Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
36.8 MB
2010-02-17 15:58:07
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
810
4155
Rövid leírás | Teljes leírás (901.18 KB)

Zalai Közlöny 1922. 001-025. szám január

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

1 / \' V / LS
6I-lk évfolyam
tú) Mi, .
fnrlapkíü\'íliil
v j, i 77 "v\' wnrr;
ÍNagykanl»aa, 1»22. január 1. Vasárnap
S—tomMt u tUMi Pint 15. .. 1 \'. ■ " I<ttoWl»MiUto 78. -
Megjelenik mi.ll, kor, ,eM.l
------\'
kereszteny politikai napilap

Dr
FÖSZERKKSCTÓ: HEGEDŐSOYÖRÖY
HMUtcy. -1,. .* I
rZLElÖSSZtKKESZTÓ:
BODROOtCÖZY ZOLTÁN
BlSfltelésI árakr
r8ii. ívr* Hl K. FMm m K.\'"MBM. ivn 149 K. Un >• K. ■ ■talu * K
esztendőt.
. .! bts: Bodrogközt; Zoltán.
Ilyenkor az ír első napján vissza szoktak tekinteni av múltra. Mi alig merüafc a letűnő év zűrzavaraiban, nyomorúságában kotorászni. Annyi könny, annyi keserv tapad az 1921. esztendőhöz, hogy jobb volna szemünket inkább a jövőbe vetni.
Nenr merünk még az utolsó na-napok eseményeire sem gondolni, mert kábÜpttünktáncolaz egyiptomi múmia, az aszott ~ „láthatatlan^ vendég". Csak a minap hallottuk elhangzani Huszár Károly szájából azokat a megrendítő valóságokat, amik miatt még ma is végigborzong gátunkon a hideg, amik miatt nem H>dúnk lenyelni a torkunkon egj \'falatot, tnertirtózatos: Budapeip százával halnak éhen, nálunk,...iagyarországon, az egykori tejiel-mézzel folyó Kánaánban százával halnak éhen az emberek Tüdő-vészes csontvázak köhögnek\' áz utolsó szalmazsákokon s a tizennégy gyermekes menekült tanitónak a gyermekei ott sárgulnak angolkórosan, kopogó éhes szemekkel a budapesti tömeglakásokban.
Irtózatos ezt még csak igy összeszedni iá, tébólyitó elgondolni, pokoli kin látni özeket a fákéregrágó nyomorult magyarokat, ezeket nagyobbára hazátlan eskütartó martirokat, ezeket a .büdös menekülteket", akiket ilyen és hasonló égbekiáltó káromkodásokkal rugdos ki a poklok kínjába a dőzsölő csonkamagyar.
Hej, pedig tegnap is hogy folyt a pezsgő, hogy szeretkezett a dévaj szerető, hogy ölelkezett a pénz a bűnnel, hogy repült az ezres a cigánynak, a nőnek, csak az aszott kezű, tüdővészes .láthatatlan vendégnek"; nem adott senki egy megveszekedett falatot, nem nyomott senki a homlokára egy testvéri csókot, nem akadt senki, aki puha ágyat vessen a tizennégy gyermekes menekült tanító züllött magyar gyermekeinek.
Mikor a szilveszteri duhaj pohár legjobban csengett, amikor a kacaj a legsikitóbb volt, ,§kkor kellett volna a külvárosok „láthatatlan vendégének" megjelenni egy halálhördülésre s ami: kor a drágán pénzelt szeretőket leg-bujábban csókolták, akkor kellett volna a „láthatatlan vendéget" beküldeni egy hideg ölelésre.
Tekintsünk még vissza a múltba? Ntzzük még aj jelent? Keressünk még gyötrő valóságokat?
Ne tegyük. Keressük a béke uj esztendejét. Keressük a kibékülés, a megértés, a szeretet, a tisztedet, be; csölet 1922. esztendejét Támasszuk fel magunkban Krisztust. Menjünk el az ördögűzőhöz, hogy ne nyomja
lelkünket a testvésgyilkosság égbe kiáltó bűne s akkor nem halnak szá-zával halomra éhen a magyarok s lesz hová lehajtani a fejét a tizennégy gyermekes menekült tanító ^^áládjá-nak is.
Tévedésből leszavazták áz elnököt.
Erős támadások a kormány ellen. — Három Érdekes interpellációk.
kórusban Héltjál : mai ülését 10 órakor nyitotta\'meg Cail félreértés Volt I
ellenzéki beszéd
Gasxton elnök. Bemutatja a távollevő képviselők jegyiékét. A njeglortó Intézkedésektől ez. estben eltekintenie.
Unjaucr kéri > tanácskozitépcsség
I -
Elnöki pete sjünetet Szünet
után bejelenti, hogy Pellevicini tegnapi Ije-s/éde végén ait mondta, hogy a miniszterelnököt erről a belyiől a nemzet megvetése fogja elseperni. — Eiért rendreutasítja.
A napirend során elsőnek t/roitfy irzdtal fel. Siói arról ez irtózatos pénipocsékolásról, mely ebben az országban folyik. Figyelmébe ajánlja a pénzügyminiszternek, bogy egyeaitse a huazonegyféle adót és alálHtaa le az adókulcsokat. A trafik 4i italmérfsl jogot ugy kezelik, hogy bizonyos társadalmi különítményeknek juttatnak belőle. Felolvassa egy özvegyasazony kérelmét, kinek az urát a vörösök Siolnokon agyonlőtték, három árva maradt és most elveazik > trafikját, mert zsidó. Ez a legnagyobb igazaágtalanaág. (Dróidy bestéd* közben az egész kisgazda-párt kivonul). Leszögezem, hogy mikor ilyen fontoe, különösen a kisgazdákat érdeklő ügy van tárgyalás alatt, a kisgazdapárt nincs itt. Ezután áttér a miniszterelnök programjára. A miniszterelnök most közeledik a munkássághoz és a zsidóság felé. Kér, hogy ez nem történt hamarább. A szociáldemokrata munkáiság és a zsidók nemzetközi összeköttetéseire nagy szükség van, sőt ki kell hálálni a szabadkömivesekkel is.
Ctitmadia folyton\' közbeszó).
Elnök harmadszori figyelmeztetés után ezeket mondja: Kérem a Hátat, mondja ki, hogy Csizmadia képviselő ur engedetlenség miatt a mentelmi bizottság elé ulesi\'.t essék. Felteszem a kérdést, elhatározza-e a Ház a mentelmi bizottság elá utasítást?
A többlég arra szavaz, hogy Csizmadiát nem utasítják a mentelmi bizottság elá. — Óriási meglepetést keltett a szavazás, a kormányzópárt tagjai tanácstalanul néznek -az elnökre, ^se.
Elnök: A Ház többsége leszavazta in-ditványomat, ezt elnökségem Iránti bizalmatlanságnak kell tekintenem. Erre a képviselők
NTera
bi,
Goál: Ez nem lehet tévedés. , \'; Felkiáltások : Nem akarluk "sz «UÓ& leszavazni I
Ereky: A kérdés feltevéséhez kár szót. Csizmadiát nem uÚsltottu kébicr rendro űz elnök, pedig csak ez után van joga ■ mentelmi bizottsághoz való UtMhist kérni. Kár! a kérdés újra váló feltételéi.-\' *
Elnök felteszi másodszor a kérdést, mire a Ház Csizmadiát a mentelmi bizottság .i\'tg^;;";1\'- ; Droidy ezután Folytatja beszédét. Altér ax Internálás! kérdésre. Felolvassa a zalaegerszegi Internáltak nyilt levelét, mely szerint a beígért revízió óta az internáltak száma 1100-ról 1300-ra emelkedett. Az Internált nők et-köicsi merényletnek vannak kitéve. As őrség tiszti és altiszti katonái nem mentesek ettől. Kikötések is napirenden vannalc. A levél végül kéri, hogy a tábor feloszlatását rendelje el a kormány. Ezután támadja a gazdasági privilégiumokét, felekezeti kOlötib-ség nélkül, mert a gazdasági élet nem tür sem privilégiumot, sem felekezeti különbséget. Nincs megelégedve* a-gyülekezési jog szabadságával sem Példának hozza fel, hogy a nagykanizsai járás szolgabirája ma sem ad mulatságra engedélyt. Három hét óta jár a belügybe, hogy egy lüzollóegylet Szilveszterestét rendezhessen. És nem tudok engedélyt nyerni. Kérdezi, hogy lehet ily körülmények közt politikai népgyűlést tartani.
Ezután Ereky és Szterényi személyes kérdésben vitatkoznak egymással.
Elnök szünetet rendéi. Sidnet után IPWss Konrád beszél. A vasmegyei vendek és az egyebütt megszállott magyarok szomoiu sorsit tárja a nemzetgyűlés elá. Akt olvasta, hogy a pottorosei konferencián azt is elhstározták, hogy a magyar kocsiknak „MAV" helyett A. V. R (AUam Vaaut Hun-garis). felirásu lesz. A miniszterelnök munkaprogramjáról azólva kijelenti, hogy jött az egységes pirtlal, a koncentrációval, pedig minden csak azért volt, hogy Bethlen maradhasson miniszterelnök az emberikor legvégső határáig. A közalkalmazottakról szólva, különös\' dicséréttel emléketik meg a vasutasokról, akik a kommün alatt a leghazafüsabban

•Z<lLAl KOZlONY
1922. (anuár 1.
viselkedtek és oly munkát végeitek, \'melyeknél-nagyobbat kivinni aem lehet. A király, kérdésról ttólva megjegyzi, Hogy a koronás királyt fajmagyarok adták idegen kéire. A kóltségvolíit nem fogadja el.
Andaháil\'Kútnya: Bizalmatlansággal viseltetik a kormány iránt, mert ez nem áli a jogrend alapján.\' Itt a mozirendelet, mely valóságos kommunrenddet.
Pekit: Hogy lehet ilyet mondani?
Andahdii\'Kosnya: E tények vetnek rowz fényt a külföldön o kormányzati rendszerre. i -3.. .
Ptkór: Hol vannak a tények? Ezek adat nélküli rágalmak I
Andaháxi-Katnya: liy tények: a trafik éa az italméráai jogok revíziója. (Zaj. Az elnök a nagy zajban kénytelen az ülést 61 percre felfüggeszteni.) Siűnct után
Andahógy-Kasnya folytatja beszédét. Ax amncutia-rendeletről szól. Ez nem is kegyelem, csak arra alkalmas, bogy forron-gáat keltsen a lelkekben. Nem terjed kl az •mlgráltakra, pedig ezek tóit soknak nincs semmi vétke.
Ptkór: Mind hazaáruló. Bűnpártolás ezeket védeni. (Zaj).
Andaháxt-Kajnya: Axon emigráltak szA-mára, kiknek nincsen bűnük, lehctóvé kell tenni a hazajövetelt. A választójogról kijelenti, bogy legcélszerűbbnek tartaná, ha a Friedrich-félo rendelet alapján történne a választás. (Z»j).
Elnök két ízben figyelmezteti, hogy már fejezze bo beszédét.
Andahózi-Kasnya: Miután itt konszolidált anarchia van, nem fogadja cl a javaslatot.
Elnök napirendi javaslatot tesi. Leg-köielebbi Ölés kedden délelölt 10 órakor leaz. — Rátérnek az interpellációkra.
Lingaucr: Két interpellációt terjeszt el5. Az egyikei a Nyugatmagyarországra hazatért ifjak ögyében a külügyminiszterhez; a.másikat abban az irányban, bogy a tengelyen ós kézzel azállitható cikkekro nézve Kőszeg, Szombathely és Sopron városi hatóságok engedélyt adhassanak!
ficgytjhalmy: Megnyugtató választ ad.
Siilógfl: Karácsony másodnapján a budapesti katonai körletparanesnokság letartóztatta Hitiinger János Pált, a műegyetemi hallgatók vezérét, az arany vitézségi érem tulajdonosát konnányzósértés cimén. Nem tartja helyesnek, hogy jogosulatlanul katonai balóságok tartóztassanak le civil egyéneket.
foss: Kijelenti, hogy megfogja az.ügyet vizsgálni.
BvnMk: Válaszol Szilágyinak a tlszt-visclók gyógykezelése tárgyában.
Elnök: Boldog újévet kíván.
Clléa vége háromnegyed 4 órakor.
Kii» József meghalt
Budapest, december 31. Kiss József, a kiváló költi ma reggel \'/,8 órakor meghalt. A temetése valószínűen keddop lesz, de bolyéról és Idejéról még nem történt intéz.
kedés. > .
1 1
Csonka Magyarország — ~ncm ország Egész Magyarország: mennyország I
HaoyenyediKovács arckenőcs
<a borax-Bxappnn valódi békeboü minőségben Uniót kapható mlndonlttt. Vldólsl
postai azétkUldóa naponta!
Mit hozzon az
Körkérdés a vármegye és a város vezető embereihez.
— Saját tudósítónktól. —
Az uj esztendő alkalmával munkatársunk kérdést intézett a vármegye, a város kereskedelmi cs a társadalom vezetőihez s arra kérte őket, hogy nyilatkozzanak, mit várnak az uj esztendőtől, illetőleg mire volna szükség az uj esztendőben. A kapott nyilatkozatokat az alábbiakban közöljük:
Kolkenschlag Béla Zalavármegye főispáni teendőkkel megbízott alispán ezelket mondta:
— Az általános és nagy, az országos és emberi szempontokból oly nehéz és problematikus a nyilatkozat.
— kp ezért a leghelyesebb, ha ez alól felmentve érzem magam. Ámde szívesen nyilatkozom Nagykanizsát érintöleg. Hisz e percben ez fekszik legközelebb hozzánk s ez érdekli a város közönségét-
— A napokban zajlott le elnökségem mellett a város részleges tiszt-ujitása, mely a városi adminisztrációt sok uj erővel egészítette ki. Meglepő, hogy mily sok fiatal erő és energia kapcsolódott bele a város közigazgatási szervezetébe. Ha ezektől az uj emberektől elvárhatjuk — és jogosan elvárjuk — a szorgalmat, az ambíciót és a tehetségesebb munkát, ugy a város ügyei és élete egy szebb fejlődésnek és jobb\'jövőnek nézhet elébe. Mert a m&stani kítÖnő vezetőség igy megerősödve, kettőzött erővel és igyekezettel dolgozhat és fog dolgozni vármegvénk e nagyrahivatott városának érdekében.
Sabján Gyula dr. polgármester következőkben válaszolt:
— A polgárságnak minél kisebb megterhelése nélkül valósithassuk meg mindazt, ami a városfejlesztés körül szükséges. Elsősorban, hogy a vízvezeték már lefektetett alapjait fokozott mértékben kiépitsük cs legalább a csatorna rendszer alapjait lefektessük. Helyet tudjunk biztosítani a magyar színészetnek, mert nincs még egy olyan nagyobb város az országban, ahol olyan siralmas helyzet volna ezen a téren — mint Nagykanizsán. A főgimnáziumnak is uj hajlékot kell biztosítani s ezért a Frigyes laktanyát minél előbb iparkodunk felszabaditani.
— Végül, hogy a város társadalmának minden rétege egybe olvadva vegyen részt a közügyek intézésében.
Hegedűs György dr. az ébredők társelnöke, nemzetgyűlési képviselő:
— Mit kívánok? Hazát. Nagy-Magyarországot, ezeréves integrális hazát, amelyben a magyar az ur s nem zsellér. Kivánom, nogy ébredjenek a magyar lelkek, érezzék hatalmas erejüket, ismerjék fel nagy értéküket. Kivánom, hogy bátor, lánglelkü, nagy koponyája s gerinces emberek vezessék az ország ügyeit s ekkor az Isten áldását kérem\'Mag
-zójára, Horthy Miki
agvarország kormány-iklós Ofőméltóságára.
Eöry Szabó Jenő dr. kúriai biró, a nagykanizsai törvényszék elnöke:
— Hihetetlenül el vagyunk foglalva. Biró ha jót akar kívánni a kőznek is, akkor azt kiván)a, hogy minél kevesebb dolga legyen. Kevesebbet pörlekedjenek az emberek, akkor mélyebben a lelkekbe száll a béke s ha a béke-lelkek egymásra találnak nem keresik még mindig azt, hogy kinek fütyül a rigó.
Szabó Lajos dr. klr. helyettes főügyész az uj esztendőtől ezeket várja:
— Hozza meg végre az annyira óhajtolt jogrendet és a lelkek nyugalmát, minden téren a konszolidációt, hogy visszatérhetne Niz ország az igazi béke-állapotra, amikor az államban az A— régi igazság volt a jog alapja: .mindenkinek megadni a magáét.\'
Örley György dr. kir. közjegyző ezeket mondta:
— A nemet—orpsz szövetség minél ctőbb uj térképet rajzoljon Európa tér? képén és porba kényszerítse az antantot.
Farkas Pál a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókjának íónöko ezeket mondla:
— Pénzünk világpiaci értékének sajnálatos csökkenése folytán a gazdasági életnek nagy összegekre von szüksége. A hitelnyújtás azonban nehéz, mert a bankok betétei nem nőnek. A tőkés ugyanis az utóbbi évek keserű tapasztalatain okulva, nem helyezi pénzintézetbe fölös tőkéjét. Ez okozza a pénzszűkét, amely — véleményem sze--ríni — cf jövő esztendő első felében erősen érethető lesz. Ha a kormányzat ügyes cs erélyes intézkedéssel az elrejtett bankót a gazdasági élet szolgálatába állítja, nem lesz oly nagyarányú pénzszűke. És csak ez az egy körülmény tudná koronánk értékét emelni.
— Ami Nagykanizsát közvetlenül érinti, a7. uj esztendőben a város és a vidék gazdasági életének a legteljesebb mértékben rendelkezésére akarok állani. Az ipari, kereskedelmi és gazda osztálynak mindent ^nyújtani, hogy ezek vállalkozásukat eredményesen folytathassák. Természetesen a jó^bajikó elvei szerint, hogy a konjunkturá" Kedvezésénél ne adjunk helyet « IcSftpyü hitelezés alapján túlfeszített spekulációnak, hogy ez esetleg a mostani folyton változó és előre ki nem számitható változásokkal sulyo.í károkat okozzon.
A korona Zürichben.
Budapest, dec. 31. Zűrlchból jelentik: A n.agyar korona állása ma: (zárlatkor) —\'85, osztrák korona: --19, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'11-szantlm.
A tőzsde magánforgalma.
Budapest, dec. 31. Dollár 816, Márka Bécsi
4

• 1.
é$ k«rea mindezeken évenként azáxmillió ojxtrák koronát.
Egy elbájolóan kedves magyar fíu naponként legalább három autót vesz és ad el, megkeresve a reggelihez, ebédhez és vacsorához két-két milliót. Ebben m autós emberben van legalább uri tempó, mert mindig a legszebb autón érkezik, mint sajátján, amit rendesen megkiván n szállóban tartózkodó valamelyik gazdag slber; megismerkedik az elegáns fiatalemberrel és h*lá?os betegnek vallja magát, ha meg nem szerezheti a csoda-sxép kocsit. A fiatalember alig akar megválni a szivéhez nőtt nagyszerű autótól, de Ötperces próbaút után vérző szivvel mégis odaadja kétmillió haszonnal. Délben már uj, még észbontóbb kocsiból száll ki a Grand Hotel előtt, egészen biztosan tudva, hogy ebédje után vagy gyalog, vagy tazin fog távozni, mert ezt a kocsit is megkívánta valamelyik siber, vagy becses hitvese.
Bármily furcsának tetszik, kitűnő üzlet s különösen nyáron kötöttek benne több vagon, árut, a légypepiroa, aminek állítólag Romániában nagy a keletje. Szenzációs összegeket keresnek a valutaflzérek. Kfilönösen a győztes és semleges hatalmak alattvalói egészen kis összegekkel ijesztő számú osztrák milliókat harácsolnak össze, amivel aztán valósággal fositogatják a még mindig zsúfolásig telt bécsi üzleteket.
A délutáni feketekávénál ellepik a Grand Hotel hallját a minden nyelven beszélő kokot-tok, akik gyakorlott szemmel választják ki a nagy tömegből a céljaikra alkalmas könnyű-péniü sibert. Es • feketekávés szerelmi játék wéfy óráig tart, hogy azután az Ötórai teánál egész más c^ábitó hnd vonuljon föl, melynek soraiban ott van Bécs legtöbb ismert moziazinésznöje, néhány Budapesten is jól ismert mondaine, ott van Becker Bébi összes bécsi barátnőivel és mindenki, aki tudja, hogy tízperces szemjáték után okvetlen horogra akad egy siber, aki bécsi tartózkodása alatt több millió koronát hajlandó elkölteni.
És mig odabent fantasztikus vagyonokat keresnek és költenek el pár perc alatt, a bécsi nép, különösen a polgári társadalom, véres küzdelmet folytat a mindennapi megélhetésért éa szinte örömmel vette tudomásul, hogy a csőcselék megrázva öklét, rombolón csapott le ezekre a Sodomira-Gomorára amiékeztető modern büntanyákra.
ZALAI KÖZLÖNY
Rakovsxkyék ügye.
Budapest, december 31. A budapesti bQntető törvényszék vádtanácsa ma usy döntött a királypuccs miatt letartóztatott képviselők ügyében, hogy Rakovszkyt 300.000, Sigrayt 1,000.000, Gratz Gusztávot 500.000 K óvadék ellenében ideiglenesen szabadlábra helyaxL A királyi ügyészség a vádtanács végzése ellen felfolyamodást jelentett be, bogy most Rakovszkyék ügye a kir. Ítélőtábla alé kerül. A letartóztatott képviselők a kir. tábla döntéséig nem kerülnek szabadlábra.
Apponyi ma küldöttséget vezetett Vass h. miniszterelnökhöz, hogy kérjék a letartóztatottak szabadlábrahelyezését. A küldöttség tagjai voltak: Pallavicini, Haller, SzterényJ, Vázsonyi, Tasler, Lingauer, M^otay és Szdágyi. Vasa kijelentette, hogy a miniszterelnöktől nem kapott utasítást, azért választ nem adhat. — Tomcsányi igazságügyminiszter fél 3 órakor magához kérette a küldöttség tagjait és kijelentette, hogy az ügyészséget nem utasította a felfolyamodás bejelentésére, ""a pedig most ném utasíthatja, hogy ettől álljon el, mert nézete szerint ez politikum volna.
A hitelezők csődöt kértek
a Bettelheim cég ellen.
Teljesen összeroppant a nagy széna és szalmaszéllltó nagykereskedő, cég. — A cég bejelentette fizetésképtelenségét és IS napi moratóriumot kér.
— Saját tudósítónktól. —
Napok óta suttognak a városban Nagykanizsa legnagyobb kereskedő cégének a Bettelheim W. Sam. és Fiai széna és szalma -szállító ségnek az összeroppanásáról. A hír szárnyra kelése óta pár nap telt el s valónak bizonyult. A hatalmas, külföldön régóta ismert nagy szállító cég tényleg a legsúlyosabb válságba került A napokban körlevélben fordult az összes hitelezőihez, amelyben bejelenti fizetésképtelenségét s tizenöt napi moratóriumot kérf.
A hitelezők a napokban gyűlést tartottak s akkor még remény volt rá, hogy nivellálni lehet az ügyet, ma azonban már nyilt titok, hogy a nagy szállító cég csőd előtt áll, amit a hitelezők nagy száma fog kérni. A hitelezők között nemcsak egyének, cégek, hanem a nagykanizsai bankok is szerepe\'.neit.
A csődöt kérő hitelezők követelése W millió. Sokan a hitelezők közül azonban még nem csatlakoztak a csőd kérőkhöz Hír szerint s passzívák összege kitesz 25—30 milliót s az akiivAk eddig még felbecsülhetetlen összeget, mivel a könyvek vezetése oly hanyag volt, hogy pontos számokat megállapítani eddig még nem lehetett.
Apro hirdetesek.
HlrdtUMk d«lvUa 8 «rál| »<t.to«k M dlJmltU M.rloí
Levélpapír különlegességek dobozokban és mappakban a legolcsóbb napi árakon Fischel Fülöp Fiai papirkercskedésében Nagykanizsán kaphatók.
Boldog ulévet kíván
>niu v.ndéfl.ln.k é> barátainak
KISS ERNŐ
..„Korona" kívihéx *a éttmr—m tulajdonos*.
Uránia
mozgóképszínház
Roigoayi-atct 4
Vasárnap, Január 1-én
Ezeregyéjszaka
Napkeleti történet 6 felvonásban.
Ennél szebb film nem került még soha bemutatásra. A film mindvégig színes.
Btfadiaok Mlkö»n*p Q is fél 9 órakor, vuár- U üotwp-D&p fél 4, fél 0, 7 és 0 ónkor.
HeiyLtk: Pihoty ti, tsttlU 18, kómék 19, fenntartott OmlásMÓk 14, táaliwsik 1*. körmatt 7 koron*.
Kö»U»»t»lM.iakn»k P*S*lr 14, 1». K»tIS.
lrógépszallagok minden rendszerű író géphez, szénpapirokat csakis elsőrendű minőségben szatlit a IcKjuiányósabb napi árakon Fischel Fülöp Fiai papir és irodaszerek áruháza Nagykanizsán.
Egy uj kSnnytl parnaxtkocsl mészárosoknak való eladó Magyar-Utca 60. sz. alatt.
Eladó egy jókarban levő xongora és •gy bőrvarrógép Magyar-Utca- 34. sz alatt.
Boldog újévet kiván
úxl«l.\'«Uintk, jóbarátsiDak és ismerósclosk
Práger Ferenc mészáros
FIGYELEM!
Régi foltos tükrök
uiraboritósót
valamint Brogoxéat éa kópkorotoséat
a legolcsóbb napi árakon earközöl
STERN J. KÁLMÁN
Bvegexéal vállalata Nagykaalua, Kaxlncy (VaanU)n. 17.
UlLUAO-hil )
OOODDODaDanODODDODODOŰOnOOOP
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vcmalzóíntéz|t
117.
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadámt. ílafca: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
□□ooaoooaoaoooooo 00000000000
ZALAI KÖZLÖNY
1932. január 1.
Felállítják a lakásügyi hatóságokat
A város kapta meg ; \'«•<**"•V\'*1 Ogyvltalét. - A rendőri ég l» kíp-WUtva van. - A IrirAI •lőtarjaw-tétt az tflanágagymlnlsztar nam hagyta Jóvá. - A népjóléti mlnlu-tar lalrata.
— Sojit tudósítónkul. — Hosszas vajúdás után, gyakori és erélye. sürgetésre végre leérkezett a népjóléti miniszter leirata a városhoz, amelyben pontom Intézkedik a lakásügyi hatólég felállításáról. Az Qgy Ilyetén elintézésben Ujvirtj Géza nemzetgyűlési képviselő járt el < fáradozásét siker koronázta, mert kBzbelépése után, pár napra már itt volt a miniszteri jóváhagyás.
A népjóléti miniszter leiratát, amely a városi tanácshoz van dmozve, alant közöljük : A nyert felhatalmazás alapján tekintettel a nagy lakásínségre és arra, hogy Nagykanizsa r. t. városban a m. klr. államrendőr-kspitányság személyzete nem olyan nagy, hogy a nagyszámban előforduló lakásügyek zavartalap és gyors ellátása biztosítottnak volna tekinthető, ezért Nagykanizsa városában kálón lakásügyi hatóság felállításét rendelem el.
A nagykanizsai külön lakásügyi hatóság előadóivá Nagykanizsa város előterjesztésére Laurentzl Oszkár, menekült vármegyei^ főjegyzőt, Vatentény Mihály dr. rendőrkapitányt, Babochay György jogvégzeit birtokost, Ötvös Emil állampénztári igazgatót, Irmlet József magánzót, Baxsó József kocsigyárost rendelem ki, akik közül Laurentzi Oszkár menekült főjegyző urat kérem fel, hogy a nagykanizsai kQlön lakásügyi hatóságot érdemlegesen további intézkedésig vezesse.
Nagykanizsa várost arra kérem, hogy a kQlön lakásGgyi hatóság elnökének személyére tegyen javaslatot, mert annak elnökévé dr. Stabady Lőrinc tanácselnök s helyettes elnökévé dr. Mulschenbacher Edvin kir. törvényszéki birót nem rendelhetem ki, mert a m. klr. igazságügyi minisztertől nyert ér-tesülés szerint a bíróságtól több biró már nem vonható el.
Segéd- és kezelőszemélyzet kirendelése tekintetében a városi tanács saját hatáskörében intézkedjen, ezt azonban annak megtörténte után jelentse.
A lakásügyi hatóság költségét a várost terhelik. Azonban ugyanazokat az illetékeket szedheti, mint az államrendőrkapitányságok lakásügyi hatóságai. Az illeték városi bélyegben rovandó le. Aláirva Borsos lakásügyi kormánybiztos, a népjóléti és munkaügyi miniszter helyett.
Ezzel újra megalakult s megkezdheti működését a régen vajúdó lakásügyi hivatal, amelyet az elnöki szék betöltéséig Laurentzi Oszkár vármegyei főjegyző vezet..
Zsoldos tanintézet
{ ltuJkp.ll. TU. Dohjkur-M. S4. YcUron J<—*1 lti-.T « legoM^a kfjiit «lí misioviíijilrt Vidékleknek levelező oktatáa
| spccUlit, DuginhauniUtra irt tankönyvbe alapj&n
Huszonnégy óra siberek közt.
, , ... _ a bécsi Grand Hotelban, — .4
B4M é\' tárWáí-
— Saját tudósítónktól. —
hát magamat a Grand Hotelbe és huszonnégy órán át néztem, figyeltem a siberéletet. Informálódtam, ismerkedtem, a fejem szédült a
Lapunk egyik munkatársa a napokban érkezeit vissza Bécsből s érdekes tollából a. alábbi még érdekesebb dolgokat közöljük:
A háború teremtette az uj szót: a slbert, amire mindmáig nem találtok magyar egyenértekest. A mi sibereink szakér^ m dolgában aligha maradnak más nemzeTbeli kartársaik mögött. ötlet, tehetség, vakmerő-,<z é» _ szemtelenség dolgábsn ott állnak, ahol olasz, francia, vagy svájci kollégáik, sőt — lelkiismeretlenség tekintetében övék a pálma. A magyar siber ugyanis lelkiismeretlenül fosztogat egy már Bmugy is agyonfosztogatott országot, ellop, kilop és idegen kézre juttatja megmarodt csekély értékeinek maradékait is. A sibernek mindegy, hogy festészeti műremek, vsgy krumpli-e, ő kilopja az országból; kilopja az édesanyjának negyven év előtt vásárolt bútorját és a feleségének nászajándékba kapott ezüst evőkészletét. Kilop mindent, ami a kezeügyébe kerül, vagy amit különös siberszimaljával sl-bolásra alkalmasnak vél. Hogyan csinálja, ez siber-titok, tény azonban, hogy már három esztendeje üzi ezt a mesterséget, miközben házat vett Pesten, Bécsben és Párisban, nyaralója van Badenben és Svájcban, szeretője Európa minden metropolisában, a feleségének szintén, de cssk itthon, mert a hűséges oldalborda nem tud a vagyonnal arányban nemzetközivé kulturálódni, hanem marad, az öltözködést leszámítva, — ebben aztán tombol a sibergazdaság — marad a régi jelentéktelenség.
Ezeknek a sibereknek nemzetközi találkozóhelye moat Béca, a szomorúan lezüllött császárváros, ahol a lappangó bolsevizmus duvadjai csattogtatják fogaikat, fertőzik meg . régi tradíciókkal teli világvárost, ahol üzemi tanácsok parancsolnak a gyárakban ipari-és kereskedelmi vállalatokban.
A vendéglőkben arrogáns a pincér; a villamoskalauz, ha csak nem leszerelt katonatiszt, fölényes vállveregetéssel kezel, ugy, hogy csak ökölbeszorított kézzel tudod lenyelni a fölháboritó viselkedést. Ám, lenyeli a siber, akit nem sért a gunyoros mosoly ; ő nem drágálja a legdrágább borravalót, amit némi előzékenység fejében vetnek ki rá. A sibernek nincs önérzete, ő csak keresni akar, ezt azonban mindenáron. . J
Bécs a siberek Eldorádója. Ölt Wálko-zik a régi monarchia utódállamainak minden kétes alakja, ax anyaországok hasonló alakjaival. Ide tódul a győztes és semleges államok gőgös valutájú foáztogatója, itt találkoznak, itt beszélik meg haditerveiket és nyomorítják meg az elszegényedett Bécs dolgozó polgárságát.
A- Ring három előkelőnek mondott szállóját tartják megszállva ezek a siberek. A Brisztolt, melyet két hét előtt a föllázadt csőcselék alaposan megrongált és kifosztott, a Grand Hotelt és az lmperialt.
Meg akartam ismerni egy sibertanyát és szemtől-sxembe akartam látni n sibert a magánéletben és üzletkötés közben. Bevettem
millióktól és mialatt uj Ismerőseim jelenlétemben tőbbszáz milliós üzleteket bonyolítottak le, én magam elköltve csekély 20.000 osztrák koronát egy n.p alatt, még szegényebben távoztam, mint mielőtt megismerkedtem a siberekkel.
A Grand Hotel hatalmas hallj\'ban már a kora reggt II órákban minden asztal foglalt. A világ minden nyelvén beszélő emberek tarka vegyüléke lepi el a termet. A párisi eleganciával öltözött olasz siber, a török-fezes siberrel tárgyal száz vagon makaróniról és ugyanannyi marónlról. Szál vagon itt a legkisebb egység. Még különös szerencse, ha ez a makaróni, vagy maróni tényleg létezik ls a valóságban, mert a törők negyedórával később már eladta a marónit ls, meg a makarónit is egy franciának, aki egy órával később lázas sietséggel Írja a kőtlevelet, amit egy svájcival cserél ki száz vagon makaróni és maróniért. E közben az olasz is, a török is, a máiik francia is, meg a svájci, fejenkint keresnek 10—10 milliót, egy óra alatt tehát 40 millió koronát hozott a Grand Hotel portékája. Egy másik asztalnál két nagyon rokonszenves nagyváradi fiatalember verejtékezve töri a német nyelvet, azért mégis egész folyékony üzleti tárgyalásba merül számtalan vagon rotációs és sima papírnak Romániába való szállítása tárgyában. Tárgyalnak reggel, délben és este. Minden tárgyalásnál megisznak húsz konyakot, po-harankint 500 koronáért, elköltvén csupán konyakra naponkint 20—30.000 koronát. Éa három heti tárgyalás után, mialatt román megszállott magyarjaink folyékonyan megtanultak németül, sikerül a nemlétező, soha nem szállitandó papirra olyan előnyös üzletet kötni, hogy nemcsak a bécsi tartó?kodás többmilliós költsége, hanem még jó néhány millió Is marad a nemlétező, de már is tovább adott papiros hasznaként.
A Grand Hotelben látható több volt magyar .államférfiú", volt miniszter, főispán, akik kerekre hízva, az utódállamok fővárosaibon értékesilik sibertehetségüket, — a pattogatott töknpgtól kezdve, a kormányozható léghajókig és hadihajókig, szállítva mindent, amin keresni lehet. Egyik sokat emlegetett volt szegedi miniszter, vasúti kocsikat szállít Romániába. Vaganonklnt megkeres legalább 100.000 magyar koronát. Leiben bizonyosan sokkal többet, mert hát\'saját bevallása szerint a vagonszállitis wán is megvetendő üzlet. A miniszter szomszédságában egy volt főispán 50 vagon gyufa szállítására kötelezte magát. A hasznot hamarosan ők maguk se tudják kiszámítani.
Igen élelmes az a joviális arcú kopaszodó magyar gentleman Is, aki antik-képeket ad el, .minden kivitelben". Nála bármely percben kapható húsz-harminc Tlntoretto, Ralfael, Leonardo da Vinci, de el tudja adni szenzációsan patinázva az olajnyomotu .Petőfi haláléi" Is, mint eredeti Barabás festményt
ZoZÓ krém, szappan, púder a legjobb, kapható mindenütt Zn^Q
19IA jaouir 1.
is keres mlndeJteken ivenként izáxmlllíó o.xlrík koronát.
Egy elbAjolóon kedvoa magyar fiu naponként legalább három autót veit és ad el, megkereave a reggelihez, ebédhez éa vacsorához két-két milliót. Ebben az autóa emberben van legalább uii tempó, mert mindig a 1 egesebb autón érkezik, mint sajátján, amit rendesen megkíván a szállóban tartózkodó valamelyik gazdag siber ; megismerkedik az elegáns fiatalemberrel éa hlláloz betegnek vallja magát, ha meg nem szerezheti a csodaszép kocsit. A fiatalember alig akar megválni a azivéhez nőit nagyszerű autótól, de ötperces próbaút után vérző azivvel mégis odaadja kétmillió haszonnal. Délben már uj, még észbontóbb kocsiból száll ki a Grand Hotel előtt, egészen biztosan tudva, hogy ebédje után vagy gyalog, vagy taxin fog távozni, mert ext a koesit is megkivánta valamelyik siber, vagy becies hitvese.
Bármily furcsának tetszik, kitűnő üzlet a különösen nyáron kötöttek benne több vagon, árut, a légypopiroa, aminek állítólag Romániában nagy a keletje. Szenzációs összegeket keresnek a valutaQzérek. Különösen a győztes és semleges hatalmak alattvalói egészen kis összegekkel ijesztő számú oszlrák milliókat harácsolnak össze, amivel aztán valósággal fosztogatják a még mindig zsúfolásig telt bécsi üzleteket.
A délutáni feketekávénál ellepik a Grand Hotel haliját a minden nyelven beszélő kokot-tok, akik gyakorlott szemmel választják ki a nngy tömegből a céljaikra alkalmas könnyű-pénzű sibert. Ex • feketekávés szerelmi játék mégy óráig tart, hogy azután az ötórai teánál egész más c*ábitó hnd vonuljon föl, melynek soraiban ott van Bécs legtöbb ismert mozisxinésznöje, néhány Budapesten is jól ismert mondaine, ott van Becker Bébi Összes bécsi barátnőivel és mindenki, aki tudja, hogy tízperces sxemjálék után okvetlen horogra akad egy siber, aki bécsi tartózkodása alatt több millió koronát hajlandó elkölteni.
És mig odabent fantasztikus vagyonokat keresnek és költenek el pár perc alatt, a bécsi nép, különösen a polgári társadalom, véres kflzdelmet folytat a mindennapi megélhetésért éa szinte örömmel vette tudomásul, hogy a csőcselék megrázva öklét, rombolón csapott le ezekre a Sodomára-Gomorára amiékeztető modern bűntanyákra.
ZALAI KÖZLÖNY
Rakovsxkyék ügye.
Budapest, december 31. A budapesti büntető törvényszék vádtanácsa ma ugy döntött a királypuccs miatt letartóztatott képviselők ügyében, hogy Rakovszkyt 300.000, Sigrayt 1,000.000, Gratz Gusztávot 500.000 K óvadék ellenében ideiglenesen szabadlábra hety«xL A királyi ügyészség a vádtanács végzése ellen felfolyamodást jelentett be, bogy most Rakovszkyék ügye & kir. Ítélőtábla «lé kerül. A letartóztatott képviselők a kir. tábla döntéséig nem kerülnek szabadlábra.
Apponyi ma küldöttséget vezetett h. miniszterelnökhöz, hogy kérjék a letartóztatottak axabadlábrahelyezését. A küldöttség tagjai voltak: Pallavicini, Haller, Srterényi, Vázsonyi, Tasler, Ungsuer, tyilotay és Szilágyi. Vasa kijelentette, hogy a miniszterelnöktől
nem kapott utasítást, azért választ nem adhat.
Tomcsányi igazságügyminiszter fél 3 órakor magához kérette a küldöttség tagjait és kijelentette, hogy az ügyészséget nem utasította a felfolyamodás bejelentésére, arra pedig most nem utasíthatja, hogy ettől álljon •1, mert nézete szerint ez politikum volna.
A hitelezők csődöt kértek
a Bettelheim cég ellen.
Teljesen összeroppant a nagy széna és szalmaszéllltó nagykereskedő, cég. - A cég bejelentette fizetésképtelenségét és 15 napi moratóriumot kér. — Saját tudósítónktól. — Napok óta suttognak a városban Nagykanizsa legnagyobb kereskedő cégének a Bel-lelheim W. Sam. és Fiai széna és szalma -szállító ségnek az összeroppanásáról. A hír szárnyra kelése óta pár nap telt cl s vatónak bizonyult. A hatalmas, külföldön régóta ismert nagy szállító cég tényleg a legsúlyosabb válságba került A napokban körlevélben fordult az összes hitelezőihez, amelyben bejelenti fizetésképtelenségét s tkenöt napi moratóriumot kért.
A hitelezők a napokban gyűlést tartottak s akkor még remény volt rá, hogy nivellálni lehet az ügyet, ma azonban már nyilt titok, hogy a nagy szállító cég csőd előli áll, amit a hitelezők nagy száma fog kérni. A hitelezők kőzött nemcsak egyének, cégek, hanem a nagykanizsai bankok is szerepelnek.
A csődöt kérő hitelezők követelése millió. Sokan a hitelezők közül azonban még nem csatlakoztak a csőd kérőkhöz Hir szerint a passzívák összege kitesz 26—30 milliót s az aktivAk eddig még felbecsülhetetlen összeget, mivel a könyvek vezetése oly hanyag volt, hogy pontos számokat megállapítani eddig még nem lehetett.
AprO MrdeteseJc.
Hlrd«l*Mk d«lul4n S órAlg T«t«tn*k M dljautbi* rnrial
Levélpapír különlegességek dobozokban és mappakban a legolcsobb napi árakon Fischel Fülöp Fiai papirkercskedésében Nagykanizsán kaphatók.
Boldog újévet kíván
ttssxes vendégelnek és barátainak
KISS ERNŐ
a „Korona" kávéház és éttaram Srt* tulajdonosa.
Uránia
mozgóképszínház
Bupi/i-ita 4
Vasárnap, Január l-én
Ezeregyéjszaka
Napkeleti, történet 6 felvonásban.
Ennél szebb film nem került még soha bemutatásra. A film mindvégig szines.
Elóadltok hétköirwp 6 és Ml 0 ónkor, Tuáx- éa Qonap-n»p (él 4, fél 6, 7 4a 0 órakor.
Holyirak: Páholy U, sadlla 18, kíniík IS, fanoUr-tott timUaasék 14, táaláaasik 12, könaék 7 korooa.
KöiU««trlMiahn.k pAfc*!/ 14, ■aWjra í», KOmtk 10.
Irógépszallagok minden rendszerű írógéphez, szénpapirokat csakis elsőrendű minőségben szállít a legjuiányosabb napi árakon Fischel Fülöp Fiai papir és irodaszerek áruháza
NagykanizsAn.
Egy uj könnytt paraaxtkocal mészárosoknak való eladó M»gyar-utc* 60. sz. alatt.
Eladó egy jókorban levő xongora és •gy bőrvarrógép Magyar-utca* 34. sz alatt.
Boldog újévet kiván
üalatíalainak, Jóbarátainak is Umcróíeioak
Práger Ferenc mészáros
FIGYELEM!
Régi foltos tükrök
ujraboritását
valamint aragaséat éa képkarateséat
a legolcsóbb napi árakon eszközöl
STERNJ.KÁLMÁN
«>^e>áal vállalat. Nagykanlxaa, Kaxlncy (VaauU)u. 17.
(Ung.t UlítMnn-hi.)
DoaaaaDOoaaoűaDDOoaaoaoooaoa
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvhötéezet — Vonalzóínttz^t
117.
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok,. röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
MúMiat. Lalaföl: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
DDOoaoooaooooooao ooaaoaoaaoa
zalai közlöny
iy-2. j.0U4, i.
Boldog újévet kiván
mlaJen cJpÍM 6* cwiandu ipwoiruk t minden jiakaiójinak
Németh Lőrinc
k*pU>» és sámla-kónllő Nagykanisaa.
Síivel Jürtfocüakfrt <101011 mo-Mt MU< kíliOnWct
ÍL
18243/1921.
Felhívás.
A magyar királyi kormány 1922. évi január hó l-<n átveszi Sopron szabad királyi várost.
Ebből az alkalomból felkérem a középültlek kezelőit és a magánépületek tulajdonosait. hogy e napra az épületeket lobogózzák fel.
Nagykanizsa, 1921. évi december hó 31-én.
Polgármester.
Gyors irónő,
kl a magyar éa német nyelvet és gyorsírást tökéletesen bírja, gyári irodába
azonnali belépésre kerestetik.
Kimerítő ajánlatok fizetési feltételekkel „*»l«ndó ál-lés" jellgo alalt o lap
kiadóhivatalához Inlézendök.
POLLÁK M. EMIL NAGYKANIZSA
troda: Kinizsy-utca 2/a I. emelet
Talafon 131.
JamUr—fabruir havi axallitáira •Itygyaihttá it nugr#oJ«Ih<t5:
Étkezési- ós vető-
BURGONYA
hanna árp*. Ilgovo «£t duppal mb, Uvatxl buia, btlkMoy, k<5U», muhar, Uageri xfitót U>Ur, hxertu, ríp» ílb. &nm
gazdasási magvak
9gy kitabb, rair.t nagyobb nxoayi^fbío
Minden gazda Igytkouék uQk»ég* latét mtolftbb magrandalnl.
Felhívás!
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
Alakult J862-b«n 1023. jiouit nyitja mag
60-ik évtársulatát
E.y fc.ti lomUtitri » <v«n it hitt I loto". <» havi 0Atrfcm » M-poo «
mítíktl. l\'J künyv«>kzk már m<M kUJ.rn.k-i ■.»"!-kuit helyiig géb<n (Ci.ngíiyut < P»itl »W« K<rt"
\'^■SffiV M»e iá »-»
As Igazgatóság.
Hobé Damase «.Tórta
(TM.il rwluMk MO utulrn*riHt r.-i.
Budapeit, VI., Lomb-utca 11. izém
-Triple sec s
•Cherry Brandy J
-Curacoo-Orange | Kristály kömény 2
H
0
BfCacao ■•-Mocca K-Vanilia
i-Hlixir
,,, Hobétine 0
Kiphll4 mii\'jcn elíkflíbti ctmifieuilelbsn. kAvéhAiban, vtnjfnlífc<n, cukikiijiban, »tb.
Szántó Vilmes Nagykanizsa
Orszisos FWtlblrtoltrwmszí Bíróság által MHd«yc«n Ingatlanforgalmi irodáia.
Tttaki iO. t«rfi Ifc 1». IWrrt Hm : SzáaM Urnát*
Ertesités.
Van szerencsénk a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni, hojy 1889. év óta fennálló üzletünket 1021. évi december hó 31én beszüntettük. Nem mulaszlhatjuk cl ez alkatommal, hogy mindazoknak, kik üzletünket és bennünket mindenkor oly szivesen támogattak, hálás köszönetünket no nyilvánítsuk, egyúttal kérjük ókét arra is, hogy támogatásukat esetleges alk lommal a Jövőben is részünkre fen* tartani szíveskedjenek.
Nagykanizsa, 1922. január 1. )7il
özv. Schweitzer Józsefné.
Eladó birtokok l
soo h vdas birtok urflakkai, élő és holt folsue-téléssel és 140 hold bérlettel, Voszpréir.
megyében.
holdas bittok szép kastéllyal és gazdasági épületekkel, felszerelés nélkül, Zalame. gyében,
00 holdas birtok Tolnamtgyében gazdasági épületekkel és külön megváltható felszereléssel ,
47 hold föld Somogyban részben szántó, rét és logolő.
J holdas szőlőbirtok Keszthely mellett épület\' nélkül.
3 holdas szőlőbirtok a Balaton zalai oldatán; közel Keszthelyhez, jó épülettel
15 hold föld Somogybttn, részben szántó, rét és legelő, jutányos árban. "
Eladó házak Nagykanizsán.
Modern 4 emeletes sarok bérház a belvárosban.
Lttkóhá*. a belvárosban kerttel, azonnal elfoglalható 2 szobás lakással.
Családi ház, csendes utcában, egy szobás konyhás takás elfoglalható.
Lakóház forgalmas útvonalon nagy korttel. Istállóval és kocsiszínnel, I háromszobás utcai lakás elfoglalható.
Nagy S emeletes üzletház a Piac téren.
Kisebb-nagyobb házak a város minden rászán.
Eladó báxak Budapaatenáa kBrnjrákáa.
Budapest legforgalmasabb utcáiban 2—8—4—5 emeletes modern bérházak egy és félmilliótól kezdődő vételárért.
Villák a legkényesebb Ízlésnek megfelelők, azonnal elfoglalhatók nagy lakásokkal Budapest legszebb helyein.
Családi házak Budapest környákén, villamos montén, azonnal elfoglalható lakásokkal és kerttel 100.000 koronától 300 000 koronáig.
Eladó gyárak ás gyártelepek.
Működésben levő modern sZeszgyár SOO hl kontingenssel Zalamegyében.
Téglagyár kimutatható évi 500.000 korona haszonnal Zilamegyében.
Üzlethelyiségek ás Irodahelyiségek Nagykanlxaán átadók.
K
VILÁG
mozgóképszínház
Erziiktl klfiljié-Ur, Szinti tzállMla ipllitétu
Telefon 74.
Telefon 74.
Szombaton és vasárnap
A Nirvána III része: Aa Indiai aalasxló 6 felv. ban
Vigyázzon a január 4. és 6 érc, mert e napon olyan csodásat fog látni, ami __minden képzeletet felülrul.
Jön ! Pária gyermekei kis hazátlanok) a világhiril párisi Gaumoni gyárgrandlosusremeko
V
Pitiely fi K, .lijty. 18 K. L haly IS K, II. txtjr 15 loioo., ID. W, 7 korou.
KKadiiokhétkMnapOíaMIoefakoe, ruix- it űaeay. aapoko. <H 4, 6, 7 á> • ínlot. Foatea kaidáel
Feltlino olcsóság! Saison után!
Az összes kosztüm és ruhakelmék, női posztók és férfi szövetek gyári áron alul lesznek kiárusitva
SINGER JÓZSEF ÉS TÁRIfl
Erzsébet-túri dlwatáruházában. Teleion: 1S3.
Nyomstott a laptukftWok : Zaüi é, r,------
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. január 3. Kedd

I ■nio.mn
2. Mám.
I U kUJÍhív.t.l I Ptf-Qt 13.
—— fatrabw-M.lo. 78. _
M«t)eleatk mlidlf kora rezget
kereszjeny politikai napilap
Dr
FŐSZERKESZTŐ i
hegedűs qyörov
FELPXÓSS2ERKBSZTŐ BODROOKÖZY ZOLTÁN
A politikai helyzet.
Budapest, január 2. BMhlí miniszterelnök vasárnap este érkezeit vissza a Rad-ványl-uradalomból a fővárosba. A szokásos ujávi üdvözlések elmaradtak. Politikai körökben rossz h.táat tett, hogy Bethlen mintegy kitírt ax üdvözlések elől, amelyekre válaszolnia kellett volna. Azt remélték, ho2y az utolsó hetek bizony talanaágát • miniszterelnök újévi beszéde némileg tisztázni fogja és Bethlen válaszában ki fog térni mindazokra a kérdésekre, amelyek a pártokat foglalkoztatják. Ax újévi beszédek azonban elmaradlak és ellenzéki körökben annak jelentőséget tulajdonítanak. Az ellenzék véleménye axerint ebből mindenekelőtt arra lehel követ-kajtatni, hogy Bethlen egyrészt még nem t»rtj« Időszerűnek megismertetni álláspontját ■ választójog kérdésében, másrészt még nem határozott a tekintetben sem, hogy a most következő parlamenti kampányban az ellen-iákkal szemben milyen politikát fog alkal-
A\' választójog kérdés® már hetek óta foglalkoztatja a pártokat, mert tisitában varrnak azzal, hogy ez a kérdés, amelynek magoldásától a képviselőház összeállítása és aszal kapcsolatban a közel jövő politikája fog eldőlni. Amikor a választójog kérdése legelőazör felvetődött, olyan hírek terjedtek el, hogy a kormány a Friedrioh-féle választójogot lényegesen meg akarja szorítani és a Wekerle-féle választójogi törvény irányában alkalmas lépéseket kiván tenni.
Hívataloa nyilatkozat szerint a kormány réaxéről azóta sem hangzott el nyilatkozat, azonbao félhivatalos beállításokkal igyekeztek olyan látszatot adni, mintha a kormánytól távol állana ex az igyekezet. Nyomban a miniszterelnök visszaérkezése után olyan hírek jelentek m.-g n lapokban, hogy Bethlen ax értelmi éa vagyoni cenzust le ..akarja szállítani éa hogy Bethlennek a munkapárttal való kooperációs terveiről szóló hírek aam légből kapottak. Erre néxve bizonyítékot szolgálhat az, hogy már a mai nap folyamán érlntkexéabe lépett Lukács Lászlóval, kivel beható tanácskozásokat folytatott.
Politikai körökben ezekhex a tanscs-kozásokhoz messzemenő kombinációkat fűznek. A legteljesebb határozottsággal állítják, hogy Bethlen szorossá akarja tenni a pártok viszonyát a kormány .és a munkapárt közölt\\ és hogy ax egységes párt megalakítására Irányuló újból felszínre kerülő tendenciákat a kormány a munkapárttal aksrja megvalósítani. —
\\ A korona JUrkhben.
Budapest, jan. 2. Zürichből jelentik: A magyar-korona állóra ma: (zárlatkor) —\'82\'/,, osxtrák korona: —\'19, az osztrák bé yeg-xe\'t bankjegyé pedig —11 sxantim.
BlóUleUal árak: íjfas in. sas k. píüt» zao x. ^
tm l*» K. Egy Un >0 K. E^.. náu la »1
Politikai afférok.
Budapest, január 2. Berxevicry Albeit S.ásx Zoltán és Perényi Zsigmond báró utján provokáltatta Milotay litvánt egy hi.lapi cikkből kifolyólag. Milotay Bonicíkyt és Lingautrt nevette meg segédckül. Ax ügyet békésen Intézték el.
Andaházi Kasnya Pékár Gyulát provokáltatta, mert Pékár a szombati ülésen hazaárulónak nevexte.
Andaházi-Kasayának ezenkívül még egy afférja volt, még pedig Budaváry LászlóvaL Ext ax ügyet azonban békésen sikerült elintézni.
Ruzics dr. a Markó-utcai fogházban.
Budapest, január 2. Ruzics Ferenc dr.. akit a bécsi országos főtörvéayszéka Landau, ügyből kifolyólag kiadott, ma már a budapesti kir. ügyészség Markó uttai fogházában van.
Fizetnek a franciák.
Budapeti, január 2. A.U.U jelcsOi Felhívatnak axon volt francia magyar hadifoglyok, kik a fogságukból való sxabadulásuk alkalmából munkabér követelésük -fejében készpénz megtérítés helyett csak egyszerű elismervényt kaptak, hogy ell.mervényük bemutatása végett a budapesti francia követségnél (Ferenc József rakpart 22. sz.) jelentkezzenek vagy elismervényüket pontos címük megadása és az összegnek a hátlapon való nyugtázása mellett ide küldjék be.
Kiss József temetése.
Budapest, január 2. Kiss Józsefet kedden délelőtt 11 órakor temetik a Petőfi-Házból. Ez lesz az első eset, hogy a Petőfi-Házból temetnek. Hivatalos szónokok: Berxevicxy Albert, Ferenczy Zoltán, Fischer Gyula, Hevesi Simon, Hellay Jenő, Lederer Sándor és Szatmári Mór lesznek. Az elhunytat a Rákoskeresztúri izr. temetőbe helyezik örök nyugalomra, felesége melleit adunk neki helyet.
Népszavazást az összes elszakított magyar országrészekre.
Párís, január -2. A Quatrieme Republiqua című lapban Charles Tisscyre, ax ismert magyarbarát képviselő, „Vox populi" címmel cikket irt, amelyben kidomborítja a soproni népszavazás jelentőségét. Felveti azt a kérdést, vájjon a magyarok, akik utóvégre Itg-jobban ismerik azokat a népeket, akikkel oly sokáig együtt éltek, nem joggal kérdezik-e, hogy miért nem engedték meg a népazava-zást valamenny^MagyarországtóI elszakított területen. Tiseyro végül rámutat arTa, hogy Franciaországnak közelednie kell a magyar néphez, Magyarországot pedig a" Balkán felé Irányuló francia átmenő kereskedelem központjává kell lenni.
A francia szenátus elnökének Stlete.
Párís, január 2. A francia kamara és szenátus Szilveszter éjszakáján együttes ülést tartott, hogy ax alkotmány értelmébon elfogadja ax idei költségvetést. Ezt azonban csakis a sxenátus elnökének ax ötlete tette lehetővé, aki látva axt, hogy a vita éjfél után Is elhúzódik, 11 óra 45 perckor megállíttatta az ülésterem óráját és csak akkor Indíttatta meg újra, amikor már a szavazás eredményét kihirdették.
Elfogott merénylő.
B4a, január 2. Néhány nappal azelőtt Felső-Ausztria egyik köxaégében átfogták Martinkovica Mladen nevű jugoszláv kommunistát, akit Juhász Jóxsaf navü cinkosával együtt a belgrádi rendőrség azért köröztetett, mert ők követték el Sándor ellen régens korában a merényletet Most axt jelentik, hogy a fogoly nem tagadja azt, hogy ö is egyike volt azoknak, kiket az összeesküvők a merénylet végrehajtásával\'megbíztak.
Magyar—osztrák gazdasági közeledte. .
Bics, január 2. Köztudomású, hogy ax osztrák kormány gazdasági egyexményt kötött a csehszlovák köztársasággal. Ugyanilyen szerződés készül most Ausxtrla és Jugosxlávia közt. Az egyezményeknek nincs semmiféle álük Magyarország ellen és az oaztrák kormánynak ax a célja, hogy a lehetőség axerint megfelelő gaxdaságl megállapodást létesítsen Magyarországgal is. Tervben van, hogy a kancellár találkoxni fog Bethlennel, akkor fogják megbeszélni a két állam gazdasági közeledésének módját és feltételeit.
Budapest a légiforgalomban.
Berlin, január 2. Január végével megindul a repülőgépforgalom Párís—Berlin között. Exek a járatok belefognak kapcsolódni más útirányba is, érinteni fogják Varsó, Prága, Bukarest és Budapest városokat is.
A pármai család akciója Károly érdekében.
Belgrád, január 2. Az Itteni Deny olasz forrásra hivatkozva azt Írja, hogy Károly király nem sokáig fog Madeira szigetén meredni. A pármai család azon fáradozik Rómában, hogy feloldja a zálogolás éa elkobzás alól a Habsburg ház birtokait és kieszközölje ax olasz kormánytól az egykori uralkodócsalád számára a letelepedési engedélyt Olaszorsxágba. Ugy tudják — irja a lap — hogy a hercegi családnak olasz hivatalos résxről is segítségére vannak ebben a törekvésében és Károly március, vagy áprilia hónapban Ismét meg fog jelenni Magyarországon, hogy elfoglalja trónját. Ezúttal azonban a puccs sikerrel kecsegtet, mert .titkos megállapodás van Magyarország éa Olaszország között.
Pécsi szén Jugoszláviának.
Belgrád, január 2. A jóvátételi bizottság ugy döntött, hogy Magyarország a pécsi bányákból naponta 1000 tonna szenet tartozik adni Jugoszláviának.
>922. jwuár 3__
— A posta beszüntette a felárakat. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter a poatabéjyegek ét hi.lapjegyek ulifn a 10" százalékos, valamint a tiviró- és WvbejiOS-dijak után járó beruházási járulék szedését 1921. évi december hó 31-ével megszünteti. Tehát 1922. évi január hí Mő| kezdve a postabélyegek és értékcikkek Ismét csak névértékükben árusittatnak és a lívlrá 4, telefon hssználatáért csakis a mindenkori tarifákban megállapított és közzétett dijakat kell fizetni. Figyelmeztetem ennélfogva a kfiifinséget, a hatóságokat, hivatalokat, hivatalos közegeket, továbbá a hirlapkladóhivalalokat, hogy a jelzett posta bélyegekből és értékcikkekből c«ak annyi készletet szerezzenek be, amennyi a folyó havi szükségletüket előreláthatólag nem haladja meg, mert a fizetett 10 siázalék beruházási járulék elmén visszatérítésnek helye nincs. Az értékdkkmagánárusitók a folyó hó végén birtokukban lévő készlet után esedékes 10 százalék beruházási járulék visszatérítésére nézve a vásárlásra kijelölt postahivataloktól kapnak utasítást.
— A Dunántull Blokk taggyűlése. A Dunántuli Blokk főiskolai hallgatók nagykanizsai tagjai nem másodikán, hanem har. madikán tartják taggyűlésüket a már közölt Időpontban a Keresztény Otthonban.
— Köszönetnyilvánítás. A Kalholikus Legényegylet karácsonyi pásztorjátékánál előadott „Angyali szivek karr\'csonya" cimü darabban közreműködött \'hölgyeknek: Lengyel Annus, Sehnabl Tiniké, Szentgyörgyi Nitsika, Heffer Linuska, Gfflíf Mancika, Ritter Margitka, Wiit Katica úrhölgyeknek, valamint az élőképben angyalokként szereplő Zrimm Ibolyka, Heffer Mancika, Lendl Margitka és Gizike, végül Ritter Irmuska urleányoknak azlves és áldozatkész fáradozásukért ez uton is bálás köszönetej mond a Katholikus Legényegylet elnöksége.
(x) Adriai Biztosító Társulat irodáját Sugár-ut 12. szám alá helyezte át.
— A nagybankok tárgyalása a pénzügyminiszterrel. Szerdán Kállay pénz-flgyminiszter elnöklétével értekezletet tartottak a budapesti nsgybsnkok vezetői, amelyen • pénzügyminiszter előterjesztette Ereky Károlynak azt az indítványát, amely szerint a bankok köteleztessenek arra, hogy adósaiktól ne követelhessenek magasabb kamatlábat, mint amely 2a/o*kal meghaladja a bankrátát. A bankok vezetői utaltak arra, hogy ez tarthatatlan, mivel a bankok a mai nagy rezsiköltség mellett nem dolgozhatnak ilyen alacsony kamatlábbal. Egyébként a pénzügy, miniszter kikérte a pénzintézetek vezetőinek véleményét arra nézve, miként lrhetne a pénzszűkét eóyhlteni. — Erre vonatkozólag kalönbözí javaslatok merültek fel és a pénzügyminiszter megígérte, \'hogy azokat mérlegelés tárgyivá fogja (enni. Egyébként megállapították, hogy a pénzszűkében enyhülés mutatkozik s hogy január második felében már lényegesebb javulás fog beállani a pénzügyi helyzetben.
(X) Falkárena azot bmsrl hölgyet, ki Si skin (talléromat véletlenül szombaton csto n Polgári Egylet ruhatárából eliillc, hogy a kiadóhivatalban leadni szíveskedjék.
(x) Elveszett Szilveszterkor a Polgári Egyletben esetleg a Polgári Egylettől a Teleki Útra vezető útvonalon egy ezüstpajzson elhelyezett aran> belem ci.nerrel clLtolt kézelő-
Í;omb. Becsületes mrg:al«:ó kírciilr, hogy utalom elleniben adja le a kiad hivatalban.
(x) Jön 1 Jön a .Lavina" clinll flim-szkeca az Uránlábal
ZfilAl KÖZLÖNY
POILŐK M.EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Kinizsy utca 2/a l.emelet Telefon 131.
JanuAr—fobru&r havi ssillltÁsm ctójegyoxhotó <« mcg\'tndelhetó:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hanna árpa, llgovo és duppal ub, Urtsil buu, bükköny, költs, mohar, tengeri vörös lóher, luceroa, rép« stb. őssx*s
gazdasági magvak
egy kisebb, mint nagyobb mennyiségben.
Minden b«x<U Igyekezzék ssUkség-
letét mielőbb megrendelni.
_
— A volt 20 a* tisztek találkoxója.
A volt 20 as honvédtisztek minden hét szombatján Budapesten a .Magyar Világ" kávéházban (Kossuth Lajos-utca) vacsorA u\'án bajtársi összejövetelt tartanak.
(z| Az Uránia-mozgó legközelebbi előadását szombaton tartja, amikor a , Lavina* cimü filmszkecs kerül bemutatóra.
— Hamisítják a szegedi paprikát. Nagykanizsa város kereskedő világát szerfölött fegja érdekelni a hir, amelyet most kaptunk szegedi tudósítónktól. Szeged város közgyűlésén legutóbb feltűnést keltő indítványt telt dr. Geile Imre gazdasági egyesületi titkár. Dr. Gerle indítványában kifejtette, hogy az állami vegyvizsgálat jelenlegi rendje nem akadályozza meg, hogy a szegedi paprika cégérc alatt más vidékeken termett paprikát hozzanak forgalomba, mert az állami vegyvizsgálat csak a tisztaságra, a készítés módjára és erősségére terjed ki, a származás helyét azonban nem kutatja. Ennek következtében rendszerré vált már a?, hogy idegen termelési hvlyekről Szegedre szállítják a paprikát és innen „szegcdi" cégír alatt hozzák forgalomba. A mult hetekben például tiz vagon paprikát hoztak Kalocsáról, hogy Szegeden plombálva mint szegedi árut exportálhassák. Ennek hirére az összes piacokon leesett a szegedi paprika ára ötven koronával. Az indítvány szerint ez az eljárás egyenlő értelmű hamisítás fogalmával Szeged városának féltékenyen kell őrködni a szegedi paprika hírnevére, mert ez az árucikk rengeteg jövedelmet biztosit n városnak, azonkívül 15 000 termelőnek és kikészitő.iek juttat munkát. Ezekre való tekintettel indítványozza dr. Gerjc a közgyűlésnek, hogy keressék meg a kormányhatóságot és kérjék, hogy a paprika minősítésének szabályait olyképeo módosítsa, amely szerint plombáxáskor a termelés helye a plombán feltüntetendő és humis bemondás esetén elzárás legyen a büntetés, továbbá indítványozza, hogy vezessen a város állandó nyilvántartást arról, hogy mily vidékekről és mennyi paprikát importálnak Szegedre.
(x) Elveszett a. Zrínyi Miklós-utca 28 számtól a Király-utcáig terjedő útvonalon egy erszény belső részo 1 arany jegygyűrűvel. — Becsületes megtaláló kéretik illő jutalom ellenében adja lo Leitnor István üzletében Fő-ut 14.
(x) Mindenféle vadat és vadbőröket legmagasabb árban vesz Szabó Antal fegyver* és lőszerkereskedő.
— A Protestáns Nőegylet estélye.
Mint ahogy megírtuk, folyó hó 5 én a Protestáns Nőegylet előkelőnek s minden tekintetben a szezon legnivósabb mulatságát rendezi. Ezúttal módunkban áll az estély pontos műsorát is közölni. 1. Prologus. Irta és előadja Bodrogkőzy Zoltán. 2. Beethoven: D-dur quartett (Op. 18. No. 3.) Előadták: 1. hegedűn: Sauermann Ferenc, 2. heg edün: L-Snyl Láazló, mély hegedűn: Dr. Krátky István, kisbőgőn: Dr. Laubhaimer Alán. 3. Liszt: Guomenreiger. Zongorán előadja: Böhm Sári. 4. Kis szitakötő. Sóló tánc. Eő-adjn: Bölcsföldi Sárika. Zongorán kíséri: Mathea Károly. A rendezőség közli, hogy az egyes számok között az előadás alatt ax ajtók zárva lesznek s ezért pontos megjelenést kér. Az előadás kezdete pont nyolc órakor lesz. Jegyek kaphatók a Krátky-féle különlegességi tőzsdében. A Nőegylet meghívókat ezúttal nem bocsájtott ki, de mindenkit szívesen lát estélyére. Nagyszerű bűffé fog a közönség rendelkezésére \'állni, ahol a város legelőkelőbb hölgyei fognak szorgoskodni. Tekintettel a jótékony cJlra, felülfíze-téseket elfogadnak, amelyeket már o Krátky-féle tőzsdében b lehet eszközölni.
(x) Az Uránia Mozgó a legaxebb magyar fllmszkecset a .Lavinát* szombaton és vasárnap mutatja be.
(x) A Világ moxgó egy hallatlanul csodás filmmüvet fog holnap szerdán és csütörtökön bemutatni. A címe a mKU hazátlanoku a párisi Gaumont vllághirü filmgyár ez Idei nagy alkotása, mely minden eddig megjelent filmversenyen felülálló kép. Franciaország legelső filmművészei, mint pl. a Judex szereplői valamint a világhírű francia gyermek szinén a kis Jancsi. E kép, mely tényleg felülmúlja a .Megfagyott gyermek* .Ezeregy éjszaka" stb. st\'ol eket is a francia filmgyártás remeke s nem tulozunk, amikor azt állítjuk, hogy Kanizsa mozi közönsége ilyen filmet soha nem látott. A jegyelőjegyzések már javában folynak s a nagy áldozatok árán megszerezni sikerült eme csoda filmhez siessen mindenki jegyét biztosítani.
— Az NTE ama tagjai, kik magas
korláton tornászni tudnak, szíveskedjenek ma este 8 órára a polgári bkola tornatermében megjelenni. Titkár.
(x) Az UJ Otthon január első számával belépett második évfolyamába. Mint minden eddigi számai, ugy ez is tele van élvezetesen megírt cikkekkel, amelyek sorából kiemeljük Nagy Lajos romantikus novelláját, két bájosan rredeti japán meséje, Dosztojevszkij leányának, Ljubának lebilincselően érdekes feljegyzéseit apjáról, a nagy Íróról és főmüvéről Knramasov testvérekről. Akiket a szobaberendezés érdekel, H. L. Vitrinek berendezése cikkéből igen sokat tanulhatnak. Holló Erzsi rendkívül szines dívatlevélben irja le a legújabb divat eseményeit, mig Lijta Andor a nőnek a mozihoz való kapcsolatáról beszél. Wagner rajongói nagy lelki élvezettel olvashatják a nagy mester örökszép levelét Wesendonk Matildhoz. A rendkívül gazdag tartalmú lap tele van szebbnél szebb képekkel. Ezen nagylányoknak és fiatalasszonyoknak készülő újság kiadóhivatala (Budapest, V., Ügynök-utca 8.) 30 kor. beküldése ellenében készséggel küld mutatványszámot. ív
ÍXKXXXXXXXXXXXJi
j Vásárol =3
j hiúi- (ki* és nsgylevelii), Juhsr- (pUtin) £», ordoi-fík is
I gyümölcs-magvakat
} Gazdasági- és kertlmagvak,
I hámozott sah, keoder-, fény-m«g, madíreleség kuphutók:
j Ország József
magkereskcdéBében, Nagykanizsa
Hrzaóbct-tér 10. Totefon Interurbán 130.
!HX XXX XX XXX XXX X
ZALAI KÖZL0NY
1922* \'január
3.
Sopron ünnepit* **s«ftfcebelezé«e
Sopron, január 2. Újév napján történt meg Sopron varosának é« ax egésx nyugat-magyarországi népazavazáal területnek vÍmts-kebelezése a* snyaországhoz. A város zászló-díszt öltött és a házak ablakalt fenyőgalyak-kal és pemzeti szinű papirosszalagokkol dl-■/.it ették íe\\\\ amelyrken flven magyar éa német nyelvű felírások olvashatók:
Ütemek hála I M»gyarok msrudturkr Rendölctl< nül I Trcu geblleben I lm ewigkelt!
Á házak falain francia, német és ma-jfyar nyelven az antant tábornokok búcsúit iáltványa van kiragasztva, amely így szól:
Sopron város lakoaaágához!
A népszavazás eredményének a nagyköveti tanács által történt jóváhagyása, valamint a velencei srerrŐdém-atifikálása Ausztria részéről teljessé tette a béke mflvét Sopronban. A szövetséges tábornokok elhagyják Sopron városát, amelyben október 3-tól fogva a szövetséges nagyhatalmak nevében a fennhatóságot gyakorolták, köszönetet mondanak a város polgáréinak irántuk tanúsított vendégszeretetükért és kifogástalan magatartásukért.
A szövetséges tábornokok kifejezést adnak ebbeli meggyőződésűknek, hogy a lakosságban, amelyet megismertek és amely nagyrabecsüléseket kiérdemelte, a két nemzetiség találkozása nem lesz a gyűlölködésnek, nem lesz az ellenségeskedésnek szüli-forrása, hanem ellenkezőleg ez a körülmény arra fog azolgální, hogy a két szomszédos nép a legszorosabb kapcsokkal fűződjék egymáshoz és a két nemzet kőzött a legjobb viszony és áldásos barátság fejlődhessék ki.
Kelt Sopronban, 1921. december 31.
A szövetségközi tábornoki bizottság
Ferrario s. k. elnök, Hamelin s. k-és Gorton s. k.
A napilapok ünnepi számot adtak ki s az egyik németnyelvű napilap nemzetiszínű keretben jelent meg.
A zsúfolásig megtelt templomokban az istentisztelet végeztével mindenütt felhangzott a magyarok Imádsága, a Himnusz.
Tizenegy órakor volt a várkerületen és a Széchenyi-téren a katonaság felvonulása. A várkerti Boldogasszony szobrától kiindulva, először a népszavazás idejére Sopronba rendelt olasz kotonák meneteltek, utáoa a francia alpesi vadászok, majd pedig az angol gyalogság kövei kezelt.
A sok ezer főre menő közönség harsány üdvrivalgása éa kendőlobogtatása mellett lépdelt, végül a magyar nemzeti hadsereg négy százada, a mely szombaton érkezett a városba Kirchner ezredes vezetésével.
Beniczky ellen lázadéi büntette miatt vizsgálat indul meg.
Budapest, január 2. Mint ismeretes a királyt ügyészség a vizsgálóbíró döntésének sápján csak a vizsgálat el nem rendelése ellen jelentett be felfolyamodást és csak másnap, mikor már Beniczky szabadlábra került, jelentett be felfolyamodást a szabadlábra-helyezéa ellen is. A vádtsnács a királyi ügyészségnek azt a felfolyamodását, melyet Beniczky szabadlábra helyezése ellen jelentett be, elutasította, ellenben Beniczky ellen lázadás büntette címén elrendelte a vizsgálat lefolytatását.
TŐZSDE.
Budapoat, januir 2.
Talntsplso: Napcleon 2366, font 2670, Uva
-, L>o!Ui GOt, Francia frank 4900, l.eogyal mick* 18\'/,,
Mátka 338, Líra 2500, 0»*trák 1J \'/„ Rubol 54, U1 720,
Ssokol 820, Stijcl bank--, KorooadlaJu 760, Frank-
<5 In Aj —, Holland forint -, Bfcti klILrelíi —
Értik ok: Xlagyai HIUl 1080, OacUik HIU1 1200, Itarai 646, Jelzálog 326, LouírdtoW 700, Ktmkedclir-I
B*ok -, Magyar-Olaaa 300, BoocjJoI 6600, Drasehe
--, Alt*linót tiéu 11050, Síiizvíri 4376, SaIp<SUrjit.l
6M0, UtUOnyi--, Rima 2800, Schlkk 1140, Guttmann
<100, Naild 19000, Danlca 2050, Klotild 3675, Magyar
Cokot--, Adria---, Atlanlik* 2800, Kiriljzör--,
^bkhyik-Agrit S90. t.lpti* 602, Pbí.txu 7W, Vnsm«Ky«-
Villantó*----, GúílUmaloin 2700, Kookordla 2375, D«i
Vasút 1460.
Belgrádi élet.
A .zlnhár.
Az SHS állam fővárosában még hízom évut?n sem jutolt.lt a belgrádiak rjj**
szinházhoz. Jelenleg kit
V . M.„v„.» (. a T.kovo", melyekben
kiw T. Hel,.\'.
Habár Íntvírl szempontokból A***. » színház elég nívós, technikailag meglehetősen roaizul Hl Az ak.mllkája rossz, a páholyok kényelmetlenek, a foyer k«zdelleg«. éa »\'0k; a ruhatár pedig- egyáltalában nem fele het meg a modern követelményeknek Pedig a belgrádi izlnházakn.k fínye. .WkelS közönségük van. Az enaembleja ki ünő, ugy a drámai, mint az operai. A balett éa a kar
\'""\'Vtzinházak mindennap
níhánv azáz ülőhelyen ott Iáin eatínkmt^a
legelőkelőbb publikumot: a k.rályt (" udvari
gyász elölt) a diplomáéi.)
tiszteket, nemzetgyüléai "P^J*\'
tereket, a bank.rlaztokrádát. Általában a fő-
váro. társadalmi életének krémjét.
A müaor — különböző technikai nehéznek miatt - eléggé szerény keretek kSrött morog. Az operák 15.01 azlnre kerültek eddig: Troubadour, Anyegin Eugen. Mignon, Madame Butteifly, B-jazzo, Bohémek, Parasztbecsület, Werlher, Travlata, Toica éa a Hoffmann
m"l\\ színház most készül a Fauazt éa az Eladott menyasszony bemutatójára. A társulat tavaasral átköltözik »*-uj épületbe, amelynek ezer ülőhelye van. Az uj színház a leheti legmodernebbül van megkonstruálva.
A belgrádi korzó.
A belgrádi korzó mindennél nyüzsgőbb és tarkább képel mutat. Az Időjárásra való tekintet nélkül hatalmas lőmeg látható itt állandóan. Szombaton éa vasárnap, ha az Idő kedvez, a London szállótól a Kelimegdánlg terjedő korzón 25—30.000 ember élvezi a séta 5r3nv it. A kéo egy valóságos toilette kiállítás. Sehol,\' a lakoséig arányában nem viselnek annyi pompás éa fényűző ruhát, mint a belgrádi korzón. Egy unatkozó aétáló néhány napja egy kla statisztikái késrilett a belgrádi korzóról. Ezen a napon 217 hölgy sétált szőrmekabátban a belgrádi korzón, amihez hozzászámítva Franciaországban vásárolt kal.pmod.lljelk é. selyemruháik árát, megállapítható, hogy ez a kis korzózás hozzávetőlegesen 40 millió koronát hozott mozgásba.
Dlvatférflak.
Olt versenyeznek a belgrádi korzón í — dlvalhőlgyek mellett. Elegánciájuk egészen párisi és áraiban sem marad azok mö?ött. A legfinomabb velour^kalapban, dlvalraglánban és keztyüben panaszkodnak a — drágaságról.
Ax Intelligencia egyharmadrésze politizál
Belgrád politikai élete minden Időkben élénk és fejlett volt. Bár a politikai események iránti érdeklődést ciökkentelték az utolsó időknek az unalomig halmozott válságai és más politikai bonyodalmai, megállapítható, hogy a belgrádi intelligenciának még ma Is egyharmada aktiv részt vesz a politikában. A pártok közölt, mint legnagyobbak, a radikálisok éa demokraták jöhetnek számításba. A radikálisok többen vannak a fővárosban, viszont n demokraták sokkal élénkebb tevékenységet fejlenek ki. Még az egyetemen Is; ahol mintegy 8000 hallgató von heves pártküzdelem folyik. Az egyetemi ifjúságban az ország valamennyi pártjának van képviselője.
ÉpUlő házak.
Az elmúlt évben 3000 épilkezéii engedélyt adtak ti. Az építkezések a legutóbbi napok hóesései miatt egyelőre szünetelnek. Tavasszal körülbelül ezer ujabb épület fog elkészülni, amelyek legtöbbje háromemeletesre van, tervezve. Hü mindezek a tervek megvalósulnak, Bclgríd lesz Keleteurópa egyik legszebb városa. / * (R)
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország: mennyország/
Előfizetési felhívás.
1922. évi január hó 1-én a .Zalai Közlőm"-^ ui előfizetést nyitottunk. Hőfízetési áraink " elm,uli
héten újból 25%-kal drágult munkabéreknek, melyhez járuInak a folyton emelkedő papir- és featekarak a szerkesztőségi költségek telefon stb. dijak felemelése. - « régitk maradnak hogy ezzel is kifeiezzuk l«jgme-"yebb hónkat t. előfizetőinknek és olvasóinknak azért a meleg pártfogásért amellyel lehetővé tettek, hogy a .Zalai Közlöny\' \'61-ik évfolyamába
lephElőefizetési áraink helyben házhoz hordva, vidékre postán küldve 560 k<
Egész évre Félévre . . . • Negyedévre . . Egy hóra . • • Egyes szám . • A ,Zalai Közlöny\'
560 kor. 280 . 140 . 50 . 3 .
kiadóhivatala.
— A caecaemí otthon tenrel. Mint Ismeretes, amerikai segítséggel megalakult » rnír javában működik Nagykanizsán az anya-éa csecsemővédő-otthon. A nemea Intézmény létesítése kapcsán a budapesti azervexS-bizottság részéről elhangzóit nyilatkozat a legnagyobb elismeréssel emlékezett meg Nagykanizsáról, ahol a humánus Intézmény a legszebben működik. Az újszülötteket a az anyákat pontosan látogatják a bőlca tanácsadásokkal felvilágosítják a szülőket az eredményes gyermekvédelemről. A nagy gyermekhalandóságnak ugyanis hazánkban egyetlen oka volt az, hogy az anyák nem lamerték az Igazi gyermekgondozást a ápolást. A csecsemővédő-otlbon munkakörét a jövőben még* jobban kiterjeazti a mhazlójával meg-gyökeresiti az Igazi gyermekvédelmet.
— Nem drágul ■ vaazztl axcmály-forgalom. A Zalai Közlöny elmúlt hetekben fővárosi tudóaitáz nyomán megírta, hogy 1922. év február elsejétől emelkedni fog a vasúti személyforgalom dija. Értesülésünk szerint az áremeléa azáz százalékos lett volna. A totemea tarifaemeléa általános megdöbbenést keltett s valónak Utazott, amennyiben az állami áremeléa a péstatarifa emelés már meg Is törtánt. Most azonban azt az örvendetes hírt vettük, hogy az áremeléa nem fog vonatkozni a személyforgalom vitel-dijaira, hanem egyedül a teheráruforgalomra. Söt, itt is csak egyes cikkekre. A személyforgalom dija változatlan marad.
— A rendőrség gy&jtéac « ne gények javára* A nagykanizsai rendőrség Szilveszter Alkalmával a város szegényel javára gyűjtést rendezett. A gyűjtésben a város előkelő hölgyei Is segédkeztek. A gyűjtés eredménye 15,400 korona.
— Házasság. Bauman György és özv. Koronczy SAndorné Balatonszentgyörgyi szállo-dásnő házasságot kötöttek.
— Villamoamüvek a Dráván. A Dráva folyó erejének kihasználása ügyében már évtizedek óta tárgyalások folynak, ezek azonban pénzhiány miatt mindig elakadtak. Ugy látszik, hogy a nagyszabású terv most ismét felszínre kerül, mert arról értesülünk, hogy ogy budapesti nagybank érdeklődik a Dráva folyó energiáinak kihasználása Iránt és ez ügyben m egbizottját lo Is küldte Somogyba
ZALAI KÖZLÖNY
1/1032. Ogyszám.
Árverési hlrdetméuy.
60 \'dr. örley GySgy nagykanizsai királyi közjegyző a dr. Kreiíler József és dr. Schleiffer Imre nagykanizsai ügyvédek állal képviseli .Pesli Magyar Kereskedelmi Bank" megbízSsá-ból hivatkozással a koreskedelmi törvény 306. |.áro, ezennel közhírré teszem, hogy nevezett bank által 4.187,915 kor. 5*4 Hll.. azaz négymillió-egyszáznyolcvsnhétczerkilenszáztlzenöt korona és hetvennégy fillér tőke és járulékai iránti követelésének biztosításául kézizálogban lilrt s árverést szenvedő cég által kézizálogul lekötött következő termények, illetve áruk és értékpa pírok közbenjöttöm mellett megtartandó nyilvános, bíróságon kivüli árverésen az alább kitüntetett helyeken és időkben, az alább kitüntetett árverési feltételek mellett el fognak adatni.
1. 40, azaz Negyven waggon, aznz 4000 azaz Négyezer métermázsa széna, lóhere, zabosbükköny (szálastakarmány) 4,000.000, azaz Négymillió korona becsértékben, ugyancsak 4,000.000, azaz Négymillió kikiáltási ár mellett Nagykanizsán, a Hojcsár-ut 10 szám alatti telepen folyó 4t1 Január hó 20., axax Huszadik napján délelőtt 8, aiax Nyolc óra 30, axax Harminc perckor.
2. 30, azaz Husz waggon, az <z 2000, azaz Kettőezer métermázsa széna, 1.600 000 azaz Egymillióhalszázezer korona becsértékben, ugyancsak 1,600000, azaz Egymillióhatszáz-ezer korona kikiáltási ár melleit Nagykanizsán a Kazinczy-ulcai 18. szám alatti majorban, folyó Ót! Január hó 20., axax Huszadik napján, délelStt 11, axax Tizenegy óra 30, axax Harminc perckor.
3.47,, azaz Négy és fél waggon, azaz 450 métermázsa bab, 540.000, azaz ötszáznegyven-ezer korona becsértékben és ugyancsak 540.000, azaz ötszáznegyvenezer korona kikiáltási ár mellett, — továbbá 2, azaz Kettő waggon azaz 200, azaz Ketiőszáz métermázsa morzsolt tengeri 880.000, azaz Három, száznyolcvanezer korona becsériékben és ugyancsak 380.000, azaz Háromszáznyolcvanezer korona kikiáltási ár mellett, Nagykanizsán, a Nagykanizsai Tárházak Részvénytársaság telepén folyó évi január hó 20., axaz Huszadik .. . napján, délután 3, azaz Három órakor,
4. Értékpapírok:
1. tétel: 84, azaz Huszonnégy darab Nagykanizsai Takarékpénztári részvény, összesen 84.000 korona becsértékben ugyanily összegű kikiáltási ár mellett,
5. létei: 36, azaz Harminchat darab Nagykanizsai Takarékpénztári részvényről szóló elismervény, összesen 126.000, azaz Egyszázhuszonhatezer korona becsértékben, ugyanily összegű kikiáltási ír mellen,
3. tétel: 48, azaz Negyvenkellő darab Nagykanizsai Bankegyesületi részvény, összegen 81.000, azaz Huszonegyezer korona becsértékben, ugyonily összegű kikiáltási ár melletl,
4. léte]: 152, azaz Egyszázötvenkettő darab Nagykanizsai BankegyesületiJ részvényről szóló elismervény, összesen 70.000, azaz Hetvenhatezer korona becsértékben, ugyanily ősz-szegü kikiáltási ár mellett,
6. létei: 156, azaz Egyszázötvenhat darab Nagykanizsai Tárház-részvény, összesen 124 800 azaz Egyszázhuszonnégyezemyolcszáz K becs értékben, ugyanily összegű kikiálltási ár mel\'elt,
6. tétel: 25,azaz Huszonöt darab Trans-danubia részvény, összesen 100.000, azaz Egy-
- tzázezer korona becsértékben, ugyanily ösz szegd kikiáltási ár mellett,
7. tétel: 28, az«z huszonkettő darab Dél-zalai Takarékpénztár részvény, összesen 26.400,
azaz huszonhatexernégyszáz korona becsértékben, ugyanily összegű kikiáltási ár melleit,
8 tétel: 37, azaz Harminchét darab Pan nónís-sör részvény (Pécs) 37.000, azaz Har minchélezer korona becsértékben, ugyam.y összegű kikiáltási ár meilelt,
a Pesti Magyor Kereskedelmi Bink nagykanizsai fiókjának Nagykanizsán, Orongery-Ulc» 4 szám alatti üzlethelyiségében folyó évi Január hó 20., azaz Huaxadlk napján, délatnn 5, azaz 8t órakor.
Árverési feltételek i
l. A Hajcsár-úti telopen lévő
fentebb
felsorolt összes termények, illetve áruk egy
tömegben, Illetve egy léteiben, — a Kazinczy-utcai telepen lévő s fentebb jelzett széna egy tömegben, illetve egy tételben, — a Tárházak telepen lévő bab egy tömegben és egy léteiben, s n tengeri nemkülönben egy lö,megbcn, illetve egy léteiben, — ellenben a Pesli Magyar Kereskedelmi Bank nagykani:s»i fiókja üzlethelyiségében megtartandó árverésen az értékpapírok a fentebb csoportosított tételen-ként bocsáttatnak árverés alá.
2. A termények, illetve áruk és értékpapírok a kikiáltási áron alul is eladatnak.
3. A bánatpénz a kikiáltási árak IO, azaz tíz százaléka, mely összeg az árverelni szándékozók állal az árverések megkezdéso előli az árverelictó, illetve képviselője kezéhez lefizetendő.
4. Árverési vevő a vételárat árvercltctő,
Illetve képviselője kezéhez azonnal készpénz-b, "efizL ós a vételi illhet eljáró királyi közjejyző keiéhez nyomban leróni köteles.
5 Árverési vevő tartozik az árut árverel-
tető va\'üv meg \'izolijn kSzbenJöttével nyomban Uvenni és 30, azaz harminc napon belül el.
SZ,\\ ll^n,\'ArvJr(í]tel j , termények, illetve áruk mi iőséáéér! szavatosságot nem vállal, valamint nem szavatol azért sem, hogy a HaJcsAr-Utl telepen levő 40, azaz negyven waggon terményből mily mennyiséget tesz kl küUSn-külín a széna, a lóhere, a zabosbükköny (szálas
takarmány). . , ...
7 Az elárverezendő termények, illetve áruk és értékpapírok árvorelni szándékozók által a Pesli Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókja, illetve megbízottjai ktabenjöt-lévcl bármikor megtekinthetők.
Kelt Nagykanizsán, 1922. évi Január hó
2" l"\'PÍ""\' Dr. örley GyBrfy
(P. H.) tlr. HHJ»8T»6._
Apró hirdetések.
Uradalmi gépész kovíca állást keres
valamely zalai vagy somogyi uradalomban. Megkereséseket a kiadóhivatal továbbit. j?^
Á murakereszturl „Hangya" szövetkezetnél 1882. évi január 8 án délután
3 órakor megejtendő nyi vános árvorésen egy bolti berendezés (og eladatni. ínJ
T7TT Á f1 mojsgóképszinhfcjí
1/ 1 lj J\\ IT Erzsibit fcirályná-tér, Szarui szállada épOlitíkii " Telefon 74._ Telefon 74.
Szenzáció I Szerdán és csütörtökön _ Soha nem látott-
a Judex szereplőivel. Csoda film, valamint a főszerepben a világhírű francia gyermek-művész a kis Jancsi felléptével
A kis hazátlanok I. része
(Péíis gyermekei.) Két árva története 6 felvonásban. Francia Gaumont felvétel.
Páholy 22 K, isőlye 18 K. I. hely 16 K, II ElótdiUok hítkörrup 6 éi fél 9 órakor, vu*r- és ünnepli. hely 12 koron*, "HL hely 7 koron*. II napokon fél 4, 5, 7 és 9 órakor. Pontos keidén t
ERTESITES.
Tisztelettel értesítjük az igen tisztelt vásárló közönséget, hogy Ffl-ut 15, Sz. alatti (Osztr. Megy. Bankkal szemben)
fűszer- és csemege-üzletünket
megnyitottuk;
A nagyérdemű közönség sjives pártfogását kéri, kiváló tisztelettel
Kreft és Lukáts
Feltűnő olcsóság! ± Saison után!
Az összes kosztüm és ruhakelmék, női posztók és férfi szövetek ▲
gyári áron alul lesznek kiárusítva
IINGER JÓZSEF ÉSTflPíA
Erzsébet-téri dhratáruháxAban. Telefon: 103.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
Saariaaslésés U lUttliUdi F« ut II. SS.
- InUnutMA-UUroo 78 .-.
McjJol.att mindi! kora rejfic.l
TÖSZERKRSZTO: Dr HROBD0S QYÖRQY
fSLBLŐSSZKRmZTd: BOÜROOKÖZY ZOLTÁN
Klóll.cm.1 Arak: r1" ••« K. PMyi. >10 K. ivr.UOK.HEr kór. >OK. <tintán SX
Giesswein a mostani rendszer ellen.
Tankovlcs élesen támadja a kormányt. — Szabó József beszéde. — Egy sürgős interpelláció.
Budapest, január 3. BoIllik István alelnök egynegyed 11 órakor nyilotta meg az ülést. Az Indemnitási vita lorán elsőnek
■Sxaid József (budapesti) szólalt fel. A keresztényszocialisták nagyon óhajtják, hogy ■ kormányzat mindenkivel jó viszonyt tartson. A szociáldemokratáktól követelni kell annak belátását, hogy a mult politikája hely-
telen. A keresztényszociálisták szempuntiából szükségesnek tartja a szociáldemokratákkal a kibékülést, de feltétlenül kell kóvetelni tőlük azt, bogy ne követeljék a felekezeti izgatás megszüntetését azok, kik ma is gúnyt űznek a kereszténységből. A szociálisták piograinja azonos Kun Béláéval, mert elveiket ők is forradalom utján akarják megvalósítani. Beáiéi az internálás! kérdésről, melynek megoldását szükségesnek tartja. Beszél a tisztviselői kérdésről, határozati javaslatot terjesztvén elő, hogy a kényszci kölcsönt az állam 1000 koronáig váltsa be Msjd Szlcrényivc! polemizál a Hangya kérdéssel kapcsolóiban, sürgeti az uj tparlörvényt. Minden támadási vissrautssit, mert a ssidó lapok már beharangozták azokat. Szavazatát attól teszi függővé, hogy a kormány a Vüasrtójóg" lífftfísAélr ~ milyen * álláspontot foglal el, de csak három hónapra szavazza meg ax indemnitást.
Gieswein Sándor: A javaslat ellen beszél. Nem bixik a kormány őszinteségében és élesen kikel ax ellen, hogy a választások előtt, amikor hatf hét slatt kellene megteremtenie a nemzetgyűlésnek, amit két év alatt elmulasztott, a legfontosabb dolgokban Is tájékozatlan a- magyar kormány. Teljes tájékozatlanok vagyunk a válas.tójog kérdésében. Hallunk itt Is, ott Is félhivslalos vagy egész hhrstslos kijelentéseket, melyeket párt-körökben, klubokban hsngoztatnak, de nem lehet tudni, vájjon nem abból a szemfényvesztő intézetből kerültek ki, mely M.T.I. vei szokta msgát rövidíteni. Néhány nappal ezelőtt hallottuk\' Husxár Károly Interpellációját, melyben Jigyelmeztet arra, hogv ilyen meg olyan bolttviki szervezkedések folynak. A miniszterelnök azt mondta, hogy tud a dolgokról. Ha Igszsk ezek a dolgok, melyeket Szabó képviselő ur elmondott a szociáldemokrata programról, akkor nézetem szerint megegyezés jöhet létre közöltünk. Kérdi, n\'iért nem létesítették meg a kalholikus autonómiát? Beszél a kereskedelem refoiinjáról, szövetkezetek működéséről, msjd áttér a királykérdésre. Kijelenti, hogy a magyar hadseregnek nem szabad többé király-hadseregnek lenni, hsnem a nemzet hadserege legyen. A háború és béli: feletti jog nem lehet kizárólag a kormány joga. Csak három hónapra fogadja el az indemnitást.
Tankavics: Kérdezi, hogy képzeli a miniszterelnök, hogy béke lesz, ha egy minist-tertárson detektívek rajtaütnek és vlisgáln-tokkal nyugtalanítanak. Azért, mert egyesek szeretnék Nagyatáditan az uj Dózsa Györgyöt látni, ilyen esiközőkkel kívánnak neki ártani. Besxál sz egységes pártról, melyet nem tart megoldhatónak. A királykérdésről ssólva ki-jelentt, hogy hs a király máskép viselkedett vol.ia 1918. októherében, nem jött volna r forradalom, a fcommiSh és a román meg
srállás és nekünk lett volna koronás királyunk. Biralmat szavaz a kormánynak.
Elnök: Napirendi Indítványt tesz. Baumann Emil: Sürgős interpellációban kérdi, hajlandó-e az igazságügyminiszter sür-fősen intézkedni, hogy az omnesztia-rende-etet a s:erb megszállás alól felszabadult területen is végrehajtsák.
Tomcsányi: Kijelenti, hogy a felszabadult területeken az amnesztia-rendelet végrehajtását már elrendelték. Intézkedett, hogy ezeket a Icgszabadelvübbcn kezeljék.
Baumann: Kéri, hogy a rendelet gyors lebonyolítása érdekében küldjön a pécsi ügyészségre segítséget.
Tomcsányi: Megígéri, ülés vége egynegyed 4 órakor.
Ismét az egységes párt.
Budapest, január. 3 A livgazdap\'rt holnap este értekezletet tart, ezt pártvre ora követi, melyen részt vesz a miniszterelnök is, aki — állítólag — fonlos politikai nyilat kora tot tesz. Értesülésünk szerint . a pártvezérek fel fogják kérni Bethlent, hogy lépjen be a kisgazdt páitba és kezdje meg ax egységes part megalakítására irányuló tárgyalásait.
A kereszténypártban határozottan állást foglalnak Bethlennek az egységes párt alakítására Irán)utó töiekvése ellen és nem felel meg a valóságnak, hogy zászlóbontás esetén többen követnék Bethlent a kertSftény-p Írtból.
Hány waggonban laknak a menekültek.
Budapest, |an. 8. A Máv január elseji kimutat iss szerint BjJaposten és környéken 0(5, Cscnks Magyarország egész lerülelén pcJig S870 woggont tartanak elfoglalva s menekültek
Ax amerikai magyarok sérelme.
Budapest, január 3. Aldássy József ml-niaxteri tanácsos, a kivándorlási bizottság vezetője, egy közgazdasági Ispban nyilatko zott az amerikai magyarokról, akiket letört gavalléroknak, síkkasztóknnk és földnélküli Jánosoknak nevezett. Grand Smilh amerikai ügyvivő e nyilatkozatról jelentést tett ax smerikni kormánynak, mely a>t az utasítást . adta Smithnek, hogy emiatt jelentse be tíl-tskozását a magysr kormánynál, ssj smerlksl állampolgárok megsérté* miatt. Értesülisűnk szerint az ügyvivő ma adta át a külügyminisztériumban az Egyesült Államok kormányának jegyzékét, melyben tudomására hozta a magyar koimánynak, hogy nem engedheti meg az ame.ikai állampolgárok gyalázását, s „agyar koimány funkcionáriusa állal még akkor sem, »■ iU\'tók szelőit m.gy.r állampolgárok voltak és most is azok, de
Accetikában élnek. Ax Egyesült Államok kormánya a legteljesebb elégtételt követeli a magysr kormánytól. Grand Smlth kijelentette, hogy erről ax flgjről cssk annyit közölhet, hogy a magyar kormánynál utasítása értelmében már eljárt. — Beavatott helyen egyébként ugy tudják, hogy az egéss ügyst szóvá fogjAk tenni a nemzetgyűlés hoiospl ülésén.
Eltemették Kiss Józsefek
Budapest, január 3. Ma délelőtt U órakor temették a Bajza-utc .i Petőfi-házból Kiss Jórsefet. A gyászszertartáson megjelent Irodalmunk és közéletünk számos kitűnősége. A kormány nevében Pékár Gyuls fejeste kl részvétét s g>ászoló családnak. Ott voltak: Hrrcreg Ferenc az Akadémia, Berzcviczy Albert s Kisfaludy Társaság, Ferencay Zoltán vezetésével a Petőfi Társaság testületileg, továbbá ax Otthon és s Magysrörsxlgi Újságírók Egyesülete stb. Olt volt Váxsoqyi Vilmos és s magyar irodalom és újságírás kitűnőségei. Elsőnek Fischer Gyula dr. mondott meghaló beszédet, msjd Hevesi Simon beazéjt. Lederer Sándor után Berxeviczy Albert a Kisfalu.ly TrlMr-s^g nevében búcsúzott az elhunyttól, szután Fercnczy Zoltán, s Petőfi Társaság slelnöke beszélt. Többek közt ezeket mondotta:
— Kiss József számárs fényes fejesetet tart fenn sx irodalomtörténet. A Petőfi Tárassá? ünni pélyes ülés keretében méltatja érdemeit és avatott kézzel íratja meg életrajzát.
Még Szatmári Mór beszélt. Kiss Józsefet a Kerepesi utl zsidó temető virágágyában helyezték őrök nyugslomrs, mellette egy helyet hsgytsk felesége számirs, kit exhumálnak és melléje temetnek. Ax Aftdrássy, Rákóczi és Kőrúton keresztül hatalmas embertömeg kisérte s halottas kocsit, amerre • gyászmenet elhaladt lebocsátotUk az üxletsk redőnyeit. ^ < <
A korona Zürichben.
Budapest, jsn. 3. Zürichből jelentik: A magysr korona állása ms: (zirlstkor) —\'65, osztrák korons: —"19, az oaxtrák bélyegzeit bankjegyé pedig —\'11 szantim.
TŐ.ZSDE.
\'Ssáapsst, január 3.
Velutspleei N.pel~« ÍM0. Toal —, Ura
--, Dollár 602, Kr.ncU frink 6000, Ungy.l osArk* nV.,
táárka 337, Un tltt, Outrlk 10, Babd 61, Lat«», Ssolol MO. Svájci tiuk--, Ml, rnst-
dtolr tlotUad forint -, Wi.l MlisMá. «•/,.
Kztákek: HtUl 11)10, Osstrák IIM 1180.
Hiúi 070, J«UilO( 300, LWmllotó !». X«<ak«Mial
B,nk--. Utfru-Olasz 301. bM&«lal W00, Dnsab.
4360. általános ssée I1KO. Ssiasrárl «<». Száljáéi
M50, UrdLáayi--. Basa 1TV0. Sellk» 1M», CMS
3»i0, Kuki 18230, ttaik. Í870, KkxM--, Mssyu
Cukai 17500. Adria 7100, AU.nllk. 8715, Királysír -,
Bosarlk-Ajrár Í00, LlpUk »0, rköbos 710, Vazaiasni
ViUur«.--. GtaaUseulua l\'M. Kootadl. 13«, DéS
Vswt 13S0.
1__
Az ipartörvény revíziója.
A hozzánk beküldött Ipartörvény módosításéról szóló törvényjavaslatot tárgyaié? alá^ vettük, tehetségünkhöz képest alaposan megvitattuk éa nagy vonásokban megrajzoljuk azon kívánságokat, amelyeket Ipari életűnk javulása és fejlődése szempontjából elenged-hellénül szükségesnek tartunk és amelyek a jelen Ipart örvényt módositó javaslatból teljességgel hiányzanak.
Mikor a javadat tárgyalásához hozzáfogtunk, tudtuk azt, hogy a javaslat nem egyéni célokat és nemcsak hazánk ipari életének megalapozását, hanem az egész magyar közgazdasági élet nagy céljait, nagy érdekelt —, és ebben a keretben az általános ipari fejlődést van hivatva szolgálni, és az ipart — a nyomasztó jelennel Is számolva — a jövő küzdelmeire előkészíteni, hogy az ezután következő sokkal nehezebb viszonyok közt is meg tudja helyét állni és el tudja viselni azokat a terheket, amelyek politikai és gazdaaági leigázásunk következtében vállalni ra nehezednek. Ebből a szempontból tárgyalván a javaslatot, a következő észrevételeket tesszük:
1. A törvénytervezet nem látszik számolni azzal, hogy iparunk azért satnya, Iparosaink azért szegények, mert nem rendelkeznek azzal a szellemi tőkével, amivel kellene. Legkevesebb, amit az Ipari pályára lépőktől kívánhatunk, hogy legyen meg a hat elemijük, vagy ennek megfelelő középiskolájuk. Ha ez megvan, akkor már az ipar-Iskolában nem a betűvetés ábécéjével kell az Időt eltölteni, hanem tisztén ipari irányú szakdolgokkal foglalkozhatnak és teljesen feleségessé válik az évi 300-400 órás isko láztatása a tanoncoknak, hanem helyette ennek felét otthon szakmájuk intenzivebb elsajátítására fordíthatják és csak a másik felét, évi 180-200 órát töltenek iskolában.
Ebben tán méltán hivatkozhatunk nemcsak a fejlettebb iparú külföldre, hanem arra ■ le nem tagvdható valóságra is, hogy itthon az egy-két középiskolával biró iparosok nemcsak jobb iparosok, de boldogulni könnyebben és jobban tudnak. Ez az egyik ■zempont, amelyik az ipari pályára lépők előképzettségének emelését kívánja, — az Ipar fejlődésének, az ipar jövőjének szempontja. A másik — édes hazánk általános boldogulásának szempontja.
Amig az iparban — dacára primitív kisipari berendezésűnknek — határozottan túltengés észlelhető, addig mezőgazdasági munkásokban egyre fokozódó hiányt látunk.
Ugyanis az iparostanoncok 70°/, a mezőgazdasági munkások és cselédek, valamint földművesek gyermekeiből rekrutálódik és csak a további 30% iparos és tisztviselők gyermekeiből. Ha ezt tovább igy fokozzuk, lesz lerongyolódott iparos ipar nélkül, és lesz mezőgazdaság munkaerő nélkül. Iskolázatlan iparosok ezután is nem a helyea — a belterjes, gazdálkodásból metilik létalapjukat, hanem — mert sokan lesznek és tanulatlanok — egymás szájából veszik ki a legtöbbször igen száraz kenyeret.
A szellemileg képzettebb iparos iparát egészen más szemszögből nézi, Ízlésesebb, csinosabb munkát készít, ez anyagokat gazdaságosabban használja fel, a technika modern eszközeit szolgálatába állilja a mun-kájját egyre tökéletesítve tőbbtermelésre törekszik. Külföldet járó, hazájának büszkesége igyekszik lenni. Nem torpan meg aprócseprŐ nehézségek előtt.
Ha valamikor lehetett gondolni e kérdés megoldására, ma ezt rázkódtatás nélkül megtehetjük, mert a gazdasági eltolódás
_ zmm közlöny__
következtében ma mindenki szívesen megy ipari pályára, s még szívesebben mennek akkor, h« tudják, hogy csak méltó társakat kapnak. Ezeken munkáskorukbaii »em fog "oly könnyen, nem keríti olyan könnyen hatalmába a demagógia.
Tehát országos érdek, ipari, nemzetgazdasági, emberi és szociális szempontok azok, amelyek ipari pályára lépőknél a hat elemi sikeres elvégzését szükségessé teszik, — bár kivételes esetekben egyes Iparoknál az iparhatóság vagy Ipartestület kell, hogy hogy kisebb előképzettségüeket is szerződtethessen, általában azonban a hat elemi sikeres elvégzését törvényben kell biztositani az ipari pálya számára (83. szakasz.)
2. A jelen tőrvénytervezet a segédi gyakorlatot két évben állapitja meg, ugyanúgy, mint a régi ipartőrvény, és nem tesz különbséget azok között, akik segédi idejüket különböző helyeken és műhelyekben töltik eJ, dacára annak, hogy mérhetetlen különbség van azok kőzött, akik egy kisebb primitív munkát végző műhelyben töltik be segédidejüket és azok kőzött, akik részben városi fejlett műhelyek vagy üzemekben dolgozva sajátítják el iparukat és emellett magukat továbbképző tanfolyamokban szellemileg is tovább képzik, vagy külföldet járva igyekeznek magukat tökéletesíteni és megszerezni azon vívmányokat, melyek nálunk még ismeretlenek.
A két évi segédi gyakorlat elméletét maga az élet cáfolta meg azzal, hogy a háború .előtti időben az iparigazolványért folyamodók 70 százalékának 3 évnél is több szakbavágó munkában eltöltött segédi gyakorlata volt, mig ezek majdnem fele 4 évnél is több gyakorlati segédi időt mutatott ki.
Ha már az Ipartőrvény-tervezet a segédi vizsgától eltekint, kell, hogy olyan mérvű gyakorlat kimutatására kötelezzen, amely a szülőfalujából ki nem mozdulók számára is biztosítja az iparostól méltán megkövetelhető szaktudást.
Ezeknél pedig szerintünk nem két, hanem három évben —, azoknál ellenben, akik egy továbbképző tanfolyam, vagy ilyennek megfelelő középfokú ipariskola sikeres elvégzését, vagy egy évi külföldi szakbavágó munkában eltöltött gyakorlati időt igazolni tudnak — két évben lenne megállapitandó.
Az ipari haladás megkívánja azt, hogy külföldi államok ipari fejlettségéből mindazt megszerezzék szegény hazánk ipara számára, amit miniien különösebb anyagi áldozat nélkül megszerezhetünk, hogy ezzel iparunkat jobbá, tökéletesebbé, az ipari pályán élők sorsát elviselhetőbbé téve — ezzel az egész nemzetgazdaságunknak használjunk. Külföldi tanulmányútra pedig csak akkor mennek tömegesebben segédmunkásaink, — tehát jövő iparosaink, ha ezért bizonyos előnyöket biztosítunk számukra azokkal szemben, akik külföldi tanulmányútra menni nem hajlandók. Ha iparunk jövőjét nézzük — pedig az ipartörvény megalkotásakor csak erre kell tekintettel lennünk —, akkor ezeket szemünk elől téveszteni nem szabad.
A törvénytervezet 13. § ában jelzett képesítéshez kötött iparok közé mindenesetre felveendőnek javasoljuk a korcsmáros ipart is, mert midőn az 53021/1920. K. m-, rendelet a minden — tulajdonképpeni elögyakor-latot nélkülöző kávéházi ipart képesítéshez kötötte, teljesen figyelmen kívül hagyta a különféle ital. és vidéken hideg és meleg ételeket ,is felszolgáló korcsmárost. Hogy
közegéazségi arempontból mily nagy fontosságú er, hogy korcsmárosaink a helye" borkezelést értsék, sióval: a borkezelés, derítés, kénezés, Mzasitás stb. terén a képeaitést — de faclo — megszerezni, állhoz bővebbb kommentár igazán nem szükséges. Nem iiük-séges rámutatni arra, hogy hány korcsmáros telte önhibáján kivüt csupán tudatlanságból — mert a korcsmáros iparra képesítése egyáltalán nem volt — helytelen eljárás: például nedves kénezés, a félben levő hordóra való kénezés, vagy az ólomcukor, dohány is más mérges anyagok használata folytán vendégeinek százait beteggé. A sulphur, a taninon, vizahólyagon kivül még sok egyéb ner van, melyet a korcsmárosok nagy rtxu, rendkívül gyakran igénybe vesz anélkül, bogy ezek helyes használatát ismernék éa tudnák azt, hogy ezen részben deríti, részben más szerek túlságos és helytelen igénybevétele az egészségre ártalmas, mert többé-kevésbé mérges hatásúak. Szükségesnek tartjuk tehát a korcsmáros iparnak képesítéshez kötését és ezzel kapcsolatban tanonciskoláink tante: minek a helyes borkezeléa szempontjából való sürgős kiegészítését. Kivánja ezt a közegészség megóvása, mely még azt Is szükségessé tenné, hogy a jelenleg még működő korcsmáros és vendéglősök — egy rövidebb tartamú szaktanfolyam hallgatására kötelestessenek.
Reá kell mutatnunk végül arra, hogy a revízió teljesen figyelmen kivül bagyja az Ipartestületeket; meghagyni kívánja őket ai eddigi, hatáskör nélküli szervezetükben, dacára annak, hogy a jelen összetételük éa munkakörükben nagyon kis mértékben nol-gálják az Iparosság érdekelt, hlaien az addigi munkakörük: a munkások be- éa kijelentése, tanoncszerződések kötése, tanoncok felaza-baditása stb. inkább állami feladatot képező adminisztratív teendők, amelyeket az L fokú iparhatóaág egy tisztviselője Is elvégezhetne az Ipartestület azervezete nélkül.
Az ipar törvény 126. §-a az ipartestületek célját a testületi tagok közti rend és egyetértés fentartásában jelöll| meg — jóllehet ezek fentartása érdekében semmiféle jogokkal fel nem ruházza. Peltitlenül szükségesnek tartjuk az Ipartörviny olyképpeni módosítását, hogy az ipartörviny olyképpeni módosítását, hogy az ipartestületek mint I. fokú iparhatóság járjanak cl az iparos és a tanonc, illetve a tanonc szülei költ támadt vitás ügyekben éa II. fokulag járjon el a városi tanács, vagy a szolgabiróság. A szökevény tanonc vissravezetését — illetve (n-nek elrendelési jogát utalja az uj törvény az ipartestület jogkörébe, hogy megkeresésével közvetlen fordulhasson a rendőrhatósághoz.
Az iparigazolvány iránti kérelmek Is az ipartestületekhez terjesztessenek be éa ennek véleményével ellátva kerüljenek cllntiziare n városi tanács, vagy szolgabírósághoz. A javasolt eljárás ugy n félre, mint nz ügymenet gyorsaságára nagyon lényeges.
A békéltető bizottság teendőjét az Iparhatósági biztos helyett ruházza az uj törvény az ipartestületi jegyzőro éa ezzel kapcsolatban biztositsa a törvény a Ipartestületi jegyző közhivatalnoki jellegit, előbb azonban eien állás bizonyos qualifikációhoz — pildául községi jcgyz.li oklevélhez — köttessék és ezzel egyidejűleg a szolgálati pragmatika megalkotta&sék.
Bazaó József
ipartestületi elnök.
A magyar királyi honvédség kiegészítése.
sEBte-•
Wxt«WJ«éM. - Ax anyagi favadal-mak. - A tanulók, löldntlvesek, Iparosok segítése.
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A minisztérium a m. kir. honvédjéből szól6 1921: XLIX. t,c. 12 ik §., alopjén el-rendelte a .magyar királyi honvédség"-gé vált nemzeti hadseregünknek az önkéntea jelentkezési rendszer szerint való első kiegé-sutését. A honvédelmi miniszter utasította a törvényhatóságokat, hogy a 17—35 éves korban levő férfinépességet a magyar királyi honvédségbe való önkéntes belépésre hivják fai. Az \'önként jelentkezőkre elvileg 12 évi szolgálati kötelezettség hárul. E látszólag Jwaazu azolgálati idó azonban a gyakorlatban jelentékenyen megrövidül, mert a katonák a hatévi szolgálat után szabadságolhatók s az elvállalt szolgálati kötelezettségbe a jelentkezők által már előzőleg — a háború alatt b — teljesített tényleges katonai szolgálat ideje teljes mértékben beleszámit. Végtelenül al&iyős az is, hogy a jelentkezők jelentkezésük által egyelőre csak néhány hatl, de a törvényben megállapított hat hónapot semmi-eaelre sem meghaladó próbaszolgálatra válnak kötelezetté a csak annak letelte után kell váglegeaen nyilatkozniok a katonai szolgálatra vállalkozás tekintetében.
A» önkéntes szolgálatot vállalt egyének anyagilag is kitűnően javadalmaztatnak, mert a teljes ellátáson (elhelyezés, élelmezés, ru-Háial) kívül a múltban elért rendfokozatukhoz képest már a próbaszolgálat Ideje alatt is havi 900-1500 korona pénzbeli illetményt kapnak. Már a próbaszolgálat alatt elérhető legalacsonyabb — havi 900 korona — pénzbeli illetmény is teljes ellátás mellett a polgári életben elérhető átlagos keresetet meghaladó keresetnek felel meg.
A pénzbeli illetékek a szolgálat további folyamán fokozatosan emelkednek, ugy, hogy a jelenleg érvényes illetéktáblázat szerint például egy három évet szolgáló közvitéz havi 1400 korona pénzilletáket, a tizenegyedik évben havi 1600 korona pénzilletéket, a legmagasabb illetékfokozatba eső egyén pedig a harmadik szolgálati ávben havi 2000 korona, a tizenegyedik azolgálati évben havi 2200 korona pénzilletéket kap.
A kormány lohetővá tette, hogy a tanulóifjúság is minél nagyobb számban beléphessen a magyar királyi honvédség kötelékébe. Biztosította ugyanis a jelentkező szak-, közép- éa főiskolai tanulók részére a tanintézeteknek katonai szolgálatuk alatt katonai minőségben való további megszakítás nélküli látogatását s ezáltal lehetővé lette a megkezdett tanulmányoknak megfelelő elhelyezés mellett anyagi gondoktól menten, katonai minőségben, tehát szinte államköltségen való befejezését.
Földmivea népességünk számára is elő* nyössé kívánta tenni a kormány a katonai szolgálatra való vállalkozást. Kilátásba he* lyezte ezért,\' hogy azoknak a földbirtok-reformról szóló törvény értelmében földhöz juttatható egyéneknek, akik katonai szolgálatra önként jelentkeznek, szolgálatuk fejében a zsoldjuk bizonyos hányadából visszatartandó megtakarításokból a szolgálatból való kilépésük alkalmával a megtakarítások mérvéhez képest 2—3 hold földet fog venni lehe-
ZA\'-Al KÖZLÖNY
tőleg a falujokbon és lehetőleg még jelenté kény tőkét is kezükbe >d az első berendezések beszerzésére. Addig pedig a pénzt nevükre gyümölcsözőleg fogja elhelyezni.
Előnyöket helyeznek kilátásba a kiadott rendelkezések az iparos és kereskedelmi pályákon működő, vagy azokra lépni kivánó egyének részére is, amennyiben ezek részére a választott foglalkozási ágra a katonai szolgálat alatt való kiképzési, illetőleg továbbképzést, a siolgálatból való kilépés esetére pedig a gazdasági önállóság megteremtésében való támogatást biztosítják. Jelentkezni a tartózkodási hely járási föizolgabirájánál (város katonaügyi előadójánál) lehet. Ugyan-ott, valamint minden községi elöljáróságnál és cs.patparancsnokságnál tájékozás nyerhető a részletes jelentkezési feltételekről s a jelentkezéshez szükséges okmányokról is. Tényleges katonai szolgálatban állók csspat-testeiknél jelentkezzenek.
— Kinevezés. Mikala Szigfriedet az alispán a nagykanizsai főbírói hivatalhoz közigazgatási gyakornoknak nevezte ki.
— Egún Imre nem lesz Vasmegye főlsprínja. A fővárosi lapok nem régiben azt a hirt hozták, hogy Egán Imre békésmegyei főispán, a nyugútmagyarországi fölkelők hires vezére lenne Vasvármegye főispánja. Ezt a hirt megcáfolják.
— Hlvatalvlzsgnlnt. A tegnapi nap folyamán Kolbtnschlag Béla főispáni teendőkkel megbízott alispán folytatta az elmúlt áv végén abbahagyott hivatalvizsgálatot. Különös elismeréssel s dicsérettel emlékezett meg több hivatalban a városi hivatalnoki kar pontos munkájáról. Nagykanizsáról a hivatal-vizsgálat befejezése után amint értesülünk hasonló ügyben elutazik Letenyére és Keszthelyre is.
— Nagykanizsa nem kap mezőgazdasági kamarát. A földmivelésügyi miniszter a mezőgazdasági kamarák székhelyei gyanánt Kecskemétet, Debrecent, Miskolcot, Győrt és Kaposvárt jelölte meg. Nagykanizsa valószínűleg a győri kamarához fog tartozni. Városunk ismét lemaradt egy fontos közgazdasági intézményről.
— Dr. Szabó István előadása.
Csütörtökön este 6 órákor dr. Szabó István előadást tart a szabad lyceumban a nemi betegségekről. Az előadáson csak férfiak vehetnek részt. Belépő díj nincs.
— Az Iparosaághoz. Kérjük az 50 éven aluli iparosságot, hogy ma este 77s órakor az Ipartestület helyiségében nagyon fontos megbeszélésekre megjelenni szívesek legyenok. Ugyanekkorra külön tárgyban hívjuk meg a finomabb munkál készítő, do kevás megrendeléssel ellátolt cipész iparosokat. Az Ipartestület elnöksége.
— A Protestáns Nőegylet mulatsága alkalmával mindazok, akik adományaikkal a bülféhez szívesek voltak hozzájárulni, adományaikat ma délelőtt kilenctől délután négy óráig adják át a Polgári Egyletben.
Eljegyzése előtt
szeresse be |egrayUr<U*t
Schnitzer Géza
ékszerésznél Deák-tér 15. sz. alatt,
hol mindenkor saját készitményü jegygyűrűkben nagy választékot talál.
. — Elnémult harangok. Még a béke-
világban jelent meg Rákosi Viktor (Sipulusz) ily cimü regénye, melyben a magyarság figyelmét megrázó szavakkal hivta fel arra a veszedelemre, melyet ax oláh liga aknamunkája folytat ax erdélyi magyarság ellen. Sajnos az ő szava is a jjusztában kiáltó szava volt, melyet az\' akkori illetékes körök nem akartak figyelembe venni; pedig hogy mennyire igaza volt, azt a gyászos követ-keímények teljesen igazolták. A jeles regényt Malonyay Dezső kitűnő irónk színműnek átalakította és a jeles darab a mi időnkben igen aktuális irredenta darab lett. Ezt a kitűnő szinmüvet adják elő vasárnap, f. hó 8-án a Polgári Egylet nagytermében a Legényegylet legjobb műkedvelői és az előkészületek után itélve kedves estélyt szereznek a közönségnek. A hazafiasságtól izzó, példás irányú darab előadáiára már most felhívja a közönség figyelmét a rendezőség, mert ez alkalommal nemcsak szépet és jót, hanem egy kiválóan hazafias irányú színművet fog láthatni. Jegyek már most válthatók Schless testvérek papirkereskedésében.
— A honvédségbe való Jelent kelésekről. Budapestről Jelentik: Belitska honvédelmi miniszter a következőket mondotta munkatársunknak: Nagyon nagy súlyt helyezek arra, hogy az intelligencia nagy számmal jelentkezzék az uj honvédségbe, mint azt különben felhívásomban is jeleztem. A haja iránti kötelezettségüknek tehetnek eleget azáltal, hogy a honvédség kötelékébe lépnek. Felhivom a középosztály és a kispolgárok figyelmét arra, hogy a mai nehéz megélhetési viszonyok között helyesen teszik, ha a honvédséghez léptelik be fiaikat. Remélem és hiszem, hogy a honvédségbe való lépéssel minél számosabban biztosítani fogják határaink megvédését.
— Szabadulások ax internáltak táborából. A napokban egyik hir a másikat érte, amelyek egymástól homlokegyenest eltérő dolgokat közöltek a zalaegerszegi internáltak táborából. Egyik szerint a belügyminiszter feloszlatja, a másik szerint erről szó sincs. Ezúttal az utóbbi bizonyult valónak, amennyiben momentán tényleg szó sincs a tábor teljes feloszlatásáról, egyedül a valóság az, hogy a napokban több internáltat szabadonbocsálottak s amint értesülünk, a belügyminiszter ujabban 40 internált szabadlábra való helyezését rendelte eL
\' — Legöregebb vidéki lap? Az egyik vidéki laptársunk Írja: Balassagyarmatról jelentik, hogy az ott megjelenő .Nógrád" c. politikai hetilap most lép-ett 50-ik évfolyamába. A vidéki lapok között ez az egyetlen, mely ilyen hosszú mulira tekinthet vissza. A lapot annakidején Harmos Gábor, Nógrádmegye főjegyzője alapított Mikszáth Kálmánnal egyetemben. Hát a .Zalai Közlöny és a wZ«la\' ? A Zalai Közlöny 61 éves, a Zala pedig 51 évos.
(x) Orvosi hir. Dr. Haiszcr János fogorvos rendelőjét Sugár-ut 12. aJól Fő-ut 6. sz. alá (a Fekete Sas-gyógyszertár fölött az L omo-leten) helyezte át.
— Arany, ezüst, platina, aranyfogak és érmek beváltása a legmagasabb napi árban. Arany és ezüst jegygyűrűk, ékszerek és javítások készítése a legszebb kivitelben Fried József ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Fő-ut és Sugár-ut sarok).
(x) A Világ-mozgóban ma szerdin és holnap csütörtökön kerül bemutatóra a világhírű Gaumont párisi filmgyár csodás alkotása a Kis hazátlanok (Páris gyermeke) cimü drámának I. része a Két árva. A romek mozgófénykép, mely minden e^ldig megjelent hasonnemüek vezércsillaga, — előreláthatólag oly nagy erkölcsi sikert fog aratni, hogy erre való tekintettel s arra is, hogy- mindenkinek lehetővé tétessék o kép megtekintése, a Világmozgó igazgatósága elhaiározta, hogy a szokástól eltérőleg csütörtökön 3 előadást tart és pedig 5, 7 és 9 <frakor, melyre még pár jsgy kapható.
"4
Z\\LAl KÖZLÖNY
^ • 1
— A méhéaxet k8réb51. A pénz-ügyminUztérium 23095—VII.—a sxámu döntése alapján a méhéaxet a jeicnlegi törvények és joggyakorlat szerint c»k mint önállóan űzött hasznothajtó kereseti tevékenység képezheti a III. oszt.\'kereseti adó kivetésinek alapját, oly egyének azonban, akik mint földbirtokotok vagy földbérlők a méhészetet mellék haszonvételként űzik, e \' ho»zonvétel után kfllön III. oszt. kereseti adóval nem róhatók meg.
— Radicaot iámét le akarják tar-téztatal. E hó 26-án n szcr\'o miniszter-tanács e határozta, hogy Radics István ellen hazaárulás is felbujtás cimén pert indit, illetve a törvényszék e!é állítja. Az eljáris meRinditá-aára állitólag abban talállak okot, ho^y Károly király Magyaroiszádra való vissza.\'éréNC albal mával Radics a hozzáforduló panisztokn.»k azt az utasiiási adia, hogy nc vonuljanak be a mozgósítási parancsra, mert ugy sem lesz fegyveres konfliktus Magyarország ós Szerbia között. Radics ezen utasítása következtében számulan helyen tartózkodtak a horvát katonák a bevonulástól, illetve nem engedelmeskedtek a mozgósítási parancsnak.
— Jó ax Idő a vetésekre. A mostani esős idö nsgyon kedvező a veiésekre. A földeken javában folyik a szántás c. tavasziak alá. Ugy látszik, hogy az Aggodalmak, melyeket gazdák körében a korai fagy támasztott, nem voltak alaposak. Legalább azt halljuk, hogy szárriottevő fagykár nincsen.
— A januári szivárvány. Ritka természeti tüneményben gyönyörködhettek januór 2-án, hétfőn reggel az álmosszemü fehérvári járókelők. A város északi részén, amikor a nap legmesszebbre hajol cl tőlOnk, — keletről arra délfele, — egy csodálatosan m«gas ivO, sugárzó, kettős szivárvány tündökölt. Szinte égett. Mintha csak az ujévnapi sok jókívánságra akarta volna borítani a teljesülés reményének diadalívét, hirdetve : ha mos: tél van is, a dermcd.ség, a nyomorúság ideje, lesz még boldogság, bő termő nyár is ezen a kihalt IclkU, elhagyatott, szomorú magyar földön is.
— Az Irodalmi éa Művészeti Kör
zenekara ma szerdán esto S órakor tartja rendes próbáját a polgári iskolában. Pontos megjelenést kér Kelting.
— Felhívás. A m. kir. honvédelmi minisztérium 62680/1921. sz. határozata folytán — mindazok az özvegyek és szülők — kiknek hozzátartozója hadifogságban halt meg, továbbá kinek férje, illetve fia jelenleg is fogságban van, vagy onnan mint rokkant és kereset-képtelen jött vissza, egyszeri kisebb segélyben fognak részesittetni. Felhívom az erre igénylőket, hogy cz ügyben kérvényüket legkésőbb 1922. évi január hó 20 tg a városi katona ügyosztálynál (II. cm. 31. ajtó) adják be. — Polgármester.
POLLÍKM. EMIL NAGYKANIZSA
iroda: Kinizsy-utca 2/a I. emelet Tataion 131.
Jíbuít—íebruii bnvl sxM»iU»w etójegycilrtlfl
6% mcg:cndc!l>ct6:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
h&nna irpt, ligovo és dupp»l rab, Uvászl butt, bjUc5ny, köles, muhar, tengeri vörös l<Jher, lucerna, rép* stb. ónres
gazdasági magvak
Ofy kiwbb, mint nigyobb taeaajffségbm
MIndon gajtda Igyakosstk ssllksta-
l«tát mielőbb magrandelnl.
___
(x) A k8rtfl*trl««lSM>8i- Mint mér közöltük, n köxttalviselők srámára\'jjvntő mérték u\'nni finomabb cipők elkésritésével a nsgykaniisal BS.ip.rl Szövetkezet birolott
mc/, amelyre megrendeléseket ciak f. hó 10 lg áll jog.tbtr\\ n Slővetkeietnek felvenni. Kérjük tehát mindazokat, akik mértók utáni cipőt igényelnek e»t n fönt jelzett időig megrendelni szíveskedjenek, mert később kedvezményes cipőrendeléseket elfogadni nem áll módunkban. — A Nagykanizsai Bőripari Szöoetkezet
— Nincsen levilbélyeff. Pár nap alntt a trafikokból a pnsla bélyegek csaknem teljesen eltűntek. Különösen hiány van két-három koronts s nsgyobb bélyegekben, aminek oka a posta tarifaemelésében keresendő.

—- A szerbek Szeged határiban.
Szeged alatt a szerbek állat míg nxgwáll*
tartott terület 9760 hold, melyből ««0 hold erdő, 780 hold szőlő, 8830 hold pedig szántóföld nagyobbrészt a város tulajdoniban, melyet a lakosság bétel. Az elfoglalt leriüetcn van 7 isicola ás 900 lakóház, melyben 5400 lélek lakik. A lakosság anyanyelvére kizirólag magyar. Szegedi tudósítás szerint a szerbek előkészületeket tesznek a terület kiürítésére.
Apró hirdetések.
BlrMMt eu.u. . *.«*« Sri SUmSS. wrtu
Jő karban lévS konyhabútor és egy
p.tmlog eladó. Cim a kiadóhivatalban.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesltjök a* igen tisztelt vásárló köönséget, hogy Fő-ut 15. tz. alatti (Oiztr. Mtgy. Bankkal szemben)
fűszer- és csemege-üzletünket
megnyitottuk.
A na2yérdcmü közönség szíves pártfogását kéri, kiváló tisztelettel
KREFTLUKÁTS
r.
VILÁG
mozgóképszinhárz
Erzsiktt klráljni-Ur. tzirui izálledt ijtBlaUhai
Telefon 74. T.l.fo> 74.
Szenzáció I
Szerdán és csütörtökön
Soha nem látott.
n Judex szereplőivel. Csoda film, valamint « főszerepben a világhírt francia gyermek-művész a kis Jancsi felléptével
A kis hazátlanok I. része
(Párls gyermekei.) Két árva lörténotc 6 felvonásban. Francia •Gaumoot felvétel,
RoMmV • K. is k. L bety la K, II FJ^Ík* UtkSzazp 8 íi (él 9 ór^or, vui,- <i tlaa.p.
UUlJdldi. u. itiy u koiot*, III. bely 7 konxu. 11 oipokoo fit 4, \\ 7 ti 9 ónkor. F.atos k.xdáaI
ooaoaooaaaaaaaoDoooDaoaoaaoo
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák Jegizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos - és gyors .kivitelben állíttatnak eló.
EaMtirat. telén: 78.
Nyomatott
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13. □oaoaoooDOQoooDaoooaoQooöooa
a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában. -

61-lk évfolyam

n
Nagykanizsa, 1922. jarSár 5. Csütörtök
4. szám. ef?
kereszteny politikai napilap
SmkasitMt á. kUdóhlv.W i Pőat 1}. n. - laUitubu.uUfOD 78. ———
Megjclootk mindig kara reggol
KÓSZOTKESZTÓ.:
Dr. HEOEDÜS QYÖRGY
raLBl.ÓSSZERKESZTÓ:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Hlőtlxoté.l árak: ;-:«(.. éne HO X. Kálávr. sss K. ávi. 140 K. ügy bóra 10 K. tiira ára S K
Benedek a régi Magyarországról.
Megválasztották a bizottsági tagokat. — Benedek nagy beszéde. — Interpellációk napia.
Budapest, január 4. Boltlik alelnök \'/,U órakor nyitotta meg az ülést. Mivel nem volt elég képviselő jelen, felfüggesztette az ülést, melyet újból háromnegyed 11 órakor
nyitott meg. Megválasztották a bizottsági , melyek kóiül az ellenzéket klbuk-Az Indemnltási vita során lenedet Jánoi szólalt fel. A régi kép-rban közel két évtizeden át harcolt irt boldogságáért. Hiányzik neki a
_____első pár sorából az a férfiú, aki bár
ttikaV ellenfele volt, de akit tisztelt nagy jelleméért, önzetlen hazaszeretetéért. Az fi erős kezének hiányát érzi most az egész ország. Hiányzik Désy Zoltán, aki a kárpáti harcokban elesett és hiányzik az elnöki azék-bfil Návay Lajos, aki a vörös rémuralomnak esett áldozatul . . .
— A háború, o forradalom és bolsevizmus után nem a gyülőlkődéa szavára, de "i szeretetre lett volna szükség. Az üdvözüléséhez szeretet és jócselekedet kell, de nem gyűlölködés és gaztett. Az amnesztia kevés. Helyre kell állítani a restitudó In integrumot. Mikor adják vissza azoknak a vagyonát, kiktől elrabolták és hogyan kárpótolják ez ártatlanul legyilkoltak özvegyeit. A miniszterelnök a kommünért nem az egéaz zsidóságot teszi felelőssé csak annak egy részét. Ez sem felel meg a valóságnak. A kommunista zsidók nemcsak a keresztény, de a zsidó vallást is megtámadták. — Kérdi, vájjon helyes volt e a azabadkömivesek házát elfoglalni és jelszavakat közbotrány tárgyává tenni? A keresztény civilizáció éppen az, hogy kiküszöbölje e cselekményeket. Hivatkozik a kisgazdapárti Kiss Ferenc református lelkész egy mondatérat Ma a kereszt egye-,ek kezében dorong, mellyel zsidót ütnek, misnál létra, melyen felfelé kell kúszni. A zsidóság védelmére KUs József becsületes tgyarságáról beszél, ki szegényen halt el nspelőtt. A numerus claususról szólva azt idjo, hogy a jó diáknak nincs szüksége mint az egészségeseknek sincs szüksé-mankóra.
ElnSk szünetet ad. — Szünet után Benedek beszél a telefondijak emelésé-Sí majd a drágaságról". Megdöbbentő kilátások vannak. Nyáron nem 300, hanem 400 korona less egy kilogramm zair fa « Ipsr-•Lkek ára őt-tízszeresére emelkedik, bzól a • tál,kérdésről. Nem kiván errfil nyilatkozni, tndenkit szívesen lát, aki az integrltáat T a De fájdalommal látja, hogy beleszólást Ji.k idejcn államoknak egy eminensül tXv kérdéabe. A királyt nem lett voln. ^ iWil, ha egyszer Szent látván ke,
rónája érintette a fejét. Kossuth Lajos politikáját vallja. Nem legitimista, nem karlista, de semmikép nem engedte volna a királyt kiszolgáltatni.
— A forradalom előtti napokban Apponyl felkereste őt a király levelével, melyben őt ez uralkodó arra kérte, menjen le Pólába, Igyekezzék lecsendesíteni a lázongó mntrózo-kat és szabadítsa kl admirálisát szorongatott helyzetéből. 6 elhárította magától ezt; végül Is Balla Aladár és Urznánczy Nándor mentek le. Ez oly hüségro mulat a király részéről, melyet a nemzetnek 1s viszonozni kellett volna.
— A régi világban, mikor a szabadságjogokról volt szó, nem wltak pártok, hanem yolt egy egéaz ország. Rosszul esik neki ma olyan hirdetést olvasni, hogy 50.000 koronát ajánl valaki annak, aki elbozza Izsákról 3000 hektoliter borét. Ilyen Jrörülntények között hogyan beszélhetünk szabadságról? — A javaslatot nem fogadja el.
Elnök napirendi indítványt tesz. — Ezután rátérnek az interpellációkra.
Cxegtédy Endre a közmunkák megindítását sürgeti.
Bodor György a pénzügyminiszteri rendeletek betartásáról Interpellál. — Választ nem kap.
Bodor o vagyonváltaág határidejének a meghosszabbítását kéri.
Madarász a falusi éa vidéki hadisegély, majd a lebélyegzés alkalmával hamisnak bizonyult bankjegyek kicserélése ügyében Interpellál.
Perlaki Gzörgy a baranyai határmenti állapotokat teszi szóvá.
A szövetségesek ajándéka Romániának.
London, Jan. 4. Az Airemoro gőzös tegnap Indult útnak Llvorpoolból Constanzába, fedélzetén körülbelül 00 faj-szarvasmarhával, melyet a szövetséges mezőgazdasági segitó. akció angol bizottsága küld ajándékképpen a román kisgazdáknak. A szállítmány J0 tenyészbikából és 60 elsőosztályu üszőből áll.
Hadifoglyok jönnek.
Budapest, jan. 4. M. T. I. Jelenti: Pénte-kon, vizkereszt napján reggel 8 óra 20 perckor érkezik a keleti pályaudvarra a második túsz-szállítmány Ezzel a szállítmánnyal jönnek a csótl táborba a most leszerelt és a Feketo tenger vidékéről boérkezett hadifoglyok Is.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 4. Zürichből jelontik i A magyar korona állás»;ma: (zárlatkor) .—S7\'/„ osztrák koronát —18, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'11 azantim.
Rakovszkyék szabadlábon.
Budapest, január 4. A budapesti ítélőtábla Uionyi Géza dr. elnökletével ma foglalkozott Rakovszky és társai ügyével, melyet a királyi ügyészség felfolyamodása következtében vettek tárgyalás alá. Bömhesz Gyula előadása alapján két és fél órai tanácskozás után a tábla ugy döndött, hogy elutasította az ügyészség felfolyamodását és helybenhagyta a vádtanáesnak az óvadék melletti szabadlábrahelyezésére vonatkozó döntését Az indokolásban kimondta a tábla, hogy Rakovszky, Gratz, Sigray és Schnitiler tze-mélye* viszonyait mérlegelve, politikai mult-juk és közéleti szereplésük teljesen kizárja a szökés veszélyét. Rakovszky, Sigray és Gratznak a közéletben betöltött szereplése éá személyi megbízhatósága teljesen a szökéa veszélye ellen nyilatkozik. Rakovtzkynak a királypuccs alkalmával tanúsított exponált szerepe teljesen kizárttá teazi azt, hogy exek-után valamelyik idegen állam területére mehessen. Sigrayt vagyoni viszonyai kötik Magyarország területére, Gratzot az ország belső területén levő mügántársulatoknál betöltött állásai kötik ide. Hasonló az eset Schnltzler-nél is, akit állandó jövödelme köt ide. A vádtanács által megállapított óvadékot a
tábla megfelelőnek találta.

A pestvidéki törvényszék Gyorskocsi-utcai bejárata előtt ma délután háromnegyed 3 óra tájban egy autótaxi állott meg, melyből Vázsontji Vilmos, Gratz védője szállott ki és ment a fogház épületébe. Néhány perc múlva megérkezett Sándor László, Schnitzler védője is. Tiz perc múlva mindaketten eltávoztak. Pontban három órakor kinyílt a fogház kapuja és lehozzák Gratz tekintélyes bőröndjét. A barna disznóbőr börőnd egyik oldalán érdekes irás látható:
396. von Bern Haaplbajinhof nach Zürich Hauplbahnhof. Néhány perc múlva újból kitárul a tölgyfakapu és megjelenik az ajtóban Gratz Gusztáv.
Semmi különösebb változás nincs rajta, csak egy kissé sápadtabb. Nyugodtan megy Sigray gróf outója felé. Közben az újság-Íróknak ezt mondja:
— Sajnálom, e pillanatban politikai nyilatkozatot nem tehetek. A fogházban elég jól teltek napjaim. Hogy mit fogok csinálni ? Egyelőre Itt maradok Budapesten, hogy aztán mi lesz, nem tudom.
Gratz után Sigray lép ki a fogház kapuján. Majdnem földig érő bőrkabát van rajta, fején zöld lóden-kalap. Beül Gratx baloldalára, közben csak ennyit mond:
— A fogházban a körülményekhez képest jól éreztem magamat. Sajnálom, hogy o pillanatban, mikor hosszú idő óta először
FI
ff 77^\' ■

ZALAI KÖZLÖNY

vagyok srabsd, nera mondhatok semmit. SMfck hm....
Az autó ezzel elrobogott. Azután egy fiakker Mezeit Scbnitzler hadbíróért.
Rakov.zky Istvánnak már nem volt eemmi nyoma, ő a Fó utl bajírón már eltá-vozott. A csendőr ezeket mondta:
— A kegyelmes urat ín kalauzoltam a Fő-uti kijáratig. Azt mondta, nem akfr fon-kivel találkozni, boldog, hogy haza mehet. Gyalog megy haza, mert már régen nem sétált. El U Indult a Dunaparton a Lánc hld feli.
Bcnlczky ügyében az iratokat visszaküldték Lengyel vizsgálóbíróhoz, aki megindított* a vizsgálatot, — Schnltzlert január hó elsejével nyugállományba helyezték.
A kereszténypárt értekezlete.
Budapest, január 4. A kereszténypárt ma esti értekezletén sokan jelentek meg. Eljött Rakovs/ky is, kit tüntetően üdvözöl lek. Olt voltak Pallnviáol, Andrássy, Win-disehgraetz, Hallor, Vili, Bernolák, Hegyes-halnjy stb. Első felszólaló Andrássy volt, aki többek közt ezeket mondta:
— Az a belső viszony, amely a párt és köztem jutott kifejezésre, erkölcsi kötelességemmé leazl, hogy a lefolyt eseményekkel kapcsolatban szereplésemet ismertessem. A felelősséget vállalom büszke önérzettel és ha valahányszor ilyen nehéz helyzetbe jutnék, mindig megtenném, amit megtettem.
— Mindent megtettem, hogy Őfelsége váratlan hazatérését megakadályozzam, de «mikor őfelsége látta, hogy akik vezető tényezőkként szerepelnek, a legitimitás érdekében vajmi keveset tesznek, ugyanekkor •Sy mellékkormány mindent elkövet, hogy a kormány lehetetlenné tegye őfelsége visszatértét, engedett tonáesadólnak és visszatért, mert meg volt győződve, hogy a legitimitás lehet \'egyedüli eszköze ax ország szerencsés fejlődésének és az integritásnak. Ami engem Illet, én nehéz és hálátlan szerepet vállaltam, hogy a kormánnyal karöltve megvalósítsam a legitimitás gondolatát. Éppen tárgyaltom a miniszterelnökkel, amikor másnap Őfelsége visszatért. Őfelségo türelmetlen volt, azt hitte, bogy nem dolgozunk az érdekében. Mikor a király a határt átlépte, célom az volt, hogy a veszedelmet elhárítsam. Megvagyok győződve, hogy ha az egész nemzet egységesen állott volna a király mellé, akkor, a kisantant hiába Iparkodott volna nyomást gyakorolni a magyar nemzetre.
— Ennem vagyok miniszterelnök, hogy veséket é. sziveket vizsgáljak, de megtettem mindent, hogy a veszélyt elhárítsam és tessék elhinni, hogy .zeretem oly forrón és híven a hazát, mint bárki más.
Ezután Grieger beszélt. A politikai helyzettel foglalkozván, felveti a kérdést, megmaradhat-e továbbra is: a pártban.
Vass, Bernolák és Erest kijelentik, hogy Griegernek semmi oka ninet, hogy a pártból kilépjen.
Ezután Bernolák azt Indítványozza, hogy azokat a képviselőket, akik a pártnak eredeti lormánytámogotó határozatával szembehelyezkednek, zárják kl a pártból.
Vr** U Tu,i «>ek"nelt Bernolákot rábeszélni, hogy ezen indítványát vooja vissza, aki azonban kijelenti, hogy erre nem hajlandó, A p*rt végre ugy határozott, hogy n jövőben ak* nem támogatja^ a kormányt, kénytelen legyen a konzekvenciákat levonni
A kisgazdapárt vacsorája ma este elmaradt. Ezt holnap tartják meg, mert nagyon kevés képviselő van a fővárosban. A hangulat általában ax egységes párt ellen V>n. Teljesen kizártnak látszik, hogy a* egységes párt megalakul.
BÉrópa egyensúlya a tapintod konferenciától függ.
Bécs, január 4. A Nruos Wiener Tag blatt jelenti Páriából: A cannesi konferencia iránt tanúsított érdeklődés a párisi lapokban minden egyéb kérdést háttérbe szorít. Az Intransigeant szerint ex a konferencia a legfontosabb minden eddigi közül. Ha a résztvevő kiküldöttek elhatározzák, hogy a most esedékes fizetési részletek ősszegét őtsiáx millió arany márkára leszállítják, két ctopoit és két álláspont között kell megtalálniok a kiegyenlítést egyrészről Anglia, Japán és Olaszország, másrészről Franciaország és Belgium között. Lehetséges lesz e ez a kiegyenlítés ? — kérdi a lap, amely ugy vélekedik, hogy a konferencia sok akadállyal fog küzdeni. Ugyanez a véleménye a legtöbb párisi lapnak is. Bizakodó vélekedéseket csak elszórtan lehet találni, igy a Petit Parisíen-nél és bizonyos fenntartásokkal a Párisién Journaléban. Az a felfogás, hogy a tanácskozások kedvező kifejlődése Anglia engedékenységétől függ, meglehetős általános. A nacionalista lapok azonban kételkednek abban, hogy Anglia ilyen engedményeket fog tenni.
TŐZSDE.
Badip.it, jsauir 4.
Valataplao: Nif-okoo 2*73. Kc.M 2550, Uv.
--, Poüír604, Fi.ieU fiiak 5000, l.»ngy«! mírt. 18,
Mi/ks 330, l-ti. »75, OMtríh «>/„ Rubtl 48, Ul <84,
Szakot 060, Svijclllttk--, Korwmlbir 861, Pi.nk-
dlnir —, HotUad /ortofs-, Béc.1 ktltsetfe.
Érték.*: M.OTU HÍM 1870, Ossbft HU.) 1080, ll.ul 630, Msüos ÍW, LnUmlloU 765. X.rfrskeJ.lzI
B«k--, Um&u-OUsm 301, BmcsíoI 0125, Di.ieh.
--, Általános lséa 10000. Stissváil 8750. SJ«5U)Jíol
5400, Unkiayl--, Rima 2510, Schlk* 1055. Gutln>.w>
3700, N.ilcl 17650, Danlc. 2800, Klotild 3375. W.fju Celor 16250, Adró 6500, Alkatit. 2000, Ktrilystf 2ÍOJ, Cosayifc-Aj.rir 825, UpUk 538. Pb-lbus 710, Vuw.^el
VlUsaios---. GU.Uim.lum 2550, K.akordli 2300, Déli
Vuut 1240
— Mikor kall a cseh éa szerb megszállott t«rftl«tek*a kérni a magyar honpolgáraiig elismerését. A csehszlovák és szerb-horvát-szlovén kormányok álláspontja szerint mindazok, akik magyar állampolgárságukat a békeszerződés életbelépésével, vagyis 1921. julius 26 án őzért veszítették el, mórt illetőségi községük oly területen van, amely Magyarországtól a békeszerződés slapján más államhoz csatoltatott, magyar állampolgárságuk fenntartását (opció) a trianoni szerződés életbelépésétől számított egy évi időtartamon belül csak akkor Igényelhetik, ha e községi illetőségük megszerzése előtt Csonkamngyarország területén volt Illetőségük; ellenben mindazok, akiknek Csonkamagyarországon előzőleg nem volt községi illetőségük, csak faji és nyelvi alapon hat hónapon belül gyakorolhatják optálási jogukat. Ennélfogva áz utóbbiakhoz tartozók érdeke, hogy amennyiben magyar áliampol-gáiságnk fentarlásának elismerését a kérdéses kormányok részéről biztosítani kívánják, erre irányuló optálási nyilatkozatukat a csehszlovák és Bierb-horvát-azlovén kormányoknak 1922. jenuár 26 ig bezárólag tegyék meg. Megjegyzendő oronban, hogy a ma gysr hatóságok a szóbanforgó egyének optálási nyilatkozatait a békesrerződés életbelépé-i ■élői számitolt egy éven belül is, azaz 1922. julius 26-ig bezárólag át fogják venni.
Sopron polgársága ünnepli Thurner polgármestert
SíSS
hagyta Sopront.
Sopron, január 4. Sopron város polgársága hétfőn délután rendkívül meleg ünneplésben részesítette Thurner polgármestert, a város átadásával kapcsolatosan. A városházát hlésesen feldíszítették ez alkalomból fenyőágakkal, a hatalmas közgyűlési term«t zsúfolásig megtöltötte az ünneplő közönség. A polgármestert háromtagú küldöttség vezette a terembe, ahol riadó éljenxéaeel fogadták. TŐplér Kálmán nyugalmazott polgármester méltatta Thurner érdemeit s a polgárság háláját és elismerését tolmácsolta. Beszédét azzal fejezte be, hogy Sopron városának viruló fejlődést, a hazának pedig feltámadást kiván. Tbirríng Gusztáv dr., a szülővárosukból elszármazott és az ország különböző részeiben szétszórtan élő, de a szülőhazához mindig hü Soproniak nevében beszélt.
Thurner polgármester mélyen meghat hosszabb beszéddel vájaszolt az üdvöz}/ s rámutatott arra, hogy megfizetett V\' belső ellenségek terjesztették azt a h got, hogy Magyarország nem a szab*, országa, hanem az elnyomás börtöne. Q világ elhitte ezt a hazugságot. A soproni népszavazás eredménye azonban bebizonyította, hogy itt az idegenek éppen olyan jól érzik magukat, mint a magyarok, hogy itt különbség népfsjok közölt nincs, hogy mindenki egyformán jogosított gyermeke a hazának. Sopron városa hálát adhat a Mindenhatónak, hogy neki juttatta ax első alkalmat, hogy a Tiiononban széttépett haza integritásának helyreállításán dolgozzék. Az eredmé-\' nyért neki juttatott elismerést visszahárítja a város polgárságára és csak alázatosan ál<$jp \\ X Istenét, hogy megengedte érnie a mai napot, \\ ékte legszebb napját. — Az ünnepség a Himnusszal ért véget.
A népszavazás idejére Sopronba került antant katonaság ma délelőtt 3 vonattal, 10, ,11 és 12 órakor elhagyta a várost. A katonaság visszatért Felsősziléziába.
Előfizetési felhívás.
1922. évi január hó 1-én a , Zalai Közlöny\'-tt uj előfizetést nyitottunk. Előfizetési áraink — dacára az elírt"1\' héten újból 25%-kaI drágult munl béreknek, melyhez járulnak a foly1 emelkedő papir- és festékárak, a szerkesztőségi költségek, telefon stb. dijak felemelése, — a régiek maradnak, hogy ezzel is kifejezzük legmélyebb hálánkat t. előfizetőinknek * olvasóinknak azért a meleg pártfp * ért, amellyel lehetővé tették, h$ - Zalai Közlöny" 61-ik évfolyama, léphessen.
Előfizetési áraink helyben házhoz hordva, vidékre postán küldve Egész évre ... 560 kor. Félévre .... 280 , Negyedévre . . 140 . Egy hóra ... 50 „ Egyes szám . . 3 . A .Zalai Közlöny\' kiadóhivatala.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország: mennyország /
»
1}
4
1922 január 3
ZA\'.Al KÖZLÖNY
l"l I W.FllT,
) — Klnevexéa. Doluchall Aladár, a Sánokszentgyőrgyl hercegi erdőgondnokság erdőmeatere erdöfclügyelővé neveztetett kl.
— Bobeat Mátyás ezredes Nagy
hanlzaán BoteU Mátyás ezredes, a 6. gy. ezred parancsnoka, aki hosszasabban Sopron-ban tartózkodott, legutóbb visszatárt Nagykanizsára.
Folyik a hivatal rizsgál a t. Kol-benschlag Béla főispáni teendőkkel megbízott alispán a városházán a hlvatalvlzsgálatot míg a tegnapi napon Is folytatta. A hlvalalviis-gálat, mint értesültünk, befejezéshez közeledik.
— Szombathelyről UöttSrlU az Iparkamara. A soproni Iparkamara Szombathelyen javában csomagol, hogy vlsszatér-jen eredeti székhelyére, Sopronba.
— Bethlen mlnlaxterelnök nem Járt Bukareatben. Egy aradi napilap legutóbbi számában terjedelmes közlemény látott napvilágot arról, hogy Bethlen István gróf miniaateraln&k, aki tudvalevően a karácsonyi ünnepeket Károlyi László gróf birtokon, Radványon töltötte, állítólag Bukarestben Járt.is ott a román politika vezető egyéniségeivel tárgyalt. Illetéket helyen felhatalmazták a Magyar Távirati Irodát annak kijelentésére, hogy ez a hír minden alapot nélkülöző cél-latos koholmány.
— Megindul a telefonforgalom RonuInlávaL Biharpüspökiben a napokban megtartott magyar—román vasúti tárgyalások alkalmával elvi megállapodást létesítettek a telefonforgalom felvételére. Ennek alapján tegnap a bukaresti postaigazgatóság rendeletben utasította a határmenti postshlvatalo-Isat, hogy a telefonforgalom felvételére ké-átüljenek fel. Az Arad—Szeged, Nagyvárad-Szeged, Debrecen—Nagyvárad, Debrecen— Sudmár és Kassa—Máramarosszlget közti telefonösszeköttetés a közeli napokban helyreáll.
— A mlnlazter klvatalvlzsgálata.
-Berlinben körszájon forog ezidő szerint a következő kedvea kis történet: X. miniszter egy napon megakarta látogatni a minisztérium melléképületében dolgozó hivatalnokokat. Amidőn az épületbe érkezeit, az egész ház szinte klhsltnak látszott. Csak egy öreg portás fogadta a kegyelmes urat és amidőn megtudta, hogy a miniszterrel áll szemközt, reszkető térdekkel és verejtékes arccal vallotta be, hogy „pillanatnyilag" a hivatalnokok nem tartózkodnak a szobáikban, — A miniszter; arra kérte a portáit, hogy legalább a hivatali helyiségeket niute^aa meg neki. Az 5reg engedelmeskedett és csodák csodája véletlenül az egyik szobában találtak egy hivatalnokot, aki lehajtott fejjel ült irózsrtala előtt. A portás fel akarta kelteni, de a miniszter megragadta karját és igy szólt: f — Az Isten szerelmére, ne keltse fel,
mert akkor ez is elmegy I
— Bánokszeutgyörgyön erdőfel-ügyelőaóget szerveztek. A herceg Esterházy hitbizományi javak erdőbírtokain uj erdöfelügyelőség azerveztetett Bánokszcnt-györgy székhellyel. Alája tartozik a bánokszentgyörgyi, pőrdcföldl erdő- és a csömödéri faraktár-gbndnokság és az uradalmi iparvesut felügyelete. A felügyelőség vcietője Dolcschall Aladár hercegi erdőfelügyelő, az erdőgond. noki teendőket Páll Miklós erdőmérnök látja ol, a csömödéri faraktárgondnok Láng Mihály
lyugalmazott százados.
— Lakásügyi hatóság megkezdette működését. A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter Nagykonlrsa várói részére külön lakásügyi hatóságot állitolt fel, melynek vezetésével Laurenlxi Oszkár menekült tb. vtn. főjegyződ birta meg. Egyben a hatóság mellé mint felebbviteli forumot, a lakásügyi tanácsot Is megszerverte s ennek tagjait szintén kinevezte. A vidéki lakásügyi hatóság szervezetének, ügyvitelének és eljárásának szabályozását elrendelő miniszteri rendelet értelmében és szellemében nevezett tb. vm. főjegyző a régi hkáshivatalt átszervezte, a hatóság vezetését a mai napon hivatalosan átvette, ugy, hogy a mai nappal Nagykanizsa r. t. város lakásügyi hatósága működését meg is kezdette. A hálósig hivatalos helyisége a Városháza második emelet 32. számú srobájábsn von a hivatalos óráit d. e. 8—l-ig, d. u. 3—6-ig tartja. Azonban feleket a hivatalos órák keretén belül csakis d- e. 9—12-ig fogadja, s igy a felek szóbeli előterjesztéseiket csupán ez Idő alatt tehetik meg.
— Gyászrovat. Kedden délután 3 órakor volt az Ize. temető halottasházából a tragikus véget ért BeUlhdm Aladár temetése. A gyászszertartást dr. Wlnkler Érnő rabbi éa Abrahomovlcs Márk kántor végeztek. A lemo-lésen nagyszámú intelligens közönség vett részt.
— Ma elte lesz a protestáns mulatság. A Protestáns Nőegylet fényes eslélye ma lesz a Polgári Egylet nagytermében. Kerdete pont nyolc órakor. A műsor kezdetekor s az egyes számok alatt oz ajtók zárva lesznek. A műsor \'minden pontja mü-vísri s a rendezőség kiváló müMésével stílusosan van össrcállitva. 1. Prologot mond Bodrogközi Zoltán sierkcaitő. 2. Beethoven: D-dur quartett (Op. 13. No. 3.) Előadják: 1. hegedűn: Sauermann Ferenc, 2. hegedűn: Lányi László, mély hegedűn: Dr. Krátky István, kisbőgőn: Dr. Loubhaimer Alán. 3. Liszt: Guomenreigen. Zongorán előadja: Bőhm Sári. 4. Kis szitakötő. Sóló lánc. Előadja: Bölcsföldi Sárika. Zongorán kiséri: Mathea Károly. Előadásra kerül egy nagyon kedvea dialóg is, amit Lsjpczig Edith és Walllgursiky Antal fognak előadni.
(x) Dr, Kőnlg fogorvos szabadságra Utazott Rendeléséi Január 23 án kezdi meg újból.
— A keresztény egyesületekhez I
A megyés püspök urunkat szabadkőmives oldalról óit Igaztalan támadásról való tudomás-vitel s a támadással szemben elfoglalandó álláspont is magatartás megbeszélése céljából bátor vagyok a Zrínyi szövetségbe összeolvadt ker.. egyesületek vezetőségét és tagjait folyó hó 6-án délután 6 órára a Keresztény- Otthon helyiségében megtartandó érlokezlctre tisztelettel meghívni. A minél számosabb megjolcnést kérjük oz ÉMEt Keresztény Szociális Egyesület MOVE-, Luther Szövolség, Protestáns Nőegylet, Magyar Nemzeti Szövetség, Keresztény Jótékony Nőegylet, MOVE nőcsoport, Keresztény Tiszt viselónók Egyesülete, Szociális Misszió. MANSz, Oitár Egyosület, Úrasszonyok és Urleányok Mária Congregációja résziről. Előadó: dr. Hcdly Jeromos. KoviU Anlal megbízott elnök
— Táncláz Nagykanizsán. Először a budapesti lapok állapították meg, hogy őrjöngő táncláz dühöng a főváros előkelő szalonjaiban. Ugy lálszik azonban, hogy a kór-bacilusok a levegőben vannak, mert Nagykanizsán Is majmolják már a főváros alürjelt. Mindenki a .simlről" beszél s min
\'denki „slmizni" szeretne,
— Az Iskolában tanítani kell az naya- éa csecsemő vádelemről. Egy
korábbi rendelet már Intézkedett arról, hogy az anya-, csecsemő- is gyermekvédelmet al Iskolákban Is tanítsák. A kultuszminiszter rendeletet intézett a tnnfelügyelőrtghez. hogy ezt szigorúan ellenőrizzék. A rendelet a miniszter meggyőződése szerint még nem ment át az életbe, ezért felhívja a tanfelügyelőt, hogy n rendelet végrehajtását minden eszközzel segítse elő. Figyelmébe ajánlja, hogy ellenőrizze, hogy a tanítóság ismeri-e a rendeletet és eleget teaz o az utasításoknak?
— Tolnavármegye főispánja. A hivatalos lap moi száma jelenti, hogy a kormányfő Forster Zoltán Tolnavármegye alispánját Tolnavármegye főispánjává klnevozto.
— E hó hetedlkán kezdődnek meg az egyetemi belratáaok. A budapesti msgyar királyi tudományegyetemen a beírná-sok az 1991—32. óv második felérő 1922. Január 7-én kezdődnek meg is bezárólag Január 28 ig tartanak. Az előadások Január se-én kezdődnek meg.
— Az 1922. ív elején közel áO.OOO példányban megjelenő .Budapest is környékbeli m. kir. Távbeszélő etőfizelők névsorában\' a m kir. posta hirdető Irodája reklám hirdoli-seket vesz fel. A hirdetni óhajlók ebbeli szándékukat a kanizsai postahivatal főnöki irodájában Jelenthetik be.
(x) Forgalmi adó (bevételi könyv kapható Fischel Fülöp Fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
(x) A kis hazátlanok (Párij gyermekei) frenetikus sikert aratott a Világ-mozgóban, mely siker a mozi vezetőiigit arra kirte, hogy ma 3 előadást tart, hogy lehelővi tegyo a francia filmgyártás emo remekének mindenki által leendő megtekintését és pedig 5, 7 és 9 órakor, mely előadásokhoz pár darab jegy még kapható.
— Adomány a szegények azá-mára. A Garai Testvérek a város nyomorgó szegényei számára 800 koronát adományoztak. A nemes adományt szerkesztőségünk veuo át s továbbítja rendeltetési helyére.
— Csongrádmegye megfesteti Tlaza István arcképét. Csongrádvármegye törvényhatósági birottsága kedden délelőtt tartotta rendes havi Ölésit. Ezen dr. Gicatrlds Lajos nyug. főispán Indítványára egyhangúlag elhatározták, hogy részben a megye költségén, részben kőzadakoiásból megfes-tetik a nemret nagy halottjának, a hazájukat önzetlenül szerető, érte áldozni il tudó magyarok eszményképének gróf Tisza Istvánnak arcképét s ezt a közgyüléai teramben helyelik el.
(x) Mindenféle vadat és vadbőröket legmagasabb árban vesz Sxabó Antal fegyver- is lőszerkereskedő.
(x) Mozlazkecz az Urániában. Szombaton és vasárnap az Urinia-mozgószlnház az idei szezon legsikerültebb moziszkecsot a Lavinát\' mutatja bo. A Magyar Nemzeti Szövetség által elfogadott nagyszerű íredonla filmet Lampcrth Giza, a mély azlvü magyar poéta irta, a zenijét pedig Kauoh Pongrác, a magyar nóta nagy mestere is a Jánta vitéz örőkká friss dalainak kl.sszikussá nemeseden szerzője szerzetle. A kit filmriszből is kél színpadi részből illó askecs szereplői Cyenis Ede a budapesti Nemzeti Orfeum irtókcs tagja, Szitásta Etel a debreceni színház piimadonája, Naeu Maca a Royal kabaréi lagjt is Sxirma" Vilmos a Blaha Lujza színház kitűnő népszerű müvisze. A szkecs, amely a magyarság keserű hontalanságát eleveniti meg országszerte kolosz-szális sikereket aratolt s mindon szava egy lázas szerelmi törtinet keretében a magyar szívhez is a magyar lélekhez azól. Az olő-adásra a holyárak a következők: Páholy 40 K xsölye 35 K, körsxek 30 K, fcntarlott támlásszik 20 K, tiriszik 15 K.
2 ZALAI KÖZLÖNY
— Románia békefaltételal a szovjet kormánynál. Take Joncscu kormányának hivatalos lapjo, az „Epoca" december 30-ikl számában közzétette aiokat a feltételeket, amelyek mellett Románia hajlandó béketárgyalásokat keiden! a sxovjet-k ormánnyal. Ezek a feltételek a kővetkezők: 1. A két ország egymással nemben fennálló tartozásainak kiegyenlítése. Ideértve mindazon ingó és ingatlan vagyonokat, amelyek a másik fél területén vannak. 2. Az oroszországi román követségnek éa az ottmaradt vagyonnak hiánytalan visszaszolgáltatása. 3. A román államkincsek hiánytalan visszaszolgáltatása ugy amint azokat a cári kormánynak megőrzés céljából átadták. 4. Ugy az Oroszországban vusxatartott román túszok, mint a Romániában visszatartott, orosz túszoknak, azonnali szabadlábrahelyezése. 5. Mindkét állam kölcsönösen kijelenti, hogy egyik sem avatkozik a másik belügyeibe. 6. Mindkét állam a legmesszebbmenő intézkedéseket lépteti életbe, hogy területükön a másik szomszédos államra veszedelmes bandák ne alakulhassanak. 7. A diplomáciai és a konzuláris viszonyok kölcsönös visszaállítása. 8. A kereskedelmi kötelékek helyreállítása. 9. Ax oroszok dunai érdekeinek megóvása. 10. A vasúti közlekedés helyreállítása, úgyszintén a postai, távíró és telefonösszeköttetés kölcsönös felvétele.
— Kövér Ibrahim kosveszélye* őrült. Ismeretes, hogy a mult év őszén Kövér Ibrahim György a parlamentben revolvermerényletet követett el a képviselők ellen. Rakovszky István felé Öt lövést tett, de a golyók szerencsére senkiben sem tettek kárt. KÖvért letartóztatták, de zavaros viselkedése miatt a gyűjtőfogház elmemegfigyelő osztályára vitték, ahol Németh Ödön dr. orvosszakértő figyelte hónapokon át. Megfigyelését, amely szerint Kövér ön- éa közveszélyes őrült, moit közölte a vizsgálóbíróval. Kövér ellen eszerint megszüntetik az eljárást és intézkednek, hogy az ■ állami elmegyógyintézetben helyezzék el.
Apró hirdetések.
UlrtUUMk U.luUn 5 ör.l. Ttt«U>»k f.l dljMibfc. wtlil
Fiatal leány mindenesnek felvitetik. Cim a kiadóban.
17469/1921.
Hirdetmény.
A magyar kir. minisztériumnak 9702/921. M. E. az. rendelete folytán, hatósági engedély nélkül tilos a hadirokkant, hadiözvegy és hadiárva megjelölésének ipari, kereskedelmi vagy egyéb vállalat cégébe olyan vonatkozással való felhasználása, mely azt a feltevést kelthetné; mintha azáltal az illetők megélhetésének alkalmazás vagy kereseíi alkalmak nyújtásra szolgálna. Azonban ezek használatára hatósági engedély kérelmezhető.
A hatósági engedély használatánál kötelező a miniszteri rendelet számának feltüntetése.
Aki a jelen rendejet rendelkezését megszegi, kihágást követ el és 15 napig terjedő elzárással és 200 koronáig terjedhető pénzbirsággal bün-tettetik-
Nagykanizsán, 1922. évi január hó 2-án.
polgármester.
12/1928.
Hirdetmény a házbérjövedelem bevallása tárgyában.
A házbéradónak az 1922. ávre való kivetése céljából az ezen kivetés alapjául szolgáló házbérvallomási ivek bonvujiására a m. kir. péozngvminis7terium az 1922, évi jauuMr hó 2 tói 31-lkélg terjedő Időt lUzte ki
Felhívatnak a háztulajdonosok, hogy a házbér bevallási ivet pontosan és a vakságnak megfelelő hűséggel töltsék ki s azt alulírott váro.l adóhivatalnál Január hí 31-ig nyújtsák be.
A bevallás tárgya: a házak évi nyers bérjövedelme. Nyers bérjövedelemnek tekintendő együltvévo mindaz, amit a bérlő a bérleitárgy használata fejében a bevallás időpontjában ellenértékűi fizet.
Bútorzattal együtt bérbcadotl lakrészek bérjövedelmét minden levonás nélkül kell be vallani, amelyből azonban a kivető közegek a bútorzat elhasználása fejében 307,-ot fognak leszámítani.
A kincstári házhaszonrészesedés, amelyet a bérlő a házbirlokosnak mcgtérilctt, nem esik ugyan házbéradó alá, mindazonáltal ellenőrzés céljából annak összegéi is bo kell vallani, még pedig a házbértói elkUlönilve, a bevallási iv ^Jegyzet" rovatában.
A bérlők a bovallási íven tarloznak bizonyítani a bevallás helyességét nevüknek a bevallás megfelelő rovatába történt bejegyzése állal. Ez a bejegyzés a bérösszeg beírása előli tilos.
Aki bevallását a kitűzött haláridőben nem adja be az adónak további 25»/»-ál fizeti pótlék fejében.
Bíróilag büntetendő, vagyis jövedéki büntető eljárás alá eső kihágás! kővel el a lényleges birtokos, ha adóköteles házbérjövedelmet elh-llgat.
Városi adóhivatal.
Nagykanizsán, 1982. évi január hó 2 án.
Horváth,
utóügyl sjiniveví.
1922. január 18
xxxxxxxxxxxxxxxx
AJÁNLUNK:
Most boérkoxett eredeti éssaknémeftoraségl
takarmányrépa-
magvakat (csiraképtvtégért is fajasoiw- ]
sigirt siavatoluok), további mindennemű gazdasági magvakat tavusl vetésre (lúhor, lucerna, bükköny db.) németorsságl kerti magvakat Vá tárolunk! gabonaféléket la gaxtUsági
£ Ország és U/idder
JJ gabona- és rajktráskedík Nagykanizsa
Crssébat-Ur 10. Tat.tea i no. V
XXX XXX XXXKX XX X XX
POLLJÍK M. EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Klnlzsy utca 2/a I.emelet Telefon 131.
Január—február bavl asillitásr* clíjegyeshetó és megrendelhető:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hanna árpa, llgovo és duppal sab, tavusi btua, bükköny, köles, muhar, tengeti, vörös tóher. lucerna, répa stb. ússxes
gazdasági magvak
ugy kisebb, mint nagyobb mennyiségben. Minden gazda Igyekezzék szükség-
VILÁG
mozgóképszínház
Erzsébst királyné-tér, Sztrvit szálloda épllitéhn Telefon 74. Telefon 74.
Szenzáció I
Szerdán és csütörtökön
Soha nem látott.
a Judex szereplőivel. Csoda film, valamint a főszerepben a viiághirQ francit gyermek-müvósz a kis Jancsi felléptivel
A kis hazátlanok I. része
(Páris gyermekei.) Két árva története 6 felvonásban. Francia Gaumont felvétel.
HolváwjV- PAboly 22 K, xsölyo 18K, I. hely 15
^iiöij^rai. n. h<ly 12 k0r0Mf m. heiy 7 kom
K, II Előadások Mtkösnap 0 és fél 9 órakor, vasár- k ünnep-korona. II napokon fái 4, 6, 7 és 9 órakor. Pántos kesdéa I
□OOODOOOOOaOOOOOO OOOODOOOODO
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
117.
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek .kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állittatnak elő.
KiiáÜTlt.
slsfon: 78.1
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13
Nyomatott a laptulaidonoaok i Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. január 6. Péntek
5. szám,
kereszteny politikai napilap
ScarkMstáilg és ktad.Jhlv.ul i Pó-nt 13. i - InUroibM-UUÍoo 78. -
Mogjolcilk mindig kora reggel
yÓSZBRKESZTÓ t
Dr HEGEDŰS GYÖRGY
FRLELÓSSZE R KESZTÓ :
BODROOKÖZY ZOLTÁN
BlŐHxetésl Arak s Egé«« évr« 880 K. Félévr. 380 K. N*gy«4 évr* 140 K. Kgy hóm 80 K. Kgy*» ttám InSK
A Habsburgok történelmi ideje lejárt.
Méhely Kálmán nagy beszéde. — Nyíltan állást foglal a köztársaság mellett. — A kultura és diáknyomor. — Legközelebbi ülés hétfőn lesz.
Budapest, január 5. A nemzetgyűlés mai ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál Gaszton. Napirend előtt Apponyi Albert szóiul fel és védelraébo veszi az amerikai magyarságot egyik hirlap támadó cikke miatt. Kiemeli az amerikai magyarság érdemeit és kivánja, hogy legyenek uj hazájuknak is hü állampolgárai. Ezzel szerezzenek dicsőséget az ó-hazának és az uj-hazának. (Helyeslés.)
Cteglcdi Endre a körmunkák megindítására vonatkozó indítványát indokolja meg. Különösen kiemeli az állami utak losszasá-gát, ami a termelést nagyban gátolja. A munkanélküliség megszüntetése imperativ kötelessége a kormánynak; Erre a célra kell pénznek lenni.
A nemzetgyűlés Czeglédi indítványát tárgyalás alapjául elfogadja. — Az indemni-tási vita során elsőnek
Kara)iáth Jenő szólal fel. A diák nyomor kérdésével foglalkozik. A Budapeiten tartózkodó 14000 diáknak a legnagyobb része nyomorog. Határozati javaslatot terjeszt be diákotthonok és internátusok felállítása tárgyában. Ezután a magyar kultúra kérdésével foglalkozik, kiemelve a közkönyvtárak elhanyagolt állapotát. Az egyetemi könyvtár részére uj könyvek beszerzésére 500.000 K kiutalását kéri. Szerinte ax erőteljes kultúrpolitika a legjobb irredenta. \'Exután áttér a vármegyei és közigazgatási tisztviselők helyzetének a tarthatatlanságára. Határozati javaslatot terjeszt be, hogy a nemzetgyűlés utasítsa a kormányt oiy törvényjavaslat elő. készítésére, mely ezen tisztviselők sorsán segit. Az indemnitási javaslatot elfogadja.
Méhely Kálmán politikai állásfoglalását indokolja meg. Kifejti, hogy nem szabad pártérdekből megítélni az ország jelenlegi helyzetét. A legitimistákkal szemben mérhetetlen tisztelettel viseltetik, akik férfias magatartással bevallják valódi felfogásukat. Minden királykérdéssel szemben áll az örök szabadságjogok kérdése (Ugy vanl). A kormány programjáról kijelenti, hogy az eddig a politikai céltalanság és káosz perpetuálása volt A kormánynak nincsen határozott iránya, csak taktikázást látunk Az egész kormányzati rendszer hibás, melyet három tényezőre oszt: 1. Külső atmoszféra, a miliő, vagyis a kurzus. 2. A felelős kormány és 3. a Felelőtlen kormány, melyre a felelős kormány folyton hivatkozni kénytelen, amikor rajta kivül eső okokból nem tud a kívánalmaknak megfelelni. Ezután Lengyelország pusztulásáról beszél, közijén a terembe lép Sigray Antal gróf, kit tüntetően megéljeneznek.
Felkiáltások: Éljen a független magyar biróság I Éljen a király I
Méhely: A külpolitikai kapkodással foglalkozik. mely leszállítja az orazág hitelét, A kurzus eljátszotta azt a iskonszenvet, mely Magyarország iránt \' í külföldön megnyilvánult. Beszélt arról, hogy 1919. év nyarán sok rokoimenv éledt fel Magyaroiszág iránt, ezt azonban eljátszottuk, mert a külfptdön az lett a vétthiény rólunk, hogy Magyarország reakciós orVxág lett. B.-azél az amerikai magyarság visaxavándorlásának elmaradásáról és be-
szél nz amerikai magyarok munkabér többletéről, mit az ottani magyarság megtakarított éa amelyet vissza kellett volna hozni. Körülbelül 50 milliárdról van szó. Beszél a költséges és céltalan propagandáról, mely sok százmilliót emésztett fel.
Elnök szünetet ad. — Szünet után Méhely védelmébe veszi az oktobriz-must, melyet pusztán nemzeti szempontok sugalltak. (Ekkor lép a terembe Rakovazky, kit zajosan megtapsolnak.) Hosszan fejtegeti a 67-es rendszer hibáit. Elhibázottnak tart minden olyan felfogást, mely azt hiszi, hogy az 1914-iki állapotot vissza lehetne állítani, .hogy forradalomban élünk, mely átmegy egész Európán. Szól a legitimizmusról, mely nem azonos a jogfolytonossággal.
Andrássy ;De a magyar alkotmány alapja. Méhely: Az alkotmány változni fog. Meg kell allapitani, mi a nemzet fejlődésének igénye. Ami az integritást illeti, Magyarország integritása nem nacionalista elfogultság, hanem történeti, gazdasági- éspolitikai, törvényszerűség. A Habsburg-kérdésben az meggyőződése, hogy amint a monarchiának, igy a Habsburg-dinasztianak is a történelmi ideje lejárt és ezt nem lehet semmiféle legitimizmussal és jogfolytonossággal uj életre kelteni. A Habsburg-uralmat a magyar szabadsághősök kivégzése, bebörtönözése kisérte végfes-végig. A nemzet megerősödése szempontjából sokkal előnyösebb egy 13 vármegyéből álló független és önálló ország, mint egy nagy terület, mely . . . (óriási zaj támad e szavakra)
Haller: Kun Bélának is elég volt Budapest I (a padot veri.)
Dinich: Szép beszéd I Elnök háromszor figyelmezteti Haliért, hogy tartsa magát a házszabályokhoz.
Méhely: Kifejti, hogy Mária Terézia alatt hasontó helyzet alakult ki Akikor megvolt majdnem az egész Magyarország, az udvari élet azonban megölto a magyar lelket. Ezután foglalkozik azzal, hogy Magyarországon nem szabad kardcsörtetéssel elintézni a külpolitikát és olyan diplomatákat kell nevelni, mint Kállay Béni volt. Magyaroiszág nem a világtól elzárt sziget és lehetetlen az a helyzet^ hogy egy vörös Magyarország ál>jon szemben egy fehér Európával, de viszont az •is lehetetlenség, hogy egy fehér Magyarország álljon szembe egy rózsaszínű Európával. (Ugy van l) Kifejti, hogy necsak vagyonos rétegekből álljon a nemzet, hanem jólétben élő polgárokból. A megszállott területek urai messze mennek a demokrácia terén. Az államforma- megválasztásánál nem marad más hátra, mint a köztársaság . . . (Nagy zaj.)\' Felkiáltáso* :^pponyi is ezt mondtál \'Méhely: A Károlyi köztársaság nem volt köztársaság, hanem kapkodás az anarchiával szemben. Beszél a nemzetgyűlésről, mely a végleges berendezkedést, a stabilizációt nem végezheti el, mert élete már lejáróban van.
— Nincs bizalommal a kórmány iránt, a javaslatot nein fogadja el. (Taps és éljenzés.)
\' Elnök napirendi indítványt tesz. Legközelebbi ölés hétfőn délelőtt 10 órakor lesz.
Kerekes és választói.
Budapest, január 5. Az ónodi választókerület nagyszámú küldöttsége kereste fel ma Tomcsányi igazságügyminisztert és átnyújtotta azt a kegyelmi kérvényt, melyben az ónodi választókerület sok ezer választója kegyelmet kér Kerekes Mihály számára. Tomcsányi a küldöttségnek kijelentette, hogy Kerekes ügyében már kapott egy kérvényt, melyet képviselő társai juttattak hozzá. 0 az ügy részleteit . nem ismeri, annyit azonban meg igér, hogy annak elintézését megsürgeti. Intézkedni fog, hogy az eljárás folyamán ax igazságosság és méltányosság elve érvényesüljön. ^ küldöttség a választ megnyugvással vette tudomásul.
Kilépések a kisgazdapártból.
Budapest, január 5. A parlament folyosóján ma délelőtt olyan hirek terjedtek cl, hogy a kisgazdapárt csizmás tagjai ki fognak lépni a pártból. A mozgalom élén Szijj Bálint, Nagy Pál és Irányi Pál állanak. Szijj és Nagy az újságírók érdeklődéséra kijelentették, hogy valóban komolyan foglalkoznak a kilépés
Íondolatával és nincsen kizárva, hogy tervű-et még a mai napon végre is hajtsák. Kilépésüket azzal indokolták, hogy a kormány kisgazdaellenes agrárpolitikát folytat és a földbirtokreform végrehajtásával nem törődik éa egyébként is olyan törekvéseket árul el, mely ellenkezik a kisgazda demokrata felfogással. Természetesen még a délelőtt folyamán megindult a kapneitáció. Meskó Zoltán vezetésével a kisgazdapárt több korifeusa Igyekezett a csizmás képviselőket elhatározásuk megváltoztatására birni. Minden kísérlet azonban hiábavalónak bizonyult. Szijj Bá-linték kijelentették, hogy az egységes pártba semmi körülmények közt nem lépnek be, megállapodtak azonban abban, hogy jelen lesznek a párt esti értekezletén és döntésűket addig függőben tartják.
Az esti értekezletről azonban lapunk zártáig Budapestről tudósítást kapnunk nem sikerűit.
Szász Zoltánt 200.000 K óvadék ellenében szabadlábra helyezték.
Budapest, január 5. A budapesti állami letéthivatalnál ma délelőtt megjelentek Szász Zoltán védői: Vámbéry Ruszten és Erdélyi Sándor dr. és védencük szabadlábrahelyezése érdekében 200.000 koronát tettek le. Az ügyésziég hozzájárult ahhoz, hogy ezen óvadék i llenében Szász Zoltánt szabadlábra helyezzék. Délután két órakor kiállitották a fogháznak szóló rendelvényt, melynek alapján Szász Zoltán félesztendei vizsgálati fogság után elhagyhatta a fogházat.
Mit kérnek a soproniak ?
Budapest, január 5. A soproni népszavazás előtt a soproniak küldöttsége felkereste Bothlen miniszterelnököt és tőle több garanciát kivánt, melyek alapján előterjesztett kérelmük a szavazás sikerülte után teljesíttetni fog. Ezzel szemben biztosították a miniszterelnököt a magyar haza iránti hűségükről. A küldöttaé? mindenekelőtt azt kérte, hogy az 1868. XLIV. t.-c. és ennek végrehajtása tárgyában kiadott kormányrendelet, mely a nem magyar anyanyelvű állampolgárok nyelvi jo-
/
ZALA] KÖZLÖNY
1922. január, o
g,it szabályozza. teljes egészében végrehaj lássák Ezenkívül különbölő gazdasági kívánsággal fordullak a kormányhoz >sy azzal, hogy boruk megfelelő áron való eladása bw-tosittassék éa e célból a nyugati szomszédok-
kal megfelelő megállapodást kössenek. Bethlen kijelentelte, hogy ő m.g« l. nímet ..kO-lába járt és kívánalmaik kedvező elintézését kilátásba helyezte. A küldöttség a választ megnyugvással vette tudomásul.
Károlyi Mihály gyermekei.
Budapest, január 5. A budapesti kir. járásbíróság elutasította Károlyi Mihály gyermekei nevében tarlásdij cimén beadott kei esetet. Az ügyvédek felfolyamodást jelentetlek be.
Ausztria ellenkövetelései.
Bécs, január 5. A Neues Wiener Tagblstt értesülése szerint a nyugatmagyarországi események miatt Ausztria ellenkövetelései a következő őt jogcímen alapulnak: 1. Magán-tulajdon fosztogatása és lerombolása. Eddig 240 kártérítési esetet állapítottak meg. A kárösszeg néhányszáz millió. 2. Gyilkosság. Eddig hét esetet állapítottak meg. 3. Mene kültek szállítása és elhelyezése. Kár Ismét sokszáz millió korona. 4. Dologi javak. Az állami javak elszállítása a bandák bevonulása mialt. 5. A katonsf megszállás költségei, melyek eddig fél milliárd koronát tesznek ki.
A buvárhajó-harc korlátozása.
Washington, január 5. A francia kiküldöttek bejelentették, hogy elfogadják a buvár-naszádháborura vonatkozó korlátozásokat, egyben bejelentették, hogy hozzájárulnak Rootnak ahhoz a további kijelentéséhez is, hogy tengeri rablás cimén vonják felelősségre azokat a buvárnasaádparancsnokokat, akik ezt a szabályt megsértik.
Washington, január 5. Franciaország elfogadta az amerikai javaslatnak azt az alaptételét, amely megtiltja, hogy buvárnaszádo. kat kereskedelmi hajók ellen felhasználjanak, a francia megbízottak azonban végleges hozzájárulásukat akkorára tartják fenn, amikor a határozatok pontos szövegét már megbeszélték.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 5. Zürichből jelentik : Z1 magyar korona állása ma: (zárlatkor) —\'85, osztrák korona: —\'17, az osztrák bélyeg lelt bankjegyé pedig —"10 szantim.
TŐZSDE.
Badapwat, január 8.
ValaUplao: NapoUon 2375, Koot--, Uva
--, itolUx 620, Hrar*U íraok 4950, Uogy*! mArka —,
M.ik. 331, Ura 2675. On»uik 9\'/,. Ro1*\'
Siokol 988. Svijclíraak 11800, Korou.dlnáx SOft, Fiiak-
dinu —, Holland forint--, Meri killx«t4s »•/,.
ErUkok: M.gy.r illUl 1891, Oiitrik Hitel 1026, H.i.1 635, JaliáJojt 230, U»iimltoló 750, Xcrwk*J«bni fUok 6950. Ma*jrax-OU.« 301, 8*oc»inl 6200, Draschi
--, AlUJino* »x*n 10900, Sxinvin 3950, SalRÓtujnnl
5360, Urfkánjrl 0100. Rima 2390, Schlick 1060, Guttoiann
3790, Nwiel--Danlca 2800, Klotild 3400, Mafcya-
Cukor--, AJrU 6550, Aüaoüka 2575, Királyxtír -,
Rotnyik-Awáj 735. LlpUk 516. Ph*b«» 730, Va%m«»ye. Villáma _ i..i«:i»m*low 2500, KookorJU 2275, Díb Vwmt 1300.
— Terjeszkedik a Keresztény Kisgazda c« Földműves Szövetség. A
Keresztény Kisgazda és Földműves Szövetség, amely Zsilavy Sándor szövetségi igazgató fáradhatatlan agilitásával Zalavármegye jórészét már beszervezte, most a Dunántúl éxzaki vármegyéiben is megkezdte munkáját. Székesfehérváron a mai napon tartják nngy alaku\'ó közgyűlésüket, amelyen jelen lesz Frühwirth Mátyás nemzetgy. képviselő és Zsilavy Sándor ügyv. igazgató is.
Szabadkőműves előretörések.
■ AktaszerQlcg Ikhetne bizonyilani, hogy I, világ életét felkavaró s minket majdnem ilsöprő katasztrófáknak titkos irányitól ök voltak a páholyok mélyéről.
\'M>kor a hárompontos testvérek ugy látták, hogy ai általuk szított kultúrharcokkal. a szeparáció gondolatával, szekularizációval, a keresztény erkölcstanon nyugvó tekintélyek lejáratásával, a hitoktatás s általában vallás ellen indított támadásokkal a román államokat meg tudták nyergelni, — ezekkel szemben azonban Középeurópa keresztény tömbje a nemzeti és keresztény tradícióknak őre maradt; mikor lálták, hogy Németország a Los von Rom, — a modernizmus éa mái mesterkedések dacára is egyre erősödő keresztény monarchia maradt. — Ausztria épenséggel az, Magyarországon pedig a Gslilei Kör habzó.záju oroizlánkölykel s a srabadgondolkodók ordilásai nem tudták az egeket megrepeszteni, sőt a szekulárizáció attakja is csődöt mondott, — sióval Közép: európa keresztény msradt: kimondatott a páholyok mélyén, hogy jönnie kell az utolsó eszköznek, a hengernek, mely eltörli ezt a reakciós gerincet: a háborúnak. Aktsszerü leg lehelne mindent bizonyítani. A háború ugyan jött s a hárompontos testvéreknek pillanatnyilag szüret volt ezen a .klerikális" földön, de a végén rajtuk ciattant az ostor, mert történelmi erőket nem lehet lefojtani. A kereszténység és nemzeti eszme történelmet teremtő és fenntartó erők, amelyek végtére is ráléptek a páholyok vigyorgó szájára.
Azt hittük, hogy a páholyok aktái józan emberek számára, a nyilvánosság számára végleg lezáródtak. És lám — mint a föld alatti litkos tüzek — rengései: itt is, ott is titkos mesterkedések jelel ütik felfejöket. Az ország két keresztény felekezete egymásra van uszítva ; valami kultúrharc árnya fenyeget; óriási feszítéseket és alávaló munkát látunk itt is olt is, hogy a kormányzó tekin-télyél, mely ma keresztény Magyarországunknak egyetlen fix pontja, megingassák. Minden földrezzenésben a páholyok mélyének titkos háborgását látjuk.
Most elég konszolidáltnak találja az országot arra, hogy nyilvánosan is felütögesse a fejét. Ennek az akarózásnak megdöbbentő esete a páholyok veszprémi zászlóbontása. Veszprémben dr. Rainprecht Antal, a Károlyi éra hűséges főispánja azzal a harci kiáltással, hogy: Ti keresztények semmit sem tudtatok csinálni, — most jövünk mi szabadkőművesek I — a városi közgyűlésen elővette a szekularizáció fokosát, hogy megdöngesse vele először a püspöki vagyont, — majd amikor ilt kudarcot vallott, — magát a püspök személyét s azon is csorbát szenvedve, a püspök titkárát.
Az egyházi vagyon mikénti megoszlása és megmerevedettsége nekünk sem ideálunk. Nem azt akarjuk itt megvédeni; sőt szabadjon azt mondanunk, hogy nem is a püspök és püspöki titkár személye fontos ilt ellőttünk, csupán arra akarunk rámutatni, hogy az őket ért támadásokban a szabadkőművességnek — ugylátszik keveset fejlődött és keveset okosodott taktikájára ismerünk s szabad-kőmüv.s fészkelődést látunk — közvetlen szomszédságunkban. A szekularizáció gondolatával a tömegszenvedélyt kantározzák fel, ami most a földreform Iá/a idején arra is jó, hogy n föld éhséget elterelje a zsidó háborús vagyonról, orra is jó, hogy" az vgyháiak erkölcsi értékét az anyagi tülekedés szennye-
sébe keverje. Ugyanakkor kipécézik az erkölcsi tekintélyek képviselőit is, — I" egy püspököt, olt egy harcost, amott egy 4Uam-titkárt. I. Vicián államtitkár.
Hiszen kezdet óta tudtuk, — most pedig bebizonyosodottá válik, — hogy miért volt szükséges a jogrend után való orditás. Mert amíg nem volt errefelé „jogrend", hanem suprema lex salus rei publicae, természetesen chrislianae vala, — addig • hárompontos testvérek letört kutya módjára csak odúikban szűköltek. Most a .jogrend" és .konszolidáció" kezd suprema lex lenni, a salus rei publicae pedig ostoba ábránd, hiszen a keresztény magyarság érdekeinek — hova-tovább nyakára tesxl lábát a páholyokból süvöltő liberális áramlat.
Kanizsa keresztényei ma összegyűlnek, hogy ez előretörések ellen tiltakozzanak. Ne feledjék, hogy a sötétség malteres lovagjainak ereje a szinte emberfeletti összetartásban áll, amellyel a gyilkost is tisztára mossák, ha közülük való s tulajdon apjukra is halált kiáltanak, ha ax ellenségüknek látszik. Ennek az erőnek bár csak árnyéka is legyen velünk.
Karazsy aésa.
Az exlex nem jelent menekülést az adófizetés alól.
(Sóját tudósilónktól.) Január hó elsejétől exlexben van az ország, a kormányt elérte az az erkölcsi csőd, hogy az uj esztendő első napjára nem kapott felhatalmazást a nemzetgyűléstől. Az exlex következménye szerint a pénzügyi hatóságok senkit sem kényszeríthetnek az adófizetésre. A magyar ember természetében különösen benne van, hogy nem szeret adót fizetni és az adóterheknek a közéletre való szükségességét csak nagyon halványan látja és inkább egyéni szekatúrát lát benne. Pedig az államháztartásnak talán soha sem volt annyira szüksége az adóösszegekre, mint éppen ma. És éppen most jÖ«t az exlex, amikor két fgen fontos adó fizetése vált időszerűvé. Akadnak pedig tréfás emberek, akik éppen most és éppen ennél a két igen fontos adónál humornak használják fel adófizetési kötelezettséget és az exlexet, ami pedig nem igen válik a politikai konszolidáció nagyobb dicsőségére. Az exlex alatt is szüksége van az államnak a bevételeire éa most még inkább kötelessége mindenkinek, hogy állampolgári kötelezettségének, tehát az az adófizetésnek is eleget tegyen.
A luxusadó.
A luxussdóhoz már egy év óta hozzá szokhatott volna a közönség, hiszen minden n<<p meg kell fizetnie a kávéházban és az üzletekben. Elég bosszúságot és fölösleges munkát ad az a mód, ahogy most a luxusadó behajlását kezelik. Magunk voltunk a szemtanúi egy kávéházban, hogy egy uzsonnázó társaság, amikor a főúr felszámolta a kávé, a sütemény árát. és a velük járó fényűzési adóösszeget, az exlcxre hivatkozással az utóbbi fizetését megtagadta. És a fizetőpincérnek tényleg nem állott módjában, hogy a vonakodó társaságot a fényűzési adó fizetésére kényszeritse. Ellenben ezzel az üzlet tulajdonosát károsítja meg a renitens adóalany, mert az ellenőrzésnél kiderül a hiány és azzal fizettetik bc a megtagadott adót.
A forgalmi adó.
Hasonló eset fordulhat elő a forgalmi adó fizetésénél is. A közönségnek — hn betüszerint magyarázzuk az exlexet — jogá-
1922 január 6
KÖZLÖNY
3
ban állana mrgtagadni a forgalmi odó fizetését. Ez azonban csak egyik része a forgalmi adó fizetésének. A másik része n súlyosabb.
Január 15-éíg ugyanis le kell fizetniők azoknak a kereskedőknek, akik készpénzben, vagy átalányösszeg fizetésire kaptak engedélyt, a forgalmi adó összegét az állampénztárhoz, négy hónapra visszamenőleg. Az eredeti rendelkezés szerint — mint ahogy Hubay Miklós pénzügyi tanácsos informálta munkatársunkat — a pontos fizetés annál is inkább ajánlható mindenkinek, — mert aki január hó 15-éig nem tesz eleget fizetési kő-telezettségének, a határidőn tul 5 százalékos pótadót fog fizetni. Január 15-ike után pedig végigjárják majd az üzleteket az állampénztár és a pénzügyőrség megbízottai és ellenőrizni fogják a könyvvezetést és a valóságos forgalmat. Jön azonban az exlex és a kereskedők napról-napra halogatják a fizetést.
Ne tréfáljanak az adófizetők.
Illetékes helyről az alábbi érdekes nyilatkozatot kaptuk:
— Az exlex alatt — mondotta a pénz-ügyigazgató ur — tényleg nincs jogában a pénzügy igazgat óságnak kényszeríteni a feleket az adófizetésre. Áll ez a fényűzési és a forgalmi adóra nézve is. Csodálatos azonban, hogy az emberek tréfát csinálnak a legsúlyosabb állampolgári kötelezettségből. Az exlex azonban elmúlik és akkor behajtjuk az elmaradt összegeket is kamatostul. Azért hát ne tréfáljanak az adófizetők. A kereskedők és kávésok azonban megtehetik, hogy nem szolgálnak ki árut, kávét annak, aki az exlex miatt nem akar fényűzési, vagy forgalmi adót fizetni.
Fizetnek az adókStelesek.
Az adózók hazafias kötelességének tudatára és okosságára előnyösen jellemző, hogy a polgárok fizetik az adót exlexben is. A városi adóhivatalnál nyert értesüléseink szerint az adók rendszeresen befolynak és az exlex óta is mindennap történnek adóbefáe-tések nagyobb tételekben is éppen ugy, mint az exlex előtt.
HÍREK.
— Kinevezés. A m. kir. pénzügyminisztérium 159.236/VI. b. 1921. sz. rendeletével Dóczi Imre v. számvevőségi dijnokot a mohácsi m. kir. állampénztárhoz II. o. állam-pénztári tisztté neveztetett ki.
— Áthelyezés. Vánkos Jenő polgári iskolai tanárt Sopronból Nagykanizsára helyezték.
— Befejeződött a városházán a hivatal vizsgálat. Megirtuk, hogy a városházán dr. Kolbenschlag Béla főispáni teendőkkel megbizott alispán a vármegye hiyatal-noki karával hivatalvizsgálatot tartott. A hivatalvizsgálat még jgarácsony előtt kezdődött s kisebb nagyobb megszakításokkal folytatódott egész a tegnapi napig. Tüzetesen átvizsgáltak minden hivatalt, amelynek eredményéről a város hivatalos átiratot fog kapni.
— Katholikns nagygyűlés Zalaegerszegen. Ma délelőtt Zalaegerszegen a Katholikus Házban vármegyei katholikus nagygyűlés lesz, arr.elyen részt vesznek: Turi Béla, Szmrccsányi György, Haller István, Fangler Béla nemzetgyűlési képviselők, Burján Ferenc s még mások. Megjelennek a fővárosi keresztény sajtó képviselői is. A nagygyűlésre a községek is beküldik képviselőiket.
— Házasság. Viola Lajos és Acs Erzsi folyó hó 5-én házasságot kötöttek. (Minden külön értesítés helyett.)
— Hova fog tartozni Zalavár megye? A „Zalai Közlöny" egyik utóbbi száma megírta, hogy a földmivelé»ügyi minisztérium mezőgazdasági kamarákat állit fel, a mezőgazdaság intenzivebb fejlesztésére. Megirtuk akkor azt is, hogy a mezőgazdasági kamarák székhelyei: Kec»kemét, Debrecen, Miskolc, Győr és Kaposvár lesznek. Mint illetékes helyről tudósítják, Zalnvármegye a kaposvári mezőgazdasági kamara hatáskörébe fog tartozni. Ide tartozik: Baranya, Tolna, Somogy és Zslavármegye egész területe, valamint Pécs törvényhatósági joggal felruházott város is.
— A Protestáns Nőegylet estélye. Régen volt Nagykanizsán olyan nívós s minden tekintetben kitűnően rendezett műsoros estély mint a Protestáns Nőegylet által tegnap rendezett. A Polgári Egylet tele volt a város és környéke legelőkelőbbjeivel » mindenki jól mulatott. Bővebb tudósítást lapunk legközelebbi számában hozunk.
— Az igazságügyi nyugdíjasok figyelmébe, l\'clhivcm az összes igazságügyi nyugdijasokai, hogy az 1921. január--augusztus hónapjaiban ki nem szolgáltatott kedvezményes áru szén megtérítése címén utalványozott összegek átvétele végett a nyugdijkönyvecs-kéjük felmutatása mellett a kir. törvényszéki elnöki irodában (emelet 22. sz. alatt) 1922. január hó 7 én délelőtt 8 órakor jelentkezzenek Dr. Eöri Szabó Jenő kúriai biró, kir. tszókl elnök.
— A vasárnapi mulatság. A híradás, hogy a Kath. Legényegylet vasárnapi mulatságán a hazafiasságtól izzó irredenta darabot az .Elnémult harangokat" fogja előadni, élénk érdeklődést váltott ki a közönségből, melynek fényes tanújele sz, hogy h jegyeket nagy tömegben vásárolják és azért a rendezőség felkéri mindazokat, akik az előadáson jelen akarnak lenni, e célból jegyek megvásárlásáról idejében gondoskodjanak, mert a későn érkezők le fognak maradni. A zenét Torma Tóni zenekara szolgáltatja.
— A keresztény egyesületekbe*! A megyés püspök urunkat szabadkőmives oldalról ért igaztalan támadásról való tudomás-vétel s a támadással szemben elfoglalandó álláspont és magatartás megbeszélése céljából bátor vagyok a Zrínyi szövetségbe összeolvadt ker. egyesületek vezetőségét és tagjait folyó hó 6-án délután 0 órára a Keresztény Otthon helyiségében megtartandó értekezletre tisztelettel meghívni. A minél számosabb megjelenést kérjük az ÉME, Keresztény Szociális Egyesület, MOVE., Luther Szövetség, Protestáns Nőegylet, Magyar Nemzeti Szövetség, Keresztény Jótékony Nőegylet, MOVE nícsoport, Keresztény Tisztviselőnek Egyesülete, Szociális Misszió, MANSz, Oltár Egyesület, Úrasszonyok és IMcányok Mária Congregációja részéről. Előadó: dr. Hédly Jeromos. Kováts Antal megbizott elnök.
— A hires Lázár Pista győri cigányprímás kitűnő zenekara muzsikál a Centrál kávéházban minden este hatalmas tepertoir-ral.
(x) Dr. Kőnig fogorvos szabadságra utazott Rendelését janu3r 23 án kezdi meg újból.
(x) Forgalmi, adó (bevételi könyv kapható Fischcl Fülöp Fia könyvkereskedésében Nagykanizsán.
(x) A zeneiskola szombati estélye
pontban 7 órakor kezdődik.
— Két és fél évi fegyház. Az elmúlt hónapokban Kociis Pál és Nagy Jánoa a keszthelyi és gyenesdiási országúton megtámadták Gál Jánost s miközben agyba-főbe verték, minden pénzét s értékes holmiját elrabolták. A nagykanizsai kir. törvényszék büntetőtanácsa Kenedy Imre dr. táblabíró elnökletével tegnap tárgyalta n bűntettet. A büntetőtanács rablás bűntettében bűnösnek mondottn ki Kocsis Pált a Nagy Jánost s mindkettőjüket két és fél évi fegyházra ítélte.
— A szeretőjével felnégyelte ax apját, Ismeretes még az a megrázó gyilkosság, amit a nyár folyamán Fuisz polai lakos és szeretője követtek el Fuisz öreg, tehetetlen apja clen. Éjnek idején orozva rátámaduk s fejszével e szó szoros értelmében szétszabdalták. A nagykanizsai büntető tanács tegnap tárgyalta a súlyos gyilkossági pört. A pör még tart.
(x) Orvosi hir. Dr. Haiszer János fogorvos rendelőjét Sugár-ut 12. alól Fő ut 6. sz. alá (a Fekete Sas-gyógyszertár fölött az I. emeleten) helyezte át.
(x) Az Urániában ma pénteken bemutatásra kerül A nap fia 6 felvonásos amorikai dráma, a főszerepben Helena Hammeretelnnel. Szombaton és vasárnap a .Lavina" énekes ás táncos moziszkecs.
— Arany, ezüst, platina, aranyfogak és érmek beváltása a legmagasabb napi árban. Arany és ezüst jegygyűrűk, ékszerek és javítások készítése a legszebb kivitelben Fried József ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (FÖ-ut és Sugár-ut sarok).
(x) Budapesti művészek Kanizsán, Rátkai Márton, Helyey Aranka, Thury Elemér Bojda Juci, Czartorisky Mária és illustris partnereik játszák a főszerepeket abban a remek magyar felvételű filmben, melynek cime „Little Fox" és egy amerikai detektív történetét tárja elénk. E film csak ma pénteken lesz a műsoron a Világ-mozgóban. E filmmel bebizonyította a magyar filmipar, hogy mily hatalmas termóképes. Szombaton és vasát nap a Nirvána IV. része kerül bemutatásra, melyben már magyar színészek is közreműködnek, ezon rész felvételei a budai alagút és Kelenföld között eszközöltettek.
(x) Moziszkecs az Urániában. Szombaton és vasárnap az Uránia-mozgószinház az idei szezon legsikerültebb moziszkecset a „Lavinái\' mutatja be A Magyar Nemzeti Szövetség által ellogadott nagyszerű iredenta filmet Lamperth Géza, a mély szivü magyar poéta irta, a zenéjét pedig Kacsoh Pongrác, a magyar nóta nagy mestere és a János vitéz örökké friss dalainak klasszikussá nemesedett szerzője szerzette. A két filmrészbő\'. és két színpadi részből álló szkecs szereplői Gyenis Ede a budapesti Nemzeti Orfeum értékes tagja, Szilasst/ Etel a debreceni színház primadonnája, Nagy Maca a Royal kabarét tagja és Szirma Vilmosj. Blaha Lujza színház kitűnő népszerű művésze. A szkecs, amely a magyarság keserű hontalanságát eleveníti meg országszerto kolosz-szális sikereket aratott s minden szava egy lázas szerelmi történet keretében a magyar szivhez és a magyar lélckhoz szól. Az előadásra a helvárak a következők: Páholy 40 K, zsölyc 35 K, körsiék 30 K, fentartott támlásszék 20 K, zártszék 15 K.
Pf>TCCITCC Minthogy cégtársunk, Hiid László ur (kis Hild) előrehaladott CKI C)l I C.J* koránál fo*va. barátságos uton Hild E. L. és Hild F. Fial Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalattól visszavonult, a nagyérdemű közönségnek szíves tudomására hozzuk, hogy "a 41 év óta fennálló vállalatot változatlanul saját cégünk alatt
MIL n Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalat
| hlli^ alatt, édes alyiink Hild Ferenc (nagy Hild) közreműködésével tovább vezetjük, kérjük előforduló olhalálozás eseteknél teljos bizalommal hozzánk fordulni, főtörek-vésünk leend nzt nemcsak a legméltányosabb Amk, do még a legolcsóbb temetéseknél Is a díszes kiállítással kiérdemelni Tisztelettel
Hild Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalat
cégtulajdonosai: Hlid Jóxsef és Hild Istváu. a Hild Testvérek építkezési-anyag, deszka és gabonakercskedőcég tulajdonosok.
z«la! közlöny
1922. január 8-
- A. elemi lakolá.ok kf.riic.ODyl felruházására adományoztak ■ Délz.l., Takarékpénztár, Zala-negye, G.riesíg.T.k£-rákpénztár, Práger Ferenc 1000-1000 N,
Zsidóieányok Kuhurestélyének rendezősége, 858 K, Nagykanizsai Bankegycsulct 60U K, Bazsó József, Antal Jenő, Sregő Mór, Ipa-
testület 500-500 K, Protestáns Nóegyle>. Király Sörgyár R-T. 400-400 K. Vinhoffer Vilmos és vendégei 421 K, Nagykanizsa. Kaszinó, Nagykanizsai Tárházak K.-l., Um-mermann és Pintér, Bő.szöveikezet, Singer
Izidor, Obernyik Ede 300-300 K, Ag. eV. egyház templomgyüjtése 215 52 K, Néptaka-rékpénztár R.T., Slujtner I., Horváth Imre, Marton János. Gombos Józsefné Berényi Árpád, Lichtscheindl Pál, Gara, Testvérek, Lövinger I., Kisa Ernő, Gutenberg Nyomda, Valici és Deulsch, Szabó Antal, Ungár Sándor. Sehwartz Gusztávné, Weiss Ignác, dr. Plihál Viktor, Magyar borkereskedő r.-t., Pongrácz Sándor, Turek Gézáné, Grosinger Ferenc 200—200 K, Vinhoffer vendéglő törzsasztala 190 K, Maschsnzker E., Szabó Lajos, Zalai és Gyarmati, Berényi Elek, Kardos Vilmos, Simon György, Adler Miksn, 150-150 K, Polgári Egyleti főpincér gyü|tése 1 ló K, Stern Kálmán, Pajzs József, Majer Klotild. Schencker és Taa, Knorlzer György, Lenuner Agostonpé, Berger Jenő, Búchler Mór Totola Lajos, Szekeres N., Szálinger N.. Tlbolt Lajos, Stern N., Keész Józselné, Szabó István, Belső Jánosné, Makoviczky Gyula, Schless Testvérek, Rosenlhal G., Klein Vilmos, Weiss Lajos, Steiner Jenő, Bayerl V., Furn.cn 1., Wollák Jenő, Nikiiser József, Vida Endre, Réssei Samu, Vlasits Kálmán, Melzer Jakab, Velec Ede, Szakái Gy., Májon Testvérek, Pelrics György, Vékásy Károly, Báron Ignác, Hamburger N., Wellner Rezső, Molnár Sándor, Kövesi András, Schweig József, Bazsó S., Papp István. Berger A.. Hajós Ferenc, Gyergyák Pál, Popovics D., Füredi János, N. János, Beck Béla, Deutsch Lajos. Koz-ponti Bank, Strem és Klein, Gyenes, Horváth Ferenc, Betthleim és Guth, Stemberg L, L M , Weiss Samu, Sompgyiné, Stern, Kiss L., Bartha Miksa, Hoffmann és Frank, Vlda Endre, Lichtenstein, Blankenberg, Kériné, Rubint Károly, Miltényi Gy.-né, dr. Hajou Gyula, dr. Fábián, Gábor Jonosné, Szveticsné, Scbenker és Tsa, Bedekovics J., Petermann Karlovics Gy., Kováca F., Darvas I., Sirics L, özv. Hochné, Rein E, Bubica L., Varga K , dr. Kauífmann L , Márkul K., Sinkovtcs S. 100—100 K, dr. Hegedüsné 80 K, Rákos J., Tóth és Schlesinger 60 -60 K, Sipos György, Bcnczik József, Prosztovicsné, Herz-feld Lipót, BazsO N., Somogyi N, dr. N., Ritscher Mór, Licsár litván, Neusidler Jenő, Reithoffer L, Bader, Farksa J., Eichner V., Wohlrab S., Viski J., Kosztolicz, Holczer J., Péter György, Sáfrán József, Lajki, Németh L., Pezzkovszky, Ktuger S, Gergely Viktor, Mandelbaum, Virág J , Kaposy, Weiss Jenő, Babka J., Zlatniczky, Pollermann, Fürtös, Günsberger, Ref. missió gyűjtése, Arnstein N., Sári György, Steiner Mór,. Szabó J , Halmos, Kornai, Garamvölgyi és Szemelő, Weiss Ernő, özv. Ungárné, Klein József, N. N., Rosenlhal Jakab, Sörlei Jenő, Pollák E. éa Fia, Kronfeld, Leitner István, Ungár Etuska, Scbichlanz dr.-nc, Ligeti E.-né, Frank és Társa, Breyer Vilmosné, Ooesnyik Ede, Suaik Z„ Neu es Klein, Breier, Petz Hugó, Kosztolicz J., Bojtor Jóisef, Ke.eskcdetmi Nyomda, Számek Mór, Wollák Jenő, Pauck Vilmos, Reichenfeld Győző, dr. Hoch O., Bencze Sándor, Somogyi, Horváth és Hcija-vetz. Boros Ferenc, Bálin, Szabó L-né, Tomán, Vékásyné, Rosenberger, dr. Berger Miksa, N. N., Bruncsics József, Németh L., N. N., Gzoczek, Bajcsi, Hajas J. 50—50 K. Verhás Gusztávné, Pupp József, Szántó Lajos, Schertz Lujza, özv. Doblinné, Bazsi-novics, Hildné 40—40 K, Molnár Antal, Gyümőlcsné, Frk J., Zweig Johanna, Deutsch Simon, Matán Ödön, Tőllösi Péter, Marton, Vincze Gyula, X. Y., Guttinann, Schmidl, Szekeres József, Fischer Miksa, Németh Károly, Sehwartz Adolf, László Zsigmondné, Zsoldos, Singer F., Gold F., Maschanzker, Rolhman J., Baló Testvérek, Markó Ferenc, R. S., Dedovácz, N. N, Mátyás J., Nagy Lajos 30—30 K. (Folytatjuk.)
Apró hirdetések.
d.l.ta. S \'" """""" """"
Flntal leány mindenesnek felvétetik. Citn a kiadóban.
ln.truktort keresek első gimnazista fiam mellé. Ajánlatokat a kiad hivatal továbbit.
Bognár uradalomba állási keres. Cim a kiadóhivatalban. »»
Házeladás. Nagykanizsán, főútvonal mentén tóbb épületből álló ház, nagyobb telekkel vendéglővel, síb. vcl szabad kézből c\'ado. A vendéglő azonnal elfoglalható Felvilágosítás dr. Hoch ügyvédi irodájában nyerhető. jw
Hobé Damase é.Tána
frMt\'-l rt*4:ttt3 un Utuin-finU* r.-t
Eudapcft, VI., Lomb-utca 11. «x*n»
H
0
-Triple sec o
-Cherry Brandy g -Curacao-Orange -
B -Kristály kömény g ,-Cacao —
E
•Mocca \'-Vanília i-Elixir Hobétine
Kapható minden előkelőbb cscmcgeüzletbeo, kávéházban, vendéglőben, cukrászdában, stb.
POLLiÍK M.EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Kinlzsy utca 2/a I. emelet T.leton 131.
J.nuir-februír havi >zállitisr» elájsgyezhstó ét megrendelheti:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hanna árpa, ligovo és duppat tab, lavassi buza, bükköny, kúles, muhar, tengeri vörös lóher, lueerna, répa stb. összes
gazdasági magvak
ugy kisebb, mint nagyobb mennyiségben.
Minden gazda igyekezzék szükségletét mielőbb megrendelni.
2 koronába
kerül példányonkint a
Zalai Közlöny
ha előfizet egy hóra | yagy negyedévre.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos FOldblrtokrendezS Bíróság által engedélyezett Ingatlanforgalmi irodája.
Md.. 322. UftM tíra. Tírlratl dia: Sziató Hyaélué
Eladó birtokok r
300 lwldas birtok urilakksl, élő és holt felszereléssel és 140 hold bérlettel, Veszprém, megyében. , , , .
100 holdas birtok szép kastéllyal és gazdasági épületekkel, felszerelés nélkül, Zalame-gyében. ...
100 holdas birtok Tolnamegyében gazdasági épületekkel és külön megváltható felsze-reléssel , , . ,,
47 hold föld Somogyban részben szántó, rét
2 holdas\'szőlőbirtok Keszthely melloll épület
nélkül. , .
3 holdas szőlőbirtok » Balálon zslai oldalán,
közel Keszthelyhez, jó épülettel.
16 hold föld Somogyban, részben szántó, rét és legelő, jutányos árban.
Eladó házak Nagykanizsán.
Modern 2 emolctes sarok bérház a belvárcsban.
Lakóház a belvárosban kentei, azonnal elfoglalható 2 szubás lakással.
Családi ház, csendes utcában, egy szobás konyhás lakás elfoglalható.
Lakóház forgalmas útvonalon nagy kerttel, istállóval ás kocsiszínnel, 1 háromszobás utcai lakás elfoglalható.
Nagy 2 emeletes üzletház a Piac-téren.
Kisebb-nagyobb házak a város minden részén.
Eladó házak Budapesten és kSrnyékérz.
Budapest legforgalmasabb utcáiban 2-3—4—5 emeletes modern bérházak egy és félmilliótól kezdődő vételárért.
Villák a legkényesebb Ízlésnek megfelelők, azonn.il elfoglalhatók nagy lakásokkal Budapest legszebb helyein.
Családi házak Budapest környékén, villamos mentén, azonnal elfoglalható lakásokkal és kerttel 100.000 koronától 300 000 koronáig.
Eladó gyárak és gyártelepek.
Működésben levő modern szeszgyár 500 hl kontingenssel Zalamegyében.
Téglagyár kimutatható évi 500.000 korona haszonnal Zalamegyében.
Üzlethelyiségek és Uodah.lylségek Nagykanizsán átadók.
KSÍKKK KKK KM XX XXXX
1 AJÁNLUNK:!
« Most beérkezett eredeti ésxakaémetországl 55
1 takarmányrépa-1
magvakat (eslraképességért és fajazonos-
Mgért szavatolunk), továbbá mindennemű gazdasági magvakat tavaszi vetésre (ttber, lucerna, bükköny stb) és németországi
kerti magvakat. Vfi sir ólunk: gabonaféléket és gazdasági
magvakat.
X X
X "
p Ország és Widdev a m
gabona- is magkereskedők Nagykanizsa $í \'<
JJ ErzcOb.l\'tér 10. T.l.lom 1ÍO. JJ
XXXXXXXXX^XMXXXK
VILÁG
mozgóképszínház
Erziibit királjni-lér. Szarui szálloda ipfllitíbii
Telefon 74.
Js
Telefon 74.
Pénteken csaV egy nap nagv magyar detektlv-szenzáció I
Rálkay Mórion, Thury Elemér, Bojáa Juci, Czártotisky Mária felléptével
LITTLE-FOX
Amerikai detektív:.aland 6 felvonásban
Nirvána IV.
nóavo ée6 V"0B)
X aosa 6 felvonásban

PáJu>ly. 22 K, zsölyo 18 K, 1- hely 15 K, IL hely 12* korona, III. hely 7 korona.
ÍElóadisok hétköznap fl és fél 9 órakor, vasir- és ünnepnapokon fél 4, 6, 7 é* 0 órakor. Pontos kezdés I
Nyomatott a laptulajdoDosok : Zala! cs Gyarmati könyvnyomdájában.
«l-lk évfolyam
Nagykanlraa, 1922. janqAr g. Vasárnap
6. asám.
S~ckU SUdéfelvaUli Pí-ot 15. ■
-;—: 78. -
M»d«l»nlk ml.dif kora ro«el
keresztény politikai napilap
-1—.\'mi
FÓSZBRk\'ESCTÓ:\'" Or. HEOEDÜS GYÖRGY
. FKLBLÓSSZBRKKSZrO: BQDROGKÖZY ZOLTÁN
A politikai helyzet.
Budapest, január 7. Maki Zoltán a klsgazdopárt hangulatáról ma így nyilatkozott:
— A miniszterelnök ur szenzációt keltő, országszerte örömet ás megnyugvást elöidáző beszéde tisztázta a politikai helyzetet. A miniszterelnök ur éa a kisgazdapárt részéről megtörtént a dönti lépés, most már csak a csatlakozás ,két"déae van hátra, hogy az egy séges kormányzópárt megalakulhasson. Az egysógea párt programja a kormányzati program, melyről az mondható, hogy ezt a pírt minden egyea tagja örömmel fogadta. Sokan közöttünk könnyezve ,|jaJ|gsltuk a miniszterelnököt. Ritkán volt életemnek olyan megható éa szép napja, mint a csütörtök esti,
E nyilatkozattal szemben beavatott helyen a csütörtöki vacsoráról ezeket mondták i
— A csütörtöki pártvacaora korántsem folyt le oly nsgy lelkesedés közt és felszélsiói sem zengedeztek oly dicshlnouszokst, mint egyetek állítják. A bankett azzal kezdődött, hogy Szljj Bálint négj csjzmáa társéval nem akart egyáltalán eljönni a vacsorára és csak hosszas unszpUsra volt hajlandó ott megjelenni. Nagyatádi beszédében üdvözölte ugyan Bethlent, de hidegen. A miniszterelnök be-azéde utá^ rögtön Dömötör emelt szót, aki poharát Nagyatádira ürítette, Egy szóval ssm emlékezett meg Bethlennek előtte elhangzott nagy beazédéről és Igen hangsúlyozottan fejezte kl, hogy a pártnak éa törekvéseinjk csak egy veiére van és ez: nagyatádi Szabó István. Kovács J. István kifejtette, hogy » ünneplés és támogatás nem Bethlen személyének szól, mert őt csak azért támogatják, mivel véletlenül ő képviseli a legitimistákkal való harci törekvést. Csontos pedig azt hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök elég későn jött ré arra, hogy aSegltlmlzmua elleni harcban a kisgazdapárt támogatását kérje, holott. eiőbb mindenfelé próbálkozott, míg (de vezetett az útja.
Bethlen nyilatkozatéról egyébként Ap-ponyi ezeket mondta;
— Sem Bethlen gróf, sem Nagyatádi nyilatkozatán nem csudélkozom. Mindkettő igazolása szoknak, kik azt állitják, hogy a
I jogfolytonosságról é^ az ezt képező törvényes i királyság alapjától való elltfés nem eredményez egyebet, mint az állam összes tényezőí-I nek összezavarását, teljes bizonytalanságot és | erőszakkal vegyített anarchiát.
Vdisonyt Vilmos így nyilatkozott:
— A miniszterelnök ur,.ncm nagyon I messzire jutott el az üdv felismerésében, már | minden kapcsolatot elveszített a múlttal. Még |a külügyi bizottságban kijelentette, hcqy meg
nem engedett lovagiatlanságnak tartja az Országból eltávozott király lekicsinylését és tiszteletlen letárgyalását. Mivel azonban vad
BtóUs.te.1 árak: E«í.« <vr. 500 K. MM«. 9SS K. Iigs
tm 140 K. Egy bárt S0 K. Egye* Íiita ára ti\'
gyűlölet lobog berme régi barátai és küzdő társai iránt, miattuk gyalázza a királyt, kit gyenge uralkodónak nevez és ugy tüntet fal mintha hajlithstó eszköz volns. Úgy emlékszem, hogy e gyenge uralkodótól s miniszterelnök eWi kézzel átvette a titkos tanácsos-■ágot, habár nem is tette, le az esküt és a gyenge uralkodót igyekezett letérltenl a helyes útról, mig uralmon volt, nem mondván nel|i s Fehér Könyvbén közölt távirati lema-gázás után: maga nagyon gyenge.
Budapest, január 7. A miniszterelnök harci riadója teljesen felkavárta ti politikai helyzet nyugalmát. A legitimisták, miután Bethlen bejelentette, hogy a legélesebb harcot indítja meg ellenük, most már maguk is komolyan sztrvezkednsk, nsmcssk arra, hogy Bethlen támadása ne érje őket készületlenül, hanem arra Is, hogy lehetőleg megelőzzék Bethlent. > \'
Politikai körökben m» olyan hírek terjedtek el, hogy az exponált legitimista Csoportok vezetői Apponyl lakásán beható tárgyalásokat folytstták, sfnelyen s sürgői téendőte kérdésében megáflepodásra jutottak. Annyi bizonyos, hogy Bethlen csülőrlök esti nyilatkozata .végleg kiélezte a helyzetet. A minisztereinők — mondják többek közt — azzal vádolts meg őket, hogy ők csinálták sz októberi forradalmat.
Tisztában vagyunk szzal, mondotta Informátorunk, hogy ez a harc rövidesen olyan hullámokpt fog vetni, amely, lehetetlenné fogja tenni a nemzetgyűlés együtt tartását ás,a választásokat legrövidebb Időn belül el kell rendelni. A választások alkalmával majd a nemzet ; fogja kimondani döntő szót ebben a perben, amely köile és ralnisztcr-,elnök közt felmerült.
GömbSa készíti elő a ""Válaaztáaokat. "
. Budapest, január 7. Napok óta cirkulál az a hir, hogy Gömbös Gyulát miniszterelnökségi államtitkárnak nevezték kl. Illetékes helyen kijelentik, hogy Gömbös kinevezése a minisztertanácson még nem került szóba, de tény ez, hogy a választáu>knak előkészítésével ő lesz megbízva, pedig \' államtitkári ranggal. Gömbös azért kerül a miniszterelnökségre, mert a belügyi államtitkárság már be van töltve. Megbízatása elhatározott dolog, de kinevezéséről ma beszélni még korai.
A Fehér Könyv miatt.
Budapest, jsnuár 7. Rakovszky és Sigray a Fehér Könyvben megjelent rájuk vonatkozó kitételek miatt provokáltatták Bethlen miniszterelnököt és gróf Bánffy külügyminisztert. A miniszterelnök Pcrényl Zsigmond bárót és gróf Ráday Gedeont nevezte meg aegédekül. A segédek ma megkezdték a tárgyalásokat, de nem fejezhették be, mert Bánffy betegen fekszik lakásán.
Hazafelé.
Budapest, január 7. Péntek reggel érke-zelt meg a Keleti pályaudvaira a túszok második csoportja. A hazatérők közt volt 64 tiszt, 88 legénységi személy, 33 asszony és 12 gyermek. A foglyok fogadtatása ünnepélyes keretek közt ment végbe. A kormányzó és a kormány képviseletében Nlkoltcs Radivoj alezredes üdvözölte a foglyokat, a hazatérők nevében Paphizy Iván alezredes válaszolt, kl Przsmysl elestekor jutott fog-ságba. A hazatérők közlései szerint Oroszországban magyar tisztek már alig vannak, mindössze 40—50 tisztet tortottak vissza, kikért exponált kommunistákat akarnak kiváltani. A külügyminisztérium hivatalos érte-slléso szerint január 6-án 131 magyar túsz indult útnak Rigából hazafelé.
Oaztanbnrg továbbra U fogva marad.
Budapest, január 7. Ismeretes, hogy a királypuccsal kapcsolatban letartóztatott Ózz-tenburg Gyula őrnagy ügyében a védők a szabadlábrshelyezés Iránt kérvényt sdtak be a hadsereg főfelügyelőséghez. A főfelügyelő, ség a védők eme kérelmét elutasította éa Osztenburg további fogvatartásét rendelte el. A védők a végzés ellen felfolysmodtak a hadsereg-főparancsnokság főügyészségéhez.
Inzultálni akarták Wlndlaohgrfttz herceget.
Budapest, január 7. A Vigadó épülete <s a környékez utcákat a kora esti órákban erős rendőri készület szállta meg. Kilenc óra előtt a kontó felől, a Mária Valéria-utca irányában tányérsapkás csapatok tűntek fd és egyes csapatok s Vigsdó elölt helyezkedtek el. Ott egy Időig csendesen viselkedtek, msjd a kocsikból kiszálló fél fiakat abeufol-Iák, a hölgyökre pedig gúnyos megjegyzéseket tettek. Magatartásuk olyan fenyegetővé vált, hogy a rendőrség közbelépett és feloszlatta a tömeget Egyes csapatok részben a Hungária-szálló előtt, részben a Mária Valéria utca és a Váci ul elején éa a Vigadó előtt helyezkedtek el. Valamennyi botokkal volt felfegyverkezve és a csapatok vezetői hangsúlyozták, hogy Windischgratz LajoS herceget akarják inzultálni. A rendőrség mindenkit Igazoltat, aki a Vigadó közvetlen közelében megy el.
A tőzsde magánforgalma.
Budapest, Jan. 7. Dollár 915, Mirks MO, Lei 482, Szokol 900—1000, Koronadlnir 885, Bécsi kifizetés 9.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 7. Zürichből jelentik i A magyar korona állása ma: (zárlatkor) —\'85, osztrák korona: —\'18, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'10 xzantim.
/m
zalai közlöny
1922. január 8-
A Zrínyi Szövetség Rott püspök mellett.
Határoxati J.v..latban tiltakozik ■ pfapíkít írt támadácok ellen.
A Zrínyi Siövetaég Impozáns keretek közölt tiltakozott 6-án a Rott Nándor roegyéa-püspikM árt arabadkőmüves támadáa ellan. A Keresztény Otthon nagytermét zsúfolásig töltötte a keresztény egyesületeknek minden társadalmi rétegét képviselő közönsége. Kovács Antal megbízott elnök gyönyörű szavakkal emlékezett meg a Szövetség elhunyt vezéréről, dr. Szekere. Józsefről. Az összejövetel* okát. illetve célját P. Hédly Jeromos fulmináns beszédben állította közönsége elé, lerántva a leplet a szabadkőműves törekvésekről, végűi felolvasta az alább ismertetendő határozatot, melyet Nagykanizaa 17 egyesülete aláírásával ellátva fog Rott Nándor megyéspüspökhöz küldeni. Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur 1 Kegyes Főpáaztorunk 1 Megdöbbenve értesültünk ama gálád támadásról, melyet a papi pénzen úrrá nevelt dr. Rainprccht Antal nyugalmazott főispán 1921. november 23 án, majd december 7-én Méltóságod ellen Intézett. Méltóságod nem szorul arra, hogy szemenszedett aljasságok ellenében megvédjék, de amikor a támadások leple alól elővillan a szabadkőműves zászlóbontás, a sacenlarizációa törekvések kaján mosolyával, ml, a nagykanizsai keresztény nemzeti alapon álló azervezetek, egyeaületek egy szálig hatalmas Megáll/\' -t kiáltunk amaz Iránynak, amely piszkos kézzel sírral dobálja meg a szeplőtelen püspöki méltóságot s ezzel az egyházat, a kereszténységet.
Fájó szívvel tapasztaltuk a keresztény kurzus idején, hogy egyesek, elhagyva az intranrigens keresztény nemzeti alapot, elfeledve a szabadkőművesség, a zsidóság s a liberális szellem és politika rengeteg, soha meg nem bocsátható bűneit, hirdették a megalkuvást, a kibékülést, az elfeledést, mintha bizony a gyilkosnak nem tapadna vér a kezéhez azzal, ha lemossák róla. A veszprémi eset, ahogy szabadkőműves csatakiáltással Méltóságodat és Méltóságod általunk is nagyrabecsült titkárát, dr. Wéber Pált kitámadni merészelte a volt Károlylérás főiipán, a legeklatánsabban bizonyítja azt, hogy a szabadkőművesek, a zsidók, a liberálisok soha megértő jóbarátaink nem lesznek, mert a sötétség és világosság kizárják egymást.
Két dolog szent előttünk: keresztény-aégünk éa hazánk 1 A történelmi idők hátteréből a magyar püspökök és papok alakjai e két eazme héroszaiként vetítődnek a jelen idők embereinek lelkébe. Méltóságodat éa közkedvelt titkárát is Igy állítják lelki szemeink elé.
Szent eszméink harcában vezéreinket látjuk Méltóságodban és dr. Wéber Pálban a ezen Írásunkkal is csak törhetetlen bizalmunkról adunk dokumentumot, arról biztosítván Méltóságodat, hogy az ilyen aljas támadások ciok még jobban odasorakoztatnak minket Méltóságod, a keresztény nemzeti eszme harcunkban vezérünk mögé.
A nagykanizsai Zrinyí Szövetség nevében.
Eljegyzése előtt
szerezz* be l»oisyürUi*l
Schnitzer Géza
ékszerésznél Oeék-tér 15. sz. alatt,
hol mindenkor saját készitményű jegygyűrűkben nagy választékot talál.
_ Ismét Jönnek ■ h»Urmesiáll«-pltók. Folyó hó 9 én . hattmegAllep.ló fizott ság műszaki emberei N.gyk.nltsára ér-kéznek a h.lárm.gáll.pltáa ügyében. A Központ szállóban vesznek lakást.
- Haláloxás. A leánypolgári iskolának őszinte és mélységes gyásza van. A« Iskola kiváló s nagy szeretetben ál ó fiatat tanárnője, Kilián né Fekete Hona rSvld bet.g^ ség után meghalt. Halála egy menekült, a sors csapásaitól üldözött magyar honasszony-r.k szomorú tragédlájs. - H«z lózseffol/ó hó 6 án meghalt. Huszonhat ávlg volt a Sörgyár munkása, ahol becsületes magatartásáért fellebbvalói nagy tiszteletben tartották. Az elhunytban Hoss József dr Iheo-logiai tanár (Veszprém) édesap|át gyászolja
_ Ternovácz értékesíti a cári ákaaereket. Ismerete^ hogy a nagykanl.aai bíróság Ternovácz Imre bánokMentgyőrgyi kocsisnak visszaadta tulajdonéba az értékM ékszereket. Ternovácz most kikérte a kró-ság végzését azzal az Indokolással, hogy értékelten! akarja a kincseket a hogy minden további kellemetlenségtől megóvja magát szüksége van a bíróig végzésére.
_ Kötél általi halál. A Zalai Közlöny legutóbbi száma hírt adott arról a perről, amely az apsgyllkos Falsz Géza éa -Sós Anna felett ítélkezett. Az ítéletet tegnap
hirdették ki. Fuisz Gézát * nagykanizsai klr. törvényszék büntetőlanácsa Mell ugyé»z vádja alapján Ktnedy lmic dr. táblabíró elnökletével kötél általi halálra Ítélte, Sos Annát pedig életfogytiglani fegyházra. Fúlsz kívánsága « volt hogy Inkább Ítéljék halálra, mint hosszú fegyházbüntetésre. Fellebbezés történt a táblához.
— Üdv a keresztúriaknak l (Levél a szerkesztőhöz.) A fenti cim alatt cikket Írtam a .Zalai Közlöny" december 14-lkl számában, amelyben — megvallom — éles hangon tettem birálst tárgyává azoknak a murakereszturi gazdáknak viselkedését, akik a határkílgazitó ántánl-bizolUág előtt — állítólag — Muraköz ellen nyilatkoztak. Felháborodásom érthető volt, mert tűrhetetlennek megbélyegzésre méltónak látazott, hogy magyar állampolgárok Zalamegye egyik letépett testrészét •— a három egybehangzó hírforrás szerint — nemcsak nem fájlalták, hanem koncul dobták oda a szerbeknek, illetőleg nem igyekeztek azt visazakaparintani. Cikkemre, amelynek adatait három külön forrásból merítettem, a Z. K. egyik legutóbbi számában válaszollak a murakereszturi kisgazdák és — sértett önérzetük fájdalmában Felszisszenve — erélyesen tiltakoznak cikkem hangja éa tendenciája ellen. A cikkem megírásának alapjául szolgáló, adataimat pláne koholmány" nak minősítették. Viszonvála.zul feleletem a következő: 1. Végtelenül örülök és örül velem együtt minden józan magyar ember, hogy a keresztúri kisgazdák jó hazafiak. En a lakosság zömének hazafias érzületét egyáltalán nem vontam kétségbe. Cikkem csak azokat a gazdákat támadta, akik Muraközre nem adtak olyan feleletet az ántántnak, amilyent mi tőlük elvártunk volna. A gazdák cáfolatából pedig egyáltalában nem sikerült kihámozni, vájjon Muraköz mellett vagy ellen beszéltek-e a kérdozettek. Sőt erről a felelet feltűnően hallgat. Már pedig itt nem az a kérdés, hogy a keresztúri gazdák jó hazafiak-e vagy^em, hanem az, — és ez érdekel mindnyájunkat, — hogy a külföldi bizottság mit kérdezett tőlük; — mii feleltek a kérdezettek a kérdésekre? kik voltak a kérdezettek ? Szóval ténybeli adatok érdekelninek bennünket mindnyájunkat. 2. Jelentsék ki az összes murakercszl úriak, hogy a Dráván éa Murán Innen, vagyis a meg nem szállt Csonka-Magyarország területén fekvő légrádi ingatlanokra soha nem fenték fogukat s azokra sohasem is fognak relloktální. 3. Ismét kijelentem, hogy a keresztúri gazdák összességét nem volt célom támadni, sem hazafias érzületükben nem
akartam megsebezni, .őt:őket meg_«m akartam gyanúsítani. De a fent. kérdi,ekre ljen fzeretnék választ, mert ez • muraközöket
ép ugy érdekelné, mint a lígrádlakat. S<ve. válaszukat tehát közérdekből kéri Claia
pacta: boni amid. H. J. dr.
_ Ax Irodalmi KBr mttvíe**atély«.
Az Irodalmi Kör a ^b.doktatásl blzott.íg-gal karöltve január 14-én este fél 8 órai
fedettel a Polgári Egyletben fínyesnek Ígérkező mSvész-Mlut rendez, melyre .ren^ dezőség az Irodalom és művészet minden
kező: I. A magyar nől eszményről m^nyitó beszédet mond Brand Béla (GeWrőlJ J. Strausz: Bőreíár-egyveleg. Höadja az írod-Kör zenekar, hitingFerenc
nitésában táncolj. 16 urileány. 7Cb<™bmi:
A vízhordó. Előadja a zenekar. Hőadáa után , „agy teremben tánc, a belső teremben szerény t.»te.Hék éa büffé. A rendezöaég felkéri a Kör tagjait éa jób.rétall, hogy « jótékony-kulturális célú estély sikerét teához felszolgálhaló süteménnyel vagy egyéb természetbeni adománnyal (rum cukor atb.) előmozdítani szíveskedjenek Az adományokat 14 án d. u. 3—4 óra közt vea.1 át . rendezőség a Polgári Egyletben "elvínyek ellenében. Előadás végeztével . rendezőség minden .zelvényért kiszolgáltat egy adag teát süteménnyel. Aki nem kü d termfa^t-beni adományt, a büffé készletéből kénpánz ellenében váaárolhat. A magaa ilvó)U müvéaiz-estélyre szóló jegyek 40, 30, 20 és 15^ koronás árban Malr Józaef és Szerb Ernő könyv-kereskedésében kaphatók.
- Károlyi Mihály Nagykárolyba-akar letelepedni. Néhány Tséttel ezelőt az a hír érkezeit Belgrádból, hogy Károly Mihály engedelmet kért a azerb kormánytól
Minaiy engeoeimei fceiv - —------„ , \'
jugoszláv területen való letelepedésre. Dobr°»r nikót választotta lakóhelyéül; ide családjával együtt tényleg meg Is érkeíett s egy villába beköliózött.\' Most néhány román lap arró ad hírt, hogy gróf Károlyi Mihály a buk.re.tl román kormányhoz folyamodványt nyújtott be, amelyben arra kérte az illetéke, mlnlaz-térlqmot, engedjék meg neki, hogy , Nagykárolyban lakhassék. Bukaresti hivatalo. körökben azt hUztk, hogy Itt alighanem tévedésről van «zó. A román törvények értelmében ugyanis letelepedési engedélyt senkinek
Km kell kérni. Ha tehát Károlyi Mihály Nagykárolyba akar költözni, ezt minden további nélkül megteheti. Ha mégl. folyamodványt adott be a román kormányhoz, ennek csak az lehet a tárgya, nincs-e a román kormánynak kífogáaa az ellen, hogy ő, mint magyar emigráns, román megszállott területre tegye a lábát. Mindamellett nem tartjuk válóazinütlennek, hogy gróf Károlyi Mihály csakugyan Nagykárolyt válaaztotta lakóhelyéül.
— A mai mulatság. Minden nagyobb reklám nélkül csinálja meg a Kathollku. Legényegylet a mai napra kitűzött mulatságát, melyen az Irredenta hazafiaa darab, az .Elnémult harangok" fog előadatni. A közönség pártfogásának és bizalomnak fényea jele, hogy ma estig a tónsadalom legelőkelőbb osztályától kezdve minden réteg oly erőKn vásárolta a jegyeket, hogy a mai előadáara már csak néhány ülőhely maradt kiváltatlan. Ezeket még ma délután a Polgári Egylet 1 emeleti nagytermében árusítják. A rendezőség felkéri a közönséget, hogy a kezdetre (esti fél 8 óra) pontosan megjelenni szíveskednék, mert az előadás megkezdéae után csak a felvonásközökben lehet a terembe belépni.
(x) El De mulassza megnézni ■ Lavinát az Urániában.
(«) Mindenféle vadat és vadbőröket
legmagasabb árban vesz Szabó Antal fegyver* éa lőszerkereskedő.
Viszketeg *"•*i,mtt k<""""6 m""*>n maggá***™± ss&ms Boróka kcnőcs.
1922 január fr.
ZALAI KÖZLÖNY
S
— A Protestáns Nőegylet estély*;\'
Vízkereszt előestéjén folyt le a Protestáns Nőegylet legnívósabb, legcsodásabban rendezett műsoros estély e. Nagykanizsa és vidéke előkelő, pompáa közönsége gyűlt egybe a pedantérlában, kitűnő, rendezésben békeévekre emlékeztető mulatságra.
Az estélyt Bodrogközy Zoltán, lapunk felelős szerkesztőjének prolog usa nyitotta meg. Irredenta aláfestéssel Magyarorszság térképét mutatta be, mint a magyar nemzet talizmánját. Megkapó volt a térkép beállítása s kitűnő megvilágítása, amit Pelrik délivasuti főmérnök kitűnő dramaturgiai tehetségét dicséri. Az estély gerince egy művésziesen összetanult vonós négyes volt, amelyet Nagykanizsa kitűnő művészei adtak elő: Sauermann Ferenc, Krátku István dr. főjegyző, Laubhaimer Alán dr. szo lgabiró és Lányi László. A változatos műsor csakhamar kacagást is varázsolt a publikum soraiba. Lajpczig Edith, a legbájosabb s közvetlenségben utolérhetetlen fiatal műkedvelő s a kanizsai színpadon közkedvelt s tehetséges Waligurszky Antal kacagtató dialogot adtak elő. A legbájosabb jelenség csak ezután következett a színpadon. Egy icipici gyermek, a kis Bölcskey Baba lejtett nyolc esztendejét messze felülmúló tehetséggel klasszikus táncokat. A nehéz tánc betanitása Harsay Gizi tánctanárnő kiválóságát dicséri. A kis Bölcskey Baba sok-sok ■ tapsot, virágot s cukorkát kapott. A műsor befejező száma Böhm Sári zongoraművésznő csodás technikájú s kiváló kifejezésü zongorajátéka volt. A fiatal a ritka tehetségű művésznő betegsége mellett is oly szenzációs művészit produkált, amilyent Nagykanizsa tulfinomult Ízlésű, műértő közönsége is régen hallott. Viharos tapsot aratott.
Ezután tánc következett. Kitűnő hangulatban ringott a nagy táncterem, fiatal üde leánykák kipirulj arccal járták első báljuk csárdását, keringöit s steppjeit. Valaki shim-mit, is vezényelt egyszer, de a jeleni* vők undora után csakhamar csárdásba csapott át a cigány. A négyest két tömött sor járta, amit Harsay Gizf vezetett.
A diszkrét és nagyon finom estélyen emelte a hangulatot a helybeli tisztikar jókedvű s nagyon stilusos magatartása, ami emlékeztetett a régi békeévekre. Minden leány jól mulatott. Nagykanizsa ifjúsága frakkosan s szmokkingosan emelte az estély fényét. „
Különös elismerés illeti a büffé hölgyeit, akik állandó és lázas szorgoskodással szolgálták ki a közönséget.
A fényes estély lezajlott, ma már csak az emlékek özöne s az uj szerelmek lángja izzik a farsang hangulatában. A csőrgős Karnevál a Protestáns Nőegylet mulatságával bevonult Nagykanizsára, ó, bár őszinte örömöt homa már egyszeri
A protestáns estély rendezése becsületére válik ^ város két csekélyszámu protestáns "felekezetének. Rengeteget fáradoztak s a siker oroszlán része dr. Krátky Istvánná s Berényl Elekné úrasszonyok érdeme. Segítségükre sokan voltak, akik mind önzetlenül, az erkölcsi siker érdekében fáradoztak.
— A közalkalmazottakhoz. Felkér-jük mindazokat, akik kedvezményes mérték utáni cipőellátásban óhajtanak részesülni, megrendeléssel hétfőn és kedden, tehát c hó 9 én ós 10 én okvetlen adják fel szövetkeze-tünknél, mert későbben azokat el nem fogadhatják. Megrendelésnél minden pár cipő Után 600 korona előleg fizetendő le, melynek ellenében bármely helybeli kiváló cipész részérc utalvánjrt adunk 1 pár cipő elkészítésére, melyek e hónapban elkészülnek. A Nagy-karnisai Bőripari Szövetkezei
— Vagyonellenőrző bízottal!* a Bcttlheim Ügyben. Az ismeretes Bettlheim W. Sara. és Fiai ügyben a bíróság érdekes határozatot hozott. A f. hó 20-ára kitűzőit árverést elhalasztotta s vagyonellenőrző bizottságot nevezett ki. A vagyon kezelője dr. Bartha István ügyvéd lett, aki intézi az ügyeket. Az ellenőrző bizottság tagjai: Pongor Henrik, leérsz Tivadar. Radnai_ Jenő, Balázs Zsigmond dr. és dr. Fried Ödön.
— A híres Lázár PUta győsi cigányprímás kitűnő zenekara muzsikál a Centrál kávéházban minden este hatalmas repertoir-ral.
Zsoldos tanintézet
Ud«.pmI, m, Doh.ny-o. »*. T.lefon Jí-M.t 1..-.7-
. Ugjobban kélstt olG ma$ánvlMgákr«.
Vidékieknek levelező oktatás
ipcciili!, auKÍntiasiníl.tr. irt Utikönyvek .1 ipjAn
-MMMMBHBnMa
— A szabad Iyceumban ma csto.fi ónkor Pfeifer Elek a modern művészeti tórck vésekről tart előadást. Boszélni fog a barokk és rokoko korszak művészetéről is divatjárót. Az ellő sorozatra kiadóit bérletjegyek a mai ciőadésra is érvényesek. Belépő Jegy 6 korona,
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt héten ez anyakönyvi hivatalban a következő bejegyzések történlek Születeti: 6 (iu és 2 leány. Házasságot kötöttek: özv. Biliege Ferenc mezőgazd. cseléd Bóha Terézzel, Gozdán
Íózsef földmives Varga Rozáliával, Viola •ajos dohánytőzsdés Acs Erzsébettel, Ruha György népzenész Horváth Fánnivril, Marti-ncez László téglagyári munkás Kunica Rozáliával, Bolf József főldmivea Mihálec* Juliannával, Vaska József pólkávégyári inunkáa Vokoun Erzsébettel, Kelemen István kőmüvM-segéd Németh Rozáliával, Szobocsányi Lajos lakatossrgéd Benczek Máriával, Lerner Ferenc délivasuti értesítő Farkas Máriával. Elhaltak: Horváth Mária 5 éves tüdőgüinő-kór, Spieaz Mária 34 éves irgalmas nővér tüdővész, őzv. Sziva Utvánné szül. Meller Anna 55 éves vesekő. Topiák Győrgyné szül. Dudás Rozália 52 éves husrost daganat, őzv. Gáspár Károlyné szül. Horváth Ju\'iánna 64 éves méhrák, Dani Lászlóné szül. Horváth Anna 38 éves veselob, őzv. Farkas Lajosné szül. Cséplő Mária 61 éves influenza tQdőlob, Kaiser Irma 30 napos emésztetlen-ség, Kálovics József 78 éves íő\'dmives tüdőhurut, Engel Ferencné szül. Kohn Róza 71 éves aggkori végkjmerülés, Kilián Lipót né szül. Fekete Ilona 36 éves áil. polgári iskolai tanárnő tüdőlob.
\'>— Az Irodalmi é. MBvé.zeU K8r zenekara ms, vasárnap este 8 órakor tartja rendes próbáját a polg. iskolában Pontos megjelenést kér Kettíng.
(x) Az Uránia-mozgó a legszebb magyar Irredenta fUmszkeccaet, a Lavinát matatja ma be. Az előadások fél 4, fél 6, 7 éa 9 árakor kezdődnek.
— A „Herba" cimü ipari, gyógy- és kertgazdaság! növények termesztésével, gyűjtésével, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó szaklap, melyet dr. Darvas Ferenc, a m. kir. Főldmivelésűgyi Minisztérium Gyógy-és ipari Növény Forgalmi Iroda igazgatója szerkeszt, decemberi száma most jelent meg, rendkívül értékes tartalommal. A lap német kiadásban, német fordításban is megjelenik, tekintve a növekvő külföldi olvasótáborát. Érdeklődőknek mutatványszámot szívesen küld a „Herba" kiadóhivatala, Budapest, IV., Izabella-utca 71.
(x) Orvosi blr. Ur. Haisier János fogorvos rendelőjét Sugár ul 12. alól Kő ut 6. sz. alá (a Fekete Sas-gyógyszertár fölött az I. emeleten) helyezte át.
— A népkönyvtárban a központ elemi iskolában ma délután 2—3 óra közt könyvkiadás lesz. A könyvtáros felkéri mindazokat, akik az évekkel ezelőtt kiváltott könyveket még nem hozták vissza, szíveskedjenek azokat haladéktalonul beadni.
— A polgári fin- é. leányiskolák Igazgatói felhívják tanítványaikat, hogy szeretett tanárnőjük Kiliánné hekete Ilona temetésén való megjelenés céljából január 8-án vasárnap délután 31/, órakor az Iskolában legyenok.
— Koszorameg váltás. Hoss József dr. Iheologiai tanár, a „Veszprémi Hirlap" felelős szerkesztője r.pja elhalálozásával szerkesztőségünkhöz koszorumegváltás óimén 100 K-át juttatott. Ax összeget a szegényeknek juttatjuk.
(z) Nirvána IV. ré.ze .Az égő város-című 6 felvonásos kalandor dráma, melynek két teljes felvonása Budapest és környékén lett -felvéve és ebben a részbon már magyar színészek is, köztük Igalits Sandl, Szalkal Lajos játszanak ; még csak ma vasárnap látható. — Hétfőn és kedden pedig egy szellem és pikantériától sziporkázó amerikai vígjáték Mary Pick-ford felléptével kerül bemutatóra a címe Rosszcsont kisasszony. Jegyek már válthatók. Szerdán és csütörtökön a .Kis hazátlanok, V. Részo.
(x) Elveszett a Rákóci-utca 3/b szám alól egy négyhónapos tarkaszőrü vizsla. A megtaláló, illetve nyomravezető Rákóci utca 3/b alatt Illő Jutalomban részesül.
— Hurcolkodnak a azerbek. Legújabb éltesülésünk szerint szerb megszállolt területen Ismét lázas készülődéseket lehet tapasztalni. így Horgos községben a község tulajdonát képező értékesebb ingóságoknak kezd hba kelni. Néhány nappal ezelőtt a község összes tűzoltófelszerelését, aionkivül a községben a megszállás után visszamaradt uthengerlő gőzgépet vonatra tették éa elszállították. Ugyancsak a Hor^os-Királyhalom vasúti töltés mellett kicserélési célokra lerakott vasúti sínek -1 szintén felpakolták és elszállították. A lakosság körében általánosságban olyan hírek keringenek, hogy január végével .-szerbek őrők buciul mondanak Horgosnak és környékének.
— Fliznszk.ccs az Urániában. A Magyar Nemzeti Szövetség által elfogadott Lavina cimü moziszkeccsot tegnap mutattál! bo az Uránla-mozgószlnházban. A szövegét Lampert Géza irta, zenéjét pedig Kacsoh Pongrác szerzetté. Az előadáson megjelent közönség lelkében foledhelellon nyomot hagyoll a darab, moly ioditó módon érzékeltet: . m«-gyar lélek kiolthatatlan vágyát régi erőnk és ezeréves történelmi nagyságunk és területünk visszaállítása után; bemutatja a megszállt területeken idegen szuronyok közt szenvejö véreink életér, a hazájukból kiüldözött, menekült magyar testvérek keserű életét, a hontalanság szenvedéseit, melyek közt csak az az egy mozzanat nyújt kicsinké megpihenést, hogf-a szerelemben és a közös hazaszoretetben ogy-másra találnak a sóvárgó magyar dicsőség után szomjúhozó szivek. A darab ftlmrészében a rendezés stílusos és színes eszköiökkol dolgozik és po-npásan értékelteti a szerző megrázó elképzeléséi, amoly a hazájából kiüldözött bujdosó magyarság koserü hontalanságát eleveníti meg. Különösen megrendítő a szétdarabolt Magyarország vérrel öntözött földjének plasztikus bemutatása. A szkeccs nagy hatást kelleti és a közönség melegen ünnepelto a szereplőket, Szilassy Etelt, akit Nagykanizsa közönsége még a multböl ismer, Nagy Macát, Cyenes Edét és Szlrmay Vilmost.
énTCCITÉC Minthogy cégtársunk, Hlld Lá.zló ur (kis Hild) előrehaladott CKTCSITCa. koránál fogva, barátságos utón Hlld E. L é. HUd F. Fial
Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalattól visszavonult, a nagyérdemű közör»égn«k
szives tudomására hoziuk, hogy a 41 év óla fönnálló vállalatot változatlanul saját cégünk alatt
Hild Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalat
alatt édes atyánk Hlld Ferenc (nagy Hild) közreműködésével tovább vezetjük,kárjűk előforduló elhalálozás eseteknél teljes bizalommal hozzánk fordulni, fótörokvésünk leond azt nemcsak a legméllányosabb árak, de még a legolcsóbb temetéseknél, is a díszes kiállítással kiérdemelni.
Tisztelelleí Q)
Hild Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalat
cégtulajdonosai:
Hild József és Hild István, a Hild Testvérek
épllkezésl-anyay, deszkn é» gabonakere.kedócég tulajdonosok._
ZM.Al KÖZLÖNY
\\922. január 8.
Apró ]
HWrttim <Ul>Ua S
hirdetések.
«r.l« .4i*tMk u: dU——
Fiatal leány mindenesnek folvétclik dm a kiadóban. _
Házeladás. Nagykanizsán, főútvonal mentén, több épületből álló ház, nagyobb telekkel, vendéglővel, stb. vei szabad kézből eladó. A vendéglő azonnal elfoglalható Felvilágosítás dr. Hoch ügyvédi irodájában nyerhető. sm
Eladó villatelek. Baiatonkereszturon az állomás átellenében a Balatn poriján 1 katasztrális hold telek eladó. Tudakozódni lehet ott helyben Varga Perencnél Bélavárban.
„,|,.„„*V ajánlkozik bizonyitvány-nyal reodelkeíő vizsgázott gépész urodalomba, malomba vagy más hasonló helyre; esetleg kovácsmunkát is vállalna. Címe; Városháza, II. emelet, 35 sz. ajtó.
(x) Vadászfegyverek, töltények legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal fegyver és lőszerkereskedésében.
H,
Hobé Damase é.Társa
frwcU rrtdw.fl un utuirn-pírelii r-L
. Budspeit, VI., Lomb-utca 11. tzim
-Triple sec a
-Cherry Brandy g,
-Curacao-Orange 5
-Kristály kömény g
#-Cacao x
-Mocca _ -Vanilia ■Elixír
„„ Hobétine ®
K.phitó inir.den *]flks!6bb cxcmegeüilctb.n, Uréhiibu), vendíglíbín, cukriaiJÍUn, itb.
\'B
E
Nagykanizsa váror kizpoliti szeszfőzdéje (Báthory-u. 4.)
\' felajánl a gazdaközönségnek.
takarmányozásra
kiválóan alkalmas \' " •■
kifőzött izőlőtörkölyt K 12 szárított állapotban K 500
métermázsán kénti árban.
P0LUÍK M. EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Klnlzsy-utca 2/a I. emelet Taiatan 131.
J.nuir—február h avl ■ Mállilisr*
fi megrendelhctó:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hanna árpa, llgoro 6s doppai *«b, lavassi busa, bükköny, köles, muhar, (eogpri vörös lóher, lucerna, répa itb. összes
gazdasági magvak
ugy kisebb, mint nagyobb mennyiségben. Minden gazda igyakaszék szükség-
>77*
Értesítés.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
nl.kutt lM!-b«i 1923. január 1-én nyitotta meg
60-ik évtársulatát
E,V l(«,b.«u. i í««. u h.11 I
ÍS),,T W MlgjL m otj,.lél,0,
^BSST\'smbsu
""""\'ilcSnJk.l Myi.IWak k«««<8». «»l- "ff J\'1" rilrt.r. kótelMvó.yek, vitték stb. «t»rJjn , ,
%HayvjTtt k.p»\'.k • «3v.lk«.t Myli&i" <C~W-u " P..U "W" r
r*"U)B betla.Msek .gáa. htt.n át dál.lött g-11 óra között altogadtatnak.
Az Igazgatóság.
Zongorák!
Ehrbar hangversenyzongora árcpán cella\', kcreszthuro3, hatalmas hang, Baumbach kereszihuros ércpán-dé!l*l, keveset használt, StinSl rövid kereszihuros, remek hangú
eladók Zrinyi M.-u. 45.
293/1922.
Hirdetmény.
A városi tanács nyilvános árverésen ad haszonbérbe 3 évi időtartamra 43 drb. félholdas irtásföldet a felsö-erdei Vajda nevű vágásterületen január hó 12-én délelőtt 9 órakor a helyszínen.
Nagykanizsán, 1922. évi január hó 5-én.
Városi tanács.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos KMbirtokrsiHtazI! Sírásig fltHwiwMjszttt
Ingatlanforgalmi irodála.
Ttkfon 322, iMtíl Kr t>. Tártritl da: SiiaU IflMbi
Eladó birtokok i
300 holdas birtok urilakkal, élő és holt felszereléssel és 140 hold bérlettől, Veszprém-megyében.
100 holdas birtok szép kastéllyal és gazdasági épületekkel, felszeretés nélkill, Zalamegyében. V.
100 holdas birtok Tolnamegyében gazdasági épületekkel és külön megváltható felszereléssel
47 hold föld Somogyban részben szántó, rét és legelő. : i
3 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett épület nélkül.
3 holdas szőlőbirtok a Balaton zalai oldalán, közel Keszthelyhez, Jó épülettel.
16 hold föld Somogyban, részben szántó, rét és legelő, jutányos árban.
Eladó házak Nagykanizsán.
Modern S emeletes sarok bérház a belvárosban.
Lakóház a belvárosban kerttel, azonnal elfoglalható 2 szobás lakással. i
Családi ház, csendes utcában, egy szobás konyhás lakás elfoglalható. ny
Lakóház forgalmas útvonalon nagy kerttel, Istállóval és kocsiszínnel, 1 háromszobás utcai lakás elfoglalható.
Nagy 9 emeletes üzletház a Piac téren.
Kisebb-nagyobb házak a város mloden részén.
Eladó háaakBndapaatenía kBrnyékán.
Budapest legforgalmasabb utcáiban 2—3—4—5 emeletes modern bérházak egy és félmilliótól kezdődő vételárért.
Villák a legkényesebb Ízlésnek megfelelők, azonnal elfoglalhalók nagy lakásokkal Budapest legszebb helyein.
Családi házak BuJ»pest környéken, villamos mentén, azonnal elfoglalható lakásokkai és kentei 100.000 koronától 300.000 koronáig.
Eladó gyáruk 4a gyártelepek.
Működésben levő modern szeszgyár 500 hl kontingenssel Zalamegyében.
Téglagyár kimutatható évi 500.000 korona haszonnal Zalamegyében.
Üzlethelyiségek éa Irodahelyiségek Nagykanixaán átadók.
A .nagykanizsaiul), polgári fiú- éB leányiskolák tantestületei
fájdalomtól megtört szívvel tudatják, hogy felejthetetlen kartársnöjük
\'1\' ,2
Kilíánné Fekete Ilona
nagykanizsai áll. polg. Mányiak, tanárnő I -
1922. évi januárján éjjel l\'/> órakor életének 36-ik évében elhunyt.
A megboldogult hült teteme január 8-án d. u. 4 órakor fog a róm. kath. temető halottas házából a róm. katlj. szentegyház szertartása szerint megáldatni, azután a róm. kath. temetőben örök nyugalomra tétetni.
Az engesztelő szentmiseáldozat január 9-én, hétfőn délelőtt órakor a Ferenciek templomában lesz az Urnák bemutatva. Nagykanizsa,\' 1922. január 7.
Emlékét kegyelettel őrizzük 1
10

VTT Á fi. mozfiTóképszlnh&z
V 11J A vj Erisébit klriljti-Ur. tzirvu szálloda tpllitiku
_____________ Telefon 74. , ...... Tclcfon 74.
y/^aap Nirvá.na IV. része
Hétfőn és kedden a világhírű amerikai művésznő, Hfirry Plckford felléptével
Rosszcsont kisasszony

amerikai vigjáték 6 felvonásban.
v:
Páholy 22 K, ssolye 18 K, I. hely lí> K, I II. hely 12 korona, III. hely 7 korona. |
Nyomatott a laptulaWonosok : Zj,ki ^ Gyarmati LőnxvnyoaidAiáb^T
EttSaüások hétkíisnap 6 és fél 9 órakor, vasár- és ünnepnapokon fél 4, 6, 7 és 9 érakor. F»ntQS kasáéa
61-llc 4rfoly»m
N«(yk«nlua, 1*2$. Január 1<*. Kedd

7.
kereszteny politikai napilap
I <• kU4«JY.Ui i Pí-ol IJ. n.
-— inUra/Ua-Ul.ío. J«, -
H.lloloMk mindig kora nuol
rÖSZKftKKSZTÖ i
Dr. HEOBDOS OYÖROY
>"Et SLÓSSZRRkKSITÖ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
BldtbaUai árak i k. M* K. r«„. aaa k. H^rw
llMK.lDtt.Nl.lQaai.1.11
Éles kritika a kormány felett.
As iademnitás folytatólagos vitája. — Ugrón védi az ellenzéket.
Elégtétel az amerikai magyarságnak.
Budapest, január 9. A nemzetgyűlés mai ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál Gaszton elnök. Meleg szavakkal psrentálja el Rubinek Gyulát éa indítványára a Ház kimondj., hogy temetésén küldöttségileg veaxnek résxt Bottlik
alelnök vezetésével. —" Ax indemnitásj vita során elsőnek
Kiu Menyhért azólal fel. Fejtegeti, hogy* az országot csak a királyság Intézménye konszolidálja. A javaslatot egyébként elfogadja.
Ugrón bizalmas kérdésnek tekinti az Indemnitást, mert a hat hónapi indemnltáat a választások előkészítésére kérik. A nemzetgyűlés meghosszabbítását politikai erkölcstelenségnek tartja. Az ország rossz pénzügyi helyzetéhez nagyban hozzájárul, hogy aok kategória nem fizet adót. Az a .felfogásom, hogy a közszabadság nem képezheti ajándékozás tárgyát, ez nem lehet, ez mlndeo polgárnak egyforma joga. — A miniszterelnök egyébként karácsonyi cikkében békülést keres • zsidókkal.
Szilágyi: Keresztény Rückv&rtskoncen-trirung 1
Ugrón: A királyválssztás napján vették fel a tárgyalásokat a szocialistákkal.
Rakovszky: Nagyon megijedtek I
Ugrón: Nem volt ez más, mint egy körülkeritési akció azokkal szemben, kik szóvá merték tenni az atrocitásokat.
Rassay: Pécsett meg nem Igy beszéltek a munkássággal.
Ugrón: Az előző kormány eltagadja, közülünk.senki nem tudja, miért kellett el-ipennl a kormánynak. Hosszss vajúdás után megtudjuk, hogy passibili* miniszterelnök van.
Szilágyi: Tisza-fcnitátor 1
Ugrón: Bethlen, nem tudom miért, de szégyeníi bevallani, hogy belépett a kisgazdapártba. Mert amit ő csinált az nem egyesülés, az belépés. Volt IdŐ, mikor Nagyatádi azt fejtegette a királynak, hogy a kisgazdapárt az a szikla, melyre a dinasztia épithot.
Rakovszky : Most monitorra menekült a hős...
Ugrón: Nagyatádi most harcot akar kisgazda diktatúrával, királyválasztást akar a Duna jegén lstifundíumos grófok vezetésével és Mátyás király nélkül. Tisztázni kell végül " az eskü dolgát. Minden tisztviselő állapítsa meg, melyik esküt tartja magára nézve kő-telozőnek és ki a forradalmár, kl nem. Tisztázzuk, hogy forradalmár-e az, ki lövet arra a vonatra, melyen egy téves jelentés folytán koronás királyát sejtette és azt a királynét, ki egy eljövendő emberéletet hordozot^ magában. (£aj-) \' v
Rakovszky: Hunyadi Miklós volt erre képes.
Ugrón: Antant-kémrendszereket tartanak hatalmuk megerősödésére. Tisztázzuk, az-e forradalmár, ki védi a jogokat, vagy aki protekciót terjeszt. tud olyant, kl már 16 fákást kapott, mert volt protekciója és valamennyit tovább adta jö pénzért. Az-e a forradalmár, aki igy téti, vagy aki követeli a sajtószabadságot ? Áz-e a forradalmár, ki lelkiismereti szabadságot követel, vagy akit meghonosított a lelki terror ?
— A miniszterelnök programjának egy pontja van, melyet sürgősen meg kell valósítani és ex a választójog kérdése. E nemzetgyűlés megérett a feloszlásra, ez a legsürgősebb teendő. Biztosítani kell a válasstások szabadságát.
Huszár Elemér ^Gömbös majd biztosítja 1
Ugrón: Ax állami főhatalmat ideiglenesen töltöttük be, de még ennek a nemzetgyűlésnek kell gondoskodnia arról, hogy ax uj országgyűlés hogyan éa milyen időre akarja betölteni ax államfői hatalmat.
— A forradalom most is tart. És nem ml, hanem önök csinálják. A koronás király el van kergetve az országból és fogságba hurcoltatták ; puritánokat letartóztatnak, ki-járókat szabadlábra helyeznek. A miniszterelnök, ki bennünket nevez forradalmároknak, ahelyett, hogy lefonta volna a forradalom tanulságait, karikírozza a forradalmat. — Hit igenis, mi forradalmárok vagyunk, mert csakis a mi programunkból születhetik meg az uj Magyarország. (Viharos taps és éljenzés. A túloldal ia helyesel. Benkő Gábor azt mondja, ez olyan beszéd volt, melybo közbe sem lehetett azólni.
Elnök azünetet rendel el. Szünet után
Temcsváry Imre helyesli a munkásérdekek szolgálatában álló tételeket. Kivánja, hogy közutak építésére nagyobb összegeket fordítsanak. A javaslatot elfogadja-
Dinich Vidor: Szerinte e kormányzat oly gazdasági politikát folytat, hogy előbb-utóbb koldusbotra jutunk. Örömmel hallja, hogy a^ ipartörvény revízióját beterjesztik, de még most sem bízik benne.
Hcgycshalmy : Pedig meglesz !
Dinkh beszél az amnesztis-rendeletről és határozati javaalatot nyújt be, hogy a kormány a nyugat magyarországi eseteket leszámítva, terjessze be azokat az eseteket, melyek miatt amnesztiát kaptak, terjessze elő, miért akadt meg a Duna-Tisza közötti atrocitások ügyében a vizsgálat.
Karafiálh: Sürgős interpellációt Intéz $
külügyminiszterhez, melyben kérdi, hogy Aldáaay miniszteri tanácsos ismeretes ügyében hajlandó-e elégtételt adni a meghurcolt amerikai magyarságnak.
KUbelsbtrg belügyminiszter válasxoL^rrf? Megbotránkozásának ad kifejezést, hogy m* " gyar lapban e nyilatkozat megjelenhetett. A külügyminiszter már megadta ax elégtételt Grant-Smith amerikai konzulnak. Aldáaay pedig maga a lap levelével igazolt. A Hás a választ tudomásul veszi.
Ax dnók közben nem vatta éazre, bogy Dinich a házszabályokhoz kárt szót, hanem szavazásra tette fel a kérdést. Erre Szilágyi közbekiált: Itt nem fog többet elnökölni I Az ellenzék kórusban kiáltja t Terror, ezt nem tűrhetjük I Hosszabb vita Indul mag, melyben Berky, Rassay és ax elnök vettek részt, vétfül is az elnök kijelenti, bogy a Há> határozatával szemben óvásnak helye nincsen, aki bizalmatlan vele szemben* joga van bizalmatlanságának kifejezést adni.
Ülés vége fél 4 órakor.
akadnak.
A legitimisták mm
- Bvdapm >*Mtár ft. Ma esta nyitotta meg a független kbgaxda éa polgári párt klubhelyiségét, ahol ebből az alkalomból a párt képviselő tagjain kivül mások b megjelentek. Rasssy üdvözölte ax egybegyűlteket és a kővetkezőket mondta :
— A választások közelednek éa igy szükség volt arra, hogy annak megszervezésére főhadiszállásról gondoskodjunk. Pártom növekedik, súlyban gyarapodik éa igy ezek a helyiségek nemcsak klub célokat fognak szolgálni, hsnem irodahelyiségek lesznek, ahol központilsg fogjuk intézni a vidéki szervezkedést. Napról-napra jelentkeznek nálunk volt vidéki kisgazdapártok és régi függetlenségi pártok* amelyek átalakulnak, fölvrszik a független kisgazda és polgári párt elnevezést, és már mint ilyenek keresik velünk a kapcsolatot.
A miniszterelnök hard riadójának hatása már is jelentkezik a politikában. A legitimisták minden erejüket összefogták, hogy a Bethlen által kilátásba helyezett támsdásokat visszaérhessék. Véleményük szerint a miniszterelnök kész helyzet elé aksrja állítani ax országot és ezért szükségesnek tartják, hogy a kormány offenzivájánsk megindulása előtt erélyes lépések történjenek a közvélemény felvilágosítása céljából, ami nyilván meg fogja nehezite:ii a kormány támadó frontjának kiszélesítését.
Politikai körökben a legitimisták ellen-offenzivájának első tápja gyanánt értékelik UgTon mai felszólalását, amelyet a legitimisták arra használtak fel, hogy Ugrón mellett óváció szerű tűntetést rendeixenek. Abból, hogy nemcsak az exponált legitimisták, ha-
zalai közlöny
1922. január 10
nem majdnem az egész keroazténypárt réilt \' v«tt Ugrón ünneplőben, arra következtet-nek, hogy amennyiben szakadásra kerülne e sor, a kereaxténypárt nagy többsége Ra-kovazkyt fogja követni az ellonzék padjaiba.
A legitimisták egyébkínt állandóan ta. nácsVozn.ik és pontról-pontra megállapítják ax ellenoffenzíva egész tervét.
Még a héten az indemnitási vitán felszólalnak Rskovszky, Andrássy, Beniexky, Windbchgrátz, Lingauer éa Huszár, ugy hogy az indemnitási vita során különböző azenzá-dókra van kilátás.
A kereszténypárt szerda estére értekezletet hívott össze. Azonban elterjedt hirek szerint ezt az értekezletet csak a hét végén fogják megtartani. A párt vezetősége tudniillik attól tart, hogy amennyiben Rskovszky kizárására vonatkozó Indítvány tárgyalás alá kerül, ugy feltétlenül leszavazzák és a szélső legitimisták magukkal rántják a párt nagy részét az ellenzékbe.
A Posch étteremben ma este ünnepélyes vacsorát rendeztek a király megjelenésekor letartóztatottak tiszteletére. Rakovszky István felköszöntötte a távol levő királyt.
A miniszterelnök Bécsben.
Bécs, Január 9. Illetékes helyen közlik, hogy Bethlen szerdán délután fog Bécsbe érkezni ás a tárgyalások közte és Schobcr kancellár közi csütörtökön délelőtt fognak megindulni. A tárgyalás anyaga ■ nyugat-;nsgysrországi kérdés likvidálása, de valószínű, hogy a tárgyalások során politikai kérdéseket Is fognak érinteni.
Budapest, jsnuár 0. Bánffy külügyminiszter komoly beteg igy kétséges, vájjon holnap <5 is Bácsbe ulazhalik a a miniszterelnökkel.
Becsületbíróság.
Budapest, jan. 9. Bethlennek és Bánffy-nak Rakovszky éa Sigrayval felmerült lovagias ügvében a felek becsületbíróság döntésében állapodtak meg. A miniszterek megbízottal azon az állásponton voltak, hogy a Fehér könyvben foglallak a magyar kormány hivatalos kiadványai, azok a magyar kormány hivatalos felfogását tükrözik és ezért nem alkalmasak lovagias elintézésre. Tegnap Sig-ray és Bánffy ügyében összeült becsületbíróság ugy döntött, hogy a külügymit iszter elégtételadásra köteles Sigrayval azemben. Bethlen ügyében a becsületbíróság ax elnök személyében nem tudott megállapodni éa Igy B határozathozatal elmaradt.
Uj háborús találmány.
Pdrlt, január 9. Egy amerikai léghajózás! szaklap uj háborús találmányról ad hirt, amely valósággal forradalmat fog okozni a szárazföldi és tengeri hadviselés terén. A feltaláló az amerikai hadsereg részérc a legnagyobb titokban készítette el pusititó gépét, amely voltaképen nem egyéb, mint hatalmas, robbantó szerkezettel felszerelt repülőgép. A robbantó szerkezetet nem a repülőgépen hozzák működésbe, hanem a Hertz-téle hullámok segítségével igen nagy távolságból irányíthatják az ellen a hajóraj, vagy város ellen, amelyet a levegőbe akarnak röpíteni.
TŐZSDE.
JBaOapoat, január 9.
Valntftplao: Napoleon 230\\ Fool--, Uva
-, Dollii 610. FiaocU íraak 4875. l.«og,*J aáxka 19\'/ «
UixU 393. Llía 26CO. OwUák 9\'/t, R0u: 53. Ui 490, Siokol 1000, Svájci frank 11860, Koíooadinlr 812, Frank-diai* —, llolUr.j .\'orinl ——, bUs\\ Ulis«t6».
Brtékak: M^Ryai HIU1 1860, OssWk \'HtUl 1220. Haid-CSS, JrliáJog 305, UjiialfoJÓ 755, Ker«»k«Jalml Bank 6050, Magyar-OUji 501, B^W Q4.00, Drwch* 4025, AltoUoot xx<« 10550, Sxinváxi 39C0, Sa!»5ta/jinl
6250, TJftUojrl--, Rima 24 tO, SchHck 1050, Cutlmar.a
370CJ, Na»lel 17550, DmIc« 2725, KlotUd 3300, Magjai .Cokoi 17950, AJtla üitO, AUaotlka 2700, Klrityjór —— BosoyAkAgrAi 810, t.ljUk 532. Phobus 690, V»»rr»:y«í Villáin©,----, liixdUBAkwa 2500, Kookordla 2215, WU
A magyar királyi honvédség kiegészítése.
SnkAntes lalentkerés. szabadságolások. - A megárheté. biztosítsa* — Az anyagi lavadal-58r- A tanulók, foldmlvesak, Iparosok segítése.
A Magyar Távirati Iroda jelenti:
A minisztérium a m. kir. honvédségről szóló 1921: XL1X- te. 12-ik §-a alapján elrendelte a .magyar királyi honvédség\'gí váll nemzeti hadseregünknek az. önkéntes jelentkezési rendszer szerint való első kiegé szitéiét. A honvédelmi miniszter utasította • tőrvényhalóságokat, hogy a 17—35 éves korban levő férfinépességet a magyar királyi honvédségbe való önkénles belépésre hivják fel. Az önkéntes jelentkezőkre elvileg 12 évi szolgálati kötelezettség hárul. E látszólag hosszú szolgálati Idő azonban a gyakorlatban jelentékenyen megrövidül, mert a katonák a hatévi szolgálat után szabadságol hatók s ax elvállalt szolgálati kötelezettségbe a jelentkezők által már előzőleg — a háború alatt is — teljesített tényleges katonai szolgálat ideje teljes mértékben beleszámit. Végtelenül előnyös az Is, hogy n jelentkezők jelentkezésük által egyelőre csak néhány heti, de a törvényben megállapított hnt hónapot semmiesetre sem meghaladó próbaszolgálatra válnak kötelezetté s csak annak letelte után kell églegesen nyilatkoznlok a katonai szolgálatra vállalkozás tekintetében.
Ax önkéntes szolgálatot vállalt egyének anyagilag is kitijnően javadslmaztalnak, mert a teljes ellátáson (elhelyezés, élelmezés, ruházat) kivül a múltban elért rendfokozatukhoz képeit már a próbaszolgálat ideje alatt is havi 900—1500 korona pénzbeli illetményt kapnak. Már a próbasxolgálat alatt elérhető legalacsonyabb — havi 900 korona — pénx-beli Illetmény is teljes ellátás mellett a polgári életben elérhető átlagos keresetet meghaladó keresetnek felel meg.
A pénzbeli Illetékek a szolgálat további folyamán fokozatosan emelkednek, ugy, ho2y a jelenleg érvényes llletéktáblázat szerint például egy hároftl évet szolgáló kőzvltéz havi 1400 korona pénzilletéket, a tizenegyedik évben havi 1600 korona pénzilletéket, a legmagasabb illetékfokozatba eső egyén pedig a harmadik szolgálati évben havi 2000 korona, a tizenegyedik szolgálati évben havi 2200 korona pénziJIetéket kap.
A kormány lehetővé tette, hogy a tanulóifjúság Is minél nagyobb számban be-léphessen a magyar királyi honvédség kötelékébe. Biztosította ugyanis a jelentkező szak-, közép- és főiskolai tanutók részére a tanintézeteknek katonai szolgálatuk alatt katonai minőségben való további megszakítás nélküli látogatását s ezáltal lehetővé tette a megkezdett tanulmányoknak megfelelő elhelyezés mellett anyagi gondoktól menten, katonai minőségben, tehát szinte államköltségen való befejezését.
Fóldmives népességünk számára is előnyőssé kívánta tenni a kormány a katonai szolgálatra való vállalkozást. Kilátásba helyezte ezért, hogy azoknak a földbirtok-reformról szóló lörvény értelmében földhöz juttatható egyéneknek, akik katonai szolgálatra önként jelentkeznek, szolgálatuk fejében a zsoldjuk bizonyos hányadából visszatér, tandó megtakarításokból a szolgálatból való kilépésük alkalmával a megtakarítások mérvé-
hez képest 2—3 hold földet fog venni lehetőleg n falujukban és lehetőleg még jelentékeny lökét la kerükbe ad az első berendelések beszerzésére. Addig pedjg a pénzt nevükre gyümölcsözőleg fogja elhelyezni.
Előnyöket helyeznek kilátásba a kiadott rendelkezések ax iparos és kereskedelmi pályákon működő, vagy azokra lépni kivánó egyének "részére is, amennyiben ezek részére a választolt foglalkozási ágra a katonai szolgálat alatt való kiképzést, illetőleg továbbképzést, a szolgálatból való kilépés esetére pedig a gazdasági önállóság megteremtésében való támogatást biztosítják. Jelentkezni a tartózkodási hely járási főszolgabirájánál (város katonaügyi előadójánál) lehet. Ugyanott, valamint minden községi elöljáróságnál és csapalpsrancsnokságnál tájékozás nyerhető a részletes jelentkezési feltételekről s n jelentkezéshez szükséges okmányokról is. Tényleges katonai szolgálatban állók csapat-testeiknél jelenlkezzenek.
1906-ban már meg volt a kisantant!
Hit mond Hodzsa Milán a Kisantant fejlődéséről 1
Hodzsa Milán tudvalevőleg a legintran-zigensebb híve a kisantant politikájának. A Prager Pressében az alábbi érdekes, de természetesen az Ő „nagycseh" szemével látott dolgokat mondja cl:
— Tulnjdonképen a kisantant nem uj keletű, honem már 1848. óta jelentkező politikai koncepsió. PárUban már 1890. táján megszervezték Hodzsáék a „Les Nori Magyars" és később o „Les trois natlonalités" szövetséget, Magyarországon Bánffy, Wekerle és i Tisza alatt már jelentékeny szerepet játszott s ezek a kormányférfiak hiába kísérelték meg éket verni ebbe a falanxba. A szlovákok, szerbek és »ománok már 1848-ban közős frontban egyesültek. Amint Kossuth első támadásai a gondolatnélkflll bécsi kormányt engedményekre kénysrerítették, a nem magyarok is jelentkeztek. A szlovákok képviselői 1848. %>ájus 10-én és 11-én Liptószentmiklóson gyűltek össze, a szerbek Karlovicán, a románok Balázsfalván tartottak kongresszusokat összefoglalták politikai meg államjogi követeléseiket csaknem megegyező programokban. Mindhárom nemzet követelte a teljes politikai territoriális autonomiát. Ami a forradalmi események fejlődése következtében a Magyarországtól való elszakadás követelésévé fejlődött.
A provizórium 10 esztendejében ezek a népek szintén közös politikai vonalon haladtak, de a nem tmgyar népek antantja csak a későbbi időkben alakult ki. 1890. év óta a nemzetiségek problémája Európa nyilvánossága elé került. 1895 ben tartották Pesten a nem magyar népek vezetői első nyilvános ülésüket. Szlovák részről résztvettek rajta Stefanovici, Augusztiny, Daxner, Mudrony és Dula. A kongresszus követelte Magyarország főderativ állami berendezését és a kongresszus megállapításait a nem magyar népek közvéleménye követendő irányelveknek elfogadta.
Miután a msgyar választási rendszer módszereivel a nem magyar népek tisztában voltak, elsőizben politikai passzivitást tanúsítottak és ncin vettek részt a választásokon. Ez azonban taktikai hiba volt, mert Európa közvéleménye a 10 millió nem magyar sorsa iránt még nem mutatott érdeklődést.. Ez a
1922. január 10.
ZALAI KÖZLÖNY
passzivitás megszűnt a 1901-ben négy szlovák nemzeti képviselő ju\'ott a parlamentbe s 1904 ben a többi nemzetek is jelölteket állítottak fel. Számbelileg az eredmény gyenge volt, 10 képviselő került be a Duna-menti palotába, de ez a kis csoport hatalmas morális és politikai erőt reprezentált.
Ennek a parlamenti csoportnak jelentősége két irányban mutatkozott; Egységes nemzetiségi klubot alkotott és igy a nem magyar népek szolidaritásának politikai formát adott. Azonkivül a program demokratikus, formában Is kimélyült. A nemzetiségi klub Magyarország demokratizálása érdekében szállt sikra és követelte a korrupt cen-zusos választói rendszer eltörlését és az általános titkos választójogot. Ebben a kérdésben kezet fogott a magyar demokráciával, sőt több izben parlamenti szószólója volt annak.
Az 1906-os választások jelentékeny növekedést hoztak, a klub létszáma huszonötre emelkedett s jelentékeny szerepet töltött be. Segítői voltak a magyar szociáldemokrata párt, a nemzeti német néppárt, a birodalmi gyűlésben pedig a horvát és szerb koalició. így a kisantant már akkor mir.den formájában megvolt. A mai kisantant annak a pesti parlamenti csoportnak örököse. Ma az a tartalma, hogy a trianoni szerződés vivmányüit megőrizze és biztosítsa minden időre.
— Pénzhamisítók a bíróság előtt.
Az ismeretes Peschckfilc pénzhamisitási ügyben az ügyészség elkészítette az összes vádiratokat 8 a bíróság folyó hó 18 ára tűzte ki a főtárgyalást. Nagyszámú vádlott és tanú van megidézve s a pör előreláthatólag hosz-szabb időt vesx igénybe. A pőrr.ek igen érdekes részletei lesznek.
— Elnémult harangok. A legteljesebb siker jegyében folyt le vasárnap este a Katholikus Legényegyletnek a Polgári Egyletben tánccal egybekötött műkedvelő szini-előadása, mely alkalommal előadásra került Malonyai Dezső és Rákosi Viktor remek színjátéka, az HElnémult harangok". Az Irredenta színdarab óriási közönséget vonzott az estélyre, melyen jelen volt városunk szine-java és a katonatisztikar nagy számban, hogy ezzel is tanújelét adják a derék egyesület Iránti meleg szimpátiájuknak, amely színtársulat hiányában gyakori szereplésével kulturmissziót teljesít városunkban. A darabban lobogó hazaszeretet és annak szelleme átragadt műkedvelőinkre is, akik egytől-egyig tudásuk legjavát adták, de akik közül kiváltak Varga Nándorné, Somogyi Mancika, ki bájos Florica volt, Snábl Tiniké, ki korát meghaladó hűséggel alakított egy öreg parasztesszonyt, a sikkes Tóth Teiu\'ka, Hejfer Linusko, a mindvégig igen értelmesen jitszó Sájrdn Lejos, Lengyel István, Sáfrán Ferenc (Simándy), Schless Ferenc, Kosiéin Ignác és akit első helyen kellett volna említenünk Varga Nándor, ki a műkedvelői keretéket túlhaladó erővel személyesítette meg Todo-rescu Tógyert, a fanatikus román pópát. Ugy szép játékával, mint sikerült maszkjával teljes illúziót keltett. A darabban előforduló szép díszletek, valamint az avatott kézr* valló rendezés tette még tökéletesebbé az előadást. Előadás után tánc volt, mely lelkes hangulatban záróráig tartott. A darabot közkívánatra megismétlik. (Z).
— Akik határátlépési Igazolvány nélkül mentek ujmisére. Január 2-án ujmise volt Nagysároslakon, amelyre az osztrák megszállás alatt levő Pinkamindszentről is bement őt leányzó, még pedig határátlépési igazolvány nélkül. Az odamenet fényesen sikerült, mert csempészutakon az őrszemet ki tudták kerülni és a leányzók résztvettek az ujmisén, sőt részesültek az uj pap áldásában is. Megelégedett szívvel igyekeztek hazafelé és mit sem sejtve érkeztek a határőrséghez, amely igazolásra szólította fel őket. Minthogy azonban igazolványa egyiknek sem volt, az őrtálló katona bekísérte őket a határőrség irodájába, ahol a parancs-nok-főhadnogy mosolyogva fogadta őket, de mert igazolvány nélkül átmenni a határon még ujmisei áldásra sem szabad, fejenkint 30 koronára itélte a leányzókat.
■—Felhívás Nagykanizsa r. t. város közönségéhez felesleges és nélkülözhető lakások bejelentésérc. „Nagykanizsa r. t. város közönségéhez I Most, mikor a veszteit világ-háboiu, a forradalmaknak s más nemzeti katasztrófáknak égető szenvedéseit sínyli a földretiport és sok ezernyi sebtől vérző magyar nép, mikor száz és száz, ezer és ezer embertársunk nemcsak a mindennapi kenyérért i/.zad fárad\'.ságos munkával és esengő kérő szavának melegségével, hanem felkiált a téli hidegből, a fagyos szélből, az esőnek a hónak ázásából, a könnyfakasztó hajléktalanságból, hogy adjatok lakást, hová bevonszolhassuk fáradt, beteg testünket, a csatákban megcsonkított, nyomorékká hősült testünket — sorban a vének, az elaggottak, a csecsemők, a gyermekek, a nagyrahivatolt ifjak, a komoly munkát végző nagyok, a hazátlan menekültek,- szenvedő betegek s talán a haldoklók, most, ez utolsó félórában fordulok Nagykanizsa r. t. Város nemes közönségéhez kérő kérésemmel. Kérem teljesítsék hazafiúi kötelességüket azzal is, hogy jelentsék be hatóságomnál az üresen álló, nélkülözhető lakásokat és lakórészeket, hogy a nap-nap után könyörgő hajléktalanok elhelyezést nyerhesrenek. Sarkaljon mindenkit az, hogy most még nemes cselekedetet végez a különben is kötelességének e teljesítésével, ellenben később az érdemnek ez a része is elmarad. Mert a lehető legrövidebb időn btlül számba veszem a város összes lakásait s így elkészítve a lakáskatasztert, az elfog-láthatónak talált lakásokat a rendelethez híven, tekintet nélkül minden másra, igénybe veszem. Kérem tehát a közönséget, szívlelje meg felhívásomat és siessen a közérdekben teijesitendő munjeám könnyítésére. Mfg vagyok győződve, hogy kérésem nem fogasukét fülekre, érzéketlen lelkekre találni. Nagykanizsa, 1922. január hó 9-én. Laurentzi Oszkár tb. vm. főjegyző, a lakásügyi hatóság vezetője.
— A kis tánc-balerina panasza. Bölcsföldy Sárika a protestáns estély bájos tánc-balerinája levelet irt n szerkesztő bácsinak s elpanaszolja, hogy o Zalai Közlöny vasárnapi számába hiba csúszott be, mert ő nem Bölcskei, hanem Bölcsföldy Sárika. Sárika panaszát a szerkesztő bácsi készséggel korrigálja s még sok-sok cukrot és virágot kíván a bájos babának.
\' — Arany, ezüst, platina, aranyfogak és érmek beváltása a legmagasabb napi árban. Arany és ezüst jegygyűrűk, ékszerek és javítások készítése a legszebb kivitelben Fried József ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Főtut és Sugár-ut sarok).
— A zeneiskola házlestélye. Meglepő sikerrel mutatkoztak be szombaton este a zeneiskola harmadik háziestélyén az intézet alsóbb osztályos növendékei. A közönség a legnagyobb elragadtatással tapasztalta, hogy a klasszikus zenei oktatás mily eredményeket produkálhat. A műsor 27 apró számból állt, melynek mindegyike élénk fényt vetett az odaadó és hozzáértő tanárkezek hatalmas munkájára, mely a zeneiskola jó hírnevét még tetemesebben fokozta. Nem annyira a növendékeké, mint a tanárikaré az elismsrés. A remek kis darabok, melyeket a növendékek oly pompásan produkáltak, mindmegannyi tükörképei voltak tanáraik tudásának, fáradhatatlan buzgalmának, mely városunk klasz-szikus zenei nevelésügyének kérdését oly pompásan és oly váratlan sikerrel oldotta meg. A zongoristák Böhm Sári, Venetianer Margit, báró Rosenbach Irén, Blázy Mária, Teasdale Ilona, a hegedűsök Lehrmann, az énekesek S. Cathry Emma tanárnő nővén-dékei voltak.
(x) Az Iparművészeti Iskolában az előadások megkezdődtek Városháza, Kazincy-utca 1. II. em. Beiratkozni lehet ugyanott délután 5—8-ig.
(x) A NTE. tornászestélyére, mely o hó löikén lesz, ne feledje el jegyeit elővételben megváltani Szerb könyvkereskedésében.
— Tornaeatélyt rendez az NTE.
Városunk agilis és sporteredményei révén az egész országban ismert sportegyesülete vasárnap nagyszabású tornaestélyt rendez a Pol-góri Egyletben. A minden oldalról megnyilvánuló nagy érdeklődés késztette az egyesületet arra, hogy nemrégen rendezett fényes sikerű hangversenyük után, újból estéllyel kedveskedjenek közönségüknek. A tornamutatványokat énekszámok, kuplék és egy vígjáték egészítik ki, melyekre kiváló szereplőket sikerült megnyerniők. A tomaestély igy bizonyára ép oly fényes erkölcsi és anyagi sikert fog hozni az egyesületnek, mint legutóbbi hangversenyük. Az estélyt táncmulatság követi, s minthogy alig van társadalmi olakulat, mely az ifjúság nagyobb számát egyesítené macában, mint az NTE, kétségtelen, hogy mindenki kellemesen fog szórakozni.
— Cigánytemetés Kecskeméten. Kecskemétről jelentik: Máté Antal, szövettel házaló, 42 éves cigány folyó hó 2-án éjjel 1 órakor meghalt. Az elhunyt igen nagy vagyonnal rendelkezett. Rongyos kabátja bélésébe 80.000 pongő kékpénzt talá\'tak bevarrva, — ezenkívül pedig sok arany és ezüst pénzt és ékszert hagyott hátra. Végintézkedéséhez hiven teljesen uj, fekete bársony ruhába öltöztették, lábaira lakkcsizmát húztak, a főjére drága asztrokán sapkát helyeztek, igy fektették a koporsóba. Mellé helyezték a gyönyörű, kiszivott tajtékpipáját, cifra dohányzacskóját stb. A kecskeméti cigányok zenéjével hatalmas tömeg kisérte az elhunytat utolsó útjára.
(x) Felkérem azon hölgyei, aki vasárnap este a Polgári Egylet nagytermében leejtett szürko selyem lejrevaló sálomat tévedésből elvitte, hogy azt a kiadóhivatalban leadni szíveskedjék, miután nevét ismerem.
(x) A Világ-mozgó tegnapi bemutatója ismét a siker jegyében folyt lo ; a .Rosszcsont kisasszony* cin;ü 6 felvonásos amerikai szalon végjátékot mutatta be nagy és szép közönség előtt. A filmről magáról csak annyit, hogy ehhez fogható bájos ós szellemesebb- film vig-játékot alig-alig produkált a modern kinematográfia, még csak ma lesz látható. „A kis hazátlanok" II. részéhez előjegyzett jegyek tulajdonosait ezúton kéri fel a Világ mozgó vezctőáége, hogy jegyeiket a szerdai 5, 7 és 9 órai előadásokhoz már ma kedden, a csütörtöki 5, 7 ós 9 órai előadásokhoz pedig szordAn és pedig, mindkét napon délután 3 óráig a mozgó színház irodájában átvenni szivesked • jenek, mert később nem áll módjában a ki-olégités.
7.M.AIK0M.0NV
\\<m január 10.
_ Az Irodalmi K8r énekkara ma
délután 0 órakor próbál tarl Rozgonyi,utcai helyiségében. Rács.
_ A híres Léxír Platu győri cigányprímás kitOnó zenekara nulláinál « Gmlrt. kávéházban minden eílo hatalmas reperioirrnl
_ Héromezer magyar nyal kalandja. Parisból Írják, hogy a Figaró háromezer magyar nyul diplomáciai kalandjáról\' rántja le a leplet. Elmondja, hogy a jóvátételi bizottság Németországtól háromezer nyulat követelt, hogy a háború idején kipusztított nyuláHományt Franciaországban felfrissítse. A ném.-tek nem adhatnak nyulakat, mert a kommunisták gépfegyverrel vadászlak a szegény tapsifülesckrc ugy, hogy nimet földön oli.{ van nyul. De egy frankfurti kereskedő révén o franciak Magyarországon összovásárollaltok 3000 6 5 nyulat és ezeket Franciaországba akatlák szál-lilani. Azonban sem az osztrákok, sem a csehek nem hajlandók a magyar nyulakat a területükön átengedni. Igy mosl a francia kormány a jugoszlávokkal tárgyal • nyulak áten-geJéso ügyében. A végén még repülőgépen lesznek kénytelenek a nyulakat Parisba szilllt-tani. A Figaró szerint a nyulak ára a követ-kőző: egy hím 78 frank, nőstény 100 frank. Szóval egy nyúlért a franciák 5000 magyar korondt Tizeinek.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak a jóbsrátoknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen tesl vérem Kiliánné Fekete Ilona betegsége alatt jiSsigukkol és érdeklődésükkel, halálozása alkalmával temetésén \'megjelentek és fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok hálás kö-| szönetcl.
L. Fekete Zoltén
Zongora kerestetik bérletre. Bővebbet Nádor-utca 7., 2 ajtó. ""
Ti^T leány mindenesnek felvételik Cim a kiadóban.
POLLÚK H. EMIL NAGYKANIZSA
Iroia: Klnlzsy-utca 2/a I. emelet Telelőn 131.
Étkezési- és vető-
BURGONYA
h.nn. irp., IIkovo és <luPP.l z.b, *«»> >>»»• bükköny, ki.lo., nrnhsr, ""S"1
lucerna, ré,"» stb. ősszel
gazdasági magvak
ugy kisebb, mini nsRyobb nunayiséghan.
Hlnden gazda Igyekezzék ssltkséa-letét mielőbb megrendelni. ^
Fiatal, gyermektelen házaspár keres 1 szobát bútorral, esetleg snélkül azonnslra Ajánlatok a klsdóba intézendők .Szoba- jel. igére. >">
"VILÁG
Gépésznek ajánlkozik bizonyítvány-nyal rendelkező vizsgázott gépész urodalomba. malomba vagy más hasonló helyro; esetleg knvácsmunkát Is vállalna. Címe; Városháza, II. emelet, SS sz. ajtó.
XXXXX XXX XX XXXXXX
AJÁNLUNK:
Most beérkezett eredeti északnémetorsxéfll
takarmányrépa-
M magvakat (c*ir«kép«i^gén éi f.Jaxooov U ságírt tuvátoluok), további mlnsJ«ao«mü
** gazdasági magvakat UvmiI vetíwe (lóher, K luc«rna, bükköny stb.) ét németor»*igi
s
1 Ország és Widder
SS gaboiu- is magke/eskedík Ksjyksolm V Erzsébet-tér 10. Teleloai 130.
XXX XXX XXXXX XX X XX
kart! magvakat. Vásárolunk: giboceKKket és g»i<J«sigl \' nugvakat.
mozgóképszínház
Erziéhit királyné-tár. Swiu izilliíi ijillitikii
Telefon 74.
Telefon 74.
Kedden a vlléghltü amerikai művésznő, MSrry Plckford felléptével
Rosszcsont kisasszony
^ ^^ W . ..t_ii.il, o MuAnichin
amerikai vígjáték 6 felvonásban.
Szerdán és csütörtökön
Kis hazátlanok II. része
Az élet szémQzőttjo
PM>oly 22 K, xiölyo 18 K, L hely 16 K, U. hely 12 koiooa. Dl bely 7 koiot*.
IElÓadiiok hétkoioip 8 is fél » 6nkot, vuir- is Unn»p-D»J Okon ÍÜ 4, 5, 7 is 9 ónkot. Paatoa k«*4íi I
^^^ J — 1HI| ae> *WV" 1 .... ---/ ----- -- ^^
flOQOO OOOOOO QQOQ OOOO OO
8 ZALAI ÉS GYARMATI §
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatal! telefon
78
♦ ♦ ♦
Elvállal mindennemű
könyvnyomdai és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Zala ós Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomatott a laplulajdonoiok : Zalsi és Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Január 11. Szerda
i
8. ■ iám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SMCkMit&rfi te kiadóhivatal 1 Pő-ut 15. I - Iflt«uibao-t«l.fou 78. -
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ i
Dr HEGEDŰSOYÓROY
MKiwIgj.
PELBLÓSSZERKESZ7Ó:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
Blőüxotóal árak: £g<«a *vr. 800 K. MUrra 110 K. Hf^d «vr« 140 K. Egy bóra M K. Egye. itta InIR
I
A politikai helyzet.
Égfdapest, január 10. Jelentettük már, hogy Bethlen holnap Bécsbe utazik, hogy Schober kancellárral ás ax osztrák kormány gazdasági szakreferenseivel a velencei egyezmény határozatai alapján tárgyalásokat folytasson. A miniszterelnök és kísérete holnap este 10 órakor indul különvonattal Bécsbe, hol előreláthatólag péntekig marad. Szombatra az eddigi dispoziciók szciint visszajön. Az osztrák kormánnyal való tárgyalások nem . fejeződnek be ily rövid idő alatt, a mostani összejövetelen csak az alapelvek tekintetében lesznek megbeszélések, a részletes kidolgozás a szakreferensek és előadók számára marad.
Illetékes helyen a tárgyalások kilátásaira az a vélemény alakult ki, hogy a magyar kormány ezen a konferencián is következetes marad eddigi felfogásához. Mi Ausztriával a jó baráti viszonyt minél előbb helyre akarjuk állítani. Ha ex eddig nem sikerült, nem rajtunk múlott. Mértékadó helyen remélik, hogy Ausztria már jobb belátásra jutott A jó egyetettate vatt-tftrakvóe-aimál is Wokol-. tabb, mert Ausztria a lanai tárgyalásokon egyezségre jutott Csehszlovákiával, azzal az állammal, mely jogtalanul 3l/i millió németet tart uralma alatt.
Bethlen bécsi utazása előtt még belpolitikai kérdésekben is tárgyal, nevezetesen a kormányzópárt ügyében akar világos helyzetet teremteni. A disszidensek felhatalmazása alapján tárgyalni fog a kisgazdapárt vezetőivel, a kereszténypárt állásfoglalását azonban nem várja be. A kereszténypárt nevében Vass miniszter tárgyal, ő intézi a párthoz a csütörtök esti értekezleten azt a felhívást, hogy tisztázxák a miniszterelnök felfogásával szemben a párt álláspontját. A döntés ezen az értekezleten feltétlenül meglesz. A kereszténypárt en blok semmi esetre sem csatla? kőzik a kisgazdapárthoz, hanem megtartja önállóságát. Ami a párt miniszter tagjaira nézve bizonyos következményekkel jár. Nem akarják azonban a miniszterek helyzetét különösen nehézzé t$nni és a tárcájukról való lemondás helyett csupán a pártból- való kilépésre fogják őket felkérni.
A bécsi ut előtt tisztázza azonkívül a kisgazdapárt még azon technikai kérdéseket, melyek a disszidensek és egynéhány keresztény politikus belépése folytán szükségessé válnak.
Érdekes eseménye volt a politikai világnak az a vacsora, melyet tegnap a kiszabadult legitimisták tiszteletére rendeztek. A banketton felszólalt Andrássy Is, kl azt mondta a többek közt, hogy Bethlennek a király ittartózkodása alkalmával mondott beszéde nemcsak Inpolitikus, hanem önmagához következetlen i» volt Bevallotta azt is, hogy már tihanyi fogságában a politikai
ételtől való visszavonuláf gondolatával foglalkozott, de mikor tudomást szerzett arról, hogy a legitimizmus elve mily nagyon népszerű, elállott szándékától. Majd köszönetet mondott azoknak, kik a mentelmi vita alkalmával u nemzetet felvilágosították és oly súlyos igazságokat mondtak el, melyekkel szemben uz ellenkező oldalon még védekezni sem tudtak.
Haller, ki szintén jelen volt, beszédében leszögezte magát a legitimizmus mellé, ami annál nagyobb feltűnést keltett, mert róla eddig köitudomáftu volt, hogy a királykérdést nem tartotta aktuális problémának, viszont királyválasztás esetére a szabadkirályválasztás alapján trónjelöltjo is volt.
Apponyi is beszélt. Felszólalása érthető őrömet váltott ki, mert kijelentette, hogy a legitimizmus harcában szívesen vesz részt, mert nemcsak elvi, hanem jogi meggyőződése is az, hogy n király mellett kell maradnia.
Rendkívüli közgyűlés
a fővárosban^ _____
Budapest, január 10. Gál Jenő dr. fővárosi bizottsági tag 40 aláírással a főváros polgármesterétől rendkívüli közgyűlés egybe-hívását kérte. A rendkívüli közgyűlés egyetlen pontja a fővárosi jótékonyság és szociális politika ügyében teendő sürgős intézkedések tárgyalása lesz.
Megvan a becsületbíróság elnöke.
Budopest, január 10. Bethlen—Rakovszky és Sigray közt felmerült lovagias ügyekben tegnap este a felek megállapodtak a párbajbíróság elnökének a személyében. A megegyezés szerint Zichy János grófot kérik fel erre a tisztségre, aki csak ma délután érkezik a fővárosba. A bíróság tagjai ma este. tanácskoznak.
Bánffy—Sigray közt felmerült lovagias ügy még nem került elintézésre. A pisztolypárbajt ma este vagy holnap vívják a felek.
Héjjas Iván képviselőjelölt.
Budapest, január 10. Nagy feltűnést keltett politikai körökben az a hir, hogy Héjjas Iván Kecskeméten, Rubinek megüresedett kerületében fejlép kisgazdapárti prog rammal. Héjjas Mihály, Iván apja, egyik pártvezére és főkortese volt Rubineknek. Alig hunyta be Rubinek szemét, Héjjas Iván barátai már mozgalmat indítottak Héjjas felléptetése iránt. Ezt a mozgalmat Budapestről az ÉbredSk és a kisgazdapárt egészen elkülönült, legszélsőbb szárnya támogatta. Beavatott helyen ugy tudják, hogy a kisgazdapárt vezetőinek kívánságára, e terv alig valósul meg, mert minden valószínűség szerint sikerül Héjjas barátait lebeszélni arról, hogy vezérüket képviselőnek jelöljék.
Szerb-román házasság.
Belgrád, január 10. A Pravda ezeket írja; Ferdinánd király felköszöntője, melyet tegnap mondott Sinajában, mutatja, két ország szövetsége erős q|apők\'*4 hpgy a két ország azon van/ 1togy 4ftf védelmére a két dinasztia közötti rokoni kfy telék megteremtésével Jugoszlávia és Románia szövetségének barátságos kapcsolatai örök időre megerősödjék.
A Vremje igy Ir: A házasság tervével már hosszabb idő óta foglalkoznak, de különböző politikai válságok megakadályozták, hogy megtörténjék. Az esküvőt semmi esetre sem tartják meg március előtt Péter királyért való gyász miatt
A jugoszláv telefonforgalom.
Belgrád, január 10. Az utóbbi napokban a legkülönbözőbb hírek jelentek meg a jugo-szláv-magyar telefonforgalom felvétele tárgyában. Hivatalos helyről erre vonatkozólag a kővetkezőket közük:
— Tény, hogy a forgalom újrafelvételi-nelf technika! ekadátyaf is vonnak, deezeket le lehetne küzdeni. Súlyosabbak a politikai akadályok. Mi szeretnők ellenőrizni a beszélgetést, de erre nincs mód, mert a telefoncen-zurát alkotmányunk szigorúan eltiltja. Ha erre találunk valamilyen megoldást, esetleg a magyar kormánnyal megállapodunk, bogy kölcsönösen kizárjuk a telefonon történő propagandát, akkor rövidesen megindul a forgalom. Arról szó sincs, hogy ősxlg ne nyílnának meg a vonalak. Lehet, hogy e nehézségek rövidesen eliminálódnak és reméljük, hogy a forgalmat február közepén Ismét felvehetjük.
A bécsi magyar küldöttség tagjai
Budapest, január 10. AM. T/L jelenti: Az osztrák kormánnyal való tárgyalások céljából szerdán a következők utaxoak Bécsbe: Bethlen István miniszterelnök és titkárja Vogler dr. Továbbá Valkó Lajos, Wodlaner Rudolf rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, Khuen Héderváry Sándor követségi tanácsos, Steiger Aladár dr. főkonzul, Pro-kopiusz Béla követségi tanácsos, Győmőrey László miniszteri tanácsos, Walter Emil és Szabó György konzul. A külügyminisztérium részéről: Szertovszky Tibor, nyugalmazott államtitkár, a kereskedelmi minisztérium részéről : Petrl Ödön és Finánczy miniszteri tanácsosokba Máv. részéről Vörös igazgatóhelyettes, a pénxügy részéről Tertler Kálmán államtitkár, Haller miniszteri tanácsos, Bognár vámigazgatóhelyettes, a belügyminisztérium részéről Tomcsányi miniszteri tanácsos, a Délivasut részéről Jaross igazgató és a Győr-Sopron-Ebenfurti vasút részéről Haitsch udvari tanácsos, igazgató.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 11.
Rubinek Gyula temetése.
Budapest, január 10. A politikai és társadalmi élet meleg részvételének megnyilvánulás* mellett temették ma délelőtt Rubinek Gyulát, a kisgazdapárt elhunyt vezérét. Az OMGE dísztermét ravatalozták fel. A gyászszertartáson a kormányzót Bethlen István miniszterelnök képviselte, József főherceg személyesen jelent meg. A kormány tagjai közül jelen voltak: Kállay, Hegyeshalmy, Mayer, Vass, Belitska, Térffy éa Tomcsányi mlnjszterek. A kisgazdapárti képviselőket Nagyatádi vezette. Ott voltak ezeken kívül Apponyi, Gratr, Szterényi, Teleky, Korányi, Ugrón, Rassay, Drozdy és mások. Az egyházi szertartás után Somslch László gróf, az OMGE nevében búcsúzott. Bethlen a kormány nevében, Nagyatádi a kisgazdapárt, Bottlik pedig a nemzetgyűlés nevében azólott, végül Tahy Jakab a földmivelésűgyi minisztérium, tiaztviselőkara nevében mondott meleghangú bucsuztsló*.
A beszédek elhangzása után a koporsót a gyászkocsira tették, mely a Köiulon és a Rákóczi uton át indult a Kerepesi temetőbe.
A nyitott sírnál Győri Loránd a szakirók nevében beszélt, az Operaház énekkara gyászdalokat adott elő és azután a koporsót el-hantolták.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 10. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) — "85, osztrák koronát —\'17, az osztrák bélyeg-célt bankjegyé pedig —•— szantlm.
— Felrobbant az ostffyasszonyfal muníció raktár. Zalaegerszegről jelentik: Tegnap déleJÓU 11 órakor az osirfyasstonyfai táborban egy Csonka nevü katona egy kézigránátot akart szétszedni A gránát közben szétrobbant s a robbanás következtében tüzet fogott a muníció raktár, mely foirobbant. A robbanás délelőtt 11 órától délután 3 óráig tartott s a,robbanást Pápán is lehetett hallani. A robbanás következtében a raktár közeiében lévő barakkok közül (öbb meggyuladt s leégett. A robbanás következtében megrongálódott a 46. számú vasúti őrház és a vasul test is, ugy, hogy a Szombathelyről Budapestre Induló vonat 2 órai késéssel érkezett meg Budapestre. A robbanásnak két sebesültje van, akiket beszállítottak a sárvári kórházba. Szállítás közben az egyik sebesült meghalt, a másik életveszélyes sebesülésével a kórházban fekszik. Hogy a szerencsétlenségnek Üy kevés áldozata vgn, az annak köszönhető, hogy egy esetben már volt robbanáa a táborban s Igy tudják, hogy hogyan kell ellene védekezni A tábor lakói az erdőbe menekültek.
— 1922. Az uj esztendő vasárnsppal kezdődött és vasárnappal végződik. Ünnep a kezdet és ünnep a vég. Ebből jó volna arra következtetnünk, hogy az esztendő nem Ígérkezik olyan szomorúnak, mint az utóbbi évek. Egyébként az ulóbbi évben tizennégy olyan plrosbetüs ünnep van, amely nem vaaár-napra esik, hétfőn háromszor, kedden kétszer, szerdán egyszer, csütörtökön négyszer, pénteken háromszor, szombaton egyszer. Kettős ünnep van háromszor március 25—26, április 16—17, junius 4—5, háromnapos ünnep egyszer december 24—25—26. Akik nem szeretik a 13-as számot lés a pénteket, azoknak idejegyezzük, hogy ebben az évben kétszer esik péntekre a hónap 13*ika és pedig januárban éa októberben.
Hogy írnak a megszállott területek újságjai.
Mutatóba itt közlünk egy megszállott területen megjelenő magyar újságból egy vezércikket, mely roppant érdekes hangjánál, felfogásánál stb.-nél fogv*. ahogy írni mernek ott, ahol ezért börtön, korbács és huszonöt bot a jutalom. íme:
.Lázasan lüktet n kontinens pulzusa. A nagybeteg Európa helyzete mind súlyosabbá válik, a kór, amely emészti, mind hatalmasabb területeken lép föl. A nagytudásu professzorok ott állnak a betegágy körül és ezek nézik a iulyos baj terjedését a bár liiztában vannak a diagnózissal, mégsem mernek hozzányúlni a gyógykezeléshez. Idegenkedéssel nézik egymás mozdulatalt, mintha egyik a másiktól félne, pedig erre semmi okuk sincs, hiszen senki sem akar semmit csinálni. Itt rejiik az egésznek a szomorúsága. Nem akarják megmenteni Európát I Pedig meg van hozzá a hatalmuk, meg vannak a szükséges eszközök, csak az akarat hiányzik. Botor rövidlátásukkal nem látják be azt, hogy a baj nem áll meg, hanem terjed a leghevesebb ragályt is megszégyenítő gyor sesággal. Nem félnek attól, Bogy őket is megfertőzi a kór, amelynek minden átka ráfekszik a megkínzott emberiségre. S ahelyett, hogy sietnének a gyógyítással és hozzálátnának a beteg talpraállltásához, azokat a szegényes koldusfalatokat, amelyekkel tengeti életét, el akarják tőle venni a Igy teljesen lehetetlenné tenni még a reményét is annak, hogyjrövidesen munkaképessé váljon az, aki ma magával la tehetetlen.
Lázas fontoskodásokkal tanácskoznak [ ngyan minduntalan, A ennek semmi más eredménye nincs, mint Európa beteg testének további sorvadása. Egymásután tartanak konzíliumokat a csatorna innenső, vagy túlsó partján, de pozitív eredményt, olyat, amely hasznára válna az emberiségnek, eddig még nem értek el. Százmilliárdokkal dobálódznak a l\'vegőben, amelyeket innen is, amonnan is elő kell teremteni, hogy igy ellensúlyozhassák ezt a sok terhet, amelyet önmagukra ziidi-tottak. Az engol munkanélküliek segélyét, a napi tiz-tizenkét órát dolgozó német munkásoknak kell megfizetni.
Franciaország uj milliós hadseregét már előre siratja a német anya, amikor gyermeke szenved és nélkülöz. A világosság nem hatolt még Párlslg, vagy Londonig.
Nem látják még, nem akarják tudni azt, ami feltartózhatatlanul jön és amely el fogja söpörni azokat, akik még mindig szembe mernek helyezkedni vele: a szenvedésekben megtisztult emberszeretet. Ma még igyekeznek elgáncsolni az emberek közötti megértést és korlátot akarnak emelni a mindent átható hatalom elé, de erejük gyengül és nincs messze az Idő, amikor az emberiség ellenségei teljesen letűnnek a világ színpadáról."
TŐZSDE.
Bofl.p.al, Január 0 VilnUpUfl: NapoUoo 2316, Poul £585 LSv. —, Dollii 601, Kr.oeU fr.nl 5*11\'/ l^jntl nirk. KV llárk* 381, Ltr. 2585, OulrU ft\'/ Rofc«l iV Ul .öt}\' Sa>iol lOűl. SríJd funk 11726, KoroMdtoár 705 Frank\'
dinÁr —, Holland forint---, l!6c.l kiliicté. vt
ErMk.k: M.w.j Ilitől 1870, OnuU Itlul 1075 H...I 630, JclUlo, 303, Uutmllotó 7«, X.rnkoUai "Vvj»: \':>.i 300. CwKvnt 5800, DraKh.
--. AltaUnoi nc\'n 1C025. Siínviri 3850, S.IjúUíííqI
.025, UrUiinyl 5800, Kim. 2370, SchUtk 000, GullniU, 3600, Nailcl 16850, Danka 2675. Klotild 3000 Magyar Cukoi !70;0. Adri. 0060, AlUnllk. 2525, Ktiíly.or __ Bo»!jU.A8rú 790, Uplák 620. Pbobe. 600, Vnwnl VllUo*.--, Gil.Ua malom 2.40, Koakoidi. 207ÍTdÍí
az első faltttrö
Ugrón Gábor ismét megtag»dta a nagy Ugrón Gábor tradícióit, Bethlen miniszterelnök pohárköszöntő). után először órsze-ülő nemi\'ctgyüléaen cUíne\'t ojfrott neki a kormánynak, illetőleg dehogy is a kormánynak : a fennálló törvényes rendnek. Nehezményezi a nagy demokrata szószóló, hogy a kormány tárgyalásokat kezdett a munkássággal, nehezményezi, hogy olyan erős kéz tartja a kormányt, mint Bethlen István miniszterelnök. Fáj, hogy Bethlent Tisza István gróf energiáival, nagy tehetségével látjuk az ország kormánya élén. Azt mondja, bogy Tisza Istvánt játszik
stb____ Ugrón elaSnek ugrott • utána
ugranak, prüszkölnek, handabandáznak még egy páran, de Istenem, mit la csináljanak mást ? Nekik egy dió kártya dönti el . sorsukat a vagy ezzel, vagy ezen. Nagy harcra van kilátás, amely a választás előtt álló országot komoly próbára teazi, de \'nincs ok. félni egy józanul gondolkodó magyarnak sem.. Azok, akik a belsó tilkoa tanácsosi szálaktól szabadulni képtelenek, sokkal kevesebben vannak, sokkal gyarlóbb felfegyvenéMel állnak ki a harc terére, mint azok, akik elStt egy kép lebeg mindig: a megcsúfolt nemzet aoraa.
— Megkttlönbőxtető Jelvények a m. kir. honTédaégban. Oly egyének, kik a nemzeti hadseregben, alllazti vagy tiszti rendfokozatot viseltek, a m. kir. honvédségbe történő ónkéntes jelentkezésük után meg nem tarthatják ugyan régi rangjukat éa rangjelzésüket, de megkülönböztető jelvények és ennek alapján megfelelő beosztás feltétlenül biztosítva van lécükre. E szerint megkülönböztető jelvényeket nyernek mindazok, akik tudományos képzettségüknél fogva ax eddigi szabályok szerint az egyévi ónkéntesi kedvezményben réazeaülnek, Illetve részesíthetők. E megkülönböztető jelvények formájának véglegea megállapításáról és viselésük módjáról ax illetéke, szakosztályokban most folynak sürgős tárgyalások. Ex alkalommal még szükségesnek\' tartjuk megemlíteni, hogy az önkéntes jolentkeXésre alapított kiegéazitési rendszerre vonatkozó 37976/eln. 15. 192L számú honvédelmi miniszteri körrendeletben foglaltak csak a legáltalánosabb alapvető intézkedéseket tartalmazzák. A részletek kidolgozása most folyik, még pedig oly értelemben, hogy a mrgoldás közmegelégedéssel fog találkozni.
— Szokatlanul nagy érdeklődé* ax Irodalmi K5r eatélye Iránt Ax Irodalmi Kör estélye iránt, amelyet folyó hő 14-én, rendeznek, a városban szokatlan érdeklődés nyilvánul meg. Ax\' Irodalmi Kör pompás programja, amelyet lapunk egyik előző számában már közöltünk, a farsang azenzá-ciója lesz. A rendezőség mindent elkövet, hogy az estélyt minél értékesebbé tegye.
— Antant megbízottak érkeztek. A Zalai Közlöny jelezte, hogy ismét antant megbízottak érkeznek Nsgykanizaára. Az előre jelzett ellenőrző bizottság tegnap érkezett meg, amely ezúttal csak két tagból áll : egy angol ozredes éa egy olaaz őrnagy.
— Felhívás I A Nagykanizsai Autófor-galmi r. t, Nagykanizsa igazgatósága részvényeseit felhívja, hogy a részvények névértékének hátralékos 70V»át, tehát darabonként 350 koronát folyó évi február hó 15 lg a Délzalai Takarékpénztár r. t. hoz Nagykanizsa, Fó-ut 8. fizessék bo.
1922 január 11
ZALAI KÖZI.ÖNY
— Batthyány herceg pere Ausztria ellen. A bécsi törvényszéken dr. Batthyány Strattman László herceg, aki tudvalevően Körmenden lakik és o Batthyány\'féle hit-bizomány szeniorja, pert indított az osztrák szövetségi kormány ellen amiatt, hogy n bitbizomány birtokában levő hadikölcsönköt-vények nosztriíikálását Ausztriában megtagadták, A hitbizomány képviselője a tőrvényszék előtt azzal érvelt, hogy több birtoktest fekszik Alsó-Ausztriában, a hltbizománynak több háza és palotája van Bécsben. A nosztrifikálás megtagadása a tulajdonosra nézve súlyos következményekkel járhat, amennyiben a birtokában levő többmillió értékű hadilölcsön elértéktelenedik. A nosztrifikálás megtsgSdását ss sem indokolhatja, hogy Batthyány herceg magyar állampolgár és kőpcsényl Illetőségű. A szövetségi kormány képviselője a tárgyalás során hangsúlyozta, hogy Magyarország Ausztria szempontjából kfllföld volt\' már skkor is, amikor Magyar-országgal perszonális unióban állottak. A felperessel sxemben az osztrák köztársaság az anysgl Felelősséget a hadikölcsönkötvények-ből folyóan csak akkor veheti át, ha sz Illető személy, akinek a tulajdonában kötvények vannak, osztrák Illetőségű, vagy az osztrák állampolgárságot a béke megkötéséig megszerezte. Az adott helyzetben azonban ez nem áll és az sem állja meg a helyét, hogy a herceg nyugatmagyarorsrági birtokai révén osztrák állampolgár. A törvényszék elfogadta a szövetségi kormány képviselőjének érveit és dr. Batthyány Strattman László herceget keresetével elutasította.
— Negyven éves jubileum. Hegyi István, a városban általános szeretetben álló és .Pista bácsi* néven ismert hercegi erdészeti Vár-udvari házmester most töltötte be herceg Batthyány ursdslmánsk Várában egyfolytában töltött szolgálatának negyvenedik esztendejét, mely alkalommal az uradalmi erdőmesteri hivatal felterjesztésére maga a heiceg ur őröméi-tósága dicsérő leiratot és a hűséges szolgála! elismerése Jeléül adományt küldött le nevezettnek. Jól esik megemlékezni főleg a mai világban egy gazdasági alkalmazottnak ily hosszú és Jó egészségben eltöltött négy évtizedes szolgálatáról.
— A dunántúli városok csalija. A mult év őszén Boros István 23 éves dombóvári származású marhakereskedő megismerkedett Fábián \'István földbirtokos nemzetgyűlési képviselővel, akinek hamis kőtle-veleket mutatott be és azokkal megtévesztve Fábián Istvánt, eladott neki 100 darab üszőt, de a vételárra nyomban 25.000 korona előleget kért és kapott. Hssonló fondorlattal tévesztette meg Lukács Jonőt, a Herbaria gyógynövény\'Hvitell r.-t. Igazgátóját, akinek két vagon babot, ötven métermázsa borsót
✓és harminc métermázsa diót ígért srállitásra és 5000 korona előleget csalt ki. llyenfajla „üzletet kötött Boros István még Kakucson, Zalaegerszegen, Dombováron, Győrben és Nagykanizsán, ahol a lépre ment sértetteket több ezer koronával megkárosította. Az ügyészség ólrendbeli csalás és háromrendbeli sikkasztás büntette cimén adott be ellene vádiratot és a budapesti büntctCtörvényszé\' ken Perémy Gábor dr. tanácsa a mai napra tűzte ki ennek az ügynek a tárgyalását.
(z) Elveszett tegnap egy brilliáns kővel kirakott platina kézelőgomb párja. Bec\'-Uleles megtaláló kéretik, hogy Illó jutalom ellenében Grosz és Társa irodájában Sugár-ut 1. adja le.
(z) Mindenféle vadat és vadbőröket legmagasabb árban vesz Szabó Antal fegyver- és lőszerkereskedő.
— A nagykanizsai pénzintézetek értesitik t. ügyfeleiket, hogy a betétvagyomrfltságra vonatkozó pénzügylgazgatósági kivetések l-térkeztek. Hz értekeitek a kivetett véttsigísszeg Iránt a hivatalos érák alalt érdeklődhetnek s amennyiben a kivetést sérelmesnek találnák, azirínt az Illeti pénzintézetek utlán a zalaegerszegi tn. klr. pénzOgylgazgatéságnál 1922. évi január hé 31-élg bezárólag lellebbezéssel élhetnek.
— A közalkalmazottak vasúti Igazolványa a déli vasúton, A közalkalmazottak, rondőri közegek, katonai személyek és mindezek családtagjai az 1922. évben is kedvezményesen utazhatnak a déli vasút magyarországi vonalain. Az Igazolványok meghosszabbítása ugy történik, hogy a Máv. Illetőleg katonai halóságok állal kiadott Illetve az 1932. évre már érvényesített igazolványt s déli vasút üzletigazgatósága egy bárca beragasz-tásával érvényesili. A bárca beragasztása csak 1932. évi április 80-ig történik V. Rudolf rakpart 6. az. alatt, igazolványonként SO K lefizetése ellenében. Vidéken lakók a déli vasút üzletigazgatóságához (Budapest, 1. Mészáros-utca 19,) küldjék bo Igazolványukat 20 K kiállítási dijjal s s megfelelő válaszbélyeggel együtt. Sürgősség esetén célszerű a \' kiéllitáai dijat készpénzben csatolni. Monotdijkedvezmény utólagosan díjvisszatérítés utján semmi körül mények között sem engedélyeztetik. Kedvez ményes Jegy váltására Jogosító utalványokat egyes utazásokra nem adunk ki.
(x) Könyvek, folyóiratok, zenemüvek, divatlapok, papirok és Írószerek nagy raktáron fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
— Az elemi Iskolások karácsonyi felruházására adományoztak. (Folytatás) N. N. 22 koronát, Németh Ferenc 21 koronát, Horváth Olivér, Anda Kálmán, S\'.ántó Géza, Tenzerdi László, N. N , Czuppon I., Bcrger I., Tólh L , Fleiüchhicker 1., Ponleki M., Nagy József, Pintér Emília, Matolics, Zverina J , Rabinek Dezső, Pilzer A., Weiss Henrik, Vajda, Kraft Ernő, Varga Károly, Kormos. Rothauser, N. N., Weiss J., Ebtns-panger J„ Herzl V., N. N., Mattersdorler, N N., N. N, N. N , Szerb E., Kiss nővérek, Goldschmidt L. R., Dobó E, Nagy N.-né, Maschanzker, Zieger I., Isten nevében, dr. Kenedi I.-né, Guttmann, Leítner A., Kohn F.. N. N., Köhler Testvérek, dr. Rátz orvos, özv. Gy. Dezsőné, ózv. RákoMné, Breier, Szili, Neu Ignác, özv. Pollinné, N. N., Ferenc Győző, őiv. Mantuanoné, Harsay Gv. né, Simon Etel, Almá\'i J.-né, Pránger K, S\'rern Ilus, N. N„ N. N„ Mujdrica, P- E., N. N„ Kluger I, N. N„ N. N , Frk Ferenc, O.-zkó I., Oparnicia, G\'oaz, Erdélyi, Fábián A. Pfreiler, Toncs, Hankóczi I., N. N., S. J. Milkó, Magory 20 -20 K, Herzfeld, Takáesné, 15—15 K, Németh Jó.-sef, Takács Sándor, Cserpenyák, Meznerics M, Takács József, Brényainé, Ried, Hirschlerné, Karancsl I. Klesxter, N. N„ Kr.ust, Walter Teréz, D. B. Hornitzky. N. N„ N. N., N. N. N. N. Vodinák, G*l I., N. N„ Grünfeld, Szőke dr. Knausz L, Törők, N. N„ Németh . dr. N. N., N. N., Neuwirth, N N„ Dancs, Tóth Lajos, Sugárné, Gelencsér, Burger,
N. N., Ni N„ Véber P„ Srintue I., N. N,. Ivánné, N. N., Flesch Manó, N N., S. I., Német F.. Dűmerl M., N. N. 10—10 K. Boros 9 K, N. N. 8 K, N. N. 7 K, Vadász Ferencné. Isten nevében, Horváth I., N. N. 6—6 K, Szigeti I., Kasztl Ani, N. N., N. N., Szaloiné, Tóth L.-né 5-5 K, N. N., Fuszhel, Lenemé, N. N., Pajzsné, Bodrainé, Sommerné,
Zolainé 4-4 K, E. G 3 K, P„ N., Farkas I., Magori 2—2 K.
(x) Az NTE. tonuUxaitélyére, mely e hó ll-ikén lesz, ne foledje el jegyeit elővételben megváltani Szerb könyvkereskedésében.
— A szegíny Iskolás gyermekek részére karácsonyra adományoztak lisztet, zsirt, burgonyát s egyéb élolmlszere-ket: N. N. Sípos József, Benczéné, Horváth Imréné, Varga István, Horváth Györgyné, Kálcsíci István, Markó Vendelné, özv. Benkő Józsefné (Kisfakos), Karovlcs, Tengerdi L, Stampf Zsigmond, Takács Sándor, Farantai Béla, Németh Ferenc, Balázsné, Ricbterné, Kenetné, Olt Vendelné, Giberlingné, N. N., Molnár Antal, Deutsch Albert, Horváth lstvánné, N. N., Kovács Miklós, Csáírányl Ferencné, özv. Lorenczné, Grosinger József, özv. Sánta Horváthné. Peazkovszky Károly, Vellák Laiosné, N. N., Pfeileiék, Ternácz Józaefné, Tóth István, Csitkéék, Fatér Mihály, Bojtor Józsefné, Szmerkné, Halász Ferenc vendéglős (1 sonka). Ruhanemüeket adományoztak : Tengerdy László (cipő és ruhanemű), Dedovács Béla (kabát, nadrág), Sifrán Ilona (kabát), Prot. Nőegylet (1 sapka, 2 kötény), Velecz Ede (1 pár cipő), Furmen Imre (5 pár uj cipő), Liditt Miks« (1 flu öltöny), Berger (1 fiu kabát), Schlesinger et Comp. (6 pár harisnya), Kisfaludi és Krausz (zsebkendők), Fürst J. (3 m. flanell), Singer (2 m. barcbet), Szántó S. (1 kötény), Roth Laura
S kalap, Stein I. (3 pár harisnya), Deutsch (zsef (4 tricó), Bslanek (6 pár harisnya), eck Béla (2 pár harisnya), Kaufmann (2 pár keztyü), Klein (1 db fejkendő), Klein L (1 fiuruha), Fonyó és Rosenbaum (3 kávés bögre), Steiner Ferenc (9 pár harisnya), Pollák J. (6 cipőkrém), Schwarzenberg (1 bélelt nadrág), Grűnberger (2 pár harisnya), Weiss és Ledofszky (2 pár harisnya), Bart. (3 pár keztyű), Kohn L. (1 pár keztyü), Hungária Cipőgyár (1 pár gyermekcipő), Mózel (1 rokolya), Deutsch és Tsa (I gyermekruha), Koréin (2 fejkendő), Hangya Szövetkezet (1 pár cipő), Toncsné (1 pár cipő), Gundelfinger Elemér (3 pár viselt cipő, 3 tricó, 3 nadrág, 2 aapka), Rosenberger Béla (ruhanemű), Kluger Miksa (1 pár viselt félcipő), Holcierné (1 pár viselt gyermekcipő), Barta Alfréd (3 pár keztyü) Ofenbeck Vilmos (11 db viseltes női ruha), Nováezkl Lajos (1 pár uj csizma).
(x) A kis hazátlanok II. része az .Elet számüzött/e" cimü kép bemutatóját m« és holnap tartja a Világ-mozgó és pedig, hogy mindenki megtekinthesse ma és holnap is 3—3 előadást tart a Világ-mozgó s ezúton kéri fel ismételten sz előjegyzett jegyek tulajdonosait, hogy jegyeiket a csütörtöki előadásokhoz a színház irodájában átvenni szíveskedjenek dél-u 4n 3 óráig, miután azontúl nem áll módjá. ban a kielégítés. Pénteken, szombaton és vu rnap Harry Piel ez idei elsó képe a fej-néiküi lovas I. része lesz bemutatva, melyhez jegyek már eiőjűgyezhetők.
CHTCCITCC Minthogy <*gtt"unk, HUd i\'^fid p\'\'fui
ERTCjIIms koránál fogva, barátságos uton Hild E. L. és Hild F. Fial eT.5 N\'gTkanlzs.l Temetkezési Vállalattól visszavonult a n.gyérdemUkőzönségnek ízi" Tudomására hozzuk, hogy a ál év óta fennálló vállalatot változatlanul saját cégünk slatt
Hild Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalat
.l.it édes el, ánk HUd Ferenc (nagy Hild) közreműködésével tovább vezetjük, kérjük előforduló e hsíáíorás eseteknél tc\'es bizalommal hozzánk fordulni, fó.örekvésünk leend azt nemcsak a tegn^éltányosab ára\'/, de még a legolcsóbb temetéseknél is . dtszes- ktáll,lássál ktérdemclnt. Tisztelettel
Hild Első Nagykanizsai Temetkezési Vállalat
cégtulajdonosai:
Hild József és Hild István, a Hild Testvérek
épltkezösl-anyag, deszka- és gabonakereskedgeég tulajdonosok.
?\'La1 közlöny
1922. január 11.
Fényképezik a bankok alkalmazottait.
Houv aksrlák allanttrlxnl a bankok
Irt^ímaxAalkal.Oatektlwak a bank-
hivatalokban. Ja»*«»n folynak a lényképeiésak.
A mind .ü,Obben ismétlődő sikk«s.lá-•ok, cselisok. .melyek m.jdnem klvélel nil-kül minden esetben valamely bank történlek, végre cwlekvé.re késztették m. guk.t . bankokéi is. Néhány hónappal e»l«U „zal próbáltak a bankok hatást elírni. hogy a tisztviselők közé delektiveket alkalmazlak, akik titokban, banktUilvUelől munkát Miniéivé figyeltek, azlmaloltak, de kevés eredménnyel Mióta a bankókban detektívek is vannak, a.óta kimutathatóan meg.okj.oio-zódtak a csalások és m.jd minden esetben banklisztviselő volt « télies. A már rendszerest váló banksikkas.lások éa b.nkcs.lá-sok tettesei majdnem kivétel nélkö meg-szöktek és egy-egy felületes személylelráaon kivüt semmi nyom sem maradt a bank es a rendőrség részérr.
A bankok sokai tsnácsloit.k azon, hogy miként lehelne megakadályozni a sikkasztásokai, clásokal és ha azok már megtörténtek, milyen módon tudnák leghamarább a lettest késrekeritenl. Egész sereg terv vetődött lel, amelyeket a bankok most mind igyekeznek gyakorlatilag megvalósítani.
Elsősorbsn fokozottabb ellenőrzést ve zettek be a pénzintézetek egymás közötti levelezésében, különösen a jóváírások és utalványozások körül. Mindenekelőtt azonban a TEBE utasítására elhatározták a bankok, bogy fényképes katasztert fognak vezelnl minden alkalmazottjukról, legyen az akár a bank vezérigazgatója, akár takarító .zolgája is. Moat folynak a bankokban ez-k a fényképezések és mindegyik pénzintézet megálla. podolt egy-egy fénjképésszel, ahol kivétel nélkül mindenki tartozik magát lefény-képeztelnL
A bankok minden alkalmazottról három fényképet kéazittetnek, azonkívül megszerzik magát a fényképlemez! is Ezek a fényképek abban az esetben kerüln.k elő a bank páncélszekrényéből, amikor egy-egy eltűnt sikkaaztó vagy caaló elfogaláaára szükséges intézkedések céljából arra szükség van.
A bankigazgatók, banktisztviselők és bankazolgák most sorra felkeresik a pénzintézet szerződéses fényképészél és barátságos arcot cunálnak a felvételhez. Az egészből a tisztviselőkre — már természetesen azokra, akik nem sikkasztanak — az az előny hárul\' hogy ha szükségük van lényképre, a bank trezorjában őrzött lemez után jutányos ázon sokszorosítanak részükre is annyi példányi, ahányra azükségük van.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország : mennyországi
A HERKULES
Téglagyárban
(Magy.r u. végén) ilandó.n kaphslóbékeroinőlértU igeien
TÉGLA
hornyolt, hódfarkú is
sima, valamim kátrányos
TETŐCSERÉP.
Rendelések Kinizsy-utca 5. szám
alatti téglagyári irodában eszközölhetők.
A városi Iroda telefonszáma 378. A gyártelepi Iroda telefonszáma 242.
Anró hirdetések
______,|MMa ,.1 AUU.VU Mltl

Fiatal leány
Cim a kiadóban,
mindenesnek felvitetik.
Gépé.tu.k ajánlkozik bizonyítvány nyal tendelkerő vizsgázott géptsz urod. oj.t£ nalomba vagy mi. hason* helyre; esetleg kovácsiunkat is vállalna. Gme; V.ro.hiza, II. emelet, S5 »z. sjló.
Házeladás. Nagykanizsán, főútvonal mentén, több épületből illó hál, nagyobb telek-kel vendéglővel, slb. vei szabad kézből eladó. A venJégló azonnal elfoglalható Felvilágosítás dr. Hoch Ogyvidi irodijtban nyerhető. ax
Gyermekkocsit keresek megvitelro. Alinlah\'k.l a kiadóhivatalba kérek.
Betti.zedő éa könyvkötő tanonc
felvételik lapuf.k nyomdajaban.
Eladó házak.
A viroi külGab&sö részén Jí-t Jí>v.delm.sá bérhlzak k.rtt.1, behMIOshelS Uk..Ml, Bi.K«a m.h»a.k n.«y kei Itat l* k.rl niHtúl b.kóUish.lí I.Uiwl. J ,[oiK.lmu r«rj»t« Ict.ier.Ussd JuUnyos irUa .Ujak Hár.bbct
Rákos György
t.ialUa kotvrtHáaái X-ujkaels^ M.gjw-utc 15.
2 koronába
kerül példányonkint a
Zalai Közlöny
ha előfizet egy hóra vagy negyedévre.
Hobé Damaie ..Tárta
Budapait, VI., lomb-utca It. uAm
H
0
-Triple sec •Cherry Brandy
Curacao-Orange -Kristály kömény ,-Cjcao
EMocca Vanília Elixir Hobétine
K.phatá mlodea dik.libb u.m.lrtaUU>«i. kitéhisbu. TcrviéaláUa, cukiSssáibu. stb.
B
POLUÍKM. EMIL NAGYKANIZSA
Ireds: Klnlxsy-utca 2/a I. •matat
T.l.ton 111.
Január -f.bruiz havi síilliliara .lAJ^y.th.li él MWkllMti
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hana. Árpa, ll«o.o í- *>pH U*"*\' Jj"-bjkk&ny, l-Uv muh«, t.n(t«l vöre. larwr, lucras. rt|« stb. 6«i«
gazdasági magvak
Ufj kbabb, mint nagyobb nwnnyl»4gb«n.
Minden gaxda Igyeke*x4fc uükaé®-letét mielőbb megrendelni.
VILÁG
mozgó képsaiinhá.*
Eriiikit klráljié-tir. Szíriai izillidi tpltaMkaa Telefon 74. __T«l«loa 74.

Szerdin és cQtörlökOn, e ki, napon az clöadisok 5, 7 ia 9 órakor kezdödnsk
Kis hazátlanok II. része
(Paris gyermekei) Az ilel szimtlzótl|e____
Pinteken, szombslon is vasárnap a
Fejnélküli lovas I. része
Hsrty Piel felléplivel
Páholy 22 K. .v.ly. 18 K, I h.l, IS K, II B^ « is MM> £ "j-ft
^ _ILb^lZ^keroo., III báty 7 kocoe^ II aap>koo Ml \' " » ereket yeates a.saea r^
DDPOaDDOODOOODOOD00000000000
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvhötéazet — Yonalzóíntteet
117.
*Tm
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, Üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
KiaMint teMm: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13,
Nyomatott a laptuUidoiu/.-A t Zalai te Gytrmi\'i könrvnyomdájábao.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Janoár 12, CsfitOrtOk

9. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
_____keresztény politikai napilap
ártsaout t. Jtaaidh^li P4-.I 13. It. 111 UotokUa TI ___
Megjelölik mtadlf kora ceggel
KÖSZEVKESZTŐ i
Dr HeűEDÜS QYÖRQV
rULgLŰSSZEKKKSZTd . BODROOKÖZY ZOLTÁN
^BUttzstás^^T^^^^ (M évre H4 K. SS* K. Illga
. 140 K. ttl birs 40 K. ssáafaa « «
Kovács J. István a legitimisták ellen.
No»y vihar a Házban. - Kovácsot alig engedték beszélni. Interpellációk és válaszok.
Budapest, január 11. A nemietjyíilís mai ülését fél 12 órakor nyitotta meg BoUllk alélnák. Aj indemnltásl vita .őrén az első
felszólaló
Kovács J. latvén volt. Mindenekelőtt óvást emel aton sérelem elkn, hogy Rubinek temetésén Bottllk, mint a nemzetgyüléa sió-noka, negyedik helyeTT beszélt. A tárgyhoz sióivá kijelenti, hogy az alkotmányformát a nemzetgyűlésnek kell elintézni. Ha belemen-lünk a * nemzetgyűlés feloszlatásába, akkor nemcsak egy, de több nemzetgyűlés Is hívható egybe. Mandátumunk egy része lejár február 16-lka után, ekkor a Háial fel kell oszlatni. Fal kell oszlatni a Házat a királykérdés elintézése szempontjából is, mert a Ház tagjai nem takarják a azélea rétegek felfogását. Beszél a forradalmi jelenségekről és Ifirckvésekről. Hibáztatja, hogy a forradalmi szellem a hadseregben kezdi felütni a fejét, pedig a nemzet elvárhatná a hsrtserrglől, hogy csak hadsereg legyen és nem politikai testület. Követeli, hogy a K betű. jelvények éa kardbojtok tűnjenek el. Aki politizálni akar tegye la a katonaruhái, vagy öltöztessék ki belőle.
Áttér a felekezeti békére. Aggodalommal töltik el e téren bizonyoe jeleinégek. Különösen a róm. kath. egyháztól kiadott egy ima. A királykérdésről kijelenti, hogy nem hiszi, hogy Apponyinak as lenne a felfogása, hogy egy rossz királyságnál többel ér a köztársaság. Rakovazky éa Ugrón la emlegettek Ilyesmit. (Nagy zaj.)
Rakovttky: Ugy van I A közláraaaág jobb, mint a mostani helyzet.
Kováé*: A királykérdési sokáig óvár nem lehat halasztani. A nemzet vagy töltae be a trónt, vagy nyomjon el minden kiaérletet, mely a trónnak a nemzetgyűlés akarata ellen való belöltéeét célozza.
Elnök skünelst rendel. Szünet után
Kovács beszél a külföldi orientációkról. Kárhoztatja a szélső francia orientációt, csodálja, hogy a német orientációt rendkívül elhanyagolják, pedig ez az egyedüli életképes nép. Külpolitikánk legfontossbb problémája a jó belpolitika. Súlyt helyez a munkássággal való kibékülésre, melyet szintén bele kell kapcsolni a nemzet vérkeringésébe. Örömének ad kifejezést, hogy a zsidókérdésben is megváltozott a kormány felfogása. Szerinte a Magyarországon élő 800.000 zsidó csak ■ krisztusi szeretet elveivel hódítható meg, de nem üldözéssel.
Homyáiuzky . Mit szól ehhez Budaváry ?
Koedci: Ova Inti a zaidóaágot, hoty exponálja magát a legitimizmus mellett, mert
nagy tévedés, ha a zsidóság azt hiszi, hogy szok laboréban kell a helyei keresnie, akik vlsaza akarják állítani a régi világot. TUla-kőzik az ellen, hogy S legitimisták a reformátusok, protestánsok és katholikuiok közá éket akarjanak verni. (Nagy zejL KárdL.be*> miért kifogásolták azt. Ugy Nagyatádi fegy-veit követelt a falu népfclek ? Nzgyon kapós lett moat egyezerre a fegyver, a háború alatt azonban nem nagyon kapkodtak utána. Afe* kor nem aajnálták a falu népétől a fegyvert és nem vádolták, hogy kisgazdadiktatgrát akart csinálni.
Dinich: Ez demagógiái Hofnyánssky : Az intelligencia is lerótta a maga véradóját. (Nagy zaj. Az slnök folyton csenget.)
Kovács az óriási zajban folytalja beszéd jét: Sajnálja, hogy Ugroo azt mondta, hogy Bicske és Tói ökbálinl ^ájti nem. elég Erre. az a válasza, Kógy a magyar népnek Budaörs is sok voltl (A kisgazdák tapsolnak, mire Andráasy, Apponyl és as egész kereaz. ténypárt gúnyosan tapsol. Kovácaot a közbeszólások óiöne zavarja meg. Alig érteni, mit mond.) Lehetetlennek lartjs, hogy amikor a törvény kimondjs, hogy s kormányzó személye épugy, mint a királyé, sérthetetlen, akkor Rakovazky és Ugrón azt mondják, hogy elég volt belőle.
Fiícdrich: Jogunk van bizalmallanaágot szavazni, felelősségre is vonhatjuk. (Óriási zaj).
Kovács kéri Rakovszkyt, hogy haaonló kijelentéseket ne a mentelmi jog védelme alatt tegye.
Rakovstky : Nincs mentelmi jog I Andrássy Kovács felé kiált valamit, de nem hallani. A lárma egyre nö. Rakovazky, Dinich, Friedrlch, Hornyánszky éa aokan a padot verik. Az elnököt nem lehet hallani, egyre csöngőt. Az ellenzék lármája nem szűnik, hanem egyre nő.
Rakovstky (Tomcsányi felé): Hallgatásért szabsdságot Ígértek I
Tomcsányi: Nem Igaz, nem Igaz I Rakovstky: Megmondhatja Szilágyi és Szterényl 1
Elnök az ülést felfüggeszti. A megnyitás után kéri a képviselőket, hallgassák türelemmel a azónokol, különben a mentelmi bizóttaág elé utaallja őket.
Kovács: A vizsgálati fogságból kiszabaduit képviaelök a minisztereket provokálták. Ezt nem tartja helyesnek. Politikát nem lehet karddal elintézni. Ezután Ismét kijelenti, hogy a nemzetgyűlés, megérett a feloszlatásra. (Taps as ellenzéken), A javaslatol elfogadja. (Taps a kisgazdáknál).
Elnök: Kovác. J. István utalt Rakovsaky-nak kát közbeazólásárs, melybin Rakovazky a kormányzó ur személyét is vitába vonta. Nem volt nyilvánvaló ötazafüggée a vita éa a kormányzó ur személye közi. Alt hiszem, hogy a kormányzó ur személye ellen követtem volna el tapintatlanságol, ha ezt az összefüggést feltételezem.
Meskó: Te jószívű, naiv ember vagy jóekal
Silláfíi személyes kérdésben klj.lenll, hogy József főherceg, mint trónkövetelő sohasem lépett fel éa Igy pártja asm is volt. Egyébként nem titkolja azt a nézetet, hogy ha a nemzet éa királya között a törvényszerű kapocs megszűnik, akkor mellette foglalna állási.
Ugrón szintén személyes kérdésben szólsl fel.
Kováct félreértett szavalt magyarázza
meg.
Elnök bejelenti, hogy kérvény érkezett hozzá mely az indemnltáai vita aürgóaaégé-nek kimondását kárl. Az indítvány felett holnap határoznak.
Az Interpellációk aorán elsőnek
Pallaviáni a december 10-én a legitimista tisztek ellen elkövetett atrocitások ügyében Interpellál. Osstenburg súlyos betegségen ment keresztül, mert celláját nem fűtötték, ablakait nem ludta becsukni. A védők kérését, hogy kórházba szállítsák, nem teljesítették. Osztenburg csendőrtiszt, ügye a csendőr felügyelőség hztérkörébe tartozik éa még sem teszik át.
Bellltka kijelenti, hogy megtorol minden olyan cselekedetei, mely lisstekkel szemben tettleges vagy szóbeli sértést vagy egyéb Igazságtalanságot követ el.
Orbók Attila a határmenti lakosok érdekében Interpellál.
Kiss György a szerb megszállás alól felszabadult hadirokkant ügyében Intés kár-déat a miniszterhez.
Btrnoldk megnyugtató válaazt ad.
Ölés vége \'/,$ órakor. (,
A szerb-román királyi nász.
Bukarest, január II. Tegnap Szlnajában díszebéd volt, amelyen Ferdinánd király hivatalosan bejelentelte Mária román hercegnő és Sándor szerb király eljegyzését. Sándor azerb király sz uralkodó szavaira válaszolva hangoztatta, hogy azt a szívélyes köteléket, amely Szerbiái éa Romániát egyeaili, megszentelte a védelmi háború. A szerb nép éneiméi az ő szivében is élnek. Annak sz óhajának adott kifejezést, hogy Románia mlnál nagyobb virágzásnak nézzen ölébe. Végül megköszönte a királynak, hogy kegyes volt öl családjába fogadni.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 12.
Legújabb politikai affér.
fíadafxsl, január 11. R.kovszlty ma Kovács beszéde alatt ezt kiáltotta Tömcsányl
Igazságügyminísztcrnek 1 Hallgaason, m.ga kommunista államtitkár volt. Tömcsányl ezért Karafiéth é> Borbély-Matzky Emil ulján m«-gyarázatot kért Rakovszkytól, aki Benlcikyt és Huszér Elemért nevezte meg segédekdl.
A* osztrákok Nyugatmagyarországon.
Sopnn, január 11. Az osztrákok által megszállott Nyugatmagyarország területéről nap-nap után történnek kiutasítások. Legutóbb Pfeiffer kismartoni és Merlovfca Ferenc vulkapordányi községi jegyzőt és Görög vasúti állomásfőnökőt utasították kl. Marlo-vics határátlépési Igazolványára azt Is ráírták, hogy visszatérése tilos.
Zita királyné utazása.
Pirit, január 11. Zita királyné hétfőn este Páriába érkezeit, ahol Sizlus pármai herceg apósánál, Doudeauville gróf palotájában szállott meg. A királyné erős rendőri felügyelet alatt van. Tegnap este folytatta útját Svájcba.
A francia-angol szerződést támogatja Olaszország.
Berlin, január 11. A „Lokalanzelger" csnnesl tudósítása szerint Olaszország képviselői a francia—angol garanciális szerződéshez való csatlakozás kérdésénél Ausztria tekintetében némi tartózkodást mutattak a francia állásponttal szemben. Utóbb azonban aikerült Bonomit meggyőzni arról, hogy Ausztria cssltakozása Németország hatalmának megnövekedését jelenti, sml Olaszországnak nem lehet érdeke. Az olasz delegátusok most már egyöntetűen támogatják a francia-angol koncepciót.
A cseh kormány megszüntette a Felvidéken az ostromállapotot.
Prága, jan. 11. A minisztertanács tegnapi ülésén elhatározta, hogy az Erdős-Kárpátok-ban megszünteti a katonai diktatúrát és a Felvidéken azokat a rendszabályokat, amelyek a katonai diktatúrából keletkeztek, amennyiben még érvényben vannak. Egyúttal elhatározták, hogy megteázik az előkészületeket a statáriumnak a köztársaság eme részében való megszüntetésére.
Ha hallgatja meg a legfelső ta-náca a német delegátusokat
Párís, január 11. A német delegáció tegnap délben nsgy késéssel érkezett ide és délután folytatta útját Connesba. A legfelső tanács ma délben hallgatja meg a küldöttséget.
Február 16-án feloszlatják a nemzetgyűlést.
Budapest, január 11. Beavatott helyről jelentik, hogy a nemzetgyűlés időtartamát semmiesetre sem hosszabbítja meg a Bethlenkormány. Február közepéig a legszükségesebb teendőket elvégezteti a parlamenttel, azután nyomban feloszlatja. A nemzetgyűlés február 16-án széjjelmegy és március közepe táján lesznek az uj választásod.
40 milliárd az osztrák megszállás költsége.
Birs, január II. A Neue Freie Presse jelentése szerint sz Ausztriához csatolt területek megazállísának eddigi költségei negyven milliárdra rURnnk. Az összeg legnagyobb részét katonai költségek emésztik föl.
A Futura első helyen áUla gabonakereskedők között.
Az 1*21. évben ötezer vagon terményt gyűjtött be. A Futura nemxat-wédelml hivatást telJe»It. lpolyi Ketler elnöMgazgató nyilatkozata.
Fövároti munkatársunk jelenti: Munka-tÁriunk azzal a kéréssel fordult Ipolyi Keller Gyula volt államtitkárhoz, a Futura elnök-Igazgatójához, vázolná azokat az eseménye-ket, amelyek a vezetése afatt álló altruista intézmény elmúlt évi működéséből a magyar kisgazda is főldroivelő társadalmat foglalkoztathatják. Ipolyi Keller Gyula elnökígazgató a következőket mondotta munkatársunknak:
— Elsőtorban is hangsúlyozni kívánom, hogy a Futura, Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága immár mind hatalmasabbá váló forgalmában a legtöbbet annak a háromezer szövetkezetnek köszönheti, amelynek segélyével úgyszólván minden zökkenés nélkül vehette át a termény-és gyapjugyüjtés roppant feladatait. Kirendeltségeink (föbizományosságaink) mellet a szövetkezeteknek elévülhetetlen érdemei vannak abban a tekintetben, hogy • Futura nemzetmentő céljainak megvalósítására a legkomolyabb alapokon indulhatott el.
— Ami már most az 1921. év eredményeit illeti, ismeretes, hogy a Futurát az ellátatlanok részére szüksége* hárommillió métei mázsa gabonának a kezelésével, felőrlésével és szétosztásával bizta meg a kormány. A kötött forgalom felszabadítása magával hozta, hogy a Futura is egyszerűsítse szervezetét, ami személyzetünk létszámának csökkentésében nyilvánult meg.
— A Futura a* szabad gabonaforgalomban is igyekezett megállani a helyét\'és a kötött forgalom idején szerzett tapasztalatok nagyban hozzájárullak ahhoz, hogy a terménykereskedelemben vállalatunk (főként az állom részére való szállításnál) az első helyet küzdhette ki valamennyi terménykereskedő között. Mig a legnagyobb gabonacégek meg sem közelitették a kétezer vagonos szállításokat, addig a Futura közel ötezer vagon gabona begyűjtésével tudta szolgálni a közfogyasztást.
— Ennek az eredménynek a kivívásában elsőrendű szerepük volt a kirendeltségeknek éppen ugy, mint a szövetkezeti bizományosoknak. A gozdaközönség, ezt különösképpen meg kell állapítani, szinte párját ritkító önzetlenséggel ajánlotta fel teiményelt a szövetkezetok utján.
— A gyapjukereskedelemben ugyancsak számottevő forgalmat ért el a Futura és remélem, hogy a jövő idényben még súlyosabb eredményeket leszünk képesek felmutatni.
—• Az intézet most már mindenesetre leküzdötte a kezdet nehézségeit és eredeti céljának megfelelően végezheti n szabadforgalom által is erősített munkáját. A Futura nem feledte el, hogy nemzetépítő munkát is végez azáltal, hogy számos olyan színmagyar, középosztálybeli, arra rátermett egyént állított be szervezetébe, akik eddigi pályájukról éppen a békeszerződés folytán voltak kénytelenek távozni.
— Az elért eredmények tanúságot tesznek arra nézve, hogy az uj „kereskedőkéként beállított intelligens elemben telj-sséggel meg van a képesség, hogy nagyarányú kereskedelmi vállalkozásokat tudjon lebonyolítani és
ezt különösen azért kell hangsúlyoznom, mert bizonyos körök folytonosan az ellenkezőjét híresztelik és akarják, mint köztudatot bele-erőszakölni a társadalomba. A szabadforgalomban több, mint egymilliárd koronát érő terményt vásárolt Üssze az Intézet. Fokoxott tevékenységet fejtünk k! a maláta-, a gyspju-, hagyma- éa a tollklvitelnél, a burgonyavetőmag forgalmánál és behozatalánál. A fa-kereskedelem lebonyolítására külön részvénytársaságot alakitoltunk. A Fatermelők Behozatali részvénytársasága leginkább a Felvidékről, több mint ötezer vagon fát importált. A Dunai Faáruforgalmi Részvénytársaság a műfa behozatalát intézi. Alapitóként szerepel a Futura a Magyar Erdőbirtokosok Fatermelő Részvénytársasigában, amely Csonkamagyarország erdőkitermelésének háromnegyedét eszközli. A szerb állam részére való kocst-javitást is olyan vállalat Intézi, amely érdekkörünkbe tartozik.
— Az intézet 1921. éves eredménye előreláthatólag lehetővé fogja tenni, hogy alaptőkéjét Is felt melje.
HÍREK.
— Nagykanizsa város képviselete a soproni díszközgyűlésen. Sopron városa Impozáns keretek közölt, minden fáziséban örömkönnyet fakasztó ünnepség keretében ülte meg bensőséges óhajának valóra válását, hogy magyar maradhatott a trianoni Ítélet dacára i». Városunk meleg szeretettel övezi körül dunántuli testvérét a az ünnepségen is képviseltette magát. A történelmi nevezetességű ünnepségen a várost Krátky István dr. városi főjegyző képviselte.
— Országos vásár Nagykanizsán. Január 30-án Nagykanizsán országos vásár lesz, amelyre állatok felhajtása is megvan engedve.
— A Polgári Egylet válasatmázzyl ülése. A Polgári. Egylet választmánya mo délután hat órai kezdettel a város kulturális éleiét nyomósán érdeklő kérdésben választmányi ülést tart, amelynek eredményéről lapunk legközelebbi számában fogunk beazé-molni.
— Dohánylrutég előtt. A trafikokból pár nap múlva teljesen kifogy a dohány éa clgsrettanemü a amint a dohányraktár értesült, bizonytalan az idő, amikor ujabb szállítás történik. Valószínűleg ismét huzamosabb ideig trafikszükében leszünk.
— A Hadirokkantak, özvegyek és Árvák szövetségének nagykanizsai csoportjának hongversonyo Iránt, mely Mar-schalkó Rózsi a m. kir. operaház tagjának, valamint dr. Balla János és Garsmvölgyi Iván közreműködésével 1932. évi jsnuár 25 én esto s Polgári Egylet nagytermében fog megtsrtstnl, általános az érdeklődés. A hangverseny llszts jövedelme valláskülönbség nélkül, a nyomorban levő hadiSrvák, özvegyek is rokkanlsk felsegélyezésíre fordittaük, miért is eltekintve az elsőrangú műsortól a társadalom minden tagja kötelességének tartja, hogy megjelenésével Is lerója háláját szókkal szemben, akik a legtöb: bel veszteitek. Műsor az estélyen adatik ki Jegyek Szerbnél és Krátky tőzsdében előre vá\'thatók.
» , , - A k«nl«»l cserkéssek estély..
rolyó hó 21-én szombaton lesz a Polgári Egyletben. Nemcsak a szülők, hanem az lljuság iránt érdeklődő ogész közönség figyelmét fölhívjuk a kedves eslélyre, melynok műsorát legközelebb közöljük.
1922 január 12._
— Repülő szavak. A belgrádi közlekedésügyi minisztérium telefonosztályánik fő-nökc kijelentette, hogy a Jövő hónapban már megindul ismét a telefonforgalom Magyarországgal. Negyven hónapig süketek voltak azok a rézhuzalok, amelyeken azelőtt Újvidék-kel, Paricsovával, Zágrábbal beszélhettünk, de most újra étröppenhet majd a szó Bell találmá-nyán oda, ahol nemcsak a telefonkészülékek maradtak magyarok, hanem a szivek is. A Jövő hónapban tehát a telefon érzéketlen huzalai megint visszaállítják a régi viszonyt, az elszakított rézdrótokat ismét összekapcsolják. A telefondrótoknál is erősebb, láthatatlan szálak kontaktusát, amelyek a délvidéket még mindig te örökké hozzánk kapcsolják, nem is kell helyreállítani. A magyar érzés, a magyar lélek ott vibrált és ott fog vibrálni rézhuzalok nélkü b, átröppenve az erőszakos uj határokat őrző szuronyok fölött.
— Sok a portós levél. Most, hogy a poata újból felemelte a díjtételeket, a posta-hivatal naponta több ezer korona erejéig megbírságolja a feladott levéltömeget, mert a közönség, bár a napilapokban is közzé volt téve az uj tarifa, arról még most «em vett tudomást és a régi tarifa szerint látja el a leveleit bélyeggel. Figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy leveleikre 2 korona 50 fillér értékű bélyeget ragasszanak annál is inkább, mert a posta a hiányzó összeg kétszeresét, de legalább két koronát hajt be a cimzetten, amiért ax nem igen fogja dicsérni a feladó figyelmességét
— Országos megbotránkozás. A rabságból kiszabadult karlista képviselők s politikusok, mint ismeretes kiszabadulásuk örömére nagy áldomást csaptak Budapest egyik vendéglőjében. A vacsorának az étlapja stílusosan kifejezte csoportosulásuk psychejét. Egyes kitétek egyenesen megbotránkoztatók a magyar genius, a kegyelet s nimbus szempontjából. A budaőrsi hős ifjak sikján még alig fonnyadt el a nemzet kegyelet-virága s már is olyan kegyeletsértés lőrtént velük szemben, ami mélyen megbotránkoztató. A vidéki és fővárosi lapok nagy megbotránkozással kolportá\'ják a „legitimista étlapot" s ■z úgynevezett legitimista politikusok is szükségesnek látták, hogy mossák kezűket. Nyilatkoznak ugyanis, hogy az étlap a korcsmáros eszméje vo^ s azt ők sem helyeselték. Ezzel elégtétetett a hősök emlékének.
— Ax Irodalmi K8r müvészestélye. Az írod.\' Kör szombati müvészestélye iránt szokatlanul nagy érdeklődés mutatkozik. Az estély programjában érdekes irodalmi és művészeti számok szerepelnek, melyek méltán keltik fel a figyelmet. Biand Béla megnyitója a magyar női eszményről 8 az Irodalmi Kör zenekarának számai époly vonzó hatást gyakorolnak a nagy közönségre, mint a Harsay Gizi által betanitott klasszikus c3oporttánc. Kiss Lajosné ós Garam-völgyi Iván a legutóbbi hetekben elhunyt jeles magyar költőnek, Kiás Józsefnek két rövid versét fogják bemutatni, Jáger Józsa pedig Hamcrling csodaszép „Vak madarái" adja elő.. Nagy hatáfct fog kelteni végül Harsny Gizi és Űtő László táncduója is. Jegyek még kaphatók a Mair és a Szerb-féle könyvkereskedésben 40, 30, 20 és 15 K áron.
— Találtatott. Folyó hó 9 én az Urániában, az 6 órai előadáskor egy zöldes szinü (fehér sávokkal) kötött nyakbavető találtatott, valószínűleg gimnáziumi tanuló tulajdona lehet. A tulajdonos a nyakbavciót átveheti a Kozgohyi-utl áll. elemi népiskola igazgatói irodában.
__ZALAI KÖZLÖNY_
— A polgári iskolákat középiskolákká fogják kifejleszteni. Az Országos Polgári iskolai Tnáregyesület |eg. ujabban tervezetet készített, amely szerint a mai polgári iskolát nyolc osztályú mezőgazdasági, városokban pedig ipartechnikai irányú középiskolává kell kifejleszteni. A tervezetet a napokban küldöttség nyújtotta át Vass József kultuszminiszternek. A jövő évben vidéken két mezőgazdasági, a fővárosban két ipartechnikai irányú nyolc osztályú polgári iskolát fog felállitani a kultuszminisztérium. Ha a kísérlet sikerül, semmi sem áll útjában ez iskolatípusok végleges megvalósításának.
— UJ előadás-sorozat a szabad lyceumban. A szabad lyceumban ma este PJeijer Elek folytatólagosan a modern művészeti törekvésekről tart előadást. Pfeifer tanár előadásaival uj sorozat kezdődik a szabad lyceumban, mely januártól április végéig tart. Az uj sorozatban a kővetkező előadások vannak még tervbe véve : 1. Dr. Szabó Zsigmond kórházi igazgató-főorvos : Az okkult tudományok kö.é-ből. 2. Dr. Jankó Béla barak kórházi őrnagy-orvos: Az agyvelőről. 3. Horváth Olivér evangélikus lelkész: Az ethika legfőbb kérdéseiről. 4 Dr. Benisch Artúr: Utazás a trianoni határ körül. 6. Vegele Károly: Az elektromosság köréből. 6. Dr. Horváth Tivadarné: Az élet művészetéről. 7. Majtényi Károly a lélektan törvényeire. 8 Rédiger Ödön gyógyszerész: Romániáról. 9. Zrínyi Károly csurgói tanitó-képézdoi igazgató: A muraközről. 10. Surányl Gyula: Művelődéstörténeti kérdésekről. 11. Brand Béla gelsei káplán ; A jobbágyság történetéről. 12. Diósi Géza főgimnáziumi tanár: A modern magyar regényről. 13. Dr. Dómján Lajos: A középkori istenítéletekről. 14. Majtényi Károly: A magyar jövőről. Az uj előadássorozatra a vezetőség uj látogatási jegyeket bocsátott ki, melyek már a mai előadás előtt kaphatók. Az egész sorozatra érvényes látogatási jegy ára 25 korona. Egyes előadások továbbra is 5 K belépő jegy ellenében látogathatók.
(x) A kis hazátlanok II. része mai előadásaihoz még néhány jegy kapható. — Harry Pia filmsorozathoz jegyek clőjegyezhetők már.
— Arany, ezüst, platina, aranyfogak és érmek beváltása a legmagasabb napi árban. Arany és ezüst jegygyűrűk, ékszerek és javítások készítése a legszebb kivitelben Fried József ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Fo-ut es Sugár-ut sarok).
(x) Az NTE. tornászestélyére, mely c hó IBikén lesz, ne feledje el jegyeit elővételben megváltani Szerb könyvkereskedésében.
(x) Könyvek, folyóiratok, zenemüvek, divatlapok, papirpk és írószerek nagy raktáron fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagy kanizsán.
Süteményt
Uitok áxudániban, melyet reggel 8 órától késő estig nagyban és klcslnyb«n kiszolgálok
Klein Vilmos sütődéjéből
Aprósütemény ára 2*50 K. Fehér konyór 12 K. Barna kenyér 20 K.
r Kérem n nagyérdemű közönség síivcs pírt-fogósát, tisztelettel
Horváth József hírlapárus
_s_
— hiibe kerül a toborzott honvád legénység és az antant bizottság? Ha
átlagos irány gyanánt egy toborzott katona után évente átlag 15,000 koronát sxámjtui^k és ezt megszorozzuk a megengedett létszámmal, vagyis 35 ezerrel, ugy ez évi 525 millió koronát tesz ki. Hn hozzávesszük még a fejenkénti élelmet, ruházatot, fűtést stb. költségeket, ekkor minden fő után évi 35 ezer koronát számithalunk, ami viszont évi 1 milliárd és 50 millió koronára emelkedik. A két tétel összege egy milliárd 575 millió korona lesz. Az antant bizottság eltartása évi 1 milliárd 300 millió koronába kerül, holott a bizottság létszáma csak 67 tisztből, 31 polgári és 185 főnyi legénységi egyénből áll. összevetve a két tételt, a következő eredményre jutunk: Az önkéntes hadsereg 35 ezer fője évi 1 milliárd 575 millió koronába, mig az antant bizottság 283 személye 1 milliárd 300 millió koronába kerül.. Ebből láthatjuk, hogy a tobor7X>tt honvédség költsége csupán 275 millióval tesz ki többet, mint az antant bizottság eltartása. Eminens érdeke tehát minden jó hazafinak, hogy a honvédség minél hamarabb önként jelentkezzék, mert a bizottság mindaddig itt marad, amíg a trianoni békének e pontja végrehajtva nincsen. Már pedig a majdnem egy fél milliárd antant bizottsági költséget az állampolgároknak adóban kell megfizetniök.
— Cigányverekedés. Kolompár Gyula, Horváth Gyula és Horváth Pál bánokszent-györgyi cigányok hazafelé menet betértek Markovics Károly ottani cigány hajlékába. Itt szóváltás támadt közöttük, amelynek során Markovicsék Horváth Gyulát ugy összeverték, hogy most a nagykanizsai kőzkórház-ban élet és halál között van.
— Kimutatás. 1921. évi Szilveszter estéjén megtartott mulatságokon, a nagykanizsai szegények felsegélyezésére, a nagykanizsai m. kir. államrendőrkapitányság ügy. tisztviselői által rögtönzött gyűjtés eredményéről: Antal Jenő 1000 K, N. N., Stern N., Vukán István 500—500 K, Perls F., Vajda N., Aczél—Weiss, Pósch Géza 200—200 K, Agglegényclub 160 K, Adler Miksa 150 K, Kauímann 120 K, Agglegényclub 110 K, Szegő Mór, olvashatatlan aláírás, .Pfeifer István, Pfeifer Ignác, Ungár Aladár, Májon T., Kohn Irma, Brüll Zsigmond, Weinberger M jon Viktor, Jablonczai Jenő, Szabó Pista, Práger N., dr. Balázs Zsigmond. Klein N., Balázs Ignác, Reln Béla, Garai Gyí, Szán\'ó cég, olvashatatlan aláírás, Vurga N., N. N., Kéri J., Goldberger K., Físchcl L. 100-100 K, olv. aláírás, Németh N., Bojtor József, Kollár Ferenc, Keresztény ifjúság, Kohn Zsigmond, Harangoxó N., Tóth, ^chlesingcr Zoltán, Hoffman Henrik, Schencker és Tsa, Sternberger Gyula, Fürgt József, Véber Mór, Bród JenŐ, Klein Vilmos, Singer Ármin, Englender N, Sali N., Günser Zsigmond, Sájíhy, N. N., Kohn Elemér, N. N., Ungár Ferenc, 4 szer olvashatatlan aláírás. Májon Antal, olv. aláírás, Vida Lsjosné, Eppingor, dr. Rapoch, Hirschler, Szigriszt, N. N, Márkus Károly, olv. aláírás, Szigeti, Marton, Gál Dezső, olv. aláírás, olv. aláírás, Véber M., olv. aláírás, olv. aláírás, N. N., Báron Mici, Szabó Zsigmond, Ungár Aladár, olv. aláirás, Ofenbeck Kiroly, olv. aláirás, N. N., olv. aláirá*, Haba. Pál, Székely Lajosné, Gáspár Boldizsár, Weisz Antal, Pfeifer István, Pfeifer Ignác, olv. aláirás, olv. aláirás, Rédei, -Tibolt Kálmán, Balázs János. Kiss és Büki, Vasmunkások 50—50 K, N. N., olv. aláirás. Vincze József, Steiner Mór, Kabos Ede, N. N., K. L., N. N., N. N.. Borzn Sándor, Kozák Géza, Garoi kávés 40—40 K, Rendezőség 33 K, N. N., Gonda Géza, olv. aláirás, Weisz N., olv. aláirás, Sonnenberg F., Wolf N., N. N., Wollák Jenő, Wollák Jenőné, N. N-, Hoffman N., Sasváry János, Szántó Ferenc, Guttág József, Varga Antalné, olv.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 12.
aláírás 30-30 K, Ki nem töltött 25 K N. N N R, N. N , Németh János F.J, ; • • m.„v Antal, Pelrici látván,
r\'itkéné N N Kegíovics János, Góllesz S, Németh N , Kostein Józsrf Ma,.z jtatf Pintér I., Madarász N Goldhnger István, N. N., V.jnovits L. os, Bébtc János, ol». aiáirás, olv. aláírás, olv. alíirás. N. N. Turl Endre, Göllesz Antal. N. N„ N. N W. I N N„ Múller István, Pollerroann János, Stern M, N. N., N. N N. N olv aláírás, Mendlovics, Deutseh, Artner N N o -aláírás, Weiszenstern Zsigmond, Löwenlcld Lucián, Erdős Lsjos, N. N., Szene. Dezsoné, V. J, ólv. aláii ás, Rein, N N , Kovács János, Deutseh Ignác, Horváth Margit olv aláírás,
Hajdú Lajos, olv. aiáirás, N. N., olv. aláírás,. Pichler Gyula, N. N„ o v. e áiras Frar.ck Manó, N. N„ N. N, N. N,, olv. aláírás, N. N N N N N. N N, Orrá éj Jetiinek, Sipos Ella, K. M-, N. N., N. N., N N., N. N., N. N„ N. N , olv. aiáirás, Eppinger, N. N, N. N„ N. N, Hackler, N. N.. N. N, N. N„ N. N. N. N, N. N„ N. N„ N. N,, N. N olv. .Iáirás, W.isz Soma, Székely, Németit József, olv. aiáirás, N. N.. N. N., olv. aláiras, olv. aláírás, N. N„ olv. aiáirás egy zsidó, olv. aláírás, Kovács, olv. aiáirás. N. N N. N., N N., Molnár Gyuls, Herrnstein, Szaltler, N. N., N. N., Heine, Wogelsirger Károly, Szaltler, Tóth Gáspár, N. N.. Dávid László, Soós Sándor, Czifra Ferenc, Lcttang Gyö.gy, N. N., Sommer Ignác, olv. aláírás, Lörincz Imre, Horváth Antal, Quittner Arlhur, Kahn lózsef, Hoiváth, Ritícz Mariska, Halász József, Kulcsár György, Németh 20-20 K, N. N., Kozma Géza 16-16 K. (Folytatjuk).
— Rózsa Sándor cimborája. Debrecenből jelentik: Érdekes halottat földeltek el ir napokban Debrecen városában. A legendás hirfl Rózsa Sándor bandájának utolsó tagja, Bordás Gábor hegyta itt e rozzant sártekét százhárom éves korában. Nagy részvét mellett kisérték ki utolsó u\'jára az utolsó betyárt.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 11. Zürichből jelentik : A magyar koron, állása mai (zárl.tkor) —&5, osztrák korona: —"17, az osztrák béyeg-zett bankjegyé pedig —9 sz.ntim.
TŐZSDE.
Bud*p»st, január 11.
ValaUpUo: Nspo\'.eon 2345, font--, Lév-,
—, DoUáx 607, Francia frank 6"60, Lengyel márka 21, Miika 350, Llxa 2575, Ozztrák 0\'/,, Rubel 50, Ul 497,
Ssokol 1&9S, Svájci frank -, Koxonadlnár 805, Prank-
dlnAi —, Holland forint--, Béczi kilizetéí 9
Érték ok: Magyar Hitel 1865, Ozztrák Hitel 1010, IJaui 630, Jelzálog 305, lezximitotó 745, Kereskedelmi Bank 6900, Magyar-OU»z 300, Beocstnt 5800, Dmcho
--, Általános síén WOO, Száizvári 3980, Salgótarjáni
4850, Urikinyi 5700, Rima 2440, Schllck 1050, Cuttmano 3460, Naslci 17300, Üanlca 2650, Klotild 3250, .Magyal Cokoí 16Ö10, Adria 65t0, Atlantlka 2625, Királyiör 220i, Bosnyák-Agrár 760, Llpták 526. Phöbus 720, Vatroegyel
Villámot--, Gizellám alom 2600, Konkordla 2175, Déli
Vaiot 1360.
Apró hirdetések.
„„a.íűan.u. s SMU. \'" W
Értesítés,
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
.talmit 18tl2-b.o 1922. Január 1-*n nyitott, meg
60-ik évtársulatát
Egy tórisbotétr. I évon át licti 1 koron. flztlenJfl Kgyizerf. több hét Is befizetheti.
a befizetett tökét és .1 osztalékot leiratkor kéazp.nzben folyósltjuk.
Hlíog»<luok t«gj .laktól t.k.iék- és folyó-.zámla b. tóteket.
Kölcsóaok.t folyósítónk kezességre, kísl- vagy jel. filogri, kütelezyények, váltók stb. alapjáa.
UJ köoyv.eskék kaphatók . izóvolkci.t hivatalos helyisígíboti (Cwng«y.u. 4. l\'estl M«gy« Kw.sk. B.nk-pdota).
• befizetések egész hét.n ál délelőtt S—ti óra közölt elfogadtatnak.
Az Igazgatóság.
Gépésznek ajánlkozik bizonyitvány-nyal rendelkoző vizsgázott gépész urodalomba, malomba vagy más hasonló helyre; esetleg kovácsmunkát is vállalna. Címe; Varosháza, II. emelet, 45. sz. ajtó._
Flalal leány mindenesnek felvételik. Cim a kiadóban.
Gyermokkoc.lt keresek megvételre. Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek.
Betűszedő é. könyvkötő tanonc
felvételik lapunk nyomdájában.__
(x) Vadászfegyverek, töltények legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal fegyver ós lószcrkcTCskedásében. _
Alulírottak fájdalomul megtört szívvel tudatják, hogy felejthetetlen szeretett jó liánjuk és testvérük
Németh Jolánka
1022. évi január hó 10-én délelőtt 1 órakor életének 8-ik évében az Úrban elhunyt.
A megboldogult hült teteme január hó 11 én délután 3 órakor fog a Rózsa-Utca 3. sz. alatti gyászházban a róm. kath. szentegyház szertartása. szerint megáldatni, azután a róm. kath. temetőben örök nyugalomra tétetni.
Nagykanizsán, 1922. évi január 10 én.
Az örök világosság fényeskedjék nekll
Nómetli Terét. Jóucf. I.uj«», I\'«r*n«, Já»o» 6»
Marcit t«tT<:«l.
POLLÖK M. EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Klnixsy-utea 2/a l.«m#let Telefon 131.
Januir— február havi szállításra sWJcgyezbeté di megrendelheti:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
tunaa árpa, Ugovo és duppal x«b, Uvasxi buxa, bükköny, köles, muhtr, tengeri, vörös *16h«r. lucerna, rép* stb. össatos
gazdasági magvak
ugy ktsűbb, mint na^obb mcenyisígb»o.
Minden g.zda Igyekezzék szllkaáa-letét mielőbb rn.gr.nd.liO.
a
VILÁG
XXKKK MKK SfiX 3CX XX XX
1 AJÁNLUNK:
Most beérkezett eredeti éaxaknémaiorszlfll
| takarmányrépa-
M magvakat (c»ir^cépes»égért éa fajszonos-
Sj sAgért szavatolunk), további mindennemű
"2 gazdaaégi magvakat tavaszi vetésre flóher,
X lucerna, bükkdny stb.) és németor>ságl
Btsj kerti magvakat.
■J Vásárolunk: gabonafélékot és gazdasági magvakat.
|f Ország és Widder
K gabona- és magkereskedffk Nagykanizsa X
}» Krzséb.t-tér 10. Teleion t ISO. JJ
XXX XXX XXXMX XXX XX
moKgóképsxinh&i
Erziébit klriljii-tér, tnnil tzilliia ipllitMii
Telefon 74. _Telefon 74.
Szerdán és csütörtökön, e két napon az előadások 5, 7 és 9 órakor kezdSdnek
Kis hazátlanok II. része
(Paris gyermekei) Az élet számtlzönjc____
Pénteken, szombaton és vasárnap a
Fejnélküli lovas I. része
Harry Piel felléptével
n„l„á./.V. Piholv 22 K, Ubly. 18 K, I. hely 16 K, II Eléadiwk bítkisoap 6 éi K! 9 ór^tor, vuár- é> flaW; ^Halyam. n J, Ui^oJ, ni nW 1 toron. || a.pokoa HU, S, 7 é. « órakor. P.ntos k.zdá.l^
DDOoaooooonooDODoaoaoooDOooo
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
117.
-"T-
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb..e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eió.
78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
Nyomatott a Uptulaidonosok i Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Január 13. Péntek
10. szám.
kereszteny politikai napilap
SMTkMstólí? U kiadóhivatal! Pő-Bt 13. U. ■■ 1 Intarurbao-talofon ■
Megjelenik mindig kora reggel
KÓSZBRKESCTYÍ:
Dr. HEGEDŰS GYÖRGY
• •■MtfJ. UpTlMÜ
1*ELELÓSSZERKESZTÓ:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
BlOfUetéal Arak i
Egtac évr. 580 X. FM«tt 280 K. N*fgr*d-í/re 140 K. Egy bóra 50 K. Egyes »xim ina 0 K,
Hegedűs György nagy beszéde.
Nem tér vissza többé a zsidó liberálizmus és a zsidó terror. — A munkásságot a zsidók a maguk céljaira használják feL — Interpelláció a Ganz-sztrájk ügyében.
Budapest, január 12. A nemzetgyűlés mai ülését 10 órakor nyitotta ineg Gaál elnök. A terembe lépő Tomcsányit a kisgazdapárt melegen köszönti szerencsés kimenetelű párbaja alkalmából. Felolvassák a tegnapi ülés-ről távolmaradt képviselők névsorát, a Ház azonban ezúttal nem kiván ellenük megtorló lépéseket alkalmazni. Az indemnitási vitában az első szónok
Hornyánsxjcy Zoltán: Nem az ellenzék obstruáJ, hanem a kormányzópárt. Az ellenzéket csak az anyagi igazság kiderítése és az objektív kritika mozgatja, nem személyes érdek. A kormány iránti bizalomra nem lát aemmiféle bázist. Királyság lettünk király nélkül. Alkotmányunk van jogrend nélkül. Ország lettünk terület nélkül. Van mentelmi jogunk mentelem nélküL Szuverén nemzetgyűlés vagyunk szuverénitás nélkül. Az indem-nitást nem fogadja elr n ~LI~ -\' "1 ■
Elnök szünetet rendel. Szünet után következek annak megállapítása, hogy a sürgősség kimondását kérő képviselők jelon vannak-e. Erre nagy lótás-futás keletkezik a teremben. Az elnök miután azt az informá dót kapja, hogy az aláirók jelen vannak, megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az 53-ból csak 46 képviselő van jelen, így a Ház nem szavazza meg a sürgősséget. (Nagy éljenzés az ellenzéken.)
Hegedűs György: Nem tud belenyugodni a Habsburg-orientációba, de azt vallja, hogy ha komoly hazafiaknak alapos okuk lehet, hogy magukat legitimistáknak vallják, mind a két meggyőződést tiszteletben kell tartani. Azt tartja, az igazi legitimizmusnak, mely a meglevő tőrvényeket respektálja és tiszteletben tartja. Áll ez az 1921:1. tc.-re isi Ennek alapján kormányzót választottak és rábizták a főhatalom gyakorlását.. JA törvény megtartása mindenkire kötelező. >
— A: Hangya és más keresztény szövetkezetek Üldözőbe vették a zsidókereskedelem kalózhajóját és addig nem fognak nyugodni, míg ezt el nem sülyesztették. Droxdy: Ajjaj, jaj 1
Hegedűs: A munkássággal való kibékü lésről szól, aztán Ismét a zsidó kereskedelmet támadja, mely magyartalan és nerazet-eüanes . . .
Bottlik alelnök: Figyelmeztetem a képviselő urat, hogy egy társadalmi osztályt sem szabad megvádolni.
Hegedűs: Kötelessége a kormánynak, hogy minden eszközzel a keresztény szövetkezetek támogatására siessen, inert ha ezt
nem tenné meg, ez meglopása lenne a kercsz tény kereskedelemnek.
DrÓzdy: Nem ér az oly kereskedelem semmit, mely csak az állam támogatásából tud élni.
Hegedűs: Persze azt akarja Szterényi, hogy a zsidó liberalizmus és a zsidó terror továbbra is uralmon maradhasson. Biztosithatjuk, ez nem fog soha többé visszatérni, erről gondoskodni fogunk. Végtelenül sajnálom, hogy Apponyi egyik beszédében azt mondja, hogy a magyar kereskedelem tanulhat a zsidó kereskedelemtől. Fájdalmas, hogy ennélfogva Őt a keresztény küzdelem számára elveszítettük, azonban szemben fog bennünket találni n küzdelemben, melyet Apponyi ellen Is folytatni fogunk. Megjegyzem, hogy Apponyi választói elölt nem igy nyilatkozott.
* — Szterényi folUsamta a nemzetközi siociáldemokrata munkások követeléseit. Mit is akarnak itt a munkások? Azt látjuk, hogy az Ígéret,\' mit a munkások tettek, jóformán semmi. Még most is a 111. Internacionale alapján állanak, mint azelőtt. A t. képviselő ur is nehezen tudta a munkásság követeléseibe a nemzeti szempontot belemagyarázni. Ha a munkásság továbbra is megmarad ezen az állásponton, kibékülni nem lehet.
D/ozdy: A miniszterelnök már aláirta a békét.
Hegedűs: Kérdem, egy olyan nemzetközi joggal, mely állandóan az osztályharcot hirdeti, lehet-e békét kötni ? Kérem Szterényi képviselőt, vigye el a munkásságnak a magyar nép üzenetét, hogy meg bocsi jt a munkásságnak. De csak egy feltétel alatt. Hagyja ott zsidó vezetőit, kik kihasználják, közeledjenek felénk és ml a keresztény árnyékban ki fogunk békülni velük. Lássák be, hogy minden nemzetnél, minden katasztrófát a zsidók csináltak. Mi antiszemiták vagyunk abban az értelemben, hogy nem engedünk meg egy keresztény pogromot és még egy vörös májust. Galícia söpredéke és az ittlevő zsidóság pedig tudja meg, hogy a vendégjog meddig terjed. Az indítványt elfogadja.
Ruperl beterjeszti a mentelmi bizottság határozatát Csizmadia ügyében, mely szerint Csizmadiának újból ünnepélyesen kell megkövetnie a Házat.
Elnök napirendi indítványt lesz. Utána rátérnek az interpellációkra.
Szabó József (budapesti): A kormány és n szociáldemokrata munkásság megegyezését teszi szóvá. Megállapítja,, hogy a szociáldemokraták Ismét azzal a terrorral dol-
goznak, mint 1918-ban. A Ganz-gyárban 2400 munkás sztrájkol és ezért Interpellál.
Vass azonnal válaszol. A kormánynak tudomása van azokról a nyugtalanságokról, melyek a munkásság körében észlelhetők. Most nincs abbsn a helyzetben, hogy a nemzetgyűlést tájékoztassa—az összes körülményekről, de tudja, hogy a kormányelnök gondosan figyeli ezt. A kormány a legridegebb állásponton van és nem tesz különbséget ilyen, vagy amolyan muokás közt, de megköveteli, hogy a munkás se tegyen különbséget. Nem szabad más dolgozó kezéből kivenni a szerszámot és a termelést megakadályozni.
A Ház a választ tudomásul veszi.
Ülés vége négy órakor.
Hála Sopron Iránt.
Budapest, január 12. A nemzetgyűlés mai ülésén benyújtották Sopron hűségéről sróló törvényjavaslatot. A tőrvény a következő négy szakaszt foglaljs magában:
1. Sopron sz. ktr. város lakosságának a magyar állam iránt tanúsított tántoríthatatlan hűségét törvénybe iktatja.
2. Elhatározza, hogy a népszavazás emlékének megörökítésére Sopron sz. klr* város területén emlékmű állíttassák fel. A költség fedezéséről részint gyűjtés, réezint állami költségvetés utján történik gondoskodás.
3. Sopron sz. klr. város cimefe a civitas fideliasima, azaz „igen hü város" jeligével egészíttetik ki.
4. A törvény kihirdetése után azonnal életbe lép és végrehajtásáról a minisztérium gondoskodik.
Andrássyék ügye.
Budapest, január 12. Andrássy és társai ügyében beadott kifogások tárgyalására a vádtanács tárgyalási határnapul január 23-át tűzte ki. A védők rámutattak azonban arra, hogy czideig nem állott módjukban az Iratokba beletekinteni, ezért érdemben nem terjeszthették elő kifogásaikat. Ezért a vádtanács a kifogások tárgyalását február közepére halasztotta el, hogy a védőknek alkalmuk legyen részletes kifogásaikat még idejekorán benyújtani a budapesti büntető törvényszék vádtanácsához.
Nagynémet agitáció a lanai szerződés ellen.
Bécs, január 12. A nemzetgyűlés nagynémet pártja folytatja a lanai szerződés ellen irányuló propagandáját. A Reichpost szerint mind a cseh, mind az osztrák kormánytól hivatalos magyarázatot várnak a szerződés negyedik szakaszáról, melyet Igen sürün támadnak. Remélik, hogy ez a magyarázat el-oszlntja a nacionalista csoportok aggodalmait, melyek főként erre a szakaszra vonatkoznak és mindkét országban enyhítik a szerződéssel szemben mutatkozó ellenállást.
2 ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 18
Földrengés Székesfehérváron.
Szjkei/chcrvtir, január 12. Ma reggel kél bben földrengés volt észlelhető, mely öt perces Időközben mindannyiszor néhány másodpercig tartolt. A földrengés első lökése hajnali négy órakor volt, a lökést erős föld\' alatti moraj kisérte. A szobákban a bútorok megmozdultak, a fali órák megállottak, a képek leestek és az ablaküvegek betörtek. A lakosság egy részét nagy félelem azállta meg, sokan azonban hajnali álmukat aludván, nem tudtak a földrengésről semmit. Az első lökést őt perc múlva ugyanolyan erősségű második lökés követte.
Ércpénz — papírból.
Brassó, január 12. A román pénzügyminiszter 50 banis ércpénzt bocsátott ki. Ez a pénz hasonlít a magyar 20 filléresekhez, csakhogy a közepén lyukas és rendkívül könnyű, mert □ belseje préselt pnpir. A kereskedővilág örül e pénznek, de ezzel még nem oldották meg az aprópénzhiányt.
Megengedik Ausztriának a Németországhoz való csatlakozását.
Bécs, január 12. A Neues Wiener Tag-blatt ánlánt-kőrőkböl az eddig ismert ver. sióval szemben arról értesül, hogy Anglia n francia-angol biztonsági egyermény egyik föltételéül éppen azt kötötte ki, hogy Franciaország ne akadályozza meg többé Ausztriának Németországhoz való csatlakozását és Anglia épp ily módon akarja az osztrák problémát végérvényea megoldáahoz kö.e-lebb hozni.
A népszövetség és a magyar kormány.
Pórit, január 12. A népszövetség genfi tanács, válaszolt a magyar kormánynak ama tiltakozására, melyet . legutóbbi politikai válság Idején tanúsított tartórkodása mialt hozzá intézett, kijelentvén, hogy n népszövetség parlumának sem 11., sem 17. cikkelye nem hatalmazza fel a titkárságot arra, hogy hasonló körülmények közt intézkedjék.
Külön parlamentet követelnek • felvidéki tótok.
Zsolna, január 12. A tót néppárt nagy végrehajlóbizoltsága zsolnai ülésén határozatot hozott, melyen együttműködésre srólitja fel ax összes pártok autonómiaiéit a Felvidék autonómiája érdekében oly módon, hogy a Felvidéknek külön parlamentje, kőzigazga-táaa, iskola- é. igaxságügye legyen. A párt célja az autonómiáért való legkíméletlenebb harc. Hlinka András maga i< kövelelte, hogy még ax üldöztetés veszélye ellenére is az egyenes utat válasszák az autonómiáért való küzdelemben.
Bethlenek Bécsbe érkeztek.
Btcs, január 12. Bjthlen és kísérete ma reggel 8 óra 30 perckor, tehát félórával előbb érke.ett meg Bécsbe. A magyar miniszterelnök nyomban a magyar követségre ment, míg . kíséret többi részét különböző szállodákban helyezték el. A tnnácskorások délelölt 10 órakor kezdődtek .. osztrák külügyi p„lotiban.
A korosa Zürichben.
Hudaptsl, jan. 12. Zürichből jelentik • A caagynr korona állása ma: (zárlatkor) -.82 o.z.ák korona: _18, az oszt.ák bé\'yog-xe\'l r-sokiegyé padig —9 sz.ntím.
tőzsde.
Bft4«p«st, január 12.
_ 2395. 2030. Uv ,
—, Uollir 62,. rianeu íranZ 6176. l^oetal 5, a -
v- ®sítAfe 5£ i.90\'
Toborzó.
Magyar Ifjú, olvassadi
Az nr.tant nira kényszeritett minket, hogy kislétszámu, csak 35.000 főnyi honvédségünket az eddigi éltalános védkötelezettség helyett, az önkéntes jelentkezés utján egészítsük li. Nemsokára már egészen ezen az alapon kell állnnunk. Amig ezt meg nem csináljuk, a milliárdokba kerülő antantbizottság itt marad a nyakunkon.
Tudjuk, hogy mit jelent e*. S Te is tudod, hogy mi lenne abból, ha csonka Hazánk védtelenül maradna. Ezért arra szólítunk fel Téged, hogy alapos megfontolás után, de mentfii gyorsabban, siess a m. kir. honvédség háromszinfi zászlai alá. A Haza hiv, ne tétovázz I A Haza hiv, nem kér máat Tőled, mint magyar fejet, mrtgyar szivet, magyar kart. Értük pedig mindent ad: biztos megélhetést a jelenben, a jövőben, nemcsak Neked, de utódaidnak isi
Akié a fegyVer, azé a hatalom I Tehát maradjon hazafiak kezében I
Hit kör a Haza Tőled T
Magadat 1 S Benned egy okos, egészséges, becsületes magyart, aki 17 évesnél nem fiatalabb, vagy 36 évesnél nem idősebb, lehetőleg nőtlen.
Csak néhány heti próbidőre gyere és ha a katonai szolgálat Ínyedre van, ugy 12 esztendőre csapj feli Ebbe beleszámít ugy régebbi szolgálatod, mint próbaidőt. Hat évi tényleges szolgálat után, vagy ha különös viszonyaid ugy kívánják, előbb is, tarlós aza-bedságolásodat kérheted. Ha tehát már ezelőtt is szolgáltál, esetleg csak 1—2 évedet áldozod a Hazának.
Mit ad a Haza nóked T
Ha kőzvitéz vagy, az első félévtől 10000, a második félévtől 13.200, a harmadik évtől 16.800, a hatodik évtől 17.400, a kilencedik évtől 18.000, a tizenegyedik évtől kezdve 19 200 koronát kapsz évente.
Őrvezető 12.000—20.400 ig, szakrszve-zető 14.400—22.800 ig. őimesier 15.600— 24.000 ig, törzsőrmester 16.800-25.200 ig, liszlhelyottes pedig 18.000—26.400 koronáig terjedő évi fizetést hu/. Illetékeidet viselt rendfokozatodhoz képest kapod.
Fizetésedet azonban nem kell elköltenek mert a Haza mindennel ellát, ami kell: egészséges szállással, kitűnő élelemmel, csinos ruhával, jó fegyverrel. Olyc.n ellátás cr, amelyért sokan irigyelhetnek I
Milyen kedvezményekre számíthatsz!
Magad választhatod meg fegyvernemedet és caapatteatedet.
Ha tanuló vagy, avagy tanulni akarsz, szolgálatod alatt végezheted el arak-, közép-, vagy főiskolai tanulmányaidat. Épugy készül-hetsx bármely polgári életpályára is, melyre szakazerü kiképzésben részesülhetsz. Illetékeidből annyit tehetsz félre, hogy leszerelésed után egy kis tőkével rendelkezel.
Ha földmives vagy, megtakarítóit illetékeidből 2—3 holdnyi földbirtokot szerelhetsz faludban, sőt gazdasági felszerelést és üzemi tőkét is biztosilhatvz magadnak.
Legközelebb behozzák a közérdekű munkára való kötelezettséget. Ez alól mentesülsz, Illetve kedvezményben részesülsz.
Evcnkint 3 heti szabadaágra van igényed.
Ha magán-, vagy családi viszonyaid ugy fordulnak, már a srolgálatí kötele,ettséged \'etelte előtt is kérheted elbocsátásodat
A honvédségtől való végleges elbocsáj-tásod után csendőrségi, rendőrségi, vámőrségi, pénzügyőrségi, vagy más közszolgálatra való felvételedet igényelheted. Tényleges szolgálatod alatt pedig a honvédelmi miniszter engedélyével családot Is alapithatsz.
Csapi fel tehát I
Eredj el illetékes járásod fősrolgabirájá-hoz, vagy városod katonaügyi előadójához. Vidd magaddal illetőségi bizonyítványodat éa születési anyakönyvi kivonatodat, vagy ke-resztlevel-det, A főazolgabiró majd megmondja, hogy mikor, hol és mely avató-birottságnál kell jelentkezned. Ax avatáaból Rád háiuló utazási stb, költségeket bevonulásod után visszafizetik.
Mikor és hová kell bevonulnod t
A felavatáskor kapott behivójegyen feltüntetett időben és helyre, legkorábban 1922. január 15 én. Behivójegyed már ingyen utazásra jogosit vasúton és hajón.
Itt a zászló, csak, legények alája, Csapjatok fel Magyarország jav.\'ra, Csapjatok fel fejenként katonának. Veszedelem fenyegeti Hazánkat. Magyarország édea Hazánk, szép Hazánk Aggodalmas tekintettel néz reánk ; Sohse aggódj szülőföldem, Icax elég, Aki neked feláldoiza éleiét I
(PcISf! 1848.)
Megindult az ádáz testvérharc.
Ma Magyarországon mindenki politizál. Boldog boldogtalan beléüti az orrát ebbe az áldatlan mesterségbe a a legszomorúbb oz, hogy nem arca verejtékével akarja megkeresni mindennapi kenyerét, hanem alpoli-tizálássai próbálja kikaparni magának a gesztenyét.
Téved\'a, hogy az emberek azért politizálnak, mivel az lelki szükségletük. Dehogy I Az érdek, az egyéni érvényesülés politikai mentődeaikájára ülnek s várják, mig a túlsó oldalra is ráül valaki, hogy feldobja őket. Undorító az a lóm.s, ami lábra kapott n közvetlen érintkezésben, társaságban, privát és nyilvánosan helyeken. Mindenütt parla mentesdit •játszanak. Vannak kis Apponyik, vannak Andrássy mimelők, dühös Gömbösök, toporzékoló Rassaik. Ne felejtsük azonban el, hogy ezek mind a hazát mentik. Ezek mind a területi Integritásért harcolnak. Több: nincs nyugodt éjszakájuk Csonkamegyarországon, még a falat sem esik nekik jól a a bor is vizzé válik a torkukon. Még több: epévé nyuósodik a nyal a szájukban, gyilkoa bicskává fonődik ki a szájuk szögletén, mert az egyik azab.dkirályválaaztó, a másik pedig reménykedve trónol a knrlista mentődeszkán.
I udnuliik választások előtt áll az ország. Ujbb koncok kínálkoznak, ujabb bőrök cseizídnek s a rési köpönyeget valahogy ugyeaen le kell vedleni, mert Isten ne adja, nem nkar senki lemaradni, vagy pláne le-billenni a politika jótékony deszkájától
Az a kétségbeejtő azonban, hogy ebben az áldatlan testvérharcban a haia sülyed mindegyre melyebbre. Ami most a parlament, ben foly.lt , „,,,, olt t6rténnj f
fertő/, a társadalom lelkét, mindenkit akár akar 0kár ntm, politizálásra kényazerit . foly.lt a ha.c országszerte a trianoni határokon belül Ezen k.vül pedig hiába várnak, Inába reménykednek leigárott testvéreink.
— Szálloda épül n vaant mellett ?
Mint ismeretes, a Délivasut a folyó év folyamán nagyszabású épitke.éseket vett tervbe. Hír sz.r.nt a nagykanizsai állomás mellett egy nagyobbszabá.u szállodát fog épitenl.
~ Debrecenben negyedmétere, hó esett. Debreceni tudósítónk jelen.i, hogy ott 24 cm. „ hó eseti. Az orazág keleti részén nagyobb havazások voltak.
1922 ianuár 13
— A postatakarékpénztárak forgalma. A postatakarékpénztár december havi forgalmáról szóló kimutatás szerint n tr,ka-ek üzleti betétek összege 23 346 849 29 koronával haladia lul a visszafizetések összegét. A betétek összege 1921. december végéti 1 476 706 47 koronát tesz ki. A csekk a clearing üzletben « betétek összegét 73,643 483 14 koronával\' multa felül a fizetés összege. A cSekkbetétek összese evvel szemben 1921. december vécén 2,998.584.105-16 koronát tesz ki
— Magyarországhoz ontolnak egykét községet. Kaposvárról jelentik : Elttr-iedt hírek szeri, t Gola, Zdála és Gotálla kSzségek n köiel jövőben visszecsatoitatnak az anyaországhoz. Nagy remények, t láplitl-nak Baranyában is, hogy még néhány község és tetemrs terület jut a batármegállapitó bi-lott.ág munkája folytén Délbaranynból is magyar kéjre a sierbek áltul lehasitott részekbál.
PSrölIk a várost. Ismeretes, hogy még az elmúlt év folyamán n város külön-b6iő városi adónemek behozatalára késiitett városi szabályrendeletet. Például megadóztatta, hogy mást ne említsünk, még a szódavizet is, aminek az ára azóta ugy felsíálll, hogy egy pohár szódavíz mi a kávéházban öt koronába kerül. Megadóztatta « bort s a szeszesitalokat is. A bor literje után két korona adót szedett. A vendéglősök pontosan be is fizették a városi adót, ami n város jwára több mint egy millió koronát tett ki. A belügyminiszter azonban nem higyta jóvá a város eme szabályrendeleteit, ugy hogy most kinos helyzetbe került a város. Ugyanis a vendéglősök visszakövetelik a beszedet adót, amit a város nem hajlandó visszatéríteni axzal az indokolással, hogy a fentforgó ösz-szeget a vendéglősök úgyis n közönségre hárították. Az üggyel kapcsolatban most a pörök özöne zuhan a város nyakába.
— Zsebmetszőbanda garázdálkodna* m Budapest—nagykanizsai vonaton. A tegnap Budapestről Nagykanizsára érkező személyvonat utasai megdöbbenve vették észre, hogy kinek a pénze, kinek az ékszere s értékesebb holmija ellünt. A vonat vezetősége a pannsztételekre figyelni kezdte •z utasokat s fel is tünt neki, hogy két fiatalember a vonat indulásakor idegesen ugrott fel a már mozgó kocsiba. Balatonszentgyörgynél igazolásra szólították fel őket, akik felháborodva tiltakoztak a gyanúsítás elhn. Dacára ennek az.onban a csendőrök beszállították őket o nagykanizsai rendőrségre, ahol nagyobb pénzösszeget találtak náluk. Az ékszereknek s értékesebb holmiknak azonban nem lelték a nyomát. A rendőiség őrizetben tartja őket, névszerint Szarka Gyula és Schmidt Arthur budapesti lakosokat.
— Visszatelepítik a menekülteket. a kormány — mini ismeretes — ujabb három hónappal meghosszabbította a menekültek beköltözésére vonatkozó tilalmat. Illetékes kijelentés szerűit ennek az intézkedésnek az az oka, hogy a kormány fokozatosan meg akaija szüntetni a menekültek bevándorlását. a magyar kormány különben minden alkalmat \'felhasznál arra, hogy az utódállamokkal megegyezést találjon a menekültek visszatelepítésére és eddig is csak az utódállamokon mult, hogy a magyar kormánynak ez a szándéka nem járt eredménnyel.
(x) Magyar Köztisztviselők Fo gyasztási Szövetkezete közli minden tagjával, hogy a januári kedvezményes zsir a december hóban befizetett és még ki nem adott lisztet, cukrot, sót, zsírt a következő sorrend szerint utalja ki: Péntek: nyugdíjasok, szombat: városi posta, hétfő: rendőrség pénzügyőrség, állampénztár ós kis hivatalok, kedd: városháza, szerda: tantestületek, csütörtökön azok, akik elmaradtak a jelzett napokon. a miniszteri rendelet értelmében minden januári jegy 10. számú szelvényére 2 kg. bab szolgáltatandó ki kilogrammonkint 5 koronás árban. Felhívjuk tagjainkat, hogy szükségtelen tolon-ganiok, miután csak annyi személyt tüziünk ki a Jelzett napokra, hogy azokat okvetlenül kiszolgálhassuk. így egész napon At a hivatalos idők alat a kedvezményes áruk kényelmesen átvehetők. M. K. F. 7. és E. Sz. üzletvezetősége.
ZALAI KÖZLÖNY
5
Süteményt
taitok irodámon, melyet reggel 8 órától kcsó estig nagyban és kicsinyben kiszolgálok
Klein Vilmos sütődéjéből
AprósUtamúny ára 2-50 K. Fehér kenyér 12 K. Barna kenyér 20 K.
Kérem * nngycrdomü közönség síivos pártfogását, tisztelettől
Horváth Józief hírlapárus
— Visszaállították a nyomdász-segélyzőegyesUlet autonómiáját. A
Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Scgélyző Egyesületének önkormányzatát Ferdínándy G;, ula belügyminisztersége idejében az egyesület ellen különböző feljelentések alapján elrendelt vizsgálattal egyidejűleg felfüggesztette. A belügyminiszter most az egyesület ellen lefolytatott vizsgálat credményckópen a nyomdász- segé\'.yző • egyesület önkormányzati jogát rendeleti utón eredeti állapotúba vissza, állította. A polgármesterhez intézett belügyminiszteri rendelet az uj tisztikar megválasztása céljáb l szabályszerű közgyűlés egybehi-vásárol is intézkedik, egyben utalást tartalmaz ugy később mo«jelenő ujabb rendelete, amelyben a belügyminiszter a közgyűlésen végrehajtandó kötelező alapsznbálymódositásokst részletesen fogja előírni.
— Svájci tőke a Balatonon. Az elhanyagolt magyar tenger természeti kincsei szépségeinek kihasználása iránt mind sűrűbben érdeklődik r.z idegen tóke. Legutóbb a balatoni kormánybiziossághoz a svájci Schiez Guippc épitő cégtől érkezett megkeresés, amelyben szállodák építésére alkalmas területek kijelölését kéri. A kormánybiztosság Tihanyt, Szárszót, Badacsonyt jelölte ki, ahol a svájci cég már a tavasz folyamán megkezdi az építkezéseket Ezenkívül más vállalatok szálloda építését tervezik a lihínyl hajóhíd kdzelében 45 szobával, a komp átjárónál 600 szobával; szálló és villa építéseket Zamárdiban 900 holdon, Kenese közelében 246 holdon, Fűzfőn 60 holdon, Balatonszabadiban 49 holdon. Fonyód sehol sincs, pedig itt is nagy szükség lenne az építkezésre.
— A hadirokkantak estélye. Az
egész város meglohetős várakozással tekint a folyó hó 25-én tartandó rokkant cstó\'y elé, mely alkalommal Nagykanizsa közönségének alkalma lesz hallani Marschalko Rózsit és Oroszi Pált. Az estélyen ezeken kivül kiváló műkedvelők is szerephez jutnak. Jegyek már most is kaphatók Szerb könyvkereskedésében és a Krátky tőzsdében.
— Megváltozik a telefonelőfize tési rendszer. A közönség körében mindinkább elterjedt azon hír, hogy n posta a helyi beszélgetések egységét 3 koronában fogja a közeljövőben megállapitnni. Természetes, hogy ez a hír nagy ijedelmet okozott* az előfizetők körében, ami sok telefontulajdonost arra az elhatározásra késztetett, hogy lemondják az előfizetést. Ez figvben kérdést intéztünk az illetékes tényezőkhöz, hol a következő felvilágosítást kaptuk : Kétségkívül folynak tárgyalások n telefonbeszélgetések díjazásának tárgyában, de semmiesetre sem oly formában, mint a miképen a közönség körében el von terjedve. — Köztudomású, hogy módosítások lesznek, — ezek n módosító tervezetek nzonban odairányulnak, hogy az előfizetési dijakat n havi beszélgetések arányában álUpitják meg. — Még erről a tervezetről is korai beszélnünk. A posta mindenesetre n legnagyobb méltányossággal kezeli ezt a közönséget érdeklő kérdést és ugyancsak a közönség megértő méltánylásával fogunk találkozni a tarifaemelésnél.
(x) Az NTE. tornáazestélyére, mely e hórl6 ikén lesz, ne feledje el jegyeit elővételben megváltani Szerb könyvkereskedésében.
(x) Mindenféle vadat és vadbőröket legmagasabb árban vesz Szabó Antal fegyver- és lőszcrkercskcdő.
— Fedezéket ásott a szoba közepén. Hompik János 24 éves csepregi legény néhány hónappal ezelőtt jött haza orosz fog-ságbol. Fogsága fáradalmait kipihenvén, a gazdaságban dolgozgatott és munkája közben gyakran panaszkodott főfájásról. Néhány héttel ezelőtt ogy mulatságon reggelig mulatott a legény, ettől kezdvu szinte megzavarodott. Szüleire támadt, a házat akarta felgyújtani, szinte féltek már tőle környezete ós a szomszédok. Újév napján azután egy nagy konyhakéssel szüleire támadóit, hogy meggyilkolja őket, azok azonban szerencsésen elmeneküllek. Erre a legény egy ásót ós csákányt szerzett, a szobába rohant és olt nyakig érő gödröt ás)tt, miközben folyton kiabálta: „Födözéket ások, jön az ellenségl" Barátai nagynehezen lefogták. Elmegyógyintézetbe szállították.
(x) Iskolai hlr. Gyorsírás-, gépírás-, helyesírás-, szépírásból uj tanfolyam kezdőknek és haladóknak. Jelentkezni folyó hó 15-ig lehet Kereskedelmi Gyorsíró Szakiskolában Kazinczy-utca 11. I. 5.
— Ritka természeti ttlnemény Róma környékén. Az örök város csak hangulatos regényfejezetekbői és újságcikkekből ismeri a hivat. Romiban az égből alászálló, csillagalaku hópelyhek olyan ritka természeti tüneményt jelentenek, hogy ha egy-egy ember-Öltőben mégis megjelennek a hót domb lankáin, úrról egész hasábokon számolnak be az olasz újságok. Az idei erős tél Középolaszországot is megörvendeztette fehér hópelyhekkel és habár Rómában még nem hullott le a hó, Roma közvetlen környékén, mint például Frascatioan, sürü hóhullás után olyanok a hegyek, mintha fehér cukorsüvegek lennének. Rocca di Papa, A.bano, Róma nyaralóhelyei magas hó alatt állanak.
(x) Könyvek, folyóiratok, zenemüvek, divatlapok, papírok ós Írószerek nagy raktára Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében Nagykanizsán.
(x) Egyik ámulatból a másikba esik a nóző, ha látja a Világ-mozgó szebbnél szebb műsorait, „A kis hazátlanok* láza még el sem mult már is itt van Ha/ry Pici a zseniális Holland rendező, színész, gyáros egy személyben, hogy uj szerepében a „/ ej nélküli lovas" -ban, mely ma pénteken, szombaton és vasárnap kerül bemutatóra felléphessen. Jegyek már előjegyezhetők.
— Kimutatás. 1921. évi Szilveszter estéjén megtartott mulatságokon, a nagykanizsai szegények felsegélyezésére, a nagykanizsai m. kir. államrendőrkopitnnyság ügy. tisztviselői által rögtönzött gyűjtés eredmé.iyéről: (Folytatás.) Váradi István 14 K, Horváth Ferenc 12 K, olv. aláírás, S. K., Szálai hdgy., Kiss István, N. N., N. N., Krausz Alajo*, N N., Kaburck Gyula, Barna Sándor, Kertész Béla, olv. alnirás, olv. aláírás, Tíbolt N., olv. aláírás, Hicz József, Rebecz József, Szabó E» dre, Horváth István, Tislér István, Horváth Pál, Sülé Kálmán, Körmendi. Műller N..
N., N. N., N. N.. N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., Fischer Ábrányi N., Széles Pal, Hrijós Károly, olv. aláírás, Schilicrn^, N. N., Németh József, olv. aláirán, olv. aláírás, Peczek, N. N., N N., N. N., N. N, olv. aláírás, N. N., Struuss lakab, N. N., N. N., Vojkovics Ferenc, Kránicz János, Kukhaizer János, Dingervölgyi F., N. N.,
N. N., N. N.. N. N., N. N., N. N., K. S., N. N., N. N.. N. N., olv. aláirás, N. N., olv.
aláírás, N. N., Bíbic* László, olv. aláírás, N. N., olv. aláírás, N. N., Polgár Ferenc, Tamás György, Brnke József, Ritics Jenő, Rébicz József, Klepácz Manci, Kováoné, Dékán Katus, Horváth Gizi, N. N., Csonkás József, Sípo-J István, olv. aláírás, Bilekinc, Szollár Ferenc, Mukunyák György, Sláger János Sabján János, Kosztolicz, Ács József, Hoff«r István, Takács István, olv. nláirás, olv. aláirás, olv. aláirás, Fűzi Pál, N. N., Mátés József, olv. aláirás, N. N., Plánder József, dr. Berki, Mátés, Munkácsi János, Gazdag János, Illés, Vlasics M., Bnráth Imre, Ferblcr R., Bedenek, Kocsis, Horváth Ferenc, Bojtor Kálmán, Horváth Imre, Teleki Béla, Vimmcr János, N. N., Trojnár Mihály, N. N., Kulcsár Boldizsár, F. L., Matalica István, Mercz István, Plánder Antal, Kránicz Ferenc,
59
Tóth Mihály, Varga József 10-10 K N N.
8 K, Tóth István, Línncn L.jos 6-6 P-, Fenyvesi János, Berkesné, Bcnke Rezsőné, TS.Vndezőség, olv. .láirá.,Pnl&^lli-mond, N. N., Firii Lls.ló, Kővári Flórián 5-5 K, Klepácsné, SzÜM, N. N. 4-4 I K. N N 3 K, Dobriná ás Porubszkiné, Rác, Tollár József, Gáspár József Németh József Gerecz Gergely, N. N. és Verem N. 2-2
koronát adományoztak. Adományozott összeg.
15.466 korona. Nagykanizsa, 1922. jan. IU. Dr. üiustcricn, rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője.
Z»LAl KÖZLÖNY
1922 január 13.
Szerkesztői üzenetek.
Jóbarát. Kérdését nagyon érthetetlennek tartjuk. A Zalái Kózlöny minden betűje a magyar nacionalizmusért harcol. Ha on olvassa lapunkat, tapasztalhatta, hogy semmiféle pártnak nem toljuk a szekerét. Szolgáljuk a törvényes rendet s a keresztény világ-néielben keressük a magyarság boldogulását. A királykérdésben ? Itt sem kötjük le magunkat. Kritikát gyakorolunk mind n két iránybon. B. K. Versét nem közöljük, fcgy olvasó. Zita exkirályné éa Sixtus pármai herceg németországi találkozása Franchet D\'Eaperey francia tábornokkal tényleg érdekes jeleniég, azonban nem áil módunkban nz ön intenciói azerint kolportálni az esetet. Tény. hogy sokat hallani arról, hogy Franchet D\'Esperey tábornok a francia rojalisták egyik főbb embere.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország : mennyország /
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos f Oldblrlokrendoid Bírásig által engedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája.
ftMw 323. ESMj-tfr 21. Tálkatl cla: Szántó Dayníkríi Eladó birtokok i
300 holdas birtok urilakkal, éló és holt felszereléssel és 140 hold bérlettel, Veszprém-megyében.
100 holdas birtok szép kastéllyal és gazdasági épületekkel, felszerelés nélkül, Zalame gyében.
100 holdas birtok Tolnsmegyében gazdasági épületekkel és külön megváltható felszereléssel.
47 hold föld Somogybsn részben szántó, rét és legelő.
2 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett épület
nélkül.
3 holdas szőlőbirtok a Balaton zalai oldalán,
közel Keszthelyhez, jó épülettel. 15 hold föld Somogyban, részben szántó, rét
és legelő, jutányos árban. Eladó háxak Nagykanizsán. Modem 2 emeletes sarok bérház a belvárosban. Idkóház a belvárosban kerttel, azonnal elfoglalható 2 szobás lakással. Családi ház, csendes utcában, egy szobás konyhás lakás elfoglalható. Lakóház forgalmas útvonalon nagy kerttel, is-t Hóval és kocsiszínnel, I háromszobás utcai lakás elfoglalható.
. Nagy S emeletes üzletház a V*iac-téren.
Kisebb-nagyobb házak a város minden részén. Eladó házak Bndapesten ós környékén. Budapest legforgalmasabb utcáiban 2—3—4—5 emeletes modem bérházak egy és félmilliótól kezdődő vételárért. Villák a legkényesebb Ízlésnek megfelelők, azonnal elfoglaihatók nagy lakásokkal Budapest legszebb helycin. Családi házak Budapest környékén, villamos mentén, azonnal elfoglalható lakásokkal és korttel 100.000 koronától 300.000 koronáig.
Eladó gyárak ás gyártelepek.
Működésben levő modern szeszgyár 500 hl
kontingenssel Zalamegyében. Téglagyár kimutatható évi 500.000 korona haszonnal Zatamegyében, Üzlethelyiségek és Irodahelyiségek Nagykaaiiaán átadók.
Avró hirdetések.
„„„.ÜL. aai.ta. »
Állást keres erdőőri szakvizsgával, jó szolgálati bizonyítvánnyal és 18 évi gyakorlattal
rendelkező erdflór. Cim a kiadóban_
Angol és német nyelvet, valamint gimnáziumi tárgyakat lanit felső ker. iskolai
tanár. Cim a kiadóhivatalban.__
Fiatal leány mindenesnek relvéietik. Cim a kiadóban.____
Gyermeklzocalt keresek megvételre.
Ajánlatokat a kiadóhivatalba kérek._
Betűszedő éa könyvkötő tanonc
felvétetik lapunk nyomdájában._
Konvenció, gépész-kovács Inassal
felvétetik Homokkomaromi gazdaságba. Belépés április 24. Jelentkezés Nagykanizsán, Sugár ut 0., Lázár.__
Értesítés.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
•lakúit lSUií-ben 1922. január 1-én nyitotta meg
60-ik évtársulatát
Egy l.lnstMtétrfl 4 éven ít tietl I korona fliclcndé Egyszerre több hit ls bellitUitté.
n befizetett tökét *s as osztalékot teji-alkor készpénzben íolyAmJuk.
Kitagadunk ugj.lnkló! lakúik- éj fotyá-ssámla bólétokat. , . , , , ,
Kölcsönök.! folyósítunk kezesiig", kést- vagy jel látogr., kötelezvények, vitték stb. .lapján.
UJ kvnyveokék kaplulók » szövetkezőt hivataléi helyiségében (Cstugery-u. 4. I\'esti Magyar Kíresk. Uank-
palota).^ ba|ua|4(a|( „gt„ hát.n ét délelőtt 9-TI óra között elfogadtatnak.
Az Igazgatóság.

Gépésznek ajánlkozik blzonyitvány-nyal rendclkejő vizsgázóit gépész uradalomba, malomba vagy más hasonló helyre; esetleg kovácsmunkát is vállalna. Címe; Városháza,
II. emelet, S5- sz. ajtó.
POLLÍÍK M. EMIL MflQYKflHIZSfl
Iroda: Wnlxsy-uUa 2/a l.emalat Telefon 131.
Január—február havi szállítás;. eléj.gyesbelé és magreadelhelé:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hmna irpn, Hgovo ó* doppal xab, lavastl busa, b.ikköny, kölss, muhar, Uog«ri vörös lóh«r, lucerna, rép* »tb. össres
gazdasági magvak
ugy kisebb, olnl n.gyobb mennyiségben.
Minden gazda Igyekessék szlHcsé®-
letét mielőbb megrendelni.
__
VILÁG
öxv. Zadubánixky Lajoané hagyatékát képezó jm
BÚTOROK
(Eötvös-tér, Fatér Mihály háza mellett) vasárnap, f- hó 15-én d. e. fél 10
órakor a legtöbbet ígérőknek
eladatnak.
r\\
mozgóképszínház
Erziébit klráljaí-tér. Szirtu szálloda ipllittbii Telefon 74. Telefon 7*.
Pénteken, szombaton és vasárnap a
Fejnélküli lovas I. része
Harry Plel felléptével _
Szerdán és csütörtökön
Kis hazátlanok III. résie
HBlyárak:
l\'áholy 22 K. wölyo 18 K, I. h«ly l?> K, ÍJ. hely 12 koxona, III. hely 7 koron*.
Í Előadások hétköinap 8 és fél 9 órakor, vasár- és Qno«p-cu polcon fél 4, &, 7 és 9 órakor. Pontos
□aaaaaaaapQaQoooo aoaoaaaoaoa
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda
Könyvhötéazet — Vonalzóíntézet
117.
Müvek,-, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állittatnak elő.
MÉM
78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
Nyomatott s laplulaldonosok : Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykanliaa, 1922. Január 14. Szombat
11. arám.
ZALAI KÖZLÖNY
_____ keresztény politikai napilap
SMfkMltAWi 4a kiadóhivatal i Ffl-ut 13. I
——— Lntaimban-Ulafoo 78. -
Mogjclenlk mindig kora röggel
FŐSZERKESZTŐ:
HEOEDÖS OYÓROY
■ui|j. i, ,. ...r
«utt.ós«:iim<rair6 BODROOKÖZY ZOLTáN
UIAIU.te.i árak i Hté.. ért. III IC. rtUr,. 1>. K. N^jW
140 K r.a bún •• K. Kot. lUa in a «
Lejárnak a mandátumok.
A nemzetgyűlés, mint alkotmá-nyozó gyűlés, két évre választatott 1920. február 16-án hivlák össze, tehát 1922. év február 16-án a mandátuma lejár.
Ha a magyar történelmet lapozzuk, találunk benne ilyen elnevezésű szuverén testűletet, de mindig ott és abban az időben, amikor szegény nemzetünket valamely nagy szerencsétlenség érté, például elvesztett háború után, vagy valamely áldatlan testvérharc után, amikor a rend teljesen felbomlott és az alkotmányos élet helyreállítására volt szűkség
Szerencsétlenség sújtott bennünket ennek a mai nemzetgyűlésnek a megszüntetése előtt is. A hosszú világháború, a forradalom és kommunizmus teljesen feldúlták és tönkretették a lelkeket Felborult a rend minden vonalon Megszűnt különbség lenni az enyém és tied közt, a törvényt, amely a magántulajdont védte, felrúgták, alkotmányunkat lábbal taposták, úgyannyira, hogy szegény csonka országunk jogállam helyett barbárállammá vált
Ekkor jött a népek legszélesebb rétegére is kiterjedő választói jog alapján megválasztott nemzetgyűlés, az a szuverén testület, amely arra lett volna hivatva, hogy az alkotmányt, a törvényea rendet, az élet- és vagyonbiztonságot helyreállítsa és a nemzet újjáépítéséhez alkalmas uj törvényeket alkosson. De sajnos, mit látunk ?
Látjuk azt, hogy ez az alkotmá-nyozó testület minden, csak nem törvényhozó testület. Heteken, sót hónapokon keresztül egyéb sincs, mint a rágalmak szócsatája. A régmúlt időknek salakját keverik és szórják egymásra. Ahelyett, hogy bölcs megfontolással üdvös törvényeket alkotnának, az ellenkezőjét teszik, mert amit nagy-nehezen alkotni lehetne is, még azt is végtelen időkig elnyújtják.
Szélsőséges destruktív hangokat pengetnek kifelé. Azt hiszik, hogy ez hasznukra lesz, ha ki mennek a nép közé. A törvényhozók egy csoportja pedig puccsokon töri a fejét. Már másodízben kísérelték meg negyedik Károly behozatalát, amely utóbbi alkalommal testvérharcra kerülvén a sor, ez 161 halottat és több száz sebesültet követelt a szegény magyaroktól.
Ez a nemzetgyűlés, amely annyira kisiklott rendeltetésének útjáról, nem érdemli, hogy egy nappal is tovább létezzen, mint amennyi időre a nem-
zet megválasztotta. Megérett arra, hogy február 16-án feloszlassák és a választó nép Ítélkezzen fölötte.
A kisgazdapárt, amely mindenkor hazafias aggodalommal kisérte a politikai élet aggasztó jelenségeit, többsége nem lévén, a pártszövetség útjára próbált lépni, hogy a parlamentet munkaképessé tegye. Sajnos, ez sem sikerült Most, amikor uj választások
elkövetkeznek, a nemzet tudni fogja, hogy kik az ő igazi képviselői és leik a kerékkötők És bizonyára lesz ereje ahhoz, hogy elsöpörje az útból azokat, akiknek garázdálkodásaihoz a nemzetgyűlés elzüllesztesének szomorú dicsősége fűződik.
Elég volt már a piaci lármából, itt az ideje, hogy a mi bíráink elé lépjünk I
i ii. . ■. -fc__- --
Negyven millió az egységes párt céljaira.
Rusay leleplezései. — Éles támadás a kormány ellen. — Friedrith bejelenti mentelmi jogának megsértését — Detektívek a karzaton.
Vass és a kanonokság.
Budapest, január 13. A nemzetgyűlés mai Ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál elnök. Három képviselő van jelen: Rassay, Kerekes és Sréter. Határozatképtelenség miatt •z elnök az ülést felfüggeszti. Az indrmnitási vita során
Rassay Károly szólal fel elsőnek. Kifejti, hogy a neonetgyüléa munkaidejéből csak négy hét áll rendelkezésre, ezt ax időt oly munkára kellene fordítani, mely hasznára váljék ax országnak. Godálkoiik, hogy a nemzetgyűlés életéről még semmiféle nyilatkozat nem hangzott el a kormány réazéről, •őt a miniszterelnököt helyettesítő Vass miniszter kérte a nemzetgyűlést, hogy hat hónapra szavazza meg az indemnitást. Ebben ax esetben a tiszai választásoktól fogja a kormány számítani a nemzetgyűlés tartamát, így e nemzetgyűlés egész juniusig együtt maradhat. Rámutat arra, hogy ez legális és erkölcsileg taiihatatlan. Figyelmezteti a nemzetgyűlés tagjait, hogy a nemzetgyűlés ideje össxeÜléstől számított két évig volt megálla-pitva, vagyis ez év február 16-ig. Vigyáxxa-nak arra, hogy a 920:1. törvénycikket módosítani akarják, ha ennek a törvénynek első szakaszát lehet módositsni, még inkább lehet a többit, mely súlyos következményekkel járna. Aztán fejtegeti, kik a felelősek, hogy a nemzetgyűlés nem tudta hivatását betölteni. Rátér ezután a földreformra, melyet szintén nem tudtak végrehajtani. Nemcsak törvényeket kell adni ennek az országnak, hanem kormányokat U, melyek végrehajtják a hozott törvényeket. Nem tudtak két év óta egy rendes költségvetést csinálni. A közigazgatási reform sincsen meg. A királykérdésben az bántja, hogy a szabadkirályválasztók nem tudnak olyan férfiakat felmutatni, mint a Habsburg restauráció hivei. A detronizáclós törvényt ő is korcs törvénynek tartja. Minthogy király nincs az országban, királyi család sincs, miért nincs hatályon kivül helyezve a Btk.-nak a királyra és családjára vonatkozó rendelkezései. Nincs király, de van egy fő-
udvarnagyi bíróság. Két hstározati javaslatot terjeszt be a Habsburg-ház összes tagjainak detronizáriójáról.
Elnök szünetet rendel.
Szünet után Rassay folytatja beszédét. A társadalmi békét a polgárság és munkásság között mélyíteni kell. Ex a kormány ezt nem tudja elérni, mert nincs gyökere sem a parlamentben, aem a népbea.
Szilágyi: Darabant kormány I Kormányzói abszolutizmus I
Elnök Szilágyit rendreutasítja.
Rassay: Megjelöli a nemzetgyűlés hátralékos munkakörét: a kormányzói uralkodás határidőhöz való kötésében, az uj választási törvény megalkotásában és a felsőház reformjában.
Éles hangon követeli a kiviteli panamák elintézését. Tud arról, hogy ebben az ügyben olyan vallomások történtek, hogy a miniszterelnök és a minisztériumokba beosztott tisztviselők proteisálásából s kiviteli engedélyekből begyült összes pénzt az egységes párt kasszája javára fordították, arai 40 milliót tett ki. (óriási zaj.)
Drozdy: Betyárság, amit tesznek |
Ratsay: Kezében van egy akta arról, hogy a miniszterelnök segédtisztje, gróf Tisza György egy kiviteli ügyből kifolyólag kilencszázezer koronát vett fel és ebből autót vásárolt magának. (Nagy zaj.) Ezután a aajtó-kérdésről, majd az internálás! rendszerről beszél, mely még semmit sem enyhült. Követeli, hogy s választások előtt jöjjön egy koncentrációs kormány, mely az ország valamennyi rétegét képviselje. Ha nem kap garanciát a választásoknak atrocitások nélkül való lefolytatására, akkor ő is a külföld védelme alá helyezi magát éa pártját.
Rakovszky: Ext még ki kérte?
Rassay: A királynapok alatt azt mondta Bethlen Nagyatádinak, hogy gondoskodjék személyes biztonságáról, ő Mr. Hohler védelme alatt áll. (Nagy zaj éa mozgás.)
Vau: Ex nem ígaxl
2
ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 18
/ tiediich : Nagyatádi is tudja, Balla mondotta nekil
Rassay: Nem fogadja el a javaslatot. (Éljenzés.)
fiiedrich mentelmi jogánsk a megsértését jelenti bc. Budapesten 48 óra óta detek-tivekkel molesztálják és azt beszélik, hogy Zita királyné és Oltó trónörökös Budapesten vannak és ezzel kapcsolatba hozzák az ő személyét. Most is a/ elnöklői tudta meg, hogy a karzatra egész sereg detekliv van berendelve. Kéri a belügyminisztert, hogy vagy védje meg, vagy engedje meg, hogy saját maguk védhessék meg magukat. (Nem lehet fegyvert adni a puccsistáknak I) Kérdi a belügyminisztert, van-e tudomása arról, hogy Nyugatmagyarországba az utóbbi 48 óra alatt ismét fegyveres csapatokat szállítottak. Egyúttal bejelenti, hogy egy magas-rangú katonatiszt aláírásával eskümintát köröznek, melyben nz is benne van, hogy n hadsereg jelenlegi főparancsnoka ugy nyilatkozott, hogy helyeselne egy Ottó megoldást és hajlandó volna egy régensséget elfogadni. Az eskümintát nem akarja felolvasni. — A Ház az ügyet átteszi a mentelmi bizottsághoz.
Sréler: Hornyánsrky kijelentéseire reflektál.
Elnök: Napirendi inditványt tesz. Holnap döntenek a 8 órás indítvány felett.
Rakovsiky : Sürgős interpellációját terjeszti elő Vass kultuszminiszternek kanonokká történt kinevezése tárgyában.
Vass: Azonnal válaszol Kijelenti, hogy neki nincsen tudomás* arról, hogy őt mint kultuszminisztert nkarják kinevezni, de azt feltételezi, hogy mint Vass József dr.-t meg-hivhatiák a kanonoki szék betöltésére. Kijelenti, hogy tisztviselő társaival együtt a legszegényebb emberek közé tartozik, kénytelen miniszteri és képviselői fizetéséből élni, mert semmi más jövedelme nincsen. Előadja, hogy édesanyja szegényes háztartásuk számára, hogy olcsóbban szerezze be a félkiló husi, naponta a vásárcsarnokba megy. A Ház a választ tudomásul veszi.
Ülés vége 4 órakor.
A politikai helyzet.
Budapest, januir 13. Ma ismét többen jelentették be kilépésüket a kisgazdapártból. Igy Borgulya és Nagy Pál. A két képviselő azzal indokolja meg kilépését, hogy a kisgazdapárt vezetőség-, bár mindig azt igérte, hogy erélyesen állást foglal eredeti programja mellett, mégis mindig deferál a kormány kívánságai előtl. Hire terjedt annak is, hogy Budaváry László bejelenti kilépését a kereszténypártból, mert a kereszténypárt túlságosan exponálta magát a legitimizmus mellett.
Ugrón Gábor tiszteletére a demokraták ma este vacsorát rendeztek. A vrcsorán a demokrata vezéreken kivül az ellenzék vezérei is teljes számban megjelentek. A vacsora alkalmából érdekes és politikai jelentőségű beszédek hangzottak el.
A miniszterelnök távolléte folytán az etységes párt ügyében semminéven nevezendő intézkedés vagy tárgyalás nem volt és a miniszterelnök hazaérkeztéig nem is lesz. Most már nyilvánvaló, hogy Bethlen nemcsak Nagyatádival és a kisgazdapárt vezéreivel, hanem Hiller Istvánnal, a kereszténypárt megbízottjával is szándékozik tárgyalni nemcsak az egységes párt, hanem n választójog kérdésében is. A kereszténypárton várakozással nézik a legközelebbi jövő esélyeit és míg Bethlennel nem tárgyalnak, nem ismerik választójogi felfogását, semmilyen irányban nem foglalnak állást.
Egyes budapesti lapok hiradás* szerint Kovács J. István tegnapi bestédében Mr. Hohler nngol követ nevét is említette, mire hogy! Huszár Elefnér képviselőnek ez a meg-Huszár Elemér megjegyezte, hogy Nagyatádi Szabó István idegen hajóra szóló belépési engedélyt kapott. A M. T. I. ugy értesült
jegyzése teljesen légből kapott és minden Blapot nélkülöz. A budapesti britt követ Nagyatádi lépéséről soha semmiféle tudomással nem birt.
Párbajok és választás.
Budapest, január 13. Grieger Miklós ma feljelentette Bánffy Miklóst és Sigray Antalt páibaivéiség miatt az állapirendőrségen.
Bethlen lovagias ügyei távolléte miatt egyelőre szünetelnek.
A kisgazdapárt a kecskeméti kerületben Zsitv.ty Tiborral szemben mégis állit jelöltet. Emellett szól az a körülmény, hogy a párt megbízásából Kecskemétre utaztak Mcskó és Könyves Tóth Lajos, akik a párt ottani meg-bÍ70tUival akarnak trrgyalni. Ezekutári nem valószínű, hogy Héjjas Iván fellép a megüresedett kerületben.
A magyar kormánynak nincs szabad keze a Habsburg kérdésben.
Bécs, január 13. Bécsi és külföldi lapokban az a hir volt elterjedve, hogy Svájcból Zita királynő és Ottó trónörökös Magyarországba óhajtanak jönni és itt megakarnak a nemzetgyűlésen jelenni. Bethlenhez közel álló helyről kijelentik, hogy az egésr. ügy kitalált mese, melynek semmi komoly alapja nincs, mert a svájci hatóságok szigorúan ellenőrzik Zita minden lépését. Amennyiben Zita és Ottó mégis megjelennének Budapesten, a magyar kormány kénytelen lenne minden lépését és czirányu intézkedését a nagyantant elhatározásától tenni függővé, mert a Habsburg kérdésben a magyar kormánynak nincs szabad keze.
Briand lemondásának hatása az angoloknál.
London, január 13. A Briand kormány lemondásának a hire tegnap késő este érkezett Londonba, csupán magát a tényt közölték a lapok; Briand lemondásával önkénytelenül is a bizonytalanság érzete keletkezett mindenkiben, a párisi hir következtében nyomasztó hangulat támadt. Az angol kormány mélyen fájlalja, hogy a francia kamara nem hallgatott avt angol sajtó tanácsára, sőt azt teljesen ignorálta és lemondásra kénysze-ritettc azt az államférfiut, aki igazán rátermett a vezetésre, pedig Briand politikája nélkül Franciaország egyedül marad.
Bethlen ma este tér vissza Bécsből.
Bécs, január 13. A magyar és osztrák delegáció között a tárgyalások ma délelőtt újból megindultak. Féltizenegy órakor jelentek meg a magyar delegáltak a szövetséges külügyminisztériumban. E tárgyalások nagyon kedvező mederben folynak és remélik, hogy ma brfejezik. Nehézségek csak a pénzügyi tárgyalások körül lesznek. A vám és útlevél-ügy szabályozása igen könnyen ment. Ezen ügyeknek elintézése hosszabb időt vesz igénybe és igy a tárgyalásokat részben Bécsben, részben pedig Budapesten folytatni fogják. Ma este 11 órakor érkezik Bethlen Budapestre a delegáció nagyrészének kíséretében.
A korona Zürichbeu.
hudopest, jan. 13. Zürichből jelentik : A .nagyar korona állása ina: (zárlatkor) —-82l/i, osztrák korona: —\'17, az osztrák bélyeg-ze\'t bankjegyé pedig —\'9 azantim.
TŐZSDE.
Bodapitai, J«nuár 13
Valntapiao: N.polcon 2440, Kowt 2085, Uva -, UoUáx 631, Fttncu ífaoZ 3226, Lw^yal tn«zka 22\' „ M«UJMS. Ura 27iO, OmiuI 0\'\',, Rub«l 66\' ,, Lei 501 SxoZol 1001. Svájci funV 12300, KoronadlnAr 846, Krank-unt Hol Und fori.it —, 84c»l klliz«tés 0\'/,
11 N\'1\'1 ,0W)» Hitel 1030.
J*\'l£Jo* UsiÁD,.toJ.i 765, Xrrc«k«-d»hnl V.tol Magyai.0<*>t 300. B*c*».nl C000. lírást
;Y«*Wn©> lUiOO, Siaitvári 3975, SalióUzliol 2230, Uiikany, flOOO. Pún. 2370, Schlick li|5. GuUri.a
.\'.mící 18000, Dante. 2»5u, Klo\'.im - Magvai v^uko. 1/130. Adna 0325. AU.nlik. 2575, KWlyjd, __ Ho*nyák-A«ri, 810, L.ft«k 631. Pttta, -,VMmtJty,S Villásat Gtx«U> malom 2650, Koekardia 2300, Déli
Hegedűs György dr. éles „antiszemita beszéde44.
Igy kolportáltik, címezték, ilyen értelemben szóltak egyes fővárosi lapok Hegedűs György dr. képviselő, lapunk főszerkesztőjének legnrp a nemzetgyűlésen elmondott beszédéhez. Majd egy lényegtelenebb részét kommentálták, mikor a tatai események kapcsán felszólaló Pallavicini György beszédét tette kritika tárgyává s megállapította, hogy az ottani események nem ugy folytak le, amint azt az előző napi szónok előadta. Rassay azonnal készen volt a kérdései s egyben a gyanúsító kijelentéssel is: Hegedűs Györgyöt kiváltságosnak nevezte. Főszerkesztőnké a szó, de mi is szeretnénk tudni, hogy miben kiváltságos vájjon a letenyei járás képviselője? Rassay mellett mindenesetre kiváltságos, gerince* fajszeretetben, meg nini alkuvásban s a nagy nemzeti géniusz szolgálatában. Nem irtak azonban a lapok a beszéde leglényegesebb részéről, amikor a falu népének földet követelt, amikor a földreform végrehajtását mindenkinél jobban sürgette. Nem irtak arról, hogy egy kétségbeejtő tényt dobott a t. Ház elé, tudniillik Magyarországon több millió azoknak a magyaroknak a száma, akiknek nincs egy talpalatnyi földjük. Azokról a lapokról nem is szólunk, amelyek szóvá is alig tették Hegedűs képviselő beszédét. Pedig ezeknek egy része nemrég még meg nem alkuvást hirdetett.
— Meghosszabbítják a vagyonvált-«ág felebbezésl határidejét. Az 1921. évi 15. I. C., amely a vagyonváltságról szól, azt a rendelkezést is foglalja magába, hogy a vagyonváltság megállapítása ellen bármely érdekelt fól 1921 december 31 ig felebbezés-scl élhet. Értesülésünk szerint arról van szó, hogy 1921. december 31-én lejárt felebbezési határidőt 6 hónappal meghosszabbítják, 1922. évi junius 30-ig.
— A vasúti tarifaemelés kérdéae. Gazdasági körökben n8gy nyugtalanságot okozott az a hir, hogy az Államvasutak küszöbön álló tarifaemelését úgynevezett lineáris alapon, ugy fogják megcsinálni, hogy a tarifákat kivétel nélkül egyszerűen a duplájára emelik fel. A máv. igazgatósága most kijelenti, hogy a tarifaemelés mérve és mikéntje tekintetében még nincs döntés. Semmiesetre sem gondolnak illetékes helyen rideg lineáris emelésre, hanem gondoskodnak majd róla, hogy bizonyos cikkek kíméletesebb tarifális elbánásban részesüljenek. Különben a kormány módját fogja ejteni, hogy a gazdasági érdekképviseletek a javaslatok elkészülte után a tarifaemelés kérdéséhez hozzájáruljanak.
— Megint adnak egy gyógyszertár nyitási engedélyt. A népjóléti miniszter megváltoztatta azt a rendeletei, amely szerint ujabb pulikanyitási engedélyért nem lehet folyamodni. A javaslatok alapján ismét elő lehet terjeszteni a népjóléti miniszter elé a patikanyitási engedélyt kérő folyamodványokat s a miiy\'szter indokolt s javasolt esetekben ad rngedélyt gyógyszertár nyitására.
— A rendőrség figyelmébe. Az enyhe napok teljes lucsokba hoztók a város utc-iit. A gyalogjárdákon is sok helyen bokáig ért a sár. A háztulajdonosok nem takaríttatják a házuk elejét.
1922 január 14
ZALAI KÖZI-ÖNY
— Kádár Lehel komoly beteg.
Kádár Lehel, a Nemzeti Újság volt felelős szei kesztője, nkinek a laptól való távo\'ásn az ősz folyamin a keresztény társadalomban olyan nagy port vert fel, most betegen fek-azik. Felépülése után, teljes erővel neki kezd megbízatása folytán egy nagyarányú lop megszervezésének, amely már a tavasz folyamán meg fog indulni. Már eddig is több millió tőke áll rendelkezésre, amit a vidék nagyarányú bevonásával fognak kibővíteni. Kádár Lehel teljes felépülését várja az egész ország keresztény társadalma.-
— A vámfelpénz felemelése ellen a Kereskedelmi Csarnok felterjesztést intézett a kormányhoz, 8 az arany árfolyamának hullámzására való tekintettel kérte, hogy a-vámok fizetése mindenkor az arany tényleges árfolyama alapján az állami jegyintézetnél vásárolhat\') aranycsekkek utján történjék. Ugyancsak kérte ez alkalommal azt is, hogy az aranyparitással nem terhelt közszükségleti cikkek vámját a korona javulása arányában szabják meg, s végül pedig kérte a mérlegpénzek sürgős leszállítását.
— Marhalevelek klállltáal dijának uj megállapítása. A földművelésügyi mi-nisztor rendelete 1922. január elsejei hatállyal a marhalevél kiállítási diját tekintet nélkül a rá-jegyzett állatok számára, 5 koronában, a lajdonátruházás rávezetésének diját 3 koronában, az állategészségügyi bizonyítvány megújításának, a külön eszközölt irányitásnak, vala mint lejegyzésnek diját 2 koronában állapítja meg
— Évi ötszázmilliót követel tőlünk Jugoszlávia. A trianoni szerencsétlen békeszerződés ugy rendelkezett, hogy a pécsi szénbányák terméséből 5 éven keresztül 52 százalékot kötelesek vagyunk Jugoszláviának átengedni. Ez a szénbánya a Dunagőzhajó-zási R.-T. tulajdona. Mi eleget lettünk szerződésbeli kötelezettségünknek. Jugoszlávia pedig elvitte és megfizette a részére megítélt szenet. Most azzal n követeléssel állnak elŐ a szerbek, hog/ a szén árát a magyar kormány fizesse meg, azt az összeget pedig, amit Magyarország ezen a cimen kifizet, tudják be annakidején a jóvátételi összegbe. CsonkBmagyarország a legkisebb „jóvátételi" összeg megfizetésére is képtelen, másrészt a magyar költségvetés ujabb horribilis megterhelését jelentené ez, mert nem kevesebb, mint évi 500 millió teherről van szó. A jóvátételi bizottság hír szerint jogosnak ismerte el Jugoszlávia követelését, ar.-.i nagy elkeseredést keltett politikai körökben.
— A törvénytelen gyermekek törvényesítése. A „Budapesti Közlöny" egyik legközelebbi száma közzé teszi a magyar kir. minisztériumnak a törvénytelen gyermek atyai elismerésének megállapítására irányuló birói nem peres eljárásról szóló rendeletét. Többször előfordult, hogy h természetes atya házasságon kívül született gyermekének anyjával házasságot kölölt és a gyermeket sajátjának elismerte ugyan, de az elismerés természetesen az atya halála után nem történt meg olyan formában, hogy az utólug házas-sággal való törvényesíti ténye n gyermek nek születési anyakönyvébe feljegyezhető lett volna. A szóban levő rendelet arról gondoskodik, hogy a biróság rövid nem peres eljárás utján az atyai elismerés megtörténtét megállapíthatja és azt a gyermek születési anyakönyvébe feljegyzik.
\\x) Ax NTE. tornászeatélyére, mely e hó 16-íkén lesz, ne feledje cl Jegyet e\'.ovetel-ben megváltani Szerb könyvkereskedésében.
— Ma lesr. ax Irodalmi Kör mtt-vészestéiye. Az Irodalmi Kő: a S/nbad-oktatási Bizottsággal karöltve ma este fél 8 órakor szenzációs müvészestélyt rendez a Polgári. Egyletben, melyen a rendezőség min-dm érdeklődőt szívesen lát. Az estély műsora a következő : 1. Prologot mond a magyar női eszményről Brand Béla. 2. Strauss : Bőregéregyveleg. Előadja az Irodalmi Kör zenekara Ketting karnagy vezetése mellett. 3. Hamerling : Vak madár. Előadja Jáger Józsa. 4. Karnevál- Táncduo. Táncolják Har-say Gizi és Ütő Endre. 4. Kiss József verseiből. a) fit rab asszony. Előadja Kiss Lajosné. b) Az onyasriv. Előadja Garamvölgyi Iván. 6. Klasszikus csoporttánc. Harsay Gizi betanításában táncolják: Berényi Zsuzsi, Bölcsföldi Sári, Engelleiter Bö<si, Fessclhpfer Vali, Füredi Bözsi, Garai Edit, Horváth Etu«, Matolcsi Sári, Miitényi Györgyi, Piéh Ilonka, Pléh Margit és Schwartz Babi. 7. Cherubini: A vízhordó. Előadja a Kör zenekara. Előadás után a nagy teremben tánc, a belső teremben szerény teateriték és büffé. A rendezőség felkéri a Kör tagjait és barátalt, hogy a teához felszolgálható süteményt stb. ma délután 3—4 óra közt a Polgári Egyletbe beküldeni szíveskedjenek. Jegyek még kaphatók a Maír és a Szerb könyvkereskedések ben, valamint este a pénztárnál 40. 30 és 20 koronás árban. Állóhely 15 korona. Kezdete pont fél 8 órakor.
— Taggyűlés. A Kath. Legényegylet ma (szombaton) este 8 órakor saját helyiségében taggyűlést tart, melyro a t. tagtársakat több fontos tárgy megbeszélése végett tisztelettel meghívjuk.
— Svéd vélemény a kormányzó ról. Horthy Miklós kormányzó tegnap ki hallgatáson fogadta Charles Cahiert, a legnagyobb svéd napilap tudósítóját, ki a kormány zóról a következőkép nyilatkozott: „Magyarország örülhet szerencséjének, hogy ilyen féi fi áll az ügyek élén. Óriási akaraterőt olvastam ki a\'kormányzó szeméből és férfias arc vonásaiból, hogy biztosan merem állitanii hogy ő az a tettrekész férfi, aki keresztül is tudja vinni amit akar. Tengerész volt, behajózta az egés: világot, nagyon sok emberrel érintkezett, megtanulta az embert megismerni, de meg is ismeri\' és az első látásra belenéz az emberbe. Nem a frázisok embere, mint a politikusok. Nem hiu, mint a diplomaták. Egy cél lebeg szeme előtt, Magyarországot kivezetni mostani szomorú helyzetéből".
— Csapj fel pajtáa katonának. Megindult a toborzás országszerte, illetőleg a megmaradt tizenhárom vármegyében. Nagykanizsán tegnap lehetett észrevenni, hogy a toborzás el fogja érni a kivánt eredményt. A városba vezető fő utvonalakon csoporton-kint tűntek fel az önként jelentkező legények vidám nótaszóval, kipántlikázva. Semmiképpen sem tőrtént ez máskép, mint mikor le kellett szolgálnia o három császári s a két királyi esztendőt. Nem olyan verbuválás ez, mint mikor III. Károly idejében ezt a nótát dalolták a „fogott kotonák":
Már minálunk verbuválnak kötéllel,
Elfogják n szegény legényt erővel,
Hátra kölik a két kezét kötéllel,
Ugy kisérik be Kassára fegyverrel.
— Az FTC firenzei győzelme. Budapestről jelentik: Az FTC tegnap a fiienzel csapatot 8 : 0 arányban megverte. A magyar csapatot-meleg Ünneplésben részesítették. A csapat Firenzéből Velencébe utazik, hol vasárnap mérkőzik.
— Felhívási A Nagykanizsai Autófor- \' galmi r. t. Nagykanizsa igazgatósága részvényeseit felhívja, hogy a részvények névértékének hátralékos 70%-át, tehát darabonként 350 koronftt folyó évi február hó 15 ig a Délzalai Takarékpénztár r. t. hoz Nagykanizsa, Fő-ut 8. fizessék be.
— Mikor a disznókereekedö telefonál. Tegnap délelőtt beállít egy jói-megtermett, tenyerestalpas disznókereskedő a telefonos központba s bejelenti, hogy disznó-kat akar eladni.
— Mi nem veszünk disznókat bácsika, szólt kacagósan oz egyik szőke telefonos kisasszony, de telefont kapc*olunk magának.
— Nem is maguknak akarom én eladni a diszriaimat, hanem Berzencén, de nem akarok elutazni odáig, meit azt mondták, hogy innen lehet Berzencére beszélni.
Közben lefizeti a telefonköltséget, megmutatják neki a fülkét, ahol majd beszélhet. A jó atyafi azonban nem igen >>árta a kapcsolást, beállott a sötét fülkébe és torkaszakadtából elkezdett kiabálni. Ajánlotta hízott sertéseit, de semmi választ nem kapott. Kampós botjával nagyot vágott a szoba padlójára s magában morfondírozva mondta :
— Ezeknek nem kell disznó . . . nem vesznek ... ha kellene nekik szóltak volna. Mnjd etetni kezdte őket jó zalaiasan, hogy még csak szóba sem álltak vele.
Éppen a folyosóra ért, amikor kapcsolni tudta a központ Berzencét. Nyomban felhívták, hogy most beszéljen, ho okor Berzencével.
— Ó, én már lebeszéltem 1 Nem vesznek disznót.
— Beszéljen mégegyszer, csicsergett egy telefonos kisasszony a morózus disznókeres-kedŐ felé.
— Talán bolond vagyok ? . . . En nem imádom őket. Van nekem más vevőm is. Meg a költségetjsem fizetem meg mégegyszer. Azzal karjára kampózta bütykös botját a lebaktatott a lépcsőn.
— Arany* ezüst, platina, aranyfogak és érmek beváltása a legmagasabb napi árban. Arany és ezüst jegygyűrűk, ékszerek és javítások készítése a legszebb kivitelben Fried József ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Fő-ut és Sugár-ut sarok).
— Szenzációs tartalmú .A Pénx-karácsonyi ós uj^vi száma. A karácsonyi számban, mely 28 oldal, pénzügyi és gazdasági életünk legkiválóbbjai szólalnak meg Vezércikkét Báró Madarassy-Beck Gyula dr. írta. Korányi Frigyes báró a földreform pénzügyi terveiről nyilatkozik. Vázsonyl Vilmos dr. Weisz Fülöp, Heinrich Ferenc v. keresk. miniszter a pénzügyi, kereskedelmi és gazdasági problémákról, Spitzmüllcr az Osztrák-magyar Bank kormányzója Ausztria gazdasági helyzetéről. Térfy Béla közélelmezési miniszter a közélelmezés problémájáról és programjáról, Hantos Elemér Államtitkár Vanderlip curópamcntŐ tervétől, Nagy Ferenc volt kcrcsk. minisztor gazdasági talpraállásunkról, dr. Konkoly Thege Sándor sertéstenyésztésünk és hizlalásunkról, a közgazdasági szerkesztők nyilatkozata a koronáról és még sok számos aktuális cikk és riport. Az újévi szám is rendkívül érdekes, Matlekovits Sándor dr. v. b. t. t. vezércikkezik pénzügyeinkről. \' A nagyipari és gazdasági vezérek nyilatkoznak az ország multévi gazdasági és ipari életéről stb. stb. A lap e két szama külön is megrendelhető 10—10 koronáért, a kiadóhivatalban Budapest, IV., Ferenciek-tere 3. II. emolot 6. Előfizetés ára egész évre 500 korona.
(x) lakolni hlr. Gyorsírás-, gépírás , helyesírás-, szépírásból uj tanfolyam kezdőknek és haladóknak. Jolentkezni folyó hó 15-ig lehet Kereskedelmi Gyorsíró Szakiskolában Kazinczy-utca 11. I. 5.
zalai közlöny
1922 január 14.
— Ola.z-inagyar gyermeknyaraltatási akció. A M. T. I. Jelenti; Megbízható helyről nycil éitestllésünk szerint Olasz- és Magyarország kOzOII nagyszabistl nyaraltatási akció van készülőben. A lerv szorini az idén, nyáron magyar gyermekekéi visznek le Olaszországba és helyeilük cserébe olasz gyermekek nyernek elhelyezési a magyarországi fürdő-telepeken. Olaszországban Thürr Stefánia terjesztene az eszmét az olasz királyné elé, aki Icgkegyesobbcn elfogadta ezen jótékony intézmény védnökségét.
(x) Könyvek, folyóiratok, zenemüvek, divatlapok, papírok és Írószerek nagy raktáron fischd fülip FMi könyvkereskedésében Nagy
kanizs&n.
Apró hirdetések.
lll»,i.i*..k iltlatau 0 Orálg vátetaek hl <U)aa«báa ímHií
Gépésznek ajánlkozik bizonyitvAny-r.yal renuelkcő vizsgázott gípísz urodalomba, rhalomba vagy más hasonló helyre; esetleg kovácsmunkAt is vAllalna. Cime; Városháza, II. emelel, 25. sz. ajtó.
::sm xxx xx sex xx xx
H
Árlejtési hirdetmény.
Légrád község tulajdonát képező gyurgyánczl erdőben lekvó erdőslak rneg-nagyobbitására és átalakítására árlejtést hirdetek
A terv és költségvetés a nagykanizsai járási főszolgabírói hivatalban a hivatalos órák alatt beleklnthetók.
Zárt írásbeli ajánlatok 1922. évi február hó elsejéig a főszolgabírói hivatalnál adandók be.
Fentartom a jogot, hogy í beérkező ajánlatok közül szabadon választhassak.
Vállalkozónak a vállalati összeg csak a munka teljes belejezése és átvétele után fizettetik kl
A szerződés megkötésével felmerülő költségeket és Illetékeket vállalkozó viseli.
A vállalatbaadásra nézve a közszál-lltásl szabályrendelet Intézkedései lrány-
adÓk Dr. Csák Károly
vm. t- főiigyéex, zárgondnok.
x AJÁNLUNK:
jg Most Mikci<U exedeli ówaknémotorsxágl
ü takarmányrépa-
magvakat (cwaképej^itért és íajaxooos-
tagért siavatotoak), tovAbbá mindennemű gaxdas&gl magvakat tavaiul versre (lóher, luc«in», bükköny «U>) és németortaigi keríl magvakat
X X
§3
M
mm Vásárolunk: gzboo.félékcl gu-J.Ugl ■■
S Ország és Widder «
x gabona- és magkereskedök Nagykanizsa X X Erzsébet-tér 10. Teletoai 130. JJ
XXX XXX XXXMX XX X XX
Angol és német nyelvet, valamint gimnAziumi tárgyakat tanit feisó kcr. iskolai tanár. Cim a kiadóhivatalban.
Betűszedő ém könyvkötő tanonc
felvétetik lapunk nyomdájában.
Fiatal leány mindenesnek felvétetik. Cim a kiadóban.
POILÁKM. EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Kinlzsy-utca 2 a I.emelet
Telefon 131.
Január—február havi sxillitátxa elójegyoxhető és megrendelhető:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hanna árpa, llgovo és duppal ub, tavast! buta, bükköny, kötei. muhar, tengeri, vörös lóher. lucerna, répa stb. összes
gazdasági magvak
u(ty kisebb, mint nagyobb mennyiségben.
Minden gazda Igyekezzék szükségletét mlolöbb mograndelnl.
r.
VILÁG
mozgóképszínház
Eritékil klráljné-tir. Szirm szálloda spüliiibm Telefon 74. . Telefon 74.

Pénteken, szombaton és vasárnap a
Fejnélküli lovas I. része
Harry Plel fellépiével_
Szerdán és cstllöriökön
Kis hazátlanok III. része
v
ÜpIvÖmV- 22 K. taölye IS K, L hely I:. K. I
UOÍJfdfAi. o. bely IS korona, III hely 7 korona. |
ElAadAsok hélk-xnap fl ét fél 9 órakor, vasa/- és ünnepnapokon fel <. 6. 7 ét 9 órakor Poatoa kasdia
IOOOOOOOO O O OOOO C3DCDO
ZALAI ES GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozöintézet
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatali telefon
78
♦ ♦ ♦
Elvállal mindennemű
könyvnyomdai és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Nyomdai telefon
117
♦ ♦ ♦
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
* * laptulaidonosök : ÍM és Gyaíínatí Li>n,vn,oídáÍS^~
V V
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. január 15. Vasárnap
12 szám.
kereszteny POLITIKAI napilap
SMckMttóséc 6« kiadóhivatal I Pő-ot 13. II. ——— InUrorban-toloíon 78. ———
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr HEOEDÜS GYÖRGY
FELRLÓSSZBRKF.SZTÓ: BODROGKÖZYZOLTAN
Blőflxctéal Arak:
2gé«« évn 660 K. FáWvra 380 K. Nagyad-ávra 140 K. Egy hóra SO K. &xy.« ,«im ára 8 K
A legitimisták vezére beszél.
Andrássy nagy beszéde. Éles támadás a mostani kormányzat ellen. A koronás király szerezheti vissza az országot. A királypuccs részletei.
Budapest, január 14. A nemzetgyűlés mai ülését negyed 11 órakor nyitotta meg Gaál Gaszton. Bejelenti, hogy hétfőtől kezdve a Ház nyolcórás ülésekben tárgyal délelőtt 10—2 óráig, délután 4—8-ig.
Kolossy beterjeszti a képviselők illetékeinek felemeléséről szóló javaslatot.
Csizmadia a mentelmi bizottság határozatának értelmében megköveti a Házat.
Az indemnitási vita során Czeglédy a javaslat ellen beszél és azt nem fogadja el.
Mándy elfogadja a javaslatot.
Ezután szünet következik, mely után Bottlik nyitja meg az ülést.
Andrássy Gyula gróf: Kijelenti, hogy rendszeres hajsza folyik ellene, teljesen alaptalanul. Azt mondják, hogy ő akadályozza meg a földbirtokreform végrehajtását.
Nagyatádi Szabó: Senkisem akadályozza azt meg. -------
Friedrich : Ez férfias beszéd.
Andrássy: Kijelenti, hogy egész erejét és befolyását arra fogja fordítani, hogy a földbirtokreform végrehajtassák.
— Beszéde főcélja, hogy a miniszterelnök harcot hirdető beszédével polemizáljon. Tisza Kálmán és miniszterei kötelességüknek ismerték el, hogy jelen legyenek a Házban és igy irányítsák a nemzetet és ne tilkos parancsokkal. Ez a rezsim azonban nem Ismeri ezt a kötelességét. A történelmi visszapillantás nyomán azt igyekszik bizonyítani, hogy a miniszterelnöknek nagyobb része volt az októberi forradalomban és a mostani helyzetben, mint neki. Kovács J. István beszédére, aki azt mondta, hogy amint 1918. előtt Andrássy és Tisza személyes ellentéte volt az ország pusztulásának egyik oka, most Andrássy és Bethlen párviadala — azt válaszolja, hogy Tiszával nem személyi, hanem elvi ellentétben állott, viszont Bethlen és a kereszténypárt közt íéppen Ő igyekezett az ellentéteket elsimítani. Az elvi ellentét azonban még megvan kőzte és a miniszterelnök közt, mert mig Bethlen lövetett a királyra, Ő követte.
Gál: A törvény ellen.
Rakovszky (emelt hangon): A törvény a királyt is védi. (Zaj.)
Andrássy: Sokat tárgyaltunk a kormányzóval és a miniszterelnökkel a király bejövetele előtt. (Halljuk.) Mind a hárman a legitimizmus elvi alapján állottunk, az egységes pártot is a legitimizmus alapján akartuk létrehozni. (Óriási zaj.) A miniszterelnök olyan megoldást ajánlott fel, hogy a király mondjon le fia javára, kivel könnyebb volna a trónt betölteni.
Rakovszky : A kormányzó azt mondta, hogy minden tiszt, aki nem legitimista, gazember. (Nagy lárma támad e szavakra. Elnök kénytelen az ülést felfüggeszteni.)
Andrássy: Kifejti, hogy Bethlennek nagyobb része van abban, hogy a király visszajött, uiint neki. Meg van arról győződve, hogy csak akkor állíthatjuk vissza ezeréves alkotmányunkat, ha a király mellé állunk. Erre az eskü egyedül nem vitte volna rá, de esküjén kivül politikai meggyőződése is ezt parancsolta, sőt férfiasan kijelenti, ha távol lett volna is, akkor is hazajött volna Őfelsége sorsában osztozkodni.
— összehasonlítja a húsvéti és októberi visszatérést, majd a kisantantra vonatkozólag azt mondja, előre tudta, hogy a kisantant fel fogja használni az alkalmat, hogy bennünket a sárba tiporjon. A nemzetben azonban felébredt a ktrályhűíég és az önérzetés olyan megoldást\' Tcefreft vSlna találni/ mely nem olyan megalázó, mint a mostani. Külpolitikáról beszélve kifejti,- hogy Olaszország határozott magyarbarát politikát folytat a délszláv eszme ellen. Románia kevéssé volt agresziv és, hogy a kisantantnál nem volt könnyű a mozgósítás, bizonyítja a nyugatmagyarországi kérdés. A kisantant csak akkor követelőzött, mikor már nem állott a sereg élén a király. Konstatálja, hogy a király nem azért jött, hogy felforgassa az országot, sőt írásban adta nekik, hogy ha a kormánnyal sikerül a megegyezés, a hadüzenet és békekötés jogát megosztani kívánja a trón és a nemzet kőzött. Dacára annak, hogy földönfutóvá lett, beszüntette az előnyomulást, mert nem akarta, hogy magyar vér árán kerüljön vissza a trónjára.
Gál: A felszedett síneket helyreállították.
Andrássy: Ez nem támadás.
Gál: De támadás.
Andrássy: A magyar bíróság majd megállapítja, hogy támadás-e. Bevallja, ő megbarátkozott azzal a goodolattal, hogy a legrosszabb esetben a nemzetgyűlés ellen is a koronás király visszatérését megpróbálja előmozdítani. Állítom ezt tekintet nélkül arra, hogy hasznos vagy káros lesz-e rám nézve a birói eljárás során. Kijelenti, hogy az 1921 : 47. t.-c.-t a magyar törvénytárból kiakarja küszöbölni, mert szégyennek és a nemzet függetlenségének a megalázásának tartja ezt a tőrvényt azzal a megjegyzéssel együtt, hogy a nagyantanttal szemben megszüntette a nemzet szuverénitását. Meggyőződéssel állítja és rámeri tenni az életét is, hogy egy uj királyválasztás csak romlást, bomlást és forradalmat fog előidézni. Ezt történeti példákkal
igazolja. A királyságot csak törvényes uton lehet megszüntetni, olyan tőrvények alapján, melyeket a király és a nemzet alkotmányos uton ho?ott meg. A nemzetgyűlés tőrvényei forradalmiak.
Elnök: Azt méltóztatott mondani, hogy a nemzetgyűlés törvényei forradalmiak I
Andrássy: Igen. Azt mondtam, hogy forradalmi alapon állanak.
Elnök : Figyelmeztetem a képviselő urat, hogy a nemzetgyűlés szuverén képviselete a nemzetnek. Tőrvényeinek érvényességét kétségbevonni nem szabad.
Bródy: Mi van Trianonnal?
Andrássy. Esküt tenni és addig tartani meg, mig a siker tart, ez feltétlen hitelvesztést okoz. Hogyan lehet könnyelműen eldobni azt a királyt, akinek személyével össze van kapcsolva az ország ezeréves területe; hogyan lehet könnyelműen összetörni azt a koronát, mely összetartja az ezeréves államot. Erre nem lesz képes az uj király, kit azzal fognak csúfolni, hogy trianoni király, ki ellenségeinknek köszönheti hatalmát, ki azt lesz kénytelen csinálni, amit Benes parancsol. Az indexn-nilást három hónapra szavazza meg. (Hosz-szantartó éljenzés.)
Elnök: Napirendi inditványt tesz. Ezután
Bánffy válaszol Perlaky és Bodó Jánosnak a baranyai demarkácionális vonal megállapítása és a határmentén lakók viszonyainak tárgyában elhangzott interpellációkra.
Haller István a szociáldemokra munkásság részéről kifejtett terror ügyében interpellál.
Politikaihelyzet.
Budapest, január 14. A Friedrich-párt ma este nagygyűlést tartott, melyen Friedrich István a párt elnöke bejelentette, hogy Hornyánszky Zoltán inditványt terjesztett elő a párt nevének megváltoztatására. Hornyánszky azt ajánlja, hogy a párt a következő nevet vegye fel: keresztény nemzeti földmives polgári párt/ Indítványát azzal okolja meg, hogy a párt ntvének megváltoztatása módot nyújtana arra, hogy kereteit kibővltse és a társadalom széles rétegeit csatlakozásra birja. A nagygyűlés Friedrich ajánlatira Hornyánszky indítványát elfogadta. — Friedrich után Hornyánszky, majd Weiss Konrád mondtak bezzédet, melynek során közölték, hogy Rakovszky, Beniczky, WindischgrStr, Sigray, Pallavicinl, Lingauer, Tassler, Somogyi és Ferdinándy beléptek a pártba. A nagygyűlés e bejelentést zajos éljenzéssel fogadta.
A Magyar Kurir a belépő Jképviselők levelét is közli, ezzel szemben késő éjszaka tudósítónk azt jelenti, hogy Rakovszky és Tassler n belépést a legélesebben megcáfolják és kijelentik, hogy a kereszténypártból való kilépésről szó sincsen. Rakovszky nyilatkozatában ezt a kitételt használja: én és elvbarátaim. Ebből arra következtetnek, hogy
ZALAI KÖZLÖNY
1922.\' jartuár 15
nemcsak Röl-ovszky és Tassler, hanem a többi képviselők csatlakozása sem fedi o valóaágot és hogy a kereszténypárt egjsé-gének megbomlásáról még korai beszélni.
Félmilliós jótékonyság.
Budapest, január 14. Eszterházy Pál herceg a Huszár-féle akció .láthatatlan vendége" számóra 500.000 koionit küldótt Huszár Károly képviselő címére.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 14. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) —,82l/i. osztrák korona: —\'17, az osztrák béyeg-ze\'t bankieirv* pedig —\'9 azantim
A tőzsde magánforgalma.
Budapest, Január 14. Dollár 630, Mária 345—64, Líra 2700, Lei 500, Szokol 1017, Koronadinár 870, Bécsi kifizetés 91/,.
Zsoldos tanintézeti
Budait, VII., Dobtajr-tt. 84. T*Ufon Jó»a«f 194-47. [ ®M . legjobban kéíiit etó nugáovi«g«kr». Vidékleknek levelező oktatás , jpeciilií, magánhiMtváUtm irt tankönyvek papján
A Polgári Egylet mozit akar nyitani.
A város feltételekhez kötötte a támogatását.
Nagykanizsa számára tudvalevőleg a belügyminiszter három mozi nyitására adott engedélyt. Kettő a város belterületén s egy Kiskanizsán van. Az is ismert dolog, hogy a nehéz viszonyok mellett, mind a három mozgószinház nagy nehézségekkel küzd.
A Polgári Egylet választmánya a napok-. ban gyűlést tartolt, amelyen egyhangúlag kimondották, hogy mozi nyitásra kérnek engedélyt. Tervük szerint a nagytermet alakítanák át moziteremmé. A terv kivitele kapcsán a Polgári Egylet választmánya a város támogatását is igénybe óhajtja venni s erre a város vezetőségét fel is hivta.
Munkatársunk értesülése szerint a város támogatását feltételekhez köti. Tekintettel arra, hogy a belügyminiszter által engedélyezett három mozi is a legnagyobb nehézségekkel küzd, egy negyedik mozgó felállítása csak abban az esetben volna lehetséges, ha a Polgári Egylet az átalakítások kapcsán olyan álozatokat is hozna, hogy a nagytermet színjátszásra is alkalmassá lehetne tenni.
A tárgyalások ilyen irányban folynak is s a Polgári Egylet nem zárkózik el teljesen a munkálatoktól, csak természetesen, ehhez messzemenő támogatást igényel. Első sorban a város anyagi támogatását is elvárja s a kultúrpalota céljaira felajánlott nagyobb kormánypénzt fel akarja használni.
A Vass és Horváth cég el is készítette a tervezetet már, amely szerint az átalakítások mintegy két és fél milliót vennének igéftybe. A hátsó falat kidobnák s a mögötte levő, a Polgári Egylet tulajdonát képező területre színpadot epitenének. A terem belső átalakítása is .tetemes munkát igényelne. Uj feljáró, öltözők, páholyok stb. építése van "tervbe véve. A tervrajz a városi nurnöki hivatalban van már, ahol Király Sándor műszaki tanácsos a stükséges simításokat eszközli rajta.
A Polgári Egylet s a város közös terve egy csapásra s a körülményekhez képest alaposan oldaná meg Nagykanizsa régi kultur-igényét, hogy a városban állandó színház épüljön.
Ez a terv különben nem uj, a Z.lai Közlöny még dr. Prack István közigazgatást tanácsos polgármesteisége alatt felvetette a kérdést s a város részéről nagy pártolással fogadták. MoSt a terv a város és a Polgári Egylet: vezetőségétől függ. Ha megtudnak .egyéni, azt hiuxük^ nem messze van az idő, hogy a varos megfelelő színházzal rendelkezzék.
A város külső utcái sártengerben úsznak.
A Gyár-utcaiak súlyos panasza.
A Zalai Közönynek íppen 0 tegnapi száma hivta fel a rendőrség figyelmi! a város tűrhetetlenül elhanyagolt sáros utcáinak meg-tisztiitatására. A mai postánk e Gyár-utcai lakosok súlyos panaszát hozta, melyet s/0-szerint itt közlünk :
Igen Tisztelt Szerkesztő Url Nem szivesen, de kénytelenségből kel , hogy a nagy nyilvánosság elé vigyük évek óta vajúdó aion kérésünket, mely a maga hivatalos utján minden alkalommal elszunnyad!.
A dolog a következő: Mi Gyár-utcai lakosok és háztulajdonosok állag, évenként egyszer Írásban, vagy lizszer szóbeli kéréssel kerestük meg " város vezetőségét, hogy a Gyár-utcát a Csengeri úttal óss/ekotő két útvonalon legalább a gyalogjárót tétesse járható állapotba.
Egyszer sem történt semmi intézkedés, még csak STÓra sem tartották érdemesnek
Hogy ti.zta képet nyerjen Szerkesztő Ur, fáradjon ki és nézze meg milyen képet nyújt a Hajcsár- és Vécieyut, mint a Csengeti- és Gyár-utcákat összekötő két útvonal. Szégyenére válnék még az ulolsó kis községnek is.
A tél folyamán két Ízben volt nagyobb havazá", mikor a házlulajdonosoknak már reggel fél 8 órára járdáikat le kellett tisztítani. Hogy • z meglörlént rendesen, bizonyíthatja » rendőrség is. Ellenben a szalmagyárral szen.oen levő, mintegy 250 méteres telek, valamint a Gyár- és Vécsey-ulcák sarkán levő cirka 200 méteres gyalogjárókról dacára annak, hogy a letisztítást az államrendőrség is többször és erélyesen sürg He, mindezideig nem történt meg, míg az magától el nem olvadt.
Ugy tudjuk, a tőrvény mindenkire, egyformán kőtelező még akkor is, ha a tulajdonost r. I. városnak, vagy bárki másnak is nevezik. A törvény szerint minden tulajdonos köteles a város, vagy község belterületén levő háza, illetve telke mellett a közlekedésre szükséges gyV°&jAr<st megcsináltatni, azt jó-karban tisztán tartaniI Ezzel szemben a fentebb jelzett két telek mellett járda egyáltalán nincs, a gyalogjárásra használt utal pedig a levezető földfölötti csatorna vize annyira alámosta, hogy azon, különösen este és éjjel, a közlekedés egyenesen élei veszélyes, jóllehet a Gyár-utcai lakók zöme éjirli szolgálatra köteles vasutas és mozgópostás. Nappal a nyakig érő sáron alig lehet átvergődni. A gyerekek is olyan sárosan jutnak el az iskolába, mintha legalább is a vajdai majorból járnának be. Mennyivel több cipő és ruhs szakad ennek következtében, az nem is fontos ám ebben az olcsó világban.
Szerények vagyunk mégis és nem ké rünk semmi egyebet, minthogy köteleztessék a jelzett két telek tulajdonosa járdájának azonnali kirakatására és annak állandó tisztántartására, annál is inkább, mert a Gyár utcaiak érdeke is van annyira fontos, mint más utcibelieké, akik télen csakúgy, mint nyáron, egyformán tiszta és száraz láhbar juthatnak a város belsejébe, illetve hivatalokba.
Midőn b. lapjában fenti kérésünk számára helyet kérünk, maradunk u várostál sár demarkációs vonallal elszakított, de azért ide adózó Gyár-utcai lakosok és háztalojdonosok.
RAKTÁRAINKBAN MEGTEKINTHETŐ
VETŰ ÁRPA
ELADÓ.
Nagykanizsai Tárházak r.t.
_ Rakovamky megnyugodott. A
tegnapi nemzetgyűlésen R.kovazky István képviselő élesen támadt, egy interpelláció keretében Vass kultuszminisztert kanonokká tőrténő kinevezése kapcsán, A« üggyel k.p-„olalb.n tudóshónk az .Ubbi két nyilatkozatott jelenti:
Rakovszky István:
— Vass József miniszter válaszával nagyon meg vagyok elégedve. Ha ismertem vo\'na az eljárási módját annak, miként történik a kanonoki kinevezés, nyugodt lettem volna és nem interpelláltam volna. Azt hittem, hogy amiót. a főkegyúri jog nem gyakoroltatik, a kánonjogi elv érvé-nyesül, amely szerint a püspök káptalaná-nak tanácsát meghallgatva, az üresedésbe jutott stallumot függetlenül tölti be.
— A miniszter válaszából megtudtam, hogy a püspök kinevezheti ugyan a kanonokokat, de csak a kultuszminiszter előzetes hozzájárulásával. Ha ezt tudom, tisztán állott volna előttem, hogy Vass kultuszminiszter kinevezése nem történhetik meg, mert lehetetlennek tartom, hogy ő maga járuljon hozzá előzetesen a saját kinevezéséhez.
Ugyancsak nyilatkozott ma Rott Nándor veszprémi megyéspüspök is az ügyre vonatkozólag, aki a Magyar Kurir utján a következő kijelentést tette:
_ Az üresedésben levő kanónia betöltésére nézve eddig semmiféle lépést nem tettem, igy a minisztériummá sem léptem
ez ügyben érintkezésbe. Természetes tehát, hogy a kultuszminiszter ur minderről semmit sem ludhat.
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt héten a kővetkező bejegyzések történlek. Született: 8 fiu és 4 leány. Házasságot kötöttek : Varga Ferenc földmives Farkas Annával, Hofer Gyula magánhivatalnok Beer Annitá-val, Horváth Vendel kőmüvessegéd Vugrincsics Annival, Varga József földmives Budai Rozáliával, Homan János cipészsegéd Papocsi Máriával. Elhaltak: Horváth János 29 éves géplakatos-segéd tüdővész, Hoffman János 1 napos koraszülöttség, Horváth József 30 éves napszámos tüdővész, , Kovács György 74 éves városi csikós bélhurut, Kálesz Mária 30 éves napszámos vesekor üli lob, Vargek János 22 hónapos tüdőlob, Németh Jolán 7 éves egyhárlyalob, Nóvák Eleik. 2 hónapos ránggőrcs, Muczer József 1 hónapos bélhurut, Dolmányos Rozália 25 éves tüdögümőkór, Nagy Sándorné szül. Czopfer Rozália 36 éves tüdőhurut, ózv. Szabó Istvánné szül. Kapér Katalin 77 éves aggkori végkimerülés, Györkös Ferencné szül. Dara Mária 27 éves tüdővész, Orsós Katalin 5 napos veleszületett gyengeség, Horváth Ferenc 81 éves népzenész aggaszály, Sziva Lajos 28 éves állam-icndőr tüdővész, Szűcs Ferencné szül. Piacskó Éva 35 éves genyvéiüíég, Simon Márton 60 éves gyomor bélhuiut.
— Uj Dráva-híd. Újvidékről jelenti tudósilónk: A minisztertanács egyik legutóbbi ülésén 250 000 dinár hitelt szavazott meg egy uj Dráva-hid építésére, hogy összeköttetést létesítsen a murámul! vidékekkel.
— Folhiváa 1 A Nagykanizsai Autóforgalmi r. t. Nagykanizsa igazgatósága részvényeseit felhívja, hogy a részvények névértékének hátralékos 70%-át, tehát darabonként 360 koronát folyó évi február hó 15-ig a Délzalai Takarékpénztár r. I. hoz Nagykanizsa, Fő-ut 8. fizessék be.
1922 január 15
ZALAI KÖZLÖNY
— Ax Elnémult Harangok — má-
sodszor. Említettük mér, hogy a Kath. Legényegylet nagysikerű szinelőadását az Elnémult harangokat igen sokan nem láthatták, mert későn gondolván az előadásra, jegyhez nem jutottak. A sok oldalról felmerült kívánság folytén az egylet derék műkedvelői kézséggel vállalkoztak reá, hogy az előadést megismételik, hogy a kiválóan hazafias irredenta darabot minél többen láthassák. Ezen ismétlő előadás jövő vasárnap, folyó hó 22«ón este lesz a Polgári Egylet nagytermében. Az Jeddigi siker Után Ítélve a résztvevő közön?ég ezen alkalommal is egy nagy sikerű előadáson fog résztvehetni. Az érdeklődők már keddtől (folyó hó 17-től) kezdve Jegyeiket megválthatják a Schless testvérek üzletében (Deák tér 10. sz.)\'
— Hangverseny.. A hadirokkantak, özvegyek és árvák .nagykanizsai csoportja január 25-én tartja a Polgári Egylet nagytermében hangversenyét Marschalko Rózsi az operaház, Oroszi Albert a városi szinház tagjainak, valamint dr. Balla János és Garamvölgyi Iván közreműködésével. A hangverseny iránt, mely az idény legsikerültebb lesz, nagy az érdeklődés. A hangverseny tiszta jövedelme a háború áldozatainak ftl-segélyezésére fordíttatik, kiknek nagy része nélkülözéseknek van kitéve. A hangversenyt tánc követi. Jegyek előre válthatók Szerb nél és a Králky tőzsdében.
— Ujabb feljelentések a Budapest—nagykanizsai vonat zsebmetszőt ellen. A napokban megírtuk, hogy a Budapest—nagykanizsai vonatot egy jól szervezett zsebmetszőbanda kifosztott. Az utasok értékesebb holmijait, pénzét és ékszereit ellopták. Az utasok nagyrésze csak akkor vette észre, hogy hiányzik a pénze, amikor már a nagykanizsai vasútállomásra értek. A rendőrség két fiatalembert, Szarka Istvánt és Schmidt Arthurt le is tartóztatták s ma a nagykanizsai rendőrségen fogva tartják őket. A vallatások során napokig konokul tagadtak, tegnap azonban az egyik mér vallomásokat tett. A zsebmetszéssel kapcsolatban a feljelentések egymásután érkeznek a rendőrségre. A keszthelyi csendőrség tegnap átiratban jelentést tett a nagykanizsai rendőrségen, hogy Kulcsár Tálos József kiskomáromi lakostól 20,000 K készpénzt és hat d«irab marhalevelet loptak el. Hasonló feljelentések érkeznek Balatoriberényből s több más helyről.
— A* NTE tornászestélye ma este pontosan 8 órakor kezdődik a Polgári Egyletben. Az estély minden tekintetben sikerülni fog, s ujabb erkölcsi érdemiket hoz az agilis egyesületnek. Kiváló erőket nyertek meg a szereplésre s oly műsort állítottak össze, mely méltán megérdemli azt a nagy érdeklődést, mely az estély iránt megnyilvánul. A műsor a következő: 1. Disztorna magaskorláton. Bemutatja az NTE kezdő és haladó tornászokból alakított csapata. 2. Magyar dalok. Énekli Bálint Gyula. 3. Vivás. 4. A Sa»fiókból szovoi Flesch János. 5. Buzo* gánygyakorlatok. 6. Kuplék. Előadja OHop Géza. 7. Gúlák. 8. Mai hóbort. Síinpadi tréfa. Előadják Szabó Sári és Wóligurszky Béla. A konTeráló szerepét Pap József tölti be, a zongorakiséretet Hirschler István látja cl.
— Nyukosz budapesti mozi részvények jegyezhetők Krátky tőzsdében. Egy részvény 600 K, egyébb feltételek ugyanitt megtudhatók.
— A Cserkészek estélye. Folyó hó 21-én, szombaton lesz a helybeli cserkészeink estelye a Polgári Egyletben. Az ünnepély műsorán a következő a*ámok szerepelnek: 1. Prologus. 2. Induló. Zeneszám. 3. Hogyan fest írz igazi cserkész ? (Tréfás jelenet.) 4. A nyári táborozás története (énekbetétekkel és bemutatásokkal). 5. Borzalmas cserkés\'kaland. Vig szavalat. 6. Tobor/Ó (tánc). 7. Upmann vizsgáztat (színijeiénél). 8. M*gv«r cserkész dala (előképpel és énekekkel). 9. Cserkész-induló. Előadja n fŐgimn. énekkara. — Jegyek
(I. hely 30 K, II. hely 25 K. állóhely 15 K. karzat 10 K.) előre válthatók a főgimnáziumban éa Mair könyvkereskedésben. Mivel többm szíves adományokat ajánlottak fel böffé céljaira, ezúton is közli a rendezőség, hogy azokat az adakozók intenciói szerint a cserkészet céljaira fordítják.
(x) A szezon legfényesebb bálja lesz a nagykanizsai szállodások, vendéglősök, kávésok, mészárosok és pincérek segélyegyesü-letének mulatsága, melyet egyik leghirnevesebb cigányzenekar közreműködése mellett a folyó évi február hó 4 én a Kaszinó összes termeiben fognak megtartani. Akik tévedésből meghívót nem kipnának s arra rofloktálnak, ebbeli igényüket szíveskedjenek az egyesület Jegyzőjénél, Banekovich János igazgató-tanító urnái jelenten5.
— A Magyar Lloyd uj száma közli dr. Fenyő Miksa, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége igazgatójának nyilatkozatát a magyar osztrák tárgyalásokról Czeglédy Endre nemzetgyűlési képviselő a közmunkák megindítását sürgeti. A Magyar Lloyd bőséges tuvlositásokat közöl Cseh Szlovákia, Német-Ausztria, Románia és Jugoszlávia gazdasági eseményeiről. Különös figyelmet érdemelnek a budapesti pénzintézetek erdélyi üzleteiről szóló közlések. A Magyar Lloyd szerkesztősége ós kiadóhivatala BuJapest, VIII. Rákóczv-ut 73.
— A közalkalmazottak figyelmébe. A mérték utáni cipők készítésére vonatkozó megrendelési határidő folyó hó 20-ig meghosszabbíttatott, tehát még e hét folyamán a megrendeléseke; ##felyeijsz0k és tudatjuk az érdekeltekkel, hogy"a" mérték utáni cipők árából a közalkalmazottak 000 koionát fognak fizetni, ugyanis megrendelésnél 600 koronát, a többit az államkincstár fizeti A cipőkhöz való bőranyag a napokban megérkezik és ezen cipők e hó folyamán jól cl is készülnek. A Nagykanizsai Bőripari Szövetkezet
— Nyolcas Ikrek. A „Wiener Journal" jelentése szerint a mexikói Tamplcóban egy Ralbo nevezetű gazdad földbirtokos felesége a napokban nyolc egészséges gyermeknek adott életet Orvosi körökben az esetet nagy érdeklődéssel fogadják, mert eddig csak hatos-ikrek fordultak elő.
— Nyngosz naptár kapható Krátky tőzsdében. A naptár tartalmazza a nyugdíjas és rokkant tisztekre, hadiözvegyekre vonatkozó összes utasításokat, kedvezményeket, »zok megszerzési módját. A nyugdijasok, pótlékok nagyságát, kiszámítás módját, egyben az ország összes Nyukosz tagjainak név és lakás jegyzékét. A naptár ára tagoknak 25 K, nem tagoknak 100 korona.
(xl Az NTE. toraászestélyére, mely e hó 16 ikén lesz, pe feledje el jegyeit elővétel ben megváltani Szerb köny vkereskedésében
(x) A vásárzó cipész- és csizmadia Iparosokat kérjük, hogy ma délelőtt tizenegy órakor az Ipartestületben okvetlen megjelenje-nek, hogy a sátorhelyek kérdésében egyöntetű határozatot hozhassanak. Az Ipartestület elnok-
5Cge\' (x) Még csak ma lesz látható a
Világ-mozgó re "ek film-attrakciója Harry l\'iel felléptével a „Fejnélküli lovas- I- része a Halál csopda", melyhez még pár jegy kap-ható. Ezúton kéri a Világ-mozgó igazgatósága a kis hazátlanok" lll-ik részéhez előjegyzett jegyek tulajdonos.it, hogy a ^.erdai elóadASok-hoz kedden délut -n 3-5 ig és szerdán délelőtt 10-161 12 ig. a csütörtöki clöadasokhuz peJ\'g csütörtökön délelőtt 10—12-ig és délután 3-tol 5-ig jegyeiket áwenni szíveskedjenek.
(x) Könyvek, folyóiratok, zenemüvek, divatlapok, papírok és írószerek nagy raktáron Fischei Fülöp Fiai könyvkereskedésébon Nagykanizsán.
(x) Mindenféle vadat és vadbőröket legmagasabb árban vesz Szabó Antal fegyver* és lőszerkereskedő.
(x) Az Uránia ma vasárnap a szezon egyik legnagyobb szenzációját .Pygmaliont? Bern ha rd Shcaw világhírű darabját mutatja be. E bűbájos történet, melyben hiven tükröződik Schaw ragyogó szelleme, ötletessége és lágy melankoliája, egy sokat szenvedő fiatal pár diadalmas szerelmét oldja meg frappáns helyzetek során felvillanyozó játékkal és brilliáns technikával. Az előadások kezdete fél 4, fél 6, 7 ós 9 órakor. Jegyek előre válihatók már délelőtt 10 órától és délután 2 órától.
Februárban megkezdődik a határ-megállapitás Délbaranyában és a Vajdaságban.
Pécsi tudósítónk jelenti: Mii\\t annak idején megírtuk, a magyar—jugoszláv határmegálla-pitó bizott.ág a murántuli éa a Gyékényes melletti határok megállapítása után végigjárta a baranyai demarkációt és azután, mint aki jól végezte dolgát, két hónapi szabadságra ment. Ennek a szabadságra menésnek az oka az volt, hogy
a jugoszláv hatóságok képtelenek voltak n Dclmagyar országra és a Vajdaságra vonatkozó azon adatokat BssxegyUJtenl, amelyek a határmegállapitó bizottságnak reájok kedvező döntését biztosították volna.
A határ megállapító bizottság februárban Nmét megkezdi munkáját. Székhelye Eszéken lesz és innen száll ki esetenként a határok megvizsgálására.
Csolak Antich ezredes a napokban Szabadkára utazott és utasítást hozott Dóba-novacski Pál főispánnak, hogy haladéktalanul dolgozzák ki a határmegállapitásra vonatkozó terveket. Ugyanekkor az ezredes közölte a kormánytól kapóit instrukciókat és azokat a szempontokat, amelyeket irinyadókul kell tckinleniök á technikai munkálatok előkészítésénél. A jugoszláv hatóságok ugyanis követelni akarják Szabadka egész határának az SHS. államhos való csatolását, mert a bajai háromszögnek az anyaorszáehoz való visszacsatolása állal mintexy 5500 katasztrális holdnyi terület Ujszabadkához került. Ezt szeretnék újból a szerbek. A Bácsmegyei Naplónak Belgrádból eredő értesülése szerint a szerbek Szabadka határának visszaadása esetén Magyarországot Horgos környékén „rckompenzálnák:u
Február havában tehát megkezdődnek » határmentén a határkiigazitó-bizottság munkálatai. A megszállott területek lakosságát tehát ideiében értesitenfkellene, hogy készüljenek ft fogadtatásra. _ Magyar részről a munkálatok előkészítése már be van jobbára fejezve.
A pécsi tudományos körök még a megszállás alatt nagy körültekintéssel, hatalma, elaboratumban dolgozták fel a határkligaxltáara vonatkozó adatokat,
ugy, hogy a határmegállspitó-bizottságnak tegnap Pécsre érkeielt magyar delegáció vezetői: Vassel Károly ezredes és Robek Antal műszaki tanácsos már egy teljesen kész és minden legkisebb lésiletre kiterjeszkedő munkát kaplak kézher, amely a kormány azon memorandumát támasztja alá,
amelyben _____, .
a békeszerződésben előirt jogunknál fogva ellenvetést tesz a határnak Torjánc— Klskőszeg vonalában való megállapítása ellen és követeli a határnak a Dráváig való letolását.
ZOZÓ krém- "appan, púdert legjobb, kapható mindenütt ZoZÓ
zalai közlöny
1922Jonuirli.
Apró liirdetések.
HlrdattMk d«liUa « OrAlg .itatnak fal .IUe»»b*a M*rl»»
Gépésznek ajánlkozik bizonyítvány-nyal rendelkerő vizsgázott gépész urodalo-rba. malomba vagy más hasonló helyre; esetleg kovácsrv.unkái is vállalna. Cimc; Városháza, II. emelet, 85 sz. ajtó.
Angol ős német nyelvet, valamint gimnáíiumi tárgyakat tanit felső kcr. iskolai tanár. Cim a kiadóhivatalban.
Betűszedő és könyvkötő tanonc
felvételik lapunk nyomdájában.
Fiatal leány mindenesnek felvételik. Cím s kiadóban. «
Eladó villatelek. Balatonkereszturon az állomás átellenében a Balatrn pártján 1 katasztrális hold telek eladó. Tudakozódni le-h«t ott helyben Varga Ferencnél Hólavárban.
Uránia
mozgóképszínház
Rugoiji-ila 1
Vasárnap, január 15 én egy nap
Pygmalion
E^y ujságarus ieány szerelmi története 5 felv Bernhard Shaw vi\'ághirü darabja után
fűóadátok hétköznap 0 é» fél t> órakor, vasai- é» ünnep-nap fél 4, fel 0, 7 é» 8 ór»kor.
lUtrink: Páholy 22, itölit 18. kérnék 16. fenntartott
Umlásizék 14, támlás* zék 12, kortték 7 koroa*. KOsUstt.ls.löhn.k páholy 14. aaOlyo l«. körssék 10.
Kereskedőknek,
iparosoknak!
Síép
reklámnaptárak
és kis naptártömbök
olcs > árban kaphatok még
Fischei Fülöp Fiai
papiráruhAzában, Nagykanizsán.
ftl5—1922.
Hirdetmény.
A városi tanács 3 évre haszonbérbe adja mozőgazdasAgi közteshasználatra .Vajda* nevű vágásterilletet, és pedig: 19 én 64.127, mig 21 én 2—63 számmHl ellátott, erdórészleteket Az árverés mindenkor reggel órai kezdetid a helyszínén láttatik me* és keJvezőtlen idő esetén 21., illetve 23. és 25-én tartaiik meg.
\' Nagykanizsán, 1922. évi január 13-án.
Polgármester.
Hétfőtől kezdve
bükkfahssibból
aprított tűzifa
Ier 180 K-ért
métermászénkint kapható. Ugyanott «jy gözcséplögarnitura altdó,
Kinizsy-utca 25.
POLL/ÍK M.EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Kinixsy-utca 2/a I.emelet Telefon 131.
Január—február havi uiUiUv* «Wj<gy«ihctó és megrendelheti:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hanna árpa, Ugovo és Juppal ub. tavául buza, bükköny, köles. muhar. tengeri. vörös loher. lucerna, répa *tb. összez
gazdasági magvak
ugy kisebb, mini nagyobb mennyiségben.
Minden gazda Igyekezzék szükségletét mlolőbb megrendelni.
Értesítés.
A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet
alakult 1802-ben 1922. január 1-én nyitotta meg
60-ik évtársulatát
Kgy t. rzsbctétrc 4 éven át b«ti I kor<*a flzetendó. Egyszerre több hét is beti<etheló
A befizetett tökét és az osztalékot lejáraikor készpénzben folyósítjuk
Klfogaduok tagjainktól takarék- é» folyó-jzárola betéteket.
Kölcsönöket Myóíituak kezességre, kéli- vagy jel-zálogra, kötelezvények. váltók stb. alapján.
Uj könyvecskék kaphatók .i szövetkezet hivataloz helyiségében (Cicngery-u. l\'osti Magyar Kercak. Bankpalota).
A befizetések egész héten át délelőtt g 11 óra között elfogadtatnak.
Az igazgatóság.
A HERKULES
Téglagyárban
(Magyar u. végén) állandóan kaphatóbékemim ségU égetett
TÉGLA
hornyolt, hódfarkú és Sima, va\'amint kátranyos
TETŐCSERÉP.
Rendelések Kinizsy-utca 5.szám
aUitlí téglahtyóri irodában eszközölhetők.
A városi iroda telefonszáma 378. a gyártelepi iroda telefonszáma 242.
Hobé Damate ..Tárta
ffMWU fUdUfiS un 11. U." (Jrfcil ,-t.
Budapeit, VI., Lomb-utca 11. izém
-Triple scc ©
-Cherry Brandy i -Curacao-Orange 5
ö Z
V c 9
H
OT^uiavczu-vsi aiigc ,
. -Kristály kömény c r€ r-Cacao U Bs-Mocca P1-Vanília
L.Elixir
»„ Hobétine ®
Kapható minden előkelőbb caemegeüiletbeo, kávéházban, vendéglőben, cukrászdában, itb.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos Földbirtokrendező Blrósifl által engidélytzett
Ingatlanforgalmi irodája.
Ttltfon m. EfitvOs-tir 29. TizIriM ila: SifaM l|y»JW|
Eladó birtokok i
300 holdas birtok urilakkal, élő és holt felszereléssel és 140 hold bérletlel, Veszprémmegyében.
100 holdas birtok szép kastéllyal és gazdasági épületekkel, felszerelés nélktli, Zalame gyében.
100 holdas birtok Tolnamegyében gazdasági épületekkel és külön megváltható felszereléssel.
47 hold föld Somogyban részben szántó, rét és legelő.
2 holdas szőlőbirtok Keszlhely mellett épület
nélkül.
3 holdas szőlőbirtok a Balaton zalai oldalán,
közel Keszthelyhez, Jó épülettel.
15 hold föld Somogyban, részben szántó, rét és legelő, jutányos árban.
Eladó házak Nagykanizsán.
Modern 2 emeletes sarok bérház a belvárosban.
Lakóház a belvárosban kerttel, azonnal elfoglalható 2 szobás lakással.
Családi ház, csendes utcában, egy szobás kony* hás lakás elfoglalható.
Lakóház forgalmas uivonalon nagy kerttel, is-t Hóval és kocsiszínnel, 1 háromszobás utcai lakás elfoglalható.
Nagy 2 emeletes üzletház a Piac-téren.
Kisebb-nagyobb házak a város minden részén.
Eladó házak Budapesten és környékén.
Budapest legforgalmasabb utcáiban 2—3—4—5 emeletes modern bérházak egy és félmilliótól kezdődő vételárért.
Villák a legkényesebb Ízlésnek megfelelők, azonnal elfoglalhatók nagy lakásokkal Budapest legszebb helyein.
Családi házak Budapest környékén, villamos mentén, azonnal elfoglalható lakásokkal és kerttel 100.000 koronától 300 000 koronáig.
Eladó gyárak és gyártelepek.
Működésben levő modern szeszgyár 500 hl kontingenssel Zalamegyében.
Téglagyár kimutatható évi 500.000 korona haszonnal Zalamegyében.
Üzlethelyiségek és Irodahelyiségek Nagykanizsán átadók.
a
VILÁG
mozgokepsziuház
Eriaébat király ni-tér. Szarm izíllodt ipllitébn
Telefon 74. Telefon 74.

Pénteken, szon-.baton és vasárnap a
Fejnélküli lovas I. része
Harry Plel felléptével Szerdán és csütöriököo
Kis hazátlanok III. része

1\'áholy 22 K, zsölyo K. I hely Ift K, . IL hely 12 koioaa. Ili hely 7 korona, I
Előadások hélkrtzoap tt és fél 0 órakor, vasár- és Ünnepnapokon fél 4, i, 7 és u órakor. Pontoa koxdóa I
Nyomatott a laptulaidonosok s Zuiai c» Gyarmati könyvnyomdáiában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Január 17. Kedd
13. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SmtkMstÓÉéi kUdóhlv.uli Fö-at IS. II.
- UUiwbu-UWlMi 1K --
M.lJ.lc-ilk mloJI, kora r*[[.l
rómnKESZTÖ Dr HEOEDŰSOVÓROY
nigLÓSSZKItKKSZTA:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
UIOMaolí.l Arak : trr. MO X. réUm »M X. N.n.J fart 140 X Enj bór. >0 X. Fu.. auatra S X
A Bethlen-féle uj választójog.
Lényegesen korlAtoxza a nök . választójog ellen. - Tisztázódott
Budapest, január 16. Szombaton Bethlen miniszterelnök tanácskozott a kisgazdapárt vezéreivel. A tanácskozás főleg a választójogra vonatkozott. A miniszterelnök megismertette a javaslat tervezetét, amely az általános, egyenlő választójog alapján épült fel.
A javaslat szerint választójoga lesz minden 24 éves férfinek, aki magyar állampol-gár, írni, olvasni tud és egy bizonyos idÖ óta egy helyen lakik. Intézkedik a javaslat külön a passziv válssztójogról és e szerint minden választó választható lesz. Lényeges a korlátozás a női választójog terén. Nem ad minden nőnek választójogot, de választójoga less minden 24 éves nőnek, aki a) önálló keresettel bir, b) főiskolai végzettsége van, c) három gyermekea családanya, d) állami tiaztviaelő felesége.
A választói névjegyzéket sz 1918. évi névjegyzék alapján az uj jogdmnek megfelelően kibővítve fogják öiszeállitani. A szavasig a városokban titkos, a községekben nyílt lesz.
A miniszterelnök a többi pártok vezetőivel la rövidesen megismerteti a javaslatot.
Előreláthatólag Haller és hivei ezt a javaslatot aligha fogják elfogadni és igy mielőbb ellenzékbe menne. A párt nem csst-lakozik Frledrichhez, hanem mint önálló ellenzéki párt fog működni. Szó van róla, hogy a párt alakuljon vissza a régi néppárttá, sőt felmerült az a terv is, hogy a visszaállított néppárt élére Zichy Aladár grófot hiv-
választójogát. - A kisgazdák az uj Rakovszky és Priedrích-párt Ugye.
ják mrg. Ennek az az akadálya, hogy a keresztényszocialista szakszervezetek nem tudnak egy néppártba elhelyezkedni.
Mikor a délután folyamán a nemzetgyűlés folyosóján a választójogi tervezetnek a híre elterjedt.: a képviselők a legélesebb kifakadása il foglaltak állást ellene, különösen a kisgazdapárti képviselők háborogtak, akik valamennyien kijelentették, hogy semmi esetre sem fogadják el a nyilt szavaséit és súlyos kifogásaik vannak a nők választójogának ily mértékű megszorítása ellen is.
A Rakovszky és Friedrich-párt ügye ma tisztázódott. Kiderült, hogy 10 képviselő valóban aláirta a belépési nyilatkoztot és Fricdrichnek felhatalmazása volt arra, hogy a belépést proklamálja. Tassler és Rakovszky részéről félreértés forgott fenn akkor, amikor kétség bevonták Fricdrichnek ezt a jogát és azzal vádolták meg, hogy indiskréciót követett eL Az érdekelt képviselők a mai nap folyamán valamennyien nyilatkoztak erről a kérdésről és megállapították, hogy ők a Friedrich-pártba valóban beléptek. Egyedül Rakovszky nem nyilatkozott és nem vonta visiza eddigi kijelentését.
Hir szerint bár a Friedr ichpárti képviselők valamennyien legitimisták, nem fogja a pártprogram kidomborítani legitimista álláspontjukat.
Ma olyan hirek terjedtek el, hogy az uj párthoz Horftonnay Tivadar, Grieger, Simrecsányi és Fangler is csstlakoztak.
Nemzetgyűlés.
Budapest, január 16. A nemzetgyűlés mai ülését egynegyed 11 után nyitotta meg Bottllk elnök. Miután tanácskozóképtelen volt, a Ház először szünetet, majd névsor olvasáat rendelt el.
Ezután folytatják az indemnitás vitáját. Berky József szólal fel. Sürgeti a társadalmi és felekezeti beke helyreállítását A női választójognsk nem híve. A földbirtok reform törvényjavaslatot rossznak tartja. Konszolidációról addig szó aem lehet, amig az végrehajtva nincs. Az ezer hold földdel rendelkező tisztviselőket azonnal, végkielégítés nélkül, a 100—1000 hold földdel rendelkező tisztviselőket pedig végkielégítéssel bocsássák el. A kormányzósági intézményt határidőből kell kötni, mert a mai ideiglenes állapotok csak örökös puccsokhoz vezetnek. Tegnap arról beszéltek, hogy Zita királyné Ottóval a nemzetgyűlésre jön, ma A\'brecht királyságáról suttognak. Vannak egyesek, akik milliókkal, vesztegetésekkel akarják megoldjni a
királykérdést. A mai állapotok nem tarthatnak sokáig. A volt király nem jöhet visszs. Jellemes ember nem vállalhatja el a trónt. Az indemnltást nem fogadja cl.
Drosdy kéri a tanácskozóképesség meg-állapítását.
Elnök: A folyosóra azóló csengőket megnyomja.
Droxdy: Hol van a házszabályokban, hogy előbb be keli csengetni.
Elnök Drozdyt rendreutasítja.
Rassay: Magaviselet.
Elnök Rassayt is rendre utasitja.
Rassay a házszabályokhoz kér szót. Ki jelenti, hogy az elnökségnek nincs jogában olyan kifejezést használni, milyeneket használt, mert kénytelen lenne hasonló hsngot használni az elnökkel szemben.
Budavár y: Azt hiszi, hogy lebujban van. Micsoda korcsmai hang ez. (Nagy zaj).
Elnök felszólítja Rassayt, hogy magyarázza meg, mit talált sértőnek. (Állandó nagy raj).
Rassay és Drozdy a házszabályokhoz szólnak hozzá. Majd Rassay bocsánatot kér.
Elnök kijelenti, hogy eláll attól, hogy Rassayt a mentelmi bizottság elé utasitja.
Rakovtsky: Parlamenti szokás az, hogy ha egy kormányjavaslatot tárgyalnak, a kormánynak itt kell lennie. (Felkiáltás az ellenzéken: Egy sincs itt a kormány tagjai közül).
Tomcsányi igazságügyminiszter, aki a teremben volt a képviselő padokban, előre jön a miniszteri székekhez.
Rakovszky : A házszabályokhoz • szól.. Szeretném látni, hogy más parlanje^ tüioé-a^ , hogy napok óta a kormány padjai ftrea^c «b a vádakra nem felelnek. Ilyen lenézését a Háznak csak a nemzetgyűlés tűri. (Ugy van). Mi nem tűrjük, kiáltják az ellenzéken.
Tomcsányi kijelenti, hogy nem lehet ugy felfogni azt, mint ahogy ezt most beállítják, hogy a kormány részéről ez a nemzetgyűlés lenézése.
Drozdy: De az.
Tomcsányi: A miniszterek nem lehetnek állandóan itt. Más teendőik is vannak.
briedtich : Kéri a határozatképesség meg-állapítását. Alig hsngzottsk cl Fricdrich szavai, az ellenzék kifelé indul a teremből. A kisgazdák gúnyosan kiáltják utánuk : Kérik a tanácskozóképesség megáUspitását éa utána kimsnnek.
Rassay: Ti kéritek a nyolc óráa üléseket. Legyetek is Itt. (Nagy zaj).
Elnök megállapítja a tanácskozóképességet és folytatja as indemnitás vitáját.
Lingauer Albin : A kultuszminiszter áprilisban mondott beszédével foglalkozik. Nem történt semmi a katholikus autonómia irányában, sem az alsópapság, sem a tanítóság helyzetének javítására. Ezután a hadügyi kérdésekre tér át. A hadsereg ms is politizál, cenzúráz és politikai ellenőrzést gyakorol. A kormány például utasitotta a király húsvéti látogatása alkalmával a szombathelyi helyőrséget, bogy ne tisztelegjenek, őfelsége előtt. Képzelhető ennek a helyőrségnek a csodálkozása, amikor később a kormány mégia törvényes királyságnak ismerte el őfelségét. Vannak, akik lemondanak rangjukról, a hadseregből kilépnek és mégis tényleges parancsnokok maradnak. Valósággsl rendőr miniszteri állásokét kreálnak. Ezek a rendőrminiszterek inkább a mellékkormánynak dolgoznak. A rendőrségen valóságos sportot űznek abból, hogy a revízió folytán az internálótáborokban megüresedett helyre ujskat hivnak be.
— A választójogi javaslatot azért nem terjeszti be, nehogy az indemnitási vita befejezése előtt tisztába jöhessenek az alapelvekkel. Még azóvá teszi, hogy miért maradt el a asjtótörvény dolgában beígért ankét.
Ezután Szombathely, Kőazeg, Sopron, Szentgotthárd városoknak as elszakítás miatt válságos helyzetbe jutásáról beszéL Majd a Magyar Távirati irodát bírálja újból
_2____
Szünet után Vázsonyi kéri a tanácskozó-képesség megállapítását.
EJnök megállapítja, hogy nincsenek ta-nácakozóképcs számban, mire Vázsonyi kifakad : így nem lehet tanácskozni. Elnök 5 perc szünetet rendel el, majd ismét megnyitja as ülést. Pár perccel két óra előtt az ülés folytatását délután 4 órára elhalasztja.
A nemzetgyűlés ülését 4 óra után Bottlik alelnök nyitja meg. Lingauer folytatja beszédét.
Bírálja a kormány gazdasági politikáját. Hangsúlyozza, hogy Hegedűs pénzügyminisztersége többe került az országnak, mint a* egész román megszállás. Majd átmegy" a kormányprogram biiálatára. Kijelenti, hogy már a kormány tett lépéseket a konszolidáció felé. Ezeket azonban nem tartja kielégítőnek, ujabb lépéseket vár. Ismerteti ezután a királypuccs lefolyt eseményeit. Kiemeli azt, hogy Vass, amidőn bemutatták a királynak és a király azt kérdezte tőle: „ön a kultuszminiszter?" azt mondta: „Midőn felséged belépett az országba, megszűntem miniszter lenni."
Áttér a választójog bírálatára. Kijelenti, hogy előre sejti, hogy ez nem lesz kielégítő. Majd határozati javaslatot nyújt be, melyben kéri, mondja ki a nemzetgyűlés, hogy miután a képviselők mandátuma február 16-án megszűnik, a Ház utomatice megszűnik. Bizalmatlan a kormány iránt, az indemnitást csak három,, hónapra szavazza meg.
Ülés vége 8 óra 15 perckor.
Beniczky kihallgatása.
Budapest, január 16. Lengyel Endre vizsgálóbíró mára tűzte ki Beniczky kihallgatását. Ezt megelőzőleg kihallgatták Sztanko-vics Dénes fővárosi tanácsjegyzőt, akit azzal vádoltak, hogy résztveti azon a* elhatározáson, amelyen kimondották, hogy a királypuccs sikere esetén több vezető politikust letartóztatnak. 1 t megbeszélték a Mária Terézia laktanya megszállásának módozatait is. A vizsgálóbírónál önként jelentkezett Sztanko-vics, akit kihallgatása után az ügyészség előzetes letartóztatásba helyezett.
Két órakor fejezte be a vizsgálóbíró Beniczky kihallgatását, amelyről Beniczky a következő nyilatkozatot adta:
— A vizsgálóbíró részletesen kihallgatott az egész királypuccsra vonatkozóan. Különösen részletes felvilágosítást adtam arról az értekezletről, amelyen a király érkezése utáni napokban több katonával résztvettem. Emiatf az értekezlet miatt folyik ellenem a vizsgálat. Arról van szó, hogy mi ott összeesküdtünk volna. Ez tudniillik az ügyészség álláspontja. Elmondtam, hogy kik voltak ott az értekezleten és nyiltan kimondtam azt i«, hogy ott miről beszéltünk.
— Kihallgatásom.után, amelyről termé szetesen többet nem mondhatok, kihirdette előttem a vizsgálóbíró a vádtanácmak a vizsgálatot elrendelő végzését. Ezt tudomásul vettem, kijelentve újból, hogy nem érzem magam bűnösnek.
Nyolcvan magyar kommunistát Bécsből kiutasítottak.
ir Bécs, január 16. A rendőrigazgatóság ujabban nyolcvan magyar kommunistától vonta be a tartózkodási engedélyt, ugy, hogy ezeknek rövid időn belül el kell hagyniok Bécset.
TŐZSDE.
Bna«p«at, jantiár 10
ValaUpi&o: Napóleon 2110, honi 2800. \'í^n —, Dollár 660, Francia frank 5375, Ungyel mark. 22«/,, Márka 35S. t.i/a 2880, Osstrák Ö\'/4, Kubel 68, l.e. 4&«, Sxokol 1092, Svájci frank 12600, Koionadinár 040, Kranl-dlnár - , Holland forint —, Bécsi kilisetés 9\\4
Értékek: Magyar Hitel 1845, OmtrAk Hitet 1020* Hasai WÜ, JeliAlog 320. Lesaánutotó 765, XenskMolro1 Baok (1925, Magyai-Okis 301, Be<x»lnl 6000, Draache
----, Általános s«én--, S*á**vári--, Salgótarjáni
5300, Uril ínjri 0375, Rima 7310, Schlick 1140 Guttmaa 3700, Sasiéi 18950. Damca 2850, Klotild 32C0, \'Magyai
Cukor 18900, Adria R350, Atlaolika 2850, Királysor--,
Bospyák-Afcrái 810, Lipták 545. Phóbus 720, Vasroestyoi
Villámot--. <,is«ll. malom 2600, Konkordla 2300, Déli
Vasul 1400.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 17
Jugoszláv tervek az elszakított katolikusokkal.
UJ püspökséget akarnak. A csanádi püspök Rómában. A pápa a ma* gyarok mellett.
(Saját tudósítónktól.) Magyarországnak Jugoszlávia részére itélt területein minden vonalon folyik a jugoszlávok érdekeinek való berendezkedés. Talán nem is annyira a jugoszlávok érdekeit tartják szem előtt, mint inkább, hogy a magyarságnak ártsanak és megszüntessenek minden köteléket, mely az elszakított magyarokat még az anyaországhoz fűzi.
Ez a szempont vezeti őket akkor Is, amidőn az elszakított katholikusokat ki akarják vonni a pécsi, kalocsai és csanádi püspökségek egyházi kormányzata alól s trlj-sen szláv befolyás alá igyekeznek őket hajtani.
Ezen céljuk keresztülvitelére ■*— amint szabadkai tudósítónk írja — három tervük is van: az első terv szerint a* egész úgynevezett Vajdaságot a gyakovai püspökséghez csatolnák (ezt a tervet azonban, mely horvát kívánság, a belgrádi kormány csak ideiglenes megoldásként fogadná el); a második terv szerint a Vajdaságban két püspökséget létesítenének, Szabadkán és Nagybecskereken ; a harmadik terv pedig csak egy éa pedig a szabadkai püspökségről akar tudni.
Ez ügyben Szabadkán Korosec Antal dr. laibachi katholikus pap, volt jugoszláv kereskedelmi miniszter elnöklésével a napokban értekezlet volt, amely e tervezetet alaposan megvitatta és a vita anyagát Belgrádban előterjesztették.
Az elszakított területen élő katholikusok egyházi kormányzásilag való hovatartozandó-ságára nézve kérdést intéztünk a pécsi egyházmegyei hatósághoz, ahol a következő felvilágosítást kaptuk:
— Az elszakított katholikusok egyházkormányzati hovatartozandósága tárgyában a mult hetekben a kalocsai érsek urnái tanácskozásra jöttek össze a pécsi és a csanádi püspök urak. A tanácskozás eredményével Glattfelder Gyula dr. csanádi püspök ur Rómába utazott, hogy a pápa őszentségét a magyar püspökök tervének megnyerje. E terv szerint az elszakított katholikusok továbbra is az eddigi egyházi főhatóság alatt maradnának.
— Ez nem volna példátlan éa precedens nélküli megoldás, mert hiszen eddig is volt már rá eset, hogy egy püspökség területe két külön országra esett. így például a breszlaui püspöknek voltak Ausztriában is hivei; vagy a pécsi püspökségnek voltak és vannak Horvátországban is plébániái.
— Egyébiránt ugy tudjuk, hogy a pápa őszentsége a jelenlegi helyzet fönntartását óhajtja, vagyis, hogy ne tépjék s\'ét az egyházmegyéket az uj — reméljük ugy is csak ideiglenes — határok két, vagy mint Csanádit, három részre. Természetesen nem lehet tudni, hogy miféle diplomáciai nyomások fognak még érvényesülni. Reméljük, hogy « magyar püspökök terve, mely a magyarság érdeke is, fog érvényesülni.
HXXXX XXX XX XX XX XX
| AJÁNLUNK:!
g Most beérkezett eredeti éssaknématorsságl ||
ü takarmányrépa- i
jHa magvakat (csiraképességért és fajazonos-
■a sagén szavatolunk), továbbá mindennemű ■■
u gazdasági magvakat tavaszi vetésre (lóher, 55
36 lucerna, bükköny stb) és németországi X
Jg kerti magvakat. V
X Vásárolunk: gabonaféléket és gazdasági juj magvakat.
s Ország és Widder x
X Babona- és magkereskedők Nagykanizsa J{
J{ Erzsébet-tér 10. Telefon: 130. Jí
XXX XXX XXXXX XX X XX
A választási törvény.
Február közepével, ha addig a nemzetgyűlés meg nm hosszabbítja beteges életét, lejírnak a mandátumok. A forradalmi napok sok-sok felszinre vetett képviselője ezzel a mostoha idők történelmének mindmegannyi dokumentumai lesznek. Az alkot-mányozó gyűlés tehát az utolsó napjait vergődl a mint a vlzbefuló ugy kapkod, ugy ordít, olyan kétségbeesetten lélekzik, miközben az egymás pőrére vetkeztetése, > személyes harc eddig még Ismeretlen formában és slllustalanságban robbsn ki. Minket nem i» a jelen nemzetgyűlés sorsn, hanem az elkövetkezőé érdekel mér. Ennek az összeállítása, slrukturája, nívója, munkaképessége pedig egyedül az uj választási törvénytől függ. A jelen nemzetgyűlés a legszélesebb választás alapján ült össze. Zokon ne essék, de ha a történelmi távlat meglesz, a Kilo nem egy szomorú valóságot fog feljegyezni róla. Értesülésünk szerint a belügyminiszter az uj választási törvényt már elkészitette. Az uj választójog demokratikus, a szavazás községenként! és titkos lesz. A törvényjavaslat mégis megszorítást jelent a Friedrich-féle rendeletben statuált választójoggal szemben. A férfiaknál a korhatárt husz évről huszonhat évre emeli fel, a nők aktiv és passzív választójogát pedig harminc évben állapítja meg. De a női választójog jelentékenyen megszűkül, mert a magasabb képesítéssel biró nőktől eltekintve, csak azok kapnak választójogot, akik harmincadik életévüket betöltötték éa családanyák. Bizonyos megszorítást tervez a javaslat a hősök választójogát illetően is. A lajstromos választás rendszerét gróf Bethlen elejtette. Teljesen meg fog változni a választókerületek beosztása is, amely Csonkamagyarország területéhez fog igazodni. Most ugyanis sok olyan kerület van, ahol alig néhány száz szavazó választ képviselőt, szemben azokkal a k«-rületekkel, ahol negyvenezer választó van. A törvénytervezet már az uj kormányzópárt felfogásához igazodik, mert köztudomású, hogy a kereszténypárt és az ellenzék jelentékeny része a sokkal azélesebb-körü választójognak a hive. Az ipari munkásokat a törvénytervezet különös figyelemben akarja részesíteni.
— Uzsorabirósági tárgyalás. A
nagykanizsai kir. törvényszék mint uzsorabirósági 922. január hó 12-én BelsSt József nagykanizsai lakos, bérkocsitulajdonost azért, mert Nagykanizsán 1921. évi október hó 10-én egyszeri fuvarért a katonai főreáltól a Teleki-ut elejéig 100 korona bért követelt és fogadott el, kettő illetve egy. napi fogházra átváltoztatható 200 ko.ona fő és 100 korona mellékbüntetésre jogerősen elítélte
- Elpusztult a Székelyföld legrégibb zárdája. A háromszékmegyei Esztel-neken levő szent Fereoc-rendi zárda hatalmas épü ete néhány nappal ezelőtt kigyuladt és a lángok marialéka lett. Elpusztult a zárda híres könyvtára is évszázados régi könyvritkaságaival együtt. A zárdát és a mellette levő templomot, melyet szintén elpusztított a tüz, 1877 ben építenék és azóta századokon keresztül Háromszékmegye kulturközpontja volt. A magyar kulturának eggyel ismét kevesebb emléke van a Székelyföldön.
1922 ianuár 17
7.»\'.A| KÖZLÖNY
— A tőzsde magánforgalma. Budapestről jelentik: Az esti órákban a valuták mind emelkedtek ás a következő jegyzéseket érték el: Dollár 664—670— 671 ^ mátka 464—
469--470, lei 503—505-604, szokol 1105—
1107, nspoleon 2593, bécsi kifrzetesI97s—9\'/,.
— Ha kezdődik a Pescbek félő bünügy fötárgyalása. Több mint egy évi vizsgálat után a mult év kanizsai szenzációja a Peschek-féle pénzhamisítás! bűnügy megérett a főtárgyalás™. A nagyszabású bün-ügyet, melynek több kanizsai ismert polgár a szereplője, dr. Kenedy Imre táblabíró elnöklete mellett tárgyalja a kir. törvényszék büntető tanácsa. A tárgyalás előreláthatólag-több napig fog tartani.
— Az anya- és csecsemővédő otthon berendezése megérkezett. Megírtuk, hogy az amerikai vőrős kereszt egyesület által Nagykanizsán felállított anya- és csecsemővédő otthon berendezésének és felszerelésének átvételére dr. Kaufman Lajos városi aljegyző Budapestre utazott. Az otthon felszerelése már megérkezett Nagykanizsára és annak kipakolása most folyik. A milliókat érő felszerelés még o legnagyobb optimisták számításait is felülmúlja. A négy terem teljes butoi berendezésén, orvosi műtőasztalokon kívül felszámithatatlan becsű gyermeVkelen-gyéből, orvosságból áll o küldemény. Több láda szappan, 25 pár gummikesztyü, gumini-ülőpárnák teszik teljessé a nemes amerikaiak adományát.
— A Hadirokkantak, Özvegyek és Árvák nagykanizsai csoportjának tánccal egybekötött Jótékonycélu hsngversenyo 1982. évi január 25-én este a Polgári Egylet Nagytermében fog megtartatni, Marschalkó Rózsi az opera, Oroszi Albert a városi színház tagjának valamint dr. B»lla János és Garamvölgyi Iván felléptével. A hangversony iránt nagy az érdeklődés. Jegyek előre válthatók Szerbnél és Krátky tőzsdében.
— Ahol a vízért la sorba állanak.
Milánóból Írják, hogy a szárazság nem képzelt mértéket öltött Olaszország északi részében Körülbelül hst hónap óta nem esett sz eső s a földművesek semmiféle őszi munkát nem végezhettek A kutak Jobbára kiszáradlak, a kisebb folyók eltűntek. A közkulak előtt hosszú sorban állanak az emberek te várják, hogy mikor kerü! rájuk a sor. öt liter viznél többet egyszerre senki som vihet. Sokan, akiknek a körülményei nem engedik meg, hogy sorba álljanak, pénzért vásárolják a vizel. Nem egy helyen a víz drágább, mint a bor. A nagy szárazság valóságos csapást jeleni Riviéra vírégtermelőíro. Ez a vidék tudvalevően majdnem egész Európát látta el friss virágok kai s főképpen a téli hónapokban csináltak jó üzleteket. És most teljesen megszűnt.
(z) Llpovnlczky Szevér szakképzett zongorakészitó és hangol -. Elvállal pontos zongora hangolásokat és javításokat felelőség mellett Fő-ut 22. az udvarban. — Ugyanott egy pisnino s egy zongora elsdó.
— Hazajött orosz fogságból. Kovács Zoltán, a volt 19. cs és kir. gyalogezred főhadnagya, Kovács Gyula táblabíró, a járás bíróság elnökének fia, hét évi orosz fogság után Csőtra érkezett. A hosszú rabságból hazakerült főhadnagy 1915. szeptemberében eselt fogságba az llcva menti harcokban. Mint fogoly"végig szenvedte a soudogdai, omszki, tomszki és barnaulí fogolytáboiok rémségeit. 1920-ban pedig a bolsevlki oroszok mint túszt vették őrizetbe. Kovács Gyula táblabíró, a járásbíróság elnöke sokáig el vesztettnek vélt fiát kapja vissza « hős, sokat szenvedett magyar fogoly tisztben.
Elsőrendű
BUKKHASABFA
öUnkint vsgy spritvs
házhoz szállítva
sxonniül és későbbi ssilli-lív« minden mennyiségben
jutányosán kapható
Kondor és Társa
tUilfakereskedöknAI Megrendelhető: Arany Jánoí-utca 2. Telefon Telefon
— Az Irodalmi K8r milvészestélye.
Fényesen sikerült müvésiestélyt rendezett szombaton este a Zrínyi Irodalmi Kör a szabadoktatási bizottsággal karöltve. Brand Béla geUei káplán mély csudálatokkal telitett prológot mondott a magyar nöi eszményről. A Ketting Ferenc vezetése alatt álló Irodalmi Köri zenekar Cherubini viihordóját adta elő és egy egyveleget Strauss „Bőregér" cimü operájából. A fiatal zenekar újból kitűnő bizonyságot szolgáltatott életképességéről éa Ketting karnagy művészi hivatottságáról. Ettől a zenekartól még értékes művészi teljesítményt várhatunk. Az eslélynck egyik kedves száma volt Harsay Gizi és Utő Bsndi Karnevál c. láncduója és az o klasszikus csoporttánc, melyet Haia.y Gizi betanításában Berényi Zsuzsi, Engelleiter Bözsi, Fessel-hofer Neli, Füredi Bözsi, Garay Magda. Horváth Etus, Motolcsy Sári, Miltényi Györgyi, Pléh Ilonka, Pléh Margit és Sehwartz Babi táncoltak. A nagy számban megjelent díszes közönség szűnni nem akaró tapssal adózott Harsay Gizinek és tanítványainak, akik egy nehéz klasszikus tánc bemutatásával olyan műélvezetben részesítettek bennünket,amilyenben Kanizsa közönségének már régóta nem volt része. (Harsay Gizi ráadásul a műsor keretében keltett kettős sikeréhoz még egy harmadikat is aratott: ő lett a szűnóra alatt •rögtönzött siépségverseny győztese.) Teljes elismeréssel kell adóznunk Jáger Józsának, aki Hamerling vak madarának mesteri tolmácsolásával szerzett sok tapsot. A gyönyörű költeményt előkép illusztrálta, mely a tavosz diadalmenetét ábrázolta. Az előképet Pléh Ilus, Füredi Böske, Hofváth Etus és Ütő Bandi alakították. Garamvőlgyi Iván végül Kiss Jórsef Anyasziv cimü balladáját sravalta megrázó erővel. Az egész estély n legkellemesebb hangulatban telt cl. Ugy értesülünk, hogy a teljes erkölcsi sikert igen s/ép anyagi eredmény is követte.
— Olasz herceget akarnak a magyar trónra? Az amerikai .Magyar Újság-most érkezett Jeccmber 22 iki szlmi vezetőhelyen az alábbi feltűnést keltő híradást közli : .A magyarországi kisgazdapárthoz közelálló körükből kapta a .Magyar Újság" azt a hirt, hogy a pá" komolyan foglalkozik azzal a gjn-dolattal, hogy már most jelö tet állítson a magyar trónra. A jelölt az aostai herceg, az olasz királyi család tagja. Az aostai hercegtől a kisgazdapárt bizonyos belső- és külső politikai előnyöket vár Magyarország részire. Bel-
politikai tekmtetbon azt hiszik, hogy az aostai herceg demokratikus politikát inaugurálna Magyarországon és éppen ezért ellenzik trónrajutását a mágnások, a nagybirtokosok és a főpapság. Még jjlcntósobbek azok a szempontok, amelyek külpolitikailag ajánlanák az aostai herceg trónrajutását Magyarországon. Mindenekelőtt a Jóvátételi bizottság a Magyarországra eső kártérítési összeg hetven százalékát Olaszországnak ítélte meg és az aostai herceg trónrajutása esetében Olaszország ezt az összege: elengedné. Ugyanakkor több milliárd líra kölcsönt folyósítanának Magyarország részérc. Ama tárgyalások folyamán, amelyek már megindullak 0 kisgazdapárt irányadó politikusai és az aostai herceghez közelálló körök között, Olaszország hajlandónak mutatkozott arra, hogy garantálná a trianoni béke revízióját, előnyős kereskeJol-ni szerződéseket, közvetlen utat a tengerhoz és végül katonai szövetséget, amelynek éle természetesen a kisantant ellen és különösen Jugoszlávia elleti irányulna-.
— Arany, ezüst, platina, aranyfogak és érmek beváltása a legmagasabb napi árban. Arany és ezüst jegy-gyUrttk, ékszerek és javítások készítése a legszebb kivitelben Fried József ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Fö-ut és Sugár\'ut sarok).
Évekig eltart a határmegállapitás munkája.
— Quentin francia százados nyilatkozata. —
Cholak -Aniics ezredes o nnpokban Eszékre érkezett, hogy n Magyarország és SHS. állam közötti határkiigazitási munkálatokban részt vegyen. A jugoszláv sajtó február elsejére teszi n megkezdendő munka idejét.
Az Eszéken megjelenő Magyar Újság munkatársa beszélgetést folytatott Quentin francia századossal, határmegállapitóbizottság egyik tagjával, ki a következő nyilatkozatot tette : .
— Tudvalevő, hogy a versaillesi és a trianoni békeszerződésnek a határmegállapi-tásra vonatkozó intézkedései nem azonosak, hanem lényegesen eltérők. Mig a versaillesi békeszerződés alapján működő bizottságok szigorúan kötelesek magukat tartani a békeszerződésben meghuzoti határvonalhoz, amelyből csnk olyan lényegtelen eltéréseket eszkö- v zölhetnek, melyeket geográfiái szempontok, vagy szükségességek irnak elő, addig a trianoni békeszerződés alapján dolgozó bizottságoknak más a dolguk.
— A bizottságok n békeszerződésben meghúzott vonal követelésével csak ott húzzák mrg n végleges határt, ahol sem az SHS. állam sem Magyarország nem emel ellenvetést, vagy a irianoni vonal meghúzásánál tévedés vagy igazságtalanság törlént. A nagyobb határkiigazitások felett a nagy követek tanácsa dönt.
— A bizottság azonban nem változtathatja meg a békeszerződés által előirt határt, hanem ha az SHS. v..gy Magyarország ellen vetést tesz, hogy tévedés vngy igazságtalanság tő.tént, akkor « bizottság szabályszerű eljárást folytat le, hogy az ellenvetésben felhozott bizonyítékok mennyiben felelnek meg a valóságnak és erről jelentést tesz n legfelsőbb tanácsnak, amely a Népszövetség közbejöttével döntést provokál. — Mig az összes munkálatokat elvégezzük, abba évek is eltelnek. __
Szerény megjegyzésünk erre a messze évekre terjedő munkára legyen azuttwl oz, hogy ez ido alatt mi is belenkarunk szólni a határmegállapitás ügyébe. S nem ugy, ahogy azt Trianon előirja. __
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 16. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ni: (zárlatkor) —.82l/j. " osztrák Korona: —\'17, az osztrák, béljeg-zett bankjegyé pedig —*9 szantim.
ZALAI KÖZLÖNY
1922 január 17.
árverési hirdetmény.
Légrád nagyközség tulajdonát képező és Molnári község határában fekvő gyur-gyánczl-l érdiben
230 drb tölgyfatörzs 779 940 m5 Ta-tömeggel, _„ ...
308 drb szllfatórsz 802-895 m\' la-tömeggel, .. ,
122 drb hársfalörzs 215 313 m- fa-tömeggel, ,
4 darab juharlalörzs 4 604 m* fa-tömeggcl tövön az erdőn 1922. évi február hó 4-én d. e. 10 órakor a nagykanizsai járási lószolgablróság Irodájában nyilvános írásbeli árverésen el fog adatni
Kikiáltási tóár 1.343.056 K Bánatpénz 100.000 K.
írásbeli zárt ajánlatok .Járási 16-szolgablró urnák Nagykanizsádra dm-zendők. Utó és kikiáltási áron aluli ajánlatok figyelembe nem fognak vétetni. Utó-ajánlalokat nem fogadok el.
Részletes árverési és szetződésl lei-tételek a nagykanizsai járási főszolgabírói hivatalnál, » nagykanizsai m. klr. járási crdógondnokságnál, valamint Zalaegerszegen a vármegyei lisztl ügyészségnél betettnlhelók és másolatban kivehetők Zalaegerszeg, 1922. évi január 12 Dr Csák Károly
^ vm. I. Wujyi.1
L4ft.il o»Bykv"«I v.KyoniirsOQ.HOki-
FlatBl leány mindenesnek felvételik. Cim a kiadóban. _
Gép4.znek .Jánlkoilk bizonyítvány-nyal rendelko\'6 vizsgízult gépász uradalomba, malomba vagy mis hasonló helyre; esetleg kovícsmunkál is vállalna. Cimo; Varosháza,
II. emelet, Í5 sr. ajtó.
POLL/ÍK M. EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Klnlxiy uUa 2,a l. emelet Tataion 131.
Jííiuít—február havi utlllliM. .MJ.«yo«t»M &*BMgr«ad.lh.lá:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hanna irpa. Urovo Juppal t*b, Uvawl buxa. bUkkttny. költs. muhar, teogen vfcröt tohtr, lucerna, rép* stb. össxes
gazdasági magvak
ofty ki.ebb, mint n»KJ\'°bb ntrenylséglmi.
Minden gazda Igy.k.zztk sztlkség-tetút mlQtobb magrendotnt.
Eladó vUlatelek. Balatonkereszluron az állomás átellenében a Bulat n parljm 1 katasztrális hold telek eladó. Tudakozódni lehet ott helyben Varga Ferencnél Bélavárban.
Árlejtési hirdetmény.
Légrád község tulajdonát képező gyurgyánczl erdőben fekvő erdőslak meg nagyqbbltására és átalakítására árlejtés! hirdetek
A terv és költségvetés a nagykanizsai járási főszolgabírói hivatalban a hivatalos órák alatt betekinthetik.
Zárt írásbeli ajánlatok 1922. évi február hó el.ejéig a főszolgabírói hivatalnál adandók be.
Fentartom a jogot, hogy a beérkezó ajánlatok közül szabadon választhassak.
Vállalkozónak a vállalati összeg csak a munka teljes befejezése és átvétele után fizettetik kl.
A szerződés megkötésével felmerülő költségeket és Illetékeket vállalkozó viseli.
A vállalatbaadásra nézve a közszál-lltásl szabályrendelet Intézkedései Irány-adólt Dr. Csák Károly
vm. t. íóügyéts, zirgoodeok
Könyvkötő tanonc felvétetik lapunk
nyomdájában.
a
VILÁG
mozgók ép színház
Erzsibit királyné-tér. Szarui szálloda ipllitibta Telefon 74. ...... Telefon 74.

Szerdán és cstltBrtftkön
Kis hazátlanok III. résie
Szorr.baion és vasárnap a
Fejnélküli lovas II. része
Harry Plel felléptével
V
l\'áholy 22 K. ssolye 18 K. I. hely lf> K, 1L báty 12 korona. Hl. hely 7 korona.
I Előadások hétkoxnap (J és fél 9 órakor, vasár- ét ilnnep-| napokon fél 4, 6, 7 <» í órator. Pontos kesdáa I
QOQOQQQQQOOQQQQQQQQOQ
ZALAI ÉS GYARMATI 0
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatali telefon
78
♦ ♦ ♦
Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Nyomdai telefon
117
Zala ós Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomatott a laptubjdonosok j Zalai és Gyarmati Lói
■iiYVnYoiiidöiübun.
6l-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. január 18. Szerda
14. szám.
kereszteny politikai napilap
S«ri[»*it4s<c áa kiadóhivatal i Pó-ut 13. SS.
- IaUrorbaa-UUfoo 7$. ■
J^ogjeloalk mindig kora reffol
fóSZERKESZTÖ.
Dr. HEGEDŰS OYÖROY
u«M||. IlpMt
i .\'KLKLÓSSZKRKRSZTÓ:
BODROOKÖZV ZOLTÁN
-----^M- . ! I
HMtlícti.j áraki
F.tíit ívr. >00 K. PiUvi. 3B0 K. N«tr«> *vr. 140 K Exy tón 10 K. iiiaú.aK
Sürgetik a választól jogot.
Friedrich bejelenti, hogy az ellenzék leszerel, ha beterjesztik a választójogi javaslatot. — Vasa napirend előtti felszólalása. — A nyugat magyarországi események.
bukott meg, hanem a többi tárcák hiusitot-ták meg. Két fontos kérdése van a gazdasági életnek. A tisztviselőkérdés. Mi lesz
Budapest, január 17. A nemzetgyűlés ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál elnök. A Ház elállott a tegnapi ülésen jelen nem volt képviselők napidijának megvonásától.
Cserty kéri a tanácskozóképesség megállapítását.
Elnök az ülést felfüggeszti.
Tassler ismét a határozatképesség megállapítását kérte.
Elnök az ülést felfüggeszti, mert a Ház nem tanácskozóképes.
Vasa napirend előtt szólal fel. Reflektál Lingauer beszédjének reá vonatkozó részére. Tegnap Lingauer jónak látta felmelegíteni, most már neat tudom hányadszor, a húsvéti királylátogatás káposztáját. Nem akarom előadását kommentárokkal kisérni, mert nekem más mondanivalóm nincsen, mint az, hogy egyszer már voltam bátor nyilatkozni a Házban e kérdésről, utalok tehát arra, amit akkor mondtam. Az, mintha én Szombathelyről mint kultuszminiszter jöttem volna vissza, vagy, hogy a király Őfelsége felajánlotta volna a kultuszminiszteri tárcát, nem igaz. Szóvá kell tennem azokat a látszólagos változásokat, mely Bethlennek éa más politikusnak magatartásában mutatkoznak. Ne méltóztassanak azt elfelejteni, hogy a király húsvétkor nem jött be, még az útitáskájában aem volt egyetlen revolver, egyetlen fegyver, amint Ő tréfásan jegyezte meg, az Erdődy gróf szájában levő angol pipa volt. Ez egészen más volt, mint a második bejövetel, mikor 2000 katonával és fegyverrel indult a főváros ellen.
Szilágyi: Nem a főváros ellen.
Vass: Teleki és én reggel fél 7 órjkor elindultunk, hogy az illetékes tényezőket informáljuk és előkészítsük. Megállapodtunk abban, hogy Károly király másfél óra múlva indul utánunk. Ezt a megállapodást azonban felborították a király tanácsadói, mert a király lögtön utánunk indult, hogy félórával korábban ért Budapestre, mint mi. Ez is mutatja, mily túláradó bizalommal volt irányunkban, hogy törekedett arra, hogy minket megelőzve érkezzen Pestre. Ez a ténybeli igazság. A leglehetetlenebb ürügyek alftt állandóan támadnak engem és éppen ezért kijelentem, hogy ebben a kérdésben többé nem vagyok hajlandó nyilatkozni.
Az indemnitási vita során elsőnek
Orbók Attila szólal fel. Helyteleníti, hogy Kálloy üdvözlését felhasználták arra, hogy Hegedűs Lórántot megtámadják. — Hegedűs programja nem saját maga miptt
akkor, ha — mert nincsenek kinevezések, — a tisztviselők más pályára lépnek ? A másik fontos kérdés az állami üzemek jövedelme* zővé tétele. Lehetetlen állapot, hogy a dohányárakat folyton a közönség bőrére emeljék. Hová tűnik a dohánytermelés produkciója ? Helyeali a luxusadót a pezsgőre és selyem-harisnyára, de nem az elsőrendű élelmicikkekre. A megkötött lakásrendeletről beszél. A föidbirtokrtform végrehajtása lassan halad. A miniszterelnök megszüntette a cenzúrát, de ez nem elég. A sajtószabadság nem képzelhető el a terjesztés szabadsága nélkül. A miniszterelnök jogprogramjának egy másik pontja a zsidókkal való kibékülés. Ha ez a terve komoly, akkor a zsidóság munkáját a nemzetmentés szolgálatát^ "fogja állítani. Az antiszemitizmus fegyvertára hamar kimerül, minden érvről kiderül, hogy nem állja meg a helyét.
— A külpolitikáról szólva, kijelenti, demokratizálni kell a diplomáciát. A királykérdést csak a területi integritás szempontjából szabad nézni, csak az integritás helyreállítása után kérdezhetjük meg az egész nemzetet, kit akar királynak. Tizenhárom vármegye ebben a kérdésben nem dönthet. Majd a választójogról szólva azt mondja, ha ennek a nemzetnek adtunk botbüntetést, numerus klausust, adjunk belterülctes választóijogot is.
Friedrich István : Szándéka ellenére először a királykérdésről beszél. A legnagyobb örömmel csatlakozik Orbók felfogásához, Ő eltalálta mi a mi álláspontunk. Ez az egyedüli helyes ut. Mindenekelőtt jön a nemzet és az integritás. Én a magam részéről azért vagyok legitimista, mert meggyőződésem szerint ez az ut vezet az integritáshoz. Ha a nemzet ellene volna e felfogásnak, mi ezen uton nem haladunk tovább.
— A választójog hoc hozzászólni nem tudok, mert nem tudom, hogy a kormány...
Felkiáltások: Hol a kormány ?
Friedrich: ... milyqn álláspontot foglal el. Az ellenzék nevében kijeleolem, hogy mi az indemnitási vitában elállunk a felszólalástól, ha látjuk a választójogi javaslatot. Tessék tudomásul venni, hogy az egész ellenzék megszünteti a vitát, ha a választójogi törvényjavaslatot bemutatják. A belügyminiszter azt mondta, hogy majd a jövő hó 25-ike táján az ellenzéket is felvilágosítja, hogy milyen a javuslat. Ezzel s/emben az egyedüli helyes
álláspont az, hogy február 16-tól kezdve nincs jogunk itt ülni.
Áttér a pénzügyi expozéra. A pénzügyminiszter 16 milliárd deficitről beszél, hogy honnan fedezi, azt azonban nem árulja el. Csak célzást tett arra, hogy bankjegy-inflá-dóval akar a bajon segheni. A bankópréssel nem lehet a deficitet eliminálni, sem a drágaságot letörni, mikor mindea nappal kisebbe-dik az értékmérő. A dráfrsságOtv-^gy*Jül komoly pénzügyi koncepcióvat^-áa-ttrmelő munkával lehet ellensúlyozni, de nem a tőzsde bezárásával és más hasonlóval.
Ezután elnök berekeszti az ülést, melyet délután 4 órakor folytatnak, mikor Friedrich tovább beszél.
A délutáni ülést fél öt órakor nyitotta meg az elnök. A Ház két Ízben Is tanácskozó-képtelen.
friedrich folytatja beszédét. Foglalkozik a nyugat magyarországi eseményekkel. Kijelenti, hogy őt és csapatait felsőbb utasításra gáncsolták el. Felolvas egy jelentést, melyet egy, a kormány által a Friedrich-csapatok kikémlelésére UMldött tiszt Irt, pely a kormányzónak, a miniszterelnöknek és Gömbösnek szólt.
Rassay: Gömbös a yiccminisxterelnök.
Friedrich: Beszél a Távirati irodáról, a visszaélésekről és a telefonhátralékról. A javaslatot nem fogadja el. (Éljenzés.)
Az interpellációk során Baumann Emil a pécsi egyetem érdekében interpellál. Kéri hogy az egyetemet a katonai reáliskolában helyezzék el.
Vass előadja, hogy a legközelebbi minisztertanács elé terjeszti a pécsi egyetem sorsát és felkéri a hadügyminisztert, hogy intézkedjék, hogy a katonai reáliskola az egyetem céljaira átadassék. Hiszi, hogy a következő félévben az egyetem már meg-nyilhalik.
Visszakapjuk Muraköz egy részét
Budapest, január 17. A jugoszláv— magyar határkiigazitó bizottság a közeli napokban folytatni fogja a Dráva mentén határkiigazitó munkáját. A bizottság ez alkalommal a kettészelt Baranya területére utazik, hogy ott megállapítsa a határt. Innen Bácskába megy és ott elsősorban a szabadkai határt rendezi Quentin francia százados, a bizottság egyik tagja kijelentette, hogy hivatalos értesítést kaptak arról, hogy a legfőbb tanács hozzájárult a Muraközben kijelölt határ megállapításához, melynek értelmében 800 méterrel kitolják a határt Magyarország javára, hogy ezzel az intézkedéssel 28—30 község visszakerül Magyarországhoz.
2______
Ujabb királypuccs.
Budapest, jonuár 17. A rendőrség- politikai osztálya bizalmas értesítés alrpj<n orról értesült, hogy több fiatalember, kik Nyugat-Magyarországon küzdöttek, cgv B nevű hadnagy lakásán Károly-brigádot állítottak fel. A brigádnak az volt a célja, hogy Károly királyt a m»gyar trónra visszahozzák. A rendőrség megindította a nyomozást és a hadnagy lakásán egy gépírásos rendeletet talállak, melyet a királlyal akartak aláíratni. Ez *rrÓl szólt, hogy a brigádot a király hivatalos szervnek ismeri el. A nyomozás még folyik.
Egy ujabb lázadó.
Budapest, január 17. Lehoczky Miklós, a budapesti ügyészség alelnöke tegnap az önként kihallgatásra jelentkezett Szenkovich Dénessel szemben még az éjszaka folyamén elkészítette indítványát, mely kéri, rendeljék el ellene a vizsgálatot éa a vizsgálati fogságot. Az indítványt éppen ugy, mint a többi szereplők ellen, lázadás bűntette miatt emel ellene vádat. Az előzetes letartóztatás elrendelését azzal indokolja, .hogy Szenkovichnak ez idő szerint nincs rendes foglalkozása, a fővárosnál viselt állását önként elhagyva ismeretlen helyre távozott, hogy e távozás miatt mint szökevényt kellett tekinteni. A vizsgálóbíró az indítványról még ma vagy holnap határoz.
A vasmunkások sztrájkja.
Budapest, január 17. A vasmunkások sztrájkja ügyében ma délelőtt ismét tárgyalások voltak. A tárgyalások, melyek a kora délutáni órákban értek véget, nem jártak eredménnyel. Eddig 5600 munkás sztrájkol.
Zita Svájcban marad.
Bécs, január 17. Jól értesült körökben tudják, hogy minden más híreszteléssel szemben Zita királynő Svájcban van és ott marad addig, míg gyermeke meg nem születik.
Tanácskozások a Felvidék
válságáról.
Prága, január 17. Ó-Tátrafüreden a felvidéki nagyiparosok kongresszust tartottak, melyen a tótföld gazdasági válságának okaival foglalkoztak és sürgették a kereskedelmi szerződés megkötését Magyarországgal.
Grleger határozati javaslata.
Budapest, január 17. Politikai köiökben az a vélemény van elterjedve, hogy a kormány a választójogi törvényjavaslattal csak az időt akarja húzni, hogy február 16-án egy egyszakas20s törvénnyel felhatalmazást kaphasson az uj választások elrendelésére. Ennek a megakadályozása céljából Grieger Miklós határozati javaslatot fog benyújtani, hogy azon esetben, ha még csak néhány nap volna halra a választójog letárgyalására, a nemzetgyűlés február 16-án is maradjon együtt a választójogi törvény megszavazásáig.
TŐZSDE.
Badftp«st, Januir 17
Valntaplao: Napoleon 2725, l-«nt 3100 i.é»n —. UoIíát 740, rrancia frank 6200, Ltngyel márka 24\'/,, Márka 384, l.irn 3226. Osztrák 10, Rubel 67, Ul 4&2
Sxokol 1220, Svájci frank--. Koronadinár 995, PranV,
dinár - , HoUanJ forint —, Bícil killsetí* d,fl
Értik ok: Maeyar Illtet 1950, Osztrák Hitel ÍOCO, Haiai 6.11, Jetuüog 330, Usxámttoló 766, Xeresktd Imi Uank G926, Ma^yar-Olasi 301, Boociini 6475, Diav h
--, Általános »xén 11500, S*A»tvári 4400, Sslgóta/Jm.i
6900, Uxikányl 0500. Kima 2676, Scfcllüt 1140, Guttmaq 3325, Nasici —, Danlca 3025, Klotild 3476, Magyar Cukor 17500, Adria 6700, Atlaotika 2850, Királysor 2100, Kosnyik-Agrár V20, l.ipták 565, Plwbua —, Vuoiegyei
Villám©*--. GiielVmalosn 2650, KonkordU 2340, Déli
V\'uut 1500-
_ZALAI KÖZLÖNY_
A vidék íróinak nagy megmozdulása.
A szétforgácsolt magyar szellemi erők összpontosítása. — Irodalmi decentralizáció. - Fokozni kell a vidék kulturigónyét.
(Saját tudósítónktól.) Ujabban sokat beszélnek arról a sajnálatos tényről, hogy Magyarországon minden érték, szinte túlzsúfoltságig, a székesfővárosban van össze-gyömöszőlve. Budapestnek elvitázhatotlanul vezető szerepet kell vinni a nemzeti javak fejlesztésében, ápolásában s az értékek szétosztásában, azonban a régi helytelen politika s orientálódás folytán ez annyira ment, hogy a vidék szinte teljesen elsoványodott a főváros mellett. Érezzük ezt különösen most, a szétszakítás folytán, amikor nagy magyar városainkat bizonyos tekintetekben pőrén látjuk a főváros mellett. Hozzájárul ehhez még a régi politikának az a hibája is, hogy ahelyett, hogy a tŐzsgyökeres magyar városokat erősítette volna kultúrában s intézményekben, addig ezt az elszakított perifériákon tette. Ma rengeteg sulyu kulturánk a megszállók martaléka. (Bizonyos tekintetben azonban éles fegyverünk is.)
Budapest az értékek kisajátításában első helyen feküdte meg az irodalmat. A karmai közé kapta s féltékenyen szorítja, destruálja, hallatlanul rontja a színtiszta magyar nyelvet s gáborandorék s jászfiuék. nyelvét versben, regényben, nótában, kupiéban, krokiban röpíti a vidékre, ahol ez a kör hintatáji nyelv újszerű, különös, ragad, terjed, mételyez s belerágódik legszebb kincsünkbe, édes anyanyelvűnkbe.
Budapest irodalmi hintás legényei ma már üzletet csinálnak az irodalomból. Ma már oda jutottunk, hogy az az értékes irodalmi termék, amelynek szerzője jól tudja pénzelni a kritikust. Ebben az irodalmi posványban a vidék irói szinte teljesen ki vannak közösítve az érvényesülés teréről. A főváros kiváló irói is elnémultak, uj, ismeretlen csillagok s tehetség telens égek dorbézolnak az „irodalmi bárokban" s ráültek nemzeti kincsünkre s szinte az a látszat, hogy nem lehet kikorbácsolni ezeket az irodalmi kufárokát bárjaikkal együtt.
Ezekben a kétségbeejtő napokban egy kis reménysugár csillan fel a Tisza túlsó partjáról, A mozgalom központja Békéscsaba, ahol a közismert Tevan nyomda is van. A vidéki irók nagy megmozdulása kapcsolódik Békéscsabához, ahol a vidék összes előkelő íróinak sorompóba állásával\' még február folyamán egy nagyszabású szépirodalmi, társadalmi és közgazdasági folyóirat jog megielenni *Magyar Jövő" címmel. A lap az ország elszigetelt s szétszórt iróit nagy számban gyűjti össze zászlaja alá. A lap havonkint jelenik- meg 70—100 oldalnyi terjedelemben s így az ország legnagyobb szépirodalmi lapja lesz. Hosszas volna felemliteni az összes írókat, akik köréje csoportosulnak, ezért csak Juhász Gyulát, Oláh Gábort, Ligethy Belát, Móra Ferencet, Vértény Gyulát, Homokot, Sassy Csabát
emiitjük.
Ezzel a nagy megmozdulássá] azonban a magyar közönségnek a támogatása is karöltve kell, hogy járjon. Nagykanizsa előkelő társadalma vegyen részt hozzá méltó módon a támogatásban s egyelőre a lap első számára fizessen elő próbokép. Egy szám ára 20 K. Előjegyzéseket elfogad és továbbit Bodrogközi,i Zoltán, lapunk felelős Jszerkesztője.
_1922. január 18
Tanulságok a Bettlheim cég csődjéből.
Egy előkelő pénzember nyilatkozata.
(Saját tudósítónktól.) A Bettlheim cég ismeretes fizetésképtelenségének hullámál még ma sem csendesedtek el egészen és a n.^gy-kanizsai gazdasági piscon még ma is vannak utórezgései. A fizetésképtelenség nagyságát még nem lehet pontosan megállapítani, mert a vizsgálóbizottság munkájával csak e napokban fog elkészülni, azonban érdekes és értékes gazdasági, főleg pedig banktanulságok máris levonhatók és utat mutatnak a mai gazdasági konszolidálatlanság nehézségei kőzött az egyedül elfogadható bankpolitikára. A kereskedő, hitelező és hiteltadókat egyformán érdeklődő tanulságokat igen értékesen foglaljuk össze az alábbi intervjuban, melyet a nagykanizsai pénzintézetek kőzöl a cég válságában legnagyobb összeggel érdekelt Pesti Mfgyar Kereskedelmi Bank igazgatója, Conrád Ottó, aki a bank váltóüzletének megnyitására jött le — adott munkatársunknak.
— Az elmúlt években a termelési és pénzügyi forgalom lényegesen megváltozott és hasonlóképen változott az üzletkötések módja is. Bizonyos, hogy ugy a kereskedőknek, mint a bankoknak hajlékony frontot kell tartaniok és a mindenkori szükségletekhez igazodniok. Ez azonban azt is magával hozza, hogy kettőzött figyelemmel kell lenniök arra, vájjon nem származnak-e ebből bizo nyos egészségtelen visszásságuk. A bankok a pénzzel éltető tényezői a forgalomnak. Éppen ezért különösen kötelességük Őrködni a felett, hogy ne idézzenek elő üzleti elveikkel • tulversenyt, vagy tultengéseket. Minden legális bankár működésének meg van a maga természetes kőre. A fővárosi nagy, közép éa kis intézeteknek és így a vidéknek is.
— A nagykanizsai gazdasági életet elsősorban érintő most lejátszódó fizetésképtelenség előreláthatólag súlyos következmények nélkül fog elsimulni. Kívánatos, az itteni piac érdekében csak az volna, hogy ebből mindenki, aki érdekelt volt, vagy érdekelt lehet a jövőben, legyen az hiteltkereső kereskedő, vagy bank, vagy betétes, levonja azokat a tanulságokat, amelyek adódnak részükre. Akí ismeri a módozatokat, hogy a szóban levő cégnek az egyes különféle bankok miképen nyújtottak hitelt és ha kissé gondolkodik, tájékozódást nyerhet, hogy egyes pénzintézetek miképen gondolkodtak akkor, amikor idegen tőkét kezelvén, a betevők pénzét másnak adták kölcsön. Ez a különbség különösen érdekes a kereskedők és a betevők részére. A kereskedők szempontjából azért, mert megérthetik, hogy nem mindig az a bank n legjobb barátjuk, amely nekik a legtöbb hitelt, a legkönnyebben nyújtja, hanem gyakran az, amely mértéktartásra bírja őket. A betevők éppen az alkalomból bepillantást nyerhetnek arra, hogy bankjuk miképen és hogyan helyezi el pénzüket és megállapíthatja az intézetek sorrendjét, amely kezdődik az alacsonyabb betét kamatlábat adó, de csak fedezetek alapján kölcsönt nyújtó intézettel és folytatódik azokkal, amelyek magasabb komatbetétek nyújtása által szerzett betétekből bőségesen mérik és gyakran fedezetlenül a hitelt. Egyéni megítélés dolga, hogy mi felel meg jobban a hitelt kereső és betevő ügyfél igényének.
— Kívánatos volna, ha a bankok a tanulságukat hitelüzlet politikájuk javára hasznosítják és hogy a betevő közönség is emlékezetében tartsa azt, amibe most bepillantást nyert. A szabadverseny mindent nivellál és megosztja az ügyfeleket, az adósokat és betevőket is a régi arany mondás szerint:
„Ki akar sokat enni és ki inkább jobban aludni."
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország: mennyország!
1922 január 18
ZA\'.Al KÖZI .{ÍNY
3
HÍREK.
Hangos zalt ne üss!
Irta: Szemerédi János.
Hangos zajt ne űssl
Csitt... csitt 1 Beteg alszik itt...
Hjvjuk a doktor bácsit 1
Az arcod derűs,
Kezed simító, lágy legyen.
Járj puha, selyem szőnyegen.
Légy vele derűs...
Hangos zajt no űssl
v
Bambán se nézd ötl Szemed ha int, tán kacsint S ő sóhajf»egy fáió kint Lásd a szenvedőt\'.^. A puha párna pihéjén Szerteomió lázas testén Szemed simitson,... Most ne kacsintson I
Jaj, most ne mard lel Ajkad ne érje ajkát Ne vágyj szürcsölni csókját Légy angyal vele. Légy jó, becsületesen jó Benne most minden oly fájó...
Íaj, most ne mard le .égy angyal velel
A hangod zsongjon ... Puha, lágy mollban zengjen, Az Életről meséijeni Csak duruzsoljon ... Lázba pirult piros erce, Tüzrózaákba kicsattanva Még ne sárguljon, Jaj, ne hervadjon j. ..
Könny se csillogjon I... Ne rémítsd bódult lázba, Ne burkold tüzpárnákbal Engedd, kacagjon 1... A lég lenge lebegésén Napfény nyújtózó rezgésén Elet csókoljon 1 Szava kacagjon 1
Hangos zajt ne üss l
Csitt... csitt... beteg alszik itt.
Hivjuk a doktor bácsit...
Az arcod derűs,
Kezed simitó lágy legyen
lárj puha, selyem szőnyegen
L>gy vele derűs,
Hangos zajt ne űssl
— Csurgó nyerte a „Magyarság" első diját. Ismeretes, hogy a „Magyarság" szerkesztősége a mult nyár folyamán pályázatot tűzött ki a tanuló ifjúság számára. A pályázat nyertesei: Károly Ferenc, a csurgói ref. főgimn. VIII. s Lányi László, n nagykanizsai főgimn. VIII. o. tanulója. A dicsőség s érdem elsősorban az iskoláké s azok derék tanáraié. Károly Sándor magyar nyelv tanára Bene Kálmán dr., Lányi Ferencé pedig Kováts Antal piarista tanár volt.
— Az elnémult harangok. Vasárnap lett nyilvánosságra hozva, hogy a Katholikus Legényegylet nagysikerű hazafias előadását, az „Elnémult harangokat" megismétli és már is szép jele nyilvánul meg a közönség érdeklődésének. A rendezőbizottság tudatja az érdeklődőkkel, hogy az előadás vasárnap, január 22 én esti 7 órakor kezdődik a Polgári Egylet nagytermében és ez alkalommal a helyárak is leszállittattak, amennyiben az I. ülőhely 30 K, a II. ülőhely ára 20koronában állapit tátott meg. Jegyeket már most lehet váltani a Schless Testvérek papirkercskedé-sében és aki jó helyet akar magának biztosítani, az jólteszi, ha idejében*gondoskodik róla. Az előadást tánc követi. —g
Elsőrendű
BÜKKHASÁBFA
ölenkint vagy aprítva
házhoz szállítva
azonnali és kcsóbbl szállításra minden mennyiségben
jutányosán kapható
Kondor és Társa
tilzifakereskedöknél Megrendelhető: Arany JAnos-utca 2.
Telefon 279 Telefon
— Uj sertéshizlalda. A Király Ser-fő/de kérvényt nyújtott be a városi tanácshoz címezve, amelyben alapszabályainak első pontjára hivatkozva bejelenti, hogy a Csen-geri-ut 111. sz. telkén sertéshizlaldát állit fel. Kéri a tanács hozzájárulását. A hizlaldát egyelőre 200—250 sertés hizlalására rendezik be.
— Tárgyalják a pénzhamisítók bUnpörét. A nagykanizsai kir. törvényszék büntető tanácsa Mutschenbacher Edvin törvényszéki biró elnöklete mellett tegnap délelőtt kezdte tárgyalni a/, ismeretes pénz-hamisitási pőrt, amelynek fővádlottja Peschek Ignác volna, aki azonban szökésben van. Az elnök pont kilenc órakor nyitotta meg a tárgyalást, amelyen á Bíróság részéről részt vettek: Cseresnyés és Almássy birók, az ügyészség részéről a vádat Csilloghy György dr. ügyész képviselte. Jelen voltak a vádlottak nagyszómban. Szökésben vannak: Peschek Ignác, Gőllény és Hegedűs. Délelőtt folyamán a vádlottak, délután pedig a tanuk kihallgatása folyt. A bíróság ítéletet a mai nap folyamán hoz.
— Húsvétkor ieaz a szerb—oláh eskUvő. Egyik megszállott területről érkező laptársnak értesülése szerint Sándor király esküvőjét Mária román hercegnővel görög keleti húsvét első napján (április 16 án) tartják meg Belgrádban. Rövidesen ezután lesz a koronázás és a király ünnepélyes felkenése. Az udvar már most megkezdi nz esküvőre és a koronázásra való előkészületeket. Ferdinánd román király és Károly trónörökös január vége felé Belgrádba fognak jönni, hogy Sándor király látogatását visszaadják. Az Összes görög lapok, pártra és irányra való tekintet nélkül bőven emlékeznek meg Sándor király és Mária hercegnő eljegyzéséről és nagy politikai fontosságot tulajdonítanak neki. Szerintük ez a házasság a balkáni viszonyok gyors és biztos konszolidációját jelenti. Eddig szól a tudósítás. Sándor régens tehát kapott végre király leányt s leakasztotta karjáról azt a kosarat, amit az angol királyné akasztott reá. Sándor régenshoz igen közel álló szerb személyiségtől tudjuk ugyanis, hogy annakidején háztüznézőben járt az angol udvarnál s az angol király leánya tűzet is fogott volna a fekete balkán királyfi iránt, dc az anya királynő hallani sem akart a házasságról, azzal az indokolással, hogy nem akar örökös rettegésben élni leánya miatt, aki a forrongó balkánra kerülne.
— Londonban titokzatos betegség pusztít. A Times cimü nagy angol napilap orvosi munkatársa irja, hogy a Londonban fellépett influenzajárvány egyre súlyosbodik. A baj rendesen stédülés formájában jelentkezik. A hőmérséklet nem mindig emelkedik, de a beteg rohamosan gyengül és sok esetben hirtelen öszeesik. Gyakran a bőr felszínén rózsaszínű foltok jelennek meg. A tünetek annyira eltérők a korábbi években észleltektől, hogy egyes orvosok azt hiszik, hogy ez nem is influenza, hanem valamely más betegség, melynek természetét még nem ismerik teljesen.
— Ax .Uj Otthon" második évfolyamának második száma gazdag terjedelmével és gyönyörű kiállításával az eddig megjelent számok mellett is szenzációkép hat. Szinte zavarban, vagyunk. hogy mit emeljünk ki a lap dus tartalmából. Holló Erzsi rendkívül érdekes divat-levelét, vagy Micholangelo Vittoria Colonnához irt levelét, Hevesi „Sainpad és valóság" cimü értekezését vagy Várnai Dániel .És szól a zongora" cimü novelláját. Mig Benedek Erzsi Sonja Kowaleska érdekes női karrierjét mulatja be lapunk olvasóinak. A tánc kedvelői Forró Pál .Shimmy" cimü cikkében gyönyörködhetnek, a fiatal anyákat pedig 0. I dr. nő oktatja ki. „Hogyan edzzük gyermekeinket" cimü cikkében. Az értékes tartalmú lapot szebbnél-szebb képek tarkítják. Az érdeklődőknek 30 K előzetes beküldése ellenében készséggel küld mutatványszámot a kiadóhivatal, Budapest, V. Ügynök utca 5.
— Segítsünk egy ínséges bateg asszonyon 1 özv. Molnár István Garay-utca 7/a hadiözvegy, 4 gyermekkel, 4 hónap óta nem kap segélyt, betegen fekszik nagy ínségben van. Kéri a jószivü emberek segítségét. Adományokat elfogad szerkesztőségünk is, amelyeket továbbit.
(x) A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókja ügyfeleinek kényelmére a Városház palotában váltóüzletet nyitott. A vállóüzlct tegnap kezdte meg működését, mely alkalomból központ képviseieiéöcn itt voltak Conrad Ottó központi igazgató és nagy-abonyi Fehér Lászl> központi intéző, mig a bank érdekkörébe tartozó pénzintózeick képviseletében megjelentek Fischer Pál kir. tanácsos, a Zalaegerszegi Takarékpénztár vezérigazgatója és Euler Ödön a Vasmegyei Altalános Takarékpénztár vezérigazgatója. A válto-üzlet vezetésével az igazgatóság Révész János urat a Hók fótisziviselőjét bizta meg.
— A Prot. Nőegylet január 5-ikl estélyén felülfixettek t Bakó Béla (Felső-rajk), Farkas IM 600—500 K. Pósch Géza •100 K. Gruner Ernő (Orosztonv) 340 K, Berényi Elek, Bogenrieder Frigyes 300 -300 K, Egy rcf. tiszt, dr. Hajdú Gyula, Lővenstein László (Pogányszentpéter), BazSó József, Mandelló Miklós, Bölcsföldi János, Sípos Andnr, Mayer Károly, Stern Sándor 200—Í00 K, Berény Árpád 170 K, Práger Ferenc 150 K, Kreft és Lukács, Bruncsics János, Vincze József, Elschlé-ger E emér, Ofenbeck Vilmos, Varga Istvánné. dr. Kraichovich József, Kaufmann Jenő, Kádár Lajos, Vclccz Edéné, Tripammcr Jenő, Faics Lajos, dr. Málck László, Vlassits Kázmér^iil-tényi Gyula, Horváth Károly, Stuller László 100-100 K, Záborszky Zoltán, Petrik Dflisö 70—70 K, dr. Gártner ügyvéd, Horváib\'Oiivér 60—60 K, Böhm Ignác, Szintay Jenő, Ütő László, Németh Béla, Kutni János. Bugsch Aladár, Litvány Endre, Kohn L Lsjos, Kocsis Józscfné, Rekettye Pál, dr. Kaufmann Lajos, Prangcr Károlyné, Zaiaváry József, dr. Sabján Gyula, X. Y. 50—50 K, Prangcr Karolin 40 K, dr. Szigethy Károly 30 K, Kovács Mihály 20 K, Zieger Ferenc 10 K. Ugy ezen felülfizetőknek, mint mindazoknak^ kik akár a január 5 iki estélyen, akár pedig a Karácsonyi Vásáron bármi jnódon hozzájárultak a sikerhez, — a szíves támogatásért ezúton is hálás köszönetet mond a Prot. Nőegylet vezetősége.
(x> Ax Iparművészeti iskoU kalaptanfolyma e ho 20-án megnyilik. Tandíj 60 ki^rona. Beiratkozni lehet 6—8-ig Városház II. cm., a zeneiskola központi helyiségében.
zalai közlöny
\\9Í2 január tó.
— Vitéx.égi érm«. katonák temetése. A vitézsági éremmel kitüntetett, hadviselt katonák temetése katonai pompával megy végbe, ha a családtagok katonaság kircndelesi kérelmüket legalább S4 órával a temetés előtt bejelentik az illetékes katonai állomásparancsnok-Ságnál.
(x) Kla hazátlanok (Páris gyermekei) 111. része 6 felvonásban keiül bemutatóra ma, sicfd.n és csütörtökön a Világ-mozgóban. Felkéretnek a csütörtöki előadásokhoz előjegyzett Jegvek tulajdonosai, hogy Jegyeiket csütörtökön délelőtt 10—19 óráig és délután 3 tói az esti pénztár nyitásáig átvenni sziveskedje-nek, mert azontúl nem áll módjában a mozgó igazgatóságának a kielégítés.
(x) Va\'dáaxf egy verek, töltények legolcsóbban beszerezhetők Szabó Antal fegyver és lőszerkereskedésében.
A korona Zürichben.
Iludapcsl, jan. 17. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) —.77\'/i, oaztrák korona: —"16, ax ozztrák bélyegzett bankjegyé pedl? —\'9 e7mitim.
Gépésznek ajánlkozik bizonyítvány-nyal rendelkerő vizsgázott gépész urodalomba, malomba vagy más hasonló helyre; esetleg kovácsmunkát Is vállalna. Cime; Városháza, II. emelet, S5 sz. ajtó.
Ujabb szabászati tanfolyam kezdődik f. é. fehtulr 1-ével 5zv. Vincze Jánosnénál, Hunyadi-utca 2. sz alatt.__swi
Werthelm szekrény, vaskályhák, bá-dogcinlábta, fényképezőgép, lombfűrész, ajtók, képek, fafürdőkád, madérkalilka, térkékrámák, gáter.is ablaktokok, Wcltgeschichle könyvek, vasak, vlllnnykarok, katonaköppeny, gummi. köppeny, vaslotel ágynak, ablakva^gáterok, sütők, favágófürész, borotvák fő u! 10, ház-tutajdonesnll eladok I. emelet d. e. 9—12. )iji
Egy pár lószerszám é3 egy szín eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Kádár-segédek azonnali alkalmazlsra felvétetnek Kaufman Elek kádArműhelyében. I\'etóft-u. 8 sz. f\'
takarmányt
M<tast«, löb«f, loc«fna, labovKikkóny, ét másodrendű Njéna-takarmány • I alomsxalma bármilyen mennyiségben (kícilnyben is) lupbaló lasa C» présslt Állapotban
SÖRLEY S/ÍNDOR "\'íüSS^T" FŐUT5
POLL/ÍK H.EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Klnizsy-utca 2/m I. emelet T*ftefoa Ut.
Január—február havi uállitásra •lójtgyoshetó és megr«odelhet<S:
Étkezési- ós vető-
BURGONYA
haana árpa, ligovo és dappai sab, (avatti boaa, bükköny, kóles. muhar. tengert. vörös lóher. lucerna, répa stb. ömei
gazdasági magvak
ugy kisebb, mint nagyobb monnyiségbeo.
Minden gazda (gy«k«uék axükség-lotót mielőbb mayamfsliM.
Könyvkötő
nyomdájában.
Fiatal leány mindenesnek ./elvétetik.
Cim a kiadóban.
615—1022.
Hirdetmény.
A városi tanács 3 évre haszonbérbe adja mezőgazd i<sági közteshasználalra .Vajda* nevQ vágásteiUletei, és pedig: 19-én 64.127, mig 21 én 2—63 számmal ellátott erdórészleteket.
Az Árverés mindenkor reggel 9 órai kezdettel a helyszínén tartatik mog és kedvezőtlen idő esetén 21., illetve 23. és 26-én tartatik meg.
Nagykanizsán, 1922. évi január 13-án.
Polgármester.
VILÁG
mozgóképssinLiz
Erztibil királyai-tér, Szíriai szálloda épdlatébin Telefon 74. Telefan 74.

Szerdán és csütörtökön
Kis hazátlanok III. része
Szombaton és vasárnap a
Fejnélküli Ipvas II. része
H.rry Plel felléptével

. Páholy 22 K, ssötya 18 K. L hely 16 K, i • II. hely IS korona, Ili. hely 7 korona. [
Elvadítok héUoioap 6 <t fél V orakoi, vasár- 6a ünnap napokon fél 4, 6, 7 és 0 ónkor. Pontos kasdég
IQQQQOQQQQQQQQQQO
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatal! telefon
78
Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron/
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Nyomdal telefon
. 117
Zala ós Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomatott . UptulaWono.oi. : íjdal „ CyKtm.tl ló.
»a#»-nyoiidáiábao.
61-lk évfolyam
Nagykanlisa, 1922. Január 19. Csütörtök
15. axám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
I éa kiadóhivatal . PA-til 13. ||.
—— laureiban taJafoQ 7» -
Msf Jalo-tlk mindig kora rcggol
PÖSÖUíXRiZT<">
Dr HBOEDŰS QYÓROY
—mi,
r KLRLÓSSZRKK KSZTŐ
BODROOKÓZY ZOLTÁN
Blóflsetésl árak: Zc«*a 4rr. 6*0 K Féttvra 310 X. N.|y»l évra 140 K Kor tkóra •• K. K^aa ttim in Ú X
* mm
a monitoron.
Mi volt a földmivelésügyi miniszter terve. - Nlaoifeiztum ZomborbóL — A mai beszédek. — Több interpelláció és még több határozatképtelenség.
Budapest, jaquár 18. A nemzetgyűlés inai ülését 10 órakor nyitotta meg Cadt elnök. Miután többször megaltapitotték a Ház határozatképtelenségét, rátérnek as in-demnitási vitára.
Berky Gyula: A kommunizmus bukáss után arra kit volna szükség, hogy minden erőnket egybetévr, gyűlölet mentes politikát inauguráljunk. Fajra és felekezetre való különbség nélkül kellett volna összefognunk, hogy agvütt dolgozhassunk • nemzet érdekében. A királykérdésről szólva kijelenti, hogy a karlisták köztársaságot akarnak, nem meg győtődésből, hanem azért, mert a köztársaság nem olyan stabil, mint egy nemzeti királyság. Senki nem ártott annyit a Habsburgrestaurációnak, mint a puccsisták.
— Végre kell hajtani « földbirtokreformot. Ez ss integritás szempontjából fontosabb, mint a királykérdés, mert ezt a megszállott terőieteken már sokkal demokratikusabb módon végrehajtották, mánk nálunk. Elitéi minden ólombotos antiszemitizmust, 6 mindig szembeszállóit Fanglerékkal, érért egyszer le b zárták, de kijelentheti, hogy a zsidóság saramii nem tanult. Sándor Pálék nsgyon rossz szolgálatot tesznek a zsidóságnak, mikor azt állítják, hogy a zsidóság egésx tömegében legitimista. Kérdezi, hogy miért akarják, hogy egy kirobbanáskor a szélsőségesek megint a zaldóságrs hárítják a felelősséget. A keresztény irányzatra rátérve kijelenti, hogy Friedrich volt ennek a megalapítója, de tossz irányba terelte az egészet, olyan irányba kellett volna tsrelni, hogy a tnagysr nép fiai a gazdasági pályákon támogattassansk, ne pedig lateiner pályákra vessék továbbra is magukat. Ez a nemzetgyűlés nem képviseli a nemzeti közhangulatot, ezért uj választásnsk kell jönnie. Az indemnitást elfogsdjs.
Elnök szünetet rendel.
Bernolák személyes kérdésben szólsl fel. A kijárásokkal kapcsolatbsn Rskovszky az ő nevét b említette. Ez ellen tiltakozik.
Szilágyi személyes kérdésben kijelenti, hogy Berky Öt megtámsdta éa pár (hűtlenséggel vádolta, ó azért lépett ki a kisgazdapártból, mert as elhsgyts programját.
Hússá/ Elemér beszédében kijelenti, hogy nem lehet menteni a kormány eljárását, mely eltűri, hogy gyilkosok szabadon járjanak. Nyugetmsgyarországról kijelenti, hogy az egy nagy fiaskó. Pár négyzetméterért le* mondott a kormány egéaz Nyugstmaoyar-orazágról. Arra vonatkozólsg, hogy Nagyatádi volt-e az angol monitoron, neki köz* vetlen tudomása nincs, ezt Ballától hsllotta. Elmondja újból a haliottakát. Nngyatádinsk az volt a szándéka, ha a király bevonul Budapestre, akkor lemegy Apaiinig, onnaa Zomborba, ahonnan manifesztumot fog kibocsátani a magyar nemzethez. Az indítványt nem fogadja el.
Kohtiváry Kiss Islván a demokratikus közigazgatási reformot sürgeti. A királykér-déssei kapcsolatba kijelenti, hogy a puccs előidézői jelett a lüggellen mafc\'>ar bíróság fog ítélkezni
Somogyi István birálja a nemzetgyűlés munkáját, insjd a kormány válssztójogi tervezetét veszi bővebb vi\'ágálat alá. Kérd\', mit fog mondani a nép, melyet a kormány a jog sáncaiból ki akar rekeatteni.
Elnök háromszor figyelmezteti, hogy ez nem tartozik a tárgyhoz. Abt>an az esetben, ha tovább b e tárgyról beszél, megvonja tőle a szót.
Somogyi még tovább beszél.
Elnök sz ülést délután 4 óráig felfüggeszti.
A délu\'áni ülést fél 5 órakor nyitotta meg az elnök. Szmrecsányi a határozatképesség megállapítását kérte, mire az elnök az Ülést felfüggesztette.
Somogyi folytslja beszédét. Ststisztiksi adatokat sorol fel, melyek értelmében az eddigi 1.100.000 női választó közül most csak 700,000-nek lesz szavazati joga, mig 3.200.000 férfi választóból nem tudni, hányan maradnak szavazók. A kiraK kérdésről kijelenti, hogy tiltakozik az ellsiv&ogy az ország legtekintélyesebb fórfiai ellen a kormány ugy járjon el, amint az bmeretes. Ez a tekintély lerombolására vezel. Kijelenti, hogy a király tekintélyét msgs a miniszterelnök rombolta le. Hibáztatja azt a hangot, melyei a Távirati Iroda irt a királyról, csak igy irt .Károlynak le kell mondani** ...
Rakovs:ky: Msjd ha fagy.
Csontos: Akkor pedig vér lesz
ti odor: Most b fagy.
Ssmrecsányi: Majd felenged.
Somogyi elismeréssel szól a független bíróságról. Beszél azután arról, hogy nagy megütközést keltelt, hogy az igazságügy-minbzter egy képvbelő édesapját, ki 10 éve nyugdijbsn van, kúriai bitóvá nevezte ki
Friedrich: Ilyen még nem fordult elő. Ki az a Márkus Jenő?
Somogyi: De Mikovényi Jenő képvbelő urat b honorálta a miniszter táblabírói cimmel.
Fangler: Képvbelő nem léphet elő.
Somogyi: Felveti a kérdést: ml lenne, hs valamely külpolitikai földrengés következtében öasteomlsns a cseh állam és a Felvidék sxt mondaná, nekünk van királyunk : IV. Károly. Vagy ha Jugoszlávis, Románia Összeomlana.
Felkiáltások: Előbb menjen ods, aztán szívesen látjuk I
Somogyi: bn az integritás érdekében vagyok királyhü. Az indomnitást nem fo-gadjs cl.
Elnök: Bemutstjs Zalavármegye feliratát a nemzetgyűléshez s viszálykodás megszüntetése érdekében. (Elénk helyeslés a Ház minden oldalán.) Kiadják a kérvény-bizottságnak. Rátérnek az interpellációkra.
Budaváry: A drága villany világításról interpellál.
Pallavicini: A levélpostai censura dolgában intet pellál.
Felkiáltás: Gömbös mindjárt felelhet b.
I riednch : Halljuk Gömböst 1
Cteglcdi: A me\'ögazdasági munkásság munkával való ellátásiról interpellál.
Perlaky: A felszabadult területen levő tbztviselők mellő\'éiét teszi szóvá.
Kállay: Elismeréssel van a hazafias tbztviselők iránt. A mellőzött tisztviselők sérelmét orvosolni fogja. — A Ház a választ tudomásul veszi
Ülés vége egynegyed 9 órakor.
Politikai helyzet
Budapest, január 18. A kisgazdapárt holnap este értekezletet tart. Ezen állást foglal a választójogi törvényjsvaslattal szemben. Ugyanezen értekezleten kimondják a párt nevének a megváltoztatását, amennyi* ben a párt nevébe fclveazi a polgári jelzőt is.
A holnap esti konferencia tá\'gysproza-tának megállapitáss céljából a kisgazda képviselők ma délután előzetes értekezletre gyűl* tek össze Bottlik slelnök szobájában. Meg-állapították, hogy szükség van a vidéki szervek kibővítésére, Illetve megerősítésére. Itt hosszabb vita fejlődött ki. Többen azon véleménynek adtak kifejexéat, hogy a párt nevének kibővítése okvetlenül szükséges és feltétlenül cébzcrü. Kovács J. István figyelmeztet arra, hogy a pártnsk holnap feltétlenül állást kell foglalnia a választójogi kérdésben. Mindenekelőtt abban kell dönteni, hogy a párt hozzájárul-e a nyílt szavazáshoz vsgy lovábbra b a titkosság fentsrtását köveleli. Egyesek iparkodtak a kormány választójogi javaslata mellett hangulatot csinálni, mellette érveket felhozni, s többség azonban ellene nyilatkozott. A holnap esti értekezlet fél 9 Örskor kezdődik.
Msyer minbzter közölte az értekezlettel, hogy holnap délelőtt a miniszterelnök két turnusban fogadja a kisgazdapárti képviselőket a miniszterelnöki szobában. Az eböt fél 10, a másodikat fél 12 órakor és mindegyikkel megismerteti a kormány választóiogi tervezetét.
Korai ax öröm.
Budopest, január 18. Bécsi lapok nyo mán ma az a hlr terjedt el, hogy a jóvátételi bizottság az Éme és a Move feloszlatását kívánja a kormánytóL E kérdéssel ksp-csolstbsn Gömbös, a Move országos elnöke gy nyilatkozott:
— Est a hirt már hosszabb idő óta rebesgetik és én nsgyon örülök snnak, hogy éppen a trbnoni békeszerződésből kifolyóisg kelt szárnyra ez a hiradás, mert ez jelenti azt, hogy a Move igenb megtette kötelességét és csak ellenségeinknek fáj ezen szerv fenntsitása. Azonban korai az erre vonatkozó öröm, mert a hír nem egyéb, mint rebesgető óhsj, mely nem fog megvalósulni
A kormányzó nem adott kegyelmet.
Szeged, jsnuár 18. Návay meggyilkolása bünperének egyik utolsó aktusa folyt le ma a szegedi törvényszék előtt. Engi Lajos terrorbta, Návay gyilkosa előtt kihirdették a kormányzó elutasító hstározstát a tnegke-gyelmezése ügyében. A halálraítélt a határozatot teljes nyugalommal fogadta. Az ítéletet a Csillog börtön udvarán holnap reggel fél kilenc órakor hajtják végre.
2
Kik szervezték a „Károly-brigádot" ?
Budapest, január 18. A „Károly-brigád" ügyével kapcsolatban mára a rendőrség megállapította, hogy a brigádot Petrovics Zoltán 24 éves fiatalember és Buda Rezaő vasúti tisztviselő, tart. százados akarták megszervezni. Petrovics a lengyel légióban szolgált, állítólag „Raguza hercege" címet kapta volna jutalmul, ha sikerül a szervezés. A brigádba eddig mindössze 16 fiatalkorú tanuló lépett be. A szervezők ellen jogtalan toborzás miatt folyik az eljárás.
Magántőzsde.
Budapest, január 18 A délutáni magán, forgalmat teljesen megakadályozta a rendőrsé*-mely több ízben razziát tartott. Üzlet nem fejlődött ki. Névleges árfolyamok: Dollár 713, Napoleon 1825, márka 400. szokol 1382 lei 558 Az összes kurzusok mélyen a paritás alatt voltak.
Hogy dolgoznak a kommunisták ?
Berlin, január 18. A város képviselőtestületének tegnapi ülésén a kommunisták javaslatának visszautasítása alatt a karzaton nagy lárma tőrt ki. Az ott levő kommunisták a terembe bűzbombákat dobáltak, melyek a demokraták asztalára estek és ■ terem levegőjét elviselhetetlenné tették. Az ülést csak a karzat kiutasitása után lehetett folytatói.
Rablógyilkossági kisérlet a Király-utcában.
Budapest, január 18. Ma reggel 9 órakor Hajcer Rezső 55 éves ékszerész Királyutca 9. szám alatt levő ékszerészüzletébe beállított egy magas, borotválatlan és rosszul öltözött fiatalembe: és karikagyűrűt kért. Az eléje tett kollekcióból kiválasztott és amikor az ékszerész a mérleg fölé hajolt, a fiatalember egy ujságpapirosból élesre fent baltát vett elő, magasra emelte a fejszét és lesújtott vele az örejt Hajcerre, aki a vágás következtében egy 15 cm. hosszú sérülést szenvedett. Az öreg ember a csapásra felordított és amikor a vér elöntötte az arcát, segítségért kezdett kiáltani. Erre a merénylő az utcára rohant. Hajcer vérző fejjel az ajtóig tántorgott, ott még néhányszor segítségért kiáltott, aztán összeesett. Nagy tömeg futott össze, mikor meglátta a vérző ékszerészt és a menekülő fiatalembert, megértették a helyzetet és üldözőbe vették a gyilkost. Pár perc múlva sikerült elfogni, A merénylőt két detektív kisérte a VU. kerületi kapitányságra és csak nehezen lehetett az utca lincselésétől megmenteni. A rendőrségen megállapították, hogy Rezi Dezsőnek hivják, rovottmultu fodrászsegéd, ki már másfél év óta munkanélkül van. Elmondta, hogy régi szándéka volt egy olyan ékszerüzletet kifosztani, hol-egy szeméJy van, kivel könnyen végezni tud. Hajcer üzlete előtt már órák hosszat állott, azt figyelte, mielőtt tettét elkövette volna. Az áldozat állapota igen súlyos.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 18. Zürichből jelentik : A oiagyar korona állása ma: (zárlatkor) — .67\'/,, osztrák korona: —\'16, az osztrák béyex-z«\'t biinkjeyy/i pedijf —\'9 szantim.
TŐZSDE.
Bndapoat, januir 18.
ValotapUo: Napolaon 3290. Kom 3350. l.ém —, l\'oll*r 700. Francia frank 0000, l.<ngy«l márka 20 M*ika 391. Líra 3250. Oastrák 10\',;. Rubel ft3, L«i 550,
?sokol 1415. Svájc-frank--. KoronaJinái 1020. Frank,
dini/ - , HoUaoo forint —. WeU kilisalés 0\'/,
Értékek: .Magyar IttUI 1960, Ontrák Hltol 000, Hasal —, Jelzálog 318, Ussiu.ltoló 70u, Xoresktdoliui
--, Mapyar-Olass 300, Bcocsml 6550, Draich*
--. Általános »»éo 11650. Szászvári 4325. Salgótarjáni
5850. t\'iikányl 6450. Rima 2350. Síhbck 1150. Cuttafan
4400, Saslci--, Danica 3ICO. Klotild--, Magyar
Cukor\'18200. Adria 75\'jO, Atlanti\'*. 2025, Klrátysőr 2250, Bosnyák-A >trár 050, Llpták 055 Plwbus —. Vasmagul
Villamo.---, i.oelW malom 2775, Konkordla 2526, Dél:
vasút 1825
_ ZALAI KÖZLÖNY_
A besszarábiai határ borzalmai.
Agyonlőtt ím mogcaonkltott menekültök. Lemészárolt orosz tlaxtl vlzsjyáló-blzottaág A romiin király Intervenciója
■ borzalmak megszüntetéséért.
Minden kommentár nélkül közöljük egyik romániai lap alábbi cikkét, a besszarábiai határ borzalmairól:
Kolozsvár, január 18. Jelentettük, hogy a minisztertanács foglalkozott a besszarábiai állapotokkal, amelyek egyáltalán nem illenek be egy civilizált ország krónikájába. A minisztertanács a súlyos bizonyítékok hatása alatt kimondotta, ho?y a besszarábiai ostromállapotot, amely jórészben felelős a borzalmakért, az országrész nagy részében megszünteti, ctupán a Dnyeszter mentén hagyta továbbra is érvényben s egyébként is megtesz mindent a normális viszonyok helyreállításira.
Annak illusztrálására, hogy a kormány erélyes közbelépésére, ami egyébként magának Ferdinánd királynak intervenciójára történt, ugyancsak sürgős szükség volt, közöljük a bukaresti „Adeverul" egy cikkét, amely mutató a besszarábiai rémségekből.
Régóta tudott — irja az „Adeverul" — hogy a Dnyeszternél borzalmas dolgok történnek. Azok, akiket a határ őrzésére állítottak oda, naponta követnek el fosztogatásokat és bűntetteket. Az utóbbi időben valóságos öldöklések történtek ott, a menekültek pedig valóságos céltáblái lettek a határőrök eleven husbn vágó mulatságainak, amelyeket a felelősségtől való minden félelem nélkül űznek.
Amióta a belügyminiszter kiadta a jelszót, a bűneiket á rendkívüli állapottal éa cenzúrával takargatok ellen, ezek minden félelem nélkül láttak neki a „dolognak" még nagyobb hévvel, mint eddig. Ezt igazolják a legutóbbi napok eseményei.
Egy nyolctagú, férfiakból, nőkből és gyermekekből álló menekülő csoport Odesz-szából jőve Vartujeninél lépte át a Dnyesztert. A határőrök hagyták őket az innenső partig jönni, aztán közrefogták és a vartujenii határ-őrsie vitték őket. Ott lezárták valamennyit és egész éjjel a legrettenetesebb tortúráknak voltak kitéve. A jelentések a többi kőzött az egyik leány ellen elkövetett erőszakról beszélnek, amit j« szülők és n többi menekültek szemeláttára követtek el rajta. A menekültek között volt egy igen ismert odesszai orvos is. Hajnalban mind a nyolc menekültet agyonlőtték.
A rettenetesen megcsonkított holttesteket az őrs közelében szórták széjjel.
Vizsgálatot indítottak. A legelső megállapítás a vizsgálat rendjén a hullák állopota: soha nem hallott vadsággal meg voltak csonkítva. A büntettek cinizmusa felülmúl minden képzeletet. Egyszerűen elmondották, hogy a menekülteket felszólították, hogy menjenek vissza s mert nem akartak _ parancsra — agyonlőtték őket.
Könnyen elképzelhető, hogy milyen izgalmat keltett a nyolc megcsonkított hylla látása. A hír gyoisan elterjedt a többi faluban is és átjutott a Dnycszteren is. Ennek következménye volt, hogy az orosz hatóságok engedélyt kértek aira, hogy négy tisztből álló bizottsággal kelhe*senek át a Dnyeszte-ren és Vartujenibe jöhessenek információkat szerezni a nyolc menekült sorsáról. Az engedélyt megadták.
_1922. január 18
M ma érkezett hírekből kiderül, hogy ezeket a tiszteket a határőrség letartóztatta, megkínozta, kifosztotta mindenükből és végül agyonlőtte.
Fölösleges hangoztatnunk az eset súlyosságát.
Ezek biztos és határozott adatok alapján közölt hírek. De még nagyon nagyon sok hasonló, sőt súlyosabb esetekről is beszélnek. Beszélnek a Zgusitzában elkövetett bűntettekről, ahol egy menekülő csoportot agyonlőttek és egy Pojána melletti gödörbe dobtak bele. Beszélnek egy, a katonai hatóságok által elkövetett rettenetes dolgok láttára fellázadt faluról.
A király mélyen megindulva a hallottaktól, rögtön, telefonon rendelte kihallgatásra Talce Jonescu miniszterelnököt és Hóiban tábornok, hadügyminisztert.
A vita több mint két óra hosszat tartott, annak lefolyásáról semmi sem szivárgott ki. Annyit azonban állithatunk, hogy a király kijelentette, hogy nem tűri, hogy ezek a dolgok egy napig is így folyjanak tovább.
Még aznap Bukarestbe rendelték Popo-vicl tábornokot, Besszarábia katonai főparancsnokát, megfelelő utasítások vételo és a vizsgálat haladéktalan megindítása végett.
Az „Adeverul" annak megjegyzése után* hogy ezek a rettenetes dolgok jóformán csak a kivételes állapot következményei, követeli, hogy az elrendelendő vizsgálatra a sajtót is hívják meg.
Epizód a soproni népszavazásról.
Egy tragikomikus osztrák propaganda röpcédula.
A soproni népszavazást megelőzőleg az osztrákok mindent megkíséreltek, hogy híveket toborozzanak és Ausztria javára befolyásolják a szavazást. A lakosságot magyar és németnyelvű propagandisztikus röpcédulákkal valósággal elárasztották.
Egyik ilyen cédula azonban nagyon furcsán sikerült és alaposan komikus helyzetbe juttatta az erőlködő osztrák sárgákat. Volamelyik agitátor egy magyarul nemtudó valakivel fordittatia le a német megfogalmazó\'t propaganda cédulát, mire az a következő szöveggel került az elcsábítani szándékoltak kezébe:
Hoch österreichl Magas Osztrákországi Fenn jól született Babtermelő Fivérek I
Az van nektek jól tudva, hogy Árpád ezen talajt Osztrákországnak szerzett. Ezer éven keresztül Osztrákország védelmezett eztet barbár magyaroktól. Jelenleg Wienben kitűnő élelmezési viszonyok fönnállónak. Osztrákországihadsereg kitűnő állapotban találja magát, élelemanyagokat bír dosztig. Osztrák hála és hűség közmondásszerü. Aki magát nekünk szolgálatba megad, az lesz az uton egy jólérzült államalkalmazott zu lenni: osztrák méltányosság legendás, ki azt nem elismer? Nálunk Sociáldemokrácia legkinyujtottabb, magyar Emigration nálunk jólfogadva.
Osztrák Államdicsőség háromszor magasi
Hoch österreichl — Magas Osztrákországi
Képzelhető, hogy milyen nagy hatása volt ennek a pompás szózatnak: Az egész környék kacagástól visszhangzott.
1922 január 19
Z»\'.Al KÖZLÖNY
— A Nagykanizsai Közművelődé*! Táraulat felhívása. A Közművelődési Tár-•ul-<l, melynek alapszabályait 74.129/921. sz. alatt hagyta jóvá a belügyminiszter, most késziti elő tavasszal meginduló egyesületi működéséi. Evégből felkéri a város lakosságát, hogy az egyesületet, — melynek feladata a hiányzó kultúrintézmények létesítésével a város kulturális nivóját a lehető legmagasabb fokra emelni, — belépésükkel támogassák. E belépés tetemes kedvezményekkel fog járni: 1. az egyesület tagjai gyermekeinek a vezetése alatt álló intézetekben (úgymint Zeneiskola, Iparművészeti iskola, Gép- és gyorsíróiskola, Nyelviskols, a jövő tanévtől 10V„ a köztisztviselőknek 20% tandíjkedvezményt nyújtanak, úgyszintén a még felállítandó összes intézeteiben. 2. A szervezés alatt álló sok oldalról jövő támogatással) felállítandó közművelődési könyvtár, (mely számos tudományos és kulturális munkát, idegennyelvü nspilapot és folyóirslot fog tartslmszni) ingyenes használata. 3. Az egyesület intézeteinek estélyein, vslsmint s mindinkább nagyszabásúvá váló li ultui estélyein 10*/. jegyváltási kedvezmény. 4. Továbbá az egyesület tagjsit megillető összes jogok és kedvezmények. Az 1. pontban emiitett ked vezményt csak azok kapják, kik az egyesületbe való belépésüket folyó hó végéig irás ban bejelentik sx egyesület szervezőbizottsá\' gánál: Városház, (Kszinczy-utca 1.) II. emelet.
— Levél a Szerkesztőhöz. Ig. tisztelt Szerkesztő url Az e hó 18 iki számukban közölt felhivásukrfc, hogy segitsünk egy ínséges hadiözvegyen és 4 gyermekén, bátor vagyok felhívni szíves figyelmét arra a körülményre, hogy özv. Málnámén és gyermekein kivül sok családnak van hasonló szomorú sorsa. A háború ezen szerencsétlen áldoza tárói, a sok magával tehetetlen nyomorékról, beteg özvegyről, kik közül sok vánszorgó beteg testével a legkönnyebb munkára is képtelen, ma már mindenki megfeledkezett. Nem aksrják meglátni a rongyos, sápadt arcú éhező árvákat, a kis könnyesszemü mártírokat, kik az élet nehés keresztjét mindnyájunkért hurcolják. A Hsdirokkantak január 25-én tartandó nagyszabású hangversenyé nek is az a célja, hogy ha csak pillanatnyi Isg is segitsünk a háború áldozatainak nyomorán. Erős n hitünk, hogy a társudalom minden rétege kiveszi a részét, hogy enyhítsen a szenvedők éa nélkülözők szevedésein A hangversenyre, melynek tiszta jövedelme vaRáskülömbség nélkül a hadirokkantak, özvegyek és árvák felsegélye/ésére fordittatik, jegyek előre válthatók Szerbnél és a Krátky tőzsdében, ugyanott felülfizetések is elfogadtatnak. Amidőn a t. Szerkesztő urat célunk elérésének támogatására kérjük, maradunk tisztelettel s Rendesőség.
— Tárgyalják a pénzhamisítók bün pőrét. Az ismecetes pénzhamisitási ügyben a bíróság tárgyalása tegnap egész nap folyamán tartott. A vád- és védőbeszédekre tegnap délután került a sor, smi után a biróság ítélethozatalra vonult vissza. Este 9 órakor hirdette kí a biróság aj. Ítéletet, mely a vádlottak közül Juppánét, Patakit, Mil-h\'offert, Gellért, Gál Dezsőt és Z-skót felmentette, a fővádlottak kő/ül Rein Ernőt 4 bónsui fogházra és 6000 K pénzbüntetésre, Feitschert 4 hsvi fogházra és 3000 K pénzbüntetésre itélt. Reinnél a büntetést a vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vette, mig Feitscher-nél 3 hónap és 20 napot számított be. A többi vádlottak kisebb-nagyobb büntetést kaptak. Ugy a védelem, mint a vád az Ítélet ellen felebbezést jelentett be.
Elsőrendű
BÜKKHASÁBFA
nUnkint vagy aj-nlva
házhoz szállítva
ttonnali é\\ későbbi szállításra raind«Q mennyiségben
jutányosán kapható
Kondor és Társa
IUiilakarasked6kn4l Megrendelhető Arany János-utca 2.
279
Telelőn ,
Telefon
— A franciák Horthy kormánysót akarják ax Oroaxorsxág ellen tobor-xott hadsereg főparancsnokául. Egy
fővárosi lap bícsi tudósítója jelentése stopján írja: A francia royalisták titokbsn tnár huzamosabb ideje a Briand kormány megbuktatásán dolgoznak. Poincare megbízatása már az Ő győzelmüket jelenti. Németországgal szemben ismét s legkíméletlenebb módszereket kivánják érvényesiieni, Oroszországgal Siemben is nyiltsn M fog éledni s fegyveres beavatkozás minden időkben fennmaradt gondolata. Poinctre miniszterelnökségét szintén magában foglalt* az o terv, amelyet a francia royalisták kidolgoztak és amelyeknek Síné qusnonja az Oroszországgal szemben felállítandó nagy nemzeti h<id*ereg. Ezt a hsdsereget nem sorozás, hanem toborzás utján akarják összehozni. A terv szerint a francia kormány megnyerné a kötepeuróp «i államok engedélyét ahhoz, hogy országuk területén az Oroszország ellen felállítandó nemzetközi hadsereg céljaira toborozhassanak. Az akció vezetői mihelyt az előkészítés munkálatain tul lesznek, fel fogják kérni Horthy Miklós kormányzót, hogy vállalja Franchet d\'Esperai tábornokkal egvütt a főparancsnokságot. Nem kételkednek abban, hogy Horthy kormányzó ha nehéz azivvcl is, ott fogja hagyni a magyar kormánytisztségét, hogy vezéri srerepben közreműködhessen az európai rend és egyensúly helyreállításában. Az utóbbi két mondat szószerinii idézet egy francia diplomata nyilatkozatiból, skí a tervet és annak részleteit, bizonyítékait bemutatva közölte Szemere Pállal.
— A cserkéssek estélyének (sióm-baton, 21-én) műsora a következőkép aUku t :
1. Ünnepély előtt. Dialógus. Előadják Dezső L. es Kádár J. főgimn. cserkészek. 2. Induló. Zeneszám. 3. Szűcs Imre kegyesr. tanír,
cserkészparancsuok megemlékezése a kanizsai cserkeszekről s azok jótevőiről. 4. Hogyan fest az igazi cserkész? Tréfás szinijelenet. Szereplők: Dómján l„ Kiss K.. Grsbant J., Horváth G. stb. főgimn. cserkészek. 5. Nyári \'táborozásunk története. (Énekekkel.) Irta a felolvassa Grabant J. főgimn. cserkész. 6. Borzalmas cserkészkaland. Víg szavalat. J uida K. főgimn. cserkész. 7. Toborzó. Mflgyar tánc. Bemutatja Hirsay Gizike tnnetanárnő betanitásávol 8 főgimn. cserkész (Gábor, Dezső, Vido.s, Kádár, Szálai, Jaksich. Fodor, Józsa). 8. A B. Tréfás iskolai jelenet. Előadják a polg isk. cserkészei (Wailand, Varga, Bernáth, Kozák G. és B\'la, Várady. 9. Magyar cserkész dohi. (Melodrámai feldolgozásban). Szavalj.. Bagyari B. főgimn. cserkész. 10. Cseikészinduló. Előadja a fógimn. ének-krrn> __ Az estély előadás utáni részét o rendezőség Irányítja. A tiszta bevételt a szegénysorsu cserkészek felszerelésére és a
cserkészmühely c-ljaira fordítjuk. Felülfizetéseket — az ideális célt tekintve — hálás köszönettel fogadunk. Jegyek még kaphatók a Mair könyvkereskedésben. A kedvesnek s bensőségesnek ígérkező entélyre ezúton is meghivjs a törekvő magyar ifjúság barátait a rendezőség.
— A Központi Sajtóvállalat (Budapest, V., 1 lonvéd-utc» 10.) részvényeinek kiosztása november vége óta folyik. Vidékiek ugy juthatnak legkönnyebben részvényeikhez, ha beküldik a kezeik közt levő eliimervé-nyűket s kezelési és ajánlási költség cimén 20 részvényig 10 koronát, 100 részvényig 30 koronát.
(x) MUvész esték a Centrálban. Ma, csütörtöktől kezdve mindennap esie 0 órst kezdettel s Központ szálló szuterén helyiségé ben Szlmon Viktor és Csnrtos Károly igazgatók vezetése mellett\' nagy müvészesiék tartatnak elismert fővárosi művészek és művésznftk fel. léptével. Színre kerülnek » legújabb újdonságok. Énekszámok, kuplék, szolok, duettek, vidjálékok Slb. A tőhbl közt szinre kerül egy falrengeló frsneis bohózat, mely határában minden eddig látottat felülmúl. H« jól és kellemesen aksr szorskozni, jöjjön és váltss meg jegyeit a msl előadásra. Belépti dij: Pentánon hely 50 K, tsmlásszék 40 K. Előadás után parkett-tánc. Shytni verseny.
— Arany, ezüst, platina, aranyfogak és érmek beváltása a legmagasabb napi árban. Arany és ezüst jegygyűrűk, ékszerek és javítások készítést a legszebb kivitelben Fried Jóxsef ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Fo-ut és Sugár-ut sarok).
— A csángók kivándorolnak Erdélyből. A kolozsvári .K.letl Újság- msl száma megrendítő hírt közöl. A lap értesülése szerint az erdélyi csángók kivándorolnak Erdélyből. A csángókat . régi msgyar kormányok politikája telepítette le legnagyobbrészt Erdélyben. A kivándorlásuk oka, hogy sz erdélyi agrárreform elveszi s telepesek parányi binoksit is. Több mint 5000 család csatlakozott eddig a mozgalomhoz. Megbízottaik már tárgyalásokat is folytsllsk a brazíliai kormánnyal.
— Pfeifer Elek előadása a szabad lyceumban. A szabad lyceumbsn ma este 9 órakor tartja Pfeifer Elek sz Irodalmi Kő/ elnöke harmadik s egyhon befejező előadását a modem mivészeti törekvésekről Ez alkalommal lóképpen a legújabb művészeti irányokkal (fulurizmus, kubizmus, expresszionizmus stb.) fog foglalkozni. Az érdekfeszítő művészeti előadást melegen olvasóink figyelmébe ajánljuk. Belépő dij 5 korona. Bérlői az ui sorozatra 25 korona. A terem fűtve losz Egyben közöljük, hogy vasárnap dr. Szabó Zsigmond tart elő-sdást. .. . ,
— Köszönetnyilvánítás. A Znnyi
Miklós Irodalmi es Művészeti Kör Januir 14-iki müvészestélyén felülfizettek: Berényi Elek, liogenrieder Fiigyes. dr. Darás László és Posch Géza 800—200 koronát, Bazsó József, Elek Pal, dr. Hajdú Gvula, Sipos Andor és Schwartz Dezső 100-100 koronát, N N. 85 K dr B.riha István, Csizmadia Vilma és dr. Neű Hugó 50-60 K. N N 20 K. Pléh Ilus, N N. és N. N. 10-10 K, N N. és N. N. 6—5 K. Mindezen fc:ülfizetóknek, lováboá mindazoknak, akit közreműködésükkel, termé.,\' szetbeni adományaikkal, vagy egyéb segítíé-gűkkel az estély sikeréi előmozdítani szívesek voltak hálás "köszönetét nyilvánítja a kör elnöksége, végül közöljük, hogv az estélyen egy p«r kesztyű találtatott, átvehető a szabad lyceumi előadáson
Étkezési
burgonya
kaphstó
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt.
— Meteoreaéa. Nyíregyházáról írják: Kedden este negyed hót tájban érdekes égi tüntményt figyelhettek meg azok, ukik n Károlyi téren tartózkodtak. Lassan mozgó mc (eor hasította ál a levegőt és reflcktorszcrücn bevilágította a tér minden zusiát. A főid felett vízszintesen, mintegy 600—1000 méternyi magasságban haladó meteornak hosszú üstökösszerű csóvája is volt.
— Az Irodalmi éa Művészeti Kör zenekara ma, csütörtökön este S órakor próbál tart a polgári iskolában. Pontos megjelenést kér Kclling.
Apró hirdetések.
U>r4*l«Mk tfMalla B Mlg *4t«U«k 1*1 <Hjra*bfe m.jíb!
Gépésznek ajánlkozik bizonyítvány-nyal renűelkerő vizsgázott gépész urodalomba. malomba vagy más hasonló helyre; esetleg kovácsmunkát is vállalna. Cime; Városháza,
II. emelet, 28. sz. ajtó.
KönyvkStő tanonc felvétetik lapunk nyomdájában.
XXXXX XXX XX XX xxxx
AJÁNLUNK: i
Mott bcérkeiett eredeti ásíaknámotországl «
takarmányrépa- n
magvakat (cslrak4pe*s<gcrt is fajaxooos- Jg.
Mgcrt szavatolunk), tovibhá mindennemű u gazdasási magvakat tavassi veKtre (lóher, 55 lucerna, bükköny »tb.) is n/mctor>figi gw kerti magvakat. Vásárolunk: gabonaféléket is gazdi-sági na magvakat
Ország és Widder
gabona- és magkeraíkedök fagykinlzu J" Ensébot-Ur 10. Teleion I 130. J^
7,>LAl KÖZLÖNY
Itnhm. litván é.neje «iúl HldóRo.álla
v.Um nt Ky.rn\'íkei JiitN. ltO,,ka e. lín.c-
bet íiJJlIomli\'tl nicRtitft siivvol tu.UIJik, ti«Ky foin.n ■ jer.tell leányuk, Illetve testveink
Gizella
f li.\'» 17-én «ntc 7 órakor hosszú szenvedi* é< a heldoklúk \\icntsigcnek ájUtos felvitele után ifjú tldínck lt> tk évében ai l\'rban c*rnJrxc«i eliuort A Jr^R* hatott ha t tetemét í. h\'- IP-e • délután órakor fogjuk • rim kat". hitvallás »x«itarlá*ai szerint beizooteltetni é* a temető ha\'otla\\ házából örök nyugalomra helyeztetni.
Ax«ogeisUtó\\zeotmlteáUo»it a jnegkoldoault klkiu Íréért í. NS 21-én d «. tO . rAor fog a Szent Kerenc-rend r!<l>*nl« teraplotnibán « Mlodcnhatótuk bemuUttatnl. NisykaníiM, 1022. január 18.
Nyugodjék békében!
1922 január 19.
POLLÖK M.EMIL NAGYKANIZSA
iroda: Ktnizsy-utca 2/a I.emelet MlMn »1 •
Jin.lr—febnm luvl «riUill«« eW).*y.iíietí
í» megrendelheti ■
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hanaa árpa, ligovo is duppal zab, tavassi busa, bükköny, kÖI«. muhar, tengeri, vörös lóher. lucerna, répa »tb. összes
gazdasági magvak
ugy kisebb, mint n.gyobb mennylságbeo.
Minden gaid. IgyekoxxAk aallk.íg-lolél mielőbb giagramMlll.
:<r>____
Ujabb 87abészali tanfolyam kezdídik C. i. februáf 1 -ével ö7.v. Vincié JAnosnénál, Hunyadi-utca 2. sz alatt. 3111
Kíídár-scgédck azonnali alkalmuzísre
felvitetne* Kaufman Klak kádírmflhflytben. PetCfl-u. 8 sz. >»
VILÁG
mozg-óképszinliJi.z
Erztibil klráljní-tér, 8zir»u izillodi épílttíhm
Telefon 74. Telefon 74.

Szerdán és csütörtökön
Kis hazátlanok III, része
Szombaton és vasárnap a
Fejnélküli lovas II. része
Harry Pl el felléptével_
Páholy 22 K. *»ölyo 18 K. I. hely lí. K, II Elóadáiok hétköznap « is fél 9 Orakoe, vaaár- is ünnep II. hely i: korona, III. hely 7 korona || napokon fél 4, 6, 7 is 8 órakor. Pontos kasdós
XXX XXX XXXKX XX X XX
QQQQQQQOOQQQQQQC3Q
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozöintézet
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.

Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Nyomatott a Uptulaidono«ok t Zalai i, Gyarmati tönyva^\'d.jában.
61rlk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Január 20. Péntek
16. «zám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
Sa«rkMit<5i«g és kladóhlv.ul: Pó-nt 13. as. FŐSZERKESZTŐ: fBLELÓSSZBRKBSZTÓ . "II 1 I" \' I" ■ 1 1 1 III 1 — Btöflxetést árakt
Dr HEGEDŰS GYÖRGY BODROGKÖZY ZOLTÁN Sgé.1 évr. 660 K. Félév:. 380 K. H«gy*d
Megjelenik mindig kora rejejrol ■•autgjr. MprU*W évr. 140 K. Kgy hót. S0 K. EKy.» isia áxa S K
Sigray Antal gróf elmondja a nyugat-magyarországi eseményeket.
A felkelők érdemei. Legfontosabb,
Budapest, január 19. A nemzetgyűlés Qlését 10 órakor nyitotta meg Gaál elnök. Az indemnitási vita során elsőnek
Kálmán István szólal fel. A kormány irái^t.bizajopimal viseltetik. A királykérdésről beszélve kijelenti, hogy Bethlen Pécsett is legális uton akarta megoldani a királykérdést. Az ellenzék egyetlen célja felfordulást csinálni. Bűnnek tartja az ellenzék magatartását. A javaslatot elfogadja.
Sigray Antal: Igazolhatja, hogy Lingauer az első királylátogatásról hűen adta elő a tényeket. A nyugatmagyarországi eseményeket ismerteti bőven éa részletesen. Nagyon helyeali, hogy Gratz okos és kemény választ adott az antantnak és ennek a kemény és férfias felfogásnak köszönhetünk mindent. Bánffy engedékeny és alkudozó politikája sokat rontott a nyugatmagyárországl tárgyalások eredményén. Bánffy hajlandó lett volna átadni Mosont, ha Vas egy része magyar matad, Sopron pedig felosztatik. Vagyis többet engedett, feladta egész Vasmegyét egy kis sáv kivételével. Amikor őt Bethleo kinevezte kormánybiztossá és csapatokat kért a rend fentartására, Bethlen kijelentette, hogy csak Osztenburg és Ratzenberg zászlóaljaival rendelkezik. Ezek oda is jöttek, mire az antant azt követelte, hogy távolítsa el, de ő kijelentette, hogy erre nem hajlandó. (Éljenző.)
Tassler: Ez volt alapja Sopron vissza nyerésének.
Sigray: Később a tábornoki bizottság elfogadta azt az álláspontot, hogy a rend fentartása miatt Osztenburg jöjjön Sopronba.
Beszél a felkelésekről. A kormány ezeket le akarta szereltetni, de ezek nem engedelmeskedtek. Héjjas nem engedelmeskedett a kormánynak, de érdemeit az ellenállás körül le kell nzögezni. Gömböst küldték ki, hogy ő szerelje le a felkelőket, ez azonban nem sikerült neki.
— Szeptember 8-án jelentést kapott, hogy Agfalvát megtámadták a felkelők, az osztrákok hanyathomlok menekültek. Amikor az antant látta, hogy az osztrákok vissza-jövetele belátható időn belül lehetetlen, megengedte, hogy Sopron város és környékének biztosítására Osztenburg csapatai ott marad haaaanak. Abban az időben jelentést kapott, hogy a Move mozgalmat indit és be akar avatkozni a nyugatmagyarországi felkelésbe. Gömbös ugyan kijelentette, hogy Bethlen neki semmi megbízást nem adott, később azonban bevallotta, hogy mindenáron leakarja szereltetni a felkelőket és Gömbösnek adott
hogy a trianoni béke át van ütve.
megbízást, hogy igyekezzék a felkelőket Nyugatmagyarország területéről kikapcsolni és később hátulról lefegyverezni. Ebben az időben érkezett oda Prónay Pál. Végigjárta a frontokat és minden felhatalmazás nélkül, ugy látszik a felkelők felkérésére átvette a főparancsnokságot. Prónay megérkezése csak jó hatással volt. Neki kétségtelenül érdemei vannak. Egységes vezetést támasztott, melynek még Kis György is alávetette magát. A kormány mindenképen igyekezett Prónayt eltávolítani, nekem is parancsot küldtek, hogy akár erőszakkal is távolitsam el őt. Én azonban azt feleltem, ezt csinálja meg más, én erre nem vállalkozom.
— Gyanafalván a* antant kíséretében levő összekötő magyar tisztek fclszólitották a felkelőket, hogy fe^vereiket tegyék le, akciójukkal hagyjanak * fel. A felkelők azt felelték, nekik semmi közük a kormányhoz és nem hajlandók engedelmeskedni. Később közölte a kormány, hogy az olasz kormány részéről közvetítő lépéa történt, melynek eredményeképen Sopron és vidékét meg tudjuk tartani. Legfontosabb az, hogy át van törve a trianoni béke. Ebben is van valami. Októberben Bethlen levelet irt Prónay-nak, melyben elismerte, hogy az ország sokat köszönhet a felkelőknek.
— Sokan vannak, akik azt mondják, hogy a létező mai kis Magyarországot nem szabad megreazkirozní a régi nagy Magyarországért. Pedig az integritást csak vérrel és vassal lehet visszaszerezni 1 Ha majd visszatér az a magyar becsület, melynek első megnyilvánulása a nyugatmagyarországi felkelés volt, akkor majd nem a realpolitikusok, nem az óvatosak, nem a diplomaták, hanem mi rajongók, mi — mondjuk ki — kalandorok fogjuk visszaszerezni ezt az országot. Az indemnitást nem szavazom meg. (Éljenzés.)
Czetllcr Jenő bírálja a pénzügyi politikát, fejtegeti az ország gazdasági rekonstrukcióját. A nyár folyamán egy javaslatot adott be, melyet a Ház elfogadott a mezőgazdasági kislakásokról szóló törvényben. Kérdi, mi van ezzel a törvénnyel, miért nem hajtják
végre. , ,
Elnök az ülést délután 4 óráig felfüggeszti.
Reischel Richárd az indemnitást megszavazza. Hibáztatja, hogy a nemzetgyüléa hosszú vitákkal tölti az idejét, amikor még sok fontos törvényjavaslat letárgyalása vár a nemzetgyűlésre. Például az ipartörvény revíziója mindennél égetőbb. Szól a földbirtok-refoimról. Hangsúlyozza, hogy a földreform
végrehajtásénak késedelmezése miatt a föld népe ne érezze magát becsapva. Emlitést tesz az őrlési adóról, melyet helyesnek tart. A zsidókérdésben az a véleménye, hogy azt nem lehet fejbeveréssel megoldani.
A kővetkező szónok Brbdi Ernő. Hosz-szasan foglalkozik a választójogi kérdéssel ■ az általános választójog mellett foglal állást.
Interpellációt az elnök nem engedélyezett, ezekre a mai nap folyamán kerül a sor.
Ülés vége s/«8 órakor.
A belOgyminiszteTiájékoztatdja a választójogról.
A női választójog szigorítása. Meg akarják szüntetni a kisebb választó-kerületeket. Ha a minisztertanács elá viszik a Javaslatot.
Budapest, január 19. Ma délelőtt vette kezdetét a kormánypárti képviselők informálása a választójogi törvénytervezetről. Klebelsbere Kunó belügyminiszter az alapelvekről ezeket mondta:
— Választójoga van a tervezet szerint minden férfinek, aki 10 éve magyar állampolgár, két év óta egyhelyben lakik, 24. életévét betöltötte, négy elemi iskola végzettsége van-Régi jogon választójogot gyakorolnak, akik az 1918-iki választói névjegyzékben fel vannak véve. Ilyenformán az ország összes férfilakosságának 733 százaléka volna választó, kereken körülbelül másfélmillió férfi.
— A nőknél főkellék elsősorban a 30 éves korhatár. Különös kellékek: három gyermekes családanya, de csak abban az esetben, ha a legkisebb gyermek legalább hat éves és az anya maga nevelte gyermekeit. Nyolc kö-zéposztáiyu végzettség, önálló kereskedés, végül a főiskolát végzett férfinek felesége. Ilyen módon a női szavazók száma 600.000-re tehető.
Majd a kerületi beosztásról referált a miniszter. A kisebb választókerületeket meg akarják szüntetni. Ilyen kerület 8 van az országban. Végül, Budapesten és a törvényhatósági városokban a törvénytervezet szerint a választás titkos, egyebütt nyilvános.
Hosszabb eszmecsere indult meg a képviselők és a miniszter közt és a vita főként- akörül forgott, hogy a szavazás nyilt, vagy titkos legyen. Az értekezlet után a miniszter ugy nyilatkozott, hogy a legnagyobb remény meg van arra, hogy a törvénytervezet simán keresztülmegy.
Klebelsberg a javaslatot pénteken a minisztertanács elé viszi, hzt meg-
2
zalai közlöny
1922. január 20
előzőleg a kormányzónak tesz róla jelentést. Az indokolással 1—2 nap alatt végeznek, hogy hétfőn a javaslat már benyújtható lesz a nemzetgyűlésen A javaslatot a kormány még ezen a nemzetgyűlésen akarja törvényerőre emeltetni Nem riadnak vissza a 10— 12. sőt ha kell a 16 órás ülésektől sem, mert nemcsak a választójogi, hanem a főrendiházi, sőt a közigazgatási javaslatot is le akarják tárgyaltatni Biznak abban, hogy a titkosság kérdésében sem lesz számbavehető ellentét.
A Károly-brigád szervezőit
átkísérték ax ügyészségre.
Budapest, január 19. Buda Rezső tart. sxázadost és Petrovics Zoltán műegyetemi halljától, akiket a Károly-brigád slerv.zése miatt letartóztattak, tegnap hallgattál: ki n főkapitányságon. A kihallgatások során be-Ismerték, hogy a Károly-brigád részére katonákat toboroztak a nyugatmagyarorazági felkelik körül. Ma átkísértik őket a Ogyésxség fogházába.
Állami alkalmazottakat bocsáj-tanak el.
Budapest, január 19. A közszolgálati alkalmazottak nemzeti szövetségének elnöki bizottság. tegnap délutáni ülésén tárgyalta a kormány legközelebb benyújtandó létsiám-csökkentési javaslatát, mely azerint a kormány 11.000 állami alkalmazottat részben nyugdíjazás, résíben végkielégítés ulján el-bocsájt. At elnöki birottság elhatározta, hogy « szövetség állásfoglalást külön programbizottságra bizxa.
tagi Lajost kivégezték.
Szeged, január 19. Engi Lajost, akit a Návay család meggyilkolásáért halálra Ítéltek) ma reggel 9 órakor végezték ki a szegedi Csillag börtönben. Engi kisgyermeke, felesége a nővére búcsúztak tóié. A lelkész hossza, rábeszélésére a kivégzés előtti éjszakán meg-gyónt é« megáldozott. A kivégzés reggelén nyugodtan haladt két pap között az akasztófa felé. Az Ítélet felolvasása után a biió szavaira ezeket mondotta:
„Ártatlan vagyok."
Erre a hóhér bekötötte a szemét, a zsineget a nyakára illesztette s a halálra Ítélt máafél percnyi vonaglás után kijnull.
Nyolc év hitvesgyilkosságért.
Budapest, január 19. A budapesti büntető törvényszék ma lárgyalla Juhász János 28 éves joghsllgató bűnperét, ki a kávéház ból kijövő feleségét agyonlőtte. Félórai la: nácskozás után a bíróság kihirdette ax Ítéletet, mely Juhászt 8 évi fegyházra ítélte. At Itélethirdeté. után az elnök azt kérdezte e sápadt éa Izgalomtól remegő vádlottól:
— Tudomásul veszi az ítéletet, vagy felebbez ?
Juhász pár percnyi hallgatás után azt kérdezte:
— Mikor akasztanak ?
Elnök : N ro értette meg ? Nyolc évet kapott.
Juhász : Mindrgy. Két hónap múlva ugy is elpusztulok.
A vádlott a tárgyalás folyamán annyira irgalomba jött, hogy anyósát, kit minden baj okozójának tarl, fojtogatni kezdte és csak nehezen tudták kivenni a kezéből.
Az irodalompártolásról, — ami nincs.
Rossz a valutái Azám, de nem a magyar, nem az osztrák, sőt nem is a lengyel valuta a legrosszabb. Ezeknél van egy még rosszabb is: a magyar szépirodalmi müvek valutája. Nem veszi senki, mert nem tud rajtuk haszonnal túladni. Már pedig ebben a mi azomoruan érdekes életünkben a materialista felfogás dominál: azt vásárolni, ami a legnagyobb hasznot hozza. Nos és mi hasznot hozhat a könyv? Tán egy rrgény? Drámai mü. Esztétikai olvasmány? Apage satanas I Kell is efféle a magyarnak éa éppen mostl Történalmi munka? Hisz . történelmet magunk csináltuk és csináljuk még ma is. Torkig vagyunk vele. Hejh, nagyon leszállott n könyvek ázsiója Csonka-Magyarországon 1 De nem csodál Az egyharmadrésznyi területen összezsúfolt 10 millió ina-gyarnak legnagyobb része a megélhetés lehetőségeért harcol. Éhes. de nem a könyv-éhség azimptomái mutatkoznak nála. Ez az éhség a gyomor- és nem a lélek éhsége.
Azoknak a szerencsés százezreknek, akik leli gyomorral járják ma is az élet nagy orazágutját, nem jelentkezik a lelki éhségük. Azoknál nem az a domináló kérdés, hogy: mi ax ára egy könyvnek, hanem az, hogy mibe kerül a calzma éa emelkedik-e a buza ára ?
A középosztály elnyomorodásával együtt jelentkezett a magyar irodalmi élet válsága, nyomorúsága is. Mikor a különböző regény-tárak legkitűnőbb müvekből összeállított ciklusai egymás után jelentek meg 50 krajcáros és egyforintos kiadásban kötetenkinl. Uram Isteni telídesteli volt az ország olvasóval. Saját maga által megvett müvet olvasott falun a tanító, jegyző és pspki.as.zony, a gyógysrerészná és orvosné, a kisbirtokos felesége éa leányai. Divat volt akkor ax Irodalompártolás, mint ahogy divat most a valutavásárlás. (Hogy a menydörgős menykő csapta volna agyon az utóbbi divat fel-kezdőjét I)
A falu minden, magát intelligensnek tartó családjánál volt egy-egy kis könyvtár Jókai, Mikszáth, Vas Gereben, Petőfi, Tompa és Arany müveiből ; ax ujabb (már tudni-illik akkoriban ujabb) irók, Herczegh Ferenc, Benedek Elek, Sebők Zsiga, Beniczkyné stb., szintén képviseltetést találtak e könyvtárakban. És a szépirodalmi lapok közül majdnem minden családnál feltalálható volt egyik-egyik. Most ? Haldoklik a nemzet gerince, a középosztály a vele együtt a magyar irodalom is 200-300 koronákat ki áldozhat ebből a társadalmi rétegből egy-egy most megjelent műre ? A biró talán, kl maga talpalja cipőit ? (Persze saját mulatságából teszi I) A Irlkési, vagy a tanitó, kiket mint közalkalmazottakat a sokat irigyelt ellátottak boldog tömegében saját lisztjük hazacipeléifre predesztinált ez a boldog korszak ? A postás, az adótiszt, a bírósági, vagy közigazgatási tisztviselő, kik hónr pókig a téli tüzelőanyag kísüigeté\'sével vannak elfoglalva a kiknek igazán privát szerencséjük, ha a december végére okvetlenül megígért fát, vagy szenet márciusban valókággal meg is kapják?
F.zek részére m r nem írnak könyveket a .-magyar írók I S hol olvassanak szegények ? Hideg, fűtetlen szobáboi, ? Éhes, lesoványodott gyermekek között ? S ugyan melyik tisztviselő volna akkora isteni közönnyel I
megáldva, bo«y földhöz ne csapná a regényt, mikor P<ém\'József jóllakott mágnásalakjainak egyikéről n jelen regényírója ilyenforma réiz-Ieteket ad: „Bíla gróf leugorván kocsijáról, bevonult az ódon kastély tágas átkelőjébe, hol a hatalmas kandallóban pattogó lüx mellett rágyújtott egy pompás havannára, majd félig elszitt szivarját félredobván, ax időközben dúsan terített asital Ínycsiklandó ételfogásaival kezdett megbirkózni". Köszönöm alAsan a szépirodalmat, ha éhségtől korgó gyomorral kell azt élvezni. Élvezni? Tantalusok kínjai ez Inkább.
Én tehát egy cseppet se csodálkozom azon, ha ma nincs irodalompártolás. A al-berektől csak nem várhatjuk el. hogy könyveket is vásároljanak. A tisztviselő mostanában inkább egy egy darab sajtul, kalbássxsl, egy két liter tejjel volna stllsierflen feldi-sxithető; no, a ruházati cikkekről ne beszéljünk. N. L.
Prack István sajtópőre egy rágalmazás! ügyben.
Budapesten Is súlyosan büntetik a közhivatalnok rigalmazótt.
— PSvárosl tudósítónk Jelentése —
A budapesti bünletőtörvényszéken Nagy Béla dr. tanácselnök tanácsa tegnap délelőtt tárgyalta Malonyai János hirlapiró sajtópőrét. Az Uj Nemzedék 1920. évi augusztus 15-lki számában „Fehér terror Nagykanizsán" címmel hosszabb cikket irt, amelyben többek között Prack István dr. helyettes polgármesterről ugy irt, mint aki a város keresztény lakosságának érdekei ellen cselekszik. Azt állította a cik, hogy a helyette, polgármester a „Zala" cimü kimondottan zsidó lapot hivatalos lapjának tekinti, ex a lap papirt Is kap, mig a keresztény újságok még uzsoraáron sem jutnak pipirhoz. Több, a kommün alatt exponált személlyel kapcsolatban említette a polgármestert, mint akik kedvezményeket kapnak tőle. Axt állította továbbá a cikk, hogy Sxattler Lajos Berlin-kávéházát a rendőrség erkölcstelen szcénák miatt bezáratta és megkereste a városi tanácsot, hogy ax Ipar-Igazolványt vonja vissza. Szattler azután felesége nevében kávéházi és éttermi tárgyak kereskedésére jogosító uj Iparengedélyt kért, amelyet Prack révén meg is kapott. Ugyan-exen ax ülésen, amikor Szattler uj iparigazolványát engedélyezték, több keresztény hasonló irányú kérvényt elutasítottak. A város fel van háborodva — fejezi be a cikk — egyik résxe a történtek miatt, a másik réteg azonban n mai kába nevet a Nagykanizsán dühöngő „Fehér lerroi\'-t látván.
A cikkben foglalt állitások miatt Prack István rágalmazás vétsége miatt sajtópört in-dított, de mivel hivatalból üldözendő vétségről van szó. Zalavármegye alispánja felhatalmazására a budapesli királyi ügyészség Is vádat emelt a cikk miatt. A mai tárgyaláson Malonyai János hírlapíró Villáit, a cikkén a sajtójogi felelősséget. Elmondotta, bogy Nagykanizsán sohasem volt, a polgármestert nem ismeri, sétteni nem akarta és hajlandó férfias nyilatkozatot tenni. A polgármester nem fogadia el a felajánlott nyilatkozatot, hanem kérte Malonyai megbüntetését. Ezután elmondotta Malonyai János, hogy ar. Uj Nemzedék szerkesztőségében szerkesztője bemutatott neki egy urat, aki majd elmond neki bizonyos dolgokat éa ezt ő dolgozza fel. Ax illető ur Nagy Ferenc, a „Szózat" jelenlegi kiadóhivatal! igazgatója volt és ax ő elmondása alapján
1922 január 20
ZALAI KÖZLÖNY
Irta meg a cikkben foglaltakat. \'.Kéri Nagy Ferenc meg idézését, valamint a valódiság bi-zonyitását. A bíróság e kérelemnek nem adhatott helyt, mert a valódiság bizonyítását Malonyai nem kérte a kellő időben.
Medvigy István dr. királyi ügyész, mint a vádhatóság képviselője, kérte Malonyai megbüntetését.
Miután Malonyai János védő nélkül jelent meg a tárgyaláson, a védbeszéd elmaradt és a bíróság negyedórai tanácskozás után kihirdette Ítéletét, amely szerint bűnösnek mondják ki mint szerzőt rágalmazás vétségében és ezért 14 napi fogházra és 200 korona pénzbüntetésre itéli. A bíróság sulyos-- Wétc^^víeítwyanrw^yíoKi könnyelműségét, amelyet mint újságíró azzal követett el, hogy egy ember elbeszélése alapján egy közhivatalnokot olyan formában támadott meg, amely valódisága esetén a polgármesterre súlyos következményekkel járt volna. Enyhítő körülménynek vette viszont a biróság, büntetlen előéletét. Malonyai János az ítélet ellen felebbezett, mert mint mondotta, egyrészt az Ítéletet súlyosnak tartja, másrészt pedig ártatlannak érzi magát.
— Módosítják a lakásrendeletet.
A nem rég óta érvényben lévő lakásrendeletet a kormány módosítani fogja olykép, hogy 1922. március 1-től az Ötszobás, augusztus 1-től pedig a négyszobás lakásokat fogja a szabályrendelet korlátozása alól kivonni. Ez azt jelenti, hogy a törvényes keretek mellett s a felmondó határidő figyelembe vétőiével ezek a lakások szabad egyezkedés tárgyai lesznek. A köztisztviselőkről a rendelet külön fog intézkedni.
— Polgármesterből községi jegyző. Sátoraljaújhelyről jelentik: A napokban Ber-kessy János, Sátoraljaújhely helyettes polgármestere leköszönt állásáról, mert oly fizetése volt, hogy abból nem tudott megélni. Bcrkessy a lemondás után Mádra ment, ahol községi jegyzőnek választották meg.
— A nemesfémek ára. A nemesfémek hivatalos árfolyama a következő: 14 karátos arany grammja fazon nélkül 270 korona, feldolgozott platina grammja 1800 K. 900 fémjelzésü ezüst fazon nélkül grammonként 9.20 K. 800 as 8 80 K, grammonként 2.50 K, fémjelzési illeték fizetendő. Bécsben a 14 karátos arany grammja 2750 o. K. 900-as ezüst grammja 129 o. I<. A finom arany világpiaci ára 117.852 márka.
— Angol hitelezőkkel a magyar adósok szabadon tárgyalhatnak. A trianoni békeszerződés rendelkezései megtiltanak a pénzügyi tartozások rendelkezését célzó minden olyan érintkezést, amely nem a felülvizsgáló hivatal utján jön A békeszerződés szigorú rendelkezését enyhítendő az angol és magyar kormányok egyezményt kötöttek, amelyet a kormányok képviselői 1921. december 20-ikán Londonban aláirtak. Ennek az angol-magyar egyezménynek végrehajtásaként adta ki a magyar kormány a Budapesti Közlöny mai számában megjeleni 617—1922. meln sz. rendeletét, amely az angol kormány által már kiadott rendelethez hasonlóan megongedi a magyar adósoknak illetőleg hitelezőnek, hogy angol hitelezőik, illetve a rendeletben részletesen meghatározott feltételek mellélt közvetlenül tárgyalhassanak és a magyar adósok angol hitelezőikkel az angol hivatal jóváhagyásából egyezséget is köthessenek.
— A Hadirokkantak, özvegyek éa Árvák nagykanizsai csoportjának hangversenye iránt, mely Marschalkó Rózsi az opera, Oroszi Albert a városi színház valamint Garamvölgyi Iván és df. Balla János közreműködésével fog 1922. január 25-én este a Polgári Egylet nagytermében megtartatni általános az érdeklődés. Jegyek korlátolt számban kaphatók Szerbnél és Krátky tőzsdében. — Mü?or után tánc.
— Nagyszabású kémkedést fedeztek fel Sátoraljaújhelyen. Az itteni katonai hatóságok nagyarányú kémkedési ügynek jutottak nyomára. A katonai hatóságoknak hivntalo.i és magánszemélyek bemon-\'iratfa \'anófom ,L-nog-y
sátoraljaújhelyi illetőségű egyének a csehek javára kémkednek. A katonai hatóságok erre figyelni kezdték a nevezett egyéneket, akiknek az érintkezése a demarkációs vonalon át tényleg gyanússá vált. Nyomozás indult meg az ügyben, amelynek adatai alapján a gyanúba vett egyéneket pénteken le is tartóztatták. A letartóztatott egyéneknél házkutatást tartottak, ahol a gyanú bizonyos jelek alapján támpontot nyert. így a házkutatás alkalmával a letartóztatott egyéneknél iratokat találtak, melyekből állítólag az derült ki, hogy a gyanúsított személyek köztársasági propagandát fejtettek volna ki a csehek javára, illetőleg, hogy a cseh hatóságoktól megbízást kaptak arra nézve, hogy Magyarországon köztársasági agitációt fejtsenek ki. A letartóztatott egyéneket — akik között előkelő állású sátoraljaújhelyi férfiak, sőt hölgyek is szerepelnek — szombaton beszállították a miskolci katonai körletparar.csnok-ság fogházába, ahol ellenük megindult az eljárás. — Legujnbbar\\ szerzett értesüléseink szerint ujabb letartóztatások is történtek.
— Italmérési engedélyt csak rokkantak kaphatnak. A belügyminiszter rendeletet adott ki, melyben utasítja a hatóságot, hogy a jövőben italmérési engedélyt vagy trafikjogot, moziengedélyt vagy hajtási jogosítványt csak rokkantaknak adjanak ki. A rendelet szerint a jelzett iparokra a hadirokkantak mellett engedély adható a hadiözvegyeknek és hadiárváknak is. A rendelet érthető örömet váltott ki a hadirokkantak és hadiözvegyek táborában, mivel ez módot és alkalmat nyújt arra, hogy kenyérkeresethez juthassanak.
— A korona árhullámzása decem ber 17-től a mai napig. A magyar korona december 16-án 0.70 volt Zürichben, ugyanannyi, mint ma. December 16 án kezdett hosszú stagnálás után emelkedni. Nagyon lassan, de biztos tempóban ment előre. December 17 én 0.721/,, december 19 én 0.75, 20-án 0.77\'/j. 21-én 0.80 volt a zürichi árfolyam. Ekkor két napra megállapodott és december 23-án 0.82\'/,; majd 24-én 0.85 cen-times volt az árfolyama. December 27-én visszaesett 2 és fél ponttal, de már 29-én újból elérte o 0.85-ös árfolyamot és így maradt az év utolsó napján is. Január közepén ismét 0.82l/,-re esett vissza és akkor már észlelhető volt az erőtlenség benne. Még 15-én éa 16-án tartotta azt az árfolyamnivót, dc már 17-én 0.80 cenlimcssel jött, de ez a megnyitó árfolyama vo\'t, a zárlati kurzusa már csak 077\'/j- A mai napon érte cl a korona Zürichben a december 16 iki árfolyamnivót- . . . ,
(x) Vadászfegyverek, töltények leg-
olcsóbban beszerezhetők Szabó Antal fegyver és lősz\'crkcreskcdésében.
— Beteg a pápa. XV. Éenedek pápa őszentsége, mint a hogy Rómából jelentik, infulenzás hörghurutban megbetegedett. Láza igen magas.
— Nyolc elemi lesz Caehszlováklá- ; ban. Prágából jelentik : A kormány a közeljövőben javaslatot dolgoz ki, amelynek értelmében a népiskolák tankötelezettségének idejét hat évről nyolc évre tolják ki, hogy ezzel a kulturát rövid időn belül magasabb fokra emeljék. Ezzel szemben az ismétlő osztályokat meg fogják szüntetni, mert nem válnak be kellőképen pedagógiai szempontból.
— Huszonhat év óta börtönben. Münchenből jelentik: Huszonhat évvel eze-ŐU. halál táj télUk Münchenben esrj^Brrchtold
János nevü gyilkossággal vádolt kőmivest. Az Ítéletet gyanuokok alapján hozták, a vádlott mindvégig tagadott s a régens a halálos ítéletet életfogytiglani fegyházbüntetésre változtatta át. A huszonhat év alatt, mióta börtönben ül, Berchtold állandóan ártatlanságát hangoztatja, állandóan perének u\'jrafelvételé-ről beszél, folyamodványt ír folyamodványra. Tudvalevő, hogy a bűnüket letagadók 95 százaléka rövidesen beismeri azt fogságának megkezdése után. Berchtold ma már közel hatvan éves, egyszer szélütés érte s éppen oly energikusan hangoztatja ártatlanságát, mint huszonhat évvel ezelőtt. Nem régen leánya kérvényt nyújtott be a bajor tartománygyü-léshez, melyben az aggastyán szabadlábrahe-lyezését kérelmezi. Minden párt szónoka a kérés teljesítése mellett foglalt állást, de felállt az igazság ügy minisztérium képviselője s igy szólt: „Berchtold pere azokhoz a bűnpe-rekhez tartozik, amelyek a legnagyobb érzelmi hullámokat váltották ki a népesség körében s még ma sem hallgatnak el teljesen az ártatlansága és bűnössége felett folyó viták. Azonban a százesztendős gyakorlat az igazságszolgáltatásban, hogy az életfogytiglani büntetés normális tartama harminc év. Ezért a bajor igazságügyminisztérium nem határozhatja el magét arra, hogy kegyelemre ajánlja Berchtoldot.
— Kérelem. Az Irodalmi és Művészeti Kör folyó hó 14-iki estélyén a ruhatárban elcserélve lett egy fekete veleur kalap. Az illetőt kérjük, hogy a kalapot szíveskedjék a szerkesztőségbe leadni.
— Adomány. Molnár Istvánné és gyermekei részérő Szabó Istvánné szerkesztőségünk utján kenyérlisztet ós 30 koronát, Varga Sándor 100 koronát, a Nagykanizsai Úrasszonyok Congregációja 100 koronát adományoztak.
— Regény a Csendes-Óceánon. Ntwyorkból jelentik: A Csendes-Oceánon tűznek esett áldozatul egy kis hajó, melynek legénysége a Salamon-szigetcsoporthoz tartozó kis Tubái szigetre menekült. A hajó olftsz legénysége között a sziget ötven ben-szülöttének, kiknek legnagyobb része nő, kellemesnek tűnt fel egy szőke és csinos h »jóslegény, ki azonban nem olasz, hanem svéd, névszerint Kout Uddgreo. Ezt a szőke svédet a sziget asszonyai ugy megszerették, hogy mikor a hajótörötteket az arra utazó Marama nevű kereskedelmi gőzös felvette a fedélzetére, a sziget asszonyai csak a legnagyobb erőszak árán engedték el a svédet. Uddgren azonban Ssn-Franciskóban hirtelen meggondolta magát és visszatért Tubái szigetére, melynek királyságát h azerelmes asz-szonyok neki felajánlották. A svéd tengerész éleiének hátralevő idejét, mint Tubái sziget királya fogja eltölteni, ahol- ugy reméli, hogy a sok szép asszony között királynőt is választhat majd magának.
(x) Harry í»Iel II. része kerül ma, pénteken, szombaton és vasárnap bemutatóra a Vi ,-noigoban ,A titokzatos hatalom" cí-n alatt.
ZM.Al KÖZI.ÖNV
1922 j.nu<r 20.
— Határátlépési Igazol.ánnyal le het Auaztrlriba utasai. Sopron ét Au-Hrin kiről t a forgalom újra helyreállt s a halár álkpí>hei az aiclőit érvényben voll halár átlépési igazolványok aiöksége.ek csak s nem kell útlevél • koniuláluii láttamoiás. Az igazolványokat — mint azelőtt — most » a soproni államrendőrség (Petkovics kapitány) állítja ki.
Elkobozták a Népizavát.
Budapest, J«n. 19. A Népszava mai számát a vezércikk tartalma miatt a rendőrség elkobozta.
A korona Zürichben. Budapest, jan. 19. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) — .67\'/t. 9«ztrák korona: —"16, az osztrák bé.ycií-Zeit bankjegyé pedig —\'9 «*an|lm.
T ŐZSDE.
Uuóapoat. ;«nuir 19.
Valataplao: Kspcfexi feet 3.00. U>b
—. DcIU/ 7C2. V focim fűnk 5700. t.Mgyel 25\'.,.
Máxk* 375, 1.1/a OssUik 8»/.. W. i4t>.
Sxokvl 1260. Svájci frank IUl-0, Koimadliiár MW, Kraok dinir , HotUoJ forint —. fáén kllixetáa
Értékek: Magyar HiUl 1990, Otatrái inul 715, Haaai 015, Jeisálog 320, Lassamltolo 76v, KeieskedeLai Ucak CÖ/6, Magyar OUss SOI. Beocsioi Wtti, Dm km 49(0. Általános ifén IC900, Siassváxt 4I&0, Salgótarjáni 6025, l\'nktr.yi «1C0. Kuna 2210, Schll<k 1Q\'86. CuiUnan 3760,\'Natki IÍ500, Uanlca íífOO. Klotild 2315, Magyai CcXot 17400, Aőila ««00, AiUnok. 2800, K»/«1jk< 2350, áo»n>*k-Aju*i »v, Uftik 537, l\'hobus 715, Vauiegytl
VUIamcs--. i.isatlamalom 2t>50, Konkordla 2300, Dél\'
Vaaot 1(40.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos fCIdbirtokrendezá Bíróság által engedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája.
IiMmIZZ. ÍMIÍI-Ifc Tá.trall (la: Sriotó Bft.fllaé, Eladó birtokok i
300 holdas birtok untakkal, élő és holt leiszereléssel és 140 hold bérlettel, Veszprém-megyében.
100 holdas birtok szép kastéllyal és gazdasági épületekkel, fölszerelés nélkül, Zulumé gyében.
100 holdas birtok Tolnamegyében gazdasági épületekkel és külön megváltható felszereléssel.
47 hold fold Somogyban részben szántó, rét és legelő.
2 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett épület
nélkül.
3 holdas szőlőbirtok a Balaton zalai oldalán,
köze: Keszthelyhez, jo épülettel. 15 hold fúld Somogyban, részben szántó, rét és legelő, jutányos árban.
Eladó házak Nagyk.nlzaán.
Modern 2 emeletes sarok bérház a belvátosban. Lakóház a belvárosban kerttel, azonnal elfoglalható 2 szobás lakáasal. Családi ház, csendes utcában, egy szobás konyhás lakás elfoglalható. Lakóház forgalmas útvonalon nagy kertlel, is-t..Hóval és kocsiszínnel, 1 háromszobás utcai lakás elfoglalható. Nagy 3 emeletes Üzletház a Piac-téren. Kisebb-nagyobb házak a város minden réizén. Eladó házak Budapesten éa k3rnyékén. Budapest legforgalmasabb utcáiban 2—3—4—5 emeletes modern bérházak egy és félmilliótól kezdődő vételárért. Villák a legkényesebb ízlésnek megfelelők, azonnal elfoglalhatok nagy lakásokkal Budapest legszebb helyein. Családi házak Budapest kórnyékén, villamos mentén, azonnal elfoglathalo lakásokkal és kernel 100.000 koronától 300.000 koronáig.
Eladó gyárak ós gyártelepek. <
Működésben levő modern szeszgyár 500 hl
kontingenssel Zalamegyében. Téglagyár kimutatható évi 500.000 korona haszonnal Zalamegyében. Üzlethelyiségek éa Irodahelyiségek Nagykanizsán átadók.
Apró hirdetések.
tlir<l.t*«.h dllilia a órllg »IHH»lt M dUaaabla a—*t»>
Kádár-segédek azonnali alkalmazásra
felvételnek Kauíman E:ek kádárműhclyébcn. Petófl\'U. 8. sz. >»54
Könyvkötő tanonc felvétetik lapunk nyomdájában.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen 6lzella leányunk elhunyta és temetése alkalmával fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton is hálás köszönetet mondunk
Baboaa látván *a csaladja.
író- éa axélaa-
takarmányt
Melasie, lóber, lőttre*, nfc-ovfcukkcny, első- és másodrendű sxéaa-tskarmáoy «» alomsxalma bármilyen mennyiségben (kictinybeo Is) kapható tata és préselt állapotban
SÖRlEYS4ND0Ru4tSSsrFŐUT5
Hobé Damase ..Tárta
r>t*d» f«»<uirl ufi umU+tlnUt r.-i
Budapest, VI., Lomb-utca 11.izftm
H
0
-Triple sec Q
-Cherry Brandy »
-Curacao-Orange J
-Kristály kömény £
•Cacao x
-Mocca ,a -Vanília -Elixir
Hobétine 0
Kapható minden előkelőbb cseraegcuxletben, kávéháiban, vendéglőben, cukráaxdában, stb.
B
r
E
2 koronába
kerül példányonkint a
Zalai Közlöny
ha előfizet egy hóra vagy negyedévre.
POLLAK M. EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Klnlzsy-utca 2/a I.emelet
T.l.ton 131.
Juniár-f.bruir h.vl uáltltiw. .léj.gy.ihítj í t m«gr.iv4<Uirt5:
Étkezési- és vet«.
BURGONYA
hanna áipa. ligovo és duppal »ab, tavául busa, bükköny. kN«s. muhar. lóher.
lucerna, répa stb. össx«s
gazdasági magvak
ogy kisebb, mint nagyobb mennyiségben.
Mlndon gazda Igytkaixék axUkaéfl-latét mielőbb maBrondolnl.
VILÁG
mozgóképszínház
Erzsékit klráljié-tir. Szirtit tzillria épilitihia
Telefon 74.

Telefon 74.
Pénteken, szombaton és vasárnap Harry Plel felléptével a
Fejnélküli lovas II. résxe A titokzatos hatalom
6 felvonásban

Páholy 22 K. asolye 18 K, I. bely |£>-K, II Előadások hétkósnap ö és fél 0 órakor, YUár. ás ünnepli. hely 11 kojvaa, UL hely 7 korona. || oapokoo fél 4, 5, 7 ás 9 Arakor. Pontoa kéxdéaI
y
DOOOaOODOCMOCIDODP OOOOOOOOODO
ZALAI ÉS GYARMATI
... . , ■ ■
Könyvnyomda — Könyvfeötéazet — Vonalzóíntézet
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állittatnak elő.
KiadáhiTat. táléi: 78-
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
NvooutoU . laptulaidoooaok : Zalai és Gyarmati könyvnyomdáiéban.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. január 21. Szombat
17. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
kereszteny politikai napilap
SMrk«istóaéK 6* kUdóhlvtUl I Pőut 13. BE. - InUcurbia-UWÍoo 78. ^
McjtJoloiIk mindig kora röggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr HEGEDŰS OYÖROY
wiivif. tiriiHU
FELSLÖSSZBR KESZTŐ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
Blőftxotéet árak: F.fcétt évi* 660 K. Félévi* 380 K. én* 140 K. Egy hor» 60 K. Egytt >Um éra 8 K
Szilágyitól az elnök megvonja a szít.
Revolvere* botrány a Házban. — Nagy vihar a kormányzó személye körül. - A tettlegewéget elhárítják. — Szilágyi ■ • elmagyarázza »ravait.
választás tisztaságáról és szabadságáról be-
BudaptM, január 20. A nemzetgyűlés mai ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál. Az Indemnitást vitában az első felszólaló Piakaíur Tamás. Beszél az egységes pártról, melyet azért nem lehetett megcsinálni, mert a politikai közéletből. hiányzik az őszinteség. A javaslatot elfogadja.
Szilágyi Lajos kéri a túloldalt szüntesse meg a személyes gyűlölködést és vessék le az álarcot. Álarc az alkotmányosság Is, mert a kormány tórvényjav.slatot terjeszt a Ház elé az Indemnitásról és maga sem hisz benne komolyan. Bethlen miatt fordult fel a politikai helyzet, alatta veszett el Nyugatmegyar ország. Az ő idejében történt a királypuccs és annak minden következménye. Az ő kormányát a nemtörődömség jellemzi, mellyel a parl.mentárizmus felrúgásává az interpellációdat kezeli. Ezeknek legnagyobb része válasz nélkül van.
— Az 1920. L t.-c. módosítását akarja. Nem tudja kire támaszkodik a miniszterelnök. A kereszténypárt csak választási taktikából, a kisgazdapárt pedig Habsburg-gyűlöletből áll a miniszterelnök mellett. Nagyatádinak már régen önként ott kellett volna hagynia a kormányt. Bethlen szeret hivatkozni Tisz. István személyére, holott semmi közös vonásuk nincsen. Tisza egyedül uralkodott egyetlen kormányban; Bethlen a mellékkor-mány strohmsnnja, egy törvényea kormány ban. Tiaxa mindent törvényesen csinált Bethlen törvénytelenül és titkos uton, mint neki az illegitim befolyások parancsolják Kérdezi, mikor szűnt meg a nagy ellentét Nagyatádi é» Bethlen közt, mely az előbbit ura kényszeritette, hogy kilépjen a kormányból. Az a bizonyos egymillió paraszt nagy konsternációt keltett az uj szövetségesek kormány és a disszidensek között. Nagy-•tádinak méglmojd tisztáznia kell magát a nép előtt, Bethlen barátsága miatt. Kijelenti, hogy 6 nem fél Bethlen fenyegetésétől, de ha erre sor kerülne, Horthy kormányzó vé delme alá helyezi msgát, kiről biztosan tudja, hogy maga is legitimista. Ezután az Ébredőkről beszél, kik az uj tisztikart szabadkirály\' választókból alakitolták.
— Szóvá teszi a politikai üldözéseket. Kifejti, hogy a legutolsó királylátogatásból kifolyólag a polgári vádlottak szabadlábon vannak, addig a katonaiak, élén Ostenburg. gal, még mindig a börtönben sínylődnek Politikai üldözés folyik a telefoncenzurán éa a sajtó terén. Illegitim szervek ma is lap sülyesztéasel foglalkoznak. Így nem lehel
szélni. Szűnjenek meg a politikai üldözések, mert egész sereg politikai bűncselekmények vannak megtorlatlanul.
— A választójog kérdésében nem szabod senkit kizárni az alkotmány sáncaiból. A szavazás legyen nemcsak titkos, de kötelező is. Majd szóvá teszi Gömbös választása alkalmával elkövetett visszaéléseket. A választójogot azért akarják szűkíteni, hogy ke-■esebb csizmás képviselő kerüljön a Házba. Beszél arról, hogy olyan hírek vannak elterjedve, melyek szerint addig a választásokat nem fogják megkezdeni, míg Albrecht os»trák főherceg emberei nincsenek elhelyezve. (Nagy zaj.) Jelentse ki a miniszterelnök becsület szavára, hogy Albrecht trónraemelése érdekében soha senkivel netft Vírgyalt.
A trónfosztás! törvényt olyannak tekinti, mint a trianoni békét. Mind n keltő nemzet érdtke ellen van. (É\'jenzés.) Mind kettőnek alkotmányos uton való megváltoztatására törekszik és kijelenti, hogy ennek
két törvénynek meg nem tartását tartja hazafiatlan dolognak.
Elnök figyelmezteti, hogy a törvény meg nem tartására nem lehet felhívni.
Szilágyi: As 1921:47. t.-c. a Károlyiforradalom törvénybe iktatása. Az elszakított részeken azt mondják, hogy ez a törvény megölte . srent korona területét. Ha a népet emlegetik, eazébe jut a Dunánlul lakossága, mely mindenütt kitörő örömmel üdvözölte a királyt. Meg van győződve, hogy őfelségét Debrecen is részesitette volna olyan ünnep lésben, mint Sopron, vagy Győr. Mikor már el volt veszve az ügy, még akkor is ünnepelték. A főváro.ban hamis hirek hatása alatt statárium volt, de még igy sem volt közömbös a dolog és sokan várták a királyt _ Aki ma azt mondja, hogy Magyar ország független, az tudatosan valótlant állit Egyébként puccsokat egyik oldalról Fogad el. Határozott tudomása van arról, hogy készülődések folynak a királykérdésben, mely ben kész helyzetet akarnak teremteni. (Zaj.)
Elnök az ülés folytatását délután órára halasztja.
A délutáni tllía. Botllik nyitja meg az ülést. Szilágyi folytatja beszédét. Félhat körül ismét a kormányzó tetteit kezdte kritizálni, melyet kisgazdspárl nagy ellenmondással fogod.
Elnök: Félbeszakítja Szilágyi beszédét és minthogy már délelőtt is figyelmezteti\'
arra, hogy a kormányzó ténykedéseit ne vonja bele a vitába, megvonja tőle a szót.
Erre nagy vihar támad.
Felkiáltások: Gyalázat, terror I Nem tűrjük 1
Szilágyi nem ül le, hanem tovább folytatja beszédét.
Elnök folyton csenget és a nagy zaj miatt kénytelen felfüggeszteni az ülést Szünet után
Elnök: Szólásra ki következik? Szilágyi feláll és beszél. Felkiáltások: Hohó, n«m járja. A legitimisták a padot verik, a kisgazdák felugrálva kiabálnak. A nagy zajban a szavak értelme elvész.
Elnök: (Szilágyihoz.) Milyen címen kiván beszélni?
Viharos felkiáltások: Joga van beszélni 1 Nem tűrjük az eröszakot.
Elnök folyton rázza a csengőt, a zajt azonban nem tudja helyreállítani, miért is az ülést felfüggeszti.
Szünet közben a képviselők heveMn vitatkoznak egymással. Szünet után
Elnök kifejti, hogy Szilágyinak joga van beszélni akár a házszabályokhoz, akár mentségének előadás, céljából.
Szilágyi beszélni kezd. Azt vit.tja, hogy joga van a kormányzó tényeit kritizálni, melyet a kisgazdapárton heves ellenmodás-sal kisérnek.
Beniczky: Joga van akár vádst is emelni ellene.
Elnök: De csak 100 aláírással. (Nagy
uj)
A nagy vihorban Beniczky felugrik és a kisgazdák felé szalad, de megáll a terem közepén és az asztalra egy törvénykönyvet vág. A nagy zajban nem hallani, hogy mit mondott. Majd visszamegy . helyére.
Szilágyi tovább beszél. Minthogy azonban továbbra is a kormányzóval foglalkozik, elnök megvonja tőle a szót.
Erre leírhatatlan izgalom támad. Felugranak és a padokat verik. Elnök kénytelen as ülést felfüggeszteni. Gsál Gsszton és több képviselő Ingerülten a bal oldalra mennek át és heves jelenetek kezdődnek, miközben Beniczky valamit Gsálnak kiált, mire Giál megfordul és Beniczky kezeit megfogva, azt hátraszorítja. Mások szerint Gsál Beniczky vállát nyomta hátra. Erre Beniczky kapta el Gaál kezét és hevea szóvita folyt le közöttük. Erre hozzájuk ért Gömbös, aki kezét a hátsó zsebében levő revolveren tartotta, majd hirtelen kirántotta. Erre Beniczky Is revolvert rántott és a két képviselő farkasszemet nézett egymással. Benicikyt hivei hátraszorították. Gaál Beniczky fejére akart ütni, de minthog-y közbevetették magukat, a tettlegességet sikerült elkerülni és a képviselők eltették revolvereiket.
J
ZíLAl KÖZLÖNY
1922. január 21
Elnök erut-in tárt ülést rendelt ej.
A tért ülés háromnegyed 8 Ariig tartott. Ai ülést újból Bottlik nyitotta mrg. Megadja a »i<St Szilágyinak.
Szilágyi kijelenti Bethlennek, hogy az egéai tévédéiből Indult kl. u nem a korín íinyió intézkedéseit akarta birálni, hanem Csak ősarehaionlitásokat tett.
Bottlik kijelenti, hogy ő nem ismerhette Szilágyi srándékát. Miután a délelőtt folyamén kétszer mér rendreutasította azért, mert a kormány/ó siemélyét vitába vonta — meg kellett vonni tőle a szót.
Ugrón Gábor szólalt fel erután. Kijelenti, hogy nccsak az ülés alatt, hanem a szünet alatt is, a folyosón meg kell, hogy őrizzék a képviselők nyugodlságukat és reméli, ha most Ilyén fellígatott állapotban nem is, de később megtalálják a módját annak, hogy elégtételt adjanak a nemzetgyűlésnek viselkedésükért.
Ülés vége fél kilenc órakor.
A pápának feladták az utoiió kenetet.
Ráma, január 20. A pápának feladták az utolsó kenetet. Tizennégy bibornok vitte neki a szentséget. Állapota reménytelen.
A kisantant éa a Habiburg-kérdéa.
Bud\'ipest, január 20. Egy prágai távirat szerint a Csesrko Szlovo azt jelenti Bécsből, hogy a Délsrláv kormány a svájci kormánytól felvilágosítást kért a Habsburgok állítólagos ujabb üzelmeiről. Hir szerint ugyanekkor demarsra készül Csehszlovákia Is, melyet nyomban azután, hogy Zita királyné és Ottó Magyarországba való visszatérésének hire felbukkant, a magyar kormánnyal köiölte, hogy etben az esetben a kisantant ugyanazzal a határozattal lépne fel, mint a leg utóbbi királypuccs idején. A cseh lapoknak a magyar kormányhoz intézett demarsára vonatkozó hirére illetékes helyen megjegyzik, hogy nem felel meg a valóságnak.
Az uj Andráaay-párt programja.
Budapest, január 20. Az Andrássy vezetése mellett megalakult keresztény és polgári párt programjának fő pontjai a kivetkezők:
— A párt a keresztény világnézet alap. ján áll. Legsürgősebb feladatának tekinti kiküldeni a közszabadságok helyreállítását, visszahozni a jogrend, lecsillapítani az osztrák ellentéteket, Suegs.üntetni a kivételes hatalom gyakorlását, kedvező külpolitikai helyzetet teremteni, hogy vissza.zererhessük • z ország területi épségét és a párt erőtelje, foldmive. politikát sürget. Minden réteg érdekeit egyformán képviseli, nemcsak a\' kis-gazdáét, hanem\' a kisbiitokosét, zsellérét, mezőgardasági munkásét és cselédét.
A korona Zürichben.
Budapest, j,n. 20. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) -.75,\' osztrák kor.ona: o_\'16, az osztrák bé\'vrj.
h.nWyé p«llg _-9 aiantlm.
T ŐZSDE.
Bnáapaat, J.ogir 20
i?- :»; «*>■ »\'/,. CD. L„ itt,
•naa. , Holland forint -, Wt.i kilii.U. 0\' , U.. , M*w" ,UU1 *>»«. O.iu.k Hitel 7W
4U,i í; ,1, »l. EWIo, B3Í0. Dfuch.
ÍKU. Alujino* „io tosso. S.l.™ mi, S.t,6u7u„.
i\'Wjr\' R™\' «0». srhiKk tnjo. gÜ2I"
? ! • l<>000\' D">\'" 21,0(1 Kiállta 3IIM M.l."
CoW, 18000, Adlla MJ), AUannk. 26M, kÍíLóT--
vSSTsTi \'«*. KoaloiJI. 2300, DU,
Negyven uj határállomást kell Magyarországnak megnyitnia.
Határállomások ós a csatlakozások. — Az utódállamok vasúti problémái.
Ez év január elsejével nagyjelentőségű változás tőrtént az utódállamok gazdasági életében. A portorosei határozatok értelmé ben ugyanis ettől a naptól kezdve az egyes utódállamokban levő vasúti kocsik már átmennek az egyes államok határain és megszűntelik a forgalom eddigi sok nehézségét és elzárkózottságát. A kocsik tulajdonjoga még eldöntetlen, de a kocsik szabadon mozognak és a döntésig annak az államnak a tulajdonául tekintetnek, melynek nevét hordják magán. Ha az első napokon még nem is lesz teljes mértékben észrevehető, ez annak a technikai körülménynek is tulajdoniiható, hogy az egyes országok kocsiparkjainak a megfelelő uj jelzéssel való átfestése még nem fejeződött be. Ez a rendezés még sokkal közelebbről és észrevehetőbben érdekli az utazó közönséget, mely eddig sokat szenvedett a határátlépő állomásokon a csatlakozások vá-rásában.
A portorosei konferencián képviselt utódállamok vasúti egyezményt is kötöttek egymással. Ennek értelmében az utódállamok tartoznak az összes forgalomban volt, vagy határállomásokat megnyitni és üzembe helyezni. Ez az egyezmény különösen nagy feladatot ró Magyarországra, melynek az uj határmegállapitás folytán nem kevesebb,
A jugoszlávok is elismerik Alsó-lendva és vidéke visszacsatolását.
Hetekkel ezelőtt inegirta már a Zalai Közlöny, hogy a Mura—Dráva vonalán némi határjavitás történik a mi javunkra. Hírforrásunk szerint mintegy 800 méterrel beljebb tolják n határt Murakö?. felé s igy Alsólendva és vidéke visszakerül Magyarországhoz. Bár a jugoszlávok is jól tudtak a határmegálla-pitók eme munkájáról, a jugoszláv lapok mégis mélyen hallgattak a dologról. Most aztán megtört a jég. Az Eszéken megjelenő „Magyar Újság" egyik legutóbbi száma rövid hirecskét közöl az alsólendvai határmegálla-pitásról, amelyben elismerik, hogy a bizottság Alsólendvát és vidékét nekünk Ítélte s ugylátszik, már a jugoszláv hatóságok sem tartják célravezetőnek a további titoktartást.
A határmrgállapitó bizottság tárgyalásai — mint írja a lap — hamarosan befejezést nyernek. A határt Magyarország javára mintegy 800 méterrel kiigazítják. Így Magyarországhoz kerül vissza Alsólendva és környéke.
Ide iktatunk egy genfi táviratot, mélyet egy jugoJft&v megszállás alatt levő városban megjelenő magyar djság közöl.
— A jugoszláv határmegállapitó bizottság a magyar határt Alsólendvánál vonta meg. A bizottság jelentései és a Millerand-féle kísérőlevél értelmében n magyar kormány a népszövetségi tanácshoz fordult és jegyzékben kérte közbenjárását. A nagyköveti tanács időközben megkapta a határmegállapitó bizottság jelentését, de azt javasolta a népszövetségnek, hogy a mAgyar kérdéssel csak akkor foglalkozzék, ha már az összes határ, megállapító bizottságok jelentései beérkeztek. A népszövetség tanácsa ma tartott ülésén ezt a javaslatot elfogadta.
mint 40 határállomást kell megnyitnia. —
Ausztria már csaknem összes határállomásait megnyitotta.-Ausztriának Csehszlovákia felé 8. Jugoszlávia felé 5, Itália felé 3 határállomást kellett forgalomba helyeznie.
Másként áll a dolog a vasúti csatlakozások dolgában. Itt még a régi helyzethez képest nagy a visszaesés. A menetrendek még a szomszéd államok forgalmára való tekintet nélkül állíttatnak össze, sőt a már létrejött megállapodásokat sem sikerült mind megvalósítani. így Ausztria még 1920. februárban kötött a csatlakozásokra vonatkozó megegyezést Csehszlovákiával, de a megegyezést nem sikerült máig sem az összes vonalakon megvalósítani. Jugoszláviával 1921. februárjában Klagenfurtban kötött erre vonatkozólag Ausztria egyezséget, do e* sem volt idáig megvalósítható. Portoroséval az engesz-telékenység szellome költözött az utódállamok közé és ez a kölcsönös lojalitásnak a továbbfejlődését fogja msga után vonni.
Ugyancsak hátra van a vám és útlevélvizsgálat megkönnyítésére vonatkozó egyezmények megvalósítása. Ebben a tekintetben Portorose nem hozott megkönnyítést.
Ezért ült össze január 16-án az utódállamok külön utlevélkonferenciája Grácben
Állandó kabaré Nagykanizsán.
Az utóbbi esztendőben a nagykanizsai színházi viszonyok annyira alésülyedtele, hogy annak további ilyen színvonalon folytatódása egyeneaen káros hatással volna a művészi Igények fejlesztésére. Elősegítette ezt, illetve elsősorban okozta az a körülmény, hogy Nagykanizsán, színházi helyiség hiányában — a város kulturigényeit kielégíteni nem tudó színtársulat működhetik csak — a folytatódott ott, hogy a magyar színészek által ki nem használt területre kis vándor truppok, úgynevezett kabarézólc intéztek rohamokat s próbálták aranybányává fakasztani tehetetlenségüket, nivótlanságukat, ugy, hogy az európai viszonylatban is ellő helyen álló magyar kabaré művészetet csak ujabb foltokkal sötétítették s formálisan elijesztették a nagykanizsai köiönséget a művészet párto-
Iáitól.
Éppen ezért örömmel adunk hirt egy komoly művészi tervről, melynek megváló-sitój. Uj/alussy Gyula, lapunk szerkesztője, az Uránla-mozgószlnház igazgatója, aki állandó kabarét állit fel Nagykanizsán. Erre vonst-kozó terveiről a következőkben számol be:
— Ismerve a színház és a kabaré közötti differenciát, hogy a kabaré a tagok kevesebb számánál és beosztásánál fogva teherbíróbb — egy állandó kabaréval kapcsolatban, a nagykanizsai közönség igényeinek kielégitéaét feltétlenül olyan mértékűnek tartom, ahogyan a mostani helyiségek mellett színtársulat kielégíteni nem tudja.
— Tervem megvalósítása, a helyi akadályokon kívül, félig attól függött, vájjon kapok-e olyan erőket, akik a kényes igényű--nagykanizsai közönséget kielégítik s megfelelnek m. jd ezeknek a céloknak, melyeket épen Nagykanizsán egy kabarénak szolgálnia kell. A szerencse kedvezett s már eddig több elsőrendű kabaré szinészt tudtam biztosítani
19M január 21
7.".A1 KOZI.ONY
S
állandó tagul, az élükön Ssalontai Ferikével. • magyar kabaré müvéarnök legkitűnőbbjével, akinek axinész múltja garancia arra, hogy nívó és művészet lesz a kabaré egész programja. Különös segítségemre éa örömömre azolgál az a támogatás, amelyet Szalontai Ferike férje, dr. Farkas Ferenc, a Rákosi Szidi aziniiakola tanára helyezett kilátásba, á művészi igazgatás körül.
— Olyan garanciáim vannak, melyek a vidék legjobb kabaréival egy színvonalra fogják helyezni a tervezett kabarét, ahol nemcaak rövidebb kabarészámok, hanem egyfelvonásos operettek, drámák é« vigjátékok la bemutatásra fognak kerülni.
— A kabaré a Centrál azuterénjében még a jöví hónap elején megnyilik.
HÍREK.
— Tanári áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Vánkos Jenő soproni polgári iskolai tanárt Nagykanizsára helyezte.
— A városi tisztviselők küldött »ége a belfigymlnlazter olőtt, Budapest polgármestere átiratban felhívta Nagykanizsa város polgármesterét, hogy küldöttségileg képviseltesse magát abban a bizottságban, amely a napokban a belügyminiszter előtt meg fog jelenni azzal a kéréssel, hogy a kormány intézkedjen, hogy a városi tisztviselők fizetése sürgősen javíttassák. A küldöttség a napokban már meg fog jelenni a belügyminiszter előtt, mivel attól lehet tartani, hogy a nemzetgyűlés szétosztásával messze időre eltolódik a városi hivatalnokok fizetésrendezése. Nagykanizsa városát a küldöttségben Prock István v. helyelles polgármester, közigazgatási tanácsos fogja képviselni.
— A város javasolja a Polgári Egylet mozlnyltáai engedélyét. Megírtuk, hogy a Polgári Egylet nagyszabású tervvel foglalkozik, amelynek kapcsán mélyreható átalakítások után állandó színtársulatnak tudna hajlékot biztosítani. — Tervének keresztülvitelét azonban ahhoz köti, hogy mozi engedélyt is kaphasson. Ez utóbbi kivánsága pártolására megkereste n városi tanácsot azzal, hogy véleményezze Nagykanizsán a negyedik mozgó felállítását. Mint ismeretes, ugyanis a belügyminiszter a tőrvényben lefektetett pontok keretein belül a városi tanácsok javaslatai alapján ad ujabb mozinyitási engedélyt. Nagykanizsa városi tanácsa a minap foglalkozott a Polgári Egylet mozinyitási engedély kérésével s ezt pártolólag terjeszti fel a belügyminiszterhez. Pártolását azonban feltételekhez köti. A vátos felfogása ugyanis az, hogy a városban negyedik mozi felállítása csak akkor szükséges, hn ezzel kapcsolatban a színházi kérdés is gyökeresen megoldható lesz. Ezért javaslalát ugy lette meg, hogy a belügyminiszter az engedély megadását ahhoz kötötte, hogy e mozi nyitással kapcsolatban a Polgári Egylet záros határidőn belül olyan mélyreható átalakítási munkálatokat tartozik végeztetni az Egylet helyiségében, hogy az színjátszásra ii alkalmas legyen. A városi tanáci javaslatát áttették a rendőrségre véleményezés végett s a napokban már fel is küldik a belügyminiszterhez.
— Nagyobb ;fogoIysxállitmányok érkeznek Oroszországból. JungerthMihály dr. külügyminiszteri osztálytanácsos jelentése szerint a legközelebb újból megindul a hadifoglyok kicserélési müvelet, amely eltér az eddigi csopoitbeosztásoktól, amennyiben a legkisebb szállítmány legalább 600-800 fogolyból fog állani.
— lakásügyi hatóság vezetőségé nek felhiváaa Nagykanizsa város közönségéhez. Annak a felhívásnak, melyet nemrég intéztem a város közönségéhez, kevés eredménye lett. Akkor az emberek lelkéhe?, szivéhez akartam közelebb férkőzni szavaim-mal, gondolva, hogy a kérŐ szó talán sikeresebben mozgatja meg a nemes gondolkozást. Jelen eietbrn újból megismétlem felhívásomat, de már a lakásügyi rendelet rendelkező s ennek elmulasztásával járó büntető rendelkezések rideg idézésével. Az 533/1921. N. M. M. számú rendelet 4. §-a kötelességgé teszi az üresen álló helyiségeknek és helyiségrészeknek 8 nap alatt, a helyiség meg üresedését a bérbeadásra jogosult attól a naptól számitott 8 nap alatt történő bejelentését, amelyen a megüresedést előidéző körülmény tudomására jutott. A kiköltözött lakó is köteles a megüresedéat legkésőbb 15 nappal a kiköltözés előtt bejelenteni, mert más lakást (helyiségei) akár igénybevétel utján, akár más módon csak akkor kaphat, ha igazolja, hogy a bejelentés kötelezettségének eleget tett. Az
533/1921. N. M. M. számú rendelet 58. §-a n büntető rendelkezéseket tartalmazza. E szakasz 6. pontja értelmében kihágást követ el az, ki a rendeletben megszabott bejelentést elmulasztja és hot hónapig terjedhető elzárással és 2000 korona pénzbüntetéssel sujt. ható. Hangsúlyoznom sem kell, hogy ax esetben, ha ilynemű kihágás tudomásomra jut, avagy ilyent hivatalból megállapítok, az eljárásra illetékes közigazgatási hatóságnál, mint rendőri büntető bíróságnál, a városra vonatkozólag a helybeli m. kir. államrendőr-ségnél személyre való tekintet nélkül feljelentem s kérni fogom a büntető paragrafus szigorú alkalmazását, Jspiételten említést teszek arról, hogy a lehető legrövidebb időn belül hozzáfogok a város lakásainak számbavételéhez s olt, hol nélkülözhető és felesleges lakást, vagy lakásokat állapitok meg, ezeket a lakásügyi rendeleteknek idevonatkozó utasítása alapján kérlelhetetlenül igénybe veszem. Laurentzi Oszkár, tb. vm. főjegyző, a lakásügyi hatóság vezetője.
— A cserkészek előadása a Polgári Egyletben ma este pont hat órakor kezdődik. Még néhány jegy kapható a Mair könyvkereskedésben. Ismételten felhívjuk az iíjinng
-lelkes barátainak figyelmét a kellemes estre. A felajánlóit büffé adományokat a rendezőség kéri délután 4—5 óra kőzött a Polgári Egyletbe küldeni.
— Az Uránia-mozgó vasárnap a Kínai ördögöt játaza.
— Tömegesen érkeznek a panaszok. Tömérdek panasz érkezik hozzánk, amely követeli, hogy az utca keresztezéseknél 2—3 méter szélességben tisztítsák meg a kocsiutal. Ezt joggal elvárhatják az adófizetők s ezért felkérjük az illetékes ügyosztályt, ho«y a gyalogjárókat tisztítássá le s tegye lehetővé, hogy egyik utcasorról a másikra át lehessen menni.
— A Hadirokkantak, özvegyek éa Árvák nagykanizsai csoportjának hangversenye iránt, mely Marschalkó Rózsi az opera, Oroszt Albert a városi színház valamint Garamvölgyi Iván és dr. Balla János közre működésével fog 1922. január 25 én este a Polgári Egylet nagytermében megtartatni általános 6s érdeklődés. Jegyek korlátolt számban kaphatók Szerbnél és Krátky tőzsdében. — MUsor után tánc.
(x) Hogy mire képea a modern filmtechnika, azt igazAn csak a fejnélküli lovas 11. részében, melyet ma és holnap tart műsoron a Világ mozgó, láthatjuk és csodálhatjuk igazán, de csodálatra méltóak azon kinematogrAfiai trükkök, melyek végtelen sorozmAban Harry Piel mint főszereplő áll.
— Hány 48-as honvéd van? Tegnap tartotta nz 1848—49-íki honvédeket nyugdíjazó bizottság Petry Pál miniszteri tanácsos elnőklésével utolsó ülését Budapesten. Ugyanis a mai Magyarország területén élő nyugdíjas 1848—49 iki honvédek és özvegyek száma olyannyira leapadt, hogy a szervezetnek további fönntartása szükségtelenné vált s ennek működési körét a m. kir. minisztereinők veszi át, mert ma már csak egyetlen nyugdíjas 1848 —49 iki tiszt, 32 altiszt és közvitéz, 115 tiszti özvegy, végül 224 altiszti és közvitézi özvegy van.
— Adományok, ö/v. Molnárnénak adakoztak: Az Iparművészeti iskola, modell megváltás elmén 100 koronát, KoiAcs JolAn gyűjtése 1600 korona, N. N 20 ko\'rona, Kenessey Lászlóné 60 korona, liszt, só és bab. •
— Arany, ezüst, platina, arany fogak és érmek beváltása a legmagasabb napi árban. Arany és ezüst jegygyűrűk, ékszerek és javítások készítése a legszebb kivitelben Fried József ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Fö-ut es Sugár-ut sarok).
— Pintér Jenő nagy Irodalomtörténete. Nagy kulturális esemény s mai szomorú helyzetünkbon vigasztaló bizonysága a magyar kulturmunka szétszakiihatatlan folytonosságának az a hatalmas kétkötetes munka, a mely most jo ent mog a Franklin Társulat k \'adásában s melyben Pintér Jenő megírta a magyar irodalom történetét a legrégibb időktől napjainkig. Ez a nagy mü az első tudományos magyar irodalomtörténet egy szerzőtől. A régebben megjelent képes Irodalomtörténetet, a mely hasonló terjedelemben a népszerűsítés céljait szolgálta, ötven munkatárs müveiből állították össze. Ezzel szemben Pintér Jenő müve a tudományos célok szolgálatára helyezi a fősúlyt, földolgozza az irodalomtörténeti kutatás eddigi összes eredményeit és egységet teremt az óriási anyagban. Az adatok tömegét biztos perspektívába helyezi, az irodalom fejlődési folyamatát egységben állítja az olvasó elé, egyöntetű értékelési szempontok szerint. Ezek alapján a mü nagy fontosságú és értéke nyilvánvaló mindenki előtt. Pintér Jenő gondolkozva és megfigyelve járta be irodalmunk egész területét s az irodalomlörtéoet eddig végzett munkáját kiegészítette saját kutatásainak eredményeivel, földolgozta a saját tudományos gondolkodásának világításánál s ily módon nemcsak az eddigi eredményeket foglalta egységbe, hanem alapot és ösztönzést adóit a tovAbbi munkára is. Nagy müve az ujabb magyar irodalomtörtónetirás legfontosabb etappéja. A két kötet több mint ezer sü:U nyomású, nagy formátumu oldalra terjed s Franklin-Társulat olyan kiállításban adta ki, a melyhez hasonló a háború kitörése óta alig jelent meg a magyar könyvpiacon. A letiport magyarság kuttur-multjának büszke emlékoszlopa, de egyúttal a jövőhöz való akaratának bizonysága is ez a lélekemeiő éa nemzeti fontosságú könyv. Ara a mai nyomdai és pnpirviszonyokhoz mérten olcsónak mondható. A kél hatalmas kötet 2800 K-ba kerül. Tekintve, hogy amonumentális mü korlátolt \'számban nyomatolt, a készlet hamarosan el fog kelni. Kapható Lampel R. könyvkereskedésében (Andrássy-ut 21) és minden magyarországi könyvkereskedésben.
(x) Az Uránia-mozgó vasárnap a Kínai ördög cimü 0 felvonásos színmüvet tnu tatja be. A budupos\'i film bcmuiatíst megelőzőleg Nagykanizsán bemutatásra kerülő film a szezon egyik legizgtlmimbb szin/.:tciója A főszerepet a hircs Friedrich Jelinek játsza.
Sürgősen átadó
nagyközségben jóforgalcnu M*6
rőfös- és füszerüzlet
áruval vagy áru nélkül m*t va Mkoia\\ miatt lakáiaaL N»gy Usívar, utállóhatinálatul, 5 évei iser»6Jé*«el, uj he:cndeié», 6 km vaiutallomiiho*, nasy környék Ugyanott egy könnyű »árga ícdeleihii.K- olcxi áxban eUtfé
Bruncsics Ferenc Hahót
zalai közlöny
1922 január 21.
Leleplezték a csehek kémszervezetét Sátoraljaújhelyen.
Negyvenkét személyt gyanúsítanak kémkedéssel. — Izgalmas letartóztatások. — Tobb letartóztatottat átkísértek a miskolci katonai ügyészséghez.
Szenzációs letartóztatások tartják izgalomban már hetek óta Sátoraljaújhely közönségét, a város t\'rsadalmának több szereplő alakját tartóztatta le kémkedés gyanúja miatt a csendőrség. A nyomozás n legbizalmasabb módon már hónapok óta folyik, mig a mult hét csütörtökjén a csendőrség nyomós bizo nyiték alapján megkezdte a letartóztatásokat, amelyei? a vád súlyosságánál, dc a letartóztatottak személyénél fogva is méltán vertek föl nagy port egész Sátoraljaújhelyen, de nagyon valószínű, hogy az ügy tul fog nőni lokális jelentőségén és országos érdokességü bünügy lesz belőle. Annyit már most is megállapítottak, hogy a bűnügynek eddig 42 gyanúsítottja van s a bünpőr szálai Sátor-^ aljaujhelyen tul és Miskolcon keresztül Budapestig nyúlnak.
A nyomozó hatóságok srigoru bizalmassággal kezelik az aktákat s n nyilvánosság részére megtagadnak minden felvilágosítást, a hatalmos bünpörből mégis síkerűit megtudnunk a következő rendkívül érdekes részletekel:
Körülbelül hat héttel ezelőtt bizalmason tudomására jutott a sátoraljaújhelyi csendőrségnek, hogy Sátoraljaújhely társadalmának több vezető tagja a c«ehek szolgálatában áll, s réazint a magyar állapotokról küld részié-tes tájékoztató jelentést a c<eh hatóságoknak, részint a csehek zsoldjában állva, köztársasági propagandát űz. Magyarországon Ara-nyossy csendőrőrnagyot bízták meg a nyomozással, aki a sátoraljaújhelyi csendőrség •minden tagjával egyült széleskörű nyomozást indított o szenzációs b.ünűgy részleteinek tisztázáséra.
A nyomozásról senki sem tudóit s igy egészen váratlanul és meglepetésszerűen jött a Hiovsdy nővérek letartóztatása. A két Hlavady leány a legelőkelőbb társaságnak a tagja volt Sátoraljaújhelyen, édesatyjuk mint vármegyei főjegyző halt meg, ők pedig egy jó forgalmi* dohánytőzsdének a tulajdonosai. Házkutatást tartottak náluk s a lakásukon több kompromitáló iratot s feljegyzést találtak. Vallatóra fogták őket s vallomásuk alapján még aznap — január 11-én — letartóztatták Pallos Sándor volt villanygyár i igazgatót és Betlelheim Miksa gazdalkodót is. Pallos Sándor a kommunizmus alatt erősen ezponálla magát, ugy, hogy a kommün után cl is bocsátották állásából és eljárást indítottak ellene. Sokáig börtönben volt s csak mósl, az amnesztia-rendelet folytán szabadult ki.
Letartóztatásuk után valamennyiüket azonnal kihallgatlak s ők el ín árulták annak a 42 embernek a nevét, akik velük együtt a csehek szolgálatában állottak. Miskolci és budapesti emberek is vannak közöttük. Ezeket a gyanusitotlakot a rendőrség még nem tartóztatta le.
Szombaton délelőtt ujabb letartóztatások történtek.
Irnyik Verát, a Hlavady nővérek dohánytőzsdéjében alkalmazott kiszolgálóleányt vették őrizetbe és egy fiatalembert, akinek a nevét még titokban tartják. Még szombaton feltételesen szabadlábra helyezték a kisebbik Hlavady leányt, Hlavady Gabit éa Pallos Sándor villanygyári igazgatót, akik a nyomozás szerint kevésbé vannak kompromitálva.
Szombaton este, közvetlenül n vonat elindulása előtt kikísérték az állomásra az idősebb Hlavady lányt, Bettelheim Miksát, Irnyik Verát és a szombaton letartóztatott fiatalembert és erős csendőrfedezet mellett mind a négyüket beszállították a miskolci katonai ügyészség fogházába.
A nyomozást a csendőrség a legnagyobb eréllyel tovább folytatja.
Szerkesztői üzenetek.
Verselő. Verseiről az alábbi négy sorában saját ma»a adja a legtalálóbb krilikát.
„Ne gondold, hogy poéta vagyok.
Van egy kötet versem ...
De, hogy rosszak érzem
S ezérl velük tüzet rakok". Csak minél hamarabb * többé ne töltse ar idejét ilyen ostobaságok gyártásával.
Érdeklődő. A „Magyar Jövő" február hó közepével fog megjönni. Küldje be hozzánk a 20 K-t, mi továbbitiatc. Terjessze barátai és ismerősei közölt a „Magyar Jővő"-t, amely a legnagyobb szépirodalmi lap lesz az orszáffban.
Polgár. Olvastuk. Egy kissé korainak tartjuk a kérdéssel foglalkozni. Lesz még részünk belőle elég. Hogy honnan szerezte az értesülését nem tudjuk. Arról ia megnyugtathatjuk, hogy jelöltekben nem lesz hiány.
zalamegyei pénzintézet
a bankszakma minden ágában járurs
főkönyvelőt
keres ^
azonnsü belépésre. Cim a kiadóhivatalban
KXXXX XXX XX XX XXXX
| AJÁNLUNK: jj
JJ Most bcí,k.i.lt eredtll 4ti.kn<Sra.t<ir»xial g
g takarmányrépa- i
5Í magvakat (csüaképewéiicrt é* f.Jazooos- Jg U "géct ssavatolunk), további mioJtnocmü U II gazdasági magvakat tavaszi vetísze (tóber, K lucerna, bükköny stb.) és németországi n kerti magvakat
X" Vásárolunk! gabonaféléket ás gazdssigl U magvakat.
£ Ország és Wkfder £
JJ gabona- is magkweskedák Hajjkanlzsa X JJ Erzséb.t-lér 10. T«l«l«« l WO. JJ
XXX XXX XXXHXXX X XX
ü
POLLAK M.EMIL NAGYKANIZSA
Iroda : Klnlzsy uU* 2/a I. emelet
Telefon 131.
Január—februir havi szállításra előjegyezheti ét megteevdelbetá:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hanns árpa, ligovo és duppal zab, tavaszi busa, bükköny, köles, muhar, tengeri vörös Sóher, lu«mi, répa stb. Összes
gazdasági magvak
ugy kisebb, min: nagyobb mennyiségbec.
Minden gazda Igyekezzék szükségletét mielőbb megrendelni.
___
VILÁG
mozg-óképsz inlii£iz
Erziébit királyai-tár, Szirtit azálleria (palatábla
Telefon 74. T.Ufoi 74.

Szombaton és vasárnap Harry Plel felléptével a
Fejnélküli lovas II. része
A titokzatos hatalom 6 felvonásban
Szerdán és csütörtökön
A kis haiátlanok IV. résie
,W . Páholy 22 K, zsölye 18 K. 1. I.eiy 15 K, II Előadások hétköznap 0 és fél V órakor, vasái- és Ünnep-
—.j— iA . n. hely tr korona, Ml. hely 7 korona. II oapokon fél 4, 6, 7 és 9 órakor. Pontos kezdési v----
□□ooDonoDoooaooűo oooonoaoaoo
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak elő.
78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
NtohuIoII . LiptuUidoaoi.ú : /Ul.i r. Gv.rm.ti lii>nyvoyomd4iáb«n.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Január 22. Vasárnap
18. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
$MrkMit«i4( U kU40ttv.uk: Pó-at 13. lt
- bMubu-UU[M 75 -
Mog|oloilk mindig kora rti|[el
rÓSZESXESZTÓ ■ Dr HEOBD0S OYÖROY
1,1.1.\'fj. NpitiCI
fELM.ÓSSZSRKZraT0:
BODROGKÓZY ZOLTÁN
BlóOiatM Irak: gtbi 1... 180 K. KÍUvi. SBO K. 4vi. 140 K. Kjjj bír. SO K. Edoi .tiu ár. S K
Az indemnitás vitáját általánosságban befejezték.
Oaál Gaszton bejelentette a nemzetgyűlésnek az elnöki tisztről való lemondását. - Határozatképtelenség miatt többször felfüggesztették ma is a Házat.
Budapest, január 21. A nemzetgyűlés mai ülését egynegyed 11 órakor nyitotta meg Bottíik József alelnök. Ax ülést 5 percre felfüggeszti, mert a Ház tanácskozóképtelen. Ax újból való megnyitás után Pröhlc Vilmos szólal ax indemnitás vitájához. Sándor Pállal sxemben hangoxtatja, hogy a xsidók nem Ferenc Józsefnek, hanem a magyar nemzetnek köszönhetik a recepciót. Elismeri Sigray, Osztenburg, Prónay és Héjjas érdemeit. Védelembe veszi a kormányt azzal a váddal szemben, hogy túlságosan engedékeny volt a nyugatmagyarországi kérdésben. Ax Indem-nitást elfogadja.
Rakovszky a kővetkező szónok. A tegnapi sxomoru eseményeket akarja birálni. Ax elsÖ kisiklást ax elnök követte el. Hajlsndó a felmentvényt megadni ax elnöknek. Áttér ar indemnitásra. A pénzügyminiszterről sok jót hallott, de bármilyen pénzügyi szaktekintély, kijelenti, hogyha ezen az uton halad tovább, bukáshoz, elszegényedéshez jutunk. Kritizálja az Őrült költekezést, amely az országban folyik. Altér a királykérdésre. Kijelenti, hogy amit őfelsége azóta tett, hogy Svájcot elhagyta, vállalja a felelősséget. Tiltakozik az ellen, hogy a hadseregben felelőt-en elemek gyakoroljanak befolyást a kinevezésekre. Az internálás! táborok feloszlatását követeli. A letartóztatott emberek nem kerülhetnek a bíróság elé, mert egy láthatatlan kéx megakadályozza. Amig a klikk-uralom tart, addig nem lehet jogrend. Öt perc azünetet kér.
Szünet után kijelenti, hogy látván a sok panamát, ami ax orsxágban folyik, ezen változtatni akarván, a legjobb megoldásnak azt tekiotette, ha a királyt haza hozzák. Fel-olvas\\*£y levelet, amit Károly király intézett hozzá. Etután felolvassa Bethlen levelét, amelyben azt mondja, hogy a királynak ki kell jelenteni, hogy más állam uralkodója nem lesz, mint Magyarországé. Ezután felolvassa a királynak ilyen értelemben részére írott levelének egy részét. (Taps és helyeslés a jobb oldalon.) Felkiáltások: Éljen a király.
Rakovszky: A levél másolatát Őfelsége megküldte a kormányzónak. Ezután a fehér könyvről beszél. A kormányzó neki személyesen mondotta, hogy ax o vágya, hogy a király visszajöjjön. Cáfolja azokat a hireket, amelyek golyót és akasztófát igéVtek más meggyőződésű politikusnak. Felolvassa a királynak erre vonatkozó manifesztumát, melyben kilátásba helyezte a politikai bűncselekményekre vonatkozó amnesztiát, a teljes sajtószabadság biztosítását, ax internáló
táborok feloszlatását. A király azzal jött, hogy a kiengesztelŐdés politikáját inaugurálja. Ezután a Fehér könyv hazugságairól beszél, majd rátér arra, hogy Vass Jóxsefnek fogadását Őfelsége egyenesen megtagadta. Ax indemnitást nem fogadja el.
Elnök ax ülés folytatását délután 4 óráig felfüggesztette.
A délutáni Ülés.
Délután elsőnek Hallcr István beszél. Bethlen karácsonyi cikkével foglalkozik. Helyre kell állítani a törvény sérthetetlenségébe vetett hitet. Beszél a választójogról. Ha jó választójogi tőrvényt akarunk; maradjon még együtt a Háx. (Rassay : Nem, nem.) Az Indemnitást elfogadja.
Milotay István: Hosszasan bcs.él. Fejtegeti, hogy a legitimizmus\'^*\' a demokrácia nincsenek ellentétben, sőt a királyság alatt lehet nagyobb demokrácia, mint egy köztársaságban. Példa erre az angol királyság.
Szünet után Pálffy Dániel eláll a szótól. Beniczky és Kulkofalvy kérik, hogy beszédüket holnap mondják el. Elnök felteszi • kérdést. A nemzetgyűlés nem engedi meg. Erre mindketten elállnak a szótól. Szádeczky Lsjos eláll a szótól. Nagyatádi nincs jelen.
Elnök kijelenti, hogy az indemnitás vitáját általánosságban befejezi.
Somogyi, a mentelmi bizottság előadója Szilágyi esetét adja elő. Kéri a Hixat, hogy miután Síilágyi már úgyis kimagyarázta szavát, ne büntessék bocsánat kérésre.
Rubinek István kisebbségi indítványt ad be. Kéri, hogy utasítsa a Ház Szilágyit, hogy ünnepétyesen kövesse meg a házat. A többség Rubinek indítványát fogadja el.
Elnök jelenti, hogy Gaál Gsszton lemondott az elnöki állásról.
Fangler a tanácskozóképesség megállapítását kéri. Elnök 5 percre felfüggeszti ax ülést. Megnyitás után a Ház Ismét tanácskozóképtelen. Híre terjed, hopy Bottlik, ha ismét kérik a határozatképesség megállapítását, akkor a Házat eloszlatja. Senki sem kéri a határozatképesség megállapitását. A képviselők elállnak az interpellációktól.
Ülés vége fél 10 órakor.
Juniusban lesznek a választások.
Budapest, január 21. Klebelsberg Kunó gróf a ma tartott választójogi konferencián kijelentette, hogy a választásokat juniusra tervezi a kormány, mert körülbelül május végéig fog tartani a választók névsorának összeírása.
A nemzetgyűlés elnöke lemond.
Budapest, január 21. Gaál Gaszton ma elhatározta, hogy beadja lemondását. Ilyen értelmű levelet irt ma délelőtt Bottlikhoz, kérve arra, hogy hozza ezt az elhatározását a nemzetgyűlés tudomására.
A kisgazdapárt nem akarja elfogadni Gsál Giszton lemondását ét abban állapodtak meg, hogy újból meg fogják választani Gaál Gasxtont, aki azonban az ujbóU-*átász-tást csak abban ax esetben fogadja el, ha ax ellenxék részéről megfelelő nyilatkozatot fognak kiadni arról, hogy pártatlannak ismerik el.
Ellenzéki körökben visxont éppen Vá-isonyi kezdeményezésére egy olyan akció indult meg, hogy Gaál Gaszton elnöklése alatt semmi körülmények közt nem hajlandók tovább tanácskozni és ennek következtében minden eszközt megragadnak arra, hogy Giál újbóli elnökké választását megakadályozzák.
XV. Benedek pápa nem halt meg.
Róma, január 21. Ma délután 1 órakor a pápát meglátogatták Orvosai, akik kfjelen» tették, hogy állapota reménytelen. — A megvizsgálás után a pápa jobban lett és elszunnyadt.
Ugy látszik tehát a Wolff-ügynökség híradása a pápa haláláról korai éa mindez-ideig a pápa halálának megerősítéséről szóló hir még nem érkezett meg.
Berlin, január 21. A Wolff-űgynőkség jelenti: A páps halálának a hirét még nem erősítették meg.
Róma, január 21. A pápa orvosai a következő jelentést adták kl:
A szentatya állapota a mai nap folyamán ismét rosszabbodott. A lélegzés egyre nehezebb. A szívműködés egyre gyengül.
Róma, január 21-én délután 6 óra 15 perc. A Stefáni-ügynökség jelenti: A pápa 40 percig aludt. A felébredés után táplálékot kért. *Dara levest evett és bort ivott. Az álom láthatóan felüdítette. Mindszonáltsl azt hiszik, hogy minden reménykedés hiábavaló.
A kommunisták már szervezkednek az osztrákoktól megszállt Nyugatmagyarországon.
Sopron, január 21. Sopronvármegye tegnap dr. Zsembéry István főispán elnökié-sével közigazgatási "bizottsági ülést tartott, amelyen előterjesztették a soproni járás fő-szolgabirájának jelentését az A) zónában uralkodó állapotokról. A magyar tisztviselőket állandó ellenőrzéssel egyelőre megtartják. A megszállás folytán megcsappant élelmiszerkészletek hiánya nagyon érezhető. A proletárdiktatúra bukása után megszökött kommunisták most szervezkedni kezdenek ax osztrákok-tói megszállt Nyugatmagyarorazágon és befolyással vesznek részt a mai közigazgatás vezetésében.
ZALAI KÖZLÖNY
A Beniczky— Gaál kardpárbaj.
Budapest, január 21. Bentesky Ödön a tegnapi nemzetgyűlés folyamán Slgray gróf és Huszár Elemér utján provokálta Gaál G isztont, a nemzetgyűlés elnökét, aki aegé-dekűl Széchenyi Viktor grófot és Gyömörey György nemzetgyűlési képviselőket nevezte meg. Kardpárbajban állapodtak meg, melyet ma délelőtt 10 órakor vivtak meg a Rákosi, féle vívóteremben. A párbajvezető Széchenyi Viktor gróf volt. — Az első összecsapásnál Gaál Gaszton támadott, azonban néhány percnyi viaskodás után Beniczky Ödön kard\' jától Gsál Gaszton jobb csuklyóján erősebb féllapos vágást kapott. Gaál keze három helyen sérült meg, ugy, hogy az orvosok harcképtelenséget állapítottak meg. A párbaj közben Gaál bal arcán hosszabb lapos vágást kapott. A párbaj Után a felek kibéküllek.
Beniczky Ödön és Gömbös párbaja igen súlyos fellételek melleit holnap délelőtt 10 órakor fog megtörténni, ugyancsak a Rákosi féle vívóteremben.
Friedrich éa Gáál ügye még nincs formálisan elintézve. Minthogy azonban Gaál ezt az ügyet hírlapi nyilatkozat utján már tisztázta, ezt az ügyel békésen- fogják elintézni.
Tiz éves vasúti egyezményt kötöttünk az osztrákokkal.
Budapest, január 21. A magyar-osztrák lárgyaláaok folyamán a tárgyaló felek közt két megállapodás létesült. Az első megállapodás szerint az osztrákoknak a soproni ke-rOletben zárt vonalokon szabad átmenetet blztqsitoltunk- A zári vonatokkel a magyar területen árukat, vagy más tárgyakat kiadni nem szabad. Sem útlevél, sem vámvizsgálat a vonatokon nem lesz. Az osztrákoknak joguk lesz a csempészet megakadályozása céljából a vonatokat vámköregekkel kísértetni. Rendezték a Győr-Sopron-Ebenfurli vonat, a Sopron-Kőszegi vasút ügyét is. Az egyez, ményt tiz esztendőre kötötték azial, hogy egy-egy évre automatikusan meghosszabbítják, ha egyik fél félesztendővel előbb fel nem mondjn.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 21. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) —.75, osztrák korona: —\'15, „ osztrák bé\'yeg-\'
zet t b.nkjegré pedig ■—\'9 ;szanllnv
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt hiten ss anyakönyvi hivstslban a kővetkező bejegyzések történtek." SsOleletf: 5 fitt és 6 leány. — Házasságot köKltel: Stobl László cipészsegéd Tóth,Annival,.Kunics László déli vasúti értesítő Szokol Rozáliával, GUllnér Lajos déli vasúti munkás Flumborl Máriával, özv. Bolf József déli vasúti munkás Sneff Rozáliával^ Kovács András cipészsegéd Takácspáriával, Horváth István budspesti állami rendőr Simon Juliannával, Bronts Lajos gépészmérnök Kábíán\' Máriával, Kolkmeicr Jenő Alajos könyvkötő-segéd Ratman Máriával, Adorján János katonai főszámvevő Hórna Leopoldinával. — Elhaltak : Külöp György napszámos 78 éves végelgyengülés, özv. Topolnik Ignácné Mersics Máris 67 éves szerviszivbaj, Berger Adám városi szegény 79 éves tüdőlob, Babos ■ Cizella 19 éves tOdógűmőkór, Gerencsér Ilona 0 napos csecsemő sárgaság, Bolf György földműves »1 éves lüdőhurut, özv. Szmodics Feícncné Krisztián Anna 59 éves lüdőhurut, Lutz Karo. lina 2 éye^.börghutut, Preísz Miklós 2 napos koraszülötlség.
A tapolcaiak torkig vannak a képviselőjükkel.
A kereszténypárt éles hangú nyilt levele Zákány Oyuláhox. — Hogy „dorgálják" és „korholják" a tapolcalak követüket! — Aki csak a botrányok kapcsán szerepel.
A „Tapolcai Újság* egyik legutóbbi száma feltűnő éles hangon korholja a város képviselőiét Zákány Gyulát a Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt aláírásával. A nyilt levél teljes terjedelmét ide iktatjuk mutstóba, hogy dokumentáljuk mennyire kiábrándulnak a választókerületek nemrég még agyontőmjé-nezett követeikből. A nyíltlevél stilizálásától, kellemetlen, unos untalan előforduló latin Idézeteitől az olvasó ezúttal tekintsen el.
.A tapolcai Keresztény Nemzeti Párt főtisztelendő urat in effigie (mint távollevőt) erkölcsi bírósága elé állította és nem tekinti többá követének. Sic fata tulerunt. (így hozta magával a sors.)
Főtisztelendő ur lép\'en-nyomon ellenkezésbe jutott az itteni forumon ezerszer hangoztatott programjával, illetve a kerület keresztény nemzeti érzületével és felfogásával. Amikor a Magyor Hírlapban ismeretes interjúját közzétette, amiben azt hangoztatta, hogy a gyűlölet nem construkiv erő, továbbá, hogy össze kell fogni párt, felekezet és társadalmi kűlömb*ég nélkül stb. stb., ugyanakkor az itteni ÉME-t azzal nyugtatta meg, hogy olyan éhredő nincs, aki a zsidóságot ne „faj"-nak minőaitené. Az interjút ezzel a megtoldással kellett volna közreadni, igy azonban a Mtgyar Hírlap aligha fogadta .volna el. „Utinam falsus vares sim". (Vajha hamis jós lennék.) Ezután az interjú után övidesen kitűnt, hogy nem az ÉME-nek irt evél, hanem a Msgyar Hirlap közleménye volt igaz. Ilyen kétkulacios nyilatkozat a Reginam occidere . . .* is.
Azóta főtisztelendő ur alaposan lecsúszott a keresztény nemzeti pódiumról; az Az Est"-ben közzétett nyilatkozata már semmi kétséget sem hagyott fenn, hogy liberális-demokrata vizeken evez. Itten vallott programjából egyebet nem „realizált*, mint a külkereskedelmi és szállítási programot, egyéb programját s belföldön szállította le a liberális demokrata cégnek. Hogy ez a szállítás, hogy realizáltatott, arra kivánctiak nem vagyunk. Sspienti sat est. (Az okos ember ebből is ért.)
Vigasztalásunkra csak az szolgál, hogy kicsiny ember csak kicsit bukhatik s igy főtisztelendő urnák sem tőrtént általa komoly baja. Debuissot pridem. (Bár előbb történt volna.)
Keresztény emberek vagyunk, — mert a mi keresztény nemzeti felfogásunk megmaradt — és nem gyűlöljük önt, mert a „gyűlöletben nincs construktlv erő".
Megbocsátunk önnek keresztény szeretettel és absólváljuk Önt minden szívfájdalom és harag nélkül, mert nsra mi lettünk hüte-lenek Zákányhoz, hanem Zákány adta fel hütelenül programunkat. Uri módon dorgáljuk, korholjuk meg Ont, mint a jó pásztor bitangba esett jószágát.
A hiba ott történt, hogy nagyobb volt Önben a liberális demokrata ndhaesió, mint a keresztény nemzeti tohoesio. Er a fizikai hasonlat is olyan, mint az Ön „kilogramm politikája", mert Ön az adhaesio-val bizonyára számos munkskilogramm politikumot végzett.
Főtisztelendő ur fizikailag keményen hanggal is győzi, várjuk tehát kemény
I922á jsmjár 22
áll.
objektumának szubjektív negédes kirobba\'-násoit, hogy „En alapítottam, Én gyűjtöttem össze, En utasítottam" stb. Mi csok annyit teszünk hozzá, hogy „En etikailag úgyis mint keresztény képviselő, úgyis mint Zákány, visszavonhatatlanul megbuktam". Diffidle est sat iram non sciibcrc." (Nehéz erről szatírát nem írni.)
A végletek érintik egymást. Nem lehe-etlen hogy főtisztelendő urat forró „sva ismét balfelé lendíti. Csak minél távolabb mert nemo fit próféta in patria iUt.
Unnék eddigi programja csak álom
volt, — most felébredt belőle. Bonum mane precor domine reverendel (Jó reggelt főtisztelendő U\' 1)
A Tapolcai Keresztény Nemzetig Párti,, Érdekes, hogy Zákány Gyula a inapok-ban több előkelő politikussal meg akar jelenni kerületében. A látogatást régi választót nem a legnagyobb szimpátiával várják, bizonyltja a Tapolcai Újságban megjelent közlemény, mit az ottani kereszténypárt! vezetők adtak a nyilvánosságra:
„összesen négy izben volt itt a két év alatt, akkor is mindig csak mosakodás céljából.
Megunta azonkívül a kerület népe már azt is, hogy képviselője állandóan csak botrányok kapcsán szerepelt.
Mi elég soká kitartottunk mellette — úgymond — de a kétkulacsos taktikázás utján már nem követhettük tovább.
Igaz, hogy kellemetlen e válláa, mert sok sok szép reményt és illúziót temetünk el vele, de elveink ás meggyőződésűnk szentségét előbbre helyezzük minden személyi szimpátiánál vagy baráti érzelemnél.
Zákánynak magában a szorosan vett pártvezetőségben sincs már egyetlen hive, de a liberális oldal felé való taktikázása, — hogy itt megcsappant népszerűségét ott pótolja, szintén nem járt sikerrel, mert mfnt zsidó részről hallik „régi bűnei* miatt odaát sem hisznek neki. Újból való felléptéről pedig •zó sem lehet*.
Albrecht főherceg és Ruprecht bajor trónörökös állítólagos megállapodásai.
Híresztelések a magyar és bajor trón elfoglalásáról.
Budapesti tudósítónk jelenti bécsi tudósítás alapján: A Műnchner Neueste Nachrichten berlini diplomáciai forrásra hivatkozva lerántja a leplet egy állítólagos puccsról, a melyet Ruprecht bajor trónörökös és Albrecht habsburgi herceg tervez, hogy mind a ketten trónra kerüljenek.
Elmondja a közlemény, amely .a lap tegnap esti kiadásában jelent meg feltűnő szedéssel és vezető helyen, hogy Albrecht főherceg hosszú ideig Rómában tartózkodott s ott bizonyos olasz körök támogatásával és közvetítésével érintkezésbe lépett az egykori bajor trónörökös képviselőivel. A terv Rómában érlelődött meg. Körülbelül két hét előtt Münchenben Albrecht főherceg és Ruprecht herceg megbízottai az Orgesch vezetőségének jelenlétében végleges megáljapodást kötöttek, amely három pontot fogíal magában, nevezetesen:
1. a Habsburgok lemondanak az osztrák alpesi területekről a Wittelsbachok javára.
2. Bécset és környékét mint szabad államot neutralizálni fogják.
3. A Wittelsbachok az Orgeschek katonailag megszervezett alakulataival szükség esetén fegyveres erővel fogják támogatni Albrecht főherceget, hogy a magyar trónra jusson.
Eí.t a véd- és dacszövetséget a müncheni „leleplezés* szerint írásba foglalták s ez az emlékirat sok más érdekes részletet is tar-talmaz. Elmondja, hogy Ysenburg herceg Dániában sok repülőgépet vásárolt, amelyhez Frigyes főherceg adta a milliókat.
Szó van az emlékiratban arról a vetélkedésről is, amely állítólag az Orgesch, Escherich katonailag megszervezett nemzetőrsége és az Oberland-féle szabad csapat kőzött támadt, amely amannak ellenlábasa. Az eredeti terv az volt, hogy Lajos király és .n volt királyné müncheni temetésekor fogják kikiáltani Bajorországban a monarchiát, de ezt Oberland szabad csapatai megakadályozták.
Az emlékirat végső sorai igy szólnak:
Albrecht Habsburg főhercag és Ruprecht bajor herceg között szerződés jött létre, amely kimondja, hogy a Wittelsbach-dinasz-tianak ez a tagja Bajorország, Tirol, Vorarl-berg, a Sal/kammergut és Alsó-Ausztria egyes részei fölött fog uralkodni, mig a Habsburg-dinasztiának Albrecht főhercegtől
1922. január 22
ZALAI KÖZLÖNY
3
leszármazó ága Magyarország fölött fog uralkodni.
E végből 250.000 főnyi hadsereget kell felállítani. A bajorországi és ausztriai haderő főparancsnoka Ysenburg herceg. A német segitőcsopatolc az Orgesch szervezetei kőiül alakulnak ki.
A müncheni újság római diplomáciai forrást.- tud tanuul arra, hogy Bacceli pápai nunciusnak nagy szerepe volt ezekben a tárgyalásokban.
Természetes, hogy a felelősség ezért a wleleplpíé8"\'ért a különben nagytekintélyű müncheni lapot terheli.
— Dr. Szabó Zsigmond előadása a szabad lyceumban. Ma este 6 órakor a városháza nagytermében dr. Szabó Zsigmond kórházi igazgató-főorvos előadást tart az okkult tudományok köréből. Ez alkalommal főképpen a 8zuggesztióval (og foglalkozni s rámutat a szuggesztiónak a gyógyításban, a nevelésben és az igazságszolgáltatásban tapasztalható fontos szerepére. Az előadás nem csupán a laikus nagy közönséget, hanem a szakköröket (orvosok, tanítók, birók stb.) is érdekelni fogja, ezért a mai előadásra a legmelegebben felhívjuk olvasóink figyelmét. Belépő jegy 6 K, állandó bérlet 25 K. A terem fűtve lesz. Egyben közöljük, hogy csütörtökön dr. Jankó Béla az agy működéséről, jövő vaáárnap pedig Horváth Olivér ev. lelkész az ethika legfőbb problémáiról fog előadást tartani.
— A mai fcaulataág. Ma este ismétli a nagysikerű előadását a Katholikus Legényegylet, amennyiben újból előadják Rákosi Viktor kiváló darabját, az Elnémult harangokat. Nem akarjuk újból dicsérni az első előadást, csak a rendezőbizottság előkészülete és ígérete alapján irjuk azt, hogy a második is méltó lesz az elsőhöz. Aki tehát egy kiválóan hazafias és jelenleg nagyon is aktuáUa irredenta darab előadását akarja láttú, az ne mulassza el, ma este megnézni az előadást. A rendezőbizottság újból jelenti azt is, hogy külön meghívók ezen estére nem adattak ki, igy senki mellőzést stb. ne keressen arra, hogy nem kapott meghívót. A jegyeket ma egész nap a Polgári Egylet nagytermében lehet kapni; az előadás pedig esti 7 órakor kezdődik, utána pedig tánc lesz, Torma Tóni zenekarának muzsikája mellett.
— Ismét a rendőrséghez. Alig van lapunk mostanában, amelyben nyiltan, vagy burkolt formában fel ne hívnánk a rendőrség figyelmét arra, hogy erélyesen kényszerítse, ha máskép nem használ a háztulajdonosokat, hogy házaik előtt a gyalogjárót tisztíttassák el s felhívásunk nem látjuk eredményét. Mi nem tételezzük fel, hogy a rendőrség nem teljesüli ezirányban a nagyközönség óhaját, amit különben a városi szabályrendelet is előír, de tény az, hogy napról-napra ugyanaz a helyzet: sár, nyakig sár, nemcsak a külvárosrészekben, hanem a város főútvonalain is. Nem a kocsiúton, hanem a gyalogjárón is, nem szólva az átjáró utvonalakról.
— A szanatóriumi piknik. Mint értesülünk a József főherceg Szanatórium Egyesület az idén is megtartja szokásos kedvelt mulatságát a pikniket, melyhez azonban ez évben egy minden tekintetben művészi hangversenyt kapcsolnak. Az estély február 4-én szombaton lesz a Polgári Egylet nagytermében.
Brilliánsköveket
aranyat, ezüstöt mindenkinél drágAbban vese
Schnitzer Géza ékszeréi Oeák-tér 15
— Házasság. Díszes, előkelő esküvő volt szombaton délelőtt 11 órakor a ferenc-rendiek plébánia templomában. Dr. Fábián Zsigmond ügyvéd leányát, Mariannet vezette oltárhoz lovag Bronts Lajos d. v. főmérnök. Az esketést Pintér Benvenuto ferencrendi atya végezte, aki szép beszédet intézett az ifjú párhoz. Villásreggeli után az ifjú pár nászútra elutazott.
— Kiskunfélegyháza háromszázezer koronát szavazott meg a Petőfi szoborra. Kiskunfélegyházáról jelentik : A város képviselőtestülete a Petőfi szobor elhelyezési céljaira 300.000 koronát szavazott meg. A szobornak teljesen uj talpazatot csináltatnak, ami 160.000 koronába kerül. Ehhez járul még 80.000 korona javítási és zománcozási költségek címén s 50.000 koronát, mit a Petőfi-ház céljaira adományoztak. A szobor talpazatát az Újházi és Mayláthcég fogja csinálni.
— Az Uránia mozgó ma előadást
tart.
— Gyászrovat. A helybeli kórház irgalmas nővéreinek gyásza van. Egyik kedves nővér, Tóth Rozália, folyó hó 21 én meghalt 24 éves koréban hosszas szenvedés után. A megboldogult igazi mintaképe volt a tényleg kedves nővéreknek, kinek elhunytát fájó szívvel gyászolják rendtársnöi. Temetése hétfőn délután 5 órakor lesz a városi köz-kórházból. — Egy közismert, régi világból való munkás családanya, özv. Cserép Jánosné, Sallér Katalin, (néhai Cserép János ácsmester özvegye) halt meg szombaton délután fél néqy órakor. A megboldogult nemcsak szerető édesanya, hanem hasznos munkása is volt a polgári társadalomnak. Halálát gyermekei és kiterjedt rokonsága gyászolja. Temetése hétfőn délután 4 órakor lesz a róm-kath. temető halottas házából.
— Választmányi illés. A Zrínyi Iro dalmi és Művészeti Kör hétfőn este 6 órakor a városházán igazgatósági ülést tart, melyre az igazgatótanács tagjait meghívja az Elnökség.
— A nagykanizsai keresztény tár-sastemetkezésl egylet elnöksége a tagok b. tudomására hozza, hogy Kolozsváry Ödön betegsége folytán főtitkári állásáról a mai napon lemondott. — Beiratkozások továbbra is eszközöltetnek Hild Első Nagykanizsai Temetkezési vállalatnál Deák tér 3. sz. és Kocsiás János egyesületi pénztárnoknál. Az elnökség.
— A VAC hétfőn este fél 7 órakor választmányi ülést tart, melyre a vezetőség tagjait és azon VAC tagokat, akik meghívót koptak feltétlen megjelenésre kéri az Elnök.
— Adományok. Surgoth Miksáné. özv. Molnárnénak 60 koronát és lisztet, Szabó Antalné 100 koronát küldött.
(x) Dr. Kőnig fogorvos szabadságáról hazaérkezett és rendelését újból megkezdte.
_ Kérelem. Mindazon volt oroszországi
hadifoglyok, kik Pados Ferencről, N\'osi Cénaki-ban (Kutaicka kormányzóság, 31. kaukasische Arbeits volt beosztva, kéretnek, hogy aggódó feleségét, Pados Ferencnét értesítsék. Marátpuszta, up. Balatonszentgyörgy.
— Budapestet megelőzőleg kerül ma délután az Uránia mozgóban bemutatásra a ,,Kínai ördög*\' clmü szenzációs hatfelvonásos szinmli.
— Eljegyzés. Kavács Lajos eljegyezte Migazzy Margit urleányt.
— A tőzsde magánforgalma. Budapestről jelentik: A magánforgalom ma üzletiden volt. A tíz koronás arany 1200, az ezüst korona 40-41 korona, a két koronás 80—82 korona. Az ezüst forint 105—106 kor., az öt koronás 205—207»/, korona volt. A valuták a következő értékeket érték el: dollár 092—086, márka 354, szokol 1195, lei 518, dinár 905. A bécsi kifizetés 8-12—8 85 volt.
— Felhívás a nagykanizsai közalkalmazottakhoz. Ismételten előfordult, hogy a nagykanizsai közalkalmazottak családjában előfordult haláleset alkalmával a mai nehéz viszonyok mellett, nem voltak azon helyzetben, hogy halottjukat eltemettethették volna és a temetést csak a tisztviselőtársaik által összeadott pénzen lehetett eszközöltetni. Hogy hasonló esetek élő ne fordulhassanak, a nagykanizsai közhivatalok főnökei és a tanintézetek igazgatói elhatározták, hogy megalakítják a nagykanizsai közalkalmazottak temetési és segélyezési egyesületét, melynek célja tagjait — kik caak közalkalmazottak lehetnek — és minden c»aládtagjaikat, kik után háborús segélyt élveznek, közköltségen eltemettetni és az önhibájukon kívül Ínségbe jutott közalkalmazottakat segélyben részesíteni. Felkérjük tehát az összes nagykanizsai közalkalmazottakat, hogy az egyesület megalakulása, az alapszabályok megállapitása és a tisztikar megválasztása céljából f. évi január hó 22 ik napján, vasárnap délelőtt 10 órakor a városháza közgyűlési termében tartandó nagygyűlésen okvetlenül megjelenni szíveskedjenek. Az intéző bizottság.
— Az Uránia mozgó ma délután a „Kínai ördögöt" mutatja be.
(x) Mindenféle vadat és vadbőröket legmagasabb árban vesz Szabó Antal fegyver- és lőszerkereskedő.
(z) A szezon legfényesebb bálja lesz a nagykanizsai szállodások, vendéglősök, kávésok, mészárosok és pincőrek segélyegyesü-letének mulatsága, melyet egyik le*hirncvcsebb cigányzenekar közreműködése mellett a folyó évi február hó 4 én a Kaszinó összes termeiben fognak megtartani. Akik tévedésből meghívót nem kapnának s arra reflektálnak, ebbeli igényüket szíveskedjenek az egyesület jegyzőjénél, Banekovich János Igazgató-tanító urnái jelenteni.
(x) Az Uránia mozgó ina délután a „Kínai ördög" cimü hatfelvonásos szenzációsan érdekes színmüvet mutatja be. A darabban a főszerepet a híres Friedrich Zelnik játsza. Az izgalmas, bravúros darabot az Uránia-mozgó Budapestet megelőzőleg mutatja be.
Szerkesztői üzenetek.
Feljelentés. Tudunk az esetről s annak minden botrányosságáról. Ma még nem írunk róla, mert tudtunkkal nyomozás indult meg a titkos feljelentők ellen. A kultuszminisztérium által elrendelt vizsgálat folyik s a feljelentők minden kitéte részint gyanúsításnak, részint rosszakaratú beállításnak, de a legtöbb esetben rágalmazásnak bizonyult. A feljelentettet feleslegesnek tartjuk a nyilvánosság előtt védelmünkbe venni, mivel az egész város társadalma előtt oly tisztán áll, oly osztatlan elismerést és nagyrabecsülést vivott ki magának. Eddigi működése, fáradhatatlan munkája, ami az iskola keretén kivül is a legnagyobb méltánylást érdemli, éppen elegendő a védelmére. Ha a vizsgálat lefolyt, irni fogunk róla csak azért, hogy ismételten beigazoljuk azt, hogy Nagykanizsán minden jószándékot nyomon követ a rosszindulat, minden becsületes münkát az irigykedések s ármánykodások özöne.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország : mennyország I
Viszketes e"en i,mtt miniien 9>6a»»M|tr|"" ■ <"»«-«»\'■ Boróka kcnőcs.
zm.ai közlöny
19K január ü.
Apró hirdetések
Ulr<l«l«Mk dilllll • irálf fM«(i«k fal dljlaatla iwrt»l
Könyvkötő tanonc
nyomdájában.
felvételik lapunk
Eladó vlllatelek. Balmonkcreszturon az állomás átellenében a Balat\'n , pftrij tii 1 katasztrális hold telek eladó. Tudakozódni lehet otí helyben Varga Ferencnél Bé\'avárbAn.
Csányl Lriizló utcn 8/a alatt egy disznóól eladó.
Sürgősen átadó
nagykó(i<t;b«n Jáforgaltnu MN
rőfös- és füszerüzlet
árával vagy áru nélktil mái válUlko(á< miatt lakáttaL Saxy uJvnr, iUÁlióhairnálatUl, & éve» *s«ri6Jái<tl, uj tereode aé«, fl km. vaioUtlomiihor, n»*y k<>roy^k l\'nyanott egy könny ti tárga f«<5«le»hint v otetó arbái «UÍ-Í
Bruncsics Ferenc Hahót
Tojashereskadők figyelmébe
Budapesti Tejkercsk. R. T.
(R|>**ll Alt. Tajaaarnafc r.-t alapítása) »Mr
Budapest, IX., Drégely u. 2-8.
W 6>ixekólteU«t kcrei tojáaiialluókkil TH
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orjzégos Földblrtokrendező Bíróság áltól engedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája.
TdifH 311 litrto Ur II Tértritl da: SziaM Cjynékié
Eladó birtokok i
222 holJas vcszprémmegyei birtok, melyből 150 hold prima szántó, 3 hold szőlő, 2 hold akácás, a többi rét és legelő, jó és elegendő gazdasági épületekkel.
300 holdas birtok Vcszprém megyében, melyből 170 hold szántó, a többi erdős legelő, 140 hold szántó bérlettel.
100 holdas birtok Zalában, prirra földek, nagy kastéllyal és gazdasági épületekkel.
100 holdas birtok Tolnamegyében, gazdasági épületekkel.
47 hold földbirtok Somogymegyében épület nélkül
13 holdas szőlőbirtok Balatonföldvér mellett, 24 mtr hosszú épülettel.
15 holdas .birtok Somogymegyében épület nélkül.
t» hold»s szőlőbirtok Zalamegyében, minta-oltvány, vasútvonal mellett szép épülettel.
3 holdas i\'/ó óbirtok termő szőlővel beültetve Gyencidiáson épület nélkül. <
2 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett szép épülettel.
Eladó házak i
Családi ház, 4 szobás beköltözhető lakással, modern, adómentes.
Lakóház, 3 szobás azonnal elfoglalható lakással, istállóval, kocsiszínnel, nagy kerttel.
Családi ház 6 szobás lakással, gyönyörű istállóval és udvarral.
Családi ház 4 szobás lakással, csendes utcában.
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Kétemeletes sarokpalota forgalmas utcában.
Kétemeletes üzletház a piac közelében.
Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadó üzlettel.
Balatoni villák a Balaton somogyi és zalai partján minden nagyságban.
Budapesten üzletházak, bérpaloták, villák és telkek a legelőnyösebben eladók.
Üzlethelyiaégek éa Irodahelyiségek
Nagykanizsán, a város középpontjában átadók.
Makulatur
»*- újságpapír kapható lopunk kiadóhivatalában.
Legolcsóbb bevásárlási forrás!
Naponta friss
sajtok, halak, kompotok,
FELVÁGOTTAK
LUKÁCS" DESSZERTEK
rum (1 llktír különlegességek kaphatók r_____n
fűszer és csemege kereskedésében
KREFT ES LUKATS
FO-UT15.
FlókUll.l.k h.lyb.n : Sugár-ut, vldék.n: Kiriowy.
Tüiifát és burgonyát házhoz szállítunk 1
Eladó
egy 3 lóerős kifogástalan, özem-kepes állapotban lévő
cséplőgarnitura.
3Megtekinthető: Csengery ut 19.
1197—1922
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd és csütörtök napjain faárverést tart, tűzifára és rönkfára a Vajda ncvii erdőben
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Városi Tanács.
POLlflK M.EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Kinirsy-utca 2 a I. emelet
Telefon 131.
Jaoaár— február havi ixiUiüwa el\'Jegyeihetó éi megrendelheti:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hanoa árpa, ligovo t\\ duppai tab, tavajii buta, bükköny, k-.le», muhar, tengeri vf.ro* lóher, lucerna, répa itb. úiiki
gazdasági magvak
ugy kltebb, cnlnt nagyobb rr.ennyuégben
Minden gazda Igyekezzék szükség.
latét mielőbb megrendelni.
__
Bükkhasábból
aprított tűzifa
métermisiáDként 180 korooáárt kapható
Pléh Lajos fakereskedőnél
Kinizsy-utca 25.
Ugyanott egy Jókarbao Mv6 gOicséplögarnltura
eladó.
Eladó birtokok.
Zalában egy 180 magyar holdas, rajta 2 szobás cserepes lakás, 40 darab marhára istálló és pajta.
Ugyancsak Zalamegyében egy\'l66kat. holdas, 3 szobás uri lakással, összes szükséges melléképületekkel, élő és holt felszereléssel. Baranyamegyében egy 144 magyar holdas, szintén lakóházzal, 30 hold fenyő- és akác-erdővel. Egy 200—260 mm. őrlésre berendezett vám-őrlő múmalom is eladó, mely a lehető legmodernebbül van berendozve. Bővebbet
Aczél Ignác
pénzkölcsön és ingatlanforgalmi Irodájában Fő-ut 3. sz., alatt, ahol
több nagykanizsai magán- bér- és üzletház is van eladtsra előjegyezve. JiV)
SKOPAL Icgo.\'cióbbnn ÜVEGEZ KÉPKERETEZ
lll.iit. hitnál vldíken Di»Kj»l„,lt
0v.»., porc.llSn- é. iOml.{. od.ny k.r.,k.d4.
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 14. sz.
r,
VTTi Á fr mozfiróképssEÍnlLA*^
V A AJ JLJL V4 Erz.íh.t klráljni-lir, Szinti szálleda égOlitibu
Telefon 74.
szálloda épOlitébn
Telefon 74.
Szoinb.ton és vasArn.p Harry Plel fcllíptível t
Fejnélküli lovas II. része
_ A titokzatos hatalom 6 felvonásban
Szerdán és csütörtökön
A kis hazátlanok IV. része
, J\'iholjr :s K, IMI,, in K. I. hely IS K. " "...... .....
ni í. ^ V\'L\'- II te
Nvom.tott . UptuJ.jd0D0.0k : iUla, Gv.ro>.ti U,„,■•.„,
om Iájában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Január 24. Kedd
19. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SMrk«*tót<v kiadóhivatal i Fő nt 13.
\' JnUnjibao-tt\'.síoo 7S. -
Mc/fjcloalk mindi; kora reRgel
?6SZBRKRSZT6:
Dr. HEOEDÖS QYÓROY |
KKLBLÓSS2ERXES7. TÓ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
RIOtlaotáai árak: &C&at irt* 660 X. FiUvtt 280 K- Hagy*!-
é\\T 140 K. Egy hóia 10 K. Egyes asáxoán 3 K
Kállay pénzügyminiszter az aktuális kérdésekről.
Vau és Rakovszky polémiája. — A jogrend és a tUztvlielő-1,írAi. — Bánffy Mikló»]a nyugatmagyaroruági kérdésről. — Bethlen a királykérdésről.
Budapest, jnnuár 23. A
kérdés.
. a
nemzetgyűlés ülését fél 11 órakor nyitotta meg Bolllik. Bethlen megjelent a mai ülésen.
Az ülé. megnyitása után az elnök ünnepi szavakkal parentálta el XV. Benedek pápát, jelenti, hogy a gyász jeléül a nemzetgyűlés épületére kitűzték a gyászlobogót, mely mindaddig olt marnd, mig őszentségét el nem tömetik.
Beíhltn: A magyar kormány nevében hozzájárul ahhoz a részvéthez, melynek az elnök ur kifejezéat adott. Indítványozza, hogy a nemzetgyűlés ószinle és mély részvétének a Cammerlengs biboros címére intézendő táviratban is kifejezést adjon.
Huszár Károly: Mindenben csatlakozik az elnök és a miniszterelnök szavaihoz. A Ház a két javaslatot elfogadja. r Szilágyi Lajos: A mentelmi bboHaág határozata értelmében megköveti a Házat. (Éljenzés.)
Vau: \\Rakovszky szombati beszédére reflektál. Válaszában elmondta a miniszter, hogy beszélni akart Őfelségével, de Rakovszky kijelentette, hogy őfelsége őket bízta meg a tárgyalásokkal. Nem állitotta ő soha azt, hogy Rakovszkyék megakadályozták a király elé jutásában. Előadja még, hogy Rakovszky kijelentette, hogy Őfelsége nem hajlandó ki-aéret nélkül Budapestre jönni, hanem fegyveresen megy. Én — mondja Vass — igy kérdeztem tovább : Was weiter ?
felkiáltások: Németül? Ez jellemzői Vass: Igen, németül. Rakovszky erre azt mondta: Das wird schoo Seine Majeatiit sehen. Ha valamit kifelejtett a vallomásából, a bíróság előtt lojálisán cl fogja ismerni. Az Igaz, hogy Rakovszky kérdezte, miért szedik fel a sineket, miért nincsenek tekintettel a királynéra lt, aki ott van a vonaton. Azt is mondta Rakovazky, ho ez továbbra is igy tart, lövetni és akasztatni fognak. felkiáltás: Aha, aha. Vass: A Fehér Könyvel a kormány adta ki. Én azért felelősséggel tartozom, de csak politikai felelősséggel. Én a Fehér Könyv részére senkinek vallomást nem tettem, azt eddig nem is olvastam. Lehet, hogy Rakovszky tévedett, de tudatosan tévedett. Elvárom tőle, mint lovagias embertől, hogy néhány szóval helyreigazítja tévedését. Ha meggyőződésemmel nem ellenkeznék, levetném ezt a reve-rendát és fegyverrel vennék elégtétel!. (Taps.)
Kállay Tibor o zárszó jogán beszél. Köszöni az előlegezett bizalmat. A 16 milliárdos deficit joggal keltett mély benyomást. Az Idén százmillióval több a bcfeklelés, mint
tavaly. Ezen vasúti anyagot szereztünk be, a munkanélküliség megszüntetésére 70 milliót költöttünk, megkezdtük a csepeli kikötő építését. Elismeri, hogy elegendő pénz nincs forgalomban, de ezen sajnos, segíteni nem tud. Nem hajlandó a munkakényizert behozni.
— Külföldi tőke nem keres nálunk ol-helyezési piacot, igy külföldről sem kaphatunk kölelönt. ígéri, hogy nem jön meglepetésekkel, ha valami a tennivaló, az nem más, mint az, hogy ne hrngoztas.uk folyton a jogrend helyreállításának szükségességét, mert nz megvan. A jegybankról kijelenti, hogy az nem kölcsönző Intézet, hanem a pénzfotgalom regulátors.
Beszél az italmérési jogról. Az engedély-revíziók folynak, a maebizhatóság kérdése nem az «, hanem • tUiígyi faktorok hatáskörébe tartozik. Az ezer koronán aluli kény-szerkölcsön beváltása rövidesen megkezdődik. A lisztviselökérdésröl egységes törvénytervezetet fognak benyújtani, mely a hadviselt tisztviselők érdekeit szolgálja. Gialz\\határo-zati javaslatot nyújtott be, mely szerint nz 1000 holdon felüli birtokkal rendelkező tisztviselőket bocsássák el. Az állam mindent megtesz, amit az adott holyzetben a tisztvl-, selők számára megtehet, azonban az állom nem tehet különbséget egyes tisztviselők közt. Kéri a javaslat elutasítását. Beszédit ezzel fejezi be:
— Remélünk és bízunk abban, hogy elkövetkeznek a rendezett állapotok. — Nem érlek egyel azokkal, akik cssk az állomcsőd bejelentését torlják kivezelőnek. Két uljo von a boldogulásnak : a harc és a verejtékes munka. A harcban elbukjunk,\' de n verejtékes munka megfogja hozni gyümölcseit. Nagy vihar volt. A paloták összeomlottak, a kis parasztházak sértetlenül megmaradtak. Ezekre akarok építeni, ez az én egész politikai programom. (Nagy éljenzéa és taps.)
Elnök szünetet rendel. Szünet után
"Bánjfy Miklós gróf: Húsvét óta a külügyi helyzet nem javult, sőt a kisantant azóta véglegesen megegyezett. Sohasem állították, hogy közvetlen ultimátumot küldtek nekünk októberben, de a hadi fenyegetés megvolt és a\' kormány a nemzet érdekeit nem tehette kockára. Reflektál Sígraynak a nyugat magyarországi kérdésben elmondott szavaira. Diplomáciai akták alapján ismerteti nz Andrássyval folytatott tárgyalásokat, azonban elutasítja, hogy a kormány a bandákkal összeköttetésben állott volna. Kalandor poli-
tikától tartózkodni kell. Szükségesnek larlja a rajongást a nemzeti ideálokért, de szükséges n reálpolitlka Is. (Éljenzés).
Elnök az ülést 4 óráig felfüggeszti.
A délutáni ülés. Délután 4 órakor nyitja meg Bolllik József az ülést. Az els8 felszólaló Hegyes-halmy Lajos. Iparkodik megcáfolni az indem-nitdsl vita Borán felhozott vádakat. Különösen azt hangoztatja, hogy a azénkormány-biztosaágot jelenleg nem lehet megszüntetni, mart a belföldi termelés nem elégiti ki a szükségletet. Ezután Sándor Pállal polemizál. Kijelenti, hogy ő azt sehol sem mondotta, hogy nem hive a kereskedelemnek. Bár ő szegény ember, hajlandó a Slpőcz-akció javára tizezer koronát adni, ha Sándor Pál azt a mondást bebironyitja. Viszont elvátjs, hogy ugyanezt tegye Sándor Pál, ha ezt nem ludja megtenni. Kéri az indemnitás elfogadását.
Bethlen István gróf miniszterelnök: Az ellenzék egész hslmazát hozta fel az elferdített tényeknek, ugy, hogy alig lehet megcáfolni valamennyit. A Hornyánszky és Friedrich által felhozott adatok nem felelnek meg a valóságnak. Rakovszky azt mondta, hogy a kormányzó ur azt mondta volna, hogy az a tiszt, aki nem legitimista, az gazember. A kormányzó ur ezt sehol sem mondotta. Ez légből kapott hazugság. Rakovszky le is akarta, leplezni a kormányzói, hogy ő legitimista. Ó abból sohsaem csinált titkot, de de abból sem, hogy erőszakos restaurációt nem tűr meg, mert eaküt lelt s nemzetgyűlésnek. (Élénk helyeslés.) Nem áll az sem, amit Friedrich arról mondott, hogy a kormányzó, a kormányzói hatáskör kibővítésére megválasztása elölt Illegitim befolyást gyakorolt. Az som Igas, hogy í a királypuccskor Hooler aogol követ védelme alá helyezkedett. Az pedig, hogy a király azo-mélyo veszedelemben volt, kijelenti, hogy a király személye Magyarországon mindenkor biztonságban voll, van éa lesz. Az aem áll, hogy ő |Albrechtlel tárgyalt éa megegyezett. ó teljesen független, senkinek le nem kötötte magát és a királykérdést puccsszerűen nem Intézi el. Felveti a kérdést, kl hozta be a királyt, mert akik a királyt behozták, azok felelősek mindazért, ami történt, holott most a felelőséget a királyra akarják hárítani, Csak politikusok hozhatták be a királyt, nem katonák. Bizonyltja ezt az a levél, amelyet a király s svájci köztársaság elnökéhez intézett, amelyben totdstjs, hogy magyar hívei figyelmeztették, hogy Itt az idő, hogy hazajöjjön. De ezek az urak nem tettek semmit azlrány-ban, hogy a nemzet egységesen sorakozzék a király mellé. Mindenkinek joga van a kritikára, csak azoknak nincs. És ha mi nem jártunk volna el egységesen, ekkor most
2 ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 18
ujabb bajok szaladlak volna ránk. Egy cacppct Mm aggódtak ax országért. (Sxmre-cainyf: Folyton gyanuiil.) A zaj egyre nő. Elnök nem tudja a rendet helyreállítani. Az ülést felfüggeszti É)j«n Bethlen, Vidítják a jobboldalon.
Szünet illán Bethlen folytatja beszédét. A puca veszedelme lehetetlonné vált, »mlg a kormány élén állok. Exután megcáfolja axt a meaél, mintha kiadták volna a parancsot, hogy a király vonatát löjjék. Ellenkezőleg, axt a parancsot adták ki, hogy nem sxabad a vonatot tüz alá venni. Ha a király ax Integritással jíll volna, mindenki sxivesen látta volna. (Hosszan tartó taps a jobboldalon.)
Elnök szünetet rendel el. Szünet után elnök megállapítja a napirendet. A legköze-\' lebbl ülés holnap, melyen folytatják ax indem nhás vitáját éa az Ipartörvény revízióját.
Üléa vége 8 órakor.
Meghalt a pápa. , .
3uttapeU, Január >3. Szombat este a Wolf jelemé* alapján hiro Járt, hogy XV. Boncdek pipa meghall. A híradás a legautentiku-aabb forrásból eredt annyira, hogy a nemzet birodalmi gyűlés elnöke a hlr nyomán el is parentálta a pápát. A hlr áronban korainak bizonyult. A Stephani ügynökség Jelentéso alapján kiderült, hogy a pipa csak vasárnap reggel tlvozott az élők sorából. A korai halálhírt annak tulajdonítják, hogy a szombat délután 8 órakor a római templomokban megkondultak a harangok. Ez keltette a halálhlil
A pápa holttestét a pontifikáló ruhába öltöztetve, ünnepi menetben a trónterembe vitték. Az elhunyt XV. Benedek pipa aicklfo-Jezéae teljesen nyugodt, arcvonásai változatlanok. Hétfón 9 órakor szállították a holttestet a Szent Péter templomba. A mai napra Bonomi miniszterelnök az összes iskolákban azUnetet rendelt ol.
Csernech heicegprimáa szerdán utazik Rómába, hogy réazt vegyen az uj pápa megválasztásában.
T ŐZSDE.
aalapaat, Jaaulr >3.
"\'fol*. tMO. Ke. 1 3t\'X), Un
ül 7Í0\' «lrt. tt\'/„
»• \'1.1* Ui,
5?" 117t, S.ÍJd tnM 1MCO, lío<e<utoi/ Í65, Fn*. ■Ualr . Itotkae fedet —. Bácd UllxMla 7\'
u , U*«I" "*». 0.«,U\'HIW 710,
8ja» «M0 M.nu-01... >00, B«*,M «,oo, Orueh.
i0m4. Sslisvárl <015. il.e 5I5Í\' ^"JKJ0\' "\'0. ^eZ 1110, Cuttiíuo
Cale. IMOO. AJrt. Mvo. AtUsUk. M76, KWk^,, "1 Bojajlk-Apl, 860, UpUl S40. PM^
víwTTíCC Mtí/SS!
, v A« Elámult Harangok lemét
, *•«• ismételték meg az El-
némult Harangok c. színmű előadását a Kath Legényegylet műkedvelői a Polgári Egylet nagytermében. Bár nem voltak annyian, mint
• s első előadásnál, mégia jói esett látnunk, bog, mindazok, .kik . „épe;- és jót szeretik ^Ikalomnwl la résztvettek ax előadáKn. Jó példával,árt dói a ,.1.1 Sí.loge.red nagyérdemű parancanoka, Bobeat Mátyáa ezredes, aki a tisztikar azámos tagjával együtt megjelent ax előadáson, fénye, példáját mu. tátva annak, hogy a hax.fi.. é. vallásoa irányú társad zlml ösaiejövetelek Iránt meleg rokonérzés*:! viseltetnek. Az előadásról csak annyit írunk, hogy méltó volt az elaöhör, Jít talán (Jég jobb ia volt. A axereplSket külön nem soroljuk fel, a közönség taps. viharban kifejex.lt tetazéao elég juialom volt fár.doxásaik ulán. De axt U írhatjuk, hogy mindazok, akik megnézhették volna «x előadási, de nem voltak ott, sajnálhatják ezt, mert jobb, ösezevágóbb műkedvelői előadás már réten nem volt Kanizsán. Ax előadáat táno Wv*Ue, mely . fiatalság pompás lánc-Vdv« jga.jOlta.4s amelynek csak a záróra veteU végett. ,
Magyar farsang 1922^ben.
— Sajói tudósítónktól. — Az Idén különösen hosszura nyúlik a fars*ng. Teljes két hónapig tart, bőven adván alkalmat bálozásr., mulatozásra, táncra éa egyéb hasonló szórakozások!.. Vízkeresztkor kezdtük el éa még hat hétig március egyig bőven nyiiik rá alkalom, hogy alaposan éa sokszor kimutathassuk magunkat. Mintha csak kárpótolni akarnának bennünket a naptár-cslnilók az elmúlt esztendő szomorúságáért, nyomorult, kűzdőteljes napjaiért s egyszersmind azokért, amelyek majd még ebben az évben, a hátralevő tlx hónapban azakad-nak ránk. A mulatozás! kedv meg van, egyébről sem hall az ember, mint gazdaaigl leromlásról. Hogy kik éj hogyan mulatnak, mindezekre feleletet adnak axok, akiknek résiük van a faraangi mulatságok, báloxások előteremtésében. A feleletek sxépen aorjában itt következnek.
Aranyozott csipke, toll is dlnnyeapicc.
A .bál ott kezdődik, hogy axépen ki kell öltözködni. Ragyogóra, elegánsra éa a legújabb divat azerint. Mindez őnagyaágára vonatkoiik leginkább, akinek mindennél fon-tosabb, hogy kápráztatóan jelenjék meg a farsangi mulatságon. Tehát a toalett. Erről mondotta őnagysága szabónője:
— Közel száz megrendelőm van és ezeknek kéttized résiét most, a farsang alatt kell kielégítenem valami külőnlegea, rendkívüli munkával. Ar nem számit, csak ne legyen mindennspi toalett éa elkéazüljőn a megszabott terminusra. Szerencse, hogy berendezkedtem a fjraangra, mert nem tudom, mit csinálnék most, amikor úgyszólván meg. rohannak a megrendelők. Máskor is követték a hölgyek a divatot, de soha olyan eksztázisban, mint az idén. A legújabb divat a tavaly annyira kultivált prémet elűzi a toalettről s aranyoiott csipkéket, tolldlszité-seket hoz helyébe, amik könnyedtségükkel hasonlíthatatlanul célszerűbb díszítései az estély toalettnek, mint a prém. A fazon ? Sok, úgynevezett dinnyecikk alakú kivágás, — nem dekoltázs, mert a kivágás alá rendszerint még más anyag, vagy ha selyemből készül a ruha, máaazlnü selyem kerüL Ezek a dinnyespiceek uralkodnak a mellen, karnáj és lent az aljnál. Az árak? Istenem, 15 ezer koronáért már elsőrangú munkát szállítunk. Ha aranyozott csipke kerül a ruhára, 20—22 korona, hiszen a csipke méterje 1000 koronába kerül.
Modern Hamupipőkék.
Mese a Hamupipőkéiéi, aki elment a bálba, elhagyta cipöcskéjét éa a királyfit ez az elhagyott dpöcske vezette báli ideálja nyomára. Mai világban nem laméllődhetne meg a meae. Hamupipőkének kétszer is meg kellene gondolnia: cl szabadé veazitenle cipöcskéjét, hiszen egy pár báli topán — pedig cssk olyan közepes fajta — 1600 koronába kerül.
A jobb minőség, príma anyaggal éa elsőrendű kldolgozáaaal 2000—2200 koronába la belekerül - vallotta be a dpőkereskedő Megfontolja ám, aki cipőt rendel. Nem is érez-xük, hogy farsang van. Közönségünknek ha hu« sxáxaléka rendel bál! cipőt, amely - . legújabb divat ,,e,i„t _ h
franca topáp, ,im., ^„„a („„„^ úgynevezett esxkarpen. A báli dpök anyaga
tuinyomórészben antilopbőr. elvétve lakk
A frlzurn.
Hltra van még a frizura, amely szintén ákessége a női extern őrnek. Erre vonatkozólag egyik hölgyfodráansalon vezetőjétől kaptunk Információkat. Megtudtuk, hogy — nincs. Vagy legalább ia nincs kimondottan faraangi frituradivat.\' Az állandósul, ami három hónappal ezelőtt is volt: egy bizonyos sablonon belül — ez a aablon a magsa konty — a fantázia, egyéni izléa a ötlet legszélesebb körű érvényesülése.
EMgadatUa ■ cigány.
A dgány panaszkodott, skl pedig valamikor százakat keresett egy-egy farsangi mámoros, bolondos báli éjszskán.
— Nem szórják már a pénst, hutállom — mesélte. — Régi jó idők, taUn Igazak nem voltak, amikor a hegedűmbe dugták, meg a homlokomra ragaaztották a bankót. Meggondolják a nagyságos urak, mielőtt el-huxatnák axt a nótát.
Inkább csak fordítás.
Utoljárs s férfiatabóv.l beszéltünk.
— Beszereztem s sok szalon ruhához való anyagot — mondotta —• ia mind a nyakamon maradt. Egy frakkot csináltam az egész szezonban s nálam sem érezhető a farsang hatása. Legfeljebb abban, hogy jelentékenyebb részben zakkó öltöny helyett frakkot és szmokingot kell kifordítanom éa — vasalnom.
Mikor ax árak felöl kérdexőaködtünk, leültetett bennünket a szabó. Azután egy számlát mutatott.
És olvastuk: Egy frakköltöny 25 ezer korona; egy azmoklngöltöny 18 ezer korona.
Igy készülnek az Idén a bálokra.
A cserkészek esiélve.
.Járj őrömmel álmaid egében I" Miért, miért nem, ezek a költői azavak csengettek, zaongottak állandóan fülünkben nekünk, a szombati cierkészest boldog közönségének. Járj örömmel te kedves, bájoa ifjúság és vlgy minket is oda magaddal a te álmaid egébe, abba a csodás világba, melynek tltk.lt kevéa szem látja. A te világod mosolyba vonja a ml borús egünket, diákország kis népe között járni nékünk szent öröm és szivünkhöz szólt s kis Prológ, (Fodor Sanyi) hogy jöjjetek velem, feledjétek az élet száz baját, feledjétek, hogy az egünk borús. Boldog órák ls voltak, amiket ott töltöttünk, de kár, hogy elmúllak | Szivünk gazdagabb Isit, színültig telt ekkor örömmel és boldogságból s most kedves emlék él, dolgozik tovább IcIkOokbcnI
Kevés ilyen esténk volt I A nézőtéren oly előkelő és válogatott közönség, melyet nem igen látunk együtt ünnepélyeken; a szinpsdon a gazdag, változatos, színes műsorban pedig minden oly tökéletes, oly kedves éa abszolút értékű volt. A kiválóan sikerűit műsor egybeállítása a az egész est Ízléses rendezése a csezkészcwpat vezetőjének, Szűcs Imié tanár urnák agilitásáról éa rátermettségéről tesz tenuságot. Örömmel hallottuk ax ő beszámolóját cserkészeink eddigi munkájáról, mert ahol oly caendea, de céltudato. munka folyik, mint náluk, ott ^siker elma radhatatlan. A főgimnázium énekkarára, (melj Surányi Gyula tanár ur vezetésével a Hiszek egyel, Himnuszt s a cserkésxlndulót adta elő nem keU uj dicséretet mondanunk, a zene szám (Kunok Ábránd: Fodor L, Rlcdl j Sauerman A.), művészi volt a nyolc cserkés toborzó tánca, melyet Harsay Gizike tán<
___
t.nárnő tanított be, a tomboló taps után ítélve is, magával ragadta a közönséget. S mily bájosak, kedvesek, élvezetesek, finom humorunk voltak a kacagtató kis szinijelene-tekl Akár a polgári iskola cserkészeinek Karcai darabjára (A -f 8, Wailand 1. és Kozák B. a HWepben), akár a glmnáiista cserkésiek fölséges .Upmann" iiámára gondolunk. Ennél a darabnál a tartalomban levő kitűnő komikumot nagyon jól kihasználták a szereplők, a azerkeaztő ur Is, (Grabant J.) de főleg maga Upmann kapitány ur (Dómján Utván nagyszerű exolikus, szabadalmazott caerkéazöltözékével) páratlan hatást ért el. Igen jól állott Janda Karcsinak a borzalma-aan naiv oserkéazkaland a Bagyarl Bélának, .a magyar éjszaka éjjeli Síének, ki várja a szent uj pirkadatot" — sok kincses gondolattal átszőtt az ép szavalata á színpadi beállításáéi a az ügyesen belenőtt hazafias énekekkel gazdagítva, mély érzéseket keltett. Az egész műsornak főpontja a nyári táborozás története volt, melyet igen elevenen a ügyessn irt meg Grabant József a a beleazőtt cserkész-szövegre átírt ismert magyar nótákat nagy élvezettel hallgatta a hálás közönség. Az a kát kedves óra, melyet ezen nívói éa sikerült műsor nézésében töltöttünk, ritka élvezetet nyújtott, hogy oly nemes, oly tisi!a a oly boldog élvezel volt ez. Mosolygó virágokat láttunk, melyek gyümölcsöt ígérnek, láltuk lélekben mint hajt ki az ág a szomoiu romok fölött s mint zöldéi a fű s fürdik a virág még a sírok halmán is ragyogó tavaszi napsugárban I Uj étet zenéjét, a jövő dalát hallottuk csengeni az ifjak ajkain (s kacajukban).
S mily örömmel hallottuk, hogy a cserkészek nemcsak azórakoztatni tudnak, hanem komolyan készülni is a jövő magyarság hivatására ; minden munkájuk a jövő magyar ember a a jövő magyar katona kialakulását célozza, életük és törvényeik a magyar faj rnegtlaxtuláaára a megnemesedéaére szolgálnak a még kézimunkával is foglalkoznak, (melyek közül több ki ia volt állítva a mellékteremben) hogy igy praktikus érzéket ia neveljenek a magyar ifjúságba. Mikor ugy-látazik, bogy játszanak, akkor Is a hazáért dolgoznak. Pro patria est dum ludere videmur — mint s szónok mondotta. Ma játazó cser-kéar, holnap vaavitéz.
Ugy halljuk, más városok mintájára, Kanizsán la meg akarják alakítani a helyi bizottságot, a cserkészek védő testületét. Ilyen bemutatkozáa után ugy hiszem azámil-hatnak minden érző, igaz magyar szeretetére. Jól eaett a kedvea fiatalaágot az előadás után szórakosnl látnunk, mert ez a szórakozás, a ft. Eberhardt igazgató úrtól engedélyezett tánc ia méltó volt az egétfz estélyhez : hazafias éa komoly színezettel volt átszőve. Körmagyarral kezdődött éa végig szolid, kedves, közvetlen, családias volt.
Igy volt oz jóll Szívből Őrültünk mindnyájari, akik ott voltunk, hogy ott lehettünk s bár hallgattunk, útközben magunkban ismételgettük a prológusban hallott igéket: Itt áll előttünk egy uj nemzedék, ez majd elhordja a bus romokat a főlépili a dult
otthonokat I _Szikra.
i
— Arany, ezüst, platina, aranyfogak és érmek beváltása a leginaga-■abb napi árban. Arany és ezüst jegygyűrűk, ékszerek és javítások készítése a legszebb kivitelben Fried József ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Fö-ut és Sugár-at sarok).
__Z.-\'-\'.Al KOZI.QN\'Y_
HIEEK
— EakUvő. VPeiss Ödön dv. távírda-főellenőr f. hó 22 én tortolta esküvőjét ötv. Böhm I.ajosné, szül. Ekhamp Mariska úrnővel.
— Balázs Árpád Nngyknnfzanra jön. Balázs Árpád, a hirneves dalköltő és dalénekes értesülésünk szerint február 4 én a Szanatórium Egyesület piknikes estélyen felfog lépni. Az országos hirü művészt nagy fáradtság és utánjárás után sikerült az egyesület vezetőségének megnyerni, de ez hihetőleg meg is hozza a kívánt sikert, amennyiben Nagykanizsa város társadalma teljes egészében ott lesz a nagyszerűnek Ígérkező művész estélyen.
— A postások mulatsága. A nagykanizsai postások az idén is, mint minden évben, mulatságot rendeznek. Az idei mulatság azonban nnnyira nagyszerűnek Ígérkezik, hogy felülmúlja az összes eddigieket. Egyelőre csupán annyit árulhatunk el, hogy a tánccal egybekötött tréfás estély február 11 én lesz és műsorán pompáxabbnál-pompásabb számok szerepelnek.
— A Hadirokkantak estélye. A nagykanizsai hadirokkantak, özvegyek és árvák szövetsége holnap tartja meg fél 9 órai kezdettel hangversenyét a Polgári Egylet termében. A nagyszabásúi hangversenyen Marschalkó Rózsi, a m. kir. Operaház tagji, Oroszt Albert, a Városi S\'inház tagja, dr. Ba/la János és Garamvölgyi Iván fognak közreműködni. A hangversenyt rendkívüli nngy érdeklődés előzi meg. Jegyek korlátolt számban még kaphatók Szerbnél ét o Krátky tőzsdében. A műsort tánp követi-
— Egy román tábornok családi tragédiája. Brassóból jelentik: A román hadsereg egyik legtekintélyesebb tábornokának véres családi tragédiája tartja izgalomban a város közönségét. Eremie tábornok, aki a nemzetközi Duna-bizottságban Romániának volt a képviselője, két gyermekével, tizennégy éves leányával és nyolcéves kis fiával lakott a Korona szállóban. A rom4n újév éjszakáján, vasárnapra virradóiig, a szálló személyzete tompa pisztolylövések zaját hallotta, de nem tudott semmi jelből arra következtetni, hogy a tábornok szobája olyan megrázó tragédiának lehet a színhelye. A szobában véres ágynemű között holtan találták a gyermekeket és a padlón elterülten feküdt Eremie tábornok. Mind a hárman halottak voltak mir s mindhármuknak fejéből folyt a vér. A tábornok — ugylátszlk — alvó gyermekeinek egymásután lőtte át a halántékát, azután önmaga ellen fordította a katonai pisztolyt. Hogy a megrendítő tragédiának mi volt oz oka, azt nem lehet biztosan tudni.
(x) Az Urániában szerdán és csütörtökön „Veszélyben a pokol".
— Közalkalmazottak figyelmébe 1
A kedvezményes mérték utáni cipókro szóló megrendelések határideje végérvényesen c hó 31ig bezárólag meghosszabbitatott. A cipők elsőrendű anyagból, s a legszebb kivitelben készülnek annál a cipésznél, akinél a megrendelő azt elkészítetni óhajtja, a megrendeléshez az illető igényjogosultsága fényképes igazolványával igazolandó. A cipők átvételéhez szükséges a magyar kir. állampénztár által kiadandó cipőutalványok, miért is felhívjuk, hogy azokat kellő időben beszerezzék Egyben tudatjuk, hogy a cipők ArAt összesen 900 koronában Állapították meg, melyből 600 koronát a megrendelésnél e!ő:égként, 300 koronAt pedig az Átvételnél kell lefizetni. A cipők egyformán fekete boxbőrből készülnek, azonban
_3__
megfelelő ráfizetéssel finomabb és színes Anyagból, úgyszintén varrottan vagy magasabb szArral készítve is megrendelhetők. Ebbeli kivánsAgokat kérjük a cipőt készítő iparosnál bejelenteni. Nagykanizsai Bőripari Szövetkezet Kölcsoy-utca 1.
(x) A kis hazátlanok búcsúznak Kanizsa közönségétől. A Világ mozgóban szerdán és csütörtökön kerül bemutatóra a Kis hazátlanok IV. része, melynek szerdai előadásához a jegyek ma d. o. 10—lg ig és d. u. S—5-lg átveendők, mert azontal az előjegyzett Jogyck eladatnak,
(x) HÖLGYEK! El nc mulasszk Petro-vicsot megnézni az Urániában szerdán és csütörtökön.
— A világ legfényüzőbb léghajója.
Rómából jelentik: Most épitik Olaszországban a világ legfényüzőbb léghajóját. A léghajón, melynek neve Napoli lesz — tizenkét motor van, egyenként hAromszáz lóerővel. Fényosen berendezett konyhájában szAz személy részérő lehel főzni és még sokkal elegAnsabb a pazar étierem. Ezenkívül egy pompás, Üveggel fedett terrasz Ali az utasok rendelkezésére, molyból gyönyörű kilátás nyílik as alant elhúzódó tájakra. Ez az uj léghajó a világ eddigi legfényüzőbb léghajója.
(X) Dr. Kőnig fogorvos szabadságéról hazaérkezett és rendelését újból megkezdte.
(x) A Király Sörfőzde R. T. össz-munkássAga folyó hó 28-án, szombaton este 8 órai kezdettel a régi .KápolnA\'-hoz címzett Maschanzker féle vendéglőben saját beteg-sogélyző alapja javara szerpentin és konfetti csatával egybeköiött táncmulatságot rendez. Betépőjegy személyenkint 20 korona. Jó ételekről és italokról, valamint pontos kiszolgálásról gondoskodva van. Számos látogatást kér a vendéglős.
— Meghívó. A Nagykanizsai Bőripaii Munkások folyó hó 28-án, szombaton tartják műkedvelő táncestéi) üket a PolgAri Egylet emeleti helyiségeiben. Szinre kerül „A tolonc" népszínmű 3 felvonAsban. MiutAn külön meghívót nem bocsAtoltunk kl, ezúton hivjuk meg a n. érdemű közönséget. Jegyek előro /ált-h»iók Wiilner Lajos cipészüzJeiébcn Csengeri-ut 5 Felülfizetések köszönettel fogadtatnak. A rendezőség.
(x) Jön Petrovlcs ax Urániába szerdán és csütörtököm
(x) A m. köztisztviselők F. Sz. felhívása a nagykanizsai köztisztviselők és közalkalmazottakhoz! Mint ismorotes, hogy a helyi közalkalmazottak csoportja megszűnt és a M. kormAny megbizAsAból a M. K. F. T. és É Sz. igazgatósága egy impozáns és a legmesszebbmenő igényoknek megfelelő fii-e-üzletet nyitott, amely nem csekély ijedelmet okozott a város egy irAnyban — de nom keresztény szellemben — fejlődő üzleti életében. Rendkívül előnyös ArainknAl fogva — eltekintve az ott működő személyzet rokonszenves nugaiar-(Asától — közkedveltté lett; ugy, hogy egész gócpontjAvA vAlt a nagykanizsai kereskedelemnek. Most, amikor félévi zArlatunkat elkészítettük, több mint hat millióra rugó forgalom és igy tetemes haszon mutatkozott könyvcinkb:n. Ez felbátorított bennünket arra, hogy felszólítsuk a nálunk vásárló köztisztviselőket és közalkalmazottakat, hogy lépjenek be szövetkezetünk kötelékébe, vagyis jegyezzenek nálunk részvényeket. Eddig több mint háromszAzezcr részvényünk forog közkézen (és rövidesen papírjainkat már a tőzsdén is jegyezni fogják) és rendkivüli kelondőségnek. Örvend, miután löbb mint negyven fióküzletünk működik Budapesten, amely az orszAgban a legszebb es legforgalmasabb Arudáink (például Debrecenben három fiók van és naponta a főáruda kettő százezer koronAt forgalmaz a kedvezményes Arukon kivül, — valóságos Babilonja — és minden nagyobb vArosban pld. Szegeden négy, Kaposváron kellő, Pécsett három, Győrött négy. Szombathelyen négy, Nyíregyházán ketiő, Székesfehérváron keltő stb. Stb.) ós szAmtalan he-
2 ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 18
lyen a legnagyobb csínnal vannak berendezve és árainál fogva a legkedvezőbb b9M*reé*i forrás. Miután félévi működésünk bebizonyította azt, hogy nagyszerű teret nyertünk a keres* técy szellemben vttetcil kereskedelemnek Nagy kanizsán, most már bátran felszólíthatjuk a köztisztviselőket és közalkalmazottakat, hogy teljes bizalommal fektethetik megtakarított pénzecskéjüket részvényeinkbe, mert ott bizios^b:* helyen van, mint bármely intézetnél. Minden köztisztviselő és közalkalmazott beléphet s/ö vetkezetünk kötelékébe! Ne feledjük, hogy ez egyben erkölcsi kötelességünk és Buját hasznunk is, mert alapszabályaink 20. §. d) ponijo értelmében minden tag az Őrleti nyereség 20%-ábtl vásárlási visszatérítésben részesül, erró a célra „Vásárlási visszatérítési könyvecskék* ízolgálnak, mel)beminden alkalommal az üzletvezető beírja a tag által vásárolt áru vég összegét. Ezek a könyvecskék a beJépé> alfcal-mával elkérendők. Ilyenformán a tag által vásárolt áruk után — amelynek ára már is alacsonyabb, mini a piaci — évvégén 6% vissza, térítést élvez. A fél belépése tagjaink sorAba egy 80 koronás részvénypapir megvásárlásivá: történik. Fióküzletünk egy belépési nyiiatkoza tot tolt ki a megfelelő adatokkal a belépn óhajtó fél részérc, amelyet a következet budapesti igazgatósága jovAhagy és az uj tsg belépéséi egy keményfedelű könyvecskével cli«-meit és igazolja. Miután mar löbb ezer részvényjegyzés tortént — amelynek jövedelme löob mini kettőszáz fiókunk összjövedelmének I — I reáeső hányada — felkérünk mindenkit, aki jeg>ezni óhajt, az janutr ho 31 ig minden nap léi háromioi ól óráig jelentkezzen. Minden köztisztviselő és közalkalmazott bármely szám ban jegyezhet részvényt — idegen azonban ar. igazgatóság jóváhagyja mellett. Eddig Budapesten tö. b mint hatvanezer tagunk van, ami a legjobban bizonyítja eredményünket és ke reskcdclmi nívónkat. Hétfőn, 93 Ari és 24 én el-sőnnnőíégü rizskAsát osztunk tagjaink részére, személyenkini 1 kg. oi 56 koron*ért. M. K. h. T. és £. Sz. üzletvezetőiébe.
— Igazságügyi nyugdijasok figyel méba! Felhívom »z összes igazságügyi nyugdijasokat, hogy a kedvezményes áru élelmi szereknek az 1921. évi juiiu*—decembo hónapokban természetben ki nem adott mennyisége után jaró készpénzmegiérités címén utal vAnyozott összegek átvétele végeit, nyugdíj-könyvecskéjük felmutatása melleit folyó évi január hó 26-én délelőli 8 óraker a kir. törvényszék épületében (emelet 2a sz. ajtó) jelent kezzenek. Dr. Eöri Szabó Jenő kúriai biro kir.. iszéki elnök.
— Menyasszonyok, fiatal leányok, asszonyok kérjek, vegyek, o.vassák és terjes\', szék a legszebb magyar női lapot,. Amörud Zoltán lapját az Uj Otthoni, ahol frissen, elevenen es finoman megirl cikkekben mindcr.t megtalálnak, ami a nőket érdekli, — hiszen m lapot nők írják a nőknek. Mutatványszámét sztves készséggel küld 3ü K ellenében a kiadóhivatal (Budapest, V., Ügynök-utca 8)
785/1922.
Felhívás.
Felszólittatnak mindazon hazatért hadifoglyok, kik fogságuk alatt a török, tatár, mongol, mandzsu, tungusz, kina, szamojéd, japán, finn és bulgár néppel vagy népekkel együtt éltek, vagy velők összeköttetésben voltak, hogy a városház hirdetési tábláján kifüggesztett .Magyarországi Túrán Szövetség" felhívását mielőbb olvassák át és az abban felsorolt kérdésekre személyes tapasztalataik alapján a feltételeket — Írásban — a városi katonai ügyosztálynál (Városház, II. em. 31. ajtó) sürgősen adják be.
Nagykanizsán, 1922. évi január hó 20-án.
Dr. Sabján s. k.,
polfinoest^r.
Apró hirdetések
Eladó modern keményfa hStószoba és konyltahcrcndízés fcdeklódol lehel d.-. Knousz Ugvvédr.il (SusAr-ut 30.). _
Jó családból való tanulóleány fel-
véieiiK Fischel Kúiflp Fi»i aruhazíbarv_
Zongorák, leitróvidohb fekeie, keresd húros bécsi gyírtmínyu és pianino ktiOnfi kart-an, viU|CM matt, jutányosán e\'ad jk Zti J\'i Miklós-Utca 45.
Hirdetmény.
,\\ „Gazdasági Önsegélyző Szövetkezet Nagykanizsán felszámolás alalt" alul iiotl felszámolói a keresk. lörvéitv 206. § n éneimében erennel ktfzhirré tesszlik. hogy a felszámolást héfejezttlk. Az OztclrészblnOkoso km oz nlálib megnevezel! kivételével teljesen
kielégítettük.
Stcrn Miksa nagykanizsai Husz\'i tór 6. sz. a. lakos cipószíiicster, többszöri felszólítás dJCAra kóv-telisének felvétele véíelt nem jo-lentkozvén, uz 1917—1920. évi. 2 dtb.; és az 1018—1921. óvt. 2 dtb. üzletrésze után járó követelését v. ). 237 K kósz|ián2l és 300 K t évért. 67, os hadikölcsőnkótvényt f. é. január hó 26 én részérő blroi Ittélbe tesszük.
Snv/f László faics Lajos
Kohn Lipót Reichen/M Ede
Knorlzer György
Sürgősen átadó
o*gykvii4gb«a ^forgalmú
rőfös- és füszerüzlet
árával r»gjr arti nálhül mi* \\*UUo<it nsUtt UkituL N»;iy uJvar, istilUJbamnihttal, & éves stcui5dc»<l, uj tcrtodci^v. 0 km. v*yjUllomA\\hox, n»Ky kornyék. L\'njr«nott fpy könnyű fcdcloihlnto eksó aifcun t\'.ttt
Bruncslcs Ferenc Hahót
P0LL4K M. EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Klnlny-utca 2/u I. emelet
Tolaton 131.
touii-f.t>r»ir h»vl ssiUilisr.
éi mígrtoJelhelí:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
turul. ilf, IIjot. í. áopf»l ««b, Urull be... biUtkSny, k.ítoí. ««Ur. t.os.rl. Y«e» Hb«. lucerna, répa ilt>. 4m«
gazdasági magvak
ugy klxbb, mint n»nyobb m«nnyiiágb«a.
Mlndan gazda Igyokaxxék szükség, latét mielőbb megrendelni.
Hl*__
XXXXX XXX XX XX xxxx
AJÁNLUNK:!!
Most txérkoiett eredeti ésxaknámatorsságl
takarmányrépa-
magvakat (ealruképuségétt it fajasooos-
»x«v«tolunk), tovibbí mindenoamii gazdasági magvakat tavast! v«tí»ro (lóhar, la«rna, bükköny «tb.) ét nlmttontigi kortl magvakat.
X X X
wa VA s&rolunkt R.bcMÍéiacl él upihL
f| Ország és Widder x
ü jationa- és magktftskiM1: Kagykulua JJ Jg Erzsébet-tér 10. T.l.loni UO. Jí
XXX XXX XXXXX XX X XX
a
VILÁG
mozgokepszinliz
Erziibit királyné-tér. Szarvai szálloda épllttttn

Telefon 74.
TaUfon 74.
Szerdin és csUIOnOkSn
A kis hazátlanok IV. része
6 felvonát.bon
Pénteken, szombaton ás vasárnap harry Pici felié, t.vl a
Fejnélküli lovas III. része
RftlvápoV • \'■t\'-ely 22 K, itótjr, :8 K. L hely J5 K, n Ek5*J4K,k bMJuáup C H t*l 9 ürOoc. rnu- ét \\iootp-
u, UXj |„ ^ , kot<lci || „[<)ioo W, 5, 7 i, 0 p0at9I .
-------A S
OQOODOOaOOOOOOOOO DDOOOOOODDO
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állittatnak eló.
Kiadáivat talefcn: 78.
Nyomatott
NAGYKANIZSA;- Fő-ut 13.
\' 1""Ul*idODO\'ok: ^ " ti könyvnyomdában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa. 1922. Január 25. Szerda
20. azárn.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
tockMstóltg is kiadóhivatal i Pö-nt 15. SS. —— lat.tufbin-t.Wco 78.
Megirflonlk mindig kora reccol
főszerkesztői Dr. HEOEDOS OYÖROY
aaaiatsr. U.tUM
pelelosszerkesztö .
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Blófisettst árak : Elí.. érr. 1*0 K. K.Uvt. «M X. 1
tm 140 K. Egy bán Ift K. Eo« aai. fa. a K
Éles támadás a kormány ellen.
Rassay és Lingauer támadást intéznek a miniszterelnök tegnapi beszéde ellen. A miniszterelnök beszédével sokat ártott az országnak.
Budapest, január 24. A nemzetgyűlés mai ülését 7*11 órakor nyitotta meg Bottlik alelnök. A részletes indemnitási vita során elsőnek
Rassay Károly szólalt fel. Határozati javaslatának indokolása kapcsán polemizál a miniszterelnök tegnapi beszédével. Behatóan foglalkozik a választójog kérdésével. Ha a kiadások 40 milliárdra nőnek, a jogokon nem szabad szűkíteni. Cinizmus a miniszterelnök részéről, hogy az ellenzéket okolja a választójogi törvény elhalasztásáért. Ez tarthatatlan rabulisztika, mert meg van győződve, ha az indemnitási vita alatt idehozta volna a miniszterelnök a választójogot, nem kapott volna hat hónapi indemnitást a kisgazdáktól. A miniszterelnök elfelejt nyilat kőzni arról, hogy mi lesz február 16-án . . .
Szilágyi: Csak a királykérdéssel törődött, mert ezzel lehet hangulatot calnálni a kisgazdáknál.
Rassay fejtegeti, ha nem lesz uj választó-ogi törvény, akkár csak a Friedrich féle választójog alapján lehet választani A válssztó-jog megszükitése forradalomhoz vezet.
Drozdy: Forradalomba akarják vinni a nemzetet.
Elnök,: Ezért Drózdyt rendreutasítja.
Rassay: Kéri a miniszterelnököt, hogy gróf Tisza politikáját ott folytassa, ahol Tisza a megértés jegyében az általános választójog alapjára helyezkedett.
Ezután a királykérdésről beszélt. A miniszterelnök politikusok előtt kijelentette, hogy Ő a Habsburg dinssztiát meg akarja menteni a család egyik tagján keresztül. Vegye tudomásul a miniszterelnök, hogy ők nem IV. Károly, nem egy család ellen hadakoztak, őket nem érzelmi szempontok vezették, hanem az a gondolni, hogy a Habsburgok bármelyik tagja kerüljön is a magyar trónra, az a monarchia visszaállításának kezdetét jelentené. Éppen ezért tiltakozik min-den Habsburg-restaurációs kísérlet ellen. Indítványozza, hogy detronizálják az összes Habsburgokat és a királyi ház tagjait illető jogo-sitványok szűnjenek meg. Szűnjék meg a főudvarnagyi bíróság Is. Lehetetlen állapot az, hogy király nincs, de királyi család és főudvarnagyi biróság van.
— Nem áll az, hogy ő idegen hatalmak proteklurátusa alá akarta volna magát helyezni. Ó csak azt mondta, hogy biztosi-tani akarja a választások tisztaságát és oak azt mondta, hogy ha visszaélések fordulnak elő, ő nem átalja a választások tisztaságának érdekében a müveit külföld véleményének védelme alá helyezni magát. Ezután tanukra hivatkozva azt igazolja, hogy Bethlen azt mondta, hogy nngol védelem alá helyezi magát. Álljon fel nagyatádi Szabó István és jelentse ki, hogy a miniszterelnök ezt nem mondta, akkor Ő bocsánatot kér a Háztól. Másik határozati javaslatot nyújt be az ideiglenes államfő jogi helyzetének rendezésére és hatáskörének időbeli korlátozására. Ezt meg Indokolja és kéri elfogadását.
Rakovszky személyi kérdésben szólal fel. Ezután a zárszó jogán
Lingauer Albin emelkedik szólásra. A mai kurzusra azt mondja, hogy ez nem keresz\' tény demokrácia, hanem junkerizmus, mely ellen küzdeni kell alkotmányos uton. F\'i»egetí ezután, hogy miért nem jöhetett Őfelsége fegyvertelenül Budapestre. Hogyan garantálhatta volna Őfelségének biztonságát, mikor Gömbös a mellékkormény részéről kijelentette, hogy a hadsereg amerikázott és a nemzeti hadsereg tisztikarának egy része miatt őfelsége nem volt biztonságban. Két beszéd árulta el a külföld előtt gyengesé-günlfet. Gömbösre, aki szerint a nemzeti hadsereg és a közigazgatás amerikázott és felmondta a szolgálatot; és Bethlené, aki azt mondta, hogy vannak pzervezetei, melyekkel akaratunknak érvényt tudnánk szerezni, de oly gyengék vagyunk, hogy erőteljes irredentizmusról le kellett mondanunk.
Elnök szünetet rendel. Szünet után
Lingauer: Szerette volna, hs a keresztény politika tisztaságának bizonyitására a minis/tereJoök a pampákra. is .időt szánt volna. Cáfolta volna, hogy a kiviteli engedélyekből befolyt összegekből semmit, pártcélokra nem - fordítottak. Az Esküdt.ügyet szeretné a Ház asztalán látni.
Foglalkozik Andrássy és Bethlen tegnapi össze szólalkozásával. — Szavahihetőség tekintetében Andrássynak fogja pártját. A trónfosztás! törvényre vonatkozólag figyelmezteti a nemzetgyűlést, hogy ugy van megszerkesztve, hogy a Haosburg-ház egy másik tagjénsk trónra emelése nincs kizárva, noha az antant ezírányu kívánságát idejében tudta a kormány. A választójoggal kapcsolatban kérdi, hogy keresztény demokrácia e ar, hogy nsgy keresztény tömegeket kizárnak a jogból. A miniszterelnök Iránykijelölését nem veszi komolyan. Hallotta a miniszterelnököt irredentizmust is hirdetni és tegnap felelős helyről beismeri gyengeségünket, amivel megingatta a bizalmat elszakított testvéreinknél. (Helyeslés.)
— A miniszterelnök azzal vádolja az ellenzéket, hogy kellemetlen igazmondásával destruálja a kormányzó tekintélyét. Ez nem áll. De a kormányzó tiszteletreméltó személyét sokan pártpolitikai szempontból védő--pajzsul hssználják. Ez a kormány nem alkalmas, hogy ebben az országban tekintélyt védjen vagy létesítsen, mert amikor szentségnek tartja az 1920:1. t-c. t, ugyanakkor sárba tiporja a mentelmi jogot. (Ugy van I) Az ország népe meg akar szabadulni ettől a rendszertől. A nép nagy tömegei erőteljesen fordulnak a legitimista irány felé. Felolvassa Gratznak egy nyHatkozatát, melyben a miniszterelnök tegnapi beszédének rávonatkozó részét cáfolja, mint a tényeknek meg nem felelőt. (Zaj.)
Rassay: Krónikus lett a tévedés. Ki kell ezt is plakátirozni I
Lingauer beszédét aizal fejezi be, hogy a trónfosztó törvény alkotmányunk megváltoztatására törekstik, kéri ezért határozati javaslatának elfogadását.
Elnök az ülést délután 4 óráig felfüggeszti.
A délutáni &!<•.
A nemzetgyűlés délutáni ülését Bottlik alelnök 4 órakor nyitja meg. Az elaő felszólaló Friedrich, aki beszél a kiviteli panamákról, amelyekre határozati javaslatot adott be. Nagyatádi azt mondta, hogy miniszterekig és képviselőkig érdekelve vannak.
Sokorópátkai: Megmondtam, hogy nem arra értettem.
Csontos: De jó volna bele mártani azokat a parasztokat a nyilvánosság előtt.
friedrich: A második jsvaslata a Nyugatmagyarország kiürítésére fordított 200 millióról szól. Ezután arról beazél, hogy azon a napon, amikor a királyt Bethlen Budapestre invitálta, rombolták U az Alhenneumot. Hogy lett volna a király biztonságban.
Kiss Menyhért: És amikor a keresztény nyomdákat rombolták le.
I riedrích: Ezután tovább polemizál Bethlennel. Arra hivatkozik, amiket ő állit, szavahihető képviselőtársaitól hallotta. Ugy nem lehet cáfolni, mint egy miniszter teszi, hogy egyszerűen letagadja a vádakat. Ezután támadja a belügyminiszter legújabb rendeletét a gyülekezési * jogról. Az Indemnitást nem fogadja el.
Rakovszky: Vass tegnapi beszédjében megjegyezte, nogy másról beszél Bodóné, mikor a bor árát kérték. Ha Vaaa miniszter urat méltatlanul vádolták volna, volnék olyan férfiú, hogy megkövessem. A miniszterelnök azt hiszi, hogyha itt a többség jelenlétében egy beszédet mond, ezzel a hamu alatt levő parazsat eloltja. Ezzel nem lehet megteremteni azt az atmoszférát, amely a tanácskozáshoz szükséges. Az indemnitást nem fogadja el.
Elnök szünetet rendel el. Szünet után Bethlen kiolvassa Kánya Kálmán által küldött táviratot. Felolvassa a távirat szövegét, amelyben azt jelenti a kormánynak, hogy Gratz szerint a király tisztában van az ország súlyos helyzetével. Tudja, hogy vagy lemondásnak, vagy detronizációnak kell következnie. Ó inkább a detronizációs megoldást választja és a környezetében lévő képviselők tanácsára nincs több szüksége.
Rakovszky, Andrássy felszólalása után Bethlen fentartja állítását. Ezután a határozati javaslatokra szavaznak. A Ház valameny-nyit elveti,-kivéve Griegernek a nagy lakásokról szóló javaslatát.
Koródi Katona Jánot sürgős interpellációt terjeszt be Bácsmogye határában a szerbek részéről történt határétlépések, rablások és gyilkosságok ügyében. Bánffy azonnal válaszol. Megnyugtató kijelentést tesz. A választ tudomásul veazik.
Ülés vége egynegyed 9 órakor.
Rathenau vállalja a külügyi tárcát.
München, január 24. Politikai körökben határozott hírek terjedtek el arról, hogy amennyiben a Wirth-kormány ezt a hetet túléli, ugy Rathenau elvállalja a külügyi tárcát.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 24. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) —.72*/,, osztrák korona: —"15, az osztrák bé.ycg-ze\'t bankjegyé pedig —\'8 szán Hm.
2 ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 18
Politikai helyzet.
Budapest, január 24. Gaál Gaszton haj* landónsk mutatkozik, hogy ismételt meg-válasstása esetén elfogadja az elnöki tisztséget. A klagazdapirt többsége a. választójog kérdésében a lltkosiág álláspontjára helyezkedik. A párt nézete szerint Bethlen a helyzetet «x által nehezíti meg, mert az eddigi tárgyalásokból kétség nélkül kiderült, hogy a kormány a titkosság kérdésében hajlandó engedményeket tenni.
Az egységes párt megalakítására lépések történnek. A disszldensek a csatlakozás, llletvo a belépés módozatait tekintve bizonyos nehézségeket állítottak feL Elsősorban követelik, hogy a párt vezére Bethlen legyen. Ezzel szemben a kisgazdapárt azt akarja, hogy Bethlen, mint miniszterelnök tényleg\' Irányítsa a párt politikáját, de a vezér szerepe továbbra la Nagyatádit illesse meg. A kisgazdák csak a belépők számarányának megfelelő képviseletet aksrnak adni a disszi-danseknek.
A kereszténypárt holnap tart értekezletet. Ezen beható tárgyalás alá veszik a választójog törvénytervezetét és értesülés szerint a párt miniszter tsgjsi a kormány Iránti bizalmi kérdés is fel fogják vetni.
A pápa utolsó kívánsága.
Rima, január 24. A konklavá február 2-án ül össze, hogy a pápiválssztást megejtse.
Az elhunyt páps utolsó óhajn a genovai konferenciára vonatkozott. A pápa rpistolát akart Írni a genovai érsekher, hogy kifejtse a megoldandó európai problémákra vonatkozó felfogásit. A levél azonban nem jutott tul a bevezető mondatokon.
As utódállamok éa IV. Károly költségei.
Siet, január 24. Benes a jövő hónapra értekezletet készít elő Prágában, melyen az utódállamok képviselői vennének részt. Ezen az értekezleten IV. Károly founchali tartóz, kodásának költségeiről is szó lesz. A csehszlovák hivatalos felfogás szerint IV. Károly detronlzádója európai érdek. Csehország azonban Benes szerint nem járul a költségek fedezéséhez. Az osztrák külügyben nyert értesülés szerint Ausztria még "nem kapott meghívást az értekezletre. Ausztria r költségek fedezése tekintetében Csehországgal azonos álláspontra helyezledlk és visszautasít minden olyan követelést, mely IV, Károly költségeit as utóHállamokkal akarja megfizettetni.
Bolsevik! hajsza egy újvidéki magyar lap ellen.
Bécs, január 24. A Jugoszláviába \\ cmig-rill baranyai kommunisták, hajszát indítottak a .Délbácska" cimü újvidéki magyar Isp ellen. A pécil kommunisták egy része ugyanis Ujvl-díken telepedett meg és itt .Vajasáig- címen napilapot Inditolt. A bácskai -magyarságnak azonban rjég in&en sem kellett a III. Interna-cionalo őrültségeit hirdető nyomdatermék, amiért a kommunisták a főispáni hivatalhoz, a polgármesterhez, sőt a belügyminiszterhez is följelentéseket adtak be, melyekben a magyar érzésű lapot hazaárulással és Irredonta propagandával vádolják, hogy igy a belgrádi kor mányi a DÍIbácska betiltására bjrjáj. A pécsi kommunisták aknamunkája azonban bármany-nyiro mozgósították is összokijltetésolkot, nem
járt ercdméunyol. A Jugoszláv halóságok a legkíméletlenebb vizsgálat mellett is kénytelenek voltak megállapítani, hogy a bácskai magyar Isp, bír a magyarság jogalt becsületlel védi, nem követ el tiSrvénysíegést az SHS állammal szemben.
A baranyai emigránsoknak ez az aknamunkája mint is-neretes, nem áll elszigetelten. Szomorú, do mégis letigAttintatlsn, hogy a kommunisták tőbb izbon nyúltak már a sajtórágalmazás fegyveréhez, mint ahogy a Bécsi Magyar Újság is többszőr próbálkozott a szlovenszkól magyar sajtó befeketítésével.
Figyelmesek a franciák.
Bordeaux, január 24. Zila tegnap este folytatta útját Madrid felé. A királyné a kérdezősködő újságíróknak kijelentette, hogy hálás a francia hatóságok figyelméért és udvariasságáért. Hozzátette, hogy barátjának tekinti Franciaországot, melynek fiai sorában az ő testvérei is harcolnak.
Katonai szövetség Románia és Jugoszlávia között.
Bécs, január 24. A Neues Wiener Tagé-blattnak jelentik Belgrádból: Tegnap Belgrádban aláírták a Román és Jugoszlávia közötti katonai egyezményt.
Bécs, január 24. A Neues Wiener Tnge-blattnak jelentik Belgrádból: Jugoszlávia éa Románia között vasárnap este katonai, megegyezés jött létre. A Belgrádba érkezett román katonai missziót, melyet Kristescu vezérkari főnök és Florescu tábornok vezettek, Pézics délszláv vezérkari főnők és Vilanowích ezredes fogadták, akik az okmányt is aláírták.
Tovább tart a szászországi sztrájk.
Berlin, január j4. Lipcsében a vasúti műhely munkássi sztrájkba léptek. A drezdai sztrájk\'sem szűnt meg teljesen s a pályaudvart még mindig a rendőrség őrzi.
Ujabb kísérlet a német jóvátétel mérséklésére.
Paris, január 24. A Petit Pariiien jelentése szerint a jóvátételi bizottság több tagja azon fáradozik, hogy a .Németország által 1922. évben fizetendő hétszázhúsz milliót kitevő jóvátételi összeget tőbbszáz millióval mérsékeljék.
T ŐZSDE.
Badayoat, J.nuir 24
Valutapiac: KapolM. 2700, Kool 3080 11 , —. Dollár ;7I5. Franda frank 6»00, Lm.íj.1 auúka 21 Miika 343. Líra 3050. (Vauik 7\',„ Kub.1 64, L.1 541 S.okol l384.SviJ;IIr«Z UOOO, KotuoUIrviz 932, Frank-dinár -, Holland forint —. bojai auixatéa 7V,
BrUkak: Magyar műt 1820, Oa.trák >111.1 821), llaaal 035, Jctailog 324. UssAmitoki 77), K.ro.k.dcUnl 8aak 6800, tkQra^OUa, 300 B~o.lnl 6025, Dr.Kh.
--, Alulinoi M«o 10600, Saita.irl 41CO. SalgAtazlioi
4274, Urikioyl 5K.0. Kim. 2000. ScNki 1120, Cnlli.o
36C0, Na.lc! 183C0, [>ao!ca--, KloUlJ 3250 Magyar
Ctrtor 18600. ,\\drl. 82UO, Atlanllk. 2475. k\'lrálysúr ~~ Boanyik-Agrir 710, Liplik 460. Plibbua 085, V.im.zycí
VllUmo.--, üladb-malora 2450, Konkordla 2300 Díl
Vaaut 1840
—^Kivándorolnak a csángók. Kolozsvárról Írják a Magyar Kurírnak: A „Keleli Ujiág" legújabb azáma magyar nemzeti szempontból megrendítő hírt közöl. — A lap értesülése szerint az erdélyi csángók nagyobb része kivándorol Amerikába. Az erdélyi csángókat, mint ismeretes, a magyar kormányok telepítették le. Birtokaikat most a románok el akarják venni a földreform céljaira, ugy, hogy nem tudnak megélni A kivándorlási mozgalomhoz eddig 5000 család csatlakozott. Az erdéiyi csángók most Brazi-llában kereslek uj hazát és megélhetést, ez-l.ányban az oltani kormánnyal a lárgyaláaok már befejezés előtt állanak. \'
A szokol hirtelen feljavulása válságba sodorja á cseh Ipart és kereskedelmet.
(Saját tudósítónktól) A szokol hirtelen feljavulási — az importot Csehszlovákéiból teljesen megállította. A szokol áremelkedése a magyar piac számára megfizethetetlenné telte a cieh árut. Textil, üveg éa faáruk jöttek eddig be a Felvidékről, de az Import most egészen megszűnt. Hogy egy példát mondjunk, egyik nagykanizssi kereskedő áruvásárlásért átutalt 200 ezer koronát — a szokol akkori értékének megfelelően. \'Várta a kereskedő as árut, do e helyett értesítés jött, hogy még 60 ezer koronát küldjön bo, máskülönben nem szállítanak. A kereskedő, mivel az áru kellett neki — ezt a* összeget is beküldötte. Akkor sem jött meg azonban az áru, hanem ujabb értesitéa jött, mely szerint ismét nagyobb összeget küldjön be, mert körben a szokol drágulása folytán az áru is lényegesen drágább lett. A magyar piac Hyen körülmények kőzött képtelen vásárolni Cseh Srlovákiából, mert az árakat Itt nem lehetne megfizetni.
Egy nagykanizsai kereskedő, aki tegnap érkezett vissza n Felvidékről, elmondta előttünk,-hogy a azokol drágulása teljesen megbénította, sőt válságba vitte a cseh ipart és kereskedelmet. A cseh gyárak túlnyomó részben exportra dolgoznak, de a szokol drágasága miatt az export egyszerre megállt. A gyárak máris mérsékelték üzemeiket, sok gyárat a teljea munkabeszüntetés fenyeget, a kereskedelem is megállt. Ax eddig kereaatt cseh piac bénultan várja a jobb idők el-következését.
Világválság a gyémántpiacokon.
Az orosz cári kincstár és az orosz arisztokrácia gyémántklncsel a nyugati piacokon.
(Saját tudósítónktól.) A mull hetekben a világssjtó hírt adolt róla, hogy a De Beers & Co. amsterdami világcég elhatározta, hogy gyémántköazörülőjének ütemét a minimumra csökkenti. Erre ax elhatározásra az adott okot, hogy az afrikai nyersgyémántpiac a mull év utolsó szakában teljesen megbénult a kereslet megcsappanása folytán. A cég január elsejével 650 európai és 1490 színes munkást bocsiitott el részben amszterdami köszörű-üzemeiből, részben pedig délafrikai gyémántbánya-telepelröl.
Egybehangzó jelentések szerint a világ gyémántpiacainak ez a félelmetes válsága abban leli okát, hogy Szovjetoroszorszig a legelső rangú csiszolt gyémántkővek özönével árasztotta el az összes piacokat. A köveket olyan olció árakon hozták forgalomba, hogy azzal teljesen leverték az általános árnivól. Meg kell jegyezni, hogy az orosz brilliánsok inváziója egyre tart. Ei még be sem látható, hogy a hajdani cári Oroszország gyémánt-kincsei mikor fognak kimerülni.
Az orosz gyámintklncs.
Az orosz gyémántok nagy része a legyilkolt cár koronakincséből éa a megbukott orosz arisztokrácia, valamint a pénzvilág előkelőségeinek trezorjaiból azármazik. Ezeket a szovjet-kormány annak idején lefoglalta és most teszi pénzzé. A forgalomba hozott orosz gyémántok túlnyomó része azonban egy nemrégiben felfedezett uráli gyémántlelőhelyről származik. A; Ural hegységben már ennek előtte is találtak hellyel-közzel gyémántokat. Ezek azonban rendszerint csekélyebb értékű, gyenge lüiü, sárgás fényű kövek voltak. A most felfedezett gyémántbánya kiváló minőségű, elsőrangú, kifogástalan köveket szolgáltai.
Nem lehet csudálkozni rajta, hogy ax amerikai gyémántkereskedelem mohón rávetette magát az orosz gyémántkincsre. A dollár és rubel árfolyama közőlti iveléa egyenesen nevetséges olcióságu álakon juttatta az amerikai kereskedők kezébe az orosz gyémántokat.
1922. január 25
A brlllíánsok világpiaci és budapesti árszínvonala.
A gyémánt világpiaci ára a nehéz va-luláiu országokban a háború befejezésekor általánosságban kétszereséi tette a hékeidő-beli áraknak. Így például: Svájcban a hábo.u előtt 300 frankkal, a háború után pedig 600 frankkal fizették a brilliána káráljál. Ml »«"";\' • minőségű követ karátonkéct 350—450 frankon lehet megkapni. Ugyanebben ez arányban zuhantak le a gyémánt-árak a többi ne\'nesvalutáju országokban is. Az áresés létrejöttét lényegesen befolyásolta az a körülmény is, hogy a gyengevalutáju országba a háború után megszűnt n gyémánt-bevitel.
Az összeomlás óta Msgyarorazlg sem Importált gyémántköveket. Sőt ellenkezőleg : a kommunizmus idején rengeteg magyar gyémántkincs vándorolt kl Londonba és Bécsbe, ahol az a legtöbb esetben idegen kezekre került.
Jelenleg Budapesten az elsőrangú kövek karátja, melyet 4 hét előtt még 100 000 koronán jegyeztek, 50.000 koronán kapható. Kevésbbé tetszetős köveket ka\'rátonként 5— 7000 koronán lehet kapni az előző 15-20 ezer koronás árral szemben.
Hogy a gyémántpinc válsága milyen megoldást fog találni, az ezidőszerint n.ég nem látható. Mindenesetre a külföld megmozdult, hogy segítsen a válságon és nagy-vonalú akciót Indított meg olyan irányban, hogy újra életképes állapotokat teremtsen az utolsó negyedévben ruinózussá lett gyémánt -kereskedelem terén.
— Sorozás a Vendvidéken. A
jugoszlávok a megszállott vend területen élő 20—36 éves féi fiakat a napokban összeírták, akiknek sorozását már néhány nsp múlva megkezdik.
— Svájci pénz a Balatonvidék felleadltéeére* a balatoni kormánybiztosság a svájci Saller Gruppé igazgatóságától megkeresést kapott, meiy szerint ez a szállóépitő vállalat azt kéri, hogy egy vagy két szálló épitéséro alkalmas területet a kormánybiztos jelöljön kl. Igy jött" szálló épitéséro számításba Tihany, Szárszó és Badacsony. A svájci szálló-építők a tavasszal már meg akarják kezdeni a munkálatokat. Szállóépitést terveznek a tihanyi hajóhid közelében 45 szobával és a kompátjárónál 600 szobával. Szálló- és villaépitésok, valamint villatelkek parcellázását hajtják végro 1922 ben Zsmárdiban 900 katasztrális holdon öt villacsoportbin, Kenese közelében 216 holdon 864 villatelekkel, Fűzfőn 60 holdon 158 villatelekkel, Balatonszabadiban 49 holdon 80 villatelekkel. A fürdőhelyek olcsó élelmezésének biztosítására a kormánybiztosság hetven holdon kertgazdaságot létesített és megegyezést kötött a balatonmenti gazdák szövetkezetével, amely kötelezte msgát, hogy az élelmiszereket a buda pesti vásárcsarnok napi árui alatt 20 százalékkal szállítja.
— Ax uzsora bíróság Ítélete. a nagykanizsai törvényszék, mint uzsora biróság Mihalics Józsefet, azért mert másfél ürköbméter fát, melynek tájékoztató ára 476 korona, 1400 koronáért adott — a biróság 8 napi elzárásra is 500 korona pénzbüntetésre itéltc.
— Szünetel a vasúti forgalom a azerb megszállt területeken. Szabadkáról irják. a Magyar Kurírnak: A szerbek által megszállott területeken a nagy szén-Hiány miatt csaknem teljesen szünetel a vasúti teherforgalom. Teherszállítás csuk a fővonalakon van, 200 kg. n:>! nehezebb szállítmányt azonban itt sem vesznek fel. F.nnek következtében tömegesen bocsátják el a vasúti
__zu,al közlöny_
rakodómunkásokat. A szénhiányt az okozza, Hogy a pécsi és n boszniai szénbányák nem hajlandók addig Jugoszláviának szenet szállítani, mig 400 millió dinárnyi tartozását ki nem egyenlíti,
— Eljegyzés. Moyer Irénke Nagykanizsa és Héricz Jenő Iháros jegyesek. — (Minden külön értesítés helyett.)
— A hadirokkantak, özvegyek és árvák nagykanizsai csoportjának hangversenye ma este fog fél kilenc órai kezdettel a Polgári Egylet nagytermében megtartatni. A hangverseny sikerét előre biztosítja Marschalkó Rózsi az Opera, Oroszi Albert a budapesti Városi Szinház tagja, valamint dr. Balla János és Goramvölgyi Iván közreműködése. Jegyek korlátolt számban kaphatók Szerbnél és a Krátky-tőzsdében. Műsor az estélyen fog kiadatni. Műsor után tánc.
— Gyászrovat. Mély részvéttel vettük a gyászlapot, mely idősb Surgótlí Miksa ügyvéd (Sümeg) halálhírét tudatta velünk. A megboldogult puritán jelleme, becsületessége és közhasznú munkássága révén általános tiszteletet és becsülést szerzett magának és Sümeg város életének egyik vezető embere volt. Élete utolsó évéig dertilt, csendes családi körben töltötte a közdolgoktól ment idejét, azonban a megpróbáltatást ő sem kerülhette el. Forrón szeretett neje a mult év nyarán meghall, mély gyászba boriiván szerető övéit. A pótolhatatlan veszteséget mér nem tudta sokáig elviselni az árván maradt hitestárs, betegeskedni kezdett ő is. Egy pár hete Kanizsára jött szerető leányához, dr. Eőri Szabó Jenőnéhez, de a szerető gondozás és odaadó ápolás sem tudta állapotát megjavítani és tegnap reggel 9 órakor meghalt.. Holttestét 26 án, csütörtökön délután három órakor fogják Itt beszentelni, azután Sümegre szállítják, hol is 28-án, szombaton délután három órakor temetik el szeretett neje sírja mellé. A megboldogult édesapja volt Surgóth Miksának, az Állami Jegyintézet helyettes főnökének és dr. Eőri Szabó Jenőné, Surgóth Ilona, dr. Eőri Szabó Jenő kúriai biró, tőrvényszéki elnök feleségének, akik félév alatt szüleiket elvesztették és akiknek mély gyászában őszinte részvéttel öntözik közönségünk is. —.Szintén nagy részvétet fog kelteni özv. Wágner Miklósné, Paukovics Lujza nyugalmazott állami elemi iskolai tanitónŐ halálhíre. A megboldogult évtizedeken keresztül volt a helybeli községi, később állsmi elemi népiskola W nitónője és szelíd modorával, kedves nyájasságával feledhetetlen emléket állított magának tanítványa! és ezek hozzátartozói között. Agg korn miatt nyugalomba vonult és szerető leánya, Barabás Kálmánné családja körében pihente ki a hosszas n unka fáradtságét, azonban a házi leendőket itt is szorgalmasan elvégezte. Már évek óta nem vett részt a közéleti dolgokban agg kora miatt és igy sokan megilletődéssel olvassák halálhírét. Tegnap délután t órakor halt meg 82 éves korában. Temetése 26-án, csütői tökön délután 4 órakor lesz a Batthány utca 11. sz.-. gyászházból.
(X) Dr. Kőnlg fogorvos szabadságáról hazaérkezett és rcndolését ujbol megkezdte.
— 30.000 korona napibér. Bécsből jelentik: A M F. T R bécsi állomásainak munkásai bérmozgalmat inditottnk. Napi 30 000 korona fizetést követelnek a zsákhordók, s remélik, hogy oz igazgatóság mog is adja. Tudomásunk szerint cz az összeg rekordot jelent egy dolgozó ember fizetéseképen. Mindenesetre megemlítendő, ho#y a kikótőmunkások nem egész éven át dolgoznak, s a holtszezon idejére nem kapnak bért.
_3_
— Kitiltott naptár. Egy vallásos irányú — Szent Család — naptárt „magyar vonatkozású tartalma és képei miatt" az osztrák hatóságok kitiltották és elkobozták.
— A mojf növekedett Belgrádot magyarok építik naggyá. Zimony, a hajdani fontos magyar kereskedelmi csomópont, lesülyedt Belgrád elővárosának szerepére. Bár még mindig nem köti össze híd, sem villamos vasút, csupán gyér Helyi hajóforgalom a jugoszláv fővárossal, mégis a belgrádi hivatalnokok lakják túlnyomórészt, mert ott az élet jóval olcsóbb. Belgrád hirtelen nagy város lett. Valóságos építkezési láz dühöng és nemcsak a Háború pusztításait hozzák helyre, Hanem a megszaporodott lakosság számára uj házakat is épitenek. Az épitőiparnak még hosszú évekre való konjunktúrát jósolnak. Magyar mérnökök, magyar épitŐ vállalkozók, magyar szakmunkások jelentékenyen vesznek részt az építkezésekben. Rendkívül nagy a hiány szállodákban és vendéglőkben. Az étkezési időkben szinte lehetetlen asztalhoz jutni. Az élet, mely békében talán itt volt a legolcsóbb, szerfelett megdrágult. A szerb, Horvát és szlovén királyság la egyike azoknak az utódállamoknak, melyek az osztrák-magyar monarchiából alakultak. Magja a régi Szerbia, mely még ma is valósággal el van szigetelve a társadalmilag és kulturálisan jóval fejlettebb Horvátországtól és Szlavóniától. Nem is kell jó megfigyelőnek lenni, Hogy meglássuk a különbséget Belgrád szük, piszkos sikátorai és Zágráb ápolt, széles és fákkal szegélyezett utcái kőzött. Az ipsri élet különösen az újonnan nyert területeken és azoknak a folyókhoz közel eső részein már meglehetős élénk. A gyárak csaknem kizárólag uj alapitások. Igen nagy számmal van képviselve köztük a faipar, melynek munkásai közt sok a magyar. A magyarokkal szemben eddig táplált ellenségeskedés nemcsak szünŐfélben van, Hanem már alig-alig érezhető. Ha tapasztalható valomiféle gyűlölködés, akkor az csupán a bolgárok ellen irányul. Haragszanak a bolgárokra — egykori szövetségeseikre azért, mert a háború alatt jóval kegyetlenebbek voltak hozzájuk, mint a többi ellenségeik.
— A Magyar Lloyd e heti száma gazdag tartalommal jotent meg. Többek kőzött közli báró Korányi Frigyes volt pénzügyminiszter nyilatkozatát az Országos Központi Hitelszövetkezet uj kötvényeiről. Ereky Károly volt közélelmezési miniszter figyelemreméltó nyilatkozatában ismerteti a magyarországi sertés-kivitel kérdését. A lap gazdag hírrovatában érdek-s cikket közöl a keleti vásárról, az uj nemzeti államok rovatában a cseh koronáról, a bécsi és bukaresti piac helyzetéről találunk gazdag és értékes információkat. A Magyar Lloyd szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest, Vlíl., Rákóczy-ut 73.
(z) Az Uránia-mozgószlnhá* ma szerdán és csütörtökön jan. 25-én és 26-án mutatja be Veszélyben a pokol 6 felvonásban. Ez a liim, melynek rendezőjo Balogh Béla, fölülmúlja az összes sláger darabokat. A pazar kiállítású film meséjének egy része a pokolban játszódik le, molynek ragyogó pompája elkáp ráztatja a közönséget. A másik részo az ördög földi szerelmét mutatja be, melynek szerepe Sugár ragyogó technikája övez. Petrovich mint mindig, ezúttal is hóditó, de különösen feltűnik Harry szerepében, ö nem csak megjátsza, h»nem átérzi és átéli is azt amit a szerepo diktál. Előadások kezdete mindkét nap 6 és fél 9 órakor. Jegyek előre válthatók a pénztárnál délelőtt 10-tŐl és délután 3 tói. Telefon 3—10.
2
ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 18
— Ax influenza uj alakja. A Times orvosi munkatársa az Angliában fellépett influenza tüneteiről a következőket írja: A London ban felléptét influenza járvány a halálozások számát nagyon fokozta: a legutóbbi héten 151 ember halt meg Londonban e járvány követ keztében. A tipusa inkább hasi megbetegedés, mint a tüdőben jelentkező fertőzés. A baj szédülés formájában jelentkezik, a beteg rohamosan gyengül és sok esetben hirtelen összeesik. Visszaesés gyakori.
— Háromezer korona segély min den újszülött gyermek után. A népjóléti miniszter a tisztviselők ingyenes gyógyke zeléséről szóló intézkedésével kapcsolatban külön segélyt helyez kilátásba arra az esetre, ha újszülött van kilátásban a tisztviselő család ban. A segély 3000 koronában van megállapítva és orvosi igazolásra kifizetésre kerül még a születés előtt, vagy a születés után, ha azt anyakönyvi kivonattal igazolják.
Nyilt-tér.*)
Értesítem az érdekelteket, hogy fiam, Bindinger Rezső fcntlévő adósságaiért felelősséget nem vállalok s azokat semmi körülmények között ki nem fizetem.
Bindinger Gyula
*) Aa • ravalban közöltekért Mm a sxarkeixtíság, «•■ a khUákivatal f.lalí.ség.t nem vállal.
Apró hirdetések.
■MaUMk datalAn S órái* v*Uta«k fel d|)lMl>l< M«rtll
Könyvkötő tanonc felvétetik lapunk nyomdájában.
Jó csalidból való tanulóleány felvétetik Fischel Fülöp Fiai áruházában.
Caányl Láazló-utca 8/a alatt egy dlsxnóől eladó.
Eladó forgalmas útvonalon nagy ház szép udvarral, három hold szántófölddel. Egy két szobás lakás a tavasszal elfoglalható. Cim a kiadóhivatalban.
Uránia
Szudán ás csütörtökön, j.nuár Sí in, 26 án
Veszélyben a pokol
6 felvonásban. Rendezte: Balogh; Béla Szereplők:
Belzebub: Sugár Károly Harry : ^Pctrortch Auróra: Banky Vilma Józan ész: Vándory Gusztáv Örök Démon: KOrthy Bőako Jónái: Sárkady Aladár
Etóadások hétköznap 6 és fél 0 órakor, vasár- és ünnep-
iup fél 4, rél 0. 7 és t) órakor. Helyárak: Páholy 22, zsólla 18, kdrszék 16. ronotar-tott támlássxék 14, támlássxék 12, körssék 7 korona. K^tlsatTltclOkMk pahol/ 14, a*«lr» I». KöniSk 10.
1197—1922.
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd és csütörtök napjain faárverést tart, tűzifára és rönkfára a Vajda nevű erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Váro»i Tanács.
Erő. ás szálas-
takarmányt
Melasse, tóh«r, lucerna, zabos-bükköny, elsó- és másodrendű széna-úkarminy ét alomsxalma bármilyen mennyiségben (kicsinyben is) kapható laxa és préselt állapotban
SÖRLEY SÁNDOR ^í£X2í4\'FÓUT 5
Eladó birtokok.
Zalában egy 180 magyar holdas, rajla 2 szobás cserepes lakás, 40 darab marhára istálló és pajta.
Ugyancsak Zalamegyében egy 166 kai holdas, 3 szobás url lakással, összes szükséges melléképületekkel, élő és hóit felszereléssel. Baran yamegyében egy 144 magyar holdas, szintén lakóházzal, 30 hold fenyő- és frkftc-erdővcl. Egy 200—250 mm. őrlésre berendezett vám-őrlő mümalom is eladó, mely a lehető legmodernebbül van berendezve. Bővebbet
Aczél Ignác
pénzkölcsön éa ingatlanforgalmi
irodájában Fő út 3. az., alatt, ahol
több nagykanizsai magán- bér- és üzletház is van eladásra előjegyezve. ny>
Sürgősen átadó
nsgyközségben ^fotgalmu 7j<0
rőfös- és füszeriizlet
áruval vagy áru nélkül más vállalkozás miatt lakással. Nagy udvar, istállóhaaználattal, f> éves xcrxődésscl, uj berendelés, 0 km. vasútállomáshoz, nagy kornyék. Ugyanott egy könnyű sL-ga fedeleshintó olcsó átban ei+óé
Bruncsics Ferenc Hahót.
Bognár
hulladékfa
eladó Rákóczi-utca 20. szám alatt. XXXXX XXX XK XX XXXK
i AJÁNLUNK: |
Most beérkexott c;edeU éasaknématoraxágl "
takarmányrépa-1
magvakat (oiraképességért <J fajaxonos- IS sigért szavatolunk), továbbá mindennemű {Q gazdasági magvakat uvasxl vetésre (lóher, lucerna, biikköoy stb.) és németországi karti magvakat. Vásárolunk! gabonaféléket és gazdasági magvakat.
_ Ország és Widder
X sabona- is magkereskedők Nagykanizsa JJ
JJ Crzsábst-tér 10. T.l.fom 130. JJ
XXX XXX XXXKX XX X XX
Hobé Damate *.T6rta
Frmtli f»íll»iD UO r.-t
Budapeit, VI., Lomb-utca 11. Ilim
■Triple sec s
-Cherry Brandy 1
•Curacao-Orange jj
• Kristály kömény g
H
0
B,-Cacao P-Mocca
E
\'-Vanília
i\'-Elixir
Hobétine
Kapható mindfcn elóketóbb csemegeüzletben, kávéházban, vmdéglóban, cukrászdában, stb.
POLLAK M.EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Kinizsy-utca 2/a I.emelet Talafon 151.
Január-február havi szallitásra alőjegyezhetó és megrendelhető:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hannn árpa, ligovo és duppal zab, tavaszi buza, bükköny, krtles muhar, tengert vórös lóbor. lucerna, répa stb. ósas«>
gazdasági magvak
ugy kr.cbb, mint nsgyobb roannyUígbta.
Hlndon gazda Igy.k.zzék szQkság-l.tét ml.lSbb rn.gr.nd.lnl.
Zalavölgyi Iparművek RT.
gőztégla és hornyolt cserépgyára
Zalaszentgrót
ajánlja tavaszi és későbbi szállításra bármily meny-nyiaégben éa bármely állomásra szállítva
kitűnő minőségű
hornyolt cserepét
és géppel gyártott
Egyednru.itóU, hova az összes mej-keresések intézendSIc:
Mosonyi Henrik Zalaiztgrót
Mosonyi Artúr Keszthely.
VTT. Á ÍJ mo2ffóköPsa5Ínhá.jTl
V Jk U H U Erziébit Mráljii-Mr, Szarvai szálloda epülatebaa .....T«Ufo° 7i- ......... Telefon 74.
Szerdán és csüiörtíSkön
A kis hazátlanok IV. része
6 felvonásban
Pénteken, szombaton és vasárnap Harry Piel felléptével a
Fejnélküli lovas III. része
Nyomatott


s Isptulsidonoiot : Zala. a. Cv.rm.li UnYvny-mdéiithso.
61-tk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. január 26. Csütörtök
21. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
kereszteny politikai napilap
SMXkMSt4><K it kiadóhivatal i Pő-nt 13. s*.
—— Intarorbao-talefon 78. --
Megjelenik mindig kor* reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr. HEGEDŐS GYÖRGY
«t~i»«ijT. klpituü
KKLELÓSSZERKESZTÓ: BODROGKÓZY ZOLTÁN
Btöflxotési Arak: Egé»i ivra 560 K. Félévre 280 K. Negyad
évra 140 K. F.gy hóra 50 K. Bgy«» jcim in 9 K
Andrássy válaszol Bethlennek.
Három beszéd a kormány ellen. — Ereky mint kormánypárti szónok. — Az ellenzék nagy zajjal fogadta.
Budapest, január 25. A
nemzetgyűlés mai Ülését fél 10 órakor nyitotta meg Boltlik. Napirend előtt Szadeczky Lajos kegyeletes szavakkal emlékezik meg lord Bryce haláláról, aki a magyar érdekeknek szószólója volt az angol felsőházban. Indítványozza, hogy a nemzetgyüléa részvéttáviratot küldjön az angol felsőháznak.
Bánffy a magyar kormány nevében szintén részvétének ad kifejezést.
Az indemnitási vita részletes tárgyalása során az első szakaszhoz
Andrássy Gyula szól hozzá, hogy reflektáljon a miniszterelnök tegnapelőtti beszédjére. Kijelenti, hogy ő nem akar soha kibújni a felelősség alól, akár katonai, akár civil bíróság elé keiül, vagy akasztófával fenyegetik. A miniszterelnököt azért támadta, mert szerinte az, aki legitimista létére felségsértést követ el, lövet a királyra, nem bir azzal az erkölcsi alappal, hogy az országot tovább kormányozza. (Helyeslés.) Ő nem bánja, ha tömlöcbe kerül, csak járjanak ezen az őrült uton tovább, csak nekünk csináljanak reklámot.
— A miniszterelnök az oka, hogy a vita ilyen hosszura nyúlt, mert az ellenzék támadására csak a parlamenten kívül fehér asztalnál egy, a bíróságnak kiadott napiparancsban válaszolt. Parlamenti válasza pedig ujabb anyagot ad a vitára. A választójog kérdésében óva inti a miniszterelnököt, hogy tömegeket jogoktól fosszon meg. Az osztálypolitikát hibáztatja, ő arisztokrata és gróf, büszke osztályára, de soha osztálypolitikát nem csinált. Atyjától örökölte, hogy szeresse a magyar csizmásokat, de a nemzet érdekeit nem szolgálja, ha külön politikai párttá alakulnak. Ő nem mondja azt, amit csak a hízelgők mondanak, akik azelőtt a Habsburgoknak hízelegtek, a kisgazdapárt az ország egyetít!^ erőforrása.
— Súlyosan ártott a miniszterelnök a rendszernek, amikor nyíltan megemlítette, amikor elismerte, hogy az 1921 :47. t.-c. szuverénitásunkba ütközik és Magyarország tényleg elveszítette szuverénitását. (Zaj). Ha Deák Ferenc igy beszélt volna, mér régen a Reichsrathban ülnénk, nem lenne Magyarország.
Sokorbpálkal: Visszanyertük volna függetlenségünket (Zaj.)
Andrássy: Kérem hallgassák meg a beszédemet. %
Csontos: Megunja a világ ezt a sok beszédet. (Zaj.)
Felkiáltások: Lloyd George I
Andrássy: Deák Ferenc azt mondta,
hogy amit erőszakkal vesznek cl, azt visszalehet szerezni, de hogy egy miniszterelnök olyant mondjon, hogy nincs szuverénitás, ez súlyos megsértése a magyar nemzet önérzetének, a magyar szabadságnak. Ilyet nem szabad mondani. Feladni a jogot, a nemzet ellen való vétek. (Ugy van 1) Okmányok alapján igazolja, hogy Bethlen ilyen értelemben tett kijelentést a szuverenitással kapcsolatban. Áttér a miniszterelnök beszédének részletezésére és arra hosszabb választ ad. Kifogásolja, hogy a miniszterelnök azt mondta, hogy szeretné tudni, ki volt az, ki őfelségét visszahívta. Kijelenti, hogy Ő legkevésbé volt ebbe az ügybe beavatva, igen csodálkozott azon, mikor meghallotta a dolgot. Igyekeztem megakadályozni a király visszatérését, de már késő volt; igyekeztem azonban olyan állapotot teremteni, mely megérleli, hogy őfelsége alkotmányos időben visszatérhessen. Rámutat a miniszterelnök hibájára, hogy ő ebben nem támogatta. A miniszterelnök sokkal destruktívebb tényező, mint amire a destrukciót ráfogják. A miniszterelnök ur emlékezőtehetsége egészen mást mond, mint az enyém. Nyilván a nagy munka közben romlott meg a miniszterelnök ur emlékezőtehetsége. A kormányzó ur azt mondta nekem, hogy a legitimizmust éppúgy értelmezi, mint én, koronás királynak vallja és tartja Károly királyt. Bethlen azt ia kijelentette, hogy nem forradalommal akarta elérni, hogy ne Károly király, hanem Ottó vegye át az uralmat. Biztam abban, hogy ha az antant hozzájárul a Habsburgok egy tagjának restaurációjához, ez mindenesetre csak Károly király őfelsége lehet, akit a legkevesebb felelősség terhel a háborúért és éppen ezért megnyugvással fogadtam, hogy Bethlen velem együtt a legitimizmus alapján áll és elismeri a megkoronázott királyt. A megegyezés meg volt köztünk és végre is hajtatott. Ezt utóbb letagadni nem lehet. Majd részletesen elmondja, hogy Károly király azért nem jött be Budapestre, mert féltettük őfelsége életét. Megtörténhetett volna az egész nemzet gyalázatára, hogy a királyt Budapesten egy őrült, egy kétségbeesett exisztencia megöli. Több békés megegyezést ajánlottunk a miniszterelnöknek, Vass minisztert felkértük, hogy közölje a kormányzó úrral álláspontunkat és azt a kormányzó ur előtt képviselje.- Erre vájasz nem jött. Csak egy válasz volt: az ágyúlövés. Ha a miniszterelnök becsületszavára fogadta volna, hogy a királynak semmi bántódása nem lesz, ha a kisantant kikérte volna, kérdem nem adták volna-e ki őfelségét. Végül kijelenti, hogy a kisantant
csak akkor kezdett mozgósítani, mikor egymásra lőttek a magyarok.
Elnök azünetet rendel. A szünet után
Ereky szólal fel. Közgazdasági jogrendet sürget. Beszédét az ellenzék állandó közbeszólással zavarja, mert Ereky most először beszél a kormányzópárt padjából. — Ereky meg is indokolja, miért orientálódott a kormány felé. Megunta az örökös szennymosogatást. (Nagy zaj.) A kenyér és népjóléti kérdések megoldását sürgeti. Az első szakaszt elfogadja.
Pallavicini: Nagy csalódás érte a miniszterelnök politikai szereplésével, mert Bethlen teljes múltjával szakított. A miniszterelnök megígérte, hogy a Fehér Könyvet kioperálja, uj kiadás fog megjelenni, de ez 10 hét múlva sem jelent meg. A múltban a miniszterelnök a panamák elleni harcnak első zászlóvivője volt, de most letért erről az útról és leszavaztatta azokat a javaslatokat, melyek a panamákat a Ház elé akarták hozni. Hibáztatja a kiviteli politikát, hogy a kiviteli engedélyek a tőzsdén akadtak el. Csak három hónapra szavazza meg az iodem-nitást.
Rassay Károly: Reflektál Erekynek. Szerinte a kormány felelős azért, hogy a nemzetgyűlés nem foglalkozott ezekkel a tőrvényjavasiátokkal, amelyeket pont az utolsó percben akar letárgyaltain!. Ami s pénzügyi jogrend kérdését illeti, amely első feltétele a rendes költségvetés. Szóvá teszi, hogy a kormány ismét szép milliós érdekeltséget hajlandó vállalni a Hangyánál és a Nemzeti Hitelintézetnél. (A Hangya említésénél nagy kavarodás támad a kisgazdapárton. Felkiáltások: No bántsák a- Hangyát. Nem a Hangyáról van szó, felelik az ellenzéki oldalon. Az adózók pénzét ne forditsák spekulációra.)
Rassay tiltakozik, hogy az állam ilyen vállalkozásokba fektesse pénzét. Elfogadásra ajánlja a határozati javaslatot, amelynek lényege, "hogy amennyiben a nemzetgyűlés február 16-ika előtt, az uj választójogi tőrvény nélkül oszlanék fel, az uj nemzetgyűlés ugyanolyan választójog alapján üljön össze, mint a régi nemzetgyűlés és őt évi időtartalomra, mint országgyűlés működjön, ez által akarja elejét venni, hogy a hat hónapos indítványozott Idő alatt puccsokat lehessen rendezni és az országot közjogi anarchiába dönteni.
Ezután Rakovszky István szól a második szakaszhoz. Felszólítja a kormány jelenlevő tagjait, hogy ebben a fontoa alkotmányjogi kérdésben nyilatkozzék. (Felkiáltások n kisgazdapárton: Mi van a puccsal ?)
Drozdy : A Habsburg puccsot akkor követték el, amikor nem szavazták meg Rassay javaslatát. (Mozgás.)
Tomcsányi igazságügyminiszter: Rassay
2 ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 18
Határozati javasl.tát nem ajánlja elfogadásra, mert a kormány ügyit két hasonló javaslattal fog a Hái elé járulni.
Elnök: Erután siavaiásra teszi fel a kérdést és J2 szavazattal 29 ellenében elve-tették a javaslatot. A nemzetgyűlés ezután az alsó szakaszt eredeti szövegben fogadja el.
A második s/skasznál Méhely szólal fel. A köztisztviselők természetbeni ellátásának Igazságtalanságát tes-i szóvá éa kéri, hogy axűnteasék meg ezt.
Kállai/ pénzügyminiszter: Valuláris viszonyokra való hivatkozással, nem tartja még jelenleg megszüntethetőnek a természetbeni Javadalmazáat.
Ezután elnök az ülést 2 órakor bezárta ás annak folytatását 4 órára tűzte kl.
A délutáni Más.
A második szakaszt Ktrtkts Mihály éa Schlachla Margit hozzászólása után változatlanul fogadják el. A harmadik azakasznál Ereky Károly határozati javaslatot nyújt b\', hogy ne két milliárd legyen a kereskedőknek éa iparosoknak nyújtandó hitel, hanem minden kereakedő éa iparos annyi hitelt kapjon a banktól, amennyire szorul és szorilslk a bankokat «,r«, hogy 7-8°/, o, kamatot adjon. A felszólalás után a harmadik szakaszt la változatlanul fogadják el. Több hozzászó-ul<n » Ház a XVIII. szakaszig tárgyalja le az indemnllási javaslatot.
• Elnök ezután napirend indítványt tesz. Legközelebbi ülés holnsp, melynek napirendjén szerepel az elnökválasztás, az indemnitás folytatása és az ipartőrvény. Ezután áttérnek az interpellációkra. Ruppert a belügyminis,, tert interpellálj, a sárvári főszolgabíró bün-lajslroma dolgában. Bavman Jenő a magyar-jugoszláv, asutiösszekötteté.dolgában, fangb, Béla a kísüst visszaállítása dolgában,interpellál. Kereke, Mihály a sertéstenyésztés veszedelméről, Kiss Menyhért a hadirokkantak éa hadiárvák gondozásáról interpellál. Kerekes ujabb interpellációja után elnök az ülést be-rekeszti
Ülés vége fél 10 órakor.
A kisgazdapárt határozati javaslata.
Budapest, január 25. A tegnap este egybehívott minisztertanács hajnali fél 5 óráig tartott, amelyen a választójogi törvényjava,. latot tárgyalták. A minisztertanácson több miniszter kifogásokat emelt a törvényjavaslat ellen és aggályának adott kifejezést. Nagy vita voit különösen a titkosság kérdéaénél. Ilyenformán a javaslat bizonyos fokú átdolgozás vált szükségessé. Ezért\'maradt el ma délelőtt a tervezett javaslat benyújtása.
A kisgazdapárton erősen biznak abban, hogy a titkosság kérdésében a kormány mégis engedményeket tesz «a ebiben a reményben várja a párt a törvénytervezetet.
A nemzetgyűlés jogügyi bizottsága ma délelőtt ülésre volt egybe hiva, amelynek napirendjén a Rassay-íéle párbajellenes ín-s ditvány szerepelt egyrészt, tnásríszt a .Rába" ■cimü i.ip elleni feljelentéaro vonatkozólag fel-hatalmazáa megadása, a nemzetgyűlést sértő cikke miatt.
A kisgazdapárt este 8 órakor, tíz inter-pcllációk alatt Meskó elnöklésével értekezletet tartott. Az értekezleten a következő határozati javaslatot fogadták el:
A párt, <nint a keréaztény ng,ár gon. dolat egyedüli megvalósítója, programjának különösen a földbirlokreform végrehajtását
vallja. Az 1921. évi 47. t.-c. ás az 1920. évi I, és XVII. törvénycikkben lefektetett jogrend bármely oldalról jövő megtámadásával szemben állást foglal. — Programjának változatlan fentartása mellett kijelenti, hogy elérkezett ax idő arra, hogy egy táborba tömörüljenek mindazok, akik a párt programját férfias őszinteséggel vallják. Ezért a párt, mint azt már 1921. decemberében elhatározta, nevét keresztény, kisgazda, földműves és polgár! párttá bővíti ki és testvéri szeretettel várja azokat, akik a földműves nép millióival karöltve dolgozni akarnak a független Msgyor-ország feltámasztásáért és megteremtéseért.
Ezután a párt elfogadta az ipartörvény revíziójának javaslatát, valamint a felsőház törvénytervezetét.
Bethlen bejelentette, hogy a választójogi javaslatot pénteken terjeszti a nemzetgyűlés elé.
A kereszténypárt Hsller elnőkléaével ma este szintén értekezletet tartott. A párt tudomásul vette a kilépéseket és annak a reményének adott kifejezési, hogy a kilépettek más táborban is együtt fognak dolgozni a párttal. Ezután elfogadta a párt az ipartör-vény revíziójának törvényjavaslatát.
A pápát tegnap temették.
Bécs, januHr 25. A Neue Freie Presse Rómából arrói értesül, hogy a február 2-ára kitűzött konklávét részint néhány bíboros megbetegedése miatt, részint azért, hogy a távol lakók is megérkezhessenek, néhány nappal el fogják halasztani.
XV. Benedek pápát a szokásos kilencedik nap helyett már ma szerdán este temetik, minthogy a be nem balzsamozott holttest máris feloszlásnak indult. XV. Benedek pápát a szent Péter templomban levő kriptába temetik, Krisztina svéd királynő - sírja mellé.
Kiterjesztették a gyülekezési jogot.
Budapeti, január 25.. A gyülekezési jog szabályozása körül kiadott rendeletek folytán minden politikai gyfllés megtartása rendőri engedélyhez van kötvo. Ebbon az ügyben gróf Klebelsberg Kunó a következő nyilatkozatot adta:
— A belügyminisztérium rendőri sajtó híradása tévedésen alapszik. A rendszer eddig az volt, hogy csak azoknak a pártoknak adtak politikai gyűlésekre engedélyt, amelyek már régebben meg voltak szervezvo. Most azonban a rendelet teljes egészében módosult és arról van szó, hogy bárki összo hivhst politikai gyűlést, ha arra engedélyt kért. Igy tehát nem megszorításról, hanem ellenkezőleg jog kiterjesztésről van szó - Ez a rendelet helyes éitel-•mezése.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 25. Zürichből jelentik • A magyar korona állása ma: (zárlatkor) - 70 osztrák korona: —15, az osztrák bé végzet bankiegyé pedig — 8 szantim.
TŐZSDE.
Budapest, j.aulr 24
Vatot.plao: N.pol.cn 2J80, font 3075 M,» —. noltir 7H. t-„,ict. ír.nk MH2\'(„ L.oiií.l 20■/ M..k. 360, líra 3134\'/,, Osztrák 7" RuMl 6<T l ., Lt Ssok.l 13-8, Svájci Ir^k .<050, K«.Sáz .ii nííí Jlnu -, Holtsad leitat -, Báett UHs«<« _ 1
Erták.k: M.Ky.i Ittte! 18)3. O.zU.k Hitel 00(1 Hasat MS. 1.1,kk* 325. LassialWtó 705. X.i. kLi Bsak r.800. Magjrar-Ola.i 300. »«*,|„, «
--, AlUUnoi tlta 1005J, Si.%svkrl 4350 S.l.ótuii.,
5100, llnkiaj, OKA B.a" 2070. SchheV.110
3Í60. N.stet 18700. D.ak. 2876, Klattu 3276 5 \' \' °
Cw,« _- Adrit 63.0, AU.atik. 2650, KiráW __
ííiTlW\' C1""-m"\'>» hordta\' 2380, Sén
A rokkantdijakat a keresetképtelenség foka alapján állapítják meg.
Három csoportba osxt|ák a rokkantakat. — A rokkant.tőrvény a rokkantak családjáról ös a hadiözvegyekről Is gondoskodik.
Bernolák népjóléti miniszter elkészítette mrir a rokkant-törvényjavaslatot. A rokkanttörvény lényegéről, céljairól és annak korszerű voltáról az alábbiakat tudtuk meg:
Minden magyar honos rokkant jogosult a rokkantsági dijia, amennyiben 20 azázalék-nál nagyobb rokkantságot állapit meg n felülvizsgáló bizottság. Az uj törvény nem a katonai lang szerint állapítja még a dijakat, hanem azt a szempontot veszi irányadóul, mit veszített a rokkant azzal, hogy rokkanttá vált éa milyen pozíciót vivott volna kl magának az életben, előképzettsége révén, ha meg nem rokkant. Ebből a célból az összes rokkantakat a keresetképesség szempontja alap-ján három kategóriába osztják. Az uj törvény többféle illetéket ismer. Az a vezérmotivum, hogy i.z a rokkant kapjon nagyobb dijat és több illetéket, akinek nagyobb mértékben csökkent a keresetképessége. Főbb Illetmények a rokkantsági díj melleit: a hivatás-képességi pótlek, O magukkal tehetetlenek ápolási dija, rokkantsági ellátás.
Rendkívül humánusan bánik a tőrvény a rokkantak családtagjaival. A kereaetképte-len rokkantnál nemcsak a feleaégét és gyermekét veszik figyelembe, hanem a rokkantak keresőképtelen szüleit, nagyszüleit, testvéreit, valamint az esetleges törvénytelen gyermekeit.
Gondoskodik az uj törvény a hadiözvegyekről is. A hadiözvegy elhalt férje legmagasabb nyugdijának ötven százalékát kapja özvegyi járadék címén s ezenkívül a gyermekek 18 éves korukig nevelési pótdíjban részesülnek. Arról iá kíván gondoskodni az uj törvény, hogy módot adjon a rokkantaknak a kereső munkára. Ebből a célból intézkedés van arról, hogy a rokkantakat hajlamaiknak megfelelő életpályákra nevelik az erre szánt rokkant-iakolákban. Végül számos kedvezményt biztosit • törvény a rokkantaknak n főldbirtokreformmal kapcsolatosan. Az uj törvény a nagy világháború áldozatain akar segitenl, amennyire a megnyomorított ország gazdasági ereje ezt megengedi.
Az uj holland alkotmány.
közlikVgából: \'°POl< \' "VC,kMS Íe,Cn,<"
A holland alsóház utolsó ülésén megszavazták az uj alkotmányt. Az alkotmány törvénnyé válik, mihelyt azt a felsőház és az újonnan megválasztandó parlament megszavazza. Az uj alkotmány értelmében az ország hivatalos elnevezés-: .Hollandia királyság, melynek részei Hollandia anyaország, Holland India, Sarila és Curacau". Ezen alkotmánnyal megszűnik minden idegen családbeli fejedelem igénye a holland irónra. Trónöröklési joguk van csak az elhalt király férfi és női ivadé-kainak Wilhclmina királynő ágában. Ha trónörökös nem születne, azt a király nevezheti kl a parlament jóváhagyáaával. Ha ez a kinevezés a király haláláig nem történik, a kinevezést az államtanács által összehívott két parlamenti ház együttes ülésén végzi.
A király és a királyi család civilliatája: A királyt 1.200000 holland ar.nyfo.int és a haszonélvezetül rendelkezésére bocsátott bir-jövedelme! illeti meg. Az özvegy királynő 300.000, a trónörökös 200000. mihelyt pedig megnősül 400.000 holland forintot kap. A király a poilament és azenátus nélkül nem izcnhet háborút, minden más állammal való szerződéskötés, vagy fennálló szerződések megsemmisítése a parlament két házának jóváhagyásira szorul. A király leánya ha trónörökös és 18. életévét betöltötte, az állam-tanács tagjává les/.
Az uj alkotmánynak érdekes intézkedése hogy a cseh alkotmány módjára Itt is minden váltójogosultnak büntetés terhe \' I«\'«"■« kell. A parlamenti képviselők nyugd.jképcsek és négy évre választatnak. A
1922. január 26
Z/*!,AI KÖZLÖNY
S
minisztereket a parlamentben helyettesíthetik tisztviselőik is, mely esetben ezek immunitási jogot élveznek, A pénzügyminiszter két évre szóló költségvetést is terjeszthet be a parlamentnek. A7ok, akik katonai szolgálatot nem akarnak teljesíteni, felmenthetők alóla, ha kívánságukat kellőleg indokolják.
HÍREK.
— A hercegprímás elutazott a
pápaválasztásra. Csernochbibornok hercegprímás, titkára Mesxlényi Zoltán dr. és Eixly Miklós érseki helytartó kíséretében szerdán délelőtt 10 óra 15 perckor elutazott a pápaválasztásra.
— Gyászmise a pápa lelki Üdvéért. Az elhunyt XV. Benedek pápa lelki üdvéért a helybeli plébánia ma délelőtt fél 11 órakor tart gyászistentiszteletet.
— A hadirokkantak hangversenye. A hadirokkantak nagykanizsai csoportja tegnap tartotta meg tánccal egybekötött hangversenyét, melyen két vendégművész szerepelt. Marschalkó Rózsi, a m. kir. Opera tagja és Oroszt Albert a Városi Színház tagja. A hangverseny a legnagyobb sikerrel folyt le. A szereplők közül különösen Marschalkó Rózsinak volt zajos ünneplésben része, kinek nagyszerű énekművészeiét a jelenlevő elegáns közönség zugó tapssal jutalmazta. Operarészleteken kivűl magyar szerzők: Székács, Tarnai, Csiki és Bródy apró müdalait énekelte a legpompásabb művészi tökéllyel és a legkifogástalanabb ^lőadásban. Oroszi Albeit énekszámait a kissé kiéhezett nagykanizsai közönség lelkesen tapsolta. A zongorakisére-tet dr. Balla János a legkifogástalanabb alkalmazkodással látta el. Garamvölgyi Iván sikerrel szavalt. A hangversenyt tánc követte.
— A Radics párt népszavazást követel. Zágrábból jelentik: Hiteles értesülések szerint Radics, a^ horvát köztársasági párt elnöke hasonlóképpen mint a párisi konferencia idejében, most is titkos akciót indított, melynek főcélja — népszavazás utján — a horvát nép hangulatáról a azövetsége-seket tájékoztatni. Zágrábban a pártvezérek titkos éjjeli üléseket tartanak, amelyeken a szavazás módozatait vitatják.
— Megnyílt az első katonai népfőiskola. Vasárnap délelőtt nyilt meg házi-ünnep keretében-a szegedi Mars-téri laktanyában az első katonai népfőiskola. A megnyitáson megjelent bulcsi Janky Kocsárd altábornagy, Schwoy Kálmán vezérkari ezredes, a katonai parancsnok és az előadó tanári kar. Az ünnepséget a főiskola igazgatója nyitotta meg s a nemzeti kultura korszakos eseményének jelezte, hogy a kaszárnya kapui megnyíltak az ezeréves magyar haza történelme, irodalma és a nemzeti kultura számára. Janky Kocsárd altábornagy hazafias érzéstől áthatott szavakkal buzdította a bevezényelt legénységet szorgalmas tanulásra és az ennek révén elérhető nemzetmentő nagy munkára. A tanrend ismertetése után az ünnep a Himnusz eléneklésével ért véget.
— Jankó Béla előadása a azabad lyceumban. Ma este 6 órakor dr. Jankó Béla barakkórházi főorvos a városháza nagytermében előadási tart az agyvelő működéséről Az érdekes természettudományi előadásra a vezetőség meghívja a város érdeklődő közönségét. Belépő dlj 5 korona. Bérlet 25 korone!
— Jótékonya ág. Woschitz Nándor nyug. kalauz, özv. Molnárnénak krumplit, lisztet és. sót adott. (Átvehető lapunk kiadóhivatalában.)
— Felmentett gyilkos orosz fogoly. Kiskunfélegyházáról jelentik: Mult év novemberében löriént Cegléden, hogy Nagy József és sógora egy korcsmában összevesztek Kacuba István nevlí orosz fogollyal, aki elcsábította Nagy István nzcrctőjét, OsvAthnit. Az Orosz fogoly egy pofonnal Intézte el a lovagias kis űgvet, azután barátjával együtt hazament. Nagy István elhatározta, hogy bosszút áll az orosz foglyon s feleségének bátyjával szövetkezve, a fogoly lakására mentek, hogy megölik. Bemásztak az udvarba ós botokkal meg is támadták Kacubát, aki egymagában nem tudván védekezni, a kezéhoz akadt dohány nyomó sulykot kapta f?| s a támadókhoz vágta oly szerencsétlenül, hogy Nagy István a fején ért sérülés következtében nyomban holtan esett össze, sógora pedig eszméletlenül terült el o földön. A bíróság a mai tárgyaláson a jogos védelem körülményeit látta fennforogni a tanuk vallomása.alapján s ezért a vádlottal felmentette és azonnal szabadlábra helyezte.
— Szónok-akadémia Berlinben.
Németország az iskolák hazája, nem csoda tehát, ha a sok mindenféle szakiskola közt a szónok-akadémia sem hiányzik. Prospektusa a napokban került a kezünkbe: a címlapon egy cvikkeres, dushajzatu, szakállas, szigoru-arcu német, az aküdémin vezetője, ki 26 álló esztendő óta nap-nop után tort előadásokat az ékesszólás titkairól. Három zsúfolt teremben szorul a hallgatóság, férfiak és nők vegyest, a legkülönbözőbb foglalkozási ágakból. De a direktor nem éri be a közvetlen előadással, hanem azokra is gondol, kik a távolban nein hallgathatják az előadásokat. Ezek számára megírta könyvét, melynek címe „Kiképző tonfolyam gyakorlati életmű-vészét logikus gondolkozás, szabad előadás és beszédművészet számára." Mint látjuk ugyancsak alapos okulást meríthetni a műből, melyet potom 200 márkáért veszteget n kiadó. Ugylátszik a németeknek szükségük van ilyen útmutatásra, mert a prospektushoz csatolt statisztika szerint 24 miniszter és nagykövet, 19 konzul, 51 rendőrtisztviselő, 59 képviselő, 68 postaigazgató, 72 erdész, 85 tanár, 102 szerkesztő, 114 bíró, 121 polgármester, 123 művész, 185 ügyvéd, 205 szállodatulajdonos, 310 gyógyszerész, 426 pap, 671 katonatiszt, 766 diákr 910 orvos, 2419 hivatalnok és 5622 kereskedő tanulmányozta az ékesszólás titkoit 1 Németország eszerint pór év múlva el lesz árasztva szónokokkal s ne csodálkozzunk, ha a patikusok és szállodások mindmegannyi Demosthenesek lesznek. De mit fognak ehhez szólni a patikák és szállodák kliensei?
— A azabó, cipész és asztalos Iparosokhoz. A m. kir. Technológiai Iparmúzeum igazgatósága városunkban a fönti szakmák részére ipari továbbképző tanfolyatt létesítését határozta el. Felhívjuk mindazon iparosokat, akik a fönti tanfolyamon résztvenni szándékoznak, ezen szándékukat folyó hó 31-ig az Ipartestület jegyzői irodájában naponta 15 és 17 óra között vagy vasárnap 9 és 10 óra között jelentsék be. A tanfolyam 5 hétre van tervezve február elején való kezdettel. Tandíj a cipész és szabóknál 92 korona, az asztalosoknál 112 korona. Későbbi jelentkezések nem vétetnek figyelembe. Az Ipartestület Elnöksége.
(X) A keresztény társas temetke zési egylet folyó hó 27-én pénteken este 7 órakor a Keresztény Ouhonban választmányi ülést tart. Az elnökség kéri a t. választmányi tagokat, hogy a fontos megbeszélésre pontosan jelenjenek meg.
— A kis hazátlanok mai clúadáaira, az előjegyzett jegyeket kérjük reggel fél 10 órától fél 12-ig és délután 3 tói 5 óráig átvenni, mert azontúl a jegyek meg nem tarlatnak. — Holnap, pénteken és a további napokon Harry Piel felléptével a „F\'jnélküli lovas" III. és befejező része.
— A magyar jóvátételről szóló fantasztikus hírek alaptalanok. Az
utóbbi napokban sűrűn járta be a sajtót az a hír, hogy a jóvátételi bizottság Magyarországot fantasztikus mérvű kártétel megfizetésére akarja kötelezni. Többek között arra, hogy a pécsi szén ára fejében évenkint 500 millió koronát fizessen Jugoszláviának, valamint arra, hogy a volt ellenséges államok részére harminc éven keresztül évenkint 75 ezer élőállatot szolgáltassanak ki. Ebben az ügyben monsieur Jean Herbert, a jóvátételi bizottság budapesti osztályának elnöke, a következő kijelentést tette:
— Én is olvastam ezeket a híreket. Meg kell állapítanom róluk, hogy a valóságnak nem felelnek meg. A közönség izgatottsága érthető, mert nagyfontosságú gazdasági kérdésekről van szó. Ezeknek a megnyugtatására kijelentem, hogy ez ideig semmifélé döntés nem történt, amelynek megtörténte után arról hivatalos nyilatkozat fog megjelenni, amely tartalmazza az egyedül mérvadó tényállást. Ebben az ügyben a tárgyalások a magyar kormánnyal most vannak folyamatban. Ezt a tárgyalást Valkó meghatalmazott miniszter és egyes csoportokból kijelölt szakemberek képviselik.
Az élőállatok kiszolgáltatására vonatkozóan azt mondta Herbert, hogy a közölt hírek itt is teljesen önkényesek, mert ebben a kérdésben idáig még semmiféle döntés nem történi. A jóvátételi bizottság a legutóbbi szemleutja alkalmával személyesen győződött meg Magyarország gazdasági erőviszonyairól és olyan követeléseket nem kíván támasztani vele szemben, amelyeket az ország teljesíteni nem bír. Ezek a tárgyalások néhány hetet vesznek igénybe. Ezzel egyidejűleg Párisban is folytat tásgyalásokat a reparációs bizottság ottani főosztálya, amelynél fogva a magyar kormánynak meg van a módja arra, hogy véleményét és kívánságát érvényesítse.
— Arany, ezUst, platina, aranyfogak és érmek beváltása a legmagasabb napi árban. Arany és ezüst jegygyűrűk, ékszerek és javítások készítése a legszebb kivitelben Fried Józ.ef ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Fő-ut és Sugár-ut sarok).
(X) Ax UrÁnla-rao«2<S.xlnháib»n
tegnap nagyon szép közönség elő* voll a bemutatója a .Vaiilybm a pokol" =imü filmnek. Az Urániának ízétl bemutatója sem tévesztette el a hatását. A színészek mindegyike kiváló alakítást nyújt általában az egész film minden izében nemes és színtiszta művészetet reprezentáló, amely maradandó becsli marad a kinematografia alkotásai között. Ezen ujabb alakítás „Petrovichnak ujabb alkalmat adott arra, hogy még jobban szeressük és becsüljük.
▼▼ f * mozgókép-1
Uidllldl R«gányi-ntca 4 j
Szerdán és csütörtökön, január S5-4n, S6-án
Veszélyben a pokol
6 felvonásban. Rendezte: Balogh Béla Szereplők: Bolubvb: Sugár Károly Hány: Pctrovlch Aurora: Banky Vilma Jóxan Asz: Vaudory Gusztáv Ölök Dímon: Kürthy Böske Jónás: Sarka dy Aladár
| Kl\'óadTíoT\'hí\'Ú\'öxnap <i éi fél U órakor, vasár- él uno«p- : n»p fél 4, fél 6, 7 é* Ö órakor.
5 Hely Irak: PAholy 22, *söllo 18, köniék 16, fwntsrtott j
• Umlásiiék 14, timUsssék 12, korwék 7 korona. .
i K&ni.«iTi.«iawu*k páholy í*. ^ «*oiy«> ^
zalai közlöny
1922. január 26.
IRODALOM.
Az áruló. Ez a cimc nnnuk a nagyhatású regénynek, mellyel Sz. Hnjdu Boriska debreceni irónő az utóbbi néhány hónap alatt annyira meghódította az olvasóközönségei, hogy regényéből mér a második kiadást kellett sajtó alá bocsátania. A regény szerzője arra a kényes feladatra vállalkozott, hogy Krisztusnak és tanítványainak életét választotta regénye tárgyául. Magunk elölt látjuk a regényben Krisztus eletének legfontosabb mozzanatait. Megelevenednek előtétünk a Megváltó csodatétcici, tanítása és keresztholála. Mindez azonban csupán a regény hálterében történik, mert a főszereplő
nem Krisztus, hanem Júdás, „az áruló." Uróln vette a szerző a regény cimét. Júdás húsból és vérből való regényh£s, uki ha rokonszenvünket nem tudja is kiérdemelni, lelki ve«gődcstvel érdeklődésünket mindvégig leköti. A regény szerkőjének sikerült megoldani azt a nehéz kérdést, amit eddig senki sem mert megkísérelni, hogy Krisztus egész élettörténetét belevonta regényébe anélkül, hogy kegyeletünket, vagy vallásos érzésünket csak távolról is megsértette volna. Az értékes történeti regény minden könyvkereskedésben kapható.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország : mennyország J
Vágó Aladár és Wagner Alária férjezett Barabás Kálmánné a maguk, ugy alulírottak, valamint számos rokonai nevében tudatják, hogy felejthetetlen szeretett áldott jó édesanyjuk, illetve anyós, nagy-i anya és rokon
özv. WAGNER MIKLÓSNÉ
síül. PAUKOVICS LUJZA nyűg. áll. tleml Isk. tjnltónS
folyó évi január hó 24én délután 1 órakor, életének 82-ik évében a haldoklók szentségének ájtatos felvétele után csendesen az Úrban elhunyt.
A megboldogult drága halott hült tetemét 1922. január hó 26 an délután 4 órakor Batthyány-utca 11. számú gyászházból a róm. kath hitvallás szertartása szerinti beszentelés után kisérjiik a róm. kath. temetőben levő nyugvó helyére.
Az engesztelő szentmiseáldozat a boldogul! lelkiüdveért január 27-én délelőtt 8 órakor fog a szentferencrendiek helybeli plébánia templomában a Mindenhatónak bemutattatni.
Nagykanizsa, 1922 január hó 24
Áldás és béke szeretett hamvai feletti
VAjd Aladámó siQI. Bertalan Jotán m>oyc. — Barabás Kálmán vej. Vájó lássló, Pál Karolyite .síit. Vágó Jolán, VájO Tlbnr, II). Bjrsbas Kálmán u.oUt
r;
VTT A fj. mozgróképszinl k,z
V JL JJ XjL. VT Erzsibit királyai-tér. Szíriai szalloda épDIitébii
_,_____.„„„.„„„„„„X*1,*^",!!\'™____„_____
CaütSrtölciSn
A kis hazátlanok II/. és befejező része
__A vihar elcsendesül 7 felvonásban

Pénteken, szombaton és vasárnap Harry Plel felléptivel a
Fejnélküli lovas III. része
. Páholy 22 K, ■»%• 18 K. L hely 16 K, • II. hely 12 koron*, Jil. hely 7 korona
FlAadások h6Uöxn»p ö és fél H órakor. v«s4r- ci ünnepnapokon íil 4, 6, 7 ii V órakor. Pontos kezdés^
-------------- ^
DDOODODOOOOOODOOO QODOOODODDO
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
117.
Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak\' eió.
78.
NAGYKANIZSA. Fő-ut 13
Apró hirdetések.
IIIrdaUMk dllaUn S Aráig vitetnek M díjlubltl M*rtnt
Háziszolga azonnal felvétetik a vasúti vendéglőben.
Könyvkötő tanonc felvétetik lapunk
nyomdájaban.
Jó családból való tanulóleány felvétetik Fischel Fülöp Fiai áruházában.
Bognár
hulladékfa
eladó Rákóczi-utca 20. szám alatt.
POLLIIK M. EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Klnizsy-utca 2/a I.emelet
Telefon 131.
Jsnuir—fobmir h«vl szillltÁsra előjegyeshetá it megrendelhető :
Étkezési- és vető-
BURGONYA
honn* árpa, ligovo és duppal x«b, tavaszi busa, bükköny, k<>los. muhar, tengeri, vörös lóher.
luccwa, répa stb.
gazdasági magvak
lijty kúcbb, rolnt nsgyobb menoyisígUa.
Minden gasda Igyek.s.ék ssUkstg-lotíl mlol&bb megrendelni.
Zalaegerszegi m.klr. pánzUgyígazgatóságtól
N.ca.tott . laptulajdonMok: Z^l é, üv^tí könT,nyomdiiéb„.
2094/Iil. 1922. p. ü.
Hirdetmény.
Mindazok, akik az 1921. évi XXXIX. t-c. 111. fejezetének végrehajtása tárgyában 130.000/1921. sz. a. kiadott pénzügyminiszteri utasitás 68. §-a alapján az általános forgalmi adónak készpénzfizetés utján való lerovására engedélyt nem nyerlek s igy az általános forgalmi adójukat az idézett szakasz értelmében forgalmi adó bélyeggel tartoznak leróni, 1922. évi február hó 1-tól kezdődőleg kötelesek:
a) a hivatkozott törvény 64. és 65. §-aiban foglalt büntetések terhe alatt az utasitás 86 §-áyan előirt könyveket az ugyanott szabályozott módon vezetni;
b) a hivatkozott törvény 63. §-ában foglalt törvényes következmények terhe alatt qz általános forgalmi adót az utasitás 68. és 69. §-aiban előirt ren-delkezések szigorú betartása mellett leróni;
c) az emiitett törvény 63. és 64. §-aiban foglalt törvényes következ-kezmények terhe alatt az ezen célra kiküldött hivatalos ellenőrző közeg közbejötte mellett az általános forgalmi adót 1921. évi szeptember hó 1. napjáig visszamenőleg pótlólag bélyegjegyekben leróni.
Zalaegerszeg, 1922. évi január hó iy-en
Szakát* s. k.,
miniszteri UnAcjoi ___P- »• I8«8»ti>ig vuetój..
61-lk évfolyam
iA mun.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politika! napilap
SaitoMt és kkííhjv.ul: Pi nt 13. IS.
- Inl«njcb«n-UUfoa 78. -
Megjcle-itk mindig kor* rezgőt
fószbrkzsctó:
Dr. HEOEDÜS OYÖROY
mnlgr. ItpilnU
relelősszerkesztö:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Blőttxetéal árak i bji.. érrs 560 x. ftirrr llt k. lm 140 K. V.gy hát. SOK. E&M ssi* ár* S K
A szenvedélyek korszaka.
A magyar nemzetgyűlés eseményei az utóbbi időben igazán nem íjk örömet okoznak a szegény, kiuzsorázott, földig alázott magyar nemzetnek Hetek, sőt hónapok óta egyéb sem folyik, mint személyes harc, egymás kritizálása, meddő és az ország presztízsére is nem a legjobb fényt vető vitatkozás, amikor minden percet a háború, a forradalom, a vörös vihar szülte nyomorúság enyhítésére kellene fordítani.
Megint ott tartunk, mint a magyar történelem oly számos, szomorú korszakában, amikor a nemzet vezetői és vezérei nem a néppel, nem a nemzettel, nem a hazával foglalkoztak.
A dunaparti országházban minden szónok állandóan a konszolidációt, a gazdasági talpraállást, a többtermelést hangoztatja, valósággal ordítja a nemzet fűiébe. És ugyanakkor a magyar nemzet képviselői járnak elől a legrosszabb példával, mert a termelés helyett, mely elsősorban nekik volna kötelességük, csak szónokolnak, üres szálmát csépelnek és egymást szapulják az ország színe előtt.
Ebben az országban a nagy megpróbáltatások után, mindent a nemzetgyűléstől várt ez a nemzet. Nyugalmat, jólétet, gazdasági és erkölcsi konszolidációt Két év alatt sajnos, keveset válthattak valóra az álmukból a honatyák. Az első időben még csak folyt a dolog valahogyan, egyik törvényjavaslat a másik után került tető alá, bár a legsürgősebb, a szociális közgazdasági természetű és közigazgatási törvényalkotások még most is váratnak magukra.
Hiába való volt a kormányok mm-den igyekezete. Ez év tavaszától kezdve beáilőtt a termelési meddőség a parlamentben. Jött minden egyéb, csak a munka, az építés korszaka nem, melyet mindenki léíekzetvisszafojtva várt.
A szavak harca után a kardok, pisztolyok, a párbajok korszaka következett és már a revolver is előkerült. A magyar nemzet rettenetes sok vért, vagyont, és területet vesztett. Egy maradt meg számára csupán : a bizalom, a remény egy szebb, egy jobb jövőben. Ettől a nemzetgyűléstől, a mai honatyáinktól várta ezt mindenki Sajnos —
híábal .iit
Itt az ideje, hogy uj embereket, uj képviselőket válasszon és küldjön ez a szegény magyarság az ország házába. Mért ha a személyes háború-
ság még sokáig tart, ha képviselőink az elmúlt hetek eseményeihez hasonló vita és harcmodorukat tovább folyatják, még 0 megmaradt és féltve őrzött remény is kihal a magyar szivekből. Az uj választójogi törvényterve-
\'zef már készen van 8 maholnap már a Ház asztalára kerül. Reméljük és bízunk abban, hogy a várva-várt uj emberek, uj képviselők, az uj választójog révén tényleg bejutnak az ország házába.
Az uj választójog tervezete.
Az akUv választójog feltételei a férHaknál és a nők.éL - Meg-szlikitik a Frledrich-féle választójogot. - Uj tiltó akudály. - A kisgazdapárt a javaslatot elfogadta. - A kereszténypárt kívánságát holnap precizlrozza-
Budapest, január 26. A kisgazdapárt Siijj Bálint elnöklésével ma elte éltekerietet tartott, amelyen megjelent Bethlen é» Klebels-berg íj. a belügyminiszter részletesen ismertette a kormány választójogi tervozetét és kérte annak elfogadást.
Kijelentette, hogy teljesen lehetetlen a Frledrich-féle választójog alapján kiirnl a választásokat. Ismertette a választójogi javaslatot, mely szerint aktiv válaaztójoga lesz minden férfinak, aki - 10 tv óta magyar állampolgár, két év óta állandóan egy helyben lakik, a 24 évet betöltStto é. az «l«i»i Iskola négy osztályát elvégezte. Aktiv választójoga lesz minden nőnek, aki 10 év óta magyar állampolgár, két év óta állandóan egy helyben lakik, a 30 évet betöltötte és ezenkívül lefcalább két gyermek anyja, önálló keresettel rendelkezik, a középiskola felső osztályát elvégezte, végül felső iskolát végzett férfiak felesége. Választójogot nyernek ezenkívül azok a férfiak Is, akiknek az 19J8. évi Wekcrle-féle választójog alapján választó-joguk volt.
A két éves helyben lakásra vonatko.ó-Isg a belügyminiszter utalt arra, hogy ez a kritérium az összes európai választójogokban feltalálhatók és ex a kritérium garancia arra, hogy kevésbé megbizható elemek ne kapjanak választójogot.
A Friedrich-féle választójog alapján 3 millió 42 ezer választó volt. Az uj választójogi tervezet szerint pedig 2 millió 450 ezer választó lesz. Ebből 540 exer nő és 1 millió 510 exer férfi. Ax uj választójog" alapján körülbelül 1 millió 488 elér férfi jut axava-zalhoz. A többiek a régi jogon jutnak választójoghoz.
Felemiitette a belügyminiszter azt Is, hogy miután ellenzéki oldalról kifogásolták a négy elemit és helyetto ax irni és olvasni tudáshoz kívánták kötni a választó jogosultságot, számításokat véglett, amely a következő eredményhez vezetett:
Egy millió 900 ezer nagykorú Irnl éa olvssni tudó férfi van Csonka-Magyarorszi-gon, akiknek 79 százaléka jut választójoghoz az ő tervezete alapján. A nők közül körülbelül 600 ezren kapnak választójogot > két
gyermekes fettétel alapján, 310 exren ax önálló kereset és 2700-an a középiskola ás felsőiskola elvégzése alapján éa körülbelül 12 jzer azoknak a nőknek a száma, akik mint főiskolát végzett férfiak feleségei kapnak szavazati jogot. A csökkenés a nőknél a Friedrich-féle választójoggal szemben körülbelül 600 ezer.
Pasiziv választójogot nyernek mindazok, akiknek aktiv választójoguk van éa excnklvfll elérték a 30 éves korhatárt.
Ax eddigi tiltó akadályokon kívül a tervezet egy uj tiltó akadályt állit fel. Ugyanis nem választható, aki rágalmazásért három Ízben cl volt ítélve.
Az ajánlók számát a Frodricb féle választójogi rendelettel szemben, amely ax ajánlók számát 500-ban állapítja meg, — a tervezet felemeli a választók lCf/.-ára, a maximumot azonban ezerben állapítja meg. Azokban a kerületekben tehát, amelyekben 10 exernél több választó van, ezer választónak kell ajánlani. Ujitás a tekintetben az, hogy az ajánlókat a tervezet szavazóknak tekinti.
A javaalat előterjesztése után hosszabb vita indult meg. Bethlen kijelentette, hogy nem csinál sem kormány, sem pártkérdést a szavazás titkosságából, vagy nyíltságából, ax egyének belátására bízza, hogy milyen illia-pontot foglalnak el.
A párt egyhangúlag elfogadta a javas-
latot.
A kereszténypártban szintén volt értekezlet, melyben Haller ismertette a választó jogi tervezetet. Kijelentette, hogy ezt csal. hallomás után. Ismeri. Többek fdsxólalisa után a párt elhatározta, hogy egy három tagu bizottságot küld kl, amely precizlrozza a párt kivánságát és a holnap este tartandó pártértekezlet elé terjeszti.
Kerekes büntetését a Kúria helyben hagyta.
Budapest, január 26. Ma délelőtt hlrdot-ték ki a büntetőtőrvényszéken Kerekes Mihály nemzetgyűlési képviselő előtt, * Kúria Ítéletét, amely a három hónapi fogházbüntetést helyben hagyja. A. büntetés kitöltésének megkezdésére Kerekes halasztást kapott, miután a nemzetgyűlés amnesztiát kért részira.
2 ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 18
Részleteiben Is elfogadták az indemnitást
Oaél gaszton ujböl a nemzetgyűlés elnök*. Kis vihar a Hangya körül. Interpellációk és a holnapi napirend
Budapest, január 26. A lieinietgyülés mai üléaét fái 11 órakor nyitoltn meg Bottiik.i Napirenden ai indetnnitási vitn részletes tárgyalása szerepel.
A 18—20. 5-t változatlanul elfogadják. A 20. 8 hoz
Sokorópálkai Szabó Indítványt terjeazt be a menekült és helyettes tanítók kinevezése ügyében. A kultuszminiszter pártfogása után az Indítványt elfogadták. A 27. § nál volt leginkább vita.
Baumann a kormánytól az iparosság támogatását kéri.
Rattay újból szóvá teszi a Hangya ügyét. Lassankint milliárdokról lesz szó és ezért felelősséget kell vállalnia a kormánynak.
Kállay a felszólalásra válaszol, mire
Rassay védelmébe vtszl a Hangyát és kijelenti, hogy nem nézi jó szemmel a sok kis pénzintézet alakítását.
Szilágyi szintén kifogásolja a Hangyának nyújtandó hitelt és ezt abban Indokolja, hogy a Hangya részt vett politikai pártok alakításában, esetleg résrt vehet a leendő választásokban is. Az a kormány, mely fittyet hány azj alkotmányos kormányzatnak, nem fog habozni, hogy a Hangya pénztárát utasítsa, hogy politikai célokra pénzt utaljon ki. (Zaj a kisgazdapárton.)
A Ház a többi szakaszokat változatlanul elfogrdja. A rárószakasit Rubinek Indítványával módosítják. Ezután az Indrronitás! javaslatot risileteiben is megszavazzák.
A napirend kővetkező pontja : az elnökválasztás.
Felkiáltások a kisgazdapárton: Éljen Gaál Gaszton I
A leadott 131 szavazat körül 99 siava-zst Gsálra, 2J Sdligyire, 8 Siijj Bálintra és 1 Csontos Imrére esik.
Boltlik kijelenti, hogy Gaál Giszton a nemzetgyűlés megválasztott elnöke. (Élénk éljenzés.) Ezután napirendi indítványt tesz, mely szerint a holnapi ülésen az ipartőrvény revíziója szerepel. Szünetet rendel, Siünet után rátérnek az Interpellációkra. \'
Sándor Pál sürgős interpellációt teijeszt elő. Szóvá teszi az Au.itriában elzálogosított gobelineket. Kérdi, 1. van-e tudomása a miniszterelnöknek az zusztfiai gobelinek elzálogosításáról, 2. mivel véli ezt meggátolni, 3. foglalkozik-e a kormány Ausrlria közeli, pémügyi és politikai összeomlásával, ameny-nyiben ez Megyarország érdekeit érinti, 4. hajlandó e a kormány e Kérdésben az antanttal érintkezésbe lépni. 5. ha Auszttis összeomlása bekövetkezik, hajlandó e a kormány lépéseket tenni, hogy Nyugotmagyatorsrág visszakerüljön ez anyaországhoz 7 ^
Az interpellációt kiadták.
\' Szlcrcnyl a budapesti lakáskérdésben interpellál.
Bernolák válaszol. Kijelenti, hogy a kérdésnek egyetlen megoldása az építkezés megindulása. A kormányíiak nincs szándékában, hogy a magánlakások szentségébe belenyúljon.
A választ tudomásul veszik.
Üléa vége 7,3 órakor.
Tovább folyik a nyomozás a lisztpanamában.
Budapest, janulr 26. A százmilliós lisrl-pannma ügyében a rendőrségen továhb folyik az erélyes nyomorás. A rendőrség 60 vajon lisztről sióló jegyet foglalt le már eddig. A jegyekkel nagy visszaélés tőrtént. A letartóz, tátott 10 kereskedő vi llomása alapján még több előállítás voll a tendőrségen. Megállapítást nyert, hogy a malmokból kicsempészett liaztmennyiséget a Sorento kávéházban levő rugbőrzén értékesítették. A 48 koronás lisztet 20—25 koronáért lehetett kapni. A lisztpana-inában letartóztatott embereket már átkísérték az ügyészség Mirkó-utcii fogházába. A rendőrség széleskötü nyomozása erélyesen tovább folyik.
Nem emelnek tandijat.
Budapest, január 26. A középiskolai tanáiok küldöttsége tisitelgett ma Vasa miniszternél. Usetty Ferenc képviselő vezette a küldöttséget, melyben Baszel Aurél dr. beszélt s középiskolai tanárok egyesülete nevében. Rámutatott erre, hogy n középiskolai tanárok helyzete különösen a vidéken tarthatatlan, a helyretet ugy gondolja megjavít-hatónak, ha az állam a tandíjakat felemeli. Vass válasiában kijelentette, hogy a középiskolai nevelést annyira állami feladatnak tekinti, hogy tendijfclemelesbe nem tudna belemenni. Az államnak kötelessége iskoláiról és tanárairól gondoskodni. Némi vigaszul szolgálhat a tanárságnak, hogy a pénzügyminiszter ur még cizel a nemzetgyűléssel rendeztetni kívánja a tisztviselökérdést és reméli, hogy a nemzetgyűlés ehhez hoziá-járul. E szerint az állami tisztviselők segélyét folyó évi február hó l től 100 százalékkal felemelik.
Vasárnap megindul Romániával a vasúti személyforgalom.
Debrecen, január 26. A magyar államvasutak debreceni üzletvezetősége hosszas tárgyalások után megállapodásra jutott a román hatósággal a vasúti személyforgalom kérdésében. A megegyezés szerint január 29-től felveszik a személyforgalmat, még pedig olyan formában, hogy a román vonatok Nyirábránylg, Illetve Biharkereazturlg jönnek le, mig a magyar vonatok Érmihélyfaluig, illetve Biharpűspőkig, ahol csatlakozás Jcsz ezekhez s vonatokhoz.
A magyar-osztrák tárgyalások.
Budapest, január 26. Az Ausztria és Magyarország közt megkezdett tárgyalásokat, melyeket Bériben a mult héten félbeszakítottak, Budapesten fogják folytatni. Híre járt ónnak, hogy az osztrák küldöttek mo érkeznek meg Budapestre. Az osztrák küldötteket tényleg márn várták, do ök nem érkeztek meg. Nem tudják, hogy mi a késedelem oka és arról sem tudnak felvilágosítást sdni, hogy kik az osztrák kiküldöttek és mikor jönnek Budapestre.
A sok adósság.
Budapest, január 26. Bátor Zoltán volt huszáifőhadnsgy, aki a fővárosi uritárssság-nok ismert tagja volt, megvételre ajánlotta CsollAn Ferenc ügyvédnek a Királyi Pál-utca halódik szám alatti házat. Az ügyre vonatkozólag felmutatott egy felhatalmazást. Csollán más helyen is érdeklődölt és ekkor kiderüli hogy az okirat hamisított. A lendőr.ég Bátoit letartóztatta, aki ozzal védekezik, hogy sok adóasága volt és ezektől akart ily módon szabadulni.
Károly király tartásdija hat millió korona.
Pórit, január 26. A nagyköveti konferencia Karoly király tortáadiját 6 millió koronában á\'lapitotta meg, amely összeget az utódállamok és Olaszország jtartozik fizetni, egy később megállapítandó kulcs szerint.
A királyi pár gyermekei Bordeauxba érkeztek, innen hajóval Madeirába mennek.
Sok a finomliszt.
Budapest, január 26. Az idehaza ö>sze-gyűlt nullásliszt felesleget a belföldi magyarság nem tudja elhrsrnálni és értesGlésOnk szerint a Futura már a közeli napokban felhívást fog intézni a hazai exportőrökhöz, hogy mrnnyiért hajlandók átvenni tőle 500 vagon nulláslisztet. Ké»dé.«, hogy az exportőrök áttudják-e venni az 500 vagont, melyet a Futura nem tud eladni.
Könyv a nyomorról.
Budapest, január 26. Huszár Károly volt minitzterelnök könyvet irt n nyomorról, mely legközelebb megjelenik. A könyv címe: A nyomorgó Budapest. Egyszerre jelenik meg több nyelven és célja, hogy ugy n bel-, mint a külföld ön felderitse a tényleges állapotot és megmozdítsa a kormányt és a nemzetgyűlést a szegényügy végleges rendezése érdekében.
A bácskai püspökség.
Szabadka, január 26. Belgrádi forrásból ?zármazó értesülés szerint a szerb vallásügyi minisztériumban most folynak a tárgyalások a megüresedett szarajevói, splitii, sibeniki és krki püspöki székek betöltésére. Hir szerint ez alkalommal oldják meg a bácskai (szabadkai) püspökség kérdését is. Püspökséget kap Belgrád is, amelyre Wagner jelenlegi plébánost, volt pécs-egyházmcgyci papot jelölték.
Zavargás Bécsben.
Bécs, január 26. Az állami tisztviselők hatalmas tüntetést rendeztek a városháza előtt. Tőbbezer főnyi tömeg gyűlt össze és a gyűlésen több szónok beszélt, akiknek szavát óriási zajjal kisérték. A tömeg egy része be akart hatolni a parlamentbe és hatalmas kapuját botokkal és nagy kődarabokkal verték, ugy hogy több nagy ablaktábla betört.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 26. Zürichből jelentik : A inagyar korona állása ina: (zárlatkor) —.72\'/,, osztrák korona: —"14, az osztrák bé veg-ze\'t bankjegyé pedig —8 szantlni.
T ŐZSOE.
Budap.at, Jucir 25
Vslut.pta.: K.pol.en 2876, Fost 3000, Uvo —, Dillir ess. Francia frank :,726, Lengyel márk. 23 UárV. 303, Ur. 3M0. O.slrlk 7"/„ RuM 91, L.I 631, $s°ko< 1309, Svájci tr.uk 13100, Konxudloár 805, Fi.ok-daá- llolkad forlat —, bécsi kilitcUa 5\'/,
Értékek: Mngy.i Hiul 1670, OssltAk ttlt.l 03" H.s.l t\'60, J.lsálog 2fl0, Ussátnltelé 770. X.r.ikodtlmi B^k Ctt5Ö. Magyu-Olau 300, Beocslnl 0076. Druch.
--, Alulinoi »sío--, SiiuvJrt--, S*l.,lurltnl
5200, Urlkinyl 8100. Rlm. 2000, ScMkl I0»5. Guttnsa
3410, Saslcl 18300, D«oic--, Klotild 5226, M.iru
Coko:--, A<M> 6210, Attaotlka 2673, KtrilrsHr 2160
Bosnyák-Aurát —, l.l|.lik 666. rhíbo. 7l*>, V..m.i(y,l
Vtlluw, -, Cls.IUaul.xn 2426, Xooketjla 2360, Dél,
Vasat — —.
Nagykanizsai
Néptakarékrészvényeket
napi áron veszünk
Grosz ^ Tsa tőzsdebizományosok
Nagykanizsa, Sugár.ut 1. I. em.
m.
1922 január 27._
Erdély sorsa eldőlt.
A román király szakított a magyarbarát politikával.
(S<»ját tudósítónktól.) Az erdélyi magyarság életében uj korszak kezdődik. Brati.ínu miniszterelnökké vuló kinevc\'/ésévcl visszatért a Háború előtti politika és annak minden jogtalansága és törvénytelensége. A király ama elhatározásával, hogy Bratianu lett a kormányelnök, szakitott már eddig vallott elveivel és szakított a Take Jonescu és a De Russt által képviselt magyarbarát politikával b. Bratianu kinevezésével a kisantant ugye megint előtérbe nyomult.
Erdélyben a kinevezés folytán, amely veszélyezteti szabadságát, igen lázas mozgalom észlelhető éa nincs kizárva, hogy a nemzeti párt táborába fogja hajtani n veszély az összes elégedetlenkedőket. Ha ez megtörténne, ugy Románia harca elég kecsegtető lenne,— egyébként azonban kár minden csepp energiáért. A kisebbségeket a kinevezés ált.il aulyos csapás érto és kábultan tekintenek mindnyájan a jővő elé. Most igazán nehéz volna megmondani, hogy mi következik, d« kívánatos volna, hogy a kisebbségek végre valahára kezet fogva, közös -irővel küzdenének a közös veszély ellen. Most azt rebesgetik, hogy a liberális párt Br.md ch uijin megegyezett volnn n szászokkal. Erdély újra nehéz napokat él át és mivel uz utolsó hónapokban olu sokszor hangzott tl az a frázis, hogy mEraély az erdélyieké" nagyon kívánatos volna, hogy ez a frázis telté váljon. A liberális önkény-rendszer szembe hilyezkedik mindenkivel, aki nem mond le arról, hogy Erdély szobád legyen.
HlBEK.
— A Jugoszlávok ellamerik Alsó-lendva és vidéke visszacsatolását. Megírtuk, hogy a Mura-Dráva vonalát) némi határjavitás történik a mi javunkra. Hír s erint, mintegy 800 méterrel beljebb tolják a határt Muraköz felé s igy Alsólendva és vidéke visszakérő! Magyarországhoz. Bár a jugoszlávok is jól tudtak a határmegállapitók munkájáról, a jugoszláv lapok mégis mélyen hallgattak a dologról. Most aztán megtört n jég. Az Eszéken megjelenő .Magyar Újság" egyik legutóbbi száma tövid hirecskét közöl az nlsólendvai határmegállapitásró), amelyben elismerik, hogy a bizottság Alsólendvát és vidékét nekünk Ítélte a ugylálszik, már o jugoszláv hatóságok sem leríják.célravezetőnek á további titoktartást. A határmegálla-pitó bizottság tárgyalásai hamarosan befejc-zéat nyernek. A határt Magyarország javára mintegy 800 méterrel kiigazítják. Igy Magyarországhoz kerül vissza Alsólendva éa környéke. Ide iktatunk egy genfi táviratot, melyet egy jugoszláv megszállás olott levő város ban megjeleni magyar újság közöl. „A jugoszláv határmegállapitó bizottság a magyar halárt Alsólendvánál vonta meg. A bizottság jelentései éa a Millerand féle kísérőlevél éltelmében a magyar kormány 0 népszövetségi tanácshoz fordult és jegyzékben kérte közbenjárását. A nagyköveti lanács időközben megkapta a határmegállapitó bizottság jelentését, de azt javasolta a népszövetségnek, hogy a magyar kérdéssel csak akkor foglalkozzék, ha már az összes határmegállppiló bizottságok jelentései beérkeztek. A népszövetség tanácsa ma tartott ülésén ezt a javaslatot elfogadta.
— A zalaegerszegi Kaszinó könyvtár alapja javára 1U22. évi febrüír hó l-é-l az Arany Bárány- szálló nagytermében zártkörű táncmulatságot rendez. Kezdete éste 9 órakor Belépődíj: Páholy 300 K. Családjegy 150 K Személyjegy 60 korona. Fclülfizetések a könyvtár alap javéra köszönettel fogadtatnak.
___ZA\'.Al KOZI.ONV_
— Gyászrovat. Az egész város Intelligenciájának részvétele melleit történt meg tegnap délután 3 órakor az eih ilt Surgótli Miksa ütfvvéd holttestének bes/entelése a Bitthyány-uleai gyászháznál. A beszenteléit Pálinkás Rogér b. plébános végezte teljes segédlettol. A szertartás után ti díszes kellős érckoporsót becsomagolva a v.isuti állomásra vitték, hogy Sümegre szállítsák. — Délután 4 kor volt özv. Wagner Miklósné szül. P.,uko-vics Lujza nyug. áll. elemi iskolai tanítónő temetése, melyen megjelentek az állami elemi népiskolák tanítói karának, valamint a posta és távírda tisztikarnak képviselői, valamint nagyszámú (gyászoló közönség. A beszentelést Pálinkás Rogcr h. plébános végezte, a szertartás után elkísérték a koporsót a r. kattl. temetőbe, hol is a végső áldás után elhantolták. — Ugyancsak tegmp délután 3 órakor temették el Borbély József ny. városi rendőrt, aki a régi rendőrségnek hnsznos és buzgó embere volt és aki az államosítás előtt ment nyugdijba. Halálát ő.vcgye és felnőtt gyermekei gyászolják. Temetése n igy réizvét mellett történt.
— Kérek egy olyan nyakravaló* szivart. Az egyik kúlönlegesséKi árudában játszódott le a következő eset. Tejíelesszáju falusi legényke, talán 16—16 esztendős állit be a tr&fikbn, Jó napol kíván s azlán azt mondja:
— Kérek egy olyan nyakravalós szivart, a\'molyat, ami ki van téve a kirakatba.
Hat milyen legyen az? — kérdi a trafikos.
— A legnagyobbik, a nyakravalósok közül.
A Iraíikos elébe teszi a skatulyát. A
legényke kivesz belőle egyet, fizet érte 36 koronát, rágyújt s kimegy a trafikból.
A csendes szemlélő, e sorok irója csak azt jegyzem meg: Ez az az a sokai hangoztatott kisgazda demokrácia ?
— Az emigrált kommunisták egy magyar lap ellen. A Jugoszláviába emigrált baranyai kommunisták hajszát Indítottak a „Délbácska0 cimü újvidéki lap ellen. A pócit kommunisták egy része ugyan Újvidékeit telepedett le és itt .Vajdaság" cimcn napilapot indított. A bácskai magyaroknak azonban ingyen sem kellelt, a III. Intemaclonalét hirdető nyomdatermék, amiért a kommunisták a főispáni hivatalhoz, a polgármesterhez, sőt a belügyminiszterhez is feljelentéseket adtak be, amelyekben a magyar érzelmű lapot hazaárulással és irredenta propagandával vádolták meg. A pécsi kommunisták aknamunkája nem járt eredménnyel, a jugoszláv hatóságok kénytelenek Voltak megállapítani, hogy a magyar lap bár a magyarság érdeke t becsülettel védi, nem követ el törvényszegést a szerb horvát állammal szemben.
(x) Urániában 6 és fél 9 órakor Szahara rózsája. Telefon 3—13.
— A volt 20-aa tisztekhez. A volt 20-as tisztek vasárnap délelőtt föl 10 órakor a városháza kis tanácstermében jelenjenek mag.
_ A szabó, elpész éa asztalos
Iparosokhoz. A m. kir Technológiai Ipari muzeum Igazgatósága városunkban a fönt-szakmák részére ipari továbbképző tanfolyam létesítését határozta el. Felhívjuk mindazon iparosokat, akik a fónli tanlolyamon résztvenni szándékoznak, ezen szándékukat folyó hó 31-ig az Ipartestület jegyzői irodájában napolta 15 és 17 óra között vagy vasárnap 9 és 11 óra körött jelentsék be. A tanfolyam 6 hétre vnn tervezve február elsején való kezdettel. TandiJ a cipész és szabóknál 92 korona, az asztalosoknál 112 korona Későbbi jelentkezések nem vétetnek figyelembe Az Ipartestület elnöksége.
— Adomány. N. N. úrnő özv. Molnár nénak zsirt, lisztet és sót küldött, Pap Oszkár cipész 100 koronát,
— Aranyat, ezUstSt és brlllánsot a legmagasabb napi áron veszek KOPÁR órás és ékszerész Nagykanizsa, Deák-tér 12. szám.
(X) Harry Plel a legzseniálisabb filmszínész rendező és filmiró. A tavslyi Osztendei féifiszépségverseny győztese, ma pénteken, szombaton és vasárnap lép fel a fejnélkili lovas III. része c. csodás filmjátékban. E müsoihoz már annyi a jegy előjegyzés, hogy jól teszi a mozit kedvelő közönség, ha a ínég meglevő jegyek iránt érdeklődik.
_^_3_
— Köszönetnyilvánítás. A cserkészek
estélyén felülfizetni szívesek voltak: Br. Inkey József 1000 K, Breuer Vilmos, Pósoh Géza 400 —400 K, Frank J-rnS, Schwartz Gusztáv 300—300 K, Bogenrieder Frigyes, ujnépi Elek Ernő, Kaiser Ernő sörgyári igazgató, Loos József, Weisz Ignác 200 -200 K, Heicz Ferenc 150 K, Bugsch Aladár, Hrazdina Géza, Grünfeld Márk 110—110 K, Bobest Mátyás, Barthos Gyula, dr. Brusterien Ericb, Elek Pál, Faics Lojos, dr. Hajdú Gyula, Kéry Jenő, Kiss E\'nő, N. N.. Millényi Gyula, dr. Síbján Gyula, Schless Ferenc, Sinkovits Sándorné, Száva Nándor, IV páholy (Knortzer Gy., Petermann J., Janda K.) 100—100 K, Furk.s Pál 70 K, dr. Kaufman Lajos 60 K, Scodnik Rezső, N. N. 55 K, Birabás Kálmán, Blok László, Deáky Sándor, Gürller Ferenc, dr. Králky István, Szabó István igazgató, Záborszky Zoltán 50 -50 K, dr. Piihál Viktor, Vőrösváry Ernő, N. N. 40 -40 K, Martin-eievics I., Németh Gy., Zakál Mihály 35^-35 K, Gácsér Endre főreálisk. tanár, dr. Kenedy Imre, Király Sándor, Riedlmayer Károly, N. N. 30—30 K, Amtmann Sándor, Eperjesy Gábor, Pelrik Dezső 25—25 K, Kozák Géza, Spiegl Géza, Somner Ignác, N. N. 20-20 K, Halmo! J , N. N. 10-10 K, N. N, N.
N. 5—5 K. Azonkívül egy magát megnevezni nem akaró iparos a cserkészmühely felszerelése (szerszámokon kívül) 1000 K-t adott. — Herceg BstthyányStrattmann László (Bsrthos Gyula erdömester ur utján) fél öl fát adományozott. Meghatottan köszönjük meg ezenkívül azt a nagy szeretetet és áldozatkészséget, melyet különösen a jó szülők, de mások is természetbeni adományokban mutatlak. A büffére adományokat küldtek: Barlhos Gyula, Bader Józsefré, Bogyay Lajosné, Breuer Vilmosné, Dezső Aladárné, Dreven Lsjosné, Csetey Ella, dr. Fodor Aladárné, Gálos Béláné, Grünfeld Márkne, Gürller Ferenc, Horváth Elus, Józsa Jenő, Janda Károlyné, Kádár Lajosné, Lenk Fe-rencné. Kozák Gézáné, Kiss Kálmán, Müller Bella, Mutsclienbacher Edvinní, Petermann Józsefné, Riedl József, Scodnik Rezsőrié, Schwartz Gusztávné, Stampf Zsigmond, dr. Schichtanz Istvánné, Szántó Salarrfón, Teutsch Gusztáv, Weisz Ignác. Hálával kell megköszönnünk Gálos Béláné sok fáradozását és Mulschenb?cher Edvinné, özv. Deák Péterné, Mágoth Vilma úrhölgyeknek a büffében kifejtett sok fáradságát «és Harsay Gizike tánctanárnő adományát, ki a hosszú fáradságáért felajánlott liszteletdij.it a cserkészeknek adta. Köszönettel tartoznak Vukán József vendéglős urnák is szívességéért. Minden támogatásért hálás köszönetet mond a cserkészcsapatok vezetősége.
(x) A Király Sörfőzde R. T. össz-munkássága folyo hó 28-an, szombaton este S órai kezdettel a régi „Kápolnádhoz címzett Maschanzker féle vendéglőben saját beteg-scgélyző alapja jav.ira szerpentin ós konfetti csatával egybekötött táncmulatságot rendez. Bolépőjcgv személycnkíM 20 korona. Jó ételekről ós italokról, valamint pontos kiszolgálásról gondoskodva van. Számos látogatást kér a vendéglős.
(X) Uránia. Péntek, szombat, vasárnap hét felvonásos klasszikus dráma, a Szahara rózsája egy megkapó szerelmi történet az egyptomiaknak az angol világhatalom ellen folytatott küzdelme történelmi keretében. Az egyptomiak felkelése, óriási tömeg felvonulások, a mohamedánok „szent szőnyeg" ünnepe, Essad pasa, a törők önvédelmi harcok hőse, a profóla szent zászlaja, Egiptnm bűvös szép-ségei, egy történelmét most csináló nép ós föld minden érdekessége felvonul a tartalmas és gyönyörűen kiállilolt filmen.
Z»U1 KÖZLÖNY
1922. január 27.
Apró hirdetések.
nir<l»U««k 441iUi 8 Arálí rit-tnak fal dlJiuMi ..«rlal
Háziszolga azonnal felvételik vendéglőben.
vasúti
Könyvkötő tanonc felvétetik lapunk nyomdájában.
Jó családból való tanulóleány felvétetik Fischel FQlőp Fial áruházában.
Asztalosoknak megfelelő különféle hulladékdeszka, és egy 4 méter hosazu nehéz asztal olcsón eladó. Bővebbet lapunk nyomdájában.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik szereled férjem illetve édesapánk temetése és elhunyta alkalmával fájdalmunkat jóleső rész- | ! véiQkkc! és a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton I {pondunk hálás köszönetet.
özr. Borbély Józaefaé és gyerraekol.
ARANYHEGYI BOR
Misije 24 korona
Sátrán József \'
Magyar-utca 74
C«a 26 mm. «l}<5r«o>!u szína, «* mm. tsksrmsbyrépa eladó. Telefon 335
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Oruigos föléWrlokrendeté Birtsás állal wjtdáiyuatt
Ingatlanforgalmi irodája.
TiUM m. iflWí-Ur a. ThVid ■!•: sifau
El.dó birtokok i
28S ho"das vesrpiéromegyei tinók, melyből 1(0 hold príma szántó, 3 hold szóló, 3 hold akácis s löfctJ! rét ás legelő, jó ás elegendő gazdasági épületekkel.
300 holdas birtok Veszprém megyében, mely. bői 170 hold szántó, • többi erdős legelő, 140 hold szántó bériénél.
100 holdas birtok Zitában príma földek, nagy kastéllyal és gazdsslgi épületekkel.
100 holdas birtok Tolnamegyében gazdasági épületekkel.
<7 hold földbirtok Somogymegyében épUlet nélkül.
13 holdas szólóbirtok BalatonfBIdvár melett, 24 mtr. ho*szu épülettel.
16 holdas birtok Somogymegyében épület nílkül.
6 holdas szőlőbirtok Zalanegyébcn, minta-oltvány, vasútvonal mellett szép épOlettel.
3 holdas szőlőbirtok termő szőlővel beQltotve Gyenesdiilson épület nélkül.
3 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett szép épülettel.
Eladó házaki
Családi ház, 4 szobás bcköliözhetö lakással, modern, adómentes.
I.akóház, 3 szobás, azonnal elfoglalható lakással, istállóval, kocsiszínnel, nagy kerttel.
Családi hAz 0 szobás lakással, gyönyörű istállóval és udvarral.
Családi ház 4 szobás lakással, csendes utcában
Emeletes ház a váios belterületén nagy kertlel.
Kétcmeloles sarokpalota forgalmas utcában.
Kétemeletes Uzlelhaz a piac közelében.
Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadö üzlettel.
Balatoni villák a Balaton somogyi és zalai pa/lján minden nagyságban.
Budapesten Üzletházak, bérpaloták, villák és lelkek a legelőnyösebben eladók.
Üzlethclylaégek áa Irodahelyiségek Nagykanizsán a vároa közéD-pontjában átadók.
2094,111. 1922. p. ű.
Hirdetmény.
Mindazok, akik az 1921. évi XXXIX. t.-c. III. fejezeteitek végrehajtása tárgyában 130.000/1921. sz. a. kiadott pénzügyminiszteri utasítás 68 § a alapján az általános forgalmi adónak készpénzfizetés ulján való lerovására engedélyi nem nyertek s igy az általános forgalmi adójukat az idézett szakasz értelmében forgalmi adóbélyeggel tartoznak leróni. 1922. február hó 1-től kezdődöleg kötelesek :
a) a hivatkozott törvény 64. és 65. §-aiban foglalt büntetések terhe alatt az utasitás 86. §-ában előirt könyveket oz ugyanott szabályozott módon vezetni;
b) a hivatkozott törvény 63. §-ában foglalt törvényes következmények terhe alatt az általános forgalmi adót az utasitás 68. és 69 §-aiban előirt rendelkezések szigorú betartása mellett leróni;
c) az emiilett törvény 63. és 64. §-aiban foglalt törvényes következmények lerhe alatt az ezen célra kiküldölt hivatalos ellenőrző közeg közbejötte mellett az általános forgalmi adót 1921. évi szeptember hó 1. napjáig visszamenőleg pótlólag bélyegjegyekben leróni.
Zalaegerszeg, 1922. évi január hó 19-én.
Szakát* s k ,
tnl.íiil.\'l Unic.oi p. ü Ig.i,áléiig v.zeléj..
POLLIK M. EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Kinizsy-utca 2/a I.amtKI Tataion 131.
Január—fejiruir havi wiUilisra iMJegy»ih.té ét intsen Jclhetö:
Étkezési- és vető-
BURGONYA
háDOá Árpa. Il/oro ét loppal zab, tavasai boza,
bükköny, köUs, muhsr, tengeri v&5i Jéhtr, lucerna, répa »tb. össsas
gazdasági magvak
ugy kisebb, mint c»gyobb roennylségbaa.
Minden gazda Igyekezzék ssükség-
letét mielőbb megrendelni.
__
XXXXX m sex XX XX XX
1 AJÁNLUNK:
Most beéfkfictt ercdati éssaknömetorszégl
s takarmányrépa-
)}£ magvakat (esirakép»ssé$<ít és ftjazooos-Ifl »»gfrt sxav»tolunk), tovibbi clr.J»nceot j {Ja gazdasági magvakat tavaszi vetlsre (lóhtr, MU loc«tn», bükköny stb.) és németországi
kerti magvakat. v
mm Vásárolunki K4boaafékk«t és fu4*ugl Q magvakat.
s Ország és Widder *
K gabona- ti maakt/sikadík Kíjykaűizsa ]S J{ Krssébat-lár 10. TalatoWi 130. V
xxxxxxxxxxxxxxxx
fVILÁG
mozgóképszinliiz
Eriiékit királyai-tér, Sarui uállMh épllilikii Telafon 74. Talafon 74.
Pántokén, szombaton tt vasárnap Harry Plel felléptivel a
Fejnélküli lovas III. része
Február 1 én szerdán, t án csütörtökön Amerikai C-W-l 5 felvonásban
A fergeteg fisiAracrikál c w*boy ,örtónct
. Páholy 11 K, «6ly« IS K. L hely IC. K, II Etfaáisok hétköznap « és fél 0 (árakor, vilit- fe üor.op-^—4--- n. boly 12 korona. 1U. hely 7 koroa*. || napokon fél 4, 6, 1 ás fi órakor. PoatQS kasdáal^
□aaoDPOoaQQooqooa DODOOOOODDO
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
117.
Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok-stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
78.
j Nromatott
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
a laptulaidoccsok : 7.1.1 éa Gyarmati 1 Snyvnyomdájában.---
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Január 25. Szombat
23. szám.
ZALAIKÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SMriCMStóitg és kiadóhivatal l Pő-ut 13. IX.
- Intornibao-Ulofon 78. -
Mogjolonlk mindig kora rcRgol
FŐSZERKESZTŐí
Dr. HEGEDŰS OYÖROY
iMsittBT- Ur^uU
PKLELÖSSZERKESXTÖ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Hlóllteté.l árak: Egi.. írt. 880 K. MUrr. ««0 K. ltoj.0 ivr. 140 K. Ej, bór. M K. BO« * *
Megkezdték az ipartörvény tárgyalását.
A belügyminiszter beterjesztette a választójogi tör* vényjavaslatot. — Drozdy az ipartörvény ellen. -Csernyus Mihály és Kutkafalvy sürgős interpellációja.
Budapest, január 27. A nemzetgyül? \' "
mai ülését II órakor nyitotta meg; Botllik alelnök.
Gróf Klebelsberg Kunó belügyminiszter beterjeszti a választójogról szóló törvényjavaslatot, melyet egy ad hoc kiküldendő bizottság fog a plénum tárgyalásaira elő-készitenl.
Ugrón a házszabályokhoz leér ®zót. Kifejti, hogy a soros je,,."1- megnemjelenése folytán az ülést csak 11 órakor lehetett meg nyltanl. KM az elnököt hssonló esetek elhárítására.
Elnök jelenti, hogy Csernyus és Kutka-falvy sürgős Interpellációkra kértek és kaptak engedélyt, melyeknek tárgyalására fél 2 órakor tér át a Ház.
Az indemnitási javaslatot harmadszori olvasásban is elfogadják. Ezután az Ipartörvény revíziójára kerül a sor, melvet a jobboldal po-cekig terló tapssal fogad.
frikwutí> Mátyás ismerteti é. elfog.-dásra ajánlja a javaslatot, mint előadó. — Nagyobb búzádat mond, melynek keretében történeti vlsszspillsnlást vet a magyar ipar fejlődéire, külön kiemelve báró Szterényi és Hegyashalmy minisiter eriránti érdemeit.
Drozdy Győző szól először a javaslathoz. Kifogásolja, hogy a kormány csak az utolsó pillanatban hozta ezt a javaslatot a Ház elé, majd azt fejtegeti, hogy a nemzetgyűlésnek azért van ilyen rossz munkabeosztása, mert minden más hasonló fontos javaslatot csak az utolsó percben nyújtanak he Az iparosság régi óhajtása az ipartörvény módosítása. Azt a benyomást kelti a most benyújtott javaslat, hogy kortescélokra hoita Id. a kormány. Könnyen megállapítható, hogy ez a revíziós javaslat sok b.jt fog okorni. Etil meri a kereskedelmi miniszter jóindulatát, do az összkormányét semmi esetr. sem, mert h. s jószándék meglett volna, nem küldték volna a nemzetgyűlést három hónapi szünetre, hanem ez előtt letárgyalták volna ezt s javaslatot. Mindenesetre furcsa, hogy . kormányok mindig a választások előtt jönnek ipartörvényekkel.
Fejtegeti, hogy a főldmivelésnek Is érdeke, hogy egy jó ipartörvény legyen. Olvan ipartörvényt kell alkotni, mely megbünteti a kontárok gazdálkodását. Anp^. tanoncoktatást modernné kell tenni. Példákat sorol fel, hogy az iparosságnak sérelmei vannak e revízióban. tiltakozik az ellen, hogy minden ipart képesítéshez kössenek fa h«v a rokonszakmában sem dolgozhatnak •gy más szakmában képesítő bizonyítvány alapién. Ezután pontról-pontra bírálja a javaslatot, melyet u numerus clausus és a bo£ büntetés méltó párjának mond. (ía .1 A javaslat legnagyobb hibája, hogy hallatlan hatósági önkénynek ad teret, a kozigazgatasl csizma talpa «lá adja a magyar ipart, ennek folytán politikai üldözés forrása is lehet. Kl fogásoljo, hogy s a megbuhstóságo csak a minUzter döntheti el. Kívánatosnak torija, hogy azt a megkülönböztetést már egyszer kiküszöböljék. Altalános vita alapjául a javaslatot elfogadja.
Elnök öt perc szünetet ad, azután jelenti, hogy a miniszterelnöktől álirat érkezett, mely szerint holnap délelőtt 10 órakor a Koronázó templomban XV. Benedek pip« lelkiüdvéért gyászmise lesz. Kéri, hogy minél többen jelenjenek meg. A holnapi ülés éppen ezért 11 ór.kor kezdődik.
Pál/fy Dániel és társai inditványt terjesztenek be, hogy az Ipartörvény tárgyalása alatt a Ház üléseit egy órával hosszabbítsa meg. A Ház az inditvány felett holnsp határoz.
Kenéz jelenti, hogy Usetty Ferenc mandátumát véglegesen igazolták. Ezután rátérnek a sürgős interpellációkra.
Csernj/uiMihály s sertéstenyésztés nehézségeit teszi szóvá. A magas tengeri és orány-tslsnul olcsó hus és salrárok folytán ai a veszély fenyeget, hogy május, junius hónapokban 3—400 koronás zairárak lesznek. Kírdl a földművelésügyi minisztert, hajlandó-e a közvetítők kizárásával .fagyobb »»ámu hizott sertést vásárolni és a termelők jogos érdekeiről gondoskodni. Az állom vegye a maga kezébe a közvetítést és a hasznot juttassa a termelőknek. .....
Elnök jelenti, hogy a külügyminiszter o holnapi ülésen válásról Sándor Pálnak a bécsi gobelinek tárgyában mondott interpellációjára és Lingauer Albinnak az oszlik hitóságok állal jogosulatlanul letartóztatott magyar állampolgárok érdekében elmondolj;
interpellációiára. n,,.,
Kutkafalvy Miklós sürgős Interpellációt terjeszt elő. Hajlandó, a külügyminiazter sürgősen tájékoztatni a nemzetgyűlést arról, hogy milyen lépéseket szándékozik tenni a jövőben az idegen impérium alá került honll-társolnk kisebbségi jograinak érvényesítése érdekében. Azt fejtegeti, hogy az Erdős. Kárpátokban a rutének által lakolt rész nem osztnllsn résre Csehszlovákiának, hogy a st.-germaini béke ezen területnek osk s Csehszlovák állammal unióra való lépésé ismerte el. A Millerondféle kísérőlevél viszont a rutén népnek megengedte a jogot, hogy autonom legyen és állami hov.tartozandó-sága tekintetében akaratának kifejezést ad-
l""°Az Interpellációt kiadják a külügyminiszternek.
Ölés vége 4 órakor.
A pápaválasztás előkészületei.
Róma, január 27. Berlinből jelentik : A Berliner Togblatt tudósítása szerint tegn.p 30 bibornok érkezeti Rómába, összesen valószínűleg 48 bibornok vesz részt a konklávén, mert a többi beteg és nem utazhat télvíz Idején Rómába.
Jászai Mari a kormányzónál.
Budajnst, január 27. Jászol Mari, a N=mzeti Szinház örökös tagja a v\'lériszék részére rendezett h lóversenyeken tobb ízben részt\'vett, Horthy Miklós kormányzó ma délelőtt 11 órakor kihallgatáson fogadta.
Negyedszázezer hold magyar birtokot koboztak el a csehek.
Pozsony, január 27. A Slovenska Politika közli azon nagy- és középbirtokok névsorát, amelyeket a cseh állam a tulajdonosaiktól erőszakosan elvett s a cseh legionáriusok s a csehbarát tót parasztság között felosztott. A kimutatás szerint a földfelosztási és átadási eljárásokat eddig a következő birtokokon fejezték be: Dévéhyujfslu 1126, Zsember 267, Acsakürt 449, Köröskény 37, Garamujfalu 321, Perecseny 108, Nsrsány 158, Dévény 1800, Dlvék 756, Micsina 458, Váralja 12.458 kst. hold. Ereken a birtokokon összesen 10.338 hektárt osztotUk ki. Ezenkívül a cseh kormány nagy gondot fordított a felvidéki cseh-tót nyelvterületeknek déli irányban voló kiterjesztésére, hogy az északi és déli szlávság közé ékelt magyar nyelvterületeket fokról-fokra kisebb helyre szorítsa össze. Cseh légionáriusokból és amerikai tótokból eddig négy falut alapítottak Gö-mörben, C.obánka, Kacagó, Leánymezö éa Gernyő nagybirtokok 2432 k.t- holdjából. Cseh gyarmatok lettek ezenkívül Annamajor, Vőrösmsjor, Taksony, Silóspuszta és Ujpuszt., Sölétkut, Klafajkürt. Az elmúlt évben összesen 24.912 hektár főidet parcelláztak és osztottak kl a Felvidéken.
Ausztria segélykiáltás® a nagyhatalmakhoz.
Bécs, január 27. Bécaí lopok ielentéM szerint minden hivatalos cáfolat ds.ára is erősen torija magát az a hlr, hogy a kormány valamennyi nagyhatalom kormányához kérvényt Intézőit, amelyben azt mondja, hogy ha sürgősen nem segít Ausztria gazdasági helyzetén, Auszlria teljes csődbe kerül. Az osztrák kormány kénytelen vállalni a felelősséget a várható és feltétlenül bekövetkezendő súlyos következményekért, amelyek Ausztria gazdasági, társadalmi, és politikai katasztrófája következtében feltétlenül bekövetkeznek.
A nagyhatalmak eddigelé ■ semmlfél. ígéretet nem tettek Ausztrl. pénzügyi helyzetének jovitása tekintetében.
Bécsben azt a hirt kolportálják, hogy Anglia két és fél millió angol font kölcsönt folyósit Ausztria részére. Ezt . hírt azonban még nem erősítették meg. Ausztria telje, reménységben van arra nézve, hogy Caeh-s.lovákla nagyobb szokol kölcsönt nyuit Ausztriának, amelyben annyival is inkább birnak az osztrákok, mert a lanal szerződé, a két állam között közeledést hozott létre.
Román-szerb osztozkodás a bánáti területen.
Bukarest, január 27. A román-szerb határmegállopiló., bizottság a Temesváron létrejött megállapodás szerint a román-szerb határ az marad, amelyet 0 sevraisl szerződés megállapít, kivéve Csordo, Béba é. Puszts-keresztur községeket, amjy.k Romániához I fognak tartozni.
2 ZALAI KÖZLÖNY
A llsxtpanana.
Budapest, január 27. A líszlpsnnma ügyében mi tovább folytatták a nyomozást. Ma reggel 9 órakor, mintegy 30 detektív megszállta a liaxthivatal helyiségét és hál-kuttatást tartott. Elsőnek Busás fogalmalót vették őrizetbe, m-jd a llazihivatalból előállították Jaksa Ferenc, Forslinger Jórsef, Haláss J6>s<f ositályvezetőket, Miller hivatalnokot és Csellel József beosztott detektívet. A tisztviselők minden kilogramm liszt után 6 korona sipot kaptak az ügynőkőktől.
Az uj Schober-kormány.
Bécs, január 27. A nemzetgyűlés 80 szavazattal 72 ellenében ma újra megválasztotta a .ScAo&er-kor mányi. A kormány a következőképen alakult meg !
Szövetségi kancellár és belügyminiszter Sc.\'ioier, a külügyminisztérium Ideiglenes vezetés-1 Hetinél fö\'dmivelésügyi miniszter verni át. Egyébként a kormányban nem áll be változás.
A ksreazténysaodálistákkal szavaztak az uj kormány mellilt a német paraazlpárlhoz tartozó képviselők. Ellene szavaztak a szociáldemokraták és a nagynémetek.
Schober dr. az újból való megbízatást elfogadta.
Sándor király SrSkSlte a Karagyorgyevics vagyont.
Bécs, január 27. Abból az alkalomból, hogy Sándor szerb király eljegyeite Mária román királyi hercegnőt, bécsi diplomácisi körökben sokat besrélnek most a Karagyorgyevics családi kinciről és ezzel kapciolslban az elhunyt Péter király végrendeletéről. — Karagyorgyevlcs ugyani, édes alyjltól 25 millió frank értékű ékszert, drágaköveket, arany és eiűst őtvöstárgyakat örökölt. Ezenkívül nagy vagyont képviselő értékpapírokat és jelentékeny mennyiségű Nspolton aranyakat.
Péter király végrendeletében ugy Intézkedett, hogy a családi vagyont a házasság megkötése után Sándor fia őrőköljo.
Megmérgeztek egy olasz grófot.
Milano, jannár 27. Január 2l-én kellett volna eltemetni Arezzoban a hirtelen elhunyt Lorenzo Mancinl grófot. Az utolsó pillanatban a törvényszék, elrendelto a holttest fel-boncolását, mert az , gyanú merült fel, hogy Mancini grófot megmérgezték. Az elhunyt, aki feleaégétől külőnváltan élt, a Villa Palazettoban lakott egy bécsi nővel, aki nemrég, valószínűen Msndni gróf hozzájárulásával, egy \'fiatal \\trieazll férfit, Wagnik Károlyt fogadott azolgálstába. Ez azonban körülbelül két hét előtt titok,atos módon eltűnt.
A korona ZUricbben. -»*-
y Budapest, jsn. 27. 7.ürichből jelentik : A magyar koron, állása ma: (zárlatkor) — 70 oastrák korona: —"14, az osztrák bélyeg-xe\'t bankiegyé pedig —\'8 szantlm.
TŐZSDE.
Bedap..l, ].0Qir 87.
o^.Y^\'í1"1 f"\'--. U.a
„ \'\' \'■ LUa 1076, O.atril 8, ftwbíl ÍO I «, 53!
s, fi
•u«ir -, itoiWki r«ur -. ufc^ mi^i,
> fSSz M\'Wfou" U«>e.lDl 5DJO, D,„CJ
Mtt. Urftáayt flOCO, Rtaa tfrSS. s<hlKk loan r„TT
igya?- du>i" C"
fSKO, AJí. . AIWk.--- Királysor
Wtt-nfctá, _, l.tpuz öío, lWl«l. Wv,
Hegalakult az erdélyi magyar néppárt.
Impozáns nagygyűlés Kolozsvárott. A néppárt programja.
(Saját tudósilinhól.) Az erdélyi magyarság srerveskedése befejeződön és sok küzdelem ulán megalakult az erdélyi magyarságnak érdekeit szolgáló párt, az Erd • ■
1922. január 18
nnx eroeKcir szoigaio pari, az erdélyi Magyar Néppár t. Az alakuló nagygyűlést Kolozsvárolt l*rtott4fk meg. A nagygyűlés a párt programját a kővetkezőkben foglalta össze:
1. Kívánjuk Erdély védelmét az erőszakolt és soviniszta centralizálási törekvésekkel szemben, melyek nemcsak reánk magyarokra, de a többi erdélyi nemzetekre (t károsak és Erdély fejlődését megakadályozzák, sőt vissra-vetik.
2. Kívánjuk az ország törvényei közá iktatóit gyulafehérvári határozatok sOrgős végrehajtását, tekintettel a határozatok Ili. cikkére, amely az erdélyi nemzetek és egyházak autonom jogait foglalja magában.
Kivánjuk a teljes vallásszabadság és vallási egyenlőség törvénybeiktatását.
3. Kivánjuk a közoktatásügynek és kul turális intézményeknek a nemzeti autonőmiák keretébe valő helyezését éa ozt, hogy a magyarság közteherviseléséből, kódadójából a kuliurát illető rész hiány nélkül a magyar köimüvelŐdés éa közoktatás céljaira fordíttassák.
4. Kivánjuk az alkotmányban, békeszerződésben és az állam törvényeiben biztosított egyéni éa köuzabadságjogaink szobád gyakorlását gátoló és akodályozó összes intézkedések és kivételes rendeletek visszavonását. A politikai titkosrendőrség eltörlését.
5. Kívánjuk a katonai szolgálatnak helyi milicia-rendszer alapján való szervezését, legfeljebb 3 hónapos és saját hadkiegészítési területen való axolgálaltal; az anyanyelvnek azolgál.li nyelvként való érvényeaitésével.
6. Kivánjuk a azabad kereskedelmet és ipart. A forgalmat korlátozó intézkedések és minden ármaximálás eltörlését. A becsületes kereskedelem megvédelmezését a spekulációval, korrupcióval éa uzsorával szemben. A lakásrekvirálások és zaklatások megszüntetését, a családi otthon szentségének éa sérthetetlenségének biztosítását.
7. Kivánjuk az erdélyi földbirtokreform törvénynek revízióját, hogy az összes nemzetekre egyenlően igazságos és minden állampolgárt egyenlő elbánásban réazealtő tiszta szociális Igazság érvényesüljön.
8. Kivánjuk a munka szabadságának eliimérését és biztosítását. A munkásvédelmet, a munkáaszervezetek szabadságának éa a munkásjóléti intézmények önkormányzatának biztosítást. Kivánjuk, hogy a munka éa tőke őrök harcába a hatalom ne bvatkox-lék bele.
9. Kivánjuk ax uj adótörvények revízióját abban az irányban, hogy az adómentes létminimum emelteaaék ; a vagyon éa nagyjövedelem magasabb adó alá vetteasék; a hadinyereaég, valamint a nem törvényes uton azerzett mindennemű vagyon éa jövedelem teljes egészében elkonfiakáltassék. Kivánjuk az elsőrendű szükségleti cikkek fogyaaitási adójának éa a monopoliumoknak eltörlését.
10. Kivánjuk az egyenlő, általános, titkos
választójogot, nemzetek szerinti kerületi beosztással és lajstromok szerinti szavazási móddal. A választási névjegyzék tölvénysze rintl azonnali és igazságos kiigazítását ugy, hogy abból egyetlenegy jogosult \' ki ne\' maradhasson.
HÍREK.
— Erdőt.UpItíal törvényjavaslat.
A földmivelésűgyi minisztérium erdéuelí osztályán elkészült az erdőtelepítésekről szóló törvényjavaslat és . szaktanács szervezeti szabályzata. — A javaslat elsősorban azt akarja, hogy A szántásra és megmüvelésro nem alkalmas földeket az egész ország területén erdővel ültessék be. A földmivelésűgyi minisztérium az erdőtörvény uj Intézkedéseinek megvalósításával a már eddig felállított erdőtelepítési kirendeltséget és helyi megbízottakat fogja megbízni. Az uj törvényjavaslat lesz hivatva megoldani áz országot szempontból rendkívül fontos alföldi erdő-telepilés kérdését Is.
— ítél az uxaor.blróaág. A kir. törvényszék, mint uzsorabiróság Horvéth Jánosné bagolat lakost, mert a tejnek literjét 10 korona helyett 14 koronáért árusította 1000 korona pémbűntetéare ítélte.
— Kétmillió magyar — Nagy romáalábaD. Brassóból írják: A bukaresti központi statisztikai hivatal a napokban adta ki a megszállóit erdélyi éa bánáti résxek leg. ujabb népszámlálási adatait. Ezek szerint a volt magyar területeken összeaen 5,200.345 lélek él. Ezekből román . 2,974 951, magyar 1,378.189, német 513.791, zaidó 170.943, más nemzetiségű 170 468. A Romániában élő ösazea magyarok számát a hivatalos becslések szerint 2 millióra lehet becsülni.
—- Kutatások arany után Bwaiayá-bsn. Nemrégiben n budapesti aajtó azt a nagyfontosságú hirt közölte, hogy a pécs-vidéki bányabizlosság területén nagyszabású aranytétegre bukkantak a kutatásra engedélyt nyert vállalatok. A sajtóközlemények különösen a közgazdászok körébea élénk érdeklő-dést váltottak kl, mert hisz ezáltal nagyot javulna Magyarorazág helyzete a\' kűlállamok-kal szemben. Sajnos, ax ujjongás korainak bbonyult, amit egy alábbi nyilatkozat is igazol. Csupán egy csomó pénzt öltek bele az arany után vágyó magánvállalkozók. Ax aranykutatásról illetékes helyen a .Pécsi E.l" munkatársának ezeket mondották :
— A nagy horderejűvé felfujt kutatá-aok, dacéra a sok pénzköltségnek, eredménytelenek maradtak. A budapeati Grosz-cég kórt é. kapott Baranya éa Tolnavármegyék területeire kutatási engedélyeket. Ax is tóoy, hogy ők véltek aranyrétegeket, de .későbbi vizsgálat folyamán beigazoltál nyert, bogy az nem arany, amit találtak. A cég most coruptlv és telárkőzetet tört őssxe, melyben aranyat sejt. A közét jelenleg Bodaputen van a Földtani Intézetben felülvizsgálás végett. Mi egészen biztosra vesszük, hogy abban alig Uhet arany ós ha van is, olyan csekély mennyiségű, hogy érdemtelen a bányászatra, mert a költség jóval több lesz, mint amennyit az esetleg kitermelt arany ér-. Vagyis a nagy eseménynek beállított aranykutatás eredménye sok millióra rugó kiadások mellett teljesen összezsugorodik éa jelentéktelenné válik.
— UJ német találmány. A német tudomány megint bámulatba ejti a világot. Egy tudósuk feltalálta s gyáraik már ontják in a szintetikus benzint, mely sokkal jobb és olcsóbb a benzinnél. Egyszer a németek már csináltak ilyen Iréfát: feltalálták a mesterié ges indigót, mely szintén sokkal jobb és olcsóbb a valódinál s tönkre Is tette az angolok indigóiparát. Az uj találmány fontossága - tekintettel a benzin nélkülözhetetlenségére - beláthatatlan. Éa ezt a népet akarják tönkretenni kisded konkurrensei I
1922 január 28
— A volt 20 aa tUitekhez. A volt
30-as tisztek megbeszélésüket nem vasárnap délelőtt 10 órakor, hanem hétfőn este 6 árakor tartják a városháza kii tanácstermében.
— A szegedi báztnlajdono.ok ■ aaabadfelmondáa visszaállításáért. Nemrégiben a szegedi háztulajdonosok küldöttségileg keresték fel dr. Koszó István belügyi államtitkárt, aki nem valami biztató hangon válaszolt a háztulajdonosok óhajára. A Szegedi Háztulajdonosok Egyesülete ez Ogyben elhatározta, hogy a napokban gyűlést tart, amelyen újból a szabadfelmondási és lakbéremelés! jog kormányrendelettel való
- sürgős visszaállításának kérdéséről tárgyalnak. A gyűlésen elhatározzák, hogy amennyiben a kormány a háztulajdonosok kívánságait nem teljesítené és őket jogaikban tovább is korlátozná, megtagadják az adófizetést azzal az egysTrrü indokolással, hogy a mai házbér-jővedelem még kenyérre is kevés, nemhogy adóra jutna belőle.
— Zené* est az NTE korc.olya-pályájáa. Beszámoltunk már olvasóinknak arról, hogy az NTE korcsolyapályát alakilott, hol villanyvilágítás mellett melegedő is a>ol-gálja a közönség kényelmét. A nagyszerű jégszezonbon naponta sokan keresik fel a pályát és hódolnak a legszebb téli sportnak, a korcsolyázásnak. Békeévekben a társaságok találkozóhelye volt a Király-utcai jégpálya s vasárnap eslénkint impozáns látvány volt a zene hangjai mellett korcsolyázik és a pályát körülálló szemlélők tómege. A zenés estéket most Ismét felújítja az NTE s holnap délután, meg este cigányzene muzsikájára lejtenek majd a párok a jégen.
— Közalkalmazottak figyelmébe. A kedvezményes mértékutáni cipőkre szóló megrendelések hstáridoje végérvényesen e hó 31 lg bezárólag meghosszabbíttatott. A cipők elsőrendű anyagból s a legszebb kivitelben készülnek, annál a cipésznél, akinél a megrendelő azt elkészíttetni óhajtja. A megrende léihez az illető igényjogosultsága fényképes Igazolványával Igazolandó. A cipők átvételéhez szükséges a magyar királyi állampénztár által kiadandó cipőutalványok, miért is felhivjuk, hogy azokat kellő időbon beszerezzék. Egyben tudatjuk, hogy a cipők árához a közalkalmazottak részéről való hozzájárulást összesen 900 koronában állapították meg, melyből 600 koronát a megrendelésnél előlegként, 300 koronát pedig az átvételnél kell befizetni. A cipők egyformán fekete boxbőrből készülnek, azonban megfelelő ráfizetéssel fnomabb és színes anyagból, úgyszintén varratlan, vagy magasabb szárral készítve is megrendelhetők. Ebbeli kívánságokat kérjük a cipőt késíiiő iparosnál bejelenteni. Nagykanizsai Bőripari Szövetkezel Kölcsey-utca I.
_ Aranyat, e.a.tBt éa brlllánao-• legmagasabb napi áron veszek
KOPÁR órás ím ékaxerésx Nagyk.nlxaa, Deák-tér 12. «xám.
_ A csehek halálraítéltek bárom magyart. A kassai hadosztálybiróság Leventa Lsjos tüzérfőhadnagyot, Steiner József volt csendőrt és Obsut Antal tanítót kémkedés miatt kMéláltall halálra, Ravasz Gyula főhadnagyot és Háber Gábort 10 évi, Németh József és Bognár Dezsí erdészjelölteket tíz évi, Nizlik János tanitót és Ondus Dezsőt két és fél évi súlyos börtönre ítélte. Az el ítéltek, akik a magyar-lengyel Ifgió tagjai, az Ítélet ellen semmiség! panasszal éltek. A ka tonai főtörvényszék o semmiségi panaszt el utasította és a hadosztalybirósSg Ítéletét helybenhagyta.
Zf\'-Al KÖZLÖNY
— Ültessünk eperfákat. Az országos
jelyemtcnycszlési felügyelőség fordul ezzel a felszólítással a város közönségéhez. A jelszó régi és mindenki tudja már, hogy a felügyelőségnek mi a célzata véle. Azt akarja, hogy az eperfa nagyarányú elterjedésével minél könnyebb mód adassék a selyemhernyótenyésztésre és a selyemgubótermelés annál nagyobb méreteket öltsön. A selyemtermelés nálunk eddig csak mellékkeresete volt a szegényembernek, nagyobbrészt csak a gyermekek foglalkoztak vele, de azért ügyes kezekben, gondos odaadással jó idénykeresetet jelentett. Ugylátszik a selyem-tenyésztési felügyelőség nagyobb arányú akciót akar kifejteni e termelési ág kifejlesztésére, mert az ültetést ezúttal a tulajdon területtel bíróknak is ajánlja, akik az ü\'tetés folytán a fának teljesjogu birtokosai lesznek. Azt ajánlj", hogy udvarukban, kertjükben ültessék el az eperfáka*, ne csupán az utcára, hogy ezzel az úgynevezett levélazedési rend szerről a nyugaton honos, sokkal praktlku sabb galymetszésre térhessenek át. A galy metszéssel időt tokoritanak meg, a levél továbbra is üde marad, olórul pedig juniusig leszedve úgysem nyomj.* el árnyékával oz alatta levő terményeket. Aki legalább 10 darab eperfát igényel, az darabját 5 koronáért kapja meg szállítási díjmentesen s ha azok mind megfakadtak, pénzét még vissza is kapja minden megeredt fa után. Eperfa-kés\'let még van, ezért jól tes.i mindenki, ha epeifaigényét idejekorán bejelenti 0 mrgyer királyi orsjágos selyemlenyésttési felügyelőségnél Tolnamegyében, Szekszárdon.
— A VAC ma este 6 órakor — Szarvasban levő Club helyiségében — választmányi ülést tart. A tagok pontos megjelenését kéri az Elnök.
r- Jótékonyság. Sípos György özv Molnárnénak 50 koronát adolt. A Hadi rokkanlak Nemzeti Szövetség nagykanizsai csoportja 500 koronát.
_ Amire ráunt « falu. . . . Apró epizódja volt a tegnapi hetivásárnak, amelyhez hasonló minden piac alkalmival megtörténik. De fel kell Jegyezni ezeket az epizódokat, mert igazuk van azoknak, akik mondják, hogy ezekből, Ilyen kis esetekből tevődik össze a mai idők lélektana-
Szegény Köztisztviselő gondolt nsgyol, azt hogy ebben a vidám, farsangos, jólélő világban csinál magának egy ünnepnapot, nyu lat vásárol és sbból olyan dmomdánomot csinál, hogy ez majd boldogító emléket ad neki az egész ínséges esztendőre. N.gyot nyelt erre Szegény Köztisztviselő és kiment a piacra, nyul után nézni.
Szétnéz a piacon, nézdegél, de nyulat sehol sem lat. Sok szertetekinigetés után megembereli magit és odalép Fulusi Kisgazdához „agy alizatlal bátorkodik megszólítani:
— Mondja, kedves urambátyám, nem hozo\'-t véletlenül nyulat:
Félvállról szemügyre veszi Kisgazda Köztisztviselőt és csak ugy Odalöki neki a szot:
\'_ Nyulat ? Hm ! Magas fán terem az
mostanában ...
— Fán terem? Én azt hittem, hogy a
mezőn szaladgál. ,
_ f|0 kár barátocskám, mindjárt mindent szószerint vonni. - Nem ugy értem. Hanem nem való az maguknak.
Szegény Köztisztviselő vett magának annyi bátorságot és megérdeklődte:
_ Hogy érti ezt, kedves uram bátyám; — Hit ugy, hogy kell a nyul a magunkfajta falusi népségnek . . .
_ Érdekes — csodálkozott el Szegény Köztisztviselő. - Én azt olvastam, hogy maguk böviben vannak mindenfajta Jónak, szalonnának, tepertőnek, sonkának, meg csirkének, kacsának, baromfinak .. .
Erre a naiv elszólásra aztán dühös lett Kisgazda és rátámadt Szegény Köztisztviselőre:\' — No né mán I Hát azt hiszi kigyelmed, hogy disznóra, ba romfira nem un rá az ember ? Doszlig vagyunk vele. Érti már kigyelmed! Ezért nincs nyul a városiak számára I . . .
Es a faképnél hagyta Szegény Köztisztviselőt. Ez állt és bámult és le lehetett olvasni az arcáról, hogy érteni nem érti, legfeljebb csak ugy kepiskálja mindazt, amit Falusi Kisgazdától hallott .
— Arany, eztUt, platina, aranyfogak és érmek bevallása a legmagasabb napi árban. Arany és ezüst jegygyűrűk, ékszerek és javítások készítésé a legszebb kivitelben Fried Jóxaef ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Fő-ut és Sugár-ut sarok).
(x) Forgalmi adókSnyTak, minden féle üzletikönyv, irodaszerek, csomagolópapírok, papírzacskók, vaj- és pergamentpapirok legolcsóbb napi áron kaphaiók Fischel Fülöp Fiai papiráruhizában.
(x) ExeregyéJaxaka főazarepHJe as Urániában. Tegnap mutatta be az Uránia s .Szahara rizsája• clniü filmet. Ki tudná mind felsorolni a darab tömérdek szépségeit, kl ludná csak megközelítően, hűen lefesteni a film sajátos hangulatait! A. film szakavatott rendezéso to mesteri felvételei hih»-tetlenül nagy élvezetei szereznek a műértő közönségnek. Az ogyplomi sivatagok érdé-kességeilpompázó\'keleli ruhák, leve karavánok, a mohamedánok szent ünnepei, az angol világ-uralom minden legyőző hatalma vonulnak Tel egy érdekes szerelmi történet keretében
(x) Harry Plel felléptével a Fejnilkali lovas III. része cimü műsor még csak ma és holnap vasárnap lesz látható. E helyen hozza tudomására a Világ-mozgó vozetósége az igen t. kedvezményes Jegyre Jogosultlkat, hogy a hivatali bélyegzővel el nem látott szelvényekre Jegyet nem szolgállat kl és a Jegy váltásikor az Igazolvány mndenkor felmutatandó.__
Üzletátirás!
Tlsit.t.tt.l 4it.sit.nl \' közBniígít, liosy 10 •» 4U
veict.ll M.j.r KlotiM g«smo»>- is v.gjr-Uaslitngyár üz.mát ruha- 6i kelovt-foaUuel\' kit><5vit.Uom ái Ml Izivábbra
Mayer KMMM utóda Va^a aözmosó-, veoytlsitltó-, ruha- és kelmefeit&gyara név alatt wexatam
Minden a iiataaa koriban etóíordolö munkákat, ruháknak, k.lmíkn.k kívánt „Intxn é. m.g.dott minták utáni f.stélél vált.lom továbbra la líj.l.\'r.agu k.v.t.t-hen, gyorsan ía l.lklIim.iMw.n végMUi. N. i. k\'ioniig isivei támog.táill kán
MAYER KIOTIIO UTŐOA
VARGA NÁNDOR
jíimosó-, veaytlsztltű-, nihs- és kelmelaltd-ífára
NAGYKANIZSA .<»
Gyár: Hunyady-u. 19 6yllltCt«lw: K»ilnm-u- 8
Garantált príma mlnösöflO
KŐSZÉN
kapható kicsinyben is nagyban
Bíró Testvérek
Nagykanizsa, Király-utca 35. sz.
zm.ai közlöny
1922 január 28.
1265/1922.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy Nagykanizsán íedezletésl állomás létesíttetett 3 drb. melegvérű ménnel a közkórház melleit levó keretméntelepen
A mének bármelyik községi lólulaj-donos kancájára használtatnak Fedeztetés! dl) 59 kg. zab. klvéleles esetben 500 korona készpénz.
A fedeztetések már megkezdődtek.
Nagykanizsán. 1922 évi (anuár hó 23-án.
,„, Polgármester.
POLLÖK M.EMIL NAGYKANIZSA
Iroda: Klnlzsy-utca 2/a I. emelet
Telefon 131.
Januir—fabrulr havi sxálliUtxa «!<Sj«&r«ih«t>5 h oi«g(eo4rlhcló
Étkezési- és vető-
BURGONYA
hanna irpa. ligovo duppal xab, tavául bora, bukkvoy, költs, muhar, tvöroi löbtr, ]uv«/oaf répa atb. Ctuci
gazdasági magvak
u|gr k<t»bb, nilot ntjryobb mtnoy»éitb,n.
Hlndan gazda Igy.k.ss.k szükség-totót ml.több m.gr.nd.lnl.
Asztalosoknak megfelel\'1\' kulínfí e hul ladékdtszlta, <5 egy 4 méter h..»atu nehéz asital olcaón eladó. Bővebbel lapunk nvom. dijlb.n.
0»v Polecr Jóx.efné síül. Hllci Karolln ugy a mag., valamint gyér rnckei Marlak, férjezett J.ma. Míty/Sané, Gizella férjezett Sermann Ant.lní, Núndcr és llonkn, vejei: J»nx.« Mátyii. és Sermann Antal, ugy unokái no-vében tudatja, hogy felejthetetlen mereteit férje, áldott jó édesatya, nagyapa és rokon
POLECZ JÓZSEF
nyug. posta- ós táv. altiszt
folyó hó 27-én reggeli 4 órakor életének 69 ik, boldog házasságának 36-ik évében n haldoklók srenUégének ájtatos felvétele után csendesen az Úrban elhunyt.
A megboldogult diága halott hűlt tetemét 1922. év január hó 28 án délután xJl4 órakor Telekyut 56. s». gyástháxból o róm. kath. hitvallás szerinti beszentelés után kísérjük a r. k. temetőben levő őrök nyugvóhelyére.
Az engesztelő szentmiseáldozat a boldogult lelkiüdvéért január hó 30-án délelőtt 10 órakor fog n szentferencrendiek helybeli plébánia templomában a Mindenhatónak bemutatiatni.
Nagykanii.ia, 1922. január hó 27 én.
Áldás ós b«ke szeretett hamvai felett!
r.
VILÁG
mozgóképszínház
Erztébat királyné-tér. Szarui izállidi iptlslibia
Telefon 74. Telefon 74.
Szombaton és vasárnap Harry Plel felléptével •
Fejnélküli lovas III. része
Február l én szerdán, 2 án csütörtökön
Amerikai cow-boy történet 5 íclvonásbsn
A fergeteg fiai
v
fzholy 11 K, sv>ly. I8 K, 1. b.ly Ib K, II IV.«díx>k h«Mzo.p « 4, (U S il.kor, .sstr- é, üno.r. II. btly IC koron.. Itt h.ly 7 korom II n.^koo 1111,1,701 úiaor. Pontos k.sflia 1
y
ZALAI ÉS GYARMATI könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintózet Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatal! telefon 78 ♦ ♦ Elvállal mindennemű könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron. Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek. Nyomdai telefon 117 ♦ ♦ ♦
Zala ós Zalai Közlöny kiadóhivg itala ;
\' ^^-^\'Z^Tü^.n.t, könyvnyomdáid
61-lk évfolyam_Nagykanizsa, 1922. január 29. Vasárnap 24 arám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SMttMctóiéf UsdéhWsUl i Pö-ut 13. I
__iDtorarbaa-UUfOD 78. -
Mogjoleetk mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ i
Dr HEGEDŰS OYÖROY
fELBLŐSSZERKESZTÖ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
BlóIlioUal Araki ES4.. é.l. 690 K. Káléif. 210 K. H.gj.l ».r. 140 K Krr MIÉ >0 K. HD" ü. 3 K
Bánffy helyett Hegyeshalmy válaszol.
Folytatják az Ipartörvény vitáját.
miatt interpellál,
Budopesi, január 28. A nemzetgyűlés mai ülését 12 órakor nyitotta meg bolllik. Napirend előli Schlachta Margit több mtmo-randumot terjeszt a nemzetgyűlés elé a női választójog érdekében.
Kiss Menyhért személyee kérdésben siólal lel. Okmányokkal igazolja legutóbbi parlamenti beszédének Benca Zoltán miniszteri eegédtitkárra vonatkozó részét, melyben az illető a kommün slatt kifogásolható magatartásáról beszél.
A napirend során sz ipartörvény revíziójához elsőnek
Hiljfy Dániel szól hozzá. Visszapillantást vet a magyar kézműipar történelére és kimutatja, hogy ő csak a kézműiparral önállóan foglalkozó mestereket érti iparosok alalt, ami nem tévesztendő össze az ipari munkássággal.\' Az ipari pálya cssk akkor lesz kedvelt, ha intézményesen biztosítjuk, hogy aki ezen s pályán van, verejtékes munkásságának gyümölcsét elvesheti. Elismeréssel adózik a miniszternek a törvényjavaslatért, méltatja a mestervizsga fontosságát, majd sz inasnevelés kérdésével foglalkozik. A tőrvény-iavaslat ezirányu intézkedései túlságosan homályosak, nagyon szociálisak. Mint az iparosság vezére kijelenti, hogy teljes békében akarnak élni a gazdatársadalommal, a gyáriparral, a kereskedőkkel és az Ipari munkássággal. A kisgazdákhoz kérelmet intéz, hogy a falvakban és városokban a kisgazdák és kisiparosok közé no verjenek éket. A kard, sz ekevss és kalapács testvérek.
Elnök kihirdeti a választójogi bizottság válaszUsának eredményét. A bizottság tagjai lettek: Beniczky Ödön, Dömötör, Ernst, Fay Gyula, Gerencsér, Gömbös, Haller, Hencz, Homonnay, Karalfiáth, Kovács J István, Könyves Lajos, Meskó, Rassay, Rubinek, Simonyi-Semadam, Szabó István (nagyatádi). Szabó József (budapesti), Sxijj és Vázsonyí Vilmos. Azután napirendi indítványt tesz. A Ház legközelebbi üléséi hétfőn tartja. Napirenden az ipartőrvény vitájának folytatása és a gazdasági pénztárak felállításáról szóló törvényjavaslat szerepelnek. Rátérnek az interpellációkra.
Hegyeshalma a beteg Bánffy helyett válaszol Lingauer és Sándor Pál interpellációjára. Lingauer azt mondta, hogy az osztrák hatóságok Nyugatmagyarországon Rex Roland és Kollár Dénes magyar állampolgárokat, kik karácsonykor rokonlátogatásra Nyugat-magyarországba utaztak, a velencei egyezmény súlyos megsértésével letartóztattak. Ax ügyben rögtön sz interpelláció után osztrák követségünk utján lépéseket tett az osztrák külügyminisztériumban, hol kijeen-telték, hogys alantas osztrák hatóságok jelenté*, szerint a két magyar állampolgárt téves feljelentés alapján t.rlózt.U.k U. m.ro két nap múlva szabadon bocsátották őket Sán-dor Pálnak, ki elsősorban a volt uralkodóház tulajdonát képező béc.l gobelinek elzá-logositását telte szóvá. Kijelent, hogy bécsi követségünk ez ellen illetéke, helyen tiltakozott. A külügyminiszter utasította összes külföldi képviseletünket, hogy a nagyköve-
— Ruppert az internáláal tábor
— A mai illés.
tek tanác.ánál, a jóvátételi bizottságnál és különböző kormányoknál tillskozásunkat jelentsék be. A tiltakoró jegyzék részletesen kifejti, hogy a Habsburg-ház hitbizományi vagyona, melyhez a gobelinek is tartoznsk, Magyarország és Ausztria közös tulajdonát képezi éa erre való igényünket a trianoni békeszerződés Is elismeri.
Elnök jelenti, miután sz interpelláció a külügyminiszterhez intéztetett, csak ő válaszolhat. Határozat hozatalnak helye ninci.
Ruppert Rezső a zalaegerszegi internáló tábor ügyével foglalkozik. Internáló tábor ma csak nálunk van. A kormány azt mondja, hogy a közrend védelmére van szükség Zalaegerszegre. Ez n\'m áll. Ilyen dolgot még Csehszlovákiában sem mernek Állítani, hol magyarokat akarnak elnyomni. Jelentést olvas fel, hogy az internáltak száma nemhogy nem csökken, hanem nő, akik kiszabadulnak, azokat is idegen missziók\' axsbaditansk ki. Az orosz hadifogaáakól hazatértek AMU számosat internálnak. Adatokat szolgáltat, hogy ártatlan embereket htmis feljelentés alapján internálnak. Kérdi a belügyminisztert, hajlandó o intézkedni »x Internáló tábor fel-oszlatáaa iránt?
Kasnya interpellációja elmarad. y
Cserti József a gyülekezési jog szabályozásáról alkotott rendelet végrehajtása tárgyában interpellál. Széchenyi Viktor gróf s népszerű gazdasági szakoktatás és a sertéskivitel ügyében, Budavdry László pedig s budapesti helyiérdekű villamos vasutak menetdijának leszállítása ügyében interpellál.
Ülés vége \'/,5 órakor.
A kereszténypárt értekezlete.
■ Budapest, január 28. A kereszténypárt mi este értekezletet tartott Haller elnöklésé-vei. Az értekezlet anyagát a választójogi javaslat megvitatása képezte. Bethleü miniszterelnök az értekezleten családi gyász miatt nem volt jelen, elutazott a fívárosbó1.
Klebelsberg belügyminiszter ismerlette a választójogi javaslatot. A kormány tagjai kö zül jelen voltak Vass és Hegyeshalmy. A képviselők közül mindössze tizenöten vettek részt az értekezleten. Klebelsberg egy órás hosszú beszédben Ismertetto a javaslatot. Kilátásba helyezte, hogy honorálni fogja a párt ama kivánságát, hogy nem négy elemi iskolához, hanem az Írni, olvasni tudás kritériumához fogják kötni a szavazás jogosultságát^ e|g,erje„,ell„ „ párt második
követelését, melyben követeli, hogy a nők választójoga egyenlő legyen a férfiakéval. Ehhez többen szóltak hozzá. Ennek letárgyalása után Haller előterjesitette a pán második kívánságát, hogy azon cselben ha a nemzetgyűlésnek nem sikerült letargyalnl a választójogi javaslatol, ugy a kormány a Fricdrich féle választójogi tervezet szerint rendelje el a választásokat. ,
Klebelsberg válaszában kijelentette, hogy a pártnak ezt a kivánságát megfontolás tárgyává leszi és kilátásba helyezi ennek a kö-
vetelésnek elfogadásit. Ezután Haller hosszabb beszédben ismerteti a pártnak eddigi ^tevékenységét. Kijelenti, hogy a pártnak oroszlán része van sbbsn, hogy a javaslat a Ház plénuma elé került.
A többi pontokat nem vették vita alá.
Elhatározták, hogy sz érleke^ljrtje^ hétfőn _
A Duna-Tisza kSzottl atrocitások.
Budapest, január Í8. A Magyar Híradó jelenti: A napokban közöltük, hogy\'a nyomozás a Duna-Tisza közötti atrocitások ügyében tovább folyik mindazon esetekben, melyekben az a gyanú forog fenn, hogy a tettesek cselekményüket önző nyereségvágyból követték el. A Magyar Híradó Illetékes h«lyen ártól értesül, hogy a nyomozás során eddig letartóztatásba kerültek: Zbóna János volt csendőr-törzsőrmester, Juhász István, Tóth Imre és Tóth Ambrus orgovényi lakosok, akik azral vannak gyanúsítva, hogy részt-vettek abban s rablógyilkosságban, melynek Pánezél Zoltán, Beck Sándor és Schmldt Árpád izsáki kereskedők 1919. november 18 ára virradó éjszaka áldozatul estek. Exen kivül letartóztatásba került még Balogh Ferenc, korábban papnövendék, majd orvosnövendék, akit azzal gyanusltsnsk, hogy 6 volt a vezére azoknak az erőszakos cselekedeteknek, mely* nek eredményeként 1920. tavaszán az összes izsáki kereskedőket elűzték lakhelyükről és ennek kapcsán azok nsgy anyagi kért szenvedtek. Baloghgal szemben sz a gysnu is felmerült, hogy 1920. május havában Kiskunszentmiklós és Solt környékén elkövetett gyilke>sságokban is részes volt. Letsrtóztstták még Patai Nándor mérnök, volt főhsdoagyot, ki annak Idején résztvett a lajosmlzael vonst-r ól leszállított Neubsuer Izidor kecskeméti gyufagyári igazgató és társainak meggyilkolásában és kifosztásában. Ezekben az ügyekben a nyomozás tovább folyik. A letartóztatott terheltek a budapesti kir. ügyészség foglyai.
Az egyesülés felé.
Budapest, január 28. M« délelőtt Rubinek István felkereste a disazidens-pártot és pártjs megbízásából levelet adott át. A levelet Nagyatádi a disszidens csoporthoz IntézL Tudatja velük a párt múltkori határozatát és felszólítja őket, hogy egyesüljenek a kisgazdákkal. A disszidensek az átiratot tudomásul vették. Kijelentették, hogy az átirat nem felel meg teljesen a szempotoknak, medrek alapján az egyesülés lehetővé vállna. Első sorban kifogásolják, hogy a kereszténypárthoz nem intéztek átiratot, kérték a kereszténypárt ilyen irányú megkeresését. Egyébként elhatározták, hogy hétfőn délután ebben o kérdésben értekezletet tartansk, melyben kimondják a párt feloszlását és s kisgazda és polgári pártba való belépését.
A harmadik tusztzállltmány.
Budapest, Január S8. Hélfőn, e hó 80 án délelőtt 10 órs 30 perckor a harmadik túsz-szállítmány 104 hazatérővel, kőzlűk 13 asszony és 3 gyermek érkezik Budapestre, a Keleti-pályaudvarra.
A tőzsde magánforgalma.
Budapest, Január 28? Napoleon 2600, Dollár 700, Márka 367, Osztrák ?\'/i, Lei \'25, Szokni 1330, Koronadinár 800, ÍWmí Siflist és I.
2 ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 18
Vámbéry éa az egyetem.
Budapest, január 28. Vámbéry Rusztem tagnap felolvasást tartott a Cobden szövet, •égben a panamáról. Ai üdvözlő beszédre lejelentette, hogy • m. kir. Pázmány tudományegyetem határozatot hozott, mely megfoszt,. öl előadói jogától. Vámlérynel ma valóba, kézbesítették az egyetem h.tározstát, mely t^v hr.ngzik, hogy az egyetem megvonja tőle az előadói jogot és azonkívül elő-teijeaztést tesz a kormányzónak, hozv fossza meg őt rendkívüli tanári címétől. Vámbé.y kijelentette, hogy as ítélet valótlan tényállá-•°"bbeT"\'k és a kultuszminiszterhez meg-
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 28. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) —.72\'/, o«trák korona: —-14, osztrák bél, cg-z»lt bankjegyi pedi? _-g „,nllm
volt pápai testőr XV. Benedekről.
•d«,0,< ■ P*P« *letéböl. - Két nap
•tatt választották meg. - ^"„l ölkor kelt.
Pici, január 27. (Sóját tudósítónktól.) A .Pécsi Est" munkatár.a felkereste Akos Ferenc dr. szentszék, jegyzőt, ki 1914. évben, XV. Benedek pápa meg választásakor és koronázásakor pápai eatőr volt Ákos Ferenc dr. a római egye-
ÍSE^tear ««» — WJben a miután a hábotu kitört, é. a szintén mozgósító Svájc
ITuí*- f-á?"„ ^»ket: kik svájci
mUá" í i,MVlÍd \',\'"lt l\'zenötöd-
magával jelentkezett testőri szolgálatra. Vele
egyu\'t négy magyar ifjú pap volt a pápai
teatőraágben Nevezetesen: Rejőd Tibo.c,
v!k£ yi t\\zh? °2 *1 « Macalik Viktor gyulafehérvári theologlai tanár. Akos
U^űffi": 0l", l5\'5" raunl",-
X p; A, 1"J"°,n«» napi testőrtégem éppen X. P.u, pápa halála és XV. Benídek pápa tnegvál.sztás. Idejére „Ik. Volt.képen ezért
Pápa államtitkÍNl lea^A coTclávé^ltzVá.^
i. vm «"">« nagy erőt tudást
királyi) " " P*P* (É\'i«n • páp..
ny»t elismerésé\' Í^TptaVaf ^ * "dő\'t:; if i^te
■Htt Í,"1,or "\'"O mondott a kápolná-
han. Ezután II óráig hi<alatos ügyeket in-.tézett rl. Tizenrgy után kihallgatásokat tartott a d--li óráig. Majd ebédhez vonult vissza, melynek menüje bámulatos egyszerű volt. Leves, kis hus és zöldségféle. Aztán újból munkához l.itolt, magánkíhallgatiísokat tartott és 10 óra tájban pihenni tért.
— Lakosztálya mindössze három helyiségből állott : dolgozószoba, háló, ebédlő és a kápolna. A likhelyek és fogadótermek drága, művészi festmény.kkel vannak díszítve.
— Nigy időknek nagy egyházfejedelme volt XV. Benedek, kinek elvesztése súlyos csapás a világ katholikusaira.
— Ai uj záróra premierje. A megrögzött kávéházi emberek régóta sírtak, hogy miért nem hosszabbítják meg a zárórát. Rövid volt nekik az éjfélig való záróra és szüntelenül panaszkodtak ellene. Most végre megjött a vágyva-vágyolt rendelet, ezentúl éjfél után 2 óráig lehet szívni a kávéházi füstöt és élvezni a zenét. Azt gondoltuk volna, hogy az emberek mohón rávetik majd magukat az uj gyönyörűségre és éjszaka két órakor is nehezen lehet majd kihajtani őket a kávéházból. Nem igy történt azonban éa a krónikás kénytelen feljegyezni, hogy a me»-houzabbitott záróra premierjét nem a megrögzött kávéházi emberek mentették meg a bukástól, hanem a azolidabb kávéházi elem, a caainak tagjai, akik igaz, nem tudni szán-dékosan-e, vagy csak az adott véletlenből, jelentek meg a záróra premieren. A premier azonban még igy is gyengén sikerült és a vendégek nem ülték ki a két órai zárórát a kávéházakban. Ugylátszik — mondotta az este egyik újságíró — .elromlottak az emberek" a nehezen szoknak hozzá a jóhoz. A legalramabban az uj záróval szemben Nagykanizsa legfiatalabb, szinpatikus bankdirektora viselkedett, aki fél egy órakor érkezett a Cent\' ái kávéházba. (Igaz, hogy a bankiából.) Az aranyifjuaágnak c,,k pár tagja teljeaitette becsülettel történelmi hivatását. Pista primá. örömmel muzsikált, Jóska pincér csak azt lájlalta, hogy most 12 óra helyett 14 órát kell dolgozni. A premier résztvevői pedig egy órakor vették a kalapjukat, kabátjukat és hazamentek. En, mint az éjszakai alvásért nem túlságosan lelkesedő bohém, a premier\' gyenge sikere mellett i, bízom a jobb jövőben.
~ Majtényl Károly előadása a •zabád lyc.unzban. A azabad lyceumban ma este 6 órakor tartja meg MajUnyi Károly szabadoktatásí titkár a Magyar mull,ól is a magyar jövörSI szóló előadását. Csütörtökön pedig dr. Benisch Artúr tart előadást Utazós a trianoni halár körül, cimmel. Közre fog működni az Irodalmi Kör -enekara ia.
— Balázs Árpád daleatélye. Páratlan érdeklődéssel várja Nagykanizaa közön-aégo az országos hírű zeneszerző és dalénekes Balazs Árpád hangversenyét, melyet február ín rendez a Szanatórium Egyesület a nagykanizsai tüdőbetegek aegitésére. A hangverseny nemcsak rnint kutlureaemény tarthat alegnagyobb érdeklődésre számot, hanem nBm jótékony célt szolgáló esemény is a legnemesebbet szolgálja és szorosan bele kapcsolódik a nemzetmentéa nagy munkájába, bppen ezért nem tudjuk eléggé hangsúlyozni hogy a Mlönben is elsőrendű müvészese-ményt mindenki tőle telhetőleg támogassa. „hh"7.^* ^ \'partörvóuy I.gUletéke-a s, A\'.u> \'P"törvény legilletékesebb kiadás,, amelyet dr. Dobsa László az Ipartestületek Országos Szövetségének Igazgatója rendez sajtó alá, lát el bevezetés-uj i m\'*y.\'r.izó ivetekkel. E munka r6. vlddel az uj ipartőrvénynek a nemzetgyűlési tárgyalỄ való befejezése után megjelenik és nélkulozhofttlen kézikönyv lesz mind* paro., kereskedő és ügyvéd „ámára. Aruí"
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete folyo hó 31-én kedden délután t! órakor saját otthonukban (N-:dor utca 1-í sz. alatt) választmányi ülést tartanak és kéretnek ezen tsgok, szíveskedjenek pontosan megjelenni. Az elnökség.
— Az evangélikus egyház vezető sége ezúton is tudatja a hívekkel, hogy ma, vasárnap a délelőtti isteni tisztelet elmarad.
— Anyakönyvi hírek. Az anyakönyvi hivatalban az elmúlt héten a következő bejegyzések történtek. Születeti; 7 fiu és 3 leány. Házasságot kötöttek: Weiszödön távlrdai főellenőr Ehkamp Máriával, Gutmann Győző kereskedő Hirschler Friderikával, Horváth József földműves Sneff Katalinnal, Tombor Gyula Béla nyűg. községi főjegyző Sopronból Jincsici Máriával, S^klepics György mészárossegéd Hoffer Annával,. Ö-v. Varga Ferenc napszámos Koháii Teréziával, Gerócs
Íózsef földműves Tislér Mariával ós Kertész ános kocsics Kolongya Teréziával. Elhallak : "óth Rozália 24 éves irgalmas nővér tüdő-vész, özv. Dezse Károlyné szül. Baksa Máris 41 éves veselob, Barabás SAndor 22 éves influenza, Surgóth Miksa 74 éves ügyvéd Sümeg érelmeszedés, Bazsika László 46 éves napszámos rák az arcon, özv. Wágner Miklósné szül. Paukovics Lujza 81 éves nyug. áll. elemi isk. tanítónő tüdőlob, Borbély József 71 éves nyug. városi rendőr hörghurut, Zdekár Dávidné szül. Radics Anna 72 éves szervi szivbaj, özv. Strern Dezsőné szül. Winkler Debora 68 éves agyszélhüdés, Véghelyi Istvánná szül. Kiss Terézia Csurgó 25 éves gűmőkór, Németh Ferenc 67 éves napszámos szivbaj, Polecz József 67 éves nyug. posta és távírda altiszt végelgyengülés, Sneff Kázmér 42 éves nyaki husdaganat és Dóczi \'inos 58 éves piaci rövidárus tüdőüszök.
— Balázs Árpád or.zágoahlrü zeneszerző éa dalénekes február 4-lki hangversenyén, melyet a nagykanizsai tüdővészesek Javára rendesnek, mla denkl jelenjen meg.
— Értesítés. A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet (alakult 1862-ben) I9S2. január hó !-én nyitotta meg 60-tk ivlórsulatál. Exy törzsbetétre 4 éven át heti I korona fizetendő. Egyszerre több hét is befizethető. A befizetett tőkét és az osztalékot lejáratkor készpénzben folyósítjuk. Elfogadunk tagjainktól takarékbetéteket és folyószáml. betéteket. Kölcsönöket folyósítunk kezosségre, kézi. vagy jelzálogra kötelezvények, váltók stb. alapján. UJ törzsbetét-könyvecskék kaphatók a szövetkezet hivatal03 helyiségében: Csongery-ut 4. (Pesti Magyar Kereskedelmi Bank-palota.) Telefon 154 A könyvecskék egész héten át dílolőtt 9—11 óra között befizethetik. Az igazgatóság.
— Közellátási közlemények. A
február havi I sztkinsztással egyidejűleg á hatósági lisztellátást igénylök újbóli igazoltatása és felülvizsgálata rendeltetett cl Felhívjuk ennélfogva a hatósági lisztkőnyvok tulaj.lonosait, hogy igényjogosuliságuk újbóli elbírálása és igazoltatása végeit a liszt átvétele előtt hivatalunkban személyosen jelentkezzenek és munkakönyvüket, vagy mis alkalmaztatásukat igazoló okmányukat mutassák bo, meri a liszt csakis n felülvizsgált és lebélyegzett könyvek ellenében lesz kiszolgáltatva.
... nemzet mentés nagy munká-
mban vesz részt az, aki a február 4-iki Balázs-estén megjelenik.
. .<*> ™ utoljira „A Szahara
rozsa,a . Előadásuk ; i/,4. l/l6i ?i 0 ,írakür.
Megjelentve díjtalanul "^sr""
Magyar Haat.ny4azt«at tt. T.
1922. évi tavaszi főárjegyzéke.
iclífon : rtu-oj, (la.ai c\'n .
00 SCrjöfljreim: «r.t,.rlura.
1922 j.nuér 29
\'ifLM KÖZLÖNY
S
Zsoldos tanintézet
BadapMt, m, DoliAny-n. 8*. Telefon J6»»of 134-47. 3»J a legjobban készit elő magánvlzsgákra. Vidékieknek levelező oktatás
spcclálit, magánhasználatra irt tankönyvek alapján
—• Trónjelöltet keresnek az orosz
monarchlsták. Belgrádból jelentik: Karlo-vicán a napokban az orosz egyházi fok és a cári rezsim ismerlncvű politikusai gyűlést tartottak. Ezen a gyűlésen, amelyen az összes száműzetésben levő konzervatív orosz politikai és egyhízi csoportok képviseltették magukat, határozatot hoztak, hogy fölveszik a harcot a .cárizmus érdekében az államhatalom jelenlegi gyakorlói ellen. A gyűlés vezetője Antoniui metropolita, kinek vezetésével az orosz egyház tizenkét főpapja jelent meg. Az elnökséget Markov dumaképviselő éa Trepov Alexander Fjedorovics, volt miniszterelnök vállalták. A napirend során végleges szakadás á\'lott be az amúgy is ellenséges viszonyban élő abszolutisztikus államforma és a liberálisabb állameszme hivei között. A Romanov család feltétlen hivei voltak többségben, kiknek határozati javaslatát fogadták el az egybegyűltek. A javaslat kimondja, hogy a restaurálás végcélja egy Romanovval az élén csak az abszolutisztikus monarchia lehet, melyért minden orosznak küzdenie kell. A gyűlés egybehivói közölték a megjelentekkel, hogy a Romanov család trónrajutását nemcsak az arisztokrácia éa az egyhez kívánja, hanem a parasztság is, melynek segítségével nem lesz nehéz azt rövid időn belül elérni. A hallstadli monarchista-gyűlés alkalmával felkínálták a trónt Mária Fjedorovnának, a volt cár édesanyjának, aki azt visszautasította. Hasonlóképen tett Niko-laj NlkoUjevics nagyherceg, aki jelenleg a Riviérán tartózkodik, aki azonban megígérte a nála járt\'bizottságnak, hogy a dolgok realizálódása esetén hajlandó az ügyek vezetését, mint föltétlen diktátor átvenni. Mint trónkövetelő CyrlU Mihajlovics jöhetne számításba, aki azonban a forradalom alatt tanú sitott erélytelen magatartása miatt elveszítette hiveit.
(x) Uránia február 1—2 án, szerda, csütörtök: .A tradíció áldozata", dráma 5 felvonásban. *A soproni népszavazás
(x) A Nagykanizsai Első Temetkezési Egylet folyó évi febtuár 2 án gyertyaszentelő ünnepén délután 3 órakor a Badacsony helyiségében Fő ut 24., évi rendes közgyűlését tartja, melyre a tagok szives megjelenését kéri az Elnökség.
— Ax NTE mai jégünnepélye. Már tudósitottunk róla, hogy az NTE felujiija a békeévek zenés korcsolya-estjeit s hogy ma cigányzene kíséretet szolgállat a korcsolyAzok-nak. Mint. értesülünk, az ünnepély 5 órakor kezdődik és 8 óráig tarl. Déltől 4 óráig a jégpálya zérva lesz. 4 órától kezdve gyülekezés, ötkor pedig felvonulás cigányzenével. Francia négyes és műkorcsolyázó verseny szerepel még a programon, ez utóbbit azonban csak legalább öt jőlontkezó esetén tartják meg. A verseny e nevezni a helyszínen lehet, nevezési dij 20 korona. Az első az NTE nagy ezüst érmét nyeri, a második bronzérmet, a harmadik szintén bronzérmet, de csak az cselben, ha hét versenyző Indul. A kötelez > gyakorlatokon kívül minden vorsenyző 3 percig szabadon választott gyakorlatokat köteles bcmutaini. kötelező gyakorlatok a következők: nyolcas hármas, kigyóvonal, dupla S, kadettugrás gyakorlatok rajzai a pályán kl lesznek füg gesztve.
(x) Az Uránia ma mulatja be utoljára Amerika legnagyobb filmgyárának a hors concouzsának grandiózus filmét a .Szahara rózsáját, melynek minden jelenetét Egypto pusztáin vélték fol; az arab viseleteknek perzsa szőnyegeknek, tömegjeleneteknek, az angolokkai v\'vott önvédelmi harcoknak szédítő forga taga elevenedik meg a vásznon. Február 1—2-án megrázó társadalmi dráma: a tradíció áldozata a soproni népszavazás felemelő jelenetei, Zalai bakák bevonulása.
— Dohánytermelés saját használatra. A hivatalos lap mni száma komnny-rendclcUt közöl, mely szerint a pénzügyminiszter a saját használatra 200 palántára szóló dohánytermelést az $22. évre még engedélyezhet. Az engedélyezés föltételeit a rendelet részletesen fölsorolja.
— Aranyat, ezlistöt és brilllónso-a legmagasabb napi áron veazek KOPaR órás éa ékszerész Nagykanizsa, Deák tér 12. szám.
(x) Harry Piel a XX század e zseniális kalandora búcsúzik Nagykanizsa ked.es közönségétől s ma lép fel utoliftra a „Frjnélkűli lovas" című nagy filmattrakcióban. Szerdán és csütör lökön nagy amerikai műsor keretében kerül bemutatásra a „Fergeteg Fiai" cimü hatalmas farmer és cow-boy dráma, továbbá a balatoni ős«i sportversenyek és ezenkívül csak szerdán a nagyméretű hazafias film a „Soproni népszavazás és a nyugat-magyat országi harcok". Siessen a szives olvasó e páratlanul csodás műsorhoz jegyeket elő-jegyezletni a Világ-mozgó pénztáránál.
Garantált príma minöségii *
KŐSZÉN
kapímtó kiciinybcn és n»gyban
Biró Testvérek
Nagykanizsa, Király-utca 35. sz.
Üzletátírás!
Tisztelettel éitesitoiu * nagyérdemű
közönséget, hogy ilu\'am 10 ív úta vezetett Mayer Klotild és ve»yr-
lisztilógyár uzeqict iul>a- é» Veline-Íeitéíscl kibővítettem c* azt továbbra
Mayer Klotild utóda Varga Nándor gőzmosó-, vegytisztitó-, ruha- ós kelmefeitőgyára név alatt vezetem
Mindén « szaVnn köraben eWor\'utó munkákat, ruháknak, keU.jgknok kivi.,1 szinten és megad\'lt rniuUk utáni (ostcsét vállalom továbbra is legeiSraqgu kivitelbon, gyor.an és Iclkmmfcttten végzőm. N. é. ku»?nség szíves támogatásit kéri
MAYER KLOTILD UTÓOA
VARGA NÁNDOR
gSzmosó-, vegytisztitó-. ruhs- és kelmelestö-syára
NAGYKANIZSA ,*o
Gyár: Hunyady-u. 19 Gyüjtölelep: Kazlntzy-u.
Köszönetnyilvánítás.
Boldogult édesanyánk őzv. Wagner Miklösné temetése alkalmával megnyilvánult meleg részvétért ez uton mondunk hálás köszönetet.
Vágó ói B.r abáa^caatád
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos FíldblrtokrendezS Blrésíg álUI sngedélyszstl
Ingatlanforgalmi irodaia.
lildn 315.
íltrtj-Hr ». IWr.ll da: Jiirt HffJloi.
Eladó birtokok ■
22a holdas veszprémmegyei birtok, melyből 160 hold prima szántó, 3 hold szőlő, 8 hold akácás a többi rét és legeli, jó és elegendő gazdasági épületekkel.
300 holdas birtok Veszprém megyében, melyből 170 hold szántó, . többi erdős legelő, 140 hold szántó bérletlel.
100 holdas birtok Zalában prinva földek, nagy kastéllyal és gazdasági épületekkel.
100 holdas birtok Tolnamegyében gazdasági épületekkel.
47 hold földbirtok Sőmogymegyéban épület nélkül.
13 holdas szőlőbirtok Balatonföldvár meletl, 34 mtr. hosszú épülettel.
15 holdasbirtok Somogymegyében épület nélkül.
6 holdas szőlőbirtok Zilamegyében, mlota-ollvány, vasútvonal mollett szép épülettel.
3 holdas szőlőbirtok termő szőlővel beültetve üyenesdláson épület nélkül.
3 holdas szőlőbirtok Keszthely "mellett szép épülettel.
20 holdas szőlőbirtok Somogy megyében vasútvonal mentén, melyből 8 hold termő raj-szőlővel van beültetve. Nagy gyümölcsös, urilak, gazdasági épületek, vízvezeték, halastó stb.
Eladó házak i
Családi ház, 4 szobás beköltőzhatő lakással, modern, adómentes.
Lakóház, 3 szobás, azonnal elfoglalható lakással, istállóval, kocsiszínnel, nagy kerítek"
Családi ház 6 szobás lakással, gyönyörű istállóval és udvarral.
Családi ház 4 szobás lakással, csendes utcában.
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Kétemeletes sarokpalota forgalmaa utcában.
Kétemeletes üzletház a piac közelében.
Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadó üzlettel.
Lakóház, forgalmas útvonalon 3 hold termő fűddel, 8 szobás elfoglalható lakással.
Kesztholyen szép modern ház nagy lak ásókkal
Balatoni viliik a Balaton somogyi és zal. padján minden nagyságban.
Budapesten üzielház«k, bérpaloták, villák és telkek a legelőnyösebben eladók.
Üzlethelyiségek ía Irodahelyiségek
Nagykanizsán m város középpontjában átadók.
KXSSKK KKK KK KSS KK Kg
1 AJÁNLUNK:
Sa Mo,i bcéfkofett ticit\'.i esiaknémelor.xégl
| takarmányrépa-
m tavakat (cslrakípíswgert « i„;»zciik»-
„«„ M.vatoluai), továbbá mliut<a»«n.» gaxdoságl magvakat Ifasal (>»"«\'.
]«,•.■ bükköny Mb.)
kerti magvakat. Vásárolunk: <s 8«\'t,.isl
magvakat
3§ Ország és Widder %
5 gabona- és magkereskedík Nagykanizsa K S Erzsébet-tér 10. Telelőn: 130. ft
Skkkkkkkkkxkxkkk
POLLÁK M. EMIL NAGYKANIZSA
iroda: Kinirtyutca 2/a l.analat
Telefon 131.
-f.biuii b.vl aiiUiliar. íi nies«nJ.lhotí
elöj.sy.íbotó
Étkezési- és vető-
BURGONYA
h.on. írp., lisov. í. Joppü »b, Uvrnl ta". bükköny. Ml... «iha>. MOCKi.
lucctn., rípa itb. ökm.
gazdasági magvak
ugy kisebb, mint nagyobb mennyiségben.
Hindan gazda Igyakaaaék as«ca4«-letét mlalAbb magrend^ni.
7*79
ZM.Al KÖZLÖNY
1922. január 29.
Apró hirdetések, I QQQ QftCDO 0G30 GD0G30
HtTdat*—h d»loUa 0 óráig v«Uta*k M dljiubii <m«Hn» ^^^ ■ JM
Asztalosoknak megfelelő különféle hul-ladékdcszka, és egy 4 méier hosszú nehéz aszial olcsón eladó. Bővebbet lapunk nyomdájában.
Háromszobás modern Sugár uti láká-som*\' elcserélném hasonló nagyságú a város belterületén fekvő lakással. — Cim r khdóhi-vatalban.
Házeladás. Vörösmarty utca 9. számú ház szabad kézből eladó. Bővebb felvilágosítás Vörösmarty-utca 36. szám alatt.
I* •gimnázJsta mellé egy izr. vallású gimnázista instruktornak kerestetik. Cim a kiadóban.
Házmestert keresek lakáscserével, lehet özvegyasszony is, aki fizetésért takarítást vállal. Cim a kiadóhivatalban
Elemi, polgári vagy gimnázium alsóbb osztályába Járó tanítványokat kisegítő tanításra jutányos árért elválall tanítónő. Cim a kiadóban.
Honorl gazdasági, konyhakerti,
virág-magvak kerti eszközök
kaphatók és előj>g>czhetők
Magyar Élelmiszerszállitó és árukereskedelmi Részvénytársaság
nagykanizsai fiókjánál
FAárJagyxék Ingyan rendelkezésre 1
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses-tudomására hozni, hogy
KOSÁRFONÓ MŰHELYEMET
tetemesen ine gnugyobbitvo és kerti fonott-butormunkákra is berendezve Fő ut 3. sz alá helyeztem át. Elvállalok minden szakmába vágó munkát és javítást. Síivé, támogatást továbbra is kérve, maradok kiváló tisztéleltei
ILLÉS JÓZSEF
kosárfonó-mester
Tanoncok, segédmunkások felvétetnek.
ÉRTESÍTÉS!
Van szerercsém s\'ives tudomására hozni hogy az eddig ROTTER NŐVÉREK
cim alatt fennállott angol- és francia női-szabó céjibe beléptem és azt feleségemmel (Rotter Micivel)
VARGA—ROTTER
cég alatt vezetjük tovább. Négy esz-terdei Párisbnn szerzett tapasztalataim, ahol mint szabász működtem, garantálják, hogy cígünk a mai mod\'eVn divat legkényesebb igényeinek is mcgfílcl ugy az angol (sport, lovagló) mlntafran cia szabóságba vágó dolgokban. Szivcs jóakaratú támogatását és ajár.lAsát kélve vagyunk mély tisztelettel szolgálatira \'
VARGA-ROTTER
MEGNYÍLT
A
Dunántuli Élelmiszer-és áruforgalmi Részvénytársaság nagykanizsai húsüzemének
FŐRAKTÁRA
Nagykanizsán, Csengery-ut 6. sz. alatt
^ Telefon 59. SZ. Táviratcím: Transdanubia
Elsőrangú füstölt csemegeáruk állandó nagy raktára!
Eladás nagyban és kicsinyben!
Zsirsertések és angolfaju hússertések a legmagasabb napi árakon minden mennyiségben átvétetnek.
qqqqqqqqqqqöqq
Eladó
cséplőgépgarnitura:
4 lóerős benzinmotorral, 580 mm dobszélességü cséplőszek-rénnyel, Összes szíjakkal, la karóponyvával, mérleggel, vashordóval, benzinnel, 2 éve használatban. Megtekinthető: Klsfaludy-u. 4. (Gőzfürdő)
W- éa szálas-
BURGONYA
érkezeti
étkezésre valamint
takarmánynak.
Kapható Kinizsy-u. 2a alatt
a
takarmányt
.MeluM, lóher, loctmi, xaboi-hükkóny, elsí- és másodrendű ixln*-Ukerminy is alomixalma bármilyen mennyiségben (kicsfnybeo £i) kephstó |>u és préselt állapotban
SÖRLEY S/ÍNDOR\'-\'íSSSSST FŐUT5
1197—1922.
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd és csütörtök napjain faárverést tart, tűzifára cs rönkfára a Vajda nevű erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Váro.l Tanica.
VTTi Á fr mozÉTÓkópszinliá.»
■ * -LX. VJ klráljBé-tir. Sz.rut tzálloda ipilitifau

Telefon 74.
Vasárnap Harry Plel felléptövel a
Fejnélküli lovas III. rés?
___Telefon 74.
Küzdelem a fantommal 0 felvonásban.
Február I én szerdán, 2 án csütörtökön
szenzációs amerikai csoja ir.üior Eva Novrtck és W,l!,m S. Harlh felléplévd _ , -- .— a—..mi ouy urama o letvonásb n
Balatoni .portvor.enyeU cz,nkiv(„ . Nyugatmagyaror.atigl éa Soproni níp-azavazaa. Nagy h-izalUi fllmatlrakció. P
n fornofon fiai AmC!\'k»i farmer és cow-M ICiyeiey fial boy dráma 5 felvonásb n
V
Piholy 22 K, lő K, 1 hely l\'i K, I
II. t»ly 12 k0,e0Ji m h„r , Jo(on>\' |
Nyomatott 1
laplujajd^osokt Zalai é, Gyarmati könyvnyomdáiéba
El««lúek 0 éi fél V úr.kor, vuir- éi udw
aapokoa Hl 4, S,K,1 ó„1o,. Poatoa k.sdéTíy
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. Január 31, Kedd
25. sxám,
ZALAI KÖZLÖNY
kereszteny politikai NAPILAP
fe*tautM<. ás tUW»Ul< P6 nt 15 ti
.--UunxrtM-UMo* 74. -
MoZlolcilk mindig kor* roggol
rÓSZESKKSCTÓ I
Dr HEOEDŰSQYÖROY
„■>Hg,. ilfriMU
fELFXÖSSZERXESZrÖ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
Blótlxctéet árak: Zgiti ávra 1« K. rtlária »»0 X. N«tr*>-írr. 140 K. Ivóra 10 K. ára » K
A kereszténypárt kívánságai a választójoggal szemben.
Tiz pontban foglalta össze kívánságait.
Budapest, január 30. Ma este a keresi., lénypárt Halld elnöklésivei é\'tekeilelet tarlóit. Ai értekezleten jelen volt Klebelsberg Kund, aki ismertette a \\álaaztójogijavaslatot. Felszólaltak Emil Sándor, aki arra kérte a minisztert, hogy a politikai gyűlések bejelentését a miniszter enyhitse. Klebelsberg mrg-igéii, hogy módot fog keresni ennek a kérdésnek megoldására. Majd Ernst s választási agitáció szabadságáért száll síkra. Kifogásolja, hogy a javaslat az ezer ajánlót leszavazottnak tekinti. Ezt technikailag keresztül vibetetlennek tartja. Turl Béla hangoztatja, hogy a választások vezetésében bíróknak is részt kell venni. Azt ajánlja, hogy a választókerületekben delegáljanak egy-egy bírót. — Klebelsberg kijelenti, hogy ezt az ajánlatot meg fogja fontolni. Gerencsér István bírói vezetésre óhsjija bízni a választást. A közigazgatás kezén nem látja pártatlan helyen az ügyet. A belügyminiszter kijelenti, hogy az összes felmerült aggályokat megfontolás tárgyává fogja tenni. Ezután még többen szóltak hozzá, végül a pírt a kóvelkezó határozatot fogadta cl:
1. A választási jogosság nem a négy elemi iskolától, hanem az irnl, olvasni tudástól függ.
2. A Károly csapslkeresztesek joga fentartandó.
3. A domicilim tekintetében ne két év, hanem 1 év legyen kőtelező. _\'
4. A nők egyenlő elbánásban részesüljenek a férfiakkal. Különbséget esetleg csak a korhatárnál lehessen tenni.
5. A párt kívánja »z egész vonalon a választások titkosságát.
6. A választásokat ne köiigazgatisl szervek, hanem biróságok Intézzék.
7. Az ajánlókat nem tartja lesznvaxók-nak éa kéri ennek a. pontnak lórléaét.
8. A párt követeli az agitáció szabad ságát legalább oly mértékben, mint a Fiied-rich féle választójogi javaslatnál.
9. Követeli a kisebbségi képviseletek méltánylását.
10. Köveleli a visszaélések szigorú megbüntetéséi.
Ezután Hallcr azokkal a hirekkel kap csolatban, amelyek szerint egyes képviselőknek szándékukban van a pártból kilépni és az egységes pártba belépni, felszólítja a páti tagjait, hogy jelentsék kl, hogy kinek var szándékában kilépni, hogy a párt végre tiax Iában legyen, hogy kiknek a támogatására számíthat a jövőben.
Felszólalt ezután Sxde/íczijr Lajos. Társai nevében kijelentette, hogy az elterjedt hírek nem felelnek meg a valóságnak, mert ők bár hívei az egységes pártnak, egyelőre még nem szándékoznak kilépni a keteszlény pártból.
Elfogadták az ipartörvényt.
Altalánoaságban éa réaxletelben i« szóló törvényjuvaxlat a Ház előtt.
meg.xavazták, A rokkantakról Gaál Gaaxton ax elnöki székben.
Budapest, január 30. A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Bottlik alelnök.. A napirendhez elsőnek
Egri Nagy János szól hozzá. A nemzetgyűlés szerinte cssk a szőnyegen fekvő tőrvényjavaslatok letárgyalása után oszolhat fel. Fejtegeti, hogy az ország gazdasági fellendítése érdekében a mezőgazdaságnak és az Iparnak össze kell fognia. Történelem alapjin bizonyítja, hogy az Ipar keletkezését a kereszténységnek köszönheti* Határozati javaslatot nyújt be, hogy a nemzetgyűlés utasítsa a kereskedelmi kormányt a legutóbb kiadott iparengedélyek felülvizsgálására.
Elnök", jelenti, hogy Rómából a bíbor-nokok kollégiumától a nemzetgyűlés részvét-táviratára köszönő távirat érkezett.
Grieger Miklós: Olysn ipartörvényt kell teremteni, mely a belföldön termeli a nyersanyagot. Elismeréssel szól a javaslatról, melyet elfogad.
Elnök: syünetet rendel. Szünet után Gaál Gsszton személyes kérdésben szólsl fel A január 20-ikí cselekményekkel foglal-kőzik. Beismeri, ha nem is szándékosan, de formailag hibá.nsk é„i magát, melyért ünnepélyesen bocsánstot kér a Háztól a mél óságán elkövetett sérelem miatt. <&)»«*>•* január 20 án tőrtént eseménye, elbírálása
\'három iránybsn ró rá kölelességet Előtör
min. házelnökre, mázod.." .^"fjj\' haimadazor önmagára saját lek,,,-,elével szemben. Résdetesen foglalkozik mind a há-"m iránnyal és az. igyekszik bizonyl anl. hogy nem nevezte ronda bandánsk az ellen-zéket. Meglepődik azon, hogy « egy olyan irányú cáfolatot Friedrid. és
Oláh Dániel: A javaalathoz szó\'. Beszéde közben Gaál elfoglalja az elnöki széket, melyet lelkesen megt.psoln.k. Oiáh a fakultatív mestervizsgát örömmel üdvözli. Felázó-ülje az iparosságot és munkisteslvérclt, hogy az államforgató eszméket no lámogaasák, hanem tanulják meg elösiöf moaterségüket, hogy újra olyan jó hírnévre emelkedjenek, mint az.lőtt,
Kimdi-Katona kifogáaolja, hogy nem helyezték a régi iparlörvényt hatályon kívül és ezáltal megnehezítik az áttekinthetőaéget a közigazgatás számára. A konláraágot nagyobb büntető szankcióval kívánja sújtani, valamint a házaló kereskedelem ellen kíván rendelkezéseket. Ilyen Irányban határozati javaslatot terjeazl be.
Elnök: Miután a feliratkozottak nagy része elállott a szótól, egyrésze pedig nincs jelen, a vitát bezárja. Az üléat felfüggeaztl.
Hegy\'shalmy: Hálával és köszönettel adózik a felszólalásokért, majd reflektál a felszólalásokra és határozati Javaslatokra. Hozzájárul a fakohatív me.teroktatiahor. A vasárnapi oktatást nem fogadja el, mint olyan pártnak a tagja, mely a teljes vasárnspl munkaszünetet vette fel programjába. Kád a javaslatnak réazletes tárgyslis alapjául való. elfogadásit.
Elnök szavazásra leszi fel a kérdést és a Ház a |avaslatot a részletes tárgyalás alapjául elfogadja. Egri N.gy Jánoa javaslatát elveti, Grieger Miklósét elfogadja.
Beinolik Nándor népjóléti-miniszter beterjeszti a nem hivatásos katonai állományba tartozó hadirokkantak, özvegyek és írvák ellátásáról szóló törvényjavaslatot.
A törvénytervezet hét fejeseiből és 48 § ból áll. Ellátásban ré««ülMk a törvény szerint mindazon magyar állampolgárok, kik katonai szolgálatuk alkalmival megrokkantak, továbbá, kik a háború aUtt meghallak vagy eltűntek, ezeknek irvil, özvegyei, vagy arra jogosult hozzátartozói. A nem hfva.isoa katonai szolgálattal azonos elbírálás ali az, ki a hadviselés érdekében végzett katonai müvelelek alatt rokkant meg, kl fogságban ellenséges Internilis közben, vagy az u. D. ellenforradalomban való részvétel alkalmival rokkant meg, valamint egyéb méltánylást érdemlő cselben vesztette el testi épségét. A rokkantak jirandóUga, ha kereMlképes-.ége 25 százalékkal csökkent évi 1200 K, ha 50 azázalékkal 2400 K, ha 75 .zúzalékkel 3600 K. Ennél az összegnél 50
nagyobb összeg jár annak a rokkantna k a katonaságnál altiszti, vagy a polgári életben szakképzettséget vagy howbb latot Igénylő illial töltött be. Sziz raizaMk-kal felemelt összeg ji. annak a H „olgál... alatt kavi^^-^\' vagy egyéves önkén.e. volt. NmW pótlék-
2
ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 18
ban r^a: .sülnek a rokkantak házasságon kívül született gyermekei ia. Egy fejhet ax őxva-gyek járandóságától szól. Évi javadalmaxáa 1800 K, altiszteknél 2700 K, liszteknél 3600 korona.
A törvényjavaslatot a Ház kiadja a bl-zottajgnak. Folytatják ax Ipartörvény réax-letel tárgyalását.
Drozdy: a címhez szól.
Budavöry : Az egyes szakaszokhoz teszi meg éaxrovételeit.
Hegyeshalmy válaszol a felszólalásokra.
Elnök: szavazásra teszi a kérdést. A Ház a javaslatot eredeti szövegelésében fogadja el.
Uj mozdonyokat gyártat a Máv.
Budapeti, január 30. Ax államvasutak igazgatósága ax int^emnitás megszavazása után rögtön élt a felhatalmazással és kiadta a megrendeléseket a vagonokra éa mozdonyokra. A vagonkartelnél a Máv. egyelőre kétezer kocsit rendelt, amely kevéa kivétellel, mind tehervagon. A moxdonyrendeléseket ax állam-vasúti gépgyáraknak juttatta. Egyelőre Q Máv. sápgyára 50 moxdony gyártására kapott megbízást s ezenkívül további 100 mozdonyra megrendelést. Ax uj lokomotiv-tlpus megrendelésénél kikötötték, hogy 85 km. aebes-séggel kell közlekedniük.
A vasutassztrájk elkerülhetetlen Németországban.
Bulin, január 30. Tegnap óta az egész város azzal a hírrel van telo, hogy éjszakéra, vagy hétfőn reggelre ax egész birodalomban kitör a vasutassztrájk. Ex a biresztelés nem vált ugyan valóra, de megállapítható, hogy a vesxedclcm nem mult el éa igen közel van. A vasutasmunkások, hivatalnokok éa mühely-alkalmazottak birodalmi azakszervezete január 27-én öt napon határidőt azabott a birodalmi kormánynak. Ebben az ultimátumban, amelyet ax összes vasúti sxaksxervexetek elhatá-rozáaa alapján terjesztettek elő, a főtörekvés ax, hogy a pénx vásárlóerejének hanyatlásával aránylagosan emeljék fel s hivatalnokok flxetéaét és a munkások bérét.
Zita királyné gyermekei elé utazott.
• Madrid, január 30. Zita királyné tegnap este Medina del C >mpetba utazott gyermekei elé. A királynét a pályaudvarra Alfons király, a apanyol miniszterelnök és több udvari notaoilitáa kísérte el.
Károly király gyermekei január 28 án Spanyolorazágba utaztak és 31-én fognak Uiaxabonbat) hajóra sxállnl.
Háború esetén az összes európai szervezett munkások sztrájkba lépnek.
Bia^ január 30. A nemzetközi vasmunkás szövetség 19 állam képviselőivel Bécsben szombat óta bizalmas értekezletet tart. Ax értekezlet ma délelőtt fontos hatá-roíatot hozott. Ax egyik határozat axerint a szövetség követeli, hogy a külföldi államok adjanak Au»xtp>nak kölcsöifl; hogy a végső posxtulástól megmenthető legyen.
A nemzetközi vasmunkás szövetség kimondotta második határozatában axt, hogy a Kómában április 22-én taitandó nemzetközi sxakszervexeli kongresszus elé határozati ja-vaalatot terjes t, amelyben a nemzetközi szakszervezeti kongresszust felszólítja annak kimondására, hogy bérmilyen európai háború esetén az összes európai szervezett munkások azonnal sxtrájka lépnek.
A nemzetközi vasmunkás szövetségnek ezt a határozatát csak a jugoszláv delegátusok <U»nexték. A többiek egyhangúlag magukévá tölték ax indítványt.
Vasúti összeütközés Budaörsön.
Budapest, január 30. Ma reggel négy óra tájhan Budaőrs állomásán az 55 ős sxámu gyorstehervonat nekiment a vágányon álló 75. sxámu vonatnak. Emberéletben szerencsére nem eaelt kár, de ax összeütközés következtében 5 kocsi kisiklott éa megrongálódott. Ax összeütközés következtében a tuizvonat Gegyeshalomnál megállott és több órai vezx-tegeléa után fél 11 óra helyett 2 óra tájban futott be a Keleti pályaudvarra.
Lenin és Csicserin is elmennek Genuába ?
London, január 30. Ax BObserve"-nek táviratozzák Moszkvából, hogy a sxovjet tanácsának végrehajtó blxotlaági ülésén Csicserin népbiztos felolvasta azoknak a név-Borát, akik a genuai nemzetközi konferencián képviselni fogják Sxovjetoroszorsxágot. Lenin elmegy Genuába éa ő fogja vezetni ax orosx delegációt.
A vasút tarifaemelése.
A teherszállítási tarifa 100 százai*. Kos emelése, a tarifaemelés életbeléptetésének terminusa bizonytalan A személyforgalom tarifaemelése 25 - 30 százalékos lesz csak.
„A Zalai Közlöny- elsőnek cáfolta meg azt a hirt, hogy a vasutak folyó évi február elsejétől a személyforgalmat azáz százalékkal emelik. Tény ax, hogy a magyar államvasutak igazgatósága novembertől kezdve foglalkozott azzal a tervvel, hogy a vasúti díjszabás árát felemeli. Eleintén ugy a személy, mint a teherszállítási tarifáknak 100 axáxalék-kal való emelésére gondoltak. A díjszabás felemelésére megindult tárgyalások azonban bizonyságot szolgáltattak arra néxvc, hogy a szcmélysrállítási dijak emelésével a vasúti forgalom lényegesen megcsappanna. Esetleg előállhatna ax a helyzet, hogy a személyszállítási tarifa emeléséből kevesebb bevétel jutna a Máv.-nak, mint ax eddigi díjszabásból, így érlelődött meg az a gondolat, hogy ax államvasutak csupán a teherszállítási díjtételeket emeli száz százalékkal, mig a szemíly-sxállltásl tarifjk emelése csak igen mérsékelt leaz. Szó volt arról Is, hogy ax uj viteldijak már febtuár elselén életbe lépnek.
"Ezxel kapcsolatban illetékes helyen kérdést intéztünk az iránt, vájjon tényleg február elsejétől kezdve emeli-e fel a Máv. a vasúti díjszabásokat ?
Kérdésünkie munkatársunk azt a választ kapta, hogy bár egészen bizonyosan felemelik a vasúti tarifákat, a felemelés életbeléptetése semmi esetre sem fog február hó elsején megtörténni. A Máv. igazgatóságnál egyébként a vasúti tarifaemeléa ügyéb.n megindult tárgyalások befejezést még máig sem nyertek, axon sok problémának felmerülése miatt, amelyeket a díjtételek emelésével kapcsolatosan meg kelf oldani. Ezek a tárgyalások igénybe veszik még ex egésx január hónapot és belenyúlnak majd február első napjaiba Is, ugy, hogy minden valószínűség axerint csak február 15 én lépteti életbe ax államvasutak Igazgatósága a felemelt tarifákat.
Arra vonatkozólag, hogy a .zemély-menetdijak emelését hány százalékosnak tervezik, biilos adatokat nem lehet míg tudni, legfeljebb csak kombinációk merülnek fel a kérdéat illetően. Eiek a találgatások általában 20—25 százalékos emelésre gondolnak a személyszállítási dijaknál, amellett, hogy a teherszállítási tarifát 100 százalékkal emelnék ax álramvaautak.
HÍREK.
Ne csodálkozzék Szerkesztő Ur!
. Föllépek képviselőnek. Velem eggyel több, vagy kevesebb, már nem sxámlt. A választási javaslat minden pontja lehetővé teszi, hogy én Is jelöltessem magam. Istenem, még notórius munkakerülő sem vagyok. Hogy pedig erre a lépésre elhatároztam magam, az nem véletlen. Hallgasson csak ide Szerkesztő ur 1 Budapesten jártam s szerencsétlenségemre olyan kórba mozogtam, akik mind képviselők akarnak lenni. Rám ragadt kedves Szerkesztő Ur a vágy a már cl is képzeltem magam az elnöki emelvény alatt, amint boxolok, dögönyözök,
jajgatok, orditok, verem a padot.....már
párbajozni is tanulok Szerkesztő Ur, tehát amint láthstja, mindenre elszántam magam. Szerkesztő Ur, én még a zajló Dunára is kiállók, ha királyt kell választani, én fel-tarisznyázok Rákosra, én hívom a külföld segítségét, én elmegyek Msdelrára ültetvényesnek ... én... én mindenre képes leszek Szerkesztő Ur, ha kell kötélen táncolok, cigánykerekeket hajigálok, jassz bandát verek, ha kell elmegyek Orgoványba
halottkémnek, vagy Egerszegre..... én
Szerkesztő Ur leszek antiszemita, vagy ha ugy kell, hát fllószemita... mit kíván még Szerkesztő Ur? Mindent adok és mindent veszek, csak képviselő lehessek, ó, az engem nem aggaszt, hogy Nagykanizsára több már a jelölt, mint a választó, elvégre lehet azt rendkívüli szabállyal ugy szabályozni, hogy a jelöltek válsaszák a választókat. Különben tudja már a Szerkesztő Ur, hogy hány jelöltje van eddig Kanizsának? Nem merem megmondani Kezén lábán nincs annyi ujja. Nekem azonban már van egy nagy eredményem: képzelje, hármat már sikerült meggyőznöm, hogy megbukik.
Egy zsibárus, aki mindent vesz is mindent elad
— Ax árvlzsgálóbizottaág tájékoztató árai. Zalavármegye törvényhatóságának árvizsgáló bizottsága a hus tájékoztató árait a vármegye területén a következőkben állapította meg: Marhahús 40 korona, borjúhús 50 korona, sertéshús 60 korona, zalr-szalonna 130 korona, olvasztott zsfa- 140 korona. Vájjon mit szól a nagykanizsai közönség a tájékoztató árakhoz, hitzen a hus piaci ára körülbelül hatvan azázalékkal magasabb itt, mint a nagytekintetü árvizsgáló bizottság papirárai.
— Emléktábla a népszavazásnak Sopronban. Sopronból írják a Magyar Kurírnak: A kormány elhatározta, hogy a népszavazás éa a város hűségének megörökítésére Sopronban emléktáblát állittat fel. Az emlékmű helyének kiszemelésére és a terv megbeszélésére már ki Is küldte megbízottját, Hikisch Róbert műépítészt, aki az ősi városháza tornyát találta erre a legalkalmasabbnak. A tervek azerínt a városháza tornyába beépített kaput ki fogják bontani és helyébe impozáns diadalkaput építenek, azon helyezik cl a történelmi esemény emléktábláját.
Pozsonyi ktlldötUég a mafyar
nyelvért. Benes miniszterelnöknél egy pozsonyi küldöttség jelent meg és memorandumot nyújtott át, amelyben kifejti, hogy mennyire káros következményekkel járna, ha a pozsonyi bíróságoknál megszüntetnék a
/
1922 január 31
magyar nyelv használatát. Miolólt még legutóbbi népszámlálás hitele, eredményei irmerrtesck volnánek, már U 13 s.inmegyar községet kihasítottak a pozsonyi járásból, aminek tendenciája nyilvánvaló. Ily módon minden kisebbségi jogot illuzóriussá lehet lenni. Bene. miniaiterelnök megígérte a kül-döttaégnek, hogy megvi.sgálja a felhozott adatokat.
— FeketehlmlS Oroaháxán. Oros házáról jelentik : Szekerea L. orosházi gép. kereskedő hathónapos gyermekén a köiség orvos hólyagos himlőt állapított meg. A be teg gyermeket és édesanyját beszállították járvány kórházba, Szekeres lakását egészségügyi zár alá vették. A nyomban beoltották a himlő felhívta
pedig hitbelieket ellen, egyben hatóság Orosháza lakosságát, hogy oltassa magát újra fekete himlő ellen. A városban először — a legutóbbi időben meg jelent plakátok hatása alatt — az o hír terjedt el, hogy pestis-eset fordult elő. Amint megtudták; hogy miről van szó, az irgalom lecsillapodott.
— Gyáaxrovat. Súlyos csapás érte Ats József nyug. városi közigazgatási tanácsost és családját. Legidősebb fia, Ali E. Árpád p. éa táv. felügyelő f. hó 29-én Pécsett spanyol betegségben néhány napi szenvedés után meghalt. A megboldogult fiatal tisztviselő korában a helybeli 1. sz. p. és táv. hivatalnak volt buzgó és szorgalmas tisztviselője, aki nemcsak hivatalában, hanem a társadalmi éleiben is szép szerepet vitt. Mint a Kalh. Legényegylet rend. bizottságának elnöke, nagy odaadással és szeretettel végezte feladatát és igy is, valamint ax Irodalmi és Művészeti Körben mint Bóhtn Emil karmester jobbkeze szép sikereket ért el a különféle ünnepélyek é» mulatságok rendezésében. Annak Idején nősülése miatt távozott d városunkból, de éltette a remény, hogy egyszer még visszakerülhet hozzánk, mig most ennek Is véget vetett korai és váratlan halála. 47 évei volt. Temetése ma délután lesz Pécsett.
— Dr. Benlach Arthur előadása. Február !) lkán este 8 órakor a szabad lyceumban dr. Benlsch Artúr a kultuszminisztérium művelődéspolitikai osztályának vezetőjo előadást tart Ulatás a trianoni határ körül cim mel. A msgasszinvonalu előadást az Irodalmi Kör zenekarának számai fogják kiegésziteni.
— Ax elhagyott feleségek egye-ettlete. Prágából Írják a Magyar Kurírnak, hogy Prágában megalakult a .cseh legionariu-aok elhagyott feleségének egyesülete*. Az egyesület tagjai azok az asszonyok, akiknek légionárius férleik feleségeiket elhagyták. Ezrekre megy az ily legionáriusok száma és hangadó szerepet visznek a* politikában.
,— Ax NTE JégUnnepélye, melyet tegnap rendezett Király-utcai jégpályáján, nagy látogatottságnak örvendett. A közönség feketélő gyűrűje vette kötül a pályát, melyen 267 korcsolyázó rajzolta a szebbnél-siebb figurákat. Felvonulás, francia négyes, boston és műkorcsolyázó verseny szerepelt ti programon, tűzijátékok és lampionok fénye egészítette ki a villanyvilágítást. A versenyzők produktumai sokszor ragadták tapsra a publikumot. A verseny eredménye a követ* kező volt; 1. Hild József 7 pont. 2. Hild István 11 pont. 3. Potlyondy Lajos 13 pont. 4. Hilmaycr Ede. 5. Fischer Ferenc. 6. Scballér István. 7. Majtinszky István 15, 16, illetve 18—18 ponttal. A győztes az NTE nagyezüst, a második és harmadik helyezett-pedig az NTE bronzérmével lett kitűntetve.
7-" Al KÖZLÖNY
Előfizetőinkhez!
J^ettel kérjük igen tisztelt vidéki elCTzetfflnket, hogy lapunk zavartalan ^Idése érdekében előfizetési dijaikat mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
A KIADÓHIVATAL
— Nngykanlzsa műkorcsolyázó bajnokságai. Mint értesülünk a NTE csütörtökön, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján megismétli zenés jégünnepélyét s ennek keretében megrendezi Nagykanwsa 1922. évi férfi és női műkorcsolyázó bajnokságát. A verseny kezdete délután 3 óra. Nevezni lehet a verseny kezdetéig Nissner Viktor tornatanárnál, naponta a pályán. Kötelező gyakorlatok (rajzaik Szeib kirakatában s a pályán kifüggesztve megtekinthetők) a következők : Férfi egyes verseny. 1. Előre bógni külső élen és belső élen. 2. Nyo\'css két ivvel külső élen és belső élen. 3. Nyolcas egy ivvel, tetszésszerinti lábbal kezdve. 4. Hármas. 5. Kigyóvonalas hármas. 6. Kigyóvonal. 7. Kötött hármas. 8. összefoglalójel. 9. Kígyóvonalas összefoglaló jel. Nöi egyes verseny. 1. Koszorú. 2. Bógni előre külső élen. 3. Nyolcas két ivvel külső élen. 4. Hármas. 5. Kadettugrás. A kötelező gyakorlatokon kívül minden versenyző legfeljebb 3 percig szabadon választott gyokorlatokat mutathat be. A győztesek Nagykanizsa 1922. évi műkorcsolyázó bojnoka, illetőleg hölgybajnoka cimet s a NTE negyeiüst, illetve bronzérmét nyerik. A férfi-egyes második és harmadik helyezettjei az NTE bronzérmével, a női-egyes második és harmftdik helyezettjei pedig NTE oklevelével lesznek kitüntetve. C^ütöitőkön tehát, ha ez idő addig kedvez, nagyszerű »poi tál vezet ben lesz része a közönségnek, mely tegnap is gyönyörködve szemlélte a régen látott jégünnepélyt.
— A nagykanizsai Polgári Egylet folyó évi február hó 2 án, csütörtökön délelőtt 11 órakor saját helyiségében 86-:k rendes évi közgyűlését tartja. Tárgysorozat: 1. Titkári Jelentés 1921. évről 2. Zárszámadás, kölség vetés, vagyonkimutatás el terjesztéso és övvel kapcsolatban a felmcntvény megadása. 3. Kötvények kisorsolása. 4. Elnök, alolnök, tisztikar, választmány és számvizsgálók választása. 5. Netáni inditványok. Délután 5 órakor lesz harctéren elhalt egyleti tagok emléktáblájának leleplezése.
(z) A nagykanizsai csizmadia Ipar-társulatnak február 1-én tartandó zártkörű táncmulatságára mindazon jóbarátokat és isme ősöket, akik a meghívót nem kapták meg, ezúton hívja meg a Rendezőség.
(x) Uránia szerda, csUtörtök t TradI dó áldozatai, Nyugatmagyarországi harcok, A soproni népszavazás.
— Sakkverseny. A Kath. Legény-gylet tagjai egy érdekes és kulturális jelentőségű mozgalom kezdeményezését akarják. Ugyanis a jövő hónapbon 7-től kezdve házi sakkversenyt rendeznek, melyre a nevezési határidő folyó hó 31-től kezdve február 5-én esti 10 óráig bezárólag, a nevezési díj pedig személyenként 20 koronában állapíttatott meg. A verseny kezdete február 7-én esti 8 órakor és tart naponként esti 8 órától 11 óráig a megállapítandó sorrend szerint.
versenynél a budapesti sakk-kör szabályai érvényesek, melyek az egyleti helyiségben gtekinthetök és ugyanott a részletekre nézve is felvilágosítás nyerhető. Ezen sskk-versenyre lapunk utján is felhívja az egyesület tagjainak figyelmét. Az egylet Elnöksége.
— Vakmerő csempészés folyik a nyugatmagyarorazágl határon. Szombathelyről jelentik: A határokon rendkívüli mértékben lábra kapott a csempészés, amely óriási károkat okoz a magyar államnak. A kitűnően megszervezett bandákkal szemben a határőrök úgyszólván tehetetlenek. A csempészés központja Körmend község, ahonnan százával viszik ki az összevásárolt lovakat és szarvasmorhákat. A vezéreket ugyan több izben elfogta és letartóztatta a határőrség, de olyan alacsony büntetéseket szabtak ki rájuk, hogy azok szívesen vállalják a kockázatot. Most a legszigorúbb intézkedéseket léptették életbe a remélik, hogy végre is sikerül gátat vetni az egész országra nézve káros üzelmeknek.
— Aranyat, ezüstöt és brllllánsot a legmagasabb napi áron veszek KOPÁR órás és ékszerész Nagykanizsa, Deák tér 12. szám.
— Egy falu lakólnak véres harca egy farkascsordával. Bukorestből jelentik : Január 10 én éjjel Pietrosani községet, amely Plojestilől 14 kilométernyire fekszik, megtámadták a farkasok és több marhát széjjeltéptek. A lakosság erre kapákkal és fejszékkel nekitámadt a farkasoknak, hogy elűzze őket. A farkascaorda azonban harcba bocaátkozott a falu lakosságával, amelyből 38 parasztot súlyosan megsebesített, ötöt pedig halálra marcangolt. Egy farkast agyonütöttek. Az egész faluban egyetlen embernek volt fegyvere. A csendőrök a küzdelem alatt bezárkóztak a laktanyába.
(z) A Világ-mozgó szerdán délután fél 3 órai kezdettel jótékonycélu előadást tart rendes helyárakkal, amikor is bemutatja a .Soproni népszaxmzás" és összes eseményeiről felvett magyar nemzeti filmet, osto pedig 6 és fél ö órai kezdettel bemutatóra kerül a Fergeteg fial cimü 5 felvonásos nagy amerikai farmer és Cowboy történet, valamint a Balatoni sp3rt versenyek.
— Arany, ezüst, platina, arany fogak és érmek beváltása a legmagasabb napi árban. Arany és ezüst jegygyűrűk, ékszerek és javítások készítése a legszebb kivitelben Fried Józaef ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Fö-ut és Sugár-ut sarok).
— Közellátási közlemények. A
február havi lisztkiosztással egyidejűleg a hatósági lisztellátást igénylők újbóli igazoltatása és felülvizsgálata rondoltetett el. Felhívjuk ennélfogva a hatósági llsztkönyvek tulajdonosait, hogy igényjogosultságuk újbóli olbirálása és igazoltatása végett a liszt átvétele előtt hivatalunkban személyesen Jelentkezzenek és munkakönyvüket, vagy más alkalmaztatásukat igazoló okmányukat mutassák bo, mert a liszt csaki* a felülvizsgált és lebélyegzett könyvek ellonébon lesz kiszolgáltatva.
-- Hogyan képzelik el az oláhok a határt. A román határmegállapitó bizottság papíron már pontosan megállapította a Magyarország- és Románia közti határvonalat.- Ez a határ azonban nem olyan egyszerű képzeletbeli halár, mint az országok közötti régi határvonalak voltak, melyet csak helyenkint jelöltek meg nemzetiszínű sorompók. A románok ragaszkodnak a békeszerződés azon megállapításaihoz, mely szerint az egész határvonalat egy kétméteres földsáv jelölto meg. melyet egyik állam lakosainak sincsen joga mivelni vagy bevetni, használatba venni. Ez a demarkációs határsáv természetcsen affektív gazdasági veszteséget jelent, mert hisz az ország legjobb termőföldjéből maradt igy sokezer négyszögöl parlagon. Ám a románoknak még ez nem volt elég, most azzal a tervvel állottak elő, hogy orszá-
ZALAI KÖZLÖNY
\\<m. január 31.
gunknak Magyarország feli cső határvonala mentén egy százméteres szűcs sávul teljesen letarolnak, az erdikiól vetésektől megtisztítjuk és így a Magyarországtól való legitin közlekedést meijnehezilik. Hogy pojig fizikailag is nehezítsék a hstlrátlépést, a kélmélcr.-s demarkációs sáv helyén két és fél-méter mély árkol akarnak ásatni
(xl Uránia szerdán és csütörtökön sz .Orion filmgyár érJekes társadalmi IritnydrámA-jál .A tradíció áldozatát" mulatja t-e a kék róka bájos főszereplőjével Tora Teje-vei a főszerepben. Mindkét esio bemutatjuk Nyugat-msgyarország elkeseredett küzdelmét a vörös betörők ellen és a trianoni békén ütött clsó léket, a soproni népszavazást. A törlétielml jelentőségű kép elé mindenki várakozással néz.
A korona Zürichben.
Budapest, jan. 30. Zürichből jelentik : 4 magyar koror.o állása ma: (zárlatkor. -.72\':,, osztrák korona: —\'16, a/ aaztriik ze t bankjegyé pedig —-8 srrtnlim
T ŐZSDE.
flndapast, január Só.
Valntaplae: N.pol.on 2S70, Zom 2S7S II a —. Irollir 685, Franela (ralik BOCO, l..ngyal niírk. 20\'/ Marka 347. Líra Sí\'1.., O.itrík S\'/„ Püb.1 1.9 l..j bio Siokol 1!»8, Svájel frank 1313!\'/,. Koron. Jletr »>, Fr.oi-din,r , Holland forint —, Pici klllielís 0
Értékek: Mafryar llltal 1«90. O.auik llil.i 7,y, J\'latlos 310. Lraáxltott 770 Karaü..:. tai Bank S»;0. M.gyar.Otass 300. Deoe.lnl W5U, Dr.icli.
--. Alt.líno. aiín 10776. SiiasvArl 4100. Safeótarllnl
0226. Urikáajrl Oll-O. Sba. 2070. Sddkt --, 3521, Niaki 180C0, Panica 2800, Klolüd 32;0 Marr.;
CnVor ISOOO, Adria 63CO, AU.nllka---, Királyait*
Bosaytt-Agriz -, UrUk (,l8/ |.Mbl„ 7COi VairMarrl
Villan,o,--, nii,]|.ffilioln--Koakeedl*--Díii
1 asnt r.36 \'
Apró hirdetések.
MIr.UUaek tUluláo 0 órái* »4t»tn->V f»I illjsutsta ••orlnl
Háromszobás modern Sugár mi !«ki\\-somot elcserélném hasonló naftys&KU n vátos belterületén fekvő lakással. — Cim a kiadóhivatalban.
Eladó ház. Kossirh Lajos-tér 9. szimu ház szabad kézből eladó. Bővebbet Krcznár György Szept tnek, nagy vendéglő- i9,9
Makulatur
f újságpapír kapható f lapunk kiadóhivatalában. 1
Monori gazdasági, konyhakerti,
virág-magvak
és
kerti eszközök
kaphatók és előjegi ezhelők
Magyar Élelmiszerszállitd és 4ru-kereskedelmi Részvénytársaság
nagykanizsai fiókjánál
t-dirjogyzék ingyen rendolkezúsro I
TT
Üzletátirás!
Tisztelettel éitositem s nagyérdemű l^iÖDsígct, hogy általam 10 év ÓU vezetett M»yer KloUM gSzmosi és végy-tisztító gyár uieinét mim- és kelme-festései kibóviteUem és fit továbbra
Mayar Klotild utóda Varga Nándor gőzmosó*, vegytisztitó*, ruha- és kelmefeitőgyara név alatt vehetőm
Minden o jznkm* körébon elófor\'utó munkákat, rahákntk. kelméknek kívánt színben és megadott minták utini festését vállalom továbbra is legeVrangu kivitel* l^en, portán és lclkiismc/etv«n végsőm. N. é. Mtó nség szíves támogatásit kéri
MAYER KLOTILO UTÓDA
VARGA NÁNDOR
sSzmosó-, vegytlsztltó-, ruha- és kdmtfisU-íyira
NAGYKANIZSA
Gyár: Huiryady.il. 19 6yü|tí Ultp: Kaílnczy-u. 8
ICüuyvkStő tanonc relvétetik lapunk
njorrd-ijábín.
T7TT Á fj. mozgróképs«inliá,a
V JL ü áJL VJ Erziébil királyié-tér, Szarui szálloda ipílilébii

W<WAWWW<VWW<WW
Erzsébet klrályaé-tér, Szíriai szálloda ipílilébii ...................TaUfon 74.
Február 1 én szerdán, S-án csOtörtőkön Wllllam S. Harlh Amerika világhírű cow boy és bravúr lovasa és Éva Novack a bostoni opera tagja felléptével a
Fergeteg fiai seíZ
Balatoni sportversenyek lermészctcs, a Soproni népszavazás aktuális
Szerdán délután féljjrakor jótékonycélu előadás.
Páholy Z2 K, aaijly. is K. I. huris K, U. hely 12 korona, III. hely 7 korona.
Hísdíiok hítkteoap í éa Hl s tokor. vaaár- és llaasp-nafokon «l 1, 5, 7 é. 8 óiakor. Pontos kexáás t J
------ ^ . ................... „„, , || „F<>,00 „| ^ 6 7 b e iiikot r„toM k.xíéill
QOOOOQOOQOOQQannnrif)nfí
S ZALAI ÉS GYARMATI §
II konyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet
. Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.

Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Nyomdal telefon
117
♦ ♦ ♦
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala