Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.68 MB
2010-02-17 09:34:14
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
665
3312
Rövid leírás | Teljes leírás (292.69 KB)

Zalai Közlöny 1905. 005-008. szám február

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1905.
im.
Február 4.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Elitzatéil árak : Kgé#» e.tv 10 k*r«aa, f«l«*re 5 kar Ma, Mgjedéfn 2 ktPMa 80 f — Eiyaa aiéai ára 20 f.
Felelíi iserkmtő:
I)R. VILLÁNYI HENRIK
LapUlajdouoa éa kiadó:
IP/. WAJDIT8 JDZSKF
Nierkcait«a«g: Napjkanli»a, Sagár at 6 ukm. Kiadóhivatal én nyomda: Nagykaulína, II]. Wajdlta Jotaefnél Deák- Wr 1. taam.
Hlidctfuek dijnxabáa ai«rlat. Njllttór toronként 40 flll.
Meghasonlás.
(v. h ) A lezajlott választási mozgalmak ismét (eltárták azokat a szakadásokat, melyek városunk társadalmi rétegeit egymástól elválasztják. Arra nézve, hogy a rokongondol-kodásuak egymáshoz csatlakozhassanak, nem volt semmi egyöntetű eljárás. Nem találtunk semmi közös kaposot. nem nyilatkozott meg a rokonszenvnek még szikrája sem. Ami egyértelműséget, erós szervezkedést tapasztalhattunk, azt ott találtuk a fóldmivelók és iparosok táborában, de nem az uriosztályban. Mintha rozsda marta volna szét azokat a láncszemeket, melyek polgárt a polgárhoz fázik! Ez a rozsda pusztít a mi társadalmunk testén is, elkülönítve embert az embertől, mint a ragály különíti el a beteget az egész-
A rezignáció némaságával törtük és tarjak hosszú idó óta ezeket az állapotokat. És milyen lépéseket tettek ennek megszüntetésére? Három, mond három ember, a triumvirek módjára az egész lakosság nevében nyilatkozatot tett kézzé, melyben megígérték, hogy a megadásnak vége lesz, hogy aléltságunkból felocsudunk majd és hogy csak a béke fentartása kedvéért ttem történt eddig semmi.
Nem tisztelt urak, nem a béke kedvéért, hanem a kényelem kedvéért, a kölcsönös féltékenykedés miatt nem történt eddig semmi. Azért nem történt semmi, mert n partikuluriz-mus betegségében sinlódnek, mert nincs közszellem, ninos lokális hazaszeretet, nincs összetartás, ninos kölcsönös megbecsülés,
ninos egyént függetlenség és elismert egyéni méltóság. Ellenben van békétlenség vagyoni és felekezeti alapon, ugy, hogy ma már a legártatlanabb társas össrejövetelnek vagy báli mulatságnak is különös,\'furcsa jellege van.
Ks valamint a báli tetemben sem, ugy a közélet küzdőterén sem j^enünk mog a béke olajágával, hanem inkább a gyűlölet ostorával, a meghasonlás Erísz-ílmájával, az irigység nyomaival és az önérdek lólábaival.
Addig, mig ilyen érzelmek dúlnak keblünkben, nem kecsegtet sikerrel semmiféle akció. Tudjuk, hogy niscsen társadalom, mely csupa Catókból volna összeróva. Tudjuk, hogy az emberek nem járnák sehol a világon az önzetlenség liliom-köntösében, de igenis kell. hogy közös javunk éraete oly erős legyen minden kpmoly férfiben, hogy képes legyen önérdekének megóvása mellett a közérdek istápolására is. Úgy látszik, ez a képesség lassAn kihal belőlünk
Szánalmas mosolyt kéltett az a bizonyos nyilatkozat, mely egy elvesztett osatautánra Ígérte a szervezkedést.
Itt nem az a kérdés, ki adott megbízást egy háromtagú bizottságnak a kijelentésre, hanem az, hogy képesek-o azt teljesíteni, amit ígérnek, amire vállalkoznak ? És mi mindjárt megmondjuk, mikor és mily körülmények közt várhatunk sikert. Ha megakarják osztani a munkál mindenkivel, osztály-és vagyoukülönbség nélkül mindenkivel, aki tólük szerepet kér és szerepre vállalkozik
Ha majd a tett mezejére lépnek azok a különben komoly és tiszteletreméltó férfiak, megtudjuk majd szándékukat is. Meg fogjuk
tudni, hogy a régi formákat csak uj köntösben mutogatják-e?, vagy testben-lélekben megújhodva, ezt az élő, de nem működő kanizsai társadalmat tettekre akar-ják-c serkenteni?
Az ígéret megvan. Nem sokára meglátjuk, vájjon komoly-e a szándék?
Meglátjuk mindjárt a közelgő városi képviselő választásoknál, vájjon a vezetők hatalmuk gyarapítására akarnak-e híveket, vagy önálló gondolkodású, városukat szerető képviselőket?
És ha komoly a szándék — egyenlőre ne kételkedjünk benne — osak hálás köszönettel veszi a város polgársága törekvésüket, mert ennek a polgárságnak első sorban társadalmi és közgazdasági regenerálásra van szüksége.
Társadalmi életünk korhadásnak indult. A kórfolyamatot fel kell tartóztatni, talán fájdalmas műtéttel. Ezt is meg kell próbálni, de vigyázzanak az orvoslók, a csipeszt ott ne felejtsék a beteg testben I
EzenkivOl uj közgazdasági forrásokat is kell teremteni, mert kereskedelmünk pang, iparunk stagnál és önerőnkből nem tudunk magunkon segíteni.
Mélyen kell belehatolnunk a kereseti források talajába, hogy uj, osiramentes, kereseti forrásokra bukkanjunk. És ha valaki kérdi tólank: hát hol vannak azok a források ? Erre csak azt felelhetjük: közterheink nagyok és mégis Pécs, Szombathely és Gyór viruló városai a Dunántúlnak. Miért ? Aki ismeri az okokat, megtalálja azt a forrást is...
TARCA.
Balladák prózában.
ina Ondit Alfiai.
A Dauphin halála.
Beteg a kis Dauphin, halálos beteg. Az ország minden templomában éjjel-nappal gyertyákat égetnek és misét mondanak a királyi herceg fölgyógyulásáért. A rezidencia utcái csendesek, harang sem kondul, kocsi sem zördül. A rácsos palotakapu előtt kíváncsi tömeg leskelődik az udvarra, ahol az aranysujtásos avájci testörök komor arccal beszélgetnek.
A palota márványlépcsöjén riadtan szaladnak le » fel a kamarások és majordomusok; a folyosókon a selyemruhás apródsereg suttogva adja tovább a Biárnyra kelt lesújtó híreket, a széles előcsarnokokban a palotahölgyek finom hímzett csipkekendóikbe ontják könyeiket.
A narancsligetben a feketetaláros orvosok komo-lyau vitatkoznak, de koronkiut egyetértő lemondással rázták parókás fejQket. A liget túlsó részén a kis herceg nevelője és lovásza sétál, izgatottan 7árják az orvosi jelentést. Az egyik Horácius ódáját mormolja, » másik pogány módon káromkodik.
Az istállóban fájdalmasan nyprit a Dauphin hátaslova, az üres jászol előtt panaszkodik a lovász-gyerekre, mert elfelejtette megabrakolni.
Hát a király? Hol van a király? Visszavonult legbelsőbb termeibe, az uralkodók nem sirhatnak alattvalóik előtt.
A kiráfyné nem törődik ezzel. Ott virraszt gyermeke betegágyánál, Bzép arcán köny pereg s ki-kitör belőle az anyai fajdalom.
Ilabos csipketengerben, lehunyt pillákkal fekszik a Dauphin; arcocskája fehérebb párnájánál.
Csitt I Talán elszunnyadt, ... de nem, a kis , Dauphint kerüli az álom, lassan megfordul és könyező ! anyjára tekint.
— Miért sírsz, királyné anyám? — kérdi feddően. — Talán te is azt hiszed, hogy meghalok 1 ?
Az anyja válaszolni akar, de keservét vissza kell fojtania s ezért csak némán vonaglik qka.
— Ne félts, királyné anyáin, én Dauphin vagyok> a Dauphin nem halhat meg!
A királyné panaszosan felzokog s ez kissé gondolkodóba ejti a herceget.
— De én nem akarom, hogy elvigyen a halál megtiltom, hogy átlépje a palota küszöbét! Álljon őrt ágyamnál negyven lándzsás katona, bátor, erős legény legyen mind egy szálig s az ablakom alá száz ágyút húzzanak s a pattantyúsok süssék el mind a százat, ha közeledni mer!
A királyné intésére teljesitik a fenséges gyermek kívánságát.
Még azon órában felhatol az ablak alá vont ágyuk dübörgése és a negyven lándzsás katona a Dauphin ágya köré sorakozik. Ósz bajuszu marcona vitéz valamennyi, a gyermek tapsol örömében, amikor végignéz rajtuk.
Egyiket közülük ismeri is, megszólítja:
— Lorrain, jöjj ide I
A vén katona letérdel az ágy előtt.
— 8zeretlek, öreg Lorrain. Mutasd a szablyádat. Ugy-e ezzel vágod le a halált, ha eljön ? I
— Ezzel, fenség — válaszolja Lorrain és valami szokatlan nedvesség gyűlik fel szemeibe s hall le a medvebőr-szőnyegre; majd visszavonul, hogy helyet adjon a gyóntatónak.
A gyóntató hosszasan suttog a gyermek fülébe és szeme elé tartja a feszületet.
A herceg hallgatja, hallgatja tágranyilt szemmel, hirtelen élénken felvillan.
— Szent atyám, ha Beppó barátomnak egy zsák aranyat adnánk és minden játékomat, tudom, hogy szívesen meghalna helyettem!
A gyóntató zavartalanul folytatja suttogását s a gyermek szemében hamvad, a tüz. Mélyen felsóhajt:
— Nem szép ez k mese, nagyon szomorú. Engem csak az vigasztal, hogy kirllyi herceg vagyok, odafenn is az leszek a csillagfényes paradicsomban. A jó Istennel atyafiságban állok, tudom, hogy rangomhoz méltóan fog bánni velem.
És újra az anyja felé fordul:
— Királyné anyám, hozasd elő a bíborbársony ruhámat, a hermelin palástomat 8 az ezüstcsattos cipőmet; a Dauphinhez illő öltözetben akarok a paradicsomba lépni, hogy az angyalok hódoljanak, ünnepeljenek. — Harmadszor is füléhez hajlik a gyóntató és suttogva folytatja a lelkivigaszt, de a fenséges gyermek türelmetlenül szakítja félbe.
— E szerint semmit sem ér, hogy Dauphin vagyok!?
t. i, «t N \\
A statisztika.
A*\'sokat meghurcolt kigúnyolt és lenézett statisztikára mostanában megint nem jártak jé napok. Való igas, hogy vitásak a nézetek a statisztika tudományos rangsoráról és némely elmék zavarban is vannak, melyik fizetési osztály melyik fokozatába rolna beosztható a tudományok szépen elrendezett skatulyájába. De hogy hasznos és nélkülözhetetlen, abban mindenki egyezik. Az is. aki egyébként ezt a hamupipőkét lekicsinyl!, lebecsüli. Ezek művelt országok egyikében sin-senek oly számmal, mint hazánkban
Hiába, nem szeretjük a számokat, nem is szeretünc számolni s még kevésbé számadást vezetni. Keleties, uri, ga vall éri nemzeti vonáshoz nem is illik a kétszer kettő. Fájdalom, ez a vonása a magánéletnek a magángazdaságnak jellemez bennünket és pusztit társadalmi kórság gyanánt.
Nem szereik a közmondásokat, a banalitásokat. De ha a közmondás vagy szállóige gyártásba belefognánk, mondhatnánk, hogy akként van valamely nemzet gazdasági élete, lendülete, a mily mérvben van becsülete a szürke számoknak, a statisztikának. Elmondhatnék : mond meg, mennyire műveled és sze-reted a statisztikát és én megmondom, mennyiben vagy gyakorlati, mennyiben ápolod a gazdasági és szociális életedet s problémáid.
Minálunk a statisztikát csak gúnnyal, humorral •gyütt emlegetik Szinte elmosolyodnak az emberek, ha kieitjük a statisztika xzót, ezt a rettenetes és ijesztő dolgot. A hivatalnok, de az iparos, a kereskedő is lenézi Indokolatlau tehernek tekinti, ha statisztikai célra szolgálatát igényli. Nem tulajdouit kellő komoly-aágot és kiható íoutossságot a statisztikának. Nem latolja meg, hogy ennek megbízhatósága mily nélkülözhetetlen segedelem a közigazgatás, az irányítás a tudomány embereinek, általán mindenkinek, aki a -jód-élettel, eunek bajaival, megnyilatkozásával foglakozik.
A statisztikáról való e ferde szellem hatása biionyára nyomott, hogy nemcsak magán a statisztikai munkálatokon, kivált ahol az egyéni közreműködés, hű bevallás, a cél teljes ismerete s ennek érdekében faló odaadás elengedhetetlen.
Általán véve csodálatos, hogy már jelen műveltségi fokunk mellett sem birunk fölemelkedni a statisztikai tudomány átértésére. Hogy még ma sem tudjuk legalább valamelyest me«bec8ülni a modern embernek ezt a nélkülözhetetlen eszközét. Hiszen csak ennek a ferde nézetnek lehet tulajdonítani, hogy szá-moa törvényhozási, közigazgatási és gazdaaápi intézkedés és tevékenység azért mond csütörtököt, mert nincs kellő atatisztika ismeretünk. Hiszeu még legkedvesebb politikai és társadalmi thémánk: a magyarság viszonyairól, helyzetéről, szociális állapotáról, sociologiai vonatkozásairól is gyakorta oly megdöbbentő statisztikai ismerethiánynyal kell Utálkoznunk, mely kétségbe hajt.
Micsoda társadalmi munka lehet i* az. mely nincs tisztában csakis a statisztika által nyújtható
ethnikai. számbeli és erőbeli viszonyokkal ? A mely nem tudja, hol s minő propogativ vagy ellentétes erővel bontakozik ki vagy hanyatlik a magyarság kulturális és gaidaaági ereje? Hogyan is lehetséges gazdasági alkotás, mely nem ismeri a termelés, a munkabírás, a forgalom adatai: és hullámzását?
Mert szomorú a köznézet a szerencsétlen sta tisztikáról, terjedhetnek el a politikában, a közigaaga-! tá8i és gazdasági életben téveszmék, burjánozhatnak\' el hamis vélemények Osak a statisztika képes a maga szürke, de igazat valló számcsoportjaival kijózanitólag és irányitólag tettreserkeutőleg hatni.
Nekünk tehát égető szükségüuk van arra, hogy; a kigúnyolt tudomány a szó valódi értelmében nép-szerüsitessék éppen ugy mint a művelt országokban.1 Sajnos e nagy ügyben édes-kevés történik. Vau minta- j szerű országos ós van jeles fővárosi statisztikai hiva-! tálunk. De nincs hazáuk egyetlen-egy vidéki városá j ban sem. Mély homály boritja el a vidéki városok ( életét, különösen a nem önálló törvényhatósági joggal! birókét.
De mielőtt ez iránt iutézkodés történnék, az állami statisztikai hivatalnak kellene az ügy népszerűsítése érdekében áldozatot hozui, ha már a statisztikának sajnos alig akad magánmivelóje. Az állami hivatal valóban megbecsülhetlen adatokat, tanulmányokat bocsát közzé De ezek csak a hivatalszerü férfiak által hozzáférhetők, nem a „nagy közönség" számára valók. Kellene tehát közéletüuk egy-egy részletéről népiesebben megirt kis terjedelmű olcsó kiadványok, amelyekben a népélet egyes főbb részletei önállólag világittatnak meg a statisztikai tudomány fényes szö-vetnekével. A magyarság, a városi élet. egyházak, kultura. ipar. kereskedelem, mezőgazdaság stb. bőven kiuálnak anyagot a dacára a statisztikát lekicsinylő nézeteknek, hisszük, hogy lassan-lassan utat lehet törni a statisztika megértésere. méltánylására s ami ezzel egvjelenségü, az t\'lengedhetlen modern tudományos eszköz használatának az életbe való vitelére. A számoktól és számvető gondolkozástól irtózó népnek > I ez valóban igazi nemzeti munka volna.
A rendőrtisztviselő)*
egyenruhában.
A városi tanáca egyik január havi ülésében i hagyta jóvá a nagykanizsai városi rendőrtisztviselők egyenruházati és felszerelési szabályzatát. A közönség j érdekében ez már régóta kívánatos volt. A hírt örömmel fogadták. A városi tanács ugy határozott, hogy a tisztviselők saját pénzüköu szerezzék be az egyen -! ruházatot. A szabályzat, amely bizonyára a közönséget \\ is érdekli, így szól:
„Nagykanizsa r. t. város rendőrfőkapitánya a két alkapitány és a reudőrbiztos ugy a hivatalos helyiségben, yalamint a külszolgálatban az alább leirt egyenruházati és felszerelési cikkeket tartoznak viselni
1JÍ05 KKUKUAR 4
a azokat állásuk tekintélyének megfelelően mindig kifogástalan jókarban tartani.
A rendőrséghez beosztott Írnokok, amennyiben saját kéltségükön besserzik éa jókarban tartják, szintén viselhetik a rendőrtisztviselők részére megállapított egyenruhát reájuk azonban az egyenruha viteléi nem kötelező.
Kalap. Az állam rendőrségi tisztviselők által viselt mintára a kócsag toll forgóján Nagykanizsa város aranyozott címerével. \\
Sapka. Fekete tiszti sapka vörös arany zsinórral, vörös és fehér selyem betéttel. A sapka rózsán Nagykanizsa váró* arany és vörösselyembe hímzett kezdő betűjével.
Dolmáuy. Világos kék posztóból a caendórtiszti dolmány szabására vörös hajtókákkal, a hátrész éa az ujak hátsó varrásáu. valamint az összea szegélyzeteken vörös posztó segélytettel (paspouillal). A mellrészen 7 pár. hátul 8 pár feldomboru aranyozott nagyobb gombokkal, az iy hajtókák bátsórészén egy-egy kisebb féldomboru aranyozott gombbal. A nyakon és ujjakou vörös arany zsinórral, vörös fehér selyem betéttel.
Zubbony. Világoskék posztóból a tiszti zubbonyok szabására vörös posztóból készült nyak hajtókával elől elrejtett csont gombokkal.
Pantalló. Kék szürke posztóból az oldal varráson 3 mm. széles \\örös szegélylyel
N jU r i p a n t a 11 ó. Vitorlavászon szinü gyapjú szövetből, vagy vitorlavászonból.
Köpeny. Kék szürke posztóból a csendőrtiszti köpeny szabására éa mintájára, felgombolható cauk-lyával. féldomboru aranyozott gombokkal és vörös szegély zutiel.
Kesztyű. Díszben fehér, különben barna kesztyű.
Nyakravaló. Katoua nyakravaló mintájára.
Kardkötő. A csendőrtiszti kardkötő mintájára vörös aranyozott kardszijakkal.
Kardbójt. A tiszti kardbójt mintájára kéazült ezüst és vörös fehér selyem kardbójt. melyen a vároa cimere arany fonállal van behimezve.
Kard. Gyalogsági tiszti kard.
Forgó pisztoly. 6 lövetű kisebb nagyságu „üsflaer" rendszerű forgópisztoly, mely vörös bagarja tokban és derék szíjon a dolmány illetőleg zubbony alatt külszolgálatban viselendő.
A rangjelzések dolmány és zubbony galléron alkalmazott arany rózsácskákkal történik: még pedig:
A főkapitány arauy galléron I ezüst rózsácska.
Alkapitány 8 arauy rózsácska
Reudőrbiztos 2 arany rózsácoka.
Írnok 1 arany rózaácBka.
A rendőrtisztviselők minden néven uevezendó szolgálatban tartozuak. szolgálaton kívül pedig viselhetik a szakszerű egyenruhát.
Ünnepélyek alkalmakkor nyilvános helyen díszben (kalap és dolmány, illetőleg köpeny), közönséges alkalmakkor sapka és zubbony viselendő."
Már nem figyel a gyóntatóra, haragosan fordul j rnháju urat és a sagrinbór táskáját, félelmükben el-a fal felé, majd a csipketengerbe sülyeazti fürtös fejét j hallgattak; a patak is halkabban csergedezett s a és keservesen xokog sokáig. félénk ibolyák fejecskéjüket ijedten rejtették a fű mögé.
A prefektus ur. suttogás támadt a bokrokban
Utazik a prefektus ur. Előtte libériáa kocsis, i — v«Ü<>n ki ez az ur, aki ily ékea ruhát visel ? mögötte borotvált képű lakáj, a hintó is méltóságosan — találgatták a madarak.
gördül, mert a prefektus ur ül benne. A prefektus ur ezalatt boldogan heveredett le
(\') meg ezüstaujtáaos ruhájában, gyöngyházzal, egy *én tölgyfa árnyékába, a kalapját lecsapta maga kirakott kardjával oldalán gondolatokba mélyedve j nwjle a fűbe s a bórtárcájából egy nagy iv papirost azegezi tekintetét az ölében fekvő bőrtárcájára. A " *
beszédjén gondolkodik, amelyet egy negyed óra múlva Gombé aux Fées város diszgyülésén az elöljárósághoz kell intéznie.
— Tisztelt uraim, tekintetes elöljáróság . . .
De hiába ráncigálja hegyes szőke szakállát, hiába ismétli hússzor is a megszólítást, nem jut eszébe egyetlen gondolat sem.
Pedig az országúton gomolygó porfelhőn keresztül már látszott a városház tornya.
vett elő.
— Ez költő — suttog a sárgarigó.
— Tévedsz, — viszonzá a vörösbegy, ezűst-sujtásos ruha nem telik költőnek, én azt hiszem, hogy herceg.
— Sem költő, sem herceg, — vetett véget a vitának egy öreg fülemile. — ez a prefektus ur,, biztosan tudom, mult nyáron az ablaka alatt énekeltem, j
Erre a madarak megilletődve ismétlik.
A prefektus ur! ? Eljött miközénk a prefektusi
Tikkasztó hóaég volt, a déli nap éles sugara a, ur! — Osak a bubospacsirta jegyzi meg kicainylően
•• ♦/.»». • .....—• I — Milyen kopasz!
Az ibolyák még nem merik kidugni fejecskéiket, félénken kérdezgetik .
— Gonosz ember-e a prefektus ur?
— Nagyon jó ember, — nyugtatja meg őket a fülemile.
hintóba tűzött éa elbágyasztotta a prefektus urat.
Osak a tücsköknek volt kedvűk muzsikálni az utat szegélyező poros szilfákon. Az úttól balra egy árnyas erdő zöldéit, a tölgyek hívogatva bólintgattak:
— Jöjjön, jöjjön prefektus ur, a mi árnyékunkban megírhatja a beszédjét.
A prefektus urnák nem kellett biztatás, kiugrott hintójábóf és meghagyta cselédjeinek, hogy várjanak rá, amjg visszatér.
Ámde az erdőben uemcsak árnyat adó tölgyfa volt, hanem Oditó forrásvíz, gyenge selymes pázsit, illatos ibolya és sok-sok dalos madár.
Amikor a madarak meglátták az ezüstsuitásos
E bátorításra a madarak folytatják hangversenyüket, a patak élénken cseveg, az ibolyák illatoznak, mintha az a nagy ur közöttük sem volna.
De ót sem zavarja e harmónikus lárma, mély fohászszal segítségül hívja az ékesszólás Múzsáját, s az irónját fölemelve, ünnepi hangon szónokolja: Tisztelt uraim, tekintetes elöljáróság!
A bokrok között nagy hahota támad.
Megbotránkozva néz körül, ugyau ki kacag rajta? C\'sak egy nagy szöcskét lát a kalapja karimáján amint meglapulva fojtja vissza nevetését.
Angyali türelemmel újra kezdi a beszédjét de a szöcske ezalatt elugrott s a távolság megnöveszté bátorságát Elbizakodottan kiáltja felé:
— Hát te mit papolsz?
A prefektus ur erre haragra lobbau.
— Hogy mersz zavarni — s megfenyegeti öklével a vakmerő jószágot.
De a kis ibolyák is ágaskodva nyújtogatják fejecskéiket és hízelkedve kérdezik:
— Erzi-e az illatunkat, prefektus ur?
A csillogó kavicsok között tekergő kis patak hangosan csobog, a feje fölött a zöld lombokra sereglett madarak legszebb dalukat csattogják, az egész erdő összeesküdött, hogy meggátolják a szónoklásban.
A prefektus ur hiába hajtja tenyerébe a fejét, a madárdal fülében zsong, az illat megrészegíti. Már csak szórakozottan, gépiesen ismétli.
— Tisztelt uraim, tekintetes elöljáróság! — A rigó belefüttyent, a fülemile belecsattog, a prefektus ur — Uhet-e egyebet? — a pokolba küldi az elöljárókat. Egy óra múlva, amikor a prefektus lovai türelmetlenül toporzékoltak, a lakáj rosszat sejtve, sietett ura után az erdőbe, mit látott 1 ?
A prefektus ur bohémen módjára ingujjra vetkőzve hevert a puha fűben s mohón szivta magába egy csomó lankadt ibolya illatát s az előtte fekvő ! nagyiv papirost teleirta kicsi betűkkel, — a prefektus ur verset irt az erdőhöz.
I»0Ö FEBRUÁR 4.
ZALAI KÖZLÖNY
s
HÍREK.
Látogatás Küry Kláránál.
Küry Klára hangverseny kőrútjában kedden este mutatta be nálunk újból művészetét. A Zalai Közlöny egyik munkatársa, e sorok irója szerdán délelőtt szállóbeli lakásán kereste fel a művésznőt.
Háromnegyed tizenkét órakor bejelentettem magam. A művésznő kiüzeni:
— Az újságírókat mindig azjveseu látom.
Gyenge kopogtatásomra, hangosan csengő
8tabad\\ volt a válasz.
Beléptem. Küry nyájas mosolygásai arcán, teliim siet. Bemutatkoztam neki és jelenlevő édes anyjának.
Küry egyszerű, barna uti ruhában volt. Örökösen mosolygó arcához gyönyörűen illett a kis fehér nyakkendő, amely a magas gallérhoz volt eró&itve.
— A tegnapi sikerrel valóban meglehetett elégedve. Tiszteletére városunk elitjének nagy száma jelent meg.
— Az est valóban kellemesen érintett. A l ányosán kedves városuk közönsége. Az előadás útin moudtam ezt a mamámnak is. Mi pestiek ; mindig szívesen jövünk városukba.
— Közönségünk pedig Küry Klárát mindig! örömmel látja, — jegyeztem meg őszintén. A nyáron is vártuk.
— Hallottam hogy Szirmay itt volt?
— Igen, Lilllben nagy sikert aratott.
— Jó ízlésük van. Szirmay e darabban, remekül alakit. Íjii magam is százötször léptem fel Lilliben. Kedves emlékem marad ez mindig.
— És minő emléke lesz az őszi fellépöse a Király színházban, mikor a belvárosi aranyos Andráksy kortessel együttesen játszottak?
Minden irányban kellemes. Azzal az
Felálltam és búcsúztam. Csókot nyomtam Franz Lajos és fiai cég volt, hanem az • cég,
Küry bársonyaima kis kscsójára.
mely a villamos vezetéket az egyleti helyiségekbe
— A viszontlátásra nyáron az arénában, j bevezette. Frauzék azt állitják, hogy a» elszigetelés hiányosságára az egylet pénztárosait
mondottam.
Bájos mosolyával arcán, gyengéden meg- figyelmeztették, a pénztáros viszont ezt tagadja hajolva válaszolta a francia operettek gyönyörű Az egylet vezetősége Franzéktól 50*/* kártérítést
alakitója:
I követel, de a cég ezzel a követeléssel szemleu
— Ha hivni fognak, a legnagyobb örömmel, zárkozott, mint az Arnheim-féle safe deposit. Jttiiiusban, vagy szeptemberben. A másik két Az egylet peres uton akarja érvéuyeaiteni követe-
nyári hónapban valamelyik .ürdón, csendesen lését. Az ügyből kifolyólag érdekes Ítélet várhktó. félrevonulva, nyaralni szoktam.
Távoztam az Arany Szarvasból.
sorokat,
Önök kedves olvasóink olvasva bizonyára gondolták:
— Irigylésre méltó ujtágirók. Ezek előtt minden ajtó megnyillik
Ne irigyeljék tőlünk már e/.t a jót i6. Megérdemeljük.
A Zalai Közlöny olvasóinak é* a közönségnek is hozott valamit a látogatásról a munkatárs: Küry üd\\üzletét ós köszönetéi a közönség kedvességeért
-r.-d
Emléke*tetö-naptar.
Fífcruár 4. A Ker. Jót. Nőegylet mulatiafl*. , 5 A borhély éa foilraiz-seiittKk hálja , 8. A iq tol ló iiMUlot senelurának j ni-bálja-. 5. A D*fjrkaoi>*ai talurekpónatar kOsgjdléie. , f. A Uankogyeiu\'et köxpjnltie . II. A kereakedulmi éa iparbaok kóagyuléae. . , As iar. jót. nőegylet .Virág radont" TÍgalma , „ A iQuegvidéki rOrOt-keretat egyeifilet h»oi bálja; 12 A Tártaakór köagyOléae. Márolai 4 A futóházi kean>ü»eaek bilit
7. Aa irodalmi kór íaraangi daleitél>e
— Az iskolák megnyitása. Az* elemi iskolák kapui ismét megnyíltak. Negyvenkét napi szünetelés utáu a tauitás megkezdődött, ami nem csekély örömöt okozott a gyermekek kö/.t és h tanitóvilágban, De minden örömnek van keserűsége. A fertőző betegségek uem apadtak lényegesen, mert csak január 22—28 ig, tehát 6 nap alatt 9 vörheny, 8 kanyaró eset és 1 torokgyik megbetegedés fordult elő. Az isko a-bezárás intézkedése tehát zátonyra jutott, hajótörést szenvedett. De azért ne higyjük. hogy a mentési munkálatok fölöslegesek voltak. A tudomány mai állapotában még miudig nem ismerünk hathatósabb intézkedést a betegek elszigetelésénél az egészségesektől.
— YAIasstáal képek. A képviseiőválaHttásuak mnUt-áiíOi é* értékes épi\'ódjai még « héten éiéok-u íoulalko/fttiták a kflzBnaénet. A választók kötött tok*n voltok olyunok, nkik r tmpból egy ki* haatnot ak-r-tak huztii. Igv mi\' t eayik b«lyi napl\'up lrj«, mid\'-n Zichy Aladár Rróf h u»»>gVHlHHzioit képvi«eió n
Szarvai M/álló\'* erkélyét! tartott iM-nzédotán 8ebe«ty»n L\'jo* ügyvéd lakására meni, ott már nzáz éa arát néppárti v»la-z!Ó várta, hogy .ineKpumpolhaaKa". Majdnem lefonták éa már a rajta levő kába t»t is leakarta vetni, Uouy a leazavacott néppárti szavazóknak oda adja Ez aem hacínált. Ctak akkor engelték tovább menni, miúőn isy w/ólt:
- Kujhazmegiel hírek. Szabó Antal szent- ._ >H, Sl)Sk ,„„„„, pí„,ér[ ,<i,«.[oiuli m-g
cyörgyvnri plébános, kerületi esperes e h.lálozá-nval ufm p0|„jk,, mrKRyA/A>l^><b6l, akkor liuii.duui • keszthelyi kerülei ez peresévé Fekete Gergely h. t mandátumot.\'
~ \' "\' " t" ~ 1\' Mulatságos epizódja volt a napnak, mikor, n
aranvria Fedákk.l \'«»«* mzvBtt látszani Mi esperes, zstdi plébái.o, neveztetett ki. — M KVA .......................
Sohasem voltunk egymásnak riválisai. Zsazsának agyainak vetésével i.leiRlei.e*.-.. 8 ijj AIhjoh kap- m.,rt wyrmondliki 6 lud,u: „diák, hoKv a
tnlantóti ceKédle>k»\'«/ biziitoii niPii. — Jöui\'h« Zoltán j fAltH,tá„ utín illHyeo baiautaihatuak Vé<re iftUrut
is mindig megvolt a közönsége és nékem is.
zalnaxegvári aeKédlelkéa/. Hlioui»8li«iyín nie>:k"»K)atván,
8>0»l. jegyeztem n>eg mosolyog,., « L„oí>eylót,b> Uerií>1)4j KereM giiáabl rg|M1elk4n
olyan .újságírók csinálta harag" volt.
, küldetett htHOnló tnifődéitheu.
Kürynek még most ib szép édesanyja | _ Umasaáii. Lukács Sándor nanyker.\'skedó mondotta erre: ;Ssékeafebérvárról február hó ö-ér kot h.i/.aasá«ot
~ Én azt hiszem, Zsazaa is szereti Klárit. P r á g e r Ilona kiaasar.onynyal, Práger Béla xyógy-
- Én Zsazsát igenis szeretem, Umóteite "ier^!^n7ÍT\'\'H^ ***** ÍZ "
... A , . , » ... eiíyháil meiíéldáB d. u. 3 órakor leaz.
» műtrfawí. 0 oagy tuhenég. Oo mondta, hogy \' _ n<IM«UMk. K k««iW»i Intk. MgiBoáiitin Andrásayoak is korteskedett. Kbból is látói, hogy i„„ir,, iiu> kovit« L«jo» ió«imna<ium lanár Ke»t-
ZfiftKsa mindenütt az igazi nagy tehetség. Mert * tehetség mindig érvényesül. Érvényesülnie kell. Én szívesen, a legszívesebben látom az
helyen férfikora teljébeo, ólft.\'n«k 50 dik én buzgó taullgyi szolgalatának SS-dik évébeo, j.unír 29-éo regRel elhunyt. A nauy ITiüve.tjéKÜ b kiváló szak-krpzetin^gU buzgó tnntirl, l>arálo<. az ifjo«ig atyai
igazi tehetségek törekvését és örömmel, ha »\' 80„,|0,.á>,u tnlli«*-< vezetőjét, a tár.adalom neme« kfl/dó eléri célját. Már ezért sem haragudhattam h/,ívü emberét vessiteit et » kertzihelyi tauiutézrr. soha Zsazsára. Dr. W»i»» Uju agyvédet és nejét súlyos «s»pis
— Pesten hol fog eaulán énekelni? Négy éve. fiuk Luci rövid .wnvedés után
— Mostanában nem szerződöm. KisséJ\'^-\'^éd.k. ür. Bun Je„ó é. D, pihenünk. H»r kinyi Kde a*. Ogyvédi vizsgálatot » legjobb
— És nézzük a két Hipolit-ot a Nép- »iiit\'rr«l teltek le. Mindkél fi.ital ügyvéd városunk színházban, szóltam közbe. i szülöttje.
Már láttam. Kitünó darab. Majd elbeszélgettünk szinészdolgokról, az újságokról.
— Küldje el kérem a helyi lapokat, amelyben
a fellépésemről Írnak. Én a lappéldányokat, amely-1 egyszerű, söt mondhatni szegényes. A takarékosság ben rólam Írnak, megőrizem. Kedves emlékek dacára azonban világítási költségei aránytalanul ezek. Kezdő koromtól fogva gyűjtöm őket. nagyok pír év óta. Ez a visszás állapot fel-
— Ugyebár Krzsébet körút 1. szám alatt j költötte az egylet háznagyának figyelmét, aki a lakik hódító művésznő? választmánynak is te t jelentést. Kezdték a
— Valóban jól tudja, jegyezte meg erre 1 dolgot kutatni és rájöttek arra, hogy a villamos mosolyogva. \' árammérő bizony jár még akkor is, ha a lámpák
Városunk hölgyeiről is kérdezősködött,1 nem égnek A szakértő mérnök és a Frauzék Szép lányokat látott nálunk. És gazdagokat, szerelője megállapították, hogy az elszigetelés jegyezti-m meg én.
— Bizony, szólt Küry, a kettő euyütt pontpás valami.
intézkedés. A.unp délután egy különvonaton é< a rendes menetrend szeriül közleka<ló kocsikon a választók Inuyen utaztak baia. Azt Is megírtuk, hogy etiv korpavár! piraszlot a vélasMá* napján egyik knrcsmából kijövet meglőttek. A\'utólag társával veszelt össze — a napidíj osztozkodáson. Bosszúból követték el a merényletet.
— A csurgói lengj ár égése. A lunlt szombat "U bauiarosau híre terjedt városunkban, hogy a csurgói leogyár január huszonhetedikén leégett. A gyárégétról most a következőkben értesülünk:
A munkások épen ebéden vollak, midőn allrfi fOstgomolyok szálltak fel a főépületből. A tűzoltók telje" felszereléssel és a városból Is roppant sok>n a vész színhelyért- siettek. Az oltási muukálatokia azonban gonilolui sem lehetett. Szélvihar volt, am< ly az olláai munkálatokat lehetetlenné tette. A vll is szűkén volt. amelyhez még az is\'hozzájárult, hogy a dermesztő hidegben a viz a tömlőkbe fagyott. 1 órakor már az egész hatalmas emeletes gyárépület egy lángtenger volt, A tetöwerepek teljesen átlzzva, a geremlák elégve, óriási robajjal szakadtak le. Legjobban megnehezítette azonban az épülethez való közeledést, hogy « gépbelyiségbe, mely • főépülettel egybe volt építve, kellő időben behatolni nem lehetett éa igy a gépből s gőzt kiereszteni nem tudták, kazán robbanástól leheteti tartani. Ez szerencaem nem törléi.t mec. Délután 4 órára sikerült végre » tüzet lokalizálui. KmbeMletben kár oem esett A tfiz. keletkezésének ok» ismeretlen. A kár, mely meghaladja a 80.000 koronát, teljeseu megtérül. Az összes gyárépületek biztosítva voltak és hamarosan felépítik. A szerelési munkát a Wetser-gyár végii.
— Küry Klára kedden délben érkezeit Nagykanizsára. Kedden este hangversenyezett nálunk. Szerdán délután Szombathelyre uiazott.
— Acetilén vllágltáa városunkban A vilá-.... . , Ju . gitás terén feljegyiésre érdemes mozgalom iudult
hiányos és ennek következtében földzárlat állván mp([ vlr0ÍU„icban A város közönsége a villamos be. a veszendőbe ment áramot az óra mégis ,(„„, uj„„naI1 megállapított árát Is drágának találja mutatja. Csakhogy a hibának okozója nem a éa ezért a hivatalos lórum megkerülésével ugy segít
— Világítási furcsaságok A Keresk. Ifjak önképző Kgyesülele nagy világítási költségei következtében — 600 K.-ról van szó évenkint — pénzzavarokkal küzd. Pedig világítása igen
4
ZALAI KÖZLÖNY
1»05 FEBRUÁR 4.
• bajon, ahogy legjobbnak találja — acetilén világi-tátaal. A rendőrkapitányság már négy engedélyt adott ki ■ közelmúltban acetilén világítás berendelésére. A Főúti Központ kávéház tulajdonosai is ezt vezetik be > kávébáli helyiségekbe, ügy mondják, bogy sí acetilén viiágitás közel 100 percenttel olcsóbb, mint a villany. Még több oyilvánoe helyen és boltban befogják aat vezetni. A városi mérnöki hivatal vizsgálja felül az újonnan berendezett acetilén telepeket.
— A Polgári Egylet csütörtökön délelőtt Bentaik Ferenc dr. elnöklésével tartotta évi rendes közgyűlését. Rosenberg Mór dr. titkári jelentését ée Eper jesy Gábor pénztári jelentését a közgyűlés tudomásul vette. Az egylet vagyoni állapota a jelen-tee szerint az utóbbi időben tetemesen javul. A tiszta vagyon 61016 korona. A nagykanizsai takarékpénztárnál levő 15000 korona kölcsönt az elmúlt évben 14000 koronára konvertálták. Kisorsollattak a köretkelő számú kötvények: 2, 63, 97, 112, 135, 272, 340, 856, 369, 890. 446 088.
Eate az egylet helyiségébea szépen látogstott táraaavacsora volt.
— A Kereskedő Iljsk Onképzó Egylete f. hó 2-án tartotta rendee közgyűlését a tagok eddig még nem tapasztalt nagy réazvéte mellett. A tiszti-ksr a következőkép választatott meg. Elnök Haltai József, alelnök 8chwarc Olló, igazgató Strám Oltó, háinagyok: Weiss Bódog, Frank Lajos, agyész Dr. Rosenberger Mór. könyvtáros 8ándor Vilmos, titkár Hsmburger Zsigmond, pénztáros Stern József Választmány: Foujó Mihály, Hirschler Ojőn, László Vilmos, Bévész Lajos. Frank Manó, Bcbloss.rek István, Kertész Jenő. Pollák Ernő. Kabos Pál. 8zegő Pal. Tiri Ernő, Weissenstein Jenő. Kirscbner Mor, Kelemen Béla, Sonnenschein Samu Karcag Mór. Póttagok: Hátér József, Frommer Sándor. Számvizsgálók: Gűn-ser Jenő, Reinitz Béla, Hoffmann Bernát, Roseuborg Alfréd.
— Kg 1 tolvajbanda letartóztatása Melcer Jakab nagjkanlzaai Kaziucy-utcai üvegáru kereskedő már régóta észrevette, hngy a raktáron levő árukból többféle hiányzik. Feljelentéit tett a rendőrségen. A rendőri nyomozás kideritette, hogy a tolvaj Magyar Józaef, Melcer báziszolgája. Vele együtt valóságos bűnszövetkezet került napfényre. A nagykanizsai rendőrség ez ügyben Msgyar Józsefet és feleségél, Magyar Istvánt, Horváth Máriát és özvegy Kalmár i Sándornét, a csendőrség Msgysr Pétert, Msgysr Péternél, Kálmán Jánost és Kolonics Jánosnét tartóztatta le. A kár közel hétezer korona. A lopott tárgyakból néhány száz knrona értékűt ezeknél megtaláltak. Illés István 8. számú rendőr, amikor minap a Király utcában őrt állt, egy kis leányt látott menni koeárrel a fején. Gyanús volt neki, megszólította. Et akkor kitűnt, hngy a leány a Melcer féle árukbői vitt a fején. A banda várja büntetését.
— Magán finánc. Még ilyeu csodabogarat sem hallottunk. Ezt Tapolca szülte. Az ottani regáibérlő ugyanis egy embert ezerződtetett s hogy ennek tekintélye legyen, pénzügyőri egyenruhát készíttetett s oldalíegyvert is vett neki. Azonnal elő is léptette, rangjelző rózsákat varratott a hajtókájára. Ezzel ai álfinánccal jár a bérlő — házról hátra a tapolcaiak bosssuságárs.
— Al átültetett hlr. A .Nagykanizsai Friss Újság\' melléklete szerdai saámában azt irta, hogy .Tóth litván cipész inast gszdája elküldte egyik helybeli bőrkereskedésbe, hogy ott bőrnemüeket vásároljon be. A pajkos inas ezt az alkalmst arra\' haaanálta fel, hogy egy jókora talpat lopjon. Hsza is vitte a lopott talpat n átadta gazdájának, aki viszont a rendőrség kezébe juttatta a tolvaj inassal egyetemben." Eddig a bír. Az igazság érdebében meg kell jegyeznünk, bogy a rendőrségen, ilyen Nagykanizsán (?) történt ügyről semmit sem tudnak. De ne™ is tudhatnak. Mert ez. mint a Zalamegyei Uirlap legutóbbi számában olvastuk, Zalaegerszegen történt.
— Anyakönyvi statisztika. Városunkban s folyó év első hsvábin született összesen 83 gyermek kik közű! törvényes 26 fin és 23 leány: házassácnn kivűli 8 fiu és 4 leány és 2 leány pedig hal>a szüle-tatt Elhunytak száma 100, kik közül 62 a fi- és \' 48 a nőnemhez tartozotl. Házasságkötés céljából 51 1 pár jelentkezett. Házasságot pedig 39 pár kötött. Ezek szerint a természetes apadás 37 lélek. j
— A magántisztviselők ét Zichy Aladár jróf. A magántisztviselők tevékeny mőködő nagykanizsai bizottsága e héten támogatását kérték > nagykanizsai választókerület ország
gyűlési képviselőjének Zichy Aladár grófnak. Felkérték, hogy a parlamenti működéi helyreálltával karolja fel a hazai magántisztviselői kar óhajait, a teljes és tökéletes vasárnapi munkaszünetet, a kötelező általános nyugdíjbiztosítást éa a jogviszonyok szabályozását Kérik, hogy eme óhajokat az országgyűlésen felhozni és pártolni szíveskedjék
— KőzgxMőiek. A nagykauissai Keresztény Jótékony Nőegylet folyó éri február hó 12 én, vasár-uap d. u. 4 órakor az Iskolai Gondnokság termében rendes évi közgyűlést tart, melynek tárgysorozata: 1. Titkári jelentés. II Pénztári számadás előterjesztése él a felmentvény megadáia. III. Titkár választása. IV. Netáni indítványok.
A nagykanizsai Társaskör február 12-én, vasárnap délután 6 órakor tartja rendel közgyűlését. Tárgysorozat: A választmány jelentése, a számvizsgálók jelentése, a költségvetés megállapítása, a kötvények kisorsolása, a tilstlksr, választmány éa számvizsgálók választása, indítványok. — A közgyűlés után este 8 órakor társasvacsora lesa.
— Vásár. Zslaegerssegen a legközelebbi országos vásár 1S05. február hó 14-én lesz.
— A fegyenelpsr rendezése. A megyei és különösen más vidékek sajtóját többször bejárta a panasz a fegyencipar ellen. Ez ügyben most a következő félhivatalos kommünikét adták ki:
Figyelemmel a rab (fegyenc)-ipar versenye ellen időnként felmerülő panaszokra, a kereskedelmi miniszter az érdekeltek tájékoztatása éa megnyugtatása végett as igazságügy miniszterrel egyetértóleg közli, hogy a rib-(fegyenc)-ipar kérdése gyökeres megoldás előtt áll éa a véglegel mogoldásoál az igazságügyminiszter a kereskedelmi mlmasterrel való egyetértésre külön súlyt kiván helyesni.
— Hezl Ipar Zalában. A kesalhelyi mezőgazdasági bizottság felterjesztést intézett a kormányhoz az iránt, hogy a járásban, különösen Vonyarc, Karmacs és Alsópáhok községekben az Ínséges lakosság téli időben való foglalkoztatása céljából a házi ipart bonositia meg A miniszter elvben elfogadta a (elterjesztésben foglalt indítványt, mielőtt azonban ez ügyben végleg határozna, tájéknzáat akar szerezni arra nézve, hngy azon a vidéken megvannak-e a házi iparágak meghonosítására szükséges előfeltételek, nevezetesen a tn-p hajlandósága, a nyers anyag és vájjon a készítendő cikkek értékesítésére van-e kilátás. A miniszter az ezekre vonatkozó adatok beszerzését elrendelte
— Holttest a jégben. A minap reggel a Válícka patakban, amely ott folyik Bak község (Zalamegye) mellett egy férfi holttestet találtak befsgyvs. A vizsgálat kideritette, hogy az illelő Szí pöcs István baki gazds. Egy kissé itókos fővel botorkált bele a patakba, amely reggelre 8sipőcs István testével együtt befagyott. ~
— Uazdatlsatl vizsgálatok elhalasztása. A nem okleveles gazdatisztek részére szervezett gyakorlati vizsgák s gazdasági tanintézeteknél január 20-tól február 7 ig terjedő időre voltak kitűzve, szonbsn a választások miatt halasztást szenvedtek. Keszthelyen az ujabb rendelkezés szerint lebruár 11—25-lg lesz megtartva.
— Déli vaint. Folyó évi március hó 1-én a steinbrück-sziszeki vnnslon Rann és Zapresic állomások között s 39. sz. örbázuál levő „Marhnt megállóhely* felhagyása mellett ugyanott .Ssvski Msrof* elnevezéssel megálló-rakódóhely önálló elszámolási szolgálattal fog megnyittatni. — A megálló-rakódóhely az általános személy- és podgyász-forgalomri, sz ottani rskódóbely pedig kizárólag a Mayer Makso cég szesz-élesztógyárra és finomítója gyors- és teher-áru-küldeményeinek fel- és kisdására szolgál. — Hullák, élő állatok, jármüvek, robbanékony áruk és oly tárgyak, melyeknek be- vagy kirakásához külön berendezések igényeltetnek, e megálló-rakódóbelyeken sem fel, sem pedig ki nem adhatók.
— Felűlllzetések. A nagykanizsai Felső Kereskedelmi Iikols 1905 jsnuár 28 án, ifjúsági Heuilő egyesülete javára rendezett hangversenyén következők fizettek felül:
Ujnépi Elek Lipót, ujnépí Elek Ernő, Ebenspan-ger Leó, Orűnhut Henrik, Dr. Rothschild Jakab, Rosenberg Richárd, özv. Dr. Szűkíts Nándorué 10-10 kor., Bun Samu igazgató 6 kor., Eréuyi Ignác, llslphen Mór, Holtai József, Dr. Ollop Mór, Uuger Ullmann Elek, Weiser János, Fischel Lajos 5—5 kor., Deutscb Lajos, Rsdnsl Jenő, Reichenfeld Sándor, Rosenfold József, özv. Strém Dezsőné, Dr. Villányi Henrik 4-4 kor., N. N. 3 80 kor., Bettelheim
Győző, Yécsey Zsigmond, 8cherz Richárd 3—3 kor. Blumenscheln Vilmos, Weisa Jakab 2 80—2\'80 kor., Adler Samu. Dr. Rosenberg Mór, Markovits Dávid\' N. N. 2—a kor, Atl Józief, Flesch N.-né, Reinitz Béla, 8trém Ottó, Dr. 8chwarlz Károly l-t kor Milovetz Mihály, Milboffer Kálmán, N. N., Dr. Pollák Ernő. Rosenberg Bálámon, Lengyel Bernát 80-80 611. 0 nieeen 171 kor. aO fill. A tiszta jövedelem összege 877 kor. 40 fill. Fogadják a nemeilelkü tanOgybarátok ezutoo il at intézet hálás kőlzönelét Jeles orvosok bizonyítják, hogy csnz és köszvényes betegeiket a híres Zoltán-iéla kenöcic el gyógyították meg ■ azért jő azt mindenkinek tudni, hogy ott, hol csus és köiivéoyes megbetegedések fordulnak elő, nem kell sok mindenfélével próbálkozni, banem bosatnl kell egy üveg Zoltán-féle kenőcsöt a akkor pár nap alatt meggyógyul a beteg. Egy üveg ily kenőcs ára a korona. Zoltán Béla gyógysaertárában, Budapest, V., Szabadságtér.
— HselvénybevaltAsok. As Osztrák Magyar Bank nagykanizsai bankfiókja a jegybank 1904-ikt második félévi osztalék szelvényét hétfőtől kezdve negyven koronával beváltja.
A Zalamegyei Gazdálági Takarékpénstár a ciü-törtöki közgyűlés határozata értelmében as 1904\' évi réasvényszelvényeket tizenkét koronával váltja be.
— Hirdetmény. A helybeli egyesületek és tár-saskórök as utóbbi időben rendezett estélyeit vsgy táncvigalmaikat rendeieu az utolsó nap délutánján jelentik be. Figyelmeztetem aa Illető rendezőségeket, bogy ily nemű estélyek megtarthatására az engedélyt a vonatkozó törvéoyek éi rendeletek szerint as estélv megtarthatás előtt legalább 48 órával kell kérelmezni a rendőrhstó-ágnál. Deák Péter rfőkapitány.
. - RENDŐRI HÍREK. A rálasztá. után. Oyurits László és Gyuritz György rokonok a válasstás éjjelén együtt mentek hazafelé kiikanissai lakásukra. As ulon összeszólalkoztak éa Gyuritz György, ki nagybátyja volt Lászlónak, egy kifejezéséért Lászlót rendre utasította. Gyuritz László ezért megbsrsgudott és zsebkésével Gyuritz Györgyöt mellbe ssurta. — Elgázoláa. Tark i József szurda pusztai kocsis Dávidovics Lászlóné kiskauizsal lakóét, minap, midőn az uton gyanullauul ment hasafalé, eltipratta. A súlyosan sérült asszonyt a lakására szállították. A vigyázatlan kocsis ellen az eljárást megindították.
— Fényes lakoma. Holnap vasárnap, f. hó ö-én ünnepli városunk agylk szépe lakndalmát a .Szarvas* szálló külön termében, mely alkalommal a szálló derék bérlője belógja a modern aistalterités mövészetét is mutatni. Akik érdeklőduek az ízléses elrendezés s a gyönyörű asstsli készletek iránt, az asztalokat megtekinthetik délután 2 éa 3 őrs közt.
KltUiiólltzIsser. Szélüző, görcicslllapiló, hódony-cseppek, jó eredménnyel leásnék étvágytalanság, gyomorégés és mindennemű gyomorfijásnál bssználvs és üvegenként egy koronáért kaphatók Billuer Gyűli gyógyszertárában Gloggnitz Alső-Ausztria.
Hová menjünk reggelfpeT A „Szarvas szállodá-t nagyon dicsérik kitűnő konyhájáról, a hol naponta mindenféle kitűnő ételt, villás reggelit, frissen csapolt nagykanizsai ée pilBeni sör, ba-latonmelléki borok kaphatdk gyors és pontos kiszolgálással.
HANGVERSENYEK.
KUpy Klára hangversenye.
Városunk hsngversenyterme a Polgári Egyleti nagyterem, már régóts látott oly nsgyszámu és előkelő közönséget, mint kedden este Kűry Klára hangversenyén. A Népszínház fecske tapétás öltözőjének egykori művész lakója Kűry Klára, ez a sok művészi diadalt jelentő név nem veszítette el vonzóerejét. Aki a fővároiban száz és száz estén srsnyos játékával, szépen csengő hangjával, bájos és elragadóan kedves mnsolyával, szép megjelenésével meghódította a Kerepesi-uti operette színház közönségét, aki minden este maga előtt látta hódolni a páholyok arisztokratáit és a karzat demokrata közönségét, az még must is megmaradt annak, ami akkor volt — Kűry Klára. A közönség már alig várta viszontlátni a francia operettek kiváló alakitóját. Színrelépésekor óriási tapsvibar üdvözölte éa két gyönyörű csokrot nyújtottak fel néki.
A műsor számait szerencsésebben is összeállíthatták volna. Nem épen uj, már kissé vihsrdult
1903. FEBRÜ1R 4
ZALAI KÖZLÖNY
t
llrtl Kiről; L o. t, harmóniumon: Villányi litván a. o. t b) Spanyol keringő. Előadja as ifjúság lenekára. 8- Kossnth induló. Elösdja 11 ifjúság éuok- és ■ultin.
A hangverseny védnökei Domány Ármin ás Markovici Dávid tanárok voltuk.
ezámok voltak ezek. De bocsássuk mef est a szép Klárinak. Nem ál most benne a müvéailevefcő-ben . . . Elhagyottan áll. Művészete magára maradt. Éi milyen sértetlen üdéiéit ben. Mindegyik uáaát hamisítatlan KOry kedvességgel produkálta. Éneke lustán csengő, mosolya Ode és fiatal. Modora be* hiselgően édes. A közönség élvesettel hallgatta a műsor saámalt. Zajos taps hullámsott végig a sorokon, amely csak ismétlés, vsgy ráadás után cilllapalt. Hagy volt a alker. As előadás után it ifjúság halta basa fogatát.
KOry ssámai kösé F. Lányi Irma asssony drámai siioéssnö és Kömiey Gyula komikas sikertelen tótkor pontjsi voltak elhelyeive. Itt kell megemlítenem aat a sajaálatos dolgot la, hogy KOryt a zongnriita rosszul kísérte.
As est emlékét esek a boiszintó körülmények bár elhomályosítják, da nem KOry művészetét. KOry még most kiváló, elsőrangú operette primadonna é* a batigvarsenyéről assal a gondolatul távostuok, hogy valóban kár KOry művészetét ilyen hsngverseny kőruti silány környezetben vlsiontlátni. KOry művészeiének előkelő szinhiiban van beiyel
A felső kareakedelmi iskola
ifjutágénak hangverseny*.
A farsang legpoetikussbb mulatságai kőié tartozik az ifjúsági hangverseny. A gondtalan diáksereg mindig nehezen várja már a napot, amikor végre lezajlik az 9 mulatságuk. Az ifjúság a rendezőség. 8zép versenyre kelnek a mulatság sikere érdekében. Mikor pedig felhangzik ti elismerés tapaa, mindegyiknek boldeg a ssive. A sikerből mludegyik kivési! a msga parányi részét. A tudósítónak ezek a gondolatok jutottak eszébe, midőn jinuár hunon-nyolcadikán este belépett a Kassinó dísztermébe, abol a nagyksnisaai felső kereskedelmi iskola ifjúsági rendezte hsngverienyét. A dinterem ssufoláiig megtelt közönséggel. Képviselve volt a kereskedő világ síine.javs. A müior s siker jelében folyt le. Ster-oeck Zsigmond gordonkaművész és zenetanár és Hirscbfeld Reiió énektanár ai ifjásági énekkar veietőle derekas munkál végestek. As iljuság sok ambícióval működött közre. A műsor mindegyik számát zajosan megtapsolta a közöniég. Mikor pedig a műsor befejeződött, a sok szép fiatal leány, kik közOl tudj\' Isten bánynsk első bálja volt a mulatság, táncra perdült. A közöniég a legjobb hangulatban csak a késő éjjeli órákban kezdett hazamenni. A műsor a következő volt:
1. Megnyitó a Cigánybáróból; előzdja as ifjúság senekars. 3. A válás fájdalma, Abt Ferenctől. Előadja az iljuság énekkara. 8. ,8zép Ilonka\', melodráma Vörösmartytól. Előadja Kiufmsnn Jenő t o. t, songorán kiiéri Strém Károly f. o. t 4. üegedOsióló Faustból. Előadja Morgenstein Deziő k. o. t., zongorán kíséri Sterneck Zsigmond zenetanár. 6. Népdalegyveleg. Előadja ai ifjúság énekksrs. 6. .Apró félreértések.14 Vígjáték 1 telv, Lunn Gáspártól. Személyek: Udvarmester Aichner Arnold f. 0. t. Jóizü Samu Deutscb Jenő f. o. t. Sir George Asitalos József f. o. t. Alderminn Gayfar Geine Róbert f. o. t. Gayfare Károly Nsgy Imre f. o. t. Inssok Golditein Leó k. o. L, Berger litván a. o. t. 7. a) .Cavsleria ruitioaca*. Előadják, hegedűn: Morgenstein Deziő k. o. t., Hrabovizky Ede I. o. t. él Hávas Leó I. o. t., gordonkán: Neumann Frigyes k. o. t„ zongorán kiiári:
TÖRVÉNYSZÉK.
rendőri album 48B3 száma.
— Egy nagy multu ember. —
Saját tudósító ok tóL Néhány nap óta érdekei lakója van a nagykanizsai kir. ügyészség fogházánsk. Zwikl Józief többszörösen büntetett szsbó, illetőleg gépflgynök.
Zwikl Jóisef uriaa kinézésű ember, Nagykanizsán egy Huszár Jóiaef nevű uj.ágáru.nál la totarjTMMoo iorso. ■onc.t lopa, „unt.™ kott. A mult hét végén beállított .7 itteni »zt.,h" A\' ilél" l0*"6-\'
Ferencrendiek bázlőnökébei. Qépűgynöknek mutatta be magát. Segélyt kért. Mert — mint ő mondta —
napi fogházra Ítélte; Horváth Kaoi Bödl Annát padig, aki lopások miatt már kétszer bOntetve volt. ■ilntén az enyhítő szakasz felhívásával a kiszabható legkisebb bOntetéesel hat hónapi börtönnel bűntette.
As siítélt vádlottak a nagy nyomoruságlkra hivatkozva a bOntetéa enyhitéseért felebbeztek, de a büntetés mértéke Horváth Kecl Annára nélve esetleg csak fegyelmi nton lenne enyhíthető.
§ Póruljárt tolvaj Borsos Móric bakiai isü-letésü 31 éves s lopások miatt már kétszer eseu büntetett előéletű csavargó aapautnoi a folyó évi jinuár 18-án Kesitbelyen Gséby Lijoa záratlan folyosóján egy postacsomagra skadt l annak tartalmit magával elvitte.
Borsos Móric azonban as elvitt jóuignak hasznát nem vehette, a sors ugysnis egy női szőrme nyskvédövel sjándékozta meg; a mire a csalódott tolvaj ezt a hölgyeknek való tolllete cikket agy korcsmában véletlenül hátrahagyta
A kir. törvényszék a február l.én megtartott fötárgvslásou Borsos Móricot lopás büntette miatt
midőn a vsiuton érkezett, a táskáját egy fiúnak be a városbs. A tiskábsn vo-t a
Szerkesztői Üzenetek.
Báli-süli ím m
•tói méteren-legutolsó ajdon-Bérmentve elvámolt* a
adta, honjf hozza be a vtroaDa. A lá^aosa von » _ E|y érrf aiJv»*. Mit kell kösölnl a tórvénysséki
pénze. At UtOO egjr trafikba bement szivart venni, rovatban, mit nem f as eiyeaegyedal a tárgytól függ. Erkölcs b miR bentit volt, a fiu megirökött. Zwikl némi rontó vagy caaládl intimitásokat eóit« köileményektól tartda-segélyt kapv. távozott. Vele e.,ü«jeltOnt Záoyi
Frigyéé áidozár bundája is. A rendőrség a nyomo- „üSSZ. * ;,.«ályalb.« > ...b.d ,Uo-
záit meginditotta. Szakony József rendőr a bundát g4lol VI (n.nknii>Sk . joBeiyeulfeéi elvsivsl. egy ssibánisnál megtalálta. A tettest Zwikl siómé- - L V araak. kalylMa örvendünk, boiy «» ii bslltu
lyében letsrtóit.tták. A rendőrségen szabó.egédnek smi ^rilsk tjs»ájit. _ mondta magát. Igazolványa azonbsn gépügynök, ^^TIJSSL _ X.
igazolvány volt. Budapestről Triesztbe akirt utsioi _ Uvkiri! knykaa Nevemuk áskálodáulval as
Mivel azonban gyengélkedő volt, Itt kiszállt. Tettét lOrJdjik A. ukitódi. rut, kitvásy lagyvar, ssalyst u hasi-nem Ugadta. Bay György kapitány a bűnügyi nál orvai, skl ént, kogy nincs Igaaa. osztály vezetője gyanumik találta Zwiklt. Átnézte a rovott multuak fényképalbumát. 4693. szám alatt < megtalálta Zwikl adstait. A személyleírás és a fénykép rálllett Zwiklre. A 4693. számú hós elismerte, hogy a rendőri fotografia az övé. Cssk szt tzgsdts. hogy ő már büntetve lett volos. A rendőrség nem hitt neki. Táviratozott a fővárosi rendörséghes ée s mosony-ssolnoki községi elöljárósághoz. A rendőrséghez a követkeró táviratok érkeztek:
Rendőrkapitányság Nagykanizsa. Zwikl Jóisef lopás büntetteért több ízben büntetett utaió, köröive nincs ai itteni nyilvántartás szerint.
Budspesti főkapitányság. ........................ .
Majd megjött s fővárosi rendőrség részletes 1, reDdetlen ulkeléiben neniedovk, ... távirata ia. Ez igy szólt: .Zwikl Jőzsef 1891. évben lltz-par" bsiinilaU Által rövid Idfi maira vlisianyarik egén-
1896. évben közbiztonság elleni kihágás miatt bpestl Btcl , TaoUaoűn" Vidéki 06„sa.rttrakbaa katároiotta. kir. járálbiróiágtól 3 bó foghás, 1895. évben lopás M.n.ltl, késiilmény kérendő as l gyári Jalvényávvl és alá-miatt a pebtvldéki törvénysiéktől 9 évi börtön, írásával. 1898. évben csalás miatt a bpesti kir. törvény-aiéktól 1 évi börtön, 1900. évben lopás miatt a bpeati kir. törvényszéktől 8 hónap börtön, 1901-évben lápás miatt a bpesti kir. törvényszéktől 7 hó börlön és lopás miatt 3 évi fegyházbüntetést kapott, mely büntetésről értesítést nem nyertem Főkapitányság. Moiony-8iolnokról ast táviratozták, hogy a soproni fegyházból 1905. január 18-án szabadult ki Zwikl.
A rendőrség ezek után az iratokkal áttelte a kir. ügyészséghez. 0 r o s d y Lajoi dr. kir. ügyész indítványozta, Véber Károly vizsgálóbíró Zwickl letartóztatását elrendelte. A vizsgálat még folyik.
§. Kegyeletsfertés. Horváth Minyók Jótsefné az. Károlyi Rozália és Horváth Kaczi Bódi Anna egyedutsi cigányoknak s mult év őszén hiáoyzott a tűzifájuk s ezért a letenyei éa béci közös temetőben a boltok emlékére rendelt keresztfákat lopkodták össze és tüzelték el.
Emiatt a cselekményük miatt mindaketten a btk. 333 ée a 336 §. 2. pontjában meghatározott lopás büntette miatt vádolva kerültek az itélöbiró Ság elé s a kir. törvényszék az 1905. évi január 27-én megtartott főtárgyaláson a beismerésben levő vádlottak közül a büntetlen előéletű Horváth Mo-uyók Józsefnél az enyhítő 928 alkalmazásával 14
bálhoz isállitvs. - Nagy minticyoiteuény uannil. Heanebsrg islyeagyár, Klrtok.
VEGYES.
- ÜMblikaté lyáflyktzalét Zavart emé.itéiiel ellátott egyének, kik étvágyhiányban, (elftivódáaban, gyomorgörciök-
Nyilttér.
As • rovat alatt köröttekért nem sserkesstótég.
vállalfalelSsséget a
Veae, huKyhólya*, hngydara 4* a kösivénybÁntalmak ellen, továbbá a légzó éa eméaat&al szervek hurutot báotalaiainál, orvosi tekintélyek által a Llthlon-forraH
SALVATOR
sikerrel rendelve less. Uuayhaj tó h >t ág ■ ?
Kellemes uíl m | ^ Kóiijei eiéutlelö
Kapható ásványviskereskedésekbetf^és
gyögyssertárakban A 8alvator-(otrás igasgatósága Kperj««
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZU TERMÉSZETES HASH/VJTÓSZER.
Elad kézból » gtarban vámról Ön olcton éa lepjobtian
1 vagy =====
Jopyci-nl
levJaM. leC\'M\'iUuM t Ci.ríirajx liliOlcsötL\' F/.ipfan. tfhden iírs üiXstrísieí;tö! mniüos.
SZOLLÖVESSZÖÍÜ
A TllÍRhlrn
DELAWA.RE
adja * legjabb bart! OHaai, paraataznl «em kall >
A fllokszerának ellenáll I
Lairtaát Ingyen küldöm meg birkinak. Nagymenay atgl Daiawara-vaani éa
szőllőoltvány-eladásl!
\' -Ci^
SZ/QYÁRTÓ MAOY MIHÁLY
Felaó Suv.d
Liffismüit 20 Jnali, 2 óriásul csal 10 Imi.
SzélUzó ét görcicslllapltó
hódokycseppek.
Az étvágyat gerjeszti és emésztést elómo/.ditó házis/er. Ára üvegenként I kor. Kevesebb mint 2 Uve|( (utánvéttel K.2\'60) nem lee/. postán küldve. Megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszertárából Gloggintz (A\'so-Auiztrla.)
I90S) FKHHUÁH 4.
KShÖKéa, rekedi Míg es eln>ált*>0 d ah ellen ttyors és bl/.loH batáauak
EioriflllianliM
az étvágyat nem rontják ét kitllnó izliek. Dobozi I kcr. és 2 kor. Probdoboz 90 fillér.
Fí. ét aaélküliléal raktir.
,. NÁDOR" GYÜÖYSZERTÁR
IIuiIhjii ■>, VI.. Václ-körut 17.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos. Práger Béla, Reik Gyula, ne Csáktornyán: Petii Jenő gyógyszertárakban.
Megfojt ez az átkozott köhögés I
Éljen!
Egger mellpaiztllla
csaüaiiar meujIiiTitott.
Ki szereti
■ gylagtd. areplé ndikVIi, tiula arsat,
puha. naia kért él román arcbőrt ? As moaakodjék aaponként, >i iamert ■•alkal
BERGMANN f£le
Liliomto i-szavvaDnal
(Vídíjfj,: S háoyáaa) Vágy Bergaiann í Co Drería él Tetaokén aiB. — Ára 80 fillér — Kapható: GELTSCH ee GRAEF
.DKOeÉRIA" Nagykaaliaáa
.Millemuiiittilep" Nagyonz.
Szép és tartói szölloje
eaak annak laaa. aki iagye* kéri Magyar-uraiif legoaityolib eaö filakolájDak árjegy-aékét, amely eadlóiaknla állami eegélylyel éa állami telllgyelet mellett léleaült.
mos KKRRUMt l
XKXHXKXX XKX¥í.X»K3SXX
!<í>
♦ II
I
I
^ ijenie? betagekaek!
Mindazoknak, kjk a gyomor meghUtiie, yagy mltarbeléte, rom, n«b*««u eméíithelö, nagyon meleg, vagy hideg ttelek élveiele álul, »agy rendetlen életmód kövelkeiiil.cn gyomorbetegséget, mint
Qyomorliurut, Kypmorgörcs, gyomorfájdalom, nehéz emésztés, vagy nyálká-SOdást kaptak, ajánlunk egy kllünö háil.zert, melynek kítUnH hatá»a mar évek óta ki van próbáira. Ki »
Hubert UUrich\' féle nfivónybor.
Ezen növénybor kltünfl, gyógyhatásúnak talált füvekből, jó borral van készitva 4* erösitl, életre kaltl az ambar emésztő szervezetét. A növénybor megakadályozza az eméeztéti zavarokat és alömozdltja az agéazségas vér ujjáképzödését.
A növénybori idejekorán batználra, gyomorbeteglégek még a cihájukban elfőj útnak. Symp tornák mint: Főfájás, folböfögét, gyomorégéi, felfuvódái. romullét hányáiial, melyek chronikus (idős gyomorbetegségeknél oly gyakran előfordulnak elmúlnak néhányszori i«ás után.
q .i • j í és ennek kellemetlen következményei, mint izorulái, kólika, izivdobogái.
ÖZCKrCKCUCS Uttuti»ng4f| valamint vértolulás a májban, epében ét a nagy Ziiger-érben (Aranyér bántalmak) a növénybor által gyorsan megiiUntetuek. A növénybor megizUntetl as eméiithetleuiéget éi könnyU székelés által eltávolíttatnak a gyomorból ét belekből alkalmatlan részek.
Sovány, halovány kinézés vérszegénység, elerőücnedés,
eméiztéi következményei, hiányol vérképződéi él a máj betegeiállapotáé, ttvágyhlánynál, Ideges bágyadtiág és rom kedélyhangulat, továbbá föfájáiok,álmatlan éjjelek következtében ily egyének laiian egéiten elpuiztulnak. Növényboraz elgyöngült életerőnek uj lüktetést ad. gy Növénybor
fokozza azétvágyat, azeméiztéil éi táplálkozást előmozdítja, elüieglti az anyagcierét, gyoriitjaa vérképződéit, megnyugtatja a feldúlt Idegeket él életkedvet izerez. Számtalan elismerés él hálanyllvánltái igazolják est.
Növénybor kapható 3 és 4 koronáért a Nagykanizsai, Ujudvari, Kii-Komároml, Csákányi, Nemei-Vidi, Tapionyi, Höhönyel, Nagy-Bajomi, Kelio-Segesdi, Ciurgól, Herzenczei, Gólai, Légrádl, Alsó Domborul, Kotorii, Mura-Ciányi, Ritkái, Podtureni, Sielniczai, .M»ó-l.endval, Pákai, Bakiai, Novai, Baki, Pólóikéi, Pactai, AUó-Rajki, Nagy Kadai, Réthelyi, Marczalil, Kaposvári, NagyAtádi, Tarányi, Virjei, St.-üeorgeni, Kalinovad, Novtgrarii, Kaproticai, Perlaki, Ciáktornyal VarazidT Hb. gyógytárak-ban éi flliiarüzletekben, éi az osztrák magyar monarchia legtöbb gyógytárában.
A kanizsai gyógyUrak 3 él több üveg növénybor rendelésnél eredeti árak oaellett küldik izét mindenüvé a monarchiában.
\'>:r Utánzásoktól *vatlk.
Kérjenek csakis , .
—Hubert Ullrich\' iéle növénybort.
I
*
ir i
* *
«r Az életben soha tObbé! 500 éarab 2 ffrint 10 kr
1 dnoiu borotva-kép, 1 remek aranyorott 36 óréj, pontossági óra, pontosan járó. mi*rt 3 é«i jótállás vállsltstik; 1 elegáos uri doublé-óralánc, 1 uagyoo ulegáns arsDjoiott gyürü uUO\'. drágakőtől urak vagy hOlgyek részére, 1 pár nauyon c*lnoa nói föl -hovaló simili-brillánssvl, 1 pompás bőrpánstárcs, 1 képlet kéielft-. gallér- és mellKomb. szabadalmi tárra\', 3\' arauy, I pompás xseb-pipeieiQkör tokban, 1 jó illatú pipere Hzappan, nagyon célszerű jegyió-könyv, 1 késsiet Tarázfkértya ItnitásNal együtt nagy derültséget keit. 1 igen üuom nói melliü. utolsó uj-dout-ág, 3 drh cruda jós egyptomi igazmondó, I ssihórlánc. 75 drb »alódi keleti gyöngygyei, a legutóbb nfii dm (nyak, kar részére) és még 300 drboál ifibb különféle, minden házban nélkülör • bntleu lárgy. Mindez eiryQttvlve az órával, mely fitymaga megéri a péu/.t csak 2 frt 10 kr. Szél-i kaidéi utánvéttel vagy a péux elveget* beküldésére!. F&IEDBICH 8. Központi szitkaidé*! báza Krakau 964. bz. Kockázat kizárva, mert nem megfelelőkért a pénz nzonual vixszatérittetik.
XX ftttasJXXXXXXXXXKX*
meghívás.
A KOTQRI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZY.-TÁRSASÁG
tizenharmadik • a
xil VÍUV/ A.
1905. évi február hó 10-én délután 2 órakor üzlethelyiségében tarlandja. melyre t t. réaiTényeeek eieauel meghívatnak.
Kertész
INGYEN
ka| ható klvéaatra a.saaal a caidefoa illoaitrait firaaagi ar]*|yiék,
Bál-OutiHon
«■ mind.1 -Wf
Farsangi „uf.kííf—
Énen r«riM(l árJfjjafk lan.l--m» írdeknn ujrton-jtcolot Cotílloa, lóriik, Coiil\'on orMl, ál.reok, orrok, VimihtM fi j-fMAb baoR-
K/iT\'-k (hicoi|ihftn»i^), jel»rfnyoki coitt[idoli líikitijék, itl\'iiit tír-gjaVbtn.
- Jui- h IríHn doliokh.n "VB
Hsnrik. Wien, I Fleischmarkt 18-243 szám
Cukli oro<« orodotl ceomagoláabao kap. ható. Eladási bel;: Nta ii Klolo-oíl.
A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI LESZNEK:
1. Az évi zármérleg és eredményszámla bemutatása, valamint az osztalék megállapítása.
2. Az igazgatóság és felügyelóség részére a felmentveny megadása.
3. A jegyzókónyv hitelesítésére két részvényes tag kiküldése.
4. Esetleges indítványok tárgyalása.

Szolid Kopenhágai cég Összeköttetést keres oly exporteurrel, ki ehető hagymát szállít. 1 Ajánlatok: Copenhágen 1324 a\'att Aug. J. Wolf & Co. Ann. Bur. Copenhagen D&nemark.|
Vádjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici comp.,
a Horgaay-Pain-Expűller
pAitéka
ogy nvj\'iaak btxonyult háaisxor, mely inir több mint 35 óv óta Wjobb fáj lalom-•Tiillapító szemek bizonyult kftuvéaynal, csumal ós nevitü:é»eknél bodórxaólov kúppon haaziiilvu.
Klgyelweztotés. .Sil&iiy hamisítványok miatt bevá*árli«fcor óvatosak legyünk ás csak olvan ü*og»t fogadjunk el. a moly a „Horgony" vó^egygysl i-s a Riohtsr ozág-jegyzóssul ellátott dobozba van csomagolva. Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. ás 2 korona áa úgynzólván minden gyógv-»zertárban kapható. - FóraktAr: Törik lértef gyógyszerésznél. Budapestea.
Klchter fyógy»»ertár» az „Araay orosiliahoi14, Prágáhas,
Rlisabethstrasse 5 nou MM)MM WalwaMi u4CkSiM«. MMMM
Minden hi«la«»iony b&iikoitga »JO kivé.
Kathrelner-felo Kneipp maláta kávénak
•ryatlan hiitartfcaban a«m volna »i»b«d Wbb* hlfcnyo*-nla a kivMUl kiaaiMaénél.
Oaak u »r«d«U oaomi k*rjtttc » -KATHR*


Oaák nááor valódink. hm mindegyik dobol Moll A. ridjosyet éa aláírását tüntoll fal.
* Hall A.féla BaMUlz-farak Urtói íjégrkntáaa a legmakati. bl, |)laif él alleltkáatataak, gyomor. gBrea íl íjOMarhÍT rögiött eiékrakadée, mkjbánta\'om, vér tata íl aranyér él á legknlOnböiöbb áll betagaéiak ellen, e jelei báaiiiernek éitliedek ftu mindig narytbb alierjedéat eaersetl. — Ara efv leaeaaéieli araiatl lebaiaak 2 kar
Hatni
BORSZESZ
Ctak akkor valódi, ha n^degyik Öreg MOI.L A. téJjeryét tnotatl t«l .A. Mtll\' (eliratu <Jbo-
——- tattal ran tárra A Mail-féle léi banztiz nrveieteien mint fá|daUaoillla-
pltl ktdlriiiliil lier kö»«Ténj, raua én a mmhalé* egyéb kömkeiményfinel leaismeretetebb oépuer — Egy éatutt trtétll iv* Ara I kar 80 flll.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módiser nerint kéaaitek gyermek «i kblgy esappan a bér akaiarfl éaalá-aira gyermekek a ralalttek riuki.
iri darabeaklat — 40 <11. öt darab — I kar. 80 III.
Minden darab gyermek-aaappan Hall A. véd|agyé»al -aa ellána
Kíaaiítkaldée: Mail A. gyfgyizarsu, ct. áf klr. udvari uálllté által,
Bécs: Tucblaubeu 9. ni Vidéki megrendelések naponta poatanláarét mellett taljeiiltetnek
A raktárakban Ititik haiiroiottan MOLL A. aláírásival ii védjegyével ellátott készítményeket kérni. Haktár: Nagy-Kamuin Roaenfeld Adolf Fiai.

Birtok eladás
Nagykanizsa városához tartozó ügynevezett Szentgyörgyvári hegyen, a várostól gyalog 20 peroznyi távolságról egy 30 holdas birtok, mely áll ti hold legjobb karban álló, fele részben amerikai, fele részbon hazai szóllóból, 17 hold elsó osztályú földből, 7 hold kitünó rétból.
Ezen birtokon van egy ujjonnan épült cseréppel fedett ház. egy nagy présház, 2 szoba és 1 konyha, vastáversokra épült nagy pineze, ugyancsak egy istálló 20 darab marhára, serlések részére szintén szilárdan épült akoly szénapajta, tengeri góré. kut. azonkívül az éló és holt felszerelés ruely áll 12 darab simenthalis tehén és üszóból. 2 ló 2 csikó, és a városbji való tejhordáshoz egy póni ló.
Bővebb felvilágosítással szolgál a tulajdonos Hlatkö János Nagykanizsán.
fevefpopitjo a
íc^jofct ooutííWÍ papit. Kapható :
\'j. Wajdttt fi**!
pa pi tn etofiedéséúen.
Llnlmt. Capslcl corn
RiclUr-ftit Hir|M,-Pii,.f,M|iir.
Kian • 11 a meri kltünd ,,
lajdalo-i.lll.piu5 b«d«,.,e|t.ul
riMioalt háiiaitr b«,».
mloden gyógTt.,rtárb»i kaph»uí. - BÍndi.

l«n>wel Irayúnk taay" "djigYre
IMIM URH a__
Nyomatott Ifj. Wajdila József könyvnyomdájában N«fjyk»ni«iii.
lülii I KHliUÁIt 4
Nagykanizsa, I90B.
Negyvennegyedik évfolyam, 6. szám.
Február II.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
EisllitUti arak . t-|é.« Ctrv 10 V.\'íólé.TC 5 ksreaa, úned»vre 2 karút 50 ( — E|JM ára 20 f.
FctsIBa aaarlKtitö: DB. VILLANYI HEVHIK
Laptuiajáoaoa él kiailu:
IF4- WAJDITS JÓZSEF
SvcrkenaNIseit Hnyk»llae», S«já""\' « •\'»» Kladebiralat e. ujomda: Nagjk.i.li.a. I<J- Wajáll. ■>»«"\'••\' Keatí tél I.
IIl> drtrsrk dlj.iiabás lierlat. Sjllllér soronként « «U.
A kivándorlás.
Általánosan ismeretes, hogy hálánk szláv elemeinek kivándorlása az utolsó évtizedekben akkora mórveket öltött, hogy azoknak száma, kik évenkint Magyarország északi megyéit elhagyva, az újvilágban uj hazát alapítanak maguknak, aránylag még az olasz kivándorlókét is nngyrészben felülmúlja. A közgazdák nagyobb része a szegénységet tartva e kivándorlás okának, az ipar föllenditésében látja az eszközt, alnely a kivándorlók számának csökkentésére vezetne. Az ipar föllenditésével bizo-nyira csökkene is a kivándorlók száma, ha a kivándorlás egyedüli oka a szegény-Bég volna és más ok azt nem befolyá. tolná. De van inás ok is és azt legjobban bizonyítja az a körülmény, hogy a lakosság, megvetve az itthon kínálkozó munkát, a vándorbothoz nyul.
Nagy befolyási gyakorol t. i. a kivándorlásra az, hogy a. munkát az uj világban jobban fizetik, mert ez az, ami a munkásosztály nagyrészét Amerikába csalja, daoára annak, hogy az ott lovó viszonyokat nagyon is jól ismeri és tudja, hogy ott a megélhetés •okkal drágább és sokkal nagyobb munkát ifi követelnek tóié, mint minálunk Magvarország-b»n. De a dollár mindig nagy hatást gyakorolt és fokozódott mértékben gyakorol a mai korban. A pénz után való hajsza, az a vágy: többet birni, mint a mennyi kell, mindig tulajdonsága volt az embernok és így a szláv-nak is Amerikába vándorol ki tehát, ahol kockára téve saját egészségét, a legnehezebb munkákat is végzi, csakhogy két dollárt keressen naponta, amiból az egyiket élelmi
szükségletei kielégítésére fordítja, a másikat pedig a hazahozandó lökéhez csatolja, Es minden megtakarított dollár Európába hozva két forinttal egyenértékű. Megütközhetünk-e tehát azon, hogy pénzvágyó elemek, kévéséivé azt, amit itthon kereshetnek, elhagyják szülőföldjüket és karjukat nem a hazai, hanem az amerikai ipar szolgálalába állítják? Valóban nem.
De azok. akik a szegénység ós az európai munkásviszonyok, vagyis az Amerikában dívó nagyobb muukabér miatt hagyják cl hazájukat, az összes kivándorlóknak mégis osak egy részét, habár nagyobb részét teszik. Egy rész, a kisebb nem belsó. hanem külsó hatás alatl állva nyul a vándorbothoz és ez a külsó indító ok a panslavismus. Ennek vezetői agitálnak a kivándorlás mcllott, nagyon is jól ismerve a szláv népnek azt a tulajdonságát, hogy a kivándorolt keblében szülőföldjéhez való szeretete soha ki nem alszik és hogy az nyomorogni fog, csakhogy házájába visszatérhessen. Különösnek, sót első pillanatra érthetetlennek tetszik, hogy a szláv mozgalom, amely egyedüli támaszát a szláv elemekben leli, ezek kivándorlását nagyi-észben elősegítse. De mindjárt érthető le»H ha todjuk, hogy a panslavismus a kivándorlásból tömérdek hasznot huz. A parasztnak ugyanis ninosen annyi J pénze, amennyire szüksége van, hogy Amerikába való utazásnak költségeit fedezhesse. Tehát a legközelebbi pánszláv zugbankot keresi fel éü ez kölosónöz pénzt 8—12"/.-ra. hiszen házra ós telokre ruháztatik be. Ki csinálta tehát a jó üzletet* Világos, hogy a pánszláv bank, vagy jobban mondva, a panslavismus. Mert a szegény paraszt kamatján
fizetik a bank hivatalnokait, akik kivétel nélkül egytól-egyik pánszláv agitátorok, valamint a szegény paraszt kamatjait használják föl a különbózó pánszláv oélok keresztülvitelére is A kivándorolt pedig künn éhezik, takarékoskodik. hogy szorgalmasan amortizálhasson, családjának pénzt küldhessen és házájába visszatérve, egy kis megtakarított tökével is rendelkezzék. Ezt azulán a zugbankban 4\'/, kamatra helyezi el, amely azt a már említett módon 8-127,-kal értékesíti. Megint nyere-ség a panslavismus javára, azaz ez eszme vezetői számára, mert hiszen ezek állanak e bankok élén.
A panslavlsmusnak tehát megmérhetetlen haszna van a kivándorlásból, és éppen ezért a szláv idea vezetői részéről rendszeres izgatás folyik ennek érdekében. Eb mivel a „sült galambokat, amelyek Amerikában osak ugy repülnek az ember szajába". mindenki óhajtja megkóstolni, ezért szegény és gazdag különbség nélkül útra kel. hogy ha nagy részt csalódva is, legalább pénzzel — a pánszláv bank számára — térjen vissza hazájába, iz összes kivándorlóknak egy negyede az olyan, aki sem szegénységtől kényszerítve sem pedig az uj világban divó nagyobb munkabér kedvéért nem hagyja el országát, hanem csakis azért, hogy az előtte, az agitációk alkalmával ideális állapotának feltüntetett Amerikában „munka nélkül pénzt szerezhessen."
Ily körülmények között tehát nem is lehet csodálkozni azon. hogy a kivándorlók száma évről-évre szaporodik, ugy hogy a Kárpátok vidékén több száz, sót több ezer lakossal bíró helységek vannak, amelyekben ötvennél több legény és érett emberkorban
T A R_C A.
Egy otBCíemő naplójából.
(Lemásolta titokban a papája I Az nliö Joytk.
Alig felejtettem el a fekete kabátos emhert azzal a fényes begyes szurkálóval. meg a karomon csinált sebekkel, már ia uj szerencsétlenség szakadt rám. Ugy lüktetett éB tüzelt valami a számban, miotha a bór akart volna felpattanni. A nyálam összefutott, de igazán nem azért, iniutha ez a dolog valami nagyon kellemes lett volDa. És a p»l\'« sokszor káromkodott, mart lia felemelt, véletlenül mindig beuyálaztam a kabátját. Különben a papának nagyon nehéz valamit a gusztusa szerint csinálni.
Egyszer, mikor ez a benyálazás nagyban folyt ás a papa lehetőleg gyakran káromkodott, az Irma beledugta ai ujját a számba. Először azt hittem, hogy valami más és elkezdtem szívni, csakhogy fájdalom, nagyon is liainar észrevettem az izéről, hogy megint becsaptak. Ezek, ugy látszik, külöuöa élvezetei találnak abban, ba engem felültetnek.
Irma, amint mondám, beledugta az ujját a a iámba, ami moudbaluin, uem a legétvágygerjesilóbb dolog. Kétszer-háromszor ide oda dörzsölgette . a Hámpadlását s aztán örömteljes kiáltással futott a mamámhoz:
— Asszonyom, két loga van! Természetesen a mama is mindjárt beledugta az ujját a számba s azután a papa ujjai következtek
sorra És ez volt a legkeserűbb; azt hiszem, tintás volt. A szereti szülők hitetlen arccal csóválták a fejtlket, a papa végre kereken ki is jelentette, hogy 6 nemhogy két fogat nem tud fölfedezni a számban, de még egynek ae érzi a nyomát sem. A mama nem mondott ugyan semmit, de látszott az arcán, hogy teljesen osztja a papa véleményét. Irmát azonban nem lehetett megingatni a hitében Mindjárt meg ia mutatta azt a helyei a számban és azt mondta, hogy ha látni nem is lehet a fogakai, de egész határozottan meg lehet érezni a tapopalással. A papa még egy kísérletet telt és újra beledugta az uiját a számba, de ugy látszik, eredménytelenül, mert nagy fejcsóválással távozott el. A mama Irmával kezdett beszélgetni.
ín természetesen roppant érdeklődéssel ügyeltem a beszélgetést, mivelhogy rólam volt szó. Es így megtudtam, hogy idővel az egész szám tele fog nőm kemény fehér csontokkal, ugy, mint a néniknek, a bácsiknak a papának meg a mamának De van nekem egy bácsim, akinek fehér szakálla van, annak nincsenek csontok a szájában, fis aztán hallottam tovább, hogy ba maid fogaim lesznek, akkor másféle táplálékét fogok kapni. Bitói megi|edtem, mert mindazok között a dolgok között, amelyeket eddig láttam a világon egyetlen egy sem tetszik nekem olyan nagyon, mint a" a készülék, amelyikkel eddig tápláltak. Es ezt tudják a szüleim is. mert nem titkolom ebbeli szimpátiáimat és liaugos örömkiáltásban török k), mikor a mamát ahhoz készülődni látom, hogy engem megetessen Ezt a dolgot nagyon praktikusnak es kellemesnek találom. Valami puhát és kellemesen meleget tesznek a számba, nekem pedig csak szívni
kell amíg jól esik és valami édes meleg folyadék áramlik ki belóle. amelv egész valómat gyönyörűséggel tölti el Ennél jobb é» kellemesebb étkezési rendszert uem lehet képzelni sem
És most ugy látszik, hogy ezen is villozUtni akarnak, azok mialt az ostoba logak miatt. Ugy hiszem, egy csöppet sem ártana, ha ott maradnának, ahol vannak. Igazán nem lenne rájuk szükségem, l\'edig Irmának mégis csak igaza voll meri az a két ostoba csont-jószág most már olyan hegyesen kiáll a számban, hogy már bele sem merem dugni az ujiamat. mart attól lélek, hogy leharapok belóle egy darabot. Ka nem voll elég. hogy annyi fájdalmat kellett kiállanom hosszú, álmatlan éjszakákon at, amig ez a két utálatot csont keresztültörte magái a húson, most az én kedvenc táplálékom helyett, a mama valami kellemetlen iiü levesfélét kezd adogatni, aminek én egy cseppet sem őrülök Elöször is nagyon kellemetlen egy olyan keménv ezüslkaualat a siámba dugalni, mikor az ember valami puhábbhoz van szokva, Másodszor nem is Ízlik ugy ez a leves mint az a ináaik étel. Harmadszor uem olyan kényelmes az evéa, mint előbb, amikor csak szívnom kellett, amig jól esell. Moat kaualankinl adogatja a mama és minden kanál után várnom kell egy jó darabig. Egyelőre léhát semmi hasznát sem látom a fogaimnak
Ami az én személyes véleményemet illeti, én azt hiszem, egész jól meglehettem volna nUkOlOk. És ugy hiszem, vannak is olyan emberek, akikuek ez sikerült Hogy ha tudnék a nagy emberek nyelvén beszélni, meg is kérdezném a». én lehérazakálu bácaimat, hogy miképpen sikerült uekí megszabadulnia a kellemetlen fogaktól.
I. • I k I) /. I. Ü N 1
t»i>r> KKltltü.Ut ii
levő felt) nincsen. De a baj forrásainak megismerésével egyszersmind sikeresebben alkalmazhatjuk az orvosságot is Uj megélhetési alkalmak, ipari foglnlkozások létesítése állal kétségen kívül apaszthatjuk a kivándorlási folyamot. Síintoly szükséges azonban a jelzőit agitáoiók ellensúlyozása és pedig első sorban a pánszláv pénzintézetek (Izéiméinek föltárása és megakadályozása. Erre eszközeink egyrészt a nép fölvilágilása, másrészt a magyar érzésű pénzintézetek közbelépést).
MAHLER LÉNART.
— A fölső kereskedelmi iskola. Kehérzármegye közgyűlése elhatárolta, hogy a székesfehérvári felső keresk. iskola építési költségeihez 10000 koronára! hozzájárul és ti iskola épQlet céljaira ingyen telket enged át. Kliel a síékesfehérvári keresk. iskola ápitkeiési Ugye dttlöre jutott. Az iskola az államtól is 10000 kor. évenkínti segélyt kap és a dunántuli kereskedelmi iskolák költ, dacára annak, hogy Székesfehérvár közel van a íővároshoi, előkelő helyet foglal el As uj otthonában még jobban fel fog virágozni, mint eddig. Az összehasonlítás kísértése a nagykanizsai felié kereskedelmi iskolával sokkal erősebb, semhogy ez elél könnyen ki lehetne térni. A két iskola anyagi helyiete költi különbség oly kirivé, hogy méltán kihívja ai érdekelt körök kritikáját.
A nagykaniisai keresk. iskola még mindig állami Biubveacié hijjáu van. G tekintetben is egymsgá-bin áll az országban, ha eltekintünk a román nemzeti* aégu brassói felsó keresk. iskolától, mely támogatást as államtól el se fogad és hs eltekintünk a fóváros felsó keresk. iskoláitól, melyek dotáció dolgában még az állami iskolákat is messze túlhaladják.
Az összehasonlítás kedvéért újból ismételjük, hogy a helybeli iskola tanárai a X. fizetési osztályba vannak besorolva, de tizsnnágy év óta senki sem pótlékot nem kapott, sem elé nem lépett és senki a tanárok kötol a nyugdíjintézetbe felvéve nincs.
A fentarté testület, valamint a tanári kar, söt legújabban maga a város is együttesen tettek lépéseket eleknek a maga nemében páratlan állapotoknak a megszüntetésére. De a válságos helytet miatt ez ideig még senki sem foglalkozott ennek a mostoha gyermeknek Ügyeivel ott, ahol agyeket véglegesen intéznek el. Pedig tekintve a szolgálatokat, miket ez as iskola 1844. éta a kereskedelemnek tett, sokkal több figyelmet érdemelt volna meg, mint amennyiben az illetékes minisztérium részesítette.
Ha majd ez az iskola végelgyengülésben kimúl, talán tartanak neki dicsóitó gyászbeszédeket ? Nerao aute mortem beatus!
Mert ha neki sikerült, miért legyek én kénytelen tűrni a fogakat?
Minden lépésnél, amelyet ebben a világban teszek, ujabb és ujabb kérdőjelek tolakodnak elém. Félek, nagyon félek, hogy eiek az állapotok roppant szövevényesek és komplikáltak lesznek.
És ba arra gondolok, hogy ei a két fog még nem minden, hanem hogy tele lesz velük a szám, roppant kellemetlenül érzem magam. Harminckét darabot fog kelleni eltűrnöm, legalább igy mondta a psps s mamának. És ami s legrosszabb, hogyha msjd mind meglesi, akkor még jobban fognak féjui, mint most. Vannsk különös doktorok, amint itt hallottam, I a fekete kabátosnak fajtájából, aki a karomat összeszurkálta, skik egyebet se csinálnak, cssk a nsgy\' embereknek fogait húzogatják ki.
Bagi legyen a nevem, ha az nem meg-1 bolondulni való!
Elóslór kínlódik, ai ember, hogy megkapja éket, aitán pedig ugy fájnak megint, hogy ki kell óket huiatoi.
Mondhatom, szép kis világ ez, smibe én kerültem 1 . . .
A sivár látvány.
Vetércikkűnk a kivándorlásról siói, nemzeti orsiágos szempontból. A legközelebbi megyei közgyűlés elé terjesitendó alispáni jelentés, mely • mult év második felének történetét rajzolja, síintén beszél a kivándorlásról. Nyíltan kimondja, hogy a kiváudorlás vármegyénkben is érezhető s ha ilyen silány gaidsságj évek ismétlődnek és a gyengébb rétegek foglslkoiásáról gondoskodás nem történik, a kivándorlás még nsgyobb mérvet fog ölteni
Igaz szavak, sivár látvány!
A város kisiparos osztálya erő nélkül áll. Kihalt belőle az élet. Elerőllenedett. Szegény, aki a régi dicsőséget gyászolja. Keresete snnyi, hogy napról-napra nsgynehezen van meg a mindennapi kenyere. Tőkegyűjtésről szó sein lehet. Az iparosság a szegénység tanyájának lakéi. A gazdasági viszonyok változása, fejlődése, uj iránya szegénységbe döntötte ezt az egykor életerős társadalmi osztályt. A kisiparos műhelyének egykor daltól hangos levegőjét, bánatos sőhajok, fohászok telitik. Vigssitalan látvány! Lassan emésitó kér és nincs orvosság. Elhagynák sít a kis egykor boldog műhelyt is. Lennének s gépek rabszolgái is De hol vannak nálunk a zakatoló nagy gépek Hol vannak a füstölgő pyárkémények ? Hol a rabszolgát tartó? A rabszolga munkára éhes . . . Munkát vár A beteges fantázia nem kap választ. Sivár, kietlen minden. A hangok erőtlenül vesznek el a légür-ben . . .
Miből él a kisgazda? Az a néhány hold birtok adóssággal terhelt. Tanúink a telekkönyvi lapok. A bevétel nagy része kamatra megy. Miből él hát Sejtjük, az asszonyok keresetéből. Mikor a piserá vezető utakon hatalmasan terményektől megrakott kosarat cipelő földműves asszonyokat látok görnyedő lépésekkel sietve, a szánalom érzése támad keblemben. Mert ez már többé nem az a híres életrevalóság, hanem a mindennapihoz való görcaős ragaszkodás. At a néhány krajcárnyi piaci bevétel adja meg a földműves mipdeunspiját. így télvii idején ai emberek dologtalanul^Wöngenek a falu, a város utcáin. A kenyérkereső ai assiony. Et a paraszt nőemancipáció I
A helyzet orvoslására at alispáni előterjesztés is rámuttt. Ez a gyengébb társadalmi rétegek foglalkozatásáról való gondoskodás.
Nekünk tehát biztos állandó fogltlkoiási ágakat kell teremtenünk a gyengébb gazdasági sterveieteknek. Nem átmeneti intéikedétek szükségesek itt, hanem állandó szociál politikai tevékenység. A kisiparosoknak meg kell adni a lehetőséget, hogy dolgozhassunk. A városok ügyeinek intéiói és megyénk veietói vegyék keiűkbe eme fontos ügyet. AlapiUunk a megye minden résién, ha kell. kormánysegély nélkül is ipartelepeket. Mindogyik vidéken a viszonyoknak megfelelőt. Pártolják a mozgalmat pénzintézeteink is. Pártolja ezt minden érdekkör és BZÖvetség, mert ennek ai ügynek óriási fontosságát már késő lesi akkor belátni, ha megyénkben is megindul ai ujabbl(ori népvándorlás — a kivándorlás. Ne lanácskoiiuuk, hanem tegyünk. A baj nagy. Össiekell (irtanunk nehogy a baj akuttá váljon. Erősítsük, támogassuk a földművelő osztályt is. Tegyünk a kérges tenyerű parasit érdekében is. Teremtsünk siámukra báliipart. Mentsük fel óket az .időjárás siesiélye- alól. Mert a parasztság ozt nyögi, mindaddig, mig a merkantil foglalkozási ágikat is bele nem vonja házi udvarába.
De nem siándékoiunk itt munka programmot adni. Akadnak megyénkben erre biratottabbak is, mint mi, de igenis hangsúlyozva kell kijelentenünk! hogy a vezetőknek tenni kel! e téren.
Stegények vagyunk, karunk elerőllenedett. A gatdtsági látvány silány, tivár. Kell, hogy legyen a megyében valaki, ki kivezessen bennünket ha nem it az ígéret földjére, do egy szebb jövőbe — a megélhetés korába.
Figvelö.
h i K.
Egy fontos intézményről.
Néhány évvel ezelőtt egy humánus, életrevaló eszme kapta meg a közönséget. Deák Péter városi rendőrfőkapitány volt az eszme megpen-ditóje. Csclédotlhont akart alapítani. Az alapját az otlliunnak maguk a cselédek rakták le mulatságaik tiszta jövedelméből. Bizárr gondolat, hogy éppeu cselédek, kik sohase akarnak otthon maradni, fáradoznak az ulthun felépítésén! Pedig épen ók érdemelnék meg hogy a társadalom otthont emeljen nekik, azoknak, kik a mi otthonunk kényelmében közreműködnek A kényelem szybaritái, satnya nemzedék vagyunk éa emiatt egy utgy s/olgahad közreműködésére rá vagyunk utalva. És ha a kereslet nagyobb a kínálatnál, csak helyéu vau, hogy a cselédek jutalmazása is a közgazdaság törvényei szerint szabályoxódjék, még pedig a csekély kínálathoz képest magasabb bérkövetelést kell kielégítenünk és oly ellátást kell cselédeinknek adnunk, mely a családétól csak csekély nuanszokhan inkább külsőségekben, mint lényegéin n tér el. Kddig tehát a dolog rendben volna.
Ami azonban ma városunkban a gazda és cseléd közti viszonyt törhetetlenné teszi, az a szerződéses viszony bomlása, lazasága és benem-tartása. És ebben rendőrségünket sok mulasztás terheli.
Terheli pedig azért, mert a cselédek és a közvetítők közti differenciák igen furcsa eliutézéat nyertek. Ez a rendszer érleltu meg aztán az olyan lehetőségeket is, hogy egy kiváló jó helynek kibiresztelt család hét hét alatt hétszer változtatott cselédei, mert ezek a közvetítők besugására mindenféle betegaégek ürügye alatt ott hagyták helyeiket. Azóta, hogy Dtdk Péter főkapitány a cselédügyet egy jómodoru, a méltányosság, érzetével biró, de talán kissé ingadozó rendőr-biztosnak osztotta ki, ezen a téren talán javulást várhatunk. De a bomlási folyamat annyira el" terjedt, hogy ember legyen az a talpán, aki ezeket a fekélyes ügyeket rendbe tudja hozni.
A cselédközvetitónök jövedelemforrása a közvetitét. Mentől gyakoribb a cselédváltoztatáa, annál nagyobb a hurcolóuók jövedelme, ök tehát csak Bürü változtatásról gondoskodnak, a a jövedelem aztán beáll magától. Ctakhogy éppen ezt volna szükséges szabályozni. A városi cselédközvelités mindaddig teljesen eredménytelen, »mig a város területén egyetlen-egy közvetítőnek is van engedélye. De ha már adunk engedélyt, akkor késztessük óket, hogy irodát tartanak, nyilvántartási naplóval dolgozzanak, hogy a rendőrségnek módjában legyen a közvetítési üzelmeket miudeu pillanatban ellenőrizhetni.
A jelenlegi állapotok tarthatatlanok. A közvetitéB mesterségének cselfogásaival sem a szegény cseléd, sem a közönség megküzdeni nem tud és a cseléd és gazdája viszály kodásá-nak csak a zuschikerné örül és veszi hasznát.
Csak az igazságos ítélkezés vitás ügyekben és a helj közvetítés városi monopoliuma segíthet a helyzeten. Atn foglalkozzanak az illetékes körök ezzel a nagyon is fontos kérdéssel.
V. A.
Emlékeztetö-naptar.
Fakratr II A komk.dilmi éa iparbaak kOs«jílléa«.
■ A\' i"- oöetjlet .Viráf radool" .inain. . A lOmegtidéki Töröa-kerei.t egyoaQl.t hooi bálja-12. A Tárnakor kő.„al»,. , A Dágyk.ni.a.i t.k.rtkpíotlár ko.gyüléae . A« önk. ta.oltö-teatalet köigjoléae Miről.. 4. A ratöbá.1 kíamoratk bil,.
7. A. Irodalmi kör f«r.«ngl d.leitélyo

1906 FEBRUÁR 11.
ZALAI KÖZLÖNY
8
— Kinevezések. A földmivelésügyi miniszter ürabler Sáadort, a földmif eléaflgjri minisztérium építészeti hivatalánál alkalmaiott kir. mérnököt a kesttbelyi gaidaaági tauintézetnél üresedésben levő műszaki tanszék rendes tanárává, Peaty Béla végzett gaadástt pedig ugyanezen taaintéaetoél ösztöndíjas gazdasági eegéöué nevette ki.
— Halálozások, özvegy Thaaay Lajoané ..yolcvao éves korában Zalaegerszegen elhunyt. Tbassy Kristóf tiaati íőQgyéat éa Tbassy Lajoa zalaegerszegi löazolgabiró édes anyjukat gyászolják at elhunytban.
Berényi Elek ügyészségi tisitviselöt és nejét atületett Kuutics Emmát aulyoa caapáa érte. Leányukat Ellát, élte virágában elragadta egy gyilkos kór. A család iránt, mely már harmadik gyermeküket adta át at anyaföldnek, általános a résiét. A 17 éves Ellát f. hó 6-án kiaérték örök uyugalomra.
Muraköty Jóiselné, azQI. Maratics Anna, életének 72-ik, boldog háiaaságának 54-ik évében f. hó 7én reggel ö órakor rövid atenvedés után elhunyt, á boldogultnak balt tetemét f. hó 8-án délután 4 órakor a családi sírboltba temették. At elhuuytban Muraköty Jótsel nejét, Kisfaludy Lástlóné édes anyját gyászolja.
— Eljegyzée, Steinbock Lajoa keraikedő Dombóvárról eljegyette Orosz Meláni kisasszonyt, özv. Orosz Miksáná leányát Nagykaniiaán.
— A hivatalos lapból. A köaoktatáaflgyi miniszter Suráuyi Károly pancaovai állami főgim-nátiumi tanárt a kaposvári állami főgimnáziumból helyette át.
— A bíróság köréből. A igatságügyminiazter a zalaegerszegi törvénysték területére vistgálóbirói állandó helyettesül Skoday Aurél törvényszéki bírót rendelte ki.
— A lépcsőházak kivilágítása. Alig tartottak volna szükségesnek erről ti elemi rendazabályról megemlékezni, ha Nagykanitsán nem volna számos bái, melynek lépcsőházai nincaenek kivilágítva. Ott< hol csak egy fél lakja a hátat, egészen a lakó tetszésétől függ, hogy ép-kétláb óhajt lakásába menni, vagy oonan kijönni. De bérhátakban a lépcaöbát kivilágítása épen olyan kötbiitonsági rendszabály, mint a kapuzárás. A világítás költségei olyan aprók, hogy alig észlelhető kiadást okotnak valamely bérbát költségvetésében, ba caak górcsövei nem vitsgáljuk a számokat és mindemellett vannak Kanisaán háttulajdonosok, sőt erkölcsi testületek is, kik ezt at intézkedést egészen figyelmen kivül hagyják-Pedig a kötbiitonság megköveteli, hogy a lépcső-hásakat legalább 9 óráig eate kivilágiteák. És ba a háttulajdonosok kötömböaek at ilyen közbiztonsági rendatabályok iránt, ha nekik caak at önérdek érdek, taián nem volna felealeges a hatósági beavatkozás. A közbelépés jogosultsága a közakaratban, ennek a mindnyájunknak kiapadhatatlan jogforráaábau van-Ajánljuk e sorokat a rendőraég figyelmébe.
— Zrínyi Béla utja. Zrínyi Béla kanizsai világjáró a m. év december 25-én érkezett Calcuttába. Résztvett tigris-vadászatban éa végigélvezte a vadászember veszedelmeinek összes gyönyöreit. Az ind-nópet nagyon barátságosnak mondja, de mindemellett ök az európai embert tisztátlannak tartják. Fényűzése az ind-népnek gyermekes. Mindenféle arany, ezüst és egyéb csillogó fémekkel díszítik magukat. Január 18-án indult Mandalayba Birmába, onnan Tibetbe akart menni, de az angolok nem engednek európait mostanában Tibetbe, m$ly európai előtt most még inkább el van zárva, mint valaha. Azért irányt változtat, elmegy Cantonba és onnan fogja lapunkat további útjáról értesíteni
— Jótékonyság. A .Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár Részvénytársaság" igaigatótága a folyó évi kötgyülésböl kifolyólag jótékonyságra a következő ösBtegeket adományozta: a nagykanizsai felső templom átalakitáaára 50 K a nagykanizsai ker. jót. nöcgyletnek 30 K, a nagykanizsai itr. jót. nöegyletnek SO K, a nagykauitsai népkonyhának 40 K, a nagykauitsai főgimnáaiumi segélyegyletnek 20 K, a nagykanizsai felső keresk. iskolának 20 K, a nagykanizsai községi ipariskolának 20 K a uagy-ksnitsai állami el. iskolának 40 K, a nagykanizsai tűzoltó testületnek 20 K, a uagykanitsai keresk. betegsegélyrö ptárnak 26 K, a nagykanizsai uzioház-
alapra (saját kezelésében) 00 K, a nagykanizsai szegényháralapra (saját kezelésében) 100 K, a kesit-helyi gaidaaági tanintézetnek 50 K. a tapolcai vincellériskolának 20 K. összesen 515 koronát.
-T- A vörheny pusztítása A Kanizsán pusztitó vörheny-járvány egyre terjed. Hetenkint 10—12 uj megbetegedés fordul eló. Néhány eset halállal végződött. A gyermekhalál gondolata a szülőket folytonos félelemben tartja. A védekezés a járvány ellen mindeddig nem volt sikerdus. Tehetetlenül állunk az ismeretlen ellenséggel szemben, ha olyan esetek is fordulnak elő, hogy egy korcsmáros gyermekének holtteste este 5 órától másnap délelőtt 10 óráig fekszik a lakásban, a korcsmában pedig az emberek százai fordulnak meg.
— A kolduló nyegyvennyolcas honvéd. Lassan közéig már március ic, a szabadság hónapja-Ismét ünnepeljük majd ama nagy napok dicső emlékét. £) e napok évfordulójának közeledtével kell veunünk azt az arcpirító birt, hogy Sümegen egy negyvennyolcas bonvéd jár koldului. Jegyezzük ide, hogy Pintér Imre a neve. Okmányokkal igazolja, hogy egyike azoknak, akik a nemiét ügyéért életüket tették kockára. íme ezek a névtelen höiök koldusbotbox nyúlnak, hogy éhen ue pusatuljannk... Nyugdijából nem tud megélni. Kevés az. Tehát koldul... ölveuhat évvel későbben, mikor élvezzük már ama uapok vívmányait, a névtelen bőtök ilyen aorsban vaunak. Mit ér at, ha aürgetjük is ennek orvoslását? Hist mire a panaszt elintézik, tán a még élő néhány negyvennyolcas honvéd Is elpuaitul valahol künn at országúton, valamely árokpartou, talán épen étlen .. .
— At Irodalmi éa múvéstetl kör holnap, vasárnap délután öt órakor kezdödóleg a Polgári Egylet nagytermében felolvasó délutánt rendez a következő műsorral: 1. Madách és at Ember tragédiája. Felolvasás 40 vetitett képpel. Tartja Kopáciy György főgimnáziumi tanár. 2. Magyar dalok. Énekli a dalárda. 3. Dalforrás, Madáchtól. 8zavalja Farkas Vilma. A délntán iránt nagy at érdeklődés.
— A prlmndonna búcsúja. A fővárosi lapok ban olvastuk, hogy Keleti Juliska a Magyar sziuház egyik primadonnájs .rövid és nagysikerű pályafutás" után e héten bucsut vett a világot jelentő deszkák tói. A primadonnát városunk közönsége jól ismerte. 8tép leány, kevés művészi tudással. Most, hogy a színpadtól bucsut vear, miodasok a lapok, melyek csak játékának rosst oldalát látták eddig, egyformán leróják kegyeletüket művéazete iránt, pár sorban és mélyen fájlalják, hogy a primadonna inkább a mirlust mint a babért kedveli. Ilyen a művészek sorsa, csak távozásukkor látjuk be veszteségűket.
— A letenyel mandátum. 8 tűi lő Gézának, a letenyei választókerület népszerű képviselőjének,
\'akit a közelmúlt választás alkalmával is Letenyén képviselőül választottak, — mandátumát bir szerint megfogják támadni. A petíció beadói a kisebbségben maradt Dobrovlcs-pártiak kötül valók, kiknek képviselője a Kúria előtt dr. Llpkay, a választás alkalmával visszalépett egyik jelölt lesr. Mindeueseire érdekes színezete a dolognak, hogy a választási küzdelemben legyőzöttek most újból egyesültek, hogy a Kúria ítélőszéke előtt esetleg leverjék ellenfelüket.
— A „Zalai Közlöny" panaszkönyve. A követ kezö sorokat vettük: A tek. szerkesztőség szíves közlés végett tudomására adom, hogy a héten a Király utcában 2 napon át 2 izzólámpa nem égett. Ennek oka ait hiszem ar, hogy a vállalkozó a lámpákat a legutolsó pillanatig égeti, mert harmadnap fgészen uj éa szép fényt (erjesztő lámpák égtek. A világítási mizériának elejét lehetne azzal venni, ha a világítási biaottaág felügyelne arra, hogy a vállalkozó ne a legutolsó percben cierőljo az izzókörtéket. Egy adófizető polgár.
— A raagántisitvlselók belyl bizottsága f. hó 14-én, kedden esto \'/,9 órakor a Központ kávé ház külön helyiségében választmányi ülést tart.
— Közgyűlések. A Nagykanizsai Itr. 8ient EgyU holnap, vasárnap délután 1órakor at izr. hitközség tanácstermében évi rendea közgyűlést tart. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Elöljáróság! jelentés az 1904. évről. 2. Az 1904. évi zárszámadások előterjesztése. 3. At elhalálozás (Fischer József) illetve lemondás (Berger Adolf) folytán üresedésbe jött két
gondnoki állás betöltése. 4. 6 válasttmányl- és 8 számvizsgáló bizottsági tag válasitása. (Sorrend szerint kilépnek: ujuépi Elek Lipót, Grünhut Henrik. Milhofer Ödön, dr. Pollák Ernő, Soramer 8áodor, Vidor Samu válasttmányi és Loewy Ödön, Rosenberg Richárd, Rothschild Samu azámvitsfáló biiott-sági tagok, akik újból megválaaathatók. illetve helyettök mások választandók 6 Netáoi indítványuk tárgyalása. 6. A szokásos istentisztelet a közgyűlés után tartatik meg.
A nagykanizsai önk. tflioltó-teatűlet 1905. évi február hó 12-én délután 8 órakor, saját helyiaégébeo tartja rendea évi közgyűlését. Tárgysorozat: 1. Elnöki és föparaucsnoki jelentés. 2. A számvitagáló bit\'ottaág jelentése at 1904. évi zárszámadásokról 8. At 1906. évi költségvetés megállapítása. 4. Szolgálati érmek kiosztása. 5. Az elnökség, választmány és mflködő tis/tikar, valamint a számvizsgáló bizottság válaaatáv*. 6. Netáni indítványok.
A nagykanizsai ev. ref. egyhát évi kötgyűléae f. hó 12-én délelőtt 11 órakor — istentisitel.it védettével — fog megtartatni. A kötgyűléare minden feluőtt egyháztag megjelenhet.
— A tisztviselők ét a válaeat&». A Letenyén megtartott orstággyülési képviselő-választáson mint egyik megyei laptársunk irja, a letenyei kir. j bíróság néhány tustviaelöje dr. Lipkay Kálmán á8-aa lüggetlenaégi jelöltre szavazott b annak jelvényeivel járt az utcán. Valaki at igataágűgyminiaiterhei intézett táviratban ellenük aton följelentést tette, hogy a tisztviselők a» utsán tüntettek és a 48-as mellett korteskedtek. At igatságügyministte: elrendelte ellenük a fegyelmit megelö/ő vmgálatot.
— Honi bálok. A jókedvű Farsang bohókás mókáival mindenfelé uralja már a kedélyeket. A városok köztermei estéről estére fényárban úsznak. A közönség bált rendez. Mulat jókedvűen, gondtalanul. Csupa kedély és pajzánság látható mindenfelé. A lelkes, hangulatba komoly, de szintén lelkes szavak tolulnak. Arról szólnak, hogy most, midőn sok pénzt adnak ki hölgyeink báli ruháikra, vezesse költekezésüket a hazafiság érzéso. Pénzünkért magyar cikkeket vásároljunk. Legyen már egyszer testté az iparpártoláa jelszava. Báljaink ne a német gyárosok pénzét szaporítsa, hanem legyen ez támasza az elhanya golt magyar iparnak. A táncoló párok ruhái a magyar ipar dicsőségét, felvirágozását hirdessék Nemzeti érdek parancsolja ezt. Kívánatos volna, ha a honi bálok hirdetőinek, apostolainak szavai nem hangoznának el visszhang nélkül Legyen báljainkon érzésben és külsőleg minden magyar. Virágozzanak fel a honi bálok az eszmét pártoló hölgyek és a magyar ipar dicsőségére.
— A „Keresetén? Jótékony Nőegylet0 február 4-én tartott eatélyén felftlflzettek: Frant Lajos fiai 00 kor. Hirschler Miksáné A.-Domború, Reich Gyula 20—20 kor. Orv. Zadubanstky Lajosn* lö kor. Vécsey Ziigmondné, Elek Ernő, Elek Lipót, Ebenspauger Leó, dr. 8tigethy Károly, Dobrovic* Milán, ötv. Wusztl Lejönné, Belus Lajoa, dr. Huber János, Grünbut Henrikné, Kuaflic< Mihályné, Fü öp István bérlő Rigyác 10 — 10 kor. Oestnák Mikió* 8 kor. 00 fii), özv. 8tirling Sáudorué. Radnai Jenő, Oizterbuber László, Sebestyén Lsjos 6—8 K. Vidor Samuné, Csizmadia Vilma, Sallér Lajosné, Kohn L. Lsjos. Unger Ullmann Elek Deák Péter, Roaenfeld Jótsef, Szegő Gyuláné, Grünhut Alfrédné ö—B kor. Marton Ignác, Blau Lina, dr. Löke Emil, Kolbenachlag Béla 4—4 kor. Szabadstállásy Béláné, Hevesy Flór.. Böhrn Emil, Vegele József 3—3 kor. Strém Ottó, Tripammer Gyula, BQchler Lipót, Fales Lajos 2-60—2-60 kor. Simon Gábor, dr. Blau Simon, N. N\\, Blau Béla, dr. Etlényi Géza, CNima Jánosné, dr. Villányi Henrikné, i»j. Wajdits Jótsef, dr. Fodor Aladár, R. J. 2-2 kor. N. N. 1 kor. 60 fill. Dr. Goda Lipót 1 kor. 50 fill. Mathea Károly, Dobrin Richárd, N. N. 60-60 AH. Frank Manó, Bród Jenő 50 — 50 fill., mely adományokért hálás kösiönetét feje/.i ki a „Nőegylet* választmánya.
— Elhalasztott közgyűlés. A „Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet* f. hó 12-ére jelzett közgyűlését közbejött akadályok miatt f. hó 19 éo vasárnap délutáu 3 órakor tartja.
— VlllamvIlAgltAfl Tapolcán. A mult vasár nap tartott értekezlet eredményekép « villamoa világítás ügye most már oly állapotba jutott, mely bizonyosra enged következtetni, hogy Tapolcán még ez év folyamán megkezdődik a villamos világítás. Réstvénytársaság fogja a világítást bírni.
ZALAI KÖZLÖNY
1908 FEBRUÁR 11
— Műkedvelői előadás lurakereszturon. A
raurakereesturi ifjú ápi inesület február 4-én tsr lotta táncmulatsággal egybekötött ht.íiií e\'őadárát Előadásra került Kicfaliid) Károlynak .A pártütők" c. vipjátéKa. A szíieplőV, a kik leginkább a község horvát anyanyelvű fisiaUgAból kerültek ki, meg-l«pö ügyességgel jálu/ottak. A hölgyek közül külö nősen kitűnt Taschner M. kisnsBzooy, a ki csinos nemzeti viseletében igen jól én kedvesen játszotta a biróné szerepét; ügyeden adták szerepüket Pfe>fifer éa 8\'öke kisasszonyok, kik Milit és Róiát alakították. A férfi mtert-piők n/intén sikeresen oldották meg f-ladatukat; a Ulu öreg és kisbiráját, kántorát ós nótáriusát élethűen é> hatásosan mutatták he. A nag)i*xámu intelligens közönség percekig tapsolt éljenezte h szereplőket és Szőke Kálmán tanító urat. a ki a l>etaoitá* és rendesén nehéz munkéjit végezte éa a ki községében nemcsak n magyar nyelv, hanem a nemzeti h/okúsok terjesztésével is valósá-uos apoHlolává lett « magyarság ügyének
— Hirtelen kaláloiks Fuchsz Jáno.i szepet-neki lakón, 48-a* honvéd a részére utalványozott csekélyke zsoldjáért jött be a helybeli kir. adó hivatalba és délután tuzsmenet a kiskanizsai azepet-ueki-utca végén levő keretinél valamibe megbotlott, elesett én többé nem is kolt fel. Az ottani temető halottas há/ába arálliiotiák, ahonnan másnap fiai a* orvoa rendőri boncolái után h*za szállították 8zepet-uekre, hol az evsnir. vgvbát szertartása szerint lett us anyalöldnek átadva.
Szerencséi as, aki bujára enyhülést tud találni. A betegség kéts/ere* »>er*ncsétleosóg olt, hol a -zegéuység is jelen van s ezért tudja meg szegény, Kisdag egyaránt bo*) ha csu* és köszvény bántja, attól ugy azahadol a legkönnyebben, ha a Zoltán-fále kellőcsőt kssxnálj*, uiert az már l—2-sseri hedörzföló.i uián bistosan haszuál. Üvegje 2 kor. Zoltán Béla gyógyít tarábau Bpest, V., 8/.abadságtér.
— Tfldóvéiz. A belügyminiszter jelentése sserint 1904. november havában a magyar birodalomban 6167, Zala vármegyében 135 egyén halt meg tüdővéxxbrn.
— RENDŐRI HÍREK. Betörés. A minap Udialau Jonő Petőti-utcai s/stóci üzletének falán át ismeretlen tettes behatolt, onnan kisebb összegű kásapénst. ékszereket és smart elvitt. Eltűnt levél-kflltfemtnjr. As itteni mozgóposta főnöksége jelen \\ette a rendőrségen, bogy 7 én a posta kocsiból Somogyvái, öreglak, Oszlopán. Lengyeltóti é< Fonyód fürdőtelep postától eredő levelek, melyek közt sjáo->ott éx péuzns lev^l nem volt, az itteni állomáson kocsitolatáa közbon eddig ki nem derített módon eltűnt. A rendőrség » vizsgálatot megindította.
— Ingyen. Mint minden évben, ugy az idén is az általánosén ionéit cég Kertész Heurik. Wien, I, Flei: chmarkt 18. *,. uj illusztrált farsangi árjegyzéket állított ki, cotillon túrák, cotillon ordók, utánzott orrok, komikus fej födök és komikus hangterek (bigotphonok) stb. ujdouságairól. Exon far-«angi árjegyzék tartsiroazia az összes báli cotillon és a többi farsangi és trófás cikkeket, s azért ezen tárgyak bevásárlásnál okvetlen szükséges. Senki nem mulassza el fenti . égnek címét beküldeni, mire a farsangi illasstrilt árjegyzék bérmentve küldetik meg.
— A Divat Ujskf mindeu hónapban kétuer jelenik meg. Előfizetési ara nagyon olcsó: negyedévre, postán való szétküldéssel, két korona huss fillér Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII, Rökk Szilárd-utca 4. számú házában van.
— Orvosi körökben már róg ismert , tény, hogy a .Ferenc József keserüvizr
II mérnők ur.
— Saját tudóritónktól. — A hét elején egy uriaaan öltö/ött amber jelent
meg a nagykanizsai rendőriégen. Mint Radnóty Radványi Dezső vasúti mérnök mutatkozott be-Panaszt emelt egy Devecseri nevű rendőr ellen. .A Fehér Qzlambban mulattam, úgymond, két hölgy társaságában. Devec«eri rendőr odalépett as asztalhoz és a két hölgyet valami okból rendreutasította. Ebben én uri mivoltomnak megsértését látom Ez ellen panaszt emelek." A rendőrségen a paraszt tudomásul vették, de ez alaptalannak, illetve a társaságbeli .hölgyek" rendreutaaitása jogosultnak bizonyult. A rendőrségen azonban kétkedni kezdtek Radoóty Radványi Desső mérnök ur urimivoltábsn és igazolásra szólították fel a panaszost. A mérnök ur zavarba jött. Eleinte ötölt, hatolt. Végro elővette kinevezési okmányát, amely ilyen forma volt: 462 19057
Tekinieles Rsdoóty Radványi Dassű mérnök urnák,
Budapest.
A nagyméltóságú m. klr. kereskedelemügyi minisztérium jóváhagyása folytán kineveztetik ön a m. kir. államvasutak Oseme alatt álló (?) .Nagykanizsa* vasúti állomás osztályméruők-ségéhez, mint vezetó mérnök 4800 korona űzstés éi 1800 korona lakbérrel. As állomás már folyó évi február hó ö-án elfoglalandó. Megjegyeztetik aznnban, hogy a fizetés csak as eredeti okmányok visszaküldése után, február lö-töl less folyósítva. Budapest, 1905. február I.
Aláírás Aláírási
N. N. N. N.
fSmíraök. v«írigss«etó.
ÜzletTszatöságt bálysfső l|U|ill<i,l bálvagaő
kel,a. halj.
A rendőrségen alapos gyanúba vették > kinevezési okmány bitelességét. Pribicskó névvel Is találtak nála iratokat. Sürgönyöztek Szombathelyre, ahonnan a mérnök ur jött. Kassára, mint ssületésl helyére és a lőváro-i állsmrendórséghes. A rendőrség a mérnők úrról nem tudott felvilágosítást adni.
MULATSAGOK.
A Kar. Jót. Nőegylet eatélye.
(». h.) A Keresztény Jótékony Nőegylet február 4-én rendezett estélyin a lakosság képviseletében megjelent társadalmunk szinc-javn Kifejezésre jutott sbbau a terembeu, bogy közönségünk a szegényügy érdekében cgyütt-mdködésro mindenkor készen áll Kifejezőim jutott ez a törekvés abb m as óriási nag • látogatottságbsn is, mellyel sz estély eldlcseked-hetik. A kanizsai műkedvelők igen sok számb.i vehető tsgj* adta kölcsön tehetségét az Ugyoi-k és a nemes irány helyes sikert is aratott, mert sikeralt a köiönsőg érdeklődését az előadás iránt felkelteniök. Az érdekkeltősnek is megvan a művészete és ez az érdekkeltés volt az est becsesebb művészi oldala. A programmot azoubau jobb lett volna rövidebbre fogai. Az elősdái 11 és fél őrá lg tartott.
Mindjárt az első élőkép (Reklám -képe.) plasztikus allegóriában megjelentette szemeink elő t varosuok ssépeit és ismert kedves alakjait tSsdérin. fényben és csillogásbsn. Bog eu r I ed u r Stefii ói Knortzor Anna a villamosságot, Horváth Imii a fonást, 8ebestyén Kstó a pezsgőt és Nyuii Mariska a vasipsrt személyesítették. A sport-képek saemélyesitői voltak Pamrner Blanka, Stirllun Maria, Miltényl Mariska és Forintos Irmt Művássi szempontból usgyon sikerültdk voltsk a .Szobrok: Párkák Katzenbsch Ids, Mayer Jolán és Pflancur Irma. Lsnau-szobor Lajpziit Antsl, Oenius Pongrác Malvin, Múzsák Köröaké\\yi Pipi és Vicenty Lujza. A fényképésznek akadna itt hálás munkás, ha Szirozná ezeket a ssép alskekst melyeket a tudótiló tolla csak gysrló írással tehet szsnlélbatővé
A zenrkvartelt (Horráth Böske zongors, Lajpsiii Antal harmouium, Sterneck Zsigmond gordouks. Foseelhofer J. István hegedű.) Bach ifjúkori emlékek és Sterneck Szerenád cimü darabokat adta elő. Érzelgős, andalító hatám zeneszámok éa ha még u sientimenlalizinus holdfényének korszakában élnénk, a zone hallatára sirva fakadt vnlna a közöntég; d,> szombathelyi "!4r l8t0,lt> m" • holdfényt víllamoi-
•i.ih...i,z . \'án\'pakkal pótoljuk és a szentimentalizmus! kedve;.
emlékeink közé soroljuk. Sterneck mint mindiu
. awrn nvt uiiua. g io | II e C K
főváros, rendőrség sejtetett valamit, a kassai inesterileg kezelte a gordonkát és Lajpzig Antal rendőrség sürgönye már sokatmondó volt: , fényes lehetségének kevés slksloui jutott s meg-
randoerkai>itany»ag nyilatkozásra a harmoniumon Fesselhofer István
pribtcako rszsoe bumUMI „he efcfue Igazi mü.észegyéoiségnek mutatkozott be Walch
koetvesMlyei csavargó de mail etjarai R»\'»ő ur> Érces, iskolázott bariton-hsogja két oktávr i
alatt nam ali terjed, a magasban tenor, a mélységben bassan.
r<mdotrkapita„u f\'ÍJ.t"""\'/ f" ,ol\'an \'"rjedelens, mellyel ritkaa
. . „ \' V [találkozunk. Kmellett sok Ízléssel énekelt. így előadni
A mérnök ur illetve most nsár Pribicskó Rszsó csak igazi művész tud és emint halljuk Walch
látva, hogy tagadásnak nincs helye, bevallotta, hogy 8""4 Pár évvel ezelőtt neies művésze volt a
■ 33 éves kereskedő segéd. Büntetve volt 1900. í"°bur|li é\' l"ld»Fli»i operának. Kár, hogy csak
évben
vizet, tartós hsshajtó hstása é, emwteTéiló\'Vet\'5 U° « mUI" P\'ÍbiuM "\'"\'•P^^nek
mes izénél fogvs, mar kis sdagbau is tetemesen ml"7en °m° "\'Jt»l"1»\' ">\'ok voltsk: felülmúlja. Kérjünk h.tározottan Ferenc József
1900 ""l"uut S\' "unaj;ei Budapesten hivatalos sikkasztásért (na.J k"^;c\',ó,l*l", énekelt, nem pedig műdalokat és\'dalmü-bélyeg sikkssxtás^ 8 hói an tana a k oz ( 1 ré"j6l«k" C.sk ezekben lett volns slkslmuns Iiih., \' . ír* " művészetét egész terjedelmében megismerh.tni. De
ujbelyen cszlásért 6 hónsp, 1904. évben Tatató ; «nii késik, neur múlik. Walch Rezső a jólékonyügyet városban egy bó csalásért. A reudőrség ezt jegyző- kí"«»éggel táuiogstja és megígérte, hogy alkalmilag könyvbe vette. Megmotozásakor több ilyen diszes "®él B\'í\'1" ho"*"k- *< énekművészt Stréds ur okmányt találtak ..ál., továbbá egy névjegyet - a k,!érl»;»u«»\'\'\'lD j
" \' " \' * v<íH » .Psjkos diákok" operettet sdUk elő.
Az öreg urak esivesen emlékeznek vissza erre as éuekes színműre, mely őket ifjuéveikben megörvendeztette. A zenei részt Böehm Emil tanította be, s rendezést Kövessy Albert vezette, ski Kecskemét-, ről jött le ez alkalomra. Az operett énekes szamait mini magánszereplők Blau Msrgjt, Rác János és Broch Malvin ailnik oló. Blau Margit igazi i,subrett-vér és színész teiii[iersmeii(um Minden elfogultság , °élk»l mozog a színpadon. Ssép hangsnysggal rendel-
„. _________ ________________rendőrség az egy napi vissgálati elzárás ke,lk "\'•"n játékával sokat montett meg a,
nagyszerű m&gy»r borokat jó kiazolttálás- uU° ""b"dM bocsátotta a |«l«» urat. A büntetés J\'í,"\' b,,á«"«l hlró operettből. Broch Maliid sal lehet kapui. ",«k.ágességéi nem látta fennforogni, mert . hami | "V\'\'4\'\'?\'1. bsn«is könnyen győzte a koloratur-áoek
KlIOnó háslssri. Szélüző, görcscsiüspítí hódnnv- "10U "kmit""\'kk«l »«■" <lt- i m.st«Klf^éVg\'í".0- érce" ..""S"! ,íokeke;" •
--------i "S\'tviselő bátran változtathat pályái Továbbá Hanuy
Andor Kantz Júlia, Berényi Vanda, Erdösi, Lujzs,
keserüvizet.
Szervusz- bzsrátom ! Hová sietsz oly gyorsan? Megyek a SZARVAS szállodába villisreggelire. ahol miudennap ki tünó pörköltet, gulyást s más Snom reggelit, kitűnő nrgyKanizsai és pilseni sört,
Vírnay Pu,ö
irQpr«i»t:S,

1901 FEBRUÁR II
\' \' i. t i k i > n i, o n r
farkas Jolán, űeii! Ella, Iloloasy Ida, Kaller KI la Klem Iráa, Kútár Lujia, Knbár Kléia, Polc Id. Pintér Margit, Pongrác Margit, A rendelésért klIOnO
seo Farkát Vilma kiuaaiony fáradozott. •
A aiombati álkor baUUa alatt, kétfín talt b>. előtt iamételték mag a seorgalmas mdkodialA. előadásukat. A kOOnnég oauttal is aokat tapsolt > .aereplöknek. A ksartoltbai aiuti.l U Or 11 er Istiin játe/ott hegedfln. Ej eltében v a i c h Reuöué i, .aerepelt. Barmon aierifljétöl énekelt gyönyörűen. Wslcbné aasiooy s/épen caiasolt koloraturája nagy hatást árt el. Stacattói tinták. éleaen határoltak. A műértő kö\'önaégnek aok éliesetst aieraett a mö.éopér — Wálch és neje — isereplése.
— Tlráf redőit estély leei ma este a Caaigó diasteimébfn. Al Iirnelltá Nőegylet roudoii. Hagj sikerűnek fgétkexik. Aa est megnyitójául létiéoyoe fatyolténcot adunk aló. Negy.eu hölgy sserepol a (áncbaa. As eetély kesdete aata 9 órakor.
— Kodráaiok bálja, A nagykamtaai borbélyba fodrá.a-aegédek aaitaltáraaaága állal frbrnár b6 5 ín, a Polgári Kgjlet emeleti termeiben rondáiéit ■ártkörl bálja íéoyenen sikerült. A flrge seregből illó karaaaiagoa rendeiOaég >eaetle a hófehérbe altOiött angyalkákat a menyoraiéggá isráaaolt táncterembe A megjelentek kellemes emlékkel raéanap lirradtig táncoltak
TÖRVÉNYSZÉK.
Esküdtszéki tárgyalások.
E hót öt napján polgáraink ismét gyakorolták .ama szép ós emberies jogukat, hogy polgártársai tette fölött ítéletet mondjanak. A társadalom tiszteimtől tekint az esküdt-széki intézményre, mint az emberies intézmények egyik legszebbikén*. Az intézmény tisztelete már átment a nép gondolat világába is. Most már neiu valamely oeremó-niás aktust látunk az esküdtszékben, hanem komoly, ünnepien, törvénykezési eljárót. Ez magyarázza meg a/.t is, hogy az e heti esküdtszéki tárgyalások iránt nem volt ínég a szokott nagy érdeklődés. Igaí. hogy nem volt idegizgató bünanyag sein. Tudósításaink a kővetkezők:
*
— §. Szándékos emberölés. A kir. törvényszék mint esküdtbíróság ma Ítélkezett Baraakó István szepetneki lakós felett a 27?» ütköző és 280 §. ! bekezdésébe minősülő eróa felindulásban elkövetett száudékos emberölés büntette miatt.
A tárgyalást Tóth László kir. törvényszéki elnök vezette, mint szavazóbirák: dr. Neuaaiedler Antal ós dr. Köri Szabó Jenő voltak, jegyzó: Samuely Ottó. A vádat dr. Orosdy Lajos kir. Ügyész; ¥ védelmet dr. Bród Tivadar ügyvéd képviselte. Meg voltak idézve dr. Szigethy Károly és dr. Schwarz Károly orvosszakértók, özv. Vukics Istvánné. Ba rankó Istvánné, Vukics János, Hajdinyák Mária és if|. Hajdiuyák Ferenc mint tanuk.
Vádlott bűnösségét beismeri és elmondja, hogy leginkább az keserítette el, hogy apósa anyjával és feleségével nagyon rosszul bánt s mindig szidalmazta óket, azért határozta el magát, hogy láb alól elteaii.
Tanuk közül 3 terhelő vallomást tett. Barankó Istvánné a vádlott felesége a törvény értelmében nem vall, úgyszintén ifj. Hajdinyák Fereuc, ki a vádlottnak sógora — sem.
Orvos8zakértók véleménye szerint a fujtogatást idegen kéz és zsineg felhasználásával követte el vádlott. a mi a beszámithatóságot illeti teljesen épelmé-jünek konstatálták
A kir. törvényszék mint esküdtbíróság Barankó Istvánt . szándékos emberölés bűntettében bűnösnek mondotta ki s azért az Ítélet fogauatba vétóiétól 6 j éw; fogy házra és 5 évi hivatalvesztésre ítélte. Az ítélet logerós.
§ A borozás után. Halált okozó súlyos testi sértés büntette miatt itélt a nagykanizsai kir. törvszék mint esküdtbíróság ifj. Langstadler János lelett.
A tárgyalást Mikoo Géza táblabíró vezette; szavazóbij-ák voltak : Csesznék Miklós és Knorr Kál mán, jegyzó Fehér József, vádat dr. Oroady Lajos kir ügyész, védelmet dr. 8chwarz Adolf ügyvéd képviselte. »
.1 Megjelentek! dr. 8zigethy Károly és dr. ■ Schwarz Károly orvosszakértő^Tóth Rókus Józsefné, Tötösi Ferenc, Brunner János, Kovács Jáuos, Mészáros János. Mészáros József és Steiner János tanuk.
A tárgyalás elósményei ezek Mult év november hatodikán délután Ksztsrgál községhez tartozó Iszóllóhegyen Mészáros József pincéjében öt tagból j álló társaság borozgatott. Majd többen is jöttek s \'pincébe. Jókedvűek voltak. Különösen Tóth Kókus \'Józsefnek volt hatalmas jókedve, aki e szavakkal lépett b« a pincébe:
— Adjon Isten, de sok hitvány ember van itt.
— De most egygyel többen vagyuuk, válaszolt erre Kovács Jáuos parasztgazda.
Tovább folyt a nyers tréfálkozás.
— Igyál vén huncut, szólt Tóth Kókus József, idősb Langstadler Jánnsnsk. És ittak mindnyájan. Este hét óra tájban sötét időben indultak útnak. Az utón a két utóbbi ismét összeszólalkozott. Kgyszerre Tóth József megtáutorodott és jsjszó nélkül összeesett. Ifj. Langstadler János, az öreg sértettnek a fia kétszer megszúrta Tótbot, aki azonnal belehall sebébe. A vádlott és a tanúkihallgatás után orvos-szakértők felolvasták a bonc- és szeinlejegyzőköny-vet és konstatálták, hogy vádlott — ki részegségével akar mentegetődzni — a tett elkövetésekor ittas állapotban volt ugyan, de nem teliesen részeg.
Az esküdtek közül Reik Uvula és Németh Mi bály intéznek kérdést a tanúhoz
Az esküdtek erős felindulásban elkövetett szándékos, de nem előre megfontolt emberölés bűntettében mondották ki ifj. Langstadler Jánost bűnösnek, s ezért a kir. törvényszék, mint esküdtbíróság ifj. Langstadler JáuoK vádlottat 4 évi fe yhá/.ra Ítélte. A vizsgálati fogságból .! hónapot vett kitöltöttnek. Dr. Schwarz Adolf védő semmiségi panaszt Heutett be,
§. Szerelmesek tette. Szerdáu Kamu Jáuos és társa felett ítélkezett a kir. törvényszék mint esküdtbíróság amiatt, mert 1004. nov. \'2<>-án Kere-cseny községben szándékosan, de nem előre nug-fontolt szándékkal megölte, Tamás1 Rozália nevelő apját Tamás Ferencet. Samu János Rozáliával benső szerelmi viszonyt folytatott. A leány nevelő atyja emiatt többször megdorgálta a leáuyt. A leány azonban nem hallgatott a szóra. Sót szeretőjét biztatta, bogy Onse agyon az öreget.
Samu el ment. Tamás Ferewet alvás közben saját kezével fojtotta mng.
E tettükért kerültek a vádlottak padjára Samu és Tamás Rozália.
A tárgyalást Tóth László elnök vezette; sza-vazóbirák: Knorr Kálmán és dr. Neusziedler Antal voltak, jegyzó Szenes Dezső. A vádat kir. ügyész képviselte. I. rendű vádlottat dr. Schwarz Adolf; II. rendű vádlottat; dr. Rosenberg Mór. védi. Or-vo.vázakért ók és tauuk megjelenték, vádlottak beismerték bűnösségüket A vádbeszéd és a védők beszéde, miután az eakűdtek a hozzájuk intézett kér désekre a bűnösséget megállapították, a kir. törvényszék I. rendű vádlottat szándékos emberölés büntette miatt II. rendű vádlottat mint felbujtót bűnösnek mondta ki, azért az ítélet foganatba vételétől mindegyiket 10 — 10 évi fegyházra és 5—5 évi hivatal vesztésre Ítélte, a vizsgálati fogságból 2 hónapot vettek kitöltöttnek.
Védők a 385. §. C. pontja alapján semmiségi panaszt jelenteltek be.
§. Agyonlőtte haragosát. Hári Mihály homokkomárorai hegyőr már régóta haragos viszonyban volt Meleg István sormásí lakóssal. A mult év utolsó napján künn a szóllóben találkozott vele. Har-minc-negyven lépésről reásütötte fegyverét.
— J^j megöltél kutya, kiáltott fel Meleg.
A haldoklóval való szembesítés alkalmával Hári
Mihály tagadott, de később bevallotta tettét, önvéde-! lemre hivatkozott.
Kz az ügy került e^kűdtbirói tárgyalásra csütörtökön Mi kos Géza táblabíró eluöklésével. As ítélő-tanácsban Dr Köri Szabó Jenő, Gsesznák Miklós vettek részt Jegyző Fülkei László, a vád képviselője \' Dr. Orosdy L^jos, a védelmet Oroszváry Oynla látta el.
A tárgyalás lefolyása után Dr. Oroady Lajos vádboszédében kéri az esküdteket, hogy oe a védelem szép beszéde tegye ártalmatlanná meggyőződésűket. Kgy oly embert ki embertársát megölte, al kell Ítélnünk, mert ha az esküdt urak felmentenék, ugy a társadalom minden rétegében nap-nap után fordulnának uló ily esetek.
Or osz vá ry Gyula védbeszédében érvel védence javára a Bach-korszakból idézve példákat.
A törvényszék az esküdtek igazmondása alapján Hárít önvédelemből elkövetett gyilkosságban bűnösnek mondotta ki és 4 évi fegyházra Ítélte.
8. A drótostót rablója, üerecs Ferenc állandó lakóhelynélkuli szolgalegény a mult hó első napjaiban hely nélkül csavargott Péuze nem volt. Útjában Alsó- és Felső-Rajk között Balázs József drótostótul találkozott. Beszédet kezdett vele. m^jd gyanútlan áldozatát bottal kétazer fejbeütötte A drótostót vértől borítva összerogyott. A tettes a hátasláda fenekéről a tót pipáját, pipaszárát és pénzes-tárcáját elvette. A rabló a zsákmányban csalódott, de azért a vádlottak padját nem kerülte el.
Tegnap került ügye esküdtsxéki tárgyalásra. Klnök Tóth László. Birák Dr. Neusiedler Antal és Knorr Kálmán. Jegyzó Samuely Ottó. Vád képviselője volt Dr. Oroedy Lajos védő Sebestyén Lajos.
A kir törvényszék, mint esküdtbíróság Gereea Fereuc rabbi bűntettében mondotta ki és ezért 3 évi fegyházra, & évi hivatalvesztésére ítélte.
§. A honvéd büne. Nyltrai György 78 éves háhóti lakós nagy uyomoruságbau élvén, elhatározta, hogz ha egyebet nem is, hát egy kis almát szeres, hogy azzal éhségét csillapitaa. Mult év deoember lH-án követte el azt a bűnt, bogy Récaei Miksa zárt pincéiének padlására felmászott. Á padlás deszkázs-tának fel feszítésű után a piucehajlékba behatolt a onnan egy kötényre való egy korona értékű almát ellopott.
A kir. törvényszék az t »05. február 3 án megtartott főtárgyaláson a töredelmes beismerést tett i vádlottat az enyhítő !»8. §. alkalmazásával a btk. 333 és 33\'i 8. pontjában meghatározott lopás büntette miatt hat hónapi börtönre ítélte.
A vádlott felebbezett s nyilatkozatához hozzátette, hogy a felsőbíróság taláu megkegyelmez neki, mert 184H-ban a magyar szabadságért harcolt éa •sem a katonaságnál, sem a polgári életben mindeddig soha büntetve nem volt.
K Ö Z G A Z 1} A3 Á G.
— A Zalamegyei Öaidaaágl Takarékpéna
tár r. t, Nagykauiisán. köigyaléséu elhatárolta, hogy a 68640 korona 68 fillér nyereségből, igacgatóségi jutalékra 8696 korona 42 Alléit á tartalékalapnak — 120,000 koronara — kiegéaiiléaére 10838 kor. 17 611., a kOIOn tartalékalap — 14004 koronára — kiegéeiitérére 4000 kor., a nyugdíjalapra 2743 kor. 08 fill. KOihsasnu célokra 560 korona, a telligyelO biiottaág dijaié-ára 1200 knrnna, ositalékra 2500 drb résivény után A 12 borona (6*/,) 80000 korona, uj mémléra elofitelnek 10002 korona éa 91 fillélt.
— A Nágfkanlzeal Banhegyeidlet r. t. a folyó hó 6-én tartóit rendes évi kóxgyOlée hatéroiata Jierlnt 26704)7 K. tiaita nyereségből 20000 K. 0\'/, oaxtalék fiaeiéaére fordítunk, 8704 27 K. pedig
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapest.
Kózhirró tesszük, miszerint u
Kereskedelmi és Iparbank Rászvónytársulattal Nagykanizsán
törlesztéses jelzálog-kölcsön üzletek fejvétolo céljából megállapodásra léptünk.
A kölcsönök iránt érdeklődők nevezett intézőinél, minden tekintetben kimerítő felvilágosítást és tájékozást nyerhetnek.
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank.
ZALAI KÖZLÖNY
IW6 KEIIIIl\'AR II.
aaradványképao uj aaámlára elAlratik. A tartalékalapot 4418 korom 03 fillérrel dotálták, miáll.l a\' 70000 koronára emelkedett. Ai Intéaet Oiletóve ai idén eredménydus »olt.
— A Kereakeáelrol éa Iparbank r. t. Nagy-kuiaaán ma. azombatoii délelőtt tartotta harminc, hatodik rendes éli köigyülését. A közgyüléa elfogadta •a Igaagatélig ama iodltv4ujá.t, bog; a 31819 51 K. uyareiégból aa igazgatóeág és Irlügyelö-bizottiág ■lapsiabályaterü dijaaáeára ia*|, 3618 40 K., a tartalékalap alapszabályaiért 51, dotatiéjáo 960 06 K, öaaaegen leiül további 1686 25 K, Oaneeen 2596 31 K fordiUaerék a tartalékalap gyarapítására miáltal e> 38000 koronára növekedik. 16000 K 47,-01, azaz réeavényenkénti 8 koronáé ositalékra fordittHBsék, 604-80 K pedig uj asámlára előirassék. A bank ülteiére jobb volt a tavalyinál. A most két éve léte-hitett kéaisálogosaUly normállá mederben haladra rgéeraégea fejlfidéat mutat.
— Hirdetmény. \'A m. kir. államvasutak iág rábi üale\'.veielősége 19500 köbméter baaib tüaifa Kiállítására hirdet pályáutot. Aa ajánlatok f. évi március hé 80 ig nyújtandók be. A réaaletes pálya-
\'aatl hirdetményt és ajánlati űrlapot aa érdeklődőknek készséggel megküldi a kerületi kereskedelmi éa iparkamara 8opronban.
MEGHÍVÓ.
A nagykanizsai
Szerkesztői üzenetek.
— Filmi slMzstl, tesiplcMtér. Zichy Altdár gróf őrsi képviselő lakása Budapest, Sulovsskytér 2 is. — Jóisiv sorsjegyét a törlesztéli busáson 4 koronával húzták ki
K R Badipest Mi miodigvik előfizető levelét el-lotéiiQk e rovatban. Kl»o levele valóasioüleg nt-rn érkezett hozzánk, aaért késett a válasz. Kérdésével forduljon egyik hsiybeli pénzintézet vezetőjéhez.
— El< fizeti leánya l.evnlo annyi kedvességgel van tele, hogy kérdez ősködeséro, bár üyea irányban választ nera taoktunk adni, ime iát Ozeujüh : Munkatársaink cikkei uév nélkül, vagy álnév alatt, vagy kezdőbetű jelsés.el uokiak megjelenni Párbé = Gáspár Bála. Riga — Gkrtner Antal. A Figyolő álnév alatt iró munkatársunk nevét sajnálatunkra nem OseahetjQk meg. Tárcsát küldje be. Ha <A közöljük Verset ritkán köslQak.
— A. L. As Ogjríl nem értesültünk.
— ■ L. Mentől nagyobb bukfenceket vett aa illető hó stílusgyakorlatai kösben, annál jóizuebben mosolyog aa olvasó-közöuség. A.t aa álpathoszt nem irigyeljük.
~ Poüíaril Seiyem
•0 kr.-tól 8 frt 70 kr -ig méterenkint blonsok
és ruháknak — Hérmeutie él már elvámolva " a házhos szállítva. Nagy mintagyOjtrmény azonnal llenneberg selyemgyár Zürich.
VI-VII. kerületi főtéri Keresztény Fogyasztasi Szövetkezet v. évi rendes közgyűlését
• szövetkezet helyiségében folyó évi február IB-én d. u. fél 8 órakor
Urtja meg, melyre a szövetkezet tagjait tisztelettel meghívja az Nagykanizsán, 1904. febr. 2. IGAZGATÓSÁG.
TÁRGYAK:
1. Igazgatósági jelentés aa 1904 évi üzletmenetről éa a szövetkeiet állasáról.
2. A felügyelő-bizottság jelentése aB 1904. évi számadások megvizsgálásáról. 8. A .Mérleg" siáala végmegállapitása 4a a felmentvény megadása.
4. Aa ó tagn felügyelő-bizottság megválasztása egy évre.
5. A megbízás lejárta következtében kilépő igazgatóság helyett más, vagy annak ismét megválasztása három évre.
6. Netán valamely tárgy, mely a közgyűlés előtt 8 nappal iráaban nyújtatott be az igazgatóságnak
«»la jiífl Köhögés, rekrdtaégéa elnyaltá.o-dils ellen gjors é> biztos hatásnak Dirirop Ili Q11 nQ C 7 lí 11Q i ■:ij<-u!
űttül UIUlípdDilllldl az étvágyat nem rontják ea kitUnó iztlek.
Doboza 1 kor. ói 2 kor.
Próbidobsz BO fillér Eggar imllpaiztllla csakhamar meiKiíinimt.
Megfojt ez iz átkozott kühligás 1 FI- él laétkoldéil raktár: ,,NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR Rodaprll, VI.. Váci kórul 17.
Kapható Nagykanizsán: Beltts Lajos, Práger Béla, Reik öynla «s Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
VEGYES.
— Tartás gyágysiker Fájdalmas csosnál. a derék., tes(* résark és a lorgó kossvéuyc. bánialmsioál a .Mell féle sás-
ksrszssz -szsl való hedörzsöléa sikerrel bassnáltatik. Kgy Oveg ára 1 90 kor KiétkQldés naponta utAnvétellel Moll A. gyógyizerésx, ca. és kir. udv szállító AltaiRéca I Tachlau ben 9 Vidéki nógjssertárakban és anvagkereskedésekben határozottan Msll féle készítmény kérendő a< í gyári lelré-nyével és aláírásával
Nyilt tér.
El»ő M^txll. a nyárban vásárol Ön o\'cw es legjobban!
Eltö majjar tIIIumoi erűre berendezett kaigszorgrar
stowasser j.
királyi udvari bangemgyáros, hadnereg-szállitó, a Hakócil Uvltott Urowtó és a haugfokoxó gerenda feltalálója
As • rovat alatt közlőitekért otm vállalfelelőss-get a szerkesztőség
A SzinyeLipóczi Lithion-forrás
Salvator :ir
»ts« , liúgghólysg- és kíszvínubánlslmsk ellen, háaB. dara és vlxtlill tithézségsknél, a cznkroi húggárnál, továbbá a légzö és tméssUti szervek hsratalaál.
Hútfyhajtó hatáiúl
ssl Ilaarsa wtiitkiU l CstrasseaU* I
Kapkaló JiciHyriiJctrtiit\'l/itlbrn rngt a
Salvator-íomiM i/ja ■.■j<itói.iy4n4Í Kptrjtim.
HIRDETÉSEK.
BUDAPEST, II., LANOZHID-U. S. ... Legnagyobb raktár és gyár.
■•\'í TÁROGATÓ
, HBB««"Uk L.WVtilj^\',
Jobb feliiereléliel,
Hsngfokozó gerenda,
mely állal bármely hegedd vagy gor
I.. I. L • ...ki.. I l.i 1__,_.„ , ., *..
róasafábál, njeidit blllaatr Orel és Iskolával, «0. _ írttól feljebb
. állal bármely hegedd vagy gor
douka lókkal Jobb, eröiebb éa tigysbb HarinOnitimnk világhírű legjobb hangot aver (biatoa alker); hegMObe " m0K n4rtBáoy,
javításul < (rl. 1 65 — írttól feljebb.
Harmonikak. \'r«j0l,h; uu\'» haogokkai, a-jo, g-- 4_
b.moalkái, aajat míaltt. "\'J"bb\'
Zenfikarnk \'\'\'I** f*l*i*rsié*s, , n8Kar0K előnyös feltételek mellett, jutányos árban, elismert jó minőség, a hadsereg és a legtöbb ka tonai zenekaroknak saállitója vagyok.
Javítások
pontossággal, jutányos árban eszközöltetnek.
Kezesség mindenegyes hangszernél.
Klfltel nagyban és kicsinykén.
Arjfunék minden kasflázsrről klváaatra lagy.s és birasulve kBldet k
t»05 FEBRUÁR II
Újdonság! COOK & JOHNSON\'S
F amarkai szab. Tyúkszem oyflrü
A Isgjsbb é. biztosabb i.er KitOnö hatással, asonnal fájdalomcsillapító. Kapható as oastrák magyar monarchia óassss íróm táraiban
Darabja borítékban 20 I, 6 darab dobosban I korona Postán 20 fillérrel töbk — Hóramár Magyaroraaág ráuére Tlrtfk Józssf gyégyszerészaél, Hudapost, VI Király-ntca IS KBzpsntl raktár Ausztria Magyarsrszág részért .ZUM SAMARITER*. Sráo
Milleniumtelep" Nayyosz
Szép és tartói szöllófa
csak annak hs/. aki ingyen kéri Magyar í rsaág legnanyol.il »/6 ^iskoláinak árjegy-séket, amely szőlőiskola állami segllylyol és állami lelflgyelvt icel et. léiuaOlt.
SzeiUzö én görcscsillapitó
HÓŰONYCSEPPEK.
Az étvágyat gerjesztő ós emésztést előmozdító báziszor. Ara Üvegenként I kor. Kevesebb mint 2 üveg (utáuvéttel K 2 50) nem leaz postán küldve. Megrendelhotó: Bittner Gyula gyogyizartárából Glnggn.tz (A so-Auutrla.)
S/olid Kop. iihánai cég összeköttetést keres oly eiportturrel, ki ehető hagymát szállít Ajánlatok: Copenhigen 1324 a\'att Aug. J Wolf & Co Ann. Bar Copenh&gen Dioc.mark\'
Ki szereti
a lyliiid, iii»li sdlkWI, tiszls arsal, puha. HMS bárt él r&aláa arcbőrt\' Sí mosakodjék n«| ónként, ai ismert asdlkal
BERGMANN féle
(Neustefu-féle ERZSÉBET labdacsok.)
K pilulák hasonló készitméoyeknél minden tekintetben feljebb becsüleodök; mentek minden ártalmas anyagoktól, sz altesti szervek bajainál legjobb eredtnénynyel haszoál-aCSaíJlll ••"\'"i gyengéden hashajlók, vértisztltók;
egy gyógjszer sem jobb a mellette oly —m.\' ártalmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek lorrása ellen. Czukrozott külsejük végett még gyermekek Is ealvesen veazik.
BEpy le pllnlát tartalmazó doboz 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnl.it tartalmas, csak 2 korona.
2.45 korona előlegen beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik.
hUÁQI Ut<11"i,ol"lil különösen óvakodjunk. Kérjünk batárorottan Neosteln UlAOI Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi csak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piroe fekete nyomtatásban .Szent Lipót" éa .Neustein Fülöp gyógyszerész" aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékiig védett caomagjsink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
.Ssent-Llpótlioi\' csimselt gjógyisertárs, z. K "/,
BÉ08. I. Plaakeagaase 0. Kapható Nag ykaalaaán: BBLUH I.áJOS és RRIK StBLi lyóiysaeréiieknél.
feustein
(Védójegj: 8 bányiis) vagy Bírgnann k Ca. Drarda ál Tstiokss a B
— Ara 80 fillér — Kapható: 6ELTSCH ei 6RAEF
■ DR08ÉR1A" Nsgykialziáa
imiiaiismisiBwguginBigiTOigi
IW\'S KEIIIIL\'AR II.
maradványképen aj azámlára «Iöir»11k. A taitalék alapot 4413 korom 03 fillérrel dotálták, miáltal n 70000 koronára emelkedett. Aa Intését Hitelére ai idén eredménydus volt.
— A Ksreakeáelml éa Iparbank r. t. Nagj-kaoirsáo na atombatoe délelőtt tartolta harminc-hetedik rendes évi közgyűlését. A közgyűlés elfogadta aj tgsagatóság ama indítványát, hogy a 21819 61 K. nyereségből aa Igazgatőaág éa felQgyelö-bizottság slepsiabálysierU dijaaáaára ía\'i, 2618 40 K„ a tartalékalap alapsiabályeaerO ISI, dotaliójáo 960 06 K, összegen felül további 1696 26 K, őszesen 2696 31 K lordittasiék a tartalékalap gyarapítására miáltal ei 38000 koronára növekedik. 16000 K 47,-ot, azaz réaavényenkénti 8 korooáa osrUlékra fordíttassák, 604-80 K pedig uj számlára elöirassék. A bank üzletéve jobb volt a tavalyinál. A most két éve létesített késiiátogosstály normális mederben haladva egészséges fejlődést matat.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak tág-rábl Osletvesetösége 19600 köbméter baaáb Halfa siállltáaára hirdet pályázatot. Aa ajáolalok I. évi március hő 80 ig nyújtandók be. A részletes pálya-aatl hirdetményi és ajánlati űrlapot aa érdeklődőknek kéasaéggel megküldi a kerületi kereskedelmi és iparkamara 8oproobaa.
MEGHÍVÓ.
A nagykanizsai
Szerkesztői üzenetek.
— Falul aléltad, teapleaitér. Zichy Aladár gróf oraa képvitelő lakása Budapnt, Snioviaky-tér 2 n, _ Jósiiv tortjegyét a lörlenztéii búzáson 4 koronával búzták ki
K R Budapest Mi mindegvik elöíl.ető levelét •!-IntéssQk c rovatban. Kltő levele valóaiinOleg nem érkezett honink, azért kéiett a válaat. Kérdétóvel fordaljon egyik helybeli pénzintézet vezetój-bez.
— El\'fliaté leánya. Levele annyi kedvettéggel van tele, bogy kérderóakodeaére, bár ilyea irányban válant nem uoktunk adni, foe rit QzeujOk : Munkatártaink cikkel név nélkül, vagy álnév alait, vagy kesdflbetn jelzétael ttokiak megjelenni Párbé » Gáapár Bála. Riga — Gltrtner AnUl. A Figyelő álucv alatt iró munkatársunk nevét sajnálatunkra nem ttzeahetjok meg. Tárcáját kQldje be. Ha ió kösöíjok Verset ritkán kózlOnk.
— A. L. Aa Ogjröl nem értesQltQnk.
— B L. Mentől nagyobb bukfenceket vett aa illető hó itilusgyakorlaui közben, aunál jóiiQebben mosolyog aa olvasd-köiömég Azt aa álpathos.t nem irigyeljük.
~ mííp
«0 kr.-tól 8 frt 70 kr-ig méteronklnt bloniok
éa ruháknak — Bérmeutie és már elvámolva
» házhoz laállitva. Nagy mintagyftit.-un-ny aionnal Henneberg selyemgyár Zürich.
V EGYES.
- Tartéa gy*«y«iker Fájdalma, eansnál. a darák-, tes\'-rétiek ét a forgó köszvényes bánialmainál a .Mell-féle sós-bartzesz -szel való hedörzsöléa (ikerrel használtatik. Bgy üveg ára 1 00 kor Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. nógyiicréi*, ca. ét kir. ndv átállító általHécs I Tuohltu ben 9 Vidéki gyógytaertárakban ét anvagkereskedésekben határozottan Mail féle készítmény kérendő a< Ó gyári ielvé-■yével ét aláirátával
VHII. kerületi főtéri Keresztény Fogyasztasi Szövetkezet
v. évi rendes közgyűlését
II izövetkezet helyiségében folyó évi február 18-én d. u. fél 8 órakor
tartja meg, melyre a szövetkezet tagjait tisztelettel meghívja az Nagykanizsán, 1904. febr. 2, IOAZOATÓSÁQ.
TÁRGYAK:
1. Igazgatósági jelentés aa 1904 évi üzletmenetről éa • szövetkezel állásáról.
2. A felügyelő-bizottság jelentése as 1904. évi azámadáaok megvizsgálásáról. 8. A .Mérleg* számla végmegállapitáaa éa a felmentvén; megadása.
4. Aa 6 tagu felügyelő-bizottság megválaazlása egy évre.
6. A megbízás lejárta következtében kilépő Igazgatóság helyett más, vagy annak ismét megválasztása három évre.
6, Netán valamely tárgy, mely a közgyűlés előtt 8 nappal írásban nyajtatott be az igazgatóságnak
Nyilttér.
Aa • rovat alait kózlóttekért nem vállalfelelőii^get szerkesztőség
A SzinyeLipóczi Lithion-forrás
Q a1««m4am kltanő sikerrel
oaivator ba^.^
••»•-. húgghólgag-és kötivéngbánlalmakellen,hftgg. dara éa vlztUti nshéxzégiknél, a eznkros húggárnál továbbá a UgzB és mésztéal tzervuk hurutainál
Hútfyhi^itó hatáaúi
•aimealet! I«aay*a •>4uUatl! Cilraasalai
Kapható liirdHtrviiktraktrltitibtn ram a
Salmtar-forrái yjatn-ihifigátuil Kptrjutn.
HIRDETÉSEK.
tlli Ju|I
Köhögés, rekedtaégéa elayálkáso-dáa ellen gjors éa biztos hatásnak
IvIJeii!
Megfojt ez az átkozott köhögési
az étvágyat nem rontják es kltUnő Iziisk. Doboza I kor. ét 2 kor. Próbidoboz BO fillér
Fő- éa saétk 01dásl raktár:
J „NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
Budapest, VI., Váci körút 17.
Eggar melipaiztilla
csakbamar nturtiM.
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gyula Csáktornyán: Petó Jenő gyógyszertárakban.
El,a » »yárbm vásárol Ön ö cséje és legjobban!
llimUirgHrullitn IWmtxiig U Ptau Hamburg-Oaiasltn
M«ml)ui|(Ccii|r«|
lHfl5 FEBRUÁR 11
ícusícin

(Neumel.i-Me EHZ8ÉBET labdacsok.)
K pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendök j mentek I minden ártalmas anyagoktól, ke altesii ezer- | vek bajainál legjobb ereduiénynyel használ- l tatván, gyengéden hssbajtók, vértisztltók; egy gyógyszer nem jobb ■ mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
Újdonság!
COOK & JOHNSON\'S
amar kai azab. Tyukazt m gyűrd
A t«g|abh él blzteukk uer Kitűnj bitánal, aionnal lájdalomcilllapitá, Kapható aa oaatrák magyar monarchia öiiaei erAai tiraibaj
tiaralija bordákban SO I, « darab doboabaa 1 korona Pollin 20 fillérrel tflbt.. — Főraktár Uagyaroruác ráuáre Tlrák lAzuf gyágyinráiiatl, Budapoit, VI Király.nlea 11 Klzatall raktár Asszíria Nagyarariiág rénára ,zua fiAMARITER*. arás
SzelUzó éa görcacaillapíts HÓDONYCSEPPEK.
Az étvágyat gerjesztő és emésztést előmozdító háziszor.
Ara üvegenként I kor.
Kevesebb mint 2 tlveg (utánvéttel K 2 60) nem lesz postán küldve. Megrendelhető: Bittner Gyula gyogyazertárábél Glaggnltz (A so-Auaztrla.)
Közvetlen német posta és jyorih.Jó siolgálat s—átysapiia minden világrészbe.
Kolönúiea ...n vonalakon:
Hnmbury-e b.^ő. rg-Newyork
amburg-Canada Hamburv-FrankTelch
. _l-.... .....
Hamburg-Cuba
A Hámto.**jW LW kltituo ellátta m.U.tt potnpá. nyujunak ép u«y Kaját mim r.d.u.u Xaaok réiitra.
■y»»etlB(Uat Keleti a taxái
Tengeri kéjutaiások i
itaiiMk raidköxi
--héthei Uvlera
AmmI, Imwáf éa SkéeBtába. Ot^i^k kire. ftriikaljakrt.
tengeri i ataaáaok
Tengeri gyógyutazáaok.
höieUbbi IcMlAgortáaokat aduak belföldi ülnökei a tár. 4MÍ«Mk. as utugy a
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg
Saemélyiet isállitáai outálya tíécaben : A G*n«ral-Rtprlr«a-taai der Haab«r| Aaerlka Liale I. Klmta«ralr„H 38
I
Szolid Kop. tihágai cég ösazeköltetest keres oly eiporteurrel, ki ehető hagymát szállít Ajánlatok: Copenhigen 1324 a\'att Aug. J Wolf & Co Ann. Bur. Copenhagen Dlnemark]
Ki szereti
a gylagád, azsfli adlkStl, tlula aroot,
paha. ■ bárt ál rásiái arebflrt\' A a moiakodjék ni) ónként, aa linert ■idlk.l
BERGMANM féle
L11 i o in t e i-szapvannal
tVédfijefy: t bánya..) vagy Bsrgaaon k Co. Draida ál Tilsaké* a B
— Ara 8o fillér — Kapható: 6ELTSCH ea 6RAEF
.DROfiÉRIA" Nagykaalziáa
legtöbb betegségek lorrása ellen. Oukrosott külsejük végett még gyermekek is ozivssen veizik.
Efry 16 pílnlát tartalmazó doboz 30 Sllér egy tekeres, mely 8 dobozt, tehát 120 pllilát tartalmaz, esik 2 korona.
2.46 korona előleges beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik.
rtí/áOl Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk batároroltan Nensteln UTAOI Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi csak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban ,8zent Lipót" éi .Nensteln Fülöp gyógyszerén" aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékiig védett csomsgjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
SZÉKSZORULÁS
MEUSTEIM FÜLÖP
.Sient-Lipótbos\' caimsett fyögynartári, BÉCS, I. Flankeagaiia 0. Kapkatt Nagykániaiáo: Bil.DH I.AJOS éa KMI tíVULá gyógytieríueknél.
z u 11 közlöny
/AILKA SUCHARD
meg hl v ö.
A Kiskanizsai Templomtéri Fogyasztási-Szövetkezet folyó hó 19-éll Urtja az
i?i rendes közgyűlését
190b. FEMUiXR II.
Csak . . ,
alpesi tej
kakaó
czukorból áll Páratlan különlegesség.
BERENYJÓZSEF
ékszerész

melyre > t. tagokít meghívja.
Nagykanizsa, 1906. január 1.
Az igazgatóság
TÁRGYSOROZAT:
1. Az évi jelentés.
2. Tisztújítás.
3. Egyéb indítványok.
jU|pOOGOOOO
woe íeooe xxxxxx -
Z.K. Vi. 906.
atiKor valódiak, ha mindegyik doboa Moll A. vádjeayát As alitráaát töntetl fal.
A dall A ri i lelgais-perek tartói gyóyykaUi. a laffcakacbb uwir ti altiatbáatalmak, gyomor, gsrca te gyomorbér, rögioti eiákrekedéa, májbáau\'om, vfcrlelalás. aranyér él a ifknOiböiCbb all katafiéaek ellen, e jelei háiiiaeniak l.ti.»d.k Ml mindi. aarynbb e ierjedéil nenett — ára égy iipieaéltll arséetl áe laza a a 2 kar
Hamiaitésok törvényileg fenyíttetnek.
NAGYKANIZSÁN
SAJÁT MŰHELY. W
■ riWflVI ID1IV "\'iá\' kés\'itményein minden-
JtuTuTunUIV kor NW vála-tlékban ké
—- - - - b\'zen kaphatók.
jNAp- RAKTÁR NAGY RAKTÁR NAGY RAKJÁR 6"ora
) Eladás részletfizetés mellett isi
Járhatok ea aj mnnkák gyor,an kéultteUék.
MOLL-FÉLE I
P„l »Lbnr uairiitl >>• tniudeKVlk uveR MOLL A Téüjefjét tOuUrti le) ,A. Mell* feliratú <Sno-omk mht vAltiul, Ttij uni a t4l.fctftmi mwmm mint fijtalraMilU-
plté ktrflriillial Ilir köiatéar, caua él a ma*bnléi egyéb köretkeiwíoyeinól le*iamnrete«ebb oépaiar. — Efy éaaiatt ar»dall Bvag Ara I kar 9U «h
MOLL Gyermek szappanja.
I.egflnomibb, legujibb módner iieriQI kélaltek gyermek éa kéig; mppkn a bér akaisrl épalá iára gyiraikik a falainak réaiére.
Ára éarakaaklat - 40 III. ól Sarak - I kar. 10 III Minden darab ayerpek-i.»pp.o Mai *. vUjtyi\'l\' elllt.i
Föszétköldés:
Mail A. gydgyazaraaz, ci. e« klr. udvari szállító által,
Bécs: Tacblauben 9. az.
Vidéki megrendelteik naponta poitantiniét mellett tel|*.ituu.k
A raktárakban lessék határoiottan MOLL A. aláirátival ás védjegyével ellátott kénitményeket kérni.
Kaktár-. Nogy-Kanútán Rosenfeld Adolf Fiai.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
Birtok
INGYEN
kspja kívánatra mindenki a mi
- Érdekes általanos árjegyzékünket — |
több mint 1600 képpel, mely bármily szOk-ségleii s/er voity érdekes újdonságoknál níl-1
kalö/helellen. Eitv levelezö-lnp a pontos cim | maajelölésévl elén, mire bérmentesen küldetik az Érdekes klta\'ános árjegyzék
KERTÉSZ HENRIK által. Wlen,|
Fleisohmarkt 18 243.
Nagykanizsi városához tartozó úgynevezett Szentgyörgyvári hegyen, várostól gyalog 20 pereznyi távolságról egy 30 holdas birtok, mely áll ö holtl legjobb karban álló. fele részben amerikai, fele részben hazai szóllóból, 17 hold első osztályú földből, 7 hold kitűnő rétből.
Ezen birtokon van egy ujjonnan épült cseréppel fedett ház, egy nagy présház, 2 szoba és 1 konyha, vastáversokra épült nagy pincze ugyanosak egy istálló 20 darab marhára, serlések részére szintén szilárdan épíllt akoly szénapajta, tengeri góré, kut. azonkívül az élő és bolt felszerelés mely áll 12 darab simenthalis tehén és üszőből, 2 ló 2 osikó, és a városba való tejbordáshoz egy póni ló.
Bővebb felvilágosítással szolgál a tulajdonos Hlatkó János Nagykanizsán:

A vllkgblrü
DELAWARE
adj. a lifjebb kertt 011.ni parBétez.l aaai kell i
A fllokszerának ellenáll I
Lalráaát lagy.a kkidéM Meg bárkiaek. Hsgyme.ayl .rgli Deiaware-veasii áa
szőllfioltvány-el adási! C.
SZIOrÁHTÓ MAOr MIHÁLY
Felad Seicetd. Logutemök 20 daiab, 2 óriásul csal 10 korom.
L In Imént. Capslel mp.,
Rltllif-IM Hiriaaf Pils-f lyaüar.
F.ien illiairl kliünO et fajdalomctlllapltó bcdúriaöWaül \' I haaanih Sáai.aer b«vfc-\\jffSiA »M*ataál, - a mely minden gy Afryei trtárban [a I .3 kapható.- BiadtR Bg»«-
Iwi "í.*1 \'íf6nk "
Nyomatott Ifj. Wajdits Jóuef könyvnyomdájában N»gykaaizBán.
áŰS

Nagykanizsa, 1805.
igydlli évfolyam, 7. uám.
Február 18.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Elllialtll Arak : E,é., (,„ 10 kom, Ht«.,e 5 k.r... □rf.ad\'.r. 2 kor... 50 t - Ej,., aiáa, ára 20 f.
Kilépő v. képviselők.
(vh.) A tavaszi fuvallat az idén kis mozgalmat hoz nekünk is: városi képviselőválasztás lesz. A téli képviselőválasztás mozgalma a dermesztő hidegben befagyott; a tavaszi választás talán mozgalmasabb lesz.
A választott városi képviselők fele kilép. A sorrend ugy kiváltja. Ha a lakosság képviselőivel megelégodve ninos. választhat helyettők másokat. Ha a képviselők a lakők bizodalmát birják. újból megválaszthatok a
F«lp]rta (MrkcI.US: DB. YILLANYl,\'j HENRIK
L.plul.jdquo, H kiadd:
IH WAJDIT8 JŐZSKK -f-
SnrkWtlHI: NagfkitnUaa, HofAr.at 6. ...m Kiadóhivatal *a njomíai Vatjkaala.a, IIJ. Wajdlt. J,i».rr,,..| Daak tdr 1. aiaai.
HhAata.ak dlJ.Kabáa ascrlat. Syllttár aaroakdnt 40 *1J.
ajándékozzák őket, kik nemcsak azért furakodnak a választó urnához, hogy egyéni hiuságuk kielégítést nyerjen, hanem azért mennek a választók elé, hogy kivegyék részüket a közmunkából. A pártérdekek vegykonyhája boszorkánykonyha. Üzere; a választóvíz, mely mar, bomlaszt. Nekünk boflilasztószerre szükségünk ninos, nekünk terémteni, alkotni kell. ha aki ennek a közakaratnak útjában van, azt el kell távolítani, ki kell buktatni.
Ha országos érdekeliról van szó, mindig találkoznak vezetők, kik a pártokat jól. rosszul
kutak, utcatisztogatás és ahány betegsége van a városnak, azt mind osak milligrammos adagokkal próbáltuk gyógyítani. Osak a flzeiésrendezés ügyét gyógyítottuk az alleo-páiia, a modern gyógymód, szabályai szerint. Itt az orvosság adagolásával nem takarékoskodtunk. Meg is látszott patikaszámlánkon, a
..,,,, , " , J ,.......».................kik a jianokai joi. rosszul,
kilépők is. A sorrendnek oelszerüsége világos, do szervezik; ha városi érdekekről van szó am ja
A célszerűség itt az, hogy a választóknak \'miért „cm találkozik férHU, aki sz r elvedet\' »\'-«ho»ositam ez az évi Jelentés
alkalom adassék nyilatkozni, hogy meg-! hangot, programmot ad? intézménye. Az év. jelentés a tavasz, köz-
vannak-e eléred™ .... ^ 6,...................................gjüles elé tartozik és beszámol a város összes
De a beteg a városi tisztikar most hála Istennek jobban van és felépüléséhez nagy reményeket füzünk. A dolog tehát rendben van.
De amit még nagyon szerettünk volna állandóan meghonosítani, ez at évi jelentés
vannak-e elégedve, vagy nincsenek megelégedve ? A városi képviselők ambíciója meg az, hogy a közönségük bizalmát megtartsák továbbra is. Hogy hányan mászták meg az ambioiónak ezt a osuosát, azt majd akkor tudjuk meg, ha az erőtoljes turistáink ép tagokkal kerülnek le a hegy ormáról. Hogy ilyen hegymászásnál turista-szerenosétlenségek is előfordulnak, az a hegymászással már együtt jár. De ne féljenek, akik könnyen szédülnek, a zuhanástól. Van a városnak
Lapunk mindenkor Meglette kötelességét. Évtizedek óta rámutatunk haladásunkra, de bajainkra is. A haladás utja közelebb hozott bennünket a modern város eszményképéhez, de ezt még nem értük el. A korékvágás. melyen haladunk, gyors menetet meg nem enged. Legnagyobb kerékkötőnk a förtelmes bürokratizmus, mely osak aktákkal bajlódik és rendszabályaink hiányos végrehajtása, mely a legjobb törekvést tőnkre teszi.
----------- — - ------- A bajok (llagnozisaíiák megállapítását
mentőkoosija és tűzoltó-lepedője. A kőz-, ritkán hallhatjuk városunk nagy tanácskozási szolgálatban bennünket ért balesetek gyógyi-1 termeiben. Konzíliumot nagyon néha tartanak
tásáért még gyógydijat sem kell fizetni. A a hivatott doktorok és azok, akik ott sürögnek- ._„.. „ _,„_ „„,„„.,,„„,, .... bukás sok kockázattal tehát nem jár. forognak a beteg körül, mind homoepaták. t8rtiák izükben Íven évi feTemS
Mégis, hogy kit válasszanak meg polgár- < Pedig ez , gyógymód elavult és mióta az öreg S,hatnák a köZsé, ér itlőS társaink városi képviselőknek? Erre a válaszIBakody otthagyta tanszékét a budapesti Szívre \' Nem kelíÍK jSSSÍSf l, nem olyan nagyon nehéz \' logyotemen, ez. a tanszéke, be sem tSltik ho Ü/me.orso^^^a ^n;ek
zonban niétr naivon dívik ez: . „.i........______iu ....
gyűlés elé tartozik és beszámol a város összes ügykezeléséül Mindeddig osak egyszer kaptunk ilyen évi jelentést. Költségvetésünk még bírja ezt a kiadást is. A jelentés tartalmánál fogva fontos. Felvilágosítja mindazokat a képviselőket, kik csak a kisdedóvó, legelő .\'ás hasonló fontos bizottságnak tagjai, hogy a többi bizottságokban mi történt és n határozatokat miként hajtotta végre a városi tanács ?
Ha valami fontos, akkor ez a jelentés volna az.
Sziklasullyal nehezedik ránk a közömbösség, az indolencia, az érdekhiány érzete. Azok, akik a város szekerének gyeplóit
Nem pártpolitika kell nekünk,, hanem többé. Nálunk azonban még nagyon divik ez\' olyan képviselők kellenek, kik szeretik Kanizsát, a gyógvinód. Minden beteg-ügyet csak mini- ii,.mn„„, s^fú\' iíüilí", "7" "TTT/taT szűkebb hazájukat, kik megtisztelve érzik malis\'adagod gyégyitanafViZos ügy, ft^l^ ^ ^
magukat, ha a választók bizalmukkal meg-j közrendészet, szegény ügy, kanalizáoió, köz- kenyeret és a cukrot.
a város szekerét húzzák, nem ragadják el a
T ARC A.
A karkötő.
lila P. Marquerltto.
A kis Doz asszony nem kívánt egyebet születése napjára, mint egy szép, vastag aranykarkötót. Ez az egy vágya volt, de ennek teljesítését aztán erélyesen követelte férjétől.
Csak az volt a baj, hogy az olyan arany csecsebecsék roppant drágák szoktak lenni és Hyppolite, az asszonyka férje, goudterlieseu csóválta a fejét.
A születésnap egyre közeledett, de Hyppolite még mindig nem nyilatkozott a kérdésben ós Doz asszony tele volt ideges izgatottsággal, tulfeszQlt várakozással. Ha néha kisétált férjével, minden ékszerüket kirakata előtt megállott nézelődni.
— Oh, nézd csak ezt, — mondta elragadtatás-sal. — Nem, nem azt a kicsinyt az nem elegáns. Azt a vastag fonatut! Te! Eredj be, kérdezd meg »z árát Na eredj, édes I Hiszen az még nem kötelez semmire sem.
Hyppolite, aki már természeténél fogva is nagyon •zeréuy és félénk volt s akit szerény állásának tudata roég bátortalanabbá tett. egy pillanatig habozott, a csinos, kardos menyecske azonban unszolni kezdte és szemeiből szinte kilángolt a mohó, lázas vágyakozás
— Na eredj háti... Hiszen nem fognak megenni érte.
Mit Tolt mit tennie a szegény Hyppolitenak: be kellett mennie. Mikor azonban újra előjölt a boltból, rettenetes zavarban volt és alig bírta kinyögni:
— Ötszázötven frank.
— Osak?! — mondta az asszonyka kezeit össze csapva. — Igazán nem is drága.
— Nem ... azaz hogy ... ne... nem ... nem nagyon drága, — mondta a .szerencsétlen Hyppolitte.
— Ugy-e megveszed kedves? — csengett az asszonyka. — Látod, hogyha a születésem napjára nem kapnám meg ezt a karkötőt, olyan nagyon szomorú lennék, azt hinném, liogy már nem szeretsz és . . . és bele is betegednék talán.
— De kedvesem, — vetette ellen félénken a férj, — hiszen azt mondtad, hogy a gyerekeknek is ruhácskákra vau szükségük mert a régi már rövid és ... és . . . ötszázötven frank ...
— Oh. az nem olyan nagyon sürgős — mondta az asszonyka — majd kifoldozgatom a régit és még egészen jó lesz egy ideig.
Hyppolite a vállai közé húzta a fejét és egész uton hallgatott mint a csiga. Roppant szerette volna megvenni azt a karkötőt az asszonynak, de ha elgondolta, hogy ötszázötven Irank!... Ötszázötven!...
Egy reggel azt mondta az asszonyka az urának : - Mit mondanál hozzá, ha én is pótolnék valamit a karkötőhöz?
Hyppolite nagy szemeket meresztett.
— Pedig nem jól teszem, — sóhajtott az asz-szonyka. -- Úgy zsugorgattam össíe azt a pénzt centimenként. Azt hittem, hogy sohasem fogod megtudni. Hanem h^t én olyan ostoba vagyok . . Száz frankom van, de te most azt fogod hinni, hogy kétszázat eltagadok. Csakhogy te tévedsz!. . Egy sousom .sincsen több. Ezt is a háztartástól zsugorgattam el. Nos, akarod? Pótolom a karkötőhöz. Este ha kijösz
a hivatalból, majd arrafelé megyünk és megnézzük közelebbről, fel is próbálom; hiszen az még nem kötelez semmire seui.
Este csakugyan betértek az ékszeresboltba. Az asszonyka már a kirakat előtt lelkesedett:
— Nézd, ott van . . . hogy csillog ... te! Én fogok alkudni.
Beléptek. Doz asszony előadatta a karkötőt, felpróbálta, ide oda forgatta a csuklóján, simogatta gyöngéd szeretettel és annyi báj volt a kis asszonyka gyermekes örömében, hogy a boltos maga is moso-lyogva nézte.
— Mennyibe kerül ez a karkötő uram? — kérdezte végre az asszonyka.
— Ötszázötven frank — mondta az ékszeres.
— Oh az roppant sok! — szörnyülködött Dozné asszony.
— Ez az ár éppen nem magas asszonyom, — mondta a boltos mosolyogva, — gyönyörű munka, masstiv, orós dolog, — bigyje meg, veszitek rajta igy is; a nagysád kedvéért azonban — olyan remekül áll önnek — még tiz frankot engedek — mondjuk, hogy ötszáznegyven frank, de ez azután a legutolsó
. ára — becsületemre, veszitek rajta.
— Még igy is nagyon drága, — ugyebár Hyppolite? — kérdezte az asszonyka ravasz sunyisággal.
— Kgy kicsit drága bizony, - mondta a férj, s azután csendes megadással tette hozzá, — de ha neked tetszik édes . .
I — .ló; hát megtartom, — határozolt hirteleu a |K/ép asszony — fizesd ki. Ah igaz! Nálad talán nincs is elegendő pénz. Lassau elővette pénztárcáját és sóhajtva adta oda uzt a bizonyos száz frankot.
ZALAI K 0 Z 1. \') N 1
1905 PKBIIUÁR IS
8 órakor vagy ■ ArakorT
lru Kft\'**"\' Orünbftm SaroUa.
A Zalai Közlöny nemrég azt » kérdést vetette fel nem lehetue-e a népiskolának legalább a alsó osztályában > Unitiul 8 óra heljett 9 ónkor elkezdem.
A kérdés oly fontos és annjira érdekébe vág minden rendll és rangú szülőknek ós maguknak a tsnilókuak is,, hogy ezett a kérdésen átsumnni, kjvált s tanitóvilágusk nem lehet Sót snuyirs fontos, hogy sgy rövid újságcikkben eit oldönteni uem is sxsbsd, de hozzászólani kell.
Figyelembe kell vennünk a gyermeket elsó-eoroau, azután a szüléket ós végül s tsnitót Is, skire ez s rendszer uj terhet róna esetleg.
Az sz érvelés s t) órsi kezdés mellett, hogy a kis gyermek nehezen bontskozik ki reggel s meleg vánkosok közül és szért gyakran késfln jut el az iskolába, ahol e rendetlenség miatt hol gyengébb, hol szigorúbb büntetés vár reá. l)e vájjon nem a szülök életmódja-e az oka, ha a gyermek kásón kel és\'teljesen ki nem aludva hagyja ol kényszerűségből at ágyst. A falusi gyermek korán fekszik, korán is kel, friss, eleveu, mert elegendó ideje van az alvásra. Tehát adjuk meg városi gyermekeinknek is az alkalmat s korsi lefekvésre, skkor teljesen kipihenve felkel, mindig a rendes idóben és fejlődésében nem gátolva eleven ésszel megy napi munkájára.
Ez tehát nem ok a 9 órai kezdésre; ha azonban az iskolába járó gyermekek többsége olysn szülőké, akiknek életrendje megkívánná, hogy a tanítást 9 órakor kezdjék, akkor az iskolának mégis inog kellene nyílnia S órakor és a tanítónak ott kellene lennie, hogy • szállingózó gyermekeket fogadja Mert az bizonyos, hogy 8 óra előtt is voluáusk már az utcán kóstáló gyermekek, vagy akik egyenesen az iskolába mennének. Mert a munkások, iparosok s egyéb azegényebb családban örülnek, ha mér kora reggel elküldhetik gyermekeiket az iskolába, abol oltalomban részesülnek.
Ha tehát az előadást 9 órakor kezdenék az iskolában, sz a kérdés merül fel. mikép foglalkoztatná a tanító az érkező diákokat a rendes tanítás megkezdése előtt. Mert a gyermekeket sem magukra, sem foglalkozásnélkül hagyni nem szsbsd. A Zalai Közlöny cikkírója azl ajánlja, hogy vagy énekeljenek, vagy valami kézimunkával foglalkozzanak.
Az első mód kivihetetlen, mert folyton zavarják az érkezők az éneket, a második mód azouban megfontolásra való. A kézügyesség gyakorlása (a slőjdl nálunk ugy is parlagon hever és ha az iskolában egy tágas munkatermet rendeznének be, amelybon raiuden érkező gyermek szó nélkül foglalkoztatnék valami hasznos dologgal, akkor a tanítás 9 órai megkezdése nem volna rossz. Hogy vájjon elkényeztetett gyermekek nem jönnének-e akkor ia 9 óra után, azl nem tudom.
Hát a tanító? Annak heti hat órával tovább kellene a gyermekekkel foglalkoznia. Talán valamivel kárpótolnia kellene öt is Talán a szolgálati időt 40 évről 35 esztendőre leszállitsni, vagy talán fizetését emelni, mert az uj munka egy százalékkal ismét több tanítót szállítana a temetőbe, vagy a — tébolydába (?)
Szenxáoiós iijitéi
a hirlapiráa műhelyében.
(a neniiclói Újítást egyik helyt teptáriunk műhelyében Uptatték életbe. Allttól.g minden illámban x.ti.dalm.t-tattik. A* ujtiii — nigjr emberek meftiAUhalita a lapban. a dolog csak a kalulnben lilttlk neheten keresetni vlhettJnok. Pedig egyswril ei. At Illetőket olyan ajándékkal kereuük tel, amelyet kedvelnek. A mega)lndéko. toltak, — ha limerjttk őket, ha nem — bltslmai, udvartai levtlben megkOtlOnlk at ajlndíkol. A lap minden Ilyen Uttönö levetel lekOtOI. A levelekből Idővel még rovat ti leit. Leit benne: protiwurit és a ttobrktt, ciltmadla éi a kéjgii, primadonna ti a harfinyakOtS, ét mit Ilyen — .müvétti hangulattól lelhet. levél. A ttabadalmatott ujitít ugylitatlk mir életbe tépeti. I.egalibti lejtjük. A héten ugyanit a potla több Ilyen -miivéitl hangulattól terhet\' levelet hotott. VétetleniégbOt honink kéibeiiiet-ték. Könéadjuk ükei. A tlker etooban — a tubtdalom tulajdonotokat Illett. íme a levelek:)
Budapest, Jebruár 16. A küldőll kis hordó borért „fogaggya" köszöntésemet. Kitünó „spriooeltet" ad. Meggyőzöm utána nyalni a „Bzám szélémet." Ilyet még a Kerepesi-úti korosmákban sem találni. Kérésére megengedem, hogy művészi hangulattól terhes levelemet (no ez már egy kicsit szemérmete8 ugyan!) lapjában közzé-tegye.
makkai zsiga.
Fiume, Jebruár 13.
Kedves szerkesztői üzenetüket megkaptam. Volt idó mikor szívesen láttsk. Hálájukról különben már sokét hallottam. A volt munkatársak a hir szerint lepiszkitással, támadással lesznek kifizetve. Köszönöm Levelemet az uj rovatban közölhetik.
lát m
Budapest, február 16. A KÜLDÖTT KEKLAMHIRT KÖSZÖNÖM. KITÜNÖ VOLT. UJABB KÜLDEMÉNYT VÁROM.
SZIGETI JÓZSEF,
litenegyévet hegedti-mUvétt.
Budapest, február 17. kedvenc eledelem. kérdésükre
írom ezt válaszul, a túrós csusza
küldés esetén. menni fognak a művészi hangulattól terhes levelek. rovat sikerről jótállás.
gahányi árpáji
(Kérjük a postát, a többi . művészi hangulattól teljes\' levelet a szabadalom tulajdonosnak kézbesíteni)
4
A meg
Mikor az utcára értek, a férfi megkérdezte
— Nos meg vagy elégedve ?
— Oh kedves! — áradozott az asszonyka milyen jó vagy te! . . . Szeretnélek megölelni.
Egy kivilágított bolt elölt megállott az asszony és alaposan megvizsgálta a karperecet:
— Különös, — mondta aztán — én vastagabbnak hittem. Te! Ez az, amit mi tegnap láttunk ?
— Ez hát. kedvesem
— Hiszen szép, — nagyon szép, csak szolid legyen . .
Hazáig megálltak még vagy háromszor a lámpások alatt.
A vacsoránál újra megkérdezte az asszony:
— Hát igazán tetszik neked ?
— Nekem igen, — mondta a férj. — hát neked?
— Oh én nagyon meg vagyok vele elégedve — nagyon ... csak . .. csak egy kicsit vastagabbnak képzeltem . . .
Egypár pillanatig csak a tányércsörgés hallatszott, aztán kigyúló arccal újra az asszony szólalt meg:
— A legközelebbi születési napomra egy gyémántgyűrűt fogok kivánni. De jókora kó kell hogy legyen benne! . . . Tudod az olyan nagyszerű, hogyha az ember mindenfélét kívánhat! . .
Stékesjehérvár, február 13.
legindliott tiszteletpéldány első vasárnapi számát megkaptam. Mondhatom meglepett. Ott mükOdiem városukban Nagykanizsán és egy betUt »em Írtak rólam. Gyakorlatlan riporterjUk lehet. Est láttam a • Rendőri brutalitás cimU rendkivUl szellem-dús és nagy műveltségről tanuikodó — kiruccanásból ii. A tiszteletpéldányt nem köszönhetem meg személyesen. At itteni Ugyéstség foghátában ülök. Egy kicsit működtem. Ha Imi akarnak rólam, ollózzák kl a ZALAI KÖZLÖNY mull számában megjelent rendőri riportot. Semper ur esetleg Írhat ellene egy szellemet kiruccanást.
I.átta: PrUiCtkt flmi
Kir. igyéazaéi Székssftkériár. letartóztatott szélhámos.
Kecskemét, Jebruár 18.
Ha nekem is lesz beesueletsértési targya-lasom, muekedveloei eloeadmon koeltsegek be-hothatokf Drot valaszt. Sajtot r.egkaptam.
Latabar Árpad.
Nagykanizsa, jebruár 13.
Semper kiruccanását olvastam. A heringet köszönöm. A szenzációs ujitás kitünó, — mint a kanizsai közvilágítás.
Isritlissz,
hírlapíró szövetségi tag.
Mifkulc Jebruár 19.
A kritikát megkaptam. Megállj bátyánk, jösz te még Miskolcra kocsonát és irodalmi gulyást enni.
lialtjr SjíbIs,
szinést és korcsmáros.
Budapest, február 11
k kiliitt gratuiáclat ■i|ksplssi, Kanizsai iiirsplitiB ksiisi iilékta luz ■iiéi|.
IELETI JULISKA.
MULATSÁGOK ES EGYLETEI
Az izraelita nőegylet estélye.
(V.) A társadalom örökéből kitagadottjaiért, a szegéuyekért mulatott Nagykanizsa gül-társasága f. hó M-éo a Kaszinó termeiben. Enyhíteni a nyomort, a szegénység keserűségét célja a jótékony nőegyle leknek. A szegénység cbioinporát siketült hölgyeinknek ismét megédesíteni. Hadd élvezzék a szegények a mulatságok jövedelmét azzal a tudattal, hogy hölgyeinknek és különösen Vidor Samunéuak éber, fürkésző szeme as ő bajaikon csüng.
As est virágreduttot jelképezett. Á Kaszinó ilisztorme villamos lámpák (énjében úszott. Közön-"égünk elitje julent meg. Nagyszámban voltak képviselve tisztjeink, a báli termek legkedvesebb vendégei. Huaz szemenszedett leányszépség mutatta be lenge táncmozdulatait. Mayersberg Frida tánc-tanárnő tanította be a táncokat néhány nap alatt. A mozdulatok gráciája és sikkje megkapó látvány volt. Némely leánynak ez volt sz első bemutatója a táncteremben. Sok kíváncsi férfiszem csüngött rajtok éd mondjuk, hogy a leányok ezt a kíváncsiságot kielégítették. A fátyoltáncban a következő leányok tettek részt: Vezető: Mayersberg Frida. Blau Margit, Dukása Fánni, Qoldstein Ella, (toldatain Margit, Oerő Ella, Hűvös Jolán, Krauth Nelli, Kricslor Júlia, Maschanzker Ilona. Moller | Adél, P r a g a r Böske, P o 11 á k Borta, S s a m a k Clemantin, Szabó Böske, 8chulbof Ilonka (Barcs-telep), Weisz Hermina, Wollák Erisl (Daráuy), Weisz Ilona, Zwillinger Ilona.
De nemcsak a táncban, hanem a siabómflvé-| szet műremekeiben is gyönyörködhetett a figyelő. Valóságos mQtárlata volt ex a toilett-művészetnek. De a képek, mind versenyen kívül voltak.
Sikerült néhány toillettet (eljegyeznünk, de a névsor tökéletességre nem tart igényt, sőt lehet, hogy épen egy-egy kiváló öltözék elkerülte a báli tudósító figyelmét. Férfi tudósítónak azonban ez megbocsátható.
Bogenrieder Ste(fi (ebér voile. Qrünbut Henrikné, rózsaaziu könnyű brokát, lepkékkel és rózsákkal diszitve. Dr. Pl i bál Viktorné, íekete selyemruha zöld dísszel. Zerkovitz Lijosné pasz-tellzöld tüllruha narancs és citromro.il. Hirschler Ödönné, rózsaszín brokát ruha. Dr. Ollop Mórné, tehér crépe ruha rózsaszín virágokkal. Csigabázi Antalné. zöld selyemruha csipkediszszel. Pleheisz Gufaiávné, créme brokát aranydiszszel. Dr. Schwarz Adolfué, tOll-ruha zöld selyemre. Rapoch Gyuláné, égszinükék selyemruhacsipkével. ö/.v. 8chőn Dávidné, fehér duchesseruha valancienne-csipkével. Erdős Ottóné, kék crépe de chine rózsákkal. Rosenberg Rikárdné, íekete csipkeruha gyémántokkal. Stern Sándorué, lehér tüllruha borostyán-indákkal. Deutsch Lajosné, fekete selyem-moiré pipacsokkal és rózsákkal. 8trém Tivadarné, fehér étamine-ruha marguerit-tekkel. Sommer Igoácné, fekete selyemruha gyöngyökkel és csipkediezszel. Weisz Tivadarné, fekete tüllruha acél és koráldiszszel. Dobrin Rezsőné, fekete atlaszruha ezüstdiszszel. Vidor Samuné, fekete selyemruha pointe-\'.acecsipkékkel. Dr. Havas Hugóné fekete crépe de chineruha virágokkal. Roseníeld Józsefné créme caipkeruha virágokkal. Sebestyén Kats étamine Belyemruha hímzéssel. Dr. Rothschild 8amuné, fekete étamine-ruha (ebér selyemre dolgozva Dr. Rothschild Jzkabné chiffon mousseline selyem ruha. Dr. Eugel 8áudorné, fehér foulard reform-ruha acélcBillámmal. Farkas Vilma, színes chinais
%
1906. FEBRU ^R 18
ZALAI KÖZLÖNY
selyemruha. Oeatereicher Elza, selyem-crépe mezei virágokkal. Blumenschein Vilmosoé, fekete selyemruha csipkével. Dr. Fábián Zsigmondné, fekete selyemruha csipkével. N y u l i Rózsa, rózsa-,rin foulsrd szalagokkal stb. slb. A tánc éa pezsgő-iés reggel 6 óráig tartott.
— A a \'/odaírni él mávéaietl kör vasárnap
délután tartotta második felolvasó-délutánját. 8zép 3»árou közön-ég volt jelen. Kopácsi György főgimnáziumi tanár felolvasást tartott Madách Imre és ,Az Ember tragédiája* címmel á^JeJelvásás szövegét vetített képekkel tették szemlélhetöTé. Az eBzme helyes és célazerO. Madách életében előforduló úgyszólván jelentéktelen mozzanatokról sokkal több képet láttnnk, mint a fontosakról. „Az Ember Tragédiájáéról pedig éppen keveset. Holott látszott, hogy a felolvadó nagyobb kedvvel dolgozta ki a második részt. A képeket Horváth György főgimnáziumi igazgató, a kör elnöke mutatta be. A felolvad tárgya Madách élete és ,Az Ember Tragédiájá\'-nsk ismertetése, acBthikai méltatása volf, melyet a felolvacó nagy tanulmánnyal s élvezetesen dolgozott ki. A két részből álló eifladáa közén Farkas Vilma szavalta el Madách Dalforrás c. költeményét. Ezek után befejezésül a kör dalárdájának tizenhat tagu képviselete énekelt néhány darabot a legnagyobb megelégedéser.
— Tűzoltóink közgyűlése. Az önk. tűzoltó testűiéi 1905. évi február hó 12-én délután 3 órakor tartotta nagyszámú pártoló éa mQködó lag jelenlétében 34 évi rendes közgyűlését. Lengyel Lajos elnök a szép számban megjeleni tagokat szívélyesen Qd\'ö tölte, a gyűlést, miután a határozat képességét megállapította, megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére Sommer Sándor éa Meskó Istvánt kérte fel. Az elnöki, főparancsnok! és a számvizsgáló bizottsági jelentéi tudomásul vétetett. Az 1905. évi költségvetésre vonatkozólag a választmány által előterjesztett javafiatot elfogadta a közgyűlés. Szolgálati érmet a kővetkezők kaptak: X. éveset Franz Lajos. V. éveset Horváth György Munkácsy Náudor, Zákonyl Károly, Szmodics Fereoe, Tóth Imre és Vugrinec József. Ezután következett a tisztújítás. Az összes állásokra a választás egyhangúlag, közfelkiáltással történt Megválasztattak: Elnök Lengyel Lajos, alelnök Grün-hut Henrik, titkár Réti Lajos, pénztáros Poredus Antal, ügyész dr. Fried Ödön, orvos dr. Szigethy Károly. Választmányi tagok: Belua Lajos, dr. Bentzix Ferenc, Ebenspanger Leó, Kürschner Ignác, Sommer Sándor, Unger Ullmanu Elek, Vagner Károly, Vécsey Zsigmond, Schmied Frigyes, Halpben Mór, dr. Plibál Viktor és Thomka Endre. Számvizsgáló bizottság: Eperjsay Gábor, Irmler Józsi f és Sável Lajos. Működő tisztikar! Főparancsnok Knortzer György. Alparancs-nok Deák Péter. Mászó oszt. parancsnok Sável Lajos. Szivattyús oszt. parancsnok Morandini Román. Szi-vattym Bznkasz parancsnokok: Brűck Sándor, Székely Nándor, Fenyves Sándor. Mászó rajvezető őr-parancsnokok: Meskó István, László Boldizsár. Szivattyús rajvezető őrparancsnokok: Kozinszky József, Folkmayer József, Bikicsez Jó/aeí. 8zertárnok Sávéi János. Mentó oait. parancsnok dr. Ollop Mór. Mentő oszt. parancsnok helyettes Brandlhofer Antal. Malom szakasz parancsnok Franz Laj09. VI—VII. kerületi tisztikar: Másaó oszt. parancsnok Novát István, szivattyús oszt. parancsnok Tiszaá Mihály, máazó rajvezető őrparancsnok Botos Balázs, szivattyús rajvezető őrparancsnok Hegedűs György. Az elnök az ülést a tagok éltetésével zárta be.
b 01081 "ímit4lba W"»ük, hogy 1 kg.j — A hivatalod lapból. Előléptetés A
karbidból körülbelül 300 liter gái fejlődik éa ha kereskedelmi miniszter Weiai Ignác mérnököt, a tudjuk, hogy 1 kg. karbid ára 24-82 fillér, (idő- zalaegerszegi államépitésieti hivatal tagját főmérnökké szakonkint változik) ugy könnyen kiazámithatjuk, léptette elő.
hogy pl,100 gyertyafény óránkiot mibe kerfll. 100 Kinevezés. A vallás- és közoktatáaflgyi gyertyafényhez azűkaéges 70 liter gár, akkor 3001 miniszter Kesaelbauer Olga okleveles tanítónőt a liter gáz 428 gyertyafényt szolgáltat óránkint, tehát nagykanizsai állami elemi iskolához rendea tanítói IX! w8ylrty!) 1 32 öllé^®, k,rbid ír mel1®11 7 0 minÖBégbe kinevezte. — As igazságűgyminisster fillérbe kerül, vagyis egy busz gyertyafény eröicégO l II a r s á n y i Józaef letenyei járásbirósági aljegyzőt
láng óránkinti égése 1 ö fillér.
Természetesen ez elméleti számításhoz hozzákeli számítani a kezelésnél elkerülhetetlen gáz veíitességet. De még igy is 10 filléren alul marad 100 gyertyafény óránkinti költsége. Ezekből kitűnik as acetylén világítás legfőbb előuye: az olcsótág.
Ami a többi előnyét éa az előforduló hátrányait, különösen a robbsnékonyságát illeti, arról közelebbi számban.
Fauk VUmot, oki. mérnök.
Emlékeztető-naptár.
Február 19 A nagykanizsai Kereskedők Társulata közgyűlése , 25 A Kereak. Ifj^k önképző egyesületének estélje Márolas I. A magántisztviselők bizottságának nagygyűlése. , 4. A magánlisztviselők társaslakomija az .Arany
8zarvaa"-baD. , 4. A ÍQtóbázi kézművesek bálja . 7. Aa irodalmi kör fartangi daleatélye.
— A vármegye kösg) Ölése. A vármegyei törvéuyhaiósáK közgyűlést tartott hétfőn délelőtt Herteleudy Feronc főispán elnökletével. Gsertán Károly alispánnak kinyomtatott terjedelmes jelentését tudomásul vették. A többi ügyek jobbára
jegyzővé, Kisfaludy Tivadart a keszthelyi járásbírósághoz végrehajtónak kinevezte.
— Lemondott szolgabíró. Mezricky Jenő perlaki szolgabíró egészségi okokból állásáról lemondott.
— A magántisztviselők lakomája. A magán-
_, tisztviselők nagykanizsai bizottsága, a legutóbbi eg" | választmányi gyűlés határozata szerint, március negyedikén este aa Arany Szarvaa éttermében társsa-vacsorát rendez. Az aláiró ivet most körözik. Eddig is már sokan irták alá. Egy teríték ára két korona uenyven fillér. Akik az aláiró ivet nem kapták kézbez és a lakomáit réait akarnak venni, jelentkezzenek a bizottság titkáránál.
— Ab Iir. Szent Egylet, ez a nemes hivatáiu, sokoldalú működési körrel bíró egylet, amely számtalan esetben más vallá»felekezetű szegényt és beteget is támogatott, vasárnap délután Ollop Mór dr. as egylet elnökének elnöklésével tartotta közgyűlését A hitközségi tanácsteremben szép számmal jelentek meg a tagok. Ollop Mór dr. üdvözölte a tagokat különösen az újonnan belépetteket. Kérte őket, hogy vegyenek tevékenyen részt a nemes munkában. .Testvérünk vagy" ezzel üdvözölte az aj tagokat
községek intézkedéseinek jóváhagyását illetik. Köz- A« e|nököt lelkesen megéljenezték. Goldmano 8smu gyűlés utáu a megjelent bizottsági tagoknak egy\'" egylet titkára ax évi jelentést olvasta fel.
része a Korona vendéglőben ebédelt, hol Hertolendy föiepán urnák voltak vendégei, más részének pedig Csertán alii-pán volt vendéglátó házigazdája.
— Személyi hírek. Ujnépi Elek Lipót ker. tanácsos a hét folysmán hosszabb tartózkodásra a Cunard Line „Panoonia\' gőzősén Palermóba, Szicíliába utazik. — Opris Péter inagy. kir. posta- én táviró igazgató Pécsről Ujfalussy titkára kíséretében hétfőtől péntekig városunkban tartózkodott. Az itteni postánál a szokásos rovancsolást tartották.
— f Dr. Stolzer Henrik. F. hó 17-én érkezett Bécsből a gyászhír, hogy ott Dr. Stolzer Henrik a Svetlin-féle gyógyintézetben elhuuyt. A hir a fiatal orvos ismerősei körében — és ez a kör a város közönsége volt — megrendítő hatást keltett. Mert Dr. ötolzer az orvosi hivatás teljesítésében maga a szeretetreméltóság volt.
A gondosan szerkesztett évi jelentés kegyeletes szavakkal emlékezik meg az elhunyt Fischer Józsefről, az egylet számos éven át volt buzgó elöljárójáról. 8»iutugy sajnálattal emlékezik meg Berger Adolf visszalépéséről, ki az egylet ügyeiben fáradhatatlan tevékenységet fejtett ki. Majd oly dolgokról emlékesik meg a jelentés, mely az egyletnél örvendetes visz-baugra talált. Elek Lipótnak ujnépi előnévvel történt nemesítéséről, ki az egyletnek mintegy fél évszázad óta tagja, geliei Gutmann Vilmos éa 3 fivére bárósitásáról, Vidor 8amuné kitüntetéséről és Kartsch maroff Leó fókántor jubileumáról. Az egylet mindegyik alkalommal részben átirat, részben tisztelgés utján adott örömének kifejezésre. Az évi jelentés ezek után rátér az egylet kezeléai dolgaira. A hitközségnek 1903-ban létesített tisztviselői és szolgai nyugdíjalapjához 1000 koronával járultak. Az egylet áltsl fenturtott kórházban 32 beteg 818 napon át részesült
I I I R_E K.
Az acetylén világításról.
Városunkban ujabban néhányan acetylén vilá-eiiást rendeznek be, s tekintve, hogy az érdeklődés folyton fokozódik, tájékozásul álljon itt néhány adat.
Az acetylén világitásnak legfőbb előnye ol$só- ; "ágában rejlik s ez az oka, hogy még a villanyvilágítással is, ami pedig elvitázhatatlanul a legkényelmesebb világítás, felveszi a versenyt. A gáz előállítása igen egyszerű. Ha kalciumkarbid vízzel érintkezik, rögtön acetyléngáz fejlődik, a vissza-maradt termék pedig közönséges oltott mész.
Az acetylén fényereje uagyban meghaladja a közönséges világitó gázét.
A normál gyertyafény óránkénti előállítására ölégséges 0-7 liter acetyléngáz. Egy busz gyertyafény erősségű láng óránkint 14 liter gázt fogyaszt. A fogyasztás szonban h fényerővet csökken, igy pl. egy 40 gyertyafény erősségű lángnak nem 28, hanem "sk 26 liter gázra van szüksége.
Ezen jellemvonása és sikeres orvosi működése W^ezelésben éa gondozásbso. A betegek MzQl miatt nagyon tedv.lt* betegei és igaz veretette, S^altVttSISksSET-ükT,
csüngtek rsjta. A sors tragikuma azonban ugy e| ,\'<41 sem, hogy a kórházon kivül ia aegélyezasn
akarta, hogy a fiatal orvos, aki annyi betegnek szegény betegeket. A szegények pénzbeli havi mentette meg életét és hozott euyhülést, férfikora segélylyel, lét a hónapok folyamán la nyertek támo-
teljében szálljon sírba. Az »pt és a testvérek Gjirapitoiuk ia aggokbása .lapot, segélyeztek gyásza mérhetetlen. A gyász sírhalma mellett
ott virraszt az o el nem múló szeretetük és az év folyamán alapítványt létezettek: Özvegy
az i kónyeikkel méltán Ölelkezik a közönség Schwarz Ignácné szül. Dokási Roiélia 400 koronást, fájó részvéte is. Dr. Stolzer holttestét Nagy.1 Schwarz Adolfné szül. Ma.cbaozker Ueoilia 300
kanizsára szállítják és hétfőn délután 3\'/, órakor korooást Fl.ch" József gyászoló családja aa elhunyt
, . ,„. , .. .. .... nevére 300 koronást. A temetóben tóbb célsserű
temet,k az ,zr. temeti halottas házából. Az elhunyt-; ujil4|l ,„,„.„ |tort„„. At ,„,
ban Stolzer Gusztáv bankigazgató fiát, Dr. Stolzer 61 személy, 31 férd, 30 ni. Ezek közül 18 siemélyt
László tv. jegyzi és Marton Ignácné édes az. egylet kéltségén temettek el. Az egyleti tagok
testvérüket siratják. száma 330. A napirend következő tárgyát
— A IX. Izraelita községkerület f. bó 27-én "álaaztások képezték. Megválaaztattak: gondnokokká délután 3 órakor Gutmann Vilmos báró elnöklete Kl,m IUée éa Luszlig Viktor. Választmányi tagokká: alatt közgyűlést tart. A közgyűlés tárgyai különféle uinéI" Elek L,P°1\' QrHobut Henrik, Milhofer Ödön, jelentének, a kerületi bíróság egybeállítása stb. slb. dr- Po11411 Enl6\' Scbulhof Adolf, Vidor Samu, Sommer
— Halálozns. A B.talon elhunyt István Károlyt, Sándor. Számvizsgáló bizottsági tagokká: Loewy OdOn, a kózjegjzíi iroda hivatalnokát vasárnap temették "0,«°ber« Kicbárd, Rothuchild Samu. Miután még nagy részvéttel. Koporsójára koszoiut tett a köz.- BtrK"r Mír " "\'lník é« elöljáróságnak a tagok jegyzói iroda személyzete — kik, élükín P I i h á I köszönetét tolmácsolta, a közgyűlés befejezést nyert. Ferenc dr. kir. közjegyzővel meg is jelentek a Kzután a templomba, iatentiszteletre vonultak a temetésen — a gyászoló család tisztelői, az elhunyt jelenvoltak, KartJchmarofI Leó főkántor megható barátai éa ismerései. A lirnil Kléfa Mibaly mondott gyászéneke! után dr. Neumann Ede nagyazabáiu gyászbeszédet az elhunyt ifjú fölött, aki életében »lk"ln,i szónoklatot tartott.
tevéksnysn résztvett sz itteni munkásmozgalmakban. — Hangverseny. A keresk. ifjak Oacépzi
— Választmányi gyűlés. A mgántisztviaeiok egylete érdekes hangversenyt rendez f. hó 25-én
"\'S,\'s\'",°!"íi„bií\'"".ár Í\'dd\'°,?,,e, \'Í",í• Kaszinóban. Meghívták &.«>Józsefet, >
lyölést tartott Kertész Lajoe alelnök elaökléiével. ,, . . " . , ,
A gyűlésen elhatározták, hogy az első évi nagygyűlést 11 é,e\' hegedűművészt. A müvóazról ép oly
március 1-én tartják. Március 4 én az Arany 8zarva« boszorkányságba menő mesék keringenek, mint
ban társazlakoms lesz. valamikor Psganiniril, az olasz müvészril, bár
4
ZALAI KÖZLÖNY
1906 FEBRUÁR 18.
Szigeti Jóskáink csak rövidre nyírott baja van éa korinteem hasonlít külsőleg Miracle doktorhoz, a Hofmann meséi ördögalakjához, hasén azép naiv fiu, okos szemekkel és óriási tehetséggel. A hangversenyen közreműködnek még Bonyhádi Antónia ismert dalénekesnö és Blumenschein Vilmosué, aki minden művészi ügyet tehetségével és közreműködésével előmozdít.
— Fagy és jégpálya. A mult héten gyönyörű téli napúk derűitek vidékünkre. Éjjel fagyott, a hőmérő régnél 4 — 5° R. mutatott. Nappal aranyos napsugár ömlött széjjel a tájon. Az utcán mindenütt sétáló alakok, csak a korcsolya-egylet csendjét nem verte fel semmi zaj. Ott a jégpályán a c*end birodalmában csak varjak tanyáztak. Az Ibykus varjai, melyek balált jelentenek. Jelentették ők is, hogy a jégpályán a vig élet kimúlt, mielőtt a tél véget ért volna. Ugyao miért?
— A Ker. Jól. Nőegylet koréból. A nagykanizsai takarékpéuztár 50 (ötven), — a zalamegyei gazdasági takarékpénztár pedig 30 (harminc) koro-uát adományozott a Nőegylet pénztára javára, amiért is a uagylelkü adakozóknak ezúton is hálás köszönetet mond, szintúgy azon mélyen tisztelt közre működöknek, kik estélyünk fényét és sikerét oly hathatósan előmozdították a nőegylet elnöksége.
— Kihágás! ügyek a rendőrségen. A nagykanizsai rendőrkapitányság most teszi közzé as általa 1904. évben jogerősen befejezett kihágási ügyekben a himutatást. Mikor egy pillantást vettünk az előttünk fekvő számadatra, szinte nem is tudjuk elképzelni, hogy mily sok panasz és jegyzőkönyvezés folyt le hivatalokban, mig ez az egymás mellett békésen megférő számcsoport papírra került.
Elintéztek a mult évben összesen 1276 ügy-darabot. Megszüntető hátározstot 179. Egészben felmentő ítélettel 110. Egészben vagy részben marasztaló ítéletben 987. összesen 1544 személy ellen. Ebből 181 azemély ellen megszűntető határozattal 124 személy ellen egészben felmentő ítélettel és 1289 személy ellen egészben vagy részben marasztaló Ítélettel. Elxárásra ítéltetett 1 napon alul 12, 1—4 uapra 308, 5—14 napra 25. 15—29 napra
I személy. Pénzbüntetésre, mint főbüntetésre: 10 koronán alul 848, 10—19 koronáig 29, 20—30 koronáig 121, 31—99 koronáig 2, 100-600 koronáig. 2 Pénzbüntetés elzárás mellett, mint mellékbüntetésre: 10 koronán alul 17, 10—19 koronáig 1, 20-99 koronáig 1. Az elitéltek száma kihágások szerint részletezve: Hatóságéi közcoeud ellen 11 férfi, 2 nő. Közbiztonság ellen 212 férfi, 85 nő. Közrend és közszemérem ellen C8 férfi, 16 nő. Közegészség és testi épség ellen 30 férfi, 5 nő. Tulajdon elleu 1 férfi. Cielédrendészeti kihágás ellen 6 férfi, 15 nő. Közegészségügyi törvénybe üt kösö kihágás 1 férfi. La kbejeleo té« elmulasztása 161 férfi, 49 nő. Erdésseti kihágás 213 férfi, 36 nő. Vadászati kihágás 2 férfi. Ipartörvénybe ütköző kihágás 62 férfi, 1 nő. Állategészségügyi kihágás 43 férfi, 12 nő. Véderőtörvénybe ütkűző kihágás 11 férfi. A közutakról azóló tör. elleni kihágás
II férfi és 3 nő. A vasárnapi munkassünetröl szóló (Örvénybe Ütköző kihágás 5 férfi. Mezőrendőri kihágás 19 férfi, 10 nő. Egyéb törv. ütk. kih. 1 főrfi. Miniszteri rendeletbe, törvénybatóiági vagy városi szabályrendeletbe ütköző: közegéssségi 13 férfi, 3 nő. Kösszeméremi 1 férfi, 14 nő, egyéb 90 férfi, 7 nő.\' összesen 981 férfi, 258 oö.
— Hányszor jelenjék meg egy hirdetés I Erre a kérdésre egy előadásában a következőképpen felelt dr. Wiedemann, az erfurti kereskedelmi kamara titkára: .Legalább hétezer. Mert előtör csak el-1 siklik az olvasó szeme fölötte, másodszor már megjegyzi magának, harmadszor már qj is olvassa, de még nem gondolt rája, negyedszer már gondolkodik felette, ötödszöri megjelenésnél beszél az asszonynyal, a hatodiknál megakarja próbálni s végül a hetediknél vásárol.\' Ez a felelet bár tréfás hangú, de mégis igaz Nálunk Magyarországon, ha valamely hirdetés egyszeri közzététele uem jár eredménynyel, ez már kedvét veszi a hirdetőnek. Hirdetés pedig csak akkor hozsu meg a gyümölcsét, ha as állandóan az olvasó szeme előtt van és fel sem kelti annak figyelmét, érdeklődését előbb, mig úgyszólván jó ismerősé nem lesz.
— A Nagykanizsai Kereskedők Társulata
(kereskedelmi testület) vasárnap, február hó 19-én délelőtt 11 órakor a nagykanizsai városház tauács-termébsu tartja ez évi rendes közgyűlését. A napirend a következő: A választmány jelentése A zár
azámadáa és a költségvetés előterjesztése. Netáui indítványok tárgyalása. Uj választás és pedig válasi-tandó: az elhalálozott Harkányi Ede éa s titkárrá választott Heltai József, valamint a sorrend sserint kilépő Grünbut Henrik, Schem Richárd, Weiss Tivadar, Roseofeld Adolf, Blau Lajos és Ledofsky Ernő helyébe nyo c választmányi tag. A sorrend szerint kilépett hat tag azonban újból megválasztható bárom tagból álló számvizsgáló-bizottság.
— Kántorválasztás Klskanlsaán. A VI—VII. kerületi megüresedett kántori állásra a pályázók főpróbája folyó hó 23 áu délután less a kiskanizaai templomban.
— Farsangi daleatély. As Irodalmi éa Müvé-azeti Kör március 7-iki dalestélyére nagyban folyik a készülődés. A női és lérfikar serényen tartja próbáit. A jelekből ítélve sikerűit lesz a kör húshagyó keddi estélye.
Meghívó. A nagykanizsai önkéntes Tűzoltó Egylet zenekara 1905. évi március 5-éu (vasárnap) a Polgári Egylet emeleti nagytermében jux-bált rendez. Belépti dij azemélyenkint. 60 fillér. Felül-fizetések köszönettel fogadtatnak éa hirlapilag nyugtáz-tatuak. Kezdete este 7,9 órakor.
— Bánntos as élete annak, kit fájdalmak gyötörnek s csodálatos az, hogy 100 beteg közül 80-nak köszvénye van s ezek még most sem tudják mind, hogy hol keressék a biztos orvosságot. Nos, mi megmondjuk. Hozassanak egy üveg Zoltán-féle kenőCBÖt 2 koronáéit, keujék be magukat uaponta csak egyszer s egy pár nap alatt biztosan meggyógyulnak. A rendelések cimzendók Zoltán gyógy-társ, Bpest Szabadságtér.
— Barlangleletek. Tapolcáról írják, hogy kut á-ás közben már többször barlangszerü üregre akadnak a községben. A minap is ily barlangra akadtak. A kutat ásó munkások alig baladtak három méter mélységre, midőn alattuk hirtelen nyílás támadt, melyen keresztül oly erős léghuzam keletkezett, hogy a gyertyát eloltotta. A nyiláa fenekét még nem érték el. A bedobott kő utáo hallott locscsanásból ítélve, a barlangűreg fenekét viz tölti be. Ugy látszik, hogy az egész község ily barlangszerü kimosott üregek fölött épült.
— Megfagyott. Tamás János felső-sármelléki lakós, a mull hétfőn Keszthelyen volt. Ittasan igyekezett haza. Útközben felült ismerődének kocsijára. Mikor a sármelléki berekhez értek, leszállt, de beleesett a befagyott vízzel telt árokba és a vizben mogfagyott.
— A tisztelt gHzdaközönsdghez! Mint tudomásunkra jutott Mauthner Ödön cs. és kir. udv. magnagykereskedése Budapesten arról értesiti a gazdaközöu8éget, hogy a lauyha Irányzat következtében a lóhermagnak (stíriai lóherének) f. é. jauuár 1-én megjeleut föárjegyzékében rovatolt árát hatályon kivül helyezte. Az árak jeleuleg a következők: 4 számú prima primissima 95 korona, 4-a számú legelsörendü 93 korona, 4-b számú elsőrendű 92 korona, 50 kilónként. Ezen bárom minőség tiszta ság és cairaképesség tekintetébeu a létező legkitűnőbb.\' Altalánojau ismeretes, hogy a Mauthner cég olasz vagy amerikai lóheremagot nem forgalmaz éa hogy az általa szállított lóheremagnsk arankameu-tességét a m. kir. vetőmagvizsgáló állomás hivatalos ólomzára igazolja. Ezen árleszállítás nagy elismerést kelt a gazdaközöuség körében, mert újból bebizonyult, bogy Mauthner a gazdák érdekét szem előtt tartja.
— A csáktornysl mandátnm. A csáktornyai kerületben 46 szótöbbséggel Terbóc István szabad-elvüpárti kepviseló mandátumát az elbukott Habus káplán bivei megfogják támadni azon okból, meri Terbócra állítólag 46-nál több oly szavazat esett, mely érvénytelen. Különben abban is reménykednek hogy Terbóc, kinek miniszteri tanácsossá való kine-
vestetése a hivatalos lapban már a választás után közöltetett, ez állását megtartja és a mandátumról önként lemond.
— Horvát Isgatás Muraközben. A .Keleti
Értesítő* cimü fővárosi kőnyomatos írja: A zavaros politikai viszonyok felhasználásával horvátországi isgatók, köztük néháuy pánborvát káplán, többnyire titokban bejárják a Muraköz falvait, hogy a horvát nyelvű, de jó magyar érzéaü lakosságot magyarellenes terveiknek megnyerjék. A mult héten az összes muraközi falvakat horvátnyeivQ, magyarellenes könyvekkel és röpiratokkal árasztották el. A ható ságok megtették már ai intézkedéseket, hogy a lelketlen izgatókat kézrekeritsék.
— A mérnök ur. Mult számuukban eziel a címmel irt tudósítónk érdekes adatokat Pribicskó Rezső többször büntetett kereskedösegéd élettörténe téből. Nagykanizsán mult heti szereplése, mint ezt már megírtuk, ugy kezdődött, hogy paoaszt tett a kapitányságon egy rendőr ellen, aki a vele, Pribicakó val mulatott két hölgyet rendreutasította. A rendőr ségen Radnőty Radványi Dezső mérnöknek mutatkozott be. Néhány táviratváltás után kitudódott, hogy Pribicakó és nem Radnóty Radványi Deisó közveszélyes csavargó. A rendőrség egy uapi elzárás utáu szabadon bociátotta a jeles urat éa kitiltotta a város területéről. A büntetés szűkségocaégét uem látta fennforogni, mert a hamisított okmányokkal nem élt. Néhány nap múlva a fővárosj lapoknak mái Székesfehérvárról táviratozták, hogy a székesfehérvári rendőrség letartóztatta Pribicakó Rezső kassai illetőségű többször büntetett szélhámost, ki cilinderben, feltűnő elegánsan járkált napokig a városban, hatni < neveket használva, mérnöknek adta ki magát, s ravasz furfanggal egyházi személyektől pénzeket csalt ki. A székesfehérvári rendőrség átiratban az. itteni kapitányságot is megkereste, hogy vájjon Pribictkónak nincs-e nálunk eliutézetleu ügye. A rendőrség erre értesítette is n székesfehérvári rendőrséget a .mérnök ur* itteni szerepléséről, aki nálunk további eljárásra a vizsgálat adatai szerint okot nem szolgáltatott.
— Ingjen. Míut minden évbeu, ugy az idén is az általáoosan ismert cég Kertész Henrik, Wien, I , Fleiscbmarkt 18. sz. uj illusztrált farsaugi árjegyzéket állitott ki, cotillon túrák, eotillon ordók, utánzott orrok, komikus fej födök és komikus hangszerek (blgotphonok) stb. újdonságairól. Ezen (tr sangi árjegyzék tartalmazza az össres báli cotillon és a többi farsaugi és tréfás cikkeket, » azért ezen tárgyak bevásárlásánál okvetlen szükséges. Senki sem mulassza el feuti cégnek cimét beküldeni, mire a farsangi illusztrált árjegyzék bérmentve küldetik meg.
— Orvosi körökben már rég ismert téoy, hogy a .Ferenc József keserűvíz" valamennyi hason ó vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellé mes izénél fogvs, t*áf kis adagbau ia tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferenc Józseí keserüvizeL
KitUuó hkilsier. Szélüző, gőrcscsillspitó, hódony-caeppek, jó eredménnyel lesznek étvágytalanság, gyomorégés és miudeuuemű gyomorfájásnál használva és üvegenként egy koronáért kaphatók Billner Gyu a gyógyszertárában Glogguitz Alsó-Ausztria.
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapest.
Közhírré tesszük, miszerint a
Kereskedelmi és Iparbank Rószvónytársulattal Nagykanizsán
törlesztése* jelzálog-kölosön üzletek fölvétele céljából megállapodásra léptünk.
A kölcsönök iránt érdeklődök nevezett intézetnél minden tekintetben kimerítő felvilágosítást ós tájékozást nyorlietnok.
__Pe8li *Sagy«r Kereskedelmi Bank.
1906. FEBRUÁR 18
zalai íözlüny
TÖRVÉNYSZÉK.
<j. A bíróiig koréból. A király Fehér Jóiul nagykanizsai törvényszéki jegyzőt a Csáktornyái járáBbiróságbuz elbíróvá neveito ki. Az igazságügy-miniszter Kerkápoly István csurgói járásbirósági végrehajtót a tapolcai járásbírósághoz helyezte át.
§. Furfangos paraast. Ginter Károly feljelentést tett amiatt, hogy 1905. február hó 2-án délelótt 9 óra tájban, akkor, amikor Egyedutáról a murakirályi közjegyzőhöz igyekezett. Muraciány község határában ót két ismeretlen egyén megtámadta s 10 kor. értéktl zsebóráját és láncát a személye ellen alkalmazott erőszakkal tőle elvette. A nyomozás folyamán kiderölt, hogy ez a rablás el sem követtetett s hogy Ginter Károly a feljelentést csupán abból a célból koholta, hogy a Kovács Adám rgyedulai lakóitól vásárolt óra árát ne kelljen meg fizetnie. A kérdéses órát Ginter Károly nem is vitte az
zálogokra engedélynett kölcsönök öiszege 1-914 600 korona. A forgalomból hiányzó összeg megoszlik a bank többi özletágal közt.
Nyers jövedelme a fióknak 1904-ben volt 96 266 kor., ebből levonva a kezelési költségeket 49 382 kor., maradt tiszU jövedelme 4Ö924 kor.
A legnsgyobb emelkedést azonban évről évre a giro forgalom mutatja éa pedig : bevétel 41 800000 kor, kiadáa 41\'700\'000 kor. Itt nem hagyhatjuk figyelmen kívül ama örvendetes körülményt, hogy helybeli kereskedöluk körében mindjobban belátják az ebből származó ssját elönyökst. A kereskedők már szép számmal vesznBk részt a bank vezetőség álul anyagi áldozatok árán is fsntarlott giro forgalomban. Ha már nem ritkaság itt sem, ha egy nagy kanizsai kereskedő üzletfelének csekkel fizet, vagy részére a fizetést a bank által, vagy a banknál teljesíti. Persze ezen téren a fejlődésnek még tág
zárszámadást, melyet ezek megelégedéssel vettek tudomásul.
A mérleg és sársyámsdás főbb adatai • következők: 1804. decamber Sl-án Volt: 2262 tag 9849 üzletrészszel (egy üzletrész alatt heti 1 koronás befizetés értendő). Befizetett törzsbetétek 11460 41 korona. Kiadott kölcsönök 1026.469 kor. A folyó évi tiszta nyereség 67,912 k. 39 f. A lejáró 6 évea ciklusnak Osl.trészenkint 64 k. 34 I osztalék kifizetése elhatároztatott.
Ai osztalék kifizetés február 2« án csütörtökön kezdődik.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— Többeknek. Kanta Juliska kisasszony neve nem maradt ki Keresztény Jótékony Nőegylet relerádájából. Azt készséngel elismerjük, hogy mint s kisasszony minden színpadi szereplésénél, ugy ea alkalommal is kiváló műkedvelői érzéket tsnnsitott
tere nyílik
A bank helybeli fiókjánál saját épületében levő állítólagos rablás alkalmával magával, mert a lakásán | helyiségében a szolgálatot 6 hivatalnok látja el. megtaláltatott Ily körülmények között a koholt Ejeo , kinmlitott „éffl0k iglI0|j4k, hogy
feljelentésre elrendelt nyomozás meg volt szüntetendő , , ,
\'Tellene hatóság félrevezetése miatt megindították Nagykanizsa városa a kereskedelem terén még az eljárást. mindig igen tekintélyes helyet foglal el, melyre
§. Aa Iparos-szálló tolvaja. Wittine János minden nagykanizsai büszke lehet, krajnai illletöségü pincér valamikor jobb napokat _
látott sokfBlé járt sz országban, míg a múlt év ______
Í\'^t^^aru^\'p/n^k^ét\'^l e^u\' koronás foís^ ksriui j ^irtt^^l\'^^J^
kMOOVrttrke".t0.tpéPné.t\'Iru.ráJ b\'élésébe bele- A héten már megjelent a bank bé„i főintézetének j a^ébe. Mau^ka va^ P..J-v^
várta s nehogy ehez nyúlnia kelljen, néhány koronát erre vonatkozó hirdetménye. A jelenleg forgalomban a zsebkendőjébe kötött. Ebből a néhány koronából |6,{ egyezerkilencszáz évi március hó harmincngye-
— Uellérl A. urnák Budapest. Munkatársunk k«-asóol a fi(yeltneateté.t Zichy Aladlr gróf tényleg nem Halónak;-tér, hanem Bcitovllky tér J. aa. alatt lakik. Szrvae sorai további téliében óhajtottak kéméggel leljosülnlk — Kollegiális advöalet . ,. ■
— F. M. Budapest Soralt kMdjo be. Hajók kóióljok.
— Kávéházi olvasók, I,. Y P B. helyben Or-vsndank, hogy a .Zalai löalóny" mostani Iránya »e«ny.rta tel.léiét, Ml mindig nagy súlyt tsktettmk árva, hogy oltás
— Az ni tízkoronás bankjegy. Az uj tiz- 1 sóink óhajai a lehetSaégig téljeialjiank. Azoknak aa emb.
J .... I valinal. ■■knnd..*rfl áaksK
december 17-én annyit költött italokra, .hogy teljesen ittas állapotban került az iparos szállóba.
A saá\'.lóbsn Jenacsek Károly nagykanizsai szabósagéd volt az éjjeli ssomszéilja, aki as alvó Wittine János nadrágja bélését felfejtette s a 142 koronát tőle ellopta.
Jenacaek, másként Herskovlcs Károly az 1906. febrnár 16-én megtartott főtárgyaláson azzal védekezett, hogy a káros fél » pénzt reá bizta a aaért költekezett oly bőven, mert azt goudolta, hogy Wittine őt megakarta ajándékozni.
dikéröl keltezett tízkoronás bankjegyek bebivatnak és bevonatnak. így mondja a hivatalos jelentés. El-bucsuzhatunk ezeklől. A szegény ember legkönyeb-ben. Ugy sem találkozott sokat vele. Ezerkileucszáz-hét fsbrnár huszonnyolcadikáig fisetéskép, vsgy átváltás végett beszolgáltatandók. Ekkor lejár a bevonás utolsó hslárideje. Ettől kezdve már csak átváltás végett fogadják el az Osztrák Magyar Bank bankintézetei. Ezerkilencszáztizenbárom évi február
_ilJoa t
bajt orvoiolnl fogjak.
— H. I. Az a fecsegő Tersitela diplomatának látassa tat magit pedig euk ural ssóseátyár. Kritlkátlán publikumnak footoikodáiai.al imponál.
Ezt a védekezést a klr. törvényszék nem hittej huszonnyolcadika után a bank többé nem köteles a el és a lopások miatt különben is büntetett bIMI,ii! i bankjegyeket beváltani, vagy felcserélni. Ekkor már Jenacsek Károlyt a Btk 888, 336J. 3. p. 6,, 8S8. kerülhetnek. a. «j bankjegyek „agy
;\'r JÖT^fth0i:r.lté?t.bür.6aé,.Trog."l.é,\' .népszerűségnek fognak 0rv.ad.nl Ez minden jóslás!
F tebeUég nélkül előre íh megírható. As uj baokjegyek
selyem
60 kr.-tól 11 írt 86 kr.-if tnétareokint. — Bérioentyo éa már eWámolva a háihoi a*AllU»a. N%jy minUgyOjtentény atonnal. llenneberg srlyemgyár, Zürich.
KÖZGAZDASÁG.
Ak oaztrák magyar bank
nagykaaaiaaai fiókja.
február 2ö-óu kerülnek forgalombi. A régi tizkoro nások a nagykanissai bankfióknál uj bankjegyekre
becserélhetők. ________________
— A Nagykanizsai Takarékpénztár, a Dunán-1 EVáiráiivai\'kéríadí.\' tuloak ez az egyik legrégibb és legnagyobb pénz- _ __________________
VEGYES.
- Biztat lykayhatli. Mlndaaok, kik roaaa naSaaiéi vagy nékrekedé. kOvalkeetében felfurúdáabaa, iioruláabau. fófái álban, ét.ágyblánybin vagy egyéb bajokba. müvednek, a valódi .Nsl\'-jál. aildlltz por.k" haonátata álul blatoa tvóayuláit érnek el Egy doboa ára 2 kor. Saétknldéa naponta utánvétellel Kall A. gyógylieréli. cs. él klr. ud. uálllUtól Béci. 1. Tucblauben ». A vidéki lyóiyiaertánk-ban halároiottin Mail A kénltménya aa 6 gyári jelrényévil
Az osztrák magyar bank összes üzletágaiban 1 intézete vasárnap tartotta 60 ik közgyűlését ujnépi
az 1904. év lolyamán t.tomea emelkedést tüntet kl. Ezen körülmény bizonyítja legjobban, hogy a bank ama törekvését, hogy szolgálatál a közönség miné1 szélesebb rétegei vegyék igénybe, Biker koronássá. Különösen áll ez a helybeli fiókintézetröl, mely
Elek Lipót elnöklete alatt. Az évi nyeremény kitesz 178.838 K 72 fillért, melyből a 201) knr. uévérték-réazvényekre részvényeuként 110 kor. (06"/,) jótékony célra 2070 kor., jutalékokra 26.908 K 94 fill. esik a feumaradó rész a tartalék alapra fordítunk. Aa iutéznt évről-évre fejlődik és erősödik bizonysá-
N y i 111 é r.
A* e rovat alatt kftxlöttekért oeaa rállalfelelöii^et a nprkeiitOiéf^
mostani vezetősége alatt dscára aránylagos kl. j gául .jélludatosjótrá^ őna«r
területén is oly eredményeket ért el, hogy forgalmával j llip|,oU öusegélyző sióvetkezet I hó 12-én tar-magyarorazági fiókok sorábsn az elsők között ,ot|l 8 éIi ren,jea közgyölését. Az igszgalóság
jelentése szerint az elmúlt üzletét tiszta eredménye 29983 K 73 fill.. mely teljes összegében az egyes évtársulatok között üzletrészeik arányában oíztatik
foglal bolyét
Pénztárforgalma az elmúlt évben 106-367 000 korona volt. Ez oly hatalmas össz«f, hogy ba például eme összeget srsoyban kellene szállítani, körülbelül 400 métermazsát nyomna és 16—20 társzekér szükségeltetnék a szállításhoz. Műveleteinek főösszege 13-800 000 koronát teszen, mely Így oszlik fel:
Az év folyamán leszámítolt 20370 drb. — helyben éa a monarchia többi bsnkiutézeteinél fizetendő — váltót 11-700000 kor. értékben. A leszámítolási üzletben a magyarországi fiókok közt
fel. Az egyes évtársulatok osztalékai e szerint heti 1 koronás könyv ulán a következők: II. évtársulal (6 éves) 69 K 96 fill. III. é-Urosulat (6 éves) 40 K 20 fill. IV. évtársulat (4 éves) 20 K 09 fill. V. év-társulat (3 éves) 13 K 64 fill. VI. évtársulat (2 éves) 6 K 86 fill. VII. évtársulat (1 éves) 1 K 43 llll. A lefolyt üiletév össslorgslma 0,410.298 K Oí lillt
A Szinye-Lipóczí Lithion-forrás
kll\'inú tikami használtatik
Salvator
»««-, kúauhóluag-ás kíaMÍniibáttUlmaküllen.héM-dara éa vixtlttí n«héxi<a»knél, a cxukro* búggira*!. továbbá a Ugx8 és omíiitéii szervek hurutainál. Húrfyhajtó hatáaút
TuanUit ItuTii iBéaithati! CilramaaUi!
Kapható dtrá**r*ktrttkfUttlbt* rngt a
Salrator-fbrrái wiiQalu\'aQana\' rw\'j\'***
tett kl. „
— A nagykanizsai segélyegylet saoyetke/ft
.coá.atu.tv.ao. - --;;< . "k é8E DBRy I f. hó 16-áu, csOtörtököu tartotta 44-iU évi reuilea
d.r.b8zámr. a Jt^k helyw áll . ^mea";/, I közgyüléaét Vidor Samu ÍKB.pató eluökléaével.
Ti EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTOSZER.
Eiii Héiböl. a nyárban váaártl On alciÉn ei letfrhban!
Elii uaíjar Tlllamos erűre lereiiizett laniierirtr
1905. FEBRUÁR 18.
^P^UShson?
i ímerlkai azab. Tyukujm gyü\'U.
<.....-íir.ír^\'"0""\'
"tílsssű^ tefjsztíissf
Tlrák J4Z..I |yí«ya..rí..aél, Huéepest. a»» "
.........^ttSK\'
A TllkKblrh
D^LAWARE
adja a •■lat\' larll Ollaai, perastsSal HM ksH \'
A fllokazerénak ellenáll 1
LsMsát !•■>•> k»«. »H bárkié*. *•»••«•*\'■ atgl Deiawaravisazl »<
azöllöoltvány-eladéall
SZierÁRTÓMAOr MIHÁLY
Felsó-8ege«d.
Ligumwk 20.iuik, 2 óritml tul 10 korom.
INGYEN
kapja kívánatra tutntle>nki a mi
- Érdekel általanoi árjegyzékünket —
több mint 1(00 képpé, mily bármily szOk aéglxti eiervegy érdekes újdonságoknál níl
kölö\'hetetlen. Egy !evele/ft-inp « pinto* cím megjelölésével elé*. mire bérmeutesen köi-drtik ai firdekes k la ánoa árjegyzék
KERTÉSZ HENRIK által, Wien Flelaohmarkt 18-243.
h—I
Pr
Közvetlen német poéta és gyorshajó szolgalat 817. azsaélyazállltál 817.
minden világrészbe
Kalönoicn ezen voaalakoD:
Hamburs-c b , ,-Newyork
Hamburg lliaailitn Harabwg-Caiuda Hsmburg-Frankrtlrh
Hamtmrg-L. Plata Hamburg. W«iln<ll«n Hamburg-Emlaixl
Hamburg <>»taalcn HambMg-Mcilko HamburgCentral-
Hamburg-Afrika Hamburg-Cuba | Amerika.
A Hamburg-Amerikai Line kitűnő allitia mellett Itayáa utazást nyújtanak «p ugy Kaját mint faAélsvtt ntasek riasire.
Tengeri kéjutazáeok i
5£u& «i
Ota\'iáaek hlre»~f«rd»hel jrekre.
Tengeri gyógyutazáiok.
KoxelsMii telvilágoi\'tátokat adnak belföldi ügynökei a tár. ■aiágnak isintugy a
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg
8semel)xei •lállitiai oiitálya Hűesben : A Qaaaral-RaprKiM* taaz der Haabarg-AneHka Lials I. Kttrataaratrana 38.
1(05 FEBRU\'.R 18
ZALAI KÖZLÖNY
7
1 G 11 V A S
A Délzalai Takarékpénztárral Egyesült önsegélyző szövetkezet
folyó d»i február H6 2B-án délelőtt 9 órakor saját helyiségében tartja
XXIV. RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a t. Uzletrészbirtokosokat tisztelettel meghívja
AZ IGAZGATÓSIG.
TÁRGYSOROZAT.
I. A szövetkezet alelnökének a lefolyt üzletéiről szóló jelentése.
II. A felügyelő bizottságnak a szövetkezeti könyvek és számadások 1904. évi felüWizsgálatáróli jelentése, s ennek alapján a vagyonmérleg és osztalék megállapítása s az igazgatóság és számadók felmentése.
III. A társulati hivatalos közlöny kijelölése.
IV. Az alapszabályok módosítása.
V. Az alapszabályok 23. §-a értelmében az elhunyt Harkányi Ede elnök helyett uj elnök és az alapszabályok 22. §-a értelmében kilépő Dr. Bentzik Fereucz alelnök, továbbá az alapszabályok 22. és 24. §-a értelmében kilépő 6 igazgatósági tag ós pedig: Bettlheim Győző, Dr. Fábián Zsigmond, ifj. Fesselhofer József, Fischer Ignácz, Reichenfeld Sándor és Ledofsky Ernő helyett ujak vagy ugyanazok, úgyszintén 3 felügyelő bizottsági tag megválasztása.
Kelt Nagykanizsán, 1905. évi február hó 5-én.
JEGYZET: A felügyelő bizottság által felülvizsgált vagyonmérleg a szövetkezeti helyiségbeu bármikor betekinthető.
A táraulat köoyveibe bejegyzett üzletrészbirtokos.ok sravazatlspjaikat folyó évi február bó 24. és 26. napján a szövetkezeti helyiségben átvehetik; a közgyüléi napjáo szavazatlapok ki nem adatnak.
10244/tk. 904.
Árverés hirdetmény.
A okanizsai kir. tizék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, bogy a Zalai),egyei Gazdasági tkpénztár végrehajtatóoak Gáspír József végrehajtatást szenvedett elleni 600 kor. tőke, ennek 1908. november 5-től járó 7V»% kamatai, 7%*!, késed, kamatai, 50 kor. per, 24 kor. 40 f. végrehajtás kérelmi és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a okanizsai kir. tszék lerületéhe/. tartozó s a langvizi 25. 81. tkvben II. 26|a. hraz. ház, udvar, kart és 172/c. brsz szántó % gyertyánosi 3. dűlőben öaszeson 1328 kor. becsértékben
1905. mircius hő 28. napján d. e. 10 árakor
Langvizeo a községházánál Dr. Tripammor Rezaő felperesi ügyvéd v. helyettese közbenjöttével megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog, még pedig, mivel a II. 26/a. hrsz. ingatlanon levő ház hátulsó szobájában való lakás, az éléikamara, fél konyha, a szoba és hidaB padlásának használata, ngy egy darab tehénnek az istállóban való hely átengedéséből álló szolgalmi jog van Gárpár JánoBné szül. Nink Anna javára bekeblesve: az ingatlanok ezen szolgalmi jog épségbentartásával bocsáttatnak árverés alá. de cssk akkor, ha ezen szolgalmi jogot megelőző jelzálogos követelés fedezésére szükségesnek mutatkozó 800 kor. beigértetik; ellenkező esetben az árverés hatálytalanná válik a az ingatlanok a Szolgalmi jogra való tekintet nélkül ujabban elárvereztetnek.
Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár.
Árverezni kivánók tartoznak a becsár 10#|,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
Nagykanizsán, a kir. járásbíróság, mint tkvi hatódágnál, 1904. évi december hó 81. napján.
MEGHÍVÁS.
A „Nagykanizsai VII. Templomtéri Ker. Fogyasztási Szövetkezet" folyó hó 26-in tartja az
évi rendes közgyűlését
melyre a t. cz. tagokat ezennel meghívja Az igazgatóság.
TÁRGYSOROZAT.
1. Igazgatósági ós felügyelő bizottsági jelentések az 1904. Üzlet
óvröi.
2. Az 1904. éri zárszámadások előterjesztése, a mérleg megállapítása és a ÍOImentvény megadása.
3. Igazgatósági és felügyelő bizottsági választások.
4. Határozat hozatal a szövetkezet további feuuállása vagy feloszlatása felett és
6. Egyéb indítványok.
Hirdetések
Bécsi lapok.
továbbá a» Otuei Hl- éa belliiéi Ijlállk rtiiéra a
legolcióbban euköill
RUDOLF KÖSSE,
Annoncen-Kxpeditlon WIEN, j. III., tlllerititte t.
£GY JÓ HÁZBÓL VALÚ FIU,
ki a gimnázium, vagy polgári iskola 2—3 osztályát végezte és szép írása van, - jó fizetéssel =
Z^Z azonnal felvétetik I^Z ifj. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében NAGYKANIZSÁN.
EN, CSILLAG ANNA
a 185 sai. hassza loreley hajammal, aulyet saját találmányú hajkaaéoilm 4 hónapi használat után kaptam. Ez tshát a legjobb ezernek lett elismerve a baj ápalatára, a haj nUvéiének elémeidlláiárs, a fej bor srísltésárs; eléesglti uraknál az srlte|-jea, tslt ezakallnövéit ei már rBvId idei haezaá-lat utáa uyy a halnak mint a szakállnak, természetei fényt éa tihnittséget köloaCnBz és meg mentl éket az Idösllttl öszOléstlI a lejmigaeabb karig
Egy tégely ára I, 2, 3 és 5 forint.
Postai asétkQldéi naponta ai ár előre való bekűl déte vagy utánvét tnelIeU a* egén világba a gyárból, ahová minden megbiiáa küldendő
CSILLAG ANNA Wien, I. Graben 193.
Főraktár Nagykanizsán:
GELTCH * CfíAEF, fi
„törti teres!t"-ta jCsenzeri-o N
ZALAI KÖZLÖNY
111(16 FEtlRUÁR 18
ootxxxxxxmixxxxxxxffloooaoocoílaotmíooacoaoocKxxxiocxxffloooc
(Neusteln-Me KRZ8ÉUFT lakdaesok.)
E pilulák hasonló készítményeknél roinden tokintelben feljebb becsülendök, mentek miuden ártalmas anyagoktól, it »lleati szervek hajainál legjobb ered-toénynyel bkoználtatván, HjeiiüM\'ii hashajtók, vértisztllók; eiij yÓK)szer »em jobb » melletlo oly ártalriiR\'liD, mint e pilulák a
SZÉK SZORULÁS
legtöbb beteRségek lorrása ellen. Cnukrozott külsejük végett még gyermekek 18 mivesen venaik.
Epj 15 pllalát tartalmazó doboz 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobost, tehát 120 pllnlfit tartalmaz, chmu 2 korona. 2.45 koronnelólegeH beküldése melktt egy tekeres bér mentve küldetik.
Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk batá-
w _____rozoitan Nensteln Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi
csa*,"ba miuden dobn* törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban .Szent L\'pót" és .Neusteiu Fülöp gyógyszerész* aláírással vau ellátva. A kereskedelmi törvéuyszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
MEUSTEIN FÜLÖP
.Sient-Iiipótho*\' caimiett gy6gy»«ertAra, Z. K \'•/»,
BÉCH, I. Plankfíirwe «. Kapható Nagykaoiaiiu; BELUM l-AJOH éa RKIK (1YUI,A gyógyiieréueknél.
i toojooosaoooooooso\'joooaooooocaaoot
ÓVÁSIr
oaoooooaoaonocrerinoco ooa aooooooooaaoooajj
jt,!/,, 905
M O LL- F E LE
J3LITZ-PQR
4\'aak akior »»tódi«k. h» mindegyik doboa Moll K vodjegyét és
ikláiráMt tünteti fel. A Mail A.-félt Seldliti paraK urtóa fyógybatáaa a legwakacanbh |yMarái altaatbáatalaak, gyomorgflrci gyomorhév, rögiött azékrakadaa, máj-ká»t.\'o" .V".Mál araajír é. . l.,k»».bo.íbb trilb.la,.á|.k oilen,. r teloi bk.it Bernek éiti»ed.k öl. mindi. ni.r bb .Iteriedéei iiersett. — Ara eay paoial.lt le areáall *»»>. 1 k.r
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Stolid Kopenhágai cég összeköttetést keres oly expuieturrel, ki ehelö hagymát szállít. Ajánlatok: Copenhágen 1324 a\'att Ang J Wolf ék Co Ann. Bnr. Copenhágen D&nomark.
g T MOLL-FÉLE ; 3
éa*EBÉnm&m §
2 r«ak akkar valódi " "\'""wk \'•<«! "oll a. .éJJejyn loomti g 0 taaa «aa»r vamui, A -ir WirI,u <00„,„i ,,„ \\ átall- q
O bevaraai neveieieion mint fáldalaaioalllapltó kedBrziíleei izer kon- -
tó ,«,. raoa » a meabol*. efiéi. kuveikeiményelnél Inam.reiia-\'.I. nípaur ™
□ " E,y é...... tridell üvat ára l kar 90 (II
§ MOLL Gyermek szappanja. 2
8 Legfinomabb, lejujabb mod«r unlal káiiltek .yenn.\'k éa bfli|y u
u aiipp.i. a Ur ekuerl ápaláaára gyiraaiak a hlaélle. ra.iera. y
g ára d.r.ka.kl.t - 40 ál1, dl darák - I kar 60 III O
Minden darab syermek-aaspia;! Mell A váálayyávél van óllétr.__U
q Készét küldés. íl
R Moll A. gyógyszerész. cs. ót klr. udvari szallita által g
Bécs: Tachlanbeu 9. sz. ü
Vidéki me|r.adeléa< k aapi nu poanmlénvét Melleit ullealuetoik jj
A raktárakban teliéi határotottan MOLL A. aMirátíval u 11 is vfdjtgyével ellátott kfmtményeket kérni.
3 Raktár: Nagy-Kamuin Roaenfeld Adolf Fiai. O
3 <3 3uooooaar>aoaoooo3Du ooaooooc oooooaoooooo

Birtok eUdáa.
Nagykanizsa .városához tartozó ügynevezett Szentgyörgyvári hegyen, a várostól gyalog 20 percznyi távolságra egy 30 holdas birtok, mely áll 6 hold legjobb karban álló, fele részben amerikai, fele részben hazai szóllóból, 17 hold elsó osztályú földból, 7 hold kitünó rétből.
Kzon birtokon van egy ujjontian épült oseréppel fedett ház, egy nagy présház. 2 szoba és 1 konyha, vasráversokra épült nagy pineze, ugyancsak egy istálló 20 darab marhára, sertések részére szintén szilárdan épült akol szénapajta, tengeri góré, kut. azonkívül az élő és holt felszerelés, mely áll 12 darab simentháli tehén és aszóból, 2 ló, 2 osikó, és a városba való tejhor-
SUCHARD
Öli j»ll Köhögés, rekedtsegls eluyálkáso-dás ellen gyors és biztos hatásúak Eior mellpasztlllál az étvágyat nem rontják ól kitűnő ízűek. Doboza 1 kor. ea 2 kor. Próbadoboz 50 fillér. FS- éa iiétkűldéli raktár: „NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR ^ Bndapeil, VI.. Vici-könit 17. Éljen! Eggar mellpaaztlila csaUauar meutínyllou.

Megfojt ez az átkozott köhógés!
Kapható Nagykanizsán: Belns LajoB, Práger Béla, Reik öyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
kor nagy választékban ké-3zen kaphatók.
NAGY RAKTÁR g*ör0kbeD pántokkal
— ;—:--- " ■ éa színes kövekben.
NAGY RAKTÁR ,érfi-é8 nS1 \'r"uí ór"
... .--—-——r- lánczokban.
NAGY RAKTÁR fl"om e,Q"1
teltben.
Lladás részletfizetés mellett is!
Javit&iok «it nj uiuukák gyoráan készíttetnek
Nyomatott Ifj. Wajdits Jóxsef könyvnyomdájában Nagy kunosán
BERÉNY JOZSEFi
ékszerész
-•^NAGYKANIZSÁN A*ít
& SAJÁT MŰHELY. M
JEGYGYŰRŰK ",lít k!i"\'inié"íem min\'|",,-
M/fl^.
leos
"«H»n..gt.JH éyfolyant. 8. »ém.
-------- -------«"Biy»m, B. »tám._ Február 25.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
tliltialáa! árit : Egá.a f.rv 10 korait, félé,,, 9 k.,.a. «.«,,J.„» 2 korona 50 f - E„a, „á, ár. 20 f. \'
Kcli-16. aa.ik.iit3: UK. VILLiXÍI IIEMIIK
I.a|i!ulnjilnnna ét kfailii:
IK-I. WAJDITS JOZSKK
A szeganyügy rendezése.
- XV-lk cikk. _
(v. h.) A szegényügy rendezése a községek nagyobb terhei közé tartozik és az intéző köröknek sok fejtörést okoz. vagy legalább kellene, hogy okozzon. A szegényügy terhei ugyan nem egyedül a községek vállait nyomja, mert hazánkban a magánjótékonyság ■/, részben járul hozzá a szegcnyügyhöz, de a község mint testület a szegényügy rendezésében lenyeges tényező.
A koldulás sok helyen, nálunk is, valóságos csapássá fejlődött. Az embert a nap bármely szakában helyi szegények, vándorlegények feohtbruderek nyugtalanítják. Nem is az a krajcár adása hat bántólag a lakosságra, mint inkább a nyugtalanitás és az a sok apró lopás, amit a koldusok a nyomor leple alatt elkövetnek.
Az elszegényedés — fájdalom, járvánnyá fejlődött. Ez a járvány nagy pusztításokat visz véghez. De ezek a vagyonosakból, vagy munkaképesekből lett szegények ártalmatlanabb része a szegényeknek. Inkább házi szegények, kiket az egylotek és a magánosok jótékonysága tart fenn ós ápol.
Országos csapást inkább a csavargók alkotnak, Nagykanizsán mindennap meglepik a családokat, épen mikor ebédhez ülnek. Vad idegen helyekről, vidékekről származnak ós annyira megszokták a nomád életet, hogy állandó lakholyre nem is lehetne őket telepíteni. Ezok ellen csak erélyes rendőri beavatkozás segít. Az elzárás és eltoloncolás azok a gyógyszerek, melyeket ellcnők alkalmazni kell.
Sa.rkaaattlHeif: Nugrk».l»a«, Hágái-ut 6. a«.ni.
fn njouida: NB^ykanlitig Ifj. Wujdftn Juiif fitsl Deák tír I, aaán.
Hhárt.aek dlj.a.báa ax.rl.t. NjIHlár .orn„k«,,t 40 Itt.
A koldulás büntetésének alkalmazása minden civilizált államban érvényben van De előfeltétele, hogy a város vagy község szegényügye rendezve Ifjgyen. Első lépés a koldulásra jogosultak illetőségének megállapítása. Tudtunkkal Nagykanizsán a rendőrség az egész lakosság illetőségét már megállapította. bejelentő-hivatalunk is jan E két tényezőtől megállapíthat a szegények illetö-" i helye is.
A községek ellenállása nagy az ellen, hogy terhükre szegény emberek illetőségét megállapítsák. Az illetőlóg megállapításánál
nem az lehet mérvadó, logy ki hol született?
4
Hanem az, hogy munl&képessége idejében melyik község élvezte a munkaképes ember munkáját adó alakjában? A jog elvének felel meg, hogy az a közság tartsa el szegényeit, amelyben a koldus jobb napjaiban adót fizetett.
Ennek a megállapításnak megvan a maga gyakorlati haszna A születési bizonyítványok beszerzése nagy nehézségekbe ütközik, de annak kipuhatolása, hogy a szegénynek mely községben volt utolszor keresete, nem tartozik a bűvésret mesterségéből. Aa, hogy a koldus, a sajtkukao módjára, ott telepedjék le, hol a sajtból, a gazdag emberből bőven van, egy község sem tartozik eltűrni. Sok ember I.etenyéről, Lendváról ós tudja Isten honnan, Nagykanizsán telepedett le minden keresetforrás bijján, csak azért, mivel itt sok az emberbaráti intézmény, azért, mivel nálunk a koldulás jövedelmező foglalkozás, mely sokkal jobban tizet a napszámnál.
A \'szegényügy rendezésénél tehát a hatáság kötelessége, első sorban megállapítani,
kit terhel, melyik községet terheli a segélyezés kötelezettsége ? Csak ennek a fáradságos munkának megejtése után lehet a szegényügy rendezéséhez fogni.
A szegényügy rendezésénél mint példa lebeg szemünk előtt az elberfeldi rendszer. Elberfeldben, Poroszországban ez a rendszer már 1862. óta van érvényben és annyira bevált, hogy minden országnak valamire való városa elfogadta a rendszert, persze helyi módosításokkal. Hisz nálunk is van szegényügyi szabályzat. Ez nem is rossz; jósága azonban keresztülvitelétől függ.
Elberfeldben a város kerületekre van osztva. Minden kerület 14 szegény tanyákra. Ezeket a lanyákat egy-ogy szegény-gyám látogatja és n szegény támogatása iránt megteszi észrevételeit, szükség esetében azonnal segélyt nyújt. A kerületi szegény-gyámok minden két hétben gyűléseznek és közlik egymással észrevételeiket és határoznak. A támogatás tartama mindig csak két hétre terjed. Minden harmadik hétben a kerületi szegény-gyám tartozik szegényeit meglátogatni és a tapasztalathoz képest a további támogatás iránt előterjesztést tenni. A szegény-gyámok állása tiszteletbeli. Vájjon nálunk találkozik-e hét ember, akinek ambíciója volna gyámkodni a város szegényein a VII. kerületben?
Erre nem tudunk választ adni, mert gyakorlatilag még nem próbálták. De a js-;egényflgyet tisztán Tomka ur vállaira rakni, nem vezet célhoz, mert bizony Tomka urnák sok egyéb teendője is van. mint a szegényeken gyámkodni.
TARCA.
Assarkadon, Assyria királya.
Irta Tllitij Llé.
Assarkadon, Assyria királya, meghódította Lahilia király birodalmát; városait elpusztította, felgyújtotta, a lakosságot szétszórta sokat a nép vezérei közül kivégeztetett, másokat szégyenfához köttetett, Lahilia királyt magát elfogatta és egy vaskalitkába záratta, mint egy vadállatot.
Kjszaka Assarkadon király nyugágyán fekve épen arról álmodott, hogy micsoda válogatott kínzásokkal ölesse meg Lahilia királyt, mikor egyszerre valami neszt hallott, s mikor szemeit fölvetette, egy jóságos tekintetű aggastyánt látott maga előtt állani.
—• Meg akarod öletni Lahiliát ? — kérdezte ax aggastyán.
— Igen, — felelt a király — de még nem tudom, hogy milyen halálnemet válasszak neki.
— Hiszen te magad vagy Lahilia, — vetó ellen az ismeretlen öreg — hát te hogyan akarhatod te önmagadat megöletni?
— Mit mondasz ? Ah, az nem igaz I — felelt Assarkadon — ón én vagyok — Lahilia pedig Lahilia.
— De te ós Lahilia egy ós ugyanaz vagytok, mondta az öreg — te azt csak ugy képzeled,
hogy nem vagy Lahilia.
— Hogy érted ezt? — kérdezte Assarkadon. — Hiszen ón itt fekszem puha nyugágyamon, engedelmes rabszolgáktól kömyékezvo, Lahilia pedig ott virraszt ketrecében, mint egy állatt és remegó szív-
vel várja a holnapi napot, amikor én kimondom fejére a halálos ítéletet. Hát hogyan lehetnék én véle egy éa ugyanaz a személy?
— Es mégis ugy vau.
— Ezt nem értem.
— Meg akarod érteni?
— Igen, mert most azt hiszem, hogy csak ámítasz.
— Nos jöjj háti — felelt az öreg, egy, a közelben álló kómedencére mutatva.
Assarkadon fölkelt nyugágyáról ós odalépett a medencéhez.
— Áll a medence közepére!
A király ugy tett, ahogy az öreg parancsolta.
— Lásd, — mondta most az aggastyán egy kis korsót véve kezébe. Ha én most ezt a kevés vizet a fejedre öntöm, te abban a pillanatban alámerülsz.
Assarkadon király hitetlenül rázta a fejét, mikor azonban az öreg a korsó tartalmát a fejére önté, abban a pillanatban elmerült és amint feje a vízben alábukott, egyszerre ugy érezte, hogy nem Assarkadon, hanem a szerencsétlen Lahilia.
Látományai ott kezdődtek, hogy látta önmagát egy diszes nyugágyon pihenni és mellette egy gyönyörűséges nő ült, aki finom, kis kezét vállára téve, igy szólt hozzá gyöngéden, ezüstcsengésü hangon:
Drága férjem, Lahilia; kelj föl. A fejedelmek és néped előkelői várnak reád palotád nagy csarnokában. Öltsd fel ruháidat és menj át hozzájuk, akik alázattal várják jöttödet.
Assarkadon elhagyta nyughelyét és egész természetesnek találta, hogy ó Lahilia és nem Assarka-
don. 8ót éppen azon csodálkozott, hogy ezt előbb nem tudta.
Gondolkodás nélkül látott az öltözködéshes, aztán lement a nagy csarnokba, ahol vazallus fejedelmei és népe előkelői vártak reá.
A fejedelmek mély meghajlással üdvözölték urukat, Lahiliát, s mig ó trónszékén foglalt helyet, azok állva maradtak előtte félénk tisztelettel.
Ezután előlépet soraikból egy hosszú, hófehér szakállú agg fejedelem és elmondta neki, hogy Assarkadon. az asBzyriajk kegyetlen szivű fejedelme, olyan sulyosau sanyargatja a szomszédos népeket, hogy azt már nem lehet többé tovább tűrni és fejedelemtársai nevében kérte Lahiliát, hogy szálljon hadba Assarkadon ellen.
Assarkadon, aki abban a pillanatbau I.abiliának érezte magát, nem akart ebbe beleegyezni és ugy határozott, hogy egyelőre csak követeket küld Assar-kadonhoz, akik megintsék a kegyetlenkedő zsarnokot. Midjárt ki is választotta a fejedelmek közül a követeket. A legtiszteletreméltóbb aggastyánokat küldte izenetóvel Assarkadonhoz s mikor a követek elvonultak, maga rendes foglalkozásához látott, végezte uralkodói kötelességeit.
A követek egy hónapig voltak oda és szörnyű volt az, ahogy visszatértek Assarkadon udvarából. Mindenkinek le volt vágva az orra meg a füle. Ize-netet is hoztak megcsufitójuktól, a kegyetlen Assar-kadoutól. Azt izente a zsarnok öntelt kevélységében, hogy ha Lahilia azonnal nem küld htlbéradót számára és hogy ha haladéktalanul nem jön személyesen hódolni udvarába, akkor ó megy el hozzá hadaival és ugy bánik el vele, mint követeivel.
\\
ZALAI KÖZLÖNY
1905 FEBRUÁR 25.
— Tanulságos jelentés. A közigazgatási bízott- i — Kire adjuk azavaaatunkat? A közelgő
ság legutóbbi Qlésén terjesztetett be Csertán Károly alispán fél évi jelentése az elmúlt év második feléről-A belügyminiszter ugyanis elrendelte, hogy a vármegyék aliapáujai a jövőben fél évenként tegyenek jelentést a közigazgatási bizottság utián; egyben megjelölte, hogy a jelentések eltéróleg az eddigiektől, különösen arra terjeszkedjenek ki, hogy az egyes
városi képviselőválasztások jegyében áll a közérdeklődés. Lapunk legutóbbi vezércikkében már foglalkozott ez ügygyei. A Zalai Közlöny tudósítója e héten felkereste városunk egykor nagy szerepet betöltő polgárát, aki tudósítónk előtt igy nyilatkozott
Kiválóan fontosnak tartom a közelgő városi képviselőválasztást Mert szerény néze-
törvények és azokon nyugvó jogszabályok mennyiben tem szerint a bekövetkezendő oiklus a tettek-váltak be az életbeu, mik a hiányai, minő akadályok i d ej e lesz. A mostani városi vezetőség merültek fel azok végrehajtása alkalmával; továbbáj ennek jelében vette át a vezetést. S iuost minő intézkedések volnáuak szükségesek oly esetekben,
melyekre eddig hatósági intézkedések netn történtek. A jelentésből kiemeljük a következőket:
A jelentés első sorban azokról az intézkedésekről számol be, melyeket a vármegye kezdeményozóleg indított meg. Igy felemlíti Muraköznek egyházi szem pontból a zágrábi egyházmegyétől való elcsatolása tárgyábau az országgyűléshez intézett leiiratot, kiterjeszkedett továbbá a cigánykérdés tárgyalására, amelynek folyamán kívánatosnak tartatta a cigánygyerekeknek az állami menhelybe való szállítását, a iö éven felülieknek pedig állami gazdaságokba és gyárakba való elhelyezését; szükségesnek véli a cigány-karavánokat lovaiktól megfositáni, hogy az ide s tova való vándorlás meguehezittessék
A jelentés feltárta azokat a parancsoló okokat, melyek kívánatossá teszik, hogy a r. t városokban a rendészet a csendőrség által gyakoroltassék.
Különösen fontos teeudó a közegészségről szóló I87ü: XIV. t.-cikknek újonnan leendő alkotását: különösen a tébolyda Ugy és megoldását.
A kivándorlás kérdésének során felhívja a belügyminiszter figyelmét azon jelenségre, hogy a kivándorlásról szóló törvénycikk életbo lépte óta a kivándorlás vármegyénk területén rohamosan emelkedik, amelynek okát főkép a költözködés jognak feltétlenül való respektálásában látja. Csökkentésére szolgálnának a mezőgazdasági munkások közvetítése oly vidékekre, ahol munkáshiány van és a helyes telepítések.
Rámutat továbbá a jelentés ama jogbizonytalanságra, amely a felekezeti tanítók javadalma, a felekezeti iskolák fenntartása körül felmerült vitás kérdések felebbvitele folytán beállott
Az ipartörvény módosításának szükségességére is rámutat, különösen a segédek és munkaadók közötti viszonynak szabályozására.
Az italmérési üzletek átvizsgálását és lehető csökkentését kéri a minisztertől.
A börtönügygyei is foglalkozik, különösen kiküszöbölendőnek tartja a fegyházakban az iparűzést, mely a kisiparosoknak okoz versenyt; hanem igenis a mezőgazdasági téren tartja célszerűen foglalkoztathatnak a rabokat, annál is inkább, mert a raboknál annyira elkerülendő érintkezést egymás kozt csakis a gazdasági munkával való foglalkozásnál lehet elkerülni.
midőn mint az Önök oikkirója helyesen mondta — mindent osak milligrammos adagolással próbáltak gyógyítani — a város közönsége önmaga sürgeti a reformok életbeléptetését Eddig türelmesen vártak. Be kell következnie a tettek idejének. Szegény ügy, városi általános csatornázás, közutak burkolása, közrendészet, vizkérdés, utcalisztitás, villamos ügy, közgazdasági programm és más száz és száz ügy mind orvoslásra vár. A bekövetkezendő időszakban évtizedekre kiható fontos intézkedések várnak megoldásra. Nagy elodázhatatlan kiadások fogják terhelni a város lakosságának vállát. De ezekben a kiadásokban a legnemesebb intencióknak kell vezérelni; tegyenek, kezdeményezzenek, reformáljanak a város érdekében ugy, hogy a város lakós-trachoma ügy radikális ságát a közjólét magasabb sziuvona-ilára emeljék és vigyék városunkat a modern városi haladás útjára. Ilyen eszméktől áthatott városi képviselők kellenek nekünk.
vágyaik netovábbját. 8 a jó ügyet mellékesnek, szinte alárendeltnek tartják. A fő az egyéni hiúság és uagyra-vágyás kielégítése.
Nos, ha nem puszta, üres frázisok tömege az, amelyek a vidéki városok fontos szerepéről elmondattak és ha igaz az, — aminthogy kétségkívül tőkéleteseu igaz, hogy a fejlesztés, haladás és elóbbrevitel nagy munkájából a vidéki városok társadalmára kiváló rési jut, akkor legelsósorban éppen ennek a társadalomnak kell megváltoznia, kell uj utakon haladnia. Ez a legelső feltétel.
A közhasznú tevékenységnek bő teret és alkalmat nyújt a közélet. Igen sok tekintetben van alkotui való.
A sorrendben nem lehet különbséget tenni, mert egyformán fontos és életbevágó például a kulturális vagy közgazdasági élet fejlesztése: a város közegészségügyi érdeseinek megvédése, az ipar fejlesztése stb.
Mindezekben az ügyekben erélyes kézzel meg kell ragadni a kezdeményezést és kitartó, buzgó munkával — amely nem az egyéni érvSllyesUlóst, hanem az Ugy diadalát tekinti célul, — megvalósítani annyit, amennyit csak lehet.
Ebben állana a vidéki városok társadalmának szerepe.
De nagy kérdés az, vájjon lesz-e elég erő és akarat benne, hogy e szerepet be is töltse?
Ha a multat nézzük, akkor kevés reményt táplálhatunk erre. A társadalmi tevékenység eddig végletekben mozgott. Az egyik véglet a teljos közönv, amely egyáltalán nem törődik a közélet mozgalmaival, tökéletes passivitással viseltetik minden nyilvános működés iráut, míg a másik véglet a hirtelen és szertelen íellángolásban mutatkozik. Egyszerre szeretne mindent megoldani, do az első akadálynál meghátrál és a hirtelen fellobbant szalmaláng kialszik.
A rendszeres, kitartó és tervszerű munkát a mi társadalmunk nem ismeri, pedig e nélkül nincs igazi alkotás, nincs konkrét eredmény.
A társadalom szerepe.
Ha megfelelő képet akarunk nyerni a vidéki városok társadalmának mai életéről és „működéséről-,
tökéletesen elegendő, ha mintául bármily vidéki várost idusok napja. A nap hősei szokásukhoz hiven korán
veszünk, mert — csekély eltérésektől eltekintve — reggel talpon voltak. Kopottas, koldus „dreszbeu-
mindenütt hasonló állapotokat találu„k induItak körutjokra a (,orkijszerü alakok . . . Töpöro-
Egy-egy bál, koncert, estely társadalmi esemény- .ia,. *ran A.. , . ., . , .. . ..
számba raegyen. Sehol egy hatalmasabb mozgalom, dö" öre« «>4Wk »\'*C8\'k. járó bénák,
inely fölrázná az alvó társadalmat, mely eredményekot * "P,,CU8 vak koldusok. Az egesz sereg. Telve remény*
elérni képes volna s mely hivatva lenne életet A jövó heti megélhetés járt eszükbe . . . Büszkén,
csepegtetni az élettelen tömegbe, számtáblával a mellükön indultak a kereset után
861 a Upaazt.1.1 azl mutatja. hogy nagyc, i» sok « ,IU\'K " Ulc4kon A r™d6rök\' A "">ldu«ok felé
vezér s kevés a közkatona. Tulsokan éreznek magukban •
hivatAst és képességet arra. hog; vezetők legyenek , ~ .AdJák ide a táblát. Menienek haza
s mikor a tülekedés eredményeként elérték céljukat, Nem le"2 többé koldulás."
vezetőkké lettek, akkor tűnik caak ki ürességük. csali Leírhatatlan a rémület. A kenyérkereső táborban
.\'4U\'Jk, ki " é. felületesség óriási Izgatottság támadt erre. Jajgatás, szörnyűködi*
jellemzik őket, saját személyük előtérbe tolása képezik mindenfelé\'
Tilos a koldulás!
Nyirkos, esős idővel köszöntött csütörtök
Erre az üzenetre aztán mégis összegyűjtő hadait
Ali,
— „Urain segits, mi lesz velünk . . .
Lahilia é. ,„U ütött „lük tSOámJSSS^ fölvetve, r-J^^L^f^Tm! \'„£ k""y"n"kkB\' \' \' \' Mtó" «■
Az aggaslyáu azonban még mindig ott állott "
4i lesz.
tain. Labilia harcosai bősmódra küzdöttek, doaha\'di-\' szerencse nem kísérte fegyvoreiket. AsBarkadou seregei szétszőrták Labilia harcos csapaitat: vezéreit elfogták és kivégezték, s6t maga Labilia is kegyetlen ellenfele hatalmába került, aki1 egy vasketrecbe záratta ót.
A fogolylyá lett Lahilia sokat aicnvcdett; de aem az éhség kinja, sem pedig sebeinek égő forrósága nem gyötörte ót olyan keservesen, mint a szégyen és a lehetetlen harag. Végre megnyugodott; és keményen elhatározta magában, hogy érzéketlen lesz. Semmi kin, semmi fájdalom nem (ogja lelke keménységét meglágyítani, — .......... ...
titottál.
mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek" . . .
előtte és igy szólt: ° \' A rendőrbácsik szive nem lágyul meg. Parancs
— Sokáig tartott? — Nem; te tévedsz. Nézz paranei. Nom lesz koldulás,
ide. A korsóból még ki sem folyhatott minden csöpp, A kereskedőknek is (eltűnik az éneklő iajgató
s?
nagy közös, drágaság? A tied közős a I.abiliáénl és _ \'fiba i
azoknak a derék harcosoknak életével, akiket elnu.z- . b , ,.,
1 A kereskedők megkönnyebbülve fellélegzenek :
Assarkadnn megrendülve hallgatott. Végr\'i! Nem is kutatJák. honuan o változás. Öröm meglágyítani, »e legyen meg A,sarkadé,mik caak U^S^lí^lZ!\'!!!!.!"^.! ió7.
" "^Mr^Ltrecben Mí^SSö ^st t* " ^ —
.» ezen idő alatt látta legjobb barátai! és derék vezé- valami, minden más csak látszat S jelen,ét\'g >"*»\'•"»» " »«)"»• Már vannak szónokok
reit kínhalál! halni a bitón. Látta szép, szerelmes Eiek után a szavak után elinni „ ... i a " "kik * 8,61 vislik- E"k adják ki a jelszót;
!, 3.íu°r".r*í"0le4k é, nem tudott kádon igazán Mébred! e\'""" " " A88"r- Menjünk a városházára.
Assarkadon lelkében nagy elhatározás lámadt a A csapat megindul . . .
tauulság_ után és másnap reggel kegyelmet adott A városház kapualjában mégegjszer öasze-
koldulá*!
. kereskei
Végre I Nem is kutatják, honuan o változás, zakiatottak táborában, jajgatás a zaklatóknál. A koldusok kisebb csapatokba verődnek ö«»z«,
megiudulást mutatni.
Végre rákerült a sor és mikor hóhérai meg. ragadták, eszmélni kezdett, egész szerencsétlensége eszebe jutott, de ugyanakkor a kétkedés is feltámadt benne.
— Eh, ez nem leheti — gondolta magában — biszen mindez csak álom. Kn nem vagyok Lahilia
p!b6MkA\'"rk,d01\' é" m°"\' p,loUmb")- "jugágjamon
.I.IIH?!"!1 k6ld8í\'\' 8"b,<iul"i akart a rettenetes vízióktól ás végre caakugyan sikerült felébrednie.
hivatta fiát és átadta neki az
uralkodást, mag. pedig , , ípMU,etoUe" <lisikoldaitBéK! Festő ecsete alá
elment a pusztába elmélkedni a mulandósái éa ai 0 \'ell"»t!
óla. fAlAM ^ \\I__:..J.
reket .
A főkapitáuyhoz . . . szegényügyi tanácsos-
éiul fölött. ~~~ " " Megindul a küldöttség
Sok év múlva megerősödött bitében és haláláig majil a polgármester, innen lárta a világot, a jóra éa nemesre oktatva v e,nbc- hoz. Mindenhol üzenet jön;
— Tilos a koldulás. Hazamennek Kóuy gördül le orcájukről
IWŐ. FKBIIU II 2fi
A I. A 1 K Ö 2 L Ö K Y
— Miből éljünk, jajgstják egész utón . Un,„i, . ---—-
Mér ..t hiltem, hogy elkésett . Zslsi Közlőny Zi"/\'™ U i ^ Valamel*ik "
utolsó néhány érben irt, tizenötödik szegényügyi | Súlyát kikandikáló
Az erkölcs fogalma nálunk már a Nagykanizsán ez volt csütörtök érdekes gycrTkbe van »\'"»• eseménye. Ez ügyben felkerestem hivatalában Kai j. "f,"?, el6kel6\' ,naKas su,\'af alakú
n-"- ..... ....... nt hj|gy dek0|llá|t b41Ltoi|e„ben jelen[ m
nőegylet estélyén
Mikor ülthon elbúcsúzott gyermekeitől, a na vizsgáló szemekkel nézi az anyját.
,ffie,e8z mind, koldusnak,, elv^^pX^J^tlA^
véglegesei \'rendezve ? ^ »\'«4unk ti^^Íraka,aÍU"
- Nincs. Ez csak a iárvánv miatti • . S,Z°VPr ,lonk* l,abaaroa & Fedik Sári
időleges intézkedés. De ,gy érteX C TJ\'\'0* ^ °T a ir^HAc ........ *y, ene3Uioic, nogj m egés>s Ifjúságiink közömbösen halad el
innllnltAlr
9 rendes tagot választ. ülnök Faics Lajos, választási helyiség a VI—VII. kerBletl városháza. A meg-hst.lmszások a választás előtt 1 órával a választási elnöknek bemutatandók.
— Dr. Stolzer temetése. Borongó téli nspnsk mélabús hangulata tonult ét annak a gyászki.éretnek lelkén, mely Dr. Btolser Henriknek, as életének SS-lk évében elhunyt orvosnak megadta a vég tisztességet. A lelki akkordok szomorú vizzhsnpját nem enyhítette még a kikelet sok dissas virága sem, mely a koporsét Isksrta. F. hó ao-áo délután 7,4 órakor
.. .....-V..WHH1 iiivíuaiauau
l)eák Péter rendőrfőkapitányt, aki szívélyesen fogadott és kérdésemre a következő telvilágosilást adta:
! - No. nem vagyok^rtmd^n \'"kérdi I "^Ta 11 ^ V"í
rendelte el k\'„,hl„ „ g , íg gy °"lra az anya. """" » nagyszámú körönság as isr. temelö hsloltas
rendel it. cl. h.mbereimtiek kiadtam ezerdán _ Ue ■.,„,..„,, „, .... . , há,ához, honnan .Bécsből érkezett holttestet temették.
ÍolTr. tizotytr \'ldó" beszüntettük Most tT™ Wfc*" ™ " " ÍSTk"."\'V\'""Tr A <
« renrlej .„„xi , , """untettük. Mostmég a pápának sincs Miután K s r ts e h m a r 0 ff Leó főkántor és ss
seX kannak • t , , ?? k"joAf h0,i A L\'dórség energiájának „-hát nálunk \' ™«h"6 «***« ««UMk. Dr-
segeiye lesz mintlen koldusnak, illetve koldus-!na»<vr.r..<i.l>ni-a. I.>.sa>. . rr ......10 mely . Jelenlevő közönséget könyekre indította
Ezután a 8zent Egylet emberei felemelték a koporsót] melyet a Bzebbnél szebb csokrok és koszorúk bori-lottsk, mindmegannyi megnyilalkozásai a részvétnek és sreretelnnk Da akinek a végzet as örök béke | olsjágát nyojtotts, ebből sz egyértelmö részvétből már nem láthatott semmit, csak s szomoruságbsn visszamaradt apa és testvérek fájdslmán könnyithstelt
ez az átmeneti intézd"! S V^VÍET
a " kÖZS"S,;g "lU8Í\'8" : \'"kSÍ ÍJű^ levél i^CírtTS «« —"Vnéháoy psrc múlva
a koldusokat. Kérem a sajtót, hogy nrr ! iiiH„t „„„1,1 \' T \' " Lelked pedig már messze jár
figyelmeztesse a közönsége,\' A koldulás i s lsn k?á|ia g g " ^ > jelenség ismeretlen tífsi ?elé. Megdöbbenve
■szabályrendelet élethelépletése után in \\ p V 1 J , "\'Od előtt és gyors elmúlásod felett árzeU
s^JiLi------------- . Tet™e. ula" l9\' a Erkölost programmunk tehát intranzigens \'éjdalmuekban síig .iga,ztsl ,, enyészet mindent
f T \' I >S ... Uiazsuus.lilX l.„l..l___ tv ..
a kérdés ismét sürgősen lesz tárgyalva, a szegényügyi szabályrendeletet sürgősen éleibe 10&|ak léptetni és Ián nemsokára állandósul
mellettók.
A csábító Szyrenák a tengerbe ölték magukat, mióta az erényes Odyszeusz nem
rendórséí csak akkor , Z - i \' " dolcsi programmunk tehát intranzigcs \'W«lmuekban .lig , __ ________________
ha a köfönst tlll í! n\'^^Qntetn,, » végletekig. Házszabálysértések nem fordul- kie«"°mí "sp-nap molliit a, emberi
hli „ un segédkezet nyújt neki azáltal, nak elő és ha valami sert bennünket ép,.,, a/ "T",1"4" i\'pos.a sz egyéni lét elmultát,
XI . , , llt IKUI VHIO. .»1 Cl/IH CMllIf in vnlnn a en„ll,„,.l\' m<nvnnb A-____,1 ... ...
.Megígértem es távoztam.
néllrOl .toU st \' • i ■■ , r"~.........."T™ DO ,uus\' aziiiien lenazso leikunk tudo-
nélkül valo. Mégis csak jó volna a rostbeef mányunk vége. és gy.rló volt. ellen, hog, SS tégsd melle néha — egy kis miied piokeltl is. )fJu élted virágábsu, pályád közepén nem tudott
^ ^ kiraua/lni •> nronl I1..JÍ Li. _ ____ 11 .
HIR JE K. Kanizsai erkölcsök.
# ----- ----pbijbu nu/.epen nem tuuoil
kirsgsdni sz orvul támsdó kór msrcsngoló karjai közül. Ha pillantásunk rövid, de erkölcsi eredményekben gazdag pályádon végigsiklik: tisztán áll lelkink elöli, hogy mint katona, fegyverrel kezedbeu lelkese-
flásnal a.iu „,)!.„. ___la... . ...
Emlékez te tó-nap tár. .,„„, „og, ,nmt ,„0M, ,.„,„„, keMíb,D lílkM(1.
Február 25, A Kere.k. 11,ik Önkép.J egyunlelének e.lílve ""tdben sújtott le Is ellenség, melynek
, 36 A k.lon.i h.d..i,aa efjl,i ksafyslése \' "Jllko< csspásait tesli és lelki erőd feláldozásával
, !8. Városi képviselőválasztás ""nj1 emberlársadról elhárítottad. Hősid volt élted,
Nzrelas 1. A magáolls.l.l.rlik bizotuágán.k iisj,„nlé.e élel levékenységél kitöllő. Ki csodálná,
I A nagykanlasal lll.líségs isss ívben sztUMett , ** »l,4r"dtál, pihenni vágytál? Megilletődéssel
hailkDleleiek sovshasáM. hajtjuk meg a tudomány lobogóját airod előtt. Emléked
*■ A ni.gáoils.tvi.elík tíriailakoaiáj. a N.,, ,e"1\'lk n,,r,di busdilva és bátoritva a küzdelmes
kaniz.i Caslnd\'-ban. \' , munkára bennünket Fáradt tested pihenni tér. Pihenj
< A Inni házi krzmüvfsrk bál,a. csendesen I Béke lelkeddel I\'
7. As Irodalmi kér lzrsan|l dalvstélye — K»"orulpőtló adományok F. hó 17-én
13. A Zalanicgyei a.sda^i K„,,n|„ kí,,,nlí.e. e\'.l"in!". P\'- Henrik iránti kegyelet jeléül
" adakoztak: 8iolzer Ousztáv, dr. Stotzer László
... HÓ—ao kor., nsgyksnizsai Bsukegyesület 00 kor.,
f,níí:;~v- "" "«»" van nozza eleg — Varos, valaiztáiok. A várusi kép- "Ja«»t Elek Lipót, ujnépi Elek Ernő, ujnépi Elek
iniiia/isja na már ilisznóságról Tan szó. akkor viselöleslület választott képviselői közül mintegv M"rl°"\'Kn,<cn|,i1\'. Eben.p.nger Leó ao—ao
freskóinak fő ykópó.JtL ?\'Z I Ezt Í hJS*.T-Űl a^rLe ^ tZ S^rjTTkTtó
nem tennők. ki ai ilispáu. A lakosságnak jól felfogott érdeke L""ví\'ek Lövinger L.jos Bécs 6 kor.
t.sak egyszer volt okunk megbotránkozni, hogy alkotmányos jogát gyakorolja és Itogv """"J" 816 kor *» Szent-egylet. amikor a kosaras asszonyok annyira el- mentül több választó jelenjék meg a választási b.ns.ÍT\'i1"1 leüí,k.* koPor"»": Eslejthetetlen
í?4""- ",8Z válaszúnak « k~ rtLÍ\'t^
ket-haiom fiatal leányka kandikált ki minden ktk hivatva vannak saját ügyeiket intézni. A hsrátunknsk - Margit, Móric fa Oí«. (Óilon .."id
aosarooi; de hala Istennek, a Ttily rendőr; városi képviselőtestület megalakulása március f\'el«i1l»>"\'i|™ doktorunknak - Hoffmsnn és Hocbguss
erélyes fellépése memnentett minket o/nt-t.M ■. 12 án lesz.- A fnnm« l,i,„if.s.,, „si...,x.„i... . család. Dr. 8to!zernek — A nagykanizsai gyógy-
Budapesten l.otz művészetére ráütötték a hivatalos bélyeget, a Lotz képeit a rendőrség szemeremsértóknek nyilvánította. No hát tisztelt közönség, „álunk mégis csak más viszonyok vannak I Nézzék csak meg a mi boltjaink kirakatát, hogy oda mi van kilőve? bztnorgtákbaii pompázó báliszövetek, melyekhez a tartalmai a szemlélő csak hozzágondolhatja. ha ugyan van hozzá elég
fellépése megmentetl minket ezektől a 2 in lm." A fontos bizottsági választásokat e kindlifresserek"-lól. napou ejtik meg délután 3\'/, órakor
Kjjeli lepke, az igaz sok van az utcán, 6 az a villamos ívlámpák miatt van, azokat röpködik körül. A fény vonzza a lepkét. He egyébként a város teljesen lepke-mentes, llt ninos min megbotránkozni Csak jött volna \'do Balikó Pétör budapesti közrendőr és nézte volna azt a fátyolláncot a Kaszinóban, amelyet
PlllVn ia.lr I „ :. „4. I II ....
A választási helyiségek és valaszlási elnökök sz egyes kerületben a következők : Az I kerület 8 rendes tagot választ. Vál.sslási elnök dr. Plibál Viktor. A választási helyiség az Arany János utcai népiskols. A II kerület 11 rendes tagot választ Választási elnök dr. Hothscbild Jsksb, választási helyiség a városház laoácsterme. A III. kerület 2 rendes tagot választ. Választási elnök dr. Bentzik
, , ......."n i\\iisziiiouau, amelyei ., " , , r,uu« ui. Denizis
Trtk !rk»Í™k Ná|kU[ l4"R VOlna » kerület
az az erkölcs. Nálunk- nem jarja ám a választ. Választási elnök Hertelend, Bél. ,ál.,.tá°S
\'osa-ina-vtzsgálat. ha balletot láncolnak n helyiség a régi főgimnázium északi oldalán a bejáró
leányok I Olyan hosszít volt a Meyersberg melletii elsó terem. A. V. kerület 7 rendes tagot
Mig táncközben többet térdepellek, min, | ÜSfi iSÜXJSMTO SA ^T^T^ \'ZZ^.
szerészek.
— Slolzer-alapltvány, Dr. Stolzer Henrik emlékére teendő alapítvány létesítése érdekében a f. hó 17 éu olhunyt orvos bsrátsi gyűjtést rendeztek melynek mér oddig is szép eredménye van. Mintegy 060 K gyűlt össze. A gyűjtést folyt.tják. As aláírásokat ifj Weiszmayer Márk és dr. Ollop Mór gyűjtik.
— A haladó szomszéd. Mi lenne ez más\' mint s szomszédos Szombathely. Be kell ezt vallanunk. Csak az irigység tudná ezt eltsgadni. Valahányszor Szombathely uj városi közintézményt alapított, lapunk és többi Isptárssink sietett ezt s hasábokon megörökíteni. A szombathelyi újságok azt írlák ilyenkor, hogy irigyek vagyunk. Pedig dehogy. Uak a példával szerettünk volna nálunk lelkesíteni
4
ZALAI KÖZLÖNY
1905 FEBRUÁR 25.
ruodorn csatornázásra, a még modernebb vízvezetékre, • gyönyörű utcaburkolatra, a aiágaldó villamosokra és még ai ég tjjdja minő modern haladásra, városi éa állami közintézményre. Amit most ida iktatunk azt nem példaadáa kedvéért tesszük. Mi még me*sze vagyunk ettől. Nekünk előbb sok más elintézni valónk vau. De a szomszéd baladásának élénk bizonyítéka ez. A fővárosi lapokban olvassuk, hogy Vas-vármegye ssinbáti választmánya Ernuszt József dr. főispán elnöklete alatt megtartott legutóbbi Illésén elhatározta, hogy Szombathelyen 200,000 korona költséggel uj színházat épitlet, Szombathelyen néhány éve már mutogatták az uj azibház helyét: Széli Kálmán utca végénél levő tér a város felől. Ez lesz a nagy mü koronája. De nagy is a szombathelyiek pótadója — mondják erre a kanizsaiak. Iguz. De akik már jártak Szombathelyen, vallják be őszintén, paoasa-kodik-e emiatt az oltani lakosság? A pótadóuak ott meg van a látszatja.
— A .Szállé levelak- é» Deák Péter rwidirfikapitány. A Polgár Béla szerkesztésében időnkint megjelenő .Szálló levelek* c mll lap e hó tizenötödikén megjelent számában egj cikk keretében egyebek közt azzal vádólja Deák Péter nagykanizsai rendőrfőkapitányt, hogy az a városi kezelésben levő ürülék tisztítás 19200 korona jövedelméből csak 800 koronát szállított be a városi közpénztárba, a többi összeg pedig elszámolódott.
Deák Péter ez ügyben egyik munkatársunk előtt a következőkép nyilatkozott:
.As egész ügyben rosszakaratú információ játszik szerepet. A dolognak háttere az, hogy a város elbocsátotta szolgálatából a nála ideiglenesen alkalmazott KeBseldorfer Mihály városi gyepmestert. Elbocsátotta pedig a kővetkező okból: A városi ürülékhordó gépek a városnak készpénzben, illetve középületnél tett szolgálatnál mintegy 4000 korona jövedelmet hoztak. Kesseldorfer Mihály látva a város ebbeli nyereségét, maga is beszerzett ilyen gépet. A fuvar árakban a városnál olcsóbb árt állapított meg és a városnak engedélynélküli működése áltsl versenyt csinált és kárt okozott. Nagyon természetes, hogy a város nem tart olyan alkalmazottat, aki neki anyagi kárt okoz. Kesseldorfer azt hiszi, hogy az elbocsátás az én művem. Ezért informálta ellenem azt a rosszakaratú cikket. Tekintettel különben a> illető lap szerkesztőjére és informátorára, egyéb elégtételt magamnak nem szerezhettem, minthogy magam ellen felettes hatóságomnál, Cserián Károly Zala varmegye alispánjánál fegyelmi vizsgálatot kértem. A , Szálló levelek" szerkesztője ellen najlópört indítok. Az informátor pedig polgári per utjáu támaszthat ellenem kártérítést. így tehát minden vonalon alkalmam leaz magamat ez ellen a rosszakaratú vád ellen tisztázni *
— A Keresztény Jótékony Nőegylet köréből A f. evi 19 re kitűzött rendes évi közgyűlés határozatképes nem levén, ehelyett a közgyűlés 1905 évi február hó 26-án d. u 4 órára tűzetett ki az iskolaaaék helyiségébe, mikor is tekintet nélkül a megjelentek számára a közgyűlés - határozni fog a napirend tárgyábau.
— Házasság. Dr. Reményi Zoltán és Vajda Ilona Mura-Vidon 1905. évi február hó 19-én házasságra léptek.
— Is Irodalmi é§ művészeti kör holnap, vasárnap délután tartja harmadik felolvaBÓ-délutánját a Polgári Egylet nagytermében. Sauermann Juliska kisasszony fog nápolyi útjáról felolvasni. Blau Margit énekel a .János vitésből". A kisdalárda egy énekszámmal mm. részt i műsörban. Az érdekes m öioru délutánon hihetőleg sokan lógnak megjelenni.
— Világítási próbák. Az általános világítási vállalat Beibe é« Ta Bécsben f hó 21 éa a .Szarvas\' kávéházban „8iriu».-nek keresztelt léggázzal tett világítási kísérletei. A világítás sikerét el kell ismerni mindenkinek, aki a 60 gyertyafépyerősségü lámpákat látta. De az elismerés még nem készpénz és a világítás e nemének elterjedéséről beazélni korai dolog. Tény az, hogy a Sirlus világitáai anyagot masinériával kell előállítani, bogy ugy a petro leumgázoak, valamint az acetylénuek mellékterméke azagos éa nekünk, kiknek a villamos világilás el-
látására nagyszerű lelépünk van, neu kellene egyéb, mint olcióbb, egyaégea világítási ár éa hozzá egy előzékeny és a közönség érdekeit is figyelemben réaseaitö vállalkozó.
— Halálozáa. Blankenberg Vilmos ker-ak. képviseld éa háztulajdonos f. hó 22-éu elhányt. Din. dig a becsületes munkának volt hive és ezen a téren sikereket aratott. Miüt kereskedő jó hírnévnek örvendett éa ezáoios tekintélyes gyárat, kerask. céget é< Iparvállalatot képviselt. Két évvel ezelótt tragikus körülmények közt veaztette el Qéza fiát a Párizsi Áruház égéaénél. Halálát özvegyén kívül, két fia éa uagyaaámu rokonaága gyáazoija. F. hó 24-éo temették a közönség nagy részvéte mellett. A caalád gyászjelentése a kővetkező volt:
Osv. Blankenberg Viímoané saül. Reichenfeld Róza a saját és fiai Imre és Nándor és a többi rokonság nevében fájdalomtelt azivvel jelenti, hojy felejthetetlen szeretett férje, illetve atyjuk éa rokonuk Blankenberg Vilmos ur életének 54 ik éa boldog házasságának 29-ik évében rövid szenvedés után ma reggel 7 órakor elhunyt. A boldogult hűlt tetemei pénteken, folyó hó 24-éu délután 7,4 órakor fognak az izr. temetőben örök nyugalomra tétetni.
— A Nagykanizsai Kereskedők Táraolata ujnépi Elek Lipót kir. keresk. tanácsos, társulati elnök elnöklésével mult vasárnap tartotta évi rendes közgyűléséi. Haltai József titkár terjesztette elő sz évi jeleutést. A jelentés vázolta városunk kereskedelmének hanyatlását és okait. Beszámolt az 0. M. K. E. megalakulásáról. A társulat tartja fenn a kereskedelmi tanonciskplát. Aa iskolát a mult évben sikerült a törvénynek mcgfelelóleg az eddigi két osztályból három osztályúvá fejleszteni. Az évi 770 korona kiadási többletet Nagykanizsa vároaa fedezi olykép, hogy az eddigi 400 korona subven-ciót a képviselőtestület 1170 koronára emelte. A jelentést és zárszámadásokat ludomásul vették. — Választmányi tsgokul megválasztották Ebenspanger Leol és Rosenberg R chárdot. Számvizsgálók lettek: Köhler Antal, Blumenachein Vilmos és Kürschuer Ignác.
— A magáDlIaatviaelók éve. A Magántisztviselők Országos Szövetségének nagykanizsai bizottsága szerdán es\'e tartja első évi rendes közgyűlését. Ez a közgyüléa határkő leaz a nagykanizsai magántisztviselők társadalmi éleiében. A magántisztviselők a megalakulás napjától egésa a mai napig erős, egységes akciót fejtettek ki érdekeikért. Küzdöttek, lelkesítették egymást. A tevékeny munkának meg ia van az eredménye. A nagykanizsai magántisztviselők erősen szervezettek és egy táborban vannak. Kar-társi azeretettel segítik egymást küzdelmükben. Komoly társadalmi osztályt hoztak létre városunk-ban. Akcióra kész erő van bennük. Ez az erö, mielőtt a Szövetség eszméi elnem vnltak terjedve, ezét volt forgácsolva. Kost azonban tömör, szilárd Bizton haladnak a cél felé. Megszűnik most már a gyanúsítás, amellyel logadták őket. Munkájuk dicséretes célját és iráuyát el kell ismernie mindenkinek. A magántiaztviselök derekaasn működtek!
— Hangverseny. A Nagykanizsai Kereskedő Ifjak önképző Egyesülete ma tartja a .Kaszinó" I dísztermében az egyesület segélyalapja javára Szigeti Józsika hegedűművész Budapestről, Bonyhádi Antónia k. a. énekművésznő, Blumenschein Vilmoané urnő és Fóliák Miksa zeuelanár ur közreműködésével hang-versenynyel kapcsolatos táncestélyét. A baugverseny iránt nagy érdeklődés mutatkozik. Az elsőrendű jegyek már napokkal ezelőtt elkellek.
— Al Z(j tlikoronla banké. Ha azombaton reggel kezdte meg pályafotáaát aa nj tízkoronás banké. Akinek nem volt régi tizkoronáaa beváltani újra, aa elaétált egyik bankkirakat elé. A kereskedelmi bank Osengeri-utcai kirakatának eok nézője volt ma. Tarka aa istenadta. Tulajdonképpen sötétkék, egy kissé violaasínbe hajló, hanem piroa fa. meg zöld is egy kicsit. A közepe piros, aa alaó mezeje meg zöld. Jóval hoaszabb, mint a régi tis-korouáa és jóval keskenyebb ia. A jobb oldala egy igen csinos kis baba arcképe (állítólag egy kia herceg-leány) a ez a baba valóaainüleg általános szeretetnek log örvendeni. Általában véve tetizetóa ez a bankjegy a tarka volta ia valéazinüleg eem aa eaatetikai érzék hiánya, hanem a gyakorlati azükaég folyománya. Arról megvagyunk győződve, hogy ha aokkal kevésbé volna csinos, akkor ia vágynának ulána, így aznnban less bizonyos szépészeti oka is annak, ha aa emberek ezeretni fogják a tizkoronáaokat. A mai azom-bati napon a nagykanizsai Osztrák Magyar Bank fiók körülbelül hatvanezer korona értékű uj liakoro-náa bankjegyet bocsátott a forgalomba.
— 1 „Zalai Közlöny" pana.zkönyve. A következő Borokat kaptuk: Zriuyi Béla haaáukfia világjáró útjairól szóló tudósításokat e lap hasábjain érdeklődéssel nlvaaom. Alig várom, hogy visazaérkaz-zen szülővárosába, mert fontos kérdéseim lenne az ő számára. Megkérdezném, látotté Calcuttában, Tibetben atbi afgbauiaztáni városokban olyan pocsolyákat, mint a nagykanizsai Attila (Mihád)-ulcában. Olt ázeiai állapotok vaunak. Aa utca kezdeténél valami citadella.szerű komor várfalak közül kiazivárog a báz szuny vize és mindez elterül a járdán bűat terjesztve, megmételyezi a levegőt. Az utcában a járdák tiaztántartására abszolút semmi gondot nem fordítanak e háztulajdonosok. A szenyviz az udvarokból oly mederben folyik ki, ahogy azt a kapu térsége megengedi. Enyhe időben valóságOB pncsolya eme UICS déli réazén fekvő járdája egészen a 14 azámu házig. Fagyos időben pedig inkább züllött korcsolyapályának, mint járdának oéz ki ez a valóban Konatanti-nápoly külvárosának kinéző utca. Ideje volna, ha a város főkapitányi hivatala ezeu abszurdom tiaatán-tartását a járdáknak jobban ellenőrizné, de kűlönö son szétnézne Attila utcában, hol mindenféleképen életveszélyes a gyalogjárás. K. K.
— A második tél, Febroír elején a napsugár és a tavaszi fuvalom hangosan hirdették a rűgy-fskaszló március közeledtét. A mult bét végén azonban egyszerre hidegre fordult aa idő. A korcsolyázó sport hívei újból készítették már az éles acéltalpi-kat. A korcsolyázók vágya ugyan nem teljesült, mert a pályát hirdető zászló nem jelent meg a piac-téri villauioszlopon, de azért a második tél nem hagyta abban kisded játékait. A hét elején néblny nspig sürü, nagy pelyhekben esett a hó. Az ártatlanság fehér képe aznnban nem maradt meg aoki Elolvadt éa kanizsai Bpeciálitás lett belőle: sár.
— FelDIDzetélek. A Murskereszturon február 4-én megtartóit mulatságon felűlfizettek: Rosos István apát Murakeresztur S kor., Újlaki Hirschler cég A.-Domboru 3 kor., Miszer Rafael A. Domború 3 kor, Babica Gábor Muravid 3 kor., Koh Márk Muravid 3 kor., Szőke János Veszprém 2 kor., Acs József Nagykanizsa | kor., Slil Ferenc Máriatelep 1 kor., Soós Károly B.jcsa 1 kor.. Uj. Szőke Kálmán Iháros-Deréoy 1 kor. Oiszesen 23 kor.
I
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapest.
Közhírré tesszük, miszerint a
Kereskedelmi ós Iparbank Részvénytársulattal Nagykanizsán
törlesztéses jelzálog-kölosöit üzletek felvétele céljából megállapodásra léptünk.
A kölcsönök iránt érdeklődők nevezett intézetnél minden tekintetbon kimerítő felvilágosítást és tájékozást nyerhetnek.
__"agyar Kereskedelmi Bank.
1905 FEBRUÁR SS
ZALAI KÖZLÖNY
— Kősgyfliéa éa lakoma. A Magántisztviselők Orazágoa Szövetsége nagykauixsai bizottsága 1905. évi március hó 1 én, asardán oste (él 9 órakor a uagjkaaiiaai Kanxioóban tartja első évi renden közgyűlését. Tárgysorosat: 1. Elnöki megnyitó. 2 Titkári beszámoló. S A magántisztviselők munkaidejé nek szabályozása. Gelléri Adolf tanulmánya. Előadó: Ré«éca Lijo*. 4 Ügyrend módosítás. Yálaaatmányi indítvány. 5. Esetleges inditványok. (Csak azok nx indítványok tárgyalhatók, melyek február 26 ig ax ••Inöknél Írásban benynjtattak.) 6. Választások: a) Tisztikar: Elnök, alelnök, tilkár, II. titkár, pénztáros, tudósító, b) 25 tagu választmány.
1905. március hó 4-én. szombaton ette fél 9 órakor a nagykanizsai Kaszinóban társasvacsora les:-, melyre a tagok szíves megjelenését kéri a rendezőig. Egy leriték" ára 2 kor. 40 fillér. Előjegyezni lehet a titkárnál.
x Yalö\'AgO* kincs as emberiség részére a Zoltán féle kenőcs, melyről számosan, még a társadalom legelőkelőbb köreiből is legnagyobb elismerés-
István, Berényi Jeuő, Fickó János 40—40 fii). ösx-aieaen 206 kor. 80 fill. Az igen tisztelt íelQifixetők-nek e/uton Is hálás köszönetet nyilvánít a rendezőség, x Fontos Amerikába utazóknak A magyar
kormány ax Amerikába való utazást mo*t már Brémán át is magnngedte. Fiúmén át Amerikába szóló útlevelek most már Brémán át is érvényesek, ha ax illető utas egy Bremennek szó\'ó hajójegy birtokában van. Aki Brémán át akar utazni, annak okvetlenül kell otthonról 20 koronát előlegnek beküldeni, mire rögtön megküldetik a hajójegy. Jóegéazségü és munka képea munkások, akik az amerikai rendeltetési bolyig szóló vaauti jegyet kifizették és azonkívül még 50 koronát készpénzben felmutatni tudnsk, Amerikában bebocsátást nyernek. Akinek barátjai vannak Amerikában, hozza magával azok címét. 8zembeteg«k, vagy egyéb testi fogyatkozásban szenvedők, 50 évnél idősebb személyek vagy olyanok, akik valamely Amerikában levő gyárral szerződést kötöttek, mely Bzerint ott bizonyos meghatározott béréit dolgoznak. Amerikából visszautasittatuak. Ratiborban valamint Bremenben minden kivándorló megvizsgáltatik. min
l 60 kr.-tól tl tri 86 kr.-lg mét«-
rcukiut, legol-1 csóbb tydoaaá-
gok. — Bérmentve és már el rámolva a hásbos ssállitva. — hagy miutagyüjtemény asonnal. Henn.berg adyengyAr, Zlrlch.
VEGYES.
- Egy aipazar. A .Mail fél* séa b.r.zesz\' által a
betegeknek egy ép oly gyögyhatáfa, mint olcsó ssw nynjtatik köményei és csasos bán Ulmakaál, lebekoel és daganatoknál Egy Qveg ára utasitásssl együtt k 190 Ssétkdldes naponta utánvétellel Hall A gyógyaaeréss, cs ás kir. adr ssállitó álUl, Bécs, I. Tuchlaubeu 9. A vidéki gyógysser-tárakban és anyagker/skedésakben határosotUD Mell-féla késiltmény kérendő aa 6 gyári jelvényével és aláírásával.
nyilatkoznak. I-y: Gróf Auer-perg, Ilippoliti Zr ;!",, : !; ^.^..411 nA nniri K»nv Karniina urAfnA a.Arflf.orAi denki tehát, akt Bremenben hajóra íölszáll, előre
bárónő, Daun Kspy Karolina grófnő, Gyórffy gróf, Markovits báró, Keglevich gróf, lovag Weilenhüller József Nyáry Kálmán gró( stb, kik mind azt írják, hogy e páratlan szer régi köszvényes és csúzos hajuk pár napi használat uláu gyógyulást hozott E kiváló kenőcs üvegje 2 koronoa, Zoltán Béla gyógy-giertárában Budapesten, Szabadaágtér.
— A csurgói lengj ár leégésének oka. Annak idején megírtuk, hogy a c»urgói lenfouógyár január hó 27-én teljeaen leégett. A megejtett csendőri nyomosat kiderítette, hogy a tüz keletkezését Klunek József kazánfűtő gondatlansága okozta, aki a be (ütött gépet délben, mig ebédelt, felügyelet nélkül hagyta és a kosárból kipattant szikrától az ösBze-halmozott pozdorja, amely egyúttal tüzelőül is szolgált, meggyuladt a a tüz a nsgy szél következtében a legnagyobb gyorsasággal terjedt tovább. A vizsgálatra voatkozó iratok a csurgói kir. járásbirósághox áttétettek.
— Rendőr kardja. E címmel a .Nagykanizsai Friss Újság" keddi azámábau a következő hirt hozta: ,Egy fiatal társahág mulatott. Múlatás közben többet ittak a kelleténél és ilyen állapotban éjjeli zenét adtak egyik fiatalember ideáljának, ki a Rikócy-u\'cábsn lakik. A rend éber őre azonbsn az éjjeli csendzavarást nem tűrte, felhívta az éneklő fiatalokat, hogy oszoljanak szét A felhívásnak a boros fiatalemberek nein engedelmeskedtek, kőt ezek közül egyik lelövéssel fenyegette a rendőrt dacára, hogy nem volt nála fegyver. Erre a rendőr kardot rántott és a fiatalembert több helyen súlyosan megsebesítette. A sérült fiatalembert lakásán ápolják."
Tudakozódtunk ez ügyben a rendőrségnél, ott azonban azt a kijelentést kaptuk, hogy „az ügyről mit sem tudnak, nem értesültek erről az esetrö1, ez ügyben feljelentés nem érkezett." Ezzel sjrtmbcn egy másik laptársunk azt irja, hogy az ügy szereplője Kocsis rendőr, aki kardját jogos önvédelemből hssz-nálta.
— A nagykanizsai borbély- fodráai aegédek
asztaltársaságának folyó évi február bó 5-én megtartott mulatságán felülfizetni szíveskedtek: Gróf Zichy Aladár (Budapest), Weidenfeld Mór (Fiume), Soós József, Frana Lajos, a vendéglősök, kávésok éB pincérek egyesülete 10—10 kor. Eperjesy Gábor 7 kor. Pusofszky 8ándor 6 kot. 60 fill. Steiner József 6 kor. Scbveitzer Jó/.sef 5 kor. 20 fill. Tóth Lajos, szabó munkások és szabó munkásnők szakegylete, Neufeld ódflu 6 — 5 kor. Nieszner Józseí 4 K. 40 fill. Hicelberger György, Munkácsy Nándor, Gálovits Andor, N. N , Buksz Ignác, Balogh Jeuő, Zapletál Ignác, Hirscbel Henrik, Merkly János. Krausz és Farkas 4-4 kor. Pollák Vilmos (Csurgó) N. N, Bród Ignác, Schultz József, Cár János, Mikos Géza 3-3 kor. Benkő Fereuc K. E, Horváth József, Gombocs József 2 kor. 40 fill. Heiszler Gjula, Jack Frigyes, Eichuer é« Matiersdorfer, N. N.. Kalcsok Leó, Rózsa Autal, Pilcer Albert, Dezse Károly 2—2 kor. Mágics János 1 kor. 80 fill. Sugár Adolf Hor váth N., Fleinchacker József 1 kor. 60 fill. Molnár Sándor, Acs Árpád 1 kor. 40 fill. Ksscho.itter Mariska Táncos Kálmánná, 8/abó Károlyué. f"A
láthatólag Amerikában bebocsátást nyer.
Nyilttér.
Aa a rovat alatt köslöttekért nem vállalfelelősségst a sserkesstóség.
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
kitűnő slkerrsl haszoálUUk
Salvator
vsss-, kág|kélgs|-és ktsx*<Bnbáataliaakellen,kii|-dara és tisslsti ashéxségtknél, » txakras kággáraál, továbbá a UgxS éa emésztési szervek karatalaál. Hútfyhajtá hatAaú! Ml Btaajaa saésstaetlt Cslraaeales I Kapkali dtvdmtii*ktruUMuike* mm a
Sahator-íorr,u igatgalótá^mil Bftrjutn.
IRODALOM.
— Egy aktuális könyv jeleut meg a könyvpiacon. Címe: .Gazdasági önállóság alkotja meg nemzeti éa világgazdasági függetlenségünket " Irta Rác Gyula. Ara 2 korona. A azerzö az érdekes anyaggal 8 íven 126 oldalom foglalkozik. A könyv Politzer L. és fia kiadásában jelent meg. A munkára még visszatérünk.
— Néprajzi Kincseink GjQjtéae cim alatt Sági Jánosa Bslaton Muzera öre, a Keailbelyi! Hírlap s. szerkesztője 60 oldalas füzetet irt, melyet a Balatoni Muzeum Egyesület adott ki. Aa érdekes füzet szakértelemmel, lelkesedéssel buzdít a néprajzi kiuesek megbecsülésére és gyűjtésére. A füietet Tóth Bélának a Peati Hírlap mult vasárnapi tárcája o«Ky elismerésben részesítette. Azoknak, akik a Balatoni Muzeum hazafias céljait gyűjtésükkel fel karolni akarják, az egyesület a füzetet díjtalanul küldi meg.
— Szenzációs zsurnalisztikái jubileum. Az\'
.Egyetértés", mely hautti zaurnalisztikában a legelső helyek egyikét foglalja el és amely mint politikai tényező is igen nevexetee, a közel jövőben nagy ....
ünnepet ül. Ez év tavaszán lesa ugyania negyven \' prácissionB óra, aranyozott lánccal, 1 pompás nyak\' éve annak, bogy az Egyetértés fennáll. Az évfordulót, kendő tü simili gyémánttal, tüz aranyozású gyOrü a legnagyobb magyar lap. igen érdekes utódon fogja utánz kővel, utak vagy hölgyek részére egy gyüjte-megünnepelni, amennyiben olyan jubiláris számot ad! mény. mely áll gyönyörű kézelő és ioggombokból. ki, aminőre még aligha volt eset va\'ahol. Jubileuma! 3 százalék arany, doublé, 6 drb valódi vá? ion zseb-alkalmából ugyanis as Egyetértés 230—250 oldal | kendő, 1 elegáns nickel zsebtintatartó, egy pompáa
Csodalatos olcsó!
500 darab osak I forint 85 kr«
Egy pompáa biztosan jól járó 36 óráig menő
terjedelmű diaz-arámot ád ki. Ez egy 500—600 oldalas kisebbb alakú lapnak (elei meg. A jubiláris szám igen fényes kiállítású és rendkívül gaxd«g tar talmu lesz. A mesteri illusztrációknak cgéss tömege fogja díszíteni, azonkívül a magyar irodalom legjelesebbjeitől lesznek benne dolgozatok, tudományos és szépirodalmi közlemények, sőt egy teljes regény is. Egy-egy ilyen óriási lappéldánynak a nyers előállítási költsége mintegy 6 koronára rug. Ilyeu módon akarja az Egyetértés leróni háláját a magyar olvasóközönség iránt, mely négy bosszú évtizeden át a legmelegebb rokonszenvvel támogatta Hogy a lap előfizetői megkapják a jnbiláris disr-számot, mely egymagában egy egész kis könyvtárral fog fölérni, az természetes. Az Egyetértés azonban ugy intézkedik, hogy az óriási lapszámot emlékképen azok is megszerezhessék, akik nem tartoznak az előfizetők <orába. E célra elegendő, ha az érdeklődök levében íorduloak a kiadóhivatalhoz (Budapest, IV., Vármegyeház-utca 11.) amely levélhez az expedíció költségeinek (edezéaére BO fil\'ér melléklendő levélbélyegekben. Tekintettel arra, hogy az óriási dísz-példány csak bizoayos korlátolt számban jelenik meg, ajánlatos, hogy axok. akik a legalább 200 oldalas, jubiláris Egyetértést megakarják kapni, mielőbb (orduijansk eziránt a kiadóhivatalhoz.
toilett tükör tartó, 1 jószagu mosdó szappao, 1 jegyző könyv, 20 nélkülözhetetlen levelezési eszköz, 72 drb angol iró to\\l és 300 különíéle tárgy, nélkülöa-hetetlen a házban. Mindez öasz.e véve az órával, mely a pénzt maga megéri 1 frt 85 krba kerül. Szétküldés utánvéttel, vagy a péni előre beküldésé vei az áruház, által
C. Grüner, Krakau Nr. T. 16.
Két csomag vételénél egy szép zsébkést 2 pengével ingyen adok. Több mint 2 csomsgnál mindegyikhez külön zsebkéBt. Nem megíelelóért pénat vissza.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
— „Céla Bp " Budapest A mai ssombsti postávsl Halász Jenő, érkeaett jóisű bnmoru verséi köszönettel vetiük Sajnálatunkra Koréin Samu Bzefió Mór Keiser\'Ernő, Strém Ottó. | aaonban nem kösölhetjQk mert résxQokrfl nem akarjuk a
&T Bé\'u\'w?M : 2E£Z
Nieger Píl (Ke«ilh«lj) Kis.moodj Jíooj (Ke.ilhel;),, _ tr,,kn«. zrinyi Bél. . »«».r ,ilk«»r6, uielőu H.idu JAooa (Keszthely), M.rkovit. Li.iló (Kenthely) ul)lrl |„doli N.gyk.oi..... I\'ko". lu Uklk rokon. i. Zrl.ji 1—1 kor. Cseta Jóx.eloé, Gultlríund Herm.o 80 Bél. ho..k.k koldíit ludí.iuui .rri«lek.
811. VbIpc Kde, Kl.ppor Qu«iUr 60 fill. VeiaBn»lein __
JeoJ, Hi.bó Jónelní, Bród Janő, Tó h U«\'», Uiipir
Védjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici comp., a Hurgany - Paiii - Expeller
pédéka
•gy rócjónak. bizonyult háxisxor, moly nár több mint 3-\') év ótn legjobb fijdslom-nillapitó szernek bizonyult kíszvésyacl, csúznál és meohiiléseknei bodórxsolós-,é|ipcn használva.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk é« csak olyan üveget fogadjunk el, a molv a „Horgony" vódjegygyel és a Riohtar oxég-jegj z<>sHol ellátott dobozba van csomagolva. Ara üvegekben 80 fillér. " 1 \' \'
l kor 40 f ós _ korona ós úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapesten.
Klchter gyógysxertára az „Arany orosslánhoxu, l\'rágában, Klisabothstrasse fi nou.
A I, A I KÖZLÖNY
1905. FEBRUÁR 25.
XXII. ÉVFOLYAM.
A Csáktornyái takarékpénztárral «gy"Ult
Önsegélyző Szövetkezet t, ez. tagjai
f évi már..lu. 12-éo dé\'"""\' » t*"10""40\'
a CJitloraiai Talaréljfiízlar iammM UiMlfta W*
közgyűlésre,
bivalkozv. az .Upsz.báljek 20. §■<»,•) tiaatelettel meghívatnak.
tárgyak:
1 Az igazgatóság jelentése.
I i SSSS^fC- —* •
Ug és a felügyelő-bizottság megválasztása. 6. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tág kijelölése. 6. Esetleges indítványok.
Csáktornyán, 1906 február 16 án.
AZ IGAZGATÓSÁG.
•) Ho„ a W.és érvényes Mta-JH
sriaaj\'Safí sr^rwaui
a részvényesek által betekinthető. __.
csokoládék
TEA-SÜTEMÉNYEK
bonbonok
DESSZERTEK
KAKAÓ
cakes
kávépótlék


) I V
Közvetlen német po.l. és gyorsh.jó szolgáV.
91, •zaaUyizéllltáa
minden világrészbe.
Különösen ex*n »OD»l»kon: Hamburg-ohe?b"„r«rg-Newyork
fSsr SST
K\'^Tc.í. l JHMHU.
Tengeri kéjutazások l
____„.".7T \' Al.iaki .t.it»h raüaa«i »
Utüáa.k bír.. rbd«h»lr*kr*-
Tengeri gyógyutazások.
KtseWbbl IslvIUieslttsokat adnak belliid! nn"sk»\' » lir" laláisak li\'ntair a Hamburg-Amerika Llnic, Hamburg
Személyzet uktlllUi o..Ulja Bééiben : A ea.«ral-Beprliaa teáz é.r H.aibari ABVrtka Hala, I. klratasrstraai. 3B
ÉN, CSILLAG ANNA
?r.i-a \'A\'.\'
ka. aa Ú tékái . I.ílibb .i.raak t.lt altamrva X ,»|.,r a baj aövéiéaik .ll.t.1,tártra, lia b\'r aríallísá..; aliasftll a.akaál az arlt.1-1.., t.lt ...kállalvtal é. -»r r«v Ma. »■««• lat atáa UIV a balaak. »iat a n.kallaak, tir»i-aietea fisyt éa t»««tta...t lt»M, a. ,<r ..ni »k.l az léSilétll öazíltatll a .g..|...bb karig
Egy tégely ára I, 2. 3 és 5 forint.
Poltai iiétkoldéi napom. aa ár előre iáié bekol dt.e va«j ulíiKÍI mt-llelt »■ egeia vilájba « gjir-ból, ahová iniudeu megbizii kütdeudo
CSILLAG ANNA Wien, I. GraHöü 193.
Főraktár Nagykanizsán:
OELTCH A ORAEF,
a „Tórös kereszt"-bez Cietierl-ii
90 Klt\\JC\\R.
FINOM OBOSZTEA fllHUr.
leka 12 ILT.
H n p !■ n t ó :
DROGÉRIA A YÖRÖS KERESZTHEZ-
Nagykanizsa, Csengeri-ut as Deák tér sarkán
E
GY JO HftZBOL VALÓ flü,
ki a gimnáziu m, vagy polgári iskola 2—3 osztályát végezte és szép írása van, - jé fizetéssel -
-azonnal felvétetik --
ifj. WAJDITS JÓZSEF könyvkereskedésében NAÖYKANIZ8ÁN.
Hirdetések
Bécsi lapok,
luvábbi az ülli.t kit- •• billitil ajaág.k rt.iire ■ legotcióbban euköili
RUDOLF HOSIE,
A nnoncen-Expedilion WIEN. Iiz.a lliliratitti 2
18352580
EUö kázbtl, » gyárban vásárol Ön «lc»én é« Itgfrbtian\'.
Elit maijar Tlllamos erűre lierendezett tamszermr

1105 tEHRU R 25
W Újdonság! "SS
COOK & JOHNSON\'S
amerikai szab. Tyúkszem oyürli
A ItoJibb éa biztosabb s»«r. KitOnő hatáasal, aiounal fájdalumciil lapító. Kapható aa oeatrák maay. r monarchia ö»ixe« pÓR)táraiban.
Darabja borit l\'ahan 110 f, 8 darab doboiban 1 korona Portán 2« fillérrel töb\\ — Főiaktir Magyiroruift réuére Tirék Jézatf lyégyszsiészael, Rudapoit. VI Király-utca 12 Központi raktár Ausztria Magyarország réaiéra : .2UM SAMARITER- firáo
BERENY JÓZSEF
ékszerész
NAGYKANIZSÁN
SAJÁT MŰHELY. ICPVPVÍIDHV "]»\' kés«ilm<Dj>em minden-
dCUIUlUnUIV kor nagy <illulékbiD ki-V"- üzen kaphatók.
NAGY RAKTÁR
^ éa sztues kövekbea.
NAGY RAKTÁR """6r"
__------— lánczokbaa.
NAGY RAKJAR finom
Eladás részletfizetés mellett lel
Javítások e« uj munkák gyor-an késslttetaek
Alapíttatott
Alapíttatott
A viláehlrQ
ÜELAWARE
ad|a á legjebb kart! Olttai, paraaataiai aa* kall i A filokazerátiak ellenáll !
Leiratát Ingyaa küldöm meg bárkiMk. Nagymeany! argU Detawara-veaiié él
szőllőoltvány-eladásll
Ci*
SZIOYÁRTQ HAGY MIHÁLY
Felnő-8age*d
Lipimuik 20 darab, 2 óriással csal lü Lorou.
.Killeniumtelep" Nagyosz
Szép ét tartói szüllóje
cták tDoak leli. tkl Ingyea k«ri Magyar-• r.ilg tegaaiyobb aifiiöiikolálDtk árjegy-tékét, amely uililikbla állami lagélylyal él állami felügyelet mellett lélelOlt.
Oll jti|!
Megfojt ez az átkozott köhögési
Köhögés, reknltn»K*» elnyilkáao-diiH pllfU KjorM éa biztos hatá.Uák
Bsor millpisztíllii
az étvágyat nem rontják es kltllnö izllek Doboza I kor es 2 kor. Pióbsdoboz BO fillér.
K6- éa ítéllOlilfil raktár:
..NÁDOR\' G Y Ö 0 Y S Z E R T Á R
Budap<a\', VI . Váci kfliut 17.
Éljent
Eggor mellpasztllla
csakbamar meui OiHtoti.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gynla és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.

Nagykanizsa városához tarlozó úgynevezett Szentgyörgyvári hegyen, a várostól gyalog 20 peroznyi távolságra egy 30 holdas birtok, mely áll 6 hold legjobb karban álló, fele részben amerikai, fele részben hazai szöllóból, 17 hold első osztályú földből, 7 hold kitűnő rétből.
Ezen birtokon van egy ujjonnan épült cseréppel fedett ház, egy nagy présház, 2 szoba és 1 konyha, vasráversokra épült nagy pineze, ugyanosak egy istálló 20 darab marhára, sertések részére szintén szilárdan épült akol szénapajta, tengeri góró, kut, azonkívül az élő és holt felszerelés, mely áll 12 darab simentháli tehén és üszőből. 2 ló. 2 csikó, és a városba való tejhordáshoz egy póni ló.
Bővebb felvilágosítással szolgálalulajdonos Hlatkó János Nagykanizsán.
?. » I. A l k 0 Z I. Ö S >
1905 KKBBUAR 25.
/AILKA SUCHARD
Csak ,
alpesi tej
kakaó é czukorból áll Páratlan különlegesség.
Ioooooooooooooooooooooooooocboooocoocooocsooooooooogooooq
(Neuttelu-Me X ERZSÉBET labdacsok.)
K pilulák hap.onló készítményeknél niindmi tekin-tétben f-ljebb becsülendfik, mentek minden ártalmas anyagoktól, ar. altesii szervek bajainál legjobb eredménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók; eyy gyógyszer sem jobb s mellette Oly ártalmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek lorrása ellen. Czukrozott külsejük vígett méit gyermekek is seiresen veszik.
Kpy 16 pllnlát tartalmazó dobos 30 fillér eicy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllil.it tartalmai, csak 2 korona. 2.45 korona előleges beküldése mellett egy lekeres bér mentve küldetik.
UléozáHiiktól kii ......... óvakodjunk. Kérjünk batá-
rosottau Nensteln Fülöp hashajtó labd.,ctot. Valódi csak, ha miuden doboz törvényileg bejegyzett vídjepiyüokkel piros fekete nyomtatásban .Szent Lipót" és „Neujtein Fülöp ityény szeréiz" aláírásul van ellátva. A kereskedelmi lörvényszékileg védett C\'otnspjsink aláírásunkkal vaunak ellátva.
MEUSTEIM FÜLÖP
,8ient-Llp6ihoi\' ctimieit gyógyuertára, llít\'S, 1. I\'la»k..ga.„e «. Kapható Nagykaoiaeáa: BKLUN I.AJOK éa RKIg OTllLA gyégyi.eríiiekoél.
^□OOODOGOQCXyOQ 30330000aOQaciOOOOOOOOOOOOOOOOt
ÓVÁSIr
naaoaooDaoooon ncca oaa uoaooaooaoaaaooa
■/.. 905
M O LL-F E LE
Szolid Kopenhágai cég összeköttetést keres oly eiporeturrel, ki ehető hagymát szállít. Ajánlatok: Copenhágen 1324 a\'att Aug J Wolf & Co. A nn. Bur. Copenhágen Dítnemark.
SzélUzö él görcicilllapitó
HÓDOHrCSEPPEK.
Az étvágyat gerjesztő és emésztést előmozdító háziszer.
Ár. Üvegenként I kor.
Kevesebb mint 2 üveg (utánvéttel K.2 Ő0) nem lesz postán küldve. Megrendelhető: Bittner Gyula gyógyazertárából Gloggnltz (Aiao-Auaztrla.)
t\'aak aaaoi valódlak. ha mindegyik dobol Moll a. védleayét ás Q
aláírását tünteti fal. "
A Kall A.-réla Salélltz.perek Urlöi gyógyhatAii i legmikm..,bl> gy.mor- n
ál altaatbáatalmak, gyoitiorgsrca éi gyomorhéi, rtgiótt székrekedés, máj- Q
bánti om. vértelaláa. aranyér él i legknlbnböaöbb alibit.,légek ellen, e Q
jelei béii< sernek évtiieil-k éti mindig nigv. bb .llerjedén nerieit. — Ara Q
egy pecsételi la erséall díjaznak 2 ker Q
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek. o
Bmoll-féle I
t\'WJlifflitl S
P.iiak akkor valódi ü» tniu<le«yil( "veg MOI.L A. vé.ljtfyfi lUutAti 9
fél* tél-bari/esz oeteaeteien miut fájdalaaioiillapitá kadttriiiltai iz#r kön- q
tény, riui Cl a meghűléi egyél, következményi ii H leír »m. retfleMi néjaier n E«y é»a*att aredall üveg ára I kar 90 flll
MOLL Gyermek szappanja, o
Legfinomabb, legújabb múdlier iieríol kénitek gyermek él bolgy Q
aiappan a bér ekizirB ápeláiára oyimeiek i felalltak rássére. O
Ara dirakiaklal — 40 áll. ót darab — I kar 80 áll O
Minden darab gyermek-iaappan Mell A vádjafyával vau ellétr.__9
Köszetkuldér: O
Moll A. gyógyazeresz, cs. és kir. udvari azállitó által, g O Bécs: Tachlaubeu 9. sz, y Vidéki megrtadeléitk niponta poitintánvét melleit tel|aiitletnek
O A raktárakban teáik határozottan MOLL A. aláírásával □ y ét védjegyével ellátott kéíiitményeket kérni.
S Raktár: Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fiai. g
O u
öaooaooooaoooaaoaoo aaoaooac aooaooaaooaa
INGYEN
kapható kívánatra aioanal a gazdagon illuaitrált fariaagl árjegyzék,
Bál-Cotillon
Farsangi „.^kíT-..
Eztn farsangi árjegyzék tartalma* érdekes újdonságokat, Coliilon, tnrák, Cotillon ordók, álarcok, orrok komikus fej-födók. komikus hangszerek (bigotphones), jelvényeki ^^ coriandoli légkigyók, diszitó tárgyakban.
HT Jux- és tréfás dolgokban. "W Kertész Hanrik, Wien, I . Fleischmarkt 18 — 243 szám.
Nyomatott Ifj. Wajdifs József könyrnvomdájában Nagvkamzsáu