Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.13 MB
2010-02-17 10:51:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
841
4740
Rövid leírás | Teljes leírás (757.11 KB)

Zalai Közlöny 1921. 025-047. szám február

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
60. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


60-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1921. február 6. Vasárnap
25. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S<otfccszt5scp c* kiadóhivatal: Fő-ut 13. i
- Ilklcrurbnn-tcScfon 7X„ -
Megjelenik mindig kora reggel
KÓSZKRKRSZTÓ: Dr HEGEDŰS GYÖRGY
ncmietgj. k4p.ii.19
PRt.Rf.ŐSSZBRKESZTÓ: BODROGKÖZY ZOLTÁN
Ulófliclé.t árak:
Pgíji ívre .160 K. Félévié ISO K. NesyW-cvio 90 K, ■\'■>:>■ hór. 30 K, Egy" itJua 2 tí
Miért vannak elkeseredve a munkások ?
Hol döngetik legjobban a keres* tény irányzat falait? Kik ke
serilik el a munkásokat?
Meg kell állapítani, hogy a keresi lóny Irányzat Icgkltarlóbbjal. annak alap velő munkásai, a dolgozó tömegek koplaló, a nyomorgó munkások, a kis emberek, akikre pedig a keresztény irány zat alatt a legszomorúbb napok virradtak A munkanélküliség, a drágaság, a nincs tetenség, a ruhátlanság. a koplalás ezer és ezer baja a keresztény irányzat e legerősebb pilléreit döngeti, sorvasztja.
Nem hoznánk mindezt lel, ha nem látnók azt az órült, veszett hajszát a pénz után, a munka nélküli meggazdagodásért. Pénzt akar szerezni mindenki. Nem becsületes munkával, nem a verejték hullásából sarjadó termeléssel, hanem léha spekulációval, hazárd börzejátékkal, mások nyomorúságát kihasználó vakmerőséggel, a kalózkodásból meggazdagodottak léha erkölcscinek kihasználásából.
Ezeknek, a munkásság verejtékkel létrehozott termelésén élósködó parazitáknak, börzelovagoknak, léhütó kltartottak-nak, harácsolóknak, játékbarlangok, léha mulatók töltelékeinek, piszkos erkölcsű kalózoknak van ma arató, világa. Aki tiz ujja időréséig dolgozik : akiknek a száraz kukoricakenyér megszerzéseért slsyphusl munkál kell végezni; aki nem lop, nem csal; akinek nincs Ideje és pénze a kávéházak és mulatók kétes erkölcsű szórakozásaira : akinek az életcélja nem a lakk, a frakk, a parfümös erkölcs, de a mindennapi falat kenyér: azoknak ma kétszeresen fáj c dologtalan börzelovagok, árdrágítók, spekulánsok jóléte mellett a nyomor, a szenvedés, a koplalás, a ruhátlanság. Munka és megint munka. Pihenés nélküli munka és a létfenlartáshoz alig elegendő száraz kenyér egyfelől, pénz és pénz munka nélkül, válogatlan eszközökkel való összeharácsolással, bűnnel, gazlettekkel határt nem Ismerő mennyiségig való összelopása, kilartoltakkal való elherdálása — másfelől. Ezek a keresztény Irányzat szétrobbanlását támogató becstelen élősdlek, amazok a keresztény Irányzat megerősödésén dolgozó becsületes munkástömegek.
Nemcsak a keresztény irányzat lenn-tartásának biztosítása, de megcsonkított •országunk fennmaradása érdekében Is kötelessége a kormánynak az élősdiek, a munkanélküli láncosok, börzclovagok. spekulánsok letörésével a munkásság támogatása. Legyen végre a munkának becsülele, mert jaj és ezerszer Jaj, ha a keresztény irányzat munkás-pillérei meginognak.
Haller a keresztényszocialista képviselők értekezletének elhalasztásáról.
Budapest, jon. 31. Haller István a keresz-téuys/ocidista képviselők magatartása dolgában megtartandó értekezletre vonntkozólng a következő nyilatkozatot tette:
.— A konferenciát halnap nem tartjuk meg, mivel n párttagok sűrűn ilyen irányban kérvényt intézteit hozzánk. A többség véleménye az, hogy ft megbeszélést halasztani kell. Valószínű, hogy az értekezletre csak a nemzetgyűlés megnyitása utáni napokban kertll a sor.
A pártvezetőségnek erre az intézkedésére — illetékes helyről nyert információ szerint — más okból is szükség volt.
Arról van szó ugyanis, hogy teljesen függetlenül n vezérek magatartásától és tanácskozásától, — a párt eddig egyszerű közkatonái vették kezükbe a párt sorsának intézését.
Elhat...