Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
11.05 MB
2010-02-17 10:14:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
549
3506
Rövid leírás | Teljes leírás (312.37 KB)

Zalai Közlöny 1905. 040-043. szám október

Zalai Közlöny
Hetenkint egyszer, szombaton megjelenő vegyes tartalmú hetilap
44. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

MAOYKAHIZSA, I9QB.__Hegyvennegyedilt évfolyam, 40. »**m._október 7.
ZALAI KÖZLÖNY
negyvennegyedik évfolyam, 40. szám.
Megjelenik minden szombaton t/0±
ElOfízetési árak: Egé.r évre 10 koront, félévre 5 korona, | negyedévre 2 korona 60 f. Egyet szám ára 20 f.
Felelői (terketitö Dr. Villányi Henrik
Laplulajdonoi ét kiadó:
lfj. W.Jdlt* J ó k n e f.
Szerkesztőt ég: Nagykanizsa, Sugár-ut 6. szám. Kiadóhivatal ét nyomda: Nagykanizsa, lfj. Wajdits Józsefnél Deák-tér I. azám. Hirdetések díjszabás szerint. Nyllttér soronként 40 f.
Kedvezményrendszer az iparnál.
„Kedvezmények az iparnakI" Nem uj jeíszó ez immár Magyarországon. Ezelőtt 16—20 évvel fundálta ki az a bölcseség, mely a magyar ipart a vámszövetség révén teljesen kiszolgáltatta a szomszédnak. Alikor aztán a szabadjára eresztett osztrák verseny nyomása alatt az addig virágzottba- és középiparunk teljesen elveszett, gyáriparunk pedig tóke hiányában nem fejlődhetett, a lelkiismeret-furdalás akkor találtatta fel kormányainkkal az ipari kedvezmények jelszavát.
Uj iparvállalatok számára törvényben biztositunk adóelengedést, építkezési és szállítási kedvezményeket adtunk nekik s vártuk, hogyan tódul ide az idegen tóke és hogyan pezsdül fel a magyar vállalkozó kedv.
Reményeink azonban meglehetős soványan teljesültek. A kedvezményekkel való keosegtetés nagyon kis mértékben keltette föl a komoly vállalkozás kedvét s inkább az élelmes szerencse-vadászok próbálkoztak ezen az uton egypár ezreshez hozzájutni. -
Ezeknek ki embereknek az volt az eljárása, hogy az államtól, vagy a fővárostól ingyen vagy potomáron telket szereztek, arra állítottak valami bódét, amit elneveztek gyárnak, egypár év múlva pedig, mikor a telekspekuláció négy-ötszörösre hajtotta az árakat, eladták a telket 100—15Ó ezer forint nyereséggel. Ezeknél nem sokkal több hasznát láttuk
azoknak az osztrák gyárosoknak, akik itt u. n. fiókgyárakat létesítettek.
Megadtunk ezek szjimára mindennemű állami és községi kedvezményt, holott itt voltaképen csak 4—5 embert foglalkoztattak s a magyarországi gyár\'cégére alatt osztrák gyártmányaikat hozták lorgalomba adómentesen. Itt tehát épen az ellenkező oélt értük el, mint amit akartunk s magunk adtunk lovat az osztrák konkurrenoia: alá.
Létesült végre néhány komoly gyári vállalat is, de őszintén meivallva. a nemzeti gazdaság szempontjából ezeijben sincs sok köszönet. Az idegen tóke ugyanis, amellyel alapíttattak. nemcsak a vállalkozás hasznát viszi ki az országból, hanem a áiagyarok kizárásával idegen munkásokat foglalkoztat, ami nemzeti és gazdasági szempontból egyaránt veszedelem.
Ezek a inult tapasztaluiiii az úgynevezett .ipari kedvezmények" jerén Őszintén szólva, nem várunk v»lami kfflönös hasznot ettól a gyámkodó ipar támoMlástól.
A növénynek szflljséges a nedvesség, de azért az. öntözésből nem él meg, ha ninos jó főidbe ültetve.
Az ipar számára az a talaj, amelyen megélhet és felvirágozhat, egyedill az önálló vámterület, ahol az életnedveket az idegen plánták nem szivják el tóié.
Még a jelen viszonyok közt is többet lendíthetnénk azonban a magyar iparon, ha nem osnpán az idegen tőkére biznók a vállal-
kozást, hanem a magyar tóke is belemenne az ipari vállalkozásba.
Másutt a nagy pénzintézetek járnak az ipari vállalkozás élén s a nemzeti gazdaságnak ily módon valóságos tápláló vércsatomái.
Nálunk a bankok kizárólag kölcsönzéssel és börze-spekulációval foglalkoznak s nem beleviszik a nemzeti gazdaságba, hanem elszívják onnan az (Sltetó szerveket.
Volna még ezenfelül ipari vállalatokba beruházható tóke dúsgazdag mágnásainknál, akik bizony példát vehetnének ebben is, ép ugy, raint a nemzeti érzésben a cseh főuraktól.
Csehországban a nagy uradalmak egy-jszersmind rengeteg ipartelepek, hol nemosak szeszt és cukrot gyártanak, hanem a fa, fém, kő. porcellán, üveg, gyapjú, stb. ipar mindennemű ágai űzetnek.
A mi százezer holdas kiskirályaink birtokán még a mezőgazdasági ipar sem tud kellőkép meghonosodni. Ezért a cseh nagybirtok négyszer annyit jövedelmez, mint a magyar s a cseh nagyurak, ámbár gyárosok és koreskedók is, nagyobb urak a magyar nagyuraknál s i ezért ninos Csehországban agrármozgalom, bár ott a földbirtok még inkább egyesek kezében van összpontosítva, mint nálunk akár a Dunántúl.
Ezeket a heverő kincseket kellene a magyar ipar táplálására mozgósítani.
TÁRCA.
Levél egy agglegényhez.
Lsmáioitn Lovas Qyula.
Kedves Tóni bátyám /
Mikor ezelőtt tiz esztendővel letetted az erettségit és nagy kegyesen megbarackoltad az é{j buksi fejemet; olyan irigységgel néztem rád,- mintha már legalább is miniszteri tanácsos lettél volna.
De volt is okom irigykedni.
Én még csak a negyedik osztályt végeztem, de fogékony szivem már érezte, hogy valami isteni élvezet lehet érettnek lenni. Hallottam ugyan, amint édes apád megjegyezte, hogy „hiába érik a tök. csak nem \'esz más benne, mint tökmag," de azt hittem hogy 8 te fejedben más is\'lesz.
Ünnepélyesen bocsánatot kérek az apádtól és ••lösmerem, hogy igenis, ueki volt igaza, mert bizony . « te fejed, kedves Tóni bátyám még a töknél is | üresebb maradt!
l\'gyan gondolkoznál egy kicsit I Talán eszedbe jut még az a nap, inilfor négy évvel később azzal jöttél haza, hogy megbuktál a szigorlaton, — Isten tudja hányadszor. — én pedig néma csodálkozással | és megvetéssel néztelek végig.
Csodálkoztam azon, hogy hogyan lehet valakinek annyiszor megbukni. Megvetessel azért, hogy annyiszor megbuktál.
Te pedig egykedvűen felcserélted a fekete ruhát
valami gigerli ruhával és mielőtt elmentél, megkísérelted. hogy ismét egypár barackot adj.
Résen voltam és jól odakoppintottam a körmödre. Azóta békén hagytál.
Klőttem pedig e perctói fogva vége volt minden tekintélyednek, pedig addig sem igen *ok volt.
Kezdtem belátni, hogy te egy nagy szamár vagy! Ne is tiltakozz, úgyis hiába! A mult is, meg a jelen is e mellett bizonyít, de .tán még a jövő sem fogja ezt megcáfolni.
liátod, mivé nem tesz a szerelem? Téged, szegény Tóni bátyám, szamárrá tett.
Mikor egyszer, régen, kérdeztelek: mért buktál megannyit? ós nftrt lőttél oroszlánok és tigrisek helyett, örökösen csak bakkot, te a nagy költő szavaival csak annyit feleltél:
— „S ah! ezt mind a szerelem teve.\'\' Mert te nagvon szeretted a költészetet. Keserves bizonyítványt állithat ki erről sz apád, kinek félbirtokát\' oly szépen elköltötted.
I)e hát költöttéi te már verseket is. Ne vágj erre olyan mélabús pofát. Ne mondd, j hogy már régen volt, mert az mitsem változtat a dolgon. Attól pedig ne félj. högy majd elszavalom előtted a saját verseidet! Nem! Olyan kegyetlen nem vagyak! De nem is emlékszem már többre, mint a Klára címűre, melyben olyan ékesen megénekelted ót és szerelmed s amelynek vége így szól: „Ah Klára, ah! Klára! Föl mászok értéd a fára, Felakasztom magamat az ágra Ks lógok rajta, Klára!" \'
A többire nem emlékszem, csak az jut még eszembe, hogy a gonosz Klára egy hasonló kis versben felelt, melynek utolsó két sora igy szólt: „Ah! Tóni! ab! Tóni, Szeretném önt látni lógni." És téged ez a szivtelenség kiábrándított! Későn ! Akkor már egy csomó bukást köszönhettél Klárának, jobban mondva, verseidnek.
Hidd el nekem, ha azokat a komisz verseket nem írtad volna Klárához, akkor ót most mint a te \' feleséged Üdvözölhetném; téged pedig mint az ő gyermekeinek apját.
Szinte látom, mint vigyorogsz erre a gondolatra 1 No! de most felkapod, a fejed és egy kis cifra káromkodás után kivágod, hogy:
— Kell is nekem egy feleség. Van énnekem j több, mint neked!
Bizony szegény Tóni, épen oz a te bajod! . . . Nézz csak végig magadon, a foltos, gyűrött ruhádon, rendetlenül vasalt fehérneműiden és mondd, hogy nem szeretnél csinosabb lenni.
Mit?! azt mered mondani, hogy nem! Hogy nem akarsz te tetszeni senkinek, ha igy Is jól nézesz ki 1 Soha ilyet! hiszen egész nap egyebet sem teszesz, mint a lányok meg asszonyok után futkosol, pedig dehogy kellesz nekik. Azt nem mondom, hogy más sem kell nékik, de épen ez a te bajod szegény Tóni, hogy más kell nekik, liatal. — nem pedig a tp vén csontod.
Aztán ha esténkint haza mégy — ami ugyan ritka eset, mert amint\' hallom, te csak reggelfelé szoktál hazamenni, — miért nem tudsz otthon maradni? Azt mondod, hogy mert nem .vagy hozzászokva.
« ZALAI KÖZLÖNY
10(15. OKTÓBER 7.
ROVÁS.
Nálunk magyaroknál sok dologban nincs meg az a komoly, érett meggondolás, ami a külföldieknél tapasztalható. Tudunk lelkesedni sok ideália célért és ügyért, magasabb eszményékért, de viszont a mindennapi életben számtalan oly figyelmetlenséget követünk el. ami rossz világításban tünteti fel érettségünket, komolyságunkat. Itt van mindjárt a nemzeti zászló kitűzésének ügye. Hogy mit jelképéz a mi nemzetiszínű trikolorunk és általában minden nemzet zászlója, azt mindenki tudja. A dicső jelvényt a legnagyobb tiszteletben kell tartanunk. A katonaságnál, különösen a tengerész katonáknál tapasztalhatjuk ezt gyakran, a zászló felvonása és bevonása a legnagyobb ünnepiessé-gek között történik. Imát vezényelnek ilyenkor! Bezzeg máskép van ez náluuk civileknél. Evek óta tapasztalható Nagykanizsán, valahányszor valamely ünnepies alkalomból kitűzik a házakra a zászlót, az ünnepnap után még napokig, sót több hétig is künn lógnak a zászlók Ez a csekélységnek látszó tünet élünkén bizonyítja, hogy nálunk a háztulajdonosok közül sokan nem tudják megérteni a zászlókitüzés ünnepiességét Nem tudjuk megérteni, hogy az ilyen dolgok rontják a magyar trikolornak szentségét és azt egyszerüeu mindennapi tárggyá sülyesztik. Meg kell szüntetni, ezt a régi rákfenéjét a zászlókitüzésnek. Legyen a zászlókitüzésben ünnepies hangulat. Csak addig légyen künn. mig valami nagy napot hirdet. Az ünnepnap elmultával vonjuk be azonnal. Ezzel emeltük a nap magasztosságát és jelképezzük, hogy ismét szürke
hétköznap váltotta fel az üuuepnapot.

Izgatottan lessük, várjuk az uj költségvetést. Lesz-e valami „uj" benne. Vagy tán ismét a régi sablonra készül. Lesz-e benne tétel szegényházra, csatornázásra, modern utcaburkolásra. Emelve lesz-e a régóta felemelésre váró köztisztasági tétel. Gondoskodunk-e a vizkérdés megoldásáról ? Kíváncsian várjuk a költségvetést. Erezzük, hogy több újítást kell hoznia. Kívánják már a közviszonyok ... A jelekből Ítélve azonban nagyon keveset fogunk kapni.
A városi ügyek haladása felé különben is bizonyos türelmetlenséggel tekintenek „A közönség köréből" cimü rovatunkban egy városi polgár panaszkodik, hogy miért nem hozzák nyilvánosságra a villainbizottság döntését ? Ezt mi sem tudjuk. Sót még azt sem, hogy gyülésezett-e, határozott-e valamit az ügyben. Olyan köd dereug az ügyöfr; mely csak körvonalakban engedi szemlélni azt. A közönség azonban már türelmetlen. Világosságot kíván. Kívánja a határozat hivatalos kihirdetését. Ha vau, milyen az? Ha nincs, miért nincs?
Toldy Ferenc.
Ina KERTÉSZ JÓZSEF.
elődeink szellemi hagyományaiból irodalmi termékeinek ismeretéből megy át a nemzet ifjúságának vérébe A ki pedig akár tanár, akár diák, tudós, vagy laiku^ a . . régi irodalmi maradványok ebbeli hatását lekicsinvli
Ne vegyük rossz nevén, hogy csak néhány .g ezek j8ineretére kellő gondot nem fordít, az\'a irodalmi társu at emlekezete idézte fel a mult század j |eghath,tÓ8abb n()Ve|é8Í ^^köztől fosztja meg az ifjú-egyik legderekabb eredmenyeben leaaldasosabb ^ t arra nózvei hogy igazi vérbeli honfiakat neveljen nemzet, tudosanak Toldy *erencr.ek a nevet. Ennek | 0n®ck a ára , „ IienKetnek. oka közviszonyainkban keresendő, mely teljesen lefog- r ■ „ t,-.
lalta a társadálom tinimét. .. Mf Ped * M"m! fm \'
Hogy mégis eszünkbe latolt, még az is az 6 f»lle™e«- " "■•?«l">! ,?™<Lkel< érdeme, mer, a mull idók nagyjainak « velők .!»"<»•\'»• t,,d™ ordu" T\' » °emIel »«"\' nemlet mul.jsn.k megismerés é, megbecsülését tóiéig H.WM.org.Iomm.l és a magyart nera igen tauultuk jellemző kitartással kutatta fel a "reg letűnt idők iroit
Toldy K neve valóságos programm. valódi j é» »wk müveit. A néma teledékenjségbíl" egj-szerre ideál, amely felé a hivatalos Magyarországnak ca.k i a gyarló és nem gyarló trók iroda,,,,
ugy. mint a társadalomnak haladnia kelT ha ez uj e?lékek\' ™l)">k T\'w i\'T\'^ -S", ,vol,ale ezredévet is mint magyar nép és nemzet akarja e I népünk nemzet, gondolat-és erzel.mvilágának. A reg, szent hazában végig küzdeni ifi,. . ismertette es mml
..... .. . 1 közkincset á\'adta a tudós világnak es az iskoláknak.
Mert célja az volt, hogy a magvar nyelv, magyar , g m nemiedék ezekt," a6Telődve a magvar tudomány es magyar irodalommal felesszük nemzeti- jrf bu„ raeger68Ödjék Uj tudomány volt
segünket. Kuzgon hirdette, am.tma már a tapasztalat ttme|yet megteremtett. A magyar nemzeti iro-is igazolt, hogy a politikai rendeletek egymagukban da|orutört\'óüet örQ me 8|Je|yen 0, 8ZÍVeg(,Q
meg nem yed.k, nem erősítik és nem tereszt.k időzik az élet gondjaiban elfáradt szellem. Az if|«.ság-nemzetiseget. Ennek a célnak szentelte felszázadoL Wkeg(?dé* hJnfi|li lUzet . tott ezzd meghaladó munkásságát es ezeknek az eszmeknek volt|korn,k g,ÖUJÖrÜ8égeti a mult ■ ,róinak „ilsnierést. a haláláig buzgó apostola. jör6nj ^fa J 8 nemzetu(?k tl8Xteletot szerzett
Pedig bizony nem a fajmagyarok" közül való Jezze| Anuvjt dfl| , mjkor ls71.ben jrói
volt Mikor az edes anyatejet szívta, akkor meg Schedel m0ködé8éu;k 6o jubileumát ünnepelte az ország, i rerike néven becézgették. A mag\\ar nyelvet is csak „„„ ,,A#al miu, .„,-.„„;,.„!,rn„0„,. „í„„í„®
diákkorában sajátotta el. Hogy nevét Toldyra változ-
tatta. azzal is meg akarta mutatni, hogy aki a magyar
Nem igaz! Majd ón megmondom, hogy miért?
Mert olyan unalmasnak, ridegnek találod a szobát; bánt az egyedüllét, hiányzik valami, ami otthontartsou.
Hiányzik az asszony.
Látod! Én okosabb voltam mint te. En meg- I házasodtam, sót ennél többet is tettem: apává lettem !
Ha lugalmad lenne arról, hogy mily végtelen öröm, boldogság vau annak a gagyogó gyermeknek minden szavában, mosolyában, aki azt mondja az embernek „apuskám," szaladnál megházasodni és elvenuéd a legelső nőt, kivel találkozol, csak azért, hogy apa lehess.
Ha tudnád, milyen édes boldogság az. mikor a kenyérkereset gondjaitól elfáradja hazatérsz és a rideg, magános szoba helyett egy barátságos kis lakás f-gad. egy bájos asszonykával, ki édesen sürög-forog körülötted, szaladnál egy olyan kis asszonykát vinni lakásodba.
Ha tudnád mennyivel jobban esik az az ebéd, vacsora, melyet nem a veudégló szakácsnője pancsolt össze, hanem egy tűzről pattant menyecske késwt, tisztán, sietnél egy ilyen menyecskét szerezni és soha nem kívánkoznál a kávéház füstös, dohos levegőjébe.
Ha tudnád mennyivel jobban esik a feleség-fózte kávé, mikor szürcsölgetés közben öledbe hajtja fejét az asszony, annál a kávénál, melyet a borravalóra leselkedő pincér szolgál fel s melyhez csak a festett i képű kaszirhölgy mosolyog.
egy egész kötet jelent meg műveinek puszta címeivel.
Irt magyarul, de irt németül is, hogy a külföld is
. in j i -iti . . ... . i tudomást szerezzen rólunk. Akadémiának tagja, inaid
nemret küzdelmeból bármely teren szerepet ker, az tj|k4 , Kfafahd -IWA me, iizet(lri.
magyar nevevei is szolgáljon ra az igaz magyar honfi-^ kjvá|. mű J gjáDdék* u me/ ,gveileM.„
" Toldy 1805-ben augusztus lo-éu született a " ő indítványára alapították német lakosságú Hudán. Atyja Sebedéi Ferenc müveit L . . A, »\'í?y««em tiszteletbeli tudorru avatta, a
lelkű postatiszt volt. aki törekvő fiának minden lehe-1 ^ a^démia tagja, közé vette e» mikor Londonban tőséget megadott, hogv magát minél jobban kiképezze, ^\'olvasást tartott a magjur irodalomról, nyelvről es Orvos lett és pedig kiváló, tekintélyes orvos, sőt kül- nóPró1\' Howrmg híres államférfiú es költő szép szo-földi utazása és orvosi irodalmi\' munkássága után nettben fejezte ki iránta tiszteletét, egyetemi tanár is lett. De az irodaloyfiak és talán. 1875-ben dec. 10-én halt ineg, miután még inkább a mag.varnép iránt! lángoló sv retete Kaziucy megérte, hogy az egész nemzet lélekemelő ünneppel Kisfaludy Károly. Bajza Kölcsey és Vörösmarty adózott félszázados nagyfontosságú irói működésének, barátsághoz vezöün. Ez i kör volt a mull század Halálát az egész nemzet siratta. Es hogy most szü-hosszas éveinek vezére ét ezek mindörökké nemzeti letésének luO éves évfordulója mult augusztuabau büszkeségünk Ehhez szegődött Toldy és végleg as tudományos intézeteink nem hagyták elmulúi ez idő-irodalomnak élt. pontot szó nélkül. Ünneppel adóztak a kiváló magyar
A tudouiÁny nyelve abban az időbeu hazánkban nemzeti tudós emlékeinek és ha politikai szenvedélyek még joblnra latin volt Toldy azonban lankadatlan sötétsége nem dúlná a magyar lelket, bizonyára or-buzgalommal hirdette, 1iogy mig magyar nyelvű tudo- szágosau megünnepelték volna közép- és főiskoláink mány nincs, addig a külföld nem ve\'sz\'róluuk tudo- annak az emlékét, aki a magyar nemzet, a magyar mást és a magyar névnek elismerés nem jut a műveit i állam megerósödéséu egy fél századnál tovább dicső-nemzetek concertjében. Hirdette, hogy a nemzet ségesen munkálkodott, megerősödése az iskola, a tudomány és a költészetnek igazi nemzeti irányából fog következni. Aki i-;tk
politikai rendeletekkel, törvénynyel akar)a ezt a célt Rendőri reformokat Deák Péter
elérni, az lépten-nyomon elleuállásra talál, mely a rendőrfőkapitány a várufii tanácshoz ujabban célt mindig messzebbre tolji bcnvujtott beadványában fejtegeti a rendőri
Amint a boldogság „a multou épül és az emlé- raforniok szükfiéffesséffét kezeten", ugy az igazi nemzeti nevelés is a mult 1 ,on\'lüK SZUKsegessegei dicső történetén, küzdelmén, eredményén és kudarcán Megemlíti, hogy a jelenlegi létszám lb8o. találhatja táplálékát és a valódi uemzeti szellem jó!évben 8/.erve/,tetett. Az őrszemélyzet átlagos
-- napi munkaideje óriási: 15 óra. A terhes
Mennyivel különb ember volnál akkor, ha szolgálatot bizonyítja, hogy kilenc óv óta feleséged volna. Egy oljan jó, okos. kedves és szép 17 uj rendőr lett felvéve. A főkapitány javasfeleseged, mint az enyém ..... ..... - -
Azért is irom hozzád ezt a levelet, hogy meg-
latiban legkevesebb 6 uj rendőri és 2 szolgai
hívjalak magunkhoz, jenkor kánikulába úgy m tudsz állás szervezését kéri. Vagy javasolja, hogy egyet/et csinálni a légy-fogdosásnál. Nálam más dolgot döntessenek be 12 rendőri állást és alkal-
is találhatsz, meg~egy kicsit hozzászokhatsz a szolid mazzanak 18 csendőrt. Javasolja továbbá a
élethek, mert náhm nem lehet lumpolni. inezórendőri és utrendóri szolgálat érdekében
non. í* C "fit w1 t,zk,0r \'!?í,!a!lk é? regf.el 3 rendőri állás lovasitását. pont öt órakor felkelt sz ebresztő-oránk, meg pedig
hangos sióval, mert az én ébresztő-órám nem üt hauem kiabál Azt kiabálja. íiogy: „mama kávét, kávét- és ezt az ébresztő-órát Palikának hívják.
Soha ilyen gyéreket nem láttál! Ez egy eleven beszéló-masina, reggeltől estig, folyton jár a pici szája és magyarul, németül beszél, pedig még csak másfél évqs. Lte nem beszélek róla, majd meglátod, milyen okos és emberismerő.
Neked bizonyára azt fogja mondani, hogy „dumme kerl."
Hanem aztáu biztosan eljöjj hozzám, annál is inkább, mert van itt egy szép és kedves kis lány, kivel szeretnélek összeboronálni.
Azt hiszem sikerülni fog. s ha sikerül, még a barátaid is gratulálni fognak, hogy végre megjött az eszed ! . . . .
Adja Isten! Ölel öcséd
Gyurka.
A főkapitány véleménye szerint a csendőr-ségi szolgálat behozása előnyösebb.
Mi a magunk részéről most nem szólunk az ügyhöz. Megtettük már többszőr. A köz érdekében azonban határozottan szükségesnek tartjuk, hogy bármikép, de az ügyet mielőbb dűlőre kell vinni, mert a jelenlegi kózrendészeii szolgálat nem a legrózsásaWb.
= Nagykanizsa r. t város képviselőtestülete ma délután közgyűlést tartott. A közgyűlésen különböző zárszámadásokat, jelentéseket és illetőségi és ingatlan vételi ügyeket intéztek el. Lapunk zártakor a közgyűlés folyik.
1905 OKTÓBER 7.
ZALAI KÖZLÖNY
S
A nagy jégverés.
— Folyamodta adólaangadéaért. —
A szeptember huszonhetediki óriási jégvihar nyoma még ma is látható a város képén. Hetekig eltart még, mig rendbe tudják hozni a vihar okozta pusztításokat, melyek óriásak.
A „Zala" cimü laptársunk azt az eszmét vetette fel, hogy a háztulajdonosok folyamodjanak adóleengedésért. Laptársunk a kérés jogosságát a következőkkel támogatja:
„A törvényhozás kimondta (187(1. JCV, t.-c. 49. §.), hogy elemi csapások által\' okozott károk rendkívüli eseteiben adóelengedésnek van helye. Ilyen elemi csapások az idézett törvénycikk szerint:
1. a jégeső, árvjz és tüz általában.
Az emiitett törvény a- jégesó okozta károkat általánosítja és sehol sincsen megírva, hogy a jégeső, mint elemi csapás, csakis a termésre szorítkozik.
Megyjegyzendónek látjuk még azt is, hogy a törvény intézkedése szerint:
„esetról-esetre felmerülő elemi csapásnál, a mennyiben annak az adóelengedésre igényt nyújtó minőségét a közigazgatási bíróság kimondja, szintén adóelengedésnek van helye."
Tehát bármilyen oldalról is mérlegeljük a jégesó által okozott jelentókeuy elemi csapást, adóelengedésnek feltétlen helye van."
A felhívásnak meg volt az eredménye, ameny-nyiben már a tanács eíőtt fekszik egy kérvény, amely a város közönsége részére az adóleengedésí kéri.
Hogy lesz-e a kérésnek eredménye, az még nem bizonyos. Egy szakember ugy nyilatkozott tudósítónk előtt, hogy adóleengedósnek csak az esetben volna helye, ha az épületek, lakások lakhatatlanná váltak volna. Vagyis, hogy egy időre megszűnt volna az adóalany.
Bár ebben sok igazság van, mindamellett ez felfogás dolga. Különben pedig sok ház tényleg lakhatatlanná vált. Ezeknél feltétlen adóleengedésnek van helye. A többinél is a közigazgatási bíróságtól függ. vájjon lesz-a-^leengedés vagy nem. Tekintve pedig, hogy a kár tényleg óriási, hiászük, hogy lesz adóleengedés.
A mezei és szóló károkat már összeírja a kiküldött bizottság. V
Az épület károk összeírása is e héten megkezdődött.
*
A legtöbb kárt az ablaküvegekben okozta a vihar. Ebből az alkalomból Kertész József, a .Reggeli Lap" lelelós szerkesztője cikket irt lapjában az iparpártolásról, amelyben többek között a következő megszívlelendő sorokat írja:
„Városunknak, de a környéken más községnek ezer meg ezer ablakát verte be a jég. mivel minden jó, ami Istentől származik, tehát az üvegesek, üvegkereskedők és gyárosok valószínűleg örülnek,\' hogy áruiknak forgalma emelkedett anélkül, hogy; ezért kárörvendőknek lehetne őket tartani. Sok szegény üreges tót, üvegező kereste meg a télire való fát ég tán egyebet is nagyon keresetté vált munkájával. ÜvegkereBkedóink bizonyosan kellemeseu dörzsölgetik kezeiket a uetn várt haszon láttára. Hanem ha szabad kérdeznem, gondolkodtak-e kereskedőink arról, hogy a mi szerencsétlenségünkből legalább ne a külföld gyárainak, hauem a honi véreinknek jusson a haszon egy jó része. Ha értésemre esik. hogy így van, örömmel hajtom meg az elismerés lobogóját hazafias üvegkereskedóink előtt, ha nem így volna, fájó érzés kelne lelkemből. Es ne vessék szemünkre már folytonosan, hogy a magyar ipar fejletlen. Tudjuk jól, hogy nem versenyezhetünk még egyben-másban a külfölddel, de ami jó itthon, azért ne menjünk a szomszédba és ha mi nem támogatjuk ipari és kereskedői vállalatainkat, akkor mindig megmaradunk abban a szegénységben, melyre szánakozva tekint le a gazdag külföld. A honi és helyiipart, kereskedelmet támogatni tehát nemcsak hazafias kötelesség, hanem az egy állami vagy községi társaságban élők közgazdasági szükséglete."
MEGFIGYELÉSEK.
Evek óta figyelem a nagykanizsai egyletek életét. Majd \'mindegyiknek van egy közös vonása: A mulatni vágyás. Ez jellemzi legjobban óket.
Van olyan egyesület, mely mást sem tesz, mint tánciskolát ós bált rendez. Ebből áll tevékenységűk. Ebben „merítik ki" erejüket, melyet a tagok társulása teremtott.
Sok egyletről nem is olvas az ember máskor a lapokban, mint mikor bált rendeznek. A lapok szerkesztőségeit elárasztják mulatság-kommunikékkel. Nem mondom, hogy a társas élet fellendítése nem célja az egyesületeknek. De nem. egyedüli célja.
Minden egyesületnek van működési tere. Mindegyiknek van bizonyos alapszabályokban meghatározott célja. Ennek érdekében azonban nagyon keveset tesznek
Nagyon helytelen dolog, hogy az egyesületek léha dolgokra pazarolják erejüket. Sokkal komolyabb mozgalmakban kellene nékik résztvenni.
Ettől azonban következetesen tartózkodnak.
Szeretném, ha az egyesületek az idei szezonban megcáfolnák ezt a sok évi megfigyelésemet.
KULISSZA.
végezni valami munkát s aközben, vagy azután enni, inni való is akad, de a nótázás el nem maradhat.
Hát az uri asszonyok ne tudnának „dolgot" adni a fiatal lányoknak és urflaknak, csak az uri társaságot su.tsa az unalom átka? En részemről egyenesen bántónak találom, ha kávéra, teára, vagy pkármi eszem-iszomra hivnak. De ba azt üzenik, hogy itt-ott többed magunkkal valamely feladat elvégzésére vagyunk hivatalosak, amivel nemesitjük magunkat és hasznára válhatunk a háziaknak, kész őrömmel megyek „kalákázni", de trécselésre való kilátás eliieszt, nemcsak engem, de azt hiszem miulen jobb ízlésű embert, aki kikívánkozik a hétköznapiság sablonos nyűgéből. Sajnos azonban, ilyen üzenetet ritkán kapunk, ami azt bizonyítja, hogy félre ismernek bennünket.
Es biztosan tudom, hogy nemcsak magam vagyok ilyen munkaszerető társaslény. Jó volna tehát, ba bájos háziasszonyaink nemcsak enni adnának nekünk, hanem dolgot is. Ez a lecke pedig éppen Önnek szól asszonyom, aki e sorokat olvassa!
Döngi.
A TARSASAGBOL.
Lecke az asszonyoknak
Ha valahová látogatóba megyek, nincs nagyobb örömem, mintha valami foglalkozást adnak. Mert viszont nincs anuál borzasztóbb, mint mikor órákon át a szalon kerek asztala mellé telepedve, haszontalanul kell eltölteni az idót. hallgatva a mások le-szólását és csatlakozni azok véleményéhez, akiknek udvariassággal tartozunk. Összetett kezekkel figyelni az egymás mozdulatait és szarait, bólogatni és mosolyogni. elszomorodni, vagy nevetni s mindig olyan arcot vágni, mintha azok az apró-cseprő pletykák rettenetesen érdekeluének bennünket, sióval ugy viselkedni, mintha abban az erőlte\'ett állapotban mindennel meg volnánk elégedve a világon, holott titkon szorongva lessük, hogy mikor lehet már mozogni, változtatni a helyzeten, tenni valamit I
Ilyen helyzetben mindig e&zembe jut a falu népe, mely igen szép példát nyújt arra. hogyau kell társaságban eltölteni az időt. Vannak egyes foglalkozási ágak. amiket a nép inkább szórakozásnak tekint, mint munkának. A fonóbeli élet, a tollfosztás, tengerihántás, szüretelés stb., mind csupa alkalmak arra. hogy a nép -^társasággá tömörüljön, bol a maguk módja szerint épugy eltrécselhetnek, mintha összetett kezekkel asztal köré telepednének.
Az uraknál szinte illetlenség számba megy. ha valaki foglalkozást keres magának a társaságban és kötelezóleg ki vau mondva a naplopás, a semmittevés — a látogatás idejében. Pedig éppen ez teszi olyan feszélyezetté a társaságot. Az ember tétlenségre vau kárhoztatva g kétségbeesésében képes a legkicsinyesebb dolgokra is ráfanyalodni s részt venni az üres, keresett, céltalan trécselésben.
A munka a legnagyobb szórakozás s kellőképen változtatva a legkellemesebb pihenés. Sohasem lehetek annyira fáradt, hogy ha a háziasszony ölembe rakja a kávéőrlőt, ne őröljek, illetőleg ne őröljek szívesen. Megtöröm a dióját, kirajzolom a hímezni valóját, megöntözöm, nyirbálom a kertjét, olvasok tárcákat, verseket és szívesen hallgatom, ha mások olvasnak, de már előre fázom, lm tudom, hogy valahol összetett lábakkal és kezekkel kell végigülni a délutánt, vagy estét. «
Még a nótázásra sem igen lehet rávenni e.gy józan uri társaságot, mintha az csupán a mámor kiváltsága volna.
Erdélyben „kalákába" csődítik össze a falu lányait és legényeit, ami annyit jelent, hogy el kell
SZEZONKÉPEK.
— Az ősz. — Gesztenyeillat. — Hangversenyek. —
Népszerűség. — Politikusok. — Verseny.
A poétáknak nem kell hirdetni az őszt. Úgyis szomorúan szemléli mindenki korai diadalát.
Az ősz kedvenc szi/ie a sárga már-már uralja a természetet. Kihalt az élet a közkertekből. A sétatér komoly felügyelő bácsijának nem kell már harcot vivni a gyermekekkel. Nem jár oda már senki. Még Babots László ügyvéd uram sem teszi meg mindennapi sétatéri útját. Ot>z van . . . Egész héten hideg őszi eső zavarta meg a sétálni vágyókat.
Riporteri kötelességem, hogy az őszi hangulatból ki ne felejtsem a gesztenyeillatot. Hiába minden ellenkezés emiatt. Aki a tavasz közeledtét hirdeti, annak kötelessége észrevenni az ibolyát áruló virágosleányt. Az őszben pedig legalkotjnáuyosabb tényező
— a gesztenyeillat . .. Szegény sarki gesztenyések ... De büszkék lennétek mesterségtekre, ha tudnátok, hogy ti vagytok az ősz hirdetői . . .
A hangversenyek is megkezdődtek. Szimplicius bandája huzta^a szép magyar nótákat előkelő közönségnek, a Szarvas éttermében.
A zeneestélyek kezdenek népszerűek lenni. A „Korona" kávéház szombat esti cigány-estélyei népszerűek már.
Igaz, hogy vau ennél nagyobb népszerűség is. De hát mindenki nem lehet olyan népszerű ember, mint például a szabad szó mestere Pillitz Samu dr., vagy a letenyei kerület volt képviselőjelöltje, Dobrovics Milán.
különösen ez utóbbinak népszerűsége rendkívül nagy. A népszerűsége a letenyei kerületben éri el tetőpontját Fogadni mernék rá, hogy legközelebb Dobrovics lesz a letenyei kerület országgyűlési képviselője. /
Más szezon dolog alig van. A társas életben egy kis űrt hagytak a színészek. Vagy táu a színésznők ... No de diszkréció. Ilyenről csak Kulissza irhát.
Nagyobb újságot a Korona vasárnapi politikusai mesélhetnek. No meg Mátyás a fizető. Ó valósággal időjósa a politikának.
Nem érdektelen szezon mozzanat az uj verseny sem: Verseny a táncteremért! Szerencsére, hogy még nein akadtak vállalkozók, kik fogadó irodát nyitnának eme uj sportra. Erről azonban igazán Kulissza nyilatkozik.
Emlokezteto-niptár.
Oktlkír 7. A .Zalawegyei Általános Tanítótestület* .Muraközi Tanitóköre* kflzgyülése Hodosinban. „ I. A nagykanizsai hadastyin-egylet közgyűlése. „ 16. A Nagykanizsai Általinos Itjusigképzü-Kgyesttlet hangversenye.
«
ZALAI KÖZLÖNY
10(15. OKTÓBER 7.
HÍREK.
Pőrölyütések.
A kávéházi társaságokban bevett szokás széles e hazában, hogy az emberek egymással évődnek. Aki szellemi pórölyével mentül nagyobbat tud ütni felebarátjára, annak tapsol a hallgatóság legtöbbet, annak szólásain kacag leghangosabban. Kedvelik a/, ilyen kovácsokat és pórölyütéseiket. Az ember természete a karörvendezés. Még a leg-míveltebb lélekből sem hal ki egeszen. De ha épenséggel szeretjük, hogy felebarátunk összeroppanjon másnak rossz viccein, ez nem mutat lelki műveltségre. Ha félszegségeket gánosolunk és azokat nevetségessé tesszük, még hagyján. A nevetséges, a humor mindig fűszere volt és marad a társadalmi érintkezésnek.
ünneplésből. Eljön tán még az az idő is, mikor október hatodika nemzeti gyászünnep lesz Engedje meg a magyarok istene. Vessünk arra fátyolt, hogy a hivatalos körök távoltartották magukat az ünnepléstől. Bizonyára elfeledték a nap jelentőségét ... — Október hatodikának ünneplése különben igy folyt le Nagykanizsán :
Az utca képe nagyon szegényesen hirdette október hatodikát. Alig egy-két középületen lengett gyászzászló.
A város hivatalosan nem ünnepelt. A városház épületére nem tűzték ki a gyászlobogót és nem képviseltette magát a gyászmisén. A város vezetőinek magatartását sokfelé elitélték.
Gyászmise volt a városi templomban és a szent-ferencrendiek templomában. Itt Görög Ince mondott énekes gyászmisét.
Az iskolák az idén lelkesen ünnepeltek. A nagykanizsai főgimuázium Gyakorló Iskolája
A küzdelem az életért annyi kollemetlen gyAszdiszgyülést tartott a következő szépen össze-helyze-et teremt, hogy örömmel fogadunk mtott mQs0rral: I. Himnusz Kölcsevtól. Klóadta az mindont, ami bennünket nevetésre késztet.; ifjll8ág ének. és zem)kara. 2. Ünnepi beszéd. Tartotta de azok a pőrölyütések. melyek másoknak (iózony A,adár VIII 0 tanuló 3> aradi fajnak es keserüseget okoznak, mégis nélkü- taDuk. ,.alágyi Lajofitó| 8zavalu Roseuberger Sándor lozik a tiszta humor kellékeit. vn 0> tanul6. 4 Kuruc dalok. Előadta az ifjúság
Sokan emlékeznek még arra a sajtó- ónek. é8 zenekara. 5. Felolvasás. Tartotta Molnár perre, melyet Timon Ákos tanár Agai!(iyörgy VIII. 0. tanuló. 6. .Kis Magyar Ábránd." Adolf, a „Borsszem Jankó" szerkesztője ellenj Ruruc-dalokból összeállította Kác N. János helybeli indított, vagy arra a párbajra, mely Prém katll> főkáütor> 7< „Tizenhárom- Várady Antaltól.
József, a költő és S i p u í u s z, a .Kakas Márton" szerkesztője közt történt, ennek sértő elménokedése miatt.
A mi kávéházi tereferünk sem állnak mindig ártalmatlan vicoekből. Ha valakit „sáskának" hivnak, ez nem becsületbe vágó dolog, de ha valakinek azt mondják, hogy bőréből szijakat kellene vágni, vagy komolyságát és beszámithatóságát vonják kétségbe, ezek már olyan pőrölyütések, melyek eiplóziót idéznek elő ott, hol gyújtó anyag van felhalmozva. ^
Egy „slágfertig" színész főzött le egyszer egy elménckedót. A 8zinész haja nagyon kusza volt. Az elmés emberünk ezt\' észrevette és azt mondja a színésznek: „Ha máskor olyan nobilis társaságba jön, mint a miénk, fésültesse meg magát." A színész egykedvü-seggel vágott vissza: „És maga pulitiroztassa meg magát.
Szavalta Kovácsics Antal VIII. 0. tanuló. 8. „Szózat" Vörösmartytól. Előadta az ifjúság ének- és zenekara.
A felső kereskedelmi iskola is kegyeletes ünnepet rendezett a következő műsorral: Hymuus. Énekelte az ifjúság énekkara Október 6 án. Ábrányi Emiltől. Szavalta Szeidmauu Leo a. 0. tanuló. Ünnepi beszéd. Tartotta Dukász Aladár f. 0. tanuló. A tizenhárom. Ábrányi Kmillől. Szavalta Scherz Jenő k. 0. tanuló. Szózat. Knekelte az ifjúság énekkara.
király névnapját hagyományos dísszel
— Merre építkezzünk? Kgy aktuális esetből kifolyólag felmerült anpak a kérdésnek eldöntése, vájjon helyes dolog-e a városi építkezést kifelé irányítani, míg a város belterületén uagyobbarányu kiépítetlen területek vannak. Krről a kérdésről érdekesen és tanulságosan ír egyik pozsonyi napilap, mely teljesen ráillik a mi viszonyainkra:
Amíg a város belterületén hosszú idők szükségletét kielégítő telkek üresen, beépítetlenül állanak, a kültelkeken mindenfelé támadnak liliputi városrészéé*• kék, amelyek vagy nélkülözni kéujtelenek a város modern berendezéseinek áldásait, vagy pedig a város kénytelen aránytalanul nagy áldozatokat hozni, az illető házcsoportok érdekében. Ne gondoljuk azonban, hogy teljesen az illető építkezőknek magánérdeke szenved azáltal, ha az említett moderu berendezéseket nélkülözik, — ez nem csupán az ott lakók Ugye. hanem közügy. A belterületet átszelő utakat — jól. rosszul, — burkoltatjuk, világítjuk, rendőri felügyelet alatt tartjuk, s igy a közrendészet követelményeinek felelünk meg, egyszóval elkövetünk minden lehetőt, hogy rendezett viszonyokat teremtsünk, s ugyanekkor saját területünkön gombamódra támadnak házcsoportok, ahol minderről szó sem lehet, ahol meg van minden előfeltétele a ragadós nyavalyák kitörésének és ahol csakis városunk hagyományos szerencséjének köszönhető, hogy naponkint nem ütnek le valakit, mert bizony rendőrségünk gyenge az ilyen na#y kiterjedésű lakott területre. Tehát idebent védekezünk és a peri-íVrián magunk teremtünk közegészség-, közbiztonság-és rendellenes telepeket. Az építkezési kedv béuulása napról-napra tapasztalható, s csakis annak kinövései teuyésznek buján. A nagy tőke visszahúzódása folytán a kisebb és a törpe tőkék érvényesülhetnek, de természetesen nem kereshetik fel a város belterületén lévő és ezért a viszonyokhoz mérten drága telkeket, hanem érvényesülést keresnek az olcsóbb helyeken a perifériákon, «bol az épitkezes jól kamatozó üzlet. Innen van tehát, hogy a belső építkezés fogytával a külsők szaporodnak, míg ha az erősebb tőke idebent találna elheJiHizést. nem állana be a szüksége a kis építkezéseknek, amelyre pedig igy tekintettel a népesség szaporodására, ráutalva vagyunk. Eminens közegészségügyi. közbiztonsági és pénzügyi kérdés tehát az építkezéseknek helyes irányba való terelése.
Nem nehéz rámutatni, hogy mennyire jellemzik
ünnepeli, a \' 70k".mi ™Í7,„V.M». A gyár-utcai és rtBlaó
templomában Uunepi mise volt. melyen megjelentek "B1™" kls ™«»k ™l»d a kültelki építkezés\'
aSutóságok fejei. Kivonult a katonaság is díszbe^. bizonyítják. Ellenben belső területeken évek óta alig A középületeken lobogó lengett Az iskolákban szünetelt volt ■ építkezés. A Sugár-uton a Blumonschein és az
az előadás. Irmler-féle ház között már évek óta üres terület ál|
- Betöltetlen állás. V.agner Károly volt és nem akadt vállalkozó szellemű ember, kl felépítette közgyám éí árvapénztárnok másfél évi betegeskedés volna. Üres telkek vannak a Rozgonyi- és Csengerv-után 190:,. augusztus bavában nyugdíjaztatott éa azóta a utcában is. A városba vezető Kaziucy-utcában, ahol a gyámpénztár a városi pénztárral együttesen kezeltetik.! Szemere-utca beletorkollik évek óta áll egy tábla.
Akinek egyszer dolga akadt a gyámpénztárnál, az tncly eladó háztelkeket hirdet, Kz és még számos le;
Igenis, politura, ebból a francia szóból\'ludi\'\' ll0g? emelelre fö1- «nieletrói le kell szaladgálnia, nem sorolt esel is bizonyítja, hogy nálunk az épil-nazik „pali-, ami annvit ielent ho»* • mig ilr,»<tó«<*4«\'k MmM^I H tudja vinni. K tokin- kozéielt iránya helytelen, speciális magyar hibákkal
származik ,,poli". ami annyit jelunt, hogy sima, előzékeny. Több simaság társadalmi
érintkezésünkben helyén volna, fis sok vic-reiónek nem ártana, ha a kovácsmesterség helyett a fényezést tanulná, ha pőrölyütések "sztogatása helyett, melyek másoknak fájnak, simaságra törekednék.
v. H.
speciális magyar I
tetben már másfél évvel ezelőtt kellett volna intézkedni van teli és nem tanulnak ebben a nyugattól ahol Mert, vagy felésleges a gyámpénztári állás, akkor már régen belátták, hogy kis területeket sokkal köny-Wagner Karoly minek volt 2IS évig gyámpénztáros? nyebb ellátni modern intézményekkel, mint elszórtan
állás betöltése iránt Mpltttt városrészeket.
Az acetilén világítás veszélyessége Körtll-
Ha meg nem felesleges, akkor sürgősen kellene intézkedni.
— Eljegyzések, öross Dezső dr. ügyvéd el- *gí é,e lesI a"""k\' ho«y 81 ««ti«n világítást jegyezte (irünhut Alfréd előkelő nagykereskedő löbb vir0,ba" uyilvános helyen használják. Még oly leányát. I.ucie kisasszonyt. városban is, mint nálunk, ahol villany világítás van,
8 zán t ó József hódmezővásárhelyi uri szabó, beveIetlék néme\'J\' heljl3" a! »cetilént, mert mint volt nagykanizsai lakos eljegyezte l\'etőc Rózsikát! mondják az olcsóbb. Az olcsó húsnak azonban, araint Budapestről mindenütt, .ennél is hig a leve. Vagy más szóval
— Áthelyezés A kereskedelmi m. kir. miniszteri .sovány az eredmény. Nem szólva arról hogv az Márffy Mantnano iiezsó dr. miniszteri titkárt, bukaresti; „etilén nyitott lángja tűrhetetlen nacy melenet fiinál szaktudósltot. Olaszországra k terjedő működééi körrel \' .• , ■ , llaey meleget isinai Rómába helyezte át. - Mantn.no ^gykanizrtn 1I" \' tttívenzéiyen ia. -végezte gimnáziumi tanulmányát. Harcson például a közelmúltban két acetilén robbanás
— Katonai áthelyezés. Svastícs József,lörlínl- Al W" tragikusan végződött; a másik esetiem emlékeit, mint élö érzést ápoljuk szivünk-: MProui M Lacovich Rudolf nagykanizsai 4«-ik gyalog- »<\' » ™"k véletlen, hogy két emberélet nem eM\'tt ben. Szent fogadalmat teszünk, hogv az aradi Mr"dl,,>1\' "hadnagyok kölcsönösen áthelyeztettek. ; áldozatul. Kzek js csak súlyos égési sebektói borítva
...... . . — Halálozások. Üzv. Wortmanu Józsefné tudtak megmouekülni a biztos haláltól. A legutóbbi
szept. 29 éu hosszas szenvedés után elhunyt. Kél robbanás oly nagy volt, hogv a közeli ablakok mind
^ritt^^h^t^Mg^KMk 8 «vakori robb"áMk biwny
kíséretében ment végbe. Sokan ismerték és sokan lng*1,ak """lén iránti hízalinat. A közbiztonság szerették. érdekében szükséges lenne tán Nagykanizsán is figyel -
Zsámár Lajos pécsi állami főreáliskolai tanár nieztotni az acetilénnel világító közhelyiségek tulajdono-?? éMS k»rtba" I\'écsett elhunyt. Az elhunyt Zala- sait, hogy kettőzött éberséggel ügyeljenek a világítási N«v° részvéttel Km,,M"° is ^-árkodott. szabályzat beUrtására. Nehogy olyan esetek forduljanak
lM""\'«k- | nálunk is eló. mint Barcson. Kbból ugyan nem kérünk.
— Október hatodika Kvröl-évre eljön emlékezelük. A nép érzésében, az ünnepi szónokok beszédeikben emelnek oltárt szent emlékeiknek. Felujul az aradi tizenhárom emlékezete, hogy lelkesítsen bennünket, apró utódokat — a munkára. Mi fogadalmat teszünk a szent napon, hogy az aradi golgota hóseit nem adjuk át a feledés homályába. A történe-
nemzeii tragédia csak lelkesít bennünket. Bevonulunk a templomba közös imára és ott fogadalmat leszünk a magyarok istenének, hogy soha el nem feledjük az aradi évfordulót Jólesó érzés fogja el az ember szivét, ha látja, hogy e napot mindnagyobb Onnepiessóggei üli meg a nemzet, ünnepeli a hazafias közönség. Az idén már az iskolák is nagyobb részt kértek az
190.\'». OKTÓBER 7
ZALAI KÖZLÖNY
— Uj kórházi segédorvos. Zalavárraegye alispánja által a nagykanizsai közkórházhoz benlakó segédorvossá kinevezett Ulreich Nándor szigorló orvos elfoglalta állását.
— A hirlapiráa köréből. A .Reggeli Lapok Melléklete" pályafutásában változás állott be. A lap ciine megváltozott. A uj cime: Reggeli Lap. A |«p fejére az uj címmel együtt uj szerkesztő került. Kertész József tanár lett a lap felelős szerkesztője. Kertész József lapunkat is gyakran felkeresi ügyesen irt szép cikkeivel. Neve nem uj név a hirlapirásban.
A „Nagykanizsai Friss UjságM-nál is szerkesztő változás állt be. (i á b o r Ernő vétte át a N. Fr. U. szerkesztését, mint felelős szerkesztő.
— Tiz év. Minden nagyobb feltűnés nélkül volt folyó -hó 1-én évfordulója az országszerte oly uagy hullámokat fölvert egyház politikai törvények életbeléptetésének. Nem lesz érdektelen, ha városunk évtizedes népesedési mozgalmáról összeállított statisztikát olvasó közönségünkkel ismertetjük. Született összesen 7!»S8 gyermek, kik közül törvényes 3323 flu és 3100 leány, házasságon kívüli 670 fiu és 603 leány, halva született 131 Hu és 101 leány. Elhunytak száma 6648, kik közül 3413 a fi és 3235 a nő nemhez tartozott. Házasságot 2017 pár kötött. Vegyes házasság 152 esetben jött létre. Természetes szaporodás volt i 34\'* lélek. \\
— Kövessy színtársulat Pécsett. Kövessy Albert színigazgató tőlünk eltávozván, Pécsre meut, ahol már egy hete folynak az előadások az ottani Nemzeti Színházban. Mint a „Pécsi Közlöny"-ben olvassuk, a színtársulatnak jól megy a dolga. A tár-
Milat a modern pécsi .színpadon szép sikereket arat esténkint. Nagy dicsérettel emlékszik meg Makó Avdáról. Almássy Endréről. Károlyi Lconáról, Király Frigyesről. H a h n e 1 Araukáról, K o in á-romy Giziről, Pesti Kálmánról. Fehér Gyuláról, 0 ó z o n Méláról stb. Laptársunk a társulatot jól szervezettnek ismeri el.
— Műkiállitás. A nagykanizsai Izraelita Jótékony Nőegylet műtárlata iránt szép érdeklődés nyilvánul. Legközelebb egy bizottság fog szemlét tartani a Nagykanizsán levő mútárpyakon, hogy tájékozást szerezzenek a tárlat nagysága és egyéb rondezési momentumokról.
— Hangverseny. A Nagykanizsai Alt. Ifjúság-képző Egyesület állal folyó hó ) 5-én tartandó hangversennyel egybekötött táncvigalom műsora a követ-ki\'ZŐ: 1. Zene-kettős. Félegyházi Aranka zongora és Málovec Mihály hegedű. 2. Málovec Mihály cimbalom. \'. Felolvasás. Tartja dr. I\'iljitz Soma. 4. Rhapsodia Liszt Ferenctől. 5. Tréfás előadás. Tartja Brónyai Lajos. 6. Ének-kettős. Előadva dr. Hajós Sománé ós Rác N. János városi fókántor által: zougoráu kiséri Neumark Ilona k. a. 7. Zene-hármas. Neumark Ilona zongora, Szitár Béla hegedű és Ehrensteiu Győző fuvola.
— , Nagykanizsa — falu. Mi tudjuk, hogy Nagykanizsa rend. tanácsú város, ahol ha nincsenek is lo emeletes felhőkarcolók, de azért a házak külseje még sem teszi a szemlélőre egy falu benyomását. A demokrata fővárosi újság a „Polgár" tudósítója azonban nem tudjuk, hogy járt-e Nagykanizsán. Mi legalább nem hisszük, mert akkor nem jelenhetett volna meg a Polgár október 3-iki számában a következő hir:
— Tizenötezer ablak. NugykanizjAról jelentik\' A legutóbbi nagy vihar mintegy tizenötezer ablakot tört be, köztUk a laktanya kjfezerötizáz ablakit. Bz a nim óriáti. ha meggondoljuk, hogy a falusi h Azon viliit ii a legritkább eietben vn\'n négy ab lak nil több, a viharnak tehit nagy területen minden hiz valamennyi ablakit be kellett zúznia.
Valaki ugyancsak (elültette a jól szerkesztett fővárosi újságot, mert annyira még sein vagyunk, mint a Polgár lefesti a város falusi képét! ?
— A tüdővész pusztítása. A belügyminisztérium legutóbb kiadott jelentése szerint a magyar birodaloinbau julius hónapban 6742 egyén halt el tüdógűmőkórban. A Duna jobbpartjáu összesen 988-an haltak el. Törvényhatóságok szerint e szám a következőkép oszlik meg: Baranya 73. Pécs 14, Fejér 76, Székesfehérvár 16, Győr 32, Győr 15, Komárom 6!>, Komárom 5j Moson 46, Somogy 133, Sopron !»7, Sopron, Tolna 61, Vas 141, Veszprém 6.r>, Zala H,G. Zalamegye tehát e 1 s ó helyen áll a tüdővész halá-1 lozásban.
— Mérgezés fartőtlenitő szerrel. A napilapok közlik, hogy egy anya gyermekeit és önmagát Isollal megmérgezte. Nincsen nap. hogy a hazai vagy külföldi sajtó rondórieleotései ne registrálnák, hogy milyen szerencsétlenségek történnek a carbol és lysollal, mely szereket gyógyazeitárak ós drogériák minden ellenőrzés nélkül szolgáltatnak ki. E mérgező szerekkel gyakran szándékosan követnek el mérgezést, máskor vigyázatlanságból, gyermek iszik Vlólo, vagy össze-tévesztés folytán keletkezik szerencsétlenség. Tény, hogy fertőtlenítő szert háztartásunkban nem nélkülözhetünk, mert mindnyájunkat érhet baleseti Otthon foglalatoskodva megesik, hogy kezünket megsértjük. A sebet nyomban desinöciálva a lakásunkban tartott fertőtlenítő szerrel, biztos és gyors gyógyulásra számíthatunk. Hasonlóképpen nagy fontosságú >-aját egészségünk megóvására, hogy gütnőkóros betegünk köpetét.
— „Nagykanizsai Kiháxasltási Egylet." Mult
számunkban már jeleztük, hogy Ihászi Horváth István állami anyakönyvvezető a házas élet elómozdithatása céljából „Kiházasitási Egyesülét" létesítését célzó alapszabály tervezetet készített. Az eszme városszerte élénk érdeklődést keltett. A tervezett humánus célú egyesület megalakítását egy előkészítő bizottság vette kézbe, mely az alakuló közgyűlést folyó hó 15-re tűzte ki A tervezet szerint az Egyesületnek tagja lehet minden szabad állapotban lévő férfi ós nő, korra, vallásra és nemzetiségére való tekintet nélkül, ki egyáltalán házasságot szándékozik kötni. A nász jutalékot (hozományt) képezi a házasságkötés napján létezett tagok által befizetendő egy-egy korona nászjárulékok 80* „-ja. Vagyis például, ha az egyletnek ezer tagja van, akkor a uászjutalék 80<> koronát tesz ki
Nagyon
__o_______^______ _,nj ________________o_____r..........- Kézigyógyszertár az iakolában
typhusos betegünk ürülékét ártalmatlanná tegjük ós életre való intézkedést honosított meg a helybeli izr. ezzel a betegség terjedésének gátat vessünk. Beteg- iskolaszék iskolájánál. Az igazgatóságnál egy kis kózi-............ •*•\' \' gyógyszertárt helyezett el, hogy a gyermekeknél elő
szobák, padlók, edények stb fertőtlenítése ós szag talanitása szintén desinficienssel eszközöltetnek. l)e ha már desinfiieienst nem nélkülözhetünk háztartásunkban, a tudomány mai álláspontján módunkban van olyan szerről gondoskodni, mely az ember szervezetére — se külsőleg, se belsőleg használva — kárt nem okozhat Vannak ma már^cellemes illatú, nem mérgező, nem maró ós baktériumokat elölő szerek, például Lysoforen. A közegészségügyi hatósá-
fordulbató baleseteknél az orvos megérkezóseig tanítónak kezeinél legyen olyan kötő- és egyéb szerek, melyek az első segélynyújtásra szükségesek.
x Sok anya azt hisz1, hogy gyermekével valami különös jót tesz, ha gyenge korától kezdve lehetőleg bigitatlan tehéntejjel táplálja. Miután pedig a tehéntej az anyatejnél még egyszer annyi sajtanyagot tartalmaz, tehát a csecsemők nehezen emésztik,
goknak oda kellene hatni, hogy "a nagy közönség attuál is inkább, mert a gyermek gyomrában nagy kezébe mérgező desinficienseket orvosi rendelmény j csomóra összeolvad. A tehéntej Kufeke gyermekliszttel nélkül, ki ne szolgáltassanak: különösen szűkség van I való higitása, vízben főzve, nemcsak a tehéntej alkat-erre járványok idején, mikor lemérdek fertőtlenítő 1 részeit az anyatejével egyenlővé teszi, de még annak szert összevásárol a közönség. Megközelítőleg se! csomóra való összeolvadását a gyermek gyomrában mondható meg. hogy a veszélyes fertőtlenítő szerek megakadályozza, ugy hogy ez ekkor nemcsak hogy kiküszöbölésével. hány emberi élet lesz megmenthető uz anyatejhez egészen hasonló, de ép oly könnyen és hány ember egészsége megóva. emészthetővé is lesz. Azon gyermekek, mely higitatlan
— A fegyvergyakorlatokról. Hogy a nem tehéntejjel élnek, nem fejlődik. Kufeke gyermekliszttel ténylegeseknek a fegyvergyakorlatok alóli felmentése I ^ táplálkozása által ellenben azok kitünőeu fejlődnek, vagy a fegyvergyakorlat idejének áthelyezése iránti — Orvost körökben már reg ismert teuy, hogy kórvénve minél előbb rendeltetési helyére jusson, a „Kerene Józsel keserűvíz- valamennyi hasonló vuet, elrendelte a hadügyminiszter, hogy talamely járási l«rtós hashajtó hautsa es emlltesre méltó tellemes liszt viselő által igazolt kérvényt az illetékes hadki- i i»n»l fogva, már kis adagban js tetemesen Molmul|a. egészitó kerületi parancs nokfághoz nyújtsák be. Az Kénünk határozottan Ferenc József keserüvizet. állami, megyei, vasúti szolgálatban lévők a felineutéfl iránti kérvényeiket az illetékes kerüloti hadparancs-noksághoz nyújtsák be. Felebbezni lehet a hadügyminiszterhez.
— Koszorutpótló adományok. F. évi szép ternber hó 29 ón elhunyt ifj. Fischer Ferenc iránti kegyelet jeléül adakoztak: Pollák Kde, ifj. Weisz Lázár, Kende Mór, id. Fischer Ferenc 10 — 10 kor., Kaster Miksa, Klein József 5—5 kor. Összesen 50 | kor. A nagykanizsai izr. Szent-egylet.
A közönség köréből.
Az e rovat an közlőitekért u felelősiig a bezUlUüt terheli.
Visszatérítés a villamosság árából.
Tekintetes Szerkesztőség / Becses |óindulatukat kérem egy olyau Ugy részére, mely a városi képviselőtestület jauuár 17-én tartott — Kegyes adományok nyugtázása. Az ág. közgyűlésén egy uagy lépéssel ment előre, de azóta evaug. templom harangjára és toronyórájára begyült is tán ott áll, mint akkor. A város polgárai legalább kegyes adományok második nyilvános nyugtázása : e véleményen vannak, mert semmi hir sem szivárgott Nagykanizsai Takarékpénztár 26 kor., Délzalai Taka- ki a hivatalos bizotUág működéséről, mely ennek rókpénztár 15 kor., Bárdáuyi lovag Braum Miksa ellenkezőjét bizonyítaná.
m. kir. min. tanácsos, a déli vasút vezérigazgatója Mi történt az említett képviselőtestületi gyűlésen? 10 kor., Reichenfeld Samu. Belus Lajos, Danneberg A városi tanács javaslatában az áll, hogy Franz ós Weisz, ifj. Deutsch Lajos, Tripammer Gyula, Lajos és fiai céget egy szorzó tényező használatától Maurer Rezső (Kassa) 5-5 kor., R. 8. 4 kor., | eltiltja, mórt „szakértőileg megállapittatott, hogy ezen Eisinger Henrik 3 kor., Szukits Zsigmond, Fischer Á~" tX * " llf AUÍr " ........
Ignác, dr. Fábián Zsigmond, Miltónyi Sándor, dr, Beutzik Ferenc, Reinitz József, Irmler József, Kauf-mann Adolf, Gürtler Ferenc, Kűrschner Ignác, Boller Károly (Kassa), Maurer Frigyes (Kassa) 2—2 kor. Összesen 111 koroua. Főösszeg 38H korona.
x Köztudomásu, hogy köhögés, rekedtség és elnyálkásodásnál legbiztosabban hatnak a világhírű Kgger-féle mellp&sztillák. melyek a gyomrot nom rontják és kitűnő izüek. Kaphatók minden gyógyszertárban és drogériában. Doboza I ós 2 korona. Próbadoboz íiO falI. Főraktár: Nádor gyógyszertár, Budapest. Váci-korút :7.
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezetnél a folyó hó 9-ére eső befizetések az izr. ünnep miatt, 13-án délelőtt tartatnak meg.
Közérdekű elvi jelentőségű határozatok. Azt i Lipót javaslatát.
ezorzási tényező magas." Kifogadták a tanácsi javaslat azt a pontját is, mely kimondja, hogy „a múltért való felelősség alól nem menti fel" a céget. Szóval a közönségtől beszedett többlet visszatérítését határozták el..
És ez, dicséretére legyen mondva a képviselőtestületnek, elég tapintatos formában határozták el.
Ujuópi Elek Lipót előterjesztése általános helyesléssel találkozott, midőn szórói-szóra a következőket mondta:
Minthogy a vállalkozó annak idején n polgárokkal való szerződést is a várossal kötötte meg, kötelessége a városnak, hogy a polgárok érdekeit is képviselje, nehogy minden egyes polgárnak külön kelljen perre mennie. Ha a vállalkozó belátja, hogy az összeget nem jogosan vette föl, szépségesen és békésen meg lehet a kérdést oldani. A képviselőtestület elfogadta a tanács és Elek
gabonakereskedőt, aki vásár alkalmával az udvarába
hozott gabonát megveszi, azon a cimen, hogy meg történik ez ügyben.
Mindnagyobb érdeklődéssel várjuk tehát, mi
Vagy talán Franzéknak van igazuk?
Akkor ezt is be kell ismerni.
Soraim közléséért köszönetet mondva maradok
úem engedett helyen vásárolt, a vásárrendtartási szabályrendelet alapján nem lehet büntetni. — Kihágást követ el az a lótulajdonos, aki lovát a kitűzött általános, vizsgálat alól elvonja. — Fióküzletre szóló í tisztelöjQk
iparigazoívány kiszolgáltatását nem lehet megtagadui Nagykanizsa, 1905. október 5-én
abból az okból, mert a fióküzlet felállítását a főtelepre i ™ flgy áramfogyMItó.
illetékes iparhatóságnál nem jelentették be.^
«
ZALAI KÖZLÖNY
10(15. OKTÓBER 7.
Lumpok.
Némely embernek benő a fejelágya, söt tisztes férfikor! ér meg, még sincs sunyi ereje, hogy ne tegyen olyasmit, amiről biltosau tudja, hogy holnap már megbánja. Vannak emberek, akik százszor, ezerszer eltökélték magukban, hogy „ezentúl" mértéket tartanak az ivásban s tudja az ördög, mikor megint belekeverednek, mintha az agyukból kihullott volna az emlékezés kereke, minden tekintetben okosabbak, szellemesebbek, beszédesebbek lesznek, csak az nem juteszökbe, hogy mértéktartást fogadtak. Isznak, isznak és csak a torkukat kérdik meg: kell-e még? A toroknak pedig még akkor is kell. mikor odabenn már rég elég. Annyira elég, hogy az agynak is jut a gőzéből és ez a gőz szokta megölni az erélyQket. Még annyi képességük marad, hogy a vendéglőben megtagadjanak maguktól néhány olyan pohár itókát, amit még kiváuna a torok, de már az utcán megboszulja magát ez az erélyesség. A nyomorult torok kiszalasztja az óhajtó módot:
— Én még innék valamit!
Ks csodálatos, hogy ha többen is vannak, ebben rendszerint egyet értenek, de senkinek sem jut már
IRODALOM.
N v i 1 r t é r.
* A Szinház és Élet egyetlen színművészeti hetilapnak nyári szünete után október 8-án jelenik meg először, uj, nagyobb alakban, előkelő tartalommal, diszes képekkel. A lap szervezete a szünet alatt teljesen újjá alakult szerkesztője Vajda László, az ismert iró lesz, kit irodalmi és művészeti életünk legkiválóbb munkásai támogatnak törekvéseibén. A Szinház és Élet irányzata teljesen modern lesz a színművészet nemes eszméinek szolgálatában, komoly és változatos ismertetéseiben és szakközleményeiben, élénk, ötletes és> vidám szépirodalmi és szórakoztató\' részében, bőkezű és jóizlésü a lap kiállításában, hogy { nagyközönségnek ínég fokozottabb gyönyörűséget\' szerezhessen, mint eddig. Kiadótulajdonos továbbra is Lenkei Zsigmond marad. Előfizetési ár negyedévre 1 korona. Kiadótulajdonos Butfapest, Baross-utca 59.
* Magyar Lányok. Az iskolák tanítják, a Magyar Lányok, Tutsek Anna képes lupja neveli | fiatal lányainkat. Minden száma gazdag tárháza a
változatos, szórakoztató és mulattató olvasmányok 240. 6zám 1905. vhtó. mellett tanulságos komoly közleményeknek, a háztartás, nevelés, kertészet, konyha, női foglalkozások, illemtani cikkeknek. Minden megvan benne,
alatt köztöltékért nrm vállal felelőseget a izerkfistőtég
A Szinje-Lipóczi Lithion-forrás
kltOnŰ sikerrel
használtatik
Salvator
..li hú}|jhólj|ig-és kBfi«ínyí>lnti!rnikellen,húgg-dara és »iitli;l nthézlégtkiifl, a tiukras húggtruil, további a Ifgaí és tméaxlttl muivek turul.ir.il. Hú^yhajtó hatá»úl
Ciiraa..t«, t
V ft-rr .....
HIRDETÉSEK.
Árverési hirdetmény.
. . .,..,.,,. . , . ~„ " Alulírott bírósági rígrehnitó az 1881. évi LX.
loüíjíilágot érdekli, nórakoitatn. fc.lt .lapot bátrán t.c ]02. §.s értflmébeo MMinel kStbirré leüli, hogT adbitja a mOIS „ Uniti a fiatal leányok keiébe, , |elenJej kir. járiabirÓ8áKnak 1905. évi V. 116/1
-------------------------,------ mert a •wrkwsUwg Tutaek Ai.ua v.ietéae mellett, „4m0 téglése kovetkeitében Jura et Súbne petUui
estebe, hogy a múltkori kiruccanás is ilyen csalafinta. « legnagyobb gonddal valogatja meg a kfalemenyeket. ■ „jg Jlí4ra Bukási Miksa becsehelyi lakos ellen sígg.l kezdődött. MSflietes. ára negyedévre 3 kor. Mutatványszámot! |)4 kor. a6 |. , jár. erejéig ltlOO. évi augusztus
- JerDnk a kávéházba! _ folytMja a torok, " k"doll,t\'"1 «"d»PM>. Andráesy-ut bó 16.4„ fogilI,alolíi,„,t kielégítési végrehajtás utján
sokszor anélkül, hogy csiklandozná még valamelyes , .\' . „, . . , . . . , ^ le" é" feltllioglalt és 811 kor. 70 1111.re becsült italnak a vágya. \' ■ , A D"Í!L Ja 8 ral0,\'e° 1,0^\'aPb,,0 ket4Ier kOvetkezí ingóságok, u. m.: bolti áru-cikkek, bolti
Erre aztán rácseng egy dskori hazugság: s>ZB+! .és szobabútor nyilvános árverésen eladatni.
eiak közvetlen I fekete febér éi nmei 80 kr.-tól 1 li írt 86 kr.-ig métereukint — Bérmentve él mai elvámolva a házhoz szállítva — Nagy mintagyOjtemény azonnal. Heoneberg selyem. gy»r. Z3r!ch.
rv l . ,-Ai ii « j eh i x ®vre postán való szétküldéssel. Előfizetni leecélsze-
"W \'»\' ur,r"\' Wr"\'a \'<" 0 rübben a kiadóhivatalba intézett postautalványon lehet, hkkor már beharangoztak az ej)eli alvasnak, a A I)i?at üjság kiadóhivatala Budapest, VIII.. Rökk rendes fölkelésnek, a holnapi munkaerejüknek, szóval Szilárd-utca 4. számú házában van.
már eladták a holnapot, elhitetve magukkal és egymással, _____________
hogy egy félóra múlva elhagyják a kávéházat. Pedig ha egyszer már benn vannak, szinte becsületbeli kötelességgé válik benn is maradni, mert nem nobilis dolog megszökni a társaságtól és korábban menni aludni, mint a többi. Hát isszák azt a veszekedett snapszot, amihfl egy „rund" sosem elég, részint mert kicsinyek a poharak, részint, mert ezek a poharak nem szenvedhetik az ürességet, meg a nyugalmat. Ha nyomban nem hozat valaki ujabb rundot, a pincér elszalad a poharakkal és egy csomó ivóvizet tesz az asztalra, tírrr! Minő iszony! Ki iszik ilyenkor vizet? Pincér! Vigye el ezt a vizet! Tehát visszatérnek megint a snapszos poharak, csillogva, csábítva, gőzölögve. Az órák pedig rohannak, a kávéház ablakai kékülni kezdenek. Akkor valaki az órára néz és azt mondja: Síi a csuda! Hát már ennyi volna? Pincér\' Hozzon még egy búcsúpoharat. Jön a megrovás:
— Hát te már haza akarsz menni? Na még csak az kéne. Ki fekszik le ilyenkor!
Kimennek a gőzfürdőbe, de ha útközben akad még egy pálinkás bódé, hát oda is betérnek, pedig a torkuk is inár rég megutálta. Ott aztán azon csudál-kozuak, hogy milyen olcsó a snapsz, holott az éjszaka ménkű sok pénzbe került.
Közben a vállukra telepszik egy láthatatlan manó és elkezdi fúrni a fejüket és ez a furó veszettül kellemetlen gyötrelmeket okoz Hiába a gőzfürdő, ugorka, szódavíz az a furó ott marad néha holnap-utánig is az agy velejükben. És átkozódnak, fogad koznak :
<f — Kz volt az utolsó; többet nem iszom Ennek a mondásnak azonban szárnya van. Beli teszik a kalitkába, de a kalitka ajtaját nyitva felejtil hát kirepül. Aztán megint neki mennek a fúrónak.
d. N.
Főmunkatárs: tiiánpár Hóin.
Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőd
I -
Egy nepwer. A .Moll fél* •ii-btrmiz" álul a
■elegeknek efy ép oly gyógyhatású miot o!csó szer nyujutik köményei ei ciuzoi bán talmaknál, sebekoel éi daganatoknál Egy Öreg ára utasítással együtt k. 190 Szétküldés uaponta utánvétellel Moll A gyógyszerész, ci. ét kir. ud» jzállitó által, Bécs. I. Tachlauben 9 A vidéki gyógyszer-tarakban éi auyagker\'skedéielcben \' határozottan Mail-féli készítmény liérend" aa 6 gyári jelvényére) és aláírásával
Mely árverésnek a letenyei kir. járásbíróság í 1905. évi V 116 3. számú végzése folytán 114 kor. 98 fill. tőkekövetelés, 5\'J kor. tiö fill. után 1904. évi május hó 12, 53 kor. 30 • fill. után 1904. junius hó 12. napjától járó 6u/„ kamatai és eddig összesen 34 kor 2 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig, Becsehelyen a helyszínén leendő eszközlésére 1905. évi október hó 17 ik napjának délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a tenni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kiépítési jfl&ot nyertek volna, ezen árverés az 1H0I. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmeben ezeic javára is elrendeltetik.
Kelt Letenye, 1905. évi szeptember hó HO. napján. Árverés kitűzési dij: 2 kor. 60 fill
Schmidt János,
kir. bir. végrehajtó.
Védjegy! „Horgony"
A Liniment. Capsici comp., a Hargony-Pairt-Expeller
egy régjónuk bizonyult háxinzer, rnilv már több miut 35 év óta lejrjobb Uj Jak>m-csillapító szernek bizonyult kósivényntl, ciúznál és meghűléseknél bodórzMM--képpen használva.
Figyelmeztetett. Silány haniiaítványok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk c* csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a „Horgony" védjegygye) és a Rlchter czég-jegyzétwel ellátott dobozba van csomagolva. Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 korona és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. - Főraktár: Törik Józaef gyógyszerésznél. Budapesten.
Klchter gyógyskerttra az nAraoy oroszlánhoz\'\', Prágában, Elisabethatrasse & neu.


A gyermekek kiválóan fejliidnek vein éa nem HKenvi-dnek emesztési csavarban.
Kitűnően bénáit hányás, bélhurut, frasmenés stb. esetén.
A bel- és külföldön sok ezer orvos ajánlja.
Lcglotb táplálék cuészságes és gyomorbajos yysrmekBknak.
Mali niniartMta ís ÉigKiikUi.
Diat. tápláló ,»rek gyára
KUFEKE R.
Wien 1. és Ücrgedorf-Hamburg.


1905. OKTÓBKR T.
Z A I. A I KÖZLÖNY
CS.is KIR.

-HEIM Hjf
1,/íes/Ja kü/y//oA\'r ~2) Heim féle folylonégó\'-szabájyozó.-szellöző kályhák TOB3MJ/Vr GS.OOO HASZNA/A T3A/V.
Utánzalokíól
MEIDINGER-OFEN
óva intünk H.HEIM ^ álló védjegyre
utalással az itl
JFolyíonéf/ő\' kcr/?tfcrf/óA
KÖZPONTI FŰTÉSEK
MINDEN RENDSZERBEN,
MINDEN TÜZELŐ AHYAGA\'JIK FÜSTMENTES TÜ/EÍESSEl. EOY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFUTHET.
Sze//áz/e/ési őere/zdezéseÁ,
MINDENNEMŰ szárító berendezesek, NÖVÉNYHÁZI FŰTÉSEK,
legyoiórefere/ícs/M. - Prospe/usoA és /fő/tségvetés eA ingyen és be\'rmen/ve.
B U DA PEST, THONETUDVAR
Eredetiien kaphatók csak lenti helyen vagy Bécs. I.. Schwarzenbergstr. 8
hicht-szappan!
,,SZARVAS" VAGY KULCSSZAPPANT)
Legjobb, legkiadósabb s azért a legolcsóbb szappan. Ment mindennemű káros alkatrészüktől.
Mindenütt kapható.
A vásárlásnál különösen ügyeljünk úrra. hogy minden darai) szappan „Schicht" névvel es ii ..szarvas" vagy a „kulcs- védjegygyei legyen ellátva.
Megbízható és szorgalmas
ÜGYNÖKÖK
olyan vidékről, a hol a szílő megterem és szólőiuivelésscl foglalkoznak ós a hol a flloiera pusztításait már megkezdette vagy pedig a hol szőlóültetés-sel foglalkoznak : szép, állandó és biztos mellékkeresetre-tehetnek szert, ha címüket közlik Hegyi Lajossal Budapest. Király-utcza 13. I.
BIRTOK-BÉRLET.
A Szlavóniában. Veróozemegyében fekvó, a vocini uradalomhoz tartozó bálinoe—van-kováci gazdaság 1906. évi mároius 1-tól kezdődóleg 12 évre bérbe adatik. A gazdaság a jelenleg épités alatt álló eszék—vooini vasút mentén fekszik és kóvetkezó kiterjedésű:
1325 katasztrális hold szántó
3 kert
19? „ , kaszáló
120 „ „ legeló
10 „ „ udvartér
122 „ „ nemtermó képes
összesen 1783 katasztrális hold. azonkívül 400 katasztrális hold erdóirtás, 300 katasztrális hold erdei legelő.
Az ajánlatok 10 százaléka óvadékkal ellátva. legkésőbb folyó évi október hó 15-ig az alólirt vooini erdóigazgatósághoz nyújtandók be, ahol a bérlet feltétel is megtudhatók. Az uradalom fentartja magának azon jugot, hogy a beérkező ajánlatok közül, tekintet nélkül az árajánlatra, saját tetszése szerint szabadon választhasson.
A bérlet tárgyát képező gazdaság, bármikor megtekinthető és kivánatra Pivnioa, délivasuti, vagy Szlatina államvasuti állomásra kocsi küldetik.
Vooin. Szlavónia. l\'JOö. szeptemberben 1 vocini uradalom srdolgazgatóiága.
/ i
SZŐLŐVESSZŐ!
A világhírt)
„DELAWÁRE
ad|& a legjobb bort! Oltani, permetezni nem kell!
A szőlészet kincsei A phyloxerának ellent áll!!
Leirá\'át é* Árjegyzéket mnyeu küldünk
bárkinek I
Sxölöoltványok mérsékelt áron kaphatók!
Nagymennyiségű sima ét gyökeres Dtla-toáre vessző eladási
Cini: iSzigyártó és Takáts
uöto(elep tulajdunpiok. Telep : ALSÓ SKGKS1). — áöiponll Iroda: FÜLSÖ-SEGESl) tjoniogj megje.
1 SERÉNY JÖZSEFf
ékszerész
"■flsar NAGYKANIZSÁN
SS SAJÁT MŰHELY. M ICP VOVI IRI Ili >*\'*t w»\'it"iényem miniieii-
ULUIulUnUIX kor nagy válaxtlkbati ké---.\'ien kaphatók.
NAGY RAKTÁR Rí|lrlll,ben M<"fatokk«i
■___ rfa HiineH kövekben.
NAtiY RAKTÁR Mrfi" f. ,5\'mi\'6r"
liDCZOkblD.
NAGY RAKTÁR fl"om
[Eladás részletfizetés mellett isi
Jarltá»ok es uj munkák gyur-au készíttetnék
1906. OKTOBKB 7
lyersen való
Cl. kir. »z«b. Jeli útpálya larsasae
Elő- ós utóidényben tetemes árengedmény. Idény: május—október. (Téli kúrák október—április hónapokban) Ásvány- és iszapfürdő
Árverési
A kézbesithetlen és számfólöttes áruk. valamint a talált tárgyak 1805. évi oklóbsr hó 12-én i. I. I árakor nagykanizsai állomásunk áiuraktárábitn az üzletszabályzat 70. g-a alapján eladatnák, mihez a t. o. venni szándékozók ezennel meghivatnak.
Budapest, 1905. évi október hó 4-én.
Az üzletigazgatóság.
SEIDLITZ-POR I
Csak akkor valódiak, ha mindegyik oboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-féle 8aidlitz-porok tarlói gyógyhatása a legmakacsabb gyomor- és alteatbántalmak, gyomorgörcs és gyomorhív, rögiöit székrekedés, májbántalom, vértoluláa, aranyér és a legkülönbözőbb nflibetegaégek ellen, e jeles háziszernek évtizedek 6ia mindig nagyobb elterjedési szerzeit. — Ara agy lepecsételt eredeti doboznak 2 kor.
llamlNllÚMok törvniyilcK Iriij Illetnek.
Kitüntetve a legmagasabb érmékkel „Grand Prix" St. Lousl vllagkialiltas 1904
KÉRJÜNK CSAK
MOLL Gyermek szappanja
Legfinomabb, legújabb\' módszer szerint kétiiiek gyermek
okezerQ.épolására gyermekek • felnőttek részére. -
öt darab I kor. 80 fttl.
Minden darab gyermek szappan Moll A. védjegy
EgjedUH gyáron; Frltx Schnlz Jnn. Akt, tim , Eger u. I.elpzlg
ellátva.
PöszétkUldés:
Moll A. gyógyszerész ci. ét lir. udvari szillitó által,
Bécs, Xuí-hlauben í). m. Vidéki megrendelések naponta postuutánvét mellett teljesíttetnek.
A raktárakban tessék határozottan .MOLL A." aláírásával
EN, CSILLAG ANNA
a 185 cm hosszú loreley hajammal, melyet saját talalmányu hsjkeníosöm 4 hónapi használat után kaptam. Ez tehát a legjobb szartak lett elismerve a haj ápelaiára. a haj növésének alAmazdltására, a fajb«r •rcaltéaéra, eilaaglti araknál az aríte|-jes, tfllt szekfllnővéat és már rSvid idei haszna-Itt után agy a ha|aak. mint a szakállnak, terme-azatei ffnyt éi tőmöttseget köloitfntiz as meg menti iket az Idóalétti öszliléatéi a lagaigasabb karig.
Egy tégely ára I, 2, 3 ós 5 forint.
Postai szétküldés naponta as fcr előre való békül de»e vagy utánvét mellett az egész világba a gyárból, ahová minden megbízás küldendő
és védjegyével ellátott készítményeket kérni,
(iRaktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai,
.\'114)
Köhögés, rekedtaég es
elnyAlkáHOdAH ellen gjorH és blztOH hatáHuak
Főraktár Nagykauizsán:
GELTCH & GRAEF,
DROÖERIA, a ..vörös tereiiC-lez Csmieri-D,
| az étvágyat nem rontják es kitllnö izliek. Doboza I kor. es 2 kor. Próbadoboz SO fillér.
Fő- él iiélkfllüéii raktár:
,,NÁDOR" GYÓGYSZERTÁR
BucUpeu, yi„ Váci-korul 17
Lment. Capsicl cmp.,
lltlltf.lill HlIiDÉ, f.ll h,,. „
hta all.n.rt klidoS t. l.jd.lomriNl.pitn b.döri.Altiul . .,,| h...atlt hk.i.i.r be.á-iiflM.Bil. - . mtlj ♦ 1 \'niDdín K^.rii.íl.rluii
. I .11 k.ph.tó, - mindig
HM] t..,i i,„i.i . „ü,.
JVVl r«"T\' ndjHrrr..
Megfojt ez az átkozott köhögés I
Egger mellpaiztllla
csattaar ueiíiíítitolt.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos, Práger Béla, Reik Gyula és Csáktornyán: Pető Jenó gyógyszertárakban.
•Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, 1905.
Neg:
im,
október 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
Előfizetési árak. Egén évre 10 korona, félévre 5 korona, negyedévre 2 korona 50 f. - Egyes szám ára 20 f.
Felelőt izerkeniö l»r. Villányi Henrik
l.aptulajdonos és kiadó:
lfj. W»J dltn Jár.*ef.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, 8ugár-ut 0. szám. Kiadóhivatal éa nyomda: Nagykanizsa, lfj. Wajdita Józsefnél Deák-tér I. ezám. Hirdetések díjszabás szerint. Nyilttér soronként 40 f.
\' Leányképzés.
bt. BABOSS LÁSZLÓ.
Ezelőtt 20—22 évvel, midón Kanizsa tanügyi mozgalma nagyobb mérvetet öltött, s Nagykanizsa fölirt a Minisztériumhoz egy allami felsőbb leányiskola létesítése tárgyában, a város kérése akkor nem vétetett figyelembe, mert a kért iskola felállításának költségeire nem volt fedezet, s a város megfelelő helyiséget nem adhatott. Igy a jiolgári leányiskola mellett sem a ffisóbb leányiskola, sem az akkor annyira óhajtott lauitónő-képző-intézet nem jött létre. Többszór igyekeznek a tanárok tanfolyamokat rendezni, de se ezek. se a felsőbb leányiskola a mai napig Nagykanizsán testet ölteni nem tudott.
Azt olvastam az idén, hogy az 5 — 6 polgári fiúosztályt mint feleslegeset s nem látogatottat beszüntetik, sót, hogy az iden az V-ik osztályt be is szüntették; azt is olvastam,/bogy az elemi iskolák most már az 5 — 6 osztály felállításával törvényes alapon liesznek fektetve: azt vélem, a kettó találkozásából arra a gondolatra kell jönnünk, hogy ha az 5 — 8 polgári osztály megszűnik, s az ö — rt elemi felállíttatik, akkor megvan adva a lehetősége annak, hogy a felsőbb leányiskola létesüljön, mert ennek ö (i elemi az alapföltétele s ha a lányok ezt elvégeznék, könnyen folytathatnák tanulmányaikat, sót a tanítóképzőbe is lehetne kilátás a jövőben.
He emellett az is megszívlelendő lenne, ne állitsunk-e inkább tanitónóképzó-intezetet? Eddig a legkiválóbb tanügyi kapacitások e mellett voltak, mert az a szegény s gazdagra
egytormán áldás lenne, míg a felső leányiskola osak a jómóduaknak válik hasznára; szegény leánynak kisebb műveltség is elég.
A tanügyi bizottság bizony tehetne már ez ügyben valamit.
De ha nem akar ily kuliurális alapra állni, legyen támogatója akkor a praktikus, a hasznos és gyakorlatinak : ugyanis azt nem lehet kívánni, hogy a nőegylet állítson fel nó-ipar-iskolát; az az idő, midőn a nők ovodá-kat állítottak ós tartottak fenn, már rég elmúlt, most az állam nyakába varnak mindent.
A polgári leányiskola arra való, hogy az iskolát az élettel összekaposolja. s növendékeinek kenyerei biztosítson, evégből be kell hozni, s össze kell kötni vele a nő-ipariskolát, melyben alaposan ós tökéletesen megtanítják a növendékeket a fehérvarrásra, felső-ruha varrásra és szabásra.
A szegény ember nem azért járatja gyermekét iskolába, hogy tudományt szerezzen s brillírozzon vele, a szegény ember gyerekeiben segítséget, támogatót keres, azt akarja, hogy azok bizonyos korban, ha már támogatni nem tudják, legalább iie boruljanak rá.
A nő-ipariskola, mely Bécsben keztyü-varrást. ruhavarrást tanít, a leghasznosabb munkát végzi, mert a műhelyek szívesen befogadják az iparos tanulót, kivált ha bizonyítványa hasonrangu a fölszabadító, a képesítő bizonyítvánnyal.
S az ily iskolának nagy előnye az. hogy elemi, polgári iskolát végzett leányokat fölvehet-
ROVÁS.
A szombati városi közgyűlésen történt, hogy valami felett szavaztak a városatyák. Mikor egyik várospapa szavazatára került a sor, ez az ur épen akkor lépett a terembe és anélkül, hogy sötét sejtelme lett volna róla, hogy miről van szó, a nevét hallván említeni, blindre bemondta. — ahogy azt már évek óta megszokta —: .Igen." Beírták az ő igenjét is. A városatyák legkevésbbé sem tartották érdekesnek, vagy pláne különösnek a jelenetet. Elvégre a blindre való
szavazás terén ez az ur nem is úttörő nálunk. •
Egyik helyi laptársunk megírta, hogy mily komikusan járt az egyik közeli város a fogadtatások állandó alakjával: az ártatlan, fehérruhás kis leánnyal. Eszünkbe jut, hogy erről a témáról, a kis ártatlanság nyilvános szerepléséről valahol körülbelül a következő okos megjegyzést olvastuk:
„Eu szeretem a gyermekeket, különösen az illedelmes kis leányokat, de a fehérbe öltözött kis leáuyokat ki nein állhatom. Persze, csak azt a fehérbe öltözött kis leáuykát illetem ellenszenvem egész ideges mérgével, aki mindenütt ott van, ahol valami hírességet agyouovációzuak. Ha engem ünnepelne a csöpp ártatlanság síró hangon elmondott, betanult versikéjével, rusztikus őszinteséggel a következő szónoklatot tar-I tanúm ueki:
„Tisztelt fehérbe öltözött kis lányka! Miért akarja \' magácska az én markomba nyomni ezt a cifra bokrétát? Azt hiszi, hogy én bálkirályné vagyok és táncolni jöttem ide ? És mit keres itt magácska egyáltalán ? : ftrdekli talán, hogy mint vélekedem én az általános titkos választói jogról ? Vagy azt akarja meghallani, hogy mikorra halasztóm a közigazgatási reformot? . . . , Ugyan, ugyan, menjen maga kis csacsi. Én azt
TARCA.
A meghívás.
Irta Léon Xanrof.
(Gillette, a párisi Variété-szinház kedvelt primadonnája, néhány számot énekelt gazdag repertoire-jából de Perlettes vicomteéknál, természetesen óriási sikerrel. Távozása előtt még egy pohár pezsgőt ivott a buffetben, hová ót a ház ura vezette a karján. Mialatt a^bájos művésznőt mindenki körülrajougja és "elhalmozzák szerencsekívánatokkal: Keserré báró és a neje az ebédlő egyik sarkába félrehívják a vicomte-ot.j
A báró: Bocsáuat, kedves vicomte, nagyipn szeretném, \'ha ez a bájos művészuó hozzánk is eljönne a legközelebbi soireéra. Szabad-e tudnom, hogyan szokták ót díjazni, mikor igy magánházaknál énekel?
A vicomte: Huszonöt Lajos-aranyat kap.
A báró: Huszonöt Lajos-aranyat! ügy! Köszönöm.
A vicomte: Akarja talán, hogy beszéljek vele?
A báró (élénken): Köszönöm, nemi (Nejéhez, mikor a vicomte eltávozott.) Huszonöt Lajos-arany!... Még csak gondolni sem lehet rá! . . .
A báróné: Hacsak . . . (Halkan suttog.)
A báró (zavartan): Azt hiszed ?
A báróné: Hiszen megpróbálhatjuk.
A báró (a primadonnához közeledve, akinek be-iiiutattatja magát; öt percig tartó zivataros bókolás, a kisdivette azt sem tudja, hová legyen.) Kisasszony, \'ni rajongunk önért, az ön istenadta uagy talentumáért, annyira... hogy... ha bátorkodnánk... ha egy-!
általán megengedné ... (a felesége bátorító pillantást vet rá) a bárónénak meg nekem, kik annyira lelkesü-lüuk a művészetért... s oly kegyes lenne.!, a jövő héten ... eljönni hozzánk ebédre . . .
A báróné: Természetesen a legintimebb körben leszünk . . . Végtelenül örülnénk a szerencsének !
Gillette (bizalmatlankodva): De talán csak nem kell majd énekelnem ?
A báró (habozva): Igen, de . . .
A báróné (észreveszi, hogy a férje mindjárt elrontja az egész dolgot, gyorsan.) Nem, nem, tisztelt kisasszony, nem a művésznőt hívjuk mi most meg. hanem a nagyvilági hölgyet.
Gillette (engedve): Önök nagyon szeretetre | méltók, Es mikor lesz az nz ebéd?
(A napot meghatározzák; köszönések, ujabb bókok; Gillette eltávozik.)
(A kitűzött napon pontosan megjelenik Gillette a báróékriál társalgó-toiletteban, nyakig zárt ruhában. Egy kölcsön vett inas fogadja ót az előszobában, melynek a fala alig látszik a fölaggatott tengersok felsőruhától. Paletot-kból és köpenyekből egész hegy ] nőtt már, a kalapokból piramisok képződtek, s annyi a bot és esernyő, hogy azt hiuné az ember: valami1 nagyobb divatkereskedó raktárában van)
Gillette (nyugtalankodva): Bizonyára eltévedtem vagy egy emelettel. Az nem lehet. (Az inashoz.) Iteserré báró ur lakása ?
A báró (frakkban kijön s csakúgy repül oda Gillettelnjz): Ah, hisz itt van a mi divetteüuk! Mily kedves, hogy eljött! (Karjába ölti a művésznő karját s diadallal viszi egy szalon felé, amely teli van
dekolletált hölgyekkel és mélyen kivágott mellényü urakkal.) Már is türelmetlenül vártuk önt, kisasszony!
Gillette (ijedten): És ön ezt nevezi „legintimebb" körnek ?
A báró (örömmel legelteti szemeit a nála -nog- \' jelent sok vendégeu, akiknek mindnyájának f. >zolt meghívással s most egyszerre jóllakatja valw lyit): Oh, hiszen csak néhány jó barátom van itt.
(Gillettet betolja a szalonba: a zaj elnémul. A , nők előveszik lorgneitejüket és nézik a kedvelt művésznőt. az urak felteszik orrcsiptetőjüket és monoklijukat s önkéntelenül is igazítanak egyet nyakkendőjükön.)
A báróné (Gillette elé siets gyöngéden U-.yomja egy székre, amely a többiektől távol, a^.álcu egy sarkában van): Oh, mennyire örülök, hog/láthatom. Oh, mily boldog vagyok! Kérem, itt tessék helyet , foglalni. (Mindig szeretetreméltóbban:) A hölgyeknek be sem mutatom, hiszen önt mindnyájan ismerik. (Mikor meggyőződött róla, hogy elég nagy térség választja el a művésznőt s többi vendégtől, ott hagyja.) De bocsátót kell kérnem . . . háziasszonyi kötelességeim . ..
(Egy épen most belépő hölgy elé siet. Gillette már nagyon megbánta, hogy eljött, de igyekszik bosszúságát elpalástolni s közömbös arcot mutat. Szerencsére elérkezett az ebéd ideje, s két agglegény szomszédja más irányba tereli a művésznő gondolatait. Balról való szomszédja, egy fiatalabb ember, mindenképpen azon mesterkedik, hogy valami ürügy alatt, vagy mintha véletlenül történnék: hol a kezéhez, vagy karjához, hol a vállához hozzáérjen míg jobboldali szomszédja, aki idősebb és okosabb
ZALAI KÖZLŐN Y
190Ő. OKTÓBER 14.
magácskának ugy sem hiszem ei. Itt van két krajcár, vegyen rajta krumplicukrot s egye meg. De vigyázzon, hogy be ne mázolja vele a fehér rubácsk^ját. Különben pedig tisztelem a mamáját s azt Qzeuem neki. hogy okosabbat is tehetne, minthogy magácskát ide küldi, ahol csupa olyan dolog történik és mondódik, amihez magácskának épen semmi köze. Pá picike! Tisztuljon innen és hagyjon bennünket békén.
Amit az élet mesél.
eszközökkel dolgozó gyáriparral nem konkurálhatnak nem is exisztálhatnak. Mert ahhoz, hogy valaki mint iparos fedezni tudja a napi szükségletét, ahhoz nem elég, hogy csak a mesterségét ismeri annyira amennyire, egyéb ismeretekkel is kell birnia. Már pedig nálunk, sajnos de való. taníttatni a gyermeket nem annyit jelent, mint felnevelni egy egészséges pályára, hanem felnevelni, hogy szellemi munkájával , keresse meg a mindennapi kenyerét. S milyen kicsiny, i milyen kemény az ilyen szellemi munkával meg keresett kenyér — ha van. De ha nincs! A legnagyobb tru müller mór. nyomor a féltehetségeknél, a szellemi proletároknál
Fiume, i»05. oki. 12-éu. vaD- a dijnok. a napidijastól kezdve fel és le ezer A trieszti gyorsvonatra kellett várnom néhány j me« ezer embernél, órát. A kíváncsiság bevitt a kis krajnai faluba meg- Az élet a tÍ8zta Hmi Unács0,\'a\'
nézni, hogy milyen ott az élet. ! hW gyermekeinkkel szerettessük meS gyenge koruk-
8 találtam is valamit, ami igazán megszívlelésre j ^f^\'íílí,,.1®*7®1J^\'J?"
és követésre méltó. A kifejlődött háziipart. Nem azt az \' ~ * •-»— • —u -
államtól agyontámogatott háziipart, mint Magyarország egyes részeiben, hanem a legegészségesebbet, a saját alapján felépült 8 saját fenntartotta báziipart.
A titkukat is sikerült megismernem, valóságos
kezeikkel tudnak valamit előállítani. Mert akkor becsülni fogják azokat, akik szerszámmal a kezükben küzdenek a létért. Minta hogy az iparos pályát, oly dicsőnek fogják találni, ahogy eddig megvetették.
Hiába, más világ járta akkor. Az emberek is jobban tudtak mulatni, nem voltak olyan savanyúak, mint ma s talán nem is voltak olyan szegények. De nem is volt akkor husdrágaság, ez-lex, háromesztendős válság, vagy ha volt is. hát egy-kettő elintézte azt a magyar a kardjával. Már tudniillik a válságot. Mert a husdrágasággal bizony még a régi időkben sem tudott volna megbirkózni a magyar.
A régi szüretek emléke ilyen ősz elején kisérteni kezd. Még a nagyapáink vigan szüreteltek, ha ók nem, hát a dédapáink bizouyosan. Az apáinkuak már szomorú volt a szüretjük. Sivár korszakba, a Bach-korszakba estek az apáink szüretjei s bizony abban az időben ürömmé vált a magyar ember bora Hála Isten elmúlt az az idő, csak vissza ne jöjjön
Mégis csak a régi szüretek emléke teszi széppé ezeket a szüreti mulatságokat. Az ember lelke belering az illúzióba és áltatja magát, hogy hiszen ma is vigad.
Pedig manapság igazán csak sirva vigad a magyar.
Szüretel az ország. Gazdasági szempontból is rendkívül fontos, hogy milyen eredménye lesz az idei borfejtésnek, de fontos más szempontból jv Egyre ritkábbak a dátumok, amelyeken a magyar
A szülők kötelessége a kezdeményezés. A szü-1 embernek vigadnia lehet s egjyre sűrűbbek a halotti
Colombus tojása. Abbóí\'áií, hogy \'"KyeVm~ekeike. már lókí 8 \'érmés is. Mert. hogy gyümölcsöt hozna torok ^eíi^^eTaln^ar a\'róji híretek emlékét zsenge korukban megtanítják a szerszám forgatásra. 8 m<*g»\'ora. az bizonyításra nem szorul, azt igaznak k„res8eu vigasztalást a maga lelke hevével, amely
Láttam, amint az iskolás gyermekek a unitójukkal, mondía a legnagyobb mester, jöttek be a faluba, s hozta magával mindegyik apró szerszámait. S láttam, hogy 10 éves fiuk az elromlott zárt javították ki, tagy csinos fakerítéssel látták el a kertet.
Nálunk a szülőknek helytelen felfogása, hogy a gyermekek testi fejlődését csakis az ugrálás, futkálás a szabadban segíti elő. Pedig ez uem áll. A fúrás, faragás kinn a szabadban épen olyan hasznos e tekintetben, mint bármilyen testgyakorlat. S aztán az egyik nem zárja ki a másikat. Aki naponkint egy órát bíbelődik, hogy ugy mondjam, a férfi-kézi munkával, annak marad még a testi mozgásra is ideje. Károsan tehát nem hat a gyermek egészségére, ha naponkint egy órát foglalkozik is a szerszámaival.
A szülőknek a kötelességük megindítani a moz-
é\'et. nem is olyan régen örömtüzeket gyújtott szüretidó
táján a szólóhegyeken.
Ezekben a szomorú napokban víg szüretet a magyarnak!
Szabályrendelet az aszfalt érdekében.
Ha minden témából kifogytak, ha már minden kötél szakad, a helyi lapok azt teszik szóvá, hogy
Szűret-e ez, vagy talán tor?
N.gylt.niz.a, oklúUr 15. Szüretel az uraidíí Magyar földön nagy és nevezetes esemény ír. Hegyeinken zöldéi a borág, a magyar bornak messze idegen világrészeken is Ilire van Külön áldásunk nekünk a bor. olyan, akár a
búza. amely itthofr acélo.abban liányja ki\' fejit, mint kiakanizsai polgártársatok » mai bacillusoa időben "Tokaj asszuja, « erdélyi hegyalja rizlingje a délelőttönként eannyálll teleköpködik az .szí..-
(junántuli bor. sót még a homoki fajta is a magyar Jird41 1 vár0"llá" ™411- >»lo*agos tenger az, amit m>rok tüzét, zamatját hirdeti. Hej, tllzes is tőle a oda improvizálnak, csak még a torpedónaszádok és a magyar lélek s talán azért is vagyunk olyan kuruc vizvoual hiányzanak róla, ahogy kávéházi szakértők nep, mert jó a borunk. Hát az igaz is hogy valami , t(,og(,r karakterisztikonjait megadják, km a helvi tói nem uagyon növekedik meg az ember virtusa. . . . . , ...
_______ Szóval, szüretelünk. Nagy sor ez, vájjon milyen 1 lapok «« Wberlnilotiku. meg.
galmat, különösen a középosztálynál, inig az alsóbb l«»« ■ szőlőtőkén. A régi jó világban nem befg^nek nem volt hatása. I), volt hatása annak,
néposztálynál ,z iskola legyen a kezdeményező !, í eie" J,.«*ída\'. "ff*? fW°í \'"Okozta hW "" » "al\'»kl"" ™mélyesen eljártunV ez Ügyben
» oTormol. l.iu r„7iL I \' a, « « i !v ,de a""°\'a * tudosoli k"»wluk « I»ten verte és ma már a következő szabályrendelet jelent meM • A gyermek lelki fe|lódesere, sót egesz jóvójere ülokszerát, meg peronoszporát azóta sokat fó a gazda.
most még beláthatatlan következményei lennének egy i Hej, mert a mi szép szőlőhegyeinket is alaposan ilyen mozgalomnak. A kéziiparral igy gyermekkoruk- megdézsmálta a filokszera!
1. §:
han megbarátkozva, az az álszégyen. hogy valaki
A régi jó világot egyébként is erősen vi«i
.......-O""* "" nini. t^icil. I\'UKJ tsia.l ... - u. ----- ----
fosnak neveli a fiát megszuune. s lateiner pályák ^^^r^ri^.ír\'SS betett iparosnak tanulnának ki. Tanulnának , szó; idők, más emberek. Ks más Erkölcsök is szoros ertelmében. Mint ahogy — lia általánosságban Talami méla bu. fájó lemondás fogja el az
nem is lehet mondani — nem tanulnak most. Kiég \'\'fn,"\'r szivét, ha a régi szüretekre gondol, amikor sok a panasz, hogy az iparosok még a legszükségesebb ,let "ap ^ f\'JÍ.Vt a diuoni-dánnin. az eszem-
kozáson kívül esik. Természetes tehát, hogy a modern i telésból egészen - a disznótorig. „oki tetszik.
Az utcasarkon álló kiskanizsaiakuak a járdái a köpni tilos.
2. §.
K célra állami köpóládák állíttatnak föl és egyáltalában a földművesek köpésének állatnosiiá-ára nézve a kellő lépések megfognak tétetni.
Mihelyt a kiskanizsai nem a korzón tartózkodik
megelégszik azzal, hogy jól rá-rálép a mívésznő lábára.)
Gillette (ki aggodalmában késztetve éíti magát arra, hogy a leghihetetlenebb tagficamitó (mozdulatokkal védje magát jobboldali szomszédjának néma, de már elviselhetetlenné váló próbálkozása\\ elleni De az Istenért, hát jnég nem elégelte meg?^(Magá-bau): Ks engem, mint .nagyvilági hölgyet- hívtak meg Ide!... Kíváncsi vagyok rá. Iiogyau viselkednének velem szemben ezek a fajaukók, ha egyszerűen csak mint miivésznőt bivtak volna meg! . . . No de el is szököm a diner után.
(Bemennek a szalonba kávézni: Gillette (el lélegzik s már könnyebbülten tekint az ajlé felé, midőn a háziasszony, ki »z urával néma jeleket váltott, épp oly bájos, mint erőltetett mosolylyal közeledik a művésznő (elé.)
A báróné: Nos, kisasszony, mit fog most nekünk énekelni ?
Gillette (észrevéve, hogy mily álnok kezekbe került): Hogy mit logok énekelni? . . . Hát számítottak rá?
A báróné: De mikor oly uagy örömet okozna ezzel nekünk ... és önnek ez oly kevésbe kerül!\'
Gillette (elfojtott dühvel): Oh, hogyne, hiszen ez természetes; de nem hoztam magammal kottákat
A báró (élénken): Mind "megyettok azokat a
darabokat, amelyeket a múltkor a vicomteéknál énekelt a kisasszony.
Gillette: De nincs, aki kiaérjen.
* Mró (egy fiatalembert mutat be neki) : Kz
2r nr mindent eljátszik prima vista.
Gillette (látja, hogy kelepcébe került s hogy »in menekülheti: Nos hát neln bánom!
lügy dalt elénekel, majd egv másikat. A báró es narone rárolwnnak s elhalmozzák bókkai és kérik, hogy még egy harmadikat, negyediket és ötödiket enekeljen. I
Gillette (gondolja magában, hogy már is jól megfizette az ebédjét s mikor egy hatodik dal el éneklésére is felkérik, kijelenti): Nem, nem. nagyon sajnálom, de már uem birok énekelni.
^ (Meghajol és elmegy.)
A báróné (hozzácsatlakozik és férjével együtt aí előszobába kiséri): Kedves kisasszony, ugyan énekeljen még valamit! Oly gyönyörrel hallgatjuk mindnyájan I
Gillette: (Köpenyét fölvéve.) Kímélnem kell a hangomat; holnap megint énekelnem kell egy hangversenyen. (Gyors elhatározással., Ks minthogy olyan szívcsen hallgatják énekemet, miért nem jönnek el erre a koncertre?
A báró: (Abban reménykedve, hogy megint szívességet lesz vele a művésznő.) Hogyan, ön oly kegyes és jegyeket (og küldeni ?
Gillette: (Mosolyogva.) Természetesen, tfcis jegyzőkönyvet veszi ki \'zsebéből.) Mit parancsolnak : zsöllye székeket, vagy páholyt?
A báróné: l Élénken.) Talán páholyt: akkor meghívhatjuk valamelyik barátunkat.
A báró: Helyes, tehát páholyt.
Gillette: Hány Olóbelylyel?
A báróné: Ugy hat, vagy nyolccal.
Gillette: Tellát nyolc bely. Rendbeli vau! (Ir.) Majd előjegyeztetek egyet a péuzlárnál.
A báró: Ön nagyon kedves!
A báróné: Köszöntük: szivünkből köszönjük!
Gillette: Ne köszönjék, kérent! (Kifelé mentében.) Kgy hely ára 10 frank, igy hát 80 frankba kerül az egész.
iKIfojtva már-már kitörő nevetéséi, oly gyorsan beteszi maga után az ajtót, hogy már a lépcsőn halad lefelé, mikor azoknak eszébe jut, hogy a megrendelést vissza kellene vonni. A báró és a báróné ijedten merednek egymásra.I
A bárótösszeszedve magát): Milyen arcátlanság!
A báróné: Nincs semmi jómodora!
A báró (tinnepiesen és méltóságteljesen): Nos. [hát jó lecke volt ez nekünk! Legközelebb majd különbséget tudunk tenni a komédiásuó és a nagyvilági hölgy között.
~ ■ . \' \' \' \' , ■ 1S06 OKTÓBER 14. UUI SULÍN.TMig az állami köpőládák aem lépnek életbe, kiskauizsaiak a legközelebbi kávéház, vagy üzlet ablakaira, vagy a helyi lapok szerkesztőségei elé köp hetnek. A járda tisztasága megóvandó.
Mindenképen ajánlatos, ha a kiskanizsaiak végkép leszoknak a köpésről. Erre nézve végső terminus ly06. lanuár 1. tűzetik ki és ez a tény felsőbb helyről méltányoltatni fog.
«. §
Kzen szabályrendelet alól csak azok a kiskauizsaiak vannak fölmentve, kik városatyák.
7-
Kzen szabályrendelet áthágói ö— IftO K. pénzbírsággal, esetleg 1 napi elzárástól G esztendei fegyházig terjedhető szabadságvesztéssel sulyihatok.
Nagykanizsa, 19j35. október 14.
Buncom Árpid
„Nagyon fiatal vagy Gil Blas," szólalt |raeg a püspök, „menj pénztárnokomhoz és mondd meg neki, hogy adjon száz aranyat és az óg adjon neked sok szerencsét !M
tís Gil Blas elvesztette állását. Fullajtárok ! ! Dicsérjétek gazdáitokat még kifejezett akaratuk ellenére is, mert elvesztitek állástokat!
Törvényhatósági bizottsági ülés. Zalavár-inegye törvényhatósági bizottsága e hó i\'i-én délelőtt 10 órakor a vármegyeház gyüléstermében rendkívüli közgyűlést tart, melynek kizárólagos tárgyátképezik: „Az egyesült ellenzéki pártok vezéreinek 1905. évi szeptember 23-iki bécsi fogadtatása; az 11>«15- évi október hó ln-én megnyitandó országgyűlés újból való elnapolása ellen való tiltakozás tárgyában a hatvanas bizottság által, beadandó Indítványok végül az országot ért sérelmek mikénti orvoslása feletti határozathozatal. Cser tán Károly s. k., Zalavármegye alispánja.
HÍREK.
A fullajtár.
(v. h.) Nagy ünnepségek alkalmával i>I6I lovagol külön paripán: ha a fejedelem ünnepies menetben kikocsiz, az első lovon Ú ül. A fullajtárról tudjuk, hogy jön a fejedelem.
De nemcsak a fejedelmeknek vannak fulfájiárjai, hanem még u kurta nemesnek,! sót a gazdag polgárembernek és magas hivatalnoknak is. Szükségük van rá. A fullajtár fontoskodik a gazdája helyett, exponálja magát érette. ÖsszeeiS\'őditi. vagy széjjelrobbantja a tömeget, megfújja a kürtöl, hogy ügyeimet keltsen, sót néha verekedik is uráért; jó koszton tartják ót, tehát érdemes neki. Ha gazdája díszebédet ad, dicséri a fóztjet és sütetét nyilvános helyen. Ha ura beszél, elérzeken.vedik és hangulatot keit. Ha mások közönyösek gazdája iránt, goromba és dühös. A közöny kenyéradója iránt sérti ót legjobban, mert mihelyt kisül, hogv az ó fullajtársága fölösleges személy, vége dicsőségének. Kiebrudalják. A gazda csak azért tartja, hogy lármázzon és néha-néha meg marjon. Ha se nem lármáz, ha se nem mar, felesleges a háznál.
Azé/t a fullajtár kézzel-lábbal igyekszik, hogy az Urnák jó hírét költse. Kz megszilárdítja ót pozíciójában. Sikeres működés esetében ugy élhet, mint Sir John Falstaff.
Ismeritek Gil Blas-t. a hasonnevű rjgény fószereplóiét? A grenadai érsek arra szerződtette ót. hogy prédikációit tiHllgassa meg és figyelmeztesse a főpapot, ha szónoki \'■róben lankad. „Önzésem, mondá a főpap, könnyen megtéveszthet, én a te Ítéletedre hizom magam. Félre minden hízelgéssel!"
Kgypár hónap múlva a grenadai érseket szélütés érte. Betegségéből felépült ugyan, de a prédikációk napról-napra silányabbak lettek.
.Minthogy eminenoiád engem azzal bízott \'meg, hogy figyelmeztessem orációinak silányságára." szólt egyszer Gil Blas, .bátorkodom kijelenteni, hogy az utolsó szónoklat nem állt a többiek magaslatán."
A vigasz.
A tél közeledtével sokat remélünk a város u. n. szegényügyi bizottságától, továbbá klllönbözó jótékony egyleteinktől. Reméljük többek közölt, hogy mire eltűnik a hó, nem lesz szegény ember Nagykanizsán. a legszegényebb is büszkén fogja kérdezhetni:
„Hogy adják az osztrák-magyar-bank palotáját?"
Jótékony egyleteinknek és jótékony privátainknak a hideg idényre melegen ajánljuk a kővetkező frissen sült axiómázat:
A könyör-adomány megalázza a szegényt, a vigasz felemeli. A szegény lelsóbbséggel mondja: „Nekem golyó van a hasamban és ő orációkat tart nekem
*
A segélyezésnél: semmi legyen az adomány és minden a tapintat. Tragédia és tapintat kell a népnek.
Nincs szebb, mint a tapintatos vigasz. De a tapintatos adomány se kutya.
A vigasz olyan, mint a lánchíd.
(Ások Káraira, akik a haionlaiot netalán kitt* meréiinek s e mondán nagyon magamak, vagy nagyon mélynek lalahiák. álljon Itt • megjegyzi*, hogy a vigaix azért olyan, mint a lánchid, mert jó annak, akinek nem jutóit propelUrre.)
Segélyt a munka ad, vigaszt a könyörület, meleg kézszorítást a bank.
Emlekezleto-niptar.
• ktékír IS. a Nagykanizsai ÁltnlanOS IfjuiágkápzÖ-KgyesüIet hangversenye.
— Elitélt izgató Vladek István hodosáni ember a mult óv márciusának egyik napján illuminált állapotban szónoklatot tartott a muracsányi korcsmában. Vladek más körülmények között békeszerető, munkás ember, szóval a legalkalmasabb államfentartó elem. Hanem aztán, mikor be vau rúgva, akkor kitör belőle a szónok, az államférfi, az agitátor, ki benne józau állapotában elveszik. A muracsányi korcsmában is ezek az elsőrendű kvalitásai kerekedtek benne felül és politizálás közben olyasmit talált mondani, amit állam ellen való izgatásnak minősit a büntető törvénykönyv. Ks a nagykanizsai királyi törvényszék el is Ítélte Vladeket hónapi fogházra. Vladek megfellebbezte az Ítéletet, azonban a tábla és most a kúria helyben hagyta az elsőfokú bíróság Ítéletét. Remélhető, hogy Vladek István ezután azokra fogja bízni a politikát, kik ahhoz jobban értenek.
— Elgázolt végrehajtó. A fővárosi lapok hozták azt a szomorú hírt, hogy Fábián Ferenc végre hajtót a villamos a New-York kávéház előtt elütötte, i A baleset kocsivezető vigyázatlansága, vagy Fábián ^meglepetése következtében történhetett. A kocsivezetőt I majd - megbüntetik, de ez a baleset bizonyítja, hogy mennyire küzd a városi ember a modern járművek ellen, mennyire veszélyeztetik a különféle elektro és benzinparipák a járókelők éleiét. Ausztriában e napokban adták ki a szabályrendeletet, mely az automobilok forgalmát szabályozza. Remélhető, hogy nálunk is nemsokára utánozni fogják Ausztriát, amint ez már szokás, de ez esetben helyes is. Fábián Ferenc jó sok ideig Kanizsán is volt végrehajtó. Itt szívesen látták a legjobb társaságban. Jó modorú ember volt és hivatásának" érdekességeit , lehetőleg enyhítette diskrét és humánus eljárással.
Nagyon örült, mikor ezelőtt 12 évvel kinevezték a fővárosba végrehajtónak. Nagyobb jövedelemhez jutott és családját jobban nevelhette. Az elgázolás következtében súlyos sérüléseket szenvedett.
v — Gombamérgezések. Mind sűrűbben fordulnak elő gombamérgezések városunkban. A nyáron egy egész család csakhogy bele nem balt mérges gombák élvezetébe; e héten pedig egy orvos családja járt rosszul azért, hogy egy parasztasszonytól fölkínált gombát költött el ebédre. A közönség az ösz-szes gombafajokat nem ismerheti, sőt az ehető gombi-fajokat sem ; de azt mái csak mégis lehetne ellenőrizni. hogy a piacon csakis az ehető gombák legismertebb faját árulják; a gombáknak házhoz való hordását pedig szigorúan meg kell tiltani. Csakis a vásárló közönség segítségével lehet ezt a rendszabályt életbe léptetni: Ne vásároljon senki a háznál gombát, ellenben jelentsék fel azokat az elárusítókat, kik gombákat eladásra házhoz visznek. Ne várjuk mindenben a rendőrség közbelépését.
— Felolvasás. Az Altalános Ifjuságképző Egylet közli, hogv dr. P i 11 i t z Soma orvosnak halaszthatlan ügyek miatt el kell utaznia és igy holnap nem olvashat fel az egylet estélyén. Helyette az egylet vezetősége Nagy Samu hírlapírót kérte meg felolvasás tartására.
— Marad a régi anyakönyvi törvény. Az 1904. évi XXXVI. t.-c. I\'JOÜ. január l-én az anyakönyvi eljárásnak uj módját volt életbe léptetendő, mellyel együtt járt volna a régi anyakönyvi nyomtatványok kiküszöbölése. A belügyminiszter most egy az összes törvényhatóságokhoz kibocsátott körrendeleté-, vei a régfrend további maradását statuálta, amennyiben a politikai helyzet lehetetlenné teszi a január 1-ére tervezett átalakítást. Minthogy pedig ennek kilátásában a régi anyakönyvi nyomtatványok logyatékán voltak és azok újra való nyomtatásáról senki sem gondoskodott, most van kapkodás a nyomtatványok sürgős utólagos elkészíttetésében. Érdekes, hogy a májusban ugyan ebben az ügyben kiadott miniszteri rendelet, még nem gondolt arra, hogy 90- . jauuár l-én a mó\'lositott törvény nem lép életbe és ép ennek as intézkedése szülte a mostani nyomtatvány zavart. De azért a házasulok csak menjenek vígan az anyakönyvi hivatalbá. van és lesz ott mindig könyv, amelyikbe törvényes erővel irják be a holtomiglant.
— Himlőoltás. A városi orvosok most beterjesztett kimutatása szerint Nairykanizsáu ebben az évben beoltandó volt ó7y gyermek Ezek közül beoltottak 42\'2 gyermeket.
— Tandíjmentesek. Nagykanizsa város főgimnáziumi bizottsága hétfői ülésén 120 kérvényező tanuló közül 10^-at részesített a tandijelengedéa kedvezményében. Miután a főgimnáziumnak 4><9 uöveudéke vau. a tandíjmentesek száma uem haladia meg a közgyülésileg megengedett 26"/.-ot.
— Epites a városházán A rendőrségnél átalakítási munkálatok folynak Tgyauis megnatryobl it-ják a bűnügyi osztály eddigi homályos és szűk helyiségét és ha ezzel készen hisznek, a biztosi irodát alakitjak át.
— Egy öregasszony halála. A mult hóban névtelen levél érkezett a nagykanizsai rendőrséghez. A valóságos hieroglifákkal irt levél „Halbaksz kapitány urnák- volt címezve es az volt benn elmondva, hogy özv. Laj kínét, ki nemrég meghalt Nagykanizsán, hozzátartozol gyilkolták meg a közeli Antalhegyen. Az öreg asszony tehát nem természetes halállal mult ki. Ebben az ügyben azonnal megindították a vizsgálatot, mely kiderítette, hogy a levél vádja koholmány és valószínűleg csak bosszú müve. Laj kínét exhumálták és megállapították, hogy természetes halállal mult ki.
— A nagykanizsai Tornaegylet az idén e hó 10-án kezdi meg szokásos esti gyakorló-óráit.
— Forrongás a „slepp" miatt Krajna fővárosában, mint a „Jó Egészség- cimü lapbpn olvassuk, elkeseredett forrongás tört ki az asszonyok uszálya miatt s eddig az ellenzék győzött. A laibacbi uszályellenes liga kivitte a polgármesternél, hogy egészségi okokból az utcákon és köztereken tiltsa meg az uszály viselését. A polgármester ez.udvariatlanságára az uszálybarátok azzal feleltek, hogy .szövetségre lépteit s kimondották a passzív rezisztenciát. Érdekes, hogy ehhez a koalícióhoz urak is tartoznak. A szövetség erélyesen kikelt a polgármester rendelete ellen, azt törvénytelennek deklarálta s ünnepélyesen megfogadta. hogy sem a jogokat, sem a szoknyákat nem engedi megnyirbáltatni. A tiltakozásnak eddig nincs semmi eredménye, mert a lakosság többsége a polgármester mellé állt s bankettet is adott a tiszteletére, melyen egy szónok őt egészség-apostolnak s bacillus-ölőnek nevezte el, habár kissé tul hangzatosan is, de — méltán.


1905. OKTÓBER 14.
— „A legkiterjedtebb mód." A Zala írja a következő épületes sorokat: Sok jó és rossz viccet faragtak már a bürokrácia rövidlátásáról, ennek kevéssé s praktikus felfogásáról és ezek az élcek, ha túlzottak ^ is, mégis jogosultak. Alig van nap, hogy az iroda-
emberek jóiztl gyskorlatiatlanságán ne mulathatna aki a hivatalokat járja. IzelitóQl itt közöljük a
bürokrácia ténykedésének egy diszes jellemzőjét. — Zalavármegye alispánja átirt Nagykanizsa város polgármesteréhez hogy a törvényhatósági bizottság szeptember 11-iki határozatát a „legkiterjedtebb módon hirdesse" és hozza a közönség tudomására. A polgármester olvasván az alispán átirátát, azt a következő utasítással adta ki a város leiró-személyzetének:
„Ezen véghatározatot a városi tanács tudomásul veszi, a legkiterjedettebb módon leendő kihirdetését elrendeli."
Már most az a felette fontos kérdés merül fel. hogy mi az a „ legkiterjedtebb módon való hirdetés" ? Ez a kitétel bizonyára erős fejtörést okozott á város hivatalnokai körébeu. Mert az alispán átirata fontos: szükséges, hogy annak tartalmáról minden adófizető tudomást szerezzen. Végre megoldották a rejtélyt. Ugy határozták, hogy ai átiratot sokszorosítják 8 (nyolc) példányban írógéppel irva és minden kávéháznak megküldenek egyet. Ami meg is történt. Hogy azok. akik kávéházba uhui járnak, honuan ismerjék az átirat tartalmát; továbbá, hogyan ismerje meg azt a közönség, ha esetleg a kávés az igénytelen papírlapot ki sem függeszti, ezt örök talányul hagyták. Tisztelt urak! Ha nem sértjük az önérzetüket, egy nem méltányolt körülményre vagyunk bátrak szíves figyelmüket felhívni. Arra, hogy Nagykanizsáu hírlapok is jeleunek meg és ezeket a hírlapokat legalább is annyian olvassák, miut ahány ember kávéházba jár. Ha tehát az alispán és a polgármester u „legkiterjedtebb módon való hirdetést" rendeli el,
— nem muszáj — de célszerű az ilyen hirdetmények egy példányát a helyi lapoknak is megküldeni, hogy azok közöljék. És a helyi lapok elég szívesek ahhoz, hogy ezt megtegyék. Mert ugy-e abszurdum az, hogy például nekünk indirekte kellett megtudnunk, hogy ezek a hirdetmények léteznek és mikor munkatársunk ennek egy példányát a városházán nem tudta megkapni, mert mind a nyolcat kihordták, munkatársunk elment egyik kávéházba, hogy a hirdetményt elolvassa
— és itt következik a komikum: a kávésa zsebéből húzta ki a hirdetményt. Még ó sem olvasta el, mert az irás homályos, nehezen olvashaió~volt.
Mi nem törjük magunkat az líyen hivatalos hirdetményekért és ha létezésünket az illetők szíves figyelmébe ajánljuk, ezzel nem magunknak, hauent a városnak kívánunk jó szolgálatot tenni
— k tudővész pusztítása. A belügyminiszter jelentése szerint I!»u3-ban Magyarországban tüdóvész-ben elhalt 65,724 egyén. Budapest székesfővárosban l.iOfi. julius havában tüdógümókórban elhalt 313 egyen. Magyarországon 1005 julius havában güinókórban elhalt 6742. egyén. Julius hóban egyedül Zalamegyében meghalt 136 e m b e r. K szomorú pályán az összes duuántuli megyék közül a mi megyénk vezet. Utána következik Bomogymegye, hol juliusban a tűdővészb\'en elhaltak száma 133 volt
— Jóváhagyott számadások. Zalavármegye törvényhatósági bizottsága jóváhagyta a nagykanizsai Szentjános templom építési bizottságának 1904. évi számadásait.
— Iparkamarai illetékek behajtása. A soproni keresk. és iparkamara átirt Nagykanizsa városához és kérte, hogy szorgalmazzák az iparkamarai illetékek behajtását, mert ezek az illetékek semmi vonatkozásban sem állván az állami adókkal, ex-lexben is meg-fizetendók.
— Rövid hírek. Leforrázta magát. Horváth Mihály Petőfi-utcai lakós (> éves kis fia a tűzhelyről magára borította az ott ferró vizet. A gyermek súlyos égési sebeket szenvedett. -Borbély-segédek egylete. A magyarországi borbély- és fodrász-segédek központi egylete értositette a várost, hogy az egylet helyi csoportja Nagykanizsáu is megalakult.
— Le a fegyvert! A kassai véres katonai botrány még élénk emlékezetében élhet a közönséguok. Az eset nyomán az egész közvélemény felzudult és erősen követelte a méltó megtorlást. Kassa törvényhatósága ez ügyből kifolyólag felirattal fordult most a képviselőházhoz ós a feliratbau aunak kieszközlését kéri, hogy ugy a cs. ós kir. hadsereg, mint a m. kir. honvédség legénysége szolgálaton kívül oldalfegyver nélkül, mindkét rendbeli tisztikar tagjai pedig polgári öltözetben tartozzanak megjelenni s intézkedést kér a felirat arra nézve is, hogy a szorosan vett katonai büntettek és vétségek kivételével a katonaságot, illetőleg a törvénykezési eljárás a rendes polgári bíróságok által ejtessék meg. Kassa város e feliratát hasonló szellemű felirattal leendő támogatás végett tegnap küldte meg Zalamegye törvényhatóságához Kassa város kezdeményezése nem eredeti ugyan, de kétségkívül okos. Mert a katonai véres botrányok : elmaradhatatlan következményei fegyveres emberek eiisztenciájáuak. Nem a tisztek egyéniségében kell a hibát keresnünk. KI végre az természetes, hogy ezek kardjukat használják minden olyau esetben, melyben mi esetleg botunkat használnók. Az azonban nagy abszurdum, hogy míg mi a fegyverviselés jogától meg vagyunk fosztva, a^dig egy osztály élhessen e joggal, sót gyakran visszaélhessen vele. Mert az ily kiváltságok az önérzetnek uz elbizakodottságig való fokozásával járnak és felkelti a vágyat, hogy a kiváltsággal minél gyakrabban éljünk, hogy tüntessünk vele. (Egyébként — csak ezt akarjuk örömmel konstatálni — nálunk. Nagykanizsán megvan a/, a szükséges jóviszouv civilek és katonák között, melynek fentar-lására a polgárság annyit áldoz. Hegycssi Spitzné kifejezésével élve: jó órában legyen ez mondva, nálunk a tisztikar megmarad a maga portáján és mi is megvagyunk a miénken. Knnviben fennáll az a bizonyos jó viszony. .Kölcsönös érintkezésről" nem lehet szó, ez azonban nekünk nem fáj és valószínűleg a tiszteknek sem. A közös hadseregbeli tisztek különben más városokban is nehezen közelednek, mert náluk nyelvi és nemzetiségi nehézségekbe ütközne ea** szándék. A honvédség tisztjei azonban elég közel állanak a polgárság szivéhez.
x Szép és biztos mellékkereset. Tanítók, jegyzők, papok vagy oly egyének, kik a szőlészethez csak némileg is értenek és oly vidéken laknak, hol a szóló megérik, vagy ahol a (iloxera a szőlőket már elpusztitota és ennek következtében azok uiból lennének beültetendők, tehát ahol szőlőmiveléssel foglalkoznak : szép állandó és biztos mellékkeresetre tehetnek szert, ha címüket beküldik: „Hirdetés iroda" Budapest, Váci-utca 20/b.
x Mintwninden évben, ugy az idén is nagy-értékű karácsonyi ajándékkal fogja meglepni előfizetőit a Festi Napló. Ez a kitűnően szerkesztett, élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal bámulatot és elragadtatást keltett ajándék-albumaival előfizetői körében s ezek évről-évre sok ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok valóban ugy a tartalom becsére, mint a kiállítás pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festőművészek" cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, melynek előkészítő munkálatai már serényen folynak. Ez az album fényben és tartalomra nézve még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, aki addig legalább 1 , évet befizetett és egy további fél évi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 14 kor., negyed évre 7 kor. Mutatványszámot szívesen küld a kiadóhivatal, Budapest. VI., Andiássy-ut 27.
— Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a „Ferenc József keserűvíz" valamennyi hasonló vizet, tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferenc József keserüvizet.
Utazás egy szobor körül.
Abbázia, október hóban.
Benn ültem az olvasóteremben. A nyitott ablakon keresztül látni lehetett a végtelen tengert — az ünnepi tengert. Olyan nyugodt, olyan csendes, mintha nem is ugyanaz a tenger lenne, amelyik viharban méternyi magas hullámokat küld a védteleu hajók ellen 8 zug, tajtékzik, mig csak el nent ismerik fel-sőbbségét. Künn, a babér sétányon — tavasz van most 8 marad egész juniusig — százszámra sétálnak a vendégek, köztük a világ Ián valamennyi nép kép viselve. Túlnyomó benne a magyar. A Lipótvárostól a mágnás kaszinóig közönséges, azon alul ritka csak azon felül tartozik a „créme"-hez.
Mellettem egy magyar társaság vitatkozik, a I mi nagy nemzeti erőnkről Arról, ami a gyermeket az aggal teszi hasonlóvá, arról ami minden magyart I az első lépéstől az utolsóig, a bölcsőtől a koporsóig | elkísér.
Kinn pedig a magyar cigányok nyaggatnak , valami ócska bécsi valcert....
Hogy, hogy nem, az ég a megmondhatója egy Zalai Közlöny tévedt a lapok közé. A jószívű közönség itt olvassa ki újságjait s aztán itt hagyja őket S mivel hogv kanizsait a világ valamennyi szegletében találni, ide került a Zalai Közlöny, a legbarátságosabb egyetértésben a Times vagy a New-York Herald-dal
Egy korrektül európaiasan öltözött japán vett \' először a kezébe 8 szorgalmasan keresztülnézte, noha kétlem, hogy sokat értett volua belőle » én bennem felébredt a magyar Tűntetek. A zsebemben volt még az én Zalai Közlöny-öm, rajta a „t. p * Ha én ezt kiveszem, egész ribillió lesz itt. Két vidéki magyar | lap, s az egyiket egy japán olvasea. Valami titkos magyar-japán szövetség. Ha a hármas szövetség kül-! ügyminiszterei tanácskozhattak itt, ugyanebben a I teremben néhány hónap előtt, ez sem lehetetlen. Hau ein a „titokzatos mozgásfa1* hiába vártam. Egy-. egy pillautással találkoztam ugyau, de azok a japán kollégának szóltak. Mintha mondták volna: „szegéuy japán."
S a „síegény japán" hozzám fordult, s Dante legékesebb nyelvén, bízvást valami jófajta olaszt nézett ki belőlem, megkérdezte, hogy mit olvasunk ó es én. Egy néven akadt meg a szeme. Nálunk kalaplevéve említik e nevet. Kossuth Lajos. Arról volt szó, hopy egy hazafias asztaltársaság propagandát csinál egy Kossuth-szobor felállításáért, h nekem megkellett magyaráznom, hogy csinálnak nálunk Kossuth szobrokat. Egyesek, társaságok felvetik az eszmét, s az terjed, mindig nagyobb tért hódit, gyűlnek a fillérek, forintok, ezresek, s áll a szobor, hogy hirdesse a régi emberek dicsőségét s az ujak hazaszeretetét.
(Valami ugy súgta nekem: Nem igaz, te inoat hazudsz. Mert propaguudát csiuálnak ugyan de a lelkesedés csali olyan szalmaláug-féle, hamar kihal, a fillérek, forintok, ezresek nem fognak szaporodni, s szobor nélkül maradtok soká, nagyon soká.j
Az én japán kollégám az ő mélynézésü, koromfekete szemeivel az enyéimbe nézett s dicsőségére válik, ahogy a kezemet megszorította. Neked szólt ez a kézszorítás én magyar vérem, nektek szólt ó propoganda csinálók s neked szólt ó — Zalai Közlöny.
Hanem az ég óvjon meg bennünket tőle, hogy egyszer valaha világjártában Kanizsára tévedjen az én japánom. Mert akkor fucscs minden jóvéleménynek____
AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES 1ZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
1905. OKTÓBER 14.
ZALAI KÖZLÖNY
Már a csillagok is feljöttek, mire elváltunk. A hullámfodrok csacsogva, csevegve játszadoztak a tenger vizében visszatükröződő csillagokkal. A cigány szivrehatóan húzta, hogy mennyivel szebben beszél egyetlen rózsaszál, minden szerelmes levélnél.
KUnn a nyilt tengeren énekben akad viszhangja a zenének. Csengó, női alt hang vezet. Lehetnek tán négyen-öten, de velük énekelnek az összes hullámok, ugy hangzik, mintha a tenger maga énekelne. Az evezők uyugosznak s az ének száll mindig erósebben. A cigányprímás füléhez is eljut, egy pillanatig hallgatja, aztán int a bandának, s kendőlobogtatás, éljenzés mellett húznak rá, hogy: Kossuth Lajos azt izeute ....
Nekem ugy tűnik fel, mintha a foszforkáló víztömegből a visszatükröződő csillagok mindmegannyi Kossuth-szoborrá válnának, szinte látom, ahogy kinőnek a tengerből, egy . . . száz . . . millió . . .
SPERANZA.
KÖZGAZDASÁG.
Látogatás a dívánál.
IKárol\\i Leonát tulajdonképeu csak azóta fedezték fel, mióta tőlünk elkerült. Alig vau nap, hogy a I\'esti Hirlaj^ne portálná. Baját külön színházi galopivünk fölkereste a napokban Pécsett. Aggódtunk, vájjon a művésznő fogadja-e a tudósítót. Fogadta. Közte és tudósítónk közt a következő párbeszéd fejlődött ki;)
Ö: Jól esik, hogy kanizsai embert látok. Vannak még kanizsaiak?
Tud.: Nincsenek, azaz.... nincsenek épen t>okan .... ugy egynehányan.
0: Sajátságos. Még most is? De színházba nem járnak többé?
Tud.: Ritkán . .. fölötte ritkán. Néha elmennek a színházhoz, megnézni, vájjon nem jött-e vissza kegyed. Aztáu csalódottan térnek haza
ó: Derék kanizsaiak I Imádom őketl Óh, a Kölcsey-utca, a sár, a por, a koszorú!
Tud.: Nem látjuk nagyságodat többé soha? . . . .-clia?... (Fájdalmasan és elhaló hangon:) soha?
ó: No, nem mondom. Az attól függ ....
T u d.: A dalárda diadalszekéren szállitauá kegyedet haza.
ó: A jó dalárda! Nem mondom, hogy többé sohasem énekelek önöknek. Még az oroszokuak és japánoknak sem énekeltem.
Tud.: Ha énekéit volna az oroszuknak, ma őkj volnának a győztesek és nem japán.
0: Gondolja? Meglehet. Eb, bien, ha tud egy jó szerepet, irja meg. Komoly legyen, nagyon komoly. Tudja, egy jelleindus és eszmegazdag nadrágszerepet szeretnék.
Tud.: Csak egy szót szóljon és a szabók versenyeim fognak. .
0: Ez kedves. Nagyon kedves. Igazán, a szegény kanizsaiak. De én uem feledkeztem meg róluk, ah nem! Sokszor gondolok rájuk és még most is Kanizsáról való rizsport használok.
Tud.: Szabad ezt otthon elmondanom?
Ó (egyszerűen:) Igen.
- Tu*: Köszönöm, nagyon köszönöm.
0: Várjon csak, hadd. küldjek haza valamit. Tartsa a zsebkendőiét. < Egy könyet ejt a zsebkendőre és barátságosan borítja meg a tudósító kezét.)^
Tud. .(meghatva:) Ó, Leona!
Ö: Csak semmi hála. Nagyon szenribilis vagyok . . . oly könnyen elérzékenyülök . . .
Tud. (meghatottságán uralkodva:) Igen, igen, legyen óvatos ... Istenem, hisz idegeire nem vigyázhat eléggé. Mily könnyelmű is voltam I . . .
Ó: És most Isten önnel. Ne felejtse, hogy utoljára is ezt mondom önnek: Kölcsey-utca, adien ! j
Tud. (megcsókolja a művésznő kezét:) Kölcsey-! utca, adien I
ó (bucsut int s lágy, végtelenül gyöngéd hangon:) Kölcsey-utca, végig ronda! . . .
Külföldi iparcikkek magyar köntösben. Az
„Iparvédelem", a Magyar Védőegyesület hivatalos lapja, érdekes eseteket ir e témáról: Mióta a magyar ipar pártolás érdekében megindított akcióról a külföldi iparosok tudomást szereztek, a legszemér-metlenebb módon zsákmányolják ki a magyar közönség jóhiszeműségét. Útnak indítanak áruterjesztő tigy-nököket, akik magyar gyártmány gyanánt hitvány i bécsi rongyot erőszakolnak a vevőközönségre. Ismert; magyar neveket választanak silány áruikra és ezzel a hazafias magyar közönségben azt a hitet ébresztik,; hogy áruik magyar származásúak. Ezek ellen a boszantó szemtelenségek ellen seinmitsem tehetünk, azért fölhívjuk olvasóink figyelmét néhány ily esetre, 1 hogy az ily magyar hazafiságra appelláló hitvány osztrák áruk vásárlásától tartózkodjanak.
Mint a .Honi Ipar"-ban olvassuk, uemrég egy osztrák vászongyáros az aradi vértanuk szobrának főalakját jegyeztette be védjegyül és ezzel a közismert rajzzal iparkodik most a vásznát nálunk ^népszerűvé : tenni. Legújabban Wekerle Sándor arckópét jogyezte be védjegyül az „Actiengesellschaft dor K. u. K. priv. Roth-Kosteletzer und Erlauer Spinnerei und Weberei" bécsi cég magyar „Wekerle Sándor" szavakkal. Ugyancsak egy osztrák cég „Kossuth Lajos" vászuat árusít.
A nemzeti színek használata az osztrák iparosoknál mindennapi. így Koblencben készítenek nemzeti szinü óralánc-szalagokat és érmeket „Kossuth Lajos emlékünnepélyére", miket itt hazaiaknak adtak el.
Osztrák lapdagyárosok utánozzák az Első magyar ruggyantaáru gyár r. t. „Magyar Lapda" jelű lapdá-ját, továbbá „Kossuth Lajos azt izente" föliratú lap-dákat árusítanak honi gyártmány gyauánt.
Az első magyar stearingyertya- ós szappangyár r. t. „Flóra" gyertyájának csomagolását egy osztrák cég feltűnően utánozta.
A kereskedelmi minisztérium iparfejlesztési emlékiratában fölemlíti, hogy a szepességi vászon jó hírnevét osztrák gyárosok arra használják ki. hogy a külföldön vásárolt nyers vásznakat elküldik fehérítésre a Szepességbe. ott fölszereltetik nemzeti szinü szalaggal, elláttatják „8zepesi vászon„ vagy ..Szepességi fehérítés" jelzéssel és így hozzák hazai vászon gyanánt forgalomba. Tekintettel arra, hogy a tisztességtelen verseny o nemei által a hazai ipar nagymértékben károsul, a közönség pedig szándékosan megtévesztetik, törvényhozási utou kellene a hazai ipari termelés olyan védelméről gondoskodni, mely az ily j visszaéléseket kizárja.
Hirdetmények. A m. kir. V. honvéd Irerűleti I paráncsnoks\'3 a Veszprém, Sopron, Kőszeg, Nagy-(kanizsa, Körmend. Pápa, Zalaegerszeg és Keszthely \'állomásokon elhelyezett m. kir. honvéd csapatok élelem-szükségletének ajánlati versenytárgyalást utján való biztosítása iránt hirdetményt bocsátott ki. A tárgyalások határnapjai f. hó október Irt., •>0., \'27. és a szállítandó cikkek: kenyér, zab. A részletes hirdetmény kamaránk hivatali helyiségében olvasható.
A ni. kir. államvasutak igazgatósága múhelyi műfák, különféle fák és faalkatrészek szállítására hirdet pályázatot. Határidő október hó 2l-ikének déli 12 órája (9566). A nagykanizsai kir. törvényszéknél könyvkötő munkákra hirdetnek pályázatot. Határidő október 2!-ikónek d. e. Ii órá|a (9667). A máv. budapest—balpaéti Uzletvezetösége szénkéneg (Kohlén-\' wasserstoff) átvételére pályázatot hirdet. Határidői október hó 31-ike (9806). A máv. debreceni üzlet-1 vezetőségnek 70.000 drb. vesszőseprőro van szüksége. Határidő az ajánlatok benyújtásra november hó 2i-ike (9809). A m. kir. kereskedelemügyi miniszter a Békésszeutandrás község határában a Kőrös holt ágán újjáépítendő hid vasfe\'szerkezeli munkálataira hirdet pályázatot. Határidő október Ifi-ikának déli 12; órá|a (9818). Mind e hirdetmény kamaránk hivatali helyiségében olvasható.
A kereskedelemügyi in. kir. miuiszter a m. kir. posta- és távirdaintézet részére az I9ti6. évben szükséges 2090 drb. 10 méter, 26,069 drb. 8 méter é> 38,533 drb. 6*5 méter hosszú telítetlen faoszlop szállítására hirdet pályázatot. Részletmennyiségre is tehető ajánlat. Az ajánlatok benyújtási határideje f. évi október hó 23-ika. A részletes föltételek a soproni ni. kir. posta- és távirdaigazgatóságuál tudhatók meg.
•A cs. ós kir. haditengerészeti ruházati műhely Polában pályázatot hirdet gyapjú-, pamut- és len-szövet-hulladékok, valamint gyapjú- és paijiutfopal-hulladékok átvételére. Az ajánlatok benyújtási,határideje f. évi november hó 7-ike. A vonatkozó részletes hirdetmény kamaránk hivatali helyiségében megtekinthető.
A hadi tengerészeti szertár, szárazföldi és vizi építészeti hivatal, továbbá a ruházati hivatal egyben-állitotta aina cikkek jegyzékét, melyekből s haditengerészet nagyobb mennyiségeket szerez be. E kimu tatások az egységárakkal a kvóta szerint reánk eső mennyiségeknek, beszerzés raódjáuak és az 1905 évre már megrendelt mennyiségeknek megjelölésével, a budapesti m kir. kereskedelmi muzeumban tekinthetők meg. Minthogy e kimutatások közlésének az a célja, hogy a magyar ipar minél nagyobb mértékben vehessen részt a közös hadi tengerészet szállításaiban, ez ügyre ezennel fölhívjuk érdekelt köreink figyelmét. — A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
IRODALOM.
* Egy lapnak szenzációs ujitáaa. Az utóbbi időben nagy világlapok mindinkább meghonosítják azt az ujitást, hogy az eseményeket történetük pillanatában fényképekben megörökítik és olvasóiknak bemutatják. Ezen világlapokkal a Magyar Hirlip, független politikai napilap nemcsak lépést tartott, de sót messze felülmulta őket, amennyiben nap-nap után remek fényképekben mutatja bo a napi eseményeket és azok szereplőit és egyébként is folyton eleven, friss és bő tartalommal jelenik meg. A „Magyar Hírlap" Budapesten este jelenik meg és kora reggel odaérkezik iniuden vidéki városba Előfizetési ára havon-kint 2 kor. 40 fillér, imgyedóvenkint ^ korona. Ezen előfizetési árért az előfizetők házhoz szállítva kapják a lapot ezenfelül havonkint egy kötet elsőrangú Íróktól származó regényt és karácsonyra egy pazar kiállítású diszalbumot ad ingyen a lapkiadó. Mutatványszámot bárkinek küld, ha ebbeli kívánságát a kiadóhivatallal, Budapest. V., Honvéd-utca 10. tudatja.
" „A németko." E cimet Mikszáth Kálmánnak egy remek elbeszélése viseli, melynek éppen most szomorú aktualitása is van: tárgya abból az időből való, mikor Tisza Kálmán kormányzása alatt rendeletet bocsátottak ki a német nyelv tanulására és a véderő-vita javában dühöngött a főváros utcáin. Ez izgalmas idők emlékét eleveníti fel Mikszáth e híres novellája, melyet öt mással egyetemben most tesz közzé a „Magyar Könyvtár" legújabb sorozatának 429. és 13 ». 8zárna. Ugyancsak Mikszáth neve ékeskedik a sorozat másik két számán, mely a „Kísértet Lublón" című gyönyörű kis regényt tartalmazza, a szerző jegyzeteivel és forrásainak ismertetésével együtt. El lehet hát mondani, hogy a Magyar Könyvtár kitűnő auspiciumok alatt indítja meg uj évfolyamát, mely immár a kilencedik. Ez idő alatt a „M. K." annyira gyökeret birt verni közönségüukben, mint egyetlen hasonló vállalat sem ú- szépirodalmi olvasmányai mellett rendkívül sok fontos szolgálatot teljesített kivált a középiskolai oktatásnak. Az uj évfolyamban is az eddigi programm nyomán fog haladui. most is Radó Antal avatott szerkeszt* se mellett, ki megalapítása óta vezeti — A „M. K." egy-egy száma 80 fillér: az összes eddig megjelent számok legyzéke minden könyvkereskedésben kapható, vagy a kiadócégnél: Budapest. Andrássy-ut •_>>.
Fö munka tár.: Gáspár Béla.
Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség.
VEGYES.
Sok évi megflgyelei Eméazt^ai ayengeaégekn*! éi
"vág)hiánynál Altalahan minden gynmorbajoAI, a valódi .Moll féli Midlitz M\'< k" bizonyullak a íegaikereaebh. knek * többi «xer.k lölfltt, mint guimorerőiitök éi vértisztilók Egy doboz ara 2 kor •zétkliltléa naponta utánvétel.el Moll A gyógyszeren. c» is kir udr izállitó által. Bécs. 1 Tuchlauben 9. A vidéki yyógy szériánkban határozottan Mail A. készít->enye kéo-iido a/ o gyári jelvényével ésaláirásával
HYILTTEI.
A Szinye-Lipóczi Lithion-forrás
klIM sikerrel
haszoiltjti:<
Salvator
vtat-, húgyhólyag-é-s k8iz»ínybántalraak«\'llun. hújy-dara és viztltlí nthézségiknél, a ezukro* húgyárnál,
továbbá a légxt és rmtftzUii szervek huraMnál.
Húgfyhajtó hatágú !
Vasasat**.\' Itaayta tatiitktl* 1 Cilraanaiti:
Kapható diráHfritkfetlirilé\'\'i\'KH i~iJ/ •>
.WcW\'.r-\'orriM hwil>"VÍni/ Kprr \'i\'i
Z A L.A I KÖZLÖNY
1»05 OKTÖBER 14
llezérsxó : Miodeo d»rtb Mappán » Nchlcht név . ve), lilata él ment károt alkatrésscktól.
Jótállás \' 26.000 koronát fixet Nchlcht Uyörgv ■ o,k AnkH]Kbai| bárkinek, a ki bébiig nyitja, hofry szspi\'sna a .Seb rbf névvel, valamely káros keveréket tartalma*.---------------------------
SCIICiT-SZAPPAI!
BhnwrsKl
Védjegy: „Horgony".
A Liniment. Capsici coinp.,
a Hurjony-Pain-fxpdlIer
pbléka
egr réujónak bizonyult háziszer, mely mar több mint 3\'> év óta legjobb fájlalom-(üillapító szernek bizonyult kdízvfnynei, csiiznál és meghü.\'csekael hedomule kiképpen haaználvu.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget fogadjunk el. « uielv a „Horgony-* védjegygye: i* a Richter czég-jegyxéeeel ellátott dobozit van csomagolva. Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 korona és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: török József gyógyszerésznél. Budapestéi.
Klrhter gyógyszertára ax „Arany oroszlánhoz", l\'rágában, Elisabethstrasno \'> neu. wmmm wuai^ iikmimi. mmmms
(.SZARVAS" VAGY KULCSSZAPPANT\' )
uenzt, It és fáradlsápt.
Mindennemű ruha és mosási módszer részére a legjobb és legolcsóbb. —
Hófehér ruhát ád. A színeket emeli, fénylóvé és világossá teszi.
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan ,,Schicht" névvel és a ..szarvas" vagy a ,,kulcs" védjegygyei legyen ellátva
Megbízható és szorgalmas
ÜGYNÖKÖK
olvan vidékről, a hol a szőlő megterem és szölómiveléssel foglalkoznak és a hol a filoiera pusztításait már megkezdette vagy pedig a hol szölóültetés-sel foglalkoznak: szép, állandó és biztos mellékkeresetre tehetnek szert, ha ci-műket közlik Hegyi Lajossal Budapest. Kiróly-utcza 13. I.
HaiteAirilialp
Közvetlen nfemet po»u és gyorshajó szolgalat 817- IZMé\'yuállltál 817.
minden világrészbe. i
Különösen ezen vonalakon: /
Hamburg-C „ p"0"0rn r ,-Xewyork
Hamburg-Afrika Hamburg-Canada Hambuic-Wniindicn |
Antwerpenből Canadi Ottititnbt.
Hambur«-M«iiko Hamburg-C il a Hamburg-Franktfich Hamburg-Kngland Hamburg-Ccnual-
ChtrU,jig-\\\'e»)oi
tlruilia, la Klala, WcatladUn, Cubi. Meaiko
Boulopiiből Nswyork. llriiilitn. Li
A Hamburg-Amerikai Uné kitti no ellátás mállott pompái Ultit nyújtanak íp ugy kajüt mint fod«lxotl utasok résséro.
Tengeri és üdülő kéjutazások ;
ÉJaxakl utaxáaok Fóldkftxl Ungtrl és A.kleil kéthox Riviéra utaxtaok Angol, Írország éa Bkóoxlába Utazások hlroa »rdókolyok*«. Ialandból ax éaxakl fokl»
Közelebbi felvilágosításokat adnak belfoldi\'ogynökíi a tár-saiáguak iz ntugy a
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg
8zemel)zet szállítási oittálya tízesben : A Geseral-ReprttzéB-taai der Himburg Aurrika Liale, I. Kirntntrstraita 38.
P
HEIM Mp
ffesf/a Jiá/y/iá/P^-^
Heim féle folyloriégő-szabájyozó-szellőző kályhák
TÖBBM//Vr G5.QOO HASZA/ÁLA TBA/V.
utalással az ill
MEIDiNGER-OFEN ______________
H.HEIM ^ álló védjegyre
Utánzatoktól óva intünk
JFolyfonéí/öfícrn<fcr//ójk
KOZPONTI FŰTÉSEK
MINDEN RENDSZERBEN,
M/.VDEN TÜZELŐ ANYAGMK FÜSrM£/Vr£S TÜZEtÉSSEL. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFUTHET.
Szef/azfc/ési bene/refezéseA, mindennemű szárító berendezések, növényházi fűtések.
ItgyoóArefere/jcs/jA. - frospe/usoÁ ésAő/fségvetéseA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók csak fenti helyen vagy Bécs. I., Schwarzenbergstr. 8
1905. OKTÓBKR il
KÖZLŐN
az a szerencse, uiely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 21 millió koronánál
több nyereményt fizettünk ki nagyrabecsült vevőinknek; ezek kőzött a két legnagyobb nyereményt és pedig :
kétszer a nagy jutalmat, a
koronás főnyereményt,
a legnagyobb ^fcyUiUÖU koronás főnyereményt, továbbá 4 á ÍOO.OOO, 8 á OO.OOO, 2 á *0 OOO, 3 á 70.000.
3 á eo.ooo. több 30.000, 40.000, #0.000, -<5.000!
20.000, 15 000 és ezeken kivül számtalau 10.000, 5.000, 3.000, 1.000, 500 koronáé és egyéb nagy nyereményt
Ennélfogva ajánljuk hogy a legközelebb kezdődő, a világ iegesélydusabb osítálysorsjáté-kában vegyen részt es rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet. A most kezdődő 1 T-ik magyar osztilysorsjátékban
110.000 sorsjegyre ismét 55.000 pénznyeremény jut
és összesen 14 millió 439.000 korona hatalmas összeget sorsolnak ki.
meg a neve
péai U«pp4 varázsolja az Metetl Talán meglepi a íwj «By u « "rát a aeva *
fji» . T» "yel A v*lrt,en r«BV uerep«t j*
allo szerencseszamotí ssr.-sii.sa sm
álló torsjegy "megvétele által i^\' ti*yi\'\'*!!n-■yel A vél.tla. ragv .Terepet |.taztk az életben
y uereecu, vel.tlen .ttal.lt.. Mai,re euy aagy ave<eweay |*t--
Adam. lltl I21JU
Adotár, inai 3233
idoli, Ágota ma: Azoalaa, AaUlla ouoií
Aladár, Aaia <1171
Albert, A latolta ;*M Allríd, áwllonla 40202
Azos. Araoiii lutoot
Aakrol, Darla 60001
Aaitráa. Blanka lü«
Aatat, sarjat* 2302
Araold. Bartakl 0U.72
Árpád. Betti Ulti
Amur. Bella 106917 A \'.nl. 3rl|ttli Attila, licilll Balaia, OoraoUa

ÍUUM.___
Bsla, Cecília íi.iin lén Birkát. laai Danlai,EriaastU tolult navid. líra tusét Oejii Ureila »21i?
Í28J3 ujj: 24081 0UOI IM77 lOnNii A1I7I
De,sí, Ernába! UM71
Ede. Sas er unj
Elek. Etel 4I7DO
Blemar, nára 1)7278
Emil. Praulski
Badra, Priáa 02777 Eral fiaaereri i
-Perui. Oirtrad líll VPrlKyeB,6akri.Ua
Ptulp, 8t3.ll. uooa;
Oibor. Bodri. íunu
fláspár. leláa. íu;«7
Oerielj leejtett jlojl
iTtrtr. Ibolyka •pSÍ Id.iki fllarlk, Uo.. B.raua, Uau
"--* lila
, Ha taa tara", UaMU IatTia, luxa
ItstlUÍ 271W •titHi
imn
MII Ulti: UHM 12111 «273 HAMUK 27171 48U77
hál. laláa - 28J3
lakik, l.ise l»322
liias. loáltk 8.VW7
Jeao, lallika MfJi
Hiaal, Karolta 17330
Káloáa. Kallaka M77i
Károly, Katalin i»7il
Kornél, Slara eimi
Eristől, KlotUd 7270 Lajoa. Kamilla W07U7
Laaxlo, krimiül .\'„rtlia
L:o. Kanigaaja Wl2i Lijit La ara bori ic. Leake Haad, Loóala Mit .aa. Lidij ■árten, Liaa
-IU21 114012 U270 SMM W207
Játvaai Ladaiilla i2»7í ■lúalv, Laju 21202 Itklii. latdalaa oJHu ■Iku, lilrla 1SU2 ■ár. Mariit lüue Báad.r, lárla tuaosu ürbáa, Mártka M7SI Oaikir Matild «7187
mii. laliali \' ndftt, Barcxlu Fal. a.sin P»t»r. OUi
Pista, Aula .....
niikírd, Cjlijie :u-.v, EUlU FltmiJ 71I7I.7 Badoll. Plraaka liwil Salanoa, Bogin. B5s2; Bijia. Réulia 1771S Sáaátr, nulla ketu, Sima. Sári TaaUs, Sarolta flbor, Biaraai
thajar. líái Tábláa, Taraa Ve.del. Valéria Viktor. Veronika luiuli vtliaoa Viktória » vtac., Vlbu nul l laltii. Zsófi. IniaMá leeitiiu Mu i
21131
tol 77 ílUi
ItiU toiHsa
loiaoí is-\'m ^4377 2727 M1UJ 6U17 2000Í
L.Bnagyobb ny.rem.n, ..etl.g 1.000,000 *•"»> ITmoo^^^T.-,00,0- ^ e"mé">\' 40(, 00°\' 1 » -00.ooo, , á l()„.„oo,
3 n 000 " \' " 7t ?!!!!:> a 6(í 000\' 1 "0.000, 40.000, 5 á 3„.„„„,
W^yn20^yekVrv;r\'á^ " ,0-°°U ^ nyeremény!
V. Briíitl sortjagy Irt - 7B, vigy II 1.50; V. .rsd.li i,rtji|y (rl 1.60 »■) 3 korom.
. - - 3. , , .8.-; v, . . |2
tervezrT\'í\'!\',.í.t,ndUí,""\';1/^,\'l" *6«"»"éheti küldjük. Hivat\'alos
tervezet di|tala„ul. Megrendeléseket eredeti sor.jegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb
f. é. október hó 22-ig
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak
TÖRÖK ü. es T
ToJWttp.., bankháza, BUDAPESTEN. Tor«;s0Vu"i:p..t Hazánk legnagyobb o az « é I y a o r a j i ték - Dz I e t e. Főárudánk osztálysorsjáték-üzletei: Központ: Teróz-kSrut 4B/a. I. fiók: Váci-körut 4/a. II. fiók: Muzeum-körut ll/a. III.\' fiók : Erzaébet-kSrut 54/a.
i8EflEBYJ0ZSEF#C
Llnimf. Ctysicl cow.
Rltilif-líli Ktrgiif Pili-Eijiiítr
mlo.no gyógyairrtarhati kapható, - mindi* Atrrt-i-<nm«l Irvjrúok a jUt-
t—r\'
ékszerész
NAGYKANIZSÁN A"^Síutt
; m SAJÁT MŰHELY. »
ICrVrVliDHV "i4t kénltményem minden-ULUlUlUnUIV kor naey .ála.atékban ké-
--——-:--szén kaphatók.
NAGY RAKTÁR
------ én axioos kövekbeo.
NAGY "RAKTÁR ,m- ÍJ \'r"T ír"
——--- lánctokban.
NAGY RAKTÁR Í10m
----teliben.
Eladáa réazletfizetéa melleH ial
JavItAsok e« aj luaokák n*r.u káaalitetaek
//
SZŐLŐVESSZŐ!
A világhírű
„DE LA IV ÁR E
adja a legjobb bort I Oltani, permetezni nem kellf
A szőlészet kinosc 1 A phyloxeráslak ellent áll II
I.eirását és árjegyzéket ingyen küldünk bárkinek I
Szólóoltványok mérsékelt áron kaphatók!
Nagymennyiségű sima és gyökeres I)ela-
wáre vessző eladás I
Gim: S/igyái\'tó és Takáts
szólótelep tulajdonosok. Telep: ALSÓ SE01ESD. — Központi iroda: KELSÓ SEGESD Somogymegye
Kllndals. Hnvreből mladra oxomltMton.
Francia vonal.
Kényelmet, gyors utazás. kitOna slUtás bor és likőrrel. UUzó-jsgyak minden állomásra az dsszes amerikai vasút-vonalakon eredeti árakon. Bővebb felvilágosítással ingyen 4s bármentve szolgál
Francia vonal
VIEN, IV., Wenringerg. 8.
.HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN
a legjobb és le czipötiszNI
« ZALAI KÖZLÖNY
10(15. OKTÓBER 7.
1

ERTESITES.
A Nagykanizsán, Kőszegen és Kismartonban állomásozó os. es k. hadsereg osapatai cs intézeteinek, az 1 SIOö. évi január hó 1-tól ileoetuber hó 31-ig terjedó idóre, kenyér és zab szükségletének biztosítása végett a os és k. katonai élelmezési raktárnál Sopronban (Djtelepe, Flandorffer-utca 26. szám) f. évi október hó 24-én délelőtt 10 órakor írásbeli ajánlatok tárgyalása fog inegejtetni. s erre vonatkozólag a Budapesten rnegjelenó:
„Budapesti Közlöny", „Magyar Nemzet". .Az Újság". .Budapest". .Budapesti Napló-, „Köztelek", „Pester Lloyd", „Ország-Világ", „Képes Néplap", „Vasárnapi Újság", „Budapesti Uirlap", „Budapester Tagblatt" és „Magyar Szó" oimQ hírlapokban egész terjedelmében iktatott hirdetményre utaltatik. —
A közelebbi feltételek, a soproni űs. és k. katonai élelmezési raktárnál, Sopron, Kószeg és Kismarton szab. kir városok tanáosainál, illetve Nagykanizsa és Szombathely város tanácsainál, úgymint Sopron. Szombathely és Zalaegerszeg inegye-hatóságainál és a soproni kereskedelmi és iparkamaránál feítárolt feltételek füzeteiből menthetők.
P 1

X
e
■SÉD__
SEIDLITZ-POR ,
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. .*{ védjegyét és aláírását tünteti fel. >j
A Moll A-félt 8eldlltx-porok tartós győgyhatása a legmakaciabb gyomor- és altestbántalmak, gyomorgörcs ii gyomoihév, rögzött székrekedés, májbántalom, >-. vértolulás, aranyér és a legkülönbözőbb nölbetegségek ellen, c jeles háziszernek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. Ara egy lepecsételt eredeti ! j doboznak 2 kor.
lliinil*l<a>»k törvényileg fenyíttetnek.
g \' o
X
P«*k akknr vilftHi ha mindegyik üveg MOLL A. védjegyét tUnteti fel, *A. Moll. t I feliratú ónoialtal van zárva. A Moll-féle sos-borszesz X nevezetesen mint fájdalomcsillapító bedfirzsOlési szar köszvény. csuz é* a meg- V hülés egyéb következményeinél legismereteiebb népszer. Egy ónozott eredeti üveg \' I ára I kor. 90 fillér. /%
I MOLL-FELE I
MOLL Győrinek szappanja.
legfinomabb, legújabb mödizer szerint késiitek gyermek e* hölgy szappant a bór okszerű ápolására gyermekek s felnőttek részére. — Ara darabonként 40 fill. öt darab I kor. 80 fill.
Minden darab gyermek szappan Moll A. védjegyével van ellátva.
FSssétkUldés:
Moll A. gyógyszerész ci. ét kir. udvari szállító által,
Bécs, Tuchlauben 9. sz.
Vidéki megrendelések naponta poitautánvét mellett teljeiittetnek. { jt
A raktárakban tessék határozottan „MOLL A.u aláírásával V
•J
0
k „Pesti Hapló" uj karácsonyi ajándéka.
Modern MagyafTFestomüvészek
a cime uj kiadványunknak, melyet 1905 évi karácsonyi ajándékul szántunk t előfizetőinknek.
Ez uj ajándékmiivllnk, noba íblyUtása»4|_kiegészit8 részi lesz a „lá|y«r FlllS-■■féllll Alkiaá"-lák, mégis mint teljesen önállú^u gyönyörű foglalatja lesz a modern magyar festőművészet remekeinek.
Eddi*! karácsonyi ajándékaink is a magyar irodalmi és aagyar ■■léizetlt sioigáltak, nagyiaabásu é> nagyíriekü diszmüvek százszirayl psléaayalfal terjesztve el a magyar kiltélZlt és ftlloai tlwil nagyjainak alkotásait. A remekmiivek e disze* sorozatát folytatja-most a .Pesti Napló* uj és minden cd<Ugi ajindékat túlszárnyal diszmuvei \'. a HIEII IIITII FESTIIIIÉS7EI-IEL
itlll M|jfiiikilt (lltaél/l azemeltünk ki a mo.lern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt mesteri kivitelű raiilapokon és
gyönyörű, több színnyomású képekben.
Ezenkívül be fogjuk mutatni e miiben jelesebb liitoilk vonzóan megirt élltnjlál. A szöveget, amely a modern magyar festőművészet törtjeimét fogja tárgvali.i, elsőrendű esztétikusaink könynyed előadásában, szines képek c* rajzok fogják tarkítani. Albumunk külső formájában is követni fogja eduigi törekvéseinket és a magyar kiljlkitéllir-■ SlIIZlt ujabb alkotása lesz.
Ezt az uj, páratlan diszd ajándékunkat megkapja karácsonyra állandó elöfizetőinkön kivUl minden uj előfizető is, aki mostantól kezdve egy évre ■ l|IZákltát lélkil a I\'esti Naplóra előfizet. Az előfizetés fél- és negyedévenkini, sőt havonta is eszközölhető.
Előfizetési ár: 1 évre a& kor., évre 4 kor., /; évre 7 kor., 1 hora 2 kor. 40 fillér. — Mutatványszámot sziveién küldünk.
Tisztelettel a „peBti Napló" kiadóhivatala.
ós védjegyével ellátott készítményeket kérni. Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai.
íé£ . _
<Mija|t
Megfojt ez az átkozott köhögés I
Köhögés, rekrdta^g es
elnyallSflOdAs ellen íjora ÓH blKlos haUauak
Éljen!
az étvágyát nem rontják es kitűnő iztiek. Doboza I kor es 2 kor. Pröbadoboz 50 flller.
>\'5- fi iiéikQMtii raktár:
,,NÁDOR\' GYÓ0YSZERTÁR
Bud.pi-H, VI. Váci-kőrút 17.
Egger mollpasztllla
csaMamarMHEiíiyilolt
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos. Práger Béla. Reik öynla es Csáktornyán: Pető Jenó gyógyszertárakban.
-o (D
-a (ü > c QJ c. ^ •<TJ <= -o
o Q> 2. _D ÍS ° cn —, a> co
^ ÍO Q) 0) _
o •o a> V) (0 *a>
V) L ■V > <D A
o íS.
EN, CSILLAG ANNA
185 en hosszú loreley halammal, Melyet saját lalalmányu hajkenöoaöm 4 hónapi használat után kaptam. Ez tehát a legjobb azeraak lett elismerve a haj spslasára. a baj Növésének előmozdítására, > fejbőr erősítésére; eléseglti uraknál az eritel-Jes, telt szaksllnlvést és már rövid idei használat után ugy a hsjnak. mint a szakállnak, természetes fényt és tömtfttséget köiosdnöz es meg menll éket az Idöellttl oszülésté a legmsgasabb karig.
Egy tegely ára I, 2, 3 ós 5 forint.
Postai ssétkQldós napoma az ár előre való bekol déie vagy utánvét mellett az egíiz világba a gyárból, ahová mindeu megbízás küldendő
CSILLAG AMöDj. GrÉ1193.
Főraktár Nagykanizsán:.
OELTCH * GRAEF,
„Töríi kereszf-üez Ciemeri-i.
Nyomatott Ifj. Wajilits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
NAGYKANIZSA, I90S.
Negyvennegyedik évfolyam, 42. szám.
október 21.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombaton
Előfizetési árak: Egén* ótíe 10 korona, félévre 6 korona, negyedévre 2 korona 50 f. Egye® szám ára 20 f.
Felelős szerkesztő Dr. VI llányl Henrik
l.aptulajdonos ás kiadó: lfj. WajditM JdsHrf.
Szerkesztőség: Nagykanizsa, Sugár-ut 0. szám. Kiadóhivatal ás nyomda: Nagykanizsa, lfj. Wajdits Józsefnél Deák-tér I. szám. Hirdetések díjszabás szerint. Nyilttér soronként 40 f.
A szellemi töke.

elég a szerencse és a pénz. oda föltéllenül szellemi töke kell. Ha valaki az ulca sarkon szatóos-üzletet nyit és a véletlen szerenose folytán villamos megálló helyet kap, akkor jómódú ember lesz. Evenként betesz a takarékba néhány ezer koronát. Idóvel megveszi a házal, ahol az üzlet van. Megnagyítja és rendben tarlja \\íatócsboltját. Szóval gazdag ember lesz. tTsak a lényeg nem változik. Örökké szatócs marad, aki a szomszédok számára kereskedik. Ilyen a szerencse embereinek a tipikus előmenetele. Nem igy fejlődik azonban a teremtő erő. A milliós vállalatok nem a véletlen konjunktúrák szüleményei. Ezeket a teremtő agyvelók hozzák létre kivétel nélkül mindegyiknél megtalálhatjuk a prudokiiv szellemi töke hatalmát.
A világ vezérállamaiban, Angliában Németországban és Amerikában régóta irány
szakoktatás van hivatva ezt az ötletszerűséget normális mederbe terelni azáltal, hogy minél több nagyeszű fiatalembert nevelne föl a produktív tudományok kultiválásában, mert Magyarország gazdasági evolúciójához csak a produktív szellemi tőke hiányzik. Nem mondom, hogy az egyetemek ennek a hiánynak az okai. Végre is az a néhány tanár, akik Magyarországban a produktív tudományok előadói, nem tehetnek róla, ha nem születtek lángelméknek és nem bírják megtörni az egész magyar társadalom gazdasági közönyösségét. A társadalmat hibáztatom, amelyik téves elegánciából a produktív tudományokat negligálja.
épen a produktív tudományok a legelhanya-goltabbak. Természetes tehát, hogy a nép 1[U E- K- ! nyomorban szenved és a gazdasági élet pang
A nagy vállalatok megteremtéséhez nem A nép anyagi jólétére legfontosabbak
azok a produktív tudományok, amelyek az élet használati tárgyainak az előállításával a termeléssel — foglalkoznak. Szervezett államról és szabad néptől van szó. Oroszországban még a közjog a nép anyagi jólétének az első tudománya. De nálunk, a mi szervezett államunkban a nép anyagi jólétét csak a produktív tudományok vihetik előre, A magyar népnek olsórondü érdeke tehát, hogy a közgazdaság. a kereskedelmi ipar és őslermeles produktív tudományait minél (öbb nagy agyvelő kultiválja. Mit látunk azonban ? Magyarországon épen ezekkel a kultusznemzeteket fentartó tudományokkal bánik el a társadalom
a legmostohábban. Böbra Kmil, a nagykanizsai dalárda érdemdús,
Nálunk a felső oktatás egyesítve van az da aZL.téstelen karmestere, nyílt levélbeu válaszol egyetemekben. A magyar nép nem kedveli a I Róvé„ Uio8ntk , ,Zl|4b,„- mPgje|enl k4t Uratdó sokféle főiskolát, meg akadémiát. A magyar cikkér0. At, „.„„aj, Böhln BmUi hogy R<iíéeI nera _ szülőnek az egyetem ImponUI é» ha csak . (ol, illetékes arra, hogy megkeresse az I. és M. K. ■szüléje a gazdasági politikának, hogy a lehet, odaküldi fiát. Anglia, Némot- és Franoiá-1„ el08, b,bér.ko»ierii átadására. Őszintén megvallva, nemzet jólétét csak egyesek egyéni ereje és ország tele vannak szakfőiskolákkal. Nálunk |„ i||fltúkességi kifogás miudig csak a formát illeti, személyes energiája képes előrevinni s annál j ninosenek ilyen főiskolák a produktív tudo- „„,„ pedig , |io;egel. H, , Király szinbáz keresi
meg a dalárdát a babér-kosxoru átadására, a dalárda _ nem vonakodik, de Révészt nem tekintette illetékes
életben. A gazdasági kibontakozás elsőrendű hogy Magyarországnak a gazdasági élet személynek, ergo vonakodott. Ki iit a hibás? Világosan \'eszköze tehát a nevelés. A gazdasági élet; számára egy iskola sem nevel vezéragy velőket lPslk , Kjrálj Minhál| ,me|y mint „gyedül illetéke., számára produktív tudományit embereket kell!és minél behatóbban foglalkozunk a produktív elmulasztotta a kanizsai dalárdát megkérni arra hogy nevelni. Xeni azt mondom eszel, hogy a vezér-, tudományok sorsával.-unnál inkább be kell ,ü,,|a adományozott ezüst babér-kosaornt adja át allamok gazdasági jólétét az iskolázott emberek . látnunk felsőoktatásunk visszamaradotiságát. Károlyi I.conáuak. Ks az afférból kifolyólag a két teremtették, meg. Csak annyit mondok, hogy Magyarország nem nevel produktív harcoló fél épen a Király színházat nem mi, hanem a világ vezérállamaiban az iskola minden vezérágy velőket, mert a legfelsőbb oktatás egymást. .
erejével elósegili a gazdasági kibontakozást, szervezető elavult ós igaza volt a pörlekedő Akik a szivükön viselik a kultura terjedését, Nem a népoktatásra és a középkiképzésre egyetemi rektoroknak, hogy .Magyarországon nagyon meglehetnek elégedve. Immár nemcsak a gondolok. Ezek a segéderőket kiképző iskoláink diploma-gyárak vannak, egyetemek nincsenek, kunyhókba hat el a tudomány, irodalom és művészet, ugyanolyan nivón állnak, mint a legműveltebb Es Magyarországon a gazdasági élet mindenedé az ügynevezett .nagy házba," a fogságba is. Csak népeké. A legfelsőbb oktalásra, a produk- megnyilvánulásán rajta is van ennek a rettene-, az a kellemetlen, hogy ide maguk az apostolok tiv vezérelluék kiképzésére célzok, amelyik tes állapotnak a bélyegzője. Fiatalemberek, viszik el. A fogháznak kohóiakéi is leözuok. Saegcny Magyarországon tökéletesen el van hanyagolva., kik tizenhat esztendeig járnak iskolába, a Rudnyánszky Gyula, rájár a rud. Csodálatos, hogy Összehasonlíthatnám számadatokkal a külföldi |jog- és államtudományok doktorai, okleveles egy idó óta mennyit szerepelnek a magyar irók a és a magyar felső oktatás tényezőit. Nem mérnökök ós vegyészek, nem tudnak megélni skandalumok krónikájában. De mind e botrányok teszem. .Minek zavarjam gondolatmenetemet, és fél életüket nyomorult napidíjakért áldozzák | között a legmeglepőbb a Rudnyánszkyé. Mert Rud-a számok tömegével! Nem számadatokról, I föl. És mindez az alatt a cégér alatt történik. 1 nyánszky próbált ember, tudja tapasztalásból, hogy a elvekről van szó. Beszéljenek tehát az elvek, hogy az egyetem nem az élet számára neveli fogházban rossz a koszt, kemény az ágy ós ha kijön Magyarországon a felső kiképzést jellemzi ja fiatalságot, hanem a tudományt kultiválja, onnan az ember, keserves munkába kerül kivívnia, az elvonlság, a gyakorlati élet megvetése és Pokoli látvány ! Gyönyörködhetünk a tüdő- h°gí »"g "« kérdezzék, mint egykor Hars vármegye a produktív tudományok negligálása. Föltétle- j mány kultiválásában. A gazdasági élet szabad nemes köveiét, hogy az év bizonyos napjaiban hol nűl meghajlok a tudomány előtt A csillagászat, pályáin minden jó falat külföldi szakemberek tartózkodott. Rudnyánszky megjárta ezt a Kálváriát, a teológia, a h»<liludomády, a filogógia. a jog- j Májába röpüC iparunk és kereskedelmünk Hisz™ reak 22 éves volt. mikor elbotlott. ElStte volt és orvostudomány direkte\' nem viszik ugyan fóállásnit idegen szakemberek töliik be. \'•» élet; ha kitekintett cellája ablakán, talán almafa előbbre a nép anyagi jólétét, mégis minden Földmivolésünk pedig legelmaradtabb a világ ,<liu" M "blak alatt dus tavaszi virágpompájában,
személyes energiája képes elórevinni s annál ninosenek ilyen tóiskolak a produktív tudo- „ gyorsabb a kibontakozás, mennél több produk- j mányok számára. Egyetemeink pedig száműzik . „ tiv tudományi! nagy elmo működik a gazdasági körűkbói a produktív "tudományokat TJgv. „
nemzetnek szent kötelessége, hogy ezeket a tudományokat kultiválja. De önmagukban nem elegendők. A világtörténelem beszél A nemzetek jólétét csak a produktív tudományok képesek előbbre vinni es amelyik nemzet ezeket a tudományokat elhanyagolja, lehetnek "agy hadvezérei, államférfiai. politikusai, csillagászai, orvosai, világhírű kuiáai bírái és nagynevű nyelvtudósai, mind nem használ
minden kullurállamai közt. mert nincsenek napsugarak kacérkodva táncoltak körötte, mélységesen
szakembereink. És mindezek mellett a tanulás- kék volt a levegőég, buján zöld a föld, minden éledt,
ban agyongyötört fiatal jogludósok diurnislák örll|t és .... ó éves volt és tudta, hogy kiválóbb
lesznek, a mérnökök meg külföldre vándorol Mk másnál. Emberfeletti munka lebelelt az, melyet
nak. vagy beállnak gyári poriásnak. Nem ! ezu<lin megkezdett — és nem volt eredménytelen
szórványos jelenségek ezek. A mindennapos munka. Kiadia Mária dalait — és megbocsájtotiak
élet tömegesen tár föl hasonló eseteket. neki. . Ks most ismét tévedt. Hogy lehet ez? Süssük
Magyarországban minden megvan a rá » morál Insanity védó vádiát? Ne tegyük. Ne mérjük
gazdasági kibontakozáshoz es ötletszerűen, a teljesen közönséges mériékkel,-művész, löbb mint mi.
semmit; népe nyomorban fog sínylődni és véletlen folytán fejlődik is a gazdasági élet. Vagy felmentsük egészen, mert művész? Kit se itt jön a dolog csattanója. Magyarországban Ez azpnban nem elég. Az iskola, a legfelsőbb ,e»ok- <•?»!» ennyire nem az.
« ZALAI KÖZLÖNY
10(15. OKTÓBER 7.
A rabsegélyezés.
közvetlen felügyeletével megbízott hatóhág ajánlata szerint állandó jóviseletre reményt nyújtanak.
Remelhetó, hogy a nagyközönség érdek Ismeretes az az altoió, melyet egy rab-1 lAdéfte az egyesület nyomban\' való megalakulá segélyzó egyesületnek Nagykanizsán való Lu fogja leitetóvé tenni.
megalakulása ügyében lapunk indított. Az\'____________-
eszmét ür. Orosdv Lajos kir. ügyész, ,. , . ■ i l I * -\'i"L hathatósan karolta fel; ö ismerhette legjobban Ha{|yi(anÍZS3l 10KBIP31ff013K. azokat a sorsfordulatokat, melvek a rabviselt ...
embereket érik Az ó érdeklődésének köszön- Elismerésre méltó cselekedetek híreit naponta
emberetet erik. az o eraeiitoaesenes koszon klipunk a ktal|i ráro,okM| 0|(,„ híreket melvek
hetjük, hogy ma már a rabsegelyzó-egyesület arró] i,„Uskodnak, hogv azoknak s városoknak a lakói
a megvalósítás stádiumába julott. A helybeli megbecsülik, szeretik szülőföldjüket. Alig múlik el
kir. törvényszék elnöke Tóth László kir. hét, hogy ne olvasnók, hogy most ebben, majd a
táblai biró állt az Ogv élére és az alábbi meg- mfalj| városban tesznek alapítványokat közcélokra -
hívást bocsátotta ki •\' 1 **g5\'edíi. N"?ykamzisán nem esnek meg ily okosságok,
ooosatotta ki. t Kem el0k>égM éppf„ é)M BIemme| ,izSgái„i
Meghívás éb kérelem. közügyeink folyását, hogy rájöiiűlik arra az igazságra.
hogy Nagykanizsán csirája is alig van meg a lokal-A társadalom legnemesebb intézményei köze patriotizmusnak. Nagykanizsai ember nem ismeri azt sorolandók ama védő és segélyező egyesületek, amelyek az érzést, hogy ezt a várost jobban szeresso más egyfelől a fogházakban letartóztatottaknak erkölcsi városoknál, hogy lelkesedjék érte, igyekezzék ennek javítását és szellemi fejlesztését, másfelöl az elhagyatott » «™<«»? önzetlenül munkálni. Nem épen a nagy 1 „. ... ., ., . . .. . . . . .. arányú alapítványok lnanva miatt panaszkodunk. KI- .M"t >10 is pénz kell?\' — kérdeztek fáj családtagjaikról való gondoskodást, valamint a ki- tíg„ uáilMk keyé> a guitg embor t b^f0minJ0. dalmasan. Azt hitték, hogy aki ellnek az egyletnek szabadultak becsületes kereaetmódjának. a velük szem- záshoz pedig az első kellék, bogy legyen mit hagyni, \'"ki1- aI momentán férjhez megy. Bejelenti, hogy ben nyilvánuló bizalmatlanénak és idegenkedésnek De vannak egyéb csalhatatlan bizonyítékok arra. hogy laK vagyok és mehet az anyakönyvvezető elé Mert elenyésztetésével való bizlosilását tűzték feladatukul. » nagykanizsai embernek teljesen mindegy: Nagv- bimn ha "íkik pénzük volna — . . .!
\'Abban a tudatban, hogv eme humanitárius kanizsa Zalaegerszeg Debrecen, vagy akár San- (Utolsó remény.)
törekinek számos híve kívánja a tár.ada.....tömör,,- ^^abnotZ, t^n. iXi SrlkTÍ , "t" * íf ^ fi " »«>
lést, a közbiztonsági szempontból is nagyjelentőségű ,z idegen, „a tőlünk tá£ik. iMg^E S^^^tat % ^Tfe
"■"esnek j{eg lelietott, inikor illatos nyári estén néki is viruló . rózsát nyújtott valaki... Mélázva hallgatja a vitatko/o •Vl "rakat. Aztán felkel és kecses, ritunikus léptekké távozik. Ide is vőlegény kell. Hiszen, ha neki vőlegénye volna . . . !
SZEZONKEPEK.
A meg regül ázott házasság.
(Vasárnap megalakult a Nagy kanizsa i első k (házasító egy lel. Alapszabályának $}j-ai kOzUl érdekesek a kövei kciök:
.Tagjai csakis ícdhctlen jellemll é» büntetlen előéletű egyének lehetnek.*
.Hozományt csak az kap, aki az Osszni tagok egyszeri járulékának ao* . -át már befizette."
.Amelyik uö népi megy férjhez, az 20 év múlva visszakapja a pénzét."
Ciupa vígjátéki témák. Lerajzolunk ezek alapján egy-lctt jelenetet, anélkül, hogy az egylet céljának nemes voltát tagatlui akarnók.) *
(Leányok a gyűlésen )
Az alakuló ülésen csupa komoly apák jelentek meg, akiknek felnőtt leányaik férjhez adása okoz nehéz gondot. A gyűlés vége felé bejött két kisasszony is. Nem öregek, — épen íókötó alá termettek. Feszült figyelemmel hallgatták Deák Pétór fejtegetéseit. Aztáu rövid ott tartózkodás után felemelkedtek és csalódottan távoztak. A lépcsőházban sromoruan tekintettek i másra :
ny-
íléin
kérdésnek, rabsegélyező egyesületuek megalakítása a város területén, amire visszaemlékezni érdemesnek céljából való megbeszéléséhez az érdeklődő ember- lartaD«-
barátokat 1005. évi október is-ik napjának d. e. . „ . b»\'iroiott.bb példákat
, .... ,. ,, . ., „., ... , lapok alig mernek nagykanizsai ügyekké fog a kozu 11 érájára a klr. törvényszék főtárgyalás, termébe ,„„, ull6| K,nek „,|mi£kki y<|oJk" Té„y
ezennel tisztelettel megliivom.
Nagykanizsa. ] 905. évi október 1
IKét jelenet.)
Az és t\'inber így házasodott:
Egyenlítői hévvel sütött a nap. Szikrákat hánylak
hogy Budapest székesfőváros közgyűlése jobban érdekel bennünket, miut Nagykanizsa városé: azt tudjuk liogv Tóth László |milIeu városi politikát üz Ehrlich ti. Uusztáv. d\'e
, ,. . .. \' , azt le\'n tudjuk, hogy mivel foglalkozott legutóbb „ . ____________
""\'W""\' Nagykanizsa város közgyűlése. Azt is tudjuk, hogy » sziklák a tenger\' forrongó vize mellett. A levegőnek
A rabsegély/.Ó egylet Célja ennek alap- mit határozott aWáros tanácsa a Venus-szobor ügyé- °\'yan volt a szine, mint a parázsé és a nap egy
szabályainak 3. g•*!>»" v&" körülírva. A 3. h™ a"ól alig van Kanizsának sejtelme, hogy óriási rézvörös korongnak látszott. A tenger fövénve-
a/t inondin • ""nl "" szinliizuuk ügye. Es így vagyunk a helyi ben, őserdők, buja növényzet szomszédságát™ lekii.lt
. . ... , . laP0k többi rovataival is. Ha színházi hírek érdekelnek W asszony. Egy hatalmas, történelem előtti ember-
3. §. Működési köre a nagykanizsai klr törvény- bennünket, csak a fővárosi színházakról szóló jelen- «l«t. mely anuál veszélyesebb, mert nőstény. A szek területere, nevezetesen a nagykanizsai fogházban tósek,„ oltls,„k Remeit jobban szá-\' heve, a szikrázó levegő, a dus flóra bnja illata k r\'
letartóztatottak oktatására es az abhnl szabadon bocsátott „,„„ ,wjl|li „]inl K8vefflyék im ,it Mt K gelték. forralták a vérét, az asszony féktelen vágyában
egyenek másnemű gyámo llasára terjed k, valamint hudapesti villa,nos-eigázolás felizgat bennünket; • haUlmt. mindenséget szerette volna átölelni h.,,y
azokra, kik mastiol bocsáttattak ugyan szananou, ae fsju helji „ze„,ációt kutyába sem veszünk. Mindoii attól essek bűnbe Ks jött a. fértiállat, csupa erő. csu|>.i
viszonyaiknál rogva ar, a vannak ulalva hogy ezen , fl-)Vliros. ,,„,„ „|á|unk semmil ,mj M ka, b vad osztöu ... Es a tenger 1,ászdalt mormolt, szer,-
segélyegylet terű e ei. tartózkodjanak: fel eve hogy 11(i„ket szülő városunkhoz. nádot adott az őserdő. A inaniniutl, asszony ú er,l..-
nnndezek az egylet segélyet kerlk arra reá szorulnak y ( intézményeinknek ben csend,e intette kölykét a nagyszerű pillanatban,
es az egylet közvetlen apasz a at vagy valarne y „ c„yik |eg„agy0bb átka. \' mikor a teremtés koronája .„„Sírik Ihászi
tár,egylet, esetleg az illető lelarloztalási helyiseg W Horváth István anyakönyvvezető nem volt jelen.
TARCA.
\' Chrysanthemum.
Irta Maurlce Maeterlinck.
Minden esztendőben, amikor a chrysanthemum-nak, a tarka őszutónak s halottak napjának az ideje közeledik, kegyelettel meglátogatom ezt a virágot, akárhol is visz el a véletlen. Akárhol, utou-e vagy otthon találkozunk vele. mindegy. A legelterjedtebb s legkülönbözőbb virág ez és minden változatossága mellett is — csak ugy, mint a divatnak — a jellege ugyauaz marad. Mint a selyemre meg a csipkére, az ékszerre meg a hajdiszre, titokzatos jelszó hangzik el az időben és térben, rá nézve és csak olyan engedelmesen, mint a legszebb divathölgy, minden országban és minden ég alatt ugyanazon órában engedelmeskedik a szent parancsnak . . .
Csak be kell lépni egyikébe ez Uvegmuzeumok-nak. ahol siri pompábau díszeleg e virág a novemberi nap gyöuge ezüstös fátyola alatt és azonual felismer- j hetóvé válik ebben a kicsi világban is a vezéreszme, j a megparancsolt szépség, az év váratlan lendülete, ft.s az ember azt kérdi magában, hogy ez az uj gondolat, amely mély ós valóban szükséges, a naptól, a földtől és az élettől, az ősztől vagy az embertől ere^t-e.
Az idén is megcsudáltam a Cours-la-Heine üvegházaiban a chrysanthemum bájos és büszke pompáját. Utolsó szertartása ez a természetnek, mielőtt a december s a jauuárius minden életet eltemet az álom és ■a nyugalom, a feledés és a uémaság liótakarója alá, inig februárban hatalmasau, de még alig észlelhetően a fény felé tör az uj élet és újra kezdődik á sok virág ünnepi tánca \' ^
Óriási üvegboltozatok alatt fejedelmi módon nő az utolsó napoknak ez a nemes virága, mintha az ősz sok apró. komoly tündérkéje valamoly varázsszóra mind megmerevedett volna tánca közepén. Aki megismeri s megszereti ezt a virágot, az első pillanattól kezdve meggyőződhetik arról, hogy lelkiismeretes módon közeledik az ismeretion eszményéhez. Ju>son csak eszünkbe egy pillauatra e virágnak a szerénv eredete: a szegényes, aranyos bimbó, az egyszerű gesztenyebarna vagy borszinü virág, amely ott tenyész barná falvaink kicsi kertjeiben, az ut szólén, hervadt lömül között és hasonlítsuk össze vele ezt a hószínű gvapkt, e rézvörös korongott és gömböt, a régi ezüstül való I^jídát, a sok alabástrom és ametiszt diszt, a virágszirmoknak e számtalan és csudás orgiáját, amely az ősz világát látszólag ki akarja élvezni annak utolsó titkáig s mind a sok formát és szint, amelyet a tél eltemet az erdők ölébe. Hadd vonuljon el a szemünk előtt a sók szokatlan fa és meglepő alak!
Emiatt láthatjuk a csillagok családját: lapos, szikrázó, áttetsző, húsos és tömött csillagok, tejutak és^ csiljigképek ezek, miut a menyboltozaton. Amott vannak a büszke* kócsagcsomók, amelyek mintha a harmat gyémáuteseppjeire várnának. K miatt kéjeleg a bájnak csudás költészete, amely ínég a legmerészebb álmainkat is meghazudtolja: van itt sima. idomos és es gondosan elrendezett hajdisz; kuszált, fantasztikus j hajfürt, csomóba szedett napsugár, tüzes kéve és lángförgeteg; szép, nevető lányoknak, üldözött nimfáknak, forró vérű bacchansnöknek, heverő sziréneknek, hidegkeblü szüzeknek és játszó gyermekeknek a hajfürtei, amelyeket angyalok, anyák, szatírok ós szerelmesek szolid, titokzatos vagy reszkető kezekkel simogattak. Közbül aztán a sok meghatározhatatlan szörnyeteg és torzszülött: sündisznó, pók. halivadék ar aaanás7. gyümölcse, rojt, bojt, kagyló, gőzképződ
! mény és lehelet, meghajló jég és hósugár, tej és vaj áradat, táncoló szikraeső, villám, szárny, pehely, hu*, bór, lángoló máglya és rakéta, napszúrás, lién- és tűzeső . . .
Miután igy feltárult előttünk a sok különféle alak, kísértsük ineg behatolni a meg nein engedett színeknek, a kizárt sziuvegyülékeknek a birodalmába, amelyeket az ősz megtagadott nz őt megteste>itó virágtól. Látszólag pazar módon megadja neki az éjnek és homálynak miuden kincsét és minden gazdagságát a szüreti idóuek; átengedi neki az erdfk rozsdabarna színét, amelyet az eső teremt meg: a köd ezüstjét, amely ránehezedik a tájra s a kert fagyát és havát. Megnyitja előtte mindenekelőtt a hervadó lomb\'és haldokló erdő mérhetetlen kiucsét. Elhalmozza arauynyal, ércpénzzel, ezüstcsattal, réz-csillámmal, meseszerű tollazattal, szétmorzsolódó borostyánkővel, kialudt topázzal, homályos gyöngygvel, megvakult ametiszttel és szinét változtatott gránáttal, eg) szóval mindama fáradt lényével az őrizetlen drágaköveknek, amelyeket az éjszaki szél hord össze a sikátorok szélein: .de akarja, hogy híve maradjon a régi urának és ne tegye le a komor és fáradt hónapok köntösét, amelyben virágzik. Semmi esetre sem tűri. hogy árulójává legyen és magára öltse a tavasz és hajualpir\' fejedelmi ruháját és ha a rózsaszínt megengedi is néha. ugy az csak egy sir mellett imádkozó szűz hideg ajkáról, halvány homlokáról kerülhetett. Szigoruan tilos a nyárnak s lángoló üatalságnak az uj, kicsapongó életnek, a korláttalan gyönyörnek és duzzadó frisseségnek a szine. Semmi áron sem szabad letezuie a vidám skarlátpirosnak, a tüzes ciuobernek, a parancsoló, vakitó biborszinnek. Tilos a kék is. a hajnal világos kékjétől a tenger s nagy tavak mély-sötet indigójáig s a téli zöld és sarkantyuvirág buja
1H0Ö OKTÓBER 2i
ZALAI KÖZLÖNY
Ma igy házasodunk:
A boltos segéd azt mondja ideáljának, ki varróleány: „ Engem megöl\'a szerelem. Jöjj Ihászi Horváth István állami anyakönyvvezetóhöz a városháza első emeletére és házasodjunk össze."
Erre az okos leány igy válaszol:
. „Ne légy szeles, édesem. Megfeledkezel róla, hogy mindketten a Nagykanizsai első kiházasitó egylet tagjai vagyunk és eddig csupán négy részletet fizettünk be. Már pedig az alapszabályok vonatkozó paragrafusa szerint „Hozományt csak az kap, aki 20 részletet befizetett." Nekünk tehát várnunk kell, mig előttünk ii, pár megházasodik és akkor mi leszünk a tizenhetedik. Addig türelem és hidegvér. Csókold meg a kis ujjamat.
(Finálé.)
Az 50 éves leány, ki 20 év multán visszakapja azt, amit eredménytelenül befizetett, felsóhajt:
„Ed ártatlan vagyok. De ártatlan vagyok abban, bogy ártatlan vagyok. Én minden tőlem telhetőt megtettem."
8EMPER.
= = A sérelem. F. hó iy-ón rendkívüli közgyűlése volt vármegyénknek, Csertán Károly alispán elnökletével. Gr. Batthyány I\'ál, a 60-as bizottság elnöke indítványt te<?z, hogy tiltakozzék a vármegye a szeptember 23. kihallgatás-féle nemzetre irányuló ami lesapások ellen; tiltakozzék az ellen, hogy a magyar nemzetet — képviselői utján — Bécsbe citálják fel s ott bántalmazzák; óhajtsa a megye, hogy a magyarok királya Bécsből jöjjön Budapestre lakni. A második indítvány hosszas megokolásokkal: tiltakozzék a vármegye a komolyságot kizáró és veszedelmet hozó folytonos elnapolások ellen.
A két indítványt zugó helyesléssel egyhangúlag eltogadták! Indokoló beszédeiket tapsok között tartották meg Dr. Darányi Ferenc, Eituer Zsigmond orsz. képviselők és Bosnyák Géza.
HÍREK.
A börziánerek.
I.
(v. h.) XeiH^ börze ellen fordulnak e sorok. Az értékek es tömegáruk -mérőjét nem nélkülözhetjük, ha a kereslet én kínálat számarányait ismerni akarjuk. De ott más tényezők is közreműködnek az ár meghatározásában. Ezeket a tényezőket bizonyára o 11 ismerik legjobban, hol a nagytőke képviselői mérik össze fegyvereiket az „adok-veszek" egymásra-törő esatakiáltásai közben.
Csakhogy épen ott ismerik legjobban azokat a tényezőket és nem vidéken Es mégis mit tapasztalunk ? Azt, hogy a vidék is részt akar venni abban a nyerészkedésben, mely az értékek árhullámzásából keletkezhetik ■ napról-napra, hétről-hétre. Kényelmes is és a játék kéjérzetével jár, ha a differenciákat javamra bezsebelhetem. Csakhogy ha kényel-
mes, akkor nagyon sokan fognak törekedni a nyereségre, akár a ha üsse, akár a baisse-re spekuláljanak.
A börze válságok és feketo péntekek a legtöbb áldozatot a vidéki kliensek közt szedik.
A nem jól értesült vidéki közönséget legkönnyebb a fővárosi alkusznak játékra inditani és a percről-percre változó árfolyamot esetleg ja megbízó kárára is kihasználni Az egyszerű megbízásnál az alkusz feltéllenül megkapja az alkuszdijat, ha pedig kliensét az árfolyamnál is megvághatja, duplán zsebel.
Ha a tőzsdén oly könnyen lehetne meggazdagodni, az alkuszok volnának az elsők, kik nagy vagyont gjüjtenének. A börzén csak |iiugy bankárok spekulálhatnak sikerrel Ezek az összes tőzsdéken adnak megbízásokat, jól értesültek és veszteségeikel könnyen kiegyenlíthetik.
A kis ember játéka, csak játék és nem spekuláció. A játék azonban könnyelműség. ■ Ennek az árát a vidéki balek fizeti meg
A járvány-fészkek.
(v. h.) Az ismét terjedő vőrhenv-járvány a városi közegészségügyi bizottságot tanácskozásra indította. Nem kételkedünk abban, hogy a lanácskozás menete es szelleme a higi-ena követelményeinek megfelelt, hisz müveit modern orvosok vezetik a tanácskozást; de amiben kételkedünk, az a javaslatok sikeres végrehajtása. Bezárhatjuk az ovotlákal, iskolákat akárhányszor, ba nem sikerül a beteg gyermekeket ós az ezeket ápoló személyzetet az egészségesektói elkülöníteni. Különösen nem sikerűi az elkülönítés a szegényebb nép-osztálynál. A beteg gyermekek kényszer-kitelepítése a járvány kórházba meg alig lehetséges erőszakos beavatkozás nélkül.
Az elszigetelést es a járvány leküzdését nagyon megnehezíti még az a körülmény, hogy Nagykanizsa környékezve van járvány-tészkektól, melyekkel élénk kontaktusban van a lakosság.
Ott van a közelben Bajcsa községe. Tele van skarlátbeteg gyermekekkel. A nép, ahelyett, hogy orvost hivatna, elviszi a beteg gyermekeket a inurakereszturi, vagy a szepetneki plébániába, ráimádkozás végett.
De nem csak uj skarlát-járvány fenyeget bennünket, hanem\' tífusz-járvány is.
A hevesmegyei Egerben megbetegedett egy szepetneki ember, I.ang András. Az egriek a beteget hazaküldték Szepetnekre. Most | Szepetneken hét tifusz-beteg van ápolás alatt.
Ha kioktatják a környezetet, hogy a beteg által használt edényekből enni, inni nem szabad, mert ezáltal terjed a betegség, ennek az az eredménye, hogy ott nyomban megkinálják a látogatókat borral, melyet olyan pohárba öntenek, amelyből a beteg ivott.
Ennyi tudatlanság ellen hiába vesszük fel a küzdalmet társadalmi uton. Itten a szolga-bíróé meg a csendórsógé az első szó.
— Halálozás. Jerfy Adolf, récsei földbirtokos f. hó 16-án hosszas szenvedés után élete liO-ik évében elhunyt. Jerfy & uagykanizsai Társaskörnek vél. tagja, a Gazdasági Takarékpénztár igazgatóságának tagja és az Osztrák-Magyar-Bank helybeli bankfiókjának váltóbirálója volt. Gazdakörökben n>gy tiszteletnek örvendett ée a nagykanizsai gazdakörben vezérlő szerepet vitt. Halálát családja, nagyszámú előkelő rokonsága és számos tisztelője gyászolja. A gyászjelentés iiíy szól :
Özvegy Jerfy Adolfné, szili. Mayer Ida a maga, ugy gyermekei: Ida, Vilma, Adolf. Géza, József és Krzsóbet, sógora és sógornői: Jerfy Ferenc, .leríj Anna, férj. Kaulhaber Gyuláné és Jerfy Emma. férj. özv. Némethy Kruőné, valamint a nagyszámú rokonság nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti a forrón szeretelt felejthetetlen férjnek, édes atyának, illetve testvér és rokonnak id. Jerfy Adolf nagybérlő, Zalavármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a Nagykanizsa város és járási Gazdakör elnökének f. hó l()-án délelőtt II órakor életének 60-ik, boldog házasságának 30 ik évében hosszas szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogultnak hült tetemei f. hó ;í<-án délelőtt 10 órakor fognak a nagyrécsei gyászházban beszenteltetni és gyórbe szállíttatván, az ottani temetőben f. hó 19-én délután 4 órakor örök nyugalomra helyeztetni. A beszentelési szertartást Knezevich József récsei plébános, Nith Norbert volt szt.-ferencrendi provinciális és Müller Károly bakónaki plébános végezték. Nagykanizsa város társadalma sok előkelő npwel volt a gyászszertartáson képviselve.
A szertartás után a Részvét temetkezési vállalat emberei a hullát a nagykanizsai pályaudvarhoz szállították. A temetés Gyórbe ment végbe, hol a Jerfy családnak sírboltja vau.
Koszorút helyeztek a ravatalra:
A legjobb férjnek — Gyászoló özvegye. Isten veled drága atyánk Forrón szerető hálás gyermekei. Nagyrécse urad. erdészet — Áldás és béke hamvaira. Osztrák-magyar-bank nagykanizsai fiók-intézet. A nagykanizsai városi- és járási gazdakör — Szeretet elnökének; Varga ispánomtól. Szeretet tagjának - Nagykanizsai Társaskör. Zalamegyei gazdasági takarékpénztár r. t. — Jerfy Adolf vátasztmánvi tagjának. Kedves rokonunknak — Sebestyén csalud. Kegyelet jeléül — Gróf Török és neje. A kedves barátnak szeretet jeléül <—- Gollubics Lajos és neje. Őszinte tisztelete jeléül — Unger Ullmaun Klek. Tisztelet jeléül — Hertelendy család. Utolsó Isten hozzád - Franz Lajos és fiai. Szeretett jó barátunknak — Kerndl család. Tisztelet jeléül — Elek család. Nagyrabecsülésünk kiseri sírba — Szommer Ignác és neje. Tisztelet jeléül — Deák Péter és neje. Tisztelet jeléül — Scherz Samu Nagykanizsa Tisztelete jeléül — Heltai József.
E helyett, mintegy a természetnek vigyázatlansága folytán előkerül u legszokatlanabb s legmegbiz-hatatlanabb szine a virágok világának, a zöld, amelyet a virágernyők, kelyhek és koronák birodalmában csak a mérges kutyatej visel. Mig ez a szin csak a tápláló leveleknél letezhetik, itt mint valami áruló kém és halvány gonosztevő, kétértelmű módon belopódzik a virágok közé. Árulójává lesz a sárgának és félénken belemártja a holdfény kékes csillogásába. Még bizonytalan és csalóka ugyan, mint valamely sziujáték a viz alatt; még csak gyöngén sugárzik vissza a virágszirmok szélén; félénk és menekülni kész, roskadozó ; és ámító, de kétségbevonhatatlanul megvau. Itt vau és tért foglal; minden nappal jobban befészkeli majd magát.
»
A világért se higyje neki, hogy hiábavaló játék ily módon foglalkozni egy nem is hasznos és egyszerű növény szeszélyes alakulásával és még csak fejlődő színezésével. Azok, akik a szépítése körül fáradoznak és mind csudásabb alakot igyekeznek megadni neki, *"PP oly kevéssé érdemlik meg a semmibevevést mint a tulipánnak és más virágnak a nemesitói, akiket I.abruyére egykor kigúnyolt. Nem jól tette; az ó kissé korlátolt virágkedvelójének, a kissé bolond ker-
tészének köszönhetjük ma a remek virágágyainkat, a számos, dus és Ízletes főzelékünket és a mindkitünóbb gyümölcsöt. Nézzük csak meg a csudákat, amelyek a chrysanthemumok mellett hosszú, türelmes és nagylelkű spalierokra vezetett ágakon érnek ínég a legszerényebb kertekben is. 100 évvel ezelőtt még ismeretlen volt mind és a kutató, többé-kevésbé korlátolt és nevetséges embersereg számtalan Iára-dalraának köszönhetjük a létezését.
A természetben semmi sem értéktelen és akár egy falevélért, fűszálért, egy pillangó szárnyáért, egy fészekért, .vagy egy kagylóért lelkesedünk, a szenvedélyünk mindenkor oly dologra irányul, amely habár kicsi is, mégis nagy igazságot rejt magában. Ha sikerül megváltoztatni egy virágnak a külsejét, ez magában véve még nem sokat jelent és mégis óriási \'íolog, ha közelebbről vizsgáljuk. ^És nem adja e meg a csudálatos, szinte természetfölötti hatalomnak a fogalmát, ha meg tudunk változtatni egy természeti! törvényt? Ha nem sikerül is megvalósítani a becsvágyó álmokat, ez a tény mégis jogosulttá teszi a reményt, hogy sikerülni fog egykoron uraivá lennünk még más törvényeknek is, oly törvényeknek, amelyek épp oly ősrégiek s amelyek közelebb állanak a maguuk életéhez ós igy egészen más a horderejűk is? Mert
alapjában véve egymással teljesen összefügg és kezet nyújt egymásnak minden; minden, ugyanazon láthatatlan elveknek és követelményeknek engedelmeskedik: mindennek van része anyagban és lé.\'ekben a csudás és félelmetes rejtélyben és a legszerényebb diadal valamely virág felett, egy napon mérhetetlen titkokat tárhat fel előttünk . . .
És ezért szeretem is a Katalin rózsát ós követem testvéri kíváncsisággal a fejlődését. A kerti növényzet terén ez a legalárendeltebb, legengedelmesebb és legfigyelmesebb teremtmény, amely valaha létezett. A virágja át van hatva -emberi gondolkodástól és akarattól annyira, hogy szinte emberinek mondható és ha a növényvilág még meg akarja mondani nejünk egyikét ama rejtélyes szavaknak, amelyet várunk tőle, talán a halottaknak ez a virága lesz az, amely feltárja előttünk a lét elsó talányát, miut a hogy az állatvilágban az állati élet titkát valószínűleg a kutya, házi életünknek ez a szinte gondolkodó társa fogja napfényre deríteni. ,
z. I.
4
ZALAI KÖZLÖ N Y
1«05 OKTÓBER 21
— t Bartha Miklóa. A magyar zsurnalisztika — Névmagyarosítás Kopímahler Károly nagyegyik osaiopának kidőltét gyászolja. Ba rt b a Miklós" kaniií,«i illetőségű ugyanitteni lakos családi nevét f. hó 19-én belső vérömlés következtében meghalt ^[™ÍDÍSlterÍ •a«a«4,J,JreI -Kopár-ra magya-Budapesten. Bárhogyan is vélekednek róla politikai ° _ Járvány é, hordÁgy. Ki hinné, hogy ellenfelei, mindanuyian egyek abban, hogy a jeleukori jár>ánjos betegek szá||j,áfiára Kanizsa városnak nincseu Magyarországnak ó volt egyik leghivatottabb hírlap- raegfoje|6 hordágya. Bérkocsin, mentókocsin fertőzött
írója és ékessége. . , beteget szállítani nem szabad, mert ezeket a kocsikat
— Eljegyzés. Salgó Sándor, a „Somogyvár- , . 4 . .. . . ,„. . , , megye" napilap felelős szerkesztője eljegyezte Kapós- "tím ,ehtít fertőtlen.ten.. Ellenben vannak ma már várott Helischauer Notti kisasszonyt, Helischauer gummiból készült hordágyak, melyek fertótlenitesre József nyug. államvasuti főmérnök leányát. nagyon alkalmasak. Ilyet (60 K-ért be lehet szerezni
8algó Sándor hirlapirói pályáját 189ti-ban kezdti- Schottola Ernőnél. Ajánljuk a készítményt a köz-
a „Zalai Közlönyénél ós azóta ezt a pályát folyton | egÓ818égügy e|sófoku bjrósli>jnak rigyolmóbe
emelkedő vonal jelzi. Volt munkatársunk a vidéki * OJ
már egyik leghivatottabb
— Tüzek Nagykanizsán. Csütörtökön a Szarvas Szálló, tegnap pedig a városháza egyik pincéjében tüz lakóházak ötött melyet azonban mind a két helyen gyorsan lokalizáltak.
hírlapirodalomnak munkása.
— A lépcsőházak világítása. A
lépcsőházainak és tornácainak kivilágítása az esti órák- \'""\'""^Távozó kántor. Németh Uyula a nagy ban még mindig jámbor kívánsága a lakósoknak és kanizsai VI. és VII. kerület segédkántora ezen állásáról tetszésszerinti előzékenysége Csakhogy nagyon jól tudja
háztulajdonosoknak, leköszönt, mert a tolnáinegyei Nagykony községben közönség, mit ér az kántorrá választották.
A legtöbb ember anyagi áldozatot csak akkor me,y „ ég 4" részében búcsúztatókat és offertoriúm hoz, ha muszáj: de világítani nem musiáj, hát háztulajdonosok jó része nem világittatj;
— Elektromos világítás a vasutakon. Az
elektromos világítás mind nagyobb teret kezd hódítani. Ujabban a vasutakon kezdik nagyban alkalmazni. A vasúti kocsik világítását kezdetben akkumulátor telepekből látták el, még pedig ugy, hogy minden kocsiban külön telepet helyeztek el s mikor ezen akkumulátorok kisüllek, akkor a töltő állomásokon azokat újonnan töltött telepekkel cserélték ki. De ennek a rendszernek az a hibája, hogy helyhez kötött, mert a telepek töltését csakis oly helyeken lehet eszközölni, hol erre a célra egyenáram áll rendelkezésre. Igy tehát nem maradt más hátra mint az akkumulátorokat magán a kocsikon tölteni, még pedig erre a célra elhelyezett külön gép által hajtott dinamó áramával, melynek hajtóerőül a lokomotív gőzét használ|ák fel. Ezen reudszer volua technikailag a legegyszerűbb, de a gyakorlatban nem megfelelő. Tehát egy má> elrendezésről kell gondoskodni, hol az egyes kocsikat külön-külön dinamóval kell ellátni, mely töltené a kocsikon elhelyezett akkumulátorokat. Ezen dinamó hajtására más hajtó-erő nem áll rendelkezésre, csak a kocsi tengelye, melynek sebessége nagyon változó s igy az általa termelt árain-feszültsége is változo lenne s csakis ugy használhatjuk fel, ha a feszültséget
előzékenység, mely a háztulajdonosoknak pénzbe kerül. . . ~ Uj ""^ÍT\' í\' í! d*™"b«r h?Jx5\'ér0 . - , ............-.....--e- .
. , üxwu Li......L: ma............akkor -Feltámadunk" cimfl teinptőkönyv, egyenletessé tesszük, amibez pedig sokféle elektro-
mely 8. es 4. részében búcsúztatókat és offertoriúm magnetikus készüléket kell alkalmazni Ezen elrendezés-hat a alatti kiénekléseket válogatva foglalja magábau. Árainak azonkívül, olyannak kell lenni, hogy bármely lépcső- a lehető legolcsóbb, franco küldve: 2 kor. _>u tillér. mozgási iráuybau a fejlesztett aram ugyanazon
Klójegyezni lehet Szepetnek (Zalamegye), Tóth Albert- j egyirányú maradjon. Továbbá hogy mindeuféle sebe*
uél rk. kántortanító.
ség mellett, gyors-, személy- és esetleg tehervouatokboz
házakat.
Mit jeient ez közbiztonsági szempoutból ? Azt, hogy az ember lábát törheti, hogy lebunkózhatják,
kifoszthatják, megölhetik, anélkül, hogy merénylőjét ,\'iagy^rmében\'T hó "yEén"vá^rnáp déluUiT\' ,3 óra- társaságok már ilyen viiágitási rendszerekkel látják el
kor. Az emlékünnepélynek egyik célja az is. hogy a újonnan épilett kocsijaikat és különböző kocsivilágitá>i
Csányi szobor ünnepély Gyászemléküinit\'- kapcsolva is jól működjenek és az izzólámpák nyugodtan pély lesz Zalaegerszegen a Bárány vendéglő emeleti és a megfelelő feszültséggel égjenek. Egyes vasút-
ismerné.
Azl fogják mondani: a mi közbiztonsági viszo- már megindított Csányi-szobor alap ininél rohamosai)- rendszereket alkalmazni.
nyaink olyan jók, hogy ez nem törtéuik soha. Hát a Horváth Juda esete miért volt lehetséges V A rossz világítás miatt.
ban gyarapodik a várható adakozásokból. A 8 pontú programm magas sziuvonalon áll.
— Zalamegyei statisztika. Zalamegyében szeptember hónapban tüzeset volt, mely (J4589 kor.
— Egy város fejlődése. Vác város képviselő- kárt okozott. Ebből biztosítás utján nem térült me/
testülete Zádor János dr. polgármester eluöklésével
J(>0 koroua. Szeptemberben nálunk G ember lett öngyilkos. Véletlen szerencsétlenség folytán ketten haltak me*. A vármegye területén van 2fi lelenc, 372 d.«j-
Egy uj lakásszabályzat kellene nekünk, melyben tartotta évnegyedes közgyűlését, melyen a város jövő
ez a világítási-ügy is fel volna véve. Szabályzat nélkül fejlesztésének program inját állapították mog az 1906.
nehéz a háztulajdonosokat valamire rákényszeríteni, óvi költségvetés tárgyalásánál. A jövő évben 28S.04Í P ...... _ ...........H
— öngyilkos temetkező huazár. .1 a k a b f i korona 07 fillér bevétele és 335.028 korona 52 fillér J kaságba adott, 822 elmebeteg és hülye. 7\'irt siketném >, Uyörgy, ■ „Részvét" temetkezési vállalat szolgála « l«a • városnak. a hiányzó Rí! !)87 korona vak és nyomorék, l&ju közsogélyro szorull és ,».-.»
rótn. kall,, temetőben öngyilkosat lelt Miért siettette « J° P^óval fedezik Bár a keresotképtel.n árva.
.„ . , ■ .. Í.I I 1 • r pótadót evek ota nem emeltek, a városnak inasan-! fcgyonea adókban szeptember hó folyamán be-
elte véget.\' Nem bízott abban, hogy mikor o vagyona nines, mégis néhány év alatt Vác a modern Űzettek l.\'Mu kor. 57 fillért. A mulUv ...ptember
meazetes halallal knnulni, akkor a „Resztet" nem fogja városok sorába jut. Félmillió koronába került kövezése, havában befolyt egyenes adóban 49d.00l kor. 42 till..
temetni\'/ Két tanút is szerzett a végaklushoz." Két csatornázása, most készült el :toO ezer koronán a tehát a bevétel 480,437 kor. Hó fillérrel csökken\'!
fiatalembert, aki sirokat látogatott, un figyelmeztette, víllamos-világitása. jövő évben pedig már a vizvozetek Ki ideig 1905. évben 1.8411,387 kor. II
hogy agyonlövi magát és eTti|elentését azonnal követte I!"!,j/0\',\'»""«<*• < k«»»".blí. «d4 folyt be. mint tavaly
" . . , ..... . . . , . vetesbe. A megoldás stadiumában van a kir. kisebb: ber vegéig.
i tett. A tanuk az öngyilkosságot már nem akada- haszonélvezeti jogok megváltása, mellyel a város a
18 fillérr-i szeptei.i-végéig.
Hadmenlességi díjban befolyt szeptember hóna;
hozhatták meg. A hullát a közeli halottas kamrába püspökségtől a vasút és a város közt negyven hold ban 811 kor., tavaly 11,102 kor. 12 fiII. A csökkel,! , szállították és mivel az öngyilkosságot tanuk is meg. területet nyer s azt nyaralók építésére parcellázza. 11,010 kor. till fillérrel kevesebb o címnél a bevétel
állapították, uem boncolták. Személyi hírek
A jövő évben épül a városi kórház, szegényház
|, , ., .. V........... - x A legkiválóbb orvosok egy]
Csertán Károly, Zalavár-f „ ^ \'„S. " í" S,cbo?z":r >"\'istantin dr.hogya gyermek fejlődés szakában i
A legkiválóbb orvosok egyhangú véleménye
tiyula országgyűlési képviselők tegnap Nagykanizsán tartózkodtak . _ , - _____________________________ ..jpi..............n ,Jululu.,
— Kitüntetett ezredea A nagykanizsai 20-ik Allalú,]0" Ifjuságképzó egylet vasárnap sikeralt estélyt melynek tápereje igen uagy s mivel sem kellemetlen
honvédgyalogezred parancsnokát. Cech József ezredest a I oIkAti Kgylft nagytermében. A hang- szaga, sem rossz íze nincs, a gyermekek szive,
t- ÍI i ■ ■ l-f . I . verseny programmjábol megemlitendók Félegyházi veszik tfJ..K;....\'/«).;,. n.\'.i_____.• .. .
ek segitesere. könnyO emészthetősége állal válik igen becsessé. K u~ Ai \'Oiiságlíépza estélye A nagykanizsai j célra lcg|obban aiánlható a Zoltán féle csukamájolaj
király a legénység kiképeztetése körül szerzett
... , Aranka és Malovec Mihály zenekettóse, Nagy »
katonai érdemeinek elismereseOl a harmadosztályú Sainu hirlapirótársunk hatásos felolvasása, N e u m ar k
va8korouarenddel tüntette polgári körökben is nagy mivel Cech ezredes örvend.
gyházi veszik. Készitöte Zoltáu Béla gyógyszerész Kudapesten - 11 végje 2 koroua a gyógyszertárakban.
— Táncmulatság. A Kereskedő Ujak Ölik.
e ki. Kz a királyi elismerés ,„=it« igen szép játika, S z i tá\'r fe^iS^ l^S.
y rokonszenvvel fogudtatolt. 3,2 ^"iS „ "T, "°"l|" "IM valamint minden szombaton este.
............^p-^ ST."
es Ha c János dnetlje. Az első négyest 4t, pár láncolta. BelépJ-díJ 80 fillér táncestdyt rendez.
■■ ■ RÍ7nttD-ír.l ttUr, V .1 .... I. ^».*____ „i„ I .,
— Kitüntetett katonatíaztek. A király l\'atrcska _ Bizottaági ülís
Zsigmond m. és kir. 48. gyalogezredben századosnak egészségügyi bizottsága ilr
a katonai eniemkeresriet »Hnm<nvn7<o tnrihk,: L\'i,...... ,i..*i. ... ■ ■ , ■ ...
NK|y.o,°^on,íUI ^^"^ény A XVI. osztói,sorsjáték leg-
"l\'ll\'r",,.^!^.8 "ffi*" hmét Beifeld József bank*
a katonai érdemkeresztet adományozta, továbbá Kimer elnök vezetésével hétfón délután 5 órakor\'IIlést
Mano es. es kir. 48. gyalogezredbeli századosnak......
.megelégedését fejezte ki. ugyanezt Heínlein Alfréd ....___... „
és Wastel József cs. és kir. 48. gyalogezredbeli megtételére és"\'aiániia\'azT\'\'°V CTrlZii"í?"6"™1\'; »»rsjegyet ezen bankházban vásárolták —megtetelere es ajánl), az I-í kerületi ovodák be- Ugyancsak e bankház vevői nyerték egy elmúlt játék-
1 tiOOOOO koronás főnyereményt is.
eiuos vezeiesevei nettón délután r, órakor ülést tartott, házában nvnrléli íltÓH.n.. lú.....l" ,
m sssrmtss ssa&s
zárását.
ban i
Kífy N/,ali«N/, az anyáknak.
Sehol iíuci oly fényeten igazolta áron régi köxmoodii, liogy „Apolns áldást ho»,\' mint a Kyermekmobában. Kp.n ai ember e* az ö érétuégében lef<maRaiabbaii kifejlődött éióléoy, amelyet a teremté* tereuitAtl, épen az eliS élet idijében olyau K>Amoitalau, hojnr (olytouoa és gondoz ápoliaM (elÜKtelézre »»n zzQksége. E« a* anyák feladata egyike a legnehezebbek amt az élet az emberekre záró Szerenczére az anya uem áll egyedül az ő felelfíiteljei éi fontoz feladaiának keresztül-vitelénél A tudomány — ín elsA aorban a gyógyszertan ei a kémia — szakadatlanul ujabb aegiiőiz«rek után kutat mely a cseciemö zienge, ugyiaóWán caak e<y fonalon függő
életét megőrizze él biztosítja, a zsenge, gyakran ,-gy egyeden levególehelettól uiegaert. tt fiatal embervilág tervezetét toee-óvja és erö.itje. Kgyik legmékesebb szer, amely különtsen a*ou cjfcaemőknél. kik az anyatejet uélkalözoí k-nvtelenek
m.-g n.ra becsülhető értéko, mert az anya képtelen gvcrBH mAiÁn\'.ii!""\'\'"?"" ,,?rta,m" éí e 8k gyarapodá-í
kc-m-ojllomentt. jj.rmeklii.l porlormábao, n,|. mi„dl. laíomiDjo. kí.cleloíujn.k n.«t«,l. A g,c™tk líuiek,. IMiIliea mind.™ Up.oj.jol k.pjs. melyre » 6 Ílelm0k«-déiebeo ..ok.í,. ..., .[, (ormit,mit, eBéMlókípení. «(nek megtelel, ,„ i,ea kiH«5 tápláló,,„0|. ,
kiaárUago. láplálko.t.r. „oljálkai, „l,,| „
J! "»■■\'\'\'» lel 5 srái\'yban larUlm...., a gv, r-
mckldl ..lmM .éieUk f, kílm ,,„„„„,„,0 \'ui^dó . h\'""l\'>««\'re á. el.aeadó (ehérlét a. 1.0 ...
uiT.e.cl kóp.í.ér, i„,.|m„ él e ík „„lpo,|t.„ kilu„J a e,ouK,,,l,t,a Kuleke aj-rmfklluije a.onki.01 e.y t.r ...r™"\'; >.ok.é,eltetó táp.<erl képe., mi„J,«
mái . láptálkni, gy„4ll, |tg„e|egeb,lel ,j4o,hll4 Rs„d \'V \'.«.kt>. fo|l.l... Kelek, „.m.kila.tjíaek aan cméiilh toiége, l.rtii.ág. é, jói.őségében retlik
1905. OKTÓBER 2
ZALAI K ö Z L 6 N Y
— Házasulandók egyesülete. Nagykanizsán vasárnap délután kibáza>itó egylet alakult a városháza I nagy termében. Az alakuló gyűlésen nem sokau vettek részt, de akik ott voltak, koraolyan érdeklődtek a szép és üdvös eszme iránt. A gyűlést Ihászi Horváth István anyakönyvvezető nyitotta meg. A gyűlés elnökéül i ajánlatára Deák Péter rendőrfőkapitányt választották meg. Deák elnök ismertette az alakítandó egyesület célját és alapszabályait. Az egylet neve: „Nagykanizsai első kiházasitó egylet" le*z. Cél|a. hogy tagjainak házasságukkor hozományt bitíósitson. Az alapszabályok nagy körültekintéssel készültek és Barta, hitközségi titkár, Kertész József lapszerkesztő és mások szakszerű megjegyzéseinek meghallgatásával kellő módosítás után elfogadtattak. Tisztikart majd csak akkor fogják inog-választani, ha a minisztérium az alapszabályokat már jóváhagyta. Addig az ügyek vezetésével Deák Pétert és Ihászi Horváth Istvánt bízták meg A gyűlés kimondta, hogv a tagok gyűjtését, mely előreláthatólag biép eredméuuyel fog járni, megkezdik. Az alakuló gyűlés 3 óra hosszat tartott.
x Modern h rdetési iroda. Ugy a belföldön, miut a külföldön előnyösen ismerik az Általános Tudósító hirdetési osztályát (tulajdonos Leopold Gyula szerkesztői. A legnagyobb hirdető cégek a megbízható iroda utjáu eszközlik az összes reklámjaikat, mert kiváló szakértelemmel «h^iadó lelkismeretessóggel és felülmúlhatatlan pontossággal teljesilik az összes megbízásokat. Leopold Gyula szorgalma leleményessége é-> agitálása megteremtette a gyümölcsét, amennyiben hirdető irodája ma a legnagyobb Budapesten, sót mint értesülünk, most ismét tetemesen megnagyobbította vállalatát és azt Erzsébet körút 41. szám alá helyezte
— A soproni iparkamara megalakulása. Sopronból irják nekünk: Minthogy a kamara valamennyi választókerületében megtörténtek a választások, a kereskedelmi miniszter a kamara megalakulását rendelte el. A hangulat után ítélve, a kamara elnökévé valószínűleg egyhangúlag újból Ullein József eddigi elnököt választják meg. Alelnökké — ugy halliuk — a Sopronból eltávozó Meller Ignác helyébe Wölf Lipót kismartoni bornagykereskedőt akarják megválasztani a kereskedők, inig az iparosok újból Zsombor (iéza, mir több izben megválasztott alelnök körül tömörülnek.
— Országos vásár. A hétfőn Nagykanizsán megtartott országos vásár nem volt elég élénk, bár űz időjárás kedvezeit a vásár megtartásának Az állat-felhajtás éléükuek volt mondható.
6c Magas jutalék kereshető ügyes agilMteurök rióleget kapnak. Uj és különleges (N\'em biztosítás, könyv, részletsorsjegy, stb.) Ajánlatok „K. Síóo." alatt Kiscber J. 0 hirdetési irodába, Budapest, GerJócy-UtCl L intézetniük.
— Katonai szállítás. 190V évi október .hó :4-én délelőtt 10 órakor a cs. és kir. katonai élelmezési raktárnál Sopronban (Újtelepe, Flandorffer-utca \'2G. szám) Nagykanizsa, Kőszeg és Kismarton állomásain az Iííim;. évi január i - tői december «H\'-ig terjedő időre az állandó cs. és kir. hadsereg kenyér é> zab szükségletének biztosítása céljára nyilvános aiánlattárgyalás fog megtartatni.
KÖZGAZDASÁG.
Hirdetmények. A in. kir. államvasutak üzletigazgatósága az 1906. évben szükséges 11,000 köbméter hasáb-tüzifa szállítására hirdet pályázatot Az ajánlatok legkésőbb f. évi november 15-én <1. e. 10 óráig nyújtandók be. A részletes pályzati hirdetmény és föltételi füzet kamaránk hivatali helyiségében megtekinthető. V
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter zárt ajánlati versenytárgyalást hirdet az I. alföldi trans versalis állami közút \'290—291. kilószakaszán Arad-megyében újjáépítendő. 7. számú 4iét méter nyílású hitt vaslölszerkezeti munkálatainak biztosítása céljából. Határidő folvó évi november hó 4-ike. (I03SÖ.) — A m. kir nagykanizsai 20. honvédgyalogezred élelmi-cikk szükségleteinek (marhahús, liszt, rizs, dara, hüvelyes, zöldség, fűszer, tojás, ecet stb.) beszerzése céljából folyó évi november hó I i-ikén a nevezett ezred élelmező tiszti irodájában biztosítási tárgyalást tart. (10374.) — A m. kir. államvasutak budapest— jobbparti üzletvezetősége faggyú, stearin-gyertya, fehér mosó szappan, cirokseprő, kőszén-kátrány és kátrányos fedélleme7 szállítására hirdet pályázatot. Határidő f. évi november Ifi-ika. (10382.) — A m. kir. államvasutak igazgatósága pépliszt-dextrin és rézgálíc szállítására hirdet pályázatot. Határidő f. évi november hó ll-ike. (10352.) A részletes pályázati hirdetmények hivatali helyiségünkben olvashatók. A kerületi; : és iparki
A közönség köréből.
Az e rovatban költöttekért a felelüsség a helcQtdöl tciheli.
Nyilvános nyugtázás.
A következő sorok közlésére kórettünk fel: A f. é. juriius hó 4-én megtartott zászló-szentelési mulatság alkalmából befolyt zászló-szeg megváltási összegek nyilvános nyugtázásánál kedves kötelességet teljesítünk, amikor is az összes adakozóknak újból hálás köszönetet mondunk azon tisztelettel és kérelemmel, hogy a Kath. Legényegyletet ezután is jó akaró támogatásukban részesíteni kegyeskedjenek.
Kiváló tisztelettel a rendező bizottság nevében:
Nagykanizsa. 1905. oktv10
Eperjesy Gábor,
eluök.
Thassy Imréné Véssey Mária \'200 korona. Hg.1 Batthyány Strattinan Ödön, Thassy Imre, gróf Zichy i Aladár ino —i\' n kor. Báró Hornig Károly (Veszprém), j Haba József, Cs. és kir. 4h. gy. ezred tiszti kara. M. kir. -\'20. honvéd gy. ezred tiszti kara. Veszprémi káptalan, Eperjesy Gábor 50—5ti kor. Dr. (\'apáry László (Székesfehérvár) 30 kor. Nagykanizsa város tanácsa 25 kor. Nagykanizsai takatékpónztár r. t.. j -Molnár István (Körmend), Pálfy olajos, Póller Pál (Veszprém). Sélyey Pál ((ielse), Vurglics Gusztáv (Felső-Eörs), Mozdonyvezetők temetkezési egylete,1 Zalamegyei aggharcos testület, Nagykanizsai I. temetkezési egylet, Stern Sáudor, Horváth György. Benitzkyné j Batthyány Ilona grófné (Oinkota) Polgári Egylet, Emberbarát temetkezési egylet, Nagykanizsai Ipartestület, Magyar ált. bizt. társ. nagykanizsai l\'óügy-nökségo 20—20 kor. Özv. Zadubáiiszky Lajosné 1 drb. cs. és kir. aranya. Kereskedelmi ós iparbank J r. t., Délzalai takarékpénztár r. t., dr Thassy Gábor (Zalaegerszeg). Vajda Ödön apát (Zirc). Üervurics Akos (Kilimán). Fagyas Lajos, dr. Hajdú Gyula. id. Thassy Imre (Zalalövő), Bellis Lajos, Bosnyák Géza (Misefa), Faits Lajos, dr. Molnár Samu (Sz. Gotthárdi. Tripammer Gyula, I. nagykanizsai hivatal szólnák temetkezési egylete. Kalcsok "Leó. Kránitz Kálmán (Veszprémi, Sauweber József (Zala-Baksa\'. Rozsos István (Murakereszturi. Jánosi A\'goston (Veszprém). Osertán Karoly (Zalaegerszeg), Eger Zsigmond (Pécs), Társaskör, Kherndlllnre (Sándormajor), IJjváry Ker-nc (Veszprém) Mantuano Józsefné, Kperjesy Sándor, O.szterhuber László,\' Oroszvéry Gyula, Csizmadia Vilma, Göttinger Kelemenné (Budapest), Franz Lajos, dr. Orosdy Lajos, Hurtolendy Béla, Urbauek Károly, | Horsetzky Sándor, Markó Antal, Nagykanizsai Bank-egycsület, Simon György (Veszprémi, Zalamegyei gazdasági takarékpénztár. Keresztény jót. nőegylet, Miltényi Sáudor és Gyula, Subics János (Budapest). Pálfy László (Pacsa), Sebestény József (Gelse), Fik János, Irodalmi és Művészeti Kör. Állatni eleini iskolák tanítótestülete. Bogenricder József. Csete József és neje, Remete (iéza, Szentmiliályi Dezső (Pacsa), Horváth Ferenc, Kondor József, Izraelita hitközség. Grosiuger József, Bogenrieder Károly, Ujváry Géza, Ihászi Horváth István, Vendéglős, kávés, pincér stb. egylet. Izraelita jótékony nőegylet, Pfal Teréz, Sebestény Lajos, özv. W\'usztl Lajosné, Wusztl Alajos (Bécs), Grünhut Fülöp fiai, Krausz és Farkas, ács ós kőműves mesterek egylete, Holzheim Károly özv. Halász Elekné, özv. Somogyi Gyuláné (Palin) Csesznék Miklós, dr. Bentzik Ferenc, Palkó József (Döbrök öz), Áts N. Árpád, alsódomborui Hirschler Miksa (Domború), Steiner József (Iháros), Jerfy Adolf (Nagyrécse), Fekete József, Fatér Mihály, Fialovits Lajosné, Ledofszky Ernő, özv. Szalacsy Farkasné (Petrivente). Simon Lajos (Bakóca felső Mindszent). Thassy Lajos (Zalaegerszeg), Szmodiss Viktor, Tölcséry Ferenc (Veszprém). Löwenstein Emil (Pogányszentpéter), Neufeld Ödön, Bakó Gyula (Felsörajk), Hérics Tóth János i Budapest), Hérics Tóth Jenő (Budapest), Vizleudvay Sándor (Duzsnak), özv,. Véssoy Lászlónó (Várhely), Kozáry József (Budapest), Altalános ifjuságkópző egylet 10—10 kor.
(Folytatása következik.)
Főmunkatárs: CJáapár Béla.
Szerkesztői üzenet.
— B. L. Helyszűke miatt a jövő számban
értékesítjük.
VEGYES.
— KDIll haixnálatra. Teitréazok fájdalmai, rauzm Aa kftzz-vényea hajók í-a mimlcnni\'múcyüladátok a .Mail-félt «4l-biriiin" -a*cl gyógyíttatnak bixtoa (ikerrel. K*y (l»eK ára kor I 90. S étkQldéa naponként utánvétellel Mail A. uyógy-sxeréaa, c». éa kir. udv .zállitó álial Bécn, I. Tnrhlauben 9. vidéki exSaytaertárakban él anyagkereakedéiekhm határozottan Mott-félo készítmény kérendő az ö gyári jelvéoyoval éa aláírásával.
Nyilttér.
i e rovat alatt közlőitekért mm vállal felelfiuígct a ■zerkciztőség
A JSüiiii e Lipóczi Litliion-lorrás klt\'iió sikerrel liaszniliatlk
jSatoator
»!»»-, húgyhólyag- és köszvínybiiit^lmakellim.húay-dara és viztlci nthézségtknél, n eznkros húguirnál, továbbá a légzö és sméiztéit szorvek huruUinál. Hufijyhajtó hatású !
Vnm«Dlci! Kóany«»
Kapkati nit iHttiíífi f,
Cilraaaatai!
■l imf Kvtr .«<».
HIRDETÉSEK.
kereskedelmi i
iparkamara.
Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség.
Ügyeljünk az eredeti csomagok oroaz vám zsinegjére és a K. & C. védjegyére. Kapható:: NKU és KLKIN nél Nagykanizsán.
** m
, ü JSK Jt
bármilyent, tetszés szerinti mennyiségben a legjobb árakon vesz
ZALAI KÖZLiiNY
l\'JOi. OKTÖBEK 21.
CS.tsKIR.
í ffesfja Aeí/y/iaA^ íeim félefolytonégfí-szabáJyozó-szellöző kályhák rOBSM/HTfís. OOO HASZNAIA TBAM
Utánzatoktól MEIDINGER-OFEN I utalással az itt
álló védjegyre
óva intünk
MEIDINGER-OFEN fe^ H.HEIM
Folyton é(/ó
KÖZPONTI
Af//j (/<///óA
FŰTÉSEK
MINDEN RENDSZERBEN,
M/.VDEN TÜZELŐ AA/WOAAK fVSTWFNreS TVZSlfSSZí. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFUTHET.
Szet/az/e/ési bere/nfezéseA,
MINDENNEMŰ SZÁRÍTÓ BERENDEZÉSEK. NÖVÉNYHÁZI FŰTÉSEK.
legyoiireferenczM. - frospe/usoA és Aö/tséffveféseA ingyen és be\'rmenfve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók csak fenti helyen, vagy Bécs. I.. Schwarzenbergstr. 8.
! 12887/tk. 905.
I. Árverési hirdetmény.
A nagykanizsai kir. tőrvényszék mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a zalamegyei gazdasági ; takarékpénztár végrehajtatónak Szladovics József s társai végrehajtást czenvedettek elleni 500 kor tőke . s-jár. iránti végrehajtási Ügyében a nagykanizsai kir.
törvényszék területéhez tartozó s a dióskáli 1146. ! sz. tkvben lll hrsz. ház, udvar, szántó és rét 800 korona; — a dióskáli 50. sz. tkvben f 2199 hrsz. j szántó a hosszuaki dűlőben 411 korona becsértékben
Egyed György és Egyed Imre utóajánlata folytán i 1905. évi november hó 23 ik papjan d. e. 10 órakQr
! Dióskál község házánál hivatalból megtartandó nyil-I vános birói árverésen eladatni fog.\'
Kikiáltási ár a 111 hrsz. ingatlan után 3333 | kor.. a 2199 lirsz. ingatlan után 2531 korona j 10 fillér.
Árverezni kívánók tartoznak a becsár 10"\',-át 1 készpénzben vagy óvadékképes papírban a kiküldött ! letenni.
1 Vevő köteles a vételárt három egyenlő részletben, még pedig az első az árverés jogerőre emelkedésétől számítandó 1 hónap alatt, a másodikat ugyanattól 2 hónap alatt, a harmadikat ugyanattól 3 hónap alatt, minden egyes vételári részlet után az árverés napjától számítandó 5*,\'0 kamatokkal együtt az árverési feltételekben meghatározott helyek és másolatok szerint lefizetni.
Ezen hirdetmény kibocsátásával egyidejűleg megállapított árverési feltételek a hivatalos órák alatt a nagykanizsai kir. törvényszék tkvi osztályánál, — Dióskál község elöljáróságánál megtekinthetők.
Az elrendelt árverés a fenilrt tkvben féljegyeztetik.
Az árverési hirdetmény a tkvi hatóságnál kifüggesztés, ugy a fentnevezett s a szomszédos községben körözés és kifüggesztés s az egyik helyi hírlapban egyizbeni beiktatás által közzététetik.
CJI. Árverési feltételek.
1. Árverés alá bocsáttatik az I. a. árverési hirdetményben körülírt ingatlan kikiáltási ár a lll hrsz. ingatlanra 3ö33 kor; a 2199 hrsz. ingatlanra 2531 kor. :0 fillér, melyen alul az ingatlanok a kitűzött határnapon nem fognak eladatni.
A kir. törvényszék mint tkvi hatóság
Nagykanizsán, • 905. évi október hó 2. napján.
Kitüntetve a legmagasabb ermekkel „Grand Prix" St. Lousi világkiállítás 1904
Ölijnjl
mlu\'an
KÉRDÜNK CSAK
T/SZTÍTÓ\'K/VONATOT,
mint eten ábra, érteknélküli utánzat lesz kinálva.
Btjeilan párwi t\'rlU Schiil. J... Aki. II.», Kg»r n. I.rlinlg
Megfojt ez az átkozott köhögési
Köhögés, relicdliM-e elnj aILAnoiIhn ellen
klofm és biZIOH tl At AhuhL.
Kljrn!
az étvágyat nem rontják él kltUnö izllek Doboza I kor. es 2 kor. Pröbadoboz SO fillér
F6. H uiltOMM raktár:
..NÁDOR\' GYÓGYSZERTÁR
8adap.il, VI., Váci-kórul 17
Eggor mellpasztilla
eKikma; lueai\'itfiloti.
Kapható Nagykanizsán: Belus Lajos. Práger Béla. Reik Gyula bb Csáktornyán: Pető Jenő gyógyszertárakban.
Védjegy: ,,Horgony".
A Liniment. Capsici comp., a Horgony-Pain-Expeller
pótléka
egy régjóoak bizonyult háziszer, mely már több mint 35 év óta lecjobb fájdalomcsillapító szernek bizonyult köwvenynel, ciúznál és meghűléseknél bodörzsólés-képpen használva.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a „Horjony" védjegygyei és a Rlohter czég-jegyzessel ellátott dobozba van csomagolva. Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 korona és úgyszólván minden gyógy-szertárban kapható. — Főraktár: Török Jémf gyógyszerésznél. Budapesten.
Klchter gyógyszertára az „Arany oroszlánhos", l\'rágában, Elisabethstrasse 5 neu.
Az összes vasutakon használt legjobb
Hk-ig, továbbá a legtökéletesebb
y kaphatók
LUKÁCS ALAJOS
Wien, II. Kaiaep Joaefaatrasae 21.
Prospektusok ingyen. Kivájó kiip-jisetők kerestetnek.
#\'# # ##># # #
1905. OKTÖBER 21
az a szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idö alatt ai millió koronánál
több nyereményt fizettünk ki nagyrabeosült vevőinknek: ezek között a két legnagyobb nyereményt és pedig:
koronás főnyereményt, koronás főnyereményt,
kétszer a nagy jutalmat, a a legnagyobb
továbbá 4 á IOO.OOO, 8 á BO.OOO, 2 á MMMMI, 3 á 90.OUO. 3 á «<>.»»». több 5».OMO, lO.OOO, SO.OOO, «A.OOO!
ao.ooo, 15 ooo és ezeken kivül számtalm zo.ooo, 5.000, a,000, 1.000, 500 koronás és egyéb nagy nyereményt.
Ennélfogva ajánljuk hogy a legközelebb kezdődő, a világ legesélydusabb osztálysorsjátékában vegyen reszt es rendeljen náluuk egy szerencsesorsjegyet. A most kezdődő 17-ik magyar oszlálysorsjátékban
HO.OOO sorsjegyre isuiét 55.000 pénznyeremény jut
ÓB összesen 14 millió 459.000 korona hatalmas összeget sorsolnak ki.
Rendelje meg a neve fellett as;
pOaz azappá varáiMIJa ai éltlet I Taláa meglepi , • vagy ai aauoay az arát • aove jatt.
_ >"* ««l»>y "Ogyátole .11.1 i,y fó.yere.o«,.
\'II\' , , j »r" » »«»"ea a agy izirepet jatazik az ,l,ip,n „
allo \'»szerencseszamot! te" .injai
tll Hámot eltalálta,
: nagy nyaremeny Jat ----
melfre egy
Íjain, Adil < Adolár, Ataa, idolt. Aiola Aioiiea, Amália Aladár, Anna Albert, Aoatolla
líiwi
UŰ3 2ÍU3Í "WUI7 41777 4IH»
Alirad, Apellonla M Akos. Aranka Amkmi, Berta Aidráa. Blanka Által. Oor iala Ara.ld, Boriska Árpid. Betti Arnir, Batla Aurai, Brifttta Attila. Cjeilla Balati, Oornnlli Hallat. Dóra Jiraiaáá. Oa/ati/i Bila. Ooctlla Saeadjt Eifiaii
Bimü, fialnia ----
Dániel, (Iméntin liliati 3a;id. Sva l\'Wti Dnnaa. flveiln :;-\'löi
intnul auvoi ilísoe
23IM IM172
aíil\' iumh; i.i.\'ii
1ITJ7 MOHI MW1
3S277 10SS56 OH77
DoiiO, Erzsébet H5S71
Eda, Síz nr aou
link, Etal 4I7USÍ
Kimér, Fiára lu7S7ü
Emil. Pruclasa 324U
Bndra, rrUa K777 Érné, Biaovln
Torane, Bartrnd lüu
<*rrlnu.«atr:ella TOMI
rilip, dlzilla W0.1I
Bíbor, Hadrij torna
Oáapár. Halina 7»747
Oerielv, Báartltl Sltat
Báza, Hanataa iteiw 7 Suaitlí, Hilda Wrn. inirta írnia Ida lka
liyulj. ídui terit. tla
Mm, l_
■uá. uu Iplo, Irta lián, Irma, Imre, Izabella latráé, laaka Izidor, lakaiaa
z ÍM M4S7
mn
84477
Mills UU\'Jú 131U 45S71
turnus
S7I74 ÍS077
Iván, lolln . 23US
lakin, lOtji iraa
lánoi. ludu.i UM1
Imi. iulhka Msiu
Uzul, Iirolu I7.m Kai mán, Katinka IU77;,
Károly. Katalin 4S74I
Kotnel Ultra 00441
Kriitol, Klotild 7<7i
Liloi Kornoila 100707
Laazb. Krisinna "a<uiu
Lio. Ennigua-la WHii\' Llpit, Lanrn Lorlie. Lanka ■ and, Ltoaii Kiraii, Lldy ■árion, Una
siiai
UÍ70 • I4S4
W2Ö7
Kátvu. tnd.uilla .M»7 7
IHilT, Lujza Í4JM Klklái, laidelaa uin«
alma, Kálvin isíei
■ár, larjlt li«« Sándor, Bana imwsti
Orbao, Kár lka XI7S>
Oszkár, Katiid U71>7
Ottó. Kolanla \' 21431
OdttlL karczlai 6.7177
rál. leutt" 27S7
Pétar. 01|a , 6151;,
Pista, Puli tiiiMu
UUhard, Feliflo ;I4-.V,
Háld. Pil lái l| 7U7S7 Bndoil. Piroska
SaiaaiOB, Bajtai 114-Ü 7
Bimn. Bdilim 17711
báodar, Bozilla i>slu,
Simon, »an 1U78V7
Tarnál, Sarolta 4S.Í44
Tibor. Bzaroii 7H7.
láuw. IhHáariiW- 27a;
Ti radír. Tarái .H»7hi
Tdbiái, Torns Ü47T
Tiodel. Valéria 2issv,
Vlnor, Veronika iuiuil
Vilmos Vlatorla üww,
Vince. Vilma 1241,1
Zaltán, li05a iu«ö
láiiaáil, lliimii óin.
Legnagyobb nyeraman, .,,tl,g i.OOÖ OOO
í,,\'olí«1JUlín! ««".OOU. 1 nyeremény 400.000, \'l á 200.000, 1 » 100 000
3 II r,\'n°n?L „ ^nn",\', 1 " 7000n\' a " 60000\' \' ^0.000 40.000, 5 » a"."ioS; 3 n -o.OOO. 8 ii 20.000, 8 a 15.000, atl « 10.000 koron, és még sok eg^b „yeremény Az f. osztályú sorsjegyek tervszerll árai: v \'
V. ■radatl tortjigj frl -.75, ugj K 1.60; V, íred........... frt 1.60 ««u 3 korom.
/\' " - . 3. , „ „6.--; »/■ „. .8- 12
ferve0»J.l\'rfi^\'l\'!,,U|\'\'\'nv.VÉ,,e\'J,\'!fy,aI °"feg ""énében küldjük. Hi.iialos
tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérőnk azonnal, de legkésőbb
I. é. október hó 20-ig
hozzánk bizalommal beküldeni, miután fenti szerencseszámok gyorsan elfogynak
TÖRÖK ü. is T\'
wpSSSEtep^t. bankháza, BUDAPESTEM. Tör^Pttp.at Hazánk legnagyobb oaztálytora játék-üzlete Főárudánk osztály sorsjáték-üzletei: Központ: Teréz-körut 4B/a. I. fiók: Váci-körut 4/a. II. fiók: Muzeum-körut li/a. III. Öók: Erzsébet-körut 54/a.
L Ilii ment. Capslcl comp..
Rlcllir-Uli Hwjitf PilD-lifillir
tün« —,AritAl«i
—----- háiiaxr bai-
.irl»«»níl, — • mely minden gydftiaierurban li.ph.u5 - míodiK Akt.-lemm.l lényünk . „Mm-
I*r waj.iryr.
i BERÉNY JÓZSEF,
ékszerész
Alapíttatott
HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN
NAGYKANIZSÁN
SAJÁT MŰHELY. B
irrVrVliRÍlV Mlnlüitm minden-tfCUlUlünUIV kor mgy yáli.ztékbln ká-
! --——--- sien kaphatók.
NAGY RAKTÁR ""r0kbe°
!_:_________ —t* Btlnea kövekben.
|NAGY RAKTÁR \'<r8" t! M"""4r"
-------lánczokban.
NAGY RAKTÁR flDOm e"!"!
í-------tekhen.
Eladás pészletfizatés mallatt ial
Jayltá.ek ea nj mnakák fyor-aa kálaltteUek
4r/
SZŐLŐVESSZŐI
A világhírű
„DELAWÁHE
adja a legjobb bort! Oltani, permetezni nem kelll
A szőlészet kinose I A phyloxerának ellent áll II
Leírását és árjegyzéket ingyen küldőnk bárkinek I
aiölöoltwányok mérsékelt érőn kaphatók!
Nagymennyiségű sima és gyökeres Dela-wáre vessző eladás!
Cim: tSzigyártó és Takáts
szólótelep tulajdonosok.
Telep: ALSÓ-SEGESD. - KOzpontl irodi: FELSŐ SEGESD Somogymegye.
Kllndulá> llavrebál ia,l,,,ten MKnmbalon.
Francia vonal.
K4ny«lm«(, gyora utazás, kitOnö ellátás bor éa likőrrel* Ula*ó-j«gy#k minden állomálra az 0aazea amarikal vasút-vonalakon eredeti árakon. Bővebb fel-világositáaaal ingyen ás bármentve szolgál
Francia vonal
VIEN, IV., Wenringerg. 8.
A L A 1 KÖZLÖNY
1005. OKTÓBER 21
VAILKA SUCHARD
alpesi tej
kakaó <; czukorból áll Páratlan különlegesség.
(xxx)00000cxxx3000cx30000cx>00c«cxx:0c000<x)00000cxxx
(Neuntehi-féle ERZSÉBET labdacsok.)
K pilulák basooló k ékítményeknél minden tekintetben feljebb brcsülendftk, mentek minden áriáin as envseoklól, az altesti ezer-vek bajainál leitjobb eredménynyel használtatván, gyengéden hashajtók. vértisztitók; egy cyógjster sem jobb s mellette oly ártalmatlao, miut e piculák ■
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek forrása ellen. Czukrozott külsejűk végett még gyermekek is szívesen veszik.
Epy 15 ptIulát tartalmazó dobot 30 fillér egy tekercs, mely 8 dobozt, tehát 120 pllolat tartalmaz, csak 2 korona. 2.45 koronaelóleges beküldése mellett egy tekercs bér mentve küldetik.
Utánzásoktól kUiönöxcn óvakodjunk. Kérjönk határozottan Neuatein Fülöp hashajtó labdacsait. Valódi csak, hn minden dobnz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel piros fekete nyomtatásban .Szent Lipót1 és .Neustein FQlöp gyóiry-szeréaz* aláírással vau ellátva. A kereskedelmi törvényszékileg védett csomagjaink aláírásunkkal vannak ellátva.
NEUSTEIN FÜLÖP
.Sseot-Lipótból\' ciimaett fyógyssertárs, Z. K •/,,
BÉCS, I. Plankengasse G. Kapható Nagykanissáo: BELUM I.AJOX éa KKIK OTULA gyógyszerészeknél
WOOOOOCXWOOOOOOOOOOOOCX^^
ÓVÁSIG
fl; A
IkTíl
EN, CSILLAG ANNA
185 om hamu lereley halaaiaial, aialyat aaját talAlaiiayH hajkeaieilai 4 hénapl hasznsiat alán kaptam. Ez tabAt a legjobb azeraek lett ellamerve a baj ápelaeára. a baj atfveseaok ellmezditásara, a fejbor erceitéséro; eléeegiti urakeál az erétei-jee, telt etakaltalvéet és már rSvid idei haezná lat atáa agy a hajnak miat a ezakállaak, terme-uetos féayt éi tlméttssget klloilnlz ei mtg ■aall ókat ai Idöelétti őezHIéitli a legatignsabb karig.
Egy tégely ara I, 2. 3 ós 5 forint.
Postai ssélkOldés naponta as ár előre való hekül dése vagy utánvét mellett aa egész világba a gyárból, ahová minden megbízás küldendő
CSILLAG ANNA WÍBn, I. (Mi 193.
Főraktár Nagykanizsán:
GELTCH & GRAEF,
" DROGÉRIA, a „rtfflt Hr«ul"-lK Cssüíeri-a.
SEIDLIT^lPOR,
Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. védjegyét és aláírását tünteti fel.
A Moll A.-féle Seidlltz-porok tartós gyógyhatá.a a legmakacfabb gyomor- és alteatbántalmak, gyomorgörcs él gyomorhév, rögzött azékrakedés, májbántalom, vértoluláa, aranyér és a legkülönbözőbb nölbetegségek ellen, e jelet házisternek évtizedek óta mindig nagyobb elterjedést szerzett. - Ara egy lepecsételt eredeti doboznak 2 kor.
HniiilNltHNok törvényltos; í\'eiij lltelnt-k.
I MOLL-FELE I
SOS - BORSZESZ
Caafa abbnr walÁHi ha mindegyik üveg MOLL A. védjegyét tünteti fel, »A. Moll. 6111 HIT THIQB\'i relira(u ón0MUa] v,n ^rv,. \\ Moll-féle sós-borszesz « nevezetesen u.int fájdalomcalllapltó bedörzsölésl ezer közzvény. csuz é« a meg-hülés egyéb következményeinél legUmeretesebb népszer. Egy ónozott eredeti üveg
^ ára I kor. 90 fillér.
MOLL Gyermek szappanja.
Q Legfinomabb, legújabb mödsier sierint késeltek gyermek es hölgy szappant . bflr ok.i.rü ápolásira gyarmakak a f.lnfltlák rá.iár.. — Ara darabonkán, 40 flll. \'
V öl darab I kor. 00 (III.
j* Minden darab gyermek srapp.n M^A- védjegyével van ellátva.
X Fönátkuldéi:
Moll i. gyógiizarisz ci. ii kir. ailvari izillltó iltil,
f Bécs, Tuchlauben 9. .1. \'
I Vidéki megrendelések naponta poitautánvét mellett teljesíttetnek. \'
V A raktárakban tessék határoy.ollan -MOLL A." hláirásAval
Á es védjegyével ellátott készítményeket kérni.
\'■ -;—;----
V Kakiár Nagykanizsán: Rosenfetd fldo f Fiai.
14!®® a
afcoco

Megbizható és szorgalmas
ÜGYNÖKÖK
olyan vidékről, a hol a szölö megterem és szólómiveléssel foglalkoznak és a hol a filoiera pusztilásait már megkezdette vagy pedig a hol szólóültetés-sel foglalkoznak: szép. állandó és biztos mellékkeresetre tehetnek szert, ha címüket közlik Hegyi Lajossal Budapest. Király-utcza 13. I.
Schicht-szappan!
~ (..SZARVAS" VAGY KULCSSZAPPANT)
Legjobb, legkiadósabb s azért a legolcsóbb szappan. Ment mindennemű káros alkatrészektől.
Mindenütt
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra. hogy minden darab szappan .„Sohiohf névvel es a .szarvas" vagy a „kulos" védjegygyei legyen ellátva.
Nyomatott Ifj. Wajdits József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
—-
NAGYKANIZSA, I90B.
Negyvennegyedik évfolyam, 43. uám.
október 28.
ZALAI KÖZLÖNY
Megjelenik minden szombatop
Előfizetési Arsk: Eg4«z ívre 10 korons, félém>6 korong negyedévre 2 korons 80 f. - Egyes szám ára 20 f.
Felelő* szerketztü l>r. Villányi Henrik
l.si>tiiUjdi>nos és kiadó: lfj. W Hj dltM JóxNCf.
8z«ck«sztÖség: Nagykanizsa, 8ugár-ut 6. szám. Kiadóhivatal és nyomda: Nagykanizsa, lfj. Wajdits Józsefnél Deák-tér I. szám. Hirdetések díjszabás szerint. Nyllttér soronként 40 f.
Kegyelet.
— Halottak napján. —
Ünnepelünk, hódolunk leborulva nagyjaink euiléke előtt. Szent ez a nap. Nem a küzdelem. de a megbékülés, vigasztalás napja ez.
Reményeinket ha elvesztettük, bizalmunk ha megtántorodott, jelenünk ha sivár, ott a temetőben a sirnál feltámad reményünk, vissza-tér bizalmunk, kibékülünk a jelennel. Azok a sírhalmok, azok a márványemjékek diosó múltnak örök tanúi.
Rohanó századunk érzéketlen közömbösséggel halad, fut, száguld, eltiporva útjában minden élő akadályt. Hiszen az élővel szemben ninosen irgalom. Sem a magán, sem a közéletben. Hiába vannak érdemei, el nem ismerjük; hasztalan küzd, nem méltányoljuk önzetlen munkáját. Irodalmunk büszkesége Toldi Ferenc mondotta: „Koronként nagy embereket kap a végzettől a nemzet s mielőtt az küldetését bevégezné: kidől s utánna pusztaság és siri csönd lámád."
Mily találó szavak. Ott nyugszik Petőfi ismeretlen sírjában, ahová olyan ifjan szállott; ott pihen Baross, oda tért Szilágyi férfiú erejök teljében. Egy csak a vigaszunk, hogy diosó halottaink nomzeíi küldetése a síron tul is tart. Alkotásaikat akkor beosüljük meg igazán, tanításaikat akkor követjük hívebben. Mert földi tartalmától megtisztulva, az élő müve mint eszme él tovább.
A magyar nemzet nem tartozik sem a hálátlanok, sem a feledők sorába. Tartozásait
híven lerójja nagy fiai iránt. De szobornál, emléknél méltóbban rójja le. A mai napon nincsenek érdekellentétek. Nem tnarad sir koszorutlan, nem lesz emiék világtalan honfi érdem emlittetlen. Ott lesz a nemzet színe virága annak emlékénél, aki riadó szózatával felrázta nemzetét tespedő álmából: ott (ész Kossuth Lajos sírjánál. IS ha nagy fiának szelleme harci kedvro hángolja, feléje száll majd a Deák Fereno emlékének békéltető, engeszteld szelleme.
Odaza:áudoklut)k a nemzet igazi kinoses-házába, hol eszmék,, élvek dicsőítik a multat s honnan hitet meríthetünk a jövőre.
A kor kíméletlen sivár küzdelmei közepette a nagyok temetője a mi igazi mentsvárunk Erős várunk nekünk a múlt, nem űzhet ki onnan minket senki.
Csaba vezér hadai egyro szaporodnak egy évezred óta. S ez a sereg, a temetőben nyugvó nagy fiaink sorege.
S mikor vezéreink sírján lobogó láng hirdeti a multat, emlékezzünk meg az élet haroában elhullott közi,Ilonákról is. Apró méosvilágii. szerény vadrózsája annak a sok korhadt fakercsztnek. az is drága nekünk. Együtt küzdöttek hadvezér, közlogóny. ogykónt becsüljük őket halálukban is. S miként egybe olvad fáklya, mécs világa, akképpen olvadjon össze nemzetünk a kegyelete ós emlékezet ünnepén.
ROVÁS.
Egy somogyinegyei újság azt híreszteli, hogy Nagykanizsáról elviszik a törvényszéket. Miféle forrásból merített a laptárs, nem tudjuk. Azt mondja, meghízható forrásból. Szeretnők ennek a forrásnak vizét elemezni, vájjon uincs-e benne bacterium?
A törvényszéket miért vinnék el Kanizsáról Egerszegre? Ügyszáma nagyobb, mint az egerszegi törvényszéké. Hát akkor politikából ? Azért, mivel derék magyar emberek a kanizsai bírák ? Hát a zalaegerszegi törvényszék bitái nem azok? És ha nem azért, mivel jó magyarok a mi bíráink, akkor azért, mivel Burányi rosszul informálta Tiszát? Teringettét I de korlátolt lehet ez a Tisza Istváu, mikor ő Burányi információja miatt egyszerűen zsebre vág egy egész törvényszéket.
Akár igaz a nagykanizsai törvényszék áthelye-zésének híre, akár nem, nagyon érdekes momentumok vetődtek e tárgynál felstinre. A helyi lapok teljes egyértelműséggel, minden zavaró hang nélkül, akár csak egy mélabús dalt játszó zene kvartét, siratják ! Nagykanizsa régi dicsőségét. Kereskedelmünk és I iparunk lehauyatlott magas polcáról . . . Bogozzák a |jelenlegi „sanyarú helyzet" szövevényes fonalát. Bőt olyannak festik a helyzetet, hogy egy nagyobb köz* intézmény elvesztése a városnak már — kegyelem i döfés. \\ agyis megszabadítás a hosszú kínlódástól, a lassú haláltól, melynek oka a vergődés, a betegt-ég, melyet „titkos féreg foga rág " A helyi sajtó nagy egyértelműsége, melynek szomorú egyhangúságát egyik somogyi laptársunk sorai csak erőteljesebbé tesznek, I beigazolása lapunk — városi ügyekben tanúsított — | magatartásának. Mi folyton hangoztattuk, hogy az évek óta tartó stagnálás egyértelmű a város lassú
TARCA.
Utolsó virág a kertből.
Az őszi szél nagy suhogással söpör végig a hegyháton, erdőn keresztül, lo a völgyben s magával ragadja az ősziesen színezett falevelek töméntelen mennyiségét Letöri a vékony száraz galyakat, melyek zörögve hullanak az avarba, hol a lehullott szines levelek szemfedóként lepik el. ^
Ue nemcsak az erdőt, metyh?n százados tölgyek dicsőén magaslatiak, hanem kint a mezőn, dombok magaslatán növő törpe bokrokat, a völgyben elrejtőzve nyiló szemérmes virágokat, végül a kertekben pompázó teljes szegfűket, a fürtös violát, (kellemes illatú rezedát, rózsákat ép oly kegyetlenséggel fosztja meg díszétől, mit a viruló a nyár s a kertész egész odaadó fáradságos szorgalmával igyekezett a fekete föld termékét szépro fejleszteni, növolni.
Egy szép gróti kastély kertjéről óhajtok jjzólui,; melynek szépsége, gazdagsága egész fényben fürdik a hegyok között s az erdők koszorúként veszik körül.
A kastély kertje ugy fel volt diszitvo szebbnélszebb növényekkel, hogy valódi dicsfényt idézett elő a grófi lak körül.
Bent a szalon szögleteiben pálmák, ficusok voltak összecsoportositva.s más szép dus leveles növények, melyeket maga a grófnő gondos s gyengéd ápolásban részesített minden nap. Élő virágillat képezto a szalonszobában a parfümöt, mely kellemes illat a nagy majolika vázákba rakott virágból áradozott.
Aki látta e kastélyt nyáron, azt az igézet szállta meg, mórt olyati volt e hely, mint egy tündértanya az erdő mélyén.
De az őszi idő is megjött.
A virágágyakból részint behordla gondos kertész a szükséges virágokat, melyek pedig nélkülözhetők voltak, vagy a hely kicsinysége miatt nem tudott növényházában elhelyezni, az kint maradt a fagy martalékának. így kint maradt a rabatban a két oldalt ültetett Chrysanthomum (a nép nyelvén Katalin virág) ós őszi rózsa, az utóbbin méltán nevezhető is, mert jellemző tulajdonsága, hogy késő ószszel is virágzik s oly, gazdag színekben váltakozó, hogy ez időben képezte a kert legszebb diszét.
Ez ugyan neui tartott soká, mert beállt a virágokra a hideg ido, a kertész egy nap délutánján leszedé a nyílt virágokat, melyek utolsók is voltak, hogy azon éjjelre mutatkozó hidegtől megmentse.
A leszedett virágokat csokorba kötötte átnvujtáí a kastély úrnőjének azzal a szomorú kijelentéssel, hogy:
— Utolsó virág ez évbeo.
— Ne mondjál
Az uruő elmélázott a virágok múlandósága felett.
Hogyne, mikor minden nap friss virágokkal saját-kezüleg díszítette a nagy majolika-vázákat.
Sajnálom, asszonyom, de ugy vanI" Nemi engedi "a természet a virágot újra nyilani addig, migj egy nagy átalakuláson keresztül nem szenvedtek, ez pedig a tél hosszú szaka, midőn minden növénynek, virágnak nyugalmi ideje lesz, még a zöldjében maradt fenyőnek is.
A fényes nap, mely mindenbe halált lehelt, alkonyatfelé hajlott.
Keleten az ég vöröslött s a csillagok fényes tábora ragyogott ,az égen, csipós szellő söpörte el egymás után a kert" virágait mérgező leheletével. Ez az éjjel tette dísztelenné a gyönyörű kert virágait, köztük volt a szép szegfű, vanília, rezeda, a kellemes illatú viola, a sok virágú Dahlia stb., mind színezetűkből kivetkőzve, megfagyott fekete tetemmel állt a zöld szinü karócska mellett a nap felkeltére.
A nap fényesen ragyogott az égboltozatról; sugarai visszatükröződtek, a milliónyi harmatcseppekké alakult hóharmatos vagyis deres pázsitról, mit az éjjeli hidegség hagyott hátra
A kastély redélyes falain rózsaszóló venyigéje a ház fedeléig nyúlt nyáron s oly kellemes benyomást gyakorolt o mellett is a szemlélőre. Most, alig hogy a/, ós/ kitárta pusztító kezét, nyomban letépi a virágok diszét, ugy az erdő sötétzöld lombozatain végig futó szél hatása alatt mindinkább sárgulni látszottak a levelek is.
A diszes kort már nem látható a maga diszében, mert a terraszra futtatott vadszőlő levele sötét bibor-szinüre változott, a szép lugasok, rózsás redélyek, melyeken százával csüngtek a szebbnél-szebb illatos rózsák, mind eltűntek, csak galyai maradtak levelétől megfosztva a barna fal ritka redélyein.
A kertész bus tekintettel szemléié az ősz pusztítását mindenütt s szinte panaszlólag mondja:
— Mily sok munka és ápolás kellett e minden szint játszó diszben levő virágoknak, hogy a fekete földből ily fényben tűnjenek elő! És most reájuk tőr a kegyetlen hideg éjszaka, mely életüket kioltja.
ZALAI KÖZLÖNY^
haldoklásával. A város számottevő faktorai .ionban A Batthyányi Erwin gróf állal fölállított iskola
érthetetion közönnyel szemlélték a közügyeket, mely felavatását a nép megakadályozta. Azt mondjak azer . . . ....... ,............. ..-/.r „r ..AAi<l;.ta elveket vall es az lakoia
most oda vetetett, hogy a kolöubözö irányú lapok egy tenorban hirdetik a eircultt dederum közeledtét . . . lle azért ne okoziunk ezért sem egyeseket, sem érdekszövetségeket. Mondjuk inkább nagyzoló, diplomáciai fontoskodással:
— Ez a viszonyok természetes következménye.

A városi hivatalok ezentúl nem adnak információt a helyi lapoknak. Azt mondják, . helyi l.pok megsértették a városi aajtóirodát »bból az alkalomból, hogy az alispáni rendeleteti a kávéházakban terjesztette és nem a lapoknak adta. Nesze hát neked bojkottált aljtól Most mit fogsz csinálni, ha nem tudsz meg Bemmit?
A városi képviselők sorsára jutottál I Azok se tudnak meg semmit, h. véletlenül nem a pénzügyi bizottság tagjai!
A Zalai Közlöny egyik munkatársa, ki vasárnap jelen volt Appouyi Albort gróf szombathelyi fogadtatásánál, érdekes jelenetnek volt tanúja.
A fogadtatás formaságain átesve niegaaólitotta Apponyi a rendező-bizottság egyik tagját:
— Nagyon fejlődött Szombatbei}\', amióta, vagy harminc éve nem voltam itt?
— Nem ismer rá eicelliás uram. Vannak uj palota-soraink, rendezett utcáiuk, tereink. A szemlélő, folytatta lelkesülten a kérdezett, szép parkokat talál
leiatainaai a uvy iucg»«»<"";----------- _
mivel a gróf ur azociálista elveket vall és az takolát azociálista tanítóval akart, vezettetni. Már pedig ilyen hazátlan banda, mint amilyenek a szociálislák, a népnek nem kell. Eszerint Batthyányi gróf hazátlan, Tolszto. hazátlan és az összes munkásnép a szegedi kubikosokkal együtt hazátlan. Nohát ezen a bajon lebct segíteni. Kínálják ineg ezeket a hazátlanokat fertály-szesziokkal és majd meglátják\' - milyen jó hazafiak válnak belőlük ?
A sorozáa. Vécsev Zsigmond, Nagykanizsa város polgármestere — Zalavármegye alispáni hivatalának rendelete alapián — felhívást bocsátott kl, melyben felszólítja a hadkölelezetteket, hogy önként a hadseregbe be ne lépjenek.
A városi pótadó. Nagykanizsa város adóhivatala megkezdette a harmadfokú végrehajtást a városi pótadó hátralékok ellen. Egyik nagykanizsai napilap, hivatkozással a szeptemberi nagy jégkárra koraioak tartja a végrehajtást. Tudósítónk felkereste ez ügyben a városi adóhivatal egyik főbb tisztviselőjét, ki a következőleg nyilatkozott:
A jelenlegi végrehajtásnál nem történt semmi szokásos ellenesség, vagy méltánytalanság. A városi adóhivatal várt eddig az időpontig, meddig a város pénzügyi helyzetének megrázkódtatása nélkül várhatott, Miután pedig a városnak számtalan kötelezottsége van. melyet elodázni nem lehet, múlhatatlanul szükségesnek tartotta az illetékes hatóság a végrehajtást elrendelni.
11105. OKTÓBER .„
Iparpártolás a kegyelat ünnepén.
— Hazafiallanság a kercsieJrl/mbcu. —
A Magyar Védó-Egyesület női osztálya a sírok kivilágítása alkalmából felhivja a közönséget, hogy a kivilágításnál magyar gyertya árut használjanak.
Nagyon üdvös ós hazafias dolgot cselekedett a Magyar Védő egyesület női osztálya, mikor e fenti felhívást tette közzé a magyar sajtóban, mert épen e téren évek hosszú során át hallatlan nemtörődömséget tapasztaltunk a magyar közönség részéről
Áhítatosan szép ünnep a haloltak napja. A kegyelet lángjai kigyúlnak temetői kis dombokon. Akinek szeretettje nyugszik a hant alatt, legyen az kis család, vagy egész nemzet, meggyújtja a .kegyelet" lángját, a tisztító tüz jelképét. Olt, az egyenlőség birodalmában a .kegyelet" lángjsiuál száll magába a hivő. Oh bárcsak teljesen msgába szállna. De nemcsak a hivő, lianeip az egész magyar társadalom I
Nincs sz s kis kunyhó, ahol e napra nem készülnének, sbol nein gyüjlenéuek néháuy fillért a .kegyelet- lángjaira. A kunyhók lakójától fel a nogy paloták lakójáig mindenki ünnepeli a halottak nsp\'st El a gyászünnep olyan, mely rendes viszonyok közt öröm ünnep is lehetne. Ünnepe a magyar gyertya-iparnak. Nagy összeget képviselő millió és millió gyertyát és mécset gyújtanak meg e napon a hivők. Csak, sajnos, idegen, külföldi gyertyák fényénél szokott ez az ünnep lefolyni. Magyarországon évek hosszu során át ez sz egyházi gyászüunep a magyar iparnak is gyásza.
Szomorú tapasztalataink vannak o téren. Ezelőtt két évvel a halottak napját megelőző héten belevegyültem Nagykanizsán a vásári élet zajába. Harminc
, i-l.cy j.ai ,B,BI. ,11, .» -- ......-— -------n ,
Napjainknak szobrot emelünk. Városunkban sok az Így történt ez minden évben, mint most. A városi
uj közintézmény. Közjótékonysági és köztisztasági adóhivatal teendője, hogy az adók behajtását ideje-
intézményeink modernek. korát, szorgalmazza nehogy a város pénzügyi hely-
Csak ugy ömlött belőle a dicséret Szombathelyről petében zavar álljon be. H, be nem érkezett volna egy másik vonat, bizonyár. __ ^ ^^ ~ „ Nagykanizsa
elmondts volns még, hogy mily modern StomMl- ( mjn, luí6,il6llk érl8Sllll, „ M.|0Ire és « ünnepére. Mind-
helyen a csatornázás, utcatisztitás. Vau kitűnő víz ■ határozatára való tekintettel e hóban már k,lm4r ,ru" 011 *>\'"\' . . . .
vezeték Van minden ott, ami — .szem szájnak ingere.- „em ítizette be a fogyasztási adók diját az állami nagykanizsai ereskedó cégek ár ját kínáltak
Joggal dicsérhette volna .égig Szombatbei, összes adóhivatalba, hanem egyik nagykanizsai pénzintézetnél a vevőknek. Sorra jártán, az összes kalmár sáral.
, ., :„„„, L„a„tt volna arról a helyezte el kamatozásra ElszörnyOködtem megfigyelésem eredményen. A bar-
közintézményéit. Csak igazat mondott volna ^ ^ , tifogto|u J ^ |c t„lni|di w,rtjil
haladni akaró modern városrol. |logy , közönség a Zalaegerszegi Zalamegyei Takarék-
lla ellenben hozzánk jönne ily kérdéssel Apponyi, p^DItirba helyezze el adóját, ült ugyanis csak »\' ,7„-ot akkor mi csak azt mondanánk, amit a azomszéd városok ütelnek eme betétek után. A nagykanizsai pénzinté-
lapjai is hangoztatnak már: zetek ellenben legkevesebb S\'/.Vot adnak a betevó
- .A valamikor hiresNagykauizsa már évek óta közönségnek
stagnál, nem fejlődik." Ujoncozá.i munkálatok megkezdése Zala
Persze nálunjj azt mondják: vármegye alispánja iendeletbeu utasítja az illetékes
— Ez a viszonyok természetes következménye, hatóságokat, hogy az 1111)ti. évi ujoncozási elömukála-
• tokát a végrehajtási utasítás értelmében teljesítsék.
„v.jezie ei sainaiuimsim I_____■ --J.............--d-d- .
Itt említjük meg, hogy a napisajtó kifogásolta. mjn(, Jru8 {,gzg| huszonnyolc külföldi gyemál i l\'?gí.,")l5lí.°.í.ág..* árult. Kettőnél, táti ez is véletlenül, a sok külföldi
áru között néhány csomag tuagy.r gyertyát is láttam. A többi mind idegen termék volt. Szép csomagolásban, magyar felirással. piros, fehér, zöld, a nemzet szent szinvegyülékének jelképe alstt idogen terméket árultak.
Valóazinüleg mindenütt igy volt. Magyarországiul
a külföldi gyárosnak jövedelmeztek a kegyelet lángjai, -—----
Egy ífju naplójából.
, r
Egy asszony, akiuek szeméből nem sugárzik eW a szeretet: szép sohasem lehet
" Most valóságos temető lett a virágos kertből Szaporán hullanak a levelek a piszkoe földre, az utakra, hol a kertmunkás sepri halomra azokat. Uoxdolalok. Hj]á) ní|kíl nem képie|hel{ sem élei, sem
A rosariumban kisebb-nagyobb halmok látszauak, A modern filozófia hamis csapásou jár, midőn a haladás,
melyek alatt a magas törzsű lózsák töríse félkör természettudományok alap)án kétségbe vonja a liaza-
i ui, ,„„„l,.illi,.. . Immnál. t.lninlilial let.karva szeretet jogosultságát: mert ha az oktalan állal is, Sok fiatal ember csinált már azáltal karr.erl. alakban meghajlítva, a koroná,. lalombbal letakarva /J.S szülőföldjéhez, mennyivel inkább kell! hogy hallgatni és - meghallgatni tudott, vannak nyugalomba helyezve. ^ n m J&ctIlek
A kertet diszitó virágok meghaltak, a bokrokról ^ h • A társalgás művészeténél csak az ügyes
a levélzet lehullott, a kertnek kedves dalnokai: a Minél tíkeletesebb eszméuyképet választunk hallgatásé nagyobb, varázshangu csalogány, a füttyös rigó a vígan esi- ^-nak = "yálóbbak lehetünk. ^ ^ J^^
csergő fecskek mind elköltöztek egy melegebb hazába, A „ereletn megölője a papucs és a hálóöltöny : azokkal a követelményekkel szemben, melyeket maguk
hol mindent ismét zölden látnak. Itt azonban a kastély al jrj tehetségének — az Akadémia. elleu kallene támasztaniuk,
kertjében: Ooniferák sötétzöld lombozata és a liuzus- . •
szegély, mely végignyúlt a rózsás redélyek előtt, Egyeseknek lehet a hitük a hitetlenség, Istenük A csinos lány lehet csintalan; a azemes vigéc
maradt meg zölden. 11 istentelenség, vallássuk a vallástalauság; de nsgy szemtelen; és a semmitmondó ember soksl beszelheti
De véget ér majdan a tél, lelkeinek virágainkj"éprétegeknek soha. ^ A leglöbb n6 0|yan min, a aIépitő-azer: sokat
hosszu álmukból, s újra szebben fognak diszleui, I Az assfony olyan, mint a .quadratura circuli", ígér — keveset vált be.
miut diszlettek eddig. ; amely elméletileg meg van már oldva, de gyakor- *
A kastély úrnője örömmel fogja hallani ajM-H* "«■ .
Ha sok asszony ép oly jó volna, mint szép: életben gyakran előbb érjük el a célt görbe utakon, nem\' léteznék annyi megcsalt férj. mint egyenesekkel. Ez matematikai lehetetlenség és
» 1 mégis ugy van.
1 Arról, amit elveszitettUnk : egyáltalán nem vagy 1 j csak kicsinylőleg szeretünk megemlékezni. I A nőuél
ben kertészétől az első virág átnyujtásakor: — Elsó virág! Ezzel és a kővetkezőkkel ismét diszitheti min dennap a szép nagy virágvázákat.
Qrigar György.
uvuui a leiiuauiijBbg IIHIII Hgjtju otoiOICUIUOI-
• ; mert nem a férfit gyűlöli, hanem azt a leányt, amopyt.
Addig vagyunk boldogok, mig fiatalok vagyunk: vagy öüregyet L— """
mig életünk olyan, mint egy — álom. j szivét birja.
Btb.,
nem egyéb szerelemnél em azt a leányt, assz akiről azt hiszi, hogy
Bándy Gyula.
ura
leni - OKTÓBER 28.
ZALAI KÖZLÖNY
I
mely lángok nemcsak a kegyelet, liauem i magyar nép nemtörődömségét is jelképeitik.
Mit tehetünk e szomorú tünet ellen. Mondjuk láu a kereskedőket hazatlatlanoknak, mert idegen terméket hozatnak, mikor itthon ugyan olyan jó árut kapnak. Ezt meg is érdemelnék. Vagy bizonyítsuk e helyen azt, hogy Magyarországon is vannak elsö-
klfolyolag is gyakran figyelmesekké tétettek az érdekelt hatóságok a szóban levő rendelkezésre, ugy, hogy e részben a rendőrhatóságoknak kőrreudeletileg ujabb felvilágosítása szükségtelen, annyival is inkább, mert amennyiben az érdekeltek arról Szereznek meggyőződést, hogy egyik-másik rendőrhatóság felmerült konkrét esetben nem kellőképpen alkalmazta a szóban levő rendelkezést, módjában vau a rendelkezés helyes-
rangú gyertya-gyárak, amelyeknek kítünó iparcikkeik ,z °8Jet felebbezés álul felsőbb fokú
vannak 1 írjunk tán hasábokat tele a hazaíságról a 1 !",6b4«.™ i"""1"\',- .Ugyanez áll szókra az esetekre i HU...J.J u ,, . „ »ml«on az érdekeltek azt talá iák, hogy az elköve-
nemzet kötelessegéról, a nemzet, vagyonosodásról ? t8„ k.hágások kellőképpen megtorolva nem lettek. Hisz ha a hazai sajtó eddigi szózata nyom nélkül. Egyébként sem látom helyén valónak, liogy amidőn surrant el nemzeti életünk felett, akkor e sötét foltot1 eW kormányrendelet kellő határozottsággal intézkedik most egyezerre ugy sem tudnók orvosolni "W má" irányban, annak rendelkezéseire s
Valóban kívánatos tehát. hogy a Magyar & ÍM
Védő-kgyesület eszmél elterjednek a közön-[szeptember S áu. A miniszter meghagyásából Szabó
"égnél. Szívleljük meg ennek hazafias felhívásait. A magyar társadalomra nehezedik az a valóban szép feladat, hogy ezeket az eszméket megtestesítse. Ha már a magyar kereskedókben nincs annyi hazafiság, hogy magyar oikket vásároljanak, akkor a közönség feladata a kereskedőknek megleokéztetése.
Dobjuk vissza a külföldi gyertya-árut. Ne tűrjük, hogy a kegyelet lángja öröm lángja legyen a külföldi gyáriparnak. Ne türjük. bogv az egyház gyásza a magyar gyertyaiparnak is gyásznapja legyen
Szálljon már magába a magyar társadalom és pártolja tettel a hazai ipart.
a. e.
László s. k. miniszteri o.-tanácsos.
A leirat intenciója világos és érthető Azt bisz-szük tehát, hogy hozzá kommentárt fűznünk felesleges és reméljük, hogy ezzel le van zárva a hosszas küzdelem és nézeteltérés, mely egyrészről a főnökök és magántisztviselők, másrészről a magántisztviselők és a rendőrség közt hónapokig napirendén volt.
Megfigyelések.
Nagy emberek éa a sajtó munkásai.
.Nehéz helyzete van a magyar vidéki sajtónak. Ujságiró gyűléseken és a sajtóban számtalanszor panaszos hangok kerülnek e . miatt felszínre. A magyar közönség nem-
A magántisztviselők vasárn&pjs. tóródömségére mutatnak rá a sajtó munkásai.
mely még mindig nem látja be kellően, nem — Saját tudósítónktól. — méltányolja eléggé a sajtó és annak munká-
Ismeretes az a hosszas, közel egy évig tartó sainak nagy feladatát, mozgalom, amelyet a Magántisztviselők Országos Nem áhítoznak a toll munkásai az elis-Szövetségének nagykanizsai bizottsága folytatott a teljes mérés olcsó babéraira. Nem kívánnak dicsévasárnapi munkaszünetért. A magántisztviselők ügyé- retet és hozsannákat. Csak a sok gáncs és ért mindig szívese*, szálltunk sikra, mert tudtuk,1 rosszindulat helyett, melyet a mindennapi hogy ügyük Igazságos. Hisz ók sohasem akartak mást, életben kell elviselniök, egy kis jóakaratot mint már egy érvényben levő rendelet betartását és segédkezet a nehéz munkában. Azt akar-Mozgalmuk azonban eleiute nem sokat ered- ják, hogy a társadalom belássa, hogy érte ményezett. Az illetékes hatóaágok nem tudni mi dolgoznak, néki akarják a haladást és jólétet uton-módon a rendeletet helytelenül magyarázták — minden téren.
sít nyíltan kijelentették eleinte, hogy a rendeletet A vidéki sajtó jelenleg ennek hiányát nem ismerik. érzi. Munkásai napról-napra küzdenek bal-
Sok gyűlésen foglalkoztak éz Ogygyel, a hatá- Ítélettel, rosszindulattal rozatókat a sajtóban publikálták, ez azonban mit sem El kell jölini az idónek, mikor ez tneg-használt. Végre Csertán Károly Kalavármegye változik. Mikor majd jóindulattal lesznek az alispánjánál történt feljelentés kellő eredménynyel újságírók nehéz működése iránt, járt. Az alispán erélyes hangú leiratban hívta fel a Szerettem volna, hogy a gáncsolódó nagykanizsai rendőrséget a rendelet betartásának "agy tómeg ott lett volna vasárnap Szotll-ellenórzésére. Ennek meg is volt a hatása. I)eák bathelyen. mikor Apponyi Albert grófot Péter rendőrfőkapitány erélyesen kezébe vette az fogadták Hu látta volna a rosszindulatnak ügyet, több céget megbüntettek s azóta nem hallani serege, hogyan érdeklődött Apponyi a fogad-panaszt ez ügyben. tatás formaságai után az újságírók Iránt.
Az Országos Szövetség azonban mást is tett. A\'"\'"1 \'alóban rajongó szeretettel kérdezte. Megkereste a belügyminisztert, hogy a hatóságoknak tőrtént-e róluk (az összegyűlt pesti, bécsi, körrendeletben adjon megfelelő utasításokat. K™"\'. •\'!!)\' Hnlío1 és 8ok vidlíl<i újságíróról I
A belügyminiszter most válaszolt a feliratra, gondoskodás a fogadtatásnál, a népgyűlésen A válasz megtagadja ugyan a Szövetségnek az utasi- és- »* ünnopaég egyéb részeiben
, t ...... ..........la1 z i-k ír ta ttnrrit nntluirnlr tiwli.iL\'
tásra vonatkozó kérelme teljesítését, azonban igen haszuos útmutatással szolgál — a magántisztviselőknek és érdekképviseleteiknek a tekintetében, miként járjanak el azokban az esetekben, amikor a közigazgatási vagy rendőri hatóságok nem alkalmazzák kellően a munkaszünetre vonatkozó rendelkezéseket.
A belügyminiszteri rendeletből közöljük a következőket:
A ipari munkának vasárnapi szünetelése tárgyában 1903. évi junius hó 13-án 38559. sz. a. kiadott kereskedelemügyi miniszteri rendeletből egész határozottsággal kitűnik az, hogy az ipari ós kereskedelmi vállalatok irodáiban vasárnapokon egész napon át szünetelnie kell az irodai munkáuak. Az idézett rendeleteknek ezen reudelkezése annak idején, úgyszintén azóta is sürün tárgyaltatott hirlapilag Konkrét esetekből
Ezek a nagy emberek tudják méltányolni az uj»ágirók nehéz, fáradságos működését. Szentül megvagyok gyózódve, hogy akkor is lelkesen, sziveson ós önzetlenül támogatnák az ilyen nagy emberek a sajtó napszámosait, ha működésűk nem lenne ezekével összeforrva. Ók akkor is tudnák, mi az ujságirás.
A vidéki közönségnek kötelessége lenne példát venni a nagyoktól. - Kötelessége lenne támogatni a lapszerkesztők nehéz munlcáját. Akkor minden téren javulnának a viszonyok és megszűnne a vidéken is az a sok félreértés — a közönség és az újságírók közt.
KULI88ZA.
HÍREK.
A •umáoió.
(v. b.) Mit is mondott Baneth Sándor, amikor a vizsgálóbíró szobájából kijött, a várakozó újságíróknak ?: „A legnagyobb szenzáció az, hogy nem lesz szenzáoió." Ezt mondhatják a szerkesztők az olvasó közönségnek, mikor ez hozzáfog a kanizsai lapok olvasásához. Nem lesz szenzáoió. A t. publikum nem osinál szenzáoiót, tebát a lapok sem tartalmazhatnak szenzációt. A közönség békés természetű; polgári foglalkozás után jár; eszik, iszik, kártyáz, tebát nem lebet szenzáoió. Mert mi a szenzáoió? A szenzáció olyan esemény, mely vagy nem felel meg a fennálló törvényeknek ós ethikai szabályoknak, vagy olyan esemény, mely a mindennapi erkölcsi szabályoknál még erkölcsösebb és nemesebb. Mint látjuk tehát, a szenzáoió nem tapossa az országutat, hanem bizonyos végletekben mozog. Már pedig a kis város közönsége az ország-utakat tapossa, tehát szenzációs eseményekről Írni nem lehet. Hogy tehát a lapok érdekesek lehessenek, a közönségnek kellene szenzációban dolgoznia. S mivel erre azt kényszeríteni nem lehet, az írónak u pennát a falhoz kellene vágni. Többé nem irunkl Punktum.
Csakhogy ebben kevés iró követne , bennünket. Mert nem osak feltűnést keltő ese-mén/ekról írunk, hanem köznapi dolgokról is. A folytonos elszörnyükódés vagy osodálkozás olyan kimerülést okozna, melyet az emberi , idegzet el nem bir. A végeredmény az lenne, hogy aközőnség a feltűnés iránt is közömbössé válnék.
A hírlapnak feladata nem lehet egyes-egyedül a szenzáció-hajhászala, hanem annak oktatni is kell. fóleg helyes imformáoióval éa bizonyítással. Ha a hírlap ebben vét. akkor Inem felel meg hivatásának.
A közönség az ügyeknek utána nem járhat információit a hírlapokból meríti. Ha valamely videknek, városnak, vagy országnak köz- és társadalmi élete pang, persze a hírlap tartalma sem lebet változatos. A raiíieu. melyben élűnk, adja meg a hírlapnak a szint, adja nteg a cikknek a hangulatot. És ha városunkban igazi köz- és társadalmi élet ninos, a hírlap azt meg nem teremtheti.
De azért nem kell ám hinni a nyájas olvasónak, mikor elégedetlenül lecsapja a kanizsai újságot azzal a kífakadással: nincs benne semmi! Erre a meggyőződésre ő csak egy órai olvasás után jutl
t módira utciburkolíil piogrimm.
Az utcnburkolások miatt nagyon sok panasz van Nagykanizsán. Sokkal kisebb városok, miut a régi „hires Nagykanizsa", erőteljesebb lépésben haladnak e téren. A kicsiny Alsóleudva. mint ez lapunk mai. számában olvasható, hetvenezer koronás kölcsönt vesz fel aszfaltburkolatra.
Nálunk még nem hallani utcaburkolási programm-ról. Igaz ugyan, hogy erről nem is beszélhetünk addig, míg rendes, modern öblítő csatornázás nem lesz a városban, mert a modern városfejlesztésnél a csatornázás előbb következik az utcaburkolásnál.
Ez különben a dolgok természetes rendje. Hisz, ha előbb készítik az utcaburkolást, ha előbb burkolnak be egy utcát például aszfalttal, mielőtt abban az utcában nincsenek lefektetve a csatornázási hálózatok, akkor a későbbi csatornázás alkalmából az utcaburkolást fel kell szakítani és később újra csiuálui. Remélhető, uáluuk is igy oldják meg annak idején az utcák aszfaltburkolását.
«
ZALAI KÖZLÖNY
10(15. OKTÓBER 7.
Pozsony városában, ahol e hóban két hétig volt e sorok iró)», tanulmányozva az ottani viszonyokat, szintén igy oldják ra<5g e kérdést. Most készítik a város bárom millió koronába kerQló modern csatornázását, mely után a város műszaki hivatala kövezési programmot terjeszt eló.
Egyik pozsonyi újságíró megkérdezte a város főmérnökét az utcakövezósi tervről, aki többek között igy nyilatkozott:
„Uj tervünk szerint négyféle burkolattal fogjuk fedni az utcákat, a meredek utakat keramittal és részben gránittal, a vízszintes utakat aszfalttal, keramittal s esetleg fakockával. Gránittal burkolják a nagyon lejtős utcák nagy réstét. keramittal az átkelési utak javarészét, aszfalttal főleg azon kisebb utcákat, ahol üzletek vannak nagyobb számmal. A kövezés sorrendjére nézve szinte teszünk majd javaslatot, előre azonban természetszerűleg mitsem lehet biztosan megjövendölni, mert mint mindenütt, itt is hathatósan fog közrejátszani a pénzkérdés. A városnak több milliós kölcsönt kell felvennie a kövezési munkálatok költségeinek fedezésére.
— A drágaságról. A közönség körében ismét sok a panasz a drágaság miatt. Az utóbbi hetek gyakori esőzése az utakat nagyon megrongálta és ezért a szokottnál kevesebben keresik fel a kanizsai piaoot. A drágaság különben olyan általános a vidéki városokban, hogy a sajtóban állandóan napirenden van o téma. Nagyon érdekesen és a mi viszonyainkra is találóan nyilatkozott a drágaságról Berényi Pál dr. a következőkben:
A baj oka illetőleg a panasz, tegyük hozzá a jogos panasz forrása inkább abban van, hogy még nagy városainkban sein csinálnak észszerű, helyes közélelmezési politikát. Ez az egy — nem mondom, hogy ismeretlen fogalom — de közel jár ahhoz. Vannak 26—30,000 lakossal diszeskedó városaink, amelyben a közpiacok régi elhagyatott állapotban, a véletlenségnek, a piacok természetes vonzó erejének vannak prédául dobva. Ha hoznak a környékben lakó falusi kofák élelmi szereket, hát bőségben el van látva a piac és a felhajtás arányához képest, hol magas,
Igy tartanak lépést a haladui akaró városok a j ho| a|gC8ony u ár; ha pedig nem hoznak, vagy i
modern kor követelményeivel, programmból
Mi is tanulhatnánk <
tmlákaztato-naptár.
kelleténél kevesebbet, hajtanak föl, az ár magasra szökik, néha olyan magasra, hogy a városi fogyasztó egész zökkenést érez háztartási költségvetésében.
És itt van a baj legnagyobb oka. Nöm csinálunk okos és rendes közélelmezési politikát. A jó istenre, meg a környékbeli faluk kofáinak a kényére és kedvére vagyunk a legtöbb helyen kiszolgáltatva. Az észszerű és helyes alapon felépült vásárrendszer, a rendesen kezelt és helyesen adminisztrált vásárcsarnokok intézménye, ismeretlen fogalom előttünk. Kertészek letelepítése, kellő arányokban való ellátása a vágóhidaknak, - Főúri náaz. Csütörtökön esküdött örök bixtoíitáM *nDlk- a "\'"hsvásáfok nem esnek
hőséget gróf Festetich Tasziló királyi főpohárnok- Prédául 11 va#J 11 ,náslk kaPz8\' természetű
mester második leánya, Alexandra grófnő Windisch- mészároskonzorciumnak: ismeretlen fogalom a mi Graetz Károly hercegnek. Az esküvőre megérkezett községi adminisztrációnkban.
Erzsébet főhercegnő is. Rudolf trónörökös leányai és Törvényhatóságaink termeiben sokszorta többször
klVÜle * marrnaavilirr OTámna vama ki aBlrnrAnAv
tktébir ti. ftrtekeilet a rab»egélyxö-egye»alet alakitite érdeké bea d. e, II órakor a kir. törvényiték főtárgyalás! termében.
„ II. A nagykanizsai Gazdakör közgyűlése a városbáta tanácstermében d. e. lo órakor. BlCiakír II. il 17. A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet jótékonycélu karácsonyi vásárja és klálliláta.
mágnásvilág számos tagja. Az esküvőhöz , . . ...
Üzenhat kocsi vitte a vendégeket a templomba Ar^alkozn,k omig°8 politikáról, mint arról, hogy első kocsiban báró Hornig Károly veszprémi püspök "uképpen kellene a piicot jól ós olcsón élelmi i
foglalt helyet, aki az egybekelés! szertartásnál funk- rekkel ellátni, egyben gondoskodni arról, hogy nem
cionált. A menyasszony rendkívül sok éti mesés értékű a közvetetlen környezetből szedett termelők szeszélye
n^zajándókot kapott. Kesztkely városa ez alkalommal sia|)Ja „ árak h * | d . , lobogódiszt öltött. A gazdasági tanintézet hallgatósága 4., \' , J® . ...
este sterená-loi rendezett, mely alkalommal Cakó téken7«bb P\'a<? élvezhesse az országos árak előnyeit. Béla üdvözölte az ifjú házaspárt. - A főúri házas- . Aunak a nW es j°«osau fölpanaszolt drágaságpár Berzencére utazott a násznéppel együtt. Balaton tl*®lJ « szerint felforgatja hazánkban a szentgyörgytói Nagykanizsáig külön vonat hozta a r0,ld«8 \'\'"tartások rendjet, csak egy orvossága van: vendégsereget. A vonat délután 5 óra 5 perckor az oko8; a mW!dolt köielelinwéM politika! ment át Nagykanizsán Az uj házaspár Berzencén tölti Nagyon kívánatos volna, ha illetékes a mézes heteket. köreink fontolóra vennék az itt kifejtett Posta tiszti kinevezéa. Németh György | eszméket.
nagykanizsai posta- és távíró gyakornokot a kereskedelemügyi miniszter posta- és távíró tisztté nevezte ki.
— Gyászhír. Huu Samu felső kereskedelmi iskolai igazgatót súlyos gyász érte. Édes anyja, B u n Hnlena 03 éves korában f. hó \'25-én elhunyt Lakom pakocr (Sopron ra).
— Rendkívüli közgyűlés. A Polgári Egylet, mint bennünket értesítenek, a közeli hetekben rendkívüli közgyűlést tart, melyen a nagyterem Ugye kerül tárgyalásra. A nagyterem elnyeréséért ugyanis két egyesület versenyzett ós most a közgyűlés dönt ez ügyben. A közgyűlés, mint az érdekeltség körében beszélik, elég zajos lesz.
— Eljegyzés. Steiner Károly lubéscicai kereskedő eljegyezte Rosenberg Ilonkát, Rosenberg Jónás nagykanizsai kékfestő leányát.
— Nagykanizsa város épitéazeti bizottsága síerdáu délután gyűlést tartott Eperjesy Sándor elnöklésével, melyen három kérvényezőnek adták ki az építési engedélyt kisebb építkezésre.
- Korai tél Az idei tél a szokottnál korábban köszöntött be, amiuek a szegényebb néposztály nem épen örül. Szerdán és csütörtökön hó esett. Nappal nedves és lucskos az idő, éjjel azonban közel jár a fagyponthoz. A tél beálltával, amely még most tán nem lesz tartós, mindenki siet fát beszerezni a télen. Ez azonban nem olyan könnyű, mert a sok esőzés következtében rossz az ut ós a földművelő nép nem hoz be fát a piacra. A fakereskedőknél is kifogyott a készlet. Némelyik Slavoniából vasúton hozat tűzifát. Azonban igy is nehezen tudnak a megrendelésnek elegei tenni. A fa ára felszökött. A szénkereskedók most Jó üzletet" csinálnak.
Pénteken éjjel erős fagy volt Nagykanizsán. A városban ma reggelre csont keményre fagyott a sár. Az utcaképe már egészen télies. Délután megenyhült az idó.
— Karácsonyi vásár. A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nóegylot az idén is megismétli nagysikerű karácsonyi vásárját Az egyesület a következő felhívást bocsátja ki:
A Nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet nevében mély tisztelettel fordulunk városunk ismert, nagylelkű jótékonyságot oly gyakran és igaz szívvel teljesítő közönségéhez, hogy az egyesületünk által folyó évi december hó 10-án és 17-én rendezendő nagy karácsonyi vásár- és kiállítás tárgyaihoz tehetségükhöz mérten és jó szivük suggalata szerint hozzájárulni kegyeskedjenek. A karácsonyi vásár jövedelmét árvák és szegények felruházására rendezzük. Legyen az árvák és szegények jajkiáltó panasza esdeklés a mi kérésünk mellé. A nagykanizsai Keresztény Jótékony Nőegylet: Nagykanizsa, 1905. október hó 24. Eperjesy Uábor, titkár, özv. Zadubánszky La-josné, elnöknő. Kegyes adományok özv. Zadubánszky Lajosné urnó egyleti elnöknőhöz, vagy a kiállítást megelőző napon a „Polgári Egylet nagytermébe küldendők.
Mint halljuk a Ker. Jótékony Nőegylet ez idényi mulatságát„ Vacsora" jeleggel folyó évi február hó 1-én fogja megtartaui.
— Reformatio emlékfinnepe. A nagykanizsai ev. réf. egyház a reformatio kezdetének 1517. évi október 31-ének évfordulója alkalmából az emléknapot megelőző vasárnapon 20-én délelőtt 10 órakor az ev. ref. imaházban (Batthyány-utca lti. sz.) hálaadó istentiszteletet tart, amelyre az ev. ref. egyház-tagok figyelmét ez uton is felhívja. Az egyházközség.
— A nagykanizsai Kiházasitáai Egylet benyújtotta a városi tanácshoz az alapszabály tervezetet a belügyminiszterhez való felterjesztés végett. A tagok jelentkezése inár megkezdődött
— A Magyar Védő Egyesület női osztálya f. hó l9-én megalakult. Az alakuló ülést id. Lovasxy Ferencné egyesületi alelnök nagy hatást keltett beszéddel nyitotta meg. Az osztály elnökéül Wenckheint Frigy«>né grófnét, társelnökül Dessewffy Emilué grófuét, id. Lovassy Ferencnét és Klek Pálnét, elé-adókul hedói Markos Györgynét, Vigh Albertnél és Hajnos Sándornót választották meg. Egyúttal megválasztották az osztály 100 tagját. Feszty Árpád festőművészt üdvözlik a honi ipar érdekében közzétett lelkes fölhívásért Az osztály legközelebbi munkatervét megállapítván, elfogadta s honi iparpártolás érdekóbeu a szegéuy gyermekek felruházására vonatkozólag s jótékony nóegyesületekhez és asztaltársa^ gokhoz. valamint a sírok kivilágítása alkalmából a közönséghez intézendő felhívást. Id. Lovassyné indítványára elfogadták azt is, hogy az egyesület tagjai levelezéseikhez a honi iparpártolás eszméjét terjesztő felhívással ellátott levélboritékot használjanak. Néhány száz ily levélboriték (.Pártoljuk a honi ipart, ne szavakkal, de teltekkel I A houszeretetnek ez a legerősebb kifejezője" fölirattal) nyomban el is kelt.
— Az Első Nagykanizsai Magyar Asztaltársaság december 2-án nagyszabású estélyt rendez. A mulatság előkészületeinek megtétolére lo tagu rendezó-bizotUágot küldöttek kl. Tervbe van véve a „Mátyás Diák" cimü viclap alakjainak megszemélyesítése és történelmi dolgok előadása korhű jelmezekben.
— Befizetések. A délzalai takarékpénztárral egyesült önsegélyző szövetkezetnél a november hó 1-éu eső befizetések az ünnep miatt 3 án délelőtt eszközölhetek.
— Haladás a köztisztaságban Egy éve annak, hogy szabályzatot közöltünk a borbély üzletek higiénikus berendezése s üzeme ügyében Ujabban Pusofszky Sándor üzlete igyekszik a higiena követelményeinek megfelelni. Minden vendég számára található ott külön elzárható fiókban a borotváláshoz és fésüléshez szükséges szerszámot és dezinfleiáló szert. Az üzlet teljesen megfelel egy modern fodrász üzlet berendezésének.
FERENCZ JÓZSEF KESERŰVÍZ
■ ■iiiimn/*B*ki7injwii»i»mMiUf
KL EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.
190.\';. OKTóBKIt 2-
ZALAI K 0 Z L 0 N Y
6
— A fejlódó Keszthely. Keszthely város; fürdőket mindig nagyobb számban keresi fel a közön-képviselőtestületi gyűlése, mint onnan jelentik, el-, sóg. így kilátásunk van arra, hogy az ő vezetésével határozta, hogy 2UO.OOO korona költséggel a Balaton- a megérdemelt lendületet nveri el a részvénytársaság pírt töltését folytatja. ••«"«-\' ........ - --•
fürdőházat kibővíti, fedett sétányt, virágkortészetel, utcaöntözó vezetéket ós a parton villamvilágilást létesít. Kzáltal a keszthelyi filrdóveudégek régi óhaja teljesült.
— Botrány a „Központ" előtt. A Központ kávéház előtt egy 10—16 tagból álló iltas muukás-esápat a napokban belekötött euy ó\'rmestorbe. Meg verték volna, ha az éjjeli rendőrjárat közbe nom lép és a verekedő társaságot szét nem kergeti.
— Felülfizetéseit. A következő sorok közlésére kérettünk fel: A nagykanizsai Ifjuságképzó Egyesület estélyéu felül Űzettek: I\'alini Inkey Kálmán báróné 2-» kor., Dobrovits Milán 10 kor.. N. N. 6 kor., Keik Uyula 6 kor., Oszterhuber László 4 kor . Ruzsieska Kálmán dr. 3 kor., Pilcer Albert 2 kor. Éger Ignác és N. N. 1—1 kor. A szives feiülflzetőknek ez uton mond hálás köszönetet az egyesület.
— Rendelet a halottak napjára. Deák Péter rendőrfőkapitány a halottak napjának közeledtével mér közzételte szokásos rendeletét. Közöljük belőle a következőket :
Halottak napjának elóestólyén vagyis szerdán, folyó évi november hó 1-én .tr róni. kath. temetőben a szokásos kegyelet zavartalan nyilvánítása, valamint a közrend érdekében a következő intézkedéseket léptetem éleibe, melyek szigorú megtartására a közönséget a saját érdekében is felhívom : A temető közép fóut|án alamint a szélesebb oldalutakon is a járókelők folyton
fürdője.
— - Bün utján. Sötét színben festi le az erkölcsi életet az az ügy, melyben ma, szombaton délelőtt tartóit & rendőrség kihallgatást. Egy 15 éves leány elleu folyik a vizsgálat, mert hasonló korú négy leánytársát urak lakására hívta el. Egy rendőr feljelentésére indították meg a vizsgálatot, ki a jeles társaságot egy előkelő ur lakása előtt „tanácskozáson" érte. Farkas Ferenc rendőrkapitány vezette a kihallgatást. ítéletet ma még nem hozott a rendőrség.
— Rövid hirek. Jótékonyság. A nagy-kauizsai zsidó hitközség vasárnap 35 szegény iskolásfiút látott el téli ruhával. — Esti előadások. A nagykanizsai Katholikus Legényegyletben ezentúl minden kedden népszerű esti előadások leszuek melyek este 9 órakor kezdődnek. Az glőadásokat a főgimnázium tanári karának több tag|a fogja végezni.
— Eltűnt kereskedő. Egy törekvő fiatal kereskedőt üldözött a balsors. Kitartó szorgalma dacára, egy szép napon be kellett záruia üzletét és e fölötti elkeseredésében egyszerre eltűnt Kétségbeesett anyja hiába mozdított meg minden követ, hogy hollétét kikutassa, de ez nem sikerült. Már elveszettnek hilto egyetlen fiát és támogatóját, midőn röviddel ezelőtt fiától Amerikából levelet kapóit. Szegény elhagyott özvegy anyjának nagy volt az öröme, midőn újból láthatta gyermeke kezeirását, de még jobban örült a
ii baloldalon tartoznak haladui. Az utakon való meg-1 levél tartalmának. A fia azt írja. hogy Amerikában állás, álldogálás, valamint a kutyáknak a sírkertbe telepedett le, üzlete virágzik és rövid idő alatt európai való bevitele szigorúan tillatik. Dohányzás a kegyelet-i összes hitelezőit is kielégítette. üzen szerencsés for-nyilvánitás ideje alatt, vagyis dóitól fogva a temetőben dulatnak egyszerű a magyarázata. Török A. ós Társa szigorúan tiltva van, hasonlóan tilos a lámpák, koszo- bankházában Budapesten, Toréz-körut Ki. szám alatt ruk, virágok megérintése és rongálása sírhalmok nagy nyereményhez jutott ós ezen pénzzel nevét, gázolása, vagy hasonló kegyelet elleni cselekmények.; becsületét és életkedvét is visszaszerezte. Ugyanezért \'felhívom a szülőkéi, gyámokat, ipar-1 x „Isten áldása Lukács Vilmos bankházán." mestereket stb . hogy gyermekeiket, vagy tanoncaikat Rövid időn belül ezen népszerű és általánosan ismert felügyelet nélkül és egyedül a temetőbe ne eresszék, bankháznál nyerték majdnem az összes nagy fónye-A sirok kivilágításának inogkezdése nincs időhöz: reményeket; a 400.00D koronás első főnyereményt, a kötve, azonban este fél 9 órakor az összes lámpák 200,000 koronás második főnyereményt ós az ulóhbi
eloliandók és hazaszállitandók, mert pont 9 órakor a temetőt bezárják. Deák\'Péter, rendőrfőkapitány.
— Külföldi kereskedők nagyrészt Magyarországot tekintik értékleien készítményeik fogyasztási piacának, azért árasztják el az országot körleveleikkel, nyomtatványokkal, hirdetésekkel, melyekben különféle állítások révén és hangzatos szavakkal akarnak vevő-közönséget toborzani. Akinek csuz vagy köszvénye vau, az ügyet se vessen ilyesmire, hanem használja a Zoltáu-féle kenőcsöt, melyről az orvosok legelőkelőbbjei a magasztalás hangján nyilatkoznak s a betegek nagy eredményiivol használják bajuk tökéletes gyógyítására. Üvegje J kor Zoltán gyógytárában Budapest, V., Szabadságtér
— Gőzhengerrel tömöritett aszfalt ut. Nagyuradon több magyar város polgármestere ós főmérnöke j< lent meg, hogy az ottau befejezéshez közel álló .\'50,000 m\' kiterjedésű s gőzhengerrel tömörített a>zfalt kocsi-utat megtekintse és tanulmányozza. A gözbengerrel tömöritett aszfalt kocsi-utat — mint a .Magyar Kereskedők Lapjában" olvassuk — Amerikában mintegy három évtized óta óriási arányokban k<-szitik és abban különbözik a bituminált mészkőből előállított úgynevezett comprimétól, hogy sokkal rugalmasabb, az időjárás változásainak jobban ellent-áll és minthogy nem oly ^suszós, mint az u. n. coinprime aszfalt, a forgalom sokkal könnyebben és biztosabban lebonyolítható az ilyen rendszer szerint épült útvonalon Ezt a rendszert nálunk a Magyar aszfalt r. t. honosította meg ós két évvel ezelőtt létesített sikerűit próbautalfon szerzett tapasztalatok arra indították a különféle hatóságokat, hogy a nagy kiterjedésű utakat már az idén gőzhengerrel tömörített aszfaltburkolattal látták el. így például Nagyvárad 30,000 m*. Újpest 7000 m*. Arad 12000 m*. Szeged 6000 m*. Debrecen próbaképpen mintegy 8500 ma. Csorna 11000 ím*, a székesfőváros pedig a f. évben épitetti ki e íWidszerrel a Margitrakpartot — mintegy 26000 m* területtel — és a Nagymező-utcát. A városokban a burkoló anyag előállítása e célra szerkesztett — magyar találmányt és szabadalmat képező gépezetekkel, kerekekre alkalmazott — mondhatnók mozgó gyárakbau történik, csupán ->a gőz hengereket hozatták Amerikából.
— A gőzfürdő a téli hónapok beálltával is olyan népszerű fürdő, miut nyáron. A tevékeny bérlője miudent elkövet, hogy a fürdőt a mai kor igényéinek megfelelő színvonalon tartsa. Ez, a jelekből ítélve, sikerült is neki. mert a gőzfürdőt és a" külön kád-
sorsjáték alkalmavál is ezen bankház volt ama kellemes helyzetben, hogy nagyobbrészt régi vevőinek szerezhetett tónyereményekkel meglepetést Az úgynevezett Lukács-féle szerencseszámok dus választékban találhatók a bankház most megjeleut szereucseuaptárában. mely kiváuságra bárkinek portómentes»jn és díjtalanul megküldetik. A naptárban levő számokat, ugy mint a mull sorsjáték alkalmával, most is árvaleány választotta és ennek eredménye remélhetőleg most is oly fényes lesz, mint eddig v*olt- Felesleges lovelezés és postaköltség megtakarítása céljából igánlatos a közkedveltségnek örvendő Lukács-féle szerencsesors-jegyeket a helybeli ifj. Wajdits József cégnél be-szerezui, mely a fenti bankháznak helyben és környékén kizárólagos elárusítója.
x Magas jutalék kereshető. Ügyes aguisitcurök előleget kapnak. Uj és különleges (Nem biztosítás, könyv, rószletsorsjegy, stb ) Ajánlatok „K. 850." alatt Fiscber J. D hirdetési irodába, Budapest, Gerlócy-utca I. intézendók.
KÖZGAZDASÁG.
A jelzálogkölcsön.
A közönség érdekében fölkértük egyik-ügy ved munkatársunkat, hogy írja meg » közönség tájékoztatása végett a jelzálogon kölcsönök ismertetését röviden, s foglalja össze, mi dijjat lehet követelni, hogy a fél kapzsiságnak ne legyen kitéve. Itt közli véleményét, ugy hisszük, szolgálatot teszünk a közönségnek, ha ismertetését szóról-szóra közöljük. — A szerk.
*
A kölcsön megszerzése azért kerül pénzbe, mert a kieszközléséhez a hitelintézeteknél oly okmányok kellenek, melyekből kiviláglik, mit ér az az ingatlan, amit zálogul lekötnek, ehhez pedig kell rendszerint:
1. Adókönyv.
•2. Adóbizonyitvány.
h. Kataszteri birtokiv (bélyeggel, hitelesítve.)
4. Becslési bizonyítvány házról, pajtáról, piacéról.
f» Telekkönyvi kivonat (bélyeggel, hitelesítve)
A telekkönyv, birtokiv, ha a földhitelintézet kisbittokosok intéíetóhez megy, bélyeggel látandó el. s minél több tulekkönyvbeu fekszik a birtok, annál több 2 kor.-ás bélyeg kell a telekkönyvre; az a kölcsön lenne csak igazán olcsó, melynek okmányai egészen bélyegmenlesek lentiének, de míg a bizonyítványra, kérvényre bélyeg kell, s minden 200 kor után 1 kor. 40 fill. százalékot kell fizetni a bekeblezésért, a kölcsön kieszközlése* bekeblezése pénzbe kerül, mihez járul, hogy az \'ügynökök rémítő nagy percentet szednek, hogy megélhessenek; így a kölcsönt megdrágítják
A bizonyítványokat legokosabban teszi a kölcsönre szorult, ha tnaga beszerzi a birtokáról, s ugy jön felszerelve.
A bekeblezésért következő dijjra legyen elkészülve az illető s nagyobbat ne fizessen a munkálatért akárki teljesiti, akár ügyvéd, akár közjegyző mint a következőket:
I. Bélyegben.
a) Bekeblezési kérvényre:
100 kor.-ig 72 fill.
200 „ 1. kor. 50 fill.
200 koronán felül 3 kor.
b) Obíigációra:
200 kor.-ra 04 fill. 200—400 kor.-ig 1 kor. 26 fill.
400—tiOO 1 , , 8«
600—800 2 , , 50
800—1000 . & , , —
100O—-400 . 7 , . A11
24011—3200 , 10 , , —
3200—4000 , 12 .
ANYAKÖNYVI HIREK.
— 1905. évi október hó 21-től — 27-ig. —
Halálozások:
Dávidovlcs*Juliánná, 16 napos, földműves gyermeke. Zrínyi Ferenczné — Landi Katalin. 62 éves, munkás neje.
Reif Juliánná, 1 hónapos, cseléd gyermeke. Kuczogi Anna. 65 éves, napszámos. Poszovecz Józ8efnó — Balogh Anna, 48 éves, földműves neje. Jux Mária, 2 órás, munkás gyermeke. Muczer József, 76 éves, földműves. Szabó Oyörgyné —■ Lovász Teréz, 44 éves, cseléd neje.
Házasságot kötöttek:
8pierk Rókus, kádár — Pető Terézzel. Orbán István, munkás — 8pingár Annával. Bieber József, kőműves -• Molnár Máriával. Pláuder György, földműves — Pete Máriával.
Így megy feljebb, mennél nagyobb az összege az obligáció bélyegének; ugy, hogy •7 ezer koronás kölcsönnél h bélyeg maga ft3 korona.
II. A bekeblezési illeték (ami szintén többnyire bélyegben jár) 200 kor. utáu 1 kor. 40 fill., 1000 kor. után 7 kor.. 2000 kor. után 14 kor.
III. Munkadíj. Az a díj, amit valaki a munkája, a fáradtságáért szokott kérni egy kölcsön kieszköz-
| léséért, ha nem zavart a telekkönyv, (elkülönözéssel, ; törlésekkel nincs összekötve.) Következő lehet, ha I jutányosán, méltányosan számítunk:
IV. 3D0—fi0(i kor.-ig 10 kor.
600—1800 „ 20 „
1200-8^00 „ 30 „ 2000—8000 „ 40 „ 3000—6000 „ f»0 „ 60l;0—10000 100 „
Ez a munkadíj, ha az illető maga eszközölte ki a kölcsönt, maga bekebleztette, esetleg a rajt levő régi terheket is töröltette, vagy elsőbbséget eszközölt, stbbi — nem túlságos, pláne ha a telekkönyveket is első ízben maga a keblező szerezte be, jegyezte ki, 8 ha még levelezése is volt.
V. K i v 0nat. Ehhez kell számítani a bokeblezós megtörténte után a telekkönyvek újra hiteles alakbani bélyeges megszerzését másodízben, a célból, hogy a kölcsön csakugyan a felajánlott birtokra lett bekeblezve.
VI. Az aláírás hitelesítése közjegyző előtt egyenkint 2 kor. 50 fill.
így tehát 6 féle költség jön össze egy bekeblezés-nél, azért, aki nem tudja hogy iniért, mit fizethet itt vagy amott, bélyegnél vagy munkadíjnál, rendesen ráfizet.
ZALAI KÖZLÖNY
A közönség köréből.
iflOV OKTÓBER 28
i köxlötlekért a felelősség
. belcülJöt Űrbeli.
A Nagykanizsai Katbolikus Legényegylet
A kölcsön többféle lehel: váltóra, kezességre, földre, de mi csak az iugatlau kölcsönt vesszük figyelembe, ez is többféle vagy olyan mely lassú1 fizetés ulján tókét s kamatot egyszerre törleszt, ez törlesztéses kölcsön, fólévról-félévre egy bizonyos
változatlau öaszeggel törlesztetik, a másik féle a közön » -----1—; " " ~ "-áV»IA
séges ingatlan (jelzálog) kölcsön, mely nem rátával folyó évi junius ho 4 en megtartott zanz u-törloszt, nem is mást, csak a kamatot, ugy, hogy a tökére szentelési mulatsága alkalmából befolyt zaszló-nem fizetünk semmit, ez marad, csak kamatolunk. 8zeg megváltási összegek nyilvános nyug-
Van olyan kölcsön is, mit konverziós kölcsönnek .
^lín""." ^ H ( Kéőmiíes Izidor 0 kor. Dr Szekeres M
W; r/,\\.rr. való SJJU Móric iW^ £21
célom, hogy Így,. guda magén^ olcsó penzzel «»«f \' ^J"X dr. Kodor tiynla (P.c,,
leszámíthatja, mikor . bekeblezést HM. f^íMS
Ezeket kell ludpi • kölcsöník fölvételenel. ha bii( \'Ur> fAQ vuj)llsége. Mtrkly János éa neje, Ozv. eszerint járunk el, sem az ügynök, sem az Ogyved,\' DttUer Jin0(Dé; dr H4„ |s|Vín (Zalaegerszeg\', Kaaaai sem jegyzi túlságos számításának nem lehetőnk kitéve. ^ ^„j.^.,,^ Szentendrei Kath. Legényegylet, — : Dobrovits Milán li—n kor. Önkéntes tűzoltó teHOlet,
Városi téglagyár Sümejen. A városoknak Wajdits flyula i Pécsi. Keinenes Kerenc (Veszprém), nagyon sok téglára van évenkint szükségük. Különö- Márk Uéza. Osánji János. Fuss Nándor (Alsólendva), sen áll ez ama várira, amelyek utcáikat kongó
téglával burkolják. Nagyon sok városban építenek ,,„r(lír Jlnos yéesey Zsigmond. Sterbecky
városi téglagyárat. Az ország területén, egy szakértó | [ferJnc Martinék Oyula, Sió József, Sió KároIy,_ if|.
azerint, jelenleg tizenót vároai téglagyár épült. — Orbán János. Kuausz László. IJnger Ullmann Klek,
Sümegen is mozgalom indult meg egy ilyen tégla- Kóhler Antal, Köhler Oyula, Kcher Gyula, Szalay
gyár építése érdekében. A tervezók ef tersen W
modern téglagyár épitósere szólították fel Sümeg j dr y T6lh , ^ V|ow Kerenc Dants Ká|máDi
képviselőtestületét. Az uj gyár berendezési költsége ylrém Károly, Molnár Istváu Nóvák Domonkos (Z.-
40.00) korona, mely összeg az Üzemi nyereségből j Koppány) Özv. Mair Józsefné. Ambruszt Nándor
évenkint 1200 korona lenne törlesztve. (Pécs), dr. Darányi Ferenc (Budapest), Bajai Kath
Alsólendva aszfaltozási kölcsOne. Alsólendva Legéuyegylet Anhofler
, - . • Jászói Kath. Legényegylet. Hőyyeszi Kath. Legény* asziaitozast ^^ 0e|(>er Ján^ KuMr pereuc jrm|er Jórsef,
község elöljárósága elhatározta, hogy
célokra a Pesti magyar kereskedelmi banktól 70,000iSzabadszállásy Béla. Keller Sándor. 8zvetec József, k. kölcsönt vesz föl és a kölcsön szerződés meg- Picbler József. Leposa Ferenc Hild Ferenc és László, kötéséig rövid lejáratú kölcsönöket vesz igénybe az özv. Fischer Józsefné, Gürtler Ferenc, Erdósy Bálint,
Alsólendvai takarékpénztár rt.-tól.
Csőd egy szövetkezet ellen. A nagykanizsai kir. törvényszék a Szabar és vidéke keresztény fogyasz- j1 tási szövetkezete ellen csődöt nyitott. Csódbiztos i CsoJosz Jenő törvényszéki jegyző, tömeggonduok dr. Etlényi Géza ügyvéd.
A kaposvár-barcsi vaaut megnyitása A kapos-vár-barcsi helyiérdekű vasutat, melyeu a szem. ly-forgalmat motoros kocsik fogják lebonyolítani, f. évi i november hó 7-én csakugyan megnyitják. A megnyitás nagyobb ünnepséggel lesz összekötve és mint hirlik azon Vörös László kereskedelmi miniszter is részt vesz, kinek a vasút engedélyezésénél nagy érdemei vannak.
Nagykanizsa—keszthelyi vasút. Győrffy János és Kreisler József nagykanizsai ügyvédek a kormányhoz — Nagykanizsától, Nagyrécse, Galambok, Karos, 8zabar, Apáti, Páhok és Héviz érintésével — Keszthelyig meuő vaaut építésére, illetőleg az etömunkála-tok megkezdhetésóre engedélyért folyamodtak.
Villamos-telep Zalaegerszegen. Zalamegye, Gazdasági Egylete Zalaegerszegen lévő telkó^villamos-/ telep céljaira a Ganz és Társa cégnek 10 eíer koro-\' náért eladta.
Hirdetmények. A győr-sopron-ebenfurti vasút 35000 darab legjobb minőségű II. raugu tölgytalpfa és 2.-)000 darab legjobb minőségű I. rangú tölgy-talpfa szállítására hirdet pályázatot. Részmennyiségekre is tehető ajánlat. A szállításban résztvennj^ óhajtók egységáraikat f. hó november hó 15-éig közöljék a gy. s. e. vasút soproni üzletigazgatóságával.
A m. kir. államvasutak aradi üzletvezetősége 800u darab III. rangú tölgy talpfa szállítására hirdet, pályázatot. Részmennyiségre is tehető ajánlat. Az ajánlatok benyújtási határideje líioö. évi november hó 2i-ike. A részletes pályázati hirdetmény kamaránk hivatali helyiségében olvasható. A kerületi kereskedelmi és iparkamara.
Szommer Alajos. Windiss Ignác. Moshammer Károly 5—5 kor. (Folytatása következik.)
-selyem i
60 kr -tói 11 írt \\ kr.-ig méte-renkiDt legol-1 csóbb ujdoiiá-gok. — Bérmentve ét már elvámolva a házboi szállítva. >agy mintagyOjtemény aionnal Ilennebeig lyemgyár, Zttilrh.
Hazai termék!1
legtisztább természetes
Számos orvosi szakvélemény alapján kitűnő gyógyhatású
taény.lÉysavas lerakótok,
pmar-és belbetegségeknéL Kulöntegesssg gyomorégés allén.
Ki,hali mindtn ^fyutrijrta, Éstoá^vú ImMIÉI
Forráilgazgitiiág Sóikul, Vasm.
Nyílt tér.
A» • rovat alatt költöttekért nem vállal felelósséget a ixerkesstóség
A Szinye Lipóczi Lithion-forrás
kltjnó sikerrel használtatik
Salvator
•tat-, kággkélgsg-és kSszvéngbántalaukellen,kújj. dara éa tiztUtl nthézségtknél, a azukroi hnggimál, továbbá a légzö és emésztési szervek karuMnál.
Hútfyhajtó hatású I tuataUi! léaayta •■4uU*t« I OatnacaUi | KapKaU étoéafWÍMktruktilttrkbta maf a
Salvator-\'orrát rinál Ettflttra.
HIRDETÉSEK.
°W JL ö- JL TT"
bármilyent, tetszés szerinti mennyiségben a legjobb árakon vesz
Scherm
Főmunkatárs : (.áttpHr Béla.
Kéziratot nem ad vissza a szerkesztőség.
VKGYE8.
- Tartés gyógyslker Fájdalmas csnsnál, a darák., test-részek és a torgó köszvénjea báalalmaioál a .Mail-féle l*|.
b«rszasz*-sz«l való bedörziólés sikerrel basanálutik. Egy Qveg ára 1 90 kor 8zétkQldés naponta utáuvétellel Moll A. gyógysierésa, ca. és kir. udv stállitó általHéca, I Tachlau-ben » Vidéki gyógyszertárakban és anyagkereskedésekben natározoitan Mail féle kéizitmény kérendő at 8 nyári ielvé-I nyével és aláírásával. " \'
A REKLÁM S
Állandó, észszerQ és ü^yes reklámozás minden gyári, kereskedelmi, ipari vállalatnak, üzletnek • lelke, rugója, is éltető eleme.
Hogyai, bol és mikor hirdethető a leg-sikeresebben, legjobban éa legolcsébbin, meg-tudbató az
Általános Tudósító
bti drté.l u.ztálikoál
tulajdonos LEOPOLD GYULA uerlmtg BUDAPEST, VII., Erziébet kltrút 54.
tbnl kiváló szsbérleteniRiel, od.,sdó lelkiisDiere-tessékel, poriioBsseizal és olcsón esrkflzfilnek hirdetéseket és reklámokat a/ O.szes budapesti, vidéki és külföldi lapokban éa naptárakban.

Költoéeweté>.ek é» g tervezetek ingyen ! J
1950. OKTÓBBR tv
1. A I. A I K 0 7. I- Ó N V
.^^FfSSjtfiSil tíSSEHSSEIfiSSj ÍKÍS* 1201/1905. szhoz.
Árverési üirdetmény.
Csurgó nagyközség képviselő testületének 1905. évi v október bó 24-ik napján hozott 100. számú határozata ; alapján közhírré tesszük, hogy a nagyközség tulajdonát képező \\
„DARU" vendéglií épületét
és mellékhelyiségeit, pince istállót stb. 1906 évi ja- ? noiir hó 1-tól 1911. évi december hó 31 ig teriedó 6 évi ! időre, nyilvános árverés utján haszonbérbe adjuk.
Az árverés 1905. évi november hó 12. napján d. u. j 3 órákor Csurgó nagy község tanácstermében tartátik meg.
Árverezni óhajtók tartoznak 1000. azaz Egyezer korona készpénzt, az árverés megkezdéso előtt bánatpénz fejében letenni.
Árverési haszonbéri szerződés egyéb feltételek a hivatalos órák alatt, a nagyközség tanácstermeben bármikor megtekinthetők. ,
Csurgó, 1905. évi október hó 24-én.
Sárkőzy Andor
jegyző.
Pataki Antul
biró.

;EN, CSILLAG ANNA
185 im hatna lereley halaMaal, Bilyet salát lalainúnyu bajkeatoiiM 4 hénapi kaozaálat uláa kaptam. Ez tehát a legjobb azeraak lalt ellwaervt a baj állasára. a haj ilvtitiik elí-./d la.ara, a fejb r orraitétére , elieeglti Haknii az arétei-jet telt ozak\'llnlvéat és Már rlvld iáéi hatzná Itt uttn ugy a hajaak. ■ nt a tzakallaak. teraé-azelet fényt ál ttaVttoéget ktt oilníz at attg aientl eket az Idóeléttl öizlléeté a legnngaaabb karif.
Egy tegely ára I, 2. 3 ós 5 forint.
Poatai titiküldét naponta as ár előre való békül déie vtuj utánvét mellett aa egét* világba a gyárból, ahová mioden megbiiát küldendő
CSILLAG ANNA WlBUlMöll 193.
Főraktár Nagykanizsán:
OELTCH é ORAEF,
„rirös keresif\'-liez Ctumiri-o.
tevss Issfftt faSI ET3 • ss*A"3
vmr Újdonság! -^m
COOK & JOHNSON\'S
i mer kai szab. Tyuksz m tyű ü
A legjobb <t biztosabb ner. KitQuö batásaal azonnal fájdalumcaillapitó. Kapható az oi/trav monarchia ou/ea gyór> táraiban
I\'arabja buritékbau 20 f, 6 darab douv*\\._ \\ >orullt Pottán iíO fl\'lérrel több. — Föiantár Magjaroraaig réaaére Tlrék Joztef gyágyazoétzatl, Uudapcai. VI Király utca \\2 Központi raktár Anaztria Magyarország részire -ZUM SAMARITER\' Grao
Hirtletések
Bicsi lapak,
lov.\'.bi a, 0,11.1 kii- II Hifiiéi l|lí|ll télUr. .
le^ulcvbben .wköili
RUDOLF MOttE,
Aaiiuiicmt-Eapeditioa WIEN, l Itt., lenti -v«m» |
CS.ésKIR. _
^heiM H^
^^1,/fes/ia Aá/y/iáA*^-^
Heim féle folylonégő-szabájyozó.-szellőzc) kályhái TÖBBM/Nr GS.OOO HASZNAíA TBAN.
Utánzatoktól
MEIDINGER-OFEN
óva intünk H.HEIM ^
utalással az itt álló védjegyre
lafvfo/té(/ót, fícr%cfcr/fóA
KÖZPONTI FUTESEK
MINDEN RENDSZERBEN,
MWDCN TÜ/BLÖ ANYAGNAK fl/STMSNT££ TÜZEifSSSi. EGY KANDALLÓ TÖBB HELYISÉGET FÜGGETLENÜL BEFUTHET.
Szef/atíe/ésí. öere/tdezéseA,
mindennemű szárító berendezesek. NÖVÉNYHÁZI FŰTÉSEK.
Ugyoióre/erenciM. - frospe/usoA és Aötts ég vetés eA ingyen és bérmentve.
BUDAPEST, THONETUDVAR
Eredetiben kaphatók csak fenti helyen vagy Bécs. I.. Schwarzenbergstr. 8
lirÉW

Védjegy: „Horgany".
A Liniroent. Cnpsici coiíiji.,
a ILrgoiiy Pain-Expeiler
egy róu\'j\'tn^k bizonyult háziizcr, mely már fcibb iwint 3\'. óv óta toirjobb fáj taloin-c-»ili:»|.ító Hicrnok bi*.>i<yult kéozvínynel, cttiznál ■\'» »e;tü:é»t\'*nél bodórzsolé*-képjx-u használva.
Figyelmezteti*. Silány haiuiaitraiiyok ini.ttt beva>árlábkor óvatonak legyünk és ctftl olvan uve^t fogadjunk el, a molr a „Horr.ony • vó Ijegygyel n Richter czég-jogyzÓHsel ellát"t t dobozba ran i somagolva. Ára uve^okbon SO fillér. 1 kor. 40 f. éa 2 korona és úgyuzólván minden QÓgy-azertárban kapható - KóraktAr: TftrSk Joztef gyógytzeróaznól Budapeatea.
Rlrhter fyógyazertAra az „Arany urotilinhoz", Prágában, / Pliaabethetraaae 5 neu.
Nclmlck Henrik
HIRDETESI IRODAJA
Bécs, I., WollieHellJMt AL emelet
AlapitUtolt 1871 » Telephon 809 A « k. p^iuukarékp^ottir Cle.rinf-eUm-
lij. 804 116. tjánlia m««»< hirdflíll ne,biaá«.k |yart t, HU .H.liiéltr. kel-él klIfiKi aj.aiek részért
SiikUeeotek hirdetéai lerveietek, ártia- .
kélek dilaieatene LeguJ.tab e.|y hlrl«p-ir|egyi.k blrdetékeét legyes él béraeetva
Saját gylljteménysi-hlrdet
ro.al e
„Ken Fnie Pmm" íi „Nemi Wr- TígHttl";
birlapokbao miodelDemQ hlrdetée réeeére, mini: Ad*e-véleH killélik ed.lH Illet-Igeik Téri kép.leeletl Igyilkl, Ultit-kifelő, ilénlali btrdelliek Itb

ZALAI KÖZLÖNY
19.\'5. üKTOtíKIt 3t.
K pilnlák hasonló kéaait-ményekoél minden tekintetben feljebb becsülendök, mentek minden ártalmas anyagoktól, az alteali szervek bajainál lettjobb ered-
________mán,nyel ha.anállat.áB,
gyengéden ha.hajlók, .érlla.tltók; egy ejifi"" >«" jobb a mellette oly ártalmatlan, mint e pi\'ulák ■
SZÉKSZORULÁS
legtöbb betegségek Inrráaa ellen. Ciukroaolt miséjük végen még gyermekek la szívesen veszik.
15 pM,|it tartalmiad dobol 30 9llér egy tekercs, mely 8 dobozt, léhát 12(1 pllil«t t.rl.lmak, csak 2 korona. 2 46 korona előlegei beküldése mellett egy tekerci Mr mentre küldetik. Utánzásoktól kölönö\'eu órskodjunk. Kárjánk hálálj 1 MW I ro>0ltan Nensteln FOI8p hashajtó labdacsait. V.\'ódi csak ha minden doboz törvényileg bejegyzett védjegyünkkel pir<" fekete nyomtatásban .Szent L\'póf é, .Neu.tein Fölön KJtojy sreré-z aláírással van ellátvs. A kerck-d-\'-\' tór.énya.ákileg védett csomagjaink alái\'*—""n,k ollil*»-
• i II 9 T E I l FÜLÖP
z K •/„
ÓVÁSI!
.Sasul I.ipóiboi\' cslmaett gyúgyuértár., DÉCS, I. Plankrpg.SHe 6. K.pb.tó Kagjkanlieia: UILIS I.UOH él HF.Ilt OVULi n6|;ueréuékaál. □txiQoo^Dc™xxxrxxxxxxxxxxxx:.:xxxirxxxxxxx)oooooooooooooa
I KltUntetve a legmagatabb érmekkel „Grand Prix" 8».
Lousl vilígklállltái 1904
PUTZ-
KÉRJÜNK CSAK
TISZTI TÓ\'KI VONATOT,
mini ezen ábra, miután sok órtóknélküll utánzat lesz kínálva.
Egyedüli gyáron: Frlti Schnli Jun. Aht. Oew , Kger n. Leipalg
Ifpy^KBvÁ - Minden darab grappan a Nclilcht név
vezerszo . ^ UuU éi ment k4ro| aik»tré«*ektöl
Jótállás • 26.000 koronát fiút Schlcht üyörgy jowiiai. cé» Au,glKbBn bárkinek, a ki bebiio-nyitja, hogy siappana a ,8flhi<lt" nA7T»l, valamely károi keveréket tartalmaz. -— ----
(.SZARVAS VAGY KULCSSZAPPANT)
SÉIDLITZ-POI
M Csak akkor valódiak, ha mindegyik doboz Moll A. jO védjegyét és aláírását tünteti fel.
ÍX A Moll A.-«U Saldlltl-porok tartd, J^SSit. S3Eí£ \'
V alteetbéntalmak, Bn—W"* Ig^jSfte . j« «. ha.U.e.nek
O V.rlolulia. aranyér i. . t.«l.lllS.nb(Sa5hb n b.•»••«« .pí„«.|, er.d.il
| K **** «a mindig •"^J^i fto,.
k IIhiiiInIIlÍNok törv...}il.(C fenyutetnek.
MOLL-FÉLE 1
Cuk aktír ..(M ^MtófílfS
-----r, tllH.í.me.lll.ullO b.dírl.ílé.l ««r lO.irény. " ""í"
srsa s^sksbs s —.....- *«
Gyermek szappanja.
Legfinomabb, le^jabb M.Hat ké,.ll.k gyermek e. 1%Mjjjjpajl . bdr
okaz.r0 ipolálára „.rm.k.k . f.lnOtl.k ré...r. - Ar. darabonként 40 ült. Ot darab I kor. 00 fill.
Minden darab ty.,mek w.p.a vtdjegyé.el
F B » , é t k ü I d é1:
Moll I. uéiyiziriiz ci. it klr. udvari szállító által,
( Bécs, Tnchlauben !>. sz.
j Vidéki megrendelitek naponta poiteuOnvél melleit lelje,illetnek.
j A raktárakban tessék lialározottan .MOLL A." aláirásával í és védjegyével ellátott készitmónyt-kot kórni. — f
Raktár Nagykanizsán: Rosenfeld Adolf Fiai. ^ .-
Az összes vasutakon használt legjobb
Spirítns Iái
Hk ig, továbbá a legtőkéleleaebb
Spifite táliÉ es I\'"
kaphatók
LUKÁCS ALAJOS
Wien, II Kaiaer Josefsatrasse 21.
Prospektusok ingyen. Kiváló kípviae\'ők kerestetnek-..
A ralát KiÉli es
Mindennemű ruha és i Hófehér ruhát ád.
mosási módszer részére a A Bzinekot emeli, fénylóvé
legjobb és legolcsóbb. — | és világossá teszi.
A vásárlásnál különösen ügyeljünk arra, hogy minden darab szappan „Schicht" névvel és a ..szarvas" vagy a „kulcs" védjegygyei legyen ellátva


ír -
IV M u
é a világon.
Ügyeljünk ka eredeti csomapok orosz vám Miiiegj«5rc és a K & C. védjegyére. Kapható:: NEU és KLEIN-nél Nagykanizsán.
Nyomatott Ifj. VVajdita József könyvnyomdájában Nagykanizsán.
zalai közlöny
az a szerenose, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt ai millió koronánál
több nyeremény! fizettünk ki nagyrabeosült vevőinknek; legnagyobb nyereményt és pedig:
kétszer a nagy jutalmat, a
ezek között a két
koronás főnyereményt,
a legnagyobb 4Ö0«ÖÖ0 koronás főnyereményt, továbbá 4 á lOO.OOO, 3 á UU.OOO, 2 á NO.OOO, 3 á 70.000,
3 á ao.ooo. több ao.ooo, 10 000, ao.ooo, vs.ooo,
aO.OOO, 15.000 és ezeken kívül számtalan 10.000, S\'°oo, a,000, z.ooo, 560 koronás és egyéb nagy nyereményt.
Ennélfogva ajánljuk hogy a legközelebb kezdődé, a világ legesélydusabb osztálysorsjáté-kában vegyen részt és rendeljen náluuk egy szerencsesorsjegyet. A most kezdődő 17-ik magyar osztilysorsjátékban
sorsjegyre ismét 55.000 pénznyeremény jut
összesen 14 milliá 489.000 korona hatalmas összeget sorsolnak ki.
Rendelje meg a neve mellett &
álló*szerencseszániot!í£r:
plsz ulppá virázaalja az éietett Tatán meglepi n| a feleséget vagy az atitony az arát a rove mell állá aorajsgy megvétele altal 0 y íunyercmeny. A vélstlea fagy szerepet játszik ai eletlien ,a|
meglakol, kg y épp.n egy azerencaea vetetlen \' ---------Iti aiámot eltalálta,
: Begy eyeremeey |ol
melyre egy
Hl a 8228 24X11 U.W17 <1777
(lám. Idái a Adatár, átaai A dall, Aieta áloiloi. Amália Afadár. Aaaa Albert, Anatalla Allréd. Apellsala 2Ui»a ákea. Araaka tniuil Ambrai, Berla wnol Aidrls. llaaka siiüe Altat, sorolia ÜW2 Inald, karlaka U872 Árpád, Balti tüll Arfkar, letla 10U17
KÓS7S IIM.1 I17W 107278 ÜUU 1111 iliil 12111.
Mat
Bilaia. Oaraalta
lala. OeeUta hullt Mmi B raát, Emma Malii, fraent
lilvid, (va íllaa. Ertlll
21081
aoot
\'SW7 IOSSM 61877 1101811 lesni
Mli7
Oaiiá, Eriidbe! Edi, Baair Elek, Ital Elimlr. riín Imii rrlMlsla bura, Pridi Braá, tanán . l\'erana flartr ad
^rrtiyu.Sikrlilli wbmv
rui, (Hzelli «*H7
Baku. ledyli 20JIW
Bálpár, Bellii 7»7<7
■ \' " ■ ■ 51881 88W7
„_____27M
Byirjy, tkelyki ttási
CyiU, iduki uut
ilari Uaaa Uill
la, Bal M7Vi
Ull 1HM
lráa U1U
_. Irma. 4SÍ71
tara, lmk.Ha 1UUU
Utyáa. Imii 27171
- ■ iauj7
mi,ii, neuai
ÍMT
Biaiiáv, Iltáa
ífia*\'
Iváa, lolaa m 2.1«
lakik, Ifltai 08822
Iáin. Indltb BMBI liad, laliika
Jőzsot, Karóim 173X1 Kálmáa. Kalitka alU
Károly, K.lilla <8711
Bora cl Ilin MII
Erislat, Klotild 72711
Lajas Kornélia 10S7O7 Laiih. Knsilloa thzwiw
Uá, Knalianla WK22 UadL Liari Uriie. Loako Kiad, Letnla lárau, UdU ■árion, Una
látváa. Ladniilla 5207/
Klllly. Laiza 21202
Itklás. Ilidéin uállé
128U8
Ol\'é. Illtlli \' Odfli, KiroiUi rá], Mtnzll Pitor. 01(1 Plltá, Puli
Blthírd, Pilicti m-m
Bilit, htimll 7:.7S7
BndiU, Plrnki 1258.1
, Bo|lai IU-.27
21 lói
ÍÓ177 2787 61MS /UIIWII
21821 86022 0270 •I1S<
852117
__J. Kiadóin
Klkn, Kilvia
Kdr, ítirill Bándor, lázta Orbán, Kártku Oazkár, Kitud
887S1 07187
Baaa, Bázilsi 17715
Sándor, Beiállá aslo,
Blmoa. Bán 107387
Tamái, Siralta isim
Tlbír, Biartii . U877
l.kaah. nnlnilir 2727
Tivadar, Tirli K»o
Tdkiál. Timi SM77
VondiL Vllarta a*W6
Vlator, Viroolki tutoii
Tllmoa Tlktdrll wjos
Vince. Vilma 12118
Keltái. Kiáll 045tt5
laifaaaá luiiiiia Una
Legnagyobb ityaremínj llltli| 1.000,000 kír»«í továbbá 1 jutalom OOO.OOO, I nyeremény 400.000, 1 4,200.000, 2 fi 100 000 1 4 dO.OOO, 2 ii 80.000, I 4 70.001), 2 4 811.000, I ii 60.000, 40.000, 6 4 30.000\', 3 4 25.000, 8 4 20.000, 8 4 15.000, b(i 4 10.000 korona és még sok egyéb nyeremény. Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:
\'/. aradit! iort|igy frt =-,7B, ragj I l.BO; \'/. iraíitl lonjagy Irt 1.E0 ugy 3 korom.
\'/• " - . 3. , . „.(.—; V, . . , 6. - . 12 .
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk azonnal, de legkésőbb
fa é.
botfánk" bizalommal bekQldeui, miután fenti szereiicseszámok gyorsan elfogynak.
TÖRÖK A, ss T^
Tör§25fttp:..t. bankháiia, BUDAPESTEM. IÖ®ftMt, Hazánk legnagyobb o sxtá I y • o r • j á t é k - Uz I e t e. Fóárudáuk osztályHorsjáték-Ozletei: Központ: Teréz-körut 46/a. I. fiók: Uáci-körut 4/a. II. fiók: Muzeum-körut ll/a, III. fiók: Erzsébet-körut 54/a.
Capsltl comp.,
Rlctlir-líli Ktrfttj Pili-íipiiltr.
Kata •llam.rt kltioS (* laj.UlomeallUnltJ b«dörn«Uaül ■ ■ buaoin háaiai.r be..-aárl.a.u.l, - * mely mind*. gjrÓKTtiertkrban k.pb.tó, — mindig flate lemmel Iraydok . „Bar----- ((djegyre
t BERÉNY JŰZSEFi
ékszerész
NAGYKANIZSÁN
m SAJÁT MŰHELY, ffi
ICPVPVH6ÜIÍ "l4t készítményem miuden-ÜC.UIUIUnUl\\ kor nagy választékban ké--;—.—. üzen kaphatók.
NAGY RAKTÁR »?°ríkl""\' Yím4",ukk"
• ■ ■ e« BzlnoB kövekben.
NAGY RAKTÁR f<rfl-1 """
-----— lánczokban.
NAGY RAKTÁR fi,,om \',"!"\'élké"16\'
tekben.
Eladás részletfizetés mellett isi
Javítások ea nj mankak (yor.aa klsalUetaek
I HIRDETÉSEK FELVÉTETNEK E LAP KIADÓHIVATALÁBAN
/ /
SZŐLŐVESSZŐ l
k világhird
„DELAWÁRE
adja a legjobb bort I Oltani, permetezni nem kell I
A szőlészet kinose I A phyloxerának ellent dlIM
Leírását és árjegyzéket ingyen küldünk bárkinek I
Szölőoltványok mérsékelt áron kaphatók I
Nagymennyiségű sima ós gyökeres Dela-wáre vessző eladás I
Cim: Szigyártó és Takáts
szőlőtolep tulajdonosok. JTelep: ALSÓ SEOESD — Központi iroda: FELSŐ SEGESD Somogymegye.
Kllndalíe HaevrrbSI oalaidrn .sembalen.
Francia vonal.
Kdnyelmes, gyora utazás, kltOnö ellitia bor 4a likőrrel. Ulazó-jagyak minden állomásra nx összes amerikai vuut-vonalakon eredeti árakon. Bővebb fel-vllágositással Ingyen 4a bérmentve szolgál
Francia vonal
VIEN, IV., Wenrlngerg. 8.
Globin
a legjobb és legfinomabb czípöfiszNIószer
10
, A L A I KÖZLÖNY
1905. OKTÓBER 38.
í legnagyobb -eredményt
a m. kir. szab. oaxtálysorsjátékon eddig az egósz országban Ismert ás népszerű Lukács Vilmos bankház (Budapest, V., Fürdő-utcza ÍO. sz.) vevői ártók el. Ezen jelszó i
„Isten áldása Lukács Vilmos bankházán"
nyeremányek hosszú sora által, melyeket ezen bankház vevőinek, titoktartás mellett már kifizetett, a legfényesebb módon megerősítést nyert.
Ezen bankház által eladott sorsig -»kre ~ a következő nyeremények
estek ■
8orajegy..tit>
46965 106858 48303 "49559 9899 37115 72895 80034 >11311\'
49581
400.000 200.000 80.000 60.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 10.000 10.000
Sorajegy-Mim korona ^
45544 200.000 60772 100.000
2617
80045 10.000
88874 29961 107947 65070 27315 67137 81620
70.000 50.000 30.000 20.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
és ezeken kivül még óriási mennyiségű \' BOOO koronás, 2000 koronás stb. nyeremény, sok millió korona összértókben.
Nyujtsunk tehát kezet a szerencsének ás vásároljunk osztály sorsjegyet ott, hol Fortuna istenasszony adományait oly tartósan ós bőkezűen osztogatja — Lukács Vilmos bankházában, melynek sorsjegyei helyben, \\ A
kizárólag az alanti ezégnél kaphatók, -ws
Az I. osztályú ere- \'/8 */.| \'/z \'/;
deti sorsjegyek árail.BO 3.— 6.— 12.— kor.
tííy\'hSSS 1905. november 23. és 24-én.
IFJ. WAJDITS JÓZSEF papirkereultedéae Nagykanizsa, Deák-tér.

Klobus -
V^risztirókivonar
Közvetlen német porta é» gjorak.Jó ualgálat
817. aa^yiiállltál >17.
minden világrészbe.
KQlOoOie. esen .oMUkoo:
Hamburg „ r ,-Newyork
HambwjBraillien Hamburf-La Plau Hamburf-Oxnltn Haraborf-Alrtká
HMMburg-WeaKodica
Hanbarg-Msxiko H.mfcorgCub. Ilimlxuf-Frankrekh Hanburf-Bngland Hambarf-Caatral-
Ocaaa-Nawyork Naapal-Nawyorfc Qanoa-La Plau
Dovcr-Nawyork Charbourf-Nawyork
Caaada, Braallla, La PUla, WeatladUn, Coba, Maxlko,
llarríból BraaiHcn. Wtatindicn. Caba, Mtilko, Central-Amwika Booloftfbél Nawyork, BraalHao, La Platába.
Hamburj-Ajnarikal Uoé kltAno ellátás Bsllstt psaapás uiaiáit nyújtanak ép <*y ksjttt mint fsdélastl ataaak résaér*.
Tengeri é« OdlHé héjutaiátoh i
Kslstt ataii.
I Wsfsil é alutwk
i* ém ffcéoalák*. ■ MrUkslystas.
Köselebbi ft-lviligoa\'tásokat adnak belföldi flgynókci a tár* Msáfsak isintagy a
Hamburg-Amerika Linie, Hamburg
Sxtmóljtet ssillításJ osstálya Bécsbsn : A Bwsrsl-Rfjirl/ss taMZ 4tr Hsakirg Aaerlka Liale, I. Kkrstasrslrssss 38
íllijaf!
Megfojt ez az átkozott köhögés 1
Köhögés, rekedUég én
elnyálkáHodáü ellon gyors és blttos hatásnak
Kljén!
az étvágyat nem rontják ét kitUnö iziiek Doboza I kor. es 2 kor. Prbbadoboz 50 fillér.
F6- és ssétkoldési raktár:
„nádor-gyógyszertár
Bodapesf, ?»., Váci-körut 17
Egger mellpasztilla
csakHamar mBUTftwilott
Kapható Nagykanizsán: Belns Lajos, Práger Béla, Reik Gynla ás Csáktornyán: Petó Jenő gyógyszertáriakban.

GlOtiUS
Risztitoki vonatot]