Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
33.3 MB
2010-02-17 11:11:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
791
5128
Rövid leírás | Teljes leírás (805.02 KB)

Zalai Közlöny 1921. 098-120. szám május

Zalai Közlöny
Keresztény politikai napilap
60. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

ZALAI KÖZLÖNY
Sabján polgármestert visszahelyezték.
Namr viharral kéídődött a közgyüléa. - Kárlovic* József felszólalása. - Dr. Tamás János a városi tanács véleményezése után kívánja tárgyalás alá venni az indítványt. - Dr. Darás László felszólalása eloszlatja az ellentéteket. - A polgármester ellen megszüntették a fegye mi eljárást. - Dr. Prack Istvánnak köszönetet szavaztak. — (Saját tudósitónktól).
1921. május 1.
Tegnap délután pont három órai kezdettel tartotta meg a városi képviselőtestület rendkívüli közgyűlésit dr. Sabján Gvula polgármester visszahelyezése ügyében. Már o gyűlést megelőzőleg kisebb csoportok vitatják az ügyöt. A hangulat — igen kis ellen-léket kivéve — egységes: dr. Sabján Gyulát azonnal vissza kell helyexni a polgármesteri székbe.
Ujváry Géza képviselő egy csoport kisknnizsai polgárnak magyarázza álláspontját a folyosón, akik nyugodtan meghallgatják, de álláspontjukból nem engednek.
A karzat tömve van s még a tárgyalóterem ajtójában is szorongnak kíváncsi hallgatók.
Pont 3 órakor nyitja meg Acs József városi tanácsos a közgyűlést. Kívüle dr. Kaufman Lajos városi jegyző foglal még helyet a pódiumon.
Alig nyitja meg az elnök a gyűlést, olyan óriási zajt csapnak a város képviselői, hogy a csendes hallgató akaratlanul is cl-mosolyogta magát. J.-llemzésül: az egész közgyűlés olyan modorban, olyan stílustalanul s enyhén szólva olyan parlagi módon folyt, hogy azt hisszük, erre nincs példa Nagykanizsa történetében.
A vita előtt felkiáltások hangzanak: „Tessék felolvasni a javaslatot I"
Elnök: Kérem felolvasni a bsidványt I
Dr. Kaufman olvasni kezdi az 59 aláírással beérkezett javaslatot. A felolvasást közbekiabálásokkal s kőzbe-közbe nagy zajjal kisérik. Az elnök csengője elromlik, a sok rázás tói. Végre Knrlovics Jó/sef kült«i-nácsos szóhoz tud jutni.
Kailovícs József: A javaslat a kérvényben eléggé meg van indokolva, indokolásra itt szükség nincs. Egyet azonban szükségesnek tart kijelenteni és pedig azt, hogy a mi akaratunkat további taktikázással ne játszák ki. Lássák be azok az urak, akik azt az állapotot előidézték, hogy nem tettek a városnak hasznot. Nem engedjük a szemünket többet bekötni.
Dobrovics: A szociálisták beszélnek igy. Lássa bc maga is.
Korlovics: A képviselőtestület minden egyes tagja lássa bc, hogy Sabján polgármester ügyében nem helyesen cselekedett. Ne legyen tovább széthúzás. A polgármester más-tél év óta tartó fegyelmijével csak a városnak ártottunk. Kéri a képviselőtestületet fogadja\' el a javaslatot.
Utána dr. Tamás János emelkedett szólásra és a következőké\', mondta:
— A beadott indítvány felett határozni kell. Határozatot pedig ugy hozhatnak, ha a dolog felett tanácskoznak. A közgyűlés előtt fekvő indítvány azonban nem alkalmas a tárgyalásra, mert a város ügyrendje szerint a városi tanács véleményezése szükséges ahhoz, hogy valamely indítvány tárgyalás alá kerülhessen, már pedig ez a jelen esetben hiányzik. Indítványozza, hogy ezt az indítványt a város képviselőtestülete adja vissza a városi tanácsnak véleményezésre.
Tamás dr. beszédét állandó közbekiáltások zavarták meg, indítványának elhangzása
után pedig a kiskanizsai képviselőtestületi tagok közül többen felugranak helyükről és fe-ékiáliják : Nem, nem.
Ezután dr. Darás László emelkedett fel szólásra és meggyőző, talpraesett indítványával eldöntötte a közgyűlés sorsát. Többek közt a következőket mondotta:
— Az április 20 iki közgyűlési indítvány sem volt a tanács határozata.
Tamás: Az is szabálytalan. Darás: Ugyanaz az eset ál! fönn most is. Egy önálló inditvány van a képviselőtestület előtt, amelyet ugyancsak nem a tanács terjesztett elő, ...