Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
15.33 MB
2010-02-17 09:43:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
671
3966
Rövid leírás | Teljes leírás (423.49 KB)

Zalai Közlöny 1905. 013-017. szám április

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

WAOVKftlHZSfV, I905 »«Q,v«i.n«W«íili évfolyam, 13. uán. AprilU I.
ZALAI KÖZLÖNY
Negyvennegyedik évfolyam, 13. >xAm.
Megjelenik minden szombaton.
Előfizetési árak: Egéu ívre 10 korona, fílévio 6 korona, negyedévre 2 korona 50 f. — Egyet sxám ára 20 f.
Városaink anyagi helyzete.
Városaink anyagi helyzete és a területükön folytatott gazdasági tevékenység közölt természetesebben szorosabb az összefüggés, amint általán hinni szokás. Ez összefüggés főként két irányban jut kifejezésre. Egyikben a közvetellen anyagi terhek birnák fontossággal, a másikban a közvetettek. A város igénybe veszi lakossága gazdasági terheit mindenekfelett egyes adók alakjában. A miként az állam, ugy a város is önfentartási költségeit, ha niuos saját vagyona, amelynek jövedelmei egészben vagy csak részben is azokat fedezhetnek — egyenes adók alakjában is Bzedi. Hisz ha nálunk a községi adót pótadónak Is nevezik, lényegére, természetére nézve mindenben egyenes adó. Az adóztatás e módjával a városi lakosság is könnyebben megbarátkozik, bárha számos városban az allami adóteherrel majdnem egyenli, sót van több város, ahol mégis haladja azt. Rossz kereseti adórendszerflnk mellett a városi adószolgáltatás terhei természetesen érezhetőbbek h igy az adóreform rég vajúdó ügyének megoldása oz oldalról is égetóen sürgős. Városainknak folyton növekvő közszük-azonban ezen forrás nem fedezheti. Tehát, a miként az állam, ugy városaink is közvetett adókat és illetékeket is szednek. És ez oldalról még inkább van meg a jelzett összefüggés -városaink anyagi helyzete lakossága gazdasági tevékenysége között, mert városaink oly adóforrásokat, az adószedés oly módját is igénybe veszik, ami a helyes kommunális gazdasági politikai elveivel gyakorta legellentétesebb,
írj
Felelői uerbtmií: \\ Viliiari Henrik
l-apiulajdono* M hlaüA: I. WaJ dltn J<...|,
ISiirktnldiif: Nagykanliaa, Sugár-ut 0. aaám. Kiadóhivatal 4a nyomda: Niaykanltaa, tfj. Wajdlla -Jón.fní Daék-tar I. alám. HirdaUaak dljaiabáa azarlnt. NylHttr aoronMnt 40 f.
Városaink eljárása bienthetó. Átruházott hatáskörükben az állan)l funkciók tetemes részét végzik nein az állata, de saját polgárai költségén. Ha hazánk vámosai fejlettek, gazda-guk, iparuk és kereskedniük virágzó volna, vagyis bírnának az önkormányzat ellátásához elegendő anyagi erővel, njmi kívánatos volna állami, nemzeti és közpolgári tekintetekből. Ámde közismert a sajnos való, hogy városaink ma még messze vannak az európai kontinens városaival való összehasonlítástól. Nem bírják önkormányzati terhüket, mert a dolog természeteben fektő, hogy 117. igények gyorsabban nőnek a gazdasági erőnél, a miként a kultura is hamarabb, egyetemesebben poiábban termeli a követelményeket.
Valóban megfoghatlán is, hogy a vármegyék, amelyek anyagi helyzete, kivált
kissé későn terjednek el helyesebb szociálpolitikai nézetek. Nálunk még a régi soholasz-tikua elvek dominálnak, amelyek arról mesélnek. hogy mily igazságos, okos és célravezető a közvetett adók rendszere.
Arról, hogy ez éppen a városokban * legkevésbbé teherviselésre képes, tehát aránylag a legkiterjedtebb réteget sújtja, hogy e fogyasztási s hason adók cimén nagyobb terhet visel, mint az egyenes adó, s főként, hogy az ily természetű adóztatás a forgalmi életre mily hátrányos, fejtörést nem okoz. Pedig a fejlődés akadálya ez.
A városi élet aránytalan drágaságának kétségtelenül egyik oka a külömbözó forgalmi adó. Igy a fagyasztás alá eső cikkek fő zömét nemcsak az állami teher nyomja, hanem e ennen a város is, sót kövezetvámok, hely-
jobb talajú országrészeken kedvezőbb, mint az; pénzek, városi illetékek, szemledíjak stb. címén átmeneti korszakban vergődő vidéki városoké, | még mindezeken felül is terheli a forgalmat közigazgatási kiadásaikat teljesen állami esz- A fogyasztás megdrágítása kettős teher
közökkel látják el, de még a közigazgatás némely ágazatai egyenest funkciókként p. 0. közbintonság. pénzügyi szolgálat végeztetnek, addig városaink önerejükből kénytelenek ezeket ellátni, sót — elég furcsa — még nz állambevételek beszedése, behajtása, ami egyike aránylag véve a legnagyobb városi terheknek, is egészen az önkormányzatot terheli. Ez a körülmény aztán kényszeríti a városokat a gazdasági tevékenységet bénító adók és eljárási módok behozatalára. Általános a panasz kivált ujabban az u. n. kövezetvámok ellen. Méltán. De a fentebb előadottak, azt véljük, megvilágítják a helyzetet. A közvetett adóztatási módok a városokban azért bírnak oly könnyen behatolni, mert sajnos, hazánkban
városi lakosságra. Egyfelől magának a fogyasztásnak kielégítése a jövedelem mindnagyobb részét veszi igénybe, igy a megtakarítás, a. tőkék gyűjtése akadályozlatik vagyis uj vállalkozás, vállalatok létesítése. Másfelől súlyos kihatású azért mert a drágaság a termelési költségek szaporodását jelenti. Ez idő szerint különösen telvék városaink munkáskűzdelmek-kel Ha ebben sok osztálypolilikai elv is közreműködik, mégis kétségtelen, hogy a munkás létfentartása az utóbbi években mindinkább drágul s igy kereset-többletre épen ugy, mint a többi osztályok, feltétlenül utalva vannak.
Városaink anyagi helyzetének a gazdasági élettel való szoros összefüggése tehát kétségtelen s ez nent is szorul bizonyításra.
TARCA.
Walewika asszony.
Irta 08ELKÓ JÓZSEF.
Tagadhatlan igaz, hogy ezer meg ezer férfiú nagy dolgokat müveit: de igen sok férfialak löl van jegyezve a történelemben, akikre azon mondás alkalmazható, amit Scblosser XVI. Lajosról használt: olyan volt ó, mint á nád, amelyet ide-oda mozgat a szél.
Hogy tehát előkelő nagy műveltségű férfiak, sót fejedelmek s uralkodók is igen gyakran másoknak nem ritkán lelkiismeretlen önző embereknek teljes befolyása alatt állanak: ez nem szorul bizonyításra.
Érdekesebb lesz talán a történelem nyomán kiemelni olyan nagy férfiakat, akik magukat a nők által vezetni, kormányozni engedték.
Valóban minden időkre és a történelem minden lapjára érvényes Tallegrand hiros szava: „du est la femme?"
ügy volt az ezelőtt és ugy van ma is, hogy sok rendkívüli férfiú végzetteljes vállalatokra indítva lett a nők által,
Aspasia ösztönzésére viselt Peri kies Samos ellen háborút, ugy Caesar Kleopatra kedvéért az alexandriai háborút.
Hagyjuk azonban oz alkalommal a többieket és forduljunk néhány percre egy különösen asszonyi természetű nagy férfiúhoz: 1. Napoleonhoz
Miként az ó testvérei szellemi tekintetben a gyönyörJeső atyjukhoz hasonlítottak, ugy hasonlított
| ó maga a tetterős auyjához. Még arcvonásai is gyermekkorában nyilvánították az anyjával való lélekrokonságot.
Ha igaz az, amit sokan, de főleg Schopenhauer állítanak, hogy t. i. a túlzás, hazudozás, mérhetlenség, : önuralkodás hiánya, szenvedélyes és logikátlan beszéd j — nöi tulajdonságok : akkor mindezen asszonyi hibák j ! és még sok más nőies dolog reá tapadlak a Nagy\' Napoleunra. Scblosser tanúsága szerint ó kalandos! j módon túlzott, nagyított és hazudott liapi parancsai-: I bau; és ha elfogta a harag, akkor még az idegen \\ \\ Követek iránt is dicsekvő, gyalázó és dörömbölő | i beszédeket tartott.
Azáltal, hogy magát fékezni nem volt képos, de főleg elvakultsága által — ő maga ásta meg sirját.!
Stael asszonynak mondása, hogy „a szerelein j csak epizód a férfi életiben" igaz, hogy) hitvallása a modern világnak, de ezen ércember életében a szerelem kissé több volt az epizódnál.
Napoleon. mint huszonhat éves fiatal ember. Itáliában egy diadalmas hadseregnek élén áll; lábainál! hever már Európának bámulata; de levelei bizonyítják,! hogy emésztő szenvedélye által felgyulladt ós az j „ércem bor" ott hever Josefina lábainál.
Vágyódott utána,„áhítozta őt és mindenre kérttf, hogy csak jönne hozzá. Egyik levél ment másik után, egyik futár másikat követte. Kérés, sóhajtás, féltékenységi tombolás, düh, fenyegetések napi renden valáuak ! Egyszer ezeket irja: „a szerelem, melyet te bennem lölélesztettói. megfosztott eszemtől;, ezt többé aligha fogom ismét megtalálni!"
Későbbi időkben azonban közbejöttek bizonyos időközi mulatságok, szórakozások, melyekről a palota- j hölgyek tolakodása kellőleg gondoskodott.
Egy öreg udvari ember, fiatal, szép feleségének ugy hódol, mint valami szerelmes ilju; keresi közelségét; 8 míg a különben komor, szigorú arca rögtön fölvidul, mihelyst azt a nőt megpillantja: beteges izgatottsággal kínozza önmagát és környezetét, Josefint sem véve ki, ha a fiatal hölgy távol van.
Napoleon maga rendezett különféle játékokat, de ugy. hogy hölgyével szemközt ülhessen; de ő nem is játszott, hanem hosszú monológokon rajongott az eszményi szerelem leggyöngédebb érzelmeiről.
Érdekes, sót nevezetes volt a következő epizódja: i807. évi január I-én a császár Varsóba való útjában átutazott Bronie városkán keresztül. Kocsija körül összesereglik a nép, hogy megláthassa és üdvözölhesse Lengyelország fölszabaditóját. A nagy tömegben ott van s előre tolakodik egy feltűnően szép, egészen fiatal hölgy.
Ez volt Walewska Mária, felesége egy már korosabb embernek, akit ó nem szeretett. Örömtelen életében egyedüli vigasztalást talált a hazájára s annak megmentójére, fölszabaditójára, Napoleonra való gondolat; aki hős Messiás gyanánt tűnik föl az ő telkében, amelynek imádatra volt szüksége.
A jelenet, mély benyomást tett Napoleonra.
^.Varsóban a hatalmas császár tiszteletére rendezett fényes bálon ismét látja Walewskát, s újra meg lett igézve, sőt annyira izgatottá lett, hogy elfogultság és féltékenység szállta meg egész lényét.
Alighogy hazajött Walewska, sebtében irt s alig olvasható levélkét kapott ezen tartalommal: „Én csak önt láttam, csak önt bámultam, csak Ön után vágyódom Kérek gyors választ az égető türelmetlenségem megnyugtatására. N."
H» oit mégis kell hangsúlyozni, oka osak az. hogy vajmi számos város vezetősége nem emelkedik ezen egyszerű igazság színvonalára Do nem emelkedik az állam sem, mely rossz városi politikájával lehetőséget ad. hogy e politika tovább fejlódheasék, léhát éppen a városok kiképzódésének, erósbitésónek oly tetemes gilja
Az izr. hitközség közgyűlése.
Az lir. hitközség közgyűlését rnult hó í>í-iii tartották meg az iir. hitközség tanácstermében 8rUnbut Henrik elnöklete alatt, melynek főtárgya a zárszámadás elfogadása volt. Az évi jelentésben Harta Lajos titkár a lefolyt év legjelentősebb mozzanatairól számol be 6 felsége a hitkézség elnökét gelsei Gutmaun
zalai közlöny
ámbioió fulánkja Barkautyuit" a korteseket. jelölteket és hívőket egyaránt. 8—10 kortes állt a választási helyisé* kapuja alall. kiknek éber szemei elélt nem menekült meg egy választó sem. A váiasilás 9 érától délután 4 óráig tartott A szarazatazedé bizottság elnöke Práger Béla gyógyszerész volt. Este 6 érakor már tudták az eredményt. A választás a demokrata párt győzelmével végződött Kléliárésági tagok lettek: Neu Albert (uj), Rothschild Zsigmond (uj), elsé póttag ifj. Deutsch Lajos, de mivel Dr. Ollop Mér lemondott, helyébe Deutíoh Lajos lép mint harmadik uj tag, továbbá: Hettlheim Uyőtó, Illatl Lajos, ujnépi Elek Lipót, Dr. Ollop Mór. Reicbenfeld Ede, Rothschild Albert, ür Rothschild Samu, Scberz Richárd, Stern J. Mór. Számvizsgáló-bizottság: Beck Miksa, Lendvai Samu, Rothschild Zsigmond, Sattler József,
Vilmos kir. tanácsost a közgazdaság, ipar és keres- Slrem Tivadar.
A győzelmes párt diadalittas választói a leg-
kedelem terén Bzerzelt érdemei elismeréseül bárói _
rangra emelte. Klek Lipót elöljáróság! tag érdemei „ ^ndba0 0,rI0|t,k BléI. elismerésen! .ujnépi" elónevvel magyar nemességet ™
Somogyi Eda előadása
az etruszkokról.
1906. ÁPRILIS i.
ha akar. ám állítson fel a miniszter e nyelvnek tanszéket. De arra gondolni, hogy valaha bebizo nyitauk a magyar és nzumlr nép rokouságát, az nevetséges Ugyanez az akadémia mondotta e véleményt, melynek több kiadványában támogatják a külföldi tudósok és csekélységem ebbeli érveit Kz a tudós közkereseti társaság azt hitte hogy nekem kono kell. Pedig én önzetlenül, igaz meggyőződéssel csak azt akartam bizonyítani, hogy a magyar nép sok ezer év elétt élt rokona adta az európai népeknek a kultúrát Nevetséges tehát a sok külföldi tudósok ama állítása, hogy tudását t&IQk tanulta a magyar.
A nagyszámú és előkelő közönség élénk figyelemmel hallgatta a rendkívül szépen, élvezetesen előadott tudományos előadást és tetszésének szűnni nem akaró tapssal és éljennel adott kifejezést.
A délutánon Sterueck Zsigmond zenetanár, gordonka-mfivész is nagy sikert aratott zeneszámaival, melyet a tőle megszokott mővésziességgel produkált. Szép sikere volt Pele Idának (zongora) és Strém Ottónak (orgona). Krauez Margit „A kevlári bucsu-ciiuQ költeményt szavalta igen ügyesen.
Somogyi Ede tiszteletére este társaslakoma volt
Községi közigazgatás.
A m. kir. belügyminiszter egy általános reiyle-letet bocsájtott ki Magyarország összes törvényhatóságaihoz, hogy — tekintettel, lehetőleg u folyó
kapott.
A hitközség betételének fontosabb mozzanataihoz tartozik Kartachmaroff Leó 40 éves kanizsai működesé-nek megünneplése. Az alkalmazottak nyugdijalapja
13093 K. Az iskoláknál fedezendő hiány 15595 K a nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör
A kereak. iskola államosítása iránt vállvetve Vécsey „sárnapi fololvasó délutánján Somogyi Ede. a _ .
Zsigmond polgármesterrel löbb lépést tettek, de Budapesti Hírlap- kiváló munkatársa, a nagvtudásu l\'JOS. ért juhus elsejen eletbelepő uj anyakönyvi
mindeddig eredményt el nem értek. A hitközség 0Jelvész tartott szabad eléadá.-t az etruszkokról éa lörvéuy pontos végrehajtására, de különösen, az e
iskolaalapja 937 K. Az alap kamatai évenkin! „„knak a magyar népp-l való rokonságáról. Ezt az téren jelentkező teendők arányos eloszlatása szem-
iskolai célokra felhasználtatnak. Axrágl népet amelylyel a külföld tudósai már év- pontjából is, mivel tudvalévőién e téren nagy aráuylalan-
Az elemi iskolát látogatta 157 fin, llü leány, ,U<adok óta foglalkoznak, a mi tudósaink még eddig ságok állanak fenu, — tartassanak értekezletek,
a felié kereak. iskolát 94 tanuló. „„„, vették föl tanulmányozásuk körébe, haliár azé. amelyen 8 helyi viszonyok figyelembevétele melleit
8zegéuyek részére kiutalványoztak 20733 K. m0, külföldi tudós, mint például Tavlor, óriás tudo- javaslatok készíttessenek, s e javaslatok alapján esetleg
segélyt. mányos apparátussal azt ígvekszik bebizonyítani, hogy 1 uj anyakönyvi kerületek felállításává az aránytalan
Ezeukivül tekintélyes öBszeg jutott a szegények- SI e\'truszk nép turáni nép\' voll és ebben a népcsalád- visszásságok niegazüntettessenek.
nek a családi, klbázasltásl alapokból is. A hitközség !,,„ |cge|sj >0rbau a magyarral voll rokon. A mi Minthogy az állami anyakönyvi intézmény körüli
lépéseket fog tenni, hogy a várostól eddig élvezett mdósaiuk még eddig nem vettek erről tudomást és leendők lehet mondani az egész országban a község
1200 K. segély házi-szegények számára felemeltessék, tudományos iutézeteink nem igyekeztek még eddig — és körjegyzők által láttatnak el, — természetesen,
miután a koldulás az egész város területén betiltatott. ezt „ ^nk, magyarokra nézve rendkívül fontos dol- az anyakönyvi kerületek szabályozású, a jegyzői körök
A zárszámadás némi hiánnyal zárult. A hitygot megvilágítani és közisineretessé tenni. Somogyi rendezését is tnsga után vonja ós sok tekintetben
községnek egészben 669 helybeli és vidéki adófizetőim,, általános, nagy vonásokban ismertette az etruszk- épen a jegyzői kerületek azok, melyek nagyobb szabású
tagja van. A népesedés az 1904. évben a kövotkozó kérdésnek mai állását, a külföldi tudósok (utalásainak\' szabályozást igényelnek.
volt: SlOletett 70, meghalt fi2 egyén, a szaporulil 14. e,idigi eredményét és felsorolta mindazokat » körül- A belügyminiszter font érintett rendelete folytáu
Házasságkötés volt 26. A jelentést helyesléssel vették méUV(fket. amelyek az etruszk-népnek a magyarral való Zalavármegye alispánja is a fent vázolt viszonyok
tudomásul és köszönetet szavaztak az elöljáróságnak, rokonságát majdnem bizonyossá teszik Erre rali az megvitatása végett a járási főszolgabírókhoz felhívást
Dr. Fried Ödön nem helyesli, hogy bár atruszkok törtenete, kultur\'.ja Írása és legelső sorban intézett, hogy elnökletük alatt tartandó tiszti értekez-
még eddig nem leteken, nj jegyzőségek alakítása. vagy a már meglévők
csekély összeggel ls túllépték a költségvetést. oyrlve is. Az etruszkot nyelvébe még
Qoldbammer Károly kifogásolja, hogy a hitközség tllduk ugyan a tudósok\' behatolni, de az a kevés szó. alkalmazottjai, kiknek bár nincs Itt funkciójuk, nincsenek ,me|,el „ddig sikerült minden kétségen felül megjelen a közgyűlésen. , fejteni, eltagadhalatlauul turáni és a nyelvcsalád összes Elnök megadja a kellő felvilágosítást és a köz- nyn|vei közül legelső sorhan a magyarral rokon. Ezt gyűlést egy napra felfüggeszti, hogy a választások |>izonyi,ja tI , körülmény is. hogy sok etruszk szó az elöljáróságba megejthetók legyenek. majdnem betű szerint azonos a szumirral, amelynek » a magyar uyelvvel való rokonsága majdnem kétség-(Hitközségi választások.) teleuül bizonyos. Somogyi előadásának végén, amelyben a szumirokkal is sokat foglalkozott, rámutatott a
Az izr. bitközség elöljáróságába mult bó 87-én
alkalmasabb beosztás áltsl való kikerekitése tárgyában jsvaslatok készíttessenek s e terv ezelek a folyó 1905. évi március 28-án Zalaegerszegen megtartandó központi értekezleten előterjesztessenek. Ezen felhívás kapcsán közöltetett a járásokkal, hogy a belügyminiszter 19.000 néhány száz korona évi államsegélyt utalványozott Zalavárniegyének a tervezett rendezés könnyebb megvalósítása céljából.
A magas kormánynak ezeu rendelkezése egy
magyar tudósoknak arra a kötelességére, hogy az rég óhajtott s már mondhatni, a közigazgatási állapotok
.i____1__l.l__■ Li-.Li____ t__i.ii_______i. , ...........«!.... »>..________íá._! _!i_> :. __
választottak a sorrend szerint kilépő 10 tag helyébe etruszkokkal bővebben foglalkozzanak " tarthatatlan viszonyain óhajtván segíteni, miért is az.
elóljárósági tagokat. A tiz tag közül » újra volt Én — mondotta Somogyi — szerény apostoli minden közigazgatási szolgálatban élló szakember
megválasztható, két hely részben elköltözés és részben munkámban folytattam azt, amit a külföldi tudósok részéről örömmel fogadtatott,
elhalálozás következtében üresedett meg. Erre a két l".4r , VW 60 «ve bizonyítanak. Munkám meg A rendeletben lefektetett Irányelvek flgyejembe;
helyre kilenc jelöltet állitottak fel a választók. Az
jelenésekor a miniszter kérdést intézett, véleményt vétele mellett megtartattak a járási értekezletek, ahol
kért a magyar tudományos akadémiáiéi. És ez a nagy buzgalommal készíttettek el a Jegyzői, s így az érdeklődés foka oly nagy volt, hogy ilyen 14 év óla )udós társaság, mely már sok esetben fojtotta el anyakönyvi kerületek tervezetei, inely tervezetek s nem tapasztaltatott. 309 szavazatot adtak le. Az sok üdvös mozgalom csiráját, azl válaszolta, hogy vonatkozó adatokkal az érdekeltek által a vármegyei ------értekezleten március 28-án be is mutattattak.
Walewska hallgatott, nem válaszolt. Ismét mentek) A császár unszolására Wslewska l\'árlsba is h „líl\'Ti.í\'íí^0? "í\'?\'.* vArme«íe "W" levelek. Egyikben az állott: .Oh jö|jön, mindenreIkövette ót; egész a nagy szerencsétlenségben is Ili de szabad legyen megmondauoin.
kérem, csak jöjjön I Minden kívánsága ki lesz elégítve, ragaszkodást tanúsított irányában. De miután Napóleon ua®1 ®1.lSkin.te(ben\' ~ a \'".\'"\'írraeKyei "értekezleten „.i™ "J.1..1 1.-1—1.1. i— i- - -■"\'• - ....... fc|<|16
Vizsgáilatlak volna csak meg a járások éltal el
nem találkoztam a miniszteri leirat intencióinak meg-
Az ön hazája nekem sokkal kedvesebb lesz, ha ön végre mindenkorra ai életből Szt. Heléna szigetére " \' a ""
könyörülni fog az én szegény szivemen. N." elvonult. — Walewska férjhez ment. yV™*?"""1-.
A hazájára való hivatkozás legyőzi Walewskát, Ék ezen férjhezinenése erős benyomást telt a /.rj,,,,,! L* , "", .......---- ■
aki különben is csak nehezen tudta magát fóntartani! fogolyra. 7 \' e deinbe , elkészített tervezetek, akkor a vármegye
Enged a császár meghívásának. Ritka jelenet jé,szó- Ottan társalkodóinak egyike ezt mondj.: „A v„|°,a kiiwK m "
dott le. Napóleon a nő lábaihoz borul, kérve, esedezve, császár olv nagy odaadással ragaszkodott Walewska N\',„i„ „,..., ,.„... liii • . ... , . ,
Sírásra .akadt. A császár elveti nyugalmát, előtte asszonyhoz. h?g\'y nem voll kép?, megbarátkozzon á,t.„uLÍyo híték a^ vármlgjlvéthS ál«
mindez uj; hiszen ó csak eddig engedékeny nőket ......lolattal. hogy a*, akit 6 annyira szeretőit más I, u .SP ,,T? • . i i i
tanult ismerni. Most pedig először találkozik olyannal, valakit szeressen a cézáron kívül.- zü ó u kilální fv,^ \'"\'í l1"*"
aki tapasztalatlanság és őszinteség által védve volt. Mi,,d„„n s„;„ „ill,„„t, „,i , ,. , • „ , \',, ya|"" \'""lyek. - mivel epen s
,, . .... ° , , ,f . .. \' . „. Mindazon szép csillagok azonban, amelyek legilletékesebb helyen, — közvetlenül az érdekelt
E« érdekli Napóleont; elhagyja őt a támadó Napoleon egen fölmerüllek, - do rövidebb vagy községekben szüléitek meg leghívebben tükrözik
bátorság; érzelme ezen nő iráni egy pillánál alslt hosszabb idő múlva elhalványodtak: mégsem vollak
gyöugédebbé és bensőbbé lesz, s igy szól: képesek teljesen elhomályosítani az állandó csillagot,
„Édes panaszló galambom, töröld meg kőuyeidet, — ó feleségét, — Joseflnt légy nyugodt; ne félj löbbé a Bastél, akinek veled Ami azután bekövetkezett, t. i. az elválás
etemben nincs más hatalma, sem ereje, kivéve az Josedntól. továbbá Mária Lujzához, második feleségéhez
izzó szerelem erejét: az a szerelem ez, amely való viszonya: ezek a t. olvasó elölt úgyis ismeretes
mindenekelőtt szivedet akarja. Te végre megfogod dolgok ót a sast szeretni, mert ó mindened lesz neked! Értesz engem ?
issza azon igényekét, melyek kielégítését részben és ■sillagol. ideiglenesen bár. — a magas kormány fent vázolt rendeletével tervbe vette.
«. kjto
Emlékeztető-naptár.
Április 2. A uigykaoissaf népilö egyesület koigyüléic
1906 PRIIIS I
ZALAI KÖZLÖNY
JU Ipartestület kSigyDIétt.
— Sajtit tudósítónktól. _
A nagykanizsai Ipartestület vasárnap délután tartotta közgyűlését saját helyiségében, melyen mintegy hetvenen jelentek meg. Az érdeklődés tehát elég lanyha volt. Ez éppenséggel nem dicsérendő. Az iparos osztálynak a testület Ügyei iránt sokkal nagyobb érdeklődést kell tanúsítani. Mert csak az érdeklődés, összetartás eredméuyezheti az illetékes köröknél, hogy az óhajok lassanként megvalósuljanak A közgyűlés, melyen Geiszl Viktor elnököltés Halvax Frigyes tanácsos, mint iparhatósági biztos vett részt, igy folyt le:
Geiszl Viktor elnök a közgyűlést megnyitva, felolvastatja az évi jelentést. A jelentés szerint az ipari viszonyok az év folyamán sem változtak, mert bármerre fordultunk is, mindenütt az általános pangás volt észlelhető, araelv hazánkban mindeuütt bénitólag hatott a magyar iparosságra. És ezt érezte városunk iparossága\'is. Mindaddig pedig — mondja a jelentés — határozott javulást r>6iu várhatunk, mig az önálló vámterület felállítása által a lenyűgözött magyar kisiparosság az osztrák gyáripar nyomása alól fel nem szabadul
Az év folyamán május hó 7-ón, a nagykanizsai ipartestület kezdeményezésére, egy általános iparos gyűlés volt Budapesten, melyen az öuálló vámterület életbeléptetése, a jelenlegi hiányos ipartörvény módosítása iránt tárgyaltatott. Az eszme az összes magyarországi ipartestületek kebelében a legnagyobb megelégedéssel találkozott és a négyszáz ipartestület közül alig akadt néhány, aki ott magát nem képviseltette volna.
A Veszprémben dunántuli iparkiállitással kapcsolatos ipartestületi kongresszuson és a Sopronban karaara kerületi kiállítással kapcsolatban tartott kongresszuson — melyek mindegyikén a magyarországi kisiparosság nyomasztó helyzetének sürgős orvoslását, annak elháritábát, a fennálló ipartörvény módosításának szükségét hangoztatták — a nagykanizsai ipartestület kiküldöttek által képviseltette magát. A kiküldöttek jelentéseiből csak azt konstatáljuk, hogy ezen kongresszusokon ugyanaz volt a tárgy, mint az előző évben Nagyvarádon tartott ipari kongresszuson. Ebből azt látjuk, hogy „-20 év óta a kisiparosság hiába gyűlésezik, hiába mutattak reá a kisiparosság nyomasztó helyzetére, nem volt mindeddig illetékes fórum, aki a nyitott sebeket orvosolni iparkodott volna. Már
HÍREK.
LepkeBzés az életi
Az emberi sziv egy nagy gubó, melyből nem egy, de egéez raj lepke száll ki a világba az élet tavaszán, hogy aztán e lepkék összefogdotásával töltsük el egész életűnket.
Gyönyörű nevűk van ezeknek a pillangóknak! Vagyon, rang, hírnév, dicsőség, szerelem, boldogság, mind ilyen hímes szárnyú lepkék, amik után ébren és álmainkban, ifjan és öregen, vigan és bánatosan kergetőzünk, bukdácsolunk a sirig, hogy vagy soha el ne érjük őket, vagy, hogy elérve könyes szemekkel tudjuk meg, hogy ha meg is fogtuk a lepkét, szárnyának hime, ragyogása már ugy se a mienk, mert a lepkék csak érintetlenül olyan csábítóak.
Akiknek kedvük telik abban a gondolatban, hogy hiábavaló az egész emberi élet, merengjenek el e hasonlaton és gondoljanak saját életűkre: megfogtak-e valaha egy ilyen hímes szárnyú lepkét, vagy ha már kezűkben volt, oly szépnek tetszett-e, mint azelőtt, mikor még távolról futottak utána?
És ha legalább puha, szép, virágos réten volna ez a kergetőzés I Mert legtöbbnyire bizony csak sivár, göröngyös zeg-zugos utakon kell hajszolnunk reményeink gyönyörű pillangóit. Futunk, elesünk, feltápászkodunk. Fel a hegynek, le a völgybe. Egyik sebünk még be sem hegedt, máris másik sziklához vágódunk, vagy ujabb meredekről zuhanunk le a mélységbe. Már-már azt hiszszük, hogy kalapunk aiatt van a zsákmány s mire újra feltekintünk, már az erdők fölött csillognak a ragyogó szárnyak. Kedvünket el-elveszitjük és lemondva, egy helyben vesztegelve fásultan néwük, hogy kergetik el mánok látókörűnkből őket, ugy, hogy mire ismét feltámad bennünk a lepkeüzó vágy, már hiába is futunk, ugy sem érjük el őket többé.
Ovak az a boldog, aki a virágos réten lecsapja a kalapját a fűbe és azt hiszi, hogy a lepke most már mindörökre az övé, hogy ott vergődik a kalap alatt, hogy csakugyan megfogta, csak rá kell tennie a kezét 8 e hitében annyira bizonyos, hogy meg se akarja nézni 8 csak, ha már ugy sem volna képes örülni semminek, tudja meg, hogy a pillangó sohasem is volt a kalapja alatt.
Csak az a boldog, aki sohasem akar meggyőződni róla, hogy amit fogott, csak puszta illnzió, ,s7.inea levegő.
Es ha legalább napfényben kergetőzuénk 1 I)e
pedig mi sem vagyunk mostoha gyermekei e hazának , aUD>jgzor elborul fölöttünk az ég, annyiszor ránk éa mint államfenntartó polgáraival szemben erkölcsi 8tail a sötét éjszaka, hogy azt hisiBzük: lepkéstül, kötelessége lett volna az államnak érdekeinket meg-1 mindenestül elveszett a világ. Kapkodunk a levegőbe védeni legalább ugy, ahogy azt a körülmények meg- és ujjongunk, ha a kezünkbe aka<Wvalami, pedig, engedték." j mihelyt pirkad az ég, kétségbeesve tapasztaljuk, hogy
A jelentés ezek után áttért az ipartestület 1904. i amit fogtunk, nem az^ergetett, vissza-vissza álmodott évi ügymenetére. j aranyos pillangó, csak egy száraz, élettelen, hulló
A testület elöljárósága az év folyamán egy j falevél, rendes közgyűlést, IS rendes, három rendkívüli elől-1 Ilyenkor csak egy vigasztalásunk vau. Abban járósági ülést tartott, mely üléseken 205 tárgy intéz-1 bizakodunk ugyanis, ha kimerülve, összeroskadva letett el. I fetrengünk az ut porábau, hogy kitárt markuukba
Panasz bejelentetett 87, ebből jegyző által el- j valamerről mégis csak beletéved egy megvakult lepke intéztetett 63, békéltető bizottság által 24. Az 11)04. óv elején taglétszám volt 530, az óv folyamán iparigazolványt nyert 50, elhalálozási eset és költözés folytán megszűnt 46, decomber hó 31-én taglétszám volt 534. 1
Segédek létszáma volt az év folyamán 1098, tanonc az év elején volt 424, az óv folyamán beszegődött 231, felszabadult 132, tanviszony felbontatott az év folyamán 28. Az év végén tanonc létszám volt 495. Munkakönyv az év folyamán kiállíttatott 150, ideiglenes bizonyítvány 12
akkor elég egy kézszorítás, hogy a kergetett cél birtokában végre kipihenhessük magunkat és begyógyíthassuk sajgó sebeinket.
Várunk, várunk, bízunk, reménykedünk, mig egyszer bealkonyodik fölöttünk az élet, lecsukódik életünk virága, anélkül, hogy valaha csak ujjunk hegyével is elintettünk volna egy igazán szép pillangót. Mind olyan csalogatók, mind olyan hűtlenek I
De mégse mind. Van egy közöttük, amely jóval könyörületesebb a többinél, amelyet nem is kell
_________....._ (kergetnünk, mert önként keres fel minket s amely
Az iparos szállót igénybe vette 320 iparos segéd, őrökké elfeledteti velünk a többi, hiába kergetett, A jelentést helyeslőleg tudomásul vették, szint- C8a|fa álmot, még pedig akkor, mikor már egészen zárszámadásokat és az l9i»5. évi költségelö- besötétedett
A testület tiszta vagyona 18184 korinat
ugy a irányzatot. 86 fillér.
A testületben 56 iparág van képviselve.
A választások eredménye a következő:
Elöljáróság: Hoch Fülöp, Horváti József Topolits János, Tóth Lajos. Samu József. Muzikár Vince, Rosenthal Géza Szántó János, Offenbeck Károly, Bayer Gyula. Póttagok: Turek Gyula, Mágics János, Lahunság Gáspár, Mersits Ede, Vince János.
Számvizsgálók: Kauffer József, Fischel Lajos, Rosenfeld Márkus. Póttag: Mayer Károly.
Választottak még az ipartestületi betegsegélyző részére 20 kiküldöttet.
Es ez az egy: a halál fejű lepke. Bizony, csak lepkeűzés az élet!
A népköltészet gyöngyeiből.
A balatoni muzeumnak egyik föladata az, hogy összegyűjtse Zala, Somogy és Veszprém népköltészetének gyöngyeit Ott a nép között ezer meg ezer dal, mese, közmondás terem. A mi társadalmunk érzéktelen ahhoz, hogy a magyar népdalttereratő ereje-nek eme bizonyítékait összegyűjtse és ismertesse.
A Balatoni Muzeum Ügye mellé ujabban két kanizsai gimn. tanuló Acél Géza és Arnstein Sándor állt, akik bejelentették, hogy szívvel-lélekkel szolgálják a muzeum szép céljait. Arnstein Sándor már is
küldött be néhány kiskanizsai eredeti népdalt, melyeknek keresetlen hamisitlan népies hangja lebilincseli a figyelmet. A lelkes tanulók szívesen megígérték, hogy fényképekkel, alaprajzokkal, kutatásokkal, feljegyzésekkel és az eddig gyűjtött anyag átengedésével
gazdagítják a Balatoni Muzeumot.

Szomszédunkban vau egy vén eperfa, Szomszédasssony lánya eszik róla, Hallod rózaára, eszem, eszem azt a piciny azádat, Adj egy csókot, meghalok utánad.
Esik eoő, esik, zörög a nád, De rossz asszony rózsám, a te anyád, Mindég mondtam néki, hogy én érted élek,
De ó mégis másnak adott téged. •
Elhervad az a fü, mit a kasza levág, Elhervad az a lány, kit babája elhágy, En is elhervadok Jaj, de beteg vagyok,
Ha megölel a babám, mindjárt meggyógyulok.
— Püspöki látogat** Zalaegerszgen. Dr.
látván Vilmos megjés püspök bérmálás céljából tavaszi körutat tesa a jövő hónapban Letenye, Nova, Őrség én részben Vasvár vidékén s május második felében Zalaegerszegen, szülővárosában. A vendéget féayea ünnepséggel fogja fogadni az apátság és a város.
— Bérmálás. Bérmálás less junius elején Sümegen oa vidékén. Miga Hornig Károly báró megyés pű-pök osztja ki a bérmálás szentségét a híveknek. Junius 1-én, áldozó csütörtökön a sümegi, 3-án Sümegen a csabrenduki és gyömöröi, 4 én Káptalanfa a káptalanfa! és szegvári, 8-án Sümegen a csehi, gógáníai és miháljfai, 7-éu Nyirádon a nyirádi és halimbai plébánia hivei részesülnek bér-málásbau.
- Névmagyarosítás. AusterliU Audor a nagykanizsai főgimnázium VlH-ik osztályos tanulója caládi.evét ,Abonyi"-ra magyarosította.
— Képviselőnk megbliö-levele, Zichy Aladár gróf országgyűlési képviselőnk megbízó-levelét a képviselőház illető osztálya annak idején azért kifogásolta, mert a képviselőt ajáulók neveit nem tartalmazta. A képviselőház V. bíráló bizottsága a minap tárgyalta ez ügyet. Zichy Aladár grófot itéletileg igazolták, mert a kifogást képező hiány pótoltatott.
— Uj körjrgysöaégek megyénkben. A belügyminisztériumban elhatározták, a körjegyzőségek számá-uak felemelését. Zalavármegye ugy értesülünk, 12 uj jegyzöséget kap, amelyek már ez évben, valószínűleg július 1-én felállíttatnak. A miniszter leirata a vármegyéhez már megérkezett. Hogy hol leiznek az uj jegyzöségek, még megállapítva r.inca Az uj körök kikerekitése iránt az eljárás legközelebb log megindulni.
— Kivándorlás Egyiptomba. Néhai Ismael
kedive felesége Kairónak leggazdagabb özvegye, özvegységének bánatában mindig csak arra gondol, hogy vigasztalódjék meg. Fájdalmát ujabban ugy csillapítja, hogy magyar leányokat logad udvarába. Már városunkból is ment ki hozzá egy csinos, szép szőke szobaleány és most két máa leánynyal tárgyalnak az özvegyasszony ágensei. Leányaink persze nagyon hiszékenyek és az Ezeregyéj varázspalotáit látják maguk előtt, mikor a ravasz lélekkufárok beszédeit hallják. De a leányok valószínűleg már Alexandriában, mikor partra szállnak, kijózanodnak. Jó lesz a cselfogások ellen védekezni.
— Tanulmányi klránouUs. A felső keresk. iskola növendékei B u n Samu igazgató és három tanár vezetése alatt Virágvasárnapján tanulmányutat tesznek a Gutmann cég országszerte ismert ipartelepének megtekintése végett Beliscére. A keresk. iskolák az utóbbi időben a főigazgatótól utasítást kaptak, hogy első sorban a hazai iparintézményeket tanulmányozzák, ne pedig a külföldieket. A beliscei ipartelep különösen alkalmas arra, hogy a leendő kereskedő fogalmat alkothasson magának arról, hogy a hazai faipar milyeu irányban fejlődött az utolsó évtizedekben. A Gutmann cég vendégszeretetének köszönheti az intézet, hogy ez a tanulságos kirándulás lehetővé vált.
— Halálozks. A járványos betegség ismét egy ártatlan gyermeket ragadott el az élettől. Boriskának hívják. Milhoffer Kálmán a nagykanizsai segélyegylet pénztárosa és\'neje édes gyermeküket gyászolják Boriska balábau.

2«lii közlöny
1906. ÁPHII.H
H» ezt mégis kell hangsúlyozni, oka osak az, hogy vajmi számos város voietösége nem emolkodik ezen egyszerű igazság színvonalára Do nem emelkedik az állam sem, mely rossz városi politikájával lebetóaégct ad. hogy e politika tovább fejlődhessék, tehát éppen a városok kiképzódésének, erósbitésének oly tetemes gátja
Az izr. hitközség közgyillése.
ámbioió fulánkja airkentyuzta • kortesek«t, jelűiteket és bivóket egyaránt. 8—10 korles állt a választási helyisé* kapuja alatt, kiknek éber szemei elétt nem menekült meg egy válauté sem. A választás 9 érától délután 4 óráig tartolt A szavazatízedó bizottság elnSke Práger Béli gyógyszerész volt. Kate 0 érakor már tudták az eredményt, A vállaltál a demokrata párt győzelmével végzidóll Klóljáróaági tagok leltek: Neu Albert (ujj. Rothschild Zsigmond (u|), elsé péttsg ilj. Deutsch Lajos. de mivel Dr Ollop Mér lemondott, helyébe Deutsob Lajos lép mint harmadik uj tag, további: Hettlheim liyété, Hlsu Lajos, ujoépi Klek Lipót, Dr. Ollop Mór, Reicbenfeld Ede, Rothschild Albert. Dr Rothschild Samu, Seben Richárd, 8tero J. Mór. Számrizagáté-bizottaág: Beck Sliksa, Lendvai Samu. Rothschild Zsigmond, Sattler József, Streni Tivadar.
A gyézelmes párt diadalittas válaszléi > leg-
Somogyi Ede előadása
az etruszkakr6l.
A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kér vasárnapi felolvasó délutánján Somogyi Kde,
Az iir. hitközség közgyűlését múlt bó 2ti-án tartották meg az izr. bitközség tanácstermében G rün b u t Henrik elnöklete alatt, melynek főtárgya a zárszámadás elfogadása volt. At évi jelentésbeu Barta Lajos titkár a lefolyt év legjelentősebb mozzanatairól számol be Ó felsége a hitközség elnökét gelsei Gutmann Vilmos kir. tanácsost a közgazdaság, ipar és kereskedelem terén szerzett érdemei elismerésen! báréi
rangra emelte. Klek Lipót elíljárósági tag érdemei, b|) CMndbi!1) ono|llk elismeréseid „ujnépi- elönevvel magyar nemességet kapott.
A hitközség betételének fontosabb mozzanataihoz tartozik Kirtscbmaroff Leó 40 éves kanizsai működésének megünneplése Az alkalmazottak nyugdijalapja 13593 K. Az iskoláknál fedezendé hiány 15693 K
A kereak. iskola államosítása iránt vállvetve Véeeey_____ ________ ________
Zsigmond polgármesterrel löbb lépést teltek, de „Ijudapeati Hírlap" kiváló munkatársa, a "nagytudásu mindeddig eredményt el nem érlek. A hitközség I nyelvész tartott szahad előadást az etruszkokról é» iakolaalapja \'ÍH937 K. Az alap kamatai éveukint ,10kDak a magvar néppel való rokonságáréi Kzt az iskolai célokra felhasználtatnak. („régi népet, araelylyel a külföld tudósai már év-Az elemi iskolát látogatta 167 fiu, 110 leány, századok óla foglalkoznak, a mi tudósaink még eddig a falai keresk. iskolái 94 tanuló. nem vélték föl tanulmányozásuk körébe, .habár »zá-Bzegények részére kiutalványozlak 20733 K. mos külföldi tudós, mint például Taylor. óriás tudó-segélyt mányin apparátussal azt igvekszik bebizonyítani, hogy Ezeukivul tekintélyes összeg jutott a szegenyok- „ eirusik „ip turáni nép volt és ebben a népcsalád-nek a családi, kiháiasitási alapokból is. A hitközség bsn legelsé sorbsu a magyarral roll rokou. A mi lépéseket fog tenni, hogy a várostól eddig élvezett mdósaiuk még,eddig nem vetlek erról tudomást és UOO K. segély házi-szegények számára felemellessék, tudományos intézeteink nem igvekeztek még eddig roiutáu « koldulás az egész város területén betiltatott. e„ , „(„i,, magvarokra nézve rendkívül fontos dol-A zárszámadás némi hiánnyal zárult. A bit- gol megvilágítani és közismeretesíé tenni. Somogvi községnek egészben 669 helybeli és vidéki adólizetó áluláuo,. nagy vonásokban ismertette az etruszk-tagja van. A népesedés az 1904. évben a kövelkezó, kírdís]K,k nui állását, a külföldi tudósok futatásainak volt: Született 76, meghalt 62 egyén, a szaporulat 14. clldigi eredményét és felsorolta mindazokat a körtll-llázaaságkötés volt 26. A jelentést helyeeléasel veitek ínyeket, amelyek az etruszk-uépnek a magyarral való tudomásul és köszönetet szavazUk az elóljáróságnak. rokonságát majdnem bizonyossá teszik. Erre vall az Dr. Kned Ödön nem helyesli, hogy bár ein,,,kok történele, kultúrája Írása és legelsé sorban csekély összeggel is túllépték a költségvetési. n).f|ve ia Al elru>1kok nyelvébe még oddig nem Goldhaniiner Károly kifogásolja, hogy a hitközség t|ldtak „K>au „ „,,iósok behatolni, de az a kevés szó. alkalmazottjai, kiknek bár nincs itt funkciójuk, nincsenek ,lne|yel „jdig sikerüli minden kétségen felül megjelen a közgyűlésen. ............fejteni, eltagadhalatlanui turáni és a nyelvcsalád összes
Élnék megadia a kellő felvilágosítást es a köz- „,e|tei kölUl |„eM sorball , „„„„„al rokon. Kzt
gyűlést egy napra felfüggeszti, hogy a választások |,il0nyi|j, „ s körülmény is, hogy sok etruszk szó
az elöljáróságba megejthetik legyenek. majdnem belű szerint azonos a szumirral, amelynek
» a magyar nyelvvel való rokonsága majdnem kétaég-
(HitkOzaégi választások ) telenül bizonyos. Somogyi előadásának végén, amely-
a. i ,,,,, , ,. , . . ben a szumirokkal is sokat foglalkozott, rámutatott a
Az ixr. bitközség elól,áró^gáb. múlt bo 87- n m tudÓHoknik arra , köteleséére, hogy az
választottak a sorrend szerint kilépő 10 tag helyébe etruszkokkal bővebben foglalkozzanak,
elöljárósági tagokat. A tiz tag közül 8 újra volt Én — mondotta Somogyi — szerény apostoli
megválasztható, két hely részben elköltözés és részben munkámban folytattam azt, amit a külföldi tudósok
elhalálozás következtében üresedett meg. Erre a két m,Ar . 50 ?ve W*onTÍUnak. Munkám meg
helyre kilenc jelöltet állítottak fel a választók. Az Ö?"? \' T\'T\'l tÁ^u , /. i,í, ,, , , , ., . , , *ért a magyar tudományos akadémiától. Es ez a
érdeklődés foka oly nagy volt, hogy ilyen 14 óv óta ludÓ8 ,ár8a8ági m\\y raár sok esetben fojtotta el nem tapasztaltatott. 309 szavazatot adtak le. Az sok üdvös mozgalom csiráját, azt válaszolta, hogy
ha akar. ám állítson fel a miniszter e nyelvnek tanszéket. I)e arra gondolni, hogy valaha bebizo nyitsuk a magyar és szumir nép rokonságát, az nevetséges. Ugyanez at akadémia mondotta e véleményt, melynek több kiadványában támogatják a külföldi tudósok éa csekélységem ebbeli érveit Ez a tudós közkereseti társaság azt hitte hogy nekem konc kell. Pedig én önzetlenül, igaz meggyőződéssel csak azt akartam bizonyitam, hogy a magyar nép sok ezer év előtt élt rokona adta az európai népeknek a kultúrát Nevetséges tehát a sok külföldi tudósok ama állítása, hogy tudását tőlük tanulta a magyar.
A nagyszámú és előkelő közönség élénk figyelemmel hallgatta a rendkívül szépen, élvezetesen előadott tudományos előadást ós tetszésének szűnni nem akaró tapssal és éljennel adott kifejezést.
A délutánon Sterueck Zsigmond zenetanár, gordonka-művész is nagy sikert aratott zeneszámaival, melyet a tőle megszokott művósziessóggel produkált. Szép sikere volt Fele Idának (zongora) ós S-t r óin Oltónak (orgona). Krausz Margit „A kevlári bucsu" cimü költeményt szavalta igen ügyesen.
Somogyi Ede tiszteletére este társaslakoma volt
WalewBka hallgatott, nem válaszolt. Ismét montek 1 levelek. Egyikben az állott: „Oh jöjjön, mindenre kérem, csak jöjjön! Minden kívánsága ki lesz elégítve. Az ön hazája nekem sokkal kedvesebb lesz. ha ön könyörülni fog az én szegény szivemen. N."
A hazájára való hivatkozás legyőzi Walewskát, aki különben is csak nehezen tudta magát főntartani. Enged a császár meghívásának. Ritka jelenet játszódott le. Napoleou a nő lábaihoz borul, kérve, esedezve. Sírásra fakadt. A császár elveszti nyugalmát, előtte mindez uj; hiszen ő csak eddig engedékeny nőket tanult ismerni. Most pedig először találkozik olyannal, aki tapasztalatlanság ós őszinteség által védve volt.
Ez érdekli Napoleont; elhagyja ót a támadó bátorság; érzelme ezen nő iráut egy pillanat alatt gyöngédebbé ós bensőbbé lesz, s igy szól:
„Édes panaszló galambom, töröld meg kőnyeidet, légy nyugodt; ne félj többé a sastól, akinek veled szemben nincs más hatalma, som ereje, kivéve az izzó szerelem erejét; az a szerelem ez, amely mindenekelőtt szivedet akarja. Te végre megfogod őt a sast szeretni, mert ő mindened lesz neked!! Értesz engem ?
A császár unszolására Walewska Párisba is követte ót; egész a nagy szerencsétlenségben is hü ragaszkodást tanúsított irányában. I)e miután Napoleon végre mindenkorra az életből Szt. Heléna szigetére elvonult, — Walewska férjhez ment.
Es ezen férjhezmenósé erős benyomást tett a fogolyra.
Ottan társalkodóinak egyike ezt mondja: „A császár oly nagy odaadással ragaszkodott Walewska asszonyhoz, hogy nem volt képes megbarátkozni azon gondolattal, hogy az, akit ó annyira szeretett, más valakit szeressen a császáron kivül."
Mindazon szép csillagok azonban, amelyek Napoleon egén fölmerültek, • — de rövidebb vagy hosszabb idő múlva elhalványodtak: mégsem voltak képesek teljesen elhomályosítani az állandó csillagot, — az ő feleségét, — Josefint.
Ami azután bekövetkezett, t. i. az elválás Josefintől, továbbá Mária Lujzához, második feleségéhez való viszonya: ezek a t. olvasó előtt úgyis ismeretes dolgok.
Községi közigazgatás.
A m. kir. belügyminiszter egy általános rendeletet bocsájtott ki Magyarország összes törvényhatóságaihoz, hogy — tekintettel, lehetőleg a folyó I90S. évi julius elsején életbelépő uj anyakönyvi törvény pontos végrehajtására, de különösen, az e téren jelentkező teendők urányos eloszlatása szempontjából is, mivel tudvalevőleg e téren nagy aránytalanságok állanak fenn, — tartassanak értekezletek, amelyen a hetyi viszonyok figyelembevétele mellett javaslatok kelttessenek, s e javaslatok alapján esetíeg uj anyakönyvi kerületek felállitásáváT az aránytalan visszásságok megszüntettessenek.
Minthogy az állami anyakönyvi intézmény körüli teendők, lehet mondani az egész országban a község — és körjegyzők által láttatnak el. — természetesen, az anyakönyvi kerületek szabályozá»n, a jegyzői körök rendezését is maga után vonja és sok tekintetben épen a jegyzői kerületek azok, melyek nagyobb szabá.su szabályozást igényelnek.
A belügyminiszter font érintett rendeleto folytán Zalavármegye alispánja is \'a fent vázolt viszonyok megvitatása végett a járási főszolgabírókhoz felhívást intézett, högy elnökletük alatt tartandó tiszti értekezleteken, uj jegyzóségek alakítása, vagy a már meglévők alkalmasabb beosztás által való kikerekitése tárgyában javaslatok készíttessenek s e tervezetek a folyó 1905. évi március 28-án Zalaegerszegen megtartandó központi értekezleten előterjesztessenek. Ezen felhívás kapci-án közöltetett a járásokkal, hogy a belügyminiszter 19.00U néhány száz korona évi államsegélyt utalványozott Zalavármegyének a tervezett rendezés könnyebb megvalósítása céljából.
A magas kormánynak ezeu rendelkezése egy rég óhajtott s már mondhatni, a közigazgatási állapotok tarthatatlan viszonyain óhajtván segíteni, miért is az, minden közigazgatási szolgálatban álló szakember | részéről örömmel fogadtatott.
A rendeletben lefektetett irányelvek figyelembevétele mellett megtartattak a járási értekezletek, ahol 1 nagy buzgalommal készíttettek el a jegyzői, s igy az anyakönyvi kerületek tervezetei, moly tervezetek a vonatkozó adatokkal az érdekeltek állal a vármegyei [értekezleten március 28-án be is mutattattak.
Nem szándékom bírálni a vármegye nagyra-becsült intéző köreit, de szabad legyen megmondanom, hogy e tekintetben, — a zalavármegyei értekezleten nem találkoztam a miniszteri leirat intencióinak megfelelő felfogással.
Vizsgáltattak volna csak meg a járások által ez érdemben elkészített tervezetek, akkor a vármegyei értekezlet javaslata más, egészen más formában nyert volna kifejezést.
Node még nem késő I még bekivánhatók és áttanulmányozhatók a vármegyei törvényhatóság iHtal j ez érdemben tartandó gyűlésig a járási értekezletek szülte munkálatok anyagai, melyek. — mivel épen a legilletékesebb h\'elyon, — közvetlenül az érdekelt j községekben születtek meg, leghívebben tükrözik | vissza azon igényeket, melyek kielégítését részben és [ideiglenesen bár, — a magas kormány fent vázolt I rendeletével tervbe vette.
g. kjxö
Emlékeztető-naptár.
Aprlllí 2. A nagykanizsai szópilő cgyesQlcl közgyűlése
190b PRIlIS 1
ZALAI KÖZLÖNY
8
Az Ipartestület kBzgyQléta.
— Sajílt tudóaUónktól. —
A nagykanizsai Ipartestület vasárnap délután tartotta közgyűlését saját helyiségében, melyen mintegy hetvenen jelentek n-eg. Az érdeklődés tehát elég lanyha volt. Kz éppenséggel nem dicsérendő. Az iparos osztálynak a testület ügyei iránt sokkal nagyobb érdeklődést kell tanúsítani. Mert csak az érdeklődés, összetartás eredményezheti az illetékes köröknél, hogy az óhajok lassanként megvalósuljanak A közgyűlés, melyen Geiszl Viktor elnököltés Halvax Frigyes tanácsos, mint iparhatósági biztos vett részt, igy folyt le
Geiszl Viktor elnök a közgyűlést megnyitva, felolvastatja az évi jelentést. A jelentés szerint az ipari viszonyok az év folyamán sem változtak, mert bármerre fordultunk is, mindenütt az általános pangás volt észlelhető, amelv hazánkban mindeuütt bénitólag hatott a magyar iparosságra. És ezt érezte városunk iparossága is. Mindaddig pedig — mondja a jelentés — határozott javulást nem várhatunk, mig az önálló vámterület felállítása által a lenyűgözött magyar kisiparosság az osztrák gyáripar nyomása alól fel nem szabadul
Az év folyamán május hó 7-én, a nagykanizsai ipartestület ► kezdeményezésére, egy általános iparos gjülés volt Budapesten, melyen az öuálló vámterület életbeléptetése, a jelenlegi hiányos ipartörvény módosítása iránt tárgyaltatott. Az eszme az összes magyarországi ipartestületek kebelében a legnagyobb megelégedéssel találkozott és a négyszáz ipartestület közül alig akadt néhány, aki ott magát nem képviseltette volna.
A Veszprémben dunáutuli iparkíállitással kapcsolatos ipartestületi kongresszuson és a 8opronban kamara kerületi kiállítással kapcsolatban tartott kongresszuson — melyek mindegyikén a magyarországi kisiparosság nyomasztó helyzetének sürgős orvoslását, annak elhárítását, a fennálló ipartörvény módosításának szükségét hangoztatták — a nagykanizsai ipartestület kiküldöttek által képviseltette magát. A kiküldöttek jelentéseiből csak azt konstatáljuk, hogy ezen kongresszusokon ugyanaz volt a tárgy, mint az előző évben Nagyvarádon tartott ipari kongresszuson. Ebből azt látjuk, hogy „20 év óta a kibiparosság hiába gyűlésezik, hiába mutattak reá a kisiparosság nyomasztó helyzetére, nem volt mindeddig illetékes fórum, aki a nyitott sebeket orvosolni iparkodott volna. Már
HÍREK.
LepkeBzéa mw életi
Az emberi sziv egy nagy gubó, melyből nem egy, de egész raj lepke száll ki a világba az élet tavaszán, hogy aztán e lepkék összefog dosásávsl töltsük el egész életünket.
Gyönyörű nevük van ezeknek a pillangóknak! Vagyon, rang, hírnév, dicsőség, szerelem, boldogság, mind ilyen himes szárnyú lepkék, amik után ébren és álmainkban, ifjan és öregen, vigan és bánatosan kergetőzünk, bukdácsolunk a sírig, hogy vagy soha el ne érjük őket, vagy, hogy elérve könyes szemekkel tudjuk meg, hogy ba meg is fogtuk a lepkét, szárnyának hime, ragyogása már ugy se a mienk, mert a lepkék csak érintetlenül olyan csábítóak.
Akiknek kedvűk telik abban a gondolatban, hogy hiábavaló az egész emberi élet, merengjenek | el e hasonlaton és gondoljanak saját életükre: megfogtak-e valaha egy ilyen hímes szárnyú lepkét, vagy j ha már kezükben volt, oly szépnek tetszett-e, mintj azelőtt, mikor még távolról futottak utána?
És ha legalább puha, szép, virágos réten volna ez a kergetőzés I Mert legtöbbnyire bizony csak sivár, göröngyös zeg-zugos utakon kell hajszolnunk reményeink gyönyörű pillangóit. Futunk, elesünk, feltápászkodunk. Fel a hegynek, le a völgybe. Egyik sebünk még be sem hegedt, máris másik sziklához vágódunk, vagy ujabb meredekről zuhanunk le a mélységbe. Már-már azt hiszszűk, hogy kalapunk alatt van a zsákmány s mire újra feltekintünk, már az erdők fölött csillognak a ragyogó szárnyak. Kedvünket el-elveszitjük és lemondva, egy helyben vesztegelve fásultan nézzük, hogy kergetik el mások látókörűnkből őket, ugy, hogy mire ismét feltámad bennünk a lepkeüzó vágy, már hiába is futunk, ugy sem érjük el őket többé.
Csak az a boldog, aki a virágos réten lecsapja a kalapját a főbe és azt biszi, hogy a lepke most már mindörökre az övé, hogy ott vergődik a kalap alatt, hogy csakugyan megfogta, csak rá kell tennie a kezét s e hitében annyira bizonyos, hogy meg se akarja nézni a csak, ha már ugy sem volna képes örülni semminek, tudja meg, hogy a pillangó sohasem is volt a kalapja alatt.
Csak az a boldog, aki sohasem akar meggyőződni róla, hogy amit fogott, csak puszta illúzió, szines levegő.
Es ha legalább uaplenyben kergetőznénk! I)e
küldött be néhány kiskanixsai eredeti népdalt, melyeknek keresetlen hamisitlan népies hangja lebilincseli a figyelmet. A lelkes tanulók szívesen megígérték, hogy fényképekkel, alaprajzokkal, kutatásokkal, (eljegyzésekkel és az eddig gyűjtött anyag átengedésével gazdagítják a Balatoni Muzeumot.
pedig mi sem vagyunk mostoha gyermekei e hazának | annyiszor elborul fölöttünk az ég, annyiszor ránk éa mint államfenntartó polgáraival szemben erkölcsi a HÖt^ éjszaka, hogy azt histszük: lepkéstül, kötelessége lett volna az államnak érdekeinket meg-1 mindenestül elveszett a világ. Kapkodunk a levegőbe védeni legalább ugj,_ ahogy azt a körülmények megengedték."
A jeleutés ezek után áttért az ipartestület 1904. évi ügymenetére.
A testület elöljárósága az év folyamán egy rendes közgyűlést, 12 rendes, három rendkívüli elöljáróság! ülést tartott, mely üléseken 206 tárgy intéztetett el.
Panasz bejelentetett 87, ebből jegyző által elintéztetett 63, békéltető bizottság által 24. Az 1904. év elején taglétszám volt 530, az óv folyamán iparigazolványt nyert 50, elhalálozási eset ós költözés folytán megszűnt 46, december hó 31-én taglétszám volt 534.
Segédek létszáma volt az év folyamán 1098, tanonc az év elején volt 424, az óv folyamán beszegődött 231, felszabadult 132, tanviszony felbontatott az óv folyamán 28. Az év végén tanonc létszám volt 495. Munkakönyv az óv folyamán kiállíttatott 150, ideiglenes bizonyítvány 12.
Az iparos szállót igénybe vette 320 iparos sej A jelentést helyeslőleg tudomásul vették, színt
ugy a zárszámadásokat és az l9(»5. évi kölUégelő-. besötétedett .
és ujjongunk, ha a kezünkbe akadt valami, pedig, mihelyt pirkad az ég, kétségbeesve tapasztaljuk, hogy amit fogtunk, nem az kergetett, vissza-vissza álmodott aranyos pillangó, csak egy száraz, élettelen, hulló falevél.
Ilyenkor csak egy vigasztalásunk vau. Abban bizakodunk ugyanis, ha kimerülve, összeroskadva fetrengünk az ut porában, hogy kitárt markunkba valamerről mégis csak beletéved egy megvakult lepke s akkor elég egy kézszorítás, hogy a kergetett cél birtokában végre kipihenhessük magunkat és begyógyíthassuk sajgó sebeinket.
Várunk, várunk, bízunk, reménykedünk, mig egyszer bealkonyodik fölöttünk az élet, lecsukódik életünk virága, anélkül, hogy valaha csak ujjunk hegyével is érintettünk volna egy igazán szép pillangót. Mind olyan csalogatók, mind olyan hűtlenek!
I)e mégse mind. Vau egy közöttük, amely jóval könyörületesebb a többinél, amelyet nem is kell I kergetnüuk, mert önként keres fel minket s amely \'géd örökké elfeledteti velünk a többi, hiába kergetett, csalfa álmot, még pedig akkor, mikor már egészen
irányzatot. A testület tiszta vagyona I8IM korona 86 fillér.
A testületben 56 iparág van képviselve.
A választások eredménye a következő:
Elöljáróság: Hoch Fülöp, Horváh József Topolits János, Tóth Lajos. Samu József. Muzikár Vince, Rosentbal Géza Szántó János, Offenbeck Károly, Bayer Gyula. Póttagok: Turek Gyula, Mágics János, Lahunság Gáspár, Mersits Ede, Vince János.
Számvizsgálók: Kauffer József, Fischel Lajos, Rosenfeld Márkus. Póttag: Mayer Károly.
Választottak még az ipartestületi betegsególyzó részére 20 kiküldöttet.
Es ez az egy: a halál fejű lepke. Bizony, csak lepkeüzés az élet!
A népköltészet gyöngyeiből.
v
A balatoni muzeuinnak egyik föladata az, hogy összegyűjtse Zala, Somogy és Veszprém népköltészetének gyöngyeit Ott a.nép között ezer meg ezer dal, mese. közmondás terem. A mi társadalmunk érzéktelen ahhoz, hogy a magyar népdalttoremtő erejének eme bizonyítékait összegyűjtse és ismertesse.
A Balatoni Muzeum ügye mellé ujabban két kanizsai gimn. tanuló Acél Géza és Arnstein Sáudor állt, akik bejelentették, hogy szívvel-lélekkel szolgálják a muzeum szép céljait. Arnstein Sándor már is
Szomszédunkban van egy vén eperfa, Szomszédasssony lánya eszik róla, Hallod rózaára, eszem, eszem azt a piciny szádat, Adj egy csókot, meghalok utánad.
Esik eoő, esik, zörög a nád, De rossz asszony rózsára, a te anyád, Mindég mondtam néki, hogy én érted élek,
De ő mégis másnak adott téged. •
Elhervad az a fű, mit a kasza levág, Elhervad az a lány, kit babája elhágy, Én is elhervadok Jaj, de beteg vagyok,
Ha megölel a babám, mindjárt meggyógyulok.
— Püspöki látogatá* Zalaegerszegen. Dr.
látván Vilmos megjén püspök bérmálás céljából tavasai körutat tesz a jövő hónapban Letenye, Nova, Őrség és részben Vasvár vidékén s május második felében Zalaegerszeget), szülővárosában. A vendéget fényes ünnepséggel fogja fogadni az apátság és a város.
— Bérmálás. Bérmálás less junius elején Bümegen és vidékén. Miga Hornig Károly báró megyés püspök osztja ki a bérmálás szentségét a híveknek. Junius 1-éo, áldozó csütörtökön a sümegi,
án Sümegen a csabrendeki és gyömöröi, 4 én Káptalanfán a káptalaniéi és rcegvári, 8 án Sümegen csehi, gógánfai és miháljfai, 7-én Nyirádon a nyirádi és halimbai plébánia hivei részesülnek bér-málásban.
— Névmagyarosítás. A us terült Andor a nagykanizsai lógiinnázium VUI-ik oaztályos tanulója ccaládi.evét ,Abonyi"-r» magyarosította.
— Képviselőnk megblaó-levele. Zichy Aladár gróf országgyűlési képviselőnk megbízó-levelét a képviselőház illető osztálya annak idején azért kifogásolta, mert a képviselőt ajánlók neveit nem tartalmazta. A képviselőház V. biráló-bizottsága a minap tárgyalta ez ü»ye». Zichy Aladár grófot itéletileg igazolták, mert a kifogást képező hiány pótoltatott.
— Uj körjfgyióségek megyénkben. A belügyminisztériumban elhatározták, a körjegyzőségek számá-nük felemelését. Zalavármegye ugy értesülünk, 12 uj jegyzöséget kap, amelyek már ez évben, valószínűleg július l én felállíttatnak. A miniszter leirata a vármegyéhez már megérkezett. Hogy hol lesznek az uj jegyzőségek, még megállapítva tincs. Az uj körök kikerekitése iránt az eljárás legközelebb íog megindulni.
— Kivándorlás Egyiptomba. Néhai ltmael kedive felesége Kairónak leggazdagabb özvegye, özvegységének bánatában mindig c«nk arra gondol, bogy vigasztalódjék meg. Fájdalmát ujabban ugy csillapítja, hogy magyar leányokat logad udvarába. Már városunkból is ment ki hozzá egy csinos, szép szőke szobaleány és most két más leánynyal tárgyalnak az özvegyasszony ágensei. Leányaink persze nagyon hiszékenyek és az Ezeregyéj varázspalotáit látják maguk előtt, mikor a ravasz lélekkufárok beszédeit hallják. De a leányok valószínűleg már Alexandriábau, mikor partra szállnak, kijőzanodoak. Jó lesz a cselfogások ellen védekezni.
— Tanulmányi kirándulás, A felső kereak. iskola növendékei B u n Samu igazgató és három tanár vezetése alatt Virágvasárnapján tanulmányutat tesznek a Gutmanu cég országszerte ismert ipartelepének megtekintése végett Beliscére. A kereak. iskolák az utóbbi időben a főigazgatótól utasítást kaptak, hogy első sorban a hazai iparintézményeket tanulmányozzák, ne pedig a külföldieket. A beliscei ipartelep különösen alkalmas arra, hogy a leendő kereskedő fogalmat alkothasson magának arról, hogy n hazai faipar milyen irányban fejlődött az utolsó évtizedekben. A Gutmann cég vendégszeretetének köszönheti az intézet, hogy ez a tanulságos kirándulás lehetővé vált.
— Halölozas. A járványos betegség ismét egy ártatlan gyermeket ragadott el oz élettől. Boriskának hívják. Milhoffer Kálmán a nagykanizsai segélyegylet pénztárosa és neje édes gyermeküket gyászolják Boriska halában.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1905. ÁPEIU8 I.
— Blaotlaágok »l«kuláu. Nagykaoizaa i. t. »ároi kép»ÍMelöteit01«t<beo, a logulóbbi kSzgjOléian „eg,Hatatott kfllÖQÍÓla bizottaágok közül a héten megalakult: • pénaHgrl biaotteÍK «ln5k« latt ujoépi Elek Lipót, alelnöke Eperjei; Síodor, jegjadja Perger Károlj aároai aljegjzí. A a épl-téai biaottaág elnUke lett Eperjea; Sándor, alelnöke Bommor Nílhin, előadója Király 8áodor vároai mérnök <a |egji6je Perger Károlj rároai aljegjaí. Villám elleodraí biaottaág elnöke lett Uoger Ullmann Elek, aleloöke Qoldhammer Károly, jegyzője Perger Károly lároii •IjegraS Erdő- éa legeld biaottaág ülnöke lett Herteleudy Bála, alelnöke Pál f jr Alajoa, előadója Calgabáay AoUI aároai erdóoeater, |egy-lője Perger Károly tároai aljegyző. Ipariskolai lollgyelt biaottaág elnöke lelt Joaitoiica MilifoJ. alelnöke Danta Kálmán, jegyaöját > maga kábeléból aáluatja
— Idók jele. Aa oaatrák (ogyaaatókaak milyen ellenaxenaea aa önálló zámterMet eaaméje, mulatja aa a leaeleiőlap, melyet egy oaatrák boroagykereakedó Bettlbelm Siegíried helybeli aialmaköteg.gyároahoa irt. A bornagykereakedó értesíti benne magyar aaállltóját, hogy, miután aa önálló TámterOlet belátható időben éleibe lép, ezentúl aaQkaégletét caak oaatrák gyárakban fogja íödözni. Mágia jó fejóatohán lehetett Uagyaroraaág, hogy olyan ddhöaek aaomaiédjaink.
— A roagántlaatflaelók vaaárnepl muaka-aaúnete. Megírtuk, bogy a magántlaztziaelök körében aok\'a panaaa a nagykaniiaai rendőrség ellen, mely a vaaároapi mnnkaaaOnet betartását nem ellenöriateti. A rendöraágnek ea a magatartása eredoónyeate aa elad, már mult élben elküldött aliapáonál történt feljeleotéat. A nagykaniiaai biaottaág kérelmére a Magántisitviselők Oraaágoa Szözetaége a napokban aaintóo átirt aa aliapáohoi, melyben kérik, bogy utaaital Nagykauiaaa város rendőrhatóságát a magán-tlaatflselök vasárnapi munkaaiQnetének ellenöraéaére.
— Onkéuteaek Nagykaniasán. Tegnap megjöttek a honTédönkéntesek. A m. kir. pécsi 19-ik gyalogeared öukénteai iakolájából a kővetkező 17 önkéntea altiaat belyeatetett át a 20-ik csapattest\' aloattályalboa: Abonyl Lajoa, Bayer Milán, Bernárd Emil, Bricht Jenő, Blaaicb Jakab, Csorba Sándor, j Dnkása Jenő. Fejea Oéia, Fodor Károly, Fundák Lajos, Kűhár Iváo, Miltényi Józaef, Nááeth Oyuri, Obát Reasó, Pongrác Jenő, 8aa^meisiter János, Wuoschback Deiső.
— A keeathelyl Ueorglcont, aa első magyar gBadaaági szakiskolát a keszthelyi gazdasági tauintétel hallgatói emléktáblával jelölik meg. A tábla fekete gránitalapból lesz. A leleplezési Qnnep nagyon fényesnek igérkeaik, melyre ax ifjúság meghívja az Orazágoa Magyar Oaadasági Egyesületet, a dunántuli vármegyék gaadaaági egyesületeit, aa orazág többi gaadaaági tanintézeteit stb. Aa ünnepséget Pünkösdkor tartják.
— Aa ápltóminkáaok bórmozgalma a bét
elején befejeződött Vasárnap volt aa utolsó békitő tárgyalás, melyet Hálvax Frigyea tanácsos vezetett. A aegédek a tavalyi bércéi 20 fillérrel magasabb minimum bért kapnak. A bér napszámban lesz fizetve, nem mint a segédek akarták, óra azeriut. A vidéken dolgozók többletben részesülnek. A mesterek kötelezve vannak aaokat a segédeket, akik 18 kilométernyi távolságnál közelebb fekvő helyiségben dolgoznak, hetenkint egyszer, akik meaazebbi helyen dolgoznak, kélhetenkint egyaaer a városba viaaaaazállitani.
— Deák Péter rendőrfőkapitány betegsége következtében a rendörkapitányi hivatal vezetését ideigleneaen Farkaa Ferenc alsapitány vette át.
— Az 01KE. Igazgatósági tagja. Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesüléa vasárnap, « (óvárosban tartott kőzgyüléaén Elek Lipót ker. tanácsos Nagykanizsáról buválasztalott a központi ügyvivő igazgatóságba.
— Vasúti baleset. Zilaegerszegröl jelenti tudóollónk, hoyy az. oltani pályaudvaron csütörtökön este Peicsi György vasúti munkás a vonat kerekei alá került tolatás közben. A kerekek a két lábát léidben elmetszették. Pelcsit bt-Bzállitották a kór-há7bs, A vizsgálatot megioditották, vájjon kit terhel a felelősség.
— Clgáayhangverseay. Vannak akik mondják, hogy a magyar már nem kedrell a cigány-nótá-kat. D-hogy ia nem Midőn azombetoo áa vasárnap eate Simplioiui örökösei Harca és Babári bangrer-aeu)estek az .Arany 8zarvas" elegáns, fényesen kivilágított éttermeiben közel 500 ember volt a febér asaUlok mellett, gyönyörködve a birea banda valóban aaép játékában, nótáiban. Oicaérték ia Szilágyit, aa étterem derék bérlőjének az ötletét, bogy ily két élvezetes eatét azerveaett a megjelent előkelő, diazea közönaégnek. Ciak a reggel beszűrődő világosaág késatette távozásra i jobbkedvüeket. Kellemes két eat volt. Derekasan kitett magáért a kaposvári cigányaenekar, aa .Arany 8aarv»a- konyhája éa pincéje.
— Kláaott régiségek. Bilatnnberényben a vasútvonal mellett levő dombot villaépitéabea töltésnek hordták el. A munkások több caontviaat, a ezek mellett régiségeket talállak. Jelentést tuttek a Balatoni Mu\'eumuak, amelynek veaelöaége Siraom János kőművest, a múzeum emberét küldte ki. bogy a régiségeket ntegmemso. A nevezett másfél hétig volt a muuká\'Ok között s a felbukkanó régiségeket kiszedle a földből. A temető népvándorláa kori. Találtak függőket, saljvégeket, karpereceket, tűket, bálónehexékeket, melyek megegyeznek a dobogói és sörházkerti leletekkel. A airok nem voltak kiköveave, a föld rádőlt a csontvázakra, amelyek a nyirkos földben pusztulásnak indullak. A temető nem volt valami gazdag, de aaért érdekes tárgyakkal gyara-pilotta a Balatoni Muzeumot.
— A főszolgabírók éa körjegyzők nagy értekexletet tartottak kedden a váruiegyeháx termében az uj körjegyzőségek ügyében. Magának a kormánynak Intézkedése követkeatében 12 uj körjefty-zóaéget kap a vármegye a jobb közigazgatás érdekében többek közt avval a céllal la, hogy a körjegyzőség székhelyén, sőt hivatalában legyen egyúttal ax anyaköayvvezetée is. Mert nehéz dnlog fala ugyanis a népnek, hngy pl. itt a szomszédunkban egy körjegyzőiig területén Andrásbidán van a körjegyzői hivatal a ettől 20 kllóméterre ax anyaköoyi hivatal Söjtörön a a harmadik faluban Bagodon a papi hivatal. Ax uj beosztásnak mikéntjéről tanácskoztak tegnapelőtt a tettek javaslatot, melyet majd megállapít a törvényhatóság a fel fog terjesaleni a minisxternek. E legújabb rend már ez év július hó 1-én életbe fog lépni.
— A magyar teny észmar ja. Ax ujnépi mintagazdsaágnak m. hó 28-án \'.ét külföldi vendége volt. Aa nrazágos msrhateoyészlési egyesület ajáula-tára Sobiroff Keresztély a bulgár földmivelési minisztérium főlelögyelóje és Bojnikoff bulgár állatorvoa Uj népen jártak és ott Elekéktól 11 lenyésablkát vásároltsk.
— Ártózl kutak Bomogymegyében. Somogy-vármegye alispánja, Barcson 200 m,, Csurgón 300 m. éa Nagyatádon 500 méter mély ártézi-kutak fúrására hirdet versenytárgyalást. Mint jó forrásból érteaQlQok, pályázik Soói Sámuel hódmező-vásárhelyi kútfúró-mester ia, aki ő fenség ca. éa kir. József főherceg udvari kutíuró-meaiere.
— Holttest az erdőben. A sümeRi városi erdóbeu, raiot oeküuk jelentik, két vadrózsát Bzedő földmövea egy nyírfa tövében bolttestre bukkantak. A nyírfa ágán kötél lógott, a másik darab kötél a holttest nyakán volt. A szerencsétlen tehát fölakasztotta magát, de a kötél elszakadt s a test a fa tövébe zuhant. A hulláról ítélve, az öngyilkos 30 év körüli középtermetű férfi volt. Homloka magas, orra hosszas, alatta szürke ritkás bajusszal. Álla beretvált. Rajta sötétszürke vékony fehércsikos öltözet. Nadrágja alatt még egy magyar nadrágot s durva fehér lábravalót
ia viselt. loge febér vászoning, porcellán dombokkal. Rajta a gyomortáji részen nyomottakká K. L. batlk. Lábán cugoi cipő. Külsejéről ítélve valami iparos ember lehetett. Zsebében pirosnyelü rozsdavette kusztorát a piroa szegélyű fehér zsebkendőt találtak, de péna, vagy irás, ami kilétéről lelvilágoiitáat nyújtott volna, nem volt nála. A hullát beszállították a sümegi kórházba.
x S^ját érdekében tegyen kísérletet minden csu< és kŐBzvényben szenvedő a hírneves Zoltán kenőcscsel, mert a leghíresebb orvosok és ezer meg ezer gyógynlt betegek igazolják annak páratlan csodás hatását. Üvegje 2 kor. Zoltán gyógytárában, Bpest, V , Siabadaágtér.
— BetegaOgéljzó-pémtárl kö/gyülés. A nagykanizsai Kerületi Betegsegélyző Pénztár március hó 25-én tartotta meg IX. évi rendes közgyűlését. Az igazgatóság jelentését az 1904. évről Dobrovita Milán ügyvezető igazgató terjesztette elő. A pénztárnak a mult évben az 1908. évi K. 14382 59 egyenleg áthozattal összesen K. 40747.78 bevétele és K. 27258.47 kiadása volt. A bevételezett járulékok összege 25217 kor. 04 fillérre , a azolgálmányok összege 19425 kor. 61 fillérre rúgott. A taglétszám 1904. év végén 2172 férfi, 831 nő — 2503. Igazgatósági tagokul megválasztattak: Fischel Lajos (munkaadó), Hrabovszky Ede éa László Vilmos, (alkalmazottak); a felügyelő bizottságba: Muzikár Vince és Kardoa Sándor (munkaadók). Molnár Gábor, Nikicser József, Kobn Zsigmond és Kléb Mihály (alkalmazottak); a választott biróságba! BrQck Sándor és Horváth Károly (munkaadók), Knausz Ferenc, Moller Károly, Kircbknopf Károly és Burián Ferenc (alkalmazottak).
— A zalaegerszegi kereskedelmi kör a kereskedelmi Iskoláért. A zalaegerszegi kereskedelmi kör legutóbbi választmányi ülésén kimondta, hogy mozgalmat indit a kereskedelmi iskola állandósítása érdekében. Az iskola beszüntetésének terve újból felszinre kerülvén, a keresk. kör a vármegye főispánját s a város polgármesterét kéri meg, hogy az iskola fenntartása melleit járjanak közbe a kormánynál. Kimoudta a választmány, hogy küldöttséget ii szervez a kő/oktatásügyi miniszterhez az iskola érdekében.
— A Balatonpartl vasútról. A mult Hzámunk* ban idéztünk egy közleményt, amely szerint a Fehérvár Kenese-Almádi-felé tervezett vonal rövidesen kiépül. Más oldalról ezzel szemben ugy értesülünk, bogy a dolog nem fog ily hamar létrejönni. Közigazgatási bejárás nem volt, az érdekelt felekkel nem tárgyaltak, az engedély-javaslat a minisztériumban nem tárgyal-tstott, az engedély a parlament e!őtt még nem fordult meg
— At osztrák-magynr-bank átköltözködése.
Az osztrák-magyar bank budapesti hivatalai már legközelebb átköltözködnek az uj palotába, mely már teljes, külső pompában illeszkedik be a Szabad-ságtér gyönyörű perspektivójába.
— Töz. Bakónak községben, mint onnan lapunknak írják, szerdán délután három báz éa több melléképület leégett. A báz biztosítás révén megtérült.
— Rohltach Sanerbrann mfarczlus 16-An 1905 A közelgő idényre az előkészületek a melegebb idő beálltával nagy igyekezettel lesznek megtéve, hogy a vendégeknek az idény kezdetével uj meglepetéseket nyújtsanak. A „Grazerheim" uj lakóház befejezése hatalmasan megy előre ugy. hogy az idény megnyíltával ez uj elegáns stilbeu tartott épület megnyitható lesz. Ezáltal már évek óta érezhető lakáshiány el lesz kerülve. De nemcsak a tartomány
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapest.
Kózltinó tesszük, miszerint u
Kereskedelmi ós Iparbank Részvénytársulattal Hagykanizsán
törlesztéses jelzálog-kölosftn flzlciek felvétele céljából megállapodásra léptünk.
A kölcsönök .iránt érdeklődik nevezett intézetnél minden tekintetben kimerítő felvilágosítást és tájékozást nyerhetnek.
Pesti füa!)yar Kereskedelmi Bank.
1905. ÁPRILIS 1
ZALAI KÖZLÖNY
S
„jigjUtónt gondolkodik >■ érrSI-<>r« emelkedsb-bon látogatók elhelyesés/ről, bánom > magán villa lolíjdoooookoál ia emelkedik utóbbi időben u Ipitkesésl kod*. így már ■ mult éibon <*j-két <illa emelkedett, ) •> idén is Tárbltó a magáollkáaok □ övekodáoo. A lakások sssporitásÍTal együtt a gyógyhely további kialakultai ia előre mennek a íny a kOzelgö idényben ai Appenaeller tabenáaaat rétiért aj ée igen nagy helyiseket, egy a gjdgj, étterem megoagyobbiti-nál áj gyónyterem kirábár, w«n-dáinak óa a> uj modern oliaaótorem látoaitáiál, éa a födött gyógjaátányok iiaporiláaát fogják találni.
i Fontol Amerikába utalóknak A magyar kormány 11 Amerikába yiló uliiáit moat már Brémán ál ia megengedte. Fiúmén át Amerikába aióló útlevelek moat már Brémán át it értényesek, ba ai illető utaa egy Bremeonek szóló hajójegy birtokában tan. Aki Brémán át akar ntaiui. annak okietlenDl kell otthonról 20 koronát előlegnek beküldeni, mire rögtön megköldelik a hajójegy. JóegéaiaégQ és munka képea munkások,\'akik ai amerikai rendeltetési bolyig aaóló Tisuti jegyet kiSteUék éa ir.onkÍTOI még 50 koronát késrpéuiben (elmulatni tudnak, Amerikában bebocsátáat nyernek. Akinek barátjai vaunak Amerikában, hotr.a magával aiok cimél. Siembetegek, vagy egyéb teati logyatkoiáaban sieuvedök, 50 évnél idősebb eaemélyek vagy olyanok, akik valamely Amerikában levó gyárral sieriödést kö\'Ottek, mely uerint olt blsonyos meghatároiott béréit dolgoznak, Amerikából viaaiautaaittatuik. Ratiborban valamint Bremenben minden kivándorló megvliagáltatlk, mindenki tehát, aki Bremenben hajóra lőlaiáll, előre láthatólag Amerikában bebocaátáit nyer.
TÖRVÉNYSZÉK.
Hatvanezer koronás per az örökösök allén.
— Saját tudósítónktól. —
Nigyon sokan tudnak arról a nagy bigyiték-ról, amely Tallbér Kálmán volt lárairgi lakóé illán, hátramaradt. Talabér Kálmán vagyonáról még óleté-1 ben végrendeletileg intézkedni ikirt, azonban mielőtt a végrendeletet aláirta volna, meghalt. Támadt azután vagy itái örökös, kik i hagyatékot igénylik e akik egymással még jó pár eaitendeig elperetkeduek, mig a hagyatéki per dűlőre jut
Ösr. Talabér Oyuláné llngvlzl lakói ii 1903. évben dr. Dóri József Ogyvéd képviselője álul Tali-liér Kálmán hagyatékát igénylő és a még ismeretlen örökösök ellen pert indított 74,000 korona töke éa járulékai ereiéig, mely öseieget egyrészt ai elhalt örökhagyó háiábao teljesített gazdasszony! teendők ért, másréait az örökhagyó által réazére kötelezett 60000 korom végkietégitéa fejében körelelte az örökösöktől. öíV. Talabér Gyuláué keresete vagy jogos kérelme arra irányult, hogy az örökhagyó álul köteleaett életfogytiglani tartás, likái éa elláUs köteleietUégében miraiiultaaunak el ai örökösök.
Kzen bonyodalmas pert a nagykanizsai kir. tör* véuyazék, mint elzöfolyamodásu biróság ciHlörlököu tárgyalta Hlkosa Oéza kir. tábla biró elnöklete mel-lett Koorr Kálmán előadó és dr. Fischer József szavazó-birák képviseletével. A per nagy anyagát Knorr Kálmán előadó biró alapos kikélzilés ulán behatóin éa órákhossiat ismertette a tanács előtt, mely ai előadó biró alapos és indokolt előadáaa után néb. Talabér Kálmán örököseit felperes javára az ezálUI leteendő póteskHIŐI feltételesebben 60,000 korona tökének megvetésében, póteakü le nem tétele esetére pedig 1900. évi aug. bó á-lól kezdődőleg havi 155 korona- <3 fillér életfogytiglani tartásdíj megfizetésére és örökhsgyónsk Nagykanizsán levő
házában való lakhatáa lőréiére addig is azonban,
mig felperei a Ilkáiba beköltöibetik, bavi 120 korona lakbérnek fizetőiére lő oip alatt, különben végrehajtás térbe melleit kötelezte. A perben 6á ismert ilperee sierepelt. őket és az ismeretlen örökösöket összesen 8 ügyvéd képviselte.
KÖZGAZDASÁG.
A TBIE5TI ÁLTALÁNOS BIZTOSITÖ-TÁRSASÁB
(ASWCURAZIONl flEKERALI)
f. évi március tó 18-áo tartott 73-ik köigyüléséu terjesztettek be az 1904. évi mérlegek.
Aa előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1904. december Sí én érvényben volt életbizlositávl tőkeösszegek 710.811 886 korona és 28 Bllért tettek ki éi az év folyamán bevett dijak 32 134,119 korona és 97 fillérre rugUk. Az életbizlosiUsi osztály díjtartaléka 16 145 171 korona 85 fillérrel 190 337,407 korona 01 fillérre emelkedett.
A tűzbiztosítás! égben, beleértve a betöréses-lopás elleni és tükörüveg biztosítást a díjbevétel 13,630.002,710 korona bisto.ításl összeg ulán 28.391,739 korona 95 fillér volt, miből 8.222,170 korona 40 fillér viszontbiztosításra fordíttatott, ugy, bogy a tiszta díjbevétel 13.669,569 korona 50 fillérre rúgott, mely összegből 9.447,372 korona 69 fillér mint díjtartalék minden lebertöl lueuleu jövő évre vitetett át. A jövő években esedékessé váló dijkötelexvények összege 90.301,649 korona 69 fii.
A azállitmányblztoalUal ágban a dijbevétei ki-Utt .1 646,057 korona SO fillért, mely a visionlbiz-toiitáiok levonási uláu 1.549,460 korona 06 fillérre rúgott.
Károkért a társaság 1904-ben 29.007,850 ko rom 42 fillért folyósított. — Ehhez boizáidva ai előbbi években teljesített kárfizetéseket, a társaság alapítási óla károk (ejébeu 797.690,516 korona él 38 tillérnyi igen tfkiulélyea összeget fizetelt ki.
A nyereség tirlilékok közül, melyek összesen 25 851 064 korona 41 fillérre rugnik, különösen ki-emelendők: az alapszabály ezerinti nyereBégtartalék, mely 5.250,000 koronát tesz ki, az értékpipirok áríolyimiogidnzásári alikitott tartalék, mely a 3,729 624 korona 17 fillér kblön tartalékkal ogyött 18 699 689 korona 05 fillérre emelkedett, továbbá felemlítendő a 160,000 korouára rugó kétes követelések tartaléka éa az Ő90 587 korona 53 filiéroyi ingatlan tartalék. Ezeken kívül fenntill^/aég egy 1.150.587 koroua 53 fillért kitevő tartalék, melynek ez a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osz-tálybio a kamatláb esetlegei csökkenését előmozdítsa.
A társaság összes tartalékjai és alapjii, nio-lyek eliöriogu értékekben vinmk elhelyezve, az idei átutalások 227,329 923 korona 25 tillériől 247.497.914 korom 42 fillérre emelkedtek, melyek következőképen vannak elhelyezve:
1. Ingatlanok és jelzálogkövetelések 38.465,091 korom 65 fillér.
2. Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök 20.002,699 korona 07 fillér,
3. Leléteményezett értékpipirokn adott kölcsönök 760.570 korom 92 lillér.
4. Értékpapírok 172.857,05 korona II fillér.
5. Tárca váltók 964,236 korona 23 fillér.
6. A részvényesek biztositolt adóslevelei 7.800,000 korona.
7. Bankoknál levő rendelkezésre álló követelések, készpénz éa aa intézet követelései, a hitele- \\ tők követeléseinek levonásával 7.122 762 k. 44 f. összesen 247.497,914 korona 42 lillér.
Ezen értékekből 515 millió korona magyar értékekre esik.
ANYAKÖNYVI HÍREK
- Márclu 26-től—81-ig. -Ualáloaáaok :
Eiőa Juliánná 16 éves, napáimon.
Bokrooyi Sebestyénné Iván Rozália, 66 érés oap-
Hzámoa neje. Lipovicn Vendel 27 évei, kőműves. Rotbgans Miksa 3 éver, hásaló gyermeke. ÖíV. Gadlio Ferencné Masznyák Verona, 88 évaa. magáoió.
Luki Antal 14 hónapos, kőműves gyermeke. Jérheili Láa/ló 10 napos, kocsis gyermeke. Tálosi István 66 évec, napsxámo*. tíilege György 10 napos, földműves gyermeke. Torma Gizella 1 éves, zeném gyermeke. Dávidovics László ifjú, i éves, földműves gyermeke. Szmodics Ferenc 6 éve?, napszámos gyermeke. S/.abady Bertalanná Lőrinci Mária 28 évea, kádár neje.
Házasságot kötött: Weiler Dávid kereskedő (Aráca), - Lőwinger Jankával.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— B. L. örvendünk, hogy cikkünket helyealik. A kerülő beszéd TartOffjei hiába forgatják szemüket, a látó embereknél hiteluk ninca. Csak a hiszékeny naiv lelkek fogadják el érveléseiket. No, de esek a hlaiékeojek mind a mennyországba kerülnek. Sziute már halljuk a nagykapu nyikorgását Ások pedig, kik a Tarlfiffeket leleplezik, a pokol mélyébe fognak döntetni.
— V. Azt Ulán lehet kikunyorálni, de egyeoM kér-vényozéaaael alig fog elérni valamit.
— HL. Cselkó Jósaef munkatársunk a kaposvári
Smnásium nyug. i|ra«gatója. Klősseretottcl ethikai kérdéseket jteget, d« igen szép, vonzó előadásban.
— Sétáié. A Kasincy-utnak, a sorompótól % vasútig terjedő gyalogjáróját a déli vaspálya társaság. hallomás szerint kitataroztatja, legnagyobb örömére a lábfájásban szenvedő emberiségek, mely a hepe-hupáa járdán caak aszbesst-talpak -kal mert lépdelni. A Batthyányi-utcából a sétatérre rspülŐ hidat fognak csinálni.
— K. Annak csak örülhet hosy távollétét a közgyűlésen észrevették. Olyan, ember jelenlétét nem saokáa rek\'a-málnl, akit nem becsülnek semmire. Alaki oldalát tekintve a dolognak, aa alapisabá\'yokban nin s lntétkedés arra nézve, hogy alkalmasottnak, kinek ott funkciója nincs, kAtelsa a közgyűlésen megjelenni. Hogy kivánatos-e a jelenlét ? Eat a tárgyalás menete határozza meg. De a meg nem jelenéaért szemrehányással illetni bárkit, ez esetben teljesen indokolatlan volt.
7QV. ember beteg
lés! gyengéiig, a rendetlen anyag csérében, t mindenki tapasztalja, hogy ai általános jólérzet és evvel az ét- és leremtökedv befolyásolva vaa, de legkevesebben tartják azonban, mily borzasztó következményei lehetnek a jelenségeknek. — S milyen könnyű e\'segítség! A napi borhos ro-hluchl . lemplomforris* vagy régi makacs bajoknál regg.l uy (Ar4y,| , re|ge„ „,öu) rohJuchj
lí u \' ,egjobb M«*«éoynyel jár. Nagy raktár »UgyarorllAg rÍMér0 I loffmann Józsefnél
9 írt 90 kr.-tói 43 frt 26 kr. ig egy teljes ruhára. — Bérmentve és már elvámolva a ház-hoz szállítva.— Nagy min lágy Qjtemény azonnal. lieuiteberK xelyemgyái\' Zürich.
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
A L A I KÖZLÖNT
VEGYES.
— BlilM nitrwt\'t. Hinduok, kik r«u eaénUi >4knk«U."»"ák««b.. (.lfa.6di.ta., uomltoku. afiuhu, élrt«TklÍDlb.ii <MJ «««■ b.jokbw ni.,.id..k,
nWi. T.J .1 E.J #>bo< 1 kor. \'MOH. «•
Lkll.ilíl Bto. I. T«kU»b.» ». A .Miki
II. Utáraottu MtU A. kta.llB.MJ. M í u»n J.1.Í.JÍ..1
M .Hirá»i».l kéreodö.
Nyilttéi
A> . roi.t alftU hüllőitekért
uofcwlWi
,ill»lfíl.l5..í|.l .
Szíves tudomásul!
A ,Na«yk.niis.»i Ftiaa Uj«á«* melléklapja lton. évi március h6 28 in megjeleni .Honi ip«r" cimO vezércikket Caordáa ReuS siklósi hírlapíró lm.
E körülményt kiért hozom k0ztudomi.il, nehogy • ueriSiéK Füredi Jánoanak, illetíles • eier-kesztíbégoek r.gy bárkinek tnlajdoniUuék.
Htfykeni.Be, 1905. é.l mércio. bó 30
tompa lajos
A Szinye Lipóczi Litliionforrás UM slkaml kuziiMllt
Salvator
kággkól|ig- és klixtingbintalnukellen,kágg-dara ét visil.li ntkéuigtkafl, lltlkiM kággáraál, további a U|x9 «• míixtéil nenrek karatalaál. Hútfyhujtó hatáaú!
S*h+tor forrd, dg4«Al
ilbelm Ferenc gyógrueréia ci. í» kir. udv. nallitó uraak Níunkirí hen, Alió-Auaatria.
Radoweait*, Caeborttág, u. p. Bilin. Ismételten jó eredménnyel baamáltam ««Ön Wilhelm féle antiartbritikui antireuioatiknt vértiiiütó teáját betege* állapotaimban, mint: a máj, lép, HÍV ét gyomor elttirotodáiaiuál, reumatiku* háigerincbántalmak-nál, gyenge eméaitéiné), vértolaláinál, agynyomáinál, •tb. ugy, nogy eiáltal megtakaritotUm magamnak egy ÍQrdói vagy bidegTiagyógyiutéieti karát, amibea különben tajnot nincienek ii meg aa anyagi eiikósOk, biva-tátómból kifolyólag pedig hiányaik a atnkaégca idő.
Biatoaitom arról, hogy a magam réuéról ciak kellemet kötelettégemmé teaaem, hogy ett a kitlluö Wilbelm-féle antiaithritikui antireumatikui vértiutitó teát minden ilyen bajban aaenredónek legmelegebben ajánljam, éa ahol caak tehetem, fól fogom dicaérni, bogy igy Önnek kitQnő találmányáért valamiképpen kimutaiaam bálámat éa hogy a itenvedó émberiteget, ahogyan aa ön oly pompáaan gyógyitó kéaaitménre meg ia érdemli, figyelmetaé tegyem erre a gyógyeitkóire.
Kitüuő tiaatelettel vihmtm jotutn !»., lelkén. Kapható Franc Wilhelm, gyógyezeréar, c«. és kir. udvari asállitónál Neunkircheu, Alsó-Ausitria valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogu-erlákbaa.
1 csomag 2 kor a raktárból. 1 postaküldemény 16 csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyar mouarchia pósta állomására. (10)
b«.n»iju . * Ber0er ,el6 katriny.z.ppant,
Auiatria-Magyarorazágon ét minden müveit államban nmtakodáihoi ét ÍUrdéthei bőrkiüté-tek ét a bór tiiitátalantágai ellen. Minden cimkén rajta kell lennie a védjegynek éa a gyári cég jeltétnek, kQlónben nem a. 85 év óta forgalomban leró valódi.
Nagyban: G. Hell sk Comp.
Wien, I , Blberntra-ae Nr H.
Elsi kéibél, t gyárhan Öb ■Ictéw é» tegjitibin;
Ellő lanar Tillamoi erőre bereniezett lauszerivir
stow asser j.
kirély, udvari ÜK J""°U Ur""4 " \'
BUDAPEST, II., lAüOZHID-U. B. ex.
Anti. HiAI „irib.a kée.alt, tltaliMUl .lleeiert kll»ltf« (.p«lelltA.| 1.-^\'ría-, InVó .. .01.6. h.n,..ereit, e.l«balmakat, «b.
Legnagyobb raktár é. gyár.
Hegedűk V TÁROGATÓ
Jobb lelaaereléaael. rótiaíából, njeallit billantyQvel éa
Hangfokozd Qerenda, iskolával,*). - mtói feijibb
mely által bármely hegedő »agy gor- i, világhírű legjobb
donka tokkal jobb, erfiebb éi lágyabb HarmOMUmOK, gyártmány,
hangot nyer (blatoe aiker) j hegedűbe ^ feljebb,
jafitáaaal 4 frt.
•I I. legjobb, erfli, elpoutitha utlan hangokkal, 3-»0, 8\'-, 4 — Harmonikák, l0riD,tól feljebb. Klllalaianciélhanga, hangferieny.
harmonikák, iáját minták.
taijai ftlwaralélt, ^eneKarOK e)ÖDyfti feltételek b
lett, jntányoa árban, eiiamert jó mii aég, a hadtereg éa a legtöbb ka tenekaroknak iiállitója vagyok. I.wltianb M bttt" fc»DM«"eken JBVIiaiOK kQiöuleget itaknerO pontotiáigal, jntányoa árban eitkö lőhetnek.
Keaeaaég mladeaegyei h»«g-aternél.
Kivitel nagybán én
kicsinyben. Arjegyiék »IMM haN"*"®\' Hváaatra lafyaa
CSAK
a
LOBOSITZI
Csokoládé-, Czukoráru-, éa pótkává gyárak r. t. gyártja a régóta legjobbnak bizonyult
KÁVÉ-
pótlékokat, mint szav. tisita füge kávé Kávé-Dara Mokka-Dara
cikorialiszt fadobozokban és gömbölyQ csomagokban erösitó Maláta kávé-, és a többi kávé
PÓTLÉK!
Minden füszerkereskedésben kapbató.
|l DURÉSCO TETÖ-FEDÖ-LEMEZ
tőrvenyesen védve • többtiör kitüntetve, államilag kedvezmenyezve, mlndaniitt jónak bizonyult nagy előnyei folytán, « folyton nagyobb körökben kelt figyelmet és ellimeréit Ennélfogva minden erdeklödönok kellemet lőhet tudom, hogy Strém Bernát áe fiai fakerelkedéne Nagykanizsa, az egyedüli oláruoltáot Nagykanizsára (Zalamegye) tető fedi limez gyár megszerezte s mindig raktáron tartja.
von I Steindler t Co. Altona-Otteneen.
-^^^-
INGYENN
kapja kívánatra mindenki a mi
- Érdekes általános árjegyzékünket —
több mint 1600 ki\'-ppel, mely bármily szükségleti azer vagy ferdekea njdonnágokanl nél-kdlOzhetetlen. Egy lerelezú-lsp a pontos cim megjelölésével elég, mire bérmenteseo küldetik az Érdekes klta\'knoa árjegyzék
KERTÉSZ HENRIK által, Wien, Flelechmarkt 18-243.
1905. ÁPRILIS 1.
ZALAI KÖZLÖNY
1
1808 Ata fontnlnmbnn.
Bersrer-féle
íVóM-Kítrúny-sznppiiii,
M.o" »IUÍ .(inlra, K-rtpa <ll.ma.baa M»t«*
-Ihiral alfcalwaTlal.k
r mindennemű hőrkiitcgek
rfltn. «4»«ztl<»*n i-IOIi pkk®lj-«ömw. ->|4«tft kOUyti, •tnuhr
Ül. nrmw\'i, M»ar, hNiuufUa, amOI\'kwpa
«H»n. A Her«ar»l*l« kál/án<f«appiin larlalmarra ■ ln>VA<rAnr. link 4OV.-tl mm-len •rr\'-b • k«iwk»4«J*mtwn •Iflloed.üékatfknv vappaaofctM INlfVMNi kní nWilk. Idillt bí rl..le*s<«.U wM .lk„„. alkatmaitstlka k*lr«nT.»«PP.r >
Heraor-félo krítniii.v-kénsznppau.
Mini *A»»A"T»»<M»t»«Mt «w«b*» UaaU <
«ll**o4ila>*ib, ■ n*nn*k«kn«k valamennyi U|b*lH»«ir« sUso raalltalUn M»tt.»lllA, monda «• • nri1«»«appnn mlniUaunpl hua*«liitiil wnb-ál «l«l
llergiT--félő glycirin-kiUráii) szappan
Bcrger-lóle borax-szappan.

kl«t<wh, iiap*U<4«, uoplt, Mllturr H l
ba( ok ellen. Ara tuludan l»|u>b lullllCr ln>««u Al11
■ iMlltmU •arylUt. K vieirllenál baUruolUn B*r«*r-NI* kalrá i.-iuppuil 44 bofaa-eiappanl á kirjan U níuj ma, (I llt Uthatd v*Uj»ffot .*>| fl, Mell Jk 0*MI>. 8 c4<)«c)U«t mlnUa dm-
KllflnleWe di.iokl«»»ll«l llítiUn ItM-btn (* ^■■■n/Omiad ■ p Arist vlltihltllluioa 1»0U.
Hlíb «r%T- *• Mapp.a, m.l, lieruor-Klo
n*\'tm*0), B mlndaa szappanhoz raalMkalt hasmilatl ulailláaon fal van aoiolva. "
Kapható minden „Ó^Ui-ban éa huonli OtMbM.
Nagyban : O. H«U * Comp., WUn I., B-bir«tr.\'8.
■ *(ruinM/tl ItrmkUf I l*r*H JOiMl Kr*Kr««rU(a, Hudapoat, HÍrAljr-n., kball.ui.yer 4* Hulla, /rui/l.uli u. Ulcal»yb«ia Mi(;uotná| *>ss«» ff ú itorkArtlU mii.
Raktár Nagykanitaán: Práger Hála gyógyazertira, valamint Magyaromig több gyógytárában.
SzelUzö ói görctctillapito
HÓDONTCSEPPEK.
Az étvágyat gerjesztő és emésztést előmozdító hiziizer. Ara Üvegenként I kor. Kevesebb mint 2 üveg (utánvéttel K 2 60) nem lesz postán küldve. Megrendelhető: Bittner Gyula gyégytzertárábél Gloggnitz (A so Ausztria.)
iIZTOSI
, ( ASSIOURAZIONI GENERÁLI) Budapest, V., Dorottya-utca 10. Ilin.
A .Közgazdaság" rovatban UzOljnk a TRIBSTI ÁLTALÁNOS BIZTOSITÖ TÁRSASÁG
iatezetünk
mérlegének fóbb siámadatait. Teljét mérleggel a társaság mindenkinek, a kl e cel bél bozik fordul, a legnagyobb kéiziéggel szolgai
Az intézet elfogad: élei-, tliz , szállítmány . Üveg , betöréset-lopás- és haivng-törés és repedée elleni biztosiiásokat. KOzvetiti továbbá: jégblztaal\'áeakat a .Ma gyar jég- ét viszontbiztosító r.-t, valamint baleset elleni blztttl tátikat az „Eli* 0 általános baleset ellen blztoiitö tártatái* számára.
A nagykanizsai féUgynüktég
8CHERZ RICHÁRD,
ló-pokróczok
teljesen nagy ofak 95 krajoxár.
Nélkülözhetetlen minden lótulaj-(ionosnak a mi hírneves vli-menten Strapa ló pokroczaink,
melyek egész nagyok, s külö" nöa vaatag, meleg brünni posz" tóból készülnek, mely a lovnknt meghűléstől óvják h folytonosan egészségben tartják. A mi strapn ló-pokróczalnk minden aiioben kaphatók s tömeges eladásnál fogva a követke/.ö különös olcsó árakon adatnak el 1 drb. lópokrócz teljes nuayeág 95 kr. 2 drb. lópokrócz teljes nagyság 1 frt 85 kr 4 drb. lópokrócz teljes nagyság 8 írt 60 kr. Egyedüli elárusitás utánvéttel:
Kertész Henrik. Wien. I. Fleiichmarkt 18 143
iBERÉNY JÓZSEF
ékszerész
NAGYKANIZSÁN
M SAJÁT MŰHELY, ffi ICPVPVHDÍI1/ "iát késiitményam mÍDdra-
JtuIulUnUlX kor nagy választékban ké-azen kaphatók.
NAGY RAKTÁR
----------------éa szinea kövekbea.
NAGY RAKTÁR ,ér6-4r" NAGY RAKTÁR a"om
kiadás réaxleifizetéa mellett ial
Jarltájok r, uj maukák gjror.an kéailtt«tnek
FIGYELEM!
Megbízható legjobb minéiégll hírneves valódi szepességi
lenvászon és damasztáru
minden nagyobb Uzletbsn kapható A kéNiuúrkl Kjúr ItcJeKjr.ett véiljfitje
......
Ktlaarki flyirtmáay oaak az
\'V védjaiy-
HAZAI IPAR!
Ultiméul. Cipslcl comp..
lilllirtM Ivim flll-tlíli ir
apit.í bedariiölceül iáit háilncr be>»-tanál, - a mely ilnJen KT<JS)\'"crl*r>>:,n — mindig (lijre-IrRjúnk a „lor-
I
kapható, — míndlR fii irmmel Icujrún1- * fMT" *ídj*Kyi
Szabadalmazott önmíikctíö
pgrmetezó\'-készülókek „S YPM0MIA"
sTŐlütelepek
és komléUltetvények befecskendezéséhez, lí
a szegecs és tormáncs kiirtására, valamint a levélbetegségek elleni védekezésre stb.
10 V«SJ 15 liter löttHal)
Önműködő, hordozható pmnHczök
rézUsttel is,
pelroloum-vegyltd-készQlékkel, vagy anélkül;
kocsira szerelt, önműködő permetezők gyártatnak és szállít tatnak kUlbnlegesség gyanánt
MAYFARTH PH.4LB
mezőgazdasági gépgyárak, boraajtók és gyümölcs-értékesitö gépek külöulegesBégi gyárai által
BÉ€Hf II. TaliorstrasNe TI. sz.
Kimerítő árjegyzékek Ingyen. — Képviselők és Tl»zoutcladók kerestetnek.
m m
m
H m
&
d
cd ^
d
f> jg
■rcJF


GJ
m
o>
3
o o>
1II0&. ÁPRILIS I
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCJOOCaOCXXX ÜOCXXXXXXXXXXXXXXIOOC □
, , (NeiitaU-féle
[[■Ji^——ii ■ . Tiii i.írr Ti| krzbébkt iiMmhi.)
IllWeusteinwuTöpH k p||o|ík h«M»i< ■><•>!<-
i \'"■^wma \\ máayekaál minden tekin-IhMh^hkmmmhJVJ M menlek minden ártalma*
■(hashajtó labdacsai I "/.kohói,n.iiMii«ier-
^—S"l \'ík bajaloAI lefjobb ered-^—1 1 mloynvul banináltatváD, (Jen«íden hanbajlók, lérliaitltók; fej gjópjaifr Mm jobb a mellette olj j ánalmaMan, mint e pilulik a
székszorulás
legtöbb betegségek lorráun ellen. Czukrorott külsejűk Tégett még gyermekek ? is peivenen vedlik. 3
Bpy 16 pllilát tartalmazó doboz 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobozt,
tebát 120 pllnlnt tartalmai, csak 2 korona. ■Kmé: 2.46 koronaelilfges beküldése mellett egy tekercs bár- ? Qej5&] mentve küldetik.
Áll á Q I Uiánzáeoktol kUiöuöien óvakodjunk. Kérjünk batá-ENJ U V Ay I rosottao Nensteln Fülöp baabajtó labdacsot. Valódi j exak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros
Bn fekete nyomtatásban .Szem Lipót* és „Neustein Fülöp gyógy-,- ,tlfl szeréíi" aláiráseal van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg l iUim* I védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
■ EUSTEIN FÜLÖP
, BiectLIpiiboi caimietl |jég;iaerthr», Z K \'•/,.
BÉCH, 1. Flankraícaa.e : Kapbató KagjkaaíeaAa: BULIM I.AJIW ía HKIK (1TUI.A f,ót,...rí...ki>él
l\'eak umor nlidUk. ha mlnd.jyik doboa Moll JL. védjegyét é» g
aláirtai! tünteti hl. JJ
A IMI A. illa Mdlltt-parak tartói |jóaybetA»a a lefiaakaeaabb gyeaer- U
ti aJtaatfcáatalHak, |jo»orjarca 4a íjomorhé?, röfiélt arékrakedéa, nAJ- O
b ka talon, .értelaláa. aranyér éa a léfktiéabíeíbb aélkatataétek ellen, a U
jelea kiaiiaaraek évtiaed.k rtta nicHi. najrv bb eltefjedélt aaaraell. — Ara O
m paeaélalt la araéall éeieiaa* 2 kar U
Hamiaitéaok törvényileg fenyíttetnek. u
mqlL-féle
n r.ab abkar vadd ba Biadé,*ik uvea MULL A. védjefyét loulati U
o bHa »"\' ,el iA g,K. (,!,„,„ aaua,ul ,an aárra. A Hall- u
H féle aéa teraieal ee.eaeteera -ial fkHalaaiaaUlaalla leééeiaélaal aiar kftee- u
sí ,éar caoa 11 a nrckaléa MT\':; kérelkéaBéeyfloél lerénrreira.hb aépaaer u
M Cl, áaeiett aradatl l>af Ara I kar 90 Ali u
8 MOLL Gyermek szappanja. £
n Lefáao-abb, lefajabb aédaeer u.riat kéaaltek fyemek éa kéig, U
Q eaappao a bAr akaiarl IfMllri ufaraakak a Mattiak raasára. U
in éarabeeklat - 40 <11. dl darab - I kar. 10 Ali Minden darab gjariek-aaAppaa Hall A. aád|e|fáeé< raa ellit.a F 6 a . < t k 0 I d é »:
8 Mail A. gyégyozereiz, ci. é« klr. udvari uállltó altat." u
tíéca: Tücblauben 9. ti g Q Vidéki aatreadaliaek aaponta poalaatiAiAt aellatt uljaalueuah
o A raktárakban tinik határőrjttan MOLL A. aláírásával Jj
ét vídjtgyévtl ellátctt kiuitmínyeket kérni.
O Raktár. Nagy-Kanuiin Rosenfeld Adolf Fiai. g
oaooooaooooaooaoooo □□□□oooc ooaoaacxjaoaa
Köhöséa, rtkedtaeg éa
AlnrAlkáood.iA ellen K)Ora éA bl/.\'on bKlAauAk
Kljén!
az étvágyat ngm rontják as klIUnö Izllek Dobozi I kor. et 2 kor. Próbadoboz 30 fillér.
PA- éa MélkQltléii raktAr:
,,NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Badapeai, VI , Váci.kérut 17.
üzlet eladás
Nagykanizsán » főtéren Boronkai Károly-féle divatáru üzlet felszereléssel, esetleg árnraktárral
együtt azonnal eladó vagy az üzlethez társ kerestetik. Bővebben értekezhetni
Megfojt ez az átkozott köhögés I
Eggar mallpaiztilla
csakbauiar neuitniloli
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos. Fráger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
gráf simonnal
Cscngeri ut 44 az. alatt.
EN, CSILLAG ANNA
a 185 om. honiu laraley halaaiaial, melyet saját találmányú ha]ksa4oi«m 4 hónapi használat alán kaptam. Ez tebát a legjobb ezernek lett elismerve a baj ápalasára, a haj alvásának elémaiditására, a fejbor árusítására; eKesglti uraknál az er«te|-les, tilt szakállalvást ás már révld Idei haazaá-lat után agy a hajnak, mint a szakállnak, természetes fényt ás Umittséget ktlosinüz es meg miatl éket az Id&eltttl öszQlástii a legmigasabb karig
Egy tégely ára I, 2, 3 ós 5 forint.
Poatai siélkQldés naponta ai ár előre való bekal déie vagy utánvét mellett ns egéss vil&gtia a gyárból, ahová minden megbisáa küldendő
Főraktár Nagykanizsán:
oeltch I orhef,
DRQQÉRIA, a „riris tereszl"-hez Cienterl-n.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
NAGYKANIZSA, I90B.
negyvennegyedik évfolyam, 14. uAm.
április S.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Elfiflzatéal ár*k: Égési évre 10 korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 f. — Egyei az ám ára 20 f.
Felelős szarkeutö: Dr. Villányi Henrik
l-autulajdonos éi kiadó:
lfj. Wnjdltk Jás.rf,
8zerk«aztóiág: Nagykanlzaa, 8ugár-ut ö. a«ám. Kiadóhivatal át nyomda: ÍUfykanlzaa, !<]. Wajdita Joza«fnél Daák-tér I. azám. * Hirdatáaak dljazabáa azarlnt. Nyllttár toronként 40 f.
k nagy — ébresztő!
Mi az időben élünk, ennek következtében meg kel) tanulnunk azt, hogy vele együtt s érette éljünk. Minthogy pedig uz idó folyton változik és öléből mindig uj, jó én rosz kerül a napvilágra; mi meg ezen folytonos változásoknak vagyunk alávetve; sót azokban akaratunk ellenére is helyesléssel vagy irtózással, fájdalommal vagy örömmel részt kell vennünk: igy azután ebből az következik, hogy azzal, amit az idó, s igy a kor és annak szelleme létrehoz, gondoljunk, az iránt érdeklődjünk, az általa nyújtott j ó t fölhasználjuk ; a rosszat, amivel fenyeget, kikerülni törekszünk ; a bajt. amellyel zaklat, lehetőleg kisebbítjük és pedig azon erővel, amely együtt lakik, együtt jár a rosszal, azért, hogy azti egyózh essük.
Mi tehát kénytelenek vagyunk Bzolgálni az időnek, hogy azt el ne veszítsük, vagy általa el ne nyomassunk és Laturnus által föl ne emésztessünk; sőt azon kell lennünk, hogy azt ügyesen, lehetőleg megcsaljuk és fölötte uralkodni tanuljunk.
Ha ez az emberi eleinek minden foglalkozásánál, minden helyzetében áll. amennyiben az emberek az időnek gyermekei és amennyiben annak befolyása alatt vannak: akkor áll ez az emberek műveltségére vonatkozó intézményekről. I,egyenek azok nyilvánosak vagy magánintézmények.
Hogy ezen intezmények a jelen jövő idó számára műveljék az embereket; hogy azok továbbá főleg az ifjúságot a jelen s a jövő idó kellő fölhasználására tanítsák és képezzék: akkor okvetlenül szükséges, hogy
azok ne osak a jeleli, hanem a jövő időre is szóljanak és az idővel tovább éljenek.
Nagy ébresztő ez a mi korunk és annak szelleme. A nagy. darabos fali óra zörömböl és kiállt hatalmas ütésekkel felénk.
Ez a kor szelleme; vele egészen szembeszállni nem lehet; róla teljesen lemondani nem szabad, sem pedig — visszamaradni némán és szunnyadó szemekkel.
És ez a nagy, durva ébresztő óra, a kor szelleme, kimondta már az ó hatalmas — „hepheta" — szavát; s mi .kötelesek vagyunk nem dadogni pedánsul, hanem
hangosan s értelmesen beszélni! *
A világ nagyon változik ! Ki nem látná azt? Itt van a rettenetes kelotázsiai dráma; szemünk előtt játszódott le! Itt van a balkáni
Elnémult az ideje az üres. meddő frázisoknak. Figyelembe kell vennünk az idó parancsának minden intelmét és fel kell használnunk a hasznost, követnünk a világosat, igazat és szükségest.
Minthogy pedig látjuk, hogy a mi korunkban igen sok is elvész és nem egy külső forma elpusztul: mire figyelmeztet minket ezen pusztulás ?
Figyelmeztet, sót komolyan fölszólít arr», hogy vizsgáljunk meg higgadtan ós pártatlanul mindent, ami az ember szellemét és szivét osakugyan igazán érdekli. Ezeket meg kell menteni a hajótörésből és hűen tueg kell őrizni. Mert csakugyan nagy vizsgálatnak megpróbáltatásnak és nagy veszélynek ideje ez a mi időnk ugy az egyesekre, mint az egész nemzetekre nézve.
Erre komolyan figyelmeztet minket a
— nagy ébresztő!
08ELKÓ JÓZSEF.
félsziget nagy kérdése, amely hazánkat is |,or 8ÍP||eme, annyira érdekli.
Változnak a térképek, határokban, állam-1 ■
alkotmányokban, vallásokban, politikai elvek- r" .
ben, erkölcsökben és szokásokban egészen mas ^ SZápítÖ-EgVBSUISt kÖiyfÜlíSB-szinezetet nyernek.
Mindezeket az iskola is nem osak, hogy A Szépitó-Egyesület f. hó 2-án a nagy-tudomásul venni, hanem ezen világváltozások-1 kanizsai Tákarékpénztár tanácstermében tarnak okaiba is behatolni. kénytelen. A történe-1 totia közgyűlését T ripammer Gyula elnöklete
lem s a földrajz egészen más alakot nyernek: alatt. A jelentést Fábián Zsigmond dr. mert megváltoztak azon elvek is. amelyekre .szerkesztette és olyitta fel. eddig épitve volt a történelem s a földrajz „ A Szépitó-EgySsület sikeres működése tanulmánya. meglátszik sétáink, sétatereink külső képén.
Túlzásokban, nagyításokban nem szabad Valamikor, nem is olyan régen, a milleniumi engedelmeskednünk az idó intó, parancsoló, év előtt a sétatér tarló, a vasutmenti töltés ujjának; de igenis engedelmeskednünk kellijáratlan ösvény volt. most büszkesége a neki ott, ahová igazságosan és h aszno-; kanizsaiaknak. Mutogatják minden idegennek, 8an utal. hogy hát — nekünk is van ám parkunk!
TÁRCA.
Kossuth izenete.
Most még irok, most még lehet, Ki tudja, a jövő mit rejt, Nem dördül az ágyuszava S elhallgat a- költő dala.
Tárogató, harci lárma Ijeszt rá a pacsirtára, 8 buza között a fürjmadár Pihenésre hiába vár.
A hazában hangzik szerte Kossuth Lajos izenete; Nem a sírból, nem az égból. Magyar ember hó szivéből.
8 megmozdul a magyar róna, Dunántulnak lobogója, Magyar fellöld, bérces vidék E szózatra mind sikra lép.
S mind egy isten, egy akarat, Amerre jár babért arat, 8 örömtűz ég bércen-rónán, Magyar ember házatájáu.
Béna hazati, hogy hazatér. Nem vár reá kolduskenyér, Szabad polgár, szabad honban Nem éldegél koldusrongyban.
Akkor aztán újra zeng dal: Hogy úrrá lett itt a magyar, 8 egész világ megértette, Mi a Kossuth izenete.
Beteljesült.
Irta Thlarry M.
— Tessék besétálni, uraim ! . ..
kbolikus vonásokkal, amelyeket még ne vétségén frizurája és a hajába tűzött tolldisz sem tudott eltorzítani. A kikiáltó, aki uem volt más, mint Álladon ur, a bódé tulajdonosa, egy pillanatra hátrafordult a zöld ruhás leánykához. Arcáról eltűnt az ertltetett derült mosolygás s félhalkao igy szólt:
— Meli! Jó lenne, ha megnéznéd, hogy var ! már . . .
Melie gyorsan fölugrott s leszállott a bódé emelvényéről. Végigszaladt az ó bódéjuk és a szomszéd K. j. sátor között levő sikátoron, mire kiért a vásár külső terére, ahol a vásári komédiás-kocsik és a lovak voltak elhelyezve.
Álladon Nikolának három kocsya volt: kettő a sátrakat és csodadolgokat szállította, a harmadikban ó és a családja lakolt. Ebbe a kocsiba lépett most Tessék be- Melie. A kocsi ablakait tiszta fehér csipkefüggönyök Tessék borították A kocsifeljáró legfelső lépcsőjén két kis leányka ült szorosan egymás mellé simulva. Nyolc J . . ... ...ll!L - L;..H:I.
sétálni Csak ötven centime a belépődíj 1 .
\'besétálni. -----v— . -
Éles északi szél süvöltött végig a vásártér fáinak éves lehetett a nagyobbik, a kisebbik hat. Mindkét \' megkopaszodott gallyai között, a vásári sátorok és lánykán rózsaszínű csíkos kötény volt. Rózsanmü a komédiás bódék között azonban mégis vidám, jó- szalag fűzte egybe szőke fortéikét is. Arcocská|uk kedvű vásári nép zsibongott. Egy ilyen rögtönzött, azonban épp oly szomon. mélabus volt, mint a \' rikító színű vászonnal bevont bódé előtt, amely , Meliee Amikor megpillantották közeleditestverüket, óriási betűkkel hirdette a bennlevő csodás dolgokat, nagy kőnycseppek gördültek veg.g ha vány arcáikon. egy kövér alak állott arany sujtásos vörös köpönyeg- - Hát ti, Linette és Mimi. m.ert ültök itt -
ben s egészen belerekedt már a sok kiabálásba, szólt Melie a kocsifeljáróra lépve. - Hogy van a A vörös köpönyeg kétségkívül arra való volt. hogy mama? .
a bámészkodókat odacsalja, épp ugy. mint az a - Nem tudom - válaszolt Mim. a kisebbik, zöld ruhás fiatal leány is, ak. a belépődijakat szedte,- Rosette kiküldött bennünket, mert sírtunk egy asztalka előtt, amely fölé nagy betűkkel volt, - Rosettenek igaza volt. A mama előtt nem fölírva: Cassa. szabad sírnotok. Ezzel még csak növelitek a fájdal- .
t leányka arca igen sáppadt volt, szelíd, melan- mait De hol van Ernő? %
A Szépitő-Egyesűlet munkájának siVereit Bzeretjük élvezni. Évról-évre szaporodik a sétálók száma. Gyermekeinknek valóságos üdülőhelye lelt a sétatér és az Egyletkert mellett annak az az előnye, hogy a gyermekvilág a sétatéren szabadabl>»-. mozog, 8 játszik, mint az Egvletkertben.
Van tehát nyáron mit élvezni Az elvezetekben valóságos szvbariták vagyunk. Es mégis: a Szépitó-Egvesületnek 219 tagja van
UUI KÖZLÖNY
nagyobb költségtől menti meg. A jelentés reméli, hogy i ráros polgársága elfogja ismerőt a Sl.-H. létjogosultaigát. .
Ha a tagok nagyobb számban fognak belépni a 8z.-K.-be, akkor az egyesület kiránduló helyeket is fog létesíteni.
A városi alsó erdóben az egyesület menházat építtetett. B ,
Bevételek voltak 1001-ben 106t> K. 06 «11-Kiadások 8Ht K. 74 üli. Hevételi többlet teliát 181 K. 91) 111.
.........................A közgyűlés it jelentést helyes
Halljad Kanizsa! 21000 lakóból csak 219 tagjaj vette tudomásul ós a választmánynak megadta van a szépitó-egyesületnek ! . a felmentvén*!. Az egész eddigi választmányi
I\'edig it szépitó-egyesület vállvetve a közfelkiáltással újra és az elköltözött Witten-várossal van hivatva a kietlen, bájnél-jberg felügyelő holyébe Dr. Neumann Edót küli Kanizsából oázist teremteni. Már az, választotta.
idén is sokkal intenzivebben fogják gondozni j Az indítványok tárgysorozatánál Dr. a sétateret. Eddig a vizbiány miatt pázsitfű Villányi felhívja az ogyesület figyelmét azokra \'■-■•- --—\'\'- a pusztításokra, miket suhancok, inasok és iskolai tanulók is a fákon, padokon és ültetvényeken véghez visznek. Kéri az elnökséget, hogy a rendőrséget és iskolai gondnokságokat, valamint igazgatókat hívja fel, hogy a baj
helyett dudva termett. Most a sétatér egyik szögletében egy villamos eróhajtásra berendezett kut vau, melytói csövek vezetnek a sétatér minden zugába Egy forgatás a hydránson és annyi víz bugyog ki. hogy a
legfinomabb angol pázsitfű is mcglerem. sót: orvoslásában segédkezzenek, egy hydráns a föld fölött még a Osengeri-utat Mi kos Géza a taggyüjtés erélyesebb
is ellátja vizzel. Az egyesület kérelmére a teljesítését óhajtaná város építtette a kutat, de az egyesület j 1000 K.-val járult a költségekhez. A jelentést a közgyűlés helyesléssel vette tudomásul, megadta a választmánynak a főimentvényt és az ügybuzgó elnöknek Dr. Villányi Henrik indítványára köszönetet szavazott.
A jelentés fontosabb részét a következőkben közöljük :
A közgyűlés mindkét indítványt elfogadta. Az elnök éltetésével a közgyűlés véget ért.
Leányvásár.
Irt. QÁRTNER ANTAL.
Nap-nap után olvadhatjuk a lapokban, hogy *Az 1*903." é»i közgyűlésen nyert felhatalmazás egyik-másik városból és vidékről a lélekkufárok alapján az Kgyesület a sétatéren levő pavillont bádog- tömegesen szállítják a magyar leányokat külföldre, tetővel befedette. A sétatér öntözésének kérdése kedvező , |<U|ÖDÖ8en pedig a keleti és déli országokba és eléggé megoldást nyert. A város ^^"ezett ^ikuta^egy.ket ^ do|goknak jutüDk ludomá8ára, midőn egy
a városi tanács a választmány kérelmére a Sétatérre 1 .
Állíttatta fel. A kutat a Sz.-K. saját erejéből sohase kiszAIIitott és lelkileg tönkretett^ leány nem remeit építtethette volna meg, mert az f.OOO—7000 K.-ba sorsáról értesiti itthon levő hozzátartozóit. A hatósá-került. Mikor tehát a tanács a kutat az egyesület gok kíméletlenül iparkodnak a keritők nyomára jutni, részéről történt 1000 K. hozzájárulási összeg felajánlása Monban minden éberség mellett még gyakran for-
után a Sétatéri ^ kutat fel^ta, Jf^ "\'dúlnak eló esetek. A r\'L K." mult heti számában évek óta terhelő nagy gondtól szabadította meg és - ....... , .
biztosította a Sétatérnek feotarthatását éa gondozhatását. hírt ad egy ilyen gyászos történetről, amely ben-, A közönség érdeklődése az egyesület iránt nem nünket közelebbről érint és ez alkalomból aktuális- ilyen kivándorolt leányban esetleg mindmegannyi jó fokozódott, hanem inkább csökkent. Az egyesületnek Iiat tartjuk ezen újkori rabszolgavásáruak különböző családanyát veszítünk el. aki jó magyar hazafiakat 15 alapító és 219 rendes tagja van. Az egyesület tekintetbeu való megfigyelését pár sorban tárgyalni nevelhetett volna hazánknak és ha tekintetbe vesszük,
iránti közönynek az a magyarázata, ^ogy a nagy- megtörtént számos esetnek elbukott sze-ihogy a nemzetiségeknek a magyar faj ellen megindult
közönség mindent a várossal akar fen- . .... , . . . BJ.. ■ „, , „ , , r. ....
tartatni Pedig az ogyosülot azzal, hogy a Séta-j repiöit tekintjük, azt látjuk, ami különben nagyon! harcában mennyire szükségünk lenne meunel több térről és a sétautról maga gondoskodik, a várost! természetes is, hogy a kiszállított leányok legnagyobb 11 magyar gyermekre, c*ak akkor látjuk igazán azt a
1*91)6. ÁPBILH H
részben a szegényebb sorsú földműves és iparos osztályból kerülnek ki. Természetes ez Itthon az anyagiakkal való folytonos küzdés, a nagy család, nyomor és éhség, tul a tengeren pedig a pompás színekben feltüntetett gazdagság, gyönyör ós élvezetek, rendkívül módon csábítják a gyenge és elsatnyult lelküeket sót még a szegénysorsu szülők is szívesen adják beleegyezésüket gyermekeik vásárjába, mert azt remélik, hátha valami nagyszerenc^éje akad valamelyik külföldi nagyurnái leányuknak, ugy hogy még az egész itthon levő családjuk is boldoggá, szerencséssé lehet. Nem gondolják meg a balgák, hogy az a fényes jövő a keleti pompában szemük elé varázsolt gazdagság, csak az istentelen lélekkufárok meséjében van meg és a rabszolgákként eladott leányok sorsa a legtöbbször valamely külföldi testet és lelket emésztő lebujban, vagy a legjobb esetben egy keleti nagyúr háremjében jobb sors reményében kivándorlottak lelki és testi roncsainak haz^jövetelében végződik. Kgy jobb sors reménye, amelyet a keritó-ügynökök a leg-galádabb módon ébresztenek a nyomorúságban levőkben, ámítja el ugy a leányokat, mint hiszékeny szülőiket, hogy azután e reményükben mily borzasztó módon csalódnak, azt a lapok elrettentő közleményei mutatják.
De nemcsak e szánalomra méltóknak balsorsa az, ami az újkornak ezeu borzalmas elvadujását jellemzi, mély kihatása van még a leányvásáruak ugy erkölcsi, mint nemzeti társadalmi tekintetben is. Hogy az egyszer külföldre a fentebbi módon kicsalt leányok visszajövetelükkor. hogy Ophélia szavaival éljek, már nem, mint leányok látják viszont övéiket, hogy ez idóre a legnagyobb erkölcstelenség a legerősebb mértékben sarjadzik lelkükbeu, az nem csodálható, mert elhagyatottságuk és szegénységük kényszeríti őket, hogy testükkel keressék kenyerüket és a kenyérkeresetnek ez a módja csak az erkölcsi épség fel áldozása mellett és az erkölcstelenség (elburjánzásával folytatható. Eléggé fogékonyak a hazai lelkek az erkölcstelenség iránt itthon is, hát még ha egy jóhirü külföldi bünbarlaugban él ez a lélek, milyen romlottan kerül az vistza hazájába.
Ha ehhez hozzászámítjuk azt, hogy egy-egy
— Orvosért ment, meg papért küldte a mama. Azt mondta, hogy látni akarja a papot . .
— ó Istenem — sóhajtott Melie és belépett | a kocái belsejébe. A két kis leány felhasználva a kínálkozó alkalmat, utána surraut. Habár kicsi volt a helyiség és alacsony volt a mennyezete, az ember inégis hajlandó lett volna elfelejteni, hogy egy vándor komédiás-család otthonába lépett. Mindenütt meglátszott a rend, gondosság és tisztaság. A kocsi sarkában egy összecsukható ágyban feküdt Álladon Teréz asszony, a leánykák anyja.
— Jobban vagy-e már, kedves mama? — szólt Melie. szerető gyöngédséggel igazítva meg a párnákat édesanyja feje alatt.
A beteg szomorúan mosolygott.
— Kedves Meliem! — szólt aztán sóhajtva. — Legyen erőd . . . Gondos anyja légy kis testvéreidnek . . . Ugy-e az leszel ?
— óh mama, ne beszélj igy I Meg fogsz gyógyulni . . . Hiszen az orvos azt mondta!
Alladonné asszony lemondóan legyintett kezével.
Érzem én már, gyermekem... Nagyon rosszul vagyok ... Ez a lárma, ez a muzsika ... ez megöl...
A beteg kínosan nyöszörgött. A vásári zaj, a kiutornák, a cimbalmok össze-vissza-lármája gyötörte az idegzetét.
— Szegény kis Meliem — kezdte újra a beteg — mennyire Rzerettem volna még megérni, hogy téged ettól a keserves vándorélettől megszabadulni lássalak. Szegény gyermekem! Nektek őrökké <>1 kell szenvednetek ezt a kóbor tengódést, mert apátok nem bir megválni tőle — nagyon szereti.
— De kedves anyám, hiszen mi nem érezzük! szerencsétlennek magunkat mellette, aztán meg pénzt lehet keresni véle . . .
— Oh gyermekem — felelt a beteg — egész életemben azért imádkoztam, hogy az másként legyen. Hiszen az olyan jó lehet, mikor az embernek biztos barátságos otthona vau Melie ! Neked nem szabad vándor komédiás embert választanod férjül. Istenem!\' .Kicsi gyermekkorom óta vágytam olyau dolgok után, amelyeket sohasem fogok elérhetni.
A beteg láthatóan felizgatta magát gondolataival. \'Szelid, kék szemei a távolba merengtek, mintha tul a komédiás kocsi szűk falain, amelyek elfogják elóle I a kilátást, valami édes, gyönyörűséges víziók merültek I volna fel előtte.
A szegény gyerm.ekek nehéz szívvel figyelték ! édesanyjuk sóhajtásait.
Bejött Álladon mester maga is a kocsiba. Nyűg-I talanság gyötörte leányának hosszú elmaradottsága ■ miatt és átadva a bódéjára való felügyeletet egy komédiás társának, átment megnézui. hogy mi tör-tént. Ugy Közeledett lábbujjhegyeu lépve a ielesége ágyához, hogy az nem láthatta, észre sem vehette ót.
A komédiás aranycafrangos rikító jelmeze szomorú ellentétet képezett a halálos beteg hamuszín-fakó beesett arcával.
A nagybeteg asszony, ziháló mellel, nehezen ejtve a szót. suttogott tovább:
„A Mimi korában voltam . . . Kicsiny tüll ruhácskábau táncoltam, a hajamba gyöngyök voltak fonva. A szüleimnek egy kis cirkusza volt
Kgy kis városkában, ahol előadásokat tartottunk.
egy gazdag úrhölgy hivatott magához, lioyv egy gyerinektársaság elótt táncoljak. Olyan jól emlékszem még mindenre! . . . Uyönyörü volt! . . .
A kis leányok mind szépek voltak és tiráda ruhájuk volt A szalon falai kékek voltak, aranyos díszítésekkel És milyen fényes! . . . Mennyi gyer tya! . . Ks virágok! . . .
Kgy urihó, akin csakúgy suhogott a selyem, megcsókolt és a saját kocsiján vitt haza, hogy meg ne fázzam. Olyan jó illat volt a kocsiban. És azon az estén elhatároztam, hogy én is ilyen urihölgy leszek. Lesz kocsim, selyem ruhám, virágom és olyan szép szalonom. Nekem még sohasem voltak ilyen kincseim . . . Azért nem voltam szerencsétlen . . . Miklós mindig jó volt hozzám, de kocsim sohasem volt" . . .
A beteget meglepte a láz és elkezdett keservesen sírni és imádkozni.
A vásártér felett nagy csendesség volt. A látványos bódék és a céllövő sátrak be voltak zárva. A zene elhallgatott s a menazséria oroszlánjai rekedteu, panaszosan bőgtek
Olyan szép idő van, az ég kék, most volna jó, ha a vásári mutatványok láthatók lennének. De bo vau minden zárva.
A mutatványos emberek, a vásári komédiások gyászruhába öltözve ott állnak az Álladon kocsija körül. Meg akarják adni az elhalt pajtásnónek az utolsó tisztességet. Mindannyian azt hiszik, hogy az öreg Álladon elvesztette az eszét a csapások súlya alatt. Tegnap este kétségbeesetten futkározott a városban s mikor visszatéri, szivetszoritó fájdalmas mosoly-
1905 PRILIS 8
ZALAI KÖZLÖNY
S
mérhetetlen nagy veszteségét, amely nemesik * csalódott lelkeket, haá^m mindnyájunkat, a közt éri. így tebát nem kell olyan könnyen vennünk a lapoknak csak néhány sorban közölt, de annál elrettentőbb híreit, melyek egy-egy ilyen kivitt és külföldön nyomorúságban tengődő magyar leányról adnak elrettentő tudósítást, ne vegyék ezt könnyelműen a hatóságok, mert » kislelküek gyengeségei mellett a hatóságoknak kell megakadályozni azt, hogy a külföldieknek bejövő, vagy ott náluuk lakó lélekkufárjai galádul folytassák ozelmeiket, megmételyezzék a lelkeket és gyengítsék nemzeti erőnket.
k víroti csendörségről.
Amit előre jelzett e lap, az valóra vált. Rendőrfőkapitányunk beadta a tanácshoz javaslatát a városi csendőrség szervezése érdekében. A sajtóban is megindult a vita e kérdésről. A közönséget váratlanul érte a javaslat hire. És megírhatjuk e helyen, hogy akik a társadalomban mindig hibáztatták a rendőrség működését, azok szállnak most legjobban síkra rend őrségünk érdekében. A kérdésben, nagyon természetesen, szimpatia, vagy ellenszenv nem lehet irányitónk. Nagy horderejű ügyről van szó, mely komoly megvitatást kiván.
A főkapitány ur nem tudom minő érvekkel támogatta kérését a városi csendőrség mellett Beadványa nem jutott a nyilvánosságra. Azt gondolom, hogy mivel a városi csendőrség közbiztonsági szolgálatot teljesítene, mint azt egyik laptársunk is megírta, az érveket e térről vette.
A városi csendőrség behozása mellett tényleg csak ilyen érvek hozhatók fel. Elóttenf fekszik a városi csendőrség eszméjének leglelkesebb sajtója a „Csendőrségi Lapok* legutóbbi száma. Itetekintek. Íme az érvek:
.A városi csendőrség a közbiztonsági szolgálat sikeres ellátása tekintetében fényes eredményeket mutathat fel, Épen ama városokban, ahol a közbiztonsági viszonyok legelhanyagoltabbak voltak, ahol betörések, utonállások és egyébb személy és vagyon elleni cselekmények szinte napirenden voltak, a városi csendőrség pár hónap alatt normális állapotokat teremtett."
E szerint közbiztonsági okok kívánják a városi csendőrség szervezésének szükségességét.
Senki nem mondhatja nekünk, hogy valami nagyon megvoltunk elégedve rendőrségünk működésével. Majd mindegyik számban hoztunk panaszt a rendőrség ellen. De ha e panaszokat átnézzük, egyiknél sem találtunk olyan hangot, mely a közbiztonsági szolgálatot kifogásolta volna, tizek mindegyike a közrendészet ellen íródott.
És ez természetes is. A közbiztonsági állapotok nálunk — szakemberek véleménye ez — nemcsak hogy kielégítők, hanem a vidéki városok sorában az elsők között foglal helyet. Botrányos közbiztonsági esetek alig fordulnak elő. Az előforduló esetek olyanok, amelyek a legmodernebb rendőrséggel biró városban is megtörténnek. Ezeknél tehát helyi viszonyoknak megfelelő ok nem található. A nyomozás valóban gyors és mintaszerű. A rendőrlegónység látszik, hogy legtöbbje kiszolgált csendőr — dicséretes buzgalommal dolgozik az ilyen ügyben. Nem tudunk olyan nagyobb kaliberű esetről, ahol a nyomozás nem lett volna kielégítő. Hol várhatjuk tehát a viszonyok javulását? Hol vannak az érvek? Tán az legyen ok, hogy mint egyik laptársunk írja,
a sokak által felpanaszolt ^retlen duhajkodás teljesen megszűnne..." (?) De vájjon erélyes vezetés mellett nem lehetne-e az állapoton a mostani rendőrséggel is segíteni. Ismerünk több vidéki várost, afról a városi rendőrség látja el a szolgálatot ós nincsenek ilyen éretlen dulakodások". Bárhogyan is kutatunk utána, nem találunk a misaját viszonyainkban okot a városi csendőrség behozása mellett.
Elfogadjuk azt a véleményt is, bár ezen lehetne vitatkozni, bogy „a város autonómiáján a legcsekélyebb csorba sem esnék a csendőrség alkalmazásával." De már az egy kissé merész állítás, hogy „eme félig államosított rendőri szolgálatra a városnak többé gondja nem volna." És vájjon az a körülbelül tízezer korona költségtöbblet, mely a városi csendőrség behozása megkívánna, nem okozna-e egy kis tehert városunk háztartásában. Olyan kitűnő lett egyszerre városunk pénzügyi mérlege, bogy tízezer koronáról csak olyan könuyedén beszélnénk? Ez a tízezer korona nagy ár lenne évenként a duhajkodás megszűntetésére.
Es minő pénzügyi mBgoldást javasol a főkapitány ur? A terv szerint megmaradna 18 rendőr és lenne még 18 városi csendőr. A többi 700—800 korona fizetésű rendőrt pedig — tekintve, hogy legtöbbje véglegesítve van — a tervezet hivatásos tűzoltónak, vagy mezőőrnek óhajtja. Vagyis a kétszáz koronás fizetésű mezőőrök helyett ezentúl hét-nyolcszáz koronás fizetésű mezőőreink lennének. Mert arra gondolni sem merünk, hogy képviselőtestületünk megszavazna I \'2 hivatásos tűzoltó alkalmazását. Ez merész egy kissé, még — tervnek is.
Egyet azonban valóban köszönünk a főkapitány urnák. Ugy mondják, hivatalosan, beadványban, mint legilletékesebb személy, maga is elismerte, hogy a közállapotot, illetve a rendőrségi viszonyokat javítanunk kell. Ezt aláírjuk és magunkévá tesszük. Javítanunk kell szerintünk a cselédrendészetet, a közegészség! viszonyokat, a prostitúció ügyet és az utcai policiát. Szigoritauunk kfajl a vasárnapi munkaszünet ellenőrzését, különösein-
nem tartja össze semmi kötszer. Omlatag falaiból egy-egy hatalmas kő válik ki.
Ami az épületnél a kötőszer, az a szeretet a kölcsönös megbeosülés a társadalmi életben. Szeretet és megbeosülés nélkül ember emberhez csak érdekből vagy unalomból közeledik. Egy-egy morzsa, mely a gazdag asztaláról lehull, odavonzza az éheseket. Ezek aztán az uszály hordók, az igentmondók, a csatlósok, a párthívek. Pedig az igazi társadalmi demokráoia nem a hatalom koncentrálásából, hanem a hatalom \'megosztásából áll. A triumvirek és utódaik csak a praetorianusok seregével voltak képesek hatalmukat fentartani. A pénz és ipar-arisztokráoia csak űzetett embereikkel
képeznek veszedelmes hatalmat.
*
Verőfényes tavaszi napokra virradunk. Itt az ébredes ideje. És mi még szendergünk. Pedig tetterőre volna szükségünk. Tetterőre, mely a kereset ártézi-kutját tudná megfúrni, hogy magas ivben bugyogjon ki belőle a vízsugár, mely a keresetre szomjas lelkek szomját hűtse.
A viráglakadással fakadna egyúttal a jólét is, melyet annyi év óta nélkülözi népünk. A kereskedelem pangása, iparunk satnyasága nem engedi, hogy vérszegény szervezetünk erőhöz, vérhez jusson. És emellett szemben állunk fokozott életigényekkel. Jól élünk. Asszonyaink selyembe és bársonyba öltözködnek, amig a tűzhelyen elalszik a tűz. a családi élet tüze. a szeretet tüze.
Igényeink túltengése okozza, hogy idegen ország iparát vagyunk kénytelenek támogatni, hogy pénzünk kivándorol, embereink kiván-mi pedig elerőtlenedünk. Az anyagi
, ,, dorolnak, ---------------------„ 0
mert itt van a legtöbb PM« j6|él eró. de jólét nincs. És félő, hogy mivel k érdekében. Tartsa a rendőrség , Q|yan gatnyák yagyunki olyftn erőtlenek, olyan erősen felügyelet alatt a titkos találka helyeket, a : vómegények, hogy gyengeségből is elszen-„ leány vásározókat," a piacrendészetet és sok más itt (|eredűnk/ akkor iflj mikor a természet ébred, fel nem sorolt közrendészeti dolgot. De, bogy ennek
a megjavítását a városi csendőrségtól várhatjuk, azj annál is inkább hihetetlen, mert ennek semmi köze | sincs a városi csendőrség hivatásához — a közbiztonsághoz.
Igenis, javítsunk, szervezzünk, reformáljunk. Adjuk vissza a rendőr-legénységet hivatásának. Ne alkalmazzuk őket tiszti-szolgai, kapusi, iroda-seprői, pöcegödör felügyelet és más ily állásra. Emeljük a létszámot, ha szükséges és ezt már a közviszonyok is parancsolják, öt emberrel. És mikor majd igy teljes lesz egyidőre a létszám, akkor lássunk hozzá erős kézzel" a munkához.
Buzdítsák a vezetők, lelkesítsék a legénységet a munkára. Teremtsenek rendet, fegyelmei, ügyszeretetet il. Lesz akkor olyan rend a városban, hogy öröm lesz szemlélni. Kz olcsóbb módja a retormálásnak. Okszerűbb is, célszerűbb is. Ott gyógyít ez, ahol baj van.
gás ült az arcán, odalépett a halott ágyához és halkan susogta:
— Meg leszel velem elégedve ... én akarom . . . Bocsáss meg Teréz, hogy néha megtagadtam egy-egy kérésedet, mit ér nekem most i pénz nélküled ... Teréz, bocsáss meg! Jóváteszem ..
A szegény komédiások csodálkozva néztek i gyászpompát, amit az öreg Álladon a felesége körül kifejtett Az ezüstcafrangos takarókat, a gyászkocsit, » virágokat, a lovakat I.
Es az öreg Álladon fájdalmasan felzokogott:
— Legalább egyszer legyenek kocsijai és virágai I Sohasem értettem meg szegényt, legalább most az egyszer legyen megnyugodva: mindig olyan akart lenni, mint egy úrhölgy . . .
És a szegény komédiásasszonyt ugy vitték utolsó útjára, mint egy igazi úrhölgyet.
HÍREK.
Sz endergés.
(v.) A szendergés-jól esik az öreg embernek, kivált ebéd ulán. A természet is elszenderedik télen és ébred tavaszkor, mi pedig a hosszú farsang után térünk pihenőre, Szendoreg a társadalom, szenderegnek az emberek, pedig itt a tavasz; a természet már ébredez I De mi alszunk, álmodunk, de Almunk osalékony képei \'széjjel fognak foszlani, ha felébredünk. Milyen kalzenjammer lesz ez\'
* o. * *
Társadalmi életünk igazán furcsa. Annyi tagra szakadt, ahány osalád van a városban. Olyan az, mint a rom, melynek köveit már
Emlékeztető-naptár.
AprIII. 23 Andor György <elolva.Au a .TArtadalom é. t.ra黫etladomAoy \'-ról , 24 A DR.jk.ulmi tnrdő r. t. koraié...
— Szi-a.éljes Április, A mult hónapban olyan ■><p Idők jártak, taoiiy már ogéazen • aaép tava., üde levegőjét gondoltuk, hog; tovább is élvea.Ok. Egénen megíeledke.tBnk arról, bog; áprilla I. it év 12 hónapjának egyike. A most mult hét nem hagyta, hogy e.t elfeledjük. A. egész béten szemetelt • bideg áprilisi efő, sőt C»«lört8k8u dBrgé.sel .sgytllt kisebb-nagyobb .ápor is lepott meg beouQnket. — Tegnap pénteken reggel pedig a.illingó.oi ke.dett a hó. De a nagy hidegtől, mely • hajnali órákban lagypont alatt volt, alig tudott esni. Napkótbeo már valamivel engedett a bideg. Azonban ekkor 5 lokot Cel.iua 18181! mutatott i hőmérő. Síéi lujt. Ai emberek téli-kabáthau járkállak aa utcán. Vilóiágoa tél .olt a tavamban. Ma délután iámét bó eaett.
— Eljegyzés. Mün. Jenő a nagykauitaai Maláta- é» Serfőzde Ré.zvénytársaaág tiaitviseiöje eljegve.te W 0 I Iá k Érzőikét Darányból.
— A bíróság kóréból. A király Ibnatovica Aladár alró-vereckei kir. albirónak a keaathelyi kir. járásbírósághoz való áthelyezőét megengedte. — Bubics Károly székesfehérvári lór.éoya.éki jog-gyakornok n nagykanizsai kir. törvényszékbe, aljegyzővé \'neveztetett ki.
— Áthelyezés. A pénzügyminiszter Weis.peck Sándor adótiaztet a salgótarjáui m. kir. adóhivataltól hasonminőségben a nagykanizsai kir. adóhivatalhoz helyezte át.
— Bizottságok alakulása. Nagykanizsa r. t.
város képviselőtestületének kő.etkező bizottságai alakultak meg a béten: Saiobá.i biiottiág: elnöke lett Oszterhuber László, alelnöke dr. P I i b á I Viktor, jegyzője Perger Károly városi aljegyző. Közkórházi bizottság: elnöke lett M i k o a Géza, alelnöke T r i p a m m e r Gyula, jegyzője dr. 0 I I 0 p Mór. Kö.egészaégOgyl bizottság: elnöke lett dr. Szekeres József, alelnöke dr. Blau Simon, jegyzője Perger Károly városi aljegyző.
ZALAI KÖZLÖNY
— „Taraadalom él termiSsaettndoininy."
Aidi: György Al.dir, > bud.postl Gsoz-gyár lőtisztviselője erről fog fslolvas.st tartani húsvét vasárnap « I\'olgári Egylet nagytermében. Andor György a szociál demokrata-pírt meghívására éa te.kérésére tartja felolvasását, mely elé érdeklödéaael tekinthetünk. Andor több aiakcikken kivöl mér érdekes és Sgyelemre méltó társadalmi cikkeket is irt lapunkban. — A felolvasáson nem szednek belépő diját.
— Tavasz de a kávéházak. A kávéházba járás igazi szezonja végefelé közeledik. Az üde levegőjű tavatz, habár ez most még a hóbortos április jelében pompázik, sok embert csal ki az illatos tsvaszi levegőre, mely mégis csak többet ér a kávéház füstös levegőjénél. Csak a szenvedélyes kávéházbarátok, s törzssiztalok msradnsk bivek a tanyához, a féuyea kárpilu termekhez, ahol oly jól esett meghúzódni ama hideg, unalmas téli világ elől. Nem bal kt azért most sem a tükrös cssrnok, a keleties tunyálkodás modern hajléka. Az ujságmolyok, a kártyskompániák, a dásó hivei ezentúl is rendületlenül kitartanak. Dd ez már nem a valódi. Hiányzik már a morajló lárma. Persze, mikor küon csalogat a tavaszias lég, mely hűtlenségre csábiljs még a
koronával hozzájárulni az épitési költségekhez, ha a legmegrögzóltehb kávébázbarátokat is. Gyerünk a város az építkezést legkésőbb 1908. év május 1-én szabadba\' ez most s jelszó fis kisebb lesz a megkezdi Hát bizony a nagy 8zéchenyihsz haaooló forgalom — a kávéházi trón körül, adakozót a bizottság alig fog találni éa a vagyon - Vörheny. Bslsionszontgyörgy községben s
arisztokratái ma már nem gondolkoznak u,y, mint \'ö\'beoy |árványszertle« fellépett. Az iskolát bizony-. . , m , . ...... tulan időre bezártak.
a Sökk Szilárdok és Wecbaelmannk stb. Aaért talán _ Al, per,6 miaiihlI1 ,„ntedett. Kg,
nem volna fölösleges azzal az eszmével foglslkozni, ^deke.s ember balt meg a minap Zalaapátibao: hogy a gyűjtésen kívül még más módja is vsn a Scbwarcenberi: Sándor. Az elhunyt, mint a Keszthelyi pénzgydjtésnek. A szaoalnrium-épitkezéaek is az Hirlsp irjs, perlő mániábau szenvedőt!. A bírósághoz adakoaáaon kívül még a sorsjáték jövedelmeiből «»pról-nspra seregesen adia be a kereseteket a
leglehetetlenebb cineken. Részvéttel temették el
__ Házassá* 8 t e i n b 0 c k Lajos kereskedő Kaposvárról f. hó 16 án d. e. II érakor tartja esküvőjét Grosz Melsnie kissaszonnyal, őzv. Grosa láikaáné leányával Nagykanizsán.
— Halálosáé. Kurtz Árpád okleveles gyógy-szeráss 33 éves korábsn Bodspeslen elhunyt. Tetemét Nagykanizsára szállíttatta a gyászoló család. Kedden temették nagy résavéttel.
Oötz Ferenc kir táblabirói címmel és jelennel felruházott kir. játá.biró Keszthelyen csütörtökön 53 évee korábsn elköltözött sz élők -érából. Temetése tegnap ment végbe az egész város nagy részvéte mellett.
— Aa állandó színház. A szinhásügyi bizottság legközelebb komolyan fog foglalkozni azzal a társadalmi akcióval, melyei indil, hogy az Erzsébet-téri azinházat a város beláthstó időben (8 év utio) felépíthesse. A mozgalom akkor log sikerülni, hl az érdekeltség — az Erzsébet-téri háztulajdonosok — a mozgalmai támogatja és belátjs annak hasznát, ha aa Erzsébet-téri csoportházakat ledöntik és s csúnya butikok helyett Tháliának díszes palotát emelnek. Persze ez a haszon áldozattal jár és néhány háztulsjdonos késznek Is nyilatkozott 800 éa Ő00
huatak hasznot.
— Építési bízottéiig ülése. Nagykanizsa város épitési bizottsága Eperjesy Sándor elnöklete
Islujábsn.
— Déli vasút. 1905 év május hó l-löl számi-tandó érvénynyel a cs. kir. szsb. déli vsapálys
alatt f. hó ö-éü fllésl tartóit, melyen csak ki-ebb tá „ékesfebérvár-komáromi vonalán fekvő
természetű, jobbára átalakítási-toldalék magáu épít -keiéaek tárgyában beadott kérvények érdemében hozott határozatot.
Anyakönyvi statisztika. Városunkban a
őrház* éa .Sárkány" megállóhelyek neve .Fehérvárcsurgó* éa „Bakouysárkány\'-ra változ-latik meg.
... , ----*.;. „. ... _ nak — Orvvadászok. A helybeli kö/kór\'jázban
folyó óv ellő HzDletett iösszesen,205 á 0|ják SrOflC0 J(W ^ erdé akjnek
gyermek, kik közül 87 fia és 74 leány törvényen ^^ eRy go|yó rooc8oIta ^ g^.^ ferdj
származású, 24 fiu és 10 leány házasságon kívüli ^ orvvadászta bukkant
4 fiu és 6 leány pedig halva született Kihunytak
ÁPRILIS 8.
— FelgynjtotL vasúti hid címmel a mult hóteo több fővárosi napilap egy kőnyomatul nyomán tévea hirt bocsátott köizé, melyre vonatkozóig a déli vasnt üzletigazgatósága most a következőket közli: Gyulavea és Bastaji állomások közt a napokban tűzkárt szenvedett vasúti áteresztő nem óriás mérető, régi rozzaut állapotban levő fahid, hanem egy két végén fajármokou nyugvó alig 10 méter bosszú vashid volt, melynek egyik partjáriua eddig ki nem derített körülmények közt felgyújtatott, ugy hogy a parijárom helyreállításáig a formaimat másfél napon át csak átszállással lehetett feotartaui. Hasonlóképen tévén a közleméuy írójának az az alli-táaa is, hogy e vashid 1901. év őszén egy rekrutá-kat vivő vonat alatt annyira meglazult, hogy katasztrófától lehetett tartani, mert ilyen eset vashidnál nem fordulhat elő.
— A keszthelyi Georglcont, mint ezt már megírtuk, emléktáblával jelölik meg a keszthelyi gazdasági hallgatói. Az ünnepség napját Pünkö/d napjára tette a rendezőség. Ügy értesülünk, hogy az ünnepség fővédnökéül Festetics Tassilo gróf kir. főudvarmestert, védnökéül pedig Hertelendy Ferenc vármegyénk főispánját és a Ztlamegyei Gazdasági Egyesület elnökét, továbbá diósgyőri Cakó Bála gazdasági tanintézeti igazgatót fogja az ifjúság felkérni.
— Az orvhalászok ellen. A Balaton urai nagy hajszát indítottak az orvbalászok ellen. Hitük szerint ők az okai annak, bogy a Balaton halállománya nem akar növekedni. A társaság az orvhalá-szat ellen panaszt tett a földmivelésügyi miniszternél is, aki most rendeletet bocsátott ki, melyben utasítja a községeket, hogy a halakra a mezőőrökkel is vigyáztasson, S/écbéoyi Imre gróf, mint a part-tulajdonosokból álló társu\'al igazgatója, körlevelekben kéri az elöljáróságokat, hogy az orvhalászokat üldözni segítsék.
— A nagykanizsai fürdö-rószvéu) társaság 1905. évi április hó 24-én délelőtt Vall órakor a délzalai takarékpénztár helyiségében tartja reudes évi közgyűléséi. Tárgysorozat: Igazgatósági jelentés a vállalat állapotáról. Az 1904. évi számadásokra vonatkozó íelögyelő-hizottsági jelentés, ennek alapján a mérleg megállapítása é* a számadók feimentéae. A társulati közlönynek a folyó évre kijelölése. A ré-zvény visszaváltásra adott korábbi megbízás megújítása. A sor szerint kilépő Eperjesy Sándor elnök, báró Gutmaun Vilmos alelnök, Feaselhoftir Jóisef és
orvvadász Klein Més igazgatósági tagok helyett ujak vagy h
4 Hu és «I leány pedig halva született Kihunytak , m,glepelés „v,ríb,n bokor möfé rejtösött. Sronce! kilépőknek újból 3 évre megválasztása. A 3 tagú
"íf" ? .8;.,í .í?í? 49, é\' ?\\ a\\ a ; í"l\'i« de *kkor bal karát a könyök felügyelő bízott,ásnak I évre megválasztása.
I \'««■ «°>T6 talál,a. Az erdész tegyverévelajobbkezé-l - A lakós..* minden rétegében ismeretes.
\' * _ f ben azouban a bokorban rejtőző o
menyasszony, ev rel. éj kemé ,„„„ „ A „
szony l-l esetben, \'
mnnvAHHznnv. aöroa 07 . . . ___ \'
vőlegény és róm. katb. menyasszony róm. kath. vőlegény és ág. ev. menyasazony, görög kel. vőlegény éa róm. kath. menyasszony 2—2 esetben.) Városunk lakosságának természetes apadása 71 lélek.
- Gyárlátogatás. A helybeli fjIső kereskedelmi
vizsgálatok alapján is, hogy a csuz és köszvényes betegek az eredmény biztos reményében használják e kenőcsöt, mely üvegenként 2 korouáért kapható Zoltán B. gyógytárában Budapest, V., Szabadságtér.
— Jubiláló tiizoltó-egyesUlet. A keszthelyi önk. tüzoltó-testület, mint onnan jelentik, az idén üunepli fennállásának buszonötödik évfordulóját. Tervbe van véve, bogy az idén ai évforduló napjá-i, ott tartják a megyei tűzoltó-szövetség rendes évi közgyűlését.
— Elfogott betörő. A nagykanizsai rendőrség
»oubaD ■ borban rejtőző orvvadásit leteperteI hogy az orvosi kitűnőségek egyhangú elismerő (Róm. kath. vő.egény és izraehta menyasszony, ev.ref.(éi) keméDy ^ ^ a ^ ^^ ^ űyfiatkoz.ta tette a Zoltán-féle kenőcsöt híressé,
megsebzett erdész mert kiderült » Londonban, Berlinben megejtett volt az erőiebb. Ekkor látva az orvvadász, hogy be kell odni a derekát, segítségért kiabált, mire orv-vadász társai elősiettek és az erdészt üldözőbe vették. Ez látva a segítség veszedelmét, felhagyott az iskola felső osztályának növendékei Bt.xb.7m "í"\'"\'" "\'""enmel. Gyógykezelés végeit Kani-Dezső szaktanár vezetése alatt f. hó 6-áo meglátó-1 * . , .. . ... , , ., „
galták Weiser J. C. helybeli gépgyáré, modern ,, , 111 \' \' \'""\'í*. ,é" B"
berenileaésQ telepét. A „árban wüiser János, a cég rendőr, kap. ány, a bünügy, osztály veze-
ifjú fénöke kalauzolta az ifjúságot és magyarázta .. o.ix. ___ t/í! .
meg nagy azakértelemmel a gyártás egyes fiziseit, ,ö" • k A\\ L41^ A?, í§ b°
a munkagépek szerkezetét ro0ndla J«gyEököny*be. hogy dulakodás közben a .................................
T s/tflHHri»t«le.. .urnánV Tfthb rnndfllat vador/0 táraa mintegy azáz lépéeDyi távoleágból | körözéao alapján Söjtör környékén letartóztattak - Tisztességtelen verseny. lóbb rendelet rtt,ntén rálőtt. A golyó szerencsére ruháját lyukasztotta! Baligács József csavargó kocsist, lóhajcsárt ki a szigorúan intézkedik a reklámmal űzött tisztesség- oldalt. Több lövés nem történt. A vadorzókat nem mult hóban Gáspár Ferenc, Dr. Mayer Ferenc és telén versenyről. Mi is e témáról akarunk irni néháuy ismerte ugyan, de szembesítéskor felismerné. A nyomo-1 Práger Béla gyógyszerész nagykanizsai lakósoknál sort. Nem a reklámmal űzött tisztességtelen verseny- EÍ8t a szentgyörgyvári (Horvátország) járásbíróság | illetve ezek melléképületeiben betöréses lopást köve\'
ről, hanem másról. Ugyanis már több oldalról panasz-1 té8etteti- __Itett el. Baligács 1902-ben Nagykanizsa város terö.
azal fordultak hozzánk, hogy egyes kisebb, sőt nem 1 ritkán nagyobb üzlettulajdonosok, különösen, melyek kis emberek, parasztok szükségletének beszerzésére vannak berendezve, a vevőiket boltjuk előtt, az utcán megállítják, vásárlásra szólítják fel őket és midőn ezek a szóra nem hajlanak, úgyszólván bevonszolják az illetőt. A cégeket nem akarjuk e helyen megnevezni, de helyén való lenne, ha a kereskedők maguk törekednének e viszásság megszűntetésére. Mert ez amellett, hogy nem épen tisztességes verseny, árt a helyi piac hírének, szolidságának (?) s igy a kereskedők összeségének. E viszásságra különben felhivjuk az iparhatóság és a rendőrség figyelmét.
— Vivő-tanfolyam. Lovas Gyula fővárosi vívómester már megkezdette a vivó-tanfolyamot városunkban. Kedden, csütörtökön és szombaton van tanfolyam délután 5 órakor kezdődöleg,
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapest.
Közhírré tessnílk, miszerint a
Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársulattal Nagykanizsán
törleszléses jelzálog-kőlüBön üzletek felvétele céljából megállapodásra léptünk.
A kölcsönök iránt érdeklődők nevezett intézetnél minden tekintetben kimeritö felvilágosítást ós tájékozást nyerhetnek.
Pe«ti Magyar Kereskedelmi Bank.
1906. APBILI8 8
ZALAI KÖZLÖNY
letérd! 5 évre kitiltatott. Ax itteni rendőrség a njo-j köziamert, a legutóbb berendeiett szénsavfflrdőkkel mozis megejtése után ai iratokat áttette a zala-1 ezen fürdő gyógyeszközei becses módon gyarapod-cgerHiegi kir. ügyészséghez, mert a kanizsai betöréses | tak. A vendéglő tekintetébea is alapot változtatás
betörést
lopások előtt Btligács Zalaegerszegen követett el
— Gyilkosság haragból Holló* József köveskállai lakóst egy régi haragosa a köveskállai és ssepezdi országúton megtámadta s addig verte, mig az élettelenül elterült. A nyomozást megindították.
— A butikok vendégel. A legutóbbi idöbeu gyakran törtéutek nagykaliberQ letartóztatások, mely nek hősei országon hirü egyének voltak. Nem kisebb nasembereket fogott el a rendőrség, mint Zwickl. Priblcskó és Robicsek, kik mindhárman jeles alakjai a rovottmultuak arcképcsaruokának. A legtöbbje az elcsípett csavargóknak már több napon át tartózkodott városunkban. A reudőri nyomozás kiderítette, hogy midőn nem voltak elfoglalva a .munkával,* idejük legnagyobb részét kisebb csapszékek és pálinkás-butikokban töltötték. Ezek a jeles helyek igas ugyaD, hogy rendőri felügyelet alatt állanak, de a tapasztalai szerint mégis jó menhelyül szolgálnak a gyanús alakoknak. Lopások, verekedések, betörések és orrgazdaságok büoszálai szorosan íüződuek városunk eme szégyeubelyeihez és nagyon Üdvös volna, bn rendőrségünk betenkint legalább is kétszer, vagy többször ív ellátogatna egy kis razziára e kellemes fészkekbe. Haszna lesz ebből az alkoholizmus elleni mozgalomnak épugy, mint városunk közbiztonságának. I\'ár városunk közbiitonsága ellen — köszönet érte Bay kapitány erélyes kezéuek — nem emelhetünk panaszt.
x A Nestlé - féle liszt a dajka Ideites, Ingerlékeny esetében. Egy bécsi gyakorló orvos, kiuek gnzdag praks/isa vau a báta mögött, kliuuturájá-i\'ól a következő érdekes esetet besréli, mely a hasonló esetekben typikusnak mondható. Egy bécsi I bő kerületi előkelő polgári családban a kedvező alkalom megragadásából, de az anya vérszegénysége következtében is, dajkát kellett a csecsemő mellé venni. Kezdetben minden jól ment s a gyermek fejlődött is. De néháuy hét múlva bebizonyosodott, hogy a dajka idegességre hajlamos, s ennek következtében kedély hangulata változó. Mindent elkövettek, boay reá meguyugtatólag hassanak, de egy harmadik ideges roham oly inteusiv volt, hogy bromot kellett rendelni. Erre a dajka ismét megnyugodott hosszabb időre. Nem találtak okot a dajkán változtatni, miután napjainkban az ideges boszankodasok és ideges haogulatok-nak az ily esetekben nem tulajdonúnak fontosságot. De bebizonyult, hogy a csecsemő fejlődése nem ment normálisan. Emlékeztünk a napokban erre az esetre, midőn egy béc-i lap\'ban szó volt a mirigyek választékának visszahatásáról kedély zavaroknál. A mi fent említett esetünkben isi világotao észlelhető volt. hogy a dajka minden ideges rohama alkalmával a csecsemő gyomor- és, bél-müitödéiénél zavarok állottak be. A dajkatej meg-| vizsgálásánál mindig zavaron volt, összement és a csecsemőnek hányása, eméaztbetlensége s nagy nyugtalansága volt. A tej-mirigyek az idegzavarok által befolyásoltattak, a csecsemő ezáltal szenvedett éa lesoványodott. A hivatott gyermekorvos a dajkalej helyett Nestlé-féle gyermek-táplisztet rendelt és a csecsemő, ki a dajka idegessége folytán annyit szenvedett, láthatólag fejlődött és gyorsan megszokta ezt a tápszert. Ebben az esetben is Nestlé gyermeklisztje bebizonyította, hogy az auyatej legteljesebb pótlója.
— Uj Idók. Tizenegyedik évfolyamát járja Herceg Ferenc lapja, az Uj Idők é« teljes joggal viseli-,azt a nevet, amelyet olvasóink elismerése ráruházott: a magyar család lapja. Magyar érzés lüktet minden sorában, a magyar szépirodalomnak hú tükre és a legkiválóbb magyar irók
törvényszék.
§. Kimén; büntetél. Singsr Sámuel nagykanizsai rífö.kereakedö bizomáujai: Kaufmaao Jenő
- -------. - --------- — Jik.b éa Kobn Sámuel . megbízójuk ötletét azelőtt
dégait minden irányba teljeaen kielégiUe. A aóa- 5t élt<| loooo koroo«rt megvásárolták, majd u
...... .. .... i. ... ............. 190, <t 6l>jín Koho 8ialu„| , t<|b4| kilépett é.
Kaufmann J. J. maradt » cég egyeddli tagja
Kaufmann J J. 1903 szeptember 30-án csődba
történt; Takács János JóhirU vendéglős vette át restaurációt, ki mindent el fog követni, bog; ven-
fürdőt az idén áprilia 23-án húsvétvasárnap nyit ják meg.
— BKNDÖKI HIBEK. Szerelmi csalódás -terpeutln. Nyerges Roil Erzsébet-tér 3. azám alatt me„, Terhelő adatok merüllek lel ellene.
saoigáló cselédleány azerelmi bánatában terpentint i»ott. Aat bitté, hogy belebal éa feledve less a — hotelen. A leányt a kórháiba »á|iltották. Komolyabb baja nem történt. — TalTajláa. Jiger litván takarékpénztári tisztviselő szőlői bátában levő lakásáról többféle rubanemöt elloptak. A tolvajt kerealk. — KI
még
Caalárd bukás bQnc.eiek rnénye miatt 1903. év végén indult meg ellene aa eljárás.
A könyvszakértők kimutatták, hogy a köjyvek szerint a paaaiv. 36000 koronával haladta meg aa aktívát.
A nagykanizsai kir. törvényszéknek Tóth
t«Ue»t Törzsök Károly 20 éves helybeli napszámost Usll6 kir tSrvényaiéki elnökből, Dr. Fiacher egy aulyosabb természetű azúrt aebbel • kórházba J4,,j( kir. törvényszéki bíróból é» Oyenes Sándor felvették. A aeb eredetét löbbféleképeu mondta el. ................. \'
Legvalóazindbb, hogy verekedés közben sérdlt meg. Ez Qgyben a rendőrség nyomoz. — BaatU. A rendőr ség tegnap délután ö órakor razziát tartott. Mégy embert állítottak elő a rendőrségen.
I Fontol Amerikába utazóknak A magyar kormány az Amerikába való utazást moat már Brémán át ia megengedte. Fiúmén át Amerikába szóló útlevelek moat már Brémáu át ia érvényesek, ha az illető utss egy Bremeuoek szóló hajójegy birtokában van. Aki Brémán át akar utazni, annak okvetlenül kell otthonról 20 koronát előlegnek beküldeni, mire rögtön megkdldetik a hajójegy. Jóegészségü és munka képes munkások, akik aa amerikai rendeltetési helyiK azólé vasúti jegyet kifizették éa azonkívül még 50 koronái készpénzben felmutatni tudnak, Amerikában bebocsátást nyernek. Akinek barátjai vaunak Amerikában, hozza magával azok cimét. Szembetegek, vagy egyéb testi fogyatkozásban Bzenvedők, 00 évnél idősebb személyek v.gy olyanok, akik valamely Amerikában levő gyárral szerződést kötöttek, mely szerint olt biionyoa meghatározott bérért dolgoznak, Amerikából visszautasiltatiiak. Ratiborban valamint Brumenben minden kivándorló megvizagáltatik. mindenki tehát, aki Bremenbeo hajóra fölszáll, előre láthatólag Amerikában bebocsátást nyer. — Orvosi körökben már rég
kir. törvényszéki albiróból alakított itélő-tanácaa az 1905. év áprilia hó 5-<n megtartott főtárgyaláson Keinpner Miklóí budanoati könyvszakértő véleményének kikéréar, ugy Dr. Hérica Tóth Lajoa kir. alögyész vádli.-* sédének és Dr. Bród Tivadar jogi érvekben gazdag védőbeszédének meghallgatása után Kauímann J. Jakabot hosszabb taoácskosás után 2 évi fegyházra éa öl évi jogvesztésre Ítélte.
Az italét ellen a közvádló su ly oa b i tásért a védő eoybitésért felebbezést jelentett be.
közgazdaság.
— A magyar Ipar rejlódé.e. Nem rohamos gyorsasággal ugyan de okszerfl fejlődéssel mégis előrehalad a magyar ipar fellenditéae inert mint a .Magyar Kereskedők L.pja* jelenti, ujabban ismét több ipari vállalat léteaQlt Magyarországon. Így Kaposvárott a juia- és kenderipar ri„ mely Erzaébetfalván már hasonló gyárat épít, még ez évben uj juta- és kender-gyárát építtet. Szamoaujviron Klier Ignác bécsi hentesáru-gyáros szalámi és (flatöltbusáru-gyárat, Z\'Olnán egy alakulóban levő részvénytársaság, élén Bulla Grörgy árvamegyei alispánnal és Murin Antal nsméaztói gyógyszerésszel cellulóze-gyárat, ugyancsak
_ ismert tény,\' Zsolnán Zelinka N. 6. gyárosok fadonga-gyárat és
hogy a .Ferenc József keserűvíz- valamennyi ha.onló : Szegszárdon Ilelle I.tván vállalkozó élesztő gyárat vizet tartós hsúhsjtó hatása és említésre méltó kelle- létesít. Nagyszomhstban a frank Henrik fiat pótkávé-mes \'izénél fogva, már kis adagban Is tetemesen oyáro. céu fiókgyártelepet létesített felőlmulja keserQvizet.
Kérjduk határozottau Ferenc József
-Ü*
alkotásaik legjavával szolgálják. Herceg Ferenc irányítja és írja belé finom, érdekes novelláit éa regé nyeit, Horkayné cseveg benne a társsdalmi mozzanatokról, az egészségügynek egy kiváló szskemhere ad tanácsot testi bajokbao éa n szerkesztői üzenetek rovatában minden érdekes lelki kérdés talál rövid, de érdekes megoldásra. Mindezek után bátran ajánlhatjuk olvasóink figyelmébe mint olyan szépirodalmi képes hetilapot, amely a magyar családnak legjobb barátja és tanácsadója. Aki megismerkedoi óhajt vele, annak s kiadóhivatal (Andrássy-ut 10.) ingyen küld mutalváuyszámot, ha levelező-lapon mogirja neki ebbeli kívánságát.
— Mattonl Eriiébet klrklyné sónfürdóje Budán erősen készül a közelgő idényre és látogatói ez évben ugyancsak csinosan helyreállítva fogják a fürdőt viszontlátni. E fürdőnk keserű sóaldrdönek gyógyhatása számos női és altesti bintalmakoál
A közönség köréből.
i e rovatban köröttekért a lelelőfiég a beküldőt terheli
Lóverseny a korzón.
Tekintetes Szerkesztőségi
Nekünk ö»kanizsaiaknak nagyon ritkán adatik az a szerencse, hogy városunkban a lóverseny nemes aportját élvezhetnénk. Ezért Bsivesen olvasunk a lótenyésztés előmozdítását célzó lóversenyekről, a melyek jelenleg Alagon, majd májúiban a budapesti versenytéren szórakoztatják azon boldog halandókat, kiknek módjukban van e versenyeket végig nézni. Annál jobban örülünk, ha a sors városunk őslakóit résresiti ilynemű látványosságban. A lóverseuyt azonban nem olyan értelemben vesszük, amint azt a most mull kedden láttuk városunk kellő közepén. Az említett napon ugyauis a kora délutáni órákban egy 30—40 emberből, részint lókereskedökből é» .lókupecekből", részint a kíváncsi utca népéből ula-meg festők\'kult tömeg rögtönzött ügetőversenyt korzónkon
Ingyenes állásközvetítés. A Magántisztviselők Országos Szövetségének Nagykanizsai
-Bizottsága ——
a kereskedelmi és ipari vállalatok főnökeinek és a magántisztviselőknek figyelmébe ajánlja
az ingyenes állásközvetítést. —
*
Megkeresések a Magántisztviselők Nagykanizsai Állásközvetítő Bizottságához intézendök.


anyakönyvi hírek.
_ Áprilia hó 1 tői 7-ig. -Halálozások :
Kocsi elé fogott lovakat, hol trappban, hol lassú lépésben jártatták a FŐ-uton 15-20 s/.or fel és alá. Hogy ez a rögtönzött ügetőverseny nem a hazai
lótenyésztés felvirágoztatása, hanem csak kereskedés Milhofer Borbála, 4 éves, magánhivatalnok gyermeke,
céljából történt, b hogy az ilynemű próbafuttatások- Hőnig Ödön, 43 éves. pék segéd
nak nem a korzón van a helye, mert itt csak & HermnnicM Jauosné, Kancsa\'ic" Juliána, 58 éves, járó kelők testi épségének veszélyeztetésére és a földmives neje.
közforgalom megakadályozására szolgál, azt tudja a Kálmán Miáu, 43 éves. cseléd,
tek. Szerkesztőség, de tudnia kellene városunk rend Csanádi Ferenc ifjú, 4 hónapos, földmives gyermeke,
őrségének is, amely más esetben az ilyen lóversenyek Kovács Lászlóné, Horváth Auna,\'58 éves, löldm. neje.
helyéül bizonyára nem engedi át városunk becézett ydit Gyula, 1 hónapos, szabó gyermeke.
helyét, a Fő utat
Abban a hiszembeu, hogy e pár sorom a Közlöny" hasábjain helyet foglalhat, vagyok Szerkesztőségnek igaz tisztelője:
tyu sport-burát
Péter Józsefi.é, Balog Rozália 19 éves, napszámos. .Zalai j Szabadi Juliánná 9 hónapos, kádár gyermeke, a tek. Bálint József, 58 éves, napszámos.
í Benkö Anua, 3 éves, rendőr gyermfeke. Frankberger Ilona, 25 napos, napszámos gyermeke. Berényi Ernő, 14 éves polg. isk. tanuló.
ZALAI közlöny
1*06 ÁPRILIS 8
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— B. F- Aiou ne tmék e»odJJkoioi, hogy annak a biionyoi uroak olyan nagj a pártja. A faidag ember foatje jobb, niot a uefénjr aml.tr lán*j«.
— F. Vertft a halvéti ».A-«ban hoaiak.
— VM. Ha néha eréljrMtbben »éd«keiank a kelleténél tmaBk eat tiOkiégMI, nem kedvielétMl. De ml értelme ia tolna a hártfeyawIidaéiMk? Birka »H \'<>t°"
— • A isapalA* a »én a.»«onjrok meatertéfe. Valamikor a káTénénlkék Oxtek a me«ter»i«et. Ma már dl»at ott, hol két t-mber egyOtt Ql De a«t flfjt embe kell tenni, hogy a kátétól é. »örtíl ittatok, igen aokaaor lélro beaiélnek. A iKapálás leghitványabb módja a névtelen leteleaée. Német-omágbao emiatt egy milliomon fogtak perbe és tiaagálati
fogaágból még 100,000 márka ótadék mellett lem bocaátot Ü\' . ,
— KértkHakMI. Laponknak a belmonkatámkon kitfll kötetkeiftk a mankaUraai; Cwlk<5 Jóaaef, Xllef Marna Bódog, Kertéu Jóaaef. Andor György, Riga Qártuer Antal, M M - Moller Mór.
VEGYES.
- Egy aepaier. A -I»•» »»• által *
betegeknek egy ép oly gyógyhatátu mint o!caó ««er nytytatík kótatéoyea éa canioa b»u talmáknál, aebeko#l és daganatoknál. Egy Oteg ára atasitáasal együtt k 190 8aétkQldes naponta atányétellel Mell A gyógysaeréss, cs. éa klr. ndt. aaállltó álul, Bíct, I. Tuchlaaben 9. A vidéki gyógmer-tárakban éa anyagkerrakedéeeki.en határoaottan Mail-féle készítmény kérendő aa fi gyári jelrényétel éa alálráaátal.
Nyilttér.
A se rotál alait kóslóttekért nem tállalfelelfiis-\'-get • •aerkeaitfiiég
A Szinye Lipóczi Lithion-íorrás
kltflaő slkirril kiszailUtlk
Salvator
nu-, hi||kél|.|-«> klii«ta|káatalmikellen,ki||-dtn ti vtKiUtl aikéiaéitkaél, i nikiit kifliárnil, továbbá • Ufxl (■ mtaittat mml hantataál. Húftrh«JtA huriaiil
rranraaiffiBs
CSECSEMŐK,Qy0A10RBnE6C Ka 1ÁIA007ÓK RÉSZltt ID Kísérleti czélokra fél doboiok ál Korona üJ f\\ tiszletl Múlesinőknek probadoboíok és röpiratok ingytn remfelkuáv* állnak a NCRUM NÁMOORNAi félt
\'£. füraklártan BuoAPt8Ttiv.KossuthUjosulaa7M.
A legjobb alpesi tejet tartalmain.
Wilbolm Ferenc (^rógyszeréss urnák cs. éa kir. udvari ssállitó Neunkircben Alsó-Aosstria
Pleiting.
Tisztelettel (elkérem, szíveskedjék 2 csomag Wilhelm-íéle autiarthritikus és antireumatikus vértisztitóteát postautánvét mellett küldeni. Többen, kik hozzám jönnek, szólnak, hogy réazükre ia gondolkodjam ily tea beszerzéséről. Köszönetet mondok Önnek e csodaszerért s kivá-nom, hogy az Itten fizesse meg ezt öonek. Én tudom, hog yez részomre a legjobb orvosság.
Ismételten köszönetet mondok e jó orvosságáért, mert tudom, hogy e télen 3 hónapig íekQdtem és az ön csodahatásu teája engemet kigyógyított. Éo szeretném, ha minden beteg ember e csodabatásu teát bevenné.
Teljes tisatelettel Steiner MAtyáa
Kapható Franz Wilbelm. gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállítónál Neunkírcheu. Alsó-Ausztria valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogu-eriákbau.
1 csomag 2 kor a raktárból. 1 póstakQlde-mény 15 csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyar mouarcbia pósta állomására. (1)
HITELLEVELEKET
minden kBIfOldi vároara, gyógy- éa OdOiJ helyre legeli., yóaebb follétalrk mellett kiállit •
Festi Mm Mmteli Bank BUDAPESTEN.
Az intézet i banküzlatet ét vagyon-kezeléat illetj minden felvllágéiltást kéuiéggel nyújt.
HIRDETÉSEK.
497/90ö./»énrh ováui.
A rvérén liirilrliinnj.
Alllirott bírósági végrehajtó aa 1881. évi LX. U-c. 102. §-a értelmében eaennel k&zbirré térni, hogy • nagykanizsai kir. járáablróráfnak 1(01. éti V. >85/80. éa 1104. V. 1194/1. aaámu végiévé kOvetkeaiébeu Dr. Tripammer Rea.ó nagykaniaaai ügyvéd állal képviselt Löwinger Sámuel ét Scbwari Oéaa budapeati lakói ja.ára Baek Károly budapeati lakói elleti 4700 é« 7120 kor a jár. arvjáig foganalo-aitott biatoaiUai éa klelégltéal végrehajtás ntján le-éa felülloglalt éa 8941 koronára becaült aaobabulorok ■tb.-ból álló ingóaágok nyilvános árieróaeii eladatnák. Mely árveréanek a nagykanlitai klr. Járáablróaág
1904. éri V. 1194/2. aiámn tégaéae folylán 4700 éa 7120 kor. tőkekövetelés, enoek ÖRBsea járulékai erejéig Laaaoakou a belyaainén leendó eaakóiléHére
1905. évi április hé 18. napjának Sélelttti
10 érája
batáridőül kitOutlk éa abboa > venni aiándékorók oly Dürgjegyténeel hivatnak meg, bogy aa érintett Ingóaágok ai 1881. évi LX t. c. 107. éa 108. §-a értelmében kéaspéna fiaetée mellett a legtöbbet mérőnek becaáron alul ia elfognak adatni.
Nagykaniraán, 190b. évi április bó 8. napján.
MaiimovitB György
klr. btr. .égrrhajtö
Szabadalmazott önműködő
ermeteső-késguUkeh „STPHOMIA"
azölötelepek
és komlóültetvények befecskendezéséhez.
a szegecs éa tormánci kiirtására, valamint a levél-belegaégek elleni védekezésre atb.
10 vag; 16 liter t5ltéa0
Önműködő, hordozhntó permetezők
rézüsttel is,
pi\'troleum-vegjltő-kéaiiilékkel, vagy anélkül;
kocsira szerelt, dnmüködó permetezők gyártatnak és szállíttatnak különlegesség gyanánt
MAYFARTH PH. .fej^
mezőgazdasági gépgyárak, borsajtók és gyümölci-értékeiitö gépek különlegességi gyárai által
BÉCS, II. TaborstrasNe TI. nt.
Kimerítő árjegyzékek lugyen. — KépriselOk és rinzonteladók kerestetnek.
Milleniumtolep" Nagyosz
Szép ót tartós azölloje
cikk annak lesx. aki Ingyen kéri Mairyar-oraaág )egoat<yolib »*ő öiakolámak Árjegyzéket, amely isölőiikola állami aegélylyel éa állami teltlgyelet mellen léteiQlt.
FIGYELEM!
Megbizhats legjobb mintsegil blrnsvgt valódi azapeaaégi
lenvaszok és
damasztáru
mndan nagyobb Üzletben kapható A liéNinnrlil ej»r bejegyzett védjegje
— jss^. -
---- E Dvidjsfy-
HAZAI. IPAR!
igofi Április a.
A Fritz Schulz jun. Aktién Gesellschaft Eger und Leipzig
egyedüli gyárou
glóbus tisitití kimatiak
a St.-Lousí világklállitáton 1904
a GRAND Pill-T
a legnagyobb kitüntetést kapta.
8513/ikv. 905.
Árverési hirdetmény.
A nagykaniiaai kir. tftrvényaaék mint tkkvi | batóaág közhírré tohii, hogy S\'rausz Salamon és na budapesti kerenkedó cég vé«rehajtatónak Bódix\' Jánosné hiQI. G/ápári Veroua nagvkaniztai lakos tégiehajtást szenvedett elleni 293 kor. 40 fillér tőke,1 ennek 1904 évi áprilia hó 6-ik napjától járó 6\'/, kamatai, 28 kor. 74 f. per. 21 kor. 76 fillér végrehajtás k\'relmi. 28 kor. 30 fillér árverés kérelmi, továbbá a csatlakozott végrehajt tók u. m. Dréxler Jakab bécsi cég 76 kor. 62 f töke éa jár.; Fried rich Drei\'er bécsi cég 511 kor. 48 í. töke éa jár.; Q. amink 264 kor. 84 fillér jár. töke és jár., val« mint Löwy öt. J. bécai cég 154 kor. 20 f. töke h jár. és a még f.ilmerülendó költségek iránti végrehajtási Ügyében a nagykanizsai kir. törvazék területéhez tartozó, h a nagykanizsai 3161 s/.tkvben f 345. hraz. a. frlvett ház éa udvarnak Bődia Jáno«né atQl. Cxápári Veronát illető és 2205 koronára be caQlt 7a ,\'é"7e Hernyovic* Bertalan utóajánlata folytán
1905. évi május hó 4 ik napján délelőtt 10 órakor
ezen tkvi batóságuál hivatalból megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni ^fog Kikiáltási ár 1672 korona. Árverezni kivánók tartoznak a becsár lO\'j.-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött keiéhez letenni.
A kir. törvaiék mint tkvi hatóság. Nagykanizsán, 1905. március hó 4. napján.
K\\ szereti
a |yla|*<l szafté aálhUi, liwla arwt, páka. síaa bért <• roaiái arcbőrt? na moiaktxijék n*i ónként. aa ismert midlkal
BERGMANN féle
Lilioraiei-sappaial
,VM6jf| j: 1 bkijriti) Bargaiann 4 Co Draida éa Telaoha. ■ B
— Ara 80 fillér — Kapható: GELTSCH ea GRAEF
I .OKOtÉRIA" Naiykaaliaa.
szollövesszö!
A illkühlrll
DELAWAKE
adja a lagjabb kerti Ollaal. ..\'M.tai- kall1
A fílohaxeránalr ellenáll I
Lelráaál Uty» kUlUai «H bárkiaak. Na|y«aayl. atgll Oaiawara-vMazS íi
szfillfioltvány-eladásl! C>a>
SZ/OrÁRTÓMAOr MIHÁLY
Feiaó-Neeead.
liguieiuök 20 illik, 2 óriásul csat 10 toron.
joeysyei
laolobb. legkiadósabb ■ ar.nélfogii .legolcsóbb srappio. Minden káros alkatrészektől manlas
Mindenütt kaphatóT
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy | | minden darab szappan a „Schlcht" névvel éa J | a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva, o •
vagy
"aiarvas14
„kulea"
INGYEN
kapja kiváoatra mlndeeks a un
- Érdékas általanos árjegyzékünket -
több mint 1600 Mm*I, mely bármily aiük KéRieil ar.r kriekaa ajéouágokaál níl
kOISthelellen. E«y loreleté-lap « pontos citr me«jel5líeéi»l elÍK. mire bérmeuteaen kü\'. det\'.k ai Érdekes klta\'knoa írj«sy«»k
KERTÉSZHEHRIK által. Wlan
Fleiaohmarkt 18-243.
t BERÉNYJÖZSEF
ékszerész

Sciiíctit-szappan
"mar* nagykanizsán
, m SAJÁT MŰHELY. ®
irPVeVliDÍIV "i4\' kéaíitményem mlndea-JtUlUTUIlUlV kor nagy vála.atékban ki-------------aaen kaphatók.
nagy raktáj\'r.^r.rk\'\' nagy raktár,<rí- 6"\'
nagy raktárín0" "zj?**"
Eladáa réa*letfi*etéa mellett ial
Javltá.ok ea aj munkák gyoraa* kéailttetnek
= £
r S s S. =
I ra -J5 Icj
ii i
"3-
ZALAI KÖZLÖNÍ
1905. április e.
ioooooooooco ooa aocooaoi
M Ensaasp
KH LaiÍTÜORJ
•/,. 906
„.„, „lódl.t. b. mindegyik dobo. lloll A. •»<««"< Klálráset tünteti fel.
« a.ii a.-M Stl<uli >«« tané. né^katá.. « l.«».k.í..b\'\' |,...r
i™.. k..i,..r«k Mi.1.1 <• wiltirti. bb .U.rj«l».l ...r..il - »\'• Nr »■,..!.11 I. .r.é.tl MIMI 2 kW
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
I MOLL-FELE I
SOS - BORSZESZ
Cuk
-n„ w.tádi « »i»eK»ik ™>n M0I.1. A. .e^.fyíi io»im \'"•" \'i.l ,». a.II\' (fllr.ni Í....U.I ... \'In\' * «.«-............. .... kf,»»-
Mj. lé.-k.rueu »i»> NMtiMMabplU triimiltll■
C.Q. « . mik.lt. k«,.lk«i»ta,.l.»l l«,.».r.i..íhb .ép
ín ámen »a«ii I»>| Ui i lw >0 »«
MOLL Gyermek szappanja.
... .11 _ . J_______U. Ll..llAk ...rai.k Aa k
I 1 6iii»|i a. I □ u Megfojt ez íz a átkozott köhögés 1 Köhögés, rekedtéig é» elDyálká.odi. ellen gjors ét bl.. oe taatáaa.k Bípnoölipasztillái az étvágyat nem rontják ei kitünö Ízűek. Doboza I kor. ei 2 kor. Próbadoboz 80 Ali er. Fí- é. ..éikalüé.1 raktári ,,NÁDOR\' QYÖOYSZERTÁR Buil.p.r, VI.. Vicl-kOrBt 17. Eljeu! Eggor mellpaaztllla csaHamar idcui tiriloti.
u Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik u i Gyula és Csáktornyán: Pető Jenó gyógyszertárakban.
9
----- , - - - o
UfflooiE.lib, lefm.bb medM.r u.rl.1 kéuitek ,yennek é. hftl.y Ü u.ppu i Mr áp.lá.ára |y.r»k.k 1 Wrfltek rhlln. O
ár. ..ribwkkrt - «0 III. Sl l.r.k - I k.r 80 III «
ta> hi»ú i»>i- mii «■ >MH«>e»»\' u
rioiikililíi: IMII A. gyégyázoroaz, c» es kir. udvari szállító altal. u
Bécs: Tucbl.ubeu 9. ei. Jj
Vidéki megrendelé».k D.poaU po.t.otio.ét melleit t.lj.»iUelu«k j
A raktárakban Uuék határowttan MOLL A. aláiráiával U ú védjegyével ellátott kénitményeket kérni. u
Raktár: Nagy-Kamuin Ronenfold Adolf Fiai. £
u
íoooooooooooooo oaoa □oaaoqoaQaooooooooou
Q 1
Cd Q3 -a 12 ^mj
< \'CTJ ih
□c o JSC y, cn •—, f t) O) Q) 0) ® -
o o (O o « a) -aj
00 A V - 10
^asnayloTab^csan
gyengéden hashajtók, lértisititók ártalmadén, miét e pilolák a
OOO
(Neoeteln-réle KKZNKHKT labdacsok.)
K pilulák bagoeló kémit-ményeknél minden tekintet ben feljebb hecsülendflk, mentek minden ártalmaa auyagoktlSI, ai alteeti eier-tek bajainál legjobb ered-tnénynyel használtatván,
egy gyógysier sem jobb s mellette oly
székszorulás
legtöbb beteRRéfjek lorráaa ellfii. Czukrozott külsejük vígén méi: gyermekek ík ámenen veszik.
Epy 16 pilnlát tartalmazó doboz 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlnt tartalmaz, csak 2 korona. 2.46 koronnelóleges beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik.
Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan Neusteln Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi c*ak, ha miudeu doboz törvéoyileg bejegyzett védjegyüokkel piros fekete nyomtatásban .Szent Lipót* és „Neustein Fülöp xyógy Bzerész* aláírással vau ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
,8*ent-Lipóthos\' ciimxett gyógyaiertára, Z. K "/„
BÉCS, I. Plankengatme 6. Kapható Nagykaniitán: BKLU8 LAJOS, éi KKIK GYULA gyógyizeréuekoél.
°°OOCXXXXXXXXXXXXXXX)COOOOOOOC«CXXWOOCXXXX)OOOOOC^
ÓVÁS!r
EN, CSILLAG ANNA
a 185 haaiza laralay baja«»al. Helyet aa|át talál Mányit k.jkealoilai 4 Mupl baezaaiat maa kaptaai. Ez tahit a legjobb ezeraek lelt tllaaarva • ka) ápalatára. a haj alviaiaek aléaaazditáaára, a ftjkCr aríeltésére; eléaegiti arakaál az arltei-jaa, telt ezakallalvéet 4a aiár rlvld Idei haazaá-lat atáa *y ■ kalaak. aaiat a azakálUak, teraté-azataa féayt éa tiaiittaáflat kllealalz aa ait|
alaak. aiat a azakálUak, teraú-tSaiAttaéget kBIoalaiz aa aaa« lll lkát az Idöaléttl öazlléttli a lagaaagasabb kan|
Egy tégely ára I, 2, 3 ós 5 forint.
Poatai aiélkdldéa naponta aa ár elfire való brkol déie ragy utántét mellett ai egéia világba a gyárból, ahová minden megbiaáa küldendő
C81LLAU ANNA Wien, I.GFÉI1193.
Főraktár Nagykanizváu:
geltch & graef,
DROBÉBIi, a „Tflrüs Uresil"-bei CstDíeri-Q.
\'ifirti hc^
üzlet eladás.
Nagykanizsán a főtéren Boronkai Károly-féle divatáru Üzlet felszereléssel, esetleg áruraktárral
együtt azonnal eladó vagy az üzlethez társ kerestetik. 3 Bővebben értekezhetni
gráf simonnál
Csengerl-ut 44 sz alatt.
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
......—
MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
VI.,ANDRÁSSY-ÚT 33/
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdíjában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1905
Negyvennegyedik évfolyam, 18. uám.
április 15.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Elflflzatási árak: Egási ívre 10 koront, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 50 f. — Egyei szám ára 20 f.
Felelöt »térkénül: Dr, Villányi Henrik
l.aplulajdonot és kiadó Ifj. WaJ dilH Jóm ff.
Szerkesztöság: Nagykanizsa, 8ugár-ut 0. szám. Kiadóhivatal ás nyomda: Nagykanizss, Ifj. W^Jdits Józssfnál Deák-tár I. szám. Hirdatássk díjszabás ssarlnt. Nyllttár soronkánt 40 f.
Nagy idők, nagy emberek.
(v. h.) A közügyek bajnokai rteni minden- i kor számíthatnak az egyívású kor elismerésére, i niert törekvéseik számára nincs meg mindig | a termékeny talaj. Vagy előbbre haladnak, i maguk mögött hagyva a tömeget, vagy mint merész újítók nem találják előkészítve a talajat, melyet meg kell munkálniok. A nagy elmék előbbre látnak a rövidlátó alant járó szellemeknél és az előrelátás képesiti őket. hogy merész kombinációkban megalkossák, megvalósítsák a jövőt, a haladást. A tömeg nem követheti öntudatosan a látnokokat. Vagy bízik erejükben, vagy elfordul tőlük és kigúnyolja őket. Ha bizik bennök, vakon követi őket, ha nem érti meg őket, akkor csak az utókorig álhatja a balvéleményt, mely átokként nehezedett a vezetőkre.
Az igazi vezetők nem a taps olcsó sikereiért dolgoznak A taps annak jele, hogy a tömeg lelkében hasonérzelmeket vált ki valamely külső jelenség. De hányszor használják fel az álpróféták épen a tömeg szenvedélyeit, hogy azokra áppollálva. hiveket szerezzenek maguknak. A pillanatnyi szükségletnek van mindig legtöbb követője. A pillanatnyi szükséget érzi át a tömeg legtökéletesebben és abban bizik a tömeg leginkább, aki szükségletét ki tudja elégíteni. Aki tehát a taps olesó sikereiért dolgozik, annak nincs más tennivalója, mint az, hogy környezetének ösztöneit kikémleli és ezekhez szabja Ígéreteit. Aki ezt a mesterséget érti, azt a győzelem nyomon követi.
Nem igy cselekszenek a közügyek igazi bajnokai. Ezek az emberek mindig valamely missziót teljesítenek a népek életében és
ugylátezik, mintha a iuiliea, melyben egy-egy lángész folnevelkedik, különösen alkalmas az irányító elmék létrehozására. Mert ha ez nem volna igy, érthetetlen volna előttünk, hogy az egyik korszakban mért élnek vezetők, egy másik korszak pedig alig hoz létre embert, aki felülemelkedik kortársai gondolkodásán, teremtő erején. Érthetetlen volna előttünk, hogy miért vannak évtizedek, amikor vezetőink elméje szövétnökként világiba be a jövő sötét ösvényét és viszont, miért vannak korszakok, amikor a vezetők szelleme, tehetsége alig képes felülemelkedni az alantosok észjárásán.
A kérdés ez: a nagy idők szülik-e a nagy embereket, vagy a nagy emberek teremtik-e meg a nagy időket?
A vizsgálódó elme csak azt veszi észre, hogy olt, hol a közszabadság béklyóba verve nincs, ott minden intézmény következetes fejlődésben van. A fejlődés sohasem ugrásszerű, hanem lassú, egymásból következő és szoros összefüggése az okozatnak az okkal. Csak olyankor, mikor a fejlődés lassú menete is meg van szorítva, amikor valamely népnek vágyai és törekvései elé akadályok gördülnek, a vágyok és törekvések oly hatalmas hullámokká torlódnak össze, hogy azok az akadályt áttörve, más mederbe törekszenek. Ilyen korszaknak aztán mindig adatik valamely providencjális férfiú, aki megássa a medret és a fenyegető hullámokat levezeti.
Azért a fejlődés mesterséges meggátlása valamely korszakban volt egyúttal mindig az a korszak, mely a lángelméket szülte. Mindig voltak tehetséges emberek, kik a korszak intő szózatát megértve, a mozgalmak éléro álltak. A vezérszerep elől ki sem térhetné-
nek, még ha akarnának is. Mert az eseményekből levonható tanulságok és következmények oly inditó hatással vannak a nagy elmékre, hogv ezek mintegy szükségből látszanak cselekedni, midőn valamely mozgalom élére állnak.
A történelemből vett példák is igazolják ezt.
A nagy Széohenyi látva nemzete elmaradottságát, annak gazdasági fellendítésére forditja egész életerejét. A márciusi ifjak széjjeltörik a nemzet rozsdás-bilincseit. A szabadságharc megszüli nagy mártírjait. A békés fejlődésnek nagy építőmestere, Deák Fereno megteremti a modern Magyarországot.
Törvényszerűnek látszik ez a fejlődés és azért vigasszal töltheti el a gondolkodó ember keblét az a tudat, hogy a nagy időknek mindenkor meglesznek a nagy emberei. Szunnyadozó tehetségek mjnden korszakban és minden országban vannak, mert az emberi észbeii erő létrejötte mindig ugyanazon élettani törvények szerint történik. De a lángésznek tér és alkalom kell a fejlődésre. A nagy események, a nagy fordulópontok hatása alatt valamely lappangó lángész ereje azonnal talál terrenumot a cselekvésre, melyet zsenijének világossága helyesen irányit. A lángész ilyen korszakalkotó fordulatoknál valóságos
tlókká les/.. A jövő koncepciójára csak a gelme képes és a meggyőződés ereje adja a kezébe azt a hatalmat, hogy kortársait magával ragadja. Igy keletkeznek a nagy időkben a nagy emberek.
TÁRCA.
A Műveltség Könyvtára.*)
A tudomány népszertlségo hölcsőkirát éli Magyarországon. Aki szakember is egy dologban, ezer más dologban laikus s ha keresi a könyveket, melyek tudásvágyát kielégítsék, ismereteit gyarapítsák, nem találja. A tudósok a tudósoknak írják könyveiket s nem a nagyközönségnek. Ez nem vád a tudósok elleu. Az ó munkájuk az a forrás, melyból a közvetítők, a tudományok népszerűsítői meritnek s amit kimerugettek ezek a derék embe/ek, tovább adják, ugTr-Uogy a laikus is megértse, a laikus lelke is megtermékenyüljön.
Közelebb vinni a sok ezer fejti nagy közönség lelkéhez mindazokat a tudományos igazságokat, miket nagy elmék megállapítottak, bevezetni az emberi haladás, a civilizáció titkailia s rejtelmeibe: megértetni h megmagyarázni például a technikai haladás, a technikai alkotások, találmányok csodálatos világát: nagyszerű, rendkívül nehéz feladat s akik e feladatot sikerrel, a közre haszonnal tudják végrehajtani, miud-uyájunk hálájára érdemesek.
Erro a nem közönséges feladatra vállalkozott az Athenaeum, a Műveltség Könyvtárával, mely az
*) A Műveluég KönyvtAra. Etsti soroiat: hal kfttel. Ellő kötet: A technika vívmányai at utolió síi* évben. Siakférliak köueiniiködésével uerkesilik: Hollós Jónef és Pfeiíer Ignác, öoo tiövegképpel és 6o mümelléklettel. Kiadja az Alhenaeum Irodalmi ti nyomdai réstvényiAriulat. Egy kötet Ara :4 korona.
ujabb kor legbecsesebb vállalkozása a hasznos ismeretek terjesztése terén.
A Műveltség Könyvtárából most jelent meg az elsó kötet- Két sorozatban tizenkét kötetre van tervezve, az első sorozat kötetei cini szerint is jelezve vannak. Az elsó kötőt cimo: „A technika vívmányai az utolsó száz évben". A 707 oldalas, kvartalaku könyv tizennyolc fejezetre oszlik s amit a fejezetek szóval elmagyaráznak, azt még világosabbá, érthetőbbé 600 szövegkép és hatvau (többnyire sziues) műmelléklet teszi. Ez az egy kötet magában valóságos kincses bánya. Szerkesztőiket: Hollós Józsefet és Pteifer Ignácot nagy dicséret illeti. Nemkülönben a munkatársak derék csapatját. Mert iniudeu fejezetnek más-más az irója s különösen ki kell emelnem a (legfontosabbat: e könyv minden írója megértette a nagy feladatot, amit a kiadó-társulat elébök állított: irodalmi színvonalon álló, egyszerű, valóságos, jó magyar nyelven közölni a nagyközönséggel miud-azokat az ismereteket, melyek a technika körébe tartoznak. A szakember tudása, alapossága, lelkiismeretessége a nagyközönségnek iró emberek tollának elevenségével ölelkezik a fejezetekben Csak bele kell kezdenünk az elsó. a legnehezebbnek látszó fejezetbe (Energia) s mindjárt megnyugtat az egyszerű, jó magyar nyelv, hogy meg fogjuk érteni^mi az az energia Schimanek Emil érdeme, hogy a bevezetéssel kedvet kapat a tovább olvasásra; hogy mindjárt megvan a bizalmunk: ez csakugyan az a könyv lesz, melynek szükségét én, a laikus ember régóta érzem, de a magyar könyvpiacon hiába kerestem.
Tudván, hogy mindenegyes fejezet szakszerűség, megbízhatóság szempontjából nemcsak a szerkesztők,
de más szakemberek rostiján is átment, én megnyugvással olvasom e könyvet s szeretném, ha ezt a megnyugvást át is plántálhatnám másoknak is a lelkébe. A nyelvhez, a stílushoz, annak tisztességéhez, világosságához már mindnyájan értünk valamit s e részben illetékesnek érzem magamat, hogy a könyv íróinak az elismerő oklevelek egyikét kiállítsam. Mostanában e könyv volt az olvasmányom s ez az olvasmány nagy gyönyörűséggel s nagy haszonnal járt. Már maga az is nagy gyönyörűség volt nekem, hogy meggyőződhettem: ime a mi tudós embereink, közt is nagy számmal vaunak, akik tudnak irni — nekünk, a tudatlanoknak. A gyönyörű, az érdtveb képek, műmellékletek valóképen nem pihenők e könyvben mivelhogy az olvasmáuy nem fárasztó, hanem elmélyedésre, az olvasottak felett való elmélkedésre serkentők. Ez a legnagyobb dicséret, mit a szövegírókról mondhatok.
Mi vau e könyvben? Ha itt felsorolom a fejezetek főcímeit s mellőzöm az alcímek nagy tömegét, egy érdekes világ tárul elénk. Jönnek sorjába: .A bányászat" (Litschauer Lajos), „A kohászat" (Gálocsy Árpád), melyben kiváló szépen van megírva a vas; „A fémek megmunkálása" (Kandó (jyula), „Motorok ;és emelő gépek" (Kármán Tivadar), PA közlekedés eszközei" (Gondos Viktor), „Pósta" (H. Henyoy Vilmos), „A fény a tudomány szolgálatában" (Karvázy Zsigmond), „A sokszorosító ipar" (Kún Sámuel), „A technika a hadviselés szolgálatában" (M. Műller Hugó), „A faipar" (Gaul Károly), „Fonó- és szövő ipar" (Maly Ferenc), .Papírgyártás" (Jaísovioky Géza), „A kémia vívmányai" (Pfeifer Ignác), .Gazdasági gépek" (V. MarkhótJenő), „Gazdasági termékek ipari
(
I. a I K Ö Z I, ö N Y
áPltlIJs 15
Rovás.
A közügyek iránt érdeklődik sokat vitatkoztak e héten i városi esepdőrségíól. A városi csendőrség hírei, — valljuk be, kevesen vannak — eddig áltsKaoaan érveltek. A városi ceendőrségi szolgálat behozásának lehetőségét bizonyították. Mintha bizony állította volna valaki, hogy a törvény tiltja ennek szervezését. Más érvet még nem hallottunk. A rendőrségi szolgálat fentartásának és fejlesztésének egyik hívének helyes és érdekes megjegyzése ez:
— Azt mondják, a városi csendőrség közbiztonsági szolgálatot teljesít. Javulni fog tehát a közbiztonság. De hisz nálunk erre nincs panasz. Mit akarnak tehát ezzel. Avagy tán a kőzrendészetet akarják gyógyítani azzal, hogy a közbiztonságot fejlesztik. Kz hasonlítana az .egyszeri- két testvér esetéhez, kik közül az egyik beteg volt. A beteg testvérnek gyógyfürdőre kellett volna mennie. Azonban olyan gyenge volt, hogy nem birta volna ki az ut fáradalmait. Az .egyszeri- egészséges testvér ekkor azt a gondolatot vette fejébe, hogy ó elmegy a beteg helyett gyógyfllrdóbe. A beteg meghalt és az .egyszeri-testvér maradt továbbra is mint eddig — egészsége így tesznek nálunk is. A — közbiztonságot akarják gyógyítani .
közbiztonsági állapotok. Nálunk nincs ok erre az .ujitásra.- Hogy minő hatása van a város fejlődésre, azt sem tudjuk. Ellenben azt állíthatjuk, hogy csak néhány dunáutuli várost emlitaOnk, Szombathely. Győr. Sopron, Pécs, Kaposvár mind vároBi csendőrség nélkül fejlődtek.
Hasábos tudósításokat olvasok egy barcsi egyházi ünnepségről. A tudósítások szerint szép, megható ünnepség lehetett. Ha azonban meggondoljuk, hogy ennek az indító oka — mint ezt lapunk is megírta — egy hazafias plébános cselekedete, aki védte a magyar szót, a magyar hitszónoklatol, akkor ama sorok olvasásakor rossz, fájó emlékek tolulnak szivünkbe . . . Valóban még csak most tudjuk dicsérni a hazafias plébános, a jeles népdslsierzó, lluber Gyula barcsi plébános dicséretes lettét a magyar szóért!
A gyakornok.
A kereskedelmi üzemekben ujabban erősen meg nyilvánult az a szokás, hogy a tisztviselők mellett tul-ságosau nagy számban alkalmazzák a gyakornokokat és akárhány céget ismerünk a fővárosban és a vidéken, ahol a gyakornokok meghaladják a többi alkal közrendészet beteg és a I mazottak számát. IIa~ az üzlet forgalma növekedik ha a tisztikarban változás áll be, mindig csak gyakornokot alkalmaznak, mert ez a mód olcsóbb és nem ,. .. . . is jár annyi kötelezettséggel
_ Önök nem következetesek, mikor a városi Nem egÓM0n maj ke|elü a (,0,0g Sokslor kjná,.
csendőrség ellen irnak — veté valákl szemünkre. kozott már tollúnkra a magántisztviselők és alkal-
— Miért tudakoltuk, érthető kíváncsisággal. mazottak sorsának ez a kerékkötője, amely külön-
— Mert a Zalai Közlöny mindig sürgette a rendőr- ben a gyakornoki állásokaj betöltő egyénekre is ,ég fejlesztésének szükségességét s mos, egyszerre ^ósen szegye^.
ellene ir . .. val az iparüzemekre nézve valószínűleg teljesedik az
Valóban nevetséges állítás. Mintha mi nem óhajtás, hogy az iparossegédek számáuak arányában
vallanánk most is ezt az elvet. De már azt nem látjuk állapítsák meg a tanoncok számát,
be hogy a rendőrségi szolgálat fejlesztése megkívánja Ugyanazok az okok állanak a kereskedelmi
a rendőrségi szolgála, behozásé, Igen, hivei vagyunk ^táVlT\'^ .\'SeVm^LmS
a fejlesztésnek: létszámemelésben, ügyszeretetben es gyakornokok 8lámát korlátozzák, nehogy tovább is
fegyelemben. No meg egy kia szigorban. Mert, ha 0|yan gazdálkodást folytassanak a munkaerővel, amely
napi száraz kenyeret? Honnan van az, hogy ha valamely kartárs kénytelen otthagyni — akár a saját hibájából, akár pedig főnöke szeszélye folytán — tisztességesnek nevezhető állását, több százan jelentkeznek és nem is a rosszabb fajtából, akik potom fizetéssel / hajlandók képességeikeit a cég rendelkezésére bocsájtani? Az előbb elmondottak után nyilvánvaló, hogy mind e szomorú állapotoknak a forrása a gyakornok-rendszer tultengésében van, abbau, hogy olcsó munkaerővel végeztetik a nehezebb munkát és a jobb fizetésű tisztviselőt szívesen elejtik, hogy helyébe gyakornokot alkalmazzanak.
Azt kérdjük, hol vannak a kereskedelmi és iparkamarák, azok a testületek, amelyeknek köteles feladata volna ezeknek a gyerekembereknek ilyen szertelen kihasználását megakadályozni? Keladatuk volna, hogy a fiatal nemzedéknek kiképzését az iskolák falain kívül is ellenőrizzék és hogy találjanak valamely módot, hogy egy főnök ne alkalmazhasson tucatszámra tanoncokat, mikor csak néhány segédje vau. Az is kötelességszerű dolog, hogy a hatóság érvényt szerezzen az ipartörvény rendelkezésének, a mely a tanoncok munkaidejét bizonyos korlátokhoz szabja. Legyen ennek az ellenőrző közegnek a neve iparhatóság, iparfelügyelőség vagy akár iparhatósági megbízottak intézményei, ha már a kamara nem vehet magára ilyen feladatot. Bizonyos, hogy a dolog sürgős javításra és megfelelő intézkedésekre vár.
QELLÉRI ADOLF.
Emlékeztetö-naptár.
Április 16. Az általáooi itjuiigképzö egye«öet köi|)Qléie. 17 Z«l»Yárraegjrp iflrr.^nyhatáiígi hiiniuágáiutk köi-lyüléie.
„ . Országol visir Nagjrkaul*«áo. , 23 Andír György feloivatiia a „Társadalom éi
terménetladomáojr -ról , 24 A uagykaonai furdö r. t. közgyűlése. Mijui 15 Két iparkamarai tagrálasaUi NagykaninAu
HÍREK.
Zalamegy
,., ,,- -,..-, i (v.) Ilyenek is léteznek ? I Igen, mée pedig
ez az utóbbi megvolna, akkor a msgántlszlviselók káros es visszatetsző aem«ak . magántisztviselők van„uk Kik hozzá voltunk szokva a
nsgykauizsai bizottságának nem kellene a sajtóban, <"> ""-\'8 \'ukábl. az alkalmszo.t gyakor- a „. fö,Jünk népe ja,uró,
gyűlésteremben és hivatalos helyen szónokolni jogukért Aj hogy a bm mlndil)kibb od6 Kanizsára vagy Zalaegerszegre menjen leg-teljes vasárnapi munkaszünetért. Igaz, hogy kerésü- kereskedelmi iskolák évről-évre fokozottabb mérték- feljebb, most elhagyja a szülőföldjét és kimegy
ben folytatják a inlprodukciót már magában is: Kánidába. Olt Manitóbában adnak nekik
íaífflk^őiria frt L Ag^^ok
alkalmazza a fizetés nélkül ajánlkozó gyakornokokat, Iailnnk ncklk emleget, hogy marhát, szerszámot még pedig mindjár, többes számban, hogy velük1 vehessenek és házat építhessenek. A bankok végeztesse el azoka, a munkálalokal, amelyeket tisz-lis, a vasúttársaságok is jól felfogott érdekbél ^"elv\'élítM™ \'Ól *iete"\' k*ple"8bb "6kk*1!cselekszenek, mikor bőkezűen adják a hitelt V\'gfíko\'rnókokról mindenekelölt meg kell! J"1™?21\'jai"k"\'»k- Hím » **><>» mentén falvak állapitanunk, hogy ebbeli alkalmazásuk ideje alatt keletkeznek, lllsz a kölcsönt kamatostul vissza-alig tanulnak valami, és esztendőkön át maradnak llzetik! Visszafizethetik, mert a föld alig kerill
ke, finoman és udvariasan terjesztették eddig rendőrség elé. Pedig mást nem kértek, és kérnek mint respektálását a törvényerővel felruházott miniszteri rendeletnek.
Tannak, akik a városi esendőrséget, nem tudjuk ugyan mi okból, mint a város fejlődésének egyik hathatós tényezőjét cmlilik. Azt azonban elfeledik, hogy a városi esendőrséget eddig csak ama vidéki városok hozták be, abol rettenetesen elvadultak a
ugyanazon minőségükben anélkül, hogy az iskolá valamibe. Itekeblezés ninos,
waT*?1 JTi!™16^6\', 8)\'\'kürl"li ,"lon bővítenék. mesterkedik körülöttük A főnök óvakodik attól, hogy s gyakornokra komo-
feldolgozása" (Kosuláuy Tamás), „ Kleklromosság _ _ _________
(K. Liptbay Károly), „Telegratia és telefouia" (Hollós lyabb munkát Imzon, meri "e\'zzel Rendszerint fizetés-Józsel), .Zárószó. iMéray Horváth Károly). javitás jár. Az ilyen (önöknek pedig . elsősorban
Kzek a fejezetek tükre annak a nagybecsű nagyon olcsó, hscsak lehet, ingyenes munkaerő kell könyvnek. Rs jön rövid időn e kötet után további öt és az alkalmazóit örüljön annak, hogy sz ő tisztes-kölet: „Az ember", .A világegyetem", „A föld", séges „házának" személyzetéhez tarlozhatik. 11a aztán „Az élők világa", „A társadalom". nagyritkán elő is fordul, hogy a gyakornok valamely
Kiég jeleznem, hogy közörömet keltsen minden m«8»rt>lt tisztviselői állásba kerül, a principális gon-művelt ember lelkében. Kz a könyv csakugyan az a u»»k«lik róla, hogv az előléptetésben részesült ifju-könyv, melynek olt kell lenni minden magán- és köz- nak szarvai valahogy meg ne nőjjenek, gondoskodik könyvtárban. Ks ez az a könyv, mely nem hivságos arr4\' bogy az üzlet „titkai" előle elzárva marad-
diszül fog állani a könyves polcokon, hanem el is fogják olvasni egyes részeit újra, meg újra. Ki, mert
jauak.
Mi a sorsa az ilyen fiatal embernek? Észten.
közvetlen tiaszua van egyik-másik fejezetnek a\' Mak- 115110,1 \'W" nl»i<l további esztendőkön át uyo-
tikus életben moruságos llzetéssel tengődik az „előkelő" cégnél,
Azt hiszem, a népiskolai ifjúsági könyvtárak m„T°" í \'"í"* kil*táaok«t otthwyi. bog,
felállítását nyomon fogja követni a tanitói könyvtársk ken^r nUi°«8 »l«ríl
országos felállítása. A Műveltség Könyviára lesz .\'Öá"0? \' ""f0™ 4II»P01 !"»« «»»«k
tanitói könyvtárak legértékesebb, leghasznosabb része: el86«orl7 » gyskoruokrendszer, aztán a jogviszonyok
ez lesz az a gazdag forrás, melyből majd táplálkozik rr»\'l"Mll™»éee. P^\'g » psupenzmus túltengése
a taniló lelke, hogy tovább táplálja aztán az ifjúság lelkét, abból, amit az ó lelke merített.
Krós bittel állítom, bogy a Műveltség Könyv-
adja az okát.
A napjainkban mind aktuálisabbá való munkanélküliség kérdése js szoros kspcsolatbau ált ezzel
Iára korszakot alkotó a magyar művelődés történeté- í .""\'íP\'\' ."<"""" hogy intelligens, alspos.n
ben s jótékony hatását nem sok idő multán érezni IkopIe"»;«\'»7™tekke! rendelkező, meglett korú fogja az egész ország. os c?a ™ ""í\'lwl5k ""-4"1 kenyér nélkül ódön-
K«n«k a fővárosban, vagy a nyomor halalma folytán I kénytelenek cimiró irodákban keresni meg a minden-
alig I
ügyvéd nem föld termelő ereje óriási.
Kóleg Knjk, Kaoorlak ós Pólöskefó községeket hagyják el a kivándorlók nagyobb rajokban. A szenlmihályiak már óvatosabbak. Azok összetettek 1200 K.-át ós kiküldték a birót, nézne körül, hogy hát hogyan is van. mint van ? Ks ha majd ó tesz kedvező jelentést, csak akkor mennek ki ók is.
Mondják, hogy Kanizsán néhány ügyvédiirodának u főfoglalkozása a kivándorlók eladott birtokairól ndás-vevési szerződéseket készíteni. Annyira nagy a vágy a kivándorlókban. hogy mindent pénzzé tesznek és megválnak. a szeretett rögtől.
Ennek a jelenségnek mélyreható oka lehet. Közgazdasági viszonyaink nagyon betegek lehetnek, hogy a magyar paraszt igv oselekszik.
Mi nem vagyunk az erőszakos meggátláx barátjai. Am osendörökkel vissza lehet tartani a kivándorlókat, de osendórszuronnyal még sohasem tanítottak meg senkit hazaszeretetre.
IHOB l\'RII.IS 16
ZALAI KÜZLONY
3
Az állandó színház. - Zalavnrraegye törvényhatósági bízott- - A Dn.kntull DaleaaaőveUég legutóbbi
, sága e hó 17-én délelőtt 10 órakor rendki.íli kös-^álss.tmányi gyűlésén «lhstároilatol, bogy egy ere-
(v) Az állandó Hilubái felépítésének esiniéje gyűlést l»rt. Tárgysorozata kővetkező: 1. A vármegye deli magyar férfikarra pályái«tot hirdetne, melyre
s nipirendre ki van tűzve. A síinháiOgji bizottság alispánjának elöterjeaztése, > kőzaégi és körjegyzök, 3 dij log klMnUI. A pályáittot már legközelebb
véleményét kéri ki, aki a színházépítés terén gyakor- .jsgyzőségek rendszeresítése. 3. A napidíjakról és dalosszövetség pémtári kezelésének állandó felül-
lattal bir és csak eien sukvélemény meghallgatása átköllöaködéai illetményekről alkotott szsbályrendelet vízsgálásárs egy 3 tsgu biiottiág választatott. Ai
után lép • cselekvés terére módosítása. Irodalmi és Mü.és.ell Kör álul bejelentetett, hogy
Nagykanizsa város közönsége már évtizedek - K.reí átkel,.,és. A 48-ik gy.loge.redet «j <^ftJ^tollaM^\'
ót* gyűjti»síinbáiaiipot, tí^6 Me;int r^^F i > ^^.-.fr:10^"^:
108000 K -ra szaporodott fel. Néhány évvel ezelőtt m,nIek pre„ny<r(1 (Boainia) ai uj állomáshelyre. — Tanolmknyut. A nagykanizaai felső kerea-
pedig küldöttség utján kérte meg a város Batthyányi A második zászlóalj helyett az eliö jön Nagykaniasára. kedelmi iskola növendékeiből körülbelül harmincan
Strattmanü herceget, adná el az Erzsébet-téren levó önkéntesek nem lesznek kiküldve Boszniába. Ezelőtt holnsp reggel utaznak Beliacére báré Gatmann
csoport bálákat a városnak, hogy ei arra a helyre \' évvel • «8-ik gyalogezred l-.ö záa.lóalja volt Vilmos nagyhírű gyártelepére^ A diákokkal fognak
ániihAan«n bnltnm.Wái A. ni. „i.u , a w \' . kiküldvo Boszniába. Akkor Focsán állomásoztak. lUt.mt Bun Samu igazgató, Bulbaum Dávid éa
építhessen kultúrpalotát, de főleg sunháiat. A herceg kö.lí.s.atk.1 ülés volt si.rdán ^Markovic. Dávid Unirok.
szívesen engedett a kérelemnek és eladta a csoport- ^S^t volt^rhVpáo"^^;.. /.^^^; - Elfogott anyagyHk... Ii.lt hé ILI.
házakat a városnak — nagyon méltányos áron. Kgy mArciusról. Az egészségi állapot kielégítő a az állat-1 Kerekhegjen (Ztlamegye) Vinkovlcs István 3(Mve«
közbeeső ház, az úgynevezett 8cherz- Eisinger-féle ház szakította meg a paralellogrammot, melyet azok a csoportházak képeznek. Hesszas tárgyalás után sikerült ezt a házat meglehetős drágán megvenni.
Ósidök óta pompázik az a házcsoport ott az Erzsébet-téren, mint a patkányok és egerek tanyája.
Ezeket a házakat ott meghagyni nem szabad, uem lehet, ép ugy, mint nem szabad kő- és szemétdombokat a köztereken meghagyni. Pedig azok a házak is nagyon hasonlitauak a törmelék- és hulladékdombokhoz.
Nagyon helyeselhető tehát az akció, melyet a bizottság indít, bogy az állandó színház felépítése a megvalósuláshoz közeledjék.
egészségügy javul. Erkölcsi ügyben a csendőrség paraszt édesanyját öaszeszólalkoiás után agyonütötte letartóztatott 3 embert pénzhamisításért, 1-et hamis j As anyagyilkos akkor megugrott. Köröztetve lett.
vádért, 2 öt gyilkos merényletért. 8-at súlyos testi sértésért, 18 at lopásért, 1-et zsarolásért, 2-őt cik-kasztásért, 1-et orgazdaságért. 2 őt csalásért, 8-at gyujtogatá\'ért, 77 et különféle kihágásért. Tüz 20 volt. 27908 kor. kárral biztosítva volt 18484 körérték. A kár 14419 kor. A pénzügyi adminisztráció akadálytalanul folyik, a köitartorások befizetése
A körözés alapján a zágrábbi rendőrség letartóztatta. Átadták a nagykanizsai kir. ügyészségnek.
— Elfogott gyilkos. 8zita Gábor cserazeg-lomaji (öldmivest Keszthelyen a gát mellett félholtan találták a minap. Anyakán szúrás látszott. 8tUa nem tudott bessélni a csakhamar maghalt, ezért a tettei egy ideig ismeretlen maradt. A nyomozás kiderítette,
azonban csekély. Ebben a márciusban 472,668 kor. hogy Szita Gábor 8zij Gábor nevü csavargóval 30 fillért fizettek be, tavaly pediR 500,421 kor. mulatott Kesubelyen. 8zij Gábort végre Sümegen Tehát ez a március gyengébb a tavalyinál még pedig elfogták. Csakhamar beismerte, hogy együtt mentek
28,793 koronával. A tanfelügyelőség 50 iskolát s ovodát látogatott meg ebben a hónapban.
a gáthor, hogy az mellett levő birkaakolban aludjanak. Éjiéi körül az utou összevesztek, Szita öt
— Városi közg)ülés. A városatyák csekély állítólag megütötte; amiért 8zij leteperte és kéaével érdeklődéit tanúsítottak a v. képviselőtestület hótló. I ^ ^ * -J-^Jffi
Az ügy, mint minden közügy megfontolásra délután tartott közgyűlése iránt. Mintegy negyvenen j M„lgMta4rt ;gJ(ier mír helálr.itélUlc, de kegyelem-szorul; de épen ezért nem lehet az üggyel elég korán | jelentek meg. At ülésen Vécsey Zsigmond polgár- böl 4|et[0Rytig tartó fegyházra változtatták a bünte és elég sokszor foglalkozni. A napirendről levenni mester elnökölt. tését. 20 év után ha..bocsátották. Szíj Gábor már
semmi esetre sem siabad többé, mert ai álomba merült Tudomásai vették sz 1904. évi gyámpémtári jó benn van as időben. Ujabbí bűne miatt aligha közügyeket nagyon nehéz ismét életre támasztani. számadást, jóváhagyták a gyámoltak és gondnokol-, s.i.J. többé a szabad levegőt.
Minden ió iilésll kanizsai támosatni fonia s t,k gjümölcsöztetéséről és a tartalékalap - Al öngyilkosság i............-
Jlindeu jó izlesü kanizsa támogatni lógja s |4<01lh,t6 jutalékról „óló módosított szabály- j4l„f 62 éve. Lenov.i Annával 36 év óta \'
szmügyi bizottságot munkájában különösen akkor, ha a \'rt.udelell ,„„„„,. _ A rendőri bejelenléaről, a be- házasságban élő kiskanizsai polgár Varazsdi-i város nagyobb megterheltetése nélkül lesz felépíthető jelentési hivatal szervezéséről és ügykezeléséről inbáz. 1 szóló szabályrendeletet a képviselőtestület a minisz-
lerium ujabbi rendeletének meglelelőleg eszközölte
— Április II. A 48-iki törvények szentesi- • módositásoUt és V« ^"^TmÍÍ^ViS ...il. S.Í..J..IÍIS, . i.s.»i. z. .. végett iBlterjeszteni határozta. — A Magyar-u cal
kongó-ut burkolat ügyében elfogadták a tanácsi városi kongó-ut alapból lenti
a színház.
aaokott kegyelettel üunepelték meg. A [első keresk. i. -, , . . , . , , ..,
• , UvmmtH I javaslatot, hogy . városi kongó-ut
ZT.\'ikélra a szükségelt 22,023 kor. 72 fillért Z.lavár-\' megyének 4\'/,\'/, ksmat mellett rendelkezésére bo-
iskola niüiura sz ünnepélyen ez volt . Énekelte se ifjúság énekkara. 2. .Erős hit, Emiltől. Szavalta Vermes 0. f. o. t. 3. Ünnepi beszéd. Tartotta Mirkovita Dávid tanár ur. 4. Ima Énekelte az ifjúság énekkara, ö. .Rendületlenül,\' Arany Jánostól. Szsvslta Kaulmaun Jenő f. o. t. 6. Szózat. Énekelte az ifjúság énekkara. A s.entferencrendiek templomában ünnepélyes mise volt. Megjelentek ott a városi tanács, a törvényszék és sz összes állami hivatalok tagjai, valamint a 48-ik gyalogezred és a 20-ik hoovéd gyalogezred tisztikara.
— Személyi hlr. Elek Lipót ker. tanácsos, lt e 1 u s Lajos gyógyszerész és Dr. T u b o I y Gyula ügy.é.l olaszországi utazásukról Nagykanizsára érkeztek.
— Halálozások. Weisz Miksa magánzó április 11-éu elbuuyt élte 60-ik évében. Hat gyermeke és nagyszámú rokonság, gyászolja halálát.
Kern Antal zalaegerszegi főgimnáziumi tanár 32 éves korában Zalaegerszegen elhunyt. Nsgy részvéttel temették. Koporsója fölött tsnárlársai mondottak gyászbeszédet.
Csicskó Imre beleznai kántortanító elhunyt. Hat tagu családját oly nyomorban bsgyta hátra, bogy a községnek kellett temetéséről gondnskodoi.
Keszthelyen őszinte, mély részvétet keltett az a bír, bngy Stieder Lajos ügyvéd, városi ügyéss, viruló szépségű leáoya: Margit meghalt.
Megyeri Krausz Lajos nagyiparos Budapesten, élete 61*ik évében elhunyt. Megyeri Krausz Lajos testvérbátyjs volt báró Gutmsnn Vilmosné szül. megyeri Krsusz Róza úrasszonynak. Az elhunyt közel egy millió koronát hagyott jótékony célokra.
— Koszorutpótló adományok. F. bó 11-én elhunyt Weisz Miksa iránti kegyelet jeléül sdako.Uk: Mautner Albert 40 kor., Zágrábi gőzmalom 80 kor., Weisz Gyula 20 kor., Stern Ottó 20 kor., V.lualov Farkas, Fröhlich Sándor 10—10 kor., Weiss Teréz 8 kor. össteg 160 kor. Ai iir. Szent-egylet Nagykanizsán.
csátja. — Kálócy Jánoi főgimnáziumi rajztanár ujabb szsbadságidő engedélyezési kérelmének helyt adtak. — As 1906. junius havában lejáró kövezetvám azedési jog meghosszabbítását a minisztériumnál a város újból kérvényezni lógja, a most érvényben levő alapon.
Mautner Albert, Löwenfeld Joachim, Simon Jáuos. Stcheppen Auguszta, Kobn Samu, llabn Mikss. Leitner Ignác, Kuhn I,. Lajos nagykanizsai lakosokat a város kötelékébe felvette. Kilátásba helyezte est Frana Károlynak is. ha az osztrák honosságot meg-szüntetve a msgyar állampolgári jogot megszerzi. Megtsgsdta a község kötelékébe való felvételt a kővetkezőknek: Stein Ignác. Polgár József, Stagl Béla, Bchönfeld Mór, Tóth Zsófi, Fekete Kálmán, Fridesz Antal és Szőllósi 8ándornénak.
A közgyűlés ezzel véget ért,
— Eltlökl lemondás. A Magántisztviselők Országos Szövetsége nsgyksnizssi bizottságának tevékeny elnöke: Schulhol Ákos ebbeli tisztségéről egy személyes incidensből kifolyólag lemondott. Kizárólagosan e lemondással foglalkozott az egyesület helyi bizottságának választmánya Kertész Lajos alelnök elnöklésével április hó 11-én tartott ülésében. A választmány a lemondásra egyhangúlag a következő határnzatot bozta:
.A lemondást nem fogadj, el. mert a .Zala" f. é. 27-ik számában megjelent nyilttéri köaleményt — mely a lemondáat okozta — magánvéleménynek minőBiti, melynek főleg Bértő kitételeivel egyet nem ért. Elismeréssel adóz Scbulbol AkOBnak eddigi működéséért éa teljes, változatlan nagyrabecsüléséről biztosítja.\'
— Jéggyár. Franz Lajos és fia cég jéggyárat akar léteaiteni városunkban. A telep mintegy 900 □-öl térfogatú lenne, melyet ingyen kérnek várostól.
öngyilkosság éa története. Ball ....... év óta vadutca
28. sz. slatti Iskásán felakasztotta magát. Tettét szerdán délelőtt 11 őrs tájban követle el. Két mill-méter vastag drót-burokkal a azoba gerendájára akasztntta fel magát. Egyik BzomBzédja vette észre. Azouoal értesítették a rendőrséget honnsn Hajós Ferenc rendórbiztos és Rác Kálmán dr. városi orvos mentek ki a helyszínre, kik már csak a bekövetkezett halált konstatálhatták. Bali már kedden délután is öngyilkossági kiBérletet tett. Lement a kútba, ahol a vízben a fenékre állva a vli uyakáíg ért. A hideg fürdő elvette a kedvét éa segítségért kiáltva, a szomszédok kihúzták a kútból. Bali vagyo nos ember volt valaha. Könyelmü élete azonban felemésztette vagyouát. Az utolsó kis darab földjét, mely megért 600 forintot, a bét elején 220 forintért adta el, a pénzt pedig elmulatta.
— Adóklvetó bizottságok. Zalavármegye területén levő kilenc adóhi.atall kerületro néz.e az egyenes adókivető bizottságok 1906., 1906. és 1907. évre már megalakittattak. A kilenc bizottság 86 tagja közül 28 kereskedő, 18 iparos és gyáros, 16 birtokos, 18 ügyvéd és közjegyző, 7 gazdatiszt, 4 gyógyszerész, 1 tanár, 1 orvos és 1 mérnök van. A legnagyobb számban tehát a kereskedők és iparosok vannak képviselve. Nagykanizsán a következők a Isgjai: Elnök: Dr. Tuboly Gyula, elnökhelyettes: Dr. Bentzik Ferenc. A pénzügyminiszter által kinevezett r. tagok: Jerlfy Adolf és Miltényi Sándor; póttagok: Belus Lajos és Lővy Adolf. Az alispán által kinevezett r. tagok: Ebenspanger Leo ób Unger Ullmann Elek; póttagnk: Bakó Gyula és Josifovits Milivoj.
— As alkoholizmus ellen. Az slkoholizmus elleni X. nemzetközi kengresszus 1906. é.ben Budapesten szeptember hó 11 — 16-ig bezárólag fog ülésezni. A kongresszus elnökei Dr. Berzevicy Albert miniszter, Márkus József főpolgármester és Hslmos János polgármester. Mindenki lehet tsgjs s kongresszus nsk. Tagságdij 6 K. Pénzküldeményeket elfogad TauBer\' Károly gyógyszerész Budspeat, VI, Teréz-körut 39.
— Vkskr. A legközelebbi nagykanizsai húsvéti országot vásár folyó hó 17-én, hétfőn fog megtartatni.
— ■agáatlisUltalók nagygjülóse a főváros-
b.n. A Magántisztviselők Országos Szövetsége e hó 16 án nagygyűlést tart a fővárosban. Két igen lootoa kérdés a vasárnspi munkaszünet éa az egységes munkaidő van a lárgyeoroo. A nsgykaoiwai bizottságot Révész Lajos választmányi tag fogja képviselt!.
— Blrtokperból gyilkosság. Ábrahám György Orosztony-Baksaháza községhez tartozó Örömhegyi lakoat e héten lakásán holtan találták. Az orosztonyi csendőrjárőr a holttesten a külerőszak Dyomait fedezte fel, amiből azonnal kitűnt, hogy gyilkosság törtéut. A nyomozás kiderítette, hogy Ábrahám 1896. évben egy szőlőt vásárolt Varga József magyaródi Iskóstól 630 koronáért, melyból mintegy 300 koronát törlesitett. Varga József örö-köaei Varga András és Varga György többször szorgalmazták a hátralékos rósz kifizetését, melyet szooban Ábrahám megtagadott. Ebben az, ügyben 9-én tárgyalás is volt, melyen azonbau Ábrahám nem jeleui meg. Vargáék a srőlőt Sós Györgynek akarták eladni és kérték Ábrahám Györgyöt VHsár-nap este a lakáján, hogy adná vissza az adás-vovési szerződést, hogy ők a szőlőt eladhassák.
— Hagyjatok békében, válaszolt erre Ábrahám. Halálom után úgyis ti örökölitek ezt.
Ez a kijelentés íelboszantotta Varga testvéreket és Ábrahámot saját vasbotjából kétszer fejbe verték. Az ütések halálosak voltak. A gyilkosokat letartóztatták.
— Az Időjárás szeszélyének minden ember ki van téve, ez az oka, hogy oly sok ember szenved csuzban és köszvényben. A legelőkelőbb orvosok elismerik, hogy csuzoa, reumás fájdalmakat nemcsak csökkenti, hanem mégis szünteti a híres Zoltán kenőcs. Üveflje 2 kor. Zoltán B. gyógytárában, Bpest, V., 8zab«dságtér.
— Zálogtárgyak árverezése. A Kereskedelmi és Iparbank Réssvénytámulat Zálogosztályábso, mint az intézet közhírré teszi, április hó 27-ón árverés lesz. Árverésre kerülnek arany és ezüst ékszertárgynk éa különféle ingóságok, melyek 1905. március 20-ika előtt jártak le. Az elárverezendő zálogtárgyak száma 3700-tól 5400-ig. Lejárt zálogtárgyak a törvény értelmében az árverés napjáig kiválthatók illetve a kölcsön lejárata hosszabbítható.\'
— Elcserélt orvosságos üveg! Szóm meri Sándor szabó, Kinizai-utcai lakós egy üveghői reuma-1 fluidot ivott. Azonnal orvosért szaladtak. Goda Lipót dr. városi orvos ellenmérget adott be. Szommer1 most már tul van a veszélyeu A városban azt | beszélték, hogy az elaggott szabó öngyilkos lett. Hozzátartozói azonban azt mondják, hogy gyomor^ fájás elleu gyomorcseppet akart bevenni. Az üvegeket azonban felcserélte ós gyomorcsepp helyett — fluidot ivott.
— Helyi lap az állomáson. Egyik laptársunk hasábjain „Egy utas" aláírással pauaszos levél jeleut meg, mely szóvá teszi azt a sajnálatos körülményt, hogy a nagykanizsai pályaudvar étkezőjében nem tartanak helyi lapot. Az utss érvekkel támogatja kéréséuek jogosságát, melyet — ha már más utón-módon ezt elintézoi nem lehet — mi is figyelmébe! ajánlunk a déli vasut itteni főnökségének.
— Helyes lutdzkedés Sümeg város képviselő-, testülete a lefolyt héten kö/.gyülésézett. A gyűlésen J Sólyomy Tivadar főszolgabíró elnökölt. Sümegen pedig sok dáridozó ember van, aki nem törődik a burgerek ] álmával éa éjjeli nyugodalmával, különben nem emel-1 tok volna panaszt ellenök a közgyűlésen. Hiszen a közgyűlés arra való, ho«y ott elpanaszolhassák a polgárok bajaikat. Mindenütt nincs olyan példás rend, mint nálunk. Visszatérve a panaszra, ezt a főbíró nem utasította el kereken, hanem a sümegi krónika feljegyzi, hogy Sólyomy Tivadar főszolgabíró szólalt föl s erős szavakkal ítélte el a vasárnapon-kint divatozó esti éa éjszakai kárjongatásokat és dombérozánokat. Tudatta, hogy ő már intézkedett, hogy csendőr őrjáratok legyenek, de megesik, hogy a csendőr őrmester nem tud ily őrjáratokat adni, mert a csendőrök egyebütt vannak elfoglalva, mivel h rendőrség a kellő csend és rend föntartásában s-emmi erélyt sem tanusit, ajáulotta, hogy vafárna-ponkint egy-egy elöljáró végezzen a reudőrség mellett ügyeletes szolgálatot. A képviselőtestület általános helyesléssel fogadta az indítványt s foganatosítására az elöljáróságot utasította.
Ezután a városbíró a gyűlést eloszlatta.
— Tüz. Folyó hó 12-én délben 10 órakor, miut bennünket értesítenek, Dióskál községben Szladovics Sáudornál tüz ütölt ki, s a saját, valamiül Kovács Imre balog lakó háza leégett. A nagy szélben a község lakósai siettek a tűz terjedésének meg-
ZALAI KÖZLÖNY
akadályozására, ami csak nagy erőfeszítéssel sikerült\' A kár körülbelül 1000 korona, mely biztosításból megtérül. A tüz oka valószínűleg gyújtogatás.
— Zongorahangoló. Nagykanizsa város ösz-szes zongorái el vannak hangolva. Zenekedvelő intelligenciánk annyit zongoráz hogy a burok nem álla nak ellen a kalapácsoknak. Igen derék szakember telepedett le nálunk, aki a songorakészitésben és hangolásban elsőrangú erő. Neve Kürschner M. Ignác, lakik a „Korona" vendéglőben.
- KENDÚRI HIK. - Egy letartóztatás története. Egyik helyi lap a napokban foglalkozott] Pribicskó Rezső nagykanizsai és máa városbeli szereplésével. Az igazság érdekében meg kell jegyez-1 nüuk, hogy a nagykanizsai rendőrség nem ok nélkül tartóztatta és /ária el egy-két napra annak idején Pribicskót. Nálunk bnruis név használata miatt részesült büntetésben. Pribicskó előélete különben is ismert volt az itteni rendőrség előtt. Különböző okból 3 izben összeseu körülbelül 15 hónapot töltött fegyházban.
x Hasznos tudnivalók. Az orvostudomány tanítja, bogy az egészséges emberi szervezetnek naponkint egy liter vi/re van itulul szüksége. Ez a víz szolgál ugyanis a bevett ételek higitószeréül. E nélkül ugyanis a szerve/et a megemésztett táplálékokat hasznosan feldolgozni nem tudja. Minthogy azonban a táplálékokkal a gyomorba minden esetben igen sok és különböző betegség csirája is bejut, fontos,\' bogy italul olyau viz használtassák, mely baktériummentes legyen, tehát azoo csirákat ne szaporítsa, másrészt a táplálékokkal bevett baktériumokat a gyomornak megölni segítse a végűi, hogy a viz u gyomrot ne rontsa.
Be van igazolva, hogy ilyen célokra a mohai Áijnes-viz végtelenül alkalmas, mert teljesen baktériummentes. Másodrzor, minthogy szénsavat tartalma/, a baktériumok mérgező hatását lerontja. Es végül, minthogy a gyomrot alkalmasan izgatja, egyrészt étvágyat caiuál, másrészt bő\'éges elválasztását okozza a.\'on gyomornedveknek, melyek azon kártékouy baktériumokat megölik.
A mohai Ágnes-víz fogyasztását különben is főként tavaszszal, biváltképen lehet ajánlani. Ekkorra ugyauis a téli nehéz táplálkozás után a gyomor nagyon is megkívánja a gyomorja-vitót. Másrészt ekkorra esik a legtöbb fertőző betegség, amitől\'a mohai Águes-forrás a gyermeket és felnőttet biztosan megóvja. Gyermekeknél ilyenkor mutatkoznak az angpl-kór tünetei, amelyeket a mohai Ágnes-víz mósztartalmáuái fogva megszüntet s végül tavaszra esik a legtöbb szülés, tehát ilyenkor van a legtöbb s/optató-asszony is, akiknek a mohai Ágnes-forrás fogyasztása azért fontos, mert ez a viz a tejelválasztást nagyban lokozza.
Háztartások számára nagy üvegekben a mohai Ágnes-forrás különösen olcsón kapható.
x Az egészség előmozdítása u Kathreiner-félő Kueipp-maiá\'.n hávé mind általánosabb használata által, az utolsó tizenöt év legnagyobb vívmányának tekinthető a táp- és élvezetcikkek teréu. Hasonlókép mint az alkohol, babkávé is, méreg anyag (kofein) tartalmánál fog, hátrányosan hat a szív működésére, mely súlyos következményekkel járhat. A Kathreiner-féle Kneipp-malá\'a kávé mint pótlék a babkávóhoz enyhíti, sől teljesen megszűnteti u káros hatást, de jóltevő tulajdonságai valóban csak akkor jutuak teljes érvényre, ha azt tisztán, azaz babkávé hozzáadás nélkül isszuk. A tapasztalat igazolja, hogy mindazok, akik a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávét egyszer meg»zokták, többé nélkülözui sem tudják. Ez legjobban bizonyít rendkívüli kellemessége mellett. Manap már alig van
190Ö. ÁPRILIS 15
; gondesau vezetett s rendezett háztartás, melyben ; Kneipp páter arcképével ellátott ismert csomagok hiányoznának. Csakis ezex tartalmazzák a valódi Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávét. Ezért csak utasítsuk vissza a bevásárlásnál minden esetleges nyitva mérlegelt pörkölt terméket, a nézzünk különösen arra, hogy a „Kathreiner" névvel ellátott eredeti csomagokat vegyük.
x Fontos Amerikába utazóknak. A magyar kormány az Amerikába való utazást mo«t már Brémán át is megnugedte. Fiúmén át Amerikába szóló útlevelek most már Brémán át is érvényesek, ha az illető utas egy Bremennek szóló hajójegy birtokában van. Aki Brémán át akar utazni, aunak okvetlenül kell otthonról 20 koronát előlegnek beküldeni, mire rögtöu megküldelik a hajójegy. Jóegészségű és munkaképes munkások, akik az amerikai rendeltetési helyig szóló vasúti jegyet kifizették és azonkívül még 50 koronát készpénzben felmutatni tudnak, Amerikában bebocsátást nyernek. Akinek barátjai vannak Amerikában, hozza magával azok cimét. Szembetegek, vagy egyéb teati fogyatkozásban B/.envedök, 50 évnél idősebb személyek vagy olyanok, akik valamely Amerikában levő gyárral szerződést kö\'öttok, mely szerint ott bizonyos megbatározott bérért dolgozuak, Amerikából visszautasittatuak. Ratihorban valamint Bremenben minden kivándorló megvizsgáltatik. mindenki tehát, akt Bremenben hajóra fölszáll, előre láthatólag Amerikában bebocsátást nyer.
közgazdaság.
— Uj magyar kártyagyár, A kártya igazi hazája Magyarország, mert a világon egyetlen országban sein kártyáznak annyit, mint éppen náluuk, hol szinte di&tetikus gyógyszernek tartják a-a, ha az ember ebéd után blank adout kilencessel feltarthatja az ultimól, vagy mint utolsó berebegbeti a vannakot a gyönge kass/a elleuében. Azt lehetne hinni, hogy ilyen viszonyok között a kártyagyártás vezető szerepet visz a magyar iparban, holott éppeu ellenkezőleg még eddig egyáltalán nem boldogult n tungynr kártyaipar Legújabban is egy kártyagyár van alakúiéban Budapesten részvénytársasági alapon félmillió korona tőkével, de az eddigi tapasztalatokon okulva, a vállalat sötét jövő elé néz. mert a magyar a kártyaasztal mellett nem sokat ad a magyar iparra, hanem inkább a jó kártyajárást keresi.
— Váltóleszámítolás az Osztrák Magyar Banknál. Pénzintézeti körökben az Osztrák Magyar Bank nagyfontosságú újításáról beszélnek. Arról vau ugyanis aió, hogy a bauk jövő évtől kezdve, az eddigi szokástól eltérően, nemcsak 92 napon belül lejáró váltót, hanem 4 hónapos váltót is elfogad leszámítolásra. A kereskedő és pénzintézeti körökben örömmel fogadnák ez újítást, melyből nemcsak nékik, hauem magának a banknak is haszna volnH. A bank váltóleszámítolása ezáltal nagyon fellendülne, mert uagy forgalmat vonna el a fővárosi intézetektől.
— A zalaegerszegi vlllnmvllágltás ügye. Zalaegerszegről írják: Zalaegerszeg város képviselőtestülete által kiküldött bizottság a mull héten tárgyalt a Ganz-gyár megbizottaival. A tárgyalás azonban csak részben vezetett eredményre, uiert a közvilágításért fizetendő összegre vouatkozólag nem
| létesült megegyezés. A bizottság azt a módozatot ; fogadta el, hogy a telepet 3000 lángra alkalmas berendezéssel a város építtesse meg s azt húsz évre !a Ganz-gyárnak adja bérbe. Az elfogadott költségvetés szerint a telep felépítése 300,000 koronába
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Budapest.
Közhírré tesszük, miszerint a
Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársulattal Nagykanizsán
törlesztéses jelzálog-kölosön üzletek felvétele céljából megállapodásra léptünk.
A kölosőnök iránt érdeklődők nevezett intézetnél minden tekintetben kimeritó felvilágosítást és tájékozást nyerhetnek.
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank.
1905 ÁPRILIS 15
ZALAI KÖZLÖNY
i
körOl a a Gmk éa Társa cég erén öa»ieg törlési-rési réslletát tiietuá haaaonbér ciméu. A telepet 10 «» mán ■ tárol Haját keanléaébe vehetné Ot év után a tisita haszonnak 30% a, tiz év után 60\'1,-a a váróit Illetné. A vllágitáal áregraégek maximumát a város állapítaná meg. Aa utcák világítására a bérlő cég 250 izzólámpát (egyenként 16 gjerlya(énjS) és 8 ivlámpát (egyenként 80 gyertva-íényll) adna. Aa niólámpák egé»j éjjel, aa Ívlámpák este 11 óráig égnének; 11 óra után az ivlámpákat egy egy 30 gyertyalényQ izzólámpa helyettesítené. Eiekrn nézve a bizottaág teljea megecyezésre jutott a kiküldöttekkel. A Qaoz-gyár megbízottai a közvilágításért évi 9000 koronát kértek s miután a város e cimen ezidő szerint 6130 koronát fizet, a város r& 2870 korona uj teher hárulna A bizottsáp ezt az uj terhet nem tartotta elfogadhatónak. Egy további vitán pont az, hogy a Ganz cég felügyeleti költségek ciméu az üzemi költségek közé 3000 koronát állit be, amely rószbeu természetesen haszonrész cimén a várost illető járulékot is terhelné. Ezt a két kérdést megoldaui egyelőre nem lehetett s a Ganz-gyár megbízottai hazautaztak h a tárgyalások most írásban folynak.
— EIhó LeánykihAzasltátU Egylet m. hz. Az intézet 42-ik rendes közgyűlése március hó 30 án a tagok élénk és nagyszámú érdeklődése mellett tartatott meg. Az intézet ősz elnöke Scbwarz Ármin, az ülést megnyitván, miután kegyeletes nzavakkul emlékezett meg a röviddel ezelőtt elhunyt Kohn Károly alelnök személyéről, uyöngélkedé.ie folytán az elnökletet dr. Wittmann Mór alelnökre ruházta át.
Az előterjesztett igazgatósági jelentén és mérleg, melyből kitűnik, hogy az intézet az 1904. évben is örvendetesen gyarapodott éa hoxy 1.028,053 kor. 94 fillér biztosított tőke kifizetése dacára a tartalékok 11,019.464 K. 26 f-re emelkedtek a mtilt év 10,520,392 K 67 fillérjével azembeu; továbbá, hogy a kezelési feleslegből 172 618 K 36 fillérből az alapszabályszerü javadalmazások levonása után a bizt. tőkék felemelésére szánt alaphoz 86,309 K 18 f., a külön tartalékhoz 34,523 K 67 f és hiv. nyugdíjalaphoz 5000 K csatoltatott, uéhány tug hozzászólása u\'án tudomásul vétetett és a lelmeut-vény megadatott.
Dr. Bácskai Albert éa Kalmár Sándor szöv. tagok azon támadásokra vonatkozólag, melyeket az elmúlt esztendőkben röpiratokban és hírlapi cikkekben az intézet ellen felhoztak, több írásbeli kérdést intéztek a társulat igazgatóságához. Elnöklő dr. Witt-mann Mór a legbehatóbb és legtüzetesehb módon válaszolt ezen kérdésekre, még pedig az eddigi közgyűlések által jóváhagyott mérlegek és igazgatósági jelentések uyomún, bebizonyítva azt, hogy mindezeu támadázok részben félreértéseken, részben pedig rosszindulaton alapszanak. A felügyelő-bizottság elnöke Dr. Alexander Bernát a felügyelő-bizottság nevében kijelenti, bogy épeu tekintettel ezeu támadásokra, kötelességüknek tartják, hogy újból való megválasztatásuk esetére, ezen tisztségükön megmaradjanak.
Elnöklő dr. Wittmann Mór válaszadása egyhangúlag tudomásul vétetik és dr. Orosz Sándor és Dósa Kálmán azöv. tagok indítványára az igazgatóságnak, Schwarz Ármin elnöknek, Kohn Arnold vezérigazgatónak, a felügyelő-bizottságnak, a választmány nak és a hivatalnoki karnak köszönetet, bizalom és elismerést szavazott meg a közgyűlés, melynek napi rendje evvel véget ért.
anyakönyvi hírek.
— Április hó 8-tól 14-ig. —
Halálozások:
özv. Soós Istvúnué, Kámáu Juüáu.ia, 64 éves, napszámos.
Balog Józseíné, Kostyák Teréz, 73 éves, virslis ueje. Erdődi Mária, 8 évea, kocsia gyermeke. Bruckner Tóbiáa, 68 éves, kádár.
Mihálec Jánoa ifjú, 4 éves, földmives gyermeke.
——
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
Pápai Mária, 14 éves, főkalauz leánya. Beke István, 47 éves, napszámos. Bohor József, 29 éves, napszámos. Weisz Miksa, 80 éves, magánzó. Dékán Mária, 4 hónapos, áca gyermeke. Fülöp Rozália, 19 hónapos, földmives gyermeke. Orsós Ilona, 2 éves, cigány gyermeke. Mózai Lajos, 1 éves, kőmüve« gyermeke. Keller Ferenc, 4 hónapos, vasúti gyermeke. Bali József, 62 éves, napszámos. Csik Jakab, 35 éves, kéményseprő segéd. Péterfi Károly, 35 éves, cipész-segéo. Bécsi György, 4 hónapos, kőműves gyermeke. Bolf József, 64 éves, ács munkás, özv. Fülöp Lászlóné, Bali Katalin, 66 éves, városi szegény.
Házasságot kötött: Hajdú Lajos, jegyző (Kotor) — Szemessy Mária, özvegy Romádkay Lászlónéval.
A Szinye Lipóczi Lithion-forráa O kttQoű sikerrel
salvator
*!<(-, húgghólgag-és kösxvéngbántalraak ellen, húgg-dara és viztlstl nthíxslgsknél, a cxukros húggárnál, továbbá a Mgx8 és tralsxtfsl szervek hurotainil. Húgyhajtó hatáaúl
•*l Ktaayaa •atsstksti I e*iraa*at«i!
Kapkali ditdxyiúktrtAtJiitkhtn n« a ( 8ahator-forrót igazgntitágdn<U Kperjettn.
VEGYES.
— Sok évi megfigyelés. Emésztési gyengeségeknél és
étvágyhiánynál általában minden gyomorbajnál, a valódi „Moll-féle saidlitz porok\'bizonyultak a legsikeresebbeknek a többi szerek fölött, mint gyomorerősítők és vértisititók. Egy doboa ára 2 kor Szétküldéi naponta utánvétellel Mail A. gyógy-1 szerész, cs és kir. udr. szállító által, Bécs. 1. Tucblauben 9. A vidéki gyógyszertárakban határozottan Moll A. készítménye kérendő az ö gyári jelvényével ésaláirásával.
Nyilttér.
Az e rovat alait köztöltékért nem vállalfelelősséget a | szerkesztéséi ___
MIT IGYUNK?
ho^y ugéazaégüuket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer. — Elsősorban a mohul
1G1ES:
forrás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tisits, kelletni s és olcsó sa»anyuvi«; dús szén-savtartalmáuál fogva nencsAk bizio.i óvazer fertőző elemek ellet-, hanem ti heune foglalt gyógysókuAl lógva kilQnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légosii-
és húgyszervi betegségeknek. Azért tebát Használjuk n mohai Agnrs Használjuk a mohai Ágnes forrást, ha gyomor- bél- forrást, ha étvágyhiány és légosihuruttil ssaba- és emésztési zavarok ál-dolni akarunk. Dr. Kétly. lanak be. I)r. Ge..banlt.
Haszuálfuk a mohai Ágnes Használjuk »\\ mohai Aones
forrást, Iwt a vesebajt gyo- forrást, ha MÍjba|oktol és
gyitani akarjuk sárgáságtól szabadulni
Dr. Kövér, akarunk. Dr. Glass
Háztartások szániára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekbeu minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett viznél, sőt a szódavíznél ia olo-óbban adja, hogy az Ágnes forrás vizét a legszegényebb ember ia könnyen megszerezhesse.
Kedvelt borvz - Kedvelt borvíz.
Kapható minden fUszerüzletben es első rangú vendéglőben.
HITELLEVELEKET
minden kOlfSIdl váróira, gjógy- éa tldtllő-
helyre lett«16u]iBaebb föltételek mellett kiállít •
Pssli Magyar ImMMi Bnk BUDAPESTEN-
Ar intezet a bankUzletet ea vagyonkezelési Illető minden felvilágosítást keaziéggel nyújt.

Lhihdetesek.
— fölüimulhatatLan
9yomorbeles6k1dijrrhocb3n,bélhurulban wenvedök számára. -^Kaphaló gyógy si er Iá rak és drogueriákban. Kisérleli czelokra fél dobozok á 1 Korona.^ fí lií.Mell siűlesznöknek probádobozpk és röpiratok ingyen retirieUeitísre állnak a NERUDANÁNDORNÁL Télc . t. főraktárban B\'jdapcst.iv Kossulh Lajos utcza 7sz
A legjobb alpeai tejet tartalmazza.
«
Schiotit-szappan
- v«oy = J e g y g ye 1
laoJobb, leoklidúubb I ir.NilftOTl liyolcibbb izippiR. — Minden kiroi ilkilréiziktBI Binliz.
„k u 1 o
!!
Mindenütt kaphatóT
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy | | minden darab szappan a „Schlcht" névvel é> | | • tanti védjegyek egyikével legyen ellátva. • •
Szabadalmazott önműködő
psrmeteiő-késsülékek
„J3YPM0MIJL"
■azölötelepek
és komléttltetvények befecskendezésehez.
il toosiló marok,
1 szegecs es tormancs kiirtására, valamint a levél-betegségek elleni védekezésre stb.
10 vagy 16 liter töltásQ
Önműködő, hordozható permetezők
rézUattel ia,
pt-trolrum-vegyltó-kéazülékkel, vagy anélkül; kocsira szerelt, önmükódó permetezők gyártatnak is szállít tatnak különlegesség gyanant
MAYFARTH PH. éeM
mezögszdasági gépgyárak, borssjtóic és uyümölcs-értékesitő gépek különlegességi gyárai által
BÉCS, II. TttborotraMNe TI. hz.
Kimerítő árjegyzékek Ingyen. — Képviselők és vUzonteladók kerestetnek.
Ki szereti
a gydigéd. szeplő ndlkllll, tiszta aroot,
puha. sima bírt és róxsás arcbőrt? Az mosakodjék naponként, as ismert Medikai
BERGMANHféle
LilionitBi-mpml
(Védöjegy: 2 hányást ) vagy Bergnann L Co. Drezda él Teteohen «|B. — Ara 8o fillér — Kapható: GELTSCH és 6RAEF
„DROGÉRIA" Nagykanizsán.
FIGYELEM!
Megbízható legjobb minősagU hírneves valódi szepességi
lenvászon és damasztáru
m nden nagyobb Uzletb«n kapható A kémuárkl ltjár l»eJe|t}/.eU védjenje
V^SZEfey . .t|>
Kiia.rtl ayártn.ny ...k sz
CfiT ZlPSt9-
HAZAI IPAR I
ezea védjegy
gyet vaa ellátva
Pfcly 6iat.
A helybeli községi sliéfoku ipariskola felügyelő bizottsága ai ipariskola elökészitö (kezdő) osztályában adandó heti 2 órai közismereti tanítással egybekötött a óránként évi BO
koronával díjazott tanítói álláara pályázatot hirdet.
Pályázni óhajtók felhívatnak, hogy a f.dugyeló-bizottsághoz intézett bélyegtelen kérvényüket Jozifovió Milivoj bizottsági elnök urnái f. évi áprilia 26-ig annál is inkább nyújtsak be, mert a később érkezeit kérvények figyelembe nem vétetnek. Nagykanizsán, 1906. áprilia 13-án.
a felügyelö-blzqttsáq.
A „ÜSOttJLULTIJUK11
vagy az
újkori physika legnagyobb csodája látható.
A katlnn egy jégtömbön áll és folyékony levegőt tartalmaz, mely hideg 140 fokig emelhető. A mutatványok többek közt a következők:
1. TI* másodperc alatt kitűnő fagylalt készül és a közönségnek elfogyasztás végeit kiosztatik.
2. Higanyból pár másodpercz alatt vas kemény kalapácsot lehet készíteni. 8. Egy tojás kövé gumilabda homokká, élővirág porrá válik.
Ilyen és hasonló MM I O O /I / # Ai /> M U
dolgokat mutat leff / O tf U U /¥ (/ H fíf m
Szívességből közreműködik
m/ss len0hmand
hires francia somnambula, gondolatolvasó és jósnő. Fellép továbbá az amerikai kőrútjából megérkezett
mr. stanley
hírneves bűvész (Prestidigitateur). KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR. BELÉPTIDÍJ: I hely I kor., állhsly 60 flll.
1905. ÁPRILIS 15.
zalai közlöny
ÖRÍASÍ SZERENCSE TÖRÖKNÉL
Falülmulhatlan
az a Bzereacae, mely bankházunknak kedvez. Rövid id6 alatt II millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyrabecsdlt vevőinknek; egyedül az útibb! 6 hónapban a 2 legnagyobb nyereményt, ós podig :
a 602,000 koronás nagy jutalmat a 98924. sz. sorsjegyre, a 400 000 koronás legnagyobb főnyereményt a 83461. sz. sorsjegyre, továbbá IOO.OOO, 80.000, TO.OOO, 60.000, It.OOO, fO.OOOO, több 15.000, 10.000 koronás és ezeken kívül még sok egyéb nagy nyereményt.
Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelehb megkezdődé, a világ logesélydusabb osztály sorsjátékában vegyon részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.
A most kezdődő 16 migysr osv.tály«orsjátékban
14 millió 459.000
iio.ooo 55.000
pénznyeremény jut és összesen
korona hatalmas összeget sorsolnak ki.
JVlindcnki keresse nevét!
■ Mslyst a. 0. 0.
Minú.nkl hl^rsl). m.g ... r«HOS.| St ues utmml, mai, .... nagy ua.-tadtagialMak non na«IUSt .11.
Legnagyobb nyeremény esetleg 1.000,000 *»•
Továbbá I jutalom 800.000, 1 nyer. 4ÜU.OOO, SOO.OOO, 1 á 100.000, 1 á 90.000, 2 á SO.OOO. 1 á 70.000, 2 á 80.000, 1 á 50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3 á 25.000, 8 á 20.000, 8 á 15.000 36 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény. Az I. nsztálvu sorsjegyek tervszerű árai:
•/, eredeti saríj frt — 75 vagy k. 1.50; \'/. eredeti torsj. frt 1.50 vagy k. 3 —
\'A . , 3.— , .6.— , ■/, \' - . . 6. - . .12-
A sorsjegyeket utánvéttel vsgy az összeg előzetes bekllldeie elleoében küldjük. —
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szerencsesors-jegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb
iMT folyó évi április hó 23-ig "W
bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámok gyorsan elfogynak.
TÖRÖK A. » T
BANKHÁZA BUDAPEST. Hazánk legnagyobb o az t á ly so p ■ j á t é k - D z I e t e.
Fóárudánk osalálysorujkték-üzletel: Központ: Teréz-körut 46/a. I. fiók: Váczi-kürut 4/a. II. fiók: Muzeum-ktfrut ll/a. III. fiók: Erzsébet-körut 54/a
BERÉNYJÚZSEF
ékszerész

Un/ment. Capslcl eomp.,
Rlektir-llll HjfjiirPilfl-fipil.fr
I
islllapitó ssinall sirlásánál, —
minden KJÓgJt
kapható, — min lemmel legyünk gMjr" \'édjegyre.
rtirbsn
,«s Sjrj..
36 év óta használják a
Aiiiitria-Magjarorsiígon és minden mnvelt A ^^ ▲ illambsn moaakodáahoe és fürdésbe* börkintó-sek és • bőr UuUtalBDsifSi ellen Minden ^•AJ^ címkén rslta k.ll len- s-A
te7 \'
knlönben nem a 15 év óla íorfsloraban 1e»5 valódi.
Nagyban: G. Hell tt Comp.
Wien, I , Biberstra.se Nr. S.
A Bergar-féle kátrányszappait.

"■r^" NAGYKANIZSÁN
m SAJÁT MŰHELY. B
ICPVrVllDflV ••iát készítményem mbden-lltuluiunun kor nagy választékbaa ké-ssen kaphatók.
NAGY RAKTÁR TTJC^\'\'
NAGY RAKTÁR
NAGY RAKTÁR6nom "Z?*""
Eladás részletfizetés mellett ial
Javítások es aj mnnkak sjor.an késilttetnek
A világhírű
DELAWARE
al|a • ll|l*kk birti üllasl. pe,aaetezvl IM kell i
A fiioka* érának ellenáll I
Leírását legyes klldln «eg bértiasfc. Naiyssaaayl-slfl Osiawars-vsssil ás
szSllfloltvány-eladásll
Cm
SZIQYÁRTÓ HAQY MIHÁLY
Felső-8e«ead.
LíRüifisiSt 2(1 darab, 2 óriásul eut 10 Lorou.
(Coniferákat)
II rTllrkl legérdekesebb, a 11 L I I LII i ötétiőldlől az e/.Uslós kék és aranysárgáig változó nzinezetü fsjban. darabonkint 40 fillértől 40 koronáig. Ugyizintén mindenfajta erdei lülevelQ facsemetéket, lombfacsemelékei, diszbokro-kat, rózsákat, gjűmólcsfa-vadonco-kat, élősövényeket éa magvakat ajánl
FARAGÓBÉLA
csász. és kir. udvari saállitó
ZALAEGERSZEGEK.
SzélUzö éi gürcscslllapitó
HÓDOHYCSEPPEK.
Az étvágyat gerjesztő és emésztést előmozdító háziszer. Ára Üvegenként I kor. Kevesebb mint 2 üveg (utánvéttel K.2\'50) nem lesz postán küldve. Megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszertáráWI Gloggnitz (Alsó-Ausztria.)
8
^ Csak | . ^ .
Ml LKA SUCHARD
Különlegesség.
(Neustein-fVIe 1 ERZSÉBET labdacNok.)
K pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becaülendök, mentek minden ártalmas anyagoktól, a/ altesti szervek bajainál legjobb eredménynyel használtatván, gyengédeo haHbajtók, vértiaztitók; egy gyógyszer aem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
/
székszorulás
óvási-
legtöbb betegségek forrása ellen. Czukrozott kQlsejQk végett még gyermekek is szívesen veszik.
Egy 15 pllulát tartalmazó doboz 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pilalitt tartalmaz, csak 2 korona. 2.45 korona előleges beküldése mellett egy tekercs bérmentve kQldetlk.
I Utánzásoktól kuiöiiö-o\'ii óvakodjunk. Kérjünk hatá-
_____1 rozottau Neoateln PQlöp hashajtó labdacsot. Valódi
csak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban ,8sent Lipót\'_és „Nemtein Fülöp gyógy-azerész* aláírással van ellátvn. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
,8aeut-Lipóthoi\' caimzett gyógyszertára, Z. K
BÉCS, I. ri&iikcii|cnsKe H. Kapható Nagykanizsán: UKLUS LAJOS él RK1K NYULA gyógyszerészeknél.
-nujucu.uw.... __________üooa OCBOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOOO □ !
aüooaoooooQoaaonncca ooc cocoooooodocoooo
M O LL- FELE
S E I DLITZ-POPL
fsak a»or valódiak, ha mindegyik dobos Moll A védjegyét és
aláírását tünteti fel. A Mail A. féle Seldlltz-parak tartós gyógybatása a legmakacsabb gyanar-é* alteatbántalmak, gyomorgnrea 4a gyomorhév, rőgzfltt székrekedés, máj-bántalom, vertslslás. aranyér éa a legkülOnböiőbb aólbetegségek ellen, e jeles háainernek évtlsed«k óta mindig nagvrbb elterjedést szerzett. — Ara agy peoastslt la arsdell dmsznsk 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
8
8
U
a
8 a a
u
Köhögés, rekrdurg ía
pln)álbiaod&R elten ie>or« éa blatoa hatianak
Kljén!
Magfojt ez az átkozott köhtfges!
az étvágyát nem j rontják es kitUno tzliek Doboza I kor es 2 kor. Próbidooaz 90 A l er
Kő- .1 iiiiknldi.l raktár:
,,NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
Budipeit, VI.. Vici.kirut 17.
Egger mellpaaztilla
csatbamar usminiiiit
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula áB Csáktornyán: Petó Jenő gyógyszertárakban.
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
a u
o a a a
u a
P.ab abbnr valrfril b. wíadaarik MOI.I, A. védjegyet tanteli aj
"""__i.l .». .Ili- (rlir.lu ipoiillil vii, .in. A Kall- u
fili Iti linitli ur.pielí.cn mini fl>.I.B.llU..,l* ..44rl.il.! iiir kó.i-léox. nui ii ■ raegbnli. egyél, körrikeitEényrlné latiimrrelei.lili aip.ier Q E,y iiililt ir idill iiv*, ara I kir 90 Sll U
U V
a
Legfinomabb, leguj.1,1, LnoiU.er ..enni kiüllek gyermek é. hölgy U a.appib a bir .k.iirfl ipili.iri lyiraiuh • filaillik riitirt. U
ira 4.rak.akiit — 40 Sll. út d.r.b — I bir. 80 Sll u
SOS - BORSZESZ
MOLL Gyermek szappanja,
Miadea darab gyermek-nappau .all A »i4)isyivat vao .Ilit..
I i < > t I 1 t I 1 t >: J>
Moll A gyogyszerasz, cs. es klr. udvari szállító által. u
3 Béca: Tuctalaubeu 9. ar. ^
3 Vidék, me4r.adeli.rk D.poati pu.UDtia.it mellett te>|c.ittctuek
3 A raktárakban teuik határoiottan MOLL A. aláírásával bJ £ ít védjegyével ellátott készítményeket kérni. u
a Raktár Nagy-Kanizsán Roaenfeld Adolf Fiai. Jj j u
5 jaoocaooaoaaaa oaaa oooaoooaooDoooooooo^
ÉN, CSILLAG ANNA
a 185 cm hoaazn loreley hajaamal, aalyat saját talalmanyu ba]kea6oatfa 4 hónapi haaiaalat után kaptam. Ez tehát a Irgjobb azeritek lett ellamerve a haj ipalaaira. a haj növesenek eltfmszdltáaara, a fejhtT -erősítésére, eliaaglti uraknál sz erőteljes, telt azakallnövéat éa már rttvld idei haizná-lat után ugy a hajnak, mint a szakállnak, természetes fényt éa tSaöttaéget köloaönöz es meg menll őket az Idóeléttl üizQléttti a legmagasabb karig.
Egy tégely ára I, 2, 3 és 5 forint.
Postai ssétküldés naponta ax ár előre való bekol dése vagy utánvél mellett az egésx világba a gyárból, ahová minden megbízás küldendő
CSILLAG ANNA. Win.!
Főraktár Nagykanizsán:
geltch « oraef,
DROGERli, a „Töröi kersizf\'-kez Csemeri-u.
VEKNII
BÜDAPEST VI.,ANDRÁSSY-ÚT 33."
N1ÜTEII
gyógyintézet tóbel-fürdö
GRÁCZ MELLETT. IDÉNY: május—október.
880 méter a tenger ülne fellett 2 vtiHiUi állomán. Orácból kocsival egy óra. Posta- és távirda állomás
Kég ismert vastartalmú (akrotherme) acélforrás 80 fok C. t28 fok R.) J6 fok C. (20 fok K.) Mérsékelt klíma, erősítő erdölevegö kiterjedt feuyveserdök. Gyógyjavalatok, idegbánulmak, ideggyengesón, hát-gejinciiotegség, hysteria, górcsők, ueuralgiastb. ellen Noi betegs gek: vérszegénység, bél- éa hólyagburut atb. Igen ajánlható üdQlőkuek és gyenge gyermekek uek Oyógyeszkóa: külön gyógy- és uszóbaziu, kádfürdők melegviaaei; fenyöfürdök, villauyos lürdők, massage, zuhanygyógykeielés, napfürdők stb. Olcsó lakások és egyes s.obák, villák, gyógyterem, kitüuö étterem, kitűnő senekar.
A nirdüigazKutóHáguul kimerítő prospektus ingyen és bérmentre.
DR BL DMA VER SÁNDOR, orvos tulajdohos.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1905.
im.
áprilisi 22.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
Elöflxatáai árak: Egén évre 10 korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 f, — Egyei axám ára 20 f.
Felelős sxerkesilS: Dr, Villányi Henrik
l-aplulajilonoi , \'.!.,!.,
IfJ. W«Jdlt« Jéxrf.
5
Sierkeiitöiég: Nagykanlxaa, 8ugár-ut 8. a*ám. Kiadóhivatal 4a nyomda: Nagykanlxaa, IfJ. Wajdlta Jóiaafnil Deák-tér I. arám. Hlrdatáaek dljaxabáa axarlnt. Nyilttér aoronként 40 f.
Húsvét.
Szürke fellegek iioriiják az eget, nagypénteki hangulat nehezedik lelkünkre a feltámadás ünnepen. Hiába tekintünk fél, vágyó szemünk egy tenyérnyi kókséget nem talál. Lehangoltan, reménytelenül révedez lelkünk a borongó szürkeségben: osak egy sugár, Isten áldott nipjának egyetlen sugara csüggedő lelkünknek de nagy jótétemény volnál
Feltámadást hirdetnek a harangok, de mintha halottnak harangoznának, ugy tetszik nekünk. Hová lelt. merre tünt ünnepi kedvünk? Máskor a harangnak minden szava diadalt jelentett, a halálon való nagy erós diadalmat, most szivünket bánatra, méla borongásra hangolja az ünnepi harangszó.
Kondulnak a harangok, de értitek-e, hogy éronyeivük mit hirdet világgá? Hirdetik, hogy a Megváltónak kiszenvedése és halála a keresztfán egyértelmű mindnyájunk halhatatlan voliának fóltétlen bizonyosságával. Hitnek nevezi ezt a jámbor, de\' tudásnak a gondolkozó : az egyetlen bizonyos tudásnak, melyből minden többi tudásunk igazsága kulosönképen folyik. Imhát az igazságok igazsága az, ami harangzugáskónt tölti be az illatos tavaszi levegót. Boldog, ki o zugásban megsejti azt, mi benne örök értelem; de jaj azoknak, kik megkeményedett szivüket elzárják az örök jelentésű igének befogadása elél.
Jézus Krisztus meghalt az emberiBég bűneinek váltságaként, de az emberiség ma is inkább kedveli a bünt, mint az erényt Jézus KrisztuB feltámadása, az igazság diadalát jelképezi, de az igazság ma is árván elhagyottan bolyong s aki ez árvának mene-
déket ad: ezer meg ezer ember gonoszságát hivja ki maga ellen. Egy ember imádságába foglal, ezer ember nyelvét öltögeti rád — óh Jézusom, mutass utat, merre menjünk.
Ne feledjétek, kik a gyengékért, a megalázottakért, elnyomottakért harooltok, hogy Jézus Isten fía volt s mégis guny és szidalom, töviskoszoru és kereszthalü volt a bfre. Jézus Isten lla volt, nagy volt, nagyobb elmében, lélekben, böloseségben, jellemben minden azóla ólt, földön járt és földön járó embernél s ba neki a kereszthalál jutott, mi juthat a gyarlóságokkal teljes embernek, ki talán ösztönszerűleg, titkos sugallatot követve keresi embertársainak javát, boldogságát — isteni eró nélkül?
A vég tiszta és világos: a lelki meghasonlás. Test éB lélek elernyed, kimerül a haszontalan, a céltalan küzdelemben. Látván-látod, hogy magad tönkrementél, elpusztul a véredből való vér és a világ marad az, ami volt. Nem tudtad kiérezni, kiszimatolni, hogy mi kedvesebb az üreslelkü többségnek; nem tudtál ma jobbra, holnap balra kacsintani; nem tudtad magadat festett hölgyként kelletni; hitedet, nioggyőzódésedet áruba boosájtani kelló pillanatban — el keit buknod könyörtelenül, emberfiái Békességre inted a verekedőket: a mesebeli félkegyelmű ember sorsára jutsz. A verekedők téged vernek agybaj
„Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszé-dim semmikép el nem múlnak". Pedig e beszédek titkon lángoló örök jegyekkel vannak elménkbe vésve, cgakhogy mi nem méltatjuk óket az elolvasásra. Ám aki magába száll a húsvét örömünnepén, fölfedezi e lelkünkbe irt örök jegyeket és megértvén óket, igy szól magához: Osak múljék el testi szemeimnek bármely látománya. csak ássa sirját minden következő perc az előzőnek: de azért az az igazság, hogy ime valami elmúlt előlem, az nem múlik el soha. És lázongjon osak telhetetlen mohó szivem a miatt, hogy maga e lázongás íb elmúló: de az az igazság maga, hogy e szív valamikor lázongott az enyészet láttára, az nem válbatik soha hazugsággá, hanem igazság marad mindörökkön.
ROYÁS.
fóbe 8 ha legalább békesség költöznék szi-^" vükbe a te bevert fejed, a te kihulló véred nyomán.
így vivódik. háborog a meghibbant emberi elme, mely a harangok ünnepi zugá-sából osak az üres zúgást tudja kihallani. És nem veszi ki belőle a Megváltó üzenetét:
A Zalai Közlöny múlt számában irtuk, hogy alig hallottunk érvet a városi csendőrség behozása mellett. Most már megírhatjuk, hogy a sajtó egyik tisztelt organuma már kezd érvelni mellette . . . Gárdonyi kitünö népszínművének a „Bor\'-nak egyik jelenetére! I Pompás ötlet! Baracsék történetével II.. Tán Gárdonyi maga sem hitte volna, hogy nagysikerű darabját kapcsolatba tudják hozni a városi csendör-De ez mellékes. „Hanem a publikum, az jól
mulat." Ez már igaz. A közbiztonság nem kívánja a városi csendórséget. Ez is igaz. Ók is bevallják. Ez azonban mellékes. Hogy a városi csendőrség behozása nem fog sokat javitani a cselédrendészeten, a közegészségügyön, a prostitúción, az utcai policián, a miniszteri rendeletek benem tartásán, illetve ennek ellénórzésénél, a piao rendészeten, a titkos találka
TÁRCA.
A modern férfi.
téren és ezért téged terhel a felelősség, világot intéző férfi.
Mig az ókorbau milliók voltak egyért, most milliók élősködnek a sokkal több milliónak verejtékéből. A munkától való szabadulás vágya tölti el a férfi lelkét.) hu Kartáaz Jóxaef. Mjg a moderu uó munkakört keres, harcol,
Igen, a modern iérfi. Mert ha mindenféle kőid. »"rt, hogy a férfivilág részt juttasson neki a bírálatnak tárgya a modern nő, akkor állj elém, hadd kenyérkereseti munkából, -ddlg a modern férfi nézzek a szemedbe világ zsarnoka te is, hadd lássam, dologtalanságból akar magának tőkét, uraságot ková-jobbá, igazabbá, nemesebbé lettél-e az idő ÓU, mióta c«olni. Nagyon szívesen megnyit). neki az egyetem I a történelmet csinálod ós amióta gondosan Órködól kapu t, a gyár ö döklő, füstös levegöjót, a tanterem
azon, hogy a nő neve ott minél alárendeltebb szerepet .\'degőrló munkáját c^ak egy maradjon meg nekr
játszék. Hadd látom mivt lettél, aki büszke lenézéssel az »"t«*ü8. uraskodáa, zsarnokoskodás joga. állítod folyton mérlegre a nőt és figyeled, nem lett-e A munka nem beesülés tárgya többé. Hiszeu
könnyebb szemeidben. Nem akarom most rád olvasni, vannak még. akik lelkiismeretesen végzik a rábízott hogy önk&roitelte mérleged hamis, mert ugy mutat, munkát, sót élvezetet találnak a jól végzett munkában, ahogy a te szeszélyednek érdeke kívánja. Most pusztán De ezek a mai felfogás sztrint elmaradottak, pedánsak, a te fennkölt személyedet nézem meg. Mivé lettél, | napszámosok. Nem társaságba való emberek. Nemcsak amióta a teremtő kezéből kikerültél ? ! egyének, de erkölcsi testületek is nem azt a hatáskörük
Változtál te is, mint minden változott körülötted j alá eső munkást becsülik iniább. aki hivatását komolyan a természetben, de amint a régi jó időket vissza- fogja fel és a rábízott teendőt lelkiismeretesen végzi, sóhajtozzuk, ugy a fértierényeket is szebbeknek látjuk hanem, aki könnyttségénél fogva felül fud úszni az a letűnt korban
A modern kor modern emberré gyúrt, vagyis inkább h te modern szellemed rontolta modernné a társadalmat Talán ez a természet utja, melyen az emberiség pusztulása felé haladsz lassan, de biztosan; vagy talán lesz ismét egy Megváltó, aki a világ fülébe dörgi az „álljt" és uj útra vezérel, melyen más, szebb virágok teremnek, mint a mostanin.
A modern jelző csak intézményeinkben, találmányainkban mutat nagyszerű, káprázatos ós szédítő haladást, do a társadalom sülyedést mutat minden
áramlattal. Hol van az a Cincinnatus, aki az eke-szarvától a diktátorságra, oouan diadalmas harc után ismét az ekéhez tér vissza. Tanuljuk még az iskolában, dicsérik is érte a professzorok; a lelkes ifjúság nem is felejti el nevét, de az élet megtanítja őket. hogy ez nem modern. A nép hidd menjen a vágóhidra, a dicsőség pedig jusson - Cincinnatusnak ?\' nem — Lucullusnak.
Az a humanizmus, mely a társadalom emberbaráti institúcióiban nyilvánít, megöli az egyén igazi emberszeretetét. Siket fülekre talál az éhes, rongyos
könyörgő azok előtt, akik a humánus egyesületek kiváló szószólói. De hisz ók megteszik kötelességeiket; alapitótagokul lépnek be az egyesületekbe, meg bált is rendeznek a szeretet nevébeu. Így aztán megérdemlik, hogy ne háborgassa óket az a penész szagú, sárgás bőrű koldus. Meg a járványt is terjesztik, amint az ki van mondva róluk.
Micsoda naiv lelkű asszony volt Vörösmarty anyja, akiről koszorús fia igy énekelt: És szegénynek és gazdagnak Udvar és ház nyitva voltak. S a szegény, kit Isten küldött, Ide gyakrau beköszöntött És azon, mit innen elvitt, Lelkében nem tört meg a hit.
No Arany verse se igaz már, amelyben igy (jellemezte a magyar gazda vendégszeretetét:
De vájjon ki zörget, nézz ki fiam Sára. Valami szegény kér helyet éjszakára Mért ne fogadnók be, ha tanyája nincsen, Mennyit szenved úgyis sok bezárt kilincsen.
Ez már csakugyan nem modern. Most már \'. minden szegény tolvaj, rabló stb., akinek csak messziről í dobjuk oda a. fillért, vagy rendőrért kiáltunk, ha | utunkba kerülnek.
De talán legmodernebb a férfi a szerelmében i és háziis életében. Azt gondolná valaki, hogy a modern ifjú lelkében nem nyílik a szerelem! rózsája? Dehogy nem. A természet törvénye örök. A modern úrfi is szerelmes, nem is egyszer, hanem százszor. De ebből az érzelemből ugyan kevésn^ kovácsolódik Hymen rózsalánca. Józan punkban az érzelemnek sutban a
ZALAI KÖZLÖNY
1905. APRII.I4 28.
helyeken, a leányvásáron, a megmaradt létszám ügy-Mereteién, a fegyelmen, a buigóságon éa ki tudná elősorolni még minő dolgokon, eit sem cáfolják. Igaz ex is. De ex mellékes. A fő Baracsék esete, a munkatársi csendőrségtói raló félelme és más ily „é.v" a csendőrség mellett. Hanem at már igax, hogy
a publikum kitűnően, fenségesen mulat!

Baracskodnak helyi laptársaink. Nekünk is sxól ex. \\ alóban nem sxép a helyi s^jtó két orgánumátél, hogy nem pártolja a városi csendőrség behoiását. Hogy ex körülbelül"tixexer korona éti kiadásába kerülne a Tárosnak — ex náluk mellékes. Hogy »x igitás nem ott gyógyítana, ahol baj van — ex náluk mellékes. Hogy » városi képviselőtestület már elvetette vagy tix évvel exelótt a városi csendőrség tervét — ex náluk mellékes. Hogy a jelekből ítélve, most sem mutat-koxik a városi csendőrség mellett lelkesedés — ex náluk mellékes. Hogy Nagykanixsa város visxonyaihox hasonló város, még nem hoxta be a városi csendőrséget, hogy ax élet, ami visxonyainkhox hasonló városban még nem igazolta a városi csendőr-»ég jóságát — ez náluk mellékes. Mellékes náluk minden érv a városi csendőrség ellen. A fő Baracsék
Ha ax újságban áll is néha egy-egy ilyen elfogásról, ugy ax illetőt nem axért büntetik, mert kivándorlásra csábított, hanem mert nem a kormány hajótársaságának gyűjtött utasokat. Ax .engedélyeiettek- irodát nyithatnak, lapokban hirdethetnek a minden akadály nélkül csalogathatják a bisxékenyeket
Hogy sokan lennénk az orsiágban ? Kell-e annál jobb bizonyíték, minthogy még Dunántulban is ezerszámra vannak az olasx munkások. 8 azoknak is kell annyi a megélhetéshez, mint a magyarnak. Ez nem ok Hogy ott kinn boldogulnának? Egy hajóval 2000 ember kimegy, a másikkal 1600 jön vissza. A többi pedig nyomorog és elzüllik
8 minek ül fel a legtöbb kivándorló ? Azoknak a leveleknek, amit kivölről irnak, hogy milyen kitűnő a kereset s milyen nagyszerű az élet oda kinn. A papnak a szószékről, a tanítónak a tanszékről, a jegyzőnek a hivatalból kell tanítania az embereket, hogy akik nekik ilyen leveleket irnak. axok már végszük-ségben teszik ezt, azok az utolsó falat kenyeret szerzik meg egy ilyen levéllel, megrendelésre, reklámul veszik tőlük az ügynökök-
Mert bizony szomorú élet van oda kinn. Beszélhetnének róla azok a lekopott, lesoványodott kivándorlók, akik ottkinn elköltötték itthonn megtakarított kis pénzecskéjüket. Haza a falujukba nem mernek menni, hisz nincs más hátra, mint napszámba járni. Azt meg itt is megtehetik, itt legalább a szégyent , .... m .. iAi í kikerülik. Még a legnehezebb munkát is elfogadják,
esete. Ex ugyan nem érv, hanem a publikum ax jól cwkhogy bp|Jv6 fa,a|juk ,egyen ElmeDnek 8Zéu
mulat. Valóban náluk nem mutatkoznak a vak lelkese dés utáni „kijózanodás tünetei." A Baracs-féle hasonlatból idéztük e két szót.
És most összegezzük a már többször mondottakat. Aláírjuk, hogy mint a főkapitány ur maga is elismerte, a rendőrségi viszonyokat javítanunk kell D% már axt nem látjuk be, hegy a rendőrségi szolgálat fejlesztése megkívánja a csendőreégi szolgálat behozását. Igenis javítsunk, szervezzünk, reformáljunk. Adjuk vissia a rendőrlegénységet hivatásának. Ha szükséges, emeljük
munkásnak. Ott állnak egész nap a szónporban, amint a raktárból a hajóba öntik nagy kosarakbau a szenet. Nincs ember, aki két évnél tovább kibírja. Vagy elmennek csákolni. Szombat éjjel, hogy a heti fizetést kikapják, hallaoi az óvárosi korcsmából szomorú nótáikat, amig egyszer csak meg nem szűnnek nótázni. A város eltemeti őket, a családot meg hazatránsz-porálják. 8 szaporodnak egyre az özvegyek, támasz nélkül maradnak a kiskorúak s kevésbedik a fajmagyar munkás.
S az emberek még sem tanulnak. Csodának tűnik fel, hogy mikép tudnak két hét alatt — min-
hazajövök azonnal. Asszony van otthon, meg egy két-esztendós fiam.\'
Mellette az egyik oldalon egy csoport somogyi ült, többnyire assxonyok és apróságok. A szellő lehozta a sokbangn harangszót a összekeverte a matrózok énekével .Bella Kiglia del\' amore." A csoport önkénytelenül elhallgatott. Egy sokszokny^ju 3—4 évesnek látszó kis leány oda sta adt az egyik asz-szonyhox.
.Édös anyám möggyűtt már a húsvét?\' rMég csak ezután lösz édös jányom." .Aztán csinál pirostojást?u Az asszonyok törölni kexdték a szemeiket. Pediif hát mi sírni való van azon, ha az idén nem csinálnak otthonn a tűzhelyen pirostojást. Csak nagy nehezen tudta az egyik a kis lányt megvigasztalni:
rLösz szógára, lösz szép piros tojásod." A másik oldalon egy csoport székely legény beszélget. Azokat is megérintette a húsvéti hangulat. Belebámultak a csöndes tengerbe, aztán felnéztek a Monté Maggiorera s elnézték sokáig, hogy ereszkedik a felhő mindig alább, először a begy csúcsát takarja el, aztán lejebb egyre lejebb sülyed, 8 fátyolba vonja az egész Monté Maggioret Az egyik megszólal: „Hát hányan volnánk " Szomorúan válaszolt neki a másik : .Hát kétazázan ha volnánk.-Kétszáz erős székelyfiu hagyja itt egyszerre a hazáját. 8 aztán tovább bámultak a levegőbe. Ott járhatott a gondolatuk valahol Székelyföldön, szép székely leányok között
S aztán jön az indulás, mennek szép remóny-uyel a nagy bizonytalanságba. Hónapok múlva meg jönnek vissza öregek, fiatalok hozva velük egy drágán szerzett tapasztalatot, hogy legjobb itthonn.
Hanem az emberek még mindig nem tanulnak. Akadnak még mindig hiszékenyek s az embervá.iár pedig még mindig foly, egyre foly, amig csak egy is akad, akinek vau valamije, amit a biztos veszélynek kitehet. Mert ügynökök, embervásárlók, azok soha sem veszuek ki.
, ~ . 2i i ii j.-ii í*u . den két héten indul hajó — annyi embert össze-
. létszámot. Buzdítsák, lelkesítsék a vezetők a legeny-«toborotni \' 1
séget. Teremtaenek rendet, fegyelmet, ügyszeretetet. s rajM0<ja lelkiviláguk van ezeknek a kiván-
Ez a gyógymód okszerűbb, célszerűbb is. Ott gyógyít dorlóknak,
Húsvéti elmélkedés.
ez, ahol baj van.
Embervásár.
Fiume, 1905. IprilU ao. Irta MÜLLER MÓR.
E lap egyik számában olvastam egy ügyes cik- «e«. ruhájáról s beszédjéből egyaránt kitűnt
ket a leány vásárról. 8zomoru dolog biz az. Segíteni Megkérdeztem kedvvel megy-e ki. Rám nézett,
is kellene rajta. Hanem vannak nekünk ennél nagyobb mintha csodálkoznék, hogy tud valaki ilyest kérdezni,
bajaink is. 8 a nagyok között talán legnagyobb az .Már uram visszafordultam volna én mindjárt,
embervásár — a kivándorlás. Amikor lelketlen ügy- amint ide megérkeztem. De hát nem teheti az ember,
nökök járják be a falukat 8 csalogatják, habár nehe- a falu csúfja maradna örökre. Másodszor égtem le a
zen, de mégis tisztességesen megélő polgárokat az mult hónapban, nem tudom már itthonn kitartani, élvezhetünk.
Ina 8IQI8MUNDU8.
(A színházról. I
A magunkfajta „mucsai embernek" ha elméi-
van. Már eleve, mielőtt husvéti-cikket irna — pirostojás gyanánt a szegény vidéki szerkesztőnek, azon elmélkedik az ember, hogy hát én édes jó Istenem minek is fogyasztom a tintát meg a papirost, no meg épen a húsvéti számra. Hiszeu húsvétkor csak nem olvas az ember vidéki lapban olyasfélét, ami se nem személyes élű, so nem botrányos, hisz 10 fillérért budapesti ós bécsi lapot kilószámra kapni friss duzzadó fővárosi szellemességgel telve. Csak nem megyünk Kanizsán színházba, — mikor olcsóbbért fővárosit
Zalai embert hallottam egy csoportban beszél- -getni Megismertem a szavajárásáról. Nézegették azt | a hajóóriást, ami 2000 embernek két hétig mindene lesz. Megnézték az üstököket, amikben 20n0 omber- kedui szokott, vagy akar, igazán rémséges helyzete
nek egyszerre fognak főzni, a gépeket, ahol majd az "" \' " " ........
Óceán közepén az ő mindennapi ujságukat nyomtatni fogják 8 a legújabbat, egy ferde póznát, az egyik árbocon a drótnélküli táviról. Jobb módú gazda lehe-
ismeretlen roszba S nehogy valaki azt gondolja, j Ottkinn majd csak megsegít az Ur. Hanem amint hogy elfogják és megbüntetik az ilyen lélekkufárokat.\' megszerzem a szükségeset, egy percig sem várok,
helye. Hát talán a józau ész vezeti a modern férfit Légrády Testvérek kiadásában ebbon ? Dehogy. A haszonlesés a családi életre való 30 ivre terjedő nagy mű, (bolti tekintet nélkül. Mézeshetekről szó sincs, de még a csaknem olyan nemes tartózkodással családi élet milyen sivár képet mútat!
8zaporodnak egyre a modern árvák, akiktől
elszakította az apát vagy az anyát — nem a halál — hanem az élet. Igen, az erkölcsi alapot nélkülöző családi élet. A gyermekek egy része az apának, más része az anyának jut törvény szerint. Micsoda társadalmat fognak majd ezek a szeretet nélkül felnövő sivár lelkek alkotni, akiknél még a sir iránti kegyelet sem enyhiti a szeretet hiányát. Hidegét érzem e szegény teremtések lelkének. Megváltó, jöjjön el a te országod. Modern férfi ne itólj, hogy meg ne Ítéltessél.
Irodalmi esemény.
IVÁN. Regíny a lovag-korból hat Inekben, 26 fejezetben Irta IFJ. ÁBRÁNYI KORNÉL. (Budapest, Ltgrády Testvérek, ára 0 kor.)
. ahogy az első énekben a verses regény köre maga lép elénk a középkori lovagkornak mesés erővel ós káprázatos 8ziupompával felidézett világból.
Pedig a teljes Iván megjelenése nagy irodalmi esemény. Olyan nagy, hogy Arany János hatalmas koncepciói óta nagyobbhoz nem jutott a magyar elbeszélő költészet. Valóságos fejedelmi ajándékot ád ifjabb Ábrányi Kornél ebben a könyvben. S meglepően érdekes, hogy épen 6 adja, akit a politika, a publicisztika évtizedeken át elvont a költészettől. És még csodálatosabb. hogy a hosszas hallgatás nem bénította meg ifj. Ábrányi Kornél verselő művészetét; hogy az érett férfi, akit a közügyekkel való komoly foglalkozás elszoktatott a költészet gyakorlásától, játszi könnyűséggel egészítette ki azt, amit a fiatal poéta ifjúsága virágában ós duzzadó erejében megkezdett; hogy ifj. Ábrányi Kornél évtizedes pauzák után ugy vette föl az elejtett fonalat, olyan gazdagon buzogtatta magából a legfrisebb poózist, olyan bravúrral szőtte
Nagyszerű húsvéti ajándékkal lepte meg az tovább a mesteri formába foglalt romantikus történetet, irodalmat ifj. Ábrányi Kornél, midőn harminc óv előtt I mintha sohasem játszott volna vezető szerepet a sajtó megkezdett nagyszabású költői alkotását Ivánt, melynek j ós a parlament előkelőségei közt, sohasem ment volna első énekei már a hetvenes évek végén is nagy ki a költészet babéros berkeiből, feltűnést keltettek, teljosen .befejezve közrebocsátotta, i Zajtalanul, minden előzetes reklám nélkül került ki a
Hát mondom, mielőtt elmélkedni kezdtem, ezen
elmélkedtem legtöbbet, hogy minek is Írjunk mi.
Olyan emberek is, akik csak nagy uehozen épen hogy
a remek kiállítást! n,eKÍ8m*rkedle,t a helyesírással — a helyes olvasással
ti ára hat korona i még nHm ~~ íélrebiggyesztik az ajkukat, hogy irpe ti ára hat korona,) , ^^ Köl|önj. ||U8véli gláma _ mj van JJnnJ?
Nyílt levél nincs — tegyük félre.
Dehát azért kedves szerkesztő uram ne csüggedjünk, elmélkedjünk a magunk számára, higyje el, valamicske haszon abból is csak leszürődik.
No mert haszon nélkül — mai világban, aki bármit is csinál, annak a térdreflexót ugyancsak megropogtatják ám az orvosok, hogy nincs-e valami abnormitás a — koponyájában.
Es ha már elmélkedünk — Kanizsán, ugy csak aktuális dologról elmélkedhetünk.
Aktuális pedig nálunk Jelenleg két dolog — az egyik a kőszinház megépítése. Beszéljünk róla bátran, szívesen foglalkozik az eszmével mindenki, csak a kivitelben is olyan buzgók legyenek az emberek, mint a hangúlatcsinálásban.
Előre kétségbeesnünk nem szabad, hogy kevés a pénzünk — és nagyok az igényeink, — hisz akkor Kanizsán csupa kétsógbeesott embereket vinne a mentőkocsi — a kórházba
Aki előre azt mondja, hogy kivihetetlen, az nem híve a színházépítésnek. Hogy sok minden előbbre való dolog is volna Kanizsán — mint színházat épiteni — az is igaz ugyan, dehát próbáljunk meg egy szegény éhes embert tortával megkínálni, vájjon azt fogja-e mondani hogy kérem én éhes vagyok, kenyeret és csak kenyeret fogadok el. Ugy-o
IH06 PRIUS 22
ZALAI KUZLÓN \\
nem mondja. Hát ha szegény hátunk nincs is (Jó lesi letagadni) éa színházzal kínálnak meg bennünket — ám fogadjuk el a színházat — egyenlőre.
Oazterbuber László a színház\', bizottság elnöke, bár tősgyökeres göcsei ember — de csak ugy plántálódott hozzánk — s reméljük, itt meg is gyökeresedett. 0 azt tartja, hogy: Hosszú hervadáa emészti azt a fát. amelyet vén korában más földbe tesznek át." Nem is megy el a mi járásbirónk mi tólünk soha, de soha. És igy van aztán, hogy kezd lelkesedni — kanizsai dolgokért is — például az állandó Rzinházért. Lesz is foganatjai A színházi-bizottság természetesen eddig nálunk ugy volt összeállítva, hogy egyik színházi-bizottsági tag azt értse, inikor hamis a primadonna hangja, a másik pedig azt értse, hogy mikor hamis a primadonna. Építésről eddig bló sem volt. Most fordult a kocka — épiteni akarunk. Igen építeni, díszes templomot a Múzsának (nem Mucsának) és igy a színházi-bizottságba két lényeges dolgot kéne most belevinni. Először: pénzt és pénzügyi kapacitásokat, másodszor technikus szakembereket minél nagyobb számban. A szinészeti belügyekkel el tud bánni a mostani bizottság is.
A pénzkapacitásokra miért van szükség ott, azt tud|a minden laikus is — erre nem terieszkedem ki. Pénzügyi kapacitások, azok már hozzászólhatnának a dologhoz két okból. Hogyan lehet kevés pénzből sokat teremteni és hogyan lehetne valami módon a színházat ugy épiteni, hogy egy kis jövedelmet is hozzon, amelyből aztáif*egy felveendő kölcsön törlesz-tődnék. Nem bocsátkozom részletekbe de ugy gondolom röviden, bogy például a 6zinbáz épületben körül köralakban nem-e lehetne szépen ízlésesen ugy el
Városunk közönségének az előbb említett lelki minőségéből folyik, hogy a színházéi vezet városunk közöuaégének lelki, szellemi szükséglete; nagyobb lelki szükséglete, mint más városoknak, hol a lakóaság száma a miénkkel egyező; a bizonyos az is, hogy e szükséglet kielégítése egészen máa arányban függvénye az anyagi jólétnek nálunk, mint ott, hol az értelmiségi koefficiens nem billenti le a háztartási (magánháztartási) mérleget a szellemi szükséglet javára.
Erről az értelmiségi koefficiensről főleg a bírósági végrehajtó tud regélni, s vallják most is és majd ha színházunk lesz azok kárát, akiknek a színház nem mindig szükbégletük, pld. a részletfizetésre hitelező mesteremberek és végül jegyezzük meg a gyengébbek kedvéért, akik a szociológiában nem járatosak, hogy ezt az értelmiségi kitevőt ők .Flanc- név alatt ismerik.
Nem mellőzhetem hallgatással, hogy az utolsó időben egyenesen tüneti termeszetü jelenségek utaluak arra hogy városunkban a szinházélvezet szükséglete nemcsak hogy megvan, hauem hogy e szükséglet évről-évre növekedik.
A városunkban nyáronkint szereplő színtársulat általában sem mennyiségileg (a seasou hossza) sein minőségileg (a művészi niveau) nem képes városunk közönségének ebbeli szükségletét kielégíteni, különösen pedig nem áll a nyújtott élvezet az érte hozott anyagi áldozattal arányban. Városunk közönsége pedig ennek dacára folyton erősbödő támogatással jutalmazza Köves8y törekvését.
Mi a tanulság ?
\'Városunk közönsége a szinházélvezet árát nem annak ,értéke szeriut\' becsüli és fizeti, hanem
nem az újság teremti eló, hanem az ezer-fejü szörnyeteg, melynek neve közönség. Azért nem egészen alaptalan a mondás, a milyen a közönség, olyan az újságja, vagy, amilyen a város olyanok a hírlapjai. Kisszerű viszonyok közt lehetetlen a nagyszabású újságírás. Az újság vagy regisztrálja az eseményeket, vagy kifejti eszméit a történtekről. Hisz elsősorban az a feladata, hogy tájékoztatója legyen a közönségnek, mely nem járhat utána az eseményeknek, másodsorban pedig feladata, hogy informálja a közönséget közgazdasági, társadalmi ügyekről, szóval közügyekről és irányt adjon a közönség elhatározásának. Kin múlik tehát, ha hetek múlnak, anélkül, hogy a vidéki sajtó abban a kellemes helyzetben van, hogy szenzáoiókat közölhet? Nemde, a milieu. a közönség az oka ennek. Regényt az újság nem komponál, azt a regényt a közönségnek kell megcsinálni és az újságnak megirni.
Inkább arról lehetne szó, indoltolt-e, hogy minden városkának meglegyen-e az újságja? Dh ez kényes théma. Nem jó másoknak fontosságából valamit levonni.
H uivétkor.
kielégítetlen szükséglet égető nyomása készteti helyezni helyiségeket, amelyeknek bére biztosítékul nagyobb áldozatra.
szolgálna egy nagyobb összeg törlesztésének. Mert Még sokkal kézzelfoghatóbb az a másik jelenség,
például irodáknak, kis tőzsdének, fodrásznak 8tb. ame|yre érvelésemet alapítom. A jótékonycélu esték, kitűnő helye volna a színház épületben. Ha ez meg is t,0gy áldozatra bírják a közönséget, nem mernek más drágítaná egy kicsit az építkezést, de nem annyival, élvezetet nyújtani az utolsó időben, mint szini előadást; amennyit azok jövedelmeznének. Nem adok semmit jM ott 8ZtírepIó dilettánsok pedig nem közönséges a laikusok vállvonogatására. Tessék ez. ügyben szak- erőkifejtést és eredményeket produkálnak. Mire vihető értőket megkérdezni. ez az utóbbi időben sűrűbben és jobb minőségben
Ha ez csakugyan kivihető, akkor egy-kettóro jelentkező tünet vissza? Bizonyosan elsősorban Kövessy ahonnan a „Feltámadás- kiindul. Hat óra\'elótt már meg van a szükséges összeg, mert akkor mindenki Albertre és színészeire, akik először kísérelték meg uem lebut a templomba bemenni. Megkondul a bará-szivesen adakozik, ha biztosítva látja a színház meg- városunk közönségének a jelzett szellemi szükségletét tok templomának összes harangja és zászlókkal, a hogy tisztán adakozásból és a kielégíteni. 8 vájjon ez az egyetlen ok ? Bizonyosau uem 1 n Keltámadás- jelvényével és a baldachánnal megindul
Impozáns alakbau köszönt be nálunk a húsvét. A nagyböjt utolsó napjának délutánján a városunk egészen uj alakot ölt A jár.ó-kelók nyüzsgése, a boltok zsúfolása és mindenütt a csomagokat vivő bevásárlók az utcán sejtetik velünk, hogy holnap nagy ünnep lesz. melyen nemcsak a katholikus hívek, hanem városunk egész lakossága ünnepel.
Délután 5 óra tájt megélénkül a korzó Bokán már ünnepies ruhában sietnek az alsó templom felé,
építését. Mert arra,
meglevő tőkéből olyan színházat építhessünk arra a A Hzellemi szükségletek jellemző sajátsága, hogy
gyönyörű helyre, amely aztán évtizedekre, tán egy kielégítés után folyton fokozódnak, még pedig annál évszázadra elég jó legyen Kanizsának, azt uem merem j^bb minél többször elégítjük ki azokat reményleni. Vajha csalatkoznám! Egyébként nem t«hát lesz egyszer állandó színházunk,
akarok elébe vágni a színházi-bizoiúág tevékeny- „öyekedni fog a közönség szükséglete ós ezzel együtt ségének, bár a vágás mesterségemhez tartozik, de dtí Inár az ttnyagj jóléttől függő arányban a közönség hadd operáljon egyelőre a bizottság és ha siker kíséri j 8lj„házélvezó képessége is. Ez körülbelül épen olyan működésüket, nemsokára az első operettet végig-1 bizonyos, mint az a tény, hogy 205,000 koronából
hallgathatjuk az ui színházban. Minő fényes kilátás!
Állandó szinház.
Most, mikor a színházépítés kérdésének auyagi oldalával kezdenek foglalkozni, megérte ez a fontos kérdés a hírlapi izgatás utolsó és a megvalósítás első fázisát. Időszerű és érdemes tehát aunak megvizsgálása, hogy eltekintve a színházépítés és fentartés anyagi oldalától, valamint a gazdasági és élvezeti vonatkozások értékarányától, városunk közönségének minő a képessége a fogyasztás, az élvezés terén, ha egy állandó szinház létét fennálló ténynek vesszük.
1 még lehet egy megfelelő színházat épiteni.
Minden egyéb, pld. a season kérdése stb , a: 1 idején való tapasztalás megoldására vár.
Atrab Jól*.
HÍREK.
A szenzációról.
(I.) Minden ambiciózus újságírónak legfőbb vágya, hogy minden lapszámban a közönségnek valami szenzációval kedveskedjék. Semmi sem kelti fel annyira a köz-
Végtelenül fontos ez a kérdés, mert nemcsak figyelmet, mint a szenzáció A mindennapi
a hatalmas menet. Ájtatos énekek és a zenekar szent melódiái között járják he a város egyik negyedét. Visszatérve a templomba, újból felhangzik a dicső „Alleluja" és az istentisztelet befejezése után szétosz-lanak a hivők, szivükben örömmel és Isten dicséretével.
Másnap reggel az egész város mintha egy kissé lustálkodna. Hót óra felé még egészen üresek az utcák, csak az öreg ájtatos nénikék sietnek a templomba, hogy hely jusson nekik, ügy kilenc óra tájt kezdenek élénkülni az utcák. Itt-ott egy ünnepi ruhába öltözött polgár, kicsípett iparos-segéd, diák, fehér ruhás leányok, pucos asszonyok sietnek a városba, nuyd a templomba, vagy legalább is a cintóriumba. Ez az utóbbi hely a húsvéti ünnep gócpontja
Tíz óra után már nagy zsivaj és a templomból kitévedt orgona és énekhangok ütik meg a közeledő füleit. Tarka néptömeg tárul az odaérkező elé. A sok apró gyermek kezében a cifrán festett húsvéti tojásokkal éktelen zsivajjal kiáltozza:
— Ki vesz tojást?
— Ki üt tojásba?
— Ki ad el tojást?
Ezen a napon minden gyerekből kereskedő lesz.
jaM^^ü^jtfk* eiütí esemény kielégíti « olvasö ^tt^^í QSttS&ttSS
h»ne,n k mummai leglutalnuMbb mj«i I kiván08Ísigát eUö|ti lelkét elégtétellel, hogy I, k,\'niIMÍ fl.t,| nmbereknek A templomhoz veiető
Városunk (sokan azt mondják, högj£8aj"08) ama kevés vidéki város közé tartozik, ahoT"** úgynevezett értelmiségi elem, melyet uem anyagi ereje, hanem fokozottabb szellemi szükségletei választanak ki a nagyobb vagy kisebb anyagi erővel rendelkező, de kevesebb szellemi szükségletet kielégítő többségből, számarány tekintetében, de társadalmi potenciájára uézve is túlsúlyban van. Városunknak szemére is vetik ezt a lakósság összetételéből folyó, de lélektanilag szükségképpeni fényűzést, azonban ezzel szemben hangsúlyozom, hogy a szellemi és anyagi szükségletek kielégítésének aránytalansága csak egy szempontból ítélhető el egyenesen, t. i. gazdasági szempontból, míg másrészről a kettő között levő aránya haladásnak mind a két téren egyik szükséges eleme. Városunk stagnálásának okát pedig épen ama diszharmóniában kereshetjük, mely a lakósság társadalom-lélektani minősége és politikai akaratnyilvánítása között fenforog és amely eddig külső, főleg állami erők üdvös hatását ellensúlyozta.
nem vart. Ez az esemény lehet örvendetes nyakába rózsavizet öntöz a bohó ifjúság. Zajongnak, és kellemetlen. Eszerint örvendetes és kinos | örülnek. Egyszerre megkondulnak "összej^haranjok.
szenzációról beszálünk. Milyen szenzáció volna j az pl., ha mi a „Times"-nél és .New-York Herald"-nál korábban meg tudnók jelentetni az orosz-japán háború békefeltételeit? Vagy ha megírhatnék, hogy egy helybeli maecenás az építendő szinház javára 50,000 K. adományozott. hogy a n Zalai Közlönyének 10,000 előfizetője van, hogy a Sugár-ut nem büdös, hogy az utcákat nem seprik többé nappal, hogy a város nagy szállodát építtet
az Erzsébet-téren és tudja Isten még hány _________ _ __ _____ ______^
fajtáját a szenzációnak? De a szenzációt nem gujat mÁr nagy0n gyenge, hisz\' holnap ismét a héttíz újságíró csinálja, hacsak hazudni nem köznapi szürkeségbe kell merülnünk akar, hanem a szenzációnak talaja az a milieu, melyben az újság készül, azt pedig;
elcsendesül a zsivaj, a templomban az „Urfelmutatás"
van ....
Lassan-lassan a mise vége felé már gyérebb lesz a cintórium népe. El a korzóra!.. .
A Főúton alig lehet mozogni. Több ezerre menő sétáló — köztük legtöbb a hölgy — mozog az aszfalton sót a kocsiúton föl ós alá. Most történik az uj ruhák bemutatása. Déli tizenkét órakor a korzó teljében pompázik. A déli harangszó már sokat hazaszólít az ünnepi ebédhez. Fél egy órakor ismét üres a város.
Délután ünnepies csend van az egész városban, csak a cintórium zajos, a korzón pedig a nagyságákat a szobacicusok váltják fel. Másnap a ünnepies han-
4
ZALAI KOZLÖNT
1906. APRILH aa
Emlékeztető-naptár.
A.rllis 23 Andti Ujírjy Moliuiit • .Társadalom ás uraéuettadumkoy \'-rdl , 24 A unrkuiu&i lütjí r. I. UsfyaláM. Maja. 15 Kél ip.rk.mini Ufráluitii Nsfjk.niiito
— Bérmakörut. Dr. I v á n Vilmos megyés püspök májul 3-án bérmakörutra indul, melynek Z.l.megyére vonatkosó programmjs, mint jól értesült helyréi tudstják, > követkeiö: Máj. 6.: bérmálás z ilasieolgyőrgyöu ; csat. pleb. Alsóbagod, Boucéföld; 2\'/. 6. ind. Miilei-, Nagylengyel-, Tárnokra; vizitáció Millein és Nagylengyelen. Máj. 7.: bérmálás Z.ls-urnokon; caalolt pleb.: Nsgylengyel, (Jntorföld a pákai plebáoiábél; 4 órakor indulás Nórára. Villtáció Zalaláraikon. Máj. 8.: bérmálás Nován; csat pleb: Miilei, Uernyék, Zebecke, Csertalakns; 4 é. indulás pákára; vizitáció Nórán. Máj. 9.: bérmálás Pákán; 4 érakor ind. Lentibe; viiitácié Pákán. Máj. 10 : bérmálás Lentiben; 4 ó. ind. 8sécsisilgetre; vizitáció Lentiben. Máj. 11.: bérmálás Szécsissigeten; csat pleb.; Téllelu, Téikárd, Kulfej, Lovásii; 4 ó. ind. Kerkaszentmiklósrs; villtáció Síécsisiigeten Máj. 12.: bérmálás Kerksszeutmiklóson; 4 é. ind. Fel.ö-szemenyére; vlsitácié Kerkaszentmiklóson. Máj. 13.: bérmálás Felsősseroenyén; 4. ó. ind. Letenyére; vizitáció Kelsösiemenyéo. Máj. 14.: bérmálás Letenyén; 4 é. indulás Tótszentmártonba; vizitáció Letenyée. Máj. 16. bérmálás Tóisseutmártonban; csat. pleb.: Becsebely a letenyei plébániából; 4 ó. Ind. 8zepet nekre; vizitáció Tótazenlmártonban. Máj. 16 : bérmálás Siepstoek.o; 4 ó Ind. Bánokszentgyörgyre; mitáció 8iepetneken. Máj. 17.: bérmálás Bánok-saentgyörgyön; 4 é. iud. Pusstamagyaródra, innen Söjtörre; vizitáció Báuukszeotgyörgyön és Puszta-magyaródon. Máj. 18.: bérmálás Söjtörön; vizitáció
gyűlési képviseli, a „Herkó Páter\' szerkesztőjének nagybátyja. A hatvankllenc éve. ember\' eielétt két évvel ünnepelte negyven éves házasságának évfnrduló ját. Érdekes vnlt ekkor ai öreg Matkovica magyarázata, amint örömtől sugárzó arccal mesélte, hogy at ö násznépéből még csak ő éa (elesége, a két vőlély ás a két nyosmlyóleány álnek még. A többiek, akik résztvettek a lakodalmon, már mind elhallak. Most Uatkovics is utánuk ment. öregségére szegényes viszonyok kőit éli. Csak egy volt neki vigasza — a remény. Örökséget várt a Talabér-léle sármelléki örökségből. Ez az örökségi per azonban soká húzódott is az öreg Mitkovics legsiebb álma — az örököléa nem teljeaült.
— Somogyi Ede birlapiró, a szumir és etrusik nép lelkes, tudnmáuyos kutatója, a nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör legutóbbi délutánján előadást Urtott. A kör egy dlsies esűst serleget késiittetett ezért Somogyi Edének e felírással: ,A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör 8omogyi Edének.\'
— Áthelyezés. Lányi litván nagykaniisai bonvédbadnagyot Körmendre helyeiték át.
— Halálozás. Worttnann Emánuel magánzó f. hó 18 áu 80 éves korában elhunyt, Wortmannak két fia New-Yorkban él.
Lapunk felelős szerkesztőjét, Dr. Villányi Heoriket súlyos csapás érte. Édes atyja W e i s i -mayer Márk két heti szenvedés után I. hó 21-én éjiéikor elhunyt. A boldogult a nagykanizsai kereskedők régi gárdájához tartozott. Már 1847 ben telepedett le Kanizsán éa üzletében Deák Ferenc il
— Ingyenes felolvasás. A szociáldemokrata párt nagykanizsai csoportja meghívta Andor György Aladárt, a budapesti Ganz-gyár főtiaztviaelójét, hogy a nagykaniisai munkásoknak felolvaaáat tartson. Andor asivesen tett eleget e kérésnek és boloap, húsvét vasárnap délután 3 órakor a Polgári Egylet usgytermében tart felolvasást e címmel: .Társadalom és természettudomány.\' Az érdekes felolvasáson nem szednek belépő-dijat.
— Eredménytelen fürdőzést sok sok céltalan kísérletezést takaríthat meg, ki bármily aulyos természetű csui és köszvényes bántalmaknál aa orvosi körök által melegen ajáulntt Zoltán kenöcscsel tesz kísérletet, melyről ezer és eser gyógyult állítja, hngy hatásában felülmulfaaUllan. Csenje 2 kor. a Zoltán féle gyógytárban, Budapest, Szabadságtér.
— A sient Ferenerendi plébánia templomban a húsvéti istentiszteletek sorrendjét Igy állapították meg: Húsvétvasárnap az első mise 7 órakor. Végeztével eledel áldás. Második mise fél tis órakor. Utána szentbeszéd és nagy mise. Húsvéthétfőn a sorrend ugyauilyeu.
— A párbaj ellen. Ismeretes az a mozgalom, amely a párbajozás elfajulása, a párbaj mánia csök kenlése ellen Eurépaszerte megindult. A mozgalomnak élén tudvalevőleg Bnurbon Allouz herceg áll, ki a mozgalmat Magyarorsiágon Is szervezte. Meg alakult nálunk az országos párhajellenes szövetség
soksinr megfordult. 1890 ben a magánélstbe vonult k„n i,mernünk, hogy ennek a szövetségnek cél-
vissza és gyermekei szeretetétől környékezve c.endea lud>lM é< hum<llul „,4|,M4m uemc,,k tisatalalre
visssavonuliságban töltötte életét. Halálát három gyet- l.ia.« .. ni n.n
meke, nagyszámú rokonság és sok jó barátja gyászolja. hsoem eredményes volt. De különösen kl kell
KJUrKJI llltuviltukun i. uu öv uu mnj" #---- -------v ------------"J---------
Bécsben Neufeld Róza kisasszony nyal, N b u f e 1 d járulását megnyerni ahhoz, hogy a nem tényleges
Sándor nagykereskedő leányával.
Bzolgálati viszonyban álló tisztek, hadapródok éa
- . __ Házasság. Breuer Vilmos bánokszent- emelnünk a mozgalomnak azt a legújabb eredményt
Söjtöröu Innen ó méltósága több beli pthenéare vörtfTÍ föidbirtokoM f bó 30 án tartja esküvőjét jelző fázisát, hogy aikerQlt a hadügyminiszter hozzá
székhelyére érkezik Közben felszenteli a sárvári « « - ------• \' ..........• •• • •
műielyemgyárat a réíztvesz a májusi szombathelyi ünnepségeken. A bérmakörutat jun. 10-éu folytatja. Jun. 10-én induláa Szombathelyről; érk. Zalaegerszegre d. u. 5 órakor. Jun. 11. 12.: bérmálás Zalaegerszegen; 4 órakor indulás Egervárra; vizitáció Zalaegerszegen.
— A honvédség koréból. A honvédelmi miniszter Szűcs Arnold dr. nagykanizsai 20- honvéd ayalogezredbeli tartalékos hadnagyot tiszti rendfokozatának megtartása nélkül a houvédség köteléké böl elbocsátotta.
— Bizottsági ülések. Nagykanizsa r. t. vároa haaooállásüak a párbajellenea szövetség tagjai lehes-építés, e tib i z o t tsá g . folyó hó 19-é«i EP «J ® " J! B<mpk. Ezzel tehát a hadügyminiszter a magyar
Sándor elnöklete alatt tartott ülésen több kisebb \'
természetű magánépitke/éseket véleményezett. Az "ent korona területére is lehetöve íette, hogy a
Arany János utcai eső- és egyéb vizek levezetését nem tényleges állományú tisztek stb. becsületbeli
illetőleg kétféle módozatot hozott javaslatba, az ügyeikben ne legyeuek kénytelenek az elhamarkodott,
egyik az, hogy a magántulajdonosok telkein keresztül ugynemeU kéuyazerpárbajozók sorába állani, \'/agyis
az ördögárokig (RákócUtca). a nJáthogy • becsületbeli ügyekbe., felmerülő k/.rdéseket
hogy a Blau Lzjos telkéo keresztül a Magyarutcai ......7. ..... . ... . ..
(főcsatornába vezetendő csatorna lenne építendő — lehetőleg becsületbíróság! ítélkezés alá bocsássak.
kezdetben, különösen kötött hitele. Az uj takarék pénztár működését 1906 február 20-án kezdi meg,
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral egyesült öusegélyző szövetkezetnél a f. hó 24-ére óső befizetések az ünnep miatt 28 án eszközölhetők.
— Ügyvédjelölt beiktatás. A zalaegerszegi ügyvédi kamara választmánya Q&rtner Antal ügyvédjelöltet, április tizennegyedikén tartott ülésén, az ügyvédjelöltek lajstromába beiktatta.
. ^•íx*. íf x ?§gfÍ!D,,l JiA villany ellenőrző bizottaág Unger\' - Szőlőtelepítés részletfizetésre. Mint ér-
lakarékpéuztár létesül, még pedig olyképen hogy a I ullmaon Elek e|DÖkleIe a|all UgyBnclmk folyó hó1 lesültünk, a nagyöszi .Millennium-telep\' tulajdonosa ,omogymegyei nemesv.di takarékpénztár eddigi fenn-1 10.éo yirothkl tBuácstermében tartott ülésén- a (lakik Nagyőszön, Torontál m) a vidéki pénzintéze-állátának helyén meijszQnik éa Nagykanizsa szék- „|lanyveietékeW leltározására kebeléből bizottságot tek közvetítésével, az idei roasz gazdasági évre való helytyei ntUMik tovább, hgy igen jelentékeny 10-1 k0|djm kj tekintettel I. oszt. miniszteri szokványszerü gyökeres
város, pénzintézet vállalkosott arra, hogy a takarék- K,,M„„| kSzirvOlé. Az Iljuságképzó .lölöojtváuyokal szegényebb snr.u ga.dák részére
^é^t\'^ vasáfnsp déhután Msgjí\'ést tartntt az egylet t-2-S évi résslethsetésre is elad. Érdeklődők a
helyiségében. ; tagnk szép számmal jelentek meg. helybeli. Ill.tve vidéki péo.inté.etekhez vagy a tulaj pénatár kölcsóner.,. jelentékenyen emelkedik már ^ Uobro7ic| j|DÍk \'uj|tol„ De,i donoshoz (ordulhatnak felvilágosiUsérl. Az életképe.
Üdvözölvén a tagokat és a Zala és Z.lai Kö»löny eszmét üdvözöljük,
megjelent képviselőit. Frommer 8áodor titkári jelen- — A Balaton Szövetség Széchenyi Imre gtóf tését és beszámolóját többek hozzászólása után tudo- elnöklete alatt választmányi ülést tartott, amelyen a másul vették. A felmentvényt a tisztikarnak uéháuy szövetség tisztviselői és tggjii számos, a Balaton-hevesebb közbeszólás uláu — mely különösen a kultuss emelésére vonatkozó intézkedésről és javas-választmány működésére éa az anyagiakra vonatknzott latról tettek jelentést. Különöseu nagy tetszéssel — megadták. Dobrovics eluök buzdította a tsgokat fogadták Széchenyi Imre gróf elnök munkálatéi, a m egylet pártolására. A elnököl élénken megéljenez balatonvidék birtokosainak és rendes nyaraló törzs-
__jArda ás vasnt A déli vaspálya-táraaesg lék Emtáu megválasztották a tisztikart és választ- vendégeinek lajstromát. Óvári Ferenc dr. alelnök
. találat n.leti évre Qlnnnn K n..r..é»t mutat ki máo1\'- jelentést tett a vasull forgalom kedvezőbbé tétele
a lalolyt üsleti évre 230000 K nye eaéget mutat kl. _ üg) téd.k,m,ral közgyűlés. A zalaeger ügyében, továbbá a Balaton környék, élelmiszerekkel Es olyan kevés, begy egy nagynbb állomás fentartáss ,„gi oKy,é<j, klmtri ápri|i( 16.4n i,rt0t„ ,il„ztó való elláUsa iránt tett intézkedésekről, évi költségeiuek fedezésére sem elég. Persze, hogy közgyűlését, melynek egyedüli tárgya a választmány — A Divat Újság minden hónapban kétszer
ilyen mostoha financiális vissonynk közt osztalékot és tisztikar megválasstása vnlt. Kamarai elnökül jelenik meg. Előfizetési ára uagyon olcsó- negyednem fizethet éa valószínű, hogy városunkbsn a H\'iik 1,1,111 ,0" eloík helíelt dr- c\' "d" I,l,í» ^<re poaUn való szétküldéssel két korona busz fillér.
zalaegerszegi ügyvédet; kamarai ügyészül az elnökké Előfiiotni legcélszerűbben a kiadóhivatalba intézett választolt dr. Cinder helyébe dr. Hajós Ignácot, postautalványon lehet. A Divat Újság kiadóhivatala titkárul pedig isméi Bochán Gyulát választották meg. Budapesten, VIII., Kökk Szilárd-utca 4. számú házé-
— A felsó-templnm. A felső templom javára ban van. befolyt adományok öss.ege 1904-beu 3Ö8 K 68 fill. x A ltobltschl Navanynkut-ról írják • Az idei volt Kiadás 308 K 68-fillér. A vagyon pedig áll: frian töltésnek szétküldése már megkezdődölt. Az u| Értékpapír (rn.gy.r kor. jár. kötvény) 1000 K. Dél- központi töltés csarnoknak megnyitása által, melyben zalai tkpénztárnál 1518. az. b. könyv 1993 K 85 f. „apool. ,0.000 üveg megmosható, tölthétő és el-Kereskedelm, és,parbank sz^b. könyv 460ÖK csomagolható, s mely iparvágánynál .Rohitscb-?no. \'kP4",írn11 \'»«»• » b. könyv i fiauerbruun1 állomással össze van kötve a kut-
"36í- "- >e.elö.ég oly helyzetben van, bog, mindin^^ m^-
tárnál 1660 az b kfl »v ^ft^K^fls\' \\ 11 * lendelést a l.gg/„r,abban elintérb" éTaz órifai látnál 1660. sz. b. könyv 793 K 80 f. Z.lsmegyei keresletnek eleget tehet A rohitachi savanvuvii.knek
Í^^K-.\'r fb\'kÖ°" 12"0 K 13\'\'i.Templom-,„„A- és liszt, vagyon 38885 K 10 f .mennyisége rövid időn át, m.jdne
\'íli,i VtM" n®vekedett évente, s miuUn egy forrás sen.
Kasincy-utca annak a részének járdáját sem csinál tatja meg, melynek gnndozása az ö teendőihez tartoznék. Pedig a járda a sorompótól a vasútig igen rossz állapotban van. Mióta megcsinálták, nem javították. Amint tndjuk, a déli-vasut helyi szak közegei ez ügyben már többször tettek felterjesztéseket az igazgatóságból, de eddig hiába. Ami kötelezettség as egyes háztulajdonosokra nézve, az kötelezettség a déli vasútra is. A háztulajdonosnak járdáját javíttatni kell, ha hepe-hupás és ezt a déli vaautnak is meg kell cselekednie, bár mennyire kell kiadásait a csekély nyereség következtében meg-szorítania.
— Egy öreg Iparos halála. Városunk iparos-agának egyik régi alakja halt meg e héten: Matkovics Péter cipészmester, Markos Qyula ország-
mennyisége rövid időn át, majdnem egy millió
tt.lv.. z- " . . i, . —.—." .—:: -----löveggel növekedett évente, s miután egy forrás sem
« " ; tanácsost ip.rbi.loat bízta rnj, tud percentuell ilyen fogyasztiai em Ikedést fel-a Kereskedelmi s I latbauk zálogoszlálvábao ánri la miit.ii.1 »l,l.».. t-t—ii. . " j,,___, .. ,
Iparbank zálngosztályában április mutatni, ebben fekssik e.en diáleliku. és gyógyital árverés hla...l.M..i I kedveitsége, kitűnősége és hathatósága.
hó 27-éu tartaudó árverés felügyeletével
1905 ÁPRILIS
ZALAI KÖZLÖNY
— Hirtelen halai. Weiea Albert óráameeter Király-utcai laká.án kedden reggel áityából felkelte alvágódott • padlón éa meghalt. A halál oka mi* „«lh»d6«.
i A »ls mint a gyomor- és bélbrtegaégek óróaaere. Mindenki tudja, hogy a Karinadban én M.rienbadban gyógyulást kereső gyomorbetegek legnagyobb kontingensét magyarok alkotják. Enoek oka pedig az, bog; a magyar konyha igen Ízletes, de meglehetősen nehezen eméazihető táplálékukkal látja el fogyasztón, további az, hogy a magyar ember aa étkezés után boritalhoz van azokva. A bor pedig • zuiroH ételek emésztését gátolja.
A táplálkozásnak ezeu betegségekre vezető hátrányait az ivóviz van hivatva kiköszörülni. Erre ■ionban a víznek tisztának, jóuak és olyanuak kell lennie, hogy a táplálékot az emésztéshez kellően elókéazitse.
Közismert dolog, hogy e célra a mohai Ágnesforrás a legelsősorban felel meg, mert nemcsak kitűnő oldószere a tápanyagoknak, hanem alkalikus viz lévéu, tiszta is, a gyomrot az emésztő nedvek olvá\'asztására alkalmasan izgatja a kellemes izü bor-ital. Háztartások nagy üvegekben a mohai Ágnes-vizet különösen olcsón szerezhetik be.
- LÁSZLÓ cimü kádftirdő Nagykanizsán, kedvező feltételek mellett azonnal eladó. Értekezhetni a tulajdonosnál Nagykanizsán
Alsó-Bahót községbon
egy lakóház, melyhez összesen 9 hold szántóföld, ezölö pincével, erdő és az Összes melléképület tartozik, szabad kézből eladó, kra 8800 korona.
KOVÁCS LAJOS,
AtSÓ HAHÓT.
A felső ker. iskola tanulóinak | belisosei kirándulása.
Borongós időben indult el a felső kereskedelmi iskola 2ítanulója folyó hó 16 én, vasárnap, Bun Samu igazgató, Buxbaum és Markovits tanárok vezetésével, hogy meglátogassák a Gutmann cég telepét, Beliscsét. Az esős idő mindvégig kisérte a kirándulókat. A Szt.-Lőrinci állomástól Wachtl elleoőr kalauzolta a társaságot és gondoskodott elhelyezésükről, mig végre 2 óra tájban föltűnt a beliscsei állomás, hol Rosenfeld Emil igazgató és az egész tisztviselői kar varta a társaságot és mindjárt a legérdekesebb látnivalót, mely egy éhes társaságnak mutatható, az ebédet mutatta meg. Még ugyaneznap délutánján megtekintették a tanulók a telep vegyésze, 2 kémikusa «is a tanárok vezetésével a vasárnap is működőben iévő tanningyárat, mely az elsők közé tartozik a világon és Német-, Francia-, Angolországba exportál tannint. A telepnek több mint 2000 munkása van. Van kaszinója és olvasóköre is. Másnap reggel (3 órakor megtekintették a tanulók a falepárolót, hol u faszeszt állítják elő és emellett kátrányt és különböző melléktermékeket kapnak. Ezután a fürészgyárba mentek, hol a fakoloss/okat néhány perc alatt deszkává, gerendákká és parkettokká fürészelik. Igen érdekes a 22 Ya méter magas víztorony, mely az egész telepet és a gyárakai a Dráva vizével látja el. Itt annyi vizet használnak el naponkint, amenoyi Nagykanizsának 3 ,napra elég lenne.
Általában az egész telep berendezése mintaszerű, nincsen itt semmi, mit föl ne használnának. Amely fa nem jó a tanúin előállítására, parkett-készítésre, azt fölhasználják tüzelésre, sőt még a uiár enyszer tannin előállításra használt fát is fölhasználják tüzelésre. Mindent, amire szükség van, maguk állítanak elő, így a tanninhoz hordókat, a vasúthoz kocsikat, különböző szerszámokat, sőt még kisebb vastárgyakat is öntenek. Gyönyörű látványt nyújt a fatelep, hol nagymennyiségű parkettek, gerendák vannak fölhalmozva, óriási fatönkök, melyek közt 360—400 éves darabok sem ritkák. Délután az erdőbe ment ki a társaság külön vonaton, hol a fadöntést tekintették meg. Már messziről hallatszott a munkások ,haó* kiálltárta, mellyel egymást serkentik. Remek látvány a fadöntés, midőn az egyik oldalon fűrészelt, másik oldalán fejszével vágott 22 méter hosszú, 1\'2 méter vastag fa ledőlt, olyan robaj támadt, mintha egy 3 emeletes ház összedőlt volna. Majd az egyik felügyelő házában megozsonázva, virágos kedvvel indult vissza a telepre a társaság. Kedden reggel indultak vissza a kirándulók, kiknek felejthetetlen uz az utazás. Igazán szívélyes és figyelmes elbánásban és magyaros vendégszeretetben volt résae a kirándulóknak, kiket az egész idő alatt Rosenfeld igazgató kalauzolt, úgyszintén versenyeztek ez előzékenységben a tisztviselők is, igy a telep vegyésze, a vasúttársaság üzletvezetője ós ellenőre és Kovács Jeuö tisztviselő, ki az ifjúság vezetésével és elszállásolásával volt megbízva.
törvényszék.
Bornagykereskedők harca.
- Haját tudósítónktól. —
F. bó 18-án tárgyalta a Mgy kanizsai törvényszék mint felebbviteli bíróság a Zerkowitz Schulbof-féle ügyet. A tanácsban Tóth Láazló kir-táblai biró törvényszéki elnök elnökölt. Az ügyet dr. Fiscber József törv. biró referálta. Szavazó biró Dr. Eöry Szabó törv. biró volt. Mint Zerkowitz Lajos képviselője dr. Lő ke Emil, mint Schulbof védője Sebestyén Lajos jelent meg.
Előadó előadja, hogy Zerkowitz Lajos főma-gánvádló a főkapitányságnál feljelentette Schulbof Adolfot hogy ez őt március 10-én d.-u. \'2 órakor tettleg bántalmazta. Schulhof öt kérdőre vonta ekkor, de ő azt mondta, hogy: aNekem önnel semmi dolgom sincs". Erre Schulhof őt megütötte. Az orvosi lát-1 lelet szerint vádló 8 uap alatt teljesen gyógyuló i zuzódáat szenvedett. Zerkowitz tehát a járásbíróság-j nál könnyű testi sértés miatt emelt vádat Schulhof ellen. A bizonyítás kiegészítésére hivatván fel, Scbul-; hof azt aa indítványt tette, bogy mult évi pöreik- . nek iratait is vegyék tekintetbe. A járásbíróság azonban a bizonyítás ilyetén kiegészítését megta-1 gadta, vádlottat pedig 2 napi fogházra és 20 korona pénzbüntetésre Ítélte, könuyü testi rértés vádját fogadva el. A vádló az Ítéletben megnyugodott, a vádlott azouban felebbezett.
Erre dr. Lőke Emil terjesztette elő a vádat Zerkowitz Lsjos magáuvádló képviseletében. Ellenzi, a pénzbüntetés kiszabását, rtjert vádlott elég gazdag ahhoz, hogy a büntetés őt érzékenyen ne sujtaa. Azonkívül kéri súlyosbító körülméuynek tekiuteni1 azt, bogy vádló a felebbezésben kihívó hangot használt. A kihívó hangról ugyan majd itt lemond. I
Sebestyén Lsjos védő elsősorban a beszámitha-j tóság kérdésével foglalkozik. A vádlott a sértettet! megütötte, de ezt a tényt külső erőszak kényszerítő hatása alatt követte el.
Abban a pillanatban, mikor vádlott a cselekményt elkövette, nem tudta mit tesz. Azért elsősorban felmentést kér. De minthogy az öiazes adatok teljesen kiderítve nincsenek ós mivel az eiső birósáe a bizonyítás elrendelését megtagadta, kéri, hogy Ármuth Márkot. Hoffert, Leneset hallgassák ki a bizonyítás kiegészítésére. Ha pedig a törvsx. ugy győződnek me«, hogy az eddigi adatok alapján a cselekményt, a beszámithatáa körülményeit meg lehet állapítani, akkor kéri a 92. §. alkalmazását, mert ba e dolgok nem is bizonyítanak kétségtelenül, minden esetre enyhítő körülmények.
Schulhof előadja, hogy ő 33 éve Kanizsán van és senkit sem bántott. Kerülte Zerkowitzot, de mégis találkozott vele. Megkérdezte, hogy miért nem hagyja békével. A visszautasításra felindult és megütötte. Megbánta tettét és kéri a fogházbüntetés mellőzését.
A bíróság ezután határozathozatalra vouult vissza. 35 percig tartó tanácskozás után kihirdették az ítéletet, melynek értelmében az ujabb tanuk kihallgatása felesleges. A kir. törvényszék az alsóbb biróság Ítéletét érdemben helyben hagyja. A köiül-mények egybevetése után a 2 napi fogház szigorúnak nem tekinthető.
8ebestyén Lajos védő semmiségi panaszt jeleu-tett be.
Az iratokat a kúriához küldik.
§. A keszthelyi vasutasok pöre. Az országos mult évi vasúti sztrájk idején a keszthelyi vasutasok is beszüntették a munkát. A szombathelyi üzletvezetŐ8ég tizenegy keszthelyi vasutast függesztett fel hivatalától.
A nagykanizsai ügyészség hivatalos kötelesség megtagadása címén vádat emelt Ratnóti <>dön állomásfőnök, Peller Imre és Dévány Pál hivatalnokok,
Nagy Endre állomási felvigyázó, Bujdos Pál raktárnok, Rákos Vilmos fűtőbázi vezető és Ferencin István. Erdélyi Dániel, Kopcsányi 8ándor, Papp Ferenc és Laky József alkalmazottak ellen.
A nagykanizsai törvényszék azonban nem látván fenforogni a hivatalos kötelesség megtagadását, felmentelte a vádlottakat. A győri tábla kimondta, hogy a M. A. V. alkalmazottai nem közhivataluokok, továbbá, hogy előzetes megállapodás a munkabeszüntető vasutasok között nem forgott fenn, amiért is helybenhagyta a felmentő ítéletet.
A kir. Kúria szerdán foglalkozott a főügyészség által benyújtott és a korouaügyész-belyettes által f^ntartott semmiségi panaszszal. A kir. Kúria a semmiségi panasz elutasításával hozzájárult az atsó-biróság felmentő ítéletéhez, egyben azonban kimondta, bogy a vasutas közhivatalnoknak tekintendő
Ezzel ismét visszakerül előbbi alkalmazásába a 11 vasutas, akik majdnem egy telje* évig voltak felfüggesztve állásuktól.
9 Elitéit parhnjozók. A nagykanizsai kir. törvényszék Thassy Ernőt 6 napi, Franz Lajost 3 napi államfogbár.ra ítélte párbajvétség miatt. Az ítélet ellen a felek felebbeztek. A tábla a törvényszék ítéletét helybenhagyta.
közgazdaság.
A közgazdasági helyzetről.
- Gruner Ldjos jeUntéséból. —
Zalavármegye közgazdasági állapotáról az elmúlt december—március hónapokban, most terjesztette be jelentését Gruner LajoB vármegyénk közgazdasági előadója. A jelentéa nem valami rózsás képét nyújtja vármegyénk közgazdasági állapotának-
Ide-iktatjuk belőle a következőket! ______________
Az általános közgazdasági helyzet a mult évnek basons/akával szemben különösen a kisebb existenciáknál rosszabbra fordult. Csekély gabonafölösleg a rossz takarmányozási viszonyok folytán Hiláuyabb állattartás, — a borkészletek nehézkes értékesítése, — silány tengeri éa burgonyatarméa mind oly faktorok, melyek a család fenntartásánál vagy tartalék tőkék gyűjtésénél már eleve kizárják a Bikerea eredményt.
Számos kis gazda azonfelül nyögi még a mult évben nagy számban jelentkezett tetemes elemi károk következményeit is.
Mindezek hozzájárultak az általános helyzettel való elégedetlenséghez és a kivándorlók számának szaporodásához.
Mert mig a mult évben még csak egyes fiatalemberekre szorítkozott a kivándorlás, most már annyiban is tetemesen fokozódott, hogy egész családok keresnek uj hazát és miután különösen a Canadába telepedett vármegyei lakósok tetemes pénzküldemények és jó hírekkel csábítgatják az itthon maradt rokonaik és jó ismerőseiket, biztosra várhatjuk, hogy ezen ujabbi kivándorlók régi hazájukba visszatérni soha többé nem fognak.
Nemcsak az emberauyag elvesztésével kell tehát számoluunk, hanem a munkás kéz hiánya és drága volta is leuyegeti elsősorban a szőlőtermelést, de az egész mezőgazdaságot is, mely a vámkérdések bizonytalansága miatt a közel jövőben amúgy is erős megrázkódtatásokkal fog megküzdeni és a mely kérdéseknek az oly fontos mezőgazdasági érdekek figyelembe vétele uéikül való megoldása előre láthatólag súlyos értékesítési viszonyokat fog léte-
— A nagykanizsai Gazdakör a közgyűlési határozatnak megfelelően e héten körlevélben hivta fel a gazdák figyelmét a következőkre:
1. Ajánlja a tagok figyelmébe a Kisbirtokosok Országos Földhitelintézetét, abol a tagok kölcsönt vehetnek fel.
A Zalavármegyei Gazd. Egyesület ilynemű kölcsön-müveletekre nézve a közvetítést díjtalanul elvállalta. Azonbau szükséges felvilágosításokkal Tóth István gazdaköri titkár ur (lakik Nagykanizsán, Su-gár-ut 18. sz.) szívesen szolgál.
2. Szőlők gyérítéséhez szükséges szénkéneg a gazdakör kezelésében levő nagykanizsai szénkéneg
I raktárból is beszerezhető Az őszi gyérítéshez leg-j később f. évi május 15-ig, a tavaszi gyérítéshez | pedig legkésőbb nov. 15-ig.
A raktár csak pénteki napon a délutáni órák-I ban van nyitva. Ezt megelőzőleg a délelőtti órák-
ZALAI KÖZLÖNT
1905. APH1LI8 22
ban jelentkesni kell Sugár-ut 18. az. alatt levő irodájában.
A aiéDkénag ára keieléai díjjal együtt 82 korona 20 fillér; az egymázsás hordóért pedig 15 korona biztoaiték teendó, mely összeg a hordónak bárom bó alatt leendő viaaza azállitása után viaaza-Siettetik.
8. Gazdakör tagjai részére raktáron tart aa idén kékkövet is.
- Phylloxera sirlat Zalamegyében. Zalatármegye Csáktornyái járáaába tartozó Gáborvölgy. Mártonhalom. L. U éa III. hegykerület, a kanizsai járáaba tartozó Boc»ka, Caapi. Easteregnye, Oara bonc, Kisrécae, Nagybakó, Rigyác, 8ormáa, Zala-BzentbalázH, Zalaujlak, a uovai járásba tartozó Nova, Milejegyházszeg, Páka, Tárnokonoklász, C.ánkahegy hát. Lenti, aa alsóietrtvai járáaba tartoaó Dedea, Dobronak, Hosszúfalu, Póruzombat, Rédics éa végül a letenyei járásba tartozó Alsószemenye, Bánok, Szentgyflrgy, Csörnyeföld, Lasztonya, Lendvaujíalu, Rátka, 8zentadorján, Szentmargita és Kerkaszent-miklós községek szőleiben a phylloxera jelenléte megállapittatván, nevezett községek határai a föld-mivelésügyi miniszter 16966. számú rendeletével zár alá helyeztetett.
i- A házlnynl okszerű tenyésztésével csekély befektetése mellett aránylag a lehető legnagyobb jövedelem érbetó el, ugy a piaci értékesitésnél, mint a házi fogyasztásra szükséges bus termelésénél. Ezen közvetlen haszon el-ősorban a termelő jólétét célozza ugyan, de közvetve a nemzeti vagyo-nosodás szempontjából is igen 6gyelemre méltó, mert a házinyúl és annak termékei évenként átlag hét és fél millió korouu értékben hozatnuk be a külföldről, éppen ezért kívánatosnak tartom, gazdasági szempontból, hogy a házinyúl okszerö tenyésztése Magyarországon mennél elterjedtebb legyen. A tenyésztés módozatait, ar. értékesítési eljárásokat Audráasovicb Géza (Budapest, II. Erőd-u. 8.) müve kimeritöen ismerteti. Ara 2 korona.
— A zalaegerszegi vlllamvllágltáa ügye, mint onnan irják uj stádiumba lépett. A Ganz gyár a közvilágításért igényelt 9000 koronát 7Ö00 koronára azállitotta le. A képviselőtestület által kiküldött bizottság b a Ganz gyár megbízottai között létesült megállapodás szerint a város az első öt év után a tiszta haBZOu 30%ára tarthat igényt, amely haszonrészesedés a külömbözetet feltétlenül fedezné, tebát a többlet a várost csak az első öt évben terhelné. A tárgyalások még folynak.
— Tavaszi cselédváltozán. Mivel az idén április 24-ike, Szeutgyörgy uapjs húsvét másnapra esik, a cselédváltozás kivételesen ápr. 25-én történik.
— Cj postahivatal. A kereskedelmi miniszter Miksaváron uj postahivatalt állított fel, amely működését már megkezdte.
— Házlipartelep Zalamegyében, A földmi-velésügyi miniszter Zalamegye Turcsiscse községben állandó háziipar telepet létesített. Háziipari dolgokat és finomabb kivitelű díszmunkákat fognak ké aziteni.
— Pályázat. A városi tanács egy gazdasági szolgai állásra pályázatot hirdet. Fizetés 840 kor., I lakpénz 120 kor. Pályázati batáridő e bó 80-ika.
Háaaaaágot kötött: 8teinbock Lajos, kereskedő (Kaposvár)
rnsrcag
IGYERMEKH MC°L1SZT»I
CS£CStHÖK,6y0H0BBn£6€KálÁWQ2PK üfalÉg
telyem
éO kr -161 11 frt 36 kr.-lg mél.renklnl. — líérm.nl.o éa nér cl.énol.a a béahoa aaéllltfa. — N.fy minteiyojteménj eionael. Heaaeberff nrlyaairjér. Zflrlcb.
Í3Kisérleli czélokra fél doboioki 1 Korona ti n li&zlell sjúlesjnókntk prcfcadotxwrtiés lépira.lok ingyen mndelkuésre állnak a NCRUtM NÁNDORNÁL félé j{ firjkjáftan BooAPgST. n. Kossuth Uioa utcia 7c.
A lékjobb alpoai léjét tartalmazta.
ISMrai
?
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
kitűnő sikerrel baszoáltstlk
Salvator
itt*-, húgyhólyag- és köixvéngbántalmak ellen, húgg-dara éa vixiliti nihéxxégiknél, a exukroa húggámál, további a légxö és •mtaxtésl szervek hnrutalnát.
Húgyhajtó hatáaú!
Kiaayaa •aéiiUtlt t eiliuiiUi!
U tUrJ**vUkrruktde,tJ<b(« r«w a Salralor forrát igaxtatií<ig4n4l Eperjtte*.
MATTOMI ERZSÉBET SÓSFÜRDŐJE
lyéiybély eadapa.t Badaa .
Fürdéidény: április 23-tol oktobar >5-ig.
KIvAld lyiiyhaláaaal blr
nöi hajakban éa altesti bántalmakban.
Reodalfi or»e» a íjéaybrlyen. — C|éaiaé|ee fahvéé, Jatá-ayaa lakééek, |é vaeééflé. ~ ............" "
VlH.aiai vaaall laaia-killaléa a fieAraual -mm
VEGYES.
- Kllsá haszaálatra Teatréixek fájdalmai, canioa ás köax- I vényea bajok éi miudennemQgyuladáaok a .Kall-fáit aát-barszasz"-a*el gyógyíttatnak blatoa itkerrel Kgy üreg ára \\ kor. 1-90- 8>étkQldés naponként utánvétellel Mail A. gyógy-neréií, ca. és kir. udv. ixálliló álial Béci. I. Turhlauben 9. vidéki gyógyaxertárakban él anyagkereikedéiekben határo-xottan Mail-féle kéixitmény kérendő aa ő gyári jelvényevei 6a j
III
sssre
Nyilttér.
Aa e rovat alatt kóalóttekért nem vállal felelőiséget a szerkesztőség.
anyakönyvi hírek.
— Április hó 16-től 21-lg. —
Halálozások :
Neumann Józaefué, Kreisler Berta, 32 éves, szabó neje. özv. Orbán Ignácué, Deutsch Teréz, 70 éves, munkásnő Kiss József, 11 hónapos, földmives gyermeke. Vugrincsic8 Erzsébet, 4 éves, vasúti gyermeke. Kovács László, 62 éves, földműves. Markovics Péter, 69 éves, cipész. Hegedűs János, 58 éves, béres. Kunics Rozália, 2 hónapos, földmives gyermeke. Kocsis JánoB, 1 napos, cseléd gyermeke. Ifcsics György, 18 napos, munkás gyermeke. Kocsis István, 2 órás, cseléd gyermeke. Weisz Albert, 50 éveB, órás. Wortmann Manó, 79 éves, magánzó. Özv. 8zeitl Jánoané, Perlaki Anna, 49 éves, magánzó, Kamper Mária, 12 éves, tanuló, kőműves gyermeke, özv. Fülöp JózBefné, Marton Anna, 70 éves, földmiveB Körmendi Anna, 2 éves, földműves gyermeke. Ozv. Dani Ferencné, Cifra Éva, 67 éves, földmives. Özv. Kunár Józsefné, Deincer Teréz, 85 éves, magánzó özv. Balázs Jánosné, Németh Katalin, 67 éves napszámos
MIT IGYUNK?
hogy egesiségUnket megóvjuk, mert-csakis • természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer. — Elsősorban a mohai
farrás mint terméaaetei ixénsavdöi áaváoyvix, föltétlenül tia*ta, kellem-1 él olcsó aavanyavii; dúl ixén-lavtartalmánál fogva nemcsak biztoi óvixer fertőxő elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógyióknil fogva kitQnő aaere a legkülönfélébb gysmor-, légosö-éa hagyazsrvl bategségeknsk. Axért tebát
Haaanáljuk a mohai Agnss forráat, ha gyomor-, béléi légoaflhurúttól itaba-
dulni akarónk. Dr. Kétly.
Haaxniljuk a mohai Agass forráat, ha a vesebajt gyógyítani akarjnk
Dr. Kövér.
Hasxnáljukamobai Agass forráat, ha étvágyhiáay éa aaésztésl zavartk állanak be. Dr. Gebhardt.
Hasxnáljukamobai Agass forráat, ha májbajaktéi él aárgáságtél ixabadalni
akarunk. Dr. Qlasi.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett víznél, sőt a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes-forrás vliét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt borvíz. - Kedvelt borvíz.
Kapható minden fUszerUzletben és elsőrangú vendéglőben
Cim/nlnrn I C"k ..Templom-forráa\' és rlfiVBieíl) •,etyria-íorráa" vannak mint OJ rohitichi lavanyuvixek törvé-
nyeién védvr. Minden mái cikket, melyek nem »Ttmploir.Aforráa" vagy ,8tyria.forráa" elneve-xéit vlielik, banem bamiian mini rohitichi jönnek lorgalomba, uuiitsuk vissza.
Orsiágoa kntigaxgatóiág.
Nagvbani raktár Uagyaroriiág réaaére
HOFFMAMN JOZSEF-nél
Budapest, Báthory-utca 6. iiám
kik ezen betegségektől alaposan szabadulni akarnak, nem ajánlható eléggé a valódi Vilmosféle köszvéuy és rheuma elleni vértisztitó-tea készítője Wilhelm Ferenc gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállító, Neunkirchen, Alsó-Ausztria; a párisi és mellbouroei kiállításokon a legmagasabb dijjal — arany éremmel — lett kitüntetve. Kapható Franz Wilhelm, gyógyszerész, cs. és kir. udvari szállítónál Neunkircheu, Alsó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogueriákban.
1 csomag 2 kor. a raktárból. 1 póatakülde-mény 15 csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyar mouarcbia pósta állomására. (2)
HIRDETÉSEK.
j
•x^\'Á
1905 ÁPRILIS 22
7
.Milleniumtelep" Nagyotz
Szép ós tartót tzöllóje
csak anoak lest. aki ingyen kéri Magyar-• rsxág legnauynhb sző őiakoláinak árjegyzékét, amely szőlőiskola állami segelylyel és állami telligyelet mellett létesült.
FIGYELEM!
Megbízható legjobb minbaegü hírnevei valódi szepességi
lenvászon és damaszt áru
minden nagyabb üzletbm kapható A kéxiiiiírlil icjéir litje*)íe(l védjegye
Kéiaiárhl gyártmány otak II

mely ezen védjegy -gyei vsa •Hálva
HAZAI IPAR!
<SV
Szlavóniában eltörendU fürdőhely. Egyetlen jddtartalmu alkalikus hó-forrás (64\' C.) a kontínenien.
A lonjavölgyl vasat állomása (Dugoiellon át.) Azon-kívül Pakrac, Liplk dili vasut állomása. Kitüntetve: Budapest, Bios, London, Röma, Brüssol
Elsőrangú hévvizes fürdők, vizgyógyintézet, Bulling-féle inhalatorium, diaetetikus konyha, katonatiszti gyógy-ház. Fényesen berendezett gyógyterem, kávéhás és éttermek. nagyszabású park, fedett sétány, térzene, kittlaB gyógyazállodák, villamosvilágitás. Felülmulbatlan hatású gyomor-, bél-, aige és egyéb hurulskaál, kUlzvéuyaél éa oiuzos bajoknál, Isohiasaá), osontbajoknál, haillr-bell Iziadmáaysksál, valamint minden mirigy- és vér-betegségnél. A fürdőidény alatt tlz kiváló orytft rendel.
Llplkl hóvvlz szétküldés kö.vetlenül a forrástól, továbbá Édeskuty L. cégtől Budapesten.
Llplkl forássó közvetlen a furdőigazgatóiágnál ron-delhető. — Bővebb fólvilágositással szolgál
a fUrdoigazgatóság
CSAK LOBOSITZI
Ciokoládé-, Ciukoráru , ís pótkávé gyárak r. t. (tjártja * rígóla legjobbnak blxQDyutt
r
KAVE-
pótlékokat, mint Hzav. tiszta füge kávé Kávé-Dara Mokka-Dara
cikorialiszt fadobozokban és gömbölyQ csomagokban erfiHitó Maláta kávé-, és a többi kávé
PÓTLÉK!
Minden faszerkereskedésben kapható
*
%
Védjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici uomp., i Norgony-Pain-Expeller
pótlek*
ogy régjónak bizonyult háziazor, mely már több mint.35 óv óta legjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult kíazvénynel, csüzaál ós meghűléseknél bodörzaölós-\'[éppen ha Flgyeln
lextetés. Silány hamisítványok
használ
•yel_________
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ós csak olyan üvoget fogadjunk el, a moly n „Horgony" vódjogygyel <« a Rlohtsr ozég-jogyzóssel ellátott dobozl>avan csomagolva. Ára üvogokbon 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 koruna ós úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. - Főraktár: Török JórtSf gyógyszerésznél, Budapesten.
Rlchter gyógyszertára
az „Arany oroszlánhoz", Prágában,
Klisabothstrusso 5 nou.
Nchaleli Henrik
HIRDETESI IRODÁJA
Bécs, I., Wollzeile II. ftliszint ét I. emelet •
Alapíttatott 1873 » Telephon 809 \' A ca k. póitatakarékpénstár Clearing-szám- -Iája 804. $16. ajánlja magát hirfetésl megbízások gyera ; ia aloaé •liatiiieire bel-és klIflUi ajU«.k részére
Szaktaaáosok, hirdetési tsrvsxsttk, áraia- í bások dijmeatstea. I Legújabb aagy blrl.p-ár^yz.k hirdetékask ! iagyea is birmsatve
Sajtt oyüjteményes hirdet
rovat a
„Hei( Freie Pmm" és „Ktm Wr. Tigblill" :
birlapokbaa mindpaueuiU b-rdMá, réaaéra, miül: Aéál-yálHI killél.k .Maa Illat- . i|aak. Tara kt»>laalatl Hyalkl, álltai karaao, ajáalall kirdaláaak att
■llllllilil
18ÜS Atn fonriilombao.
Berg;er-féle
syósv-Kűtrány-szappnn,
r:s
•tkwrol alkalm««UUk
mindennemű IWfrk illegek
HIMI. nMiMtwn MBlt p-kkaly-sOniSf. tlAsdl kOts^k, urrerlrr t*n mmbmw, Altér, lurrdsr, UH./..IU, kt- <• •ukUlkorp* tllín.>.U*ir««.r-l*l» kttrinn*#PP*n Urtalm»«a a l»-kAiréár--nm. «o ,.-él »" minSsa Hwfa ■ kere-kc-UUmt-^.. al4 k álrt
(un.snoklM Itnianm keWnWWk. M«l« h«r< alkarról «IV»lma»lallk » kítrinjmpr.r m
IJerger-féle kátníny-kénsznppnn.
Miol «j«i|«t\'b hitlrtiiyioptinii M»n««r t\'s »tA* alans
•HttotiUMra, i itarniakekntk valamennji la|belMaMa ati*. laMI-Mulhallaii h4rtl«*HI*. naoxlt éa I Itriiaoappan itilnal*«iaapl
Verger-féle glyceriii-lgítnínysznppau
E^oMio-UrUlouimsJ (. Uno/n Illatul. M\'ol knálö MrapoW -i«r kltOnó wr.lm«o|njel haataálUUk tovább* a:
Berber-féle bornx-szappan.
kloi\'-fk, napitti^i, ueptA, iuIUwhw *lir<k b«r-
b»| oh ellen. Ara uiiudau l»Juak 7oUII«>r li»H»i,dlntl v aiHiMetal «*yim. A riaiilianál h.UroiotUn H.r«a.r-r«lo katrÍT.-eiappiul bora«-<«appant # ^tfJU A kJH^to ^nÍKa^m^ a«ilt-|aU»ató TeJl^jM f. a
Kltai.Mve^.ettateiM
lltcaUn im-bao 4* -------\'
^ •r.njr<r«mnial • pártol vilSskMIIIUlM IUOO.
Nagybau : O. Hall * Con»p., Wien L, Bibaratr.\'S. ■ asru^raiáfl lárahtári Urtk Jtuel (ráf/eiarU/a, Budapest, UfaUjr-a., TtuOlaia/er *• S«IU, Jt«rlajrl-uto*. UloslBjrbsB Na|/uaruá( «h>m gfá (juurUnlkaH.
Raktár Naeykanizséu: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában.
K i szereti
a gyöngéd, izepli ndlküii, tiszta aroot, puha (ima bért és rózsás arcbőrt? Az mosakodjék naponként, az ismert medikai
BERCMANR féle
Lilioffltflj-szapMl
(Vfdfijray: 8 bánjám) vagy Bargataaa L Ca. Dreida éa Talaokaa a S — Ára 80 fillér — Kapható: GELTSCH ee GRAEF
.DROGÉRIA Naiykaalltáa
pSSa^SSíIBSSj^sSlBSÍSteS^
hirdetések felvétetnek e lap kiadóhivatalábak.
1906. ÁPRILIS 22
-gr.—----------------
(Nenstelu-ftl® ERZSÉBET labdacsok.)
E piiulák hHBODló kértüit-ményeknél minden tekintetben feljebb becsülendők, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szervek bajainál legjobb ered-lénynyel használtatván,
gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e piiulák a
székszorulás
legtöbb betegeégek forrása ellen. Czukrozott külsejük végett még gyermekek in szívesen veszik.
Egj 15 pllalát tartalmazó doboz 30 fillér, egy tekercs, mely 8 dobozt, tebát 120 pllnlnt tartalmaz, csak 2 korona. 2.46 koronaelőleges beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik.
Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk határozottan Nensteln Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi csak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros feketn nyomtatásban .Szent Lipót" és .Neustein Fülöp gyógy szerész* aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
„Szent-Lipóthoz* czimzett gyógyszertár*, Z. K "/,,
BÉCS, I. Plankengasse 6. Ktpbktó Nagykanizsán: HKLUS LAJOS. és KKIK («Yl\'LA gyógyszerészeknél.
i focXXXXXXXXXXJOOOOOCJCXXXXXXJOOCKXX^
övásu
SZLIÁOS\'-AÖZÉLFŰBDÖ
(Felsömagyarországon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legelőbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra. Szezon: május 15-töl szeptember 30-ig.
Fölülmulhatatlan vérszegénység, uápkór, női bajok, bátgerinc- és idegbajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős munkásság után. Fördőorvosok : Dr. Rborer Aladár hiv. fürdóorvos és Dr. Stern J. Utazás Bécsből 9 óra, északról Oderbergen át onnan 6 óra, délről Budapesten át inuen szintén 5 óra. Szliácsról falragaszok minden nagyobb
vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — Kimerítő íölvilágositás éa prospektus utazás, lakás, árkedvezményről az első és utószezonban stb. ad a fürdólgaz gatósdg Ssllács, (Zólyommegye.)
ÍT ^fiTlfiitfi^iiTU"!i^fíitr i CilíJI c ™ Ir\'WW UV mi \'ílt^. □
Elő- és utóidényben tetemes árengedmény. Idény: május—október.
(Téli kúrák október április hónapokban.) Ásvány- és iszapfürdő
* DABUYÁB
a szlavón középhegység gyönyörű völgyében, * déli vasul állomása közvetlen összeköttetés Budapest és Bécscsel.
Vastartalmú hőforrások és iszapfürdők. "öfok 34 60
_ \'__Márvány-, porcellán-,
tükör- is láj.füniiilc. Hidegvíz gyógykezelés. Fangoosztaly (iszapgöngyölések.) Kiváló gyógyeredmények az összes nöi bajoknál, vérszegénységnél, köszvényes és csúzos bajoknál, valamint Idegbántalmaknál. Szép berendezésit lakószobák, olvasó-tcroin, kitUnü fllrdöxenekar, kölcsön könyvtár, lawn-tenis, tekepálya és egyél) szórakozások. Keinek sétányok ax árnyas parkban és határos erdőben, érdekes kirándulások, legnagyobb kényelem, olc><> árak Kiiílnü étkező a ÍUr<t>> szállodában, havonta t. osxt <>1 K., II. «»sxt. 7-\' K. — "Prospektus és fölvilágositással szívesen szolgál
Daruvár für.dubarlet igazgatósága.
0000000000000000000 OOC 0000000000000000
7.. 905
M O LL- FELE
S E I PLIT.Z-POR I
Csak akitor valódiak. ha mindegyik dobos Moll A. védjegyét és
aláírását tünteti fel. A Mail A.-féli Soldlltz-perok urtós gjógybatása a legmakacsabb gymr-és altestbáatalaiak, gyomorgörcs é* gyomorhéT, rögzött iiékrekedei, máj-báiitalom, vertolulás. aranyér és a legkMönbösóbb aAlbetegiéqek ellen e jeles bésirsernek évti«ed»k ót* mindig na#v bb •Iterjedosi íserzett. — Ar« r9y peoiéisit Is eredell dahozaaK 2 kor
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
OL L-F ELE 1
■HiWitl
miude/tyik \'ívt-g MOLL A. védjegyét tOnteti ,A, Moll* feliratú áuozaltal van zárva. A Mail
M
Csak akkor valddt.
réls lélbori/Mi nevejeteien "mint fájdaltuoiillapiló bedörzsölni snr köszvény ciuz éi * meghűlés egyéb következményeinél lersmcretesebb nópispr Egy éasiott jredsll üveg ara l kor 90 SII.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb modízer szoriut készítek gyermek és hölgy szappan a blr oksieril ápolására pyeraskek s felaátlek részérő.
Ara daraboaklst — 40 Ili. öt darab — I kor 80 «H Mlndeu darab gyermek-szappan MtH A. védjegyé**1 van ellátva
8
u a u u
u □
u u a a u u u u u u u u
FóbtétkQlde
U U u u u u u u u u a u
Moll A. gyógyszerész, cs es kir. udvari szállító által. u
Bécs: Tucblaubeo 9. sz. Vidéki me|rtDdel«itk Dipusi. po.MoUnvít mcll.it MliMitutn.k
U
kJ
A raktárakban tessék határozottan MULL A. aláírásával JX
éi védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár. Nagy-Kanizsán Roarjnfeld Adolf Fiai.
laaooooooaooooaoaoa joaaoooaonooaoaooooo
if&~ Ujdonság! uti cook & johnson\'s
amerikai szab. Tyúkszem yyüi U
A legjobb és biztosabb szer. KitQoő hatással, azonnal fájdalomcsillapító. Kapható as osztrák m»gyar monarchia összes gyógjtár*ib»n
l>ar*hj* borítékban \'20 f, 0 d«rab dobozban l korona Postán 20 fillérrel több. — Főraktár Magvarország reszere Tördk József gyógyszerésznél, liudapeit, VI. Király-utca 12 Köiponll raktér AMSitria-Magyarorozág részére .ZUM SAMARITER*, 8r»o
Hirdetések
Bácsi lapok,
lov.l.bit at fi.iiu kíl- II batlóidi l)lá,tk Khíic . i.){ülc,ol>b.n enkadl
RUDOLF MOSIE,
Annonceo-Expedition WIEN, 1. In., Sliliritlill 2
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
/^AGYARORSZAGI KÖZPONT:
Njomatou Ili. Wajdila Jóisct
1905. ÁPRILIS 22.
Z Aí, A I KÖZLÖNY
0RIAS1 SZERENCSE TÖRÖKNÉL
FaKilmiiiilWl\'lain " * Mcre"c>e\' mely >>»okhá.uokn.ii kedve*.
S ö4U,4ÍUUUA»UÖ.ÍI, Rövid idő alatt 19 millió koronánál tobb nyereményt fizettünk ki nsgyrabecsUlt vevőinknek ; egyedül az utóbbi 6 hónapban a 2 legnagyobb nyereményt, és pedig :
8 602,000 koron&9 nagy jutalmat a 98924. sz. sorsjegyre,
a 400 000 korong legnagyobb főnyereményt a 83451. sz. sorsjegyre, továbbá ÍOO.OOO, NO.OOO, TO.WOII, OO.OOO, 95.GOO, (O.UUOO, tObb 15.OOO, 10.000 koronás és ezeken kivül még sok egyéb nagy nyereményt.
Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdőuj, a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.
A mo.t kezdődő 16 IIA Art A sorsjegyre r r AA A pénznyeremény jut magyar osztálysorsjátékbaii IIU UUU ismét üü.UUU
|4 millió 459.000 kor!n1\' hslslm" összeget sorsolnak ki.
és Összesen
jYíinöcnkikeresse nevét!
taelyat a. b. a tornádban Meglalalbat).
BSIndenhl b I mér. I| • mag aiarancaéjét UH uántmal, met, imh avagy caa-i tAdtagjainok nawa mallafl áll.
Legnagyobb nyeremény esetleg /. OOO, OOO korona.
Továbbá 1 jutalom 600.000, 1 nyer. 400.000, 200.000, 2 á ÍOO.OOO, I á 90.000, 2 4 80.000. 1 á 70.000, 2 á 8U.OOO, 1 i 60.000, 40 OOO, 5 á 30.000, 3 á 25.000, 8 á 20.000, 8 á 16.000 36 á 10.000 és ínég sok egyéb nyeremény. Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai: V. eredeti aorij. frt —.75 vagy k. 1.50; \'/. eredeti sorsj. frt 1.50 vagy k. 3 — \'/. . . . 3— . . 6.-, •/. . . . 6— . . 12-A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes bekllldése ellenében küldjük. —
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szereorsesors-jegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb
folyó évi május hó 2-ig
bizalommal hozzáuk beküldeni, miután ezeu szereucseszámok gyorsau elfogynak.
TOROK A. Es T—
BANKHÁZA BUDAPEST.
Hazán k legnagyobb o «*» & I y »o r s] á t é k - ü a I e t e.
Kóárndánk 0s>fát)s0rsjkték-«zlelrl:
Központ: Terez^örut 46/a 1. fiók: Vaczlkörut 4/a. II. fiók: Muzeum korút ll/a. III. fiók: Erzsébetkörut 54/a
BERÉNY JÚZSEF
ékszerész
"tsT" NAGYKANIZSÁN SS SAJÁT MŰHELY.
■ r-pVPVliDtiV "\'i41 készítményem miuden-uCUlUlUnUIV kor nagy válasatékban ké-
--szén kaphatók.
NAGY RAKTÁR «0ra"en
--éa színes kövekben.
NAGY RAKTÁR ttrfi" 6r"
NAGY RAKTÁR fioom
Eladás részletfizetés mellett isi
Javltáxok (m uj munkák gyortan készíttetnek
Llnlment. Capslcl comp.,
RleUir-Hli Hiriwy Pila-Eipilltr . •)l«>«rt kitűnő c.
I fa|<Ulom<iUUpit.i bídórisulcsúl \' használt hásiiser bot.
sáriiéinál, - a mely minden «yÚRYlzcrtárban kapható, mindig liuvr lemmel Irevünk a „Bor $mr" "Jj\'Byre
Berger féle kátrányazappant.
Amztria-Magyarországon és minden müveit Államban mosakodáshoz és ÍOrdéshez bőrkiütések ág a bőr tisztátalanságai ellen. Minden limkén rajta kell len- s> ^ y íie a védjegynek és a yJorCt í. jyiri cég jellésnek, ka\'önben nem a 35 év óta forgalomban levő valódi.
Nagyban: G. Hell & Comp.
Wien, I , Blberntraitae Nr. 8.
A világhírű
DELAWARE
adja a legj.bb Sarlt Oltaat. paraatai.l aaaa kitti
A fllokszerénalr ellenáll!
LatráUt laeyaa kSIdla abf birttnab. N«,y»aanyl at|8 Daiawara vaaazl is
szöllőoltvány-ttladásl!
c.«
SZ/Gr ÁRTÓ KAOr MIHÁLY
Fetaó-Hegead.
UpsirütiA 20 daiab, 2 órlisul rut 10 torou.
(Conifei-áktt)
II r T II r II legérdekesebb, a II L I I L II sótétzOldtől aa ezüstös kék- és aranysárgáig változó színezetű fajban, darabookiot 40 fillértől 40 koronáig. Ugyazintéo mindenfajta erdei tűlevelű facsemetéket, lombfacsemetéke\', diszbokro-kat, rózsákat. gyümOlcsfa-vadonco kat, élősOvényeket és magvakat ajánl
FARAGÓ BÉLA
caáRz. éa kir. udvari szállító ZALAEGERSZEGEM.
SzelUzö és göroicilllapltó
HÓDOnreSEPPEK.
Az étvágyat gerjesztő és emésztést előmozditó háziszer. Ára Üvegenként I kor. Kevesebb mint 2 üveg (utánvéttel K.2\'50) nem lesz postán küldve. Megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszertárából Gioggnitz (Alsó Ausztria.)
ZALAI KÖZLÖNY
Jónak, a jobb az ellensége.
Ténvlee • Ufiobto u «óí% ha.milatban tevO mppan, aa&la, por, atb. anyagoknál »í"<.n <> pamut ruhaneműik midii • ScWcht IKal ulonnan fch.lált
mosókivonat,
„Asszonydicséret"
védjeggyel, a ruha beásstatáafara.
ElOnyök i
1. A* eddig s/Qkséges volt mosási időt a feWre csökkenti. 1. Fáradságot a negyedére. 3 A sí óda használatát teljesen fölöslegessé teszi. 4. Minthogy tisztábbá, tehát fehérebb* is varázsolja a ruhát.
f>. Ugy a kezeknek, mint a ruhának telljcscn ártalmatlan, a.niért ai alant jegysett cxég kezességet vállal 6 Rendkívül kiadósa^a folytán olcsóbb, minden más mosósiernél.
NükOIOzketitliDDi vilik mlndm háziasszony és mosónőnél sgy loysurl kísérlet után. Mindenütt kapható.
Bchicht György, Auesig.
▲ legnagyobb gy&r a magú nemébeiv •• euro>.>ttl saArasföldAn.
INGYEN
kapja kívánatra mindenki á mi
Érdeket általános árjegyzékünket — |
több mint 1600 képpel, mely bármily szükségleti arer vagy trdekea újdonságoknál níl-kdlörhetetlen Egy lavelnt-lap a pootoi dm I megjelöléaével elég, mire bérmenteaen kOI-1 delik » ferdéken áltaánoa árjegyalik
KERTÉSZ HENRIK által, Wlen.| Flelschmarkt 18 243.

„AZ ANKER
íé
élet- járadék-biztosító társaság.
Magyarorsiági «e«érképmelő»ég: Budapest, VI., Deák-tér 6. (Aoke»udTar.)
Igazgatóság:
Bécs, I., Hoher Markt n.
(Ankerhef)---------
Vagyon 1Í03. végén ......1«0 millió korona.
Biztosítási állomány 1908. végén . . 621 , Kifizetések..........261 „ ,,
A társaság eszközöl: Mindennemű tökoblztoiltásokat halál-ssetre, kiházasitásl éa aggkori ellátási biztosításokat, továbbá gyermekblztosltásokat nevelési járadékkal és anélkül, melyek, nél a dljflzetes a izerzidd korábbi elhalálozásával megszűnik, életjáradek-biztositásokat meghatározott és olcsó djak mellett.
A társaság vagyonából Ma lyarországon 1903. év végén 26 \'/* millió korona van elhelyezve.
Mindennemű felvilágosítást készségesen és díjmentesen nyújt a HAVAS SAMU és fia cégnél lévő ZaUmegyal fóilgynökseg. Nagykanizsán, mely prospektusokkal és dijtábliratokkal költségmentesen szolgál.
<>li Ja|!
Megfojt e/ az átkozott köhiiges I
Köhögés, rekrdlaég én
elnyálkáNOdna ellen gjoraéabuioa hatásnak
az étvágyat nem rontják és kitUnö Izllek i Doboza I kar. es 2 kor. j P. óbsdoboz SO fillér.
P6- iiélkoljtil raktár, j
..NÁDOR.\' GYÓGYSZERTÁR!
lluílaprii, VI.. Vári körút 17.1
Eljeii!
Egger mellpaszlilla
csaltam meiíitwiloli
Kapható Nagykanizsán: Bellis Lajos, Práger Béla. Reik Gyula és Csáktornyán: Petii Jenő gyógyszertárakban.
NTIÍVIH
gyógyintézet
tóbel-fürdö
GRÁCZ MELLETT. IDÉNY: május—október
380 méter a tenger szine fel ett V vamitl államán. () rácból kocsival egy óra Posia- ás távinla állomás
Rég ismert vastartalmú (akrotkernio) acélforrás 80 lok C. (23 fok R ) J6 fok C. (20 fok R ) Mé.aékell klima, erősítő erdőiével kiterjedt fenyveserdők. Oyógyjavalaiofc, i.leghántalmak, iilcggyengeséK, hát-geriuclaetegség, liysteria, Korc«ok,ueiiral(jiastb. ellen Női hetegs gek: vérszegénység, bél- éa bolyagl.urut stb Igen sjaulható üdülőknek és gyenge gyermekeknek (Jyógyeszkö*: killön gyógy-és uszóbazio, kád-lilr.lők meleívizzel, fenySíürdők, villanyos lurilök, massage, zubanygyögykw.í\'léí, naplü-dök stb. Olceő lakások és egyes stobákfvillák, g)ÓKytcrcm, kitünö
étterem, kitnuő zenekar A rUrdöiKar.Kutóságnúl kimerítő proxpektua Ingjén én bérmentve.
DK RLUnÍAVKR HÁNDOH, orvos tulajdonon.
Szabadalmazott önműködő
permetező-készülékek „STPH0MIA"
szólótelepek
éa komlóttltetvények befecskendezéséhez.
S3K
a szegecs és tormáncs kiirtására, valamint a levél-betegségek elleni védekezésre stb.
10 vágj 15 liter töltésű
rézlisttel is,
pelroleum-vegyltó-kéazdlékkel, vagy anélkül;
kocsira szerelt, ónműködi permetezők gyartatnak és szállít latnak különlegesseg gyanant
MA YFA RT I I IVH.
mezőgazdasági gépgyárak, borsajtók én gyümölcs-értékesitő gépek különlegességi gyárai által
IIKCN, II. TuliorNtrnMMC 91. N%.
Kimerítő árJegyzekek Ingyen. — KepvIneliH és viszonteladók kerestetnek.
### # # # •# # #> ####
EN, CSILLAG ANNA
a 185 cm hossza loreley ba|amraal, milyet saját találmányú hsjkenéosöm 4 hénapl kaexnátat után kaptam. Ez tehát a legjobb szernek lett elismerve a haj ápolására, a haj nüvásének előmo/d lására. a fejbőr errsltésére; eléssglti araknál az er«tí|-|es. telt szaksllnövést és már rövid idei hsszná lal után ugy a ha|nak. mmt a szakállnak, természetes fényt és tömttttsegei ktfiosüntfz es meg menti éket az Idóelittl őizBléstlI a legmsgasabb karig.
Egy tégely ára I, 2. 3 ós 5 forint.
I\'oetai szétküldés uapndia az ár előre való békül déte vagy utánvét melleit a* enísz világba a gyár-ból, ahová minden uiegltuáa küldendő
CSILLAG ANNA Wien, I. Graüfln 193.
Főraktár Nagykanizsán:
geltch a oraef,
DROGÉRIA, a ..vörös kérészi" bez Csemeri-o.
11442280
NAGYKANIZSA, 1905.
Negyvennegyedik évfolyam, 17. uám.
április 29.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Élflflzstásl árak: Egész ívre 10 korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 f. — Egyet szám ára 20 f.
Felelői ixerkesstü: Dr. Vllláayl Henrik
Laptulajdonoi és kiadó: Ifj. WajdHa J áwnrf.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, 8ugár-ut 8. szám. Kiadóhivatal ás nyomda: Nagykanizsa, Ifj. Wajdlts Józsefnél Deák-tér I. szám. HIrdetásek díjszabás szerint. Nyllttár soronkánt 40 f.
Nyaralás.
(vb.) A város munkával terhelt és az élet gondjaitól lenyűgöz,ott népe már tavasszal tervezget, hogy nyáron miféle üdülőhelyeket keressen fel. Hisz a nyaralás megérdemli hogy mindenki foglalkozzék vele, aki arra rászorult és kinek anyagi helyzete megengedi, hogy nyáron itt hagyja a poros, forró és a természetes gyógyforrásokat nélkülözi Kanizsát. A egészség elég nagy kinos, hogy megőrzésére megtegyünk minden tólQnk telhető óvintézkedést. Akinek egészségén csorba esett az mindent el fog követni, hogy e csorbát kiköszörülhesse. Mert csak az egészséges ember igazán keresetképes, csak a&qgészséges ember élvezi munkájának és a kultúrának gyümölcseit. A nyaraló emberek két nagy osztályba sorolhatók. Vannak olyanok, akik divatból vagy kedvtelésből nyaralnak. Anyagi helyzetük ezt megengedi és vannak olyanok, akik betegek és kik valamely gyógyforrástól vagy fürdőtől várják megrendült egészségök helyreállítását.
A modern fürdők berendezése és hygi-eniája olyan, hogy ott a munkától szabadulni akarók megtalálják mindazt, amit a divatos közegészségügy gyógytényezőnek mond.
Ott van a magaslatok gyógyító balzsamos levegője Tirolban és a Tátrában. Minden gyógyhelynek megvan a maga hidegviz-gyógy-intézeto, ha más gyógyforrás hiján szűkölködik. Ezeket a helyeket leginkább az idegesek, az elcsigázottak nagy családja keresi fel. Ezektől várják az idegesség megszüntetését, mert itt, ezeken a helyeken lehet természet szerint élni. Itt egéBZ nap szivh&tjuk a friss levegőt, edz-hetjOk testünket vizzel a télviz változatos időjárása ellen és fokozhatjuk testünkben az
anyagcserét annyira, hogy felhalmozott tartalékkal beérjük 11 hónapon át.
Csakhogy éppen ez a meggyőződés nagyon ingatag alapra van épitve. Mert aki 11 hónapig nem él természet szerint, aki tulspekulációval, overworkinggal zaklatja idegrendszerét, aki kávéházi és szobalevegóvel szivja tele egész éven át tüdejét és szivarral meg fekete .kávéval impregnálja vérét, az nem számithat arra, hogy négy hét alatt meg-vozekel ogész évi bűneiért. Az ember szervezete mindennapra követeli a magáét, az ápolást és aki ezt elmulasztja, az jobban cselekszik, ha egyáltalán nem költ testére semmit és megelégszik azzal az ellenlállási képességgel, melyet szervezete az élet kártékony befolyásai ellen kifejteni képes.
Az igazi betegekről kevés a mondani | valónk. Azok orvosi rendeletre mennek fürdőbe és nagyobbára nem gyógyultan kerülnek vissza, de aki ismeri a szuggesztió hatását, melyet ez az ember lelkére gyakorol, az nem fogja kicsinyelni ezt a szuggesztiót sem, mely drága pénzbe kerül.
Meg kell még emlékeznünk azokról is, akik csupa „flano"-bői és nyegleségből járnak fürdőbe. Nagy részt azért, hogy a hitelképességükbe vetett bizodalmat el ne veszítsék, részben azért, hogy Protzné el ne maradjon Spitznó megett. Az irigység az emberrel veleszületett ösztön, mely ót folyton ösztökéli a másokkal való egyenlőségre. Határt az ösztönnek az anyagi hitel szab leginkább.
Egy nagy kérdés még megoldatlan a fürdőzések kátéjában. Miért megy a vagyonos magyar ember előszeretettel Ausztriába vagy külföldre nyaralni ? Erre a válasz nem nehéz. Mindenki oda megy. ahol csekélyebb áldozatért megtalálja azt, amit keres és mivel-
hogy a nyaraló kényelmet, regényes vidéket, gyógymódot és jó ellátást keres, oda megy, hol ezt olosébban és biztosabban kapja meg mint itthon, elmegy tehát Ausztriába vagy külföldre. Mi tűrés-tagadás! A fürdőhelyek Is csak a nagy közgazdasági elveknek vannak alávetve, az áralakulás törvényeinek, A külföldi fürdő a keresett tényezőket olcsóbban nyújtja a magyar fürdőnél és berendezésében tökéletesb.
Ezt mindenki tudja, aki elfogulatlanul tekint a világba és ugy magyar fürdőhely, ken fordult meg, mint külföldieken. Fájdalom, ugy van, hogy hazafiságból a nyaralók nem engedik magukat megsarool-tatni, nem tűrik a fürdóbetyárok garázdálkodásait és lármás fellépését, nem isszák meg a romlott italt, nem tűrik a pinoérek szeratelenségeit. Igaz, külföldön sincs min-idenütt példás rend, nem mindenütt honolnak \' a közgazdasági erények és a kiméletesség. de annyi külföldön a fürdőhely, hogy ezeket a markírozott helyeket, könnyű szerrel el lehet kerülni.
Azért nem mulasztjuk el felemelni intő szózatunkat a hazai fürdők érdekelt tulajdonosai és bérlőihez, hogy jó lesz már egyszer közgazdasági észjárással elmélkedni a nyaralók kivonulásán és bölos önmérsékletet tanusitani az árak kiszabásánál. Jó lesz összevetni, mit nyújtanak a külföld fürdői és mit nyújtanak ók egy ós ugyanazért az árért és jó lesz megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy itthon csak akkor maradunk, ha a haza veszélyben van, vagy pedig, ha itthon olcsóbban élhetünk, mint tul a I.ajtán.
TÁRCA.
Csak egyszer.
Csak egyszer tűzött a szemembe Izzó, sugáros pillantásod, Ks egyetlen tekintetedre Átkozni kezdtem a világot.
Miért vagyok szegény, ki néked Nem adbat mást, mint a szerelmet, Miért vagyok, kit álom éget, Ki szüntelen ábrándot kerget?
Miért vagyok a vágyak rabja, Aki nem ura önmagának, Miért gyötört a földi bajsza, Hogy lelkem binni belefáradt?
Miért nem szunnyadt el szivem lángja Lassúdon, csöndben haldokolva, Hogy utolsó föllobbanása A földet fölgyújtotta volna? . . .
Hegedűs Gyula.
A szeretet hatalma.
Irta Oselkó József.
Egy rövid szó! s mégis benne van foglalva minden létnek kezdete és vége.
Szeretet! Ez a legtermészetesebb s egyúttal a legcsodálatosabb dolog. Legalább egyszer minden ember érezte; mindenki azt hiszi, hogy ismeri; s mégis, mily keveson tudják, vagy csak sejtik is, hogy életükben mi vár reájuk a szerelem dolgában.
Hát csakugyan megfoghatatlan lenne az? Csakugyan örökké idestova vándorolna az, mint a vihar, mint a tenger dagálya s apálya?
Bizonyos, hogy végtére is kifürkószhetlen ós néma marad mint minden titok.
Itt az elsó pillanat! S ez a legcsodálatosabb rejtély! Mi történt? Véletlenül két ember találkozik, akik azelótt sohasem látták egymást. Rögtön mindketten ugy érzik, mintha valami csapás keresztül járta volna őket. Oly csapás az, mely én-jüket bensó nyugalom központjából mintegy kiragadja ós óket, mint két csillagzatot egymás felé hajtja. Ók egymást el nem kerülhetik 8 nem menekülhetnek egymástól.
A szemek fölvillanása, egy tekintet, amely olyan, mint az — átkarolás! S akkor rögtöni csend a lélekben s bizonyos szégyenkezés, amely oly mély ós természetes, mint az attól való félelem, hogy — elvesznek!
Most pedig oly csoda történik, amely bejárja az egész világot. Kezdve a naptól, egész a legkisebb parányig és legutolsó tömecsig.
Mit jelent az a mondás: ók vonzzák egymást? Hát ez csak egy mondás; nevetséges, gyámoltalan, mint minden más szó vagy mondás magában véve; oly szó, amelyet számtalan ajak kiejt.
Azután azt is mondják az emberek: .Az a kettő, — érti egymást!" Hát csakugyan értik-e egymást? Én nem tudom: legalább igen kevés szóra van szükségük ehhez. Ók keresik egymást, mint egykor a mythosi Orpheus és Ewajdike; lázas vágygyal keresik és megtalálják egymást.
Ha pedig szólnak egymáshoz, akkor szavaik azon menyasszonyokhoz hasonlanak, akiknek befátyolozott arcát senkisom láthatja, csak az az egy, — az illető.
Kis apró szavak azok! de mit tesz bolólük a szeretet! Mi mindent mondanak, mi mindent jeleznek ezen egyszerű gyatra szavak azoknak, akiknek — szólnak! Hangozhatnak azok udvariasan, előzékenyen: s mégis mólyen megsebezhetik a szivet. Mások előtt banálisoknak tűnhetnek föl: s mégis monyországot nyithatnak a két szerető lélek számára. De csaki8 ezek számára; mert bennük dalol a szereteti
És kezeik is vannak ezen szavaknak. Oly kezek azok, melyek magukhoz ragadják a lelkeket; oly kezek, amelyek sebeznek ós gyógyíthatnak, kötnek és bontanak.
, Olyan forró, gyöngéd kezeik, vannak ezen szavaknak!
Azonban, aki a szerelem legnagyobb ós legszebb csodáját akarja megismerni: az lesse meg őt ér.figyelje
, a 1 közlöny
1906 április 29
ROVÁS.
Rendkívül tanulságos megígyelni « közönségei, ezt >1 ezerfejü tömeget. Az ujságirás<al foglalkozók-Iiik különösen bő alkalom njilllk erre. írdekes. hs valami törtfbik. meljben X, vagy Y szerepel. Ilyenkor még a legszürkóbb kis riportert is megfogják aa utcán:
_ Reméljük, hogy megmondják neki alaposan
az igazat, hangzik uton-utíéien
Helyes. A ssjló hivatása csakugyan az események igazságos bírálata De ai, hogy megtörtént eseményeket minősítse, et már távol esik az igazságos bírálattól. Nevetséges dolog tebát ügyészi ós bírói működéshez hasonlóra ösztönözni. Hagyjuk csak meg ezt az erre hivatottaknak. Hiaz társadalmi életünk már elérte azt a modern nivót, hogy mindenki mindenben megtalálja a maga igazát. Ha valaki nincs megelégedve vele, tessék appelláíni A sajtó hivatása a krónikái hűség az eseményekben, ezek tárgyilagos birilata hangulatkeltés nélkül, de nem minősítés. Hagyjuk ezt az ügyészi karra. Kgy aktuális eset mondatta el ezt velünk
Munkásmozgalmak.
Ei óv tavaszán ismét megélénkültek a munkásmozgalmak Majd egyik, majd a másik vidéki városból jön hir strikeokról. Itt kizárás, ott boykott. 8ehol semuii pihenés, mindenütt izgalom, harc es ennek nyomán elkeseredés, elkedvetlenedés.
A munkásmozgalmat nem nézzük szenti mentái izmussal. Az egykori gazdasági patriarchalizmusuak visszavonhatlanul vége van. Helyébe az osztályküzdelem lépett. Ez természetes folyománya a jelen gazdatági ós társadalmi rendnek. És azt hisszük, nincs ok
tevékenység zöme a központnak jut. A vidéken a kulturmunka nehezebb az említett helyzet miatt. A munkásság személyi és helyi változása szerfelett sürü. a kis- ós középüzemek természetéből ered. Nincs állandóság, mint a gyáraknál, hol évtizedeken ál ugyanazon törzs van. A helyről-helyre járó iparo.,. segéd kevésbé juttatható azon helyzetbe, hogy részese legyen a munkásnak s épen az a rósz, amely a leg-igyekezóbb, rendszerint leginkább törekszik is önállóságra, a munkásmozgalom megerősödése e ponton tehát részükről nem várható.
Már e szempontból sincs indokolva az a nagy suly, amit a központi vezetés a vidéki városok mozgalmainak tulajdonit. De mégkevésbé megokolt a szociálizmu8 gyakorlati alapelvei okából, mert a vidéki kis üzemek, tehát a kis- ós közópipar ellen kapitalizmus címén folytatott harc alig indokolt, de nem is eredményes épen a munkásmozgalom szempontjából. mert ez csak ideig-órái^ tartó sistergés, villanás, ami a magnélküli tűzijáték kísérője. Nem sikeres, mert a munkásság folyton változik, hétről-hétre, de hónapról-hóuapra kicserélődik. Hiába való vér- és energia-veszteség.
Sehogy sem megokolt a hazai fejletlen kis- és középipar ellen való szünetion harc, mert a fejlődést akadályozza. Apasztja a munkakedvet, a vállalkozást, hisz nincs elég tőkéje ez iparréteguek, hogy csak megközelítőleg teljesíthesse a munkásosztálynak — mondjuk — jogos igényeit. Az ellene való ádáz küzdelem óket félretolváu, szükségképen a kapitalista centralizáció felé tereli, amit podig épen legyőzni óhajt a munkásosztály. Mi tehát elvi ellentétet látunk a munkásmozgalmak ez alakulásában s így ezt még a munkásmozgalmak nézőpontjából sem tartjuk helyesnek. Épen olyan, hogy gyakorlati példával éljünk, mint ama bizonyos körök mozgalma, amelyek a legkisebb és kisközségekbén alapítanak fogyasztási szövet-kozoteket, hogy kiirtsák a kereskedelem legkisebb s. legkevésbé kapitalista elemeit, de nem elég erós és bátor p. 0. fejlettebb városokban fölvenni a harcot a „merkantilizmus" ellen.
A kulturális fok emelésétől várjuk tehát, hogy a
kétségbeesni a világ sorjáu, ha a magyar társadalomnak is meg kell tenni azt az utat. amelyen a haladottabb Nyugat társadalma mozog. Hogy a küzdelem nem jár simán, hogy sebeket osztanak s kapnak, vannak győzők ós legyőzöttek, ez miuden harc kísérője. Mert az újságírókat az igazi nagy viaskodások nem a simaszőnyegü szalonokban vívatnak, nem dísznek szolgáló apádéval, csattos cipókben és udvaronc jelmezekben
A magyar munkásküzdelem ujkeletü. Ezért látunk nyomában oly tüneteket s jelenségeket, amelyek a gyermekkor kísérői. A külföld munkásosztálya rég túlesett rajta. Nálunk most indul meg tulajdonképen a folyamat. Az igazi ipari munkástörzs szerény kezdó elemekből áll. Ezek is — Budapest kivételével — szanaszét szórvák sz országban. Isoláltak. Nincsenek u. n. iparosvárosok és vidékek, ahol a munkások ezrei élnek, küzködnek. Niucs meg tehát a tömeg, amely az egyes kisebb értelmi és anyagi erejét hatalmas A sajtószabadságot nálunk úgyis félremagyaráz-. egységbe tömöríti n a szervezés munkáját, a szervezetek • 1 » a U- -1 k ^n^cif o ncoii^i Q.antái inegalkolását, de főként fentartását megkönnyíti, ami
zák. Azt hiszik, hogy ez feljogosít a család szén é-1 ^ munk4amoiga|ora nine, éedig lehetséges.
Ivekbe való belépésre, a magánügyekbe való bele-, A hazaj VÍ8Eonyok ei alakulásából magyarázható avatkozásra. Podig nagyon erós társadalmi válasz-i meg, hogy miért vannak nálunk a mozgalmak a vidéki falakat koll az újságok embereinek folyton szem előtt városokban és miért főként a kis- ós közópiparban. tartani, nehogy sajtópert zúdítsanak nyakába. Bár az1A munkásszervezet központja nevelni és növelni
\' . 1 } . ....... .. . . maivat "karja osztályküzdelemre munkásainkat. Azokhoz, akik
igaz, hogy manapság már vannak sajtóperek, melyet vidóki myobb gyárakban vá„alatokban dolgoz-
a beavatottak a lap reklámjának tartanak. ||ak a do|og természete szerint nehezebb a hozzá-
* i fórhetés. Hiányzanak más oldalról is a mozgalom és
Nagyon kevesen tudtak nálunk egy ittepi név-j szervezkedés külső feltételei és alkalmai. Reávetik magyarosító társaság működéséről. A társaság a tehát magukat a vidéki városokra, ahol azonban kevés | stociáiis kérdés rendes medrébe terelődik, oda, amely t i ia 11 • a* i i b; o a gyári, vállalati munkás, de zömében kisipari segédek-, egyedül méltó a nagy problémák tárgyalására és
közelmúlt napokban ismét erelyes akciót fejtett ki »,MljJTerM|k pgyl(e , mlinkásaág. Kl pedig » szociális gyakorlati előbbrevitelére. Ahol nem darabolódik, nem névmagyarosítás órdekeben. Nemetes. vagy idegeu (mo»g»lm«k azou irányához, amely német mintára, forgácsolódik szerte-szét. nem kelt gyűlölködést, hangzású nevü urakat írásban szólítottak fel a magyarosi-1 megy. nem a megfelelő anyag. A kisipari segéd < szenvedelmei.íóget akkora személyes értelemben, miui tusra. És megtörtént nálunk az, hogy akadtak, kik ugyanis az önállóság reményében él, ugy tehát, ha a ma a kis és közópipar ellen való megokolatlau emiatt a dicséretes akció miatt megharagudtak, meg-, szociális kérdés iránt érdeklődik is, a mozgalmakban háborúságnál, sajnos, tapasztalható és amely alkalma.
, „ ■ . \'.. , |, . \' • \' részt vesz, végeredményében nem az az elszánt, bátor, arra, hogy a társadalom ama rétegeit, amelyek jó-
értődtek. Y.i teljesen a kanizsaiakra >au. Azt meg 08ltá|Jtudal08 munkáSi mint gyári a|ka|maloU kar- indulatu, sót barátságos magatartást tanúsítanak a
társa, akinek lp kell tenni az önállóság lehetőségéről szociális kérdések iránt, elriogassák. Holott épen az s akinek anyagi helyzete — elórvóu korán a bór- osztálytudatos muukásságnak kell tudnia, bármennyire maximum átlagot — később csak kis arányokban javul, becsülik ők vagy más rétegek — erejüket, igazi* A kulturális fok — emlitók — lényeges alapja fejlődós, igazi haladás, mint ezt a külföld bősége* minden munkásmozgslomnak, mert kellő képzettség, példasorozattal igazolja, nem lehetséges a társadalom ami az osztálytudatosságnak alapja, teszi egyneművó támogatása nélkül.
s szilárddá az osztályt 8 nem süpped el az érzelmi J------------------ ., , -
szociálizmus ingó talajába. Sajnos a kulturfok alacsony,\' a mi viszonyaink folyománya. A külföldi szervezetek ezért igyekeznek a művelődés előmozdításán 8 tiszte-; lettel kell megemlékezni ennek érdekében oltárra tett erkölcsi ós anyagi áldozataikról, mert ez az egész társadalomnak egyetemes előnye. Hazánkban is igyekez-
---------Dek a tudA». u ismeretek terjesztése körül, de ebbeli „ak, beszélnek már a városban több kanizsai leányról.
-- kik kimentek Kairóba Ibrahim pasha özvegyének
meg ott. ahol1 önmagát elárulja. Hogyac behálózza a Kimondbatlan gyönyör fogja el az igazán I\'rincessa Ismaelnek fejedelmi udvarába. A leg-megfogott lelket mindig sűrűbben, mindig erósebben! szeretóknok lelkét már a leggyöngébb érintés is- sót u»ia.,v>a „am, r .a -i. i .^r • j
hogyan" teszi ót hozzáférlietlennó és közönyössé minden már közelségük boldogító ércelmet költbennük TZ ^ T? T? m°nd°Uák T^\'"
iránt, kivéve azt az egyet, kit a ünom szálak vele I De hát nem minden szerelem részesül teljesülés-\' \' UUina jártam a do,°8"k és megtudtam, hogy összekötnek. Ez az a vágy, amely csakis róla álmodik | ben. Nem egyszer még a legtisztább, legszentebb M 11 u k á c 8 ? Nándor nagykanizsai borbélymester éjjel-nappal! jszerelmet félúton tiporja szét a kegyetlen sors. I)e 1 21 éves Mariska nevű leánya is kiment Kairóba
8 talán nem így kell ennek lenuie? A szálakat, már az a vágy is édes, noha az talán sohase juthat, V int Mariska nevü barátnéjával.
— a va omásig. Felkerestem Munkácsy Mariska édes anyját, ki
De mint minden szerelemben ugy ezen halálig! örömmel fogadott merí úgymond én majd megírom szomorúban is van valami megtermékenyítő; valami , , , ,- \' megírom
rejlik benne, ami áldást hoz az életben s azia leányok klvándorJásA™k történetét es így majd életen tul is. ! megszűnik a sok inende-monda. Készséggel meg-
Es a dicsőségének biborpalástjában fényló piros- i ígértem, ság gyakran nem egyéb, csak a magányban elvérzó
értenék, ha tán néhol az ajánlott magyar név nem tetszik. De neheztelni egy ilyen valóban önzetlen dicséretes mozgalomra, melynek célja a névmagyarosítás, ez már, hogy erósebb kifejezést no használjunk, nem szép dolog. Pártoljuk a társaság működését, melynek nagy tere van nálunk a magyarosításra.
Emlékeztető-naptár.
Májul 8. Ztlivármcgye törvóiiyhatóiágl közg>uléso . 15. Két iparkamarai tagválasztás Nagykanizsát)
A kairói udvarból.
- Kanizsai leányok Kairóban. —
(Saját tudósítónktól.; Hetek óta suttog-
melyeket a szeretet szövött, azokat fölveszi az élet. s reáfesziti óket az örökkévalóság szövőszékére. És amit majd itt szőnek ós horgolnak: az mindig szép, s egyúttal borzasztó is volt és mindig maradt titoknak!
Túlságosan világosak é8 fájdalmasak a szerelmesek : álmai. S ha álmodoznak? . . . Kedves olvasóm!\' szívnek a sziue. Hallotta-e ön álmaikról beszélni a szerelmeseket? Épen azért mondják sokan,
Munkácsyné — miután elmondta, hogy leányát.
____ _ szeretet m 1 m\'nt a -horce8\' "dvaru egyik szervirozónőjét hívta
Nem felejtette-e, amit önmaga is egykor álmodott ? j sohase iehet bűnös. \' " * ^^ \' ki ^ künnlevö ismerőse — elővette a leányától
Éu ugy hiszem, hogy minden szerelem tiszta az Törvény az és jog és sors kezdettől fogva s kal)ütl levelezőlapokat é8 kártyákat. Az elsóbeu igy ir: álomban: s még a legegyszerűbb ember szerelme is annak marad ott is, ahol istenileg az emberek törvényei nagy költőnő ve lesz. mások fájdalma és félelme fölött elsurran.
Mennyire más a csók, melyet a szerelmesek \\ Már most, akár boldogságot hoz a szerelem álomban adnak, vagy kapnak! Olyan ez a csók, mi reánk: mégis mindegyikünknek éreznie kell azt, mint valami kegyeletes ájtatosság. hogy általa lett megáldva, megszentelve és
De ez csak azoknál van igy. akik valóban tisztulva, szeretnek és akik nem az érzékek tisztátalan kerülő- j Ez az ó joga ós hatalma! utjain beleélik magukat a szerelembe. \' _
meg-
Szerencsésen megérkeztünk Kairóba. Farkasnó várt bennünket a vonatnál. (Ó szintén nagykanizsai. Tudósító.) Csak legyenek nyugodtak, mi jó helyen vagyunk. Itt minden arany és ezüst. Ketten kaptunk egy szóp szobát, de még milyen gyönyörűt. Csak^ ugy süppedünk a sok szőnyegbe. Világos kékek a „fotelunk." Gyönyörű
190& pnii IS
ZALA 1 K ü Z L Ő N Y
3
selyem a függöny. Sellyem a paplan. Mennyezet alatt alszunk. Ide nem jöhet senki, az emeleten van a mi szobánk. 8zép veranda is van
Munkácsyné sóhajtozva panaszkodott, hogy mi mindent nem híresztelnek a két leányról Pedig azok tisztességes fejedelem udvarba kerültek, úgymond, ahol jó helyük van. Elővett egy levelet is, melyben Mariska leánya, — ki itthon varróleány volt. de vérszegénysége miatt nem volt szabad varrni között a következőket irta:
csepűrágók, az osztrák brettli söpredékei nem is igen ! — Alispánunk gyásza. Lapzártakor értesülünk, kölcsönözhettek méltóságot mulatóhelyeinknek. Dehogy Cser tán László köztiszteletben álló Nemee-
foglslják csak el azt a helyet magyar fiuk és magyar lányok, egészséges, jóizlésü, magyaros produkcióikkal, majd elválik, hogy a méltóságot a hely adja-e meg. vagy az, aki betölti azt a helyet?
Dicsőség tehát azoknak, akik ezt a sokáig fanyarnak vélt, de immár alaposan megérett gyümölcsöt leszakították és Hungária ölébe hullatták. Csak néhány esztendő kell hozzá, hogy az egész ország előtt többek 1 bi^nyossá váljék enuek a határozatnak üdvös eredménye, ha a magyar színészek is mindenekelőtt ezt a ,, , , ,, .. szempontot tartják szem előtt, midőn a színpadot
Kedden este szervíroztunk először. Ot ómtól felcserélik a mulatóhelyek, dalcsarnokok idegen láb este fél tizenkettőig talpon állunk. Először taposta deszkáival.
magunkat hozzuk rendbe. A reggelit mi szer- És a társadalom el is várja tőlük, hogy e nemzeti
virozzuk. Csupa ezüst ós arany tálcán. Nékünk fe^taikat feliímerjék és teljesítsék mindaddig, mig i.««Dnn*„i, i » i . országból ki nem pusztul az utolsó nemei zengetáj
két hercegnénk van és „g, öreg hercegi. - L ^ ,dj, derekft , legutois4 i,brac. Mindaddig Többször vannak vendégek. Majdnem mindig, és azontúl is! d. 8,
Az asztalra minden másnap friss virágot teszünk. Egész nap talpon vagyunk. Meggyőzzük mosni a sok ezüst és arany edényt. A vizet mi hordjuk fel borzasztó nagy ezüst korsóban. Majd megszakadunk alatta. No de nem baj. Bizok a jó Istenben. Csak egészségem legyen és akkor nem félek. Bluineuschein Vilmosné volt szobaleánya, a Mariska is itt van. Szintén mindent dolgozik egész nap. A Madám egy igen nagy spion. Nagy krokodil, Rossz egy nő. De möBt már nem félünk tőle. Majd én meg Mici nem engedünk.
Munkácsyné azt is mondta, hogy öten vaunak ott Kanizsáról.
— írja meg kérem ezt a Zalai Közlöny ben, hadd lássák a rosszakaróink az igazságot. Jó helyen van leányom, nem féltem.
— A vármegye rendkívüli közgyűlése. Zala vármegye törvényhatósági bizottsága Hertelendy Ferenc elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek tárgyait a községi és körjegyzök fizetésének kiegészítése, uj jegyzőségek ir/ervezése, illetve egyes körjegyzőségek kikerekitése képezte.
— Zalavitrmegje törvényhatósági bizottságának tagjai Nagykanizsáról. Az alispáni hivatal most állította össze a törvényhatósági bizottság tagjainak 1905. évre érvényes uévsorár A nagykanizsai legtöbb adót fizetők a követkzők: 10 000 koronán felüli census alapján tagjai a törvényhatósági bízott* ságuak: Elek Lipót*, Franz Lajos. 5 — 9000 koronáig: báró Qutmanu Vilmos*, báró Gutmann AlHdát*. 3 — 5000 koronáig: báró Gutmann Ödön, Linzer Béla, Stern Sáudor. 2—3000 koronáig: Weiser József, dr. Tnboly Gyula*, Babóchay György*, Szmodifs
Apáti földbirtokos, vármegyénk alispánjának Cuertán Károlynak testvérbátyja elhunyt. Temetése hétfőn leai.
— Halálos automobil elgáioláa. Hétfőn, májua elsején lesz egy éve, hogy Franz Lajos nagykanizsai lakos, Franz Lajos és fiai cég társtulajdonosának gépvezetője elgázolt egy asszonyt, aki meg ia halt ebbe. Közel az évforduló napján a nagy nevezetességű automobilnak ismét akadt egy kis ügye, amely Nagykanizsán feltűnést keltett. Az aumobil ugyanis nagyszombaton este ezúttal Zalaegerszeghez közel eső uton egy férfit gázolt el, ki Bzintén belehalt a szenvedett sérülésekbe. Az eset értesülésünk szerint állítólag igy történt:
Fraos Lajos nagykanizsai lakóit, gőzmalom-tulajdonos automobilon utazott Zalaegerszegre, hogy aráját meglátogassa. Amint a város közelébe ért, elgázolta Körbő litvánt, a zalaegerszegi magpergető gyár egyik munkátfát. Körbőt beszállították a közelben levő közkórházba ahol nyomban ápolás alá vették, azonban a leggondosabb kezelés mellett íb néhány óra mnlva meghalt. Az automobilt a tulajdonos uiugi vetette. Az eset következtében Frauz-nsk néhány napig Zalaegerszegen kellett maradnia, mig a rendőri kihallgatás befejeződött. Franz a rendőrségen az esetet ugy adta elő, hogy Körbő halála teljesen érthetetlen. Előadása szerint a motorkocsi már a városon kívül megadta hangos jeladását és élesen világító lámpával is el volt látva, mely az ut közepét bevilágította. Ha tehát Körbő az ut közepén állott volna, őt a kocsiban ülők okvetlenül észrevették volua és akkor a szerencsétlenség nem lövetkezbetett volna be.
Uj napilap Nagykanizsán A .Zala" cimü
ml. * n.kui; «!*|j< , t;ouvviiíj vtfv\'kj i 1 - - - i, .
Viktor\', Eperjes; Sándor*, Acél Pál*. 1—3000 koro-1 helyi laptarsuuk csütörtökön politikai napilappá nátg: Itapoch Gyula*, Gyölffy János*, Vágner Károly*, «l»lt«ilt- Ml, .kik ismerjük városuok r. ■ megye Orosivárj Gyula*, GiOnhul Allríd, Scbwarz Adolf, köiöuaégít, sajnos, tudjuk, hogy a lapoknak nálunk Práger Bél., dr. Benuik Ferenc*. dr. S.ekerea József*, "inca olyan tekintélyük ea sulyuk, mint .minő más
Igy éli sorsát egy magyar leány Princess. Isinael tejedeimi udvarában, ahol minden arany és! Oszkár, Zerknviu Lajos ezüst és milideii olyan gyönyörű . . .
Áruiuth Náthán, Kber.spanuer Leó Unser Ullmann niegyevárosbao. Úiömmel üdvOíBIjtllc laptársunk és Klek, Fischer Ignác dr. Plihíil Viktor*, Zerknvltr «■ aldoialkéBj lapkiadó cég vállalko.áiát Z.lamegjé-
GrOnhpt Henrik, dr. Tri- ben eKy önállóan saerkes.tett lapra nagy felad.t
l.ammer Itezsó, Siern Mór, Miltényl Sándoi*, S.rlory \'ár, sok orvosolni valója akad » érért » sajtónak éa o.ikár, Lövy Adolf. 800- 1000 koronán: Vidor kíiönöaen a Ztl.i Hírlapírók Szövetségének nnnd-Samu. Srommer Sándor, Belu. Lajos* IIJ. Fessel- W\' M« ö«illle "lk"\' kívánhat a derék
hofer József, Elek Oé», Hoaenfeld Adolf. Löven- vállalkoráshnr, mely pártolásra érdemes. A lap élén
fold Jnachioi. 7-800 koronáin: Schw.ra Gusiláv, erutáu is Sralay Sáudor áll, mint felelős aaerkesttó.
A hercegprímás B.lAtoufiireden. Vaszary
HÍREK.
A magyar .«í»é.,.k vi.manya. ~ ^^^^ Kolo. bihorcheVcegprimá.^hé.eo h„..„bb ta,
Hullnak, bulldogálnak a vaskalapok. Az illik Jó/ael, Ledoí-zky Krnö, Huikó János SOS K 39 I.- tériiodtor. Balatonfüredre éfWett Azeg,házfej.,
szele lerántja a csontos koponyákról, melyekbe inas 700 koronáig : lteichenfeid Gyula, Kohu Alfréd, de em .ugusalus hó körepéig marad kedvenc fürdő
szellemet ont a nemzet Géuiusz.. Lepattannak az, Mészáros Antal*, lisrterieicher Bernát, Voknon helyén, avult hagyományok, előítéletek rozsdás lakatjai ós a | Antal, dr Rothschild Jakab, Betielheim Győző.
AtheLeztis. A cs. és kii. hadügyminiszter 48 ik gyalogezred helyben állomásozó 2-ik zászló-Horvátb Jóssei hadnagyot a
jövft zenéjének ébresztő hangja niellntt kitárulnak a Válaaztoltak: Deák Péter, Tnpainmer Gyula, dr. haladás kapui. Fábián Zsigmond, dr. Fried Ödín, Lengyel Lajo., beoaalott
Ez a széliéin hatotta át a magyar szine.sr.ek Buncoui József, ilj. Hegedű. Lás.Ié, O.zterhuber Kolozsváron állomásozó 09 ik gyaloge.redhe* be-ezidei közgyűlését is, melyen sok szép vívmány közölt1 László, Kuorlzer György Saller Lajos, dr. Itolscbild, lj»«» ál. , „ Á. l«
keresztül vitték azt is, hogy a magyar színészek -Samu, Faics L.Jo,. - A c.illagg.l jelöltek adója mlolKter k5„dnete. A vall. és kö<-
. .....I .. l-l.-. 1.1 ........ I...I.I..... .....a*. IrX/i Iwt! m.lr nbloviil uUníái, Litl.varn.un j , i\'i ». i 11 a I nl t OKtalaSUgyi
ezeutul orfeumokban, dalcsarnokokban is működhetnek, oklevél alapján kétszeresen számíttatott.
kiszorítva ezáltal a német nyelvű tingli-tanglikat, melyeknek germanizáló hatása ban — igen érezhető volt.
Temeti-B. Weiuzmayer Márkot, felelős különösen a főváros- 8/er,,eszlóiik édes atyját f. hó 23-án helyezték örök llirtélenóbon el. som | nyugalomra. A Clengcry-uii uyászháznál migyszáinu
képzelhető, hányféle üdvös eredménye lesz ennek a közönség gyülekezett össze. A gyászháznál Dr. Neu-
határozatnak. Először is megcsappan az eshetősége mann Ede főrabbi mondott megindító gyászbeszédet
annak, hogy tehetséges színészek kenyér nélkül marad- és Kartschmaroff Leó megható imát. Dr. Villányinak
janak, másodszor a színigazgatók jobban megbecsülik gyászesete alkalmából igen .sokan fejezték ki rész-
szinészeiket, tudván, hogy tágabb terük van a kenyér-; vétüket. keresetre, harmadszor olyan tehetségeknek, kiknek1
Koszorulpótló adományok. F. hó 21 én
megfelelőbb tér kínálkozik a mulatóhelyek deszkáin, j elhunyt Weiszmayer Márk iránti kegyelet jeléül alkalmuk nyílik tehetségük érvényesítésére, helyet adva adakoztak: Dr. Villáuyi Henrik 50 K, Dr. Villányi
ezáltal azoknak, kik viszont iiikább érvényesülhetnek; negyedszer magyarosodnak a mulatóhelyek
oktatásügyi miniszter köszönetét fejezte ki id. Tnrá-uyi Ferencnek azért, bogy a zalamegyei Taráuyi— Oszterhuber család levéltárát a Magyar Nemzeti Muzeumban örök letétként elhelyezte.
— Az OMKE és Nagykanizsa vasúti ösBze-ktíttetése. Az OMKE legutóbbi lővárosbau tartott választmányi ülésén szóba került városunk vasúti összeköttetése a vidékkel. Az összeköttetést mostoha viszonyok közt levőnek mondották, mely körülmény, valamint különböző tarifába intézkedések a város iparát és kereskedelmét megbénítják, ileitai József fejtette ki ezeket, kérve a közpoutot a bajok orvos-
színpadon Henrikné, Villányi Agáiba k. n., Villányi István és legfóképen meg- Antal 5—5 K, Maschat.cker Mór és neje, Weiszmayer j lására, illetve a közbelépésre. A központi választ-
___________ _ ____________. é.s dalcsarnokok, Izidor és neje 10—10 K, Deutsch Mór és neje 4 K,: mány csak akkor fog e kérdéssel foglalkozni, ha a
amiáltal egy egészen uj irodalom keletkezik, melynek.iMayer Ödön, ifj Weiszmayer Márk 5—5 K, Weisz- zalamegyei kerületi választmány előkészíti ez ügyet az lesz a hivatása, hogy szórakoztatva öntsön nemzeti Imayer Lipót és neje 10 K, Dr. Deutsch Izidor 5 K, és írásbeli uton terjeszti fel a központhoz.
.. . . ... >. • Dr. Ollop Mór é* neje 10 K. összesen 124 korona. *----------- \' "
Az izr. Szent-egylet.
szellemet az alvó, vagy elfajult lelkekbe.
Csodálatos, hogy ezt csak most látták be a magyar színészet intézőkörei, melyek a színészet méltóságát féltették attól, ha a színészeknek megnyitják az utat a mulatóhelyek; deszkáira, Pedig micsoda méltóság volt az! Utcára vetett, éhező facér színészek, akiket még a lebujokból is kinéztek, mert kénytelenek voltak szerződés nélkül csatangolni, elzárva attól a nemzeti hivatástól, hogy a dal és költészet erejével a mulatóhelyeken is hódítsanak. Kzt az állapotot nevezték el a színészet méltóságának. Hiszen való és igaz, hogy művészet tekintetében az u- u. Bbrettli"-nek eddigelé nem is volt méltósága a magyar szemekben, do hát könnyen elképzelhető, hogy az Osztrákországból kimustrált és hozzánk vetődött
Az öngyilkosok hídja. A temetői vasúti hídnak már valóságos legendája van. Velencében van
— Névmagyiirositás. Blau János dr. négy- egy hid. melyet a fóhajok hídjának neveznek. Ezt
kanizsai illetőségű katonai segédorvos helyette*, dr, Blau Simon orvos fia, nevét ,Ballá"-ra magyarosította.
— A Csáktornyái tanítóképző. A Csáktornyái tanítóképző 25 évi fenállásának emlékére díszes kötetet adott ki. Ezt a kötetet Margitai József tanítóképző intézeti igazgató szerkesztette. A könyvben fényképek foglaltatnak az intézet külső és belső berendezéséről, bőven, tárgyalják benne az internátust, az oktatásügyet és a 25 éves jubileum leírását. A
bátrau mondhatnánk uz öngyilkosok hídjának. Eunek közeieben történik h legtöbb vasúti öngyilkosság. A legutóbbi kedden este történt. A 209. »z. személyvonat, mely 8 óra 45 perckor érkezik Kauizsára, a nevezett helyen elgázolt egy embert. A vizsgálat — mert a mozdony a holttestet felismerhetetlenné tette — beigazolta, hogy az illető Molnár Ferenc szülőinél Nagykanizsán, Hajcsár-utca 19. szám alatt lakó 19 éves lakatos-segéd. Jómodoru mesterlegény volt. öngyilkosságának oka, mert nem tudott munkát
könyv kiállítása igen diszes. Fischel Füiöp könyv- kapni. Nem akart atyjának, kinek 8 gyermeke vau, nyomdájában ké-zü\'t. - terhére lenni.
ZALAI KÖZLÖNY
I90Ö. ÁPRILIS 29.
- Évvégl vliMálatok. A helybeli kath. fó- - Bendórök viug4j«. Reformálódunk. ípjlö-gimoáiiumban a 8 osztályú Unulók évvé* vizagá- dünk. Most mér a rendörök ,a vizsgáznakA nagylakimája- 6.. 8., 10 é. 12 éa d. e. 8 órakor tar- kanizsai rendőrségnél a hat havi próha.xolgál.ti idő tatnak meg A 8. osztályú magántanulók Írásbeli után vizsga köveikezik. A vizsga cé^a, bogy a be-megálata május 13-án, a szóbeli lö-én leaz. öMrötf rendőröknél ne U álkoz.uok olyu. fJ.hor.
- Andor György felolv.sAta. A oagy-ani- lati tapasztalatlansággal, mint ezelőtt gyakran_meg-7 87 Í0l. történt. A vizsga dönti el a véglegesítés kérdését.
! Csütörtökön vizsgázott Jagaaica János 28 as ea Varga György 29-es számú rendőr. Sikeresen
,sai Híociáldemokrata-párt meghívására tartotta olvasását Andor György Aladár, a Ganz-gyár főtisztviselő. Az érdekes és tudományos felolvasás, melyet .Társadalom és természettudomány" cimmel látott el a felolvasó, szép számú hallgatóságot vonzott a Polgári Egylet nagytermébe. A munkás osztály volt túlnyomó többségben, de a földmivelő osztály is képviselve volt. A felolvasó gondosan megirt lei-olvasásában ügyein ismertette híres bölcséazek, BzociologuHok tanait. Felolvasása végén fejtegette a mostani társadalom némely rendellenességeit és arra következtetésre jutott, hogy a jövő társadalmi élet a szociálizmusé lesz, mely leginkább bevállna annak a missziónak, mely az emberiséget boldogítaná. A felolvasott mű elejétől végig rendkívül tanulságos < volt, mely egy órán át igénybe vette a hallgatóság figyelmét. A derék felolvasót zajosan megtapsolták munka világ-ünnepe.*4 A azociál-
állották ki a vizsgát Véglegeaitésre felterjesztelek a városi tanácshoz.
— Ünnepek és • rendőri hírek. Ünnep-napok utáu a legcsendesebb vidéki városkában is könnyű dolga van a rendőri riporternek. Ha ugyan van abban a városban újság, llyeokor ugyanis mindig akad rendőri riporter. Verekedés van ilyeukor bőven és gazdagou. A verekedés oka mellékes. Bosszú régi harag,
bármi legyen is az oka, de ennek elintézését ünnepnapra teszik. És euuek meg van a maga logikus oka. Ilyenkor több a népnek a pénze s igy jobban tellik korcsmározásra, a szeszre. Nagy hordereje van tehát a humánusan gondolkodók ama mozgalmának, mely vasárnap és nagyobb ünnepen beakarják záratni a korcsmákat és pálinkaméréseket. Messzire kiható melybői csak haszna

demokrata-párt nagykanizsai százas bizottsága vörös j ic^vetkeKinéoye lenne ennek papírra nyomott felhívással fordul Nagykanizsa vátos\'|eane B társadalomnak, összes munkásaihoz. A felhiváa felszólítja a munká- x Tizenötéves fürdőzés és különféle hirdetett sokat, bogy május elsején, ,a munka világ-üunepén" szerek voitak eredmény uélkül >zámos csuz és kösz-szüntessék be a munkát. vényes betegeknél, kik végre is a bires Zoltán (éle
— Jégeső Hogy április telj-sen kimerítse kenőcs Használata által teljesen meggyógyultak. Ara H/eszélyessógének szélsőségeit, hát húsvét napján 2 kot. Zoltán Béla gyógyszertárában, Budapest. V., Nyirádou és köruyékéu 8—10 percuyi jégesőt is SzabaJsagtér.
produkált. Szerencsére a vegetáció annyira hátra — A cseléd ruhája vissza nem tartható, van hogy a jég kárt nem okozott. A polgári törvéuyek védéréuibe ve.-zik a/, eladósodott
— A magántisztviselők választmányi Cléae. embert. Nem szabad ugyanis lefoglalni a legszük
vörös éa sárga réz stb. tisztításához a valódi Glóbus tisztító kivonatot Fritz Schultz jtin r.-társaság-lói Eger és Lipcse használj*, mivel pompás és tartós fényt nyer. Minden előbbi kiállításon magasan kitüntetve, s ezen tisztító azer legújabban a St.-Luisi kiállításon a Grand Prixet kapta, féuyes bizonyítéka vannak, hogy a Glóbus tisztító kivonat a legjobb fémes tisztító szer a világon. A Glóbus tisztító kivouat 3 törvényesen megesketett kémikus véleménye szeriut meutes minden káros alkatrészektől. nem karcol, uern marja a fémeket, nem piszkít mint a fényesítő pomádék és fényesítő erejét soha sem veszíti el. Ezen kiváló tulajdonsága folytán biztosították nem remélt elterjedését. Havouta több miut 5 millió doboz ezen szerrel töltve jutnak a föld minden országába szétküldésre s nemcsak ki-csiuy és uagy háztartások, sok katonai kantok, vasúti kezelőségek, nagy ipari vállalatok, állandó fo-. . ...... gyasztói, a nagyszerű hatásában egyedül álló Glóbus
összeszólalkozás, Bzerelmi féltékenység, | ^^^ R ,e|jértéke8ebb alkatrészét, a
~ neuburgi krétát, melyet Hennni más termék nem mul felül, miáltal a Glóbus tisztító kivonat elismert jósága biztosítva van, a gyártó cég Fritz Schulz jun. Eger és Lipcse h saját bányáiból gőziszapolókkal nyeri. Ezért mindenütt csak a Glóbus tisztiló kivonatot használjuk, olcsósága mindeukinek még a legkisebb háztartásnak ia megengedi, ft ne engedjük kevesebb érő gyártmáuyokat ránkerőszakolni. Kérjünk a drogériák, fűszer, szappan és rövid-áru Üzletében Glóbus tisztító kivouat vörös szaliagban.
— Razzia. Tegnap péuieken 10 leáuyt állítottak elő a rendőrkapitányságon csavargás uiiatt. Köztük 2 leány már ki volt tiltva a város terűié térőC Legtöbbjét elzárásra ítélték. A vidéki illető-ségüeket elfogják toloncolni.
x Hasznos tudnivalók. Az orvostudomány tanítja, bogy az egészséges emberi szervezetnek hápüűkint tfgy liter vízto~ van itihit nzöfcsége. Er a víz szolgál ugyauis a bevett ételek higitószeréQl.
A magántisztviselők nagykanizsai bizottságának ; ségesebb ruhanemüeket és azokat az eszközöket, E nélkül ugyauis a szervezet a megemé-ztett tápláléko-
választmáuya kedden este 1 ,9 órakor választmányi melyekkel a végrehajtást szenvedett fél mindennapi kBt hasznosau földolgozni nem tudja. Minthogy azonban
üléat tart a .Központ" külön termében. kenyerét keresi meg. Most ezt a humánus intézke a táplálékokkal a gyomorba minden eeetbeu igen sok
_ Egy tolvajbanda bünszáiai. Irtunk már dést kiterjesztették a cselédekre is. A közigazgatási és különböző betegség csirája is bejut, fontos. "hogy
annak a tolvajbaudáuak működéséről, melynek hőse bíróság ugyauis egy konkrét eset alkalmából ki- italul olyan viz haszuáltassék, mely bakteriummeuies
Magyar József boltiszolga volt, ki gazdáját Melcer mondta hogy a gazda a cseléd által okozott károkért legyen, tehát azon csirákat ue szaporítsa, másrészt
Jakab Kazincy-utcai üvegáru-kereskedőt lopásával » cseléd béréuek megfelelő részét visszatarthatja a táplálékokkal bevett baktériumokat a gyomornak
több ezer koronáig megkárosított. A reudöri nyomozás\'ugyan, de a visszatartási jog uem terjeszthető ki a megölni segitse s végül, hogy a viz a gyomrot
aunak idején egy tiz tagu tolvajbandának a műkő- cseléd ruhaneműire is. ne rontsa.
déséről rántotta le a leplet, kiket a uagykanizsai — A lüskeszentgyörgyl buc*u. A vármeuyénk Be van igazolva, hogy ilyen célokra a mohai
törvényszék el is ítélt. Már az volt hihető, hogy az muraközi részébeu fokvó Tüskeszemgyörgy község , Águes-viz végtelenül alkalmas, mert teljesenbaktérium
ügy befejeződött. A napokban azonban névtelen\'fel- templombucsuja e hó 24-én, húsvéthétfőn fényes
jelentés érkezeit a nagykanizsai rendőrséghez, melyben üunepség között folyt le. A nagy papisegédlettel
a névtelen a Melcer ügyben ujabb adatokat említ, megtartóit ünnepi misének lélekemelő mozzanata
A feljelentésre megindult az uj vizsgálat. A nagy- volt az iskolások magyar éneke, amely horvátajku
kanizsai rendőrség megkeresésére a kiskomáromi szülőikuek is gyönyörűségére szolgált. Istentisztelet
csendőrjárör Csapi urodalombau 3 cselédnél, névszeriot Után P e c z e k György t. kanoook, egyházmegyei
Gombos Ferencnél, Kovács Józsefnél és Golfinger kerületi tanfelügyelő plébános házáuál uevo napjának
Józsefuél házkutatást rendelt el. A házkutatás alkal ünneplésére díszes vendégsereg gyűlt egybe, mából 72 darab gyauus üvegárut találtak A 3 cseléd — Elzüllött Ifju. Nagy Károly fiatal kora
vallomása szeriut az edényeket Magyartól kapták, dacára mar szép múltra tekinthet vissza. Volt már
A vizsgálat folyik. Nem lehetetlen, hogy még ujabb járáaffirósági, ügyvédi irnok, ál riporter, legutóbb _ _____ ____ _______ ____o__oi ______
bünszálak merülnek fel ez ügyben. pedig molnár-tanonc A múlt óv nyarán törtéut, bogy mohai Áenes-forrás a gyermeket és felnőttet biztosan
x Kis szerencséje nagy! A magy. kir. osztály- nem tudni, hogyan, miként, Nagy Károly egyik megóvja. Gyermekeknél ilyenkor mutatkozuak az sorsjáték keddi befejező huzásáu a 600,000 koronás, lapnál riportereskedett. Ouuau ugyan hamar kitették angol-kór tünetei, amelyeket a mohai Ágíies-viz jutalmat és az 6000 koronás főnyereményt a 82621. a szűrét, de ezért a jeles ifju tovább is riporternek mésztartalmánál fogva megszüntet s végül tavaszra
mentes. Másodszor, minthogy szénsavat tartalma, baktériumok mérgező hatását leroutja. Es vénül, minthogy a gyomrot alkalmasan izgatja, egyrészt étvágyat csiiiál, másrészt bőséges elválasztását okozza azou gyomoroedvekuek,\' melyek azon kártékony baktériumokat megölik-
A- mohai Ágnes-víz fogyasztását különbeu is főként tavaszszal, kiváltképen lehet ajánlani. Ekkorra ugyanis a téli nehéz táplálkozás után a gyomor nagyon is megkívánja a gyotuorjavilót. Másrészt ekkorra esik a legtöbb fertőző betegség, amitő. a
számú 4/4-ben eladott sorsjeggyel ismét a hírneves Kiss Károly és Társa bankháza Budapest, VII., Erzsébet körút 19 szerencsés vevői nyerték, hol immár harmadszor nyerték meg a 600,000 koronás jutalomnyereményt.
— A negyedik gyógyszertár. Kérvényezők mennek, kérvényezők jönnek. A negyedik gyógyszertár ügye csak nem alszik el. Majd minden hónapban akadnak kérvényezők a negyedik gyógyszertár felállításának engedélyezéseért. Fejlődik a város, mondják a kérvényezők. A közegészségügy parancsolja a negyedik gyógyszertár felállítását, hangzik szüntelenül. Most ujabban három ilyen kérvény van a hatóság előtt véleményezés végett. Nagyon természetes, hogy az érdekeltek is elkövetnek mindent a negyedik gyógyszertár felállítása ellen.
adta ki magát. Így jutott be a törvényszék tárgyaló- esik a legtöbb szülés, tehát ilyenkor van a legtöbb
termébe is. ahol egy alkalmas pillanatban elemelte szoptató asszony is, akiknek a mohai Águes-forrás
Lőrinc István hivatalszolga ezüst óráját és elzálogo- fogyasztása azért fontos, mert ez a viz a tejelválasztást
Bitotta 5 koronáért. De csakhamar rájöttek és az uagyban lokozza.
.újságíró" urat perbe fogták. Csütörtökön tárgyalta Háztartások számára nagy üvegekben a mohai
ez ügyet Lsjpcig Antal kir. aljárásbiró. Nagyot egy Agn*s-íorrás különöseu olcsón kapható,
csendőr vezette elő, mert már április 7-én kellett x Pompás tükörsima fényt és tartós szép
volna a tárgyalást meg tartani, akkor azonban nem kinézést kölcsöuöz minden cipőnek Glóbus a leg-
jeleut meg: Levelet irt ekkor Lsjpcig bírónak, mely- jobb és finomabb a jelenkorban, gyártva a világhírű ben irta, hogy ó most már jó utia tért, molnár és Fritz Schulz jun. r.-t. kémia gyárai által Eger
mesterséget tanul és ha most még az egyszer meg- i. B. és Lipcse, bár többször kitüntetve s legutóbb bocsátanak néki, hasznos tagja lesz még a hazának, a St.-Louisi világkiállításon a legnagyobb kitflutetést A bíró azonban tudva, hozy Nagy már többször tett .Grand Prix\'-t kapta, a legjobb bizonyítéka annak, ilyen fogadalmat, elrendelte az elővezetést. Vádlott hogy .Globm" kiváló jó készítmény. Globm gyor-
töredelmesen beismerte bűnét. Elítélték 21 napi san tartós fényt és szép feket,-Béget kölcsönöz a
fogházra Nagy felebbezatt. Fogva tartották. I bőrnek a Globin káros anyagoktél mentes, zsirtar-
x Egy praktikus háziasszony .titka Min- talmánál fogva a lábbelit puhán tartja, a bőr tartós denfele fémtárgyak arany, ezüst ntckel, alfen.de,lés vízhatlan lesz. Mindent összevéve a Globin egy
un. < » flaU1 »n>*Lnak,n * C8flC8Pmók ruházatáról szükséges gondoskodniok, sokkal fontosabb a gyermekek tán-
lálkozása, ha nem képesek azokat maguk szop atni. A csecsemők táplálkozására legjobban alkalmas a gyermek korának meirfelelőlL vízzel higgitott tehéntejet Kukké gyermeki,sít hozzátételével, mely nemcsak a tápláléknak egy uaRvobb áol t , 1 T ? fejlődés részére ad, hanem még a gyomorban a tehéntej durvább olvadékát megakadályozza és megóvja azrőtehntHÍ átl nkn zott gerjedésektői a bélben és igy a gyermeke, a gyomor- és bélhurut betegségektől megkiméli.Tyário tehát . Kufeíe 1 gye \' mekeknek úgyszólván nélkülözhetetlen. Hogy ezen szer mennyire elérte az anyák elismerését különöse.V nrvl víL f II abból látható, hogy nemcsak a bel- és külföld, gyermekkórházakban állandóan használj \'T t\'
Magyarország, Németország stb. orvosainak ezreitől ajánlva lesz. bebizonyítandó modon Osztrák-
1905. ÁPRILIS 29
ZALAI KÖZLÖNY
5
általános cipőtisztító vzer, mely elismert előnyeinél fogva általánosan kedvelt lesz, h melynek elterjedése évfőt-évre növekszik. Nagyon takarékos a használatban. miután a cipő Globin nal egyszer jó bekenve és eldörzsölve, a jövőben csak a legkevesebb be-dörzsölést igényli, ho«y az e.őbbi pompás fényét visszakapja, tehát egy nagyon olcsó és praktikus bórtisztitó szer. Globin egy háztartásból se hiányozzék. Minden megnevezett helyen és falragaszokon ajánlott eladási helyen kapható olcsó helyen, de mégis ögyeljQnk, hogy a dobozokon .Globin* szó sat legyen, mert a jegy törvényesen óva van.
x A gyönyörűen fekvó .Tóbelhad* gyógyfürdő Grác mellett ismét dr. Blumauer A. ur kipróbált kezeiben van A fürdő vezetősége azon tö
anyakönyvi hírek.
— Április hó *2-től 28 ig. -Halálozások:
Weiszmayer Márk, 79 éveH. magáuzó. Bolf Máris, 8 hónapos, földmives gyermeke. Tislér István, 14 napos kőműves gyermeke. Mirica János, 10 hónapos, cseléd gyermeke. Horváth József 11 hónapos, börtönőr gyermeke. Halasi Ádám, 38 éves, aaztalos. Szabó József. 6 éves, munkás gyermeke. Feld Mária, 16 hónapos, kalauz gyermeke. Zavilla Etelka, 3 éves, postatiszt gyermeke. Novácki Józsefné, Kriván Margit, 28 éves, jbirósági hivatalnok neje.
reks/.ik, hogy a vendégeket mii.denféiekép kielégi- Bagonyai Józsefné, Hegedűs Anna, 51 évea földmű teni, 8 azért a lakás iránti kérdezősködések már ves neje.
ina nsgyou vürllek. öz.v.Ifcsics Lászlóné, Akóci Rozália, 80 éves, uiagáuzó.
x A szerencsét megragadni tanuld, mert a Ö/.v. Hirsch Edéné, Polliik Katalin, 80 éves, magánzó, szerencse mindig közeledben van .. Gonthe adja\' Molnár Ferenc, 18 éves, lakatos ssgéd. őzt a tanácsot utravalóul az életre Ne hagyjuk hát özv. Bogdán Ltjosné, Itoia Irma, 77 éves, magánzó.
Fortuma istenasszony ujmutatását ügyeimen kivül Lukács Vilmos it-mert bankháza & m. kir. osztály-horsjáték iegutóbbi húzásán óriási diadalt aratott. Es a bankháznak majdnem c-up.i vidéki vevője volt az, akiknek a szerencse kedvezett. Alig érkezett meg Lukács Vilmos ur a cég főnöke Nagy-Károlyba houy
Házasságot kötött:
Kleé Mihály, könyvkötő — Egyed Emmával.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
MIT IGYUNK?
houy egészségünket u.egóvjuk, meri csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a
legbiztosabb óvószer. — Elsősoroau a mohai
, c .. ftnnAAA i x rx x . .i. — Többeknek. Valóban örvendünk, hogy
kifizesse ott a 200000 koronás főnyereményt nem teli . , .. , . Xll ... . , . , . \'
" , n. , , un.x x" k-i húsvéti szamunkban közölt cikkeink elismerésben
bele 24 óra és ezen bankház, szerencsés vevőinek jutott megint a 400000 koronás főnyeremény. A bankház a legutóbbi sorsjáték alkalmával két millió koronát inegbaiadó óriási összeget tizetelt szerencsés vevőinek. Lukács Viimos bankházának mesés szerencséje h fővá
részesültek. Jól esik, ha önzetlen munkánk méltánylást talál. A dicséret nem bennünket, hanem azt a tevékeny munkatársi gárdát illeti, Bmely lelkesen Hegit bennünket munkánkban. Mi mindig azon leszünk, . , „ . .. , . . , ,„ . . hogy alkalmazkodjunk olvasóink Ízléséhez. LépéBt
ro.b.o kJ»l»Kéd t.ruy. «. irmyée nélkül „mer, el \' , ,,„„„ ,ok (i,t0/4,á>tl „ tírek,/0nk mindenki, hogy « Mrerenc.e iHtenudJfl érdemea emberru kMll _ „,„, mmil , „„„„„„„„m, (,. p.,.rolj. ke.y.ll, ,„.,t . l.ukéc.-b.iikhá, ».i«oru mo- »f f _ /rd,kMlWl eDle\',„, Eddl, _ hd.ágátal lilokt.rl<>áv«l > veríivel «.mben Uüueltttt hi„„, , ho„4llk érke,e„ vé|Bmí„,ekll,.k _
dozetlfij elS^keDy.énérel ko,ked.ell,égr. »>\'""<. f „hallónkkal é. erőnkkel míndic „luláltuk
oieljlaa ora.ág li.l.mn lu ,,n.meretaé. .IateD <ldá>« h \' „,„, vií„h,„„0l kpllel, Erra ISrokedínÜ Ukác.oáP - példabe«éddí len f. »«ín,lalao lény lD jB Kgyébiráüt kS.rSnjük jó.k.róh.k ?,dek-igazolja ezt h közmondást. Amit másutt álmosköny-
vekkel, komplikált naptárakkal és egyébb szűkség- _ F L Blid,p„t Upunk holycttca szerkesztője
eszközökkel próbálnak elérni — mindazt pótolja ez Gáspár Béla bclmunkatára, ki múlt év november óta van a vará/sige: Isten-áldása Lukácsnál!\' A szerencsét 1 ujabban lapunk szerkesztőségének kötelékébe. — Müller Mór nem lehet kierőszakolni, - a szerencse mindig köze mu"J*,aV7en,pltFul1ukméb\'D\' Többl kérdé,érc eg}lw ré*ebbi tU lünkben van — csak meg keli ragadni, mint Goethe mi"\' g q földje be cikkét Mi ...lódon közérdekű cik-mondja. És ez a szerencse állandóan hü volt és hü ket kozlüuk.
is marad Lukács bankházához, minélfogva nlv^Alnk. __,...............,„........
nak nem adhatunk anuál jobb tanácsol: vásároljanak
osztálysorsjegyekel Lukács bankházából, melyek hely-, P n 11 H n fl 0 H 1 TT H 1Y1
ben kizárólag ifj. Wajdits JÓ/sefnél kaphatók. H I U N \\ | V I
60 kr.-tól 3 frt 70 kr -ig méterenkiut blpusok I és ruháknak — Dérmentve ós mar elvámolva
a házhoz szállítva. Nagy mióta gyűjtemény azonnal Henueberg selyemgyar Zürich.
VEGYES.
Megbízható gysgykaztlás Zavart emé.aiéaiel ellátott egyének, kik étvágybiáuyban, felfúvódásban, eyoiporgúrcnök* ben és rendetlen székeiéiben azenveduek, a ,M*M-fé e aold-litz-psr* basanálata állal rövid idö múlva visszanyerik egészségüket. Kgy doboz ára 2 korona. Szétküldés naponta utánvétellel Moll A. gyógyizeréiz, cs. éa kir udv sxállitó által liéci, 1. Tucblaubeu 9. Vidéki gyógyazertArakbau bktarozottau Mail-féle készítmény kérendő az ő gyári jelvényével és aláírásával.
A közönség köivböl.
Az e rovatban közlőitekért a tele ősség a beküldőt terheli
Egy kis rovás.
Tekintetes Szerkesztőségi A .Zalai Közlöny" egyik számából értobültem, hogy beakarják nálunk hozni a városi csendörséget. Az érte lelkeHedők ettől úgyszólván mindennek javulását remélik. Nem tudva azonban bevárni ezt az ideális kort, e lap utjáu bivom fel egy sajnálatos dologra a nagykanizsai rendőrség figyelmét: Régi panasza városunk közönségének és a hozzánk jövő idegeneknek, hogy a helybeli bérkocsik, vagy magyarul a fiakkerok rossz állapotban vaunak. Némelyek piszkos, rongyos, törött. E héten a vasútnál egy véletlen folytán magam is ilyen kocsira ültem, amely olyan rettenetesen rossz volt, hogy* mellékutakon bujkálva hajtattam lakásomra — szégyenből éa örültem, hogy bajom nem egett a ros.z kocsin. Nem ártaua egy kis intézkedés. Tisztelettel
cyy Hugykunltutii ntoa.
N y i 111 é r.
Az c rovat alatt közlöttekért nem vállal fclclőas--gct a szerkesztőség.
MATTONI ERZSÉBET SÓSFÜRDÖJE
gyógyhely Budapest iBudaa).
Fürdőidény: április 23-tol oktober l5-ig.
Kiváló gyógyhatással blr
nöi bajokban és altesti bántalmakban.
Rendelő orvos a gyógyhelyen. Egészséges fekvés, jutányos lakások, ji vendéglő. — Vlllámos vasúti ősus köttetéa a fővárossal.
forrás miot természetes széosavdús áaványviz, föltétlenül tiszta, kellem-s és olcsó savanyúvíz; dús azén-aavtartalmáDál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogva kiiQnö szere a legkQlöofélébb gyomor-, légoao-
és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát Használjuk a mohai Agw-s Használjuk a mohai Agass forrást, ba gyomor- bél- forrást, ba étvagyhiány éa légosihu\'uttii szat.a- éa emésztési zavarok ál-dulni akarunk. Dr. Kétly. : lauak be. Dr. Gol.hardt.
Használjuk a mohai Ágnes Használjuk a mohai Ausa
forrást, ha a vassbajt gyó- forrást, ha aijbajoktil és
gyitani akarjuk aárgáságtél szabadulni
Dr. Kövér. , akarunk. Dr. Glaas.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen hzénsavval telitett víznél, sőt a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes-forrás vicét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvel\' borvz - Kedvelt borviz.
Kapható minden fliszeriizletben es első rangú vendéglőben.
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
Qahiafnr k,lüDÖ8lkerral
fj d IV d IU l használtatik
vtst-, húgghólgag-és kősz»énBbántalmsk\'< ll« n,húgg-dara és viztltli nshézaégikuél, a ezukros húggárnál, továbbá a légző és tmészlésl szervek hurutainál,
Hútfyhajtó hatáaú!
VasaiaUi! Könnytn •■édtkiK I Cslraaisatsi!
iti áiván^vitktrukedtitkbtn raQf a Salvator-forrót igntuatitágdndl Kptrjuen.
Gyomorégés, felfúvódás bttfögés
legtöbbnyiro jelei a megzavart gyon»or éa l.él-tevékriiységiick, melyeket uera szabad figyelmen kivül hagyni. Ajánlatos az ilyen bajok meggáilá-a vagy megszüutvtése ellen robitachi ..Templomforrast\'1 inni, mely orvosilag és általánosan readelteük. a ..Styria-forráa- erőaebb a csak időszakilaag ibató.
Nagybani raktár Magyarország reazére
HOFFMAMM JOZSEF-nél
lludapest, Hátbory-utca 8. azám.
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
■i. » l » i közlöny
1805. APRH.IS 29.
lm^ökNieH
.......czelok
Kísérleti cz.lolire fél dobozok J 1 rtnertkezésre illoak a NERUDA MOORNAl fW<
medkezésreillnaka NERUDAMKOOKIWL tele
A leajobh alpesi lejet tartalmaiza.
Kérjen mindenki
lajti íi.\'lrMhen
Valódi Kathrciner-féle
Kneipp-maláta kávét
cuk oly rmtnagokbaiii * melvea » Kneipp páter védjegyet é» a Katli-reiner nevet viselik, is kéiiilje m.ndo-sau ■ silány utániatok elmúlását.
Ki szereti
■ gyöngéd, szeplő ndlkflll, tiszta aroot. puha (ina bírt és rózsás arcbőrt.\' \\x mosakodjék naponként, as ismert Medikai
BERGMANN féle
iVédójegy: 2 bányása) vagy Bergaunn & Co. Drezda éa Tetsohen a 8
— Ára 80 fillér. — Kapható: 6ELTSCH es GRAEF
.DROGÉRIA" Ntgykanlzián
.Müleniumtelep\' Nayyosz.
Szép és tartós szöllóje
csak anuak lesz. aki Ingyen Magyarország legnagyobb sző öískolá uak *ri«*gy-íékét, amely szőlőiskola állami segélylyel éa Állami telitgyelnt mellet- léiesOll.
hirdetések.
Szlavóniában elsőrendű fürdőhely Egyetlen jódtartalmú alkalikus hőforrás (64* C.) a kontinensen.
A lonjavölgyi vasút állomása (Dugnsell«o át) Azonkívül l\'akrac, Llplk déli vasút állomasa KilQotelve: Budapest, Béos, London, Röma, BrQssel
Klsőrangu hévvizes fürdők. vizgyóíyintéxct, Bulling-(éle inhalatorium, diaetetikus kouyha, katonatiszti gyógyít á 7. Fényesen berendezett gyógyterem, kávéház és éttermek. nagyszabású park, fedett sétány, térzene, kitünfí gyóg> szállodák, viliamosvilágitás. FelülmulhatUn h.uástt gyomor-, bé>-, gége én egyéb hurutoknál, köszvénynél és osuzos ba|okuál, Isohiasnal, osontbajaknil, hasllr-bell Izzadmányoknál. valamint minden mirigy- és vér-balegségnal A fürdőidény alatt tlz kiváló orvoa rendel.
Llplkl hévvlz szétküldés kösvetlenül a forrástól, továbbá Édeskuty L. cégtől Budapesten.
Llplkl forassó közvetlen a filrdöigazgatóságnál rendelhető. — Bővebb fölvilágositással szolgál
a fUrdóigazgatóság.
m
Védjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici coinp.,;
a HLTgony-Pain-ExpdIler
egy róyjónitk bizonyult háziszer, moly már több mint 35 óv óta legjobb fAj lalom-csillapitö szernek bizonyult kószvenynel, csúznál -s megöléseknél bodörzsulés-kép|>en hasznaivá.
Figyelmeztetés. ^i!Any hamisítványok inUtt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget fogadjunk el. h mely a „Horgony-1 védjegygyol és a Richter czég-jégyzéssol ellútolt dobozba van csomagolva. Ara üvegekben 80 fillér. 1 kor. 40 f. és 2 korona éa úgy szól váu minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapesten.
Kiehter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", l\'rágáhan, KlisabethstrasHO 5 nou.
Scliuleli Henrik
HIRDETESf IRODÁJA
Bécs, I.. WoUzeile luröldsziut és I. ernelbt
Alapíttatni l87:l W Telephon 809 A c« k. p6statakar. kpénatár Clearing-sxám-
lája 804 81«. ajánlja magát hirdetési megb zások gyors és oloió elintézésére bel-és külföldi újságok részére
Szaktanáosok, hirdetési tervezetek, árszabások dijmenlflien Legújabb nagy hirlap-ár|egyz k hirdetőknek ingyen és bérmentve
Sajat uyüjteményes hirdet
„Níoe Freie Presse" és „Neues Wr. Taglilatl"
hírlapokban mindenuemQ hirdetés részére, mint: Adás-vételi közlések minden üzletágnak, Tars. képviseleti ügynöki, állast kereső, ajánlati hirdetések stb
I—
élet-
IftitgttóiáR ; Bécs. I , Hoher Markt u.
(Aakerhof)
Vagyon 1903 vég.\'n , . . . Hi. 101 Ilii állonáoj 11103. „\'\'Kín Kifixelétck........
ós j á r a d é k - b i z t o a i 16 társaság.
M.gjaromkgi veierképmelöség: Budapest, VI, Deik-tér 6. (Aeker-udtar.) 100 millió korooa.
>•> .
y
A társaság eszközöl: Mindennemű tokebiztositásokat halálesetre, kihátasittsl és aggkori ellátási biztosításokat, továbbá gyermekbiztositásokat nevelési járadékkal és anélkül, melyek-nel a ilijflietas a szerződő korábbi elhalálozasával megszűnik, eletjáradek-bizt0Sitá80kat. megbatározott és olcsó dijak mellett.
A társaság vagyonából Hagyarországon 1903. óv végén 26 V* millió korona van elhelyezve.
Mindennemű felvilágosítást készségesen és díjmentesen nyújt a HAVAS SAMU és fia cégnél lévő Zalamegyei föUgynökseg, Nagykanizsán, mely prospektusokkal és díjtáblázatokkal költségmentesen szolgál.
1906 APRILI8 29
ZALAI KÖZLÖNY
sten ildása Lukács Vilmos bankházában!
A most befejezett XV. tn. kir. szab. Ositálysorsjátékbsa még addig sohasem leleiö eredményt értünk el, miáltal jelszavunk
„Istsn áldása LUKACS VILMOS Umh!"
ismét a legfényesebb módon belgazolást nyert — A m. kir. hZi.b. Osztályaorsjáték
legnagyobb főnyereményei
olyan .-orsjegyekre estek, melyeket mi adtunk el szerencsés vevőinknoK, és poJig:
400000 10000
koronn it 40!)0 > sz. sorsjegyre korona a 27315sz. sorsjegyre
200000 10000
korona a 45544 sí. sorsjegyre korona » 40581 •».sorsjegyro
50000 10000
korona u 00030 sorsj.gyre korona a 07137 az. sorsjegyro
25000 10000
korom 11 31115 >1 sorslegyre korona * HOOáSs*. sorsjegyre
és e/eken klviil óriási mennyiségű kisebb nyeremény 2on koronától 5000 koronállt körülbelül
S,0€i>€Ií-<S>® ©> korona összértékben. Sseranesesorsjegyek a Senti bankházból
JpOOööOOöC^^
$ Vasárnap f. é. május 14-én
Balovérl, Kör6s-Ver£cei vasúti vonalon aa
1, PARASZT-LÓVERSENYT
és ezzel kapcsolatosan
nagy lóvásár
lesz megtartva, melyre lókedvelők és venni szándékozók t-zennel meghivslnak.
A vásár délelőtt, a lóverseny pedig délután lesz.
Felhajtatnak körülbelül 2000 lovat.
Éxxxx>;xxxxxx;<xxxxx>oocxxxj
_ S iliííi .
° s llllí-: s
i-g n«s3 m
Is li|
* f a i •>£ i B.
iisl
2 - D
m
;3iSf
■a « i ft a z
illIHilatti
_11 _ Vi sorsjegy
" 12É>— kuroua eridstl Srban belyben ís a kOruvfikon" kiUrfllag csak as alant jugysett cit\'-guel kapbalók.
• BO
IFJ WAJDITS JÓZSEF papírkereskedő Nagykanizsa, Deák Ferenc-tér.
1808 Atn foru-nlovrvtmtt.
Berger-féle
M-hiitriinHznppiin,
t*ktnU4«ek *IUJ »|ánlv», ltortpa Uta««lb*a l*t|«S
•ikerrel »lk«|m»»t«t>k
( ínliitlcnm\'iiiil hői\'kiltcíck
-------pkkelv-e\'Ww,
UffTÍi*.
fáíS.\'.í.í Ifi
mm s
hl
i1\' u\'
„",„. A M.r.SSlrtnjjmpM" .-
SStii*K t-rs-f ®!Í?ft.JÍS!Li!ÍS?7\'*\'
HIRDETÉSEK $ FELVÉTETNEK E LAP § KIADÓHIVATALÁBAN.
Ilerscr-fílc kiítriíny-kénsznppn"-
Hm i, pH..,, w,u.*„,..«i.i—> >■ ■\'""«\', •11...I.U.É.S, - .I........I... tslsnwnnll
. i.n.n ........ ,.,».<■« « Itlr.ia.sappe.\' «tnSe«NS
hB.anaieO\'l 11,1
Urrgor-féle glycoi\'lii-kiitrtíiiyszniipiin
totitbi a:
Henrcr-íélc borax-szappan-
hlttl«<«k, ntasSlta, aseplO. Iiil»eaarr •K>\'«l» b r\'
ba| ek ellen. Arn luiud.B lajuak 7U»ll»r ln.sas.AlaU ■ ihIiiUmI •■rtíil. K visiilienál h.UfOfOlUn J ■wger-KI k4r|eo U n*a« u-41. 11*11 dk l omp. •ig)»! jiiel ml adu dm-kán.
KltOuUtfe dUtoktavMUl __
ipniiei m p ■»,si »■ • —ai —-—
KipSalS aivii-.■— — ■—— _ *-„
Naevbau ■ O. HeU A Oomp., Wien I, B.borstr, 8.
—.............
Raktár Nagykanizsán: Práger Béla gy^ystertára,
valamint Magyarország IBbb gyógytárábsn.
INGYEN
kapja kívánatra mindenki
Érdekes áitalanos árjegyzékünket -
több mint 1600 képpel, mely bármily siük ségleti stervsgy érdekes újdonságoknál nél . kfllösbetetlen. Egy levelerö-lsp a pontos cim l megjelölésével elég, mire bérmeoteBen kül- I detik sí Érdekes álta\'ános árjegyzék
KERTÉSZ HENRIK által. Wien.|
Flelachmarkt 18-243.
mm íeiíiw i M®
CSAK LOBOSITZI
Csokoládá-. Ctukoráru-, éB pótb^í gyáruk r t. gyártja a régóta legjobbnak
bironyult
KAVÉ-
pótlékokat, mint szsv. tissta füge kávé Kávé-Dsra Mokka-Dara
cikorialisat fadobozokban és gOmbólyü csomagokban erösitö Maláta kávé-, éa a többi kávé
PÓTLÉK!
Minden füazerkeieskedéaben kapbató.
-
ZALAI KÖZLÖNY
1905 ÁPRILIS 29
[•••tdii-ftle ERZSÉBET labdacsok.)
E pilulák hasooló készítményeknél minden tekintetben feljebb becaöleudők, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szervek bajainál legjobb eredménynyel használtatván,
gyengéden banhajtók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint p pilulák a
székszorulás
legtöbb betegvégek Inrrása ellen. Csukroiott külsejük végett még gyermekek In stiveaen veasik.
Btl " pH*\'" tartalmaié doboi 30 öllér egy tekerea, mely 8 dobsat, tehát 120 pllul.il tartalmas, eaak 2 korona. 2.46 kortMnelólegea beküldése mellrtt egy tekerea bérmentve küldetik.
Utáoiásoklol különösen ivakodjuok. Kérjünk batá-
______roaoltan Neasteln Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi
csak, ba oilnden dobos törvényileg bejegysett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban ,8sent Lipót\' és .Neustein Fülöp gyógy-sieréax1 aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaiDk aláírásunkkal vannak ellátva.
■ EUSTEIM FÜLÖP
„8ze ut-Lipótho*■ czimzett gyógyszertára, Z. K \'*/««
BÉCS, I. PluktacMue 6. Kapható Nagykanizsán: UttUJM LAJOS él RKIK GYULA gyógyszerészeknél.
DO000030íxxxj000c>0a0<x>00^^
ÓVÁS!r
íooooooaooc
Vsa 900 plLűJ
i ooa oooooooooooi
C-POm
Csak akkor valódiak, ha mtndanylk dobon Moll k. vedleayát éa
alilráaát tQntetl fal. A Mail A.We Salúllti-aarak taiiéi fjógrbatáai a legBakacbh piaaf- * ás allMlbáataleek, fjomorfSrci Sa íjoiaorhév. rö,iült azakrekedta, náj-bántaloa vtrtaleláa. aranyér ás a legkillínbnaíbb aálkataflápk allén a jelet ktairaarnek évtlaad.k 6U rolndiv na»t. bb alterjedéil sieraelt. — Ara a«r Mesálait >a eraéstl áaaataak 2 kap
Hamisítások tBrvényileg fenyíttetnek.
I M OLL-FELE I
SOS - BORSZESZ
PanW akkor ValÓÜI mindegyik nveg MOl.l. a. v*.lj.f,at tnulnu (j
»»«»r vaiaai. ^ |,u„M iaoiattal van várva. A Kelt- u
Illa táe-ksrejaei naveaeteaen nini fálSalaauillliplla kedirzillasl azer \'11 u
víni caua éa a me«bOléa egyéb kOvetkaatnény.ínél leciaaereteaebb népiaar Q
E,y i.erall eredeti ive, ára I kar 90 tll Q
MOLL Gyermek szappanja, [j
Legáooaabb, legujalil. wod.aer narint kéaaiu-k gyermek él hölgy U
uappai. a bár ataiarl áfaláaára lytraikk a lelMll.k ralisra. U
Ara áarabaaklat - 40 tll. öt áarab - I kar 80 111 Jj
Minden darab gyemek-iaappan Mail A. vád)agyával van allét..__jj
Fössétküldés:
Moll A. gydgytzarasz, ct. ás klr. udvari szállító alul u
béca: Tucblauben 9. sr.. ^
Vidéki ncgrtndaláifk naponta poal.ntan.ét ineli.il teljeimelnek (j
A raktárakban tették határotottari MULL A. aláiriiával g .. védjegyévei ellátott kénitményeket kérni.
Kaktár. Nagy-Kaniuán Rosenfeld Adolf Fiai. "
q
i >00000000000 ooa oaaa aaoooooaoiiaoaoooooo"
Elő- és utóidínyben tetemes árengedmény. Idény: május—október.
(Téli kúrák október—április hónapokban.) Ásvány- és iszapfürdő
DABUYÁR
a szlavón középhegység gyönyörű völgyében, a dili vasút állomása közvetlen összeköttetés Budapest ás Bécscsel.
Vastartalmú hőforrások- és iszapfürdők. "flfok 34 60*
——____ r_Márvány-, porcellán-,
tükör- ts lápfúrdok. Hidagvlz gyógykezelés. Fangoosztály (iszapgöngyölések.) Kiváló gyógyeredmányek az összes nöi bajoknál, vérszegénységnél, köszvényes és cauzos bajoknál, valamint Idegbántalmaknál. Szép berendezésű lakószobák, olvasóterem, kltUnü ÍUrdözenekar, kölcsön könyvtár, lawn-tenis, tekepálya és egyéb szórakozá-sok. Remek sélányok az árnya* parkban és határos erdőben, érdekes kirándulások, legnagyobb kényelem, olcsó árak KilUnü étkezés a fürdő szállodában, havonta 1. oszt! 92 K„ II. oszt. J1 K. — l\'rospektus és íölvllágositással szívesen szolgál
Dirnvár fürdobirlit Igazgatóiig!.
EN, CSILLAG ANNA
a 185 0*. hsísiu loreley hajammal, melyet saját találmánya hsjkeaíosöm 4 hónapi használat után kaptam. Ez tehát a legjobb szernek lett elismerve a baj ápelasára. a baj növésének elAmeiditásara, a fejbőr arCaltéiére; el<«««fti araknál az «réte|-jes, telt szaksllnövést és már rövid Idei használat után agy a hajnak mint a szakállnak, természetes fényt ás ttfmtttseget kölostfnöz te meg menti <ket nz Idöelóttl dsxüléitíi a legmigasabb karig.
Egy tégely ára I, 2. 3 ót 5 forint.
Postai uétküldéi naponta az ár előre való békül déte vagy utánvét mellett az égési világba a gyárból, ahová minden megbiiás küldendő
CSILLAG ANNA WÍBü, I. GratlBD 193.
Főraktár Nagykanizsán:
OELTCH 4 ORAEF,
DROGÉRIA, a „töröl kereszf-bBz Ciemeri-n.
XXXXXXXXX XXX XXXX X XXXXX * XXX
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
Újdonság!
COOK & JOHNSON\'S
amerikai azab. Tyúkszem yyUrii
A legjobb és biztosabb sier Kitűnő hatással, asounal fájdalomcsillapító. Kapható az osztrák magyar monarchia összes gyógy táraiban.
Darabja borítékban 20 f, 6 darab dobozban 1 korona Postán 20 fillérrel több. — Főraktár Magyarország részére. Tlrék József gyágyszeráeznál, Hudapeat, VI. Király utca 12: KSipenlI raktár Ansztria Magyarország részére .ZUM SAMARITER", Grác
Hirdetések
Bicsl lapok,
továl.bá az összes kii- él bellllál ejságsk részére . legolcsóbban eszközli
RUDOLF nOSSE,
Annoncen-Expedition WIEN, I. III.. Ssllerstitts 2
Nyomatott Ifj. Wajdits Jórsef könyvnyomdájában Nagykanizsán.
MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
ETERNIT MÜVEK HATSCHEKlAJOS
BUDAPEST-VI..ANDRÁSSY-UT33/ *
isos Április 29.
z » 1, a 1 KÖZLÖNY
ÓRIÁSI SZERENCSE TÖRŐKNÉL!
felühxuúhatl&n
az a sserencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 19 millió koronánál több
nyereményt fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek; egyedül az utöbbi 6 hónapban a 2 legnagyobb nyereményt, és pedig:
* 602,000 koronás nagy jutalmat a 98924. sz. sorsjegyre,
* 400 000 koronás legnagyobb főnyereményt a 83461. n. sorsjegyre,
továbbá lOO.OOO, HO.OOO, 7U.OOO, <10.000, 9A.OOO,
IO.OOOO, több 15.000, lU.ttOII koronás és ezeken kivlll még sok egyéb nagy nyereményt. /
Ennélfogva ajánljuk, hogy a legkö*olehb megkezdődő, a világ iegesélydutfabb osatályaorMjálékábau vegyen résrt ás rendeljen nálunk egy Hierenc.esnrsjegyet
A mo.t kezdődő IC lift ftftft .or-jegyre r r ftftft iiénmyeremíuy jut magyar oaitálysorajálékban IIUUUU nmét Oü.UUU f> »«8<esei,
14 milliú 459.000 kor°"a hatalroaa öaszegel snraolnak ki.
jKinőcnki keresse nevét!
(■styst a. h. a. nrrwttii Megtalálhat).
kísérelje meg szerencséjét mely nova avagy oe»-IAiI tagjainak neve mellett áll.
8MS lal.r
Sándor 177M _____ Sári »Ult
: 11 Hm..;, . !«m tW0« Bnbotlyín MtW
WJJ
US fessr
8MI9 Taaalló
Tihamér
Tlmon
..... RbUe*
. ; u OrbAa
tU79 Valért*
|MM Va«ui
1709*1 Véndél .
VMt Viktor l
SáUS Viktória
Klftl V lllbáld
m Vilma
Vllm Of
M Vlnoé I77U Vlrril tWI7 tol Fám
HM
_____ W7<
Íortalan ItiU lanka IMI Búd OK J tWM
K íjr*i
Boriak. ;!,.*
11.„r. . \'Ml
Legnagyobb nyeremény esetleg 1.000,000 korina.
Továbbá 1 jutalom 6011.000, I nyer. 400.000, 200.000, 2 á 100.000, 1 á 80.000, 2 4 80.000. 1 á 70.000, 2 á 00.000, 1 á 50.000, 40.000, 6 á 80.000, 3 i 25.000, 8 á 20.000, 8 á 15.000 86 á 10.000 éi még ank egyéb nyeremény. A/ 1 osztályú sorsjegyek lervwrcrö árai:
\'/, eredeti sorsj frt -.75 vagy k. 1.50; ■/, eredeti aoríj frt 1.50 vagy k. 3 —
V. . . 3.- . . 6.-, \'/, „ . . . 6. - . . 12-
A sorsjegyeket utanvsttel v.igy az összeg előzetes beklildese ellenében küldjük. —
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendelőieket fenti eredeti szcreuescsors-jegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb
1MT folyó évi május hó 7-ig "W
bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámok gyorsan ellogynak.
TÖRÖK A. ts T
BANKHÁZA BUDAPEST. Hazánk legnagyobb o •*» á I y s o r aj á t é k - 0 x I et e.
Főárudánk oaatáljaorsjktek-llzletel:
Központ: Terez-kdrut 46/a. I. fiók: Váczl-kürut 4/a. II. fiók: Müzeumkdrut ll/a. III. fiók: Erzsébet-körut 54/a
BERÉNY JÓZSEF
ékszerész
NAGYKANIZSÁN
M SAJÁT MŰHELY.
■ rpVpVliQI||/ saját kés\'ilményem mindeo-ÜLUlUlUnUI\\ kor nagy választékban k<-— íren kaphalők.
NAGY RAKTÁR «0ríl\'?e\'1 \'\'í,mi"\'°kM
__-____• -— éa szines kövekbeo.
NAGY RAKTÁR ,érfl"4r"
lánczokban.
NAGY RAKTÁR fin0,n(,kí"le"
tekben.
Eladáa réozletfixctcs mellett ial
.hirllá.nk I\' uj munkák Kjur-an kéaslUelaek
A világhírű
DELAWARE
adja á legjobb bort! Ollani, permetezni nem kell "
A filokszérának ellenáll!
Leírását Ingyen küldSn meg bárkinek. Nagymennyiségű Deiaware-veatzö is
szóllőoltvány-eladásl! Cia
sz/oyártó nagy mihály
Felsó-Segesd.
Logasiejunk 20 darab, 2 óriásul csak 10 korooa.
(Coniferákat)
II r T II T ki legérdekesebb, a II L I ILII hötltzöldtöl az ezüstös kék- es aranysárgáig változó
színezetű fnjban. darabonkint 40 fillértől 40 koronáig. Úgyszintén mindenfajta erdei lűlfivelQ facsemetéket, lombfacsemetéket, diszbokro-kat, rózsákat. gyümölcsfa-vadonco-kat, élönövéti) \'ket és magvakat ajánl
FARAiÚBÉLA
csásn. és kir. udvari szállító ZALAEGE ti SZEGEN.
Unimeni. ripsisl comp.,
Rlcklír Illa Hartuy rila-fiaanar
m
nCslllápitt brdfl! haat nalt hálilll
minden gyögjrei kaphatd, - tuiüd
ÜK
A Berger féle kátrányszappant.
85 év óin használják a
Ausztria-Magyarországon és minden müveit államban mn«»kodá»ho* és fürdésbe* börkinté-Bfk és a bör tisztátalanságai ellen. Minden cimkén rajta kell len- Ai^/t* S nie a vó.ijegynek és a y sctCc^Tr^vy.
gyári cég jeliésnek, - --------
knlönben nem a 35 év óta forgalomban levő valódi.
Nagvban: G. Hell * Comp.
\' Wien, I., Blberatraise Nr. 8.
SzelUzö ós görctcsillapito hqdonycseppek.
Az étvágyat gerjesztő és emésztést előmozdító háziszer. Ára üvegenként k korr Kevesebb mint 2 üveg ,(u ánvéttel K.2 B0) nem lesz postán i üldve. Megrendelhető: Bittner Gyula gyógyszertárából Gloggnitz (A\'ao-Ausztria.)
10
ZALAI KÖZLÖNY
ÁPRILIS 39
Schlcht-szappan
■ vagy -
jegygyei
laajobb. iBoklidúníb l er.nilfooTi ltgolctíbb Hippia. - Minden kint ilkatriiHktö) mintái.
„k ul««"
HB.v

Mindenütt kaphatói
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy minden darab szappan a „Schlcht" névvel < fenti vádjegyek egyikével legyen ellátva.

Szabadalmazott önműködő
permetezi-készülékek „J5TPMOMIA"
azölötalapak
és komlóttltetvények befecskendezéséhez.
a oüniölcsfáfcaí károsító romok,
i szegecs és tormáncs kiirtására, valamint a levél-betegaégek elleni védakazéara atb.
10 tag; IS liter IBlttfett
Önműködő, hordozható permetezők
rézDattel ia,
petroleum-Tag) Itó-kéaiOlékkel, ia«j anélkül; kocsira szerelt, önmüKödí permetezők gyártatnsk és szállíttatnak különlegesség gyanánt
M AYFA RTII PE éB TA
mezőgazdasági gépgyárai*, borsajtók és gyümölcs-értékesítő gépek különlegességi gyárai által
BÉCS, II. Tttbor»tp«H»e TI. ht.
Kimerítő árjegyzékek Ingyen. — Képviselői és vUxonteladók kerestetnek,

Szliács-Aczélfűhdö
(Felsömagyarországon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra.
Szezon: május 15-töf szeptember 30-ig. FölQlmulhatatlan vérszegénység, sápkór. női bajok, hátgerinc- és idegbajok, bénulás ellen, átszenvedett betegség és erős munká«-«ág után. Fürdőorvosok: Dr. Rhorer Aladár lilv. fürdóorvos és Dr. Stern J. Utazás Bécsből 9 óra, északról Odorbergeu át onuan ö órs, délről Budapesten át innen szintén 6 óra. Siliácsról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifdg-gesztve. — Kimerítő íölvilágositás és prospektus utazás, laká-*, árkedvezményről az első és utószezonban stb. ad a fürdölgai-gatóság SallAos, .(Zólyommogye.)
FIGYELEM!
Megbízható legjobb minőségű hírneves valódi asepaaségl
lenvászon és damasztáru
minden nagyobb üzletben kaphat*. A kémuárki gyár bejegyzett védjesje
Maatikl ■yárbsiay
alak al XJÉSY^-
^rzipst^
Wf HAZAI IPAR!
• kasztl testvérek
L
■m áruraktára Nagykanizsa, Kazlncy utca I. szám
; VÖgl9gOS3B
0 _
A nagy áruraktár óriási Árukészlete: női íüvatcik. ktk, Jérfi cipők, Jérfi nyakkendők, jérfi ingek, gallér és JJ késeld, bőröndök, bőráruk, kettyük, női divat, mell-5J fiköny, női cipők, csipkék;
mélyen leszállított árakon adatnak ol.
Az egész berendezés egészben szinte eladó.
NTEVGH
gyógyintézet
tóbel-fördö
GRÁCZ MELLETT. IDÉNY: május-október.
830 méter a tenger izlne fel ett 2 vasúti államát. Grácból kocsival egy óra Poila- ét tivirda illomii
! \'"""ert vastartalmú (akrotherme) acélforria 80 | fok C. fok R.) - j6 fok C. (20 fok B ) Mértékelt ; klíma, erőiitö erdőlevegő kiterjedt fenyveierdők. GyógyJ»v»l»tok, idegbintalmak, Ideggyengeiég, hit-gerlocbetegíég, hysieria, görcsök, oeuralgiattb. ellen Női betegi gek: vértzegényiég, bél- éz bólyagburut stb Igeu ajftulbató Qdaiőkuek éi gy-nge gyermekek uek Qyógyeszköz: kQlöo gyógy- él uizóbazln, kád-tOrJők melegvízzel, fenyöíOrdők, villanyoi fürdők, maisage, zubanygyógykezeiéi, napfdrdők «tb. Olcsó lakitok éi egyez uobik, viliik, gyógyterem, kltOnő éttsrem, kitűnő zenekar.
A fttrdólgazgatóságnál kimerítő prospektus Ingjen éa bérmentve, DR BLVMALER SÁNDOR, orvoi tulajdonol.