Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
12.02 MB
2010-02-17 09:49:22
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
852
3630
Rövid leírás | Teljes leírás (316.43 KB)

Zalai Közlöny 1905. 022-025. szám június

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, IBOB.
Negyvennegyedik évfolyam, 22. »ám,
junius 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Előfizetési árak: Egé»z évre 10 korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 f. — Egye* szám ára 20 f.
Felelői szerkesztő I»r. Villányi Henrik
1 .áltulajdonos él kiadó:
lfj. Wajdltft Jórnrf.
Szerkesztőség: Nagykanizsa. 8ugár-ut 0. szám. Kiadóhivatal és nyomda: Nagykanizsa, lfj. Wajdits Józsefnél Deák-tér I. szám. Hirdetések dljszabáa azerint. Nyllttér soronként 40 f.
Építkezési ügyek.
tv. Ii.) Nagyfokú részvétlenség mellett tárgyalták a rault héten az építésügyi szabályzatot, azt a régóta várt szabályzatot, mely a város fejlődésének hivatva van irányt adni. Csak a jövő fejlődésről szólunk; a meglevőt már elpusztítani és ledönteni nem lehet: az, ami mégosak ajövóben emelkedik fel a porból, arra nézve szól első sorban az építésügyi szabályzat. Amit a szabályzat elérni akar, magában véve nagyon jó, kényszeríti a ház- ós telektulajdonosokat, hogy a csatornázási kéltségekhez hozzájáruljanak, ez helyes. Soha máskép, mint ity módon, csatorna még nem épült. Végre nem fizetik egyszerre. A törlesztés évek hosszú sorára kiterjed.
rendszabályt a becses emberanyag érdekében hozták, melynek épségbentartására végre a hatóságnak is ügyelnie kell.
De mi az építésügyi szabályzat intézkedését osonkának tartjuk mindaddig, mig vagy ez az 54. §. kiegészítést nem nyer, vagy pedig a lakhatási engedélyek határozataiban benn nem foglaltatik, hogy a lakosztályoknak és hálószobáknak oly terjedelmüeknek kell lenniök, hogy benne minden személyre 10 Q méter térfogat és 4 □ méter terület jusson K7, felelne meg az egészségügyi követelményeknek is. Az erkölcsiségnek posztulatuma volna, hogy a 14 évnél idősb családtagok, vagy személyek nemök szerint különválva háljanak. A lakásviszonyok javulását alsó sorban ilyen rendszabályoktól várhitnók.
Azok, akik mostanában uj járdákat készít- Csak akkor volna hatálya a különben üdvös telnek, kötelesok azt aszphaltból megcsináltatni, 51- §-nak is. Mert mit ér az. ha a szoba területe szinte évi törlesztésre. A világon mindenüttllB □ méter és ha 6 személy lakik egy osak szabályrendeletig-twemtettek csator-; szöbában.
nákat, járdákat és rendezett viszonyokat. r^ Építési szabályrendeletünk az építési Vannak városok, hol a háztulajdonosok, minden\' övezetek megállapításában nagyon helyesen méter homlokzatért kénytelenek fizetni, ha a intézkedett, mikor a földszintes házak építését rendőrség jónak találja az utcát a osatorna- már a II. övezetben megengedte, mert ezzel hálózatba bevonni. Mertareichsdeuthsoh néme- is éleszti az építkezési kedvet és kisebb lakások
teknél nem a tanács határoz, hogy az utca csatornázható-e vagy sera, hanem a poltfláj Nem ajánljuk utánzásra ezt a bolond rend
létesítését. Emellett azonban szükséges lett volna az udvari lakások építését lehetőleg megakadályozni, mert épen az udvarok bűzhödt,
szabályt. Azért mégis felemiitjük, hogy belőle szüle lakásaiban tanyázik a szegénység egész okuijunk, üdvös lörekvés elé pedig akadályt; mezében. Hiba az is, hogy építkezési szabály-
ne gördítsünk.
Osak az 54. §. megváltoztatását szerettük volna látni. Ez a szakasz intézkedik a lakószobák térfogatáról és a térfogat minimumát 15 □ méterben, a szobák magasságát pedig 2 80 —3\'8Ü méterben állapítja meg. Ezt a
zatunk nem engedi meg, hogy bizonyos övezetekben(az utcavonaltól legalább 4 méterrel beljebb építsenek és az épületet előkerttel díszítsék.
Ez az engedély sok városban van meg. Budapesten a Rotlenbiller-utcának egy részé-
bon és az Andrássy-ut alsó végén a házakat az útvonaltól be jebb építették. Ennek nagy haszna is van. Ha kert virul a ház előtt, az jól esik a szemnek és ha egész utak házait előkertek díszítik, ez meg olyau látszatot ébreszt, mintha az utca is kert volna. Ez a dolog szép oldala. Hasznos része abban van, hogyha beljebb építik a házat, udvari-lakás ott nem lehet. Csak ily módon apaszthatjuk laktanyáink létszámát. Nálunk pedig ópenséggel bün volna a nagyvárosok kinövéseit esztelenül utánozni azzal, hogy kis lakásokkal rakjuk tele házainknak udvarait.
Az építkezési szabályzat intézkedéseinek ezen hiányaitól eltekintve, e téren is nagy a haladás. De ha jó is, modern és üdvös, ami abban bennfoglaltatik, mégis minden attól vaii függővé téve, hogy a szabályzatot, hogyan hajtják végre. A jelen szabályzatban is benn van az intézkedés, hogy utcavonalra tilos trágyát tenni és ime a város egyik népes utján, dögleletes bűzök terjednek szerte-széjjel. Mindez pedig azért, mert közel az úthoz, lófekáliákat halmoznak garmadába. Épen a mi lapunk emelt ezért panaszt. Volt is olyanféle, amit elneveznek helyszíni szemlének, de a osatornákban összefolynak most is lovak urinái. És ez nem is épen valahol hegy mögött történik, hanem a központban, a szép Sugár-ulon.-
Már osak ez a példa is erősen bizonyltja, hogy a legjobb szándék csúffá van téve, ha körültekintéssel nem szereznek érvényt olyan szabályzatnak, melyet a higiena és a közrend érdekéhen elfogadtak.
TÁRCA.
Az örökhagyóé
Irta J. H. Rosny.
Mintegy tiz óv óta ismerem azörecr Lambersacot. Különc ember hírében állott. Magam sem tudom, miért szerettem oly nagyon; talán csak azért, mert kitűnően értett az anekdoták elbeszéléséhez.
Egy ködös téli reggel halva lelték ót az ágyban, őszinte bánatot éreztem fölötte. Ime, sohase látom Ót viszont és sohase fogok róla többé hallani!
De nem igy történt.
Norval közjegyzó felkért, hogy látogassam meg, mert Lambersac -utolsó akaratát akarja felolvasni elóttera.
Azonnal a közjegyzóhöz siettem, aki elmondta nekem, hogy Lambersac engem tett általános örökösévé, azon feltétel alatt, ha feleségül veszem kis unokahugát, Lambersac Cecília kisasszonyt. Ellenkező esetben a félmilliónyi hagyaték a városi muzeum tőkéjéi gyarapítaná.
Ez a végrendelet nem okozott nekem túlságos örömet- Egy bájos, fiatal leány, Alice Gambert, már bírta a szivemet s ó is viszontszeretett.
Ha ezekhez még hozzáteszem azt, hogy Alice 600.000 franknyi hozományt s még jóval tetemesebb örökség reményét viszi urának nászajándékul, köny-nyen gondolhatják, mily képtelenségnek tartottam az öreg különc végrendeletét s egyúttal kegyetlennek is, mert Norval közjegyzó azt is elmondta nekem, hogy Lambersac Cecília inaga is szegény leány, aki
fáradtságos munkával tartja fenn magát, beteg édes anyját és tízéves kis öcscsét. Minden részvétem mellett, mégis visszautasítottam az örökséget.
— Ejh ! — mondta. Norval szelíden — gondolkozzék még néhány napig A dolog nem sürgős.
Távoztam az irodából, mert fel voltam nagyon háborodva. — Azonban mégis gyötörni kezdett egy gondolat: eszembe jutott a szegény leány, akinek egész jövő boldogsága tőlem függ.
Kihatároztam, hogy másnap meglátogatom őket és segíteni fogok rajtuk.
Másnap L. városkába utaztam, hol a nyomorgó család lakott
Amit ott láttam, még szomorúbb volt annál, a mit elképzeltem.
Az anya ott ült egy karosszékben; amikor megpillantottam, szinte megrémültem e vézna arc szenvedő kifejezésétől. A leánya, Oecilia, akinek szépséges arcán a szent vértanúság nyugalma honolt, ugyanazzal a fenséggel viselte a megpróbáltatásokat, mint a beteg anya.
Amikor eltávoztam tőlük, a lelkem mélyéig megvoltam hatva. Hünösnek éreztem magam velük ; szemben, ugy éreztem, egész nyomoruságuknak ón vagyok az okozója.
Az én bájos Aliceom társasága sem volt képes í már e gyötrő gondolattól megszabadítani, sót kezdtem már üresnek, unalmasnak találni csevegését.
Már valósággal az eszemet kezdtem veszíteni. Egy éjjel azt álmodtam, hogy a Cecilia anyja éhhalállal | pusztult el.
A mikor reggel felébredtem, fejem forró volt 8 heves láz tört ki rajtam.
Sietve felöltöztem, aztán elmentem a közjegyzóhöz s elfogadtam a hagyatékot.
Ami aztán következett, az talán mindennél kínosabb volt. Udvarolnom kellett Ceciliának. Kijelenteni n«ki naponta százszor, hogy szeretem. Ó szomorúan hallgatta szavaimat, de megérezte a hangomból, hogy az csak a szánalom hangja. Oh, jól láttam én, hogy szívesen taszított volna el magától s vetette volna ki az ablakon az öreg Lambersac százezreit, de a mikor tekintete beteg anyjára esett, (ikkor ugy lett, mintha elhinné hazugságaimat. De a házasság gondolatára mégis megborzongott.
Az esküvő előtti napon menyasszonyom ízléses, uj ruhájában fogadott. A szomszédos tanya felé sétáltunk.
Megálltuuk pihenni" egy parkban. A lombos fák alatt szótlanul néztünk egymásra s Cecilián erőt vett egyszerre a szomorúság. A szemei megteltek könnyekkel és remegő, de határozott hangon szólt hozzám:
— Nem akarom, hogy ön boldogtalan legyen miattam.
Nagy elérzékenyülés vett erőt rajtam. Atkarol-tam Ceciliát, ajkaim a szeméhez közeledtek s megnedvesedtek a könnyeitől. S a lelkemet a boldogságnak egy különös fajtája járta át, mélyebb, kifejezőbb a rendes, mindennapi szerelemnél, az önfeláldozás boldog gyönyörűsége.
Söhase bántam meg, hogy Cecilia lett a feleségem. Mert habár a mi szerelmünk sem az, amiről a költők dalolnak, de talán sokkal, igazabb, tartósabb annál, mert a hála.és a becsülés_alapján nőtt rajongó vonzalommá. •
19U5. Jl\'NIU ■ 3
ROVÁS.
Egy pécsi ezrednek a parancsnoka eltiltotta a nagypompáju katonai temetéseket. Szerinte ez volt az oka a sok katonai öngyilkosságnak. Midőn e héten elolvastuk a fővárosi lapokban a Keglevich párbajról megjelent hasábos tudósításokat, a pécsi ezredes jutott eszünkbe. Fővárosi laptársaink is megszívlelhetnének egy ilyen pécsi intelmet. A fővárosi lapok alighogy kifecscaent a vér a Fodor vivó-iskola padlójára, lyból kezdték irni a cicerós cikkeké: A párbaj ellen I A másik hasábban azonban már hajmeresztő részleteket közöltek a„ párbajról. A krajcáros lapok képeket a nagy lapok helyszínrajzokat, kézirat másolatokat illesztettek a kiszínezett riport közé. Valóban csodálatos, hogy a körültekintő fővárosi kollegák nem veszik és/.re a két cikk közötti ellentmondást. Az egyikben ellene irnak. A másikban, a referádában, ha nem is mellette, de nagy fontosán számolnak be a párbajról. Mi ugy érezzük, hogy ez nincs teljesen rendén. Nem szabadna felednünk, hogy az ilyen kiszínezett tudósi-üi-ok roppantul izgatják a párbaj hősök gyenge idegeit. Látva ezt a nagy hü-hó riportmozgalmat, sokkal többen „kapnak- kedvet a párbajra. Az emberek „reklám idege" még az ilyen párbaj referádának is örül. Ama lapok tehát, melyek a vezércikkben á párbajellenes mozgalom híveinek vallják magukat, lepyenek következetesek magukhoz a riportban is. No törődjenek a közönség ujságéhségével. Nyirbálják csak rövidebbre azokat a kitarka barkázott párbaj -riportokat. Ne tulajdonítsunk nagy fontosságot neki. Menjünk el mellette kicsin) ló ajkbigygyesztéssel, mint egy hülye középkori, rul szokás mellett. És legyünk ehhez következetesek, akárminó szinü vére van is az elesettnek. No meg hát ne csináljunk reklámot a
dédelgetett vivó-mestereknek sem . . ■ »
A jó kanizsaiaknak nem igen jut ki ilyen szenzációból. Nekik kisebb gondjuk is nagyobb ennél. Ha ugyau gondot okoz nálunk például az, hogy a halálozási anyakönyv minden második lapján a halál oka a tudóvész. Nem kutatjuk, hogy ennek oka az átöröklésben, a ragályban, a vízben, a levegőben, vagy tudja Isten hol keresendő. Kutassák ezt az orvosok. De azt merjük állítani, hogy ebből sokat „segített" a mi kiküszöbölhetetlen speciálisunk — a por. Ezt mi csak nem tudjuk száműzni. Ott van ez az ültetvényeken, utcáinkon, tereinken, ahova csak ember eljut. És hiába a panasz, ezen a hivatalos körök vagy nem tudnak, vagy nem akarnak segíteni. Az állapot majdnem olyan, mint mielőtt a helyi lapok sok száz „por-cikke" és hire előtt volt. Pedig ha már a renoméra nem adunk, adjunk legalább az egészségre. Az illetékes körök megszivlolhetnék már a sok rovást, hisz elvégre ók is ugyanazt a poros levegőt kénytelenek nyelni, melyet-mi eszünk.
A vidéken csak akkor veszik észre a sajtót, ha kellemetlen. Ha valami személyes természetű baja ró) valakinek, a látogatók egymásnak adják a szerkesztőség ajtajának kilincsét. Az uri éjjeli botrány-csinálók fühöz-fához szaladnak, hogy esetüket a lapok elhallgassák. Protekcióval együtt rohannak be „elhallgatást" kérni. És mily sokau vannak a „reklám kérők." Ezek pedig minden ügyüket tudatják — hallgatólag szíves tömjénezés céljából ... A pro és kontra tábor csak akkor akarja észrevenni a sajtót, ha baj van — kréta körül. ,
A rendőrség emberei hétről-hétre jelentenek fel cégeket a magántisztviselők vasárnapi munkaszüneténék megszegése miatt. Hogy a cégek megbüntetve lesznek-e, ebben nem kételkedünk. Mert ezt a rendelet elóirja. De azt már valóban csodáljuk, hogy a munkaadó cégek főnökei annyit akadékoskodnak ez ügyben. Mit akarnak attól a kétszáz nagykanizsai magántisztviselőtől? Hát a hat napi munka után nem érdemlik meg szegények a hetedik napot, a pihenés napját? Miért
nem látják be ennek szociális fontosságát? Hisz ebből nem háramlik semmi kára főnökökre 1 Adják meg a agántisztviselőknek ami nékik törvényes követelésük. Ne élesítsék ki az ellentétet. Az OMKE zalamegym kerülete valóban felszólalással élhetne ez ügyben. A magántisztviselők a rendőrségtől várják különben a bajok orvoslását.
Tudomány ós vallás.
Irta BAB08S LÁ8ZLÓ.
Századunk demokratikus fejlődésévol együtt fejlődött ki az anyagi érdekek kultusza. A morál, a vallás, az egyház, eme ideális tényezők befolyását a kultura ós az általa elért társadalmi eredmények jelentékenyen csökkentették.
Az anyagi és szellemi téren az emberiség alkotása rohamos haladást idézett elő.
Az általános műveltségi fok emelkedése, az emberiség hatalmának növekedése a természeti erők felett, roppant hatással Tolt egyházra, vallásra, államra és társadalomra. A tudomány, mely mindezt előidézte, uj társadalmi formákat teremtett. A nemzeteket egy-gyé, az egyeseket szabaddá, a polgárokat felvilágoso-dottá tette A szabadság valósággal eszményi irányban vitte az embert, hol az állam csak fölvigyázója az egyénnek és tulajdonúak. Sőt addig ment n^r a, tudomány, hogy az állam a munkamennyiségért adna egyenlő jólétet az embernek családjával és -gyermekeivel együtt.
Hova jutott az egyház, a vallás, az orkölcs?
A melankólia, a pessimismus már akkor született, inikor a tudományok ébredni kezdtok. Felháborodás, kétely mutatkozik a kedélyeken, s a müveit uemze-dékek kedélyvilágában életuntság mutatkozik, mielőtt a nyomor, a fájdalom, a csapás érte volna őket. Életuntság, bú, csömör lógja el őket, futják, kerülik az embert, Istent; szeretni kívánnának, újra ártatlanok, tudatlanok, gyermekek lenni, hallgatni a lelkész jámbor oktatását, olvasni az evangéliumot, hinni, bizni, szeretni s reményleni, reménykedve a másvilági bol-; dogságot, a lélek hallhatatlanságát.
A természeti állapotok, a paradicsom, Ádám ós I Eva élete nem térhetnek vissza; a civilizáció meg-i mételyezi az idilluszi életet, eltűnik minden, aini patriarchális természetű. Uj ismeretlen után eped a I világ, csodaszert keres, uj vallások, felekezetek, uji 1 tanok nőnek ki a földből, de azért a vallási érzés lazul, a hitetlenség terjed s az emberek fele nem tartja be a vallás gyakorlatait, nem látogat templomot, papját nem tisztoli, felebarátait, hitsorsosait njegveti,! a szegényeket, özvegyeket nem gyámolítja, árvákat nem istápol s azokat az erkölcsi törvényeket, mit a szülők tisztelete és a többi rendel, éppen semmibe se veszi.
Pedig bármily erővel törjenek be a tudományok | a vallás területére, kétségtelen, hogy szükségünk van így szilárd pontra, amelyhez nem fér kétség. A kor mindent megingat, a lelkiismeret ingadozik, az erkölcsök bomladozuak, öngyilkosságok, csalás, sikkasztás, válások napi renden vannak, boldogtalan a férj. mert telhetetlen, s erőtlen; a nő, mert tele ürességgel, élvvágygyal, fényűzési mániával. E borzasztó chalbzban minden emberi lénynek szüksége van egy I oly sziklára, hová a zajgó tenger hullámcsapásai nem törnek, hol meghal minden irigység, gyűlölet, nagy és kicsinyes szenvedély, hol elsimul minden ellentét, a viharok elcsillapulnak, a lét sebei begyógyulnak, a megnyugvás, bizalom, szeretet, engesztelődés tér kebleinkbe — s ez a szilárd pont: a hit.
A tudás csak auuyit ér, hogy tudjuk mily alkatrészei vagyunk a világegyetemnek? mit várhatunk, követelhetünk a társadalomtól, mivel tartozunk az államnak? Csak annyit ér a tudás fája, a tudomány, művészet, hogy sejtjük az alkotó nagyságát, mindenható-, ságát, k megértjük a teremtő erő titkát, mely átjárja az egész mindenséget.
Ezt mind megfejtheti a tudomány, sterves. : testet, vért, életet is állíthat elő, de mi békít ki bennünket a halál gondolatával?
Mi ad megnyugvást sorsunkban, engesztelódést igazságtalanságokban? Felebaráti szeretetet a szívnek, örömöt az elmének, bölcsességet az érzelemnek? reményt jobb napokhoz, bizalmat a jövő világhoz hogy lelkünk győz a halál felett s feltámadnak a hit\' a vallás!
A tudományok azonban sem csömört, sem éíeL-untságot uem okoznak, az életet szolgálják, de az Istenbe vetett hitet sem teszik tönkro, sőt megszilárdítják.
A tudományos haladás-habár csökkentette is a hit és vallások érdjét, magát a vallást s az Isten létét, a lélek halhatlanságát nem támadta, nem tagadta meg.
Igaz. hogy a tudomány megváltoztatta a theológiai rendszereket. Sokat veszítettek nyerse* sötét jellegükből, de most nem a rendkívüliből vonja le az ember az Istenség fogalmát, 8 félve a borzasztó csapásoktól s jövőtől hisz, de megérti, hogy döghalál, vihar, földrengés, éhség mind a teremtmények javára történnek s a föld egész rendszerével összekötött általános törvények azok.
A világ minden teremtménye, s alkotása, az értelem szüleménye akárhogy jöttek létre pillanat alatt, vagy fejlődés utján, az a legíensóbb értelem munkája lehet csak s nem a véletlené, akár egy egyetlen életcsirából keletkeztek a ma létező különféle állatok és növények, akár nem, azou kitűnőségnél fogva, amelyet magukon hordoznak; s ha a fejlődés elméletét így fogjuk fel, az isteni gondviselésről v^ló tan is biztosabban áll, s bizalmunk a jövőben egy jövendő haladásban!
Szilárdan áll, hogy a minden részeiben természeti törvények működése által kormányzott világ, a magasabb tervszerűségen alapszik, mint a véletlen erők; az se szenved kétséget, hogy e törvények fölfedezése az okok problémáját meg nem fejtett\'j. Azt, hogy mi az élet, mi annak végoka nem bírjuk megmoudani. A legkisebb rovar életét, vagy a leghitványabb növény növését nem vagyunk képesek megmagyarázni, mit sem tudunk a szellemnek anyaghozi viszonyáról, sem saját személyünkben, sem pedig a körülöttünk levő világban, s az a föltevés, hogy a tudomáuyok haladása kiszorítja a teremtésből az első ok fogalmát — csak a tudomány s természettudományok határainak s körének félreismerését jelentené.
Egyik tudomány haladása előmozdítja a másikat, 8 azáltal, hogy a tudomáuyok haladnak, ha a vallásos érzet az emberekben csökkent is, a tudományoknak romboló hatást tulajdonítani nem lehet, sót hihető, ha az embereket teljesen áthatja a természeti ismeret 8 megismerik a természet törvényeit, a hatalmas naif természet célszerű, tervszerű, okos, istenes és értelmes berendezését, melyet atyai értelem s jóságos kéz vezet, gondoskodva mindenek fentartásáról. megszűnéséről — ha ez a felfogás teljesen átfogja hatni az embereket, valamint a folytonos fejlődés és haladásba vetett igy a jövőbeni bizalom ; a vallásos életűek, s hitnek, érzésnek, e titkos szellemi s h-lki erőnek, mely megnemesiti gondolkozásunkat, tisztítja erkölcseinket: erősödni, izmosodni, terjedni kell!
Belépés a függetlenségi pártba. (iróf Batthyány József, a keszthelyi kerület pártonkívüli képviselője belépett az orsz. függetlenségi és 48 a-s pártba. Belépését levélben tudatta Kossuth Ferenccel.
Nagykanizsa rendezett tanácsú vároa
képviselőtestülete a városháza nagytermében ma délután 3 órai megnyitással közgyűlést tartott, melynek következő tárgysorozata volt:
A közszükségletek fedezésére a v. tanács által a v. pénztár részére elólegkép, az alapokból történt kiutalások bejelentése.
A v. gyámpénztár l«J04. évi záró-számadá>a tanácsi javaslattal.
A közkórház 1903. évi záró-számadása előterjesztése.
A honvédlaktanyának a főgimnázium elhelyezésére történt átalakító munkák átvétele és a költségek felszámolása iránti jelentés.
A közös laktanyánál épített pótraktár ideiglenes átvétele és az építési járandóság megállapítása továbbá - pótmunkákról szóló tanácsi jelentés.
A közös-laktanyánál a fegyvermesteri-műhely átalakítása iránti javaslat.
A nagykanizsai takarékpénztár adományából megtakarított 600 koronáról alapitó-levél előterjesztése.
A gyámi tartalékalap tulajdonát képező ház renoválása érdemében javaslat.
A görög hitközséguek templom építési segély | iránti kérelme javaslattal.
Özv. Varga Istvánnó után temetési költség segély iránti kérelem.
Szini-iskolai alapítvány iránti kérelem tárgyában tauácsi javaslat.
Alekker Jónás hagyatéka ellen pénzinditás iránti tanácsi javaslat.
A nyugdíj-szabályrendelet módosítása érdemében a nyugdíj kötelezettek közgyűlése, továbbá — az uj szervezési szabályrendelet alapján — a nyugdjj választmány által adott javaslatok előterjesztése.
ÍU06 1UNJUS 3
ZALAI KÖZLÖNY
SZEZONKÉPEK.
Ny«k»xirlmer«v«dé» Ntgyk»nl*«án. Ai automobil rov«t.
Jól sejtettük. A nyakszirtmerevedés jobbéra — hírlapi betegség. Ez, ha igy megy tovább, kinövi magát fiumei cápává. Az uborka bzezonbau ez mindig ad — busz sor garmondot. Nagykanizsán Bolfrass Ferenc huszadik gyalogezredbeli közlegény kegyeskedett nyakszirtmerevedésbe esni. Egyik napilap mindjárt meg is irta az esetet. De másnap kénytelen volt közzéadui egy kis cáfolatot. Mert Bolfrass ur szimulálni méltóztatott. Oly kitűnően szimulált, irja az idézett napilap, hogy még az orvosokat is tévedésbe ejtette! Ez valóban érdekes. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy Bolfra&s urnák hol volt alkalma e betegséget oly kitűnően tanulmányozni!? Tán csak nem tett egy kis nyakszirtmereredési tanulmányutat?! Ez az ügy valóban kutatásra érdemes. Tekintve pedig, hogy Zrínyi Béla a hires világjáró egyidóre semminemű kutatásra nem vállalkozik, nem ártana, ha akadna egy ilyen nyakszirtmerevedési kutató. Bizton számithatna, hu másra nem is, de riporteri elismerésre! Húzza be ezt elóre.
*
í) Az egyik helybeli szerkesztőségben (oly sok vau már, hogy nem vétek a diszkréció ellen, ha kiírom a helyei; nagy busán Hitek a lap megjelenése előtt a munkatársak .Sovány" volt az „anyag". — Törték a fejüket, minő njdonsággal kellene a közönséget meglepni. Az örökké fáradhatatlan riporter egyre egy üj rovat mellett kardoskodott. Ütme lenne: AUTOMOBIL. A tervet leszavazták. Az egyik gondolkodva a kolléga tervén ilyeuuek képzelte a rovatot: AUTOMOBIL.
Rovatvezető Ben* in.
• 8z«méiyi hlr. Egy vöröt aulumuhil érkezett a városba. a gumik lerongyolódtak a kerékrül. A koc«l véres volt. A koc»in egy automobil tulajdonol ült — inkognitóban. Ai uton hét embert, hirom gyermeket, egy kutyát ét hirom verebet gázoltak el. A kociit a tulaj- I donoi vezette. A gépkocti vezetőt I e t a r tóz ta 11 4 k .
• A korzóról. Egy vörösből fehérro festett• automobil a minap 120 kilométer sebességgel1 vágtatott a Fó-uton. Méltán kivivta a sétálók; bámulatát. A járó-kelőkben „majd" megfagyott a vér. A 72-es számú rendőr tiszteletének feszes j tisztelgéssel adott kifejezést. Az eljárást — nem i indították meg.
0 Automobil vásárlás. Nem jól értesült i forrásból vesszük a hírt, hogy ha Blau Ottói bátyánk mégegyszer Jeruzsálembe megy, az utat automobilon fogja megtenni. A hir megerősítésre szorul!
.0 Szenzációs automobil-verseny I A nagy-! kanizsai automobil tulajdouosok a hir szerint: jövő héten automobil versenyt rendeznek virág-korió nélkül a város utcáin. Sebesség százharminc kilométer óránként. Védnököt még nem kértek fel. Lehet, hogy a rendőrségnél fognak valakit erre felkérni.
Valóban kár, hogy a rovat nem jelent meg. Ebből még sok érdekes dolog fejlődhetett volna, melynek folytatását a „Törvényszékh-i rovat hirei közt kereshetnők. Benzin ur eszméjét mindenesetre csak üdvözölhetjük . . .! I!
RIPORTER.
Emlékeztetö-naptár.
Junlui 4. A Kath. Léféuyegjlet iá»z)ófel»T»tá»i ünnepibe. 5 Országos »á»ar Na«jkaui*>áo. H. Tisévet találkoiója as 1804|95. évbeu a najjkani mi fellő ker iskolában érettiéguettckuik , 12. Néptombola a népkonyha javára. , 12. A Délialai Takarékpeoatár r.ndlíi»oli köxgjüléic , 12 Az .Országos pofiak. egyesületi ralamegyei kór közgyűlése Nag\\kani«i4n.
Lovagiasság, párbaj, vivás.
In. LOVAS GYULA, oki. vlvúm.Mer,
A pár nap elótt végbement Kegievioh-Heno párbaj szomorít vége ismét felszínre hozta a lovagiasság, a párbaj és vivás kérdését. Azért mindhármat, mert a nálunk uralkodó téves felfogás ezt a három dolgot nem tudja egymástól elválasztani, holott egyiknek a másikhoz úgyszólván semmi köze.
Általában nájunk a lovagiasságot nagyon rossfttl értelmezik, mert ez a szó nem pár-bajozást, vagy párbajképességet jelent, hanem a szív, a lelek, a jellem nemességét, mely főkép abban nyilvánul, hogy erősek vagyunk a nók, a gyengék és igazság védelmében
Aki ily értelemben lovagias, az soha sem keresi a párbajt s hacsak teheti, elnézi mások emberi gyöngéit és kitér elóle, — még akkor is, ha vivni tud. Sót ez esetben még inkább, mert a vivni tudá9 megtanitja az embert nemcsak a férfias önuralomra, hanem embertársaink és a kard megbeosülésére is Én, ki hivatásomnál fogva száz és száz párbajt néztem végig, tizenhat év alatt csupán háromszor láttam úgynevezett jó vívókat párbajozni. A többinek fogalma sem volt a vívásról. Ha lett volna, aligha párbajoztak volna. Ennek igazolására felemlítem, hogy Angol és Németországban, hol a vivás sokkal elterjedtebb testgyakorlás, mint nálunk, aránylag alig fordul eló párbaj.
HÍREK. -
Zrínyi Béla utja.
Zrínyi Béla ma este tartja felolvasását. A globe-trotter szívességéből egy kis részletet közlünk útleírásából, azt a részletet, melyben elmondja, mi indította ázsiai\' útjára.
Ázsiai utam eszméjét atyámtól örököltem, ki katonatiszt volt. Mikor ó meghalt, irományai között kutatva, ráakadtam jegyzeteire, melyekből láttam, hogy régtől fogva táplált terve volt, hogy elvándoroljon családostól Keletre. A napfényes keletre, oda vonzotta ót is szive indulatja. Hátrahagyott iratai közt már a szükséges útlevelek is megvoltak, mielőtt azonban ezeknek hasznát vehette volna, elment egy sokkal hosszabb útra, melynek a végcélja még a rejtelmes Lasszánál is bizonytalanabb, homályosabb. Oda ment, hova csak egy Baedecker vezet, az imakönyv és egy közlekedési eszköz: a hit szárnya. Rám pedig örökségképen hagyta ogy veszélyes nagy ut izgató eszméjet.
Én megbecsültem ezt az örökséget. Ilyen örökséggel nem lehet tovább is apró gonddal vevényeket állítani ki a nagykanizsai postahivatalban, — odahagytam hát postahivatalt, nyugdijat, elhagytam egész szép Magyarországot.
Budapestről indultam kevés csomaggal, de sajnos, ehhez az óriási úthoz kevés tudással is. Azt, mit más laikus ember tud az általam bojárt világrészről, mindazt tudtam én is. Hogy Macedóniábau háborús világ van, hogy a török nók háremekben laknak, hogy Perzsiában a sah az uralkodó és hogy India az augoloké. Az azonbau kevés volt és mindent, amit ma tudok, útközben touultam. A franciák azt mondják, hogy utazni művészet. Bizony az. Ezt a századik ember «em érti, de az angolok nagyszerűen értik. Nézzék sak meg, inilyeu kedélyesen utazik a magyar ember
Miort? Talált Ott kevesebb a lovag"\'\'\' a »zomszéd városba Én egésa Afganisztánban nem Nem. hanem, mer, ott nagyobb az„berek ^^^Srrtr ISLTí intelligenciája es nem csinálnák minden osto- végteleu sok csomag, mit ez magával cipel. Hálóbaságból lovagias ügyet. sapka, téli-bunda. boton, meg Laprlc vánkos. Istenein, Kz és nem azon országok szigorúbb ha én ennyi mindennel felpakoltam volna, bizony párbajellenes törvényei okozzák, hogy\' olt alig julhatUmvolna tovább Belgrádnál. Képteljék wakl
eirés/ más felfoiria vnn a Invairiassáeról ■*»«»»■» v4«t,m « Kls-Azsia nagy térségéin, nem tgiw nas tellogan van a lovagassagroi, (oU llord4rom Dera ,.oU kigirSm. |lo| „ ]„,,„
mint nálunk. S nálunk hiaba sürgetnek hasonló cipeltem volna ezt a sok holmit. Volt
szigorú törvényeket a rágalmazók becsű- .;odgyászom~, de ez csak a legszükségesebb dolgokból,
letsértók ellen, azt behozni nem lehet. feltétlenül nélkülözhetetlen ruhaueniüekból, egy fluoin
Képviselőink ismerik népüket. Tudják Pengéjű tőrből és revolveren,Ml állott. Revolver és.
, , 1 , ...... i tör, ez a kettő többet ert minden kapricvánkosmil,
azt, hogy mas a magyar és más az angol, gjjkraii a[ é|(|emrt menU!llé|I mJg
vagy német vérmérséklet. A magyar ember Az í0|, , mi„dékom, hogy gyalog járom be
—\' íókép a kevésbé müveit — hirtelen ter- Ázsiát Meg is cselekedtem. Pasáknak, hercegeknek,
mészetü, erőszakos, aki. ha tőrvényokkel bele- nagy és legnagyobb uraknak voltam vendége, >*iiy
fojtják a szót, inkább ökölre megy, semhogy helyen fáklyás zenét, máshol bált rend.ztek a, ti z-
V . ,. , , . , u„> „;i„,i.„.,l leletemre, azoval nagy ur voltara. Komikor odahagy-
velt igazat bántani hagyja Ahol a vilatkozo um |iivM veud6gl4^„,ti M,k ,igjdog()ium .
angol még csak a mosolynál tart ott a magyar 8Ínek mullett, mig mellettem lenéző gőggel rohant
ember már „az anyád Istenét!" emlegeti. A el a gyorsvonat. Az ut, melyet megtettem, körülbelül hol az angol elkomolyodik, ott a magyar már 36uu mérlöldet tesz ki. Konyít gyalogoltam be és
a fütyköst szedi elő Aki nálunk higgadt, uri vjgyok, raégcsak a lábam som fáj. Jó tár«a-
\' , e Ságban kész lennek bármely pillanatban ennek a
ember, az kivitel. , „ utnal£ niégegyszer neki vágni. Sok hajóm volt.
Azt lenézik, aki kiier a verekedés elól. gyönyörűség,,,, is!
mert nálunk azt hiszik, hogy uz a lovag, aki utam részleteit későbbre hagyom, most csak verekedni és káromkodni tud. vázolom utam irányát. Kn liát ISHi3. évi május 24-én
\' Mórt itt etak- a ió verekedő imjjollál és \'s\'en nevében Budapestről neki vágtam a nagyvihig-, llt uan a JO vereiwuu inpoiaiösztökélt az ulra apám hagyatéka és vonzotiak az. aki a szoharcban a másikát túlkiabálni, Al>i> utk|l._ Al orw4g határáig vonaton menteni. Itt tudja bik\'BUt mondtam a vasútnak, szereztem egy jó gyökös
S minthogy ez igy van. adok én egy botot és útnak egyengettem lábaimat Derék paripák jó tanácsot azoknak, kik nem akarnak „vere- ezek, remekül kitartottak, ketlni."
Tanuljanak meg azok jól vivni és lőni., Irodalompártolás.
Ha majd aztán ismerni fogják a fegyverek 8lemer6 Miklós mondotta egyik beszédjében, veszélyeit kerülni fogják az összeütközeseket, ||og), .[.^„jty Budáig Ueni boldog a magyar, de viszont, mint jó vívó- és lövőkkel, velük Hát bizony nem boldogi Sok bajban, báuatban sem fognak mások kikezdeni. Félni, respek- van része. Nem utolsó bajaink közöli az sem, hogy .-i ■ c ai, 7t, , nem pártoljuk a nemzeti irodalmat
talni fogjak okét. Persze, ázt hiszik, hogy a nemzeti litteraturát,
Mert a magyar ember is ott a legbátrabb. tórták croquhlk , ,,te0 tu(lj, mill6 tsoda-,nüfajok ahol legerősebbnek hiszi magát és nem ismeri ictiivitláüAval lehet és kell támogatni. Istenucacse a véletlen átkos veszedelmét. többet érne, ha az .irók és Írónők- 75 percenje,
Mindenekfelett azonban oltsuk gyernie- kik nenuetelleues bűnt vélnek elkövetni, -ha néhány , I • a ; ™l,n.iú.c.inV üli. napig nem rándulnak a költészet berkeibe s nem MV\'I,C °mbe,rt» akkor ajándékozzák meg az irodalmat valami .mö\'-vel, magunk uri inegbeosülcset s akkornj^dora ha ezek tényleg pártolnák az ir<xUlra«t, Jó talán egy-két évszázad (?) múlva kimegy a köny,ek vásárlásával, olvasásával, divatból a becsületsértés és a párbaj. Elvégre is quantitás mellékes s az isteni szikra
nem adatott meg mindenkinek. Vájjon miért Bztlkaé-
ZALAI KÖZLÖNY
1905. JÜNIU8 3
ges, hogy minden ifjú kinhimrimes versezetben szóljon lelke ideáljához s mi teszi kívánatossá, hogy százszámra szülessenek az irodalmi csodabogarak.
Szinte mesébe illó ac a szaporaság, melylyel a Múzsa vélt kegyelmei termelnek. A statisztikusok oly sok mindenre ráérnek; kiszámíthatnák, hogy évente a négy folyam és bárom bérc országában hány ezer tárca születik és lát napvilágot az ujsághasábokon, no meg, hogy hányra borul rá az örök feledés homálya _ a szerkesztőségek papírkosaraiban.
A tiszavirág életil termékek nem igen válnak dicsőségére sem írójuknak, sem a magyar irodalomnak. Nincs azokban köszönet.
Cicero, mikor hirdette az irodalompártolás fontosságát, bizonyára nem gondolta, hogy az irodalompártolás azzá fog válni amivé fejlődött. Nem bizony, mert ha tjidta volna, nem ajánlotta volna az irodalom-pártolást.
Szagedy Róza emlékezete.
Szép, lélekeméló ünnepet rendezett Sümeg város hazafias közönsége. Szegedy Róza siretnlékének leleplezése alkalmából Kisfaludy 8ándor, a boldogtalan és boldog szerelem dalosának emlékét ünnepelték. Majdnem országosnak mondható ez a sümegi ünnepség, amely gyönyörű, verőfényes májusi időben folyt le s melegségével meghatotta a résztvevőket. Szegedy Róza koporsóját már két esztendővel ezelőtt odavitték Kisfaludy Sándoré mellé, hogy a költő és hitvese, aki holtáig Múzsája is volt, együtt legyenek az örökkévaló pihenésben is Az átvivés akkor csöndben történt, az ünnepséget a sümegi Kisfaludy-kaszinó, amelynek alapitója és első elnöke 1841-ben Kisfaludy Sándor volt, most vasárnap rendezte nagy, körültekintő figylemmel, előzékenységgel 8 — bátran mondhatni — fényes sikerrel, amikor Szegedy Róza bronz-reliefképe, Istók János szép munkája, elkészült.
A kegyeletes ünnepség a kaszinóban kezdődött, ahol a megnyitás után dr. Kelemen Károly mondott hatásos ünnepi beszédet. Jelen voltak az Akadémia részéről Heinrioh Uusztáv, Hegedűs István, a Kisfaludy- és Petőfi Társaság részéről Jakab Ödön, Ferenc Zoltán, a Nemzeti Múzeum részéről Sebestyén Uyula, a megye részéről Hertelendy Ferenc főispán, valamint a Kisfaludy és Szegedy családok. Miután leleplezték Kisfaludy arcképét, a díszes társaság a temetőbe vonult, hol dr. Lukonich Gábor elnök lendületes beszéde közben leplezték le Szegedy Róza reliefjét.
Itt vau előttünk — úgymond Lukonich — szerelmes szíved eszményképe, imádott boldogságodnak képmása, melyből a női báj, a nő eszményének fensége sugárzik elő, itt van előttünk annak alakja, akihez az emberi sziv örök érzéseit, szellemednek lángolását intézted.
Utána Ferency Zoltán beszélt:
Kgy nő emlékét jöttünk ide ünuepelui, egy nő emlékére készült emlékművet lepleztünk le itt az imént, kinek az égi jóság megadta a női szépség csodáját és megadta azt a nagyszerű szerencsét, hogy ihletadója lehetett a legjelentékenyebb magyar költők egyikének, aki a legkiválóbb magyar költői művek egyikét, Himfy szerelmeit irta.
Azután Zombory Andor alkalmi ódáját szavalta el nagy hatásssal, majd a koszorúkat helyezték el Elsőnek a Petőfi Társaság koszorúját, azután Heinrich Uusztáv egyetemi tanár szép beszéd kíséretében az Akadémia koszorúját tette le. Utána még 60 koszorút helyeztek el a különféle küldöttségek. A főgimnázium ifjúsága Kisfaludy Sándor szobrát is megkoszorúzta. (iózouy Ferenc VIII. o. t. tartott itt Bzé-pen sikerült hatásos beszédet. Az ünnepség befejezése után a küldöttségek valamint a sajtó képviselői megtekintették Darnay Kálmán myzeumábau kiállított és erre az alkalomra külön berendezett Kisfaludy és Szegedy relikviákat. Mindmegannyi érdekes régiség. A muzeumból a vendégek bankettre mentek, ahol az első felköszöntőt di. Lukonich Gábor a k rályra mondta.
Az ünnepségen Nagykanizsáról megjelent az Irodalmi és Művészeti Kör küldöttsége Horváth György elnök. dr. Neumann Ede alelnök, dr. Etlényi Géza ügyész és a főgimnázium küldöttsége tanáraik vezetésével.
— Virágot as ablakokba. Egy virág kedvelő irja lapunknak e sorokat: A városok külső képe nagyon kevés városban kielégítő. A rideg háztömeg, kietlen utcasor, még ha az akármilyen modern stílusban ia épült, uem valami poétikus benyomást tesz a szemlélőre. A külföld sok városában, legutóbb basánkban Budapesten és Pozsonyban indult meg oly mozgalom, mely hivatva van őzen változtatni. A fővárosban külön alakult virágegyesület, Pozsonyban pedig az ottani szépitő-egyesület vette ke7ébe a reformok vezetését. Felhívással fordultak as utcai lakásokban lakókhoz, hogy díszítsék ablakaikat, erkélyeiket virággal. Különöaen as ősi koronázó városban arép eredménnyel járt e felhívás. A finom izlésd hölgyek szeretettel fogadiák a mozgalmat. Belátták a terv szépségeit. As idén Űrnapján pedig virágverseoyt fognak rendezni. A legszebben díszített ablak és erkély tulajdonosainak oklevéllel, ezüst emlékéremmel kedveskedik az egyesület. Tekintettel lesznek azokra, kik egész éven, vagy nyáron ál diasitik az ablakokat virággal. E verseny valóban nemes versenynek mondható. A város közönsége a maga összességében részesül ennek kellemességében. As utcák képe megcsitosult. Az idegenekre rendkívül kellemes benyomást tett. Általában az ablakoknak és erkélyeknek virágdiszitése szép mozgalom. Szeretnénk, ha a mi sok szépet megvalósított szé-pitö-egyesQletünk kezébe venné e mozgalmat. Azt hisszük városunk hölgyei felkarolnák a mozgalmat. Hisz ez sem uem költséges, sem nem vesződséges és mégis olyan szép, olyan költői. Tegyünk minél előbb virágot az ablakokba és ai erkélyekre I
— Zrínyi Béla felolvasása. Zrínyi Béla hazánkfia ma este tart felolvasást. Zrioyi mioden krajcár nélkQI indult neki nsgy utjának. Két évig bebaraugolta az ó-világot. Aíghanistán határáig gyalogszerrel eljutott. Ottan csak a .megállj" parancsszava vetett véget bátorságáuak. Indiának rongetégjén át jutott el Birmáig. Raogóon városából áthajózott Japánba. Jokabamában azojiban nem engedték kikötni. Kéuyteleu volt hazajönni. Ennyi kitartás és erély nagy jutalmat érdeme\'. Közöuségüuklől reméljük, hogy támogatja a merész utazót — A felolvasásból lapunk uiáa helyén közlünk egy rénzletet.
— A hivatalos lapból Ügyészségi megbízott. As igazságügyminiszter Jakabfíy János dr. ügyvédrt a zalaegerszegi kir. ügyészséghez ügyészségi megbízottul rendelte ki.
— Viz és por, Vége már a vízhiánynak, hirdeti a krónikás. Megépültek a közkutak, négy helyen Is van bydrans. A lakosság nagy örömmel vette tudomásul est t birt. De hát még mindig van por, még pedig sunyi, mennyi ménkor volt, a hydransok-lói teljesen el lebot tekinteni. II. nem hirdették volna közgyűléseken, újságokban, nem ia tudnók, hogy vannak bydrénaok, mert egyBzerüeu nem működnek Be hétköznapon és ünnepnapon még kevésbé-Mi bát hiába örültünk. A hálát előlegeztük, a port most nyelhetjük, ha jól esik. De mi is volná, ha por nem volna Nsgyksuizsán? Közöny, indolencia, bárány-türelem.
— Anyakönyvi statisztika. Nagykanizsa r. t. városban az elmúlt május havában Bzületett összeaeu 64 gyermek, kik közül törvényen 29 fiu h 18 leány; háfBBBágon kivüli 6 fiu és 9 leány; 1 fiu és 1 leánygyermek halva Bzületetl, Elhunytak száma 74, kik közül 88 — a fi. és 36 — a nő-nemhez tartozott. Házasságkölés céljából jelentkezett 50 pár. Házasságot 29 pár kötölt. Lélek számbeli természetes apadás 10 lélek.
— Bérmálás. Hornig Károly báró megyéspüspök a héten Sümegen és Tapolcán bérmált nagy ünnepséggel. A (öpásztorl mindkét helyen nagy pompával fogadták.
— A közős hadsereg kóréból. Áthelyezés. Dworacek Jonkopl 48 ik gyalogezredben főhadnagy Sopronban és Mittelmayer főhadnagy Nagykanizsán kölcsönösen áthelyeztetlek.
Lövő vizsga. Kayserscheinb Károly 48-ik gyalogezredben lőhsdnagy a Lajta-brucki lövö iskolában a vizsgát sikerrel lelelte. A napokban már elíoglalta állomáshelyét Nagykanizsán,
— A honvédség koréból. A honvédelmi miniszter Marik Pál dr. nagykanizsai 20-ik honvéd-gyalogesredbeli tartalékos hadnagyot tiszti reud fokozatának megtartása nélkül saját kérelmére el bocsátotta.
— Bevonuló pőtlarUléktsok. A 48-ik gyalog-esred Nagykanizsán állomásozó zászlóaljához május 30-án vonultak be a póttartalékosok 28 napi fegyvergyakorlatra.
— A Nagykanizsai Saépltó Egyeaület két Ízben kapóit természetbeni adományt Deutscb Lajos bocskai földbirtokostól, melyért e.uton mond köszönetet a Szépl\'ó Egyesület választmánya.
— A Katbollkna Legényegylet díszzászlója, melyet holnap, vasárnap szentelnek fel nagy Onnap-séggel. e héten Klein József éa Tárra divatáru cég kirakatában volt látható.jAz égszínkék, nehéz selyem-ból készült zászló valóban remek kivitelű. Az egyik oldalon a magyar korona jelvénye; a bit, remény, szeretet, a barátság, a szorgalom jelképei vannak gyönyörűen aranyból rábimezve. Felírása; I-.ten áldja a tisztes iparit Másik oldalán a Szent József képe látható. A felavatási ünnepély nsgyszabásu lesz. A délutáni hangverseny n,(borából kiemeljük az irodalmi éa művészet kör dalárdájától éoeklendö Hoppé, daloljatok, pályadij nyertei férfikar és Eckbard, magyar dal egyveleget. Sterneck mesteiűuk gordonkán előadja saját szerzeményt! .Esti dalát* és az általa vezetett zenekar bemutat Mendelssohn híres szerzeményeiből részleteket és Wapbaus magyar indulóját és a .Santa Lucia\' paraphrasisát a végűi IUc János kántor állal azervezett dalárda elénekli az általa Bzerzett magyar egyveleget.
— A hlrlaplráa köréből. A fővárosban megjelenő két filléres .Független Hírlap* és a négy filléres .Nap\' című napilapokat Nagykanizsán junius elsejétől fogva Nagykanizsán szerkesztett .Reggeli Lapok Melléklete\' című melléklettel hozzák forga lomba. Ez utóbbinak felelős szerkesztője Hsmburger Zsigmond. szerkesztő ársa Gábor Ernő, kiadó] t Ofenbeck Vilmos és Társa.
— Tanintézet Bécsben. Jó hírnévnek örvendő tanintézet a Bécs városban 1. Fraociakanerplatz ö. az. alatt már 40 év óta fenálló Kryzanowsks Agosta-féie lelsőbb leányiskola henulakással. Igen sok magyar leány látogatja, kik a némel oyeliben és irodalomban, az angol éa franciában, zenében és festészetben akarják bővíteni ismereteiket. Az mié zettel háztartási iskola is kapcsolatos.
— Iskolatársak találkozója. A nagykanizsai felró keieskedelmi iskolában 1894/96. évben érettségi zettek pünkösd vasárnap tartják tíz éies találkozójukat. Az akkor érettségizett iljak közül most már löbben családos emberek kiknek mindnyája szép pozíciót ért el sz életben. A találkozóra eddig 16-sn jelentkeztek Lá-z\'ó Vilmosnál, a rendező-bízott,ág uagykamzsai inlézójénéi.
— A* adóhivatal koréból. A zalaegerszegi
m. kir. pénzügy iga zgal óságnak rendelete folytán a uagykamzsai adóhivatalnál a hivatalos órák folyó évi junius hó 1-től folyó évi augusztus bó 31 ig hétköz napokoo reggeli 7 órától délután 1 óráig, vasár- és ünnepnapokon pedig reggeli 9—12 óráig egyhuzamban fognak tartatni.
— A hírneves automobilról. Nem vagyunk ellenséget a technikai haladásnak, de azt mégis újra kell regisztrálnunk, hogy a Franz-féle automobil mily sok galibát okozott. Eddig nem kevesebb, mint hét embert gázolt el. Az e beti szerepléséről egyik napilap ezt irja:
Franzék automobilja tegnap délután 8áncfelől Nagykanizsára tartott. Útközben egy kocsi jölt velük szembe, melynek lovai az sulomobil lármájától meg ijedtek és a kocsit a négy benuüiövel az árokba döntötték. Hármao jelentéktelenül egy pedig. Kovács Jáuosné súlyosan megsérüllek.
— Vizsgák. A helybeli katb. főgimnáziumban az évvégi vizsgálatuk a kővetkező rendben tartatnak meg: Június 8 áu Írásbeli magánvizsgálatok, délután ö órakor a Polgári Egylet nagytermében ének- és zenevizsgálat. Junius 9-én szóbeli msgánvizsgálatok. Junius 10 én hittan vizsgálat. Junius 13. 16-án érettségi szóbeli vizsgálat. Jáuius 17., 18., 19., 20., 21., 23. és 24 én osztály vizsgálatok. Junius 22-én d. u. tornaverseny. Junius 29-én a bizonyítványok kiosztása.
— Emléktábla leleplezés. A keszthelyi gazdasági tanintézet növendékei, mint ezt már megírtuk emléktáblával jelölik meg a hírneves ,Georgicon*-t. Az ünnepBéget, mely e hó vége felé lesz, az eredeti 1"% ü"éröleg, csak szűkebb körben tartja meg az
1905. JUNIUS ;
ZALAI KÖZLÖNY
— Magán vissgnk. A nagykanizsai m. kir. á I. polg. fiu- és lányiskolában a folyó tanév végén • magánvizsgálatok a kővetkező sorrendben fognak megtartatni: Jun. 13-án d. e. 8—1\' ír. Ae I osztályos leányiskolái magántanulók Írásbeli vizsgálata. Juo. k8-án d. u. 2 —6-ig. Ugyauezek szóbeli vizs-yálata. Jun. 14 éo d. e. 8—1 l-ig. A II—IV. osztá-Iyos leányiskolái magántanulók írásbeli vizsgálata. Jun. 14-én d. u. 2-6-ig. Ugyanezek szóbeli vizsgálata. Jun. 15-én d. e. 8-11 ig. Az I-IH osztályos fiúiskolái magántanulók írásbeli vizsgálata. Jun. >16-én 2—6-ig. Ugyanezek szóbeli vizsgálata. Jun
16 án d. e. 8 —11-ig. A IV. osztályos fiúiskolái magáotanulók írásbeli vizsgálata. Jun. 16 án d. u. 2 — 6-ig. Ugyanezek szóbeli vizsgálata.
— Baleset a pályaudvaron. Bogdán József vasúti munkást a nagykanizsai pályaudvaron szerencsétlenség érte. Kél keze az ütközők közé került. A jobb keze szétroncsolódott. Beszállították a városi közkórházha.
— Daruvár fürdóból írják: Az ásvány- és iszapfürdőnk bérletigazgatósága által eszközölt befektetések a lefolyt évadban fényes eredményt szültek. Az idén ai Anna-fürdő medencealaku központi iszapfürdővé 40 CJ teljes iszapfürdő használatára, zuha oyokkal és begöngyölések részére rzolgáló helyiséggel a modern követelményeknek megfelelőleg alakíttatott át és remélhetőleg ez újítások a híres vasas hőforrásokkal egyetemben a remek fekvésű fürdő emelkedő látogatottságot még fékezni fogják.
— Nókról szerelemről. .Ne panaszkodjatok a lő gyengesége ollen, ne vádoljátok öt miatta, de ne felejtkezzetek meg e tulajdonáról és óvjátok meg az élet viharjaitól." Báró Eötvös József ezen bölcs ■noudásából indul ki egy fiatal poéta: Aszlányi Dezső, aki .Nőkről-szeielemről\' egy igen érdekes köuyvet irt és novellisztikus formában igyekszik rámutatni társadalmunk azon félszeg felfogására, hogy serdülő és ferdült leányaink nevelésében igen sok a rejtel-messég, titkolódzás és burkolózás a helyes felvilágosítás helyett. A szerző fényszóró mécset tart a tár sadalom, kiváltkép a leányok szemei elé s nem kápráztatni akarja őket, de jó száudékba eléjük világítani. A csiuoa kiá\'litáau könyv ára 2 korona. Kapható minden könyvkereskedésben.
x Hasznos tudnivalók. Az orvostudomány tanítja, bogy a/, egészséges emberi szervezetnek naponkint egy liter vizre van italul szüksége. Ez a víz szolgál ugyanis a bevett ételek higitószeréül E nélkül ugyanis szerve/et a megemésztett táplálékokat hasznosan feldolgozni nem tudja. Minthogy azonban a táplálékokkal a gyomorba mioden esetben igen sok ós különböző betegség csirája is bejut, fontos, hogy italul olyan viz használtassék, mely baktériummentes legyen, tehát azon csirákat ne szaporítsa, másrészt a táplálékokkal bevett baktériumokat a gyomornak megölni segítse s végül, hogy a viz a gyomrot ne rontsa.
Be van igazolva, hogy ilyen célokra a mohai Ágnes-viz végtelenül alkalmas, mert teljesen baktériummentes. Másodkor, minthogy szénsavat tartalmaz, a baktériumok mérgező hatását lerontja. Ei végül, minthogy a gyomrot alkalmasan izgatja, egyrészt étvágyat oeinál, másrészt bőiéges elválasztását okozza azon gyomoroedveknek, melyek azon kártékooy baktériumokat megölik
A mohai Ágnes viz fogyasztását különben is főként tavaszszal, kiváltképen lehet ajánlani. Kkkorra ugyanis a téli nehéz táplálkozás után a gyomor nagyon is megkívánja a gyomorjavitót. Másrészt ekkorra esik a legtöbb fertőző betegség, amitől a mohai Ágnes-forrás a gyermeket és felnőttet biztosan megóvja. Gyermekeknél ilyenkor mutatkoznak az angol-kór tünetei, amelyeket a mohai Ágnes-viz mésztartalmánál fogva megszüntet b végül tavaszra esik a legtöbb szülés, tehát ilyenkor van a legtöbb szoptató-asszony is, akiknek a mohai Ágnes-forrás fogyasztása azért fontos, mert ez a viz a tejelválasztást nagyban fokozza.
Háztartások számára nagy üvegekben a mohai Ágnes-forrás különösen olcnón kapható.
— Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a .Ferenc József keserűvíz* valamennyi hasonló vizet, tartós hadhajló hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferenc József keserüvizet.
x ▲ sertésvftsz gyógyítása. Anglia és Francia-1 ország szabadalmi hivatalai hozzájárultak a Hazs- j linszky gyógyszerész által előállított ,8srin" nevü sertésvész elleni gyógyszer szabadalmazásához, melyet; már a monori telepen, sőt az egész országban fényes I eredménnyel alkalmaznak. A ki kísérletezni óhajt (illetőleg megmenteni sertéseit) forduljon Hazslinszky Károly gyógyszerész e célra szakszerűen berendezett laboratoriumához Budapest, VIII, Rökk Szilárdutca 28
KÖZGAZDASÁG.
Btazyénytóke felemelés. A Nagykanizsai, Takarékpénztár Részvénytársaság junins elsején tartott rendkívüli közgyűlésén elfogadta az igazgatóság tokefelemelési indítványát. A 160,000 koroua részvénytőkét 1,000.000 koronára emelik.
Hirdetmények. A budapest—bécsi állami közút 168-2—168-8 km. szakaszán levő 8. számú Lajtabid alépítményének létesítése és az ezzel kapcsolatos munkák teljeaitésének 14.936 K 58 f. költségvetési összegen belül való biztosítása céljából a magyaróvári kir. állami építészeti hivatal 1905. évi junius hó 19-én d. e. 10 órakor zárt ajánlati versenytárgyalást tart. Az ajánlatok legkésőbb a versenytárgyalás nsp-jáu d. e. 10 óráig nyújtandók be. A részletes feltételek a nevezett kir. állami építészeti hivataloál a rendes hivatalos órákban bármikor megtudhatók.
A soproni kir. törvényszéki épületben szükséges kőműves mázo!ó és szobafestő munkálatok végzése tárgyában a kir. törvényszék elnöke foléó évi junius hó 23 ának d. e. 10 órájára zárt ajánlattal egybekötött árlejtést hirdet. Az emiitett munkálatok költségvetési összege 1345 K 84 f. s az ajánlatok még az árlejtés megkezdése előtt benyújtandók. A muju kálatotfra vonatkozó költségvetés és n kötendő szer zödés tervezete a kir. törvényszék irodaigazgatójánál megtudhatók.
Kertész.
42 im, nős, gyermektelen, több éves bizonyítványokkal, a kertészet minden Agában jártas, állást keres.
SANMERHOFER IG.
Fels&viso, Mdrmarei megye
ÍXERKESZTŐI ÜZENETEK
— Nbbo. Sziveien látjuk munkatársaink aoribao. — Küldje be cikkét, ba bevál, közölni fogjuk.
— Reklamál* As ilyen dologról csak akkor veaiQnk tudomást, ha az érdekeltié* közvetlenül, vagy levél utján ét teáit bennünket
— Kereskedő 20 Hirdetéai kérdez8«ködést tesiék a kiadóhivatalhoz intéini. Mindenesetre jntányos tarifa szerint számítják.
— Féléak. A nyakizirtmercvedés bizony fertőző betegség. A mi falunk sem mentes e félelmetes betegségtől. Teesék egyszer végigmenni a mj hires korzónkon. Mennyi[mercv nyakat fog ott uraságod látni I
Foilari selyem
60 kr.-tól 8 n-t 70 kr .ig raétarenkint bloosok és ruháknak. — Bérmentve ás már tlvámolva • háihoi taállitva. - Nagy mintagyOjtemény azonnal Heaneberg selyeugyár Zürich.
ANYAKÖNYVI HÍREK.
Május 27-töl juolns Mg.
Haláloiások :
Weisz Iguác, 26 éves, vegytiiztitó (Szerajevó). Farkas Oyörgyné, Rasztovica Gizella, 31 éves, vatuti
hivatalnok neje (Balatonszentgyörgy) Kgyed György, 5 éves, munkás gyermeke. Vugrioec István, 26 éves, kőműves Falusi József, 6 hónapos, kereskedő gyermeke özv. Iván Mihályné, Ács Zsuzsánna. 63 éves, büte-mény áruló.
Horváth Jánosé Kovacsícs Anna, 54 éves, cseléd
neje (Kilimán). Kállovics Teréz, 7 hónapos, földmives gyermeke Simon Sándor, 40 éves. kocsis (Pogáoyszeutpéter.) Nagy Rozália, 19 napos, cseléd gyermeke. Pál Katalin, 6 éves, vasúti gyermeke. Szerdahelyi János, 23 éves, löldmivef. Jakopánec Katalin, 15 éves, földmives. Bognár András, 40 éves, vasúti fékező.
Háiasságot kötöttek:
Farkas Józsrf, földmives — Busa Franciskával. Paizs József, lakatos-mester — Szekeres TYrézzel. Hirscbl Alajos, betűszedő — Neufeld Saroltával.
VEGYE8y-
— Ftayképészstl készülik* ■ikedvelékaek Mindazok
oak, a kik a fényképészet, e legvonzóbb éi mindenki által könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek, ajánljak as A. Mail cégnek (Hécs, Tuchlauben 9.) ci. és kir. ndv. siállitA 1854 óta fennálló fényképészeti eiikózók különlegességek árubálát, amelynek képes árjegyzékét kívánatra iziveien küld el bérmentve a cég.
Nyilttér,
Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a izerkeiztőtég
A tízinye Lipóczi Lithion-forrás
Q /jlaanl/vM kitűnő slkeml f^CllVcllUU használtatik
*tzt-, húgghólgag-és könv<ni|bántalmakellen, húgg-dara és tiztUli nehézségiknél, & eznkros hüggárnál, továbbá a légxö és imésztési szervek huratainál.
Hútfyhajtó hatáaú! Tuantiil KIutm laéiitkiUI (ilrumlti I Kapható dtrinyiniktrukuUitkbtn van a
Sahator-forrái igazgat-}ságdnHl Eptrjutn.
A a anyatejben levó tápanyagok vér- ós melegképező anyagok kellő arányban Kufeke gyermek-lisztjébeu vaunak, ugy, hogy ez mindenekelőtt az ő só és fehérjetartalma által a csecsemők kizárólagos táplálékául szolgálhat. Hogyha a gyermeklisztet a tehéntejhez hozzákeverik URy nemcsak növelik annak táperejét, hanem azt is elélik, hogy a gyermek gyomrában egy finom pelybeH olvadék jön létre, mely tehát a tejet könnyebben emészthetővé te»zi és hathatós módon megakadályozza a tehéntejnél oly gyakran előforduló krónikus székrekedést. A köunyebben emészthető tej által még a gyomor 1 élct-atorna is kímélve lesz és nincs oly könnyen betegségeknek kitéve.
ZALAI KÖZLÖNY
MIT IGYUNK?
hogy egészségünket megóvjak, mert csakis a termfesietes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer. — Elsősorban a mohai
farrá* mint természetei ixéniavdái áiványvis, föltétlenül tiista, kellem s és olcsó savanjruvis; dú« síén-savtartalmánál fogva nemcsak biatos óviser fertőző elemek ellen, haoem a benne foglalt nyögyaókoAI fogra kiiQnö uere a legkOlöníéléhb gysMar-, légoiö-
éi hogyszervl bMegségeknsk Aien tehát Hasmáljuk • mohai Agara Használjak a mobil Agán forráat, ha gyaaar- bél\' \' 1
4a légoaihamttél »*aba-
dúlni akarunk. Ür. Kétíy.
Használjuk a mohai Agaei iorráat, ha a vesebajt gyó
gjitaoi akarjak.
forráit, ha étváiyh\'áay éa emésztési zavarak állanak be. Pr. Qei bar.lt.
Haianáljuk a mohai A|a" forráit, hi -ájba|.kt*l él lárgáaágtél szabadulni akarunk. Dr. Olaii
Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett víznél, sőt a szódavíznél is olwóbban adja, hogy az Ágnes-forrfcs vizét a legszegényebb ember is könuyen megszerezhesse.
Kedvelt borvz. - Kedvelt borvíz.
Kapható minden fUs/erüzletben ós első rangú vendéglőben.
Ul 1 I ululni üli italian hyomofWeiílt.diírThotban.Wlhüfulban szenvedőiwamira.
Kapható gyóovszerlírak « droouertákban. ^ Kisérleli czelokra fél ifobozok a 1 Korona-SS fl tisztelt s:űle;in6kník (wbadobozok és röpiratok ingyen rendelkezésre állnak a NERUDANANDOR&Al fele ^ faaklárhan BuoAPgsr.iv KossuthLajosutcza 7sz
A legjobb alpesi tejet tartalmazz*.
MATTONI
ERZSÉBET SÓSFÜRDŐJE
-a «y*«yk«iy Budapest Bndánv
Fürdőidény: április 23-tol oktober 15-ig.
Klváié gjégyhitáuai bír
nöi bajokban és altesti bántalmakban.
Rendelő orroi a gyógyhelyen Egéiziégea fekvél, Jalá-ayai lakálak, jé veadégll. - Vllláaiaa vaiatl kíttstés a fóvároiial. ~wm
Alapíttatott
BERENYjözsef
ékszerész
NAGYKANIZSÁN
SAJÁT MŰHELY.
Alapíttatott 1888.
mmrsmmrm
a
élvágyat csinál elősegíti az emész\' ti.t é« szabályozza az anyagcserét
N.gyLaiii r.klár Mi,y.ioru*g ríwíi.;
HOFFMANNfcJOZSEF.nél
Budspeit, Béihory-uica 8. »iám.
Vértisztitó-tea
Wllhelm Ferenc gyógyszerésztől, ch. éa kir. udv. aiAllltó Neunklrchenben, Alsó-Ausztria. ®
Hogy kétaégieleuül szükség volt egy jó és hatásos vértisztitó teára, azt bizonyítja egy ilyen szernek előállítására történt számtalan kísérlet. Wilhelm Ferenc gyógyszerésznek szakismeretei alapján sikerült ilyen vérlisztító-teát a leghatásosabb alkatrészekből összeállítani; teájában nem-kevesebb mint 80 különböző alkatrész van, mely különös eljárással állitható elő.
Ezen tea határáról ouznál és köszvényuél számom gyógyult köszönőlevele tanúskodik. C-ak gróf Butsehln-Streltfeld grófnő, alezredesnó köszönőlevelére utalunk.
Kapható Franz Wllhelm, gyógyszerész, cm. és klr. udvari szállítónál, Neunklrchen, Asó-Aus.trla, valamint a nevesebb gyógyszertárakban es drogu-erlákban.
1 csomag 2 kor. « raktárból. — Egy posta küldemény 15 csomag 24 kor. bérmentve az o-ztr.-magyMi monarchia posta állomására. (3)
18C8 ótn forjarRlómban.
Berber-féle *
syősy-Kőtrdny-sxappan,
w.m> IrtrintMfth Utal a|ánlvi, Eortpa ItttnM. wtamaibaa M->|-• Ik.rrel .Ik.lmaitattk
f mindennemű bőrkütesjek
ellen SHIMIIM lton pikkalT-aOtn&r, MMI kOta*^. "mthe te.. on-mcu*t, Mvar, f«n<l«. UMtaadáa, I*V- .aaktllkarpe A IWr«rar*WU kitrinvnappan tartalmává ■ ís-kAlMBf. link «OV,-ál »a mlndao Mi/b. a k«ra.kadelamto> -WI.>«.luM kiUánj. i<»;,.«noklM U„v,-*n kftknbödk. MAI* b4r»..<.«aá«.»«.lál • Ikerrel .1k«tma*tatlk . kilr*nfit.pp.r a
Bergor-féle kátrrtny-kénszftppnn.
Mint iT*nf<M kitiritnrmmpn.N •• ar«>.«r »nuU*-ala»aá»»l
------------- , irftrm.k.kMk vatamannjl l«|batar»e/« .Ileo IWOl-
wlllA. MMd« f(tnl6.aappan ,.il«d.uw»pl
nulh.tl.n (•
«lll

A világhírű
DELAWARE
>d|« á laaJrtk bori i Oltani, pimittzil ■•■ kili i
A filokszeránatr ellenáll I
L(lrálát tngyin küldöm Meg bárkiMk. NagynaMyl-atgü Diiaware-viaiii áa
sz6116oltvány-eladásl! Cin:
SZ/GYÁRTÓ HAGY MIHÁLY
FoIsó-SegPHd.
Ligüfewlii 20 ilnali, 2 óriirnl csat 10 korona.
ICPVPVI MIIIS kés/ilmínyam milldep-
dCUlUlUnUIX kor nagy válaotéliban k4-
—--:i7i;n k\'tphalólí.
NAGY RAKTÁR «<má°tutk"
----- éa szineB kövekben.
NAGY RAKTÁR ,éríi"4»
----lánczokban.
NAGY RAKTÁR 6uom B;e°k":eé„,ké"le\'
Eladás részletfizetés mellett isi
Javítások es uj munkák gyor-an készíttetnek
■tm~ Ujdonság!
COOK & JOHNSON\'S
amerikai szab. Tyúkszem yyürU
A legjobb és blztoiabb ner KitOnö batánal, áronnál - tájdalomesillapitó Kapható az osxtrák rati<)\'ar monarchia Asises gjógjtáraiban.
I\'arabja borítékban \'20 I. 6 darab dobozban 1 korona Postán 20 fi lérrel töb>>. — Fóia>tár Magyaroriiág részére. Tírék iézéef gyégyaze éizn\'l. Hudapcai. VI. Király utca lí Központi raktár Ausztria Mzgy«rország részére .ZUM SAMARITER Grso
lJeri^er-félc glyccrln-kiftritnyHzappon
»t«;. (lre.rin-UtUljimn.1 fa Imoin lll.ttil.
Mint kiváló bírtpotó -r«r klIOnfl mJmínjn|d hifiniltatft tovább* *:
Ucrgcr-félc borax-szappnii.
MUt«Mk. M>p>UKt. aaeplA, uiMo.fr *m bár-
bal ok ellen. Arit uilud.u laltaak Tuüllfr IteaanAlell ^ innaUAeaal .KfitU. K ráUrlisnil b.UroiolUi U.r(.r-I«l. ktlri\'<r-.uppu>t U borai-aiappanl . kár)«o 4t rUu. m«, .. ilt Ikthaló v*.l|^fet •. • „« *J. Hall > Csap.
KllOnl.lv. dUsokWWIM Ikcabea 1SS»-Ud <a
. -r.njrtfremtuel a párlat vllt|kiálllMion IUOO. •\'Mto.lwi tffib (vóff- U aupp.u, m.lj HerH«r-t4l.
ntrtméor, a BtadM aaappaiao* nalMkalt ha.tnil.tl dUiIIÍmo lal
Kapható mtadM ri*»fUibta 4a kaaooM OiMban- y Nag\'jrbau : O. Hall A Oomp., Wien L, Blberatr. 8. ~ KfakUfi Ttr*kJ«M.(«r4<yai.rlkr.,
— "mmyr áa Mella, Zrlujrl-utca.
áaaaaa |;«fj>a.rl*ralkM.
Raktár Naeykanizsán: Práger Béla gyógyszertára, valamint Magyarország több gyógytárában.
LÓm P 0 K R Ó C I_OK_
teljesen nagy csak 93 krajcár.
Nóikölörh\'tétlen minden lótu\'aj-donornak h mi hírneves vii-mentes
Strapa ló pokróczaink,
melyek egész nagyok, 8 külö" nös vastag, meleg brünni posztóból készülnek, mely a lovakat meghűléstől óvják s folytonosan egészségben tartják. A mi strapa ló-pokrócxalnk minden színben kaphatók s tömeges eladásnál fogva a következő különös olcáó árakon adatnak el 1 drb. lópokrócz teljes nagyság 96 kr. 2 drb. lópokrócz telj** iihgyság 1 írt 85 kr. 4 drb. lópokrócz teljes nagyság 3 írt 60 kr. Egyedüli elárusitás utánvéttel:
Kertész Henrik, Wien, I. Fleischmarkt 18 143
Llnlmí. Capslcl eow.
Rleltir-lili Kirsnr-PiMiMllir
Eicd .Ilimért kltúnS és lajdalomc.lllapit<i bcdöriiAléaúl haainílt hkil.icr b«Tá-
minden gyógvaiertárban kapható, — mindi " lemmel legyünk |«ay» védJ.Bjrr..
..w..árban
idlR fl^e-
1906 JUNIU3 3.
ZALAI KÖZLÖNY
Ki szereti
■ gyligid, napié adlküll, llnli aroat, puht ima hírt és rónái arebflrt\' Aa moaakodjék naponként. 11 lamert sadlkal
BERGMANM-fféle
tVédőjegjr: 8 bányáit) vagy B*rg»ana fc Ce Dreids éa Talaobaa a B
— Ára 80 fillér — Kapható: GELTSCH ét 6RAEF
.DROGÉRIA" NagykaalzaAa
Állandó, észszerű íh ügyes reklámozás minden gyári, kereskedelmi, ipari vállalatnak, üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme.
Uogyaa, hol éa mikor hirdethető a legsikeresebben, legjobban éa legolcsóbban, megtudható az :zc^r^^^c^cccccc^x^^
~ Altalános Tudósító
hlideléal o.atáljánát
lilíjloioi LEOPOLD GYULA utrkeuU BUDAPEST, VII., Erz«éb»t körút 54,
ahol kiváló urakéi-telemmel, odaadó lelkiinroere-teswéngel, poiitossáRdal éa olcaón esrkőzfllnek hirdetéaeket éa reklámokat ai öaarea budapesti, vidéki éa klllfSIdi lapokban é> naptárakban.
Költségvetések és tervezetek ingyen I
Védjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici comp.,
a Horgony-Pain Expeller
pillék*
egy rr>«jónak bizonyult háziszer, mely már több mint 35 óv óta legjobb fajdalom-csillapító szernek bizonyult kBuvéaynél, csuinál ós meBhUlé»eknél bodórxsolós-kóppon használva.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget fogadjunk el, a melr a „Horuoay" vódjegygyel és a Rlohtar cxég-
1 egy léssel ellátott dobóiba van csomagolva. Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és
2 korona és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. - Főraktár: Törik Jéxsef gyógyszerésznél, Badapeitea.
Klchter gyógyszertára ax „Arany oroaslánhoz", 1\'rágábaa, Elisabethatraaae & neu.
| HIRDETÉSEK | FELVÉTETNEK E LÁP S KIADÓHIVATALÁBA*.
NAGYKANIZSA, 190; Junlua hó.
T. CZ.
Vagyok bátor legslkalmaaabb
A J « N n É K TíRGflKKIt
dúsan lo.sXBicit uxlstsmst szíves ngj clmcbe ajánlani.
Raktáromon képes könyvak c* Ifjúsági Iratok minden nem cs kor sxámsrs ajándék c* diszmuvek, pompás kotesu imskttnyvek oV.éKkflnyvek, díszlevélpapirok, Irósxsrek, tárexs- és fali-naptárak, társas-játékok, legujsbb hangjegyek, nsgy választckbsn találhatok. A hs/.ai irodalrtm gyöngyein kivül a némsl irodalom keresett műveit is bepereltem, ugy, h^y minden tekintetben nv.dot nyújtok boc-es igényeinek kielégítésére. Ka alkalommal szhes ^gyeimébe ajánlom
H Í I « i l E R K E R E S K E 0 É S E ■ E T
a hol különösen a tanuló ifjúság sxámára sxotgálhatok hasxnos és maradandó becsű ajándékokkal. Zenélű müveket és macha-nlkal hangszereket, melyek d.szes ajándékokat képesnek, szintén raktáron tartok s esetleg resslcthxetcsre is szívesen átengedem. Továbbá legyen sxabad több uj bétüfajból dússn felszerelt
K 0 I T V I Y e M D A M A T
becses figyelmébe ajánlani. Névjegyeket, eskatésl és báli maghivókat ízlésesen és jutányoa árakért készítek el. Uxletcmet sxives jóakaratába ajánlva vagyok
mely Usxtclettel
IFJ. WAJDIT8 JÓZSEF
könyv-, papir-, xenemú- és hangszerkereskedő.
Teljesen felsmerelt mesterhegeilu Igen flnom kivitelben, kttünó hanggal, vonoval éa s4rhato tokkal CSAK lO KKT.
Ujdonságl
A hol zongora nincsen. s gyönyörű zenét hallgatni és tánczolni szereinek, ott néikalözhotlen a
„MIGNON\'
szalon zenéli mú, mely a leghosszabb operáltat, táncz-zenét stb. hangjegyről játszik
k liicz-znit ■•itzakltii nélkül szel|ittat]a. Ara 26 és 32 forint. V(iSÉ|litiknk nigyon lontoi.
mr Hoch János imakönyve 1 \'orint 20 krtól 10 forintig.
I.eiikona Ifi kötetben félbórkötésben ára !)6 frt.. részletfizetése is megkapható.
8
ZALAI KÖZI/ÖNY
1905. JUK1U8 3.
DOOOOQOQOQCOOOOOCyXXXXXXXXX^BQQOOCOOOOOOOOOOOOOOOCt
(Nensteln-Me ERZSÉBET labdacsok,)
K pilulák hasonló kéaiit-
méuyeknél minden tekintetben feljebb bmülendők, mentek minden ártalmas anyagoktól, ar altesti azer-vek bajainál legjobb ered-inénynyel használtatván,
gyengéden hashajtók, vértisztitők; egy gjóg)8zer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen. Czukroiott külsejük végett még gyermekek íb Biivesen veszik.
Eff 15 pllnlát tartalmazó doboz 30 fillér e»c) tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllalxt tartalmai, caak 2 korona. 2.45 koronnelólegea beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik.
Utánzásoktól kQ.ÖDÖseu óvakodjuuk. Kérjünk határozottan Neusteln Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi csak, ha rniuden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban .Szent Lipót\' és „Neustein Fülöp gyógyszerész* aláirással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékiig védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
.Saenl-Llpólhna\' riimi.ll gybHynrriar*. Z. K \'*;\',,
BÉCS. I. Pl»»ke.j««Ke 6. Kapbató .Nankauiiaia: BKI.liH I.1JUS éa HM UTUL1 ,jc,().Ier»i.«k»íl,
ÓVÁS!!
EN, CSILLAG ANNA
a 185 oai. hamu lareiay halammal, milyet saját találmánya ha|kiaéo«»m 4 hiaapl baazaálat utáa kaptam. Ez tehát a Itgjabb aiaraak latt allamarva a kaj ápeUiára. a baj aéveieaek aliaiaiditáiara, a fe>a«r er< illeiére. el«ai«lu araknál az aréta|-jat, laII azakallnlvéat éa már rivid idei haazaálat atáa agy a h«|«ak miat a aiakállaak, termé-aialaa fényt éa témáttaéfet kllaalniz aa meg ■enll lkat az Idóellttl őaiflléatél a lafmtgaaabb ktrif.
Egy tégely ára I, 2. 3 ét 5 forint.
PoaUi aiélkoldéa naponta aa ár előre való bckül déie tag* utánvét mellett a* egéai világba a gjÁr-bóí, ahová minden megbiiáa küldendő
CSILLAG ANNA WÍBI1,1. GraÖBD 193.
Főraktár Nagykanizsán:
OELTCH « ORAEF,
DR0QER1A, a „Tírit terei2t"-iez Csemeri-o,
Kitüntetve a legmagasabb érmekkel „Grand Pri*" St. Lauil világkiállítás 1904
KÉRJÜNK CSAK
TISZTITO-KIVOH ATOT,
mint ezen ábra, miután sok értóknólkUli utánzat lesz kínálva.

aaocxiQoooonnoooonDCO ooo oooooaoaaooooooo •/.. »05 PMQB J.l.bjJ M ff
§
Caak akaor valódiak. ha mindegyik dobon Moll A. védjegyét és
aláírását tünteti fal. A Hall A.-féle 8eldllti perek tartóé fjógybatáia a legmakacsabb |yam»r-éa altestbAatalaiak, gyonorgOrci éa gyomorbév. rögzfttt aiékrekedet, máj-báiitalom, vértalnlás. aranyér é» a legkaiónbósCbb allbetigségek ellen, e jelea báairaernek é»tired«k óta mindig oarvbb elterjedési iserie;t — Ara egy proiételt la aradatl
deiema* 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
M OL L-F ELE I
m
bumm
P.Mk akkor valódi ba ,u\'D(1e«vik üveg MOI.I. a
flRRUi v.tuut, (e| A (fJJr<lu ÓDOia(u|
■éJjtgyet tnut«tu aii tárta. A Mail
félt sés-bersissz neseaetesen mint fá|dalamasillaplM kedlrzelleii szar köii-
vény cidi éa a megbQléi egyéb kftrrtkeiroéoyeinÁl InrsaereieiH\'ib népsser Egy éaazatt eredeti üveg ara I kar 90 Sll
MOLL Gyermek szappanja.
Legflnumabb, lefnjabb mödaa.r iieriDt kéaaitek gjermek éa hftlfy aaeppan ■ Itr ek.zera IfalÉiira flyaraa.ak a felnitlek raaiére.
Ara a.r.k.ik .t — 40 III. öl darab — I kar 80 UH Minden darab lyrra.k-aaapHui Mtll A kH|nyék»l .an clUl.a_
MllétHIdév g
Moll A. gyógyszeres;, ci. el klr. udvari szállító alul, u
□ Bécs: Tocbliuheu 9. u.
Ü Vidéki iMfrendelé.ek naponta poaunlin.ét mellen te>|etlltetaek u
O A raktárakban teiíik Katirototían MOLL A. aláírásával jjj il védjegyével ellátott készítményeket kérni, llaktár: Nagy-Kanúián Raaenfeld Adolf Fiai. 2
O
ooooonooo □□ooaoo oooooooooaoggqooooo^
. MTEVKIt
gyógyintézet
TÓBEL-FÜRDÖ
QRÁCZ MELLETT. IDÉNY: májúi—október
310 metar a teuger aiine fellett 9 txuuti állomás. Orácból kocaival egjr óra Poata- éa tárirda állomáa
Rég limert vaatarulmu (akrotberma) acélforráa 80 fok C. (28 fok K.) - 26 fok C (20 fok R ) Méreékelt klima, eröallö erdöletegő kiterjedt feujveaerdök:\' <»)ógyjavalatok, idegbánulmák, ideggyeogeiég, bát-geriuci.etegaég. h)iteria, gOrcaOk.ueuralgiaatb. ellen Női betege-g«: vérasegéDyaég, bél- ét bolyagburut
atb Igen ajanlbató QdQlőkuek ra gyenge gyermekek uek Gy6gyeizköc kQlöo gyógy-éa uiióbaain, kád-lürJők mele*vi*iel, feoyótQrdők, villauyoa fürdők,
uek tíyógyeiikőc kQlóo IQrJők meleaviaiel, fenyí maoage, lahaoygyógykeielei, oapfürdők itb. Olcad lakáaok éa egyea uobák, villák, gyógyterem, kitűnő
éttarem, kitQnó aenekar A fürdőiKazK»ló»atroal kimerítő prottpektaa lugyen ea bérmeatve, DK BLUMAIEH 8ÁSDOR, orvoa tulajdonol.
SZLIAC S - AC ZÉLF Ü HD 0
(Feltömagyarorszáoon)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra. Szezon: május 15-tÖI szeptember 30-ig.
KölQlmulhatatlan vénueRényséR, sápkór, női bajok, bátizerinc- éi idegbajok, bénulái ellen, átsceovedett betes^K és erői munká*-HáK után. Ftlrdőorvoaok: Dr. Rhorer Aladár hlv. rQrdóorvoa éa Dr. 8tern J. Utazás Bécsből 9 óra, északról Oderbergeu át ooDáD 5 óra, délről Budapesten át ioneo szintén 5 óra. S/liácsról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifüggesztve. — Kimerítő fölvilágositás és prospektus utazás, lakán, árkedvezményről az első éi utószezonban atb. ad a fDrdölgaz-gatóság SiIIAch, (Zólyommegye.)
KgyedUll gyároa: Frlti Sckulz Jun. Akt. (íbh , Kger u. I.elptly. M
Nyomatott Iíj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán
NAGYKANIZSA, IBOB
23. iiim.
junius IO.
Megjelenik minden szombaton.
Elóflzetésl Arak: Egéss ívre 10 korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 f. — Egyes szám ára 20 f.
Felelöl sierkesitö Dr. Villányi Henrik
l,»ptulajdono» és kiadó: lfj. Wajdltft J ó k m e f.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, 8ugár-ut 6.\' szám. Kiadóhivatal és nyomda: Nagykanizsa, lfj. Wajdits Józsefnél
Deák-tér I. szám. | Hirdetések díjszabás szerint. Nyilttér soronként 40 f.
Pünkösd.
A természetben minden évben van megújhodás, mely oly nohéz, fájó érzetet szül: kopárságával a tarló, meztelenségével a tar fa, zőrgó. harasztjával a kihalt mezőség — a tavaszi szol ló megjöttén, a napsugár meleg csókjain uj életre kél. Az égbolt mosolyog, a lomb dal-teli, a melő kalászain himbálózik a napsugár s zöld bársonnyal ékesül a liget. Az átalakulás csodás, meglepő, felséges; » megújhodás a létező világban a legharmonikusabb gyönyörre kelt
lm, kivirult a virág, kivirult már pünkösdi rózsa is; ott mosolyog felénk a kerítésen át, hogy pótolja a hegyek tüz-rózsáit, melyek a vidám pásztorleányok arcán égnek, mik a báj és pir lángjából keltenek s ha igazi, hú és tiszta szerelem az, mit e természetes, egyszerű arcok sugároznak vissza, ugy ez a láng is kiegészítő része a lángnyelvek ünnepének, a piros pünkösdnek.
Az első pünkösdön a Szentlélek tüzes nyelvek alakjában szállt alá. A tűz világító és melegítő erővel bír; a Szentlélek is mintegy isteni tüz, mely a lelkekbe világosságot es melegséget önt. De vájjon micsoda természetű ama világosság, melyet ő a Szentlélek a lelkekben gyújt? A\'/, a hitnek szent, meny-nyei világossága, melyet a földön kialudni nem hágy, mely a hazugságot, a pokoli sötétségét elválasztja az igazságtól, hogy a hit világa fényeskedjék nekünk s az égi fénynek ragyogása mellett "a jó Istenhez vezető utat ne tévesszük el. De melegséget is önt telkeinkbe, midőn azokban az isteni szere-
tetnek tüzét gyullasztja meg. E szeretetnek mennyei tüze költ vágyakat sziveinkben, sugall eszméket, e szeretetnek melegében olvadnak fel korunkat jellemző emberi gyarló-\\ ságok: a konclesés, a féltékenység, az uralmi vágy, az elbizott elme. mely annál törpébb^ mentől hevesebben küzd gigászként ama elvek iryózelmeért, melyek mellett gyöngül a jogérzet, halványodik a közmorál
Az igazi felvilágosodásra törekvő szellem vezérfényi fent keres, mivel tudja, hogy a föld porába hiába mélyedne tekintete, miután a Szt. János bogárka mécsese az útvesztőből ki nem vezérelhet. Az Örök Igazság ragyogó tüzlángját keresi, mely a véges ész fáklyája, mely bátorságaink lidérofényét egy sugarával megsemmisíti. És az elme evvel mutatja meg. hogy megérti, mit jelent a Pünkösd ünnepe?
De hány van. ki az égi láng után futna, mely titkos, talán küzdelem\' árán megszerezhető békét nyújthatna s ne szaladna a mai biztos veréb után, mely többet ér a | holnapi túzoknál. S amint hajdan tudott tömörülni a világ a sötétséget oszlató lángok köré, kufár érzelmeink révén mi is tudunk egymáshoz simulni, ezrek egy testté lenni hogy meglopjuk az egyént, kifosszuk a gyöngét, megöljük a védtelent, lábbal tiborjuk u jogot s halotti tort üljünk a morál felett. Hajdan a pillanat felhevülése ontott gyászt ezrekre, ma a jövő reménye ád fegyvert milliók kezébe. Olt a vadállat küzdött vadállattal. itt ember küzd ember ellen, túllicitálván egymást az embertelenségben.
A szentlélek alászállásának nagy fénye feletti vigasz elejét veszi a világ erkölcsi romlása feletti gondolatuknak; tekintetünk
ez ünnepen csak reá van irányozva, az égből alászállott Szentlélekre! Vajha felvilágosítaná korunk fekélyeitól beteg társadalmunk elméiét, mint tudósokká tette egykoron tudatlan apostolokat, hogy a bün által elvadult törzsnek elvadult, az örök tűzre érdemes sarjadéka ne maradjunk, hogy ne forgassuk fel a rendet, mely hamar kész az aranyal a becsületnek, a percnyi gyönyört az örökkévalóságnak, a piszkos földet az örök életnek, a halált az éleinek eléje tenni.
Jöjj el, Szentlélek Ur Isten 111
ROVÁS.
Nehéz a megélhetés. A villamosság századában napról-napra nagyobb a kenyér körüli harc. A lefolyt hetekben a vidéki újságíró táborban vetődött fel egy eszme, egy indítvány — a kenyérért. Hirdeti a szervezés szükségességét. Az osztályharc szervezésének szükségességét. Az indítvány bejárta a fővárosi és vidéki sajtót és sokfelé viszhangot keltelt. A kor áramlatát látják benne. Az osztályharc alapján való szervezkedés az újságíró táborban rendkívül sokai jelent. Mert csak képzeltük el egy kissé, mily óriási változáson fog keresztül menni a vidéki s*jló hangja, tenorja is. ha az újságírók öntudatra ébredve elkezdik a bareot a kenyérért. Ez a küzdelem őket szociális érzésekkel fogja eltölteni. Es ók ettől az érzéstől nem fognak megmenekülni, semmi körülmények közt. Ennek az érzésnek a nyoma vezércikken ép ugy fellelhető lesz, mint a lap minden rovatán, mint a legutolsó kis „szürke." vagy „szines" újdonságon. Az újságíró tábor szervezkedésének qagy hatása lesz a társadalomra. /
.. ... " enyészet a lét és uem lét között lebegteti ily egyéneit.
I A R C As akkor ismét nem ritkán a pénz kerül érvényre.
Pénzért úgyszólván alkudozást tolytatnak istennel A D ó n Z 8 természettel, hogy ugy, mint ezideig, ezúttal U
™ \' juttassanak a pénznek, az élei ezen mindenható
í"4 0E0L eszközének irányt.
Mellőzhetetlen segéd-eszköz az emberi élet. Pénzért imákat mondatnak ilyenkor a sorsnak e fentartásához. Vele szerezzük be minden szükség-, szerencsés enyhülés, javulás kikönyörgéseérl. Szegé-leiünket, amit életfentartásunk kívánatossá és mellőz- Uyek, sorstUdtizöltek közt pénzadományok történnek 1 élet váltságdíjjá lejében
mai világberendezésuél
hetetlenné tesz
Általa érhetünk el ugyszólváu mindent.
Hatása csak az életmegváltásánál maradt még eddig el. De vannak emberek, akik még ezen célra is hívesen hoznának, de hoznak is pénzbeli áldozatot es alkudozásba lépnek az istennel és a természettel, mikor az enyészet órája közéig hozzájuk.
Hogyis ne tennék meg, mikor az életbea küzdel-
I)e hiába mindez. Itt már a pénz csakugyan hatástalan marad, mert az enyészet az emiitett tettek dacára is bekövetkezik.
Igaz ugyan, hogy a pénz egy hatalmas segédeszköze az életűek, vele sokat elérhetünk, mert általa kicsinyből nem ritkán nagyok lehetünk. Sorsunkon is bizonyos ideig változtatást gyakorolhatunk vele, azonban ama körülmény, hogy általa épen azt. amit
mekkel keserűséggel uem találkoztak ^^^Megszerezni leginkább akkor állana érdekünkben. e\'t«k, pénz áll eleg rendelkozesükre es így állaírj .. .,.„,„ naAi„ ;A vau-
imkor sok pénzünk s általa pedig jó módunk van uem lehet, minek áhítozik mindenki az élet e hatalmas segéd-eszkőzeért ?
Miért hallatszik az emberiség millió ós millióinak ajkairól azon vágy. vajha már a tőkepénzesek sorába iktatnák és idegesen olvashatná utolsó leheletéig pénzbeli vagyonának számát.
Nem mindegyik oly boldog családapa ezen vágyakozók közül, akinek tudja isten mily hozományokról kellene gondoskodnia. Mert ugylátszik manapság
_____,MVB> „w ..................ezen esetek túlnyomó részébén is pénzről kell goudos-
Sulyosan nehezedik ennek közelgő fellépéso kodui. mióta példabeszéddé vált, hogy pénz nélkül életnek ily módon való élvezőjére és mikor az nincs lakodalom
minden szép, minden jó kényük-kedvük szerinti választékban szolgálatukra, élvezetükre készen áll. Ily ember persze az élettől nehezen válik még. Kagaszkodik ahhoz. Elvezni óhajtaná e földi gyönyört » végtelenségig. Mert hiába az emberiség, ha a különböző vallásfelekezetek szerint a kimúlás utáni szebbet is hiszi, ezen említett viszonynál fogva élete annyi jóval, annyi széppel van\'fűszerezve, ho^y ezt felülmúlót ■lom óliajt, nom kiváti és ragaszkodik a földi jóléthez. Csakhogy a természet rendje szeriül az enyészetnek is be kell állania
A pénzaóvárgás ugylátsiik üreg hibája a társi-
1 liliomnak. Uibár tudjuk, hogy nemcsak u élet kellemességeinek megszerzésére ilkalmas, hinem egyidejűleg a legborzisztóbb eszköze is műik, hogy az «mberi életben általi és érte a baiok, nagy kellemetlenségek. óriási szerencsétlenségek és égbekiáltó, lillnők követtesseuek el s áljának be: azért e vágy nem hiuyatlik, hanem mindinkább fokozott mértékben lép tel.
Kellép pedig sokaknál liiuságból, mert hl vagyonosak, oly vagyouosik óhajtanénak egyszerre lenni, mini a világegyetem uralkodói együttvéve 8 ezáltal embertársai felett pisáskodlistuáuak, leigázbitná-mk akkor sokakit, vagy talán mindenkit.
Azonban nem ez egyeillll a magában álló ok, mely mialt a pénz iránti végy nóttöu-nó, hanem túlhajtott vágyak és a jelenlegi életrendszer izok, melyek azt előidézik.
Mindenkinek hó óhajtása pénzbeli gyarapodás mielóbbi In-állta, inert csak ennek bekövetkeztekor reálisolhatjl vágyait, csak ennek teljesedésekor találhatnának kívánalmai oly kielégítést, aminőt óhajt.
Pedig vajmi felesleges, ho.\'y gondolatainkat e\'-.. péuzsóvárgással otj nagy mértékben foglalkoztassuk. Ne szerencsejátékok utján igyekezzünk célt érni és véletlen következményeknek anjigl jólétünket áteugedoi.
Hanem ha mindeuki foglalkozását és hivatását az életben kelló szorgalommal és tudással párosult ambícióval végzi, nem foghat el senkit sem a pénzbeli vágy, mert így minipság a pénzszerzés és a jövedelmi gysripodás lehetősége úgyszólván mindenkinek meg van adva.
L A I. A 1 KÖZLÖNY
1905. JUNIUS 10
Egy heti bünanyaga rolt az esküdtszéknek. Az egyes ülésszakokra mindig több és több anyag jön össze. Az emberek fékeresztett szenvedélye, indulata, romlott lelküsége mindig töbh eaetet hoz felszínre. Hirdetjük egyfelől, hogy a társadalom életmódja, szokása fejlődik, modernizálódik, addig másfelöl az erkölcsi züllés és romlottság rut eseteiről kell be-számolni. Nem tudjuk, hol keresendő a baj forrása, de azt tapasztalható, hogy az utóbbi időben biionjos erkölcsi züllés vesz erót a társadalom. A kölcsönös megbecsülés, megétíés kivesz az emberi érzésből és csak az érdek közönséges szálai hálózzák be az emberek érzéseit. Ez pedig a kenyérkereset megnehezülésével, mindig erósebb összeütközésbe hozza az embereket. Az anyagiságnak mind több szerepe jut az esküdtszéki tárgyalások anyagánál.

Kijelentjük, hogy hivei vagyunk az állandó színháznak. Különösen akkor, ha az a város uagyobb anyagi megterhelése nélkül keresztülvihető. Jegyezzük azért ide, hogj sokaknál kellemetlen gondolatok tolulnak elő, ha az állandó szinház építésről beszélnek . . .
— Állandó szinház kell nekünk, | mondja az egyik tábor kereskedelmére. A------ ------
- Előbb legyen vízvezeték, öntözés, csatornázás, kereskedelmünk létalapját. Ellenben a M^\'Mn*
ftJ \' . , . nálunk maidnem csak kárt csinálnak a helyi keres-
utcatisztitás elmegyógy-oszlály. főgimnázium, városi kede,embe„ Aí „nugy js elszegényedett kereskedői templom, jól szervezett rendőrség és csak ezután jparog bőrökben mindgyakoribb emiatt a panasz, szinház, — mondják az elégedetlenek. Nagyon szükséges volna, lis illetékes köreink a paua-
Az utóbbi véleményen állítólag többen vannak, szokat megszívlelve, a vásárok ügyét tanulmány tár-Sót a legújabb eseményt már birlelik i, a beavatottak: gjé\'4 tennék és mielőbb olyan ujiUsokat Icptetnenek ,, V . ... , , • • életbe, melvből haszna volna a helyi piacnak. Mi Jól
Ha a város nem javítja meg közegészsegi uitez- (ucjjuk , .
kénytelenek összetett kézzel nézni mint csoportosulnak a vevők ezen úgynevezett „földönárulók" köré, nem tekintve és nem látva azt, hogy a lehetetlen ár csakis a tisztesség rovására megy, mert nein a becsületes megélhetés vezérli ezen egyéneket. E rákfene ellen segítség volna a vásári forgalomnak » hatóság állal való ellenőrzése és szabályosa olyképpen hogy csak igazolvánnyal ellátott kereskedők es csak olyanok, kik különálló sátrakban vagy bódékban és nem földön árusítanak, lennének iogositva eladásra. Kivételt csak a csekélyebb értékű árukkal piacra jövő jnozgó-kereskedók képezhetnének. Ha már a vásárokat.-melyek a vidéki kézmüárukerestöielmet határozottan bénitják,
beszüntetni nem lehet, fenti szabályok, különösen a csakis vásári alkalommal felállított bódékban vagy sátrakban engedélyezett eláruaitás álul elérhető lenne az, hogy a fennemlltett káros elemek a vásárokról elmaradnának, mert ily rendszabálv mellett a kOtttév gek visszariasztanák őket. Ez idő szefint ugyanis az árukai -Budapestről az illető vásárokra ponyvába varrva \\asutou csekély költséggel szállítják és a vásáron minden elókésztllődés nélkül a földre, ponyvára kirakják, mig a tisztességes kereskedők sátraikat és áruikat csak aránylag óriási költségekkel szállíthatják a helyszínre.
Az országosvásár nálunk csak az állatvásár szempontjából fontos?- Ez feltétlenül hasznos városuuk ......mult századokban is ez képezte
város nem javitja meg ményeinket az utcákat porával és bQzös csatornáival, — akkor felírnak orvoslásért a belügyminiszterhez.
Kanizsai vásárok.
Évről-évre gyakrabban halljuk ama véleményt, hogy Nagykanizsán kirakó-vásárra, vagyis áz úgynevezett országosvásárra szükség nincsen. Amit az ember ponyvasátrak alatt kap, azt sokkalta jobb minőségben, olcsóbban vásárolja meg az üzletekben. Ez a vélemény
hogy a kanizsai kirakó-vásárok kérdése egy szuszra nem oldható meg. De foglalkoznunk kell az űgygyel.
Tengerre.
Fiume, 19OÖ. juniui 8, Egy egyszerű levelező-lapot kaptam a napokban Karachibol, rajta magyarul: „Üdv a hazaiaknak." 8 legkülönösebb az egészben, hogy uem élvezetből
bár nem mindenben igaz, de egy kis gondolkodásra ó ná|uuk jg j8mert kere8kedelmi
nagyon alkalmas. Minden ügyet több szempontboi ™
lehat megbírálni, igy az országos vásár ügyét is. tanulmányozótol, hanem egy magyar tengerésztől.
Tény az, hogy a nagykanizsai kereskedők nem Ismeretlen életpálya ez nálunk. Mivelhogy fá-igen rajonganak az országos kirak^-vásárért. A Kő uti raj8ág0S A proletárok felcsaphatnak kivándorlási kereskedők egyszer már mozgalmat indítottak ez Qgy- ököknek( ha alkalom nyi|ik rá, politikai korte8_ ben. ók nem a vásár eltörlése miatt kezdtek moz- U*J .. . , , , • , • ,
golódni, hanem, hogy a város találjon más alkalmas uek. Ha ped.g beleuntak ebbe is, akkor kimennek helyet, mint a Fó-ut, ahol a kereskedők a forgalmi szerencsét próbálni Amerikába. 8 ott az ilyen fél-akadály és más körütmények befolyása következtében tehetségeket mintha elnyelné a milliókból álló félkárosodnak. Nem tudjuk, hogy kereskedőink moz- tehet8égek óriási szürkesége, galma mily eredménnyel járt. A hétfői országosvásár . . főhelye még mindig a Fó-ut volt és a láthat szerint, A lap küldőjével most hét hónapja ismerkedtem elég helytelenül, az marad még sokáig. Egy nagy meg az osztrák Lloyd Chinába járó nagy hajóján kereskedő érdekesen nyilatkozott az országosvásárról: (üveiián. A hajó akkor jött Chinából s a legénység A gyakori vásárokon csapatosan jelennek meglőj vá(járt u a ,jozoU kiüai mCse-becsékkel. tetemes mennyisegl) kézmüárukkal a budapesti köz-|„____IAUAI....... ,______ „AK4„„
pontból, sokszor minden iparengedély nélküli, gyak-: mé« tökéletesebb legyen a kép, néhány kinai
ran kétes exisztenciáju egyének, kik a legkülönfélébb kereskedő csinált magának a fedélzeten sátrat. Epen
kézmüárukat jóval a rendes bevásárlási áron a.fW, ebéd ideje volt. Leültek a szőnyegre keresztbe rakott
lármával ajánlják és árusítják lehetetlen egységárban ^bakkal s « legfiatalabbik behozta egy nagy fatáicán
oly eredménnyel, hogy összes áruikon, méter- vagy a f6, ^ m itt 8e e8znük má8t) mint 8ajá,
rófszámra, majdnem mindenegyes alkalommal teljesen ...... , , u . . , , ... ,, .
túladnak. A többi helybeli vagy szomszédvidéki vásá- ^sz.tette eledelt Imádkoztak s a legidősebb megkez-
rokat szintén látogató kereskedők pedig, kik tisztes- dette az evést. Az ujjaikat összecsucsositják (hasonlít
séges megélhetési szándékból folytatják üzletüket hozza, ha a gyermekek hidegben próbálják, hogy
Ezen létkellékekhez pedig semmi egyébnek nem engedhetnek — aminő neki megengedhetetlen volna, kell csatlakozni, miuthogy a keresethez mért életmód Ezáltal jövedelmiforrása, hivatásának, pályájának
íolytattassék. Ne legyenek túlzásba kergetett vágyaiuk uem kellő betöltésével apadó, amellett, hogy költekezései s ne keressük a szórakozásoknak ama nemeit, amelyek nem kevesbednek, sót talán nem nagyon ritka esetben keresetképességünkbcu megakadályozhatnának, avagy tul is haladják azokét, akik n sors kedvezményei keresetünkkel semmiféle arányban sem állanak. folytán talán jobban is vehetnék azt igénybe.
Bizony sajnos az életbeu épen ennek ellenkezőivel Fellép ilyenkor a pénz iránti- vágy mind kell lépten-nyomon találkoznunk, amelyeknek azután fokozottabb és fokozottabb mérvben ós következnek nagyon súlyos következményei terhelik az egész az emberi életbeu fájdalom napról-napra mindinkább emberiséget. .............sűrűbben előforduló rettenetes jelenségei a pénznek.
Kényelmes, gyakrau fáradalomnélküli életmód,
Adósságcsinálások az enyhébb hnoraei közé tar-
uem ritkán semmitevés után vágyva, pénzért, illetve k
vagyonért áhítozik az emberiségnek ugyancsak nem 0lU \' , . . ... ... , .
kis hányada. Ezen életrend mellett persze a szórakozáso- Kóve,u ezt loPá8; C8alás: rablás, gyilkosság és kat oly módon, mórvben ós alakban üzi - példát mindolyan bün, amelyek az emberiségnek mindenkoron véve olyanoktól, akik törekvésük, vagy igyekvésük.\' ^latává szolgálhatnak, érdemük folytán maguknak jobb keresetre tesznek szert és a keresetükhöz mért életmódjuk folytán meg-
össze tudják-e szorítani az ujjaikat) majd a hüvelyk-\' ujjukat behúzzák s igy kanalat csinálnak a tenyerükből. A rizsát a szájukhoz emelik 8 a hüvelykujjal a szájba segítik.
Egy ilyen hajón már külföldön van az ember. Külföldön pedig — nem Oaztendébeu, Nizzán vagy Monté Carlóban. haneij) a kereskedelmi külföldön — ismeretlen a magyar szó. 8 én Petőn költeméuyeit találtam az egyik tiszt asztalán.
Magyar fiu volt, 8zepea »gyik bányavárosából való Akkor járta meg negyedi\'er a uégyhónapos kinai utat S hatott rá ez az élet. A gondolatvilága sokkal tisztább, a szavai, tettei sokkal megfontoltabbak s ő maga is, hogy egy szóval fejezzem ki, sokkal angolabb lett. Gúnyosan beszélte, hogy mit tapasztalt, mikor utoljára meglátogatta a szüleit és barátait. Éleferős, fiatalemberek mind? es élvezetet találnak benne, hogy reggel hét óráig aludjanak. Negyven éves korukban meg fürdóról-fürdőre mennek a reumájukat gyógyitaui.
A közönséges, de mégis finom kék zubbony alól kilátszottak a karjai s a melle. Mintha az ós-magyarokat láttam volna az ó csodás erejükkel, de zománcozva a civilizációval. Ha nekünk egy ilyeu tengerész nemzedékünk lenne!? Mert sajnos, de uincs. Az Adria legnagyobb bajótársaaáguuk óriási szubvenciót kap az államtól, de legénységének alig 5 százaléka magyar. 8 nem a társaságon múlik, hogy nem több.
Vau egy tengerészeti akadémiánk négy középiskolát végzett tanulók részére, akik az akadémia végeztével rögtön alkalmazva lesznek, de a magyar tengerészek száma még sem növekszik.
Az oka valószínűleg az anyák téves felfogású. A gyermekeket nem engedik erre a pályára lépni mert veszélyes. Ma már aunyira tökéletes a technika, hogy ez a veszélyesség szinte önmagától elesik, s mondhatni teljesen ki van zárva. Ha szerencsétlenségről hallunk, azt csak robbanás okozhatta. Annak pedig gyárnál alkalmazottak is kivanuak téve. Bebizonyított dolog, hogy a tengerész foglalkozása nagyon kis százalékkal veszélyesebb, mint akármelyik gyár-alkalmazotté. Csak a régi felfogás az, ami ellentáll az újnak, a helyesnek. Világos, hogy egyszer le fog dőlni az a fal, de sajnos, addig sokat vesztüuk a késés miatt.
Az iskolák újra ezerszám bocsátják ki az ifjakat az életbe. Nagyon kétlem, hogy ezek közül az ezisztenciát hajhászok közül sokau gondolnának a tengerészeti pályára.
Ne hogy valaki összetévessze a tengerészt és a matrózt. A matróz közönséges munkás, qualitativ semmit sem jobb a kikötői zsákhordónál. Ellenben az igazi tengerészek a gépész és hajós-tisztek mind müveit, nagy képzettséggel biró emberek.
A fizetésük kitűnő. Egy Fiumét érintő nagyobb kivándorlási hajónak van 20—25 tisztje havi 10—20 frt. fizetéssel, ami évi 2600—8000 korona fizetést jelent. 8 mikor tengeren vannak, egy fillérre siucs szükségük. A számok beszélnek. Meddig kell valakinek akármelyik pályán küzdenie, mig ilyen pozíciót ér el. Csakhogy a számok mutatják azt is, hogy egy ilyen hajón, hol rendesen 1500—2000 utas között 80\'/0 magyar van. nem találni magyar tisztet. Csak a pincéreit s az alsóbb személyzet magyar. A tisztek néhány olasz kivételével mind angolok.
8 ami legtöbbet beszél, amig nálunk a „hazátlan bitangok" hízelegnek maguknak avval, hogy miután hazámmá lett a földteke nincs hazám, addig az angol csak a hazafiságban erősödik, mikor kipirult arccal dicsekszik, hogy „My country is the whole world." Hazám az egész világ
MÜLLER MÓR.
1905 JUNIUS 10
7. * I. A I KÖZLÖNY
Pünkösdjárás Zalában.
Irta KERTÉ8Z JÓZSEF.
Amilyen magasra emelik a kis leányt, olyan magasra nő a kender.
Az ajándékot szépen megköszönik, aztán tovább i „„i.; , „ , , , , ,. I mennek egy házzal, mig csak misére nem harangoz-
A nyári vasár- ea ünnepnapok a legkedvesebb nak, mert ez mind mise előtt történik.
HÍREK.
pihenőnapjai népünknek, de csak falun és a föld-mives-népnél. Mert mig az iparos- és munkásvilágnál a munkabzünetek napjai sok esetben a züllésnek, a részegeskedő kicsapongásnak és adósságcsinálásnak napjai, addig a löldnépénél valóságos bibliai egyszerűséggel, nyugalomban telnek el ezek a napok. Délelőtt meg csak ad valami munkát az asszonynépnek az ebéd megfózése, de már délután ók is élvezik a bat napi kemény munkával megérdemelt testi-lelki
nyugodalmat.
SZEZONKÉPEK.
Károlyi Leona é« a por. — Fáni a győztea.
<5 A színész tábor még jóformán meg sem j érkezett, mikor minden második ember tudott mesélni
Az egész falu az utcán van. A ház előtti padon már valami „szinészeti apróságot." A primadonnák, ülnek a szomszédok, komák, atyafiak, jóbarátok, foly |drámai szendék, komikai szereplők, a férfi tagok,
beszéd a világ folyásáról, és az ó apró bajaikról, I mjntj hősei lettek melyek azonban nekik fontos, komoly ügyek. A legé nyek szivarszónál ktigliznak a korcsmaudvarban,
kávéházi elmondott eseteknek. Az egyik Sziklay Szerénáról tudott valami érdekes
melyik benn az ivóban hűssel egy pohár bor mellett, történetet, a másik a csengő hangú Komáromi Giziről hanem bizony- ritkaság számba megy, hogy „de a, tudott regélni.
korcsma bexug hugm, munkálkodik » cimb.lroos.- _ Kt mind semmi j( „ aI ik Kirungbln még »lófordul. L.kod.lra.k, d.s.Dotorok H.llotlílok K4rol,i W L,il.tko»Uiy
és egyéb alkalmatossággal nem mondom, hogy el nem áznak jó magyarjaim, de egyébkor nem igen. Kószint inert drága az itóka, részint mert a zalamegyei magyarság józan élete példás az egész világon.
A serdülők vagy „kihajtanak", vagy kifutóst játszanak a falu egyetlen terén, mely jobbadán a templom körül terül el; a leányok meg hatost futnak, „kocsis-kocsis- komámasszonyoz" -nak, természetesen csak létánya után.
Szóval ártatlan örömökben telnek el az ilyen napok. De talán nincs ünnep, mely kedvességben a Pünkösddel vetekedhetnék. Igaz, hogy leggyakrabban a gyönyörű májusba esik a „piros pünkösd napja", de másért is legkedvesebb ünnepe ez népünknek. Ilyenkor már látja, mit ad évi munkájáért a hatalmas Ur Isten. Látja gabonáját, borát, gyümölcsét; uj reménnyel néz a gyümölcsös ősz elé és a téli gondok oszladozni kezdenek Isten áldása elől.
Az ilyen várva-várt ünnepet aztán nagy örömmel ünnepli meg a nép és ez az öröm fejleszthette ki a ^ .pünkösdjárást,- mely Szentléleknek tüzes nyelvek " """7 alakjában való földreszállásához fűződik. Zalabérben SZ0*U,!K és Komárvárosban, tehát megyénk északi és déli részében egyaránt megvan ez a szokás, tehát valószínű, hogy valamikor megye6zerte meg volt.
Történik pedig a következőképen:
Négy hajadon már jó eleve kiszemel egy kis helyes, takaros 4 —5 éves leánykát. Szépen felöltözteiik, koszorút tesznek a fejére, pántlikát fonnak a hajába. Maguk is.-ünneplőben és koszorus-íejjel v^gjc Kettő kezénélfogva vezeti a kis „pünkösdi királynét" Egyik hátul megy és egy kengyeles-kosarat visz karján -
— Halljuk, halljuk zengte rá a kórus.
— Hát, kezdi beszédét a saroknál ülő — ki történetesen újságíró — Károlyi Leona ny ilatkozott.l
Altalános elcsodálkozás.
— Igen nyilatkozott. Ne gondoljatok valami huncutságra. Nem előttem tette nyilatkozatát. Kövessy j direktornak mondotta be véleményét — a porról.
A hírrovat krónikása e szóra „por", „hegyezni" I kezdte füleit. Kz néki aktuális „anyag."
— Nos és hogyan nyilatkozott, sürgették a kíváncsiak.
— Kijelentette, hogy ó uem akar maradnij
Por!
Bécsben van egy egylet, melynek neve: védó-egylet a por ellen. Tudós professzorok állnak annak élén. hogy a tudomány fegyverével leküzdhessék az ellenséget, melynek neve por. Mert az osztrákok már tudják, hogy a por behatol az orr és gégébe és ott roncsol, rombol, ha alkalmas talajra talál.
Ha valahol a világon van hatalmas porfészek, akkor Kanizsánkat lehet annak elnevezni. A krónikásunk már versben is megemlékezett róla:
Mindig abban jártam, fáradék is bezzeg, Hogy Nagykanizsának hirt-nevet szerezzek, Hogy dicsérjék a várost, minden alkotását, Hogy messze a vidéken, ne találják mását. Nem dicsekszem evvel — nem is azért mondom .. x Istenem ! de hát azt kell-e igazolnom Közönségünk előtt, (hisz mi tudjuk ketten,) Hogy kanizsai népet mily igen szerettem!
Vagy hát nem szeretet volt, hanem gyűlölség Hogy mindig mondogattam, no nappal seperjék A város utcáit? Ez már mégis szégyen, Hogy az egész légkör mindig poros légyen I A városi tűzoltó pokolgépet talált, Mely egész hadakra képes szórni halált. Gyenge vagy erős — hull előtte sorban: Egész tudománya győz abban a nagy porban 1
De az ének elhangzott nyomtalanul. Mit ér az értelmetlenségnek a vers? Mit ér a
ebben a porfészekben. „Miért nem választott magának \' hivatalnoki dölyfnck a nagy tömeg óhaja?
Hát nem azért van ez, hogy a hivatalnok
más nyári állomást.
— Ugy-e mondtam fiuk, jegyezte meg kacagva a színes újdonságok írója, még az idegenek meg-Nagykanizsáról — a por elöl.
i megélhessen ? Mer valaki még másként is
! gondolkodni?
I)e hát térjünk vissza arra a porfészekre.
.... , * _ ... . , | Mit is téttünk eddig, hogy ezt a városi csapást - Majd megváltozik Leona véleménye az.M ,ekü2ílhe8í)ük ? Seprik az ulcáti de hogyan?
mlr»r i)lan ihcnlta n a*ini rafuronc Mart cilrorn v, , * , , , , _
Nappal, vagy estefelé, ugy o—ö ora közt, mikor a közönség a kávéházak terraszán ül, * i vagy a korzón sétál Az öt földfeletti hydrans
w-r l\'acience nem áll egyedül. Vau más Zalai j megvan. 80 lajt vizet adnak, de a lajtok meg győző is. A láni. A fáni, melyet jól ismernek. A fáni, jmindig olyan lustán és ritkán döcögnek, melyről a kávéházba az emberek oly sokat beszéltek j mint Ádám korszakában.
nagy siker után, jósolta a színi referens. Mert sikere lesz. Meglátjátok lesz, jegyezte meg a kis hamis.
e héten. A fáni, melyről írták, hogy isteni. A fáni,
várható adományoknak ami jobbadán tojásból vagy den\'a jede kennt, mondja a nóta. A fáni, melynek kalácsból áll. A negyedik, a vezető, a kis csapat gy6ie]mérö| a lapok Í8 beszámoltak. A fáhi, mely
előtt megy.
„Szabad-e a pünkösdjáróknak bemennyi?" kérdi: tr vezető a pitvarban, vagy szobaajtóban, már t. i.
gazdájának „szemefénye." A fáni, mely kitűnően a startolt, galoppolt. A fáni, mely behozta nálunk az
hol a házbeiieket találja. .Szabad, szabad, csak tessék urlovasok ügető versenyét. A fáni, melynek győzelme bellebb kerünnyi." Hogyne engednék meg, hiszen\' elé oly kíváncsian tekintettek. A fáni, melynek
zsűrije is volt. A fáni, mely miatt kedden ebédután
különben leültetnek a kis Kivánét a tópra, akkor aztán nem nő meg a gazd\'asszouynak se kendere, se lenje, hiába kívánták neki lucanapkor, hogy : „akkora kendere legyen, mint a templomtornya." De hát meg
engedik ós belefognak a mondóka eléneklésébe, amely melynek győzelmét a pincérek szalvétával üdvözölték.
A város közkutakra tömérdek pénzt áldozott, de ki veszi hasznát?
No, de van reményünk. Amit ez a bárányszelid, mindent megszavazó képviselőtestület titokban óhajt. — mert hangosan mondani nem meri — azt bizonyára nem cselekszik meg ebben a városban, amelyben illetékességi kifogásokkal szokás elni. Az utca-
pikkolók nem adtak feketét. A fáni, melynek öntözég a tűzoltók dolga, a sepretés a tűzoltók győzelmét állítólag a rendőrség is feljegyezte. A fáni. (lo,ga A tűzoltóság a mérnöki hivatalt hiház-
igy következik:
\\ pünkösdnek jele* naptya, Szentlélek Isten küldötte, ErŐsitso mi szivünket. Ugy mint az apostolokat, Melyet Krisztus igért vala, Mikor méne mennyorszigbo, Mindenek s/eme littiro. Tilzes nyelveknek szólása Lehajlott az o fejére Igen nagy körtelenséggé. llinkim. pllinkám, Jacinius virigom, Kerti tulipinom, Hintsetek virágot Az Isten fiinak. Noha kicsiny vájok. Nagyot nem szóhatok, Ennek a gazdinak Sok jókat kivánok: Bö bort, bő buzit, Szerencsés esztendőt, Léleküdvösséget.
Ekkor magasra emelik a kis kivánét, evvel mondókával .
Szinnyom kentek kivinénknak, Mi kivin* asszonyunknak, Hái tikmonyit, bir kalácsot, Katona forintot. \' \'—^
Ekkora kendere legyen I Ekkora! ekkorái
írjuk idö, hogy ez a fáni ló, hogy ez .a fáni versenyzett, hogy ez a fáni legyőzte a névtelent, hogy ez az állat nem filozófus, hogy ez az állat a riporterek munkáját husz sorral könnyítette. Végül jegyezzük ide, ha fáni továbbra is szerepel, a lapok uj rovatot nyitnak. SPORT lesz a neve. Juj de szép lesz.
RIPORTER.
Emlékeztetö-naptár.
Június H. Tizével találkozója ai 1894196. érben a nagykanizsai fellő ker iskolában érettségizetteknek , II. Jótékony Qonepiég a sétatéren a Siépitő Egyesület
éi a Népkonyha javára. , 12. Néptombola a népkonyha javára. , 12. A Délzalai Takarékpénztár rendkivOli közgyűlése. , 12 Az „Országos polg. iik. egyeiQleti zalamegyei kör" közgyűlése Nagskauizsán.
tatja, mert nem szolgáltat elég vizet. A mérnöki hivatal meg a költségvetésre tolja a mulasztást. mert nincs költség a motorok üzembentartására. A osatornába folyó szenyvizek lo-csapolása a mérnöki hivatal dolga, mondja a rendőrség, a mérnöki hivatal meg azt tartja, hogy ó nem végrehajtó közeg, tegye meg az elsó lépést a rendőrség. így megy ez folyton, tisztelt közönség! Szépen elmondta ezt már Hegedűs László is egyik közgyűlésen. De megmondták neki: „Ne búslakodj László, ne csüggedezz. lesz még lámpa a Zsigárdi közben." Ott, hol ész és eró egyesül, nincsen nehézség. Ez már igaz, de azt hiszem, hogy máig sincs lámpa a Zsigárdi közben.
Van a közegészségügyi bizottságnak életre való terve: Ez a bizottság már több izben átirt a tanácsnak, intézkedjék, hogy a város utcáinak öntözése és sepretése ne haj-tassék végre oly módon, hogy ellene közegészségügyi szempontból kifogást lehessen tenni, de feleletre, intézkedésre ezt a 30 tagból
z Vl- II (Ói lön V
1905. JUNIUS 10
Most
illó bizottságot a tatiáos nem méltatta már a bizottság a belügyminiszter osztályához szándékozik folyamodni, hogy ez ügyben ejtse rueg a vizsgálatot. Mert hát nálunk a bölcsesség is bolondsággá lesz. azért kell oda folyamodni, hol az embert megértik. Vajha a bizottság végrehajtaná ebbeli szándéliát.
irodalmi működés éa\'biráláa terén elért sikereién - Érdek., katonai gyakorlat. A n.gyk.ui-
dicséretet kapott. Az ünnepség a gárda-indulóval ért;,„igo-ik bunvédgyalogezred legénysége Pleheisz
Koronázási ünnepségek.
A koronázási ünnepet kegyelettel ülték meg a hatóságok és az iskolák. Hálaadó isteni tiszteletet tartottak a templomokban,
A felsó keresk. iskola is üutiepet rendezett a királyunk koronázásának 38-ik évfordulója alkalmából. A Hymnus eléneklése után Buu Samu igazgató méltatta e nap jelentőségét. Dukisz Alsdár és Scherz Jenó közép oszt. taoulók adták eló a „Vár és kunyhó" cimü dialogot. Az iskola énekkarától előadott Király Hymnus után Behek Ernő közép oszt. tauuló tartotta ünnepi beszédét, vázolva az ünnep jelentőségét, majd Buu Samu igazgató kihirdette az ösztöndíjakat nyertek nevét és buzdította a többi tanulókat is, hogy kövessék a kitüntettek szorgalmát és példás maguk-viseletét. ösztöndíjakban részesültek: Az U|népi Elek Lipót-féle 90 K-ás ösztöndijat Flesch József középső oszt. tanuló, a Nagykanizsai Takarékpénztár 4n—40 K-ás ösztöndíját Kaufmann Béla alsó és Friedlünder Ödön felső oszt. tanulók, ugyanez intézet 20—20 K-ás ösztöndiját Behek Ernó közép és Dénes Albert
véget. A szépen sikerült ünnep rendezéséért es » műsor összeállításáért Kopácsy György tanárt illett az elismerés. (S. I..)
— Dr. Calrbu.i Géza. A jelen iskolaévben töltötte be Dr. Czlrtusz Géza jelenleg a sátoraljaújhelyi főgimnázium tudós professzora, tanárkodásának harmincadik esztendejét. E hosszú idő alatt ugy a tudományos irodalomban, mint a tanári széken nagy
\' érdemeket Bzerzett. Ar irodalomban a legneveaebn szakírók sorában találjuk, a tanári széken a legkép-I /.ettebb tanárok és leghivatásosabb nevelők kőzött. Nagykanizsán két izbeu működött és szorgslmas munkatársa volt lapunknak is. Cikkei oagy figyelmet keltettek.
— Bizottsági ülés. A közegészségügyi bizottság f. hó 9-én ülésezett Tárgya a vörheny terjedése elleni védelem volt. Dr. Szekeres József közkórházi igazgató-orvos szakszerűen előadta miudazokat az intézkedéseket, melyek a járvány leküzdésére vezetnek. Különösen ajánlja az élelmiszerek behozatalának megakadályozását fertőről! házakból és a fertőtlenítés ellenőrzését a városi orvosok részéríl. A vörheny járvány bacillusá! nem ismerjük, de tapasztalatból tudjuk, hogy az elkülönítés mindeddig leghatásosabb intézkedésnek bizonyult Dr. Villányi indítványozta, hogy az ulcák bőséges önlőzése és a por leküzdése érdekében iutézzen a biznttság újból átiratot a tanács bor, esetleg a belügyminiszter közegészségügyi osa tályáhol.
— A azlnügyl bizottság ülése. Nagykanizsa várns szinOgyl bizottsága kedden Gssterbuber László
20 K-ás őwtöndiját Oesterreicher József alsó oszt. I .melyen »
tanuló, a Pollák Ármin féle 12 K-ás ösztöndiját DeákPéterreudórfők.p.áDy, KirálySáodor váró i BQchler Sándor alsó oszt. tanuló, Dr. Ollop Mór mérnök es Kövessy Albert .z.n.g.zga\'ó is. A b.zott-10 K-ás ösztöndiját Nagy István felsó oszt. tanuló, a Nagykanizsai Kereskedelmi Társulat \'20—20 K-ás ösztöndiját Koschut Samu alsó és Bech Samu felsó
ság megállapította a felhívás szövegét, melyet a kő 8/iuház épitéBéhez való hozzájárulás végett a közön ségbez fognak iotézni. Az aláirt összegnek fele a színház épitésének megkezdésekor, másik fele pedig
— A Katholikus Legényegylet köróból.
Fe.kérettünk a kővetkező sorok közlésére: Köszöuet nyilvánítás I Istenbe va\'ett bizalommal kezdtük meg uiuukánkat és bi*.almunkbau nem is csalódtunk. Városunk és vidékének összes Ixteu és u haza leg szentebb fogalmait tisztelő közönsége oly meleg rokonszenvvel, érdeklődéssel és ezekből kifolyólag
osztályú tanulók nyerték el. Az ifjúság énekksra a (flIM.. megiezaesMOT. másig tele peu g
Szózat eléneklésé.el fejezte be a jól sikerült ünnepet. •«« »»4mUott 6 hóra A. aláírók 1908 juutus l-.g 1 maradnak aláírásukkal obiigóban, mert ez a vegtő
terminus, mikor az épitkezést meg kell kez.deu\'.
A nagykanizsai róm. kath. főgimnázium üyakorló | Király mérnők felolvasta a kiírandó tervpályázat Iskolájának ének- és zenekara e napon tartotta záró- siövegét, melyet a bizottság elfogadott és elhatároz-ünnepét. Az ünnepség lefolyásáról a következő soro- ük, hogy ezt és az ülés jegyzőkönyvét külöu átkát kaptuk : Az ünnepség megnyitója, „A költő és j iratban terjesztik a tanács elé. paraszt" c. zenemű volt, melyet a zenekar adott eló.\' Kz volt egyszersmind a főgimnáziumi zenekar uj karmesterének, Németh Gyula tanárnak bemutatkozása. A jó kar hű maradt önmagához s elismerési szerzett mesterének. Második számul az énekkar adta elő Csokonai sóhajtásait a reményhez Majd Kovácsics Antal ti. o. t. lépett az emelvényre és nagy hatással adta eló Zalár Józsefnek „Zizim" c. balladáját. Ezután következett az üunepnck sikerre nézve egyik legkiválóbb pontja: Scene de ballett Beriottól. Hegedűn előadta Krátky István 7. o. t., zongorán kisérte Szu\\o-diss Lajos 7. o t. A megjelent közönség igazi művészetet élvezhetett. Az ötödik szám „Vándor éji dalai" volt Böttchertól, melyet az énekkar adott elő. Kákócy Rodostón, melodráma, irta Várady Antal. Szavalta Kovács Boldizsár 7. o. t. cimbalmon kisérte Saupr-mann Mihály 8. o. t., zongorán Szigeti Sándor 6, o. t.. gordonkán pedig Sauermaiiu Béla 3. o. t. A „nagy" Rákócy utolsó órája: haláltusája elevenedett meg a hallgatóság lejki szemei előtt. Az ügyes szavaló a hozzásimulo jfoenekisérettel méltó hatást aratott. A zenekar ezután Dankó nótákat adott elő. Ismételnie kellett. Othello. Zala-Szt-Balázson, monolog.
Gusztáv alezredes vezényletével érdekes gyakorlatot tartott szerdán este a Tölgyes erdőben levő céllövő-nól. Az orosz-japán háborúban nagy szerepet játszott fényszórók mellett tartottak lövő-gyakorlatot. Acetilén fényszórókat használtak. As első és harmadik század tartott céllövészetet. Az előbbiek 13, az utóbbiak 20 célt találtak. /v
— Személyi hlr. Cabel Lajos magy. kir. pénzügyi főtanácsos e hét egyik napján városuukban időzött. Látogatása a hír szerint a tervbe vett állami építkezéssel van összefüggésben.
— A hivatalos lapból. A pénzügyminiszter Kosztrabszky Ferenc soproni péuzügyi fogalmazót a zalaegerszegi pénzügyigazgaiósághoz pénzügyi segéd-titkárrá nevezte ki.
— Zrínyi Béla felolvasása. Zrinyi Béla életének legnagyobb vesz.edeiniéu túlesett; megtartotta felolvasását szülővárosában. Közöuségünk egyet gondolt és nem ment el a felolvasásra, de a felolvasás zavartalanul folyt le, mint akár egy városi közgyűlés. Közönségünk babérko«zoruja nélkül is nagy tett enuek a Zrinyi Bélának u\'ja, melyet pénz és buzdítás nélkül vitt véghez és melyről pénz és buzdítás nélkül tartott felolvasást. Felolvasással nehéz közönséget vonzani nálunk. A lélektani megfigyelés megtanít bennünket arra, hogy a uagy lárma magára vonja a figyelmet. Zrínyi Béla felolvasásai nem nagy lármával kürtölte világgá vállalkozását és emiatt mögötte maradt a tűzoltó-bandának. mely nótánál sokkal nagyobb csődületet képes előidézni, mert elég zajt csap Zrinyi vállalkozása azért ütött ki balul, mert a uagy dobol éa ciutáuyért nem méltatta figyelemre. — A .Budapesti Hírlap" is figyelemben részesítette a felolvasást. Átvette a felolvasásnak lapunkban kö/ölt részletéi.
— Tűzoltók nagygyakorlata. A nagykanizsai önk. tűzoltó testület és a 20-ik honvédgyalogezred egy tűzrendészed különítményével kapcsolatosan junius hó 18-án délután 4 órakor nagygyakorlatot tart. Kz alkalommal a városház épület és a nagy-udvati épület Vasuti-uicai része lesz a roham sziu helye.
— A 48-ik gyalogezred Nagykanizsán állomásozó zászlóalja, mini a pozsonyi V ik hadtest parancsnokságtól értesülünk, augusztus ö-étöl szeptember 19 éig csapatgyakorlatokon időzve, helyi állomásától távol lese.
— Lakáffelesleg. A főváros építésügyi bizottsága dr. Heltai Ferenc elnöklete alatt szövevényes tervekkel igyekszik a napiól-nspra nyomasztóbbá váló lakáshiányt a fővárosban leküzdeni, városuukban ellenbeu a szebbnél szebb lakások várják a gazdát.
oly hatalmas uzellemi és anyagi támogatásul volt I Va({),ja cjj,ornya llé|kQ| HZ<uVl
velünk, hogy minden ellenséges hangot elnémított, minden az. ünnepet zavaró kísérletet nevetségessé, tett. Hála és köszönet elsősorban is nagyságos Thassy felmondás évnegyedét
Imréné úrnőnek a zászlóaoyai tisztség ideálisán szép;.........
Lengyel Lajos főjegyző, mint a városi hatóság képviselőjének a helyettes védnökség betöltéseért.
Igen sok nevet kellene felsorolnunk hogy az üuuepély körül kifejtett fáradozókat kiemeljük, de csak is a vezetőket emiitjük fel, mert a vezér kép viseli csapatát. Tekintetes Sterneck Zsigmond, Böhm Emil, Itác N. János urak a zene-, illetve énekkarók
varosbau sok sz
üres lakás. A báztulajdonotok uroronkodva várják a nem e mond fel valaki a lakók közül? A uagy házak osztaléka évről-évre kisebb, az adö pedig évről évre emelkedik. Megvan az oka ennek is, ugy miut mindennek megvtn. Apad a város jóléte, ezegéuyebb lesz. a nép. Akik jómódban elhaltak, azoknak nincs utódja. Akik pedig maguk mögött hagyják a szép várost, azoknak résütését nem tölti be mán, miut koldus szegény nép. Gyarap-
vezetői, az ott közreműködött hölgyek és urak ne-i jk 8J,egényHéRbeD a fejedelmi bely - hisz Knezza vébeu is fogadják hálás köszöuetünket az önfeláldo-1 1 3
zásig menő fáradozásokért
Köszönetünket fogadják
előadta Fehér Károly 8. o. t. Az előadást folytonos | Itozsos István apátplébáuos a felszentelés elvégzése
volt neve, ez fejedelemasszony t jelent — és a házi -továbbá nagyságos gazdák könnyhulajtva nézik a lakóknak hült helyét.
— Halálozás. Dr. Ke le Autal zalaegerszegi
derültség kisérte. ami aztán határozott jókedvvé foko- es az olt tariojt rem»k beszédért, főtisztelendő Nitli ügyvédet családi gyász érte. Junius 3-án meghalt
zodott a jó magyar nótáktól, melyekkel az. énekkar1 Norbert kórházi lelkész a délutáni ünnepélyi disz-\' édesanyja, özv. Kele Fereocné Sormáson 84 éves
Kulinyi Zsigmond
lépett fel. Kz Fehér Gyula tanár kiváló érdeme. Kz- beszédért, mely mint tűzoszlop világította inog az korában.
utáu Wentzely Sándor 8. o. t. a Gyakorló Iskola főjegyzője olvasta fel zárójelentését a kör ez évi működéséről, utána pedig a kör vezetője: Kopácsy György tanár hirdette ki az évvégi pályázatok eredményét. Csokonairól szóló felolvasás djját 10 K.-t Molnár György 7, o. t. A beszéd diját in K. pedig\' Krátky István 7. o. t. nyerte. Az elbeszélés pályázat diját nem adták ki. „A hadügy fejlódése" tétel (díj ltí K.) nyertese Molnár György 7. o. t „A nyugati eszmék hatása irodalmunkra" c., tétel meddő maradt. „Auyos Pál" c. tétel diját líO K. 7(i íill. Molnár György 7. o. t. „A villamosság kulturális hatása" (dij 1 arány) címűét Spitzer Lajos 8. o. t. „A realizmus a modern regényirodalomban- c. tételét (dij 10 márka) Molnár György 7. o. t. nyerte. Ezenkívül Kováts Boldizsár 7. o. t. a szavalásban kifejtett buzgalmáért 1 arany jutalmat, Lówenstein István 8. o. t. pedig
Egylet céljait és törekvéseit, tekintetes Német Gyula — Kulinyi Zsigmond A .Szegedi Napló" VI—VII. ker. kántor ur a remek ortfpia játékért, elhunyt főszerkesztőjéről, immár a sírban pihenő Nagyságos Thassy Imre ur és többi rokonok és Kulinyi Zsigmondról rendkívül részvétteljes és meleg vendégek kitüutető látogatásáért; a 20-ik honvéd; cikkekben emlékeznek meg ugy a fővárosi, miut a gy. ezred és a 48-ik cs. és kir. gy.-ezred tek. tiszti- vidéki lapok. A magyar újságírás mily óriási nagyot karának, mind a két jótékony nőegylet válaBztmáuyá- veszített az ő érdemes személyében. Példányképe nak impozáus képviselete által kinyilvánított meg- , volt a nemes önzetlenségnek, a tiszta idealizmusnak
tisztelő támogatásáért az. össze* megjelent testületeknek szíves és jó imiulatu részvételéért, a koszorús leáii) oknak és w. euyes intézetek képviaelői illetve megbízottaknak az őoziute jóindulatot tanúsító meg-
és akinek e.ŐUÜnk különösen nagy érdeme az. hogy megvetette u vidéki modem ujságirss alapján.
— Dandárparancsnoki vizsgálat. Sprecher Ariur vezérőrnagy, dandárparancsnok Sopronból szer-
jelenésért ez utou is hálás köszönetet mond a Kath. dán Nag)kani/bán időzött a cs. és kir. 48. gyalog-Legényegylet zászlószentelési ünnepélyének rendező ezred muKszemlélése végett. Mindent rendben talált.
bizottsága.
— Kinevezés.
H h r t e I e n d y Ferenc főispán
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral gyesült önsegélyző szövetkezetnél a folyó hó 12 re
S\'zilógyi Gyufa perlaki tb. szolgabírót ideiglenes | eső befizetések az fluuep miatt 16-án délelőtt tar-
árvaszéki jegyzővé nevezte ki.
tatnak meg.
1905 JUNIUS 10
ZALAI KÖZLÖNY
6
— A Katholikos Legény-egylet záailószen-teléae vasárnap délelőtt volt. Gyönyörű verőfényes uap rendkívül kedvezett az ünnepségnek. Az egész város képén meglátszott, hogy nagyaránya less ez ünnep. A« üonepség sziuhelye. a julajdonképpeni felavatása a városi felső templomban folyt le. Ro-isos István murakeroszturi apátplébános misézett nagy segédlettel. A zenés mise gyöuyörfl volt. A hölgyek közül nagy sikert arattak énekben Sebestyén Kata k. a., dr. Fábián Z^gmoodné urnő és Nyuly Mariska k. a. A misén képviselve volt a város tanác&a Lengyel Lajos városi főjegyző által a honvéd tisztikar P le halna Gusztáv alezredes vezetése mellett 6 taggal, a 48 ik gyalogezred tisztikara Fink Gyula őtuagy vezetésével, az izraelita hitközség dr. Neumann Ede főrabbival, az izr. jótékony nőegylet, a keresztény jótékony nőegylet dr. 8zekeres Jócsefné vezetése mellett 12 taggal, herceg Batthyány Strattmann Ödön Pálft Alajos által, az Első magyar biztosító társaság Brandelhofler Antal által, a nagykanizsai ipartestü-önkéntes tűzoltótestület, Irodalmi és művészeti
— Családi dráma Vérét; családi dráma játszódott le csütörtökön reggel a Petófl-uton. Egy férfi rálótt feleségére és azután önmagát agyonlőtte. Az eset és előzményei a következő: hogy Leitner Rudolf Potófi utcai lakós már II-szer állt a bíróság előtt a tÓIe törvényesen élvált felesége, Bacher Kegiua ellen elkövetett becsületsértési. tulajdon elleni, kihágási stb. ügyekben. A bíróság legutóbb is marasztaló ítéletet hozott Leitner ellen. Leitner csak nem régen adta át üzletét Schönherger Mórnak, kinél 6 továbbra is alkalmazásban maradt. Volt nejének, Bacher Reginának pedig a mellette levó házban van üzlete. A civódás, veszekedés igen
Íyakori volt köztük. Alig mult el egy hét, hogy leitner és Bacher ne adtak volna dolgot a rendőrségnek és járásbíróságnak. E régi civakodás és veszekedés, valamint a legutóbb hozott marasztaló ítélet volt oka annak a véres drámának, mely 8-án reggel !> óra után a Petófi-uton Leitner volt üzlete előtt játszott le. Kilenc óra felé Bacher Regina a városba akart menni, hogy a Franz-féle malomban esedékes tartozását kiegyenlítse. Midőn Schönberger üzlete kör és a többi egyesület. A mise után a gyönyörű j elé ért, lövést hallott, nyomban rá még 2 lövés aj zászló alatt a menet a Políári Egyletbe vonult, törtéut, melyek közül egy jobb combján a vastag
— Abbanmaradt ünnepeltetéa. Dr. latfáo
Vilmos pű-pök értesült arról, hogy Zalaegerszeg városa ünnepélyességek keretében akarja fogadni a pünkösdi ünnepek alkalmával. Mivel azonban gyengélkedik, orvosi tanácsra azon óhaját fejeate ki, hogy szülővárosa mellőzze est a zajosabb és flnuepélyea fogadtatást, hogy bevonulása és itt tartózkodása a legegyszerűbb keretben mozoghaason. Épen azért abbanmaradt az űnnepeltetés.
— Dalpályásat. A „Dunántuli Daloeszövetség" pályázatot hirdet egy eredeti magyar férfi négyes karra. A szöveget magyar szerzőtől szabadon választhatja a pályázó, a dal eredeti legyen. A pályaműnek zenei kidolgozásra nézve szabatos magyar ritmussal, magyar szellemmel kell birnin és nagyobb össakarok által előadásra alkalmasnak kell lennie; a mű letétele túlságos magas és nehéz ne legyen, előadásának időtartama 6 percnél többet ne vegyen igénybe. A pályamüvek vezérkönyv alakban a szokásos jeligés levéllel, foljó évi augusztus hó 15-éig a .Dunántuli Dalosszövetség" titkárához (Gürtler „Ferenc, Nagykanizsa, Takarékpénztár) cimzendők. Pályázhat minden magyar honpolgár. A beérkezett pályaművei el,
ahol kezdetét vette a szegbeverés.
ÍU első Bzeget báró Hornig megyéspüspök heiyett Horváth György igazgató verte be a ,Szentháromság nevében." Ifja Thasy Imréné vései Vé-sei Irma urnó a zászlóanya ezzel a mondással verte be a szeget: „Isten áldását ezen ifjú egylet jövendő sorsára." Lengyel LajoH h. polgármester Nagykanizsa város nevében: ,A zászló légyen jelvénye u tiszta erkölcs, hazafiságnak és tisztes munkának."
Délben társas ebéd volt. Felköszöntöt mondottak: Horváth György igazgató, Eperjessy Gábor, Kalcsok Leó, Ats Ede Árpád, Lengyel Lajos főjegyző, Hajdú Gyula és még számosan.
Délutáni diszünnepen az ünnepi szónok Nith
vagy el nem fogadása fölött, a szövetség rendes
húsba hatolt. Leitner látva, hogy Bacher Regina j hirá ó bizottsága dönt. Pályadíj: I. K 100 II. K 60, csak könnyebb sérülést szenvedett, odaugrott s revol- m. K 40.
véréréi fejbe verte. Ezután újra megtöltötte revol-1 _ A |Qket ember hallla. A Budapest fe!ól veret s a kertbe szaladt, hol két lövést tett magára. I Csáktornyára délután 12 óra 58 perckor érkező Egyik golyó . sak horzsolta a fejét. a másik azonban, gy0rHT0n«t a csáktornyai állomás közelében egyik jobb fülű mögött hatolt a fejébe s agyát megroncsolta. 4tjáróoál elgázolta Pacsek György zalaujvári 80 éves A helyszínen Pilitz Soma dr. jelent meg. A férfit ,tkóMi A Megény öreg í0ket vo|t és nem hallotta a a korházba szállították, ahol belehalt sérüléseibe. Az köie|edö T0UIt dübörgését.
asszonyból Dr. Goda Lipót ós Dr. Fóliák Ernő s, . *__v ,__w . .
orvosok az izraelita kórházban műtét utján távolították . p *",i>orb*nB *ni,Mán- K""" el a golyót. Sérülésé nem e.etveszélyes. l ;
_ u,.ünnepen az ünnep, szonoa , . . ASA SSJ! ^jtt > Hévből TlSSS^JÍS
Norbert lelkész volt. A kiváló szónok nagy b.tá,t | «»■• í8™^ ezen mint az emé.zté8Í szervek krónikus
ért. Többször zajosan megéljenezték. Az irodalmi megbetegedésein és az anyag csere és hurutoa bán-
es művészeti kör dalárdája két számmal aratott ,|- nmp d^Ielött. Elhatározták, hogy a legradikálisabb ,alm|lkDBk RyÓKyhelyeit nemzetközi voltáról tanú.-kert. Nagy sikert aratott a szerző közreműködésé- "\'közöket fogják alkalmazni arra hogy a von. koió Schmey Marchesetti Ida a,azony Szt.-Péter-
vel Sterneck Zsigmond tanár két ismert, hangulatos rendeletnek érvénye legyen. UfWdUk .„edeané Szt. Pétervár, Prof. Dr
zeneszáma. Az egyiket, az Est, dalt kvartettben ad W ^^zat. végrehajtásával ^ ^ ^ ^ ^ ^
iák elő Sterneck, Lajpcig Antal, Gürtler István és " elnököt éa alelnököt biatá< ibr.him Bekoff hercegnő kísérettel, Aufschnaiter
Böhm Emil, a másikat Lajpczig Antal művészi zon- — A rendőrség OQnllgyl osztai)árol. moz hubeuburj( m>f0|iy naKybirlokosné. Dr. Gedeon
^orakisérete mellett Sterneck taoár celló szólója galmas élet volt a héten a bűnügyi osztályban. Már osztálytauácvos Budapest, Lenko József képviselő volt. A nagy zenekar előadta még Mendelssohn egy rég volt ott annyi akta-csomó. Lopás, hamis kártyázás, feleségével Szt.-Pétervár, Kotz Dániel képviielő uyönyörü darabját, a Santa Lucia parrphrasisát és rab|áB) verekedés, öngyilkosság, gyilkossági kísérlet; Millstadt.
Waphans .Magyar indulóját" Mindet művészi össz- leRkü|önhö/őbb v,riációban 8ierepB|t a bűnügyi I x A Hl mint a gyomor- és bélbetegaégek játékban, a legszebb precizitással. Sterneck tanár , , . . . . „ , H I, , . . , . . .. „ . . f.
nagy ovációban részesült. A szereplők mindegy.ke oaxtályban. A riporterek örültek a .kövér anyagú" óvószere. Mindenki tudja, hogy a Karlsbadban és művésziesen megállta helyét. Rácz N. János dalár- hétnek. „Modern, fenomén, fővárosi" jelzőket susogtak Marienbadban gyógyulást kereső gyomorbetegek leg-ilája még egyveleget adott elő nagy hatással. Este la sok eset láttára. írták is a sok újdonságot. Tellett nagyobb kontingensét magyarok alkotják. Ennek sikerült táncmulatság volt. niiböi. Bay György a bünügyi osztály derék vezetője 1 oka pedig az, hogy a magyar konyha igen ízletes,
— Letartóztatás. A nagykanizsai rendőrség előtt akta akta után halmozódott. Pedig mily gyorsan de meglehetősen nehezen emészihető táplálékokkal letartóztatta M el \'a r\' Ferenc veszprémi illetőségű j vocoti osztálya ügyeit. Nyomozása, sikeresek. A látja el fogyasztóit, továbbá az, hogy a magyar napszámos, rovott multu csavargót lopás miatt. Átadták , , ■ r \' . , . ... . . . . ,, J , . »z ügyészségnek. \'gyakorlat kitűnő „rendőri rutinnal* ruházta fel. De ember az étkezés utan boritalhoz van szokva. A bor
- Ünnepély a sétatéren. Pünkösd vasárnapján hiába- EW emberiesek egy ember. Hiába az ambíció, pedig a zsíros ételek emésztését gátolja.
ha az anyag sok. A város lakossága ma már biztosan meghaladja a tizenötezret. Ez pedig több anyagot teremt, mint amennyit egy ember a bűnügyi osztályban megfeszítés nélkül eltudna végezui. Felmerül tehát ismét a szükségessége, hogy a városi képviselőtestület egy büufigyi fogalmazói állást szervezzen. Erre az állásra a közérdek Bzemponijából szükségünk van.
— ha uz idő kedvez — ünnepély lesz a sétatéren, Az ünnepélyen, mely a Szépitő-Egyeoület és a Nép konyha céljait fouja szolgálni, a színtársulatnak több elsőrendű tagja és a színházi zenekar is közre log működni. — A belépö-dij nagyon csekély lesz. Felnőttek 40 fillért, gyermekek 10 fillért fizetnek. A Népkonyha és 8zépitö-Egyesület bizottságai ogyesülten buzgólkodnak, hogy a közöuség miuden igénye kielégítést nyerjen.
— A jeles t&rsasrig. Tóth József, Bárdos Károly és Fodor József többször büntetett hamis kártyásokét a rei dőrség újból letartóztatta. Péteri Pál pusztaszentlászlói lakóstól száz korona készpénzét elvették. A tettesek tagadnak. Az ügyészség rablás miatt inditja meg ellenük a vádat.
— Szolgabírói kirendelés. Vármegyénk főispánja Dr. Skublics Gábort, a májusi közgyűlésen megválasztott szolgabírót a perlaki járásba rendelte ki. — Kovács Rezső perlaki főszolgabíró hat heti "tsbadságitleje alatt a hivatalt Gájássy Lajos letenyei szolgabiió vezeti.
A táplálkozásnak ezen betegségekre vezető hátrányait az ivóvíz van hivatva kiköszörülni. Erje azonban a víznek tisztának, jónak és olyannak £eH lennie, hogy a táplálékot az emésztéshez kellően
előkészítse.
Közismert dolog, hogy e célra a mohai Ágnesforrás a legelsőaorbati felel uieg, mert nemcsak
- A villanyvilágítás Zalaegerszegen F. hó ! kilünő oldószere a tápanyagoknak, hanem alkalikus 5-én megszavazta a képviselőtestület a vilanyvilágítást ■ |éy< , , s a Ganz-gyárral a tanácstól kötött feltételes szer-] \' \' .
ződést megkötöttnek uyilvánitotta. A kérdésnek az a elválasztására alkalmasan izgatja s kellemes izű borveleje, hogy az eddigi petroleumvilágitás 180 lám-|i,a\'- Háztartások nagy üvegekben a mohai Agnes-pával éveukiut 5800 koronába került, n vuanjvna vizet különösen olcsóit szerezhetik be. gitás pedig 250 iztó\'ámpával s 8 ivlámpávnl kerül _ Orvosi körökben már rég ismert tény évenkint 6000 koronába. Kz tehát csak 200 korona- hogy . -KereIlc JÓZBt.f keherQvi/. VhlamPDüyi hB10BJJ Tat lobb b reniony vsn nrrhuiiy évek rimha auy.^i , , L , ■
b.»xi> |m belőle . Táro»u.k. A hltáro/alot meu-\' mB\'\' ""\'Ó\' \'"■\'\'.Jló hali., é. Brallléare mélló kellő-(elebbeilék, ISIeu ■zérr, mert a biioiuánok \'""" "í1"1! \'»«v», miauban is letemeseo
kerülésével a »ier?0,léal i\'íjeneaen a kO/syüléa elé felí\'luulja Kérjünk baljruzultau Fereuc Jónel ter)eaxtette a polgármester. keeerUvizcl.
FERENCZ JÓZSEF KESERŰVÍZ
■ ■mi»iiw*nii/JHjn»nn«]Hii»iipa
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES^IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
A L A I KÖZLÖNY
lOOti. JUN1US 10
NYÁRI SZÍNKÖR.
Megnyílt a színkör !
(A hitről.)
Megjöttek a színészek! Megnyílt a színkör! meg olyan Újságolták egymásnak e héten az emberek.
Kedden érkezett KövesBy Albert igazgató társulatával. Szerdán este már megtartotta az elsó előadását: Himfy Dalai. A darabról csak annyit, hogy Bercik Árpád irta. Kz már maga is sikert jelent. Poeiikusau szép ez. Az aktuálitás késztette a direktort, hogy ebben léptesse fel elóször a tagokat. A pénztári sikert nem jelezhetjük e helyeu. Az előadás elég sikeres volt. A szereplók korhű jelmezekben mozognak a színpadon. Elibénk tárva annak u nemesi kornak minden érdekességét, Kisfaludy szereplésének megkapó történetét. Kisfaludy Sáudor szerepét A1 m á s s y játszotta. H a h n e 1 Aranka Szegedy Róza szerepében mutatkozott be. Rutinnal játszik. Egyenlőre más véleményt nem mondunk. A kisasszonyról máris sok szépet irtak a fővárosi lapok. Érdeklődéssel várjuk további fellépését. A többieknek alig jutott szerep az alakításra. A magyar ember őszintén csak a történeti múlton tud lelkesedni. „A hajdúk hadnagya" egy epizódot ir le a Petneházy és llankóci huszárok korában. Harsog a darabban a trombita, pereg a dob villognak a kardok és felharsannak a darab zenéjónok történeti motívummal teli ütemei, indulói. Az ilyen hatáseszközök még mindig sikert arattak. A szerzók, eltekintve a darab egy hét vaskos tréfáitól, szép munkát végeztek. De a színészek is! Egységes, szép kerek, összevágó előadásban gördült le a darab. A szerepek jó kezekben voltak letéve. A primadonnák közül felléptek 8 z i k 1 a y Szeréna (a mindig pajzán és jókedvű), Károlyi Leona (ki ez estében mutatkozott be, sikert aratva elegáns Játékával, és szép hangjával) és végül Komáromy Gizi. (Ó sokat haladt, tanult tavaly óta. Hangja üdébb és csengőbb. Játéka is Bimább.) A címszerepben Pap p János mutatkozott be csinos hangjával. Sikert aratott L a t a b á r és Nagy Dezső, a két régi ismerős. Latabár jóizüeu előadott belépőjén a közönség roppant jól mulatott. Az előadás szépen volt látogatva. A jelekből ítélve, a szezonban még lesz részünk a darabhoz.
Más érdekesség nem történt a héten. Ma szombaton este az „Aszfaltbetyá r"-t játszák.
Végül pénteken a mindenki előtt ismerős erdő- éveiben egy varrógép megszerzése oly nagy dolog őrök ügyét tárgyalták. Védők voltak: dr. 8chwarz: volt, bogy arra nemcsak aludtak egyet, hanem minden Adolf Sebestény Ltyos és dr. Rosenberg Dezső. I oldalról alaposan megbányták-vetették. Mindenekelőtt Ha az esküdtbíróság működésén áttekintünk,} oly nagy összegről volt szó, hogy egy szerény há*-egy nagyon furcsa tényt fogunk konstatálni. Tény tartásban — s mily kevesen emelkednek ezen a ugyanis az, hogy az esküdtbíróság majd mindig az [ vonalon felül — ast nem lehetett csak ugy minden ügyész vádirata szerint minősítette a bűncselekményt,1 további nélkül az asztalra kirakni, hanem alaposan meg olyan esetekben is, amikor az ügyész az eny- megérezték. Épugy, mint anonk idején a Lefaucbeux hébb beszámitásu kérdés feltótelét nem ellenezte, sőt\' * maga szövegezte. De bizonyos az is, hogy a törvényt alkalmazó bíróság minden egyes esetben az esküdtek minósitó verdiktjóvol szemben az enyhítő í)i és 92 §§ segélyével a törvényben előirt büntetésnek még a minimumát is áttörte. Mi a tanulság ebből ? A vádelv szigorú következménye, hogy az ügyész a vád-índitvány megtételében intranzigens álláspontot tartozik elfogadni, vagyis egy büntetésre nézve ugyanazon bűntett miatt kétféle vádinditványt nem tehet.
Mikor mégis egy enyhébb beszámitásu minősítéssel „ _ . ...
szövegezi a kérdést vagy egy ilyen kérdés feltevését lenül dolgozik, Bzükségteleu lármát csap, nem tud nem ellenzi, nyilván attól kell tartania, hogy az es- olyan finom és művészies munkát végezni, miut a tű küdteket a bizonyítási eljárás a vád tartalmát tevő az ember kezében. A varrógép erre csak szakadatlan minősítésről nem győzhette meg egészen és ilyenkor. zümmögésével, zúgásával és leírhatatlan buzgalmával tíz ügyészségnek súlyosabb, a védelemnek az enyhébb felelt. Minden óra egyforma volt előtte éa ba a kés a beszámításra való allegálása, vagyis e két ellentétes kimerültség következtében lesiklott a kerekéről, a erő működése hozza létre azt az egyensúlyt, ami az\' gép mindig egyforma tevékeny és állhatatos maradt, esküdtek verdiktjében, mint igazságosság nyilatkozik. Szerényen meghúzódott egy sarokban, de azért
" tulajdonképen a család közepén állt. Elkészítette as
fegyver is tömérdek pénzbe került — pedig manapság már alig akar valaki belőlük lőni — és tulajdonosuknak bitelét szinte meseszeren emelte. Volt aztán még nagyszámú ellenzék is, főleg olyau bácsikák és nénikék, kik a régi jó időket dicsőítették. Epugy, miut sokan azelőtt az elQltöltö íegyver körül alkottak gárdát, moet a tűpárna éa a szépen mázolt tükrös fedelű ládika egyszerre oltárok lettek, amelyeken átcsaptak a forradalom hullámai s amelyeket nem lehetett elég bátran védelmezni. A gyanúsításoknak és kifogásoknak egész árja zudult a varrógépre: bogy egyenet-
És az esküdtek ennek dacára mindig a szigorúbb minősítésre feleltek igennel, amit kétségkívül a vád képviseletének személyes képességein kívül még egyéb körülményeknek is kell betudnunk. Az embereknek a társadaimi rend iránti érzéke folytonosan fejlődik. A rendbontás következtében nyilvánuló visszahatás ! oly hatalmas, hogy a törvényt alkalmazó bíróság az igazság nevében az esküdtek verdiktjét enyhitfleg korrigálni kéuytelen. Lehet, hogy ez az indukció csak véletlen esélyen alapszik, de nem rejtheti el felette örömét senki, akinek van érzéke a sociális állam fejlődése iránt.
Lapunk zártakor a tárgyalás ínég folyik, b. j.
TÖRVÉNYSZÉK.
Az eakUdtszéki Ülésszak.
öt napig tartott a mostani esküdtszéki ülésszak. Amikor itt a lefolyt tárgyalások áttekinthető és összefoglaló képét akarjuk nyújtani, az egyes bűnesetek részletes vázolására való kiterjeszkedést nem tartjuk sem időszerűnek, sem célszerűnek. Összesen 6 bűncselekmény került az esküdtbíróság elé. Statisztikai szempontból talán érdekeB, hogy az 5 közül 3 a keszthelyi járásban követtetett el, egy a Muraközben, egy pedig városunk területén. A bűncselekmények kivétel nélkül az emberi élet és a testi épség ellen voltak irányozva, még pedig a vád ós az esküdtek verdiktje is két esetben halált okozó súlyos testi sértés, két esetben szándékos emberölés és egy esetben gyilkosság volt.
Elsó napon Héder Péter, rezii lakós Ugye került elintézésre. A terhére rótt bűncselekmény a falu-belije, Lánc Károly ellen elkövetett halált okozó súlyos testi sértés, amit egy tégladobással vitt véghez. Védője dr. Schwarz Adolf volt. Az esküdtek vád értelmében mondták ki bűnösnek és a törvényt alkalmazó bírák 3 évi börtönre ítélték.
A :1. eset, Vinkovics Istvánnak bűnesete, akit az ügyészség anyjának szándékos megölésével vádolt, verdikt nélkül végződött, mert a tárgyalás során is, mely horvát tolmács közvetítésével folyt le, az esküdt bíróság arról szerzett meggyőződést, hogy vádlott beszámithatósága ellen gyanuokok forognak fenn. A vádlottat ismét dr. Schwarz Adolf védte.
A 3. nap Szij Gábor esete foglalkoztatta a törvényszéket. Az öreg gonosztevőt dr. Bród Tivadar hatásos beszédben védelmezte s az esküdtek a vád-\' irat értelmében a ra^lógyilkosságban mondták ki bűnösnek.
Ugyancsak halált okozó súlyos testi sértéssel vádolva állottak a 4. napon a balatonmagyaródi Varga testvérek az esküdtbíróság előtt. Remete Géza ós d . Havas Hugó iparkodtak a büntetés mérvét enyhíteni, ami sikerűit is nekik.
IRODALOM.
— Uj Idők. Ujházy mester és l\'aulay Erzsike a korzón: Kedves kép, amelyet az Uj Idők e Bzá-mában közöl. Sorra következuek a hét eseményei: négy kép Keglevich tragikus párbajáról, a Kisfaludy és 8zegedy Róza-üunep. az országos tornaünnep, próbalövés hadseregünk uj ágyujával, azután művészi képek sorakoznak a szövegbe, amelynek szerzői: Szikra, Nagy Endre. Krúdy Gyula, Maurice Oertzen, Farkas Pál, Nagy Ida, Szerb Zsigmond s mások. Kedves tereferében méltatja Horkayné ö nagysága a hét eseményeit; Az Uj Idők, Herceg Ferenc lapja, szívesen küld mutatványszámot (kiadóhivatal: And-rássy-ut 10.) ugyanott a lapra negyedévi 4 koronával elő lehet fizetni.
— A Magyar Könyvtár májusi sorozatában három eredeti és egy fordított munka foglaltatik. Az utóbbi a franciák ma legjelentősebb novellistájának, Anatole Francénak egyik legújabb remekmüve, ,Gal
egész család kelengyéjét, az atyáét, az anyáét, fiukét, kik az idegeube « a leányokét, kik a> uj otthonba költöztek, sőt láttam egyszer egy asszonyt, ki sápadt arccal, sűrű könyzáport hullatva, egyetlen kedvenc gyermekének halotti ruháját varrta a gépen.
Nem emelt sohasem barrikádokat, sapkáját sohasem lobogtatta a levegőben, a jó, becsületes, egyszerű varrógép, de azért mégis forradalmár volt. Nekidőlt egy öreg, korhadt épületnek és örökre feldöntötte azt. Megszabadított százezreket, és milliókat a nyomasztó axolgamunkától és a munkásságnak uj teret nyitott. Mily fáradságosan másztak azelőtt a kézzel készített öltések s mily villám-gyorsasággal ugrálnak most ki a folyton zakatoló gépből. Époly hatalmas fellendülés ez, mint a régi postakocsitól a mennydörgésszerű villámvouatig. Az utolsó évszázadban oly erősen szaporodtak az emberiség szükségletei és oly magasra tornyosullak a gazdasági munkák, bogy az azelőtt elcg bosszúnak hitt nap szinte rövidnek tünt fel és arra kellett törekedni, bogy amit azelőtt egy óra alatt végezhettünk el, most egy negyede alatt varázsolhassuk elő. Nincs pihenése a lábuuknak s alig hogy itt a ma, máris a holnap köszönt reánk. Mi már csak olyan szerszámokat használhatunk, amelyek lépést tuduak tartani uyug-talauságuukkal és sietségünkkel s ebben a varrógép nélkülözhetetlen társ s barát lett. Mily Cbodálatonan emelkedett ez a dolog néhány évtized alatt. Hódító útra kelt, — szinte meseszerűen hangzik — és sohasem győzték le. A*t mondhatnók, hogy a varrógép mindent tud, ha megtekintjük például a Smger Co. varrógép részvénytársaság fiókjának állandó kiállítását, melyet a Lörinckapu-utca 10. számú házban helyiségében rendez, s amelyhez szabad a bemenet. Látbatuuk ott asab stílű, aranynyal kivarrott stólá-
való szemelvéuyeit. Végül i
. , ... „, . ... .német módi asztali ruhát, spanyol csipkegallért, stá-
^szemeU oye . Végül a s^.a negyei fűze- er börhimiéat é( boszniai lenmunkákat, párnákat ^ *J2± "ámÍb,,D.™h. R8\\\'í. *d,néhínJr és sok szebbnél-szebb dolgot. A varrógég uralkodik
a leggyöugédebb mintákon, a legfinomabb azineken,
tünőeu megirt uti képet „Olasz faluk és városok* címmel. A .Magyar Könyvtár" egy-egy száma 30 fillérért kapható minden könyvkereskedésben; teljes jeeyzéket szívesen küld a kiadóhivatal Lampel R. (Wodtaner F. és fiai) r. t. Budapest, Andrássy-ut 21.
A mindentudó.
Volt egyszer sok évvel ezelőtt egy forradalom, de a katonaságnak uem akadt dolga vele. Karácsonykor, vagy a családanya születésenapján igénytelen formájú dolog került a házhoz. Ragyogó, fényes lap fölött egy ív emelkedett, olyanforma, mint a vasaló fogója és a másik végén kerék volt, ba ezt megforgatta az ember, a másik végén egy acéltű olyan gyorsan szaladt le és föl, hogy az embernek jól oda kellett néznie, ba látni akarta. A csodálatos dologból barátságos zümmögés hallatszott, mintha nem is idegeutől, de régi jó ismerőstől jönne. Az anya tekintete felragyogott, boldogan, melegen, mikor az ajándékot megpillantotta, egyik keze szelíd gyengédséggel siklott el a gép kereke fölött, a másikkal meghatottan kereste az ajándékozó kezét. Az atya arca is a megelégedettségtől sugárzott, mert jól enett neki kedves nejének szeretete és nagy öröme 8 ez. méltó jutalma volt az egynehány pobár sör és szivar megtakarításáért. Akkor, a múlt század hatvanas1
de a legerősebb bőrön és a legkeményebb vitorlavásznon is. A nehéz hegymászó cipő erős bőrét szinte elpusztíthatatlan formává alakítja és mintegy ráleheli a díszt az oltárhoz menő mennyasszony zsebkendőjére. A szerény házicselédből a háziasszony legjobb barátnőjévé lett; a műhelyeknek százaiban is ott találjuk, hol sokoldalúságánál és cserben nem hagyó megbízhatóságánál fogva sok mindenre használható. Csak arra vár, hogy egy okos fő gyémánt-keménységű tüt helyezzen belé és aztán legyőz fát, vasat és üveget. Ha kívánjuk tőle, egy perc alatt háromezerötszáz öltést csinál és ugy játszik a nehézségekkel, mint a fiu a labdájával. J. Z.
HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN.
III05 JUNIUi 10
VEGYES.
— Amateur fenyképószekeekl Általánosan elismert kituaö j taelon- és u i fényképészeti készülékek, felülmulhatatlau mi-nősígü pillauatkéai apparátusok, valamint mindenféle lény-; képésscti cikkek ftUH A cégnél (Bécs, Tuchlaubeu 0 cs. ói kir udvari szállító) kapust k.
Ezen Üzletág alapíttatott 1864 ben
Kívánatra nagy képes árjegyzéket bérmentve küld a cég.
ZALAI K 0 Z 0 N
N y i 111 é r.
i e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget i szerkesztőség
MIT IGYUNK?
hoey egészségünket megóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer. — Elsősorban a mohai
fo-rás mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltét-lenül tiszts, kellem s és olcsó savanyúvíz; dús szén-savtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógyítóknál fogva kitűnő szere a legkfllftnfélébb gyomor-, légosö-
és húgyszervi belegségeknsk Azért tehát Használjuk a mohai Agn\'s Ilaszuáljuk a mohai Agass forrást, ha gyomor- bel- forrást, ha étvágyhány *s légcsóhu-uttói srai.a- és emésztési zavarok ál-dúlni akarunk I)r. Kétly. 1 lauak be. Dr. Oel.hardt.
Használiuk a mohai Ágnes llsszuáljuk a mohai Ágnes
forrást, h» a veiobajt gyó forrást, ha májbsjsktól és
gyitani akarjuk. sárgáságtél azabaduloi
Dr. Kövér. | akarunk. Dr. Olass
Háztartásók számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett víznél, sőt a szódavíznél ia olcsóbban adja, hogy az Ágnes-forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen measzerezbease.
Kedvel\' borvz---- Kedvelt borvíz.
Kapható minden fUszerüzletben es olstf rangú vendóylöben
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
kltQnl sikerrel haszultatlk
Salvator
ms-, húgghólgag-és kösxvéngbintalmakdlen.húgg-dara és vixslstl nshéuigsknél, a exukros húggárnál,
továbbá a légid és sraészMtl szorvck hurutainál.
Húrfyhajtó hatá«ú!
TuaiiUil Ktaaysa •■iiiUitl 1 Cilraasatss I
KapKali dirúmfritktriáktJiiMm ram a
Salvator-forr ál iaaiantÍKioindl Eptriutn.
MATTONI ERZSÉBET SÓSFÜRDŐJE
iy*,ykaly B«d»,i»t Bedaa
FUrdtidény: április 23-tol oktober 15-ig
Klváli ,yá,ykatáaial blr
női bajokban és alteiti bántalmakban.
Keadtlö or.ol a fjóiybelyfn L,lllll,.l f«l i,l Jal*-•)•> laknak, |i v.nd.i\'l _ w Vlll.a.i vaaall iául klltati, a flyáraiial. -wm
Etvagytalansag
Kmíaíláei ravarok a robitachi .Templom (orrá.* idd.iakODkinli ití»« .utal , leitogyarerObben meifBaOnti-thetak. Idfi.flbh >any krónikus bajokoál a .Styria-forrái\' ajánlatosabb.
Nagybani r.ktlr Magjai,íllí:c:
HOFFMANN JÓZSEF-nél
Budapest, Báthory-utca 8. szám.
HIRDETÉSEK. ,
XL- \'^W-tV- ^L^JJi^l
4436/kv 905
Árverési liirilrlinnij.
A nagykanizsai kir. törvszék mint tkvi hatóság kösbirré teszi, bogy Vilbeltn János és neje Pesti Etelka esztergáli lakód végrehajtatóknak Borza Ferenc pogányvári lakos végrehajtást szenvedett elleni 30 kor. 44 fillér hátr. per 19 kor. végrehajtás kérelmi, 18 kor. 30 í. 12 kor.. 14 kor. 80 fillér, kérvényi a ezáltal mekállapitoit 10 korona árverés | kérelmi éa a még felmerülendő költségek iránti valamint Kaszás IitvAn pogányvárhegyi lakón végre bajtatónak ugyanazon végrehajtást szenvedett elleni 34 kor. 40 fillér tőke és jár. iránti végrehajtási; ügyében a nagykanizsai kir. iSrvényxzék területéhez tartozó s a palkonyai 9 szjk.vbeu 126. hraz. a fo«-lalt pogányvári nzőlő 8 pincéuek Borza Ferencet illető l/s része 146 kor., a palkonyai 184 aztkvben 128 hraz. alatt foglalt pogányvári szőlő és lakháznak\' fzintén Borza Ferencet illető \'/, része 624 kor. s uRyanazon tkvben 130 brsz. alatt foglalt pogányvári szőlőnek Borza Ferencet illető fele része 66 ,koiona becsértékbpn
1905. évi julius hó 5-ik napjan délelőtt 10 órakor
Dióskál-Palkonya községházánál Oroazváry Gyula és Győrffy János felperesi ügyvédek vagy helyetteseik közbenjöltével megtartandó nyilvános árverésen eladatni fog.
Kikiáltási ár a fentebb kitett hecsár.
Árverezni kívánók tartoznak a hecsár ] 0°jo-át készpénzben vagy óvadékképea papírban a kiküldött kezéhez letenni.
A kir. törvaiék mint tkvi hatóság.
Nagykanizsán, 1905. március hó 29. napján.
SUCHARD

GYERMEK-LISZT?
CSECStMÖK.OÍOMORBETEOEKaUBAMZOKRlizSÉ
lü Kísérleti czélokra fél dobozok á I Korona EJ f\\ lioz\'ell siúlesinőknck probadoboiokttrúpiralok ingyen [tnlaltaéjrt állnak a nerum mamdornal (ele -ai; !í föraklártMJi BuoA«>T.iv.KroulhUiosiilm7H.
I jdonság!
COOK & JOHNSON\'S
amerikai szab. Tyuksz-m gyüiü
A legjobb és biztosabb ster KitOnő hatással, azonnal fájdalomcsillapító. I Kapható az osztrák magyar monarchia összes gyógy táraiban 1 Darabja borítékban \'20 f, 6 darab dobozban 1 korona Postán 20 fillérrel töbh. — Főraktár Magvarország réssere Törik József gyógyszer észnél, Budapest, VI. Király utca 12 Központi raktár Auszt ria Magyarország részére .ZUM SAM ARITER". 6ráo
"■fitt*" NAGYKANIZSÁN "ttá-
Sg SAJÁT MŰHELY. 18 ICPVPVÍIDÍÍIf ">il ^"itmányeni miu,leo-
ULUlUlUnUIX kor nagy tálaaitékbaa ki. ^--non kaphatók.
NAGY RAKTÁR \'\'tt*0™
--------- színes kövekbe*.
NAGY RAKTÁR "rS"<r"
-----lánczokban.
NAGY raktar"4"""11""1-
------. tekben.
Eladás részletfizetés mellett isi
Javítások uj munkák gyorsan készíttetnek
LÓ\'POKRÓCZOK
teijeaen nagy osak 99 krajcár.
^ Nélkülözhetetlen minden lótulaj-^ donosnak a mi hírneves vli-mentes Strapa ló pokroczaínk. melyek euész nagyok, 8 különös vastag, meleg brOnoi posztóból készülnek, mely a lovakat meghűléstől óvják h folytonosan egészségben tartják. A mi strapa ló-pokróczalnk minden színben kaphatók b tömeges eladásnál fogva a következő különös olcsó árakon adatnak el 1 drb. lópokrócz teljes nagyság 95 kr. 2 drb. lópokrócz teljea nagyság 1 írt 85 kr. 4 drb. lópokrócz teljes nagyság 3 frt 60 kr. Egyedüli
eláruaitáa utánvéttel: Kertész Henrik, Wien, I. Fleischmarkt 18 143
A legjobb alpesi tejet tartalmazza.
n lob US
V/riszrilókivonat
LIdImM. Cí/islel coaip.,
Rickltr-lili Hir|MfPil»-ÜHll«r-
mlodcD KjógT«iert»rb»n kaphau), — mindig Art lemmd lfajünk a „Ki --- vMjWyr.
A világblrQ
DELAWARE
adja a laijatk kartl Otlaai. a.rH.t.i. a*ai kall! A filokszeránalr ellenáll I
lllráait lagyta kildSai >.g bárkiaak. Naiyaiaaayl at|l Diii.ir. vnnl éa
szőllőoltvány-cladásl!
C.aa
SZIOYÁRTÓ NAGY MIHÁLY
Felsó-Segesd.
Logastessiók 20 darab, 2 óriással csak 10 korona.
ZALAI KÖZLÖNY
1905. JUNIÜS ÍO

(Neoatelu-féle ERZSÉBET labdacsok.) E pilulák hasonló kéaait-ményekuél mioden tekintetben feljebb bectJÜlendők, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szervek bajainál legjobb ered-ménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértiaztitók; egy gyógyszer sem jobb"íi mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák h
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek lorráaa ellen. Czukroiott kOlsejük végett még gyermekek
is szívesen veszik.
Epy 16 pilnlát tartalmazó doboz 30 6llér egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllnUt tartalmai, csak 2 korona. 2.46 koronnelóleges beküldése mellett egy tekercs bérmentve küldetik.
Utánzásoktól kQlöoöaeu óvakodjunk. Kérjünk hatá-
w_____rozottan Nensteln Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi
csak, ha miuden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban .Szent Lipót* és „NeuMein Fülöp gyógyszerész* aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékiig védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
„Szent-Lipóthoz\' ciimzett gyógyszertár*, Z. K "/„
HfeCS, I. FlankengaMHO 0. Kapható Nagykanizsán. BBLl\'S LAJOS ét RK1K ttYULá gyógyszerészeknél.
CXDOOOOCXXXJOOOOCKXJCXDOOOOOC^^
óvási;
MTKYEK
gyógyintézet
TÓBEL-FÖRDÖ
ORÁCZ MELLETT. IDÉNY: május október.
880 méter a tenger szine (el.ett 2 vasúti állomás. Qrácból kocsival egy óra. Poita- és távirda állomái
Rég iimert vastartalmú (akrotherme) acélforráa 80 fok C. (28 fok R.) ió fok C. (20 fok R.) Mérsékelt klima, eröiiiö erdólevegő kiterjedt feuyveserdök. Gyógyjavalatok, ideghántalmak, ideggyengeség, hát-gerincbetegség, bysteria, górcsők, t-euralgiastb. ellen Nöi betegsgek: vérszegénység, bél- éi hölyaghurut itb. Igen ajánlható üdülőknek es gyenge gyermekeknek Gyógyeszkóz: külón gyógy-és uszóbazin, kád-lOrdök mete«vizzel, fenyófürdók, villanyos lurdök, masaage, zubauygyógykezelés, napfürdök stb. Olcsó lakások és egyes siobáw, villák, gyógyterem, kitQoő eitercui, kiiQnó zenekár A nirdóIgazgatÚHagna! kimerítő prospektus Ingjén en bementve, DH BLVMAVRB 8ANDOR, orvos tulajdonos.
HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Nagykanizsa város közöuségét illető belső piaci és heti marhavásári helypénzszedési jog 33777 kor. évi bér kikiáltási ár mellett éa az országos marhavásári helypénzszedési jog pedig 3230 kor. évi bér kikiáltási ár mellett a f. évi juuius 28. napján d. e. 10 órakor a városház tanácstermében nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlatok mellett megtartandó árverés utján külön-külön a legtöbbet Ígérőnek az 1906. évi január hó 1-től kezdődő három egymásután következő évre bérbeadatik.
Mely árverésre bérbevenni szándékozók ezennel meghivatnak, azzal, hogy a szóbeli árverésen résztvevők tartoznak a kikiáltási ár 10%-*t bánatpénzül készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban, esetleg helybeli takarókpénztári betétkönyvben az árverés megkezdése előtt a kiküldöttek kezeihez letenni, a zárt Írásbeli ajánlatok pedig a fent körülírt óvadékkal ellátva a f. évi juniua 28. napjának d. e. 10 órájáig, vagyis az árverés megkezdéséig a v. iktatóba annyival is inkább beadandók, mert a később érkezők figyelembe nem vétetnek.
A feltételek a hivatalos órák alatt a v. kiadóhivatalban betekinthetők.
Nagykanizsán, 1905. évi május hó 12-én.
A VÁROS/ TAHÁCS.
ooooooacaaooaaooco ooa aaooooaaooaoac
SEIDLITZ-PQR
Csak a»or valódiak, ha mindegyik doboa Moll A. védjegyét és
aláírását tünteti fel. A Hall A.-félt Seldlltz-parik tartól gy6gyhatá«a a legmakacsabb gyaaar- , és altcitbéntalaak, gyomorgörcs és gyomorhév. rögzótt székrekedés, máj- , bántalom, vártaiméi, aranyér és a legkülönhözóbb nélbetegségek ellen, e , jelei házirsernek évtizedek óta mindlr nagvbb átterjedést szerzett. — Ara , egy paosétalt le aridatl daoaznak 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
^L-fÉLE 1
lOntflU Moll -•zar kóiz-
8fí»ak akkiir valödl h» Mindegyik aveg M01.L A. védjegyét i UMK mw yaiwui, ^ j^j, fe,jrtlD <noMtuJ t1ü 9knk A
- fél* léi-barizeii nevezeteien mint fájdala-oslllsplto bsdlrzsilasl szer kósz- _ véDT. cstiz él a meghüléi egyéb következményeinél le»>im»reteaelib népiaer. u Egy éaaiatt aradatl Hvag ara I kar 90 «U
MOLL Gyermek szappanja. §
Le,fluum»l>b, lefuj.bb roodu.r ...riot ké.iilek permek é. hftl|j O ■a.ppau ■ Ur ikiml 4p.lt.ára ||lf.KH a f.l.4tl.k réasira.
ira d.rak.aklal — 40 «ll. ól .»r.b — I kar 80 (II 8
Hlnd.a darab gunngh-iaappan Mail A. vMJatyival .ao .llii.a_ g
Fóaaétkfildéa: Moll A. gyógyszerész, ei. >> klr. udvari szállító alcal, u Bécs: Tncblaubeo 9. u.
§ Vidéki roeireodelé.ek a.poala po.UDUa.él melleit telj..ilteiDeh
A raktárakban tt$iék határoiottan ÍÍOLL A. aláírásával O 8 U védjegyével ellátott kéilitményekel kérni.
O Raktár. Nagy-Kanisián Roaenfeld Adolf Fiai. § Q o
000000000000 ooa oooa oaooaaoooaoaoaaooooo
rmm
Sz

SZLIÁCS. - ACZÉLFÜEDQ
(Feliömagyarormgon.)
Az egyedül ismert -szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrás belső használatra.
Szezon: május 15-töl szeptember 30-ig. Fölülmulhatatlan vérszegénység, sápkór, női bajok, bátgerinc- és idegbajok, béouiás elleu. átszenvedett betegség és erős munkásság után. Fürdőorvoaok: Dr. Hhorer Aladár hiv. fürdőorvos és Dr. Stern J. Utazás Bécsből » óra, északról Oderbergen át onnan & óra, délről Budapesten át innen szintén 5 óra. Szliácsról falragaszok minden nagyobb vasúti állomásou vannak kifüggesztve. —- Kimerítő (ölvilágositás és prospektus utazás, lakás, árkedvezményről ar. első és utószezonban atb. ad a fürdőlgaz-gatóság SillácH, (Zólyommegye.)
EN, CSILLAG ANNA
a 185 om. hosszú larelay hajaamal, aslyat síjét lalélményu ba)kaa«oi8n 4 hénapl használat ulén kaptam. Ez tehát a legjobb szarnak lett alliaierve a haj épalaaéra, a baj növésének előmozdítására, a fejbőr arősltéiére; aliiiglti uraknál az aréte|-jei, telt izakáilnOvést és nár rövid Idei használat után ugy a hajnak, mint a szakállnak, természetes fényt és tfiaillttséget kölosdnöz es neg-mentl éket az Idóalétti oszUléstil a legmagasabb karig.
Egy tégely ára I, 2, 3 ót 5 forint.
Postái szétküldés naponta az ár előre való bekQl déie vagy utánvét mellett az egész világba a gyárból, ahovA minden megbízás küldendő
CSILLAG ANNA Wiöü, I. GraDöü 193.
Főraktár Nagykanizsán:
OELTCH & ORAEF,
„Töröt ítreszt"-liez Cseneri-a.
Nyomatot! Ilj. Wajditu Jóisef kOnyvDyomdíjában NagykaDiisáo
NAGYKANIZSA, 1905
Negyvennegyedik évfolyam, 24. szém.
junius 17.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
ElAflzetési áruk: Egén évre 10 korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 f. — Egye* szám ára 20 f. i
Felelős izerkemt) Dr. Villányi Henrik
l.*i>tulsjdonot ét kiadó:
IfJ. Wnjdltn J ÓKHef.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, 8ugár-ut 6. szám. Kiadóhivatal és nyomda: Nagykanizsa, Ifj. Wajdits Józsefnél Deák-tér I. szám. Hirdetések díjszabás szerint. Nyilttér soronként 40 f.
A tanév végén.
Az angol középiskolákban — ngy olvastán), — nagyszert) intézetekben (a mi városunkban mikor lesz internátus, de sok horvát gyereket lehetne magyarrá tenni 1) jól szervezett iuternatusokhan, liberális légkörben, atlétikai erőfeszítéssel, játéktereken szövik ,» nemzeti szellem arany szálait." Van itt osztályrendszor és szakrendszer; az a klatsikai, ez a természettudományoknál, az angol rendszer egyesitvén a humanisztikus éa reál-képzést.
Mi is mindent tanulunk, az angolnak amit tudni jó, ha nem is épen szükséges, de hasznos, vagy kellemes. Nálunk a reáliskola és gimnázium el van egymástól választva. Bár a tananyagban sok a hasonlóság.
Nálunk a legutóbbi időkben nagyon bevette magát az emberek agyába az a nézet, hogy a görög és latin nyelv tanítása a gimnáziumokban teljesen felesleges s ahelyett inkább a természettudományok ápolandók. l\'ár nap előtt olvastam egyik helyi lapban: Halottidézés, rég letűnt nyelvek tanulása ez a mai középiskola tanítási rendszere. Vájjon mikor nyitják ki azokat az ablakokat, hogy kiszellózzék a termekből a haloltszag, a bevonuljon helyette az élőknek, a természettudománynak friss szelleme . . .
Az egyetemek célja felfogásom szerint elsőben képezni az embert, azután a szakembert. A magasabb nívót megadni, a valódi filozófiai műveltséget, mely gondolkodóvá és nem elfogulttá teszi az embert. A gimnáziumok feladata is e szempontokból bírálandó el.
Moller Kde egyidében felvetette a kérdést: kell-e a görög s a latin nyelv? Könnyű ellene
érvelni, hogy nem kell. Itt vannak az érvek : Nagy tudósok, pedagógusok mondják, másodszor az élet; Franciaország középiskolaiban az alsóbb osztályokban már el is törölték, harmadszor az egész világon kevesbítik a latin és görög órák számát. Nálunk is van görögpótló.
Volt-e a klassikus világnak, a klinikusoknak befolyása van-e a mái világra?
Nem hivatkozom hazánkra, hol minden, még a törvényhozás, még az érintkezési társalgási nyelv is a latin nyelv, mit a pap, ügyvéd, orvos, gyógyszerész, történetíró, filolog tudni tartozik. Arról sem szólok, hogy a latin avégből is szükséges, mert megkönnyíti a franoia. olasz, angol, spanyol nyelv elsajátítását. Ha ugy tanítanák, beszélgetve, mint a nemzetei, nem kell nyolo év a megtanulásához. Három-négy év alatt jól meglehet tanulni heti 5 — 6 órában.
\' A görög műveltséget se foghatjuk fel , oly könnyen. Nem érthetjük meg szépségeit a festészetének, a szobrászatának. irodalmának. ha csak a nyelvet nem érijük. Az, aki egy nép nyelvét érti, annak alapján szerzi meg ismereteit, másként látja azl a világot, azt a költőt, azt a nyelvet, iáinak tókélyességét, hangzatosságát, a kifejezések, fordulatok mi voltát, szépségeit. Hányan fordították már ! Petőfit s még soha senki meg se közelitelte, nem hogy melegét, közvetlenségét visszatudla vulna adni. Arany János bizonyára nagy költő, 1 s ha nem is klassikus. de őket jól értette. S bizonyára a műformát, a gondolatok nagyszerűségét a görög műveltség — s a bájt, 1 kellemet a görög tudomány adta meg neki. : Göthe is bánta, hogy jobban nem tuti görögül
Öregségében tanult és Sohillertis figyelmezteti hogy forgassa Hornért.
Cjak az. aki a klassikusokat eredetben olvashatja, tudhatja mit ér a nyelv? A kereskedő jobban meglanulhalja a világ nyelveit, ha a latint birja. * A jogász mily sok hasznát veszi, ha Lambroso Carvara műveit olaszban élvezheti. Az irodalom szerető még egy angol regényt is ugy élvezhet igazán, ha Ouida, vagy Dickens nyelvész olvassa.
Az arany csak ugy ér valamit, ha nem hamis. Fordítás nem adja viBsza a költőt az irót, még ha Arany János, vagy Longfellornik nevezik is a fordítóját. Ezért kell a görög s latin nyelvet tanítani, mert a modern nyelvek édes anyja 1
BAB0S8 LÁSZLÓ.
* NekUnk ci Ügyben mi. a vélemtnyQnk. — Sl.rk.
— Uj gyér. Uj gyér létesül Nagykanizsán. Lep-alább tervbe van véve annak létesítése. A Sebwars és Tauber nagykereskedócég adott be kérvényt a városhoz, hogy egy pétkávégyár (elállítását támogassa kedvezmények megadásával. Névleg kér a társascég ingyen telket a kórhéz mögött, ott építenék a gyárai, I ott termelnék a cicboriát, mely a pótkávé nyert anyaga, kérnek aztán pótadóelengedést éa bizonyos mennyiségű téglát. A közönség örömmel üdvözli a gyáralapitásra irányuló törekvést, mert tudja, hogy valamely város jóléte a füstölgó gyárkémények számától függ jórészt. De midón megadja a város közönsége azt, amit a gyáralapítók kérnek, azt ia mérlegeli., megkapja-e érte az egyenértéket az adott kedvezményért, vagy ennél többet is kapnak? Miból állhat az at egyenérték ? Az előállított árut a gyáros eladja. Kbból nem kap a város semmit. A pótadót a város rendszerint elengedi, legalább 12 évre, épugy a kövezet-
TÁRCA.
Egy semmiség miatt.
— Angolból. —
Csekélység volt az egész, mégis elég volt arra hogy kót embert szerencsétlenné tegyen — legalább egy időre.
A két ember Page Marjorie és Halkett Tom volt, a dolog pedig igy történt:
Tom váratlanul belépett a szobába és Marjoriet egy levélre hajolva találta. A leány nem vette őt észre és a férfi, tréfából, nesztelenül a háta mögé került, s ugy tett, miutha a levelet olvasná. Midőn azonban Marjorie őt meglátta, ijedten gyűrte össze a levelet és bedobta azt a tűzbe.
— Ez nem szép tőled, — jegyezte meg Tom.
Marjorie nagyon elpirult.
— Nem óhajtottam, hogy megtudjad, mi volt abban a levélben, — szólott őszintén.
— Vettem észre, — felelt Tom.
— Ne haragudjál, — kérte a leány.
— Egy cseppet sem haragszom, — felelt Tom — csak busulok.
— Tom, megsértettelek ? — kérdezte Marjorie. — Bocsáss meg édes, nem akartalak megbántani.
— Tudom, mit gondolsz — folytatta a leány gyorsan — azt hiszed, hogy uem bizom benned eléggé.
— Mit gondolhatnék egyebet?
— Édesem, tévedsz, az a levél . . .
— Kérlek, ne-magyarázd — jegyezte meg Tom büszkén — nem akarom a bizalmadat kierőszakolni.
— Édes Tom, engedd meg, hogy beszéljek.
Az elóbbi tetted köteteket-beszélt. És igazán
mondom Marjorie, hogy egyáltalán nem érdeklődöm i a levél iránt, beszéljünk talán valami egyébről.
— Ha ilyen tekintettel fogsz rám nézni, akkor egyáltalán nem akarok veled beszélni. Azt hinné az ember, hogy valami halálos bűnt követtem el!
— Sajnálom, ha a tekintetem kellemetlen neked i — válaszolta Tom. — Ha ugy akarod, talán el is
mehetnék.
r- Inkább most, mint később ! — kiáltott fel a leány haragosan és Tom nem várta be a második felszólítást.
A dolog most már komollyá vált. Ugyanis a \'jegyesek elhatározták egymás között, hogy teljes bizalom nélkül nincs szerelem. Marjorie pedig nyíltan I kimutatta ezzel a jeleue\'u I, hogy van egy és más dolog, amelyet nem akar elárulni Tom előtt. Az aztán teljesen mindegy volt Tómnak, hogy nagy dolog-e, vagy csekélység, amit a menyasszonya előtte rejteget, a tóny az volt, hogy titka van. Elszoruló szivvel j konstatálta, hogy Marjorie mát" nem szereti ót.
Ez után az esomény után Tom egy egész hétig j ki nem jött a lakásából. Nem is kísérelte meg találkozni Marjorivel és ez a hét nap hét esztendőnek \'tetszett előtte.
| A hét végével aztán az az elhatározás érlelődött meg benne, hogy miután Marjorie nem adott életjelt I magáról s nyilvánvalóvá lett, hogy nem szereti őt, neki az a kötelessége, hogy felkeresse a leányt és j feloldja ót adott szava alól.
A körülmények kedvezően alakultak: Marjoriet I otthon találta, még pedig egyedül.
A leány vidám mosollyal és tárt karokkal szaladt eléje. De amint a férfi arckifejezését megpillantotta, megállott és a karjai lehanyatlottak.
— Épen most akartam irni neked, — szólott félénken.
— Legalább megkíméltem a fáradtságtól, — jegyezte meg Tom udvariasau. — Avagy talán szivesebben adja tudtomra a közlendóit levélben ?
A férfi hangja hallatára a leány megremegett. Egy percig harcolt még a büszkesége a szivével, de azután egy hirtelen mozdulattal a férfi vállaira lette a kezeit.
-r- Tom, édes, — szólott lágyan — megakarom magyarázni a do\'got. Most megtehetem, mert már nein titok.
— Az a levél — folytatta lázas gyorsasággal, hogy minél hamarább véget érjen a köztük levő
| félreértés— Hastings Nellitől jött. Azt kérdezte benne, hogy mi a véleményem arról a borzasztó dologról, , amelyet elkövetni szándékozott. Azt irta továbbá, hogy : én vagyok az egyetlen a világon, akiben megbízik és \' akiről biztosan tudja, hogy senkinek soha el nem árulom a dolgot. Mondjad, ez után elmondhattam volna azt bárkinek a világon ? Mert lásd, a dolog nem . az én titkom volt, tehát nem rendelkezhettem vele ; tetszésem szerint.
— Persze, igazad volt — szólott Tom suttogva.
— Természetesen rögtön válaszoltam Nellinek és könyörögtem neki, hogy ne tegye. Ez kötelességem volt, nemde ?
— De hát mit, édesem? {
— Mit, hát még nem mondtam? — Meg akart s?ökni azzal a borzalmas Harding Bobbal. Most már
Z » I. « I K 0 / 1. 0 N Y
1905. JUNIUS 17
vámot te. Marad tehát keidetben ai egyedüli hasion, a munkáitok máma, kiket lalamely gjár foglai-kostat, beleértre a hivatalnokokat is. kik > gyárnál alkalmatást nyernek A szesigyár pl. 8 munkáit foglalkoztat. A városra néive kéiielfogbató nyereséget a gvárUiem csak a kedvezmények megsiOnéae után fog tehát eredményeim. Kpugy lesi ei i pótkávé-gyárral ia. Ha sok mnnkást foglalkoztat, ei már kei-delben hasion s városra néive, ha keveset íoglalkoi-tat. mirSi tudomással ti idó sierint még nincs. De valóaiinü, hogy a pétkávégyár sok raunkáskeiet fog-lalkoitst, mert már a cichoria termése is meglehetős sok munkásnak ad dolgot.
ROYÁS.
Itt vannak a meleg nyári napok. Közeledik a szünidő. Nemcsak az iskolákban, de a közéletben is. Ilyenkor, mintha minden társadalmi mozgalom szünetelne. Ez eltart ugy őszig. Akkor ismét feléled a közélet. Bár igy lennénk a városi ügyekkel. Vajha a városi közélet, a városi politika is feléledne álmából Mert ez olyan, mintha elszállt volna belőle a lélek. A közgyűlési termet már alig keresik fel. A legfontosabb dolgokat néhány ember tárgyalja Ez baj A közöny mindig nagy bajoknak forrása. Az eredeti forrás okát a v. képviselők tudnák megmondani. Ó nekik kellene beszámolni a város közönségének a közöny okáról. Csakhogy nálunk az a baj, hogy városi képviselőink elfeledkeznek választóikról és a nékik adott Ígéretekről. Mert a választáskor boldog, boldogtalan kap — ígéretet. Csakhogy ez az ígéret leg-többnyire a rossz váltó sorsára kerül: a benem váltásra. Ez ugyan nem szép dolog, de igy van.
Nem tyságirói okoskodás találta ki, hanoin az élet is igazolja, . hogy a társadalom sem lelkesedik a köz ügyeiért. Mint pusztában kiáltott szó, hangzanak el nálunk a szobor, templom és színház építési felhívások, mintha a város lakatlan puszta lenne. Pártoló felhívást bocsáthat ki a szépitó-egyesület, vagy akármely nemes célú intézmény, eredménye vajmi csekély. Az elhunyt gazdagok végrendeletében nem igen szerepelnek olyan jótékonysági tételek, melyből más városokban oly sokat köszönhet a közügy. Nálunk az ilyesmivel nem törődnek. A csekély áldozatot is, amit letessnek a köz oltárára, mulatva, tobzodva teszik. Lehet, hogy saját ínyükért. Nincs nálunk semmi idealizmus. Rideg itt minden. Nehéz a kenyérkereset. 8zegényedik az iparosság, a kereskedő elem. Nincs mentó kéz a láthatáron. Nincs remény a jövendőre. Majd ha egyszer bekövetkezik a városban valami nagy „krach", akkor látják csak be, hogy igazuk volt a szókimondó lapoknak, a sajtónak. Csakhogy akkor már késő lesz.
meg is tette. Kérte a tanácsomat, de mikor a véleményemet megírtam a dologról, nein is hederített reám. Epén ma kaptam tóié egy másik levelet. Megszöktek és megesküdtek. Ma már azonban egy fillérjük sincs és az apjuk nem akar megbocsátani nekik. Ugy-e borzasztó? De Nelli azt állítja, hogy mindennek dacára nagyon boldog. Ugy-e, belátod most már, hogy nem mondhattam el a dolgot ueked?
— Belátom, édes. Bolond voltam. Vannak olyan dolgok az életben, amelyeket nem szabad elárulni senkinek.
— De én is hibás voltam, Tom. Jogosan érezted magadat sértve, amikor a levelet előtted a tűzbe dobtam. Megkelleti volua magyaráznom, de te rögtön olyan büszke és haragos lettél, hogy . . . hogy . . .
— Hogy te is büszke és haragos lettél tőié — fejezte be Tom mosolyogva.
Erre aztán összenéztek és egymás karjaiba borulva, jót nevettek az egész dolgon.
Tudomány és vallás.
(V á I a * x.) Irta ANDOR GYÖRGY.
Tudomány és vallás, természettudomány és társadalom ezek azon kérdések, melyek az ujabbkori gondolkozókat foglalkoztatják, társadalmi berendezkedések és alakulatok megmagyarázásához az anyagot szolgáltatják és az elért eredmények alapján következtetve a jövő kialakulását jósolják. Minden kornak megvolt a maga nagy szellemi mozgalma még pedig többnyire vallási vonatkozásokkal egybekapcsolva, de becsületes kutatás megtudta állapítani minden egyes esetbeü, hogy a mozgató rugó bármely ideolog eszménél az anyagi érdek volt és a vallás csak a mázát adta az igazi mindenkori tárdadaimi struktúrának, mely előbbit az érdekelt hatalmasabb fél vagy a jelenség fellépésénél jóval később adta rá a mozgalomra, vagy pedig mindjárt sikerült a mozgalmat az eredeti iránytól eltéríteni. E két utóbbi bizonyítására szolgáljon a kereszténység keletkezése és a reformáció. Hogy a kereszténység elsó három századában kommu-ni8ztikus célokat szolgált, az kétségtelen. Csak később, mikor ezen mozgalom fenyegetni kezdi a római birodalmat, ismeri fel „Nagy" Konstantiu a veszedelmet, megalkotja a niceai zsinaton a vallási hierarchiát, a vezetőket anyagi olóny odaigéréso által saját céljaira. megnyeri és ezáltal eltéríti eredeti irányától az egész! mozgalmat. A reformációt is bevezeti egész Európában a parasztforradalom. Wiklef tanítása Angliában, Husz j Jánosé Csehországban, Böheim Jánosé Thűringiában, Münzer Tamásé ugyanott, mind vallási vonatkozással lépnek föl, de a vallásból a régi eredeti krisztusi tanokból a parasztság teljes felszabadítását hirdetik. Minthogy azonban a hatalom birtokosai érdekeivel a mozgalom végcélja ellenkezett, a reformáció csak Luther tanaival tudott célt érni. l^uther fellépésekor Münzerrel egy célt szolgál csak később tagadja meg vele közösségét, mikor Bölcs Frigyes támogatását megnyeri. És miért nyerte meg a fejedelmek támogatását?, mert a sekularizáció benne van a programmjá-bau. A történeti materializmus hivei minden vallást! auyagiakra vezetnek vissza és nem mondhatjuk, hogy azok, kik Marx ezen irányú történeti kutatásait magukévá tették, egyszersmind gazdasági elméletének is hivei volnának, mert pl. a progremivisták, kik az evolúciót látják mindenütt, az ideológiákat csak konstatálják, hogy léteznek, de nem ismerik föl olyan faktornak, mely a történeti fejlődésbeu. az emberiség jólétének elóbbrevitelében szerepel.
A 19. század második felét a tudomány foglattá le a maga számára. Ezen szellemi evolúció következménye a demokratikus fejlődésnek, a demokratizmus folytonos térfoglalása pedig következménye a szellemi evolúciónak. A kettó együtt jár, kihatásuk egymásra kölcsönös. De kihatásuk természetesen megvan más tényezőkre, amint Baboss László ur „Tudomány és vallás" című e lap junius 8-án megjelent közleményében említi „a raoralra, vallásra é& egyházra."
Baboss ur cikkéből kiolvasom a melankoliát, a fájdalmat azon veszteségért, mely az előbbeni ideális tényezőket érte. A inoral vereségében nem értek vele egyet. A morál nem abszolút dolog, nem természeti törvény, mely minden időkre szól, hanem olyan ethikai életfelfogás, mely az életkörülmények megváltozásával nagyon is alá van vetve a változandóságnak. Más a morális érzék ugyanazon nép különböző társadalmi rétegében egyidóben, más különböző népfaj kulturális előrehaladását tekintve, más az északi, más a déli népeknél. Ha valami változik az epjberiség fejlődéstörténetében, ugy bizonyosan a morál az. Más megbirálás alá tartozik természetesen, ha a morál viszonylagos állapotáról beszélünk. Abszolút erkölcsöt egyáltalában nem állithatunk föl, mert hisz nem tudjuk melyik az, de bajosan tudunk még a relativ-birálat alapján is eredményre jönni. Tudom, a cikkíró ur a keresztény morált érti, azt, amelyiket az emberiség részére Krisztus előirt. Ennek a moralnak azonban a valláshoz abszolúte semmi köze sincs, mert ha volna köze, ugy bajosait tudnánk magunknak magyarázatot adni az inkvizícióról, még manapság is a felekezeti gyűlölködésről, háborúról stb. Vagy Krisztus erkölcsi törvényének olyan negatív eredménye lett volna az emberiségre V 1
Szó sincs róla, hogy én tagadnám azt,,mintha a Krisztusi tanok nem befolyásolták volna lényegosen az emberiség erkölcsét.
Megtették azt nagyon is és ebben áll világtörténelmi jelentősége Krisztus fellépésének, de bogy tanaiból később megcsinált vallás az erkölcsöt, ugyanazon erkölcsöt képes lelt volna sziklaszilárdan akár az egyes emberben, akár társadalmi rétegekben
megtartani, azt kétségbevonom az előbb fölhozott bizonyítékaim alapján. A hitet mindig összetévesztik a vallással. Ugyanezt vélem megtalálni Baboss ur cikkében mikor újból pauaszkodik, hogy ra vallási érzés lazul, a hitetlenség terjed, s az emberek fel.; nem tartja be a vallás gyakorlatait, nem látogat templomot, papját nem tiszteli." Hogy hitetlen-e valaki akkor, ha nem vallásos is egyszersmind, azt tagadásba veszem. Hogy az Isten dogmatikus imádása, vagy pedig egy valóban erkölcsi érzék — amit én becsülete«-Bégnek nevezek — teszi-e ért&tessé az embert, annak elbírálását bárkire rábízom.,,Hogy pedig csak a vallás tudja megadni az ethikai érzést, azt is tagadom, mit ha kell. bizonyítani is tudok.
Baboss ur valószínűleg tudja ép oly jól, mint én, hogy azok az u. n. szabadgondolkozók, kiktől talán még az Istenben való olyan hivés is, mint a milyet vallás nélkül ó chaosznak nevez, távol áil, nagyon kiváló karakterű becsületes emberek. Mikép lehetséges csupáu erkölcsi alapon nevelni, azt Heckel Ernő az ő „Weltráthseljében-1 a monisztikus vallás cimü fejezetében gyönyörűen írja le. „Ne tégy olyat másnak, amit te saját magadnak nem tennél meg.-A leghumanisztikusabb felfogás, minden dogma es minden imádkozás nélkül; ennek a vallásnak nem a félelem az alapja, hanem az ethika: minden ember megbecsülése. Ugy nevelni az embereket, hogy no tőle kivül álló felsőbb lénynek (?!) hanem saját ini-gának és az összességnek tartozzék- cselekedeteiért, felelősséget adni.
Mert az emberek már nem vallásosak, -felháborodás, kétely mutatkozik a kedélyeken s a műveit\\ nemzedékek kedély világában életuntság mutatkozik.... életuntság, bú. csömör fogja el ókét, futják, kerülik
az embe t, Istent...... a lelkiismeret ingadozik,
erkölcsök bomladoznak, ... stb." panaszkodik megiat a cikkíró ur és részben igaza van t. i. abban, hogy igenis a társadalom egy bizonyos rétegében mind i\', megtalálható, amit felemlít. De a melankólia, a pesM-mizmus nem akkor született, mikor a tudományok ébredni kezdtek, mint Baboss ur említi. Megteremtette mindezt a liberalizmus, mely a középkori formákból a társadalmi rendet uj formába vitte át. A liberalizmus az egyént minden korláttól fölszabadította, a maga termelési rendszerével uj erkölcsi állapotú teremtett, mely szerint az összes intézményeit átal i-kitotta. Ehez járul most még á tudomány eddig soha nem tapasztalt fölfedezései, ami által az amúgy.■> csupán anyagiakra berendezett burzsoázia teljes-1 divatválta a Tekintély, a Fensóség elvét. Megcsinál a a maga Bttchner-féle bölcsészetet, a materializmus:, inely egyenesen az ö"világfelfogásának kifolyása voic. Mikor azonban a mámor csillapodik és bebizonyosi;! hogy a fantonok soha meg nem valósulhatnak a kételkedés, elkedvetlenedés, az anyagiak mértéktelen élvezete után az élotuutság, bú, csömör szállja meg a polgárság lóikét. Minthogy pedig a régi vallás az ő naivságáv >1 már nem képes lelkét eltölteni, mert 9 pozitív tud -mány sorra cáfolta mindazt, ami vallásában misztikus volt és a naiv lélekre hatással bírt, valami ujat keres, mely a megváltozott állapotokkal összeegyeztethet^. Másrészt fél a jövőtől, attól az uj társadalmi átalakulástól, mely ki fogja venni kezéből *a hatalmat és szeretne visszatérni Kanthoz, nom az I-höz, hanen a Jl-hoz.
Kant I-őt lefoglalta magának és saját céljaira ! átalakította, meg kibővítette az ujabbkori tudománnyal a proletariátus. Bezzeg itt nem tapasztalhatjuk a csüggedést, a kétségbeesést stb., ez az osztály tele van bizalommal, életkedvvel és reménnyel, gyönyörűen fejlődik és teret tér után hódit. Ez az osztály nem veszi .segítségül a vallást, hitet* mikor a jövőbe néz és annak megvalósításáért küzd. Reális alapon, a tudomáuy alapján áll. Amit a tudomány részére tapasztalatilag megfejt, abban hisz, ami pedig az eszmék megfejthetetlen, azt figyelmen kivül hagyja, mert nem hihet sem anthropologikus, sem antropocentrikus, sem anthropolatrikus dogmákban. Ha pedig a monÍ8ta fölfogás mégis hisz valamiben, amint hisz is, ez csak az anyag és erő egysége a világegyetemben. „Felebaráti szeretetet a szívnek, örömet az elmének, bölcsességet az érzelemnek" az erkölcsi nevelés ád.
Még egy megjegyezni valóm lenne Baboss ur cikkére.
Nyugaton „előkelő theologusok látják, hogy a modern élet követelményeinek megfelelően a természet-tudományok eredményei folytán a régi vallásnak változtatáson kell átmennie. Tapasztaljuk ezeu mozgalmat Németországban, Franciaországban, Angol-országban, szóval a kulturállamokban. Kételkedem ugyanabban, hogy csupán természettudományi alapon nyugvó vallást, a monismust, mely mindjobban hatalmába keriti az embereket, képesek lesznek hóditásá
I\'iiií JUNIUS 17
S
ban föltartani, mindazonáltal, ha :
... , . ... v»ll4« ^f lottsuhil méuyekel a maga részére liaíznoaitja, akkor, akkor talán olyan reformátorai! fog kere«zttllinenni, mely » dog-\' jóidíre ki fog békülni a tudomány a vállárnál. Addig mát teljesen kitudja kügiObDIul és a tudománnyal nem uem és gyónes mindig a tudomány lesz fog állandó háborút viselni, hanem az ott elért ered- ___
SZEZONKÉPEK.
: (Kávéház éa újságírás.)
Divatját járja az újságírásba belevinni i tormán az újságírásban. Az egyik örökké ötletes szi-egy kis kávéházi hangulatot. Majd minden rovatban | nes újdonság iró, gondolatában kicirkalmazta már az
akad manapság egy kis kávéházi eset, egy visszaemlékezés, melynek színhelye a kávéház, a kávéház és a — kávéház. A kávéház szerepet játszik ilyen-laijkaalzta. I. írfelyae. Az aktualitás npja.
olyan újságot, inely teljesen a kávéház hatása alatt
áll. A lap négy oldalát ilyennek képzelte: *
Nagykanizw. KÁVÉHÁZI HÍRADÓ
Szerkesztöséj ét kiadóhivatal Torzsasztal
r KÁVÉHÁZI HIRADO
Megjelenik II Föszerk.: PtZIlé\'.
ha szükséges
| Fel szerk. Iipuclnir.
Kéziratok ÓRI|Jlá|l részérő intézendök.
Mait vagy soha!
Irta Cl|RIC.
A népek tömörülnek. Tömörül a japán, az orosz és mindenki. Az erős összeolvad a gyengével. Szövetkezik. A szövetkezés mindenhol feltalálható. Csak a kávéházi asztaloknál nem.
TlkRCi.
Az alsós.
Irta Cacaé.
Szegény alsós mivé lettél. Szép híredből be kiestél. Ez jut eszembe, ha bemegyek a Tőzsde kávéházba. Az alsós tele van
Ott mindenki külön asztal-uál akar ülni. Hiába szónokol ez ellen a kávés és Őnagysága Ezen nem tudnak segíteni. Nagygyűlést fognak tartani Jelszó Tömörülés! Most vagy soha! Üljünk Össze!
már aggatva minden rossz viccel. Fedák Zsazsa hatással volt erro ép ugy, mint az orosz-japán háború, mint az orvostudomány és a nyelvtudomány. Különben Banzáj! Őnagysága máris küzd az albós ellen I . . .
= A szövetkezett kompánia tegnap este teljes ülést tartott A folyó ügyeket intézték el. A fizető állást változtat, Itác tiuszti megjött és őnagysága — elment. Az ülésről nem adtak ki kommünikét.
Emlékeztető-naptár.
Jlllll 1. Fizetni a MAtyisnak. , 2. Elutazni a hitelezők elöl.
MOZBüKÉP.
0 Egy jelenet. A minap egyik este egy sikerült jeleneinél érdokes dolog történt. A szép arcú örökké jókedvű Sziklay nevetett a sikerült jeleneten. Oly jó-izüen, hogy vele nevetett Latabár. Károlyi Leou$ a mindig komoly Pap Jaucsi és a többi jelenlevők. A
fizető, a piccoló, a kávés, öuagysájia és a Déli Hiradó szerkesztője. A nevetés oka egy rossz vicc. Latabár volt szerzője.
MIREK.
— Személyi hir. — Ágyú Vendel tüzértelü-gyeló Nagykanizsára érke-fcett. -OzHonniijiU első nap a „Szellőztető" nevű kávéházban költötte el. A második nap már nem.
— Kéromáasan Ferkó a „Hold" kávéház érdemes fizetője jegyet váltott a „Kóbzönömássan" leányával — Parancsoljou-nal.
— A levegőre. A meleg napok beálltával „A" kávéház kihurcolkodott a levegőre. A hir >zerint Óuagy-sága áthelyezését is kérelmezni fogják.
Nagykanizsa.
KAVÉIlAZI HtRADÓ
Nagykanizsa.
KAVÉHAZI HÍRADÓ
— Oláh Jánoa kia-bőgője. Gyönyörű jelenet volt. Oláh János eljátszotta kedvenc nótáját az ^Eltörött a kis-bógóm" . . S mikor az egész banda játszott, leírhatatlan jelenet következett. A közönség ugy tett, ahogy a hegedű. Sírt, zokogott, lassan friss tempóban. A csárdásnál oly lelkesedés támadt, hogy mindenki táncra perdült. A szomorú nótáknál ugy elállott az emberek lélegzetvétele, hogy a mentóknok kellett utána élesztési kísérletet tenni. Más baj uem történt.
— A Sipoa. Sipos Oszkár piccoló, Tárogató Feri unokaöcscsével e héten Btítólás közben — elvesztette a zsebkendőjét. Megtaláló stb
ALAK OK.
A kávéházban sok alak | vau. Gavallér, potya, balek,; nem űzetek és mifélék. A legjobb alak, aki minden , dolgát a kávéházban végzi.; Erről jövő számunkban, j
Szerkesztői Üzenetek. |
— H. Kérdésével forduljon! ÜnagysAgAhoz.
I. Ön ezzel vétett az eliket j
LEBUJABB.
I
Kávéházi tüntetés.
Az „Arany kéz" kávé-\'j házba az uj őnagysága már megérkezett. Rendez-1 tek tiszteletére mulatást. Eredmény: két törött tükör, két törött fej. huszonöt törött üveg és egy szék.
APRO HIRDETÉS.
F. L. Kit e lapra figyelmeztettem, adjon életjelt j magáról. Választ „Berényi karika-gyürü" jeligével a kiadóba.
HIRDETÉSEK
Árverési hirdetmény.
„Nem fizetek" ellen „kóremássan" javára 270 : piccoló, 4u üveg bor, 12 üveg pezsgő erejéig. Lefoglalva egy üres szekrény, egy díván, egy szék és egy üres — ágy.
Venni szándékozók je-1 lenjenek meg a főhős lakásán Kávéház-utca 73.
AKI VESZ,
annak lesz. Vásároljon osztálysorsjegyet Lukácsnál.
■ir UJD0N8A6 -wm
Megérkeztek I Gyönyörű blouzok. Őnagysága részére kiválóan alkalmas. Mellék-ut 24. balra.
Halló kl beizél?
Ezt kérdezi a telefonon felhívott. Pedig tudhatná, hogy az „Igyunk kávéház" fizotője jelenti, hogy nála a napokban orfeum előadás lesz. rt Szabad bemenet. Mesterséges ki-
A „KAVÉHAZI HIRADŐM kiszedette Fagylalt. Az Isten bocsássa meg bűnét
p —--•
RIPORTER.
HÍREK.
A: osztályozás.
(v h.) A nap. melyen az ifjuság megkapja az évvégi bizonyítványait, már közeledik Meghaló jelenség a drukk, melyei országszerte elszenved a mi ifjuságunk A mumus, a bukás szomszédsága okozza ezl. Ez pedig rossz szomszéd. A bukás bizony nem minden embernek közeli rokona.
Ki szereti ezt a pokoli rendszert? Az iskola azt mondja: aki nem kedveli a tudományt, attól megtagadjuk az elismerést. Az ifuságj viszont azt állítja, minden ember ugy
él és cselekszik, ahogy természete kivánja. Ha valaki undorodik a könyvtől, azt no kényszerítse se szülő, se társadalom a tanulásra. Mindennek oka tehál a szüló ferde nézete. Valamint bizonyos ételek elköltésére .nem szabad gyermeket rábirni, épugy bizonyos anyag elsajátítására sem. Minden rábeszélés, nógatás hiába való.
A szülök kívánsága és a gyermekek hajlama közti konfliktusok szülik azt a tragikumot, hogy tanuló-iljak elhagyják a szülei házat, öngyilkosokká lesznek, elbujdosnak, letörnek és elkedvetlenednek. Pedig a rossz tanulóból is lehet jó osaládfent&rtó
Hány jeles diák nem tud. mint meglett
fértlu a vagyonszerzés nehézségeivel megküzdeni éi> hány érettségizetten ember lesz gazdag? Hány favorit gyermek jut a versenyló sorsára? I.etör. mielőtt célt ér. Hány tanul\' ember szenved életfogytiglani indispozicióban. mig sok tanulatlan, de erélyes, egészséges jellemű férfi társadalmi pozioióra tesz szert?
A bizonyítvány- és kvalifikáció-kórsáé legjobb ellenszere a szabad, kvalifikációhoz nem kötött pályák választása. Csakhogy nálunk ma már mindent kvaTifikáoíóhoz kötnek. Az ember tehetségét azonban nem kellene mindenben korlátozni. Nézzük csak a mi józanabb gondolkodású parasztnépünket. Hány fóldmlveló van. aki biz\' Isten többet ér egy rossz fiskálisnál. Pedig, milyen firi leereszkedéssel . bánunk velük ? És hány derél; iparos tengődik csak ázért, mivel nálunk mindent a kvalifikációtól, azaz a bizonyítványtól várnak ? A bizonyítvány értékét becsüli tul a mi társadalmunk A tudomány hatalom, mondja a közmondás. Nálunk a tudomány csak keveset ér, ellenben a bizonyítvány a hatalom. Bizonyítvány és protekoiól ez az a büvős tényező, mely után töri magát a mi Ifjúságiink, mert hallotta a szülőktől, hogy ezekkel győzni lehel K/.zel a két jelszóval indul az élet csataterére é8 mivel sokau vannak, akik az indulóra masíroznak, legyőzik azokat, akiknek se bizonyítványuk, se protekciójuk nincs.
A minősítési törvény roviziójára már nagy szükség volna, olyan szükség, mint nv. esőre szárazság után De hol van az az III s próféta, aki leimádkozza nekünk az ég áldása. Az ifjúságiink pályát nyitni érettségi bizonyi -vány nélkül is. A nyilteszüség. miinkabilás is szép kvalifikáció, talán szebb, mint :•/.. mint amelyet a bizonyítvány ad. Azért nemot;ik a formai kvalifikációt kellene nézni mind n alkalmazásnál, hanem arra a szép hozományra is, melyet a természet némely embernek adott, akinek nincs is diplomája.
Emlékeztetá-naptár.
Jualu. <8 \\ u«i)k»i,ii»a! Irodalmi v. Milvé.ieli Kör kől-
gyUtlie d. e 11 ór.kor a Tárolbái diaat. rméltfü.
Ti* éves találkozó.
A helybeli kereskedelmi iskola volt növendékei a baráti szeretet és a hála szép ünnepét ülték e hó lo-éu, szombaton. Az 1894/n. évben érettségizett növendékek akkori megállapodásukhoz híven gyűltek egybe, hogy egyrészt felújítsák az egymás iránt érzett baráti szeretet, másrészt, hogy tauáraiknak hálájuk kifejozése kíséretében megmutassák, hogy egyéni képességeik és az üdvös tanítások pályájukon \'mennyire vitte őket előre. S valóban, ha végig tekint a megjelent 12 volt növendékén a tanári kar (jelenleg csak Hun Samu igazgató, Dr. Villányi Henrik tanár, Dr. Schwarz Adolf ügyvéd, Kalcsok Leo k. r tanár és Dr. Rosenberg Mór ügyvéd tartózkodnak városunkban) büszkeséggel konstatálhatják, hogy fáradságuk nem volt hiábavaló. Megjelentek a következők: Beck Sándor joghallgató, a nagysurányi cukorgyár r. t. főtisztviselője (Budapest). Blühweiss Henrik a Magyar Le-számitoló ós Pénzváltó Bank diszponense (Fiume), Deutsch János m. á. v. vasúti tiszt (Ogulin), Hűvös Salamon nagybirtokos, oki. gazdász (Botfa), Hirschl Fülöp gyáros (Eszék), László Vilmos a helybeli „Merkúr" gyár igazgatója, Neumann Alfréd a Magyai Leszámítoló és Pénzváltó Bank hivatalnoka (Barcs), Rosenl\'eld János a Beszterce-Naszódi fatelep, r. t. tisztviselője (Ó Radna) Rosenberg Arnold kereskedő (Keszthely), Scherz József a budapesti értéktőzsde titkára (Budapest). Schwarz Pál" kereskedő (Fiume), Schreiber Jenő fakereskedó (Pécs.)
Folyó hó 10-én délelőtt az ünnepséget disz-gyIlléssel nyitották, amelyen több lelkes szó hangzott el ós többek között elhatározták, hogy tiz óv múlva ismét össze fognak gyűlni. Ezenkívül az iskolai segélyalapra igen tekintélyes összeg gyűlt egybe. Este ■ G órakor ünnepélyes istentisztelet volt, amely alka-
ZALAI KÖZLÖNY
1905. JUNIUS 17.
lommal Dr. Neumann Kde főrabbi, aki a most egybegyűlt tekintélyes társaságot hittanra oktatta, mondott alkalmi beszédet. Este diszes bankett volt a Kaszinó kistermében. Itt az ünneplőkön kivül még megjelentek a volt tanáraik, akiket fentebb emiitettem, Scherz tőzsdei titkár neje és nővére, végül a helyi s^jtó képviselői. Ileck Sándor, Bun Samu igazgató, Dr. Neumann Ede főrabbi, Dr. 8chwarz Adolf ügyvéd, Kalcsok Leo kegyesrendi gimnáziumi tanár, Schwarz Pál és Deutsch János mondtak emelkedett hangú beszédeket. A társaság a reggeli órákig maradt jó kedvben együtt\'. Kívánjuk, hogy a következő decin-niumban se változzék az élet utján való progressziójuk aránya.
— A legmagyarabb főherceg, József főherceg halálának hire már kedden délelőtt jutott el j Nagykanizsára. Magánosokhoz és Ispszerkesztőségek- j hez érkezett távíró- és telefonjeleotések adták hirQI a gyászhírt, mely a város minden rétegében mély és iyaz részvétet keltett. A középületekre azonnal kitűzték a gyászlobogót. Mindenfelé a halálhírről beszéltek. A főherceg többször megfordult Zalanegyé beo it. Nagykanizsát két izben látogatta meg. Fogadása nagy lelkesedéssel történt. József főherceg haláláról Eötvös Károly egyik fővárosi napilapban cikktt Irt, többek körött ezt irva:
Jó apa, jó gazda, buzgó közíérfiu, jeles főúr, derék msgyar ember, igasi jó honvéd hunyt el, amikor József főherceg örökre behunyta szemeit. Érdemei nagyok, szépek és világosak. Méltó arra, hogy az utókor hálás érzéssel emlékezzék meg életéről. Születése s orsíágos állása miatt a nemzeti történelem is feljegyzi j nevét. De fel is jegyezze. Csak azért is, hogy el ne felejtsük, hogy a magyarság tisíta, édes napvilága az 6 születésének magasságából az ó egész életén át elevenen sugárzott.
Áldásunk emlékezetén!
— Dr. István Vilmos szombathelyi megyés- . püspök, amint jeleztük volt, e hó 10-én, szombaton d. u. 4 órakor érkezett Zalaegerszegre, szülő helyére, bérmáló kőrútjában s ottléte gyöngélkedése miatt, minden nagyobb demostració nélkül törtéut.
— Az öreg katonák torsa A , Zalai Közlöny" tudósítója jól értesült helyről kapja a hirt, hogy a katonai körökben már döntöttek az öreg katonák sorsa felett. A terv szerinti ama öreg katonákat, kiknek szolgálat idejük október elején lejár, hata f gják bootátani és néni tartják benn őket időn tul. — Ellenben befogják hivni újoncok hiányában a póttartalékosokat tartós szolgálatra — bizonytalan időre. Megjegyzendő, hogy e terv, ugylátszik, már teljesen bizonyos, mert már lázasan, de csendben készítik a behívókat.
~ Érettségi vlssgák. A nagykaniszai felső kereskedelmi iskolában f. hó 14., IP. és 16-án tartották meg az érettségi vizsgákat. A tanügyi miniszter kiküldöttje Dr. Kunos Ignác, a keleti akadémia igazgatója, a kereskedelemügyi miniszter kiküldöttje Dr. Hazay Gyula, miniszteri titkár volt. Jelentkezett 33 tanuló; Jelesen felelt meg 1, Friedl&oder Ödön; jól felelt meg 5, Go\'.dschmied Károly, Beck Samu, Dénes Albert, Dukász Manó; megfelelt 23, két hó múlva javító vizagát tehet 4. A biztosok tiszteletére az iskolafenlarló tesület f. hó 15 én társasvacsorát rendezett a Kaszinóban. Az eredménnyel a biztosok meg voltak elégedve. Megállapították, hogy a növendékekben a tanulásra való törekvés meg volt és hogy a szellemi erők kifejtésére a tanulókat kellő módon buzdították
-- Honvédségi gyakorlatok megyénkben. A magy. kir. V. honvéd kerületi parancsnokság részéről közzétett hirdetmény szerint folyó évi július hó 1—28-ig terjedő időközben a m. k. 17, 18, 19 és 20. honvéd gyalogezredek Padrag, Halinba, Nyi-rád és Tapo\'ca községek vidékén hadgyakorlatot tartanak. A kerületi parancsnokság csapatok élelmezésére szükséges anyagok beszerzésére pályázatot hirdetett és a részvételre az ismert iparosokat ós vály lalkozókat hozzájuk intézett hirdetménynyel felhívta.
— A hivatalos lapból. Ai bel veié*. Fehér Lajos posta- és táviró-segédtisztet Barcsról a nagykanizsai l. számú m. kir. posta- és táviró-hivatalhoz helyezték át.
— Eljegyzések. Weisz Ede cs. és kir. had-nagy, beosztve a cs. és kir. csendőrségnél Grácban, eljegyezte Morandini Stefánia kisasszonyt, Morau-dini Román nagykanizsai égitész és vállalkozó leányát.
Kárpáti 8ándor magántisztviselő Kaposvárról jegyet váltott Kopstein Jolán kisasszonnyal.
— Koszorút pótló adományok. F. hó U-én elhunyt Deutsch Albert iránti kegyelet jeléül adakoztak: Reicheofeld Albert. Reick Samu Zalaegerszeg 10—10 kor., Eppinger Iguác Zalaegerszeg 5 kor. Összesen 25 kor A nagykanizsai jzr. 8zent-egylet.
— Erélyes rendelet. Egyik megyei laptársunk irja: Zalavármegye okos, üdvös rendeletet alkotott, hogy az építkezések az egészségügynek, köztisztaságnak és a helyiségek csinos voltának megfelelően történjenek. Am as építtető közönség nem igen respektálja a rendeletet, mint a tapasztalat igazolja. Most vármegyénk alispánja erélyes rendeletben arra utapitotta a közigazgatás hatóságait, hogy a rendelet pontos megtartását szigorúan ellenőrizzék s a mulasz-táoOkut kellőképen meg:orolják. Jó volna, ha megfelelő módon kioktatnák a közönséget az épitó szabályrendelet dolgában.
— A tüdóvész pusztítása Zalában. Az emberivég nagy ellensége, a tüdővész hatalmas pusztítást visz végbe a legszélesebb óvintézkedések mellett is. A magyar birodslomban március hónapban 9260 egyén halt meg tüdővészben. Ebből a numerusból a Duna jobb portjára esik 1333. Vármegyék szerint Dunántúl elhaltak : Zalamegyében 203, Bomogyban 181, Baranyában 157 Fejérben 110, Győrmegyében 64, Komárommegyében 78, Mosouban 54, Sopronmegyében 113, Tolnában Hl, Vasban 179, Veszprémbea 92. Zalamegye tehát vezet. Felette nagyon nem kell cudálkozni.
— Öngyilkos kereskedő. Deuts.ch Albert nagykauizsai marhakereskedő vasárnapra virradó éjjel forgópisztolylyal agyonlőtte magát. írást nem hagyott hátra, melyben tettének okát adta volna. Ideges emher volt. Valószínűleg ez kergette a halálba.
— Ünnepség a sétatéren. A sétatér lombos fái Ala\'t szép idő esetén bizonyára sokan lesznek holnap, vasárnap délután. A Szépítő Egyesület és a Népkonyha javára lesz ott nyári ünnepség. Kövessy Albert társulatának elsőrendű tagjai nyílt színpadon fognak fellépni. A kö/önségről minden irányban gondolkodott az ünnepség rendezősége.
— Iparos-tanoncok kiállítása. Az iparostanoncok kiállítása, melyet évről-évre a szaktanfolyam rendez, e héten volt a polgári fiúiskola rajztermében. Kevés szakma volt képviaelve. A kiállított tárgyak sikerűit én Ügyek dolgok voltak.
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezeméi a folyó hó 22-re eső befizetések az ünnep miatt 23 áu dé előtt eszközölhetők.
— A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör
évi rendes közgyűlése folyó évi junius 18-án, vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a városháza dísztermében. A közgyűlés tárgysorozata: 1. Az elnöki megnyitó. 2 Titkári jelentés. 3. A számvizsgáló-bizottság jelentése az évi számadásról. 4. A jövő évi költségvetés előterjesztése. 5. Netáni indítványok.
— Jótékonyság. Horuig Károly báró megyés püspök a bérmálás alkalmával Sümsg szegényeinek 100, a katholikus legényegyesületnek 100, a tűzoltóknak pedig 50 koronát ajándékozott.
— Meghívó. A Bomogyvármegyei tüzolló szövetség f. évi junius hó 18 áu tartja Csurgó* Vil ik rendes évi közgyűlését.
— A családi perpatvar véne. Menyhárt Sándor bognár közös háztartásban élt Stiba Rozáva". Pár év előtt 8ümegen laktak, azután átköltöztek GÖrbőre. A férfi és.asszonya porpstvarbao élt egymással, amit nagyon szított as is, hogy miudakeiteu mértéken tul is szerették az italt. Pünkösd napján már reggel áldoztak ivószenvedélyükne\'t s ki is tört közöttük a veszekedés. A férf. azután elment hazulról s délben tért haza. Az asszony nem várta urát ebéddel. Erre újra kitört a háborúság s Menyhárt egy darab fával összeverte az asszony fejét. A súlyos sebekbe az anszony éjfél utáo bele is halt. A sümagi járásbíróság részéről Kiss Gyula dr. aljárásbiró f. hó 18-án Lukonich Gábor dr., Bíró József dr. orvosokkal, Nagy István jegyzővel kiment a helysziére s a vizsgálatot megindította.
— Táncmulatság. A nagykanizsai összes szakszervezetek (u. m.: épitő-munkások, szabók, famua-kások, könyvnyomdászok, (?) borbély- és fodrászok, vas- és fém-munkások, pékek, cipészek és csizmadiák) együttesen) 1905. évi junius hó 25 én, vasárnap a Polgári Egylet kerthelyiségébeu zártkörű táncmulatságot rendeznek. Kezdete este 8 őrskor. L\'elépti-dij személyenkint 80 fillér. Felülfizetések az egyesületek könyvtár-alapja javára köszönettel fogadtatnak éa hirlapilag nyugtáztatnak. Kedvezőtlen idő esetén a táncmulatság a reákövetkező vasárnap fog megtartatni.
— Sok olyan betegség létezik, mely évekig lappang az emberben és mire aztán egyszer kitör, sok fáradságba, időbe es költségbe kerül, mig tőle megszabadulunk. Ho ótt, ha jókor felismerik éa mindjárt hozzálátnuk, egy 4—5 hetes jól megválasztott fürdökura teljesen elmulaszthatja Egész, sora van az ilyeu betegségeknek, mint a gyomor elsoványodása, melyből- később a gyomor kifekélyesedése lesz, az epe besűrűsödése, miből az epekő fejlődik, a csontok gyengesége, puhasága, mely angolkórhoz és csont-lágyuláxhoz vezet, a vesebeli föveny, mely a köszvény előjele stb. ctb. Aki ezen bajával pl. Lipik fürdőjét keresi fel és ott 4- 6 hétig alapos kúrának veti migát\'alá, nyugodtan elmondhatja magáról, hogy egy súlyos betegségnek vette eléjét. Ebhez pedix nem kell még sok pénz i-em, mert Lipik ma már nemzetközi hely, hol olcsó szerrel is ellehet érni n száraz lakást, jó kosztot, nagy tisztaságot és gyógy-erejű fürdő\', egy szóval mindazt, amire a gyógyulást keresőnek Bzüksége van. Annyi bizonyo*, hogy akinek valamilyen alkati betegsége van avagy huiutja, a gyomor, bél, légzőutak, vese, epehólyag remis, e-rében. csúza, köszvénye, ischiasa, vérbsja, mirigy-betegsége,, cukorbaja, elzsirosodáiia, régi izzadmánya a tuedoncében stb. azon reménységgel keresheti lel Lipik fürdőjét, hogy az évezredek óta nagyhírű hőforrás tőle sem fogja megtagadni az őstermészet adta gyógyerejét, a fennálló betegséget kiköszöbólt és a súlyosabb következményes bajoknak gyökeresen elejét veszi.
Gyümölcstermelőink figyelmébe. A föld-mivelési miniszter e héten a „Földmivelési Értesítő\'-ben hirdetményt telt közzé, melyben a a következőkre bivja lel a termelők figyelmét: \'
A gyümölcsértékesítés előmozdítása céljából egyes oly községeknek, valamint egyleteknek és szövetkezeteknek, melyek a folyó évben nagyobb gyümölcstermést várnak és azt friss állopoiban kellő áron értékesíteni nem tudják, másrészt pedig anyagilag nincsenek abban u helyzetben, bogy gyümölcsfeldolgozó gépeket maguk beszerezhessenek, a míuisz; ter a rendelkezésre álló .Simon" féle cidermalmok és „MabilleMéle almabor sajtók, valamint „Ryder*-féle amerikai vándoraszalók, nemkülönben „Győry"-féle talyigára szerelt szeszfőző készülékek valamelyikét 3—6 heti használatra ingyen engedélyezi, ba eziránti kérvényeiket legkésőbb folyó évi julius 15-ig hozzá beterjesztik. A szállítási költséget a fél viseli. Nagyobb szilvatermő községeknek, mintegy 600 korona értékű „Casenille\'-féle aszalókat teljesen ingyen örök tulajdonukba bocsát, ha ily aszalóknak mintegy 200-300 koronát tevő építési költségeinek viselését elvállalják és annak használatára vonatkozó hozandó szabályzatokat jóváhagyás végett a földmivelési minisztériumhoz felterjesztik.
Kiigyermek-oirát.
Gyermckkiabális, minden gyermekbarát is be fogj* ismerni, egy zene, a mely nem mlnilcnktnek Ízlésére van, mert •gy ilyen kis polgár gyakran oly hangerővel és kitartással bir, mely tényleg arra alkalmas, hogy környezeti! dUhbc hozza, persze hogy a szegény csecsemő nem tehet róla, hogy magit szomszédságinak olyan nemtetszővé teszi, hisz, hogy fájdalmainak más kifejezést »djon, mis móddal még meg nem bir, és hdgy ápolójával tudathassa, hogy kis szervzetében némi
fájdalmas zavarok állottak be. Különösen kövér csecsemők, kik székrekedésben szenvednek, gyakran úrahossziig kiabálnak és kik ennek okit keresik, talilni fogjik, hogy ezen gyermekek TObbnyire nagyon Is sok tehéntojet kaptak, mely a gyomoiban nagy csomóvá összegomolyodik és mely gerjedések által a bélben zavarásokat okoz, melyektől a gyermek erősen zaklatva les* és órahosszáig kiabál Ezen rosszlétet csak ugy szüntetjük meg, ha a tehéntejhez Kufeke gyermekliszijét vízbe főzve hozzá keverjük, akkor a gyermek gyomrában finom pelyhessé olvad, ar. emésztő savaknak könnyebben
hozzáférhetővé lesz és a gerjedések oly kedvező módon lesznek befolyásolva, hogy a puflasztások megszűnnek, a gyermekek nyugodtabbak lesznek és * f székelés szabályszerűen beáll. — Kufeke gyermeklisztjének ez csak egyike ama jó tulajdonságainak, mely mindenhol mint egy kitűnő gyermektápszer évek hosszú során át ismeretes és az előkelő orvusi autoritál j soktól ajánlva és rendelve lesz. Értékes tulajdonságai álta-az anyatejnek egy valóságos pótlása és különösen só- és fehérjetartalma által a csont- és izomfejlődélt leghathalósabban I előmozdítja.
1905. JUNIÜá 17.
ZALAI KÖZLÖNY
— Hirdetmény. A zalaegerszegi klr. törvényszék eluöke könyvkötői munkák végzésére, tűzifa, atearin gyertya és különféle irodai merek és anyagok szállítására hirdet versenytárgyalást, mely f. évi június hó 26 ikán fog megtartatni. Az ajáulatok legkésőbb a targyalás megkezdése előtt nyújtandók he. Miről az érdekelteket oly megjegyzéssel értesítjük, hogy h részletes föltételek a törvényszék irodaigaz-gatójánál tudhatók meg. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
x Hasznos tudnivalók. Az orvoitudomány tanítja, bogy a/, egészséges emberi szervezetnek naponkint egy liter vízre van italul szükség*. Ez a tíz szolgál usyanis a bevett ételek higitós/eréül E nélkül ugyanis szerveret a megemésztett táplálékokat basznosau feldolgozni nem tudja. Miuthogy azonban a táplálékokkal a gyomorba minden esetben igen sok és külöuböző betegség csirája is bejut, fontos, hogy italul olyau vis használtassák, mely baktériummentes legyen, tehát azon csirákat ne szaporítsa, másrészt a táplálékokkal bevett baktériumokat a gyomornak megölni segítse s végül, bogy a víz a gyomrot ue rontsa.
Be van igazolva, hogy ilyen célokra a mohai Agnes-viz végtelenül alkalmas, mert teljesen baktérium mentes. Másodkor, minthogy szénsavat tartalmaz, a baktériumok mérgező hatását lerontja. £1 végül, minthogy a gyomrot alkalmasan izgatja, eg)részt étvágyat csinál, másrészt bö\'éges elválasztását okozza azon gyomornedvekui.u, melyek azon kártékony baktériumokat megölik.
A mohai Ágnes víz fogyasztását kü\'önbeu is főként tavaszszal, kiváltképen lehet ajánlani. Ekkorra ugyanis a téli nehéz táplálkozás után a gyomor nsgyon is megkívánja a gyomorjavitó\'. Másrészt ekkorra esik a legtöbb fertő\'ő betegség, amitől a mohai Águes-forrás a gyermeket és felnőttet biztosau megóvja. Gyermekeknél ilyenkor mutatkoznak az angol-kór tünetei amelyeket a mohai Á^ues-viz mésztartalmátiái fogva\' megszüntet a végül tavaszra esik a legtöbb szülés, tehát ilyenkor van a legtöbb szoptató asszony is, akiknek a mohai Agne—forráa fogyasztása azért fontom, mert ez a víz a tejelválasztást nagyban fokozza.
Háztartá-ok számára nagy üvegekben a mohni ÁgU\'S-forráH különösen o!c.-ón kapható.
megtapsolták- Kicsiuy, néhány szavas szerepét hasonló mű vés tességgel oldotta meg H a h u e I\' Aranka, ki nyílt szinen zajos tapsokban részesült H e v e s s y Mariska éa Kardos figyelemre méltó\' alakítás nyújtottak Jó volt Fehér Gyula is. A díszletekben akadt több kifogásolni való. Mi csak azt az egyet, mint kirívót említjük, hogy a szent törvényszék boltozatos pince helyett égy modern festésű báli teremhez illó kárpitos szobában ülésezeit Nein érdoktelen, hogy már e korban modern, szecessiós ruhában és kalapban járlak a hölgyek! Valóban kár ezekért a kicsinyes, de mégis kirívó hibákért.
János vitéz szerdán oste került színre. Zsúfolt ház az elsó, zsúfolt a második előadásnál — ez volt a darab külsősége Poétikus »zép darab ez, melyet a megható mese vissz diadalra. Mert Tóth Bélának, az „Esti Level"-ek kitünó írójának sokban igaza volt, különösen a darab felépítését illetőleg. De ez nem változtat a sikeren. Az egymást érő szép dallamok, melyeket legtöbbnyire ismerünk már a füstös képű cigányoktól, nem voltak hatásnélküliek. S z i k I a y Szeréna gyönyörű Kukorica Jancsi volt. Nem oknél-kül szerette az ó lluskája. Énekével, játékával őszinte és teljes tikért aratott. Sok élvezetet szerzett a közönségnek az-\'í alakítása. KomáYomy Gizi alakítása megkapóan egyszerű, közvetlen és művészies Akik a fővárosi előadásokat látták ugy nyilatkoztak, hogy e szerepében ott is megállta volna helyét. Mindketten számtalan tapsot kaptak 8 z i g e t h y Andor Bagó szerepében abszolút bazust produkált. Az ó mesésen egyszerű játéka, keresetleu mimikáje, kitünó maszkja feledhetetlen lesz közönségünknek. Nem is tudunk hamarjában hozzáfogható alalakitást, melyben nekünk vidéki színésztől részünk volt. Hangja is csinos, bo-hizelgő. Nagy hatása volt Károlyi Leonénak, szerepkörében szepet nyújtott De mi szívesebben látnók ót nagyobb szoubrett szerepekben. A tündérország díszlete mesésen fóvárosiasan szép. A trónterem t-zegé-nyes, vidékies volt. Párbé
Mfipsi! ria
selyem
•0 kr -tói 11 írt 35 kr -lg-, métareokint. — BérmentTO éa már elvámolva a háshoi ««állttv.». - Nagy raintagyüjtemény aaonnal. Henaeberg ...-lyoingyár, Zürich.
IRODALOM.
VEGYES.
- Féayképéazatl készllékak mlktdvoUkaok. Miodaaok
nak, a kik a tényképésiet, e legvonzóbb és mindenki által könnyen megtanulható sport iránt érdeklődnek, ajánljuk as A. Moll cégnek (Bécs, Tuchlauben 9.) cs. éa klr. adv. szállító 1854. óta fönnálló fényképéaseti esxköaók különlegességek áruházát, amelynek képes árjegyxékét kívánatra silveaen kQld el bérmentve a cép.
N V
"lTtTST
NYÁRI SZÍNKÖR.
A színházi hétről.
Az e heti színházi hét már jellegzetesebb képet öltött. A színészekről és a közönségról határozottabb véleményt alkothatunk. A társulat oszlopos tagjai jobbak, miut tavaly. Olyan szerepkör, ami tavaly egyáltalán be sem wlt töltve, az idén erős kezekben van letéve. A társulat női tagjai nagyobb ambíciót tauusitauak, mint a férfiak, kik közül uéháuyau meglátszik, hogy nemrég rázta le a színi iskolu porát. Sajnálatos azonban, hogy a főszereplők játékának hatását rontja a kar fegyelmezetlensége, minden komolyságot és törekvést nélkülöző szereplóso. Ez sokszor borzasztó. A azinidirektor ur, hisszük, hogy segíteni fog eme kis szépség hibán. A társulat jó benyomást tett a közönségre. Az idei szezon kedvező lesz pénztári sikerekben. A közönség már kedveli. Estéről-estére díszesebb uézőtábor tölti meg az égszínkék páholyt ós padsorait.
A hétnek két érdemes estéje volt: A Boszorkány és János vitéz előadása. Ez utóbbi iránt nagyobb, sót óriásán nagyobb volt az érdeklődós. Művészi előadás szempontjából a Boszorkány sokkal figyelemre méltóbb volt. Nem tanúsítottak nagy érdeklődést Sardou gyönyörűen felépített, megkapó, mozzanatokban és megfigyelésben érdekes történeti drámája iránt Kár. Az estét két szereplő Makó Ayda és Hahnel Aranka tette feledhetetlenné. Makó Aydát már néhány éve, mint kiváló művésznőt ismeri közönségünk. De ez estében önmagát multa felül. Nem maradt érdekes szerepében egy kis kiaknázatlan rész sem Művésziesen adta vissza a hatás eszközeinek mindenféle fajának megragadásával, — művészies előadás, gyönyörűen szótagolt beszéd, az érzelmek remek árnyékolása, mégkapó játék — nehéz szerepét. A közönség érezte, hogy egy nagy művésznő játékában gyönyörködik, kinek pályája nem a vidéken, hanem a főváros egyik színházában fog előbb-utóbb sikerre jutni. Minden jelenetét zajosan
— Két könyv jelent me* a Budapesti Hírlap kiadásában. Az egyiitnek szerzője George Homce Loriiner, cime: Egy dolárklrály levelei fiához; a másikat Cirles Eustace Meirimann irta, A doilár-; királyfi levelei papájához. A két könyv pgy t»-bivér. Loriiner pompá* levelet ihlették Merrimunt a válaszoló leveleK megírására. Mennyi minden okulás ki- 1 nálkozik ebből a két könyvből I Csikáuót, a vagyonért való tülekedéi gyújtópontját, Newtorkol, m szédelgők és milliárdosok hazáját, a hideg és előkelő Bosztont sokkal világosabban látjuk belőlük, mint a legjobb útirajzból; a mindezen tul még otthont látunk, családi életbt és pedig egy érdekes család életét. Ez a könyv azok közé tartozik, amelyeket mindenkinek el kell olvasnia. Miuden kor. minden osztály, minden foglalkozás talál benne valamit, ami különöseu rá né/ve érdekes és tanulságos. Elsőül a magyar ifjúságnak ajánljuk szerelettel. A mi fiaink sokszor szánaudó áldozatai az elavult, fárasztó és egyhangú ismeretközlésnek mely va«y a rég letűnt századokban, vagy a felhők között kóvályog; eg\\ kis friss életet, gyakorlati bölcseséget és emberi erkölcsöt tanulnak Lorimer és Morriman könyveiből. — Egy egy könyvnek az ára négy korona. Megrendelhető a Budapesti Hírlap könyvkiadóhivataláhan vagy bármely könyvkereskedésben.
MIT IGYUNK?
hogy egészségűnket meaóvjuk, mert csakis a természetes szénsavas ásványvíz erre a
legbiztosabb óvószer. — Elaősor >an a mohai
forráa mint termésietes sxénsavdúa ásványvíz, föltét-lenOl tiazta, kellem a és ylcsó satanyuvii; dús aién-savtartalmánál fogva nemcsak biatn* óvsaer fertöaő elemek ellep, hanem a benne foglalt gyógysdknál fogva kitnnfi aiere a legkölfliifélébb gyomor-, l*BOlö-
éi húgyszervi betegségeknek Asért tehát Husináljuk a mohai Agnea i Használjuk a mohai AgatS forrást, hu gyomor- bél- forrást, -ha étvágyhiásy légoothu\'uttét oaaba- I és emésztési zavarok ál-dulni akarunk. Dr. Kétly. j latiak be. Dr. Gebhardt.
Használ juk a mohai Agnss , Használjuk a mohai Agnoa
fo\'rist, hw a veaebnjt gyó | forráit, ha má]ka|oktil és
gyitaui akarjuk sárgásúgtél naabadulnl
I)r. Kövér. | akaruuk. Dr. Olaai
Házlartá^ok számára másfélliteresnél vulnniivol nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett víznél, sőt a szódavíznél is oloóbban adja, hogy az Ágnes-forrás vizét a lenszHuényebb ember is könnyen megszerezhesse.
Kedvel1 borvz.--Kedvelt borvíz.
Kapható minden fUszerüzlelben és első rangú vendéglőben.
Igyatok
naponta bor. tej, cognac, gyümölcs levet rohitsebi .Templom-forrás"-t, 8 nemcsak egy üdítő, frissitő italt élveztek, hanem diátikus hatásban is részesültök, mely az étvágy könnyű emésztés és szabályos anyaK cserében nyilvánul.
Nagybani raktár Magyarország részére;
H0FFMANN JOZSEF-nót
Budapest, Bithory-utca 8. szám.
A Szinye Lipóczi Lithion-forrás
kitünó sikerrel használtatik
Salvator
vitt-, hugghólaag-és kSsxvinybántalraakellen, húgg-dara ós viztltli nthézi<gtknél, a ezukros húggárnál, továbbá a Wgx5 és tmésztési szervek hurulalnál.
Hútfyhajtó hfttáaú 1 TuanUiI Kftnnj.u •■éutkttl 1 CitraaiaUi I
zalai közlöny
1905. JUNIU8 17
-_S_
MATTOMI ERZSÉBET SÚSFÜRDÖJE
■yétykaly B.tap.,1 Ilim
Fürdőidény: április 23 tol oktobe- 15-ig.
Kivált ,jáfyk«té»»ol blr
nói bajokban es alteiti bánlalmakban.
Rióddá n»i > E|Í1I|4»H f.kvta, Jalá-
tyaa Ilkánk, |i >ut«|< - » Vltl.«.a vaa.ll ••\'« kittiléi a févarmal -mrn
ÍSTLEféle
GYERMEK-LISZT?
C5tCSEW ÍW.oíwíÖRBnFcÉKauSMWritC irtsztel
Kísérleti czéiokra fél dobozok á 1 KoronaÜJ
ü lis.\'lellsiéltsinöleitkprobadoboMkésrAiitíKll insytn tmdelkuésre állnak ) NE RUHA KANOOANAt. féle \'i f&aklártan Bodapist, iv.Koaullilii«utaa73z.
A legjobb alpesi tejet tartalmazza.
BERÉNY JÚZSEF
ékszerész

Alapíttatott
^CT\' NAGYKANIZSÁN
y SAJÁT MŰHELY. K ICrVrVilDMir "i4\' ké»\'ilmé"yein minden-
WLU I U I UnUI\\ kor nagy vála.ztékban ké ..... uien kaphatók.
NAGY RAKTÁR
■■ ■ ■ --------------éa azinea kövekbea.
NAGY RAKTÁR (é\'fi\' * n6,""°\'6"
---lánczokhAD.
NAGY RAKTÁR fi,,om
Eladás részletfizetés mellett isi
Javítások es uj munkák gyori-an készíttetnek.
Z LIPII s
Szlavóniában elsőrendű fürdőhely Egyetlen jódtartalmú alkalikus hőforrás (64* C.) a kintinensen.
A lonlsvölgyl vasat állomása (Duxosellon At.) Azon-kivQI l\'skrac, Liplk déU vasút állomasa KllUntelve: Budapeot, Béoi, London. Róma, BrOssal Elsőrangú h*»»izei fürdők, vi/gyó yintézet. Bulling-féle inhalator.tim, diaetetikui konyha, katonatiszti gyógyítás. Fényesen berendesett gyógyierum, kávéház és eiter-inek nagyszabású park, fedett ééiány, térzene, kitűnő gyógy szállodák, TillamosriláíitAs. Fellllroulhatlan hstásu gyomor-, bé gége és egyéb hurutoknál, köizvéayaél es osnzsa bajoknál, Isohiainál, oiontbsjoknál, hasilr-boli Ixzadaiayokaál, valamint mii.den Mirigy- és vér-betegiégnsl. a fürdőidény slatt tlz kiváló orvst rendel.
Llplkl hévvlx szétküldés kősrctlenöl a forrástól, továbbá fcdeskuty L. cégtől Budapesten.
Llplkl ferAsii közvetlen a f.irdőigazgatóiágnál ren-delhciö. — Hörebb fólyilágnsitásaal szolgál
a fUrdoiga/gatóság
Globin
1
a legjobb és legfinomabb
czipöliszlilószer
I
Glóbus
INGYEN
Vapja kivánatra mindenki a mi
- Érdekei általános árjegyzékünket —
több mint 1600 képpel, mely bármily szükségleti arer vagy érdekes újdonságoknál nél külöíh,-tetlen. Egy levelezö-lap a pontoa cím megjelölésével elég, mire bérmenteaen küldetik ai Érdekes klta\'tnos árjegyzék
KERTÉSZ HENRIK által, Wien
Fleischmarkt 18 243.

HIRDETMENY.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Nagykanizsa város közönségét illető belsó piaci és heti marhavásári helypénzszedési jog 33777 kor. évi ! bér kikiáltási ár mellett és az országos marhavásári helypénz-szedési jog pedig 3230 kor. évi bér kikiáltási ár mellett a f. évi juuius 28. napján d. e. 10 órakor a városház tanács-1 termében nyilvános szóbeli ós zárt Írásbeli Ajánlatok mellett megtartandó árverés utján külön-külön a legtöbbet ígérőnek az 1906. évi január hó 1-től kezdődő három egymásután következő évre bérbeadatik.
Mely árverésre bérbevenni szándékozók ezennel meghivatnak, azzal, hogy a szóbeli árverésen résztvevők tartoznak a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzül készpéuzben vagy óvadékképes értékpapírban, esetleg helybeli takarékpénztári betétkönyvben az árverés megkezdése előtt a kiküldöttek kezeihez letenni, a zárt írásbeli ajánlatok pedig a fent körülírt óvadékkal ellátva a f. évi junius 28. napjának d. e. 10 órájáig, vagyis az árverés megkezdéséig a v. iktatóba annyival is inkább beadandók, mert a később érkezők figyelembe nem vétetnek.
A feltételek a hivatalos órák alatt a v. kiadóhivatalban betekinthetők.
Nagykanizsán, 1905. évi május hó 12-én.
A VÁROSI TAKÁCS.

9819/906. szsin.

HIRDETMEN Y.
Nagykanizsa város r. t. közhírré teszi, hogy a közvágóhídon levő béltisztitót, pacalmosót éa száritót nyilvános szóbeli árverés utján 1905. évi november hó 1 -tői számított 3 egymásután következő évre haszonbérbe fogja adui.
Az évi haszonbér kikiáltási ára 1400 korona, az ár verezni kívánók tartoznak a kikiáltási ár 107*-<U bánatpénzül letenni, ezen bánatpénz a bérlő által \'/« évi bérösszeg erejéig lesz kiegészítendő, mely összeg a bérleti idő tartamára biztosítékul fog kezeltetni.
Az árverés határidejéül f. évi julíus hó 6-ik napjának d. e. 10 órája, helyéül a v. tanácsterme tűzetik ki.
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a városi kiadónál a tanácsi irodában bárki által betekinthetők.
Mely árverésre a bérelni szándékozók meghívatnak.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1905. junius 2-án.
VÉCSEY ZSIGMOND,
polgárme8ler.
« ft « i¥t m^^ ^ WrWT-jP^sil
Itt
nos. JUNIUá 17.
ZALAI KÖZLÖNY
1868 Atn lönpilombaa
Berber-féle ,
syósy-húíríny-szDppDii,
mindennemű bőrkfitegek
.ry^rV •iv.lm«»>»llk • kí\'rínJt«pn«r *«|f
ltorffor-féle kritriíny-kénHzappan.
■••••riieiUltaiMeágei
Újdonság! "Wt
COOK & JOHNSON\'S
\' amerikai szab. Tyúkszem gyflrfl
A Itflakb éa MittaaM iht. KitOnö hatástal, azounal fájdalomcsillapító [aphatd ai osztrák magyar monarchia ösizos gyógytáraiban
Darabja borítékban 20 f, 0 darab doboiban 1 korona Poitáo 2* fillérrel több. — Főraktár Magyaromig részére Tlrék Jéieeí lyttyimiuiil, Hadapeit, VI. KiráTyutcA It Kiinti raktár AoiWvJ^ar^raiá, rétiéra: .ZUH
•!U>aUia#ara, a mnnvhciii
n.lh.^n wvtwrt/A, m<M<;
Ilerger-féle glycrriu-kiUrány szappan
\' (lioNMtitalNiaal *m Uooo> Ulat Hi.l krtUó btarott .<« kltloA «dmk|>
llerí?er-lélo borax-szappan.
kliKMk, ui^Bit., aavpia. mllMWr «a Hl* bal *k etlaa.
a>H»r Wl« ktlriA^aauputl U koraMsappant J ■------ lm SÍ---
• 9Arial fiU|klálllUMfl l»M.
J^úatZáriia-sűas, sara
KaffceU ■tiUw IT<«TU«*M *• Uwi* úsUUw. g MagyUa : O. H«U * Oomp, WUa L, fttberatr. ■aparnHgl link \' —
Raktár Naajrkanirsán: Prá«er Béla KvÓKyx/ertára, valamint Magyaror.izáu tftbb gyógytárában
Védjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici comp, a lirgiiy-Piii Expillir
p4il<ka
ogy rógjónak bizonyult háziszer, mely már több mint 35 óv óta legjobb féjlalom-c*lla|iíto szőrnek bizonyult kBaivéaynél, őséinél ós meghűléseknél bedorziwlóa-kóppen használva.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok bevásárláskor óvatosak legyünk és
csak olyan üveget
k el. a raeíva
.^riójr* vódjiygy«1 á a RiokUr ozJg-jegyzorwel ellátott dobozba van csomagolva. Ára üvegekben 80 flllér, 1 kor. 40 f. éa 2 korona és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. - Főraktár: törik Jémf gyógyszerésznél, Budapesten.
Rlchter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", Prágában, Elisabethatraaae 0 neu.

HIRDETÉSEK FELVÉTETMEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAM.
/
Hooh János imnkönyve 1 forint 20 krtól 10 forintig.
T. CZ.
NAGYKANIZSA, 1905. juniua hó
Vagyok bátor legalkalmasabb
IJIIIEI
TlRIYAKKiL
dúsan felszerelt üzletemet aaives figyelmébe ajánlani.
Raktáromon képea könyvek és ifjueági iratok minden nem és kor számára ajándék h díezmüvek, pompás kötésű imakönyvek, emlékkönyvek, dlszlevélpaplrok, írószerek, tárcza- és fali-naptárak, táraaa-játékok, legújabb hangjegyek, nagy választékban találhatók. A házul irodalom gyöngyein kivül a német irodalom keresett műveli i- beszereztem, ugy, hogy minden tekintetben módot nyújtok becses igényeinek kielégítésére. Kz alkalommal szíves figyelmébe ajánlom
HilOSZERtERESKEOÉSEMET
a hol\' kutönósen a tanuló iQuság száméra szolgálhatok hasznos cs maradandó becsű ajándékokkal. Zenélő müveket és mechanikai hangezereket, melyek díszes ajándékokat képeznek, szintén raktáron tartok s esetleg részletfizetésre is szívesen átengedem. - Továbbá legyen szabad több uj betüfajból dúsan felszerelt
I 0 I r 1 I T e I D A I A T
becses figyelmébe ajánlani. Névjegyeket, esketésl és báli meghívókat Ízlésesen ée Jutányos árakért kéezitek el. Üzletemet szíves jóakaratába ajánlva vagyok
mély tisztelettel
IFJ. WAJDIT8 JÓZSEF
könyv-, papir-, zenemű- cs hangezerkereskedő.
en folazorolt meeterhegedü Igen finom kivitelben, Icltünö hanggal, vonóval óu aárhatö tokkal CSAK ÍO FRT.
0
A hol zongora ninoson. a gyönyörű zenét hallgatni és tánozolni nzm-im-k. ott nélkülözhotlen a
„MIGNON"
szalon zenéli mű. mely a leghosszabb operákat, lánoz-zenét síb. hangjegyről játszik
k tiicz-ziiit mtgizakltis nilkil szolgáltatja. Ara 25 és 32 forint. Virdijlíioknik nagyon (ootls.
Pallas nagy Lexikona ltí kötetben félbórkőtésben ára t»6 frt.. részletfizetésre is megkapható.
ZALAI KÖZLÖN
1906. JUÜ1U; 17
AVILKA SUCHARD
Csak ; . .
alpesi tej kakaó . ] é czukorból áll Páratlan különlegesség.
DODOOOOOOOOCXXXXXXXXXDDOOOOCBOOCXX30CXXXX>X)OOOOOOOOOCXX)CW
(Neoiteln-Me ERZSÉBET labdaeiok.)
E pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendök, mentek minden ártalmas anyagoktól, az altesti szervek bajainál legjobb ered-méüynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértisztitók; egy gyógyszer sem jobb b mellette oly ártalmatlan, mint e pilulák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen. Czukrozott külsejük végett még gyermekek íb szívesen veszik.
Bpy 15 pllnlát tartalmazó doboz 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllulit tartalmaz, csak 2 korona. 2.45 koronaelóleges beküldése mellett egy lekeres bérmentve küldetik.
Utáozásoktol kü.önösen óvakodjunk. Kérjünk batá-
______rozottau Neosteln Fülöp hashajtó labdacsot. Valódi
csak,Va minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban ,8zent Lipót* és .Neustein Fülöp gyógyszerész" aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláiráHunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
,8zent-Lipóthoz\' czimzett gyógyizertára, Z. K •/,,
BÉC8, I. riankcBMaxe ö-> Kapható Nagykanizsán : HKLUN LAJOS, éa KKIK «YULA gyí jysserészeknél.
locxxxxjDoaooooocxxscxxxxxxxxxxiaoooooocxxK^coooooooooooocí
óvási:

(Fslsömagyarországon)
Az egyedül ismert szénsavdús vas-forrás. Legtöbb vasat tartalmazó ivóforrés belső használatra. Szezon: május IB-t6l szeptember 30-ig.
FólOlmalhatatlan vérszegénység, "ípkór, nói bajok, bátgerinc- él idegbajuk, béoulái ellen átazenvedett beteeaéí í* erós rounkáa-■ág után. Fűrdőorvoaok: Dr. Bhorer Aladár hl,. fllrdóorvos és Dr. Stem J. Utazás Bécsból 9 óra, éazakról Oderbersen át onnan 5 óra, délról Budapesten át innen szintén 6 óra. 8zliác<ról falragaszok minden nagyobb vasúti állomáson vannak kifllg-geiztve. — Kimentő IDIvilágo«itáa é« protpcktus utaiin, lakán, árkedvezményről >z elaó éa utószezonban >tb. ad • filrdólgaz gatóság Haliács, (Zólyomraeeye )
ooooooaaoaoaoanoco aaa aoaaoaaaaoaoai
\'/„ 905.
EN, CSILLAG ANNA
a 183 cm. hesszu lereley hálámnál, mslyet saját találmányú hajkeaéosBm 4 hónapi haiználat után kaptam. Ez tahit a legjobb szernek lett alismerve a baj ápslasára, a haj Rivéiéaek ellmezdltására, a fejbőr ercaltésére, ellssgiti uraknál az erltel-jes, telt azakállaivéit ée már rövid Idei használat után agy a hajnak, miat a szakállnak, termé-azetes fsayt és tlmlttséget kttlosVnKz él meg msntl iket az Idósléttl oszllléitél a legmagasabb karig.
Egy tégely ára I, 2, 3 és 5 forint.
Poatai szétküldés naponta aa ár előre való békül dése vagy utánvét mellett az egész világba a gyárból, ahová minden megbizáa küldendő
CSILLAG AÍÁffÍíl,I.MBEl93.
Főraktár Nagykanizsán:
OELTCH * GRAEF,
l, a „rirfii kereszt"-bez Cieuerl-n.
Elő- és utóidényben tetemes árengedmény. Idény: május—október.
(Tó 11 kúrák október—április hónapokban.)

Ásvány- ésb iszapfürdő
a sziavon középhegység gyönyörll völgyéhen, a dili vasút állomása kOzvetlan összeköttetés Budapest és Bécscsel.
Vastartalmú hőforrások- és iszapfürdók. 34\' 6°\'
r MárvAny-, porcellán-,
tükör- és lápfUrdök. Hidegvíz gyógykezelés. Fangooaztály (Iszapgöngyölések.) Kiváló gyógyeredmények az összes nöi bajoknál, vérazegénységnél, köszvényes és csuzoa bajoknál, valamint idegbántalmaknAI. Szép berendezésű lakószobák, olvasóterem, kitünö ÍUrdözenekar, kölcsön könyvtár, lawn-tenis, tekepálya és egyéb szórakozások. Kernek sétányok az árnyas parkban és határos erdőben, érdekes kirándulások, legnagyobb kényelem, olcsó árak Kitünö étkezés a fürdő szállodában, havonta I. oszt. 92 K., II. oszt. Ji K. — Prospektus és fölvilágositással szívesen szolgál
Daruvár fiirdöbérlst igazgatósága.
M O LL- FELE
[SE I D Ll T.Z-POR I
luk taaor valódiak, ha mindegyik doboi Moll i vádjegyét és
aláírását tünteti fel. A\\ Mail A.-félt Seldlltz perek Urtós g)ógyhatá»a a legmakacsabb gyemar-éa altfitbáatalmak, iyo.ror|ftrca és gyomorhév, rögzótt székrekedés, máj-bántalom, vértelaláe. aranyér és a legkülönbözőbb aélhetegségek ellen, e jeles háaliBernek évtiaedek óta mindig narv bb elterjedést szerzett. — Ara egy pecsételt le eredeti dajaznak 2 kar
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
I MOLL-FELE 1 !
PaaW akkor valódi hlk mindegyik nveg MOLL A. védjegyét lüutett !
tel .A. Mell- feliratú ónozattal vau zárva. A Mell- J féle •éa-herezeaz nevezetesen mint fá|dalemosillaplt« bedlrzslleal szer kósz- , *eny, csuz és a meghűlés egyéb következményeinél legum\'retesebb népszer ] Egy é.az.ll eredét! üveg ara I kar 90 Itt.
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legifjabb módaaer szerint készítek gyermek és hölgy aaappan • blr eksierü ápslására gyermekek a felnéttek részére- I
ára darabeaktat — 40 flll. öt darab — I ker. 80 flll
Minden darab gyermek-saappau Mell A. védjegy^\'1 v*n ellátva_ j
Főbzétküldés:
Moll A. gyógyszerész, cs. et klr. udvari szállító által,
Bécs: Tuchlauben 9. sz. Vidéki megrendelések naponta poataotánvét mellett teljesittetnek
A raktárakban tessék határozottan MOLL A. aláírásával és védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár-. Nagy-Kaniisán Rosenffeld Adolf Fiai.
□□□ 00000^*000 ooooooa c
STEYEK
gyógyintézet
TÓBEL-FÜRDÖ
GRÁCZ MELLETT, IDÉNY: május—október.
880 méter a tenger szino fellett 2 vatiuli Állomás. Urácból kocsival egy óra. Posta- és távírda állomás
Rég ismert vastartalmú (akrotherme) acélforráa 80 J fok C. (28 fok K.) - i6 fok C. (\'20 fok R.) Mérsékelt klima, erősilő erdőlevegö kiterjedt fenyveserdők. ttyógyj*valatok, idegbántalmak, ideggyengeség, hátgerincbetegség, hysteria, görcsök, neuralgiastb. ellen Nfii betegségek: vérszegénység, bél* és hólyaghurut átb. Igen ajánlható Odülőkuek és gyenge gyermekeknek. Gyógyeszköx . külOn gyógy- és uszóbasin, kád-lOrdők melegvizzel, fenyőfürdok, villanyos fürdők, massage, zuhanygyógykezelés, napfürdők stb. Olcsó lakások éa egyes siobák, villák, gyógyterem, kitQnő éttarem, kitQnő zenekar.
A fUrdölgazgatóságual kl«Mrltö prospektus Ingyeii en bérmentve.
DK BLÜMAVER SÁS DOH, orvos tulajdunus.
Nyomatott Iíj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1905.
MenyvcnnegyedHi évfolyam, 2B. uám.
junius 24.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Előfizetési árak: Egén évre 10 korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 60 f. — Egyes azám ára 20 f.
I»r
Felelős sieckesitö . Villányi Henrik
I.antulnjdonos és kiadó:
lfj. W a J d 11 • Jissef.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, 8ugár-ut 0. szám. |j Kiadóhivatal és nyomda: Nagykanizsa, lfj. Wajdlts Józsefnél
Deák-tér I. szám. 1 Hirdetések díjszabás szerint. NyllHér soronként 40 f.
Buzaring.
Alii figyelemmel kiséri » gazdasági éle-let, az egy csodálatos törvényt szemlélhet állandó változatban, de folytonos ismétlődésben. Aí emberek szerotik elhitetni magukkal, hogy a gazdasági élet folyton uj és uj alakulatokat hoz, holott ez nem igaz. Egyetlen téren sem I áll annyira, mint a gazdasági életben, hogy az események és az ezeket kisóró körűimé-í nyek lehető gyors egymásutánban megismétlődnek Majdnem mindenegyes reform, melyeit mint nagy horderejű dolgot hirdetnek világgá, valamely előző eseménynek vagy berendezésnek a felújítása, legfólebb más köntösben.; tetszetősebb vagy alkalmasabb külsővel, dej azért lényegében változatlanul. Igy vagyunk a ringekkel is. Az emberek azt mondják, hogy j a ring egy uj intézmény, melyet esakis a modern gazdasági élet teremthetett meg. Pedig ez nem igaz. A ring a legrégibb gazdasági intézmények egyike. Hiszen ha a ringek legjelentősebbjét, a buzaringet vesszük, akkor azt látjuk, hogy a buzaring szakasztott mai formájában, osaknotn modern köntösben, már az egyptomiaknál létezett. Az egyptomiaknál már meg volt a buzaring annak összos -rossz hatásaival egyetemben. Nem szabad tehát nagyra lenniök az amerikaiaknak, hogy ez az ő találmányuk lenne, bár még ha igy volna is, legfólebb csak a hirtelen meggazdagodottak vagy a teljesen tönkrementek beszélhetnének igy, mert a fogyasztók- millióinak jog-- gal van okuk neheztelni a ringekre.
A legutolsó buzaringet épen húsvét napján érte a végzete. Kgx. amerikai szaklap ebből az alkalomból részletesen foglalkozik a
ringek kérdésével és igen érdekes visssza-tekintést nyújt a legutolsó évtizedek hatalmas ringjeiről, melyek kivétel nélkül épen nagyságuk áldozatai lettek. Valami különbség tehát mégis van az egyptomi és a modern amerikai ringek kőzött, és ez abban nyilvánul, hogy míg az egyptomiaknak annak itlején sikerült a ring létrehozása, addig a modern ringeket a tönkrejulás fátuma kjséri, a minthogy ez a mai gazdasági berendezkedés mellett másként nem is lehet A most összeesett ringet Gates in&náltn. Kétségtelenül nagy port vert fol vele, olyannyira, hogy a magas gabonaárak folytán a newyorki pékek kénytelenek voltak a húsvéti kalácsokhoz szükséges lisztet Európából hozatni A mesterségesen magasan tartott árak azonban nem maradhattak meg sokáig ezen a nivón. A ringek kombinatorai mindenkor figyelmen kivtll hagyják azt a körülményt, hogy a fogyasztás bizonyos határokon tul megszűnik, ha az árak a magasba szöknek. A míg a közepes kenyérárakat a munkások százezrei elbírják, eme százezrek életmódjukon kénytelenek változtatni, mihelyt a buzakenyér ára rendkivűl magasra szökik Hiszen épen az idén Amerikában eklatáns példát láttak arra. hogy nemcsak a kenyérfogyasztást, hanem a kalácsfogyasztást is óriási méktékben befolyásolja az áralakulás.
A buzaringek a spekulánsok fantiázájá-ból pattannak ki. Képzeletben az amerikai börzespokuláns a nyolcvanas évek egyetlen félig-meddig sikerült ringjének két dolláros búzaárát látja Az ilyen ringeknek az előkészítését rendszerint nagy ujságháboruság előzi meg. Az egyik részen az égig emelik a
börzespekulációt, mely a szegény farmereket tisztességes búzaárakhoz juttatja, a másik részen pedig iszonyúan támadják épen a magas búzaárak miatt, A szegény fogyasztóközönség pedig csak olvassa ezt az ujság-háboruságot, melynek hadisarcát majd neki kell megfizetnie.
Most alig egy hónappal a (lates-féle kísérlet után, ismét felütötte fejét a ring kísérlete. Ismételten várnak egy ujabb ringre, mely a búzaárakat a végtelenségig hajtaná. Természetesen a kisérletet újból Amerika földjén kezdik meg. mert ennyire szembeszökően erkölcstelen spekuláció Európa földjén meg nem állhatna. De ez ellen már Amerikának is kell tenni valamit és mint a kábeltáviratok mondják, egy törvényjavaslat van készülőben a ringek ellen, hogy az áraknak eme mesterséges befolyásolását megakadályozzák. Európa részéről mindenesetre a legmesszebb menő előzékenységre és támogatásra számithalnak ebben a tisztogatási munkában, mely a kereskedői eljárás erkölosi nívóját van hivatva emelni. _ó
— Főispánunk lemondása Mint több fővárosi lap újságolja, 35 főispán lemondott\'.
Kzek között, mint hirlik, Hertelendy Fereno Zalavármegye főispánja is beadta lemondását. Utódja még nincs megállapítva Tu\'dósitónk bármennyire jól értesült körökből kapta is a lemondás hírét, mégis fenntartással közöljük A hír váratlanul jött. A lemondásról sem Nagykanizsán, som pedig a megyében nincs senkinek tudomása.
TÁRCA.
Kialudt szerelem.
Irla Quy de Téramond.
Egy este, valami bál alkalmával megint összehozta a sors óket, akkor, amikor a ta\'álkozásra a legkevésbé sem számítottak
Evek óta nem beszéltek már egymással, s csak néhanapján vagy a színházban, vagy a lóversenyen látták egymást messziről. A férfi most is ugy tett, mintha nem vette volna észre a nőt, de meglátszott rajta, hogy a váratlan találkozás egy kicsit meglepte s hirtelenében nem tudja, mit tegyen. A nő pedig egyet gondolt s mosolyogva, bátrau közeledett hozzá.
— Nem kísérne el a buffet-be? — kérdezte minden bevezetés nélkül.
A férfi egy pillanatra zavarba jött, azután pedig udvariasan nyújtotta a karját.
Eleinte közönyös dolgokról diskuráltak, ruháról,\' sziliházról, lóversenyről, egyszerre azonbau az asszony közelebb hajolt a férfihoz s lassan suttogta:
— Hétfőn fogadok. Jöjjön el korán, ugy szeretuék magával négyszem közölt csevegni egynémely dologról.
A férfi uem válaszolt, de egyszerre elkomolyodott, s az asszony mintha valami szomorúságot is vett volna rajta észre, majd uem kéró hangon, édes hízelgéssel
folytatta:
— André, — André, nagyon kérem öntU
A férfi pedig ugy" érezte most, hogy szive behegedt sebei újra falsíyognak, csak ennyit válaszolt:
— Jó, elmegyek!
S azután lopva nézte, bámulta ezt a csodás szép asszonyt, akinek egész lényén még mindig az a bizonyos leányos varázs ömlött végig. L\'jra érezte szóko selyem-hajának kábitó illatát, s újra beleveszett azokbÜ~ a mélységes tüzü fekete szemekbe, aihelyek egyszer már összeégették a szivét, lelkét.
Visszagondolt a múltra, amely mint édes álomkép vonult most el szemei előtt. Régi tervezgetésükból nem lett semmi, házasságuk a.leány szüleinek nagyra-vágyásán hajótörési szenvedett. Fényes, elókeló^gazdag
nyal. Alig érintették egymás kezét, de azért mind a kettő megérezte, hogy a vérük egymás szivén futott keresztül.
Az asszony leült egy karosszékbe, vendége pedig vele szemben foglalt helyet. A társalgás nagyon nehezen indult meg s eleinte hallgatolt mind a kellő, mert nem találtak szavakat, hogy megkezdjék a beszélgetést. Végre az asszony törte meg a csendet egy reszkető sóhtyjal:
, , ,., , , , , , „,rr~ i -1 — Í4tjs, milyen boldogtalan vagyok én!
vót akartak a szülők, s bár a leány megesküdött, hogy A (érü ^ fö|drMléMlti s botjával a cipóié hegyét
soha férjhez nem megy, az Andrófal való szakítás veregelve azoa gün,|plkozott, hogy mi módon térheine után három liouap múlva mégis csak Wezet nyújtotta ki a\'djrekt válasz elöl.
a szülei által választott vőlegénynek, hogy szent legyen j „, . . , ,
i-t r\\ ti. w J,„ . iTíai.o i — Tudom en azt, asszonyom, — felelte végre,
a beke. De nem élt három evig sem az uraval: hiába a- .» » m b u
volt minden, nem tudlak Összeszokni, elváltak. A 7 Htaz az ember nem m.ndlg ot Ulálrá . boldog-tér,éröl a válás óta rt. híllott semmit, ugy elment, \'•">\' \'««\' s >b»\' ""«"l4\'»1
hogy aít sem tudták róla, életben van-e, vagy - "« niilyeu írOllseg az 18, hogy majdnem
meghall ? l\'r ®v\'8 vártunk arra, hogy a véletlen játéka Össze-
Mindezek mint valami eleven képek vonultak el be°nU»k.f. Dö pö.auek bizonyá,ra 8ok a d.01**\'
I André szemei előtt, amint a lépcsőkön fölfelé haladt "gj « ^ vPá™ban\' 8 hl8iem-
Jaquelino lakására Esz, be jutott az a kétségbeesés,; soha rám se gondolt / amelyben akkor volt. mikor Jaqueline ferj^nnent. I A férfi most már bátrabbau beszélt. Majdnem megörült kínjában és sok időbe került, amíg — Ha már ennyire vagyunk, hát miért titkolóz-
1 sajgó szivére meghozta a gyógyító, irt a*z idő, s feledni zam. Nem volna annak semmi értelme. Nos tehát, tudott. Néki is más életet kellett kezdeuio, tehát1 nokem nagyon de nagyon fájt az hogy magát más megnősült s boldogan élt neje és kis leáuya mellett, oldala mellett kellett tudnom. Ha ugy messziről láttam í Csak most gondolta meg, hogy tulajdouképeu nem : a férje karján, aki boldogan vezette magát az utcán, ! egészen helyes dolgot cselekszik, de a varázs, ennek a 1 gyűlöltem, utáltam ezt az embert, aki magát elrabolta szép asszonynak, a régi ideálnak varázsa olyan titkos tőlem. Alig tudtam sokszor lélegzetet venni, valami erővel vonzotta, hogy nem tudotj a csábnak ellentállui. i ugy elszoritotta a szivemet. De utóvégre botrányt nem Halkau s talán félénken is kopogott az ajtón s ■ csinálhattam, hisz maga akarta igy a dolgot. Bele | amikor belépett, szótlanul fogott kezet a szép asszony- kellett nyugoduom — s bár mondhatom, uehezen
s
ZALAI KÖZI.ÖNY
1905. JUNI08 24.
ROYiS.
Az irodalmi és művészeti kör elnöke a közgyűlésen sajnálkozását fejezte ki a .részvétlenség felett." Alig néhány ember jelent meg a közgyűlésen. Nem jelentek meg az „irodalmárok", a „művészek", sem az irodalom és művészet pártolók, sem a tagok, sót az igazgató-tauáosbót is kevesen. Többeket tán valami „munka" tartott vissza. De hisz vasárnap volt a közgyűlés. A déli órák felé. Ekkor már szünnap van. Nem indokolt a nagy részvétlenség. Ki tudna reá választ adni, mi ennek oka? Ki tudná megmondani, miért tanúsítanak nálunk ily kevés érdeklődést a kör iráut, melynek alapszabályszerű programmja az irodalom és művészet kultiválása, támogatása. Ki adná okát, miért jutnak emlékezetünkbe vissza, a tavaly j lefolytatott kinos hírlapi polémiák, személyes termé-! szetű ügyek. De azt már mi is kimondjuk, — ha már van irodalmi körűnk, igazságtalan dolog igy pártolni azt, igy érdeklődni a lelkes vezetőség munkája iránt. Különben ez a közöny nem ismeretlen
el\'ttünk e „gazdag és szép" városban «
Újból a magántisztviselőkről irunk. Kötelességünk őket pártolni. Ügyük igazságos. Kz a közel kétszáz főből álló tábor immár közel két éve nem tudja jogát érvényesíteni. Nem tudják megszerezni a vasárnapi szünnapot. Gyűléseznek, szónokolnak, felírnak a központhoz,\' az alispánhoz, de minden törekvésük megtörik a nagykanizsai rendőrség magatartásán. Hiába volt az alispáni leirat, hiába a rendőrség hivatalos közegének feljelentése több cég ellen. ítélet azért még mindig nincs. Hiányos a rendelet, mondja naivul a rendőrség. Sok benne a kibúvó. Nagyszerű I Pompás I A rendőrség találja fel a rendeletekben a kibúvót. Még miudig dolgoznak vasárnap minden második irodában. De azért nincs alap az elitélésre, mondja a kanizsai rendőrség. Saját akaratból dolgoznak. Magán munkát végeznek. Hiszi a fene! Tudnának a tisztviselők kellenfesebb munkát is szerezni, ha nem féltenék kenyerüket, ha nem parancsolnák titokban reájuk a vasárnapi munkát. A vak is látja, hogy a tisztviselők, különösen egy-egy irodában négyen-öten nem végezuek vasárnap egész délelőtt „privát munkát." Es furcsa, hogy minden vasárnap végzik ezt I Ezt nem akarja észrevenni a kanizsai rei^őrség. Sajnálunk bennetek magántisztviselők! Nem mértük hinni, hogy nálunk ilyen nehéz egy törvényes rendeletben biztosított jog érvényesítése! Sajnálunk bennetek, mert türelemmel nézitek jogaitok megnyirbálását. Követeljétek, ami néktek jár!
A magántisztviselő körökben a főnöki kar magatartását érthetetlennek mondják. Érdektelen, hogy miért ragaszkodnak annyira a rendelet be nem tartá-
sához. Hisz reájuk ebből kár nem háramlik. A munkaszünetet minden irodában be kell tartani. Nem kell felni az üzleti versenytől. Anyagi káruk nincs. Adják meg tehát minden törvényes kényszer nélkül a munka szünetet. 8zociális fontosságú kötelességet teljesítenek ezzel. Mielőtt a rendeletet kiadták, a kormányok maguk meggyőződtek ennek szükségességéről. Az l\'risten is ugy rendeli, hogy aki hat napon át dolgozott. a hetedik nap megpihenhet. Valóban kár 1 lenne emiatt a főnökök és magántisztviselők közötti jó viszout megbántani.
*
A főnöki kar állítólag nem jó szemmel nézi a magántisztviselők itteni bizottságának működését Pedig erre nincs oka. Céljaik elérésében eddig nagyon is nobilisen jártak el. Kértek, könyörögtek azért, amihez joguk van. Csakhogy ilyen fogadtatás atán csakhamar fel fog vetődni a nyilt osztályharc Ax összes magyarországi magántisztviselők rokonszenveznek ezzel az eszmével. A „Zalai Közlöny" más helyen közöl egy ilyen cikket. Követik a tisztviselők a magyar vidéki újságírók példáját: közelednek a szociálista táborhoz. Igy fejlődnek, alakulnak át a társadalmi osztályok.
To be, or not to be...?
A nagy angol drámaíró szájából veszem ki a szót, hogy belerágjam azokéba, akiket érdekel. Hozzátok intézem e sokat megrágott szót, Magántisztviselők, s ha keserű, köpjétek ki, ellenkező esetben éljetek vele hogy lehessetek! Azt hiszem, achillesi érzékeny, sarkatok az, hogy niucs, vagy legalább is kevés jogotok vau a sok kötelezettséggel szemben, amiket egyoldalú törekvésekkel reátok sóztak. A többi közölt az sem tartatik meg kellő tiszteletben, amit minden tisztességes ember az állatnak is megad. — a vasárnapi munkaszünet.
„Sokat irának erről a bölcsek, gyakrgn nem ópeu a bölcsek is," hogy Kölcsey szavaival éljek, de a stynos tény azt bizonyítja, hogy mindez csak papírra rovott fekete nyomdafesték maradt. A magántisztviselők szociális életébeu egy elhibázott lépés vau és ez, hogy nincsenek eléggé szervezve ergó nincs társadalmi pozíciójuk.
Az ipari munkások, akik ma uralják az egész világot, internacionális alapon örvendetes eredménnyel szervezkednek hazánkban is és kitartó harcaikkal gyakran kényszerítik a makacs munkaadót a humanizmus erósebb szemmeltartására, amit amazok nagyon szeretnek ignorálni saját zsebjeik céljából. K munkások hatalmának fényes példája a napi életben folytonosan megnyilvánul és erősek, kitartók lévén, jobban tudják nélkülözni az amúgy is száraz kenyeret, mint a munkaadó a gyakran pazarlásig menó fényűzést. Ezek proletároknak hivják magukat másrk pedig gyöngéknek nevezik őket, pedig erősek, megfélemlítő erősek a maguk nemében és elveiknek még beláthatatlan jövője van.
A tisztviselők egy része az úgynevezett „bank-fi"-ak, a vezetőférfiaktól kezdve az utolsó gyakornokig, nem hogy szociális alapon gondolkodnának, de szeretik magukat az arisztokraciába, a „high life"-be
ment, de feledtem, ahogy tudtam. Tudja, hogy én is megnősültem s most már nem szabad . . .
Az asszony megremegett e szavaknál s végtelen szomorú hangon szólt:
— Oh, André ... én édes Abdrém! Hát már nem szeret engem ?
André némán, reménytelenül rázta a fejét.
— A mi szerelmünk olyan, mint az a zsebkendő, amelyet most is őrzök egy borítékban, hogy gyöngy-virágillata el ne párologjon. Emlékszik még erre a kendőre ?
Az asszony most fölkelt, vékony, átlátszó ujjaival végigsimította márvány homlokát és dusszőke fürtéit. Amint a férfi ránézett, szinte megszédült ettől a szép asszonytól, aki inost lassan közeledett feléje, erősen, szenvedélyesen nézve a szemébe. Mikor odaért, megfogta a kezét.
— André! — kiáltotta ^jyszerre lázas izgatottságában. — André, látja, most újra szabad vagyok, s kész vagyok, hogy kárpótoljam magát azokért a fájdalmakért, melyeket okoztam. Édes André, én szabad vagyok.
A férfi erélyesen utasította vissza a szép asszonyt, s a kalapja után nyúlt.
— Most mondja ezt nekem ? Most, amikor
tudja, hogy feleségem, családom van? Feleségem, akit imádok, s gyermekem, akin szeretettel csüngök. Nu is , gondoljon ilyesmire, s iie vétkezzék még gondolatban sem azok ellen, akiket én szeretek, » ne akarjon [engem belevinni a bűnbe. Ott voltam annak idején, miért nem volt erósebb s miért nem győzte le a szülei akaratát; miért dobolt el akkor engem V Talán most nem siratná elvesztett boldogságát.
— Oh André, ha én azt tudom, hogy mi még valaha találkozunk az életben! S ha tudom, hoev iirv találkozunk ! KJ
— Vigasztalódjék, asszonyom! A szerelem virágai is csak tavasszal oviinak Az ősz rózsái, azok már korán hervadó virágok 1
Lassan fölemelte az asszony kis kezét s megcsókolta az ujjai hegyét.
— Isten önnel, Jaqueline !
Az asszony sokáig nézett utána szótlanul, könyes szemekkel s csak akkor ejtette ki a két szót, amikor már a távozót nem is látta mikor már léptei zaját sem hallotta."
— Isten veled, André!
Hangja reszketett, csak állt s nézett maga elé mereven, nézte a lépcsőt, amelyen André, az ó régi boldogsága távozott — örökre!
számítani. Mit törődnének ók más bajaival, mikor megvan a kényolmos irodaidejük. elég jó fizetés (bár van kivétej) ós a vizit-kártyákon tündöklő „banktisztviselő" titulus, ami ugyancsak nem kutya.
Egy kérdést kockáztatok meg, hogy mindezek után a magántisztviselők hova tartoznak? A proletá-rokhoz nyilván nem, mert ez szeriötök szógyen ; a magasabb körökbe pedig nem tartozhatnak, mert ezek nem fogadják be magukba. Definiálható tehát, egy a proletárok és arisztokráciák között helyet foglaló, a XX. század modern kasztjai között talán legrosszabb sorsú a ..magántisztviselők osztálya" melynek tagjai bajaikat, fentemiitett szervezetlenségük miatt önmaguknak köszönhetik. A bajok orvoslását ugyan magára vállalta a „Magántisztviselők Országos 8zövetsóge", de eredménynyel nem jár működésük.
Es ha a magántisztviselők egy-egy sokat emlegetett biyát. akár Nagykanizsán is, orvosolni akarják a hivatottak, akkor tagok, még a konzílium előtt agyonhallgatják, vagy beszélik azt És hogy mindezekkel szemben a legbirkább türelemmel viseltetnek az illetők, nem csodálható, mert az exisztenciánuk zsu\'olt állást féltő magántisztviselők, különösen Budapesten, majdnem kivétel nélkül gyávák és a főnökkel szemben a szolgaságig menő alázatosság, de mindenek fölött a stréberség betömi a szájukat.
Vannak itt a fővárosban és tudom a vidéken is cégek, melyek hivatalnokaikat kora reggeltől késó estig, legfeljebb 1\'/, órai megszakítással foglalkoztatják. Ezek helyzete igazán borzasztó. Napi lu, II, tót 12 órát görnyedeznek az Íróasztal mellett, és ha alvásra 8\'/, órát számítunk, marad 4óra uzabad idejük, de ebből még i\'/, óra kell a reggeli, déli és esti étkezéshez. Ezek a számok sokat beszélnek, de sokat is tesznek — tönkre. Mindezeken felül a vasái-napi munkaszünet sem teljes, mert a hatóságok nem tudnak tiszteletet szerezni ennek a törvénynek sem, aminek be nem tartása egyenlő az egyéni szabadság megrablásával.1
És még vannak olyanok kik haugzatos cikkekkel igyekeznek szemére hányni e szerencsétleneknek, . hogy a modern sportokat és a tudományos dolgokat nem kedvelik. Ez épen olyan, mintha azt mondanám, hogy irodából kijövet mindjárt, miért nem tanulmányozzák Schopenhauert vagy épen Háeckel világproblémáit.
Satnyul a nemzedék, ezt is írják országszerte, nem gondolva arra, hogy ez a generáció ily körülmények közepette csak határozott visszafejlődést mutathat fel, mert hol az az idegzet, amelyik ily állati munkának ellenáll. És ha meggondoljuk, hogy ezen embercWAI apák lesznek, kiknek gyermekei majdan átörökölhetik apjuk testi és szellemi fogyatékosságát, akkor egy kétségbeejtő kérdés áll előttünk, amire a t. főnök uraknak most már kötelességük tettel felelni.
A modern világ cyclopjai pedig, kiknek emberi t®stűk négylábú székhez van nőve, keressenek egy orvost, ki könnyű műtéttel újból emberré teszi óket, mert ha tovább is karba téve kezeiket, nézik a dolgok fejleményét, akkor e sorokkal nem buzdthwi akartam, hanem mint Aulomus mondja: ^Temetni jöttem ..." Igen, akkor ez halotti beszéd volt.
Nagykanizsa, jun. 23.
— Szövetkezett ellenzék Zalában. A
szövetkezett ellenzék Zalamegyében is szervezkedik. Eitner Sándor a legutóbbi értekezlet jegyzője Zalavármegye törvényhatósági bizottsági tagjaihoz egyenkint felhívás alakban kérdést intézett és választ kór, vájjon tagja-e az illető a „Szövetkezett Ellenzékinek. — A választ saját cimóre — mint a nagy-értekezlet jegyzőjéhez — Salomvárra kéri intézni.
Eakudtek ösazciráaa. Vécsey Zsigmond polgármester, mint az esküdtek összeírására kiküldött bizottság elnöke, a napokban küldte ki a felhívást az illetékes hatóságokhoz, hogy az esküdtszékre képesített egyéneket bejelentsék. Esküdt lehet \' minden magyar honos férfi, ki a folyó évben 20-ik életévét betöltötte, a magyar nyelvétTrti és legalább 50 korona egyenes állami adót fizet ezenkívül a törvényben kiemelt foglalkozások üzói.
• «■■» JUNIIH 21
SZEZONKÉP.
(Színész élet.)
A bohémélet legtipikusabb alakjai közel három hete vannak már közöttünk.
Nincs bohémabb •\'nép, mint a szinész. Festő, szobrász, író élete valóságos remete élet az övükéhez A nap felét a .világot jelentő" deszkákon töltik. Bt náluk a bohémiához tartozik. A nap többi részét\' vendéglőben és kávéházban töltik. Szereptanulásra és alvásra alig jut egypár óra.
Pedig a színházi törvények a pontosság elvét vallják. Ha reggel nincsenek próbán a kellő időben, meglesznek örökítve a félelmetes ügyelőnek tábláján. Ez egy kis büntetéssel szokott járni. A büntetés tán az egyedüli komoly oldala a sziui pályának. A többj vidámság, mosoly, nevetés és kacagás láncolatából vun. Mikor a darabban sírnak, ók. belül akkor „is nevetnek.
A színészeiét azonban nem a színházban játszódik le. A nyilvános helyeken. Az ó életükben alig vau titok. Őszinte vidám emberek, akik nem nagyképűsködnek. Kimondják, ami szivükön fekszik. A közlékeuy-segük a fehér asztalnál éri el tetőpontját.
Aki a szinész lelkivilágát tanulmányozni akarja, figyelje meg, mikor társaságban. Pajzánság ott minden. Nem bántja őket som pénzhiány, sem más gond. Elvük: rövid az élet, örök a sir.
Hanem van is ott élet. Együtt iLWközol ezer koronás gázsival rendelkező primadonna ale^toMi^ébb kis kóristával. Nincs közöttük büszkeség és di Majdnem mind te barátok. Járja is az élcelődés. A szinészeti élet apróságait megörökítő újságírók alig tudják jegyezni az „eseteket." Hasábokat lehetne irni arról a sok jó és rossz viccról, amit a színészek és színésznők elkövetnek. De csak ha bizalmas körben vaunak. Mihelyt valaki nem illik bele az ő lelki" világukba és velük egy asztalnál ül, bizton számíthat rá, hogy rövid idó múlva levelet kap. Nem áll más benne.:
„Ha öt perc múlva az asztaltól el nem távozik, olyan pofout kap, hogy felfordul." Képzelhető a címzett el-zörnyükódése.
És ók ilyennek végtelenül örülnek. Késő órákig mulat igy együtt habitnék, újságírók társaságában a sziuészsereg: primadonua, drámai hősnő, lirai szerelmes, tenorista, komikus, kardaios stb. stb. Jókedv ragyog az arcokon, mikor elválnak — hogy másnap élűiről kezdjék.
Nincs bohémebb nép a színésznél.
HIPORTER.
ZALAI KÖZLÖNY
S
HÍREK.
A járványa
A vörheny és skarlát járvány megbetegedések még mindig nem szűntek meg. A közegészségügyi bizottság, mint már megírtuk, újból tanácskozást tartott o miatt.
Az idei járvány a szokottnál nagyobb mérvű. Múlt év november hónapja óta tart ez, kisebb-nagyobb megszakítással. Most majdnem ott tartunk, ahol eleinte. A közelmúlt hetekben történt, hogy egy családban három gyermek is elhunyt. Elképzelhető a gyermekes családok kétségbeesése. - Sok család félelmében gyermekével elutazott a városból. Ezt az óvóintézkedést természetesen osak a vagyonos osztály teheti. A szegény néposztály tehetetlenül áll a bajjal szemben Súlyosbítják a járvány lefolyását azok a kisebb-nagyobb mulasztások, melyeknek oka a népnél a szegónységN A család tagjai nincsenek a betegtói elkülönítve. Ha egy 8zegóny ember gyermeke megbetegszik, szegényes, szük lakásviszonyok miatt a gyermek
ott fekszik a lakáéban a családdal együtt. A szoba a családnak hálója, ebédlője, szalónja, szóval mindene. Mert csak egy szobájuk van. A járvány-beteg házba bejárnak ismerősök. Szedetik a kis ismerós csöppséget. A család jót akarva tenni a szenvedő gyermekkel, nem zárkózik el a látogatástól. így hurcolják tova a baj csiráit. Beszélnek olyan esetről is, hogy midőn egy családnál a gyermek beteg voü, az apa. ki hivatalnok, bejárt aj hivatalba. Lehet, hogy mielőtt elment hazulról ugy, ahogy fertőtlenítette magát. De a szakértők tudhatják legjobban, hogy az ilyen magánfertótlenités mi|y hiányos. Ki tudja, hogy a hivatalban | hányan vitték tovább a járvány bacillusát. ;A Zalai Rözlöny irt olyan esetről is, I hogy a járványban elhupyt holtteste fél napig maradt a lakásban, mely mellett korcsma volt. Szóval a baj nagyon nagyon komoly, mellyel a hatóságoknak alaposan és sürgősen kell . foglalkoznia.
Meg kell találni a módot a járvány meg-gátlására. A legszigorúbb módon kell keresztülvinni a betegek elkülönítését, mert csak igy lehet a járvány.t megfékezni. Legcélszerűbb lenne, ha a szegény néposztálynál, hol az elkülönítés a kicsiny lakás miatt nem vihető keresztül, a gyermeket a járvány-kőrházba vinni. Igy történik például Pécsett is és több más városban. A járvány-kórháznak ez a rendeltetése, nem pedig, hogy üresen lálljon. He kell ezt ilyen nagy járvány idejére JrftNi^zni. Alkalmazni kell időlegesen külön iorvos^K^ápoló személyzetet. A járvány-kórházat nenr*s§ak kolera idejére építtette a városi képviseutosfitület. Ha ilyen sokáig tartó járvány szedi a várókon áldozivait, az illetékes köröknek alapos, nem pNjg fél munkát kell végezniók. Melegen ajánljulNifjvelmébe hatóságainknak a járvány-kórház {Használását Mert, ha csak ezekkel a jelenlegi intézkedésekkel akarjuk a baj csiráit elfojtaoijj/Vkkor még egy év múlva is küzdünk a jeWTN(i járvány ellen!
Irói érzékenység.
Az orvosi lexikonokból — tudja a jó ég miért miért nem — egy igen elterjedt betegséget hagytak ki az illető munkák szerkesztői, amely pedig nagy arányokban dühöng mindenfelé s igazán rászolgál a figyelemre.
Ez az elterjedt baj az irói érzékenység a *,8en-sitivitas seriptorum", amelyről több év tapasztalatai és megfigyelései alapján a következőket bátorkodom elmondani.
Az „i. é." teljesen elütve azoktól a nyavalyáktól. amelyek a testo ápolásával olyan nagy mértékben nem töródó köznép körébon szoktak leginkább hálás talajra találni — éppen az intelligencia körében dühöng, amelynek java lelkiismeretesen ápolja testét, gőzfürdőbe jár, s óvatosságában csakis biztonsági gyújtót, biztonsági nadrágtartót s egyéb ilyen bizton sági cikket használ.
A kór az írni-olvasni nem tudók, az ügynevezett analfabéták között teljesen ismeretlen s a tudomány semmit sem tud arról, hogy akár Borneo szigetén, akár az eszkimók között, vagy a Kanári szi geteken csak egyetleu-egy esetben is előfordult volna.
Ebből egész biztonsággal lehet következtetni arra, hogy az i. ó. individuális baj, amelyet érintkezés vagy hülés utján megkapni nem lehet, amely inkább az idegesen izgatott agy úgynevezett hüdése következtében áll be.
Betegei iróemberek, jobban mondva olyan férfi és nő személyek, akik magukat Íróknak, költőknek képzelik.
Hogy a világ máskép gondolkozik-e, az a baj diagnózisának megállapításánál teljesen mellékes
A nyavalya tünetei a következők:
A beteg sohasem beszél másról, mint önmagáról. Agyának Írásba foglalt termékeit az irodalom atyamestereinek műveivel igyekezik összehasonlítani, még pedig olyan módon, hogy az övéi jobbakuak, tökéletesebbeknek tűnjenek fel. Véleménye lehefmin-
1
indeu J akit
deukinek, de az egyedül helyes vélemény kizárólag az övé. Ha óndicséreteit türelemmel hallgatod meg s esetleg egy-két néma fejbólintással helyesled is, akkor a betegnek embere vagy s bízvást számíthatsz abbeli jóvéleményóre, hogy ha ó nem volna, akkor te volnál a világ legműértőbb, legműveltebb embere. Ha azonban igaz véleiuéuyedet fejezed ki elótte, jaj neked. Az i. ó. elementáris erővel tör ki. Előbb néhány dühös arcfintorgatásbau nyilvánul meg, majd a neheztelésnék legkülönt\'ajtább megnyilvánulásaiban lesz részed. Vérbeborult szemei előtt to vagy a világ legbambább kamasza, akinek annyi finom izlése sincs, j mint egy hottentotta szakácsnőnek s aki emellett gorombább az utolsó teherkocsisnál is. Megutál, megvet s ha meg nem öl, azt csak a büntetótörvénykönyvnek ; köszönheted.
A melankolikusabb természetű betegek csendesebbek, de annál jobban emésztik önmagukat; hol akkorára fúvódnak fel, mint a mesebeli béka, hol meg annyira aszvák össze a bu következtében, mint egy hat napos töpörtyü.
Az i- ó. gyógyítása nagyon nehéz, mint minden bajé, amely a lélekben gyökeredzik. Vannak, akik hidegvizgyógykurát ajánlanak, de ez mindeddig pozitív eredményre nem ve/.etett. A társadalomnak keltűn" hozzálátnia, hogy ezt a betegséget valahogy kiirtsa, mert bár a betegek, mint említők nem közveszélyesek is, kiállhatatlaíjságuk — terhesekké teszi őket az egész emberiségre nézve.
N. H.
Emlékeztető-naptár.
Junius 25. A Balatont SzSvetitg »41a«ztminyl Ulé»e Ralaton-
földváron.
„ 28. A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének nagy gazdagydltse iialatonfUreden.
„ 28. Zalavármegye községi és körjegyző\'* egyletének köa-gyUléi>« Keszthelyen J. e. \'/.órakor. Jullut 4. A Zalamegyei Altalános Tanítótestület közgyűlése Keszthelyen d. e, 9 órakor.
— Űrnapja. A katbolikus hivők hagyományos
ünnepséggel ülték meg Űrnapját. Az üuuep misével kezdődött a plébánia templomban. Megjelentek itt a városi és állami hatóságok fejei, a katonai tisztikarok, számos egyesület és a hivők százai. A körmenet, melynek a szép verőfényes idő nagyon kedvezett, a legnagyobb rendben folyt le a kijelölt ut-vonalon. A meuetben résztvett két díszszázad. Az ik a körmenetbeu vett részt, a másik a város-hái\\előtt adott diszlövést.
Szigeti Józsi. Szigeti Józsi, a 11 éves hegedümlHisz, még mindnyájunknak kedves emlékezetben vaíK Mikor ó nekünk Kanizsán játszott, még a zenét nemNúen érző kedélyek hullámoztak és raion&tak a gyermekért aki Orphfus-ként diadalmasan \' bódította meg a kőauvü embereket. Most a budapesti /zeneakadémia záróvirjuáján játszott. Pályadijat nyert. NEgy jó hegedűt, melye^nár régóta kívánt. Huhay csárdajelenetét játszotta, \\oagyar darab, mely népszerűbb Lengyel Zoltánnál,amellyel ép ugy meghódította a hallgatóságot nem mint Lengyel Zoltán, — hanem mintha wVoiawaky legendáját játszotta volna. A kis művész sikert rokouszenveaen fogadja közönségünk is.
— Személyi hlr. Balázs György honvédtábornok, pécsi dandárparancsnok Nagykanizsára érkezett.
— A Déli Vasat köróból. Nyugdíjazás.
Kellenfy Vumos balatonszeutgyi állomásfőnök, ki ott 25 évig hivataloskodott, julius 1 én nyugtomba vonul. Helyébe Mesár Ferenc főnököt helyezte^ át Zákányból..
Kinevez én. llo fi ma un József hivatalnál Zákányból Vasvárra főnöknek neveztetett ki.
Áthelyez éaek. Áthelyeztettek a következő" főnökök eddigi minőségűkben: Mayer Néudor Kotor-ból Zákányba, Kaiser József Nagymartooból Vasvárra. Hagemanu Ferenc Vasvárról Nagymartonba.
— A hivatalos lapból. Megerőaitós. A vallás és közoktatásügyi miniszter Suráoyi Károly kaposvári áll. főgimnáziumi rendes tanárt, rendes tanári minőségben véglegesen megerősítette.
Kioevezés. A budapesti kir. ítélőtábla elnöke dr. Zerkovitz Zsigmond budapesti lakós ügyvédjelöltet a budapesti kir. ítélőtábla kerületére díjas joggyakornokká kinevezte.
ZALAI KÖZLÖNY
1905. JUNilH 24
— A magántlsitvlaelók vasárnapja. Ilajos Fereoc, a nagykanizsai rendőrség buigó és kötelességtudó rendőrbiztosa több céget feljelentett a magán tisstviselök vasárnapi munkasiünetének megszegése miatt — Feljelentésében azt irta, bogy a cégeknél irodai muukát végeztek. A vizsgálat során be-igazoltatott, bogy az összes feljelentett cégek alkalmazottai as irodában voltak, többen irodai munkát végeztek, több alkalmazott félve, bogy állását alveszti, kitérő vallomást tett.
Deák Péter utasítására a rendőrség összes uját rendőrtisatje 4UM feljelentett cégeket Jelmentette, ama helytelen indokolással, hogy a tisztviselők munkára kényszerítve nem voltak. Érdekes, hogy a rendőrtiszt Jeljelentése nem vétetett Jigyelembe és kihallgatva nem lett. A rendőrség e tette a nagykanizsai magántisztviselők kőit kinos Jeltünést keltett. Ugy hírlik, hogy újból vármegyénk derék alispánjához fordulnak sürgős orvoslást kérve. Nagygyűlést is össze fognak hivni, melynek egyedüli tárgya a vasárnapi munkaszünet.
— A vízügy. Mielőtt a városi közkutak meg épQltek, sok volt a\'panasz a kutakban. As öntözéd azért még mindig gyatra. Most annsk a szükségessége merőit fel közÜfctUsági és tűzbiztonsági okokból, hogy a dinamó hajtásra berendezett kutak mindegyikéhez be kell szerezni dinamó gépet. A 8zépitő Egyesület a sétatérre már vásárolt egy dinamó gépet.
— Az irodalmi kőr közgyűlése. A nagykanizsai Irodalmi és Művészeti Kör vasárnap tartotta évi közgyűlését A közgyűlést Horváth György elnök uyitotta tueg, sajnálkozását fejezve ki a nagy részvétlenség felett. Mintegy húszan voltak jelen a gyűlésen. Nagyjában vázolta az elmúlt esztendőt. Felemiitette, hogy a kör dalárdája a pécsi versenyen első dijat nyert; elvoltak a csáktornyai .Zrínyi" ós a sümegi .8zegedy Róza4 emlék loleplozéaére. Mindkettőt megkoszorúzták. A kör megünnepelte március 15-ét és a farsangon dalestélyt rendezett. A dunán-tuli dalosszövetség bizottságába Böhm Emil indítványára 6 tagot kflld ki a kör. A számvizsgálói és pénztári jelentést tudomásul vették. Kálmán Leó indítványára a közgyűlés köszönetet szavaz a vezető-Bégnek a buzgó tevékenységért.
— Szolgabírói áthelyezés. Zalavármegye főispánja F a r k a h Kálmán zalBszentgrótl szolgabírót ebbeli minőségében Alsólendvára helyezte át. — A Bzentgróti szolgabírói állás ezideig még betöltetlen.
— Adóhivatali vizsgálat, Láng Lajos szám tanácsot", a zalaegerszegi pénzügyi igazgatóság szám vevőségének főnöke megkezdte a városi adóhivatal főkönyveinek szokásos évi vizsgálatát.
— A tanév vége. Péter Pál napján végződik a tanév, triviálisan szólva, a házmesterek bezárják az iskolaépületek kapuit. A vég vagy vig, vagy szomorú. A tanév vége is olyiknak jó arcot, másnak köuyea arcot mutat. És mindennek a jó vagy rossz osztályzat as oka. Niobe nem Birt igazabb könyeket elhunyt gyermekeiért, mint a szülök, kik a gyermekeik elvesztett évét fájlalják És épen a szeretet apostolaira, a tanférfiakra hárul az a feladat, bogy fájdalmat okozzanak. És csodálni való, bogy az iskolák a tanítók, tanárok működésének ezt az oldalát is napvilágra hozzák.
— Katonai hir. A m. kir. honvédelmi miniszter dr. Mayec FerenJ orvost a honvédség kötelékéből elbocsátotta.
— Zalaegerszeg város színe és címere. A belügyminisztérium jóváhagyta Zalaegerszeg város képviselőtestületének felterjesztését a város színe és cimere ügyében. E szerint a város szine a kék—fehér, címere pedig szent Mária Magdolna Iobz. A címeren ezüst mezőben, zöld talajon két rózsatő között 8zent Mária Magdolna áll szemközt a jobbjában arany kenőcsös szelencét tart. A szent ruhája kékszínű, fehér kendővel födött feje körül arany, fénykör ragyog, vállait kemény gallér födi, közepén hímzett apró vörös kereszttel, mellén pedig a gallér alatt egy nagyobb ezüst kereszt.
— A miniszter köszönete. A földmivelésügyi miniszter Umszunc Lajos zalaszentmjhályi gazdatisztnek, mint gazdasági tudósítónak, e téren kifejtett buzgó tevékenységéért meleg elismerését "?s kÖBzö-netét fejezte ki.
— A gomba. A táp és élelmiszerek egészség-rendőri elleuőrséae rendkívül kívánatos. A főváros ebben ia előbbre van a vidékoél. Ott előkelő vegy-kisérleti állomások állnak a nagyközönség éa hatóságok rendelkezésére. Míg a vidéken az ilyen ellen-őrsések, ha ugyan van ilyen, nagyon is hiányosak A vidéki városok piacán különösen sok bajt okoznak a gomba félék. Ezeknek megvizsgálása különös szakképzettséget kiván. Nagyon üdvös és helyes dolog volt tehát a belügyminisztériumnak most kiadott valamennyi törvényhatósághoz intézett rendelete, melyben elrendeli, hogy mindeu olyan esetben, midőn az egésiségrendőri ügyekben eljáró hatósági közegek gyanús gombafélék szakértői megvizsgálását, illetőleg meghatározását javasolják, a vizsgálandó gombák, vagy gombamarsdványok a budapesti kir. magyar tudományegyetemi növénytani intézethez, dr. Magócsy-Dietz 8ándor ny. r. egyetemi tanár cimére küldessenek be. A beküldés módozatait rendelet felsorolja. Mert csak az lenne kijránatos, hogy a rendeletet be is tartsák^a — vidékefal
— Mulatság. A galamboki önk. tűzoltó egyesület f. év jaoius hó 18-án tartotta meg tavaszi mulatságát, mely dacára annak, hogy a vészfölhők tornyosultak határunk egén, mégis minden tekintetben szépen sikerűit. A megjelent bölgyközönség : Andersz nővérek (Sormás), Buzásy Lászlónó, Buzáay nővérek, Gvillinger Ilus (Nagykanizsa). Dénes Böske (Csáktornya), Dénes Margit (Zala-Lövő), Dénes Jenőné (Nagykanizsa), Dukáaz Fáni (Nagykanizsa), Ferency Jánosnó; Ferency Margit (Kiskomárom), Feifer Matild (Zala-Apáthi), Farkas Dávidné, Höröinpöly Gyuláné, Hörömpöly nővérek (Iok-»), Horváth Béláné (Csapi), Jászay Lujza. Jászay Margit, Koraiiné, Korsil nővérek (Komárváros), Kostyán Lidis, Kluger Irén, Mihályfy Károlyné (Merenye). Novácsek l\'eta (Nagy-Atád), Neufeid 8ándorné, Neufeld Gizel\'a, Pécely Lászlóné (Kiskomárotn), Precsinszky Mihályné és Precsinszky nővérek (Nagyvőlgy), Stsrzsinszky Gyöigyné, Bzigetby Lijosné és Szigetby Matild (Mibáld), Varga nővérek (Nagykanizsa), Véber Gizella (Szepetnek), és Tóth márton Imréné.
— A Ker. Jót. Nőegylet köréből. A néb. Rspoch Gyuláné omlékére Rapoch Gyula által letett 2000 koronás alapítványból az alapitó levél rendelkezése szerint 16 (tizenhat) koronát az évi kamatokból átküldött az Izr. Jót. Nőegylet eluöksége; ezen szíves adományért ezúton is hálás köszönetet mond a Ker. Jót. Nőegylet eluöksége.
— Tűzoltó gyakorlat. Vasárnap délután fél négy órakor riasztó tűzjelző küit harsant fel a Főúton. A tűzjelzésre, mely nem tüzet, hanem tűzoltói gyakorlatot jelzett, vágtatva közeledett az önkénteB tűzoltóság két fecskendővel és a nagy tolólétrával. Velük kivonult a mentőkocsi tagjával. A vak tüzilárma a városház palota és a vele szemközt fekvő .Nagy udvar" égését jelezte. A tűzoltási gyakorlatot Knortzer György főphraucs-
— A sétatéri népünnep, A jótékonycélu sétatéri népűnnep sikere érdekéoen a buzgó rendezőség mindent elkövetett, de a számítást és törekvést már két ízben megsemmisítette az eső. A sétatér lombos fái közt mult vasárnap is künn volt már rendezőség, a szereplő színészek és Bzinésznők lenge kosztümben, a zenekarok és a közönség egy része. De az eső ismét elrontott mindent és igy az üunepet holnap, vasárnap délutánra halasztották, amely bizonyára sikerűi. Hacsak a szereplőket és a közönséget büféstül, mindenestül ol uem mossa újból az eső.
— A vásott sztrájk hullámai, annak idején, a hozzánk legközelebbi állami vasúti helyen, Keszthelyen is felvetődtek. A sztrájkolók ügye közel egy évig vándorolt hivatalos forumról-forumra. Végül felmentették valamennyit. A vasutasok végre visszajutottak állásaikba. De hogy a jó a balsorsban soká együtt volt vasúti kar ne együtt élvozze a visszahelyezés örömeit, megtörtént a közelmúltban a — széthelyezés. A volt állomásfőnök Radnóti Ödön Kisújszállásra, Déván Pál hivatalnok Zalaegerazegre, Bujdos Pál raktáros Körmendre, Ferenci István Fiúméba, Nagy Endre Veszprémbe, Peller Imre Keszthelyre, Rákos Vilmos mozdonyvezetőnek Szombathelyre helyeztettek. Utolsó és eléggé megnyugtató epilógusa az egy évnél hosszabb huzavonának.
— Köszönetnyilvánítás, A nagykanizsai Kath Legényegylet 1905. évi junius 4-én tartott zászló-Bzeutelési ünnepélye alkalmából rendezett mulatságon felülfizetni a következők voltak szívesek: Eperjesy Gábor € kor., Dr. 8zekeres József 6 kor., Dobrovics Milán P kor., Eichner és Mattersdorfer 5 kor., Brucker Coolestin 3 kor, Lajpcig Antal 2 kor., Sió Károly 2 kor.. Vince Gyula 1 kor. 50 fill., Bedokovics Béla, Csete Józaefné, Malovec Mihály, Novácki Lajos, özv. 8zojkovics Jánoané, Schável Lajos 1—1 kor., Gyümölcs Lijos. Magyar József, 8zalay János 50—50 fii1., melyért ezúton is hálás köszönetét nyllvánitja a rendezőség.
— Veszélyes tornászáé. Kovács Pál csendőrközlegény a maga mulatságából tornászott a nagykanizsai csendőrlaktanya udvarán. Valami veszélyes produkciót akail végezni, közben azonban leesett a tornaeszközről és oly szerencsétlenül, hogy a lába kificamodott és valószinüleg agyrázkódást is szenvedett. Sérülései súlyosak, de remélhető, hogy fel fog gyógyulni.
— A bérlő. A színkör előtt, különösen ope-rette előadások alatt, rendesen sok a hallgató közönség, egy ilyen rendes hallgató találkozik a szomszédjával és köztük a következő párbeszéd folyik:
— Na maga azt mondta, bogy bérlete van.
— Persze, hogy vau I 1 — Akkor miért Dem megy a színházba ?
— Mert az én bérletem a gőzfürdőbe szól.
— Menjen maga pivzkosl
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral műtőosztály\' több "W"0!} önsegélyző szövetkezetnél folyó hó 29-ére
eső befizetések az üunep miatt 30-án délelőtt tartatnak meg.
— Agyoncsnpta a villám. Nagy vihar vonult
nok vezette. Kivonult oltani a nagykanizsai 20-ik !el Letenye vidékén. Lipics Péter mezőn dolgozó bonvédgyalogezred 32 tűzoltásra képzett embere j földmivest, ki a nagy zápor elől egy fa alá menekült, Bodó Pál százados vezetésével. A gyakorlat végez- R vi,lím agyoncsapta.
tével a postával szemközt levő épületnél próbámén -
z A viz mint a gyomor- és bélbetegségek
tési gyakorlatot végeztek. Itt a mentőoaztály is tar- óvószere. Mindenki tudja, hogy a Karlsbadban és tolt gyakorlatot. A gyakorlat teljesen rendben és; Marienbadban gyógyulást kereső gyomorbetegek leg-
szépen folyt le. Egy szakértő tudósítónk előtt ugy | nagyobb kontingensét nyilatkozott, hogy a gyakorlat rendkívül jól sikerült,; oka pedig az, hogy
magyarok alkotják. Ennek magyar konyha igen Ízletes,
csak a nagy tolóiéira kezelése egy kissé Ikasu volt.\'de meglehetősen nehezen emészthető táplálékokkal
A gyakorlatot nagyszámú közönség nézte végig. A M|S" ol .....- -------
rend példás volt. Farkas Ferenc rendőralkapitány éB Hajós Ferenc rendőrtiszt ügyeltek fel a rendre a kivezényelt legénységgel.
Az önkéntes lüzoltoság parancsnoksága is foglalkozik különben a tűzoltói intézmény fejlesztésével. Egyik nagykanizsai napilap híradása szerint Knortzer György főparancsnok 10—12 fizetett tűzoltói állás létesítését javasolja a városnak. A kérés miudenesetre figyelemre méltó. Szükség van rá, hogy képzett erők kezeljék a tűzoltói szereket, kik a tűzveszély kiütésekor azonnal a helyszínen megjelennek. A vasár-nspi gyakorlatnál tett megfigyelés, különösen a nagy tolóiéira kezelése, — melyről fentebb ludósitóok nyilatkozatát hozza egy szakértőnek — kívánatossá teszi, hogy a tűzoltói intézmény szervezésének kérdését állaudóau felszínen tartsuk és mielőbb meg oldjuk.
• — Évvégi vizsgálatok. A helybeli kereskedő tanonciskolában az évvégi vizsgálatokat f. hó 25-én I délután 3 órakor tartják meg.
láija el fogyasztóit, továbbá az, hogy a magyar ember az étkezés után borilalboz vau szokva. A bor pedig a zsiros ételek emésztését gátolja.
A táplálkozásnak ezen betegségekre vezető hátrányait az ivóviz van hivatva kiköszörülni. Erre asonbau a viznek tisztának, jónak és olyannak kell lennie, hogy a táplálékot az emésztéshez kellően előkészítse.
Közismert dolog, hogy e célra a mohai Agoes-forrás a legelsősorban felel meg, mert nemcsak kitűnő oldószere a tápanyagoknak, hanem alkalikus viz lévén, tiszta is, a gyomrot az emésztő nedvek elválasztására alkalmasan izgatja s kellemes izü borital. Háztartások nagy üvegekben a mohai Ágnea-vizet különösen olcsón szerezhetik be.
— Orvosi körökbeu már rég ismert tény, hogy a .Ferenc József keserüviz" valamennyi hasonló vizet, tartós hadhajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogvs, már kis adagbau is tetemesen felülmúlja Kérjünk határozottan Ferenc József keserüvizet.
1305. JUNIUS 24
ZALAI K 0 Z 1. ó N Y
5
Távirat az alispánhoz.
A magántisztviselők vasárnapja.
Lapunk más helyén megemlékezünk arról, hogy a magántisztviselők kórében kinos feltűnést keltett a nagykanizsai rendőrség magatartása a magántisztviselők munkaszünete ügyében. Lapzártakor értesülünk, hogy ma délelőtt a következő táviratot küldték el a magántisztviselők :
Alispáni hivatal
Zalaegerszeg
Köszönettel vettnk tudomásul alispán urnák a oagykauizsai reudórkapitányaághoz ez évben intézett leiratát, melljel a magántisztviselők vasárnapi munka-szünetóru vonatkozó miuiszteri rendelet .szigorú betartását, illetve ellenőrzését elrendelni szíveskedett. Sajnálatunkra azonban következőket kell Kiintenünk.
Hajós rendórbiztos hivatalosan feljelentést tett több cég ellen a magántisztviselők vasárnapi munka-szüuetének megszegése tniatf. Beigazoltatott, hogy összes feljelentett cégek alkalmazottai irodában voltak éa irodai munkát végeztek.
Deák rendőrkapitány utasítására a hivatalosan feljelentett cégek felmentettek ama helytelen indokolással, hogy a tisztviselők saját akaratukból meutek irodába, rauukára szorítva netn lettek. Tisztviselők részben beismerő vallomását, rendőrtiszt hivatalos feljelentését nem vették tekintetbe. Rendőrtiszt kihallgatva nem lett.
Rendőrfőkapitány Ítélete teljesen ellentétes a kereskedelemügyi miniszter I»748h\'V1I. ím 3 számú rendeletével. Sok cégnél vasáruaponkint dolgoznak. Rendőrség már két vasárnap nem ellenőrzi a rendelet betartását. Kérünk rendelet megvédésére sürgős eljárást
Magántisztviselők Országos Szövetségo
Nagykanizsai Bizottsága
*
A tegnapi választmányi ülésen megszövegezett eme távirat, melynek elküldése ugyancsak a választmány határozatából történt, egy utolsó láncszeme annak a sok gyűlésnek, panasznak, deputáciozásnak, mellyel a magántisztviselők, immár több, mint egy év óta, küzdenek igazuk érvényesítéséért. A magántisztviselők körében bizton remélik és tudják, hogy Csortán Károly vármegyénk alispánja, — ki már több izben jóindulatot tanúsított a magántisztviselők ügye iránt, ezzel hálára kötelezve őket" — sürgősen intézkedni fogj ügyükben:
megvalósítva a drogériától felfelé vezető bérkoca: állomástéreo. Felhívjak a körülményre a rendőrség éa a tiezti orvos figyelmét. A nálunk elhanyagol\' közegészségügy érdekében kérünk azonnali iotézke dést annál is inkább, mert ezért a mulasztásért az ö azei bérkocsi tulajdonosok egyetemlegesen felelősek I Ajánljuk ezt ismételten a rendőrség figyelmébe.
Felkérem a .Zalai Közlöny* t. szerkesztőségét, e közérdekű felszólalásomnak becses lapjában helyet adui szíveskedjék.
Többek nevében: *0V FŐ-MŰ kereakedő
NYÁRI SZÍNKÖR.
A közönség köréből.
A. e rovatban konloilskért a lele Glléf a IjekUltlGt terheli
A bérkocsi állomáaterek.
A bérkocsi iparról ezólú szabályrendelet uftííjoo helyesen intézkedik erről, hogy s rendőrség által megjelölt bérkocsi állomásterekeu a bérkocsik az előirt időben ott legyenek. A rendelBt arról is intézkedik, hogy az állomásteret tisztán tartsák. Előitja, hogy a szemét és állati hulladék fedeles ládában gyűjtendő össze. Ezt betartják még valahogy a bérkocsisok. Azonban uem látom teljesítve a szabályrendelet nagyon advös 23-lk pontjának ezt a részét: Az állomásterek mindazon napokon, midőn eső nom esik és pedig április 1-től oklóber végéig legalább négymer, > többi hónapokban pedig legalább kétszer öntözendő és fertőtlenítendő. A fertőtlenítést a láda tartalmán is el kell vógezui. Ezt az intézkedést mi Fő-uti kereskedők nem látjuk
érdeklődtünk. Ez nem tartozik sem reánk, sem a közönségre. Elég az hozaá, hogy megválik állásától és a nyolcszáz korona havi gázsitéK Primadonna verseny nem az oka a válásnak. Sziklay Károlyi Leonéval jó bírálnék. Együtt töltik szabadidejüket. Színházban szívesen tapsolnak egymásnak. Szóval Sziklay válik a társulattól. Elmegy a szép arcú szoubreUe. Hogy ki jón helyébe, az a jövő titka.
Párbá
KÖZGAZDASÁG.
A marhahús drágasága.
A marhahús ismét 8 fillérrel megdrágult. Kilója 1 kor. 78 fillér, fo ez még nem ia a p csenyebus ára, hanem a jobb minőségű levea-liusé. A drágasággal nálunk mindeddig csak a családapák ós háziasszonyok foglalkoztak, de egyéb senki Közigazgatásunk lázas tevénysógű Tisza Istvánjai mindeddig nem emeltek szót ebben a kérdésben, tudva azt, hogy a közjólét szilárd alapon nyugszik.
A fővárosban erről a kérdésről már diskurállak, még pedig igy:
Schubert Sándor (óvárosi bizottsági tag interpellációjára, melyet a szarvasmarha árak magassága miatt intéz hozzá, a polgármester a következőket válaszolta: — Nem áll as — úgymond Halmos,.— hogy Bu<lapeat lenne a marbaárak tekintetébea a legdrágább város és hogy Bécsben a finom miuöségll marha olcsóbb lenne, mint náluuk a silányabb. Nem áll az aem, hogy a marbaváiárpénstár hátrányosan befolyásolna marhkhus árának alakulását. Való as, hogy a marhaállomáuy ma kisebb a fővárosban, mint volt tiz év előtt, holott a lakossság erősen szaporodott Ez befolyásolja hátrányosan az áralakulást. Viszont örverdetea javulás mutatkozik a szarvasmarha minőséi?, tekintetében, amennyiben a statisztikai kimutatá-(Nkból az átlag-uly emelkedése mutatkozik. A drágaság nemcsak náluuk van meg, de nyugat Európa mtndeu nagy városában éi az okot a múlt évi rendkívüli szárazságban éa takarmányhiányban találhatják meg. A tanács minden rendelkezésére álló és tőle telhető intézkedéssel a viszonyok javításán munkálkodik.
Schubert Sándor nem találja kielégítőnek a polgármester válaszát. A tanács tehetetlen a bajokkal szemben én még csak az igazi okot aem akarja beismerni. Ó nem beszélt a levegőből, amikor a bécsi viszonyokat a mieinkkel összehasonlította. Köztudomású dolog, hogy a magyar eredetű és teljesen hasonló minőségű marha métermázaája Bécsben hat koronával olcsóbb, pedig ebhez még két korona fuvar-költségtöbblet is járul. De a bécsi községlanáca nem is áll oly tebetetíeoül az élelmiszerek drágaságával szemben, mint a mienk. Ott nem arra törekeoznek, hogy az államkormánynak agrárius törekvéseit istápolják és miuden áron ,ezportpiac*-ot létesítsenek, hanem mindent elkövetnek egy valódi .conaum vásár" érdekében. Hát mi eddig mit követtünk el?
(Színházi levél )
a nép arcú Kukorica Jancii. — Kgy miivésinö tikero. -- Termet it tollettek. — Silnének. —• Kardo», Károlyi Leona, Fehér, Komárnmjr, ~ Ai ötletes ét Ugye. léncoi. A kai klfálöbb ugjal Fehér Berla, Lalabárné. — Kulissza dolgok.
Legutóbbi beszámolóm óta már kétszer pattogtatta karikását a mi szép arcú Kukorica Jancsink Sziklay Szeréna Összesen tehát már négyszer. Túlzsúfolt ház elótt. Olyan darab ez náluuk is. mely feledhetetlen sikert arat a pénztári naplóban, örül is ueki a direktor. Kiéget ráfizet egy-egy művészi nivón álló előadásra, mint például a Boszorkány, vagy legutóbb a Franci Ilon.
Igen igen Fraucillon. Ebben játszott Ilahnel Arauka. Lucien nejét adta Elragadóan. Oljan hatása volt, hogy a közepes számú közönség nem szűnt meg tapsolni Megérdemelte. Az ó művészete felül jóval áll a vidéki színészek tudásán. Az a kiforrott művészi tudás, alakító erő, mellyel szerepét adja, alakítja, az a választékosan bravúros előadás mód, mellyel szerepét elmondja olyan, minőt régen hallottunk. Lehet, hogy nem modern előadás-mód, de a hatás nem marad el. A közönség mohón leste minden szavát, hogy tapssal jutalmazza. Játékában gyönyörűen érvényre jutott szerepének legkisebb nuanszs. Es tudják kedv.-s olvasóim, ennek a művésznőnek tehetségéhez szépséges termete is vau. Megjelenése imponáló. Toilettjei izlesesek és változatosak. Hölgyeink szerettek volna mintát levenni róla. Legalább, annyira bátnul\'ák!
Az ó művészetéhez legjobban illeszkedett Kardos Andor játéka. Kz a fiatal színész meglepő ügyeseu alakit Tehetséges sokoldalú színész. Bár (Ievessy Uusztika is kitűnő volt kis szerepében.
Bármily jók azonban a sziumü és dráma előadások, a közönség az operetteket szívesebben látja. „A boloud"-ot, ezt az érdekes operettet elég szépen látogatták, ha meggondoljuk, hogy hányszor adják évek előtte más társulatnál. Az igaz, hogy a mostani társulat jobban. Károlyi Leona ját-szta Bim-billa szerepét. Nagyon sikeresen. A címszerepben Fehér (iyula mutatta be ügyes alakító tehetségét Papp Jancsi éneke sok embernek tetszik. Sokan azt mondják, hogy nehézkes az énekmodora. Ez utóbbiban több az igazság. Nagyon kár, hogy minden szerepében oly rém komoly, kétségbeesett arcot vág Pedig ugymondják, a társaságban kellemes fiu. Node itt nem erről irunk.
Az .Arauy virág"-ot is felujitottájí. A szép zenéjü darabban Károlyi Leona játszotta a címszerepet. Nagy csokrot kapott Ez ugyan nem mindig a színpadi siker jele, de a sok taps az már igen. Ebből kapott eleget. Ep ugy Komáromi Gizi az
ü?yes szoubret. Ez estében Lat ab árnak volt óriási i íü||et,fnlégl, de miudenesetbeu annak pártján áil, ki
sikere. - Ecy táncáért. Károlyival lejtettek. Lata* > \' 0l a mbére bár rendkívül ötletes ós ügyes táuca hatalmas tapso kat kapott. Három8zor ismételték. 8zép volt L. á n g (a táncokat kitűnően betanító) ós D é r i Kózsi tánca is. Nagy Dezső éa Szigeti jók voltak. A kar kiválóbb női tagja Fehér Berla és a kar ének részének erőssége Latabárné.
Érdekes kulissza dolog is kipattant a héten. Sziklay Szeréna elmegy a társulattól. 0 boutotta-o fel a szerződést vagy a direktor, nem tudjuk. Nem
SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
B L. Köszönettel vettQk a késiratot, de megfejteni tudtuk, aiéit vissza kellett helyi-műnk
6- As illető egysser koimányi árti, egyszer néppirU,
jagyot (
— T Gy. urnák hely ben. Valóban örvendünk, ha olvasóink annyira egyetértenek cikkeink irányával. Kéllemesea teiuQt tudomásul, hogy öu is aláírja .Pori" cimQ cikkünk mindeu sorát. Bár a képviiilfftesiaiet is est tenné.
— A P. Budapest- Köszönettel vettük. E ssámunkbaa
közöljük.
Tudósító 6. Mar rég kaptunk tuddsitáiaiból. At e héten küldött nem közölhetó. Már megjelent lapuokba-\'.
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.

viígyes.
— Aaiatiar féayképészskaekl Általánosan elismert kitQoő szalon- él uii fényképészeti kéuulékek, felülmúlhatatlan mi-nőiígQ pillanatkézi apparátusok, valamint mindenféle fény-képéueti cikkek Moll A cégnél (Béci, Tuchlauben 9 ci. él kir udvari szállító) kaphat k.
Ezen üzletág alapitiatott 18(4 ben
Kívánatra nagy képei árjegyzéket bérmentve küld a cég.
N yiltté r.
Aa c rovat alatt kóílrtttekért nem vál\'al felelősséget i laerkeiitöség
,--
905. JUNIUS 24.
— Tólülmulhataflan
gyomoifcfltselt.dwrhoíbjn.ttlhi/ruí&jn s/envedok uamára
Kapható gyógyszertárak és drogueriákban. ^ Kísérleti czelokra fél dobozoká 1 Korona.^ t\\ lis/.!ell siűlesznófcnefc r.-ooacíotozok és röpiratok ingyen rendelkeziSHnak a NERUDANAHDORNAl féle • • i főraktárban BoPAPtST.i/KossulhLajos ufcza 7sz. .jg
A legjobb alpesi tejet tartalmazza.
MIT IGYUNK?
hogy egésznégünket n.euóvjuk, mert csakis n termftszeten szénsavas ásványvíz erro a legbiztosabb óvó-tzer. — Elsősorban a mobai
farráa mint terméizetei szénsavdús ásványvíz, föltétlenül (inti, kellem 1 éi olcsó savauyuvú; dúl szén-■avtartalmáDál fogva neacsak biztoa óvizer fertőző elemek elit-, hanem a benne foglalt g)ógyiőkn4l fogva kitQnő szere a legkülönfélébb gyamor-, légoiö-
ii bagyizirvl bategiégeknak. Aiért tehát Haimáljnk a mohai Agati Használjuk a mohai Agnei forrást, ha gyamer- bél- forrást, ha élvágyh any éi légoiihu\'uttéi izaba- éi anéutéil /avarok ál-dúlni akarunk. Dr. Kétly. lanak be. Dr. (Je. har.lt.
Használjuk a mohai Agnei Használjuk a mohai Agaai
fo\'ráit, ha a vesebijt gyó forrást, ha aiájbajaktél és
gyitani akarjuk. lárgálágtél uzsbadulni
Pr. Kövér. akaruuk. Dr Olaai.
♦ Háztartások számára má.-felliteresiiél valamivel nagyobb Üvegekben minden kétes értékű mes-tercégH.-en szénsavval telitett viznél, sót a szódavíznél is olc-óhban adja, hogy az Ágnes-forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen
megszerezhesse. Kedveit borvz Ked-elt borvíz.
Kapható minden fUszerlizle\'.ben es első rangú vendéglőben
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
kit ind sikerrel használtatik
Salvator
ma-, húgghólgag-és kösxvéngbántalraak ellen, húgg-dara és vlztlili nthéuégskuil, a exnktas húggárnál, tová»bá a léjzö éa tmésxMsi szervek hurutainil.
Húgyhajtó hatáaú 1
sít Ktaayea raésitkstlt CilriaeaUi 1
Kas Ka ló iná**wÍMk*ruktdii<kbt» ran a . Sabmtor-forrát itaigatiidginil Eperjutn.


Igyatok
Mponta bor, lej, cognac, gyOmOlca levet robitachi .Taniplom-forráa\'-t, e uemc.ik egy üdülj, friaaitő italt élvezlek, hanem dlítlkua haláaban la réazesOlíHk, mely az étvágy kínojO eméazléa éa azabályoa anyag caerében nyilvánul
N.gybwl r.klir Mafjr.ror.tig r«it«re :
HOFFMANN JÓZSEF-nél
Bud.pe.t, Bíthory-ulc. 8. <tím.
MATTONI ERZSÉBETSÓSFÜRDÖJE
gyógyhtly Badipest Budani
Fürdőidény: április 23-tol oktoba 15-ig.
Klváld lyágyhatáiial blr
női bajokban és altesti bantalmakban.
Rendelő ortus a gjógylielyeii Egisnigea fekvés, jutá-ayaa lakálak, jé vendéglő. — tar Villáaiaa vaaull összeköttetés a flvárosaal.
Wilbelm Ferenc gyógyszerész urnák cr. éa kir.\' udvari szá litó Neuukircheu Alió-áuiztria.
Pieiting.
Tiszteletiéi felkérem, szíveskedjék 2 csomag Wilbelm-féle autiaribriltkiw és autireumatikus vértisztitóteát poetnutánvét mellett küldeni. Többen, kik hozzám jöunek. szólnak, bogy részükre is gondoskodjam ily tea beszerzéséről. Köszönetet mondok Öunek e csodaszerért s kívánom, hogy az Iiteo fizesse meg ezt Öunek Én tudom, bog yez részemre a legjobb orvosnál Ismételten köszönetet mondok e jó orvossá gáért, mert tudom, hogy e télen 3 hónapig feküdtem és az Ön csodahatásu teája engemet kigyógyított. Én szeretném, ha minden beteg ember e csodabatám teát bevenné.
Teljea tisztelettel Stciner Mátyás Kapható Franz Wilhelm. gyógyszerész, ch. és kir. udvari szállítónál Neunkirchen Altó-Ausztria valamint a nevesebb gyógyszertárakban és drogu-eriákban.
HIRDETÉSEK.
(Ita ráló Mi
Itci •gcr-íélc borax-szuppim.
klOUnek, n>pnüt«i, Mtpló, tnlSeaarr wt«b bér-
. b«| ok ellen.
Ar» minden tajaak 7U0ll#r h»inát>u
>!• remmel • »ariel Ttia«liiaillt«a*> IBOO.
n^.^lffT^Sísxnsjíi Kast
Nwb.0 : a. Hall * Oomp, Wl.n l_ Blb.ratt. •
.......... ......
Raktár Naejkaoizaáu: Práger Béla gyógyatertára, valamiül Magyarorajág tíbb gyógytárában.
INGYEN
kapja kivánntrá mindenki a mi
- Érdekes áitalanos árjegyzékünket —
több mint 1600 képpé\', mely bármily szükségleti B/er vagy brdekea újdonságoknál nélkülözhetetlen. Egy levele/ő-inp a pontos cim | megjelölésével elég. mire bérmentesen küldetik az Érdekes álta ftnos árjegyzftk
KERTÉSZ HEMRIK Ital, Wien
Fleischmarkt 18 243.
BERENY JÓZSEF
1808 rttn forsfnlombnn.
Berber-féle
győgy-Kűtrúny-STappan
•\'*"•\' Ukint*l?»fc Által a)áalva, KorO^ lerítt Ulamaibaa Mat«a -Ik\'rrol alkalmai tátik
mlndonncniQ bőrkötések
»fln>. n«mtan Halt pikkatr^OaSr, «IO»ll kSUctk, arrwlír I\'f. err-rerc4War, larrdif, libltmiláa, tat- éa raklllkarpa "er»er-l*l» kétrinmappan ta/talmaua a rivkUrkar-ni.K <0\'/,-4t It mtndaa tn(b a k»««k»áW.mt»n »t«lo,.1ui4 kit/ánr-bappaaekM láni\'imn kílfloMrik. Idail t.Srt..l.c.«K«l...i| «lk»rt. alkalm.at.tlk. kitréaynapittn -anaf >
/ Iter(cer-fé1c krttrány-kénsznppnn.
Mint|T<nrébbk«lrAnj\'aa*ppnB uaranlr lletUKalanaácnl
•ll».ot.t».»f. a MwmektkMk vat«mennTl hjbdwMi Mm. Mai. Muftidén Wrtl.,flM, moadd te (ttr.t«»appSn mindennapi linaanAlatnt a,ol,il «U1
Berger-féle glycorin-kátritnyszappaii
ékszerész
NAGYKANIZSÁN saját, műhely, m
JEGYGYŰRŰK r^St
—--sren kaphatók.
NAGY RAKTÁR w"rűl,be» urémáetokk.i
- éa azinea kövekben.
NAGY RAKTÁR fér6"é\' níl 4r-
láoczokban.
NAGY RAK TAR fluora "a"1 é,ké"le-
tekben.
Eladás részletfizetés mellett is!
Jarltá-ok nj mnnkák gyor-an készíttetnek
Védjegy: „Horgony".
A liniment. Capsici comp., a Hurgony- Pdin - Expeller
pótleka
egy répjónuk bizonyult háziazor, melv már több mint 35 óv óta legjobb fájJalom\'-csillapito wernek bizonyult kötzvénynél, oiuznál és meghűléseknél bclórzsolós-keppen haaználva.
Flgyelmeztetéi. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és osak olyan üveget fogadjunk el, a mely a ,,Horgony" védjogygyel é« a Rlohtar czég-jagyzewtel ellátott dobozba van csomagolva. Aia üvogekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 korona éa úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. - Főraktár: Törík Józaaf gyógyszerésznél, Budapesten.
Klchter gyógyszertára " tt^raay oroszlánhoa", Prágában,
Kliaabethatrasse 5 neu. MWMMHH HiaStaaapI uétkUMf. MHMM
1305. JUNIUS 24.
ZALAI KÖZLÖNY
EN, CSILLAG ANNA
a 183 om hessju lorolsy hajammal, milyet saját találmányú hajkeaíosím 4 hónapi haozaálat után kaptaM. El lakát a legjobb szernek lett ollamerve a haj ápolására, a haj alvéséaok oKmeiditásara. a fsjfcőr erdei lésére; eléaeglti uraknál ai trlte|-Jea, telt ezakállnövéat éa már rövid Idei haozná-lat utáa agy a hajnak. mmt a izakállaak, természetes fényt éa tömöttseget kö oiönöí es ateg aaoHtl ókat az Időslltll őoiOlésté a logmigasabb karig
Egy tégely ara l, 2. 3 és 5 forint.
Postai asélkQldés napon\'* az ár előre való bekQl dete vagy utánv^ mellett ai egén világba a gyárból, ahová minden megbiiás küldendő
CSILLAG ANNA WiBfl, L GraÜBII 193.
Főraktár Nagykanizsán:
OELTCH * QRAEF,
DROGÉRIA, a járói Csemeri-n.
Elő- és utóidényben tetemes árengedmény. Idény: május—október. (Téli kúrák október—áprilia hónapokban.) Ásvány- és iszapfürdő
a tilavon köxéphegység gyönyörű völgyében, a déli vaaut állomáaa kflxvotlon fleoxo-kOttetéa Budapeat éa Bécacaat.
Vastartalmú hőforrások- és iszapfürdók.
tükör- é» lápfllrdük. Hidegvíz gyógykoxelée. Fangooextály (iaxapgAngyOléaak.) Kiváló gyógyaredményok ax öaaxea nöl bajoknál, véraxogényeégnél, kflaxvényoe éa csuxoa bajoknál, valamint idegbántalmaknál. Síép berondoiéia lakóuobák, olvasóterem, kitűnő ÍUrdBxenekar, kölciön könyvtár, Uwn-tenW, tekepálya é» egyéb nórakoiá-»ok. Remek »ét*nyok ai árnyai parkban és határúi erdőben, érdeke* kirinduláaok, legnagyobb kényelem, olc»6 irak Kltünö étkeiéi a ÍUrdő siállodiban, havonta I. oist. 92 K., II. out. yí K. — Prospoktu* é« fölvllágo»ltừal silveten stolgál-
Dimir lürdóbirlit l|iz|itéii|i.
HIRDETESI IRODAJA
Bécs, I., Wollzeile 11. földs/íut és I. emelet
Alapíttatott 1873 8 Telepbon 809 \' A ci k. pAstatakar.kpénxtár Cleariug-axára-lája 804 818. ajánlja magát hirdetési megbixások gyors éo oloté o iatéiéiéro bal-él külfüdi újságok részér*
Szaklanáosok, hirdetési lorvozotok, Árszabások di|Meatesen Legújabb nagy hlrlap-ár|egyzsk hirdetőknek Ingyen éo bérmentve
Sajat gyűjteményes hirdet
rovat al
; „Neue Freie Ptnsi" és „Hajts Wt. TigbliU" j
: hírlapokban mindeauemü hirdetés részére, > mint: Adái-vét\'tli közlések mi»den üzlet- i ágnak, Társ, képviseleti. fliftlki, állást-korilö, ajánlati hirdetések stb
amer-kai szab. Tyuk*ztm gylMl
A legjobb és biztosabb sier KitQnö hatással, azonnal |\' (ájdalomcsillapitó. j -
Kapható ax oaxirák mauyar monarchia össxcs gyógytáraiban
Darabja borítókban 20 f, 6 darab dobosban 1 korona Postáu 20 fillérrel töb\\ — Főraktár Magyarország részére Törék József gyégyozoréizaél, Budapeat. VI. Király aira 18 Központi raktár Ausztria Magyarorazág részére .ZUM SAMARITER\', firáo
Ki szereti
a gyöngéd, azoplé ndlkült, tiszta aroot, puha |ima bört éa róxaáa arcbőrt.- Ax mosakodjék naponként, aa ismert midikal
BERGMANN féle
UnlmeiH. Capslcl comp.,
Rlchtsr-lil* Morgoai-raia-Eiptllsr Eiaa atlamart kliüofl ét liJdaloncaUlaOltó badariiMtiúl —-— h».m»lt hkiltttr be«»-•árliianil, — » mely minden KjógytierUrbMi 1 """\' \\ — sata It.yünk
tVédójegy: 8 hányása) vagy Bergmann & Co Drezda él Tetsohon a B
— Ára 8o fillér — Kapható: GELTSCH es GRAEF
.DROGÉRIA" Nagykanizsán
8
1905. JUNIUS 24
OOOOOOOCXXXXXXXXJOOOOO OOOOOC. BOOOOC oooooooooooocxxxxioooop
(Neusteln-féle x ERZSÉBET labdacsok.)
E pilulák hasonló készítményeknél minden tekintetben feljebb becsülendök, mentek minden ártalmad anyagoktól, az alteati szervek bajainál legjobb ered-ménynyel használtatván, gyengéden hashajtók, vértlsztitók; egy gyógyszer sem jobb s mellette oly ártalmatlan, miot e pilnlák a
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek Jorrása ellen. Czukrozott külsejük végett még gyermekek is szívesen veszik.
Egj 15 pllulát tartalmazó doboz 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pilnlnt tartalmaz, csak 2 korona. 2.45 koronnelóleges bekülddse mellett egy tekercs bérmentve küldetik.
Áll iQ I Utánzásoktól különösen óvakodjunk. Kérjünk hatá-U V Ao ! rozottan Nensteln Fölöp hashajtó labdacsot. Valódi csak, ha miuden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban .Szent Lipót\' és „Neuitein Fülöp gyógy Bzeréaz" aláírással van ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
„Stent-Lipótboi\' ciimiett gjógyiacrtára, Z. tt •/,,\'
BÉCS, I. Plankepgasxe 6. Kapható NaKjk»oíi.in: BKLL\'S LAJOS él KEIK GYULA gyógyiaerétieknél.
oooooooo oaoooocxx3c>ooooooocxx:iooooooooooocKxx3acxxxxxxx)o8
oa 00000000000000 noco ooo oaoooaooooaaai
7179.
1905.
HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa város rendezett tanácsa részéről ezennel közhírré tétetik, hogy Nagykanizsa város közönséget illető belsó piaci és heti marhavásár! helypénzszedési jog 33777 kor. évi bér kikiáltási ár mellett és az országos marhavásári helypénz-Bzedési jog pedig 3280 kor. évi bér kikiáltási ár mellett a f. évi iuuius 28. mpján d. e. 10 órakor a városház tanácstermében nyilvános szóbeli és zárt Írásbeli ajánlatok mellett megtartandó árverés utján külön-külön a legtöbbet IgéMnek az 1906. évi január hó 1-töl kezdődő három egymásután következő évre bérbcadatik.
Mely árverésre bérbevenni szándékozók ezennel meghivatnak, azzal, hogy a szóbeli árverésen résztvevők tartoznak \'a kikiáltási ár lO\'/.-át bánatpénzül készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban, esetleg helybeli takarékpénztári betétkönyvben az árverés megkezdése előtt a kiküldöttek kezeihez letenni, a zárt Írásbeli ajánlatok pedig a fent korulirt óvadékkal ellátva a f. évi junius 28. napjának d. e. 10 órájáig, vagyis az árverés megkezdéséig a v. iktatóba annyival is inkább beadandók, mert a később érkezők figyelembe nem vétetnek.
A feltételek a hivatalos órák alatt a v. kiadóhivatalban betekinthetők.
Nagykanizsán, 1905. évi május hó 12-én.
A VÁROSI TAKÁCS.
•/„ 906.
anooo
SEI.DLITZL-POI
védjegyét
l\'iak afeaor valódiak ha mindegyik dobo. Moll _. -----------
aláiráaát tünteti fal.
a Hall A.-féla Saldllta parak tartói ijó,ybau.» a le*makaenbh ,yaaar- u
éa altialkéatalaak, jyomurfarci a. fyOBOrbév, rftgaCtl aiékrakldil, máj- U
bántalom virtalalál aranyer éa a legkoionhöiöbb allbeligiégek ellen, é u
jelei hiaii Bérnek évllaéd.k éti mindlf nlrv- bb a\'terjedéit ilfra.lt — Ara u
r,y paaial.lt la aradatl daaalaak 2 kar U
U u u u
Hamisítások törvényileg fenyíttetnek.
Ciak akkor
M
ET
valódi.
u u
OLL-FELE I M
ba mindenik 0*e| 1101.1, a. védjegyét tbnt.li (j ,A. Dall\' felirata énniattal van tárva. A Hall- Q
....... ............U
U ki a a a
koliy U
a a
Minden darab ly.naék-nappan Hall A. véája,yéval .aa ellátva
FóbZétkáldéa:
Moll A. flyóayazoresz, cs ot kir. udvari szállító által, u
Béca: Tucblauben 9. az.
Vidéki méfrendalélrk napaota poltaotáavét melleit tal|aaittetnak
A raktárakban tették határoiottan MOLL A. aláírásával U él védjegyével ellátott kénitményeket kérni. y
Raktár. Nagy-Kanizsán Rosenfeld Adolf Fiai. J
O
oaaooooooooo oaaooaa ooooooooanaooDOooaoa
fél. tél-karmai neieieteaen mint féldalaaiailllapllé kadériailael aaar kén-vén, caat él a megboléi egyéh kOT.ikaiménj.lnél leaiam.rateaébb aépaaar E,y é.alatl widatl Iva, éra I kar 90 áll
MOLL Gyermek szappanja.
Legfinomabb, legújabb módaaer iieriot kéiiitík gyermek nappan a bér akutra ápolására oytraaktk • felnéttek rétiére.
ira darabeaklat - 40 III. öt éarab - I kar 80 tll.
I

HIRDETMÉNY.
Nagykanizsa város r. t, közhírré teszi, hogy a közvágóhídon levő béltisztitót, pacalmosót és szárítót nyilvános szóbeli árverés ptján 1906. évi november ho 1-töl számított 3 egymásután következő évre haszonbérbe fogja adni.
Az évi haszonbér kikiáltási ára 1400 korona, az árverezni kívánók tartoznak a kikiáltási ár lO\'/.-át bánatpénzül letenni, ezen bánatpénz a bérló által \'/, évi bérösszeg erejéig lesz kiegészítendő, mely összeg a bérleti idő tartamára biitoiitékul fog kezeltetni.
Az árverés határidejéül f. évi juliua hó 8-ik napjának d. e. IO órája, helyéül a v tanácsterme tűzetik ki.
Az árverési feltételek a hivatalos órák alatt a városi kiadónál a tanácsi irodában bárki álul betekinthetők.
Mely árverésre a bérelni szándékozók meghívatnak.
A városi tanáoa.
Nagykanizsán, 1905. junius 2-án.
VÉCSEr ZSIGMOND,
polgármester.
Nyomatott lfj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
St