Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
9.95 MB
2010-02-17 09:52:17
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
702
3245
Rövid leírás | Teljes leírás (318.76 KB)

Zalai Közlöny 1905. 031-034. szám augusztus

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1905.
negyvennegyedik évfolyam, 31. «zám.
augusztus 5-
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
Előfizetési árak: Egén évre 10 koront, félívre 6 korona, "negyedévre 2 korona 60 f. Egyes jzím ára 20 f.
Felelős szerkesztő l>r. Villányi Henrik
Laptulaj.Ionos és ki.vló :
I fj. Wnjdilx J ó xmef.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Sugár-ut 6. szám. Kiadóhivatal «s nyomda: Nagykanizsa, Ifj. Wajdits Józsefnél Deák-tér I. szám. Hirdetések díjszabás szerint. Nyiltt4r soronként 40 f.
A rendőri mizériák orvoslása. tanák niintPé,(,á"i» tiszteletbeli hivatalnokokat
az árvaszékjiél. Ennek a tanácsnak az elén
A városi csendőrség behozása a társadalom ft polgármester állana s e hatóság ellenőrzése
tekintélyes részében aggodalmat keltett. Lapunk több alatt — a rendőrség feje.
Ízben megírta már ez ügyben véleményét. Tartunk Hogy a rendőrség lltfatása magaslatára
attól, hogy ez a reform nem ott fog javítani, aliol a emelkedhessek, oda a fejnek kell emelnie.\'
baj fé-zke van. A (áros péimigyi bizottságának Illésén A rendőrség fpjn ismerje a személyzetet, u
is merültek fel a terv ellni aggodalmak. A bizottság váron viszonyait Legyen maga az éberség,
elvileg mégis elfogadta a tértet. Nemsokára meg. körültekintés. buzgalom. Minden fontos dolgot
indulnak a tanácskoznak a kormánnyal. Az aggodalmak maga intézzen Az eseményekből, illetve ezek
azoubau nem szüntet meg. \'megfigyeléséből mindig vonja le a kellő
A Zalai Közlöny alábbi cikke, melyet a nagy- következtetést. A lejek vetessenek. Irányítsák
kanizsai ügyvédi kar egyik érdemes tagia küldött be ,i dolgokat. Az irodai munkát végezzék a
nekünk közlés végett, a városi eseudirség behozása rendőrségi tollnokok I
beljett rendin reformokat ajánlja. Hámmal a rendíri A rendőrségnél fő a kombináció, ellenőrzés tevékenység helye* irányítására. A vezeté* általános és vizsgálat. A megelőzésre meg kell tenni a elveire. Őszinte szavakban világítja meg a rendőrségi legalkalmasabb modern intézkedéseket. Ha mizériákat é» kitüní megfigyeléssel rámutat a reformok ezekkel jól tud bánni a rendőr, s mellette útjára. A cikket, melyet alább egész terjedelmében! jfaan Ítélettel bir, megvesztegethette!!, nem közlünk, > városi képviselőtestület ügyeimébe ajánljuk. |uslil , cselekvésre, sót komoly es erélyes, (A szírh) akkor van eredmény a működésben és a , .... * , , .. közönség is támogatja Ezek olyan általános A rendőr, mtezmenynek az enne a célja e,V(,k ^JJmodera cen,Wr8ég ir,ínyes feladata — lia teljesítem tudna — hogy ( . . " fentarisa a közrendet, megvédje a kózbiztoii- .. \',, . ,, .,, , ságot, s megelőzze a veszélyeket, melyek a .,. r"ml6n problémákkal, mmt kultur polgáiok testi, vagy lelki épségét fenye\'getik. polmkávri. szegenysegi, jragMágt polmka,
t
OJyan rendőrség azonban még nem akadt
í testi épséget, életet teljesen ™lórség nem igen. foglalkozik. A munka-iázni, veszélvek. bántalmak fe!°»?,4s "lvn lyesOl itt. Kgyletek. _kor-
vagy nagy -közegészségügyi eseménnyel
_ ..V... — I
mely az emberek
megtudná oltalmazn,, . ,
ellen. A sok könnyű es sulvos testi sertés. ,,azak\'; orvosok- mérnökök és meg számos emberölés, gyilkosság, mezei kihágás, rendőri ,a.rs.a,lalm\' .^f1*" a reSf1 eila,Jak
vétség, verekedés bizonvitja. hogy a megelőzi a/ \\,(lé>"J r"n<lórs^1 ^szórtba tartózó O^ak theoria marad, melyet a rendőrség csak t^ndokiiek. Sót meg a por is ugy szünik ugy teljesíthetne, ha minden embernek maga- Kan.zsanlegalabba jelek ilyenek, ha a nak volna rendőre - ...