Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.51 MB
2010-02-17 09:13:12
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
698
3085
Rövid leírás | Teljes leírás (203.7 KB)

Zalai Közlöny 1904. 036-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
43. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1904. szeptember hó 3-án.
3B-ik szám
XLIII. évfolyam.
ElSfltettti ár:
Ecíii í»re . . 10 kor. — 611 Fél évre ... & kor. — fill.
Negyedévre . . 2 kor. fill. KtryeH nx&ni 20 üli.
HIRDETÉSEK b halálos pelittorbao 14, mi»o<!txor 13, i minden toribbl íorérl 10 Qll
NYILTTÉRBEN
oL\'út aoroukéut 20 filléréri léteinek fel.
A nagykanizsai , Ipar-Teatttlet,• » „nagykauizsai Takarékpénztár részvénytársaság,■ a .Kotori takarékpénztár
A lap szellemi résiét illetó minden közlemény a felelős szerkesztő nevére, az anyagi részt llletfi kőz-lemények pedig a kiadó nevére címzetten Nagykanizsára bérmentve intézondok.
Bérmentetion levelek nem fogad-Útnak el.
Kézirat vissza nem küldetik.
részfény társaság,* „uagykauizaai és a galamboki önkéntes tűzoltó egylet,\' a .nagykanizsai kisdedneveló egyesület,* a .nagykanizsai tanítói járáskor,* a , nagykanizsai keresztény jótékony
nőegylet,*
„n.-kanizsai izr. jótékony nőegylet," „szegények tápintézete," a .katonai hadastyánegylet,* a „soproni kereskedelmi iparkamara,* nagykanizsai külválagztmányának hivatalos lapja.
HETEN KI NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ TÁRSADALMI HETILAP.
A mi vízvezetékünk.
Minden pénzbe kerül. Nem minden körülmények kOzt vigasztaló tényállás ez, de az ember ezzel a ténynyel már megalkudott és ez a legokosabb, amit tehet,-mert hisz ehhez az álla-polhoz alkalmazkodni kell. Természetes dolog az is, hogy a városok ivóvize, hogy at kijogástalan legyen, szintén pénzbe kerül. Ebben a száraz nyárban megtanultuk méltatni a vizitek értékét, különösen mi, kik folyó vagy álló vízben szűkölködünk. A kutaink ugyan nem száradtak ki, mert a mi lakosságunk nem szereti a vizet, az utcákat se öntözték tékoz-lással, a csatornákat se öblitöttük, a tüzet se olthattuk, hát miért is fogyott volna el a vizünk ?
Mi mindeddig a házi kutakkal értük be. Ivóvizünknek eddig is veszett rossz liire volt, de most már a pcce éi trágyagödrök befolyása alatt any-nyíra megromlott, a csatornák bűze annyira kihívja a lakosság éi a közegészségügy kritikáját, hogy ez az ügy megérdemli, hogy a városi hatóságok épugy, mint Nagykauizsa város közönsége vele foglalkozzék. Hallomás szerint a városi tanács már foglalkozott is ezzel az ügygyei, a mérnöki hivatal tervet is készített, de ezek a tervek X. szám alatt az irattárba kerültek és a nagyközönség mitsem tud az egész ügyről, pedig a város közönsége érdekében történnék a vízvezeték létesítése, a város közönsége fizetné a költségeket. Alkotmányos eljárás volna tehát, ha a város közönsége felvilágosítást nyerne ilyen életbevágó tervekről már akkor, mikor
azok nincsenek még a megvalósítás stádiumában.
A vízvezetékek pénzügyi fundamentumát vagy részvénytársaság veti meg, vagy a városok házilag kezelik és épitik meg a vízvezetéket Nálunk a fiuancirozás csak ez utóbbi formája jöhet tekintetbe, mert egy nagykanizsai vízvezeték nem lehet annyira jövedelmező, hogy valaki tőkéjét vízvezetéki részvényekbe fektesse.
A vízvezeték irányára vonatkozólag még a laikus közönség is tisztában van azzal, hogy kelettől nyugot felé lehet csak, mert városunk keleti része magaslaton van, nyugoti része pedig lapban. A vizet tehát nem kellene a magasba pumpázni, ha a vízvezetéki hálózat keletről nyugat felé vonulna. A vízmennyiséget pedig csakis kutakból nyerhetjük, mert Kanizsa környékén nincsen olyan forrás, moly a várost vizzel láthatná el. Kaposvárott is kutakból nyerik a vizet.
Egy vízvezeték felállításával városunk egészen más képet nyerne. Nemcsak a főutakat lehetne öntözni, hanem a főforgalmi mellékutcákat is. Amig most az öntözés...