Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.82 MB
2010-02-17 09:44:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
841
3787
Rövid leírás | Teljes leírás (332.84 KB)

Zalai Közlöny 1905. 018-021. szám május

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1905.
Negyvennegyadik évfolyam, 18. uám.
május B.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Előfizetési Arak: Egt%i évre 10 korona, félévre 6 korona, negyedévto 2 korona 60 f. Egyes szám ára 20 f.
Felelői tterkéuiö: Dr. Villányi Henrik
I.áltulajdonos és kiadó; IfJ. W»Jdlt» JÓKnef.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, 8ugár-ul 8. szám. | Kiadóhivatal ás nyomda: Nagykanizsa, IfJ. Wajdits dózsefnál Deák-tár I. szám. Hlrdetásek díjszabás szerint. Nyllttér soronkánt 40 f.
A főváros és a vidék.
teljesebben lép előtérbe a hasonló igyekezet, így a kereskedelmi nagy üzletek, áruházak A kettőnek egymáshoz való viszonya is mindinkább reávetik szemüket vidéki most megint ad alkalmat a foglalkozásra. Arról, llaKíol>1\' varosainkra. Ez meg éppenséggel hogy a központi bankok fokozatosan vidékre kcM ve82\'"!"1?1" » vidék gyenge detad kerra-
terjeszkednek. különösen sok szó esik. A vidék pénzintézetei körében természetesen aggodalommal szemlélik sok helyt e terjeszkedést, amely szűkíti működési körüket. Habár a hitelélet terén érthetőbb és niegokoltabb a központosítás, mint talán más gazdasági agakban, mert közérdek, hogy országosan hó tőke, alacsony és egységes kamatláb legyen, mégis a gazdasági koncentráció e folyamata szintén apasztja a vidéknek amúgy
kedelmére, amely majdnem kizárólag a szük-körü helyi fogyasztásra Tan utalva. E terjeszkedés mellett azok a gazdasági érvek, melyek a hitelszervezet uj alakulata mellett szólanak. nem hozhatók fel; Mert nem látjuk azokat az előnyöket nagyobbaknak azon hát-rányoknál, amelyekel a központi áruházak fiókjai a vidéken okoznak. Már pedig minden közkérdés megítélési alapja csak az a mérlegelés lehet, hogy a szükségképeni rombolás
is\'gyönge s csak relatíve annak tartható uj ? //
. .... 1 hu uhúü tm AftnnL\'-a A 7 arnhai oh t aimoq\'j íí_
gazdasági önállóságát.
E viszonylagos önállóság még legpreg-naii8abbul éppen a hitelszervezet és élet terén fejeződött ki. Most tehát ez is ha éppen nem is veszendőben, de mindenesetre csökkenőben van. Ennek bizonyára lesznek szociális s a közgazdasági tevékenységre való kihatásai is. Hisz ha a vidéket, a vidéki tőkeerőt még egyáltalán nközgazdasági" tevékenységbe bevonni lehetett, ugy a pénzintézet alapítás volt az, ami megtehető volt. Sajnos, sokszor éppen osak ez és túlzott mértékben.
Valamelyes előnye volt tehát a régi rendszernek, melynek helyébe — erre talán
haladás fejlődnek-e. Az áruházak terjeszkedésénél több a hátrány, mert a középosztály annyi önálló elemét képes létében felforgatni, hogy ezért kárpótlást nem képes nyújtani, nem, fájdalom, különösen akkor, midőn a nagy áruházak kénytelen-kelletlen idegen ipar szolgálatában állanak.
A vidéki nagyobb városokra a modern társadalmi rend a maga erősbödő központosításával amúgy is súlyos régismert — baj. Erről a vidéki közönség — valljuk meg, hogy joggal — az ujabb évtized alatt különösen élénken panaszkodik.^ És pedig annál inkább, mert a kormányzati politika a lehetséges ellensúlyokat nem alkalmazza. Hisz
készen kell lenni — a fővárosi nagy intézetek, központ természetes vonzása ijgy is oly nagy vidéki fiókjainak organismusa lép. A főváros I hogy mindaz, ami bármi téren, legyen áz e szerint hóditó útját uj mesgyékben folytatja szellemi vagy anyagi, érvényesülésre tör, es kárpótlás csak az, hogy a peripheriákból természetszerűleg igyekszik a központba. Ezt b.-léfolyó tőkét ismét igyekszik visszaadni a a vónzást. ezt a felszívást tehát nem szüksé-vidéknek, ahonnan nyerte.
J.ges, de nem is szabad mesterséges eszközök-1
így bizony a vidéki kereskedelem erejének nagy meggyengülését jelenti az, hogy most ismét több város nagyobb cégjeiről hirlik, mikép üzleti székhelyüket » központba teszik át. Vagyis az u. n. nagykereskedelem mindinkább vonul a központba, a központi nagybani detailkereskedelem, az áruház, meg viszont a kereskedelem kisebb distributiv szolgálatot végző elemeit tolja ki. Kárpótlást a szegény vidék meg nem kap. Hivatalok, intézmények kihelyezése nagyon kis kártérítés, mikor a vidéki polgárságot egykoron fő zömében alkotó kézműiparos és detail-kereskedó osztály a viszonyok átalakulásának súlya alatt szerteszét foszlik
Kárpótlást csak gazdasági téren adhatni: kereskedelem és ipar utján. Kivált ez utóbbi I megteremtése és fejlesztése a legégetőbb. Ez I városaink kulturális omelkedésének főeszkör.e. {És az iparpolitikának különösen kellene arra 1 irányulni, hogy az uj ipartelepek különösön azon j vidéki városokban létesíttessenek, amelyekben ja szükséges feltételek megvannak.
Egyáltalán, vidéki városaink fejlesztése a legnagyobb éa legkomolyabb gond, mert a falvakból beözönlő lakosságnak a városokba való tolulási folyamatát a legutolsó nép-számlálat hazánkra nézve is, amiként ez a külföldön is megállapittatott, igazolta. A legmagasabb állami és társadalmi, s hazánkban I ezek mellett a legelső nemzeti érdekek is követelik a legmelegebb gondot, figyelmet s ! tevékenységet az amúgy is fejletlen vidéki | városok részére, nehogy azok a teljes gazda-! sági és kulturális vérszegénység botegségébe essenek.
De más gazdasági téren is mind erő-1 kel még fokozni, erősbiteni.
TÍ npi | leánnyal, aki dúsgazdag létére öt év óta teljesen az általános örökös és én vagyok a végrehajtó, ő az
I A n (# Aa 1 visszavonult a világtól és rokonairól mit sem akart értesítést nagyon hidegen fogadta s csak arra kórt,
tudni. Természetesen öfültem a megbízásnak, s rögtön hogy intézzem el lehető röviden a dolgot, mert ő Az én első védencem. papir és toll után uyuliam, hogy följegyezzem a miss | nem szeret a bíróságokkal bajlódni.
végső kívánatait. Kívánságának annál is inkább eleget tettem,
in. H. Ambl.y. j _ En csak azt kívánom, hogy minden.vagyonom j mert kíváncsi voltam a kitagadott rokonokat meg-
Miut minden kezdó ügyvéd, ón is szivdobogva j Dávid Simpson úrra szálljon, aki Stafford Street jHmerni. A halálesetet a legszélesebb körben kihirdet-lestem első védencemet. Az ajtómra függesztett ragyogó ! 33. sz. a. lakik. Én sohasem voltam férjnél — tettem ós alig néhány nap múlva jelentkezett nálam tábla hirdette, hogy csak reggeli tiz órától esti 5-ig\' szeretném," ha a testamentumot ugy szerkesztené, hogy , az elhunyt unokaöcscse, Edvard Howard, akit láthatólag vagyok található. Természetesen néha eltértem e egy rokonom se támadhassa azt meg Dávid Simpson jobban szomorított a nénje halála, mint a kitagadás. szabálytól, amit annál könnyebben tehettem, mert a az egyetlen örökösöm és önt nevezem ki végrendeletem Elbeszélte, hogy ezelőtt öt évvel a nagynénje
laitásom össze volt kötve az irodámmal. És csodálatos végrehajtójának. Nagyon kérem, intézkedjék hogy akarata e||en házasodott meg ós a miss sohasem
módon első védencem — aki csaknem egy aljas végakaratom teljesüljön. Óhajtanám, hogy a végrendelet csalás bűnrészesévé tett — a hivatalos órák után, aláírásakor mint tanú egy orvos is jelen legyen, keresett fel. aki bizonyítsa, hogy teljes birtokában vagyok szellemi
Épen esti teám mellett ültem, midőn szolgám i képességemnek, jelentette, hogy egy hölgy óhajt sürgősen velem — Parancsa szerint lesz. Holnap ugyanez órában beszélni. Hirtelen leöntöttem a forró italt, átrohantam legyen szerencsém s én majd intézkedni fogok, hogy az irodámba, ahol egy nagyon lefátyolozott, sötétruhás | egy orvos is legyen jelen.
hölgy várt reám. Székkel kínáltam meg. de ő ideges | A kocsijáig kísértem s menetközben észrevettem, nyugtalansággal nézett körül, mintha félne, hogy nem hogy ballábával egy kicsit sántit. vagyunk egyedül és csak mikor meggyőződött, hogy1 Másnap este pontosan megjelent. Az írnokom kettőnkön kívül senki sincs a szobában, akkor foglalt1 és egy ismerős orvos voltak a tanuk, midőn tiszta, helyet, de oly szeles és ügyetlen módon, hogy éreztem, i határozott vonásokkal aláirta a nevét az okmányra, miszerint nem nagyvilági úrnővel van fátyola teljeset! eltakarta arcát, csak
dolgom. Sürü amihez az orvos egy egészségi bizonyítványt csatolt. K»l«po«i»
» fülei körül én pedig mindhánnuk jelenlétében zártam pénz- g«»VrralL köveUT ,,tíhA^.. utcán
bocsátotta meg e lépését. Ez idő szerint reménye vau, hogy egy jó állást fog Londonban kapni.
Ismét eltelt néhány hónap s már csaknem elfeledtem az egész esetet, midőn egy csodás véletlen újra eszembe hozta azt. Egy este az utcáu egy gyors léptekkel haladó asszonnyal találkoztam. Sötót ruhája volt s arcát sürü fátyol fedte s ballábára sántított. — Ördögbe is, hát feltámadnak a holtak? Ez miss Howard volt, amint élt.
Valami kétes gyanú támadt bennem és utána futottam az asszonynak.
Kalapomat szememre húzva, felgyűrt kabát-keresztül. Egy
pilianthitUm meg erősen szurkáló híját. székién,ímbe az iritok.!." . IT.ndéglSta értőnk . éa hdlotUm . piaeér sm.it,
- Üa miss Howard vagyok, a (iraham-squareon Néhány hó múlva Dávid Simpson értesített,,amint mondta,
lakom és szeretném, ha én lehetőleg mielőbb el- hogy miss Howard meghalt. En természetesen rögtön — ál "rak a la. számban vannak ,
készítené végrendeletemet az elhunyt lakáséra siettem és miutáu a halotti A nó eltönt a háUo kis terem ajtaián.
Én a magam részérói sohasem láttam miss bizonyítványból meggyőződtem a tényről, elvégeztem - Szabad a 12-lk számú kabin í - kérdem a
Howardot, de névről oagyou jól ismertem, mert a .pontosan ügyvédi és végrehajtói kötelességemet. pincért, - néhány barátomat várom, társaságban sokat i^glalkuztak az excentrikus vé» A temetés után közöltem Simpsonnal, hogy ó
Méltóztassék ide belépni.
1
ZALAI KÖZLÖNY
1906 MAJÜ3 6.
ROVÁS.
Zalaegerszeg városának, a hírrovat krónikása szerint, izgalmas közgyűlése volt. A mult évi zárszámadásokat a városi képviselők erős birálat alá tették. Régóta nem látott olyan jeleneteket az ottani közgyűlési terem.
A polgármester hevesen védekezett a támadások ellen, amelyekben személyes vonatkozásokat keresett. Minden felszólalást személyes táraadásnak minősített, mindenben tendenciát látott. A hangulat mindinkább izgatottá vált, vádak ós szemrehányások hangzottak minden oldalról; a polgármester izgatott hangulatában tett rendreutasitásait a képviselők felháborodással fogadták s terrorizálási kísérleteknek minősítették. A zalaegerszegiek eme szenzációs ügyét elég fontosnak tartjuk e helyen tárgyalni. Rendkívül gyakori a vidéki \'árosokban, hogy a jogos bírálatot a közgyűlési teremben a vezetőség támadásnak minősíti. Nem engedik kialakulni a közhangulatot. Számítanak a városi képviselőtestület félénkségével, amennyiben szájkosár politikával akarják az ügyeket, intézni. Saj-non, hogy az ilyen mucsai esetek kezdenek gyako-rubbá válni, mely megölője az- ügyek egészséges menetének.
8zegény magántisztviselők. Óket nem terrorizálják ugyan, de jogaikat azért nem tudják érvényesíteni. A héten is gyűléseztek ós igazságos szavakban j mondottak véleményt a vasárnapi munkaszűnetról. Csakhogy ugylátszik, jogaikat nagyon udvarias formában akarják érvényesíteni. Egyik szaklapjuk erről az í udvarias szerény kérésről igazságos bírálatot mond j általánosságban.
A szerénység tiszteletreméltó emberi tulajdonság, de nem harmóniái a küzdelemhez szükséges fenséges i érzésekkel. A küzdelemnek lényege a bátorság nevelte önbizalom; az eredményes küzdelemnek feltétele a siker biztos, meg nem ingatható tudata. Nevezzék mások szerénytelenségnek vagy orcátlanságnak, mi mégis csak azt mondjuk, hogy egyedül az erős akarattal párosult öntudat, viheti az embert közelebb céljaihoz. Ne ábrándozzunk további Tanuljunk meg inkább őszintén beszélni. Mindég és minden alkalommal mondjuk ki az igazságot. Ha betörik a fejünket — bekötjük azt; nyársra nem húznak bennünket. A magunk igazságának bátor öntudattal érvényt kell; szereznünk . . .
#
Elszomorító a lapok törvényszéki rovata. Majd mindegyik számban olvashatunk vétkes, vagy hamis kereskedői bukásról. A nagykanizsai piacon is már olyan gyakoriak ezek a tünetek, hogy a sajtónak a köz szempontjából is kötoleBségo őzzel foglalkozni Veszedelmes betegsége kezd ez lenni a helyi piacnak. Hogy ezt a] kereskedelem tőkeszegénysége, vagy a
gyakorlati, üzleti tapasztalatság, a könnyelműség, a nagy háztartási számla okozza-e ezt külön-külön, vagy együttesen, nem kutatjuk. A by megvan. E«t orvoaolni kell. A kereskedelmi testület, vagy lAn tmi még jobb lenne, az OMKK lalamegyei kerületének vAlasztmAnya tegye tanulmAny UrgyArA eme ügyet. Kutassák ki a baj forrAsAt és kötessenek el mindent ennek gyógyi-tásAért. Mert. ba ez igy megj tovAbb, akkor még erős megrAikódtatAsoknak lesz a helyi piac kitéve Jó lesz komolyan veuni ez ügyet, mert a birósAgok is mér megelégelték az e téren felmerült sajnAlatos „ körülményeket."
A nép ajkán.
Senkit se tóveszszen meg e cikk cime. Nem a népdalokról, sem a népmesék, vagy mondákról akarunk e pár sorban megemlékezni, a melyek a nép ajkán teremve szájról-szájra járnak és nagybecsű irodalmi termékek lesznek. A nép ajka nemcsak a szép dolgok iránt fogékony, de sajnos korunkban a már annyira elterjedt pletyka is a nép ajkán foglal helyet. Különösen az olyan kis provinc városok, — mint a milyen a mienk is, — népének van különös hajlandósága a mindenféle szóbeszéd tárgyalására és a hallottaknak nagyobbítva való továbbadására Hogy azután ez a rossz szokásnak nevezhető vidékiesség mily viszás&ágokat szül az ilyen kis városok társadalmában, azt alább fogjuk látni.
Mindenek előtt-jó talaj kell az ilyen pletykáknak a keletkezésére és ez megvan a provinc városi életben. A nagy városokban a lakósok nem ismerik annyira egymásnak az ügyes bajos dolgait, a mindennapi erős küzdelem a megélhetésért nem ad annyi alkalmat, hogy másoknak annyi kellemetlenséget okozhassunk evvel a szóbeszéddel, mint éppen a Kisebb városokban. A kis városok egyes társadalmi osztályai azok, amelyek jómódúkban csupán egyéb foglalkozás hiányában foglalkoznak evvel a csunva mesterséggel és nem gondolják meg azt, hogy gyakran a családi tűzhely szentsége, egyes egyének exsis-tenciája esik áldozatul csúnya passziójuknak.
Leggyakoribb éa legkedveltebb tfiémája a nemes i foglalkozásnak: X ur és J.-nak a felesége. Elég hal a pletykára éhes nyelv a jó viszonyt látja két ilyen : személy között. Terjed azután a szó.
— .Hogy igy, meg ugy"; ekkor meg akkor: ezt meg azt.
— 8zörnyüsóg!
— Ilyesmit megengedni ? 1 Persze a férj mindent legutolsónak tud meg!
Nem látja a homlokán u nagy szarvakat ? stb. A vége: a férjnek a fűiébe jut a ros»z pletyka, egy kissé elfogult lesz, nem látja a rossz szálakat, csak az iszonyatos hangúkat hallja a tűiébe zugui. Elva-kultságában cselekednie kell valamit. Ha egy közönséges valóság ez a végeredmény, ez még hagyján, de a legtöbb esetben párbaj, a mely rendesen az egyik fél halálával végződik. Ilyenkor aztáu mulatnak a nézők, tapsol a publikum, a pletyka sereg, hisz elérte a célját, feldúlta egy család boldogságát I elvett egy emberéletet. Mindez pedig miért? A nép | ajka nem tudta miről beszéljen, valamin mulatni ! akart, rátalált egy balekra aki őt mulattatta és a \' legnagyobb mulatság a vége lett, a midőn az egyik
félen az éktelen kaclgás, a másikon pedig a családi boldogság eltűnése, vagy halált hozó pisztolydurranás hallatszott. Nem elrettentő-e az ilyen ördögi mulatság, a pletykának ilyen iszonyatos vége?
Ilyen thóma még M. család és N. fiatalember. A családapa megismerkedik N.-nel. esetleg ez kollegája neki, együtt hivataloskodnak. N. kollega néhányszor meglátogatja M.-éket. Elég ennyi itt. Ezután a nép ajka mesél?
rEz már csak még sem szép! M ebéddel vacsorákkal akar a leányának vőlegényt fogni. Még az utcán karonfogva is jár N.-nel, azt hiszi hogy N. már elvette leányát. Csak nem lesz boloud, hogy egy ilyen szegény hivatalnoknak a leáuyát elveszi. Ez már igazán nem szép M.-tól stb."
Ennek a vége ugyan nem oly tragikus, mint az előbbi esetben; a barátság megszűnik M.-ék m N. között. Mert a népnek engedelmeskedni kell. Ha valaki nem tesz a kedve szerint, akármilyen legyen is kedve, azt kiveti magából, lenézi, ajinak anyagilag vagy erkölcsileg pusztulnia kell. Ha pemg valaki ugy cselekszik, a miként hóbortos kedve kívánja, azt később kineveti, a publikum ismételten kacag és tap sol. A barátság, a mely a társadalom legszebb kapcsa, meghátrál a társadalmi fólszegségek egyik legoc*-mányabbika, a pletyka előtt.
Említhetnék még több ilyen esetet, a melyek mind azt bizonyítanák, hogy a legfőbb ideje lenue valami orvoslást keresui ama társadalmi betegség ellen. Mert betegség ez kedves olvasó, betegsége a i kisvárosi társadalmunknak. Az első pillanatra ezt nem veszszük ugyan észre, csak mulatságosnak látszik ez a pletykálkodás, egyesek vagy ugy mondjulr-a jobbmódu és egyéb foglalkozás nélküli társadalmi osztály, különösen ennek női tagjainak a mulatsága gyanánt tűnik fel. Ha azonban a végét nézzük e mulatságnak, bizony el kell ettől rettenui, mert a leggyakrabban súlyos, mások családi boldogságát, a/, embereknek egymás iránt érzett baráti szeretetét fel duló következmények származnak a nép ajkáról jött ilyen pletykától.
A sajtó mindenesetre egyik íóorganum arra néive, hogy ezt a betegséget orvosoljuk. De sajum ezt tapasztaljuk, hogy különösen a krajcáros napih pok, nemcsak hogy nem orvosolják ezt a társadalmi betegséget, hanem még inkább előmozdítják azzal, hogy kiváló előszeretettel szeretik bolygatni egyesek nek teljesen privát ügyeit, ami egyáltalán nem tarozik a közérdekhez, nem tartozik a sajtónak sem & politikai, som a társadalmi, vagy gazdasági működéit köréhez. Az ilyen sajtó szintén a nagyszájú és annvi félszegséget okozó pletyka szolgálatába szegődik és az ilyen sajtótól épugy, mint magától a pletykától óvakodnunk kell.
RlQA.
A két kabint csak egy vékony deszkafal választotta el ós én kényelmesen hallhattam a 13-ik számban folytatott társalgást. Két férfi s egy asszony beszélt. Ez utóbbi hangja szakasztott az én első kliensem hangja volt, a másikban felismertem a Simpsonét.
— Ugy-e mondtam, hogy jó lesz Sinelairt választaui? Az ilyen ügyekben mindig legbiztosabb egy kezdő ügyvéd, aki a jó fizetésnek örülve, nem tesz sok kérdést — szólt egy idegen hang.
— Öhó — gondoltam — Sinelair az én nevem!
— Ez igaz — felelt Simpson — de most az a kérdés, miként vesszük rá, hogy az ügyet mielőtt lebonyolítsa, s kiadassa az örökséget gyauutlanul? Aztán meg ezt az öreget is el kell valahova küldeni, nehogy felismerjék. Eddig elrejtette magát, de most már nagyon megunta a rejtőzködést. Ugy-e, öregem ?
— De mennyire! Szeretnék rögtön eltűnni e városból, ahol reám semmi jó sem vár. Oh, chak ne tépted volna el a boldogult testamentumát, s hagytad volna az örökség leiét - w 6 kivánata szerint — Edvard Howarduak !
— Kímélj meg a jajgatásaidűal. Egy eszmém van.
hs ekkor oly halkan folytatta szavait, hogy nem
értettem, de hát elegendőt tudtam. Halkan kiosontam rendőrt keresni, s a jó szerencse ugy akarta, hogy u legelső ember, akivel találkoztam, egy ismerős detektív volt, akiuek röviden elmondtam az ügyet, mire ó egyet füttyentett és egy rendőrrel tértünk vissza . . .
Kólóra multán a trió már zár alatt volt. Rövidesen kiderült az egész bűntény.
Az asszony, aki nálam raiss Iloward neve alatt jelentkezett s aki a végrendeletet aláirta, az elhunyt házvezetőnője ós a Simpson anyja volt. Simpson viszont mint a ihjss faktotuma szerepelt a házban. A harmadik ugy zugügyvéd volt, aki kieszelte a gazságot, tudva, hogy az öreg miss már évek óta ágyban fekvő beteg s egyedül a vén asszonyt és a fiát türi maga körül.
Mind a hármat több évi börtönre Ítélték s nekem megvolt az elégtételem, hogy én adhattam át a hagyatékot Kdvard Howardnak. aki engem bízott meg ügyei vezetésével.
Azóta nagyon keresett ügyvéd lettem, sok kliensem van, - de azért mégis az első volt a legjobb, mert az állított lábra s az tanított az ügyvédek legfőbb kötelességére: az elóvigyázatra.
HÍREK.
Cselédkozwetitök visszaélóasi.
(v. h l A cselédközvetitők ellen tömérdek a panasz, főkép amiatt, írja az ..lijság". Iiogv a közvetítői dijat a szabályrendelet szigorú intézkedése ellenére a cseléd szolgálatbaléptétól nyolc napon belül követelik. Ilyen panaszról nálunk még sohse hallottunk. Miért? Mert nincsen szabályrendeletünk, mely bennünk -t megvédonc a cselédközvetitők követelései ellen. Kzek mit követelnek? Azt, hogy a cselédet mentől többször változtassuk és mentől többszőr és gyorsabban fizessük a közvetítői dijat. Az ő szempontjukból indokolt is ez. a követeles. Vagv nyolcan vannak. Ila csak a megélhetés minimumát 1000 koronában állapitjuk meg, akkor nyolc közvetítőre 12800 korona esik. Ha minden közvetítésért 2 koronát a fel és 1 koronát a cseléd részéről kap a közvetítő, akkor 4266 cselédei kell közvetíteniük, ha megakarnak élni. Most képzeljük csak, miféle üzelmekkel sikerülhet 4266-szor cselédeknek helyet szerezni!
Már sokszor irtunk a cselédügy rendezéséről. Nem mondva csinált cikkek voltak azok. hanem igazán visszhangja volt a közönség panaszainak. Ha a cselédek szolgálati viszonya is a kereslet es kínálat törvénye szerint .szabályozóűik. ám jó A cselédi pálya sohso
1905 MÁJUS G
ZALAI KÖZLÖNY
3
volt nagyon, kívánatos. Arra csak az lépett,) akit a viszonyok rákényszeritettek.
Régebben épenséggel az emberjogokat kü,önben nem újság
Mi történt még a héten? Egy kercbkedót is-elitéltek Nagykanizsán vétkes bukás jniatt. Ez
csak részben élvezték. Ujabban helyzetük lenyegesen mgjavalt, feót jónak mondható, de
írjuk még ide, hogy e hó végén ismét bené-a Kölcsey-utcai nyári múzsa-csarnok. Jönnek a színészek. Velük jön ismét a szép arcú Sziklay
mindemellett a Orielédkereslet sokkal nagyobb Szeréna, a naturalizmus művésznője, szoubrette pri-a kínálatnál. A kutya és a farkas meséjének j madonnája, ő is a természet szépségének lelkes hive.
tanulsága a cselédügyben is alkalmazható Inkább ébelYii, mint nyakláncot hordani. Az! aranyszabadságot mindenki többre becsüli a jó ételnél és lakásnál.
A fóhiba azonban nem a cselédekben, hanem a cselédszerzés és közvetítés rendezetlen-scgében van. Amíg a közvetítők szabadon bujtogatják a cselédeket, nógatják helyeik elnagyására, ígéretekkel csalogatják és félrevezetik őket. mindaddig tűrhető állapotok nem fognak beállni. Nem akarjuk a cselédség szabad költözködési jogát osorbitani. Ez a jog legyen szent és sérthetetlen, mint az ember-jogok. De a rossz szellemektől, a Luciferektől, a bujtogatóktól óvni kell a cselédeket és ezt inas uton, mint reglementációval. mint rend-s/abályozással elérni nem lehet.
Emlékeztetö>naptár.
MájHI 8. Zalavármegye törvényhatósági közgyűlése
H. A zalaegerszegi tanítói járásitör gjüléie Zalatáookoo. . IS Két iparkamarai tagválaiztát Nagykaoisiáu , 18. A nagykanizsai taoitói járáikOr gyQléie Paliobao.
Kanizsai híradó.
Hiába e héten a természet uralta a kedélyeket...
RIPORTER.
(A munkálok ét az alkotó természet. — Egy két-nyelvU gyermekről. — Tévedés a természetben. — Májusi rendőri hirek. — Jönnek a színészek. — A naturalizmus művésznője.)
Mintha a teljes pompájában disílő természet teljesen lebilincselte volna az emberek figyelmét, működését. Alig történt a héten feljegyzésre érdemes esemény. Nem volt felolvasás, hángverseny, társas-estély, ünnepség, társadalmi mozgalom. Mindenfelé csendes elmerengés a jelenben és jövöben. A természet, a nagy „dicső természet" volt ura a kedélyeknek. f
A munkások a természet feléledésének szép j
— (\'sertán László halait. Távirati érte»ülés nyomán már lapunk mult szombati számában közöltük, hogy C-ertán László Nemesapáli földbirtokot*, a negyvennyolcad eszmék tántoríthatatlan hive, a megyei élet egyik oszlopos tagja elhunyt. Hétfőn temették el a nemesapátii sírboltban. A részvét impozánsan nyilatkozott meg. Ott vo tak a megye előkelőséaei, Zalaegerszeg várö* szine-java, s többen városunk vezető köretből. Halálát gyászolják: Csertán Károly testvére, (Sflmeghy Magdolna sógornője, Csertán Ferenc/, Csertáu Sándor, Csertán Elek uuokaöccsei. Csertán Margit unokahuga, Vizlendvay Sándor unoksőccse, Csertán Ilona és férje: dr. Pli-hál Viktor és gyermekeik : Piihál Erzsi. Plihál Evi.
— Érettségi vizsgák. A helybeli felső kereskedelmi iskolában az éretteégi írásbeli vizsgálatókat
! május 21—28 ig tartják meg. Az osztályvizsgák május 16, 17, és 18 án lesznek.
• — Házasság. Kéri Jenő földbirtokos holnap, f. hó 7-én dele ŐK »/,12 órakor tartja esküvőjét Práger Msrgit kisasszonnyal, Práger Béla gyógyszerész leányával.
— Személ>i hír. Báró Gutmanu Vilmos csütörtökön a déli gyorsvonattal Nagykanizsára érke zett. Tegnap visszautazott a fővárosba.
— Szegedy Kóza emléke. E hó 28-áo nagy Ünnepségek között leplezik le Sütyegeu S/cgedy Róza síremlékéi. Az ünnepélyen, amelyet a sümegi kaszinó rendez, a Magyar Tud. Akadémia, a Kisfaludy Társaság, a Petőfi-Társaság, az Otthon Kör
— Előléptetések • hadseregnél. A király kinevezte a nagykanizsai 20-ik honvéd gyalogezred-ben őrnagygyá: Alemann Ferenc I. oizt. századost; főhadnagyokká: Gelletich Renárt, Darvas Lajoa és Blaskovics Kálmán hadnagyokat; hadnagygyá: Baa-faralita 8áodor honvédakadémikust.
A cs. és kir. 48 ik gyalogezrednél őrnagygyá: Qeöc Virgil L osrt. századost; I. oszt századossá: Germershausen Hermán és Welser Henrik II. o««t. századosokat; II. oszt. századossá: Ziivkovics Gyulát; föhadnagygyá: Dvorzsák v. Josko Rikárd hadnagyot; hadnagygyá: Potier Ernőt.
— Zrínyi ünnep Cskktornykn. A Csáktornyái iskolák elhatározták, hogy minden évben május elsején Zrínyi Miklós születésnapjának évfordulóján, ünnepet rendeznek Zrínyi Miklós emlékoszlopánál. Az idén rendezték ezt először. A tanuló ifjúságon kivül megjelent ott a társadalom aziue-java. A hatal mas teret egészen ellepte az ünneplő közönség sokasága. Miskolcy Mihály IV. éves tauitónövendék mondotta a/, üunepi beszédet. Többen szavaltak. Végül a tanító képző ifjúsága a .Szózat" eléneklé-sével fejezte b" a sikerült ünnepet.
— Viharos közgyűlés Zalaegerszegen. Viharos közgyűlésben volt része a zalaegerszegi városi képviselőtestületnek. A közgyűléssel lapunk .Rovás" cimü rovatunkban foglalkozunk. E helyen álljon ilt egyik egerszegi laptársunk értesülése:
A tárgysorozat zárs/ámadáti pootja volt • vita tárgya. Az egyes bizottságok jelentéseikben tárták fel a számadás hiányait. A számvizsgáló bizottság jelentésének egyik léuyeges pontja volt az, hogy a város számadásaiban és vagyon mérlegében évről-évre nagyobb mérvű bebajthatlan követelések s értéktelen papírok szerepelnek, amelyek csak névleg képezhetik a város terhére kimutatott bátraiékok fedezetét; továbbá, hogy a zárszámadások maradvány összege a jövő évi költségelőirányzatba át nem vitetik. A jelentés kifogásolja egyes rovatoknál mutatkozó bitel-tullépéseket. A tanácsi előterjesztés a számadá-ok elfogadását s a felmentvény megadását javasolta
k"épviseu"etik "m\'agukát. Vz Vnnepi\'beszWet\'B^ertevicy I J|W a számvizsgáló bizoUság a hátralékok
1 - ....... ■ • "■ átvizsgálásával bizassék meg s a behajthatatlan
leírása iránt tegyen előterjesztést. — Faragó Béla v. képviselő számadatokkai támogatta
Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter, a Kis fHludy Társaság képviselője fogja mondani. Beszélui I követelések fog még Herceg Ferenc a Pelőfi-Társaság nevében és a kaszinó nevében Lukonich Gábor dr. elnök. Zombory Andor reáliskolai tanár ez alkalomra irt ódáját fogja elszavalni. A városban nagyban készülnek az ünnepélyre és a vendégek fogadására.
— A keiről udvarból. A Zalai Közlöny
napján ünnepelték a ,munka világünnepét". Mintl\'"1 tudósítója ily címmel érdekes dolgokat irt lapunk jelképezni akarták volna, hogy az ő niuukájuk; áII | muU 8EámabBÜ több kauilfai leányról, kik kimentek
legközelebb az alkotó természethez. Es valóban nagy eró van a munkás társadalomban. Május elsején letették kincset hozó szerszámukat. A munka megállt, j nek fejedelmi A műhelyek lármáját ünnepi csend váltotta fel. A munka ünnepelt. A munka világünnepet Olt. Szüne-. telt minden a műhelyben. Nem jöttek meg, — hogy erős kifejezéssel éljünk, a modern társadalomnak kein -r után következő eledele: a fővárosi sajtó termé-kél. A nagy csend hirdette a munka óriási értékét.
S mintha a napi e.seinéuyek is alkalmazkodni\' személyre vonatkozott, akartak volna a természethez. Ennek a csodás eró-1 uek, a természetnek jelében állottak. A természet rejtélyességét hirdetle, hogy egy nagykanizsai asszony- .
nak gyermeke két nyelvvel jött világra. Az újszülött ;<ejeaeimi fin. Es erre egyik tisztelt laptársunk humorosan meg- -
j-gyzi, hogy ebben tévedés van. Nehogy azonban valaki azt találja gondolni, hogy ez felsülését jelenti
_ Kairóba Ibrahim pascba özvegyéuek Princessa Ismael-
abbeli állítását, hogy a város tulajdonképen deficittel zárta le a mult esztendőt. Szerinte a vagyonkimutatás nem reália. Terjedelmes felszólalása végén indítványozta, hogy bizottság küldessék ki, melynek célja, megfontolás tárgyává tenni Zalaegerszegnek nagyxözséggé való visszafejlesztését. Hosszas és izgatott vita fejlődött ki, melyben a v. képviselőknek több kiuos jelenete volt V á r h i d y Lajos polgármesterrel. A polgármester három óa fél órai vita után feltelte a kérdést: elfogadja e a képviselőtestület a tanács előterjesztését. Egyhaogu .num\' volt a válasz. — Mit határoz tehát a képviselőtestület a
udvarába. Az érdekes tudósítást a leányok kuszált vonásokban irt leveléből Irta ki tudósítónk. A levél „böngészés" közbeu azonban zárszámadásra vonatkozólag? — tette fel a kérdést ugylátszik egy kis olvasási hiba csúszott bele. Ugjanis « polgármester. A képviselők az ioditványok szavazás
!!\'az érdekeltség köréből annak kijelentésére kértek fel!alá bocsátását sürgették
a Schenk tanár-féle teóriának meg kell Írnunk, hogy em0 magy,rázatDllk éa i„mételten kijelentjük,
laptársunk abban találja az abnormís állapotot, hogy az újszülött nem leány. Csakhogy laptársunk elfeledi, liogy a leánynyelvből elég egy is, hisz az úgyis
felér két — fiu nyelvvel. De ne csináljunk rossz ügyvédi kar csütörtökön délután értekezletet tartott, vicceket. írjuk meg inkább, hogy a kis csodaszülött —\'—- «•»-«\'»-\'»> ~ «— íakk-^- m«« «ian» a* a keresztségben Sándor nevet kapott Anyját özvegy Pajor Józsefnénak hívják. Az Eötvös-téren lakik. A fiút az abnormitásánál fogva alig tudják táplálni s így megtörténhetik, hogy mire e sorok megjelennek, a gyermek már halott.
Még a rendőri hirek is a természet ölében születtek. A közelgő tavasz versenyre hívja a női divat hósnóket. Lehet, hogy egy ilyen szegényebb divathósnő emelt el tegnap elölt egy vég divatos batiszt Slern József Fő-téri üzlete elől. A tettest nyomozzák. — Május elsejém egy mulatni vágyó fiatalember kocsin ment ki a természet ölébe. Mellelte ült a „női természet világ" két kétes alakja.
A polgármester Faragó Bélát indítványának megismétlésére szólította fel, amire Faragó azzal válaszolt, hogy indítványát már előbb meglette, kéri azt szavazás alá bocsátani. Erre Várhidy Lajos polgármester kijelentette, hogy a zárszámadást leveszi a napirendről s a közgyűlést bezárta. A közgyűlés izgatott hangulatban b elégedetlenül oszlott el.
— Nincs előadás. F. hő á-én nagy öröm volt a Hunyady utcai népiskola épülete előtt. A gyermekek ugrándoztak, kurjongattak. Mi volt az oka ennek az örömittas riadalomnak? A házmesterné tudtul adta a kis nebulóknak, hogy ,ma nincs előadás." Éh miért nem volt előadás? Hát azért kérem, mert nelyetí körűlbeíflí h "kar többsége megjelent. Az a piafond le akart dűlni. Ezek igazán .épületien?
bennünket, hogy a levél végén a krokodil bzó nem Általában a leáuyok — igy értesítenek bennünket — nem panaszkodtak senki ollen. Sorsukkal nagyoa megvannak elégedve, hisz udvarban fejedelmi módon élnek, ahol minden arany és ezüst és minden olyan gyönyörű. A leányok levele szerint szép a fejedelmi udvarbeli let, mely ellen nincs panaszuk. Készséggel adtunk
hogy a magyar leányok jól érzik künu magukat. — Ügyvédeink panasza. A nagykanizsai
értekezlet elnöke Hertelendy Béla h kamarai elnök, jegyzője Dr. Havas Hugó voll. Az érteke* leteu egyedüli tárgya a telekköuyvi hivatal helyiségének mizériái volt. A helyiség szük és közegészség ellene*. A leíró személyzet kevés. A helyiséget a pénzügynökök annyira lefoglalják maguknak, hogy a/, ügyvédek csak nehezen tudják ott ügyeiket ellátni. Dr. Fried Ödön indítványára három tagu bizottságot — Hertelendy Béla, Sebestyén Lajos Dr. Havas Hugó — választott, kik tegnap
dolgok.
— A por. A városban négy közkút épült földfeletti hydránssal. Azért épült, mert \'vízhiány volt. Most 8000 hl. vízzel rendelkezik a város, (ebát 80 lajt áll rendelkezésre naponkint éa mégis május elején oly nagy por volt a városban, hogy a sétáló közönségnek alaposan elment a kedve a poros uton keresztülhatolni, hogy a sétatérre érjen. Minek épűl-
«ö ui. u«i»» iiuku — \'"\'■\'""\'"i — i* , , . , . , . , 0
délelőtt tisztelegtek Tóth László kir. törvényszéki tek hát a kózkutak/
elnöknél, kérve szívesen fogadti
A kirándulás megtörtént. — Az eredmény egy kis | teljesítését
bajuk orvoslását. Tóth László i Küldöttséget éa megígérte kérelmük
„katzenjammer" és hogy a fiatalember órája nem tudni mi uton módon — eltűnt a természet ölén .. Átkozott legyen, aki rosszat gondol!...
— Pacsa közsóit uj neve. Pucsa képviselőtestülete elhatározta, hogy a község Ősi nevét visszaállítja. E név Zala-Telek volt.
— Felilgyelól látogatás Dr. Horváth Géza, a kiváló természetrajzi tudós, a Magyar Nemzeti Muzeum természetrajzi osztályának igazgaló-őre, a község mult vasárnap városunkba érkezett, hogy miut a Muzeumok és Könyvtárak Országos Főfelügyelőségének tagja, meglátogatta a Balatoni Muzeumot.
4
— Ai írod. és Miv. Kör igazgatósága szerdán délutáu KyOléat tartott. Horváth György főgimn. igazgató a Kör elnöke bejelentette, hogy utólagos jóváhagyás reményében 8omogyi Edének, ki nemrég felolvasott a kör délutánján, a Kör dwzea uzüst aer leget küldött. Egyben felolvasták Somouyi köazönő-luveiét, melyben megköszöni a kör emléktárgyét.
Ai igazgatóság örömmel vette tudomásul, hogy a Kör tagjainak száma szépen szaporodik. Dr. Neumann Ede főrabbi, alelnök indítványára köszönetet szavaztak a műkedvelőknek, kik a kör ezórakoztató délutánjain közreműködtek. Külön megköszönték Horváth György elnök fáradhatlan buzgalmát és el határozták, hogy a Kör tulajdonát képelő vetített képeket a főuimuázmmuak ajándékozták.
— A hivatalon lapból. Áthelyezés. A kereskedelmi miniszter Jauda Károly Csáktornyái és Mattos Jenő budapesti posta- éa táviró-tiszlet Nagykanizsára helyezte át.
— As állandó választmány lllóae. Zalavármegye törvényhatósági bizottságának állandó választmánya ülésében tárgyalta Hevea vármegyének a válságra vonatkozó ismeretes köriratát és egyhangúlag javasolja a közgyűlésnek, hogy a hevesmegyei körirat szellemében intézzen feliratot a képviselőházhoz.
— A magántisztviselők helyi választmány a kedden este Ölést tartott. A választmány ülésében örömmel vette tudomásul, hogy Schalhof Ákos elnököt, ki egy nyilvánosság előtt tárgyalt magán ügyből kifolyólag elnöki tisztéről leköszönt, a választ
helyről a Deák téren, Főúton, Erzsébet-téren és Mák j$tMl.f nagykanizsai kómives már hónapok óta Mauyar utcán át a lazsnaki vendéglő kerthelyiségébe. bivatalról-hivatalra, kérdezve, nem e jött néki
8zocialista jelszavu táblákat vittek. A város terűié- \'
tén . karszallsuos rendezők ügyeltek a rendre. A ««7 nagyobb pénzküldemény.
munkásai szintén ünnepeltek május elsején. A szo-, Amennyiben . feltételeknek nem felelnek meg vagy cialdemokrsta párt itteni szervezete rendezte az j a felvilágosításokat megtagadnák, a továbbutazásban ünnepélyt. Tüntető körmenet volt, melyen mintegy | a kivándorlókat meg kell gátolni, esetleg őket Ö00 főnyi munkás vett rés/t. At egyes csoportok , egészen vusz.utasitaui.
külön táblák alatt mentek az Eötvös téri gyülekező
Akinek több pfciue van, mink a királynak.
rendőrség részéről Hajós Ferenc rendőrbiztos jeleot
Ezentúl én gazdagabb leszek, több pénzem
meg 4 rendőrrel, Beavatkozásra az utvoualon ok uem i„M) mjnt a királynak — mesélte mindenkinek.
A szegény ember, kinek elméje meghibbant, szerdán is látogatást tett egyik helybeli pénzintézetnél. Az előhívott rvndőr bevitte a kapitányságra, a
volt. A körmenetnek sok nézője akadt. Az ünnepség színhelyén több lelkes beszédet mondottak a munkások.
— A magántisztviselők vasárnapi munka-;"
,, , .»«•..; aiai# hol Goda Lipót dr városi orvos konstatálta, hogy szünete és a rendőrség. A Magántisztviselők "w r* ,
Mák gyengeelméjűsége veszélyezteti a közbiztonságot és különösen a vele együtt lakó családját, kiknek
Országos Szövetségének Nagykanizsai Bizottsága, mint annak idején megírtuk, felterjesztéssel élt
_.„... . . .. , mmi»Kan «ok galibát okozott már a szerencsétlen. Veletlenül
Csertán Károly vármegyénk alispánjához melyben * w5,kArhá,h.n
felpanaszolták, hogy a nagykanizsai rendőrség a vasárnapi munkaszünet betartáaát nem ellenőrzi. Mint értesülünk, az alispán leiratot intézett a nagy-kauizzai rendőrséghez, melyben szigorúan meghagyja, hogy a törvényerővel felruházott miniszteri rendeletnek érvényt szerezzen.
— Miniszteri biztos. A közoktatásügyi miniszter a helybeli felső kerei-kedelmi iskola szóbeli érettségi vizsgáihoz Dr. Kunos Ignác, a Keleti
volt egy üres hely a városi közkórházbau, ahol elhelyezték Mák Józsefet.
— Felvétel a képeidébe. A Csáktornyái állami tanítóképző intézet első osztályába az 1905 — 1906 tauévre felvétetnek, kik életük Iá ik évét f. évi szeptember 1 éu betöltik, testileg épek és eaész-ségesek s a polgári , vagy középiskola 4-ik osztályát elvégezték.
A felveendő első-éves tanító növendékek közül 25 -en államsegélyben részesülnek. Még púdig: első sorban mind a 25 növendék az iutézet internátu-
kő-
ugyum Kiimyuiag HiiiuKi uszierui lUKuazuiu, n mwnn- ____í""\'"«"» m>»i« •* --------— — ------------
mány bizalmának impozáns .megnyilatkozása arra Akadémia igazgatóját és egyetemi magántanárt; BÍhao |ogyw| ,.kAst élJ m0íáil k,p. eieokjvül ösztönözte, hogy tisztét tovább is megtartsa. Az ülés küldte ki zülök előmenetelükhöz és anyagi viszonyaikhoz ké-
folyó ügyekkel foglalkozott. Egyhsuguan elitélték a — Nyugdíjazás. Marton Vilmos posta- és ,(0at ingyen, vagy mérsékelt áron (havi 6 koroná-
vasáruapi munkaszünet körül tapasztalható viszásságot, távírda főtiszt saját kérelmére nyugdíjaztatott. Mar- uak, 12 koronának, 18 koronának, 24 korouáuak az melyben további lépéseket teszuek. Elhatározták, hogy | ton 35 Hl0lgálta r postát ós mint pontos, intézet pénztárába történő befizetése mellett) az
..............* \' J intézet köztartásán reggeli, ebéd és vacsorából álló
élelmezést nyernek.
A felvételre vonatkozó kérvények f. junius bó elsejéig a Csáktornyái áil. tanitóképző-intézet igaz-
jegyzőkönyvi kivonatban adnak örömükuek kifejezést Dr. Kovách Gyula a M. 0. Sz. elnökének a Kereskedelmi Muzeum igazgatójává törtéut kiuevezés alkalmából. Átiratban üdvözlik Dr. Kreutzer Lipót tanár a M 0. Sz. főtitkárát abból az alkalomból, hogy megkapta az államtudori diplomát. Részvét iratot intéztek Dr. Villányi Henrikhez, az itteni bizottság megalakitójáboz, atyja halála alknlmából. A központi tanácsba az elnököt delegálták. Az évi közgyűlésen Hochfluss Soma titkár képviseli a bizottságot. A választmány örömmel vette tudomásul, hogy a tagok száma egyre szaporodik. A Déli Vasul
buzgó és fáradhatatlan tisztviselő a postaigazgató ságnak és a közönségnek elismerését vivta ki — Ellenségeskedés és dinamltboraba.
Kremsier József ibárosi lakó* házába a minap ^Vósájáboz küldendők. A kérvényhez csatolandó: ismeretlen tettes d.nsinrtot dobott A bútorzat és a füIvam0l,ó Hsnieté8Í bizonyítványa, mult tanévi épület megrongálódott Emberéletben kar uem történt. OMzU,ybieon,iuáoya| B a jolen tauév. időszaki érte-A vizsgálat kiderítette hogy a dinamitot a tettes HÍtöje; tov4hb(í (Í8,tl 0rv0lti bizonyítvány a tanuló lopta, kremsierrel a jegyes lakósai^elleniéges eí?é(U8égl állapotáról és testi épségéről, hiteles kői-
Hégi bizonyitvány a szülők vagyoni állapotáról, éri jövedelméről, a kiskorú családtagok számáról íi
viszonyban vannak. A vizsgálatot folytatják.
— Pályásat rendőrfőkapitány I állásra.
Zalaegerszeg város tanácsa pályázatot hirdet
több tisztviselője is belépett a szövetség kötelékébe, városnál megüresedett rendőrfőkapitány! állásra,
Anyakönyvi statisztika.
életkoráról s a családfő polgári állásáról. Ha a kérvényhez szegénységi bizonyítvány csatoltatik, n kér-
folyó évi április hóban született összeseu 61 gyer-
Városunkban « ! ^//pVo^oV^^ "
mek, kik közül 32 fin és 18 leány törvényes házas-1 ^ ^^^ nyZáT be" \'immel "közölt közlegényünk felpanaszolta, hogy
ságból, 8 fiu és 3 leány házasságon kívül szárma- Vftr0S P0,KArme^r\' hivatalába nyujtsAk be. h u>RykBD,„ai bérküC8Ík néme,ylke mliyen el-
zott. Elhunytak száma 77, kik közül 35 a fi és 42, — Visszaélés a hazaflsággal 1 A hazanság hanyagolt rossz állapotban vanuak. Közleméiiyüük-
a nőnemhez tartozott. Házasságuk kihirdetését 27 j cégére alatt nagyon sokszor végigsarcolják a jó ben uem neveztük meg a felpanaszolt kocsi számát.
Egy kis rovás. Lnpuok műit számában
pír kérte. Házasságot csak 5 pár kötött. Városuok lélekszámának természeten apadása 16.
— A zalaegerszegi főkapitány. Cseuteric Béla levelet Irt, még pedig Washingtonból. A levél egyik igen jó ismerőséhez jött. Mondscheiu borkereskedőhöz, a kivel szemben nem is illenék neki háládatlannak lenni. A levélnek nem irta alá ugyan a nevét a futó kapitány, csak abhól sejthető, hogy ő, mert valami életerősitö szert ajánl, kiváuva hálából, hogy M. nak hosszú élete legyen u földöu.
— Katonai áthelyezés. Reíner Károly nagykanizsai 20. honvédgyalogezredbeli főfegyvermester a honvéd központi fegyvertár állomásába helyeztetett át.
— A városok köztisztasága. A városok köztisztaságának első feltétele az öntözés. Náluuk ez nagyon elhanyagolt állapotban van. Egy másik hírünk
érzésű közönséget. Ezt tette nálunk mult évben egy Most azonban a helybeli bérfuvarosok kérésére meg-
Körössy nevü nyugalmazott színész is, ki egy Kossuth irÍuk< hoW aunak a kocsinak a szátns: 34 A
album vállalat tiszt, jövedelméből állítandó örök 34-es számu kocsi tu\'ajdonoa. több félét hoz fel
, „.,.„ , , \' . . „„ _ , mentségére Mi ezúton újból tisztelettel felkérjük a
mécsesre gyűjtött pénzt Nagykanizsán. Körössy annak rendőrkapitányságot, szíveskedjék a szokásos előre
idején a polgármestertől lefelé hivatalos és uem bejelentett kocsivizsgálatokon kívül, egy olyan meg-
hivatalos körökbe beférkőzött. Körülbelül néhány lepetés-féle kocsivizsgálatot is tartani. Mert ugy
száz ember áldozott igy két koronát ,a haza oltárára.* Iát8z>k, hogy a vizsgálatra többen jó kocsival raen-
Körössy egy szép napon távozott. Az albumról semmi aj\\\\ d® ha«aálatbai» a kocsik hasznavehetetlenek,
hir nJ, „xx ■ u J , x, Mult közleményünk nyomán külöuben többeu for-
nAm t^y„D8pi0ü.1Köí88yi dolgairól dulfk hozzánk panaszszal ugyanilyen ügyben.
hír uem jölt
eokat Írtak a fővároai lapok. Kitel az ügy íeljeieo
— Kkvéhk\'l tolvaj. Egy uj laja a lol«ajlá>-
elaludt. A baufiaa adományozók reatelnek két nak. Kia tároabao a kávéháií"lol»aj"\'nem lueu ta
koronájuk miatt paDaazt tenni. Az ügyet most csak látható. A nagy.ároa bUunal telitelt életében a/ou-
azért említjük, mert az utóbbi időben aok ilyenfajta b8D HSámtalan alfaja van eme alakoknak. Persze
eset fordul eló a vidéken. Érthetetlen előttünk egyik "ok ™teket követnek el. E bir szereplője
ben I. felpana.zoljuk ezt. Náluuk két\' viVbordó lajtot 1 csurgói laptársunk sorai is, melyben azt Írja, hogy Zt°y» iyüjtó-"" a"\'^,k^.aaríefeSötöCw
Járatnak. Keaztbelyen amely kisebb terjedelmű helyen (hozzájuk egy bűvész társaeág érkezet.....elv ott májua elsíjén eate egy k kávéházbó vaó távozás
fekaztk, hírom la,. ,ár. A tüzoltó-teatü et az, mondja Ml<ljt re„deí „. 0,„ni Koasuth-szobor alap javára- alkalmából - caak e"g gyufát ó váttzsebe
a,\\r;nd4\'c\'\'e,eaű:\'1 Ez,cb*ir,ői;: ^\'rr8.\'5: - >». ^ <r ,Hr kreuc t^T^
célra fordított ősszeg nevetségesen csekély. Készt- Ko»"ul1\' "°bllr felállítva, annak a javára tartanak J* " " \' " •loPá" » feljelenléat oiegtette.
helyen az öntözés kérdését gyökeresen megoldják, előadást.- A hírnek a fogalmazása olyan, melyből k/véházi tolva? \' * klsl"llb8rU
14,""á« °4ll"lk \'» \'»»»■« ™l»» előadást a Kossuth roaaz viszonyban élnek most az ottani fogyasztási adó
szobor javéra. Erről azonban mit sem tudnak nálunk kezelőjével, kit a Tapolcai Lapnk már el is keresztelt
s ugy látszik, hogy a dolog mögött itt is egy kis * ■ v4r0* rímí.n8k\' Panaszkodnak annak zaklatása
Írja: A terv szerint felállíttatnék egy gépházban egy 8 lóerejü motor, mely az építendő víztoronyba óráukint 48.000 liter vizet tudna felnyomni. Miután
miatt. A napokban küldöttséget miiiieszteuek a Zala-
49.000 liter viz szükséges, látbató, hoity a gép — A klvnndorlók megvlzagáláaa . h.tár- k\'ere^ndö.1"»"»»lást
az egész város hathatós egyszeri megöntözésére visszaélés lappang a hazaflsággal.
uem vezetue eredményre, nép-
.... , — ........... A népgyűlésen elfogj!""\'
egy ujabb, reudelettel egy száz tagu küldöttség menesztését
r.legendő nagy volna. Az egész berendezés alapos «llomások»«í. A nelügyminiszterium — miot a avülést hivn.W n^p "lli^r 0,DU,IÍ°U.,\'0» ""f; vzámitások szerint csak 42000 koronába kerülne. A Keleti Értesítő jelenti — HBl\' IlixMli ruiiHuInlInl ...... .. .. i „...., . "1
moat működő 3 lajttal lehetetlen kellőleg intézkedj hogy\'a kiiándorlők^zTs g hafiZ. míLVt r e é"!^Tsl^r\'TW A kérdésben a napokban dönt a keaztbelyi ■ átlépése előtt külön megvizagílandók, váljon a törvé" T^l^Z Kénk \' " \' "P1""6"1^\'\'
öárost öntözni. A képviselőtestület.
— 4 munkások ünnepe. A nagykanizsai gyári vállalatok és különösen ........
által ninc-enek-n korlátozva a kivándorlásban fcfcwl ^"\'riVTtahb.rrL.ÍI:, "ü"!
megfelelnek-e ama követelményeknek, melyeket tílSta a z.üeSzei Z Ji y! \' !
kisipari műhelyek Egyesül, államok befogadásuk\' tekm\'tetébe\'n elöl, I S&
1905. MÁJU8 6
ZALAI KÖZLÖNY
t
iB«i«nósá(! álul ki.lábolt blnágokat alapos reiiiio alá regje. Valóban uom lnhet rendén a dolog, ahol ilyen nagyarányú ellenmozgalom van.
— A Dl Tat Ujaág minden hónapban kéiszer jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyedévre poatén való szétküldései két korona húsz fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba iutézett postautalványon leh*t. A D.vat Újság kiadóhivatala Budapesten, VIII, Rökk Szilárd uica 4 számú hátában van-
x A vlx mint a gyomor- és bélbetegaégek óvószere. Mindenki tudja, ho«y a Karlsbadban és Marienbadbau gyógyulást kereső gyomorbetegek legnagyobb kontingensét magyarok alkotják. Ennek oka pedig az, hogy a magyar konyha igen Ízletes, de meglehetősen nehezeu emészihető táplálékokkal látja el fogyasztóit, továbbá ar, hogy a magyar ember az étkezés utáu boritalhoz vau szokva. A bor pedig a zsiros ételek emésztését gátolja.
A táplálkozásnak ezen betegségekre vezető hátrányait az ivóviz van hivatva kiköszörülni. Erre tivoliban a víznek tisztának, jónak és olyannak kell lenuie, hogy a táplálékot az emésztéshez kellően előkészítse.
Közismert dolog, hogy e célra a mohai Ágnes-forrás a legelsősorban felel meg, mert nemcsak kitűnő oldószere a tápanyagoknak, hanem alkalikus viz lévén, tiszta is, a gyomrot az emésztő nedvek elvá\'asztáHárR alkalmasan izmija s kellemes i/Q borital. Háztartások nagy üvegekben a mohai Agnes-vizet különösen oIchóii szerezhetik be.
— Egy válóper vége. Sokszor tapasztalják a válóperek tudós bírái, ho«y mily jelentéktelen események a szülóokai unnak az „engeszthetetlen gyűlöletnek", mely a házasfeleket elidegeníti enyiuáatól. A közelmúltban is érdekes példája játszódott le a .kölcsönös gyűlölet" alapján megindult ilyen válóperek egyikének. A talán kissé túlságosan takarékos asszonyka öaszezöriíült férjeurával, a .könnyelmű játékossal*, ki szeréuy jövedelmüket köunyelmü já\' tékra pocsékolja. Az osztálysorsjátékon próbált ugyan ia szerencsét a férj, de bizony a szerencse hosszabb
malomnak elnevezett épület felé vezet. Mit látok ott? Hogy sieotmiklóai asszonyok tejes kancsóikat a békanyállal és egyéb higiénikus anyaggal fertőzött vizben tejes edényeiket mosogatják é* a tejet aztán a kancsókba töltik. De hány esetben hozzák a tejet fertőző betegséggel inficiált házból? Nem tudom, kit; terhel mulasztás. Csak azt érzem, hogy ezek az állapotok nem felelnek meg a közegészségügy köve- j telményeinek.
€or«im közzétételét kérve, vagyok a szerkesztő ur kész szolgája:
V. 1.
yasszouy
selyem
•0 kr-tól U frt 3A kr-lg métereokint. — Bérmentve éi már elvámolva a házhoz ■■állítva. - Nagy mintagyüjtemény asonna). Heunrberg xrlyemgyár, Zürich.
LAKÁS K/ADÁS.
A Ctsnoary-uti 12. tzlmti hajban egy három likéuobábal, eloizobábol, konyhából ii mellékhelyiségekből álló lakás azonnal bérbeadó.
Tudakozódhatni dr. Villányi Henrik nél Sugár ut 6., mindennap delben
KÖZGAZDASÁG.
VEGYES.
- Ftayképésietl készSlékek nCkrivaUkatk. Mindazoknak, a kik a fényképészet, e legvonzóbb és mindenki álta1 könnyen megtanulható sport irAnt érdeklödnek, ajánljak a« A. Moll cégnek (Bécs, Tuchlaubeu 9.) ci. és kir. ndv. uáilitó 1854 óta fennálló féoyképészeti eszközök különlegességek áru-hazát, amelynek képes árjegyzékét kívánatra isiveaen kaid el bérmentve a cég.
RYILTTÉR.
Ai e rovat alait köröttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség
MIT IGYUNK?
bouy eRéaiiéROnket n.«iiA*jiik, mert coki. • term&sietes aiénsavat »*vi(nyvii erre a legUi/losabb óvó*rer. — KlaAaonao t mohsl
■ A petróleum kartell. A petroloum ÖDomilók kar\'elje ftív búoltaíKoi küldőit ki a-konlinReulált Kjárak brlwetéeek si.nÁlH-ár* Ea a biioltaiK el-bitároila, hogy a kartell lerie/.elt relmondáaától eláll, nieit a helyre! aiaoálására meRfoldő javaslatot tenni neiu tud, mánré«Kt pedig a kartellt bármily klri tObliB^K bármikor\' fellnoudhatja. A kartellben levő gyárak kQlöiiben a petróleum árát Ismét learállitot< Iák 37 50 K.-ról 34-60 K.-ra oderberfti paritáaon. — Hirdetmény. A miskolci kereakedelmi ás időn ál aem men mo.olyKott rá. Ar Sssiekoccaeáa- ip>r|,aBára értesítése sieriiit a mi.kolci XII. bórákból komoly hilioro keletkerett, a háraslelek kQlOrt- i Uroiáaall „„bekölílt «y.|i|uvásár loljó ért junius lállak es már utolsó tár«yalás folyt a hára«sá8lhá 21 él, Urll,ik , Mi.kolci Hiteliotéiet áru felbontáeára. Már-már ai ítélet kimondására kerUlt.6, tBméu)rakláraibaii. Mira eiennel \'elhívjuk érde-a aor. nndón uuysrólván az utolsó pillauatban Orvén- I he|, kí[<1illk Suyelmét. A keibleti kereskedelmi és detea hír érkeielt a férj mániára. A kiváló szeren IIparkamara.
cséjéríl. körismert Gaedicke A. budapesti bankká\' _ H««ionáll»l vlugilat éa öaaiolrie.
kórölte vele, hogy ootályiorsjeityáre na«y nyeremeny m0„ |,(o,yl hanaouállat vlisgálat és ezrei
esett. Könnyen elképielbetó, bo«y az örvendetes kapcsolatban eszközölt haszonállat összeírás alapján bir hallatára a haragos asszonyka engeazteló boldog- hivatalosan luegállap.tlatolt, hogy a uagykanlzsai ■ággal borult a .játékos\' karjaiba. ljtráH területén, illotvn a járáa 40 községében aa
- 203 millió 895 000 korona Ezt al drláei Uiuiálloaáey: ló 4Ö58 drb, bivaly 14 drb., szamér ös.reget fiiette ki a m. kir. oszlálysorsjáték nyolc 9 dr ,,irv,„marba n944 drb., jo\'j 13111 drb.,
kecike 8 drb., sertés 15391 drb.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
— Április 29-től május B-ip. —
esztendős fenálláaa alatt. Hu a magyar norajálék tervezetet másokával összehasonlítjuk, el kell ismernünk, hogy a mi sorsjátékunk az egész világon leggazdagabb. Nemcsak azért, mert itt találjuk a lo«-nagyobb nyereményt és mert oly nagyok a íőoyere-1 ményei és mert Bzerencsés esetben ,e({y milliót is lehet nyerni (ilyen esélyeket a világ egyetlen soré-; játéka sem nyújt), hanem főleg azért, mert tervezete j valóban zseniálisan van kidolgozva- A U\'/a ! koronányi óriási pénzösszeg lehatol a nép legalsó
rétegéig. Nyolc évi fennállása alatt aa osztálysors- \\ Tóth Ferenc 4 hónapos, munkás gyermeke, játék sxerencse iutézméoynyé lelt, mely nagy hivatást i Josz Józsefné Pollák Anna, 83 éves, városi szegény, teljesít. Egy pillantást kell csak vetnünk a XVI. sorsjáték ma közzétett tervezetére, hogy meggyőződjünk róla. mily előnyös az ezen sorsjátékban való részvétel.
forrás miut természetes sxénsavdús ásványvíz, föltétlenül tissta, kellem\'s és olcsó sa«soynvU; dús síén-savtarulmánál fogva aeaicsak biztos óvszer ferUJső elemek ellep, hanem a benne foglalt gyógysóknál fogra khQnö szere a legkülönfélébb gyaaior-, lé|Olő-
és hagyszervl belegiéaeknsk. Azért tehát Husnáljuk a mohai Agam j Használjuk a mohai Agaei forrást, ha gyaaar- bél- forrást, ha élvágyhiány «s légosihuruttil szaba- és raéiztéal zavarak ál-dulni akarunk. Dr. Kétly. lansk be. Dr. Oel.hardt.
Használjuk a mohái Agass | Használjnk a mohsi Agaes
forrást, h» a vesebajt gyó forrást, hí má|bs|oktél és
gyilaui akarjuk sárgAságtél »z*badnlni
Dr. Kóvér. 1 akaruuk. Dr. Glaas.
Háztartások számára másféllitfresnél valamivel nagyobb üvegekbHn minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett viznél, sőt a szódavíznél is- oltóbban adja, hogy az Agnes-forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt borvz. - Kedvelt borvíz.
Kapható minden fUszerUzletben és első rangú vendéglőben
Halálosáaok:
! ü GYERMEK-^L1SZT»
CSÍCSfMÖK.CrOMORBEIEGEKolÁíAM/ÓK RÍSZÉIE
liJ Kísérlet i czélokra fél dobozok i 1 KoronaCJ fl liszieli szúlesznőKneh probadobwokés rópirajok ingyen^ rendelkezésre állnak a neruda nAnoornal féle főraktárban Bupapcst, iv.KossulhUio3ulcza7g.
leujolib alpesi tejet tartalmazza.
A közönség köréből.
i rovativi közlőitekért a felelősség a beküldőt terheli.
A tejkezelésröl.
Tisztelt Szerkesztő Ur I Már többször olvastam a .Zalai Közlöny*-ben, Taschner Erzsébet hogy alapos kételyek vannak a nagykanizsai piacou j gyermeke, elárusított tej tisztasága iránt. A vásárló közönség Keller * éves, cipész gyermeke,
ismételten azt tapasztalta, hogy a tej hig, azaz, hogy HázassAgot kötöttek:
vízzel van tegyitve éa hogy az edények piszkosak, ^ cjpéai _ Rupec Márjáva,
VHgyis, hogy azokat nem kezelik tisztán. Ali ez uorváth Tivadar Ügyvédjelölt különösen a paraszt-istállókból származó tejre vonat- polg._isk. tanárnővel, kozólag. És erről volt alkalmam személyeseu meg- Weltner József hentes -győződhetni. |Jámbor Fer80c íöldmivea
Májusi reggel kisétáltam a szentgyörgyvári szőlők felé és ott letértem az útra, mely a potyli-
Kuzsner Mária 3 hónapos, vasúti gyermeke.
Simoncsics Katalin 2 éves, muukás gyermeke.___
Marton Auna 8 éves, íöldmivea gyermeke. MATTD^fl
Rác Etelk* 4 éves, vasúti pályamester gyermeke. _ \' _ ii _ _ a _ _
özv. Bedenek Ferencné, Kis Katalin 86 éves, földmives ERZSEBET SOSFURBOJE
Lövik Erzsébet 10 hónapos, betűszedő gyermeke. iy*«yWy Badapast >B«daa^
Tiszai János 31 éves, sörgyári munkás. Fürdőidény: április 23-tol oktober 15-ifl.
özv. Varga Györgyué, Molnár Juliánná 78 éves, «\'v*U gyégyhatáasal llr
városi szegény. nöi bajokban es altesti bántalmakban.
Cianádi Ferenc, 7 napos, íöldmives gyermeke. Rendelő orvos a gyógyhelyen Egészséges fekvés, Jutá-
Munkácsi Ferencné, Tóth Anna 79 éves. kőműves neje., «y" Ukásak, jé - Vlllsssaa vawitl llill
Papp Qéza 6 hónapos, cipész gyermeke.
köttetéi a fővárossal.
Fehér József 69 éves, íöldmives. Nagy Pál 48 éves. fazekas.
3 uapoB, nyomdai gépmester i
Kenedi Erzsébet
Béres Terézzel. - Horváth Rózával.
A Szinye Lipóczi
Lithion-forráis k,lflDÖ8lk8rr81
fOCllVCllUl haszniltatu
VISI-, hiiauhűlgag-fs kőszvínubánlalnak\'-llen.húflu-dsra ós viztltti nthézségsknél, n ezukrot húggámái, továbbá a légzö ós tmészUsi szervek hurutsinál. Húrfyhajtó hatá»úl
Vaimtulu! Köimy«n eraéiilh«16! OtlramiaUl!
Kapható dirahtciiktrtjLt\'Ustibtn ram a
Salratnr-f\'orrái ijai\'jalóhJ\'jdnal JiptrjtJtt.
•V
Z A I, » I KÖZLÖNY
1905. MÁJUS 6

^ Mm
Étvágytalansag.
Emésztési zavarok a rohitscbi ,Temp-lom-forrás* idörixakookioti ivána altul n legegyszerűbben megszüutetbetök. Idősebb vagy krónikus bajokoál a .Styria-forrás" ajánlatosabb.
Nagybani raktár Magya/orsiág réasére
HOFFMAMN JOZSEF-nél
Budapeil, Bátbory-ulca 8 srám.
kik ezen betegségektől alaposan szabadulni akarnak, uem ajánlható eléggé a valódi Vilmos-féle köszvény és rbeuma elleoi vértisztitó-tca készítője Wiibflni Ferenc gyógyszerén/, ca. én kir. udvari szállító, Neunkircbeu, Alsó-Ausztria; a párisi és mellbouroei kiállításokon h legmagasabb díjjal — arany éremmel — le^t ki-tünietve. Kapható Franz Wilhelm gyógyszerész, cs. és kir. udvari Bzáilitóoál Niuukircheu, Alsó-Ausztria, valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogueriákban.
1 csomag 2 kor a raktárból. 1 postaküldemény 16 csomag 24 kor. bérmentve az osztr. magyar mouarcbia pósta állomására. (2)
SzelUzö ei görcscsillapito HÓDOHYCSEPPEK.
Az étráfcyat gerjesztő éi emésitésl i\'lömn/.flitó házis«r. Ara Üvegenként I kor.
Kevesebb mint 2 OveR (utáovéttel K 2 60) nem I«k postán küldve. Meiírendelheiö: Bitiner Gyula gyógyszertárából Gloggnlt; (AI»o-Au»ztria.)
A llWehlril
DELAWARE
adja • tfjthb kari!
Ollaai, Mraltl11\' IM kall: *
A fílokszerának ellenáll!
lalráail Injym klIdlM >|| birkiaak. Na|y»aayl i.gll Daiawara-vaaitf ia
szőllöoltvány-eladásl! 0«a
SZIQYARTO HáOTMIHÁLY
Felaó-SegeHd.
Lu^rasvestzök 20 darab, 1 óriással csak 10 koroot
4430./tkv. 905
Arveréfel hirdetiiiniy.
A nagykanizsai kir. törvényszék, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Rotienstein Jakab cerniki lakón végrebajtatóuak Grünfeld Jakabné szQI. Reicb Johauna kialeogyeli lakód végrebajiást szenvedett elleni 1721 kor. tőke, enuek 1901. évi augusztus 12 ik napjától járó ö% kamatai, 98 korona per. 8G kor. 80 fi.lér végrehajtás kérelmi, 36 korona 30 fillér árverés kérelmi, 46 korona 2 fillér árverés foganatositáai és a még felmerülendő költségek iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. törvényszék területéhez tartozó s a habóti 1628. sztkvbeu f 874 hrsi. alatt felvett s/őlö, présház, s gyümölcsös az öreghegyen 1026 korona becxáriékben Scbultz József nagykanizsai lakón utóajámuta folytán
1905. évi janias hó 5 ik napján délelőtt 10 órakor
Hahót községházánál hivatalból megtartandó nyilvános birói árverésen eladatni fog. Kikiáltási ár 1446 korona. Árverezni kiváuók tartoznak a becaár 10°|,-át készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvszék mint tkvi hatóság. Nagykanizsán, 1906. március hó 23. napján.
Védjegy:\'7lHorgony".
A Liniment. Capsici comp.,
a Hjrgony Pain-Expeller
pAHtta
egy rógjóniik bizonyult háziszor, mely már több mint 3íj óv óta legjobb fájdnlom-isillapító szernek bizonyult kflszvényntl, csúznal óh meghűléseknél bodőrzsolóh-kóppen haH/.milva.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk ós csak olyan üveget fogadjunk el. a melv a ..Horgony vé-ljegygyol óh a Richter czég-jcgyzóssel ellátott dobozba vafi csomagolva. Ara üvegekben 80 lillór. 1 kor. 40 f. óh 2 korona ós úgyszólván minden gyógv-sz-rtárban kapható. - Főraktár: török József gyógyszerésznél. Budapeatea.
Klchter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", Prágában, Klisabothstrasso .r» nou.


A gyermekek kiválóan fejlödnek vele óh nem szenvednek emésztési zavarban.
Kitűnően bevált hányás, bélhurut, hasmenés stb. esetén.
A bel- és külföldön sok ezer orvos ajánlja.
NHmleli Henrik
HIRDETÉS! 1RODÁJA
í Bécs, L, Wollzeiie 111 íöldsziDt fel. emelet
\\ Alapíttatott 187-t K Telephon 809 A c* k. p >sUtakarékpéoztár Clearing-tzáni-
lája 804. 816. ajánlja magát hirdetési meijb /.ások gyára é> aloié elintézésére bel-és küflUi ujiagok részére
Szaktanácsok, hirdetési tervezetek, árszabások dijaentasen Legújabb nagy Wrlap-árJ^iü\'k birdetóknek ingyen és bérwentve
Saját gyűjteményes hirdet
rovat a
„Neie Freie Presse" és „Seyes Wr. TigMill"
hírlapokban miodeanemü hirdetés résiére, mint: AMa-vételi klzlések minden Ozlet-ágaak Tára képviseleti Ügynöki, állást-kereio. ajánlati hirdetések stb
INGYEN
kHpja kívánatra mindönki a mi
Érdeket áitalanos árjegyzékünket —
több mint 1600 képpel, mely bármily szükségleti szer vagy érdekes újdonságoknál nélkülözhetetlen. Egy levelező-lap a pontos cim megjelölésével elég, mire bérmentPHen küldetik az Érdekes álta\'fcnos árjegyzék
KERTÉSZ HENRIK által. Wien | Flelsohmarkt 18-243.
tIPM
Szlavóniaban elsőrendű fürdőhely. Egyetlen jódtartalmú alkalikus hőforrás (64* C.) a kontinensen.
A ionjavölgyi vasat állomása (Dugoiellon át.) Azonkívül Fakrac, Lipik déU vaaut állomasa Kitüntetve: Budapest, Béos, London, Róma, BrUssel
Elsőrangú héwizes fürdők, vir.gyóeyintézet. Bulling-féle inhalatorium, diaetetikus konyha, katonatiszti gyógy-ház. Fényesen berendezett gyógyterem, kávéház é» éttermek nagyszabású park, fedett sétány, térzene, kitünfi gyógy saállodák, villamosviláKítás. Felülmulhatlan hatású gyomor-, begége és egyéb hurutoknál, köszvénynél és osnzoa bajokual, Isohiasnál, osontbajoknál, basür-bell Izzadr áayokaál, valamint minden mirigy- és vér-betegségnél. A fürdőidény alatt tlz kiváló orvos rendel.
Llplkl bévvlz szétküldés kösvetleuQl a forrástól, továbbá Édeskuty L. cégtől Budapesten.
Llplkl forásió közvetlen a furdóigazgatóságnál ren-delhető. — Bővebb felvilágosítássá! szolgál
a fürdóigazgatöság.
Legjobb táplálók egészséges fis gyomorbajos gyermekeknek.
Kapható gyógyszertárakká h dre*riikkai
Olot. tápláló izorek gyára
KUFEKK R.
Wien I. ís Bcrgedorf-Hamburg.
1905. MÁJUS 6
ZALA.) KÖZLÖNY
A XVI-lk m»gy. kir. «r«b. osxtélyeorsjáték nyereményeinek sorozata.
110,000 tirijiiy. 66,000 nyiriminy.
Mindpn második sorsjegy nyer.
Legnagyobb nyeremény esetleg
1 millió korona.
korona
1 jutalom (500000
1 nyer. á 400000 1 . 200000
2 . 100000
1 » 90000
2 . 80000
1 . 70000
2 .. 60000 1 . 5O000 1 „ 40000 5 . 80000 3 . 25000 8 . 20000 8 „ 16O00
36 .. 1ÖOO0
67 . 5000
3 „ 3000
437 . 2000
803 , 1000
1528 „ 500
140 „ 300
34450 , 200
4850 . 170
4850 , 130
100 „ 100
4350 . 80
3350 , 40
55000
14,459.000
Felhívás
a XTT-ik
Az első osztály húzása már
1905. máj. 25. és 26. less.
As első osztályú sorsjegyek ára:
Ml \'!«» 19 kir.
■II
8 kor.
Ml »ll\'< Ml i)ildri
3 kir.
Ii iriáitl uri|i|)ik szitkaidén
i.SO kar. utánvét, «t|| 12
inni ilizitn m|l;itm illnikH Urléiik. > li|-kéi|il»uikk »i lmlcit» i piilnliltii||ii ult ru-<ilí«. Bliám mi|ri»<iliikiz cutilm ». klialalu játéktárul. * klulilii n;ir««éi;Jn;zlkit izuul a kuzát ülin kaldlw izit. Befizetési lapokat a pénz-flsszegek díjmentes átutalhatása céljából ingyen bocsátok ügyfeleimnek rendelkezésére — Becses megrendelését szíveskedjek mihamarébb hozzám juttatni
QllDÍCII A.
BANKHÁZA Magyarország legnagyobb szerencsegyüjtődéje.
Budapest, Kossuth Lajos-u. 11.
Qaedioke •••renoaéj*
óriási!
Rövid időn belül
tizenöt milliót
fl«.tt.m hl t. v.vfilmn.k, ks.tok • kSvotk.iö
fflny.r.miny.k.t:
600000 kor. 62551 szám
400000 n 7. 11119 „
40O0O0 28916 „
400000 „ 33464 „
100000 42758 „
100OOO V, 49878 „
lOOOOO 87991
70000 m 60912
60000 17351 „
60000 „ 78863 »
60000 7. 82528 „
60000 n 7, 97263 B
30000 V. 6920 „
30000 •/. 38691 „
30000 7. 90964 w
25000 B «/« 23481 „
2500O 30U49
25000 7. 44411 „
25000 7. 87851
20000 14674 .
20000 n 28950 „
20000 7. 33402 „
20000 •/. 35862 „
20O00 7. 44410 „
20O00 7. 56562 m
20000 m \'/, 60781
20000 7. 78848 n
20O00 „ 7. 88874 „
15000 \'/, 31121
15000 „ 7. 57734 „
15000 V, 77960 m
150O0 „ 7. 82506
Szabadalmazott önműködő
permetezó\'-késsüHkek
„STFMOMIA"
■rolótelepek
és komlóttltetvények befecskendezéséhez,
a ühHkit kárositö marok,
a szegecs és tormanca kiirtására, valamint a levél-betegségek elleni védekezésre stb.
10 ingj 15 liter töll<>ü
Önműködő, hordozható permetezők
rézllsttel is,
pelrolíum-iesj ltó-liésiülékliel, vauy anélkül;
kociira szerélt, ónmüködö permetezők gyartatnak és szállít tatnak kUlttnlegasaég gyanánt
MAYFARTHPII
mezőgazdasági gépgyárak, boraajtók és gyümölci-értékesüőgépek külöulegességi gyárai által
HÉC8, II. TaliorNtrnMNe TI. hz.
Kimerítő árjegyzékek ingjen. — KépvUelftk és tUzonteladók kerestetnek.
KASZTL TESTVEREK
N t)
C
»
■41 ■
A nagy áruraktár óriási árukészlete: női divataik- N

kek, Jérfi cipők. Jérfi nyakkendők, Jérfi ingek. gallér és — kézelő, bőröndök, bőráruk, kettyük, női divat, mell "" fütÖny, női cipők, csipkék-, r+
mélyen leszállított arakon adatnak el.
Az egész berendezés egészben szinte eladó.
y bzbI
^ ^
feusíein
/AILKA SUCHARD
Csak .
alpesi tej kakaó é\' czukorból áll Páratlan különlegesség.
ooooocxxxxxx»oooooocxx)»o^
(Neuntehi-féle i ERZHÉBET labdacsok.) !
E pilulák bBsonló készít- ! ményekoél minden tekintetben feljebb becsülendők, mentek minden ártalmas anyagoktól, &r alteati szervek bajainál legipbb ered-méoynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy gyógjszer aem jobb 8 mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek Inrráaa ellen. Czukrorott külsejük végett még gyermekek is szivesen veszik. x ,
Epy Ib pllulát tartnlmazó doboz 30 6llér egy tekercs, mely 8 dobost, tehát 120 pllalat tartalmai, csak 2 korom. 2.45 koronaelóleges beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik. Áy i A I Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk batá-UVAO 1 rozoitan Nensteln Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi c»ak, ba minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban ,8zent Lipót" és „Neustein Fülöp gyógyszerész" aláírással vau ellátva. A kereskedelmi törvéuyszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
,S*íBt-I,ipótboa\' caiwielt ijógju.rfir., Z. K "/,,
HfcCH, I. rlukruru". «•
Kapbaló N.f,k.i,i».»ii: HKI.l\'S LiJOg íi HKIK UVL\'I.A íjiinfwaréaaaknél. lOOaaoOOOOOOOOQaOOOOOOaoa
ouaoaoaoonanoooanaca ao:; onoaooaooaaoaooa
., ____rí
E o
,ÍV\' I "
B C«k u<» valódlak. ha mlndenylk doboa Moll V »*djeiiyót
□ tUlráMt tünteti fal.
8 » Kall A. féla SallUtl >ar.k uuriíi i)6|jbaUaa . Ia,n.ak.c..bb |»a..p-X •> ailtilbiatalaak, atomoraörca *• fyomorhé*, rO|caOtt aiikrakadat, maj-
8 ÍLt\'lo" ,.\'t."á. ét a tfuHMMritb allh,l.,.«,.k ell.b. «
H ielea híilinmek éiUiad.k ÓU mlndla n"«v bb aUerjtdílt .«er«elt. — Ara g paoaitalt la arUall (•>•[■■< J kar
B Haminitáaok törvényileg fenyíttetnek.
N^CCEnM^a
® P.ak aliknr valódi " ailoíMlflb utc-i MOI.I, «SJj\'
□ tM|t »««»r """\'•„i -A, Hall\' feliratú ian.allal .a„ /»,.. - .... ű t.l. ailkarlllll »f>(a«l«a€» mint fa|daI• xo..11• p11o bidi\'rilla.1 inr kín- _
tí ,1™. é. a n.«bOlél efjib kll»rlk«.nto»pi.i»l ............-bb níp.aar U
□ -— 1----" —
(éJiepjfi iDutati •-arra A Hall-
boliy
L "
JOOOQI
EN, CSILLAG ANNA
a 185 ea hamu laralay halaamal, ailyat saját találmányú ha]kaa«oaiai 4 hónapi haaználat ulan kaptaai. Ez tabát a legjobb aiaraak latt allaaarva a haj ipalasára. a hai aövtaaaak előmo/dHaaara, a fajb«r eriaitéaéra. eléatgiti unknai az arétei-jaa, telt azakallaBvéat éa aiAr rövid idei haaiaá-lat után agy a hajaak. mint a azakailaak, teraié-azataa fényt ia tömttttaéget kttloalnSz aa megmarni óket az i«al«trt oaiBléaté. a lagaiagaaabb karig.
Egy tégely ára I, 2, 3 ós 5 forint.
I\'oatai aaétkoldla napou\'a ai ár előre való bekűi de»e »»kv utánvét mellett az egén világba a gyárból, ahová minden tuegbiaáa küldendő
CSILLAG ANNi Wien, I.GrÉll 193.
Főraktár Nagykanizsán:
OELTCH á ORAEF,
DROGÉRIA, a „Törís IsreM\'-Hz Csemeri-a.
§ MOLL Gyermek szappanja.
n Laaflnomabb, lefujabb múdlier weriot kéiailek gjermek él
S .lappai, a Ur akaiarl i»all>tr. ír.r«.ki* • f.l.«lt«k rta.ira. 5 Ut darakaaklat - 40 KII. 6| darab - I k.r 80 tll
0 Micdn, darab w.naek-iaappai. Hall A vM|a«»>»al raa ellána
F i i I (I t 1 I i ( g Mull A. gyógyszerész, c«. és klr. udvari szállító anal u
Uéo. Tucblkubeii 9. hi. q
9 Vidék, mtirrDdfléaak napunti po»l«ütinvét mellru t.\'leaittttnea
Q A raktárakban len ék határutotlan MULL /l. aláírásával kJ
S ét védjegyével ellátott készítményeket kérni. u
U Kaktár. Nagy-Kanitsán Roaenfeld Adolf Fiai. {j
n °
aaooooaoQOoa oaooua j aaaaoooooaooaaaoaaaa
Sl\'EVEH
gyógyintézet
TÖBEL-FÜRDÖ
ÖRÁCZ MELLETT. IDÉNY: május -október.
8S0 méter a tenger azlne feltett. 2 íHwut\' AUomáa. ürácból kocaival egy óra. Poata- <a távírda állomás.
Kég iimert vaatartalmu (akrotherme) acélíorráa 80 fok C. (23 fok 11.) ib fok C. (20 tok R.) .Mérsékelt klima, eröiiiö erdólevfgö kiterjedt leuyveaerdőt. üyógyjavalatok, idegbántalm«k, ideggyengeaég, hát-geriooetegaég, hyiteria, górcaók.ueiiralgiaatb. ellen ,Nöl betega gek: véraxegéoyaég, bél- ea holyagburut atb Igen ajánlható odülökuek ea gyenge gyermekek-uek Oyogyeaxköi: kölön gyógy- ea uaaóbaain, kM-tOrdök melegviaael, fenyötürdók, villanyoa fUrdők, maatage, xubanygyógykeieléa, napfürdők atb. Olcsó lakáaok óa egyea atobák, villák, gyógyterem, kitüaö ettarem, kitOuft senekar.
A fttrdóigaigatóaágnál kimerítő prospektus inyjen es bermentve.
DR BLVMAVBR SÁNDOR, orvo* luUjdouoa.
A JELENKOR LEGJOBB TETOFEDESI ANYAGA

(Felsömagyarországon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra. Szezon: május 15-töl szeptember 30-ig.
Fölü.\'mulhatatlaii v^rszei^éuysé^, sápkór, nöi bajok, báteerinc- és idegbajuk, bénulás ellen, átuzenvedetl beteR-óe és erős munká«-xág után. Fdrdöorvosok : Dr. Khorer Aladár hlr. fUrdóorTOS étt Dr. Stern J. Utazás Bécsből 9 óra, északról Oderberften át oonbD 5 óra, délről Budapesten át iunen szintén 5 óra. S^liác*ról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — Kimerítő íölvilágositás és prospektus utazás, lakás, árkedvezményről az első és utószezonban stb. ad a fürdólgaz gatófiág SsliAcs, (ZólyommeRye.)

AAA6YAR0R&ZAGI KOZPONT:
CIEÜNII MŰVEK HATSCHEKlAIOi
BUDAPEST-VLANDRÁSSY-Úi 33." \'
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
1905. MÁJUS 6.
>905 MÁJUS 6
KÖZLÖNY
ORIASI ZERBNCSB TÖRÖKNÉL!
1 " 1-in 11 IV, ,-l f 1 -i tl az a szerencse, mely bankházunknak kedves J» SlUlill.UiuawiclIl Rövid idő alatt 19 millió koronánál több
nyereményt fizettünk ki nagyrabecsfllt vevőinknek; egyedül az utóbbi 6 hónapban a 2 legnagyobb nyereményt, és pedig :
* 602,000 koronás nagy jutalmat a 98924. sz. sorsjegyre, a 400 000 koronás legnagyobb főnyereményt a 83461. »z. sorsjegyre, továbbá ÍOO.OOO, NU.OOU, 7».WOO, OO.OOO, 95.UUU, VO.OOOO, több I5.UOO, IO.OOO koronás és ezeken kivül még sok egyéb nagy nyereményt.
Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a vilig legeaéljdusabb oaztálysorsjátékábau vegyen részt éa rendeljen nálunk egy aierencwaorajegjet.
A mo.t kezdődő 16. lift flílrt or jegyre rr rtAft pénznyeremény jut magyar osziály.orsjálékban ||U UUU limét dü.UUU
14 MILLIÖ 459.000 *<>"><"> l""1\'1®1" összegei sorsolnak ki.
jlflinöcnkikeresse nevét!
(Melyet A. b. a. MfTMdbM negtBlálbat)
éti 08816860
Mindenki klséreljn meg (zar«no«é|ét Mon Mámmal, mely neve ■ogy amet-Ukcltagjninsh neve mellett áll.
A4*l
Adoláur _
Adolf UHU Dávid
inu mu D*U«. áaoitoo lilát fml
Al*(ál --- -
Altot
Alfréd Hl 11
Akoa TMIt
Legnagyobb nyeremény esetleg 000,000 koron*. Továbbá 1 jutalom 600.000, 1 nyer. 400.000, 200.000, 2 á ÍOO.OOO, I á OO.OOO, 2 á 80.000. I á 70.000, \'2 \\ 60.000, 1 á 50.000, 40.000, 6 á 80.000, 3 á 25.000, 8 h 20.000, 8 á 15.000 36 á 10.000 6* még sok egyéb nyeremény. Az I. osztályú eornje^yek tervurerü árai:
V, eredeti sorsj. frt —.75 vagy k. 1.50; \'A eredstl «or«j Írfl 50 vagy k 3 —
V. • . . 3.- . , 6.-, •/, . . . 6. , . 12-A sorajegyeket utanvattel vagy az összeg előzetes bekUldase ellenében küldjük. — /
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti 9zereiicsesors jegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb
folyó évi május hó 15-ig
bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámok gyorsan elfogynak.
TÖRÖK A. és
eaWKH BUDAPEST.
Hazánk legnagyobb o az t é I y » o r 3 j á t é t« - U z I e t e.
Fóárudénk omUlysorsjktík-üzletei:
Kflzpon!: Teréz-körut 46/a. I. fiók: Váczl-kirut 4/a. 11. fiók: Mjzsum-kiJrut li/a. III. fiók: Erzaábet-kürut 54/a
FIGYELEM!
Magbizhato legjobb mlnőségU hirnavaa valódi azapaaaégi
LENVÁSZON és DAMASZTÁRU
mlndsn nagyabb üzletben kaphatd A kéNiiiárkl líyár bejeujzetl védjegye
vp\\SZEfl&fv a*,™
KéMárkl gyártmáay ouk az
i®5>
^Arzípst*
HAZAI IPAR!\'
iyt\' vaa .llito
Ki
szereti
i iyl.|*l. I. .dlhfllí, li.il. arMl,
p.h. »■« bfrl i róni. .rrbflrl ■ A. tm.nkodjék Dipouktat, u umert i
BERGMANH féle
lVídfljegy: I bányt.i) v.,y Itriau. t Cl Dr.il. él T.tMtM .8 — Ara 8o fillér. — Kapható: 6ELTSCH ea GRAEF
.DROÖÉRIA" H.|ykaali.á.
BERÉNY JÓZSEF
Llni ment. Capslel cm-
Rlcllir-léli Nkomj Pil*-Ei|lliir.
. . 8yd«;,f«t(irb»a
.phato, mindig Akvc irmmtl IrRjdnk a „IN-
haatnálják • A BerQerfele katránymppant
Aimtria-MagyarortaiKon éi minden mOvelt állambau m<>iakodlihoz é» fnrdélbex börkiMé-aek éi a bőr iiistáta\'aD*A|iai elleu Miuden cinkén raita kell leo- ✓
nie a védjegynek éi a yycf.CC^Yr^^
gyári cég jeliéinek, -----------^
\\ a 35 év ói». li.rgalomban levő valódi.
Nag ban: G. Hell A Comp.
Wteq, I. Blb.r.tr»-s»> Nr. 8.
ékszerész
"TSÜP NAGYKANIZSÁN 4HűK»"
m SAJÁT MŰHELY, ffi
ICrVPVUDÍitf \'*iát kéaiitméuyero minden-wculuiunua kor am választékban ké-— szén kaphatók.
NAGY RAKTÁR
- -— --6a színes kövekben.
NAGY RAKTÁR ,<ra" 6r"
NAGY
kOnhen
TÁR ®DOm étkéizle-
____tekben.
Eladás részletfizetés mellett isi
JAvitások e« kJ munkák fyor-AA kéultteUak
10
ZALAI KÖZLÖNY
MÁJUS 6.
I IIlDEfltlY. I
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután > Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző kOzegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XVI. ■órajáték) 1. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a lóárusitóknak árusítás végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1905 májul hd 25. és 26-án tartatik meg. A búzáik a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében.
nyllváuoun történnek > Huzási teremben (IV., Kskü tér, bejárat a Duna-utcza felöl). -Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osrtályaorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók. Budapett, 1906 évi április hó 30-án.
MAGT. KIR. SZAB. OSZTÁLYSORSJÁTÉK IOAZGATÓSÁGA.
1 í i!
[
i! I!
ií I
I I
Gróf Te\'eki.
A most befejezett XV. ni kir. aznb. Osztálysorsjátékbaa még iddlg sohasem letezö eredményt értünk el. miáltal jelszavunk
„Isten ílb LUKACS MOS bankjában!""
ismét a legfénye.-ebb módon beigazolást nyert. — A m. kir. szab. Osztálysorsjátóte ■
legnagyobb főnyereményei
olyan árujegyekre estek, melyeket mi adtunk el szerencsés vevőinknek, és pedig::
400000 10000
korona ii sx. sorsjegyre korona * 27315sx. sorsjegyre
200000 10000
koron* h 4.~> J44 ss. sorsjegyre
korona s 41)581 sx. sorsjegyre
50000 10000
korona a (MHS3U sx. sorsjrgyro
korona a ü 31117 ss. sorsjegyre
25000 10000
korona a 37115 sí. sorsjegyre 1 korona a 80045 •*. sorsjegyre és ezeken klvill óriási mennyiségű kisebb nyeremény 200 koronától AOOO koronáig körülbelül
2,000.000 korona összértékben. Sxerencsesorsjagyek a fenti bankházból
• SS.
oradoll árban Imlyki
U^ÉS.
ki/.A
jugyioit cxcgujl kaphatók.
IFJ. WAJDITS JÓZSEF
■"r.j\'ITv kxiunn
iíiirnyík.n Vi/iruU* c».k a. siaiil
.411 \'
Nagykanizsa, Deák Ferenc-tér.
■SHSWS^aHHMBI^MMI
Hazay.
j|IÍ COOK & JOHNSON\'S
I ?merikai szab. Tyúkszem gyll U
A Irgjobb t\'a biztosabb úer Kitűnő hatással, azonnal fájdalomcsillapító. . Kapható a/. oixtrák magyar monarchia Aiises gyógy táraiban
Darabja hnriiikhun 20 f, 6 darab dobosban 1 korona , l\'ostáu 20 fillérrel löb1-. — Fő-a<iár Magyarország réssére TBrdk József gyógyszerésznél, Hudapest, VI. Király utca 12 Közponil raktár Auutria Msgysrorizáfl részére .ZUM
8AMARITER* 6ráo *■•
Hirdetések
Bécsi lapok,
mvkl-tit a, ütne. ktl- 4| kiltiUi illátok.
Ir^ulclbbail r.tk.^.ll
RUDOLF MOSSE,
Atinoncea-Expedltlor WIEN. I. Biz , Siilirititti 2
# # # # # # # # ^ ##
,M AKIIÉ
éé
élet* éa járadék-biztosító társaság.
IgA/gatóaáK ■• I Magyarországi vesérképviselöség:
Bécs, 1, Hoher Markt II. Budapest, VI., Deák-tér 6.
(Ankerbof) | (Ankcr-udvar.)
180 millió korona.
Vagyon 1Í03 végén . . . liiztos táfti állomány Ii«\'S. végén Kifizetések ........
r.21 261

A társaság eszközöl: Mindennemű tokebiztoiitásokat halálesetre. kibizatlUsi és aggkori ellá\'áai biztosításokat. továbbá gyermekhiztoiitásokat nevelési járadékkal és anélkül, melyek-nel a díjflzetas a szerződő korábbi elhalalozasav I megszU-nik, eletjáradek biztosításokat meghatározott és olcsó djak mellett.
A társaság vagyonából Ma .yarorazágon 1903. óv végén 26 V. millió korona vsu elhelyezve
Mindennemű felvilágosítást készségesen és díjmentesen nyújt a HAVAS SAMU és fia cégnél lévő Zalamegyei föUgynökaeg, Nagykanizsán, mely jirospektusok-kal és díjtáblázatokkal költségmentesen szolgál

A Frltz Schulz jun. Aktién fiesellschaft Eger und Leipzig
egyedüli gyárosa
GLÓBUS tisztító limainak
a St Lousi világkiállításén 1904
a GMIB PRIX-T
a legnagyobb kitüntetést kapta.
tK
<: Viusjíiin
ov
I.
t|) t. é. május 14-én
Belovárt, Kőrös-Verőcei vasúti vonalon az
k in oi7i|i i nuni
\'ji\'llUlUUÜ
és ezzel kapcsolatosan
MAG/ LÓVÁSÁR
lesz megtartva, uielyre lókedvelók és venni száudékozók ezennel meghívatnak.
A vásár délelőtt, a lóverseny pedig délután le=z.
felliajlalnak körülbelül 2000 loval
ÍX^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^
NAGYKANIZSA, 1805
Negyvennegyedik"évfolyam, 19. szám.
május 13.
Megjelenik minden szombaton
Elöfiifltéil ár.k: V.gím érre 10 korom, fílí.re 5 korona, negyedévre 2 koron. 50 f. - Egyet tiÁm ára 20 f.
Felelői sierke.itSl »r. Villányi lle.rlk
1-aptulajdonos kiadó:
IfJ. Waj ditR J ór.Hof.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, 8ugár-ut 0. izém. Kiadóhivatal is nyomda: Nagykanlxaa, Ifj. Wajdita Józsefnél Deák-tér I. azám. Hirdetések dljazabáa szerint. Nyllttér soronként 40 f.
Idegenforgalom.
Ahogy földerül a május szép hónapja, , felébred az emberben a vándorlás vágya. Kiki nemcsak üdülni, pihenni vágy, do ismeretlen világot is felkeresni. Bővítendő ekként az ismereteket, a tudást, a tapasztalatokat. Mindez nemcsak etbikai vagy kulturális okok-hói érdekli a társadalmat, de gazdasági szempontból is, mert a vándorlás nyomán gazda-sagi élet kél és fejlődik. Ezt az idegenforgalom Kifejezéssel rögzítjük meg. A más vidékről bizonyos pontokra seregló nép fogyasztása s egyéb szükséglete uj ipari s forgalmi ágakat teremt, a meglevőket gyarapítja, fokozza. Szoros összefüggésben van a közlekedési eszközök használatával s a külföld egyes rt-szeinek lakossága megélhetési forrását épen az idegenforgalomban találja. Érthetó tehát, hogy gazdasági okokból Is nagy súlyt kell helyezni az emberi természet azon megnyilatkozásával, arai alapját képezi az idegenforgalomnak.
Hazánkban ujabban vetnek, némi ügyet a Kérdésre, de sokban elvétik, hogy ez máról-Imínapra, interiraistikus intézkedésekkel meg nem oldható s épen itt kell tervszerűség s amivel ez együtt iár: áldozatkészség s következetesség. Az idegenforga om emelkedéséro ni"g ha e tényezők együttesen meg vannak s működnek, talán nem teljes biztosíték. Hisz az emiitett psychologiai momentumok felkel-teséhez, ébrentartásához és gyakorlati érvényesüléséhez egyik fontos kellék a megfelelő gazdasági erő s ezzel kapcsolatos kulturális elet.
A gazdasági erő nyomán jár a haladás
_
és igény. Ez ok szüli azt. hogy azon orszá-1 nyitani s a kisebb nemzeteknek azon érthető gok. amelyek erős városi élettel s igy vagyo- \\ hajlamát, hogy kifelé gravitál, a hazai élet nosabb középosztállyal birnak. az idegen- javára befolyásolni. Igaz. hogy és az ama forgalom rajainak százezreit, millióit képesek bizonyos érem másik oldala, akként kellene szolgáltatni s igy ezek anyagi erejét a vidék ami idegenforgalomra alkalmas vagy szánt termékenyítésére fordíthatni. Ez oldalról nálunk ; helyeinknek felszerelve lenni, ami a hajlamok kissé téves az idegenforgalmi politika, amely i nyomán az igényeket ki is elégíthesse. Ettól a fősúlyt a külföld megnyerésére fekteti, de pedig távol s kissé nagyon is naivak vagyunk kevésbé méltatja a hazai kölönséget. A más, s ez látszik meg a mi idegenforgalmi poli-országbeli idegenforgalom a világ egyes ki- tikánkon.
magasló pontjaitól eltekintve (p. o. Róma, Hogy a felszerelés alatt nemcsak a Velence. Rivíeria Sváje), *em oly tömeges migától ért«lódó kényelmet értjük, bizonyos, s nem oly döntő, mint épes az. amelyet az i Értjük az olcsóságot, amely hazánkban épen illető állam saját polgárai előidéznek. Ez a a már előadottak — városi elomünk nem tömeg, amely az alapot adj» és adhatja s a széleskörű rétege s vagyoni viszonyai miatt 1 mely kevésbé igényteljes isi mint a külföldi. ] — nagyfontosságú s mindnyájunk tapaszta-|Hogy példaszóval beszéljünk, előbbi hozza a latára hivatkozhatunk, mert előttünk végbe-\'sürü garast, utóbbi a ritka forintot. menő jelenség a hazai idegenforgalomnak
Az idegenforgalmi politika eredményes osupán osak ezen egy okból is külföldre való tehát csak akkor lehet, ha a saját állambeli irányulása.
lakosság nagy s folyton ismétlődő seregeit: Az olosóság adja meg az idegenforgalom-megbóditani s biztosítani képes. Ennek elő- í nak igazi alapját. Ezzel együtt jár az életmód feltétele, említők, az. hogy a városi polgári demokratizálása, ami hazánkban fel nem talái-elem vagyonban és kultuAban emelkedik, ható, de amely oly vonzóvá teszi a külföldet.
j Fájdalom, a kulluTfi gyorsabb haladását a vagyonbeli gyarapodás nem követi. És ez látszik meg a magyar ídtige.\'ogalmon Még
nincs tehetős és széleskörű városi középosztályunk, amely benépesítse forgalmával szép hazánk erre alkalmatos pontjait.
A városi polgárság kérdésével tehát
Az olcsósággal együtt jár, pedig paradoxonnak látszik, a modern berendezés. Alapja ugyanis annak a tömegforgalom Hogy tömegforgalom fejlődése létesülhessen, szükségképen kell oly intézkedés, hogy jól, gyorsan elégíttessenek ki az igények, mert a iiaszon épen a tömegességben áll. Ezért van. hogy
szorosan függ össze az idegenforgalom. De! épen a legtömegesebb forgalommal biró emellett az is nagy hatással bir, lia világítás helyek vannak külföldön is ellátva, az e oelt érzete, szüksége ápollatik. Ez iskola, ez iro- szolgáló intézményekkel s épen e helyeken dalom, a társadalom doiga; található fel aránylag a legolcsóbb és kényel-
E tényezőknek kell az idegenforgalmat mesebb életmód. Az olcsóság irányítja hason a hazai gazdasági élet termékenyítésére irá- eljárásra a közlekedési vállalatokat ennek
TÁRCA.
Egy Schiller-előadás.
Irta VILLANYI HENRIK.
lt 76-ban mint érettségit tett kamasz kerültem fel az osztrák fővárosba. Egy szép. őszi napon, mikor a nap már korán völgynek szalad, a bécsi VolkRgarten egy virágos gyeppadján ültein, újságot olvasva. Akkor még a szabadság lehelete vonult végig a bécsi légkörben, bár ez a szabadság is olyau ártatlan, Jámbor fajta volt és az Auersperg kabinet már közel járt bukásához. De mindamellett telve hódolattal a német szabadság költőjének, Schillernek lángelméje iránt, a jó bécsiek a Schiller szobor leleplezésére készültek, melj 1876. november 11 -én, a költő születésnapjának évfordulóján volt vógbemenendő E Dapon egyúttal Teli Vilmo8-t adták elő a városi színházban, egyetemi diákokkal a férfi szerepekben. Az előkészületeket a század legnagyobb színigazgatója Laube Henrik tétette •neg Strakossal, a Stadtheater egykori híres előadó mesterével. Strakos az újságokban tette közzé a diák előadás eszméjét, vágyat gyújtva ezer szívben egy nagy \'•"igyelt színi pályára. A Paradicsom keleti kapuját véltem megnyílni, mikor ezt a kgmunikót a bécsi Volksgarten virágos gyeppadján olvastam. Hulló csillagok cikáztak a légben szemem előtt ós egyszerre csak kitört belőlem a meggyőződés, hogy én ezen az előadáson megfogom mutatni a bécsieknek fényes színészi tehetségemet akár Heszler, akár Teli vagy Melchthal szerepében.
Elmentem tehát a kiirt napou a bécsi városi színház bejáratához és kémleltem, vájjon nem juthatnék-e be lopva Thália házának kapuján, melyet azonban mint valami bástyát a kapusok egész őrsége őrzött. Ott táboroztak már kollégáim százai is, kik mind a tetszetős felhívásra eljöttek, hogy Thália virágzó birodalmában egy kis királyságra szert tegyenek. Beszédbe elegyedtünk, mérlegelve, hogy kinek-kinek, hol nyugszik reményének súlya.**
Végül estefeuPmegnyiltak az ajtók, tömött sorokban vonultunk az igazgató szobájába, hol Strakoá — a kis ember az oroszlán sörénuyel már várt reánk.
Ennyi szomjas művészlélek láttára mély gonddal kezdte méregetni a veszélyt, mely az előadást fenyegetni fogja. Azzal rögtön tisztábau volt, hogy ennyi jelentkezőt csak vészes merénylettel lehet megtizedelni. Mi is összenéztünk és méregettük a mindenkit - fenyegető veszélyt. Mindenki tulajdon csüggedósét olvasta, a másik arcán Strakos is ránk meresztette szemeit, melyek beláttak minden színész szív legtitkosabb rejtekébe. Titkárát szólította azután, hogy azokat, „kiket bemond neki, hívja fel. Most pedig uraimI" folytatá, .a jelentkezettek mindegyike szavalni fog, igen, hallani akarom szavalatukat, hogy tudjam mindenkinek milyen szerepre van tehetsége."
Köszörülgettük torkunkat az erőpróbára. Az egyik elegendő erővel vágta ki a pattanós verseket, de az ón sikerem romlásomat jelentette, mert Strakos nem akart magán-szereplőnek felhatni. Visszatántorogtam tizlépésnyire. A mester látja zavaromat, melyet azonban csakhamar harci vággyal cseréltem fel, kész agyonütni azt. aki engem helyemből ki akarna szorítani, intett titkárának: „No csak írja .fel, jó lesz statisztának."
Ez a kijelentés, bár egy pillanatra boldoggá tett, mégis nagyon lelohasztotta önbizalmamat, mert lebillentette vágyaim mérlegét és kételyt támasztott bennem az iránt, hogy belőlem valaha számottevő színése lesz. Egy félórai ,hallgatás után, mely alatt még számos kiselejtezett kollegám akadt, végre igy szóltam : Elfogadom a nekem kiosztott statiszta szerepet, most már nem hátrálok, ha nem is jutok be a menyországba, mégis bejutok a színpadra.
Másnap már megkezdődtek a próbák. Feltárult előttem a színpad mezeje. Beletekintettem az üres gépekbe, láttam a színpad hullámozó tengeréi. Kétes műértelemmel bámultam a nagy tragika Frank Katalin hajmeresztő játékát Hedwig szerepében.
Végre felderült az előadás napjának hajnala, esto 7 órakor. Ezen az estén láttam a színpadon ^vájcnak szürkülő hegyormait, részese voltam a Hütli mezei összeesküvésnek. Ott voltam az előcsapatban, mely fellázadt a gyűlölt Oeszler ellon: szembe néztem 1876. november 11-én egy ujjongó közönségnek, mely nem engem tapsolt és szembe állam Laubével, a híres költővel és még híresebb igazgatóval, aki hozzánk közel jővén, legkegyesebben nyilvánította ki megelégedését, de azt is tapasztaltam, hogy másnap az újságok észrevétlen működésemről nem emlékeztek meg, amivel aztán dicsőségem is véget ért, mert azóta Thespis szekerén nem ültem többé soha. Kombadültek magasztos terveim ós nem vágyva többé a színpad magasságára, elfogadtam a sors változatlan akaratát és — újságíró lettem Nagykanizsán.
1
ZALAI KÖZLÖNY
l\'JOS MAJL\'8 13.
követésére s kaposolatosan a kényelem 8 gyorsaság biztosítására. Hazánkban ez irányban is Bok a még kielégítésre váró igény.
Hogy idegenforgalomra szánt helyeink; talán tulsokak, ez osak a természeti szépségek különböző fokozataira nézve állhat, íe nem a valóságé. I.egfeljobb inkább azt mondhatnók, hogy a már több Ízben jelzett középosztály kis voltával nem áll « szám arányban. De fóként az mondható, amit fentebb jeleztünk: idegenforgalomra való berendezésünkben rejlik ^ egyik nagy ok. l\'edig, hogy nemcsak gazdasági, de nemzeti s kulturális okokból volna fontos az idegenforgalomnak hazánkba való irányítása s a hazai közönségnek odaterelése, ezt nem kell bizonyítgatni. Ebben talán osak egyezőek a vélemények.
ROVÁS.
Városunkban a kávéházak, vendéglók, társas egyletek levegőjében alakul ki legjellegzetesebben a - városi közügyek bírálata. Ez a levegő ugyan nem mondható egészségesnek, de megfigyelésre roppant érdekes. A minap egy úriember nagyobb társaság előtt igy szónokolt:
— Nem haladunk. A közéletet még mindig a fásultság uralja. A közönség hangulata, a sajtó telve közóhajjal, eszmével. Szegényügy, általános városi csatornázás, uj városi templom, állandó színház, uj gimnázium, rendőri roformok, elmeosztály, köztisztaság, utcaburkolás és a többi mind megoldásra várnak. És sehol egy kis biztató jel. Minden pihen csendes szondergésben. Ez évnek immár öt hónapja pergett le az idők rokkáján és a közönségnek halvány sejtelme sincs, hogy a sok óhaj közül, melyik kerül mielőbb megvalósulásra Nem kapunk egy kis biztatást sem. A közönség nagy tömegében állandó emiatt a panasz. Valóban strucpolitika ezt a hangulatot észre nem venni . . .
A hatást olyan ,általános helye8lós"-fóle jelzővel jellemezhetnénk. Egy ismerősöm újságolta, hogy a szónokló ur városi képviselő.
— Miért uem fejti ki a v. képviselő ur eszméit a városi közgyűlési teremben, tudakoltam erre kíváncsian.
Szomszédom adós maradt feleletével . . . Pedig ennek oka nagyon egyszerű: Egészségtelen, miazmás, bauillusokkal telitett a közélet levegője . . .
Pedig egy kis friss levegő uem ártana ebben a társadalomban. A társadalmi osztályok elerőtlenedve várják a „mentő kezet." A társadalom óriási rétegei elszegényedetten, támasz nélkül állnak. Telve vannak adóssággal. Ujabb és ujabb pénzintézetek alakulnak, mely nálunk, —v ahol nincs nagyszámú gyári és kereskedelmi vállalat, nincs vállalkozási kedv — az elszegényedésnek előjele. A takarékpénztárak és bankok mérlegei ollenben mindenééiben bizonyos fejlődést mutatnak. Mintha csak az egyik részirjóléte mutatná a másik rész szegénységét. És ebben is nagy része van a beteges közéletnek.
/ *
Egyik laptársubk azt bizonyítja, hogy a városi csendőrség behozása pénzügyi szempontból elónyösebb, mint a rendőrségi létszám emelés. A t. cikkíró számítása tényleg reális és helyes. De azt elfeledi, hogy a városi csendőrség és a rendőr^ soha sem lesz összefüggő szerv. Ezek egymással „Wenséges, vagy jobban mondva irigy viszonyban lesznek. Nem támogatják egymást működésükben. Arra sem felel meg a t. cikkíró ur, hogy mi lesz az elhangolt közrendészettel. Azt különben mindenkitudja, hogy a város fejlődése megkívánja a rendőri reformokat. De azt még nem látjuk benyitva, hogy miért kell reformnak lenni a városi csendőrségnek? Miért nem a \\hylkm emelésnek? Mi különbon sem merjük hinni, hogy ez a szolgálati „vegyes rendszer" beválna.
A tavaszi szociális mozgalmak.
A tavaszi langyos szellő kezdi jiyáébreszteni a természetet. Az embereket is megszállja valami meg-magyarázhatlan vágy a szabadság, a jólét után. A test elhagyhatja a szoba négy falát, gyönyörködhetik ébredező természet utólérhetetlen szépségeiben, élvezheti az illatos, éltető levegőt Miutha a lélek is szárnyakat kapna, repülni kezd, magával ragadja ós tettre készteti az embert, az emberiséget Ez a tett aszerint gyengébb vagy hatalmasabb, mennyire érettek a lelkekbeu élő eszmék.
Csaknem miuden forradalom tavasszal tört ki és minden tavasz kezdetén van forradalom. Még akkor is, amikor látszólag nyugodtak a kedélyek a mikor mindenki boldognak, megelégedettnek látszik, él a lelkek mélyén a vágy valami uj. valami szép, nagy, nemes iránt. Ez a vágy eget kér tavasz kezdetén s ha nincs forradalom, nincs gyújtó szónoklat, önmagáuak számol be mindenki eszméivel, velük él s boldog, ha 3 embert maga köré gyűjthet s azokat lelkesítheti.
A természet forradalmával, mely lerázza magáról a téli fagy teremtette csontburkolatot, jár a lélek forradalma S teremt mindkettő. A lélek forradalma minden év tavaszán uj eszméket vet fel, érleli a régieket. vagy kitörésre készteti a megéretteket.
A leghatalmasabb eszme, mely most mozgásban tartja az egész világot, a szociálizmus. Teljes emberi szabadság s teljes egyenlőség különösen gazdasági téren, ez az a vágy, melyért ma az emberiség fele küzd, de kilenctizedrésze hevül. Az eszme térhódításában, az agitáció mellett, a sztrájk szolgál legtöbbször íegyverül gazdasági szervezetté tömörült elvtársak kezébeu. A munkaadókat a munka abban hagyásával iparkodnak béremelésre, emberségesebb báuásmódra kényszeríteni.
Ugylátszik, a aztrájk a legbiztosabb forradalmi fegyver. Az eszmék, a nagyobb jólét kivívása eddig az emberi élet ezreit kívánta áldozatul, ma a forradalmárok igen jól érzik magukat a sztrájktanya megrakott asztalai mellett s eszük ágában sincs bőrüket vinni a vásárra. Az eredmény mégis csaknem minden egyes esetben a munkások győzelme. Különösen i tavasszal, mikor forrongnak a lelkek, mikor minden j emberben megvan a harci készség és mikor egyéb-| ként is jól esilc letenni az. egész télen húzott igát s \' néhány napig vagy hétig, kellemes tavaszi napsugár-j bau sütkérezve éheztetni ki a munkaadót kit a munka-; abbauhagyás tönkrejutással fenyeget Tavasszal alig bukik el sztrájk. Az eredménytelen sztrájkok rendszerint télen törtek ki, mikor fáztak h testtel együtt a lelkek is, mikor hiányzott a tavaszi szellő éltető lehellete.
E héten is Magyarország több városában tört ki általáuos munkás-sztrájk A munkások érzés és gondolatvilága ma már annyira összetörött, annyira közös, hogy az egyes iparágak érdekűért a többi iparág is leteszi „kincseket alkotó" szerszámjait. Félelmetes egy ilyen vidéki kis városban az általános munkássztrájk. Hatása nagyobb, súlyosabb, mint a nagyvárosokban. A gazdasági ágakban nagy rombolást okoz. Es ez azért van, mert mint minden mozgalom, ugy a sztrájk is túlzásokba esik győzelmi útjában. Nem tudja megtalálni a határt, ameddig menve a torradalom alkotni képes, átlépve a tilalmi jelzőtáblát, sokszor többet rombol, mint amennyit teremteni képes. A sztrájk, amely a munkások gazdasági helyzetét van hivatva javítani, oly kétélű fegyver, mellyel csak csinyján szabad bánni. Oly esetekben, mikor a túlzott j követelés Uzemmegszűntetéseket von maga után, sokkal többet vészit a munkásság, mint amennyit nyernek a bérjavitással egyesek.
A sztrájkok túlkapásai ellen egyébként ma már ; védekeznek a munkaadók. Fegyverük a kizárás. Abban ; a pillanatban, amint lehetetlent követelnek a munkások, | valamennyien megszüntetik az üzemet. Természes, I hogy mint minden forradalom a krimincsau is igen j sokszor túlzásokba esik Kimondják a munkaadók sztrájkját olyankor is. mikor arra semmi szükség ; sincs, mikor a munkások követelése méltányos és, j teljesíthető.
Rendkívül nagy gazdasági fontossága van ezeknek \'
a tavaszi szociális mozgalmaknak, melyek — sajnos_\\
I nem egyszer veszedelmes túlzásba esnek.

HÍREN.
Sohiller.
I80Ó-1805.
Május U-én volt száz éve annak, hogy Sohiller Frigyes, Weimar városában tüdő-vészben 46 éves korában elhunyt. A német nemzet nagy ünnepségekkel ülte meg ezt az évfordulót. Hozzánk az ünnepi tömjénnek legcsekélyebb illata sem jutott. Csak a főváros Irodalmi körei méltatták azt a nagy kincset, melyet Sohiller nemcsak nemzetének, hanem az egész művelt világnak hagyott.
Az első életrajzát angol ember, Carlylo írta meg. Franciaországban lefordították és előadták színmüveit. A magyar irodalomra befolyása nagy volt, különösen románcait és balladáit kedvelték klasszikus irányú költőink Az ó szellemén gvult meg a klasszikus költészet fáklyája a XIX. század elején. Az ő esztétikai elveit ültette át a mi irodalmunkba Kölosev Ferenc és Iíajza József.
Mikor Kanizsán a német nyelv a magyarral majdnem paritásban volt, Schiller munkái egy könyves polcról sem hiányozlak. Schillerből idézni a műveltség jele volt. Aranynyomá-u kötetekben voltak felállítva munkái, mint a szalonnak dísze
f
Német könyvkereskedők eljöttek hozzánk és hónapokon át árulták a német klasszikusok kiadásait. A család szívesen adózott könyvre, mert piperére költött kevesebbet.
Ezek a viszonyok megváltoztak. Schiller nyelvét kiszorította a magyar nyelv. Egység, s magvar nemzet vagyunk és akarunk maradi,i. Sohiller műveit ma jobbadán csak az iskolákban olvastatjuk a német tanórában. A társadalomból a német száműzve van. A osztrákok megutáltatták velünk a németet. De ezt a nyelvet csak politikából gyíllöljük, nem megfontolt kritikai okok miatt.
A nemet irodalomtól elfordultunk es nemzeti irodalmunkat műveljük, pártoljuk, olvassuk. Büszkék is lehetünk magvar íróinkra. kik szellemük ragyogását az ország határain tul is szórják. Közéletünkben azonban uem költök es irók dominálnak, hanem a politika A íróinkat is oHak politikai szemüvegen át nézzük. Jókai, Mikszáth. Hercegnek a politikában is aktív részük van -
Sohiller csak annyiban volt politikus, amennyiben a német nemzet műveiből lelkesedést merített tetteikre. Az ó szereplése nem volt politikai, hanem elsősorban művészi. Nagyszerű idealizmusából és szónoki hévéből nemcsak a német merített lelkesedést, hanem magyar is. Ezért emlékszünk meg róla. Szellemi javainkat ó is gyarapította. Életórája száz evvel ezelőtt szép májusi napon pergett lo: egy évszázad alatt mi is beléptünk a kulturnemzetek közé. Épen ezért mi is hálával emlékszünk meg Schillerről, aki az összes kulturáért élt és munkálkodott.
Emlékeztető-naptár.
M*i«,l5. Hat iparkamarai iag*álaaitáa NifjktaJiUo
» 16 A aaiuQgji I,flottáig Qlé.e ai All.mló aaiobll Ogjóben
. 18. A uagykanisaai taoltói jártakor gjaléle faluiban . 20. A Nigykauiiaai Eltó Mag,,, Aaatiltárairtg koa-
gjolén . Polgári Egjlet kolonheljllágébao . 28. Sugedj IWia alrcmKHoek lelepleitil Oooapa Sümegen.
Julii 4. A Kitti. Legéoyegyiít liuMMivalM Oooepiáge. , 12. Néptombola ■ oépkooyhá jirára.
1905 MÁJUS 13
A gépkocsi.
Vasárnap nyitották meg a fővárosban ■ gépkorai vagy mint nevezni szokás, az automobil kiállítást A tóvárosi lapok híradása szerint a magyarországi gép-kocsi ipsr inár szépen fejlődik. Az automobilok azáma basánkban is egyre növekszik. El csak örvendetes dolog. Hisz szereti osztrák szomszédaink ugjis szívesen számítanak bennünket a műveletlen éa civilizációtól irtózó kelethez. Mindegyre sűrűbben lalalkoz-hatik « ember az utcákon meg az utakon a pöfékelve lova robogo gépkocsikkal, melyek nem is olyan rég alig pár év elótt még ritka látványosság számba mentek. Ma már sokan hódolnak a gépkocsizás sportjailak, sót gyakorlati, üzleti célokra is sllrün használ-jak ezt s gyorsan járó közlekedési alkalmatosságot. He hogy a gépkocsik számával együtt azok sebessége is egyre növekszik, kezelóik gondatlansága pedig meg nagyobb arányokban nó: ez inár kevésbé nevezhet} örvendetes ténynek, sót alaposan gondolkozóba ejtheti az embert Mert gyalog sem valami kellemes szembe kerülni a száz, vagy csak ötven kilóméter sebesseggel száguldó szörnyeteggel, lóháton vagy kocsin ellenben kész veszedem I A gyalogos ember végre is kis helyet foglal el az útból, nem is bokrosodik meg a pöfögó csodától, könnyen (?) ki is tér elóle, de hizony a lovak az okos Hans kivételéve! meg nem birnak elég .nyugati műveltséggel- arra, hogy egykedvűen, legfeljebb kissé irigykedve néznének a tova száguldó ördögszekere után. hanem bizony ugyancsak megbokrosodnak a pöfögó, csillogó rohanó es orruknak kellemetlen és szokatlan benzingőzt árasztó ismeretlen kollégától és meiwklllési buzgalmukban minden óvatosságuk dacára is könuyen az ut porába teremtik lovagjukat, kocsisaikat s a kocsiban Oló, régi módra kocsikázó embertársainkat.
Pedig kár volna, ha a gépkocsi a maga idom-talan gépezetével kiszorítaná a divatból a lovaglás és hajtás szép szórakozását, amely pedig sokat log veszíteni vonzóerejéből, ha a gépkocsik egyre szaporodó szHiuánál lógva mindig valószínűbbé válik a felburulás vagy lebukás a sima, eddig veszélytelen országúton is, bát még a keskeiy erdei utakon, melyek pedig legkeresettebb helyei a szórakozásból koesikázóknak, akár benzin-, akár lóeró repíti elóre kocsijaikat.
Kellene tehát valamit tenni annak érdékébeu, hogy a kétféle rendszer bivei békésen megférjenek egymás mellett s az egyik ne akarjon a szó szoros értelmében föléje kerülni a másiknak. RÍ kellene rendelni és szigorúan ellenőrizni, hogy a gépkocsik, gyalogosan, lóháton, vagy kocsin haladó egyéneknek elkerülésénél a lehető legkisebb sebességgel haladjanak, minél nagyobb ivben térjenek ki és necsak a száz kilométeres tempó megtartásával, hanem embertársaik életének biztonságával is törödienek valamicskét
Addig pedig, amig ez i*y nem lesz, az uj ördöngös masina sokkal több embervért fog ontani, mint amennyi gyönyörűséget okoz pápaszemes gazdáinak s a vérfogyasztásánál talán még a benzinfogyasztása sem lesz sokkal nagyobb !
Bizottsági ülések.
" Nagykanizsa város pénzügyi bizottsága
ujnépi Elek Lipót elnöklete alatt ülésezett e héten. A bizottság a régi gimnáziumi épület ö termének katonai élelmiraktár céljára való bérbeadását véle ményezte. Foglalkozott továbbá Franx Lajos és fiai nagykanizsai cég kérvényével, melyben ez egy Kanizsáit felállítandó jéggyárhoz ingyen telket kér. A bizottság a telek ingyenes átengedését nem javasolja, mert a gyár működésének támogatását iparpártoláxnak nem tekinti. A bizottság ajánlja, hogy a Batthyány-utca torkolatában levő Kollai-féle telek megvétessék, bogy a Batthyáuy-utca kinyitható, illetve a sétatérrel — áthidalással — összekapcsolható legyen. — Maár Nándor nyug. városi állatorvos kérelmére a 200 K. évi kegydijnak megadása mellett döntött. — Néhai Blau Mór és néhai Tallián Ede közoktatási célokra tett alapítványi összegeknek 4% magyar korona járadékba való elhelyezését hozta javaslatba
A gimnáziumi bizottság Vécsey Zsigmond polgármester elnöklete alatt tartott Ulésbeu a tan dijak elengedéseért bedadott kérvényekre adott véleményt. Ez alkalommal a gimnáziumi alapítványokat is megvizsgálta.
■=• Ab állandó szlnhks. Megírtuk annak idején, bogy a nagykanizsai sziuügyi bizottság szakértői véleményt fog kérni az állandó színház ügyében. A pénzügyi és építő bizottságok elnökeinek bevouásával ez a szinügyi bizottsági ülés kedden lesz, melyre Koucor és Jakab fővárosi múépitők lettek meghiva.,

ZALAI KÖZLÖNY
KANIZSAI HÍRADÓ.
(A (erméueteiitg divatja. — Reithofer, - A v»»utt lutomUa.
— Ai automobil böie. — SifeOtévei Mtiony. — A »port.)
A mult hét szép időjárása már előcsalta, kifejezésre juttatta hölgyeink idei divatját. A korzón már látható lett a „Wiener Mode" újdonságai. Mert a hölgyvilág roppantul simul divatban a természethez. A természetesség ütötte bélyegét az utóbbi idóben divatjukra. A ruha erős vonásokban fejezi ki mindazt, amivel a természet őket megáldotta. A természet áldásait nem titkolják. Sót, ha ez az áldás hiányzik, Reithofer urnák áldásaihoz folyamodnak.
Reithofer ur nem adja ki a titkot. Valósággal olyan politikát üz, mint a vasúti automata Ez sem adja ki. Ugyan nem a titkot — hanem a cukrot, vagy a beledobott huszfillérest. Ezt ugynevelik, hogy „rosszul működik.- Hiába, működni csak Franz Lajos automobil vezetője tudott. Básti uram gázolt, gyorsan hajtott, pofozott, boxolt örömére a riportereknek; akik minden héten két-három hírt köszönhettek nékí. Most egyenlőre szünetélnek ezek az automobil hírek. Pihennek. Valósággal ugy, mint Básti pihen a nagykanizsai fogházban.
Básti különben nem foglalt el nagy helyet „Kanizsa történetében.Politzer Jakabné nagyobb idót élt Nagykanizsán. Egy századnál tovább élt itt. 105 évig. Ritka soká volt tanuja Kanizsa történetének. Bár nem hisszük, hogy sok feljegyezni érdemes dolog történt ez időben. Legalább az öreg benszülöttek azt mondják, nálunk minden a régiben marad. A nemtörődömségben.
Nálunk alig van társasélet. Nincs irodalom pártolás, nincsenek művészet pártolók, nincsenek sportköreink. Ez utóbbiról legjobban tanúskodik Lóvass Gyula a kitünó vívómester, aki ez idén szintén érzi* hogy náluuk nem nagyon rajonganak a sportért. Pedig a lovagias „esetek" nálunk nem is olyan nagyon ritkák. Bár az is igaz. hogy néha komikusak.
Most különbeu a közönség nem is ér rá igen lovagiaskodni. A jogászok vizsgára, a diákok érettségire. a hölgyek fürdőre, a habitaék a színi szezonra, a szini referensek pedig — a kritikára készülnek. Szóval készül mindenki és minden épp ugy, mint a piaci tej.
— Személyi hirek. Hertelendy Ferenc Zalavármegye főispánja. Odor Géza pénzüayigaz-gató tegnap Nagykanizsára érkezve hivataívizsgála-tot tartottak a főszolgabírói hivatalban. Tegoap délután a főispán elutazott Nagykanizsáról.
— A megyei közigazgatási bizottság Her telendy F.-reuc főispán eluöklésével y-én tartott havi rendes ülést. A ktr. tanfelügyelőség áprilisban 41 iskolát látogatott. A pénzügyigazgató^ág egyenes adó-bau 13707 K. 98 Iliiért, badinenteeségi dijban 266 K. leírást eugedélyez. Kifizetés halasztást 11 esetben, ideiglenes bázadómeuteoséget 6 esetben adott. Az állatbetegség nem terjedt. Ragadós betegség 29 községben voit. A sz£j és körömlájás egész megyében meg»\'űut.
— Tanárok véglegesítés. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola iskolaszékénél Markovics Dávid és Buxbaum Rezső tanárok bemutatták tanári okleveleiket, mire őket az iskolaszék legutóbbi gyűlésén véglegesítette.
— A hercegprímás nyaralása Balatonfüredről írják: Vaszary Kolos biborook hercegprímás már 3 hete tartózkodik kedvelt üdülő helyén. Az agg1 fópásztoruak a levegő változás határozottan hasznára vált s minthogy állandóan szép időjárás van, délfelé mindennap ki-kisétál. A hercegprímás — mint kör nyezetéböl kiszivárgott — határozottan azt óhajtja, hogy aranvmiséje alkalmából hagyják ott pihenni.
— Hivatal vizsgálat. Cser tán Károly Zala vármegye alispánja Horváth Kálmán pénzügyigazgatás! ellenőrrel szerdán délután Nagykanizsára érkezett. A városi hivatulokat vizsgálták felül. Tegnap elutaztak Nagykanizsáról.
— A Déli Vasút koréból. Titz Sándor déli vasúti fütöbáii gépészmérnököt Nagykanizsáról az. gaigatóság Sziszekre helyüezte át fütöházi főnöknek — Rosenheim Samu f tőházi másodfönök Székesfehérvárról és Magdics Mihály vasúti hivatalnok Zágrábból Nagykanizsára helyeztettek át.
— Eakűvók. A nagykanizsai izraelita templomban vasárnap délben vezette oltárbos Kéri Jenő gyótai bérlő Práger Margit kisasszonyt, Práger Béla gyógyszerész leányát. A templom zsúfolásig megtelt nássnéppel és a megjelent dissea közönséggel.
Nagy Imre postatiszt Gvörból folyó hó 15-én vezeti a belybeli szt.-Ferencrendi templomban oltárhoz J a c k Ilona posta kezelőnőt, Jack Kde polgártársunk leányát.
— A honvédség kóréból. A honvédelmi miniszter dr. Fábián Ziigmond nagykanizsai ügyvéd, 20. honvéd gyalogezredben tartalékos hadnagyot, rangfokozatának megtartása nélkül, saját kérelmére a honvédség kötelékéből el bocsáj tolta.
—\'\' Szegedy Róza emléke. A s6megi Kis-faludy-Kaszinó 1905. évi május hó 28-án (vasárnap) a Kisfaludy Sándorué született Szegedy Rozália emlékét megörökítő dombormű leleplezése alkalmából üunepélyt rendez. Az ünnepség programmja:
1. Díszközgyűlés a Kaszinó nagytermében. D. e. 10 órakor a Kaszinó nagytermében Kisfaludy Sándor arcképének leleplezéne. Az ünnepi beszédet tartja dr. Kellemen Károly állami reáliskolai igazgató.
2. A temetőben. 11 órakor indulás a temetőbe. Kölesei Himnusza. Énekli a »Űmegi iparos ifjúsági egyesület énekkara Pap József vezetése alatt. Elnöki megnyitó. Tartja dr. Lukonich Gábor, a Kisfaludy-Kaszioó elnöke. Ünnepi beszéd. Tartja dr. Bersevicy Albert v. b. 1.1. a K^íaludy-társaság alelnöke. Sxegedy Róza sírjánál. Költemény, irta éa elmondja Zombori Andor áll. reáliskolai laoár. Az emlék megkoszorúzása a küldöttségek és testületek által. Vörösmarty Szózata. Énekli a sümegi iparos ifjúsági egyesület énekkara, Pap Józsi f vezetése alatt. — Utólag értesűlűuk azonban. hogy Berzevicynek a Budapesten tartandó ifjúsági országos tornaversenyeu kell jelen lennie, nem vehet részt a sümegi ünnepélyen, enuélfogva a Kisfaludy-Társaság Ferenci Zoltánt és Dalmady Győzőt kérte fel képviseletére, kiknek egyike fog a táraaság réazéről ünnepi bes/édet moudani
-r Magántisztviselői szociális kérdések. A hazai magántisztviselők ügyét meleg szeretettel segíti munkájában a hazai sajtó. Minap a Pesti Nspló vezércikkozett róluk. A cikkíró visszaemlékezik Baross Gáborra, akiuek kellő érzéke volt annak felösmerésére, bogy elégedett társadalom nélkül a nemzeti gondolatnak nem lehet biztos alapja a sikeres tovafejlődés-hez. Mikor a vasárnapi muukaszűnetről szóló törvényt megalkotta, világosan kifejtette, bogy annak az osztályúak a keserűségén akar könnyíteni, amely a termelési rend nagy egyoldalúsága folytán túlságos arányban viseli a fejlődés hátrányait «»a az élet szenvedései folytán lassanként elveszíti minden szeretetét a föld iránt, amelyen él és mjnden érdeklődését a haza iránt, amelynek sorsa az ő sorsával közös. A vasárnapi munkaszünet csak egy csöpp volt az állami humanizmus olajos korsójából — mondja a cikk, — de legalább valami volt és többek között táplálta az öntudatot, hogy ebben a hazában a jogos igények kielégítésére számithat a munka is. Mióta azonbau Baross meghalt, az olajos-korsóból alig jutott BgJ-ogy csöpp a magántisztviselőknek, de megtörtént, hogy az a kevés és jelentéktelen valami is, ami a magántisztviselők érdekében történt, jeleseu a vasár napi munkaszünet, ezer támadásnak, ezer intrikának van kitéve, a munkaadók egész osztályát mozgósítják, hogy egy-két órát a vasárnapból elcsípjenek. Pedig a vasárnapi munkás szüuet.iek igazában annak kell lennie, amit a szó nyelvtani értelme rendel: szünetelni kell a munkának egész vasárnapon. Foglalkozván azokkal az ellenvetésekkel, amelyeket a munkaadók hangoztatnak, azt mondja a cikkíró, hogy ezek a panaszok és ellenvetések nem tévesztik meg a tárgyilagos itélőt. Ellenkezőleg: a szociális reform kitágítását teszik szükségessé.
— Halálozások. Dr. Stréda Antal siófoki j orvos Wienbeu hirtelen meghalt. Az elhunytban I Stréda Antal az Osztrák Magyar Bank nagykanizsai
fiókjának tisztviselője édes atyját gyászolja.
Vogler József tanár, a széchény-kuti ásvány-forrás tulajdonosa május hó 4-én életének 70-ik évében hosszas szenvedés után elhunyt.
Ifj. P a k r ó c Nándor győri takarékpénztári tisztviselő, tart. houvédhadnagy 28 évea korában Győrött elhunyt. — Pokróc évekkel ezelőtt Nagykanizsán tartózkodott, mint lapkiadó cégűnk tisztviselője.
Hirschler Soma csabreudeki állami tanító neje Sümegen-elhunyt.
4
ZALAI KÖZLÖNY
1008. MÁJUS 13
— A városi csendórségról. Deák Péter rendőrfőkapitány, mint annak idején megírtuk, beadványt intézett a vároai tanácshoz, melyben kéri vagy a várooi csendőrség behozását, vagy % rendőrség létszámának emelését A főkapitány 18 városi csendőri állás szervezését kéri. Ekkor beszüntetnének 13 rendőri állást. Maradna tehát 18 rendőr és 18 városi csendőr. Vsgy pedig, kéri a rendőri létazám emelését 60 százalékkal. Ez esetbeo 45 rendőr volna a városban. Kilenc emberrel több, mint a „vegyes rendszernél." A főkapitáuy a városi csendőrség behozása mellett nyilatkozott beadványában. A tanács a kérvényt áttette vissza a főkapitányhoz, felhívta őt, hogy tervét számadatokkal támogassa. A főkapitány szerint a vároai csendőrség behozása előnyösebb.
— Iskolatársak találkozása Nagykanizsán. A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola 1894/95. évben érettségizett tanulói fogadalmuk értelmeben ez idén junius tizenegyedikén, pünkösd vasárnapján tartják tiz éves találkozójukat. Az intéző bizottság most állítja össze í találkozó programmját. A találkozó üunepaég nagykanizsai intézője László Vilmos a „Mercur" gyár könyvelője. A 21 érettségiző közül — kik uiiuduyájan szép pozíciót értek el — 1 elhunyt.
— á telekköny vi hivatal és a pénzügynökök. A nagykanizsai ügyvédi kar tudvalevőleg küldöttségileg tisztelgett Tóth László kir. törvényszéki elnöknél többek között kérve, hogy orvosolja a telekkönyvi helyiségben a pénzügynökök részéről tapasztal ható túlkapásokat. A jogos kérésnek, mint értesülünk, meg volt az eredménye. A pánzügynököknek megtiltották, hogy a telekkönyvi hivatalban órák számra leülhessenek Ezentúl a telekkönyvet sem kapják kézbe, hauem csak kérdésekre adnak nékik felvilágosítást. A pénzügynökök ezt az intézkedést állítólag sérelmesnek tartják\'magukra és ugy hírlik, megfellebbezik a határozatot.
— A stájer határszél magyarosítása. A
stájer határszélen, kivált a vasmegyei végeken, ritka a magyar bzó. A vend és horvát nyelv, de legkivált a német uralja ezt a vidéket. A vármegyei magyar nyelvi bizottság mint a K. É. irja, a napokban kezdte meg körutazását a határszélen. A körutazásban részt\' vesz Ernuszt József főispán is. Halász Ferenc királyi tanácsos, tanfelügyelő, a határszél magyarosítása érdekében az idén még több jutalmat fordított a tanítók számára, kik ezt buzgón meg is szolgálták, mert a stájer határszéleu a magyarosítás igen példás, sőt meglepő eredménnyel járt.
— Bevonulni fegyvergyakorlatra. A honvédelmi miniszter mult hó 30 án kelt 14331/ÍII. számú rendeletéből kifolyólag az ez évben fegyvergyakorlatra kötelezeti altisztek és legénység közül mezőgazdák, csépléssel foglalkozó gépészek és egyéb oly egyének, kik balódágilag igazolva kimutathatják, hogy az őszi fegyvergyakorlatboz való behívás, ilJotóleg bevonulás esetén hivatásos foglalkozá-ukban hátrányosan befolyásoltatnak az érintett fegyvergyakorlat rovására folyó évi május 25-től kezdődő 35 napra való bevouulhatásuk engedélyeztetni fog. I yenek ez iránti kérelmüket aürgősen a polgármesteri hivatalban nyújtsák be. Bemutatás végett csak azok jelentkezhetnek, kik az eziránti engedélyt megkapták.
— Yér • bucsun. Csáktornyához közeli Zala-ujváron vasárnap buc-u volt. Az egyik vendéglőben a csendőrjárőr rendreutasította Vnuk Márton veszekedni akaró iparost. Vnuk kikapta Schoretica András csendőr kezéből a fegyvert. Scboretici\'kardot rántott, de amint sújtott, kardja beleakadt az alacsony mes-tergerendába. A másik csendőr Woinscbt Mihályt is Vnuk felé s/urt, de ez elkapta a szuronyt és lerán tolta azt a puskáról. Wemacht most arcához kapta fegyverét és elsütötte. Vnuk egész alaó álkapcsát szétroncsolta a golyó, mire a másik csendőrnek nála levő fegyverével színién lőni akart. Weinacht ekkor még gyors egymásutánban Hétszer tüzelt. Mindkét golyó talált. Vnuk holtan rogyott össze. Az eset
— Közgyűlés. A „Zílamegyei ált. tanító- ■ «iiobelyére azonnal kiment Kolbenschlag Béla testület" nagykanizsai járásköre ez évi rendes köz- főszolgabíró éa Harsány i Gergely járásörnester, nyülését 1905. május hó 18-án (csütörtök) délelőtt i kik a továbbiakról intézkedtek. A vizsgálat folyik. 9 órakor P.linban az elemi népiskola helyiségében | _ A japinok ha(|| iierwieiéJe fé éld4u, ogja *e«tar «>. Tárgyat: 1. Mult gyűlés jegyző- 8/ol á, a bámu)6 ?j|á k arra né h t kjUrtá8
liAnniiitnuU fu n vauáua hitu uiifádn 0 P. nfttd l« untpn , .........._.•..\'.?\'..
x Hasznos tudnivalók. Az orvostudomány tanítja, bogy az egészséges emberi azervezetnek naponkint egy liter vízre van itilul szüksége.. Ez a víz szolgál ugyanis a bevett ételek bigitószeréüL E nélkül ugyanis szervedet a megemésztett táplálékokat hasznosan feldolgozni nem tudja. Minthogy azonban a táplálékokkal a gyomorba minden esetben igen sok éa különböző betegség csirája is bejut, fontos, hogy italul olyan víz használtaasék, mely baktériummentes legyen, tehát azon csirákat ne szaporítsa, másrészt a táplálékokkal bevett baktériumokat a gyomornak megölni segítse s végül, hogy a víz a gyomrot ne rontsa.
Be van igazolva, hogy ilyen célokra a mohai Ágnes-víz végtelenül alkalmaB, mert teljesen baktériummentes. Másodszor, minthogy szénsavat tartalmaz, a baktériumok mérgező batáaát lerontja. £1 végül, minthogy a gyomrot alkalmasan izgatja, egyrészt étvágyat csinál, máaréazt bőséges elválaaztasát okozza azon gyomornedveknek, melyek azuu kártékony baktériumokat megölik.
A mohai Ágnes-víz fogyasztását különben is főként tavaszszal, kiváltképen lehet ajánlani. Ekkorra ugyanis a téli nehéz táplálkozás ulán a gyomor nagyon is megkívánja a gyomorjavitót. Másrészt ekkorra esik a legtöbb ferlő/ő betegség, amitől a mohai Ágnes-forrás a gyermeket és felnőttet biztosan megóvja. Gyermekeknél ilyenkor mutatkozoak az angol-kór tüuetei. amelyeket a mohai Ágnes-viz mésztartalmánál fogva megszüntet s végül tavaa/.ra esik a legtöbb szülés, tehát ilyenkor van a legtöbb Bzoptató-asBzouy is, akiknek a mohai Ágnes-forrás fogyasztása azért fontos, mert ez a viz a tejelválasztást nagyban fokozza.
Háztartások számára nagy üvegekbeu a mohai Ágnes-forrás különösen olcsón kapható.
— Orvosi körökben már rég iamert tény, hogy a .Ferenc Józaef keserűvíz" valamennyi hasonló vizet, tartós hadhajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogvn, már kis adagban is tetemesen fölülmúlja. Kérjünk határozottan Ferenc Józaef keserüvizet.
könyvének felolvasása és hitelesítése. 2. Elnöki jeleutés 3. Áz .óra" ismertetése. Gyakorlati előadás; tartja Almási János r. tag. 4. „Mit kell a tanítónak tennie, hogy valláserkölcsös nevelésben réazeaitse növeudé keit?" felolvasás Németh Jenő r. tagtól. 5. ,A mai modern családi nevelés és annak káros következményeiről" felolvas Ács József r. tag. 6. Folyó ügyek. 7. Netáni indítványok. Gyűlés utáo társas-ebéd; egy teríték 2 K. 40 fill.
— Az uj körjegyzőségek. A jegyzők régi alapoB panasza az, hogy tul terhelik őket dologgal. Ezen a kormány ugy akar segíteni, hogy minden megyében uj jegyzöaégeket kerekít ki. így történi Zalában is. A .Keszthelyi Hírlap\' jegyzői körökből arról értesül, hogy az illető jegyzőknél egyes községeik elcsatolása nem keltett valami nagy örömet, mert igaz, hogy kevesebb lesz a dolog, de kevesebb lesz a mellékjövedelem, mert rendszerint a legjobb községeket csatolták el.
— Teniplomgondnok választás. A VI —VII. kerületi — kÍBkanizsai — polgárok vasárnap tartott gyűlésükön Karlovits József városi tanácaoat a kis kanizsai templompénztár gondnokául megválasztották.
— Négy Idók tanuja. SzütB József iparos, volt 48-as honvéd 79 éves korában Gyenesdiáson elhunyt. Nagy részvéttel temették. Temetésén több bajtársa vett részt.
— Katonai hlr. A nagykanizsai cs. és kir. 48-ik gyalogezrednél ez idő szerint bentartott 120 póttartalékost e hó 14-én hazabocsájtják és helyettük 15-én ujabb 120 ember fog bevonulni.
— Égő ravatal. Keszthely szomszédságában fekvő Vörs községben egyik házban halotti torra készültek. A halotti szobában ezalajt az egyik gyerlya rádőlt a halottas ágyra és lángba boritolta azt. A járókelők észrevették az ablakon kitóduló fűatgomolyt és besietve a házba eloltották az égő ravatalt.
erénye csodákat képes művelni. A világtörténelemben eddig példátlanul álló győzelmek csak annak a szívós. a végsőig megfeszített kitartásuak az eredményei, melyekről a hősies nemzet oly fényes tanúságot tesz. Dd (alán leginkább szükségünk vau a kitartásra a szerencse ostromlásánál. Foriuoa istenasszony sokszor hosszabb időn át kacérkodik, míg a kiválasztottra veti mosolyát Különösen tapasztalhatjuk ezt az osztálysorsjátéknál és a szerencse által különösen kedvelt Gaedicke bankház Budapusteu számos ügyfelének jutott kitartás jutalmául nagy összegű uyeremény. A most lezajlóit fóhuzánnál egész csomó főnyeremény eaett ezen bankház által eladott sorsjegyekre, mely kiváló szerencséjéről már régóla közismert.
— Betegápolás. Mérőtey Erzsébet oki. beteg ápolónő ismét Nagykanizsán van éa ajánlkozik betegek mellé. Lnkik Koasuth Lajos-tér 3. szám. a Wlassics-féle házban.
— Tüz. Zalaszentmihályon a minap erős északi szél mellett tűz ütött ki. Csakhamar 9 lakóházat összes melléképületeivel elhamvasztott. Több állat is odaveszett. A kár mintegy 25,000 korona, miből csak kevés volt biztosítva.
— BENDÖKI HIREK Az örökre kitiltott Sári Pál foglalkozásnélkűli csavargót a nagykanizsai rendőrség a város területéről örökre kitiltotta. — Apja tolvaja A roiháldi körjegyző-ég megkeresésére a nagykanizsai rendőrség letartóztatta Beke János miháldi 18 éves suhancot, ki apjától nagyobb összegű pénzt lopott.
y — Szövetkezeti köigyülés. Az Oitárci Ker. Fogyasztási Szövetkezet f. hó 21 én reggel 8 órakor a szövetkezeti helyiségben rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Elnök választása. 2. Egy igazgatósági tsg választása. 3. Egyéb indítványok.
ANYAKÖNYVI HIREK.
Májai 6-tól 12-éig.
Hal áloiások:
Gróf Mária, 19 napos, cseléd gyermeke. Baranyai Margit, 15 perces, csizmadia gyermeke. Gödinek György ifju. 6 éves, földmivea gyermeke. Tialér László ifju, 17 éves, földmives. Oavald György, 2 éves, munkás gyermeke. Varga Jenő, 28 napos, városi szegény gyerméke. Iapaits Ferenc, 2 uapos, kovács gyermeke. Baj Györgyné, Szmodics Borbála, 22 évea, földmivea neje.
Gozdán László ifju. 3 napos, vaBtiti gyermeke. Jámbor Ferencné, Varga Teréz, 65 éves, földmivea neje.
özv. Faica Istvánné, Markovics Rozália, 61 éves, magánzó.
Gajook Gizella, 27 napos, cseléd gyermeke, özv. Politzer Jakabné, PreiBZ Rézi, 105 évea, városi szegény.
Szilvái Rozália, 81 éves, városi szegény. Neumann Ernő, 6 éves, szabó gyermeke. Kollarcik Ágnes, 30 évea, nevelőnő,
Házasságot kötöttek:
Kéri Jenő, bérlő (Gyótapuazta) — Práger Margittal. Plánder János, földmivea — Süle Ágnessel. Fekete Jánoa, gyári munkáa — Hajdú Mariskával. Szabados József, vasgyári munkás — Jakabti Katicával. Bujanics Antal, kávés-segéd — Hartmanu Máriával. Molnár Lajos, kocata (Szepetnek) — Pálfi Júliával-
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
1905. MÁJUS 13
ZALAI KÖZLÖNY
Megyei közgyűlés.
Zalavármegye törvényhatósága május 8 án tartotta tavaszi recdes közgj ülését, melyen rendkívül Hokan résztvettek három okból is. Volt egy kis válnsztáa is, ami talpra szokta állítani a tagokat. Nagyobb politikai tárgy is tolt, Hevesmegyének a felirata. És cserepeit egy pontban a mai időnek legnagyobb bálványa, a pénz is. pótadó képében, a tisztviselők érdekében s az adó/ó gazdák ellenérdekében, melyre a tisztviselők felhívták volt a szavazókat nyomtatott és írott levelekkel, amelyet nem épen izgatottan, de elég élénk érdeklődés közben tárgyalták. A karzat szép hölgyekkel van tele. A nagy gyűlést 10 órakor nyitja meg Hertelendy Ferenc főispán. Meleg szavakban búcsúztatja el az elhalt Csertán László bizottsági tagot — kinek emlékét jegyzőkönyvbe írják s a gyászoló családnak részvét átiratot küldenek — és dr. Király Mór járásorvost. Msga az elnöklő főispán javasolja, hogy Hevesmegye feliratának a tárgyalását tegyék előre, ami nagy tetszéssel meg is történik,
(Felirat. — A tisztviselők ügye.)
A feliratot Arvay Lsjos főjegyző olvasta fel. Az előadó főjegyző a választmány megbízásából külön önálló feliratot szerkesztett, melyet Eitner Zsigmond országgyűlési képviselő felszólalása után a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.
Következett a megyei tisztviselők ügye. Zalában a megyei tisztviselők fi/etéaemelésére megszavaztak Hunak idejére 1908 ig a városiakra nézve 0 8®|, pótadót s a községiekre uézve r6\'/0-Ot. Azonban gróf Tis/a István miniszterelnök 1904-ben a megyeiek fizetését elégségesen rendezte, — az erre járó pótadó tehát feleslegessé vált. De már meg vala szavazva egy darab időre, 1908-ig. E pótadóból összejövő pénzt kérik most a tisztviselők, hogy részint a régebbi muukáaok között osztassék ki\'korpótlék cimen, részint a körjegyzők nyugdíjalapjának s gyarapítására fordítassák. Ellenben az adózó gazdák a pótadó megszűntetése mellett vaunak iiz idők jobbrafordultától kezdve. Erről folyik a gyűlésen a vita, melyben tartalmasán részt vesz \'UarcH László, Koller István, gróf Batthyány József, Bosnyák Géza, S/ily Dezső, Csertán Károly alispán. A pótlék ellen nyomós okokat emlit Koller és 8 z i I y, hogy a fi/etésiavitás után felesleges uiár a pótlék, s addig nyújtózkodjunk, ameddig a taksró ér s hogy a városi kereskedő, ügyvéd, orvos nincs igazságosan adóztatva raig a föld népe százezreként vándorolnak kifelé. Szily Dezső azonban tovább megy. A tisztviselők nyomtatott magyarázó ivét pamphletaek s a pótlékot borravalónak nevezi.
Csertán Károly a tisztviselők mellett szólalt fel. A névszerinti szavazásnál 81 sxaTasat, a pótadó megtartására 69, enuek megszüntetésére szavazott. Tekintve pedig, hogy az előbbieknek nem volt a kellő számú szavazat, a határozat Koller javaslata értelmében az lett, hogy az 1904. óvig összejött pótadóból, mintegy 90 s néhány ezer koronából két harmad részt a megyei tisztviselők nyugdijalapjára, nemkorpótlékra s egy harmsdrészt a körjegyzők nyug-dijalspjárs tesznek a a további pótadózást megszűntetik.
(VálasstáüOk. — Fuvardíjak.)
Egy üresedésben levő I. osztályú szolgabírói állásra szavazással megválasztják Gájássy Lajos le-tenyei ezolgabirót s helyébe II. osztályú szolgabírói állásra dr. SkublicB Gábor árvaszéki helyettes aljegyzőt. A körponti választmányba két megüresedett helyre megválasztják néhai Csertán László helyébe Skublics Károlyt — s a csáktornyai kerületbe néhai Varga János helyébe Zakál Henriket.
A közgyűlésen mely 3 napig tartott körülbelül 130 többnyire kisebb jelentőségű Ügyet tárgyaltak.
Ami még bizonyára érdekli népünket ez a következő:
A képviselőválasztási fuvarozási dijakat leszállítással megváltoztatja a törvényhatóság. Ezután nem ö, csak 8 kilóméterre lesz fuvardíj, s 4-kor helyett 3, 6 helyett 4. 8 helyett 6, 12 helyett 9. 16 helyett 12 korona u díj.
Szegény kortesek I Apad a kereset...
KÖZGAZDASÁG.
— Kereskedelmi és Iparkamarai választások h megyében. A soproni kereskedelmi és iparkamara ama tagjai közül, kiknek a mandátuma az idén & éves ciklus után lejár, e hó lö-én kerülnek választás alá Nagykanizsán, Zalaegerszegen és Keszthelyen. A választás Nagykanizsán a városházban lesz. Választásra kerül hat tag: 3 iparos és 3 kereskedő.
— Agrár takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán uévvel, mint pénzintézeti körökből értesültünk, uj pénzintézet van alakulóban. Értesülésünk ez: Az uj intézet négyszázezer korona alaptőkéje aláírás utján biztosítva van. Két fővárosi pénz-.ntézet fog rétízt venui az alapításban. Az alapítók diszelnökül gróf Zichy Aladár orsiággyülé»i képviselőt, elnökül Sebestyén Lajos nagykanizsai ügyvédet fogják megválasztani.
— Déli vasit. A ca. és kir. szab. déli vaspálya-társaság budapest—Csáktornya-határszéli vonalán Lepsény és Siófok állomások között fekvő .Aliga\' személyforgalmi megállóhely kisérletképeu folyó évi junius hó 20 ától. bezárólag f. évi szeptember hó 10-éig terjedő fürdőidény tartamára gyors-darabáruk forgalmára is be fog rendeztetni. Gyorsáruk kocsi-rakományokban, élőállatok, bullák, továbbá oly tárgyak, melyekuek be- vagy kirakásához külön beren-derés szükséges, e megállóhelyen sem fel, sem ki uem adhatók.
— Pó* tejára tok. F. hó 1-tfll kezdve délután 4 óra 3& perckor indul postajárat a pályaudvarra, amely a Zákány—báttaszéki szakaszra, valamint az ezen vonal elágazásaira miudenféle postát szállít; ezen járat csatlakozik a Bécsből délután ö órakor érkező személyvonathoz és a Csáktornya lelöl érkező gyorsvonathoz, mely vonatoktól levél-zárlatokat vesz át. Előbbivel Bécsből, Szombathelyről Sopronból és Zalaegerszegről, utóbbival Csáktornyáról éa a Wien— Trieszti szakaszról érkezik levélposta, mely a beérkezéskor azonnal feldolgoztatik; igy tehát a fiókbérlök uevezelt helyekről érkező közönséges és ajánlott levelezéseiket a posta fiókból naponkint & óra 45 perckor elvihetik.
— Hirdetmény. A m. kir. államvasutak szombathelyi Uzleivezetósége nyilvános pályázatéi hirdet a hivatalnokok és gyakornotcok 19Ö5. augusztus l-iől 1909. juliUB 31-ig terjedő idő alatt vzűkséxessé váló egyenruházatra. Az. e ruhadarabok elkészítésére és szállítására vonatkozó részletes föltételek a nevezett üzletvezetőségnél tudhatók meg, hová az ajánlatok legkésőbb folyó évi junius hó 8-ikán d. e. 10 óráig nyújtandók be. A kerületi kereskedelmi és ipát kamura.
LAKÁS KIADÁS.
A Ciengery-uti 12 számú házban egy három lakószobából, előszobából, konyhából és mellékhelyiségekből állo lakás azonnal bérbeadór
Tudakozódhatni dr. Villányi Henrik nél Sugár ut 6., mindennap delben
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— Kávéházi látogató Felháborodása érthető. Hogyan is vélekedjék a társaság olyan emberről, aki éveken át egyebet sem ten, minthogy felbánydálja családjának él rokonainak legintimebb ügyeit a kávéházakban és korcimákban és a nyilvánosság előtt rágalmakkal lealacsonitja Aki igy cie-lekstik, as nem hogy önmagát emelné, hanem ellenkezőleg, Önmagát diskváliflkáíja. Mit várhat a társadalom ilyen jellemtől? Mások zsebével jótékonykodni bizony nem nehéz feladat
— Érdeklődő. Lapunk 1905. április 22 iki izámában irtuk meg. hogy lomogymegyti Nemesvidi Takarékpénztár eddigi fennállási helyén mogsiünik 6. székhelyét Nagykanizsára fogja áttenni. A terv szerint 100$. február 20-án keidi meg az uj takarék működését Más fe.\'/ílágoiitáit nem tudunk még adni.
— Ayyddd aiezony. I.egyen egész nvugodt. A nyak-fájás még n^m okvetlen — nyakszirtmerevedés. Ka a betegség különben sem uj keletű. Az orvostudomány már évtizedek óta ismeri e bajt, csak eddig más nevet használtak. A betegség orvosszakérlők véleményo szerint tényleg veszedelmes járvány. Különben pedig a lapok nagyon felfújták e bajt. Mert eddig nem Írták meg, ha például az egyik ssilaibalhási kii béres felesége járványban elhunyt. Mig most, ha nyakizirtmereve-désben hal el valaki, — ha mindjárt az illető a pinpdesi harangbuzó is — bizton siámithat egy ötven szavas távirati tudósításra
VASÚTI MENETREND.
Érvényes 1905.
Nagykanizsa INDULÁS
Budapest-filé:
4 óra 18 p regg. sz. v.#)
5 , 17 , regg. tx. v. 9 » 80 . regg. az v. 2 . 10 . d. u. «i. v.
5 , 06 „ d. u. gy. v. 12 . 40 . éjjel sz. v.
Bécs- (Wlea)-folé 4 óra 22 p. regg. gy. v. fi „ 10 „ regg. IZ. v. 12 , 38 . d. u. gy. v. 2 . — , d. u. sz. v. 12 „ 60 . éjjel sz v. Szeosbeth. Z -Egeriz.-felé:
6 óra 26 p d. u. v. v. Boglár B.-Szt-Gy. -fe!é;
7 óra 10 p. este v. v. •*)
Pragirhof felé. 4 óra 48 p. reggel sz v. 12 . 10 . d; u. gy. v.
2 , 30 . d. u. iz. v. 12 . 17 „ éjjel gyors v
Csáktornya fajé; 8 óra — p. d. u. vegyea v. Barcs felé: 4 óra 67 p- reggel, ts. v. fiyikéayoo-folé:
3 dr* 10 p. d. u. sz. v fi „ 10 ., d. a. sz. v.
11 „02 „ este az. v.
•) Junius 20-tól szeptember 20-lg közlekedik.
••) Zala-Szent Györjytöl Boglárig csak juliui 1-től augusztus 81-ig közlekedik.
május l-t6l.
állomás.
ÉBKEZÍIS
Budapest-fótit:
4 óra — p. regg. aa. v. 12 „ — , d. e. gr. r 1 „ 80 „ d. u. az. r. 8 „ 40 „ este u. 10 „ 85 „ este az. t.*) 12 07 „ éjjel tr. r. Béos- (Wioo)-folől: 8 óra 40 p. regg. aa. v. 1 „ 62 „ d. u. ii, t.
6 „ — „ d. o. sz. v.
10 „ 60 „ este gy. v.
Sioeefcath Z Eger folll:
8 óra — p. regg. ss. t. Z ela-8ze.it Iváa folll:
9 óra 18 p. elte vegy. v. Bn\'ár B.-Szt.-fly.-fllől t
8 óra 16 p. reggel v. v.
Pragorhof-folől: ft óra 82 p. regg. gy. ?. is ,. 20 „ d. u. iz. t. 4 „ 66 „ d. n. gy. v.
11 ., 22 ,. éjjel is. v. Ciéktornya-falől:
8 óra 10 p. reggel v. v.
Baroi felől: 4 óra 16 p. regg. oz. v. Byékéayee-felől:
7 öra 10 p. regg. iz. v. 11 „ 66 „ d. e. íz. v.
1 „ 20 „ d. o. íz. v.
11 „ 67 ,. éjjel íz. v.
*) Junius 20-tól szeptember 20-ig közlekedik.
80 Jcr.-tól II frt i kr.\'-ig méte-| renkint, legol-\' cióbb újdonságok. — Bérmeutve él már elvámolva a házhoz szállítva. — Nagy mintagyüjtemény azonnal, lienneberg nelyemgyár, Zürich.
Kérjen mindenki
Valódi Kathreiner-fele
Kneipp-maláta kávét
csak oly csomagokban, a melyek k Kneipp piter védjegyet és a Kath-tfincr nevet viselik, és kérülje gondosan a silány utánzatok elfogadását.
VEGYES.
— Amateur féayképéoiekaekl Általánosan elismert kitűnő szalon- és uti fényképészeti készülékek, felülmúlhatatlan minőségű pillftnatkézi apparátusok, valamint mindenféle fényképészeti cikkek Moll A. cégnél (Béci, Tuchlanben 9. cs. éa kir udvari szállító) kaphatók.
Ezen üzletág alapíttatott 1864-ben
Kívánatra nagy képes árjegyzéket bérmentve küld a cég.
Nyilttór.
Ai e rovat alatt közlőitekért nem tállal felelőnket a szerkesztőség.
MIT IGYUNK?
hogy egésiaégOoket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer. — Elsősorban a mohai
farrá* mint terméizetei izéniavdái ásváoyvis, föltétlenül tinta, kellem\'« él olció lavanynviz; dús izén-savtartalmánil fogva nemcsak bisioi óvner fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógyaóknál fogva kiiüuö szere a legkülönfélébb gysmer-, lé|0|ő-
éi hagyizervl belegiégeknik Aiért tehát Hassnáljuk a mohai Agass Használjuk a mohai Agoei forráit, ha gyomsr-, bél- j forrást, ha étvágyhiáay *s légosibaottél mbi- éi amétztéil zavarok ál-dalai akarunk. Dr. Kétly. lanak be. Dr. Gebhardt.
Haitnáljuk a mohai Agaei Használjuk a mohai Agasi
forrut, ha a VMSbajt gjó- forráít, ha ■á|ba|*ktél él
lyiuni akarjuk lirgáiágté) szabadulni
Dr. Kövér. | akaruuk. Dr. Qlaai.
Háztartások számára niánfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékQ rnes-teriégeien szénsavval telített viznél, sőt a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes-forrás vliét a legszegényebb ember is könnyen roegsrerezhesse.
Kedvelt borvz.- Kedvelt borvíz.
Kapható minden fUszerüzleiben ós első rangú vendéglőben
A Szinye Lipóczi Lithion-forrás
^ahiatnr u:°:\'"""-1
lOAlvCllUl humllMk
vtst-, htigghélgig- és kSisvéngbántalmak ellen, húgg-dsra és visilttl nthézsigtknél, a eznkros kággárnál, továbbá • légit és mésztést szervek hnrutainál. Hútfyhajtó hatágú 1
VassstaUsl ISaarta oatiitkstl I Cslraasstsi!
KafkaU dn<h**i*k*r<jk«U,<ibtn ro» ,, _Sabalor- forr át igatfoUltlgéndl JKptrjutn.
A robitichi .Templom-forrás" és .Styria-forrás" lavanjuvizek fei,légei értékét mint diátetikus Ijógyvizet legjobban decumectálja a Kohiticbi és harlibadi források összehasonlító grafikai kimutatása, melyet érdeklődőknek Hoffmann József c<g Budapest, Háihory-utca 8. ss. ingyen megküldi. — Hivatkozás ezen lapra kérotk
NsfybaLi raktér Uigysrország reszere:
HOFFMANN JÓZSEF-nél
Uudapeit, Bálbory-ulca 6\'. iiánt.
ZALAI KÖZLÖNY.
MATTONI i
ERZSÉBET SÓSFÜRDŐJE
■ytiylnly »<>>•■( »•«■) FUr döidény: április 23 tol (kttbar 15-ig
KlliK gjágykltállal Hr
nöi bajokban ás altesti bántttmakban.
B«»dtl5 or»oi a fjúíjhrljpii - E|álMá*l f.kvéi, J«tá-ayaa likállk, |á ...légi - Vlllá.ai vil.tl Ilin klltllti a fóváronal
1805. MÁJUS la
fölülmullutatlan ■■■•■•a*™ gyomirW[jtk.(i)nhiíb)».WI»ri)llii« umvedök njmiia. l-^ltaphaló gyógyverlárak ti drogueriákban. | Kísérteit cwlokra fél dobozok i 1 Korona.^: A Imlell siú\'c.inóknek píobjdúbozpk és röpiratok tngyrn Jrenűílkpiésre illnak a NERUDA NAUDORNAl féle •• ^ főraktárban Buoapzst.iv Kossuthtajoi ut»a7sz.
A leKjohb alpesi tejet tartalmana.
Nclialeli Henrik
HIBDETESI IRODÁJA.
Bécs, 1.. Wullzelit: 11, íáldsaut é& 1. emuiul j
Alapíttatott 1873 39 Telephon 809 A e* k. postatakarékpénztár Clearing-száui-
lája 804. 81Ü.
ajánlja magát hirdetési megbisások gysrs ét elosé elintézésére bal-és külflldi újságok részére
Szaktanáoiok, hirdetési tsrvuatsk, árszabások dijasatasea. Legujsbb nagy birlsp-ár|egyzfk hirdetékaik ingyen és béraaatvs
Saját gyUjteményes-hlrdet *
rovat a
„Unt folt Prém" ét „Neues Wr. TagbUlt" j
hírlapokban mindeanemQ hirdetéa részére, : mint: Adti-vételi kflzléiek minden üzletágnak, Társ, képvisslsti. Ügynöki, illést- • ksrtső, ajánlati Mrdstéisk stb.
K i szereti
a gyiagéd, szeplő adlkBH, tiszta aroot, puha ima birt és rósiái arcbőrt:\' as mosakodjék naponként, as iimert medikai
BERGMANN féle
(Védflj.gy: 1 biojá.i) vagy bergn.nn L Co. Orcida és Tfltiohin a B
— Ara 8o fillér — Kapható: GELTSCH es GRAEF
.DRüfiÉRlA ■ Nigykaalnaa
S LIPIK 5!
Szlavóniában elsőrendű fürdőhely. Egyetlen jddtartalmu alkalikus hőforrás (64* C.) a kontinensen.
A loajavttlgyi vasat állomása (Dngosellon át) Azon-kivQl I\'akrac, Lipik déli vnut állomssa Kitüntetve: Budapest, Béos, London, Róma, Brüiisl.
Ellő rangú héwiaea fürdők, vizgyóeyintéset, Bulling-féle inhalatorium, diaetetikui konyha, katonatiizti gyógy-bás Fényesen berendesctt gvógjterem, kávéhás és fttter-mek. nsgyszabásu park, fedett sétány, térzene, kitQnő gyógy szállodák, villamosvilágltás. FelQlmulhatUn hatású gyomor-, béi-, gége és egyéb bsritakiiál, kOszvéayaél és oiuzsa bajokuál, laobiasaál, oioatbajskaál, haiür-bsll Izzídmányokaál, valamint minden mirigy- éi vér-bstegiégnel A fQrdőidény alatt tlz kiváló orvot readel.
Llplkl kévvlz isétkQldéa kösvetlenQl a forráitól, továbbá Édsskuty L. cégtói Budapesten.
Llplkl farlkié közvetlen a furdőigazgatóságnál rendelhető. — Bővebb fölvilágoiitáiial szolgál
a fürdóigazgatóság.


Elő- és utóidényben tetemes árengedmény. Idóny: május—október.
(Téli kúrák október—április hónapokban.) Ásvány- és iszapfürdő
DÍ1WÍ1 m>
a sziavon köziphegytég gyönyörű völgyében, a déli vasút állomása kOzvetlen összeköttetés Budapest és Bécscsel.
Vastartalmú hőforrások- és iszapfürdők Höfok 34 60
——_L_Márvány-, porcellin-,
tüköi- és lápfdrdök. Hidegvíz gyógykezelés. Fangoosztály (iszapgflngyölések.) Ki-váló gyógyeredmények az összes nöl bajoknál, vérszegénységnél, köszvényes és csúzos bajoknál, valamint idegbántalmaknál. Szép berendezésit lakószobák, olva»ó-terem, kltünö fürdiizenekar, kölcsön könyvtár, lavrn-tenls, tekepálya és egyéb síörakozá-sok. Keinek jétányok az árnyas parkban t% határos erdőben, érdekes kirándulások, legnagyobb kényelem, olcsó árak Kitünö étkezés a fürdő szállodában, (havonta I. oszt. 92 K., II. oszt. 72 K. — Prospektus és fölvilágositással szívesen szoldál
Daruvár íürdobórlet Igazgatósága.


1
!
7
A XVI-lk magy. klr. szab. oaztályaorajátik nyaraményalnak aorozata. ,
110,000 Iiri]i|]f, 56,000 nyirimmy
Minden második sorsjegy nyer.
Legnagyobb nyeremény a.etleg
I MILLIÓ KORONA.
korona
1 jutalom tiOOOOO
1 nyer. á 400000
1 200000
2 100000
1 110000
■i 80000
1 70000
60000
1 5o0Ü0
1 40000
r> 30000
8 25000
8 20000
8 1Ö000
3(5 lOonO
6? 5000
8 3000
437 2000
803 1000
1528 500
140 300
34450 200
4850 170
4850 130
100 100
4350 80
3350 40
55OO0
14,459.000
F ELHÍV Á
A XVl-lK
Az első osztály húzása már
1905. MÁJUS 25. ÉS 26. LESZ.
Az első osstályu sorsjegyek ára: i|) Hjtl »» léi i|) ii|)il i|[ i)iltiri 12 kar. Slir 3 kir. I.SO kir. Az eridítl nrijigyik szétklliiii utánvét, «agy az k»»zi| ilézitii »«|Hziltu illiiébii tirtíalfc. > li|-ki»|ilauikk li legolcitbb i pHUiUltáiyii i»lt rn-<ilii. iriii ■■irimliliikiz ciililia i Untain jáléktirint. > klntalm lyiriainlnyzékit ázuml « hazái után klldim izil. Befizetési lapokat a pénzösszegek díjmentes átutalhatAsa céljából ingyen bocsátok ügyfeleimnek rendelkezésére. — Becses megrendelését szíveskedjék mihamarább hozzám juttatni.
KJ M. Éj IJL\\J .
BANKHÁZA. Magyarország legnagyobb szerencsegyüjtfldéje.
Budapest, Kossuth Lajos-utcit 11.
Gaedioke szerencséje
o r / Á sir
Rövid időn belül
tizenöt mii liót
Ázattam kl t. vavfllmnak, köztük a kflvatkazO főnyaraményekat:
600000 kor. 62551 szám
400000 11U9 - n
40O0O0 28916 „
400000 33464
100000 . ^ 7. 42758 n
100000 n 49878 „
100000 M 87691 „
70000 b0912 „
60000 17351 „
60000 n 78863
.60000 82528
60000 97263 a
30000 n 6920 „
30000 38691 „
3O0O0 90964 m
25000 23481 ii
2500(1 30049
25000 V. 44411 „
25000 87851 n
20O00 14674 •
2O000 H 7. 28950 „
20000 r 33402 -
20000 35862 ii
20O00 , 7. 44410 ii
20000 n V. 55562
20000 60781 ii
2O000 „ 78848 A
20(100 7. 88874 n
15000 „ •A 31121 ii
15000 7. 57734 ii
15000 u 77950
1ÖOOO „ 7. 82506 „
Szabadalmazott önműködő
rmstezö-készülékek
C O JPÉ\' ttí1 * A »» no i riiviiiA
azölötelepek
konilóültetvények befecskendezéséhez,
a szegecs és tormancs kiirtásara, valamint a levél-betegségek elleni védekezésre stb.
Ul vag; 15 liter töltrisU
Önműködő, hordozható permetezők
rézüsttel is,
pvtroleuni-veg;Itó-liéfixQlélikel, vany anélkül; kocsira szerelt, önműködő permetezők gyártatnak és szállíttatnak külünleyasség gyanánt
MAYFAHTH PH.^
mezőgazdasági gépgyárak, boraajtók és Byümölci-értékesitőgépek különlegességi gyárai által
BÉCS, II. Taliorstrasse »1. hz.
Kimerítő áijegyiékek Ingjén. — Képrlaetftk és YlwonUladók kereatetnek.
KASITL TESTVEREK
áruraktára Nagykanizsa. Kszircyutcs I »zam
:esen
i* _ n
A nagy áruraktár ériáti áiukészliti : nöi divnícik. •n kek, Jéifi cipők. Jérfi nyakkendőit, Jérfi ingek, gallér és * kézelő, bőröndök, bőráruk, kezíyük, nöi divat, mell u /üiöny, női cipők, csipkék;
mélyen leszállított arakon adatnak el.
-t> s
Az egész berendezés egészben szinte eladó. 141 *

goooooooooocxxxaoooooooooooociaoco .OOQOOOOOOOOOO<
P_______________ _ (NeuHleln-Me
ERZSÉBET labdacsok.)
E pjlulák hasonló késtit-méoyeknél minden tekintetben feljebb becsülendSk, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szervek bajainál legjobb eredménynyel használtatván,
gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e/pilulák a ^.
SZEKSZORULÁS
legtöbb betegnégek forrása ellen. Onkrozolt külsejük végeit még gyermekek is szivesen veszik.
Efj 16 pilalát tartalmazó doboz 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlat tartalmaz, csak 2 korom. 2.46 körömi előleges beküldése melleit egy tekercs bérmentve küldetik. Utánzásoktól küiőnö-n óvakodjunk. Kérjünk hatá-
_____rozottan Nensteln Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi
csak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban .Szent Lipót* és „Neustein Fülöp gyógyszerész" aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva. ,
■ EUSTEIN FÖLÖP
rSsent-Lipótboi\' ctimzeit gyógyszertár*, Z. K \'*/,, 1
BÉCH, I. IMankcntfaHxe 0. Kapható Xagykanicsán: IIKI.f S I.AJÜV éi BKIIÍ tíYULA gyógysterósieknél.
ÍQQarMOMCXViaQQQfXJOOOOCXXXXJOCiDOOOOOOtXJOOOOOCXJCXXXÍOOOOa i
ÓVÁS!r
auDoaoaooaanooaonoco oaa aaooaaooooaoaaoo
i •/,. ü"6 BEEHO^Pp g
8 S EI DLITZ-POR g
g nKor ratódtaV. ha mindegyik dobos Moll A védjegyét és O
alálráaát tünteti fel. jj
A Mail A.-féla 8sldllt» párak tanóa gyégybatisa » \'etu.akacMbh WMir- O
él altfitbáatainak, gyo-norgSrca ía gyomorhétr. rótiftt: aickrakadéa, toij- Q
bántalom, ver tataiéi aranyér é. a legknlOnl.ösőM. aélbrlrgségck ellen, e fj
jelea há>i»aerot-k *vtf»*lek óta mindir n»r» hb s-mied-\'st txersett. — Ara £
rg> prcsatalt la eradall dalian- 2 kar Q
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
~MTO LL-FE LE I
oinde«r\'k "vcif MOI.I. »é«lj\'-fy*< mulatt .A. Mail* feliratú <ii.n*attai tan rarra. A Moll -
Csak akkor valódi.
féla lél-boraicsz Devezeteeen mint fá|dalsaioaillapíio bedírrsölesi szer köss-»ény, Ciux é» a meghűlés egyéb követkexményeii\'éi leeiam>-r«t(>a«\'>b népiser Egy érazatt eradatl üvsg ara l kar 90 flll
MOLL Gyermek szappanja.
l.t,fiüuiD.I)b, léfujabb ruodli.r a.frint ké.ail.k gyermek éa hftl,j uippib a blr .kaiarB l,.l.i" ,jr.a r.l.altek raaiéra.
Ari á.rabaaklat — 40 III. Öl link — I kar 80 III Mindrn darab r.ffttr* ii.^t.\' Mail A .MJagyl.ai vao ^\'Iáiv.
t\' 1 i r • I t 1 I 1 t •: B
Mull A. gyágyazeraaz, Cl e» kir. udvari szállító altat o
O Béc.-: Tacbi.aneii y az. U i U Vidéki m«|rendeléa«k oapuuta pual.uaui.ét mell.lt leii.inulu.k
o A raktárakban tették határozottan MULL A. aláirátával U
él tiédjegyével ellátott kénitményeket kérni,
a Raktár. Nagy-Kanizsán Roaenfeld Adolf Fiai. JJ
a ° o.jcuuaaanaao oüooooj ooaaoooaaaoooooaoooo
1905. MA ÍUá 13
noiTAtlan nímel ponta it g)ur«h«jó niolgal»i 8" aiaailyaiillllia 817.
minden világrészbe.
Kuloooxn vonal,koa:
lltuiiburK-c „ , ,-Newyork
H»n»bu,«-BruUten Hambun-Muiko Genaa-Newyort
Hamimrc-I.. Piai. Hamburc-Cuba Neapít-Newyork
Hamburf-Oalaalcn HamburgPrantaeich j Gemia-L* Plata
Hamburg. Afrika Hamburt.Kníl.n<i i Dover-N.wvork
Cjnada Hamburc-Cíntral- Cht.bourg-N.wyotk
Watindicn | Amerika. | £niwcrptnWI Canada, Braallla, U llala, Weatlndltn, Cuba. Mtjiko,
Bí"ÍIUn:.. WM."°lltn\' Cub*\' Mtílko, C«nlial-Amerika ; BoulocnlbAI Ncwyork, llraallltn, I.a Flattba.
, mburj-Amerikai Uní kitűnő «U4t4a mollett pompla UU.U! nyvjtaoak tp Uty kajüt mim fedélsetl ntaaok léuirV
Tengeri kéjutaaeások i
India Éjai«kl utaxAaok FSldkSal tanaorl
lok A klslt héthoz KlTlara utaaiao) Angol, Iroraíkg «. Mkóoxlába. Utaxáiok hlrou fürrtöholyokro. Irlandból ax ixxakl roklg.
Tengeri gyógyutnzások.
Kö«el«bhi lelrilágoiititokat adnak belföld: ftfynökei a tár-«aíignak, iiintdgy a
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg
Snemélyiet tsállitiai outilya Bécsben : A 6enBr.l-Repr«ien-taaz dir Haaibarg-Aaierika Hala, I. Klrataaratraue 38.
MTEYEH
gyógyintézet
TÓBEL-FÜRDÖ
ORÁCZ MELLETT, IDÉNY: majua oktolibi\'.
880 meier a tenger isine (ellett 2 vunut állomóH. Qricból kocsival egy óra Poaia- és távírda alloméa
Kég ismert riutarialmu (tkrotherme) acélíorria 80 tok C. i2ftolí It.) ib tok C. (20 tok K.) Mérsékelt klíma, erősítő ?rdöle»egö kiterjedt fenyveaerdök. üyógyjavalatok, i.legnánulmak, ideggyengeség, hát-geriuci>etegseg, hysieria, górcsők,ueuralgiaatb. ellen N6i betegs gek: vérsxegeuység, bél- es bolyagburut itb. Igeu jjanlbaió üdülökuek es gyenge gyermekek-uek Uyógyeszkós: külön gyógy- és usióbasin, kád-lOrJök meiex\'isiel, fenyótQrdők, villanyos lOrdők, masaáge, xubanygyógykexelés, u«pín dök stb. Olcsó lakitok és egyes sxobák, viliik, gyógyterem, kitüuő ettarem, kiiüuö aenekar A rBrdóIgazgatóaágnal kimerítő prospektus ingyen ea bérmentve.
DK HLUMALElt SÁSDOH, orvos tuiajüuuos.
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
Nyomatuti Kj. Wajdits J4»ef könyvnyomdájában Nagykanizsán.
KÖZPONT:
"SSIfS^
1005 MÁJUS 13
ZALAI KÖZLÖNY
ÓRIÁSI SZERENCSE TÖRÖKNÉL!
T?aTllíiIW1111 llt»4 1 i n ,z a szerencac> rae\'y baokháiunknak kedvez £ eiUIffiUlflalian Rövid Íd6 alatt 19 millió koronánál több
nyereményt fixettünk ki nngyrabecsült vevőinknek; egyedül az utábbi 6 hónapban a 2 legnagyobb nyereményt, ég pedig :
1 602,000 koronás nagy jutalmat a 98924. sz. sorsjegyre,
400 000 koronás legnagyoub főnyereményt a 83451. pz. torsjegyre, továbbá UHMIOO, NO.OOO, 70.000, ttO.OOO, 95.GOO, tO.OOU«, több IS.OOO, 10.000 koronás és ezeken klvUl még sok egyéb nagy uyereményt.
Ennélfogva ajánljuk, hogy a lepkő/.elebh megke7dődó, a viliig lego^élyduHabb ozztálysorajátékában vegyen rí-ít éa rendeljen nálunk egy ezerenoesorsjegyet.
A mo»t kezdődő 16. IIA AAA orejegyre r r AAA pénznyeremény jut magyar o.ziályíoríjátékban ||U UUU ismét Oü.UUU í" •>»«\'"<"\'
14 MILLIÓ 459 000 koro"" h,l,lm"» ömzeget mmlHl ki.
jMinöcnki keresse nevét! (aaelyot a. b. o. MrrMdbea aegtAUIbat). Mindenki k)|ir«li« meg azereneaéjét non azimmal, mely neve avagy oea-Adtagjainak tiavt. m«ll«lt áll.
Aáaa Adsl AdolAr Adolf Aaoatoa llaőu Albert AlfrAd Akoa A mai la Ambnu IHS «1U t«M« /üli tmt Oeollia Oelaatán DAaisl DAvtd Déaaa Dsssö (KIM Btn 1171 MJ7 % Oellén Oer«ely Oésa Otaella m*u (UHU 11/lí nr, MII JAaoa Jaafl JelAa Jón As Jóssá KTM7 m:i» r.:; u-i" Haro.1 Murit MArla Markos ni 7ÍM. iffM ünll H«i>\' Halamon Hamu Bandor •AH Karolta tm 7*71 177M I40M HM
»M1 IVIIt mu BN11 MII , ÜlóAl Domokos Dora DorotM Edlth Eta Edwta Klek U—é !l!> Mii Mlln bílü 7tMl OHM Oyula Hedwl, Hslsna Henrietta *IIU II0I1 !!•\'.■ MH ÍVIA: Jndilh Jnllaka KAI maii Kar<illn KAroly tíllW mii -,r.|\'. H rtta Márton Matild Mátyás Melánia Menyhárt Mihály Mlklns 11*74 4t)7»i M«M l»v.i HMIV 8st;i Almon Him.ua Taksony Tanta TassUé Téma Tibor 177 ii M7» MTI KHtt O-W txm
A .ki aa Aaua Antal ánaánd m Iád 7 wSi Wf« ia-t IVIl/ TMIi UM filH Elemér Itaall ^ mu 17M 1*11 I!IU S85 Habart Xrtil M1I7 m> ni.: Kelemen KI Ara Klotild Kornél Koraella PH ItSAl Miksa MilAn Mór Morle NAndor P 177-0> l!«l« ilull Tóbiás Úrban ISM! 11 HOM tlrtk
Arnold Arthox Aurél BalAss átAlUt KT" Er«s4b«t laitu Etel FAblAja SUIS ! l / V.\' i«i!í id\'.l Hnmbert Ibolyka Uaaka asf lUéa Hana SÍI (7 14/7.1 mii lASil ■■\'!(.• 7!f.» \' Wvv. Krt.tol Krtamtlns LASS*1Ó Lázár La a Art »«7 MII SSu 7M7I W.*í tw/41 SiKU Orbán OstkAr Ottó O.lftn Pál ül «•■ Í;CV IViM i>iMii U*n HIHI Vasal Viktor ( Viktória VlllbAld Vilma Moll b»W. M>»1l KIA47 UWl Wta MIS
Béla Benedak Berta El.uika Bndos Rogdivn nvj Mtt lílil tn:-. Irtai 1 JIÍ& FardluAud Ferenc Flóra Fraiiolaka Frfda Frtnraa rotsp OAbor HÍ1U \'« ,U lifi IHV 1/114 1 piti rtiái Imxe ínoe Ipoly Zréa Irma latvAa Jsab.lla Isldor Iván «!•■• II:: fim K\'if. mű 1 MM il.\'M Leo Leóala Lldla Lipót Luraat LothAr Ludmilla LUK« ?/;i I7CI \' > »\'«;; t á\'Si; i.t Pstar Piroska P.sla lí •! Ael Hlo\'t.ard Róbert I77W rí»r ílllS MM i;-\'. VlTfU /■.II A.. ZalKmond laótta Z»ussaiuu t»n UIM m» ueti . |
* m\\M Oed.on MII i>IGl Jakab Janka Man\'ród *TK7J Rudolf UM \' 1
SzélUzö él görcacill lapító
HÓDONYCSEPPEK.
Az étvágyat gerjesztő és emésztést előmozdító háziszer. Ára üvegenként I kor. Kevesebb mint 2 üveg (utánvéttel K.2\'50) nem lesz postán küldve. Megrendelhető: Bittner Gyula gyógyazarUribdl Gloggnitz (Alaa-Auutrla.)
Legnagyobb nyeremény esetleg 1.000,000*orana.
Továbbá 1 jutalom 000.000, 1 nyer. 400.000, 200.000, \'2 ii ÍOO.OOO, 1 á 90.000, 2 .4 80.000. I » .70.000, i i 60.000, 1 á 50.000, 40.000, 5 ú 80.000, 3 á 25.000,
8 á 20.000, 8 á 15.000 36 á 10.000 é< ...... »nk ogyéb nyeremény.
Az 1 oaztályu MOr.\'jegyek terve, erü árai:
V. eredeti sarsj frt -.75 vagy k. 1.50; \'/. eredati saraj frt 1.50 vagy k. 3 — V. . . ■ 3— . . 6.—, \'/, „ . . 6 - . . 12—
A sorsjegyeket utánvsttal vagy az összeg előzetes beküldese ellenében küldjük. —
Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szerenrsesors-jegyekre kérüuk azonnal, de legkésőbb
1fQT folyó évi május hó 25-ig
bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencieaiámok gyorsan ellogynak és mert az 1. osztályú hurás már május hő 25-én éa 26-án lesz.
TÖRÖK A. ns T
BANKHÁZA BUDAPEST. Hazánk legnagyobb o sz t á I y s o r s j á«é k - u * I
Kóárudilnk osilil jsornjktl^li-nzlfltfll:
Központ: Terez-KÖrut 46/a. I. fiók: Vaczi körút 4/a. II. fiók: M.izeum-körut Il/a. III. fiók: Erzsebet-körut
S/l
ete.
54/a
Glóbus
Risztitokivonatotj
iBERÍNYJÖZSEFí
ékszerész
"P" NAGYKANIZSÁN
& SAJÁT MŰHELY. »
IfPVOVilDÍII/ rtiil kéB\'itményem mindep-
dtUIUl UllUIV kor nagy vála.ztékbau ké-__nzen kaphatók.
NAP.Y RAKTÁR BjOrOkbeu gyémántokkal
11AU I I MJ\\ szinss kövekben.
NAGY RAKTÁR ,érfi-NAGY RAKTÁR 6oom
Eladás részletfizetés mellett isi
iarltáKok r, uj munkák aror.aii kéailttotaek
1SOB Atn foiunlornhaii.
.. Berber-féle
MHátriíny-szappan,
SMM\' l>kinl«T*b állal e|ánl»a. Esréfá !*«»»* \'»»■■*" •*!»» .IV>rr«l alkalmattank
f mindennemű liorkllteeek
»ll»r>. nevezetesen Idült pikk.ly-eófnV. álóartl k«ta««k, "ti"*\' tmi.Mli, Mvar. Urr-íaa. l»Nr«á*a, t* aashMU»H al\'en. A ll»rir«r>IMa kálránvavappan UrUlmana a f»-fcAtrAar»
etnla 4n-,..*l ta minden arjeV, s alM-vdaW kilrásj.
• •.•ranoklói lésT«r^n knlinbAvIk. IlMII k«rkalacaá»ata« • lk»rr*< alValmarlalIk a k átránf arapf>ar a
Ilergcr-féle kritriíny-kén szappan.
Mini ej•n*»l+ kátránym
mi.lhatlsn WlrUn
hsai
llerger-félc í?Iycoi iii-kiítnínyszappftn
(Woerlo-UiUlommsi éa Uooea Illattal Mlol kiváló MrépoM »\'»r kltao« aredmíojnjal haeasáHst* továbbá a:
Bergcr-félo borax-szappan.
klltl\'<rk, iianaUiéa, saeplA, iiillraser ém affák
t,a| ok ellen. Ara minden fajiisk 7l>UIII>r hsasaAlsU O u mlláaMl eKjriUí. A viUriáanál hsUreseltaa
ll.r».r-f«U k«t\'ánv-lt«pp>nt U bofanasppsst kár)an éa oétaa ma, a> lll laUuló tM)s«T*( «s ■ Cl. Hall A Comp. c*«|M|i<»t mlsdao dm-
,l„Vá\'k\\ A Ber"er fele "trínyuMPMt.
Ausztria-Magyarorazigon éa mindon miiveli. ák A államliau rangakotUahoz éa fnrdéahe* börkiOté-
gck őn a bőr tisctátAlanaigai ellen. Minden mrAJirm címkén rajta kell len- S
JL fftul nie a védjegyuck éi a r\' \' \'
Rjári céR jelzésnek, \'\' ----- —
kniönben nnm a 36 év óla forgalomban le»ö yalódi.
Nagyban: G. Hell & Comp.
Wleu, 1, Blberatraiae Nr. 8.
. , aranyéremmel a pArlal TllA|,hlAlllUUoB l*«V.
w.iiiodao fl*h aaászaéíi aiaupan, maly Barjar-W.
fyáitmány, a mMao auppanVx maiMkait baaasálatl staailAaoa W van aorolva.
Kapható minden fyóíjUrbsn ás baaonM OaMbao. ^ Nagyban : O. Hall k Comp., WUn L, Blberatr. 8.
magyarorasSal férsktAr I l ArAU Jéa.el VrsaertAr a, Hi.tloprit, Hlrrtrhalluiayer «s Melts, £riu/l.iil> a. Itlralnyb.u Ma(;H«rU«( »•««• a gyé ;/i>ariaralaau,
lUklár NaeyknnizH^D: Prá«er Bél* gyógyutertára, valamint Magyarorazán több gyógytárában.
ZALAI KÖZLÖNY
MAJU8 18
A most bofejezett XV. m. kir. szab. Osztálysorajátékban míg eddig sohasem letető eredményt értünk el, miáltal jelszavunk
„fa áldása LUKÁCS HIDS Mfaflu!"
ismét a legfényesebb módon belgazolást nyert. — A in. kir. szab. Osztály sorsjáték
legnagyobb főnyereményei
olyan sorsjegyekre estek, melyeket mi adtunk el szerencsés j| vevőinknek, és pedig:
400000I10000
korona n 101)0i «z. sorsjegyre
200000
korona a 4.>5-14 sí. sorsjegyre
50000
korona n 00039 s*. sorsjegyre
25000
korona a 27315sz. Korsjogyje
korona a 41)581 az.sorsjogyre
10000
korona a 071 .\'J7 sz. sorsjegyre
10000
korona a 37115 sz. sorsjegyre 1 koronán 80045ni. sorsjegyre és ezeken kiviil óriási mennyiségű kisebb nyeremény 200 koronától ffOOO koronák- körülbelül
korona összértékben. Smencsesorsjegyek a leiiü bankházból
Vs Vi_Vt__\'i ywjrgy
I.BO a.- «•- 12.- korona ersdotl Árban helyben 6a a kornyéken kizárólag c»ak ajt alant jegyaott etéguel kaphatók.
IFJ. WAJOITS JÓZSEF papírkereskedő Nagykanizsa, Deák Ferenc-tér.
ÉN, CSILLAG ANNA
a 185 cm hanza laraliy halammal, ailyat aa|»t találmánya h.|kinloibm 4 hin.p baltaálat olin kaptam. El tehát a ligjobb meatk lett ellemerve a ka| Ipelaián, a baj alvtiéalk ellmirdlláiára, a fijbOr eríaltálári, ilinglli or.kaál ai arit.l-|n. lelt .zakálleívíet él már rlvld Idei használat alán agy a hajnak, mint a szakállnak, természeti! fényt éa timlttiigit kílíilníl la míg-mantl éket ai IdOiItttl SaziUlUI a lagmigaiabb karig.
Egy tégely ára I, 2, 3 és 5 forint.
Pollii laétkoldéi oapoDIa aa ár előre való békül deic vagy utániét mellett aa egén világba a gyárbál, ahová miodea megbiiái keldeodú
CSILLAG ANNA WÍ6D, í. GraDeu 193.
Főraktár Nagykanizsán:
GELTOH & GHAEF, ^
„YJrí: kereizt"-bez Csemeri-n. ^
I
S
(Fel«ömagyaror»zágon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Légi-több vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra. Szezon: májú* 13-től szeptember 30-ig.
FölQlmulhatatlan vérszegénység, sápkór, női bajok, bátgerinc- és idegbajok, bénulás ellen, átszenveded betegség éa erős munkásság után. FOrdőorvosok : ür. Uhoror Aladár hlv. fDrdóorvoe és Ur. fttern J. Ulaiéa Dicsből 8 óra, északról Oderbergeti ét onnan 5 óra, délről Budapesten át innen sziutén,5 óra. Szliécról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — Kimeritő fölvilágositás éa pro.pektUB utazóé, lakás, árkedvezményről az első és utószezonban stb. ad a ftlrdótgaz gatóeág Silliies, (Zólyonitnegye.)
Hirdetmény.
AzOltírci Kereaztény Fogyasztási Szövetkezet
f. hó 21-én reggel 8 órakor a szövetkereti helyiségben
- Rendkívüli közgyűlést
tart. —
Tárgyoorozat:
1. Elnök válnztáu.
2. Egy igazgatósági tag válaaitásn. S. Egyéb indítványok.
Kelt Oltárc, 1905. évi májút 10-én
# 4MMMM^
Védjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici comp.,
a Hargony-Pain-Expeller
pillék*
egy regjónak bizonyult háziszer, mely már több mint 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító szőrnek bizonyult köszvénynél, csúznal ós míflhiileseknél bodürzaolés-képpen haaználva.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatnunk legyünk éa osak olyan üveget fogadjunk el, a mely a ,,Horgony" védjegygvei ós a Richtsr ezég-jegyzíwsol ellátott dobozba van csomagolva. Ára üvogekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. éa 2 korona ós úgyszólván minden gyógy-azertárban kapható. — Főraktár: Törik József gyógyszerésznél. Budapesten.
Klrhter gyógyszertára az „Arany orosxlánhoi", Prágában, KlisabothatruHHo f. neu.
FIGYELEM!
Megbizhato legjobb minüségU hírneves valódi szepességi
LENVÁSZON ÉS
OAMASZTÁRU
minden nagyobb üzletben kapható. A lái-Niiitirlii icjtir lirJt\'Kjicll vedjegje
VEDvédjegy
gyártmány I onk az VO*EGY
^rzipst^
HAZAI IPAR!
Kyel van ellátva
A REKLÁM 8
hmmmmmnI
Állandó, észszerű és ügyes reklámozás minden gyári, kereskedelmi, ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója az éltető eleme.
Hogyan, hol és mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban és legolcsóbban, megtudható ar. — ":cccscscscsssiscsísssc:.
Általános Tudósilú
tiiidetésl oiztátyAn&t
lillijjoms LEOPOLD GYULA swlfsilö BUDAPEST, VII., Erzsébet kitt Út 54.
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelkiismeretességgel, poiuoasiíggal és olcsón eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az összes budapesti, vidéki éa külföldi Ispokbau éa naptárakban.
Költségvetések és tervezetek ingyen I
| HIRDETÉSEK I FELVÉTET/VEK E LAP i KIAÓÓHIVATALÁBAIV. „

NAGYKANIZSA, 1905.
odih évfolyam, 20. uim.
mijui 20.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Előfizetni árak: Egász évre 10 korónt, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 f. — Egye* tzám ára 20 f.
Felelős sicrkesjtö Dr. Villányi Henrik
Laptulajdonos és kladö: IfJ. W • J d 11 ■ Jónrf.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, 8ugár-ut 6. azám. Kiadóhivatal át nyomda: Nagykaniztt, Ifj. Wajditt Józsefnél Deák-tár I. azám. Hirdetések dijtztbá* tzerlnt. Nyilttér toronként 40 f.
Munkakeresők túltengése.
(v. h.) Mióta az intelligencia hazánkban mindinkább tért hódított, az úgynevezett uri foglalkozást keresők- száma aggasztó módon szaporodott fel. A közép és kereskedelmi iskolák elszaporodásával nem tartott lépést a munka-alkalom szaporodása. S mig azt tapasztaljuk, hogy azok a munkanemek, melyek úgynevezett pozíciót nem biztosítanak, várnak a munkára, vállalkozóra, addig az uri foglalkozáshoz annyian tódulnak, hogy csak minden huszadik ember kap tehetségének megfelelő foglalkozást. Hát ezeknek a munkálatlanoknak sorsa igazán szánalomra méltó-
Nagy összegeket kell az intelligens embernek befektetnie, mig eleri az elsó kereset grádusát Éjjeleit sokszor nappallá teszi, könyvek fölé görnyedve tölti el legszebb éveit. Kiállja a vizsgák drukkját és kínjait es mikor diplomával vagy végbizonyítvánnyal kezében kopogtat az ajtókon állásért, nem annyira bizonyítványát nézik, mint inkább a magas konnexiökat, melyekre hivatkozhatik.
El is van terjedve az a hit. hogy manapság protekció nélkül nem érhet el az ember semmit. A „trón-keresők" összes rokonságukat rákényszerítik, hogy a protek-torokhoz való szálak szövésére vállalkozzanak. Es mivel az a hit, hogy protekcióval mindent, szorgalommal keveset lehet elérni az ifjúságban is már annyira el van terjedve, hogy ezt a hitet kiirtani ez idő szerint alig lehet, - az ifjak ma csak az alaki kvalifikáció, a végbizonyítvány, a diploma kedvéért tanulnak.
A szellemi javakat is ma már tisztán a kenyérkereset szempontjából bírálják. Vájjon
"I-
helytelenül-e? Azt hisszük, hogy nem. A \' maecenások, az udvart-tartó főurak korszaka | elmúlt. A költőnek, a művésznek, az irónak ma már nem, maecenásra van szOksége, hanem j szellemi termékeit el akarja adni és agya munkájából ép ugy meg akar élni, mint a I kereskedő megél a haszonból, mint más közgazdasági tényező megéj a termelésből. Tekintve most már a szellemi munka termékeit, azt tapasztaljuk, hogy kereslet és kinálat közt nincs meg a helyes arány. A kinálat 1 nagy, a kereslet csekély és nem minden I kináló talál vevőre.
Vegyük csak az intelligensek nagy osztályát, a maturáltakat, szemügyre. Á középiskolát vagy felsó kereskedelmit végzett ifjak hiába kopogtatnak a vasúti igazgatóságok ajtain. A vasúti kurzusok öt évre be vannak szüntetve, annyi volt a jelentkező, hogy a i szükségletet mindjárt öt évre lehetett fedezni. A posta alig vesz fel néhány gyakornokot; az altiszti kurzust meg épen egészen beszüntették. Az áruházak a gépies munkához és a könyvekhez inkább nőket alkalmaznak, mint fiatal embereket. A nők szorgalmasabbak, mondják, kevesebb fizetéssel beérik és {emellett igényeik sokalta kevesebbek, mint a fiatal embereké.
Az érettségizett ifjak kénytelenek tehát heves versenyre kelni egy-egy állás elnyerhe-tése érdekében és ebben a versenyben sokan vesztesek.
Ha a kvalifikáció fokozatában feljebb megyünk, minő látvány tárul fel? Először 1 az ügyvédi pálya túltengése. A kereset köny-nyüsége, a régi ügyvédi tekintély nimbusa még mindig vonzza az ifjakat e pályára.
Pedig a kereseti viszonyok már e pályán is rosszak.
A verseny, melyre az ügyvédek kliensek elnyerésében egymásra kelnek, nem mindig kifogástalan és a kar tekintélye ezzel sajnálatos módon szenved.
Orvosokban faluhelyen még mindig hiány van, de az orvosok falura menni nem szeretnek, mert ott az élet szellemi igényeiknek nem nyújt semmit. Azért van az. hogy a városban tulsok az orvos, sok falunak meg alig akad járásorvosa. Az orvosi karban I tehát csak az orvosok helytelen lokális el-| osztása oka a mostoha kereseti viszonyoknak.
Minő más látványt nyújt a kisbirtokosok jés mezei munkások és a ház körül alkalmazott cselédség osztálya?
A kisbirtokosok és mezei munkások ezrei \'vándorolnak ki. Miért? Nem azért, mintha i itthon néni lehetne megélni, hanem azért, mivel tul a poosolyán nemcsak megélni, ha-j nf»m szerezni is lehet. Legjobb munkaerőink kivándorlása olyan sürü, hogy a gazdaság .körüli teendők végzésére a munkaerő kínálata \' napról-napra kisebb ledz. Még kisebb a kinálat női cselédekben, ugy hogy a cselédszükséglet 1 ki nem elógithetese Magyarország némely vidékén valóságos kalamitás. i A szegénysorsu családok leánygyermeke ma már cselédnek a végszükségben áll bé, inkább el megy varróleánynak, mert emellett a foglakozás mellett mindig kisasszony a leánv. De nagy a kivándorlás nóoselédekben is. különösen a felvidéken, ugy hogy ott a fogalom : cseléd, kezd eltűnni a társadalom ! szótárából.
Rövid vázlatban adtuk a munka kereslet
T 1 n ft A lg\'1" gyakraq felUlniulbatlau állhatatosságot és
I H H U A ■ szilárdságot tanúsítanak és tanúsítottak a nők, ha
arról volt szó, hogy valamely hatalmas ember vagy hatóság méltánytalan öuhittségének és elbizakodottságá-Tollrajzok. ualt ellentálljanak.
(a nök \'elleniéhez) Midóu A r i s z t i m u s Klis városának z>arnokává
no je etnt ei. tetté magát erószakkal, de igazságtalansága, kegyetleu-
irta 08ELKÓ JÓZ8EF. Sl;,ge ^ esztelenségo folytán gyűlöletessé vált: Klis
A történelem tanúsága szerint vannak egész városa egyik polgárnője bizonyos M e g i s z t o, oly népek, melyeknél a nók nap-nap után lelkiérzékben bátor szavakkal szembeszállt vele, hogy a zsarnok az lérjeikkel vagy egyenlók, vagy épen felülmúlják azokat. »»y» láuára legyilkoltatta.
A szerecsen nó pl. nagyon éleseszü s elszántan föllépó Egyik macedón nóról azt mondja a történelem,
lény; nagyon ért ó ahhoz, hogy .szükség esetében hogy midón Fülöpp, Nagy Sándornak atya. szembeszálljon a férfiúval. részegségében valami igazságtalan ítéletet hozott, a nó
A kreol nók sokkal szilárdabb jellemüek, mint pedig viszontválaszában azt mondta: föllebbezem a férfiak. y. a józan Fülöpphöz! S ezáltal arra indította a
A lengyeleknél^ nóvilág igen gyakran nagyobb királyt, hogy az ügyet újra megvizsgálta és igazságosabb akaraterőt és szilárdságot tanúsít, mint a férfinem. Ítéletet hozott.
Az orosz nó rendesen alaposabb műveltséggel Egy másik elbeszélés szerint egyszer egy öreg
bír a férfinál élesebben gondolkodik, világosabban asszony fordult Fülöpphóz azon kerelemmel. hogy lát. kitartóbb \'megbízhatóbb és takarékosabb is. hallgassa meg: midőn pedig a király azt lelelte neki A lrancia nó méltó arra. hogyruralkodjék és hogy nem ér reá. az öreg nó haragosan azonnal kormányozzon; mert ó szellemileg és erkölcsileg is válaszolt: hát akkor ne legyen király ! -felülmúlja a francia férfiút; becsvágyó s a legmagasabb | Midón Durazzói Károly ...eghod.totta Nápoly fokban szenvedélyes a józanság külső látszata mellett; mindent elkövetett arra nézve, hogy a legyőzött ő mindenekelőtt szilárd jellemű és erós akaratú; vezeti t.ralkodónónek kegyét megnyerje, ez azonban rettent-férjét, testvérét, fiát, előmozdítja ót: útját egyengeti, i hetlenül szemtelen rablónak nevezte es bátorságáért lépéseket tesz érdekében, amelyek szükségesek, de! halállal lakolt.
kínosak is, szóval : kivívja állását a világban és arra! Egy perzsa vallásfelekezethez amely a XlX-ik segíti, hogy érvényesüljön. .században a pantheismus bizonyos faját és a nőnem
A fFancia nó még ma is uralkodik a „Szalon"- emelését hirdette: tartozott egyik legkiválóbb csatlósa ban, a minisztériumok hivatalaiban, a családban, sót; is, a „szép és csodálatos ékesszólással rendelkező a kereskedelemben ugy, min^gykor az - udvarnál.! G urr et- e 1 - A in; leánya volt ő egy jogtudosuak.
Még édes szüleiuek és testvéreinek kérelmei sein voltak képesek ót arra inditaui, hogy álljon el az uj tan hirdetésétóJ és terjesztésétói A hitfelekezet szerzőjét, akit a lány soha nem is látott. Tabrisbsn agyonlőtték 1844-ben, a leányt biztosították, hogy büntetlenül hagyják, mihelyst visszavonja eddig hirdetett tanait; ó azonban ezt nem tette; miért is reá nézve az agyonlövést könnyű halálnak találták és 8-ban elegeitek.
Nézzük ínég néhány más nőt, akik ugyanazon bátorsággal, elszántsággal szemébe néztek a halálnak, melyet az igazságtalan erőhatalom szabott reájuk.
K o I a n d asszony, aki emlékiratai és azon szerepe folytán ismeretes, melyet a nagy forradalomban, mint egy kö\'ztársasági körnek középpontja játszott, — midőn már a vesztőhelyre vezették, arra törekedett, hogy bizonyos Lamarche igazgatónak csüggedségét vidám megszólítással és biztatással szüntesse meg; s midőn már a vesztö-padon állott, még tollat és papirost kért, hogy különös gondolatait, amelyek épen akkor lelkében támadtak, leírhassa; kérését azonban nem teljesítették.
H i p p i á s idejében volt Athenben egy előkelő hölgy, Leaena; ennek bizonyos Harinodiusz volt a kedvence, mondjuk szeretője aki a Hippiás elleni összeesküvésben szintén részt vett Ezt tudta Leaena ós az Atheubeliek mindent elkövettek arra , nézve, ho>>y ót szeretőjének ellen emelt vádban tanu-\' zásra, illetőleg vallomásra bírják. Ó ezt megtagadta; kínozták rettenetesen, s hogy esetleg a kinozások 1 vallomásra ne bírják. — leharapta nyelvét.
Caligula idejében élt Kómában egy ritka Bzépségü színésznő, Q ui n t i 1 ia-F o m p e i n s szenátor volt az ó ! szeretője, akit felségsértéssel vádoltak. Tanuuak
Zalai közlöny
1909 MÁJUS 10
és kínálat képét. Kz a kép nem örvendezteti meg a magyar társadalmit. Folyton hangoztatják, hogy a pályaválasztásnál hibázzák már el liatal embereink pályájukat is. De mikor a pályák egyformasága készteti óket arra I
Erős, versenyképes gyáripar hiányzik orsiágunkban, ipar, mely az intelligencia képességét is leköthetné és dijazhatná! Ha majd ez a nagyipar is meglesz, akkor majd feleled ifjainkban is az (imbioió, hogy gyári alkalmazottak lehessenek. Akkor nem fognak előszeretettel ügyvédi pályára, vagy .kis állami hivatalra" törekedni.
ROVÁS.
A nagykanizsai ügyvédi kar mozgalma felszínre hozta a\'pénzügynökök működésének ügyét. A pénzügynöki intézmény az ügyvédek véleménye szerin1 nem épen hasznos, gazdaságos foglalkozás. Es ebben sok igazság is van. A pénzintézetek még soha anüyi jelzálog kölcsönt nem folyositottak, mint a mióta meg nem honosult nálunk a pénzügynökök működése. Mert a pénzügynökök valóságosan lázba hozták a parasztságot. Tízezer és tízezer körlevéllel árasztják e| a megyét, felajánlva a közönségnek működésüket. K müködésból pedig, szakértők véleménye szerint, csak az — ügynöknek van haszna. A parasztság adóssága napról-napra több lesz. A nagykanizsai ügynökök ellen életbeléptetett intézkedés mindenesetre jóhiszemű. Közérdeket akar ez védeni. Azt mondják azonban, hogy ez az itf in ézkedés nem egyezik a jogegyenlőség elvével. Ebben is van igazság. Tehát mindinkább égetőbbé válik a pénzügynöki intézmény országos
rendezése. Ez majd gyökeresen segít a bajop. *
A muraközi nép magyarosítása érdekében érde-dekes és ügyelemre méltó határozat hozatott vármegyénk részéről. Egy néptanítónak támadt az az életrevaló gondolata, hogy a horvát fiukat magyar vidéken helyezzék el iparosnak. A vármegye az eszmét magáévá tette. Egyelőre négy horvát fiút helyeznek el magyar vidéken. Ezek megmagyarositására van remény. Jobban célt fogunk ezzel a praktikus eszmével érni, mint sok iskolai és hazafias üneppel, melyeknek még nem sikerült horvát embert magyarrá átgyúrni.
A hazai kereskedelmet már nehezebb magyar szellembe átgyúrni. Nemrégiben is jellemző eset történt. Egyik zalamegyei tejszövetkezet eladta vaját egy megyebeli kétkedőnek. A kereskedő a szövetkezettel csomagoltatta vaját német felírású papírba, melyen az állt, hogy a vaj eredeti morva vaj. így tévesztik meg a külföldet. A külföldi ugyan nem panaszkod-hátik a becsapás ellen, mert legalább is kap olyan
jó&rut, mint a morvái. Da az mégis elszomorító, ha terményeinket idegen név alatt kell becsempésznünk a külföldi piacra. így azonban nem lehet külföldi piacot szerezni. Az ilyen csintevést előbb - utóbb észreveszik és akkor ott tartunk vele, ahol kezdetén A külföldi piacot magyar áruval, magyar eredetű felírással ellátva kell felkeresni. így lassan, de biztosan megszerezzük a külföldi piacot. Míg most a magyar termék a külföldi termelő jóhirét emeli.
Az állandó színház.
— Egy kis észrevétel. — ,
A lapok híradása szerint u újonnan építendő tiinhii 7—800 ember befogadására lenne alkalmai. Alig lenne nagyobb az aréna nézőterénél. A terv nélkülözne minden nem feltétlenül izUk séges mellékhelyiséget, folyosókat és foyert. Állana csupán (?) a nézőiéiből, színpadból és a színpad mellékhelyiségeiből.
A lapoknak eme híradása ragadta meg legjobban figyelmemet. Mert most, mikor a sziuügyi bizottság a pályázat kiírás felett dönt, már felesleges szólni arról, hogy sürgős-e a színház felépítése, vagy sem. Lapunk már több héttel ezelőtt megírta, hogy „minden jóizlésü kanizsai támogatni fogja a szinügyi bizottságot munkájában különösen akkor, ha a város nagyobb megterhelése nélkül lesz felépíthető a színház." Már most csak az a kérdés, célt érünk a tervezett színházzal, vagy sem.
Nincs szándékunkban birálúi Jakab múépitó véleményét, de mi ugy találjuk, hogy Nagykanizsán, ahol körülbelül 26 ezer lakó van, egy körülbelül 700 embert befogadó színház még a jelen viszonyok közt is kicsiny. Hisz gondoljuk meg, hogy az aréna, mely körülbeftN szintén akkora, mint a tervezett városi kőszinház nyáron hányszor bizonyult kicsinek. Pedig ekkor a szinházjáró közönségnek legalább is fele fürdőn nyaral, távol van városunkból. Télen meg épen nevetségesen kicsinynek bizonyulna. Különben pedig az ilyen monumentális épületek nem máról-holnapra épülnek. Egy ilyen városi kőszínháznak, szakértóktól hallottam e véleményt, legalább is negyven évre kell épülnie. Vagyis más szóval, egy ilyen kőszinház felépítésénél nemcsak a jelen viszonyokkal, hanem a város jövő fejlődésével is kell számolnunk. Egy 700 emberre tervezett szinház pedig nemcsak hogy a jövő, egy-két évtizedes városfejlődéssel nem számol, hanem még a jelennel sem. Kár lenne tehát elhamarkodnunk az ügyet. Számoljunk városunk viszouyaival, a jövő alakulásaival és csak akkor határozzunk véglegesen. A szakértőkre bízzuk, hogy az itt vázoltak alapján körülbelül mily nagy színházra van I szükségünk. De azt határozottan merjük állítani, hogy . a tervezett uj szinház hamar kicsinynek bizonyulna.
Ami még szintén megragadta figyelmünket a tervezetből ez az, hogy a szinház állana csupán — így írják a lapok — nézőtérből, színpadból és a színpad
törvéuybe idézték Quintiliát is, ez azonban oly hős-szivüséggel eltűrte a legborzasztóbb kínzásokat, mégsem vallott, ami oly hatással volt Cajus Caligulára, hogy a vádlott szenátort lölmentette.
Azon nők sorában, akiknek nemeslelkü ellentállása nem annyira a hatóságokat illette, hauem a közvéleménynek szólt: kiváló helyet foglal Lady Blessington. Honfitársai közt ó volt az első, aki merészen, minden tartózkodás nélkül szót emelt az eretneknek nyilvánított Byron erdőkében.
Igen érdekesek azon esetek, hol a nóuom sokkal nagyobb erőt fejtett ki, mint a férüuem. Ilyen eset sok vau följegyezve a történelemben. .
Athén papjai ós papnői a város hatóságai által arra lettek utasítva, hogy átkozzák még Alkibiadest; csak egy papnő, a nemes Theano ellentállott; ó odanyilatkozott, hogy uz istenség nem a megátkozásra és kárhozatásra rendelte ót, hanem — áldásra.
Karthagó elfoglalása után Hazd r uba I kezében olajfaággal Sápió-hoz menekült és lekucorodott lábaihoz. Hazdrubalnak hóslelkü felesége, nyilvánosan megszidta és kárhoztatta férjét, azután megölte gyermekeit, oda dobta az égő házának tüzébe és utánuk ó maga is beleugrott.
Ami az ujabb történelmet illeti, e tekiutetlien figyelemre méltók többi közt a következő tényállások : Iii88. évben Schorudorf rajnai város gyáva tanácsa késznek nyilatkozott, hogy Melae gyújtogató bandáiénak átadja a várost. Akkor Künkéi polgármesternek felesége dühhel rontott be a gyáva városatyák gyűlésébe, leszidta óket gyávaságuk miatt, azután pedig fölhívta az összes lakosságot, hogy szembeszálljon a franciákkal és védje meg tűzhelyeit. Ez meg is történt és pedig sikerrel.
Midóti ti em arra Ágostont, Peru elnökét i834. évben Lamában a nép kövekkel megdobálta és ó habozva, kétségbeesve és jajgatva a nagy piacon állott: akkor felesége Donna Franciszka Subyaga feléje vágtatott, férje oldaláról leszakította a kardot, élére állott a hadseregnek, egészen jól elrendelt visszavonulást vezényelt, amely egyedüli módja volt annak, hogy a hadsereget inegmeutse.
Hogy a hazai történelmünk lapjain is sok nagy szellemű ós hósszivü nőnek neve fel van jegyezve: tudja mindenki.
mellékhelyiségeiből. Igaz ugyan, hogy ama színházaknál, ahol a kényelmes mellékhelyiségekre fordították a gondot, a színpadot, a nézőtért, kicsinyre szabták. Ebből mi sem kérnénk. De azt ne feledjük el, hogy téli színháznál okvetlen szükségesek folyosók ós esetleg foyer, hogy a közönség télen kijőve a meleg színházból, ne jusson azonual a hideg levegőro.
Tűzbiztonsági és egyéb intézkedésről most nem szólunk. Szeretnénk azonban, ha bekérnék Szolnok város és a szolnoki sajtó véleményét, hogy bevált-e ott a szinház, melyek a jó oldalai, melyek a hiányai. Vitassuk meg alaposan, mily nagy színházra van szükségünk. Csak ekkor írjuk ki a pályázatot. Mert egy esetleg elhibázott lépést csekély kétszázezer koronával fizetnünk több lenne — a soknál.
Párbé.
A nagy világból.
(Kanizsai leány hercegi udvarban.)
(Konstantinápolyban. — A boszporusi hercegi palota. — A sok arany és ezttst. — Magas vendégek. — A kanizsai leányok szobája. — Az utazás. Üdvözlet a magyaroknak. — A bucsu
Kairóból. -- Alexandriában. — Vigasz és bucsu i
A Zalai Közlöny tudósítója már érdekes dolgokat irt több kanizsai leányról, kik kimentek Kairóba Ibrahim pascha özvegyének Princessa Ismael-nek fejedelmi udvarába. A leányok egyike, Munkácsy Nándor nagykanizsai borbéijuuester Mariska nevű leánya, most ismét levelet irt haza, melyben érdekeseu leírja élelményeit a hercegi udvarban. Tudósítónknak sikerült ezt a legujabbi érdekes levelet megszerezni, melyből közöljük belőle ama részeket, melyet egy kanizsai leány megfigyel a nagyvilágban ... A hercegnő udvarával átutazott most Kairóból Konstantinápolyba. Onnan irta e levelet szülőinek május elején:
Alig várom, hogy a tollat kezembe vehessem. Tudatom, hogy szerencsésen megérkeztünk Konstantinápolyba. Mondhatom, ilyen gyönyörűséget meg sohasem láttam. Igaz, én még nem voltam sehol. A város kimondhatatlanul gyönyörű. Az épületek épen-séggel bámulatosak. A mi „palénk" a boszporusi vizszorosban van. H^jóu 3, óra a várostól. Palotánk külseje igazán félelmetes. Hauem a belseje annál ragyogóbb. Itt még több arauy és ezüst van, mint Kairóba. A tej-, kávé-, vaj- és cukor-tartók, tányérak ezüstből, a kanalak aranyból vannak. Az a szekrény, ahol .az ebédlőben az edények vannak, fekete márvány és arany. Bárkinek a szeme .elállhat." Mi már fel sem vesszük. w
Ma mar magas vendégeink is voltak. A szultáu anyja, két főhercegnő es egy herceg. Uzsonnán voltak (Jolidulhatják, mily érzés fogott el benuünkei. A napokban vártuk a szultánt ós feleségét. (?) Ily személyiségeket kiszolgálni csak büszkeségünkre válhat. Mert bizony jók. Miránk szívesen mosolyognak és szólnak hozzánk. Ha valaki kanizsai itt volna és el tudná e szépségeket mind mondani, jó volna. Palotánk egyik oldalát, mert sziklára vau építve, a boszporusi tenger, a többi részét gyönyörű park övezi. Ilyen regényeset, ilyen szépséget meg nem láttam.
A mi szobánk gyönyörű. Két ágy van benne. Micinek és nekem. Es minden, ami kell. Az egész szoba nagy török, virágos szőnyeggel van boritva, ugy-e szép lehet.
Az utazás Konstantinápolyba felséges volt. Az uton gyönyörű szigeteket és "rajta falukat láttunk. Hát az a sok delfin, mely feldobta magát u víz színére. A hajóval együtt iáztak. Gyönyörű látvány volt. Az uton a -ok kelletne, mellett a rosszat sem kerültük el — a tengeri belegséget. A hajóit jó dolgunk volt. MÁS dolgunk nem volt, mint enni, inni. setálui éa aludni. Alkalmam volt a liaióu egy pesti éa egy breslaui liaUlemberrel megismerkedni. A magyar ur a jövő hóban megyén hazánkba Üdv,illetőnket küldtük vele a — magyaroknak
Még csak most tudjük igazán, mily hátban vagyunk. Mert ily fogadtatásban, mint hercegnőnk részesült, nem mindenki részesülhet. A bucsu Kairóból nagyszerű volt. KülSn vonattal mentünk Aleian driába. Kairóban .szálakba voltak az emberek búcsúzásnál." Sok kocsin és automobilon jöttek búcsúznia hercegnőktől. Még a katona is fu|l a trombitába, mikor felségeink beszálltak a vonatba, (londolbatják kedves szerelteim, hogy futott a hideg végig rajluuk Áhitattal ueztem jóságos hercegnőnket. A peron Kairóban fel volt díszítve. Szóval királyi voll ilt minden.
Z * I, A I KÖZLÖNY
t
A hajé gyOnjíirOen volt diaiitTe. Hettenen mentünk szeraélj rzet. Voltak, kik „fényképet" vettek! fel, mikor kiszálltunk a hajóból. Alexandriában pedig katonák álltak kordont a vonattól a hajóig. Képzelhetik, milyen érzés volt bennünk.
Most pedig elég az Írásból. Szóval többet, ha egyszer visszasegít az Isten. Kedves szüleim ne hallgassanak senkire. Ne izgassák fel magukat. Mi tudjuk, hogy hol vagyunk, ne hallgassanak senkire. Nem kell odafigyelni. Gyönyörű helyen vagyunk. Olvassák el másnak is levelemet.
Bzutáu bucsut vesz Munkácsy Mariska szülőitől, kik most nyugodtak, mert, mint leányuk irja levelében, gyönyörű helyen van.
HÍREK.
A vizsgák.
Május hó második felében kezdődnek országszerte és a mi városunkban is az érettségi vizsgák. A junius havi szóbelieket megelőzik az írásbeli vizsgák május havában. SzQlóre. tanulóra nézve egyaránt fontos korszaka ez az iskolai évnek. A szülő alig várja, hogy gyernieko pályái válasszon 12 iskolai óv elvégzése után. A szüló türelemmel, megadással viselte a fellépés vagy bukás esélyeit. Orfllt és szenvedett gyermekével, költséges-kedett és most a középiskolai pálya végén az érettségi vizsgában látja a legnagyobb nehéz-seget, látja az egyedali akadályt a kenyérkeresethez vezetó pálya elótt. A szillók nagy érdeklódéBe tehát nsak indokolt. A tanuló minden erejéból hozzá látóit az elótte feltornyosuló akadályok eltakarításához. Kevesen vannak, kik kózónnyel nézik a nehezségeket. S mégis, évról-évre halljuk egyetemi tanáraink panaszát a szellemi nivó alábbszállásá-ról, mégis azt mondják, hogy a középiskolából egyetemre kerOló ifjaink nem képesek befogadni a magasabb tudomány trfnait.
Hol a hiba? Az emberekben-e, vagy a rendszerben?
Meg kell engedni, hogy az ifjúság, manapság nem tanul oly kitartó szorgalommal, mint ezelótt 80 évvel. Miért? Mert elóször a tantárgyak sokfélesége nem engedi meg az eró koncentrálását, aztán a modern társadalmi élet. a sport, a művészetek élvezete is elvonja az ifjút a tanulástól. A mi ifjaink zongorázni, vivni, festeni tanulnak, gyakorolják a tornát, a labdarúgást és a sport sokféle nemeit és emellett nem birkóznak meg a középiskola 10—12 tantárgyával. Pedig a tanitási módszerek javultak, a tantervek is és az éro»t-ségl mégis inkább forma, mint lényeg! Az Írásbeli tételeket töhbé-kevésbé sejti a tanuló és ha az „ahndung" nem volt helyes, segít a jobb tanuló. A szóbeli felelet meg épen-séggel emlék próba a bemagolt anyag lomtárából. Sokan követelik az érettségi vizsgák eltörlését. Rombolnak, de helyette nem építenek. Véleményünk az. hogy nálunk is a német-osztrák rendszer helyett a franoia rendszert kellene meghonosítani. Az a tanintézet határozzon az iskolából kikerülő ifjú folvétolére nézve, amely tanintézetben folytatni akarja tanulmányait.
Emlékeztetö-naptár. Mijui 20. * N.,,k.i.in.i Kilo M.gj.r inilllmill koi-gjüléie . l\'olgtri Egylet kOlOobelyilígíb.n , 28. Siegeűy IWi. ilremlékínek lelepleiéll oooepe Súmegeu.
Juliul 4, A Klth. Legényegylet láutót.lmtáai Oonepiíge. , 12. Néptombol. . pépkonyb. javtr*.
* gyűjtő.
(Külflnöi tekintettel a i»jt6hlba-gjrüjtöre.)
A jó öreg Diogenesen kivül aligha volt még ember e porzó földnek hátán, aki őszintén elmondhatta volna magáról, hogy: „Én egész életemben semmit sem gyűjtöttemI" Már szinte bölcsőjében nyilatkozik az embernek gyűjtési hajlama, mikor, bár még ösztönszerűleg, mindent, amit mutatnak neki. magához szeretne kaparitani. Ez ugyan talán az ébredó kapzsiság vágya, amiről itt nem lesz szó . . . Aztán az egész életén át folyton gyűjt. Kiskorában gombot, pitykét, melyeknek szerzésében ott lappang a későbbi játékszenvedély; aztán bogarat, lepkét, ásványt (ezeket többnyire pedagógiai kényszerűség alatt, de olykor szívesen is); vagy madártojást (ezt nagy előszeretettel, mert tiltva van); nemkevésbé növényeket, miben talán legelési hajlama nyilatkozik: aztán pártfogókat s elvétve olyik tapasztalatokat is gyűjt. Aki ezeken a gyűjtő-fokozatokon szerencsésen átment, az életre való s immár elérte a serdülés ama fokát, mikor ,Arany-mondásokat" gyűjthet. Ezeknek fele ugyan sájgarnzet sem ér, de mivel haszontalan, nem is ártalmas. Mindezek azonban normális jelenségei a gyűjtés történetének, tehát nem igen érdekelnek. Olyan embert, akinek 1(J,U00 külföldi és hazai bélyegjé van, ma már csak IÍ. éves gimnazista korában csodálja meg az ember. Ellenben azt a férfiút, kinek birtokában van egyebek között 1. Károly angol király íogpiszkálója, még a Brítisch-míizeum portása is megsüvegeli. Ai a. francia is köztiszteletnek örvend, akiuek gyűjteményé- j ben vau Hugó Viktor egy nadrágszára s a Koöespierre\' hálósipkájának tulajdonosa, nem hiszem, hogy cserélne az orosz trónörökössel. Ezek képviselik a gyűjtők közt az arisztokráciát. Kisebb kaliberű, de nem kevésbé szenvedélyes a Kajtóhiba-gyüjtó. Valamennyi újságot elolvas és időnként a noteszébe jegyezget. A kávéházi laikus tiszteletteljes csodálattal nézi őt s ártatlan lelke tudóst sejt benne Pedig ő az esteli zsúr számára gyűjt — sajtóhibákat. Valóban megbecsülhetlen, mikor egy zsúr auzágolót lefőzhet azzal, hogy :
— Az semmi! Nem olvasták a „Bljrgózdi Tagblatt" tárca rovatában? Ehelyett, hogy „A bárónő ponnyján elragadó volt,- — ez volt í „a varrónő spongyán elragadó volt." Ha-ha! Nagyszerűek ezek az újságírók I
v És zsur-fi ur megvan győződve, hogy ezt a ] pompás élvezetet az újságírók szerezték neki. Pedig, ; ha lehetséges volna, hogy a korrektorok és revizorok | leggondosabb munkája után se maradjon sajtóhiba a lapban, bizony a vicclapok „Sajtóhibák" rovata már j régen szünetelne. De hát ez nem lehetséges. Nem | tudom, a pszichológusok megállupitották-e inár, hogy I olvasás közben az ember, mondjuk egy 8 betűs szóból tulajdonképen hányat néz meg csak igazán s hány 1 felett suha.u el a szem? Az is lélektani tünemény, hogy ha egy szóból a nyomtatásban valósággal hiányzik is egy betű, vagy helytelen betű van ott. — mivel a lélekben már ott él az illető betű képe. azt a helyes betűt kivetíti a papírra s az olvasó korrekte látja azt a betűt. Ezért nem szűnnek meg soha a sajtóhibák s ezért lesznek mindig, akik sajtóhibákban utaznak, Gyakran szellemesek, gyakran szelleinetlenek, de az irónak mindig kellemetlenek.
A. Q.
— Egy katona öngyilkossága a lőpor-toronynál. Nagykanizsán egy katona szolgálat közben öngyilkos lett. Az eset hivatalos információ hiányában kissé homályos. Az esetről tudósítónk a következőket irja, melyet természetesen fentartással közlünk
Hétfőn este a 40^k gyalogezred kaszárnyájában a kaszárnyai ügyeletes tiszt John Károly hadnagy volt a 6-ik századból. Szolgálatában kiment ellenőrizni a Magyar-utca végével szemközti réten levő katonai lőportorony őrségét. Nyolc óra harminc perckor ért oda. Belépve az ügyeletes Bzobába, ott találta az asztalnál Németh Ferenc ügyeletes tizedest
— Mioő könyvet olvas? — kérdezte tőle a hadnagy.
A fiu hallgatott. A hadnagy kérte a köoyvet, mire a fiu azt felelte:
— Ne vegye el, hadnagy ur, pénzemért vettem.
A hadnagy azonban elvette a könyvet, mely
állítólag Bzociálista könyv volt John ezután távozott. Németh tizedes szomorúan jelentette ki, hogy fél a büntetéstől. Majd társát kiküldte a Bzobából. Ekkor elővette éles tölténnyel megtöltött fegyverét, melyet
Németh holtan rogyott össze. Mire tártai a lövés ujára besiettek, már halott volt Az egéas Öngyilkossági készülődéa éa müvelet rövid ideig tartott, melyet as egyik társa mintegy ötveu lépésnyi távolból látott Mire besietett, már nem lehetett megakadályozni a végzetes esetet. Allitólag levelet hagyott bátra, melyben öngyilkosságának okát megirta.
Egy másik tudósítónk értesülése szerint as ügyeletes tiszt John, alva találta Németbet — egy nótás-könyvre könyökölve, melyben a tizedesnek saját feljegyzései is voltak. A tiszt elvitte a köuyvet éa távozott. Némethet még csak ekkor költölte fel társa, ki értenülve, bogy az ügyeletes alva találta, azonbai kijelentette:
— Most megbüntetnek. Ezután követte el tettét
Az esetről azonnal értesítették a katonai
hatóságot. Dr. Frőlich Vilmos ezredorvoa már csak a beállott halált konstatálta Németben, kit bajtársai önérzetes, jó katonának ismertek. BQntetvo caak egyszer volt kártyázás miatt. Németh jegyben járt egy Katica nevű leánnyal. A leányt a zalaszentiványi i fiu még n .civil" életből ismerte. Ugyanis a déli-vasutnál Nagykanizsán, mint géplakatos dolgozott. A holttestet a katonai kórházba szállították, ahol még az este megjelent az elhunyt főhadoagya, Treainazky Géza a 8-ik századtól és az ügyeletes John hadnagy.
A szegény fiu holttestét a katonai kórházban felboocolták a megérkezett hadbíró Hzázados jelenlétében. A halál okául öngyikosaágot állapították meg. Csütörtökön délután temették katonai pompával. Egy szakasz vonult ki díszben. Megjelent a temetésen zá/.adjának tisztikara is. A koporsón több koszorú is volt. — A egyiken ez volt a felirat: A második zászlóalj — Szeretett bajtársunknak. Mennyasszonya in tett koszorút. Felírása volt: Feledhetetlen vőlegényemnek — Menuyasszonvod, Katica.
— Esküvők. Kondor Miksa a barcai tárházak főtisztviselője I. évi május hó 23-án délután 1\'/, órakor tartja esküvőjét Hoffmann Jolánka kiaasszonnyal a barcsi izr. templomban.
G y e u e s Sándor kir. törvényszéki albiró ma esküdölt örök hűséget Szalay Lajos ügyvéd Gizella leányának Nagykanizsán. Mint násznagyok Csesznák Miklós törvényszéki biró és Eperjesy Gábor takarékpénztári pénztárnok szerepeltek.
— Személyi hir. Dr. Razaiceka Kálmán, kir. tanácsos tanfelügyelő a mull héten Nagykanizsán tartózkodott. Meglátogatta as izr. elemi iskolát, melynek tanulmányi állapotáról elismerő szavakban nyilatkozott. Megvizsgálta egjben az állami népiskolákat is és megelégedését fejezte ki a körzeti igazKatóknak. örvendetes jelenség, bogy a tanfelügyelő meleg érdeklődést tanusit városuok népnevelési ügyei iránt minden lehető alkalommal.
— A hivatalon lapból. Véglegeaitéa. Ai igazsáRÜgyminiszter a nagykanizsai kir. törvény-széknél ideiglenes minőségben alkalmazott Varga József irookot ebben az állásában végleg- megerősítette.
— Halálozás. Ejnry Lajoa magánzó 64 éves korában Nagykanizsán elhunyt. Neje, fia Jenő én nagyszámú rokonság gyászolja. Az elhuoyt oldalági rokonságban volt B u r i á n István báró közöa pénzügyminiszterrel.
— Egy napiparancs. Cech József ezredes, a nagykauizsai 20 ik honvédgyalogezred parancsnoka, ki megnyerő modorával, szeretetreméltó magatartásával kiérdemelte városunk polgárságának becsülését és szeretetét, mint katona is mintaszerű. Fegyelem tartó, rendszerető, pontos és emberies. A legénység rendkívül tiszteli és ezt valóban- meg is érdemli. K hét egyik napján is dicséretesen cselekedett. Ez ujabb bizonyítéka az ó emberies gondolkodásának. Beszélik ugyanis a társaságokban, hogy a minap napiparancsban hivta fel az altiszteket, hogy a legénységgel emberiesen bánjanak. A testi feuyitéseket szigorúan megtiltja és kivánja, hogy kiérdemeljék a legénység szeretetét. Cech József ezredesnek ez a bizalmas intézkedése, mely egy régi rendeleten alapul ugyan, ujabb bizonyítéka as ó katonai érdemeinek, az ó emberszeretetének. A
jobb mellének illesztveí, aa oldal-fegyverrel akart napiparanC8nak Melleme kötelességünkké teszi, elsütni. Ez nem sikerült néki. Ekkor a legyvert . n zf 1
tusánál földre téve ráfeküdt jobb mellével a csőre\'hogy nnnt embertársnak, Cech József ezredes és kezében megnyomta a kakast. Egy dördülés és I nek lerójjuk tiszteletünket.
zalai közlöny
MAJIH 50
— Bérmálta nasjr\'nkbsn. István Vilmos dr. uombathelyi megyés püspök vasarnap L e i e n j t 0 bérmált löbb ssái bivíl. Utána Laakovita Ferenc plébánosnál lakoma volt. A bérmiláai ünnepségre Szül 14 Oéla dr. a kerület országgyűlési képviselője ia megérkeielt. Keaden Tó t«te n tmár to n ba n tolt bérmálás. Baerdán Saepetneken ontotta ki Dr. I a t v á u Vilmoa szombathelyi megyéa püspök a bérmálás szentségét szepetoeki lelki gyermekeinek. A püspök a bérmálás! megelőző napon, hétfőn délután 4\' , órakor érkezett Tót-öienlmártonból özepetnekre. A község haláránál több alá* lóból álló bivó-közőnség lárta (ópáaztorát, a Fő utca két oldalán pedig és a templomban aa anya-egyház, továbbá Sormás, Ksztereguye, Rigyác, Bajcsa éa Filyeháaa Bók-egyházak tanulj iljusága állott sorfalat. A ptlapók bevonulása alatt a szepetoeki rk. elemi uépiskola felsőbb osztályú növendékei énekel tek. A (ogadlatáa után Őméltósága viasxavonulr fényes és illuatria kísérete pedig Vnios Lajoa apát-éa oldalkanonuk, miot püspöki megbízott vezetéaével at iskola-épületbe rneut át éa az egyes osztályokban hivatalos vizsgálatul tartottak. A kanonok a leemelő gebb és legbensőbb elismerés hangján adott kifeje zést a látottak éa tapasztaluk felett. Bérmálás után a paruchián a püspök tiszteletére pazarul íényas díszebéd volt, melyen sok lelköszöntök hangzottak Különös tetszést keltettek a püspök apostoli szívre valló magas szózata, nemkülönben a lelenyei választókerület népszerű képviselőjének Szüllő Géza dr.-nak, Vioss Ferenc uagykauiznal járásbeli fószolga
- Bízott,..! Illések. Nagykanizsa r. t. váró. - Polgári Otv.sóllrt alakítottak a l.t,Q,,, , , , ,7,., T., ki ,« in F d a r i e ■ v iparotok és polgárok. A közgyűlései, megvlla.zlattak: épitéai bizottsága folyó hó 18-án Eperj.ay| DobroylI9 Milán a aujkaoiuai
Sáudor elnöklete alatt tartott ülésén java.latba hozta, keríljli betegaegélyzó pénitár igazgatója, — ki let,, hogy a Kazincy-(Vaaati) utcának a vaiuti átjárótól utlibb , kerltlctben képviselőjelölt volt - elnöknek északra 1Ö0 méter ho«azuságbao a koc<i-ut próba- Lenarita Ferenc, alelnöknek Bóha Jánór, jegyző-
képen- a bud.pe.ti e,ö ^^^ "0k diákok. A helybeli p\'d.*Ari
ajánlata alapján - aszphalt burkolattal legyen el ^ ^ növ<)Ddékei n jövö hónap 8-áü utazásra
látva. A Széchényi-tértől a B.jza-utcáig az úttest indu|uak a Ba|alon 8,ép vidékén. Sorba látogatják
bazalt kockakővel való burkolását véleményette. Több a za|4l part regényes pontjait és bizonyára kellemes,
apróbb természetű magáuépitkezések tárgyában véle- feledhetetlen emlékekkel telten fognak hazatérni,
ménvezett a t*Dul8áK08 ut0D minden növendék részt
A szin ügyi bizottság keddi gyűlésén részt- vehessen, az útiköltséget csak 7 koronában, tehát
vettek Eperjessy Sándor, a« építési ós ujnépi Elek rendkívül mérsékelten állapították meg^
Lipót, a pénzügyi bizottság elnökei, továbbá Jakab - Jótókonycóln nyári ünnepseg. A Szépítő-
üezsö müépi.ö, ki eljött, hogy tanácsaival sng.tse a Egyesület a .Népkonyha\' céljait «"lgáló uyár. bizottságot és megjelent a bizottság tagjainak nagy! ünnepséget az idén Pünkösd vasárnap szándékunk része. Oszterhuber László kir. táblabíró üdvözölte a megtartani a sétatérén A Szépitő-E^yesület a megjelenteket A bízottig előtt két vidéki sz.nház ! r*üdezó<égbe a következőket küldte ki: fnpammer tervezete feküdt. A hódmezővásárhelyi és a szolnoki Gyula. Fábián Zsigmond dr Ötvös Emil. Jos.fov.ts szinházaké. E kettő között választott a biróság. A Mthvoj, Uuger Ullmsnu Elek, Zerkowitz Oszkár és hódmezővásárhelyit a mi céljainkra eleve is alkal-: Streiu Ottót. ~ _ . - _
matlanuak nyilvánította és a további tárgyalások, - Jutalom .dóbeh^táaért. A pénzügy-alapjául a szolnoki színház tervét elfogadta Erre miniszter Neu Albert és Halva* Gyula városi ado-vnnatkozóUg Jakab műépitő bővebb felvilágosítást hivatali tisztviselőket 230 korona jutalomban részesi-nvujtott. Eszerint a terv szerint a mi stinbázunk a tette, mert a/, adóhivatal és adóhátralékok behajtását célnak megfelelő épület lenne. Nélkülözne minden\' erélyesen szorgalmazta
nem féltetlenül szükséges mellékhelyiségeket, folyo — Uj napilap. Május 16 án, kedden indult
sókat, foyert stb. állana csupán a nézőtérből, a szin- meg „A Polgái" politikai napilap. Főszerkesztő: padból és a színpad mellékhelyiségeiből. A nézőtér VAzsonyt Vilmos dr. országgyűlési képviselő, aki
bírónak\', mint a megye képviselőjének, Ruzsicska .alig lenne nagyobb az aréna nézőtérénél és csupán publicisztikai munkáságát kizárólag e iMpnuk fogji
Kálmán kir. tanácsos taufelügyelőuek és a házigazda plebánosuak szép tósztjai. A dinzebéden résztvett illusztris társaság tagjai között láttuk Nagykanizsáról Vécsey Zsigmond polgármestert, Pálfi Alajos kerül. urad. erdőmestert, Horváth György fógimn. igazgatót, Incze István fógiuin. tanárt Deák Péter
7—800 ember befogadására lenne alkalma*. Ez » szentelni.\' Az egyenlő jogon, az Általános kulturán
jelzett épület pedig kerülne 200.000 koronába. Hogy a színház felépülhessen, még mintegy 90000 koronára lenne szükség. A Hzinügyi bizottság ugy véli, hogy ennek felét tár«adalmi utoti kell összeteremteni. A bizottság illusztrálandó azt, hogy immár nemcsak
főkapitányt, továbbá Rosos murakereszturi apátot, üres terveztetésről vau sió, hanem komoly munks Ruzsicska Kálmán kir. tanácsos tanfelügyelőt stb. stb. ró1, pályázatot fog ktirni az uj szinbáz tervezetére, A püspök délután i órakor utazott el Szepetnekről kikötvén a*t, hogy az építési költségek 200,000 Báuokszentgyörgyre. Este a plébánián a szepetneki korouát nem haladhatnak tul. A pályadíj 3600 korona intelligencia és községi elöljárósága tiszteletére lesz. A bizottaág itt részletezett elvi megállapodásait fényes vacsora volt. egy legközelebbi gyűlésen határozat formába fogja
_ Hivatal vizsgálat, lialogh Károly dr. a önteni és beterjeszti a városi tanácshoz.
pécsi kir. ítélőtábla helyettes elnöke ébHuazár — A katonaság; köróból. A 48-i* gyalog-Antal dr. táblai titkár a nagykanizsai kir. törvény ezred II-ik zászlóaljának parancsnokságát G ö t z széknél hivatal vizsgálatot tartottak. Virgil őrnagy vette át Baka la rz Viktor az eddigi
— Az ügyvédek memoranduma. Balogh helyettes parancsnoktól.
Károlynak, az iit időző pécsi kir. tábla h. elnökéoek — Bezárt iskola. Muravid nagyközség római
a helybeli ügyvédek küldöttsége átadta a múltkori katholikus népiskolájában az előadásokat a kanyaró értekezleten javaslatba hozolt memorandumot, amely járváuyszerü fellépte miatt hatósági intézkedésre körülbelül a következő érdemleges kérelmeket tar- jumus elsejéig beszüntették.
talmazza: 1. a telekköuyvi bíró személyzet szapori- — Tanítók gyűlése. A nagykanizsai járás
lása két dijnokkal; 2. a helybeli telektulajdonosok tanítói köre május 18-án tartotta rendes közgyűlését telekkönyvi betüsorosa elkészítésére egy szakdijnok Pallóban, a községi iskola termében, melyet Hajgató kinevezése; 3 eltiltása annak, hogy a pénzügynökök Sándor járási elnök hazafias munkára buzdító, lelkes, miut ügyfelek meghatalmazottai a telekköuyv helyi- szép beszéddel nyitott meg. — Almási János nagy-ségeiben megjelenhessenek. Az utolsó kérelmet azzal kauizsai tag gyakorlati előadást tartott, melyet indokolja a memoraudum, hogy a pénzügynökök Szalayné Juk Etelka, Magasi József és Bzalay Sán-fentjelzett működése zugirászatot képezhetvén, anoál dor tagokból álló bíráló bizottság általában nagyou ig inkább, mert ez iránybau bűnvádi nyomozás is sikerültnek állapított meg. — Németh Jenő zalafolyik; nyilvános hivatalnak kihágás elkövetésére szeutmihályi tag a vallás erkölcsös nevelésről, Ats sem alkalmat, sem lehetőséget nem szabad nyújtania. József nagykanizsai tag pedig a modern családi Balogh Károly b. táblai eluök a memorandumot nevelésről és következményeiről olvasott föl. Miudkét átvette és megígérte, hogy tanulmányozás tárgyává felolvasást zajos tetszéssel fogadták. — Végül Kováts teszi. Miklós nsgykanizsai tag lelkeshangu felolvasás kere-
— Egy drága lóról. A budapesti lóversenyek tében ismertette a .Magyarországi Munkások Rok-ötödik napján mutatkozott be az idén először a kant- és Nyugdij-Egylete" intézményt és a tanítókat fenéki ménes híres kancája Patience. Festetich 1 belépésre és tagok toborzására buzdította. - A folyó-
. . n ügyek eliotézese során Banekovich János köri jegyző
.aonnyu jt.,enté8l tett „ péoí[(ári állapotról s a vizsgáló
Tasziló gróf istállójának a lova győzelemmel" vitte el a 30,000 koronás kanca és az 1000 koronás nevelési dijat. Legutóbb aJOO.OOO. illetve tiszteletdíjjal együtt a 12&.000 koronás Király-dijat nyerte el. Állitólag eddig 6 futásával 32ő$00 koronát szerzett tulajdonosának. Érdekes, hogy e hó elején Patienceért 200,000 koronát ajáulottak. A nemea ló azonban nem eladó.
bizottság nevében Kaan Irma pénztárosnak jegyző könyvi köszöuetet indítványozott. — Lélekemelő
és a gazdasági igazságon felépült népállam, a polgári Magyarország: nz ideál, melyet A Polgár szolgáiul akar. Gyarapítani a lehanyatlott polgári önérzetet, terjeszteni a népjog tiszteletét, kitépni a reakció minden fajtájának gyökerét, támogatni a politikai és. gazdasági felszabadulására törekvő rétegeket. küzdeui az oiztályállam maradványa elleu: ez A Polgár politikai hitvallása. Fegyvere az alkut nem ismerő radikális igazság, melyet a közélet és a társadalom minden terén érvényesíteni kíván De a radikáliziuust soha bem fogja keresui a hang durvaságában, mindig csupán a meggyőződés erejében. E cél elérésébeu, a lap főszerkesztőjét Váztonyi Vilmos drt, a publicisztika és szépirodalom legjelesebb munkásai támogatják. A Polgár rendes munka társai: Ifjabb Ábrányi Korúéi, Acél Endre dr., Adorjáo Andor, Barabás Ferenc, Báttaszéki Lijos dr, Benedek János dr., Besnyő Béla dr., Bródy Etnő dr.. Bródy Sándor, Choluoky Viktor, Csergő Hugó (telelós szerkesztő), Greiner Jenő, Kreutzer Lipót dr., Krúdy Gyula, Lux Terka. Molnár Jenő dr., Nagy Endre, Oláh Gyula dr., Rác Rezső dr., Serény Aladár, Szász Zoltán, Szekula Jenő, Szirmai Albert dr., Turtsáuyi Pál. A Polgárban a/abad szellemű, teljesen független, demokratikus iráuyu, irodalmi sziuvonalou álló uupi-lspot kap az olvasó. A Polgár egyes száma a fövá-rosbau és vidéken 2 krajcár (négy fillér). Előfizetési árai pedig a következők: egész évre 16 korona, fél évre 8 korona, negyedévre i korona, egy bóuapra 1 korona 40 fillér. A Polgár megjelenik mindennap reggel, ünnep és vasárnap is. Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI. Eötvös-utca 37. .
— Pénzintéiet, vagy viíveieték. Egy uj pénzintézet alakulása alkalmából egyik laptársunk „Ceci* álnevű cikkírója azt az eszmél veti fel, hogy az uj pénzintézet helyett .első sorban is városi vízvezetékre volna szükségünk, amelynek létesítése közrendészeti, közjó, közbiztonsági és egészségügyi szempontokból sokkal, sokkal kívánatosabb." A Zslai Közlöny mult számában mi már megírtuk véleményünket az uj pénzintézet alakulásáuak okairól.
mozzanata volt a kőzgyülAauek, midőn dr. Ruzsicska Nem is erről akarunk e helyen megemlékezni. Ben-Kálmán kir. tanácsos, tanfelügyelő, Vécsey Zsigmond nünket a cikk egyik utolsó pssBzusa érdekel külö
polgármester és Farkas Ferenc nagykanizsai rendőr\' alkapitány a terembe léptek s az elnök a gyűlés megszakításával lelkes wzavakban üdvözölte a kir. tanfelügyelőt és a polgármestert.
nöeen. Ez ezt mondja: A városi vízvezeték létesítésével a közegészségi viszonyok emelése mellett .kielégítést nyerhetnek ama igények is, melyek a szükségtelenül és feleslegesen létesítendő pénzinté-
A CMOdlIN/ip IllájlIN Ilóutip.
Ka a m&jus hó eljön, akkor bcöikeiett aion Idő, a melytől ligebb évfolyamok költői különösen ábrándozni H a melynek Igen btjos neveket ntlni ttoklak. l.ehet, hogy régebb időkben a mijus tényleg tavatilat>abban vitellé magit — liaialabb keletű embereknek vajmi kevé* örömet ucrc* ét tényleg az ö idöjár&sabnormiUU* Altul glóriáját tökéletesen elvcnitette, melylyel öt a poéták nagyapánk idejében feldíszíteni igyekeztek. Akárhogy it legyen, mindenesetre a májút hó olyan időpont, a melyben komolyan gondolkodnak ét tat>á£skoinak. malyik gyógyforrástól ts melyik cdő- ét hegyvidéktől kellene keretni a test bajinak gyógyulátt ét erőtitétt és a tél vetődéseitől enyhité>t Es égés* rendkiVUli módon eien kérdés azon szülőket foglalkoztatja, kiknek ked-
veneze valami bajtól van sújtva, főleg a fővárosban, a hol sokféle betegség csírázik és áldozatait keresi, melyek mint »peciáli» .fővárosbetegség. s kisebb helyek lakóinál sokkal ritkábban találhatók. Ezen betegség sorozatában, mely főleg a főváros területén tarjadozlk és számos áldozatot kövelel, első sorban rhachilis és tkrofulózis tartozik. \\ szabad levegő és világosság hiánya, a mint különösen a szegény torsu lakóktól lakolt negyedekben uralkodik, hol az emberek szűk egymáshoz szoritotl, tompa levegő ét világossághiányu helyekben kénytelenek lakni, ezen betegségeket nemzi ét rendkívül előmozdítja Es épp ezen betegségek ezen legszegényebb áldozatai vannak látszólag segély né kül odadobva, meri nekik közök hiányoznak a pompás természetbe az erősítendő és gyógyítandó hegy és erdő levegőjében elszökni és ott magukról betegségüket lerázni. Hiztos. hogy ezen szegények a sze-
rencse kedveltetekről háttérbe állanak, de szerencsére mégsem hiányo/ik nekik egy mentöszer. Ét ilyen az ü sok tulaj-donságaitól már rég ismert és becsül! Kufeke gyermeklisztje. hgy gyermekorvos következük ír róla: .Khachitís és akrofuló-zus szenvedő gyermeknek, melyeknél az izom- és csontfejlődés a normálissal szemben visszamarad, egy kitűnő lápszer a Kufeke gyermeklisztje a phosphorkezelés támogatására. Annak sótartalma a csontképződést « legkedvezőbb módon befolyásolja <s a könnyű emészthető fehérje tlus tartalma nz izcmfejlüdésére ; Igen előnyösen hat. Azonkívül a majdnem mindig szabálytalan I székelés ilyen gyermekeknél Kufeke gyermekliszt táplálkozása i által szabályozva lesz.- Ebből látható, hogy Kufeke gyermek-lisztje milyen kedvezően illetékes oldalról lett megítélve és a gyermektáplálkozásnak mily nagy érték lesz tulajdonítva.
1905. MÁJU8 20
ZALAI KÖZLÖNY
i
sétákhoz fűződnek." Ebből nem kérdők. Mi már több cikkben sürgettük * vízvezeték ügyének rendezését, megoldását. Mart abban igaza vhq a cikkírónak, hogy ez kívánatos. De, hogy ebből nyerjenek kielégítést .pénzintézetekhez fűződő igények, vagyis ebből jöjjön ki a részvényes urak osztaléka, ebből nem kérünk. Szükségünk vau igenis előbb-utóbb vízvezetékre. De nem a részvényesek szempontjából, hanem a közjó, a közegészség szempontjából. Minden lakónak legyen ebből haszna, nem pedig a felső százaknak. Ha tehát vízvezetéki mozgalom vetődik (elsziure, ekkor szerény nézetünk szerint csakis városi vízvezetékről lehet szó. Ilyen vnn legtöbb vidéki városbsn. Er. felel meg a közérdeknek leg inkább A városi vízvezetékből a közönségnek és a városnak Ügyen baszna. Részvénytársaságnak nem.
— Kelta lovasait-. Kelta lovassirra akadtak Gyomán Oláh Péter téglagyáros munkásai. A harcos és a ló csontváz mellett érdekes kétélű kard. bronz-
A közönség köréből.
kapcsos kardkötőlánc kisebb méretű vaslándzsa és tőségének engedelmével az illetékes hatóság figyel-bajtottpengéjO ké< fekOdt. Ax érdekes leletet Oláh mét 8lifeakedjék a v4r0tli köl8ya|0gjárók (mint Péter téglagyáros Daruay Kálmán sümegi muzeuuiá-
logfontoaabb ponton, amely az egésznek vérkeringését
! is, gerincét is képezi: a hitel- s pénzpiacon. ,. .. , . . . „ I De szükség is van e fejlődésre épen nálunk,
. rovatban kö.lö.tokért a feleli..* a bekaldöt Urh.ll g ^J* ^ ^^ q]j ^
! kodik a hitelre s ahol a nemzeti nagy munka még H i-m—SX A \' hátra VBn 8 M\'Més küszöbén vagyunk, amely
fl]f«"OflJ»rO. hatalmas anyagi eszközök nélkül oem lehetaéges. A
Tekintetes Szerkesztőségi 1 hitelélet terén van helye az egyetemességnek éa
Deák Péter főkapitány tanácsi felhatalmazás, W«PODio.|tá.D.k. mert eKyetemes ^ .l.cao„y , ... .. . . , , . . ..!\'áb csak ily szervezet mellett lehetséges. As ország-
ai.^,, valóban d.cséretre érdemes akciót indítottja „ana.HlAl „órt kisebb nagvobb hitslvállalatok és indít a rossz gyalogjárók javítása érdekében. A funkciója csak ugy lehet teljes és termékenyítő, ha reniJőrközegek feljelentik ama házat, ahol a gyalog- j vau erős központi hitelélet, amely a vidéki szerveket járó roeaz és s tulajdonost hivatalból felhívják a , táplálja és ezek utján viszi bele a gazdasági tevékeny-javítás eszközlésére Ha a javítást nem eszközölné » bőségesebb olwóbb MtolL
\' . .. ! .. „ Nem is akként képzeljük a központi intézetek
lő n.pon * -kkor a javítás a háztulajdonos Uin0ll0d4a4t( hogy fe„alják , ridéki k^hb verseny*
terhére hivatalból lesz eszközölve. Ez helyes. Mórt társakat, hanem csak oly eszkö/nek, amely a maca csak arra hivom fel a ,Zalai Közlöny\' t. szerkesz- nagy medencéjének dus tartalmát kisebb nagyobb
csatornák, közlekedési csövek utján szerteosztja as egész országbsn. Nem emészti fel s régi szervezet,
.«»..,»/«.. WQ *,a..,mT naiumu nuiuoKi uiuiouuia-1 ..... v. . .. . . „. , ! csak felfrissíli, elevenebb tevékenységre serkenti,
usk ajándékozta é- Ytác Ako» gyógvszerész Kőzve- Például a Kirily-utc.t is, mely a Zrtoy. M.klóa.utca^ega(|váo ehh„ a 8zükeégM e.,közöket, ütésével a mait napokban be is küldötte. Darnav a al»ó \'égénél vonul el) tulajdonosát, a várost is fel- Hogy a vidéki intézetek is igyekeznek lépést
tartani az áramlattal, megnyugtató jelenség, mert
rajzokkal együtt megjelenik az akadémia arcbaeologiai gyalogjárót. A városnak kell jó példával elől járui.
Kiváló tisztelettel:
értesítőjében.
— A képes-levelezőlapok utcai árusítása.
A belügyminiszter egy ígltoerült esetből kifolyólag a képes-levelezőlapok utcai darusítására vonatkozólag tiltó határozatot hozot\', mert a képes-levelezőlapok utcai elárusitására már a 14201/901. számú belügyminiszteri rendelet értelmében smn adható engedély, azon indoknál fogva, mivel azok utcai árusítása a közöuséguek érdekében nem áll. Eszerint képos-levelezőlapokat a/, utcán árusitsui tilos.
— „Gyermekvédelmi Lap" a cime annak a lapnak, melynek főszerkesztője Edelscbeim Gyulai Lipót báró, a nngy emberbarát, kit igaz lelkesedése és ügybuzgalma a társadalmi gyermekvédelmi mozgalmak vezérévé tett meg. A lap felelő* szerkesztője
erőabödésük földrajzi területük gazdasági előnyére válik s mig a körponti intézetek felülről építenek, j addig ezek nyújtják hozzá a szilárdabb slspot, végeredményében, mint sí egy folysmrendszerhes tartozó csermelyek, patakok és folyók — egvesülten szolgálják a nemzeti vagyonosságot és ennek számtalan forrásait, eszközeit.
És miWp a.. örveodetea, hogy i, al.ptfiko-eroeléHÍ aiűkat\'gletet, a mi tára.dalműnk fedaiol . , , , .. . . ,,,„,,, . kíP« é" • lekiotetben oioca a kOIMIdi tőke támo-
A o Jó ...tecMuk immár „Unt . ,«nettyedo „,u,,„ „„, ( Sr,eDd.t.a B.,d.U»i ,ia.o-árd.k.. |.l.o.é,.t Ur a gardaUKi ite 1.■ Hdé.ét illk ,ok lrí h„ kj „,„ elé,it6 ^ llrir ,olu
uAk\' \'»\'!«\'.» W "!•.«•« «<•!«•« * ">.«l«mo.odá.át.
KÖZGAZDASÁG.
Alaptőke-emelések.
sűrűn emelik üzleU tőkéjOket Más esitendőkben is | ön4n6-á,4l biztosító e folyamat aikeresséfe. Mert
ez. az öubizalmat fokozván, uj és fokozott gardasági tevékenységnek nyújthat és reméljük, nvujt is
ösztönt.
előfordul ez, de ekkora mértékben legalább a közelmúltban uem volt hssouló jelenség tapasztalható. „, . . ... . ... . Megérdemli tehát a figyelmet s érdemes kutatni azon
Tordar Ferenc dr.. a budapesti állami gyermekmen- , * . • , , . , . , „u. . „ xk.„
. , /. „ ... „ , - i köigazdasagi okokat, melyek alapját képezik a szóban
hely főorvosa. Mint gyermekorvos és miut orvos-iró . . . . \' \' tJ r ,
egyaránt közismert nevű ember, kinek tol ából ki-ilorg0 ;RD®?\' . Anw , 00.nlttmi>K nW nBm uVlBt Részvénytőke rölemelés. A Nagykanizsai
derült beköszönlö élénk gondolatmenettel okndatolja, . A.t hi.szük hogy . JW\'^^J^ Takarékpénztár Részvénvtárassás csü-a gyermekvédelem társadalmi szervezésének és egy | ^ "^iXÜ™"*\' tartott igazgatósági syülésen elhstárezts
b"n, •» c"\'k I"\'f\'",f\'(.n»ak idejín 100,000 korona réaa.ínjUkÍTel alaknlt.
.maly ba akarjuk aokat (ed, b.|A< io|<,„t ,<4„ h„1|m,M„ fBjlíllsu ugJ ho„ .
«,.,m.k.e,l»la.i I.,, megttreoitéaéoek »tlk.éR...é«t. | \' \'\'^ií\'.rV.^h^\'t.\'^.k ^Uí "küíé,)" I " W«Ml«a«. A. inlh.t ,1,1. mint • g,OBOr- c bélb.l.gaé^k " •\'•f,.4.k"\' , \' 1 .............................
__x u..j...i,i ...^j. i______ „ i/..i.k.a.. ! wiy aunianos ok, amei
óvószeré. Mindenki tudja,

jütioKou-et maiiyaroK aiKoijak, tnnem . ■• ,,, . , . .......,,,„„ s. „u larlalík alap. E tartalékalapbói 600,000 koronát
», houy ■ oiaKynr kooyba Ken ialat.., !«í""k «l.m, t.rmí.„l.« e, oly rordi„n,k , rí„vín„4ke r.l™.lé.ír«, t/Aábbá ki-
„...tíit, to.áhbá bo8, Pa „.„.r í?\' 5 \' " a" "í"^ " "! »«■«» koro.í, Imi ki. A
.... .. , v 1.1 »* eddiginél nagyobb lökére van szüksége
nagyobb koutingeu-ét magyarok alkotják. Ennekl p *J
oka pedig a;
de meglehetősei
látja el fogyasztóit, továbbá sr, hogy a m.gfar^ K"U"J"¥\' "«7hn7v k0r0n\'1 árb"n " n,i 340 000 koronál t6Mt ki- K
ember az etkezés után boritalhoz van szokva. A bor ^\' „iL^T részvényesek elővételi jog. olykép biztosíttatik,
milyen okok azok, amelyek ez eredményt előidézik. hoRy milldtfn n(gy réRÍ ré>tt<|
Gazdasági életünk oly általános lendületet,1 .........
amely egyedül ok volna, neui tüntet föt^ Igaz, a hiteligények emelkedtek, de ahol a fájdalmas visszaesés vagy stagnálás nincs, a progressivilás szükség
eey uj részvény elővételére jogosít. A társaság részvénytőkéje tehát 1 millió korona lesz
A székenfehérvár—almádi balatoni vasat közigazgatási bejárását megtartották már. A keres-
pedig a zsiros ételek emésztését gátolja.
A táplálkozásnak ezen betegségekre ve/ető bái-tányait az. ivóvíz van hivatva kiköszörülni. Erre nsonban a vi/.nek tisztának, jónak és olyannak kell lennie, hogy a táplálékot a/, emésztéshez kellően előkészítse.
Közismert dolog, hogy e célra a mohai Ágnes-forrás a legelsösorban felel meg, mert nemcsak
kitüuő oldószere a tápanyagoknak, hanem alkalikus; . . . , .. , , ; ------------ - - ------... ------
víz lévén tiszta is, a gyomrot az emésztő nedvek szaporítására. Kutatnunk kell tehát a tulsjdooképeni méroök je|ei,t meg. Résztvettek még as államvasutak elválasztására alkalmasan izgatja a kellemes izü bor-! ható okokat, azt a gszdasági szükséget, amely ki- ^ n déli ital. Háztartások uagy üvegekben a mohai Agues-1 olégitéBre tör. vizet különösen olcsón szerezhetik be
x A kitartás a legbecsesebb emberi erény. ...------------------. - -
Erről az aranyigazságról örvendetes példával szolgál kapitalisztikus vonást. Minden szervezet természete huzamosan húzódnék a déli vasút vonalával négy annak a vidéki kis hivatalnoknak esete, ki pár nap az. érvényesülés, a terjeszkedés, miként az igénytelen község határában és így az uj vasútvonal az ő érdek-óta szép vagyon urának nevezheti magát a szeren- i kis forrásból hömpölygő folyam lesz, mely óriási kerületükbe esnék, amit a kormány szerződésük cse no meg az állhatatos kitartás jóvoltából. A rend- alkotmányokat hord hátán. Az evolúció egy neme, értelmében nem engedélyezhet. A déli vasút csak kivül szűkös viszonyok között élő hivatalnokocska ha a kezdetben kis hitelvállalatok mind nagyobbakka megfelelő kárpótlás mellett adná beleegyesését az
képeui A jelenség, emiitők, különben sem szórványos kedelmi minisztériumot Bene osztálvtauácsos, a vár-jellegű. Bizonyára kizártnak tartható as is, hogy az. megy^t Széchenyi Viktor gróf és Kálmán Vince fő-alaptőke emelés mintegy banktechnikai müvelet Hy.0|g»biró, valamint a községek küldöttei képviselték, folyománya legyen, főként a tartalékok kényelmes A ka|,urmérriöki hivatal részéről Vigyázó Imre fő-
ent meg. Résztvettek még az államvasutak vasút képviselői is. A lerveaés ellen a ! déli vnsut emelt kifogást, melyet jegyzőkönyvbe is Talán nem csalóduak, ha a hitelintézetek ujabb vettek. A déli vasút ugyanis tiltakozik a vasútvonal j fejlődéiénéi is észleljük a ceutrtflizációra hajló! felépítése ellen, ameunyiben az építendő vasul pár-
osztályaorsjegyet vásárolt, de midőn az elBŐ osztály húzásán sorsjegyét még a legkisabb nyereménynyel sem húzták ki, bosszankodva küldte viasza a neki megküldött sorsjegyet. Később egy szerencsés pillanatban azonban belátva az elkövetett hibát, újra irt sorsjegyért, melyet u bankház neki készséggel megküldött. Mily uagy volt öröme, midőn a Gaedicke bankház a most megtörtént föbuzáxon táviratilag értesítette, howy 100,000 koronás főnyereményt nyert sorsjegyével. A Gaed.cke bankház Budapesten különben számos hssouló történettel tud szolgálni, mert
válnak és igyekeznek nemcsak az évi haszon, de az illető gazdasági ágban való irányítás miatt is, mert a vezetés, az irányítás egyúttal nemcsak hatalmi kérdés, de anyagi eredményű is.
A hitelvállalatok törekesznek erre. Ez egyszersmind a magyar pénzpiac önállóságra való törekvésének is symptomájs, mert nagy vállalatok nélkül ez meg uem teremthető. A kis és törpe hitelrészvénytársaságok egyetlen egy államban sincsenek akkora számban, mint nálunk. De bármi nagy is ez, nem alkalmas a nemzeti hitelélet önállóságát biztosítani,
uou ezuuius USSUUIU iurieuo«ioi iuu D(.v>B«>u., - , , . , , /.. í. i ,
ezen a szerencse által kiválóas kedvelt, a most le- mert az egyedek kicsinyek, széttagoltak, befolyást, zajlott húzáson is számos főnyereményt juttatott egyetemes hatás* nem képesek elém., irányitan\' feleinek, mint s kitartás legszebb jutalmát. Amiként sz ipsrban is a nagyvállalatok döntök e
— Orvosi körökben már rég ismert tény, mértékadók.
Azt hisszük, hogy e törekvésekben találhatui
hogy a .Ferenc József keserűvíz\' valamennyi hasonló Azt hisszük hogy e törekvésekben alálbatn.
vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó ketle- az alaptőke-emelésnek egyik magyarázatát. Es ez mea izénél fogva, már kis adagban is tetemesen oldalról a haza. közgazdasági élet csak nyer és
mea izénél fogvi felülmúlja. Kérjünk keserüvizet.
adagban határozottan Ferenc
József i üdvö/.ö^etö e fejlődé., amely alkalmas a
gazdasági életének önállóságot teremteoi épen a I osztásra kerülni^
uj vasút énitéséhez.
Felhívás a soproni kerületi kereskedelmi és iparkamara területén székelő összes gyári-, közép-és kisiparos mu.ikandóihoz, a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur Ó nagyméltósága által az ipari munkások kiváló szorgalmának, buzgalmának és jó magaviseletének jutalmazására rendszeresített jutalomdijak tárgyában.
ó nagyméltósága a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur a hazai kereskedelmi és iparkamarák euyüttes kezdeményezése folytán 1902. évi december hó 3l-én 60 167|VIII|1902 szám alatt kelt magas elhatározásával az. ipari munkások kiváló szorgalmának, buzgalmáuak és jó magaviseletének jutalmazására száz egyenkint 100 , azaz egyszáz-koronás állami jutnlomdijat rendszeresített, mely jutalom-dijakból ó nagyméltóságának az ipari munkások számaránya alapján felállított felosztási tervezete szerint kamarai kerületünk területéu hat fog szét-
ZALAI KÖZLÖN1
1806 MÁJUS 20.
A jutalmazott munkások miodoíjriko > jutalom-díjon kívül i jutalmazás tényét éa a Jutalmazás indokait tartalmazó elismerő okmányt kap
A jutalmazások iránti javaalilléiel és • jutalmak kioaitáia a kereskedelmi éa iparkamarák feladatát képelvén, felhívjuk a kimirikerületűnk területén működő gyárosokat, közép- éa lusíparosokat, hogy legkésőbb ez év juniuj lő-éig terjesszék he ezen kamara elnökségéhez az általuk jutalmaiáira ajánlott munkásaikra vonatkozó a mindenegyes munkásra nétve külön-külön kiállitandő jiviBlitaikll, íz azokra vonatkozó és a jutalomra való érdemességei bizonyító idatok kíséretében.
A jutalomra való igény előfeltételei s kővetkezők:
1. magyar állampolgárság;
2. tényleges ipari munkában való állandó alkalmaztatás (kapus, kocsis, gyári irodaszolga éa más ily természetű szolgálatot teljesítő a julalomra igényt nem tarthat. Művezetők, munkavezetők, pallérok, előmuukások a ezekkel egyenlő gazdasági helyzetben levő alkalmazottak csak kivételes, rendkívüli njél-táoyláat érdemlő esetekben vehetők figyelembe);
3. legalább 15 évi megszakítás nélküli mükö-déa az ipari munka körében (unoncévek beszámíthatók, évadhoz kötött ipari munkában alkalmazottaknál • teljesen betöltött évadok teljea évekkel egyenértékűeknek tekintetnek);
4. a rendes munkabér vagy muukakereuet évi ösizege a bejelentés évében 2000 koronát uieg nem haladhat.
Mindezen feltételek teljesítése hitelea okiratok-kai, esetleg u munkakönyvvel vagy annak hiteles máaoiatával btrouyllható.
Ugyanazon munkás a szóban levő jutalomban csak egyszer részesülhet.
Kelt Sopronban, a kerületi kereskedelmi éa iparkamara 190Ö. évi március hó 23-án tartott ren-des közös üléséből.
Ullaiu József a. k. Kircbknop! Frigyei a. k. tinik. titkár.
üájiul esóxélek A májusi esőzések az idén nagyon szépen megfeleltek a hozzájuk lűzött kívánalmaknak. A legszebb napos időt szép, csendes májusi eső váltja fel. Csütörtökön délután Nigy-kauizsa és vidékén nagy zápor volt. amely azonban a ve télben kárt nem tette A gabtianemQek szépen állnak.
SZERKESZTŐI ÜZENETÉK.
— P. Katonáéknál szigora legyelem van A katona hun, ciontja szolgálati ideje alatt az állami. Mi sem volna tahit ésszerűbb miut »», hogy a lepényiéi tettét megóvják minden károt belolyáitól Tisztelettel ét alázatosan kell a katonának feltekintenie fplebbtalójáhos, de viszont megbe-etOlm kell — a katona egyénilégét
tartotta: „Van ellenség elég, gorombáskodjék azzal, olt szabad. De bánjék népen a. jó honfiakkal KQlómben ast bisi-uQk, bogy őket elszándékozik ód kergető! a seregből *
— V. L. Sorra kerül.
— Dr. II. Hírrovatunkban találja.
csak közvetlen I fekete (ebér ét tunei S0 kr.-tól 11 frt 36 kr.-ig méterenkint. — Bérmentve ét már elvámolva a bárhoz szállítva — Nagy mintagyt^jtemény azonnal. Henneberg selyem-gyár, Zürich.
VEGYES.
— Féayképéuetl készülékek mlkedveléknek. Mindazok sak, a kik a lényképészet, e legvonzóbb és mindenki által kónayen megtanulható sport iránt érdeklődnek, ajánljak az A. M«ll cégnek tHéci, Tuchlauben 9.) cl. ét kir. udv szállító 18M. ÓU fennálló fényképéueti eszközök különlegességek áruházát, amelynek képet árjegytékét kívánatra szívesen kQld el bérmentve a cég.
RTILTTÉR.
Aa e rovat alatt kózlóttekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség.
í ü (j GYERMEK-£ LISZT*
CSÉCSEMÖK.GÍOMORBETEGEKulÁBAOOZÓK RÉSZESE
lD Kísérleti czélokra fél dobozok á 1 KoronaCJ ,1 tiszteli siúlesznóknek probadoborokésfópirajok ingyen rendelkezésre állnak a NCRU0A NÁNDORNÁL féle -a»J fc főraktárban Budapest, iv. Kossuth lajosulua 7sz.
MIT IGYUNK?
hogy egészségünket n.tJKÓvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer. — Klsösorbao a mohai
ferrái mint terméuetei széntavdúi áaváoyvis, fóltét-lenQl tiszta, kellem-S és olctó savanyúvíz; dúl uén-savtartalraáüál fogva ne»C»ik biitot óvtter fertfliő elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógytóknál lógva kitűnő ttere a legkülönfélébb gyaaier-, légoio-
és hagy szervi betegségeknek Átért tehát Hattnáljuk a mohai A|«M Használjak a mohai Agaes forrást, ha gyM»r-, bél- forrátt, ha étvágyhiáay 4i légosihamttil staba- ét •■éutéil zavarek áldatni akarunk. Dr. Kétly. Iának be. Dr. Oel.bardt.
Hauniljuk a mohai Agán Használjuk a mohai Agait
forrátt, ha a vesebajt gyó forrást, ha ■ájbajsktél él
gvitani akarjuk lárgáaágtél nzabadulni-
Dr. Kövér, akarunk. Dr. Olaii.
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett víznél, sőt a szódavíznél is olcsóbban adja, hogy az Agnes-forrfts vizét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt borviz. - Kedvelt borviz.
Kaphatd minden fUszerüzletben és első rangú vendéglőben
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
Icittlnö sikerrel használtatik
Salvator
vttt-, kágghélgag-és kBsifingbántalmakellen,hAgg. dara és vixiltli aihézségiknél, a ctnkros húggárnál, továbbá a légsö ét rmésxUai szervek huraUtnál.
Húgyhajtó hatáaú !
tuanlMl ItuiM Méutktlll Colrtaoaloi t
KapkaU 4*>émrwúk*ruktdütkbtn ram a
Smlmmlor-forrót ioaiffalviágdmil £ptrjtltn.
A legjobb alpesi tejet tartalmazza.
MATTOM! ERZSÉBET SÓSFÜRDÖJE
lyáfybaly B.dapast Badm
FUrdíidény: április 23-tol aktéber iS-ig. Ktválá fjáfykatáaaai klr nbi bajokban áo altesti bánlalmakban.
Keodelö orto. a |yó|ykelyei - Eliazaéasa flkvtl, Jati-ayaa lakisik, jt vsidtilé. - mr Villásul vilatl liszi-
kittsté, • fávárimi -mm
KÉRJÜNK CSAKIS
miután sok értéktelen utánzatot kínálnak.
FRITZ SCHULZ JUH.
Aktlangesellichaft. Leipzlg u. Eger.
XXXXXkXXXXXXXXXXXX
497.,906,/végrh. szám.
Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrebijtó íz 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nigykiniziii kir. járásbíróságnak 1901. évi V. 986/80. és 190á. V. 1198/1. számú végzése következtében Dr. Tripammer Rezső nagykanizsai ügyvéd által képviselt Lövvinger Sámuel és Schwarz Géza budapesti lakós javára Back Károly budapesti lakóa ellen 4700 és 7120 kor. s jár. erejéig foganatoaitott biztosítási és kielégítési végrebajláe utján le- éa felűl-foglilt és 39ál koronára becsült szobabútorok stb.-ből áí!ó ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság
1904. évi V. 1194/2. számú végzése folytán 4700 éa 7120 kor. tőkekövetelés, ennek összes járulékai erejéig Lazsnakon a helyszínén leendő eszközlésére
1905. évi májút hó 26-ik napjának délelőtti 10 drája
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok iz 1881. évi LX. t. c. 107. éa 108. §-a értelmében készpénz fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni.
Nigykinizsán, 1905. évi május hó 11. napján.
Maximovits György
kir. bir. TÉfrelujtú.
mos május 20
zalai közlöny
A XVI-ik magy. kir. axab. oaatélyaorajáUk r,areményainak loroiata.
Itt,000 lorsjigy, SS.000 nfirtmiqj.
Minden második sorsjegy nyer.
Legnagyobb nyaramén, aaeSeg
1 MILLIÓ KORONA.
1 jutalom
1 nyer. á 1
2 1 t 1 2 1 1 5 3 8
36 67 3
437 803 1528 140 34450 4850 4860 100 4350 3350
korona
600000 400000 200000 100000 00000 80000 70000 60000 60OOO 40000 30000 25000 20000 16000 10000 5000 3000 2000 1000 500 300 2100 170 130 100 80 40
65000 •íi.\'Uii
14,469.000
FELHÍVÁS
A Xlfl-IK
Az első osztály húzása már
1905. MÁJUS 25. ÉS 26. LESZ.
Az első osztályú sorsjegyek ára:
yilezari
tt? FS TT Wnr
Íz iridill urili||ik izétklldéii utánvét, u|j az t»izi| ilintn ■i|lziUn illiiihi Hrtiilt * li|-lii[il»uiH Éi li|ikitHi » n»U«l»lit>)n ult rn-dilii. aiittii ■i|rn<«li«kiz cutilw » Hutáin játtttirut. I Huliln i;»nsii;|n;zilit uiml i llizál llál HHIs izil. Befizetési lapokat a pénz Összegek díjmentes Atutalhatáaa céljából ingyen bocsátok ügyfeleimnek rendelkezésére. — Becses megrendelését sziveskedjék mihamarább hozzám juttatni.
G11MCIE
BANKHÁZA Magyarország legnagyobb szerencsegyüjtfidéje.
Budapest, Kossuth Lajos-utca 11.
Gaedioka lieranoiájl
ÓRIÁSI!
Rövid időn belül
tizenöt milliót
vartlmnak, kfiitük a kO.etkeifl főnyereményeket:
flaettem k) I.
600000 400000 400000 400000 100000 100000 íooooo 70000 60000 60000 60000 60000 30000 30000 30000 25000 2600O 25000 25000 20000 2O000 20000 2O000 20000 20O00 20000 20000 20000 15000 15000 15000 15000
kor.
7
•/, 62651 szám
\'/. 11H9 .
\'/. 28916 .
•/. 33464 .
7. 42768 „
\'/, 49878 .
7. 87991 „
\'/, 60912 „
\'/. 17361 .
•/. 78863 .
\'/. 82528 .
\'/, 97263 .
6920 ,
38691 .
•/, 90964 .
7. 23481 .
•/■ 80049 .
7. 44411 „
Ve 87851 .
«/. 14674 .
•/a 28950 .
•/. 33402 .
7, 3686Í .
7a 44410 .
7. 56562 .
.\'/, 60781 „
7, 78848 " .
7. 88874 .
«/, 31121 .
7. 57734 .
7, 77950 .
7. 82506 „
Szabadalmazott önműködő
permeteiő-késiülékek
cr "v p A nf * * u
III Jr JÖL V ni X M.
szölötelepek
és komlóliltetvények befecskendezéséhez.
ifákiat
a szegecs és tormánci kiirtására, valamint a levél-betegségek elleni védekezésre stb.
10 vagy 15 liter lölKiQ
Önműködő, hordozható permetezők
rézüsttel is,
petróleum-vegylté-készötékkel, vagy anélkal;
kocsira szerelt, önműködő permetezők gyártatnak és szállíttatnak különlegesség gyanánt
MAYFARTH PH. t
mezőgazdasági gépgyárak, borsajtók és gyamalcs-értékesitégépek kfllönlegeasi\'gi gyárai által
BÉCS, II. TiilturHtraHNe 91. se.
Kimeríti) Arjegyaékek Ingyen. — Képviselik es vl.sonteladók keresletnek.
ÍM


KASZTL TESTVEREK ;
áruraktára Nagykanizsa. Kazlncy-utca I. szám
A nagy érurakfár ériért árukészlete: tim divatcikkek, férfi cipők, Jérfi\'nyakkendők, jérfi ingek, gallér ét kézelő, bőröndök, bőráruk, kettyük, női divat, mell fütöny, női ci^ők, ctipkék;
mélyen leszállított arakon adatnak el.
A/ egész berendezés egészben szinte eladó.
##
, íjjk ^ 4§2>

zalai közlöny
1905. SJAJUS 20.
.py^t^^^TrfTi ff t" *" fyf^y nooooooQtx^^ ■ ^ ^R^XKX^
KRZSÉBKT Ubdacnok.)
1..SEIBÖJJIEJ3
i\'oaoTf f
lashajtó labdacsaig
E pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendök, mentek miuden ártalmas anyagoktól, az altesti azer-vek bajainál legjobb ered-ménynyol haaziiáltatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók; e*y gyógyszer sem jobb s mellette oly á.rialma\'lan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek lorráaa ellen. Czukrozott külaejük végett még gyermekek íb sziveaen veszik.
Egy 15 pllnlát tartalmazó doboz 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnlat tartalmaz, csak 2 korona. 2.45 koronaelólegen beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik.
Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk batá-rozoitau Nensteln Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi I csau, na miuden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros j fekete uyomtatásban .Szent Lipót* és .Neustein Fülöp gyógy- i szeréaz\' aláírással van «1lit<>. A kereskedelmi törvényazékileg j védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
„Szent-Lipóthoz* czimzett gyógyszertára, Z. K \'•/,,
BÉCS, I. IMankennaase 0. Kapbató Nagyksnizaán: BELL\'S LAJOS éi KK1K GYULA gyógyazeréazeknél.
□□O000000030OOOOOOOOOOCK
ÓVÁSÜ
NIEVEK
gyógyintézet
TÓBEL-FÜRDÖ
grácz mellett.
IDÉNY: májúi-október.
880 méter a tenger izine fellett 2 vauuli állomás. Urácból kocsival -«gy óra Poita- éi távírda állomás
Rég ismert vaktartalmu (akrotherme) acélforrás 80 fok C. (38 íok 11.) - .\'6 fuk U. (20 fok 11.) Mérsékelt kliina, erőiitö erdölevegö kiterjedt íenyvesordők. Gyógyjavalatok, ideghántalmak, ideggyengeaég, hát-gerlucbetegség, hy iteria, gOrciok, ueuralgia »tb. elleu NŐI beteg* gek: vérszegénység, bél- éa hóly&ghurut atb. Igen ajaulbató Qdülőkuek ea gyenge gyermekek uek Gyógyetzkóz: külön gyógy- ea uazóbazin, kád-lOr.lök melenvlszel, fenyőerdők, villanyoa fürdők, m*a>agc. zuhany-gyógykezelés, napfürdök atb. Olcsó lakások ér"egyea itobax, vil.ák, gyógyterem, kitünö etterem, kitUnö zenekar A fUrdüigtugutúaáKnál kimerítő prospektus Ing)un e» bérmentve.
DR HL VMA VER SÁNDOR, orvoi tulajdonos.
gar Újdonság! "»•
COOK & JOHNSON\'S
amerikai szab. Tyúkszem yyllrU
A Itgjsbb. éa biztosabb «u r Kitűnő hatással, azonnal fájdalomcsillapító Kapbató az oaatrák magyar monarchia óaaiea gyóg)táraiban.
Darabja borítékban 1*0 f, S darab dobozbau 1 korona Poétán 20 fillérrel több. — Főraktár Magyarorazág részere. Török Jézaaf gyógyszerésznél, Hudapest, VI. Király utca 12: KSzpMtl raktér Ausztria Maeyarerezág részére .ZUM SAMARITER- flráo.
H ird etések
Becsi lapok.
lovál.bk .1 jiitei kíl- él kllfilél lj,í,,k ré..ér. . legolc.Olilinn ei.kAili
RUDOLF MOSSE.
Annonceo-Expedltlon WIEN, j. lat., Illliritltti 2
A JELENKOR LEGJOBB TETŐFEDÉSI ANYAGA
MAGYARORSZÁGI KÖZPONT:
oooooacoaoooanoco ooo oocooanooooi
Vh 90B
ODOQQ
I
SElDLITZ-POR I g
M OLL-FELE
Csak a**or valódiak, ha mindegyik dobos Moll A., védjegyét és ]
aláírását tűnteti fel. A Mail A.-félt Seldlltz-perok Jartói gyógyhatása a legmakacsabb gyomor-és alteatbántalaiak, gyomorgörcs ía gyomorhév, rögzött székrekedés, máj-bántalom, vertolalás. aranyér éa a legkülönbözőbb qfllbetegségek ellen, e jelei házinernek évtizedek éta tnlndlr narv hb ^terjedést azerzett. — Ara egy pecsételt le eredni danainak 2 kar
Hamieitáaok törvényileg fenyíttetnek.
MOLL
_ F É LE 1
PaaW akkor Valódi ba mindeaylk oveg m01,l a. véJjegyít iuutHti u
u*** ■ aaavi_,el ^ ff)irilu rfUOzattal vau aárva. A Moll- ^
féle aéi-bsrazeiz nevezetesen mint fá|dalemosillapltó hedörzaöleal szer kösz- u
vény, c»uz és a meghűlés egyéb következményeinél lev<am<-reteaiti>l> Dépazer Q
Egy éaaiott eredell üveg ara I kar 90 flll (J
MOLL Gyermek szappanja, a
Jj.gflDum.bb, l.fívj.bb mbduer u.riDt kéiiitek gyermek él hblf, U
■ i.pp.u « Mr ikiiirl Ap.llikr. „,r.l<lk . filnéltak riilifi. U in éinkHklII - 40 III. öl linl - I kar. 80 >11
Mladwi d.r.h yjrnnck i.»p[;.D —.11 A. vt^J^yév.l .Ilátt.
nnitklldéi: JJ
Mail A. gyögyueratz, cs. él kir. üdvari szallito altal. u
Bécfl: Tachltubeu 9. he.
Vidéki megrfndeléirk D.poDt. poit.atia.ét melleit t.li.ilUeUiek J
A raktárakban telték határozottan MOLL A. aláiritával
h védjegyével ellátott készítményeket kérni. u
Raktár-. Nagy-Kaniiián Rosenfeld Adolf Fiai. jj
aocxxxjaooaoaaoaaa oaoacx»aoaaaaoaaaoaa
EN, CSILLAG ANNA
a 185 om. hoaazu loreley halammal, melyet saját találmányú hajkenöosöm 4 hónapi haiználat után \'kaptam. Ez tehát a legjobb szernek lett elismerve a haj é|Mlaeára. a haj növésének előmozdítására, a fejbőr er£oltésire; elősegíti uraknál az erőtelles, telt ezakállaBvést és már rttvld idei haszaá-lat után ugy a hajnak, mint a szakállnak, termé-ezetes fényt és tlmittséget kölostfnöz es megmenti őket az Időelőttl öszQléstől a legmagasabb keri«.
Egy tégely ára I, 2, 3 ós 5 forint.
Postai szétküldés naponta az ár előre való bekal déae vagv utánvét mellett az egéaz világba a gyárból, ahová minden megbiaás küldendő
CSILLAG ANNA WÍBD.Í. Grata 193.
Főraktár Nigykauiuáu:
GELTCH A GRAEF,
„Töröl kereszf-Üez Csengerl-s.
Nyomatott Ifj. Wujdití Júiaef kOnyínjomdijábiii Nigykíoiíián.
NAGYKANIZSA, I905
Negyvennegyedik évfolyam, 81. azám.
május 27.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Előfizetési árak: Egész évre IO korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 f. Egyea azám ára 20 f.
Községi takarékpénztárak.
Az utóbbi időben határozottan a községi takarókpénztárak fele fordul az ország figyelme. Az irodalmi mozgalomhoz csatlakozik egyes városok vezető köreinek érdeklődése a kérdés iránt azzal a szándékkal, hogy a külföldön annyira bevált intézményt nálunk is meghonosítsák; Budapest fő- és székváros tanáosnak már legközelebb lesz alkalma dönteni azon tervezet dolgában, melyét a közgyűlésnek határozatából kifolyólag a pénzügyi szakosztály kidolgozott Temesvár varosa szintén régebben foglalkozik a városi takarékpénztár létesítésének eszméjével. Karcag városa rövid idő előtt megteremtette a maga községi takarékpénztárát, melynek számbavételével immár tényleg kilenc községi takarékpénztár működik Magyarországon. E szám bizonyára nem mondható nagynak s a községi takarékpénztárak nemcsak szám. hanem jelentőség tekintetében eltörpülnek a részvénytársasági alapon szervezkedett intézetek mellett. Ez a körülmény azonban magában véve ínég nem bizonyítana életképességük ellen. Az adatok arra vallanak, hogy a nálunk létező községi pénzintézetek egytól-egyik virágzásnak örrendenek. Jóllehet túlnyomó részük-egészen kis helységek alapítása, mindenütt tekintélyes összegű betéteket tudtak magukhoz vonzani; ehhez képest jelentékeny összegeket bocsátanak a hitelélet rendelkezésére. A betétek biztonságát a község által kihasított alaptőkén és a tartalékokon kívül a községi garancia szilárd alapra fekteti. Valamennyi évről-évre számottevő fölösleggel dolgozik, melynek segélyével könnyítettek
Felelős szerkesztő Dr. Villányi Henrik
t-aplulajdonos és Üiadó: Ifj. Wajdlt* Jóisef.
SzcrkoiztOség: Nagykanizsa, 8ug.ir-ut 8. szám. \' Kiadóhivatal és nyomda: Nagykanizsa, Ifj. Wajdits Józsefnél
Deák-tér I. szám. |i Hirdetések díjszabás szerint. Nyilttér soronként 40 f.
| takarékpénztárt fentartó község terhein, azon-j juttatni, le kell inondaniok a nyereségről, ! felül számos oly berendezés keresztülvitelére ekkor pedig a városnak semmi érdeke, hogy vállalkozhattak, melyek javára válnak a lakos-! ily intézeteket fentartson. A községi takarék-| ságnak. pénztárak kezelése nehézkes bureaukratikus;
Azok. akik mégis síkra szállnak az ez nem alkalmas tehát arra, hogy a város |irányú intézetek ellen, nem is elvi szempont- j bonyolult pénzmanipuláoióit elvégezze; erre ból kifogásolják magát az intézményt, mint,egy magánvállalat közvetítése sokkal ajánla-inkább azt hangoztatják, hogy azokra épen tosabb. Ugyanez áll a város hitelműveleteinek Magyarországon nincs semmi szükség. Szerin- i közvetítését illetőleg is; a kommunális köl-tük Magyarországon a pénzintézetek és álta- osönkötvények elhelyezésére a magánbankok Iában a hitelszervezet helyzete olyan, hogy a i már az uralkodó versenynél fogva előnyösebb községi takarékpénztárakat egészen jól kikap- föltételeket állapithatnak meg. csolhatjuk berendezkedéseink köréből. Anélkül. Viszont az intézmény barátai következó--hogy a fenforgó kérdésben o helyen állást képen érvelnek: A községi takarékpénztárak ; foglalnának, mégis időszerűnek véljük a köz- intézményé ellenkezőleg élénk fölkaroltatásra ,ségi pénzintézetek ellen és mellett felsorolt számithat Magyarországon is. A városi szerérveket összefoglalni. vezetek lassanként kiépülnek; kultura, gazda-
Az intézmény ellenesei mindenekelólt ság és társadalmi politika terén fokozódó ■utalnak arra, hogy külföldön a községi taka-j igények támasztatnak a városi közélettel rékpénztárak megelőzték a magánvállalkozást! szemben. Ezen igényeket merőben adók utján takarékpénztárakat; nálunk megfordítva áll a; fedezni többé alig lesz lehetséges. Magándolog. Az előbbiek tehát meggyökeredzhettek, gazdasági vállalatoknak, melyek alkalmasak míg a magyar községi intézetek elkéstek, a városi kezelésre, kell a jövedelmeket fokoz-Nálunk már is tulsok takarékpénztár van. niok s az azok révén elért fölöslegeknek uj takarékpénztárakra tehát semmi szükség nemcsak azon pozitív célt kell szolgálniok. nincsen. A községi takarékpénztárak versenyt\' hogy a városok fejlesztésének szánt bizonyos csinálnának a létező részvénytársasági inté- jközhasznú intézmények megteremtessenek, zeteknek, melyeket káromlani nem szabad, hanem azt a negatív eredményt is elő kell miután oly nagy szolgálatokat tettek és tesz-! idézniök, hogy a polgárságra nehezedő terhek nek az országnak. A községi takarékpénztárak többé ne sulyosbittassanak. hanem inkább is nyereségre törekszenek; ezt pedig minél csökkentessenek. A fővárosi pénzügyi szak-nagyobb mérvben csakis ugy érhetik el, haj osztály is a kérdésnek erre az oldalára fek-a betevőknek minél kisebb kamatot fizetnek j teti a súlyt. De még más érveket is hangoz-és a kölcsönök után a lehető magas kamatot I tatnak az. intézmény hívei. Hogy nálunk, így szedik. Hlányzanék ezek folytán a magasabb; érvelnek továbbá, a takarékgyüjtő helyeknek szociálpolitikai érték. .Ha pedig üzleti elveik még elegendő talajuk van. semmi sem bizo-gyakorlásában ezt mégis, érvényre akarják nyitja jobban, mint a takarékpénztáraknak
Az egyik az emelkedéses pályatest, a másik pedig az utasokat érhető nagy veszély, amelyet a furfangos eb előidézhet.
Hallatszik is a mozdonyvezető többszöri szidalma: .A kutyafáját ebadta gazdijának," sőt az utas közönségnek panaszos nyugtalansága is megnyilvánul a vonatnak szokatlan lassúsága felett, míglen egy félőrai ut hátrahagyásával végre az állomáshoz jutnak.
A\'türelmetlen utasoknak persze első teendője
T í n P I akkor azon boszankodni s hogy lehet a vicinális-utazást
I A II U R> nem kedvelni. Veszélytelen s amellett mulatságos,
amit az alábbiak is igazolnak. Akadályos utazás ■ • . Kgy nagyobb folyó mentén elhaladó vicinális-
vonalat egyik oldalról a folyó, másik oldalról pedig Irta OEOl. meglehetős magas hegy határol.
Rendes körülmények között az utas-ember irtózik A hegyvidék egyik vicinális-menti állomásán a
még annak gondolatától is, hogy vicinálison bonyolítsa vonat megáll, persze elég soká, mert ott a gőikocam.k le utazását. Szokva vau a fővonalok eipreas vagy egjéb le«ndíj« U tm, mmt« uUwktl egjíik 4Uoiiiá«l41 gyorsvonatára mert csak erek elégíthetik ina már ki * másikig szállítani. Az utasok kőzött, kik ezen a vonatkiaérő kalauzt meginterjúvolni, mi oknál fogva nemileg minden irénjban csak gyors eredmény elérésé- állomáson beszállauak, többek között egy kecskepásztor haladtunk oly rendkívül lassúsággal. Talán valami ben törekvö emberiséget a nyngatoh — \'utazásaik \'»"• »kil hozzátartozói helyett hatalmas őrtársa egy baj ,,„ a gőzkoesin vagy a waggonokon? megtételében Sót talán a legtöbbnek még ez sem jól megtermelt nagy fekete, itt-ott egy-egy szürkés Talán a pályatest van megrongálva s a vonat eléggé gyors mozgású rendeltetési helyét vagv \'o""1 feltünteti kutyáia kiserl az állomásra. A kecske-; sebességének csökkentése BzükBégea — kérdik aggódva utazásra kiieltilt tartózkodási helyeit, a gondolat sebes- l\'ásztor jegyváltása után .jól vigyázz- bucsu-szavakkal eg,e8ek.
aégével óhajtanák elérni Természetesen ezen utóbbi távozik hu kísérőjétől. A vasuti-kocsiba száll, mikor is ültkor hallatszik a menet lassúság okáról a követ-
eseibon uem szabad hülyéknek avagy elmehéborodottak « kutya, mintha a búcsúszavakat tudomásul véve az kezö mulattató tény:
gondolkodási ideiét tekintenünk mert ez s vicinális- állomási folyosot elhagyná, az epületet megkerüli. Egy hatalmas eb került az olózö állomás után
vasutak gyorsaságánál mégis csak valamivel lassabban A vonatkiaérő 1 , órai ott időzés után végre néhány percnyi ut megtételével a pályatestre s folyton
történik. Pedig nem teszik helyesen mindazok, akik! megszólaltatja kiváló hangszerel, a gózkocsi sípja az a gózkoeai előtt haladt. A közbeeső őrházak előtt éa a vicinális felett elégedetlenkednek éa útjaikat az eféle induláshoz egyet sivit s a vonat az utasok nagy után. a pályatestről ngylátazik az emberek jóakaratát utvonalakon , sak azon esetben teszik meg. ha kényszer-1 elégtételere végre megindul. Alig megy azonban -a kikerülendő, letért s azután ismét a pályatestre helyzetbe jutnak; vagy pedig passzióból csak akkor, vonat 10 percig, a kecskepásztor kutyáia kerül a kerülve, a lokomotív előtt csúfos ugatással haladt.
Ila X.Xl.l-----r- I M .1. ..I -____ :l- MAnli «•/> tt\\» .. V i\\L* Illó u n
ha örökhagyójuk véletlenül egy ily vicinális-menti állomáson gyűjtötte össze vagyonát, s mint örökösök, azt átvenni utaznak.
Vanuak a vicinálison történő utazásnak kellemes-ségei is, csak érdeklődni kell az utasoknak minden oly momentum iránt, amelyet a gyorsan száguldozó "agy vasszörnyetegeknél észlelni nincs is alkalmunk.
Az élclapok is, mint nagy élcanyagot szolgáltató közlekedési eszközt ismertetik s foglalkoznak vele
„nyok elé s mintha csak valami kopott, neki nem A mozdonyvezető minden félemlítő eszközt alkal-tetszó rossz falusi fogat előtt állana, ugatva forog mázott, hogy a négylábú versenyfutót a pályatestről egyet s ha ezt megunta, ugyanazt folytatja futva, letéritse, azonban ezeknek csak kedvezőtlen hatásuk A mozdonyvezető a lokomotív elején két oldalt levő volt, mert akkor az állat mindig feldühödve csaknem gőzcsapot nyitja ki, hogy a merész állatot elriassza, i egészen a gőzkocsi elékerült ugató ós ugráló pózban ; de ugy látszik hatástalanul. A. meglepetésszerű sistergő és ilyenkor attól kellett tartania, miszerint a kis hang a kutyát csak jobban futtatja. Ugatása szemre-; vasszörnyeteg az ebet elgyurja, hatalmasabb roncsai hányólag hallatszik immár %* a vicinális-gőzös a jó a pályatesten akadályokat idéznek elő és az utazó lábu ebbel mintha csak versenyt futni sem tudna, pedig közönség a kisiklás veszélyének van kitéve egy oly
.... , ..i ___... t . IKr. 1. \'.a -I.UXI \' ....Arti.ilr nlrlalrAI a IaIuA a nlóuil/ nl.lttlmi
i 11 andóan anélküI hogy kimeriteuék Miként Is lehel talán , mégis tud, csak ezúttal nem tölte, kél okból, pályán, amelyei egyik oldalról a lolyó, a másik oldalon
zalai közlöny
1906. május 37.
szakadatlan, az utóbbi időben szinte rohamosan fejlődő sorozata. Sajátos viszonyainkat vére számba, nem lesz nehéz eldönteni azt a kérdést, mire van inkább szüksége az országnak: egy sereg apró, csekély alaptőkével alakuló magántakarékpénztárra-e, mely a betétek ellenében a biztosítékok nagyobb mérvét nélkülözi s amelynek üzletkezelése nem mindig kerül kifogástalan ellenőrzés alá, avagy pedig oly községi pénzintézetre, mely; nek kötelezettségeivel szemben a garanciák egész serege áll fenn s amely közintézményi jellegénél fogva szükségkép szigorított felügyelet alá helyezkedik.
A verseny gazdasági téren legkevésbé sem káros; lehet, hogy egyes részvényeseknek osztalékát osorbitja, de a versenynek a nagyközönség s főleg a hitelre szorulók csak hasznát láthatják. A magyar takarékpénztárak egész fejlődésüknél és irányzatuknál fogva inkább a letétbankok felé hajlanak; a községi takarékpénztáraknak a valódi takarékpénztárak szerepére kell vállalkozniok. Legalább hitelBzervezetünk kiegészíttetik egy különleges pénzintézeti typussal.
A küzaégi takarékpénztár ennélfogva ne is törekedjék nyerészkedésre. Igényeiben mérsékelt és önzetlen üzletpolitika mellett is szert tehet fölöslegekre, melyek kellő fölhasználás mellett a polgárok összességének válnak javára. A takarékpénztári fölöslegek a község szociálpolitikai oéljainak elérésére megbecsülhetetlen segéd-forrásul szolgálhatnak; de e szociálpolitikai szempont érvényesülhet magának az üzletmenetnek folyamán is ; a betéteknek oly módon való értékesítése által aj minőt a kisebb gazdasági egyedek hitelszükségleteinek méltányos kielégítése megkívánj másrészt a kis betétekre nézve előzékeny; kamatpolitika által. Ezeket a követelményeket a nyereségre alapított magánvállalatokkal szemben jogosan támasztani nem is lehet.
Az utolsó helyen hangoztatott kifogásokkal szemben a fővárosi előterjesztés kifejti, hogy a községi takarékpénztár jó szolgálatot tehet majd abban az irányban is, hogy a főváros által kibocsátandó kölosönkötvények átvétele utján a fővárosra nézve kedvezőbb hitelviszonyokat teremtsen. Ugyancsak jó szolgálatot tehet a községi takarékpénztár a közönségnek azzal is, hogy egyrészt elfogadná a községi pénztár javára történő befizetéseket, másrészt teljesítene helyette kifizetéseket, llyképpen a folyószámla, továbbá a oheque-és olearing-forgalom segítségével a hatósági
pénzkezelést olyképen egyszerűsítené, hogy a közönségnek nem kellene a hivatalokat felkeresni s ott a várakozással gyakran hosz-szabb időt eltölteni. Nagy szerope lehetne egy megerősödött községi takarékpénztárnak a községi üzemek kezelése s a község némely kereskedelmi tevénységének az átvállalása körül, amely tevékenység talán a hatósági szervezettel össze nem egyeztethető vagy nehezen valósitható még, de egy közBégí pénzintézetnek az üzletkörébe beillenék Közölhetné a közraktárakat, elláthatná a vásárcsarnokokban a hatósági közvotitói szolgálatot, a kózvágóhidakon pénztárt állithatna fel, átvehetná a világítási vállalatokat és a közúti villamos vssutakat stb.
Íme tömören összefoglalva a községi takarékpénztárak kérdésében pro ós kontra előadott fóbb szempontok sorozata A fővárosi előterjesztés a k\'érdést mindenesetre napirendre hozta s érdeklődéssel nézhetni a dol-dok további fejlődése elé.
ROVÁS.
A kivándorlásról megdöbbentő adatokat közölnek a lapok. Zalavármegye is kezd e téren előre menüi! Százak vándorolnak ki egy uj hazába. Már csak nem is kíváncsiságból. Nem szerencse-próba ez többé. Sokkal több ez. Küzdés. Életösztön. Megélhetési vágy. Kenyér! — Moodják a meginterwievolt kivándorlók Nem tudnak megélni a földművesek. Kicsiny a birtok. Nem ad elegendő kenyeret. Éff. mennek kifelé. A társadalom érzései magasra csapnak. Elég legyen ebből, hangzik mindenfelé . . . Ujabb és ujabb hajók távolodnak a magyar tengeri kikötőből. Telve van a fedélzet a nyomor számüzöttjeivel. Az ember bátran hihetné a nyomor láttára, hogy túlnépesedés oka a kivándorlásnak. Elszaporodtak a magyarok. Pedig fenét. Még ott sem tartunk, hogy egy olyan színmagyar városbau, mint Kanizsa, azt tudnák, hogy Magyarországban vagyunk.
#
Mert ezt aligha tudják. Legalább kereskedőink nem. Német szellem járja át e köröket. Akármerre megy az ember, német szót hall. Az üzleti levelezés német Könyvvezetés német. Külföldre menő levélpapír j felírása, szövege német. Az áru osztrák. A szokás | osztrák. A vevőt mindenfelé németül üdvözlik. És miért mindez? Tán ez a magyar kereskedők élelmességét akaija bizonyítani ? Hát akkor a német és a még élelmesebb angol miért nem érvényesíti mindezekben a dolgokban például a magyar nyelvet és szokást? Hohó, jegyzi meg errejzUsdi folfogásnak
serege, nekünk nem szabad ilyenben a német és angol példa után járni. Azok világnépek. Mi maroknyi csapat vagyunk. Mi pedig azt mondjuk: Azok életrevalók. 8zeretik nyelvüket, szokásaikat. Mi pedig élhetetlenek vagyunk! Nem tudunk uraink, gazdáink lenni saját portáinkon sem. Punktum!
Ebből azonban nem következik, hogy mi ne tiszteljük a külföldet. Sőt. Tanuljunk tőlük. Szükségünk van rá

A minap a zalaegerszegi esküdtbíróság egy anyát egy évre elitélt, mert törvénytelen gyermekét születése után megfojtotta és kútba dobta. Az Ítélet igazságos. Az anyának bűnhődnie kellett. De az eset körülményei elszomorítók. Az újszülöttet, így vallott a vádlott, azért vonult el a világ elől, azért tette el a láb alól, mert a községbiró fenyegette, hogy kihordatja a faluból. Az asszony védője emd igaz szavakat mondotta:... amig törvényeink szigorúan parancsolják, hogy a vadat párzás idején a legkíméletesebben óvni kell 8 aki ez ellen vét, azt becsukják, addig Deák Ferenc szellemének székhelyétől 10 kilométernyire a magyar államnak van olyan közhivatalnoka: egy községbiró, aki egy bár törvénytelen ágyban született anyát szülése előtt a falu határára akarja kirakni, hogy a község terhére ne essék. És amig a szabad Schweizban utmutatást nyújt az egyedül álló nőnek a szabad köztársasági szellem, addig nálunk szülés idején nem részesül annyi védelemben, mint a nyul vagy fogoly .. . Itt már tanulhatnánk szokásokat a külföldtől.
pedig a meglehetős nagyméretű hegyoldali vízelvezető \' árok határol.
Ilyenkor kénytelenitve volt a mozdonyvezető menetsebességét a veszély elkerülése végett csökkenteni; és a vicinális a szokott lü helyett ezúttal csak 7 kilométer óránkénti sebességgel haladt.
Alig hallatszott el a magyarázat; mikor az i utas kecskepásztor a vasuti-kocsi nyilt ablakán kitekint\' megtudandó, mily állomásig jutott már, mert nála szokatlan dolog az ily módon való közlekedés.
Ugyanazon pillanatban az állomás-épület léces kerítése előtt kutyája megszólal fáradt üdv ugatással s farkcsóválva várja gazdáját, aki utazását befejezte s távozásával a leküzdhetetlen vicinális-vasut közlekedési akadályát egy nagy élő ebet is egyúttal eltávolítja.
De uem kevésbé mulatságos a pályán történt második vicinális mulatós látvány. Sötét zivataros felhők vonulnak el. A kupékban elhelyezkedett kisebb és nagyobb mérvű földtulajdonosok aggódva látnak az összetömörült felhőkben, rövid pár pillanat múlva I aláhulló, az idei termést tönkretevő jégesőt. Mig a| merkantilisták a látvány hatása alatt már az árak\' emelésére tesznek ideges előkészületeket és fogalmazzák sürgönyeiket.
A természet ugylátszik egyiknek sem ad igazat, mert csak jó eső esik sz útvonalon, ami a leendő
termésre előnyös hatású. A harmadik állomásnál derűs idő áll be hirtelen. Az utasok egyrésze a nyitott kupéajtókhoz helyezkedik, a kocsi lépcsőin leüldögélnek 8 így várják be a lekapcsolt lokomotív hosszas tolatási műveletének befejezését.
A munka a tolatásnál befejeződik. A lokomotiv-hoz akasztott tojást-szállitó kocsik ütközői már a személykocsi ütközőivel találkoznak, mikor is a személykocsiknak ezen rázkódtatásánál fogva, a személykocsik teteje\' felett összegyülemlett nagyobb mennyiségű piszkos esőviz az ajtóban állókra és a lépcsőn ülő utasokra nem kis meglepetésre egy tömegben aláhull.
Egyesek a fejüket rázzák az akaratlanul órt tus miatt, mások az inggallérjuk mögül az odakerült vízcseppeket szeretnék kihajtani és fejeikkel csaknem a földig hajolnak elŐre^ mig a hölgyek világos ruhájukra hullott piszkos viz okozta foltok miatt mérgelődnek, s miudannyian áldásokkal halmozzák el a vicinálist.
Csak a szemlélő nem mérgelődik és boszankodik, hanem mulat a látottak felett, mert a legkülönbözőbb arckifejezési változatokat találja hirtelenében. Még a vicinális az utasoknak némi összeszedődése után néhány percnyi késéssel sípol, pöfékel és szép lassan tovább halad.
Városi közgyűlés.
F. é. május 24-én ós 85-én tartott képviselő-testület közgyűlésre gyűlt össze. Ennek érdekes tárgysorozata a 8 tétel volt: a főgimnáziumba való felvétel dija. Ennek megállapítása és tandíj-kezelés tárgyábani tanácsi javaslatnál felszólalt dr. Rothschild Jakab s javasolja, hogy az egész ügy vétessék le a napirendről, mert amúgy is tán egy év után szabályrendelotileg fog az egész ügy szabályoztatni, ha azonban az előterjesztés tárgyalás alá vétetnék, az esetben nem javasolja, hogy a tandíjmentesség a tanulóknak 26° u-ban határoztassék meg, mert lehetnek oly szegénysorsu. de szorgalmas tanulók, kik ezen meghatározott hányad mellett a tandíjmentességtől elesnek. Javasolja, hogy a tandíj-kérvények, mint más állami és felekezeti iskolánál is gyakorlatban van, az év augusztus 15-ig adassanak be.
Dr. Schwarz Adolf az előtte szóló Dr. Rothschild Jakab indítványát még azzal a javaslattal egészíti ki, hogy a tandíjmentességet, aki az óv I-só felében egy tantárgyból elégtelen osztályzatot kap, elveszítse. Ezek után tárgyalás alá bocsájtatván a tanács javaslata általánosságban, valamint részletekben, melyet a közgyűlés szótöbbséggel változatlan elfogadott.
A 9 ós 10 tárgyban változatlanul a tanács javaslata fogadtatott el, mégis azzal, hogy Vágner Károlynak nyugdíjaztatása alkalmából, eddigi hosszas buzgó szolgálata elismerése jegyzőkönyvileg nyilvánittatik.
Ezután az építési szabályrendeletet tárgyalták és kovés módosítással elfogadták.
Emlékeztetö-naptár.
Május 28. 8zegedy Róza síremlékének leleplezési ünnepe Sümegen.
Június I. A Nagykanimi Takarékpénztár rendkívüli köz-gy ülése.
4. A Kath. Legényegylet zászlóíelavatási ünnepsége.
5. Országos vásár Na^ykanizíán.
„ 12. Néptombola a népkonyha javára. , 12. A Délzalai Takarékpénztár rendkívüli közgyűlése. „ 12 Az „Országos polg. iak. egyesületi zalamegyei kör\' közgyűlése Nagjkanizsán.
t
HIREK.
Katonai öngyilkosságok.
(v.) Valahányszor eldördül egy lövés valamely szolgálati fegyverből és kioltja egy Katonának életét, mindannyiszor felszínre kerül a kérdés, miért tör a fiatal katona szabad elhatározásból életo ellen, miért türi a fiatal erő oly nehezen a katonai élet viszontagságait, hogy inkább lemond az életről, semhogy elviselje a katonai fegyelem bilincseit?
A kérdés indokolt, mert az ember csak akkor dobja el magától az életet, ha kimondhatatlan lelki és testi kinok között reménytelenül viseli a sorsnak mardosásátl
Es mégis azt tapasztaljuk, hogy nem az elviselhetetlen testi vagy lelki kinok az indító okok, melyek az öngyilkosságot idézik elő, hanem főleg a büntetéstől való félelem és a kedvtelenség a szolgálathoz.
Tagadhatatlan, hogy a büntetés keménysége sok esetben nem áll arányban ,az el-követott kihágással. Ezt az aránytalanságot aztán a büntetéssel sújtott katona elviselhetetlennek képzeli és őzért a gyilkos fegyverhez nvult. .
szalonjuk volt. Meg is bámulták az emberek a csoda-alkotmányt. Azonnal akadlak ügyes riporterek is, kik meginterwieolták őket. íme egy részlet. Maguk mondják: örökké emlékezetes éjjel marad előttük az, melyet Turinban ugyanabban a szállodában és ugyanazon szobában töltöttek, melyben Kossuth Lajos meghalt. Hosszú utjukban nem voll semmi kellemetlenségük. Mindenütt megbámulták az emberele a vállalkozó franciákat és hatalmas automobiljukat, mely különben meglepően olcsó volt. Csekély negyvenezer korona.
Más szenzációról alig beszéltek, Egy szenzációnak előjelei ugyan mutatkoztak már. A sajtót is bejárta a hir, hogy egy kültelki tóban egy csecsemő holttestet találtak. Később azonban kiderült, hogy a szenzációs holttest — csak egy döglött kutya. Azt a kutyafáját! Ez a kutya csakugyan nünket egy szenzációtól.
A hét többi érdekessége feltűnés nélküli. A Fő-utca épülni fog. Szegény Batthyány-Strattmann 1 dön herceget a tanács átiratban fogja megkérni, hogy a Fó-uti viskóját romboltassa le. Epitsen helyére olyan épületet, mely a környezetnek megfelel. • Ez mindenesetre jó lesz, akkor, ha mintát például a városházáról vesznek. De ha a mellette levő két épületről, mely szintén környezet ugyan, de nem épen diszos, akkor nem valami szép épületre van kilátásuA. A hét többi érdekességéről beszéljenek a kávé-
A szolgálathoz való kedvtelenség szintén házi törzsasztalok. Egyébként üdvözlöm az olvasót.
sokszor oka a katonai öngyilkosságoknak A katonai pálya megerőltetéssel, fáradalmakkal és nélkülözésekkel jár. Az ujono nemcsak az eddigi foglalkozásával szakit, hanem kiragadtatik rokonai és ismerősei köréből is. Az átmenet az egyik helyzetből a másikba nagyon hirtelen. A követelmények a fiatal katona iránt nem kicsinyek. Es a gyámoltalan újonc nem ritkán kénytelen eltűrni a gyakorlott katona gúnyját. Főleg ez szüli a kedvtelenséget a szolgálat iránt és az újonc sokszor a halált tekinti megváltásnak a szolgálat nehézségeivel szemben.
De mint a polgári életben, ugy a katonai élotben is ez legyen a jelszó: „dolgozni és nem kétségbeesni!" A kétségbeesést pedig el lehet kerülni barátságos vezetés és atyai tanácsadás mellett.
A haragvó, harcos altisztek önmérsékletére az oktatásnál nagy szükség van. A napiparancsok is hangoztatják a jó bánásmód szükségét a közkatonával szemben. Az amugyis lesújtott katonát nem kell még jobban sújtani, hanem inkább felemelni kell. Az egyéni méltóság lealázása nem terem jó gyümölcsöt Akire pedig a hatalom reáruháztatott, az éljen vele a fennálló szabályok értelmében.
-r A hercegprímás jubileuma. Tegm.p volt ötven esztendeje annak, hogy Vaszary Kolos bíboros hércfegprimást áldozó-pappá szemelték. Ennek a/, emléknapnak évfordulóját kegyelettel ünnepelte az egész ország katholikus népe és űunepelte a haza; tíui erények minden tisztelője. Mert az elmúlt félszázad története élénkeu tanúskodik amellett, hogy ö tanított, nevelt, áldozott és lelkesedett. A türelem és mérséklet voltai az ő fegyverei. A nagy éa sok szomoruaág opeltett vigasztalókban sem volt hiány e ragjogó pályafutás alatt, melyek megédesítették a keserűségeket, feledtették a fájó perceket, ő felsége megkoronáztatásának negyedszázados, a honfoglalás ezer éves és a magyar kereszténység kilenc százados jubileuma, mind kimagasló, örökemlékQ momentumok. Még most is élénken visszhangzanak a nagy egyházfejedelem ajkairól elhangzott magasztos intelmek a magyar szivekben, melyek mindenkoron valódi apot-
— Halálozások. Z a vili a Adolf posta- és távíró főtiszt Nagykanizsán 39 éves korában elhunyt. Kedden délután temették nagy részvéttel. Temetésén megjelentek Szommer Náthán felügyelő-postafőnök, Kaffka Qyula 1 mozgóposta főnöke éa a két testvér posta tisztikara éa altisztjei. Az elhunyt koporsóját sok koszorú borította.
Vajda Jakab kÖzigazgalósági tisztviselő, a letenyei szolgabirónágnak több évtizeden át volt buzgó tisztviselője folyó hó 22-én Budapesteu elhunyt A megboldogult hült tetemeit Letenyére szállították. Csütörtökön temették az egész község részvételével. Temetésén megjelentek: a szolgabiróeág tisztviselő\', a járás jegyzői kara, a járáabiróság és adóhivatal tisztviselői, a tűzoltóság, melynek az elhunyt titkára volt atb. Btb. A gyászbeszédet Dr. Neumann Ede nagykanizsai főrabbi mondotta. Kartachmaroff Leó főkántor megható gyászdalokat énekelt. Az el-legfosztott ben- hunytban Hoffmann Mór fővárosi tanár, Dr. Csempész Kálmán ügyvéd sógorukat és Hocbflusa Soma liszt-viselő nagybátyját gyászolják.
— Zrínyi Béla Itthon. Zrínyi Béla, a kanizsai globe-trotter hazaérkezett Nagykanizsára. Tokabótnából indult el március havában és a .Silesia" bajón Trítsztbe érkezett május 15-én. Odyaeeáját érdekes naplóban irta le. Sok tapasztalatot szerzett Kis-Azsiában és ezeket a tapasztalatokat a magyar kereskedelem számára óhajtja értékeaiteni. A kitartó munkás eddig járatlan ösvényekbt akar a kereskedelemnek mutatni. Két kötet emlékkönyvet hozóit vissza keletről. Diplomaták, miniszterek, válik pasák és konzulok, mind megörökítették bennök nevűket. Ebből látszik, hogy a magyar különösen keleten kedvelt egyén. Éi mi mégis, ob, oly ritkául használjuk
ki ezt az érzést. Naplójegyzetei is vannak Zrínyinek, melyek egy ügyes író gondjaira várnak még, hogy kiadhatók legyenek. Idegenben ia jól értesült a kanizsai viszonyokról, mert a „Zalai Közlöny"-t Perzsiában is épugy, mint Bombayban rendesen megkapta.
— A vörheny járvány. A vörheny-járvány, mely városunkban télen és tavaszkor pusztított, ismét kiujult. Május l. óta az I—V. kerületben ctak 39 megbetegedés fordult elő. A betegek közül ö meghalt. Az első óvintézkedést a járvány terjedése ellen már megtették. Ismét neki mennek az elemi iskoláknak és ezeket gyora levizsgázáa után junius elején bezárják. Az iskolabezárás ügyészei azzal vádolják az iskolát, hogy terjeszti a járványt, holott tudjuki hogy azt a fővárosból éa a Kanizsa körüli falvakból hurcolták és hurcolják be. És épeo, hol a fertőzés veszedelme a legnagyobb, épen ott nem történik semmi. A falvakról beözönlőnek a beteg gyermekek
heoiiaát képezik a király és nemzet közti egyet- boitáUrt0ló| e$ eiek terjeHItik el8Ö ,orbftD . jár. értésnek, a hit, a vallás, az oltár éa h.«azeretetnek. yáDy|> Al|4n Kanilgán a Híegéuy nép kölfltta beleRek E nagy ember a mi vármegyénk aiJHÍtte. 8 most,| el„|Rflte|é8e ,B fíKgyon gyir!ó. Ki,kani»áo beteg midőn ő félrevonulva magányába,juténdben ünnepelte Byermekek lué({ k0píí0kka, lestükön „zalsdgálnak
KANIZSAI HÍRADÓ.
(Zrínyi Bila itthon. — A francia viligjirók. — A siemiciós gyerek? — A hét többi érdekoaége. — Épül a Fö-ut.)
Zrínyi Béla, a hires kanizsai világjáró hazaérkezett. — Ez volt a hét legérdekesebb eseménye. Mindenfelé ez újságolták egymásnak az emberek. Es csakugyan. . .
f Amint együtt ülünk a szerkesztőségben, egyszerre csak beállít hozzánk Zrínyi Béla. Jó magyarsággal üdvözölt bennünket. Nem is látszott kiojtésén, hogy két évig vándorolt messze keleten. Most már öt nyelven beszól folyékonyan. Három nyelvén egy kevéssé. Amint érdekes részletet "ft»zd mesélni útjáról, kezdjük Ügyelni arcát. Alig van nyoma rajta a két évi ut* keserveinek. Pedig sokat kellett szenvednie. Itthon most csak a gyűjtők ostromának csapásait kell elviselnie. Amerre csak jár az utcán, mindenfelé megrohanják. Ismerősök és ismeretlenek. Egy kis keleti emléket kér mindegyik .
meg az évfordulót, nekünk zalamegyeieknek jól esik hálás ragaszkodással üdvözölni Zalavármegye földjén ünneplő aranymisés egyház fejedelmet.
— Királyi kihallgatás, A király Vidor Samunét, a nagykanizsai izraelita jótékony nőegylet elnökét tavaly arauy érdemkereszttel tüutetle ki. Vidor Samuné a hétfőn délelőtt Wienben tartandó királyi általános kihallgatáson fogja Őfelségének a kitüntetést megköszönni. A kabinetiroda Vidornét a kihallgatás előjegyzéséről táviratilag értesítette.
— A hivatalos lapból. Kinevezés. A király Domby Imre zalaegerszegi törvényszéki jegyzőt a felsőpulyai járásbírósághoz síbiróvá nevezte ki.
— Elhunyt főrend. Báró lukéi István főrendiházi tag, Iháros-berényi nagybirtokos folyó hó 26-áu hajnalban 66 évea korában elhunyt. A főrendiház elnökségét táviratbau értesítették a halálesetről. — Inkey József báró a csurgói választókéiület ország gyűlési képviselője édesstyját gyászolja az elhunytban. Holnap délután 2 órakor temetik Ihárosberényben-
— Érettségi biztosok. A nagykanizsai főgimnázium ezidei érettségi vizsgálatain a vall. és közoktatási miuiszter megbízásából dr. Burány Gergely, címzetes főigazgató, a keszthelyi főgimnázium igazgatója fog eli ökölui.
A nagykanizsai felső kereskedelmi iskolához Hazay Gyula dr. keresk. miniszteri segéd-titkári
Európai világjárók is jártak itt e héten. Kran-1 küldetett ki a kereskedelmi miniszter részéről minisz-ciák voltak. Automobilon jöttek Páriából. Valóságos I teri biztosi miuőségben.
az utcáo.
Pedig van nekünk járványkórházunk. 23,000 forintba került. Jó messze épült a várostól, a Jó-remény-fok közelében. Itt már néhány év óta várják a kolerát, amely I86fi-ben puuztitotl utoljára Nagykanizsán. Ezt a kórházat nagyon szépen lehetne felhasználni járvány idejében oly beteg gyermekek kitelepítésére, kik fertőző betegségben szenvednek és környezetűkre nézve a kontagium átvitelével veszedelmesekké válnak. A vörheny betegséguél az elszigetelés éa nem az iskolabezárás az első teendő. De ez a járváuykórház üresen áll, berendezve nincs, azaz mégis, mert az Egyletkert őre lakik benne.
Ha az iskolákat"be ís csukják, a város gyermekei mégis összeverődnek, még pedig elleuőrzés nélkül. Megmondták a fővárosi orvosok: a vörhenyt nem az iskola, hanem a beteg gyermek terjeszti. Azt az osztályt kell bezárni, melyben beteg gyermek van. A beteg gyermeket pedig elszigetelni kell. Az orvosok is érintkeznek járványos betegekkel, no de részükről még a ruhájuk fertőtlenítése is foganatosítva lesz, a magasabb bakterológiai tudomány értelmében I
— Körorvoa helyettesítés. Augenfeld Fülöp szepetneki körorvos szabadságoltatott, az alispán Dr. Ország Lajos orvost rendelte ki helyeltesül.
ZALAI KÖZLÖNY
MAJU8 27.
— „«sgjaror«»»*ba» iitíüii." Szomnroan érdekei éa viszonyainkra jellemző eset történt • minap egyik nagykaniaeai előkelő kereskedésben. Ai Oiletbe egy közős hadaeregbeli tísst ment bt valamit váaárolni. Aa üzleti személyzet több tagja németül köaiöntve aietett • vevő elé A kőiői tiaat meglepődve tekintett • német üdvözlőkre él caodál-kozáaáoak e dorgáláaba illő mondáéul adott kifejezést :
— De-uraim, miért köszöntenek Önök engem németdi? Hisz Mag; iror a iá g b an vagyunki
A meglepődéiben moit a azemélyzoten volt a aor, kik nem épen axégyenkeiéa nélkül hallották eme iga» éa jellemxő aaavakat. A dologban nem a legérdektelenebb, bogy ai Oilettulíjdonoi hiiaBai érzésű migjar ember, ki tán eddig ügyet aem vetett lm, hogy itemélyaele Nagykaniiaát Wien kűlváro-aának tekinti. Vilőbin Ddvői lenne, ha kereakedőink többaége megjegyezné a mondást, mely jellemző a mi viszonyainkra:
De uraim, hisz Magyarországban vagyunk I
— A magántiaztvlaelők vaaárnapja. Azl
alispáni leirat értelmében a nagykanizsai rendőr-kapitányság e héten ellenőriztette aa irodákat. A< ellenőrzési szolgálatot Hajós Ferenc rendörbiltoa teljesítette, öt céget jelenteti lel a munkaazünet megszegése miatt. A magántiaztviaelök körében az a nézet, hogy ha a rendőrség a bejelentett cégeket csak egyizben ia aiigoruan megbüntetné, akkor megszűnne e viszáa állapot. Akkor a lőnökök beleegyeznek a megváltoztathaUtlanba, amely Odvőa intéikedéi csak pártolásra érdemes. Különben beszélik, hogy ha a bejelentett cégeket A rendőrség nem büntetné, az Ítéletet mint rendelet elleneaet, megfellebbezik a vármegye alispánjához, ki az ügy iráut nagy érdeklődést tanúsítva, a magántisztviselőket bálára kötelezte.
— Egy naplparanea. Lapunk híradása nyomán mindenfelé dicsérettel emlékestek meg a városban Cech József ezredes humánus napiparancaáról. A fővárosban megjelenő ,A Polgár" clmfrjól izerkeiz-
— UJ napilap Kaposvárott. „8omogyvármegye" címmel junius elsején uj napilap indul meg Kapói, várolt. Főazerkeszfője Pete Márton dr. lesz. Felelői szerkesztőnek Silgó Sándort, • .Pécsi Napló" bel-munkatársál hívták meg. Salgó Sándor már régóta tehetséges, ügyes és jó tollú munkása a vidéki htr-lapiráanak. Hírlapiról munkásságát a .Zalai Közlönyénél kezdette m»g. Az uj napilap vezetése szakavatott kézbe leiz nála letéve.
— A kaszárnyából. Az újoncozás az idén ií^" húzódik, húzódik a iz öreg katonák már kezdenek lemondani arról a régen kiszámított, szép reményükről. hogy október elaején hazamehetnek. Nince újonc, kalona pedig kell, igy hát az idén későbbre eaik a szabadságolás. Elérkeztünk oda. ahol a régi időkben voltunk Aki bevonul katonának, nem igen tudja, bogy mikor kerül baza. A törvény törvény, ellenben mit csináljon a szegény öreg baka, ha az egyik törvény azt mondja, hogy három év múlva hazamehet,
a máaik pedig azt, hogy nem mehet. Mit csinál is öreg baka? Bzenved és káromkodik. Inspekciói idejébe.) kinyitja a kaszárnya ablakát a ugy bámul föl a csillagos égre. Hejhl de talán a csillagok aem
tett demokrata lap megemlékezve a katonai legény- tudják az öreg bakák azablduláiát. Él lassankint ség öngyilkosságairól, ízt mondji, bogy nem pirádéi kibsl a kaizárnyák pa|ko» évődéie. Hány kii nip
_ A kltonai.g kíréhá Cech József ezredes, j temetéa eitiltáaa a.glíez.o, hanem a. igazán ember- ~ z\'kís\'Í\'p öÍitoT SRZl
20. bonvédgyaloRezred parancauoka több heti 8égea bánásmód, tengeri útra indult. Távollétében as ezredparancsnoki j jr t p0)g^r: tisztet Plehewz Gusztáv alevredea teljeaiti.
vádgyalogezred parancsnoka például legújabban ismét
zását. Ez a paraocanok elvárja a tisztektől, bogy igyekezzenek kiérdemeloi a legénység szeretetét Az ilyen napiparancs aztán fölöslegessé teszi a parádés temetések eltiltását,"
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral
mérnöki állásra as uj szervezési szabályrendelet értelmében kiírták a pályázatot. As állást most Székely Nándor tölti be<-Az állást egyhangú szava zássál ö lógja elnyerni.
— Záaaló felavatás. A nagykanizsai Katb. Legény-Egylet által junius hó 4 éo tartandó zászló -
hó 1 re esö befizetések az Qnuep miatt junius 2-án délelőtt eszközölhetők.
A sserelem sötét verem. Ebbe esett bele 0. I. nagykanizsai lakós, midőn B. M-el való bázaa«ágkötési szándékát a helybeli anyakönyvvezető\'
felavatási ünnepén zenéa mise lesz a 8zt. János egyesült öusegélyző szövetkezetnél a f. évi junius templomban. A misén Rác N. Jioos főkántor által " "
kiváló szakértelemmel jól szervezett egyházi zenekar és vegyes énekkar fog közreműködni. A zenekarban részt vesznek : Hocbfrichter Emma, Oürtler látván, Gürtler Ferenc, Ifj. Wajdits József, Unger Ullmann Elek, Jakobi Antal, ifj. Krátky István. Mair József, Nagy Qusztáv, Csólosz Jenő, Dmuj József, Ruprecbt Ignác, Mayer Károly. Az énekkarban : Mec Lajos, Munkácsi Jósvef, Táncsics Béla, Mágics János, Ofenbeck Vilmos, Precsinszky Kálmán, Németh Gyula, Frommer Sándor, Nikicser György, Tóth Károly, Horváth Ferenc, Klapper Miklós, Klapper Gusztáv, Nők részéről: Dr Fábián Zsigmondné Sebestény Kató, Nyuli Mariska, Török nővérek, May uövérek, Farkas Jolán, Farkan Vilma, 8zauermann Juliska, Ábrahám Kata, Kanc Juliska, Manchler Istvánné, Bartos Irén, Bakay Iduska, Geis/1 Ella, KláuZ Irén Sallér Ilonka^
— Ügyvédek éa ügynökök. Az ügyvédek és pénzügynökök közt felmerült egyenetlenség csak nem akar elsimulni. As ügyvédi kar vezetősége e héten körlevélben értesítette as ügyvédeket, hogy
Majd a .Zalai Közlöny\' nyomán ^"/j\'^VkaI Moat\'vége «ikadP énnek is. Ki tudja, Cech József, a nagykanizsai hon- h4Dy fej, „ap Vao még. As urak veszekednek, szegény öregek maiadnak. Na«y napok lesznek a kis napokból s október felé nem zeog a nóta a bevonuló regruták leié:
Ne airj bandát, ne sirj, így kell annak lenni , . . Elmennek as öreg bakák Te fogta mtaároxni . . . Hiába minden I As öreg bakák fognak^ujra csak masérozni, mert a bundasok még a regetüencarct elé se kerülnek.
— Á cigány-gyerekek. A fővárosi sajtó egyik-másik orgáuuma nem épen dicséretes haogou emlékezett meg Zalavármegye radikális cigánytervezeté-ről. Különösen az ellen keltek ki leginkább, hogy a cigány-gyerekeket elveszik szülőiktől. Egyik zala-uél bejelentette. Hogy ezt tette, becsületére válik, egerszegi laptársunk védelmébe veszi a tervezetet és mivel nem akart olyan életet folytatoi, mint igen «.lt |rjt: Megjósoltuk azt is, hogy találkozui fognak sokan, akik csak ugy balkézről vesznek háló-társat nagyképű urak, akiknek nem tetszik a radikális A mi vőlegényünk azonban eltitkolta, hogy őnéki elbánás, mert tiltakozik ellene az álhumauizmus, valahol messze egy hites felesége vau és él, ki őtet atnei|yel Írásaikban hivalkodni azeretuek. Mert még most is epedve várja. Nem azért van a bázaeulók mostanság az a divat, hogy a humanizmus miudeo kihirdetése, hogy azt senki el ne olvasss, hanem szabadalmat biztosit a gonosztevőknek, akikben nem azért, hogy miudeuki elolvassa és aki azután valamely 8*abad megsérteui az emberi méltóságot s a társadalom
házasságnak vélt akadályt tud, — ha nem akarja, hoRy a lelkén száradjon és a folytonos lelkifurdalásokkal örökös nyugtalanságot szerezzen magának, — azt illetékes helyen, as anyakönyvvezetöuél vagy a polgármesternél egyszerűen szóval bejelenti. I^y történt a jelen esetben is, miért is 0. J et az anyakönyvvezető feljelentette a kir. ügyészségnek, ki ellene a vádat kettős házasságkötés kísérlete miatt folyamatba tette.
-i - .. ... - ....... . « .i — Az Első Magyar Asztaltársaság Nagy-
kölcaönközvetitő ügynököktől kölcsönügyekbeu be-1 kaDÍI8áD) mely a hazafiság éa jótékonyság oltárán kebelezési megbízást nem fogadnak el. Ugj értesü már többször meghozta áldozatát, megtartotta idei lünk. hogy erre néhány pénzintézet vezetősége érte \' ~
sitette az ügynököket, hogy ha e határozatot az ügy
védek betartják, ez esetben as intézet jogtanácsosa végezné a bekebelezést Az ügynökök viszont híresztelik, hogy az ügyvédek legtöbbje ezután is ép ugy végzi a bekebelezést, mint eddig. A közönség most arra kíváncsi, hogy hát akkor mire volt is jó e kör levele* határozat?
— Csatornásnak. A városi mérnöki hivatal több utca csatornázását vette tervbe. Csatornázni fogják a Csányi- és Szemere-utcát és Zrínyi Miklós-utcát. Es utóbbi utca háztulajdonosai hétfőre voltak tárgyalásra megidézve Ata József tauácaoshoz. Ki jelentették, hogy az esetben, ha a Zrínyi Miklós-utcát klinkerrel kikövezik, a csatornázást nem fogják megfellebbezni.
— Tlllamos-vllágltás Tapolcán. A közügyek lelkes harcosa, Glázer Sánéor vette kezeibe Tapolcán a villamos-világítás ügyét A részvény-előjegyzések folynak és pedig oly eredménnyel, hogy a szükséges összegből alig hiányzik már valami s igy rövyi időn belül megkezdik az építés munkáját.
— Az automobil elgkiolAs hőse, A tavaly május elsején Nagykanizsán történt Fraoz-léle halá-Iob automobil elgázolás hőse nagybeteg. Básti Ferenc automobil vezetőt annak idején egy évre Ítélték el. Büutetését a uagykanizsai kir. ügyészség fogházában kezdte meg. Itt megbetegedett. Nagyfokú tüdőgyulladást kapott. Beszállították a városi közkórbázba.
tisztújító közgyűlését. Horváth István eloöki tiszte nem esett választás alá. Megválaaztatiak a következők: Alelnök: Hudy József; I. jegyző: Dezső Aladár; II. jegyző: Vojkovics Jánov; pénztáros: Dinuj József; elleuör: Weisz Izsó; választmányi tagok: dr. Hajdú Gyula, Kaufmann Mór, Lányi Pál, Magyar
érdekeit semmibe sem veszik. A köz türjöu, táplálja a parazitát, mert az ia ember, mert aa is apa, auya, akinek joga van emberi érzéseinek respektálását követelni. Egyébként a humanizmus azt diktálja, hogy a gyermekeket védelmezzük legelső sorban s bs a cigánygyerek részére az állam biztositja a tisztességes oevelést, a cigány apák és auyák sérelme sokkal kisebb, mint amekkora a gyerekek és a társadalom haszna. Nekünk a romantika piszkos és tolvaj lovagjai nem kellenek És hisszük, hogy meglehet őket rendszabályoznia
— A slketnfcmfck budapesti állami intézetének első osztályaiba a legközelebbi tanévre mintegy 40 uj növendék fog felvétetni. Ezenkívül felvételt nyernek a megfelelő osztályokba oly Biketnémak is, akik eddig valamely vidéki intézetben tanultak ugyan, de akiknek szülői időközben a székesfővárosba költöz tek. Végül felvétetnek a felsőbb osztályokba olyan
Elek, Magyar Iguác, Rosenfeld Miksa, Stern József, gyermekek is. akik népiskolai tanulmányaik közben
Bród Jenő; számvizsgálók: Sattler Lajos, Sohlozarek siketültek meg s akik az intézetben a beszédnek a István, Paaqualetti Gyula. [szájról v^ló leolvasását tanulják meg s ez uton elemi
— Kirándulás a Balatonvidékre. Mint meg- ismereteiket kiegészítik. Első eorbau a Budapesten
irtuk, a helybeli leányiskola növendékei tanáraik s az auuak környékén levő községekben lakó niket
vezetésével a jövő hó 3-án ki fognak rándulni némák vétetuek ugyan fel, de másodsorban felvételt
Balatonvidékre. Mint értesülüuk, ezan a ki- nyernek az ország bármely helyéről folyamodó siket-
ránduláson részt fognak venni a polgári fiúiskola némák is. akik az évi 200 kor. eltartási költséget
növendékei is a taoári karral. Eddig mintegy 100 egészben va«y részben biztosítani képesek. A íelvé-
nftvannálr ialz.nfi.ttA Un »_i i.i , ... ...
növendék jelentette be részvételéi.
tel a folyamodványok érkezésének Borrendjében fog
— Tanintézet Bécsben. Jó hírnévnek örvendő eszközöltetni, miért is indokolt, hogy a szülők mi-tanmtézet a Bécs városban I. Ftanciakanerpiatz előbb küldjék be kérvényeiket. Készletei tájékozta-ö. az. alatt már 40 év óta fenálló Kryzaoowaka tást él felvételi nyomtatványokat is az érdeklödők-Agosta-fele felsőbb leányiskola bennlakással. Igen sok nek díjtalanul küld az intézet igazgatózága (Buda-msgyar leány látogatja, kik a német nyelvben és, pest, VIII.. Mosonyí-utca 8. szán,)
irodalomban, az angol éa franciában, zenében és
I. VL-L. \', , • \' ------T r 1 A gyógyítási. Anglia és Francia-
fes é zetben akarják bővíteni ismereteiket. Az mté- ország szabadalmi hivatalai hozzájárultak a Ilazs-
zet e háztar ám . ,. b.hr.n ií___i... , ......... \'
zettel háztartási iskola Is kapcsolatos.
tJLgyógyszerész áltil előállított .Sírin" nevű
rablógyilkos cigány. Az alsólendvai sortéavész elleni gyógyszer szabadalmazá\'sához melvet
csendőrőrsvezető egy társával . hídvégi határban mír » monorí tel^n sót ,"^
letartóztatta Lendvai Józ,el női ruhában bujkáló eredménnyel alkalma nsk " k k°,érlX.ni óh.1
cigánylegényt, k,t több gyilkosságban , és lopásban (illetőleg megmenteni .ér éseit) f rd jo J.( lin.zk
bűnrészességgel gyanúsítanak. A vizsgálat folyik. Károly gyógyszerész o célra sz.kszeíűen be"dezeí
- „W\'T,Ca J6"eí " h"1\'«»\'y<n laboratóriumához Budapest, VIII Bökk Szilárdegylet elnöke ez állásáról lemondott. utc, 28. vui„ uoan ozuzru
1905 MUUS 27
ULAl KÖZLÖNY
6
z Rohltsch Sanerbt unn. A nyár közeledtével
mindenki, aki rászorult, valamely gyógyhely meglátogatására határozta magát. Ez igen fontos tény, mert attól füge jó állapotúak a jövő télen Rohitsch-8auerbrunn gyógyhatású forrásaival első rangú gyógyhely. Vizei hatáa tekintetében legközelebb állanak a karlsbadi forrásokhoz. Cs*k múltévben óriási haladást tatt ezeu rohamoa fejlődésnek indult gyógyhely: a Kaiserbad, mely egyik legszebb és legmodernebb gyógyintézetek egyike. Gyomorbajosok, májbetegek, csui és cukorbetegek, elhízás, cbrontkus hurut és vesebajnál Rohitsch-fürdő kitQnő hatású. De különösen déli enyhe klímájával május, junius és szeptemberben, előnyösebb. mint ai éjszakibb gyógyhelyek.
x A vli mint a gyomor- és bólbetegségek óvószere. Mindenki tudja, hogy a Karlsbadban és Marionbadban gyógyulást kereső gyomorbetegek legnagyobb kontingensét magyarok alkotják. Ennek oka pedig az, hogy a magyar konyha igen Ízletes de meglehetősen nehezen emészthető táplálékokkal látja el fogyasztóit, továbbá az, hogy a magyar ember as étkezés után boritalhoz van szokva. A bor pedig a zsiros ételek emésztését gátolja.
A táplálkozásnak ezen betegségekre vezető hátrányait az ivóvit van hivatva kiköszörülni. Erre atonban a víznek tisztának, jónak és olyaunak kell lennie, hogy a táplálékot az emésztéshez kellően előkészítse.
Köziamert dolog, hogy e célra a mohai Agnes-forráa a legelsősorban felel uirg, mert nemcsak kitQnő oldószere a tápanyagoknak, hanem alkalikus vis lévén\', tissta is, a gyomrot az emésztő nedvek elválasztására alkalmasan izgatja s kellemes izfl borital. Háztartások nagy üvegekben a mohai Agoe* vizet különösen olcsón szerezhetik be
KÖZGAZDASÁG.
A vidéki fevtársulati hitelszövetkezetek a
dr. Nagy Ferenc által készített szövetkezeti törvényjavaslat megvitatása és az évtársnlati rendszer meg védése céljából 1905. évi junius hó 4 éa. vasárnap d. e. 10 órakor Budapesten aa Orszsgos Iparegye-sület nagytermében Országos Értekezletet tartanak.
Hirdetmény. A szombathelyi lovassági laktanya asámára szükséges gumitömlők, vödör, petróleum-fáklya és hydrana állványcsövek szállitandók.
A város-szalonaki elemi iskolaépületének hiányai 3230 K 82 f. költségvetési összegen belül pótlaodók, A borostyánkői r. katb. templom és lelkészlak átalakítása 8401 K 56 fillér és 1823 K 52 f. költségvetési összegeo belül végrehajtandó.
Az ajánlatok benyújtási határideje f. é. junius 5. Részletes felvilágosítás a szombathelyi kir állami építészeti hivatalból nyerhető.
A kerületi kereskedelmi és iparkamará.
VEGYES.
— Aaattar feayképéazekaekl Általánosan • Ismert kitűnő
ixa\'.on- éi mi tényképészeti kéa#ülékek. felülmúlhatatlan mi-nöilgQ pillanatkéli apt-arátuaok, valamiut mindenféle téoy-képéaaetl cikkek Hall A cégnél (Béce. Tochlaub«-n 9 Cl. éa k>r udvari aaállitó) kaphat, k
Kien Qiletág alapíttatott 1854 ben
Kívánatra nagy kepei árjegyieket bírmantve kold a cég.
Nyilt tér.
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
— Csol. Köszönet a tárcáért. Etrflnk máikor ii
— 6. A. Kösiönjuk Információját Kai uámunkban találja (eldolgozva.
-MM, Fiaais Már régen láttak kéziratát
— i L. Kéiiratát tömör kivonatban közölni fogjuk
VASÚTI MENETREND.
indulAs
8udap.it. f.lé :
i óta la p regit. II.
ti ,
A kereskedelmi Iskolák reformja. A kerea k edeimi iskolák rég óhajtott relormjanak megvalósi-Uaa érdekében a vállá, éa közoktaláaUgyi miniszter akként intérkedett. bog; aa előmunkálatok elvégzését j ■t országos ipari éa kereskedelmi tanácsra bízta. A tanács h célból kérdőíveket bocsátott ki mindaiok-hoi, akiknek a kereskedelmi oktatáa alakulásában döotő szavuk lehet. Huszonhárom kérdéare azavaz-tatta meg ilyformán a tanács a kereskedőket és tizenkettőre ai érdekelt iskolákat. Mintegy kélasái terjedelmes vélemény érkezett be a tanácshoz, mely l» ezeket beható tárgyalás alá vette. Aa anyag szokat- e.c. (Wlsal-falá lanul nagy terjedelme folytán e lárgyaláaok bosaaabb { tr, „ p re|I R , időt vesznek majd igénybe, de éppen ei nyújt már 6. . 10 . nn v. előre is bizonyos garanciát arra, hogy kereskedelmi I! , M . ó u. íj- »• iskolátok reformja alapos lesz. ! * • ~ ■ J\'
AZ aarir takarékpénztár. a igrfcuk.-, j• ^- \'
rékpénztár r. t. sltpitói f. hó 28-án értekez- s ^ _
letet tartanak, melyoek tárgya » takarékpénztár: megalakulása. A pénzintézet augusztus havában kezdi meg működését.
A détaalat takarékpénztár réazvénytáreaaág Nagykanizsán 1905. évi juuius bó 12 én délelőtt 10 órakor saját helyiaégébeu rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. Igazgatósági indítvány a tár-eulati részvénytőke felemelése iránt. 2. A társulati alapszabályok módositása.
Az igazgatóság a felemelést igy tervezi: A jelenlegi 200,000 korooa résavénytőkét felemelik 575,000 koronára. Kibocsátanak 250 darab uj részvényt 1800 korona árlolyamon. A 200 uj részvény kibocsájtáai árából a jelenlegi részvénytőkét 375 ezer koronára emelik, a fennmaradó összeget más számlik javára fogják lorditani. Két részvény képez egy uj részvényre elővásárlási jogot. A kibocsátás alá kerülő uj részvények kiadásával egyidejűleg az eddigi 200 forintról szóló részvények és ezek 1906. évtől kezdődő szelvényei bevonatnak és helyettük egyenként 600 koronáról szóló részvények lesznek kiadva.
Érvényes 1905. május l-töl.
Nagykanizsa állomás.
d U. gy. éjjel ii i
u. v. 1 Bifllár B -Sít -8y. felé : 7 óra 10 p. eite v. v. •• Pragirhaf filé
4 Ara 43 p reggel i
10 ( d. u. gy. v. . 30 , d. u. li. v. . 17 „ éjjel gyón v Caákterayafilé: S óra — p. d. u. vegjrei v.
Barss-fMé: 4 óra 57 p. reggel, n. v,
fiyékéayae-fslé: 8 óra 10 p. d. u. ii. v 6 „ 10 „ d. u. is. v. 11 ,.02 „ eite n, v.
•) Juniui 30-tól iieptem-ber 80-ig közlekedik.
••) Zal*-8ientQyörgytöl Boglárig ciak juliui 1-tól augusztus 81-ig közlekedik.
érkez&8
Badapeit fiiéi:
4 óra — p. regg. i«. v. 18 „ - , d. e. gy. v
1 „ 80 ., d. a. ii. v. 8 „ 40 ,, eite n v. 10 „ 85 „ eite n. v.\') 12 , 07 „ éjjel gy. v. Béoi- (WiiB) fslöl:
8 óra 40 p. regg ia. v.
I „ 62 „ d. u. u, v
6 „ - „ d. n. ii. v.
10 „ 60 „ este gy. v. Szsabath 2 E|«r filü: • óra — p. regg. i«. v.
Zala-SiMt Iváa-ftlll:
9 óra 18 p. fi\'e végy. v BH\'ár B,8zt.-8y.-filöl:
8 óra 16 p. r«kgel v. V. PriQithef-felól:
5 óra 8i p. regg. ry v. U ,. 20 „ d a. ii. v.
4 66 „ d. u. gy. v.
11 „ 22 ,. éjjel ir. v. Ciákteraya-fslöl:
8 óra 10 p. reggel v. v. Barcs felöl: óra 16 p. regg. sí. v. Gyékényei-felöl:
7 óra 10 p. regg. ii. v.
II „ 65 „ d. e. i». v. 1 „ 20 „ d. a. «. v.
11 „67 ,. éjjel ii. v.
*) Juniai 20-tól szeptember 20-ig közlekedik.
Ai e rovat alatt költöttekért nem vállal felelőnket a iierkeaitóiég
Tekintetes Szerkesztő Url
A következő soroknak b. lapjában leendő felvételét kérem.
A „Zala" cimü napilap f. é. május hó 23-án megjelent 54. számában a közzétett nyílttéri közleményben Horváth György nagykanizsai épitö- és palamester Dr. Orosdy Lajos kir. ügyész urat megsértette és vele szemben sajtó utján elkövetett, becsületsértés vétségét követte el!
A megtorlást kivánó ezen cselekmény birói üldözése céljából Dr. Orosdy Lsjos kir. ügyész ur megbízott, hogy bünfeljelentést tegvek Horváth György ellen sajtó utján elkövetett becsületsértés vétsége miatti E megbízásnak eleget teendő a hptts. M. §-a értelmében a nagykanizsai rendőrkapitányságnál a nyomozás elrendelését, foganatosítását és az iratoknak * nkanizsai kir. törvényszék t. vizsgálóbírójához teendő áttételét kértem.
A nyomozás elrendeltetvén, foganatosítása folyamán. kihallgattattak Weiser János gépgyáros és Pilch Ernő törvényszéki jegyző urak.
Az eljárás a fokán terhelt, az általam képviselt Dr. Orosdy Lajos kir. ügyóaz úrtól bocsánatot kért és már előzőleg tett bocsánatkérését megismételte.
És mert a bocsánatkéréshen őszinte megbánást láttam, de még különösen azért, mert a sértés szanálása céljából Horváth György engem az alábbi nyilatkozatnak sajtó utján leendő közzétételére jogosított fel, a fómagán vádat elejtettem s ennek folytán as eljárás be8züntettetett.
Nyilatkozat.
A HZalá"-nak f. é. május hó 23-án, kedden megjelent 54-iki számában a t. kir. ügyész urat megsértettem, időközben meggyőződtem arról, hogy azon indokra nézve, mely engem ezen általam megbánt cselekedetemnél vezérelt, tévedésben voltam, mert alkalmam volt arról is meggyőződni, hogy a t. kir. ügyész ur sem egyéni tisztességem, sem az iparosi becsületemben engem nem érintett.
Ezért Is igyekezem jóvátenni ezen félreértésből származó elhamarkodott sértésemet és a t. ügyész úrtól ezennel bocsánatot kérek ós bizom miszerint ezt tudomásul venni ós tőlem elfogadni szíveskedik.
Nagykanizsa, 1906. május 20-án.
Horváth György, s. k.
Tisztelettel: Sebestyén Lajos
LlriImént. Capslcl comp.,
Ricbtar-féta Ntriur Pili-Eipiwr
Kun a 11 a m • M kltúnS (• laMtlometlIlapilo btdúritólf sül haamalt htusaar h««»-a»rl»«mnjl, — * mtly tntndtn gyÓRTMtrtirban kapható, — alndlK flure------. , „g*r-
■Ü&\'r
FERENCI JÓZSEF KESERŰVÍZ
4H | m 11 m | kfj ül ^JHMH^H ll!l_tlJ
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
üalai közlöny
1901. MÁJUS 27.
MIT IGYUNK?
hogy egésiségüoket megóvjak, mert csakis * természetes Híénsavas ásványvii erre a legbiztosabb óvószer. — Elsősorban a mohai
1U/ y
forrás mint természetes sxéosaydús ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellem s és olcsó savanyúvíz; dús szén-saTtarUlmáDál fogva oeacsak biztos óvszer fertőzi elemek eller, hanem a henne foglalt gyógysdknál lógva kitűnő szem a legkolftnfélébb gy««or-, légosö-
és hsgyizervl botegségeknsk. Azért tehát Hnsmáljuk a mohai Agara Ha»ználjuk a mohai Agaes forrást, ha gytntr- bél- forrást, ha élvMyhiáay "s légcsíhuruttói szaba- és emésztési zavarok ál-dulni akaruuk. Dr. Kétly. lanak be. Dr. üebhardt.
Használjuk a mohai Au«s \' \' .......(tói éa
Használjuk a mohai Agaes
forrást, ha a vesebajt gyó- fo rást, ha ■ájkajaktó
gyitaui akarjuk i sárgáságtól izibaduloi
Dr. Kövér. | akaruuk. Dr. (Hass
Háztartások számára másfélliteresuél valamivel nsgyobb Üvegekben minden kétes értékQ mesterségesen szénsavval telitett víznél,, sőt a H/ódaviznél is olcsóbban adja, hogy az Ágnes-forrks vicét a legszegényebb ember Is könnyen megszerezhesse.
Kedvelt borvz. - Kedveit borvíz.
Kapható minden fUszerüzletben et első rangú vendéglőben.
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
Salvator kíltr
M||Ut|a|-<a kfllt.ía,bántalmak ellen, kát,-din é. .Ix.Wtl Hhhli|lk>«, > nakrii hú,Bírnál, további • lálil tt íiuí.tUíl aaerrek hanil.lnál.
Hú^yhtQtA h«táa<il
I,! ItUTM •■áMtk.tl!
\'"^^W^míi igottaliKÍQiaíf Eptr,itm.
hirdetések.
MATTOMI
ERZSÉBET SÓSFÜRDÖJE
gytiykaly B.d.p.it kit,.
Fürdőidény; április 23 tói oktober IS-ig.
Kivált lytiyhattlaal klr
női bajokban és altesti bántalmakban.
Hettdi-lö or.o. . gyógyhelyen E,illlt,ll ftkváa, Julá-ayaa laktuk, |t v.atáglá. - «W Vilii... v.aall laata klltatét a flvtra.aal
iBERÉNYJÖZSEFi
ékszerész
\'•ffisr NAGYKANIZSÁN
88 SAJÁT MŰHELY, ffl
irrVOVIIDlitf k\'«»i\'nénjeui miiid-n-JlUIUI UnUIV kor III; váladékban ké-
"—:—r Biea kaphatók.
NAGY RAKTÁR «°ríkbe" "ff?*"
■ . ---és színes kövekben.
NAGY RAKTÁR "rfi- tL»kbTír" NAGY RAKTÁR 6DOffi 6"é"\'6\'
Eladás részletfizetés mellett isi
Javítások én uj munkák gyor-an készíttetnek.
n
.jliifmulhaUlljn I-
gytmiMtrt.«inMai.M<liiiiiilbin szenvedők Mimin.
Kapható gytjgysrerlátak íi droguertákban. Kísérteti ctelokra fél dobotok á 1 Korona.ts: A tiwl.lt siűle.jnöknek p-obadcóoiok és tocirjlol.ir.gytn rendelkeiüre állnak 3 NERUOANAHDORHAL Tilt , IbtaklárbjnBtJPAPtsi.:,\' IpssJltlajtf: ultta 7si.
Etvagytalansag.
Etnéailéal tavarok a robítacbi ,Temp-loro-forráa" idfiaiakonbÍDti ivána „Ital « legegy.ietObben or»«»iüiitetbet«k. Idjseblt vagy krónikus bajoknál a .Btyria.forría* ajánlatopabb.
N.gyb.nl raktár M»ty«ror»iág ríjiír.:
HOFFMANN JOZSEF-nél
ttud.pe.t, Báthory-utc. 8. itám.
A legjobb alpnni l.jet tartalmn/ra.
SZLIÁCS-
"sö&^S^a^SöSd dóriéi
(Fel*ömagyaror»zágon.)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra.
Szezon: május 15-töl szeptember 30-ig. FölÜlmulhatatlan vérszegénység, sápkór, női bajok, hátgerinc- és idegbajok, bénulás elleu, átszenvedett betegség és erős munkásság után. FOrdőorvosok: Dr. Rhorer Aladár hiv. fUrdóorvos és Dr. Ntern J. Utazás Bécsből 9 óra, északról Oderbergen át onnan ö óra, délről Budapesten át inneu szintén 5 óra. Szliácsról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — Kimeritő fölvilágositás és prospektus utazás, lakás árkedvezményről az első és utószezonban stb. ad u fUrdölga/. gatóság Síliften, (Zólyommegye.)
ss==z^s=:
[Kitüntetve a legmagasabb érmékkel „Grand Prix" St Lousi világkiállítás 1904
KÉRJÜNK CSAK
1 li\'íi
TISZriTÓ-KIVOMATOT,
t / mint ezen ábra, miután sok órtóknelkUli utánzat lesz kínálva.
í&SfiSs
EgyedUll gyáros: Frltz Schulz Jun. Akt.-ties., Kger a. Lelpzlg.
Szabadalmazott önműködő
permetező-készülékek „STPHOMI A"
szölötelepek
és komlóUltetvények befecskendezéséhez.
a szegecs és tormancs kiirtására, valamint a levél-betegségek elleni védekezésre stb.
10 vagy 15 liter töltésit
Önműködő, hordozható permetezők
rézüsttel is,
prtroleain-vegyltó-kéftailiekkel, vagy anélkül; kocsira szerelt, önműködő permetezők gyártatnak és szállíttatnak külttnlegeBség gyanánt
kAYFAHTH PII.
meiígaidattági gépgyárak, boraajték éa gyUmílci-értékeaitő-gépek kOléDlegeBaégi gyárai által
^ BÉCS, II. TnborMtrnxNe 71. »z.
Ktmaritú árjrgy.ékak Ingyen. _ Kíprl.etOl. rl.aonteladek ktrealetnek.
1905 MÁJUS a\'
ZALAI KÖZLÖNY
lUuttaStbásly ir-ttsztitószsr.
3Sü*ll
Védj aj*: „Horgony".
A Liniment. Capsici comp., i Hűrgony-Paifl-ExpeHar
pdüáka •
Sró>ffW»k bizonyult háziszer, mely több mint 35 óv óta legjohb fájdalomcsillapító szernek .bizonyult ktazvéaynél, ctúinál óh Meghűléseknél bodorzsolós-képpon használva.
Flgyelmeitetéa. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üreget fogadjunk el, a mely a ....... yel éa a
IJT*
Richter czég------------------------- ]WL
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és
.Horgony\'
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva.
2 korona éa úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török Jézaaf gyógyazoréexnól, Badapeitea.
Richter gyógyszertára az „árany oroszlánhoz", Prágában, Elisabethstrasse 5 jieu.
Ki szereti
a gyiagéd, azepU adlkBII, tiazta aroot, puha aiaa btrt éi róaaáa arcbőrt ? si mosakodjék naponként, aa ismert Medikai
BLRGMANN féle
Lilioitil-:
iVédöjPfj: t báoyfc»i) vaiy Barfaaaa 4 Cr Dr.ií. ét Tilaataa a B
— Ara 80 fillér — Kapható: 6ELTSCH aa 6RAEF
.OROatalA" Nafykaalua.
niobus - vrtjszülokivona?
— Sk
1 i .. ii n u r u \\ 1
kapja kívánatra mindenki a mi
- Érdekes altalanoa árjegyzékünket —
több mint 1600 képpel, mely bármily «i»k ségleti srer ».gv érdekei ajdonaágoknul uél kOIOahetetlen. Égy leiel«i6-l«p • pontos cím megjelölésé"! elég, mire bérmentesen küldetik a> ferdnkes álta\'ánoa árjegyzék
KERTÉSZ HENRIK által, Wien
Flelsohmarkt 18-243.
HIRDETÉSEK re FELVÉTETNEK E LAP b. KIADÓHIVATALÁBA*.
VilágRíaííitás St. Louis 1904 Legmagasabb kitünletes.Grdnd Prix"
A TllaehlrO
DELAWARE
adja á lagjobb kart! Oltani, peraatazal mm kall i
A filokaxeránalr ellenáll I
Lalráaát Ixyia kitUa >■, bárkink. Higyai.iyl •é|l Deawara.vaaaifl éa
szöllőoltvány-eladásl! Cia
SZIOYÁHTÓ MAOY MIHÁLY
FeUóSe«fHd
Lipueuiök 20 darab. 2 óriással csal 10 korona.
anBraaillen HambuntMailko I OenuaNawyorit
nemuarg-La Plata Hamburj-Cuba ! Ntaptl-Nawyork
Hamburz-Oataaien Hamburf-Frankrtkh : Genua-La Plala
Hambur* Atnka Hamburj F.n*land [)oY«r-NeW7ort ;_
Harabufj-Canada Hamburj-Ceotral- Chírbourf-Nawyock
Hambunc-Wíatlndien Amerika. |
Antwerpenbe! Canada, Braallla. La Plala. Wtatlnditn. Caba. Me.lko,
Martéból BraailUn. Wtstlndkn. Coba. Meriko. Central-Amerika;
Bouk*nábél Newyofk, llrasilicn. La Pialába.
A llambur. Amerikai Liná kltAni aUátáa mellett pompáa lUláat nyújtanak ép u*y kaját mini fedélaetl ntasek ráaaáre.
Tengeri kéjutaiátoki
Vniotlndla Íjaink! ntnaáaok róldkósl tenaeri éa
E7.U ntnsáaek A. klell héthes «ÍTtara atuíe.k
Angol, Irorssá* 4a Skó< Dtaiáeok híren mrdihelyekre.
Irinádból aa északi foki*.
Tengeti gjfógjuiaaí»ok
Közelebbi fulvilágoaitáaokat adnak belföldi ügynökei a tár-saságuak. szintúgy a
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg
Saemélyaet iiállitáai oastálya Bécaben : A Baneral-Raprlüran taaz dar Hanbarg-A.erika Liala, I. Klrataaratra.aa 38.
ÉN, CSILLAG ANNA
a 185 aar baaaza laralay halaaiaial, MÍlyat aaját találmánya ka|kaalos»M 4 héaapl b--.azaálat etán kapta-. El takát a lagjobb iiifiu tatt atlawarva I bal épelaaára a kai atvéaéaak altaaiditáitra, l faj bír aríal téaéra; aMaagiti araknál az arlte|-laa, telt azakállalvéat éa mAr rlvld idal haazná lat alán agy a bajnak, aiiat a azakállaak, taraié-uataa fényt éa tlartttaéget klloi«n«z aa aiag ■aatl lkat az IdAaléttl öizlléatii a legasgaaabb karig
Egy tégely ara I, 2, 3 és 5 forint.
Poitai tsélküldéa naponta aa ár előre vaIó bekul dvie vagy utánvét mellett aa egész világba a gyárból, ahová minden megbisáa küldendő
CSILLAG ANNA Wi8D, I. Graüen 193.
Főraktár Nagykanizsán:
DELTCH 4 ORAEF,
a „Tflrös terei2t"-bez Guutrt-L
Elő- és utóidényben tetemes árengedmény. Idény: május—október.
(Téli kúrák október—április hónapokban.) Ásvány- és iszapfUrdó
m dabuyáb &
a szlavón középhegyiig gyönyörU völgyében, a déli vaaut állomáaa közvetlen flaaze-köttetéa Budapest éa Bécacaal.
Vastartalmú hőforrások- és iszapfürdók.
tükör- és lápfUrdök. Hidagvlz gyógykezelés. Fangooaztály (iazapgflngyöléaek.) Kiváló gyógyeredmények az öaazes nOl bajoknál, vérazegényaégnél, köszvényes éa csúzos bajoknál, valamint idegbántalmaknál. Szép berendezésű lakóiiobák, olvasóterem, kitUnö ÍUrdözenekar, kölcsön könyvtár, Uwn-tenis, tekepálya éa egyéb szörakozá-iok. Remek sétányok az árnya*-\' parkban 4- határos erdőben, érdekei kirándulások, | legnagyobb kényelem, olciö árak Kilünö*élkeíí» a ÍOrdo szállodában, havonta I. oizl.
192 K., II. oszt. 7 i K. — Prospektus é» fölviligositáiial izivesen itolgál
Daruvár (ürdobérlit igazgatósági.
KölTfttlen német poHlsi én grorahajó asolgÁlat 817. azaaéiyazillltia 817.
minden világrészbe.
, Különösen ezen vonalakon :
Hamburg-e b °7or.rg-Newyork
Utl KÖZLÖNY
1906. MÁJUS 27.
AVILKA SUCHARD
alpesi tej kakaó
és czukorból Páratlan különlegesség.
A Délzalai Takarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán
1905. évi junius hit 12-én délelőtt 10 órakor saját helyiségében
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a t. részvényeseket meghívja.
Nagt kanizsán, 1906 május 21 én. .
AZ IGAZGATÓSÁG.
tárgysorozat:
1. Igazgatósági inditvány a társulati résavénytóke felemelése iránt.
2, A társulati alapszabályok módosítása.
7292/tkv. 905.
Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. törvénynaík, mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Ármutb Henrik éa Steazlin Kis Anna végrebajtalóknak, Szvegy Horváth Liszlóné S/.0I. Varga Borbála kiskaoizsai lakos végre-bajtást szenvedett elleni 145 kor. 16 f. léke s jár. illetve 80 kor. I5ke a jár. iránti végrehajtási ügyében a nagykanizsai kir. tvazék területéhez tartozó a a nagykanizsai 2792. sz. tkvben t 7632/u. brst. kiskanizsai belsíiég 1871 kor. becsértékben
1905. junius hó 24. napján d. e. 10 órakor
ezen tkvi hatóságnál hivatalból megtartandó nyilvános bírói árverésen eladatni (og. Kikiáltási ár 80 korona. Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10*|a át készpénzben vagy óvadékképea papírban a kikoldótt kezébez letenni.
A kir. tőrvszék mint tkvi hatóság. Nagykanizsán, 1905. május hó 12. napján.
(OOCOCOOOOOOOOOOCOOGOCCOQOCJ^
(Neusielii-féle í ERZSÉBET labdaeaok.) K pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsfilendók, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szer. vek bajainál legjobb ered-tnénynyel használtatván,
gyengéden hashajtók, vértiaztitók; egy gyógyszer sem Jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZOHULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen. Czukrozott külsejük végett még gyermekek is szívesen veszik.
Egy 15 pilulát tartalmazó doboz 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobost, tehát 120 pllolnt tartalmaz, csak 2 korona. 2.45 Uoron«el6legea beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik.
Utánzásoktól különöxen óvakodjunk. Kérjünk határozottan Nenateln Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi c*ak, ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban .Szent Lipót" és „(leustein Fülöp gyógyszerész\' aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaitok aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
ÓVÁSI!
,Szent-Lipóthoz- czimzett gyógyszertárs,
Z. K \'•/,.
BÉCS, I. PlanktüKHHKe «. Kapható Nagykanizsán: BKLl\'M LAJOS, él RKIK OYL\'La gyógyszerészeknél.
ÍOOOOOO OOOOOOOOOCXD OOOOOOOOOOC ■OOOOOOOOOOCXXJOOOOCXXJOC
\'«» I
XXX)
A JELENKOR LEGJOBB TETÖFEDESI ANYAGA
MAGYARORSZAGI KÖZPONT:
ETERNIT mÜVEK HATSCHEKlAJOS
BUDAPEST VI.,ANDRÁSSY-ÚT 3V i
oooooooaooaaooooco 0000000000000000000
\'/,. 905.
M O LL- FELE
S E I DLITZ-POR I
Cuk akkor T»tódiak. ha mindegyik doboa Moll A. védjegyét és
aláírását tünteti fel. A Moll A.-félő Soldlltz-perek tartót gyógyhatása a legmakacsabb gyoaior-és ■Itsetbáatalaiak, gyomorgörcs és íjomorhév, rögzött azékrekedés, máj-bAntalom, vsrtslolis. aranyér és a legkülönbözőbb aólbetsgságsk ellen, e jeles báaitaernek évtizedek óta mindit na*v< bb elterjedést szerzett. — Ara ofy psosetolt le eredeti deooiaak 2 kar
Hamiaitáaok törvényileg fenyíttetnek.
OL L-F ELE

Csak akkor valódi,, T1"**"* "*«* *oi.l a. védjegyét .u«t«u
-- tel .A- Heti" felírató rfnozattal van sárra. A Moll -
ftlo sás-borszesz nevezetesen mint fá|daleasosillapit4 bedlrzsllesl szer köszvény, csuz és a meghűlés egyéb következményeinél legiomeretesebb népszer E|y éeeiett eredeti Ivei ara I kor 90 «H
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módszer szerint készítek gyermek és szappan a blr okszerű ápolására gyeraekek s felaittek részére.
Ara darahoaklat — 40 flil. öt darab — I kor. 80 III. Minden darab gyermek-szappan Mell A. védjegyével van ellátva
8
3
u u u a u
a u a a u u o u u u u u u
kőin
a
a a
a
Bécs: Tuchlauben rJ. sz. O
Vidéki megrendel éiek naponta poiualinvét mellett t«l)Mfttelqek
A raktárakban telték határozottan MOLL A. aláírásával O ít védjegyévet ellátott készítményeket kérni. Raktár. Nagy-Kanizsán Rassnfeld Adolf Fiai. °
U
OOOOOOO□□ OOOOOQa 00000000000000000000
Fószétklldés: Moll A. gydgyizereiz, ci. él kir. udvari >2311110 által,
STEYEH
gyógyintézet
TÓBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLETT. IDÉNY: május—október.
880 méter a teoger szine fellett 2 txisuii álló mán. Orácból kocsival egy óra. Posta- «s távírda állomás.
Bég ismert vastartalmú (akrotherme) acélforrás 80 fok C. 128 fok B.) _ 26 fok C. (20 fok R) Mérsékelt klíma, erősítő erdölevegö kiterjedt fenyveserdők. Oyógyjavalatok, idegbántalmak, ideggyengesóg, hát-gerincbetegség, hysteria, görcsök, neuralgiastb. ellen , NŐI betegségek: vérszegénység, bél- és hólyaghurut stb. Igen ajánlható üdülökuek és gyenge gyermekek nek. Gyógyeszköz: külön gyógy- és uszóbazin, kádfürdők melegvízzel, fenyötürdök, villanyos fürdők, masiage, znhanygyógykezelés, napfürdök stb. Olcsó lakások és egyes stobák, villák, gyógyterem, kitűnő étterem, kitűnő senekar.
A iMrdöl gazgátóságnál kimerítő prospektus ingyen éa bérmentve, DR BLVMA VER SÁNDOR, orvos tulajdouos.
Nyomatott Ifj. Wajdits\'UóisefkOnyvnyomdájábaii Nagykanizsán.