Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
6.24 MB
2010-02-17 11:02:20
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
611
4194
Rövid leírás | Teljes leírás (818.8 KB)

Zalai Közlöny 1921. 048-072. szám március

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
60. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

60-1k évfolyam
Nagykaiiliin, 192i. március 1. Kedd
48. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Surteittórig í» kUJ&ilr.ul: Fíí-ut 13. sí.
- Int.ratb.n-ul.fofl 78, -
Mcrjelcnfk mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
B.aittgj. Mp.lMid
FELeLósszesKeszró r BODROOKÖZY ZOLTÁN
Elílliclí.l Arak:
Ek\'" 360 K. FMvr. ISO K. XegyM-érrt 90 K. Efy Un 30 X. P.Ky" "im in > K
Hegedűs György interpellációja a házhelyekről és kis-haszonbérietekről.
Hegedűs György a nemzetgyűlés szombati ülésén az alábbi érdekes interpellációt terjesztette a földmivelés-ügyi miniszterhez, a házhelyek és kis-, haszonbérletekről szóló rendelet végrehajtásáról :
— A földreform örök büszkesége a földmivelési miniszternek. A földreform elejét akarja venni azoknak az igazságtalanságoknak, amelyek a falu egyszerű proletárjait a földbirtokosok részéről érik. A magyar falu népe kivette részét az ország munkájából.
— A forradalomnak és a kommunizmusnak kellett jönni, hogy az intelligencia észre vegye a falu népét és törődjön azzal. Igazi megnyugvást csak a földreform törvényjavaslat gyors, pontos és lelkiismeretes végrehajtása biztosithat.
— A földbirtok azonban el van vonva a falusi munkástömeg kezétől, amelynek megélhetése, kulturája és természeti nyugalma, valamint hazafias megbízhatósága örökösen függött attól a földbirtoktól, amelynek jobbágya volt. Azt látjuk, hogy a földreformot sehol sem akarják végrehajtani. Bűnös ebben n közigazgatás, mely ma is olt ül bagolyvárában és a megyét csupán a saját kénye-kedvére berendezettnek tekinti. A falu a közigazgatást betöltő dzsentri előtt örökösen gyűlölt volt. A magyar vármegye a dzsentri utolsó menedékhelye, ahol tanulás és tudás nélkül meg lehet élni.
Interpellációjában kéri a föld-mivelésügyi minisztert, hajlandó-e a községi elöljáróknak és különböző testületeknek a földreform végrehajtása tárgyában kiadott rendeleteket megváltoztatni, hogy a házhelyek és hishaszonbérletek kihasitását akkor is rendeljék el, amikor a faluban nincsen jelentkező, igénylő.
Nagyatádi Szabó István: A házhelyek és kishaszonbérletekre vonatkozó panaszokat jogosaknak ismeri el. Ezután is kéri minaen konkrét panasz tudomásra hozását, hogy eljárhasson benne. A kormány súlyt fog helyezni arra, hogy az uj főispánok közül csak azok kapják meg a kinevezést, akik a leghatározottabban megígérik a kinevezés előtt, hogy a földreform végrehajtását teljes erejükkel támogatják.
A választ az interpelláló és a Ház tudomásul vette.
A pénzügyminiszter első javaslata a Ház •lőtt.
Hegedűs György szombati interpellációján adott válaszok. -italmérési eagedély törvényjavaslatának tárgyalása.
Az
Budapisi, febr. 28. Rakovtzky István elnök 11 órakor nyitotta meg az űlé»t. Napirend előtt több személyes felszólalás tőrtént.
Grati Gusztáv: Személyes .kérdésben szólal fal. Hegedül György őt in .megcmli-telte szombati interpellációja alkalmival, hogy Ő és a szabadkőmivesek közt volt. ó té.ty-Icg 1916. ívben belépett néhány barátja ünneplésére egy szabadkőműves páhalyba. A szabadkőművesek működése \'azonban annyira visszataszító volt, hogy néhány hét múlva kilépett. Az egész epizódból ex a kellemetlen emlék maradt meg a szabadkőművességet illetőleg.
Legeza Pál: Előterjeszti a mentelmi bizottság jelentését Gaál Goazton mentelmi ügyében.
Ci«sto4Ín Sándor személyes kérdésben szólal föl. A zsidókérdésnek faji kérdéssé való átalakítása ellenkezik a keresztény felfogással. Errcnézve hivatkozik a német jezsuitákra. Mint katholikus pap veszedelmesnek tartja a zsidókérdésnek ily nemű tárgyalását, amit bizonyos oldalró...