetö-elv; mert n nem kellő sorrendhen, alapos elömur.l A-.v nélkül létesített városi intézmén- a város építésnek oly képét uyujtjá*. mint mikor a házat nem alapjából építik fel.
lUbár lassan, de kezd terjedni ama egészséges felfogás, hogy helyesen csakis nagy körültekintéssel előkészített városrendezési terv nlspján kell a vízvezeték, csatornázás, világítás, járda, kocsiút, középületek, városház, iskolák, kórház, vágó-bnl, vasul, parkokat stb. egymásutáni sorrendben létesíteni.
Ma már a kis városok és községekben ép oly Bürün tárgyalják a szükséges közintézmények létesítését, mint a nagyobbaknál. A haladás iránti helyes érzék készteti a legtöbb nagyobb várost, hogy uj szervezeti szabályzatot is alkosson; i mert a régi már távolról sem felel meg I az uj változott viszonyoknak, mint pl. i a miénk.
! Ha a városok életét, fejlődését figyelemmel kisérjük; ha egy város néhány évtizedeu át tett haladását röviden jellemezni akarjuk; vagy a jövőben meg-oldaudó legfontosabb városi közügyeket, a város programmját tekintjük, ugy kétségtelen, hogy elsősorban, vagy leg-nagyobbrészben oly alkotások sorozatiról van szó, melyekben a mérnöki (műszaki) hivatal működésének oroszlánrész jut. És mindezek dacára caak alig egy-két város ébred óinak tudatára, hogy ma már a vároBok fejlesztését jellemző közmüvek, középitkezések stb. ügykörét nem lehet közvotett szócsövön át előadni tanács ós közgyűlésen; hanem ezt helyesen csak a mérnöki hivatal főnöke teheti. Mert nem a keret, a forma, a lényeges rész, melyet oly nagyon féltenek, hanem a béltartalom.
Ez készteti Nagyváradot, Győrt, Pozsonyt arra, hogy még Budapest székesfővárost is megelőzte, helyesen az ügynek előadói tisztségét már a közel jövőben a főmérnökre ruházzák.
Nem fejtegetem ezúttal hosszasabban, de csak rámutatni kívánok, hogy nemcsak tanácsadói, konsullativ. jellegűnek kell lenni a főmérnöki állásnak, melyhez éppen a legfontosabb, nagyszabású közügyek helyes vezetése, megoldása fűződik, hanem szavazattal is kellene bírnia a tanácsban, mert még oly helyes inditváoy leszavaz-tatása esetén idők folyamán még nyoma sem marad esetleg elfoglalt ellenkező álláspontjának.
Szeged város uj polgármestere csak a napokban intézkedett, bogy az ügyeknek a tanácsban való helyes tárgyalása szempontjából a főmérnöknek és a főszámvevó-nek minden tanácsülésben részt kell vennie.
Célszerű továbbá, hogy a különféle építési műszaki közügyeket tárgyaló bizottságok egyesitessenek, mellőzve a külön-külön építési, világítási Btb. bizottságok, mely helyett inkább egy oly nagyobb bizottság alakimndó, melyben az ily ügyek szakértői és érdeklődői mind helyet találjanak.
A városok gyorsabb ób helyeB irányban való eRyészséges fejlesztésen a közmüvek és intézmények célszerű, kényelmes és olcsóbb megoldására irányuló törekvés, a sokoldalú helyes látás egyik tényezője gyanánt alakul a városok szövetsége íb.
Hogy a számos és nagy áldozatot igénylő közművek helyes sorrendben és a szükséglethez mérten elég gyorsan megvalósulhassanak; — a költségek elő-teremtetéséről is kell gondoskodni, mihez ma már nemcsak az adók felemelésében látják az egyedüli kivezető utat, hanem uj jövedelmi források teremtésében. A hasznot hajló közművek üzemének házi kezelése; városi takarékpénztárak, gyógy-tárak, hosszabb lejáratú törleaztéses kölcsönök, régi drága adósságok olcsóbb konvertálása; — gyárak alapításának előmozdítása, a gazdasági fellendítés tényezőinek támogatása, előmozdítása; — a városoknak a még távolabbi vidékek részére való könnyebb hozzáférhetése
TÁRCA. ___
Ibolya.*
irta: KraHiriiti Firiict.
— A .Zalai Közlöny\' Urcija. —
»Ki megnyitod kelyhed mosolyogva, kéken • Légy üdvöt, Udvdi kedves ibolya!
A »zép tavamnak első mosolya - . .«
A kikelet epedve várt hírnöke aggódva integet a tavaszi verőfény biztató ragyogása elő: kétségek támaduak viráglelkében. Szendén meghajló kedves alakja kérdezui látszik, vajjou az igért boldogság rniud megvalósul-e s hogy nem éri-e keserű csalódás a tavasz ölén mosolygó kikelot~bíztató sza-várafelébredtvirágéletet?Félénkeii reménykedik... Amaz erdő hálás gyermeke, az ósz fuvalmát is meg fogja érezni s eljó majd a válaszért. A pusztuló élet temetésére fonódó ószi virágok koszorújába hulló sárgult levelek hirül hozzák majd neki is, hogy: Az élet tavaszán remélt boldogságból ép oly kevés válik valóra, mint a meny-. nyivel az ó bokrának virágdísze is kevesebb őszkor, mint a mennyi tavaszszal volt ... Az ibolya tavaszkor a folyton aggódó édes életöröm, őszkor pedig a szomorúság ós a mulandóság jelképe.
Az erény legszebb virága az alázatosság ibolyája! mert szivQnk o szép virága is rejtve nyillik, mint az ibolya.
*A Kort cifnll folyóiratból, moly Mauthner Ödön kiadásában jelenik meg.
Rajongva dicséri a költö az ibolyát: .Glóriás tavaszi égnek!" „Igézetnek... „Szelíd leányka álmából felszálló álmodott illatnak- nevezi és azt mondja felőle, hogy: „Az első szerelem édes titka piheg a szirmai alatt. . és tanácsolja, hogy:
.Tanulj a bokorban nyiló ibolyától, Kedves illatival ad hirt c«k magiról.*
Mikor miuden elhagyja s a mult \'emlékem merengd akkor is észre veszi kedves
^Lehajlott feja ibolya,
Lemenő nap végmosolya, Tanítsatok emlékezni! ...»
>Ezek a virágok csendes susogásial Kngem mult idSbo vazáziolnak iltal, Harmatos ibolyák — tarka százszorszépek, Ugy ide illenék a rózsám körétek . . «
Annyira rajong Schiller ezért a virágért, hogy az óv első szál ibolyája a legdrágább babérnál is többet ér neki.
A hitrege szerint a fold első ibolyái, a Tavasz istennőjének lépte nyomán nyíltak... llerder mondja, bogy: A világ teremtése után a mérhetleu térségeket még csak fú borította. Ám eljött az alázatosság tündére és elütötte a Föld első díszét, az ibolyát... A legenda szerint ős szülőink örömkönnyei nyomán nyíltak az első ibolyák, akkor, a mikor Gábor arkangyal tudtára adta a bűnbe esett embernek, hogy megváltót fog küldoni a világra. — Homér azzal akarja kedvessé tenni előttünk Kalipszo szigetének szépségét, hogy: a zöld rét ibolyával van tele... Igen szerették a görögök az ibolyát ! Pallas Athéné városában annyi volt,
hogy Athént „ibolyától illatozó", — .ibolyától koszorúzott" — városnak mondták. Hitregéjük az első ibolya születését az istenek életével hozza kapcsolatba: Apolló meg akarja ölelni az arany almával játszó Flesz-p«riát, ám Zeusz közbe lép s Atlasz legkedvesebb leányát ibolyává varázsolja, ki is hálából pompás illatot bocsátott az ég felé. A. rómaiak hitregéje sepi feledkezik meg é kedves virágról, Hérónak köstönho-tik —* úgymond— az emberek, a föld elsó ibolyáját. Egyszer egy ló szépsége oly any-nyira elragadta Jupitert, hogy űzőbe vette, már-már el is érte, mikor Héra soha nem látott drága illatú virágot hintett férje elé és Jupitert annyira elbűvölték ezek a virágok, a föld első ibolyái, hogy lecsillapodott szenvedélyének mámora.
Egyszer egy ifjú levente — igy szól a néprege — kigúnyolja a szellemet l Fellázadnak a gúnyra a Démonok s földet rázó robaj között az iQura tőróek. Elsülyesztik várával együtt, ám a kastély legféltettebb kincse, a levente szeme-fénye, imádott kedvese, nem jut a föld alá. A Démonok hatalma az ártatlannal szemben megtörik. Mit ér azonban a leánykának élete?. Szerelmesétől elszakadt 1 Siránkozva, elhagyatva bolyong. Vesztett boldogsága felett keservesen zokog. Megszánja az erdő jótevő tündére s boldogan illatozó ibolyává varázsolja a kedvesétől megfosztott leányt. Az idő vég-? telene felé egyik év a másik után siet. Épen a századik tavaszt köszöntik a ked-vos ibolyabokor illatos virágai, mire felszabadul az elátkozott kastély. Mély álmából felébred a lovag... Csillapithatlan vágy szállja meg : kedvesére gondol, kedvesével
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva. "j.-.ífSM
álmodott! Am nem találja öt sebol... Egy virágos rét ölén kétségbeesve roskadt összevisszavágyik. vissza az örök álom hazájába ... Egyszerre azonban megszűnik minden bánata: képzelhetlen bűvös illat kelti fel. Egy kis virág magához inti őt. Az i,í]u ráborul s boldogan csókolja fel kedvesét. . Tompa egy megtévedt kis ibolyáról regél:
>Sxép tavast estén a kii ibolya,
Irigylö gondolattal átfutott
Szegfűt, violát, rózsát s liliomot.. .<
és sorsa felelt imigy panaszkodott:
»Ah én boldogtalan kicsiny virág!
Ki élek busán, észrevétlenül . .«
Addig-addig sóhajtozik; az elégületlen kis virág, mígnem megszállja és elringatja ót az enyhe tavaszi szellő: álmában vadrózsa lesz belőle, majd ismét egy sugár szilfára felfutó hajnalkának képzeli magát, végül pedig fehér liliommá változik. A rózsát zápor éri s összetépi loveléí, a szilfát villám sújtja, a szegény hajnalka fonnyadva ég — a liliomot pedig elveszített gyermeke után kesergő anya szakítja le. Koporsóba kerül, melynek fedele már-már örökké lezárul virág 8 leány felett, mikor a kis ibolya álmából felriadva, környezetéhez ekként könyörög:
.Fedezz ol lágy fü t kedves bok*>r . . . Ne legyek én -rózsa vagy HII0& Legyek illatos szerény ibolya . . (Jobb ólai titkon, észrevétlenül.)
Mindnyájan epedve vágyódunk a kikelet ölére siető kedves\' ibolya szivet-lelket boldogító drága illata után ... Még a trubadúrok idejében is szerepe jut: 1324-ben toulousei trouveur-ok költői pályázatán a dy egy aranyibolya volt. (Illő, hogy a győz-
jyen!) Mohamed is lelkesült az ibolyáért — szerinte — „Az ibolya oly magasan áll a többi virágok felett, mint az izlám vallás a többi vallás felett".
Mikor a boldogtalan Mária-Antoniette-t vérpadra hurcolta az ordító tömeg, egy kegyes sziv egy ibolyacsokrot adott ölébe és a kis csokor a szerencsétlen királynét eme gyötrelmes pillanatbau mosolyra derité mire gondolhatott?! Férjét lefejezték, édes gyermekét kiragadták karjai közül, oly durván. oly kegyetlenül bántak vele, hogy fájdalmában megőszült; s mikor vérpadra vitték, az utolsó pillanatok rettegései között mosolyra derité s lelki megnyugvást nyuj-tott neki egy csokor ibolya égből szakadt illata. Napoleon sokat megsiratott Jozefinje is igen szerette az ibolyát. Midőn az elbűvölt hadvezér a szeretett nő előtt meghó-dölt: ibolyacsokrot látott a keblén... az elsó találkozás emlékére, minden tavaszkor Jozefiné volt az elsó ibolyacsokor. Egyszer alig szivta a bokréta édes illatát, kihullott^, az kezéből, mert mint mondá: érzi, hogy virágjának halott szaga van. Ezek voltak férjétől az utolsó ibolyák. Sorsa örökre meg volt pecsételve, hasztalan volt ezután minden fáradozása ós esdeklése, még az Elba szigeti szomorú napokat sem oszthatta meg férjével. III. Napoleon életébe is belejátszott a kedves ibolya.. Mikor Eugéniát először meglátta, friss ibolyacsokor ékesítette a gyönyörű nő fejét... Bécs történetében is szerepe jutott a közép-korban a kis ibolyának: az első ibolya kinyílásáról jelentést kellett tenni a hercegnek, ki azután csatlósai, hivei és a lakosság színe-java kíséretében kilovagolt arra a helyre, ahol a hírmondók as
XLIH. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JUNIUS 11-én.
célszerű, olcsó közlekedési berendezések (motoros vasutak) utján; — az idegen forgalom emelése, a természet állal nyújtott előnyök kihasználása etb., stb. mind oly tényezők és kérdések, melyekkel minden modern szellemű városnak foglalkoznia kell.
Amely város vezetése modern szellemű, éles látása, körültekints, biztos kezű férfiikra van bizva; az minden ügyénél a belyes utat és megoldást megtalálva, előbbre viszi városát. De ahol a klikk fészkeié be magát, ott csak maradiság állbat be.
T„ Za.
hírek,
A százas bizottság.
A városi képviselőtestület egy határozatából kifolyólag százas bizottság fog a kormáuy elé járulni Vécsey Zsigmond polgármester vezetése alatt azért, hogy Nagykanizsán a posta- és távírda hivatal, valamint a m. kir. adóhivatal elhelyezésére megfelelő s az igényeket mindeu irányban kielégítő épületek emelése, ezenkívül egy gyermekmenhely létesítése, továbbá a beruházásokról szóló törvényjavaslatban tervbe vett építkezések közül egy szivarka-gyár megépítése, végül, hogy a főgimnázium újjáépítéséhez szükséges építési költség egyrészének és a főgimnázium feutsrtására állandó évi segély adományozása iránt a Nagyméltóságú m. kir. kormányhoz kérvények intéztessenek és ezen kérvények-küldöttség utján adassanak át.
Ugyanezen alkalommal fog átnyuj-tatni az izraelita hitközség kérvénye a felsőbb kereskedelmi iskola állami subveneionálása, illetve állami kezelésbe vétele iránt.
A városi képviselőtestület azt, hogy eten küldöttségben kik vegyenek részt, magukra a t. városi képviselőtestületi tag arakra bizta. Miután a város küldöttségének fogadtatása iránt a lépéseket a polgármester már megtette, megkéri felhívásában a t. városi képviselő urat, közölje vele, hogy a küldöttségben résztvenni óhajtanak, hogy így a küldöttség fogadtatására kitűzött határidőről annak idején a képviselőket értesíthesse.
Igaz örömmel üdvözöljük a képviselőtestület eme elhatározását, mert végre-valahára illetékes helyen juttatjuk kifejezésre bajainkat, ott, hol tényleg segíthetnek rajtunk. S midőn hallani fogják Budapesten küldöttségünk danáját, talán a beszéd meglágyítja azok szivét, kik eddig nem csillagmosolylyal néztek szegény városunkra, hanem elfordulva tőlünk, másfelé forditák a bőség szarvát, mert bününk a múltban nagyok valának
első ibolyát kinyílni látták, a kegyúr leszakította az ibolyát és elismerése jeléül a város legszebb leányának adta. \'
A botanikus 250-féle válfaját ismeri az ibolyának; legismeretesebb közülük: „a franciák szivének bizalmas po\'stása", az ^árvácska", mely a mükertészet hatása alatt az ibolyával való rokonságát már-már teljesen elvesztptte.
Egy másik ibolyafaj: a kalmus-virág vagy kalmus-ibolya: „a földben rejtő kincsek varázsvesszeje", — Rajna vidéke ós Belgium úgynevezett kalmus dombjai o virág díszében pompáznak és azt hirdetik, hogy földjükbon sok érc rejlik.
Nem búcsúzhatom el az ibolyától a nélkül, hogy a kelybéból felszálló kellemes illatról meg ne emlékezzem. Az ibolya minden virág között a legelső helyet foglalja el s illata is régi időktől napjainkig a legkedveltebbek egyike. Gyárak létesültek, melyek évenkint sok ezer mázsa ibolyavirágot szorítanak sajtóba s változtatnak illatszerré.
De nemcsak az ember iparkodik az ibolya finom illatát magába szívni: ugy tűnik fel, mintha a természet maga is féltve őrizné eme drága kincsét, olyan, mintha saját művétől elbájolva, sokszorosítani kívánta volna eme varázsillatát: felleljük az Iris floren-tina L. gyökerében, mely ibolyagyökér neve alatt a szenvedő emberiség szolgálatára áll vagy pedig mint ibolyapor a szép hölgyek-
és ezekért vezekelnünk kellett. Azonban hídcs öröm üröm nélkül és ezt az ürömcseppet ez: alkalommal & Táros feje maga csepegtette az örömpohárba.
Bár a városi képviselőtestület azt, hogy ezen küldöttségben kik vegyenek részt magukra a t. városi képviselőtestületi tag urakra, tehát nem a polgármester úrra bízta, a polgármester ur mégis finom distinkcióval választotta ki azokat az urakat, kikhez felhívásit a részvétre intézte és mellőzte azokat, kik bár lojális tagjai a képviselőtestületnek és a város ügyeit készek önzetlenül szolgálni, de nincsenek mindig feltétlenül egy véleményen a tanács javaslataival és nem mosolyognak össze mint az augurok egy eltérő vélemény hallatára. Erre az eljárásra csak azt jegyezzük meg:
.Oly jól esik nekünk,
Oda tekintenünk.
Hol egy kis vidámság van
E szomorú világban.*
— Esküvő. F. hó 7-én tartotta eskü-vőjét Schwarz Lajos fiumei nagykereskedő Bariba Rózsa kisasszonynyal Dr. Rothschild Samu ügyvéd és neje. szül. Goldraaun Juliska leányával. A polgári házassági aktust Lougyel Lajos anyakönyvvezető és v. főjegyző véger.le, aki az ifjú párhoz lendületes beszédet intézett. Délután 4 órakor i frigyet Dr Neumann Ede főrabbi áldotta meg az izr. templomban. \'A házaspárhoz intézett beszédében megemlítette, hogy ngyan-e helyen 21 évvel ezelőtt a szülök frigyét is megáldotta. A házassági szertartás ünnepélyességét K a rts ch m arof f Leó főkántor művésziesen előadott énekkel is emelte. A templomot óriási és előkelő közönség töltötte meg. Este 7 órakor ebéd volt a Kaszinó dísztermében, hol mintegy 130 rokon és jóbarál gyűlt össze lakomára. Ugy az őrőmszMőket valamint a házaspárt lelkes felköszöntőkben éltették.
— Június 8. A koronázás évfordulóját a helybeli összes tanintézetek megünne-, pelték. A tanintézetek önképzőkörei a koronázásról megemlékezve, alknlmas műsort állítottak össze. A felső keresk. iskola ünnepélyén Markovics Dávid tanar tartotta az ünnepi beszédet. Az ünnepé lyen kiosztották az ösztöndíjakat is és pedig a Nagykanizsai Ttikarékpénztár 40—40 kor. ösztöndíját Beck Samu k. o. t és Krausz Ede f. o. t. Ugyanannak 20—20 kor. ösztöndiját Woisz 0<zkár a. o. t. és Nagy István k. o. t. A P.ollák Ármin-féle ösztöndíjat Pollák Manó a. o. t. A Nagykanizsai Keresk. Társulat 20—20 kor. ösztöodiját Kaufmann Jenő k. o. L-és Gross Ferenc f. o. t. A Zalamegyei Gazd. Takarékpénztár 20 kor. ösztöndiját Flesch József a. o. t. kapták.
— Színészek érkezése. Ujvédekről f. hó 14-én érkezik hozzánk Kövessy Albert társulata. A társulat tagjai nagyrészt a tavalyiak, de a névsorban találunk nj, de azért nem éppen ismeretlen neveket. Az ujak között örömmel üdvözöljük R\'uzalnszki Ilonát, a vidék kiváló koloratur énekesnőjét és S z i 1 a s s y
nek még szebbé tételére van. mikor ís a szerénység szine alatt a hiúság terein ..; Az ibolyaillattal birő virágok sorozatából megemlítem még a sárga violát, mely a középkori várak kertjeiből, ma már a szo-gény polgárember ablakába vándorolt. Ám mintha játszi kedvében volna a természet o pompás illattal a növényvilág legalsóbb rétegébe, az ibolyamohához is leszáll, ibolyaillatot ad neki, sőt még a kövek is megkapják a moha illatát (ibolyakövek)
Még tavasz lesz a földön, az ibolya roog fogja tartani a virágok fölötti szelíd uralmát, az emberek mindig örömmel fogják üdvözölni: akár a tavasz születését hirdeti, akár az őszt siratja el ...
Etelt, a szubrettet, kinek tehetségéről szintén kedvező hírek érkeztek hozzánk. A megszokott régiek közül az idén is biionyára sok kellemes estét fog azere2ni a közönségnek Kövessy fényes eredetiségével, Kövessyné élethű alakításaival a népszínművekben, Makó Ayda és A I m á s s y Endre, a társulat két legintelligensebb, tudományosan képzett tagja, az ügyes Károlyi, Latabára .siheder komikus", Nagy Dez8Ö és R ó i s a Sándor, az mint valóban elsőrendű komikus tehetség, ez mint a társulat érdeme szerint sokat dicsért baritonistája. Rózsáról halljuk, hogy tavaly óta nemcsak zenei képzettsége, de játék-brli ügyessége is erősen fokozódott A két Hevessy kisasszony az idén is bizonyára erős mágnese Ie3z a lobbanékony diák sziveknek. A társulat többi tagjai is gonddal és sok ízléssel vannak összeválogatva. A kar bizonyára az idéu aem lesz rosazabb a tavalyinál és a zenekar is megfogja tartani tavalyi előkelő színvonalát. Kövessy repertoárja, mint jeleu-léséből olvassuk, gazdag és változatos és magában foglalja a legutóbbi téli szezon összes újdonságait, ezek mellett azonban nem mellőzi a régi jó darabokat sem.
E helyütt meg kell emlékeznünk Kövessy Albert uj sikeréről. A pécsi nemzeti sziu-házat az 1905 —8 iki színi-idényre — mint lapunknak írják — az ottani szin-ügyi bizottság hét pályázó színigazgató közül egyhangúlag Kövessy Albertnek Ítélte oda. Közönségünk bizonyára örömmel veszi ezt tudomásul.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa r. t. város képviselőtestülete 1904. évi junius hó 10 én délután 3 órakor rendes közgyűlést tartott a kővetkező tárgysorozattal: 1. A Csáktornyái Zrínyi ünnepélyre, a város közönségéhez intézett meghívó bejelentése. 2. A szegény ügyről szóló szabályrendelet tervezet. 3. A köz-kórház alapszabályainak, a m. kir. Belügyminiszter 113440/904. IV/«. sz. a. rendelete alapján való módosítása.. 4. A fogadó, vendéglős, kávéház és kávéraérési szabályrendeletnek, a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 60602/VII. 903. sz. a. rendelete szerinti módosítása. 5. A déli vasúttársasággal kötött csere szerződés, Ats József és társaival, Benedek Juli férj. Vojkovita Józsefnévei, Zalay Gizellával kötött adás-vételi szerződések tárgyalása. 6. .Deák F. ösztöndíj" alapító levele. 7. A Nagykanizsán felállítandó szé\'nkéneg raktár. 8. Az 1905. évi közmunka összeíráshoz két bizottságba, két két vár08Í képviselő megválasztása. 9. Lörincy Géza volt polgári iskolai tanító fizetése ügyében a közigazgatási bíróság 3701/903. sz. a. értesítésének bejelentése. 10. A v. pénztáraknak 1903. év IL leiében történt megvizgálásáról felvett jegyzőkönyv. 11. Tauácsi jelentés az osztrák-magyar-bank kölcsön törlesztésével kapcsolatos előleg tárgyában. 12. Javaslat az eBküdteket összeíró küldöttségbe két képviselő tag megválasztása iránt.
— TIz éves találkozó. Tíz éve mult, hogy a nagykanizsai felső kereskedelmi i.-kolában az első érettségi vizsgálat lefolyt s ennek emlékére az iutézet akkori növeudékei f hó 25 éu kartársi találkozásra fognak összegyűlni Nagykanizsán. Mint értesülünk, ezen emléknapra serényen folynak az előkészületek, hogy mentől ünnepélyesebb és kegyeletesebb legyen a keresk. iskola legelső végzett növendékeinek összejövetele. A 25 abi-turiena közül 20 van még életben. A találkozásról még meg foguuk emlékezni, az esotlegeB érdeklődőkkel pedig a bizottság felkérésére tudatjuk, bogy a találkozásra vonatkozó felvilágosításokkal szívesen szolgál Radoai Jenő. a Roseofeld Adolf fiai cég beltagja.
— Adományozás. Politzer Iguácoé szül. Ebenspauger Fánny wieni lakós a nagykanizsai izr. hitközség házi szegényeinek 200 koronát adományozott.
— Buzsicska Kálmán dr. kir. tanácsos, tanfelügyelő a közelmúlt napokban meglátogatta városuuk elemi ftu- és leányiskoláit. A látogatás után beható szak-tanácskozás volt, amelyen az összes tantestületi tagok résztvettek.
— A zalaegerszegi ügyvédi kamara
Zsubory István nagykanizsai ügyyédet önkéntes lemondása következtében ai ügyvédi lajstromból törölte.
— Az anyakönyvi hivatalból. Ibászi Horváth István anyakönyvvezető bárom heti szabadságidőre elutazott.
— Megbízás. Murai Róbert belicai lakóst a csáktornyai járásra nézve a gazdasági tudóaitói tiszttol a m. kir. földmivelésügyi miniszter megbízta. \'*\'
— Züllés utján. Weinstingl Lipótot, akit a nagykanizsai kir. ügyészség okirat hamitáa miatt köröztetett, Bndapeaten letartóztatták. Nagykanizsára szállították, ahol az ügyéazBégi fogházba szállították el.
— Rajx- és munkaklállltás. A helybeli iparos-tanoncok ez évi rajz- ós munka-kiállítása f. hó 12 én, azaz vasárnap reggel 8 órától délután 5 óráig lesz megtartva az állami polg. fiúiskola rajztermében, melynek megtekintésére ezúton is megbivja a város közönségét, — az iparisk. igazgatósága. .
— Köszönetnyilvánítás, A .Zalamegyei Gazd. Takarékpéuzcár" és a „Délzalai Takarékpénztár" igazgatóságai 20—20 kor.-t voltak szívesek a helybeli szorgalmas és jó magaviseletű iparos-tanulók megjutalmazására küldeni, melyért ezúton íb hálás köszönetet moud — az ipariak, igazgatósága.
— Bőzsanyilús Idején.\'.. ,E hét egyik sötétes estéjén, azt hiszem hétfőn történt e kis eset. A sőtétaíg már rátakarta leplét a városi egyleti sétatér évtizedes fáira. A szellő csendesen fújdogált, amire a galyak susogva borultak egymásra, mintha meséltek volna valamit. .A kert becsületbeu megőszült jóravaló felügyelő bácsija" már haza felé igyekezett, amidőn a bokrok is suttogoi kezdtek. .A kert becsületben megőszült jóravaló felügyelő bácsija" a bokrok sugdo-sásában illetlen dolgot látott, elsietett a városháza rendórtanyájára ós feljelentette a — bokrokat. Két rendőr sietett a .helyszínre". A lombok sejtelmeseu borultak egymásra, mintha még több bizalmas beszélni valójuk lett volna. A két rendőr pedig a kertben körülsétált. Gyufát tartottak a kezükben és ezzel keresték — a sugdosó bokrokat. A szokatlan látványnak nézői ia akadtak a rácsos kerítésen kivűl. A nézők tárgyalni kezdtek. Az egyik jó kedvű figyelő padig füttyszóra gyújtott és hamar visszhangzott a- kertben: .Lennék bár rózza, rózsa bimbó, lennél te méh" ... A sötétes kertben imitt-amott felvillant a gyufafény. Midőn az utcán újból megjelent a két rendőr, mintha azt mormogták volna: — elröppenlek.
— Hangverseny a sétatéren. Az elmúlt vasárnap a tűzoltó egyesület zenekara sétabanversenyt tartott a városi sétatéren. Bár egy csekély belépő dijat kellett fi/elni, de azért ez nem gátolta a nagyközönséget abban, hogy nagy tömegben keresse fel e valóban dicséretes buzgalommal ápolt és fejlesztett sétaterünket. Nagy és díszes közönség sétált a szépen gondozott utakon és mindenki gyönyörrel szemlélte sétaterünk fejlődését, mely a természet és a Bzépitö egyesület érdeme.
— Romlandó postaküldemények. A
postaigazgatóság a közelgő nyár beálltával körrendeletben hívja fel a közönség figyelmét arra, bogy a küldemények rom* landóságát a csomag burkolatán és szállítólevélen feltűnő módon jelezze. Ajánlatos továbbá, hogy a feladók jelezzék, vájjon kézbesithetetlenség esetén a csomag visszaküldessék-e vagy más címzettnek kézbesítendő? — Megszivlelésül ajánljuk e sorokat.
— Nem kedvelte a katona életet. Azért szökött meg Limékovics Józset a Csáktornyán állomásozó cs. és kir. 6-ik uhlános ezred újonca. Ctáktornyáról városunkba szökött. A rendőrség tartóztatta itt le és adta át a 48 ik hadkiegészítő parancsnokságnak. A hadbíróság előtt fog beszámolni cselekedetéről.
— Az Omke központi választmánya tudvalevőleg a közelmúltban szervezkedett. A központi választmánynak — mint értesülünk — Nagykanizsáról a következők a tagjai: Elek Lipót, mint az itteni vidéki kerület elnöke, Grüobut
Henrik, mint a nagykanizsai kereskedők társulatának kiküldötte és Heltai József, akit a közgyűlés választott be a központi válaaztmányba.
— Az esküdtszék! tárgyalások látogatottsága. Négy napon tárgyalt az esküdtbíróság. Óriási volt állandóan az érdeklődés. Jegyekért valóságos ostromot vívtak. Enélkűl nem lehetett bejutni a tárgyaló terembe, amely mind a négy napon zsúfolásig megtelt. Az érdeklődés legmagasabb fokát a Horváth Juda László tárgyalásnál érte el. Ott láttuk többek kőzött Vécsey Zsizmond városnnk polgármesterét és Deák Péter rendőrfőkapitányt is. Mint érdekeset feljegyezhetjük még azt ia, bogy a Judá-féle Ítélethirdetésnél némelyek Bzerint többen voltak jelen, mint annak idején a Laskay bünpernél. Midőn Judát és társait este nyolc óra felé visszakísérték a fogházba, a rövid nton körülbelül 500 főnyi néptömeg állott sorfalat.
— Gelsel Gutmann Vilmos kir. tanácsos, mint a nagykanizsai izr. hitközség elnöke vósztvett az izraelita egyházkerületi elnökök Budapesten tartott gyűlésén. A gyűlés az Országos iroda h. elnökéül öt választotta.
— Vármegyénk siőllóvlszonyal. A májusi jégkárok után némi félelemmel vártuk a szőllőszeti és borászáti felügyelők vármegyénk Bzőlószeti fejlődéséről és állapotáról. A felügyelők jelentése: A Csáktornyái kerületben (Zslavármegye déli részében) elég jók a kilátások, kivéve ahol jégverés volt, mely helyeken a termés felére csökkent. A tapolcai kerületben (Zalavármegye északi részébüD) a május hó második felébeo fellépett viharok és jégesők sok kárt okoztak. Balatonhenye határában az antraknózis lépett föl. A jégeső helyenkint 10—80% kárt okozott.
— Érettségi vizsgálatok a főgimnáziumban. Kedden kezdődött s nagykanizsai főgimnáziumban az érettségi vizsgálat Burány Gergely dr. címzetes főigazgató, a keszthelyi kaih. főgimnázium igazgatójának elnöklésével. Az érettségi vizsgálatok eredményéi valószínűleg ma, szombaton délután hir.detik ki. Az eredmény a jelekből ítélve uagyon jó. Burány dr.-t az ifjúság kedden este, midőn a társbázban vacsora volt, szerenáddal lepte meg. Az ifjak figyelme kellemesen batott Buráuy dr.-rs.
— Elhunyt diák. Kocsiáa Antal tizenhét éveB állami polgári iskola Vl-ik osztályú tanuló meghalt Nagykanizsán. Junius nyolcadikán temették. Temetésén megjelentek az iskola összes növendékei. A eirnál Szabó István Vl-ik osztályú tanuló mondott búcsúbeszédei.
— Mit szóljunk akkor mit A fővárosi lapok nagy bangón hirdetik, hogy .a főváros elhanyagolt ntcái végre valószínűen megkapják a régóta sürgetett uj burkolatot és az az ázsiai állapot, mely a, fővárosi űtakuál tapasztalhatók öt év alatt megszűnik." Minek nevezhetjük ilyenformán a mi utcáinkat? Mit szóljunk akkor a mi utaíukhoz? .. .
— Nyilvános köszönet. A helybeli áll. polg. fiu- és leányiskola folyó bó 1 éu tartott tavaszi táncmulatságán az ifjúsági segélyalap javára a következő felülfizetések lörtéutek: polg. leányisk. IV. oszt. növendékei 6 kor., Zuoemszky János ur 4 kor., Klein Endre ur 3 kor., Ország József, Herceg Krizolog, Brukner Celesztin, Hajdú József és Kaufmann Mór urak 2—2 kor., Tbomka Eruőné, Pelcek Anna, özv. Barta Szabó Sándorné urnök és Picbler Pál, Eiainger Henrik, Szitányi Ferenc, Görög Ince, Hajek József, Kádár Lajos urak 1—I kor., Saly Lászlóné urnő és polg. iuisk. III. oszt. növendékei 80—80 fill, Polg. fiuisk. II., IV. és VL oszt. növeudékei 70 — 70 fill., Szabados Somáué, N. N., Leszner Anlalné úrnők éa N. N. ur 40—40 fill.-Polg. fiuisk. L oszt. növendékei 34 fill., Fehér György ur 30 fill. és Sonoenscheiu Mérné urnő 20 fill. Összesen befolyt 38 kor. 14 fill. A fölsorolt felűlfizetökoek a jótékony cél nevében hazafias köszönetét nyilvánítja a rendező bizottság.
— Zsebtolvajlások. E héten a rendőrséghez bárom panasz érkezett zsebtolvajlások miatt. A rendőrség a nyomozást megindította.
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER:.
XI.LII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JUNIUS 11-éo.
_ Fűrdósalson. Megnyílt a balatoni , a bévvizi fürdő. utóbbi helyen már több fürdővendég van, a Balatont azonban még nem keresik fel idegenek.
1 A Balaton-kérdés. Tall.án Béla miniszter a Balaton vizszinéaek meg-
.WW a, említett értekezletet ? iu 20-ára hívta össze Balatonfüredre. Ez értekezletre, melynek azakelőadój Józsa László min. osztáytanácsoa a kultúrmérnöki osztály főnöke le., hivatalosak az összes baMonpartl b. tokosok és fürdőtuiajdonosok Az jelenők fogadtatására Lingl Valérián fürdőigazgató nagy előkészületeket tesz.
- Az évvég! vizsgák. A nagykanizsai áll el népiskolai, II. és III. igaz-ga sági körzetének 1903-1904-ik tanévi évzáró vizsgálatok sorrendje: Hittan, vizsgálatok: Június G d. e. az I, és II. igazgatósági körzet róoi. kath. fia- és d. u róm. kath. leány-növendékeinek hittam vizsgálata a Kaziocy-ulcai iskolában. Június 7. d. u. a IU. (kiskaniztsai) igazgatósági körzet róm. kath. 6u- és leány-növendékeinek hiltani vizsgálata a közép, pouti iskolában. Junius II. d. u. 3 órakor ez I, II. fo III igazgatósági körzet ág. evaug. fiu- éa leány növendékeinek hiltani vizsgálata a Zrínyi-utcai iskolában. Junius II. d. u. 3 órakor az I, II. és III. igazgatósági körzet izraelita tiu- éa leány-növeudékeinek hiltani vizsgálata a Zrínyi-utcai iskolában. Juoius 12. d. u. 3 órakor az I, II. és III. igazgatósági körzet ev. ref. fiu- és leány-növendékeinek bittani vizsgálata a Kislaludy-ulcai imaházban. Osztály vizsgálatok: I. igazgatói körzet. Juniua bó 18. d. e. A) II íiu-osztály. Elnök: Hütter Lajos ur. Juoius bó 18. d. u. IV. leány-osztály. Elnök: Dr. Bencik Ferenc ur. Junius hó
20. d. e. A) III. tiu-osztály. Elnök: Vécsey Zsigmond ur. Junius bó 20. d. u I. leáuy-osztály. Elnök: Lengyel Lijos ur. Juuiua hó 21. d. e. 1. fiú osztály. Elnök: Dr. Rothschild Jakab ur. Juniua hó 21. d. u.
II. leányosztály. Elnök : Dr. Tuboly Gyula ur. Junius hó 22. d. e. B) II. 6u-osztály Elnök: Dr. Rothschild Jakab ur. Junius hó 23. d. e. III. leány-osztály. Elnök: Hüiter Lajos ur. Juoius hó 23. d. u. li)
III. fiú-Osztály. Elnök: llj. Feaselboffer József ur. Juniua hó 24. d. e. V) IV. tiu-osztály. Eloök: Dr. Neumann Ede ur. Juniua hó 24. d. u. A) IV. fiu-onztály. Elnök: Hatter Lajos ur. II. igazgatói körzet- Juniua 15. d. e. Rozgonyi-utcai 11. fiu-onztály. Elnök: Lengyel Lajos ur. Junius 1G. d. e. Arany János-utcai I. leány*oszt. Elnök: Elek Lipót ur. Junius 16. d. u. Külső Teleky-nii I. leány-oszt. Elnök: Kránic János ur. Juoius 17. d. e. Rozgouyi-utcai I. leáoy-oszt. Eloök: Miltényi vándor ur. Juoius 17. d. u. Belső Teleky-uti I. fiu osztály. Eluök: Dr. Mayer Ferenc ur. Junius 18. d. e. Arany János-utcai I. fiu oszt. Elnök: Elek Lipót ur. Junius 20. d. e. Eötvös-téri L tiu-osztály. Elnök: Halva* Frigyes ur. Juniua 20. d. u. Belső Teleky-uti II. leány osz. Elnök : Simon Gábor ur. Junius
21. d. e. Rozgouyi utcai II. leány-oszt. Eloök: Simon Gábor ur. Junius 21. d. e. Belső Teleki-uti II. fiu-oaztály. Eluök: Halvajc Frigyes ur. Juoius 22. d. e. KüIbő Teleky-uti III. leáoy-oszt. Elnök: Vécaey Zsigmond ur. Junius 23. d. e. ltozgonyi-utcai III leány-oazt Elnök : Kránic Jáoos ur. Juoiua 23. d. u. Eötvös-téri III fiúosztály. Elnök: Kránic Jáoos ur. Junius 24. d. e. Belső Teleky-uti IV. leácy-oazt. Elnök: Vécsey Zsigmond ur. Juuius 25. d. e. Eötvös-téri IV. fiu-osztály. Elnök: Dr. Neumann Ede ur. HL igazgatói kör-zet. Junius 18. d. e.. IV. fiu-osztály. Eloök: Szedlmajer László ur. Juoius 20. d. e. VII. ker. L fiu-osztály. Eluök: Szedlmajer László ur. Junius 20. d. u. VI. ker. I. fiu-osztály. Elnök: Szedlmajer László ur. Junius 21. ti: e. VL ker. L leány-oazt. Elnök: Mihálec Józsel ur. Junius 21. d. e. VII. ker. I. leány-oszt. Elnök: Mihálec József ur. Juniua 22. d. 0. II. leány-oaztíly. Elnök: Mihálec József ur. Juniua 23. d. e. II. fiu-osztály. Elnök : Szedlmajer László ur. Juniua 23. d. u. III—IV. leány-osztály. Elnök: Mihálec József ur. Juniua 24. d. e. I1L fiu-osz-tály. Elnök: Szedlmajer László ur. Mindhárom körzetbeo a leáoy-növendékeinek női kézi-munka kiállítása pedig az osztály-vizsga napján aaját osztály helyiségében lesz. Junius 27-én magánvizsgálatok. Juuius 29-én halaadó Istentisztelet és at értesítők kiosztása. A vizsgálatok d. e, 8 és d. u. 2 órakor kezdődnek pontosan.
A körzeti igazgatók.
Felső keresk. iskola: I. osztály. Junius 21 én hittan, keresk. ismeretek, francia, német. Junius 22-én történet, földrajz, mennyiségtan, ker. számtan. Juniua 23-án magyar, fizika, ker. levelezés. II. osztály.
JaniuB 2l-én jogi és közg. ismeretek, ker. számtan, mennyiségtan, vegytan, árismeret Juuius 22-én hittan, könyvvitel, magyar francia. Junius .23-án német, történet, ker. levelezés, földrajz. III. osztály. Juniua 27. és 28. szóbeli érettségi vizsgálatok. Izr. elemi iskola: Juoiua 18-án kézimunka kiállítás. Junius 19-én 1. fiu- éa leányosztály. Junius 20-án II. fiu- és leányosztály. Junius 24-án III. fiu- és leányoszlály. JunioB 26-án IV. fiu- éa leányosztály. Junius 29-én 8 órakor istentisztelet. Az osztály vizsgálatok a felső ker. iskolában d. e. 8. az elemi iskolában 9 órakor kezdődnek. Az elemi leányiskola vizsgálatai a leányiskola, az elemi fipiakola vizsgálatai a fiúiskola nagytermében, a felső kereskedelmi iskola L és II. osztályának vízsgálstai az illető oaztályokban tartatnak mei;. A nyilvános vizsgálatokra l L t. szülőket éa tanügybarátokat tisztelettel meghívja az igazgatóság.
— Intézeti tornaverseny. A nagykanizsai rk. főgimnázium folyó bó 12 én d. u. 3 órakor a katonai gyakorlótéren tartja ez évi lornaversenyét következő programmal: \'I. Kelvonulás. (Hymnus éneklése.) II. Szabadgyakorlatok. III. Szerton.azás. IV. Versenyek. V. Játék. VI. Guta. VII. Füleslapda mérkőzés. VIII. Oszlopokba állás. (Szózat éneklése.) IX. Elvonulás. A szülőket és érdeklődőket tisztelettel meghívja az igazgatóság.
— Rohits-Sauerbrnan fürdó. Az idény megnyitásra, május 15-ére érkezett vendégek még teljes működésben találták Robit* Sauerbruno fürdőt újításának kialakulásában, melylyel ezen hatalmasan feljődő gyógyhely vendégeit meglepi. Az uj gyógyintézet, .Kaiserbad", mely szakkörökben mint legnagyobb alkotás tekintetik, e szenibeu már belső berendezésében ia a befejezéshez közeledik éa még junios hó folytáo átadatik a közhasználatnak. A meguyitás uagy ünnepségek között fog végbemenői. Az idei látogatáa ismét élénkebb, mint az előbbi években, annak bizonysága, bogy kitűnő gyógyBreje a rohitsi-forráaoknak az emésztési és légzési szervek, máj, lép, vese stb. krónikus megbetegedéseioél folyton tágabb körökbe hatol. Hogy az átmeneti személyforgalom feltűnően emelkedőben van, főkép annak Lulajdonitbató, bogy Robita-Sauerbrunu most vasúttal kényelmeaen 6i olcsón elérhető és különösen a pünkösdi ünnepeket számos kiránduló használta fel ezeo gyönyörű gyógyhely látogatására. Az időjárás tartósan Bzép éa száraz.
— Legújabb belügyminiszteri rendelet. jelent meg valamennyi vármegyei és városi törvéoyhatósághoz, melylyel elrendeli, hogy a cséplőgépek körül gyakran előforduló sérülések, az első segély késedelem nélkül való nyujtfaatáaa céljából, mindén cséplőgép üzeménél egy kifogástalanul záródó kemény fából készült mentöszekréoyt, különféle kötszerekkel és anyagokkal felazerelve, készenlétben tartaaaaoak. Ilyen cséplőgépekhez szükséges legújabb mentőszekrények szigorúan a magy. kir. belügymiuiazteri körrendeletnek megíelően berendezve és kiállítva Polgár Sándor orvosi műszer-, és kötszergyárosnál Budapesten, V1L, Er-zsébet-körut 50. sz. darabonként 50 koronáért megrendelhetők. (Árjegyzéket a cég bérmentve küld.) Fenti-cégnél minden egyéb kötszerek, betegápolási tárgyak, saját gyártmányú sérvkőtök, öaszes guminíáruk atb. stb. legjutányoaabban beszerezhetők.
— Jól szerkesztett napilap! Egyetlen kis sapilapuuk a .Nagykanizsai Friaa Újság\' fölapja szerdai számában irt a mult pénteki Deutscb-féle tárgyalásról. A dologban az az érdekes, hogy cikk bevezetői részébeo meg vagyon irva, hogy Deutsch Miksa öcscsét megfojtotta. Lehet, hogy a melléklap .megcáfolja\' a ,főlap" kérdését, igy tehát csak azt jegyezzük meg, hogy valóban csodálatot .hogy e főlapnál sokkal jobban szerkesztett más krajcáros nem képes a N. K. F. U.-ot kiszorítani. f
— Déli vasat. A déli vasní buila-pest—pragerhofi vonalán I. évi jnnins hó 16-től kezdve a 238. sz. gyorstehervonat Nagykanizsától Balaton-8it.-Györgyig II. éa HL oszt. kocsikbao személyeket továbbít és ennek folytán Récéén, Komárvároaoa éa Zala Szt-Jakabon is meg fog állani. Nevezett vonat Nagykanizsáról este 7 óra 6 perckor indul és Balaton-Szt.-Györgyre este 8 óra 44 perckor érkezik.
— Az állami polgári fln- és leány-Iskola növendékei ia sikerült ünnepséget tartottak. Az ünnepi beszédet Németh Mihály UrtotU. Sauermann Mihály tanár vezetéBealattálló énekkar hazafias dalokat énekelt.
— A magyar-amerikai hajójárat
A Fiúméból induló hajók pompás berendezését, az ellátás és az utasokkal való bánásmód jóságát bizonyitja az a nyilatkozat, amelyet az .Ultonia\' hajón ntazó kivándorlók a következőképen állítottak ki: .Nyilatkozat. Mi alólirottak ezennel kijelentjük, hogy a Chief steward Mr. Green valamint Wilson ur az Ultonia személyszállító hajó harmadik osztályig főpincére éa az ő vezetése folytán a harmadik osztályú kiszolgáló személyzet, utazásunk alatt tett kiszolgálásukért teljes és őszinte megelégedésünket minden tekiotetben kiérdemelték. Ezen aláírást és nyilatkozatot szívesen megadjuk. Az Atlanti öceáooo, az .Ultonia" hajón 1904. rnájua bó I9-én." Ezt az elismerő nyilatkozat 200 aláírással ellátva érkezett be a Központi Monetjegyiroda igazgatóságához. Fiúméból legközelebb, junios 14\'éo ismét az Ultonia, junius 28-án pedig a Slavonia indul New-Yorkba. A jegy árábau bent foglaltatik két napi ellátás már Fiúméban és teljes ellátás a hajón. Díjtalan felvilágosítást ad és előjegyzéseket elfogad a Központi Menetjegyiroda képviselője: Melcer Soma Székei-fehérvárt.
— JótékonycMa illmnsorsjáték. Mint elöió években, ezidéu is, nagy jötékonycéiu államsorajáték rendeztetik. Ezeu sorsjáték tiszta nyereményében ö Felségének folyó évi május 20-án Budapesten kelt If. elhat, értelmébeo következő iótékonycélu intézmények részesed nek: Egy-egy tized részben: 1. A va-gyoutalau áilaoii tisztviselők özvegyei és árvái részére szolgáló alap. 2. A József főherceg Szanatórium*Egyesület. 2. A Lorantffy Zsuzsaoua jótékony nőegylet. 4. A körösi szegényház. 5. A vakok menedékháza. G A temesvári délvidéki lehérkereszt gyermekvédő egyesület; egy-egy huszad részben. 7. A háromszákme-gyei Erzsébet*árvalány nevelő-intézet. 8. A szegedi kiadedóvó és jótékooy nőegylet. 9. Az egyetemek kórház-egylete. 10. A biharmegyei nagyváradi nőegylet 11. A huoyadmegyei dévai közkórház. 12. A szombathelyi Fehér-Kereazt egyeaűlet.
13. A lévai nőegylet Stefánia árvabáza.
14. A budapesti VI. kerületi terézvárosi általános közjótékonysági egyesület. A játékterv oagyoo kedvező esélyekkel kecsegtet, a föuyeremény 160,000 korona. Az összes nyeremények összege 365,000 korona kéazpéuzben. Sorsjegyek á 4 kor. kaphatók, valamennyi posta-, adó-, vám-és sóbivatalnál, vasúti állomásokon, do-hánytőzadékben és váltóűzlelekben. A húzás már junías hó 30-áu történik.
TÖRVÉNYSZÉK.
Esküdtszék! második ói harmadik nap.
A szerelem és gyűlölet bűnösei.
Az egyik még gyerekember, 21 éves, megakarta ölni kedvesét, a máaik mér emberkorban lévő legény, agyonlőtte mostohaanyját. Mindkettőnek tettét szenvedély vezérelte, de mindegyiknek szenvedélye a másikénak ellentéte. A Bzerelem féltéa és a gyűlölet volt e két szenvedély, amely a szombaton és hétfőn esküdt-bíróságunk két vádlottját űzte szomorú sorsára.
Büki József volt a szombati nap vádlottja. Bűne: hogy mult év november havának 29-én kedvesére pisztolyából háromazor rálőtt. Erkölcsileg nagyon azomoru Büki esete. Beleazeret egy félvilági hölgybe. Szerelőjéoek kartirsnóje azzal ingerli, hogy kedveséi más is szereti és a fiatal legény balga szerelemféltéaből kiakarja oltani kedvese életét. A leány különös véletlen folytán a haláltól megmenekszik, a legény pedig szándékos emberölés kísérletének vádja miatt kerül az eakűdtek elé: Vádlott nem tagad, semmit. .Tisztességes életre szólítottam fel Rozit; feleségül akartam venni, de nem akart jő lenni, tehát az életét akartam elvenni." így vallott bírái előtt. A tanuk vallomása, a szakértők nyilatkozatai mind bűnösségére vallanak. Az esküdtekhez a következő kérdéseket intézték: BBoös-e vádlott abban, bogy Büki Rozáliára, avégből, hogy életétől megfoszsza, rálőtt, csakhogy ez vádlott akaratén kivflli oknál fogva be nem következett, mert a Bértett 22 nap alatt sebeiből felgyógyult, igen, vagy nem ? Ez volt a főkérdéa. A többi kérdések a hirtelen felindulásra és az öntudatlan állapotra vonatkoztak.
Az esküdtek a főkérdéare igennel, a többire nemmel válaszoltak, amire a kir. törvényszék Büki Józsefet 2 évi börtönbüntetésre ítélte.
Nagyobb volt a bűne ifj. Vajda Mihály balaton-magyaródi lakósaak. A gyűlölet.
amely őt vezette tettében, kíméletlenebb volt áldozatával szemben, mint a szerelem féltés. A véletlen Bzerencse nem játazott közben az ö bűntetténél, ö ölt. Előadása szerint mostohája id. Vajda Mthályné rosszul bánt vele, ellenezte nősülését, mert félt, hogy uj asezony jöjjön a házhoz. Emiatt elakart távozni ifj. Vajda atyjának házától, összepakolta mindenét és a korcsmába ment. Este magához vette fegyverét és mostoháját ágya szélén, amint éppen estéli imáját mondta, az ablskoo át agyonlőtte. Az apa fiát dologtalan korhelyoek mondja a bíróság előtt, akit mostohaanyja 3 éves kora 6ti nevelt és jól bánt vele. A többi tan .a inkább a vádlott terhére vallottak. Az ügyész vádlottat szándékos emberölés bűntettében kéri bünöanek kimondani, a védő a réazegaég által okozott öntudatlan állapot miatt felmentést kér. A törvényazék által megszerkesztett kérdések egyike a szándékos, de nem előre megfontolt szándékú emberöléa bűntettére, a többiek az önkívületi é6 öntudatlan állapotra vonatkoztak. Az esküdtek verdiktje bűnösnek mondta ki vádlottat. Ennek alapján a törvényszék ifj. Vajda Mihályt 8 évi fegyházra ítélte.
KskQdts-cék! negyedik nap.
Horváth Juda László és társai bdnpere.
Az utolsó esküdtszéki tárgyalás alkalmával Horváth Juda László és társai állottak két rendbeli rablás miatt az esküdtbíróság elölt. Mind a négy vádlott vérbeli kiak&DÍZHai legény. A két legfiatalabb még alig pelybedzö állu tapasztalatlan legény és már is rabló. Másodrendű vádlott a nyomozásnál ismeretes . magas alak. Sebforradáaos arca éa nyaka mutatják nyugtalan vérét, egyébként azonban egészen meglört, a tárgyalás menete, különösen védőjének beszédo alkalmával többszö.1 airvafakadt. Egyedül Juda a megrögzött gonosztevő; hosszan lecsügö rendezetlen lekete bajuszával. Ugy beszél mint egy szónok, vádlott társainak beszédjébe folyton bele akar szólani, ezért az ügyész ioditványára a teremből eltávolítják. A tárgyalásra kiküldött munkatársunk egyébként a következőket írja:
A bíróság megalakulása.
Reggel nyolc órakor alakult meg az esküdtbíróság. A törvényazék részéről dr. Kias István törvényszéki bíró, mint elnök vezetése alatt jelen voltHk dr. Nensíedler Antal és dr. Knorr Kálmán, mint szavazó bírák, Fülkéi József, mint jegyzőkönyvvezető. A vádhatóságot dr. Orosdy Lajos kir. ügyész képviselte. Elsőrendű vádlott védője Oroazváry Gyula, másodrendűé dr. Bród Tivadar, harmadrendűé dr. Fried Ödön ügyvédek, negyedrendűé pedig Malek László ügyvédjelölt volt. Az esküdtbiróságot kiegészítette a kisorsolt 12 rendes és 2 pótesküdt. Mint orvosszakértők jelen voltak dr. Szigethy Károly és dr. Rátz Kálmán orvosok.
Az első vádlott.
Horváth Juda Lászlót vezeti be a Bzuronyos börtönőr elsőnek, a zsúfolt tárgyalási terembe. Büszkén lép a vádlottak helyére, a kiakanizaai Rinaldó és az elnöknek ama felazólitására, hogy adja elő a tényállást, gyoraan hadart azavakkal beszél. Gödörházi biztatott engem, hogy raboljuk el Franz embereitől a pénzt. Én vonakodtam, de a rablás napján Gödörházi pálinkával lerészegitett s igy rábírt, bogy szavait megfogadjam. Bementünk Kanizsára. Ott Gödörházi a Báráuy korcamábao ismét megitatott és előre küldött, hogy lessem meg a pénzt hozó embereket. El íb mentem, de még akkor nem jöttek. Visszamentem tehát a korcsolya-pályához, ahol Gödörházi várt rám. Hat óra íelé a lesbe állított Horéayi gyufát gyújtott éa jelezte, hogy jön a pénz Csakugyan igy volt. Mikor a két ember odaért, én több ütésael Talán Rémuszt leterítettem és a pénzzel elszaladtunk. Másnap Gödörházi hozzánk hozta a pénzt és én azt a rendőrségre be is akartam hozni, de nem mertem. Róka erdős kirablására aézve azt moadja, hogy Róka őt három társával együtt köszöntésükre szidalmazta, .Raubachütz\'-öknek nevezte, mire 6 a löldre teritette és hogy pnakáját használni ne tudja, azt elvette tőle, miközben társai az erdőst lefogták.
A második vádlott.
Gödörházi Izidor, amagaaabbikat, vezették ezatán a terembe. Ő a valóságot megközelítőleg adja elő a tényállást Juda mondta neki, hogy miért loigozik a korcsolya, téren, mikor ő jo ) ügyet is tud s számára, ahol hamarosan kereshet
50 frtot és elmondta neki Juda a tervét, ö ráállt. A rablás napján egy igaszeget és egy hatlövetű revolvert vett magához Jada és eljöttek be Kanizsára. Jnda a napszámost fogja leütni, neki a pénztárossal kell elbánnia. Bejöttek Kanizsára és sétáltak egyet. Jött ezután a két ember, Juda a napszámost fejbe ütötte, 6 azonbao csak véletlenül oekifutott a pénztárosnak. Judának az az állítása, / miatha ó részeg lett volna, oem igaz. Szembe állítják azután őt Judával 6b mindezeket a szemébe mondja oeki. Juda a dühöBségtől nem tudja szavát fékezni és folyton közbe akar szólani, az elnök azonban rendre inti.
A másik köt vádlott.
Hököm János é» Gozdáű Boldizsár következtek ezután. Őket Juds kicsalta a homokkomáromi hegyre, ahol jól ettek, ittak és másnap kora reggel elmentek a mantai bükkerdőbe. Juda azt mondta nekik útközben, meglátom legények vagytok-e? Találkoztak Róka erdőórrel. Juda szóba állt vele, az azonban orvvadászoknak nevezte őket, mire Juda a földre teperte, ők a vállát és mellét leszorilották és Juda a fegyvert éB tarisznyát az erdőőrlől elvette, ezután elszaladtak. Mielőtt az erdőórrel nem találkoztak, nem tudták, hogy Juda el akarja attól venni a fegyverét.
A vádlottak kihallgatása után a törvényszék 10 tanút és a szakértőket hallgatta meg, kik részint Judának előzetes tervezéséről, későbbi dicaekvéséről adtak felvilágosítást, réazint pedig a sértetteken ejtett aebesülésről és Horváth Juda László elmebeli állapotáról nyilatkoztak. Mindnyájan a vádlottakra nézve terbelően vallottak. Az eluök ezatáo\\a tárgyalást d. u. 3 óráig felfüggesztette.\'
A délutáni ülés.
Három órakor délután az érdekes bünper tárgyalása folytatódott. A törvényszék a kérdéseket állapítja meg előzőleg, azokat két csoportra osztva és a csoportokon belül mindegyik vádlottra külön vonatkozva szövegezi meg. A vádbeszéd következett ezutáo. Vádló felemliti, hogy az erdőőr, Krátkyné éa Franz embereinek kiraboltatása gyors egymásutánbau történtek. A városban a kedélyek nagyon izgatottak voltak az időtájt, mert a rablás legjobban veszélyezteti a társadalom közbiztonságát, minthogy ez ugy az élet, mint a vagyon elleni támadást foglalja magában. Ezutáo sorba előadja előazör az erdős kiraboltaiását, majd a Franz-féle esetet. A vadászó Juds elhatározta, bogy fegyvert szerez, de ehhez táraak kellettek neki, akiket jó étellel és borral csakhamar kerített is. Mind a három tettestárs, mert egyiknek a tevékenysége kiegészíti a másikét. A Franz esetre tér át ezután. Az ártatlau Horényit a hős Rinaldó ártatlaanl akarta bajba keverni. Ez az eset ugyanaz, mint az erdőőr esete, csakhogy ennél salyos testisértés is követtetett el. Kéri végűi az esküdteket, bogy a társadalmi rend helyreállítási végett mondjanak marasztaló ítéletet.
A védők.
Oroszváry Gyula a vádló Bzavait igyek-Bzik cáfolni. Az erdőben történt eset nem volt rablás. Fegyvertelenfii mentek vádlottak. Edvi Illés munkájából idéz, helyet, mely azt mondja, hogy az nem rablás feltétlenül, ahol erőszak alkalmaz-tatik és valakit ingóságaitól megfosztanak. Bród dr.: Beismeri ö is, hogy védence bűnös. Bár szokatlan ilyet hallani a védői székről, ő mégis megteszi azt, raak arra kéri az esküdteket, hogy védencét a sulyoe testisértés elkövetésénél ne mondja ki tetteatársoak, bár a törvény ez iránt általánosságban szól, értelme azonban nem olyan, mint amilyennek az ügyész mondta. Fried dr.: A vádló félreverte a harangot a Franz-féle eset miatt, ez a hangulatkeltés at ő védencének sorsára végzetes lehet, pedig ez az eset nem függ össze amazzal. Védence sem össze nem beszélt a\' rablásra, aem a fegyvert el nem vette, annál kevésbé akarhatta eltulajdonítás céljából elvenni. Hogy bűnt kövessünk el, annak indokának kell lenni, ez az a védeacéaél nincs meg, mert\' semmi anyagi haszna nem volt tettéből. A felmentését kéri. Malek László beszél a falu legényeinek virluBkodásáról, egyéb érvei körülbelül megegyeznek az előtte Bzilóéval. Az űgyéez válasza és a védők vlazonválasza után az esküdtek visszavonultak tanácskozás végett. Határozatuk meghozatala atán pedig a törvényszék hozta meg ítéletét, amely szerint Horváth Juda Lászlót 14 évi fegyházra, Gödörháti Izidort 6 évi fegyházra, Hököm Jánost
Folytatás a mellékleten.
XUI1. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
M O LL- FÉLE
C«*k akKor valódiak. ha mindegyik dobon Moll A. védjegyét éí
al&tráaát tüntotl fol. A Moll A.-féli Seldllljperek Úrtól gy6jyhati.ii a legmakacsabb nyomor- és ai-tiatbiatalaiak, gyomorgörcs is cjomorhÍT, röpíti székrekedés, májbintalom vér tolulta, aranyár éa a legknltabOxSbb lil betegségek ellen, o jeles házisz\'ernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara agy lopoeséUlt eredeti doboznak 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
55öaa5 ^^^
Njo:i.ai,,ii |(j. \\V:,j,ii:s Jfcef kOn> tnyomdájálian Nagykanizsán*
Pósta- él távírda
Kégl hírneves kéufürdö Horvátországinál!
Vaíuli állomás

a Zagoríai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
VegyclemexYe Prof. Dr. Lndwlg ndr. Unicaos által 18M
58 fok Celsiai meleg forrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hitása ran izom é« isOlet rheams, iiölet betegségek, gyolladásos 6s csooUörési önxehnsódások, köszvény, neoralgikui bántalmak, mint ischias stb. n5i bsjok, bír- és tilkoi betegségek, idQlt rosebsjok, hólyagharot, górrélykór, angolkór, ólom é- higany mérce-s éioknél stb. stb.
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, máj, gyomor- ét bólbsjoknál, aranyérnél, »tb.
Villanyosság- — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel. Höflyi vlzvueték, Hldvgvlz kúrák wbanynysl Koeipp szerint, egész éves it nyitva
Idény tartam május l-tól október l-ig. — Pompás nagy park, terjedelmet Oltetvé-nyek, izép kiráaduláiok. — Állandó ienekm, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. — Zene- é« táncestélyek stb.
A varazsd-topücai állomáion naponta társaskocsi tárj* a vendégeket.
Külön fogatok it rendelkezésre állanak, do ezek odaállitása előbb * fürdő intó-xőségnél megrendelendő.
Orvosi tudakoxódásokat a ÍQrdóorvos Dr. LONGHINO A ad.
JPro/ipcktiisokut Át bro$ctmrákat ingyen éjt bérmentve küld. "WU
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG.
Slavoaiában.
Idény: május—október.
(Téli kúrák október—április hónapokban.) "sa
Ásvány- és iszapfürdő
A ea. kir. szab. déli vasút állomása. — Közvetlen ósszekGttotés Budapest és Bécscsel.
Vastartalmú forrás és iszapfürdők. L^í
filrdök. Sikeres gyógyhalással bir az összes női bajoknál, vérszegénységnél. köwvény cíu/oí bintalnuiknál. Kényelmesen borendezett fangó-osztály. begÖngyölésok a kitQnő gyógyhatású daruvári ásvinylszappaJ, melylyel különösen idült ciCUOs ét köwvényei hántalmaknál, valamint idült női bajoknál lextudátoknál) fényes eredmény élhető el. Az újonnan épült és kényelmesen berendezett lakószobák, úgyszintén az ugyancsak most épült olvasóterem, a „János\'\'-fürdőkkeI és a íangó-osztilylyaJ zárt és fűthető folyosó által vannak összekötve. M4r a római idők öl* hires, jóbatásu fílrdö, a slavoniai középhegység gyönyörű völgyében fekszik, erdős magaslatoktól övezve. A fürdők £\\ lakosztályok egy remek árnyékot sétány közepén fekszenek. Acetylén-vilá^ilis, zenekar, bwn.tennlu, tekej>ilya, iiacmulaKij:»»k, kölcsönkönyvtár. Gyönyörű kirinduláiok a történetileg nevezetet. ttijképileg pomplt \'környékbe. Fölsége* sétik, melyek leginkább nyugalmat é* Udfllé&t kct«Ö viro*laknak allalmawk. Étkezés * tOrdöizállodában havonta: I. osztály 80 korona. II. osztály ŐO korona. Előzékeny kiszolgálás. Katonatiiztek, állami és vasúti tisztviselők kedvezményben részegülnek. Az el3- és utó-idényben tetemes árengedmények. Kürdöorvo*: dr. Fischer Simon, azonkívül a városban még két orvoi működik — Prospektussal és felvilágositással készségesen szolgál a
Daruvári fflrdöfaérlet igazgatósága.
M OLL-.FÉ LE_I
m

Csak akkor valódi,
ba mindegyik üreg MOIJ. A. védjegyét WntMi lel A. Mail- felirata inoxattal van ilrva. A Mell-fél,
téa-htrazeaz noveaeteaen mint fáldaloaioaillapiu fcadirzsiléil aiar kouvi-cy, * ,»f«50l«« ««r4b köveuteaméoyeinél legiimerowaobb népiaer. - Ejy éatzatt aredetl Bvag ára l kar. 90 tll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb médiser aiorint kéuitek gyermek éa bolgy szappan > Ur ikazarl ápoléaira lyeraikak a fdaittak részér,.
Art darabonklat — 40 <11. öt darab — I kar. 80 tll. _Hlciaa darab gyermek-szappan Hall A. védjígyével ,an ellátva
F « s I é t k fi 1 d éT: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitd által,
Bécs: Tochlanbeo 9. ai. Vidéki megrendelések naponu posUatinvét mellett.teljeiittetoek. A raktárakban ttssik halároiottan MOLL A. aláírásával ím védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rogenfeld Adolf Fial.
3ö00oö5aaaaaiaaa^aaoajS
2143 tk. 904. ,
Árverési hirdetmény.
A nagykaniisai kir. tsiék, mint telekkönyvi hatóság kízhirró tesii. liogy » nagykanizsai szent FerencrendO zárda végrohajtatónak Plandor László a nője (twlinek Anna kiskanizsai lakós végrehajtást szenvedettek elleni 17 k. 30 lill. hátralékos eddigi. 10 k. 30 fillér ezuttali árverés kérelmi s a még felmerolendó költségek iránti végrehajtási ogyében a nagykanizsai kir. tszék területéhez tartozó s a nagykanizsai 102:\' szlkvben t 31 Ili hrsz. alatt Gödinek Anna férj l\'lander Lászlóné tulajdonául felveti cserfó pusztai szólló és szántólöld 3S8 korona l»w-értékben, — a nagykanizsai $118. sz. tkvben + 7I\'24 hrsz. alatl Faics János s neje Miilei ItoibSla tulajdonául felvott hidegkuti szántóföld 1^9 korona becsértékben. — a nagykanizsa 1371 sz. J tkíben t 7635 firsz alatt Marion Fe- \' renc (ués Varga Katival) tulajdonául felvett kiskanizsai ház, udvar é.s kert 1334 korona beraértékben, — ós a nagykanizsai 8119. sz. tkvben t 90SC a lirsz. alatt Kulák Ferenc s nejo Drailcr Juli tulajdonául fölvett cigányberki száulófold 4 4 korona becsériékben 1904 évi julius hó 1. napjának
délelőtt 10 órakor ezen Ikvi hatóságnál Oroszváry flynla felperosi llgyvéd vagy helyettese közlien-jöttével meglartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár x fentebb kitelt becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10\'/.-át készpénzben vagy óvadékképes papirbau a kikoldött kezéhez letenni.
Nagykanizsa, a kir. törvényszék miut telekkönyvi hatóságnál 1904. évi márczius hó 28. napján.
ICiH.tk. 904.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. trszék mint ikvi hatóság közhírré teszi, hogy a délzalai takarékpénztár végrehajtatónak Horváth Juli Ó7.v. Polai Gynricz Józsefué úgyis mint kiskori! gyermekei Polai Juli, József, Rozália és Katalin t. gyámja, ugy Polai Gyuricz György s neje Pinlér Juii végrehajtást szenvedett elleni \'JOO kor. tóke, enuek 11102. évi január hó 17, nap-. jától járó 8" „ kamatai a lejárt kamatok 8"/0 kamatai I!) kor. GO fillér végrehaj-. tás kérelmi -20 korona 30 fillér, árverés kérelmi s a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási llgyében a nagykanizsai kir. tvszék területéhez tartozó. .% a nagykanizsai f>74ü sz tkvben t 8249\'b. hrsz. alatt kiskorú Polai Juli, József, liozália és Katalin tulajdonául felvett kín-kanizsai ház és udvar 1200 kor. becs-érlékben; — a nagykanizsai 53G2. sz. tkvben 60G3a. hrsz. alatt Pintér Juli tulajdonául felvett szántóföld és rét a szokoldomhi dolóben 235 kor. becsértékben
1904. évi június hó 28 napján délelőtt 10 órakor
eion tkvi hatóság hivatalos helyiségében Simon Gábor Ogyvéd közbeujöttével nyilvános bírói árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10"|.-át készpénzben vagy óvadékképes papirbau a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsa, a kir. törvényszék miut \' telekkönyvi hatóságnál 1904. évi márczius hó 26. napján.
6701101 betegeknek I 3S
Mindazoknak, kik a gyomor meghutése, vagy túlterhelése, rossz, nehezen emészthető, nagyon meleg, vagy hideg ételek élvezető által, vagy rendetlen életmód következtében gyomorbetegséget, mint
Gyomorhurut, gyomorgörcs. Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkásodást kaptak, ajáulutik
egy kitűnő háiiszert, melynek kitQnő batása m*r évek óta ki vas pröbálva. Ez a
Hufoerl- llllrioli\' föle növénybor.
IEzen növénybor kltOnÖ, gyógyhatásúnak találl fOvekből, jó bprral van készltvo és 1 erősíti, élotro^keltl az ember emésztő szervezetét — A növénybor megakadályozza az emésztési zavarokat és előmozdítja az ogészségos vér ujjáképződését |
A növényliort idejekorán használva, gyomorbetegségek ntyg a csirájukban elfőj-Útnak. Symptomák mint: Főfájás, felböfóges, gyomuréijés, fclfuvó\\lá*. rosszullét hányással, melyek chroniku* (idős gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak néhányszori ivás után.
** ennek kellemetlen következményei, mint siorulás, kólika, sziv-
OüChíCNCUCb dobogás, álmatlanság, valamint vértolulás a májban, *pében é* a nag/ Zsiger-étbe\'n (Arnny-ér bánulmak) a növénybor által gyorsan mcgszdntctneV. A növénybor megszUntcti az cmészthellenséget és könnyű székelés által eltávolíttatnak a gyomorból és belekig! alkalmatlan részek.
Sovány, halovány kinézés vérszegénység, elerőtlenedés,
legtöbbször a rossz emésztét következményei, hiányos vérképződé* és a máj beteges állapotáé. c.tvágyhiánynál, ideges bágyaduág és tossz kedélyhangulal, továbbá főfájások, álmatlan éjjelek következtében ily egyének lassan egészau elpusztulnak. PT Növénybor az elgyöngült életerőnek uj lüktetést ad. Növénybor fokozz* az étvágyat, *x
emésztést és táplálkozást előmozdítja, elösegiti az anyagcserét, gyorsltja a vérképzödést, megnyugtatja a feldúlt Idegeket és életkedvet szerez. Számtalan elismerés és hálanyilvá-nitás igjuoíják ezt.
Növénybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, Ujudvari, Kh-Komlzomi, Csákányi, Nctncs-VIdf, Tapsonyi, Böhönyeí, Nagy-Bajon>l, Kelső-Segesdi, Csurgói, Berzenczei, Góial, Légrádl, Alsó-Domborui, Kotorii, Mura-CsL»yl, Rátkai, Podtureni, Szelniczai, Alsó-l.endvaJ, Pákai. Baksai, Novai, Baki, Pölöskel, Pacsai, Alsö-Kajki, Nagy R*d*i, Kéíhelyi, Marczalii. Kaposvári, Nagy-Atádi, Taráayi, Virjei, SL-Georgeni, Kalinovaei, Novigradi, Kaproncai, Perlaki, Csáktornyái. Varazsdi stb. gyógytárakban és faszerüzletekbeo, és az outrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógytárak 3 és több üveg növénybor rendelésnél eredeti árak mellett kdldik szét mindenüvé * monarchiában.
Utánzásoktól óvatiü. "M
Kérjenek csakis
Hubert Ullrich\' féle növényborí.
Magyar Országos Központi Takarékpénztár
BUDAPESTEN, Deák Ferencz-utcza 7. szám engedélyez a legkedvezőbb feltételek mellett törlesztésBs jelzálogkölcsönöket földbirtokokra
a kimutatott féldadé vagy a sziuhelyen foganatmilott becslés alapjáo.
—T maiitmájtUn > teltkköajii tiioail h tilmltri Hrlolii Hkfailtll ililUi tuloltB^Ó,
A legkisebb eogtdélyeibelö klloaia 2000 koroaa Dréga ktloilaík konverlállalnak aloiébbakra
BárnilaemQ kérdések a fenti címhez In\'ézre, gyors elintézést nyer.
XXIV-lk magyar királyi
JÓTÉKONYCZÉLU ÁLLAMSORS JÁTÉK
melynek remélietS tlaaU jöiedelme kOzbaaznn és jótékony czélokra Ing fordiltatni Eien sorsjátéknak 76SI nyereménye van 365,000 koroaa 6s,ze(tbcn kéaspénzben.
FŐKXEREméfíT im,
1 főnyeremény \' s
i
2 nyeremény i
60.000 kor
20,0 0 .
10,000 .
5,000 .
s.000 .
1,000 .
20 nyoremény A
W . .
ioo . 1000 6500
600 kor. 100 . 60 . 20 . ✓ 10 ,
Húzás visszavonhatatlanul 1904. junius 30-án.
Wr Egy sorsjegy ára négy korona.
Sorsjegyek kaphatók\' « tnagy. kir. lottójövedéki igazgatóságnál Budapesten (Vámpalota), valamennyi posta-, adó-, vám- éa só-hivatalnál, az összes vasúti állomásokon a a legtöbb doháoytózídébeu éa váltó-Ozletben.
Magy. kir. LoHójövedéki igazgatóság.
HAGYKAWIZSA, 1904. június hó 18-án^
25-ik szám
XLIII. évfolyanir

K/tnzcftsi f\'r:
Kevs* cvr«* • 1? Jw - jj|| Víl ívrr • • • k"r — h
Jü»rr 2 k..r í... litJ.
Kgyt* *xáiu 20 II.I.
hikoeté
b Ji .>Al.0M pftílHorliaii 14.ni:»«\'"l\',«,,r
13. * nundvii i«»TM.I.Í ,ü btt hviltterbcn.
wni normikfiit lill\'Tft »•\'«"«•
l.c». ffI.
A Ip-p srellfoal illotfí min-
den köxlnméuy a ft>lc?ős </.erkegxtö nevére, ht. anyagi rí*r.t illető kft/* leményk jn-dig r kiadó neróre cimxctieo Nn^ykiuiUxara bír-meinro hi.\'AzVuidnk.
K^rnii-iiiftli-ii lovi jpk\' nem íojfad. lutnak ci.
Kexirtüok vinx/.uiiem k tlldotiiok
k
tlrol.*
Két citfktien. — I.
A sajtó ós közvélemény kell, hogy azonos fogalmak legyenek és ha mégsem azok, akkor kezdődik a sajtó igazi, fenséges hivatása: a közvélemény vezetése, irányítása és ellenőrzése. Már előre jelzem, hogy e cikkel a sújtó tán legigazabb feladatát teljesíti, tudniillik ellenőrzi, irányítani igyekszik azt asokszíju, de kevés velejü szörnyet, mehet az emberi gyarlóságok gyűjtő nevével a közvéleménnyel szoktunk jelölni. A tárgy nagyon időszerű; hiszen mindenki tudja. Mint az utcán és a márványasztaloknál mondják a helység tényleges, vélelmezett és ön-vélelmezett uagyjai, ,egy helybeli gonosz kereskedő rutul rászedte szegény, ártatlan konkurrenseit; megvesztegette alkalmazottaikat s igy néhány becsületes fiatalembert vitt bele a bűn fertőjébe, ekként megvásárolván üzleti titkaikat, (melyeknek nyilvánosságra jutása egyértelmű az anyagi romlással) vevőiket magához édesgette és megfosztotta őket a betevő falattól. Íme mire képes a nyereségvágy!"
És bátran hozzátehetjük a tudatlanság, az irigység és a kisvárosi emberek jellemző lustasága, hogy szivesebben fogadják el mások nézeteit, tekintet nélkül azok keletkezésének okaira, minthogy igénybe vennék lényük ama részét, melyét sajnos főleg csak a kalap viselésére használnak.
•A fiatal ,zuriO kényei ÜRyet rí\'d; ,1c tcíti ezt annyi tudományos készültséggel, bogy szí. vcseu adunk helyet cikkének, t>ar álláspontunk nem a laisacr laire, laisser aller elvére! egyezik.
Formulázzuk mindenekelőtt az esetet 6 tí\'ert az előbbi alakja a tény előadásának inkább a tény előadóit, mint -magát a tényt jellemzi s igy ha az ember ítéletet akar alkotni magának,\\az inkább a tény kezvetÓire vonatkozik:
Mi történt tehát?
Az a legegyszerűbb, legtermészetesebb, legszükségesebb dolog, amit a gazdasági életben versenynek (the competilion) neveznek. Nem ismertetem a tény jogi jellegét, arravalók ti magánosok és az államhatalom jogi tőzegei, de igen is vizsgálat alá veszem azt gazdasági okaiban és következményeiben, társadalomerkölcsi vonatkozásaiban. A iőkérdés az: történt e a társadalmi renden sérelem, illetve vótett-e valaki a becsület ellen és a cél: jogában áll-e a kérdés megoldása után a társadalomnak ítélkezni, illetve megtorlás fejében a rendbontótól azokat az erkölcsi javakat megvouui, amelyek a társadalom niiuden tagját megilletik; a mérték mindeuütt a becsület, mint egyedüli qualifikaciója a társadalmi rendbe való tartozásnak.
A sérelmes tény nem is egy, hanem két cselekmény, ha nem az akaratbéli elhatározást, hanem az okozatokat nézzük.
Mennyiben vétett tehát a győzelmes versenyző: először, amikor az üzleti titkokat, jogilag a „res sperata*-t, a nyerés lehetőségót megszerezte, másodszor, amikor azokat saját javára felhasználta. Hangsúlyozom, hogy az egész dolog természeténél fogva a gazdasági verseny kalhegóriájába tartozik ; a vevők azért vettek, mert kedvezőbb árajánlatot kaptak; az eladó azért adott a többieknél olcsóbb ár-ajánlatot, mert csakis igy köthetett
ügyletet, csakis igy nyerhetett és nyert is. Vannak, akik más véleményen vannak és azt mondják, hogy az árajánlatok megadásával, illetve a megszerzett titkok felhasználásával a társadalomgazdasági renden sérelem törtéut. Hát azokról én igen rosz véleménnyel vagyok. Azok páduai Szent Antalnál jártak iskolába, aki először mondta, hogy mumnus von parif mumnum; ami egyiknek nyeresége, az a másik vesztesége. (Milyen legyalázása a munkának 1 Hol marad a gazda>ági energia megmaradásának elve?! A nagy gazdasági küzdőtérre a forgalomba mindenki magával viszi fegyvereit, eszét a konjunktúrák kikémlelésére és a vállalkozásra, munkáját és tőkéjét a tulajdonképpeni termelésre. S a harcból mindenki annyit hoz haza, amennyit érte adott. Eszéért vállalkozói nyereséget, munkájáért munkabért, tőkéjéért tőkejáradékot. Hála az emberi észnek és munkának, odafejlődött a társadalom, hogy nem adunk egymásnak semmit sem ingyen. Mindenki azzal fizet, amije van, s ami neki kevesebbet ér; ki pénzzel, ki munkával, ki észszel. Még a koldus sem kap ajándékot; nem azért kapja a krajcárt, mert neki jól esik, hanem mert nekünk jól esik! Ezek a törvények még ebben a városban is megdönt-hetlenek, bár aránylag itt több a rosz ember, mint másutt.)
Marad a másik érv, tudniillik, hogy a gyengébbet védeni kell az erösebb ellen a gazdasági téren is. Ez egy tisztán erkölcsi elv. A gyengébb eró-minusát kiegészíteni a társadalom-erkölcs nyomatékával oz erősebb erő-plusjáig 1 Gyönyörű gondolat! (Még a gazdasági törvények is megengedik ezt a kivételt ott, aliol a tökéletesség
- A nagykanizsai .Ipar-Testület," a „nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság," a .Kotort takarékpénztár észvénytársasig " nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagykanizsai tanítói járáskör," a .nagykanizsai keresztény jótékony kanizsai izr jótékony nőegylet," „szegények tápiutézete," a .katonai hadastyánegylet." a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külválasztmányinak hivatalos lapja.
"°Ky \'íJBTENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
becsületes, vagy. .többet ad, akkor szamár, vagy kevesebbet, akkor gazember. S mivel, lévén a kereskedőnek nagyobb gyakorlata, körültekintése, szakavatottsága, magyarán esze a saját szakmájában, mint az esetleg csak alkalmi vevőnek, fenmarad jogos nyereségén felül egy kis jogtalan plus az ész számára, amit a fogyasztás még becsületes nyereségnek jóváhagyott. Tekintve tehát ezt a nem gazdasági, de becsületbe még nem vágó plust, két kereskedő közül, akik ugyanegy árut különböző áron caeteris paribus árusítanak, mindenesetre az a becsületesebb, ha a becsületben egyáltalában vannak fokozatok, aki nem gazdasági plusjától inkább eltekint, vagyis aki olcsóbban kinál.
Egymás között versenyzők, egymás becsületességét nem tudják mégbirálni. Hiszen ők is benne vannak ugyanabban az elemben és a fogyasztók érdekében szükséges verseny nem is engedi meg egymás között az őszinteséget.) Itt az^a becsületes, aki a jogrenden, az alanyi jog körén belül marad, de a valódi életben szubjektív szempontból, mint egy helybeli tekintélyes szakember szokta mondani: „az a legbecsületesebb konkurrens, aki nem létezik."
Bartha Jbvtef.
leié való fejlődés, az emberiség nagy életcélja, azt kívánja. De e kivétel csakis érdekkörök, genuszok összeütközésénél engedhető meg és ha az egyik létérdek veszélyben forog, ott a Szociálethika souverain vétójával. Soha meg nem engedhető e kivétel azonban egyes érdekkörök egyénei, egyes gazdasági alanyok között. Hol volna a struggle for life, a létérti küzdelem?! Nem volna halálos vétek, gyenge, élhetetlen existenciák kedvéért megnyomorítani az életképeset, az erősét. Igen, védeni kell a munkást a tőkés ellen, de soha egyik borkereskedőt a másik ellen. Egyes érdekköröknek nem szabad felismerni az érdekközösséget, különösen, ha termelők és különösen, ha elsőrendű szükségletek fedezését eszközlik. Ez lerombolása volna a socialoeconomiai munkamegosztásnak, akkor Darwin, Malthus, Spencer hiába éltek.) Fonák gondolat az ethikához fordnlni, mikor az- összes szálak szakadnak és belevinni azt a borkereskedésbe, ahol Engelék óta ugy is elég víz, ólomcukor, fuxin és egyéb oda nem való dolog akad.
Mi tehát a becsület a versenyben ? Semmi más, mint a méltányos ármegállapítás; (a gazdaságilag helyes értékbecslése Baját jószágunknak és atinak az idegen jószágnak, amit érte kapunk. Legyen a kereslet vagy a kínálat oldalán, az áru, a pénz, a munka, az ész sfb. A kereskedő becsületességét mindig a vevői tudják megbírálni. A kereskedő az, aki az ár megállapításnál a vevő egyéni szempontjai számára tárgyat ad. 8 ilyenkor a becsületesség az igazság feltárása, az őszinteség. Az ellenértékért vagy ellenértéket adja a kereskedő, akkor
A Zrínyi emlékszobor felavatása.
Csáktornya város és vidékének régi óhaja teljesült 12-én, \'amikor a — hajdani hós kapitányának és a nemzet halhatatlan költőjének — Gróf Zrínyi Miklósnak emelt emlékoszlopot ütmepiesen felavatta.
Az ünnepre már a kora reggeli órákban gyülekezett a közönség éa az ország távol fekvő helyeiről is érkeztek magas vendégek, hogy leróják kegyeletüket a
TÁRCA.
Az akarás szoflzmái.
Irta: Or. Harkányi Eda.*
— A .Zala! Közlöny* t4rc*ja. —
„Szép, szép — mondják olvasóim — meglehet, hogy nem az érzés irányítja tetteinket, de viszont tény, hogy a meggondolás sem vezérli cselekvésünket. Nem keressük okát. nem kiváltjuk tudományos magyarázatul, csuk egyszerűen\' megállapítjuk a léuvt: tudjuk hogy ezt tennünk, amazt pedig abbahagynunk kellene ós mégis ép megfoiditva cselekszünk."
Nyon lajta az apák, tanárok és orvosok állandó panasza is. Megmondják a gyereknek, hogy tanuljon. njext különben j-obasem lesz belőle ember és nyomorban, megvetéstől környékezve vagy pláne akasztófán (horribile dietu) pusztul el. Értésére adják a betegnek, hogy rövidesen tönkremegy, ha nem él higiénikusán, ha iszik vagy dohányzik. A iiu érti\'az érvelést; tanulás nélkül nem boldogul, ezt tutija A vizsgálat kiujai közt a bukás keserveinek közepette százszor megfogadta a szorgalmat, de azért mégsem tanul, ba rákerül a sor. A beteget a gyomorgörcs vagy .köhögés egy-egy . rohama szintén komolyan gondolkodóba ejti és fogadalmak tételéro ösztönzi, melye-ket ugy sem tart meg-----
..^f50*"\'Holnap Fírfcü. cimü könyvóböl, Alexander Bemit dr. elös«aváv»l.
Vizsgáljunk meg néhány esetet közelről: Fiatal jogász koráu kel a tanulás határozott szándékával, de ennek dacára egy óra múlva már a Városligetben csatangol. Tudta, hogy tanulnia kell és mégsem tanul.
De vájjon tényleg belátta-e a taijulás. szükséges voltát és eunek dacára nem tanult? Ítészemről azt hiszem, hogy rossz cselekedetének oka helyleleu ítélet; ál-okoskodások tévesztették/ meg és ezért hagyta abba a tanulást.
Korán reggel a könyv mellett ült, de egy véletlenül betévedt napsugár eszébe hozta, hogy tulajdonképpen mily kár ily szép időben tanulnia. Meglehet, sőt való-sziuüleg egész héten át esik majd az eső Áprilisban ritka vendég a uapsugár. Ha ma reggel elvégzi munkáját, ugy az osős napokban uuatkozui fog. Fel kell használni a kedvező alkalmat, no meg az egészségére is vigyázni kell: ilyen szép időben az egészségre is hasznos a séta. És különben is Ziöbrevágja a könyvet és esetleg a szabadban is tanul majd. Vagy más ál-okoskodás: Végiglapozza az előtte fekvő 300—400 oldalas könyvet: „Eh ily sokat ugy sem birok már vizsgáig bevágni. De feltéve, hogy tudnám is az egész könyvet, mégis megbukhatom. mert kérdez az öreg olyat is, mi nincs benn vén salabakterjében. Vigye a szösz a dolgot I Én biz csak a kompendiumot csapom be. Vagy lesz szerencsém és igy átúszom a vizsgán - mint pl. Pista, Elemér — vagy pechem lesz és akkor befagyok, bármit es bármennyit is \'tanultara légyen. Tehát csak kompendiumot tanulok. De a kompen-
diumot két nap alatt átveszem, van még három napom. A mai tehát szabad. Megyek sétálni."
A beteg sem azért iszik bort, dohányzik, eszik, mivel feltétlenül hisz tette káros hatásában. Sőt!... „Az orvos három cigarettát engedett — igy gondolkodik pl. — de hiszen nem tudja vájjon vastag, vékony, erős vagy gyenge dohányt szivok-e. Ha három erős cigarettát nem sokalt, ugy ebből a gyengéből bizton szívhatok négyet, sőt ötöt is. És különben is miért három, miért éppen nem kettő vagy egy és féli Ejnye! az egész nem egyéb, mint az orvos fontoskodása! Nem árthat, ha egygyel többet vagy kevesebbet szívok." De azért a beteg mindig egygyel többet sziv és sohasem egygyel kevesebbet. Ép oz jellemzi okoskodását.
Ha a fiuuak megmagyaráznák, hogy helytelenül okoskodik, mivel a kézikönyv ismerete nagyobb valószínűséggel biztosítja a kedvező eredményt, mint a kompendium betanulása; ha a betegnek megmagyarázzák, hogy az orvos azért határozza meg a cigaretták számát, mivel néki lehetőleg keveset szabad szivnia, sőt e cél a doháuy-zásról való leszokás: ugy talán mindketten másként cselekednének vagy pedig — más szofizraákat keresnének. Mert biz felnőtt korban nobéz a változás, jelesen ha a változás annyit tesz, mint lemondás valamely megrögzött hajlandóságról (mint lustaság, dohányzás.) De ha a fiút gyermekkorától fogva gondolkodásra szoktatom, ha folyton kénytelen megfigyelni a valóságot ós ennek értelmében cselekedni, ugy
kevésbé teszem ki a tévedésnek és csalódásnak.
Ki nem hisz a leirt önámitásban, az figyelje meg a tanulók szokásait. Némelyik pl. felteszi magában, hogy holnap reggeli után feltétlenül belekap ebbe vagy abba a tauulmányba. könyvbe, sőt ezt barátainak is elmondja. Másnap tényleg felkel. Lehetőleg lassan öltözködik. Elmegy kávéházba és elolvassa az újságot (ezt csak meg kell toqni mindennap!) még pedig a szó szoros értelmében\' elejétől végig, nem hagy el egy hirdetést sem, megnézni a meteorológiai jelentést, vízállást. No de mindennek vége szakad. Szegény fiu sóhajt, fizet és lassan, nagyou lassan ballag hazafplé Leül asztalához, cigarettára gyújt, kihegyezi plajbászát, megnézi óráját és végre belekezd a kivonat készítésébe. Csak ugy mellesleg jegyzem meg, hogy a kivonat készítés a legelterjedtebb Ön-ámítások egyike. Ha valaki, a ki már járatos bizonyos tudományszakban, mindig uj és uj könyveket olvas, annál természetes, sót szükséges, hogy gondolatait ós egyes neki tetsző elméletet feljegyezzen. De ki épen hogy csak belekap a római jog vagy belgyógyászat tanulásába és máris kivonatol, ez — nézetem szerint — lusta, nem akar tanulni ós maga-magát ámítja.
Ha ily csalást, önámitást lát az ember, ugy méltányolja a klasszikus logikus szavait, ki szerint a helytelen okoskodás, a logikai vicium, bún!
Helytelen okoskodás jó hatással is lehet, hibás itólet kedvező eredményt is okoz néha. És ez bizonyitja legjobban azt a nagy befolyást, melyet a judicium a tettre
gyakorol. Ezen elvek igazoló klasszikus példát figyeltem meg éveken át.
Ismerőseim körében A . . . hires volt túlzott szeretetéről, melylyel fia irányában viseltetett. A fiu tehetsége szerfelett mérsékelt volt, de az apai szem a gyermekkori csínyekben lángelműséget, szemtelen-ségben szellemességet, romlottságbán önállóságot látott A szülők feltétlenül hittek gyermekük kiváló voltában és ezt mindenkinek és mindenütt mesélték, addig ismételték, mig lassankint a környezet és különösen a fiu is bizott nagy hivatásában. Ennek folytán a gimnáziumban már komolyan tanult, mert hisz zseni létóro\' csak nem foghat szekundét. Az egyetemen már igen szép eredményeket ért el és ma hasznos tagja a társadalomnak.
Viszont ki ne ismerné"\'az ellenkezőre szóló gyászos példát: A tanár és környezet elhamarkodott és helytelen Ítélete normális tehetségű és józan gyermeket meggyőz butaságáról, elkedvetleníti ós végül valóban azt eredményezi, hogy az élet krízisei igazolják a szomoru jóslatokat.
Közmondások.
Az elméncség csak nyári ruha,; az igazság minden évszakban használható öltözet.
*
Az emberek mélyebben hajolnak a telt erszény, mint a telt fej előtt.
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva. "j.-.ífSM
XLIII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JUNIUS 18-ün.
költő-hadvezér iránt és hogy emlékét érdemeihez méltóan ünnepeljék. Az ország legjelesebb irodalmi társulatai képviseltették ott magukat, igy: a Magyar Tudományos Akadémia dr. Wlassics Gyula volt vallás- és közoktatásügyi miniszterrel, a Kisfaludy Társaság Bercik Árpáddal, a Petőfi Társaság Herceg Ferenc, Jakab Ödön és Pap Zoltánnal, azonkívül a Magyar Történelmi Társulat. Ott voltak továbbá a megye és a megyei irodalmi körök, a városok és az összes községek küldöttei, a megyei középiskolák és a zágrábi magyarság képviBelői. VárOBunkat VÓCBey Zsigmond polgármester képviselte.
Az ünnep a vár belsó udvarán 9 órakor misével kezdődött, melyen résztvettek az összes küldöttségek. Ezután a Zrinyi-téren megkezdődött a íolavatáB. A tanítóképző intézet növendékei elénekelték a Hymnuszt és dr. WlaBsics Gyula a Magyar Tudományos Akadémia pompás babérkoszorújának letétele után az emelvényre lépett, hogy elmondja beszédét. E remek szónoklatot a közönség elejétől végig (eszült figyelőmmel és nsgy érdeklődéssel hallgatta.
A szónok megjelenése és nagy népszerűsége erősen hozzájárult e gyönyörű, hatalmas és művészi beszéd bstásáboz, mely Zrinyi lényét egész valóságéban és hatalmasságéban tárja elénk.
E beszéd után Liszják L. kotori lelkész horvát nyelven magyarázta a népnek az ünnep jelentőségét; majd a koszorúk lerakása következelt E koszorúk közül legjobban kitűnik az Akadémia hatalmas babérkoszorúja és a zágrábi magyarok koszorúja, mely utóbbi különösen erkölcsi értéke miatt becsülendő és annak letevői hatalmas ovációban részesültek. Koszorúkat tőitek le még: a Kisfaludy Társaság, a Petőfi, Társaság, a Magyar Történelmi Társaság, Zalsvármegye közönsége, Zala-egerszeg közönsége, Nagykanizsa közönsége, a nagykanizsai Irodalmi éB Művészeti Kör, a zalaegerszegi irodalmi kör, a muraközi papság, Alsó-Muraköz közönsége, Légrád közönsége, Zrinyifalva közönsége, Csáktornya közönsége, a Csáktornyái kor. nőegylet, a csáktornyai izí. nőegylet, a csáktornyai izr. hitközség, a Csáktornyái kereskedelmi kaszinó, a Csáktornyái általános ipartestület, a csáktornyai tűzoltó egyesület, a Csáktornyái keresk. ifjak köre, a zalaegerszegi m. kir. állami főgimnázium, a nagykanizsai felső kereskedelmi iskola, a nagykanizsai kegyesrendi főgimnázium, a csáktornyai tauitóképző-iulézet ifjúsága és a csáktornyai iparos ifjak kőre.
Ezután M&rgitai József az emlékmű végrehajtó bizottsága nevében áladta azt Csáktornya város közönségének megőrzés végett, Zalavármegyének védelmébe, Drávántul való horvát testvéreinknek pedig kegyeletébe.
A szép ünnepet a Csáktornyái tanitó-képzö-intézet ifjúsága zárta be a Szózattel, melyet az ünneplő közönség is énekelt.
„Az emlékmű 8 méter magas, művészi kivitelű oszlop haraszti köböl, a tetején bronzba öntött turulmadár kiterjesztett szárnyakkal lantot és kardot lart karmai között, az oszlop alsó részén egy méter átmérőjű bronzba öntött féldombormű, Zrinyi relief-mellképe, alatta „Gróf Zrinyi Miklós a költő és hadvezér" van a kőbe vésve. Lejebb a Zrinyi-cimer, alatta bronz-szslagon: Ne bántsd a magyart I Az emlékkő hátsó oldaláo Zrínyinek nagy költői művéből a Zrinyiászból Zrínyit, mint költőt és badvezért jellemző követ-kező saját mondása van a kőbe vésve: .... híremet nemcsak keresem pennámmal, Hanem rettenetes bajvívó szablyám mali"
Válasz, melyre régen várnak.
Sohasem tudnók, hogy a paraziták léteznek, ha nem csípnének, szúrnának. A csipés és szúrás tehát az élösdieknél nem csupán életműködés, hanem a feltűnni vágyás kifolyása is. így van ez a bolhánál, poloskánál és többek között a Nagykanizsai FriBs Újság helyi mellékleténél is. Én például már évek óla egész tűrhetően éreztem magamat, anélkül, bogy olvasója lettem volna ennek a mellékletnek. Most azonban beletekintek minden reggel, mióta a melléklet üzeneteket küldöz erre mi felénk. Most felelni akarok ezekre az üzenetekre. Nem mintha a F. U. nevetséges jelzői sértenék azokat, kiket sérteni szándékoznak, de elvégre az ember idegei nincsenek vasból és megunja a folytonos lármát A dolog lényege az, hogy a melléklet cikkírója éfr-azerkesztői üzenetek rovatának vezetője az njságirás mesterségére és az újságírói tisztesség legelemibb szabályaira akarja kioktatni mindazokat, kik Nagy-
kanizsán hírlapot írnak, anélkül, bogy a mellékletnek is dolgozótársai lennének. Főképp a szükséges kvalifikáció, a tapintat, a tapasztalat és a szerénység hiányát, továbbá fiatal voltukat veti szeműkre. Az életévekre vonatkozó kifogáson kivül csupa oly hiányt, melyek valóban stréberré bélyegzik az újságírót éa teljes alappal teszik ki a jó érzésű ember megvetésének
Éu igazán zavarban vagyok ekkora — következetlenség láttára. Vagy nem is következetlenség, de vakmerőség, aőt ennél is több, sokkal több az, amit a F. U. művel. Szóvá meri tenni intelligencia és a hivatottság kérdését ó, kinek két szerkesztője, a társascég, egy alfával sem rendelkezik több kvalifikációval, mint mennyivel nálunk a szedőgyerekek rendelkeznek. Erről a tényről ugy látjuk megfeledkezett az, ki a szerkesztői üzeneteket irta és maga esett a tapintatlanság hibájába. Én szavamra állítom, bogy Krausz és Fsrkas urak nevével Bem a nemzeti, sem a világirodalom történetben eddig nem találkoztam, már pedig oly bangu bírálatokra, milyenek a F. U. gyakorol, csakis az irodalom kapacitásainak van joguk.
Mi egyébként ugy vélekedünk, hogy az újságírás bizonyítványhoz, vagy iparigazolványhoz nem kötött szabad mester-Bég és éppen nem találnék kifogásolni valónak a F. U. szerkesztőinek iskolai képesítését, ha ők a kihivó, lebecsülő hangnem mögött, melyet használtak, nem legalább is egy sub auspiciis regissel szerzett doktori oklevelet sejtetnének.
Ami a tapintatot és speciális esetekben a tárgyismeretet illeti, jobb lesz, ba a F. U. hallgat erről. Tapintatos voltunkoak nagy bizonyítéka mindaz, amit e helyen felhozhatnánk, de elhallgatunk azért, mert a /.slai Közlöny nívója nem engedi meg, hogy azok tárgyalásába bocsájtkoz-zunk. Tárgyismeret tekintetében pedig meguyugtatbatjuk a mellékletet, bogy bizonyára ő és akik barsgusznak ránk, azért fújnak lávát, mert ludják, bogy mindaz, amit irunk igaz, kétségbeejtően igaz az utolsó betűig. Én lám nem adom vissza a trompfot és nem kifogásolom a F. U. tárgyismeretét, mert nincs módomban, hogy a londoni ágyukról és az amerikai bivalyteayé8zté8ről szóló „lapzártakor" közölt szenzációknak alaposságáról, vagy alaptalanságáról meggyőződjem.
Azt hiszem, mióta a márciusi ifjak megcsinálták negyvennyolcat és mióta Íróink, művészeink legnagyobb része ifjú emberekből kerül ki, azóta ismét helyre van állítva az ifjúság hitele és a mienkhez hasonló esetben ebbe csak az köt bele, ki más hibát nem talál abban, kit minden-ároo kicsinyíteni akar. Igaz, hogy a fiatal emberek bolood rajongásukkal miudeu szép és jó iránt sok galibái csinállak már, de hát nekik még nincsenek százféle lekötelezettségeik, melyek őket megalkuvásra tanítanák, sem nyomdájuk, melynek üzleti érdekei hírlapírói tevékenységüket irányithatná. Ha tán kormányozni a fiatalságnak nincs is joga, vagy nem célszerű, hogy hatalomra kerüljön, de igenis joga van kritikát gyakorolni, joga van ahhoz, hogy a jelen eseményeibe befolyjon, ezáltal iráuyitva, azabva meg az ő világának, a jövőnek határait. Kétségtelen, hogy ifjú ember nem rendelkezik annyi tapasztalattal, mint az öregek, da annál inkább bővelkedik tudomáuyos készültségben. Ha ez a tudás elméleti is nagy réBzt, az öregek tapasztalatával párosulva mindenesetre szép és egészséges harmóniát alkothat Egyébként, hogy ezek a fiatal emberek hogyan dolgoznak, ezt a kérdést mindeoki inkább bolygathatja, mint a Nagykanizsai Friss Újság melléklete, melynek majdnem összes addig volt szerkesztői voltak már például a Zalai Közlöny szolgálatában ia, do míg a F. U.-nál élénk üzleti érzékkel Bzer-kesztotték a lapot, addig nálunk nagyon alárendelt volt a szerepkörük és egyik sem jutott el a nikkiráaig.
Végül még egyeL A F. U. eoha nem exisztált személyekhez intézett üzenetei-beo nem éppen lovagiasan, mondhatom orvul támad. Én megsokaltam a lármát és nyíltan felelek. A F. U. önmagához és az én válaszom nyíltsága a Zalai Közlöny irányához méltó. Tehettem volna, hogy ily hátulról jövő, komikus támadásokra se a magam, Be mások nevében ne reagáljak. De — mint mondtam, — a F. U. kirohanásait oly nevetségesen szemérmetleneknek találtam, bogy a válasz szinte kikívánkozott belőlem. Elvégre azokat az urakat, kik egyébként kijelentették, hogy a F. U. Unalmáért felelnek, fal kellett világosítani, hogy lapot szedni, vagy szerkeszteni nem mindegy.
S\'Ujtt Samu.
HÍREK.
Nyilt levél
BabOchay Uyörpj ügyvéd, városi képvlaels, Nagykanizsa varos volt polgármesteréhez I
Mélyen tisztelt városi képviselő Ur!
A legnagyobb örömmel vette tudomásul Nagykanizsa városintelligcnciája, hogy tekintetességed, mint városunk régi patrícius családjának egyik derék képviselője kőztünk vimló friss egészségben újra letelepedett.
Akár veszi szerénytelenségnek. akár nem, én a magam részéről lelkem sugallatát követve üdvözlöm városunk falai között és kötelességszerűen bün-bánólag arra kérem — amit sokan éreznek, de nem mernek kimondani
— hogy amit mint volt polgármesterünk ellen vétkeztünk, bocsássa meg nékünk — volt elleneseinek — s,élünkre állva, érintkezzék velünk. Adjon tanácsot, hogy — e várost az Ön szülő városát, — mely Önnel szemben oly nagy hálátlanságot követett el, — hogyan lehetne ,a végromlástól megmenteni?
Mi volt reformpártiak, Babócliay Györgyöt soha sem bántottuk, sót elismertük kiváló tulajdonságait — csak rendszerét tartottuk helytelennek. Most belátjuk, hogy a mai rendszer ezerszerte rosszabb. Ez a pazarlás, a nemtörődömség, a parádé rendszere
— s a személyes piszkálódásoké a mai. Mi Babócliay Györgynek, az embernek nem adtunk olyan okot a haragra, hogy teljesen elkerüljön bennünket, csak arra van oka és\' joga, hogy bennünket városi képviselőket okozzon éa korholjon a mai rendszer
— bár akaratlan — létrehozásáért. Ami azóta városunkban történt — és nem történt, azért igen is felelősséggel tartozunk s azért korholást érdemiünk 1
Mert sajnos tekintetes képviselő Ur! az idő bebizonyította, hogy Önnek volt igaza. A legnagyobb szomorúsággal tapasztaltuk, hogy városunk az Ön polgármestereskedésének megszűnte óta hátra felé megy mint a rák. Előbb csak stagnált. Tudják ezt jól azok az urak is akik az Ön idejében Önt támogatták (most pedig a parádé
— rendszert támogatják) — épugy valamint elismerjük mi is, akik az Ön rendszerét támadtuk s végül tudják azok is, akik látszólag Önt támogatták, de a választásnál — becsapták.
Nincs mandátumom mindezen urak nevében beszélni, de ismerem a^r-közvéleményt — amely utou útfélen megnyilatkozik.
De hát errare humánum est — s mi is beismerjük, hogy pecc&tur extra et muros! íntra Önnek is voltak hibái, nekünk is, de azért Önnek nincs oka teljesen visszavonulni. Ön születésénél, vagyonánál, tehetségénél fogva hivatva van arra, hogy szerepeljen városunk közügyeiben, hogy törődjék városunk Ön által oly alaposan ismert közügyeivel, foglalkozzék a város érdekében közállapotainkkal, hisz Ön — velünk együtt — érdekelt fél — álljon mellénk és ne hagyjuk ezen szerencsétlen várost azon a lejtőn, amelyre a mai rendszer folytán került — lefelé haladni. Férfias dolog egy hibát belátni, de férfiasabb azt jóvá tenni akarni. Vegyen példát báró Bánffy Dezsőről, mert meggyőződésem, hogy a közügynek tenne szolgálatot, ha békejobbját felénk nyújtva, szilárd elhatározással és vasakarattal beállana munkatársnak a városi képviselők közé.
Isten hozza II
Vagyok mindig igaz tisztelője:
I>r. Bxabó Zsigmond v&roti képviselő.
Helyt adtunk lapunk igen t barátja
levelének, mert mindig azt hirdettük,
hogy közvéleményt a sajtó csak ugy
teremthet, ba nem puszián hivatásos
újságírók tolmácsolják a közvéleményt, hanem ba a közönség számottevő tényelői is a sajtó utján birdetik véleményüket. E vélemények közreadásában azonban nem zárkózik el lapunk a cikkírók uéze-(ével ellentétes nézetektől sem.
— Halálozások. Fájdalmas visszhangot ébresztett a város közönségének lelkében Deák Pétemé szül. Asztalos Irma. a vároBi rendőrfőkapitány fiatal Bzép feleségének eihuoyta rövid ezeuvedés után. Elvált az élettől az a neroeaszivű urnő, aki a művészet iránti fogékonyságánál és széleskörű műveltségénél fogva ismerhette mindazt, ami az életben szép és nemes. Merevgörcs következtében a beteg aaz-szouy két és fél napi szenvedés után meghalt, mély gyászba borítva anyját, férjét, gyermekeit és testvéreit. A közönséget pedig elfogja a bánat a sírhantok láttára, melyek ngy korán sirba dőlt asszony holttestét fedik. A társas életben az elhunyt urnő tevékenyen vett részt. A ker. jótékony nőegylet benne buzgó tagot, a korcsolya-ogylet pedig elnökét vesztene el. A gyász, mely a Deák családot\'* borítja, meleg részvétre indiija a nagyközönséget is és a család köuy-záporával ölelkezik a közönség fájó részvéte. A család a köve-kező gyászjelentést adta ki: Deák Péter rendőrfőkapitány a saját ugy gyermekei, Zoltán, Lajos, Endre és Gedeon, valamint anyósa özv. Asztalos Jánosné és a kiterjedt rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jeleuti felejthetetlen neje, édes anya, leánya és rokonnak, Deák Pélerné úrnőnek szül. AbzUIos Irma 1904. évi junius hó 18 án regge i \'/s4 órakor rövid szenvedés után, életének 27-ik, boldog házasságának 8-ik évében történt gyászos elhunytát. A szeretett hitves hűlt teteme f. hó 14-én délután 5 órakor fog Arany János-utca 12. az. gyászházban a róm. katb. hitvallás szertartásai szerint beszei.-leltetni s a holybeli róm. kath. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent miso áldozat f. hó 15-éo dél-elöllt 10 órakor fog a szt. Ferencrendiek helybeli plébánia templomában a mindenhatónak bemutáltatni. Nagykanizsa, 1904. évi juuius hó 13 án. Áldás és béke hamvaira I
A temetés f. bó 14-én délután ö órakor nagy gyászpompa kifejtésével ment végbe. A gyészház udvarán a Szinészkör dalárdájának bUB éneke zengett. Óriási közönség állt az utcákon bástyaként. A gyászgyülekezetben láttuk a 48-ik gyalogezred és a 20-ik honvédgyalogezred tiszti küldöttségét, a törvényszéki birákat teljes számban Tóth László kir. táblabíró elnökkel, Vécney Zsigmond polgármestert a tanácscsal éa a város tisztviselőivel, a rendőrség összes tisztviselőit számos rendőrrel, Horváth György főgimnáziumi igazgatót, Dr. Neumann Ede főrabbit, az írod. és Művészeti Kör igazgató tanácsát, a ker. jót. és az izr. jótékony nőegylet küldöttségét és társadalmunk számos jeleseit.
Menetközben a tűzoltók zenekara gyász-inilulókat játszott. A koporsó a kikelet összes virágaival el volt boritvB. Koszorút helyeztek a ravatalra: Tisztelet jeléül
— N. K. tűzoltóság tisztikara. Utolsó ntadra — Kostyákék. Utolsó üdvözlet
— özv. Tináglné. őszinte részvéttel — Dr. Bencik család. Tisztelete jeléül — Fabick család. Isten veled — Máriánna és Kata. Utolsó üdvözlet — Paula és Szalz. Iteik Gyula. Felejthetetlen elnökének — Nagykanizsai korcsolyázó egylet. Részvéte jeléül — Pál\'ffy család. Benső részvétük jeléül — Jerfiy Adolf és családja. Tiszteletűk jeléül — Frauz Lajoa és Károly. Kegyelete jeléül — Városi rendőrség őrszemélyzete. A cs. és kir. Ferdinánd főhorceg 48. gyalogezred tisztikara. Isten veled — Irén éa Anti. Forrón azeretett nővérünknek — Fivérei Szeretett tagtársnőjüknek — A keresztény nőegylet választmánya. Isten veled a viszontlátásra — Anyád. Péter, Zoltán. Lajos, Endre és Gedeon. Részvétük jeléül — A tiszttársak. Szeretve a síron tul is — Marid. A tisztelet jeléül — Dr. D.ck József éa neje. Részvéte jeléül
— Bogenrieder család és néhány felirat nélküli koszorú. Mikor a gyászmenet a temetőhöz ért, még tikkasztón sütött a nap az égen és a korán letört élet már nyugodni tért a hűs anyaföldbe.
Hacker Mayer f. bó 15-éu életének 83-ik évében elhunyt. Tegnap délután temették az izr. vallás szertartásai szerint. Nagyszámú rokonság gyászolja.
Taudor Ferenc ügyvéd, Nagykanizsa város volt főjegyzője f. hó 14-én ö6 éves koréban Budapesten elhunyt. A holttestet hazahozták és f. hó 17.-én temették nagy részvéttel. Az elhunyt testvérbátyja volt
Tandor Ottó műegyetemi tanárnak és Kuhár Ferencné, szül. Tandor Anna úrasszonynak.
— A zalaegerszegi ügyvédi kamara köréből. A zalaegerszegi ügyvédi kamara 1904. évi juniua bó 19-én délelőtt 10 órakor Zalaegerszegen, a kamara hivatalos helyiségében rendkívüli közgyűlést lart. A közgyűlés egyedüli tárgya: azon törvényjavaslat, melyet a Budapesten 1904. évi április bó 17-én tartott országos ügyvédi kamarai értekezlet az „Országos ügyvédi gyám- éa nyugdij-intézet" felállítására vonatkozólag elfogadott.
Változások az ügyvédjelöltek névjegyzékébon : dr: Nsgy István ügyvédjelölt, ki a BŰmegi kir. járásbíróságnál. Varjas Lajos ügyvédjelölt, ki Rónai Mihály len-gyeltótii ügyvéd mellett, dr. Kanzter Antal ügyvédjelölt, ki dr. Mayor Ignác maicalii ügyvéd mellett, Biró Sándor Ogyvédjelőll, ki dr. Arvay László zalaegerszegi ügyvéd mellett, Balázs Zsigmond ügyvédjelölt, ki dr. Schwsrtz Adolf nugykanizaai ügyvéd mellett, Tuboly Jenő ügyvédjelölt, ki dr. Keresztury József zalaegerszegi ügyvéd mellett vannak joggyakorlaton, az ügyvédjelöltek lajstromába felvétettek, dr. Nicsovics Sándor ügyvédjelölt pedig dr. Ritzingor János lengyel-tólii ügyvéd irodájába lépeti ál joggyakorlatra.
— Szünidei gyermektelep a Balaton pariján. A Budapesti Szünidei Gyermektelep-Egyesület végrehajló bizottságé elhatározta, hogy Lellén telket vásárol és a gróf Jankovich László rés/érőt ajándékozott telekrész felhasználásával uj telepet létesít, amelyet a megboldogult királyné emlékére Erzsébet Szünidei Ggyermektelepnek nevez el. Az egyesület elnöksége a kabinetiroda utján mér kérel mezle is ő felségénél az erre vouatkozó engedély megadását. Az építkezéseket még áz év nyarán megkezdik; megelőzőleg a Vörös kereszt egyesület vezetőségével érintkezésbe fog lépni az egyesület, minthogy az uj tv] -p létesítését ugy tervezik, hogy háború idején kórháznak Itgyeu használható.
— Uj hírlapiról asztalt helyeznek el, egyik laptársunk értesülése szerint, a városháza gyűléstermében. Ez az intézkedés régi óhaja mér a laptudósitőknak. így tehát természetes, hogy ez intézkedés a hírlapírók körében tetszéssel találkozott.
— Esküvő. Muráoyi János somogy-bálványosi ev. ref. lelkész, aki nemrégiben városunkban lelkészkedett, nőül vette Sándor Elek kBazthelyi lakós leányát, Karoliot
— Juda a polgármesteri hivatalban.
A tizennégy évre elitélt Horváth Juds Lászlót a minap börtönörök kisérték a polgármesteri hivatalba. Kihágási ügyben kellett vallania. Az utcán nagy népcsódület volt Juda láttára.
— Uj gazdasági tudósító. A földművelésügyi miniszter Lisztuer Antal kis-görböi lakóst zalavármegyei zalaszenlgróti járásra nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bizta meg.
— Agyoncsapta a villám. Pacsán a legutóbbi vihar alkalmából a villám Gyurs Csicsa nevű parasztot agyoncsapta.
— Tornavizsga. F. hó 12-én volt a főgimnáziumi ifjúság toroavízsgája s katonaréten, Gruber József tornatanár vezetése alatt. A precíz gyakorlatokat, nagy közönség nézte végig. A nyertesek a kővetkezők: Póznamászásban győztesek leltek: I. A) osztályból Sótonyi János, I. B) osztályból Mészáros Pál, II. A) osztályból Sauermaim Béla, II. B) osztályból Sincer Sándor, IIL OBztályból Yucskics Imre, IV. osztálynól Antal Sándor, V. osztályból Horváth József, VI. osztályból Kovács Boldizsár. 60 m. síkfutásban:
I. A) osztályból Sótonyi Jánoa éa Zaubory István, I. B) osztályból Perényi Andor,
II. A) osztályból Lucu József és Mihoci Rudolf, IL B) osztályból Scheich János. _80 m. futásban első: III. osztályból
Hotvátb József. 100 m. síkfutásban elsők: IV. osztályból Berger Simon, V. osztályból Horváth József, VI. osztályból Viola György. VII. osztályból Wentzely Sándor és Fischer Gyula. Sulydobásban elsők:
IV. osztályból Antal Sándor (710 cm.)
V. osztályból Horváth József (780 cm.)
VI. osztályból Csányi Jánoa (850 cm.)
VII. osztályból Ratbmano Béla (853 cm.) Magas ugrásbau elsők: IV. osztálybél Berger Simon és Grünfeld Elek (holto.) (127 cm.) V. osztályból Horváth JózsbI (132 cm.) \\I. osztályból Molnár István (137 cm.) VH. osztályból Stefics Mihály (152 cm ) Füleslabda mérkőzés az V. és VI. őszt. kombinált csapata és a VII. oszt csapata között. Eredmény 1:0 a VII. oszt. javára Szertornázásban kitünlek: Berényi György VIII o. t, Friedlánder Richárd ÜL o. t, Jakobi Antal V. o. t.,
XLI11 ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904 JUNIUS 18 ín.
Kottnig JáDOB, Fischer Gyula VII. 0. t. a nyújtón; Krausz Károly I. a) 0. t„
Gyula, Scheicb Jáoosll. b) o. („ Fiánkéi pll Káotz Jenő III. o. t. a karfán.
Á nagykanizsai állami polgári leány-Í8kola felsőbb osztályainak tornavizsgája I hó 16 án d. u. 5-7 órakor a po gán iskolai tornateremben ízámos és előkelő közönség jelenlétében folyt le. Az orea-niéuy, melyei Farkas Vito.lor.at.nrnö növendékeivel produkálj. „áSát dicséri és a jelenlévők általános elismerését vívta ki.
_ Vizsgálatok sorrendje a nagykanizsai rém. kath. főgimnáziumban, 1\'103/4 lanév végén. Jun.ua 16. CBÜlőr-
x_VIJ. oa\'l- vallástan. Junius 17.
péntek 1. A) oszt. macyar ny., latin ny. I m 0^71. számtan. II. 13) oszt. magyar ny., latin ny. W- osít- számtan, földrajz. juom, 18. szombat II. A) oszt. magyar ny.,
larmny IV. o»2t. természetrajz, mennyiségtan. V. oszt. magyar ny., latin ny., német ny. VII. oszt. magyar ny., latin ny., görög uy. Junius 20. hétfő I. A) oszt. föidrajz,\' természetrajz. I. I!) oszt. természetrajz, földrajz. III. oszt. magyar uy., latin ny. VI. oszt. történelem, magyar ny., görögpótló irod. Junius 21. kedd II. A) oszt. földrajz, természetrajz. II. 13) oszt. természetrajz, földrajz. IV. oszt. latin ny., német ny. V. oszt. görög ny., történelem, gSrőí.\'jiólló irodtíjtinius 22. szerda I. A) oszt. számtan, ríj?, geometria. 1. B) OBZt. magyar ny., latin ny. VI. oszt. latin ny., német ny, görög uy. VII. oszt. fizika, mennyiségtan. Judíuh 23. cslllőrlök II. A) oszt.\'számtan. III. oszt. német ny., történelem. V. oszt. meonyiségtan, lerméazet-r.íjz. VII. oszt. történelem, német ny., görögpótló iroil. Junius 24. péntek II. IS) o-zl. számtan. IV. oszt. magyar ny., történelem. VI oszt. lermészelrajz. mennyiségtan. Junius 29. szerda .Te Deum/ Az év ünnepélyes bezárása. Jutalmak kiosztása. Bizonyítvány kiosztás.
— A polgári leányiskola mjzklálll-ttiaa. C-Otörtökön és pénteken volt a helybeli állami polgári leányiskola növen-dékeinek rajzkiállilása az intézet rajztermében, mely egészen megtelt a kiállított müvekkel. Ketlőezerháromszáz rajz éa festmény dicséri a növendékek é» a raj/tanárné Lukács Erzsébet azorgalmát. A kiállítás igen sikerültnek mondható.
-- Interpellációk. A legutóbbi városi közgyűlésen Blau Oltó két interpellációt nyújtott be. A Principális kanálison lévő Fraoz-féle zsilip agyében, most — az interpelláló szerint — ennek tudható be, bogy a szomszédos elsőrendű rétek értéktelenné váltak. Erélyesen tiltakozott az ellen, hogy egy ember százakat tehessen tönkre. Orvoslást kért. Vécsey Zsigmond polgármester kijelentette, hogy a vízhasználat joga és annak feltételei törvényeken alapulnak, melynek betartására kellő gondot fordít. F. é. julius 1 az a terminus, mikor a vállalkozó a víz rendes lefolyását biztosító munkálatokat elvégezni köteles. — A közkutakra nézve pediR kijelentette, hogy azok elkészítésére már legközelebb pályázat lesz kiírva.
— Az elveszett gyermek i Ezelőtt három évvel történt, hogy Rothganz Samu könyvügynök Osikár nevQ tizenkét éves, fia, helyben lakó Bzüleiaek lakásáról egy napon nyomtalanul eltűnt. A fiút a szülők kérésére a rendőrség köröztette, de nem került kézre. A szülők az elveszeit gyermek ről azt hitték, hogy meghalt. Nagy volt tehát meglepetésük, midőn e héten egyszerre beállított gúnyában az elveszettnek hitt Oszkár. Egész közömbösen mesélte szüleinek, hogy midőn Nagykanizsáról elment Varazedra vándorúit, ahol boltos inasnak szegődött be. Majd visszajött Berzeocére, ahol gazdasági inas\'lett. \'Ezt megunva jött haza szülei lakására.
— Agyonlőtt vadorzó. Letenyéről Írják, hngy Tolmács zalamepyei községben 6 hó 12-én agyonlőve találták sz ottani erdőben Póka István válfőldi lakóst. ki vadászati tilalom áthágásáért már többször büntetve volt. Itt azt hiszik, hogy Póka Istvánt vadorzó társai lőtték le. A csendőrség a letteseket nyomozza.
— Esküdtek összeírása már megkezdődött. Akik erre képesítéssel rendelkeznek, jelentkezhetnek a polgármesteri hivatalban, ahol az összeírás folyik.
— Eltűnt száz koronás. Weisz Zsigmond helybeli lakó»n»k szekrényéből egy száz koronás eltűnt Valószínűleg ellopták. A rendőrség nyomozza a tettest.
— Mentó kocsin szállitolták be vasárnap esta Gáspár Apollóniái a városi közkórházba. A Király-utcábao szolgált. Egyik házbelivel összeszólalkozott, aki összerugdalta. Goda Lipót dr.-t városi orvost hívták először a súlyosan sérüllhöz.
. rjjo^,mérges áldozatai lettek loth Mihály 65 éveB légrádi gazda-
ember éB ennek négy csalidtagja. A megejtett nyomozás adatai szerint > gombát az elhalt Tóth István Bzedte éa elhalt\' Tóth Katalin fózte meg — Ugyanezen családnak közös háztartásban élő tagjai közül Niz anya és egy nagykorú fia, bér szintén ettek a mérges gombából, s bár szintén tuíy.os betegek voltak, de jeleuleg már a bajon tul vannak. Bűncselekmény tényálladéka megállapitbaló nem volt.
— Eljegyzés. Woltinger Ferenc nagykanizsai lakós éB házbirtokos eljegyezte özv. Kilik Béláné szül. Kozma Mária úrnőt
— Iparos-tanoncaink munUklálll-táaa. Műit vBsáruap volt a helybeli iparOBtanoncok rajz- éa munkakiállitása az áll. polgári iskola rajztermében. Általában éa az egyea iparágak azerint is nagy ügyességet láttuuk kBzdő iparosaink munkáinál, a miket a célból kiküldött szakbizottságok bírállak éa jutalmaztak mes kisebb nagyobb jutalmakkal és elismerő levelekkel. A kiállításnál általálian nagyobb haladáat tapasztalhattunk a többi évekéhez képest.
— Orvosi körökben már rég ismert ténv, bngy « .Ferenc József kwsrüvíz" valamennyi hasonló vizet, tartós hashajló hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adaghan is tetemesen felülmúlja Kérjünk határozottan Ferenc József keaerüvízet.
— N&ptombola. A szokásos aiki-r jegyében zsjlott le a népkonyha javára rendezett néptombola. A sorsolásnál az elnöki lisztet Vidor Samuné uroő töltölte be. A néptombola nyereményeinek nyer-tesei a kővetkezők: I-só ny. 6 p. ezüst evőeszköz Durinyi Unác cipészsegéd, 11-ik ny. várrógép WiudÍBCh György mészáros-tanonc, 111-ik ny. ozüst óra lánccal Deulsch Lajos cs. éa kir. tizedes, IV-ik ny. porc.-készlet 6 személyre Hanzsalics József tanuló, V-ik ny. 1 vég vá«on Orbán Lajos asztalos, Vl-ik ny. konyha-edények I\'íeifer Sándor bőr kereskedősegéd VlI-ik ny. női óra lánccal Stern József kereskedő, VM-ik ny. ébresztőóra Balogh István szabó, IX-ik ny. fiókos Bzekrény Schindlbergcr Mihály kovács, X-ik oy. kávékészlet 6 személyre Mosznyák György vasúti kazánkovács.
— Az ötödik kávéház ügye már jóváhagyatott, a iev tehát megtörténhetik, hogy nemsokára öt kávéház áll a közönség rendelkezésére. Sok embernek a véleménye az volt, hogy a meglevőket kell fejleszteni éa modernebbé tenni. A mi véleményünk is oz volt. így tehát szívesen megemlítjük, hogy az Otthon kávéház berendezése és szokásai javultak. A kávéház uj uovet — .Erzsébet kávéház" — kapott. Az újságolvasó közön* Bégnek sok lap áll rendelkezésére.
— Ylvő-eatély leBz e hó huszonötödikén Lovas Gyula fővárosi, jelenleg Nagykanizsán időző vívómester vezetésével. Az estély színhelye a .Polgári Egylet\' nagyterme. Az estély iránt sportkőrőkbeu nagy a7. érdeklődés.
— Évzliró vizsga. A helybeli tanonciskolában az évzáró vizsgát f. hő 26-án délután 3 órakor tartják meg.
— Éhező iskolás gyermekek — Széplló egyesület. E hír címében e három összefüggéstelen Bzőt a jótékonyság kapcsolja egybe. Ugyanis a sétatéren holnap vasárnap hangverseny lesz ezek javára. Nem kevesebb, miot két zenekar fog játa/ani és közreműködik ott Kövessy Albert színtársulatának több elsőrangú tagja is. Szépség verseoy is lesz. Belépődíj felnőtteknek 40 fillér, gyermekeknek 20 fillér.
— Értesítés. A helybeli községi iparos-\'tanoociskoléban a f. évi nyilvános évzáró
vizsgálatok kővetkező sorrendben tartatnak: Junius 19-én d. e. 9 órakor a B) I. osztályban. Junius 20-án d. u. 5 órakor a III. osztályban. Junius 21-én d. u. 5 órakor az A) II. osztályban. Junius 22-én d. u. 5 órakor a B) II. osztályban. Juoiua 23 án d u. 5 órakor az A) I. osztályban. Junius 24-én d. n. & órakor a B) Elők. osztályban. Junius 25-én d. u 6 órakor a C) Elők. osztályban. Junius 26 án d. e. 9 órakor az A) Eők. osztályban. Az igazgatóság.
— Nincs többé ugorka-ldény. Sőt évek óla épen a nyári hónapokban több a szenzáció, niiot bármikor. Ilál még ha háború is folyik, mint most az oroszok és japánok közt, mely ha távol is esik tőlünk, telles érdeklődésünket leköti. Iy időben müveit és újságolvasáshoz szokott ember le nem mondhat még ideigleuesen sem a maga megszokott lapjáról. A folyó év első felének leteltével tehát nem lesz célszerűtlen felhívni t olvasóink fizyolmét a legelterjedtebb napilapra, a .Pesti Hirlap"-ra, mely ugy függetlenségével, radikális nemzeti politikájával, mint gazdag tartalmával példátlanul meg-
kedveltette és első helyre küzdötte lel magát lapjaink sorában. Vezércikkírói sorábau oly kitűnő politikusok ia vonnak, mint b. Bánffy Dozső éa Eötvös Károly a oly kiváló publicisták, mint Váznonyi Vilmos és BedeJób; tárcaírói közt Tóth Béla, aki a hirea és szellemes .Esti levelek*-et is Írja, továbbá Eötvös Károly, Holtai Jenő, Szomaházi Istváu, Murai Károly, Szabóné Nogall Janka, Lux Terka Btb. A .Ponti Hírlap" kétségtelenül a legnagyobb terjedelemben jelenik meg uapról-uapra, ugy, hogy a politikai B a szépirodalmi és mulattató közlemények kedvelői egyaránt bö anyagot találnak benne. Emellett állandó előfizetőinek — akik már járatták a lapot — karácsonyi ajándékot ia küld: a .Pesti Hírlap Naptáré"-!. Ez a díszes kiállitásu naptár, mint velüuk közlik, ezúttal .Magyar női szépségek c8arnoká*-val fogja meglepni olvasóit s a rendkívül érdekea. csarnok folytatást éa kiegészítést nyer » következő évfolyamokban. Kéri is a szerkesztőség az ország minden vidékéről és minden osztályából a feltűnően Bzép böt-gye.k — asszonyok és leányok — arcképeinek beküldését, hogy azohat hü reprodukcióban bevehesse u ,S,;épségek Ciaruoká\'-ba. Még egy más kedvezményt ia nyújt a .Pesti Hírlap" előfizetőinek. Ea S/abóué Nogáll Janka által kim nően szerkeszteti .Divat S/.alon" cimü, kéthetenkíiit megjelenő, diszes és praktikus divatlap, molyet a .Pesti Hírlap" előfizetői feláron (félévre 4, negyedévre 2 koronáért) rendelhetnek meg. Maga a .Pesti Hirlap" félévre 14, negyedévre 7 korona, de megrendelhető egy hóra is 2 kor. 40 filléren. Kívánságra mutatványszámot is küld a kiadóhivatal: Budapest, V.. Váci-kőrut 78. az.
Köszönet.
Felejthetetlen hitvesem elhunyta alkalmából, oly sokan voltak kegyeJ aek részvétükkel mély fájdalmamat enyhíteni, hogy képtelen vagyok valamennyi jóakarómnak és jó-barátomnak személyesen nagybecsű figyelmüket megköszönni. Fogadják azért mindama jóakaróim és barátaim, kik a boldogult végtisztességét b. megjelenésűkkel emelni méltóztattak, kik mély gyászomban részvéttel viseltetlek, ezúton is log-hálásabb köszönetemet.
Deák Péter.
szervezeti törvények érteimébon • fegyelmi esküdtbíróság! és felobbviteli tanácsokban részt nem vehet és így a törvényszéki birót nem pótolhatja. Emelik a jegyzői létszámot is. E célból 40 uj jegyzői álláat létesítenek, ellenben megszüntetnek 47 aljegyzői állítat. Itt tehát tulajdonképpen nem a létszám emeléséről van szó, hanem inkább előléptetésekről. Szaporítják a telekkönyvvezetók szárnál és pedig nyolccal. Ez azért szükséges, mert a miniszter a jövő évben több járásbíróságot telekkönyvi hatáskörrel fog felruházni. (.Gazd. Tudósiló.")
1 R.O DALOM
— A Magyar Könyvtár májusi sorozata fölöttébb alkalomszerű füzettel uyilik meg; n Rákóci emlékének fólujitása idejében bizonynyal miudeuki örömmel fogja olvasni a nagy fejedelem önéletírásának második részét, mely — Kajlós Imre jeles fordításában — annak az időnek történetét mondja el, melyet Rákóci a párisi udvarnál töltött, azután pedig Kons-tantinápolyba való utazásának B?omoru éti meddő viszontagságait ecseteli. Az ekkép már teljessé lett Rákóci mű érté-kos kiegészítője leaz a magyar történeti oktatásnak. Az utána következő kettős számban a ,M, K." Shakspere-kiadása folytatódik, még peoig „A velence kalmár- uj átültetésével melyet Radó Antal végzeit, a nála megszokott lelkiismeretes pontossággal és verselő virtuozitással. Végre a* utolsó füzet GerŐ Ödönnek (Viharos) két nagyértékü novelláját közli, melyek ugy a lelki élet mélyen járó annlicásáná\', mint az elbeszélő hang köny-nyedségénél fogva egyaránt kiválók. A „M. K. e főzetőkkel már a 384-dik számot éri el; a teljes jegyzéket bárkioek szivesen küldi meg a kiadóhivatal (And-rássy-ut 21.). valamint bármely hazai könyvkereskedés. Egy-egy szám ára 30 fillérr.
— Aki közállapotainkról mindig a leplezetlen igazságot akarja megtudni, olvassa a .Magyar Szó\' cimü napilapot (Budapest, Andrássy-ut 48) Előfizetési ára egy évre 28 konona. félévre 14 korona, negyedévre 7 korona, egy hónapra
2 korona 46 fillér. Egyes száma Budapesten 8 fillér, vidéken 10 fillér.
SZÍNHÁZ.
A jókedvű bohémek itt vannak közöttünk, örömére a művészetek kedvelőinek és azoknak, kik unják Kanizsa egyhangú életét. Mint régi ismerősök jöttek, bizalommal hozzánk és mi bizunk bennük. Szerdán nyílott meg előttünk először az idén az aréna kapuja, hogy két hónapig be se záruljon. Ez este a Drótoslótot adták melyhez közönséget az uj azubrett személye iránti érdeklődés vonzott. Szilassy Etel még pályája kezdetén álló színésznő, telve az ifjúság temperamentumával és az iskola fiuomságaival. Hangja bájos, tisztán csengő, játéka kecses, eleven. A többiek, kik ez este megjelentek a deszkákon, régi ismerőseink. Szivesen konstatáljuk Rózsa Sándor nagy haladását és nem hagy bennünket hidegen Kozma Pista visszatérése sem. Nagy volt a meglepetésüuk csütörtök est^. Egy meglehetősen unalmas, erőltetett menetű vígjátékba, az „ Aranyhíd"-ba ez e»te lieveBsy Guaxtika annyi elevenséget, érdekességet vitt bele, bogy ez egyszerűen bámulaton. A kisasszony előtt igazán kalapot kell emelni; tavaly óta művésznővé nőtte ki magát, a szó legkomolyabb értelmében. Makó Ayds, Almássy és Nagy Dezső azok, kik tavaly voltak, kiváló erői a társulatnak. Ugy vettük észre, hogy Almássy már leszokott túlzó testgyakorlatairól a színpadon és erőltetett gesztusairól.
TÖRVÉNYSZÉK.
— A bírák létszámának szaporítása.
Az igazeágügymiuiszter az 1904. évi költségvetésben 163 717 korooával többet kér a személyi járandóságok fedezésére. E többletre a megokolás szerint azért van szükség, mert az Ítélőtáblai címmel és jelleggel felruházott bírák létszámában 13 bírónak nyílik meg igénye az 1891. XVII t.-c. 31. §-ában körülírt tizedéves korpótlékra (fejenként Ö00 korona.) A bírói állások számát tizenkettővel gyarapítják, főleg azért, mert a törvényszékeknél alkalmazott ilbiró * bírói
Sxerkesrtőata : Dr ViUAnyl Henrik. folcICa «.erkcn«t5. Kiadó : Jfí. WaldltD Jtnset.
Kérjen mindenki
iajit Írdclííbcn
Valódi Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét
\'• csak oly rsomnKokhan, a melyek a Kneípp pilcr vídjcfjycl éi a Kath-icincr Dcvct riiellk, i* kirulje gondosan a tildcy utánzatok elfogadását.
VEGYES.
- Fényképészeti készülékek n&kedveUknek. Mindaroknak, a kik * fényképéízet, e löffron-xóbb ét mindenki által könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek, ajánljuk ax A. Moll cégnek (Bécs, Tuchlauben 9.) cs. és kir. adv. szál ti tó 1864 óta fennálló fényképészeti eszközök kQlönlegcsségck áruházit, amelynek képes árjegyzékét kívánatra szivesen küld el bérmentve
Nyilttér
Ax e rovat alatt kózlottakört nem vállal felelősséget a BzerkeiKtSség.
N EST llFÉiiSíermek.
gyomoíMepMünhoeban.Whurulban szenvedők számára. ^^ Kapható gyógyszertárak h drogueriákban. Kísérleti czélonra fél dobozok í 1 Korona. /\\ tisztelt sjűlesjnőknek probadobozpk cs röpiratok ingyen rendelkezésre állnak a HERUDANAMDORNAL féle £ föraMárban8uDAPc5T.iv. Kossuth Lajos utcza 7 sz. ♦\'VgJJ
Vese, hngyhólyae, hngydara és a kÖBZvénybnntalniak ellen, továbbá a légző én emésztési szervek hnratos bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llthlon-rorrns
SALVATOR
sikerrel reudelre lesz. HuKyhajtó hatágú T
Kellemes ízül ** | Köoojea eMlW5
Kapható fctványvizkereskedéiekben éi
gyógyszertárakban. A Salvator-iorrás igazgatósága Eperjesen
Eo föMeMő lelte
Wilhelm Ferenc gyógyszerész, cs. éa kir. u(Jv. szállító urnák N^unkirchen,
Alsó-Ausztria. Radovresit*, Csehország, u. p. Bilin.
Isniételten jó eredménynycl használtam a« On Wilhelm-féle anüsnhritikas anti-reuioatikui vértjsztitó teáját beteges állapotaimban, mint: a ni Aj. lép, szít és gyomor elzsirosodásainál, reamatikos hátgeríncbántalmaknál, gyenge emésztésnél, vértolulásnál, agynvomásnil, stb, ngy, hogy ezáltal megtakarítottam magamnak egy fordői vagy hidegrizgyógy-intézeti kúrát, amihez különben sajnos nincsenek is meg ax anyagi esxkötök, üiratásomból kifolyólag pedig hiánjxik a szOkségca idő,
Biztosítom arról, hogy a magam részéről caak kellemes köteleaségemmé teszem, hogy ezt a kitűnő Wilhelm-féle antiarth-ritikus antireumatikus vértiszti>6 teát minden ilyen bajban szenvedőnek legmelegebben ajánlom és ahol csak tehetem, föl fogom dicsérni, hogy igy önnek kitűnő találmányáért valamiképpen kimutassam hálámat és hogy a szenvedő Önolj
Kitűnő tisztelettel J\'inxeiiz JoJian P., lelkész.
Kapható Franz Wilhelm, gyógy-8zerés7, cs. és kir. udvari Gzállitó-nál Neunkircheo, Alsó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogueriákban.
1 csomag 2 kor. a raktárból. Egjr posta küldemény 15 csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyar monarchia posta állomására.
Étvágytalanság, emésztési hibák
legegyszerühben megszüntetnek a „Ro-hitschi templomíorrá*\' időszaki ivása álul. Régibb bajoknál a Styria "fórrá8 (erősebb) ajánltatik.
Nagybani raktár Magyarország részérő floff-mann József Bodapest, Báthory-utca 8.
XLLII ÉVFOLYAM.
\'ZALAI K Ö,Z L ö N Í
1904. JUNIUS 18-án.
JA ILKA SUCHARD
sarc . .
alpesi tej kakaó és czukorból alj Páratlan különlegesség. .,,
03
OO
\'OS U =
ea _ 3 u. & - S
-rs K 8 S .
nnooeaoacoaooooaooo dooop aoooaannooooooooc
Z.K.«/.. 904.
M OLL-FELE
S E I D Ll T.Z-POR I
Caak
ftkxor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. vódjogyót (ÍH aliiráaát tttntetl fol. A Kall A.-féls Seldlltz-parak tartós jyógyliatása a le*makaessbl> gyanor- i> al-teatbáatalmak, gyomorgörcs ta gyomorhór, rOgzOU székrekedés, májbántalnm, vír tsluláa, aranyér és a legkülönbözőbb ail betegségek ellen, e jeles básissernek értisedek éta mindig nagyobb elterjedést szerzett. - - Ara egy lapaosatalt eredeti doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
M OLL-FELE |
Csak akkor valódi, "Wyip\'j hoix a. ,éjj«yét
--,A. Moll* felirata énozattal van xárva. A Moii-iei*
sés-borszesz nevezetesen mint fá|dalomoslllapít6 bed5rz»5ieal szer kösxr«ny, csox és a meghűlés egyób következményeinél legismeretesebb népsxer. — Egy ónozott eredeti üveg ára I kor. 90 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legtyabb médszer szerint készítek gyermek és bfllgy szappan a bér okszerű ápolására gyerasaksk a felnőttek részére.
Ara darabooklat — 40 flll. Őt darab — I kor. 80 tll. Minden darab gyermek-szappan Mell A. védjegyével van ellátta_
F ő s z é t-k a 1 d é »: Moll A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tucblauben 9. az.
Vidéki megrendelések naponta postantánrét mellett tel|esittetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyévél ellátott készítményeket kérni. Raktár. Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fial.

aiaoaoooaoaac
SXXX3ÖÍX300000C »CC«jOCOC 500©C y----^
Régi hírneves kénfürdö Morvátorsr.wgbnn.
Vasuii állomás
Varaui-TopÜGia
Pósta- és távírda
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
YogyelemoxTe Prof. Dr. Lndnlg ndr. tanácsos által 18SH
58 fok Celsius meleg forrás, a kén isxspoak felülmúlhatatlan hatása van ixom é» ixület rheuma, ixűlet betegségek, gyulladásos és csonttörési ös-xehozódások, kösxvény, neuralgikus bántalmak, mint iscíuaa stb. női bsjok, bőr- és titkos betegségek, idült vesebsjok, hólyagharot, górvélykór, angolkór, ólom é« higany mérgezéseknél stb. stb.
1YÓKUHA, garat, gége, mell, máj, gyomor- és bélbajoknál, aranyérnél, stb.
Villanyosság. — Massage.
Gyógyintézet minden kényelemmel. Hegyi vízvezeték, Hidegvíz korák zuhsnynysl Kneipp szerint, egesz éven át nyitva
Idény tartam május 1-től október l-ig. — Pompás nsgy park, terjedelmes ültetvények, szép kirándulások. — Állandó senekar, a zágrábi kir. operaháx tagjaiból. — Zene- és táncestélyek stb.
A varazsd-topiicai állomáson naponta társaskocsi várja a vendégeket.
Külön fogatok is rendelkezésre pállanak, de ezek odaállitása előbb a fürdő inté-zoségnél megrendelendő.
Orvosi tudakoxódásokat a fürdőorvos Dr. LONOHINO A ad.
* Prospektusokat és broscliurákat Ingyen és bérmentve küld. *Wm
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG.
íxxxxxxxxxxxxx;
Idény: május—október.
<B*~ (Téli kúrák október—április hónapokban.) Ásvány- és iszapfürdő
A cs. kir. azab. déli vasút állomása. — Közvetlen összeköttetés Budapest és Bécscsel.
Vastartalmú forrás- és iszapfürdők.
fürdők. Sikeres gyógyhatással bir az összes nöi bajoknál, vérszegénységnél, köszvény ét csúzos bántalmakn&L Kényelmesen berendezett fangó-osztály, bogöngyölésok a kitűnő gyógyhatású daruvári ásványiszappal, melylyel különösen idillt csúzos és köszvényes bántalmaknál, valamint Idült női bajoknál (exsudátoknál) fényes eredmény érhető el. Az újonnan épült és kényelmesen berendezett lakószobák, úgyszintén az ugyancsak most épült olvasóterem, a „János"-f0rdökkel és a fangó-osztálylyal zárt és fűthető folyosó által vannak összekötve. Már a római idők óta híres, jóhatásu fürdő, a slavoniai középhegység gyönyörű völgyében fekszik, erdős magaslatoktól övezve. A fürdők és lakosztályok egy remek árnyékos sétány közepén fekszenek. Acetylén-világitás, zenekar, lawn-tennisz, tekepálya, táncmulatságok, kölcsönkönyvtár. Gyönyörű kirándulások a történetileg nevezetes és tájképileg pompás környékbe. Fölséges séták, melyek leginkább nyugalmát és üdülést kereső városiaknak alkalmasak. Étkezés a fürdöszállodában havonta: I, osztály 80 korona. II. osztály 60 korona. Előzékeny kiszolgálás. Katonatisztek, állami és vasúti tisztviselők kedvezményben részesülnek. Az elő- és utó-idényben tetemes árengedmények. Pűrdőorvos: dr. Fischer Simon, azonkívül a városban még két orvos működik — Prospektussal és felvilágosítással készségesen szolgál a
Daruvári fQrdöbérlet Igazgatósága.
2409./tk. 904.
Eiylttes ámrési MrAetmeny.
A nagykanizsai kir. tazék, mint ikvi hatóság közhírré teszi, hogj Kovács Róza nagykanizsai lakóit végrehajtatónak Böle Józsal gelaei lakóa végrehajtást szenvedett elleni 90 kor. lóké, 12 kor. 20 fillér végrehajtás kérelmi, 16 kor. 86 fillér árverés kérelmi, továbbá Kocsek Anna csatlakozott végrehajtató 90 kor. tőke s jár. és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében • nagykanizsai kir. törvazék területéhez tartozó, s a gelsei 499. sz. tkvben f 186/2. b. 1. hrsz. szurkolai dQlöi szántóföld és rét 183 kor. f 186/9. b. 1. hraz. szurkolai dűlői szántó és rét 291 kor. f 1366/4. a. hrsz. hegyaljai szántóföld 193 kor., a gelaei 622. sz. tkvben f 164. brsz. ház, udvar és szántóföldnek Böle Józsefet Illető \'/a része 269 kor., a gelsei 649. sz. tkvben I. 277/b, 404/b, 489/b. hraz. alatt felvett nyugoti kertaljai rét éa szántóföld, melyek \'/, részben Balog Anna, özv. Böle Istvánné, •/, részben Böle József és Károly tulajdonát képezik, az 1881. évi LX. L-c. 166. §-á értelmében egészben 320 kor. becsértékben
1904. évi augusztus hó 26. napján délelőtt II órakor
Gelse község házánál Oroazváry Gyula éa Dr. Oílop Mór felperesi ügyvédek vagy helyetteseik közbenjöltével megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog, még pedig a gelsei 499. az. tkvben 186/2. b. 1. és 186/9. b. 1. ugy a gelaei 622. sz. tkvben 164. hrsz. ingatlanok özv. Böle Istvánné, szül. Balog Anna javára 5696/84 i^t. szám alatt bekebelezett özvegyi haszonélvezeti jog épségben tartásával.
Kikiáltási ár a lentebb kitelt becsár
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10%-át készpénzben vagy óyadékképea papírban a kiküldött kezéhez leteuni.
A kir. törvazék, mint tkvi hatóság.
Nagykanizsán, 1904. évi május hó 2. napjáo.
Magyar Országos Központi Takarékpénztár |
BUDAPESTEN, Deák Ferencz-utcza 7. szám
engedélyez a legkedvezőbb fellételek mellett ®
törlesztéses jelzálogkölcsönöket földbirtokokra
a kimntatott földadó vagy a színhelyen Íogauatoíi tott becslés alapján.
IT Kólc«U:rra;clita a lelcUönjii faiul is talaalfri Mrliáit Mkksikll alakban tsalolanJó. ***
A lenkisebb eooedélyezboB kSlotüa 2000 koroaa Drága kSlo.őnök kcavírliltalnak vffl olcsóbbakra. -Ci
Bárminőmé kérdések a íentl címhez inlézrc, gyors ollntézést nyer.
SZl/ACS-i
(Felsömagyarországon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat
tartalmazó ivóforrás belső használatra. (g
Szezon: május 15-től axeptembep 30-ig. ®
FölQlmulhatatlan vérszegénység, sápkór. nöi bsiok, hátgerine- és ideg- <gj
bajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős munkásság után. raji
Fürdóorvosok : Dr. BUorer Aladár hír. fürdóorvos és Dr. Stern J, ^
Utazéa Bécsből 9 óra, északról Oderbergen át onnan 6 óra, délről 8K
Budapesten át innen szintén 6 óra. Szliácsról falragaszok minden «
w nagyobb vaauli állomáson vaonak kifüggesztve. — Kimentő föl- gt (« világosilás és profpektus utazás, lakás, árkedvezményről az első és
® „tószezonban síb. ad a fürdóigazgalóság Szllács, Zólyom-megye. ®
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvoaágot, mely as elvesztett eröt újra meghozza, Próbacsomagot s egy száz oldalas könyvet postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok, a kik érte Írnak. Ez a legbá- j mulatraméltóbb csodaorvosság, mely megmentett | ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytán nemi ; bajokban, tziíilUben, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Ez okból elhatározta az intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel együtt mindeokinek Ingyen küld. Ezzel a házior- ; vossággal a baj otthon gyógyítható, s mindazok ; a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szellemi elgyöngalésl>en,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógy*zcr közvetetlenül azokra a szer- ! vekre hat, a hol a megerősödés xiükséges csodálatos -eredménynyel gyógyítja az évek óta tartó betegségeket, öreg, fiatal egyaránt irhát State Mcdiral ínstitútnak az alant jelzett címre, a hon- i nan a csomagot rögtön elküldik. Az intézet Icg-- inkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják cl. A ptóbacsomag megmutatjo, bogy mily könnyen kigyógyíthatok ebből a rettenetes bajból otthon. Az intéz«t kivételi nem tes*. .Mindenki írhat éretto bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csomag orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogja megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medical InsUtuio, l7ElcktTon Building, Fort Wayne, Ind. Amerika.
A levelek mindig fcérmcntesítendök.
A Rlchtor-fóle
Llnlment. ggg& gom
Horoony-Paltt-Ezpollar
egy régi kipróbált háziazer, a moly már több mint 33 év óta meg-bizliatólwtfraöléslU alkalmaztat* kétzriojsíl, oáziU éa xtHttirtoH. Intés. Silányabb ntánzatok miatt >■ ■ . i boN-tsirláskoróvatoaaklo-Kyünk és csakis eredeti üvegekot dobozokban a, Jsmif vódjegygyol és a.JllcUir czéaegy-\'—1 * junk eL — 80 C.ÍÍ árban a legtöbb p kapható. Főraktár: iuiuk ,„ József gyégyazeré8znóí y Q ^ Budapesten. , { T"
" iltHllF.il isiim,
eliu. es kir. a4rari MkllW . Rudolaterit.
Nagykanizsa város tanácsa a sugáruti volt honvédlaktanyának ideiglenes gimnáziummá és társházzá leendő átalakítása végett az 1904. évi junius hó 25-ikének délelőtt xo órájára zárt ajánlati versenytárgyalást hirdet.
1. Ajánlat csak az összes munkákra tehetó.
2. Az átalakítási munkák költsége kereken 11200 kor.
3. Elkészítési idö 6 hét.
4. Bánatpénz 560 korona.
Vállalkozni óhajtók tartoznak ajánlataikat a v. iktatóban a jelzett idóre annyival is inkább beadni, mert elkésve érkezett, távirati vagy utóajánlatok nem vétetnek figyelembe.
Az írásbeli zárt ajánlatban az ajánlat és százalékban kifejezett engedmény számokkal és betűkkel kiírandó. A bánatpénznek a v. pénztárnál történt letételét igazoló nyugta az ajánlathoz csatolandó. Az ajánlatban kiteendö, hogy ajánlattevő a terveket, költségvetést, vállalati feltételeket és a helyi viszonyokat ismeri.
Fenntartatik a városnak ama joga, hogy az ajánlatok közül az engedményre való tekintet nélkül bármelyik fogad- , ható el és hogy esetleg az összes ajánlatok mellőzésével uj árlejtés tartható.
A vonatkozó műszaki iratok a v. mérnöki hi\\{atalban a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Kelt Nagykanizsán a városi tanácsnak 1904. évi junius hó 17-én tartott üléséből.
VÉCSEY
polgármester.
Njom&toll Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.


NAGYKANIZSA, 1904. juniua hó 25-én.
28-ik szám
XLIII. évfolyam.
Eiemeténl ír:
e(én ím ■ • ™ *»\'■ - 5"
í\'él érre • • • 6 í°r ~ » \' Nefj.dé.re . ■ » alL
Kgjea mám 20 Ml. hirdetése*
ÍJ, • minden további .orrrl 10 Bll
n yi ltté «l£l
uclii .orookéal 20 HIIMrt r nck fel.
nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,■ a .Kotori takarékpénztár
A lap szeltem! ré.zít Illeti minden köilcmény a felelői nerkeaití nevére, áx anyagi réaxt illető közlemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagykanizsára bérmentve iulézendSk.
Bérmentetlen levelek nem fojad-utnak el.
Kéziratok vlaazaneni küldetnek
részvénytársaság," .nagykanizsai és nőegylet,• „n.-kanizsai izr. jótékony
hetenkint
A nagy kanizsai .Ipar-Testület," a
a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a\'.nagykanizsai kisdeduevelő egyesület," a .nagykanizsai tanítói járáskor," a .nagykanizsai keresztény jótékony uóegylef szegények tápiutézete,* a .katonai hadastyánegylet." a .soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A terssMoi
— Kél cikkben. —
II.
Az első cikk a kereskedői becsülettel foglalkozott spccialiter felölelte a rideg gazdasági szempontot, mondhatni kizárólagosan. Kedvező kiinduló pontul egy konkrét eset szolgált, mely, mint általánosan ismert, a fogalom tisztázására rendkívül alkalmasnak kínálkozott. A tényt magát két részre osztottam, melyek közül, mint logikailag nyomósabbat, a célt, az okozatot tárgyaltam. Hiszen világos dolog, hogy egy már végbement egységes ténnyel szemben a logika nem az időrendi egymásutánt követeli. Az első kérdés, hogy .mi történt" 8 csak a második, .hogy hogyan történt.\' Lévén gazdasági alanyokról szó a tény fökritériuma a gazdasági jelleg, amely, mint olyan a verseny fogalmival egyezik. Ezzel kapcsolatos volt a speciális kereskedői becsület, vagyis a kereskedőnek gazdasági funkciójában való becsületességének tisztázása.
Az ember azonban erkölcsi lény is; ez már olyan lér, ahol a beesőiéiről csak abstracte csak általánosságban szóihalunk. S mivel az ethika a tények, az elért célok bírálásába csak az inditó-okokon, az eszközökön át csak közvetve bocsátkozik, most következik ama koukrét tény második részének, a verseny előzményeinek vízsgálása.
Itt már tisztán a társadalomerkölcsi szempont az irányadó; ez adja meg a gazdasági tény jellegét, ez a társadalomnak a bíráskodás jogát.
Minden ember tagja egy gazdasági kapcsolatnak; ez a muokamegosztásos gazdasági társadalom; qnalifikáció rá
minden értéktermelő foglalkozás; min-•deo ember Ugja -egy jegi egésznek, az államnak és erre fi qnalifikáció sz állampolgárság és végül minden ember tagja egy erkölcsi kapcsolatnak, az erkölcsi társadalomnak és erre qualifikáció a becsület.
A jogi szempontot mellőzöm; egyrészt oem hivatkozott\' reá. senki, másrészt maga az állam sem tartja állami funkciónak a ténynek hivatalból való megvizsgálását. A gazdasági szempontból már befejeztem a vizsgálódást olyanképpen, hogy a sérelem e téren meg nem állapitható, mert egy egészen természetes, sőt szükséges dolog történt, t. i. a verseny.
Az erkölcsi szempont csupán az inditó-okokra és az eszközökre terjedhet ki és felesleges bizonyítani, hogy ama konkrét esetben a társadalmi rend megsértése itt, de csakis itt és ezáltal törtónt. És ez esetben jogosult a társadalom a rendbontót elitélni (a társadalom oly magas erkölcsi faktor, hogy nem büntet, csak ítél; de ítélete egyértelmű a büntetéssel. A társadalom itálete olyan kidolgozásféle és az egész társadalom egy nagy .Nemzeti Kaszinó," melynek minden becsületes ember tagja.) Ez ellen az Ítélet ellen felebbezek, én a cikkíró, magához a társadalomhoz; ennél magasabb fórum nincs és ez a fórum jogosult saját ítéleteinek enyhítésére, megváltoztatására.
A társadalmi rend, mely megsértetett, ime most már helyreállott. Az Ítélet nagyon is súlyos volt; azért is büntetett, amire van illetékes, ami vétek nem is volt Elitélte magát a tényt s nem csupán eszközeit és inditó-okait, holott a tényben magában sem a rend megsértése nem volt, s
reá nézve nem az erkölcsi szempont, hanem a gazdasági az irányadó. Ez a hatáskör kiterjesztés nagyon is érthető. Mi magyarok, még nem túdjnk btcsülni a gazdasági versenyt, mert még nem éreztük annak hiányát. Bezzeg Amerikában, a kartellek hazájában, más a felfogás. Ezért helyezték ama konkrét tényt a lopással és rablással egy színvonalra, pedig az legfeljebb erkölcsi szempontból tisztességtelen.
Tehát azért, mert az ítélet méltánytalan, illetéktelen volt, logikailag bővebb tartalmo, — szállítsa le a társadalom annak időbeli hatályát. S most vizsgáljuk meg, hogy az abstract becsület megengedi-e a legfelsőbb erkölcsi lénynek, a társadalomnak, hogy a becsület ellen vétőnek életfogytiglan tartó „interdictum aquae et igni\'-jét valaha megszüntesse I? Hatalmas probléma!
A becsület az erkölcsi társadalomba való tartozás qualífikációja. Bizonyos erkölcsi tulajdonságok egysége; a jellem szűziessége Aki ellene vét, az e tényével a társadalomból is kiesett Becsület társadalom nélkül nem képzelhető, éppenugy. mint jog állam nélkül. Illetve, ami jog az állam életében, az a becsület a társadalom életében. S valamint a jog az á|lam fejlődésével, ngy változik a becsület a társadalom felfogásával és fejlődésével. A társadalom tehát soha ítéletét meg nem változtathatja, hacsak maga is vele együtt nem változik.
Amilyen a viszony jog és becsület között, olyan a viszony egy társadalmi ítélet és a tételes törvény között
8 mikor semmisül meg a tételes jog: először is, ha helyébe t(jat alkotnak. Ez a mód azonban hosszú időt tételez fel s igy az analógia jelen
ügyre nem alkalmazható, mivel a társadalom még az államnál is lassabban tejlődik. De megsemmisül a tételes jog önönmagától, ha azok az életviszonyok, amelyre alkalmaztatott, megszűntek. Itt a szokás és a felejtés, az emberi gyarlóságok mint a törvényhozással, a törvény emberi ésszel, egyenrangú faktor.
Ezt az analógiái a szokást és felejtést a táreadalomethikában is egyenjogúsítani kell a társadalmi ítéletekkel. S azért kell majd oeküok is felejteni, ha azok az életkörülmények, melyre a hivatkozott társadalmi Ítélet hozatott, megszűntek. HiszeD az ó-kor ideálistái a régi görögök mitona a Lelhe vizével is ezt szimbolizálja. (Ma, mivel az alvilág egy kissé messzebb esik, ezt inkább Hades udvari szállítói Mnnus és Heidsick urak pótolják.) Követeli ezt maga a szűkebb kanizsai társadalom érdeke is, mely évi mérlegét ujabban bizony kisebb-nagyobb deficittel zárja le.
Bartha Jbztxf.
Iparvállalatok kSxUuno-gatáaa.
— A .Mercnr\' (jár kölcaöoyOgye. —
Földmivelő népek vagyunk. Iparunk a külföldi országokéhez képest még hátramaradott és csak a legújabb időkben látunk e téren nagyobb fejlődési. E fej. lődés azonban nem történhetett meg az iparral foglalkozók önerejéből, hauem nagyréazt köztámogatás segítségével. Az állam és a városok egyaránt aegitették és segítik iparvállalataink felvirágozását éa igy lassan-lassan elérhetjük, hogy a nemrég még gyermekkorát élő iparunk termékei a külföldiekkel méltán versenyezhetnek. Ennyit elmondhatunk általánosságban és ezt elmondani szükségesnek ia tartottuk, akkor a midőn éppen egy
városunkban fennél ó iparvállalat közsegé-lywéeéről akarnok szólani. -
Hirt vettünk ugyanis arról az eseményről, hogy a .Mercur* vasművek stb. gyár a várostól egy bizonyos mennyiségű kölcsönt és az. alább felsorolandó egyébb dolgokat kér. bogy gyárüzemét folytonos haladásához képest nagyobbithaasa. Mielőtt azonban a kölcsön megadása tekintetében véleményünket kinyilvánítanék elmondunk egyuéháoy szót a gyár\' megalakulásáról, gyártmányairól és üzletének kiterjedtségéről.
Midőn ezelőtt két esztendővel egy élelmes kereskedő éa egy kiváló szakférfiú a régi üresen álló vaagyárat kinő a Csen-geri-ut vége felé átvette, kétkedve gondoltunk vállalatuk sikerére. Féltünk, hogy Dem fog-e ez a gyár ia elődjének sorsára jutni és igy nem caalódunk-o abban a reményünkben, amelyet a gyár alapításával Kanizsa város vasiparának ezáltal való tetemes fejlődéséről táplál\'unk. Félelmünk azonban hiábava\'ó volt mert azt látjuk, hogy a gyár napról napra halad, üzeme mind nagyobb lesz, munkásai szaporodnak és egy kiváló árucíkkuek a gyártása által Nagykanizsa várost az országban és a külföldön is híressé leszi. A tények bizouyitauak e melleit A gyár eleinte néhány munkással közönséges vasmüveket állított elő, uia azonban 150 munkás készít nagyobbrészt kocsitengelyekel, amelyek készítésében egyedül állunk országunkban s amely gyártmányok kiválósága lehelövé telte azt, hogy a gyár nemcsak hazánkban kezdi kiszorítani az e nemű gyártmányokat, hanem szállít Ausztriába it nagy mennyiségű ilyen árul, holott Ausztria vasiparára nézve, nagyon magasau áll felettünk — és az acéltengelyek elviszik hazánk, de különösen városunk iparának jó hírét más külföldi államokba is, mint pl. Romáuiába, Bulgáriába, Szerblába, Boszniába, sőt még a tengeren túlra Afrikába ia. Szóval a gyár a kezdet nehézségein már régen tul van bői virágzásnak és folytonos fejlődésnek örvend.
Ez a gyár a napokban adta be városunk tanácsához kérvényét, amelyben 150.000 korona kölcsönt, a gyár terjeszkedéséhez szükséges ingyen telket és pótadómentes-
TÁRCA.
Három csók.
Irta: Cbarlil Fa la j.
— A .Zalai KCilöny" tlrcAja. —
Berlier ur párisi nagykereskedő egy napon arra a meggyőződésre jutott, bogy eleget dolgozott, s párisi uagy üzletének gondozását rábírva Didier Rolboisera, keresztfiára, három leányával visszavonult normandiai birtokára.
Berlier különben megengedhette magának a nyugodalmat, mert az alalt a harminc év alalt, amíg üzleteinek ügyeit maga vezette, nagy vagyont szerzeit össze.
Berlier özvegy ember volt, a felesége évekkel előbb halt meg, s leányait maga nevelte fel. A két legidősebb leány, Camilla és Fabiane egéazen modern hölgy volt, akik nsgy körültekintéssel, a legújabb divat szerint választották meg parfümjeikét és toilettejeiket a világ minden kincséért sem csináltatták volna másutt, mint Wortbuál. 1)0 szép is volt mind a keuó; elragadó. Mint két pompásan viruló kinyílt rózsa. Ks a kél idősebb Berlier-leány tudta is, liogy hódítóan szép. A harmadik, Hermauce, a legkisebb leány nem volt olyan Bzép, mint a nénjei. Nem is tudott olyan fényesen öltözködui, mint azok. Szerény, csöndes természetű leányka volt, valóságos hamupipőke a gyönyörű nénjei mellett.
De ha nem is volt Hermance olyan r^®Í\'e°,Bég\' mi»\'.Kamilla és Fabiane, "" ..... \' íj», szűzi tiszta-
sága vonzóbbá tette őt, miut nénjeit. A kis normandiai kastélynak valósággal ö volt a gondviselő jó szelleme.
— Gyormekeim, — szokta volt mondani esténkint Berlier ur, ha a kis szalouban diskurálgatva együtt ültek, — gyermekeim, én már életemnek batáráu állok. Közel a sirhoz. Ti most léptek az étet útjaira. A fájdalmat is, az élet örömeit is csak ezután fogjátok megismeiui. Lesz részetek mind a kettőben. Auyagiakban nem fogtok szükséget szeuvedui, jö vötökről hosszú eszteudók munkásságával goudoskodtam, s ha szeretői fogjátok azt a férfit, aki életét nektek szenteli, akkor boldogok is lesztek, mert a jólétben könnyebben megterem a boldoggá mint a szegénységben.
Szeressétek hát férjeiteket, szeressétek hál mindenek felett; de azért ne feledjétek el apátok emlékét sem, a ha majd nagyon boldogok lesztek, jöjjetek ki az én csöndes síromhoz és mondjatok el felette egy rövid imát, hullassatok rája egy könycseppet
— Oh, hagyd el kérlek ezeket a szomorú dolgokat — szólt duzzogva a két idősebb leány — beszéljünk valami mulatságosabb dologról. Hála Istennek, igen jó egészségnek örvendsz, még a fejed se fáj soha, minek akarsz hát elszomorítani minket.
Hermance az ó csendes, nyugodt hangján szintén beleszólt a lányok vitájába.
— Hála Istennek, bogy ugy van. hogy édesapáok olyan űde és egészséges, de ha reánk méri majd a sors azt a nagy szomorú^ ságot, nekem u egész világon az lesz a legszentebb helyem, abol te pihensz apám és nem fogom elfeledni emlékedet még a legnagyobb boldogság közepette sem.
Az öreg Berlier melegen megcsókolta legkisebb leánya arcát és oda vonta ót mága mellé a divánra.
A két idősebb leány duzzogva nézett össze és a lelkűk mélyén hízelgőnek mondták testvérüket.
— Még csak egyetlen egy vágyam volna, de annak teljesülését még szerelném
élelemben megér HR
-^kérdezték
leányok
Rolboise Akkor mert tudnám, becsületes, erős
— És az? kíváncsian.
— 8zeretném, ha Didier közületek választana nyugodtan halnék meg. hogy helyettum vau jó, védelmezőtök
A két idősebb leány elpirult. Ok is tudták, hogy édes apjukoak régi, kedves terve ez a házasság és nekik sem letl volna ellenükre ez az összeköttetés. Rolboise csinos fiu volt, azonkívül pedig gazdag is, tehát jó párti.
A nyári hónapok alatt, mikor Berlier papa párisi üzletei egy kis szünetet adnak, Rolboise leszokott rándulni hozzájuk s együtt tölti velük a vakációt.
beknek a napoknak kellemes emléke elevenedett meg a lányok lelkében az édes apjuk szavainál és titokban találgatták, hogy ugyan ki lesz kettőjük közül a szerencsés Rolboise feleségévé lehetni. Osak keltőjükről lehet szó, Hermance nem számit Az ő elvonuló, félénk egyszerűsége semmi esetre sem tetszhetik az
elegáns párisi fialal embernek.
*
Hat hónap múlva valóságra vált az öreg Berlier sejtelme: egy szép őszi reggelen
őrök álomra hunyta le szemeit. Rolboise eljött a temetésre ós jóltevője sírjánál hangosan zokogva tett fogadalmat, hogy árváinak védője, oltalraazója lesz.
Egypár napig, az első fájdalom napjaiban ott maradt a leányok oldala mellett és vigasztalgatta őket. Mikor a vigasztalan nagy szomorúság egy kicsit elült, akkor a fiatalember visszatért Párisba, hogy a hagyatékot rendezze és hogy az üzletek vezetését ismét átvegye.
A kis normandiai kastélybau szomorú egyhangúságban teltek a napok, a hetek, hónapok. Az ősz lassankint belefordult a télbe s ebbe az egyformaságba csak a Rolboise pontosan érkező levelei hoztak nérai derűit, némi változatosságot.
Kitavaszodott. A kastély ódon, szürke falán kileveledzett a vadszőlő, buja lombot is vert s az enyhe, tavaszi napsugár lassankint forró nyári meleggé tüzesedett, mire megjött Párisból a várva-várt híradás, hogy Rolboise lejön a nyári szünidőre.
Eljövök — irta levele végén _a fiatal ember — és egyikötöket elhozom magammal. Az lesz a feleségem báromotok közül, aki a legszívesebben, a legmelegebben fogad. Remélem, hogy e miatt a bejelentésem miatt nem lesz a fogadtatás szertartásosabb, gondoljátok meg. hogy most is csak a ti régi Didiértek jön, s ha megcsókoltak érkezésemkor, nem keseríti meg a testvéri csókot a szenvelgelt prudéria.
Ez a levél valóságos kis forradalmat idézett elő a kastélyban. A leányok azt sem tudták, hogy hova legyenek a nagy készülődéstől. Osak Hermance maradt
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva.
nyugodt még az érkezés napján is. Nem is csinált olyau díszes toilettet, mint a nénjei, akiken csakogy harsogott, zizegett a fehér selyemruha minden mozdulatuknál. Hermauce nem vetette le egyszerű gyászruháját, hiszen még el sem telt az esztendő édesapjuk halála óta.
Amint közeledett Rolboise megérkezésének ideje, a két idősebb loány izgatottsága percről-percre nőtt, szinte idegesek lettek már a várakozástól. A fiatal, gyászruhás leányka nem jól érezte magát abban a villamossággal telitett levegőben. Nyugalmat akart, csöndességet. \' Tudta, hogy amig Rolboise megérkezik, még lesz ideje kint időzni egy kicsit a temetőben. Lassú léptekkel megindult a sírkert felé. Imád- . kőzni akart édesapja sírjánál ezen a napon, mikor valamelyik testvérének sorsa fordulópontra ért
Vájjon melyiké ? Ez a kérdés ugy cikkázott keresztül a Hermance szivén, mint a villámlás. A fiatal leány egy pillanatra megállott, s kis kezét odaszorította kebléhez. Az ó számára ennek a kérdésnek a felelete az életet jelentette: a legnagyobb boldogságot vagy a legnagyobb boldogtalanságot. Hermance szerette Didier Rolboiset. Szerette egész lelkével, egy ártatlan fiatal leány minden titkolózó rajongásával. Mig nénjei ezt a házasságot csak jó pártinak, előnyös frigynek nézték, addig a kis Hermance gyötrődve gondolt arra a napra, mikor Rolboise egészen elvész az ő számára. 1
Kint a sírnál a fiatal leány letérdelt, fejecskéjét odahajtotta a hideg márványkőhöz-és soká, igen soká sírdogált. Ugy
"j.-.ífSM
XLU1. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNT
1904. JUNIUS 20-én.
8é«8l két. Ar elaő pillanata tán arra az elvre goudolbatnánk, bogj ne" 1™« víróiunknak ar a célja, Wgy magános cégeket kölcsönnel segítsen Azonban ha a dolgot ugy Ihleti, mint taá» "empon-tokbél jobban szemügyre vészük, akkor bátran kimondhatjuk azon léloményűnket, hogy a város a kérvényező gyárosok kérelmét teIjes1t»«\'
Vizsgáljuk csak először üzleti szempontból ez ügyet. 160.000 korona külcsín megadásáról van szó. amelyet 47«-os kamatokkal negyed évi törlésiWa mellett 20 év alatt fog a gyár Tisszafiiatni ; a kölcsön biztosításául leköti a gyári épületeket és a beépített gépeket, ugy 4W ? «lraö° teljesen biztosítva van, «i»ál inkább is mert a város zálogjoga el«ö nelyen leBz bekebelez ve.^mde tudjuk, kogy városunk míg szegény és magának >s kölcsönt kellene (elvenni, bogy azt adhasson. Ily célra azonban az állam segiljével S7,-os aőt olcsóbb kamatú kölest is kepha-tuok, s igy a kölcsön mondása a városnak még fiiiancialiter kin>u!»<hitó hasznot is hozna. Ne riadjunk viísza a kölcsön (elvételétói, bisz alig pár hinapja készek lettünk volna egy jutagyár lelállilása végett ennél nagyobb köletönt felvenni, holott az esetleges jutagyár osak tervben volt meg, bistositéknl M»k a remény szolgált, a jelen esetben azonban egy sikeres, már virágzásban lnvö vállalatról van szó, amely a neki adsndó kölcsönt mindenben biztosítja.
Tetemes segélyt kapott • Blár az államtól gépekben és adókedvezményben, ha tehát az állam látva a Jfár működésének sikerét, azt nagy segítségre méltónak találja, bér e gyár »■ nemzeti ipar fejlődéséhez csak a ráeső kis arányban járul, mennyivel inkább teli e gyárst városuuknak segíteni, ahol annak telephelye van, ahol 150, majd később 200 munkása a városnak kap kenyeret és a melynek ezen 200 munUsa átlagosan számítva évenkint körülbelül 200 000 koronát hoz a város pénzforgalmába. Még áldozattal is kellene »« ilyen vállalaton segítenünk. >
A mi az ingyen telek éa a pótadó-, mentesség megadását illeti, azt tmzszük ezekről nem is kell szóllmunk, hiBzen bármely kezdő gyárosnak i> bármikor hajlandók vagyunk megadni, de különben is ennek tekintve a gyáraik városunkra hozott előnyeit,\' — oly cseitíly értékB van, hogy a kérvényezők kérelme erre néive biztosan teljesíthető lesz. Ha már most tekintetbe vesszük első sotban azt, bogy a város követelése egés»en biztosítva leend, hogy ezen kölcsön által esetleg nyereséges üzletet kőt, továbbá, hogy ezen gyár készítményeivel a magyar iparnak, de különösen városuknak ronnd-hatjuk nevet Bzeroz, hogy ezen gyárban városunk 200 lakója keresi meg kenyerét, ezen okokból valószínűnek tartjuk, hogy a városi képvitelőtestOlet minden erejével támogatni fogja e szép virágzásnak indult iparvállalat fejlődését.
Sokan tán furcsának talüják, hogy ily értelemben nyilatkozunk. í>e ha annyira hangoztatjuk, bogy pártíljuk a hatai ipart, ezt nem csupán oj iparvállalatok alapítására kell érteni és íkhez segítséget nyújtani, a mint nem rég is szándékunkban, — hanem inkább meg kell ezt tennünk a már meglévő í» fejlődésnek indult vállalatok kőzsegélyezésére nézve, amely b hazai ipar fejlődiMnek és győzelmének több reményét nyújthatja.
Vasárnap délután és egyebek a szépitö-egyesUfetrtl.
A sétatér (ái gyönyörűen lombosodnak. Az utak árnyasak, • terek virággal vannak díszítve. A levegő tiszta, portól mentes. Nem ismerünk ennél szebb, kedvesebb helyet Kanizsán.
Vasárnap délután nagy közönsége veit a sétatérnek, oly nagy, mekkorát hétköznapra is megérdemelne. A szépitó-egye sülét rendezett mulatságot, melyen Kö-vessy színtársulatának tagjai is közreműködtek.
Négy óra után kezdtek élénkülni a sétatér utai. Társadalmunk minden rangú és rendű osztálya kivonult és lám, meg-(értek gyönyörű egyetértéssel. A színészek részére emelt pódiumon öt óra után jelent meg S z i 1 • s 8 y Etel és táncolt és énekelt, ahogy megszoktuk tőle: kedvesen, graci-öznsan. Énekeltek még Rózsa Sándor, Komáromy Gizella és énekelt Lata-bár is — az Isten bocsássa meg neki. Rózsa baritonja a szabadbsn is remekül, erőteljesen hsngzott. Az elősdott népdal az ő hangjával a Bzabad levegőn, élő díszletek közt, maga volt a természetesség zenéje. Nagyon kellemesen hatott Komáromy előadása is. Latabár nsgyobb bolondságot tán még életében sem követett el. Lottit produkálta a Lotti ezredeseiből. Énekelt fejhangon és táncolt a Lotti jelmezében. Knlnsszális hatást ért el. Meg is érdemelte. Ilyesmire nem mindenki képes és nem is mindenkinek sikerül.
Ezzel le volt tárgyalva a programm. Ami ezután következett, az már a jókedv aranyoB gomolyags. Rendszertelen, zűrzavaros, mulatságos őssze-viBszaság. Még csak egy tárgy volt, amely valamelyes egységet kölcsönzött a hatalmas társaságnak : a szépségverseny. Mindenfelé riadtan menekülő fiatalemberek és üldöző leányok csoportja, az utóbbiak kocsiderékra való szépságjegyekkel felszerelve. És folyt mindenfelé a korteskedés. Valóban, jobb ügyhöz is mélló lett volna sz a csüggedés, lehangoltság, öröm és diadalérzet, mely a kedélyeken uralkodott, mikor a versenyt kihirdették. A legszebb leány Kollaricb Pauls éa a legszebb asszony Rosenberg Richárriné. Ez az Ítélet, mely alól nincs appelláta.
Későre járt az idő, midőn ismét magukra maradtak a sétatér (ái. Gyenge szellő fojt keresztül a lombokon és a lombok suttogtak szelíden, adaggio moll hangulatban. A közös hadsereg vitézei és a délutánra szabadságolt szobaleányok bizonyára jól érezték magukat a természet e hangulatos zenekÍBérete mellett. És kisütött a hold .. .
A sétatéri mulatság szép jövödelmének nagy részéi jótékonycélra szánták. Valóban generozus cselekedott oly egylettől, mely sajnos, maga sem dúslakodik löldi javakban. Pedig, mint a legtöbb szegény ember, megérdemelné a jó módot; megérdemelné, hogy pártolja e városban mindenki, ki felesleges két fillérrel rendelkezik. Mert erre az egyletre szükségünk vau, nagyobb szükségünk, mint vau más városoknak a hasonló célú egyesületekre. Mi hiába fedezzük fel a város esztetikai hiányait, melyek gyakran egyet jelentenek a közegészségügyi állapotok züllöttségéve\', nincs hivatalos fórum, mely megbillenteué a füle botját. Rondák az utcáink, némelyek az utálatig piszkosak, elhanyagoltak. Köztereink kopárak, mint a tenyerem.
Ba vau nálunk valami, ami szép, azt köszönjük a azépitő-egyesületnek. A sétatér és temető mellett vezető (ásított ut az 6 munkája. És legyünk- Igazik a csendes, de eredményee munka érdemei iránt Ezt a munkát végezte Tripam-mer Gyula, a szépilő-egylet elnöke.\'
TTIJREK.
Nyilatkozat,
Tekintetes Nagy Samu urnák, helyben.
Megbízásod folytán Krausz Jakab és Farkas Jenő uraktól a Nagykanizsai Friss Újság (. hó 21-ik számában megjelent, reád sértő nyilatkozatokért ugyancsak 21-én elégtételt kértünk. A dolog további (ejleményeként értesítünk, hogy Krausz Jakab ur ez óráig választ nem adott. F s r k a s Jenő ur pedig megbízottai utján kijelentelte, hogy sértő kifejezéseit oly (ormában, ahogy azt Te kivántad, vissza nem vonja, de fegyveres elégtételt sem ad. Mi tehát részedről az ügyet a lovagiasság Bzabályti szerint befejezettnek nyilvánítjuk.
Nagykanizsán, 1904. juuius 22-én.
Weisz Alfréd s. k.
G&rtner Antal s. k.
Magam részéről megbizottaim nyilatkozatához megjegyzem, hogy a Nagykanizsai Friss Újság oly hangú válaszára, milyet kaptam, valóban nem voltam elkészülve. Én azonban e válasz dacára is megakartam tisztelni egy újságszerkesztőit azzal, hogy a dolgot lovagias uton akartam elintézni. Miután azonban Krausz éa Farkas urak e téren elégtételt nem adtak, eljárásuk elbírálását a becsületesen gondolkodó emberek Ítéletére bízom, magam pedig a megtorlást a törvénykezés utján keresem.
Nagykanizsán, 1904. junius 22-én.
Nagy Samu,
a „Zalai Ktzleny\' munka tirta
— Halálozások. Fischer József nagykanizsai lakós junius hó I8-án szívszélhűdés következtében 82 éves korában elhunyt Nagykanizsán. Halála vesztesaég nemcsak a nagyszámú rokonságnak, baoem az itteni izr. hitközségnek is, melynek az elhnnyt tevékeny és buzgó tagja volt. Nagy részvéttel temették.
Bolfi Károly, ny. városi főerdész, 93 éves koréban I. hó 21-én elhunyt Temetésén megjelent a várnsi tisztikar Vécsey Zsigmond polgármester vezetése alatt.
Hayek József főgimnáziumi IV. oszt tan. f. hó 21-én elhalt, Tizenöt évet élt. Szerdán temették a helybeli róm. katb. sírkertben.
— Koszorutpótló adományok. F-hó 16-án elhunyt Hacker Mayer ur iránti kegyelet jeléül adakoztak: Hoffuaon M. Mikss, Szeidmann Samuué 5—5 kor.
F. bó 19-én elhunyt FischerSJózsel ur iránti kegyelet jeléül adskoztak: Az izr. Szent-egylet felejthetetlen gondnokának emlékére 100 kor. A gyászoló család 200 kor. Fischer Ignác és neje 40 kor. Mtoal Pál és neje, Fischer Aladár, Klein Illés és neje 20—20 kor. Slrem Vilmos és családja 10 kor. Dr. Dick József és neje, Dr. Halász Miksa és neje 5—6 kor. Reichenfeld Ede és neje 4 kor. Összesen 424 kor. Az izr. Szent egylet
elmerült nagy fiijdslmába, l>ogy nem látott semmit maga körűi, csak *zt a sirdombot, amelynek Buttogva mondtrt el az ő nagy szomorúságát.
Ha a leányka nem lelt volna olyan nagyon elfoglalva a saját fájdalmával, bizonyára észrevette volnz azt az elegáns fiatal embert, aki a sir jnelletti gyürü-virágbokorból nesztelenül kilépeti, s aztán, hogy az imádkozó leánykát észrevette, éppen olysn nesztelenül, amint jött, újra visszavonult.
Didier Rolboise volt, aki, mielőtt a kastélyba ment volna, olőM> betéri még a temetőbe, hogy jóltevője sírját meglátogassa. Ott lepte meg a síri fiatal leánykát, akit még soká elnézett néma gyönyörködéssel.
Hermance, mikor jól kisírta magát, felemelkedett és lassan hazasétált. Otthon a leányokat a legnagyobb kétségbeesésben találta Rolboise késedelmeibe miatt. Nemsokára azonban Hermául hazaérkezése után Rolboise is megjött.
Ott fogadták őt a leá»yok az üveges terrsszon. Egy kicsit K»milla is, meg Fabiane is, zavarbau volt, isikor az elegáns fiatalember mosolyogva (léjükbe lépett.
— Kos, gyerekek, eljöttem a csókjaimért — mondta Rolboise.
A leányok zavara azonban csakhamar eltűnt és Kamilla elfogulatlan mosolylyal közeledelt a fiatal emberhez, ajkait csókra nyújtva.
A fiatalember megcsókolta a leányt és egész testében érezte a szenvedélyes, forró csók villanyütését. Sziule megbódull tóle, s a leány hajának illatától, mintha ópiumot evett volna.
Fabiano is elébe ment Az ö csókja íb szenvedélyes volt. Kelig nyitott biborpiros ajkai közül ugy csillogtak ki hófehér, gyönyörű fogai, mint a drágagyöngyök,
A mámor azonban csak egy pillanatig tartott, azután nyomtalanul eltűnt, mint egy hajnali álom, s nem maradi utána egyéb, csak egy könnyű borzongás.
Aztán Hermance felé fordult az ilju és mosolyogva hivla öt is magához.
A fiatal leáuy azonban nem mozdult, lesütött szemmel, fülig pirulva állott nénjei és az if|u előtt.
Rolboise maga* meűf óda*liozzá, a leány aranyhajú kis fejecskéjét két kezébe fogva, ugy leholte csókját ajakára. Olyan könnyű, illatos, tiszta volt az a csók, mint egy fehér liliomszirom.
És Rolboise nem bocsátotta el Hermance karcsú derekát. Kélve, vigyázva ölelte magához s a másik kettő megsejtette, hogy ki lesz a menyasszony.
— Kinevezés. Az igazságügymiuiszter Németh Andor perlaki kir. járásbiróeági dijnokot > perlaki kir. járásbírósághoz végrehajtóvá nevezte ki.
— Sornál. Hétfőn újból megkezdődik a sorozás. Az első napon az 1883. évben születettek, vágyig az I-aő korosztályúak kerülnek tor alá.
— TIz éves találkozás. F. évi junius 25-én lesz üz éve annak, hogy a nagykanizsai felső kereskedelmi iskolábao tartották meg az első érettségi vizsgát Az intézetnek 1894-ben végzett növen dékei szerződést kötöttek egymással, bogy 1904-ben ismét találkoznak. Az élő 20 növendék közül lő bejelentette érkezését, 6 pedig kimentelte távolmaradását Junius 25-én este a Kaszinó helyiségeiben társasvacsora lesz.
— A kálvária befejezve. Ne lebbent-sfik (el a multak fátylát Ne nézzünk bele Deutích Miksa életének tragikus sorsába ö már boldog. Meghalt Az élelet olló pisztolylövéséért felmentették az esküdtek, mert szeretetből tette. A halál pedig szeretetből váltotta meg őt szenvedéseitől. Csütörtökön temették el a szerencsétlen ifjút Deutsch Miksa temetésén megjelentek jó bsrátai és magántisztviselők közül többen. A Sugár-uti gyászházban Neumann Ede dr. főrabbi "mondott meghaló beszédet A temetőbe érve a menet az elhunyt volt iskolatársai vették vállaikra a koporsót. Kivitték a sírhoz. Az egyházi szertartás után Fenyő Vilmos volt iskolatársa mondotta el megható bucsu beszédét. A szemek kőnybe-lábadlak. Azután elhantolták az egyszerű deszkakoporsót, amely egy ifja reményteljes életének korán heiejezett iöldi pályafutását jelenti.
— Padlás tOz. Rspoch Gyula ügyvéd Csengeriuti házában a házmesteri padlás csütörtökön este kigyulladt A tűzet hamar eloltották. A lakás menyezete megrongálódott és egy része bedőlt.
— Ai örökre kitiltottak. A héten a rendőrség két vároíunkból örökre kitiltott egyéni tartóztatott le. Az egyik Kumzerics Teréz, a má-dk Nóvák József. Büntetésük kiállása után eltoloncolták őket.
— A nagykanizsai Irodalmi i>s Húvészetl Kör dalárdája a keszthelyi iparosok dalkörének meghiváaára részt-vesz a keszthelyi dalkör zászlószentelő ünnepségén. Az ünnep holnap vasárnap lesz. A kör dalárdsja énekszámot is élőid.
— Franz malom zalllpa a legutóbbi városi közgyűlésen interpelláció alakjában került szóvá. Nem ok nélkül. A megyei közigazgatási bizottság a legutóbbi gyűlésen foglalkozott ez ügygy.el. Koller 1 <tváo bizottsági tag (elhozza azokat a kiszámíthatatlan károkat, amiket a kógyárvölgyi réteken a vizáradások tesznek, aminek legfőbb oka; hogy .Franz nagykanizsai mümalom tulajdonos a zsilip felállítására kapott hatósági engedélyben foglalt kötelességének nem tesz eleget* s ez Irányban sürgős orvoslást kér. Az ügy megvizsgálás és jelentéstétel végett kiadatott a vármegye alispáojának.
— Agyonütötte a part. Kovács Ferenc ukki lakósnak Ferenc nevű fia homokért ment a falu határában levő bomokparthoz. Tudósítónk jelentése szerint a szegény fiu nagyon bevájt a part alá, ez leszakadt s olt nyomta. Halva húzták ki a homok alul.
— Jégeső. Tapolcán és vidékén e hét elején nagy vihar és záporeső volt. Nébáoy helyen jégeső is esett.
— Az első vendégek fürdő helyekon oly népszerűséggel bírnak, mint az első fecske a városi lakóknál. Keszthelyről újságolják most nagy őrömmel, hogy a balatonparti szállodák első vendégel már odaérkeztek. Rövid idő múlva megkezdődik a\' színes, mozgalmas fürdőélet, amely a Balaton eme szép partjának tnlajdona.
— Gróf Festetics Taaailo adója. A bécsi adófelügyelöség 8000 koronával adóztatta meg Festetics Taesilo grófot, akinek Wienben palotája van a évenkint néhány hetet az udvari ünnepségek és • lóversenyek idején Wienben azokott időzni
Az osztrák adóhivatalok 200.000 korona után adóztatták meg a magyar grófot a ki e miatt panaszt emelt az osztrák közigazgatási bíróságnál. A panasznak nem adtak helyet
— Hazatérő meiel munkások. Egyik Király-utcai olvasónőnk azzal a panasz-szal fordult hozzánk, hogy a mezőről este hazatérő munkások veszélyeztetik a gyalogközlekedést. A munkások a vállakun viszik az ásót, kapát, kaszát és más éles mezei eszközt, amelylyel a járó-kelőknek nem egyszer kellemetlenséget okoznak. Ajánlatos volna, ha rendőrségünk megrendszabályozná a hazatérő mezei munkásokat
— A Balaton vlzszlnének rendezése. A Balaton vízszintjének meghatározása tárgyában Balaton Füreden megtartották az értekezletrt. mintegy száz résztvevővel Veszprémből, Zalából és 8omogyból. Az értekezleten Kassay Jenő miniszteri tanácsos elnökölt. A kormányt Téri, Kenes-aey éa Józsa miniszteri tanácsosok képviselték. Jegyző báró Jeszenszky volt. Megjelentek Óvári, Nessi, Bogyay, Széchenyi Viktor, Meszléuyi, Bakó képviselők. Az ügyállást Józsa László ismertette. Az értekezleten többen felszólaltak, de határozatot nem hoztak, mert a szónokok felerésze a mostani vízmagasság feotar-tását, másik fele partnyerés céljából az apasztást kérte a kormánytól.
— Tttz Orosztonyban. Levelezőnk irja. Vaaárnap délután 2 ház. 2 istálló a benne lévő takarmánynyal együtt leégett. A tűz keletkezésének nka ismeretlen. A kár egy része biztosítás révén megtérül.
— Pedagogusok értekezlete. A népiskolai törvényjavaslat tervezetéhez a lefolyt nagy politikai ankéten kivül pedagogusok értekezletét is összehívta a vallás-és közoktatásügyi mioiszter (.hó 17 re a tanítók házába. Vármegyénkből a kir. taníelügyelőség ajánlatára Szalay Sándor nagykanizsai állami elemi iskolai igazgatót, a Zalamegyei Általános Taniló Testület elnökét hívta meg a miniszter erre az értekezletre,
— A cigányügy. Csertán Károly alispán indítványára a közigazgatási bizott-ság a cigányügy országos rendezése előtt a (öldmiveiésügyi minisztertől sürgős orvoslási módot kér. A cigányok tudniillik a fertőző betegségben elhűlt sertéseket még oly éber halósági ellenőrzés mellett is kiásták, a kiásott állatok megehetetlen részeit pedig a legelón elássák, hogy igy a ferlőtő betegség a sertések között még inkább elterjed.
— Képes levelezőlapokat szatócsok és vegyeskereskedők külön iparigazol-vány nélkül árusíthatnak a kereskedulmi miniszternek 1904. május 13-án 12.354 sz. a. ho/ott elvi határozata értelmében.
— Uj szakegylet. A Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szakegyletének nagykanizsai fiókja a jövő hónapban megalakul. Folyó hó 22-én szépen látogatott értekezleten elvben már kimondntták a megalakulást Az értekezleten Garai szaktárs mondott lelkes beszédet az uj egyesület érd jkébeu. Az értekezlet 6 tagu bizottságot választott, mely a jövő hó elő felében tartandó közgyűlést késziti eló. A közgyűlésre közpouli kiküldöltek la érkeznek. Az egyesület, miut a vezetőségtől értesülünk, a radikális irány bive.
— Esküdtek összeírása. Az esküdtek összeírására megalakult bizottság ezennel közhírré teszi, hogy a város területén lakó minden férfi, aki magyar honos, a (olyó évben legalább 26-ik életévét betöltötte, a magyar nyelvet tökéletesen érti, írni olvasni tud éa évenkint legalább 20 korona egyenes állámi adót fizet, ameny-nyiben pedig időleges adómentességet élvez a 20 korona egyenes állami adónak megfelelő értékű vagyonnal bir, vagy az adózásra való tekintet nélkül köztisztviselő, lelkész, a magyar tudományos akadémia tagja, tudor, okleveles tanár, ügyvéd, mérnök, építész, hajóskapitány. gazdáB\', gyógyszerész, vegyész, erdész, bányász, tanitó, sebész, állatorvos, továbbá aki a felsőbb művészeti, vagy szakiskolát elvégezte, végül aki középiskolai záróvizsgát letette 8 magát az eeküdtazéki alap lajstromba (elvétetni óhajtja, az o célból az összeíró bizottság előtt folyó évi junius hó 25-től 30-ig a város polgármesterénél személyesen vagy meghatalmazottja által megjelenhetik,
— A vivő akadémia, melyet Lovas Gyula kedvelt fővárosi vívómester nálunk rendez, e hó 29-én, Péter és Pál napján
\'AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER1.
XI.LII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNT
1804. JDNITJS 25-é».
log lefolyni a Polgári L\'gylet nagytermé-ben Az akadémián részt veszuek néhány iónevü amatér vivón kivfll a mester tanítványai közül Uuger Ullmsnn Elek, Weiszuiayer Márk, Woisz Alfréd. Kálmán Leo Horsetzkv Jené, Neumann Aladár ktb\'A programm legérdekesebb pontja lasz Vas Dezső zalaegerszegi mérnök mérkőzése a mesterrel, kinek sok éven át tanítványa volt; Az akadémiára vendégek nagyon szívesen láttatnak, beiéptl-dij nincs. It említjük ínég meg hogy Lovas vivótxeater, ha elegendő tanítványa iifcad a nyári két hónapra, julius és augusztusra uj tanfolyamot nyit Jelentkezni már most lehet, íőt célszerű mielőbb, hogy a mester itt maradás ez által biztosíttassák.
— Elgázolt bfróní. Kummer György Varazsdi-ulcai lakóa kocsijával elgázolta Simon János eszteregnyei biró Jeleségét. A városi közkórbázba szállították.
— A soproni klillllis ügyében • nagykanizsai ipartestület a következő sorokat teszi közzé: Sopronban, a lolyó évi augusztus hó 28 án megnyitandó kerületi és képzőművészeti kiállítás megnyitásával kapcso\'atosan egy ipari kongresszus lartatik, Sopron, Moaon, Zila és Vasvármegyék bevouásával. Igen kívánatos volua, ha városunk iparossága minél nagyobb számban képviseltetné magát — A kongresszuson résztvevők öO\'/o-os vasúti kedvezményben részesülnek, i\'el-hivjuk tehát azon iparos urakat, akik a kiállításon éa kongresszuson részt venni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat az ipartestület irodájában folyó évi jouiua hó 29-ig bejeleuteui szíveskedjenek, hogy részükre a kedvezményes jegyek iránt intézkedni lehessen. Az ipartestület elnökiét; e.
— Minden a régiben. A kövelkező sorokat véltük kézhez: .Tekintetes 8<er-keaztő éfl Becses lapjuk egyik e hónapi száma szóvá lelte azokat a sajnálatos állapotokat;\' melyek a nyári sziukörhöz vezető utcában a Kö!csey-utcábsn találhatók. Aki nem ismerős az itteni viszonyokkal, mint én e sorok irója is azt hihette, hogy a közérdekű felszólalás meghallgatást nyer az illelékes körökoél. Nem nyert. Sajnosán kell ezt uékem is. mint színházba járónak minden este tapasztalni. Most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy vájjon kinek a hatáskörébe tartozik 02 utca gondozása. Mert mégis [urc-a „hatóság* lehet az olyan hivatal, amely a város közönségének panaszát csak ugy „füle mellett ereszti el a szélnek." Egyebekben maradiam a lek. szerkesztőség híve: Egy nem nagykanizsai színházlátogató.
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezetnél, a foljó hó 29-ére eső befizetések, az ünnep lniatl,ehó 30-án tartatnak meg.
— Hirdetmények. A m. kir. államvasutak igazgatósága különféle azövölt-éa rövidáru-cikkek szállítására hirdet pályázatot. Ily cikkek: különféle selyem-kelme, moquetle, satiu, jutavászon, vatta, záazlószövet slb. Az ajánlatok benyújtási batárideje f évijuuiuu hó 20.ika. A szállítási feltételek az igazgatóságnál (Budapest, VI Andrássy-ut 73., II. emelet, 40. rjió) tudhatók meg. Sopron, 1904. évi június ho 9-ikén.
A tn. kir. államvasutak kezelésében levó marosvásárhely—szászrégeni helyiérdekű vasút Szászrégen állomásától a tervezett Déda állomásig mintegy 26 kim. hosszban készítendő vasútvonalon létesiteodő munkákra és teljesítményekre a m. kir. államvasutak igazgatósága nyilvános versenytárgyalást hirdet. Az ajánlatok benyújtási határideje f. évi julius hó 9-ike. A részletes pályázati hirdetmény hivatali helyiségünkben meglekin-hető. Sopron, 1904. évi junins hó 11 -ikéu. A soproni kerületi és kereskedelmi iparkamara.
SZÍNHÁZ.
A múlj bét hagyatékaképpen be kell számolnunk Romeo és Júlia és Qasparone előadásával. Az olsőt érdekessé tette Ile v es sy Mariska fellépte Júlia szerepében. Akik szeretik figyelemmel kisérni a tehetség fejlődésének fokozatait, azok bizonyára gyönyörködlek Hevessy játékában. Jók voltak a többiek is, azonban külön meg kell emlékeznünk Déri Béláról, a társulat uj tagjáról, ki Mercutio haldoklási jelenetében igazán nagyszerű volt. Csupa élet, reálilás.
A Ga-psroue előadása oly preciz és minden izében kielégítő volt, hogy erről az estéről csak a legnagyobb dicséret haug-Jln emlékezi,etünk mag. Ruzsinszky hatalmas és árnyalatokban bámulatosan
gazdag hangja és * nemes könnyedség, ahogy énekel éa játszik, óriási hatást értek el. Remekelt Rózsa is. Kozma, Nagy Dezső, Szilaisy Etel, Károlyiné, mind kitűnően megálltak helyüket Dicséret illeti még ez ének- és zenekart éa a mintaszerű rendezést.
Tartalmas és modero dráma következett hétfőn: Rutikay György darabja, a Sötétség. Ez este Makó Aidát illeti a babér. E nagy tehetségű művésznő Emma szerepében igazán megrendítő drámai erővel játszott. A1 m i s a y éa D á r i Béla kiváló alakítást nyújtottak. Károlyiné komoly szerepében is elsőrendű erőnek bizonyult.
A. szerdai előadáson félni lehetett, hogy a publikum, mely minden helyet zsúfolásig megtöltött, extázisában kiüti az aréna fsoldalait. I yen hatást az aréna bárom esztendős élete alatt még nem ért meg. A publikum tapsolt, nevetett, kiabált, sőt voltak kik orditotlak. Ez a lelkesedés lázzal volt határos. A Csodagyermeket adták,- egy a francit szellemességnek és merész invenciónak legkiválóbb kvalitásaival megírt kolosszális disznóságot. A sok élethűséggel megalkotott alakokat a szereplők kivétel i élkül jól elevenítenék meg. Nagy Dezső felülmúlhatatlan kedélyességével, Déri Béla kiváló alakitó-képességével, Makó játékbeli finomságaival nagy hatást értek el. Három élclap bumontval hatolt Magyary Lajoa elaó nngyobb fellépto. Igazán ritka vidéki színésznél a megfigyelő képesség oly nagy mértéke, amilyen Magyaryban lakozik. Néki még sok mulatságos estét fogunk köszöuhetni.
Ily hatáB után valóazinü, hogy a Csodagyermek a szezon folyamán mégegyszer szinrekerül.
A Troubadour nagy opera előadására vállalkozott > színtársulat A színtársulat sokoldalúsága, fegyelmezettsége, gazdagságn kiváló erőkben igazán csak ez este nyilvánult teljes pompájában. Operai előadás elé a vidéken bizalmatlansággal tekioleni természetes dolog. Ugy vagyunk vele, mini voltak a színpaddal Shakespeare korában, midőo díszletek helyett jelzőtáblák kérték a közönséget. hogy ezúttal jobbra érdös hegyvidéket, ellenhen balra hullámzó tengert tessék elképzelni. A vidéki operai előadásoknál is sok esetben nem történik egyéb. Fantáziánkat erősen működésbe kell hoznunk, hogy elhigyjük e szereplő hölgynek, hogy amit ö mflvel az nem csak mar-kirozása a megkívántató hatalmas kolora-turátiak. Mi csütörtökön este művészekkel álltunk szemben. Ruzsinszky Ilona hatalmas művészi képességei ez este teljes pompájukban ragyogtak. Hangjának ereje, bravúros iskolázottsága, simasága, tisztasága és az a bámulatos köoyedaég ahogy ezzel a hatalmas hanganyaggal bánik, igazán lebilincselte azt a csupa intelligens, zenekedvelő elemekből álló közönséget, mely az arénát ez este megtöltötte, Ruzsinszkyt a vidék első koloraiur énekesnőjének tartják. Kozma érces tenorja azinlén nagyon szépen érvényesült. Fárasztó szerepébeu dicséretesen kitartott az erők csökkenése nélkül. Rózsa impozáns baritonja is uralkodott; nem győzzük csodáiul akt a rohamos haladást, melyet Rózsa tavaly óta telt. K ö v e a s y n é t ia volt alkalmunk látni és hallani. Nála énektudása mellett játékbeli kiváló képességei is érvényesültek. Nagyon szépen énekelt T u r y Mariska. A kar kifogástalan, a díszletek szépek, a jelmezek fényesek voltak.
TÖRVÉNYSZÉK.
A keszthelyi vasutasok bdnpere.
A vasúti sztrájk hullámai innak idején a Balaton Szt-György—Keszthely helyiérdekű vasút alkalmazottjai közé is eljutottak. ök is a többiek felszólítására abbahagyták a szolgálatot és ezért, miot számos több helyen is látjuk, nekik is a büntető igazságszolgáltatás előtt kell számot adniok tettükért A nagykanizsai kir. ügyészség vádirata folytán szerdára volt ez ügybeo > főtárgyalás kitűzve a helybeli kir. tőrvényszék elé, amely tárgyalás eredménye elé kíváncsian néztünk, azonban az ügy e tárgyaláson befejezést nem nyerhetett. Tizenkét rádióit állott a törvényszék előtt, mely Tóth László törv. elnök vezetése alatt Kiss István dr. éa Gyenes Dezső ilélőbirákból állott, > vád képviseletébon Orosdy Lajos dr. kir. Ogyéaz jelent meg, Radnólhy Ödön állomásfőnök védője Scbwarz Adolf dr. ügyvéd; Rákos Vilmos fűiöháii (önök, Laki József, Papp Ferenc éa Szemléz János mozdonyvezetők s Tokodi Ferenc állomisi elöljáró védője Győrffy János ügyvéd helyettese Chák Árpid dr. ügyvédjelölt; Bujdos Pál
raktárnok védője Etlényl Géza dr. ügyvéd; Hévén Pál raktárpécztárnok, Erdélyi Dániel főkalauz, Kopcsándi Sándor málházó, Csillag Ármin kalauz és Ferenci István védője HochstSdter Sáudor dr. keszthelyi ügyvéd volt. Nagy Endre gyakornok és Peller Imre belyettesfőnök védők nélkül jelentek meg. A vádirat felolvasása után a törvényszék a vádlottak kihallgatását rendelte el. A vádlottak egybehaogzóau vallották, hogy nekik a szombathelyi üzletvezelőségtől május hó 20-án egy távirat érkezett, amely jelentette, hogy a szombathelyi üzletvezetöaég összes vonalain a forgalom beszünt éa igy nekik is minden vonatot meg kell állítaniuk. Előzőleg ők sztrájkolni nem akartak éa ezt az is bizonyítja, hogy semmiféle gyűlést nem tartottak, az előző éjjeli vonatokat pedig mind rendesen kieresztették. Az alantaubbak még azt vallják, hogy amit tettek, azt a főnök és más elöljárók utasítására tették. A vádlottak kihallgatása után következett 14 tanúnak a kihallgatása, ezután pedig 8cbwjrz Adolf dr. védő s bizonyitási eljárás kiegészítését kéri akként, hogy kerestessék- meg a kereskedelmi miniszter az iránt, hogy minő jogviszony áll fenn az állam ós a Keszthely—Balatonszentgyörgy vasút részvénytársaság között, mert azt hiszi, hogy e vasút még nem kezeltetik államilag. A többi védó ezen indítványhoz hozzájárult, amely kérelemnek a bíróság helyt is adott és ezen ok miatt a főlárgyalás további folytatását elnapolta. A tárgyalás délután hat óra felé ért véget.
KÖZGAZDASÁG.
Az iparfejlesztés.
Az elmélet néba a gyorsvonat sebes-aégével törtet előre, ám a gyakorlat rendszerint caak a tehervonat lassúságával követi, bői. néha meg-megáll és hosszabb ideig vesztegel. A képviselőház pénzügyi bizottságának caak imént bemutatott emlékirat, amely az iparfejlesztés elméletét tárgyazza, ma már átment tz Országos ipartanács rostáján. E tanácskozáson az ipar kiváló képviselői, az iparpolitika többé-kevéebbé hivatott intézői, a kereskedelmi és iparkamarák titkárai sokat és okosan beszéltek, de végre is az, amit elmondtak, az, amit javaslatba hoztak, sokszor el volt már mondva, anélkül hogy a hazai ipar fejlődése terén valami léoyeges eredményekre hivalkozhatnánk.
A többek közt beszéllek a közszálli-tásokról, a hazai anyagokat feldolgozó ipar támogatásáról, a kézműiparnak gyáriparrá fejlesztéséről, kartell-lörvény, munkás-balesetbiztosítási és sztrájk-törvény alkotásáról, az ipartelepek decentralizálá-aáról, az ipari szakoktatás (ejlesztéséről és gyakorlatiasabbá tételéről, a tisztességtelen versenyről, az á lami támogatásnak a kézműiparrá való kiterjesztéséről, a tanoucügyröl, végül — igen elkeseredett hangon — az állami gyárak káros versenyéről. Hogy a felszólalók mindezekről mit mondtak, minő Javaslatokat teltek, azt feleslegesnek tartanók e helyen reprodukálni, mert hiszen az egyesületekben ás a sajtóban évek hosazu sora óta folynak a viták e kérdések felett és joggal mondhatjuk, hogy az Iparfejlesztés elméletével már meglehetősen tisztában vagyunk.
De hogyan állank ez ügygyei a javaslatok gyakorlati megvalósítása terén? E kérdésre az ánkét nem adott választ, nem ia adhatott mert vannak dolgok, melyek, bár sarkalatoa kérdésekként lépnek előtérbe, a kormány intézményei körében — és ilyen az Országos ipartanács is — nem fenyegethetök. Igy a többek közt nem emiitette fel senki, hogy addig, amig improduktív célokra száz és még több milliót kell áldoznunk és amig ez okból a magyar állam iparfejlesztési célokra csak-évi 28 millió korosát áldozhat, addig nagyobb szabású Iparfejlesztésről szó sem lehet Arról sem igen esett szó, hogy önálló, magas fokra fejlődött ipar megteremtésének a közöl vámterület útját állja.
Képesek lesznek-e ezeket a nehézségeket a kereskedelmi miniszter, Szterényi miniszteri tanácsos, Wekerle Sándor és mások, akik a nagymunka keresztülvitelének élén állanak, leküzdeni, azt a jövő mutatja meg. Az emlékiratba foglaltak éa at inkénteo elmondottak kétségkívül igen üdvös dolgok, de majd tapasztalni fogjuk, hogy az illám buzgalmit a pánt hlinya, az egyesek vállalkozási kedvét at osztrák verseny nendkivűi lelohasztják és örülhetünk,.bt csak tizedrésze is teljesül annak, amit élérai óhajtunk.
Ezért mondjnk, hogy ebben az ügyben az elmélet és a gyakorlat igen távol, szinte megközelíthetetlen távolságban állanak egymástól és ha Hieronymi Károly kereskedelmi miniszter és munkatárséi buzgalmának sikerül a két ellentétes pólust közelebb bozui egymáshoz, a nemzet öiök hálájára tarthatóak számot.
IRODALOM
— A nagy híborn. Páratlan művéz-zi értékű diszművel fogja meglepni előfizetőit az Egyetértés: a most folyó japán -orosz háború történetét íratja meg és művészi kivitelű képekkel ékesítve, »A nagy háború\' címmel kiadja. E pompás albumot az Egyetértés minden előfizetője ingyen megkapja s mint az orosz világhatalom összeomlásának hiteles történetét könyves szobija díszhelyére fogja állítani. E rendeltetésnek megfelelően a nagy mű külsőleg is fényes kiállításban jelenik meg és ugy a könyvnyomutó, mint a könyvkötő ipar remeke lesz. Az Egyetértést e pompás ajándékon kívül kiválóan ajánlja hazafias és minden izében nemzeti politikája, melynek irányára nézve ciak annyit mondunk, hogy valamint a függetlenségi pártnak, azouképpen az Egyetértésiek is Kossuth Ferenc a vezére. Az Egyetértés a függetlenségi elveket szolgálja közel negyven esztendeje és szolgálni fogja a jövőbon is, mindaddig, amig diadalra juttatja Az Egyetértés az elmúlt négy évtized alatt a magyar középosztály vezérlapjává küzdötte fel magát, mely óriási terjedelménél fogva abban a helyzetben van, hogy mindenmp kielégítse a gazda, a kereskedő s az ^aros osztályon kivül ugjszólván mindto olvasójának érdekeit. Ennek köszönheti,-Íratlan elterjedését, valamint olcsó elöfiutési dijainak. Az Egyetértés ugyanis negyedévre 10 korona, lelkészek, tisztviselők, tanárok, tanilók, jegyzők, honvédkatonatisztek és orvosok ellenben 7 koronáért kapják kedvezményes árban.
— A „Honi Ipar" jonius lö-iki számának vezércikkét Weisz Bertbold udvari tanácsos, orsz. képviselő irts, ki hatalmas tanulmányban bírálja meg a kereskedelmi miuiszter programmját Ezen programm bírálatának van száova ezen kívül a lap egy jó része és mondhuljuk hogy a ,Honi Ipar" e kérdést kimerítőn világítja meg minden oldalról. Különös figyelmet érdemel az angol munkásmozgalmak elfajulásáról szóló cikk, mely egész uj dolgokat mond el a tőkeelleneR mozgalmakról.
— A legkedvesebb vizsgál ajándék. Nagyobb örömben és kedvesebb meglepetésben nem részesiiheti szülő a gyermekét, ba a sikerűit vizsgákért Az Én
Újságomat rendeli meg neki jutalmul. Minden vasárnap szebbnél-szebb, kedves-nél-kedvesebb olvasmányokkal, képekkel köBzönt be kis olvasóihoz, hétről-hétre megujitva örömét a gyermeknek. A szülök és lanitók száz meg eziz levélben adnak kifejezést hálájuknak Az Én Újságom nsgy hivatást teljesítő működéséért; a családok, iskolák Az Én Újságomból merítenek, mint tiszta forrásból szépet, jót a gyermekeknek. Előfizetési ára negyedévre 2 korona Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal, Budapest, Andrássy-ut 10.
— Magyar Lányok. Az a fontos kulturális hivatás, melyet a Magyar Lányok a leánynevelés terén teljesít, az a szeretet és elismerés, melyben az olvasói, a szülők éa tanilók részesitik, a legfényesebb bizonyítékai s Magyar Lányok nagy népszerűségének. Változatos, szórakoztató és mulattató olvasmányok mellett a tanulságos komoly cikkek a háztartás, nevelés, kertészet, konyha, nőifoglalkozások, illemtani cikkek gazdag tárházát nyújtja minden száma. Magyarország íróinak, festőinek Bziue-java közreműködik, hogy a lap minél gazdagabb és tartalmasabb legyen. Fiatal lányoknak alig ajánlható kedvesebb olvasmány -a szünidőre, a Magyar Lányoknál. Mulatványszámot ingyen küld a kiadóhival Budapest, And-rássy ut 10. Előfizetési ára negyedévre 3 korona.
Sxerkcsittefo : Dr. Villanyi Henrik. iolelSs i>erkc»ti, Kiadá: Ifi. Waxllls J&zscf.
Minden családnak
*ajit jól felfogott érdekében csulcis *
Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét
ixabkdna pótlékul haaxu Aloia a mindennapi kivéitalhox.
ROHITSCHI TEMPLOM-FORRÁS
étvágyat hoz, elősegíti az emésztést is anyagváltozást.
VEGYES
— A»atHr-ftaykipés»ka«kl Általánosan eliimert kitűnő szalon- és ati fényképészeti készülékek, felalmalhaUllan míníiíga pillanat kézi apparitnaok, valamint mindenféle lányképéned cikkek Moll A cégnél (Bécs, TncMau-ben 9. ca. és kir. ndvazj ixUlitó) kaphatók.
Ezen üzletig alapíttatott 1854 ben
Kivtnaíra nagy képei IrJejyaéket bérmentve kdld a cég.
KfiszSnetny il ván itáa.
Felejthetetlen jó férjem elhunyta alkalmával az igaz barátság és a jóleső megtisztelő részvét annyi jelével találkoztam, hogy indíttatva érzem magamat mindazon egyéneknek éa teatületeknek, kik a boldogult temetésén megjelenni kegyeskedtek és részvétüket iráaban és koszorúk küldésével kifejezték, ezúton ia hálás köszönetemet nyllvá-
■i""D\' On. IMff, XénlM
\'ilttér
Az e rovat alatt ko.lsttekért nem vállal folel&iaécet a iaerkeaiWiég.
hogydara és a
k5asrénybántalmak ellen, továbbá a Iégzé és eméaztfcaf szervek huruton bán talmainál, orvosi tekintélyek általa Útb Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hnnyhajtó hat ianl
Kellemes ni I | _ l5UJe, eisxfotő
Kapható iavinyrlakereskedéaokbea él
gyígyaiertirakbio. A 8alvator-forri> Igazgatósága Eperjesen
XLIII. ÉVFOLYAM.
I
(._]. ntKor valódiak. h» mindegyik dobon Moll A. védjegyet éa
olAlráaát tünteti fel. a Vall A féls Saldlltz-n.rek tarlós gyógyhatáaa a legmakacsabb gyeaer- éa al-
ta.lUalal.ak n« r.L <s gyor.orhér, rtgxott székrsksdés, májbánulom, vér l. .lé. »"!íír ^ a legkűlnnböxSbb .<1 betegségek ellen, , jele. házisaernek évtized\'.k éta mindig nagyobb elterjedést sxersett. — Ara egy lepeosételt «r»-detl debazaak 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyittátink.
MOLL-FELE I
C»ak akkor valldl. A^S-gS
lis-berszeiz nevezetesen mint ftldaleaeeltlaplté ksdirzellésl aztr kduv.^y, esni éj a meghűlés egyéb következményeinél legismeretesebb aépaaer. — tgy éaazitt eredeti üveg ara I kar. 90 tll
MOLL Gyermek szappanja.
Legínomabb, legújabb módsxer ixeriot késxltek gyermok és hölgy sxappan a bér okszerű ápaláeára gyermekek a relnéttek részére.
Ara darakeiklat — 40 tll. fit darab — I kar. 80 (II. Minden darab gyermek-sxappan Mail A. védjegyével van ellátva__
Fószétküldén: M«|| A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállittf által,
Bécs: Tuchlauben 9. hz.
Vidéki megrendelések naponta posuutánvét mellett tel[esiuetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával U védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fial.
ioooooúoanoaoaaaaSaa7
aaoaáöaoaaa
SUCHARD
Csokoládé
^főzésre és nyersen való^ evésre egyaránt a legjobb
Magyar Országos Központi Takarékpénztár
BUDAPESTEN, Deák Ferencz-utcza 7. szám
engedélyez a legkedvezőbb feltételek mellett
tírlesztéses jelzálogkölcsönöket földbirtokekra
a kimutatott földadó vagy a színhelyen foganauiitott becslés alapján.
KőtaMcmtjtkta i leltHöipi IítoihI é-s Utoléri Mttotir hlUIetileU
ZALAI KO Z L ö N I
A Rlcht*r-»l»
LlnimEBl.Cm.com
Horgeay-Pala-Kxp.lUr
egy régi kipróbált hixlaxer, a mely mir több mint 33 év óta bixhatóbeóórxsölíaíl alkalmaatabk kkzMliad, ttázsli éa ■HÜUnkat
SÖSS
Sünk <• cankia eredeti 4vegeket bozolbana^lerHay" védjegygyei
t^gt&Stfti
árban a legtibb gyópaseztáztM kapható. FőraktáriTorök _ József gyógyazeiéexnél* Budapesten. t "
* HillirF.it ti .
cibii. e* kir. .ÍT.rl uiUkSk. K .-■lal.l.dl. < ■
1904. JUN1US 25-én.
Cséplőgép tulajdonosok
figyelmébe!
A m. kir. belügyíniniszteri rendeletnek megfelelő „Mentőszekrények" legolcsóbban kaphatók: Drogéria a vörös kereszthez Nagykanizsán.
Férfiak ingyen kapnak.
olyan uj találmányú orvosigot, mely az elvesztőit erűt újra meghozz*, Próbacsomagot s egy száz oldalú könyvet postán, jól becsomagolva, ingyen kapják mindazok, a kik érto írnak. Ez a legbá-mulatraméltóbb csodaorvosság, mely megmentett ezreket, a kik fiatalkori kihágások folytán nemi bajokban, szilíliubcu, valamint elveszített férfierő ben szenvednek. Kz okból elhatározta a» intézet, hogy egy ingyen orvoságot magyarázó könyvvel egyOtt mindenkinek ingyen küld. tízzel a háziur-vo*sággal a baj otthon gyógyítható, s. mindazok a kik a fiatalkori kihágásokból származó némi bajokban, szellemi elgyöngQlésben,vagy krónikus bajokban szenvednek, otthon gyógyíthatják magukat. Ez a gyógyszer közvcteilenül azokra a szcr-vekre hat, a hol a megerősödés szükséges csodálatos eredménynyel gyógyítja az évek ót* Urtó betegségeket, öreg, flatal egyaránt irhát State Medical Institutnak az alant jelzett clture, a honnan a csomagot rögtön elkllldik. Az Intézet leginkább azokat akarja megmenteni, a kik kezelés céljából az otthonukat nem hagyhatják eU A pióbacsomag megmutat j-t, hogy mily könnyen kigyógyít hatók ebből a rettenetes bajból otthon. Az intétet kivételt nem lesz. Mindenki irhát érette bárhonnan magyarul, mire titoktartás mellett postafordultával egy ingyen csoiu»g orvosságot kap magyarázó könyvvel együtt. írjon még ma. A csomag oly szépen be van csomagolva, hogy a tartalmát senkisem fogj* megtudni. A levelet igy kell címezni: State Medical Instltute, 17 Elektron Building, Fort Wayno, Ind- Amerika.
•A levslek mindig bérmentesltendők.
■Tevéi pa piix-ja a
6 cx>Mtf<H>éCpa pU. Kapható:
papitfiiwsfudiiíítn.
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
1868 óta forgalomban. BEBBEH-fél. aídBY.
kátrány-szappan
uu ^STlnSSCaSr*\' C mlndsnaemü Wrköt»g«k

im 111-"*-1>""\'■—\'—\'—Ffcajrt a k»r«kwft ■ttrNil mWSi
Mililililr ele
Imm mmmm ■■ n » - ■ ■ » » ---—
o. Ara l^MU M «!(..
M DBér. ^
bma tiUuiM.- — >au Z, «ur»r «.
0; i.U i SimpT-wia., r, itorsí ..
SSSSíS
Raktár Nagykaniiaán: Práger Bála gyógyazertára, valamint Magyarország tóbb gyógytárában.

Keni hírneves kéufardö Horvátorsy.ngliHii.
Varassd-Toplicsa

Yareti állomás
Pósta- éj távírda
a Zagorial vasút mentén (Zágráb-Csáktsrnyi.)
Vegyelemezve Prof Dr. Ladwlg ndr. Un ácsos által 18«
58 fok Celslos meleg forrás, a kén Iszapnak felülmúlhatatlan bitása van Izom ée Italét rbeama, UOlet betópégek, gyulladáson éa cannuírtel óa.aehusódások, kóaavény, neuralgikus bántalmak, mint Isctiaa stb. nöl bajok, bjr- és t,tkoe betegségek, Idült vesebajok, hólyaghunit, górvélykór, angolkór, ólom és higany mérgezéseknél stb. stb..
1VÍKURA, garat, gége, mell, máj, gyomor- éa bélbajoknál, aranyérnél, atb.
.as-S® Villanyosság. — Massaga. IW".—
Syégylalézet miade. kéayelaaiael. Hegyi vlzvazelék. Hidegvíz karák zahanynyal Kaeipp szarlat, agtsz éven át ayltva
Idény tartam május 1-tíl október 1-lg. — Pompás nagy »>ark, terjedelmes nltclvé-nyek, nép kirándulások. — Állandó aeuekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. — Zene- éa táncestélyek stb.
A varaasd-topllcai állomáson naponta táraaakocsi várja a vendégeket.
Kólón fogatok Is rendelkezésre állanak, de ezek odaállitáaa elóbb a fozdó InU-zfiségnél megrendelendő.
Orvoal tudakozódásokat a fordóorvoa Dr. LONGHINO A ad.
■V ProspckluBokat (* broschurákat ingyen áa bérmentve kWd. \'
FÜRDŐ Í6AZ0ATÓSÁ0.
X
ÍXXXÍ
4°|o
-OS
tBrlesztéses kölcOnöket nynjtnok
- budapesti
éa külföldi elzóratigu pénzintézetektől a földbirtok éa ingatlan */, értékéig I. és II. helyre 15-65 évig terjedő időtartamra. Személy hitelt! papoknak, katonati«-teknek, állami- és ma-gánhivaUluokoknak, kereskedőknek és iparosoknak kezes éa kezes nélkOl 1—15 évig terjedő időre gyorsan és dlwretes. Bank- éa magásadóiágok eonvartáláaa.
Mellsr LajM is Társai
bankbiiomány Budapest, TI., Dívld ateaa 15.
(TórrényaaékUeg bejegyzett czég).
(Válaaa bélyeg)
STEITKR
gyógyintézet
TÖBEL-FÖRDÖ
ÖEÁCZ JöJIiETT IDÉNY: mijus-október.
810 méter a tenger sslne felett.
Óráéból kocsivauíj\'ónu Poata- éa távirta állomái.
j Ismert vaatartalmu (akrotberme) aeéHorráa tO fok c. (tt fok B.) — U Wt 0. (S0 fok R.) Mérsékelt klíma.
eríait2 ordólevegS, kiterjedt fenyvesardők. Oyógy-javalatok, idegbántalmak " \' "
betegség, hysteria, góreaók,
Idefbántalmak ideggyengeség, kátgerino-nenralgia stb.
_ _ ellen. S51 betegségek:\' vérszegénység, bél- éa hólyagbiinzt atb. Igen ajánlható OdOlóknek éa gyenge gyermekeknek. Gyógyesxköx: kólón gyógy- éa asaébaain, kádíOrdók melefflzzol, fenyófOrdók, villanyos fnrdók. massage, zahanygyógykezelés, nspfírdík aat Oleaó lakások éa egyes szobák, villák, gjógyterm, kitaní étterem, ldtonó zenekar. A fUrdőlgazgatdeásnál kimeríti pmspekUa lngyea ás bérmentve. Dr BLVMAUSS &ÁJIDOB, orma tulajdonéi.
Nj omatutt Ifj. Wajdits József kOnjTnyomdájában Nagykanizain.