Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
16.9 MB
2010-02-17 09:04:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
775
3532
Rövid leírás | Teljes leírás (345.71 KB)

Zalai Közlöny 1904. 027-031. szám július

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1904. juliu* hó 2-án,
Elöflxctéai in T.titt írre . . 10 kor. — 111 Ffl írre . . . & kor. — «!\'. Nfjyrdítre . 8 kor. 5*i 011. ÜKjen >xám 30 KII.
HIRDETÉSEK t hutboa pellliorbu 14, BboJ>xor 12, ■ minden lotilil.i loríri 10 Ml
NYÍL TTÉ RBEN
petil .oroukém 20 Wlóróit títel-nok fel.
XLIjl. Molymtm
A lap Kellemi réuít Illett minden k&slemány a (elolt. aiericMitS nevén, II invifl rétit Illeti kOx-leménjrck pfálj ■ kiadó nevére cinxetieo Naf;kaalzsára bérmentve InléxendSk.
Bémentetleu lerelek nem ÍOfad-latnak cl.
Kési rátok vUaxanom kDldeutek -
A uag)kanizsai .Ipar-Testület," * „nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,* a .Kotori takarékpénztár részvénytársaság," ,nagykanizsai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylot,* a .nagykanizsai kísdednevelő egyesület," a .nagykanizsai Unitéi járáskor,\' a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete/ a .katonai hadastyánegylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
HETENKINT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
- lru JoatlUa. —
Lelket gyönyörködtető forrongás van városunk társadalmának közszellemé-bcn. Egymást érik a különböző vitatkozások, eszmecserék, hírlapi polémiák, amelyek mindegyike más és m ás eszméért száll sikra.
A vitatkozásban nagy a zür-zavar. Az ellentétes eszmék és hingok szokatlanok nálunk a felszínen és e szokatlan viszonyokban nem csodálható, hogy bizonyos kapkodás és rendszertelenség észlelhető a .harcolók táborában."
Én gyönyörködni tudok e látványban. Tetszik nékem e szokatlan cbaosz, mert hiszem, hogy belőle ki fog alakulni egy határozott irányzat, ki fog alakulni egy szövetség, mely egyesül a közügyek zászlója alá, amely zászlóra városunk előbbre vitelének jelszava lesz felirva.
Igen városunk előbbre vitele. E jelszó alatt látott napvilágot a Zalai Közlöny-ben megjelent nyílt levél, amely, ugy mondják, a szenzáció ingerével hatott. Pedig ez nem volt szenzáció. Ez felszinre jntása volt ama közszellem egy részének, amely bár régóta forrong, de a küzdő-lérre még csak most jutott. A szokatlan csendesség okozta, hogy a közszellemnek eme nyílt, egyenes, becsületes megnyilatkozása nagyobb zsibongást okozott. A levél nyomán, mint méhkas zümmögött fel a város lakóssága. Ekkor támadt a chaosz.
Egy tekintélyes, lelkes csapat tapssal fogadta a levelel. Ez a rész azt mondta, hogy városunk most hátrafelé megy, mint a rák. Elő tehát a múlttal. Akkor nem mentünk hátra — csak egy helyben álltunk. A régi rossz.
szerintük, sokkal jobb, mint a jelenlegi rossz.
Egy másik csapat jelent meg a porondon. Ez megijedt a Bánffy-féle zászlóbontástól. Minek az. Hisz most pompásan haladunk . . . Nem igaz, nincs pazarlás a városi közigazgatásban ... A jövedelmek szaporodnak ,,. A pompa mindig szükséges és helyén való volt ... így beszélt egy másik csoport. Sértett hiúság az oka — mondották az oldalt, passzív módon odadobott vádat. Pihenni kell engedni a multak nagy emberét csendes nyugalmában. fiz volt a refrain.
Más csapat \'jelenete következett. Ez a .barlanglakás* bünfoltjait tárta fel a múltból. A barlangba természetbúvár lelkesedésével hordta össze a szemlélni valókat. Ott látjnk, úgymond a multak búvára, a gazdasági, közegészségügyi tcspedést, a hires utcanyitást, a klikkaralom régi, korhadt trónusát El, el e látványtól.
És imc fellebbent egy másik függöny, ahol az igen tisztelt természetbúvár jelenleg fenséges látványt lát: Tisztaságot a városban, kertparkokat, vizet és még sok más njitíst
A jé szándéktól vezérelte eszmék még ezzel nem hnyhultak el. Kérdések jelennek meg, melyekre felelni nem kell, de azért kérdéssel záródnak. A kérdés: mi lehet az az érzület, mely ezt a forrást, — a nyilt levél szerelmesen suttogó, de kiáltásra szánt hangját — fakasztotta.
Ez nagyjában az a cliaosz, amely egy lássa forrongás, nagy zajjal kitört vulkána. Izzó, forró most e vulkán. Van brnne értékes anyag, de van benne od:i nem tartozó salak is. Nem lesz tán érdektelen belemerülni e
társadalmi vulkánba. Nézzük, vizsgáljuk meg, vájjon mmő igazság található a forrongásban.
Mi történt tehátí A városi ügyekben ugy látszott, mintha minden rendben lett volna, A vezetéssel, a látszat szerint, mindenki meg volt elégedvo. Mert csak nem nevezhető (?) elégedetlenségnek, ha egy lelkesebb, szókimondó városatya valamely ügyben nem tetszésének adott- kifejezést. A vezetőség ezt mindig egyéni véleménynek vette. Hisz az elégedetlenek szavai visszhang nélkül hangzottak el a cifrafestésü városházi díszteremben. Nem volt ott a felszólaló elégedetleneknek kórusa, amely pártjára állt volna a szólónak. Szokatlan lehetett sokak előtt az elégületlenség kitörése. De, hogy magyarázható, annak jele az a sok taps, amely az elégületlenség kitörését, ha csendben is, kisérte
Tisztelni és becsülni kell, mindenki meggyőződését. így tehát nem szabad rossz néven vennünk azt sem, ha az elégületlenség éppen egy oly városatya ajkán tört ki először, aki előbb a reformpárt táborában küzdött. Ez a tábor hozta be -a jelenlegi vezetőséget. Mikor tehát e tábor egyik tagja feljajdal, akkor ez panasz nemcsak a vezetőség, hanem a reformpárt ellen is. És mivel az igen t. városatya önmaga is reformpárti volt, tehát a felszólalás vád: a felszólalónak önmaga ellen.
A reformpártnak is van büue. Ha szép jelszavu zászlóját felszínre, gy őzelemre vitto, valósította volna meg a zászló jelszavait. Vannak igaz olyanok, melyek teljesedésbe mentek, de nagy tömegében a jelszó jelszó maradt.
Azt mondják Babóchay közügybeli ellenesei, hogy ó, t. i. Babóchay, csak eszköz volt mások bizonytalan tervei
kiviteléhez. Sz a fegyver meg is fordítható. Vájjon a mostani vezetőség nem támaszkodik csapén kipróbált bivekre 1 Mert hisz a vezetőség táborában nem látjuk küzdeni a reformpárt hiveit. öt csak viszik a hullámok. De ezek a hullámok mélyebb réteget nem érintenek.
Nem akarom magam félreértetni. A jelenlegi viszonyokkal való meg nem elégedés, még nem jelentheti a multak helyeslését. Mert nem jó és célravezető az az elv, amely a meglevő rosszat egy régi rosszal akarja felcserélni. Ha a jelenlegi váiosi közügyek vezetésével nem* vagyunk megelégedve, ne menjünk vissza régi sötétségbe, hanem induljunk előre nj igazságok kikutatására.
Igazság tehát az, hogy nem vagyunk megelégedve. És mégis mit látunk? Azt, hogy az elégedetlenség a városháza gyüléstennében ritkán jut felszínre. Alig egy-két városatya szólal fel ott az ügyek érdekében. A többi-fejbólintgató politikát fiz.
őszinte és igazságos akarok maradni-A város vezetői joggal elmondhatnák, hogy ügyvezetésünkben nem tehettek másképp. Hisz ők mindig azt hitték, hogy a városi ügyek" vezetésével megvan elégedve a képviselőtestület, illetve a város képviselőség! mandátumot adó adófizető polgárság. A vezetőség mostani iránya és céljai magyarázhatók tehát a képviselőtestület hallgató politikájában. A vezetőségnek ritkán volt alkalma hallani az elégedetlenség kitörését, joggal hihetett tehát a közönség megelégedettségének boldogító tudatában, illetve ennek látszatában.
És ezzol . egyúttal bebizonyítottuk egy városi ellenzék szervezkedésének
szükségességét. Vagy ne nevezzük «»t~ ellenzéknek. Ez a név amolyan blk«-viadali vörös posztó. Nevezzük inkább
ellenőrző szövetségnek. Ennek a szövetségnek lenne hivatása a közügyek vezetését ellenőrizni. Vért, erőt, életet vinni a városi közszellembe. Elfogulatlant, egészséges meggyőződésből vezetőt. Számfizni kell természetesen * személyi ellenszenvnek még a látszatát is és egyedül a köz lebegjen szemünk előtt. Nékik kellene a közügyek iránti érdeklődést felszínen tartani és nékik kellene az adófizető polgárok panaszát a közgyűléseken tolmácsolni. Ebben az irányú működésben szívesen látjuk a küzdő-téren volt polgármesterünket Mert csak igy és ezáltal tolmácsolható az adófizetők óhaja. A hírlapok is csak lökést adhatnak és adnak a közügyeknek, de ezek keresztülvitelére a váron képviulötetttilet hivatott.
Az ilyen ellenzéknek működése csak üdvös lehet. Ha jogosnak ismerjük el a hírlapi vitát, ismerjük el jogosnak a városi képviselők eszmeharcát is a közgyűlési teremben.
A városatyák eme jogát a vezetőség-nek is el kell ismernie. Az ellenzék létrejötte közszükséglet Hasznára lehet ez esak a városnak. És amily mértékben a vezetőség tisztelni fogja az ellenzék létjogát, épp oly mértékben joga lesz elvárnia,az ellenzéktől a jó akaratot. Az ellenzéknek ugyanit nem szabad <u ellenzékieskedést célnak tekinteni, hanem csak eszköznek. Mert amily üdvös az olyan ellenzék, amely őszinte, meggyőződésben ellenzék, épp olyan káros at ai ellenzék, amely minden ellen tiltakozik, minden ellen küzd, ami a vezetőség javaslata.
Városi közügyeinkben hiányzik a nyílt, becsületes ellenzéki tábor. Itt
TÁRCA.
A százas.
— Oluitol. — — A .ZiUI KöilOuy* tkrcAJi, —
Kgy este a nápolyi Riviéra di Cbiéga egyik vendéglőjében üldögéltem vacsora után. Kívülem még csak egypár amerikai volt a teremben, akik pezsgőt ittak és igen hangosan beszéltek. A szomszéd asztalnál egy félvilági hölgy olt, aki eredménytelenül kacérkodott át az amerikaink asztalához.
Egyszerre egy roppaut feltűnő megjelenésű alak lépett a helyiségbe. Tetőtől-talpig elegáns volt, de uem az a kirívó elegáoeis volt az, amely szinte leri a párisi boulovard-uracsról, hanem az a szolid, nyugodt, mondhatnám, angolos elegáneia, amely tiz lépésről elárulja a grand seigneurt.
Az idegen gyönyörű szép férfi volt. Az arca sötét, olajbarna volt, mint egy Kpanyolé, mély tozű, fekete szemében volt valami nyugodt, parancsoló tekintet, valami előkelő biztonság 8 a hangja olyan jóakaratú, de feltétlenül engedelmességet követelő volt, mikor- a pincérrel beszélt, uunllia a saját feudális cselédjének adna parancsot.
\'Kkszert keveset viselt, csak a balkeze k" uiián csillogott egy rendkívüli nagyságú, csodálatos toztl briliánt.
— Bizonyosan valami nápolyi pátricius, uem itt, hanem Parisban vagy Lon-
donban él, s ezért nem ismerőm,. — gondoltam magamban és jobban megnéztem emberemet.
Kgyszerre valami furcsa érzésem támadt. Amint az idegon arcát vizsgálgattam, hirtelen ugy rémlett, hogy láttam inár valahol ezt az embert. Hogy hol? Melyen körülmények körúti? Azt nem bírtam kisütni, hiába gyötörtem vele az agyvelő-met. I)e hogy láttam valahol, az bizonyos. Körülnéztem a teremben, hogy nem ismeri-e más valaki a jelenlevők közül. Hogy nem köszönt-e neki valaki? Senki. Sőt a legnagyobb meglepetésemre azt vettem észre, hogy a szomszédasztalnál unatkozó félvilági hölgy is teljesen ignorálja az elegáns idegent.
— Na ezek veszekedtek egymással — gondoltam magamban — vagy pedig at én nép idegenemnek nincs egészen rendben a szénája. Tovább azonban nem igen érdekelt a dolog, egy újságot vettem elő és böngészni kezdtem benne. Körülbelül egy óráig ültem igy az újságol bnjva, közben megittam a feketekávémat is, és éppen menni készültem, mikor az idegen asztala felől élénk szóváltás hallatszott. Idókózben egészen megtelt a helyiség vendégekkel, alig volt egy hely üres az asztalok mellett. Az emberek mind oda tekintettek, ahonnan a vita hallatszott. Az idegen ott állott az asitala mellett és meglehetősen idegesen mondta a pincérnek :
— Kérem, vagy váltsa fel a száz frau-kosomat, vagy adja vissza.
A pincér tiszteletteljesen, de erőszakosan elnyomott izgatottsággal válaszolt:
— Kegyelmes uram tévedt; még egyáltalában nem méltóztatott fizetni. Kegyeskedjék meggyőződni róla. Tjlán ha a pénztárcáját megnézné még egyszer kegyelmes uram, mert én még egyáltalán nem kaptam száz frankot.
A szép idegeu iszonyúan megbotránkozott.
— Na ez mégis csak sok! Ha egyszer azt mondom, hogy fizettem, akkor az ugy is van I
Hanem azért kivonta elegáns peau de suédre-bő! készült, és remekül cizellált címerrel éa iniciálékkal ékített tárcáját, idegesen pillantott bele, aztán nyersen szolt a pincérre:
— Száz frankom hiányzik. Öuuek adtam és követelem, hogy visszaadja belőle, ami kijár.
A pincér gyülöletteljes pillantást vetett az idegenre, aztán remegő, dohtól elfojtott hangon mondta:
— Ön uem adott nekeln semmit!
\'Az idegen sötét arca elfakult, a keze ökölbe szorult a dühtől s a jelenlovók feszült várakozással nézték a történendóket. Az lismeretlen azonban leküzdte haragját és aránylag nyugodt, de belső izgatottságtól remegő bangón mondta:
— Takarodjék ós liivja ide az üzletvezetőt Hanem rögtön, amíg uralkodni birok magamom I
Az üzletvezető egy pillanat alatt kéznél volt és alázatosan kérdezősködött, hogy mivel szolgálhat az ecezelenzának.
— Jó, hogy itt van — mondta íz idegen — mert már kezdett a türelmem elhagyni. Nézze kérem ! Az előbb száz frankot adtam ennek a haszontalan pin-
cérnek váltani és most letagadja — egyáltalán tudni sem akar róla, hogy pénzt kapott tőlem. Ha . ..
— Ön nem adott nekem semmit — sziszegte a pincér dohtól sápadt arccal.
Az üzletvezető rendreutasította a pincért a közbeszólásért, az idegen nedie folytatta\':
— Ha nem tudnám olyan biztosan, hogy odaadtam neki a százast, nem is vitáznék miatta, de azt már csakugyan nem fogom \'tűrni, hogy egy ilyen haszontalan fráter a szemembe is letagadja a dolgot I
Az üzletvezető tanácstalanul állott az asztal mellett és hol az idegent, bol a piocérl nézte. A gyanúsított pincér már régi, kipróbált ember volt, akiről föl sem lehetett tenni, hogy száz frankot jogtalanul meg akarna tartani. Az idegen viszont olyan határozottan viselkedett, hogy szinte kétség sem fért a szavához
Az üzletvezető rettenetes dilemmában volt ós sehogy se tudta, hogy mihez kezdjen.
Az idegeu azonban illetlennek találta az üzletvezető habozását és igen komoly hangon mondta:
— Hát vissza akarja adatni a pénzemet vagy nem?
— De uram, — dadogta az üzletvezető zavartan — talán tévedés vau a dologban .. . hiszen rájövünk! .. .
— Semmi tévedési — tört ki most a fiatalemberből a visszafojtott harag. — Végre is mindennek van határa!.. .
Kelugrott az asztaltól és kalap nélkül rohant az ajtóhoz és onnan intett a közei-
Lapunk mai szamához negyediv melléklet vau csatolva.
ben álló rendőrnek, aki habozás nélkül, azonnal bejött a helyiségbe.
— Kérem — mondta aztán a szolgálatkészen álló rendőrnek — figyeljen jól ide. Nokem itt hét frank és ötven centimnyi számlám van, amelyet egy száz frankos hankjegygyel akartam kiegyenlíteni. A pénzt odaadtam a pincérnek, hogy felváltsa, s most sem ó. sem pedig az üzletvezető nem akarnak tudni a dologról. Nem akarják nekem a visszajáró kilene-venkét frankot és ötven centimet megadni Hát hallott már ilyet?
— Vannak tanni, uram? — kérdezte a rendőr tiszteletteljesen.
Tauuim nincsenek, hanem, ugy hiszem, hogy az én szavam ... Hopp! ... Azonnal! Mindjárt bizonyítok. Erre, ugy hiszem, nem számítottak ezek a tiszteletreméltó urakl
Izgatottan vonta elő pénztárcáját, a melyből kilenc darab száz frankos bankjegyet és egy papirszeletkét rakott kí az asztalra.
— Nézze — mondta aztán a rendőr felé fordulva — nekem szokásom, hogy a titkárommal mindig följegyeztetem azoknak a bankjegyeknek számát, amelyeket bankáromtól elhozatok. Ez olyan eló-vigyázatféle, amely egy sok szolgaszomély-zeltel bíró háznál mindig helyén való és indokolt. Nos ma ezer frankot kaptam tíz darab százasban, itt vaunak a számok a papíron. Lássuk, melyik hiányzik?
Bzek után pedig elkezdte a számokat összehasonlítani.
— Tessék I — mondta aztán, mikor elkészült — A 400,132-ós száma és
XUII. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JULIUS 2-án.
kell megtalálnunk a kivezeti oUt. A reformpárt valósítsa meg a zászlóra irt jelszavakat. Becsületes küzdelmében segíteni fogja az újonnan megalakuló ellenzék. Együtt győzzék le az akadályokat és vigyék elSbbre városunkat
Ez az igazság a forrongásban.
Felhívás!
A .Dunántuli Dalosszövetség" éri augusztus 13— 16 ÍR terjedő időben tartja meg Pécsett ezidei dalos ünnepélyét. Körünk" dalárdája ezen ünnepségeken nemcsak testületileg vesz részt, hanem mint versenyző dalegyeBÜlet fenállása óta először áll ki a porondra, megmutatva, hogy ezen c?upa széthúzó elemekből álló városban mégis működik egy lelkes kis csapat, mely összetartás és a művészethez való ragaszkodás által a hozzáfűzött várakozásnak minden tekiotetben iparkodik meg is felelni. Városunk, sajnos, ezen a téren még igen kevés életjelt adott magáról és ép ezért bizalommal fordulunk Nagykanizsa város aiápért és nemesért lelkesülni tudó közönségéhez azon tiszteletteljes kérelemmel, hogy bennünket ezen első versenyutunkon mennél számosabban pártoljanak és velünk Pécsre jőve, segítsenek dicsőséget és babért s/.erezni városunknak.
Az írod. és Müv. Kör tagjai, ba utazási szándékukat legkésőbb julius 16-ig bejelentik, ugyanazon kedvezményben részesülnek, mint a dalosok, sőt amennyiben oz lehetséges. Pécsett való elszállásukról is gondo-koduuk. A pécsi belyi választmány a dalos ünnepély sorrendjét a következőképp állapította meg:
Augusztus 18-án.
1. Este 8M kor az érkező dalosegyesü-lelek ünnepélyes fogadtatása a nagy állomáson, utána a szövetség elnökének vezotése mellett (zeuével) bevonulás a városba, ahol a város polgármestere fogadja a város közönsége nevében a .Dunántuli DalosszÖvetséget."
2. Elszállásol*\'.
3. Este 9 órakor ismerkedési estély a régi sörházban. Az ismorkedési estélyen csak a dalosegyesülelek tagjai a az azok állal bevezetett vendégok vohatnok részt. A dalegyletek pedig totszésszerinli ének számokat adhatnak elő.
-Augusztus U-én.
4. Délelőtt 9 órakor összpróba a nemzeti színházban.
6. Délelőtt 11 órakor a szövetség közgyűlése 9 pontú tárgysorozattal 7 pont a logkőzelőbbi dalverseny idejének és helyének megállapítása.
6. Déli y,l órakor díszebéd a régi sörházban.
7. Délután >/,4 órakor találkozás a .Szécbéuyi*.téren, onnan ponl 4 órakor ünnepélyes felvonulás a kötött vorsenyre.
49,790 sorszámú hiányzik ; azt ndtsm oda a pincérnek felváltani. Kérőin, tessék utáua nézni a pénztárnál, a bankjegynek ott kell lennie.
Ezzel visszaüli helyére és elegáns mozdulattal cigarettára gyujlotl. ■ A rendőr, az üzletvezető és a pincér odamentek a pénztárhoz és a pénztárnok-kal átvizsgáltatták a százas bankjegyeket. Nem tartott sokáig és a kérdéses bankjegyet csakugyan megtalálták. Az omberek elképedve néztek egymásra.
— Nos, megvan már? — kiáltotta közben az idegen asztalától.
Az üzletvezető tanakodni kezdett a pénztárnokkal, hogy mit tegyenek; a pénztárnok azonban sehogysem tudott visszaemlékezni rá, hogy melyik pincértől kapta a bankjegyet.
— No, ez már mégis csak sok! — dühöngött az idegen a megvárakoztatás miatt. — Hallja, rendőr! Jegyezze fel ezeknek az embereknek a nevét! Ugy látszik, a biróság nélkül, szépszerével nem kapom vissza a pénzemot.
Felállott és kalapját levette a fogasról.
Ennek aztán megvolt a kivánt hatása. Az Üzletvezető odasietett hozzá és nagy bocsánatkérések közt lelte a pénzt ölébe:
— Kccelenzs lesz olyan kegyos ez egyszer elnézni a tévedést, kérem. Én bűnhődnék miatta.
\' Az idegen azoubau hidegen eltolta magától a pénzt és a rendőrhöz fordulva moudta:
— Nekem ezekkel az emberekkel ninca több dolgom; kérem, legye kötelességét.
8. Délután \'/ib órakor dalverseny a nemzeti szioházban, a következő beosztással ét sorrenddel:
A)Hymouaz, szerzője Erkel Ferenc, összkar zeneklrérettel, éneklik az összes dalárdák.
B) Népdal csoport kítött versenye, versenydarab ,Régi nóta," szerzője Lányi Ernő, mint versenyzők éneklik: a Siklósi Polgári Dalkör, a Tatai első Polgárt Dalkör, m Bolmányi Polgári Dalegylet és a Keszthelyi Iparosok Dal kőre.
C) Talpra magyar, szerzője Huber Károly, versenyen kívül énekli a Pécsi Dalárda.
D) Műdal csoport kötöd versenye, versenydarab .Magyar nóta" pályadíjjal kitüntetett féifikar, szerzője Boksay János, mint versenyzők éneklik: a Székesfehérvári péll vasút műhely Dalegyesülete, a Gyón iparos és betegs. egylet dalköre és a Nagykanizsai írod. és Műv. Kör dalárdája.
E) Fótbi dal, szerzője dr. Szőtössy Atilla, versenyen kívül énekli a Pécal Polgári Daloskör.
F) Nehéz műdal csoport kötött versenye versenydarab .Daloljatok* a szövetség pályázatán első dijat nyeri pályaniűves férfikar, szerzője Hoppé Rezső, mint versenyzők éneklik: a Szombathelyi dalosccyesülel, a Budapesti Egyetértés Férfidalegylet, a Győri ének- és zeneegylet é» a Komáromi dalegyesülel.
G) .Rákócy\' a szövetség pályázatán 2-ik dijat nyert pályamű, szerzője Orbán Árpád, összkar zeuekisérettel, éneklik az összes dalárdák.
Augusztus 16.
9. Séta kirándulás: reggel */,9 órakor találkozás az Ágoston-téren, 9 órakor indulás a Tettyére, Dömötör-kapubor, Kardos utón vissza a városba.
10. Délben csoportonkint társas-ebéd.
11. Délután 2 órakor gyülekezés a Széchényi-téren, 7,3 órakor indulás zenével a Budai külvárosi állomásra, onnan külön vonaton az uj sörbázba.
12 Délután V»4 órakor szabad vorseny az uj sörbázi .Abbáziában" a következő sorrend szerint:
A) Eredeti népdal egyveleg, 100 korona dijjal jutáim, pályamű, férfikar, szorzője dr. Angyal Jirmánd, összkar éneklik az összes dalárdák.
B) Sz-íbadon válasz tol t verseny-dara t x.
C) S i ó r a t. szerzője Egressy Béni összkar zcnekisérettel, éneklik az összes dalárdák.
13. Táucmulatság, confetti csata s egyéb szórakozás.
14. Este y,9 órakor a versenybíráló bizottság ítéletének kihirdetése és a versenydijak kiosztása.
16. \'/iio órakor külön vonaton vissza a Budai külvárosi állomásig, onnan lampion-menet zeoével a .Széchényi-térre,\' ahol a város közönségének adandó szerenád fogja az ünnepélyt befejezni.
Hisszük, hogy ezen rendkívüli érdekes műsoru kirándulás, mely aránylag kevés
költségbe fog kerülni, sokakat fog arra indíttatni, hogy velünk tartsanak.
Nagykanizsa, 1904. junlus hő 30.
A nagykanizsai írod. és Müv. Kör.
Horváth György elaSk.
Böhm Emil GOrtler Ferenc
alelnök és kanuiy. II. Utkir.
Szezonképek.
Gloaaaik egy viharoa bét eacményelhox.
Láttátok a hangyaboly1? Micsoda őrült keveredés támadt egy kíméletlenül igaz hang hallatára! Nem akarom fokozni az események fontosságát, de nekem ugy tetszik, hogy a gyáva remeg érnek és feje-vesztett zavarnak ez a hangulata uralkodhatott a Tullleriákban, midőn a nyitott ablakon először hangzott be a szabad-_aág újszülött himnusza. Lehet, hogy a palota ura e dal \'hallatára sejtelmével sem bírt még a szomorú fejleményeknek ... lehet hogy még végtelenül bizott erejében. De ez a meglepetés I Micsoda uj, merész alakoki Micsoda ismeretleo hang I Hol voltak mindezek eddig, bonnan támadtak, mit akarnak?
A kávéházakban két nap alatt fősz-lánynyá lett a Zalai Közlöny mult beti száma. Az emberek egymásnak adták a szenzációt I
.Olvasta? Nagyszerül KolosszálisI — Eb, frázis I — Eredeti 1 — Nem eléggé tapintatos! — De igazi — CéltalanI — Ki tudja?" A nyílt levél Babochay Györgyhöz hatott, mint a bomba. Külö nősen az eazméuek nagy eredetisége lepett meg mindenkit és az a férfias egyenesség, ahogy a nyilt levél irója a maga és pártjának helyzetét a címzetthez tisztázza és f\'lbivásának jogosultságát igazolja. A Zala vádja, hogy a levél írójának csak név kellett, kihez levelét ad-resszáija, nevolséger .Canossát" — mint a Zala mondja — komédiából senki sem jár és hl csak cím kellett, sokat lehetett volna találni, kinek a levél irója minden bünbánás nélkül elmondhatta volna mondókáját. De éppen a város volt polgár-mesteréhez intézni a levelet annyit tesz, mint választ is várni. Álljon azonban bárhogy is a dolog, anuyi bizonyos, hogy a gondolat pompás volt, eredeti, ez pedig mindig tetszik. Tetszik mindenkinek. Nekem pedig az tetszik, hogy mindazok, kik e nyilt levél ellen írnak, mennyire igyekeznek apró pénzre felváltani a várót mai vezetőségének összes érdemeit. Felszámítanak minden épületet, minden dülő utat, ami az utóbbi években jött létre. És bizonyos vagyok benne, hogy ezek közül mit sem hagytak ki. Ez egy olyan zsenialis mérleg, mulynek megvan a maga .követel" oldala, de a .tartozik" teljesen hiányzik. Hiányoznak a vezetőség működésének minuszai, hiányzik minden, mit megtenni tartozott, mit megtehetett volna és nem tett meg. Hisz, uram bocsáj\' az csak igazán nem sok,
A rondőr azonban, ugy látszik, borravalót roméit az üzletvezetőtől, mert egész tiszteletteljesen maga is kérlelni kezdte a haragos idegent:
— Kccoleuza talán ez egyszer eltekinthetne a dologtól. Hiba történt, do az ilyeu nagy üzletnél nem is csoda, hogyha tévednek az omberek. Lehet, hogy más valakinek adta vissza a pincér azt az összeget.
Az idegen végre engedett a rendőr rábeszélésének, a pénzt tárcájába tette és büszke tartással, mint egy győzedelmes Cézár, elhagyta a termet.
Az emberek utána néztek és itt is, ott is hallani leheteU, amint megjegyzések estek, hogy már az ilyen olőkeló helyiségekben is ki van téve az omber kellemetlenségeknek.
Én elképedtem a történtek fölött, mert hogy az a pénz nem volt az idegené, arra hitet mertem volna lenni. Az egész azonban érthetetlen volt előttem.
Tanácstalanul néztem magam körül, s tekintetem véletlenül odatévedt a szomszédasztalnál ülő nagyvilági hölgyre, aki már éppen szedelőzködött, hogy elhagyja a helyiséget. A leányt ismertem, odamentem hál hozzá és megkérdoztem, tólo, hogy nem ismeri-e a szép idegent?
— Hát ön nem ismerte fel a barone-t? — kérdezte a leány mosolyogva.
Egyszerre világosság támadt előttem ! Hát azért volt olyan iamorós nekem az az emberi? Egypár esztendővel ezelőtt ugyanis, ügyvédi pályám legelején, valami apró tolvajlás miatt, védelmeztem azt az embert a nápolyi törvényszék előtt. Noló- I
rius, közismert csaló volt. A tolvaj neve o baronc volt De hogy kimosakodott az az< ember!
Futólag köszöntein a demimondenak és elgondolkozva léptem ki a helyiségből, hogy hazafelé menjek.
Éppen a lakásom kapuja előtt állottam, mikor észre voltem. hogy két uri ember jön utánam egy hölgygyol Valami angol volt a feleségével és o barone. Mikor mellettem elmentek, nom bírtam megállani, hogy halkan utána ne szóljak ugy, hogy csak ó hallotta ineg:
— 0 baroue.
Az én emberem rögtön engedelmet kért ismerőseitől és oda jött hozzám:
— Jó estél ügyvéd url Mivol szolgálhatok?
— Hogy csináltad ma este azzal a százassal? — kérdezlem lóle.
A szemombo kacagott és a vállát vonogatta.
— Te ha megmondod, nem árulom el senkinek sem, — mondtam, — hogy boszédre bírjam.
— Azt elhiszem, — válaszolt szóm-lelenül — hiszen ön is a camorra tagja, aztán meg — lette hozzá bizonyos boníiomiával — egyszer s csávából is kihozott; hát ugy történt a dolog, hogy ma délután egy barátom azzal a százassal fizetett oU. .. .
Higyjék meg kérem, hogy mikor ezt a megoldást hallottam, nom tudtam megállani, hogy inog ne szorítsam annak a fiuuak a kezél. Ilyet csak egy nápolyi tud kitalálni!
ha Babosa László alkalmasint hosszú fejtörés után egy pár épület emelését és ebhez hasonló nagy horderejű tényeket, mint u érdemek őzazeségét sorol feli A nyilt levélnél nem kiaebb port vert fel a kereskedői becsületről szóló cikk. Hoppl Ez m£r magánügyet bolygat I Aminek szentségét a kisváros féltve óvja, • privát ügyek szentségét, azentaégtelen kezekkel ép azt bolygatja meg e cikk vakmerő Irója. Micsoda szemenszedett tapintatlansági ób, tisztelt cikkíró, hát ön igaráo nem tudná, bogy a kis vidéki városkában vanoak dolgok, melyekről beszélni nem szabad, mint Cyrano orráról, vagy kötélről az akasztott ember házában? MagánügyI Ha fejleményeiben akár forradalmat kelthet is, hozzá érned nem szabad, mert ez a ml nebántavirá-gunk, melyet a provinciális tapintat, békeszeretet és gyávaság megszentelt. Az egész város beszél róla; a kávéházakban, színházban, utcasarkom, a piacon fokozzák az eset kellemetlenebb részleteit; feltüntetik sokkal lúubb, undokabb szinbeo, mint a milyon valójában. A kofák tárgyalják hangosan a zöldséges ko-aarak mellett és nótát énekel tán róla a város csavargója. Ez mind természetes megengedett dolog. De nem természetes és ninca megengedve, hogy ön tisztelt cikkiró, a legbecsületesebb szándékkal, tisztára tudományos szempontból foglalkozzék ezzel az esettel, vagy hogy ezt alapul vegye a konkurrenciáról szóló közgazdasági esBayeber. Ha a dolog tárgyalásra kerül vala, önnek bizonyára módjában lett volna nagyon kevéasé épületes dolgokat olvashatni lapunk törvényszéki rovatában, do annak dacára is, hogy az njság bálul regisztrálja valamely eaet minden csúnyaságé\', ennek dacára sem áll jogábao a vezércikknek, bogy bármily távoli célzást tegyen a dologra. Ugy-e ez ostobaság? Az; de ezen már sem ön, sem sok más merész Ikarius nem log változtatui. Ez már a vidék specialitása. És jól Is van ez Igy. Nagyon célszerű, bogy legyenek dolgok, melyeket megbolygatni nem szabad, mert ha szabadna, kisülne, bogy a mi egész életünk csak tartalom nélküli illúzió. Kisülne, bogy a mi nagyságaink tulaj-donképen nagyon, de nagyon jelentéktelen teremtmények a világegyetemben, akiknek ha a szomszédban emlited a nevét, semmi hatást nem fogsz elérni. Állapodjunk meg abban, hogy a helyi nagyságok tényleg nagyságok, hogy mind az, amiért mi itthon lelkesülünk és verekedünk és amit gyűlölünk, mindsz nagy jelentőségű, nevezetes dolog.
Egyébként hisz én most Szezouképe-ket Írok: nem szabid a humornak sem teljesen kimaradni. A kávéházban láttam, bogy öreg gabonaügynökök, kiknek szellemi képességét ismerem, s kikről tudom, bogy nemcsak a Bjrta József komplikált körmondatait, de egy egyszerű tómon-datokban irt msgyar nyelvű cikket sem értenének meg, mert magyarul nem tudnak, mondom, láttam, hogy ezek is hogy törték msgukal a mult héten > Zalai Közlöny után. És feltolták szemüvegeiket és olvasták komoly ábrázattal, nagy figyelemmel a cikket a .kereskedői becsületről.\' És miután órabosszat ábrándoztak a betűk gömbölyű alakjaio, az igaz lelháborodás mozdu\'atával dobták le a lapot és felkiáltottak, bosszúsan, méltatlankodva: .Skándáll"
Pedig esküszöm, hogy egy szót som értettek a cikkből. De ez a hivatalos birálat. Az öreg ügynök ha egyebet nem Is, de annyit kivett a cikkből, hogy a magánügygyel foglalkozik. Minősítette a cikket. Mint az egyszeri ember, kit mi-dón rablók lámadtak meg, felkiáltott: Dd hisz ez vslóságoa rablás!" Azon nem háborodott fel, hogy az óráját, péozét elszedték, de felháborította a gondolat, bogy az a cselekedet, melyet ellene elkövettek, .rablásnak\' minőtOl. Tisztolt cikkiró ur, állhat az ön cikkében akármi szép, akármi jó, a léoyeg az mellékei A fő az, hogy cikkének tárgya magán-Ogyoek minősül, ezt pedig bántani ab ovo nem azabad, ha tudvalevő dolog is, hogy sok magánügy fontoa közügyek csiráit hordja magában. Van sok ily derék elv a vidéken, melyeket csak az nem követ, ki túlságosan sok bátorságot érez magában, vagy veszedelmes njltási szándékkal van eltelve.
Beszéltem lapunk két cikkéről, melyek nagy lármát keltettek a mult héten. A harmadlkat nem érintem. Az kinőtt a hírlapi cikkek keretéből.
Stmptr..
HÍREK.
Moaaulból Teheránig.
— Zrínyi Béla ülj.. -Zrínyi Béla egy év óla gyalog járja be a világol. Hősies kitartásban páratlan ut ez, mert Zrínyi Béla minden anyagi támogatás nélkül teszi meg az utat — egyedül. Az ajánlóleveleit önmaga járja kl. Utjának célja Tibeleu át Pekingbe jutni. Most Teheránban van. Onnan küldött hozzánk hotazabb útleírást. Leírása bizony nem áll Vámbéry útleírásának magaslatán. Sem nem festői az, sem nem tudományos, hanem egyszerű és naiv, de mindemellett nagyon érdekes. Hosszú levelének kivonatát közöljük itt:
Mossulból Bagdadig ép oly veszedelmes volt utam, miut Kurdisztánon keresztül. A sok beduin rabló zavarja az utazó biztonságát. Bagdadban a pasa vendége voltam. Innen kirándultam Kaziminába a bagdadi paaatlk legfanatikusabb városába. Itt Bukbara Imányai éppen ez Időtájban gyászünoepet ültek. A bagdadi angol konzul óva Intett, hogy ne menjek Kaziminába. A veszedelemre figyelmeztetett a bagdadi hatóság Is. Megmondták, hogy az imámok leölnek, ha közibéjök megyek, de én nem álltam el szándékom* tói. Éppen a veszély kísértett meg. Fszil pasa rám adatott egy adjutánsi uniformist és mint Fszil pasa adjutánsa egy század katona kíséretében néztem végig f. évi március 30-áu vakbuzgó derviseinek ünnepét. Egy tűzhelyből felazálló füst adja a jelt az ünnep megkezdésére. Két-háromezer dervis elkezdi a bunda-bunda kiabálást testükkel ritmikus mozgásokat végeznek, örák után beáll a kimerülés. Ekkor a aeik Allah il Allah énekre zendít. A táncoló dervisek követik, míg ájultan össze nem rogynak. Ezután a fél mezítelen férfiakés nők vad üvöltésbe tőrnek ki és mindenféle szerszámmal kezdik magukat sanyargatni. Sokan eszméletlenül terülnek el m földön, sokan elvéreznek és meghalnak a szinhelyon. A bullákat összeszedik és megégetik. Bagdad azép, de egészségtelen város a Tigris folyó mellett. Április 19 én hagytam el a kisázsiai Törökországot. Perzsiában már a lakosság nem volt vendégszerető, sőt a keresztény ember előttük tisztátlan ember. Ha adtak is vizet vagy teát, az edényt azonnal kiforrázták. Kermansach kormányzója adott ajánló leveleket. Meglátogattam TsngusUng palotát, Dárius király egykori rozidenciáját. Innen Mala-jesbe és Hamadauba értem. Itt Samil Mock afgan emir vendége voltam.
Május 29. este értem Teheránba. Itt felkerestem Saíde Salbanet, kihez ajánló leveleim voltak. Ciekély műveltségű ember, aki egy kicsit beszél franciául. Vakbuzgó Síita, aki mindon órában imádkozik és edényeit azonnal kiégetteti, ha giánz evett belőlük.
Itt kipihenem az ut fáradalmait. Azután Hérát, Kabul. Kasmírén át Tibetbe igyekszem.
— Személyi hlr. Zichy Aladár gróf, a nagykanizsai kerület országgyűlési képviselője, f. hó 29-én- városunkba érkezeit választókerületének meglátogatására. Az első napon Pacsára ment és ott elmondta beszámolóját.
— Tiz évei találkozó. Az 1894-ik évben érettségizett kereskedelmi iskolai kartársak t. bó 26-én lefolyt 10 éves találkozója a hasonló iránya szokásos összejöveteleknél nagyobb jelentőséggel birt, mert ezen baráti ünnepély egyszersmind az iskola 10 éves jubileuma is volt. Valóban emelkedett szellem uralkodott ugy a délutáni gyűlésen mint az esti banketten, melyen az akkor működött Janárok közül a helyben tartózkodók, névszeriut Bón Samu igazgató, dr. Neumann Ede főrabbi, dr. Villányi Henrik, dr. Rosenberg Mór, dr. Schwarz Adolf, résztvettek.
A délutáni gyülekezés folyamán táviratban üdvözölték az akkori tanárok közül azokat, kik jelenleg nem műkődnek helyben, továbbá a meg nem jelent iskolatársakat Is, kik meleg hangn válaszokat küldöttek. A kereek. iskola iQu-sági segély pénztára javára 1(0 koronát adományoztak és megfogadták újból, bogy 10 esztendő multán ismét Nagykanizsán fognak találkozói.
A Kaszinóban lefolyt társaavacsora nagyban hozzájárult a baráti összetartás megszilárdításához és az est folyamán elhangzott lelkes tósztok arról tettek tanúbizonyságot, hogy tanárok és volt növendékek egyaránt szeretettel viseltetnek egykori tanulmányi színhelyük iránt, és hogy a küzdelmes 10 esztendő aem vette ki lelkűkből az idealiaztikus életfelfogást.
XUII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JUL1US lG-áii.
A 24 érettaégiiö közül 4 meghalt5
gátolva volt. megjelenésben és 15 rtet-
vett a találkozón; valamennyien de ék, ur modorú és felfogd" honpolgárok le -tek kikre büszkén tekinthet az intézet.
A megjelent kartársak . következők: Andor G&gJ Aladár Buda^t Fe r Henrik Pozsony,. Báder Ödön Nagyka rizsa, Gellért Lajos Bud.pes , Kardo I«ó Barcstelep, Kondor Miksa Barcs telep, Mandl Henrik Budapest, Mar*
Bódog Bécs, • 1 Rechntoer
Radnai Jenő Nagykanizsa,/ R«hmt,er Soma. Nemes Vid, Scblesinger Imre Pé£, Scliwarlz Alfréd Budapesl, Strém, Ignác. Nagykanizsa, Wirth Ernő Budapeat.
_ Előléptetés. A pécsi kir. főügyész Madari István „agykanizsa, kir. törvényszéki fogház őrmestert, az alt,azték rá-szére-megállapiiott fizetési osztály 2-ik fokozatába léptette elő.
_ Szerkeeztól hlr. Lapunk felelős szerkesztőjének távollétében Nagy Samu, a „Zalai Közlöny" munkatarsa vezed » szerkesztőség ügyeit és felel a lap tartalmáért. , , n, _ Tanfelügyelői litogatós. Dr. Ruzaicska Kálmán kir. Uwácsoa tanfelügyelő m. bó 26-án Nagykaoizaára érkezeti és elnökölt az izr. elemi iskola IV. osztálya, valamint a Nádor-utcai ovoda vizsgáján.
— Kinevezések, ö felsége kis-demeleri Gandernak József altábornagyot, a székesfehérvári V. honvéd kerület parancsnokát, a magyar bonvéd lovasság felügyelőjévé; Rohr Ferenc vezérőrnagyot. a 73. bonvéd gyalogdandár parancsnokát, a székesfehérvári V. honvéd kerület parancsnokává nevezte ki. *
ö felsége Dr. Woíbz Miksát a nagykanizsai 20. bonvéd gyalogezred tartalék állományában segédorvossá nevezte ki.
Udvardy Vince zalaegerszegi állami főgimnáziumi tSfnárl, a vallás- és közoktatásügyi ». kir. miniszter a VIII. fizetési osztály 3. (okozatába nevezte ki.
Slockinger Ferenc zalaegerszegi pénz-ügyi irodatiaztei, a m, kir. pénzügyminiszter, a zalaegerszegi kir. pénzügy-igazgatósághoz, pénzügyi irodavezetővé nevezte ki.
— Elbocsátás, "ff itt Emil nagykanizsai 20. honvéd gyalogezredben tartalékos hadnagynak, rendfokozatáról kért leköszö-nését a m. kir. honvédelmi miniszter elfogadta.
— Küldöttség. Nagykanizsa vároa képviBelő" testületének küldöttsége július bó 6-án megy Budapestre. A küldöttség tagjai mérsékelt vasúti menetjegy kedvezményben fognak részesülni. A menetre küldöttségben való részvételre eddig mintegy 40 -50 képviselő jelentkezett, mint a kik ezzel is bizonyitaai kívánják, hogy a vároa érdekében sora időt, sem fáradtságot nem sajnálnak.
— Városi közgyűlés. Nagykanizsa r. t. város képviselőtestület folyó évi ju nius bó 27 én, a tagok csekély érdeklődése mellett tartott közgyűlésén a következő ügyek nyertek elintézést: 1 A főgimnázium azon időre, mig az uj felépíthető éa rendeltetésének átadható lesz, a Sugár utón levó régi honvéd laktanyában nyer elhelyezést. Az átalakítási költségek 14\'440 koronában loltek elfogadva. A munkálatot Sallér Lajoa építő mester, mint aki a legkedvezőbb ajánlatot telte, (9\'6°/e engedmény) fogja eszközölni és augusztus hó 15-re köteles befejezni. A II. éa III. párhuzamos osztály felállítása szintén határozatba ment. 2. A dunántuli dalos szövetségnek 1906. tervezett dalversenyének Nagykanizsán való megtarlhatása céljára, az erkölcsi támogatáson kivűl, a költségek fedezésére 1000 korona segély lett megszavazva. 3. Jutási Mván v. írnoknak 200 korona; — 4. Hardy Gyula gyám-pénztári ellenőrnek 80 korona segély lett folyósítva. Ezenkívül több föld- és bázbérre vonatkozó tanácsi jelentések, illetve javaslatokat a közgyűlés vita nélktll elfogadta.
— A büz. Dölyfös nyugalommal éa elégedettséggel halad a mi közönségünk, baladnak városunk hivatalnokai a Sugárúton végig. Ennek az útnak elején vau egy báz. melynek összes ürülékei a vároa csatornáiba folynak. A ház udvarán van bérkocsis-istálló, disznó ól és pecegödör. Mindezeknek tartalmáról a város közönségének tudomást kell vennie, mert a háznak udvarábói olyan kábitó illatok szállingóznak szerteszéjjel, hogy bár mennyire is felüti valaki at orrát, arról az illáiról tudomást kell szereznie, annyira behizelgi magát ez 8 faktor, ez a büz a járókelők orráha. Kérdés: ki illetékes orra, hoEy megállapítsa, bogy a Babócbay-ttle tó udvarából a csatornába folyó ürülékek a közegészségre károsak?
— A tanév vége. Péter és Pál napján ért véget hivatalosan a tanóy. Sok bzüIő agyát gondok sorvaszt\'ják gyermekeik évvégi osztályzata miatt. Az értesítőkben az osztályzatokat ki is nyomatják. Ez az az orvosság, melylyel a betegeket gyógyítják és fokozottabb munkára izgatják. Az osztályzatok közzé tétele ellen aok nyomos okot hoznak fel legjelesebb pedagógusaink. Az egész külföldön ez a jezsuitáktól hozzánk Bzármazott Bzokáa már rég megszűnt, csak Magyarországon dívik még ez a szokás, mely a gyengéket szégyenszemre leszi ki, a jó tanulókat pedig önhiltekké teszi.
— Szász Gyúl* halála. A művészvilágot f. hó 24-én suiyos veszteség érte. Szász Gyula kiváló szobrászművész meghalt. Szász, akinek müvei számos középületünket diszitik, fáradhatatlan munkásságot fejtett ki a Bzobrászat terén s egyike volt a mai szobrásznemzedék legtehetségesebb és legszimpatikusabb tagjainak. EgyiSílegutolaősikerültalkotásaa csáktornyai Zrínyi emlékmű volt Az elhunytat\' városunkhoz is kötelékek és emlékek fűzték: Atyja a helybeli gimnáziumban rajztanár volt és Szász Gyula 4 osztályt itt végzeit Halála országszerte őszinte részvétet kellett.
— Érettségi vizsgák. A helybeli felső keresk. iskolánál folyó bó\' 27. és 28-án tartották meg a szóbeli érettségi vizsgákat. Ezeken dr. Schack Béla, a felső kereskedelmi iskolák főigazgatója elnökölt, társelnök volt dr. Taizs Károly ker. kamarás titkár. Az eredmény a következő volt. Jól felelt meg 3; megfelelt 6. Két hó múlva javító vizsgál lehel 10. Teljea vizsga ismétlésére utasíttatott 2. A főigazgató és a kereek biztos tiszteletére f. bó 27-én a „Szarvas" szállóban társasvacsora volt.
— Szolgabiróválaszlás. A Sümegen megüresedett főszolgabírói állásra Dénes Sándor nagykanizsai szolgabíró is pályáz. Dénea Sándor egy évtized óta működik Nagykanizsán és mint kiváló pontos hivatalnok hivataltársainak és főnökeinek nagyrabecsülését vívta ki.
— Áthelyezés. Tanitó Kálmán sze-niczi kir. járásbirósági telekkönyvvezetót, a m. kir. igazságügyi miniszter a zalaegerszegi bir törvényszékhez helyezte át.
— Zászlószentelés. A keszthelyi iparosok dalkörének díszes zászlaját f. évi juniuB bő 26-án szentelték fel. Az ünnepélyen a nagykanizsai irodalmi és művészeti kör dalárdája is réízt vett Hor-válh György igazgató, mint a kör elnökének vezeiése mellett.
— Házi esfély. A nagykanizsai varnti tisztviaelók juaiui bó 25 én, az állomás mellett levő kortben, kedélyes házi estélyi. rendeztek. Az estélyen Torma Tóoí zenekara működött közre.
— Vívó-akadémia. Lovas Gyula fővárosi vivőmester f. évi junlus hó 29 én tartotta városunkban vivó-akadémiáját a „Polgári Egylet" nagytermében, a jól Bikerült és a mestert dicsérő mérkőzéseket nagy és díszes közönség nézte. Az aj vivó-kurzusra már többen jelentkeztek és még folyton lebet jelentkezni.
— Halálozások. Fűzik Gyula, a sümegi járás föszolgabirája f. évi junius hó 27-én meghalt. Temetése Péter és Pál napján a város, a járás és megye távolabb eső vidékéről is összejött nagyszáma rokonság és tisztelőinek méltó részvéte mellett történt. A boldogult a mult években ünnepelte meg a megyei szolgálatban eltöltött 25 éves jubileumát.
Háry József nyugalmazott törvényszéki bíró, Zilavármegye volt tiszti főügyésze, f. évi junius hó 26-án 69 éves korában meghalt
— Köszönetnyilvánítás. A minden tekintetben előre törekvő Keszthely város közönségének azon alkalomból, hogy a balatoni muzenm egyesület javára 1000 koronás alapítványt tett, a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter köszönetét nyilvánította.
— A sorozás eredménye. Nagykanizsa város sorozó járás 1904. évi sorozás eredménye: Felhivatott az L korosztályba 176, a II. korosztályba 121, a HL korosztályba 62 hadköteles, összesen 358. Ebből alkalmasnak osztályoztatott 88; önként belépett 12; viBszahelyezendőnek osztályoztatott 163; fegyverképtelennek osztályoztatott 56 ; törlendőnek osztályoztatott ö; felülvizsgálatra rendeltetett 2; fósorozáslól távol mafadt 89; idegen sorozó járásból állitatott 87 hadköteles.
— öngyilkos «gg»styán. Greger István nagybakónak! lakós, 70 éves, L évi junias hó 27-én pisztolyból eresztett lövéssel, kiélemedett testéből lelkét a mis világra küldte. Hogy miért nem várhatta he a rendes kimúlás idejét, megállapítható nem volt
— A „Ker. Jótékony Nőegylet" koréból. A Délzalai Takarékpénztár által az egylet céljaira adományozott 80 koronát átvételét köszönettel nyugtatja az elnökség. A Rapoch-féle alap ezidei kamatait 6 koronát az egylet fele részben özv. Vágnerné és fele részben Sab-jánné részére utalta ki.
— Kiállítás Balaton-Füreden. A „Szép szív társaság", mely Budapesten székel, egy Balaton-Füreden legközelebb létesítendő „Gyermekfdrdő" javára július 15-től kezdődőig műipar, kép és kézimunka kiállítást rendez. — Ha)m03 János székesfővárosi polgármester, gróf Eszterházi Ferencné, báró Dániel Ernőné és báró: Edelsheim Gyulai Lipót vezetéBe mellett; A kiállításra eleve is felhívjuk a közönség figyelmét — Pelvilágositáseal készséggel Bzolgál Hangold- Gusztáv B.-Füreden, Stefánia főbercegné udvar.
— A magántisztviselők vblasitmánya I. hó 5-én este \'/29 órakor a „Központi Kávéház\' külön helyiségében választmányi ülést tart v ■:— -1
— Beszámoló. Zichy Aladár gróf, a nagykanizsai választókerület országgyűlési képviselője junius 29-én szenlpéteruri választóinak meghívására Szentpétenir községben beszámoló beszédet mondott. A néppárt elnökét erre az útjára Zboriy Miklós; Ernszt\' Sándor, Darányi Ferenc, Kovács Pál, Farkas József, Jankovich Béla, Zineskál Zolláu és Szüllő Géza országgyűlési képviselők kisérték el. A néppárti választók képviselőiket bandériummal és zenével fogadták. A gyűlés nagy közönség elölt délelőtt tizenegy órakor: folyt le a községtéren és ®cby Aladár gróf beszédével kezdődött.
— Pályázat. A m. kir. kereskedelemügyi miniszter posta- és távíró segédtisztekké való kiképzés céljából pályázatot hirdet a posta éa távírda növen-déki állásra.
Fölvételért azon magyar bonos ifjak pályázhatnak, kik a magyar nyelvet szóban és Írásban birják, a középiskola IV. vagy ezzel egyenlő rangn más iskola megfelelő osztályát sikerrel végezték, 14 évesnél nem fiatalabbak és 16 évesnél nem idősebbek.
Ezen feltételeken kívül a pályázók községi erkölcsi bizonyitványnyal, fedhetetlen magaviseletüket közhatóság! orvosi bizonyitváuynyal pedig ép és egészséges a posta- és távírda szolgálatra alkalmas voltukat is igazolni tartoznak.
A felvételért saját kezűleg irt i koronás pénzügyi bélyeggel \'ellátolt és a fenti okmányokkal felszerelt kérvénynyel 1904. juliu3 bó végéig lehel folyamodni, a kérvény a posta és távirda igazgatósághoz címezve azon posta éa távirda hivatalnál nyújtandó be, hová folyamodó növendékké való felvételét óhajtja.
A folyamodványra a szülőknek, illetve árváknál a gyámnak beleegyező nyilatkozata is reá vezetendő.
A felvett növendék köteles a szolgálatot {legközelebb folyó évi október 1-én megkezdeni.
A kiképzés első fél évében Bemmiféle javadalmazásban nem részesülnek, az első év második felében azonban kincstári posta- éa távirdahivataloknál havi 15 korona, a második évben havi 80 koróda, a harmadik évben havi 40 korona :és a 4-ik évben bavi 50 korona napidíj átalányt kapnak. Postamesteri hivataloknál a díjazás a postamester és növendék közt szabad egyezkedés tárgya.
A növendékek 18\' éves életkoruk betöltése után vizsgára bocsáttatnak, s a vizsgs sikeres letétele után kinevezteté-sükig napidijss \'minő légben kincstári posta és távirdahivataloknál nyernek alkalmazást.
A pécsi posta és távirdaigazgatósag kerületében felvétetik 30 növendék és pedig: a .Barcs 1. számú, bonyhádi, csáktornyai, dombovári, dunafőldvári; kaposvári, keszthelyi, marcalii, mohácsi, Nagykanizsa 1. számú, Nagykanizsa 2. Bzámu, pakBÍ, Pécs 1. számú, szekszárdi, szigetvári, villányi, zalaegerszegi kincstári posta és távirdahivatalnál, továbbá a Bellyei, perlaki és tamásii nem kincstári posta és távirdahivatalnál.
— „A. Balatoni Szötets&g" megalakítása végett 1904. évi julins hó 4-éo, hétfőn d. e. 11 órakor 8iófokon, a fürdőtelepi hölgyteremben gyűlést tart, melynek tárgya: óváry Ferenc dr. oraz. képviselő ur f által előlerjesztendő alapszabályok meigvitatáBa és a szövetség megalakulásának kimondása.
j— Egy magyar gyUr dfosérete. A pápai villamos mű felügyelő-bizottságához Iglauer István főmérnök által a villamos telep átvételéről benyújtott jelentés részletesen foglalkozik a telepen megejtett próbákkal éa végül igy nyilatkozik: „A szerződés előírása szerint és teljes rigo*
j \'ií ÍV \' .,
rozitással végzett próbák mindegyike jelentékenyen jobb eredményt mutat, mint aminőt a vállalkozó cég szerződésében szavatolt, ajánlhatom a t. felügyelő-bizottságnak, hogy Pápa város villamos világitáBi és erőátviteli telepét ugy az áramfejlesztő telep teljes berendezését, miod pedig a vezeték-hálózatot az építő (íanz és társa cégtől vegye át"
— Angnsztus 21. Mván király napja az idéu szombatra esik s igy a vasárnapi munkaazüttetről szóló törvény értelmében az ipari munka éa kereskedelmi forgalom az idéu teljes két napon át, augusztus 20-án és 21-én szünetelésre lesz kárhoztatva.
— Orvosi körökben már rég ismert • tény, hogy a „Ferenc JózBef Keserűvíz" valamennyi hasonló vizet tartós hashajtó hatása és. említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja Kérjütik határozottan Ferenc József keserüvizet
— A „Budapesti Újságírók Egye--.eUlete" segélyalapja egy Almanacht ad
ki, melyben 100 magyar iró munkája fog megjelenni és 25 neves festőművész festményei, mint különálló műmellékletek lesznek a műben. Az Almanach igazán szemet és lelket gyönyörköttető nagy albumalaku diszmű lesz és potom 5 frlba •kerü1. Megrendelések a „Budapesti Újságírók Egyesülete Almanachja" kiadóhivatalához küldendők, Budapest, VII. Ká/oly-körut 9. Mutatóul közöljük Herceg Ferenc feuli cikkét, melyet az Almanach számára irt.
t— Liplk fürdó. Sok magyar fürdőről elmondhatjuk, hogy laBsu tespedésüknek, csendes vegetálásuknak "oka magában a vezetőségben rejlik, mely azt hiszi, hogy eleget tett fürdője fejlődésének érdekében, ba évente 1—2-szer elsírja az újságokban, hogy ilyen meg olyan hazafiatlan a fürdőző közönség, no meg főleg az orvosok, kik x-füred csodás — bár kissé fejletlen — virányai helyett külföldre küldik éa viszik a gyógyulást keresők pénzéi. Kevesebb siránkozás, több cselekvés sokkal több haszonnal járna hazai fürdőinkre nézve, mict e sablonos panaszok. Mert a hazai fürdő is tud fejlődni, ha fejlesztik, Fényes példa erre Lipik melynek igazgatósága ugyancsak nem pihen eddigi babérain, banem évről-évr8 uj beruházásokkal, ujabb vonzerővel látja el fürdőjét. Ez idén vizgyógyiotézetet nyitottak, külön tliaetelikai kouyhát vezettek be a gyomor-és vesebajosok számára és egy belégzö-intézetet alapítottak a híres Bulling-gé-pekkel felszerelve a felső légutak betegségeiben szenvedők réBzére. És az eredmény nem marad el, a fürdő látogatottsága évről-évre emelkedik, az idéu már a saison elején megüti az első ezret, nyár utoljára bizonyára meglesz a harmadik ezer is. íme a magyar fürdők fej-lödésképesBégének gyakorlati bizonysága.
SZÍNHÁZ.
Mintaszerű előadásban láttuk hétfőn a Takarodót, az ifjn német irodalom e hatalmas termékét Ez a darab még sokszor telt házat fog szerezni színészeinknek. Csupa élet; erős, mondhatjuk, brutális valóság. Amellett, hogy aktuális a tendenciája, dicsekedhetik a jó drámák minden kellékével is. Cselekménye érdekfeszítő, jelenetei hatásosak,\' alakjai markous éllel vannak megrajzolva. Az est szenzációja Déry Béla szereplése volt Benne a társulat egyik legtehetségesebb, gondolkodva és Ízléssel játszó tagját köszönthetjük. Hétfői alakítása bármely fővárosi színpadon megállta volna helyét. Az erős érzelmek viharát, mély szerepét áthatotta igazán bámulatos élethűséggel tükrözte vissza. Nem voll egy szava, egy mozdulata, mely az illúziót, amit szépen kidolgozott és következetesen végigjátszott alakítása kelteit, zavarta volna. A frenetikus tapBOt, mit aratott, nagyon megérdemelte. Mellette Almáaay ért el élénk hatást temperamentumos, élénk játékával. Nagy Dezső komoly Bzerepébeu is csak dicséretet érdemel. Erősebb jeleneteiben megrendítően hatott. Hevessy Mariska tehetsége útban van a kibontakozás felé. Játéka színekben gazdag, a változatosság gyönyörűségét kelti. Ez este Hortival is; mint intelligens, ambiciózus szinész-szel ismerkedtünk meg. A többiek is mind kifogástalanok voltak. Az összjátékot egy nem odavaló mozdulat, vagy hang sem zavarta meg.
KÖZG\'AZD A SÁ G.
Versenytárgyalás.
A m. kir. honvédelmi miniszter ur, a honvédség 1905. évi lábbeli szükségletének
60\'/o-át, vagyis 20.000 pár bakancsot és 10.000 pár könnyű cipót, kamaránk 1897. évi 3263. számn átiratunk csatolmányaiban foglalt föltételek, azonban a fővállalkozóval kötött szerződés érteimé,-beu ezúttal megállapított árak mellett, nevezetesen a bakancsokat páronkint 10 (tiz) korona 56 fillérért, a könnyű cipőket pedig páronkint 8 (nyolc) korona 80 fillérért, a hazai kis iparosok által szándékozik készíttetni.
A föntebb jelzett bakancsok és könnyű \' cipők a vállalat-nyertes iparotok, illetőleg alkalmi szövetkezetek saját költségén, legkésőbb 1905. éri március bó végéig a honvéd központi ruhatárba budapestre lesznek beszállitandók.
A netalán már 1904. év folysmán történt szállításokért esedékes kereseti ösz-szegek csak 1905. évi január hó elejéo, a jövő évben a kitűzött keresmények azonban, a szállítmányokra vonatkozó átvételi bizonyítványok számvevőségi- érvényesítése után azonnal ki foguak fizettetni.
Az elkészített lábbeliek t vállalat-nyertes iparosok illetőleg alkalmi szövetkezetek saját .költségén, azonban katonai teberáruként (tehát lényeges fuvardíj kedvezmény mellett) szálliiendók be.
Az ajánlattevő vagy ajáulaltevők által aláirt ajánlat az illetéki díjjegyzék 3 tételének rendelkezése értelmében, tekintet nélkül az aláirott számára ivenként csupán egy darab egy koronás bélyeggel látandók el.
Mivel már ismétellen megtörtént, hogy egyes iparosok vagy alkalmi szövetkezetek, a részükre juttatott bakancsok és könnyű cipók készítésétől a megrendelés után valamely okból visszaléptek, a honvédelmi miniszter ur azon várakozásának ad kifejezést, hogy ily esetben bozzá haladék nélkül jelentést tegyenek az illető iparosok, hogy az ekként elkészittetlen maradt bakancsoknak mások által való szállítása iránt tehessen iutézked^ést.
Kérjük a tekintetes Elnökséget, ^miszerint a szállítás ügyét az érdekelt iparosok körében behatóan ismertetni s a szállításban való részvételre kedvet ébreszteni szíveskedjék.
Az ajánlatok melyekben, ha a lábbeliek szállitáaára vállalkozó alkalmi és állandó szövetkezetekről vau szó, a szövetkezet képviseletére valamint az átvett lábbeliekért kiutalványozott kereseti összeg felvételére jogosított meghatalmazott is megnevezendő, legkésőbb folyó évi julius bó 5 éig az ipartestület utján kamaránkhoz küldendők he. Később érkezett ajánlatok figyelmen kívül hagyatnak,
Sopron, 1904. évi junius hó 20-án.
A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
SzerkeézlóaéQ : JOr. Wl&nyi Henrik, ielelös szerkesztő, Kiad6;: Jfí. Wajdits Jözset.
9 frt 90 kr.-tól « frt 26 kr.-íg egy tolja mhira. — Bérmentve és m&r elvimolya a házhoz szállítva. — tTagy mmt&gyty\'teinéay azonnal. Henneberg selyemgyár Zürich.
VEGYES.
— Fényképészeti készülékük mOkedvelíknek Mindazoknak, a kik « flojképéMet, o legvonzóbb és mindenki által könnyen megtanalliaté sport Iránt érdeklődnek, ajánljak az A Moll térnek (Bécs, TqcWaubon 9.) cj. és kir tfdr szállilé 1854 éta feoüAlló finyképészeti wzkBzök különlegességek áruházát, amelynek képes árjegyzékét kívánatra sziveim küld ol bérmonlre a cég.
Nyilttér
Az e rovat alatt köalöttekért nem vállal felclíssézet a tzerkesztSség.
Jese, húgyhólyag, hngydara & » «oszrénybántalmak ellen, továbbá a légeö és emésetös! szervek hurntos bántalmainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forrás
sikerrel rendelve lesz, Hngyhajtó hatáant
Kellemes ual | «► föi™ eaésithelö
Kapható áaváayvizkerwkedésekben és
gyígyMertárokbau. A Salyator-forrM Igazgatósága Eperjesén
XILII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JUL1ÜS H <t>.
W ^ - LU
Q3 3^1 M i fii 2
OO CD •MC O
CD JM ss c ■ S-z
-*3 t— o •CD ?i»S 1 = 2 ac
Z.K. V,, 904.
M O LL- FELE
Caak
akKOt valódiul:. bft mlndogylt dobos aláiriaát tünteti fol.
SEIDLITZ-POR
Moll A vidjogyit í«
A Vall A.-fíle S«ldlllz»efak Un6« gyégybatáaa a legaakacaabb jy,„r. taatbáatalaaak, tyoraorgörca h gyomorhtr, rögzatt tzékrekadée, rnájbánutora, vér talatáa, Lrnnyér ál a legknlsnb&zSbb aél betag*6gak eilon, 0 jeles báaiazernek éftized.k éta mindig nagyi.bb •1terje<3fit azerzott. — Ari Mr I•■»«»«t• it ara-<•11 dil«iit 2 ker
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
M OLL-FÉLE —l=MrfcMJA,
ba mindegyik "reg moll, a. .fcljeryít lint.ll lel .A. Mail* felirata énozattal van zárra. A Mall-féle , in\' «|daltaiollllapltí kadirzallaal al«r Uuríaj, canz és a megholéz egyéb kOTetkezmínyeiníl legiamorelorobb népaaer. — E|y
Csak akkor valódi,
•ía-karalaaz nevezetesen miot fa
canz íi a mégholéa egyéb köved____
taazatl aradall Cvaj ara I kar. 90 SII
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legnjabb midazer izorint kSizitek gTcrmek tt hölgy azappaa a bir akaiart ápolására tysrask.sk a falainak részire.
Ara darabaaklat — 40 011. öl darab — I kar. 80 <11. _Minden darab gyermek-szappan Hall A. védjsgytvsl van ellátta
Főszétküldéa: Moll A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállító álul,
Bécs: Tucblauben 9. az. Vidéki megrendelések naponta posuutánrót mellett tel|esittctoek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár: Nagy-Kaniitán Roíenfeld Adolf Fial.
fcotwoooooooűooooooaaooooöaaoáadibooodöíJaaö\'S


Hcgl hírneves kéuTOrdö HorvntországbHn.
a Zagorlal vasút menten (Zagráb-Csáktornya.)
Vegyeiemezve Prof. Dr. I.ndwig adr. tanácsos áltsd I8»t
. ™ í,k.Ct1,ÍM mf\'T « ké° iszapnak fololmalbetitlan hatáaa van
izom éa I.olet rhcama, iznlot betegzégek, gynlladUos éa caonttírési Oazehatédáaok.
,í\' ,0Mr,l?lko1 bántalmak, mint ü<Sza alb. néi bajok, bír- fa t.lkoa betez-iSJl .lb\'^ \' \' "\'W"""\' Só"«jk6r, "tolkír éíom é. hígan? „7r£
IVÓKÚRA, garat, gége, .mell, máj, gjonor- ía bélbajokoál, aranyérnél, alb.
«í£® Villanyosság. — Massage. lífr---_
eyétylatézat ailadea kiayalamal. Hajji vízvezeték, Hldefvlz karák zakaayayal Kaerpp azarlat, 1,111 i.aa ál ayltva \' \'
nyek, azep kirándulások. - Xllaocli aeoekar, a aá«tábi klr. operaház uaialbil -Zene- ta Uneeatélyek atb.
A Tarazad-topllcai állomáion naponta táraaakocai tárja a renditeket
KOIOn fogatok la rendolkeaiar. állanak, de ezek od.álliláaa elíibb a Í6ri5 inlj. zöaégnói megrendelendő.
Onroaí ImUkozídáaokat a fűrdöorroa Dr LOXOBINO A ad.
Prospektusokat (, broschurílkat l>vyen i, kfrmenU^ wd. -mm
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG.
^xxxxxxxxxxxxx^
SZLÍÁCS-ACZÉLFÜRDŐ
(Felsömagyaror szápo 1.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra.
Szezon: május 15-től szeptember 30-ig.
Dói b.jok, hílgerloc- & ideg. , Nok, Maali. elleo, átoeowdílt belegaíg éi erf. mmkLiJ alán
.ttr«,rro,ok: Dr. Bhorer AWárhlr. fürdiono. é. DrístU nigjobb Tissti állomáson

A Rlchter-félo
Llnlment. Caps. eom
Horfloay-Palu-Expallar
kipróbált báxiazor, a mely iiibb mint 33 6r 6U meg-bizliaUbcdürzaeléaSI aUalmaztaUk litzttayaü. caázall is aatUlfaakiil. Intés. Silányabb utánzatok miatt ■ ■■ IwrisiHáakoróratMak lo-
Sünk te csakia erodetl üregokot bozokban aJlarHaf *Mj(«ygyol «a aOkky- ozémorzéssnl fcwd-jnnkal —80 í, 1 It.<014a2t
árban a* logtóbb grócyaiörtártjaa kapható. FOraiUrTTörSk József gyjgyaxeríaiziii>l I Budapesten. .
• ílcHír F.Alls lirti,
caUa. klr. o4r»l ■■állU4k. R Hudolatadt.
S276./(lt. 901.
Árverési hirdetmény.
A nsgjkiDiesai kjr. tszlk, mint Ikvi hatósíü közhírré teazi, bog; .« nagy-k»niz»«i szent FerencrendQ zárda tégre-bajtátőosk Gáspár Jáooi és neje Me»k6 Anni osgykáDizsái lakóé régrebajláít szeoredottek elleni 17 kor. per, 7 kor. 30 fillér végrehajtás kérelmi, 9 kor. 30 fillér árverés kérelmi éa a még (elmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében t nagykanizsai kir. tórvszék területéhez tartozó b > naüyktnizsti 6491. sl Űrben f 8032. hraz. slatt (elvett caerfói izóló éa pince 1214 kor. becsértékben
1904. évi augusztus hi 12. napján délelőtt 10 órakor
ezen tkvi batóaágnál Oroszváry Gjula felperesi ügyvéd vagy helyettese kózben-jöttével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10*/,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvjzék, mint tkvi batóság.
Nagykanizsán, 1904. évi május hó 20 napján.
tisztító kivonattal tisztítsunk
A* oltárci f*er. Fogyasztási-Szövetkezet\' -nél
az Oílctvizetói állás üresedésben\'van, melyre az igazgatóság pályázatot hirdet Az állás azonnal elfoglalandó. HaTi díjazás 50 korona, lakit és világítás. Ajánlatokat: Ker. FOQyaiz-ti«l-8zövetkezet Igazgatóság, Oltíro cimzendó.
- Ásványvizeink külföldön.
•Mint a pápai magioorvos dr. Lapponi ugy az olasz királyi magánorvos dr.\' Guisioo tanár rfeéról . regedei gyógyfürdőhöz egy elismeró irat ír-» Regedei gyógyvíz jóságáról és hatásáról.

: 1808 óta forgalomban.
BERQER-fála BTdflYc
KÁTRÁNY-SZAPPAN
aavaal MklM Hal JJJJ^SJH.Jf"»» <hna
* mindennemű bdrkflterck
sa\\=srJ2: ísíníi-srwt\'ikj
y>« m •rrw, s ■
SLMSSSmmSKI!
■> aiaHf «Mrtátelaam«Hl
k—..ai.tni Mi«ai aaas :
B«roer-w< glrctrln-kátránfszappaB
aaf* u aae« lllatUL

iM rU-
fl.iuu«V nÖÖS^U.
A jj6f jiinktaa U k«»oeU tu ksrcsr-ftfle kit/i
■ MUrotsUu •r-fllo UUTABT*
kár>o U In*>i«. WT m/o4*m Mmkím

éa arany 4nasm«i a pAriui r>ti(klá01UM« ím-Ws. Otr m*Mk TUxif. Wk ■ káltioj»«»jot MSI tOrMUk. cd ftádlUtfii>|W4 •t«A<nijok a> MthrMei usiíjps-l, *>• . iglrtU MÍhr«Hl-«at»M (f«li»r U*l,tmjr w»ww)
>blTtri« alatt botsak l«*(tfc*»V FA aJok % kSratktOk : »-| WHmiUwppae, >nttiraaol w*rx^aaf jtiia, MÜlro
Nlktaiuppan, •murM*l-k4s(«j(*i>^ul uikHk-Ml-(tTMrl»(«ll*((»MM|lMM. Al UlMMl^UpMMk WYmI Mllrlilik aJap)án kitfla6«kM« .VsMjsIUk b6AflU«<i íé uuc
tkuUiUasénl tilSA. kn dsnkesktol ** fctt4r. - kifvató nwunkba H umsjö ftxwukbm. -
&7wi\\\\ * Comp, Wien, I-, BUrvg. 8. ■H|MWM»«1 KrskUr: 1«r«ll J«sa«Cn\'<V"«rl«r»l Mmmi, Királjr-a., th«Uwa|«r<<l«iu, Sriiiyl-ii(M UMájrbH Mái7»mMtr Hwil Kj4||M«rt4r«llMB.
lUkiár Naujkaoistán: Práger Béta gyóxyrfieri;lr , valamint Magjaroraiíg több gjőgjtirában
Síubica Töpliíz hévvizfflrdő
Uj fürdőigazgatóság. Uj berendezés.
] Fürdőidény: május i-tíl október végiig.
A lagoriai vonal Zabok állomásitól »/, óra, Stubic i Tófilitz meg álló állomástól »/j éra távolságban.
Ezen 63-b C. foka hévviz lölOlmulhatlan hatású, főleg csúzos izom s izületi fájdalmak, idillt csonthártyalob, idegzsábák, (óleg Iscbias, izületi zsugorok a idolt Brightkór ellen.
Természetes iszapfürdője s modern berendezésű izzasztó helyiségei (Gal-darien) nagybatátuak női bántalmaknál igy méblob után viswemaradt lizad-mányok folszivódására. Egyéb gyógybatányok Massage, villanyozás galván és faradicui árammal, villanyos Massage s. a. t.
A fürdő Zágoriának egyik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt szép árnyas erdei sétányokkal.
Állandó gyógyzene Lawu Ton.iis tekepálya.
Kocsik minden vonalhoz Zabok s Stubica Töplitz állomásoknál. Több tago családnak ajánlatos az érkezést előleg bejelenteni. FőltQnő olcsó árak, lakás, fürdő « étkezésnél kitűnő konyha, természetes borok.
Útbaigazítást ad a fürdőigatga\'óiág, a dr Spanner L fürdőorvos magyar nyelven. Prospektus ingyen s bérmeutve.
4%-OS

törlesztéses kölcsönöket nyujtook — budapesti
éa külföldi elaóraugu pénzintézetektől a földbirtok és ingatlan »/, értékéig I. és If. helyre 15—66 évig terjedő időtartamra. Személyhitelt! papoknak, kalonatisi-teknek, állami és ma-gáuhiraulnokoknak, kereskedőknek és iparosoknak kezes és kezes nélkül 1 — 15 évig terjedő időre gyorsan és dlscretsn. Bank- és magánadónágok eonrertálása.
Meller Lajos ét Társai
bankbizomány Budapest, VI., Dávid ntcza 16.
tTOrrénjazékilef bejegyzett cz<|). -
(Válasz Mljífl
8TETKR
gyógyintézet
TÖBEL-FORDÖ
GRÁCZ MELLETT I0ÉNY: május-október.
SSO méter a tei-ter aalne felcu. 8 tmnsU áltomá* 0 rácból kocsival egy in. Poau- éa távírda álioma..
iNj ooatott Ifj. Wajdits
("km^w-a) acélforvia 80 fok "SS O. (SOfok a Méraékalt klima, szia t« ordSIevjfí, kiterjedt feayvsMrdtt. <},<*,-laralatok, idr,Untalmak Ideggyesgeaég. hátgíriie-betejaég hy^rfa, ,Srea«k, níSal^a 7tb. rili. Kii Wft véraxagényaég, bél- éa hélyafhtmtt itb.
ajánlható üdűökoek éa gyM,. rSnekekaek. Oyéfyaaakíz: kUOn gyógy- éa nazíhailn, kádfOrdík malegrlixel, fanvöfsrdílt. vOlaayoa fírdík. auaaage. anhánytyógykezeléi, aapferdSk alt. Olcsó lakások éa •S/aa azobák, villák, ryégyteroa, kltOnS étterem, Idtttno aanekar.
A firdélgazgaldságnál kimeriUi prospoktai lágyén éa bérmentve.
Dr BLVMAUBS SÁNDOR, orvoa tulajdosoi
NAGYKANIZSA, 1904. Julim há 9-én
28-ik szám
Előfizette* Ar: E«í« úvrp • • 10 kor. - A" M i-vri- . ■ ■ !> k«r. — 011 •
Sfint,,. . *^
snani 20 Ml.
hirdetések
6 b.nátw. peliliorbao 11,
12, ■ minden lotáMil "oreri 10 «ll
NYÍL TT ÉRBEN
,„.til .„rákéul 2t> í»«t:I »»■«-nék fel.
XLIII. évfolyam.
részvénytársaság," .nagykanizsai ós uőegylel.* „in-kanizsai izr. jótékony
HETENK1NT
A nagy kanizsai .Ipar-Testület," a a galamboki önkéntes tűzoltó egylet, nőegylet," „szegények tápiiuézete, ■ a
egyszer, szómba
A lap Mcllemi réíxét illeti minden köilemény a felelSi Merketxtí nevére, te anytgi rétxt illeti kík-lcméuyok pedig * kiadó nerért einuetten Nagykanlxsir* bérmentve iniéxend6k.
Bérmentctlen levelek otm fogadtatnak el.
Kéxlr»tok vl»ss»nem küldetnek
„uagykauizsai Takarékpénztár részvénytársaság,\' a „Kotori takarékpénztár a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület,-a „nagykanizsai tanítói járáskor,\' a „nagykanizsai keresztény jótékony katoijai hadastyánegylet." a „soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagykanizsai külválasztmányának hivatalos lapja.
tón megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
Városok pénzügyei.
A vidéki városok községi adóterhei mind súlyosabban nehezednek a lakosságra. A civilizáció, a haladás szakadatlan vágya folytonosan reformokat kOvetel, « bizony csak nagyon kevés város van abban a kedvező helyzetben, hogy a modernizálás leg-löbbnyire költséges eszközeit rendes bevételeiből fedezhesse. Ha már most az a kérdés merül fel,\'hogy . teljesit-sük-e azokat a követelményeket, a melyeket a haladás szinte természetszerűleg állit elibénk, akkor is, ha azok kivitelére megfelelő rendes bevételi forrásokkal uem rendelkezünk; vagy pedig mellőzzük, mert azok\'ujabb es ujabb.terheket jelentenek a közre: mégis azt kell telelnünk, hogy a haladás elöl képtelenség, sőt esztelenség lenne elzárkóznunk. Csatornázás, közvilágítás, utak, középületek, városrendezés, stb. mind-mind olyan köve telinények, amelyeket részben a köz-egészségügy, részben az üzleti és általába forgalmi érdekek parancsolóan követelik. ^
Kétségtelen, hogy csak a\'-lmellőz-hetetlen kiadások fcjtörósL okfenak a közigazgatás vezetőinek, anűát is inkább, mert legnagyobbrészt pótadó utján lehetséges a pénzalapot előteremteni. A rendes mód persze az, hogy a szükséges tőke egy. összegben szereztetik be valamely pénzintézettől, s a törlesztést eszközlik a községi jövedelmekből.
Ezen községi kölcsönök felvételi és visszafizetési módjairól már igen sok szó esett a városok vezető emberei részérói, s a tervek eléggé elágazók voltak mindig. Felmerült például az
a törekvés, hogy a községi kölcsönök kedvezőbb lebonyolítására egy-egy központi pénzintézetet állítsanak fel a városok; továbbá hosszú ideig tartotta magát az a terv is, hogy egy-egy körzetbeli város és kisebb község alakítson e célra pénzintézetet, s ugyancsak megbeszélés tárgyát képezte az is, hogy a városok miut szövetkezeti tagok alakitanának egy nagyobb központot, mely aztán a tagok garanciája mellett, esetleg egy tekintélyes pénzcsoporttal kai öltve, igyekeznék a támasztott hiteligényeket kielégíteni.
Mindezen tervek jórészt csak a , papíron maradtak meg, mert kivitelük | meglehetős nagy pénzügy-teknikai akadályokba ütközött. Mostanában ismét élesztgetni próbálják a már aludni készülő ideákat. Uj csapáson az ujaMj mozgalmak sem haladnak, de ennek dacára mégis figyelemre való minden irányú kezdeményezés. Nevezetesen arról vau szó, hogy a városok két irányban igyekszenek anyagi terheik viselésében némi köny-nyebbséget biztosítani maguknak.
Egyészt ugyanis községi baukok felállítását tervezik; másrészt pedig arra akarják kérni a kormányt, hogy a pénzintézeteket a városi hitelügyielek lebonyolításánál mentse fel az adó és illetékek fizetésének kötelezettsége alól.
A mi az elsó részét illeti a városok törekvéseinek, t. i. hitelügyleteiket saját pénzintézettel bonyolítsák le, aligha sikerül kedvező irányba terelni. Nem mintha kivihetetlen, vagy visszatetsző lehetne ez a törekvés. Szó sincs róla. Az eszme maga tetszetős, a kivitel elé azonban ezernyi olyan akadály tornyosul, amelyeknek eltüntetése épenséggel nem állana arányban a nyerendő előnyökkel. így először
is az alakulás formája igen jiroble-roatikus, misrészt n táura-izftflfttf\'igé-nyek elbírálása oly számos eltérésre vezetne, amelyeket az u. n. hivatalos vezetés keretében alig lehetne kiegyenlíteni. Számot kell vetni még a pénzpiac ingadozásával s azzal is, hogy a hitelnyújtás feltételeiuek ebből szár-maié folytonos hullámzását a hivatalos vezetés soha se követhetné a megkívántató agilitással.
Végre is, alaposan szemügyre véve ezt a fontos kérdést, lehetetlen figyelmen kivüi hagynunk, hogy a meglevő pénzintézetek nemcsak szívesen foglalkoznának kommunális kölcsönök lebonyolításával, hanem igyekszenek a legkedvezőbb feltételeket is szabni, mert erre egyrészt a természetszerűen fellépő verseny készteti őket, másrészt pedig azzal számolnak, hogy ezek az üzletek mérlegeik legbiztosabb tételeit alkotják. Mindaddig tehát, míg ezek a pénzintézetek a pénzpiac viszonyaihoz simulva igyekszenek a városok hiteligényeit kielégíteni, addig nem lehet okadatolt semmiféle ellenszenv velük szemben Más kérdés, ha a szolid üzleti kereteket túllépni akarnák, 4md« e részben meg van kstve mia-dig a kezük a rögtön felléphető verseny által.
Mindezeket figyelembe véve, sokká\' jelentőségteljesebb a másik terv, mely azt célozza, hogy a városokat mentesítse a kormány azon adó- és illetékfizetések alól, melyek kölcsöneiket terhelik. Ezen törekvés megvalósulása tényleges megtakarítást eredményezne, s mindenképp indokolt, hogy ezen méltányos kérés teljesedésbe menjen. Az bizonyos, hogy a városok vezetői csak kötelességüket teljesitik, midőn a polgárok terhein lehetőleg könnyíteni
akarnak, s az államnak ezt a nemes törekvést lehetetlen- WteBmWseo tóem—
lélni.
A városok rendszerint hasznos beruházásokra fordítják a felvett kölcsönöket s ezek a beruházások, akár a közegészségügy, akár a helyi ipar, vagy kereskedelm fellendítésére, esetleg támogatására történnek, alapjában véve kihatnak az állami gazdálkodásra is. Az összefüggés igy könnyen megtalálható a városok törekvése és az állam segítő kötelessége közölt, nincs tollát kétségünk abban, hogy a megindult akciónál ezt a szempontot kellőleg kifogják domborítani a városok közigazgatásának őrei és vezetői.
M. r. K.
Helyi viszonyaink és az uj gazdasági szervezkedések.
Városunkat, megyénket sobae érte, sohse bántotta valami túlságosan a haladás szelel Hogy ki hibás ebben, azt nem firtatjuk, de a kíváncsiskodókat előre is megnyugtathatjuk, hogy legkevésbbé a ... haladás 1 Nem kívánunk a dologban elfogultak lenni, vagy a tagadáa szellemének szerepéi átvenni a igy az igazság érdekében valónak tartjak auuak elismerését,miaierint . ..— mégift-haladnnh. Exeo— elismerés bizony nem lehet semmivel sem ujabbszerü, mintha valaki talán ma újságolná, hogy: .Mégis mozog." Haladunk bizony Kanizsán is, de az időtől .tisztes, — kevéabbé szerény" távolságban, vagyii annyira és ugy. mint azt a baladó időnél az elkerülhetetlen szükségesség megköveteli.
Különösen Kanizsának jutott a haladásból valamivel több, mint annak a Mádon lakott, sokat emlegetett polgártársnak, mivel városunk ma már odajutott, hogy a .mull\' dicsőséges haladásának kegyelemkenysrén él.
A rendes haladástól ment éa pangó gazdasági, meg társadalmi viszonyok, természetesen nem igényelték túlságosan
azokat a korszerű, modern intézkedéseket, melyek másutt időszerűségüknél fogva érvényesültek.
Igaz ugyan, hogy az utóbbi időben \' többek között városunk vezetősége is fontos újítások egész kollekcióját tálalja fel illetékes helyen, mely újításoknak csak az a hibája, hogy pár évtized óta valók a — az előrelátható eredménye — ahol évtizedekig várhatnak a rendes fejlődéstől sürgősen szükségelt újítások érvényesülésére, ott már csak gyűjtsék továbbra is az .újításokat\' legalább a jólét romjain majdan elmélkedő későidők törtéuelemirójának szebb .gyűjteménye" lesz a , kort ervekből."
Társadalmi fejlődésünk útjában sem nélkűlözbelünk újítást. A .jótékonyság* ezerkezü angyala működik, hogy a viszonyok javulását, a fejlődést .... pótoljál Ezerféle érdekre tagolt társadalmunkban az egyes érdekeknek a .közjóléttel* történő össehangzásbabozása a nem történbet ez más módon, mintha az érdekek kép* viaelűi maguk a szabad versengés, az élethez való jog levegőjében teszik ezt, minden más beavatkozástól menteni Ennek értelmében a társadalmi bajok Írje aem a jótékonysági irodákban terem, ingyentej, népkonyha, vagy időközben való „fel-aegités\' képében, hanem kell, hogy szabad teret engedjünk a méltányos érdek-versengéseknek.
A társadalmi életet ilyetén vizsgálva, nem kiáltunk oly hamar .tüzet" pár —vidéki laptársunkkal azon hírre, hogy a földmivelők szakszervezetébe a zalavármegyeieket is bevonják, mint ezt lapunk más helyén bővebben emiitjük, mivel a dologban kizárólag gazdasági érdekszövetséget látunk érvényesülni, melynek — a köz érdekét meg az egyéni szabadság szükségességét tekintve — ugyanannyi a létjogosultsága, mint az eddig fennállt ezerféle más gazdasági érdekszövetségnek.
Tehát a máaértelmü magyarázás, aggodalom teljesen helytelen s jóhiszeműségében is — melynél csupán tudatlansága nagyobb — csak a dolognak elfajulásához vezethet, mi semmiképp sem lehet aztán a közérdekkel meg az egyéni szabadsággal azonosítható.
De áz uj gazdasági szervezkedésnek
TÁRCA.
k ra u 11 a k í r n j a.
Irta: loBtzflí Tillláo ttrilla.
— A .Zalai Kirl.lny. eredeti Urci;«_ -
Tátra-Füreden nyarallam. Egy reggel, a mindennapi újsággal gyászjelentést kaptam. Megdöbbeuve vettem kezembe, s tétovázva forgattam, anélkül, liofcy felnyitottam volna. Váljon kinek a halálhírét hozza ez a gyász-szegélyű lap ? Közönyös, vagy drága szivemnek a név, mely benne sötétlik? Felnyitottam. Irgalmas Istenem! Nem ezt nem vártam, nem hittem volnál Hisz ét, kinek ueve előttem állott, az élet és egészség teljében hagytam el, alig három hét előtt, boldogan tekintve a jövíbs, mely kedvesével egyesíteni fogja. Es milyen gúnyja azráJáz végzetnek, azon a napon \'hunyt le életcsillaga, amelyen jegyesével oltár elé kellett volna lépnie. Váratlanul lörtéllt halálát —. olvasom tovább. 11 ivó tragédiát sejl e pár szó? Zokogva dőltem lo, könyes szemeimet kezeimbe rejtve, s mindjobban megérlelődött bennem a gondolat, hogy itt valami borzasztó titok lappang és ez édes teremtés halála ezzel összefüggésben van.
Ideges, nvuglalan éjszaka után kábult f«iiel ébredtem.
A levélhordó lépett be hozzám, terjedelmes levelet nyújtva felém. Megborzadjam. Hz Bella Írása, Belláé, akinek gyász-Jelentését tegnap olvastam. Üdvözlet a túlvilágról!
Bezárkóztam szobámba és reszkető kezekkel törtem fel a levél feketo pecsétjét.
Kedves Margitom I
Mire levelein kezedbe jut, én már alszom mélyen, ébredés nélkül, 8 zaklatott szivem megtalálta a nyugalmat, molyet az élőt nem adhatott meg neki. Tudom, hogy nagyot vétkezem, mikor eldobom magamtól az életet, s nem várom be a hivó szót, mely kiszólit belőle. De erőmet felülmúlja a keserűségei tovább viselni, élni nap nap után örömtelen sötétségben, mikor röviddel azelőtt még napfényes ég mosolygott fölöttem. Telve reménnyel néztem a jövőbe, mikor rám zúdult az átok, multam átka és inaga alá temette boldogságomat. Bűnös vagyok, igaz, oh de a büntetés százszorta nagyobb bűnömnél. Azt hittem, hogy a mull el van temetve és íme, feltámadt, kérlelhetlenűl áll előttem és eltilt a menyország ajUyától, eltilt jegyesem szivétől 1 De hogy érthetővé váljék elélted éltem drámája, vess egy pillantást szomorú multamba, amelyről ellebbentem a titok fátyolát, amely takarta. Most már úgyis mindegy I Ha te is megvetéssel fordulsz el tőlem, mini — ah! — én azt már nem érzem, nem fáj az már nekem!
Egyhangúan leltek gyermekkorom napjai és mégis életem legboldogabb szaka\'volt az. Szülői szeretet őrködött lépteim felett, félő gond virrasztóit álmaim felett. Tizenöt éves koromban ért az első. csapás, édes atyám meghall, ittliagyolt bennünket árván, egyedül. Fivérem abbahagy ta tanulmányait, hogy szük özvegyi nyugdijára utalt édes anyánknak terhére ne legyen, én pedig
kettőzött szorgalommal tanultam, hogy majdan kenyeremet megkereshessem. Letettem a vizsgálatot, s nemsokára vasúti pénztárnoknónek neveztek ki. Jövedelmem kevés volt, de édes anyám nyugdijával együtt szerény, anyagi gondoktói ment életet biztositolt számunkra. Egy év múlva fivérom a szomszédfaluban megüresedett jegyzői állást elnyerté, nemsokára kedves kis feleséget vezetett otthonába, ekkor boldogságukat látva, éu is boldog voltam.
Egy esős novemberi reggel fivérein dult arccal rohant hozzám. „Bella segits rajtam, inert elvesztem* — kiáltott felém.
— „Az Istenért mi történt, szólj?"
— „Adjál száz forintot, mentsd meg becsülete mell-
— „Honnan vegyek én ennyi pénzt, hisz tudod, hogy csekély fizetésemből alig hogy megtudunk élni. De holnapig felteremtem a pénzt számodra.*
— „Holnapra én már halott ember vagyok. Egy óra múlva hivalalvizsgálal lesz nálam, az adópénzekból száz forint hiányzik. Ha addig vissza nem tehetem, becsületem oda van.\'
— „Szerencsétlen, mit cselekedtél ?"
— „Jál8zotlam. Az ördög incselkedett velem, beteges feleségemnek lehetővé akartam tenni, hogy a telet melegebb vidéken tölthesse s vesztettem. A szenvedély ekkor már annyira karmai közé kaparitott, hogy hozzányúltam az idegen pénzhez és — az is elveszett!
Bella! édes atyánk ■ emlékére, ártatlan gyermekemért segits rajtam!
— „Hogyan? Miként?" — snttogám kétségbeesve.
— „Végy ki a pénztárból" — szólt a szerencsétlen magánkívül.
— „De hisz az lopás lenne! Nem, nem, kiváuj bármit, csak ezt ne kívánd, ezt nem tehetem 1"
— .Akkor hát Isten veled!" ■
— „Szerencsétlen, mit akarsz cselekedni?"
— „Megyek, hadd teljesedjék be végzetem, inkább a halálba,\'mint a börtönbe."
— „Irgalmas Isten, mit cselekedjem ?"
— „Bella! nézd, itt lábaidnál könyörgöm, segits rajtam. Holnap ilyenkor visszahozom a pénzt, szavamra fogadom neked. Nem tudja meg senki!"
— „Csak én és a lelkiismeretem. De jó, én oda adom a pénzt és Isten bocsásson meg ueküuk."
Ugyanaz nap délután pénztár vizsgálat volt nálam és száz forint hiányt talállak a pénztárban!
Édes anyám könyörgése, fivérem, ki a hiány megtérítésére vállalkozott, megakadályozták a bűnvádi keresetet, de nevem meg volt bélyegezve I
Edes anyámmal messze vidékre költöztünk, ahol senki sem ismert bennünket. Egy kis örökség pedig gondoktól ment létet biztosított a számunkra. *
Anyagi gond I Mi az a lélek fájdalmához képesti Senki sem ismerte itt szomorú multamat és mégis kerültem az emberek társaságát, félve, hogy homlokomról olvassák le szégyenemet.
Az idő lassan begyógyitá sebemet. A kevés jó barát, ki házunkhoz járt, igaz szeretettel vett körűi, dédelgettek, mint valami beteget. És az is voltam valóban:
a lélek betege. Csalódott szerelemről suttogtak és édes anyám meghagyta őket titokban Ezen jó barátok között te voltál nekem a legkedvesebb, szerető szived, gyöngéd lelked tudtán kivül felsegítette csüggedő lelkemet, barátságod visszaadta önbecsülésemet, feledni kezdtem a sötét. multat s bizalommal kezdtem a jövőbe tekinteni.
Ebben az időben ismerkedtem meg vele! Az elsó találkozás a szerelem édes mérgét csöpögtette lelkembe, s ez érzés rövid idő alatt elfoglalta egész valómat. Hogy milyen forrón szerettem, mily rajongva imádtam ót, azt kifejezni szegény a mi nyelvünk. Menyországom, üdvösségem volt ó, nem volt gondolatom, csak ó egyedül 1
Szegény édes anyára, mennyire örült boldogságomnak. Oh ha tudta volna, hogy itt kezdődik a vég, a sötétség I
Menyasszonya lettem I Te ott voltál, láttad boldogságomat. A le gyengéd kezed törölte ki szememből az öröm könnyűit, a te édes karod szorított magához, boldogságot kívánva nekem. Oh ez a nap, moly az egekbe emelt, hogy annál mélyebben essem le az örvény fenekére! —• De nem panaszkodom. — Az a néhány hét, melyben szerelme az enyém volt, minden szenvedésért, még a halálért is kárpótol engem. Kételyek kínoztak. Feltárjam-e előtte multamat, hogy ítéljen felettem? Hát ha elfordul tőlem, megvetését érezteti velem? Elveszítsem szerelmét? Küzdöttem magammal, álmatlan éjeken keresztül, kinos tusát vívtam lelkiismeretemmel. Hányszor feltettem magam-
XLIH. ÉVFOLYAM.
nem ez az el«5 fecskéje I A héten városunkban a .Kereskedelmi Alkalmazottak Országos Szakegylete" i« szervezi a kereskedelmi alkalmazottakat Mi ezen gazdaBági mozgalmat szívesen Üdvözöljük, mivel ennek szükségességét ériik vérosuok kereskedelmi alkalmazottai, jóllehet van nekik helyben régi egyesületük, melynek a tagok gazdasági helyzetét célzó működése intenzívnek a legjobb akarattal sem mondható I Már pedig egy ipari vagy kereskedolmi alkalmazottak szakegyletének sokkal is mások lehetuek céljai, kötelességei, mint tagjait előkészíteni a kávéházi vagy báli élet levegőjéhez. Igaz ugyan, hogy a kereskedelmi alkalmazottak ílyetéo történő szervezkedése következtében a nagyközönség egyrészének el kell tekinteni eddig a kereskedelmi alkalmazottak körétől nyújtott művészi estélyek élvezeteitől, de ezért bőven nyernek kárpótlást ... az alkalmazottak, mert amint „fe It eszszűk," ezek is elbírnának egy kis, helyzetükön való javítást.
Az említett szervezkedések kizárólag gazdasági szempontokból jöhetnek el bírálás alá. Másféle értelmezést a dolog nem nyerhet a a sokat hangoztatott aratósztrájk mumusa a földmivelók szervezkedéséből Zalában nem lehet olyan fenyegetői A közérdekre legkevésbbél Csak a méltányosság érdekeit ne mással, mint a méltányossággal kezeljék) A kereskedelmi alkalmazottak gazdasági szervezkedése a céltudatosság jele, melynek jó eredményénél a közérdek veszélyeztetése szóban sem foroghat.
Az emberi jogoknak méltányos, emberies elismerése, — de nem jótékonyság — a a haladásból Zalának ia több fog jutni I F. s.
A küldöttség utja.
— A Z. K. eredeti tudósítást. —
Ha nem is százan, de csaknem buszán voltak, kik elindultak kormánybusitó utjukra. Ha viBBzaemlékazünk a zavarokra, melyek a deputáció útját megelőzték, csodálkoznunk kell, bogy ennyien is voltak.
Elindultak jóreményekkel és kívánságokkal telve és visszajöttek reményekkel és ígéretekkel gazdagon. Amit hoztak, az afféle nebántsvirág. Hozzányúlni, de még csak közelről nézni sem szabad, mert lehall a himpora és msrad az üres valóság. Szorítsd a semmit, hogy el ne szaladjon. De bízzunk 8 jövőben. Józanon ugyan a miniszteri válaszok után remélni mit sem lehet, de ba Isten akarja, elsülhet a kapanyél is. Talán lesz nekünk is valaha dohánygyárunk, uj gimnáziumunk és gyermekmenhelyünk.
Tudósításunk a deputáció útjáról a következő:
Városunk küldöttsége, amely f. hó 6-án a kormánynál városunk kérvényét átnyújtotta és azt élőszóval támogatta, a következő tagokból állott: Hertelendy Ferenc főispán és Vécsey Zsigmond polgármester, mint a küldöttség vezetői; Eperjessy Sándor, GrQohut Alfréd, Morao-dini Román, Dr. Ollop Mór, Josifovits Milivoj, Unger Ullmann Elek, Elek Lipót, Elek Ernő, Bun Samu, Remete Géza, Dr. Tuboly Gyula, Deák Péter, Btern Sándor, Miltényi Sándor, Győtffy János, Armutb Náthán, Dants Kálmán, Halvax Frigyes, Dobrovics Milán, Király Sándor, Muzikár Vince, Horváth György, Samu József.
A küldöttség tagjai reggel \'/,10 órakor a Danaparti Vigadókioszkban gyülekeztek, ahonnan az országházba mentek.
Néhány napig eszemet féltették, oh de a sors még nem elégelte meg szenvedéseimet. Magamhoz tértem, tudtam gondolkodni, át érezni szomorú helyzetemet. Édes auyám zokogástól meg-megesukló hangon beszélto el, hogy jegyesemnek véletlenül tudomására jutott inullam drámája és elitélt, kegyetlenül, kihallgatás uélkal.
Ez hát a férfi szerelmet Esküje, csókja csak addig b mieuk, míg napfény moso^
Tisza István gróf miniszterelnök a küldöttséget, melyei Hertelendy Ferenc főispán vezetett, » nagyobb bixottsági ülésteremben fogadta. Vécsey polgármester városunk helyzetét ecsetelve arra kérte a miniszterelnököt, hogy mint belügyminiszter, tegye lehetővé városunkban egy gyermekmenhely felállítását A miniszterelnök, szép beszéddel válaszolt. Kifejtette, hogy ez a szép eszme még nem forrott ki egészen, még az előkészítés, a tervezés stádiumában van. 1906. előtt sró sem lehet valami határozott intézkedésről. De annak idején majd városunkat is figyelembe veendi. őneki ugyanis elve, hogyha a kormány gazdasági vagy társadalmi feladatokat teljesít, lehetőleg kerülni a centralizációt. Hiszen ez utóbbi gazda-ságí válsággal szemben a vidéki kisebb városok nagyobb ellentállést tanúsítottak, mint a nagy centrumok. A küldötlségi tagok lelkesen megéljenezték a miniazter-elnököt azép beszédéért, mire a bemutatás kftvetkezett. A kegyelmes urnák mindenkihez volt egy kedélyes, szíves szava.
Déli 12 órakor Berzevicy Albert dr. vallás- és közoktatásügyi miniszternél tisztelgett a deputáció. A polgármester előadta a város kérelmét Egyrészt álta-lánOB, évi, másrészt különösen az építkezéshez való segélyt kér a város a főgimnázium számára. Hasonlóképpen az izr. hitközség felállította kereskedelmi iskola számára is vagy évi segélyt, vagy állami kezelést kér a küldöttség. A miniszter erre kijelentette, hogy kötelező ígéretet nem tehet, de még érdemleges választ sem adhat. De kijelenti, hogy a kérdéseket, amelyek fontosak és nagy-terjedelmüek, lelkiismeretesen fogja tanulmányozni.
Ezután Lukács László pénzügyminiszternél terjesztette elő a küldöttség városunknak az uj adóhivatali palotára és a 87Ív:í- \'{agyárra vonatkozó kérelmét
A n.T\'-íter mindenekelőtt a szivarka-gyár kérdését tárgyalta le, nem éppen biztató módon. Nagykanizsának ez állami intézmény elnyerésére sok és veszélyes versenytársa van. Az állam különben a munkásviszonyok alapos tanulmányozása után létesit ilyen ipartelepet, még pedig eleinte ideigleneset és ha ez. beválik, véglegeset. Az uj adóhivatal tárgyában uem nyilatkozhatik, mert előbb a viszonyokat kell ismernie.
Hieronimy kereskedelemügyi miniszter nagy elfoglaltsága miatt nem fogadhatta r. hó 6 án küldöttségünket, de városunkat, az uj postapalotára vonatkozó kérelmét illetőleg, Hertelendy főispánhoz intézett levelében jóindulata pártfogásáról biztosította.
A fogadás a miniszterelnök részéről volt a legszívélyesebb, de azért a küldöttség mindenünnen jó benyomással távozott.
HÍREK.
— Személyi hírek. Vécsey Zsigmond polgármester f. hó 6-én, Halvax Gyula v. pénztárnok f. hó 1-én kezdték meg egy havi azabadságukat. A polgármester helyettese Lengyel Lajos v. főjegyző, helyettes polgármester, Halvax Gyula v. pénztárnok helyettese Neu Albert városi adóellenőr.
- Egyházi hírek. Ö felBége a király Peczek György tüíkeszentgyörgyi esperes-plébánOBt a társaokáplalanboz cimezetes kananokká nevezte ki. Engelhardt Fereoc murakereszturi Begédlelkéaz az 6 éa uj-szftvetségi szent iráatan tanárává és pap-
ZALAI KÖZLÖNY
növeldei tanulmányi felügyelővé neveztetett ki > veszprémi szemináriumba.
Kípláui minőségben diszponáltattak: Dombay Sándor Tapsonyból Csabrendekre, Bereck Gyula FelBŐÍszkázról Zalaszent-grótra; az uj misések közül: Bors László Ibárosba, Dommanich Sándor Murakeroszt-úrra küldettek.
— Állatorvosok Áthelyezése. A m. kir. földmivelésűgyi miniszter Láng János m. kir. állatorvosi Tapolcáról Zsablyára, Békely János m. kir. állatorvost Balassa-Gyarmatról Tapolcára helyezte ár
_ Mjugalombn vonult tisztviselő.
Travnik Lajos zalaegerszegi pénzügy igazgatósági titkár, földadó nyilvántartási biztos nyugalomba vonult.
— EíkDvó. Fényes esküvő volt csütörtök délután városunkban. Berlin Ágoston Csáktornyái aljáráabiró kelt egybe Krátky Margit kísasszonynyal, Krátky József telokköuyvvezető leányával.
— Állami segély. A helybeli Joszi-fovics éa Faschíng cég Mercur gépgyárát a kormány 20.000 forint szubvencióban részesítette. E segélyt a gyár gépekben kapja meg, melyeknek egy része a napokban már meg is érkezeit.
— Beteg Bzlnésznó. Snlassy Etel, Kővessy társulatának szubrett primadonnája több napja gyengélkedik. Ezért kellett az e heti színházi műsort lényé-génén megváltoztatni.
— Viharon gyű\'ca. A helybeli kereskedő ifjak egyletének számos tagja az egylet és a keresk. alkalmizotlak orsrá-gos egyletének eddigi irányával azemben ellenzéknek csapolt fel. Akik maradtak továbbra is azok, akik eddig voltak, azok az ellenzéket szociálista pártnak keresztelték el, bár az uj párt programm-j<bin szociálista elemet alig luhel felfedezni. A szociálisták f. hó 2-án gyűltek össze, hogy pártjukat szervezzék. E gyűlés azonban minden eredmény nélkül záródott, mert a régi párt emberei, kik alkalmasint ugy találják, hogy az ő fényes helyzetükön már nincs mit javítani, ezek ia megjelentek a gyűlésen és zajos tiltakozásukkal a gyűlés folytatását lehetetlenné lelték. lárma oly óriáai volt. hogy a gyülésterem ablakai alatt a közönség csoportosult A Bzociálisták azonban legkevésbbé sem ijedtek meg és megkezdett szervezkedésüket éppen nem szándékoznak abban hagyni. Ezzel azemben az egylet vezetősége is mindent elkövet, hogy az uj ellenzéket megbékítse, melynek igen reális és mindent felforgató szándéktól ment programmjábau nagy veszedelmet lát.
— Ahol dühöng a tisztaság. Egyik helybeli egyesület megalakulván, ősi szokás szerint tagjai részére igyekezett mindenhol kedvezményt kieszközölni, hol kedvezmény csak kapható. így többek között az égető szükségtől hajtva kedvezményt járt ki az egylet a gőzfürdőben is. A gőzfürdő tulajdonosa a kedvezményeket meg is adta, azonban az egylet választmánya rövidesen arról értesült, hogy a fürdő tulajdonos a tagokat ígérete dacára sem részesiti kedvezménybon, aunál az egyszerű oknál fogva, hogy « tagok — ugylátBzik elvből — nem fürödnek. Csak néha vetődik a fürdő tájára egy-két tag, ezek is csupán a kritikus időben, sorozás előtt. A,z egylet választmánya belátta a fürdőlulajdouos igazát hogy az két ember kedvéért nem mérsékelheti az árakat, hogy azonban az egylet a fürdőkedvez-ményétől el ne essék, mely kedvezmény nélkül nyilvánvaló, hogy tisztességes ■egylet nem exísztálbat, az egylet választmánya most élénken foglalkozik az eszmé-
vel, hogy alapazabályílag meghatározza a minimumot, ahányszor az egylet minden tagja évente és specialiter a gőzfürdőben megfűrődni tartozik. A sorozások előtti fürdések, mint melyek nem az egylet érdekébon történtek, tekintetbe nem vétetnek.
— Választmányi gyűlés. A magántisztviselők szövetsége helyi bizottságának választmánya kedden eBte gyűlést tartott, melyen a választmány véleményét fejezte ki Gellér Mór .Magántisztviselők segélyezése" cimü müve felett, foglalkozott egy magántisztviselők részére helyben létesítendő kereskedelmi tanfolyam eszméjével. megállapította a f. hó 12-i közgyűlés programmjál és végül kijelölte a választmány négy tagját éa pedig Scholbof Ákos elnököt, Kertész alelnököt, Révész Lajos és Fekete Józsefet, kik a szövetség fővárosi gyűlésén a bizottságot képviselni fogják.
— Az ntak törzskönyvezése. E
héten Oravec Győző, az állami utak törzs kftnyvezéaével megbízott mérnök »z utak mellett cövekeket veretett le, mely léuy-kedéB különféle találgatásra adott okott. Voltak olyanok Is kik már azt is remélték, hogy a város összes utjai aszfaltozva lesznek. Hiu remény volt A kormány ugyanis elrendelte az összes állami utak törzskönyvezését, amit a budaposti mérnöki iroda vállalt el fél millió koronáért. A munkálatokba 4 éve fogtak s még 7 évig dolgoznak rajtok. A kicővekelés ellen, mely városunk területén e hét folytán eszközöltetett, felszólalással lehet élni.
— Ezered gyakorlat. A 48-ik gyalog ezered ezred gyakorlatát f. évi szeptember 8 —15 ike közölt tartja városunkban. Ez alkalommal elszállásolva lesz 60 tiszt. 1200 ember, 60 zenekari legénység és 40 ló.
— A stílszerűség barátja. Tudvalevő, hogy a színházi előadásokat sokkal nagyobb és lelkesebb közönség hallgatja végig az arénán kívül, mint belül. Már este hat óra felé hallható az utcán ilyeu, vagy ehhez hasonló párbeszéd, melynek folyatói rendszerint Bzobaleányi körökből kerülnek ki:
.Lidi hová azaladsz?"
.Megyek a színházhoz."
.Te is? Én is. De siesBünk, hogy el ne késsünk. Makó Aydát még nem hallottam az idén."
,óh én igen. Nagyon jó Bzinésznő. Éppeo uekünk való nagyokat tud sikoltani. Kihallatszik."
A külső közönség fűiét az aréna falához szorítva figyel az előadásra és ba valami magas tetszését megnyeri: teljes elismeréssel adózik.Tapsoll Ezek a tapsoki Cjopj közhonvédi és lakatoslegényi makkoki Egy kÍBobbszerű színpadi mennydörgés ezekhez képest rigó fütyülés. Egyébként, bogy a színház eme külső hívei, mily magas sommájával rendelkeznek az ízlésnek és szakértelemnek, azt élénken bebizonyította szombat este egy kifogástalan megjelenésű cigánygyerek. A fel járat lépcsőin ült, füleit az aréna falához szorítva. Midőn belül egy pillanatra csend állott be, a cigánygyerek ezt az alkalmat felhasználta arra, hogy cigarettára gyújtson. Ciggarettára persze már ember is gyújt, gyújt a mivel szokás: .kovával, taplóval, kénes, szalon, vagy \'svéd gyufával. A cigáoygyerek azonban egyiket sem használta az emiitett tüzelő anyagoknak. Ö .bengáli" gyufával gyújtott cigarettára, maga körül akkora világosságot árasztva, hogy a villanylámpák elpirultak szégyenükben. Nevezetes, hogy a színpadon éppen Boccaccio könyveit
dogságát teljesülbetlen vágyak egész rajával szivemben — nem, nem bírom!
Jövel szabadítóm, nem félek már tőled! Mennyegzóm napján a te karjaid fogjanak át és vigyenek a nyugalomba, feledésbe I isten legyen irgalmas nekem!
Áldozz egy könnyet emlékemnek, de ne sajnálj, sokkal könnyebb a listái, mint az élet — nélküle I
Bella.
1804. JULID8 9-én.
égették szintén zöldes-pirosas fény mellett éa igy egy kis jóindulattal feltételezhető, hogy a cigánygyerek — ki tűzijátékával különben kellemes feltűnést keltett facérkörökben, — feltételezhető, hogy a bengáli gyufát csupán stílszerűség kedvéért, a benn uralkodó hangulat hatása alatt használta. Valaki e!ég érzékkel a művészetek iránt ajánlotta a gyereknek, hogy máskor ha már bengáli gyufát hoz, a gyaotát Be felejtse otthon. Ilyen kelletne-sen folyik kívül az élet. Ha pedig sz aréna puskaporszáraz falai tűzet talál-nak fogni a bengáli gyufától, az cssk a hen-levők baja lesz.
— Örláal jégvihar Zalában. Zalaegerszegről írják: F. hó 5-én délutáu fél hat óra körül Itt és a környéken óriási szélviharral kezdődő zápor dühöngött s óriási károkat okozott a csaknem egy negyed óráig tartó jégverés. 8ürü, mogyorónyi jég hullott szakadatlanul, sót akadt akárhány galambtojás nagyságú is. A kár rendkívül nagy. A a/.árazóu levő termésnek körülbelül 65 százaléka pusztult el, a learatott gabonának is elpusztult 35 — 40 Bzázaléka. Még nagyobb a károsodás a szőlőben és gyümölcsben. A kárt Zalaegerszeg környékén 500 000 koronára becsülik.
— Vidékünk szőlőtermése. Szomorú esztendeje lesz az idén vidékünk szőlősgazdáinak. Szabadbegy veszedelméről keli be számolnunk, hol üiicsnyl Károly Csák-tornyai Bzőlószeti és boráBzati felügyelő, Szommer Sándor hegyközségi elnökkel megállapította a szőlőpeuész oly nagy fokú elterjedését, moly az idei termést semmivé teszi. Megállapította azt is, hogy a penész nagyfokú elterjedése a tulajdonosok mulasztásainak következménye: a íecskendezést mulasztották el. Ez évben jó termés csupán Szentgyörgy-váron, Látó- és Szabadhegyen kecsegtette a tulajdonosokat éa épen itt mulasztották el a legelemibb és legszükségesebb védekezések megtételét. Förhénc, Újudvar és a cserföi hegy termését a nagy jégvihar semmisítette meg. A bomokkomáromí-hegy már évek óta a philoxera miatt pusztul s már alig van számba vehető termése. Ez utóbbi helyeu a felvilágosultabb gazdák újítanak már amerikai alau.vra, melynek gyümölcsét azonban csak pár év mutva élvezhetik. Egyedül csak a város tulajdonát képező gördövényi szőlőtelep biztat szép terméssel, mert itt ajienész ellen a kétszeri permetezést foganatost tolták, mely minden szőlősgazdának saját jól felfogott érdukébeu feltétlenül kötelessége. A szőlészeti felügyelő nr jóvoltából különben még lesz alkalmunk e tárgygyal bővebben foglalkozni.
— Hegyei szabályrendelet a vásár-tartásokról. Zalavármegye uj vásár-rendtartási szabályrendeletet hozott. Eszerint az országos és heti vásárok a vármegye egész területén április 1-től október l-ig reggeli 6 órától eBte 7 óráig, télen azaz október 1-161 április l-ig reggel 7 órától este 5 óráig tartanak, mely időn kívül sem sátorokat verni sem árukat kirakni uem szabad.
— Tüzek. A szülői gondstlanságoak különösen ebben az évszakban eok áldozata van. Ilyenkor, a mezei munka idején, midőn a falukon a gyermekeket felügyelet nélkül hagyják, a legtöbbazör fordul elő tüzeset, melynek oka mindig a gondatlan szülő, ki ba már kéuyszeritve is van gyermekét magára hagyni, a tüzet szító eszközöket köteles lenne el zárva tartania. A vidékről két tüzeseiről is kaptunk hírt, melyek gyermekek pajkosaága követ-keztében állott be. Révfülöpön Dr. Izootág Tamás vincellérháza égett le, 1000 korona kárt idézve elő. Bolhás községben pedig 20 épületet semmisített meg a tűz az elmúlt héten.
— Szociálisták Zalamegyében. Egy legutóbb tartott fővárosi szociálista gyűlés hivatalos statisztikára hivatkozva sajnálattal konstatálta, hogy Zalamegyében különösön a mezei munkások körében nem terjed a szociálizmus. Elhatározták tehát, hogy megyénket is mnnkába fogják venni éa evégből a szociálista pártok kiküldöttei rogják a megyét beutazni.
— Bizottsági ülések. Városunk képviselőtestületének építészeti bizottsága folyó hó 3-án tartott ülésében a görög
ban, hogy teljesítem kötelességemet: megváltok neki mindent, szerelme legyen a bíró fölöttem, — oh de ha előttem állott, szerelemittas tekintettel csüngött rajtam, karját ölelésre tárva, akkor — ajakam hallgatott, karjai közé repültem és elfeledtem mindent, az egész világot, csak azt tudtam, hogy szeretem, véghetetlenül! Végre is miért tegyem kockára életem boldogságát? A mull el vso temetve és a halottak uem térlek vissza sírjaikból!
És mégis visszajönnek!
Egy héttel esküvőnk elölt levél jött jegyesemtől. Üyanutlanul nyitom fel és — papírba takarva a karikagyűrű hullott ki belőle!
lyog felettünk, a viharban megtörik. Felemel az égbe, hogy egyetlen sorscsapásra gyáván a mélybe taszítson le. Ha azt mondták volna róla, hogy eladta hazáját, hogy az útfélen utasokat fosztogatott, megosztottam volna vele a megvetést, szégyent, bőrtónt, meg még a bitófát isi Elbujdostam volna vele, lettem volna hazátlan koldus. Karjaimat oltalmazólag lártani volna eléje, legyen enyém a szégyen, a gyalázat, övé a nyugalom, a tisztelet. Csak szerolmót hagyta volna meg nekem ós a koldus rongyai között nem cseréltem volna a koronás királyokkal!
A kétségbeesés heves kitörése után jött a gyilkos nyugalom.
Végre is igaza van, Iia nem akarja nevét az enyémmel össze kölni. A szégyen az övét is beszennyezné és neki emelt fővel kell állania embertársai között. Szemel ne kelljen lesütnie senki előtt, magas homlokára ne hozzon felhőt felesége múltja. Annak, kit a ö szerelmére méltat tisztának, mocsoktalannak kell lennie. Oh de mivé lettem én!
l)e igy élni tovább, vonszolni az élet terhét, nap nap után, a mult emlékeivel lelkemben, vissza sírva a mult édes bol-
FERENCZ JÓZSEF KESERŰVÍZ
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER*

XI.UI ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
I
1904. JULIUS 9-én.
keleti hitközség kérelme kőwtkeztélwn Erzaébet-tér keleti oldalinak mvelá-
14.it tűzte ki célul. A görög kelet, hit-köz»éE Uíyania az épülete olfitt levő eva os járdát aszfalt burkolatul akarj.
áln! mely aszlaltirozás feltétlen „,,« útin vonná az egész keleti oldal rendezését és aazlaltirozását. nehogy az az eset forduljon elö, mint a B au ház előtt, hogy lépcsőket kellett ott alkalmaim. A bizottság felkéri az Erzsébet-tér keleti oldalin levő összes háztulajdonosokat hogy a házaik előtt levő gyalog járdákat aszfaltozzák. Azt hisszük ezen kérelem nem lesz pusztában elhangzott bző.
A városi fogyasztási adókat kezelő bizottság f. hó 2 áu tartott ülést, melyben csupán a kezdés körül felmerült folyó ügyek kerültek szőnyegre.
_ Iparosaluk ügye. A nagykanizsai ipartestület f. hó C-án egyesületi ülést tartott, melyen a rendes havi jelentéseken kívül szóba korült. a soproni iparkiilli-. lássál kapcsolatban tartandó ipari kongresszus is. A kongresszusra virosuukból 10 iparos jelentkezett. S/.omo.u tény ez, (Ih hát ezon a krajcáros mellékletének .meggyőző aranmentomai" sem segíthetnek, inert olyan uyomott a helybeli iparosaink helyzete, bouy bármennyire Óhajtanának is részt venni a kongresszuson, vaíyoni viszonyaik miatt ezt nem tehetik. Különben is a kongresszuson elég ha tizen képviselik városunkat, az a tíz kifejtheti: hogy hol fáj nekünk. Uivatal-ból a kongresszusra Dants Kálmán ipartestületi alelnök és Muraközi Lijos jegyző küldetett ki.
— Bírói kinevezés. A király Domokos Sándor zalaegerszegi törvényszéki jegyzőt a kapuvári járásbírósághoz albiróvá kinevezte.
— Vlgalnnk. A nagykanizsai általános munkásképző egyesület f. hó 17-én egyesületi helyiségeiben családi jellegű láocestélyt, f. évi augusztus hó 7-éo nagyszabású nyári mulatságot tart.
— A ffitóhüzl kézművesek f. hó 3-áo tartották szépen sikerült nyári mulatságukat, a melyen a következők fizettek felül: Schilhám János 5 korona, Dr. Goda Lipót, Kritz Sándor, Antal Samu, Eichuer és Mattersdurfer, Krausz és Farkas és Godner Ferenc 2—2 kor., Burger N., Gerencsér János, Sinkovic.s Pál 1—1 kor Prasztovics J. 80 fillért, Junker llszső, Tausz Ignác, Kocht Jakab, Pintér Eruö, líibicz Gyula, Grutzler Mátyás, Préc J.. Szommer Alajoí, Kudich Béla 60—60 fillért, Horvith György, Sinkó József 40—40 fiil. Gyenese Pál, Jeigler Jakabné, Sinkovics József, Steinborger N., Gomhert N„ Marvalica J 20—20 fillért, a kiknek ez ulon is köszönetet mond a Rendezőség.
— Szépségverseny és népnevol&s. Természettudósok szerint az arc szépsége nem egyéb, mint a zsiradék helyes eloszlása. Jámbor emberek azt mondják, hogy a szépség Isten adománya. Mi ugy találjuk, hogy a szépséghez a záradéknak és a teremtő Gondviselésnek édes kevés a köze; köze van hozzá nébáoy gavallér uri embernek, kik kellőszátnu szavazó* cédula megváltásával a színházi szépségversenyben teljes joggal töltik be az Ítélőbíró felette magasztos szerepét. A szavazatok száma már a százakba jutott és miután szavazólapot az idé i nem lehel ugy megrendelésre mázsaszám kapni, mint lehetett eddig, bauem csak minden belépő-jegyhez jár ki egy darab, a gavallér úriemberek a színház táján állandóan tartózkodó. műkedvelő iparosiljakból esténként annyit kénytelenek • színház karzatára befizetni, abiny szavazólaphoz julni akarnak. Hogy ez gavallér tempó, az kétségtelen. Hogy ez a gavallér tempó felette üdvös a civilizició. különösön a népnevelés szempontjából, az még termé* szetvsebb. íme igy kerül egymás mellé a most folyó szépségverseny és a népneveiéi. Viszont azouban az sem tagadható, hogy maga Píris királyfi, ki tudvalevőleg kapacitás volt e téren, bármely nőnemű lénynek olcsóbban állított voloa ki bizonyítványt szépségéről, mint mennyibe némely mecenisnak kerülni fog a szépség ama bizonyítéka, melyet Nagykanizsa városa fog nyújtani > legszebb színésznőnek.
— Hamis kötelezvény. A .Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet\' péoztíra "■ég f. é. jatmir hó első felében 900 koronát fizetett ki két darab szabályszerűen kiállított kötelezvény ellenében. A kőlcaönvevők nem voltak ugyan az wlézet tisztviselői előtt ismeretesek, de mintán személyazonosságukat > községi "rí elölt aláírt s annak pecsétjével ellátott
fVÍMifny éa "Bjoni viszonyaikat bizonyító adókőny? eléggé igazolta, a kölcaőn-...... gyanú nélkül kifizették. Ugyan-
ekkor 10 hétre a tőke és kamattörlesztést is befizették, de azóta nem mutatkoztak a felek. Miután az alapszabályban a hitralékok befizetésére megállapított idő eltelt, ugy az egyenes adóst, mint pedig a kezeseket felszólították a fizetésre. A megintettek azonban aliirásuk valódi-ságit tagadták és azt hamisítványnak mondották. Megiuditottik tehát a nyomozást, mely eredményuyel járt. Megállapították ugyanis, hogy Nagykanizsán egy polgárember Dióskíl község számára pecsétet rendelt, amely megegyezett b kötelezvényen levő, de a valódi községi pecséttől elütő pecséttel. A nyomoziat Dióskál községre is kiterjesztették és a bűntett elkövetésével gyanúsított egyént a csendőrség behozta Nagykanizsára. A vésnök felismerte benne rendelőjét. Ekkor nyilvánvaló lett, hogy a bűntettet Farkas István és Farkas Károly dióskáli és Simon György orosztony-baksabizi lakósok követték el, kiknek letartóztatását a kir. ügyészség -rögtön el is rendelte. Nevezettok, kik teljes beismerésben vannak, ez idő szerint a nagykanizsai fogház lakói. A vétkesek ingatlanaira a vizsgálóbíró a biztosítási végrehajtást elrendelte és igy az egylet aligha fog kirosulni.
— Szereiül drliiim. Pozvai Isivin ördőgbeuyei legényt szülői a kovácsmes-terségre adták, de Pozvaioek nehéz volt a kalapács és sehogy Bem tudott megbékülni az ő becsületes mesterségével. Ott hagyta tehát az üllőt, fújtatót s Zalaegerszegre ment, hogy zenésznek képezze ki magát. A véletlen itt összehozta egy köoDyüvérü leánynyal, akibe halálosan beleszeretett. Kérte a leányt, legyen a felesége, ez azonban ellenkezett. Mikor a legéuy látta, hogy kérelme süket lűlekre talál, elhatározta, hogy mindkettőjüket elpusztítja. Egyik este elmeot a leányhoz, — Simon Terézhez — megismételte a kérést, de megint eredménytelenül. Ekkor revolvert rántott elö b kétszer a leányrs lőtt. Egyik lövés mellen, másik balkarján találta a leányt, de életveszélyes sebet egyik sem ítött rajta. A legény msga ellen fordította a fegyvert s ugy lőtte magát mellbe, hogy ájultan szállították a kórházba.
— Az ovodik átadása. A nagykanizsai Kisdedoerelö Egyesület, mely 1876-ben alakult, 1901. juuius hó 17-én tartott közgj ülésében a kisdedvédelem feu-tartását és fejlesztését a város hatás-körébe utalta. Egyben elhatározta, hogy táraadalmi uton összegyűjtött vagyonával, illetve a Nádor-utcai ingatlannal az egyesület céljai közt másodsorban foglalt árvagyermekekröl való gondolkodást, egy leány-árvaház felállítása álul óhajtja megvalósítani, illetve a megvalósuláshoz köze-lebb hozni és ezért élve az alapszabályok által biitositott ezen jogival, a Nádorutcai mintegy 20.000 korona értékű ingatlant Nagykanizsa városinak egy leáuy-irvabiz céljaira ajáulotta fel. A városi képviselőtestület ezen ajánlatot elfogadván, az egyesület fejterjeszlette a belügyminiszterhez feloszlására vonatkozó kö/gyülési határozatit, melyet a miniszter jóváhagyott. Ezen jóváhagyás alapján július hó 4-én eszközöltetett az ovodák hivatalos leliári átadása, illetve átvétele, mely aktusnál közreműködtek : az egyesület részéről Vidor Samuné az egyesület volt elnöke, a városi hatóság részéről Remete Géza a kisdedvédelmi bizottság elnöke és AohofTer Gyula v. számvevő. Az itadott leltári érték ingatlanokban és felszereiélekben 31.539 kor. 90 fillér. Ezen ősszegben foglaltatik a 20 000 koronára becsült Nádor-utcai ingatlan, melyet a város az egyesület felsőbb hatóságilag is jóváhagyott határozata szerint, árvaház céljaira köteles fordítani.
— Gazdasági munkál jutalmazása. A földmivelésügyi miniszter Tajfek István, murakereszturi község pásztorát 100 korona juUlomba részesítette, egy ember életig, öö évig Urtó hűséges szolgálatért.
— Gőzfürdő. Annyi buza-vona után, végre városunknak egy, a kornak kényelmi és közegészségügyi tekintetében is meg-, felelő fürdője, — a gőzfürdő. Az elmúlt héten fejezték be az átalakítási munkálatokat, melyek során a belső berendezések is kiegészíttettek. Az újonnan átalakított uszoda, melybeu ügyes úszómester működik, egész nap rendelkezésére áll a közön-Bégnek.
— A zalavirmegyel tej- és egyéb mezőgazdasággal foglalkozó szövetkezetek szövetsége Koller István elnöklete alatt junius 20-én tartott ülésén elnökül Her-telendy Ferenc főispint, alelnökökül Jerfy Adolf nagybérlőt és Vajda nemes-apáti esperes-plébánost és igazgatónak ifj. Voigt Ede g. e titkárt választották meg. A közgyűlés elfogadu az alapszabály-terve-
zetet és elhatározta, hogy a szövetség részére állandó állami vajmester kiküldését kéri a földmivelésügyi kormánytól. Elhatározta tovibbá, hogy mindazokon a helyeken, ahol a szövetséghez Urtozó tejszövetkezetek vannak, az ősz folyamán fejő-kurzusokat Urtat
— Az emberi elfajulás megdöbbentő jelenségéről kaptunk hírt Hét fiatal föld-mives Retyneki Róza 15 éves gyülevészi leány ellen mint az a keszthelj i hegyekből haza felé tért, áliatias merényletet követett el. A tetteseket a súlyosan beteg leáoy feljelentésére a zalaszántói csendőrség össze fogdosta ós f. hó 5-én a nagykanizsai kir. ügyészségnek áUdta. A tettesek részleges beismerésben vannak.
— Fölhívás. A meleg idő beállta folytán (elhívom az összes háztulajdonos, esotleg házgondnokokat, hogy forró uapo-kon a lii/.uk elölt elvonuló járdát reggel éa alkonyat felé öntöztessék fel.
Deák Péterv rendőrfőkapitány.
— Vásár elhalasztás. Evenkiut juliua 11 -én tartatni szokott vőrai országos vásár száj- és körömfájás rnialt bizonytalan időre ulhalasztutott.
— Adózók figyelmébe. Az 1901. évi L éa II. os/.tálj u kereseti adó kivetési lajstrom az 1883. évi 44 t.-c. értelmében a városi adóhivatalnál közszemlére ki van téve a célból, hogy azon adózók, kik az íllbtő lajstromban megállapított adó nemmel már a inuit évben is megvoltak róva, f. évi április 9-étöl, azon adózók pedig, kik a kivetési lajstromban megállapított adóval folyó évben először rovattak meg, adó tartozásuknak az adókönyvecskében, történt bejegyzését követő 15 nap alatt irásbau a városi tanácsnál a kivetés ellen felébbezéBsel élhessenek.
— A banda Idegenbeu. A helybeli tűzoltő zenekar holuap utazik Zalaegerszegre, hogy ott térzenét tartson. Egerszegen ugyailis állítólag 1876. óta nem hallottak trombitás zenekart. Boldog várba I
— Kimutatás. A nagykanizsai róm. kath. felső tempjom építése javára 1904. év I. feléber. adikoztak: Mathea Károly 200 kor. Zalamegyei Gazd. Takarék-pénítár 50 kor. Egy társaság 6 kor. 13 fill. N. N. 1 kor. 33 SÍI. Erték-papir kamkt 20 kor. Összesen 277 kor. 46 fill. azaz- kettőszázhetvennél korona 46 fill. Vagyonkimutatás 1J04. Junius hó 30-án. Érték-pa^ir (1 drb. 4\'/t járadék-kölcsön) 1000-kor. Kereskedelmis Iparbank 244. az. .betétkönyv 4515 kor. 23 fill. Délzalai Takarékpénztár 15187. sz. botétkönyv. 1954 kor. 77 fill. Nagykanizsai Takarékpénztár 25238. az. betétkönyv 16130, kör. 37 fill. Nagykanizsai Takarékpénztár 19540. az. betétkönyv 1077 kor. 29 fillj Zalamegyei Gazd. Takarékpénztár 1560. sz. betétkönyv 778 kor. "29 fill. Zalamtjgyei Gazd. Takarékpénztár 1952. az. betétkönyv 12417 kor. 63 fill. Ösz-Bzesen 37873 kor. 58 fill. azaz Harminc-hétezefnyolcszázbetvenbárom kor. 68 fill.
— Kávéivás és egészség. A kávéivás áriatmasságának sokat vitatott kérdése, a legtöbb családnál abban Ulálta meg. oldását, hogy az idegizgatő babkávét csak Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé hozzáadásával isszák. A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé maga is babkávé izt tartalmaz, b ezen tulajdonsága álul a kávéitalt enyhébbé és kellemesebbé teszi; a maláU ismert jótékony hatása pedig az egészség javára azolgál. Bebizonyult az is, hogy csakis ei pótolja megfelelőleg a babkávét, ha azt orvosilag eltiltják, mert kellemes izO, könnyen emészthető, tápdúi és vérképző. A Kathreiner féle Kneipp-maláta kávé tisztán való ivásra gyermekeknek, betegeknek és gyönge egyéneknek különösen ajánlható.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
i
1904. juliuB 1-tól—8-ig.
Halálozások:
I(j. Cdzmadia István kovácssegéd, 20 éve». Horváth István, 4 hónapos. Szerdahelyi Katalin, 1 hónapos. Kuthi Julianna, 17 éves. Tasner Mária, 3 hónapos. Batthyányi Ernő, 3 hónapos. Bölcsföldi Etelka, 6 éves. Andrassics Jenő, 6 hónapos. Krímmel József, 1 hónapos. Otzter Katalin magánzó, 30 éves. Hrauyec Balázs földműves, 50 éves. Kuzsner Györgyné, Imrei KaUlin, 42 éves. Tüskés Teréz Unu\'ő, 10 éves. Büki Ferenc, 10 bónapss. Gajnok Irén, 2 hónapos. Németh litván, 1 hónapos. Sanec János, 2 hónapos.
Házasságot kötöttek:
Vurai Istvin intéző (Nagy Fakos puszta)
— Pál Annival. Sgainer Henrik vaauti hivaltalnok (Dugo-
Beló) — Krompacher Matilddal. Bertin Ágoston kir. aljirásbiró (Csáktornya) — Krátky Margittal.
színház..
A társulat programmjának gazdagságával és viltozatossiggal valóban meglehetünk elégedve. Az uj szezon szenzációi mellett részünk van minden jóban, mi a hazai és külföldi szinműirodalomnsk csak díszére válik. Nem, hogy kifogásolnék, de halározottajn dicsérjük az igazgatót, hogy nom forszírozza a tulságig a gyakran kétesértékO újdonságokat, banem helyettük adja különösen a zeneirodalomnak örökéletű remekeit. Gasparone és Troubadour után szombaton és vasárnap Boccaccio következett tniutaszerü clőadásbatr. Szilassy brillírozott ez este és Ruzsinszky is kiváló művészetének magaslatin állott. Szivesen köszöntjük Knroáromy Gizikében a fejlődő tehetséget, Tury Mariska különös csengésű, de bebizelgö hangját bisssftk, hogy gyakran lesz alkalmunk ballaoi; Kővessy, Károlyiné, Kozms nagy hatást értök ol Rózsát illetőleg már kifogytunk a szép jelzőkből. Neki közönsége van, melyet mindig a színházban látunk, ahányszor Rózsa neve a szinlapon megjelenik. Ügyesen mozog Horti a deszkákon. A zenekar preciz játékáért éa az össz-éuekek egyöntetűségéért nagy dicséret illeti a karmestert.
Kedden a Bob hercegben Tury Mariska jáUzott8 Annié szerepét, nagy batisBal. Szilassy (Bob) elragadó volt.
Szerdin este Mids Ilobbefit, az angol cselvigjálékot adták. A szereplők a kiskörű feladatnak elég jól feleltek meg. Legjelesebb volt Makó Ayda.
Csütörtökön Katalin operette ért meg egy szomorú előadást. Primadonnáink jobbra-balra köhögtek és sántítottak. Istazin nem értjük Kövesay urat, hogy művésznőit ilyenkor is fellépésre készteti. Nem hasznil vele sem maginak, sem a betog primadonnának, sem a publikumnak. Szilassy erős indiszpoziciójit loszámitva, fejlődő izmos egyéniségét újra csillogUtta. Ruzsinszky csengő hangját fátyolossá tette a nátha, szép énekelöadását zavarU a köhögés. Valóban meglepett bennünket Rózsa hatalmas baritonja, melyet kis szerepében is oly szépen érvényesített Messze kiválik partnerei közül nagy törekvésével és reméljük, hogy tekintve képességeit, még egyebütt ia élvezzük szép énekét, mint a kereszt-utcában.
Péuteken ismét a Drótostót ment
KÖZGAZDASÁG.
— Hirdetmény. A m. kir. V. honvéd kerületi parancsnokság a Sopron, Kőszeg, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Keszthely állomásokon elhelyezett m. kir. honvéd csapatok élelemszükségleteinek ajánlati tárgyalás utján való biztosítása iránt pályázatot hirdet Szállítandó zab, széna, alom és ágy szalma, keméoy tűzifa. A nyilvános versenytárgyalás napja Sopronban és Nagykanizsán julius hó 25-ike. A részletes .Szállítási föltételek füzete\' kamaránknál megtekinthető. Sopron, 1904. évi junius hó 24-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Sterktstíitég ■. Dr. VíUAtiyí Henrik, falelíi ■serkente. Kiadó: Jfí. Wa/dUs Jőistt.
VEGYES.
— Anateur-fényképémkaekl Általánosan
elismert kitűnő szalon- és uti fényképészeti készülékek, felülmulhátatlan minőségű pillanat kézi apparátusok, talamint mindenféle fényképészeti cikkek HoH A. cégnél (Bécs, Tuehlan-ben 9. ca. és kir. udtrari szállító) kaphatók! Exen üzletág alapíttatott 1854 ben. Kiránatra nagy képes árjegyzéket bérmentte küld a cég.
Nyilttói\'
rovat alatt közlőitekért nem villái telolösit-zct a azerkeaztSiéK
Vese, hugyhőlyae, hugydara és a köszTénybántalniak ellen, továbbá a légző és emésztési szervek huruton bántalmainál,orvosi tekintélyek által a
Llthlou-romts
SALVATOR
slkei-rel rendelve len*. Hnnyhaj tó hatóan!
Kelleae-s itil -w | m- Köonjea eaésittó
Kapható áaványmkereskedéíekben éi
gyógyszertárakban. A Salvator-forrás igazgatósága Eperjesen
Kérjen mindenki
sajit érdckfbcn
Valódi Kathreiner-féle
Kneipp-maláta kávét
csalt oly rymaKoklcin. a melyek a Kncipp páter védjegyet a Kath-leiuci nevel viselik, íi kerüije j;oii«lo-san » *tliuy utúuzatok cliog&dásJt.
Igyatok naponta bor, sör, t cognac vagy gyümőlcslé-rel Rohitschi templom forrást és a gyöngyöző üdítőital élvezete mellett még a diütetikusan hatő, előnytök vau, mely jő étvágy, könnyű emésztés és rendes aoyigválto-zásban nyilvánul.
XLH1. ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JUL1US lG-áii.
Ml LKA SUCHARD
KÉRJÜNK CSAKIS
GL0BU8-T/SZTITQ-KIVOM kTOT
mint ezen ábra
Csak . . , .
alpesi tej kakaó czukorból ál Páratlan különlegesség.

a> . » j -v> a|| m = s
® z lll^íli -=» s -
t_ 3 s s s
Vasal: illomía
í Vaiaisd-Topl
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya)
Yegyelem*rre Prof. Dr. Lndwlg odr. tanácsos által 18M
68 fok Celtint meleg forrás, a kén iizapcak ielQlmulb&tatlan halisa tan izom és irQlet rheutna, itQlet beteglégek, gyulladásos ét csontiörési öt zcbuxódások, köszTÍDjr, neuralgikus bántalmak, mint itchias atb. női bsjok, b6r- és titkot betegségek, idült veaebajok, hólyaghnrut, górrélykór, angolkór, ólom é» higany mérge-léteknél itb. ttb.
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, mij, gyomor- ét bélbajoknál, aranyérnél, itb.
Villanyosság. — Massage. g^,
Gyógyintézet winden kényelemmel. Hagyi vlzvazeték, Hidegvíz karák zriaiynyal Kneipp azerlnt, ejéu éven it nyitva
Idény tartam májút l-töl október l-ig. — Pompás nagy park, terjedőimet altet»é-nyek, szép kirándulások. — Állandó aenekar, a zágrábi kir. operaház tagjaiból. — Zene- ét táncestéinek ttb.
A varaxtd-topücai állomáson naponta tártaskocsi várja a vendégeket.
Külön fogatok it rendelkezőire állanak, de ezek odaállitás* elfibb a fürdő inté-zötéguél megrendelendő.
Orroii tudakozódásokat a íürdőorros Dr. LONGHINO A ad.
mr Prospektusokat és broscliurákat ingyen is bérmentve k(Ud. "mm
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG,

M O LL- F ELE
I SEIDLITZ-POR I
Csak akkor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. vfedjogyét íh
aláírását tünteti fel. A Mail A.-félt Seldlltz-porok tartót gyógyhatiaa a legmakacsabb gyontr- ét ■!• tettbáatulnak, gyomorgörcs <t gyomorhér, rögzött székrekedés, mfcjbánubtm, vér tililáa, aranyér és a legkülönbözőbb sél betegségek ellen, e jeles hizisxernek étti«ed*k óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara nv lopoosetolt eredeti doboznak 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
ERTEKTELEN.
utánzatot kínálnak.
Fritz Schulz jun.
Aktiengesellschaft. Leipzig u Eger.
Stefánia szálló
j II, Táboritrasse 12.
központi fekvés, 5 perc az íltvin-tértíl, 2 perc a Tiroli pályaudvartól. Oműlbui él uteai raaul mindenfelé éa a pilyaud varokhoz a IlillóWl Újonnan éa modernül berendezte. Villamoa vlUgitia roiodedOK, fürdők é» melegvizvezeték. Legnagyobb kényelem Szobairak-. I. em [rt t\'80, II em (rl 1 611, III em. frt 1 40 kiixolgéliz fi viligitiasal. Ar«njed»éay kar. atazékaak él hoaszabb ottsrtóztadiaakl. NIqm étkeién kényszer.
Witzmann Károly tulajdonos
Sí&ínói^
I MOLL-FELE
SOS - BORSZESZ
Csak akkor valódi,
ha mindegyik üreg MOI.L a. rédjegyét iüdímü tel .A. Moll" felirata ónozatuü van látTa. A Mofl-féU tét bartzetz nevezetesen mint ftltfaleaiosiüapltó bedSrzsőléil tz«r köszvny, esuz ét a meghűlés egyéb következményeinél legitmeretetebb népszer. - Egy énozott íredet! Hvog Ara I kar. 90 Illl.
népszer.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb médszer aaerjnt kélzitek gyermek él hfllgy szappan a kir lkaiéra ápolásira lysraekek • felütitek részire.
Ara darabonklnt — 40 tll. Öt darab — I kar. 80 tll. Minden darab Kyermek-uappau Mail A. védjegyével van ellitva
FössétkOldés: Mell A. gyógyszerész, cs. és klr. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlaubeu 9. sz.
Vidéki megrendeléaek naponta poiuutAnvét mellett tc\'jeiittelnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával it védjegyével ellátott készítményekéi kérni. Baktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fial
ícvcípa pitja a
joGG c^ontíercípapíl.. , Kapható:
3fj. ^aj^its KKXXXXXKXXXXXX
Hirdetések felvétetnek
v
e :lap kiadófiivatalában. XXXXttXXXXXHX^Jt
A Blohter-félo
Linimnt. Cm. eom
Horgony-Palm-Expeller
ogv njpi kipróbált Mziazer, a mely mir több mint 33 év óta meg- , bizhatóbodörzsölfaúl alkalmaztaük kíiitéttttí. csáiail ós sqkiiaüiti. Intés. 8tlányabb utánzatok miatt "■ ■ bevisiriiskoróvatotak ló-gyünk és csakis eredeti üvegeket dobozokban ajtqotf vídje^ygyol
jtv-rrSSísSSft
érban a lectóbb gyigyszertárban kapható. fjraitír:T6r6k Jozsof gyógyaMlésxnél:\' Budapesten. ,
* HlcIlirF.Ál ts Itrsi,
Miw. é■ Wr. »a«.H .lillii: -Rudolatadl.

fwl

Ica a —
F=™S
Í.\'Í-\'J
1868 óta forffnlomban. BEHÖER-fóla STdBV^
K ATRÁN Y-SZAPPAi
•m»> UkinUlr** ÜU1 jg^JSSlUÍ?1** ****
-t mindennemű bdrkfttog^k
•B*e, t*r«MUNt MtU i
a whhuh,
St ,
• .......a
(.MnátMlMl
íeraer-m« glycerlu-kálránjszappaB
|l.«*in.ua«t»m»»l U Hmm ll.tl.l Árm
wsy
e. fiíii **o*.
ISISStííS^kítr
------- Mpp»m, kUlhnMl —■
B«tiiUMáí«l WUo. Ara d»r»book*it K
— lUplist*n*plir*kkuui *t hiwató OíWUkUn-
Ö. Bell Jb Oomp, Wien, L, I
I llrakUri "
í=aa|
t-m
»mp , Wlap, t, »t«\'»s- 8. ... ...ihUri UrtaJÍ.Mrn«»)r"Wu»a.
tlraly.v., 4. a.Ux, Zrlti/I.*iW.
„^„■Hlinnilf Ma« vUralt.-.
Ilaktttr Nagykanizsán: Práger Béla gyóijjízertára, valamint Magyarország több gyógytárában.

4°|o-OS
törlesztéses kölcsönöket nyújtunk
----- budapesti
és külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbirtok és ingatlan s/, értékéig L éi II. helyre 16-65 étig terjedő időtartamra. SzemélyhltaltJ papoknak, katonatisz-======== teknek, állami- és ma-
gánhivatalnokoknak, kereskedőknek és iparosoknak kezes és kezeB nélkül 1—15 évig terjedő időre gyorsan és dlseret™. Bank- és magánadóságok eonrertálisa.
Meller Lajos és Társai
backblxomtuy
Budapest, VI., Dávid utexa 15.
^Törvéoyaxékileg bejegyzett cxég).
(Vilaax bélyegi
Nagykanizsa város rendezett tanácsa a városi közvágóhi dnál megüresedett állatorvosi állásra pályázatot hirdet
Az állással 1200 korona évi fizetés, 400 korona fuvarátalány van összekötve, melyek havonként előre fizettetnek.
Magángyakorlat a vizsgálati idón kivQl folytatható, amennyiben azonban a magángyakorlat miatt kötelesség mulasztás tapasztaltatnék, altéi a. közvágéhidi állatorvos el is tiltható.
Működési kőre szabályrendeletileg van megállapítva.
Az állás választás utján "töltetik be, a választást a v. képviselőtestület foganatosítja, a választás élethossziglan tart, a megválasztott a v. nyugdíjintézet kötelezett tagja.
Felhívjuk ezek után a pályázni óhajtókat, hogy oklevelükkel, — időközi — különösen közvágóhidi alkalmaztatásukról, — születési idejükről és munkaképességükről szóló bizonyítványokkal felszerelt lolyamodványukat legkésőbb 1904. évi augusztus hó 31-ik napjáig Nagykanizsa város iktatóhivatalánál adják be.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1904. évi junius hó 24-én.
vÉessr
polgármester.
Nyomatott Ifj. Wajdits Jézsof könyvnyomdájában Nagykanizsán
NAGYKANIZSA, 1904. Juliu* Hó IB-áw.
29-ik szám
XLIII. évfolyam.
Elöfísttktí &r:
Keíi. ■ ■ 10 kor- _ 5"
Kél étre • • ■ » kor- — K.pj\'.tl.\'vro 3 k.tr. ftn IW.
Rlfjen sxftln 20 III.
HIRDETÉSEK sh..aljon pritliorhan l-t, másodkor ÍJ, • miuilcn loribl.i sorért 10 Dll
NYÍL TTFRBEN
jielit loroükeut -20 íllerütl rtlU-uck fel.
.nagy kanizsai és nőegylet," „n.-kanizsai izr. jótékony
hetenkint
„nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság," a .Kotori takarékpénztár a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület/ a .nagykanizsai tanítói járáskor," a
A lap isellemi rétiét Illeti minden közlemény a felelőt uerkentő nevére, u anyagi részt illető köx-leméuyek p^dig * kiadó Derére címzetten Nagykanizsára bérmentre intésendők.
Bérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kéziratok Yiesxaneni küldetnek
A nagykanizsai .Ipar-Testület," a
a galamboki önkéntes tűzoltó egylet," a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület," a .nagykanizsai tanitói járáskör," a „nagykanizsai keresztény jótékony nőegylet," „szegények tanintézete," a .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai külyálasztmányának hivatalos lapja.
egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
A wuika orpiiizációja.
A boltokban árult .osztrák eredetű iparcikkek* legnagyobb része nem gyári és gépgyártmány, mint aliogy a közönség ezt tévesen hiszi, hanem többnyire épp olyan kismestereknek kézi munkája, mint amilyenek a mi kisiparosaink. Különösen áll ez a bútorokra nézve. A bécsi és bécsvidéki eredetű áruk, melyekkel a magyarországi raktárak tultömvék, sokkal kevesebb szakértelemmel biró kismestereknek kézi munkája, mint amilyenek a mi önálló asztalosaink. Csak abban van a különbség, hogy ezen készítmények értékebilése történik a gyárosként szereplő cég által. A vállalkozó cég ama kismestereket állandóan ugyanazou nemű munkával foglalkoztatja, muukaerejüket a legvégsőkig menő mérvben és a lehetőségig leszorított olcsó áron használja ki. Ez által jut aztán óbba a helyzetbe, hogy nagyobb távolságokra is versenyezhessen a saját számlájukra dolgozó kisiparosokkal.
Az igy létrejött munka inkább tetszetős, szemrevaló, mint jó. Ezt már abból is látjuk, hogy igazán tartós, szolid árucikkben a magyar iparos nem is hagyja magát kiszoritani, hanem megállja a helyét. Csak ahol a vevő főképp az olcsó árra néz, azonnal készen vagy hitelbe akarja venni a portékát, kerekedik feltll a raktáros; peisze, hogy a vevó közönség legnagyobb részének ezen. a kereskedők által nyújtott előnyök nagyon is ínyére vannak. Mert manapság még a látszólagos jó módban levő polgári elemnél is néhány forint szerepet játszik; a vétellel vár az utolsó pillanatig ás akkor aztán mindjárt is kell az áru, nem várhatja meg,
inig azt az iparosmester rendelésre, reudesen nem is pontosan a megígért időre elkészíti és végre csak kevés mesterember van abban a helyzetben, hogy hitelre vagy részletfizetésre adhasson cl.
De a vállalkozó főelőnye és az iparos főhátráuya az, hogy mig a vállalkozó kellő élelmességgel a vevő-közönséget magához birja vonzani és ért vele bánni, a kisiparosnál meg éppen hiányzik a munkája értékesítéséhez föltétlenül szükséges kereskedelmi szellem. És akkor meg jó is, ha nem igen bocsátkoznak bele üzleti bonyodalmakba, mert csak veszítenének rajta.
Mindezekből a tanulság ez: a mai viszonyokban a boldoguláshoz nem elég jó iparosnak lenni, hanem jó kereskedőnek is kell lenni.
Csakhogy az a baj, hogy e két tulajdonságot ritkán lehet egy és ngyanazon emberben megtalálni.
Másképp lehetne-e azonban mégis a boldoguláshoz szükséges két elemet egyesíteni 5
Erre az életfontos kérdésre csak egy megfejtési mód exisztál. Ha egymással szövetkeznek olyanok, kik e két tulajdonsággal külön.külön birnak.
Sok szövetkezet alakult és bizony nagyobb része nem felelt meg a beléjük helyezett reményeknek. Tudjuk, hogy nagyon sok szövetkezet ment tönkre és sodort magával még nagyobb nyomorba számos kis exisztenciát. Egyenetlenkedés, a korlátolt látókörön belül való ténykedés, tekintet nélkül a szük látókörön kivül eső viszonyokra, voltak megbuktatói a szövetkezet fenkölt eszméje önzetlen úttörőinek.
E példák azonban okulásra és ne visszarettenésre szolgáljanak. Mert
látjuk, hogy ahol a szövetkezetek önzetlen és jól kormányzó kezekbe jutottak, ott a nehézségek dacára is elérték céljukat.
Cl
Szezon képek.
Budapesten.
Szónok. Semmi egyebet kegyelmes uram: csak egy icike-picike kis gyermekmenhelyet.
I. Miniszter. Csak ezt kívánják ?
Szónok. Még ezt sem. Csak egy ígéretet. Egy jó szót Annyit, hngy nincs kizárva, hogy a jövő ezredévben megkapjuk.
I. Miniszter. Hát tisztelt uraim, igaz. ami igaz, viszont azonban az ellenkezőjét sem lehet tagadói, mert tekintve a tekintetbe veendőket és dacára a dacáran-dóknak, a helyesen felállított premissából szigorú logikával a konklúziót levonva, arra az eredményre jutunk, hogy ámbátor é3 mindazonáltal, hogy kétszerkettő négy, kétségtelen, hogy háromszor három ugy az ő korban, mint a jövendőben — már amennyire emberi előrelátás jósolni képes, — kilencet tesz ki. Azt hiszem, válaszommal megvannak elégedve. Különben, hogy szolgál a kedves egészségük?
Szónok. Kegyelmes ur valóban kitüntet bennünket. Nem is gondoltuk, hogy ily könnyű munkánk lesz.
n.
Szónok. Kegyelmes nram, a gimnázium fala dűl ki és dűl be. Ha kidül, a sétálókat üti agyon, ha bedül, a diákokat.
II. Miniszter. Önök uj gimnáziumot akarnak?
Szónok. .Ezért dobog a szivűok és ezért ver a Ritárunk."
II. Miniszter. Nagyon helyes. Amelyik város a gimnáziumot becsüli, az egyetemet érdemel, mert, tisztelt uraim, gimnáziumból lesz a forint.... akarom mondani az egyetom. Sajnálom, hogy ennél határozottabb formában egyelőre nem nyilalkozhatom, de azt hiszem, hogy aki ért a politikához, az ennyiből is ért. Még csak azt jegyzem meg, hogy ha az önök gimnáziuma bedőlni
akar, akkor célszerű belül, ha pedig , kidőlni akartakkor célszerű k\'ivül alkalmazni \'a támasztékot.
Szónok. (Homlokára csap.) óh, bogy ez oeküuk előbb nem jutott eszünkbei IH.
III. Miniszter. Hallom, uraim, bogy önök tíz év óta gyűjtik kívánságaikat éa azokat most egyszerre akarják feltálalni a magas kormány elölt. A horvát-szlavon miniszteren kivül megjártak önök már minden miniszterinmot. Nos, vájjon mit kívánnak tőlem?
Szónok. Bagót.
Miniszter. Tessék ?
Szónok. Pardon, dohánygyárat. Méltóztatik tudni, a szivarok és cigaretták egy idő óta oly szívbatatlanul komiszak Kanizsán, hogy szükaégét látjuk annak, hogy a dohánygyártást házi kezelésbe vegyük.
Miniszter. Önök bizonyára tudják, hogy a dohány amerikai növény, melyet állítólag a hpanyolok hoztak Európába és eleinte, az államkassza megmérhetetlen kárára, nem örvendett közkedveltségnek. Igy például, mint tudva van, a Franciák egyik dicső nagyasszonya egy estélyen a dohányszivás élvezetének hatása alatt a magas vendégek előtt ismételten feltálalta azt, amit aznap este megevett Később azonban a dohány mindinkább belevette magát a nép kegyeibe, mígnem elfoglalta mai kincstárboldogitó hatalmas szerepét.
Azt hiszem, elég világosan beszélek?
Szónok. Nagyon világosan.
M i n i 8 z t e r. Megértenek ?
Szónok. Tökéletesen.
Miniszter. Mindezekből pedig azt hiszem önként következik, bogy az Isten éltessen mindnyájunkat az emberi kor legvégső határáig.
(Hatalmas éljenzés.) IV.
Depntátnsok a budai állomáson.
EI ti ő. Azt biBzem, meglehetünk elégedve.
M á s o d i k. Micsoda ? Megelégedve ? Ez nem ia kifejezés.
Harmadik. Szerény nézetem szerint az eredmény fényes I
Negyedik. Minden várakozáson felül valói
• Mindnyájan. Mi mégis csak a szerencse fiai vagyunk I
Ötödik. De uraim, én egy szót aem értettem a miniszteri válaszokból, sőt.
Mind (kicsinylő mosolylyal.) Szegény ember, miért jön ön deputációba, ha nem ért a magas politika nyelvén ?
A Kanális bal-partján.
Oh Kanális, óh KunUii,
Rólad irni mily — banális..,
. . . nemzeti irodalmunk nagy hasznára nem tudom folytatni a versirást Ebben « rettenetes hőségben nagyon kéretik magukat a rímek, pedig illő volna, hogy versben sirassuk el gyermekörömeink és bánatunk tanyáját. Ez a derék balpart egy-két ódaűtemet bizony megérdemelne.
Hogy mi történt? Nem olyaBmi, mit az utókor számára feljegyezne > világtörténelem, tnég csak olyasmi sem, amiről vezércikket lehelne írni. Az egész annyiból áll, hogy a Kanália bal-partján betiltották a fürdést A cigánygyerekek, kiket ott ért a tilalom, összeszedték a parton azerle heverő hiányos fehérneműiket (ezek a nemük nem voltak túlságosan fehérek) és szomorúan haza ballagtak. Este felé, mikor már csökken a hőség, a partra érkeztek a kiránduló varróleányok és ők is a legnagyobb sajnálattal vették tudomásul a komoly intelmet, hogy aki fürödni akar, az menjen Siófokra, Vel-deabe vagy Ostendébe ... itthon tiloa a fürdés. Bármennyire él ia lelkes varró-leányi keblekben a jószándék, hogy a leghazaibb fürdőt támogassák, ez az óhaj ezentúl teljesületlen marad. A Kanális vize tovább is fog csobogni unalmas egyhangúsággal, partjain megszűnik a kedves idill, melyet az emberek 6ai isteni meztelenségben folytattak eddig egymással. Feljön a hold, e .sátrán szinü gömb1 él ismét gyászba borultan fog letűnni • láthatárról... sugarai nem fognak többé széjjel siklani végig tökéletes női idomokon a Kanális partjain. Mert bár Laer-tes ajánlja Oléliának, hogy pazar az a leány, „ki bájait csak a holdnak is felfedi" ez az intelem a legnagyobb mértékben nem érvényesült a Kanális partjain. Óh szép idők, boldog órák, Isten veletek. Ha kimentek a Kanális tájári
TÁRCA.
Hoímann, a modern nusairó.
Itta: lá|J Sálai.
— A .Zalai Közlöny, eredeti tárcája. —
lloffinann Ferenc, a német meseiró elbalálozván, egy szekóroldal gyermek-mesét hagyott maga után. Azonban, sajnos, ezeknek a meséknek.a legnagyobb része töredék. Nincseuok befejezve. Én, kit gyermekkoromban szintén a Hoffmann mesék vezéreltek a jóra és szilárdítottak meg »z erkölcsök utján, e töredékeket egészekké alkottam: befejeztem őket. Nem vagyok kérkedő, de bátran merem állítani, hogy munkám csupán dicséretet érdemel. Ugyanis megvagyok róla győződve, bogy a bölcs meseiró érzés és gondolat világába a lehető legjobban beleéltem magamat és hogyha én nem jelezném, az olvasó nem tndná megmondani, meddig tart Hoffmann műve és hol kezdődik az enyém.
De én nem vagyok árvaház, sőt őszintén megvallva, a kelleténél is több önzés lakozik bennem és ez nem engedi hogy a munkám után engem megillető babért Holfmann urnák, a pedadogus meseirónak engedjem át. Nem, ezt nem teszem és szíves figyelmébe ajánlom az olvasónak, hogy a következő mesék miudegyikéuek utolsó bekezdése az én művem. Egyebekben kedves gyermekeim, az önzetlenség a legszebb erény és mindig megtermi a miga gyümölcseit.
I. Ignác, n lakatos-tanonc, vagy „A szenvedések iskolája."
PIgnác," „IgnácI" — mondá az anya — te ismét elköltötted a pénzt, melyet vasárnap délután azzal kerestél, hogy a vasútról az érkezők pakkjait behordtad. Ez többé meg no történjék, Ignác, mert ez pazarlás. „Már pedig, fiam, ki a krajcárokai nem becsüli, annak a jó Isten nem ad forintot I"
A jó anya feddő szavaira Ignác lesüté szemeit és halkan válaszolt:
„Kedves anyám, én a pénzt sem el nem pazaroltam, sem azzal felveróst nem játszottam, mini azt a többi tanonctársaim cselekszik, hanem én a kilenc krajcáron tollat és irkákat vettem, hogy ezekkel foglalkozván, a kővetkező vasárnap délntá. nokat hasznos munkával tölthessen! el."
Az anya örömmel legelteté szemeit a derék gyermeken és magában hálátadott az Egek Urának, hogy őt nyomorúságában ezen szorgalmas fiúval áldotta meg.
Ezután anya éa fiu jó étvággyal elköltötték szerény, de Ízletes vacsorájukat és miután buzgón imádkozának a jó Istenhez a holnapi kenyérért, aludni térének tiszta lakukban az egyszerű, de módfelelt kényelmes szalmára.
Ignác tanonc volt Lov&l ur gépgyárában és rendkívül szorgalmas és engedelmes fiu volt, miért is feljebbvalói szerették és becsülték is e tehetséges és jóravaló tanoncot. ^ \'
; Atyja, a derék masiuafütő még Ignác gyermekkorában elhalálozott volt és a legnagyobb nyomorban hagyá hátra özvegyét kisded gyermekével. Azonban az özvegy uem csüggedett, hanem minden reményét Istenbe vetve, kis holmiját pénzzé tette és pénzét zöldségekbe fekteté. igen, kedves ái\'ormekeim, e tisztes nó munkával akarta feutartaui a maga és kis fia életét, a munka pedig nem szégyen és a jó Isten meg ia áldotta a derék asszonyt. Különösen meg-áldá fiában, Ignácban, ki valóban egy derék ifjúvá serdüle Mint emlilém, feljebbvalói szerelték ezen ifjút és méltán, mert mig (öbbi társai a négykrajcárosokkal felveróst játszottak a templom falai mellett, vagy a piacon bosszantották és meglopták a tisztes gyümölcs- \'és retekárusuóket, addig Ignác magábavonulva könyveiből olvas-gatolt és irkájába irogatolt. Minden krajcárján, mit pakkhordásért kapott, köuyveket és irkákat vásárolt és könyveit szorgalmasan átlanulá. Ezen nemes törekvésnek aztán nem is maradt el a gyümölcse. Ignác tanulmányaiban csakhamar oly haladási leve, hogy azzal bámnlatba ejté nemcsak közretten feljebbvalóit de magát a gyár főnökét, a derék Lowel urat is. A műhelyben a segédeknek is ő olvasá fel a hírlapokat és magyarázá meg a napi eseményeket. Ilyen fiu vala Ignác, ki bár sokat szenvedőit, kedvét nem veszté el és nem elégedett meg azzal a tudással, mellyel lanonctársai rendelkeztek, hanem szabad óráiban igyekezett magát művelni és látkörét szélesíteni.......
i Világos, hogy miután Ignác esze felnyílt, nem elégedellt meg a maga koldus állapotával.. Mikor már felszabadították és segéd lett,? sőt első a segédek között, a gyárbau sztrájk ütött ki és a sztrájk vezetője Ignác volt, ki ekkor már kívülről tudta a szociálista kis kátét és szónokolni is tudott. Szerencsére a gyáros kibékült a sztrájkolókkal, ezeket ismét munkába fogadta, csupán Ignácot dobta ki a gyárból. Ignác azláu olyan omber lett, ki túlsókat is tudott és túlságosan keveset is. Becsatangolta az egész országol, toloncolták egyik faluból a másikba, végül pedig sajté utján elkövetett vegatásért becsukták az államfogházba, csupa előkelő, nagytekintélyű ember: képviselők, tyságirók, párbaj-liósök közé. Igen, kedves gyermekeim, Ignác elérte mnnkájáuak gyümölcsét, bejutott az ország legtekintélyesebb embereinek társaságába .... és mit gondoltok
miért?...... csupán azért, mert
csüggedés nélkül járta végig a „szenvedések iskoláját."
XI. Loangó, a nemes szerecsen.
Loangó. Brokwell ur rabszolgája vala ennek farmjában. 0 egy nagyon nomes ■ szivü és az áhitatlan buzgó szerecsen vala, ki még mint kisded került anyjával, a rabszolganővel e cukorűllotvényes családjához és immároo ötven év óta tartja a cukornádat a tördelógép szája elé. Loangót, a nemes, de vén szerecsent szerette is az egész ültetvényes telep, ugy Brokwell ur, mint annak leánykája, a bájos és jószívű
Eliz. Azonban sajnos, Brokwell urnák volt egy másik gyermeke is, fia, a tiz éves Henrik, ki nagyon gonosz és szívtelen vak éa ki viszont egy alkalmat sem mulasztott el, hogy a rabszolgákat keserítse ós őket kűlönöseu a nemes Loangót gyakran gunyolá, ilyképpen szólva: „Te vén majom.- vagy „Kérlek Loangó, mosd le a pofádról a szurkot,\' vagy „Te vén csont, hová telted a fogaidat? Talán azokat ■ is elittad?" Ilyenféle gonosz módon bosszantá ezeu elvetemült fiu Loangót, ki azonban mindezt túré nemes megadással és a jó Istenbe vetett hittel.
Egy izben este, midőn mér nsgyon Bötét volt és a farm lakói már nyugalomra tértek, Loangó még fenn volt és a szent bibliát olvasá. És midőn éppen Jób könyvének fenséges szavaiba elmerülne, velőtrázó sikoly zavará fel áhítatából. Loangó kironta levegő nélküli és szük, de tiszta kunyhójából és midőn a hátsó udvarba ért, vérfagyasztó látvány tárult szemei elé. A gonosz Henrik kabátja szárnyánál fogva függött a cukorvágógép egy fogaskerekén és csupán a jó Istennek köszönhető, hogy nem éppen nyakánál fogva függött ott. És kedves gyermekeim, mit tett a nemes szerecsen? Feledve a gonosz fin minden gúnyját, azt kiszabaditá már-már végzetessé váló helyzetéből és azt karjai közt adá át atyjának, a kitűnő Brokwell urnák.
Brokwell ur örömkönyek közt hebegett hálát a nagylelkű szolgának és igy szolt:
„Oh, Loangó, mivel háláljam meg szívességedet? Szabaddá teszlek téged
XL1II. ÉVFOLYAM.
zalai közlöny
1904. JUUÜS 16-án.
— tegyük fel, hogy éppen süt a hold
— szemeitek gyönyörködve nézi majd, ahogy a csintalan vizfodrok ringalják a szerelmes hold omló sugarait, jusson eszetokbe, hogy itt valamikor vidémabb élet folyt... és sirassátok el az édes naivság boldog korát.
És a felséges nép?... Bizony nem csekélység az, amitől ezt megfosztották. Előttem eddig is csak az telte rokonszenvessé, bogy láttam, hogy fürdik. Ezentúl azonban nem fog fürödni. Megtiltották neki. Forradalmat csiuálni továbbra is joga lesz, de fürödni uem.
Hogy a felséges nép kikből áll, ezt tanulmányozni, Bzünet.alatt fellátogattam a szinház karzatára. Ez bétlőn történt, mikor a Falu Rosszát játszották. Nevezetes egy előadás volt. A közönség a felső régiókban nem tombolt, de üvöltött, mint megannyi sskál. E rettonetes hangok tulajdonosaira kíváncsi voltam. Máskor csupa kifogástalan gavallér és hWgy comme il faut látogatja a szinház felső rétegeit, de hélfőn olyan kompánia verődött össze, mely Illavává változtatta a karzatot. Amit láttam, az elég volt ez estére és amit éreztem, az egész élelemre. Ma is még ezt az illatot érzem körülem, midőn eszembe jul. bogy a Kanálisban megtiltották a fürdést. Hogy a hus éra emelkedik, az még tűrhető, de bogy a karzat közönsége nem förödhet többé, ez több mint amennyit egy érző kebel elbir. A nép felséges losz ezutáu is, de tiszta nem lesz.
Semper
Útközben.
Veldefl, 1904. juliua hóban.
Nagykanizsa városa kezd most elnéptelenedni. Tizenhét városatya Budára tartott, hogy valami lendületet hozzanak haza. Eddig csak pásztorsipokon fujtunk andalító melódiákat a közvélemény elállítására. Ila valamelyik belytelenkedő ilju nagyot talált fújni, azonnal előállottak s Bescbwichtigungs-Hofrat-ok és nagy haraggal csendre intették a szecosszionia-tákat. És ime most a báránykák is kitörnek a karambol és hoznak haza schwungot — h fővárosból. Tizenheten valónak ők. A többiek bizonyára uem viselik szivükön a városi érdekeket, mondja az egyik kanizaai lap.^Á
Ilyenkor, nyár derekán, mégis csak inkább trikót vagy tennis öltönyt hord az ember, mint közérdekeket a szivén Elterjedt vélemény, hogy nyáron fürdőzni kell és sokan követik is ezt a divatot, akár saját költségükön, akár mások költségén, de követik a divatot, mint a i mamelukok a scbeik-jukar. Mert sok ember állapota a szünidőben olyan aggasztóra fordul, hogy vagy ök keresik fel a gyógyfürdőket, vagy ba az orvos nem segít és a gyógyfürdő, akkor csak az ügyvéd segithet a nyomasztó állapoton.
Itt Veldesben az üdülök a még mindig tiszteletreméltó természetes gyógymódhoz fordulnak segítségért. Ez pedig levegőből vízből és napsugárból áll. A levegőn Ádám kosztümjében járunk, persze körülkerített helyen. Az órákhosszat tarló azollőztetés után a napon sütkérezünk beteken át, míg felbőrűnk megbarnul .mint a kenyér héja; a vízzel pc-dig meglocsolnak bennünket, hogy annál jobban piruljon a lest kérge. Agulár Ignác cikkeinek itt nincs semmi kelendőségük. Nem kell nekünk se box-calí amerikai fűzős cipő, se lakk. Szándálbau járunk mint a boldogult Földi Jakab, nugánludós. Diátetikus életmódunk pedig a Bok főzelék evésből áll. Ez az a gyógymód, mely felújítja a vért. Háttere a kúrának a páratlan szépségű smaragdzöld ló, nem pedig a Dob-
utca sark-.n levő orvosi rendelő szoba. Lóverseuy és tori-hölgyeket ne keressen az ember Veldesben, bár szép napbarni-totta női lábikrát eleget láthatook. Olyan Varopelics-féle vendéglői jelenelek rendezésére Veldes háládatlan terrenum. A hölgyek itt nem volt ismerősei a férfiak-nak és amire típelünk az legfeljebb az, bogy ki birja tovább a napon, vagy ki mer esőben is kimenni a levegőre pőrére levetkőzve.
A társas érintkezésben se keressük egymásnak kataszteri ivét vagy ármáriu-mát, először azért nem, mivel kö\'csönt nem kérünk senkitől, de nem is adunk, aztán azért nem, mivel csak itt látjuk, hngy mindnyájan bocskoros nemesek vagyunk, hiszen mindanoyian abban járunk, t. i. bocakórbau.
Vaunak itt pslotaszerü hotelek is, de az igazhirü Riklikövetők inkább légsátrakban laknak, mint sz.Okmellü eternitpalával fedeti házakban. Utánozzuk Izráel népét a sivatagban.
A légköri kura megti remtőjo. Rikli Aruold már vén ember. A 80-on felül van. ő hát élő reklámja saját gyógymódjának. De vannak olyan emberek, akik BÓsborszesz vegy Seidlitz-por használata mellett vénültek meg és esküsznek ezeknek a szereknek hatására. És ez jól van igy. Mert mi lenne, ha mindenki csak esy és ugyanazon fürdőhelyre járna? Mi módon lelt volna Brázay Kálmán milliomos, ha a só<borazesz nem használt volna — neki. Éi végűi mivé válnék Nagykanizsa városa, ha BOkan nem hinnék, hogy Blau Ottó a legboldogabb ember, mert neki van Nagykanizsán a legszebb szőllő-villája hová ö minden nap kijárhat és sokszor nem is egyedül jár ki.
HÍREK.
Jóslatok.
Rendőrségünk jóvoltából eddig nem i» sejlett képességet kezdünk magunkban felfedezni. A jövőbelátáa képességél, ami pedig nem csekélység. Ugy fordullak a dolgok, hogy jóslataink napról-napra megvalósulnak. Megjósoltuk, hogy Franz ur automobilja még ember-halálnak lesz az okozója, hát nem beteljesedett? Egy unatkozó pillanalunkbin pedig azt olvastuk ki a jövő csillagzalából, hogy a mezei munkából hazatérő kiskanizssiak, kik vállukra veteti kaszával haladnak járdáinkon, szintén nem járultak hozzá testi épségünk megóvásához. És ime: alkalmunk volt megírni, hogy egy ily félre billent kasza valakinek a fél ábrázatát örökre eléktelenítette. Ilyen meglepő eredmények láttára kezdünk már maiinktól is félni. Annyi bizonyos, boey jövőben tartózkodni fogunk a jóslatoktól, mint tartózkodott Julis Caezár a megjósolt március 15.-tól.
Ds hát mi szerény emberek vagyunk és jövőbelátó képességűnknek r.em tulajdonítunk nagy fontosságot. Meg vagyunk róla győződve, bogy amit Mája fátyla nekünk engedett látni a jövöból azt látni engedi más jŐ2an eszű embernek is. Hisz oly egyszerű a dolog. Világos, hogy sebo-Ben száguldó automobil és éles kasza legénykedő emberek kezébeu a népes utcán nem vezethet jóra.
Az automobilnak és a kaszának külön-ben mi hálával tartozunk. Igazolták ezek a tárgyak, hogy mennyire jogo<ult a helyi lapok kritikai hangja. Való, hogy fővárosi lapok sohasem foglalkoznak effélo kicsiny-Bégekkel. De ott erre nincs is szükség. Nálunk azoobau mint látni való — nagy szükség van rá. L
Loangó. De vájjon meg tudnád-e becsülni a szabadságot, Loangó?"
Oh, uram. hisz az olyan szép lehet. Szabadság! Szabadság! Ez nagyon szép lehet! Nékem születésem óta ez a leghőbb vágyam!J
„Tohál légy szabad, Loangó !" És íme, Loaugó szabad lett és mint szabad einbcr halhatott meg. A szabadság pedig, kedves gyermekeim, nagy kincs.
És másnap Loangót nom találták sehol. Eltűnt. Hiába kerosték mindenfelé. Késő este a derék BrokweJ ur ogy bodzala melleit valami tömegbe megbotlott és azon keresztül esett. Ezeu fekvő tömeg Loangó vala, a nemes szorecsen. Holt részegre leitta magát és már mérföldnyire érzett rajta a pálinkabüz. És Loangó, a nemes szerecsen, loilta magát másnap, harmad-, lizednap és Brokwell ur, ha ép arra velte útja, mindennap kerosztűlbukhatott rajta a bodzafa tövében. Végül is delirumba esett a szabad férfiú ós réme lett a farm
fehér és fekete cselédjeinek. Egyszer azlán megsokalta a dolgot a közelben laké békebiró és az ültetvéuybe átjőve, vallatóra fogla Loangót, ki éppen egy pillanatnyi lucidum intervallumot élvezeit. „ Hisz magad kt-lod, hogy szabaddá tegyenek !11 Moudá a bölcs biró. „Igeu és boldog vagyok. h,.gy ebbeli vágyam teljesülő," válaszolá Loangó, a nemes szerecsen. .Ejnye, ejnye — mondá a bölcs biró — hát ez a szabadság? Mindennap holt részeggé iszod magadat és rémíted a farm fehér cselédjeit ?" Loangó, mintha minden bevezetés nélkül a Vézuv tőrt volna fel lábai olött meglepetten, üres hangon kérdezte: .Hát nem ez?....- Majd elgondolkodott és fejcsóválva mormolá: .Hát nem a pálinka? Kjuye, ejnye! Pedig én mindig csak ennek a hiányát ereztem !■ Es aznap este a derék Brokwell ur ismét kerosztülbukolt Loaugón, n nemes szerecseuen a bodzafa tövében.
— Személyi hlr. Anhoffer Gyula v. számvevő f. hó 12-én 14 napig tartó szabadság idejét megkezdte. Szabadság ideje alatt helyettese Viola Józsel városi könyvvivő,
— Kinevezések. A m. kir. belügyminisztérium a baksacyőrfai anyakönyvi kerületbe Perényi Ödön segédjegyzőt anyakönyvvezető-helyettessé nevezte ki.
A földmivelé»űgyi miniszter Lacber József pkcaai i apidijas állatorvost a XI. fizetési osztályba állatorvossá nevezte ki.
— Előléptetés. A cs. és kir. szab. Déli vasúttársaság Scbwarc Ferenc c-sák-tnrnyai Délivasuti hivatalnokot o VII fizetési osztály 3-ik fokozatába léptette elő.
— Beszámoló. Eilner Zsigmond n sümegi kerület országgyűlési képviselője f. hó 17-én délelőtt Zala-Szent-üróton, délután Sümegen beszámolót tart.
— Uj ügyvéd Ferlakon. Dr. Reményi Zoltán ügyvéd Perlakon ügyvédi irodáját megnyitotta.
— Magántisztviselők nagygyűlése. A Magántisztviselők Országos Szövetségének nagykanizsai bizottsága kedden esle tartotta második reodes évi nagygyűlését a Polgári Egylet ki>termébeu. — Schulhof Akos elnök kartársi szeretettel üdvözölte a szép Bzámban meg-jeleut tagokat és az ülést megnyitotta. A mull gyűlés jegyzökönyvének (elolvasása után a titkári beszámoló követke zelt. Hochflusz Soma tilkár olvasta lel. A jelentés kiemeli, hogy a helyi bizolt-ság taglétszáma már annyira emelkedett, hogy városunk magántisztviselőinek majdnem összesége rangkülönbség nélkül tagja a Szövetségnek. A jelenlés szólt a vasárnapi munkaszünetről, az állásközvetítésről, a téli Bzaktanlolyamról, a nyugdíjügyről stb. A jelentés azzal záródik, hogy a magántisztviselők szövetsége nem akar ellentétel szítani a főnök és alkalmazott közt, hanem igenis tekintettel van a főnökök érdekére is. A jelentést őrömmel és egyhangúlag tudomásul vették. A vasárnapi munkaszünetnél Schulhof Ákos azt a megszívlelendő indítványt tette, hogy a bizottság tegyen felterjesztési a szövetségi központhoz aziránt, hogy a kereskedelmi miniszternél vigyék keresztül a vasárnapi postakézbeaités eltörléséi. Igy van ez több nyugati államban, mert ez némileg gálolja a vasárnapi muuka-Bzünet betartását. Az indítványt egyhangúlag elfogadták. A szövetség az idén télen gyorsirási. gépirási és magyar-német szaktanfolyamot rendez. A választmányi lagnk számát húszról huszonötre emelték. A központi szövetségi tanácsba: Schulhof Akos eluök, Kertész Lsjos alelnök, Hoch-Husz Soma tilkár, R-ivész Lajos sajtóügyi bizottsági elnök és Fekete József vál. tag, küldettek ki. Miulán még a közgyűlés köszönetét fejezte ki az elnökségnek buzgó működéséén, a nagygyűlés az elnök éltelésével véget ért.
— Hamis kötelezvény. Mull számuuk-ban ily cím alatt emlékeztünk meg Arról a csalásról és nkirnthnuii>iiásról, melyet kél dióskáli és egy baksaházi ember a .Nagykanizsai segélyegylet szövetkezel" kárára elkövetett. Mim most érlesü\'ünk, ez ügyben e hó 29-én lesz a tárgyalás, a helybeli kir. törvényszék előtt.
— Újságok harca. A jó közöoség minek sem örül annyira, mint ha látja, hogy üli egymást két lap és mint cibálják egymás haját. Ez felette mulatságos látvány is. Operettbe illő jeleuet. Operettekben látjuk ugyanis gyakran, amiut két személy egy harmadikat közrefog és azt alaposan elnáspángolni akarja ez a harmadik azonban kiszabadul körmeik közül és a magára maradt kettő, a veszekedés hevében látva, hogy az megszökött, egymást ülik, verik tovább. Igy cselekesznek a lelkiismeretes lapok is. Addig láinadnak és védenek közösen valami ügyet, míg végül is egymás ellen fordítják a bot vastagabb végét. Már két hét ő:a gyaláiza egymást két keszthelyi lap, a üaiaton Vidéke és a Keszthelyi Hírlap. Elsőben is kél környékbeli plébános támadta meg a liberálisan szerkesztett Keszthelyi Hírlapot a Balaton Vidéke hasánjain, mire a Keszthelyi Hirlap azzal vág vissza, hogy az antiszemitizmus és a sötétség egyéb átkainak terjesztésével vádnlja meg a Balaton Vidékét és aunak állítólagos munkatársait, a keszthelyi főgimnázium tanári karát A dolog már meglehetősen elmérgesedett ésamit még sohasem látluok, most láttunk először négy hasábos szerkesztői üzenetet a Keszthelyi Hírlapban. Érdeklődve várjuk a Balaton Vidéke és a keszthelyi gimnázium tanári karának válaszát
— KözepItUezések. A régi honvéd laktanya átalakítási munkálatait Sallér Lajos épitőmeater már megkezdette. Az átalakítási muokálatoknak augusztus havá-
ban készen kell lenni, hogy a főgimná-zinmi tanítások, melyek az átalakítás alatt lévő épületben fogúik tartatni, Bsep-tember havában megkezdhetők legyenek. A tantermek túlnyomó része az udvari szárnyépületben, ■ tárnhaz pedig az utcai épületben lesz elhelyezve.
A cs. és kir. közös laktanyában az uj pótraktár elkészült, legközelebb bizottságilag lesz rendeltetésének átadva.
— Trachoma belegségek. Városunkban az elmúlt félévben 18 trachoma beteg volt ápolás alatt, kik legtöbbje Muraközből való. Az ápoltak közül 2 fogházban, 10 kórházban és egy házilag gyógykezeltetek
— Megyei tisztviselők fizetése. Zala-vármegye tőrvényhatósági bizottsága folyó hó 5 én ülést tartolt, molyen többek között a vármegyei alkalmazottakat fizetési osztályokba Borozta. A helybeli szoiga-biróság alkalmazottjai közül Víobz Ferenc főszolgabíró a VIII , Dénes Sáudor szolgabíró a IX. ós Lenkei Zsigmond hivatalnok a XI. rangeorba került.
— A vasutasok ügye. Megírtuk, hogy az ügyészség 13 keszthelyi vasutas ellen vádat öinelt. Az ügyben a törvényszéki főtárgyalást elhalasztották. Most egy kis fordulat állt bo az ügyben. A kir. ügyészség Tokody Ferenc, Csillag Ármin és Szeiuler János elleo a vádat elejtette s ezért a törvényszék a most nevezettek ellen a hivatali kötelesség megtagadásának bűn-telte miatt folyamatba telt bűnvádi eljárást megszüntette. — Szombathelyről értesiteuek bennünket, hogy az ottani kir. törvéuyazék vádtauácsa a vasutatok ellen a további eljárást megszüutette azzal az indokolással, hogy a vasúti alkalmazott nem köztisztviselő.
— öngyilkosságok. Megdöbbentő az a sok öngyilkossági eset, mely vidékünkön előfordul. Rövid időn belül következő öngyilkosságokról értesítettek bennünket: Greger litván 70 éves nagybakónaki és Reich Ferenc kislengyeli lakósok agyonlőtték magukat. Kovács István 75 éves zalaislvándi lakós felakasztotta magát.
Bécsi Mari zákányi leányzó, ki Scbeick János zákányi jegyzőnél volt alkalmazva gyufaoldatott ivott. Azonban a korán életunt leányt a gyorsan hívott orvosi segély visszaadta az életnek. A mult évben öngyilkossá lett Barcay balatonfüredi körjegyző neje morfium oldatot ivott. A súlyosan beleg aBszonyt a kórházban ápolják.
— Adófizetés eredménye. Folyó év .I-só felében 174895 kor. S2 fillér egyenes állami adó folyt be vá.osuukban, mely összeg a mult év hasonló szakábau befolyt 132750 korona 16 fillérhez arányítva, városunk adófizetési eredményét 42146 knr. 16 fillérrel kedvezőbb, mint mull év hasonló szakában.
— Keszthely város ügye. Zalamegye árvaszéke Keszthely város ellen 16.000 koroua erejéig pert indított, mert a város egykori közgyámja bizonyos összegekről nem számolt be. A törvényszék az árvaszéket a keresetével elutasította. Keszthelyen érdeklődéssel tekintenek a per kimenetele elé.
— Állategészségügy. A főldmivelós-űgyi miniszteriuinbnz beérkezett hivalalns adaiok szerint Zilavlrmegye területén 1 községben takouykór és börféreg, 1 községben ragadós száj- és köröm fájá<, 15 községben ivarszervi hólyagos kiütés, 1 községben rűhkór, 82 közBégban serlés-orbánc és 60 kö\'fégben sertésvész volt.
— Tisztaság. Főkapitányunk legutóbbi felhívásának örvendetes eredménye van. Háztulajdonosaink nagy része saját jól fsllngoit érdekében is lelöntözletí ugy reggel mint alkonyat felé a házuk előtt elvnnuló járdákat, sőt némelyek áldo-zalot Bem kímélve, fecskendőket is be Bzerezlek. Igy azután a vizet nem sajnálva, kettős érdeket szolgálnak. Házaik bűvösek és most miután a városi kutak vize amúgy is kifogyoll s csak a városház kutjiból elégítik ki, a uyáron redukált szükségletet sziute kötelességüknek tartják a házak előtti kócsiutat is felöntözni, miáltal a város közönségét a Szaharába is beillő porfelhők kelletnességeilől egy kissé megmentik. Talán az Erzsébet téren készülő kut és annak sikerülte esetén, az azt követő kutak hozzák meg majd városunknak a pormentesség boldog korszakát. De míg ez a jobb kor eljön, legalább a kánikula idején ajánlatos volna a levegőt a bűztől megtisztítani, ami a csatornák, folyások, trágyadombok alb. fertőtlenítésével (legolcsóbb az oltott mész, karból) könnyen elérhető. Ezt az illotékes körök figyelmébe és a rendőrség ellenőrzésébe ajánljuk.
— Lopás. Auda Örzse cselédleány már hosszabb idő óta szolgált Mezei Pál kereskedőnél. Szolgálati ideje alatt több-léle evőeszközök és n legkülönfélébb
rnhanemüek eltűntek. Eleinte nem is gondollak arra, hogy a szolgáló legyen a tolvaj, de a napokban oly nynmatékos gyanú meiült tel ellene, hogy Mezei fel-jelentette a rendőrségnél. A rendőrség nyomozása eredményre vezetett és a szarka természetű cselédet letartóztatták.
— Közkntak. Bégen érzett hiányt fog pótolni az a bárom közkút, melyuek költségeire a f. évi költségvetésben 10.000 korona vau előirányozva s melyek elő-munkálatai már megkezdődtek A bárom közkút közül egy az Erzsébet-téren, eny a Deák-téren és egy a sétatér kőzelségébeu lesz felállítva. Az utóbbi kútnak meg a sétatér öntözésére ia fog szolgálói, helye megállapítva ezideig még nincs. A kutak fúrva és nem ásva lesznek, mert az ezideig létesitett ásolc kutak céljaiknak nem feleltek meg. A fúrási próbákat Berényi Elek keszthelyi építési vállalkozó megkezdette.
— Papírgyár Gyékényesben. Gyéké-nyeB kőzaéget nagy tisztesség éri, ha valóra válik az a terv, melylyel egy bécsi knnzorcum komolyan foglalkozik. Arról van ugyanis sző, hogy a Dráva közelléte folytán vagy Gyékényesben, vagy Légrádon egy papírgyárat akarnak létesíteni. A konzorcium megbízottja és mérnöke a napokban tartott szemlét a gyár esetleges helyére vonatkozólag a ha megegyezés létesül a követelményük tekintetében, nemsokára foroghat már a papirmalntn vitorlája. Ha addig e! nem halásszák előlük a horvát testvérek.
— Borvásár Tapolcán. A badacsonyvidéki bortermelők szövetségének igazgatósága elhatározta, hofry november havában Tapolcán borvásárt rendez. Ezen bor-vásáron nemcsak a szövetség tagjai vehetnek részt saját termésű boraikkal, hsnera azon bortermelők is, k:k a BzöveUégnelt ez idő szerint még uem tagjai.
— A lüdóvésx pusztítása Zalában. A belügyminiszter jelentése Bzerint április hónapjában várroegyéukben 169 tüdővész okozta haláleset fordult elő. Az egész magyar birodalomban 8080. Szörnyű veszedelem ez I
— Gyárak városunkban. Mint értesülünk özv. Strérn Dízső\'ié nagykanizsai lakós városunkbon egy gyufa gyárat akar iátesiteni, mely érdemben a kereskedelemügyi miniszterhez kérelmét már beadta.
Laituer Lipót, ez idő szerint kanizsai lakós. szintén gyárat akar Kanizsán -felállítani, még pedig papír- és kéregpapír gyárat. Leitusrnek a papírgyártás terén nagy tapasztalatai vauuak.
— Gj ümőlcskl állítás Szombathelyen. A vasmegyei gazdasági egyesület elhatározta, bogy az ősz folyamán Szombathelyen megyei jellegű gyümölcskiállitáat rendez, amelynek kivitelével az egyesület kertészeti szakosztályát bizták meg.
— A megyei tejszövetkezetek szövetsége Koller István alelnök elnökléíével tartott gyűlésen elnökül Hertelendy Ferenc főispául, alelnökül Jerfi Adolf nagybérlőt és Várda nemesapáti esperes plébánost választotta meg.
— Államosítás. A sümegi képviselőtestület kél kérvényt terjeszteti fel Eitner Zsigmond képviselő utján Berzeviczy Albert vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Az egyikben a kisdedovó és elemi iskola, a másikban a felső leánynépiskola államosításai kéri. A minisztériumtól az az utasítás jött, hogy a róm. kath. nép-iBkola államosítására nézve szerezze be b terjeszsze fel a megyés püspök beleegyező nyilatkozatát is.
— Az adózók figyelmébe. Az 1901. évi megyei útadó kivetési lajstroma az 1890. évi I. t.-c. 10. bekezdéséuek rendelkezése szerint f. hó 15-étöl kezdve 15 napon át a városi adóhivatal helyiségében közszemlére kilétetett oly célból, bosy az a hivatalos órák alatt bárki által betekinthető legyen és hogy ellene ai észrevételek megtehetők legyenek.
— Az esküdtek alaplajstromát az összeíró bizottság ■ összeállította. Ezen alaplajstrom f. hó 23-áig a polgármesteri hivatalban közszemlére ki von téve és bárki által betekinthető.
Mindazon nagykanizsai lakósok, kik esküdtszéki képesítéssel bírnak, s alaplajstromból netalán kimaradtak f. bo 23 áig, kik az alaplajstromba felvett, d» esküdtszéki szolgálatra képasitéasel nem biró egyének ellenében kizárási okokat tudnak, 23-álól 31-ig az összeíró bizottság helyiségében, a polgármesteri hivatolban, élőszóval is előterjesztéssel élhetnek.
— Sétahangverseny. A nagykanizsai öok. tűzoltó testület zenekara vasárnap, f. hó 17-én délután a sétatéren hangver-sonyt rendez. Bjlépli-dij 20 fillér.
— Céllövészetek. A helyben állomásozó m. kir. 20 honvéd gyalogezared legénység\' folyó évi julius hó 19. és 20-án regtf" 6 órától és a cs. és kir. 48-ik 8jaH>8-
XL1II ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JUL1US lG-áii.
ezered legénjBÍge padig 23. és
M én reggeli 6 éráiéi keid™ Ba]cs«,
Letneki m.íor U a Frit.clpili8-tt.ton.. á l.Th.tá oll lőtéren céllóvészetet tart
Hnrősz estély Kanizsán. E hó
v»gy 20-án a magy. kir. opera
e01kViX több tagjából álló n.Qvé.r-társa.ág fog az arénában élvezetes estélyi
"zni a közönségnek. A Vallent Mátvás hegedű-, Vélten Ferenc nislon-.Uaumgartner Károly v—véez, kisérőiök Matbiaaz Arthnr zenetanár.
_Rohllsch-Sauerbn.nl. és « uj
Kalserbad." A eíí»b!,«8" »od"4-forrásairól hires Stájerország dél. részében fekvő Robitseb.Sauerbrunnban egy nagyszerű gyógyintézet létesült fizikai gyógy: módok számára, mely tökéletes technika, berendezésénél fogva általános figyelmet érdemel. Az intézet Aufschne.der Ottó dr vezetése mellett a modern bygiena minden követelményének megfelelően van berendezve. Nem szenved kétséget, hogy a Stájer tartomány által létesített elsőrendű intézet a győgyforrásokkal párosulva, a régi jóhirü Rohitscb Sauerbrunn tekintélyét csak emelni fogják.
— Pusztító állatbetegség városunkban. Az a nagy veszedelem, mely városunk lóállományát fenyegette, szerencsésen elmúlt Az I. foki! állategészségügyi hatóság által takonykór gyanúja miatt zár alá helyezett 18 drb. lovat folyó hó 15-én vizsgálta meg Mayer Ottó törvényhatósági, Fodor Vilmos keszthelyi, Lázár Viktor letenyei és Szenlhe Ferenc helybeli ni. kir. állatorvosokból és Ats József v tanácsosból álló bizottság. A bizottság a 18 darab ló küiül 13 darabot zár alól teljesen felmentett, 6 drbnak idegen helyre leendő eladását azonban 6 hónapra eltiltotta. Egyben megállapította, hogy a takonykór járványos jellege megszűnt és (elterjesztést intéz a főldmivelés-ügyi minisztériumhoz a korlátolt zárlat feloldására. Takonykórban összesen 4 drb lovat bunkóztak le, molyek mindegyike a VI. és VII. kerületi gazdák tulajdona volt.
— Költői találkozás. A Nagykanizsai Friss Újság tegnapi számában olvassuk a kővelkezó hirt:
.Piaci botrány. Piacunkat annyi csavargó lepi el naponkint, hogy ellenük védekezni majdnem lehetetlen. Lopnak, a mi kezűk űnyébe esik. És nemcsak helybeliek, hanem vidékiek is űzik a sportnak ezt a nemét A mult vasárnap egy vidéki parasztaaszonyt értek tetten, a mint a benlessátrak egyikéből hust lopott a azzal elakart illanni, de észrevették, körülfogták s alaposan helybenhagyva átadták a rendőrségnek."
Érdekes, hogy ez a hir Zalaegerszegre vonatkozólag szóról szóra, betűről beiüre megjelent a .Zilavármegye" mull heti számában. Ha valamely újság hireket vesz át más lapból, »hoz senkinek aincs köze. De azt még sem larlhaljuk egészen korrekt dolognak, ha helyi lap más városok szemetjét a mi nyakunkra keni és a kanizsai viszonyokat tudatoaau rosszab-baknak tüoteti fel ezá tal, mint milyenek valójukban. Mióta oly nagy ellensége a F. U. a rendőrségnek?
— Orvosi körökben már rég ismert lény, hogy a .Fereuc József keeerüviz\' valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó batása és említésre mélió kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja Kérjünk határozottan Ferenc József keserűvizet.
SZÍNHÁZ.
Szilastsy Etel betegsége folytán hálás szerep jutott két estén ét Komáromy Gizikének. Szombaton és vasárnap a Tavaszt adták és ebben ö játszotta a sznbrett szerepét. Dicséretére legyeu mondva, jól megjátszotta. A kisasszonyban sok ambíció és ennek megfelelöoo tehetség is vau. A közönség nagyon "zivesen fogadta. Ez a két est még-Déry Hózsi feltűnéséről is nevezetes. Abból a pár mozdulatból és Bzóból, melyet produkálni eddig módjában volt, mi a kisasszony i«az tehetségére következtettünk. Ét íme, nem családiunk. Játéka oly üde, friss, kedves, minden mozdulata oly sikkes, hogy a aok tapsot, amit kapott, igazán megérdemelte. A aikk I A azubrett szerepeknek ez az alfája és ez gazdagon megvan Dérybeo. Tury Mariska igen ügyes, Nagy Dezfő éa Magyary kiváló erök, Bombay kétségtelenül nem tehetségtelen ember, azonban ez este szerepében l\'éldául Hortyt jobb szerettük volua látni. Mint az újvidéki színházi lapokból láijuk, ott Hoity ebben a szerepben szép sikert aratott. Maga az előadás nem állott éppen a megkövetelhető oivón. Zenéje borzalmasan szenvedett a célszerűtlen szerep-
osztás miatt. Itt még a közöuBég nevében apellálnunk kell az ellen az eljárás ellen, hogy Szilassy és Komáromy azercpváltoz-talása csak ugy a suba alatt intéztetett el, hogy erről a közönség nem értesülhetett. Mert bármily ügyes sziuésznő is Komáromy, azt hisszük, a zsúfolásig tolt ház némileg mégis csak Szilasay nevének az érdeme
Hétfőn a Falu Rosszában volt részünk. Rózsa ez este magyar nótákat énekeli, igazán gyönyörűen. Olyan hatást ért el, milyenre kevésre emlékeznek az aréna három éves falai. Ideálja volt a népdal-éuekesnek. Fmum Ruzsi szerepét Köves-syné adta; soha kedvesebb paraszt leányt I Oly elevenen játszott és oly szépon énekelt a .pici piros almáról," hogy ez egyszerüun mesés. Bár többszőr volna hozzá szerencsénk 1 A két Hevessy kisasszony, Déry és a többiek sziutén jól játszottak.
Kedden eate a .Flirt oapysám\'-a! adták, meglehetős gyér számú közönség előtt A darab meséje igazi párisias cselekmény, telve a házasságtörő asszonyok ügyes praktikáival. A címszerepben Makó Ayda jeleskedett, az ő játéka ömölt elevenséget és frisséget a laasau gördülő darabba. Megmutatta, mint már számtalanszor, hogy sokra hivatott művésznő. Jók voltak még Hevessy Gusztika éB Mariska is. A férfiak közül, Déry, Magyary és Almássyn kivü>, dicséretet érdemel Horty is, aki igen ügyesen mutatta be az iskola falai közül alig kikerült, de már kalandokat hajhászó, világ6-jelöltöt.
A darab többi szereplői is mind mog-álllák helyüket.
Ruzsinszky estélyek. Szeidáu a Faust előadására vállalkozott a társulat, csütörtökön pedig Ruzsinszky Ilona jutalomjátékául a Bőregér került :sziore.
Faust. Miudeneselre a dicséretek egész halmaza illeti az igazgatót vállalkozó készségéért és hát... est laudanda voluntas. Sok leleménynyel hozták színre Gounod operáját és a közönség nrigyon meg lehet elégedve, csak azért is, mert Ruzsinszkyl hallotta, azonban ... az azon-bánoktól tekintsünk el. Aki többet vár, az lulsokat követel. Ruzsinszkyhez pedig, aki ért ehez, írjon egy ódát. Kanizsai színésznő még egy sem emelkedett az ő művészetének BzinYonalára. Ez eate nemcsak fenséges hangját halottuk, de játszani is láttuk, énektudásához méltó igaz művészettel. Különösen a Lükörjeleuetben oly harmóniában állt játéka énekével, bogy bennünk azt a gyönyört kellette, melyet csak klasszikus művészet kellhet. Szeretnők, ha szavainkból olvasóink ez egyszer ueui vonnának gyököt és dicséreteinket neoi szállítanák le, midőn ezeket olvassák. Mert mi ezúttal nem a vidéki színésznőről, hanem abszolút művészetről szólunk. H > a Faust e szezonban még egyszer színre kerülne, biztosítva volua a telt ház. Ruzsinszky ez esti szerepléséből ma vároa-szerle beszélnek. Kozma nagy szerepében emberül megállta helyéi, ö egyike ama ritka teuoristáknak, kik a játékhoz is értenek. Rózsát, szegényt, kínpadra feszítették. Kár az ő remek hangját basszus szerepekkel fárasztani] De persze, ha nmes más? A dám hangja mintha megszilárdulna. A kar igen jó volt.
Bőregér. Nem volt nagy közönség, de aki ott volt, az méltányolta Ruzsinszkyl és Szilassyt.
Hevessy Gusztikéra való tekintetből meg kell emlékezuünk a pénteki félbely-áras előadásról is. .A kél tacskói" adták, ezc a bnrzalinassága melleit felettébb szeretetreméltó, szellemes láancia drámát. Az előadás maga. bizonyára íélhelyáras közönségre való tekintetből, nagyon gyenge lábon állott Nagyon szépen játszott Makó Ayda, Magyary (coogrendiló hitássa!), nagyon elevenen, sok közvetlenséggel Hevessy Mariska. Hevessy Gusztika azonban egységes, harmóuikua játékával messzejfelülemelked-jtta milieun. Művésznő a kisasszony a javából. Kevesen vaunak a társulatnál, kik nála jobban igyekezuének az összjátékhoz alkalmazkodni és kik az ehhez azükséges intelligenciával nála nagyobb mértékben rendelkeznének. Horty tehetséges ember. Ezen az előadáson láttunk elóször francia tiszti lakást, melynek Singer Co. plakátjai az egyedüli ékességei.
KÖZGAZDASÁG.
Pilyizati hirdetmény.
Alu\'irott kamara a budapesti .Keleti Kereskedelmi Akadémia* kerületben hall-gatói számára 600, szóval hatszáz koronás ösztöndijat alapilott, mely ösztöndíjra ezennel kiírjuk a pályázatot. Ezen ösztöndíjra csakis a karaarakerület (Moson-, Sopron-, Vaa- és Ztlamegye és Sopron sz. kir. város törvényhatóságok) területén
illetőséggel bíró és valamely felső kereskedelmi iskolát, avagy a .Keleti Kereskedelmi Akadémia* első évfolyamát kiváló sikerrel végzeit hallgatói pályázhatnak. A pályázati kérvény, melynek a pályázó nnvét, lak- és illetékességi helyét, családi viszonyait, erkölcsi magaviseletét feltüntető okmányokkal kell felszerelve lennie s amelyhez pályázó felső kereskedelmi iskolái érettségi bizonyitváuya avagy a „Keleti Kereskedelmi Akadémia\' első évfolyamának sikerrel való elvégzését tanúsító bizonyítvány csatolandó legkésőbb f. 1904. évi augusztus hó 2ő ikéuek délelőtti 10 órájáig nyújtandó be ezen kamara elnökségénél. A kamara fenntartja magának azon jogot, hogy löbb kiváló nynősitvénynyel bíró pályázó jeleutkezése csotén a G00 koronás ösztöndijat a két legérdemosebb pályázó között ketté oszthassa. Sopron, 1904. évi julius hó 7-én. A kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében :
Ullein József b. k„ Kirchknopf Fr. s. k., elnök. titkár.
IRODALOM
i— A .Vasárnapi Újság" juliua 10-iki azáma 29 képpel 8 a következő tartalommal jelent meg: .Körösi Cioma Sándor emlékezete" (arcképpei és képpel a dar-zailingí temetőről, ahol Körömi Caoma Sándor nyugatik). Irta Sándor József. — „Épek Körösi Csorna Sándorról." Költemény Kndrődy Sándortól.— „Damilingi levél" (két képpel). Kertész K. Róberttől.
— „A. vén gazember." Elbeszélés. Irta Mikszáth Kálmán. — „A birsai vándorforrás.* Regény. Irta Nagy Endre. (Richter Aurél eredeti illusztrációival). — ,A varfg." Regény. Irta Opipov Andrej, orosi eredetiből fordította Ambroiovics Dezső (az eredeti orojz kiadás illusztrációival).
— .jKépek a budapesti füvészkertből" (képekkel) Kardos Át pádtól. — .Aratás" (képekkel Debrecen és Budapest vidékéről.) — »A Waterlooi csata emléke" (képekkel). — .Dunaiszky László" (az elhunyt szobrászművész mellszobrával).
— ,A General Siocum hajó pusztulása" (képekkel). — .Tanszerkiállitás" (képekkel). — .Tóthfalussy Béla" (arcképpel).
— „Schauman, Bobrikov kormányzó gyilkosa" (arcképpel). — Irodalom éa műrészét, Közintézetek és egyletek, Sakkjáték, Képtalány. Egyveleg, stb. rendeB heti rovattok. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre négy korona, a .Politikai Ujdonságok"-kal és .Világkrónikáival együtt hat korona. Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóbivatalábau (Budapest, IV., ker. Egyetem-u. -4. szám) Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap" a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 koront 40 fillér.
— Az „Aurora" Irodalmi és Múvéi szeti Kör céljai és munkntervezete. Az .Aurora" Irodalmi és Művészeti Kör hozzá kiván járulni a magyar nemzeti irodalom újjáalakításának munkájához és meg akarja teremteni a szeretetteljes kapcsolatot a közönség és a hazafias iiáujban munkálkodó irói nemzedék kö/ött.
KTem üres szólásformákkal és közhelyekkel készül terveit megvalósítani, baüem a komoly munka jelszavát írva zászlajára, a következő muukatervezetnek megvalósítását tűzte ki feladatául:
1. Havonta felolvasó ülést tart a kör tagjai számira, felváltva a pesti és budai oldalon. Ezen kivűl külöu felolvasó-esté-lyeken ismerteti meg a naxy európai írók müveivel és a bennök foglalt irányeszmékkel a hallgatóságot. Célul tüii ki egyúttal a képzőművészet ismereteinek terjesztését is. A böicselettudomáuyi, széptani, lufliörténeti és társadalomtudományi kérdések megvitatására vita-eaté-lyeket rendez, amelyeken részt vehet és a tárgyhoz hozzá szólhat az .Aurora* báfmely tagja.
2. Havonta — szintén felváltva a pesti és a budai oldalon — hangversenyt rendez
3. Terve, hogy ugy helyben, mint a vidékről is az irodalom és a művészet terén minden tehetségnek, kit szakavatott erőkből álló biráló-bizottság arra alkalmasnak talál, teret nyisson felolvasásain, hangversenyein és lapjában a közönség előtt az érvényesülésre és ez által őket kifejlődésükben és előrehaladásukban tőle telhetőleg támogassa.
4. Újból megindítani szándékozik a kör az .Aurora* című irodalmi, művészeti és ismeretterjesztő folyóiratot. Ebben az irodalmi felolvasó ülések, továbbá a vitaestének anyagát is közli azóizerint 8 részletes tudósításokat ad ezen kivül a kör hangversenyeiről, a kör belső életét illető egyéb ügyekről, valamint tájékoztatást nyújt a jelentősebb bel- és külföldi kul-turmozzanatokról.
B Tervezi egyúttal esetleg könyvkiadványok létesítését is.
6. Szándéka tagjai részére egyszersmind minden más köröktől is nyújtani szokott kedvezményeket is megszerezni.
•7. A lapot, az esetleges könyvkiadványokat, valamint a kör áltsl megszerzett egyéb kedvezményeket a tagok ingyen kapják, úgyszintén dij nélkül birnak jogosultsággal a kör által rendezendő Összes felolvasásokon, hangversenyeken és estélyeken való részvételre.
8. A kör az eddigi évi 24 koronás tagsági dijat felényire, évi 12 koronára szállítja le.
Az itt .kifejtett tervezet alapján óhajt az .Aurora" irodalmi és művészeti kör a magyar kultura előrevitelén munkálkodni a tatjainak szellemi táplálékot és szórakozást nyújtani. Ennek eléréséhez kéri ugy az irók, művészek, mint a minden nemesért és szépért lelkesedni tudó magyar közönség szíves támogatását.
Kelt Budapesten, 1904. juníus havában.
Hazafias tisztelettel Az .Aurora" irodalmi és művészeti kör Elnöksége.
Titkári hivatal: a pesti oldalon: IV. ker., Ferenciek-tere 7. I. 4., a budai oldalon: L ker., Attila körút 37. sz. I. em., a hova az írásbeli megkeresések intézendŐk.
Szerkesztői üzenetek.
~ Kit M. Fiume. Köszönjük, Áronban a kikötött feltétől mellett sajnálatunkra nem használhatjuk. Mi ugyan honoráljuk a lapunkban megjelenő cikkek legnagyobb részét, azonban nem abban k rovatban, melynek részére Ön dolgozni kivin, kérjük értesítését, hogy feltételétől hajlandó e eltekinteni. Különben cikke szerkesztőségünkben rendelkezésére áll.
— „Kinek van Igaza." Polemikus cikkében sok az igaztág: Koszé azonban nem adjuk. Mis lapok cikkével, — hacsak az nem vonatkozik lapunkra — ritkán bocsátkozunk polémiába Kz vidékies.
— Kivánosl, helyben. „Justiüa" álnév alatt lapunk egyik régi munkatársa ir.
— Varilró. „Snilassynak\'\' cimü verse köíöl-betetlen. A .mosolygó azoubrettenek az ön kinrimol rossz\' napot szereznének- Legyen ön csak amolyan titkos tisztelő.
Hzcrkesxtőséa .-Dr. VUtAnul Henrik, tclelős s«erkesztő. Kiadó - Ifi. Hajdits Jöxst/.
selyem
60 kr -tói 11 írt 35 kr.-ig métorenkint. — Bérmentvo éa már elvámolva a házhoz szállítva. — Nagy mintagyüjtemény azonnal. Hcnneberg Helyemgyár, Zürich.
V K ti V E S.
— Fényképészeti készülékek műkedvelőknek.
Mindazoknak, a kik a fényképészet, o legvonzóbb és mindenki áltat könnyen megtanulható sport iránt érdeklödnek, ajánljak az A. Moll cégnek {Bécs, Tuchlauben 9.) cs. és kir. udv. szállító 1854. óta fennálló fényképészeti eszkőzök különlegességek áruházát, amelynek képes árjegyzékét kívánatra szívesen kotd el bérmentvo n cég.
NYILTTÉRr
rovat alatt közlőitekért nem vállal folclősséeet a szerkeaztSség
Jeee, húgyhólyag, hugydara és a kÖ8zvényhnntalmak ellen, továbbá a légzó és emésztfeal szervek hiirutoB bántalmainál, orvosi tekintélyek általa Llth (on-forrás
SALIÍATOR
.Ikerrel remlclve len* Hu ity h »j tó hutám)!
Kellemes ízi! | Köímvea mmiIkIü
Kapható ásványvizkereakedésekbeu és gyógyszertárakban . \\
A Salvator-forráe igazgatósága Eperjesen
MATTON! ERZSÉBET SÓSFÜRDÖJE
gyóuybe\'y Budapest (IJndio), Idény április hó 15-1 öl október hó 15-lg. Kiváló gyógybatással bír
nöi bajokban és altesti bántalmakban.
Rendeli orvos dr. P0L6AR EMIL. Egészségesfekvés. Jutányos lakasok. Jó vendégifi Vlllamos-vasutl 3»sieköttsies a fövirois&l.
Rohitschi „Styria-forrás*
gyógyvíz orvosilag ajánlva.
Gyomor dagaöat és görcs, Brigbt-féle vese gyulladás, garat (a gége hurut. Gyomor- és bélhurot. Hugysafas dia-Ibeíe, cukorbetegség, szék reked é?, máj-bajok ellen. KitOuó gyógyeradmények.
Nagyti.ni raktár Magyaromig réKéro Hoff-maim Jóuel Budapest, Báthory-atca
Gyümölcs és szőlő sajtók,
.HERCULES" folylonosau haló kettős emeltyű szerkezettel és nyomóerő szabályzóval a legmagasabb muukaköprBüég garantálva.
HYDRAULIKUS SAJTÓK
különfcen ningná nyomás és nagy muükaképesuég elérésére.
Szőlő és gyümölcs zúzok
és bogyó morzsolok.
Teljesen felszerelt szüretelj készülékek. Szóló és gyümölcs őrlők, aszaló készülékek _
gyümölcs és fózolék aszalásra, gyümölcs-vágö és hámozó-gépek, leg ujabb szerkezeti szabad, öomükddó .SYPHONIA" fa és szőlővessző permetezők, a szegecs és tormáncs valamint a vértetll kiirtására; szóló ekék.
A legjobb VETÖGÉPEK
Mayfarth Ph. és Társa „Agrlcola" (tolóvetőkerék rendszer) vetőgépei. Mindennemű mag- és különbölő taagmonnyi.ég számira v&ltokcrekck nélkül, dombon aragj síkon, a legkönnyebb járía, legnagyobb tanóaság ót mind a mellen a legol-•óbb ár által tdnuek ki. A lehelS legnagyobb munka, IdS- és pénzmegtakarítást tesiik lehetővé. Kfll&nlegess6geket|széa* 6. arató gereblyék, sx.naforgatők, azéna- 68 szalmapré-.ék kézi haüználatra, kukorica norzaolók, cséplőgépek, Járgányok, gabonarosták, trtearök, ekék, hengerek, boronikban és Ukarmánykéazltétro szolgáló gépeket a legújabb rendszer él jótállás mellett gyártanak és szállítanak.
MAYFARTH PH. is TARSA, guduigi géfgjáraí, móitődíi és etegjirak Bécs, ll/l. Taborstrasse 71. szám.
Kitüntetve több mint 000 arany, ezüst éremmel Stb, az összes nagyobb kiállításokon. Részlete, árjegyzék Ingyen és bérmentve. — Képviselők éa viszont elárusítók kerestetnek.
XIXII ÉVFOLYAM.
közlöny
1904. JULIUS 16-án.

Kcgl hírneves kénfilrdö Horvátorw»ityhan.
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Vepyelemezvc Prof. Dr. Lodwtg odv. tatiácaoa áltat 18M
58 (ok Cel.Iaa orlrr forrás, a W. Uzapnak felílmnlbaUllui balUa •» irom é. itolcl rhenma, I.olet betegnek, cyallniiioi él cionttörtu kOiarény, nenralitikui bántalmak, mint i.áiu atb. nflj^k bír- éi WkM ■éjek. idolt vetebajok, hélyagburut, górvélykér, angolkór, Ólon 6. higany mérce-7éteknél itb. itb.
IVÓKÚRA, garat, gége, ntll. mij, gyo»or- H bélbajokoil, Aranyérnél, atb.
rtíí^ffi Villanyosság. — Massage. (HSs*,
Gyógyintézet .indon ktiyelMall. Hegyi vlzvozalík, Hidegvíz kar" "haayayal Knoipp szerint, sgíaz évia át ayltva
Idény tarUm május 1-Ul október l-ig. - rompis nagy park, terjed.lmea ültetvények, axép kirándulások. - Állandó .enekar. a aágribt kir. operabál Ujjaiból. — Xene- éa lioceatéljrek atb.
A varazsd-toplicai állomáson naponta társukocai vi\'Ja a vendégékel.
Kólón tógátok ia reodelkexóare állanak, do exek odaállitisa eldbb a fordí Inté-x5ségnél megrendelendő.
Orioii todakoiódáaokat > ferdóorrot Dr. LONGHINO A id.
BW Prospektusokat ts broschurákat tngven is bérmentve kaid.
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG.
l^L --------------^
;>s<xy-x»axxxxxxx;
-os
4V
törlesztései kBIcsSnöket nyujtunk — budapesti
és koifóldi elaóraugu pénzintézetektől a földbirtok és ingatlan »/i értékéig I. és II. belyre 15— 65 érig terjedó időtartamra. Személyhitelt! papoknak, katooalisz-leknek, állami- és ma-gáuhtvataluokokuak, kereskedőknek és iparosokcak kezes és keres nélkül 1—15 évig terjedő időre gyorsan és dlscretfn. Bank- és magánadóságok convertálása.
Mellár Lajos és Társai
baakbUominy
Budapest, TI., Ditld ntcza 15.
^Törvényazéklleg bejegyzett czég)
(Válaaa bélyeg)
300000000,0000000000 0000030:
M OLL-FELE
SEI DLITZ-POR
Csak akaor valódiak, ha mindegyik doboa Holt A. védjegyét és alálriaát tünteti fel.
, A Hall A.-féla Satdlltz-pirak tártéi gyógyhatlaa a leirmakacaabb gyaair- éa al-teatbáatalaiak, gyomorgörcs ál gyomorhév, rógxótt azékrekadea, májbánlalom, var találás, aranyér és a legknUnbózöbb all bettgaégsk ellon, e jeles hiaiaaernek óvtired.k éta mindig nagyobb elterjedést aaerzelt. — Ara MY lapsoistall aradat! dtbazaak 2 ksr
Hamisítások I őr vé n y i I eg f eny i 11 e t n e k.
Sclinlek Henrik
hirdetés! irodája
ÍBéC5)L,WoMlell,fiSUS2Í!il ésl, emelet
i Alapíttatott 1873 8 Telepbon 809 ■A ca k. póalalaksjékpéoxtir Cleariitg.itira-j Uja SO< ste.
ajánlja magit birdatíal mejblaiaok |y»ra él aloaé elinléréaérs bal- és kltfCdi ajUgek réizáei
Szaktaaáeaok, kirdatéa! tarvuatak, áriza-
báaok difaealliti. Laga|abb aa|y hlrlip-ár|egyz-k hirdeUkoak latyaa ia báraaatve
Saját gyüjteményes-hlrdetfi
rovat a
„HtJí íréit Presse" és „fa Wr. TagbWt"
hírlapokban mlndeanemfl hlrdetéa részére, mint: Adás-vételi kizlélek aal-daa trlal-ágaak, Tári. kápvlailatl IgyaíU, álláil-karaaö, ajánlati blrdatéaik atb
Síubica Töplilz hevvi/iürdő
Uj fűrdílgazgatóság. Uj berendezés.
Fürdőidény: május i tői október végéig. A zagoriai vonal Zabok állomásától \'/, óra, Stubica Tóplitz megálló állomástól •/, óra távolságban.
Ezeo 63-b C. fokú bévviz lölülraulhallin hatású, főleg ceúzos izom s izületi fájdalmak, idült csomhárlyalob, idegzsábák, főleg Ischías, Izületi zsugorok s idült Brigblkór ellen. .... . ■ .
Természetes iszspfürdóje s modern berendezésű izzsszló helyiségei (Oai-darien) nagyhatásúik női bántalmaknál igy méblob ulán visszamsridt iazad-mányok felszivódására. Egyéb gyógyhatányok Msssage, villanyozás galván és faradicui árammal, villanyos Massage s. a. t. _
A fürdő Zágoriánik egyik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt szép ároyas erdei sétányokkal.
Állandó gyógyzene. Liwn Tennie tekepálya.
Kocsik minden vonathoz Zibok s Stubica Tőplitz állomásoknál. Több tagu családnak íjánlatos az érkezést előleg bejelenteni. Föltűnő olcsó árak, lakás, fürdő s étkezésnél kitűnő konyha, természetes borok.
Útbaigazítást ad a fürdőigazgatóság, s dr. Spanner L fürdőorvos ms-gyír uyelven. Prospektus ingyen b bérmentve.
moll-féle I
m

C8ak akkor Valódi, b* mindenik nveg MOI.L A. ríjjerjít tonu-u tel
--.A. Hall\' folirato <D0i»tla] van zárva A Kati-ráta
aáa-barazcaz nnvrzetesen mint ri|da!aaaoalllap]li badirzalltat aztr kOaxv ny, ranx éa a meRhüléa egyéh kOvotkexménycinSI legiamereteasbb népaaer. — E|V áaozott eredet] Ovag ára t kar. 90 Bit.
MOLL Gyermek szappanja,
Lcjcfioom&bb, legújabb möduer ixcriot kéixitck gyermek é« höljy »t»pp»n t bír okticrS ápolására gy«ra«k*k t ftliltUk részére. f Árt dir*bonklnt — 40 1111. fit darab — I ktr. 80 111.
Minden darab (fjermek -sx&ppan Moll At védj ügyével v&o ellátta.
Moll
Fószétküldés: A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállitó által,
Bécs: Tuchlauben 9.
Vidéki megrendelések naponta poaUnUsvél mellett tclfoiittetock
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláirásáaal védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Kanizián Rosenfeld Adolf Fiai.
üoaooaaooüooaaoaoatlitiaaodt3aoaaí
Értesítés.
A szóna, szalma, tűzifa és kószénszDkséglet biztosilisára 1904. évi szeptember hó l-t6l 1905. évi augusztus hó 31. időtartamra a cs. és kir. hadsereg Sopron, Szombathely, Nagykanizsa és Kőszegen állomásozd csapatai és intézetei részére f. é. Julius hó 25 én délelőtt 10 órakor a soproni csász. és kir. katonai élelmezési raktárnál (uj épDlet Flan-dorfer-utwa 26. sz.) Írásbeli ajánlatlirgyalás tartatik ét erre vonatkozólag a Budapesten megjelenő .Budapesti Közlöny," .Pesti Napló," .Budapesti Napló,* „Magysr Nemzet,\' .Magyar Géniusz,* .Egyetértés, ■ „Köztelek,* „Ország-Vilig," .Pester Loyd,* .Magyar Hírlap," .Budapester Tagblatt,* .Magyar Szó," „Képes Néplap," .Vasárnapi Újság* lapokban egész terjedelemben megjelent hirdetésekre utaltatik.
Közelebbi feltételek az Élelmezési raktárnál Sopronban, Sopron és Kőszeg szab. kir. városok, Nagykanizsa város tanácsánál, a további Sopron és Zalaegerszeg megyei hatóságnál kitett feltételi fűzetekből tudhatók meg.
Jónak, a jobb az ellensége.
Tényleg a legjobb az eddig használatban levő szappan, IIóda, por, atb. anyagoknál vAaion da pamut rubanemöck mosásira, a Schicht állat u[oonan fettalák
mosókivonat
Íl tv (pa pírja a
■fc^joW ooontíeuíípapk. Kapható:
papuítc: cjfee3iíjc(v.tt.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsái
v6dJ»ooysl, a puha twáiztatáaára.
Előnyaki
I. Az eddig txQksdgcs volt mosiai iddt a (déré caOkkestl
5. Firadaigot a ncgyeddte.
3. A azöda haauiilatit teljeaen fol«alegeas< teszi, d. Minthogy tiazlibbi, tebit (ebérebM is varázsolja a rabit.
5" mkK »,"M>*nak telljesen irtalmallan, amiért aa alant jogyaett caég kezeaadget vilW
6. RendkivOl kladóaaga folytán olcsóbb, minden mis Aoxóaxemél
IfikUIztetttlUBá válik aladn Mzlisszony b neiiiiiti aey *yezarl kliárUt «Ui. MtndonQtt kapható.
Schicht György, Auesig.
A lognntryobb gyiv u maga xxoaxSbexx. mm ouropat xeArmxiöldűn.
NAGYKANIZSA, 1904. julius hó 23-án.
30-ik
szám
XLIII. évfolyam.
Bierizctési Ar: Egéi. évre ■ • 10 kor. - 61! Fél írre ...-!> kor. — fill-N\'egyedévre . . 2 kor. 5(1 fill. Kgyes szám 20 (III.
HIRDETÉSEK & hasábos petitlorban 14, misodixor 13, ■ minden további torén 10 fill
NYILTTÉRBEN
petit soronként 20 filléréit vétetnek fel.
A lap Mellemi réjiét Illeti min-den közlemény a felelői izerketztö nevére, az anyagi réjzt Illeti.közlemények pedig a kiadé nevére címzetten Nagykanizsára bérmentve intézendök.
Hérmentetlen levelek nem fogadtatnak el.
Kézlralokriaszanom küldőinek
a .nagykanizsai keresztény jótékony
A nagykanizsai .Ipar-Testület," a „nagykauizsai Takarékpénztár részvénytársaság," a .Kotort takarékpénztár részvénytársaság," .nagykanizsai és a galamboki önkóutes tűzoltó egylet;" a .nagykanizsai kisdednevclö egyesület,• a .nagykanizsai tanitői járáskor," nőegylet," „n.-kauízsai izr. jótékony uőegylot," .szegények tipintézete," a .katonai hadastyánegylet," a „soproni kereskedelmi iparkamara," nagykanizsai (t ül választmányának hivatalos lapja
hfítenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap.
I). K. E.
Nacjkanlzaa, 11IM. julius 22.
A Dunántuli Közművelődési Egyesület utolsó évkönyve sok szomoru tanulsággal szolgál az olvasónak. A jeleutések és számok közül lesújtó kép tárul elénk Dunántul romlásáról. Nem a föld pusztul, népe indul veszendőnek. A föld áldott, mint egykőron. Színét, pompáját leírni gyenge a fantázia. Aranynyal jutalmaz a róna kalásza, a napsütéses hegyoldal, kincsot rejt a viz hulláma, az árnyékos erdő. De népén átok ül. Szegénység veri le, erkölcse züllik, testét betegség sorvasztja, lelkét az üresség rontja meg. A tehetősek pedig, akik összefont erővel segíthetnének a bajon, tétlenül nézik véreik pusztulását.
Minden esztendőben megfujia riadóját a Dunántuli Közművelődési Kgye-sület, hogy sorba állítsa értelmiségünket a nemzetmentő munkához. Hiába. Hangja erőtlenül hangzik el. Fennállásának tizenharmadik évében is majdnem tehetetlenül vergődik támogatás hiányában.
Társadalmunknak nincs kelló fogékonysága eszmékért küzdeni. A kultura fontosságát a modern állami életben nem méltányolja eléggé Az egyesülés szükségét a szellemi téren nero akarja megérteni
A kulturális dolgokban a vezető szerepet mindenütt a társadalom játsza. i;:y vau ez a njugoti hatalmas nemzeteknél, amelyek előrthaladott-ságuknál és jobb pénzügyi viszonyaiknál fogva könnyebben nélkülözhetnék a társadalom közreműködését; igy van nemzetiségeinknél is, amelyeknek kulturegyesületei szemünk láttára fejtik
ki a magyarságra káros működésüket. De mi ezt nem látjuk. Mi nem buzdulunk példájukon, hanem az államtól\' várunk mindent, segítőkezet sem nyujLva munkájához.
Anyagi érdekeinkért való küzdelem zavarában nincs érkezésünk messzebbre pillantani. A lázas, kíméletlen lnrc csak az ellentéteket fokozza s egységes nemzeti öntudattal bíró. társadalom helyett szembenálló csoportokat találunk. Az egyének érdeke mellett eltűnik a kö^é. Ezen forrongás hátrányai mindenütt érezhetők, de jelenleg a Dunántul talán még nagyobb mértékben. mint az ország más vidékein.
Bár társadalmunk ezen állapota nem igen alkalmas önzetlenséget kívánó, nagyobb szabású kulturaiuukára, mégsem lenne szabad teljes pangásnak mutatkoznia e téten sem. Az egyeíülés gazdasági erejét, erkölcsi 6ulyát napnap után tapasztaljuk. A nemzeti nagyság után való vágyakozás pedig egyre növekedni látszik. Tulajdonságaink között pedig nem egy van, amely diadalmasan még küzdhetue határtalan közömbösségünkkel.
Fajunk szeretete, az érvényesülés vágya most is munkál a lelkekben. Az áldozatra valő készség a közért jellemünk egyik alapvonása.
Mi akadályozza hát meg, mi teszi lehetetlenné nyilvánulásukat ?
Érvényesülésünk gátja, hogy téves utakon akarjuk elérni. A napi politikába vesz minden érdeklődésünk. Az egész ország lángra tudna gyulladni egy zászló szegesének nemzeti szintire festéséért, de célt tudva küzdeni az anyagi és szellemi műveltségért. Gyengék vagyunk. Keleti vérünk külsőségj csillogás titán vágyik, elveszítve szem
elől a lényeget. Nem akarjuk a kor szavát megérteni, a haladás útját meglátni.
Kontóknak a kultura az istene. A nemzetek erejét, hatalmát az anyagi és szellemi műveltség adja. Ez tartja fen ma s teszi versenyt bírókká a népeket. Erre kell törekednünk, ez legyen célunk, amiért kitartással, meg nem szűnő muukássággal dolgozunk.
Minket azonban nem lelkesítenek tettre ezek az eszmék, áldozni még kevésbbé vagyunk hajlandók. Pedig bőkezű, pazar nemzet volnánk. A szociális viszonyok minden nyomoru-sága sem tudta kiirtani egészen belőlünk azon naiv tulajdonságot, hogy amit szeműnk-szánk megkíván, magunkévá ne tegyük. Mulatásra vagy bármely bizarr kívánságunk .kielégítésére mindig van pénzünk. A koldusnak is adunk, hisz látjuk, hogy kenyeret vásárol rajta. De azt a néhány fillért, amennyivel effajta egyesület céljaihoz kellene járulnunk, sajnáljuk. Kulturális célra adui valamit, aminek haszna csak a jövőben lesz s akkor sem tudják, kinek kamatozik, nálunk nem divat. Ilyenkor megszáll bennünket a takarékosság.
Ha torkunkra forr a kés, ha a veszély a maga teljességében ránk borul, habozás nélkül áldozunk mindent. De küzdeni a nyomorral, s a tudatlansággal, ezekkel a láthatatlan ellenségekkel renyhék vagyunk s lélök sz áldozattól. Puskaporra, kardra készségesen adunk, de várfalakat építeni, nem Pató Pálnak való munka.
Ezek az okok teszik lehetetlenné művelődési egyesületeink felvirágzását. Az alakulás bankettjén összecsendülnek a poharak,elhangzanak a beszédek
s az újságok híradása nyomán fellángol egy pillanatra a lelkesedés, hogy azután csakhamar kialudjék.
Ez volt a sorsa a Dunántuli Közművelődési Egyesületnek is. Pedig nagy célokat tűztek ki megalakitói: minden izében magyarrá tenni szépséges országrészünket, enyhíteni a nyomort, fellendíteni fürdőink ügyét, jólét adásával megerősíteni népünk ragaszkodását a földhöz, amelytől mind-könnyebben elszakad, részesíteni a kultura áldásában legutolsó falunkat is.
De magára hagyatva nem tud meg-felölni magasztos hivatásának, kiskörű munkásságot is csak az állam segítségével ludja kifejteni, szégyenére a dunántuli iársadalomnak.
De mig máshol némi érdeklődéssel mégis találkozunk, megyénkben első sorban legnagyobb és legjobb módit városában Nagykanizsán, még létezéséről is alig tuduak. Ugy tűnik fel, mini Ita itt a kulturális dolgok iránt egyáltalában nem volna érzésük az embereknek. A „közügyek" iránt való érdeklődés kimerül a legújabb költésü mende-mondák letárgyalásában; a hazafiság a márciusi Talpra magyar meghallgatásában; az áldozatra való készséget pedig legjobban jellemzik egyik polgártársunk szavai, szóban forgó egyesületről beszélgettem vele. Érdeklődését látva, ajánlottam, lépjen be a tagok sorába. ,Nos és mennyi lesz az osztalék?" Kérdezte nagy kíváncsian.
Dilficile est satiram uon seribere.
De nem gúnyolódni akarok. Ezeknek a viszonyoknak meg kell változniok. De hogy megváftozzanak, le kell tennünk végtelen indolenciánkról s meg kell értenünk a nemzeti Géniusz szavát.
össze kell fogni valamennyiünknek, soha sem felejtve, hogy minden egyes honfitársunk pusztulása a mi kárunk is, boldogulása pedig jövőnkből egy sugár. Az anyagi és szellemi jólét előmozdítása földünkön emberbaráti és hazafiúi kötelességünk. Ezt szem elöl tévesztve, csak álmok álmodéi lehetünk, amelyek sohasem válnak valóra, mert ezen kötelességünk teljesítése nélkül nincs haladás, nem lehet eredmény.
Xilte Antal.
M y á p í élet.
(Az elsó áldozat.)
A new-yorki hőség rémképe kisért. A napszurástól tart minden ember és veszettségtől minden állat. A mentőkocsi teljes felszereléssel várja az első áldozatot és mi is aggódva kérdezzük, vájjon ki lasz az?
A hőmérő fokaival nem vagyok teljesen tisztában és ezért nem tndom meg-moudaoi, Celaius, Reaumeur, Farenheit szerint mekkora rekordot ért el szerdán délben a meleg, midőn egyik ismerősömmel találkoztam. A leendő piaci kőzkut mellett találtam, amint fejére csöbör számra buzatta a vizet.
.Mit müvei, barátomkérdeztem.
.Amint látja, hidegvizkurát tartok. A végemet érzem közeledni."
.Bizony, elviselhetetlen a hőség."
.Az. És tudja ennek ki az oka?"
.Vájjon ki?"
„A városi tanács."
F.z a felfedezés engem meglepett.
,Ne mondjál"
,Ü8 mondom. Miért nem intézkedik, hogy megnyíljanak az ég csatornái? Biaz módjában van ?■
.Hogyan?"
.Hogyan ? A dolog nagyon egyszerű. Ön bizonyára hallott azokról a kísérletekről, melyeket franciák végeztek a Szahara sivatagon. A Szahara sivatagon tudva-
TÁRCA.
Megromlott.
{l-\'clsö binyai kíj,.)
■ - A KOitOny. eredeti LircijJ. -
Irta: (,\'áljor Eriiő.
Magas, siirü tölgyesokkel és gesztenye-erdőkkel borított hegységünk oldalán, csevegő kedves palak közelében éli egy szegény bányászház.
Régt-iuo népesebb volt e tűzhely. Most szegény özvegy lakik benne, az ó szerelmetes liílval. egyetlen reményével, édes mindenévé] nyomorúság hazájában.
A kis tin még bölcsőben alinlta szép lílmait, mikor édes atyjai a temetőbe ültek. Az özvegy asszonynak nem maradt \'Nyelte, mint szegénysége és édes anyai s*tve, amely olyan erős tud lenni, mikor w™. szenvedni és szeretni kell.
Miképpen nevelte fel az özvegy az ö (■yirrka li.it, ,a ^ t j4 [sto„ tudja, „fej « eg madarait táplálja és a mezei liliomo-"t is felneveli.
Felnevelte (jyurkát is. És Gyurkábói "eret lovászlegény lett. Bányavárosban "Illetett. OH nevelkedett, hát mi is lebe-
s 1 v?!tia egyéb, mint bányász, akikot "(ÍJ "ívnak nálunk, „a népnek siró gyor-mekei.- is0„ bányász! Aki ott tölti éle-tetiek legnagyobb részét a földnek mélyéében : aki élol és halál közt lebegve H-rejiekes küzdelemmel .súgja napfényre "\'a kincset, amelyből a szegény \' \' \' a legkevesebb jut.
Este van 1 *
A tűzhelyen lánggal ég a tüz, melynél szerény vacsora melegszik.
Az anya és 11a ott ülnek egymás mellett.
— Már csak végy fiam egy kalapot; szükséged van rá
— Nagyobb szüksége vau édes anyámnak arra a pénzre.
— Voltál ma Tercsinél ?
— Nem voltam anyáin ; nem is tudom mikor megyek.
— Talán összeperciltetek V
— Nem.
— Vagy már nem szereteti ?
— Szeretem, anyám.
— Hát akkor drága jó fiam, csak hozd el már ide, ebbe a kis szegénységbe, légy le is bolilog, meg ó is.
— Nem hagylak el téged édes anyám. Mig élsz — adja Isten, hogy sokóig élj
— neked akarok keresni.
— Meghúzom én magam a le családod tűzhelyén is. Akkor leszek boldog, mikor az én drága liam is boldogul és boldoggá tesz valakit.
— Köszönöm anyám, hogy ilyen jó vagy.
*
* *
— Fiam, harangoznak: kelj fel! Idd meg ezt a kis moleg tejet, aztán siess,
— tudod milyen szigorú a tiszt ur.
— Jaj auyátn rossz álmom volt.
— Beszélj édes fiam.
— Tercsinél voltam és sirva találtam. Megfogta kezemet, aztán forrón megszorította. .Magát én nem látom többet — mondotta nekem."
— No hát fiam — vág közbe az anya
— ez épen annyit jolent, hogy nagyon
sokszor fogjátok egymást látni, azaz, hogy \\ mindig.
— A fin elmosolyodott, s jóízűen itta Illeg meleg tejéi. Aztán vette a bányász-lámpát és imlulni akart.
— Gyurka, hál imádság nélkül mégy cl?
— A bizony édes auyám. Olyau rossz fejű vagyok én most. És nyomban visszafordul, oda térdel az anyjához és buzgó imába merül mindakettó. - i
Ilikor pedig elvégezték, a fin felállott, s indulni akart . . .
— Édes fiatu, hát igy mégy el ?. . .
— .laj anyáin majd elfeledkeztem.
Anya és fin egymásnak nyakába borulnak és megcsókolják egymást.
*
* *
Magos hegyek emelkednek büszkén az ég felé. A völgyben száz és száz patak Fut a zúzógépek kerekeire.
— A hegy alsó gerincéjénél van a báuya szája
Még nem szólalt meg a kakas, a haj-nalipir egyetlen remegő sugári sem küldött még a hegyek ormaira.
De a hegyoldali bányász-házakban már kigyulladta bányász-lámpák derengő világa.
A bányászok indulnak.
— Szerencse fel I
— Dicsértessék az Úr neve!
Csakhamar a bánya szájához érkeznek.
A harmadik harnngszöra a bánya bejáratához mennek és leveszik fövegűket, majd egy fiatal altiszt letérdel és imát mond, melyet a bányászok utána rebegnek.
.Isten, életnek és halálnak Ura, ments meg minket a romlásoktól. Vezess ki
minkéi szerencsésen, hogy fáradságaink után visszatérhessünk szerelteinkhez.
Oltalmazd ott fenn a mi szegény tűzhelyeinket, a mi édes mieinket. Ámen."
— Ámen, hangzik száz és száz ajakról.
Ekkorára kibúvik lassan a nap is a
hegyek ormai mögül s megkondul a szép templom harangja. A Gyurka édes anyja kimegy a tölgyesbe lehullott száraz galyal szedni, hogy lűzot rakhasson. Hiszen lözin kell az ó szerelmetes egyetlen gyer-inekenek. Még ma egy kis húsért is leszalad. Tegnap harminc krajcirl keresett, hogy surolt egy uri háznál Érről ugyan Gyurka mitse tud.
Mily meglepetés lesz ez! Szegény liuuak mily jól fog esni.
— Hova-hova komámasszony?
— Megyek egy kis ennivalót vonni. Szegény fiam. csak négy óra felé jön a dolog helyéről, kifárad.
— Hej komámasszony beh derék fia van 1 Bizony boldog anya. Bezzeg az én szegény fejem! Nincs nekem aki minden fizetéskor az mondja: nesze anyám, itt vau.
— Hál a.jó Isten szeret beunünket.
— Hallja komámasszony, igaz való volna, hogy Gyurka után Nagy Torcsi veszkődik? No hát ilyen derék fiút, dolgos. józan és anyaszeretót, nem adnék oda egy olyan fehércselédnek, akinek nincs többje az öltőnél, amely rajta van.
— Oh komámasszony, hát én nem voltain szegény leány. Biz igen. És nem voltam-e boldogabb, mint sok gazdag? Mig a két asszony egymással beszélnek hirtelen futkozás támad és mint villám
jön a hír, száll ajakról-ajakra, utcárólutcára.
— Megromlott I
Osak ezt hallani minden ajakról .\'. .
A bányából pedig némán, szótlanul hoznak a felvonó gépen egy emberi alakot összetörve, iszonyúan összemarcangolva.
— Ki az? — kérdi a hírre összecsődült nép.
Gyurka, a szegény özvegy szerelmetes
egyetlen gyermeke.
•* * *
Szomoru temetés vonul végig városunk utcájáu. Feketébe öltözött báuyász-legényok lassú lépésben haladva viszik a koporsót. Mellettük fehér ruhás leányok mennek, kezeikben virágbokrétát tartva. A koporsó után lépdel a megtört auya.
Nem sir, — nem zokog.
Az ilyen fájdalom már sírni nem tud.
És ha rövid időn bolül ó is elköltözik fiához, mi csodálatos lenuo abban ?N
Nagyon szerette egyetlen gyermekét; jobb is lesz neki ott, vele ... — vele .
v/
Lapunk mai számához negyediv melléklet van csatolva
Amerikai történet.
— A Zalai KOilOuy rétiére Irta — Semper.
Mr. Brown tábornok volt és New-Yorkban lakott. Mr. Hobbs szintén tábornok volt, de ó San-Frauciscóbau lakott. Mr. Brown és Mr. sohasem ismerték egymást, amit megmagyaráz az a körülmény, hogy lakóhelyeiket az uj földrész egész széles-ségo választja el.

ZALAI KÖZLÖNY
„Füreden. 0>ztendében, Gossensassban."
De az uszodában és a zuhanyteremben lenni itthon, ma szintén egy neme a boldogságnak.
(A tölgyek alatt.)
Délután egy órakor, a xüit verebek potyogásának idején elmentein az Egylet-kertbe, a tölgyek alá. (Vájjon töigyek-e árok ?) \'
Retteneted, amit láttam. Egy levél nem rezdül a fákon. A bőség oly tűrhetetlenül nyomasztó. kiállhatatlan Kóbor kutyák kiöltött nyelvvel hűsölnek a fák alatt, a padokon pedig ingre vetkőzött munkások szunyadnak caeodesen. Lebocsáj-tott kezeikben a Kis Újság egy száma. Olvasni akartak, de olvasás közben bI-nyomta őket az álom. Közben a nap helyzetét változtatta éa mo..t őket éri s tüzes napsugár. Orcáikról folyik az izzadság, zihál a mellük és mégis alusznak. Úristen, micsoda idegek 1 Egy hang, egy psz nem hallatszik. Nem mozdnl egy fűszál. A levelekre vastag porréteg telepedett. Végtelen nyugalom. Mily unalmas, kietlen képi
SztSOH
Gyárosaink a soproni kiállításon.
Szent István király napján nyf ik meg a soproni ipar- és képzőművészeti kiállítás. A soproni iparkamara kerületéhez tartozó négy vármegye — 8opron-, Mosony-, Vas-és Zalamegye — iparosai és gyárosai versenyeznek ott az elismerés, a diadal babérágáért.
Nem kicsioylendő e verseny. A kiállítások már látogatottságuknál fogva is fontosak a gyárosra és iparosra nézve. Egyik legfőbb fontossága pedig hogy a kiállításon véleményt, bírálatot mondanak a kiállított tárgyak különböző tulajdonságairól. A vélemény az elfogulatlan kiállítási-zsűri ítélete. Az Ítélet tehát helyes, igazságos és ezáltal rendkívül fontos.
A mi városunk kisiparossága, elég helytelenül, csak elenyésző csekély számmal vesz részt a soproni kiállításon. Nem pártolták b nagykanizsai iparkiállitáa eszméjét sem. A soproni kiállítást pedig éppen hidegen fogadták. Jön idö, midőn iparosaink belátják majd tévedésüket. Belátják majd, hogy a kiállításban erős iparfejlesztési eszközt nyer az iparos-osztály, melyet felbaszoálni saját érdekében áll.
Gyárosaink már aránylag szép számmal vesznek részt, ók jobban haladuak a korral. Nem kicsinylik a soproni verseny fontosságát. Versenyük nem hoz szégyent városunk gyáriparára, hisz etue gyáraink már nem egyszer állották ki a verseny porondján a lüzpróbát — győztesen.
Kiállító gyáraink Borában ismét elől látjuk Blau M. fiai csász. és kir. udvari szállítók jóbirü cognac gyárát. Ez a cég már szép nevet vívott ki magának. A kitüntetések egész sorozatát nyerte el a legnagyobb kiállításokon. A gyár készítményeinek jósága több országban ismertté vált és a kiállításokon mindig dicsőséggel, győztesen kerüli ki örömére a törekvő gyártulajdonosoknak és a mi városuokuak, mint amelynek területén e gyártelep fennáll. Cégfennállás 1835. óta. Szép idó. Mennyi küzdést jelent ily nagy idő egy gyár történetében. A mostani tulajdonolok kezébe a 70 es években került, ök vitték gyárukban a cognac
gyártást oly tökélyre, hogy bátran veteked-hetik nemcsak as ország többi ilynemű gyártmányaival, hanem a francia termékekkel ia: A cég szállít az egész Magyar-Osztrák Mouarchiába. Bo<»niá >a, Dalmáciába, sót a távoli külföldre is. Köszönheti ezt « gyártmány jóságán kívül a kitüntetések sorozatának is mely a kővetkező: 1888 — Pécs aranyérem; 1801. — T-mesvár aranyérem Brűssel aranyérem; 1892. — London aranyérem, Bord-aul aranyérem; 1893. — Chicagó aranyérem; 1896. — Milleneuroi kiá\'iitís Buda-p-sten — elismerő-oklevél; 1897. Brűsael arany.
E kiállítási éremsorozat hirdeti a cég kitűnőségét. ,
A cég Sopronban a legkülönbözőbb gyártmányait állilj* ki. Köz\'o a kitűnő Blau cognacot és az országos birü Congó teá-rumot.
Exy fiatal gyár is résztvesz városunkból a soproni kiállításon : Kardos Sándor és Tsa. első nagykanizsai kefegyára. E gyár még csak kevés ideje működik. 1902. évi julius l én nyílott meg a gyártelep csendben, néhány munkással. Azóta napról-napra fejlődik. A munkások száma ma már 40. Ez a szám augusztusban meg fog kétszereződni. A törekvő cégtulajdonosok ugyanis a gyárat ujabb építkezéssel fogják kibővíteni, mert csak igy tudnak a tolytoo növekvő keresletnek megfelelni, amely különösen a Dunántulból, Horvátországból,Szlavóniából. Ausztriából áramlik ide. A gyártmányok jóságának szép bizonyítéka például, hogy a cég még Wienbe is szállít. Az első nagykanizsai kefegyárnsk szép jövője van. Ilynemű gyár kevés van az országban. A cég különösen a praktikus, háztartási kefeárukat gyártja. Diszmű cikket csak keveset A kiállításon, mint értesülünk, ezeket a háztartási dolgokat fogja kiállítani.
Joszifo vits és Fascblng mérnök kitűnő .Mercur" tengelygyára is kiállít Sopronbau. Oly dolgokat, amelyek úgyszólván egyedül állók az országban. Hintó, szárnyas, félolaj, koronaolaj, coliingolaj és szekértengelyoket és ezeknek különféle alkatrészeit; valamint a nikkelező osztály szép gyártmányait. Eddig résztvett a következő kiállításokon és nyerte: 1902 ben — Eger aranyérem, Versec aranyérem, Pozsony díszoklevél. 1903-ban — Kolozsvár díszoklevél. A cég 1904 ben kapta az Országos Iparegyesület 02üst diszérmél uj gyártmánya sikeres meghonosításáért.
Kiállít még Bettl.heim W. Samu és liai egy évtized óta fennálló, külföldön is jóbirnevű szalma, kupak és nádfedélgyára is. Azoukivül a cég az illetékes körök felkérésére ki fog állítani fegyencek állal Nagykanizsán elóállitotl kosárárukat is. Ez utóbbiról még hihetőleg sok jót hallunk. Az elsőnek már régen jó Ilire van.
Ez a négy gyár átül ki értesülésünk szerint. Mind a- négy: derék törekvő vállalat. Érdekkel várjuk kiállilá\'Uk eredményét.
Jiutltlu.
HÍREK.
— Hurkán)I Ede halnia. Harkányi Ede kir. kereskedelmi unácsos vasárnap este elhunyt. D-.-rék lörz.a dőlt ki. Egy eredményekben gazdag, munkás életnek vetett véget a halál. Az elhunyt egyike volt társadalmunk legjobbjainak, ki mindig
XL1I1. ÉVFOLYAM.
levőleg csaknem oly elviselhetetlen a hőség, mint nálunk, eső pedig beduin emlékezet óta - em esett. Nos, hát mit tettek a franciák ?"
.Ugyan mit
- „Ágyúzlak. Az ágyuk csöveit az égnek irányitolták és ágyúztak hat óra hosszat. Esti nyolc órakor pedig megeredlek az ég csatornái és egy ór« hosszat esett gyönyörűen, mint a pinty I*
,Mini a pinty?"
.Igen, mint egy azabarai pinty." .Nos?"
.Nos, hát miért nem ágyúznak nálunk? Miért nem szegeznek az égnek öt tiz, azáz ágyul, például viharágyut. — ez kapható helyben — hogy aztán esne ember, állat, növény gyönyörűségére. Mit szól ehhez az eszméhez V*
.Zseniális. Nem fáj a feje barátom?"
— kérdeztem gyanakodva. \' „De igen. Cudarul fáj."
Szegény barátom 1 íme az első áldozat.
(A második áldozat.)
Emberárftdalba kerültem, mely vitt magával.
.Vájjon, hová megyünk?" — kérdeztem szomszédomat, kit szintén magával ragadott az áradat.
.Nem tudom — válaszolt — de majd megtudjuk, csak türelem."
Az áradat hömpölygött végig a Csengery-utcán, majd befordult egy szük, de poros mellékutcába.
Hoppl Itt vagyunk. A gőzlürdő elé értünk. A fürdőst, ki azt hitte, hogy itt ia ugy vao, mint Mucsán és egyenkint szándékozott jegyeket osztogatni, halálveszedelem környezte. Ezer kéz nyúlt feléje egyszerre és o kezek késeket, botokat, revolvereket szorongatlak. És e gyilkos szerszámok mind a fürdős mellének voltak szegezve.
Többre nem emlékszem. Elájultam. Midőn magamhoz tértem, a pénztárnál egy üres mellényt, egy páratlan kézelőt és egy szétszaggatott cipőt találtam. Ez volt minden, mit a fürdősből a tömeg meghagyott.
Íme, a második áldozat.
És ki e képeket Írja, a harmadik. (Szerk.) (Belül.)
Rettenetes hangok nyomában indultam, midőn magamhoz tértem. A zuhany-terembe értem. A hangok onnan eredtek. Egy vézna fiatalember ordított, mint az átnyilazott gyomrú Behemót.
Öreg uraknak, kik már kereszlülestek a masszázs minden tortúráján, ezeknek ősi passziója, hogy tapasztalatlan ifjakkal megismertessék mindazt a kéjt, élvezetet, mit 40® hőségben egy jól felszerelt fürdő halandónak csak szerezhet.
A szerencsétlen fiatalember a vizet okádó csövek tömkelegében ugrált, mint b bolha a szilán. Midőn elfáradt, a falhoz támaszkodott, hogy kipihenjen, ekkor a falból szitkadl rá méleres vízsugár. Egy kényes pontra hágott és alulról érte az áldá<. Székre ült és a székből, alulról fölfelé zudult rá a hideg viz. Midőn a középre állott, az öreg urak lőtték meg egy csőből teatének exponált súlypontján. Kétségbeesve menekült a ?uhanyteremból és az oldalszohában nyakig esett egy cement-bazin jéghideg vizébe. Ha van esze, e nyáron ki sem jön onoan. Ez alatt pedig a szomszéd teremből, bol a plüs díványokon lepedőbe burkolt alakok pihenték ki a tusolás fáradalmait, sóvárgó keblek bút elégiája hallatszott: „IIol a boldogság ranatiinában?"
Egy napon Mr. Browut loug-islandi villájában meglátogatta ilr. Hobbsnak egyik kebelbarátja, ki midón távozott, Brownnál felejtette az esernyőjét. Az a barát San-Franciscóba haza érkezve, nem tudni miért, Mr. Hobbsot bízta meg azzal, hogy esernyőjéért, moly családi ereklyéje volt, Brownak telefonozzon. Mr. Hobbs telefonált:
„Halló!"
„Halló!"
„Ki otll"
.Itt Brown tábornok New-Yorkból."
.Itl Hobbs tábornok San-Franciscóból. Egy esernyő végett háborgatom, tisztelt kollega, melyet kebelbarátom, Mr. Lowel felejtett önnél."
Brown rögtön tisztában volt az ügyek állásával. Egy a sarokban álló esernyőt felkapott és s telefon elé mutatva kérdezte:
„Ez az?"
F.féle csalódásoknak gyakran ki van téve az ember a telefon mellett, Mr. Hobbs azonban azt hitte, hogy Browo őt ugratni akarja, ezért dühösen kiáltott a telefonba:
.Ön szamár, Mr. Brown."
.Ön pedig ökör, Mr. Hubbs" — válaszolt Mr. Brown.
Erre mindketten lekapták a falról revolverüket és a telefonon át egymást kölcsönösen lelőtték.
Etele csalódásoknak gyakran ki vau téve az ember a telefon mellett
Egy évvel később a cbikagói világkiállításon egy szép este nyugodtau fogyasztotta el vacsoráját egy tekintélyes külsejű ur, már éppen távozni szándékozott, midőn egy másik, nem kevésbbé tekintélyes külsejű ur telepedett melléje. Bemutatkoztak egymásnak.
.Brown tábornok New-Yorkból."
.Hobbs tábornok San-Franciscóból."
Egyik sem mondta, hogy örül a találkozásnak. Mr. .Hobbs könnyes szemekkel hebegte:
„Tudtam, hogy eltévesztem a célt. Meggyengült és reszket a karom."
„Nálam pedig a szemek vesztettel egykori éles látóképessógükböl" — sóhajtott Mr. Browu. — És mindkettsu elszomorodva tették hozzá:
.Ha husz évvel előbb történik, Mr. Browo . .
„Mr. Hobbs, . . ."
„Ma egyikünk sem itt, Mr. Browu . . ."
„Mr. Hobbs, . . .• .Bivalybuspástétoinot."
ott volt, hol a köz érdekében tenni lebetelt. Egész pályafutása példája a szorgalomnak, az ernyedetlen munkának. Mindazt, mivel birt és mivé lett, a maga képességének köszönhette Mintája voltaletüut jobb kor dolgos, százkezü és éles látású férfiainak. Sirjaba egy város részvéte kísérte, mit az elhunyt gazdagon kiérdemelt azzal, hogy a maga munkájának eredményéből másokat is boldogított. Iparvállalataink és pénzintézeteink nagy része köszönheti az. ő szakértelmének felvirágzását. Neve, mint építési vállal kozóé ismert az egész ors/ágbao. Kaposvár, Eger, Szabadka, Miskolc, Soproo, C-áktornya, Varazsd. Plski, Déva. Nagy. várad, Nagvkanizaa nem egy mommentális épülete dicséri öt
Harkányi Ede egy év óta betegeskedett Betegsége Gteicbenbergben végzetesre fordult, honuau haza kellelt szállítani. Elhunytát két fia és nagyszámú rokonsága gyáizolja. Temetése impozáns, egy város részvétéhez méltó vol\'. A gyászmeuetben láttuk:
Lengyel Lajos b. polgármesteri, Deák Péter rendőrfőkapitányt, Király Pál városi főmérnököt, Ötvös Emil áll. adóláruokot. a városi képviselőtestület küldöttségét, Tóth László kir. törvényszéki elnököt, Dr. Hérics Tőlh alügyészt, több megyei nolabilitást Maurer Károly oszt magy. bankfőnököt, Bun Samu keresk. isk. igazgatót, az izr. hitközség kiküldötteit Grünhut Henrik vezetésével, a Dólzalai tkptór Eperjesy Sándor elnökkel, Keresk. és iparbank Walleoateín Frigyes, Nagy-\' kanizsai tkptár Tripammer Gyula, Giz-daságt tkptár Knortzer György, Vidor Samunét, a kereskedő világ előkelőit atb. stb. A gyászkocsit a család, az Eperjesy család, a Délzalai tkplár, a Délzalai segélyszövetkezete, a Délzalai tkptár tisztviselői, Peichmanu család, Schw.rz Gusztáv és neje, Fekete József és neje kosíorui borították. A gyászbeszédet Dr. Schőtwild tapolcai lelkész tartotta. A család a következő gyászjelentést adta ki:
.Igaz gyászszal, magunk, miut az összob rokonság nevében értesítjük szeretett édes apánknak: Harkányi Ede kir. ker. tanácsos urnák, munkás életének 67. évében történt elhunytáról. A megboldogult hült tetemeit f. bó 19-én d. u. ö órakor a gyászházból kiindulva a hely-heli izr. temetőben helyezzük örök nyu galomra. Nagykanizsa, 1904 julius 18 án. Harkányi József és ueje, Dr. Harkányi Ede. Béke poraira I"
— Egyházmegyei hírek. Németh Gábor nagyvázsonyi ideiglenes adminisztrátor. a kegyúr\' szabályszerű bemutató levele alapján a nagyvázsonyi plébánia javadalmat elnyerte. Szemerey János Zilaszegvárról Göllébe, ltasztics Boldizsár Noszlopról Németladra, Krizsek Alajos Némelladról Noszlopra, Szijj Alajos Gollé-bői Káptalantótiba. Jűogling Zoltán Káp-talanlótiból Szegvárra helyeztettek át, mint segédlelkészek.
— Áthelyezések. A vallás- és köz-tatásügyi m. kir. miniszter Hivas Tivadar verseci állami föreáliskolai éa dr. Kovács Gyula zalaegerszegi állami főgimnáziumi rendes tanárokat kölcsönöseo áthelyezte.
— Anyakönyvi kinevezések. A belügyminisztérium vezetésével megbízott ni. kir. miniszterelnök Zalavármegyében a tűskeszeulgyörgyi anyakönyvi kerületbe Bobolics Rezső segédjegyzöt, a belatin-cibe pedig Kovács Elek segédjegyzöl anyakönyvvezető helyeltesekké nevezte ki.
— Névmagyarosítások. Llng, igazab-bau Ivauec Karoly nagj kanizsai lakós, valamiül kiskorú Mária leánya .Laug\'-ra kéri átváltoztatása belügyminiszteri rendelettel megengedtetett.
— A legvitézebb rendőr. Nem jó az ördögöt a lalrj festeni. Addig mulattunk a reudörseg békés vérmérsékletén, míg most kimutatta az oroszlánkörmeit Sokszor hánytak a szemére, hogy véres verekedéseknél csak mint semleges tauu szerepel, imo, a rendőr most kivonta kardját és vér serkeot ott, hová azzal sújtott Szerdán este állotta ki Dervalits István nevü rendőr vitézségének lüzpró-báját. A színház bejáratánál történt, hogy egy Scbüu Béla uevü 12 éves poi»ári iskolai tanuló azon a jogcímen, hogy a aztupadon már többször statisztált, Jegy
1904. JUL1US lG-áii.
nélkül akart a színházba menni. Az ott álló rendőr a gyermeket illetéktelenül a bejárattól elűzni akarta, mire nézve a legjobb módnak azt taláita, bogy kardot rántott és azzal lesújtott a gyermek karjára. A csapás sebet ejtett. Megjegyzendő, bogy a rendőr ogy másik fiu felé is sújtott, kit. fejbe tatai, ha az el nem ugrik. A megsebesült fiu sikoltozására nagy csoportosulás támadt, a gyermeknek azouban senki sem ment segitaégére, mígnem egy jó lelkű úriasszony, Révész Lajosué urnő vette gondjaiba. A maga lakására vezette a fiút éa miután maga hozott a gyógyszertárból szereket, bekötözte a fiu vérző sebét. A viléz rendőrt pedig a jelenvolt Bay György kapitány haza parancsolta. Azóta bizonyára már ki is aludta mámorát. Újság pedig az egész dologban az, hogy a rendőrkar-dókat — kihúzni ia lehet.
— TejszövetkezeteU megyénkben. 1903. évben 2ö tejszövetkezet állott fenn Zalában. A működésben le.vő tejszövetkezeteknek 1341 tagja volt, 3802 tehénnel.
— Halálos szerencsétlenség. A közelmúlt napokban Gróf Széchenyi Béla pölös-kei urodalmában takarulás közben az urodalotn egyik legrégibb cselédje Jova-novics János oly szerencsétlenül bukott le a gabnás szekérről, hogy pár órai kínlódás után meghalt
— Járványos állati betegségek. A szomszédos Somogyszenlmiklés községben a lépfene és sertésvész szórványosan, Gilambok községben a ragadói száj- éa körömfájás járványosán fellépett. A nagykanizsai járásban ragadÓ9 száj- és körömfájás miatt lu van zárva Komárváros, Zalamerenye; pacaai járásban Egeraracsa, Esztergály, Szabar, Nagyksta és Orosziony.
— Rózsa Sándor Urozáaa. Rózsa Sándor baritonista végleg megvált Kövessy társulatától; de nemcsak a társulattól, hanem végleg a deszkáktól, melyeken annyi fényes, jól megérdemelt aikerben volt része. Elment Újvidékre kereskedőnek és fog árulni csipkéi, vásznat, csupa oly előkelő cikkeket, melyeknek kelendősége mindentől inkább függ, mint az eladó énekművészedtől. Rózsa távozását sajnál-juk és sajnálják mindazok, kiknek művészete kellemes estéket szerzett
— Leégett falu Zalában. A nagy szárazság következtében az ország niio-d«u részéből riasztó hírek érkeznek a tűzvész pusztításairól Egész falvak pusztultak már el az idén és kevés olyan tűzvészről érkezik hir, ahol emberélet is ne esett volua áldozatul, de oly borzalmas tűzvész mint e napokban pusztított a zalamegyei Kerkafalu községben, még aligha fordul elő. Hétfőn délután tört ki a tűzvész és tartott kedd hajnalig, amikor miut oeküuk írják, tiz meg-■zenesedett holttestet szedtek össze a romok aló1. A tűz egy kéményből kirepült szikrától keletkezett. Koncság Tárnámé kslácssütéshuz készült, bogy az araláaből hazatérő munkásait megvendégelje. A szalmával fűtött kemencéből kirepültek az égő szikrák és felgyújtották az udvarban lerakott buzaasztagot. amelyből gyorsan terjedt tovább a takartnány-nyal és gabooával megrakott udvarokban. A tűz kitörésekor az emberek legnagyobb része távol volt a községből. Sokan aratási munkában voltak, a többi pedig a gabonabordással volt elfoglalva. Ds ha otthon leltek volua ia, aligha tudták volna megfékezni a pusztító elemet, mert a községnek alig van ivóvize. A tüz rémületbe ejtette az otlhonlévőket. Az asszonyok és gyermekek eleinte az utcákra menekültek, de a hőség oly nagr leit, hogy sokan ott elájultak. Az istálók-ből elszabadult állatok ijedten futkostak a tűz által körülvett utcákon és a megrémült gyermekeket letaposták. Ennek következtében sok asszony gyermekeivel együtt bemenekült a saját égő házába, bízván abban, bogy a szoba nem ég be. Pap "Ferencoé négy gyermekével, Orbán Pálnak három gyermeke, Fink S-indorné és két gyermeke, öiv. Weiszer Jakabné ós négy unokája, Schraio Fdiöpné és két kis gyermeke szintén bezárkóztak a lakásba, hogy a hőségtől és az\' elgázolás veszedelmétől megmeueküijenek. Szerencsétlenségükre azonban a vízhiány miatt még a faibaépitett gerendák ia leéglek
FERENCZ JÓZSEF KESERŰVÍZ
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES 1ZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.

JULII ÉVFOLYAM
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JÜLIOS 23-án.
fe valamennyien a romok alatt puszta ak el. Szálhatvan báz éa az Biazes mellék-ípOletek leégtek. A l.kossíg hajlék éa kenyér nélkül maradi, mert majdnem az
összes gabonatermésük elégett.
1jótékouyozéln népünnepély. A
Naiirksnizssi E"*6 Magyal Asztaitarsa-i-\' áuguMlu. hó 7-én a sörgyári kert-belyiségbeo nagyszabású népünnepélyt rendez. A népünnepély nszta jövedelme a szegény gyermekek felruházására íor
d"-Halálozások. Jünker Ouíztáv csurgói
ügyvéd f. bó 20-án, 63 éves korában elhunyt. Egyik legelőkelőbb tagja volt Csurgó társadalmának ki Somogyvár-megve ügyeinek vezetésében is tevékenyen részt vett Városunkban hol sok ismerőse és jóbarátja volt. halála nagy részvétet keltett
A nagy idők egyik daliás alakja hunyt el f hé 19 én Nirai Szabó Imre alsó-plisztakoveci földbirtokos, 1848/49. évi honvédőrnagy, a Csáktornyái választókerület több iiben volt országgyűlési képviselője meghalt Alsópu-ztakovecen élete 82-ik évében. Az elhunytban dr. Szabó Elek szombathelyi kir. törvényszéki biró édes atyját gyászolja.
— Szabászat! tanfolyam. Városunkban folyó hó 19-éo kezdődött meg az ipar és kereskedelemügyi miniszter által kiküldött szabász vezetése alatt egy 3 hétre terjedő azabászati tanfolyam. A szabászali tanfolyamot a polgári iskola rajztermében 15 férfi szabó hallgatja.
_ Tüz. Skublics örökősök zalaszent-inibályi gazdaságában e hó 16 án déltájban tüz ütött ki a ,Horváth--féle major szérűskertjében, mely elhamvasztott 1000 kereszt rozsot, ugyancsak lángok martaléka lelt ugyanannyi kereszt tavali alom-szalma és az összes törek.
— A 10 koronát meg nem haladó adó és illeték hátralékokat nem kell teiekkönyvileg biztosítani. s pénzügyminiszternek 1903. évi 112601 sz. a. kelt határozata szerint.
— Öngyilkosság. Balatonberényben Njul Mihály szombathelyi vendéglős a múlt héten, mig felesége a templomban volt, lorgópisztolylyal lőbe lőlte magát. Öngyilkosságának oka ismeretlen. Csak aonyit ludnak, hogy 3 nappal előbb végrendeletet készített, melyben általános örökösévé nejét tette.
— Az országos halászati kongresszus, mint értesülünk, most már végleges prog. ramm srerint augusztus 29 -ére Almádibau lesz A kővetkező napon pedig, 30-án az orsz. agrárkongresszus fog megiartatni Veszprémben.
— Adomány. F. bó 17-én elhunyt nsg. Harkányi Ede kir. kereskedelmi lanácsos ur iránti kegyeletének jeléül Nagyságos gelsei Gulmaun Vilmos kir. tsnscsos ur koszorntpótló adomáoyul 25 koronát adományozott. A nagykanizsai izr. Szent-egylet.
— VaBull munkálati engedély meg hosszabbítása. A m. kir. kereskedelem-Osyi miniszter I. évi julius hó 9-én 47290. IU/2. számú leiratával K. Hajós Mihály ügyvédnek az alsólendvai vasúti állomástól Letenye—B,csehely Nagykanizsa irányba épiteudő helyiérdekű vasúti előmunkálataira elödj,j által megadott előmunkálati engedély érvényét egy évre meghosszabbította.
— Utóállitás. A m. kir. bonvédelmi minisztérium 61144/VIII/9. számú rendeletével elrendelte, hogy a Nagykanizsán szervezett állandó sorozó bizottság, tekintenél az állítás-kötelesek csekély szamára, csak havonként egyszer, minden hónap 5-ik otípján üljön össze.
— Katonai hírek. Az 5 ik hadtest-parancsnokság egy ujabbi rendelete folytán a cs. és kir. 48-ik gyalogezered nem városunkban tartja ezredgyakorlalát, mint lapunkban is közölve volt. hanem Sop roobao.
A m. kir. 20 ik bonvéd gya\'ogezered-hez augusztus 22-én fegyver gyakorlat teljesítése céljából 46 tartalékos liszt, 900 tartalékos és 500 póttartalékos vonul be. A 20-ik bonvéd gyalogezered ezred-gyakorlatát városunkban f. évi szeptember 8-án kezdi meg. Ax ezredgyakorlat tar-urnára bevonul a körmendi zászlóa!j, a fiumei század 1 törzstiszt, 80 főtiszt és 800 legénységgel és a székesfehérvári 5-ik honvéd kerület zenekara.
— Köztemetők. Végre a köztemetők lendezése is dűlőre jutott. A város állal > temetők kibővítésére vett ingatlauok átadattak rendeltetésüknek, melylyel kapcsolatban a temeiő rendezés is foganatosítva lesz. Az I-V kerületi temető lenézett\'utai is kaviceozva és oldalai az «SZ folyamán fásitva lesznek. A VI-VII. "\'Öleti köztemetőben\'egy uj hulla ház fpi\'ése befejezés előtt áll. Csak még a temeiő rendtartási szabályrendelet nincs
érvényben, melynek elkészítésére a városi képviselőtestület kebeléből 1\'/, éve küldetett ki egy bizottság.
- Bendórl brntalllks. Keszthelyről jelenlik: Vasárnap délután K. J. zentai tauitó. meg akart fürdeni a Balatonban. Véletlenül tilos területen ment a vízbe, mire odament hozzá egy városi rendőr és egy csendőrszakaszvezetö s kiparancsolták a tanítót a vízből. Mikor a tanitó felöltözött, a rendőr megmotozta, elvette tőle botját és elkísérte a csendőrrel együtt a Balaton mellől. A csendőr azután megmondta, hogy merro menjen. A tanitó azonban nem arra az ulra fordult, amelyet a csendőr számára kijelölt, amiért a rendőr két erős csapárt mért a fejére. A csendőrszakaszvezetö is vérszemet kapott és éles kardjával hátulról jókora húsdarabot haaiiott le a szerencsétlen ember nyakáról. Az amúgy is idegbajos tanitó most a keszlhelyi kórházban fekszik. Az eset nagy fölháborodárt keltett Keszthelyen.
SZÍNHÁZ. \'
Mint érteaülüiik. Ruzuin»zky Hona huzamosabb szabadságra távo/ott, Rózxa Sándor pedig végleg megvált a azini pályától.
A bét programmj* eléggé változatos, premierekben gazdag volt. A Vándorlegény, Menyecskék éa Annuska ax idei ezezon termékei és tudtunkkal Calderon vígjátékát .Két szék közt a pad alatt." sem adták még kanizsai színpadon.
A Váudorlegénjrben Szilassy. L%tabár, Nagy Ddzső. Magyary jeleskedtek. Nagy hatást ért el Kózsa a dallamos melódiák művészi előadásával. Déry Rózsi Lánggal remekül táucolt.
A Menyecskék nagyou bájos apíóság. Három, egymáhtól különálló részből áll és egy-egy része a darabnak egy-egy felvonás. Az első részben nsgy sikere volt Makó Aydának (miért csak oly ritkán van hozzá szerencsénk?), nagyon elevenen játszott Almássy és élethűen Magyary. Paraszt azonban egyik sem volt. Makó nagyon fiuom ízlésről tett tanulságot azáltal, hogy mint kollégái, ő nem erőltette & népies kiejtést és mint mások, ő nem vált nevetségessé. A típust legjobban megközelítette Magyary. A második rész egy sejtelmes, poétikus felvonás. Ebben Uevessy Gusztika jutott neki való szerephez. Az övénél harmónikusabb, szebben kidolgozott játékot keveset láttunk a kanizsai színpadon. Nagy Deisö fenomenálisan adta a büszke parasztot és szívvel játszott Károlyiné, érzéssel Almássy. A harmadik, vastag humorral telt részben KÖvessyué mintája volt az eleven paraszt-menyecskének, sok, nagyon sok tapsot kapott. Nagy Dazső itt felülmúlhatatlan humorral játszott.
Annuska, Gárdonyi legújabb, hü megfigyeléstől duzzadó müve. Egyszerű mese, átlátszó bonyodalom, finom kidolgozás ; ezek jellemzik a darabot. Nagyou hálá* szerepe volt a két Hevessy nővérne-V Mariska halad erősen, diszkrét, fioom a játéka, Gusztika kész művésznő. Ural • kodott a szinpadon Nagy Dezső, igen jól játszottak Almássy és Latabár.
Szerdán jutalomjátékozotl Latabár Árpád. A „Két szék közt a pad alatt" cimü verses vígjátékot adták. A darab klasszikus egyszerűségét és költői szépségeit a közönség nem méltányolta, de a színészek sem, Almássy kivételével Litabár a régi volr, ötlete-\', eszmékkel bíró színész. Makó Ayda a darab stílusához nagyon előnyösen alkalmazkodott Magyary pompásan játszott. Gyönyörűen érvényesítette szerepének szépségeit Almássy. Szavalni oly mfivójzeltol tud, mint kevesen. Nála a poe.likai forma nem miut a többieknél akadály, melyet mindenáron elkétülni kell, de éppen bálás, anyag ahhoz, hogy művészi hatást érjen el vele. Calderon finomsága és Makay sima nyelvezete náll teljes pompájukban érvényesültek. Ez már az intelligencia dolga.
Csütörtökön a Tavasz, ezúttal Zalai Margit vendégfelléptével és Síilassyval került iflmét színre. Zalai Margit óriásiat haladt, mióta nem láttuk. Ma már bátran, fesztelenül énekel, játszik, roindeu mozdulata sikkes, emellett meggondolt, kifejező. Hangja :b kellemes, szép csengésű. A kisasszonyt nagyon szép jövőre kvalifikálják képességei. Szilassy elragadó volL E« este ismertük csak meg az ő szerepének lényegél. Ez a szerep várt 8*ila«syraf az ő temperamentumos, szilaj játékára^
Tegnap ismét a Vándorlegényt lájta*
TÖRVÉNYSZÉK.
— Törvényszéki hírek. igazság-ügyminiszter C>olosz Jenő és KQIkey Ödön törvényszéki aljegyzőket törvény-
széki jegyzőkké, a pécsi kir. tábla Kiizlog József végzett jogászt a nagykanizsai törvényszékhez joggyakoraokká nevezte ki.
Dr. 8to!cer László kir. törvényszéki aljegyzőt a nagykanizsai kir. járásbírósághoz, Kayser Elek nagykanizsai kir* járásbirósági aljegyzőt pedig a nagykanizsai kir. törvényszékhez helyezte át. Az igazságUgyminis/tera nagykanizsai kir. törvényszék lerdletére vizsgálóbíróul Véber Károly kir. lörvényszéki bírói, állandó helyeiteaéni p-dig Csesznyák Miklós dr. tőrvényszéki birót rendelto ki. \\ győri kir. főügyész, a pécsi kir. főügyész hozzájárulásával, Horváth József letenyei kir. járásbiró.-ági II oszt. fogházért hasonló minőségben a tapolcai kir. járásbirősági fogházhoz áthelyezte.
A nagykanizsai kir. bíróságoknál a részleges törvénykezési szünet megkezdődvén, a törvényszéktől Kőri Szabó József, Knorr I.tván és Csesznák Miklós, a kir. járásbtró-áglól Oszlerbuber László, Lajpcig István, Dr. Berecky Viktor bírák vannak szabadságon.
KÖZGAZDASÁG.
— Hirdetmény. A szentgotthárdi m. kir. dohánygyári igazgatóság a gyár Özemében 1907. szeptember hó 30 ikáig szükségleudö 4000 drb. 1 oszt. (nagy) láda szállítására hirdet pályázatot. Az ajánlatok legkésőbb f. évi augusztus hó 3-ikán d. o. 10 óráig a nevezeit igaz-gatóságnál nyujtaudók be, a midőn a nyilvános árlejlés is meg fog tartami. A szállítási minták a szentgotthárdi dohánygyárban\' megtekinthetők. Sopron, 1904. évi julius bó 12-ikéo.
A szombathelyi m. kir. állami építészeti hivatal a azékosfehérvár—gráci és szombathely—pinkafői állami közutakon levő több rendbeli hid és műtárgy 9135 kor. 38 fillér költségvetési összegen való helyreállítására hirdet pályázatot. A zárt ajánlati versenytárgyalást f. éri augusztus bó 2-ikán d. e. \'/,2 órakor fog a nevezett hivatalnál megtarlatni. A/ Írásbeli zárt ajánlatok ugyanaznap d. e. 10 óráig nyújtandók be. A részletes feltételek a pályázatot hirdető áll. építészeti hivatalnál ludbatók meg. Sopron, 1904. évi julius hó lő-ikén. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
ijrojda.lom
— Tarifák. Ilalícs Lipót helyben egy német nyelvű zsebkönyvet adott ki, mely az e vidékre gravitáló gabonakereskedelemre fontos, összes vasúti tarifákat tartalmazza. Miután e munka az osztrák gabonakereskedőknek nem ko-véabbé fontos, mint a magyaroknak, ezért jelent meg ez német nyelven. A könyv kiállítása tetszetős és alakja kényelmes, tartalmilag pedig felöleli mindazt, mit hasonló célú muakák csak tartalmazhatnak. Szakemberek nagy elismeréssel szólnak Halics könyvéről, különösen helyes-nok tartják pedig annak könnyen áttekinthető praktikus beosztását. A mű ára 4 kor. 60 611. kapható a azerzőnél Nagykanizsán.
— A „Vasárnapi Ujáig" julius 17-iki száma 31 képpel s a következő tartalommal jelent meg: A vakok budapesti nevető- éa tauiutézele (5 képpel) — .Virág és Horatius.\' Költemény Radó Antaltól. — .A vén gazember." Elbeszélés. Irta Mikszáth Kálmán. - ,A birsai váodorforrás.\' Regény. Irta Nagy Endre. (Ríchter Aurél rajzaival). — „A varég." Regény. Irta O-zipov Andrej. Az orosz eredetiből fordította Ambrozo-vics Ddzső (képpel). — „Éjféli barack-vásár Kecskeméten" (képekkel). Kardos Árpádtól. — .Krónikás tréák". — ,A hadibajókról". — ,Uollizár József püapök\' (arcképpel). — ,A páupreebylerianua zsinatról." Liverpooli levél. György Endrétől. — .Kolosváry Dezső tábornok esküvője." (Kolosváry De/.ső és neje arcképével). — .A tüdővéaz azérumos gyógykezeléséről." Dr. Marikovszky Györgytől.
— .Krüger Pál" (arcképpel).— .Krüger." Költemény Siklósay Lászlótól. — .Körösi Csorna Sándor emléke" (képpel). — „A Norge dán hajó pusztulása" (képekkel)
— .Az országos polgári iskolai egyesület közgyűlése" (képpel). — .Képek a harctérről" (képekkel Koruki tábornok, Japán lovaaaági támadás, Piheoö japán katonák, A harctérre induló orosz önkéntesek stb.)
— Irodalom és művészet, Közintéietek éa egyletek, Sakkjuk, Képtmláuy, Egyveleg, stb. rendes heti rovatok. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre négy korona, a .Politikai Újdonságok\'..kai és .Világkrónikáival együtthat korona. Megrendelhető a Franklin-Tár.ulat kiadóhivatalában (Budapest, IV. ker., Egyetom-
u. 4. szám.) Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap" a legolcsóbb njság a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér.
— Clvllllsta és politika cím alatt
érdekes röpirat hagyta el a sajtói. Szerzője Szemere Miklós, politikai élelünk egyik legérdekesebb alakja, aki -hozzászoktatta a magyar közönséget ahhoz, hogy leplezel-lenül megmondja nézetét az ország dolgáról. nem törődve sem azzal, ha e nézetek a hatalmasoknak nem tetszenek, de visznnt azzal sem, ha talán nem népszeiüek. A civillistával foglalkozva kiindulási pontja az, hogy a magyar nemzet sohasem fukarkodott királyával szemben és már Kossuth Lajos is az 1849 -iki állami költségvetésben három millió pengőforintot irányzott elő a királyi udvartartás céljaira, pedig ez akkor jóval nagyobb összeget képviselt, mint manap-ság. Szemere ezt az ogész kérdést másodrendű jelentőségűnek tartja. Szerinte nem a pénz és külső csillogás adnak fényt és erőt a dynsstiáoak, hanem a szilárd alapon nyugvó intézmények, minők a nép otthonát védelmező bomeatead-törvéoyek és a főrendiház újjászervezése szilárd nemzeti alapokon. A nemzeti államról Bzólva ugy találja, hogy a meddő szóharc uem viszi ez eszmét előbbre egy lépéssel sem, holott nemzeti és erkölcsi erőink céltudatos fejlesztésével óhajtásainak mind köui,yen öltbetnének testet. E röpirat vége azzal az érdekes lel.epzéssel szolgál, hogy miniszterelnökünk mindez ideig még nem Ismerkedhetett meg a magyar trón leendő örökösével. A díszesen kiállított füzet tiszteleipéldányként küldetett meg az érdeklődőknek.
Szerkesztői üzenetek.
-t Loo,. I. Bizonyítékok nélknl nem lehel 2. Füredi Jiuoi I.punknak rendes belső dolgozótársa. S Finomabban kell disztingválni.
SxerkartOstfff : L>r. VlUAnvt Henrik, telelői sserkosxló. Kiadó : Jfí. HajdUi Józatj.
vegyes.
- Fényképészeti készülékek nűkedvstikoak.
Mindazoknak, a kik a fényképészei, e legvonzóbb éa mindenki állal könnyen megtanulható sport iránt érdeklödnek, ajánljak az A. Moll céguek (Bécs, Tucblauben 9.) c«. él kir. ndv. ssállitó 1354. óla fönnálló fényképészeti nsikózSk különlegességek árubálát, amelynek képes árjegyzékét kívánatra szívesen kotd el bérmontve a cég.
Nyílt, tér
Az a rovat alatt köxlöttakért nem vállal felelősiétől a szerkesztőség
Tese, húgyhólyag, hugydara és a köazvéuybántalmak ellen, továbbá a légzó és emésztfeal szervek huruton bántalmainál,orvosi tekintélyek általa Llth lon-forrns
SALUATOR
sikerrel rendelve lesz. Huityhaj tó hatásul
Mlcmts Itö! -M I M- KÖDBjea eniésilbelö
Kapható ásványviskereikedestjkbuu él
gyógyszertárakban. A Salvator-íorrás igazgatósága Eperjesen
Pötschingi Savanyúkút
herceg Eszterházy Pál-forrás, Savanyúkút Bécsújhely mellett, elismert legjobb és olcsó asztali-ital. Szétküldés utánvéttel a forrás-vállalat által Bécsújhely, Singergasse No. 3.
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
Igyatok naponta bor, sör cognac vagy gyümölcs-lével Robjtschi templom fonást és a gyöngyöző üdítő-ilal élvezete mellett még a diatetikuaau bató, előnytők vau, mely jó étvágv könnyű emésztés és rendes auyagválto-zásban nyilvánul.
Nagybani raklár Magyarország részérő lloff. mau Józiet Budapesl, Báthory-utca í
Elekrotechnikai szakiskola, ®
felszerelve laboratórium és tanműhelyekkel POZSONYBAN.
Folyó évi szeptember hó 5-én nyilik meg az elsó évfolyam oly tanalók részére, hol azok
ElBtírolficMflsottá (ÍImMéoM) stö.
elméletileg ós gyakorlatilag (két éven keresztül) kiképeztetnek.
Felvétetnek 15-től — 30 évekig. — Előképzettség: néhány középiskola vagy polgár iskolai osztály, kereskedelmi, — vagy ipariskola.
A rillanyerö állandóan növekvő felhasználása üzem és világítási célokra, továbbá vegyészeti gyárakban stb., arra a meggyőződéire vezetheti a t. szülőket (gyámokat), hogy tanácsos, ha fiaik (gyámoltjaik) erre az ép oly szép, mint nagy jövőjű pályáraléptetni az által, hogy beiratkozik a fentemlitett szakiskolába. Jelentkezni lebet mindon nap.
Az igazgatóság kívánatra ingyen küld tantervet, prospektust, stb. és közelebbi felvilágosítással azonnal szolgál.
Az igazgatóság,
aoooodoooiioooooooooo ooooaiJooooaoooooooooog
Z.K.V»904. j^inmaa
1 SEIDL1TZ-POR I g
Csak akKor valódiak, ha mindogyik doboa Moll A. védjegyét éti 8
al&iráaát tünteti fel. Q A Moll A.-féli Seldlltz-porok tartés gyógyhatisa a legmakacsabb gyoaar- ét al- X testbántalnak, gyomorgörcs 4s gyomorhév, rflgxött ■zékrekadés, niijbinialmn. vér Q tolnlás, aranyér és a legkülönbözőbb nil betegségek ellen, e jeles háziszernek
évtizedek óta mindig nsgy» bb átterjedést szerzett. — Ara egy Igpeosétalt ero- n
dall dobeznak 2 kor fjj
Hamisítások t ör vé n y i I eq f en y i 11 e t n e k. 3
Csak akkor valódi, b* mindegyik qv«k MOl.L K. téJjwyét tüutotl fel g
- ,A. Hall* felirata dnozattal Tau zirra. A Mail-félt Q
sis borszesz nemzetesen mint ft|daloaiosillapit6 hedtrzaSleal axer kőszr-ny, Q
caoz és a meghűlés egyéb kftvetkezményeinól legismeretesebb népszer. - Egy Q
ónozott eredeti üveg ara I kar. 90 fitt Q
MOLL Gyermek szappanja. §
Legfinomabb, legújabb modsxer szerinl késaitek gyermek ét bfllgy ixappan Q
l bír okszerű ápolásira gyeratekak t felaáttek rsaiére. Q
ára d.rabonklnt — 40 l|l. öl darab — I kar. 80 >11. 0
Minden darab gyerinek-saappan Moll K. védjegyével van ellátva Q
Főszétkoldca: g
Mail A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által, o
Bécs: Tucklauiien 9. m. g
Vidéki megrendeléiek naponta postantáuvét mellett teljesíttetnek Q
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ét q
védjegyével ellátott készítményeket kérni. □
Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fiai. 8
100000000000300 ooooaaiiaoaoaijaaaataoaaaooaajaí
Kégl hírneves fccnfOrdö Horvátorssitif I»mi
Vasúti állomás
Schicht-szappan
szarvas
vagy
ye
Kgjobb
legkiadósabb
ennSIroova
leoolcsöbb
Wlndon
szappan
káros
alkatrészektől
mentes
Mindenütt kapható!
M Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy f ■ minden darab szappan a .„Schlcht" névvel és J f • • a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. • •
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya)
Yogyeleraezve Prof. Dr. Lndirlg ndv. tanácsos által 1894
68 tok Celainá meleg forrás, a kén iszapnak felülmúlhatatlan hatása van izom él italét rbenmi, ixnlet betegségek, Ryalladásoa éj csontlörési óa.zehuxődáiok, kóixvény, ncuralgikui bántalmak, mint itehlaa itb. női bajok, bőr- ét tlkoi betegségek, idolt vesebajok, hólyaghurnt, górvélykór, aotolkór, ólom éa higany mérie-séseknél átb. stb.
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, máj, gyonor- H bélbajoknál, aranyérnél, lib.
Villanyosság. — Massage,
6yéoyintézet minden kényaleounal. Hegji vízvezeték, Htdigvlz karák zahauynyal Kneipp szerint, efl\'lz éven át nyitva
Idény tártam mígna 1-151 október l-ig. — Pompái nagy park, terjed.lmei cltetvé-nyek, szép kirándulások. — Állandó aenekar, a xágrábi kir. operabál tagjaiból. — Zene- és táneeatélyek átb.
A varacad-toplicai állomáson naponta táreaakocai várja a vendégeket.
Kálón fogatok li rendelkezésre állanak, de eaek odaállitáu elíbb a fürdő inté-zőségnél megrendelendő.
Orvoil tudakozódásokat a fürdőorvoi Dr LONOHINO A ad.
ProtptMusokai <Ss broschurákat Ingyen is bérmentve küld.
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG.
xxx;
1487 az/lk. 1904.
Árverési hirdetmény.
A letonyei kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság közhírré teezi, hogy i délzalai takarékpénztár végrehajtatnak Kácens György tót-szt.-mártooi lakós elleni ISO k. töke. ennek 1899. évi január bó 30-tól járó 8*/0 kamatai 32 k. 30 fill., per és végrehajtási 18 k. 76 t, előbbi II k. ezuttali költBégek iránti végrehajiáai ügyében a nagykanizsai kir. törvényazék (a leteoyei kir. járáabiróaág) területén fekvő Tót Szt.-Mártoo községi 3. sr. tjkben A L 1 — 13 Borsz. ingatlanoknak a 3. hraz. ingatlanoo épült 4. népsorsz. báznak Kácens Györgyöt illető lele része 2649 kor. kikiáltási árban a Tót-Szt.-Márton községi 163 az. tjkiben A f 8G2. brsz. váltság köteles ingatlannak u. a. illotó része\' 166 kor. kikiáltási árban Tót-Szt. Márton községbiró bázánál
1904. Avi augusztus hi 13-ik napján d. e. 10 árakor
Simon Gábor nagykanizsai lakóa felperesi ügyvéd vagy helyettese közbenjötlével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezői kívánók tartoznak a becsár 10°|0-át kéazpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezébez letenni.
Lelenyén, a kir. járásbíróság, mint tkvi hatóságnál, 1904. évi juniua hó 5. napján.
tisztító kivonattal tisztítsunk
A Rtchter-féle
Lln Imént. Cm. comp.
Boruony-Paln-Expellar
régi kipróbált háriazer, a mely már több mint 33 év óta meg-bizhatóboctörasClcsQlalkalmaxtank tímtiyiil. ctánil rá mjhiléutiti. Intés. Silányabb utánzatok miatt ■■ beváwláiiVor óvatosak legyünk éa csakis erodoti üvegeket dobozokban a„lli,laj- védjegygyei os aJUdS" cségjegyzéssel fopd-|unk ol. — SO £, lí 401. ós 5 k. árban a legtdbb gj\'ógyázortiilan kapható. PtrnktirlTörök _ József - gyógyaieréainól fi Budapesten. ,
• hmrF.il is tini,
(i ktr. udvart .jilll^k
Gyümölcs és szőlő sajtók,
.HERCULES" folytonosan haló kettős emeltyű szerkezettel és nyomóerő szabályzóval a legmagasabb munkaképesség garantálva.
HYDRAULIKUS SAJTÓK
kalőuösen magas nyomás és nagy munkaképesség elérésére.
Szőlő és gyümölcs zúzok
és bogyó morzsolólí. Teljesen felszerelt szüretelj készülékek. Szőlő és gyümölcs őrlők, aszalt készülékek
gyümölcs és főzelék aszalásra, gyUmBIC«-Vág<f és ujabb szerkezetű szabad, önműködö „SYPHONIA* permetezők, a szegecs és tormáncs valamint f szőlő ekék.
A legjobb VETÓGÉPEK
Mayíartb I\'h. és \'Társa \' „Agrlcola" (tolóvetőkerék rendszer) vetőgépei Mindennemű mag- éa kMönbóző magraennjiaég siátnára váltokerekek nélkol, domboo avagy flkon, a legkönnyebb járás, legnagyobb tartósság él mind a mellett a lego]. • lóbb ár állal linkek ki A lehető legnagyobb munka, idő- éi pénzmegtakarítás t tejiik lehetővé.
I KaiSnletreaaéreketlsiéna is arati gereblyék, aienaforgatók, aréna- ésatalmapré-1 ^ek kéíl használatra, iTukot Tea mo\'rasolók. c.éplógép.k, Járgányok, gabonaroaták trleurók ekék, hengerek, boronákban éa takármáaykészlté.re a.olg.ló gépeket ■ \' . legújabb rendiaer «• jétálláa mallett gyártanak éá aaálli auak.
MAYFABTH PH. és TARSA. gíidasigi géjgjink, lUÖílMék es ekegwá Bécs, tr/l. Taborstrasse 71. szám.
Kitűntetve tőbb mint 600 arany, eiOlt éremmel itb , ai Onzel nagyobb kiálliUlokon Réulete. árjegyzék Ingyen éa bérmentve. - Képviselők éá viizont eláruailék kereateteek.
fa „ ...........
vértetü kiirtására;
törlesztéaes kölcsönöket nyújtónk
--budapesti
és külföldi elsőrangú pénzinté/elektől a földbirtok és ingatlan »/á értékéig I. és II. helyre 16—66 évig terjedő időtartamra. Személyhitelt! papoknak, katooatisz-——=^== teknek, állami- és ma-gánbivataluokokuak, kereskedőknek éa iparosoknak kezes és kezes nélkül 1 — 15 évig terjedő időre gyorsan és dlacretr n. Bank- és magánadóságok eonvertálása.
Mellár Lajos és Tarsal
bankbízemány Budapest, VI., Dávid nteaa 16.
^Tórrényiaéktleg bejegyáett cség).
(Válaaa bélyegig
8595
szám
1904.
Nagykanizsa város rendezet\' tanácsa a városi közvágóhi dnál megüresedett állatorvosi állásra pályázatot hirdet.
Az állással 1200 korona évi fizetés, 400 korona fuvar-átaláoy van összekötve, melyek havonként előre fizettetnek.
Magángyakorlat a vizsgálati idón kivül folytatható, amennyiben azonban a magángyakorlat miatt kötelesség mulasztás tapasztaltatnék, áltól a közvágóhidi állatorvos el is tiltható.
Működési köre szabályrendeletileg van megállapítva.
Az állás választás utján töltetik be, a választást a v. képviselőtestület foganatosítja, a választás élethossziglan tart, a megválasztott a v. nyugdíjintézet kötelezett tagja.
Felhívjuk ezek ntán a pályázói óhajtókat, hogy oklevelükkel, — időközi — különösen közvágóhidi alkalmaztatásukról, — születési idejükről és munkaképességükről szőlő bizonyítványokkal felszerelt folyamodványukat legkésőbb 1904. évi augusztus bő 31-ik napjáig Nagykanizsa város iktatőbivatalánál adják be.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1904. évi juoius hó 24-én.
VÉCSEY
polgármester.
Nyomait.!! I.j. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
1904. JUl.lUS 28-án.
ÉVFOLYAM.
m
B
SW SS
w

1Ö68 óta forgalomban, SEHQER-féle QYÚBi*
KÁTRÁNY-SZAPPAN
m^í UktaU<T*k Utal »)í»It», tor-ipa mcuu iütmtíUM uarm •Utam! alkalmuUtik
mindennemű bőrküteg-ek
fgto, H>MUM WOll pikk«Iy-*3m>r, tt&ail k«Uc*k.
otNiiniiCi Attar, la*yJa*. ItNnuUu. f»J- m r tüto. A n#r»r«r-lil« k*trar>y««appan tirttlnuai tm*. ■ »k 40 «• mimUn «fl«V ■ k«*ak*JaUt»b«a •Mforta
wappAooktif kttMnWilk. IdOli bArb«t«r«
•ik«r* alkalmaxtalik » tílra-oyaiappan baljait a
Berger-fóle gyógy-kátrány-kánszapjNM,
A rr*ni«bt> k«lrAn;«M|>|>Kii
■i «robőr tl.xtit«l»n.ii0«l
rfu»ohu.»r«, • nermtkakiMk »4i»m««njl «Caa Mg
M«IhiU»n &4rtU>Ö(ö, aiaiil* ** (HrditMppu Tllllwll huinKUinl Ml
Bcrger-wt glycerin-kátriniszappaa
>»*» fljoarin-UrtalomroaJ U Unom illattal. *r« MludtB fajnak kin luti nlM líml együtt SA kr. A ijó/y árak tan «• hasonló Bxtatakbae határo\'oltan R<r<*r>r<l« kátfiny #i*pp»nt kíijto U Bfit>a, fcejr ialn4«a elcukaa
« sojx bsi(ia«a vuun
T.ttjkiáUitt^wa-bao.

sem
okWrAHal
l»«J-bao —-
U arany Irammal • piriial T.isfiiamiaion irw«i», (Xj •{J«o*k titiítt. kik a káltiaju>(ot sara IOrh»Uk, ailnUlen Wtttiiott kAUAnjbAJ «14» llljak ax anthrnanl iMppant, «i*ljat ml V«tf f«lo kuibruol ia*pp*n {fohtr kttlrAny »*»»m) ataaraita alatt botunk lortalomba. FfiiaJ-ok a körs\'kaidk : 5-U«>o» MlhraioliMppta, imlhraiol burax-aiappaa, anthr*
Ml kéniaappan, anlliruol-ktutejuappkii, Mlhra-
•ol r\'/cfrlalallclí^-amwpyun. Ai anlhrasol-auppanok mvojI kfcfcbUk alaplAn k\'tQnSakr.at . b xooyolUk bírkat«*ak 1a ax are
UaitAtlaaiAfai allan. Ára Uaratooktet »o öltír. .- Kapható fyórjtArakban U hasonló BtWUkt-an. ■
G. Holl t Comp , Wlop, I , Btorrg. 8. «
K»l7*roru«(l lOraktlr: 1 <tr«k J«Mtrfr<«;i»raia, Budaprit, KlrAly-u.. ThlUm*7*r«i leiu, trliijl-uUa KlMloybaa MaiyM-orntK Oaaaee 4i}u*rUialbau
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gyógyszertára vala mint Magyarország több gyógytárában. »
m-S
I i
ULil KÖZLÖNY
1804. JDLTOS 23 ín.
I*ck iáin latkliyiel I farlit 21 krtil fi foriitij.
T. CZ.
NAGYKANIZSA, 1904. juniua hó.
Vagyok bátor legalkalmasabb
A i Á I I É K T á R I T A I I * L
dúsan felszerelt üzletemet axives figyelmébe ajánlani.
TSZS^jsszül .......^^
Ex alkalommal szives figyelmébe ajánlom
NAIBSZERIERESXEDÉSEIET
• hol különösen « unolö iljusig síámir. siolgilh.lok huinos ca mmdudó becsű júindikokkal. Zonilo mü,.kel 1.
liiMiniiiin
"ay.^^inuju. ^Jdii „,,.„.„ Ju[4„,0í ir,k4rl k4„ilok
mély tisztelettel
írj. WAJDITS JÓZSEF
könyv-, papir-, zenemű- és hangszerkereskedő.
Teljesen folazorolt meatorhosredü Igron Anora klvitolbon, Iclttinő ban*8»l, vonóvtü 6a sirhatO tokkal C8AK XO FRT.
A hol zongora nincsen, s gyönyörű zenét hallgatni és tánczolnl szereinek, ott nélkülözhetlen a
„MIONOTsT" tfs^
szalon zenélő mú. moly a leghosszabb operákat, tánoz-zenét stb. hángjeeyról játszik
A táncz-zanát megszakítás nélkül szolgáltatja. Ára 25 és 32 forint. Vendéglőseknek nagyon fontos.
Pallai nagy Lexikona IS k&lttbia félhörkötésben ára 98 írt., részletfizetésre is megkapható.
melléklet a „Z»l»l Kfclöny 1904. évi Wlu« * 23-lki 30-*
XLI1I. ÉVFOLYAM.

g: Qjrnm b©i©g©ka@k I =S
Mindazoknak, Hl a gyomor meghOtéae, vagy tollerhol黫. rossz, nehezen emísalietS, nagyon meleg, vagy hideg ételek élvezete lltil, vagy rendetlen (létmód következtében
gyomorbetegséget, mint
Gyomorhurut, gyomorgörcs, Gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálkáaodást kapuk, ajánlunk
egy kitilitö hiziezert, melynek kitűnő hatiia mar évek óta ki van próbilve. Ez a
Hubert Ullrich\' fele növénybor.
I Ezen njvinybor kilüní, győgylsetiaunak ulilt íüvnkböl, J6 borral van kllriW 1< I erősíti, életre kelti u ember enndsztS uervezetit. — A nSvinybor m«g«X»0»-lyőzza az emé.zlíti zavarokat <a olömozdltja az egdazadges vír uJJiMpzSdíaít. |
A nővénybort idejekotln hasznilve, gyomorbetegségek míg a cslrijuibm elíoj-tatnak. Symptomík mint: Főttjla, (jlbílögés, gyomorégés, (etfuvódis. rosszullét btojriual, melyek chronlkus (idő. gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlna* nehinyszori ivAs utin.
o \'1 i j;. is ennek kellemetlen következményei, mint szorulis, kólika, sziv-bzekrekeacs doLí0J,i,_ ilmatlansig, valamint vértotulis a majban, epében és a nscv Zsiger-irlicu (Arany-ér bintalmai) a növénybor iltal gyoisan megszüntetnek. a növényből megbünteti az eméjtthetleuséget is köonytl székelés alul eltávolíttatnak a gyomorból es belekből alkalmatlan részek.
Sovány, halovány kinézés vérszegénység, elerőtlenedés,
legtöbbször a rossz emésztés következményei, hiinyos vétkipződés is a mij Ideges illanotSi. ttv»gyhiinyn»l, ideges bigyadtiig is rossz kedilyhengulat, tovibbi lőftjizok, ilmatlan ijjelek következtében ily egyinelt lassan egészen elpusztulnak. |T Mvénybor az elgyöngült életerőnek uj lüktetést ad. (V Növénybor (okozza az étvágyat, aa emésztést és tiplilkozást előmozdítja, elősegíti az anyagcserét, gyorsítja a Térképződést, megnyugtatja a (eldűlt idegeket és életkedvet szerez. Szimtalan elismerés és hilanyilvi-nltis igazoljik ezL
Növénybor kapható 3 és 4 knroníéit a Nagykanizsai, Ujudvari. Kls-Komiromj, Csikinyl Nemes-Vidi, Tapsonyi, Böbönyel, Nagy-Bajomi, Felso-Segesdl Csurgói. Derzcnczei, Gőlai, l.égridi, Alsó-Domborui, Kotorli, Mura-Csinyi, Ritkái, Podturen. Szelniezai, Alsó-Lendvai, Tikai, Baksai, Novai, Baki, Pölöskel, I\'actai, AIső-Rejkl, Nagy Kadai, Kíthelyi, Marczalii, Kaposviri, Nagy-AtAdi, Tarinyi, Vlrjei. St.-Georgenl, Kallnovaci, Novlgra.il, Kaproncai, l\'erlakl, Csiktomyai. Varazsdi stb. gyógytirakban és íüszetüzletekben, és az osztriUt magyar monarchia legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógytirak 3 és több üveg nívinybőr rendelésnél eredeti Arak mellett küldik szét mindenüvé a monarchiában.
Utánzásoktól óvatik.
Kérjenek csakis
,^-^gfa Hubert Ullrich\' féle növénybort. efr--—,
ZALAI KÖZLÖNY
1904. JULHJ8 23-áa.

(cyyofá oontfcvéípapí-t. Kapható:
Ifj. Wo$3tt»
pa pt z Ii C.ZC5 kedesefon.
éítf^sl S !
BSWSÍ v O. S
547, szv. szám. Széketfehérvárl m kir. áll«ml méntelep parincttmktja, 19Ö4. "
Árlejtési hirdetmény.
A székesfehérvári m. kir. állami méntelep székesfehérvári, bábolnai, nyitrai, nagyatádi és palini osztályaiban elhelyezett katonai legénység és ménállomány részére 1904. november "hó 1-tól 1905. október hó végéig szttkséglendó kenyér, zab, széna, alomszalma és tűzifa biztosítása iránt > ízékesféhérvári m. kir. állami méntelep számvivó irodájában 1904. évi aunueztus hó 8-án délelőtt 9 órakor iráabeli zárt ajánlati árlejtés fog megtartatni.
A takarmány szükségletre megjegyeztetik, hogy a termelók nemcsak az egész mennyiségre, hanem 100 métermázsára is tehetnek ajánlatot. Egyénié ajánlatok esetén a gazdák és gazdasági szövetkezetek ajánlatai
előnyben részesülnek. v
A közelebbi szállítási feltételek a székesfehérvári m. kir. állami méntelep számvevő irodájában megtudhatók, ahol a szállítási feltételek füzete ia betekinthető, és a honnan az árlejtési hirdetmény kívánatra megküldetik. Székesfehérvár, julius hó 25-én.
S\'teÉMrimiir. állami méitBlsBarai*,
X#XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*<XX
&
....... - ^ „II
mm s =
B S Sif t- fi \' * \'

ji „a Iá * CD 11 -H
- •sllí 3-1 |s
ö s-T!a" --
cs g 4 sö-s-s
< M . || W = MM | S
- B i
1
5 § 1 a o
M 1 £
^ # #
NAGYKANIZSA, 1904. juliushó 30-ín
31-ik szám
XLIII. éwfolya
I.
KjtdéV ■ ■ Skor.SoSIU Egyes 20 flll.
H I R DTTÉ 8EÍ 6 baiábot petluorbao l4tmi-od«xor 12, > minden toribbi torért 10 flll
NY I LÍTÉ R B E N
Pfüt .oronkéul 20 fillérért rétet-r nek fel.
A lap txellemi réuét illeti minden közlemény a felelŐ« txerketxtí nevére, az anyagi részt illet® közlemények pedig n kiadó nevére cimiotten Nagykanizsára bér-mentre inléxondSk.
Béraentetíen levelek nem fogad-Utnsk el.
Kéziratok vissza neinkBldetaek
részvénytársaság,\' .nagykanizsai ós nőegylet,* „n.-kanizsai izr. jótékony
hetenkint
A nagykanizsai .Ipar-Testület/ a „nagykanizsai Takarékpénztár részvénytársaság,\' a .Kotor, takarékpénztár » galamboki önkéntes tttzoltó egylet,\' a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület,\' a .nagykanizsai tanítói járásbor,\' a .nagykanizsai keresztény jótékony nőegyletszegények tápintfaete,\' a .katonai hadastyánegylet.\' a .soproni kereskedelmi iparkamara,\' nagykanizsai kttlválasztmányának hivatalos lapja.
ffifiYRZB^JZOMBAjPON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.
A tömeg eszmeköre.
Nagjkanlzsa, ■««■ i»»"« »■
Ha a szociális problémának mély jelentőségét az 6 lefelé való kialakulásában teljesen megismerni akarjuk: akkor a szegények és nyomorultak legalsóbb rétegeihez kell Ieszállnunk.
Mit hozott ezeknek a modern civilizáció a hit és az Istenbe vetett bizalom javaiért, amelyeket tőlük elvett? A modern jogegyenlőség ezen páriái számára ugylátszik nem érkezik meg az a Messiás, aki az evangeli-umban hirdeti: hagyjátok a szegényeket és nyomorultakat hozzám jönni, mert övék a mennyek országa!
Ezen egyedüli vigasztól is megfosztotta őket a — civilizáció I Nekik nincsen menyországuk! Nincsen vigasz a jelenben és nincsen remény a jövő életre! Ök nem értik meg a mudern tudomány tanait; de ezerszer hallották, hogy a világtestek mechanikus menetében a végtelen térben nincseu se föl, se le és hogy ott nincsen hely sem a menyország, sem a pokol számára.
Az örök megjutalmazásban s az itt szenvedett, jogtalanság halál utáni kiegyenlítésében való hitnek megsemmisülésével — eltűnt egyúttal a komor tömegek sziveiből a tekintélyben való hit is.
Ez kútforrása azon könyörületlen-ségtiek, sőt kegyetlenségnek, amellyel az a mi modern kulturánk összes termékeit szétrombolni, megsemmisíteni kész. Ez eredete és toboizóhelye azon petrolleur-csapatoknak, amelyek kivonulnak azért, hogy a művészet összes müveit megsemmisítsék és eltöröljék a föld szinéröl mindazt, a mi a közönsé-
gesnek színvonalán felemelkedik, fo a filozófiája _£zen jog- és vagyonnélküli csordáknak, melyek az újkor haladását még inkább fenyegetik, a középkori mongolok és tatároknál: — ezen filozófia, mondom, azon nézeten és meggyőződésen alapszik, hogy csak annak van létjoga, a mi e csordák szükségleteinek és kívánságainak kielégítésére szolgál s amit elérhetnek.
Gyülöletük feltámad a civilizáció magasztos müvei, a templomok, paloták, szobrok, képek és mindazon dolgok ellen, melyek az élet fényéhez és kényelméhez tartoznak; ezek reájuk nézve örökre elérhetetlenek s nézetük szerint csak arra valók, hogy megaláztatásuk mélységét, nélkülözésük kinját, kiörö-kitésük tényét állítsák szemeik elé.
El tehát a kultura ezen műveivel a fold szinéröl, mert t. i. a föld — ottan a legszebb, ahol azt az emberi kuliura müvei el nem rútítják. Mert — ugymondják e csordák — mindezen műveken odatapad a szerencsétlenek millióinak verejtéke és vére; minthogy azok megteremtésénél, létrejötténél — ők sóhajtoztak keméuy rauokában! Igenis ők, — a szerencsétlenek, kik átkaikkal halmozzák el ama kevés boldog embert, akiknek gyönyörködésére ök teremtették ezen műveket.
És nagy gyülöletük érzelméből ezen kérdés támad bennünk: minek is vannak paloták, melyekben a szegénység verejtékét pazarolja a gazdaság? Minek e csarnokok, melyekben a buja bőség s a bün izgatja a dúsgazdagok érzékeit? El velük!
Ez azon eszmekör, amely ma uralkodik a vagyontnlan tömeg fölött. Egy iszonyatos propaganda hirdeti őzen evangéliumot és toboroz proselytákat.
TÁRCA.
Két nő.
Angolból.
— A .Zalai Köilany tiicija. —
— Tehát nem akar feleségül jönni hozzám, Ida?
— Nem. Igazán nem — válaszolta Morny Ida habozás nélkül.
líardwick Guy szomorúan nézett reá.
— Ks miért nem ?
— Mert nom szeretem — válaszolta a leány tizenhét évének teljes ősziute-ségéyel.
— Maga kegyotlen, Ida.
— Nem, nem vagyok az, legalább készakarva nom. De oh, Guy, iniért is szeretett belém ? Olyan jól lehetett magával mulatni a tennisz-pályán, a csoluak-pártikon és 3 séták alatt. Már inost mindennek vége van.
— Borzasztó gyermek maga még — szólott a férfi összeszorított fogakkal. — Nem képes megkülönböztetni a szerelmet s csokoládé-krémtől. Miért szerettem belé, azt kérdi? Mit tudom én? Akaratom ellenére lopózott a szivembe ez az érzelem é* maga egy jó szót sem akar adni viszonzásul igazi nagy ragaszkodásomért.
— Én se tehetek róla, hogy igy van a dolog. Ne nézzen rám olyan haragosan, Guy, félek tőle.
— Nem haragosan nézek, csak szomorúan. Oh, Ida, vizsgálja meg a szivét, igazán ,nem éroz irántam semmit sem 1
Komor tekintettel megjelennek ezen emberek, & műhelyekben;, hallgatva Végzií~bap-nap után a munkát és várva-várják azt az órát, a borzasztó leszámolás óráját, amelyre készülnek!
Hogy sohase érkezzék meg ezen rettenetes óra: ez a modern szociális politikának nagy feladata!
Ezen gyűlöletet a vagyontalanok kebléből, ezen dühüket a civilizáció ellen — ki kell irtani keblükből és annak helyét nemesebb érzelmeknek kell elfoglalniok.
Aki azt állítja, hogy ezen nagy probléma erkölcsi eszközök puszta alkalmazása által megoldható: az vagy másokat akar ámitani, vagy önmagát. A tényeket nem akarná látni az, aki a szociálizmust tisztán csak szellemi mozgalomnak tartaná, amely fegyelem, tanítás és vallási érzelmek fölébresztése által más irányba terelhető.
Igaz, ezek is sokat tehetnek, de ezen fontos ügy lényegileg az anyagi érdek-összeütközéseknek a problémája.
Ennek szerencsés megoldásával megváltozik a tömeg mostani veszedelmes eszmeköre.
Giclkó Jbzsrf
Mindnyájunknak terhes is mind* nyájunknak közös.
Nemcsak az élet terhes, de terhes ma már a megélhetés is. Semmi oly nagy gondot nem okoz a családapának, mint a család fenntartása. A család fenntartása pedig annál terhesebb, minél nehezebb a mindennapi szükséglet beszerzése. Hogy pedig a mindennapi szükséglet, az élelmi cikkeknek beszerzése mily összeget emészt föl, azt mindenki észlelheti és tudbaija, aki csak egyszer is a nagykaui-zsai piacra kimegy.
Mit lát ott, csupa kereskedőt (kofs); még azt a zöldséget is már második kézből kell beszerezni, amit pedig eddig a VI—VIL ker. polgáraink, mint saját termelésükét maguk, mint termolök árulták. Mit szóljunk a többi élelmi cikknél, bamár a zöldség a legolcsóbb is, kereskedő kezében van. Városnnk piacán termelőtől vásárolni lehetetlen; a sok csibe-, gyümölcs-, káposzta-, túró-, vaj-, zöldség-kereskedő a termelőtől az árut a városon kivül már megveszi s igy a piacunkon már második kézben levén, kénytelenek vagyunk tőlük nyereség adásával meg-vásárolui.
Ha a termelő vékáját letette, egy csomó ily kereskedő . rögtön körülfogja s a bevásároloi szándékozó közönséget oda sem ereszti a közelbe, hogyha közeledni merészkedne, válogatatlan szavakkal adják tudtára, hogy távozzék, váljon a sorra, mig majd az ó kezükbe lesz, majd tőlünk vehet, ba akar. Tán sgész Magyarország területén ily viszás állapot nincsen, mint éppen Nagykanizsán, A tyuk-keres-kedó beáll a piacra ketrecével, fölszedi a baromfit és szállítja ki a vasútra.
Nincs semmi szabályrendelet, mely ezen túlkapások ellen a nagy közönséget megvédené és az elővásárlási jogot a logyasztó közönségnek biztosittaoá.
Kérdezzük most már meg a hatóságot, hogy a gyümölcsnek és egyébb élelmiszereknek ilyetén képpeni elárnsitása, illetve ezekkeli kereskedés nem oly kereset-e, mely iparlgatolványl követel, s nem oly kereseti forrást képez-e, mely kereset megadóztatandó. Ha oly kereseti ég. mely iparigazolványt igényel, van-e ezen kereskedőknek (kofáknak) iparigazolványa s megvannak-e keresetük után adóztatva.
Helyadó alá tartoznak-e az nem is kérdés dolga, mert minden kereset megadóztatandó.
Ezen kereskedők (kofák) az élelmicikket nyerészkedésre, tehát saját részükre haBzonhajtással adják el, ebből a nyert baszooból tartják fenn mint egyedüli kereselforráaból családjukat éppen ugy, mint bármely más kereskedő, vagy iparos.
Ha pedig haszonhajtó foglalkozások van, akkor ezután megadóztaUndók.
Nem Is megvetendő számban vannak^ az államnak, valamint magának a városnak is érdeke, hogy ezek megfeleli adóval megrovassanak, a az adó és pótadó nehogy csak kirovassék, de be is kajtassák.
Vannak városok, ahol szabályrendelet vao a piaci elővásárlásról, miért Bem néz a balóság utána, a annak mintájára miért nem létesít szabályrendeletet, hogy az ily túlkapásai ezen kereskedőknek meggátoltatnék s a közönség pedig ezeknek kiszipolyozásától megvédetnék ás lehetővé tétetnék az, hogy a nagy közösség szükségletét a termelőtől nyerhesse.
Amennyiben pedig a hatóság támogatásunkra nem siet, akkor a nagyközönség tömörüljön együvé és létesítsen szövetkezetet és szükségletét tagjai számára szerezze be olyan helyről, ahol aat közvetlen a termelőktől kapja éa igy jutányosabbau jusson ahhoz, amire mindennap azüksége van. Ne legyen a fogyasztóközönség ezen csoportosan elavult élelmi-cikk kereskedők (kofák) kizsákmányolásának kitéve, a ne legyenek kénytelenek családjukon kivül még olyan családokat, kiknek egyébb munka tán terhes, — ezea kereskedést (kofaságot) könnyebbnek és jövedelmezőbbnek találván — eltartani.
De nézzünk körül. Igen sokat találunk közöttük olyanokat, kik nem is itteni illetőségűek, ide bevándoroltak és mindjárt ezen keresetágba vágva, magukat a nagyközönség rovására tartatják el anélkül, hogy a város közterheihez csak valamicskével is hozzájárulnának.
Igen kívánatos lenne, hogy ba a város vezetősége a polgárok érdekeit egyszer már megvédené és igy a közös mindnyájunkat anyagilag aulyosan érdeklő ügyben intézkedne a az igy tűrhetetlen állapotnak valahára véget vetne, vagy legalább némileg korlátok közé szorítaná.
EgV adózó polgár.
A kis Ma sirva fakadt.
— De én ueui akarom magát szoretui I Nem értem, miért kelljeu nekem már férjhez menni. A mama is azt mondta, hogy egy leánynak elég huszonöt esztendős korában is a házasságra gondolni, éu pedig csak tizenhat éves vagyok !
— Kiég — szakította öt félbe Guy. — Csak egy kis rokonszenvet reméltem találni önnél, de a maga szive olyan üres, mint a bábuké I Isten vele Ida és próbálja inog elfelejteni, hogy milyen bolondos szerepet játszottam öu előtt.
A fiatalember e szavak után gyors léptekkel sietett el és idegesou ráncigálta sötét bajuszát.
Ida remegő ajakkal, könyes szemekkel nézett utána.
— Igazán uem értem, mit akar — mondta magában. — Sajnálom, ha megbántottam, de nem tehetek róla.
Egy kicsit még tűnődött magában a leány, azután pedig csöndesen megindult a szálló felé, ahol szüleivel lakott.
A fürdö-allée bejárata elölt Hardwick Guy egy magas, junói termetű, harminc éves szép leánynyal találkozott.
Oarey Horteosia volt az, aki csak azért jött a felkapott fürdőhelyre, hogy gazdag férjet fogjon magának, Hardwick Guy nagyon tetszett neki és .azt a kis igénytelen Morny Idát," ki nem állhatta. Ezou a napou ó is éppen arra sétált el, ahol Ida kikosarazta Guyt és minthogy az egész párbeszédet végighallgatta, tervel-getni kezdett.
i- Addig kell a vasat verni, mig moleg — goudolta, — nem Hardwick lesz az elsó ember, aki bosszúból csakhamar megnősül.
Szolid, jóságos tekintettel lépett a fiatalember elé.
— Hardwick ur, ön busul talán, valami baja van? — kérdezte mély részvéttel.
— Hogy bajom van-é? Hát van egyéb ezen a világon, mint baj és bosszúság ?
l-is maga mondja ezt nekem. Nekem, aki !i legtöbb joggal mondhatom ezt.
Guy felnézett a leány arcára és csudál-kozott rajta, hogy csak inost veszi először észre annak mesés szépségét.
— Fogadja el a karomat és magyarázza meg,, hogy érti özeket a szavakat?
Hortensia nagy ou jól tudta, hogyan kell bánui! a szívügyekben szenvedő fiatalemberekkel. Bs mikor megkérte ót, hogy este együtt séláljauak, szelíden azt felelte:
— De csak akkor jöjjön velem, ha nincs valakye, akivel szivesebben elmenne. Már megszoktam, hogy én mindig a második személy -vagyok.
— Nincs senki, akivel szivesebben mennék, — válaszolta Guy — legalább most már nincsen.

— Jogybeu vannak!? — kiáltott fel Morny Ida ós elejtette tonuiszracketjét. — Hardwick Guy jegyben vau? Nem, azt uem hiszem 1
— Magam láttam a jegygyűrűt Hortensia ujján, — válaszolta Openwellné. — Ő maga mulaMa és nagyon büszke rá. Ezen nom is csodálkozom, mert az összes fürdő-
vendégek között Hardwick ér legtöbbet. Nagyon szép pár lesz bolőlük. De vigyázz, éppen feléd röpül a lapda I
A játszma bevégeztéve! Ida hazaméul és lükre elé állott
— Igazuk van 1 — kiáltott fel. — Én csak egy egyszerű, igénytelen, sápadt, kékszemű, lenhaju leány vagyok, Carey Hortensia azonban magas, mint egy királynő és olyau ragyogó fekete szemei vannak, mint a gyémánt. Óbelé érdemes beleszeretni, de azért nem bittem volna Gnyról, hogy ilyen hamar elfelejtsen.
A kis Ida elkezdett sírni, de ó maga sem tudta, hogy miért.
Természetes, hogy a Carey kisasszony ós Hardwick Guy között. kötendő házasság nagy szenzációt keltett. Az újságok még a Hardwick Guy vagyoni állapotával is foglalkoztak, sót még a Carey kisasszony kelengyéjéhez tartozó ruhákat is leírták. Egy újságban pedig megjelent a szép Hortensia arcképe.
Guy nagyon haragudott mindezekért, Hortensia azonban csak nevetett.
— Sohase törődjön vele, édes — mondta vigasztalóan. — Az emberek mindig beszélnek, de azért nekünk nem árthatnak.
Egy szép nyári reggel azonban a Carey Hortensia széke üresen maradt a reggelinél.
Alig ért véget azonban a csodálkozás moraja, mikor valaki njra felkiáltott:
— Ni, hiszen Víncent ezredes sincs itt I
Ez kellemetlen kis incidens volt a
vőlegényre nézve, de még kellemetlenebb volt rá nézve az, mikor pár óra múlva IV -."l * . -..is- - \\ -■?
egy levelet adtak át neki, amelyből megtudta, hogy Hortensia Viucent ezredessel utazott el, aki nagy örökséget kapott és feleségül kérte Hortensiát.
A levél nagyon kedvesen volt fogalmazva és Carey kisasszony bocsánatért könyörgött benne a történtekért.
Guy összeszorította az ajkait és szó nélkül viselte el i^abb csalódását, sőt — különös — a lelke mélyén megkönnyebbülést is érzett. Hanem azért bántotta egy kicsit a dolog és fejét tenyerébe hajtva ott szomorkodott kint a tengerparton. Úgy el volt merülve szemlélődéseibe, hogy nem látott maga körül semmit. Nem vette észre azt so, hogy egy bájos leányalak közeledik feléje és csak akkor rezzent fel, mikor Morny Ida megszólalt a háta mögött.
— Oh, Guy, higyje el, hogy lelkem mélyéből sajnálom magát!
— Miért sajnál Ida? — kérdezte a férfi keserűen. — Hát nem jobb nekem igy, mintba egy olyan asszony lenne a feleségem, aki nem szeret? Nem szeret már engem senki, Ida, •\'
— Az nem igaz, Guy.
— Már kétszer bebizonyították nekem.
A leány ragyogó szemekkel, égő arccal
nézett reá.
— De én szeretem magát, Guy.
— Szeret? Hiszen maga nincs is tisztában ennek a szónak az érielmével.
A leány remegve, elfojtott sirással lépett hátrább a fiatalembertől.
— Hát már nem törődik velem többé, Guy és visszautasítja szerelmemet?
XLU1. ÉVFOLYAM.
Zárszámadás.
Eléltünk fekszik városunk 1908. éri zárszámadása, melj szerint mult évben a városi háztartás költségei 779613 kor. 48 fillért emésztettek fel. Az 1903. évi költségvetésben előirányzott összegnél 17168 kor. 85 fillérrel kevesebb folyt be.
A kiadások I, rovatánál a tisztviselők és szolgák fizetéseivel találkozunk, mely fizetések, a sok huza-vona után még most íb változatlanok. ,
Az irodaszerek és nyomtatványok kiadási rovatánál beigazolva látjuk, hogy papir korszakban élünk. Nyomtatványokra 7405 kor, papir és irodaszerekre 2647 kor. adatott ki. .
A főgimnázium 24370, a népiskola 41741, az ipsriskola 4420 kor. éa a kisdedovoda 8585 koronát igényeltek. E rovatnál nem látjuk a Nádor-utcai óvoda bérét, melylyel a város egy felállítandó Srvabáz-alap javára tartozik. A Nádor-utcai ovoda épületét, a feloszlott kisdedovó egyesület egy árvaház céljaira engedte át, tehát ennek jövedelme is erre fordítandó.
Felekezeti célokra 11188 korona fizettetett ki. Szegények, árvák és lelencek segélyezésére 14910 korona fizettetett ki s dacára ennek, a szogényügyünk rendezve nincs. Ezen nagy összeggel fenn lehetne tartani egy szegényházat, hol elagott tehetetlen szegényeink állandó ellátásban ■ i«i részesülnének, mig a gyengébb munkára alkalmasak, munkáltatnának. Kegydijakra 5393 korona lett kifizetve.
Utcai világitásunk 20000 koronába kerül. 8 még sincs világosság.
Közbelyiségek költségei 10132 koronát emésztettek fel, melyben bentfoglaltatik az utcák tisztántarlása is, mely óriási költséget igényel, mégiB a köztisztaság vajmi alacsony lokoo áll. Sokkal kevesebbe kerülne, ha állandó utcaseprők lennének alkalmazva, kik a kijelölt utcákon tartózkodnának és tisztitanának egész- nap. Évi 400 koronával szívesen akadna munkás. 10 állandó utcaseprő pedig elég lenne, ami évi 4000 koronába kerülne ugyan, de lenne tisztaság.
A zárszámadás szerint 2 szakdijnok és 10 napidijas élvezett a városnál fizetést, mely szám a városi tisztviselői karhoz arányítva nagy, mi valószínű abban leli indokát, bogy nincs elég tisztviselő. Ezen az állapoton egyedül a- Bzerve-zési szabályrendelet életbelépése segélne minek elkészülte érthetetlen okokból 1896. év óta húzódik és butődik még az ötökké valóságig.
A mult évi háztartási költségeket képezték, a javadalmak, iogallauok és 590/„-oa pótsdó.
Városunk vagyoui állapotát a zárszámadás következőleg tüuleti fel:
Jövedelmező ingatlan vagyona van 3,049.001 kor. 29 fillér, jövedelmezi ingó vagyou 1,668.478 kor. 24 fillér, nem jövedelmező ingatlan vagyon 643.136 kor. 85 fillér, nem jövedelmező ingó vagyon 27.473 kor. 81 fillér. Az összes caelekvö vagyon 5,388.090 kor. 19 fillér. Ennek ellenében a város tartozása 3,889.775 kor. 22 fillér. Városunk tiszta vagyoni értéke 1,498.314 kor. 97 fillér. A vagyon ingatlanokban és takarékpénztári betétekben kezeltetik. 39 alapja van a városnak
I,806.279 kor. 33 fillér lökével, mely ősszeg uün a város 4%\'Ot élvez a felvett kölcsönért pedig többet fizet. Gazdasági szempontból sokkal előnyösebb lenne, az alapokat összehozni és kölcsönképpen ezeket felhasználni. Ha már kamatot kell fizetni, fizesse a város saját alapjainak.
A városi tisztviselők nyugdíj intézetének 126.174 kor. 35 filléroyi vagyona van.
Évi nyugdíjban 20 nyugdíjas között
II.175 kor. 76 fillér fizettetett ki.
Végül még meg kell jegyeznünk, hogy
helyesebb lenne, ha a város a szükséges fuvarokat vállalatba adná, vagy bázi-kezeléshe venné. Ez a rendszer veszteséggel jár. Kél pár fogat eltartása legfeljebb 2400 koronába kerülne. A zárszámadás szerint többet fizetlek ki.
A zárszámadás bővebb ismertetésére még visBzafogunk térni.
XIhU.
ALA1 KÖZLÖNY
1904. JULIUS SO-áj.
kir.
— Isten a tanúm rá, hogy maga az egyetlen nő, akit valaha igazáu szerettem.
— És azért nem akarja, hogy elfoglaljam —* a másik helyét?
A férG felnézett a leányra és szemeiből kiolvasta nagy szerelmét.
— Mikor megkértem, akkor visszautasított — szólott szemrehányóan.
— Igaz, de azóta már nóvé fejlődtem és másképp gondolkozom.
HÍREK.
Kinevezés. Varga József cs. éa 48. gyalogezredbel\'1 igazolványos számvevő altisztet a m. kir. igazságügy-miniszter a nagykanizsai kir. törvényszékhez írnokká nevezte ki.
— Áthelyezés. — A közoktatásügyi miniszter Merc Mária draakoveci állami óvónőt a kapnikhányai állami ovódához helyezte át s helyébe Bodonyi Mária, oki. kisdedovónőt uevezte ki.
— Anyakönyvi kinevezés. A belügyminiszter a tüskeszentgyörgyi auyakönyvi kerületbe Szobolila Raiaó segédjegyzöl, a bellatinciba pedig Kovács Elek segéd-jegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké kinevezte. ,,, . ,,
— Gazdasági tudósité. A földmivelésügyi miniszter Reischl Richárd ballton-hídvégi lakóst a keszthelyi járásra a gazdasági tudósitói tiszttel bizta meg.
— Uj zászlószalag. Nagykanizsa vároa minden szépért és nemesért lelkesülő hölgyei az írod. és Müv. Kör dalárdájának zászlójára abból az alkalomból, hogy az egyesület részlvesz a pécsi dalos-ver-Benyen, díszes zászlószalagot készíttetnek, amelyet az utolsó főpróbán fognak a dalárdának ünnepélyesen átadni. A gyűj téat a női énekkar két legagilisebb tagja. Farkas Vilma és Blau Margit úrhölgyek eszközölték, kiknek áldozatkészsége és a dalárda iiánt oly gyakran kimutatott jóakarata tette lehetségessé, hogy ezentúl remek zászlószalag diszitae a dalárda zászlaját.
A szalagra adakoztak: Grünhut Hen-rikné, Unger Elekné, Irmler Józsefné, Rosenfeld Józsefné. Goldsteio nővérek, Faschingné, Tinágl Lajosné, dr. Fábiánná, Böbm Emiiné, Vidorné, Dobrovitsné, Stern Sándorné, Vécsey Zsigmoudné, Blumen-scheinné, dr. Benlzikné 2—2 kor., dr. Weisz Lajosné, Holrichter Emma, Löwi Adoifné, Prager Ilona, Síréin Vilmosné, Milhoffer Ödönné, Gsteltner Vilmosné, Sonnenbergné, Rosenberg Richárdné, Kövesdi Jenőué, Knortzer Györgyné, Kolin Emiiné, Eőry Jenőné, Ábrahám Kata, May nővérek, Bartoa Irén, Köhler Nina, özv, P.ihálué, dr. P.ibál Viktorné, Hiemesch Irén, Blau Margit, Kövesdi Kálmánné, Farkas Vilma, Tripammer Jolán, özv. Zadubánszky Lsjosné, Neu-ziedler Antalné, Ötvös Emiiné, Horváth Jánosné, Sallerné, dr. Fodor Aladárué, Scbvrsrz Gusztávné, Míltényi Mariska, Mavcbler litvánná. Ltjpzig Antalné, dr Ollop Mórné, dr. Hajós Sománé, Szabó Miksáné. Satller JóíBefné, Weisz Lsjosné, Király Sándorné, Blau Béláné, Porsdusné, Feketéné. Vioszué, Joazilovicsaé Fischer Sándorné, Morandiní Stefi, dr. Engel Sándorné, Lang Katus. Klein Józsefoé. Marton Ignicné, Weiser Ella. Bogenrieder Stefi, Berényi Zsóí, F. 1.1., dr. Rothschild Jakabné, Horscbet/ky 8indorué, Weiszmeyer Lipótné, Rtpocb Gyuláné, Grünhut Lucy, Lackenbach Józsefné 1 — 1 kor., Pb. A. 60 fill., K. L, Kaan Irma, N. N. 40 fill., Pranger 20 fili.
A szíves adakozóknak egyelőre ezúton mond hálás köszönetet a nagykauizsai írod. és Müv. Kör dalárdája.
— Halálozás. Kondor József a helybeli izr. elemi iskola nyugalmazott tanítója e hó 28-án meghalt. Negyvennégy éven át volt derék munkása a közoktatásnak. Halálhíre városszerte nagy részvétet keltett. A család a kővetkező gyászjelentést adta ki: Alurirottak fájdalomtól megtört szívvel jelentik a legjobb férj, atya, após éa nagyapának Kondor József nyug. tanító urouk f bó 28 áo d. e. 8 órakor 43 évi buzgó tevékenysége után áldásos életének 70-ik évében végelgyengülés következtében tőrtént gyászos elhunytát. A boldogult hOlt tetemei f. hó 29-én d. u. 5 órakor fognak a nagykanizsai izr. lemetöben örök nyugalomra helyez* tetni. Áldás és béke drága hamvairal Nagykanizsa, 1904. julius hó 28 án. Ö<v. Kondor Józsefné, szül. Krausz Róza oeje. Dr. Kondor Jenő. Kondor Klára ferj. Slrick Leoné, Kondor Miksa, Kondor Hermina, Kondor Dezső gyermekei. Dr. Kondor Jenőné szül. Lustig 1 ona menye. Slrick Leo veje. Sírik Géza, Kondor József unokái.
— Blrtokvétel. A kisfakosi uradalom gazdát CBerélt. Az eddigi lulajdono sok gelsei Gutmann testvéreké az amúgy Í8 bérbeadás által hasznosított birtokot eladták Lővenstein Emil p.-Bzent-péteri bérlőnek.
— Személyi hlr. Vécsey Zsigmond polgármester augusztus 3-ikán szabadságáról visszatér és átveszi a város vezetését.
— A soproni kiállítás. A soproni kiállítás előkészületei közelednek befejezésükhöz. A kiállításon való részvételre 400-nál több ipjiros és gyároa jelentkezett. Ugy a jelentkezettek nagy számá-
ból valamint a kiállításra kerülő tárgyak minőségéből arra lehet következtetni, hogy a aoproni kiáilitáa sok tekintetben felül fogja mnlni az utolaó években rendezett vidéki kiállításokat. A kiállítás területén, a remek szépségű Erziébet-kertben szorgos munka folyik. A nagy iparcsarnok már készen áll a a napokban már hozzáfognak a többi pavillon felállításához ia. A fáradhatlan végrehajtó bizottság emellett mindent elkövet, hogy a kiállítást látogató közönség igényeit minden tekintetben kielégítse, hogy derék iparosaink produktumainak szemlélésén kivül a teljes kényelmet, szórakozást is meglelje. — A megnyitástól már cssk rövid idő választ el bennünket. Mint jeleztük ez fényes ünnepségek keretében fog lefolyni. Jelen lesz akkor a kereskedelemügyi minÍBZter képviseletében Serényi gróf államtitkár, továbbá az országos iparegyesület vezetői, a szomszédos vármegyék főispánjai és egyéb notabilitásai. Hieronymi kereskedelmi miniazter megígérte, hogy a kiállítás tartama alatt Bzintén eljön Sopronba. D) igen kívánatos, hogy a közönség is az ország minden részéből seregesen látó-gassa a kiállítást, hogy igy rója le elis- j mérését azon derék vállalkozással 8zem- i beo, amelynek célja bemutatni a világnak azt, hogy a magyar ipar büszkén tart számot az elismerésre arra, hogy az idegeo konkurrencia mellett a leghatáro zotlabban támogattasBék.
— Névváltoztatások. Bitzky Sámuel alsólendvai lakói családi nevének ,Far-kas\'-ra, Klein Róza zalaszenlbalázsi lakős családi nevének .Várnai\' ra, kiskorú Eiland Zsigmond sárvári illetőségű zalaegerszegi lakós családi nevének .Adorjánéra kért átváltoztatását a belügyminiszter megengedte.
— Városházából. Lengyel L>jos v. főjegyző, h. polgármester, Neu Albert v. adóellenőr és Csigabázy Gábor erdő-mester f. évi augusztus bó 2-án kezdi meg 1 havi szabadságát. Neu Albert helyettese Horváth István adótiszt lesz.
Halvax Gyula v. pénztárnok I. hó 28-án, Anhoffer Gyula v. számvevő f. hó 25-én tért haza és foglalta el hivatalát.
— Hullám Ágnes. Szalay Sáudoruak, a Zala felelős szerkesztőjének .Hullám Ágnes" cimü néps/inmüve rövidesen sz-nre kerül a nagykanizsai nyári színkörben. Az előadásra a próbák már nagyban folynak. A nagy művészettel megirt. költői szépségekben gazdag darabnak előreláthatólag nigy sikere lesz és több estét is meg fog érni a kauizsai színpadon.
— UtlevélDgy. Augusztus hó 1-én egy üdvös törvény lép életbe, mely hivatva lesz a külföldi útlevelek megszerzését megkönnyíteni és olcsóbbá tenni. Az ulletelekot ezután az alispin állítja ki. A kiállítási d;j munkásokuál 1 korous, másoknál 10 korona. Szóbeli kérelemre a külföldi útleveleket a rend őrség s/erzi meg.
— Változás a főgimnáziumnál. A nagykanizsai főgimnázium tanári karáhau az idén a következő változások lesznek : Viezner Gjula Temesvárra, Scbims János Privigyére megy. Helyükbe jöunnk: Lauch János Temesvárról é» Preseller Ferenc Kis-Szebenböl.
— A zalaegerszegi ügyvédi kamara köréből. Yáliozá;-ok az ügjvédek névjegyzékében: dr. Újházi Hugó Ogyvíd Szigetvár, dr. Berzsenyi János ügyvéd Lengyeltóti és dr. Reméoyi Zoltán ügyvéd Perlak székhelyijei ez ügyvédek lajstromába felvétettek. — Változások az ügyvédjelöltek lajstromában: dr. Fiikor Márton ügyvédjelölt ki dr. Chilkó Sándor alsó-lendvni ügyvéd melleit, Köncöl Firenc ügyvédjelölt, ki Ducbon Ödön szigetvári ügyvéd mellett, Tóth György Béla ügyvédjelölt, ki dr Kovács -Vilmos tapolcai ügyvéd mellett és dr Kalmár Miklós ügyvédjelölt, aki dr. Oberaohn Mór zalaegerszegi ügyvéd melleit van joggyakorlaton, az ügyvéd*, jelöltek lajstromába felvétetlek.
— Érettségi bizonyítvány hamisító. Még élénk emlékezetében lesz olvasóinknak Weinstingel Lipót volt kereskedelmi iskolai tanulónak bűncselekménye, ki mult ér junius hó végén az ablakon át bemászott az intézet igazgatójának irodájába, azzal a szándékkal, bogy onnan üres blankettát hozzon hamis bizonyítvány kiállítására. Ezzel azonban még nem eíégedett meg, hanem azivart és több affélét elemelt onnan. E tettéért állt szerdán a kir. törvényazék előtt, mely őt 8 havi bőrtönre és 3 évi hivatalvesztésre ítélte. A vizsgálati fogságból 1 hónapot kitöltöttnek vett. Az ügyész súlyosbításért, a védő enyhítésért felehbezelt.
— A közrendészet. Egy idő óta ugylátszik mintha senki sem törődne váiosonk rendészeti állapotával. Számos
esetet tehetnénk sióvá, de ezúttal csak azokról a viazás állapotokról akarunk megemlékezni, melyet a hatóság emberei idéznek elő. A főbb utcák hetekig telve vannak a kövezetek javításával fenmaradt tégla-törmelékekkel. A közcsatornák bűzös egészségtelen bacillusokkal követnek el merényletet az adó/ó polgárok egészsége ellen. Az első akadályozza a közlekedést, a másik a közegészségügyit rontja. Mindkét esetet a rundőrség hivatott megtorolni, amit ezideig ngylátszik elmulasztott.
— A balatonparll Taant. A balalon-parli vasutat a veszprémi érdekeltség ugy szerelné építtetni, hogy a vasút Veszprémből induljon ki, amíg a másik érdekeltség a Lepsényből való kiágazás mellett harcol. Ez utóbbi lenne az igazi balatonparti va.-ul, mert mindig közvetlen a parton haladna és a B dapest felől jövő közönséget hamarább szállítaná a zalai partokra, tehát a zalai érdekeknek jobban megfelel. A veszprémiek az előbbi, a székesfehérváriak az utóbbi vonal mellett agitálnak.
— Életveszélyben. Gráoer Béla, előbb kaszaházai lö\'dbirlokost egy garázda kocsia gyilkos golyójától csak a lélekjelenlét mentette meg. Az esetet, amelynek két asszony áldozatul esett, a kővetkezőképp írták meg: Strubslik Istvánt, ki előbb gról Eszterházy Mihálynál és Bolla altábornagyuál állotl alkalmazásban s akiktől nagyon jó bizonyítványokat kapott, kocsisnak fogadta föl dr. Gráuer Ernő c>unyi fö dbirtokos. Az uj kocsis jó viselulü munkáslegénynek mutatkozott mindaddig, mig gazdáját a maga közelében tudta, de amint Gráner Ernő a mull hét folyamán néhány napi üdülés céljából családjával együtt elutazott s a háztartás vezetése őcacsére, Gráner Bélára maradt. egy»zrire mintha csak kicserélték volna Struhalikot, dologtalanná, házsártos-kodóvá lett 8 minden idejét a korcsmában töltötte. A korcsmából léiig inasan tért haza e bó 19-én is, mikor Gráner Béla megintette a mivel a legény durván visszafeleselt, alaposan le is szidta. Struhalik éktelen dühbe jött s az istállóba rohanva, onnét egy kétcsövű vadászfegyverrel tért vissza. A fegyvert ráfogta a kisebbik gazdájára, aki rémülten futóit be a szobába 8 az udvaron lézengő cselédség szintén meuekűlni iparkodott. Struhalikot azonban vakká lette már a szenvedély a fegyverének mindkét töltését kilőtte. Az egyik Auibrus Rozit érte a fején. A szeren cétlen tereinléa még egy-két lépést telt a lövés után s a következő pillanatban egy bang, egy szó nélkül Ifclva rogyott öbszo. A másik lövés Farkas Máriának, a béresgazda feleségének a hátába fúródott Stiuhilik I Ivánnak nem volt elég ez a vérengzés, fegyverét újra megtöltötte éa tovább üldözte Gráoer Bélát, de szerencsére az ajiót nem tudta betörni. A vérengzés kezdetén valaki átszaladt a közeli Rajka községbe, ahonnét Sőler Ferenc főszolgabíró, dr. Trotlel járási orvossal és két csendőrrel áthsj tátott Csuoyra éa a dühöngő embert letartóztatta.
— Pótraktár-álvétel. Az újonnan épült katonai pótraklári au-usztus hó 4-éo veszi át a vegyes katonai bizottság. A vároa képviseletében jelen lesznek : Cserlén Károly alispán, Vécsey Z.igmond polgármester, Eperjesy Sándor, Elek Lipót, dr. R-itz Kálmán, Sillér Lajos és Király Sándor v. mérnök.
— Botrány Siófokon. Hét vármegyére szóló botrány és verekedés törtéut a mult szombaton a budapesti fürdővendégek által ellepett Siófokon. A botrányban már az is érdekes, hogy minő csekélységből keletkezett. A telep egyik nyaralójában együtt lakik P. M. fővárosi papírkereskedő éa H S. dr. fővárosi ügyvéd. A kereskedőnek van egy tizenöt éves. az ügyvédnek pedig egy tizenkilenc esztendős fia. A két fiu mult pénteken valami fl\'óberl-ügyben összeveszett a a nagyobbik fiu kétszer arculütötte a kisebbiket A gyermekek ügyén összeveszett azután a két anya ia, a kiknek mindegyiknek segítségére sietett a fia és Bérléssel illette a másik anyját. Ez még miod nem okozott botrányt, de eljött a szombat este s megérkeztek a férjek, t.-né elébe ment az nrának a mindjárt az állomáson előadta a történteket, fölszólitván férjét, bogy nyomban szerezzen elégtételt az öreg H. tói, a miért az a durva fia megsértette. P. kijelentette az asszonynak, hogy ö tudja a lovagias kötelességet, de az öreg H.-val hogyan veszhetne össze, a mikor nem bántották egymást, a vonatban i> az egész ulon békésen tarlliztak. Hmem majd mindenesetre találkozik a goromba fiatalemberrel s akkor .Biámol vele. Este azután találkozott is az öreg P. a fiatal H.-val. A telep kivilágított terrsszán történt ez, ahol katonazene
mellett legalább kétezer ember hullámzott föl 8 alá, avagy vacsorázott. P. odament az ifjúhoz s békés, rábeszélő bangón felszólította, hogy a sértésért kérjen bocsánatot a feleségétől. A H.-fiu a ki nagyon legéuyes kedvében lehetett, nem szólt egy arói sem, hanem kétszer arcul ütötte P.-t. Ez visszavágott éa segítségére jött a fia íb; & H.-fiunak viszoot az édesatyja szaladt sz oltalmára. Pillanat múlva azután a leghevesebb pofozkodás fejlődött ki: az öreg P. verekedett a fiatal H.-val az öreg H.-ur pedig a futai P.-vel; a két feleség már egymásnak maradt ellent felül. Ds ez mind semmi. A két családnak mindtgyikoek megvolt a maga baiát köre s három perc sem tellett bele és legalábbb százbuz ember veit részt tettleg a verekedésben. Férfiak, asszonyok, gyermekek, nagy összegabalyodásban messzo hallhatóan püfölték ígymáBt: hullottak a fogak, repültek a kontyok, pirultak az orcák. Asztalokat döntöttek föl. széket, tányért, kriglit vagdostak egymáBhoz 8 már ugylátazolt, vége se lesz addig a nagy viadalnak, a mig elevenen ember marad a porondon. Végre mégis sikerült i nagvszámu pincérseregnek a társaságot lecsillapítani, a dühösebb elemet pedig a terraBzról kitoloi. A sok csattanó uláu azonban ez volt az igazi csattanó: A mikor a libegő ellenfelek 8 általán az egész vendégsereg elhagyta a terraszt, arra a kellemetlen fölfedezésre jutóit a vendéglős, hogy a nagy dulakodás hevében elolvadt az ezüstkészlete. Meg is tette a följelentést ismeretlen lettesek ellen ezüstkanál-lopás miatt a csendőrségen.
— Jegyzők gyűlése, A Zalamegyei Községi és Körjegyzők Egylete f. évi augusztus hő 16-án Balatonlüreden közgyűlést tart. ,
— Közgyűlés. A nagykanizsai első magyar asztaltársaság f. hó 31-éo délután •/,4 órakor a Polgári Egylet földszinti kiBiermében közgyűlést tart.
— Zalaviriuegye elketnémkl. A dunántnli vármegyék kőzött Zalavármegyében van a legtöbb aiketnéma. akikuek száma 840; ezek közül tanköteleskoru 243. Ha tekiotetbe vesszük, hogy a népesebb Vasvármegyében 457, Somogyban 379 sikeluéma van, .ránk nézve elszomorító statisztikai adatot jelent • siketoémák nagy száma. Hogy mi az oka a BÍketnémaság gyakori voltának, ceak a közegészségügy hivatott őrei moudhatuák meg s ha megtalálnák az okot, talán föl lehetne venni a küzdelmei a degeneráció pusztításaival szemben. Addig is az a legelső teendő, hogy az emberiség ezen nyomorékjait lehetőleg részesítsük a nevelés áldásaiban. A aikelnémák kiképzése ma már olyan fokon áll, hogy a nyomorékok legtöbbjét a társadalom hasznos, muukás tagjává képes nevelni a gondos és szakszerű oktatás. Fájdalom, sikeloémáink közül alig 10% részesül oktatásban; a vagyontalanoka kiképzésből majdnem teljesen ki vannak zárva. A hozzánk legközelebb eső kaposvári siket-néma intézetben csak két \'zalavármegyei növendék van. Kívánatos volna, ha a Biketuémák kiképzése érdekében a vármegye a a községek tennének valamit.
— Elgátolta. Nagy György kocsis GílBén szerdán kocsijával elgázolta Hock-mann Anna 4 éves kis leányt, ki súlyos sérüléseibe belehalt.
— Vásárengedélyezés. A kereskedelemügyi miniszter megengedte, hogy minden év március hó 1-ső. május hó 2-ik, augusztus bó 2 ik és október bó
első hétfőjére engedélyezett állatvásárokkal kapó olatban kirakódó vásárok is tartassanak.
— Baleset. Pataki István 48. gyalog-ezered 6 ik századánál szolgáló közlegény birkózás közben oly szerencsétlenül eBett el, hogy alszár csontja eltörött. A sérült katonát "a helybeli kalooai gyengélkedő házban ápolják.
— Tanítók toTábbképzó tanfolyama. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter azoo néptanítók ezámára, akikben megvan a továbbképzés iránti hajlam. Budapesten éa még három helyen az idei uüoidőben továbbképző tanfolyamokat rendezett. Vármegyénkből Békefi Elek zalakoppányi igazgató-tanító vétetett fel a Budapesten rendezett tanfolyamra, mely a mult héten nyittatott meg.
— Tűzvész. Keszthelyről jelenti tudó-Bitónk, hogy a szomszédos Szentgyörgy vér községben julius 22-ón tizennyolc lakóház égett le a melléképületekkel együtt. A kár meghaladja a negyvenezer koronát.
— Anna-bál. Balatonfüreden ezidén julius 30 án tartják meg az Anna-bált, a melyre a meghívókat a mult héten küldték Bíét — A védnökséget Hertelendy Ferenc, Zalavármegje főiapánja vállalta el A bál a hagyományokhoz hiven fényes lesz. Sok előkeli vendéget várhatnak. A
XLIII ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNY
1901. JÜLIUS 30-án.
meghívó következőleg szó : Meghivő a Zalavármegye, valamint a fürdőntartóz-kodó fiatal/ág ílt.l a bal.tonfQred, fürdő gyógy termében 1904. évi jalius hó 30 áo méltóságos berlelendi éB vindornyalaki Hertelmdj Ferenc, Zílavármegye főispánja védoökaége alatt rendezendő Anna bálra, melyre kívül címzett urnák (éa becisea családjának) megjelenését kéri a rende-ző.\'ég. Belépődíj: személy-jegy 4 kor, páboly-jegy 20 koroua. Kezdete eale fél
10 órakor.
_ Az eredmény. A Zala legulóbbi száma Írja: A vasúti sztrájk következménye a leg\'öbb helyen áthelyezés, nyugdíjazás, elbocsájtás. — A keszthelyi vasutasok pőre még be sincs fejezve, mert 0 helybeli kir. törvényszék a tárgyalást elhalasztotta, de a (elfüggesztett hivatalnokokkal kezdenek odafent elbánni. Igy .— mint Keszthelyről értesülünk — az ottani állomáshoz Rsdnőti Ödön állomásfőnök helyébe Csikós József, — Déván Pál leadási pénztárnok helyébe pedig Szilvásy Jenő neveztetett ki.
— Vendégszereplés. Augutztus hó 1-én, hétfőu az országos azinésziskola egyik legjelesebben végzeit növendéke Forgách Rózái fog szerepelni a színtársulatnál szerződteléa céljából.
— Gazdasági ismétlő Iskola. Folyó hó 29-én dr. Ruzsicska Kálmán tanfelügyelő elnöklete alatt a vároBUnkbao felállítandó gazdasági ismétlő iskola tárgyában bizottsági ülés volt, melyen réazt-vettek Voigt Ede zalamegyei gazdasági tíikár, Lengyel Lajos h. polgármester, Vencel Rezső éa Szabó István áll. iakola igazgatók.
A bizottság városunkban egy gazdasági ismétlő iskoláuak felállítását javasolta. A gazdasági ismétlő iskolához 20 hold föld és egy tanítót lakás lesz szükséges, melyet a miniszter a várostól kér. Az iskola helyéül a két városrész közötti területet javasolja a vároí képviselőtestületének.
— Csódtőmegelndás. Kis S. Zsigmond c-ődlömegéhez tartozó és a csöd-leltárbao 1—858. h. Bz. a felvett ingóságok értékesítése tekintetében elrendelt ajánlati versenytárgyalásra 5 ajánlat érkezett be, melyek a legkedvezőbb Scbreiber Mór nagykanizsai cég ajánlata volt. Az ingóságok vevőnek átadattak, ki azok legnagyobb részéi el is árusította.
— Vak lárma. A tűzoltók tüzjelzéao verte fel a várost csütörtök délután. A fecskendező nyomában nagy tömeg verődött össze és az uralkodó nBgy szárazságtól már leiette kedvezőtleu jóslatok keltek szárnyra, .midőn kisült, hogy az egész tüz abból áll, hogy a fő-utca egyik házában egy deszkadarab meggyúlt. A tűzet egy két csőbőr vízzel eloltották.
— Erdőégés. A zsígárdi erdőbea egy fiatal vágás kigyúlt és leégéssel lenye-gatle az egész erdőt A nagyobb veszély azonban nem következhetett be. mert a liizet uagy erőfeszítéssel sikerült eloltani. A tüz okozóját Vesztigáj Imre házaló síemélyébeu elfogták, át ia adták a nagykauizsai rendőraégnek, honnan azonban megszökött. Mo-t körözik.
— Orvosi körökben már rég iamert tény, hogy u .Ferenc József keserűvíz" valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és emlitésre méltó kellemes izénél lógva, már kis adagbau is .tetemeaeu felűlmu\'ja Kérjünk határozottan Ferenc József keaerüvizet.
— Értesítés. A tiszai ág. bilv. evaog. egyházkerületi eperjesi Oollegiumának josakadérmájiu az 1904—1905. tanévre a beiratisok (. évi szeptember 1-től 12-éig eszkőzleodők; az előadások pedig szeptember 16-án veszik kezdetüket, ptó agoa felvételnek azept. 13 — 15. n»p-jain dékáni-, azután pedig tanári kari engedélyijei lehet helye. Azok az egyéves önkéntesek, a kik tényleges katonai •zolgílatukat f évi szeptember hó végén fejeiik he, október 1—8. napjain iratkozhatnak be. A vizsgálatok határideje wepiember 1-étól 16 éig terjed. A jogakadémiai hallgatók általában részesülőéinek a Collegium kebelében fennálló lápintézet kedvezményeiben (az erre nézve megállapított dijak a legutóbbi tauévbea « következők voltak: ebéd és vacsoráért
11 I. félévben — Bzept. 1. — dec. végéig r 50 K., a II. félévben — jaonár 1. — jomua végéig - 74 K.; csak ebédért az I- félévben 32 K, a II. félévbeo 46 K. 4 jövő tanévtől kezdve az öaazes évi ebéd- és vacaoradijoak 150 koronára "ló leiemelése megerÖBités alatt áll; j*wl szemben azonban az ételeknek a «ként a vacsorának javítása is eszközöl-™l fog- Uj és kényelmes tipintézeti •Pűlet emelése folyamatban van). Az erre "demeeek igényt tarthatnak a Collegium •">1 éveokint kiosztatoi szokott ösztön-
l\'kra; valamint a azegényaorsuak tan-
díjmentességre, tápíntézeti-dij elengedésre s a jelentékeny alaptőkével repdelkező .Jogász segély-egylet" támogatására számíthatnak. A jogakadémiai ifjúsági-, valamint a collegiumi nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére fog állani. Mindennemű felvilágosításokkal szívesen szolgál a jogakadémia "Igazgatósága.
— Menetdljkedvezmény kivándorlóknak. A kereskedelemügyi miniszter > Fiúmén át Amerikába kivándorlóknak a MAV. összes vonalain 00% menetdij-mérséklést eudedélyezett, ha egy csoportban legalább 10 kivándorló utazik éa közvetlen Fiúméba szóló III. oszt. menetjegyet váltauak. A vasúinál az útlevél és a hajó-jegy mutatandó fel, amely utóbbi a budapesti közp. meuetjegyirodánál vagy pedig a mindeu megyében működő kivándorlási meghatalmazottaknál váltbatók. VaB- és Zalavármegye területén Orbán Igoác Szentgotthárdon a kivándorlási meghatalmazott, aki miudenfélo további felvilágosítást szó vagy írásbeliieg nyújt. Nevezetes újítás lép legközelebb az útlevél ügy terén is éleibe. Ugyanis augusztus elsejétől kezdve az útlevelek többé nem a minisztériumból, hanem az alispáni hivatalokbau lesznek kiállítva, ami által gyorsabban lesznek az utluvél iráuti kérelmek elintézve.
SZÍNHÁZ.
Ennek a hétnek Szilassy jutalomjátéka volt a szenzációja. Ettől eltekintve haladt minden a megszokott kerékvágásbau. A bóség elviselhetetlen; ez az oka, hogy az e heti jó előadásokat a szokottnál kisebb közönség nézte végig. Ma már felhőket látunk gyűlemleni az égen. Beáll az esőzés és ez meg fogja hozni a színészekre a tavalyi jobb napokat.
.Egy bolond gondolat" cirnü hatásos bohózatot adták szombaton kifogástalan öaazjátékbao. Szilassy Etel szerepét ezúttal ia a legjobban oldotta meg. Magyary egy idegbeteg zeneigazgató szerepébeu dicséreti alakítást nyújtott. Ileieasy Mariska éa Gusztika haladásukról aduk tanúságot. Károlyi Lajoané, Déri Béla, Erdőa Alice, Nagy Dezső és Almásy hozzájárullak a darab sikeréhez.
Vasárnap a ,Fenelányok"-ban hódított Szilaasy. Nagy Dezső is sok tapsot kapott és különösen szépeu énokelt ez este Kozma. Óriási hatása volt a népdaloknak, melyeket Szilassy éa Kozma énekeltek.
Igazán mintaszerű előadásban láttuk kedden a Gyurkovlca leányokat. A Herceg Ferenc finomságaiból és elegáns ötletei-bői, mondhatjuk, mi sem maradt kiaknázatlanul. a kanizaai színpadon. Makó Aydától Ádámig jól játszott mindenki. Hogy mégis ki a legjobban ? Nem célszerű összehasonlításokat tenni, de ez egyszer tartozunk velő az igazságnak. Herceg Ferencnek specialitása az a uői alak, melyet Makó Ayda személyesített. Ebben az alakban benne van Herceg művészetének minden jó kvalitása. És ebben a szerepben Makó valóban felülmúlhatatlanul jó volt. Ugylátszik ő neki meg Herceg Fereuc darabjai a specialitásai. Emlékszünk, egyszer a .Dolovai nábob leányában1, egy a maihoz karakterbea hasonló szerepbeu szintén abszolút értékűt nyújtott, tlevesay Gusztikét még mindig nem voazi eléggé észre a közönség. Tapsot neki soka\', nagyon sokat, de nem annyit, menuyil a kisassony megérdemelne. Heves)\' Gusztika határozottan művésznő,, finom ízléssel, tiszta judiciummat és kiváló előadó képességgel. Kedden nagyszerűen játszott Pompás vo\'t Almásay is. Ezt a szerepet reászabták. Jól játszottak Horty, Déri Béla és Latabár ia. Károlyiné, ez a nagy tehetségű asszony, uralkodott a színpadon. Az ő sokoldalúsága igazin csodálatra méltó.
Szilaaay azerdin jutalomjátékát tartotta. A .Kis alamuszi\'-bau egy neki való lláláa szerepben lépett fel látogatott ház előtt. Hatás óriási volt. Kapott négy csokrot és tapsot özönével. Nagyon megérdemelte. El.agadósn kedves éa ügyes volt ez este. Magyary, Károlyi éa Nagy Dezső rászolgáltak. hogy külön megemlékezzünk ró uk. A többieket is nagy rész illet a aikerből.
A Sherry újdonság csütörtökön került színre. A zenéje nagyou kedvei, dallamos, szövege mulattató, bár kissé együgyü. A közönségnek tetszett. Nagy Dezső, Latabár, Magyary, Kövessyné, Szilassy, Komárotny, Tury Mariska, Kozma voltak a főbb szereplők. A mindig kiváló Nagy melleit kitöuöen hatott Kövessyné elragadó természetessége, 8<ilassy grációzns játéka és Komáromy meglepő ügyessége. Latabár elemében volt. Ez pedig harsogó jókedvet jelent.
Mint értesülünk, Komáromy Qíiike a jövő héten tartja jutalomjátékát. Encek
az ötletéből a népszerű énekesnőt tisztelői már szerdán este nagyobbszabásu ovációban részesítették. A jutalomjáték iránt már is nigy az érdeklődés.
TÖRVÉNYSZÉK.
— Csalás és oklrathamlsltás. Már e hó 9-ki számunkban megemlékeztünk Simon György és t«ai bűntettéről, melyet a Nagykauizsai Segélyegylet-szövetkezet kárára elkövettek. Ezért vonta óket felelősségre pénteken a nagykanizsai kir. törvéuyszék dr. Kiss litván kir. törvényszéki biró elnöklete . alatt. A vádat dr. Hérics Tóth László kir. alügyész, a védelmet az ügyvédjelölti gárda tehetséges tagjai látták el. írásszakértőül Németh Mihály helybeli polg. iskolai rajztanár rendeltetett bo. A vádlottak közül Simon György megátalkodottan tagad, noha Farkas István, — ki a legmesszebb menő beismerésbeu van — mindent a szemébe mond. Farkas Károly Bzintén sógorára, Simon Györgyre akar mindent kenui és ö — előadása Bzeriut — rá ia fizutett ezen vállalkozásra. Tanuk, a szövetkezet liszt viselői és a vésnök leánya, vallomásaikkal teljeBen tisztázzák, az aiuugy ia világos tényállást. Az Ügyész-Bég magánokirat hamisítás, csalás és ezzel eszmei halmazatban levő közokirat hamisítás miatt kéri vádlottakat megbüntetni, mig a védők csak magánokiraihamÍBitás ismérveit látják azok cselekedetébeu. Ezek után a bíróság a közokirathamisitáa vádját elejtve, vádlottakat nevezetesen Simon Györgyöt 2 évi és 6 havi, Farkas Istvánt 1 évi és 6 havi és Farkas Károlyt 1 évi böotöure ítélte. Ügyész súlyosbításért, védők enyhítésért ielebbeztek.
KÖZGAZDASÁG
— Gabouaüzlot. Az általános nagy szárazság óriási károkat okozván termé-nyeiukuek. Az ország egyes vidékeiről érkezett jelentések szeriut a terméseredmény 50%-kal kisebb a tavalyinál. A mi vidéküukön éa vármegyénkben azonban középső termés mutatkozik.
E szomoru terméseredmény behatása alatt á termelők tartózkodók az eladással és a fogyasztók kénytelenek napról-napra magasabb árt megadni.
Ami a helyi üzletet illeti, nagyon élénk. Búzában, rozaban naponla történuek kötésék a mióta az osztrák kormány magypr lisztnek Fiume—Venezia—Alán át való vámmentes bevitelét betiltotta, azóta Tirolba való gabooaBzállitásuok nagyobb lendfUetet vesz.
Árpában nem történi üzlet Mai áraink:
77/78 kiló) buza 9 50/60 kor.
72 kilós rozs 6-80/85 kor.
Ó zab G 50/60 kor.
Mercantil árpa 6*50/80 kor.
Lenmag 8\'50 kor.
Fehér bab 9 kor.
Uj bükköny 6 50 kor.
50 kgrt kanizsai paritással.
— Hirdetmények. Woger Rudolf és Hevessy Mátyás, az eszéki kereskedelmi és iparkamara hivatalnokai, kiadták Szlavónia kereakedőinek és iparosainak a címtárát. Eity példány ára 3 korona A müvet ajánljuk az érdekelt körök figyelmébe. Soproo, 1904. évi jutius hó 11-ikén.
Kereskedelemügyi ni. kir. miniszter ur f. évi junius hó 24-én 37430/111. szám alatt kelt rendeletével megengedte, hogy az Erzsébetfalván, mint a Dieszelmotorok gyártásával foglalkozó a a nyers kőolajat nagybau beszerző fegyver- és gépgyár-részvénytársaság állomásain tetszés szerinti mennyiségben feladásra kerülő, Dieszelmotorok hajtására rendelt, adó mentes, uyers világításra oem alkalmas,\' kőolajküldeméuyek után a m. kir. államvasutak összes vonalain és a kir. szab. péCs—barcsi vasúton a dijszabásszerü II. osztály helyett az A., kocsi rakomáoyn osztály díjtételei alkalmaztassanak. Mire ezennel felhívjuk érdekelt köreink figyel-mét. Sopron, 1904. évi július hó 16-án. A kerületi kereskedelmi éa iparkamara.
Irodalom
— 4 „Vasárnapi UJság" július 24-iki i>záma 21 képpel s a következő tartalommal jelent meg: .Petrarca születésének hatszázadik évfordulójára* (arcképpel.) — .Petrarca szonettjeiből." Fordította Uadó Antal. — ,A régiségek,\' Költemény Farkas Imrétől. — Regény tár: .A! blrsai vándorforráa." Regény. Irta Nagy Endre. (Richter Aurél rajzaival.) — .A varég." Orosz regény. Fordította Ambrozovics Dezső (képekkel.) — ,Az igazság esernyője." Elbeszélés. Angolból fordította Szántó Frigyesné (képpel.) — .Cigány telepítés." — .Nyári délután a városligetben" (Goré Lajos rajzira!.) —
,A rigómezei ctata emlékszobra" (képpel.) — .Petőfi utolsó huszonnégy órája." Ujabb kutslások alapján Irta Barabás Endre (képekkel azon helyekről, hol Petőfi Székelykereszturon utolsó estéjét töltötte)
— .Mesterséges kristályok." —. .Kirándulás a zöldbe" (Linek Lajos rajzaival.)
— .Halásitanja a Lágymányoson" (képpel.) — „Krónikás tréfák." .Keller Heléu ujabb vizsgája." Dr. Boros Györgytől. — .Bereznai Hanakarl Sándor hadbíró tábornok" (arcképpel.) — ,Heim Péter" (arcképpel.) — .Madelaine, az álomtáncosnő" (képekkel.) — „Az országos nőképzö-egyeaület tanintézete." — Irodalom és művészet. Köxintézetek és egyletek. Sakkjáték, Képtaláoy, Egyveleg, etb. rendes heti rovatok. A .Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre négy korona, a .Politikai Újdonságok "kai és .Világkrónikáival együtt bat korona. Megrendelhető a Franklin-Társulat kiadóhivatalában (Budapest, IV., ker. Egyetem-u. 4. szám.) Ugyanitt megrendelhető a .Képes Néplap" a legolcsóbb újság a magyar nép\'számára, félévre 2 korona 40 fillér.
8*erke9*töaég : Dr VUlanvi Henrik, telelíi i.erkeaztö. Kiadó : lfj. Wa)dits Jfaw.
VEGYES.
— Amatepr-fenyképéizeknekl Altalinoiao-
c\'.ismert kitOnó azalon- éa mi fényképészen készülékek, felülmúlhatatlan minőségű pillanat kézi apparátusok, valamint jnlndenféle tény-képéiaetl cikkek Moll A cégnél (Bécs, ruchlau-ben 9. ca. él kir. udvari azillité) kaphatok.
Kten Alléiig alapíttatott 1864 ben
Kivinatra nagy képei árjegyzéket bérmentve küld a cég.
Nyilttér
A< a rovat alatt köalöttekért nem villái felelöaiégct a izerkesztSiég
Vese, húgyhólyag, hugydara és a köszvénybántalraak ellen, továbbá a légzö és emésztési szervek hurutos bánfáiméinál, orvosi tekintélyek által a Lith Ion-forrás
SALVATOR
sikerrel rendelve lesz. Hu Ky baj tó hatásul
Kellemes nil -». | Köméi emésstbatö
Kapható íksvinyvitkereíkedéBekbeD él
gyógytxertirakbaa. A Salvator-forrto igazgatósig* Epcrjoioo
KATTONI ERZSÉBET SÖSFŰRDÖJE
gyógyhely Sndipeat (Hadin), Idény április hó ló-tél október hő Í5-lg Klviló gyógyhaliaial bír
női bajokban és altesti bántalmakban.
Rudelí ervet dr. POLGÁR EMIL. Egészségeifekvét. Intinyoi I akink. Jó viadégli Vlllaaiai valall öiizakittitét a fővirciaat.
1
ROHITSCHI TEMPLOM-FORR \\ S
étvágyat hoz, elósegiti az . emésztést és anyagváltozást.
k
Irdetések.
4°|o-OS
törlesztései kölcsönöket nyujtuuk
— budapesti éa külföldi eliőraugu pénzintézetektől a földbirtok és ingatlan »/, értékéig I. és II. helyre 15—65 évig terjedő időtartamra. Személyhitelt! papoknak, katooatiaz-teknek, állami- és ma-Kánhivataluokoknak, kereskedőknek és iparosoknak kezea éB kezes nélkül 1 — 15 évig terjedő időre gyorsan és dlscreten. Bank- és magánadóságok conrertálása.
Mellár Lajos és Társai
bankbizominy Budapest, VI., Dirid utcia 15.
(Tönrényazékileg bejegyzett cxég).
(Yilaai bélyeg)
Jónak, a jobb az ellensége.
Tényleg a legjobb az eddig használatban levő szappan, szöda, por, atb. anyagoknál vÁzzon és pamut rohanemüek mosásira, a Schicht iltal újonnan feltalált «iyag°«nai vászon
mosókivonat,
„Asszonydicséret"
védjeggyel,
* « ruha boáaxtatzla*ra.
Elönyök: t
1. Az eddig szükséges voK mosási időt a felére csökkent
2. Fáradságot a negyedére.
3. A szóda használatit teljesen fölöslegessé teszi.
4. Minthogy lisztibbi, tehit fehérebbé ia varázsolja a rabit.
IlUíBISztltltlHiié válik minden háziasszony it MSMatl «5y tgyszirl klsirltt nUn. Mindenütt kapható.
Sclaicht György, A.uss%.
A legnagyobb gyár a maga nemSben, aa európai eatausföldön.
■t
XI.LI1 ÉVFOLYAM.
ZALAI KÖZLÖNT
1904. JBLTOS SO-án.
__I
/AILKA SUCHARB
alpesi tej kakaó" é czukorból al
Páratlan különlegesség.
ö -S!S« 2 i
- *sí Slxi
3 "STfih\'
00000000000000000000 oooooíaoooooo
Z.K. 7,,904.
SEIDLITZ-POR
Caak akscor valódiak, ha mindegyik dobos Moll A. vOdJogyót i
Bűiiriaát töntotl foL A Hall A. félő Seldlltz-ptrtk tartós gyégyhatást a legmakacsabb gy.mtr- ét al-lettbáalllRtk, gyomorgarct -a gyoraorbév, rOgzOtl .I.kr.\'mdBI, mijbimtlom, vér talalái. aranyér ét a legkolAnböxfibb all betegségek ellen, e jelet hitiaxernek évtiíedok éta mindig nagyobb elterjedést szerzett. — Ara tgy lepaoiéttlt íredet! dttazaak 2 ktr
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
I MOLL-FELE 1
SOS - BORSZESZ
Csak akkor valódi,
ha mindegyik Öreg MOH A. védjegyét wnUiU tel .A. Mail- felirata énozatul van tárva A M.II-fíU tét-barizetz nevezetesen mint rájdaltasosillaplté taedérzsBlésI azer kéMviny, canz él a meghűlés egyéb kévetkesméoyeinél legismerolesebb néptter. — Egy é.sieti eredeti Dvtg ara I kar. 90 llll
MOLL Gyermek szappanja.
legfinomabb, legnjabb médaxer szerint kéttitek gyermek ét hélgy ttappan a bér aktzerB ápeláaára gyermkek t falaéttek rétiére.
Ara daraboaklat — 40 III. fit darab — I kar. 80 011-Mindcn darab gyermek-szappan Mail A. védjegyével »an ellátva
F ő 8 r. é t k ft 1 d é s:
Mali A. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító által,
Bécs: Tocblauben 9. az. Vidéki megrendelések naponu posUntinvét melleit tel|eaittetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával ís védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár. Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fial. öbooaoooouoooaoooooooc aaaaaaaaaoiaoaaaaaaaaü
A Pesti Napló uj karácsonyi ajándéka A MAGYAR «ír
i v í SZIT
Páratlan disxQ, külső kiállításiban é» belső tartalmiban egyedül illó remekmű ax, a melyet a .Plltl Iiptí* a* I9O4. 4v karácsonyira szint meglepetésül, olvasóinak. Eddigi karácsonyi ajándékainak disxes soroxatát folytatja most a „Ptttl l»plí," uj éi minden eddigi ajándékot messze tulsxirnyaló disxmüvel, melynek cime ex lesx:
A MAGYAR FESTŐMŰVÉSZET ALBUMA
A magyar festőművészet remekeinek gyönyört! foglalaíja lesz ex * páratlanul illó díszmunka, amely a magyar festés remekeit fogja felölelni a XVII. sxixad nagy magyar festőitől, Kuptcky-től és líljlkj-tól kexdve egész a jelenkorig, amikor laakáesy llfcilj, Szíktlj Btrtalu, titz Károly, liaczir Bjili. laitrítz tiktor és Zlckj llkály vezetésével hatalmas girda szolgálja a magyar festőmüvészetet. A magyar irodalomban nincs még olyan mü, amely a magyar festőművészeid ilyen gazdagságban mutatja be. itfll aaiyizaháii (utaéijt sze-meltOnk kt, amelyet mesteri kivitelű
ötven műlapon
mutatunk be a magyar közönségnek. Ax ötven miilap nagyrésze gyönyörű
sok színnyomású kép
lesz, oly*n, mint amelyek a YÖriinarlj-Alkoaot eseménynyé avatták a magyar könyvpiacon.
Exenkivül a magyar festőművészet törtenetét a könyvben elsőrendű esztétikusaink érdeke* és népsxerü elöadisban fogjik bemuiatni. A szöveget ttínot fttlBélJBlk a sxöveg közé nyomott másolata fogja kisérni, ugy. hogy ax ötven többsxinnyomisu mlllappal cgylltt I Ijar FoilÍBÜTÍSZlt llkiaa a leggazdagabb és legdisxesebb tára lesr a magyar festőművészeinek. A „laiyar Futiaimztl Alkaaít" meg fogja kapni a Patti lapít minden előfizetője, akt ax év végéig, akir havonta is, de állandóan és mcgsxakitis nélkül előfizető marad. Minden félreértés elkerülése végett azonban meg kell jegyeznünk, hogy axok ax uj előfizetők, akik ax 1904. évre szóló előfizetésük fejében a Vörösmarty-Albumot megkapták, a Magyar Festőművészet Albumára csak ugy tarthatnak Igényt, ha egy tovibbi egész évre előfixetnek. A Pesti Napló előfizetési ira egész évre 28 ktr., félévre 14 ktr., negyedévre 7 ktr., egy hóra l ktr. 48 fillér. — Szerkesztősége és kiadóhivatala:
Budapest, VI. Anrfrássy-ut 27. szám alatt van.
Stubica Töplitz hévvizfürdő
Uj fűrdölgazgatéság. Uj berendezés.
Fürdőidény : május i-től október végéig. A zagoriai vonal Zabok állomásától \'/, óra, Stubica Tópliti megálló állomástól \'/, óra távolságban.
Ezen GS-b C. (oka hévviz fölülmulhatlan hatású, főleg csúzos izom b izületi fájdalmak, idült csontbártyalob, idegzsábák, fóleg Iichiaj, Izületi zsugorok b idolt Brigbtkór ellon.
Természetes iszapfürdője 8 modern berendezésű izzasztó helyiségei (Cal-darien) oagybatáauak női báotalmaknál igy méblob után visszamaradt iizad-mányok felszívódására. Egyéb gyógyhatányok Massage, villaoyozás galrán és faradicus árammal, villanyos Massage s. a. t.
A fürdő Zágoriáoak egyik legszebb tág völgyében fekszik kiterjedt szép árnyas erdei sétányokkal.
Állandó gyógyzene. Lawn Teojis tekepálya.
Kocsik minden vonathoz Zabok s Stubica Tópliti állomásoknál. Több tagu családnak ajánlatos az érkezést előleg bejelenteni. Főltünő olcsó árak, lakás, fürdő s étkezésnél kitűnő konyha, természetes borok.
Útbaigazítást ad a fürdőigazgatóság, s dr. Spanner L fürdfiorvos magyar nyelven. Prospektus ingyen s bérmentve.
PSischingi Savanyúkút
herceg Eszterházy Pál-forrás, Savanyúkút Bécsújhely mellett, elismert legjobb és olcsó asz.tali-ital. SíétkQl-dés utánvéttel a forrás vállllat Utal Bécsújhely, Singergasse No. S.
Kérjen mindenki
saját érdekében
Valódi Katlireiner-fele
Kneipp-maláta kávét
csuk oly csomagokban, a melyek a Knap. piter védjegyet és x Kath-■ ciner nevet viselik, és kér ülje gondosan a silány utánzatok ellogadásit.
KÉRJÜNK CSAKIS
GL OBUS-
TISZTITÓ-KIVOHATOT
mint ezen ábra
miután sok ÉRTÉKTELEK
utánzatot kinilnak.
Fritz Schulz jun.
Aktiengesellschaft, Lelpzlg u. Eger.
o r i
•Tevéfpapi zja a
Kapható :
pa pix-ít (M^oíteS^o^cn.
Ké*i hírneves kénfOrdö Horvátorwzáyban
y^ooooocxyc:
a Zagoriai vasút mentén (Zágráb-Csáktornya.)
Yegyeleatezve Prof. Dr. tndwlg ndv. Uaioaoa által 18M i
68 lok Celtint meleg forráz, a kén Itz.pnak felnlmulbaUlltn bttít« van
és i nlet rhe, " . . , ____i. —>.>. a.
lény, nenralgll ^.í. Idolt vetebt véteknél ttb. ttb.
IVÓKÚRA, garat, gége, mell, mij, gyomor- ét bélbijoknil, aranyérnél, ,1b.
___Uillanjfosaág. — Massage.
Gvéflvlntézet asladn ké.yeltuel Hnyi vlzvM,ték. Hldnvlz karák z«k,ayayal Kaaipp szerint, H"z év,a ét ayltva
Idény tartam mAjot 1-181 október l-ig. - Pompit nagy park, terjedőimet cltetvé-nyek nép killödnlisok. - Allandé .enekar, a tigrlbi kir operabál tagjaibél. — Zene- és Uoce.télyek ttb.
A varaxad-topilcai Ulomáton naponu tirtatkocti várja a vendégeket.
KOIén fogatok it rendelkezétre állanak, de etek odaAMtáta elébb a fordS iaté-zéségnél megrendelendő.
Orvoti ludakotédAtokat a fordéorvot Dr LOSQB1NO A ad.
■r ív. npcklutokat is Iroechurákcil bigiitn is bérmentve kaid.
FÜRDŐ IGAZGATÓSÁG.
;xxx
547. szv. síim. Székesfehérvári m kir. állami méntelep parancsnokság.
19 ÖT \'
Árlejtési hirdetmény.
A székesfehérvári m. kir. állami méntelep székesfehérvári, bábolnai, nyitrai, nagyatádi és palini oszUlyaiban elhelyezett katonai legénység és ménállomány részére 1904. november hő 1-tól 1905. október hó végéig szOkséglendó kenyér, zab, széna, alomszalma és tttzifa biztosítása iránt a székesfehérvári m. kir. állami méntelep számvivó irodájában 1904. éwi augusztus hó 8<án délelőtt 9 órakor Írásbeli zórt ajánlati árlejtés fog megtartatni.
A takarmány szükségletre megjegyeztetik, hogy a termelók nemcsak az egész mennyiségre, hanem 100 métermázsára is tehetnek ajánlatot. Egyenlő ajánlatok esetén a gazdák és gazdasági szövetkezetek ajánlatai elónyben részesülnek.
A közelebbi szállítási feltételek a székesfehérvári m. kir. állami méntelep számvevő irodájában megtudhatók, ahol a szállítási feltételek füzete is betekinthető, és a honnan az árlejtési hirdetmény kívánatra megküldetik.
Székesfehérvár, julius hó 25 én.
SztafÉryári m. Kir. állami miaitiHamcsiiofcsE
Hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
Gyümölcs és szőlő sajtók,
.HERCULES" folytonosan ható kettős emeltyfl szerkezettel és nyomóerő szabályzóval a legmagasabb munkaképesség garantálva,
HYDRAULIKUS SAJTÓK
különösen magas nyoma éa nagy munkaképesség elérésére.
Szőlő és gyümölcs zúzók
és bogyó morzaolók. Teljesen felszerelt szüretelj készülékek. Szőlő és gyOmSIcs őrlők, aszalt készülékek _
gyümölcs és főzelék aszalásra, gyflm8IC«-vágti és hámozó-gépek, legújabb szerkezetű szabad, önműködő .SYPHOMIA" fa és szötövesszö permetezők, a szegecs és tormáncs valamint a vértetü kiirtására; szili ekék.
A legjobb VETÓGÉPEK
Mayfarth Ph. éa Társa Agrlcola" (tolóvetőkerik rendszer) vetőgépei. Mindennemű mag- és kttlOnbOző magmennyi^g nAmiia váltokerekek nélkül, dombon avagy tikon, a legkönnyebb jiria, legnagyobb tartétaig él mind a melleit a legol-<tébb ir által tOanek ld A lehető legnagyobb munka, idő- ét pénzmegtakarítót tesiik lehetővé.
KSISalegesaégeketjazéna ■ és aratO-gereblyék, azéaaforgatik, azéna- és stalmapré aek kési használatra, kakorloa norzaolók, cséplőgépek, JárgAayok, gabonarotléK. trleazík, ekék, hengerek, borosakban és t»karmá«jkésiltíi»re azolgáló gépeket a legújabb renduer éa jétálláa mellett gyártanak ét uállllanak.
HAYFARTH PH. 6s TARSA, gaidasigi géjgjink, móltóiét h ttffjsrtl Bécs, tl/l. Taborstrasse 71. szám.
Kltflatetve t»bb mint 600 arany, eitut éremmel ztb, aa Oiuet nagyobb kiáUltá»kon. Béuletes árjegyzék lígyen éa bérmentve. — Képviselők ét vlazont elánultők kereetetnek.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.