Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.45 MB
2010-02-17 09:54:33
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
810
3193
Rövid leírás | Teljes leírás (401.65 KB)

Zalai Közlöny 1905. 035-039. szám szeptember

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

NAGYKANIZSA, 1905.
Negyvennegyedik évfolyam, 35. szám.
szeptember 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton.
Előfizetési ártk: Egé«i évre 10 koront, félévre 6 korona, negyedévre 2 koron* 60 f. -.-Egyet szám árt 20 f.
Felelős nerlieiitö l>r. Villányi Henrik
Lautulajdonot él klad6:
lfj. W.Jdlt. JÓMef.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, 8ugár-ut 6. tzám. Kiadóhivatal és nyomda: Nagykanizsa, lfj. Wtjditi Józsefnél Deák-tér I. tzim. Hirdetések dijsztbát szerint. Nyllttér toronként 40 f.
Régi bajok.
(|.) A városnak- élénküli utcái az ószi szezon közeledtét jelzik. Elkezdődnek a nőegyleti jourok, az egyletek szórakoztató és felolvasó délutánjai. Fellendül a kávéházi és kaszinói élet. Megkezdődnek a hangversenyek. Sürgés, forgás a társadalmi életben jelzi az ószi szezon kezdetét és a nyár haldoklását.
E helyen nem a társadalmi élet eme külsóségeiról akarunk egyet-mást elmondani. Ez a hírrovat krónikásainak munkája. E helyen csak annyiban érddel bennünket az ószi szezon kezdete, hogy most már nagyon aktuális visszapillantani az év elmúlt időszakára. A munka idejére A tavaszi es a nyári alkotásokra. Város fejlódési és gazdasági szempontból ez a két idópont a munkaideje.
Nem szeretjük a felesleges jeremiádokat. Do azért jogosnak tartjuk azoknak véleményét, akik nálunk a munka idejét a pangások idejének nevezik. Nézzünk csak körül . . .
Az elmúlt év som hozta városunknak a régóta .Messiásként várt fellendülést.. Nem történt oly figyelemre méltó mozgalom, mely alkalmas volna a város haladásának kátyúba rekedt szekerét előbbre vinni.
Az építőipar, mely egészséges viszonyok, észszerű városfejlesztés mellett a város haladásának fokmérője, az idén is pangott. A kiadott építési engedelyek alig érdemelnek a maguk kicsinységében említést Nem fejlődtök szép utcasorok, hatalmas városrészek. Nem épültek nagyobb középületek, közintézmények. A kanizsai épitó-mesterek koldusbotra jutnának, ha Nagykanizsa város közönségének építkezéseiből kellene megélniők. A város
osak egy építőipari muqkál végezteti évről- ják. A társadalom gazdag rétegeiben is még évre. A klinker utak javítását. Erről is be-. mindig egészségtelenek a viszonyok. A gazdag bizonyították már a szakértők, hogy az — ! közönség nem itthon szerzi be szükségletét, kidobott pénz. j j Nem találjak, vagy jobban mondva, nem
Nem volt építőipari fellendülés. Aki | akarják megtalálni itthon háztartásuk szük-ismeri eme ipar természetét, az tudja, mit, ségletét. Nem elégednek meg a díszműáru jelent ez. Számtalan iparág megérzi ennek\' üzletek szalon díszeivel és a mindennapi pangását. Épitómunkás, ács. cserepes, lakatos, élethez szükséges dolgaival A mi kőzönsé-asztalos, üveges, szubaftstó,-kályhás, tégla- günkuek nem elég linóm az itteni uri és női gyáros, építő diszmunkiárus es még sok1 divattermek Ízlése, az ipari műhelyek oikkei, ipari és kereskedelmi ág mind érzi, nyögi a fűszer és osemege koreskedók élelmi szerei az építőipar válságát. Azt iparágak munkásai1 és inyeno eledelei. Nagyon sokan vannak szegényebb .viszonyok közé jutnak. Megszorít- még. akik a fővárosból és Bécsből hozatnak ják kiadásukat Ezek a szegénységi jelek és készíttetnek ilyesmit. Mindez pedig azért, mint szerves, egész, végigfutják a város leg- mert nincs meg a társadalom gazdag rótt -kisebb közgazdasági szervét is. , geiben a lakóhely szeretet. Nem látják be,
Évek óta tart már éz. Az ipari mituká- hogy nem elég az, ha az esti és déli korzó sok sokan nagyobb városba, legtöbbnyiro a élénkségét emelik és ha nem vonják ki magu-. fővárosba mennek. Sokan beszüntetik kis- kat a társas életből . . . ipari műhelyüket és valamely gyár...