Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
12.44 MB
2010-02-17 09:29:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
547
2741
Rövid leírás | Teljes leírás (325.66 KB)

Zalai Közlöny 1905. 001-004. szám január

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


jur*
Nagykanizaai
m
negyvennegyedik *»<oly«m, |. ,«4m.
Január 7.
AI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Ellázitíll árak : KgAu 6tn 10 karaaa, íélé.re 5 hirm, nejyedím 2 karsaa 50 f — E|yn síén ára 20 f.
Fatflflf istrkeaitö:
DR. YILLÁK11 HKNR1K
UptaUJdoma él kiadó: IW. WAJIIITN JÓZSEF
8ierkaaaW*«z: Safjkaali**, Kásái-at «. a aai. kladóklfatal «> ajo.dai Sasjka.li.a, IfJ. WaJdlU Juaefatl
Hlrdtlfiak dljmabáa aieriat. KjlltUr aartak\'at 40 111.
A nő munkája.
Múltkori értelezésünk végén azt > kérdést vetettük föl, hogy bit mi történjék\' > nőknek azzal az osztályával, melyet balszerencséje oda sodort, bogy a felső iskolákban keressenek magoknak eszközöket arra, hogy az élet küzdelmében fölvehessék a harcot.
Akik azt várták tőlünk, bogy univerzális médját fogjuk közölni annak, vájjon miképp értékesítsék tudásukat a félbemaradt diákkisasszonyok és a teljesen elkészüli, de keresethet nem jutható doktorhölgyek, azok csalódni lógnak. Ha volna élő emberfia, ki a fölös lateinereknek oiyan Eldorádót fedezhetne föl, a hol álmaik beteljesülnek, vagy akár csak megélhetést találnának, az megérdemlené, hogy képmását ércbe öntsék. Viszont van a társadalomnak olyan része és pedig nem megvetendő része, mely azt íllitja, hogy az illető világboldogító nem érdemelné a megörökítést, hacsak nem olyan értelemben, mint ahogy HeroBtratest érdemesítették arra. Mert az a másik rész bűnpártolásnak tartaná, hogyha bárki is támogatná az intellektuális női munkaerőnek olyan irány -- w!ó szerencsétlen eltévelyedését, amelyet * múltkor minden mez nélkül, de annál hívebb i világításban ismertettünk.
Tisztában kell lennünk tehát az iránt, hogy I a fenforgó esetben a bajnak csakis preventív esiköiökkel való elhárításáról lehet szó. Más szófái ettől az Iránytól el kellene terelni a nőket már akkor, midőn ók vagy szüleik széttekintenek, hogy vájjon mivé képeztessék ki.
Nemrégen a következő szerkesztői üzenetet láttuk szintén egyik elsőbb rangú lapban;
,12Mí-ik eütftellI. Azt tetszik kér-deaní, mivé neveltesse leányát, hogy maga kereshesse meg kenyerét Tanárnő legyen-e belőle, vagy orvos, vagy talán a gyógy-szerészségre leendó kíképezteiés is elég lesz? őszintén feleljünk? E pályák egyikét sem tartjuk nők irészére üdvödnek, nem boldognlhat a nó egyiken sem. Hanem ait ajánljuk, taníttass* leányát a női szabó mesterségre, majíí meglátja, nem fogja megbánni.11
Részünkről nem tehetjük magunkévá az emiitett tanácsot, vagyis az abban megnyilatkozó véleményt, de eleve kijelentjük, hogy nem abból az okból, mint bogyha helyesnek uem tartanék, hanem azért, inert nem akarjuk kockáztatni azt, hogy a tudományos légkörben lélegző kisasszonyok, akik tőlünk várják tehát az útbaigazítást boldognlásukra, felháborodással forduljanak el tőlünk De mivel nem tagadhatjuk meg az említett ssMszavu, de jó tanácstól helyeslésünket, foglalkozzunk vele is egy keveset. Aki azt a szerkesztői (l\'.-netet megcselekedte, azért szabta oly rövidre, mert a „miért?" bővebb fejtegetésére könnyen felfogható okoknál fogva nincs érkezése. Ámde ezzel zárja az üzénetét: „Majd meglátja, nem fogja megbánni) \' Az üzenet lakonikus foglalatjáért ezzel az ígérettel akarja kárpótolni a kérdezőt és ezen ígéret e jelen esetben ugy hangzik, mint holmi kötelezvényféle. Elmondjuk saját (közgazdasági) szempontunkból, hogy eme kötelezvénynek miféle fedezet adja meg a kellő bonilást: Aki azt a tanácsot adja a nőnek, hogy tanuljon szsbóságot, ax először azt hiszi, hogy ama nő lélekvilága, ki ruhavarrással foglalkozik, ugy elüt a .tudós"
kisasszonyokétól, hogy önként következik, miszeri...