Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
35.44 MB
2010-02-18 09:16:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
931
4639
Rövid leírás | Teljes leírás (852.37 KB)

Zalai Közlöny 1922. 026-048. szám február

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61-lk évlolyam
Nagykanizsa, 1922. lebruár 1. Szerda
26. szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SMrkMsl6i4K ti kUddbivauli P6-.1 13. - InUratbm-l.Moo 78. -
M.gjol.\'jlk mindig kora röggel
í\'ÓSZERKBSZTÓ I
Or. HBOBDÜS GYÖRGY
KELBLÓSSZERKESZlb:
| BODROQKÖZY ZOLTÁN -------—
B18fl<ot«al árak: Cjí.. Int 880 X. Mttvr. 980 X. N^H ívr. 140 X. Cg; Un 8* K. P-gyn iiim tn Ili
Folytatják az ipartörvény vitáját.
Szterényi és Ereky szópárbaja. — Több uj törvényjavaslat. A budapesti lakáshivatal ügye a Ház előtt.
Budapest, január 31. A nemzetgyűlés mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Gaál. Folytatják az ipartörvény résxletes tárgyalását. Ax 1. §-nál
Szterényi Jóxsef báró axólal fel. Kifejti, hogy a magyar iparnak nem a múltjával, hanem a jövőjével kell foglalkoxni. A mező-gaxdasági ipar fejlesztése egyfelől, a behozatal csökkentése másfelől a legsürgősebb teendő. A liberális kornak éppen ugy, mint a jelenlegi elhanyagolja a kisipar érdekeit. Fejtegeti, hogy a liberalixmus és a kereszténység aranykorszakát mindig egybe vették az ideális liberalizmus korszakával. Idézi a Magyar Sxővetkexet c. lapot, mely az OKH. lapja, mely az ő és társai szövetkezeti besxé-deit elferditve és valótlanul hozza. Visszautasítja a támadást és elégtételt kér az ország szine előtt az OKH. igazgatóságától.
— Ami a szőnyegen fekvő javaslatot Uleti, ax a meggyőződése, hogy ha ez a tőrvényjavaslat tőrvényerőre emelkedik, nemcsak hogy nem íogja elöicgiteni az ipán politikát, da megfogja akadályozni a fejlődést, hogy a kisiparból fokozatossn közép-ipar, a köxépipsrból pedig gyáripar fejlődhessék. mert a törvényjavaslat a képesítésre vonatkozó részeket túlságba visxi. Idézhetném Ereky Károly ama beszédét, melyben a pénzügyminisztert támadja a kapitalizmus túltengése miatt.
Ereky: Mi fogjuk megszüntetni a monopoliumokat, melyeket önök csináltak.%
(Derültség),
Szterényi: Igazán kacagnom kell a képviselő ur tájékozatlansága felett.
Ereky: Micsoda beszéd ez?
Szterényi: Bocsánatot kérek. A képviselő urnák a tájékozottsága felett, a tudásnak ama nagy tömege felett, amit látunk.
Ereky : Kérem, ha személyeskedik, akkor ráfizet. Én épp oly goromba tudok lenni, mint ön. Kikérem a leckéztetést.
Szterenyi: Ha állit valamit, tessék bizonyítani.
Ereky; Meg Is fogom tenni.
Szterenyi: Ha a képviselő ur azon * véleményen van, hogy közbeszólással támadni lehet, de az ellen védekezni nem, akkor majd én is támadok.
Ereky: ön fog sírni l
Szterenyi: Ezen épületes intermezzo után azt fejtegeti, hogy lehetetlen a javaslatban az engedélyhez kötött képesítés. így pld. az engedélyhez kötött képesítést kiterjesztik a fehérnemű tisztítókra is. A vegyi tisztításnál ez helyénvaló, mert robbanó anyagokkal dolgoznak, azonban a fehérnemű tisztításnál...
Felkiáltás: A lopás miatt van!
Szterényi: Engedelmet kérek, a lopást nem lehet képesítéssel szabályozni. (Derültség). A manikűrözési is engedélyhez kötött képesítéssel szabályozzák. Csudálom, hogy a miniszter ur nem ment tovább és nem követte a szerb példát, hogy a kereskedelmet is képesítéshez kösse. Az egész javaslaton végigvonul o numerus clausus elve.
Ereky: Minden zsidó megtanulhatja a kovácsmesterséget, nem akadályozzuk meg.
Szterenyi: Engedelmet kérek a numerus, cinmust az iparban értettem. Nem látom be, hogy csnk zsidó numerus clausus létezik. Megállapítja, hogy egyéni jogfosztás nincs a a javaslatban. Álláspontjának a javaslat nem felel meg, de megérti o miniszter helyzetéti és a javaslatot elfogadja.
Tomcsányi a beteg Brlitska helyett törvényjavaslatot nyújt be a m. kir. honvédségről szó\'ó tőrvény 49. §. ogy«s rendeleteinek kiegészítéséi ől és módosításáról. A javaslat szerint a honvédség létszáma a következőkép oszlik meg, melyen nem lehet változtatni 1750 tiszt, 2334 altiszt és 30.916 legénység személy.
Kállay : Beterjeszti a köztisztviselők ser gélvének felemeléséről szóló törvényjavaslatot, melynek értelmében a segélyt február hó l-\'.ől .100 százalékkal felemelik és ennek fe,-dezéséro 3 százalékra emilik fel n forgalmi adót.
Mayer : Beterjeszti se állami erdőőrök szolgálatáról szóló törvényjavaslatot!
Gróf Klebelsberg: Beterjeszti BZ áMsirf-rendőrség és csendőrség létsxámkiegésxitési módjáról és felfegyverkexéséről szóló tőrvényjavaslatot.
Elnök szünetet rendel. Szünet után
Ereky Károly: A magyar közgazdasági politikának nagy hibája, hogy ugrásszeiüeh tért át szabad iparra. Védelmébe veszi In javaslatot, mely nem reakciós. A magyarságnak áz volt a katasztrófája, fy>gy a régi alkotmányos rendszer nem a gyengét támogatta, hanem az erősét. Az iparoktatás terén nem csak a tanoncoktatás fontos, hanem a leg főbb oktatás is. A német nagyipart a diplomás mérnökök vitték előre. Tiltakozik az ellen, hogy a keresztény irányzat teremtette volna meg a monopóliumokat. Elfogadja a javaslatot.
Szterényi: személyes kérdésben szólal fel. Kijelenti, hogy Ő nem a keresztény irányzatot támadta a monopóliumok miatt.
Mahunka Imre: A javaslat mellett beszél.
Gieswein: Üdvözli a javaslatot. Az ipartestületek önállóságát sürgeti. A kézműipar jövőjét csak ax biztosítja, ha a kisiparosok termelőszövetkezetté alantnak át. Kiegészitő javaslatot nyújt be, hogy*az otthoni munka és a mérges anyagokkal dolgozó iparnál az egészségügyi rendelkezések rendeleti uton szabályoztassanak.
Vass: A katonatisztek és más közalkalmazottak gyermekeinzk nevelőintézetéi ől szóló tőrvényjavaslatot terjesei be.
Róbert Emil: A honvédségről szóló törvényjavaslatot terjeszti be.
Méhely Kálmán: Nem látja, hogy a javaslat a kisipar kívánalmait kielégítené. Foglalkozik a képesités kérdésével, melvet szerinte papiros bizonyítvánnyal nem lehet megállapítani. Ebből a szempontból reakciós a javaslat.
Elnök napirendi mdUvúnvt tesz, majd áttérnek a sürgős interpellációkra.
Brkly Ernő: Sürgősen interpellál a la káshivatal ügyében. A lakáihivatal csődbe
jutott. A lakáskérdés egyedüli megoldása ax épitkezés, a mi nem történt meg: Rendeletekkel nem lehet a lakásügyeket megoldani. Kérdi o népjóléti minisztert, mint akarja a csődbejutott kérdést rendezni?
bernolák: Kijelenti, hogy a lakáshivatal tőle parancsot vagy utasitást nem kapott. Visszaélések voltak, az eseteket mindig nagyon szigorúan intézte el. A nagytőkét akarja kényszeríteni arra, hogy ax álammal együtt épitsen. A Háx a választ tudomásul veszi.
Bethlen és Klebelsberg csatlakozik az egységes párthoz.
Budapest, január 21. A választójogi bizottság ma este kexdte meg a kormány válasxtójogi törvényjavaslatának tárgyalását. Az ülés délután 5 órától késő éjszakáig tartott. A sajtónak nincs módjában, hogy ebben ax országos jelentőségű alkotmányjogi kérdésben kötelességszerűen tájékoztassa a közvéleményt, mert a bizottság minden eddigi gyakorlattal ellentétben hivatalos jelentést nem adott ki, sőt tagjainak a sajtó tájékoztatását határozatában megtiltotta.
Ebban az ügyben a* országgyűlési tudósítók szindikátusa szerdán délelStt tizenegy órakor rendkívüli gyűlést tart.
Bethlen és Klebelsberg valószínűleg a holnapi nap folyamán bejelentik ax egységes párthoz csatlakozásukat s a disszidens politikusok is. Előreláthatóan követni fogják őket a pártonkívüliek, valamint a keresztény nemzet! egyesülés pártja és más pártokból is többen fognak csatlakoxni.
A válasxtójogi reformmal kapcsolatban ma olyan hírek terjedtek el, hogy azon esetben, ha a nemzetgyűlés nem szavazná meg február 26 ig a válasxtójogi reformot, ugy a kormány a reformot rendeletileg fogja életbe léptetni.
Ex ellen legjobban a Fríedrích-párt tiltakozik és elhatároxták, hogy inkább ők fogják kérni a nemxetgyüiés élettartamának meghossxabbitását, hogy megszavazhassák a választójogi reformot, semhogy Ilyen megoldásba belemenjenek.
Kihallgatások Beniczky ügyében.
Budapest, január 31. Dr. Lengyel Ernő vizsgálóbíró Beniczky Ödön ellen a királypuccsal kapcsolatban megindított és lázadás büntette cimén folyó bÜnperben Beniczky kihallgatása folytán több tanú megldézését tartotta szükségesnek. Elrendelte ennélfogva Dants és Binder ezredeseknek, Lorenz százados és Schnitxler Ágoston tanuként való kihallgatását. A mai napra kaptak a tanuk megidéxést. Mindannyian pontosan megjelentek és a vizsgálóbíró kihallgatta őket. Az iralpk most a királyi ügyészséghez kerülnek, mert mint ismeretes, Beniczky ellen az ügyészség eddig csak vixsgálati indítványt, de vád-indítványt még nem adott.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. január 31.
gunknak Magyarország felé cső hutÁrvonoln mentén egy százmóteros szóles sávot teljesen letarolnak, az erdőktől vetésektől mcgitsztilj.Mc ós így a Magyarországtól való leglti n közlekedést megnehozitik. Hogy peJig íizikoikg is nohezitsók a határátlépést, a kétméteres demarkációs sáv helyén két 6s fél-méter mély árkol akarnak ásatni
(x) Uránia szerdán ós csütörtökön az öíion filmgyúr érdekes táisadalmi iránydrámA-ját .A tradíció Áldozatát* muiatj* be a kék róka bájos főszereplőjével Tora Teje-vei a főszerepben. Mindkét este bemutatjuk Nyugatmagyarország elkeseredett küzdelmét a vörös botörők ellen és a trianoni békén ütött e!só léket, a soproni népszavazást. A történelmi jelentőségű kép elé mindenki várakozással néz.
A korona Zürichben.
Budapest, jon. 30. Zöricliből jelentik : A mnjjyar korona Állása ma: (adriaikor", — .72\'/j, osztrák korona: —\'16, a\' oíxtrrfk z«\'l hunkj^Síyf pedig —\'8 smntím
T ŐZSDE.
Bnűapoci, január 30.
Valutaplao: Ntpoleon 2570, l\'out 2ü7&. I.í a —. l.-oUii 685, FiimIi frank «000. Lcojtyet »irk. 20\'/,, Varia 347, Ut« 59\'/,, 0»«uik ö\'/„ 59, t.«i 62v,
Szokol 1290, Svájci ímuk 13132\'/,. Korona,llnii IK>». Fmu>-din tr , Holland forint —, fiécil klllictéí 9
Ertókok: Mngyor Hitel 1890. 0«lrik Hitel 700, llaial 1>25. JcUálos 310, L«>ii-ntto\'<V 770 KeteU oJítai Diók CttO. M.jcyM-OUj* G00. Dcoc^nl 595U, D/sJche
--. AtulAno* jiín 10775. Si*i«vAri 4100, SalgóUrjint
6225, Urikioyi Ü1CO, Rima 2070, Schlick--, Cullman
3525, Nhiicl 18000, Daulca 2800, Klotild S2C0. Mogyaj
CuVor :80C0. Adrii 6300, AtUntlka---, Ktrélyio/--,
Borayjt-Agxix —, LlpUk 548, l\'bcbo» 700. VatmrKjnl
ViUaruo*--, Oinll.Bulom--, K\'onkordU--, Déli
VJJOI t\'»36
Makulatur
B- újságpapír kapható -j B" lapunk kiadóhivatalában. 1
Apró hirdetések.
Hlrrf.l«4*t <UIbU. o 4.ái* váUlO.V t.t
Háromajtobáa modern Sugárúti InkA-somat elcserélném h..sonl.. nagysSKU » vAi 03 belterületén íckvö lakással. — Cim « kiadóhivatalban.
Eladó ház. Kosstrlt I.ijos iér 9. szímu ház szabad kézbíi eind\'t. Bönebbcl Krcznér György Szépeinek, nagyvendégló. it\'í
Monorl gazdasági, konyhakerti,
virág-magvak
és
kerti eszközök
kophatok 4s clőjtg) ezheiák
Magyar Élelmiszerszállitd és tíru-kereskedelmi Részvénytársaság
nagykanizsai fiókiánál
FfttrJ.gyzék lng,on r.nd.tk..*ar. I
Uzletátirás!
TUiUlalUl éitowt.m a lóKknágat, ho,y általu 10 í.\' ÍU vtiítatt Maya Klotild gSimoii íi «<J-IbitltóSyár úi«o« ruha- \'< feitítval kibávIt.Uam é» aat tovibbra
Mayer Klotild utóda Varga Nándor gőzmosó-, wepytisitltó-, ruha- ás kelmefaitögyáranáv alatt vehetem
Minden c aiakma kyréUn olífor\'uW munkákat, ruliáknak, kelméknek kívánt .unScn H magadott minták uUnl faatéíét vallatom továbbra U lege i\'f.ogu kivitelűn. gyor:an t* lelkilimeretva" Wgíem. N. 6. r.iip Ktvoa támogatásit kirí
MAYER KLOTILO UTÓDA
VARGA NÁNDOR
jíimosá-, v*«ytiS2tttá-. nila- és k«lm«list5-gyiri
NAGYKANIZSA
Gyár: Hunyédy-u. 19 GydjUttlw: Kutoay-u. S
Küuyvk5t5 tunonc felvételik lapuik
nj omdájftban.
VILÁG
mozgóképszinlá-z
Erzsébet királyai-tér, tiiriu szálloda ipllitébii Talafon 74. Tel.fon 74.
Febtuér 1 én szerdán, 2-án csütörtökön Wllllam S. Hsrth Amerika világhírű cowboy és bravúr lovasa és Évs Novsck a bostoni opera tagja felléptével a
romaion fiai f,,m" fs
r ergCICS llal történet S felv. b«n Balatoni aporlvoraenyoU természetes, a Soproni népaxuvaxáa aktuális.
Szerdán délután fél 3 órakor jótékonycélu előadás.
Piholy t2 K\', *»oly« 18 K. 1. hely 15 K, I 0. hely 12 koiona, IIL hely 7 koron*. |
ElóádAsok hólktíxo«p 6 í-% f<Sl 9 órakor, vuir- 63 ünnop-napokon fél 4, 5, 7 és 9 órákor. Pontos koxdóa ll
IQQQQQOOCDOOOQOQQOQQO
ZALAI ÉS GYARMATI 0
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintózet
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
•_
Kiadóhivatali telefon
78
♦ ♦

Elvállal mindennemű
könyvnyomdai és könyvkötészeti
a legolesobb aron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Nyomdal telefon
117
♦ ♦ ♦
Zala^és Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nromatott . Mulaidooo^k i Zalai é. Gyarmati Wnrvnyomdáiík^:
192? fgbruÁr 1__
bon, kertjében, vojy fdldjín Mlycmtenyész-t<«i célból Icgolibb lit dftrob cperfAt aknr (Illetni, annak m(g a mai nebéz viaíonjok köíöll ii a fák.t aiíllildsidijmenleíen dsro-bonkint 5 korona írban küldi mr_g ét .menynyiben a fák megcredéséiSl egy év múlva megjyfizSdést (»re7, ugy még eien vételért is viiazafiieti, de_ ptrjje ciok minden meg. tredl fa ulin. Ültelé.i uta«il4«t a fákboi mellékelnek, a meUzé>t pedig ann«kldején a kerületj lelyemlenyéutéii felügyeli fogj.i bemutatni.
Ai epei faültetés irrfnt orsiigszerte mir la Igen nagy az érdeklődés. Miutén eperfa-készlet még cgyelSre van, jólleszi mindenki, ba eperfaigénylését a tavaszi szillitisra mihamarább bejelenti a mngyar kir. országos selyemtenyésztési felügyelőségnek Szekszárdra (Tolnamegye).
Előfizetőinkhez!
Tisztelettel kériük igen tisztelt vidéki előfizetőinket, hogy lapunk zavartalan küldése érdekében előfizetési dijaikat mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
A KIADÓHIVATAL
— Szeged lesz a határkiigazitó bizottság székhelye ? A határkiigazitó bizottság február végén veszi revízió alá azt a vonalat, mely a Drávától a Tiszáig terjed. A bizottság székhelyéül Szegedet, Szabadkát vagy Baját emlegetik. A szerbek Szabadkáért előreláthatólag nagy harcot fognak vivni, úgyszintén mi is, mert Szabadka nemcsak egy darab rögöt jelent elrablott területeink-bői, hanem a Szeged-bajai vasútvonal is Szabadka felé áll nyitva, aminek vissza* szerzése nagyon fontos kereskedelmi érdekeket érint.
— Mindennap megy a bécsi gyors-vonat. Budapestről jelentik: Holnaptól kezdve a Keleti-pályaudvar és a bécsi Ost-banhof közt naponkint közvetlen gyorsvonat fog közlekedni. A Budapest-Bécsi gyorsvonat elsöosztályán 492 magyar koronát és 9300 osztrák koránál, másodosztályán 291 magyar WoronAt fn 319.0 oaitrAk leoronnt kell (iaetni. A gyorsvonat Budapestről délelőtt 10 óra 15 perckor indul, Bécsbe 3 óra 45 perckor érkezik. Az ellenkező irányba Bécsből délután 2 órakor Indul és esto 7 óra 30 perckor érkezik Budapestre.
— Értesítés. A nagykanizsai Polgári Egylet folyó évi február 2-án tartandó közgyűlése alkalmából egy kiválóan kegyeletes megemlékezést is végez, amennyiben ez alkalomból leleplezik a harctéren hősi halált halt Polgári Egylet tagjsinak emléktábláját. S az ünnepély délután 5 órakor lesz az egylet kistermében, hol is az cmlékbeszédeU dr. Darás László ügyvéd" mondja. Ezen ünnepélyre az érdekelt családokat és az egylet tagjait lapunk tltján is meghívja az egylet Elnöksége.
— „Utazás a trianoni béke körül" cimmel Bcnisch Arthur dr. az Irodalmi és Művészeti Körben február hó másodikán a városháza nagytermében uj megvilágitáiok-kal roppant érdekesnek ígérkező szbbad lyceália előadást fog tartani, előadást több értékesebb programpont fogja kibővi-■teni. A programban az Irodalmi Köi* zenekara is közreműködik. Az előadás pont hat órakor kezdődik.
___ZAIAI KÖZLÖNY_
— A községi és felekezeti iskolai tanítók drágasági és rendkívüli segélye.
A kir. tanfelügyelőség ez uion értesíti az érdekelteket, hogy a pénzügyigazgatóság 63 799/921 szám alatt folyóvá-tette a községi és felekezeti tanítók drágasági és rendkívüli segélyeit. Azok, akik jelentékenyebb mennyiségű természetben, járandóságot élveznek, havi 400 K drágasági és havi 400 K rendkívüli segély előleget vehetnek fel mindaddig, míg a V. K. Miniszter ur segélyük összegét véglegesen meg nem állapítja. Akik csekélyebb mennyiségű természetbeni járandóságot élveznek s idáig csak havi -100 K drágasági segélyt kaptak, 1920. a\'ug 1-től 800 K drágasági segélyt, 1921. április—szeptember hónapokra havi 400 K és 1921. október 1-től 1922. március végéig havi 800 K rendkívüli segélyt kapnak.
— Halálozás. Özvegy krompacki és nagyidai Gundeljingen Huciánné született Máikus- és baticfalvi Máriássy Iréné január hó 13-án életének 71. évében hosszas szenvedés után meghalt. Kiteijedt s előkelő rokon-sága a rimaszombati ág. evaog. sírkertben helyezte örök nyugalomra.
(x) Uránia 6 és fél 9 órakor A soproni népszavazás 1 Nyugatmagyarország harcai | a tradíció áldozata.
— Ahol van miből adni. Pécsről írják: A kiürítés alkalmával a szerbek a pécsi főreáliskola összes berendezéseit, fizikai és kémiai felszerelését elhurcolták s amit nem tudtak elvinni, azt tönkretették. A főreáliskola igazgatósága a felszerelésre karácsony előtt gyűjtést indított. A gyűjtés edJigi eredménye meghaladja a 220 000 K-t. A hosszantartó megszállás alatt teljesen kifoáztott Pécs város közönsége az áldozatkészség legvégső határáig elmegy, hogy a 70 éves iskola felszerelését mielőbb pótolják.
— Népkonyhák felállítására kötelezik a városokat. Mi sem bizonyítja jobban, hogy Magyarországon a népjólét előmozdítása mindennél égetőbb kérdés, mint az, hogy a kormány népjóléti tárcát tait fenn, amely a nehéz és igen szűkös viszonyok között is számos emberbaráti intézményt tart fenn s a legmesszebbmenőkig elmegy a lerongyolódott, kikoplalt magyar társadalom gyámolitásában. Most, hogy a nemzetgyűlés elfogadta a jótékonysági adót, a népjóléti minfokter » I6rvényKnt&aágoUkt kötegeket erélyesebben fogja kötelezni az inség enyhitő intézmények felállítására. Erőteljes védelmet kiván nyujtahi az elhagyott gyermekek s az elaggottak részére. A legközelebbi jövőben a népjóléti .miniszter a törvényben nyert felhatalmazás folytán kötelezni fogja a városokat, hogy népkonyhákat állítsanak fel. Nagykanizsán ez az intézmény felállítása szerfölött fontos volna s a Zalai Közlöny nem egy esetben sürgette is a város részéről, azonban ugylátszik Nagykanizsa városa mindig arra vár, hogy kényszerítsék valamiféle népjóléti, vagy emberbaráti intézmény felállítására.
— Közellátási közlemények. A
február havi 1 sztkiosztással egyidejűleg a hatósági lisztellátást igénylők újbóli igazoltatása és felülvizsgálata rendeltetett el. Felhívjuk ennélfogva a hatósági lisztkönyvek tulajdonosait, hogy igényjogosultságuk újbóli eibirálása és igazoltatása végett a liszt átvétele előtt hivatalunkban személycsen jelentkezzenek és munkakönyvüket, vagy más alkalmaztatásukat igazoló okmányukat mutassák be, mert a liszt csakis a felülvizsgált ós lebélyegzett könyvek ellenében lesz kiszolgáltatva.
__5_
— Trachoma-járvány Somogyme-gyében. Kápoxvárról jelentik: Somogyvár-megye egye* községeiben az utóbbi időben fellépett a trachoma néven Ismert veszedelmes afrikai szembetegség. A babocsai kör-orvos jelentése szerint különösen Háromfa községben terjedt el a veszedelmes szembetegség, ahol legtöbben az elemi iskola tanulói közül kapták meg. A hatóság elrendelte a legerélyesebb óvóintézkedéseket a járvány terjedésének meggátlására.
— Ünnepélyes ^tagfelvétel az Úrasszonyok Mária Kongregációjában. A nagykanizsai Úrasszonyok Mátia Kongregációja folyó hó 2-án délután 4 órakor a helybeli szent Ferenc rendű templomban ünnepélyes tagfelvételt tart, melyre az Ur leányok Mária Kongregációját, ugyszinte a boldogságos S/öz buzgó tiutelőit ezúton meghivja.
— Egyetlen fiát kUtdte katonának egy haldokló bíró. A hazafiaiság örökké tündöklő példáját adta a baranyamegyei Ruyásdon az ottani biró. Halálos betegen feküdt ágyán Dutsai Vince, a község birája, mikor megjelentek a községében a toborzók. Ekkor fölszólította ágya mellett álló 21 éves egyetlen gyermekét, hogy menjen katonának. A fiu szabadkozott. „Hiszen édes apám haldoklik" mondotta. „Ne törődj velem" válaszolta a biró. „Velem együtt Magyarország is haldoklik. Menj annak életét megmenteni. Arra nagyobb szükség van."
— Országos tenyészállatvásár Budapesten. Az Országos Magytr G »zd«-sági egyesület ezévi díjazással egybekötött XXXI. országos tenyészállatvásárát és gépkiállítását március hó 4-, 5. és 6 án rendezi Budapesten az uj tenyész- és hhszonállat-. vásártelepen. A tenyészállatvásárra felhozható bármilyen korú és ivaru szarvasmarha, sertés, juh és kecske. A bejelentési határidő február hó eleje. Az állattenyésztő gazdaközönség részéről ax idei tenyészállatvásár (ránt is élénk érdeklődés mutatkozik, igy jogosan remélhető, hogy annak sikere a régiekéhez hasonló lesz. Közelebbi fal világosítást készséggel nyújt s a vásár szabályzatát és bejelentési iveket kívánatra megküldi az OMGE titkári hivatala (Budapest, IX., Köztelek-utca 8. szám).
(x) Ml..ü««> k*pa»lttt«t foUllinulú at. kottsa az amerikai filmkultúrának azon remek filmje, mety ma és holnap csütörtökön kerül vászonra a .Világ* mozgóban a .Fergeteg fiai* cim alatt s amely az amerikai farmer életet tárja elénk a maga megkapó valóságában. Ma délután fél 3 órai kezdettel jótékony-célú előadás, melyen a .Soproni népszavazás" lesz bemutatva rendes helyárakkal. Felülfizeté-sek tekintettel a jótékony célra, köszönettel fogadtatnak.
— Községi és felekezeti tanítók figyelmébe. A kir. tanfelügyelőség felhívja a községi és hitfclekezcti tanítókat annak azonnali bejelentésére, hogy kapnak o katonai (rokkantsági) nyugdijat, mennyi annak évi összege és végül közlendő annak a rendeletnek számA, amellyel a katonaság részérói rokkanttá nyilvánították. Nemleges cselben a jelentés mellőzendő
(x) Farsangi teaestély a Simon féle vcndégiőöen kiskanizsán folyó hó 2-án,Vcsü-törtöVön, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghivja a vendéglőd. Kezdete este 7 órakor. A zenét Koszok József jóhirü cigányprímás zonckara szolgáltatja.
(x) Uránia 6 és fél 9 érakor. A soproni népszavazás I Nyugatmagyarország harcai; a tradíció áldozata.
ZvLAl KÖZLÖNY
1922. február 1.
— A« Irodalmi ím Mllvéazell Kör
xenekara ma, szerdán. este \'/48 ómkor tartja rendes próbáját. A zenekar csütörtöki szerep lésére való. tekintette! • tanok pontos és teljes siámu megjelenést kit! Ketting.
— Jótékonyság. Ozv. fHéry Forencné, öxv. Bozsika Lászlóné szftmArn 100 körönül Juttatott hozzánk. Rendeltetési helyére juttatjuk.
(x) Uránia szerdán, csütörtökön Tiadi-dó 6re, a stokholmi Svenaka Biográf költői szépségekben és technikai kiállításban legszebb színjátéka: egy ősi tradíciókban megmerevedett főúri család gyermekeinek küzdelmei a higyo* mányok elten. A tartalom drámai erőkben Herceg Ferenc megragadó fordulatokban gazdag. Kiállítását garantálja a svéd filmtcchnlkának felsőbbaége, mely a Kék rókában !■ utólérhe-tetlen volt. Az Uránia szerdán négy előadás ban mulatja be a nyugalmagyarországl hósók heroikus küzdelmeit i e küldetem eredményét, a soproni néptzavazást délután 9 és 4 órakor kizárólag katonák győnyőiköjhetnlk a zalai bakák soproni bevonulásában, este 6 és fél & órakor a nagy közönség lehet tanuja Magyarország első komoly diplomáciai és történelmi sikerének.
A korona ZUrichben.
budapetl, jan. 31. Zürichből jelentik: A magyar korona állás* ma: (tárlatkor) —.77, Osztrák korona: —\'19, az osztrák bélyegre\'t bankjegyé pedig —\'8 azantiin.
11
TŐZSDE.
Badaput, Jiouix 31.
Valntaplaoi N*pcl«oo--, Pooi 2825, U< •
—, DoJUi C7J, Franci* fr»nk 6&00. I •o|tjr«l wltk, 31 •/„ Mi;kt M\\ Ui« 1600. 0»ifcAk S\',.. KbUJ Lm ftío, Siolol 1XW. Svájci ír.aX I3CCU, Koroe«*eit 870. Pf»ak jiair HoUtod foriot —, Mcsl klliMtfe 8.
ErUkok: MIllUl 1870, OíiUlk Ilitől 025, IUmI (>28, Jrltilog —, Unimltoló —, Km»kc4claJ lUcl A£O0, VU*y« OU»» 500. iXxiloi &WO, DfMch«
--, Aluiioö. u4a 10478. S**»»vén 4M0. S^^xiiai
8128, Uiikinjrl 1*10. Rua. 20<0, SchUck 1088. Cuttoua
3328, Háilcl 17400, Dwlc« 2700, KkrftW--, M>n}\'u
Cukor 188C0, AdrU 8280, AtUaUU 2128, Kií*ly»ó»I--,
828, LlpUk 828. fU-but 888. Vum*gyi VUUmhm -, GU«Il«m«k>0) 2410, KookoMU 2128, D4.4
BURGONYA
Arkaxett
étkezésre valamint takarmánynak.
Kapható Kinizsy-u. 2a alatt
Jókarban UtJ ebédlőt, szalongunl. túrát és ebédlőszőnyeget megvételre keresek. Cim a kiadóhivatalban._j»i
Eladó ház. Magyar-utca 63. számú ház nsgy telekkel szabad kézből eládó. Bővebbel ugyanott.
1197—1922.
Hirdetmény..
A városi tanács minden hét kedd cs csülörtők napjain faárvercst tart, tűzifára és rönkfára a Vajda nevü erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Városi Tanács.
9040 (altégla és 10 dtb épületgerenda eladó Bíjza utca II szám alatt.
XKKKXKKKKKKHKKHK
AJÁNLUNK:
Most b«4rk«ictt ereded éuikn4maloruÍB>
takarmányrépa-
magvakat (ct(r»kép«s»4R<rt <» f«]«*ooo»-
n>gért navAtoluok), további mindennemű ga xdaaAgl magvakat UvauI vcUve (tóher, jrm lu:«xo», bükkfa/ »tb.) és r^ontooiiici
kortl magvakaL ■a V* séfOlunkl gabon«fóUk«t ás yuduágl m»«v«k«t.
X Orszftg és Widder
S{ S\'bom- ás nágkvtskádők Msyfculzu SS Erztébaf-Ur 10. fáttUl UO.
xxxmxKxxxiiüxx
TTJJ Á P móigöképsxtnliAi:
v 1 íj a Eniíbit klráljfié-lér, tiirui izálfilá iplíitikii\'
Telefon 74
Telefon 74.
Február l én szerdán, 2 án csütörtökön Wllllam S. Harth Ametika világhlrO cow boy és bravúr lovasa és Éva Novack a.
bostoni opera,\'tagja felléptével a
Fergeteg fiai izz\'j^ztl
Balaton! aporlvcracuyek icrmészcics, a Soproni népax*vaxia aktuális.
Szerdán délután fél 3 órakor jótékonycélu előadás.
V!
mvihsmii IV! v uiunvi JVIWHVIIJVW1H VtUUHUifl
Halvánk• plho1\' 11 K- ""f 18 <■ 16 ?• II aSvliKk WlMcup IhlillérsZor, vuir-ás üumo-\' J „ ! U-.i^I .1\' "K "y » II "peieo «t <. 5,1(.« éc^or. *on<oa tmtsl
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vónalozóintézet
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatali telefon
78

Elvállal mindennemű
könyvnyomdai és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb\'áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Nyomdal telefon
117
♦ ♦
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomatott a la,tulajdonod t Zalai éa Gyarmati tóoTvnyomdáiíban.
61-tk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. febtoár 2. Csfttörtök
27. s«Am.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKA! NAPILAP
SaeetasstlSeát ás UuUUriUll Fő nt IS. li
- Ubnitbu-uU.\'ea 7». -
MorJclonlk mindig kora re«et
FÓSZBSKESZTÖI Dr HEOEDŰS OYÖRGY
reU!1.6sSZB8KeSZTÖ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Hlóflsetáat árak i ta 190 K. HUrr. >•• K. iff 140 k. eky bóra tO k, eijh asája ára 9 K
Az ipartörvény részletes tárgyalása.
As 5-Ik paragrafusig elfogadták változatlanul a javaslatot - A bizottságok üléseiről ezentúl informáliák a sajtót - Interpellációk.
Budapest, február 1. A nemzetgyűlés mai illést fél II órakor nyitotta meg BoUlik. Felolvaasák az inlerpellációs és indítvány-könyvet. Tizennégy interpelláció van bejegyezve, melyre 2 árakor térnek át Folytatják az Ipsrtörvény tárgyalását.
Zeöke Antal tudja, hogy a kereakedelml miniszter jó Indulattal van az Iparosság Iránt. Reméli, hogy a törvényben levő formai akadályok nem fognak a közigazgatás utján nehézségeket támasztani. A javallatot elfogadja.
Baumann Emil polemizál Méhely tegnapi beaiédével. A javallatot védelmébe veszi.
Kolotsy Endre fejtegeti, bogy a kisgazdák és az iparosok érdekei azonosak. A fővárosban összegyűlt Ipari munkásságot vidéki szövetkezetek létesítésével el kell helyezni. Ne a jogfolytonosság, hanem a munka- éa a kenyérfolytonosság kérdésével foglalkozzék a nemzetgyűlés.
Hómyánszkg a keresztény nemzeti ellenzék nevében örömmel üdvözli a javaslatot, mely nem szégyene, hanem dicsősége lesz a keresztény irányzatnak. A liberalizmus hibáiról beszél, majd a fegyenc-ipar korlátozására hívja fel ■ miniszter figyelmét.
Elnök: az 1. § hoz több szónok nem lévén, a vitát berekeszti.
Hegyeshalmy reflektál felszólalásokra. A Ház az 1. §-t változatlanul elfogadja. A 2. § hoz
Síücs Dániel szól hózzá. A kiskorúak Iparűzésének korlátozását kívánja.
TasnádyKovács dicséri a javaslatot. A magyarság érdekeit azonban jobban óhajtja védeni, mint a javaslat. Az egyén definíciója helyeit a magyar állampolgárságot kívánja a javaslatban, mert az egyéni jog cimén galíciai állampolgárokat és orosz zsidókat helyeztek b« a magyar iparba és kereskedelembe. Ez a honi zsidóság érdekei ellen is van. Polemizál Scterényivol, hogy az ipart Magyarországon legrégibb idő óta nem születeti magyarok, hanem Idegenek folytatták.
Szltrényi szociális szempontból követeli, bogy ha ipsroscsaládok sarjai önállósítani akarják magukat, ezt minél könnyebben meg-tehessék. Tasnádi Kovács módosításira meg-jegyzi, hogy a külföldieknek Magyarországra való iparűzésével külön javaslat foglalkozik.
Hegyeshalmy: Szterényi által felhozott szempontok alapján ellenzi Síüci és Tasnádi-Kovács módosításainak elfogadását. A javaslat a külföldiekkel szemben egyforma elbánást kíván biztosítani. A Ház a Z § t változatlanul elfogsdjs. A 3. § hoz
Ugrón Gábor sról hozzá. Azt kívánja, bogy az elszakított területeken és idegen államok kötelékébe sorozott állampolgárink-nak szabadjon iparral foglalkozni, ha hazaiérnének.
Hegyeshalmy megnyugtató kijelentése után a szakaszt egyhanjuan elfogadják. Az 5 8 tg változatlanul elfogadták a javaslatol.
Cieiwein belerjeszti a véderő bizottság jelentését a Honvédség kiegózitő törvényjavaslatról, melyet sürgősen fognak tárgyalni.
Sirnreciányi a házszabályokhoz kér szót. Már ciak két heti Idő van hátra és két esztendő meddő munkája után a kormány most hozza a javaslatok egész sorozatát. — Az 1920:1. t.*c. paragrafusaira gyakran történik hivatkozás. Alkotmányjogi kérdéseket kellett volna a nemzetgyűlésnek letárgyalni.
Botílik" figyelmezteti a felszólalót, hogy beszéde nincs összefüggéssel a házszabályokkal.
Szmrecsányl erre eláll a szótól és kijelenti, hogy msjd a napirendi vita során kér szót.
Bródy Ernő szóvá teszi, hogy a választójogi bizottság tegnap nem informálta a sajlót.
Ugrón : Miféle államérdek a titkosság ?
Bródy indítványozza, hogy a nemzetgyűlés utasítsa a választójogi bizottságot, ho^y tárgyalásairól adjanak ki jelentést.
Szenvedélyes vita fejlődik ki e kérdésben.
Droidy azintén kívánja a közvélemény tájékoztatását.
Simonyi-Semadam mint a választójogi bizottság elnöke kijelenti, hogy félreértés történt. A bizottság ezután informálni fogja a sajtót.
Vázsonyl emlékeztet arra, hogy a legutóbbi választójogi kérdés tárgyalása alkalmával a birottság gyorsírók alkalmazása által informálta a közvéleményt.
Budaváry kijelenti, hogy nem fontos a közvélemény tájékoztatása, mert ezt az ellenzék kotteifogásnak akarja felhasználni. Ez azorsrág érdekében sem ajánlatos. A destruktív sajtó ugy sem ad hü képet a Házban történtekről.
Rassay: Nem közlik a beszédeket I
Haíler Utván: Nem tudja \'megérteni, hogy Budaváry, nki az általános litkos és nőkre is kiterjedő választójog alapján került be a nemzetgyűlésbe, most a nyilvánosság kizárását hangoztatja. (Helyealéa az ellenzéken)
Budaváry félreértett szavait magyarázza, do az óri si zaj miatt ez nem sikerül neki. Az ellenzék állandóan gúnyos közbekiáltással zavarja, hogy az elnök kénytelen felfüggeszteni az ülést. Szünet után Budaváry kijelenti, hogy az általános titkos választójog hívó és hogy ő nem tért el attól a politikától, melyet hirdetett. Mások tértek más\' utakra.
Haller személyes kérdésben válaszol Budavárynak. Visszautasítja a gyanúsítást, hogy mindenkit, aki más állásponton van, azonoiilsanak Vázsonyival, a zsidósággal és a liberálisokkal való őiszsjátszásial.
Budaváry újra szót kér, de nem sikerül beszélnie, mire átkiáltja az ellenzéknek:
— Még fognak beszélni kisebb hangon I
Elnök a személyes élü vita után enun-ciálja, hogy a bizottság üléséről, as eddigi szokások szerint, tájékoztatni kell a sajtót.
Szmrecsányl folytatja beszédét. Kifejti, hogy ha nem lesz itt olyan választójog, mely megfelel a demokratikus követelményeknek, nem lest Itt sem kenyér, sem boldogulás. Kérdi a kormánytól, hogy február 16 ika után együtt marad-e, bogy a tömegesen beterjesz-
tett javaslatokat megtárgyalja, mert azokat hihetőleg tárgyalás szempontjából terjeaztalle be. Kéri a jelenlevő belügyminisztert, hogy nyilatkozzék azándékáról.
A belügyminiszter a fejét rázza.
Ezután áttérnek az Interpellációkra.
Andaházi-Kasnya Béla rámutat, hogy a földbirtokreform végrehajtása nagyon sok helyen nem felel meg az eredeti Intencióknak. Képtelenségnek tartja, hogy 36—40 koronás napszám mellett valaki földet aze-rezzen magának, amikor Szeged városa ls 80 ezer koronát kér egy hold földért. Kárl a kormányt, utasitsa a földbirtokreform rendező bizottságot, hogy tegye lehetővé a járadéktelkek megalakítását és ezáltal juttassa földhöz a kisembereket.
Drozdy Győző: A zalamegyei Csab-rendek. községben Lesser Franciakénak volt 2300 hold földje. Elhatározta, hogy azt parcelláztatni fogja a földbirtokreform elvei szerint. A parcellázás meg la Indult, de a kormánybiztos és a főszolgabíró meg akarták tiltani a parcellázási, mert a főszolgabíró apja la egyik vovő lelt volna erro a birtokra. A birtokból megmaradt egy erdődarab. A tulajdonos ezt kiakarta termelni. Erre az engedélyt meg sem kapta. A kitermelés jogát eladták egy budapesti cégnek 8\'/, millió koronáért. Az erdőkltermelés megtörtént, ds az ordőtulajdonoaok nem fizettek. Mikor a tulajdonos megtiltotta a kiszállítást, azt nem respektálták és a főszolgabíró megtagadta a karhatalom klküldéaét.
A bíróság etrendelto a végrehajtást Az árverezőket a szolgabíró kiküldöttje azzal utasította el, hogy a fát lefoglalta Sümeg város részére. A komoly vevők elmentek. A cég képviselője ott maradt 4a visszavásárolta a fát. A főszolgabíró erre árufelhalmozáa elmén csendőrökkel zaklattatU a céget éa a fát igénybe vette Sümeg város részére. Itt tshát másról nem lehet szó, mint spekulációról. Kéri a belügyminisztert. Indítson szigorú vizsgálstot ebben sz ügyben, bogy a felzaklató! kedélyeket megnyugtassa.
Gerencsér István a szatmármegyei állapotokról interpellál. Szóvá teszi a földbirtokreform körül történő dolgokat. A hadiözvegyek és árvák ügyét. Megtámadja Stichy László szatmármegyei főispánt. Interpellációját a belügyminiszterhez intézi Kéri, hogy a szatmármegyei állapotokat aűrgősen vizsgáltassa meg.
Rupert Rezső : A kormány gsbons- ós állatforgalmi statisztikájának néhány magyarázata tárgyában interpellál a főldmlvalás-ügyi miniszterhez.
Szabö Zoltán a határátlépésre jogosító igazolványok rendőrhatósági láttamozási dijának megszüntetése tárgyában interpellál a pénzügyminiszterhez.
Ülés vége egynegyed 6 órakor.
Hír a budapesti román kSnMjf
megszüntetéséről.
Bukarest, február 1. A román pénzügyminiszter a parlamentben hosszabb beszéd keretében kifejtette a horribilis deficit okát és a jövő tervezetét. A tervezet pontjai közt azó van arról, hogy több román konzulátust meg kell szüntetni, így többek közt a budapestit Is. A budapesti román konzulátus és követség ezidelg még nem kapott hivatalos értesítést erről.
1922. februir 2.
A törvényszék elrendelte Ostenburg Gyula őrnagy azonnali szabadlábra helyezését. Ezzel az összes, a királypucc-iban letartóztatott személyek szabadlábon vannak.
Ojtenburg, aki tudvalevőleg ^súlyos betegen a hetes számú helyőrségi kórházbon feküdt, értesülésünk szerint fél nyolc órakor elhagyta a kórházat és egy magánszanatóriumban ápoltatja magát tovább.
_2___
A választójogi bizottság ülése.
FAlMvatalos J.lentAi az Ülés lefolyásAröl.
Budapest, február 1. A választójogi bizottság tegnapi Dicséről ma félhivatalos jelentést adtak ki. A bizottságban felszólalt Klebelsberg Kuno gróf, aki beszélt a Friedrich féle szükségrendeletről. Hangoztatta, hogy a Friedrich-féle rendelet 3 millió szavazatával szemben 2. millió 500 ezret hoz a jelenlegi választójogi javaslat. A statisztikai vizsgálatok arra az eredményre vezettek, hogy kereken 100 ezer ember kerülne ki Magyarországnak éppen azokból az elemeiből, amelynek választójoghoz juttatása semmi esetre sem javitaná a választóközönség belső értékét. Ami a női választójogot illeti, a nők száma Csonka-Magyarországban 200 ezerrel haladja meg a férfiaK számát Teljes egyenlőség mellett tehát a nők többségre jutnának. Ez természetesen messzebb menne, mint amennyit ezen a téren engedélyezni lehet. Kijelenti, hogy Javaslatot fog tenni az értelmi cenzusnak a nőkkel szemben való mérséklése dolgában. A passziv választójognál értelmi cenzust nem hallandó felállítani, mert hiszen a tapasztalás azt mutatja, hogy a parlamentben zavart, nyugtalanságot a legtöbb esetben nem is azok szoktak csinálni, akik az értelmiségnek esetleg alacsonyabb fokán állanak.
A kerületekhez nem óhajtott hozzányúlni, de bizonyos változtatásokra elkerülhetetlen szükség van. Beosztás tekintetében a legnagyobb változás Budapesten lesz Itt laj^tromos választási rendszerre térnek át. Kijelenti, [ía Budapesten ez a rendszer heválik, akkór még mindig lehet a jövőben tpvábbi lépéseket tenni e tekintetben. Felhozzák azt, hogy a javaslat nem kiván bírói személyeket a választások vezetésével megbizni. Ő a biróság belevonását minden adminisztratív tennivalóba hibának, belevonását politikai küzdelembe pedig óriási hibának tartja Nyugodt lelkiismerettel mondhatja, hogy a javaslat demokratikus lesz. Nem szükségrendelettel behozott, hanem a magyar nemzet alkotmányos képviselete által megszavazott törvénynyel szemben jelentékeny haladást mutat s amennyiben megszoritásokat tartalmaz, azok olyan korrektivumok, amelyekre a kormány nézete szerint a tapasztalatok után feltétlenül szükség van.
Vázsonyi Vilmos: A titkos szavazás ma már nemcsak a kormány hatalmi nyomása, hanem a sokat emlegetett demagógia és társadalmi terror miatt Is szükséges. Nélkülözhetetlen a titkosság akkor, amikor olyan társadalmi egyesületek halózzák be1 az országot!- amelyek bizonyos erkölcsi hatalmat kívánnak gyakorolni. A titkos szavazás a falvakban talán még Inkább szükséges, mint a városokban, meri ott a kontrol sokkal könnyebb és a bosszú Is könnyebben utolérheti az embereket, mint a városokban. A választások tisztasága és szabadsága póWHtal tisztesség kérdése és ebból a szempontból fel kell említenem, hogy
_ZALAI KÖZLÖNY_
választási szibadságról b;szélnl n:m lehet, ha a kivételes törvények uralma alatl állunk Fennmarad a válastUso\'< tartamára a kivételes törvények alapján a külön katonai bíráskodás Is. Szükségesnek tartja, hogy- ezeket azonnal szüntessék meg a választások tisztázása érdekében. A közhivatalnokok visszaélését a leghatározottabban meg kell torolni. A csendór-séget, rendőrséget és fegyveres erótcsak a rend és csend fenntartása céljából szabad Igénybe venni Ajánlja, hogy egy bíró álljon a választási eljárás élére és lehetőleg a szavazatszsdó küldöttség élén Is, hogy Igy a közvéleményt megnyerjék,
Haller István a kereszténypárt ismert követeléseit fejtegette bőven és szintén kéri, hogy birót állitsanak a választójogi eljárás élére.
Utána még több hozzászólás történt.
A pápaválasztás.
Róma, februir 1. Ma tartották mrj; a SixtU.i kjpoln&baa ai utolsó rekviemot XV. B:nedek lelki üdvéért. Holnap, ciüt5rl6l8n délelőtt a de sptritj sarcto miiét mondják. Dé\'után 1 órakor pedig a biboinokokat a vAlasitAsi stnbélyokra letett esküjük u\'ín bezárják a konklávtba. Érzel megkezdődik a pápaválesztá*. A választási eljáritr* irAnyadó XV. Gergely alternia patria féle beldrija 1621-ből X Piui dekrítuma. Az 6 hotá-rozmányaik érielmében gyűlnek össze a bibornokok a szék megüresedésétdl szAmitott tizenegyedik napra a konklávéban, ahol a bibomokokat slrizsáktól őrzött kamrák várják, melyeknek szétosztása kisorsolás utján történik. Hosszú idők gyakorlata és XV. Benedek intézkedése a titkos szavazást érvé-nyertette. Most is titkos szavazással választják meg az uj pápát. A megválasztott pápa uj nevet vesz fel.
Hamisítják a levélbélyegeket.
Kudapcst, február 1. A rendőrségnek tudomáséra jutott, hogy többféle hamis bélyeg van forgalomban. H-mUi\'ják a köztársnsági átnyomásos koronázási bélyegeket. A rendőrség a bélyegek hamisításának gy«nuj» miatt Őrizetbe vette Mák Lijos és Ráci László kereskedőket.
A rcndőiség nyomára jött annak is, hogy a Memphis és Coronss cigaretta papírokat is hamisították, amivel az államnak több milliós káit okoztak. A nyomozás meg-indult ellenük.
A német vasutasok megkezdték a sztrájkot.
Berlin, február 1. A német vasúti tisztviselők biroJalmi szakszervezete 20 szavazattal 15 ellenében, — egy nem szavazott — elhatározta, hegy ma éjjel 12 órakor megkezdi a sztrájkot.
Ostenbnrg őrnagyot szabadon-bocsátották.
Budapest, február 1. Ostenburg Gyula őrnagy ügyében, mint köztudomású, védői felfolyamod ássál éltek a legfelsőbb honvéd katonai törvényszékhez. A törvényszék ma délelőtt rendkívüli tanácsülésben foglalkozott Ostenburg védőinek felfolyamodásával. A tárgyalás, melyen Bariba tábornok, a legfelsőbb honvéd katonai törvényszék elnöke elnökölt, délelőtt 11 órakor kezdődött és délután négy órakor ért véget.
A városi mérnök! hivatal előterjesztései.
A kii 1*5 Csengerl ut ém folytatásának burkolása. — Vároafajlaaatéal tervpályázat. — Kórházi beruházások.
(Sóját tudósítónktól) A legközelebbi városi köjgyülés elé a városi mérnöki hivatal igen érdekes hírom előterjesztést fog nyújtani.
Még akkoriban, amikor Kolbcnschlog Béla dr. főispán Nagykanizsán járt hivatal-vizsgálati kőrútjában, a vároa részéről szóbeli előterjesztést lett neki n város vezetősége, hogy a város egyik legforgalmasabb, de egyben legelhanyagoltabb utvonalát, a külső Csengeri ulat, amelynek folytatiaa a Szcnl-miklósi-ut, — a vármegye burkoltassa bc. Kolbenschlrg Béla dr., akkor főispáni teendőkkel megbízott alispán azt a válása adta, hogy a város tegyen az ügyben felterjesztést a vánnegyéher.
Király Sándor műszaki tan/cso?, amint értesülünk, a szombati közgyűlésen teszi meg előteljesítését.
Ugyanakkor a tanácsi javaslat értelmében a közgyűlés elé lerjeszt egy javaslatot, melynek célja pályázatot hirdetni a városfejlesztés tervrajzáról. Ezt a tervrajzot már több vidéki város, köztük Miskolc, Győr, Szombathely megvalósította. Célja ar, hogy a város jövőbeli fejlődése már meghatározott program szerint történjék. A tervrajz elkészítése több mint 150.000 koronát igényelne.
A harmadik tanácsi javeslat még nem biztos, hogy a közgyűlés élé kerül, mert a város részéről még elkészítéséhez több körültekintés szükségeltetik. Nemrégiben lentjárt a népjóléti miniszter meg bízottja, akivel a város vezetősége fontos tárgyalásokat folytatott a kórház ügyében. A város azt javhkolta; hogy a népjóléti minisztérium támogassa abban, hogy egy gazdasági épületet építhesse^ a kórházzal kapcsolatban, amellyel a kórháznak több helyisége felszabadulván, a férőhely tetemesen megnagyobbodna. A kórházi szobák felszabadulásával a kórház kibővítési tervei is lényeges változtatást szenvednének, ami viszont nagy spórolást jelentene a város részére. A tunj\'.oM javaslat arra kéri a népjóléti minisztert, hogy részesitsé a várost államsegélyben, amin a gazdasági épülelet a város ftllpilcné. Amennyiben a népjóléti minisztérium «t ^ nagyobb összeget folyósítani nem tudná, a város hajlandó azt előlegezni oly feltétellel, hogy azt oz állam megállapított évi összegekben visszatéríti, •
— Virág-astáiy. A á\'ipcíális" Misszió Társulat, tiszlvisolőnői szakosztálya beteg tisztviselőnők segélyezésére 1922. évi február hó 4 én Kaposvárott a Turul-szálló összes termeiben vir«ígestélyt rendez. Kezdete este 9 ór/tkor. Belépő díj személyenkint 50 korona. Felűlfizetés«^et köszönettel fogadnak és hírlapiig nyugtáznak. A jegyváltásnál a névre szóló meghívó feknutatandó.
1922 febiuár 2 _
hírek.
— A hat (ír megáll npi tó blsolt.ííg magyar tagjai Nagykanlxsáo. A hutár-
a>egáll*pitó bizottság rmgyrr tajj.i Wasul vezérkari crredes veietésével legntp Nsgy kanizsén tartózkodtak. Egy rédicsi jelentés nyomán közöljük, hogy Alsó!cndv.ilszeihek a mii nap folyamin kiürítik és a magyar Csapatok átve-Slik. Eltel több község i, f,|. •zabádul ■ hír szerint a hntdr a Undva pataknál fog hu.-ódi i
M Kinevezés. A pénzügyminiszter Kengyel Jeni nagykanizsai lakost a ráckevei kir. Állampénztárhoz II. os.tilyu állor.i-pénjtiri lisztté nevezte ki. t- — Vúroal rendes közgyűlés. N.gy.
kanizsa r. I. véros képviselőtestülele 1922 .*«! február hé 4-én délután 3 órakor a v.v \\rosháza nagytermében rendes közgyűlést lart. "Tárgysorozat: A m. kir. Belügyminis.ter ur <J0ÖOS9/IV. b. 1921. sz. határozata n .Bor, pexsgöbor és égetett szeszesitalok után fize rjtondé városi vigalmi adóról" slkotott szab.\'ly-rendelet tárgyában. Az általános forgalmiadé kezelésénél és ellenérzésénél való közreműködés vállalása. Az üresedésben levő számvevői ■ a-helyettesítés folytán megüresedő szám. tiszti állás helyettesítés utján való átmeneti betöltése. A városi köikórháralap 1922. évi költségvetése. A közkérháii nspi élelmezési egységár megállapítása, illetve felemelése. A városi közkórházi alapszabályok módosítása. A városi fatelep területének bérbeadása. A Viktória Gőzléglagyári részvények elóvétell jogának gyakorlása és a kibocsátandó uj részvényekből vásárlás. A városi kézkórház alap 1920. évi zárszámadása. A városi köz-kórház fejlesztése tárgyában tanácsi javaslat. Városrendezési tervpályázat kiirJsa. A Nagy. I llUttjl törvényhatósági útnak a
sörgyárig leendő kiépítése iránti felteiji srtés. \' A városi iparoslanoncískolai alap 1921—22. tanév] költségvetése. Társadalmi segélyiö bizottság srervezése és támogatása. A nagy* kanizsai 1058. sz. Ijkvben 1320/a hrsz. a. felvett Ingatlan megvétele tárgyában javas\'at, A városi temetőben levő katonai hősi sirok fenntartása és gondozása. A mull évi szeptember hóban városunkon keresztül éikczett hadifogoly izállilmány megvendégelésével fel-zzscrült költségek fedezése. Kéményseprési dijak szabályozása. TOzoltóOgylcti dijak sza. bályozása. A- m. kir. állami népiskolai gondnokság újjáalakítása. A községi óvódai fel-í űgyrlébixottság újjáalakítása. Behajthatatlan bél hátralékok törlése. A városi alsócrdöben foganatosítandó erdei elóhaszuálat engedélyezése. Iváncsici J-inos főgimn. toinalnnitó eskütétele. Kertész Upőt és társai állnlorvo-sok kérelme vásári napidijaik felemelése iránt. A városi róm. kath. kántorok fizetésemelés iránti kérelme. Horváth Lajos templomszolga kérelme fizetésemelésért. Drbrecen szab. kir. I város megkeresése csatlakozás iránt a váro>l alkalmazottakat az állami segélyezés sorón ért sérelem tárgyában. A Balatoni Társo. l \' kérelme hozzájárulásért. Illetőségi ügyek.
— Tanácsokat házhoz axallltok. Az egyik, D:oxJi Győzőhöz kővel »lló idő-kösönkint megjelenő lapbao olvastuk, hogy a pacsai kerület képviselője politikai rende löt nyitott. A perijeiének hivatalos óríi is
vannak: délután 3-6 ig, vasámap 9-12 lg. A fent említett lap Üzenet a pserei választó-kerületbe- ciinmcl Diozdi Gyéiö ela.rá-.ával rekl.mirozza az ujsze.ü rendelőt. A rendeléseket természetesen Drozdt Győző esrkőzli.
___ij\' .AI KÖZLÖNY_
P. Hédly Jeromos a következő sorok kő/lését kérte: Keresztény Testvéreim I Az utolsó hetekben ismeretlen egyénok valóságos rágalmazást hadjáratot indítottak ellenem. Többféle formában jutottak tudomáson.^ a legkülönfélébb képtelen hirek s személyemmel kapcsolatban Isiibe hoztak tisztességes, l.rcsületts egyéneket is. Egyes hős névtelenek siernielenségükben már a legsrcállsnabb fenyegetésnél tartanak. Elégtételt nem vehetek, mert nem ismerem a rágalomhintőket. Annjit azonban tudomására hozhatok ellenségeimnek, hogy korsl volt a kárölöm. Én törvényes és tisztességes utokon jáiok s azt lii.itm, nemsokára eljön az cz idő, r mikor az engem s másokat tönkretenni nkaióknhk be kell látni, hogy igaztalanok voltuk velem szentben, amikor a rágalmak sarával dobállak meg. Nagykanizsa, 1922. február 1. P. Htíly Jtwmoi.
— Influenzajárvány ax országban.
Riasztó hirek teijedlck ilairól, hogy az 1918. és 1920. évi pusititó spanyoljárv.íny újra fölütötte a fejit és teljédében van. A hírek — megbírható költések szerint — ebben a formában nrin felelnek meg 0 valóságnak. A fővátosi statisztikai liivstal k muUtássból ki* tüniw, hogy anii< 1920 t.an 7303 influenza-megbetegedést jelenteitek be, addig ez a arám 1921-ben nem haladta meg a 206-ot. Tény mindazonáltal, hogy az egész otszágban tömegeién és pedig sokkal nagyobb sráoiban, mint rendes kőtülmények kéiött, lépnek fel az liilluenzanugbelrgedcsck ax oiszágban. Ezek általában enyhe lefoiyásu k, többnyiro pár nrp után gyógyulással végződnek, azonban or ulóknvclkczmenyek, mint néhány napi tirgyo\'.thallás, or orr- és a melliési üregeinek megbetegedése, kézépfülg) ullsdésgyakoribbak mint azelttt. Tüdőgyulladással a tegiilkább etetekben komplivAMdnsk. Megállapilják azonban a aiakérték, hogy a betegség súlyos-beidé tendenciát mutat és pedig nem a fővárosban, ahol a megfelelő gyógykezelés a nagyobb bajoknak elejét vcsii. de főként a vidéken. Tipikus sp.Miyolinflucn/át, amelynek j\'llemző tünete 3 gennyes lűdőg) ulhdas, eddig_ csupán egy eseibrn jelei.teltek a népjóléti minisztériumnak. Debrecenben, Stegeden és Miskolcon ax influenxsjárvány miatt ax iskolákat be kellett zárni.
(*) Uránia csUtör(8kön i Tradíció őre, társadalmi drámai Chaplin • Háremben, vígjáték.
— Két vasutast elgáxolt egy tolató-vonat. Sopronból jelentik: Agfalvo és Sopron kőzött a Déli Vasút vonolán Ludvig Karoly brennbeigi mérnék és Gsl József déli-vasuti pályamester a minap háiomkerekü vasúti hajtán) on Sopion felé indullak. Az állomástól nllg 800 méternyire egy, utánuk jövő tolató vonat elütötte a hajtányt ; a mérnök és a pályamester kiröpültek a j tr/nübél, az utóbbi súlyos ku\'cscsonttőiésl szenvedett, a mérnököt pedig 20 méteire maga előtt tolva a vonnt, jobhkaiját teljesen szélron-csolto, aronkivOl suljos bel.é séiüléseket okozott. A inéi nők jobbkarját amputálni kellett. Mindkettőt súlyos állapotban a soproni kórházban ápoljak.
— Évekig kellett nyomoxnlhatvaa-kllencmllltó korona örököse után. — Székesfehérvárról írjak : ügy fehérmegyei om-bor nom mindennapi orékségnek jutott a bino-k»Ba. Még 1016-ban kap,111 átiratot a vár-megyei alispáni hivatal «z amcrlkában levé rischmonJi konzulátustól, hogy otr olttali egy Bócz István nevü ember, aki útin szizoier dol\'ár éfókség maradi. A vármegyei hatóság hosszas nyomozás után csak most tal-llt rá a Jogos OröXOire, aki át Is vette a száz:zcr (Jo\'lírt, ami nu hstvankllcncmillió korontnak felel mrg A boldog érékós megliltolla, hogy nyilvánosságra hozzák a .nevél; valószínűleg a rokonok és « kölcsönkérik zaklatásától akar megszabadulni.
J
— Irredenta eat ■ szabad lycessm-
ban. A szabad tyceumban mi este Ö órakor dr. tíeniseb Ailhur s magyar művelődés politikának ee\\ik legértékesebb képv!selé|o tart elóad vsl Utuiáí a trianoni halár körül cimmol. A magas nivóju irredenta előadást ax Irodalmi Kér zenekarának száma és Ujfaluuy Gyula rövid elbeszéléso fogja kiegésziteni. A lyceum vezetősége meghívja ax előadásra a nagyközönséget, valamint az összes hivatalok és társadalmi egyesületeket. Belépő díj & korona. Egyben közöljük, hogy vasárnap eato Zrínyi Károly csurgói tanüóképezdei Igazgató tart előadási a Muraközről.
— Arany, eztltt. platina, aranyfogak es érméje beváltása a legmagánabb napi árban. Arany és ezüst jegy-gyUrilk, ékszerek és javítások készítése a legszebb kivitelben Friad Jóiaef ékszerésznél Sugár-ut 2. sz. (Fö-ut és Sugár-ut sarok).
(x) Fényűzési ás forgalmi ajókény-vek kaphatok Fischei Fülöp Fial kényvkeres-kedésébon Nagykanizsán.
— Ingyen kaphatja február hóban minden magyar né az ,UJ Otlhon" mutatvány-számát, há a«y levelezőlappal a klsdóhlvatslt (Budapest Osynék-utca 8) folkoresl. Ezt a legszebb és legtzlésesebb Irodalmi női lapot Ambrus Zoltán szerkeszti s a legkiválóbb magyar Irók cikkel tarklljllr. Előfizetési ára negyedévre 200 korona.
(x) Értealtéa. A Nsgykanizaai Segélyegylet Srévetkezel (alaku\'t 1862 ben) 1M«. Január hó 1-én nyitolla meg 80.ik évtárauls. lát. Egy törzsbetétre 1 éven ál heti 1 korona fizetendő. Egy szerre több hét Is beflzethelé. A befizetett lókét és az osztalékot lejáratkor készpénzben folyósítjuk. Elfogadunk tagjainktól takarékbetéteket és folyószámla betéteket. — Kölcsönöket folyósítunk kezességre, kézi- vagy jelzálogra kötelozvények, váltók slb. alapján. UJ térubetét-kényveeskék kaphatók a szövetkezet hivslálos helyiségében: Csengery ut é. (Pesti Magyar Kereskedelmi Bsnk palota.) — Telefon 154. A könyvecskék egész héten át délelőtt 9—11 óra közöli befrzelheték. — Ai igaigalóság.
fx) A Világ mosgó holnap pénleken csak egv napos műsor keretében mutatja be Hanny IPeisse a kanizsai származású film díva felléptével Huller István esküje cimO nsgy artista drámái, II rész IS felvonásban mind a két rész egyszerro bemulalva, melynek remek cirkusz és varieté jelenetei bámulatba ejtók. Ma még a fergeteg dal van műsoron.
(x) Faraangi teaeatély a Simon-féle v:ndégőben Iciskanizsán folyó hó 2-án, csO-lörtölön, melyro n nagyérdemű közönségei tisztelettel meghívja a vendéglős. Kezdető este 7 órakor. A zenét Foszák József jóhirű cigányprímás zenekara sxolgállr tja.
(x) Uránia csütörtök fél 4, fél 8, 7 és 9 órakor kél felvonásos, vlhsros hslásu víg-Játék: Chaplin a Háromben; öt felvonásos klasszikus dráma : a tradíció őre, egy mágnás família harca a társadalmi olőitéletek ellen. A soproni népszavazás képo expedíció zavarok miatt későbbi napra lelt halasztva.
A korona Zürichben.
ttuáopesl, febr. 1. Zürichből jelentik: A magyar korona állása mar (zárlatkor) —.75, osztrák korona: —"17, as osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —"8 azanrtm.
TŐZSDE.
Buú»p«»t, f«bn>Í7 I.
V»luUpl»o: .K.pc.!«on 2M0, Keni 2410, Lév*
—, UoLái 662, KrtncU fiaak--, Ltogjrtl aUrU W „
Maik* Ml, LU» 2Ö76, 0»*UÜ »\'/». ^
Siókor»:70. Srljtl ifink 13C0O, Koío«u41aii Fiwk-4iaú . IfoOtod fodot —, kiti*«tí« 7\'/,.
Ert+kck: SUgyu HÍM 1830, 0».lrik kUU) 67". H»iai WO. JeUAJog 316. U»«*mito»ó 775, Xwtkfrdtliui B»nk ÖW0. Maotm-OUu 300. Bcocstel &W5, Dr%»ci>«
\\itilir.oi ».<o JOflW-. S«4«rW
1\'étkiAjri &S00. Rúaa tOOO, S«hl*ck 102i. Gattroa 3330, Nuki lédCO, Oaoíc* X61t>. ICoUM 3160. V.tKT" Cokoí 1ROCO, AdrU 0300, Alláoülu 2JÍ5; K\'lrály»öf ÍÍ00, Bo\'orU AK\'ir 8í0. LfpULk 699. Pböbot 700, Vum*/j»l
VilUxot--. Ü»«:u«*kn t<00, Koe^wdU -. WU
V«Mt IM0.
zalai közlöny
1922. íebruir 2.
Apró hirdetések.
Eladó ház. Mágyir-utci (9. számú híz nagy telekkel tubád kézből eladó. Bővebbel Ugyanolt.
Vadlja Hajnalka géplróní v.l.ll mindennemű gépirásl munkál, levelezést. Megbízást átveszek hétköznapokon e*te 6—8 lg, vaiér- ás ünnepnap délelőtt 9—11-lg. Teljes discréció. Olcsó, gyors, tiszta és kifogástalan munkámról blzlosilon s n. é. közönséget. Lakás: Fő ul SJ, emelel, |obb erkély.
Nlmat gyorsírást és nyelvel unitok. Alsó glmnázistál correpelálásrs elfogadok. Cim a kiadóhivatalban.
Lapkihordók felvételnek lapunk kiadó hivatalában.
Zongorát keraaUnk bérletre. Cr„ :
Fischel Fülöp Fiai áruházában.

Legmagasabb árban vesz
Ipari és családi
varrógépeket
BRJÍNDL SÁNDOR varrógépraktára
Nagykanizsán, Daák Faranc-tér 2.
Cssladi haz, 4 szobás beköltözhető lakással, modem, adómentes.
Lakóház, 3 szobás azonnal elfoglalható lakás-sal, istállóval, kocsiszínnel, nagy kerttel.
Családi ház 6 szobás lakással, gyönyóiü istállóval és udvarral.
Családi ház -4 szooás lakással, csendes utcában.
Emeletes ház a város bolterülotén nagy kerttel.
ttaomoleies sarokpaloia forgslmss utcában.
Kélemeletss üzletház a piac közelében.
Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadó üzlettel.
Lakóház, forgalmas útvonalon 3 hold termő-földdel, í szobás elluglalható lakással.
Keszthelyen szép modern ház nsgy lakásokkal.
Balatoni villák a Balaton somogyi és zalai ,partján minden nagyságban.
Badapaatu üzlotházak, bérpaloták, villák és lelkek a legelőnyösebben eladók.
Oalatfaalriaás.k t. trodahaljlaágak Naijrhanlsaán, a Táros kSaáu-
poatjab.n áfidók.
t
i
;
Szántó Vilmos Nagykanizsa 2
nMt^jua OUkMabraaJasK BIMaia <l»al aaaaJÜuaiat I
OruágH Wldblrtokrendtií Bírásig által tngtdálytzetl
Ingatlanforgalmi irodája.
TiWm ttt UMl llia IWreí dm: ItáaU Hisétifc
Eladó birtokok i
222 holdas veszprémmegyei birtok, melybő ISO hold príms szántó, 3 hold szőlő, i hold akácás, a többi rét és legelő. Jó és elegendő gazdasági épületekkel.
300 holdas birtok Veszprém megyében, melyből 170 hold szántó, s többi erdős legelő, 140 hold szántó bérlettel. „
100 holdas birtok Zalában, prims földek, nagy kastéllyal és gazdasági épületokkel.
100 holdss birtok Tolnsmegyében, gazdasági épületekkel.
47 hold földbirtok Somogymegyében épület nélkül
IS holdas szőlőbirtok Balatonföldvár mellett, 24 rotr hosszú épületiéi.
IS holdas birtok Somogymegyében épület nélkül.
6 holdas szőlőbirtok Zalamegyében, minia-oltvány, vasulvonal mellel! szép épülettel
8 holdas szőlőbirtok termő szőlővel beültetve Gyenesdiáson épület nélkül.
2 holdas szőlőbirtok Keszthely melleit szép épülettel.
Í0 holdas szőlőbirtok Somogy megyében vssut-vonsl mentén, melyből 8 hold termő faj-szőlővel van beültetve. Nagy gyümölcsös, urllak, gazdasagi épületek, vízvezeték, halastó stb.
A NAGYKANIZSAI VÜROSÉPITŐ RÉJZVÉNYTÁRÍAÍÁG
Zrínyi Miklós-utca 33.1. Bejárat Fff-ut 6. alatt Telefon: 293. sz. üzemét folyó hó 1-én megnyitotta.
ELVÁLLALJA
mindennemű építmény azak»xcrü tervezését és kivitelét
Modernül felszerelt és elsőrendű specialisták vexetésc alatt illó tervező irodája és építési osztálya, valamint nagy anyag-készletei lehetővé teszik, hogy nvgblzól kívánsága! szerint a legegyszerűbb s leggazdaságosabb vagy művészi és lucrativ megoldású építmények tervezését és kivitelét gyorsan, pontosan és a legolcsóbban hajtsa végre. Szakembereit szükség esetén helyszíni tanulmányozások, felvételik, ajánlatok kidolgozása végett kiküldi.
Felvilágosításokat és előzetes költségvetéseket díjmentesen ad.
Építési anyagkereskedésében
a kiskonizsai uton a Franz-malom mellett
mindennemű épitési anyag
u. m.: épületfji, deszka, asztaloséra, mész, cement-
és vasáruk (szegek, szerszámok etc.) traverzek, használt vasulI sinek, égetett agyng-tégla és cserép, kész ajtók és ablakok atb.
legolcsóbbáron szerelhetők be
Budapesti iroda: Vilmos császár-ut 7.,fél em. Telefon 154-35

Raktárainkban magteklnthatC príma rl(e
vetőárpa
fajsúly 70/71 kar. eladó NAGYKANIZSAI TÁRHÁZAK R.-T.
1707/1^22.
(Ctoalf .VUgytrortcAg o«m o;»x»g, Efisa Migyuonxig msojorssig I*
Hirdetmény.
A városi tanács három évre mező-_ köztes használatra haszon-}érbe adja február hó 4-én, délelőtt 9 órakor a helyszínén a Békástói erdő déli sarkában lévő irtásföldeket. Kedvezőtlen idő esetén az árverés 6-án tartatik meg.
Nagykanizsa, 1922. február hó 1.
Városi tanács.
r
Monorl gazdasási, konyhakerti,
virág-magvak kerti eszközök
kaphatók és előjeg) ezhetők
Magyar Élelmiszerszállltó és Áru-kereskedelmi Részvénytársaság
nagykanizsai fiókjánál
KárUgyitk Insyan iwMkutotl
W- éi ssélas.
takarmányt
Molasse, lóh«r, lucwtu, íabos-bükköny, tls4- és mitodreodil néns-Ukarmiav it álomiMlnu bármtljroa m«onyW»b«o (kic»lojrb«o is) kapható ksa és présált álUpolbao
SÖRLEY SÁNDOR
ttbnMmtarnbM
FŐÚT 5
VTT. Á fr moatSóképssinlhá,*
■ AU JLL VI E«iík,t klriljií-lér, Szarui szállttá Épllitibu
-JS^iSÍSSLZi.,__Talrtaa 14.
Február 1-án cíütörtökdn
J^ergetegjial z.lz
Pénteken esek 1 nsp Ham* Walssa . k.nizs.1 Srmsrtsu fllmdiv. f.néptével
Huller István esküje
Szansációs srtiaudrám* H. rész » f.,vontlbtB, mind . J • b
— PiKMw t» L» .„ .. . . _ -——__
V
:■• M"?\'? Lb.i,isK, i
U. h.l, I! loroM. 1U. h.l, 7 |
NT.
"°rt ■ Zalai é. Gyarmati kö-rvnyoldéiéb^.
Klótdúok hílkösiup 8 bt W 9 önkor, 4, úunp.
fii*, i, 7 fa 9 ónkor. Pooto. k.iíOly
61-lk évlolyam
Nagykanizsa, 1922. lebruár 4. Szombat
mm..-.:.
28. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SwtaalU, fc kUdótUrtUli róni IS. u.
.- Iat.wbsa-Ul.foa 78. __
MotJolCTiJk mtndlc kora rcjjol
rbsztmasTTb ■. Dr. HEOEDÜS OYÖROY
..« I .1. ■ II,.:..»
KxsLóssnwxxszTó. BOÖROOKÖZY ZOLTÁN
aisn.«t44l Arak: KfUt in. 880 X. MUvt. 880 K. K^rt trr% 140 K. T.fJ Mim 80 K. Kp.. ulm irs S K
Felkelés készül a Felvidéken
Nagy csapat összevonások. — Sok letartóztatás történik a Felvidéken. — Az iglói zendülés.
Bécs, február 3. A Wiener Mittag prágai jelentése szerint az oltani magyar körökben hire jár, hogy s Felvidéken, a legutóbbi letartóztatások miatt óriási ax izgalom. N?gy csapat és rendőr tömegeket öaszpontoaitanak az esetleges felkelés meghiúsítására.
Bécs, február 3. A Felvidék koloti részének tervbe vett elszakitásáról, amelynek a lakosság felkelésével kellett volna kezdődni, a Prágában megjelenő „Lidove Noviní" azt jelenti, hogy a katonai szállításokat vonat
kisiklásokkal akarják lehetetlenné tenni. Tőb-bek között letartóztatták Nagy kassai rendőrfőkapitányt és több jómódú polgárt.
Ax iglói lelkész letartóztatása zendOlést okoxott. 100 lovas és gyalogos rendőr állította helyre a rendet. A let»rtó:tatásról hivatalos kommünikét adtak ki, amely sxerint a katonai ügyészség 14 embert tartóztatott le, akik Forgách őrnaggyal ax akció vezetőjével vannak összeköttetésben.
Az ipartörvényt a hetvenedik szakaszig tárgyalta le a Ház.
Budapest, február 3. A nemzetgyűlés mai Üléiét 10 óra után nyitotta meg Gaál Gwiton elnök. Folytatták ax Ipsrtőrvény révtzl&járól szóló tgrvfnyjávasTát általános tárgyalását. Vita nélkül eljutottak a 13. § ig, melynél Drozdy szólal fol. Axt kívánja, hogy no kössék képesítéshez a könnyebben elatjá. titható Iparokat, mert evvel az ipar tekintélyit Járatják le. Különösen az ellen foglal állást, hogy a nyomdaipart is képesítéshez kötik, mert a sajtószabadságot U meg lehet ilyen módon kótni. Módoiltó indítványt nyújt be. Ezután Pálffy ajánl módosítást, m«jd Vérlei Vilmos litván a cséplést képesítéshez kötését kívánja mezőgazdasági érdekből. A sxakaaxt Pil/fy módositásáva] fogadják el.
A 14. szakasznál Dnzdy, Benkó és Szterényi szólal fel. Benkő módosiló indítványt tesz.
StUrinyi: Minthogy eddig a fehérnemű tisztításnak háziipar jellege volt, határozati javaslatot ad be. Amikor a kisipar támogatásából szóltam — úgymond — a miniszter ur axt mondotta, hogy miniszter koromban nem folytattam olyan tevékenységet, mint ahogy szerettem volna. Erro vonatkozólag megeralitem, hogy a minisztertanács ax én Indítványomra 50 exer kisipsros érdekében 100 mjlliót bocsátott aegitésére a hszalé.ö kisiparosoknak. Az októberi lázadás kettétörte ezt az akciót. Hogyha az állam adhat 100 milliót a H-ingya céljaira és más vállalatoknak, akkor kell, hogy milliói legyenek a kisipar támogatására is. A szakaszt különben elfogadja.
Pilfly oly értelmű módositó indítványt terjeszt be, hogy a fogmflvesipnr gyakorlásához külön e célra (elállítandó szakiskola sikeres elvéglése legyen szükséges.
Hegyeshatmy kéri a srakasr változatlan elfogadását. Hogy « fehérnemülpart enge
délyhez köti, ezt maga az érdekeltség kívánta így.
A 14. szakaszt változatlan szövegben fogadják el. Ugyancsak változatlanul fogadják el a 15. és 16. siakasij. A 17. szakasznál Kovács Emil annak twgállapitáaát kéri, \'.hogy holk.rdődik a gyániWtt-Ozan hol végxódik a kisipari üzem.
10 perc síünet.
Szünet után több szakaszt változatlanul fogad el a nemzetgyűlés. A 25. szakaamál vita indul meg a mestei vizsga érdekében. Pál/fy és Pcrlaky a meatervixsga mellett, Méhe/y ellene szólal fel. A azakaszt kisebb módosítással fogsdják el. Változatlanul főgrd-ják azután a tóbbl szakaszt o 41. szakaszig. A 41—70. szakaszt apróbb, lényegtelen módosítással fogadják e\'.
7emcsváry Imre beterjeaztl az erdőőrök létszámáról é. szolgálati visxonyának sxabá-lyozásáról szóló törvényiavaslatot. Kéri, hogy ezt sürgősen tűzzék napirendre
Elnök bejelenti, hogy a pénzügyminiszter holnop fog válaszolni Benkö Gyulának a pénzlebélyegzés is pénzklcserélés körül egyes sérelmek tárgyában mondott interpellációiéra. Ezután napirend inditvlnyt tesx. Legközelebbi ülés holnap délelőtt 10 órakor. Napirenden szerepel az ipatlörvény részletes tár-gyaláaának folytatása és még több törvényjavaslat. A Háx elfogadja ax elnök napirend indítványát.
Ülés vége délután 3 órakor.
Március elejére halasztották a
forgalmi adó felemelését.
Budapest, februír 3. Az Oisxágoa Ma-gyar Kereskedelmi Egyesület tegnap ülést tartott, amelyen foglalkozott ■ forgalmi adó kérdésével. A gyűlésen éles támadások hang. zottak el a tervezett emelés ellen. Az Iparosok és kereskedők kifogásolják, hogy Kállay is egyoldalú pénzügyi politikát követ, amikor a forgalmi és luzui adók felemelésével járó terheket csupán a. iparra éa kereskedelemre
haritja át, holott ugyanakkor az őrlési és állatforgalmi adót érintetlenül hagyja.
Káílay bsleegyezelt abba, hogy . forgalmi adó behajtását március elsejére halasztja és ugyancsak beleegyezett abba ls, hogy a fényűzési és forgalmi adó alá esett cikkek jegyzékét revízió alá vegyék éa fényűzési adó Ciupán a szorosan vett luxus cikkek után fizettessék.
Ax olasz kormány lemondott.
Róma február 3. Azon az estén, amelyen a conclavá összeült, hogy megválassza a pápát, ax olaaz képviselőház uj ülésszakának első napján Moncmi miniszterelnök bejelentett, as olaaz kormány lemondását.
Mi msgysrok sajnálattal értesülünk erről az esetről, mert nekünk a Monoml kormánynak és Dclla Toretla külügyminiszternek a politikája csak rokonszenves lehetett, mert velünk éa a románokkal akarták megalkotni n eztávcllene. blokkot, amely egyre veszedelmesebben" fenyeget bennünket.
Tüntetés ax orosx szovjet ellen.
Hclslngjors, február 3. Á helslngforsi lapok jelentése azerint Szentpéterváron s munkások óriási tüntetést rendeztek a szovjet ollen. „Le a szovjettel" feliratos plakáttal vonultak végig a városon. A szovjet . ksdett-iskolásokot éa a megbízható lovasságot küldte a tömeg ellen. Ezeknek ■ tömeg közé lőve, sikerült a tüntetőket felosilásre btrnl.
Hir sxerint Lenin ás Csicserin közt sí ellentétek nsgyon kimélyültek. A lapok arról is adnak hírt, hogy . szovjet részvétele a genusi konferencián valószínűleg az eseményekre való tekintettel nem történik meg.
A román kormány hajlandó a magyar jelölteket támogatni.
Bécs, február 3. A Bratlanu-kormány mindent elkövet, hogy az erdélyi magyarságot belevonja a politikai élet aktivitásába A napokban Erdélyben két magyar prefektust neveitek ki és pedig Szabó Gábort Háromszékmegyében és Ernyei Árpádot Cslk-megyében.
A Bratisnu-kormány koloxsvárl exponense kijelentette, hogy 6 Koloxsvárra azzal o bizalmas küldetéssel jött, hogy érintkezést keressen a magyarság vezetőivel és ezeket meghivjs Buksrestbe, uj politikai orientáció céljából.
Az uj román kormány hajlandó 10—12 erdélyi kerületben a magyarság jelöltjét támogatni.
A conclave ma Ult össze.
Róma, február 3. A oooclave ma délután ült össze. Az első szavazás eredménytelenül végződött, amely előrelátható volt A conclave előtti téren óriási néptömeg verődött össxo, akik csalódottan látták s fekete füst felleget fölszállni.
2
A Frledrlch-páir* ülése.
Budfjttl, február 3. A Friedrich párt ma délután a Vigadóban ülést tartolt IVélsz Konrád alnökletévaL Az ülésen Friedrich tartotta beszámolóját és Andráuy mondott nagyobb beszédet
Friedrich bea\'éde során kifejtette politikai álKaponlját, majd felszólította Magyarország gerincei és hajlani nem tudó fó fiait, hogy a pártot támogassák teljea erejükkel, mert csak Igy tudnak célt elírni.
Andrdss;, <"»<> a királykérdésjel foglalkozott, kifejtette a már ismert álláspontját. Ismételten hangsúlyozta, hogy minden törvényes eszközzel azon lesz, hogy a szégyen* letes 1921. 47. törvénycikket a törvények sorából töröltesse.
Utána Weísz Konrád mondott nagyobb beszédet. Hangsúlyozta, hogy a magyar in* telllgencia kötelessége, hogy kitartson Fricd-rich mrllett, aki a keresztény magyar Irányzat megteremtője.
A közönség lelkes óvációban részesítette a felszólalókat.
A vélMitóioa éi at ellenzék.
Közismeretes, hogy az ellenzéki képviselők már több Ízben kérdést Intéztek a mi-nlsxlerelnökhöz arra vonatkozólag, ml fog ak^or történni, ha február 16lg nem tudják tető alá hozni a választójogi javaslatot. Annyi lány, bogy miután • kisgazdapárt élesen állást foglal a titkosság mellett, Hallerék pedig azintán több pontban nem engednek a választójogi javaslatnál — biztosra lehet venni, hogy a körülbelül azáz főre megszaporodott ellenzék nem fogja megszavazni a javaslatot, különösen azért nem, mert a leg-jobb eeetbeq; Is csak -3—4 nap állana rendel kezésére a jjávpsía(. általános vitájához.
A kormány állítólag aláírásokat gyűjt • képviselők körében a felhatalmazásra, hogy azon e»e(ben, ha február 16-ig nem tudná tető alá hozni a javaslatot, mondja ki a nemzetgyűlés, hogy életét a javaslat meg-szavozásáig meghosszabbítja.
Teljesen biztosra veszik, hogy az ellenzék is hozzá fog járulni ahKoz, mert tartanak att#, bogy azon eaetben, ba a nemzetgyűlés anélkül oszlana szót, hogy megszavazná a javaslatot,\'.a.kormány rendeleti uton fogja életbeléptétől á« eszerint fog választatni.
Kitört ■ német vasutaiiztrájk.
Berlin, február 3. Ma éjfélkor megkezdődött a német vaiuti tisztviselők ét alkalmazottak sztrájkja. Miután a sztrájkolókhoz a többi vasutasok nagy része, különösen a mozdonyvezetők és Vonatkísérők is csatlakoztak, Poroszország területén a vasúti forgalom nagy része megbénult. A déinémetor-azági megszállott területen nincsen sztrájk, ellenben a Németországon áthaladó nemzetközi vonstok, különösen Bécs irányában nem közlekednek.
A kormány, amely erélyca intézkedése-ket tett a sztrájk leküzdésére, megszervezi a sztrájk letörésére szánt klsegilő szolgálatot. A sztrájkban részes egyesületek valamennyi vezítőjét letartóztatják. Máris több letartóztatás történt,
Berlin, február 3. A német vasutassztrájk, amely eddig részlegesnek volt mondható, rq« reggel 6 óra óta általánossá váll. A néraat. yaiuusiiövclség fő-intézőbiioltaága &tszás.lax*vazattélí< kettő ellenében proklamálta az általános sztrájkot.\' Hir szerint a
_ZALAI KÖZLÖNY_
vasút .sok mozgalmához a poste és távirda-tisztvlselők is csatlakoznak, a postássztrijk bekövetkezése már c*ak órákon mu\'ik.
Berlin, február 3. A birodalmi kancellár az általános német szakszervezeti vezetőséggel közölte, hogy hajlandó a szakszervezet képviselőit a délután folyamán meghallgatni a sztrájk helyzetről.
Berlin, február 3. A vasutassztrájk miatt a szénellátásban nagy zavsrok lesznek. A berlini gyáriparnak alig 10—12 napra való tartalékja van. Rosszabb a helyzete a gázgyárnak és a városi villamossági telepnek, mert ezek legfeljebb 5—6 napi készlettel rendelkeznek.
Harcra kéarülnek a román pírtok.
Kolozsvár, február 3. A román nemzeti párt elhatározta, hogy az egész vonalon felveszi a harcot az ellenzék ellen. Ez a határozat Erdélyben óriási feltűnést keltett. Az egyetemi hallgatók ma este Kolozsvárott nagy demonstrációra készülnek, amelyen a párt előtt tüntetni készülnek a kormány ellen.
Károly királyt le akatják mondatni a cseh trónról.
Bécs, február 3. Csehszlovákiában parisment! akció Indult mrg, amelynek célja, hogy IV. Károly király formálisan mondjon le a cseh királyi trónról. Ex ugyanis eddig hivatalos formában még nem történt meg.
A korona Zürichben.
htidapesl, febi. 1. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) —.77\'/i, osztrák korona: —\'17, az osztrák bé yeg-xelt bankjegyé pedig —\'8 szantim.
T&rSDE.
Bud«p*at, febiuír 1
Valataplao: Ntpoloon 2600, Pout 2850, Lét a —, DolUr Ö62, Franci* írwok 6525, t.«ngy«l 21,
Miilu 337\'/,. Ura 2975. Owtrik RuUl 67, Ul JW,
Sxokol 1220. Svljil frank--KojofudlnJj 868, Frank-
Jlaii —, HotU&d forint —, Bé-cw ktll rali* 8\'/,
Brtékek: Makw HlUi--, Chntrák Hitel 660,
Hml C60. Jeliilog 308. LwsÁmitoM 760, Kcrokedolmi Bank 6700, Magytr-OUíí 300, B*ocsl»> 5000, Dra«h« 39(0, AluUoot ttin 10200, Stiuvirl 4210. S*i(,6ut}iai
4625, Urikiny)--, Rima 1630, Schlkk 955, Guttaua
--, Nratd 17350, DioSca 2575, Klotild 2850, Mtgyu
Cakót 18X0, AdrU 6200, AtUntlk» 2500, Kfrátyiör ——, Bosayik-Anrir 465, I.lpŰk —, Phttbui 695, VaimncyoJ
VUJ*mo« -, GiralUouioo 2400, KonkotdU 2170, Wll
Vuut 1510
— Alsólendva kiürítése. Tegnapelőtt hivatalos helyről nyert információ alapján hirt adtunk ariól, hogy Alsólendva kiürítése csütörtökön megkezdődik. Erre a hírre ugyancsak hivatalos helyről a kővetkezőket kaptuk: Tegnapelőtti számukban Alsólendva kiürítésire és Átadására vonatkozó htrük téves. A február 2-án a demarkációs vo.ial mentén kezdődő bejárás célja nem AUó-lendva és a szomszédos községek viuza-adása, hanem ax ideiglenes határvonalnak különösen a vonal által elválasztott birtoktestek és kőzsíghatárok egyesítése céljábó va.ló kiigazítása. Az eljárásra vonatkozó táviratot hivataloi helyeken is félreértették. E félreér lés folytán kerölc forgalomba az a hir, hogy Alsólendvát és a szomszédos községe • ket a jugoszlávok\'kiürítik ét a magyar hatóságoknak átadják. Megjegyezzük, hogy Rédics* ről ma olyan jelentést kaptunk, hogy a jugoszláv csapatok összecsomagoltak s egy részük kivonult.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország: mennyországi
___1922. február 4
Közgyűlés a Polgári Egylstbu
A Polgári Egylet a tagok nagy érdek-lődéae mellett február 2-án tartotta rendes közgyűlését. A kőzgyül/st Paill Lajos elnök nyitotta meg. Veilák János titkári jelentése után Eperjesy Gábor bemutatta a múlt évi számadásokat ás a folyó évre azóló költségvetést, melyet a közgyűlés egyhangulsg tudomásul vett s a tisztikarnsk, valamint a választmánynak a felmentvényt megadta. Ezután következett a kötvények klsorsolása, majd az uj tlsltikar és választmány megalakítása. Elnökké újra Falts Lajost, alelnökké Knortzer Györgyöt, lltkárrá Veilák Jánost, háznaggyá dr. Málék Lászlót, könyvtárossá Orlutay Gyulát, pénztároasá Lányi Láazlót, gondnokká Tóth Zoltánt, ügyésszé dr. Etíényl Gézát választották meg. Eperjesy Gábort, aki 20 év óta viselt pénztárosi állásáról lemondott, meleg óvádóval ünnepelték. A választmány régi tagjai mellé uj tagokat választoltak: dr. Dómján Lsjos, Eperjeay Gábor, Barsó József, dr. Mutschenbacher Edvin, Lesczinszky Szaniszló, Schwartz Gusztáv és Weiszberger Kálmán. Az indítványok során Golenczky János javasolta, bogy azokat, akiket a Polgári Egylet két évvel ezelőtt ax Egyletből kizárt a akiket a bíróság, valamint a fegyelmi hatóságuk rehabilitált, vegye vissza a tagok sorába, illetőleg semmlsitse meg a reájuk vonatkozó kizáró határozatot. Az elnök javaslatára- az indítványt az uj választmány elé utalta a körgyOlé*. Délután 3 órakor a tagok Uuét nagy számban jöttek össze a hogy résztvegyenek a márványtábla leleplezéién, melyet az Egylet hősi halóttjainak emlékére készíttetett a választmány. Az egylet tagjai közül hőel halált haltak: dr. Bentzik József, dr. Ferenczy György, Graff Károly, Haffner János, dr, Rilrcz József és dr. Vajda Béla, kikről dr. Darás László mondott megható emlékbeszédet. Az emléktábla-Meplezéa a Himnusz éneklésével ért véget.
Este nyolc órakor az egylet termeiben társas vacsora volt, melyen a tagok majdnem eljes számban megjelentek. Vacsora közben Fatts Lajos elnök lelkes pohárköszöntőt mondott. Vázolta a Polgári Egylet múltját, főképpen pedig azt a szellemet, mely a Polgári Egyletet mindenkor jellemezte. Ex a szellem a becsületes -demokrácia szelleme\' volt A Polgári Egyletben adott találkozót egymásnak hosszú évtizedeken át városunk Iparos, kereskedő és tisztviselő társadalma. Itt nem volt sohasem különbség tag é> tag között, mindenkinek egyenlő jogai és kötelességei\', voltak. Majd a nehézségekről beazélt, melyekkel a Polgári Egyletnek a legutóbbi években-kellett megküzdenie. A Polgári Egylet e»en nehézaégek kőzött la teljesítette feladatát: -a társadalmi konszolidációt axolgáltá éa arra\' törekedett, hogy« minden sxélsőségtől távok tartsa magát. Befejezésül Egylet kulturált*1 törekvéseiről szólt s kijelentette, hogy a jő* vőben a Polgári Egylet a kulturális kérdésekkel b intenzivebben kíván foglalkozni, mint a legutóbbi években tehette. Faits elnök szavalt többször zajos tapiolással szakították félbe. Az ünneplést meg is érdemelte, mert neki van legnagyobb része abban, hogy az egyesület minden szélsőséges kilengéstől távol tudta tartani magát. A vacsorán még több pohárköszöntő hangzott el. Az Egylet tagjai, akik a világháború óta most tartották nieg előszűr a közgyűlés napján szokásos társas-vacsorájukat, vidám hangulatban éjfélig maradtak együtt.

1922 február 4
Z.»LAI KÖZLŐN/
Letartóztatott újságírók.
Pécsről jelentik : Pénteken a késő e.li árákban a rendőrség letartóztatásba helyelte Újvidéken Császár Géza és Tkomon Sándor újságírókat, a „Délbácska" cimü napilap munkatársait. Éjfél tájban pedig dr. Slcxdk Rezső ügyvédet, a „Délbácska" felelős szerkesztőjét.
A letartóztatás után halalmas plakátok jelentők meg az utcán, melyben az „latina" szerkesztője azt publikálta,\' bogy a „Dél-bácska" szerkesztőségében nemzet- és államellenes propaganda szálait szőtték.
Délután biro járt, hogy a késő esti órákban zajos utcai tüntetések lesznek. Az utca képe Is ezt mulatta. Tiz óra tájban lovas és gyalogos rendőrpalrouilleok járták be az ulcákit. A Templom-terel, (ahol a .Délbácska" szerkesztősége van) és a Templomtérre vezető utcákat is szuronyos rendőrök állották eL A kaszárnyákban katonai készenlét volt.
Az éjjeli órákban a „Délbácska- részéről 30 tagu küldöttség utazóit Belgrádba, hogy a kormánynál Interveniáljon a fogva lévő újságírók érdekében.
Császár Géza és Thomann Sándor hírlapírókat a rendőrség ma átkisérlelte az államügyészség fogházába, dr. Slezák Rezsőt pedig szabadon bocsátották és rendőri megfigyelés alá helyezték.
A szerbek naijy haragja a .Délbácska" Iránt tulajdonképpen egyik decemberi közleményére vezethető vissza. A december 14-iki számában ugyanis a „Délbácska" Mary angol királyi hercegnőről „Amikor a királykisasszony szerelmes" címmel cikket közölt, smelyben a többi közt ezt írja:
„As angol királyi hercegnő inkább egy angol hercegbe lesz szerelmes, mint egy degezterált uralkodóbál korcsssrjadékába."
Ezen mondatnak pikáns izét az adja meg, bogy éppen abban az időben hire járt, bogy Sándor szerb király Mary hercegnő kezéért, utazott Londonba.
Majdnem egy hónap múlva a „Délbácska" így rektiRkálja a fenli sorokat:
„A cikk kitétele találgatásokra éa félremagyarázásokra adott alkalmat . . . kijelentjük, bogy a cikk egyetlen állítása se hozható összefüggésbe I. Sándor király őfelsége személyével, annál kevésbé, mert a cikket szó-szerlat vettük át a Kolozsvárott (Románia) megjeleni Elletnék clmü napilapból,"
Ebből a helyreigazításból aztán azt is megtudta, hogy kl az a „degenerált korcs", aki előbb a cikkét nem értette. Ezt az újvidéki jlstlna" és Fekete Tivadar „Az Uccá\'-ja kl is használta a „Délbácska" ellen. Izgatták a szerb hatóságokat és közvéleményt, tendenciózusnak tüntetve fel a cikket. Ez Indította tehát a „Délbácskára" a sierbek haragját.
— Mozgalom a shjrmmí ellen. A Magyar Asszonyok Szövetségének debreceni Intéző bizottsága legutóbb tartóit ülésén elhatározta, hogy minden erejével küzdeni fog az úgynevezett mondaln-táncoknak, elsősorban a shymminek a tánctermekből való kiszorítása. mellett. Akció indult meg a szövelség kebelében a bálakon megnyilvánuló esztelen fényűzés ellen is, mellyel egyesek az éhoző tisztviselők éa munkások türelmét teszik próbára. Hasonlóképpen skciót Indítottak még a kártyázás kiküszöbölésére is.
hírek.
— Polgármester választás Kapós\'
várott. Kaposváron folyó hó l én zajlott le a nagy érdeklődéssel kísért polgármesterválasztás. Kaposvári jelentés szerint leadtak 122 szavazatot. Ebből Vélek György dr. kapott 66 ot, Szopkő István dr. 56-ot. A szavazás eredménye szerint Kaposvár polgármestere Vétek György dr. lett. Dr. Vétek György 1886. január 12-én született Kaposváron. Grmnáriumi tanulmányait Kaposváron, Csurgón, Pécsen és Debrecenben végezte. A civis városban, Debrecenben tett érettségit 1906-ban- Ugyanebben ez évben került a pécsi postaigazgatósághoz. Innen 1908 ban lépett Pécs város szolgálatába. 1912-ben letette az államszámviteli vizsgát. A jogot Pécsen és Budapesten végezte. 1916 ban doktori oklevelet szerzett. 1919-ben került az állami számvevőszékhez Budapestre, ahonnan most Kaposvár r. t. város polgármesteri székébe ült.
— Balázs Árpád daloztólye. Az országos hírű dalköltő, Balázs Árpád mai estélye iránt óriási az érdeklődés. A nótáskirály tsgnap este érkezett Nsgyksnizsárs és már az este zajos ünneplésben részesült egy előkelő kisebb társaságban. A rendkívül érdeklődéssel várt dalestély programja a következő: 1. Két babonás szép szemednek. 2. Levelet hozott a posta. 3. Az alispán lánya. 4. Salzburgi csapszékben. 5. Édesanyám sírját. 6. Amerre a Szamos kanyarog. Szünet. 7. Szidnak engem az emberek. 8. Levelem, levelem. 9. Akit én szeretek. 10. Ahogy én szeretlok. 11. Piros pettyes ruhácskádban. 12. Megérett már a cseresznye. A dalestély fél 9 órakor kezdődik a Polgári Egylet nagytermében. Az estély után tánc lesz. Felülfize-tésekel, tekintettel a jótékony célra, köszönettel fogad a Szanatórium Egyesület.
— Eljegyzés. Hagy Margitkát Tapolcáról eljegyezte Bálinlh Gyula, a nagykanizsai vámhivatal vámszaktisztje. A vároaszerte közszeretetben és közkedveltségben álló „nólás Gyuszit" ez alkalommal az aranyifjúság elhal, moztn a gratulációk egész halmazával.
— Ax Irodalmi K8r csUtörtoki lyceálla előadása. A Zrínyi Irodalmi és Művészeti Kör csütörtök délután megtartott lyceélis előadása várallan változással folyt le, amennyiben dr. tíenisch Arthurnak előadása — meg nem érkezése miatt — elmaradt. Az alkalmi előadó Surány! Gyula kegyesrendi tanár volt, aki a régi farsangokról tartott\' élvezetes, szórakoztató előadást. A közönség a szimpatikus és kilüciő előadót meleg ünneplésben réslesitctte. Eiután Ujfolussy Gyula, lapunk helyelles szerkesztője olvasott fel egy nagyon kedves s meghaló novellát kolozsvári szomorú emlékei közül. A színes, köllői aláfestésekkel átszőlt novella, kitűnő előadásában stílusosan alkalmazkodott az Irodalmi Kör megsiokott nivójához.
— Megszüntetett vonatjáratok. A Magyar Kir. Államvasutak igazgatósága közli, hogy a német vasutassztrájk következtében mától kezdve a D 401—402. számú vonatok nem közlekednek, vagyis a Béca és Buksrest közt közlekedő D 1-606, illetve a D 601—U. számú vonatoknál az Ostand—Bukarest és Amsterdam—Budapest közvetlen kocsik, továbbá a Páris és Bukaresten át közlekedő Orlent-ezpress vonatoknál az Ostand—Bukarest és Amsterdam-Bukaresti hálókocsik közlekedése szünetel.
(z) Ma este fél 8 órakor a Markó-féle vendéglőben zártkörű mulatság tartatlk, melyre mindenkit szívesen lát s Rendesiség.
— Állami tanítók, tanítónők előlépés <s. Az állami tanítók fizetését legutóbb rendező 1918: VIII. népiörvény slspján vsls-mennyi áll. tsnltó, tanitónő valamely fizetési osztály 3. fokozatába soroltstqlt be. Ha a besorolásról szóló rendeletben feltüntetett időponttól (pL 1918. julius 1-től, vagy 1918. november 1-től, vagy 1919. január 1-től) számított várakozási Idő (3 év) letelt, az áll. tanítóknak magasabb fizetési fokozatba való előlépésre van Igényük. Ezért minden állami elemi iskolai tanerő, aki már több mint 3 éve van valamely fizetési osztályban és fokozatban, avagy 3 évi várakozási ideje rövidesen lejár, kérje Írásban a kir. tanfelügyelő-aégtöl magasabb fizetési fokozatba való előléptetését. A kérelemhez csatolni kell az 1918:VI1L néptörvény alapján történt illetményrendezésről szóló tanfelügyelői kiértesítést, különösen, ha a kiértesítést sz illető más tanfelügyclőségtől kapta, mivel annak idején még nem Zalavármegyében működött. A beérkező kérelmek alapján a tanfelügyelőség a pénzügy igazgatóságot^ a raagaaabb illetmények folyósítása Iránt sürgősen megkeresi a ha a kiutalás megtörtént, erről az érdekelt tanerőket értesíteni fogja.
(x) Balázs Árpád nótái, eino Nacht, Sulmmy tánc, Dobrecenba kéne menni stb. zcnemUujdonságok állandóan kaphatók fizchel Fülöp Hal könykereskedésáben
— Irodalmi délután. Vasárnap délután az irodalmi Körben nivós irodalmi előadás lesz. Bodrogközy Zoltán az Irodalmi Kör választmányi tagja be fogja mutatni kiadáa előtt álló költeményeit. Hazafias, Irredenta és szerelmi dalainak egy része a lapokban már nyilvánosságot látott. Most a szerző előadásában hallhatja őket az Irodalmi Kör publikuma. Ziinyi Károly, a csurgói tanítóképző Intézet igazgatója Muraközről fog előreláthatólag értékes elősdást tartani. A programot zeneszámok fogják még tarkitauL
(z) Coraicai zzáaz, — a szezon egyik legszebb filmje az Urániában azombat, vssárafp.
— Zrínyi Károly előadása a Ms»a-kSzről. A szabad lyceumban vasárnap ette Zrínyi Károly s csurgói tsnilóképző igazgatója a Muraközről tart előadást. Zrínyi Igazgató, aki a Csáktornyái tanítóképző Igazgatója volt hosszú időn keresztül, a Muraköznok egyik legalaposabb Ismerője • egyben kilOnó eiősdó. A bennünket közvetlenül érintő hazafias sió-adásra felhívjuk olvasóink figyelmét. Az elSsdáft a vezetőség néhány kiérő számmal egészili ki.
(x) Fányttxéal forgalmi adó tárgyak. A különböző rendeletekkel slapossn megnövesztett fényűzési forgalmi sdó alá eső tárgyak belüsoios Jegyzékét adls ki Székesfehérvárott a Számmer Imre utóda Pannónia nyomda-vállalat dr. Mikota Bálim pü. fogalmazó szerkesztésében. A pontos kis mü mlndon koros-/kedőre nélkülözhetetlen. Megrendelhető a kiadó cégnél SzékesfshérvArolt, Bástya utca 9. ,
— Nyugdíjas tiszták, altlsstak (tényleges állományból származók) olcsóbb szénre előjegyeztelhetik magukal a városi népgondozó kirendeltségnél február hó 4-én.
— Értesítés. Földigénylők február 9 én vasárnap dilelólt fél II órakor értokozlewtt és délután fél 4 órakor gyűlést tartatlak a Keresztény Otthonban A vezetőség.
— Káralam. Egy Otgyermokes szfgéoy vaiutl munkás, Hí havi fizetését, 1400 koronát tartalmazó tárcáját lolyó hó 3-án clvaaztette, miáltal családja a legnagyobb nyomornak néz elébe, kéri a nemesszivű meguláiél, hogy a rendőrségen, vagy lapunk kiadóhivatalában leadni szíveskedjék.
(x) A znol bál. A nsgykaoissai Vendég. I sók, Szállodások, Kávésok, Mészárosok és Pincérok SegélyegyesQloto állal a Kaszinóban-rendezendő » fényosnek Ígérkező bál iráni máf is nagy az érdeklődés, melyet régi Jó hi$i»é~ hez méltán sorozhatunk a farsang legsikerültebb mulatságai közé. Az elókotőnek mondháté mulatság fél 9 órakor kezdődik. Tehát ba Jól éa kcliomesen akar mulatni, ugy menjen a mai bálra.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. február 4.
(x) Táncmulatság. Folyó hó 5 -én este 7 órai kezdettel Varazsdi-ut\'ca 15. szám alatt Vidakovicsné-féle vendéglőjében (JullnénO azagények Javára táncmulatságot rendezünk. KérjQk a nagyérdemű közönség szíves párt fogáaát. Kitkanhsai Kathollku* Legényegylet, (x) KI ax a Nobody? Nobody íz a titokzatos ember, aki hirtelen megjelenik Amerikában, do soha senkinek el nem árulja, hogy tulajdonképen kicsoda. Egy ember, természet fölöttinek látszó tosti és szolleml erőkkel Egy ember, akit épp ugy lehet a világ legerősebb, mint a legintelligensebb és legszellemesebb férfiénak nevezni. Lebilincselő példánya a megkapó férfias szépségnek. Egy ember, aki az összes titkos és az egész spiritiszta tudományt ismeri, aki az indiai fakiroknak és kinai varázs lóknak minden titkát tudja, egy ember, aki tetteivel és hatalmával az egész világot csodálatba ejti. Végül pedig egy ember, aki cselekedeteivel mindig csak Jót akar és mindig c*ak jói ér el. Kalandor, aminő soha sem előlto, sem utána, nem élt e főidőn, aki azonban szinte tormészctfölöttinek látszó képessé geit mindig csak a jónak és nemesnek szolgá latába állította. Ez Nobody — \' akit nem ii lehet tulajdonképen kellően Jellemezni — ez ő, a főszereplője a bemutatandó Nobody-film-szériának a Világ mozgóban, melynek 1 része a Világ-mozgóban ma szombaton és holnap vasárnap lesz bemutatva.
(x) Uránia szombat, vasárnap egy mámortól és szenvedélytől izzó korzikai dráma Corsldai nász. Három corsicai fivér egy má moros, kéjes karnevál éjjelen vérboszut áll tulajdon nővérén s annak titkos jegyesén a csak a szü/ko, kijózanító reggelro viradva jönnek annak tudatára, hogy a szenvedély vakon vezetto őket, — ártatlanokat ér ta tőrük a a legromantikusabb boldogságot rombolta szét. A film Budapesten és Székesfehérváron valósággal lázba hozta a farsangi hangulatban élő közönséget, mert a legszínesebb, legizgatóbb tarkaságban vonul fel rajta a forróvérű, mulató déli carqcválnak minden buja szépsége, ötlo-tességo, pompája Corsicának természeti pompájával együtt. Budapest után az Uránia a második mozgó, mely vidéken Játssza.
Lapklhordók felvétetnek lapunk kiadó hivatalában.
Zongorát kercaünk bérletre. Ci n :
Fischel Fübp Fiai arubázaban.
SZÉNA
.zalma kapható minden minősígben, kicsinyben éí nsgjbin a legolcsóbb n.pí árakon
fternberger Testvérek
lafc.r_.U7- «• t.im.ar->.k( jfc • r».fc..1 Ifc n 41 h.ljb.n,
li4.hti.yM4r 4. <■...»•) »t»
Vadlya Hajnalka. gípIrínS vilali mindennemű jípuMi rouokíi, l«v«l««<. Megbír s,t átvesz ok hétköznapokon oato 8-8 lg,
vasár- és Ünnepnap délelőtt 9— H-ig. Toljea diicréció. Oc«ó, gyors, tiszta éa kifogástalan munkámról blnosIlOTi a n. é. kSzónségel. Lakás: Fóut Sí, emelet, |obb erkély.
Legmagasabb árban vesz
Ipari ás családi
varrógépeket
BRÁNDL SÁNDOR varrógépraktára
Nagykanizsán, Deák Ferenc-tár 2.
rexxxxxxxxxxxxxxx
X Ir.dotl ERFURTI léuMk. *a virág.
imagvak
mi^Jíooasaú gudaiigl
vetőmag
é. n6m.toras.al ótomiirolt lakarMáay.
répamag
■■ kapható:
x Ország és Widder
}{ H»M fa ■■^■rililiniát »
Jjj Kérjen aj.nlatot *S .rjaflyz.k.t II j
XXX XXX XXXKM XX X XX
VILÁG
mozgróképszinli.&x
Erisiksl ilráljií-lír, Szirtit izállria épllitékn
Tolofon 7-t. Tol.fon 74.
Szombaton és vasárnap a világhírű Nobody filmsorozat olló bemutatója
NOBODY
Detektív és kalandor-regény 6 felvonásban Minden felvonás egymagában egy-«gy különálló kaland. Soha ilyen filmóriá* nem volt láiható.
S/.erdán és csütörtökön
Bolayn Anna Portetinfll.
I\'áholy Z2 K, 18 K. 1. Wj IS K. I
U. baly l< Imüw. tn. h.:y 7 korona. I
Klf.adiiok hátkOuiap 0 át fél 9 órakor, vaaár- áa iinntp-oafokoo (41 4. J. ? i. í órakor. Pontos kHtUal^
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozöintézet
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatali telefon
78

Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Nyomdai . telefon
117
♦ ♦ ♦
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
O 0
Nvonatott • Uptulajdonoaok : Zalai éa Gjat-mati kSorvnyomdáiíban.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. február 5. Vasárnap
29. síim.
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Ss«kMSl$séf kUdóhtvsuli Pó-nl 13 it. ■- In(<nirb*Q-t«;eíoQ 78.
V.eKjetc-ilfc mlodlr kor* rejtKOl
rflszsRHKsírró i Dr. HEQEDOS OYÖROY
fi. UnU.U
raUKLÓSSZBRKESZTŐ: SODROOKÖZV ZOLTÁN
BlSHz.W.1 árak:
Síit. <vr. 690 K. FMm 280 K. Iis<4
«*!• 144 K. SüJ Un >0 K. Zfít, »iizo ix. 9 X
Mit akarunk!
Itt.: Dr. H*a*dU> György otmitljjilíu képrtsetl.
A lezajlott királylátogdáa nemeink a közéletnek a nyugimét, honem a politikai szenvedélyeket. U fenékig felkavarta. A nemzetgyűlésnek cjytnássül szemben illó pátijai az ellentéteket az ellenségeskedésig élezték ki. Érthető tehát, mindazok, akik lelkük minden atomjával e haza torsáéit aggódnak, kétséges remény kőzött kérdezik : mit hoz a jövő ?
Az a felfogásom, hogy ebben a hazában semmi aincs veszve, ha az önző politikai szenvedélyek helyébe azon elhatározásunkat tesszük, hogy n keresztény magyarság megmentéseért, erősítésééit és az elveszett területek visszEszerezhetéseiért megérteni igyekszünk egymást. Mert azt már n legtulzóbb legitimisták is belátták, hogy az 1921. év* I. törvénycikknek puccsal va.\'ó megszüntetése nemcsak súlyos törvénysértés lenne, hanem maga után vonná az ország pusztulását is. Az országnak van törvényesen megválasztott államfője, akinél haxasKoretöbbr önzetlenebb és törvénytisztelőbb magyar e hazában nincf. Az Ég legnagyobb áldása, hogy az került az ideiglenes államfői székbe, aki ma Kormányzónk. Tudjuk, hogy az ó égő hazaszeretetén és akaraterején megtörik minden, ami a felforgatást és a belbéke\'megzavarását célozza. Ezért a mai kritikus helyzetbon minden magyarnak első és legszentebb kötelessége, hogy odaadással, hálával és hódolattal tömörüljön az ország Kormányzója mögé.
Én hiszem, hogy ebben már egyet is ért minden becsületes magyar I Ezért a most megalakult egységes párttól a legnagyobb határozottsággal követeljük, hogy az agrár kérdéseket, amelyek a földmives nép talpra-állítását célozzák, minél gyorsabban és alaposan oldja meg. A politikai játékokból elég volt, de abból i», hogy fregoli szerepet játsró demagógok tovább ingathassák az országot. A -földmives nép nem igéralekct vár, hanem végrö már tetteket is. A főldbirtokreformról szóló törvény meg lett alkotva, eléggé jó tőrvény, ezért követeljük, hogy az sürgősen hajtassék végre, mert az szolgálja elsősorban és legeredményesebben hazáját, aki belátje azt, hogy a magyar főldmlvesnépnek földhöz juttatása a legnagyobb nemzeti érdek. Követeljük ezért, hogy a kormány minden erejével hasson oda, hogy a közigazgatás ennek a végrehajtását továbbra is ne igyekezzen akn-
dá,y°Kővetcljük, hogy a kormány ezen elsőrendű feladata mellett továbbra se feledkezzen meg a köztisztviselőkről.
Követeljük, hogy a házhelyekről szóló törvény újból elővétessek, mert ez igen sok faluban egyáltalán végrehajtva nem lett.
Követeljük ozt, hogy olyan>álasztójog alkottassák, amely szavazati jogot biztosit a
faluban is éa a városban i« az értelmes éa hazafias elemnek. Ebből a magyar nőket kizárni nem lehet.
Követeljük, hogy a felelőtlen demagógok által hirdetett osztályharc mindenáron elfojtassék, mert a városnak n szülőanyja a falu, emiatt egymásra vannak utalva, mindegyik oszlopa a magyar hniánok, ezért ineg nem hocsájtható hünt követ el ar, aki n maga kúded, tanulatlan politikájának pecc-nyéjót nz osztályharc parazsánál sütögeti. Viszont a városnak is be kell látnia ozt, hogy a magyar falu népe mérhetetlen áldozatokat hozott e hazáért, hihetetlenül nagy terheket visel és hogy ha a város lakossága nehéz helyzetben van, ezért nem szabad neki a f&lu földmivesét állítani oda bűnbaknak.
Követeljük n kormánytól és oz egységes párttól, hogy ar. adóbehajtások\' körül a legnagyobb pontosságot, alaposságot és igazságot honositsák mef. Kívánjuk, hogy e téren a község vezetőségének minél nagyobb szerepet biztosítsanak.
Követeljük, hogy pártot minden tettében a keresztény Nagy-Magyarorazág vezesse.
Ezekben látom azokat a legfontosabb és legsürgősebb kérdéseket, amelyeket a kormánynak és a mögötte álló nagy pártnak lehető gyorsasággal meg kell valósítani. Mert akkor, amikor az ország főldmivesnépe és az intelligenciának színe-java tömörült, a kormány megkapott minden erőt, amellyel az ország boldogulását rohamos lépésekkel viheti előre. Nem akarunk csalódni\' az uj politikai alakulásban. A miniizterelnök határozott és kemény ember, akinek óriási tehetségei vannak a kormányzáshoz, ezért teljes joggal várjuk el tőle Magyarország újjáépítését. I.
De szükségen oz is, hogy a keresztény magyar társadalom is tömörüljön. Mért azok a politikai csiripelő verebek, akik nsgyrész-ben idegen célok szolgálatában mást nett tessnék, mint a demagógiának szennyes fegyvereivel és tchctségtelenségüknek ezeh egyetlen eszközével ugratják a falunak éa városnak a népét: csak igy szerelhetők lo. A magyar nép a demagógia Után ugysaoi futott
__£ most se hsllgassotaf reál annak
egyetlen órvósszere "á koniánfr — munkájs. Ezt várjuk I
Meghosszabbítják a nemzetgyűlés mandátumát
A tegnapi mlnUztartanács. - A választójogi bizottság . választójogi Javaslatot.
elfogadta a
Budapest, február 4. A kormány tagjai tegnap eate minisztertanácsot tartottak, amely hajnali 3 óra után étt véget. Értesülésünk szerint ezen a minisztertanácson döntő elhatározások történtek az uj választójogi javaslat módosítása és a nemzetgyűlés meghosz-azabbitása tárgyában. A kormány tagjai a legrészletesebben megvitatták a politikai helyzetet s ezzel kapcsolatban arra a megállapításra jutottak, hogy a választójogi javaslatot február 13 ig lehetetlen törvényerőre emelni. Ez a vélemény alakult kl: hogy erre való tekintettel a nemzetgyűlés mandátumát, a t»a-lászlójogi javaslat és a Jórendiházi reform letárgyalására, néhány héUel meg kell hosx-szabbitont. #
A kormány részéről teljes határozottsággal megállapítható az igyekezet, hogy a választójog megalkotása és a nemzetgyűlés feloszlatása körül elimináljanak minden komplikációt. A kormány a juniusban össze ülő képviselőházat a helyre állott alkotmányosság faktoraként kívánja életre kelteni. A kérdéa megoldása természetesen nem olyan egyszerű, mert a kormány több Ízben lekötötte magát emellé az álláspont mellé, hogy a nemzetgyűlést február 16 ára minden körülmények
közt feloszlatja.
A kormány helyzetét kellemetlenné tette az a körülmény, hogy a kereszténypárt Halicr vezetésével csatlakozott az ellenzéki
pártok offenzivájához. Bár Bethlen • mai nap fotyafoán még- olyan kijelentést tett\', hogy a kormány « nemzetgyűlés meghosssab-
bitásának kérdésében még nem foglalt állást semilyen Irányban. Egészen bizonyos, hogy a kormány a jövő hét első napjaiban hivatalosan is tudomására fogja bozni a pártoknak, hogy a nemzetgyűlés mandátumának meghosszabbítását határozta el.
Budapest, február 4. A választójogi bl-zoltaág ma délután tartotta ülését, amelyen először fáy Gyula szólalt fel. A javaslatot elfogadta. Beniczk:/ Ödön hosszasan bírált* a javaslatot. Kifogásolta a 24 ével korhatárt. Hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani a Károly csnpatkeresztesek választójogát. Aat kívánja, hogy a választóknál ne a négy elemit, hanem az Imi olvasni tudást vegyék tekintetbe. Hosszasan beszél a nöi választójogról. Legalább is olyan mértékben meg kell hagyni, amilyen mértékben a Frledrfch-féle választójogi rendelet megengedte. A javaslatot antidemokratikusnak tartja. A javaslatot még általánosságban sem fogadja el
Ezután hosszabb vita Indult meg, melynek során felszólalt Klebelsberg b.
A bizottság ugy határozott, hogy a Javaslatot általánosságban elfogadja,
A bizottság ülésén az elleniék tagjai közül senki sem volt jelen.
ZALAI KÖZLÖNY
1922- február 5
A nemzetgyűlés ülése.
Budapesi, február 4. A . nemzetgyűlés mai ülését 10 óra után nyitotta meg Gaál. A napirend előtt Szilágyi Lajos szólal fel. Szóvá teszi, hogy a rokkantügyi törvényjavaslatot a bizottság határozat képtelensége miatt másodízben sem lehetett tárgyalás alá venni.
Elnök kijelenti, hogy megteszi a szükséges intézkedéseket. Ezután folytatták az Ipartörvény revíziójáról szóló törvényjavaslat tárgyalisát. Élénkebb vita csak a 116. § nál Indult meg, mely a tanoncoktatásról intézkedett.
Kovács Emil kívánja, hogy a hit- és erkölcstan tanítását vasárnap tartsák meg, nehogy az Inasok szakszervezetekbe járjanak.
Páljfy Dániel túlságos humánusnak tartja a tanoncokra vonatkozó intézkedéseket. Kéri, hogy legalább az oktatást tegyék tökéletessé. Kiemeli az iparosok intelligenciájának a fontosságát.
Htgytshalmy felszólalása után a szakaszt változatlanul elfogadják. Ez az első eset, amikor az ellenzék a kormánnyal szavaz.
Frühwirih javasolja, hogy rendelettel állapítsák meg, hogy a Pénzintézeti Központon és az OKH n kívül kik foglalkozhatnak bank- éa pénzváltó üzlettel. A Ház az indítványt elfogadja. A többi paragrafust változatlanul fogadják el, ezzel az ipartörvényt részleteiben Is elfogadták.
Elnök azünetet rendel. Szünet után az ország mezőgazdasági munkáspénztárak részére járó dijak szabályozásáról szóló javaslatra kerül a sor.
Ttmtsváry Imre részletesen ismerteti a javaslatot. Utal arra, hogy vidéken rendkívül kevés az orvos. Az ország orvosainak fele Budapesten telepedett le, ennek következtében az egészségügyi berendezkedések a vidéken .folyton rosszabbodnak,
frühwirih kijelenti, hogy százezer lakosra csak 18 orvos esik ás minden azáz lakos közül 79 orvosi kezelés nélkül hsl meg. Erre nézve statisztikai adatokat olvas fel. Határo-
A nirvanás asszony.
Irta i UJfalussy Gyula.
Ugy toppant bele az életembe, mint a többi nö. Szép volt és szőke, mint a hold aranysugarának fénykévéje, szemének tüze égetett, kacaja finomra csipkézte lelkemet és járása ütemes volt, mint régi zenélő órák halk melódiája. A társalgásban hűvös volt s az uton. amig hazakísértem c»ak keveset beszélt. Bundája gallérját magasra, egészen a füléig húzta a kérdéseimre éppen, hogy igent, vagy nemet válaszolt. Hiába próbálgattam témáimat jóformán percenkint yáltoztatni, s a nön, a s?ereimén keresztül az élet rejtelmeibe behatolni, ö csak hallgatott a csak azt mondta. Igen vagy nem.
Már a kapu kilincsén tartotta kezét és búcsúzott, amikor szótlansága felöl érdeklődtem és bevallva vereségem-.t ezeket mondottam :
— Asszonyom megbuktam, a Nirvanába zuhantam. Mondja, feltám»dha*«ok-e ?
Az asszony arcán a pillanatnyi meghökkenés rajzolódott ki. Mírőn rám nézett, szeméből nagy bánat tükröződött ki. Idegos kis rángás vonaglott végig szája körül s ezt mondta:
— A Nirvanába ? Maga talán hisz benne ? Hiszi a megsemmisülést, a teljes megszűnést ? En igen I Lássa ez a téma érdekel. Jöjjön cl holnap délután teára, akkor m>jd elbeszélgetünk. A viszontlátásra!
A vizit ideje másnap elérkezett. — A
xali javaslatot terjeszt be a kötelező balesetbiztosításra vonatkozólag.
Moycr ehhez hozzájárni.
Kis Menyhért a javaslat mellett szólal fel.
Elnök több szónok nem lévén, a vitát bezárja. A Ház általánosságban, majd részleteiben is egyhangúlag és vita nélkül elfogadta a javaslatot. A napirend megállapítása után szünet következik, mely után rátérnek az interpellációkra.
Kállay Tibor válaszol BenkŐnek a műit hetekben előterjesztett interpellációjára. Bejelenti, hogy már több helyen váltottak be 1000 koronán aluli pénztári jegyeket. Ezután is fokozatosan akarnak előrehaladni e kérdésben. Interveniálni fog, hogy a vagyon-vállság fejében a pénztári elismervények és hadikölciőnkőtvények is elfogadtassanak. A pénzkicserélésnél hamisnak bizonyult bankjegyek becseréléso tárgyában kijelenti, hogy a felülvizsgálat folyamatban van. Gondos kodni fog, hogy a jóhiszemű jegybirtokosokkal szemben méltányosan járnak cl.
A Háx a választ tudomásul veszi.
Szilágyi a vagonlakók és hajléktalan menekültek ügyében intéz interpellációt o népjóléti miniszterhez. Elmondja, hogy Ber-nolák ezeknek különböző Ígéretet telt, igy megígérte, hogy a kinyomozott lakásokat a vagonlakók részére fogja ©Irekvirálni. Azt az aktát azonban, mely a kiutalást lehetővé lette volna, ismeretlen módon ellopták a miniszter asztaláról. Kérdi, hajlandó-e a kinyomozott lakások cimeit tartalmazó akták ellógása ügyében a vizsgálatot kérlelhetetlen szigorra lefolytatni és végül hajlandó-e a lakásokat elsősorban a vagonlakók számára kiutalni.
Bernoiák válaszában kijelenti, hogy az .ősszel óriási JozlódO állott be a lakáshivatalnál, ezért nem tudott kellőkép intézkedni. A vagonlakók száma folyton szaporodik. November 30 tói december 31-ig 3700 menekültet helyeztek el. Hosszan foglalkoiik ezután a budapesti lakáaviszonyokkal.
Szilágyi él a viszontválasz jogával és a választ nem veszi tudomásul. A Ház a választ tudomásul veszi.
Drágul a dohány.
Budapest, február 4. A Nyolc Órai Uj>ág irjs: Illetékes helyen értesülünk, hogy n hivatalos lap holnapi számában közli a pénzügyminiszter rendeletét, melynek értelmében a m. kír. dohányjövedék által forgalomba hozott dohány, szivar- és cigaretta-készítmények eladási árai lényegesen felemeltetnek. A rendelet azonnal hatályba lép éa Igy a dohányárak holnap már magasabb áron kerülnek forgalomba.
Károly apanage-fizetéséaek feltételei.
Graz, február 4. Belgrádból jelentik: A jugoszláv kormány o nagykövetek tanácsának átnyújtotta a minisztérium határozatát Károly király apinageja ügyében. A jegyzékben a jugoszláv kormány kijelenti, hogy elvben hozzájárul az oponage kifizetéséhez, do csak a kővetkező feltételek mellett: 1. Az apanage nagyságát az érdekelt államok e célra egybehívott és kellő meghatalmazással ellátott konferenciája állapítja meg. 2. Az apanaget minimumban kell megállapítani, mely a király családjának eltartására szükséges. 3. Az apanagenak Jugoszláviára eső ré*zét Jugoszláviának jutó német hadisarcból a jóvátételi bizottság utján fizessék ki.
A második •zavarás is eredménytelen volt.
Róma, február 4. Római jelentéi szerint az Observatorc Romano óvatosságra inti a közönséget az újságoknak a konklávéra vonatkozó közléseivel szemben. A pApai hivatalos lap figyelmoztet arra, hogy a konklávé-ban résztvettek esküt tettek a legmélyebb titoktartásra, igy valóban hitelt érdemlő hirck nem szivároghattak ki.
Róma, február 4 A Szent Péter téren állandóan nagy tömeg tartózkodik. A t**1*"!" szavazás után ma történt mog a második szavazás, mely szintén eredménytelen volt, amit a felszálló fekete füst tudatott a várakozókkal.
A tőzsde magánforgalma.
Budapest, február 4 Dollár 668, Márké 340, Lei 616, Szokni 1260, Koronadinár 840, Bécsi kifizetés 8\'/,.
hat órát ütötte a toronyóra, amikor beléptem a ház kapuján. Az előszobában szobalány fogadott. Kabátomat lesegítette, kinyitott egy ajtót előttem, s betessékelt a fogadó szobába azzal, hogy a nagyságos asszonynak, aki már vár rám — bejelent.
Pár perc múlva az asszony budoárjában ültem. — Már tul voltam az udvariaskodó bocsánatkérésen, hogy éltem a meghívás jogával és tiszteletemet tettem s kifejezést adtam annak is, hogy a vendéglátó háziasszonyt jobb szinben és kedélyben üdvözölhetem, mint tegnap volt, sőt mír ama gyanúmat sem lepleztem, hogy kétségbe vonom a Nirvanába való hitét, mert minden, ami körül vesz, minden, amit itt látok, az mind életet lehel és sehol semmi nyoma a lemondásnak, a megsemmisülés szűri e vágyának. A szoba bútorai, a falak szine, a szőnyegek, a kézimunkák buja szinpompájs, n képek kacér mesztelenségei, a csecsebecsék és dísztárgyak színes, zagyva és mégis finom összevisszasága csak életkedvet korbácsol ki abból, aki a puha fész-k lakója és asszonyom, — mondottam — ne vegye rossz néven, de a maga nagyszerű, üde fiatnlságo, a magából kilármázó asszonyiság, a sok vágy, arait azép testében felhalmozva rejteget — és a nirvanázás, a Nirv»nábr»n való hit — e percben olyan parrdoxonnak látszik előttem, omilyenre még példát nem találtam.
Ei mégis — mondta az asszony — én hiszek a Nirvaná\'oan. Az én életem a lemondás, a megsemmisülés, a pusztulás. Az én ismeretségem pusztít, az én barátságom tönkretesz, letaszít, a porba sujt. Nekem
nem lehetnek Ismerőseim, barátafto. Aki velem kőt ismeretséget, cx a végzetet hívja ki maga ellen, az a Nirvanába zuhan és megsemmisül menthetetlenül, ezer szenvedés kőz&t. Elenyészik, atomokra oszolva felszívódik, eltűnik épen ugy, mint ahogy én hiszem a Nirvánát. En generációk átkát, fájdalmát, bánatát cipelem magamban, mint zu-hogó nagy folyam, amely néha kicsap medréből és árjával magához ragad valakit, hogy gyilkos medrében halálra fulsssza.
— En a .Nirvanás asszony" vagyok.
Kopogás halat szolt s a szobalány jelent
meg pukedlizva az ajtóban és engedélyt kért a tea behozatalára.
Behozhatja, mondta kissé nyersen az asszony. Jó magam is szinte boszankodtam, hogy igy kettészakadt az érdekesnek Ígérkező beszélgetés. S hogy ne-talán szünet álljon be, vagy más tárgyra siklódjon át a beszéd, igy szóltam:
Asszonyom, maga talán nagyon érdekesnek akar fellünni s csak azért mondja ezeket a borzalmakat. Megnyugtathatom, én nem félek s barátságát nem látom olyan veszedelmesnek. Különben ^llom a harcokat a harcolni szeretek.
Az asszony rámvetette szomorú kék szemeit és kérőn, félve mondotta:
— Nem, nem, a maga barátságát többre értékelem barátság nélkül, semhogy a romlását akarnám. Higyje, hogy nekem igazam van. Az én barátságom pusztít. S hogy ezt 4>ebÍ70nyilst>m, elmondom életem történetét. .(Poljrt köv)
1922 február 5.___
Városi közgyűlés.
Elfogadták a tanács Javaslatait. A kórház alapszabályainak megváltoztatása. Egyetemes állásfoglalás Nlsponszky dr. mellett.
(Saját tudósítónktól.) Gyenge érdeklődi, mellett folyt le a tegnopi városi közgyűlés Krátky István dr. főjegyző elnöklete mellett. A tárgysorozat pontjai az előadók ismertetése után egyhangúan peregtek le mindaddig, amig a kórház alapszabályainak módosítása került sorra. Ennek tárgyalása kap-csin roppant érdekes felszólalások történtek.
Kau/mon Lajos dr. aljegyző ismertette a tanács javaslatát, rávilágított arra, hogy az elavult alapszabály milyen viszás helyzetet teremthet, hn a megfelelő módosítást nem eszközlik. Arról van ugyanis sió, hogy a kórházi alapszabályok értelmében az igazgató-főorvos látja el a sebészeti osztály vezetését, akinek műtő-orvosi oklevelének kell lenni. Annak idején, amikor Nisponszky dr. kinevezése megtörtént, őt n kórház szülészeti osz~ tályára választották meg, azonban az első perctől kezdve a sebészetet látta el.
Miután a kórházi alapszabályok előírják, hogy az igazgató-főorvosi állást cjak az töltheti be, aki műtő orvosi oklevéllel bir, Nisponszky dr. obbn a helyzetbe kerülhet, hogy mütő-orvosi oklevél hiányában elesik a sebészeti osztály vezetésétől is, amelyet immár két év óta olyan osztatlan elismerés mellett töltött be, hogy nz elismerésnek csak gyenge visszhangja volt a közgyűlés megnyilvánulása, holott mindenki a legnagyobb elismeréssel foglalt dr. Nisponszky mellett állást. A tanács oda kívánta módosítani az alapszabály ide-vonatkozó pontját, hogy mondja ki a közgyűlés, miszf.rint az elbírálásoknál e két évi gyakorlat mentesít a műlöontosi diploma felmutatása alól, mivel egyetemi tanárok is vannak, akik ezzel nem rendelkeznek.
A tanács javaslatához először Szigethy dr. szólt hozzá. Azt kívánta, hogy a közgyűlés most ne határozzon, mivel az egész alapszabály erős módosítást íog szenvedni. A napokban, talán folyó hó 8-án küldöttség utuzik a népjóléti miniszterhez, ahol a kórház ügyét feltárják s valószínűleg gyökeres változtatásokat eszközölnek.
Faíts Lajos képviselő szükségesnek tartja a módosítást, mivel olyan helyzet állhat elő, hogy akkor már bizonyos személyi kérdésekben nem diszponálhatnak.
P. Hédly Jeromos a tőle megszokott energikus szókimondással felfedte a kérdést: „Nisponszky dr. kiváló orvost tehetsége, példás szorgalma és ambíciója városszerte, egyetemlegesen közismert. Én magam is azok közül vagyok, akik személyemben igénybe vettem kiváló orvosi tudását. A kórházban naponta 3-^-4 operáció fordul elő, amit bámulatos ügyességgel s tudással eszközöl. Egy ilyen embert, akit az áldás özönével halmoznak el, nem engedhetünk el Nagykanizsáról. Sosem lehet tudni, hogy melyikünk mikor kénytelen magát operációnak alá vetni s már az a tudat is, hogy biztos kezekbe kerülök, megnyugtató. A tanács javaslatát elfogadom."
Szabó Zsigmond dr. azt magyarázza, hogy a kórházi bizottság is ragaszkodik a kiváló sebész Nisponszky dr. személyéhez.
Villányi Henrik csatlakozik a tanács
Z*LAl KÖZLÖNY
Vérözön,
Irts: Bodrogköxy Zoltán.
Feltéptetek bennem minden eret, Kofröcskölöm hát vérrel az eget. Piros foltnak hajítom fel oda. Villámos, égő, magyar égboltra. Lent nem látjAtok buzogni testben, Szikkadni a húsos magyar földben
Nem látjátok felszíva virágba. Zokogni, a magyar muzsikába, Nem látjátok hevülni mátkában Őrjöngni a magyar katonában Nem látjátok csicsegve ömölni Itatva itatni . . . részegitni! . . .
Lent nem láttck ömölni magyar vért Amellyel fizettünk e földórt bért Lent nem láttok vértől sárzott rögöt Nektek innen már mind klgözölgött, E kis hazában sincs barát, testvér Itt senki más, csak testvérgyilkos él.
Itt a magyar utonáll magyarra Oda sem hederít Tiszán túlra Honnan négy esztendeje lesik már, Meddig lesz demarkációs határ S a magyar itt egymás erét vágja Tét olvultan haláltáncát járja.
Itt a magyart magyar öli koncért Rogyasztja vérét alamizsnáért. Pecsenyéjét haza üszkón süti Gerendáját korommá égeti Feltéptetek bennem minden eret, Bcfröcskdlüm hát vérrel az eget!
Akarom, hogy felhő b5 ne fedje, Soha meszelőtök szót no kenje Ne mossa le ember esdcklése. Sc földnek, se égnek kőművese, Mén h.t körmével a sirját assa Szerszámával le ne kaparhassa! —
Dobálom hát oda fel nz égre, S könyörgök az Iaen szerelmére, Lássátok még a magyar vértócsát — Mit az Isten tán meg sem is bocsájt — De pirosra festem az ég boltját Ne itassa kripták koporsóját.
S ha ott sem látod a fajoJ vérét, Hát én elhozom n Mindon véget Jaj! Vérözönt zuditok kezéuk Induljanak meg Egek és Földek S akkor ne cső, magyar vór hulljon A földből is magyar vér bugyogjon!
Akkor aztán ömöljön véreső Robbanjon majd ki tűzbe a mező Minden réti fű máglyaként égjen Fű, ín, virág, ember becsméreljen, Hogyha egyszer majd én ugy akarom S a földet a vértói megcsapolom.
Vérzáport ne oltsa szüzek könnye Folyjon a vér piszka, gőze, szennye, Legyen irtóztatóbb, mint valaha Bűnben pusztult Sodorna, Gomora . / Nyúljon szét fortyogva vér a földön, Ha megindul a magyar vérözön.
1922. jaiv 30.
javaslatához, minden esetben fontos, hogy az alapszabály módosítással körül bástyázzák magukat. Ha szükséges ezen is lehet módosítani.
Krátky István dr. elnök szavazásra teszi fel a kérdést. A köxgyülés egyhangúlag elfogadja a tanács javaslatát- Indítványozza ezután, hogy a módosított alapszabály pont röglön életbe lépjen. Névszerinti szavazást rendel el, amikor a rögtöni életbe lépést elfogadják.
A további pontokból ís mindenben a tanács javaslatát fogadták el.
H i hiBIf.
Balázs Árpád
a dalköUö fejedelem, az édes, bus magyar nóta e hivatott nagy mestere tartotta tegnap dalestélyéi a Sanatoríum-egyesűlet rendezésében. Előkelő és nagyszámú közönség gyűlt össze ez alkalommal a Polgári Egylet nagytermében, hogy az ősi zamatu, bűbájos hangú, imádandóan magyar dalu nóták szerzőjének előadásában gyönyörködjék és ünnepelje a magyar zseni e kivételes képességét és hódoljon a nótokincsnek, mely kisirt annak hegedűjéből, felhangzott szivet-tépöen, belemélyűlt a lelkekbe, hogy mint dallammal egybeforrt nótaszöveg mindörökre bevésődjék, ott éljen és nemzedékről, nemzedékre öröklődjék. Egymás után sírtak fel a szebbnél-szebb Balázs nóták a nagymester hegedűjéből. Zúgott a taps és lélektel visszafojtó csend terűit el, ha nótázott a nagy mester. A műsor tiz< nkét nótáját még párral medtoldotta, hogy aztán a fáradtra tapsolt közönség a tánc mámorának adhassa át magát. —
— Hazaérkezett orosz fogságból. Kovács Gyula dr. táblabíró járásbirosági elnök főhadnagy fia, aki hat esztendőt töltött orosz hadi fogságban, tegnapelőtt haza érkezett. A fiatal aktív katona a szenvedések s viszontagságos élet mellett Is megtartotta a fiatalos lelki ruganyosságát s a rengeteg szenvedés telo tapasztalattal, messzi világ látásával kiaknáz- . hatatlan kincs lesz a számára. A boldog fiúért évekig aggódó apa tegnap kedves baráti körben örvendett haza került fiának. Örömében barátai és ismerősei is őszintén részt veszaek.
— Az Úrasszonyok Mária Kongregációjában a kongregáció prézlse főtisztelendő P. Hédly Jeromos kezdemónyezéséro mull áv junlus havában özv. Weber Károlyné elnöklete alatt megalakult a caritativ szakosztály, mely rövid fennállása dacára már is száp eredményt ért el, moly az clnöknő, és a szakosztály tagjai buzgólkodásának köszönhotŐ. Az első szegény, özv. SchHfTerné, egy évek óta beteg asszony, mint egy gyorssegélyt 494 kor.-t kapott, azóta 240 kor. havi segélyt élvez N. N. egy öt gyermekes családanya szept. okt. nov. hónapban 60—60 kor. segélyben részesült. Egy vagyontalan hivatalnoknő temetésére az elnöknő, és egy tagtárs gyűjtése 1200 kor. Egy elhalt úrinő temetési költségeihez 405 kor. járult. Karácsonykor a szakosztály pártfogolt szegényei részére gyűjtőnek és adakoztak: özv. Weber Károlyné 455 kor. 5 kgr. kenyér és 5 kgr. finom liszt, Özv. Deák Péterná 80 kor. Acs Józscfnó 250 kor., özv. Mágics Ferencné 80 kor., özv. Vicenty Lajosnó 32 kor., Mészáros-nó Bentz Márta 125 kor.t. Segélyben részesültek: özv. Schiifferné 500 kor., özv. Hor^áthné 300 kor. Vajdáné 132 kor. N. N. 150 kor. Mészáros Károly beteg foltozó cipÓ6z részére, kinok 9 gyermeke van, az eddigi gyűjtés eredménye 1031 kor. Kovácsné 20 kor. Vargáné 20 kor. Prosztovitsné 20 kor. Rledlmcyerné 25 kor. Acs József 60 kor. Gürtlerné 100 kor. Bojtor Józsefné 50 kor. Pintér Nándorné 30 kor. Szenes Dczsőnó 100 kor. Az úrasszonyok Mária Congregációja 1922 év február 1-én belépett mint alapító tag a Stefánia egyesületbe, az 1000 koronát is befizette. A jószívű adakozóknak, kik adományaikkal e szép sikerhez hozzájárulta*, c helyen mond köszönetet az Úrasszonyok Mária Kongregációjának caritativ szakosztálya.
Uránia Jön! A Tarzan fia , Jön!
u
ZALAI KÖZLÖNY
1922. február 5.
— Irodalmi délután a szabad
lyceumban. A szabsd-lyceumban ma este 6 j\' órakor tartja meg Zrínyi Károly, s Csurgói a ! áttelepített Csáktornyái tanítóképző intézet igazgatója a Muraközről szóló előadását. Az est j második pontja Bodrogközy Zoltán fellépése less, aki legújabb verseit fogja bemutatni. A magas színvonalú, hazafias felolvasó estre felhívjuk olvasóink figyelmét. Belépő dij 6 korona. A vezetőség minden érdeklődőt szívesen lát.
— A Sanatorium Egyesület eatélye. Előkelő, báli közönség előtt folyt le tegnap a Sanatorium Egyesületnek, a nagykanizsai tüdőbetegek javára rendezett estélye. A táncot műsor előzte meg. Az országos hirü dalköltő, Balázs Árpád énekelte cigánykiséret mellett örökéletű magyar dalait. A kitűnően sikerült estély megrendezése a Sanatorium Egyesület agilis elnöknőjének, kövesdi Boer Gusztávnénak érdeme, aki az estély erkölcsi sikerén kivül az arra nagyon is rászoruló nagykanizsai tüdőbetegeknek juttatott Jelentékeny segitségot.
— A polgári lakolal tanárok fizetésük rendezését sürgetik. A polgári iskolai tanáregyesület a Polgári Iskolai Tanárképző disxtermében rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek egyetlen tárgya a polgári iskolai tanárok anyagi helyzetének javitása volt. Mezey Lajos elnök megnyitója után Dulovits Árpád dr. ministteri tanácsos a kultuszminiszter üdvözletét tolmácsolta, majd Gurgudits Antal szegedi polgári iskolai igazgató sorolta fel a polgári iskolai tanárság sérelmeit. Indítványára kimondotta a közgyűlés, kogy kivánja a mai rendfokozati rendszer megszüntetését, a fizetésnek tisztán a szolgálati évek száma alapján való megállapítását és a polgári iskolai tanároknak a főiskolát -végzetekkel egyenlő elbánásban való részesítését.
— Anyakönyvi hírek. Január 29-től február 4-ig az anyakönyvi hivatalban a kővetkező bejelentések történtek: Születeti. 8 fiu, 7 leány. Házasságot kötöttek: Gozdán Antal államrendőr Büki Juliánnával, Kiss György földműves Bagonyai Juliánnával, Juhász István tárházi munkás Magyar Teréziával, Nagy László földműves Imrei Annával, Baj József földműves Snidár Erzsébettel. Halálozások: Kráhicz József 75 éves földműves szervi szívbaj, özv. Horváth Józsefné Lanovics Borbála 83 éves tüdőlob, Gerócs Mária 16 éves tűdőgümőkór, Jáklits Jánosné Tanké Mária 77 éves végelgyengülés, özv. Magyar Józsefné Rátz Katalin 69 éves tüdőlob, özv. Hertelendy Gyuláné Illés Lujza 68 éves gerincagyhűdés, Kovács György 64 éves napszámos veselob, Palkó Katalin 80 éves aggaszály, Halász István 73 éves nyug. déli vasúti kalauz tüdőlob, Klicserics István 44 éves tüdővész. Varga István 76 éves napszámos orbánc, özv. Simonka Józsefné Kis* Anna 55 éves gyomorrák, Tálosi Jolán 10 éves agyhártyalob, Bregovics László 77 éves földműves állkopocsrák, Horváth Pál 78 éves tüdőlégdag, Lakatos Károly 5 hónapos tüdőlob, Pető Terézia 1 hónapos hörghurut, Bellák Alajos 39 éves délivasuti kalauz tüdőlob, özv. Deutsch Jakabné Anhalccer Cecília 81 éves végelgyengülés, özv. Magyar Ferencné Skrivalics Rozália 65 éves tüdőhurut.
— \'Háxaaság. Dr. Berger Miksa orvos és Bruck Blanka urleány a mai napon tartják esküvőjüket Siófokon.
— Ax Irodalmi és. Művészeti Kör zenekara ma, vasárnap déluján 2 órakor ós holnap hétfőn este 8 órakor opcrctt-próbát tart. Pontos megjelenést kér KeUing.
— Adomány. A lőgimnázium cserkész csapata részérc b&ró Inkey Pál 1000 ós dr. Simon György kanqnok 100 koronát adomá-nyoztak.
(x) Rendeléseimet ezentúl naponta d. e. 10—12-ík, d. u. 2—4-ig (14—16-ig) tar-^ , tom^— Dr. Hídvégi.
(x) BUnöo, buja Korneváli a Korzikai náaz vaaárnap, hétfő.
— A péksütemény ára. Zalavármegye törvényhatósági árvizsgáló bizottsága a péksütemények árát darabonként 2 koronában és a kenyér árát mindenféle kenyérnél az eddigi árainál kilogrammonként 2 koronával olcsóbban állapítja meg. A rendelet azonnal hatályba tép.
(x) Orvosi hir. Dr. Berger Miksa fül-, orr-, torok- és gégeorvos három heti szabadságra utazott.
— A Nagykanizsai Ipartestület által létesítendő elaggott iparosok menháza mindinkább a megvalósulás stádiumába lép. E körül nagy érdemei vannak, különösen Bazsó József ipartestületi elnöknek, ki fárad ságot nem ismerve, minden alkalmat megragad, hogy a nemes ügynek szolgálatokat tehessen. így az ő kezdeményezésére az Ipartestület elhatározta, hogy ax idén is február 25 én magas szinvonalu hangversenyt rendez, hogy ennek jővödelmével is a menház-alapot gyarapithassa. Az előkészületek már nagyban folynak és a legközelebbi napokban megjelenő művészi plakátok bizonyára nem fogják hatásukat téveszteni. A táncoló ifjuiágnak még csak annyi, hogy tánc kivilágos kivirradtig.
(x) Urániái Szerda éa caütörtök: A préda.
— Poatások mulatsága. A nagykanizsai postaalkalmazottok ének- és kultúregyesülete. 1922. február hó // én a Polgári Egylet nagytermében jótékonycélu, zártkörű, tánccal egybekötött műsoros estélyt rendez. Belépőjegy : Páholy 250 kor., oldalszék : I. hely 50 kor,, II. hely 40 kor., III. hely 30 korona, karzati ülőhely 30 kor., karzati állóhely 15 korona, földszint 20 kor. Kezdete 20 este 8 órakor. Jegyek a nagykanizsai 1. sz. városi postahivatal főnöki irodájában a hivatalos órak alatt válthatók.
(x) Táncmulatság. Folyó hó 5-én este 7 órai kezdettel Varazsdi-utca 15. szám alatt Vidakovicsné-féle vendéglőjében (Juliuéni) a szegények javára táncmulatságot rendezünk. Kérjük a nagyérdemű közönség szives pártfogását. Kiskanizsai Kbtholikus Legényegylet.
(x) Néxxe meg a szezon legizgatóbb filmjét: a Korzikai nászt vasárnap, hétfő.
(x) Értesítés. A Nagykanizsai Segélyegylet Szövetkezet (alakult 1862-ben) 1022. január hó 1-én nyitotta meg 60-ik évtársuia-tát. Egy törzsbetétre 4 éven át heti 1 korona fizetendő. Egyszerre tóbb hét is befizethető. A befizetett tőkét és az osztalékot lejáratkor készpénzben folyósitjuk. Elfogadunk tagjainktól takarékbetéteket és folyószámla betéteket. — Kölcsönöket folyósítunk kezességre, kézi- vagy jelzálogra kötelezvények, váltok stb. alapján. Uj törzsbetét-könyvecskék kaphatók a szövet-kezet hivatalos helyiségében: Csengeryut 4. (Pesti Magyar Kereskedelmi Bank palota.) — Telefon 154. A könyvecskék egész héten át délelőtt 0—11 Ora között befizcthetők. — Az igazgatóság.
(x) Uránia szombat, vasárnap egy mámortól és szenvedélytől izzó korzikai dráma Korzikai nász. Hftrom korzikai fivér egy rná-moros, kéjes karnevál éjjelen vérbosszút áll tulajdon nővérén s annak titkos jegyesén s csak a szürke kijózanító reggelre virradva jönnek annak tudatára, hogy a szenvedély vakon vezette őket, — ártatlanokat ért a tőrük s a legromantikusabb boldogságot rombolta szét. A film Budapesten és Székesfehérváron valósággal lázba hozta a farsangi hangulatban élő közönséget, mert a legszínesebb, legizgatóbb tarkaságban vonul fel rajta a forróvérű, mulató déli karneválnak .\'nindpn buja szépsége, ötletessége, pompája Korzikának természeti pompájával együtt. A főszerepet Henri Krausz jáisza. A csodás hatású filmet az Uránia hétfőn is adni fogja.
Zsoldos tanintézeti
Uu<I*lM*l. V1Í.. Oohlny-o. 8». T»l«fon J6u«r 134-47.
. • tejyobbdn készít otó magtavlxigákr*. Vidékieknek levelező oktatna
specUUs, sugirf.nxniUUA IrtUakvayvek «l»r;ia
(x) Na, ex la hihetetlen, ma a Hu-
nyady utca 32. szám alatti trafikban mindenki a régi árban vásárolhat pipadohányt és szivart amennyit csak akar. Siessen venni, mert holnap már drágább lesz az összes dohány áru.
— Tanítónők háxaaaága. Érdekes vita támadt Németországban a tanítónők házassága körül. A háború végéig ex nem volt megengedve, illetőleg a férjhez ment tanítónőnek meg kellett vállnia állásától. Az uj alkotmány II. fej. l28. §a azonban kimondja, hogy a női hivatalnokokkal szemben érvényben volt kivételes intézkedések megszűnnek. A bajorok azonban semmikép sem akarnak beleegyezni obbo, hogy férjes tanítónőket alkalmazzanak, mert szerintük ax anyaság és tanítónői állás kettős terhét a nő el nem birja. Vagy egyik, vagy másik hivatásnak szenvednio kell. A hivatalnoknőncl « házasság inkább csak a munka mennyiséget befolyásolja, a tanítónőnél a minőségét is. A sok érv közül, melyet a tanítónők házassá g« ellen felhoznak, valláserkölcii szempontból legsúlyosabb annak a ténynek megállapítása, hogy szülé* előtt n tanitónő állapota a gyermekek közt éretlen, erkölcsrontó beszédekre ad alkalmat- £ranciaor*rngban e hátrányokat a férjes tanítónők erkölcstelen uton akarják megszüntetni, ott szinte szabály, hogy tanítónőnek nem lehet, legfeljebb csak egy gyermeke. A németek ilyon áron tanítónőket nem akarnak.
— A gazdaközönség figyelmébe.
A földmivelésügyi miniszter a tenyéazapii-állatok beszerzése terén fennforgó nehézségek enyhítése, a kő-rségi, közbirtokossági stb. közös vagyon megóvása, valamint az állategészségügy érdekeinek kőrvetett módon vnló megvédése céljából 60550/1922. F. M. sz. a. kelt körrendeletében utasította a vármegyei és városi törvényhatóságokat, hogy a községi vagyon kezeléséről szóló szabályrendelet megfelelő kiegészítésével gondoskodjanak arról, hogy az Ösh\'.c* köztenyésztésre használt községi bikák baleset vagy betegség folytóni kényszervágásból vogy elhullásból származó károk ellen biztosíttassanak. A m. kir. földmivelésügyi miniszter felhívja továbbá a köz- és legelőbirtokosságokat, .úrbéres közösségeket, állattenyésztő egyesületeket és szövetkezeteket, hogy a köztenyésztésre használt bikájukat baleset vagy betegség folytóni elhullás vagy kényszervágásból származó károk ellen szintén biztosítsák, valamint felhivatnak saját jól felfogott érdekükben azok a magántulajdonosok is, akiknek bikái tenyészigazolvánnyal vannak ellátva. A bikabiztositással járó költségek, ha a bikatartási, illetve állattenyésztési alapból nem fedezhetők, akkor azok a közös gazdálkodási költségek, vagy a legeltetési dijak megfelelő felemelésével, vagy az anyaállat tulajdonosok közötti megosztással viselendők. A m. kir. földmivelésügyi miniszter meg engedi továbbá, a biztositási dijak fedezésére a községi állategészségügyi pénzalapok igénybevételét. A szegényebb köxségek kőz- és legelőbirtosságok stb. pedig a vármegyei állattenyésztési vagy a vármegyei állategész-ségügyi ebadó alapból megfelelő segélyben részesíthetők.
Nyilt-tér.*)
A városban elterjedt azon téves hírekkel szemben, miszerint néhai leányunk- Ács Anna férj. Szabadi Kárólyné a szülei végett lett öngyilkos, mint ahogy azt Szabadi Károly híresztelte, h következőket hozzuk nyilvánosságra: Szabadi felesége halála után pár hónapra megnősült s feleségül vette Pápay Juliskát. Azonban, mint most kiderült, nem mi, hanem ó vitte sirba leányunkat, mert ő üldözte ki go-rombaságaival és rossz bánásmódjával a világból, mert második feleségével is éppen ugy bánt s már egy hónapja, hogy nem is beszélnek és cl is valtak c miatt. így tehát nem mi, a szülei, akik igazán szerettük leányunkat, üldöztük őt a halálba, hanem Szabadi. így most már a rágalom, melyet ránk fogott Szabadi, tisztázva van ezek után. _ ^cs István és neje Vadász Katalin.
\') Ar c rovAltur. k-JioJ\'.ekcrt s«a \'a j.fckciií^
» kisdOhiviul .\'eltlwstigct re® viB«l
19^2- február 5.
ZALAI KÖZLÖNY
Apró hirdetések.
Eladó ház. Kossuth Lajos-cár 9. szAmu ház szabad kézből eladií. BSveboet Kreznír György Szepetnek, nsgyvendéglő. w
Vadlya Hajnalka gépírónő vlílnll mindennemű gépirásl munkát, levelezést. Meg-bízást átveszek hétköznapokon estoC—8ig, vasár- ós Onnepnap délelőtt 9—11-ig. Teljes diseréció. Olcsó, gyors, tiszta és kifogástalan munkámról biztosítom a n. é. közönségei. Lakás: Fő ut 22, emelel, |obb erkély.
Zongorát keresünk bérletre. Cim :
Flschel Fülöp Fiai áruházában.
Német gyorsírást és nyelvet lanitok. Alsó gimnézistát correpetálásra elfogadó!:. Cim a kiadóhivatalban. .
Feltéllen tisztességes, szerény, jobb családból származó IS—14 éves, esetleg árva lsányt keresek két kis gyermek mellé. Cim a kiadóhivatalban
Egy jókarban lövő rövid fokelo zougorn eladó. Megtekinthető Zárda-u 8 szám alatt.
A város belterületén egy nagy ken felesbe kiadó. Bővebből Eötvös-tér 28. földszint
Sepröpállnka, valódi, 150 liter, napi áron alul kisebb tételekben is eladó. V.da-vendéglő, Kozinczy-utcs.
Egy jókarban levő mészáros jég. szekrényt megvételre keresek. Ugyanon egy jócsaládból való 0u tanulónak felvételik. Szabó Lajos henlcs, Teleky u. 87.
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
Monori gazdasági, konyhakerti,
virág-magvak kerti eszközök
kaphatók és clőjegyezhetők
Magyar Élelmiszerszállitd és Áru-kereskedelmi Részvénytársaság
nagykanizsai fiókjánál
PöárJegysék Ingyen rendelkezésről
Uradalmak
és gazdaságok figyelmébe!
A J»Unkó* IetJo\\>1> <» l«SOlc«<JM>
tetőfedő anyagát,
a fMtncln bO»y»U
cement-cserepet
■ iSUIUa Sír"\'"\' " ■"IZiUoin zjZ.CJ.
Bertha István és Társa
belontrugyér, Ssékeslehórvir.

A NAGYKANIZSAI VÁROSÉPÍTŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Zrínyi Miklós-utca 33.1.
Bejárat Fff-ut 6. alatt Telefon: 293. sz.
tizemét folyó hó 1-én megnyitotta.
ELVÁLLALJA
mindezanemü építmény szakszerű tervezését és kivitelét.
Modernül felszerelt és elsőrendű specialisták vezetése s.
olalt álló tervező irodája ás építési osztálya, valamint nagy anyag-készletei lehetővé teszik, hogy megbízói kívánságai szerint a legegyszerűbb H leggazdaságosabb vagy művészi és lucrativ megoldású építmények tervezését és kivitelét gyorsan, pontosan és a legolcsóbban hajtsa végre. Szakembereit szükség esetén helyszíni tanulmányozások, felvételek, ajánlatok kidolgozása végett kiküldi.
Folvilrfgositáaokat és előzetes k8Itségveté««ket díjmentesen ad.
Építési anyagkereskedésében
n kiskanizsai uton a Franz-molom mellett
mindennemű épitési anyag
u. m.: épületfa, deszka, asztalosáru, mész, cément-és vasáruk (szegek, szerszámok etc.) traverzek; hnax-nált vasúti sinek, égetett Bgyog-tégla és cserép, kész ajtók és ablakok stb.
legolcsóbb áron szerezhetők be
Budapesti iroda: Vilmos császár-ut 7., fél em. Telefon 154*35
5

I *
* ♦
t
ZALAI KÖZLÖNY
19i2. február 5
Házeladás.
A nagykanizsai 598 sz. telekjegyzd-könyben foglalt 660/b 1. hrsz. 243 négyszögül területen, Teleky-ut 51. szám alatt épült házaimat, az 1922 évi február hó 26-án délután 2 árakor, a helyszínén, lakásomban turtandó önkéntes nyilvános árverésin, a legtöbbet ígérőnek eladom és a tehermentes telekkönyvi átíratásról is kezeskedem Mire a venni szándékozókat ezennel meghívom
A feltételek nálam megtudhatók és esetleg kézatatt Is alkuba állok.
Két szoba, konyha és kamarába. — a telekkönyvi átírást felmutató végzés alapján és kiköltözködésem után, — a lakásügyi hatóság utján azonnal beköltözhető lesz.
Tömbömé Junt.its Mária
Legmagasabb árban vesz
Ipari és családi
varrógépeket
BR4NDL SíÍNDOR varrógépraktára
Nagykanizsán, Deák Ferenc-tár 2.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orszfeo] ttMblrtokremf«í 8irósáj által tngtéflyuelt
Ingatlanforgalmi irodája.
Ma m. BMttár ». Táltos d.: fcJaH Irratu,
Eladó birtokok t
223 holdas veszprémmegyei birtok, melyből 160 hold priina szántó, 8 hold szóló, 2 hold akácás a többi rét ís legelő, Jó ós elegendő gazdasági épületekkel.
300 holdsa birtok Vestprá-i megyében, melyből 170 hold szántó, a többi erdós legelő, 140 hold szántó bérlettel.
100 holdas birtok Zalában prtma földek, nagy kastéllyal és gazdasági ípOletckkel.
100 holdas birtok Tolnamogyébcn gazdasági épületekkel.
47 hold földbirtok Somogymegyébrn éptllet nélkQI.
lő holdas szőlőbirtok Balatonföldvár mc lett, 24 mtr. hosszú épülettel.
13 holdas birtok Soniog) megyében épület nélkül.
6 holdas szőlőbirtok Zalamegyében, minta-oltvány, vasútvonal mollett szép épülettel
3 holdas szőlőbirtok termő szőlővel beültetve Gycncsdiáson épülőt nélkül.
a holdas szőlőbirtok Keszthely melleit szép épülettel.
20 holdas szőlőbirtok Somogy megyében vasút vonni mentén, melyből 8 hóid tertnő faj-szőlővel van beültetve. Nagy gyümölcsös, uri\'ok, gazdasági épületek, vízvezeték, halastó stb.
Eladó hazak i
Családi h»z, 4 szobás beköltözhető lakással, modern, adómentes.
Lakóház, 3 szobás, azonnal elfoglalható lakással, istállóval, kocsiszínnel, nagy kernel.,.
Családi ház 8 szobás lakással, gyönyörű istállóval és udvarral.
Cs4ádi ház 4 szobás lakással, csendes utcában
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Kétemeletes sarűkpalola forgalmas utcában.
Kétemeletes üzletház a piac közelében.
Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadó üzlettel.
Lakóház, forgalmas útvonalon 3 hold termőfölddel, 2 szobás elfoglalható lakással
Keszthelyen szép modern ház nagy lakasokkal.
Balatoni villák a Balaton somogyi és zalai pa/tjan minden nagyságban.
Budapesten üzletházak, bérpaloták, villák és telkek a legelőnyösebben eladók.
Ualeth.lyUéjíek éa Irodahelyiségek Nagykanlxaán a váró. középpontjában átadók.

* MEGNYÍLT
a
Dunántuli Éielmiszer-és Áruforgalmi Részvénytársaság nagykanizsai húsüzemének
* FŐRAKTÁRA
A Nagykanizsán, Csengery-ut 6. sz. alatt
^ Telefon 59. sza Táviratcím: Transdanubia
Elsőrangú füstölt csemege* ^ áruk állandó nagy raktára!
* Eladás nagyban és kicsinyben!
A Zsirsertések és angolfaju hússertések a legmagasabb napi árakon minden mennyiségben átvétetnek,

r.
VILÁG
mozgóképszínház
Erztikit királyai-tér. Szarui tzllMl épIllUHl Telefon 74. Telafon 74.
Vasf.rnnp n világhirU Nobody filmsorozat bemutató).
NTobody
Szerdán és cstllSriökön
Bolayn Anna
HENNY PORTENNEL
V
HbIuíÍmV\' \'\'""\'y 22 K- 15 X. 1- hl\'y 15 K, II FJi«láaík fcátkúacap e i.láteérakor,vaaár-<a ilooao-
UWjatOl. n. ls »„„„. in h,.y , i0:001 || oafokon KM, (,?(>« érakor Pootoa k.ídái I


QQaoaooaoooooooQt) □ooonoooaoö
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóúitézet \'
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó tpunkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek, csinos és gyors kivitelben állíttatnak elő.
K\'-
Eadóhivat,
78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
Nyomatott . l.ptuUidonovA : ZtJal é. Gyamvati k6ayvn»o.„Jijíbí,. ~ "
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. február 7. Kedd
30. sxám.
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SMckMitűiég fa kUdóhlv.uli Pő-nt 13. as.
- InI.rarb.o-l.Ufoo 78. -
Mcgjoloulk mindig kora roKgol
FÓSZBRK&SZTÓ:
Dr. HEGEDŰS QYÖROY
rBLSLÓSSZBRKSSZM:
BODROGKÖZY ZOLTÁN
Blólls.tésl árak:
in. 360 K. FíMrr. 980 K. Ktfj^ ina 140 K. Kfy SOK. Egyi .tán árm S K
Ratti bibornok - XI. Pius - az uj pápa.
Róma, február 6. A Sixtusi kápolna kéményéből fehér füst szállott fel, amely azt jelenti, hogy a pápaválauítáa megtörtént.
Róma, február 6. A Stefani ügynökség jelenti: A2 uj pápa a S/entpéter templom külső erkélyéről áldást osztott. Az egybegyűlt néptömeg ujjongva üdvözölte az uj szent-atyát.
Róma, február 6. Ralti bibornok, milánói érseket, volt pápai nunciust a conclave ma délben pápává választotta.
Az uj pápa XI. Pius nevet vette fel.
Az uj pápa ahhoz a csoporthoz tartó-zott a bíbornoki kollégiumban, amelyhez Gaspori bibornok, XV. Benedek volt államtitkára. A megválasztás az olasz királysággal való kibékülés gondolatának és ezzel együtt az olasz katholikus néppárt diadala.
XI. Pius pápa életrajza.
Ralti Achiies 1857. március 31-én született a milánói érsekség tei.üietén levő Desio-ban. Tehit az idén tölti be a hatvanötödik életévét. Tanulmányainak végeztével rövid lelkipásztori működés után tudományos pályára lépett. Sok évig volt tisztviselője a milánói Ambrosino könyvtárnak,, amelynek 1912-ben prefektusa is lett. Ugyanakkor a milánói Szent Ambrus székesegyház kanonokjává is kinevezték. Több tudományos munkát irt.
Milánóban Ratti elsősorban a katholikus közoktatásügy érdekétan fejtett . ki nagy munkásságot, ő volt a minap megnyillott milánói katholikus egyetem kezdeményezője. Amikor páter Ebrle előrehaladt korára való hivatkozással megvált a vatikáni könyvtár
vezetésétől, X. Pius pápa Rattlt nevezte ki a disszes állásra, amelyet 1914-ben foglalt el. 1919. év augusztusában XV. Benedek pápa Rcttit Lengyelország és Oroszoiszág apostoli vikáriusává nevezte ki. Sorra járta a háború által elpusztított lengyel területeket. Orosz földre is átment ahol apostoli buzgalommal bátorította és segitette a bolsevisták által üldözőit katholikusokát. Munkássága során nagy súlyt helyezett arra, hogy Lengyelország diplomáciai összeköttetésbe lépjen a szentszékkel. Amikor ez megtörtént, a pápa 1919. január 6-án levantói címzetes érsekké és városi vikáriussá nevezte ki. Munkásságát oly eredménnyel teljesítette, hogy amikor Ferrari bibornok, milánói érsek a mult évben meghalt, a pápa 1921. nyarán őt nevezte kl milánói érsekké.
Az egyik milánói újság szerint Ratti mindenkire mély gondolkodó benyomását leszi. Tévedne azonban — mondja a lap — aki ázTKfiaJ, Fiögy őHfaárdhg csak elméleti ember, mert nohategyénl hajlamai kifejezetten a tudományos pályára terelték, sohasem vált egyoldalúvá, sőt mihelyt alkalom kínálkozott, a lengyelországi politikai ügyek rendezésével Milánóban az olaszországi katholikus politika bölcs és körültekintő Irányításával mindenkinek, de különösen a római körök osztatlan elismerését vívta ki.
Már a conclave összeülése előtti napokban sürün emiitették Ratti nevét pápajelöltnek és ilyenformán megcáfolta azt a régi olasz közmondást: „Hogy aki pápaként lép a conclaveba, mint bibornok hagyja el ozt.„
Február 16-én f eloszlatják a nemzetgyűlést.
Az u| országgyűlés Junlus 20-ig összo ül.
Budapest, február 6. Ma délben 12 órakor a nemzetgyűlés épületében levő miniszterelnöki tanácskozó teremben összegyűltek a miniszterek Belitska és Bánffy kivételével és normális minisztertanácsot tartottak. Ezen a minisztertanácson megvitatták \'a választójogi törvényjavaslat lehetőségeit és azokat a szempontokat, amelyek a kormányt állásfoglalásában vezetik. Körülbelül 2 óra hosszat tartott a tanácskozás, amelyre meghívták egy órakor Tőry Gusztávot, a Kúria elnökét és Wlasics Gyulát, a közigazgatási bíróság elnökét is.
A gyűlés végeztével a miniszterelnök közölte, hogy a tanácsnak egyhangú határozata, hogy a nemzetgyűlést február 16-án minden körülmények közt és feltétlenül meg-
szűntnek tekintik, azontúl a nemzetgyűlést nem tartják együtt.
Foglalkoztak azzal is a minisztertanácson, hogy milyen alapon fogja a kormány a választásokat megejteni, amennyiben a reformjavaslatból február 16 ig törvény nem lesz.
Értesülésünk szerint a kormány a most benyújtott tőrvényjavaslat alapján áll. Ezen az alapon akarja a választásokat megejteni. A javaslaton azonban számos módosítást akar a-miniszterelnök végrehajtani.
Arra a kérdésre, hogy mit fog csinálni a kormány akkor, ha a választójog ~ február 16-ig nem megy keresztül — viszont kérdéssel fordult az ellenzékhez —, ami ugy szólt — garantálja ezt a többségi akarat érvényesítését.
Annak hangsúlyozása mellett, hogy a kormány semmi körülmények közt sem fog törvényszegésbe belo menni, kijelentette a miniszterelnök, hogy többet már csak azért
sfm mondhat, mert ha azt mondja, hogy-.tL Wekerle-féle alapon fog választatni, vagy azt, hogy oktroj utján lépteti éleibe a választójogi javaslatot, ezzel felszít egy olyan harcot, amely feltétlenül megszünteti annak lehetőségét, hogy a választójog törvényerőre emelkedjék. Ha viszont oxt mondja, hogy a Friedrich-féle alapon fog választatni, ez őseiben az ellenzék már csak azért la lehetetlenné tenné a választójogi javaslat elfogadását, hogy a választásokat annak a rendeznek alapján írják kl, amelyet magára nézve a legelőnyösebbnek hisz. A módosítások elsősorban a titkosságra, ezen felül a nők választójogának bizonyos megszorítására és több hasonló módosításra vonatkoznak.
Budopest, február 6. A választójogi bizottság ma délutáni ülésén Bethlen kijelentette, hogy nem járulhat hozzá a nemzetgyűlés mandátumának meghosszabbításához. Véleménye szerint ez egészen céltalan volna. Vagy megakarja szavazni a nemzetgyűlés a javaslatot és akkor ebben az esetben elegendő idő áll rendelkezésére, vagy obstruálnl akar ellene az ellenzék és ez esetben a 2—3 heti meghosszabbítás sem vezethetne Célhoz\' Emellett a miniszterelnök rámutatott arra is, hogy az uj nemzetgyűlésnek legkésőbb június 20-ára össze kell ülni és így egy hosszabb időre szóló meghosszabbítással kieshetnék a választási terminusokból.
A nemzetgyűlés.
Budapest, február 6. A nemzetgyűlés ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál Gaszton elnök. Felolvassák az interpellációs könyvet, melyben három interpellációt jegyeztek be. Rassay Károly, Főrster Lajos kunszent miklósl főszolgabíró nyilatkozata tárgyában, Rupert Rezső a diák nyomor enyhítése tárgyában és Milosevic* János a kerepesi atroeitások tárgyában fog interpellálni.
Ezután hsrmadszorl olvasásban elfogadták az ipartörvény revíziójáról szóló törvényjavaslatot, valamint a mezőgazdasági beteg-segélyző dijak felemeléséhez Is hozzájárult a Ház.
Elnök ezután határozatképtelenség miatt 5 percre felfüggeszti a Házat. Szünet után a napirend következett, a m. kir. honvédség 1921. évi 49. § ának kiegészítéséről szóló törvényjavaslat tárgyaláss, amelyet Móxer Ernő előadó Ismertette. Nem ajánlhatja nyugodt lelkiismerettel a javaslat letárgyalását, mégis, minthogy a trianoni békeszerződés kényszerhelyzetben tart bennünket, indítványozza, hogy némán fogadja el a Ház.
Szilágyi Lajos nem fogadja el a javaslatot. Bródy ErnŐ a katonai büntetőtörvény reformját hozza szóba és a toborzási törvénynél előforduló visszaéléseket teasi szóvá. Utána Bethlen miniszterelnök reflektál a fel-
_2__
„ólalóknak. W»jd a Ház a törvény javallatot lijazlete. tárgyalás alapjául általánosságban elfogadta Ugyancsak vita nélkal fogadta el ált\'altaosságban ás részleteiben a katonatisztek és mis tisztviselők gyermekeinek nevalíintézetéről szóló törvényjavaslatot. \' ; Szünet után Ttmewdry Imre előadó smertétte az állami erdőőri személyzet csökkentéséről szóló törvényjavaslstot.
Rakovstky szól a javaslathoz. Kifejti, hogy a trianoni békeszerződés követeli ezt. Tiltakozik a kormány távolmaradása miatt. JCIvánatosoak tartaná, hogy a miniszterelnök ia jelen legyezz.
Mayir földmivelésügyi miniszter felszólalása után áttértek a köztisztviselők segítéséről szóló törvényjavaslat tárgyalására, melyet Sxabóky Ismertetett és ajánlott elfogadásra. WinÍ€F a köztisztviselők szolgálati pragmatikáját sürgeti. A javaslatot nem fogadja el. Stierényi etikai szempontból hibásnak tartja azt, hogy az adózó közönség elé ugy állítsák oda a köztisztviselői ksrt, mint amelyikért külön kell adózni. A luiusadóról szóló törvénycikk revidiálását kívánja. — Határozati javaslatot nyújt be, hogy a nemzetgyűlés utasítsa a kormányt, hogy a köztisztviselők ellátásáról szóló elszámolásokat vizsgálják felül. A javaslatot elfogadja.\'
Elnök napirendi indítványa után Milcse-vtcs sürgős interpellációja következik, de minthogy időközben a belügyminisztertől Házon kívül megnyugtató választ kapott, eláll a siótól.
Nagyatádi a szocialisták bűnét nem felejti eL
Budapest, február 6. Hentier István tegnap tartotta beszámolóját Tatán. Útjában el-k izére nagyatádi Szabó ia.
Hentzer beszámolóját a szocialista munkások több Ízben megszakították különböző kőzbeazólásokkal és különösen azt vetettéit szemére a kiagazdapártnak, hogy a drágaságot nem akadályozta meg.
Utána nagyatádi Szabó mondott másfél órás beazádet. Kijelentette u egyik közbe-szólásra, hogy 8* legjobban tudja a szocialisták uralmiak bűnét és az az uralom nem térhet többé vissza. Tegyenek le a munkások arról, hogy a földmivesek kizárásával magukhoz ragadják az uralmat.
— Kijelenti, ha a kisgazdapárt az uj választásoknál megkapja a többséget, akkor a, földbirtok reform-tőr vényt minden akadályon kereaitűl becsületesen végrehajtják.
Berlin veszedelme.
Vasút, viz. világítás nélkül.
Berlin, február 6. A berlini városi mun-kások sztrájkja következtében ma reggel Beazűntették a villamossági- éa vízmüvek Számét. Berlinnek gázzal való ellátását a minimumra korlátozták. A közúti vasutak már tegnap este 10 órakor beazűntették as üzemet. A városi forgslmi eszközök közül csak a magas és földalatti vasút közlekedik. Ezeknek saját erőmüvl: telepük van, Az autó-ocanibuszok szintén közlekednek.
Berlin, február 6. A sztrájk következtében a vároa víz éa villany ellátása szünetel. Sztrájkba l^tek a kórházi alkalmazottak is. A kórházak nagy válságban vannak. Nem lehet orvosi műtéteket végrehajtani, mert a mütőeszközöket nem lehet sterilizálni. Széltében beszélik, hogy igen sok nehéz beteg meghalt a kórházakban, pedig lehetett volns a számokra segítség.
Ma oat.: Berlin egyetlen mozgéizinházá-ba» wao .volt -elöitdás. Az utóikat nem lehet világítani.
_ZALAI KÖZLÖNY_
Berlin, február 6. A kézművesek szövetségének elnöksége — mint a lapok jelentik — az általános sztrájk érdekében radikális oldalról megindított propaganda elleni védelmül azt a határozatot hozta, hogy az általános sztrájk kikiáltása caetén minden kézmüvesüremet, az élelmiszerűzemeket i«, bezárnak.
Berlin, február 6. Berlinben a sztrájk-helyzet lényegében változatlan. A berlini gáz-és villamossági művek sztrájkja miatt számos pályaudvar vliágitás nélkül nzsradt. A pályaudvarok vizállomáaait is bajba sodorta a vízmüvekben kitört sztrájk. A szükségűzemet továbbfejlesztik. A Berlinből kiinduló vonalakat legalább nagyjából mind bejárták.
Bécs, február 6. A „Montag" jelentése szerint a vasutasok sztrájkja a gázgyári, a vilianytelepi és a közúti vasút munkásainak csatlakozása következtében aggasztó módon kibővült. Berlin vasárnap reggel óta gáz éa villany nélkül szűkölködik, a villamos vasút üzeme szünetel. Tegnap délelőtt asztrájkolók gyűléseket rendeztek és azt követelték, hogy a munka azünetcljen mindaddig, amig a birodalmi szakszervezet követeléseit nem teljesítik Utána több felvonuláa volt. A kormány részéről kijelentették, hogy engedékenységről, vagy tárgyalásról szó sem lehet, mig a sztrájkot abba nem hagyják. Most a helyzet olysn, hogy a sztrájk alighanem néhány nap alatt véget ér.
A korona Zürichben.
Budapest, febi. 6. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) —.77Vi, oaztrák korona: —"17, az osztrák bá yeg* zelt bankjegyé pedig —"8 szantlm
i—;--
Készül az uj bortörvény.
VaMsxinBea megengedik a must cukrozását és a gyenge borok faljavítását. - A jövő országgyűlés fogja tárgyalni az uj bortörvény-Javaslatot.
Az érdekeltek ismételt sürgetésére elhatározta a kormány, hogy kidolgoztatja az áj bortörvény tervezeté). A régi bortörvény megváltoztatását a mai Magyarország önálló helyzete teszi szükségessé. Mikor Ausztriával közösségben éltünk, a magyar borfölösleg 99 százalékát Ausztriában helyeztük el, ahol éppen olyan szigorú bórtörvén/ volt, mint nálunk. A] kedvező éghajlat következtében mi mindig versenyképesek voltunk Ausztriával. Külföldről bor nem jöhetett be n közös vámterületre, mert oly magas volt a vámtarifa, hogy piacunk ezt nem birta meg.
Ma bortermelésünk 50 százaléka Magyarországon elhelyezhető, a többire nézve mindent el kell követnünk, hogy az vámkülfől-dőn legyen elhelyezhető. Borainknak nagy küzdelmet kell vivniok a külföldön, hogy megtudjanak birkózn^ a délvidéki nagy bortermő államok boraival. Bár a legutóbbi években oly pompásan fejlődtek szőllőink, hogy a déli borok éghajlati előnyei elenyésztek, lehet azonban hideg őszünk s ilyenkor savanyu borainkkal nagyon nehér lesz a verseny.
A régi bortörvény a bor cukrozását igen szük keretek közé szoritja, a mesterséges szeszezést pedig eltiltja. Miután a külföld Ízlésének o magyar borok átlagos szesztartalma nem felel meg, a bortörvény ridegsége az egyes rossz évjáratok kiviteléi lehetetlenné teszi. S(ükség lesz tehát a . bor cukrozásának és a gyenge bor feljavításának megengedésére.
_1922. február 7.
hírek.
A hatalom.
A hatalom. Mi ez? Bűvös mosolyú tündér, kinek egyetlen pillantása üdvözít, kezének egyetlen intésére a rut széppé, a bolond okossá, a törpe óriássá válik . . . Micsoda a hatalom ? Varázsital, melynek egyetlen kortyától megmámorosodik a lélek s izét sohasem tudja elfelejteni, vágyakozik, eped utána, mint távoli szerelmes elhagyott kedvese után. Valami alvajárásba esnek érte oz emberek és mint holdkóros a tűzfalakon kúsznak utána, csak őt látják, őt hézik s boldog gyönyörrel zuhannak a halál kemény csontkebJére, jnert végső pillantásuk is aranysugaras tárlatokat Iát... Kinek nem ígér semmit, az is gazdag, mert legalább álmodik róla s a hatalomról az álomlátás is elég gyönyör. Ugylátszik, hogy mostanában sokan vannak a hatalom alvajárói. A bűvös ital izét sokan nem tudják elfeledni s nem tudnak mámorából kijózanodni. Álmadóivá lettek a régen tovalejtett korcsu tündérnek . . . Detronizált császárok, emlékiratokon dolgozó hadvezérek és levitézlett politikusok várnak. A hatalmat várják vissza, mint agg leányok a mesebeli, gyémántos kezű, ragyogó princet. Holott az élet, a tői ténelmet csináló erőskezű élet halad a maga utján, uj jelenetek jönnek uj szereplők rebbenek elő. Ma a király-kérdés tolakodik a közérdeklődés rivaldá-jába s hiába kiáltja a visszatiltó, óvó szót a kormány, e kérdés százezrek lelkét fogva tartja a kényszeríti reágondolni, vele bíbelődni. Álmadozás, visszaálmadozás helyett az adottságokkal vessünk számot s keressük a népérdekek guzsaján azt a csomót, amelyhez hozzásodorbatjuk a magyar sors véres fonalát. Ha mi hatalomra jutott nép leszünk, hozzánk jönnek a királyok, mint a napkeleti három király a betlehemi bölcsőhöz s tisztességet tesznek. Magyarok I Vigyázzunk 1 Kérjük Istent, óvja minden bajtól a mi azegény hazánkat. . .
— A Szerkesztőségből. Lapunk felelős szerkesztője, Bodrogközy Zoltán a háborúban, Albániában szerzett súlyos malária betegsége gyógykezeltetése céljából hosrftább időre Budapestre távozott. Távolléte alatt a szerkesztésért Ujfalussy Gyula lapunk szerkesztője felel.
— Kállay Tibor nagykanizsai kép-vUolőJeiölUége, Kaptuk a következő sorokat: Tekintetes Szerkesztő Url Budapesti tartózkodásom alkalmával beszélgettem Kállay Tibor pénzügyminiszter úrral és megkérdeztem, nem-e hajlandó Nagykanizsán a képviselői jolöltséget elfogadni, mivel én megrongált egészségi állapotomra való tekintettel arra egyáltalán nem pályázom. Tudván azt, hogy a választók ezúttal egy harcnéíkűli egyhangú választást óhajtanak n az a kívánság nyilvánult meg, hogy valamely közéleti nagyság képviselje a várost, így arra a gondolatra jöttem, hogy megkérdezem a pénzügyminiszter urat, nem-e fogadná el a jelöltséget. A miniszter ur kijelentette, hogy abban az esetben, ha érv tovább nem reflektálok arra, akkor ő azt elfogadja és nekem felhatalmazást is adott rá, hogy ezt közzé tehessem. Eszerint tehát a város képviselőjelöltje a jövő választásra Kállay Tibor pénzügyminiszter. Nagykanizsán, 1922. február hó 6-án. Tisztelettel Ujváry Géta nemzetgyűlési kérwi—U
1922 február 7 _
— A katonai tlmtképié. kérdése.
A trianoni békeszerződés hadseregünknek a létszámát rmmerikusan hstirozta meg > kimondta azt Is, hogy ozsn összegen belül mekkora lehet a tisztikar létszáma is. A békeszerződésnek ezen hatirozmányai miatt megszűnnek a katonei hadapródiskoláink, ({reáliskoláink és katonai nevelőinlézetoink, — s csupán a Ludovika Akadémia marad meg. A tiszti nevelésről a honvédelmi miniszter törvényjavaslatot (erjesztett a nemzetgyűlés elé, amely javaslatot ma tárgyalja a hadügyi bizottság E fontos törvényjavaslat előadója dr. Hegedül György nemzet, gyűlési képviselő, aki » célból ma Nagykanizsáról Budapestre mázolt.
— A zzagykanlzaai háztulajdonosok asSvet.égén.k kiküldöttel Buda-
paatMz. A Háztulajdonosok Országos S<ő-vetsége által a miniszterelnök elé e hó 7-én küldendő deputációba, a nagykanizsai háztulajdonosok Is elküldték képviselőiket. A több tagból álló küldöttséget, mely tegnap utazott Budapestre, Újvári Géza nemzetgyűlési képviselő vezette.
— Csonka-Magyarország uj megyei beosztása. Jól értesült helyről nyert információ szerint a belügyminiszter előtt javaslat fekszik Csonka-Magyarország uj közigazgatási beosztásáról. Tizenegy vármegye helyett 39 soegyére osztanák fel az országot, hogy a közigazgatás könnyebb és gyorsabb legyen. A javaslat azükségesnek tartja, hogy Tata, Keszthely, Siófok, Balassagyarmat, Szikszó, Sárospatak, Berettyóújfalu, Vásáioznamény és Mátészalka rendezett tanácsú városokká alakíttassanak ál. Az uj tervezet mindenesetre érdekes, de nem feltétlenül szükséges. Azt hisszük, a javaslat mögött nem a közigazgatás könnyebbé és gyorsabbá tétele rejtőzik, hanem az, hogy több főispán és aliapán legyen.
— GyáasiOTSt. A keresztény társadalomnak uj fájó veszteségél jelenti a hir, hogy Tassaly Tamás p. és táv. főellenőr f. hó 6-án tüdőgyulladás következtében megholt. Az elhunyt erdélyi ember volt és onnan Is jőit városunkba, hol Is előbb a városi, majd a mozgópostánál teljesítene szolgálatát elismerés és dicséret klérdemlésévet. A keresztény társadalmi szorgalmakban is sz\'vesen vett részt és minden alkalommal erős keresztény és nemzeti érzésről (alt tanúságot. Csütörtökön feküdt le és a gyilkos kór 8 nap alatt végzett vole. — Halálát neje Kajdos Janka és egyetlen leánya és ennek családja gyászolják. Temetése ma délután ti órakor lesz a róm. kalh. temető halottas hásábóL
— A pécsi batvaoLil.nce.ek üdvözlik Hladaobargot. Pécsről jelentik: A volt hatvankilencedik gyalogezred tényleges .és tartalékos tisztjel szerdán este összejövetelt tartottak, Ax összejövetelen, amelyen csaknem teljea számmal voltak képviselve a pécsiek és Budapestről, Székesfehérvárról is jöttek kiküldöttek, elhatározták egy hatvan-kilences couzeum felállítását Székesfehérvárt, amelybe az összes, a 69-es gyalogezredre vonatkozó emléktárgyakat összegyűjtik. Ezen. kivül megíratják az ezred történetét is. Végűi elhatározták, hogy levélben üdvözlik Hlndenburgot, mint az ezred volt tulajdono-aát és biztosítják ragaszkodásukról és nagyrabecsülésükről.
— Öngyilkossági kísérlet. Scbwarz R$rs! T8 éves leány tegnapelőtt öngyilkossági szándékból szublimátoldatott ivott. Kihallgatása alkalmával azt "adta elő, hogy mostohaanyja bánásmódja miatt akart megválni az éleitől.
_____Z.MAI KOZI.ÖNV_
— A Székely Egyetemi és Főiskolai hallgatók Egyesülete a
Polgárt Egylet nagytermeben folyó hó 19-cn este 9 órai kezdettel álarcos tánc-estélyt rendez, a székely egyetemi internátus alap javára. Jelmez nem kötelező.
— A mexitlábos gyermekek délutánja. A helybeli állami elemi iskolák tanitói kar*, karöltve az izraelita elomi iskola tAnitói-val, e hó 12 én vasárnap délután 5 órai kez dettel a Polgári Egylet termében müsnros délutánt rendoz a nyomorgó elemi iskolás tanulók felsegélyezésére. A jótékonvcé\'u előadásra a jegyek a Krátky-t6\\o különlegességi tőzsdében előre válthatók.
— A Prédát minden férfinak látnia kell. Uránia.
— A kecskeméti választás. Kecskemétről irják: A kecskeméti mandátumért folyó képviselőválasztás még nem fejeződött be. A város 15 kerületében a szavazást lezárták, egy kerületben azonban holnap délig meghossznbbitották. Hirek nzrrint a függetlenségi 48 ss Kossuth párti programmal fellépett Horváth Mihály id% mintegy 500 szavazattal veret.
— A Muraköz. Ez volt a c-me annak a szép előadásnak, melyet Zrínyi Ká\'oly a Csurgóra telepitett csáktornyai tanítóképző intézet tudós igazgatója vasárnap este a szabad lyceumban tartott. A városháza nagyterme megtelt hallgatósággal a a nagy számban megjelent hallgatók több izben előadás közben is megtapsolták Zrinyl igazgatót, aki Muraköznek nemcsak legalaposabb ismerője, hanem leghívebb fia is. Nincs élő ember, akinek a magyar állam többet köszönhetne a Muraközben szerzett érdemeiért, mint Zrínyi Károlynak, aki évtizedeken keresztül vezetője volt a magyar szellem egyik végvárának, a csáktornyai tanítóképzőnek a egyben lelkes vezére a Muraköz magyar tár-sodalmának. Ma az ő kezében is ott látjuk a vándorbotot, mint annyi hü magyar testvé-vérünk kezében. Érthető tehát, ha az elhagyott tűzhelyre történt visszaemlékezés sok szeretetet, de egyúttal sok keserűséget is idézett fel a lelkében. Előadásában végigvonultak előttünk a Muraköz gyönyörű vidékei, kukorica földjei és szőllőhegyei, országszerte ismert fajloval... Megelevenedett a Muraköz múltja... A Zrínyiek dicsőséges emlékei... Az Althánok azerepo... A szép Pignatelli hercegnő és III. Károly találkozása. De megelevenedtek a közel mult szomorú képel is. A horvát p^pok izgatási a magyar állameszme ellen. A lakosság ragaszkodása a magyar hazához. A Muraköz ellenséges megszállásának részletei. Előadása végén pedig felhang/ott a szilárd romény, hogy a Muraköz újra a mienk lesz, mert a muraközi horvátok most is mihozzánk vonzódnak. A lelkesedéstől áthatott stép irredenta előadásért a hallgatóság szűnni nem akaró tapssal adózott Zrinyi igazgatónak. A vasárnapi szabad lyceumi est másik száma lapunk szerkesztőjének, Bqdrogközy Zoltánnak a szám j volt, aki legközelebb sajtó alá kerülő verseiből mutatott be szemelvényeket.
(x) Henny Portén a „Szőke filmcsoda" — miként őt elnevezték — játsza a főszerepet abban a remek világ történelmi drámában, a mely ,Bo!eyn Anna" cimen kerül bemutatóra a Világ-mozgóban szerdán és csütörtökön s a melyhez jegyek mftr ma válthatók délelőtt 10—12 ig, délután 3—5-ig a mozgó irodájában, hol ugyanezen idő alatt a már előjegyzett jegyek is átveondők.
___ 3
— Baleset a budapest—soproni
gyorsvonaton. Sopron közelében, a balfi lejtőnél levő nagy kanyarodónál, a Budapestről jövő gyorsvonat utolsó U. osztályú kocsi két kereke kisiklott, majd a két hátsó is. A vonat közben változatlan sebességgel rohant tovább, miközben a kisiklott kocsi megrémült utasaival nagyokat zökkenve valóságos haláltáncot járt. A pánikot fokdzta, hogy a kocsiban tűz ütött ki. Az utasok a füstben való megfulástól félve kiütötték a kocsi minden ablakát. Valaki az utasok között a vészféket is meghúzta, ugy hogy a vonat megállt, mielőtt nagyobb szerencsétlenség történt volng.
— A Magyarság cimü, dr. MiloUy István szerkesztésében megjelenő politikai napi-Isp a keresztény világnézet vezető budapesti sajtóorganu.na. Aki cimét a kiadóhivatalba beküldi megismerés végett két hétig ingyen ksp mutatványszámot. Előfizetőknek számtalan kedvezményt nyújt. A kiadóhivatal Budapest; VII., Mikaa-uica 8.
(x) A Préda hatása a kacér asszonyokra Idjózanitó. Uránia.
— As amerikai reformátusok Baltazár amerikai otja ellen. Dr. Baltazár Dezső püspök amerikai ut]a elé most váratlan akadályok gördültek. Amerikából most híradás érkezeit, hogy Ligonierben a rof. agy-háznagyok gyűlést tartottak, amelyen foglalkoztak Baltazár Dezső dr. püspöknek amerikai útjával és kimondották, hogy a Jelenlévők egy-értelmüleg annak a meggyőződésüknek adnak kifejezést, hogy Baltazár amerikai látogatását magyar nemzeti szempontból és a magyar reformátusok szempontjából semmiféle szükség som indokolja.
(x) Uránia szerdán, csütörtökön egy moggondlstlan pillanat áldozatát, —. a párolgó flsszonyttstre éhes férfiak szomorú prédáját. a bukott nő sorsát mutatja be. A darab feldolgozása eleven regény; a romántikára hajló asszonyok kitűnő kijózanító iskolája. A Préda antik sorstragédiák erejével hat. Jegyezzd" ejő jegyét a-Tarsan fiára is.
-- " ■ I
Csökkentik a délszláv hadsereg állományát
Belgrád, február 6. A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága a hadügyminiszterrel együtt elhatározta, hogy az árak általános emelkedésére való tekintettel előirányzott hadihitelek összegét fönntartja, do a hadsereg létszámát 109.000 emberrel csökkenti. Már moit elrendelték, hogy a fölös számban lévőket kiképzésük után el kell bocsájtanL
Vasúti katasztrófa — száztíz halottal*
Newyork, febr. 6. Az Associated Press-nek Jelentik Toklóból: Itoigara állomáson hó-lavina eltemetett egy a pályaudvaron veszteglő vonatot Száztiz ember életét vesztette és igen sok megsebesült.
T ŐZSDE. /
Bndapont, fcbiuár 0
VaíaUpUo: Napokon 2470, Kout 2600, U«a —, OolUr 64*. PraoeU fraek 6600, Ua$y\\ márka 10, Márka 832\'/,. l-l" 8000, Oaairik 8»/„ Rubíl 60, Ul 408. Szokol 12-40, Svájci frank 12«60. Korontdlnár 850, Frank-dinár —, Holland forint —, Béc.l kll(i«l6* 8\'/,.
Ertókok: Magyar Hital >800, Oistrák Hitel Ofi-, Hasal ÖÓO, Johálog 303, Uisámttoló 190, .X#f*ak«íaim( Bank MC0. Magjrax-OUj. 300, Booohrf 6700, Draach.
--, Altalioot ni a 0960, S*i»»vár1 3*50. Salgótarján:
4880, Unkányi 5700, Rima 1930. Sd&ck 955. Guttsun
--, Najict 17360, Dinka 2660. Klotild 2860, Magyar
Cukor 18160, Adria 69CO, AtUnUka 2460, KirályHt 2100, Üowyák-Agrár —, Llpták 52G. Phöbui 090. Va*n»OKy.l
Vlltamo* -, GlxatUmalom 2360, Konkordla 2126, Dili
Vaaut 1380
A szerkesztésért Uj/alusiy Gyula felelős.
ZALAl KÖZLÖNY
1922. február 7.
A Nagykanizsa 2. számú posta-távlrdahlvat.:! él mozgóposta-főnökség tisztikara milyen szomorodott szívvel tudatja, hogy szeretett kartársunk
TASSALY TAMÁS
p. ás I. H.ll.aSr
folyó hó 5 ín 66 íves korában rövid szenvedés ulán az Úrban elhunyt.
Temetése folyó hó 7-én délután 4 órakor lesz a róm. kath. temeti halottat házából. Nagykanizsa, 1928. február 6.
Bmlákát mIfidig karralattal fogjuk m.yórUntt
Kö»xSnetny)lvánltám.
Mindazoknak, kik felejthetetlen jó anyánk elhunyta alkalmával részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak és súlyos anyagi helyzetemben támogattak, ezúton Is hálás köszönetet mondok.
Magyar Ilonka
éa testvérei.
■» éjjeli őr-"
irodaszolga
felvétetik a Sörgyárban.
Értesítés.
ÉJU»1UH • o. á. köi6ojís.t. bonr a Dobó-léle
hölgyfodrász és manikürszalont
(Sugár-ut 1. alám)
megvettem
> «it i«jít r»v«in_ «l*lt tovább viitUm Kérem a o. 4. küx6n»é| iiívm f ártfogitát TiixieletUl
Rác Mariska.
Makulatur
(«- újságpapír kapható lapunk kiadóhivatalában.
XXXXXXXXXXXXXXXX
Kr.d.tl ERFURTI l«s.t«k- ts virág-
magvak
mindennemű gazdasági
vetőmag
<1 németországi ólomiiiolt takarmány- j^j
| répamag |
x Ország és Widder x
J5 (•!».■ ás mkatnkieUail ttinkuliu tuittat.Ur M Ji
JJ KArl.n .UM.tot éa tajagyitkat I! J»
XXX XXX XXXSCX XX X XX
Apró hirdetések,
SkM4MS a.i»»a» s Mit Tluf.fc r.i .n;..-...
Vadlya H.Jnalkr. géplrónS vA1.ll mindennemű gépirási munkát, levelezést. Meg-bírást átveszek hétköznapokon este 6-8 lg, vas ir- és ünnepnap délelőtt 9—11-ig- Teljes discrfció. O\'csó. gyors, tiszta és kifogástalan munkámról blr.toiiton a n. é. közönségei. Lakás: Főút SS, emelet, |obb erkély._
ZonjorAt kere.Unk bérlotro. Cím :
Fischel Fülöp Fial áruházában._
Egy jókarban levő mészáros Jégszekrényt megvételre keresek. Ugyanolt egy Jócsaládból való flu tanulónak felvételik. Szabó Lsjos hentes, Teleky-U. 37. _
Árpiid u. 38. .zámu ház azonnal beköltözhető lakással szabad kézból eladó. Bóveb
bet ugyanott.
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amíg a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
Öav. Tasaaly Tamá.né szül. Knjdoa Janka mint nrje a mags, ugy leánya Margit férjrzett Bretnser Gusxtávné, vőjo Bremser Guaatáv m. kir. honv szazAdos, unokája Gaál Margitka, továbbá »z elhaltnak édtsanyja 8»». Tassal? Lajosné, testvérei özr. Tasaaly Ilona férj Macakásy Ignácnó, Tasaaly Lajos és Józaef to&lvérei, valamint számos rokonai nevében fajdalomtól megtört szívvel iuJatj«, hogy felejthetetlen szeretett férje, áldott jó édesatya, nagyapa, após, flu, testvér és rokon
TASSALY TAMÁS
m. klr. posta és távírda főellenőr
1922. évi február iió 6-én délelőtt 10 órakor életének 56 ik, boldog hdisságának 27-ik évében, a haldoklók szentségének ájtatos felvétele ulán csendesen az Úrban elhunyt.
A drága h-ilott holltesto a róm. kath temeló halottas házában felravatalozva, 1922. évi ftbiuár hó 7-én délután 4 órakor a róm. kath. szentegyház szertartása megáldása után kiséijük ugyanazon temetőben levő örök nyugvó helyére.
Az engesztelő szentrr.iseáldozat folyó évi február hó 7-én d. o. 10 órakor fog a plébánia templomban a Mindenhatónak bemutaltatnl.
Nagykanizsa, 1922. február"5.
Áldott legyen emlékei Nyugodjon békébenI
r.
VILÁG
mozgóképszinhárz
Erzsibil klráljii-tír. Szíriai izállida jpllitébin Telefon 74. T«l«foa 74.

Szerdán és csüíöriökön HENNY PORTÉN a .Szőke fllm&oda" felléptével
világ történelmi dráma 5 felv.
BOLEYN ANNA
S\'/orpbnt és vnsarnnp
NOBODY (II. része)
I •• I
HUGÓ VIKTOR hir-
nn 1ncvcs rc8én^° — inni
JUH • sregény ifjú története: JUlla
. Páholy 22 K, s»£)ye K, I. hely lii K, I KJ&»d«ok hétköinap 0 ín fél 0 ómkor, vaxir- éi Ünncp-y^v.j--- u. hely ÍZ koron*, tll hely 7 koron*. | napokon ítí 4, t,7 fa » órakor. fontos
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet
Vonalzóíntézet
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állittatnak <ítő.
Kiadúhivat telek: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
Nyomatott • UptulajdotiowV t Zalai éa Gyarmali WnyvnyotndáiábaD.
6l-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. február 8. Szerda
31. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
bKUiUili fa ktzdóhw.ul i F«ot 13. az. - laurnrbAo-UUfoa 78. -
H.fjoloalk mindig kor* rczzc 1
KÓSZBRKESZTÓ i
Dr HEOEDÜS OYÖROV .......
FELSLÓSSZBRKE5ZTÖ:
BODROG KÖZY ZOLTÁN
Bldfls.tésl árak: r.jí.. ina Ht K. FéUna 110 K. K>CTM «t» 140 K. Egy hói. >0 K. iáim iia S X
Tavaszra
vágyódik a magyar lélek. Hogy a rettentő magyar tél felenged-e végre valahára, ki tudná azt megmondani ? Csak egy bizonyos. A mostani tavasz még keservesebb megpróbáltatásokat hoz reánk, mint akármelyik előző. Ekkor fog eldőlni, életképesek vagyunk-e s meddig haladunk az engedékenység utján. Van-« bennünk gerinc, vagy a multat megcsúfoló pipogyaságra leszünk kárhoztatva?
Európa vívódásában rettentő jelek Íródnak a magyar égre, amelyekből nem is kell, hogy próféta legyen az ember, következtetni tud > jövőre.
Ausztria összeomlás előtt áll. A teljesen életképtelenné tonltott állam életét idegen állam kölcsöninjekciójával pár hónapig meg lehet ugyan hosszabbítani, de mindenki tudja egész Európában, hogy rövidesen halott lesz. Halottas ágya fölött már is osztozkodnak az éhes szomszédok, a csehek éa délszlávok, kiknek minden törekvése odairányul, hogy n magyarságot sakkban tartsák és a tőle elrabolt" végeket: "biztosítsák\'maguknak. "Nem k elég eddigi megalázottságunk, térdre akarnak bennünket kényszeríteni és ha ezt nem tesszük meg, akkor elszeretnének söpörni a föld felszínéről. Ausztria cssk eszkőz. Mi vagyunk a cél. Ez látszik ki minden intézkedésből, amelyet az antant foganatosít Csonka-Magyarországon .
Vagy miként magyarázzuk meg a hadsereg hirtelen lefegyvereztetését, a csendőrség, rendőrség, sőt még az erdőőrők létszámának a megállopitását ? Nekünk addigra, mig Ausztria felosztásának időpontja elérkezik, pacifikálódni kell, olyan gyengének kell lennünk, hogy ne tudjuk az akkor támadó zür-zavart felhasználva, követelésekkel ellő-állani és ősi jogainkat érvényesiteni. Egy £ erős Magyarország keresztezni tudná ezeket a terveket, egy gyenge Magyarország — legalább ők ugy hiszik -- tétlen szemlélője lenne az eseményeknek . . .
Uj Mohács előtt állunk, hacsak nem lelünk önmagunkra és az antant ujabb és ujabb határozatainak, parancsainak nem állunk ellent határozottan, gerincesen. Hacsak nem akarunk önként sírba feküdni, • előbb-| utóbb fel kell tápászkodnunk éa odakiáltanunk a „netovább" ot még akkor is, ha fegyverre kerül a sor. Jegyezzük meg, hogy Ausztria után a mi bőrünkre kerül a sor és ha most minden eszközt kiengedünk csavarni a kezűnkbői, amellyel ülnünk lehel, akkor a nyakunkba vetett hurkol addig húzzák össze, míg meg nem fojtanak.
Ezért készülődjünk, legyünk minden\' pillanatban készen, hogy kötelességünket teljesítsük.
A kiviteli-panama a Ház előtt.
Erős támadás Nagyatádi ellen. Hegedűs György ás Rupert személyes vitája. Interpelláció az izsáki főbíró miatt.
Budapest, február 7. A nemzetgyűlés mai ülését 10" óra után nyitotta meg Gaál. A Honvédségről szóló törvényjavaslat harmadszori olvasása szerepelt a napil-endcn.
Az ellenzék nagy számban vonult fel. Mikor az elnök szavazásra testi fel a kérdést, a javaslat mellett 17, ellene 18 an szavaznak. Minthogy azonban a szavazatok összegezése alkalmával kitűnt, hogy a Hát nem határozatképes, elnök nem mondja ki a határozatot, hanem az ülést határozatképtelenség miatt felfüggeszti. (Az ellenzék óriási lármával tiltakozik).
Kontra Aladár: A határozatképesség megállapítását kéri. (Erre u kormánypárt részéről sokan a kijárat felé mennek).
Rakovszky: A nemzetgyűlés előtt kivánja megállapítani, hogy ugyanakkor, mikor az ellenzéket obstrukcióval vádolja a kormány, (Egy minintef aincs jelen I Gyfiibat-f)-Kontrának, mint soros jegyzőnek ismernie kellene o házszabályokat. A jegyzőnek ott a helye az elnök mellett, ha felszólalni akar. — (Mondjon lel)
Kontra: Rakovszky azt a bátorságot vette magának, (zaj) hogy őt kioktassa. Ismeri jegyzői kötelességét, de azért hajlandó lemondani.
Elnök megállapítja a határozatképtelenséget, minthogy csak 43 an vannak jelen. Az ülést felfüggeszti.
A szünet alatt az ellenzék a teremben marad. Friedrich indítványozza, hogy a 600 vagon liszt ügyét tűzzék napirendre. Majd deputációt akarnak küldeni az elnökhöz, ki a folyosón tartózkodik, hogy nyissa meg az ülést. Ez azonban csak 12 óra után történik meg.
Rakovszky a házszabályokhoz kér szót. Szóvá teszi, hogy a második felfüggesztés után névsort kellett volna olvastatni az elnöknek. x
Elnök beismeri mulasztását és elrendeli a névszerinti szavazást. 46 képviselő 36 ellen ellen elfogadja a javaslatot.
A szavazás pillanatában Hegyeshalmy miniszter lépett a terembe és azt kiálltja egy kormánypárti képviselőnek, ki az ellenzékkel szavazott, hogy máskor, ha kell valami, menjen az ellenzékhez. E szavakra óriási lárma támad, a képviselők a padot verik.
Rakovszky: Ez csak egy olyan rendszer alatt történhetik, hol egyik miniszter meggyanúsíthatja a másikat, hogy részes a kiviteli panamában.
Nagyatádi izgatottan felugrik és ezt kiáltja Rakovszky felé : Ez nem igaz I Hazug 1 > Rakovszky: Panamista, panamistaI (óriási
zaj. Elnök folyton csenget, de a rendet nem tudja helyreállítani. Végül többeket rendreutasít).
Rakovszky kijelenti, hogy nem nevezte meg azt a minisztert, kit meggyanúsított. Nagyatádi maga állott fel éa jelentkezett. Kell e ennél nagyobb bizonyíték, hogy ő magára értette a dolgot? Mit mondjunk egy olyan miniszterről, ki megsértve a tőrvényt, a legnagyobb visszaélést követte el. Ezekben a veje is részes volt. Elmondja a kiviteli panamát és bizonyilja, hogy Nagyatádinak is része volt benne.
Nagyatádi: Ez a nagy bomba l
Rakovszky: Minden Írott aktában van lefektetve a rendőrségen. Mikor a dolgok döntésre kerültek, a referens azt kérdozte, mi történjék a kérvényekkel, melyek a gazdasági osztálynál vannak és nem Esküdt által kérőitek a minmter elé, mert ha Idadják as engedélyt, akkor kifogy a kontingens és csak aiok jutnak engedélyhez, kiket a miniszter protezsál. Megcáfolja, amit Mayer mondott, hogy Nagyatádi ártatlan, hanem az engedélyt nem a földmivelésügyi miniszter, hanem a tárcakőri bizottság adta. És most t. Nemzetgyűlés — mondja Rakovszky — Esküdt és Tömőry Angéla a börtönben ülnek, azonban ki ezeket elrendeltette, az itt ül. Csupán az eszköz és a spanyolfal került a megérdemelt helyre. Ilyen körülmények között ettől az úrtól nyugodtan fogadom, hogy hazudok. (Zaj.) Majd Nagyatádi felé fordul: Még egy négyszemközti beszélgotést Is azóvátehotnék, de ezt nem mondom el . . .
Nagyatádi: Csak mondja el. Rakovszky minden szava szemenszedett valótlanság. Helyesnek tartaná, ha Rakovszky megvizsgálná a dolgot és ha a képviselő ur valamit állit, előbb győződjék meg róla. Mert akikről azt mondták, hogy protekdó utján kaptak engedélyt, azok egyetlen szemet sem szállítottak ki. Hivatkozik arra, hogy Esküdt soha nem hamisított aktákat, a kiviteli engedélyeket f/ tárcaközi bízottság Intézte és nem a miniszter.
Friedrich: A miniszter a felelős.
Nagyatádi: 150 detektívet, 200 tanút mozgósitpUak, hogy engem is belekeverjenek.
Rakovszky: Ki mozgósított?
Nagyatádi: A kormány, ő éppen azért lépett ki, hogy ne legyen olyan látszata, hogy befolyást akar gyakorolni a vizsgálatra. Hivatkozik politikai múltjára, mely senkit nem jogosít f\'cl arra, hogy panamistánstk nevezzék.
Friedrich felszólalása után Mayer a kormány eljárását veszi vádelmáU. Várjuk n»g
0
ZALAI KÖZLÖNY
1922. február 8.
ebben az ügyben a független magyar bíróság ítéletét.
Elnök azQnetctZrondeL Szünet után Benlctky Ödön i Nagyatádi azt mondta, hogy a jegyzőkönyv felvételénél a miniszterek la jelen voltak, Eskadt beismeri a jegyző-könyv nerínt, hogy az tngeclélyekért körül-belül 4—5 miilUót szedett be, melyet a kisgazdapárt céljaira akart adni. Ero azért volt szűkség, mert\'a pártkasszában nem volt elég pénz és a munkapártnak 40 millió áll rendelkezésére választási célokra. Esküdtnek egy levelét olvassa fel, melyben Esküdt elmondja, hogy azt mondták neki, mondjon el mindent Nagyatádiról, akkor kiszabadul. A Nagyatádi elleni akciót Tomcsányi, Bethlen é§ Vasa miniszterek vezették.
Ezután folytatták a tisztviselők segélyé-nek felemeléséről szóló javaslatot.
Cserty módokat ajánl a fedezet biztosítására. Nem fogadja el a javaslatot.
Elnök napirendi indítványt teijeszt elő, majd rátérnek az interpellációkra.
Rassay sürgős interpellác:ót terjeszt elő dr. Förater főszolgabíró ismert levele ügyé-ben. Kérdést intéz a belügyminiszterhez, hogy intézkedett e már a főszolgabíró h*lr.déktalsn eltávolítása és felfüggesztése tárgyában. Súlyos kritikát mond a rendszer ellen, melyben a tisztviselők politizálnak.
Hegedűs György dr.: Személyes kérdésben szólal fel. Erélyes hangú brsiédet mond Rupert ellen, ki egy köibcszólás formájában axt mondta, hogy a zsidóktól pénzt vett fel.
Rupert: Sem Hegedüst, sem Erekyt nem tartja erkölcsileg olyan nsgynak vagy általában olyannak (Nagy zaj. össze-vissza kiabálnak.)
Elnök: Figyelmezteti Rupertet, hogy Uyen bangót ne használjon.
Rupert: Nem tarljs szükségesnek, hogy ^ ugyanazt a durva hangot használja, melyet ellenfelei. Hegedűsről kijelenti, hogy csodálat^ hogy Hegedűs most nem szereti a zsidókat, pedig volt idő, mikor Hegedűs 100—200 koronákat vett, fel Lederertől. A diáknyomorról beszél. Kérdi, hajlandó-e a kormány a zalaegerszegi internáló tábort rögjőn feloszlatni és az arra fordított 40 milliót a nyomor enyhítésére felhasználni ?
Klebcltbcrg belügyminiszter azonnal vá-laazql Rauaynak éa kijelenti, hogy Förster ellen a legszigorúbb eljárási fogja megindítani.
Ereky és Rupert személyes vitája után az ülés fél 4 órakor véget,\'ért.
De Nicola az uj olasz miniszter-elnök.
Róma, február 7. A pápaválasztás eredményének bezárása után De Nicola vállal-kor ott n kormányalokltásra. Az uj koimánv a néppártra, a demokratákra és a baloldali1 liberálisokra támaszkodik. A jobboldali liberálisok, vagyis a nacionalisták Vs a fascisták ellenzékbe mennek vele szemben.
Azt remélik, hogy De\' Nicola egyforma eréllyel fog eljárni a kommunistákkal és a fateistákkal szemben és ezzel véget vet a polgárháborúnak. i
A király főudvarmestere Budapesten.
Budapest, február 7. Hunyady József gróf, {V. Károly klfály főudvarmestere Founchall-
ból ma Budapestre érkezett. Hunyady gróf V»2ÖŐ) \'íoíÓoT\'íünJc* 2fll0. IttoUU 2Ö76 hír szerint a^uiuxi *nui o j imva *-4.i« tn..nw. 4usn ki.iii .
bevásárlási cíloktó! "jS\'u Buda-nestre.dSzeknek elintézése után ismét visszatér Pounchallba.
Politikai helyzet.
Budapest£ február 7. A választójogi bi-zotlság mai ülésén majdnem teljesen letárgyalták részleteiben is a javaslatot, így a vita holnap egészen bl\'tosso véget ér. Az első komoly lényeges változtatás is ma tőrtént a javaslaton, mert az eredeti srőveg elvetésével a bizottság Nagyatádi és Gerencsér módosítását fogadta el, amely kimondja, hogy a választás az egész vonalon titkos. bizottságnak, illetve a bizottság kormánypárti többségének az sz elhatározása, hogy tudniillik ezt a kérdést nem hagyja nyíltan a plénum számára, hanem már most kimondja a titkosságot, valószínűleg összefüggésben van azokkal a hírekkel, amelyek ma a kormány szándékáról szárnyra kaptak. Ezek a hírek ugyanis arról szolnak, hogy a kormány az 1920. évi I. t.-c. 10. szakasza alspján aksr rendeleti uton választatni. Ez a paragrafus ugyanis kimondja, hogy a kormány az 1919. augusitus 7-ike óta kiadott összes kormányrendeleteket a szükséghez képest hatályon kivül helyezheti, módosíthatja, vagy kiegészítheti. Utasítja egyben ez a szakasz a kormányt arra, hogy amennyiben a rendelkezések a .törvényhozás hstáskörébe tartozó ügyekre vonatkoznak, mielőbb terjesszen megfelelő törvényjavaslatokat a nemzetgyűlés elé.
A kormány tehát — hozzá közelálló politikai körök véleménye szerint — a tőrvénynek legalább betűszerinti értelmében eleget tett azzal, hogy a javaslatot a nemzetgyűlés elé terjesztette éa igy feljogosítva érzi magát arra, hogy a Friedrich-féle rendeletet hatályon kivül helyezze, illetve rendeleti uton módosítsa.
A kormányhoz közel álló helyről olyan ínformációt adnak, hogy az 1920. évi I. t.-c. 10. §-ára vonatkozó kombinációk alaptslsnok, mert a kormány még mindig nem adta fel a reményt, hogy a nemzetgyűlés a javaslatot elfogadja. Reméli a kormány, hogy az ellenzék az obstrul dóval nem fogja megakadályozni és éppen ezért még is foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy ellenkező esetben mit fog tenni.
Egy bizonyos, hogy a nemzetgyűlést február 16-án tul nem tartják együtt.
Babits Mihály állapota rosszabbodott.
Budapest, február 7. A nagy beteg köllő Babits Mihály állapota tegnapról mára rósz-szabbodott. Láza 40 fokra emelkedett. Az orvosok még ma sem tudták betegségének közvetlen okát megállapítani.
A korona Zürichben.
Budapest, febr. 7. Zürichből jelentik : A mngyar korona állása ma: (zárlatkor) —.771/,, osztrák korona: —\'17, ax osztrák bá veszett bankjegyé pedig —"8 axantim.
T ŐZSDE.
Budapaat, fobjuir 7
ValatapUo: N«pol«on 2550, font 2870. U.a —, DolUx 66«, Krancla frank 55Z5, Uugyal múk. 19\'/,, Mitka 338\'/,, Ura 30Z5, Oaiüik 8V«. Rut»l 6t, L«l 50Ö,
Sxokol líSd, Svijet. f/ank -, Koronadinii 855, Kraak-
diiUx -, lloUuvl forint —, Bécri kitlsaté* 8\'/,
ErUkok: Magy*x lllWl 1835, OiiUík Ilitől 625 Hasal «25, Jchitog —, UtiAmltoló 770, K«raik*Jabní Bank <5500, Magyax-Olwi 300, Uoocilnl 5850. Draacha
--, AltatAooí n4n 1C000, SsAwvarl 4200. SaJftftaxiAnl
4Í75, Urikinyl 5700. Rima 1085. ScJúick 055. G^ttman
Cukor I80t0. Adria 5675, Allaotika 2500, KWtri^x __ Bottjrik-Agrit 800, Lfptik 525, Plwbui 670, V»vnexT«i
VlUamoi -, OUalUmatom--, KookordU 2075 Déli
V«ut J460
Ne feledje!
JÖN A TARSAN FIA!
HIKF.K.
— A harmadik MI. Pár napi oivjdís min a zimankóira fordult Idő meghozta az Idei tél keretén belül a hvmidlk telet. Az első fagyos Időjárás novemberben volt, smlkoe a hímérő egy-két éjjel lesQlyedt a —12—14 C. fokig Is, utána enyhébb Idő kővetkezőit, amely magában foglalta az egész decembert. Január elején Ismét meglátogatott bennünket a hideg, de sokkal mérsékeltebben, bár tartósabban. Már-már ugy lálszott, hogy kiérünk a télből, hiszen az utolsó napokban olvadásnak Indult, amikor a mull hét utolsó napjainak egyikén néhány órán belül fagyosra változott • tavaszinak mutatkozó időjárás. És azóta Itt a harmadik fagy, a maga kíméletlenségével. — Nappal —5—7 C. fokot mulat már napok óta a hőmérő, mely éjjelenként leszáll — IS C. fokig is. Szerencsére a vetéseket még elég vastag hólepel borjtja, mely védelmet nyujl az elfagyás ellen, de mégia sok-sok szegény ember kínlódik a nagy hideg miatt, mely elviselhetetlenné teszi azok éleiét, akik fűtőanyag híján estek bele az Idei kemény léibe
— Érdakea axímok Hagyaror.iág népoktatása kőrábőL A Magy.ror.xígi Tanító-Egyesületek Orsiágo. Siövotségén.k legutóbb tartóit szövetségtanácsi ülésén gazdag tartalmú tanulmányt olv.aott fel Milhé József elnök .Népneveléaünk reformja" elmen és megállapította, hogy Magyarország kul-turátlansbb résre maradt birtokunkban. Nincs elég iskolánk, s ami vao, az is többnyire oaxlatlan s nem felel meg a kor követelményeinek. Ax Alföldön néhol ezer négysiíg kilométer területen sincs falu éa iskola. Magyarországon 3896 falu maradt. Ezeknek a kultúrájában van a nagyobb baj. A lakosok száma 8 millió, a 6—14 éves tanköteleseké 1,600.000. Ebből iskolába járók kb. 880.000. Az elemi iskolák száma 5635. Állami 978, községi 529, róm. kath. 2100, gór. kath. 108, gör. kel. 16, ref. 910, ág. h. ev. 468. Irr. 198, társulati 4, magán 19, unit. 3. A tanítók száma 19920. Ebből állami 6546, Uzségi 3872, róm. k^lh. 5848, gör. kath. 222, gör. kel. 19, ref. i993, ág. h. ev. 914, l>r. 428, unit. 5, magán és társulati 73. Egy iskolára 284, egy tanítóra 80 gyermek esik. Az ovodák száma csak 582, ax óvónőké 1604, az ovoda-köteleseké 1,200.000. Ezek a számok megdönthetetlenül biionyitják axt, hogy Magyarországon nincsen tanító fölösleg, mégis a kormány nemcsak az állami tanítók státusában, de a más jellegű iskoláknál la. államsegély megvonással akarja keresztül vinni a létszámcsökkenést.
— Népgondozó Sz8.»t.ág, A Zalavármegyei Siabadoktatási Bizottság . nagykanizsai titkársága mozgalmat indított abban . ax irányban, hogy a Vasvármegyei Népgon-doxó Szövetség mintájára nálunk is hasonló Népgondozó Szövetség alakuljon. A szombathelyi Népgondozó szervezetéről holnap este 6 órakor a városháza nagytermében előadás lest, melyre a vezetőség meghívja mindazokat, akik az ügy iránt érdeklődnek, főképpen prdig meghívja az összes társadalmi egyesületek elnökségét. A szombathelyi szövetség két év alalt igen hasznos tevékenységet fejtett kl és szép eredményeket ért el.
A Népgondozó programjába fel van véve
i
Ne feledje!
1922 február 8_
1) a szegény ügy (népkonyhák alapítása, aggok ellátása, beteg gondozáa, szegény-házak, segélyezési akciók); 2) a népmüvelés (szabsdoktatás, népfőiskola, népkönyvtár, énekkai ok, zenekarok szervezése); 3) a munkáskérdés és tiszt viselőkérdés; 4) az anya-és c*ec*emfl védelem (csecsemőotthonok, menhelyek, patronázsok); 5) a testnevelés (sport, cserkészet, tüx<>I,t<S-, lövés?-,, "sggharcoa- és Ifjusági* eg y esüle tek) j 6) a háziipar szervezése ; 7) a szövetkezeti ügyek; 8) a falu mező-gaxdasági ügyei. A tárondalmi egyesületek autonómiáját a Siővetség nem érinti, sőt őket céljuk elérésében támogatja. Mindezekről bővebb felvilágosítást nyújt a csütörtöki szabad lyceumi előadás, melyre a belépés díjtalan.
— Gyáixrovat. Az Ítéleti Időnek mondható hóvihar "dacára is nagyszámú intelligens közönség adu meg a végtisztességet Tassaly Tamás p. és táv. főellenőr emlékének. A gyászoló közönségben a 1. és 9. sz. posta és táviró tisztikarok képviselőin kivül az intelligencia számos tagja jelent meg a temetésen, hol is a beszentelést Pálinkás Rogér h. plébános végeste, a kántori teendőket pedig Rátz N. János fc kántor. Az egyházi szertartás után a koporsót elkisérték a sing, a hol az egyház utolsó áldása után a postás dalárda egy megható gyászdallal vett bucsut az elhalt kartárstól, melynek elhangzása után elhantolták. — Még el so temették Tassaly Tamást már Is ujjabb gyász érte a mozgóposta tisztikarát. Raitmann Alajos ny. p. és táv. főellenőr tegnap délelőtt fél 11 órakor 67 éves korában meghalt. A megboldogult a régi gárda tagja volt, azé a gárdáé, mely odaadó, becsületes hűségével és munkájával a magyar postát világhirüvé tette és Amely gárda tagjainak ezért az általános tiszteletet és becsülést kivivta. Csendes, szerény természote miatt a társas éleiben nem vett résst, szabadidejét kertészkedéssel töltötte el, özvegye, Horváth Olga és rokonsága gyászolja. Holp^p, 9-én temetik a r. k*th. temető halottas házából.
— Eltemetett egy mozdonyt a hatalmas hófnvás. Debrecenből jelenti tudósítónk: Hétfőre virradó éjjel az egész Alföldön hatalmas havazás indult meg. Egyes helységekben 20—30- centiméter hó esett. Mátfecalkf vidékén már vasárnap olyan hatalmas hófúvás volt, hogy például Mátészalka és Csenger között a hófúvás egészen eltemette egy személyvonat mozdonyát s néhány kocsiját. Három segitőmozdony sem bírta kitolatni a vonatot a hófúvás helyéről. Mintegy tízórai veszteglés után sikerült csak ut-aak indulni, de ezt az időt sokan nem várták be a a 28 fokos hidegben gyalog indultak neki valamelyik szomszédos községnek. Négy egészen összefagyott kisgyermeket Nyírbátorra szállítottak be a községi kórházba.
— Példátlan magyar Üldözés a Fai vidéken. Sátoraljaújhelyről irják: A megszállt Felsőmaqyarországról legújabban szinte kétségbeejtő hírek érkeznek az odaát szenvedő magyarság rettentő helyzetéről. Ezelőtt alig három héttel történt, hogy Soltész Miklós jegenyei földbirtokost véresre verték és bőrtönbe hurcolták a cseh zsandárok — felsőbb utasításra. Január 30-án pedig „a cseh szlovák állam elleQÍ kémkedés" címén egéaz tömeg magyar embert tartóztattak ie Kassán és a Felvidék egyéb helyein, kőztük Berchtold Kázmér gróf éa felesége nagykázméris és Cseley Béla cseleji földbirtokosokat, úgyszintén parnói Molnár Béla volt munkapárti képviselőt, akit gálszécai betegágyából cseh
__ZALAI kozlonv
titkosrendőrök hurcoltak el a kassai had-osztálybíróság börtönébe. A letartóztatottak közölt van Nagy Sándor, Kassa városának egykori rendőrkapitánya U, akinek elfogatására a cseh kerületi rendőrfelügyelő személyesen adta ki a parancsot. Cseh félhivatalos közléa szerint a bebörtönözött magyarok még 1920. nyarától számítva kémkedési és lázadási tervet dolgoztak ki nagy részletességgel s e mozgalmat széles körben terjesztették kj azóta. Jellemző, hogy e „legújabb magyar, összeesküvéssel" kapcsolatban az üldözött északi magyarság ellen kihívó gúnnyal és cinizmussal lázit a Kendi Zoltán szerkesztésében Kassán megjelenő „Szabadság" cimtf kommunista lap. E legfrisebb keletű letartóztatások mélyen megdöbbentették a Felvidék népét, mert érzik és látják, hogy a tehetetlen cseh tiiuronypolitika célja: a magyar birtokososztály elüldőzése.
(x) Urániában szerda, csütörtök a Préda.
\' — Tnl a 27 milliárdon. Az állami jegy intézet legújabb kimutatása szerint az állarr. jegy forgalom febiuár 3-án S568 millió korona volt, 535 millióval több, mint az előző heti kimutatás szerint. Ha ehhez hozzáadjuk s postatakarék által kibocsátott 1.42 milliárdot, kitűnik, hogy államjegyforgalmunk elérte * 27.1 milliárd koronát. A jegyintézet a kimutatás hetében nagytömegű devizát és valutát vásárolt s nyilván erre a célra vette igénybe sz államjegytöbbletet. A lombard és váltóleszámítolás tétele 149 millióval, az egyéb követelések 128 millióval emelkedtek, míg a giró-kövctelések 306 millióval apadtak. A jegyintézet államjegyforgalom további 2 milliárddal való növeléséhez a minisztertanács legutóbb {árult hozzá.
— Műkedvelői színielőadás Hahó-fton. A hahóti iparoskör 1922. február 18-án (szombaton) saját könyvtáralapja javára táncmulatsággal egybekötött műkedvelői színielőadást rendez, mely alkalommal színre kerül Csepreghy Ferenc három felvonásos eredeti népszínműve, a „Piros bugyelláris". Ax egyes szerepek helyes beosztását, a darab rendezését és tanítását Jakab József vállalta, ki nagy agilitással és hozzáértéssel tartja ■ próbákat, amikor is bátran monhatjuk, hogy a vidéki fiatalság is okulva a városi egyesületek által tartatni azokott hazafias irányú mulatságokon, kint a falu, a közság fiatalsága is áldozatot nem kímélve, igyekszik a magyar nép igazi szép szokásait feleleveníteni és ápolni. Amint halljuk, városunkból és a szomszédos községekből is számosan lesznek jelen a hahóti mulatságon.
— A középiskolai magánvizsgálat dijának módosítása. A m. kir. vallás-és közoktatásügyi miniszter 1921. évi 180.181. V. sz. rendeletével a Középiskolai Rendtartás 142. és 143. § ait módosította. A magánvizs gálát dija ezután egy-egy tantárgy után 75 K, hozzászámítva még 75 K elnöki dijat. A magánvizsgálat dijakból az elnöklő főigazgató vagy elnökhelyettest 75 K elnöki dij, a vizsgadíj többi részéből pedig az igazgatót két rész és minden egyes tantárgyból kérdező tanárt (beleértve a hitoktatót is) egy-egy rész illeti m?g. Ha a magánvizsgálaton az igazgató elnököl, akkor az elnöki dij címén szedett 75 K az ifjúsági segítő egyesületet illeti.
— Az irodalmi és Művészeti Kör
zenekara ma, szerdán este 8 órakor operett-próbAt tart. Pontos megjelenést kór Ketting.
(x) Urániában szerda, csBtörtSk a Préda.
_S_
— Ax egyiptomi zavargások. Egyiptom, a britt világhatalom egyik sarkköve, amely földrajzi helyzeténél fogva talán még Indiánál is nagyobb jelentőségű. Ezt a stratégiailag la rendkívül fontos területet 1882-ben, tizenkét esztendővel a Szuezi-csatorna megnyitása előtt, kapcsolták az angol birodalomhoz nem annexió formájában, hanem olyképpen, hogy Anglia elismerte továbbra Is a tőrök szultán fennhatóságát, de magát ss országot angol oltalom alá helyezte. 1914-ben, a világháború kezdetén ax angolok kimondották, hogy a szultán további fennhatósága megszűnik, az ország angol fennhatóság alá kerül, magának a lakosságnak pedig autonómiát helyeztek kilátásba. Ax egyiptomi nacionalisták, akik Zsglul személyében vezérükre találtak, nem voltak tpegelégedve ax angol uralommal, hanem hivatkozván a népek önrendelkezési jogára, teljes autonómiát követeltek és 1919. tavaszán nyilt felkelésben törtek ki, amelyet ax angol kormány csak energikus katonai rendszabályok igénybevételével tudott elfojtani. 1919. óta a zavargások állandóan tartanak, a fölkelések nyomon követik egymást és Millner lord, aki Egyiptomban ax angol hatalmat képviseli, már több Ízben a legteljesebb autonómlát helyexte kilátásba, de a xavarokat lecsendesíteni még mindig nem sikerült. A jelenlegi angol külügyminiszter, lord Curzon még a mult év juliusában egy tervexetet terjesztett az angol kabinet elé, amely szerint török barátság és szövetségi szerződés jönne létre Angolország és a szuverén egyiptomi állam kőzött A békülékeny szellemű Adli pasa azonban, akit miniszterelnökké neveztek ki, nem tudott a nacionalistákkal megegyezni és ax egyiptomi khedivének még a mult év novemberében beadta lemondását s ilyenformán a\'tárgyalások és ax egész kibontakozási kísérlet holdpontra jutottak. A nacionalista mozgalom azóta állandóan erősbödik, ugy hogy lord Allenby, a brit főbiztos, kénytelen völt ismét a fegyveres erőt igénybe venni. Zaglúl pasát, a nacionalista vezért pedig elfogták és Ceylon szigetére vitték. Ezért általános sztrájk tört ki az országban, a fontosabb vasútvonalakat és sineket felszaggatták és a felkelésnek napról-napra vannak áldozatai. A nacionalista mozgalom annyira erős - és általános, hogy kimondották az angol ipari termékek bojkottját, ami Igen nagy veszteség Angliára nézve, mert Európában alig van termékei számára piac. Különösen a nacionalistáknak ez ax utóbbi lépése k«ltett Londonban nagy riadalmat és ax egész kereskedő világ megrémült a franda, olasz i* amerikai konkurenciától.
(xi Uránia szerdán, csütörtökön a tévedt asszonyok szomorú sorsa pereg le íilmon. A Préda az asszonytest után kapó sóvárságnak s egy gyönge pillanat következményeinek olyan erővel ható filmregénye, hogy a főváros népe a jegyekért tülekedett, a bemutatókon a * darab pesti U ániában négy hétig vol műsoron. Előadások 6 és fél 9 órakor \'
— A szerb nyelv tanítása. A szerb népiskolai törvényt a Vajdaságra is kiterjesztették. Körrendelet szabályozza a szerb nyeli, iö< ténolem és földrajz tanítását a magyar és német nemzetiségű isko\'ákban. Egy másik rendelet elŐitfa" Bánát, Bácska és Bíran^a területén tevő nem siláv elemi iskolákban jz év elejétől a szerb nyelv tanítási anyagát s!a módszert, mellyel a tanitás történik. A szerb nyelvre való előkészítést a mostani iakofkl évben február, havától iTezdve az I.- osztály tan tóinak már meg kell kezdepiQk a direkt módszer szerint.
A szerkesztésért U/Jalassy Gyula felelős.\'
ZALAI KÖZLÖNY
1922 február 8.
— Agyonlőttek egy csempészt.
Rexnyák Ferenc vő\'c»eji gazdalegény egy lovat akart kicsempészni a sopronmegyei Zfira és Füles kőzött oszlrék területre. Ut közben találkozott a sopronkövesdi csendőr-őrssel, mely megállásra sxólitotta fel. Minthogy pedig Reznyák nemhogy megállott volna, hanem vágtatni kezdett — lóháton lévén — a csendőrök fegyverüket használták. Egyik csendőr golyója halálra sebezte. Holttestét a kövesdi hslottasházba szállították, ahova a soproni ügyészstg és a szombathelyi csendőrparancsnokság részéről kiküldött hivatalos bizottság szállt ki a boncolás és a vhsgálat megejtésére.
Nyfltrtőr*)
Értesítés*
Értesítjük az igen tisztelt ismételárusítókat, valamint a közönséget, hogy a zsemlye, perec, kifli stb. süteményeket mától kezdve ugy a közönségnek, mint a viszontelárusitóknak 2 koronáért adjuk, azonban jogában áll a viszont-elárusitóknsk 660/1922. 0. K. A B. rendelete értelmében 20 fillér jutalékot felszámítani a közönségtől.
Nagykanizsa, 1922. február 7.
Kiváló tisztelettel sz összes sűtőmesterek nevében
A vezetőség.
*) A* o rovatban közöltekért som • uorkeutóség, Mcn a kiadóhivatal ídclóisígot nóta váliaL
Apró hirdetéseik.
Slrtillllli dalulAn 0 órádM i<UU.k í.l riUJ.aj.Ufc. uarlol
Vadlya Hajnalka gépírónő válall
mindennemű gépirási munkát, levelezést. Megbízást átveszek hétköznapokon esto 6—8 ig, va«*r- és ünnepnap délelőtt 9—11-ig. Teljes discfácio. O.cso, gyors, tiszta és kifogástalan munkámról biztosítom a n. é. közönséget. Lakás: Fó ut 88, emelet, jobb erkély.
Egy Jókarban levő mészáros jég-tzekrényt megvételre keresek. Ugyanott egy jocsaladool való flu tanulónak felvételik. Szabó Lajos hentes, Telekyu. 37.
Lnp kikor dók íel vétetnek lapunk kiadó hivatalában.
Eladó ház. Kossuth Lajos-tér 9. sznmu ház szabad kézből eladó. Bővebbet Kreznár György Szépéinek, nsgyvendégiő. ^
Könyvkötő tanonc felvételik lapunk nyomdájában.
VÁGOTT FA
Állandóan kapható
ks.-kint 1 kor. 80 fillérért
Rákóczi-utca 20
MonoH gazdasági, konyhakerti,
virág-magvak kerti eszközök
kaphatók és előjegyezhetők
Magyar Élelmlszerszállitd ás Áru-kereskedelmi Részvénytársaság
nagykanlual fiókjánál Mkkn>* li»fly.n r.na.nm.sr. i
Özv. Raltmann Alnjosné s.-Ql. Horváth Olga a niftRű, valamint számos rokonai nevében tudatja, hogy felejthetetlen szeretett jó férje
Raitmann Alajos
m. Ur. nyűg. posta fa távfrda tíellenír
folyó évi február hó 7-én délelőtt \'/,U órakor éleiének 67 ik, boldog házassá [ gflnnk 33-ik évében a haldoklók szent-ségénck feladása után csendesen sz Úrban elhunyt.
A drága halott földi maradványa a róm. kath. temető hatotta? házában fclravalalozva, 1922. évi február hó
9 én, csütörtök délután 4 órakor a róm. kath. szentegyház szertartása szerinti megáldés után kisérjük ugyanazon temetőben levő örök nyugvó helyére.
Az engesztelő szentniiseáldozat a megboldogult\' lelkiOdveért folyó hó
10 én, pénteken d. e 10 órakor fog a szent Ferencrendiek plébánia templomában az Egek Urának bemutattam!.
Nagykanizsa, 1922. február 7-én.
áldott legyen ralik.! nyugodjék békében!
1197—1922.
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd és csütörtök napjain faárverést tart, tűzifára és rönk fára a Vajda nevű erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
.Várod Tanács.
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig • készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
Hirdetmény.
Kiskomárom község volt úrbéres birtokossága a tulajdonát képező Kis-komáromban lévő egyemeletes, szállószobákkal is berendezett
nagyvendéglöt
mellékhelyiségekkel együtt árba bocsátja. A megvenni szándékozók zárt ajánlatukkal 1922. ápHIU hó l-ig a kiskomáromi körjegyzőnél adják be.
Az ajánlatok letárgyalása 1922. április 9-én Kiskomárom községházánál d. e. 10 órakor fog megtartatni, hová az ajánlatot tevők már ezúttal meghivatnak.
Kiskomárom, 1922. február 4.
Sxllvay Gyula
mii.
Marton József
btiL .lrfk.
r.
VILÁG
mozgóképszínház
Erziékit klrálj«i-tér. Szíriai izállilt é^tl.ték.i T.l.fon 74. T.l.loa 74.
Szerdin és csütörtökön HENNY PORTÉN a .Szőke fümesoda" felléptével
BOLEYN ANNA
világtörténelmi dráma 5 felv.
Szombat és vasárnap
NOBODY (II. része)
... | HUQÓ VIKTOR hír- ... .
IfinI ",ra ««««>• — % Inni
JUH. szegény il]u történet.. JUII.
. Piholy 22 K. sröly. 18 K, L hely ll> K, Rli.Ji.wk bétkóin.p 8 í. fé] ö ór»kör, vMir-4. ünntp-• U. txty 12 koron., III. h.ljr 7 koctMu. tupokoo fél 4, 7 é. 0 énkor. Ponto. k*sdé«l^
QaPDaaaaoaQaopoaaaoaoaaoaoaa
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet —- Voflatzéintézet
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
KiadáMvat. tolata: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
Nvonatott • Uptulajdonosok i Zala! és Gyarmati l<5n»vnyomdáiában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. február 9. CafitOrtök
32. szájn.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
iMrtoutMf fa kUdóblr.Ul I Pőul 13. n. - latMuUa-UUfo* 78. -
M.gJ.lontk mindig kora rcr£c\'.
FÓSZ8RKESZTÓ! Dr. HEOEDÜ8 OYÖROV
i>.i>!;i EI p iM
ÍELELÓSSZÜRKESZTÖ.
BODROGKÖZY ZOLTÁN
B16lliot«al Arak i Effai 4m »eo K- rUm |U HHT«1 in* 14* K. Eo h4i. <0 K. ira • >
Folytatják a köztisztviselői javaslatot.
A Ház mai ülése. — Szilágyi és Ereky vitája. - Több interpelláció.
Budapest, febr. 8. A nemzetgyűlés mai ülését 10 óra után nyitotta meg Gaál elnök. Napirenden a tisztviselők anyagi helyzetének
javításéról azóló törvényjavaslat szerepelt.
EródyHarrach Béla: Nem szívesen látja, hogy a természetbeni ellátásból, mely csak szükségszerfl intézmény, rendszert csinálnak. Ha szembeállítjuk a tisztviselők teljesítményét az állam nyújtotta fizetéssel és ellátással, azt kell mondanunk, hogy az állam kenyere nem a legszárazabb. Másfelöl azonban igy ismeri, hogy egyes felelős pozícióban levő tisztviie-lőnek nem nyújtott eleget az állam, különösen a fegyveres erőnél. Szóvá teszi a háborús központok késedelmes elszámolását. — Beszél a máv. tisztviselők helyzetéről. A javaslatot elogadja.
Kereke* Mihály a javaslat ellen szólal fel Az állomnak a világháború után az lett volna a kötelessége, hogy a tiszt viselők létminimumát biztosítsa. Polemizál Erekyvel. Azt akarja, hogy a máv. segédtisztek bizonyos szolgálati idő eltöltése után a tisztviselői státusba kerülhessenek. Kifogásolja, hogy az államvasutak alkotmányának pragmatikáját o felsőbbség nem respektálja. Beszél arról, hogy nincs igazaágtalanabb tőrvény, mint oz őrlési adóról szóló törvény. Határozati javaslatot terjeszt be, hogy a nemzetgyűlés utasítsa a kormányt, hogy törvényjavaslatot készítsen a statusrendezésről és a fizetésrendezésről, éa ha az idő rövidsége miatt nem volna lehetséges ennek lotárgyaláss, oldja meg a kérdést a nemzetgyűlés szünete alatt az alkalmazottak meghallgatásával. Méltányosnak tartaná, hogy a háborús évek duplán számítsanak a nyugdíjba. Ilyen értelemben határozati indítványt nyújt be. A tisztviselők kiválasztásánsk kétségtelen, hogy a politikai állásfoglalás nagy szerepet fog játszani.
Kállay: Semmi köze a politikának ehhez.
Szilágyi: Lásd Kecskemétet, de ott nem sikerült |
Kerekes: A tisztviselői létszám csökkentését nehéz lesz keresztülvinni. A közigazgatás legnagyobb hibája, hogy egyeseket már a* bölcsőben szolgabírónak neveznek ki. Kézdje mindenki o legalsóbb fokon. A javaslatot nem fogadjo eL
Mózer Ernő beterjeszti o hadirokkant törvényjavaslatot és kéri annak sürgős tárgyalását.
Szilágyi Lajos személyes kérdésben szólal fel. Ereky Ruperttel folytatott vitája során tegnap engem is azóba hozott és olyan kijelentést tett, melyet nem hagyhatok válasx nélkül. Azt mondta rólam, hogy én beléptem
a demokrata-párlba és kijelentettem, hogy a zsidó-liberalizmus hive vagyok, végül ait állította, hogy én azon politika Kivének vallottam magamat, melyei ítt a Házban Szte-rényi -is Vázsonyi reprezentálnak. Etekkel szemben azt a kifejezést használom, melyet Nagyatáditól tanultam tegnap, bár nem tudom, hogy ezzel emeljük e n parlament nívóját. Erekynek mind a három állitása szemenszedett valótlanság. Ereky azt állítja, hogy az én kijelentésem slspján tért át a kormánypárt berkeibe/ Nem tudtam, hogy Ereky egy nekem imputált állítólagos kijelentés folytán eltudja hagyni egész politikai pártállását. A kormányzati politika december óta nem változott és ha változott is, csak oly irányban, hogy tárgyalásokat kezdtek n zsidósággal és a miniszterelnök egy karácsonyi vezércikkben térdet híjtolt; * X&idóság előtt. Ezért tartottam szükségesnek Ereky kijelentéseit megcáfolni, mert tisztán kell látnunk, hogy egyes politikusok most a választások előtt milyen indokból változtatják pártállásukat.
Gerencsér István a javaslathoz szól. Külföldi példákra hivatkozva fejtegeti a létszám-apasztás szükségességét. Kivánja, hogy a részvénytársaságokat szólítsák fel arra, hogy az állástalanná lett tisztviselőket helyeszék cl. Kivánja a B-lista bemutatását, hogy lássák, kit soroztak ebbe. (Helyeslés.)
Weiss Konrád bírálja a javaslatot, mely szerinte kortesjavaslat és csak azt célozza, hogy oz egységes párt urnája több szava-zotot nyerjen. (Kecskeméten ugyan nem tódultak 1) Különösen a máv. státusrendezésével foglalkozik, kiemelve o pályaorvosok helyzetét, kik családonkint és évenkint alig kapnék annyit, ami egy pár tojásra elegendő, Nem fogadja el a javaslatot.
Elnök napirendi indítványt tesz, mi»jd szünetet rendel. Szünet után rátérnek az interpellációkra.
Kasnya Béla: "A mngyar képvőmüvészet külföldi propagálása érdekében és o művészek nyomorult helyzete tárgyában interpellál. Kérdi o kultuszminisztert, hajlandó-e o segélyalapot o mai viszonyoknak megfelelően felemelni.
Vass: Egy véleményen van a felszólalóval. Művészetünket legszélesebb körben propagálni kell. Egyetlen fegyverrel, a kulturo és művészet fegyverével győzhetünk. Kilátásba helyezte o művészek segélyezését. A Ház a választ tudomásul veszi.
SzadeczkyKardos: A csehek propagandát folytatnak abban az irányban, hogy határaikat még kedvezőbben kitolják. Kiod-ják a külügyminiszternek.
Benkő kívánja, hogy március 15-ikét iktavsák a nemzeti ünnepek sorába, április Il ikét pedig töröljék onnan. Kiadják.
Kerekes Mihály az adógabona beszolgáltatása tárgyában interpellál. A gabona beszolgáltatás körül külőnbő:ő anomáliák fordulnak elő. A több ezer holdas birtokok adógabonáját elengedik, a kis emberét szuronnyal piszkálják ki. Kéri, hogy o kormány az elszámolásra kötelezett birtokokról jelentést terjesszen a nemzetgyűlés elé.
Koródi Katona János a bácsbodrog-megyei gazdasági felügyelőnek a földbirtok-reformmal szemben tanúsított magatartásáról interpellál.
Szabóky Jenő a Duna—Tisza közén szükséges viz-lecsapolás ügyében interpellál. 127 ezer holdas duungel van a Duna—Tisza közén. A lectspolás 230 millióba kerülne. Az ármentesitő társaságnak nincs arra pénze.
Milctevics János: Szilágyi főszolgabíró ügyében interpellál. Már két nappal ezelőtt akarta elmondani ügyét, de akkor o belügyminiszter orra kértei hogy várjon 48 óráig, 48 óra múlva érdemleges választ adhat. Miután a 48 óra letelt és Ő még semmilyen választ nem kapott — kérdi — hajlandó-e oz ügyet vizsgálat alá venni, hajlandó-e a főszolgabírót állásától felfüggeszteni és ha bűnös, a szigorú eljárást megindítani.
Rupcrt Rezső a Somlóhegy clhordáaa tárgyában interpellál.
Sziráky Pál a kereskedelmi miniszterhez interpellál .a Budapest—Lajosmizsei vonalon érvényben levő menetrendről, a pályaudvarok piszkosságáról és a világításról.
Ölés vége */t6 órokor.
A pápa és Lengyelország.
Róma, február 8. XI. Píut pápo először két unokatestvérét fogadta, kik miodoketten papok. Rómába várják a pápa öccsét Fermo Rsttít, oki éppúgy mint a pápa édesatyja, selyemhernyótenyésztéssel foglalkozik.
A pápa közvetlen a választás eredményének kihirdetése után e szavokkol fordult Kokovszky és Dolbor lenfcyel bibornokokhoz :
— Bennetek látom és üdvözlöm Lengyelországot. Megáldotok titeket és orra kérem hazátok fiait: Imádkozzanak értem, mert láttooo, hogy Lengyelországban hogyan tudnak imádkozni. Mondjátok meg a lengyeleknek, hogy o drága Lengyelországot szerettem és ezután is szeretni fogom. Sohasem azünök meg érte imádkozni.
A kunszentmiklósi főbíró.
Budapest, február 8. Klebelsberg belügyminiszter ma reggel táviratilag utasította Pestmegye alispánját, hogy Főrster Lsjos kunszentmiklósi főszolgabírót állásától hsla-déktolonul függc&zze fel. A felfüggesztésről a belügyminiszter a holnap veggeli órákban várja az alispán hivatalos jelentésót.
dlKTellenzéh?
SSF
8. A, válafztójog kér-ötéiben úUt egwnássa| cllcoxák, nbff «x IOS ró-vidségéro való tekintettel semmi remény aen. volt arra, hogy a javaslatot február. • lóig-törvényerőre emeljék. Gaál Gaszton étért ma felkereste az elletnék tagjait és felajánlotta nékik a kötVktitést abban \'ax irányban, hogy *\\ét felfogás kőit kompromisszumot lehessen teremteni. Az ellenzéknek a m iga ré-ttérŐÍ ax ellen semmi kifogása nem volt és fj^y két órakor ax Orsxágháx elnöki fogadójában megbeszélésre ölték össze Bethlen, Klébc^sberg-^ Tomcsányl, Gsál, Szterényi, (Apponyi, \' Andrássy, Sándor P«s|, Bírc»y, Ugrón, R ssay és Haller, hogy kölcsönös nifcgegyexést hozzanak létre, amely ugy az dlenzékre, mint a kormányra nézve kielégítő. *";"\'tJaál néhány szóval megnyitotta ax ttlésh kijelentette, hogy kötelességének tartja megkísérelni, hogy a* egymással szemközt Ufó véíeióényák közt kompromisszum jöhessen létre. Bethlen elmondott., hogy már egyszer közeledni próbált az ellenzékhez Apponyi és Ugion utján. Ex ^ jklsérlct azonban sikertelen
Gaál ujabb felizójaláia után Bircry tarjeiz lette elő azokat a pontokat, amelyekben\' a polgárok éa munkátok izövetiégének vezetőcége megá\'lsppdott.
Klvínja erek siet int a 10 ívei állam polgáráig követelésének revidiálását, a kél ívet. do/n\'cilium megváltoztatását, a választó ■jb^oáklrní-pivatítKoit k8«aét. Az 8uzeiráil is elj.tráal tzabályofcnak törvényekben leendő pófatóí\' txabályoxáaát.
Garanciákat követel a tekintetben, hogy V kofmány milyen módon íog élni a kiví-telea hvtalómőÁlL\'
A kizár ásj"okok.1 revlilóalá kell venni, tgy mellőzni kívánják alt, hogy a legyelmileg elbocsátott tisztviselőket a váltójogból ki-zárják, további,,hogy kizárják a nem
nyereségvágyból elkövetett vétség miatt elitélteket.
Követelik a lajstromos választást az egéax o\'rszigkan, vpgy (^ennyiben ez c*nk Budapesten lenne lehetséges/ ugy Budapest-
aávar egy kerületté való áta|akitáiát éa a 1ÍW[tWíg1! képviselni rendtxert az egéaz I órai ágban.\'
Haller kijelenti, hogy Cz nagyjában meg felel a keíesMny nemxetl egyeiülét párt követelésének él ereket, mint kisebbségi, vagy kOISn véleményt a bixottságnak keresztény pirtl tagjai feni) it tartjsk.
Hozzászóltak a kérdéshez Andr^asy, Szle rényi, Ugrón, Apponyi, aki kenősen a kisebbségi képviselet mellett szállott erősen sikra.
A r<tzletet vita torán — amelyen a mlnmlerelnBk éa a belügyminiszter is lel
ZAI.Al KÖZUWY
r
in«vl«>lv6 >lf-tö 1922. február *
aTol
■■.udfáttJuVni.
A kormány ctak abba volt hajlandó belrtarnnl, hogy.» budapesti .kaiOleti\'beosz-Uj,( pártköti kon)proroít.auromal intézzék el. A.domiciliwn kérdésében It kAzeledett némi-1* kormány at ellenzék áHáipontjához. A
nézve azonban nem tudlak megvitatására holnap ujabb "!.ílMMáW.. lma..ar elnöki logadó-azobában.
tSoMlS\' öi" ML ,
a masyír^í UgyAt.
Szabadkáról jelentik : A Délvidéken élő magyarságnak . roint. k»««bbaégnek
politikai pártba való tömörítésére megtörtenl a axervexés első lépés«. Ez azonban nem csak a magyarságot érdekli, hanem fontossága van ax Itteni politikai pártokra is, amelyek riek minden esetre sxámltásba kell venni enn^ »x "J pártajak^lásnak ^ergyiszopyajt. és pockai céljait is. A* tgyes^H^i pártok különben éfénk agfiációi fejtenék Rí. hogy a magyarság, önálló pártolok itása helyei a^ár, meglévő parlamenti pártokba olvadjon bt le éppen azért, mert számolnak ax uj állampolgárok tekintélyes tömegének erejével.
A egye,s pirlok vezetői most nyilatkoztak a magyarság szervezkedéséről. Petrovlcs János dr., a szerb demokrata-párt vezére ezeket mondta:
— A legtermészetesebbnek és egészen magától értetődőnek tartom, hogy ax opciós határidő lejártával a magyarság politika! párttá lőmőrűl. Ax itt élő magyarok éppolyan teljes jogú álltmpolgárok, mint az ország többi polgárai és Igy minden joguk megvan a szervezkedésre, nein véve ki természetesen a gyülekezési jogot sem. Hiszen még a volt Magyarországon is fönnálhatolt a szerb nemzetiségi párt, mennyivel inkább kell tehát demokratikus berendezésű álla-muokban támogatni a magyar nemzetiségi kisebbség pártaU^ltó törekvését.
— Arra vonatkozólag, hogy a Vajdaságban élő magyarság, mint önálló politikai párt, vagy pedig más párttal valótfu>ió utjj^i védelmezheti-e meg jobban a maga . .jogait, ma nehéz volna még feleletejt adni. Ha a magyarság elég erősnek érzi magát számerejénél és erkőlcii súlyánál fogva arra, hogy mint önál\'ö párt is elküldheti a maga sxám-arányához mérten képviselőit a parlamentbe, akik ott érdékyit képviselni fogják, ugy jól teszi, hogy ha önállóan szervezkedik. E\'len-ben abban az esetben, ha étihez nem érzi "magát elég erősnek, akkor előnyösebb volna a számára, ha abba n politikai pártba olvadna be, amelyben a legjobb garanciákat látná arra nézve, hogy érdekei képviselve lesznek.
— Természetesen ex csak ugy volna könnyen megoldható, hogy ha volna egy erős guvernementális pártunk, mert ax ezxej vájó együttműködés terméutetesen c»ak előnyöket jelentene a magyarságnak. Miután azonban ma » politikai pártok helyzete nagyon lobili*, erről a megoldásról alig lehet szó. Éppen ezéit ugy ezt a,kérdést, valamint azt, hogy a megalakuló önálló magyar párt melyik politikai párttal kooperálhatna, /n tisztán a taktika kérdésének .tartom és az a
szóéit — kiiebb kérdésekben bizonyos Köze- , *p?fggyöxődésem, hogy a magyarság politikai létre^ íCfege^jfezéiVe azonban nem í szenhezkedésének hrlyes irányát ax ál alános u.Ai^W.^L: \' 1 " "" \'- m-. politikai helyzet fogja megszabni.
— A magynság szervezkedésére nézve pjég csaH.^any.it,.kívánok megjegyexni, hogyannak időszerűtlen voltáról nem lehet komolyan beszélni, mert a meglevő jogok alapján, az, állam keretein belül vuló sze/vezke-,dé» n indig .ídöazeiü. A* a tapasztalatom, hogy Belgrádban, mértékadó helyen is igy gondolkodnak ebben a kérdésben.
— Mi fogunk a legjobbon örülni, hogy
ha a magyar politikai párt is ié«zt vrsz a kormányzásban * fcgkőzekbb má^ö^i váiasxtásokban, raert ezálul.a m*g^áj Is qtxtoxik velünk a^sulyos ^Waiégbo^.
A buny(^ráe-»«íáC;párt egyik, vezére, SzuiaievU* Pai.400 df. képjrfstlő még nem fofclol véglegeajállást^ mivel ttfei látja tisztán, hogy n magyarság szcrveAedésie milyen Irányban fejlődik ki.
— Azt azonban — úgymond — már most megállopitfiatom, hogy a magyarság oly tekintélyes sxímban lakik a Vajdaságban, hogy minden esetre joga, van a sxerv^tke-déshez, ________ .
— Néxetem szerint helyesebb volno, ha . magyarság e« mátih .pfrl^, p^tgj)
aSptlt.,V»l«l>l>Áintk»*írt. mart «*<« kooperáláat eredrnényesebb«k tartom. A mnjjynraágot különben elég okosnak, Intelligensnek is különösen politikailag elég érettnek itmerem ahhoz, hogy meg tudja vllw-tani azt a pártqt, vagy azt a prograosot", amelyik étdekcittek jogjobban megleiol.
— Terméwalea.n nagyon. Wl Vigyázni arra, hogy s.zlgcKuan-aa.áliam törvényei,azo-rint történjék a nervezkfldéa a épp Jl ma-gyaraág politikai iretiaégáro . vall> tekizüeUeí remélem, hogy a^ egéaz ;BtmtflnH^M .
it leszi nyomig az írrotjwtti^cnuwák, .antaly megölöja l.nna mincUn . az«IjV«k«K|f«tll> aminthogy általában minden inJranpgtiH.^ lilika i/öitn viiuovstné a magyarság. Ügyel.
— Arról i» lehetne mfg a«kít hew4loi, hogy cgyi^máslk pArt ROtt ax^kítlfllíjfeá szereltté tenni a magyatságot ét .ennek. fejben mindenféle Ígéretet teáz. Vigyáznia . kell u magyarságnak osgyon a* uj párt. ^r.erve-zéténél, mert csak a középúton járó biggadt ás okoa politika, hpahalja mog . a kivont eredményeket. ,,r„.
-CTT-R Pír rl | tvrini i , . -
- viaa*.k apjuk Bo<Lro«k8,t. S*t95-aljrujbelyrflá jel^tii^:, Hiy^t^lo* hflyrVSI.i I5J-azlyárgott birek aze^üi* « jóxátél^i,, ^ffttt-tágnak ha.t^rHijgiwi\'Á dMHiff i«MW fontos dőntéaekct, etrközö|t a jnzj. fjte^ , lirraj ktpciolatb.il. g hiiek tz^ipt, a megszállás alatt 1.VÍ teryictekböl
Cso/rka-Magyarországhoz, »8t i^PÍ\'
ban Legepyeíi^j^ályij viisiaH\'Pp^k, s|-vett.^ctületein^r;^,. A tátoraljaujhelyi, lakottá^ kí\'ébep a IcglJftJDiobl), örömmel, ftry/m.r* biiottságnak; ez^ ^.jiöpl^il, anjelj,.^yaffi terülejí sraporpd^tt, jelent, hftnom jelentené \' azt U^hogy S^oíalj.pjbSljf ^ Zjsnilfléjifl^ye északi (énének élelmezése a Bodrogközből könnyebbé válnék.
- MUkfdyolői előadáa. A ZV \'npA I Vegyes Ipartársulat folyó évi február hó 5-én jólsikerült előadást rendezeti, mely .alkalommal szinte került a Jolonc népszínmű, mélynek tiszta jövedelme a hibgrubtn hőti halált hall zal^apáli katonák emléktáblájánnk a íe)-állitására (ordiltatoit. A ti\'ereplök kSzSl.ki-emeleridők/Szabó M,i;itka, Peck Vilma és Tóth Annuska, a férfiak köz(ll Fflzetay Gergely ét Tóth litván. A szjpmü eOőadáiá-ban közreműködők már azért ii megérdemlije n diciéretet, mert mint egytzeiü faluit , ipa-lotok- is polgároknak ai ilyen előadások szemléletében titkán van rétjük, t^gyop üdvöt volna, ha e<en igazát) izép éi jó példát tekintve — a jövedelemi)t;k az (ly nemea célra történt hpyaforditáaát — más.kizségek it követendő példának tűznék maguk eiá.
1U2Í f.biuár 9.
ZALAI KÖZI.ÖNY
a pétid inuaeumpak. P< cai 61 jelenlik : A pícsi mu«pum • HHie^lle^ köiínye
kö^etVeitében válságos \'helyzetbe\' került. Az ]9|4 ben megnyílott muzeumnak — amely trla VW. gyűjteményekkel éa
több. 4>int 50.000 mureális lérgyal foglal -T- ibMímw .45 K kéia pénzvagyona van, vet*-- máv- olyan «aet ia, amikor a ^ni^iimnat egyetlen fillér nm álloll a rendelkezésére. AjWjrseái*. egyébként a leg-jaUegij£^tt~ V^, a^körüjoiény, hogy ez év jaauto b^QppjábaQ, (Jtindöaaze kilenc látogatója volt a muzeumnak, ebből is csupán kettő volt pécsi.
— Postás eat. Nagy a sürgés forgás a Polgári Egylet örag falai között. A helybeli postán kuliur egyasUlot agilis tagjai készülnek a szombaH postás estre, amely est, tekintve s nagyarányú előkészületeket, a fáradhatatlan rendezőség ssmaff. agiirtáait. az elsőrendű műsort, a farsang legsikerültebb mulatságának Jgéjkszik. Szíirg^ln^apk a postások nemcsak hiwl^u* «)nV|>éHlf;,hvis«i s mulatságban Is. És.lgj-ailghs fog az estélyen bárki is unatkozni.\' A teljes műsort ugyan még nem tudjuk, de azért an ny\'t előre is elárulhatunk, hogy szebbnél-szebb ének-, zenelánc- és szavalat számok fogják közönséget jó kedvre hangolni, »mlb«S Vi«wj»^M|,J}gnafyobb része (esz az est fénypontjának\'igért(ez<S,\'elejétől végig kaejg. I..W, fiW® tjlttno^ll komédiának, mely .Zsiga (tol a íladf jílmctt roit a Fővárosi. Orfeumnak hónapokon keresztül egyik legvonzóbb programpontja. A S2ereplőlt gondoskodnak arról, hogy az itteni eladás is fényesen sikerüljön. Jegyek ez^^adásra^ph^tók az l. számú postahivatal fósökrlfídájában. •
UrihitÉbav.— -
f. &aih|d||jt<saanl előadáa a Nép gondozó\' StftvaUégrAI. A «zabad lycsum-bas ma aste Majlényi Károly szabadoktatásl titlcáa a Vasmegyei Népgondozó Szövetség működését ismertet! s egyben javaslatot terjeszt elő hasonló szövetségnek helyben leendő felállítására. Belépő díj nincsen. BovjMptésül dr. Dómján Lajos a népjóléti Intézményekről Tart megnyitó előadást. Egyben közöljük, hogy vasárnap este dr. Horváth Tivadarné a helybeli polgári iskola tanárnőjf. tftit, előadást az EUt mxwiíteiiiSL
— Tlltakoió Jegyzék ai antant jóvátételi követelései ellen. Budapesti Á mezőgazdasági jóvátétel kérdésében" a magyar kormány részéről Miklós Ödön államtitkár éa Barcza Ernő miniszteri, tapjcioa , tSbb tárgyalást folytatott.
tudvalevőleg crcdni^ny-tdcn\'^oH^"«totrfmylbenv a jóvátételi bfeottsá* változatlanul ragaszkodik az eredeti tervezethet.-\' tóVeteífatíí -szer int
Magyarország már azeSjen<fíSén 90.000 élőállatot lenne kötelé^aji f ntant hatalmaknak kiszolgáltatni é« ez a r^nkkényszeritett kötelezettség 10 évrfliHtSJrÍe<Jne.l\' Minden esztendőben fokozatosan csökkenő ál^tjcojítingenst kellene ki-szolgájtatnjj mezőgazdasági jóvátétel cimén. Minthogy }zeU W\'feltételek teljesíthetetlenek, a magyar )cormá*>y elhatározta, hogy a. párisi jóvátételi jbizottság döntését megfelebbezi azon kérdőben,\' a mult-héten ujabb válaszirat ment fl Páiisba, amelyben Magyarország a legfelsőbb tanácsnak ismételten rámutat arra, hogy a\'sütyos fizetés az ország termelőét teljesen főpkr^\'t^hn^ Ezt a jegyzéket. Prwnóvszfey ÍVáh párisi követ nyújtotta át a párUMegféUöbb tanácsnak.
— Veszedelmes földcsuszamlás
Egerben. Egerből jelentik : A város nyugati részén emelkedő úgynevezett H.jduhegyen a legutóbbi időben földcsuszamlás jelei mutatkoztak s több ház ennek következtében annyira megrepedezett, hogy összedüléssel fegyegeinek. A helyszínre, hivott Stéter Zoltán dr. geológus megállapította, hogy a talaj jÜ.?ii» mintegy 7—8 méter mélységben homokréteg van, amely csuszóS agyagalapon nyugszik. A legutóbbi esős időjárás alatt a homokréteg annyi vizet szivolt föl magába, hogy teljesen átázott és az agyagfelületen elmozdult. A geológus véleménye szerint a földcsuszamlás tavaszra újból megismétlődik, sőt földrengés is várható. A fenyegető veszedelem elhárítására, illetve ellensúlyozására bizonyos mély csatornázási munkálatokat kellene végezni, a talajvizek levezetésére, a város azonban nem tudja mtgke?de#i a
szükséges munkálatokat, mert nem rendelkezik az ehhez szükséges anyagi erővel.
— Katasztrófáit* éhínség Ukrajnában. Moszkvából jelentik: Az éhinség Ukrajnában is folyton fokozódik, Nikolajev kormányzóságban Jcatasxtrófills a helyzet. A lakosság mír a kutyákat és macskákat kénytelen fogyasztani. Több más kormányzóságban is százezrekre megy az éhezők száma és az elhaltak legnagyobb része serdületlen gyermek.
— Jugoszláviában megalakult az egységes magyarpárt. Szabadkáról írják : A megszállott területek magyarsága szakítva eddigi indiferens álláspontjával, megalakította
az egységes magyarpárt szabadkai szervezetét. Az alakuló gyűlésen száztagú bizottságot választottak, amely felhívást intézett a Jugoszláviában élŐ összes magyarokhoz, hogv kövessék a szabedkai példát. Moat elsősorban a különbö/ő városikban és kpzségek-ben a helyi, szervezeteket alakítják meg, ezek életbelépése után kerül a sor az országos nagygyűlés egybehívására, iimelyen ki fogják dolgozni a magyarpárt programját.
(x) Aata Nilsen az Urániában.
(x) A Nagykanizsai AntóforgalnM T. t. felhívja részvényeseit, hogv.február hó 15 >g a részvények névértékének hátralékos 70l/,;áVa Délzalnf Takarékpénztár r. t. n|l Fö-ut 8. fizessék be, mert az alapszabályok 9. § a értelmében részvényesi jogaikat és az eddig teljesített befizetést elvesztik.
rr TUxelő anyagot kér ,agy ©1 aggott Iparoa. Ridli Jó.\'sof elaggott, beteg cipészmester a legnagyobb nyomorral küzd s a megfagyás veszélyének yan kitéve, mert aemmi ttifcelőanytgjs "nincs. Könyörögve csak annyit kér a jó lelkektől, hogy némi tűzifához .juttassák. Kérőimét különösen az iparosok jószivébe ajánljuk. Lakik: Hunyadi-u\'ca 29. szánni,
— Shakespeare filmen. Aki a „királyi tragédiák" félisteni lángoljijéjü szerzőjének .lelkébe Akart belelátni, nem elégedett meg soha a színészek alakilástWal, vígy a szavak zenéjével és tartalmával, hanem saját fantáziájának és lelkivilágának képeivel igyekezett maga elé állítani a költő gondolatait. Ezt a kérdést aztán mindenki számára megoldja a film, a ro^ga reprezentatív eszközeivel. Iro dalmi müvet és művészeti produkciót nem tudunk megérteni, ha nem ismerjük a kort, nemzetet, környezetet és viszonypkat, melybe szerzője beleállitotta. S mig ezeket a színház — különösen Shakespeare remekeivel — oly nehezen tudja megjelentetni addig a mozi technikája ragyog»atni tudja mindebben mü vészetét. Azért üdvözöljük az Uránia mozgó mai előadását, ahol Shakespeare...-llamleijct adjak elő. M-grendülve szemléljük jit^e* ifjúban az őrültség rabjának tragédiáját,-azét a Himlctét, kit a balsors fejVdetemnek szánt s a véletlen egy iszonyú bün boaiiulójává tesz.
— Buk»r es&oKdaáwl kflhSt6t akarnak csinálni. A Bukarestben megjelenő Revista Vremii szenzációs, de némileg fantasztikus hirt kőzöl. Dimitrie Leonéé és Ricardó Camelles mérnökök egy tervezetet terjesztettek Bukarest város és a kormány elé, amely Bukarest kereskedelmi fellendülését és egyben jelentős energiaforrással való ellátását célozza^ E két mérnök hatalmas csatornát akar építeni, amely Argest kötné össze Bukaresttel, Bukaresttől pfdig.a Dun^g haladna. Hotsza azArgesmenti Buda községtől Bukarestig 15 km., a Dunáig pedig 6 km. lenné. Buda községnél az Argesen VlzduzzasztÓt
kérdve a csatonjh-OHtíní^ ^•■-^tOkfik mentén V»tip6rt-
ban zsilipeket építenének. . Az egész vízmű hordképessége öt millió, tonna lenne. Az Arges folyó vizének Bukarestbe való vezetésével kapcsolatban ivóvlzmüj^et és erőmüveket akarnak létesíteni.
— Egy amerikai moxlcalllag 50.0<M) dollárra parU a Pathé Film tára aaágot. Az Amerikai Magyar Népszava wj»t Misa Marguérite Clayton, az ismertnevö^ amerikai moiicslllag 50.000 dollár ^cártéi-ltésre perlf a Pathé Exchange filmtársaaágot akiért a sérülésekért, amelyeket egy moztfelvét^lialkalmával szenvedett. A mozltündéítatk viharos tengerbe kell ugrani, ahonnét reipüM-gépen
menük ki. A felvétel alkalmával egy víztartályba ugrott, amely a tengert képviselte éa uszá. közben megsértette a propellerek egyik., amelyek a víz felszínén a hullámokat kavarták. A .linésinő az arcán, lábán, vállán szenvedett karcolásokat, amelyek tvág most, hónapok multán i. látszanak.. A roo«-ipar körében nagy érdeklődéssel várják a per kimenetelét,
U0 H.nny Portén csodás alakitá»ábsn
gyönyörködött az a közönság, mely tegnap este megtöltötlo a Világ fnozgó otoíteirét s Boleyn Ann»-beroutatiíján. E mflsor még csak ma lesz látható s még ,pár Jegy ^van csitf. Az előjegyzett, jegyek délolőtt 10—U-lg és déltől 3-tól kezdve 5-lg ájveendők. Pénteken clak egy napos műsor keretében Fern Andra ás Alexander Moissi felléptével Isabeau kortörténclmi életkép 5 felvonásban és a VilágbirU két csoda majom Jimbó éa Jumbó főszereplésével az .Exotöíiu kalandok." c S felvooásban ketűl bemutatóra. , j
M KUaaaikua est ax Urániában. Az Uráoia a hófúvás okozta forgalmi zsarolt miatt váratlanul hozzájutott a Shakespeare remekének Hamletnek filmre feldolgozott csodás darabjához A filmre Art Hamlet Shakespeare regiekétől abban tár el, hogy alkalmazkodik az eredeti dán legendához, — mely szerint a szomorú dán királyíl: leány )V0lt, A .főszerepet Asta Nilsen játsza, feledbetlen alakításban adva a királyfi szerepéi. A népet filmgyár lenyűgözően oldotta meg azokat az óriási föladatokat, melyekkel Shakespeare zsenije a rendezőket eddig úgyszólván lehetetlenségek elá * állították. Minden magasabb szellemi szórakozás után vágyó- ember pézze meg. _
A korona íürichkeo.
Uudapesl, Febt. 8. Zürichből jelentik - A magyar korona állása ni(|: (xárlatkdt) —-80, osztrák korona: —\'17, ar oastrík \'Héliref-zelt bankjegyé pedly, — "8 azantlm-
TŐZStXE.
Bad.p.at, februir 8
VKtat.pl.. 1 tiapplKn 2550. tto*t- SSÓS, l f » UolUr f.5;t, l-\'r.iicl. (r..H SM), Uogy. Mi,H,3n, U» 3l(»nO<It<ákS^it«M 5|.V«.|rft Í>J.
Stokol 1247, Svájci tr.fik--. Kor.M^lqij S53,
dtoír .-, ttotUad forint —, Bicil -irlliaátu\'7j, .....
Ert.k.k: M.gyrf tttW 1S00, Oiiuái Htt.l 840. It.j.) - , —
3400, NmIcI 17300, D.atc -, KlóUld S075. \\Ugyu
Cukor--, Adrik--, Atlaottk.--, KWlyáür--.
Botnyit-Agrii 310, Llptlk 510,\' l\'höbu. 630, V.«n.Ky.,
-Villámot -. Gti.t!.aia]on S400, KoMnMh\'-SttS, ttítí
Vasét \' *20
4 .
Z\\LAl KÖZLÖNY
1«2. február 9.
Nyilt-tér*)
Értesítés.
Értesítjük az igen lisztéit ismételárusitókat, valamint a közönségei, hogy a zsemlye, perec, kifli stb. süteményeket mától kezdve ugy n közönségnek, mint a viszontelárusitóknak 2 koronáért adjuk, azonban jogában áll a viszontelárusitóknak 660/1922. 0. K. A. B. rendelete értelmében 20 fillér Jutalékot felszámítani a közönségtől. Nagykanizsa, 1922. február 7.
Kiváló tisztelettel az összes.sütőmesterek nevében A vezetőség.
A sütőipari termékek árusítása\' tárgyában.
As OrssA«oa Ktt.pontl ArvUagálólBIxottság •ktökének MO 1822. O. K. A. B. sxámu
A 4.401/1921. M. E. számú rendelet 2. § ának 4., 10. és 11. pontja alapján a sütőipari termékek árusítása tekintetében a következőket rendelem:
1. §. A sütőiparosok minden sütőipari terméket a közvetlen fogyasztónak is ugyanazon az áron tartoznak á. usitani, mint a vi-azontelárusitónak.
2. §. A vlszontelárutitónak o fogyasztóval szemben felszámitható elárusítói jutaléka aprósüteménynél (zsemle, kifli stb.) darabonként 20 fillér, egyéb fehérsüteménynél (kalács stb.) pedig kilogrammonként 1 korona.
3. §. A nyilvános étkezésü üzemekben (vendéglő, kávéház, kávémérés, tejivócsarnbk stb ) a felszeletelve felszolgált kenyéradagnak legalább hét dekagramm súlyúnak, a kalács (tejeakenyér) adagjának pedig legalább 5 dekagramm súlyúnak kell lenni.
Az étkezési üzemeknek a fogyasztóval szemben felszámithaló elárusítói jutaléka apró süteménynél (zsemle, kifli stb) darabonként 20 fillér, egyéb fehérsüteménynél és kenyérnél adagonként 20 fillér.
Azok a nyilvános étkezési üzemek, amelyek a sütőipari termékek után is fényűzési forgalmi adót rónak le, az ennek az adónak megfelelő összeget az elárusítói jutalékon felül hozzászámíthatják az eladási árhoz.
Ha az előző bekezdések szerint kiszámított ár nem tenne ki kerek összeget és így az aprópénzhiány miatt kikerekités válnék szükségessé, 4 fillérig lefelé kell kikerekíteni 4 filléren felül pedig felfelé.
4. Minden sütőiparos és viszonteláru-ailó tartozik az általa forgalomba hozott mindennemű sütőipari termék árát üzlethelyiségében akként feltűntetni, hogy az árak ugy bent az üzlethelyiségben, mint az utcáról könnyen olvashatók legyenek.
A viszontclárusitók ezenfelül kötelesek a kifüggesztett árjegyzéken azoknak a sütő-iparosoknak a nevét és üzlete címét is feltüntetni, akiktői ax árut Unereiták.
A nyilvános étkezési üzemekben n kenyérnek és egyéb sütőipari termékeknek árát bx étiapon éa az Árusítással rnegbizott alkalmazott tálcáján (kosarán), ha pedig erre külön alkalmazott nincs, a süteményt tartalmazó kosárban (tányéron) olvashatóan fel kell tüntetni.
5. §. Aki ennek a rendeletnek valamely rendelkezését megszegi vagy kijataza, az, amennyiben cselekménye súlyosabb büntető rendelkezésbe, különösen az 1920: XV. t.-c. rendelkezéseibe nem ülkőiik, kihágást követ el és hat hónapig terjedhető elzárással, valamint kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő. . -
Ha megalUpitható annak a nyereségnek mennyisége, amelyet a tettes cselekményével illetéktelenül elért, az alkalmazandó pénzbün tetéa legmagasabb mérteke ennek a nyereségnek kétszeresével felemelt összegig terjedhet.
A kihsgasi eljárás a közigazgatási ható tágnak mint rendőri büntető birós.ignak, a m. kir. államrendőrség működési területén pedig az államrendőrségnek a hatáskörébe tartozik.
6. §. Ex a rendelet, amely rd ország egész területén hatályos, 1922. évi február hó 1. napjan lép életbe.
D. Bíbor Qyula i. k.
As OrssÍ£0> Kóiponti AxvixnAJo BuotUág
•f Aa • rovatban kötőitekért sem a uukmtóség, a s kiadóhivatal JeUlóasiget n«ta vállal.
Apró hirdetések.
u.ra.1.-. \' .>■—.» -U-I"- "."■\'
Elndó tfty szép IV, éves v6rösla\'k< ■imenláli .«ár bevált tenyészoika, escl\'cg Idősebbre elcserélem. Megtekinthető bármikor. Bővebbel megtudüaió Smon Isiván m.ihske-resked.l, Ki-k.niíS.i Varazs,li mc 3/c._
Lnpklhordók felvételnek lapu .k kiadóhivatalában. _
Könyvkötő tanonc felvélolik lapunk nyomdájaban.
éjjeli őr—
irodaszolga
felvétetik a Sörgyárban.
XXXXX XXX XX XX XX XX
Iradatl ERFURTI tSzalék- és virág-
magvak
mindennemű gazdasági
ü vetőmag
Jg íj németországi ólomiirolt takarmány-
1 répamag
ES kapbaté: v
x Ország és Widder X
JjJ HteuizusbmbMhUIIUnkulmlméMt\'UrW Ji KárJ.n ajánlatot 4. árj.gyzák.t 11 JJ
XXX XXX XXXXX XX X XX
VÁGOTT FA
állandóan kapható
kfl.-kint 1 kor. 80 fillérért
Rákóczi-utca 20
tró- ás uitof
takarmányt
Melam, IAh«r, lucerna, saboi-bilkkliny a\'iő és másodrendű sxóna-Ukarminy és alomszaJnta bármilyen mtnnyiségben (kicsinyben 1$) kapható Ust és jrítelt
állapotbao
SÖRLEY SÁNDOR
FŐÚT 5
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Klnizsy-utca 2a. sz. alatt
fVILÁG
mozgókép színház
Erzsékit klráljié-tér, tzilfM izállada épülték" Telefon 7«. Talafoa 74.
Csütőrlükön Honny Portazz felléptével
Boleyxt Anna
történőim! dráma 6 felvonásban
és a Balatoni aportok
Pénteken csak egy nap
Porn U leaKoai! "
Aloi.nder Mol.al MUpttv.1 ISaQeáU 6
dclma r.iv. <>
limbd ésJumbd wSjSi
. Páholy Z2 K, iiuy. 18 K. L haly IS K, II EliuUwk MUi.uap « á> Mt ólak*. vuir- uon.p-
• H. t»tjr IS Imtt UL Ml 7 locow. II ..pota. Ml«. S, 7 ít » irUi*. Pestos k.sdás I >--y
□paDoooQDOQaDODaooaaonooaDOQ
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadóhivat talafim: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
Nvonatott • laptulsidonoaok Zalai í. Gvarmatl kö.TVDromcUiábau.
G>
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. február 10. Péntek
35. aaám.
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SncbastMf <• kudóhlv.u]: PSot 15. II
- Ul.rarUn-ul.loo It. -
Megfotoiilk mindig kora r.Kg.1
FÓSZBRKESZTÓ: Dr HEGEDŰS GYÖRGY
reULŐSSaUlKESZTÓ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
BMHaoté.! árak: Ell.. íyi. 560 k. fmvn »•• K. kipu. 140 K. Kg, hót. »0 K. Eg,.. .lim in > K
Vihar a Házban.
A kormány nem akar nyilatkozni a jövőbeli magatartásáról. — Friedrich érdekes indítványa. — Kállay nagy beszéde.
Budapest, fcbiuár 9. A nemzetgyűlés mai üléaét 10 órakor nyitotta meg Gaál elnök. Bemutatja Horváth Mihály megbízólevelét. (Éljenzés.) Napirenden a köztisztvi-
selők segélyezéséről szóló törvényjavaslat szerepel.
Szabó Lajos (budapesti) kijelenti, hogy ez a javaslat nem gondol a tisztviselők segítéséről, ahogyan kellene. Adatokat olvas fel a drágaságról.
Hornyánszky Zoltán: A javaslat rossz, mely óriási ellenszenvet váltott ki a tisitviie-lőkben, minthogy nem segit rajtuk. Azt azonban nem hiszi, hogy a kormány korteapolitikából hozta ide.
Ereky tisztázni akarja, miért lépett be a kormánypártba. Tisztán politikai okokból lépett be, nem pedig a közeli választásokra való .tekintettel. .Megállapítja, hogy az a hang, melyet a csász. és kir. kamarás és volt vezérkari kapitány ur használt \'vele szemben, kissé erős volt.
Hegytshalmy a sütőipar revíziójáról szóló javaslatot nyújtja be.
Szilágyi: A javaslat ujabb bizonysága a kormány destruktív politikájának. Beszél az államrendőrség és csendőrség anyagi javadal-mazásáról. A rendőrségnél nagy a létszámhiány, kicsi a fizetés. Nem fogadja el a javaslatot.
Egri Nagy János, Fáy Gyula és Buda• váry elfogadják a javaslatot. Szünet után
Kállay Tibor szólal fel. Hosszan foglalkozik a pénzügyi helyzettel. A javaslat célja a társadalmi igazságtalanságnak részbeni kiküszöbölése és hogy áttérjünk a normális gazdasági rendszerre. Ehhez szükséges, hogy valutánk leromlása következtében a szenvedő osztályok újra olyan anyagi helyzetbe kerüljenek, hogy ha nem is a békenivóra, de legalább a jelenleginél magasabb nivóra küzd-hessék fel és tarthassák magukat. A békés viszonyoknak helyreállítása nem az árak letörését jelenti. Az árak emelkedéséről lesz szó.- Az áraknak a külföldi árukhoz megfelelő nivóra kell emelkedniök. — Választani kell aközött, hogy újból rontsuk-e a pénz vásárló erejét és ujabb pénzkibocsátással fedezzük a tisztviselők fizetéstöbbletét vagy pedig megadóztatással, a jelen esetben felemelt forgalmi adóval bizonyos mértékben emeljük az árakat. A fedezésre a forgalmi adó látszott a legalkalmasabbnak, mert nagy adóreformokat ebben a nemzetgyűlésben már nem tárgyalhatunk le. Ahhoz a kívánsághoz, hogy a behozott áruk után forgalmi adót ne kelljen fizetni, nem járulhat hozzá.
Rátér a tisztviselők helyzetének fejtege tésére, melyre nézve megjegyzi, hogy csak általános és egyetemes intézkedéssel lehet segíteni. Beszél az elboctátásról. Az elbocsátásnál azokat veszik tekintetbe, kik valamely vizsgálat alatt állanak, vagy akik ellen fegyelmi eljárást folytatnak. A hadviselteknek kárpótlást ígér. Majd beszél a természetbeni ellátásról és kijelenti, hogy a köztisztviselők fogyasztási szövetkezetét nem hajlandó parlamenti ellenőrzés alá helyeznL. Kéri a javaslat elfogadását.
Elnök kijelenti, hogy a javaslet felett Ház holnap fog szavazni. A napirend során mintegy 12 uj törvényjavaslat tárgyalását sorolja fel. (Erre nagy xaj támad). Szilágyi: Ez játék 1 Huszár Elemér; Ez egy napi program? Fiiedrich : A napirend megállapításához kér szót. Az éloÖk napirend Indítványát nem fogadja el és indítványozza, határozza el a Ház, hogy a kormány holnap jelenjék meg a nemzetgyűlés előtt és feleljen arra a kérdésre, mit hajlandó tenni abban az esetben, ha a választójogi javaslat nem emelkedik törvényerőre.
Huszár Elemér: Vagy van alkotmány, vagy nincs I
Szilágyi: Eskűszegésre akarják rábírni az államfőt 1 >r
Friedrich: Napok óta észreveszem, ho^y a miniszterelnök és a belügyminiszter, c mai választási rendeletről mint szükségrendeletről beszél. Ez ellen tiltakozom, mert ez egy törvényerőre emelt rendelet. A kormány válaszától tesszük függővé, hogy feliratot intézzünk a Kormányzó ur Ófőméltóságáh or, szóvátesszük, hogy ez a nemzetgyűlés nem fog olyan nyomorultan megszűnni, mint 19l8. októberben az országgyűlés. Mi ezt eskü-szegésnek és államcsínynek fogjuk tekinteni. (Nagy zaj.) Csudálkozva hallom az elnök ur hosszú napirendi indítványát. Meggyőződésünk, hogy a kormány nem is akarjiT, hogy a javaslatokból törvény is légyen. (Friedrieh utolsó szavait már nem lehitett hallani a nagy zaj miatt. Az utolsó szavaknál megjelenik a teremben Bethlen, ki int az elnöknek, hogy szólni kiván.)
Bethlen : Kéri, hogy az elnöki napirendet fogadják el. A magam részéről ellenzem Friedrich indítványát, mert én azt hiszem, hogy nem jött el az ideje annak, hogy a kormány olyan nyilatkozatot tegyen . . . (Mikor jÖn el az ideje? Sohnnapjinl Ztj) Annyit azonban kijelerthctek, hogy a kormány mindent megtelt, még bizonyos elvi
áldozatok árán is, hogy az ellenzékkel békés megegyezést köthessen, hogy a javaslat letér-gyalása lehetővé válljék. Nem mirajtunk mult, hogy ez nem tőrtént meg. Vállaljuk a felelősséget azért, ami elkövetkezik anélkül, hogy meggyőződésünkőn erőszakot követnénk el. Megnyugodva állok a nemzet döntése elé. (Óriási zaj. A szónokot alig lehet hallani.)
• Rakouszky: Ezek az erdélyi menekült grófok tőnkre teszik az országot l (Zaj.)
Rastay visszautasítja a vádat, hogy az ellenzéket terheli a felelősség, hogy a vita oly hosszura nyúlik. A tulojdal ennek az oka, mert a túloldali párt és vezére elárulták az ügyet.
Drozdy: Gyalázatot hoztatok a népre
(Zaj.)
Rossay: A miniszterelnök arra az útra lépett, mely a forradalomhoz vezet.
Bethlen (élesen): Nem áll I
Rassay: A miniszterelnök nyugodtan haladhat ezen az uton, mert neki két hazát adott a végzet éa még nem döntőt!, melyiket válassza.
Bethlen (magából kikelve): Csak egyet I (A zaj folyton nő,elnök a rendet nem tudja helyreállítani, az ölést felfüggeszti)
Rassay kérdi a kisgazdapártot, hogy türi-e, hogy a hősök, a Károlykeresztesek választójoga elkoboztassak ? (Az állandó nagy zajban a beszéd végét nem lehet hallani.)
Bethlen : Az elnökre hivatkozik, kl tanúsítani tudja, milyen koncessiókat telt az ellenzéknek. Beszéde azonban elvész az ellenzék fülsiketítő zajában. (Felkiáltások : Ez abszolutizmus I) A forradalom útjára azok vezetik a népet, kik a kisebbség lerrorizmutával . . . (E szóra fülsiketítő zaj támad újra. A befejező szavakat nem lehet hallani.) Nekünk csak egy hazánk van, volt és lesz.
Siildgyl óriási zajban Igyekszik megállapítani, hogy a vita utolsó napján sem kéaz a választójog javaslat. Friedrich napirendi indítványát fogadja el.
. Bethlen még leszögezi, hogy sohasem kapott az ellenzéktől ajánlatot, hogy eláll az obstrukciótól.
A Ház végQl elfogadja az elnök napi-rendi Inditványát,
Tomctdnyi ujabb tőrvényjavaslatot ter-jestt be. (Erre Ismét nsgy zaj támzd.) Fangler: Az a tlze.ihsrraadik I Tomcsdnyi: A trianoni szerződés . , . Felkiáltások: Az kell idei Gyászminlsz-terl VégQl a miniszter nag7nehezen beterjeszti a katonai rendelkezésekről szóló javaslatot.
A korona Zürichben.
Budapest, febr. 9. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) —.82\'/,, osztrák korona* —"17, az osztrák bélyeg-le\'t bankjegyé pedig —\'8 izanttm.
A
ZALAI KÖZLÖNY
1922. febraárlO
A kereszténypárt követelése a választójogi javaslattal szemben.
Budapest, február 9. A magyar egyetemi éa főiskolai hollgatók országos szövetségének küldöttsége tisztelgett ma az egységes kor-mánjhtópártban Gaál Gnsztonnál, a nemzetgyűlés elnökénél és arra kérte őt, hasson oda, hogy vegyék be a tárgyalás során a választójogi javaslatba az egyetemet végzett polgárok választójogának olyan módosítását, hogy az aktiv választójogot a 20 éves, a
Esssxiv választójogot a 24 éves korhatárhoz össék. Gaál a küldöttségnek a kővetkezőket válaszolta:
— (Jgy veszem át a kérdést, mint amely nem kompetens emberhez van intézve. Ha a nemzetgyűléshez kérvényt intéztek, Írassák alá az itt jelenlévő képviselő urak közül valakivel, akkor a legnagyobb készséggel átveszem és a törvényjavaslattal együtt a kérvényt is tárgyalni fogja a Ház.
— A magam részéről sok tekintetben igazat adok nz önök kívánságának, másrészt azonban szemben áll vele egy nsgy elv, ar, hogy különbséget tegyünk a választópolgárok közt az életkor szempontjából i«, aszerint, hogy az intelligenciához, vagy oz alsóbb réteghez tartoznak-e. Et áttörése volna a demokrácia elvének. A pártok közt ma is folynak tárgyalások, hogy kompromisszum alapján lehessen a választójogi törvényjavaslatnak a törvényerőre való emelését biztosítani. Amennyiben ez kompromisszum alapján nem lehetséges, akkor a választójogi törvényt tető alá hozni — ugy hiszem a rendelkezésre álló rövid idő alatt egyáltalában nem lehet.
— Méltóztassék az összes pártok vezetőihez fordulni, mert a kompromiszum fogja eldönteni a választójogi javaslat sorsát. — Amennyiben léteiül egy kompromiszum, abba bele kerül az önök kívánsága, akkor a kérdés el van intézve, de o kompromisszumon túlmenő változtatások technikailag lehetetlennek látszanak a Házban — az idő rövidsége miatt.
A függetlenségi 48-as Kossut h-párt Batthyány elnöklete alatt ma este 9 órakor választmányi ülést tartott, amelyen az elnök üdvözölte Horváth Mihályt, a párt Kecskemé-ten újonnan megválasztott képviselőjét.
A választmányi ülést társasvacsora követte. Majd Tomory Jenő bejelentette, hogy Mllcsevics J.inos felkérte őt annak bejelentésére, hogy a kisgazdapártból kilép és belép a 48 as Kossuth-pártba.
Ma délután az egységes kormányzópárt választójogi bizottságának tagjai megjelentek a miniszterelnöknél. A miniszterelnök felvilágosította őket, hogy messzebb semmi körülmények közt sem mehetf az engedmények terén és igy a kompromisszum meghiusult\'* nak tekinthető.
A miniszterelnöknél járt képviselők közül többen azzal az impresszióval távoztak, hogy a miniszterelnök kijelentése után választójogi oktrojra lehet számitani.

A keresztény nemzeti egyesülés pártja ma eite üléat tartott Haller elnőkleto alatt. A párt hosszú vita után leszögezte követelését a választójogi javaslatról.
1. Követeli a titkosságot.
2. Kisebbségi képviseletet.
3. A választásokat birák vezessék.
A p.<rt leszögezte, hogy megmarad, mint önálló párt és nem csatlakozik sem a Friedrich-féle párthoz, sem pedig a többségi párthoz.
T ŐZSDE.
Hudftpoat, febtuir 9
Valntaplao: Nepoleoa 2405, fooi 2840. U\\a —. Dollár Ui4, Fiancta tiuA 5525, Uotr.1 ubka 19 MiiU34S. Uxs 3125, Osztrák 8%, RuUl 61, Ui 6tt,
Siokol 1232, Svijci fiánk--, Kwocudtoár 8-18, fiiak-
«UnÁi —, Holland forint —. Bíc»i klliutí* 8*/..
Et tikok: M«gyu Hitel 1820, OssUák llttd 040,
Hasai —, JeltAlog 308, Lessiuütoló -, Xoicskodcln 1
B*nk W00. Magjrax OU»» 300, beocíioi OlCO, Dn»c:»
--, AUflAoo* ss4a 10100, Síiwváti 4325, Sa!KÓUxiiti
5100, Uilljinyl 5050, Rima IÖ80, Sdtlick Üutlmao 3525, Nettel 10700, Denlca 2550, Klotild 3QU0, Megver
Cwkoi 17000, Adtla--, Atlaouka 2500, Klillvsör — -
botayak-A^it 8io. UpUk 530. Ittfbos 070, Vumttyf VllUmoi GiaalUmalota 2375, KookordU 200®. Déli Veaut 145Ó,
A német könyv Magyarországon.
Tooclli Sáodor Jr.. Ultiból Jcí«nt nt«R • nímet könyvkiadók lipcsei swklspjátas, « ,Deu<«che VcjlííierMtiung\'-t"*" " d*1\'1" cikk, cicidet btl cugyu tigOWshsn kőslűnk.
Kis nemzeteknek a kulturális élet tekintetében egész különleges helyzetük van. Ha törekszenek l», sőt ha sikerült is nekik nemzeti kulturát teremteni, okkor is kényszerítve vonnak arra, hogy ebben a tekintet ben mindig egy nagyobb nemzetre támosz-kodjanak. A szépirodalomban alkothatnak kiválót, a tudományok egyes ágoiban nagy. szerű érdemeket szerezhetnek, még mindig maradnak tudományágak, amelyeknek a meg-felrlő széles alapja hiányzik, a saját nyelvterület kicsinyre korlátozott volta miatt, Mindazokra nézve, akik magukat egy speciális tudományág tanulmányozásának szentel ték, fennáll o kényszerűség, hogy egy másik nyelvet is tanuljanak, amely őket a külföld szellemi világával némiképpen egybekösse.
Ez a második nyelv Magyarországon a nyilvános élet minden területén a német és a német kultura ax, amelyre a magyar kultura a középkor elejétől és a reformáció kezdetétől fogva támaszkodik. Azok a kezdetben erős szálak, amelyek az Árpádok, Anjouk és Corvin Mátyás alatt Magyarországot a régebbi bizánci és olasz kul\'urával összekötötték, lassankint fltüntek és Magyarország szellemi élete mindinkább Németország felé orientálódolt. A XVI. század óta ezer és ezer magyar ifjú tanult német egyetemeken és hozta haza a német kultura elemeit, átplántálván a német műveltséget a magyar talajba. Merülhettek fel politikai differenciák, amelyek azonban sohasem N metország, hanem a centralizáló és katholizáló Habsburgház hatalma ellen Irányultak • másrészt azonban bizonyos, hogy Magyarország és a magyarság a német kuli ura befolyását mindig készséggel fogadta és mindig azon volt, hogy ezt o saját szükségleteihez alkalmazza és értékesítse.
Évszázadok óta állandó kölcsönhatások állanak fenn Németorazág és Magyarország között. Több mint természetes, hogy ebben a kölcsönhatásban egész a legutolsó időig tulnyomólag Németország odott és Magyarország kapott. Alhiuság volna magyar résztől tagadni. A számbelileg gyenge magyarság sohasem lehetett abban a helyzetben, hogy magának kulturális egyeduralmat biztosíthasson és kénytelen volt gazdagabb forrásokból metiteni. így kellett cselekednie, hogy egyáltalán összeköttetésbe maradhasson a világkultúrával és ezáltal a saját szellemi életét megtermékenyíthesse és fejleszthesse. Az ilyen kulturális kölcsönhatás legfontosabb eszköze a könyvnyomtatás feltalálása óta a nyomtatott könyv. E tekintetben nem szenved kétséget, hogy Magyarország oz utolsó évtizedekben egyre fokozódó mértékben vált a német könyv fontos fogyasztó piacává. Bizonyára vannak idegen országok, amelyek absiolute véve sokkal több könyvet, vagy időszaki nyomdatermeket kapnak Németországból, de ha az olvasó közönséghez viszonyítjuk, ugy Ausztrio németnyelv területeit és a német kullurelemekkcl erősen átszőtt Csehországot kivéve, aligha van ország, ahol olyan keletje volna a német könyvnek, mint Maj^yarországon. Az angol és francia könyv Magyarországon egy tőbbé-kevésbbé kicsiny rétegie szorítkozó fényűzési cikk, ellenben a német könyv, különösen a tudományt illetően mindennapi kenyér. Szinte azt mondhatnám,
hogy különös és külön beható megfigyelésre vo*na érdemes, hogy a felette nagyrabrcsült német klasszikusoktól eltekintve, német szépirodalmat és német regényt keveseket olvasnak. mint cngolt, franciát és mást német fordításban, ellenben az idegen tudományos Irodalomból csaknem kizárólag a német dominál. A rémetek közvetítő szerepe a világirodalomban és a németség saját munkája a tudományok minden területén seholsem érez-hető jobban, mint Magyarországon.
Mindezek objektív tények, amelyeket valószínűleg minden német könyvkiadó és nagyobb sortimenhkönyvkereakedŐ ismer. Az ilyen tények azonban igen könnyen más területre vezetnek, amely politikailag gondolkodó ember előtt nem kevésbé látszik fon-tosnak. Fel kell vetnühk a kérdést, hogy milyen viszonylatban áll a német kulturbe-folyás Magyarországon, a két nemzet egyéb életjelenségeivelj amely/cét nemzet négy és fél éven ét vállat vállhoz vetve harcolt és amelyeket az események hatalmo vasököllel sújtott. Oly kérdés ez, amelynek nyiltsu a szemébe kell nézni, hogy őszinte választ kapjunk.
Kétségtelen, hogy kutlurális vonatkozások minden másnál alkalmasabbak arra, hogy két nemzetben a közös munka szükségességének tudatát fölébressze és megerősítse, nemcsak a szellemi vezetésre alkalmas körökben, hanem további kisugárzásaiban a hivatásos politikusok és más társadalmi rétegek körében is. Ezért nem szabad a kulturális kapcsolatokat a puszta véletlennek, vagy egyesek egyéni munkájának átengedni, hanem tervszerű és tudatos Irányítást kell azoknak adni.
E tekintetben ugy nálunk, mint Németországban sok mulasztást kell helyre hozni. Nem rekrimináció, hanem a tények objektív megállapítása, hogy Németországban o fönnálló kulturális kapcsolatok és a politikai szövetség dacára, igen kevéssé Ismerik Magyarországot és a magyarságot. Hiányzott — hogy ugy mondjuk — a kölcsönösség. Láttuk, hogy a világháború alatt a német katonák számos ezrei milyen fantasztikus képzetekkel jöttek az országba, ahol fölfogásukat helycsbiteniők kellett. Az átlagnémetnél nem a megértésre való törekvés hiányzott, hanem hiányzottak az ismeretek: a nép, a politikai berendezkedés és célok ismerete, amelyek gyakron vezettek különben könnyen elkerülhető súrlódásokhoz. Ezen meggondolások elapján jöttek létre még a háború idején az ín kezdeményezésemre és az én közreműködésemmel a L-ipzIger lllustrlerte Zeitung különszámai „SQdungarn" és « „Germánén und Magyarén" dmmet, amelyek folytatását csík az összeomlás akadályozta meg. Akkor «z volt . szándékom, hogy ezt a kulturális /s egyben politikai ideámat tovább kiépitem. Egyrészről látt.m a német lexikonokat, amelyek az emberi szellem összes jelenségeinek emberi lehetőség szerint objektív és reloliv jelentőségűknek megfelelő tár-gyrldiának ideáját csaknem tökéletesen meg-való.ilották ; másrészt mindig érernem kelleti ezt a hiányt, hogy a tudományos kézi- ís zsebkönyvek számos gyűjteményéből, amelyek Németországban megjelentek, egy rövid magyar irodalomtörténettől eltekintve, ugy a modern földrajz, mint az oknyomozö magyar történelem teljesen hiányzik. Ennek az lehetett az oka, hogy Magyarországot következetesen o Monarchia keretében tárgyalták
1922 február 10
\'ZALAIKÖZLÖNY
3
oly ok, emely ma már megszűnt. Politikai vonatkozásoktól teljesen eltekintve, ez a körülmény arra vezetett, hogy Magyarországot sokkal szőkébb körben ismerték, mint az ellenséges országokat ás az uj államalakulatokat, amelyekről behatóbb és rövidebb fgmertetésok nagy számban jelentek meg.
Ezt a hiányt nézetem szerint pótolni kell, nemcsak azért, hogy a magyarság nemzeti hiúságát kielégítsék, hanem német érdekből i», hogy egy hézagot kitőltsenek, á német törekvést idegen népek szellemének megismerése iránt kielégitsék és a nyomtatott szó hatalmát objektív formában egy távolabbi célú gondolatnak szolgálatába állitsák.
— XI. Pina különös axeretetéről biztosította a magyarokat. Rómából jelentik: Csernoch János dr. bibornok hercegprímás XI. Pius pápa megválasztásit után tisztelgett a szent atyjánál. XI. Pius biztosította a magyar hercegprímást, hogy Magyarország (ránt különös jóindulattal és szeretettel viseltetik.
— A japán követ átadta megbízólevelét a kormányaónak. Budapestről jelentik: Ma délelőtt fél 11 órakor Komaíovo Honda japán követ megjelent Horthy kormányzónál és átadta megbízólevelét. A bemutatkozás a szokásos díszes formaságok közt folyt le.
— Késnek a vonatok. A nagy hófúvások mindenütt megakasztják a forgalmat és óriási késéseket okoznak a voí^i forgalomban. A tegnapi nap folyamán a reggel Budapestről érkező személyvonat nem kevesebb, mint 3 is fél órát késett, de késett a percnyi pontosságú express vonat is, mely
órával érkezett be később, mint a menetrendi Idő.
— A poatáa kabaré. Szombaton, f. hó 11 én este lesz a postások kabaréja. Már hetek óta lázas készülődés folyik a postások között és hírek szerint az idei k&baré fényesebb és tartalmasabb lesz, mint az előbbiek. A műsor keretén belül egy kedves és szellemes vigjáték, énekszámok, táncok éa kuplék szerepelnek. Aki jól és kellemesen mulatni akar, az mind ott lesz. A műsort tánc követi, mely*kivilágos-kiviradtig tart.
— Miért győzött a pápa válaaatá-aon Ratti bíboros? A mostani pápaválasztásnál a római kérdés megoldás^ állott előtérben és természetes, hogy ez a probléma döntötte el a Jelölteeket is. A jelöléseknél Gasparri államtitkárról, Rattí bíborosról s a pisai érsekről, Mafll biborosról volt szó, bár számításba jött néhány színtelenebb egyéniség is, mint Bisletti, Lafontalne te Lualdl bíborosok Is. Gaparri és Ratti bíborosok politikusok, a Quirinallal való kibékülte hiveí, melléjük csoportosultak Vanu-telll te Van Rossum bíborosok vezetésével főképp az olasz bíborosok. Matti a pisai érsek a római kérdéssel szemben a legmerevebb álláspont, a további harc folytatásának híve. A köréje csatlakozott bíborosok vezérei Merry de Val X. Pius volt államtitkára, a kit XV. Benedek megválasztatásának első napján felmentett, állásától és Mercler, belga bíboros, a mai katholikus egyház legmsrcosabb egyénisége. Az olasz kormány legjobban szerette volna Pietro Gasparri bíboros megválasztását, hiszen ez XV. Benedek politikájának folytatása lett volna. A konklávé bizalmát azonban Gasparri exponált politikai egyénisége nem nyerte
meg, de vis/ont teljesen lemaradtak a rrwrev álláspont hívei is. így kerülhetett a legfőbb egyházi méltóságra Ratti bíboros, a másik kevésbbé exponált politikus. Az uj pipa kitűnő diplomata érzékkel a Pius nevet választotta, hogy egyrészről megnyugtassa a római kérdés megoldása ellen állástfoglaló nézeteket. Hiszen a Piuszok valamennyien inkább a lelki élet fejlesztésével, mint a politikával törődtek, V. Piust szentci közé sorozra az egyház, az utolsó Pius, a tizedik pedig maga a hitélet elmélyülésének galamb szelidségü megtestesü lése volt. Másrészről az uj pápa egyénisége biztosítékot nyújt arra, hogy a római kérdés valamilyen formában megoldásra jut és n Cavour-féle garannia törvényt a Quirinál és a Vatikán között konkordátum váltja fel. Ennek pedig az lehet a következménye, hogy véget ért a pápák önkéntes fogság* és a szentatya elhagyja a Vatikánt.
— Gyászrovat. Tegnap délután 4 órakor volt Raitman Alajos nyug. p. és táv. főellenőr temetése a r. kath. temető halottasházából. A temetésen megjelentek az 1. és 2. sz. postahivatalok tisztviselőkarának képviselői, valamint az elhunyt családjának számos jóismerŐse és barátja. A gyászszertartást Pálinkás Rogér h. plébános végezte. A beszentelés után a koporsót a sírhoz vitték, hol a végső áldás után elhantolták. — Egy régi elöregedett polgárnője halt meg a városnak. özv. Halasy Józsefné szül. Brandung Mária (néhai Halasy József asztalosmester özvegye) meghalt 70 éves korában. A megboldogult az úgynevezett dolgozó emberek osztályába tartozott, aki minden idejét családjának szentelte és a lsgszebb hivatásnak, rz anyai szeretetnek volt igazi képviselője. Leánya, Koller Nándor né és ennek családja gyászolja. Temetése ma délután 4 órakor lesz a r. kath. temető halottas házából.
(x) Urániát Taraanfia.
— A fagy nagy kárt tesz a ve téaekben. Az idei tél hasonlíthatatlanul keményebb a mult évieknél. Nemcsak korábban köszöntött be, hanem —■ ugylátszik — ki tartóbb is nz eddigi teleknél. A mult héten, amikor az időjárásban enyhülés állott be és megindult a hóolvadás, mindenki azt hitte, hogy lassanként vége lesz a télnek s csakhamar megjelennek újból "a verőfényes tavaszi napok. Hitték pedig ezt annál i< inkább nz emberek, mert Sirius is tartós enyho időr változást jósolt. A pár napig tartó tavaszi napsugarakat azonban úgyszólván minden átmenet nélkül olyan zord, hideg nppok váltották fel, hogy öreg emberek nem emlékeznek már ilyen nagy hidegre. A tél, mintha csak érezné, hogy vége közeledik, teljes erejével ráfeküdt n főidre. Az emberek dideregve menekülnek az utcán a csontokig ható hideg szél elől. D« nemcsak emb<r, állat is érzi a télutó kemény kitörését, hanem a mezőgazdaságunk is. Az őszi vetésekben megbecsülhetetlen károkat okoz a kemény fagy. Az őszi vetések, amelyek u?yis nigyon kedvezőtlen kilátásokra engedtek következtetni, mert az őszi n»gy szárazság miatt részben nem tudott gyökeret verni, részben pedig, ami kikelt, az U nagyon gyenge volt, o mostani hirtelen nagy hideg következtében m*jdnein teljesen kipusztulnak. Ennek oka főképpen abban van, hoay a mult hetekben az enyhülés következtében a hó, omely némileg megerősítette nz úgyis gyenge őszi vet«\'8t, elolvadt és így « jelenlegi hideg fagy teljesen védtelenül találta a vetéseket. Különösen nagy károkat okozott és okoz a n.»gy hidegség a lapályos helyeken, ahol a< olv«d.is folytán a vrc összegyűlt és most jéggé fagyva, kiölte a vetést. Illetékes hflyről nyert információnk szerint ez a csapásyjrszágos jellegű, aminek a hatását sulyotnn fogjuk érezni, mert a gabonaárakat ez ismét csak emelni
fogja.
— Villamoa vaaut Sátoraljaújhely
éa Nyíregyháza köpött. Sátoraljaújhelyről jelentik: Az érdekelt vasúti köröket élénken foglalkoztatja a Sátoraljaújhely és Nyíregyháza közti közvetlon vasút összeköttetés terve. Arról van szó, hogy Balsánál vasúti hidat építenek a Tisza fölé. Ezen a hidon bonyolítják le a forgalmat villamosjárat segítségével. Az áramot a nyíregyházai telepen kivfll .egy Bujon építendő uj telep, továbbá az újhelyi telep szolgáltatja. A balsai híd építésével komolyan foglalkoznak az illetékes körök. Baláa község kétmillió koronát szavazott meg a hidépités céljaira. Igy a terv a megvalósulás stádiuméba lépett.\' Az ujhely—-nyíregyházai forgalom rendkívül jelentős lesz Zemplén közgazdasági életére. Villamos vasúton két óra alatt Nyíregyházán lennének, (x) Urániái A dzsungel állatai, (x) Köztisztviselők közleménye. Felhívjuk a nagykanizsai köztisztviselőket és közalkalmazottakat, hogy február havi kedvezményes zsír a következő sorrendben osztatik kl: Folyó hó 10 én nyugdíjasok, 11-én városi posts, 13 án városháza, rendőrség, 14-én tantestületek, 15 ón kis hivatalok és az elmaradottak. Egyben kérjük t. tagjainkat, hogy a kitűzött napokon jArandóságaikat okvetlen váltsák ki M. K. F. T. is E. Sz. üzletvezetősége.
(x) Fern Andra Polonylfóle politikai affér\' egyik nőfőszercplőjének Berlinbe származott csoda szépségű leánya, a hírneves filmdlva játsza a főszerepot. A Világ mozgóban m* csak egy napos műsor k\'ereiéban bemutatásra kerülő Isabeau cimü kortörténolml drámában, melynek kiegészítéséül minden vidéki mozgót megelőzőleg lesz bemutatva. Jimbo és Jumbo vigjáték 2 felvonásban, a főszerepeket a berlini hypodron cirkusz két hires csimpánz majma játsza.
— A hófúvás több helyen megakadályozta a vaantl forgalmat. A meterológlai intézet jelentése szerint hazánkban a havazás tovább tartott, különösen az Alföldön olyan szokatlan mértékben, hogy a vonatok több helyen elakadtak. — Külföldi jelentések szerint Görögországban oly nagy hóvihar volt, amire emberemlékezet óta nem volt példa. Az erős havazás Boszniában, Hercegovinában megakasztotta a vasúti forgalmat. Szarajevó szinte el van tárva a világtól. Továbbra is hideg idő várható, a havazás szünésével.
(x) Uránia szombat, vasárnap * világot hódítva megjárt Tarsannak egyedül hiteles folytatólftgos feldolgozása Tarean fia címmel. Egy gyönyörű gyerek szerepel a darabban, aki npja ösztöneit örökölve Londonból, az elegáns világ közepéből a vadonba vágyódik s mikor egyik varietéban egy majom, — apjának egykori állata — ösztönszerűleg felismeri bonno a Tarsan fiát, — a majommal együtt a vadonba szökik. A vadonban tömérdok kalandon megy át. Tarsan fíánolf megszemélyesítője olyan szép fiu, amelyet filmen nagyon ritkán lőhet látni.
A szerkesztésért U/\'/alussy Gyula felelős.
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
ZALAI KÖZLÖNY
1922. lebraár 10.
HAIDEKKER JÁNOS
oki. márnák tarvaiSI, Ingatlanforgalmi parfattSzó irodája
SZEKSZÁRD, APÁT-UTCA
Aj agjas Dunánlutra kttujodó lngallaakösv.Urt viltalau
KERES VÉTELRE
BÉRBE birtokokat, ELAD
u«í:6t, Sását, ulktt Itt). itTf
Engedély u Országos FMbirtrtrwiMÍ Blréségtél.
Monorl gazdasági, konyhakerti,
virág-magvak kerti eszközök
k«phatók és előjegyezhciők
Magyar Élelmiszerszállitd ét árukereskedelmi Részvénytársaság
nagykanizsai fiókjánál
Föárjagyxák Ingyan rsrKSalkesásra I
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos Fíwblrtókrtoíuí Blréség által engedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája.
Makm rn. UMi-tár Urfratl dm: SifaU Stntoí)
Eladó birtokok i
222 boldaa veszprémmegyei birtok, melyből 160 hold príma szántó, 3 hold szőlő, S hold akácáé a löbbi rá| is lo«ol6, jó áa elegendő gazdasági épületekkel.
300 holdas birtok Veszprém megyében, mely. bői 170 hold szántó, a többi erdői legelő, 140 hold szántó bérlettel.
100 holdas birtok Zaláhao prima földek, nagy kastéllyal és gazdasági épületekkel.
100 holdis birtok Tolnamegyáben gazdisági épületekkel.
47 hold földbirtok Somogymegyében épület nélkül.
13 holdas szőlőbirtok Balalonföldvár me lelt, 24 mtr. hosszú épülettel.
13 holdas birtok Somogymegyében épület nélklll.
6 holdas szőlőbirtok Zslamegyében, minta-oltvány, vasulvonal mellett szép épülettel.
S ho\'das szőlőbirtok termő szőlővel beültetvo G\\enesdiéson épület nélkül.
> holdas szőlőbirtok Keszthely melleit szép épülettel.
20 holdas szőlőbirtok Somogy megyében vasút vonal mentén, melyből 8 hold termő faj. szőlővel van beültetve. Nagy gyümölcsös, uriiak, gazdasági épületek, vlzvezciék, halastó stb.
Eladó háxakt
Családi haz, 4 szobás beköliöztaelő lakással, modern, adómentes
Lakóház, 3 szobás, azonnal elfoglalható lakással, istállóval, kocsiszínnel, nagy kerttel.
Családi hAz 6 szobás lakassal, gyönyörű istállóval és udvarral.
CsalAdi ház 4 szobás lakással, csendes utcában
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Kétemeletes sarokpalota forgalmas utcában.
Kétemeletes üzletház a piac közelében
Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadó üzlettel.
Lakóház, forgalmas útvonalon 3 hold termőfölddel, 9 szobás elfoglalható lakással
Keszthelyen szép modern ház nagy lakásokkal.
Balatoni villák a BJ\'aton somogyi és zalai pa/iján minden nagyságban.
Budapeaton Üzletházak, bérpaloták, villák és telkek a regelőnyősebben eladók.
Üzlctholyiaégok éa Irodahelyiségek Nagykanizsán a vároa kijzáp-pontjaban átadók.
Nyomatott
Apró hirdetések.
imaaa lilla, a mi, »«.».. du~m«
Vadiya Hajnalka géplróní vállal mindennemű géplrási munkát, levelezést. Megbízást átveszek hétköznapokon esto 6—8 lg, vasár- és ünnepnap délcőlt 0—11 lg. Teljes diskréció. Olcsó, gyors, tiszta és kifogástalan munkámról biztosítom s n. é. közönséget. Lakás: Gő ut 22, emelet, jobb erkély._
Lapklhordók felvétetnek lapunk kiadó hivatalában.
1937/1022.
,Ctook« M agyaromig n»m oruift, EgiM Magyaromig tocnyomig I\'
Hirdetmény.
A saját használatra való dohánytermés 1922. évre engedélyeztetett.
Felhivom a termelni szándékozókat, hogy a termelési engedély elnyerése céljából folyó évi március hó 31-ig a városház I. emelet 21. ajtószám alatt jelentkezzenek s egyidejűleg a városi pénztárba az engedélyilletéket (1200 kor) fizessék\'be.
Tájékozásul közlöm, hogy engedély csak 200 drb dohánypalánta (sem több, sem kevesebb) kiültetésérc kapható s ezen mennyiségért 1200 kor. engedélyilleték.éa 3 kor. nyomtatvány-köllség fizetendő.
Engedélyt kizárólag mezőgazdasággal foglalkozó egyének (tehátiparos, tisztviselő, kereskedő stb. nem) kaphatnak, kik jövedéki kihágás miatt eljárás alatt nem állottak.
Nagykanizsán, 1922. évi február hó 8-án.
Polgármester.
KSnyvkBtí
nyomdájában.
felvétetik lápunk
Eladó ház. Kossuth Lajos-tér 9. számú ház szabad kézből eladó. Bővebbet Kteznár György Szepetnek, nagyvendéglő _
Eladó 1 drb. 6 éves Nórl pej kanca, 3 napos koncacalkójávai, ugyanott I drb 3 éves sárga mén, tenyéaztísro á\'kalmas. Megtekint, hető és bővibb felvilágosítást ad Varga, Entsébetlér 14 szárn.
Eladó egy1 szép l\'/t éves vöröstarka simentáll mér bevált tenyészbika, esetleg idősebbre elcserélem. Megtekinthető bármikor. Bővebből megtudható Simon István marhakereskedő Kiskanizsa, Varazsdi-utca 3/c.
2132/1922. ,C»aka Magyaromig oem Kasig.
Kjiaa Ma^yaroraaig aMoyoraaig [•
Hirdetmény.
A forgalmi adóról Kóló 1921 évi XXXIX tc. 29. §-a értelmében az őstermelők, ha csupán saját terményeiket viszik eselról-esetre piacra és Ott állandó üzlet- telepük vagy állandó elárusító helyük (állandó sátor, bódé) nincs, termílvényejk eladása után nem fizetnek általános forgalmi adót. Azonban az Uy őstermelők, akik saját terményeiket maguk viszik piacra, a törvény végrehajtási utasításának (1921. évi 130,000 sz. pénzügyminiszteri rendelet) 11. §a értelmében kötelesek helyhatósági bizonyítvánnyal igazolni őstermelői mivoltukat és azt a körülményt, hogy csupán a sajátjukat árusítják. Ezen bizonyítványokat a városi adóhivatal állítja kl.
Nagykanizsán, 1922. Január hó 31-én.
Városi tanács.
rTTTT Á p mozgóképsxinhá-x
V X JLl A \\J Erziétit klriljié-tér, Szinti tzillii* ipllitékn
— ■ .— Talafon 74.
TeUfon 74.
Pénteken csak egy nap F«rn Andra és Alexander MolssI falléptével
társadalmi dráma 9 felvonásban
JIMBO és JTTBXBO
vígjáték 2 felv.-ban
Főszereplő a világhírű két csoda-majom.
Pálioly 22 K. asttty. 18 K, I. h.ly Is K, II PJS.dijok MtkSanap 6 í, fíl 0 órakor, vaair- 0»r»f-U. hdf ÍZ koron.. III. h*ly 7 korona. || napokon HM, 7 áa 0 énkor. Fontoe kaaSáat. i
□QOaODOaDODOaOOCJnQDOOOQDOgQO
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda -— Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eió.
MjjMvat. tele&n: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
DOOOQoaoooooonQop ooooaootannia
a laahüaidono-ot: Zalai ás Gyamsatí kiarvnromdáiában.

61-1 le évfolyam
Nagykanizsa, 1922. február 11. Szombat
34. siám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
t. UuUtlTiU i Fi i —— HKN fcMw 78.
MefJ.l.alk mindig kora rcjczol
FŐSZERKESZTŐ i Dr HEQEDÜS OYÓROY
ÍSLELÓSSZERKKSZTÓ: BODROOKÓZY ZOLTÁN
BlőlJsotö.l Irak s Ej*., tm 580 X. rWm 280 IC. ther*
tm 140 K. E«j Mt. 80 K. Cp« irl> lr.SK
Választások előtt.
A Nagy Sebész — aki felette áll a trianoni farizeusoknak is — nagy, fehér, méteres puha pólyával kötözte be vérző Hungária megcsonkított testét.
A hótakaró alatt uj élet zsendül, uj magyar élet. Csonkamagyarországon a jók, a nemesek most vivják élet-halál harcukat a magyar Jövendőért és az egységesítő, integráló nagy fehér kötés alatt megmozdultak elszakított véreink is, hogy eggyé, magyarrá heggedjenek velünk: a magyarság megkezdte szervezkedését a megszállott területeken.
Csonkamagyarországon a reveláló élet még most vajúdik A keserves vajúdást mérges mikrobák, gyászmagyarok teszik még keservesebbé Pest-Budára szögezi ma figyelő szemét minden magyar. Pest-Budáról várjuk mindannyian a magyar sziveket összefoglaló hivó szózatot. De ez a szózat még egyre késik, vagy ha nem is késik, nem hallatszik ide a végekre — a gyászmagyarok vásári zsivaja miatt.
Hungária beteg. Undok mikrobák támadták meg legnemesebb belső szerveit. Es amig vérző tagjait bocskoros sakálok marcangolják, csak elhaló sóhajjal tudja mondani: „Ne bántsd a magyart I"
Még igy is, Hungáriának ebben a vérző, vajúdó állapotában előtör az újjászülető ősmagyar erő: -.Jugoszláviában" és .Románia mare"-ban a magyarság egységesert szervezkedik, hogy dörgő szóval visszhangozza a legközelebDi választásokon Hungária halk sóhajtását: Ne bántsd a magyart I ■ k iA magyarság — irja egy szabadkai lap — azért vállalta az önálló szervezkedés útját, mert ki akarta kerülni azt a helyzetet, hogy a két egyfnással vetélkedő párt (radikálisok és demokraták) ütközői közé kerüljön. De ez az állásfoglalása egyáltalában nem döntötte el azt a kérdést, hogy a megalakult párt melyik párttal keresse a teljes politikái fegyverbarát-ságot"
Egy kolozsvári magyar lap igy ir: . Kolozsvár polgársága dr. Pop Julián polgármester előtt küldöttségileg kifejezést adott annak, hogy a választásokon részt akar venni. A küldöttség, amelyben a Magyar Szövetség is képviselve volt, kérte a választói jegyzék kijavítását és a polgárságnak abba való felvételét. A polgármester kijelentette, hogy a névjegyzékek kiigazítására még rendelet nem érkezett
és igy azok kiigazitását nem kezdheti el. Intézkedett azonban a küldöttség kérésére, hogy egy ideiglenes jegyzéket készitsenek és a jelentkezők nevét abba vegyék fel. A jelentkezés állandóan folyik."
íme beszédes bizonyságai annak, hogy a megszállott területek magyarsága kilépett 3 éves passíivitásából és a kisebbségi jog alapján állva, részt követel magának önsorsa igazgatásában.
Mi sem természetesebb, hogy a balkáni államférfiak a wilsoni „elvek" felsugárzásával ki akarják semmizni elnyomott véreinket a békeszerződésben biztosított legelemibb polgárjogaikból. De ez a mesterkedés nem fog nekik továbbra is sikerülni. Egy ezeréves népet megfojtani nem lehet Írország példája bizonyítja, hogy ehhez még az angol világhatalom ereje is kevés I
Ezt érzik maguk az elnyomók is. Az úgynevezett Vajdaságban (Bácska és Bánát) a szerb radikális- és demokratapárt vezérei immár versenyt futnak a választásokra szervezkedő magyarság kegyeiért. Oláhországban Take Jonescuék még el akarták a magyarságot szavazati jogától ütni, azzal az együgyű kifogással, hogy mivel a legutóbbi választásokon nem
vetlek részt, nem szerepelnek a választói jegyzékeken s igy most sem szavazhatnak. Az uj miniszterelnök, Bratianu már más húrokat penget: e hét végén Kolozsvárra utazik, hogy a Magyar Szövetségnek felajánljon 12 mandátumot.
Erdélyben 2 millió, a Vajdaságban 1 millió magyar él. Lélekzetfojtva figyeljük agyonsanyargatott, magukra hagyott testvéreink titání harcát az ellenséges tengerben.
Bízunk külügyi kormányzatunkban, hogy kellő helyen meg fogja tenni a szükséges lépéseket az antant által annyit hangoztatott kisebbségi jogok védelméért.
De vájjon lesz-e elég súlya a magyar kormány szavának, ha Pest-Budán az ország" házában a legádázabb gyűlölködés üli orgiáját és a honatyák versenyt marcangolják Hungária testét az ellenséggel? Az ilyen mikrobákat a legközelebbi választásokon el kell pusztítani I
Ezt azonban csak\' agy fogjuk elérni, ha a harcias keresztény magyarság félretesz t minden kényelmi szempontot s összefogva a választásokon, minden körülmények között eleget tesz polgári kötelességének, nem ugy, mint legutóbb a kecskeméti választásokon.
A kompromisszum lehetősége még nem szűnt meg.
Az ellenzék a mandátum meghosszabbítását venné legszívesebben. — Gaál Gasston ragaszkodik a nemzetgyűlés feloszlatásához. — A kormány hajlandó az ellenzéknek koncessziókat adni
Budapest, február 10. A nemzetgyűlés mai ülésének volt egy csendes szenzációja. Ax elleniék napirendre akarta tűzetni a vá-laaxtójogi javaslatot. A kormány többsége azonban ax indítványt leszavazta. Ezzel tehát megint elmúlt egy nap és megint kevesebb lett o lehetősége annak, hogy február 16-íg törvény legyen a választójogi javaslatból. Ha a törvényjavaslatot még egyáltalában törvényerőre emeli a Ház) ennek csak két módja van: vagy meghosszabbítja a nemzetgyűlés mandátumát, vagy. sikerűi kompromisszumot kötni az összes pártokkal és igy a javaslatot a formalitások mellett szükséges legrövidebb idő alatt megszAvazxa a Ház. Az ellenzék a két megoldás köxűl szívesen venné a mandátum meghosszabbítást.
A megoldásnak lehetősége még mindig fennáll. Folynak és folytattak tárgyalások a mandátum meghosszabbítására nézve, azonban mégis kétséges, mert sokan vannak, különösen ax egységes kormányzópártban — élűkőn Gaál Gasztonnal — akik szigor usn
ragaszkodnak a február 16 ához, mint ahhoz az Időponthoz, amelyben a nemzetgyűlést minden körülmények közt és mindenre való tekintet nélkül fel kell oszlatni. A kompromisszumban való megegyezés lehetősége még mindig nem szűnt meg. Gaál Gsszton, aki a megegyezés leglelkesebb közvetítője, újból kísérletet tett orra, hogy közelebb hozza magéhoz a szemben állókat és ma délután magához kérette Rasssyt és Sándor Pált, akikkel hosszabb ideig tanácskozott. Végűi pedig közölte velük azokat a koncessziókat, amelyeket a kormányelnők az ellenzéki álláspontnak lenni hajlandó. Ezek közölt első helyen szerepel ax, ami Budapest kerületi beosztására irányul. Már ax első Ülésen bejelentette Klebelskerg, hogy smennyiben az ellenzék egységesen foglal állást akármelyik irányban Is a kerületi beosztást illetőleg, a kormány ezt a maga részéről elfogadja. Minthogy e? ellenzék vezetői abban állapodtak meg, hogy Budapest egy kerületet alkoa-son — amely 25 képviselőt küld a paris-
N
ZALAI KÖZLÖNY
1922. február 11
mentbe — * kormány ezt a kívánságát ma tényleg honorálta és közölte la az ellen-sékket.
A másik két koncaaszió a bírói funkdóra és a négy elemi igazolására vonatkozik. A miniszterelnök beleegyezett abba, hogy a választások két momentumánál — az ajánlások felülbírálásánál és a szavazók összeszámolásánál bírók fungáljanak. A választói névjegyzék összeállításánál, a négy elem! Igazolás tekintetében pedig a miniszterelnök külön erre a célra egy házról-házra menő kötelező összeírást akar bevezetni, mint a Friedrich féle tőrvényben is volt.
Az ellenzék különben holnap délelőtt 10 órakor tanácskozásra ül össze, amelyben ismét leszögezi álláspontját a választójogi javaslattal szemben. Hír szerint garanciákat kér arra nézve, hogy azon esetben, ha a választójogi javaslat tőrvényerőre nem emelkedik az idő rövidsége miatt — a kormány garantálja, hogy csakis a Friedrich-féle választójog alapján rendeli el a választásokat.
Hcller István a mai nap folyamán kijelentette, hogy a maga részéről semmi körülmények közt sem mehet bele engedményekbe, mert a koncessziók eddigi elveinek feladását jelentené.
A kereszténypárt és a kormány között még mindig rendkívül nagyok az ellentétek. A kereszténypárt minden körülmények között ragaszkodik a választás titkosságához. Ugyan esetleg e téren kompromissrumot köthetnek a kormánnyal, miután a miniszterelnök ismételten kijelentette, hogy a kérdést nyíltan hagyja meg a kormány tagjaival szemben. Ragaszkodik továbbá az irni-olvasni tudáshoz s a kisebbségi képviselethez. Hir szerint Bethlen a kisebbségi képviseletek terén hajlandó engedményeket tenni a kereszténypártnak.
A nemzetgyűlés.
Budapest, február 10. A nemzetgyűlésen ma azokatlanul nagy .iámban jelentele meg a képviselők.
Elnök bejelenti, hogy Ktrtktt Mihály ai éj folyamán hirtelen elhunyt. Indítványom, bogy koszorút helyezzenek . ravatalra éa részvétet fejezzék ki az özvegy előtt.
Karafláth beterjeazll a választójogi bizottság jelentését é. kén a sürgősség kimon-dásil. — Következik . napirend A tisztviselői javaslatot általánosságban elfogadták. Apponyi la a kormánypárttal azavazott.
A részletes tárgyalások során Sztcrinyl • Katusnak a mai lapokban megjelent nyilatkozatával foglalkozik.
Ereky tiltakozik az ellen, hogy a K.nsz nyilatkozatát szovjetszerü megnyilatkozásnak nevezzék. Nincs a nyilatkozatban olyan, mely erra alkalmat adna.
Kállay a javaslat változatlan elfo.a-diaát kéri.
Elnök: Schlachta Margit egy módosítását teszi fel szavazásra. Az ellenzék feláll. A nemzetgyűlés a módosítást elfogadja. Majd Cscrty é. Budaváry terjesztenek elő módo-aitáaokat.
A szavazásnál a kisgazdapárt az eredeti szöveg elfogadása mellett szavaz. Ebből nagy zavar támad. A baloldal gúnyosan j.jong és megakarja akadályozni, hogy az clnÖK a kérdést újból felvegye.
— Nem lehet kétszer szavazni I
Szilágy l\\éz Sznuecsányi a házszabályokhoz kérnek szót, de az elnök nem adja meg.
Elnök kijelenti, hogy a képviselők részletekben szavaztak, a többséget nem lehet megállapítani. A kérdést léhát újból szavazásra teszi fel. — A Ház Budaváry módosl tását elfogadja, Clertyét elveti.
A 6. § nál az előadó módosítást ajánl, melyet Szilágyi porhintésnek nevez és egy uj 6. §-t ajánl elfogadásra.
Kállay az előadó módosításához \'járul.
Elnök: Harmincnál többen névszerinti szavazást kérnek. Elrendeli. Az előadó mellett 69. Szilágyi módosítása mellett 36-an szavaztak éa így az előadó módosítását fogadták el.
Klebelsberg közigazgatási törvényjavaslatokat terjeszt be.
A következő g oknál Szterényl, Ereky és Kállay polemizál egymással, majd az előadónak több módosításával a törvényjavaslatot részleteiben is elfogadta a Hár.
Ezután megválasztják a pénzügyi tanács négy tagját, melynek eredményét holnap hirdeti ki az elnök.
Elnök napirendi Indítványt teaz. Mikor a napirend hosszú pontjait olvassa, az ellenzék nagy zajba tör ki.
Gömbös az elnöki napirendet fogadja el. Szavazás alá kerül a kérdés. A többség elfogadja az elnök indítványát. Rátérnek az Interpellációra.
Huszár Károly sürgős interpellációt terjeszt elő a választójogi törvényjavaslat ügyében a kompromisszum elérésére. Meggyőződésem, bogy ax utóbbi Idők politikai harcai teljesen elmérgesitik ennek a Háznak helyzetét. A népet, melyet ugy la nyugtalanít, ami itt történik, nem azabad ujabb izgalmaknak kitenni. Érzem, hogy hislórúl kötelesség* tejelitek, amidőn minden magyar törvényhozót arra figyelmeztetek, hogy most az ország nyugalma és törvényhozó tekintélye forog kockán. Az a meggyőződésem, hogy ha a kormány megfelelő ajánlattal lép az ország plénuma elé, van rá lehetőség, hogy ez a nagy kérdés itt alkotmányosan letárgyalható legyen és ha a kormány komolyan akarja, n javaslat ma -vagy holnap megsza-vaztatik.
— Ha akarja I . . .
Huszár: Arról van szó, hogy az uj országggyülés születésében inficiáltatik, ha olyan alapon jon létre, mely kérdéses. Ova- ■ kodjunk olyan megoldástól, melynek törvényességéhez vagy alkotmányosságához csak a legkisebb árnyék férhet.
— A megoldáshoz egy dolog szükséges: komolyan kell csinálni. Két kérdés merül fel. Az egyik a titkosság biztosítása; a másik a választások tisztaságának a kérdése. A nem zetnek, az országnak az érdekében azt kérőm a miniszterelnöktől, felejtse el ax utóbbi hónapok keserűségét és kérem az ellenzéket, hogy ennek a javaslatnak tárgyalásánál csináljon treuga dei-t I (Nagy taps.)
Bethlen kijelenti, hogy mindig készen volt a treuga dei-re. Bizonyos, hogy a kormánynak az engedmények terén el kell mennie a pontig, mely a lelkiismeretével összeegyeztethető. Éppen azért tisztázni akarom a helyzetet.
— Amíg Huszár Károly két pontot hozott fel, az ellenzék 10 pontot sorol fel, mint a békülés conditio sine qua non-ját. Ami a titkosságot illeti, több uben kijelen-
tettem, hogy a kormány n maga részéről a titkosságot nyilt kérdésnek tekinlL A bírói vezetéa kérdés á választás két Időpontjában fontos. Két időpont ven, amikor a bírói funkció biztosítja, hogy semmiféle, visszaélés nem történik. Az egyik a jelölés átadása, a másik a leadott szavazatok összeszámlálása. A kormány tudja, mi a kötelessége, mikor olyan választás elé megy, melynek \'előszelét itt a nemzetgyűlésen látjuk. A kormánynak kötelessége a rendet minden eszközzel fen-tartani. Ami az aján\'ók leszavazott voltát illeti, már kijelentette, hogy amennyiben aggályok merülnek fel, hogy visszaélések történhetnek, hajlandó az ajánlók száma tekintetében engedményeket tenni. A válasz-tási küzdelem hevességének tompítására van szükség, hogy a tulsok jelölt ne zavarja a rendet. Ami a kisebbségi kérdést illeti, ez olyan elvi kérdés, melytől a kormány nem tekinthet el. EzenkivOl azonban az engedmények egész tömegét adtuk, hogy e megegyezést lehetővé tegyük. Én ennek a megegyezésnek most sem állok útjában. Bármikor fordul hozzám az ellenzék azzal, hogy tárgyalni akar, én mindig hajlandó vagyok a tárgyalásra. A kormány véglegesen nem foglalt állást, mert még mindig reméli, hogy ezt a kérdést a nemzetgyűlés fogja eldönteni. Amennyiben az nem dönthetne, visszautasítja a ráfogást, mintha a kormány bármilyen tőr vénytelenséget akarna elkövetni. (Éljenzés.)
Huszár sajnálja, nincs abban a helyzetben, hogy a miniszterelnök válaszát mindenben tudomásul vehesse. A miniszterelnök azt mondja, hogy a kisebbségi képviselet elvi kérdést melyről nem lehet beszélni. Eit én nem akarom az utolsó szónak tekinteni é» a megegyezést még mindig remélem. A kisebbség diktatúráját én Ítélem •! legjobban. Itt nem ez fenyeget, hanem az, hogy a meglevő többségi akarat megnyilvánulása tétetik lehetetlenné. Bár voltak a miniszterelnök beszédében kemény kitételek, nékem \'mégis az a benyomásom, hogy ő nem mondta ki az utolsó szót és ugy látom, hogy az ellenzék is hajlandó a megegyezésre. Ha pedig a politikai ellentétek ezt lehetetlenné tennék, az ügyet az elnök, bölcs kezébe teszem, hogy objektív pártatlansággal ő vezesse megoldásra o dolgot.
Gaál: E komoly percben kijelenti, hogy Ő azt az akciót, melyet Huszár neki szánt, már régen megindította. E törekvéseket a tegnapi nap vehemens jelenségei után sem hagyja el. Mindenkinek kötelessége, hogy az országot a válságtól megmentse. Amit létrehozunk, ne legyen senki másnak üdvére, csak a hazának. (A Ház lelkesen tüntet az elnök mellett. Hosszan és melegen tapsolja).
Ülés vége 3 órakor.
TŐZSDE.
Badapast, fobioir 10.
Valataplae: N«pol#oa 2400, Kooi--, U>a
-. Dollii Ö38, Francia frank 6525, Lengyel mirka 20\'/„ 3175, Outrik 9\'/,, Robal 40, Ui ÖCS, Siokol 1214, Svájci frank--. Korooadlnár 831, Frankóink Holland forint -, Bácai UllsaUa 88. „ , Hltal 1870, Owtxlk HIUl 830, «*>. UsaAmitoló 770, Karaakadatol Bank 0600, Magy„.OLu« 800, Baocalal 5M0, Diucb.
--, AIUUqoi szán 10450, Szásavárt 4400, Salgótarján
6050, Urfkányi 57t5, Rima 1Ö60, SchlJck ÍOJO. Gottian 3J00, Naalci 17000, Danlca 2686, Klotild 3176, Magyar
Cukor 18000, Adria-, Atlaotika 2525, KMlrtór--,
Bosnytk-Agrár 810, Llpták 823, Phöbui 680. Vaamarrol
Villaíoo* -. GUaiWlom--, KookordU--, DW
Vajut 1430.
Szombat! URANIA TARSAN FIA Vasárnap!
iWIIWllll ■! HM I I—mt
február 11
ZA\'.Al KÖZLÖNY
Kerekes Mihály meghalt.
Budapest, február 10.\' Kerekes Mihály nemzetgyűlési képviselő ma hajnali 4 órakor hirtelen meghalt Áx egéaz délelőttöt tegnap a Házban töltötte és egéax esti 9 óráig beszélgetett a függetlenségi és kisgazdapártban a tagokkal. Ezután fél 12 órakor kezdett panaszkodni, hogy rosszul énd magát, gyomorbántalmakról beszélt. Később azt közölte hozzátartozóival, hogy ugy érzi, hogy ax egéax bal karja és a lába xalbbadni kezd. Pál 3 órakor elvesztette eszméletét és 4 óra* kor meghalt
Haláláról elsősorban Droxdyt értesítette a család, aki intézkedett a családdal egyet* értőleg, hogy a rendőrség a halál körülményei dolgában vizsgálatot indítson. A holttestet fel fogják boncolni.
A függetlenségi, polgári és kisgazda* párt a maga halottjának tekinti Kereke* Mihályt és temetéséről gondoskodik.
A temetési azertartáa végzésére Budapestre hívták Balthazár református püspököt.
Ax elhunyt képviselőt feleségén kivül 4 gyermeke gyászolja.

Kerekít Mihály ónodi nemzetgyűlési képviselő, református földmivaa családból származott, 1873 ban született Ónodon. A középiskola négy osztályának elvégzése után a vasút szolgálatába lépett s mint államvasuti főkalauxt választotta meg Óood a nemzetgyűlés tagjává.
PEEK
— Apápa-koron.zá. előkészületei.
Rómából jelentik t A pápa-koronázás ünnepségének előkészületei lázasan folynak. Külföldről azázával érkeznek a bejelentéeek egyházi éa magánszemélyek részéről, akiknek elhelyezése a Valikán és a városi hatóságnak nagy gondot okoz, mert a lakásínség miatt nehéz megfelelő lakást keríteni.
— Okai tojás. A nagyksnlzsal piacról a tojás már napok eltűnt és szerencse Számba megy, ha valaki pár tojást 10-12 koronáért vásárolni tud. Ennsk a tojás-hiánynak főoka pedig az, hogy a tojáat el szállítják Nagykanizsáról más városokba, főleg pedig Budapestre. A rendőrség pár nappal ezelőtt jött nyoméra a tojás ciempészet-nek a éppen esért szigorú ellenőrzés alá vett* a pályaudvart a főleg a budapesti vonalot. As éber figyelemnek meg U volt az eredménye, mert ma három asszonyt tetten értek, amint 1400 darab tojást akartak Budapestre ssállitani. A rendőrség a tojás-csempészeket azonnal a rendőrségre kisérte, ahol kihallgatták őket a mivel árdrágítást látott fennforogni, — amennyiben az asszonyok a tojást 5—6 koronáért vásárolták össze éa Budapeaten 12 koronáért akarták eladni — az uzaorablróaág elé állította Bencte Ferencnél, Sneff Győrgynét és Tisiár Istvánnét. A biróság rÓgtón ítélkezett az aaszonyok felett és árdrágitáa vétsége mistt 1000-1000 korona pénzbüntetésre és az 1400 tojás elkobzására ítélte őket. A rendőrség az Ítélet kihirdetése után az elkobzott 1400 darab tojást 6 koronás árban nyomban eladatta a piacon.
— Gyáazrovat. A városi kezelősze* rnólyzetnek gyásza van. Magyar József hivatalszolga folyó hó 10 én 45 éves korábsn meg-hslt. A megboldogult hűséges, szorgalmas em-bere volt a városnak és szolgálatát pontossn teljositotte. Temetése vasárnap délután 4 órakor len a tóm. kath, t$rflető h*loilas|tázái>ó|.
— A keresztény tisztviselőnők
vasárnap délután fél négy órai kezdettel a Nédor-u. 14. szám alatti helyiséjükben érte kezletet tartanak, melynek tárgya a közgyűlés tárgysorozaténak összeállítása éi tea-délutánnak rendezése lesz. A vezetőség ezúton kéri a tagokat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg az értekezleten.
— Postás est. Ma eslo lesz a Polgári Egyletben a helybeli Postás Kultúregyesület tánccal egybekötött műsoros estélye. Heteken keresztül fáradozott a rendezőség, hogy az estély a legkényesebb Igényeket is kielégitso s most, hogy módunkban áll a teljes műsort közölni, azt hisszük, nem leszünk rossz pró félák, ha sz estélynek a legfényesebb sikert jósoljuk. Az estély részletes műsora a követ kező: 1 Polka szerenád. Énekli a postás-dslárds. Karnsgy: Pintér Nándor. 2 Ü/.ent a Tatra. Szavalja Horváth Pjtwka. 3. Balett. Táncolja Bölcsftldy Sárika Betanította H trsay Gizike, zongorán kiséri Muhca Károly. 4 Wieniawski: Legenda. Gordonkán előidja Schumann J. pt. titkár, zongorán kiséri FrűsIOk Tivadarné. 5. al Bolbünieiés: b) Enlékszel édes . . . ; c) Erzsike, Erzsiko . . . Énekli Pintér Nándor. 8 Zsiga, hol s fiad! Komédia 1 fel-vonásban. Rendezi: Domjin Gyula. Szereplók : Halmos Zsigmond háztulajdonos Engelleiter Rezsó, Adél a neje S. EjyeJi Valéria, Ilcsi a leányuk Reichner Ediih, Biró magánzó Dippong Károly, Teréz a felesége Boriin Gizella, Schwim-mer Brúnó bécsi gyáros Htm Ltazló, Gertrúd a felesége Tóth Tercsi, H«ns a fiuk Dámján Gyula, Julcsa cseléd Hubenay Irén. Történik Pesten, Halmosék Iskásán. Idó: ma. 7. Hunyadi induló. Előadja a postásdalirda. Az előadás pontosan este 8 órakor kezdődik. Előadás ulán tánc reggelig. Egyúttal itt közöljük, hogy névre szóló meghívók szélküldve nem lettek, hanem a rendezőség ezuion hívja meg Nagykanlzss város mélyen tisztelt közönségét.
Szombat 6 ás fái 9 óra Tarsazz fia.
— A mezítlábas tanalók estélye.
A nagykanizsai elemi iskolék tantestületei a postások kulluregyesületével karöltve e hó 12-éo, vasárnap délután 5 órai kezdettel a Polgári Egylet nagytermében nagy ttórakoi-talá eitélyt rendez. A jótékonycélra való tekintettel adományokat éa felülfizetéieket elfogad és hirlapllag nyugtáz a rendezőség.
— A Kaszinó ma ceti hangversenye. Medek Anna hangversenye iránt,
_ melyet a Kaszinó rendez — szokatlan
érdeklődés nyilvánul meg. Az országos hirü énekesnő estélyére a jegyeket már ugy.zólván hetekkel ezelőtt elkapkodták. A pompásan gazdag műsor zongoraklséretét dr. Balta János látja el.
— A hidegtől megdermedt mozdonyvezető áa fűtő. Könnyen vasuli ka-laiztróféra vezethető baleset történt egy Kelédiáról Kiskunhalas felé haladó mozdonnyal. A mozdonyvezető és fűtő nem tudtak védekezni a dermesztő hideg szél ellen, amely az alföldi pusztán tombolt és lassankint annyira megdermedtek, hogy elvesztették eszméletüket. A mozdonyhoz kapciolt kocsiban levő vasúti személyzet észrevette, hogy megállás nélkül rohannak ét az állomáaokon éa teljes erejűkből fékezni kezdlok. Az állomásokon is észrevették, hogy a mozdonyon valami baj történt és telefonáltak az őröknek, hogy a mozdony elé akadályokat rakjanak. A pályaőröknek sikerűit n-gynehezen megállítani az elszabadult mozdonyt és a két megdermedt vasutast kórházba szállították.
1%) Nobody II részét mutatja bo ma és holnap vasarn.p a Világ-mozgó, melynek főszerepét Schaffer Sylveszter, a világhírű ar-tists játsza. A Nobody o része minden.eddig látott mozgóképet, ugy témája, mini kiállítás és fotográfia tekintetében felülmúl.
— Nagyazabáau a] Ipartelep Nagykanizsán. Néhány héttel ezelőtt Jeleztük, hogy varosunkban egy nagvobbszabásu Ipsr-vállalal létesül és most megelégedéslel Jelenthetjük, hogy a korábban jelzett vállalkozis a megvalósulás stádiumába lépett. Az uj vállslat az előzőleg Nagykanizsa város tulajdonában volt sertéshizl.lót modern húsfeldolgozó teleppé óhajtja kibővíteni, mely a modem technika és hygienla követelményeinek mogfelolve, gyártmányait nemcsak a belföldi fogvssztónak, de egyúttal a külföldnek Is óhajtja Juttatni. A vállalkozást annál is inkább rokonszenvesnek tartjuk, mert megvalósulni látjuk azon célt, hogy mezőgazdasági termékeinket lehetőleg feldolgozva szállítsuk a külföldnek. Ha gabonánkat, liszt és kétszersült, ha nyersbőreinket, készbőrök alakjában sztlliljuk, ugy gazdasági helyzetünk Javulását fogjuk csakhamar elérni. Elismerésünket fejezzük ki tehát elsősorbsn a gazdsközönség azon előkelő tagjainak, kik meleg mogértés és tekimélyos részvényjegyzés által lehotóvé tették ezen vállalatot és Igy előmozdították, hogy városunk egy uj Jelentős iparteleppel gazdagodjék. A vállalat 4 millió korona alaptőkével van tervbe véve, amely összegben a telep annak épületei, továbbá 500 drb. disznóra berendozelt hizlaldája bent-foglaltatnak, ugy hogy a részvényes nonicsak a várható kedvező üzloti eredmény gyümölcseit élvezi, hanem Jegyzőit részvényeinek arányában ezen nagy értékkel bíró ingatlan tulajdonosává Is válik. Az alakítandó vállalat még le nem Jegyzett részvényeire Jegyzéseket a Zala-megyei Gazdasági Takarékpénztár R. T. folyó hó 28-ig fogad el.
— Ki akarta tépni az anyósa nyelvét. Füzesabonyban — mint onnan jelentik — Szabó Béni ősszeszólskozott az anyósával. A régi anyóugyülölet annyira kitört Szabó Béniből, hogy az anyósának civa-kodáa közben neki eaett éa ki akarta tépni a nyelvét. A 65 éves öregasszony sulyoa sérülést szenvedett.
— Benlczkyt lázadással vádolja az Ügyészség. Budapestről jelentik: Lengyel Ernő dr. vizsgálóbíró befejezte a vizsgálatot Beniczky Ödön nemzetgyüléai képviselőnek a királypuccsal kapcsolatos ügyében é« az iratokat az ügyészséghez tette át, amely elkészítette a vádiratot, amelyben Beniczkyt lizadás bűntettével vádolja. Ugyancsak láza. dásaal vádolja a vádirat Szenkovict Dénes fővárosi tanácsjegyző! ttr Az ügyészség azt Indítványozta, hogy Beniczky Odőo ügyét Andrássyéval egyesítsék.
— A német vaentaaaztr4|k miatt visszahozták a legutóbbi kommunista transzportot. Bud.peitről jelentik: A vasárnap délután két órakor Oroszország felé indított 55 kommunistából álló transzportot a német vasutassztrájk miatt Mahrburgnál nem vették át a németek, miért kedden visszaérkezett « vonal Párkánynánáre, onnan pedig Váczra.
_ A kolozsvári „Ellenzék" azer-kesztöségét izétrombolták. Kolozsvárról jelentik: A román diákok szétrombolták a a kolozavárj. .Ellenzék" azerkeaztőaégét és kiadóhivatalát. A diákok ezután az „Ellenzék-több számát, amely nézetük szerint a románokra nézve sérelme, cikkeket tartalmazott — elégették. Az .Ellenzék" szerkesztője a rendőrséget idejekorán értesítette a készülő támadásról, de a rendőrség nem avatkozott be t, Igy a diákok fényes nappal végo.hették romboló munkájukat.
(XI Vasárnap kivételeien 3, 5, fel 7. fél 9 érakor Tarian fia.
_ A ciehonzágl bányáazsztrájk véget ért. Béc.ból jelentik: A caehorazagi szénbányászok s.trájk ügyében már hosszabb Idő óla folyó tárgyalások kedvező ered.nény-nyel véget értek. A bányászok hétfőn újból munkába állnak.
r
Zalai közlöny
-
\\m. február 11.
(x) Uránia. Auguszta kir főhercegasszony, József kir. hercog és József Ferenc kir. herceg őfenségéik február 4 ín a bujapesti mozgókép, otthonban rr.ognézték -a Tarsan fia elsS bemutatóját a elragadtatásuknak adtak kifejezi*! a film giönyörtlségei feleli. Még egy hét sem múlott el s az Uránia óriási áldozatok árin -már Nagykanizsára hozta a még Qde, liszla a hódító világkörut elölt álló fllmkolosszust, melyben a dzsungel állatai, vad nép:k élele s egy mejigézóen szép fiúnak a Tarsan fiár.ak kalandos élele vonul fel 28 felvonás keretében — Elveaxott. Szerdán délután a Főúton elvesztene egy szegény asszony kis fekele pénztárcáit, melyben összes vagyona 96 korona készpénze volt. Könyörögve kéri a jószi^-O megtalálót, hogy azt lapunk kiadóhivataléban leadni szíveskedjék, mert nsgy nyomorban sínylődik.
A korona Zürichben.
Uu.lapcst, feb:. 10. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor! -.80, osztrák koronát —"17, az osztrák Hévizeit bankjegyé pedig —"8 ■rantlm.
Vadlya Hajnalka gépírónő vállal mindennemű gépirási munkál, levelezést. Mrg-bizAst átveszek hétköznspokon este 6—8 ig, vasár- és ünnepnap délelőtt 9 —Il lg. Teljes diskríció Olció, gyors, liszla és kifogástalan munkámról bizlosiiom a n. é. közönséget. Likás : Grt UI 22, emelel, Jobb erkély.
A sserkesitisért Ujjolussy Gyula Jelelöl.
xxxxxxxxxxxxxxxx
Kred.ll IRSURTI HisM- éa vlríg- X
magvak;:
mind«on«mú gazdasági jf£
vetőmag
h nématorssáfll óloauirott takarmány*
répamag
X Ország ós Widder x
X MMaaásaailunikaMbglanfaalmtmáM\'Uf* J{ Jjg Kérjen ajánlatot ét árjaays««(at 11 jj
XXX XXX XXXXX XX X XX
Burgonya
minden mennyiségben kspható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a késilct tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
Apró hirdetések.
Elcserálnám Zalaegerszegen fó utcában levő kél szobás utcai lakásomat, hasonló la. kással Nagykanizsán. Cim a kiadóhivatalban. „„
Könyvkötő tanonc felvétetik lapunk nyomdájában.
Lapklbordók felvételnek lapunk kladí. hivaialáb.n.
1
VILÁG
HAIDEKKER JÁNOS
oki. i»*r»»k larvasílj lá|atta^orfkli SZEKSZÁRD, APÁT-UTCA
Ai egf.I Dunintolr. klt.rjodí Ir.gilklköxv.Htl válkl.u
KERES VÉTEIRE BÉRBE la.; ELAD
«s«Ht,\' hánt, MM Mb.
EagtMy u Oruijos FMblrtokrmdszó BlróságtóJ.
717
■VAWWA-
mozgóképazlnláx
Erziéktt klrtlj.é-tir, liviu izilMi ipllitékia
T.l.fon 74. T«l»ío« 74.
Szombaton és vasárnap\' SchiHnr Szilveszter, a világhlrO artista fel\'éptével
NOBODY II. része
(A bosAxuálló kéz és n sivatag zsarnokai) 5 felvonásban -4£edden ás szerdán
Egy szegény ifln története
Otujanu . n. u ktTOUj 11L b>1]r , r« 4, c., ? 4. B reatoa kMtJást^
lOOOOöOQOOOOOOi
ZALAI ÉS GYARMATI könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatal! telefon 78 ♦ ♦ ♦ Elvállal mindennemű könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron. Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek. Nyomdai telefon 117 * «\'• \'i r 1 ... UjUmíU 1 • 1 u l) ^^ ♦
Zala ós Zalai Közlöny kiadóhivs itala .\' ni
Nro.aat.tt a lohd.idono.ok: Z^al é. Gyarmati kóorvnyomdájáüT"
él-ik évfolyam
Nagykanlraa, 1»22. ttbraár 12. Vaaárnap
35. ixAm.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMrtu.tS^t fa kU<lól>l.«I.I > Fí-ut 13. »>. - lourorbwi.uuíoo 78. -
&l«f Jolonlk mindig kora reggol
r ÖSZERKES7.TÓ:
Dr. HEOEDOS GYÖRGY
PELF.t.6sSZRftKP.SZTÓ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
HIÓÜ.Mí.l irak: F.slu Ivi. ISO X. PMm >•• K.
irt. 140 K. ÜJJ bór. M K. Enj.. iiás in ( K
A magyar lövő.
Mikor még a gyergyói, ditrói, a hargitai fenyvesek felett hetekig tomboló Nemere volt az altatónk — zimankós, hóviharos éjjelen pedig, mikor egy-egy nyikorgó ablakszárnynyal kötődve, azt vadul sarkából kiemelte, — olykor mély álmunkból riasztónk: mondanom sem kell, a magyar jövőt másképpen láttuk, másnak álmodtuk. *
Akkor a Kárpátok koszorúja fonódott büszke homlokunkra s kék tengernek sós vize nyaldosta a magyar tenger sziklás, szirtes partjait. — Akkor még az öreg Duna egy szebb jövő reményében ringatta be zöldes-kékes hátán Dévénynél a méltóságteljességgel igyekvő gőzösöket és magyar ágyutorkok őrködtek a Vaskapu mindkét oldalán a magyar haza nyugalma és a dunai forgalom biztonsága felett. Azóta mindenünk leégett 1 A nagy, fehérfalu, szőlőlugasu nemesi kúria s az egész gazdaság, az erdő, a mező s mindezektől kormosán, de füstnélkül emelkedik a nyurga gyáricémény. Füstölgő, üszkös gerendák jelzik a- rombolást, init lelketlen világgyüjtogatók hoztak fejünkre.
A megriasztott, felvert lakók mentett holmijukkal, a régi nagy épület egy-két omladozó helyiségében vonták meg magukat, de itt is a kegyetlen sorsban üldözi őket a régi átok: a testvéri viszály, az egyenetlenség.
Tragikus végzetük nem rendit meg senkit. A körülállók szive nem érzékenyül. Nem tudnak maguknak barátot szerezni, mert őrjöngve egymás haját tépik, egymás testét marják, civódnak azon, hogy a még megmaradt üszkös magyar portán ki legyen az ur.
És e szomorú valóságban még beszéljünk a magyar jövőről?
Igen! Most beszéljünk, most Írjunk, cselekedjünk vérünk minden cseppjével, agyunk minden sejtjével, dolgozzunk verejtékező, gyöngyöző homlokkal, kérges tenyérrel, erőnk végső megfeszítéséig most, amikor a magyar jövő jobbra, vagy balra dőli De hol kezdjük a nagy,. a tisztító munkát, vezérlő csillagunk, hol vagy a magas égen?
Megmondom Népem, ma kalmár szivü, fásult lelkű, egymásra uszitott magyar nemzetemi
Operáltasd ki genjiyező testedből
azt a mérges, szúrós tövist, amit .magyar testvéri harc\'-nak neveznek, amelyhez hasonlót csak az elbukott nemzetek történelme mutathat fel.
Vérrel áztatott, vassal feltúrt, bent morajló magyar földi Magyar földesgazdák 1 Munkások I Szénporos, feltört kezű, ráncolt homlokú, acélozott izmu, sebzett szivü, félrevezetett
keresztény munkásoki Tőkei To a milliók verejtékéből táplálkozó és gyarapodó tökei Urak, magyar urakl
Fel a fejjel, kezet kézbe, szivet szivhez, jöjjön a lelketeket tisztító nagy munka. Teremtsük meg keresztény hittel, krisztusi szeretettel a magyar lelkek harmóniáját, hogy megalapozhassuk ai uj magyar jövőt.
Felszabadult a Lendva pataknak a Murába való ömléséig terjedő terület
A felszabadult terület nyolcezer katasztrális hold.
Budapest, február 11. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Hivatalosan közlik, hogu a magyar—jugoszláv határon a iiianonl határvonal megállapítása következtében a Jugoszlávok az osztrák-magyar—jugoszláv hármas határnál a Lendva pataknak a Murába való őmlétélg terjedő területen, február 1. és 10 ike között kiürítette azt a halár sávot, amelyet a trianoni ha-tár vonalon tul eddig még megszállva lat lőtt.
Ennek következtében újból magyar fennhatóság alá került Szomorod is Snent István-falva község egésx határával együtt, továbbá Magyorszombatfa, Velemér, Szentgyörgyvölgy, Rédics, Kerkaszentmikiós, Völgyfalu és Lendvaujfalu magyar községeknek jugoszláv megszállás alatt volt része.
A községek Vqs- és Zalavármegye területén fekszenek, összesen több mint 8 ezer katasztrális holdat tesznek ki is lélek számuk, mintegy 6000 főre rug.
i ■ ■■■■■,.. i .• v ii.i»im ■ ■ . 1 ■ ■\'■ Iii ■ • •-=== t i \'ilii gxwBaaa«Bt=tgB í j ■ i rau
Az ellenzék támadja a választói javaslatot
A választójogi javaslat a Ház előtt. — A trianoni javaslatok. Interpellációk és válaszok.
i Budapest, február 11. A nemzetgyűlés mai ülését y4ll órakor nyitotta meg Gaál elnök. Jelent;, bogy február 12-én XL Pius pápa tiszteletére a Mátyás templomban ünnepi misét fognak celebrálni. Jelenti, bog? a napi szavazás eredményeként a Ház Simonyl-Semadám Sándort választotta meg a pénzügyi tanács tagjának.
A tisztviselői tőrvényjavaslatot harmadszori olvasásban is elfogadják. Következik az államrendőrség és csendőrség kiegészítésére vonatkozó törvényjavaslat tárgyalása.
Tasnádi-Kovács ismerteti a javaslatot. Igaza van Apponyinak, aki azt mondja, ha a trianoni bé^ét bekebleztük, akkor az ebből folyó keserű pilulát is le kell nyelni. Tiltakozik az antant eljárása ellen. A rendőrséget éi csendőrséget oly szük keretek közé szorítják, hogy ezáltal veszélyeztetik Magyarország közrendjét, a békés állapotot és a konszolidációt.
Apponyi Albert: Egész terjedelmében csatlakozik az előadó tiltakozó szavaihoz. A javoslat kényszerhelyjetből szármarik, annak törvényerőre emelkedését nem akadályozhatjuk mag. A kormány sohase szűnjék meg a trianoni béke igazságtalanságára az egész művelt világnak figyelmét felhívni. Magyarországra a lefegyverzésnek olyan fokát kény-szeritették tá, hogy a belső békét is veszélyezteti. A győző államok nem tudtak felemelkedni arra az erkölcsi magaslatra, melyet nekik a győzolem juttatott. Magyarország 8 millió népe körűi van véve szomszédoktól, melyek ennek a számnak hatszoiosát képvi-
selik. Az elutasíthatatlan Igazaágnak előbbi utóbb cl kell jönnie. (Élienzés.)
A Ház ezután általánosságban és részleteiben elfogadta a javaslatot. Következik a m, kir. vámőrség és pénzügyőrség kiegészítéséről szóló javaslat.
Eőrf/y Imre előadó Ismerteti a javallatot, melyet szintén az antant követelésére iktattunk törvénybe. Ezt is elfogadták. A Honvédség kiegészítéséről, a tisztképzésről szóló törvényjavaslatokat szintén vita nélkül elfogadták és miután a brítt állampolgárokkal szemben fennálló tartozásokról szóló törvényjavaslatot is elfogadta a Ház, az einök az ülést felfüggesztette. •
Boltlik V,1 órakor nyitotta meg a* ülést. k ■!•
Karofiáth jenő a választójogi javaslat előadója lépett az emelvényre. Örömének ad kifejezést, hogy végre a nemzetgyűlés elérkezett oda, hogy letárgyalhassa a választójogi javaslatot. Azt hiszi, hogy a mai javaslat, ha törvényerőre emelkedik, hosszú életű lesz. A mostani javaslat sokban hasonlít a legutóbbi Wekerle-féle tőrvényhez. Kéri a Háxat, hogy ne pártérdekek szerint, hanem békés megegyezéssel oldja meg e nagy kérdést. Ha rosszul oldja meg a választól jogot, katasztrófához vezeti a nemzetet. A szavazás módjára vonatkozólag a nyilvánosaág híve) azt mondják, aki leszavaz, legyen bátor helyt állani szavazatáért. (Zaj.) Akinek nincsenek titkos szándékai, nyíltan szavazhat. AndrássyVs is a nyilvános szavazás mellett foglalt állást, mikor ellenezte * Krisíóffyfélo titkosságot. (Nagy zaj.)
Uránia Ma3,5,fél79fél9TarsanFia Uránia
ZALAI KÖZLÖNY
1922. február 12.
cS&ö* Uránia Gyimesi vadvirág Katonazene..
TasiUr: Nem mehetünk vúsza ■ közép korba.
Karafiáth: Ar.drássy akkor azt mondta: (olvaa) A titkosság csak a becstelenság sza-
bsdsájrs. (Z*j.) Kai
Rassay: Mit törődünk Andrássyval I A kisgazdapárt 00 : Mi a titkosság mellett vagyunk I
Tauler: önnek le kell mondania az elő-Klói tisztről, hiszen a saját és nem a választójogi bizottság véleményét terjeszti elő.
Karafiáth tovább olvassa Andrissy beszédét: Szavazatáért mindenki felelősséggel tartozik. Ellenzem a titkosságot, mert nyomatékosabb érvek azólaoak ellene, mint mellette.
Ax ellenzék állandóan zajong, az elnök nsm tudja a rendet fentartani, felfüggeszti tehát az üléat. Síünet után
Karojiálh újból kezébe veszi Andrássy beszédét. Erre nagy lárma kerekedik, alig hallani a szónokot, ki percekig k\'nytelen pihenőt tartani.
ElnSk csenget és mond valamit, majd felugrik és elhsgyja az elnöki emelvényt. A szünet alatt az ellenzék benn marad a teremben, csoportok alakulnak, melyek hangosan tfr*yalják -« eseményeket.
Szünet utin alig kezd az előadó ismét a beszédébe, óriási lárma kerekedik, melyben a primhsngot Szmrccsányi viszi.
ElnSk Srmreciányit a mentelmi bízottéig elé akarja utasítani viselkedése miatt. Kérdi, a Ház hozzájárul e ? Erre az egész ellenzék felugrik, mire természetesen a jobboldal ülve marad, mert nem tudja miről van szó. Az elnök erre Int, mire a jobboldal is feláll. De feláll Szmrecsányi is és ezt kiáltja:
-Én is emellett szavazok. (Derültség.)
Elnök jelenti, hogy a választójogi javaslat tárgyalására 50 néi több képviselő a sürgősség kimondását kéri, mojd napirendi Indítványt tesz. — Természetesen ezúttal is napirendi vita támad, melyben Szilágyi Lajos vesz részt, végül mégis az elnök inditvány/it fogadja cl a Ház.
Rátérnek az interpellációkra. Az interpellációk közt szerepel Drozdy Győző interpellációja a nagyksnírsai főszolgabíró visszaélései tárgyában, mely azonban arra való tekintettel, hogy Drozdy nincs a Házban, elmaradt.
Kállai/ válaszol Szabóky Jenőnek a dunavölgyi ármentesitő társaság segélyezése ügyében.
Bdn/fy válaszol Sándor Pálnak a bécsi
gobelinek ügyében előterjesztett interpellá cióra. A magyar kormány az ellen, hogy az osztrák kormány a H«Ubur2-gobclíneket-melyek közös tulajdont képeztek, clidegani, ette, rögtön tiltakozott részben Bitiben, részbtn a nagykövetek tanácsánál, a jóvátételi bizottságnál és a nsgyantant összes államaiban.
Sándor Pál és a Ház a választ tudomásul veszik.
Bánffy Llngauer egyik interpellációjára válaazol az osztrák batóságoknsk túlkapásairól. Tudomásul veszik.
Bcméth Béla a bor értékesítése tárgyában interpellál.
Kontra Aladár a III. kcr. gimnázium ügyében\' terjeszt elő Interpellációt, melyre Vnss\' azonnal válaszol. Tudomásul veszik.
Temesváry a deviza- éa valutaüzletek megadóztatása ügyében interpellál, mojd a kisipar érdekében terjeszt ba interpellációt.
Ülés vége \'/,4 órakor.
KlebaUberg ■ kormányzónál.
Budopttl, február 11. KUMthcrg belügyminiszter délután 4 órakor a választójog ügyében kihallgatásra ment Horthy kormányzóhoz. Ezután s miniszterelnökkel tanácskozott.
A korona Zürichben.
Budapest, febr. 11. Zürichből jelentik: A magyar korona állása ma: (zárlatkor) —.80, osztrák korona: —\'19, az osztrák bé\'yeg-ze\'t bankjegyé pedig —\'8 szentim.
A tözade magánforgalma
Budapest, február 11. Napoleon 2500, Dollár 646. Francia frank 6500, Lengyel niirke 387, Líra 3075. Lei 610, Szokni 1210, Svájci frank IS600, Koronadinár 8J6.
— A nyiigatmegyarorazágl tarto-mánygyBIá. Kismartonban lux. Bécsből jelentik: Rauschpoidt udva/i tanácsos, akit legközelebb kinevexnek a Magyarpr.rájtíl elcsatolt területek kormányzójává, már otl tartózkodik a közigazgatása alá kerülő orszá?-részben. A közigazgatási, politikai és pénzügyi nehéziégek elsimítása után, a tartomány-gyűlési választásokat készíti elő. A szociíl demokratáknak az a kívánsága, hogy a tartományi székhely Wiener-NcustádlbsnJegyeo, a többi pártoknál a leghevesebb ellenzésre talált. E\'őréláthstólag a tartománygyűlést Kismartonban hívják össxe.
— uj agjrid. Prack István dr, városi
kö:igs\'g.itási tanácsnok Budapeitcn kitűnő sikerrel letelte uz egységes ügyvédi és bírói vizsgát. A közismert kiváló közigazgatási hivatalnok szonbsn egyelőre tovább megmarad a város szolgálatában.
— Kerekű Mihály temetése. Budapestről jelentik: Néhány esti Isp tévesen közölte a tragikus módon hirtelen elhunyt Ktrclícs Mihály nemzetgyűlési képviselő temetésének időpontját. A Család-». a függetlenségi kisgazda főldmives éa polgári párt a temetés időpontját ma délután 3 órára tűzte kl, a Kerepesi utl temető bsloU.i házában. A holttestet- ma délelőtt boncolják (el. A gyászszertartást Haypál Rezső budai református lelkész végzi. A párt nevébeo Rasaay mond búcsúztatót, a nyitott allénál Drozdy tart beazédet. A nemzetgyűlés koszorúját pedig a Ház elnökségének valamelyik tagja beszéd kíséretében helyezi Kerekes Mihály sírjára.
— Gyászrovat. Mély rásxvétet fog kelteni a gyászhír, hogy ŐiuWcA Kálmán, a Transdanubia r. L tiszlvis<Jőjo 42 áve. korábsn hosszas szenvedés után maghalt. Bár a halálhír nem váratlan, mert hosszas betegség következménye, mégis fájdalmasan foghatni, meit övéi egészségének favuláaá-ban reménykedtek, azonban hiába. Biaakovicb Kálmán mint fiatal 20 as bonvédii»zt iöu városunkba és itt a lesjobb körökben fordult meg állandóan. Neje Závody Lenke, Závody Albin kúriai biró, tőrvényszéki elnök; leánya volt és mindenki a legszebb jövőt jósolta a fiatal párnak. Azonban egészségét súlyos betegség támadta meg ás a katonai szolgálatát kénytelen volt elhagyni ét sz akkori Pranx részvénytársaságnál vállalt állást. A háború ele\'.t újból katonai szolgálatra jelentkezett önként éa ennek befejeata után visszatért po\'«ári álláaába. Betegsége folyton lyosbodott, mig most. megváltott* sxep Scitől a halát, özvegye és 5 kl» gyer gyászolja. Holttestét Pécsről Debrecenbe Szállítják és ax ottani családi sírboltba temetik.
— Esk»vő. Sorosa IMOb ». nAmttati ma unja esküvőjét Vuctdk Marjiika urleáonyal, s helybeli plébánia templomban.
(x) Uránia ma a dsaaegel T.flel es Tersen majma AJec.
A nirvónós asszony.
Irta: Ujfalusty Gyula. a.
A délután már régen belegázolt az estbe s a nagy város sötétségében már felgyúltak a világító fénypontok. A ház előtt hoaazan csengetve .sikorogtak a túlzsúfolt villamos-kocsik. Az élet odakint tolakodva kiabált s hangossága behallatszott a szobába. Az asszony belekezdett élete történőiébe: „. ~ Kic*1 81"rmílí korában zárdába került Ott nőtt fel. Tizenhat éves koráig neki is öröme volt az imádság, a templom hű. ciendje, a korai rórálék, a boldogaágos szent kegyeibe alázatos felkinálkozás. Bűne a rózsaszlnreményes leányálmodozás és a férfi kívánása volt. Bánata a múltból rekrútálódott, akkortól, amikor elvesztette apját, anyját. Újra sorolást azóta nem tartott, mert a bánat nejn puaztltotta csendes boldogsága örömeit. Elete tragédiája férjhezmenetelokor kezdődött. Tizenhét éves volt, mikor az álmodott herceg eljött érte, nyers, durva férftMággal.
■ bolonclo» szerelemmel követte a férfit, akihez törvényesen Is odaláncolta árvaságát. S három hét múlva eldobta magától, akár ax utolsó céd-. Átkozta és gyű-Blte, mert a féifi bemocikolta a lelkét és brpiszkolta vérét Sodorna é. Gomor. irtóz-Utó betegségével. Kétségbeesett lelki vergő-
mdlol minden férfit, nem tudott hinni egyik nek sem, nem kellett egyik aem.
— Az élet meghalt, — a vágy elsorvadt benne. Teste örömei elsatnyultak s lelke elbetegesedelt, egészen a martirkodásíg. Remények nem villantak fel előtte, mert ábrándjait eltaposták s reménykedéseit megölték. Hite megingott, a feltámadásában nem hitt. Hitt azonban ujabb pusztulásban, ujabb tragédiákban. Gyászt, romlási, pusztulást, vért és könnyet látott csak maga körűi. Lelke sirt és fájásaiban nem gyógyíthatta senki, mert kivetett egyedüliségben élt és nem tudott felmelegedni senki mellett. Lelke elaggott. S mig a teste, a huia, a szépsége csalta köréje a hódolókat, akik kereaték benne ax asszonyt, szerelmét lssték és iinádást vallottak — lelke utálattal hiuódolt el tőlük. •
Három esztendeje élte már özvegyes életét. Egyszínű élet volt, lozzibndó, vágyla-lan, néha siró, elbuauló. Huszadik évét töltötte bo és a tavaazi napsugár felragyogott. Orvosa tanácsára a Tátrában üdült. Zárkózottén, egyedül élt. Mint zjoazuljlís vándor kóborolta a bérceket, azállt alá a völgybe, csodálta .az ég csudálatosan tiizla kék színét\' a fenyvesek haragoszöld óriásait, melyek a naptüzében szikla mereven álltak, viharban pedig jajjóxve derékig hajoltak.
A Tátra tele volt üdülő katonákkal v,g hancúrozó legényekkel, önkéntesekkel tisztekkel, akiknek a harcterek fekete éjsxaká után mint c«ngő szavú tündérek suttogtak lágy melódiákat, igéző s,,Vak.,t a bércek fenyö-klrály.i és asszonycsókról, forró öle-
lésről mesélt a csillagos éjszaka. De voltak fáradt betegek is, akfknek hslpvány, szenvedése* arcáról a tiszta, meleg párnál .ágy sem simította el a ráncokat és basegetteeLlelküfc. bői a bánatukat, - mert őbwir^ már szállást vett . fekete rém.
Kerülte oz ismerkedést. Hetek 4ta élt ismeretség nélkül, teljesen egyedül, amikor ; a véletlen érdekes embert dobolt aljába. A« orvosi rendelőben várakozott. Aki szemközt ült vele, harminc év körüli f^ffi vplt, mái. , nézésű fekete szemekkel Egyweri), kfmisx bakaruhát viselt. A külső csino&pdásra nem sokat adott — csak annyit, hogy rendet legyen. Onkéntea volt, minden rang oéttftl.
Az orvosi szoba kinyílott — a rendelő orvos előzékeny udvariassággal üdvözölte e katonát.
Remélem a szeánszot ma este,megtartjuk — mondotta. A táraeaágot összegyűjtöttem, uj médiumokat Is sxerextem. Éppeo most akartam felkérni a szeánszon való megjelenésre a nagyságos asszonyt — a Itt rám mutstott Mindjárt be Is mutatós,,. Azzal relém jott. I\'ekete Tivadar dr. — mulatt, be az önkéntest - jó barátom, hjres .spiritiszta és hipnotizőr. Ma egy kisebb társságban szeánszot tart s mivel nagyságos asszony a társas éleiben ugy sem vesz részt — ugy gondoltam inkább fog buátkouii a szellemeV-
vnix t?1™ IUKn °"l4<il«>- Elj«n a szeanazra. Különben maga nagysiorű médium lehet. Majd a barátom megpróbálja.
(Folyt, kőv.)
1922 február 12
— Medek Anna hangversenye. Előkelő és disztingvált közönség előtt folyt le a Kastinó rendezésében Medek Anna országos hi Ü énekesnő hangverseny-estélye. A m. kir. Operaház kiváló művésznője megragyogtatta széles skálájú művészetét és Puccini, Weber és Strauss zenei . nagyok szerzeményein kivül — magyar zeneszerzőket is műsorra tűzött. — Marton: Párisban jártam, Rékayt Mikor láttam ... és Lányi: Szerenádok című müdaleit énekelte utolérhetetlen finomsággal és rengeteg bájjal. A közönség mioden énekszáma után lelkesen ünnepelte a művésznőt és egyre ujabb ráadásokat tapsolt kL E» dicséretére Írassék, a művésznő nem szűkölködött a ráadásban. Ujabb két magyar zeneszerzővel kedveskedett. Sundi Árpád i Hejj Juca, Panna-ját és Lányi: El keli?oe menni, kicsike műdalát énekelte el. A közönség felállva percekig ünnepelte és többször tapsolta ki a dobogóra. A kísérget dr« Ballá János látta el a szokásos nagyszerű precizitással.
— Nagykanizsa mtikorcsolyázó baJnokaá*4éH, melyet Gyertyaszentelőről a kedvezőtlen Időjárás miatt el kellett halasztani, ma délután 3 órai kezdettel rendezi meg az NTE. A, yersepy igen érdekesnek ígérkezik, mert elég idő állván rendelkezésre, a versenyzők kellő tréninggel rendelkeznek a nemcsak a kötelező gyakorlatokat, hanem a szabadon választott gyakorlataikat is precízen tudják. Férfi és női egyes verseny lesz. A győztesek Nagykanizsa 1922 évi műkorcsolyázó bajnoka, illetőleg hölgybajnoka címet a az NTE ezüst érmét nverík, a második és harmadik helyezettek az NTE bronzérmét. A téli sportok kedvelőinek kellemes délutánjuk lesz tehát, mert a mostani időjárás ha másra nem is, de korcsolyázó versenyre tagadhatatlanul alkalmas.
— IV. Károlynak nincs pénze. B\'csből jelentik: Bécsi diplomáciai körökben ugy tudják, hogy IV. Károly király anyagi helyzete igen rossz. IV. Károly ugyanis Madeirába mindössze nyolcezer svájci frankkal éa 300. angol fonttal ment. Madeirában naponkint két és fél frankba kerül egy ember ellátása. A királyi család személyzete pedig.busz tagból áll. A svájci frankok el-fogytak és igy Hunyady József gróf európai bankörökben puhatolódzik, hogy IV. Károly ■fámára kölcsönt kapjon. Az osztrák koronaékszerek értékesítése igen nehéz, mert az osztrák kormány ezek miatt az ékszerek miatt perrel támadta meg. Az évi apanázs kérdése még nincs elintézve. Jugoszlávia csak igen mérsékelt évi tartásdijat akar fizetni. A csehek <?ak végkielégítést hajlandók adni. Az osztrákok pedig a per elintézéséig függőben tartják apanázshoz való hozzájárulást. Ujabban, felvetődött a magyar koronaurodal-mak értékesítésének eszméje is, aminek azonban közjogi akadályai vannak.
(x) Uránia ma 3, 5 fél 7 éa fél 9 órakor Taraaa fia.
Zsoldos tanintézet |
TEL, D«ha^a. M. T.taf*. JJ«.t 131*7
J**> • Ugobbul kéull ötí majáaviusákia.
----" " levelező oktató.
latra. Irt tankönyvek alapján
iMpgwri gmdasAfll, konyhakerti,
virág-magvak
ét
kerti eszközök
kaphatók és elójogyezliotők
Magyar Élelmiszerszállitd ét 4ru-kereskedelmi Részvénytársaság
nagykanizsai llókjánál
ZALAI KOZLONy
QUITTNER ARTHUR
hatóaástlag ongedolyexett Tlllany.aerelő
NAGYKANIZSA
CSENGERY-UTCA 13. IZ.
átvállal
vllágltá.l reietékok, motorok, calltárok v.Umiot telefonok, c.cncOk é, jelsdké.s*-j«\'"e™láa4t. Vltlarao, vasalók, f«»«»dá"y»k, re.ch.uk, latdwatek lavE láaát Mindennemű vllltmoa munkalatok gyoraan éa pontosan casköjöltclnck.
Siaksaertan végzi
motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
— A azabad lycumban ma este 8 órakor dr. Horváth Tivadurné a helybeli áll. polgári iskola tanárnője larl előadást Az élet művészeiéről. A rendkívül érdekesnek Ígérkező előadásra felhívjuk olvasótok figyelmét. Belépődíj 5 korona.
— aughiri. Dr. Mutchenbacher Edvln kir. törvényszéki biró az általa körlovél és a törvényszék hirdetési táblájára kifüggesztett meghívó utján meghívott hölgyeket ás urakat értesiti, hogy a hirdetett tudományos előadás a kir. törvényszék íőtárgyalisi termében ma délután 4 órakor fog megtartatni.
— A keresztény tlsitvlaalőník ma, vasárnap délután rél négy orai kozdottel a Nádor-u. 14. szám alatti helyiségükben érre-kezlelet lartanak, melynek lárgya a közgyűlés tárgysorozatának összeállítása és tcadéluténnak rendezése lesz. A vezetőség ezúton kéri a tago. kat, hogy minél nagyobb számban jelenjenek meg az értekezleten
(x) Táncmulatság. Az első nagykanizsai lemeikezési egylet folyó hó 18 án esie 7 órai kezdettel a .Badacsony" vendéglő összes helyiségében sajar alapja javára táncmulatságot rendez, melyre ugy az egyesület tagjait, mim annak barátait tisztelettel meghivja az Elnökség. Belépődíj személycnkint 10 korona. Tánchoz a zenét egy hirnekea zenekar szolgállatja. Jó ételekről és italokról gondoskodva van. Felül-íizetések köszönettel fogadiatnak és hlrtapilag nyugtáztatnak.
Faárverés.
A gyurgyánci erdőben (Molnári község határában) folyó hó 16 An nagyobb mennyi sógü tölgy-, szil- és hárs álló műfa
kerül .árverésre.
kezdete délelőtt 8 órakor.
VasuttHomAi: Murakor osztur. Vonatindulés rcggtl 5 óra 45 p. Nagykanizsáról I
(x) A Világ mozgó nagyszabású atirak. ciója a Nobody II. része még csak ma, vasár, nap lesz látható. Szerdán és csütörtökön podig nsgy irodalmi művész estét tart a Világ mozgó, amikor a bemutatóra kerül FeuilleUe Octaue világhírű regénye, Egy szegény ifjú történele. A főszerepben P. Menchelli a hírneves olasz filmtragika.
— Ai Ipartestület e hó 25 iki hangversenyére a készülődések serényen folynak. A rendezőség mindent elkövet a közönség szórakoztatására. A műsor cly nivós, hogy a leg fényesebb igényeket is kielégíti Jegyek febr. 7 tói kezdve ifj. Wajdiis József üzletében vált-hatók. Előjegyezni azonban már hétfőn lehet ugyanott.
(x) Uránia S, 6, fél 7 és fél 9 órakor TarsaoTui; egy csodaszép fiúnak kalandjai, aki is spja ösztöneit örökölve, apja egykori majmával a vadonba szökik, vad hépek közt és vad állatok között bolyong, ezer veszélynek van kitéve s hűséges majom pajtása menti meg.életét; Ő viszont egy bájos kis leány életét menti meg a vad emberek körmei közül, a kis Mirjam életét, kivel meghitó idillje szövődik a vadonban. —Szerdán, csütörtökön nA gyimesi vadvirágA fél W orfts előadások, n mindkét napon katoi azeuekar játszik.
- A Zrínyi Irodalmi éa Művészeti
Kör zenekara ma délután két órakor operett-próbát tart. _
— A népkönyvtárban (központi elemi iskola) ma és rrinden vasárnap délután 2—4-ig könyvkiadás lesz. A vezetőség ismótelton felkéri mindazokat, akiknél még a régi időkből könyv van kinn, hogy sxt visszahozni szíveskedjenek.
A szerkesztésért Ujjahissy Gyula felelős.
Nyilt-tér.*)
Nyilatkozat
Január SS-iki .ítél az utsorabiróség"
elmü hírközleményünkre vonatkozólag a követ-kező sorok közlésére kérettünk fel :
A nagykanizsai uzsorabiróság a tejnek a már megállapított áron felül való árusítása miatt egy Horváth Jánosné bagolai. lakost itélt el. Miután a lényleges Horváth Jánosné (jelenleg Benczik Pálné) tanukkal igazolja, hogy a jelzett napon a községből el sem távozott és Bagola községben több ilyen nevü asszony nem létezik, nyilvánvaló, hogy a tettes a tárgyaláson hamis nevet mondott be, amit a fenti névnek tényleges tulajdonosa a teljes lényállás kiderítéséig már most tudomásul venni kér.
B.ncalk Pál.
\') A« • rovarban WaóU.kírt um a amkuatáiíj, a«u . klMtthlvaUt íoUtí,aégat cm vállal.
Ma asta
TEfl-ESTELY
a Petőfi étteremben.
Kitiloó Mflí I Srímoi látogatót k<t
KISS SÁNDOR vendéglős.
VÁSÁROLOK
»»rr l*UUkfc«D is. írtea d«i.U*a ktu4sl
nyárfarönköt
aS M. VBat*f*á«t*l MM*, valaailal
díófarönköt
40 oui. TaslacsActdl falfal*, vsntubs rakTa
ROBOZ ÖDÖN FAKERESKEDÖ
Buttapest, V., Szslay-utca 1 Ttltfon: 65-76. » \'_
1197—1922. f
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd, csütörtök és vasárnap faárverést tart, tűzifára és rőnkfára a Vajda nevü erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Városi Tanács.
HAIDEKKER JÁNOS
oki. mérnök tervezői, Ingatlanforgalmi és part oltásé irodája
SZEKSZÁRD, APÁT-UTCA
A* tgítt Duaintúlra kitárj »d(S bgatlaakösvetitó vállalata
KERES VÉTELRE BÉRBÉ Lók., ELAD
ss^Wt, bisat, telket »tb. ,»7i
Engedély az Országos Földblrtokrsodezö Bíróságtól.
Z»LA] KÖZLÖNY
1«2. február 12.
Apró hirdetések.
■trd*t*««k déloláu 8 Aráig tiUUtk fel 4UmbU sterlnl
Mindenei leány, aki főzni is tud, február 15 ére felvétetik Arany JAnos-u 3.
Kocsis szállítóhoz havi 2400 kor. flse léssel felvétetik Krausz, Ba\'thyAny u A.
Széna bálánk Int jó minőségben kapható Magyar-utca 04 szám alatt. Kelemen. ^
Elcserélném Zalaegerszegen fő utcában levő két szobás utcai lakásomat, hssonló la-kársat Nagykanizsán Cim a kiadóhivatalban. M7«
Eladó ház. Kossuih Lajos-tér 9. szamu ház szabad kézből eladó. Bővebbet Kreznár György Szepeinek, nagyvendéglő.
Jobb házból való fiút tanulónak azonnali belépésre keresünk, Betllhsim és Guth vaskereskedése
Kitűnő seprőpállnka literenként kapható 180 koronaért, Vida vendéglőben.
Hintaszéket vagy nyngágyat keresek megvételre Címet kérek a kiadóhivatalba vagy Gvenes füszerQzletbe leadni.
Egy lakóház karttel, egy szép régi kihúzó asztal, spárga-cserepek és luxus növények eladók. Cim a kiadóhivatalban.
Lapklhordók felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Omágts FMitblrUtcnmtazS Bírásig ált* engedélyezett
ingatlanforgalmi irodája.
Tallha Itt UMltér 3. ItrVitt de: UiU tnattsft
Eladó birtokok i
322 holdas veezprém megyei birtok, melyből 150 hold príma szántó, 3 hold szóló, 3 hold akácás, a többi rét és legelő. Jó és elegendő gazdaság) épületekkel.
»00 holdas birtok Veszprém megyében, melyből 170 hold szántó, a többi erdős legelő, UO hold szántó bérlettel.
100 holdas birtok Zalában, primo földek, nagy kastéllyal és gazdasági épületekkel.
100 holdas birtok Tolnamegyében, gazdasági épületekkel.
47 hold földbirtok Somogymegyében épület nélkül
1( holdas szőlőbirtok Balatoníöldvár mellett,
24 mtr hosszú épülettel. 16 holdas birtok Somogymegyében épület nélkül.
• holdas szőlőbirtok Zalamegyében, minta-
oltvanv, vasútvonal mellett szép épülettel.
• holdas szó őblrtok termő szőlővel beültetve
Gyene-dirtson épület nélkül.
2 hold..- síó őblrtok Keszthely mellett szép épü.ilel.
10 holdas szőlőbirtok Somogy megyében vasútvonal mentén, melyből 8 hold termő faj szőlővel van beültetve. Nagy gyümölcsös, urllak, ^gazdasági épületek, vízvezeték, halastó stb.
Eladó házak t
Családi ház, 4 szobás beköltözhető lakással, modern, adómentes.
Lakóház, < szobás azonnal elfoglalható lakás sal, istállóval, kocsiszínnel, nairy kerttel.
Családi ház 6 szobás lakással, gyönyörű istállóval és udvarral.
Családi haz 4 szooás lakással, csendes utcában.
Emeletes ház a varos belterületén nagy kerttel.
Kétemeletes sarokpalota forgalmas utcában. -*
Kétemeletes üzletház a piac közelében.
Falusi Üzletház közei Nagykanizsahoz, átadó üzlettel.
Lakóház, forgalmas útvonalon I hold termőfölddel, 9 szobás elfoglalható lakással.
Keszthelyen szép modern ház nagy lakásokkal.
Balatoni villák a Balaton somogyi és zalai pariján minden nagyságban.
Bndapoaten üzletházak, bérpaloták, villák és lelkek a legelőnyösebben elsdók.
Oxl.th.lyl.ég.U éa Irodahelyiségek
Nagykanizsán, a város köxép-. pontjában átadók.
Burgonya
minden, mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
Házeladás.
A nagykanizsai 598 sz. telekjegyzí-könyben foglalt 660/b. I. hrsz. 243 négyszögöl területen, Teleky-ut 51. szjím alatt épüli házaimat, az 1922 évi február hó 26-án délután 2 órakor, a helyszínén, lakásomban tartandó önkéntes nyilvános árverésen, a leglöbbet ígérőnek eladom és a tehermentes telekkönyvi átíratásról ls kezeskedem Mire a venni szándékozókat ezennel meghívom.
A feltételek nálam megtudhatók é» esetleg kézalatt Is alkuba állok.
Két szoba, konyha és kamarába, a telekkönyvi átírást felmutató végzés alapján és kiköltözködésem után, a lakásügyi hatóság utján azonnal beköltözhető lesz. ,„, Tömbömé JanUita Mária
Alapitási tervezet
és részvényaláirási felhívás.
Alulírottak III Nagykanizsán serléshlzlaló és húsfeldolgozó vállalatot szándékozunk alapítani részvénylársaságl alapon s e végből az érdeklődőket részvényjegyzésre ezennel meghívjuk.
A vállalat tárgya: Mindennemű hentesáru, kolbász, szalámi és \' prágai mód ./.érinti aódarak (sonkák) és füstölt húsok előállítása, valamint sertéshizlalás bérhizlalás! alapon és saját számlára, úgyszintén a melléktermékek feldolgozása.
Tartama: határozallan Idő.
Az alaptőke 4,000.000 korona, mely 8000 darab egyenkint 500 korona névérték!! bemutatóra szóló részvényre oszlik. Fenn-hagyatlk a jog az alakuló közgyűlésnek, hogy esetleg összevont címleteket ls kibocsáthasson.
Minden részvényt aláíró köteles az általa Jegyzett részvény névértékének 30%-át és alapítási költségek fejében részvényenklnt 40 K-t á részvényjegyzéssel egyidejűleg a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztárnál készpénzben
befizetni.
Az aláírás zárideje 1922. március 2-ik napjának déli 12 órája.
Az alapilók íentartják maguknak a Jogot, hogy az Igazgatóságot az első 3 évre kinevezzék. 1 »•
Az alapítók jogosítva lesznek az alaptőke túljegyzése esetén a részvényjegyzéseket belátásuk szerint kellően mérsókelnl.
Nagykanizsán, 1922, február 9.
Birck Hermann s. k. bérlő Musset János s.\' k. földbirtokos Dr. Gózony István s. k.^ földbirtokos Posch Géza s. k. igazgató Lichtenstein Mór s. k. bérlő Csertán Elek s. k. földbirtokos Strém Ignác s. k. állomásfőnök Szentmihályi Dezső s. k. földbirtokos Schwarz Ottó s. k. nagykereskedő Somogyi Gyula s. k. földbirtokos Stromszky Ernő s. k. földbirtokos
Dr. Koller István s. k. földbirtokos
Kövess Jenő s. k. földbirtokos Dr. PUhál Viktor s. k. földbirtokos Pálffu László s. k. földbirtokos
Gross Ferenc s. k. bérlő Antal Jenő s. k. p. u. vendéglős Hertelendy József s. k. földbirtokos Dr. Gross Dezső s. k. ügyvéd
Weisz Dezső s. k. bérlő Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár R.-F.
-
r.
VILÁG
mozgóképszínház
Ernákat klráljiá-ltr. Iztrrn szálltba ápílatákai Telefon 74. ..................Telefon 74.
Vasárnap
NOBODY H. része
Szerdán és csütörtökön • • —
Egy szegény ifjú története
flmdráma 5 felvonasban Feulllet Octave híres regényo után.
Főszereplő P. Menlthelll "Usz fllmdiva
Páholy 22 K. ijöly. 18 K, I. holy 1:. K, | n. hely 12 toroi-.i, Itt. hely 7 koron. |
Nyomatott • laptulwdeaeaoV.: Zalai és Gyarmati kSoT-. nyomdáiában.
Klftidisok MtUiup S é> fél 9 ónkor, r»*ír- h iinn.p-a.v-okoo fit 4, 6, 7 ál 9 árakor Pontoa k.adé.J^
61-lk évfolyam
Nagykanliaa, X922. február 14. Kedd
36.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
M<UW| fa kUdóhlrtUl 1 P« «t 15. Is. 1 - bUrat>u4.1.fo« 78. - J&VCj.l.nlk ndndlf kora r«(gol FÖSZHRKKSZTÓ i Dr. HEOED0S OYÖROY -.MMltf. 11\' ret-ELÓSSZKRKRSZTÖ: BODROOKÖZY ZOLTÁN BI«li«M árak: Eft.. hl, IH K. r«4m >•* K. hg^ 4*r. 140 K. Egy W[» ll K. Ejj.. uim In * K
Haller a választójogi javaslát ellen. i«j. FcIUáUáiok: Hal a MUíymlnlnter ? ElnSk ai aU*t fdfSggcutl.)
Magkezdőd5tt a választójogi vita, — Tiz órás Ol&ekben fognak tárgyalni. — Drózdy Győző és a kanizsai detektívek.
Budapest, február 13. A nemzetgyűlés mai ülését 7,11 órakor nyitotta meg Gaál. Napirenden a mult ülésen elfogadott 5t katonai javaslat^ harmadszori olvasása szerepeit, melyeket a Ház vita nélkül elfogadott. Majd a britt állampolgárokkal szemben fennálló .tartozásokról szóló törvényjavaslatot is elfogadta a Ház. Ezután Meskó Zoltán és társai a választójogi tárgyalásra a sürgősség kimondását kérik.
Drozdy Győző, mentelmi jogának a megsértését jelenti be. Február 5-én lapomban -hirdetményt tettem közzé, hogy akinek kerületemből . valami elintézni valója van, amit velem akar személyesen elintézni, keressen fel Nagykanizsán, ahova leutazom a párt-körbe. Oly nagy számban jelentek meg választóim, hogy a pártirodában nem is fértek el és a. szomszéd vendéglőben kellett megtelepednlök. Miközben ezen csoportok fölkerestek, egy csomó cjetekliv helyezkedett el ax előszobában és vallatni kezdték a hozzám jövő válaaztóimat, fülüket az ajtónyitásra illesztették és Így hallgatták ki, hogy mit beszélünk odabenn. Láthattak ott rokkantakat, hadiözvegyeket és árvákat, kik panaszra jöttek hoxzám, hogy nem kapják meg rendszeresen segélyüket. Mindez azonban nem volt elég. Mikor már tűrhetetlenné vált ottlétük, kinyitottam az ajtót és felszólítottam Őket, ne spíonkodjanak, mert ez illetlen dolog, hanem jöjjenek be és nyíltan hallgassák meg, hogy mit beszélünk. A detektívek nem voltak hajlandók a felszólításnak eleget tenni, hanem továbbra is az előszobában maradtak és onnan hallgatództak. Vasárnap délelőtt pedig megjelent Szabó párttílkárnál egy detektív és mindenféle kérdést intézett hozzá, hogy mikor jött Drozdy Nagykanizsára, hol ebédelt, hol vacsorált, kikkel érintkezett és mit akar. Február 8-án egy másik detektiv jelent meg a titkárnál és az iránt érdeklődőt, mit beszélt Drozdy a választóival, ki hozta őket Kanizsára és ki értesítette a válaaxtókat érkezéséről. Sőt megtörtént az is, hogy február 7-én egy detektiv sáros, piszkos csizmában jött abba az uribázba, hol engem|vendégül láttak. (Zaj.)
Felkiáltások: A választások előjátékai
Drozdy: Nem titokban mentem Kanizsára. Nem tudom, micsoda titkos szándék vezette a kormányt, hogy az én lépésemet ellenőrizte ► . ..
Elnöki Méltóztassék csak a bejelentést megtenni, nincs joga semmit számonkérni.
Drozdy: Az Itt előadott dolgok arról győznek meg, hogy még Szibériánál is söté-
tebb közállapotok vannak Magyarországon. Méltóztassék a t. Nemzetgyűlésnek kimondani, hogy ezen mentelmi bejelentésem még a nemzetgyűlés felosztfra előtt letárgyalandó.
Elnök: A nemzetgyűlésnek ebben a kérdésben nincs határozati joga. A mentelmi bejelentést minden vita nélkül átteszi a mentelmi bizottsághoz. Rátérnek a választójogi törvényjavaslat tárgyasára.
Bethlen minisztatelnök: A koimány reméli, hogy sikerölni fog az ellenzéket meggyőzni arról, hogy a kormány a választások tisztaságát és pártatlanságát garantálni kívánja. A kormány messzemenő engedményeket tett, hogy az ellenzék lehetővé tegye a javaslat törvényerőre való emelkedését. Ismerteti a kormány által tett koncessziókat a választójogi cim az eljárás, valamint a bírói befolyás tekintetében. A titkosság nyílt kérdés marad. A kormány nem kívánja az ellenzéktől, hogy magáévá tegye a javaslatot, de elment a végső határig. Abba azonban nem mehet bele, hogy a kisebbség ragadja magához a törvényhozást. A miniszterelnök az ország színe előtt felkéri az ellenzéket, legye lehetővé. hogy a Ház határozatképessé legyen és a nemzet a választásokba tőrvény alapján menjen bele. (Taps )
Haller István a kisebbségi vélemény előadója azt fejtegeti, hogy a Friedrich-féle rendelet tőrvénybe lévén foglalva, nem állott az ország érdekében, hogy a kormány kapuzárás előtt egy uj választójog! javaslattal jöjjön Ide. Az eddigi választójog fentartását hangoztatja. Ettől a tőrvénytől függ, hogy népuralom vagy osztályuralom van-e, demokrácia avagy a kevesek diktatúrája. (Helyeslés.) A Frledrich-rendeletet alkalmasnak tartja arra, hogy a választójogi kérdés nyugvópontra jusson Magyarországon. Nem szabad megkülönböztetést tenni állampolgárok közt, mert ez nem sietteti a konszolidációt. Nem az alsó rétegtől kell félteni az állanjot, mert a korrupció felülről Indul kl. A forradalmat mindig azok csinálják, kik elmulasztják azokat a törvényes intézkedéseket, melyekkel a forradalmat meglehet előzni. Az elszakított területeknek nem szabad azt mondani, hogy az állampolgároknak itt nálunk kevesebb joguk van, mint ott. (Nagy zaj támad, melyből kisűvit Szmrecsányl hangja: Röhög a belügyminiszter.)
Elnök Szmrecsányit rendreutasítja.
Haller tovább fejtegeti a javaslat hátrányait. Kijelenti, hogy Ismer egy írónőt, ki nom tudná igazolni a 6 elemi elvégzését, mert tanulmányait otthon végezte. (Nagy
Kivánja, hogy a nők is a férfiakkal egyenlő jogcímen vehessenek részt a választásokban. Majd a titkosság fontosságát fejtegeti. Ez különösen a falvakban fontos, hol a nép sokkal inkább függ, mint a városokban. Kéri a nemzetgyűlést, hogy azt a jogot, melyet egyszer már megadtak, ne vegyék vissza. Nekünk mindenkire szükségűnk van. Lehet, hogy az asszonynak kell megint as eke szarvát megfogni, mialatt a férfi a kardot forgatja. (Éljenzés.)
Elnök bejelenti, hogy 50 né! több képviselő az ülés tartalmának 10 órára való meghosszabbítását indítványozza. B felett holnap határoz a Ház.
Fáy Gyula: Hozzájárul, hogy a szavazók számát emeljék, de nem fogadja el as Indokot, hogy amiért a nyugati államok titkos választóijogot fogadtak el, ml is áttérjünk erre. A titkosság szerinte nem egyezik meg a magyar ember alapterméaxatéveL — Elnök napirendi indítványt teac.
Ülés vége 2 órakor.
Megalakult a nemzetgyűlési függetlenségi párt.
Budapest, február 13. A mtl ülés berekesztése után Balla Aladár, Horváth Mihály ós Milcsevlcs János nemzetgyűlési képviselők megjelentek Gaál Gaszton elnöknél és bejelentették, hogy a 48-aa függetlenségi Kossuth-párt, mint parlamenti párt megalakult. Gaál Gaszton a bejelentést tudomásul vette.
A magyar—cseh határmegállapitás.
Bécs, február 13. A magyar—cseh határ-megállapító bizottság véglegesen szabályozta a kérdést. Ide érkezett hírek szerint a magyar kívánságokat elutasították. A salgótarjáni kérdés egyelőre megoldatlan marad. A magyarok tudvalevően az egész salgótarjáni szénterületet követelik. Erre azonban a csenek nem hajlandók éa azt az ajánlatot tették, hogy inkább más kompenzációt adnak.
A korona Zürichben.
Budapest, febr. 13. Zürichből jelentik : A magyar korona állása mai (zárlatkor) —.80, osztrák korona: —-18, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'8 azantím.
TŐZSDE.
Budapaat, február 13.
Valutaplaoi N.poloon 2615. Font 2*36, Ura
—, Dollir ÖÖO, Francia frank--, Lengyel márka 20\'/*,
Márka 335, Líra 3000. Oartrák »»/«, Rubel 61, IM 6la, Sí okol 1216. SváJ<A frank 12676, Koroaadlnáz 826, Frank-Jínát —, Holland forint —, Bécil kltUetts 10.
Srtékak: Magyar Hitel 1897, Oastcák HÍM 6#0, Hasal 660, Jelzálog 320, Lasaámltotó 780, Kereskedelmi Bank 6700, Magyar-Obua 300, Beocitnt 8100, Drasobe
4026. Altaláno* stéa -, Ssáiiváii 4475, Salgótarján
5400, Urikányl S100, Rima 2050, SchUck--, Gottmaa
3 <25, Naaicl 18060, Danlca 2700, Klotild 8X00, Magyar
Cukor 19200, Adria 6100, Atlantika 2660, KtoÜyiőr -,
Bosnyák-Agrár 810, Llpták 635, Phöbaa 726, Vasmegyei
Villám o* -, GlselUmalom 2600, Kookotdla 3110, Wí
,\'asut 1480. ■ „
ZALAI KÖZLÖNY
1922. február 14.
ft.választójogi javaslat kérdésében még nincs megállapodás.
Budapest, febr. 13. A mai ülés vége felá
a nemzetgyűlés üléstermében az ellenzék padsoraiba^ ivet köröztek, amelyben Apponyl gróf axt\' indítványozza, hogy a nemzetgyűlés intézzen feliratot a kormányzó őfőméltóságá-hoz, amelyben hívja fel figyelmét arra a helyzetre, amely előállna akkor, ha a választójogi tói vényjavaslat nem válna törvénnyé. Apponyi ax igy előállott helyzettel szemben való alkotmányjogi aggályait fejti ki és ezekre kívánja felhívni a kormányzó ur őfőméltósága figyelmét. Az ivet a mai ülés végén az Andrásay-párt irta alá, a liberálisok részéről Szterényi, a demokraták részéről pedig Bródy. A tulajdonképpeni aláiráa holnap, a nemzetgyűlés elején fog megtörténni. A keresztény pártból még senki sem irta ali. Rassayék közül azintén senki sem irta alá az ivet.
Különben Apponyi a holnapi nap folyamán felszólal s ki fogja fejteni aggályait a választójogi javaslattal, szemben. Ki fogja fejteni azt, hogy az oktroj utján való éleibe léptetése a javaslatnak lörvényellenea és hogy a kormány cssk a Friedrich.féle választójog alapján választathat.
A válságot — melyet a választójogi javaslat idézett elő — a mai nap sem oldotta meg. A kormányelnök még mindig nem nyilatkozott arra nézve, hogy mit te.z, ha a választójogi javaslatból február 16-ig nem lesz törvény.
Andrássy a délelőtt folyamán felkereste Gaál Gasztont éa megkérte, hogy bírja nyilatkozattételre Bethlent arra nézve, mit szándékozik tenni abban sz esetben, ha a törvényjavaslatból nem lesz törvény. Kij— entette Andrássy, hogy ha azt a választ kapná, hogy uj törvény hiányában oklroj
**>/ választatni a miniszterelnök és rendeletileg lépteti életbe a javaslatot, akkor ö és pártja elveik fenntartása mellett nem fogják megakadályozni a javaslatnak törvényerőre emelését, elállnak a szélea vitától és mindössze arra szorítkoznak, hogy a közvélemény előtt adjanak tiltakozásuknak kifejezés\'.
Gaál megvitte a miniszterelnöknek üzenetét, aki azt üzente vissza Andréssynak, hogy a kormány, ha a javaslatból nem lesz törvény, meg fogja tenni köteleiségét. Ebben a kérdésben azonbzn a kormány ciak akkor fog dftntwi. h. előáll a helyzet, amely a döntést szükségessé és elkerülhetetlenné teszi.
Az Andráuy—Friedrieh-párt ma Andrá.sy elnöklete alatt értekezletet tartott, amelyen ugy a miniszterelnök válasza, mint a pártnak a választójogi javaslattal szemben elfoglalt álláspontja szóba került. Az értekezlet egy. hangulag kimondta, hogy semmi esetre sem tárul hozzá a jogfosztá.hoz és minthogy a f. . törvényre emelt rendeletet megfelelőnek tartja, a párt nem lát okot arra, hogy a nemzetgyűlés egy uj és rossiabb választójogi törvényt alkosjon.
Politikai körökben híre terjedt, hogy •F-rt* h° 0 miniszterelnöknek nem sikerülne kompromisszumot teremteni a választójogi javaslatra vonatkozólag az ellenzéklel, ugy megkiaérli a nemzetgyűlés élettartamának meghosszabbítását. Holnapután ben>ujt.na a kormány egy egy.zakaszoi ja-vaslatot, amelyben felhatalmazást kapna arra, hogy a képviselők mandátumát meghosszabbítsa addig, amig a választójogi ja-Lx-törvényerőre nem emelkedik. Ez körülbelül 16 napi iheghosszabbitás lenne, mert 10 óráa ülések mellett nem sikerülne az ellenzéknek hosazabb Időre a vitát elnyújtani.
A párton kivüli képviselők közt az a leifogás terjedt el, hogy megakadályozzák az egyaz.ka.zos és a nemzetgyűlés élete tarta-nzMj meghosszabbító javaslat megszavazását, Illetve törvényerőre emelkedését.
Megkoronázták a pápát.
ötvenezer hivő volt a Szent Péter-tamplomtoan.
Rótníból jelentik: XI Pius pipa megkoronázása vasárnap délelőtt 9 órakor az előlit szertartások kőzött folyt le.
A pápa fél 9 Órakór Indult el kíséretével Idelglenei lakosztályából a azertartások termébe, ahol fogadta az ösazogyült bibor-nokok hódolatait. Majd a Sient Péter Bazilika óriási előcwrnokába vonult, ahol a Bazilika főpapjának és pap.ágának hódolatát fogadt.. Innen történt az ünnepélyes bevonulás a templomba, melyet már a kora hajnali órákban megtöltött a hívőknek mintegy ötvenezer főnyi tömege. A főoltár körül felállilott tribünökön foglaltak helyet a fejedelmi személyiségek, a diplomáciai testület és a pépa caaládlagjal.
A Szentatyát a sedla gestatoHna vitték a fóhajóo keresztül a\'főoltártól jobbra lévő trónushoz és útközben az egyik előtte haladó szertailásmeater hárouiizben ezüsttálcán kóc-csomót égetett el ezzfl a kiáltással:
— Szentséges atya, Igy múlik el a világ dicsősége I
A Szent Péter sírja fölött lévő főoltárnál az uj pápa maga pontifikálta az ünnepélyes nsgymisét, amelynek különleges szertartásai vannak, majd ez első szerpap bibor-nok a pápa vállaira tette és három drágakővel ékesített tűvel megerősítette az érseki palliumot, amely szertartás után a pápa a blbörnokok láb- éa kézcsókját fogadta.
A mise további foljamán a pápa a főoltárral szemben elhelyezett trónusán átvette a konazekrált ostyát, melyet három részre tört, két részével megáldoztatta a segédkező blbornokokat, a harmadikat pedig magához vette.
A mise befejeztével a pápa, fején a mltrával (püspöksüveg) újból a trónra Olt és kezdetét vette a tulajdonképpeni koronázó széttartás, melyet régebben a szabadban, a Szent Péter templom külső loggiáján végeztek. A rangban második azerpap bibornok levette a pápa fejéről a milrát, az első szer-psp-bibornok pedig fejére telte a pápsi hármas koronái.
A pápa ezután ünnepi menetben n nemesi és avájci testőrségtől körülvéve a királyi lépcsőn visszavonult a Vatikánba.
A koronázási szertaitás befejeztével, mely a Szent Péter-székesegyházban folyt le, a pápa a Bazilika külső erkélyéről áldást osztott a Szent Péter-téren összegyűlt tömegnek. A tömeg lelkes óvációkkal hódolt a pápának, közben pedig a csapatok lisstelegtok.
Az olatz tisztek díszegyenruhában {•lantok mag\' a pápa koronázásán.
A Corriera de la Sera jelentése szerint a péps köronázásl ünnepílyo alkalmából az olasz tiszteknek megengedték, hogy díszegyenruhában megjelenhessenek Szent Péter temploméban, amire 1870. óta nem volt példa.
Onnepl Istentisztelat a pépa koronázása alkalmából.
Vasárnap délelőtt -10 órakor ünnepi Istentiszteletet tartottak a budavári koronázó templomban XI. Pius pápa koronázása nlkcl-raából. A templomot fényes ünneplő köiőn-ség töltötte meg, melynek sorában megjelent Hol thy Miklós kormányzó nejével. A páholyokban voltak: József főherceg, Auguszta főhercegasszony leányéval, Zsófia főhercegnővel,
Izabella főhercegwzxony leányával, Gzbriella főhercegnővel. A Budapesten székelő diplomáciai kar Is megjelent. Pont tlz órakor 4r-kezett meg a kormányzó, akit Nemes Antal püspök üdvözölt és vezetett az oltárnál felállított baldachin alá. A diplomáciai kart báró Bessenyey György és Bojér Ágoston fogadták a külügyminiszter nevében. Az ünnepi istentiszteletei Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök pontifikálta fényes p»pl segédlet mellett. Az egyházi zenét Sugár Viktor karnagy vezényelte, Mozart C-dur koronázó miséjét adtát: elő:
XI. Pius pápa •aytnMfltrBI.
A világ összes képes folyólrajat XI. Pius pápa fényképét közlik, mely a középtermetű, erőa leatalkatu, arany szemüvegű Pontifex arcéban a tudást tükrözteti vissza. Az uj egyházfőt méltán nevezik e tudós pápának, mert kongreanlsla glmnáxisla korától kezdve a könyvtárak voltak kedvenc tartózkodási helyei és már mint fiatal pap a milánói püspöki szeminárium tanára lett, ahol a héber nyelvet tanította.
Majd pedig Európa nagyobb városainak könyvtáralt tanulmányozta, teljesen elsajátította a francia, angol és a német nyelvet, de azonkívül foglalkozott a keleti nyelvekkel is. A milánói német Ipartelepen német nyelven tartott egyházi szónoklatokat és különösen kiváló szónoki képeaségével és lebilincselő modorával a hallgatóság előtt nsgy népszerűségre tett szert.
Tudományos munkásságát leginkább jellemzi, hogy mint a milánói világhírű Bibliolheka Ambroslana könyvtár vezetője elsőrangú kutatónak és paleografusnak bizonyult. Rendkívüli eredményes tevékenységének köszönhette, hogy XV. Benedok pápa -a vatikáni könyvtárosi állásba \' Rómába hívta meg. De bármennyi időt Is töltött, mint tudós, könyvel mellett, a természet müvelését sem hanyagolta el. Szereti a természet ezép-ségeit, nagy barátja a sportoknak, Felső-Olaszországban órákra terjedő hegyi túrákban vett részt s ennek köszönheti, hogy 65 éves korában üde, plrosazinű az arca, duz fekete hajéban prdig alig van még ősz hajszál. Sportban is megedzott egészsége arra a reménységre jogosítja a világ katholi-kusalt, hogy üdvös uralkodása hosszú időig fog tartani
Kiválóan jellemzi az uj pápát ama kijelentése, melyet Varsóból visszatérve a milánói érseki szék elfoglalása alkalmával tett, hogy világutazássi alkalmával moggyőződött árról, hogy Róma nem azért olyan ismert és népszerű az egész föld kerekségen, mert Itália főváross, hanem azért, mert a pápaság székhelye és a templomok központja. Ez a kijelentése mult év elején nagy vitát idézett .lő, de ő álhatatos maradt hitének valóságában.
Az uj pápa bizalmasainak közlése z»o-rint XI. Pius tényleg a XV. Benedek pápa által követett egyházpolitikai irányt fogja folytatni, hogy art a hatalmas müvet, melyet elődje megkezdett, teljes energiával a katholiku. egyetemesség javáre be Is fejezze.
— Az Irodulml éa Müráezetl
dalárdája ma esto 6 órakor a R< iskolában próbát la/t. Kérem az én,, hogy kivétel nélkül mindenki ponto: meg. Rácz karnagy.
1922. február 14
ZALAI KÖZLÖNY
A valutapiac kilátásai.
Azok a, nagy horderejű változások, melyek gazdasági téren a világháborút kővető időben az egyes államok pénzének a ki* alakult uj helyzetekhez való hozzáigazodásá-val, illetve a nemzetek váltó árfolyamának átértékelásável kezdődtek, ugy látszik, nyugvópontra jutottak. A nemzetközi \'spekuláció éveken át tartó Irtózatos küzdelemben az egyes államok pénzintézeteit azok gazdaaági erejéhez képest átértékelte, igy az angol font, mely a szorosan vett háborút viselt államok közül a legkevésbbé meggyengülve került kl a küzdelemből, mindössze 10 százalékot veszített a békebeli értékéből, a francia frank körülbelül a felére, a lira negyedére, a márka negyvened részére, a magyar korona százharminca^ részére és az osztrák korona ezer-ötssátad részére esett békebeli értékének. Így tehát a mai zürichi jegyzések jóformán állandóan a már kialakult korlátok köpött mozognak éa a napi áringadozások csak néhány pont eltérést mutatnak a megállapított árnivóval szemben. Igaz ugyan, hogy ez az átértékelés, mely különösen a legyőzött államok közgazdaságára van katasztrófáiban lesújtó hatással, bizonyos tekintetben nem mutatja egészen tiszta képét az általános európai helyzetnek, — mert ezek kialakulása alkalmával a külföldi tőzsdéken az állandóan tartó igen nagy kinálat következtében túlságosan pesszimista felfogás jutott kifejezésre. A külföldi tőkések, a forradalmak, ■ kommunizmustól való félelem éa az örökös nyug-talanságnak közepette Igen tartózkodóak lettek, — mert már ükkor Igen tekintélyes vagyonokat veszhettek az árutőzsdéken. A világ krízis tulajdonképeh az 1920 tavaszán Japánba kitört nyers selyem krach-hal kezdődött és magival .rántotta, cukor, a termény, psmuU. és fémtőztdéket. Ehhez járult még a császári" vagyonok, a háborús megadóztatástól félő hadi nyereségek kitolása folytán a semlfges külföldön bekövetkezett óriási kinálat a hadviselő államok fizető eszközeiből. Ezek azok a tényezők, melyek hozzájárultak a mai lehetetlen helyzet kialakulásához.
Igy aztán ma már tulajdonképen nálunk minden üzlet nem egyéb, mint valutaspekuláció, — Minden azon- fordul meg a vállalkozásoknál, hogy a nyersanyagot milyen árfolyamon fedezték be és az exportból befolyó devizákat mlíyen árfolyam mellett értékesítették. Igy azután minden üzlet, mely a kalkulációs gazdálkodáson alakult, spekulációs gqBdpodása fajult
A helyzetben azonban bizonyos javulás jcUl észlelhetők. A svájci piac biztató képet •keidj mutatni. A nagy eladások megszűntek, a váltó-árfolyamok ellenállóképesebbek lettek, ugy látszik pillanatnyilag, hogy belföldi tőke vájEfajkozóbb, merészebb, már szivven kezdi vásárolni a hadat viselt államok devizáit, rn^rt ezeket olcsónak találja, garanciát lát bennük. Még odshaza náluk rettenetes a Munkanélküliség és a tőke nem tud elhelyezést találni, addig Németországban óriási fel-lendOlése van az Iparnak éa a kereskedelemnek, fokozódó a munkakedv és a kereseti lehetőség," Igen nagy a pénzszűke és magas a kamatláb. A márkával szemben tehát, dacára minden nehézségeknek, melyekkel a német kormány küzd, határozottan bizakodó a külföld. Már pedig ugy tudjuk, és a mindennapi péUJából látjuk, hogy mihelyt a berlini kifizetés Zürichből magasabban érkezik, ugyanakkor javul a magyar korona is.
A világ tehát ismét optimista lett. A valutapiacén ugyan az optimizmus ránk nézve, illetve a budapesti tőzsdére nagy lanyhasá-got, áresést jelent, mig a pessimizmus a korona további áresésével számol éa a budapesti tőzsdén nagyarányú áremelkedésben jut kifejezésre. Az optimista felfogással tehát együtt j£ nálunk a fekete év, mely először a deviza és értékpapír piacra hoz nagy áresést, ezzel együtt pedig nagy torlódást, krízist hóz az árukereskedelemre, az iparra is. Nagyon vigyázni kell ebben az esetben, hogy a korona emelkedés ne legyen hirtelen és igen nagyarányú, mert ebben az esetben nálunk az árak könnyen a világpiaci árak felé kerülhetnek, melyek ipari és mezőgazdasági terményeink exportálását lehetetlenné teszik. Óriási munkanélküliséget és depressiót támasztanak. Optimisták nézete szerint tehát az 1922 ik év könnyen fekete esztendő lehet.
BLTKéTíBE.
— Schobert kancellár meglátogatja as elszakított Nyugatmagyarországot. Bécsből jelenlik: Egy mai bécsi újság köz\'i, hogy Schobert szövetségi kancellár a jövő hélen sok magasrangu állami tisztviselővel, közlük az uj nyugatnugyarországi terület közigazgatásának élén kinevezendő tartomány főnökkel Burgorlandba utazik. A kancellár személyes tapasztalatok után akar megismerkedni a lakosság kívánságával és hangulatával.
— Postáskabaré. A postások szombat esli kabaréja a siker leghelyesebb jegyében folyt le. A postások kitűnő énekkara egy bájos szerenáddal nyitotta meg az estélyt. Utána Horváth Etuska szavalt nagy sikerrel. Bölcs-jöldy Sirika, a kedves kié ballerina zugó lapsokat aratóit. Pintér Nándor humoros dalaival kacagtslta a közönséget. £itünő élvezetet szerzett Schuman főtitkár művészi cellójátéka, amelynek zongkra kíséretét Früstök Tivadarné diszkrét művészettel látta el. Nagy sikere volt ,Z^Jga hol a Had? vígjátéknak, melyben a szereplők Engelleiter R , Hán Laci, Dómján Gy., Dlppony K., Reitner E., Berlin Gizi, Tóih T. és Hubenay S. egyformán kitűnő alakítási nyújtottak. A Hunyadi induló zárta le a kabaréi, melyet jól sikerült tánc kövotett.
— A távírda éa távbeszélő uj betlirendoa névmutatója. Á budapesti
távírda és távbeszélő igazgatóság a budapesti és vidéki távbeszélő hálózatok előfizetőiről uj betűrendes névsort ad k. Az uj kiadású név. sor ára 120 korona. Előjegyzéseket a helybeli postahivatal főnöki irodaja fogad el.
(x) Uránia szerda csütörtök Gyí mesi vadvirág.
— Lloyd George lemondásáról. Párisból jelentik: Az Echo de Paris londoni Jelentése szerint ouani politikai körökben Lloyd Goorgo miniszterelnök lemondásának lehetőségé ről beszélnek. Mindazonáltal bizonyos, hogy Lloyd George befejezi a genuai konferenciára vonatkozó tárgyalásokat.
— Írországban terjed a zavargás. Párisból jelentik: C\'aig kiáltványt intézett a néphez, amelyben bejelenti, hogy minden intézkedést megtesz, ha az angol kormánynak sem sikerül Ulsterben helyreállítani a rendet. Belfastban a helyzet komoly. Összeütközések voltak, amelynek során lövöldözésre került a sor. A rendőrség kénytelen volt a gépfegyvereket használni, n rend helyreállítására. Déli Írországban irreguláris bandák .operálnak.
(x) A Világ-mozgó szenzációs irodalmi és művész estélyen szerdán és -csütörtökön keiül bemutatóra Feuillelt Octave világhírű regénye filmen. Egy szegény ifjú története. Az előjegyzett >gyek délelőtt álveendók.
— A mezítlábas tanulók estélye.
Vasárnap a Polgári-Egyletben fényesen sikerült estélyt rendezett a helybeli elemi iskolák tantestületei a postások kultúregyesület ével együtt a mezítlábas tanulók javára. Az estély szenzációja Pintér Nándor kél felvonásos bohózata volt: a Hivatalnok szerelem. A bohózatban egy eredeti tehetséggel megáldott, kész irót ismertünk meg, aki ötletességével és gazdag leleményével agyonknc-\'gtutja a közönséget. — Mindnyájon ismertük Pintér Nándor postafőiisztet eddig is és szerettük őt rokonszenves egyéniségéért. Ismertük szellemes tréfáit és kifogyhatatlan humorát, de mégsem sejtette senki, hogy ilyen írói tehetség lakik benne. Nagyon jók voltak a szereplők is. Engelleiter Re7«ő elsőrendű komikus, aki egy pesti színpadnak is dicsőségére válnék. Dénes I\'us tökéletes művészettel alakította egy vénleány komikus szerepét. Réichner Edit ugy táncolt, énekelt és játszott, mint egy igazi primadonna. Maga a szerző is Igen tehetséges műkedvelőnek bizonyult. — Hild István is sok tapsot szerzett tót táncával. JA legnagyobb elismeréssel kell megemlékeznünk Engelleiter BözsirŐl, aki nagyon kedves volt szobalány szerepében és Dippong Károlyról, aki pompás sógvakornok volt. Az estély egyéb számai közül kitűnt a postás-dalárda, mely a Krasznahorkáról szóló kuruc-dalt énekelte, továbbá Gogl Mariskát, aki irredenta dalokat adott élő. Nagy meglepetést okozott Früstök Tivadarnak, Hangya kirendeltség főnökének némajátéka és egyéb mókái, melyek falrengető kacagást keltettek. Ugy halljuk, hogy nz előadás igen szép jövedelmet hozott a mezítlábas tanulók számára. Sokan, akik nem vehettek részt az előadáson, utólagosan küldik be a jótékony célra szánt adományukat. A rendezésben főképpen Pintér Nándornak és Banekovich Jánosnak tartozunk elismeréssel.
— Spanyolországban megadóztatják a elmeket és rangokat. Madridból jelentik: A pénzügyminiszter hir szerint törvényjavaslatot készített a luxusadóról. Ezt az adót automobilok, ékszerek, prémnemüek tulajdonosaira, valamint a namesí "és egyéb ctmek viselőire vetnék ki. Az automobiltulajdonosok évenként 5000 pezetát, a nemesi cimek tulajdonosai 500, több cim viselői pedig 1000 pezetát fizetnének adó fejében. A prémnemüek után az adókulcs a forgalmi érték 10 százaléka volna.
— A VAC választmányi niáae. Ma este 6 órakor a Szarvasban a VAC választmányi ülést tart, melyre a választmányi tagok meghívatnak
— A Magyar Lloyd o heli számában dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter nyilatkozik a valuia kérdés-ől, valamint Magyarországnak Angii ban fe málló tartozásainak rendezéserői. A Magyar Lloyd külön rovatban foglalkozik a vidék eseményeivel. Érdekes cikkben foglalkozik a cseh-szlovák fapiaccal, az osztrák ipar válságos helyzetével és a ronftn kormány uj valutapolitikájával A Magyar Lloyd szerkesztő-ségo és kiadóhivatala BuJapast, VIII; ker.
Rakóczy-ut 73.
(x» Uránia szerda-cstttSrtök katonazenekari hangverseny.
(x) Folyó hó 11-én a .Szarvas", kávéháztól Zrinyi Miklós uicaig elvesziettem a pénztárcáját 1700 korona készpénzzel és okmányokkal. Kérem a becsületes m gtalálót, legyen szíves a tárcát a benne levő okmányokkai, melyek csak ram nézve blrnik értékkel a ki«d hivatalba vagy címemre (Zrinyi Miklós-utca 6) megküldeni, a készpénzt furadsagáért neki ajandékozom. Ponicky Mihály.
(x: Uránia szerda csütörtök GJczy htván 1000 forintos pályaműve: Gyioiesi vadvirág; az elszakított E\'dély gyönyörű mementója. A darab szépségeiről nem kell sokat Írnunk. Exyik ragvogó kincse a magyar népssinmü irodalomnak, melynek megfilmesítéséről annyit, hogy a Gyimesi vadvirag mint film, ízig, vátig magyar darab, fiatal filmgyárunknak a Glóriának művészi alkotása magyar színészekkel, magyar vidékekkel. Az esti fél 9 órás előadáson mindkét nap katonazene.
A szerkesztésért Ujjolussy Gyula felelős.
ZALAI KÖZLÖNY
1«2. február 14.
Eladó egy szép zsemlye-tnrkn szőrO, simentáli V/t éves már bevált tenyészbika. Esetleg idős mustra bikával e\'cserélem. Megtekinthető és bővebb megtudható Simon István marháké-cskedőnél Kiskanizsán, Varszsdi-utca 3/c. szám alatt.
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
Apró hirdetések.
HMMMl • ■\'""«» ——\'
Vadlya Hajnalka gépírónő vállal
mindennemű géplrasi munkál, levelezést. Meg-bizisl átvessek hétköznapokon esto S—8 ig, vasár- és ünnepnsp déleiőll 9-11 ig. Teljes diskréció Olcjó, gyors, liszta ós kifogástalan munkámról biriosltom a n. é. közónsíget. L.kás : Cli Ul 22, emelet, Jobb erkély. ■»
SofförSk alkalmasáé nyernek a
Nagykanizsai Autóforgslmi Rtszvényiarsaságnál. Fó-ui 8., II. lépcső, I. emelet. Letenyeiek (• Nagykanizsaiak előnyben. _
1197—1922.
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd, csütörtök ét szombaton faárverést tart, tűzifára és rönkfára a Vajda nevű erdőben.
Kezdele mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Városi Tanács.
r;
VILÁG
XXXXX XXX XX XX xxxx
tr.d.tl 1RFURTI ISzettk. 4a vlr*»-
magvak
mlixttoMmü gasdasigt
vetőmag
át németoraxágl ólomiirott takarmány-
répamagi
kapható: **
Ország és Widder x
M tOMaba^katitoMkaillUnbaiisatmHM.UrW gl Jjj Ktrlan ajánlatot éi M*Srz4k.t 11 }j
XXX XXX XXXXX XX X XX
oooooooooooooooo
A nagykanlzaal klr. járáabtróaáy.
158/1922 szám.
Hirdetmény
A nagykanizsai klr. járásblróiig köihlrré teszi, hogy az Allilólag elveszett kővetkező okirat: a Nagykanizsai Takarékpénztár által 1248. sz. a 1920. március J4-én 98730 K-ról és 2332. sz. 1920. március 19 én 54890 koronáról ItiAllhoit 2 drb. pénzlebélyegzésl pénztári elismervény megsemmisítése Iránt az eljárást Borsos Péter eazteregny.l lakós kérelmére folyamaiba telte. Ennélfogva felhívja az emiilelt okirat birtokosát, hogy s Jelen hirdet, ménynek a Budapesti Közlönyben lönéol harmadszori beiktatását kövelő naptól azámitott egy év alatt as okiratot a bíróságnál mutassa be, mert ellenkező esetben a bíróság azt a Jelzett haláridő letelte után a folyamodó ujabb kérelmére semmisnek fogja nyilvánítani.
Nagykanizsa, 1999. évi január hó 14.
Dr. Kovács «. k.
Ur. JblrMd alatt
- A kiadmány hiteléül: .
Olvashatatlan aláírás, Irodatlszt.
Lapklhordók felvételnek lapunk kiadó-hivatalában.
mozgóképszinlx&z
Eriiébit klráljií-tér, Szarut izillih épllilékn Telefoi 74. Talafoa 74.

Szerdán és csütörtökön Feulllet Octave hires regénye filmen P, Mcr.lchelll olasz művésznő felléptével
Egy szegény iffju története
_filmregény 5 felvonásban. .
Pánik a, városban!
V
Páboijr It K, aaóljrc 18 K. L baljr 16 K, n. baJjr 12 koron*. III. báty 7 koron*.
I Elóadáaok báUbaoap 0 *i fái 9 órakor, vasár- áa u*o*j> I upokoe fái 4, 6, 7 áa 0 órakor. TonUs ketdéa I
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
k):dóhivatali telefon
78
♦ ♦ ♦

Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
NTömített a lashilaidonoMk : Zalai éa Gyamatl könyvnyomdájában.
61-lk *vtolyam
NagykanU«a, 19M. február 15. Sxerda

KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SntMKltl 4* kUdóhtr.W. Pő-.t IS. II
- loUrnitMo-UUtoo 78. -
JAefJelealk mlndtx kora rofxal
FÓSZSRKESZTO i
Dr. HEGEDŰS QYÖROY
FRLSLÖSSZERKESZTA :
BODROOKÓZY ZOLTÁN
BMfllatáal árak: E,fa. érrt MO K. Mlárt. >»« K. K^d Itt. ím K. Er bit. 10 K. Ejj.. ula> ka ( X
Apponyi Albert nagy beszéde.
fajd^ényosza, Hogy a nemzetgyűlés írjon fel a kormány-sóhoz. - A demagógia és a népvezetés. - Rassay a javaslat eHen.
Budapest, február 14. A nemzetgyűlés
mai ülését fél 11 órakor nyitotta meg Boitlik alelnök. Wíndischgraetx napirend előtti felszólalásában azoknak a rágalmaknak meg-cáfolását kéri, melyek személyéről a burgonya panamával kapcsolatban elterjedtek.
Gaál Gaszton jelentést tesz azokról a tárgyalásokról, melyek a kormány éy az •Henzék közt folytak. Ismerteti a kormány által tett engedményeket és kéri a képvlse löket és a kormányt, gondolják meg, mit cselekszenek az utolsó pillanatban, mikor már csak órák választanak el a döntéstől. Togyák meg azt, mivel a nemzetnek és saját lelkiismeretüknek tartoznak.
Me*kó és társainak Indítványára kimondja a Ház, hogy tízórás üléseken tárgyalják a válasxtójogi javaslatot. Délelőtt 9-WI Wy, délntán 4-tö» este lO-lg. Ezután rátérnek a napirendre.
Rassay Károly ax ellenzék álláspontját ismerteti. Kijelenti, hogy a nyugodt kormányzás lehetősége csak akkor van biztosítva, ha jogfosztással nem élünk. Ax integritás szempontjából is visszautasítja a javaslatot. Az Irai-olvasnt tudást, mint jogcimot sohasem tudná elfogadni; Szükségesnek tartja, hogy • kormányon kivűl a kormányttámogató pártok is nyiitan és vgye.Jcént szavazzanak és vállalják a felelősséget. Felkéri a miniszterelnököt, hogy gondolja át még egyszer a helyzetet és fontolja meg a Ház elnöke által tatt felhívást. Ha sikerülne az írni-olvasni tudás szempontjából az ellentéteket elsimítani, akkor a kormány oly erkölcsi bázist nyerne, mellyel, ha oklrojt nem is, de a fele-lősséget elháríthatná magáról. A javaslatot általánosságban elfogadja.
Schlachta Margit a női választójogról beszél részletesen.
Apponyi Albert gróf köszönetet mond Schlachta Margitnak axért a beszédért, mellyel a nemzetgyűlés naplóját gazdagította, mert exáltal a női választójogra vonatkozólag ő is rövidebbre foghatja beszédét. A választói törvényjavaslatot nem fogadja el, mert nagymérvű jogfosztást jelent és nem alkalmas annak a cimnek biztositására sem, melyet alkotói kívántak. A javaslat retrográd természetű és jogfosztó. A puszta szám órvénye-sűlésérrek,. csak egy korreklivuma van és ex a kisebbségi képviselet. Nem Ismeri félre a demagógia veszélyét, fel kell vele szemben venril a horcot igazi népvezetéssel. Nincs nagyobb vesxedelem, mint a jogfosztás. A legrosszabbak azok a belső mozgalmak, melyeknek törvényes megnyiUtkozási lehet tőségük nine«.
.— A javaslat számos hibája közül kiemeli a titkosság kérdését. Meggyőződése szerint a titkosság a választás komolyságának egyik nélkülözhetetlen kelléke. Minden ellenkező érv a presvio lehetőségének be nem ismert célja. AzonkivŰl jelenleg mindenféle terrorista alakulatok hozzájárulnak ahhoz, hogy a sx/ivazáa titkossága mellett foglaljunk állást. A kisebbségnek kötelessége, hogy a nemzetgyűlés elé hozott javaslatoknak alapos megvitatása által tájékoztassa a közvéleményt. Foglalkozik az olnők bejelentésével. A katonai jogcim és az irni-olvasni tudás kérdésére térve, az utóbbit különösen a munkásosztályra való tekintettel tartja megfontolandónak, mert nagy érdekünkben áll, hogy a munkásság minden árnyalata parlamenti kép-v is elet ben részesüljön. A hadviseltek választójoga kérdésében érthetetlen a kormány álláspontja. Minő keserűséget fog előidézni a félkarú, Szibériát megjárt katona lelkében e jogfosztás. (Viharos éljenzés.) Inmoralis a hadviseltekkel szemben a jogfosztás.
— A kormány elmulasztotta a javaslat benyújtását. Ez a mulasztás nem lehet részére jogszerzés. — Alkotmányunk veszélyeztetését látja abban, hogy nem jön létra e tőrvény, mely nyilt és kétségtelen megszegésé ax alkotmánynak. Azok, kik a Kormányxó urnák axt a tanácsot adták, hogy oktroj utján üljön össze ax uj nemxetgyülés, olyan tanácsot adtak, melynek követése ellentétbe hozná őt a nemzetgyűlés előtt letett esküjével. (Taps.) A törvénytelen alapon összeülő uj nemzetgyűlésnek joghatályát a nemzet egy nagy része kétségbevonja. Kifogásolja, hogy a kormány 3 nappal a Ház felosztása előtt jött e nsgyérdekü javaslattal.
Felkiáltás: Taktikázás a nemzettel 1
Meskó: A puccsisták taktikáztak |
Apponyi: Mindennel meglehet vádolni azokat, kik a puccsot csinálták, de azok, hogy jó taktikát csináltak, de nem lehet... (Derültség) Nem tudhatjuk, hogy mire határozza el m8gát a kormány és igy nem marad más hítra, mint egyenesen o Kormányzó urhox fordulni és felvilágosítani arról a veszélyről, mely alkotmányunkat fenyegeti Axért a kővetkező határozati javaslatot terieszti be!
Főméltóságu Kormányxó Ur I Ax 1920. február 16-án egybegyűlt nemxetgyülés mandátuma néhány nap múlva lejár. Ax uj választói törvény aronban nincs megalkotva é« megalkotása síinte lehetetlennek látszik. Nem tesszük most viugálat tárgyává, hogy ex kinek a hibájából történt, kizárólag azzal
a kérdéssel foglalkozunk, mi történjék, ha a nemxetgyülés nem alkotja meg ax uj törvényt és amikor Főméltóságodra hárul ax ax alkotmányos kötelesség, hogy az uj nemxetgyülés összehívása iránt intézkedjék.
Indokolja ezután a határozati javaslat, hogy miért fordulnak a kormányzóhoz. Mint* hogy a kormány minden felvilágosítást magtagad és a kormány szándékáról olyan hirek terjedtek el, hogy amennyiben a választójogi javaslat nem emelkedik törvényerőre, a kormány rendelet alapján fogja ax uj választásokat elrendelni. Ax 1920: L t.-c.-re való részletes közjogi hivatkozással érvel a javaslat mellett, hogy rendelettel uj választójogot statuálni nem lehet. Majd igy folytatja: Nincs más alkotmányos ut Főméltóságod előtt, mint hogy az uj nemzetgyűlést alkotmányos alapon összehozxa. Ellenkező esetben kétségbevonnák a nemzetgyOlés törvényeasá-gét és ex ugy belső konsxolidácló, mint as ország külső tekintélyo szempontjából vég-xetes lenne. A nemxetgyülés szino előtt letett esküjére való hivatkozással nyomatékosan fordulunk Főméltósáyodhoz aszal • kívánsággal, hogy a tőrvény betartásával hárítsa el sokat sxenvedett hazánkról az alkotmányválságok veszedolmét. (Szűnni nem akaró taps.)
Somogyi előadó ideiglenesen igazoltnak jelenti ki Horváth Mihály dr. kecskcmétf mandátumát.
Elnök szünetet ad. Sxflnet után
Bethlen a csepeli szabad kikötő tárgyában terjeaxt elő jelentést.
Elnök napirendi indítványt tesz, melyet paráxa vita követ, végűi az elnök indítványát fogadja el a Háx.
Pallavicini interpellál Ostenburg letartóztatása ügyében.
Belilska néhány felvilágosító mondat után kijelenti, hogy még a nemxetgyülés feloszlatása előtt válaszolni fog.
Ülés vége 3 órakor.
Petőfi segesvári szobra elindult Fél egyházára.
Budapest, február 14. Petőfi Sándor Segesvárott álló sxobra ma hajnalban négyes fogaton Indult útnak Budapestről "Kiskunfélegyházára. Félegyháza város pompás szürke négyes fogatot küldött Budapestre a szobor • ért, amelyet egész uton két díszruhás városi hajdú őriz.
Ugy értesülünk, hogy Kiskunfélegyháza május első felére tervezi a szobor leleplezést. A leleplezés országos ünnep keretében fog megtörténni, amelyre meghívják a kormányzót, a nemzetgyűlést, az irodalmi társaságokat • I Csonkamagyarorsxág összaa vármegyeit.
ZALAI KÖZLÖNY
,1 •! ■> ;>-!«4 1922. február 15
A választójogi javaslat sorsa még mindig bizonytalan.
Budapest, február 14. A nemzetgyűlés elérkezett életidejének utolsó 24 órájához. A holnapi nsppal véget kell érni minden vitának, mert a formálisan utolsó ntpon, 16-lkán, mér csak Harmadszori olvasásra kerülhet a ■or. A pártok teljesen tájékozatlanok, nem tudják mit tervez a kormány. A verziók, kombinációk egész légiója kelt szárnyra, amelyek azonban legnagyobb részt találgatá-sokon, vagy jámbor óhajtásokon alapulnak. A tény az, bogy a miniszterelnök még saját pártját sem tájékoztatta szándéka felól.
Az egységes párt képviselő tagjai ma még azon a nézeten vannak, hogy akárhogy ls oldják meg a választójogi kérdést, a Ház február 16 án minden kórülmények közt feloszlik. Nincs is mód — szerintük a további tárgyalásokra, mert Gaál Gaaxton kategorikusan jelentette ki, hogy 16-án tul nem hajlandó tovább allátni az elnöki teendőket. BottKk pedig szintén húzódozik az elnöki tiszt feladatától. A nemzetgyűlés meghosszabbításának még egy akadályát látják az egy-séges pártiak azt tudniillik, hogy egy egyszakaszos meghosszabbításra vonatkozó tőrvényjavaslatot a házszabályok értelmében már nem lehet megszavazni.
Ezzel szemben a kormányhoz közel álló politikai körökből ma ugy értesülünk, hogy minden cáfolat ellenére folytak tanácskozások a nemzetgyűlés feloszlatási idejének rövid időre való kitolásáról. Ezek a tanács kozások még nem szakadtak meg és felmerült az a terv, hogy a miniszterelnök holnap mégis benyújt egy egyszakaszos felhatalmazási javaslatot erre vonatkozólag. Technikai akadályai ennek nem lesznek, mert volt már erre precedens. A javaslatról a nemzetgyűlés kimondaná a sürgősséget, sürgősen napirendre Is tfizná. A javaslatot kiadnák a bizottságnak. Az ülést pedig arra az időre, mig a bizottság a javaslatot letárgyalja — felfüggesztik. A bizottság a jelentést azonnal a nemzet-gyüléa elé terjeszti, mely ugy általánosság, bao, mint részleteiben letárgyalja, ugy, hogy • javallatot csütörtökön harmedaiori olvasásban fogadja el a Ház a ezzel mid ja nyílik ■ válaeztójogi javaslat további vitájára.
A bírt a IttsS esti órákban kaptuk. — Nem tudtuk etlenSrlini. Nem valóa.inü, hogy ebből az egyazakaazoi javaslatból törvény legyen, mert SiiUS!/i kategorikusan kijelentette, hogy ilyen javaalatnak törvényerőre való emelését is megakadályozná.
A második kombináció arról szól, hogy as ellenzék ugy tesil lehetővé a válaattójogi javaslat alakitáaát, hogy holnap este de-monatrativ módon kivonul az Oléateremböl <a nem veaz részt a további tárgyalásban.
A harmadik verzió egy állítólagos interpolációs megoldásról tud. — Ez a megoldás azonban nem volna egyébb, mint az oklrojnak forma szerint való .bejelentéae a nemzet gyüléMn.
A kisgazdapárt ma este bizalmsa értekezletet tartott, amelyen taktikai állásfoglalásuk vitatták meg. - Elhatározták, hogy a választójogi vita során felazólal Berky Gyula <s Rubinek látván, hogy leszögezzék a párt álláspontját.
Az Andráasy-pártban szintén bizalmas megbeszélés volt. itt terjrdt el a hír, hogy Hallerék nem írták alá az Apponyl-féie eló-terjeaatéal. Nem fognak liltakoini az oktroj utján való választások ellen.
Hire terjedt ma, hogy a kormány azon esetben, ha a választójogi javaslatból nem lesz törvény, a fi iedrich féle rendelet alapján fog válsartatnl. E«en azonban bizonyos módo-aitáaokat fog eeikőiölnl.
Politikai körökben ugy tudják, hogy Klebelsberg belügyminiszter a válamtások folyamán átvesd a kultuszminiszteri tárcái. Ezt a hirt fentertásaal kell fogadni.
Lakodalmas katasztrófa a Tisza jegén.
Szeged, febr. 14. A Siegedl Friss Újság írja : Szegedről vssárnspra virradó éjjel Magyartéaiól négy kocsi lakodalmos társaaág igyekezett Csongrádra,\'hogy olt folytassa a mulatozást. Hangos nótaszóval érkeztek a Tisza-komphoz, ahol a révész figyelmeztette őket, hogy n. hajtsanak egyszerre mind a négyen a kocsival a jégre, mert beszakad alattuk. A tréfás társaság áronban nem hallgatott a jó tanácsra, hanem még megcsap-kodt k a lovakat éa egyezerre rohant mind a négy kocsi a pattogó jégtáblákra. A Tiaza közepén jártak, amikor a jég hirtelen meghajolt, majd borzaeztó reccsenéssel beszakadt. Az egész lakodalmas menet kocsistól, lovastól egy pillanat alatt eltűnt a zajló jégtáblák közt. A révész azonnal mentésükre sictett, de csak egyetlen koszorús leányt sikerült megmenteni. A szerencsétlenül jártak száma
18-25 fél fi éa nő.
Az antant Wlrth éa Rathenau bukására számit.
Bulin, febr. 14. A jóvátételi bizottság egyik küldöttsége tegnap váratlanul ideérkezett. Ezt az ettményt összefüggésbe hozzák a némot belpolitikai vákággal, amennyiben ugy látszik, hogy antantkörökben attól tartanak, hogy Wirth kancellár éa Rathenau külügyminiszter, a dologi szolgáltatás rendszerének képviselői megbuknak éa a megállapított terv megfeneklik.
A korona Zürichben.
Bwlaput, febr. 14 Zürichből jelenük : A magyar korona állása mát (zárlatkor) —.80, osztrák koronát —"IS, az osztrák bé-yeg-se\'t bankjegyé pedig —\'9 szantlm.
T ŐZSDE.
Hudapost, ftbrulr 14
Valataplao: Napo!wn 2625, font 2845, —, Dollár 054. Kraoda frank 5550, Uogyol mixka 20»/t, Mi/ka 337, Líra 3087, 0»itxái 10\'/,,. RoUl.51, U1 511,
Siokot 1205, Svijcl frank--, Koronadinir 825, Frank
dtnir —, Holland forint —, B6c»t külsőié* 9*/,
Ertökok: Magyar HiUl 1875, OitUák Hl Hasal 622, JeUilog —, Usiimitoló 777, Koc«i
Bank 0750, Magy*r-0U»* 300, B«>c*lnl--, .
-, Allaliaot axín 10975, Sxá**vÁri 4525,
6350, Uríkinyi 6175, Rifru 2010, Schllck 1025,-<íottauo 3525, NsjIcI 17600, Danlca 2600. KloUId Magyar
Cokox 10050. Adria 6450, AUaoÜka 2625, Klrilytfr--,
Boinyik-Ajcrix £00, Ufiik 528, PhÖbos 710, Varasgyei
VUUmoi--, CicelUmalom--, k\'onkordla 2200, Wlt
Vasút 1405
— A székely egyetemi ém főiskolai hallgatók egyesülete e hó 19 én, vasárnap a Polgári. Egylet nagytermében álarcosbált rendez. A nagysikerűnek Ígérkező álarcos-bál iránt, mely elsősorban a hazájok-ból, «Székelyországból kiüldözött egyetemi hallgatók szociális helyzetének javitását szolgálja — városszerte nagy az érdeklődés. A közönség lelkes megértéssel karolta már Is fel a székely ifjúk ügyét s minden iel arra mutat, hogy a derék székely ifjak, akik ugyancsak megtáncoltatták már egy párszor a kanizsai lányokat, mostani mulatságukat is sikerről fogják mogt.irtani. |A mulatságon csak névre szóló meghívóval lehet megjelenni. Akik tévedésből meghivót nem kaptak és arra reflektálnak, forduljanak a rendezőséghez a "Mair-féle könyvkereskedésbe. Jegyek előre válthatók Mair könyvkereskedésében.
Horvátország a fórra-dalom felé halad.
Retteaetea as elk.ser ed á.a szerbek ellen. — A szerbek mindenkiben kémet ás mindenben BaaxeeakBvést látnak. — A szerb kémhálózat a leghatalmasabb a Tllágon. — Radlta latrán ■ assaset reménye. — Ssáxeser csendőr Tolt
októberben a magyar határon.
(Safil tudiútónkiil) Krizevdn mindenkit kizaebelnek. Orókkévafóaág az ottartóz-kodáa.
— Ha látná, milyen ma Zagreb — kezdte a beszélgetést az egyik legteklntélyeaebb horvát politikua leánya — éa a béke ávelre gondolna, nem ismerne .rá. Sehol a példás rend éa nyugalom, ami békében oly barátaágoesá és otthonossá telte Zagrebot. Látszólag rend van, amelynek alja a félelemszerü titokzatosság. Az emberek tartózkodók lettek.
— Csodálja ? Ugy-e, nem ?... Mind-annylonk tekintete a sodornál Belgrád felé fordul, ahonnan nem jót várunk. — A ml azívünkben mágia Belgrád nem bírt éa nem bir jelentőséggel.
— Szegény Radicsnak — mondta tovább — annyi a jóakarója, mint minden népvexér-nek, hogy tőnkre teszik. Nem jó, ha egy népvezért annyian körülveeznek, mert biztosan agyondédelgetlk.
Radics letartóztatására kerül a sor l
— Gondolhatja, hogyan éreztem magamat, amikor Radicsot ismertem fel abban az emberben, ekit a lépcsőházban kisértek. Mit tehetünk mi ? Buta azó, de caak est mondhatom : várunk. Higyje meg, nem tehetünk az adott viszonyok között mást, nem lehetünk draaztikusabbak, mint jogfoastólnk, akik egy gasdaaágilag, politikailag éa kultúrában oly eleven nemzetet abba a sötétségbe és züllöttség be rántanak, ahonnan ők, ha akarnának sem tudnánk kimászni, még kevésbbá odáig feljutni.
— A szerb nép valóeágos horda és ennek Paaica ur és ksmarillája csodálatos szerencsével a vezére. A szerb baromi sorban felcserepedett nép. agyontömvo a fanatizmus miazmáivaL Vandalizmusra vannak iskolázva. A jogot, igazaágot éa azeretetet — ha erről velük kapcsolatban szabad beszélni —. a szuronyokon és a börtönökbon kell keresni. Sajnos, csodánsk kellene történni, ha ez egy-két emberöltőnél hamarább másra fordulna. i
— Ezt tudják Pasicaék s ez a polltlká-ják kiinduló fundamentuma. Otthon aenki sein mer beszélni a nem is tanácsos.
— Nálunk mindenkiben kémet s ha két ember együtt van, már összeesküvést látnsk. Közigazgatásuk a különböző .nációk kitoloncolásából áll. Még a saját árnyékukban Is kémet látnak. Pedig oly hatalmaa kémhálózat, mint amilyen a szerbeknek van, nincs a világon. Jut belőle a magyaroknak la, elhiheti. A határőrzésnél hány és hány esik áldozatul . . .
Milyen ez általános érzület éa a közhangulat ?
— Gondolja, hogy ilyen is volna ? Ami van, az nagyon puskaporos.
— Sándor királynak az oláh hercegnővel kötendő házasságához nem sok szavunk van. Nekünk ugy sem királyunk a király. S a királyné ? I Kellett nekünk valaha is az oláh ?
— Nemzeti bizalmunk Radlcsbsn s közel 8GŰ.000 parasztjában van éa nem az urak-
1022. február 13
bao, akikot — ha ma egy belső forradalom l6rnc ki — irgalom nélkül lekaszabolnának. £s « kialakult néphangulat.
— Hogy a szerbek mit csinálnak, sok volna felsorolni. Kirabolnak teljesen bennünket. Tönkreteszik javainkat, sarcolnak, uarolnak... de minek mondjam tovább.
— Amikor Károly király Magyarországon volt, egyik razzia, fenyegetés a másikat érte, olyan ideges és fejetlen kapkodás volt, hogy csak az Isten látta mását. Háromszor »nnyl ciendőrük van Horvátországban, mint as egész magyar hadsereg. Ezeket is mozgósították, mert a dicső antant megengedte. Rengeteg tüzérség, lovasság és gyalogság volt a batáron összpontosítva, de az irányítás olyan fejetlen volt, Hogy bámulatos. — Azután Itt van az a sok civilbe bujtatott spicli és detektív. Ezeket francia iskolában oktatják, mind facérok. Ezekkel vagyunk elárasztva, ezek a naplopók vigyáznak alkotmányos jogaitikra, ők közigazgatnak, minden sz ő kezükben van.
— Ilyen az alkotmányoa rend. A krki szerződést nem ismerik. Nálunk a Radics-párt roppant erős ... Ét ezt tudják a szerbek Is. De mit nem tudnak ezek ? 1 <3 nemzeti erősségünk egyedüli teherbiró erőssége ; Radics litván a nemzet reménye.
— Nálunk a gazdák leigázottságuk dacára is erős Őrállók és dacos férfiassággal a nemzeti hazát akarják. Nekünk egy Radics Istvánunk, a magyar parasztságnak egy Szabó Istvánja van.
HÍBF.K.
— Elmarad Helge Lladberg heng-
ver.«nye. A Kaszinó e hó 19-ikír*, kii vaaárnapra hirdetőit Helge Lindberg hangversenye elmarad. A világhírű énekművész ugyanis tudatta a Kaszinó vezetőségével, hogy közlekedési akadályok miatt Finnországból nem Indulhat útnak. A Kaszinó vezetősége szonban gondoskodott arról, hogy a már most táblás házat biztosított hangverseny helyébe hasonló művészi szenzációvsl szolgáljon éa hétfőre, február 20-ira tervezett harmadik hangversenyére meghívott dr. Pogány Ferencet, a m. k\'lr. operaház első baritonját nyerte meg. Linborg hangversenyét későbbi Időpontban fogja megtartani a Kaaxinó. Akik megváltott jegyeiket nem hasrnálják fel, Szerb Ernő paplrkereskedéaébeo Fő-ut 8. sz. alatt, csütörtök esti 7 óráig vlsszakaphstják. A 20-iki hangversenyre a jegyek ugyanott válthatók.
— UJ falasa/ Gyula előadása a szabad Iycenmben. A szabid lyceumban holnap, csütörtökön eate 6 órakor Ujjaluuy Gyul», lapunk szerkesztője előidást tart a válantójog fejlidizéröl. Előadásában nemcsak a magyar választójog kialakulásáról fog be szélnl, hanem a nyugati művelt orazágok választójogára Is ki fog terjeszkedni. - Egyben közöljük, hogy vasárnap Horváth Olivér ev. lelkész előadása kerül sorra, melyet néhány héttel ezelőtt el kellett halasztani.
— Halálozás. Hancz János "bagola-»ánd kisbirtokos, Somogyvármegyo tőrvény. hatósági bizottságának tagja, folyó\' hó 13-án meghalt Temetése ma délután S órakor lesz Bagolasáncon. Az elhunytat, ki ifi évon ál bWJa volt a szomszédos községnek, Nagy-kanizsán is sokan Ismerték.
__Z^LAI KÖZLÖNY_
— Minden leány ott legyen a Székely Ifjak álarcos bálján.
— A postáskabaróról tegnapi számunkben irt tudósításból tévédéiből kihagy-luk Egyedi Valéria nevét. A jól sikerült kabaréról Irt tudósilás igy nem volt teljes, mert Egyedi Valéria a kabaré egyik legsikerültebb számában, a bohózatban aratott pompáa sikert. Sajnálatos mulasztásunkat ezúton rektifikáljuk.
Gyáaxrovat. Egy rési nagv kort elért polgárnő halt meg tegnap. Ozv. Katch-miUer Andrisné szül. Marhionini Terézia (néh. Kaschmltter András levélkézbesilő özvegye) 88 éves korában elhunyt, A megboldogult példás családi élete, szerény polgári életmódi, álul nagy tiszteletnek örvendett ismerősei körében, gyermekei pedig rajongó szeretellel csünglek a szerelő édesanyán, aki viszont irántuk a leg-odssdóbb ragaszkodással viselkedeti. Halála leányát Kaschmitter Mici oki. ápolónőt bori tolta mély gyászba. Temslése ma délután á órakor lesz a róm. kalh. temeiő hdoltssháxából.
— A Kalh. Legényegylet Jelmez eatélye. Mint eddig, ugy ez évben is fsrsang vaaárnap tartja a Kath. Legényegylet szokásos farssngzáró mulatságát, . jelmezestély!. Bár az idén . hoaszu farsangban igen sok mulatság volt éa a tulkomoly emberek fejüket csóválják a híradásra, hogy még egy mulatság készülődik, mégis az egyesület törzs közönsége iránti tiszteletből, amely közönség megszokta és kívánja ezt az évek óta szokásos jelmezestély!, az egylet rendező bizottsága ezen évben is megtartja szokásos jelmez-estélyét Arra való tekintettel, hogy műkedvelői előadáa már több volt, ezen alkalommal semmiféle műsoros előadást nem rendeznek, hsnem bemutatják a Körmagyart, melyet Harsay Gizi urleány tanitott be. Ez, valamint azon körülmény, hogy az egyesület most alakult tornaszskosztályn is ezen az eatélyen fogja magát bemutatni — elég biztosíték a közönség részére, hogy a szép mellett kellemeset is-fog élvezni.
— Február 19-án e Polgári Egy-letben a Székely Ifjak álarcoa bált tartanak.
— A Keresztény Tisztviselőnők e hó 16-án, csütörtökön este 7 órai kezdettel a Keresztény Otthonban tenestét rendeznek, melyen a tsgok áhsl meghívott vendégek vehetnek részt A vezetőség kéri azokat a hölgyeket, akik a rendezésben részt vesznek, hogy ma dilütdn 6 órára fontos megbeszélésre jelenjenek meg a Keresztény Obhonbsn.
(X) Uránia. Vltáxl aiékavatáe, Gylmeal vadvirág.
— A m. klr. 6. gy. a. vonószenekara szerda és csütörtök esti hangversenyének programja a GyimesI vadvirág elő.duán. 1. Magyar vlgjllék nvilány (Kellor Béla) 2. Magyar tánc enyveleg lö szám) (Brahms). 3 Magvar ábránd (Strilzl) 4. Migvar lánc egyveleg (S szám) (Brahms) 5 Induló (Maxs). Kezdet pont fél 9 óra.
(x) Értesítés. A gőzfürdő részvényekre befizetett összegek s befize\'ési helyeken vissza fizettetnek. A részvénytársaság nem alakul meg.
(x) Uránia szerda, csütörtök 6 és fél 9 órakor A gylmesi vadvirág. Magyar darab, magyar felvétel, magyar színészek. A gylmesi hsvasok vadvirágos erdői, csángó bucsu a hzvasalji kis templom környékén, s szépséges Prezsmer Magdolnának s Fábián Gyurkának szenvedélyekkel terhes szomorú históriája, melynek végén mint felhők közül az arsnyos napsütés: elólör az emberi megértés melege és kél szerető plr boldogsága. Kisérő filmül a a „Vitézi szék\' intézményének története: .Vitézzé avatás- C propaga :da film.
_S_-
— A nagykanizsai csizmadia Ipar-táraulatnak 1922. évi fobau.r hí 1-én tar. tolt tancvigalmán felülflzetnl szívesek voltak: BeJekovits József 450, Berger Adolfné 100, Berényi Elek 100, Velec Ede, M-rkó Ferenc, Némeih Ferenc 150—150. B«zsó Jóraef 125, Tóih György, Reilhoffer Lajos, Reidinger Qyuls, Klein Gusztáv, Kiss János, Belső János, Acs Ferenc, Bilig Ferenc, Popovlcs Dömötör, Kováu Györuy és Fia, Kováts Ferenc, Horváth István és Herjavee, Tibolt Lajos, Sluitner József, Németh Lőrinc, Berger Ignác, Hoiváth Rezső 100—100, Klein Gvuls, Gertner Antsl, Vilner Lijos 75—7S, Szslsi János 65, Sxrivalics Já-nos 55, Polgár János, Pollák József, Nováczkl Lajos, Bslog Bódl, Kiapper GuszUv, Somogyi és Slern, Horváth József, Bsltyánek József, Mágics János, Szekeres József, Némeih István, Doniszi Emil, Nagy Anul, Simon György, Mancsér Lajos, Koplár István, Eitner Vilmos, id. Farkas Gyórgy, B >jt József, Hilc Lsjos, Ferk Ferenc, Koller Nándor, Goldflnger N., Budai János, Borbély István, Takács József, Szekeres Dezső, Bsdekoviu Gyuls, Vinhoffer Vilmos, Ozíán István, Bsron Ignác 50—50, Zollner Ferenc 45, Rózsa Lajos, Sörlei Ágoston, Gyümölcs Lajos, N N„ Megylinórec Tamás, Farkas József, Kiapper Miklós, Hakler N., özv. Szili Györgyné 30—30, Valentin Ferenc, Rhen Ferenc, Szigeti Imre, Ferk Ferenc, Virág Ferenc, Varga Mihály, Aca István, Iványi József, Skrilecz József, Madaráaz József, Csesznyák Lajos, Somogyi Testvérok, Szedana Lajos, Blsu Oltó, Plchler József, N. N., Antal N., Megyesi N„ Cseresnyés N., Bslogh István SS—2S, Vol-ráb Károly, Simon János, Bakos József, Keller Mátyás, Magyar József, Vadász Gyuls, Tímár István, Antslits I<nác, Tóth György, Varga György, Ozv.ld József, Kollarícs Géza 20—20, Bedekovics Béla, Tibolt Béla, Bsler Mikló. 15—15, T.kács Gyuls, Varga Istv.n, Madzag István 10 — 10, Magyar Lijos 5 K, mely síivé. feiü ÍUctésokért hálás köszönetet mond a rendezőiig.
- Haltéi Haliéi Kérek egy meghívót e Székely Ujak álarco. báljára.
(XI Uráala Gylmeal vadvirág katona xeaével.
(x) A Vllág-moxgó nagyszabású irodalmi művész film bemutatója sz mbgy tteginy Ifja története\' ir.nt, mely m. szerdán ée csütörtökön lesz, már is oly nsgy az érdeklő dés, hogy a Vilag.mozgó ezúton kéri az elő jegyzett jegyek tu\'ajd\'inosait, hogy Jegyelkel 10 órától 12 lg és délután 2 tői 5 lg átvenni szíveskedjenek, mert azontúl a Jegyek, minthogy sok a jegy rcflcklám, el fognak adatni.
— --—e
A lavinaember.
Rendea-n uay kezdődik, hogy:
— HjiIou- ?...
Rendszerint m^g nem hallottuk. Erre megered a kérdezőből a beszédpatak, a szó-zuhatak és ömlik belőlo felártózh*tatlan erővel. Én mesél, regél meggyőző hévvel, hogy kényielenek vagyunk szentírásnak venni, amit mond. A háború alatt kávéházi Konrádnak hívták, a kommün alatt sötétben bujkáló ellenforrad\'ilmárnak a plakátot is csináltak róla, később rémhirterjesxtŐ lett a neve. Most egyelőre még nincs határozott cinevezése, de amennyire gyorsan és találóan alakulnak ki az ilyen megjelölések, bizonyos, hogy néhány nap nlatt megint találnak rá frappáns elnevezést. Talán éppen az lesz, hogy „lavinacmbei".
Mert Ő ar, aki megindítja a hamishirek és a pletykák lavináját. Hall valamit, valahol fölragad egy újságot, ugy félfüllel eljut valami hozzá, talán igaz, talán nem, de az nem Izgatja. A hirt nem birja magában tartani, magyaros kiszólással ugy mondják : nem fér meg a begyében és égető azükségét érzi annak, hogy továbbadja. Az első embert, akivel szembe találkozik, lefüleli s titokzatos arccal beszél közelebb hoz^á:
- Hallotta?...
És megkezdődik a mese, a lavinaember első meséje. Szinte ugy kezdhetné, hol volt,
Erdélyiek I Az (Jránia-a Gyimesi vadvirágot üt».i
ZvLAl KÖZLÖNY
1922. február 15.
hol nem volt éa ugy fejezhetné be, hogy Itt a vége, fui« el véle!... M*te... mese roeekete I... A»u«án tovább áll. Végig bolondítja ismerőseit, a negyed várost. Kőiben az ismcrŐAŐlc Icőxt ujabb Tayinaemberek akadnak, még tehetségesebbek, míg bővebb fantáxiáju.k éa a* első kis hólabda, mely csak öklömnyi volt, mint hatalmas hé\'őmeg kerekedik fel és zuhan feltartózhatatlanul.
Tegnap délben hallottam a lavinaomber legújabb mesájét. Ugy keídődőtt, hogy .hallotta?- Ei folytatódott azzal, hogy a Magyar-utca végén a farkasok megettek egy embert. A farkasok ugyanis átjöttek Horvátországból a befagyott Murán. A nevét U megmondta a szegény szerencsétlennek, akit a farkasok felfaltak. Délután már két felfalt embertől hallottam. Estefelé pedig újból hozzámjött a lavinaember.
— Sxerkesztő url Rosszul voltam Informálva délben. Nem egy, hanem két gyermeket, akik iskolába tartottak és egy vasutast, aki éjjel ment haza — téptek szét a farkaitok. Teljesen megbízható forrásból hallottam, akár meg is írhatja a holnap reggeli újságban ...
A bejáraton abban a pillanatban fordult be a kávéházba ax a vatíki, kit a lavinaember első híradása szerint a farkasok széttéptek. Befordult épen, egészségesen, mint akit a farkasok még csak meg aem karmoltak. Igaz, hogy őrök Időkre tönkre- tette előttem a lavinaember renoméját. Viszont az isJgaz, hogy a kis blamáza dacára is tovább folytatja nemta munkáját, a derék bu«gó lavinaember. Holnap megint jönni- fog és o fülembe súgja : hallotta kérem ?...
A ner kenteiért Uj!alany Gyula felelős.
Apró hirdetések:.
IIlr<ltU««k 44J«t*» S t+Á-lf yiliüili Sri «£•■*»«• M«ría»
10.000 korona
annsk, ki keitzobss I.Kasat e;«crí!né <
.elépést I adok
. i keitzobss lakását elcserélné egyszobásra. Cim a kiadóhivatalban-
Vadly. Hajnalka gápiróa* váUal
mindennemű gépirásl munkát, levelezést. Meg. bízást átveszek hátköznapokon este 6—3-ig, vasár- ás ünnepnap délelőtt 9—M-ig. Teljes diskráció. Olcsó, gyors, tiszta ás kifogástalan munkámról biztosítom a n. á. közönségei. Lakás: Gő U! 22, emelel, Jobb erkély. ~
LapkLhordók felvételnek lapunk klado hivatalában.
Eladó ház. Kosauth Ljjoi-ier 8. azamu . ház azabad. kézből eladó. Bóvebbtl Kreznár György Sz< pernek, nsgyvendéglő.
1197—1922.
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd. csütörtök és szombaton faárverést tart, tűzifára és rönkfára a Vajda nevü erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Városi Tanács.
Alulírottak fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a legszeretőbb, leggon-doiahb drága jó édesanyánk, anyóaunk éa nagyanyánk
özv. Kaschmitter Andrásné
szül. Marhlonlnl Terézia
életének 86. évében s halotti azentségek ájtatos felvéle ulán sz Úrban csendoeen
elhUnDÍága halollunkat folyó évi február hó 15 én délután 4 órakor helyozzÜkőrők nyugvóra a helybeli róm. kalh. temelS haloltaa házából.
Az engesztelő srenlmis.áldozaV lolkifldveért folyó évi február hó 16-án reggel fél 8 órakor fog az Egek Urának bemutattatni o azent Ferencrendiek templomában. Nagykanizsa, 1922. február 14.
Áldva lagyan amiékel
Márta, Irén él Károly sy.rm.kol. - »st. Kasobmtttor Andrásné aa. Kein Olaella, Kaachmltter Karoly né ■>. Vtndlaeb Verua mcnytL — Manet, Bzzal, Bandi, Olzna, Józ.tka <, Antik, onolUI.
frö- ás szála.-
takarmányt
M*lai», líhtr, lucerna, xsboi.bOkkoay «\'s-5- 4i aiiioJr«r.J i i*éoa-t»k»rraány ft alomualnu bincllyen mtnuyltlgben (kici ínyben b) kiphiUi Usa 1% prínH
Állapotban
SÖRLEYSlÍND0R,^K3rFŐÜT5
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amíg a készlet tart. Iroda:
Klnizsií-utca 2a. sz. alatt
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag cngcdclyozett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
CSENOERY-UTCA 13. SL
Elvállal
vltAgltáal vezetékek, motorok, csillárok, va\'amtot tclclonok, caonrók U Joixóké«sQ-lekck fe)a< crctcsót. Villamos vasalók, íóaőadéoyek, rcsch.uk, (QtÓtostok Javl-táaat Mfndonneraú vlllamoa munkaiatok gyoraan cs pontoaau oaaközöUetnok
S*akj*«rJ«o v{gs\'
motorok ujratekercseléiét Mindennemű égők raktáron.
VILÁG

Szerdán és caütönöaön
mozgóképszlnli az
Ertaabal »lr«lj«i-lar, Szariaa xzalloda ípilitibia
Telefon 7*. Telefon 74.
Hímen P. Menlchelll o\'asz
Feulllet Octave hires regénye múvesznó felléptével
Egy szegény ifjú története
fiirr.rcKóny 6 feuo -st\'an
Pánik a városban!

Páholy II K, ndlya >8 K. t. htty ti K, I O. baly 11 korona, 10. b*ly 7 koroaa. 1
RUUdijok híUi.in*,-> 8 és Ul 9 órakor, v.iir- t, ünetp-napokoa fii 4, &, 7 is 9 órakor. Pontos keid4a I
Hölgyek figyelmébe!
Éhavtam a naorírdorml hölgykiízöniáftat. hogy a Osányt Isáatló-u. 16. ss. a. dói <J(yaUcra«mb«n a
tavasz! és nyári kalapok
átoalaálásit áa featáaát a Ugujabb <Jlv»t uwrí.it a lofJutányoMbb Árban mcgkaidUm. A nagyérdemű hdJgykoztfruág pártfogását k<r*m, Uíat.MUl
Bihál Etel női dlvat-ka lapárusnő.
Ugyanott agy tanuléleány Hutásul Mrátsllk.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos FaMMrtokrnduI Bíróság i!!H ensedétyutU
Ingatlanforgalmi irodája.
raMaa rn. tttibtár a. TáakaS da: Sdatá Inalksáf
Eladó birtokok i
222 holdas veszprémmegyei birtok, melyből 150 hold prima szántó, 3 hold szóló, s hold akácls, a többi rét is legeló, Jó és elegendő gazdasági épületekkel.
300 holdas birtok Veszprém megyében, melyből 170 hold szántó, a többi erdós legeló, 140 hold szántó bérlettel.
100 holdas birtok Zalában, príma földök, nagy kastéllyal és gazdasági épülőinkkel.
100 holdas birtok Tolnamegyében, gazdasági épületekkel.
47 hold földbirtok Somogymegyében épület nélkül
13 holdas szőlőbirtok Balatonföldvár mellen, 24 mlr hosszú épülettel.
16 holdas birtok Somogymegyében épület nélkül.
6 holdas szőlőbirtok Zalamegyábsn, minta, oltvány, vasulvonal mellell szép épülettel.
3 holdas szőlőbirtok termő szőlővel beültetve Gyenesdláson épület nálMI.
2 holdss szőlőbirtok Kosstholy mellett szép épületlel.
SO holdas szőlőbirtok Somogy megyében vasútvonal mentén, melyből 8 hold termő faj-szőlővel van beültetve. Nagy gyümölcsös, urílak, gazdasági épületek, vízvezeték, halastó slb. • Li - •
Eladó lulsUl
Családi ház, 4 szobás beköltözhető lakással, modern, adómentes.
Lakóház, 3 szobás azonnal elfoglalható lakás-sal, istállóvá!, kocsiszinnol, nagy kerttel.
Családi ház 8 szobás lakással, gyönyörű Istállóval és udvarral.
Családi ház 4 szobás lakásssl, csendes utoában.
Emeletes ház a varos belterületén nagy kernel.
Kelemeletes sarokpalota forgalmas utcában
Kétemeletes üzletház a piac közeléből.
Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadó üzlettel.
Lakóház, forgalmas útvonalon 3 hold termőfölddel, S szobás elloglalható lakással.
Kcszihclyen szép modern ház nagy lakásokkal.
Balatoni villák a Balalon somogyi és zalai partján minden nagyságban.
Budapesten üzletházak, bérpaloták, villák és telkek a legelőnyösebben , eladók.
Nnwtstó s laiatulajdonotok : Zalai 4a Gyarmati kóayvnyomdáiában.
Ozletholyl^g.k áa irodahely teásak Nagykaualzaán, a Tároa köz< poaljában átadók.
;8iáp-
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. február 16. CsfltOrtök
38. sxám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMrtmtjrfK 6* kiadóhivatal > Fő-ut 13. H. ■ Intcraiban-leloíou 78. ■
Megjeloník mindig kor* reggel
PÖSZBRKBSZTÓ i Dr HEGEDŰSGYÖRGY
K*Mtj,. tiprinU
JrK"L.KÍ.ÚÍSr.?8KeSZTÓ:
BODROQKÖZV ZOLTÁN
BlSfli.táal árak: 5s(,i évi. B80 K. Fálávr. 9(9 K- ItaoM
in. 140 K. hói. 10 K. ívo »Um In * K
Éjfélen tul ülésezik a Ház.
A választójogi törvényjavaslat tárgyalása. - Apponyi figyelmeztetése. — A mai ülés Igen hangos volt
Budapest, február 15. A nemzetgyűlés mai ülését 9 órakor nyitotta meg Gaál Gaszlon elnók. Milcsevics János bejelenti mrntelmi jogának megsértését sürgős interpelláció alakjában.\'Majd. a m kir. folyamőrségről szóló tőrvényjavastat tárgyalása következett, melyet a Ház általában és résaleteiben vita nélkül elfogad. Következik a választójogi tőrvényjavaslat tárgyalása.
Rubinek István: Apponyi és Rassay tegnapi beszédével foglalkozik é3 különösen az alkotmányjogi Vérdésekre kiván reflektálni. Apponyi két jogi tételt állitotFfel. Az egyik, hogy az 1920. éVi I. t.-c. törvényerőre emelte azt a választójogi javoslatot, mely szerint a nemzetgyOlés Összeült. A másik, hogy amennyiben a nemzetgyOlés nem alkot más választójogi törvényjavaslatot, a választás kizárólag a Friedrich>féle választójogi rendelet alapján ejthető meg. Mindkét jogi tétollel szembe helyezkedik, amennyiben az. 1920. évi I. t.-c. azzal, Hogy\'törVény\'erői\'e emelte a rendeletet, csak felmentvényt adott az előző kormány-nak, másrészt a Friedrich féle rendeletet csak akkor lehetne a választásoknál a választások alapjául elfogadni, — a törvény intenciója szerint — ha a kormányzó a nemzetgyűlést mandátumának lejárta előtt oszlatta volna fel. A Friedrich félő választójogi rendelet mellett érvelt volna, ha a nemzetgyűlés elfo-
Ífadta volna a felsőházról szóló törvéijyjavas-atot. Kéri Apponyi javaslatának mellőzését. A javaslatot általánosságban elfogadja.
Grieger Miklós: ^ választások raegsiü-khésével járó hátrányokat fejtegeti. Mindig hatalmi törekvések voltak okai annak, hogy a nép forradalomba tőr utat jogai azámára. Majd a titkosság mellett érvelt. Azt akarja, hogy a választás «e legyen lélekvásárlás. A javaslatot nem fogadja el. Beszédét azzal végzi, hogy amint az égbolt nem fog összedőlni, ugy nagybányai Horthy Miklós sem fogja esküjét megszegni.
Berky Gyula : A tiszta választások szükségét hahgsulyozza. (Felkiáltások: Hol a garancia ?)
Berky: A garancia bent lesz a törvényben. Fejtegeti, hogy oz ellenzéknek éppen olyan fontos, hogy tőrvényerőre emeljék a javaslatot, mint a kormánynak.
Friedrich: Minek hoztak uj törvényt? Vannak már törvények. (Zaj.)
Berky: Budaörsöt okolja, hogy alkot-minyjogi javaslatok nem kerültek tárgyalásra. Amikor ezt a kijelentést teszi, hogy Buda-Örsnél lőttek a magyar alkotmányra, óriási zaj támad.
Sxmrecsányi: A magyar királyra lőttek* Örök szégyene marad a történelemnek. (Óriási zaj. Felkiállások a kisgazdapártban: N?m a magyar királyra, a Habsburg császárra.)
Sxmrecsányi: Szégyeljék magukat vala-r mennyien.
A kisgazdapártiak: Mi magyarok va-gyüttkj nehi svarcgelbek.
A vihar nem szűnvén, az elnök az ülést felfüggeszti.
Az ülés újból való megnyitása után Berky folytatja beszédjét.
— Tiszteli az ellenzék kritika jogát és a kiigozdspárt ,ki ia mondta, hogy két hivatalos síónokon kivül senki sem fog felszólalni. A; egész tárgyalási időt átengedik az ellenzéknek. De az ellenzéki kritika jogával nrm J>xab.id akkor élni, amikor a nemzet érdekeit érintik. Emléke2teti a nemzetgyűlést, hogy a Friedrich-félc választójog alopján megtörtént választások is terrorral és szuronyok közt folytak le. (Viharos ellenmondások á Fried* ich-páiton.)
Friedrich: Nagyatádi Is benn volt a kabinetben.
Sxmrecsányi: Tessék a különítményekről beszólni.
Berky: A legáltalánosabb választójog mellett lehetetlenné volt téve az ipari munkások megfelelő képviselete a parlamentben. Az általános, egyenlő, titkos szavazati jog alapján állok. Nincsen más mód, mint n Friedrich-félc rendeleterolyan korrektivumok-kítl látni el, hogy mindazok választójogot kapjanak, akik alkalmasak a nemzeti közvéleménynek kifejezésére. Elvárjuk a kormánytól, hogy ne engedje a választások tisztaságát a demagógiától megzavarni. Nekünk nincsen szűkségünk a korrupció és a demagógia eszközeire.
— Haller beszédjére vonatkozólag kifejti, hogy ebben a javaslatban meg van őrizve a hadviseltek és hsdiőívegyek joga. Az Ipari munkások majdnem mind kivétel nélkü elvégezték a négy elemit, sőt sokan még a hatot is. (Folytonos nagy zoj az ellenzéken. Ugrón kezét összecsapja és szörnyülködve feláll éa elhagyja a termet ezzel: ezt nem lehet hallgatni.)
Berky: Végűi arról beszél, hogy a nemzetgyűlés az ellenforradalom hongulatában jött létre és a szélsőséges elemek is belekerültek ide. Olyan parlamentet várunk, amely megszűnteti a felekezeti gyűlölködést, helyreállítja a társadalmi békét és a nemzet egyetemes érdekeit képviseli. (Helyeslés és taps a kisgazdapárton. — Bethlen gratulál Berkynek.)
Klebelsberg Kunó belügyminiszter az elkészitett választójogi javaslatot ismertette a bizottságban, ugy, hogy a tőrvényjavoslat már 6 hete foglalkoztatja fi közvéleményt. Nem lehet tehát azzal vádolni bennünket, hogy a* utolsó percben jöttünk ide. Mindig szem előtt tartom, hogy mi válik iavára az országnak. Azt mondják, miért jövünk konzervatív választójoggal.
_ A római nemzetek, kőztük a francia,
olasz, spanyol perhorreszkálják a választójogot, ámbár ezeket is sújtotta a háború. Megadták a népnek bizonyos mértékben a választójogot, hogy a. népnek 45—46%-" jutott e joghoz. Ez a tőrvényjavaslat, melyet a kormány a nemzetgyűlés elé terjeszt, a népesség 60%-át juttatja választói joghoz és igy 15—10% kai többet juttat a joghoz, mint a francia. Kérdezi, szabad-e akkor ezt antidemokratikusnak nevezni. No akarjunk mi a radikálizmus szempontjából vezetni a nemzetek közt. — Történelmi visszapillantás során kifejti, hogy a magyar nemzet száza-
dokkal később jött Európába, mint a tŐbbi népek. A török hódítás is századokkal vetett vissza bennünket. Exen események folytán nem lehetünk annyira, mint a szerencsésebb körülmények közt élő nemzetek. Hogy kl felelős ezért, azt most i.em tárgyalom. Ha tömegmüveltség szempontjából hátra vagyunk is, az egyéni műveltség szempontjából nincs okunk szégyeini magunkat a világ előtt.
Ezután foglalkozik a Frledrich-rehdelet létrejöttével, mely szerinte túlmegy azokon a kereteken, melyet a magyar nemzetnek egy alkotmányos törvényhozó testülete ^betartott volna. A falu népének túlnyomó része a választói jogra suiyt sem helyezett. Ezután statisztikai összehasonlítással igazolja, hogy most 3 millióval több azoknak a számé, kiknek választójoga von, mint volt 1910-ben. (Beszédét folytonos közbeszólások kisérik, elnök kétszer is figyelmezteti a Házat.) Számot tartok arra, hogy meghallgatnak, mint az ország felelős miniszterét. Beszél as értelmi cenzusról és azt fejtegeti, hogy á javaslat ax ors*ág 60%-ának adja meg a választói jogot, viszont oz ipori munkásság 63%-a lesz választói jogosult. Ennélfogva nem lőhet azt vitatni, hogy a javaslat a munkásság érdekeit sérti. O kívánja iyhogya munkásságnak képviselője legyen, de kijelenti, hogv amennyiben kommunista, vagy más államfelforgató társasággal állana szemben, érvényesíteni fogja az államhatalom egész súlyát.
A katonai jogcímről szól ezután. A választójog szerinte nem rekompenzáció. A földbiftokreformban kellene előnyhöz juttatni a rokkantakat. A női választójog kérdésében a középutat kívánná. A kisebbségi képviseletről szólva, annok a meggyőződésének ad kifejezést, hogy különösen a vidék szempontjából nagy fontosságú, hogy kinek adják a mandátumot. Aki képviselő akar lenni, annak részt kell venni a demokratikus politikai münkában, mely szükséges ahhoz, hogy a választók bizalmát megnyerje. A választások tisztaságát akarja ő is és mindent megtesz a közrend érdekében. (Taps.) Polgári nyugalomra van szükség és ezt minden körülmények közt megfogja tererrlteni. Az előadottak alapján kéri a javaslat elfogadását. (S/Onni nem akaró taps. Gúnyos felkiáltások az ellenzéken x Éljen a jogfosztás I)
Haller István a javaslat ellen szól. Bírálja annak hibáit és különösen azt fejtegeti, hogy azok, kik a törvényjavaslattal azt akarják, hogy az intelligencia vezető szerepe biztosíttassák, elsősorban az intelligencia megélhetésének anyagi lehetőségét adják meg.
Elnök 2 órakor oz ülést 4 órára halasztotta.
Délutáni ttláa.
A délutáni Ölés első szónoka Bródy
Ernő.
Felolvassa Vass Józsefnek 1920-ban mondott besxédét, mélyben óva int attól, hogy passzív magatartást^tanusitó kommunisták felett pálcát tőrjenek, akik kétségbeesve családjuk és gyermekeik fentartásáétf, kénytelenek voltak a kommün alatt szolgálni. Ezeket nem lehet elitélni.
Sxgray és Pallavlclni: Ex a Tomcsányi esete. . ,.„.\'.
Tomcsányi, Tomcsányi, hangzik több felől. ", \'
Bródy ezután folytatja Vass, beszéd jé-nek felolvasását, aki azt mondta, hogy M
zalai közlöny

igazoló bizottságban olyanok Ítélkeznek ezek felett az Ártatlanok felett, nkik maguk a legjobban rászolgáltak a bünhődésre.
Gyömörey György azt hiszi, hogy ha az ellenzék ugyanannyit engedett volna álláspontjából, r mennyit a kormány, akkor már ma meg volna a megegyezés. Beszédjét nz ellenzék állandó gúnyos közbeszólások kai kisérte.
Közbe Gyömörey több, mint egy órája beszél. M.ír mindenki türelmetlen. (Közbekiáltások : n kormánypárt obstruái. Mindnyájan az órát nézik. Ali ox óra, hangzik az ellen* zéken. Megállították 1 Puccs . . . Puccs . . .
Az óra tényleg megállt, mert nem volt villanyáram.
Rupcrt következett szólásra, aki a javaslat ellen beszélt. Beszél Budaörsről, a detronizá-cióról, a demagógiáról, folyjon a kisgazdapárt közbeszólásai által kisérve.
Kilenc óra felé nagy mozgolódás támadt a folyosókon. Andrásay jön a baloldali folyosón és azt újságolja, hogy a miniszterelnök a kormányzónál volt. Most visszatért a hogy nem enged.
Rassay felkiált: Befellegzett 1
Ruperl csakhamar befejezi beszédét.
Az elnöki aréket Gaál Gss\'-ton foglalj > el és befejezi a tanácskozást.
Rassay az igazoló bizottság ciőadój.i Vasadi Balogh Györgyöt végleg igazolt képviselőnek jelenti ki. (Derültség és taps.)
Elnök több bejelentést lesz, utána pedig napirend indítványt. Legközelebbi ülés holnap délelölt 10 órakor.
Az elnöki napirend indítvánnyal kapcio-latban vita indul meg, melyben Huszár Károly konstatálja, hogy még délutánig az" a kívánság volt mindkét részről, hogy meg-egyezéi léteadlheaaen még az utolsó percben. Nagyatádi és í a,ónban nem voltak abban a helyzetben, hogy a miniszterelnökkel tárgyaljanak. (Óriási zaj.)
Elnök: A legszigorúbb intézkedésekel fogja foganatosítani.
Az ellenzéki képviselők felugrálnak helyeikről éa Bethlen felé kiáltoznak : Mond jon le, mondjon le 1
Huszár-. A miniszterelnök nem tudta elhatározni magát arra az áldozatra, mit a megegyezés kiván, hogy a nemzet nyugalma inegóvassék.
(Óriási zaj. Az elnök nem tudja a rendet helyreállítani. Az üléat felfüggeszti.)
Újból megnyitva az ülést Huszár folytatja beszédét.
— Ha íz Imi, olvaani tudást, a Károly keresztelek választójogát elfogadja a kormány a a titkosság kérdésében leszavazhat a nemzetgyűlés, még a holnapi ülésen meg lehet szavazni a javaslatot. Indítványozza, hogy a holnapi napirend első pontja legyen a vá-laaxtóiogi javaslat, hogy lássa a történelem ki a felelős.
Bethlen: Várta még az utolsó percben •zt a megoldást. Távollétének oka a kormányzó meghívása volt, hogy bizonyos kérdésekben felvilágosításokat adjon.
— Az Írni, olvasni tudás kérdésében a kormány leszögezte álláspontját. Tessék leszavazni, a kormány távozik helyéről. A katonai jogcím kérdésében megtelte az engedményt . akkor az ellenzék visszatáncolt. (Nagy zaj i, ellenmondások az ellenzéken.) A nyílt és titkos szavazá,ban azt követeltél., hogy garanciákat adjon, hogy a titkosság menjen keresztül. Ez nem állott módjában Az elvek tekintetében határozhat a n\'mzet-
ÍTíl a ,C"k me2könnyebül attól
a kílvánától „hol hónapok óta azemélyes támadásokkal nyomorítják. (Helyeslés a kor-máiiy/.ópárlon.)
Szilágyi Lajos: Nem kellett volna a
kormánynak a megegyezést elhagynia, hanem
arnlnlazterelnöknek le kellett volna mondania.
(Vlb.ro. cl\'entrnondáe a kormányzópárton.)
Váriam a kormányzói kéziratnak a felolvas*.
sát, vagy azt. hogy a, elnök az interpellációk
! ,. \'eloszlatja a nemzetgyűlést. Kéri az
f.U í .\'x ?ÍV ?IOndJa ki » nemzetgyűlés feloszlatását az ülés végén.
Apponyi: Egy dologra kivánja az utolsó pillanatban felhívni a nemzetgyűlés figyelmét. A kormányt súlyos felelősség terheli. Terheli azokért a közállapotokén, amelyek azon
idő alatt bekövetkeznek, amíg nem lesz pariimén\'! ellcnőr/és.
; — Öí intén beval j», higr n\'gy aggodalommal néz ez elé ez idő elé. A belüjtya. miniszter ur bejelentette, hogy a rendet minden körülmények köz\' fenn ludji tartsnl. Kötelessége a jogrendet, a személyes és vagyonbiztonságot mindenkivel szemben minden Illetéktelen és erősiakos beavatkozással szemben megvédeni. Hosszan beszél a jogrendről, a gyülekezési jogról, a ssjlószabad-aágról. B szédét azzal fejezi be, hogy figyelmezteti a kormányt a fokozatos felelősségre. <5 egyenlő jogok alapján élt és akar meg-halni.
Budaváry: Mi is. (Óriási zaj az ellenzéken )
Apponyi: Az ifjú óriásoknak csak azt kívánjhogy emelkedjenek keresztül rajta és tegyenek legalább annyit a haza érdeké-ben, amennyit ő tett,
Bethlen: Aláírja Apponyi minden egyes szavát. Kijelenti, hogy a sajtószabadságot ő állította vissza. Ami a jogrendet illeti, első kötelességének tartja arra szigorúan ügyelni, de kijelenti, hogy hs demagógiával áll szemben, oz! kegyetlenül le fogja törni.
Gaál Gaszlon ezután a Friedrich-féle rendelet „lapján indokolja, hogy a nemzet gyűlés holnap ülést tart.
A Ház lz elnök napirend indítványát elfogadja.
Szünet után áttérnek az Interpellációkra.
Bethlen válaszol Benkőnek. A külügyminiszter Szadeczky éa Kutkafalvy interpellációjára ad választ. Winditchgrálz herceg a régi uniformis tárgyában interpellál. Belitska válaszol. Majd Darányi és Borgulya inter* pellálnak.
Az ülés éjfélkor még tart.
Nincs megegyezés.
Budapest, február 15 A mai ülés alatt Gaál Gaszlon és Huszár Károly már az utolsó pillanatban iparkodtak megegyezést teremteni az ellenzék és a kormány közt A miniszterelnök hajlandónak mutatkozott az irni és olvasni tudó terén engedményeket tenni Az ellenzéki képviselők többnyire a folyosón tartózkodtak és ott tanácskoztak A miniszterelnök az ülés alatt a kormányzóhoz ment, hogy utasításokat kérjen, ^alamivcl 9 óra előtt érkezett meg\'a hire annak, hogy a megegyezés tárgyalásai meghiúsultak. Bombát akartak vetni Mlllerandra
Párls, február 15. Az Aclion Franceiie ma reggeli azáma azzal a azenzációs hírrel szolgál olvasóinak, bogy tegnap, mikor a köztársaság elnöke az Elyseeben diplomáciai fogadó estélyét tartotta, bombamerényletet akartak elkövetni ellene. A rendőrség állítólag névtelen feljelentés alapján neszét vette a dolognak és megtett minden intézkedést. Az Elyseeben semmi gyanúsat nem találtak Ax estély után egy közeli utcában egy bombát fedeztek fel. A rendőrség/azt hiszi, hogy a merénylő ott tette le a\' bombát, mikor észrevette, hogy a rendőre ég őrzi a palotát és felfedezte a merénylet tervét.
Francia-orosz szövetség Anglia ellen.
Berlin, február 15. Az állítólagos francia* orosz egyezményről az United Telegraph beavatott politikai tényezőtől ugy értesül, hogy ebben az egyezményben Oroszország kötelezi magát, hogy jóvátételi jogainak legnagyobb részét Franciaorazágra ruházza át, melynek ellenében Franciaország nyolcszáz-millió franknyi\' áruj wakat azál it az oroszoknak Németország támlájára.
Németországnak tehát további 800 milliónyi aranyfranknyi értékű árujavakat kellene \'
ellenérték nélkül szállítani. Franciaor.xág ezzel egyrészt su\'yosbitjn Németország kötelezettségeit és egyúttal súlyos cu-páat mért az angol kereskedelem ellon, amennyiben ezt O-osrorszig újjáépítésiből kizárja. Franciaország ezzel bázist szerzett volna a g.nual konferenciára is, amelynek a világpolitikára való kihatása ilyenmódon lényegcsen közöm bösült volna. A szerződést ugy fogják fel, mint zárókővét az Anglia ellen létrehozol! világkoaliciónak, melynek Franciaorazág, Törökország és a mohamedán világ volnának eképpen a tagjai.
Benes Parisban.
Pórit, február 15. Az egéaz francia sajtó nagy fontosságot tulajdonit Benes látogatá-aénak. Az Action Francaise Írja: .Benes fél Magyarországtól, de még jobban Németországtól, mely sokkal erősebb és veszedelmesebb. Jó volna felvilágosítást kapni, hogy a kettő közül melyiktől kell jobban félni.\' Poincare miniszterelnök ma Benea tiszteletére ebédet adott.
Nem a Tiszába fuladtak a lakodalmasak.
Budapest, február 15. A tegnapi sxá munkban megirt szerencsétlenség hire után, — amint a M. T. I. jelenti — az ogé^z tisza-parli csendőrség erélyes nyomozást folytatott, de a szerencsétlenségről sehol sem tudnak. A szerencsétlenség nem s Tiszán, hanem a befagyott Kőrösön, megszállott oláh területen történt.
Négy havi fogházat kapott egy nemzetgyűlési képviselő.
Budapest, február 15 Pákozdy András . tabi kerület képviselője még a mull év januárjában tartott beszámoló beszéde alkalmával tóbb rendbeli vallás és osztály ellenes izgatás tényáiladékát követte el. Ezért a mentelmi jogának felfüggesztése után tegnap vonta fele-ősségre a kaposvári kir. törvényszék. A bizonyító eljárás befejezése után a tőrvényszék Pákozdy Andrást négy havi fogházra Itélto.
A korona Zürichben.
Budapest, febr. 15. Zürichből jelentik : A magyar korona álláaa ma: (zárlatkor) —.78, osztrák korona: —"17, az osztrák bélyegzett bankjegyé pedig —\'9 aiaotim.
TŐZSDE.
Badap.st, február 15
V.tataptao: Napo\'.aon 2513, Kont 2837, L4,a —. Dollár 047, flanel. fr.aZ 6S87, lenyal mázta I«„ Mirk.;336, l.lra 3075. O.xtrák IO\'/„ Rub.1 41\'/,. W W Sx.kol.1227, Svájci tiank 12737. Korooadlnár 830, Prank-dtaár —, Holland forint —, Woal kllisatá* 10\'/,
Erták.k: Magyar HIÚI 1865, Oistrák Iliül 660, Hasal —, Jelzálog 300. Uiaáinitoli 795, K.r.sk^.tat
0Mk e800, Magyar-Otaaz 300, BMOitnl -, Uraaefa.
——, Aluláaoa iiia 11375, Sxáaa.ári 4650, Salgótarjáni 6375, Urlkányt 6225, Kinu 2040, Scklick 1005 Gnttmaa
3425, Na,lei--. Daxrtea 26X1. Klotild 8325. Magyar
Cokor 10303, Adria 6650, Atlantik. 2600, Királyait__,\'
Bosnyák-Agiár 825, LlpUk 632. Pliüboi —, Vasra.nyri
Vltta-oaa--. Gla.UaauIoai 2600, Koakofdla Í330, Mit
Vajat 1440
— Havi kétmilliós fizetés. Hol? Kinek > — Kérdezi az olvasó ... Moszkvában a műhely! munkásoknak. A szovjet őrült gazdálkodása odáig juttatta ar állapotokat, hogy a valaha több, mint 3 frankot érő rubel értéktelen papirrongy lett, ugy, hogy az orosz gyári munkások havonta milliókat kapnak. Moszkvában, egyik nagy műhelyben ezzel sem elégedtek meg a munkások és sztrájkba léptek, mert egy két millió rubel havi fizetésből megélni nem tudnak és százszázalékos fizetésemelést követelnek. Vörös katonák önként jelentkeznek a sztrájk letörésére.
it
1922. február 16__
Szibériai világ a Hortobágyon.
Emberemlékezet óta nem volt Ilyen IdO.
(Debreczenl tudósítónk írja:) A híre* hortobágyi puszta több mint egy hétig, teljesen el volt zárva a külvilágtól. A mult heti Istenítélet! időjárás lehetetlenné tette még azt Is, hogy az emberek a tanyáktól kijöhessenek. A havazás óta mutatta meg hatalmas erejét. Több mint két méter magas a hó mindenfelé, de van olyan hely, ahol a hó a három métert Is meghaladja. A hideg színt* elviselhetetlen volt napokig. Végre most,\'hogy enyhült az az időjárás, Debrecenbe jöttek a hortobágyi pusztán lakó emberek, akik előadják egyhetes megfigyeléseiket a magyar Szibériából.
— A havazás — mondotta informátorunk — a mult szombaton kezdődött cl: SürŰ pelyhekben hullott szakadatlan éjjelnappal öt napig. A harmadik napon olyan hóréteg födte a földet, hogy derékig süppedt »z ember. A hideg é^Cja szél olyan volt, hogy két percig nem bírtuk ki a szabadban. A legöregebb hortobágyi gulyás is megcsóválta a fejét a negyedik napon s azt mondta* hogy Ilyen Idő nem járt a pusztán 60 év óta.
Igen érdekes megfigyeléseket tettek az állatvilág köréből a nagy havazás alatt. A nyulak például seregestől szaladgáltak a havon, ennivalót kerestek, mert a hó ugy befödte a földet, hogy semmit sem találhattak. A nyulak napokig bírták az éhséget, do utóbb már bátran elmerészkedtek a tanyákba és a hóból kiálló szalmakazlak tetejét rágicsgálták. gen sok nyul olt fagyolt meg a tanyák, közelében.
Farkas kalandok is akadtak bőségesen A farkasok a mult hét közepén tűntek fel először a tUzel csatorna szivattyú telepénél. Rémesen vonltvá közeledtek az épülethez. Egy falkában 8—10 ordas volt, amelyek jelentős kárt tettek a birkák között. Az orda sok másnap három-négyesével merészkedtek azokra a helyekre, amelyeken embereket, vagy állatokat sejtettek. A Tisza menti erdőségekből bújtak elő éa lejöttek egészen o halastavakig.
A legveszedelmesebb helyzetbe egy Szabó István nevü 16 éves juhász bojtár került. A fiu a délutáni órákban hajtotta be ■ nyájat a Kadarcs körüli tanyákról, mert mór csaknem elborította a hó az állatokat. Lassan bandukoltak a" süppedő hóban, amikor feltűnt a vónuló farkas falka. Két kutya kísérte Szabót és a nyájat. A kutyák visszaugattak a farkasokra, Szabó pedig hátra hagyva a juhokat, futott a tanya felé. A birkák, mintha csak vesztüket érezték volna, vágtattuk a fiu után. Sikerült is oz utolsó percben fedett helyre kerülni. A farkasok ekkor már elérték a kutyákat, melyeket széjjel téptek és rá rontottak Szabó Istvánra, aki kampós botjával védekezett. A fiu éppen beakart ugrani a kapun, mikor az egyik vadállat megragadta a jobb lábafejét és leharapta csizmástól. S/abó Islván kiabálására a tanyából elősiető emberek mentették meg a biztos haláltól. Később derült ki, hogy a farkasok a juhokat Is megdézsmálták, őt darabot téptek kéjjel.
A Debrecen—tiszafüredi vasút vonalon a hó oly nagy volt, hogy a pulyát eltemette. A forgalom ma, kedden indult meg, miután 8 pályáról letisztították a havat.
__ZALAI KOZLONy
hírek.
— Áthelyezi.. Schtnktnbergcr J.íno. rendőrkapitányt, , zalaegerszegi államrendőrség kiválóan képzett vezetőjét Nagykanizsára helyezte át, ahol ez államrendészeti osztóly vezetését vette át.
— A Déli vasút Igazgatósága közli, hogy a jelenleg naponta közlekedő Balaton-ezpress e hó 20-ikálól kezdve csak hetenként háromszor fog közlekedni. Indulás Budapest Délivasutról kedden, csütörtök és szombaton 9 órakor, érkezés Bées-Sadbohnhofra ugyanaznap 18 óra 35 perczkor (este 6 óra 50 perez). Indulás Bécs-Südbanhof.ól szerdán, pénteken és vasárnap 9 órakor, étkeiéi Budapest Déli vasútra ugysnaznsp 18 óra 35 perckor (este 6 óra 35 pe,c.). Ezekre a vonalokra helyjegyeket adnak ki, a melyek nyolc nappal előbb már előjegyezhetők. A vonatokban élkezőkocsik is vannak.
— Egy közápeur6pal bank. Bééiből jelentik; Plrísban ezldő szerint tárgyalások folynak egy nsgy bank alapítása céljából, amelynek az volna a főfeladata, hogy a középeurópai államok hitelszükségletének megszerzését közvoiitse. A tanácskozásokon résztvesznek Németország képviselői is, akik a bank megalakítása körül fontos szerepet játszanak. Maga a terv is nőmet kezdeményezésre merült fol, amikor a hivatalos német pénzügyi körök az angol pénzvilággal folytatott megbeszéléseik alkalmával arról győződtek meg, hogy középeurópa, elsősorban természetesen Németország gazdasági konszolidációját mindaddig nem lehet helyreállítani, amig egy külön pénzinlézet nom alakul o feladat előmozdítására.
— A keresztény szociálist, egyesület ma délután 6 órai kezdettel a Keresztény Otthonban választmányi ülést tart. A vezetőség felhívja a választmány tagjait, hogy az értekezleten pontosan jelenjenek meg.
— Ujfalussy Gyula előadása a azabad lyceumban. A szabad lyceumban ma este 6 órakor Ujfalussy Gyula, lapunk szerkesztője előadást tart .i választójog fejlődéséről. A magyar választójog történeti fejlődésének vázolásán kívül ismertetni fogja a nyugati nemzetek választójogának kialakulását is. Az előadáson a vezetőség mindenkit szívesen lát. .
— Álarcosbál a Polgári Egyletben. A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egye.űlete vssárnep a Polgári Egylet nagy termében álarcos bált rendez. A székely ifjak bálja kiemelkedő mulatsága lesz az idei szezonnak. A városban óriási érdeklődés nyilvánul meg a bál iránt. A rendezőség a meghívókat már szétküldte. Mivel pedig a bálon csak meghívóval hhet megjelenni, a rendezőség ezúton is tudatja, hogy mindazok, akik esetleg meghívót nem kaptak, de arra reflektálnak, kérésükkel forduljanak a rendezőséghez a Mair-fele könyvkereskedésbe. — Jegyek ugyanott előre válthatók.
(x) Pánik a városban 1----
— A keresztény tisztviselőnők ma
este 7 órai kezdettel a Keresztény Otthonban traestélyt rendeznek, melyen a tagok által meghívott vendégek vehetnek részt.
_ Tánceatály. A nagykanizsai Keresztény Szociálista Egyesület ifjúsága e hó 19 én vasárnap 7 órai-kezdettel a Keresztény Otthonban táncestélyt rendez. A rendezőség ezúton hívja meg a tánckedvelő ifjúságot a táncestélyre.
S
Fogápolásra
Diana-fogkrém
szolgál. , KM
Kapható mlndanUtt! öyírtjs ■ Disaa Ktrtikcdciml (L-T. tedsput. V„ Ittor*. M
— Kicserélték a halott kopora^át.
A szombathelyi bíróság elé — Írj tk — ugyancsak szokatlan ügy került. Egy vasmegyei községben meghalt egy tizhónapos kis gyermek. Az anya nem ólt együtt férjével s maga rendezte a temetést. A gyászmenet éppen a temető felé tartott a kis koporsóval, an ikor hirtelen megjelent az apa. Megállította a menetet, illedelmesen köszönt a papnak s megértette vele, hogy a gyermeke holttestét egy magával hozott díszesebb koporsóba tehesso át. Szó nélkül meg is történt a kérése s a gyemeket eltemették. Pár nAppai később sz asszony följelentette férjét vallásháboritásért. A törvényszék felebb-vitoli tanácsa főlmentetto a gazdát a vallás-háboritás vádja alól, de bűnösnek mondta kl azért, hogy a gyászmenetet az utca közepén megállította, amiért 6000 korona pénzbüntetésre ítélte.
— Az amerikai magyarság helyzete. Szászi József miniszteri tanácsos, ki az amerikai magyarság helyzetének tanulmányozására hosszabb időt töltött Amerikában, visszatérvén, tapasztalataitól beszámolt a belügyminisztériumnak. A beszámolóból közöljük a következő érdekes részletet: Az Egyesült Államok ötezer városában, illetve kötségében laknak magyarok. Az Amerikában élő magyarok száma körülbelül 450000-re tehető, az Egyesült Államokban 372.000. Ötvenegy magyar-lap van, négy napilap, három hetenként kétszer megjelenő lap, a többi hetilap és folyóirat. Olvasóit másfélszázezerre számithatni, mert a többs g nem olvas lapot. A lapok túlnyomó része hazafias irányú. Az amerikai magyar lelkészeket hazafias szellem hatja át, a négy ezeren felül való magyar cgylel százezernél több taggal, legnagyobb réazt életbiztosítással és betegsegélyezéssel, politikával csak elvétve foglalkozik. Az amerikai magyarok átlagos készpénz vagyona 400—500 dollár.
— Műkedvelő előadás Klskanlzsán. Vasárnap délután 4 órakorga kiskanizsai mo?i helyiségében műkedvelő előadás lesz, melyen értesülésünk szerint menfogják ismételni Pintér Nándor nagysikerű bohózatát, a Hivatalnok szerelmet. Az előad <s lis\'.ta jövedelmét a népfőiskolai tanfolyam jsvára fogjak fordítani.
(xj Pánik a Tárosban I----
— Hat millió rokkantja Tan a világháborúnak. Becsből jelentik: A párisi nemzeikö\'.i munk.ihiv>ital nv-gállupiiasa szuint a tizenkét volt hAboius aU«mt-an a rokkantak szftma 5 milüó 911 ezer. Ebből Németországra
1 millió 400 ezer, Franciaországra 1 millió 600 ezer. An^liara 1 millió 170 ez«r. Oasz-országra 570 ezer, Lengvelorszaura 310 ezer, Amerikara 246 ezer, Csehországra 17.5 ezer, Ausztriát 164 ezer, Jugoszláviára 164 ezer, Kanadára 80 ezer, Romániára 81 ezi-r, Belgiumra 40 ezer esik. (Magyarország, Oroszország ?)
(x) Soha még irodalmi film nem aratott oly nagy erkölcsi sikert, mint a Világmozgó tegnapi prem erjén látott „Egy szegény ifjú története" cimü világhírű regénye FeuíUotf ÜKtaveuak, melynek főszerepet P. Menichelli a Vasgyáros főszereplője játsza az olaszoktól, megszokott hévvel és tűzzel. E művész film pég csak ma csütörtökön lesz látható.
Zalai közlöny
\\922 február 16.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik felejthetetlen j J férjem, illetvo édesapánk elhunyta at kaiméval ré.z.vétQVkel fé|dalmunkat enyhítenék, ezúton hité* köszönetet 1 mondunk.
0zv. Taisaly Tamásné
SXXXXXXXX
IratfeU EAFURTI lözettk- 4a vlrí«-
magvak
mlodínrvfmü gaxJulfcl
vetőmag
és nómolorsz&gl ólonxáxoit takarmAny
répamag
Apró hirdetések.
Szorgalmas, középkora Igáz kocalat Veres a Hercegi Erdóhlvalal, NngyLaoIzaa, Fő ut 5.
LapUlhordók felvételnek lapunk kizdo hiv.naláb <n.
laptiaU:
Ország és Widder.
■ WHsafa .i^na*ill>ai fcmalai truttrtlár a gj jj Kérjen ajánlatot és árjegyzéket II JJ
MXX XXX KKK3?X KR X XX
PflRFUM-KHYRME
NAPKELET! ILLATSZER ÚJDONSÁG,
I iu»))-«l • fóvArothan nagy siktrrtl muUlUk b« át t\\f\\tii kSxonWRMk.
LENGYEL GY. és L.
Illatszerószok 7«e«
| BUDAPEST, Nagymezö-u. 20.
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amíg n késztet (Art. iroda;
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
Házmestert keresek lakáscserével. Lehet ózvegyasizony is, kl fízelésért takeriust villái. Om a kiadóhivatalban.
Krt«iiu-< . a. e tiol<uküi<.Wtfcl. hogy
^aJwaieO
szalma-kalap
átvarrását, feltétét éi vnatását
• Wgdiv»toi»bb foimikra v illatom. Araidba un kton ami. kólgykfts&ulgat, hogy^ niegr«a<l«léitit részcmi* /ooUxUol sxlvos-W^ kf<íj«o. *\'.Sít is bUtoslihitécc, lv>& mlx
• Bcdc\'kk ntguVzilUato alkalma IMS incggy^z&tol uról. boxy • lafdirstotabb rxM kalapok sí/p kivitelben csak nllam kísxülnsk. A minták mit nwgtakloltwtók.
TOTOLA LAJOS
kalaposmealar NAOYKANIZtf, EÖTVÖS-TÉR 25.
T7TT Á H mozgókepszinl áí
V i. JU ü VT Erz,il,l( Wrtl|»*-Wr, liiriu szálloda éMlitttu
Telefon 74.
Telefoa 74.
V
Csütörtökön Feulllet Octave hires regényo fflmon P. Menlchelll olasz művésznő felléptével
Egy szegény ifjú története
_fll\'r.rcfiény 5 feicontmban_
Pánik a, városban!
Mioly ZZ K, artly. 18 K. 1. b.ly 16 K, IIJEté«lia.k MUÍ.o.p 6 éa fit 8 ézaler, vaaiz- éa Ilmp-n b«l)r IZ korom, in. h.ly 7 koreai II napolo. KI <, 6. 7 éa t> érakor. Pontoz k.zdés^y
ZALAI ÉS GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonaiozöintózet
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
Kiadóhivatal! telefon
78
♦ ♦ ♦
Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti\' munkát a legolcsóbb áron.
Yidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Zala ós Zalai Közlöny kiadóhivatala
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. február 17. Péntek
39. Mácn.
ZALAI KÖZLÖNY
_keresztény politikai napilap
JmuaitMc i« kUdóbly.UI i Pi nt 15. ■>.
__. LH«(aib.n L.UÍoc 78--—
Mej!CTilk mindig kor. reggol
FÓSZSSXESCTÓ: Dr. HEGEDŰS QYÖROY
.•vi.lST. MjrlMli
r?XRLÖSS2BRKBSZTÖ: BODROQKÖZY ZOLTÁN
HlőlUctcal árak: "Ejíii Ivt. S60 K. FiUn. 1U K. H^d «n. 140 X. E«j bí.. .0 X. Bjjm lián án • X
A nemzetgyűlés utolsó ülése.
Kormányzói kézirattel feloszlatták a Házat. - Szenvedélyes viták az utolsó ülésen. - Huszár Károly uiabb ^ közvetítése meghiusult
Budapest, február 16. A nemzet gyülé\'
mai ülését 10 óra előtt nyilotta meg Gaál elnök. Napirend előtt Belilska beterjesztette Hegedűs Pál altábornagy ügyében lefolytatott vizsgálat eredményét. A folyamőrségről beterjesztett javaslatot harmadszori olvasásban is elfogadták. A napirend során
Huszár Károly az első felszólaló. Tcg napi beszédére vonatkozólag szükségesnek tartja, hogy megindokolja egyes kitételeit. Ma b azért szólal fel, mert senki még nem tudja, hogy mire határozta el magát a kormány. (Nyílt abszolutizmus 1) A kormány tagjai sem tudják, hogy mi lesz. (Kérdezzék meg Gömböst!) Mesterséges köd van a közvélemény előtt, ó a Tisza-kormány idején javaslatot terjesztett be a hősök választójoga érdekében, becstelen volna, ha most ezt cserbe akarná hagyni. Ezután áz irni-olvasni tudás és a női szavazás mellett érvel. A titkosság kérdésében tegnap már megnyilatkozott a Ház hangulata. Nyugalom csak akkor lesz ebben az országban, ha olyan politikát folytatunk, melyet nyugodtan ki lehst tenni a nép bírálatának. Ezután a katonai jogcímet veszi védelmébe. Ha a nemzet küzdött a fronton, a katonai jogcím visszautasítása szűkkeblűség. (A kisgazdák : Megadjuk I) Hogy lehetővé tegye a döntést, eláll a további beszédtől.\' Hajlandó o javaslatot általánosságban elfogadni.
Balla Aladár: A javaslat ellen beszél. Sajnálja a kisgazdapártot, mely mindig hangsúlyozza, hogy a Kossuth-eszmék letéteményese. Ax 1848 óta lezajlott választójog történetével igazolja, hogy ez a javaslat ezen eszmékkel ellenlétben áll. A mindnyájunk által kívánt lelki egységet ugy szolgáljuk, hogy Kecskeméten Tormay Cecil őnagysága a városháza ablakából kinézve és a Kossuth szoborra mutatva azt mondja: minden destrukció a függetlenségi eszmék kísértéséből támadt. A kormányról nem tételezi fel, hogy nem a Friedrjcb-rendelet alapján választ. A javaslatot nem fogadja el.
Budaváry László: Nem tudja megérteni azokat, kik minden baj forrásává a kormányt állítják oda. A kormány nem követhet cl mindent, ami az ország javára volna, de igen súlyos helyzetben van. A kormánynak csak egy hibája van, hogy túlságosan engedékeny a liberális rendbontókkal szemben. Az ellenzék atrocitásokról beszél, de ugyanakkor nem tesz említést a keresztényszocialista munkások kizárásáról. Erélyesen tiltakozik az ellen, hogy ő fejbeverŐ antiszemita, (Rakovszky valamit közbeszól, mire Budaváry
feléje fordul.) Én emlékszem, mikor Rakovszky 1919. szeptemberében jó magyar emberhez illően olyan antiszemita beszédet mondott, melyet én sohasem lennék képes dmon-dnnl. (Zaj.)
Rakovszky tagadólag Int.
Patacsi: Vájjon mikor látunk megint ilyen cirkuszt ?
Budaváry : Emlékszem, mikor Rakovszky kijelentette, hogy a zsidó destruktív szellemet le kell törni. Nagy derültség körben megállapítja, hogy Ő az általános, titkos, egyenlő, községenkinti és nőkro is kiterjedő választójog híve, de mégis a kormányt támogatja. A keresztény erők gazdasági izmoso dását intézményekkel Ifell biztosítani. Vannak képviselők, kik verték a mellüket a választások idején, de azóta.^egtalálták a liberális kapcsolatot és együtt vacsorálnak.
Elnök: A vacsora nem tartozik a választói joghoz.
Budaváry: Minthogy milliárdos zsidó tőkék fognak megmozdulni a választásoknál, követeli, hogy a választások tisztaságát óvja meg a kormány minden eszközzel. A sajtóra térve, fél attól, hogy a választások alatt a kormányt piszkolni fogják, mert Magyarországon csak azoknak van létjogosultságuk, kik a liberális zsidókkal tartanak fenn érintkezési. Hivatkozik Andrássy példájáro. A zsidókérdés nem felekezeti, hanem faji, gazdasági és legfőképen a magyarság halalmi kérdése. Vagy mi, vagy ők, — valakinek itt nincs helye. (Gúnyos helyeslés az ellenzéken.) Az ellenzéki tábor megmozdulásának rugója szerinte Vázsonyi. (Ellenmondáaok). A Károly-keresztesek választójogát védi. Beszédjét délután folytatja.
Elnök: Délután 4 óráig felfüggeszti az
ülést.
A délutáni ülés.
Budaváry folytatja beszédjét. Kijelenti, hogy ez a választójog a királykérdés jegyében fog lezajlani. A királykérdést az önkéntes emigrációból visszatért zsidók ráncigálták elŐ, hogy oz erőket szétforgácsolják. A javaslatot elfogadja.
Rupert bejelenti mentelmi sérelmét. Az Ébredők egy frakciója egyes képviselők élete ellen szövetkezett. Tudatták vele, hogy Ő Is a listán van. A minap már letépték cégtábláját. Kérdi, hogy fogja megvédeni afpolgárokat a kormány.
Kőiben Rassay valami megjegyzést tett a mozi-ügyben. Mire Rubinek izgnto\'tan kiállja:
— H:/u<Iik, én nem kaptam s;mmit a
mozi ügyben, de Rassay 400 ezer koronát kapott.
Ebből személyes felszólalások származtak. Rassay konstatálta, hogy ő kikötött ugyan egy mozi-ügyben 400 ezer koronát, de az egészen privát ügyvédi funkció. Ellenben ő 5 tanút tud megnevezni, hogy Rublnek-nek a mozisok pénzt adtak.
Rubinek a kijelentést megcáfolja és kö< vetéli a tanuk nevének közlését.
Rassay ezt természetesen nem tette meg.
Ezután Benárd Ágoston személyes kérdésben megvédte az Ébredő Magyarokat.
Hegedűs György, mint az Ébredő Magyarok társelnöke kijelenti, hogy az egész vád csak kitalálás az egyesület ellen.
Szterényl és Giesiwein szól a javaslathoz. A királykérdésben a jövő nemzetgyűlés nem határozhat, ha a választást nem a titkosság jegyében fogják megtartani, mert az n nemzetgyűlés nem lesz a nemzet közvéleményének kifejezője.
Négyessy László elmondja beszédjét, bár semmi érdemleges eredménye ennek ■ tárgyalásnak nem lehet.
Négyessy beszéde alatt FHedHeh és társai folyton zajongnak. Négyessy felindultan tiltakozik ez ellen.
Elnök a rendet nem tudja helyreállítani. Az ülést felfüggeszti.
Az újból megnyitás után Négyessy a királykérdésről beszél. Citálja Kossuth ama szavait, amelyet a ceglédi küldöttségnek mondott t
— Ha valamilyen európai vihar Ferenc József fejéről elfújná az osztrák császári koronát és csak a magyar királyi koronát tartaná meg, , abban a pillanatban haza utaznék és letenném a hűségesküt.
— Konstatálja, hogy ha a Habsburgoknak nagy hibái is voltak, azért nagy erényei is voltak. (A legitimisták felállnak és ugy tapsolnak Négyeasynek.)
Szi//: Menjenek a túlsó oldalra.
Majd óriási zaj, lárma. Elnök az ülést felfüggeszti
Ezután újból megnyitva, Bethlen kijelenti, hogy a kormányzótól kézirat érkezett, kéri annak felolvasását.
Elnök felolvastatja Gerencsér áJtaL — Gerencsér olvas.
uMagyarország Nemzetgyűlésének kormányzói üdvözletemet* Tisztelt Nemzetgyűlés /
Az 1920. évi február hó 16-án egybe-Olt nemzetgyűlés két évben ^megállapított tartama a mai napon lejárx>árt, a magyar királyi miniszterelnök előterjesztésire, a nemzetgyűlést ezennel berekesztetnek nyilvánít*m.
Ez alkalomból a nemxetguűlés tagjainak buzgó fáradozásukért meleg köszönetemet küldöm.
HORTHY,
Magyarország kormánysója.
_2_
Felkiáltásuk « baloldalon: Éljen a kor mányzó / Hosszasan tartó lelkei taps. A nfcinzetgyülés tagjai felállva éneklik a Htm-niittt. Élénk felkiáltások: Éljen a haza! Éljen a kormányzó zug végig a kisgazda-párion éa felállva tapsol az egész Ház, ki-véve • legitimistákat, akik ülve maradnak. Majd felhangzik a Himnus*. Moit már a legitimisták f*0 felállni — Ándrássy és Apponyi is — és a karzattal együtt éne kelnek.
Gaál Gsszton visszatekint a nemzetgyűlés két évi munkájára. Meleg kószónetet mond a képviselőknek. Istenbe vetett hittel és" azzal a fohásszal végzi, engedje meg a Gondviselés, hogy a nemzet összes ereje megtalálja az utat a szebb és boldogabb jövő felé. (Percekig tartó taps és éljenzés a Ház minden oldalán )
Huszár Károly köszönetet mond a Ház valamennyi tisztviselőjének és a politikai hírlapíróknak. (Altalános helyeslés.)
Apponyi, mint a Ház legöregebb és a parlament legrégibb tagja. Huszár köszöntéséhez hoizáfűzi különös elismerését az elnök iránt. (Taps a Ház minden oldalán.)
Schlachta indítványozza, hogy holnap hálaadó Istentiszteletre gyűljenek össze. (Tap.«, éljenzés és helyeslés.)
A Ház az indítványt elfogadja.
A jegyzőkönyv hitelesítése után az elnök a nemzetgyűlés ülését délután 8 óra 50 perckor berekeszti.
a választójog kérdésében országbírói értekezlet dönt
Budapest, február 16. Ma délután Bethlen miniszterelnök előbb a folyosón Rsssay és az újságírók előtt, később a kisgazdapárt rögtönzött értekezletén nyilatkozott szándékáról. A Rassayval való beszélgetés közben ért oda KlebeJsberg Kunó gróf belügyminiszter, aki kijelentette, hogy az intervallum alatt -garantálja a közbiztonságot.
Én eltiprok mindenféle fehér atrocitást, de nem tűrök semmiféle vörös agitódót sem, mint amilyen 1918. októberében volt.
Bethlen Istvánhoz Rassay több kérdést Intézett. A miniszterelnök ezekre azt válaszolta, hogy a kormány elhatározta a kővetkezőket :
Országbírói értekezletet hívunk egybe annak megállapítása végett, vájjon jogunk van-e a Friedrich-félo rendeletet módosítani, avagy csak ez alapon választhatunk. Erén értekezlet határozatának aláveti magát a kormány.
Arra a kérdésre, hogy a titkosság kérdésében milyen n kormány álláspontja, Bethlen azt válaazolta:
— Ugy látja, hogy a Ház többsége a titkosság mellett van éa a maga részéről ezt a kívánságot honorálni fogja.
A miniszterelnök felvilágosításait a kormányzópárt tudomásul vette.
.
Az orazágbirói értekezletről egyes politikusok a következőkép nyilatkoztak:
Apponyi Albert i
— Az 1861. évben az én atyám hivta egybe az országbírói értekezletet, aronban az nem alkotmányjogi ügyben hozott döntést, hanem tiszta magánjogi és büntető ügyekben.
Nagyatádi Szabó látván,
— A miniszterelnök ur informált engem, hogy a választójogi kéidést egy oraiágbirói értekezifth ti hasonló testület elé viszi, moly- I ben tekintélyes jogászok foglalnak helyet. Ep ezt helyeslem.
__zalai közlöny_
Rnkovazky Istvánt
— Országbírói értekezlpt egybehivás* alkotmányunk ellen volna. Az 1861. évi országbírói értekezlet nem közjogi dolgok b.iri hozott határozatot, hanem u magánjogi és büntető törvényeket egyeztette össze. Országbírói értekezletet azért sem lehet összehívni, mert az országbírói állás ma* csak egy cim és kö\'jogi méltóság, nvg a múltban valóban az ország ogy bírája volt.
Apponyi kihallgatása a kormányzónál.
Budapest, febiuár 16. Apponyi gróf, Szterényi és Homonnay m.a délután 6 órakor a kormányzónál voltak kihallgatáson és beterjesztették azt a memorandumot, amelyet Apponyi a nemzetgyűlés egyik legutóbbi ülésén felolvasott.
Apponyi n kihallgatás után azt mondta, n kormányzó kijelentette, hogy teljesen átérzi a helyzet komolyságát, bizalommal viseltetik o kormány iránt, amely art terjesztette elő, hogy halJg*«sm meg a legfőbb jogi szaktekintélyeket. ő ezt fogja tenni, de biztosit bennünket, hogy amíg helyén van, törvénytelenséget sem elkövetni, sem megengedni nem fog. Ezzel a kihallgatás véget ért.
Marconi szivazélhüdést kapott.
London, febiuár 16. Marconít, a drótnélküli telefon feltalálóját, szívszélhűdés érte és állapota a tegteljos?bb aggod tlomra ad okot.
Lappangó kormányválság Angliában.
Az angol parlament uj ülésszakának megnyitása óta a lappangó kormányválság nyilvánvaló. Lloyd George a trónbe*».éd feletti vitában tokkal gyengébb helyeslést tudott a hallgatóságából kiváltani, mint az előző ülésszakban. A kormányt-támogató koalíció kebelében a konzervativek s a liberálisok közti ellentét egyre jobban megnyilatkozik.
Lloyd Georgenak az a kísérlete, hogy a kormánypárti (koalíciós) liberálisok tömörítésével Asquit ellenzéki liberális pártját a vá-lasztóközönaégben elszigetelje, kudarccal végződött. Asquit mellé állt teljes nagy tekintélyével az újra aktivitásba lépő Lloyd Grey, aki mint a háboiu kitörése előtti évek külügyminisztere, erélyes békepolitikát folytatott. Velük tart Lord Róbert Cecil, a legnépszerűbb politikusok egyike és őket támogatja olyan kerületekben, ahol saját pártja nem elég erős arra, hogy egyedül vegye fel a harcot, a munkáspárt is.
Az ellenzéki liberálisokkal sremben a közeli választások előérzetében a kormány-párti koalíció konzervatív jobbszárnya, élén erős pártemberekkel, aminő Lord Birkenhead lord-kancellár, Chamberlain, Lord Curzon stb. azt hirdeti, hogy Lloyd George-ot nem szabad elejteni. E< a felfogás., magá.i a kormánypárton belül sem egységes. Sokan azt hangoztatják, hogy ha már fennmarad a koalíció, Lord Bilfour alakition uj kormányt, mert Lloyd George még azokat az eredményeket is elronthatja, amelyeket Balfour a nemzetközi politika terén Washingtonban elért.
Nagy elégedetlenséget idéz fel a kormánynak a takarékoskodás kérdésében foly-tátott kétszínű játéka is. A felesleges kiadások kiküszöbölésére Geddes elnöklete alatt kiküldött bizottsóg javaslatait az egyes kormányzati ágak inost sorra igyekeznek kisemmizni. — Viszont a Németországgal szemben követendő mérsékeltebb politikát Lloyd George szélsőjobboldali hívei közül sokan ellenzik. A kormány helyzete éppenséggel nem rózsás.
_1922. február 17.
hibek.
— Uj főispánok. Budapestről jelentik : A hivatalos lap holn.\'pl azáma három uj főispán kinevezését körll. Felisik Jenő nemzetgyűlési képviselőt Sopronvármegye éa Sopron város, Almássy Sándort Jísznagy-kuoazolnokvármegye éa Boibily Mauki Emil nemzetgyüléai képviselőt Borsod- és Gömör-vármegye főispánjává nevezték kl.
— Ex Is a béke.xerxődéaek müve. A Fiume melletl hites Abbázia és Lovrana tengeri fürdők, szanatórium, szállodák tulajdonosai és orvosai bejelentették sz ^ olasz kormánynak, hogy miután a hosszú htbont után sem állott helyre Fiúménak longeri és vasúti forgalma, a fürdők téliesen elpusztulnak. A szerencsétlen szerb közigazgatási és vasutCgyi politika folytán Horvátországgal és Mágyar-országgsl az összeköttetés úgyszólván szünetel, már pedig olt ezen országokra vannak utalva. Az összes parkok, sétautak tönktemenlek, vendégek nincsenek, minden pang s igy kénytelenek potom áron mindentől megszabadulni. Minthogy ama remény, hogy a béke meghozza a fürdői életot, nem teljesült, a híres fürdőket fentarlani lehetetleu. Tehát Fiume után annak környéke is lezUllik. Nem csoda, ha az olaszok látták bo először, hogy Magyarországgal milyen gazságot követett el az antant.
— Mit koboxnak el a nyugat-magyaroraxágl csempészektől. Szombathelyről irják: Már több Ízben adtunk hírt arról a veszedelmes arányokban dutó csempészésről, amely a nyugati vármegyék testét végigszántó trianoni halár mentén a velencei egyozmény szankcionálása után megindult. Hogy milyen nagy tömegű lehet a határon kicsempészett\' érték, arra élénk fényt vet a szombathelyi vámkerüleli parancsnokság kimutatása, sme|y szerint 1931. utolsó három hónapjában a parancsnokság kötelékében tartozó 12 vámőr-srakasz a következő dolgokat foglalta le és kobozta ol a csempészektől: \'6000 magyar koronát, 10 dinári, 34 lovat, 13 szarvasmarhát, 26 malacot, 26 libát, 1 csirkét, egy tyúkot) 4205 drb. tojást, 50 kiló húsfélét, 29 mázsa^ gabonái, 390 kiló egyéb élelmiszert, 216 kiló főzeléknek valót, 9 métermázsa sót, 416 kiló lisztet és korpál, 780 liter szeszes Italt, 11 mázsa szemet, 9239 drb. cigarettát, 1019 drb. szivart, 525 kiló pipadohányt, 41 kiló cigarettadohányt, 300 csomag gyulát, 3 csónakot, 2 kantárt, 1 hámot, I lópokrócot, 1 nyorgel, 2 kiló zománcozott edényt, 2 körfűrészt, lő kiló ágytollat, 20 kiló petróleumot és 5 kiló papírzacskón kivül 2 kiló papirt.
— Keresnek ogy elveaxett pártát. Egy soproni lap apróhirdetései között olvassuk :
.Elveszett vasárnap hajnalban az Erzsébet-utcától az Alsólőver-ulcán ót a Káioly laktanyáig egv piros selyem párta szalaggal. Megtaláló sriveakedjek illő jutalom ellenében a kiadóhivatalban leadni."
Tehát valamelyik aoproni leányos háznál nagy a sirás-rivás. S van rá ok bőven, mert hát a család szemefénye, a papa kedvence éa a mama büszkesége: a leányka elveazlette a pártáját, vasárnap hsjnalbsn, az Erzsébet-utcától az Alsólőver-utcin át a Károly laktanyáig. Oh, nem gondolunk semmi különös dologra, nem gondolunk a néphitre, amit a hajadon a pártához fűz. Nem gondolunk oiTa, hogy mit szokott szimbolikus értelemben jelenteni a párté, hanem csak ér-teni tudjuk azt a türelmetlen várakozást amellyel ott, abban a vidéki leányos házb
Á
1922. február 17__
a becsületes megtalálót lesik, várják. Valamelyik magyar írónak végtelenül kedves hangú novellája van arról, hogy valaki elveszt egy kb kákköves gyűrűt, egy fiatal-ember megtalálja, elviszi neki, a kis kékköves gyűrű összehozza a fiatalokat, akikből — ásó\'kapa választhalja el őket, meg a nagy-harang — boldog ifjú pár lesz a novella befejezésében. Csöppet sem csodálkoznánk, ha hasonló épkézláb kis história kerekednék az elveszett párta megtalálása nyomán. Föltéve, ha jól szituált, partiképes fiatalember a megtaláló. Ha nem, hát az nagy baj lesz, mert ki fog derülni, hogy az Élet nem tud olyan bájos novellákat produkálni, — mint a msgyar irók...
(x) Uránia. Hétfő kedd Mackó or
kalandja.
(x) Elveszett folyó hó 16-án délben a Kisfaludy-utcától a kórház előtt a Teleki uilg egy bőrbatlk pénztárca, pénzzel és egyéb iratokkal. Kéretik & becsületes megtaláló, hogy a lárca tartalmának megtartása mollett a tárcát a benne levő Iratokkal együtt a kiadóhivatalban leadni szíveskedjék.
(x) Aranyat, ezüstöt 4a brllllánaot a legmagasabb napi áron veszek KOPaR óráé és ékszerész Nagykanizsa, Deák-tér 13. szám.
(x) Pánik a városban a cimo annak a hallatlanul Impozáns filmnek, melyen a legtökéletesebben elevenedik meg előliünk a hatalmas Newyörk-lüktető élete s amelynek rendezése, fclépiiéso, kivitele, megjátszása hatalmas filmsiirakdóvá teszik o filmet, melynsk főszerepét a csodaszépsógü Ágnes Aires a washing toni opera világhírű ballerlnája kreálja. A sze replők közül kitűnik még egy óriási csimpánz majom is, moly az állali\'dőmitás páratlanul csodás pó\'daképót fogja szolgáltatni. Jegyek már csak kevés számban kaphatók a Világ-mozgóban, hol e maga nemében páratlanul álló film szombaton és vasárnap lesz bemutatva.
(x) Uránia. Szombat-vasárnap. Tarsan fia II. ráez.
(x) Táncmulatság. Az első nagykanizsai temetkezési egylet folyó hó 18 án esie 7 órai kezdettel a „Badacsony" vendéglő összes helyiségében saját alapja javára táncmulatságot rendez, melyre ugy az egyesület tagjait, mint annak barátait tisztelettel meghívja az Elnökség. Belépődíj személy enkint 10 korona. Tánchoz a zenét egy hirnevos zenekar szolgáltatja. J» étetekről és italokról gondoskodva van. Feiü> fizetések köszönettel fogadia-.nak és hírlapi ag nyugtázta inak.
(x) Uránia szombaton és vasárnap Tarsan fia II. rész. Tarsan fia a vadon királyává lesz s az őserd^állatainak különösen a szürke elefántnak segítségével ádáz harcokat vív az őt üldöző sejkkel. Ellenségei Arrikaba csalják édesanyját, majd apját, az öreg Tarsant is. A darab át van szőve a gyönyörű leánnyá nőit Mirjam és az állatokon uralkodó Korah idilli szerelmével.
Apponyl felirata a kormányzónál.
Budapest, február 16. Ma délután Apponyi Homonnay és Wirter képviselők.társoságáb^n megjelent a kormányzó előtt és átadta azt a feliratot, melyet tegnapelőtt terjesztett a Ház elé.
TŐZSDE.
Badapoat, február 16 *
ValuUptao: Napoleon 2615, Foul--. Lé-a
—, Dollii ö50. Francit fraak 5626, Lengyel márka 19\'/,, M4ika334»/,. Líra 3100, 0«trák 101/*. Rubel 61\'/,. Lelácö,
SxokoJ 1229, $vájcl írauk--, Koxonadinii 833, Frack-
diaAr —, Holland forint —, Bócsl kilixoléi 10"/,»
Érték ok: Magyar Hitel 1900, Osstrák Hitel 0S0, Hasal 028. JelUlog 169, LmámKolá 600, Kereskedelmi Bank ttSOO, Magyar-Olaaa 300, Beocslnt 4225, Draidie
AlUiÚnos *ién 11076, SsáasvArl 4760, Sal#ótaijácl ö300, Uilkinyi 62C0, Rima 2030, Schl:ck 1020. GuUroaö. 3350, Nasicl 18u00, Daaica 2750, Klotild 3300, Mayyai
Cukor 10550, Adria--, AUaatika 26?5, Klrilysör--,
Bo«ny4k-Agrir , Llptik 522, ThÖbua 600, Vpsmogyo. MlUaea 1250, Glxe\'iamalom 2550, Koniordla 2240, Déli -■•sut 1450.
"v «t"
ZALAI KOZI.Omv_
Képzelőtehetség.
Az emberek nem szeretnek gondolkozni. Mintha tragikusan értelmeznék Wilde-nak szavalt, hogy: „A gondolkozás megrontja bármely arc harmóniáját". Ami paradoxonnak esetleg jó, de erőtlen ahhoz, hogy életigaz-Sággá váljék. S mégis l A tömeg — az emberek degenerálljai épp ugy, . mint a tár. sadalom „nagyfejű" (a szó filiateri értelmében) — gyermekes rabja i^ia korlátolt és ócska hazugságnak, amely mindennemű emberi értéket, érdemet, kiválóságot, sőt életboldogságot is az emberen kivül keres. A legutolsó divat szerint szabott kostümöt értéknek, a dandysmust érdemnek, a monoklit kiválóságnak s a honatyai mandátumot bol dogságnak keresztelik. Kevesen vonnak a kiválasztottak, akik minden emberi érték , fokusát az emberbe helyezik,
Heiczeg Ferenc az Akrdéinia ülésén Jókairól mondott emlékbesxédében az ő finom, elegáns hangjával a képzelötchelségct, „az élet nagy enyhítő körülményének" nevezte. Amikor először olvastam a beszédet, valami nagy lelki megkönnyebbülést, diadalmas ujjongást éreztem magomban. Ugy jártam, mint a dadogó, kinek jól esik, hu szánalmas szókeresése közben egy-egy tolakodó, de találó szóval sietünk segítségére. Pedig: nil nóvum sub sole. Nincs gondolat, amit más formákban már ne fejeztek volna ki. Amint Guyan mondja Krisztusról: „Amit Krisztus mondott, mások is elmondották már ő előtte, de nem ugyanozzal a hangsúlyozással". Ki meri tagadni? Én sem állítom, hogy Herc*eg az első, aki a képzelőtehclségben az tlet enyhítő körülményét látja, de szavait ilyen egymásutánban és kapcsolatban bátran elfogadhatjuk, eredeti, fgyéhi megnyilatkozásnak. Szaval világosak, meg kapók H ujak. Egy nogy író kiváló egyéniségének, du/zadó erejének csillogó gyöngyei, amelyek megérdemlik, — hogy megálljunk m-lleilük.
A képzelőtehetséget, mint pszichológia jelenbéget, nehéz magyarázni. Ugy vagyunk vele, hogy érteni alig, csak érezni és hasznaim lehet. S mivel igen kevesen mondhatják magukénak, a többség, a kiiagadotUk légiói ugy kezelik, mint egy „i.nlant gaté"-t, akit nézni is émelyítő. — E*. magyorózz« meg azt a sok kirohanást, gúnyt és malíciát, amivel n nyárspolgári többi ég támadja az „álmodozóikat. A való és eszme, a reálisták és idealisták nogy küzdelme ez. Pör, amelynek sohasem lesz vége.
A képzelőtehetség nem pusztán gondo-lattarmelés (társítás és kppesolas) hanem — ha szabod e kifejezéssel élnem — illusztrált gondolkodás. Alkotó elemei: A gondolat, mely a cicerone szerepét tölti be és a kép mely nem egyéb, mint alakot és szint öltött vágy. Mindkettő egyenrangú fél. A gondolat tartalmat és értéket ád e lelki folyamatnak, a vágy által rögtönzött kép viszont vonzóvá, kellemessé teszi, a máskülönben fárasztó képzelődést.
A képzelőtehetség nagy értéke fcbban von, hogy az embert a véges tudás éa való szük korlátai közül kiszabadítja C megnyitja számára (csak oz Én áltól érzékelhetően) a sejtésnek és o vágyak teljesülésének végnélküliségét. A képzelőtehetség oz a bűvös palást, amely ledönti az időnek és térnek határait s az Én t abba a milieu ba helyezi, ahová az eljutni igyekszik.
Kétségtelen, hogy ez emberiség legsze-
Vencsésebbjei^xok, akik a képzelőtehetséget
_3_
magukénak mondhatják. Sorsuk sokban különbözik a „legfényesebb" sorstól, de a legtartalmasabb életet ők élik. Schopenhauer mondja, hogy az ilyen lélek olyan, mint valami derült, meleg, vidám szoba karácsony éjszakáján, decemberi hó és fapy közepette. Nogy áldása a képzelőtehetsígnek, — hogy egyensúlyozó, nivelláló ereje nemcsak reakciót, de — és ez abszolút egoizmus — kívánt hatást is eredményez. Szomorúságunkban vigasztal, szenvedéseinkben jó napok reményével biztat s nélkülözés idején dúsan teritett asztalok közé vezet. Ezért mondja Rousseau „Vallomásaiméban:
— Mivel képzeletem elég gazdag, hogy minden helyzetet ábrándképekkel díszítsen, eléggé hatalmas, hogy elragadjon tetszésem szerint egyik helyzetből a másikba, kevéssé lett volna fontos rám nézve, mily helyzetben vagyok valóban. Nem lehettem oly távol, bárhol voltam is, a legfényesebb kastélytól, hogy a legnagyobb könnyelműséggel bele ne képzelhettem volna magamat . . .
Schopenhauer pedig igy Ir „Életből-ciclot" ében :
— Az egyedüllétben kinyilvánul, kinek mije von önmagában: ott biborában is nyögi szegényes egyéniségének el nem hárítható terheit az ostoba, mig a tehetséggel megáldott ember a legsivárabb környezetet is benépesíti éa megélénkíti gondolataival.
S vájjon érezte-e a rabság kínját és
Íyötrclmét Cervantes, aki az algíri gálya emény padján álmodlo meg Don Quixoto csodálatos kalandjait ? Bizonyára nem. Testét talán roskadásig kino\'ta az evezőrud s ki tudja, hányszor égelt háta a durva matrózok korbácsütéseitől s hány sebből vérzett — de színesen álmodó lelke a pihenés óráiban visszavitte őt hazája földjére, Henaresbe s míg lelkét az eszme és anyag, ábránd és valóság örök küzdelme foglalkoztatta — felejtette kétségbeejtő «orsát.
De a kr\'pzelőtehelség minden emberi nagyi-ág mustármagja is. S mivel minden igazi nagyság csak a gondolaton épülhet — ami része a képzelőtehetségnek — joggal nevezhetjük a képzelőtehetséget az emberi érték kategorikus imperátivusánnk.
Hogyan ? — kérdezik Önök. — A csöndes magány érzékeny poétája, vagy a fóliánsokba temetkező filozófus — e kon-trmploliv emberek — értékesebbek, mint — mondjuk — a kereskedő, n ménzáros, a suszter, a kötéltáncos, vagy a színész, okik tápl Inak, cipőhöz és ruhahoz. juttatnak a szórakoztatással élvezetessé teszik az életet ?
igen, amozok a kiválasztottak 1 ő< a vetők s ezek az aratók. Az elvetett gondolatok csodás flórát nevelnek x rz táplálja az egész emberiséget, A gondolat — mint Trine mondja — nem meghatározhntallan abstraktiv, vajjy hasonló természetű dolog, ahogy sokan hiszik, hanem — ellenkezőleg — lényeges, élő erő, a legelevenebb, legfinomabb és Irgellenállhat atlanabb erő a világegyetemben.
Minden oz anyngi világegyetemben és n világegyetem minden ismerete a gondolatból ered, belőle /.lakúit ki. Minden kastély, minden szobor, minden festmény, minden gépezet elsősorban annak lelkében fogamzott meg, aki alkotta * csak azután valósult meg anyagi ólakban. Minden előbb láthatatlan és csak azután valósul meg láthatóan. Sokat beszélnek a légvár építéséről s akinek erre hajlandósága van, azt nem jó szemmel nézjk. Pedig szükséges, hogy légváraink legyenek, csak azután építhetünk lakhntó várakat a földön.
Ez a szellem nagysága az anyag felett 1 S aki ezt megérti — s nem nehéz mégérteni — az már jó uton von, azon az uton, amely a bölcsesség felé vezet.
A szerkesztésért Uffalussy Gyula felelős.
zalai közlöny
1922. február 17.
A koroon ZUrichben.
őnrfo/x./, febi. lí. Zürichből jelentik : A magyar korona álláaa ma: (zárlatkor) —.79, osztrák korona: —\'17, ai osztrák bá\'yeg-le\'t hankievvá nedly —\'9 oanllnv
\'\' \'
NyilUór.*)
Búcsúzó.
Kanizsáról vatá távozásom alkalmáva\' mindazon Jó ismerőseimnek ós barátaimnak, kik tói személyesen el nem búcsúzhattam, ez uton mondok .Isten hozzád* ot.
Nagykanizsa, 1022. február 16. «x« Manciier Lojos.
*) A» • rovítbaa k6tUc«W?t hs i »i Na a ZU^.>»uJ cta vÜUL
Apro hlrdeteseJt.
■MtUMk 4<I*IU a 4rál| v4tet»ek fel 4|)miMi (Mtlal
Eladó ház. Kossuih Lajos-tér 9. szAmu ház szabad kézből eladó. Bővebbet Krcznár György Swpftnek. nsgyvendégió
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet (art. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
Effy lő szerszámmal és kocsival,
vagy anomui eladó. Z«iav*rmegy«i Szóvetk«zcii Áruforgalmi rt. Fő ut 8., I. em., Bazár-épOlet.
Lapklhordók felvétetnek lapunk kUdO hivatalában.
Méhészek figyelmébe
EUJÓ 5 <Ux«b t»!>nn oj 3-as, I b uj 2 Í. 4$ 7 <í«r»b ws Orscifo* fcJiKfu
KAPTÁR
botsirtü k«/K«U<l b-$Yt\\&<l • Up kUaVjhlrtUUUn.
871/1922.
Adófizetés iránti hirdetmény.
Alulírott városi adóhivatal ezennel felszólítja mindazokat az adózókat, akik az adófőkönyvben elóirt és az 1909. évi XI. tc. 26. §-a értelmében esedékes adótartozásukat e hó 15-ig be nem fizették, hogy azt járulékaival együtt a jelen hirdetmény közhirré tétclélöl számított 8 (nyolc) napon beim, vagyis e hó 24-ig annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben ellenük a zálogolási eljárás azonnal meg fog indíttatni.
Városi adóhivatal.
Nagykanizsán, 1922. hó 16-án.
évi február Horváth,
a&^orl »ti»v»*5
r
VILÁG
mozgóképszinliáz
Erziibil Uráljiá-tér, Szinti izilliái ipllitébii
Telefon 74.
Telefon 74.
Szombaton és vasárnap szenzációs nsgy amerikai altiakdó:
Pánik a városban!
Rajz . newyorki riporterek életéből « felvonásban. Főszereplő Ágnes Aires, • csoda-szépségű amerikai táncmüvíszoő is egy óriás gorilla-majom. Trükk H bravúrok vég-__teleti sorozata.
Szerdán <s csüiöriökőn
BT SAKLETON nta
Szerdán és csütörtökön
V!
Féi^tj IX X, iietys is X. L h.:, li K, I n. 12 kotoo^ IIL b«ty 7 ZotOM. 1
OSiJi»kWtt4n»peí.ttlí írUer, rui.-. át úeup-asfeioa Mi 4, s, J 4. » ieJior. Pontos k.sáá«l^
oaoaooaoDaDaDoooDooaDODDaooo
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — VonalzóinÜztt
117.
Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állittatnak eló.
Kkdáivat.
78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13
□oooaoaoooooooooo □ononanf-tnnn
Nvotaatott a Laotulaidonrs.rsV i 7.1.1 l. s- ., , _-
1197—1922.
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd, csütörtök cs szombaton faárverést tart, tűzifára és rönkfára a Vajda nevü erdőben.
Kezdcle mindenkor pontosan 9 órakor
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Városi Tanács.
QUITTNER DRTHUR
hatóságilag engedólyezott villanyszereid
NAGYKANIZSA
CSENOEftV\'UTCA 13. SZ.
Ki viik]
vllájcltáal vezetékek, motorok, oatllárok, viUaint tclcfonoV, caenrdk «» Jolidkónö-tókek- (elaieretését. Villamos vasalók, fdxdadónyok, reachank, IQtdtestok Ja»i-táaát Mtndcnnomü villamos munkáld-tok gyorsan éa pontosan easkósóltetnok
Si*iu«nJ«n r/fii
motorok ujratekercielését. Mindennemű égők raktáron.
__1___________— — f vmijhuii
Nroesatott . la,tulajdonosok , ZW.I á. Gy^mitl könyvnyomdájába." ~
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orsíásoi fMMrtokrtstaj Bírásig átUI Mjtóáfyutll
Ingatlanforgalmi Irodája.
IM. rn. UMl tár » TWriö de: SzlaU m>tkU)
Eladó birtokok ■
222 holdas veszprémmegyei birtok, melyből I50 ho\'.d prima szántó, 3 hold rőIő, i hold skácás, . többi rét is legelő. Jó is elegendő gazdasági ipQletekkel.
300 holdss birtok Veszprém megyében, melyből 170 hold szántó, a többi erdői le-gelő, 140 hold szántó birlettel.\'
100 holdas birtok Zalában, prima földek, nsgy kastéllyal és gazdasági épületekkel.
100 holdas birtok Toln.fflegyében, gazdasági épületekkel.
<7 hold földbirtok Somogymegyében épület nélkül
13 holdas szőlőbirtok Balatonföldvár mellett, 24 mtr hosszú épülettel.
15 holdas birtok Somogymegyében épület nélkül.
6 holdas szőlőbirtok Zalsmegyében, minta-oltvány, vasútvonal mellett szép épülettel.
3 holdas szőlőbirtok termő szőlővel beültetve Gyenesdláson épület nélkül.
2 holdas sző.óblíiok Keszthely mellett szép épülettel.
SO holdas szőlőbirtok Somogy megyében vasut-vonsl mentén, melyből 8 hoíd termő faj-szőlővel vsn beültetve. Nagy gy ümölcsös, urilak, gazdasági épületek, vízvezeték, halastó stb.
Eladó házak i
Családi ház, 4 szobái beköltözhető lakással, modem, adómentes.
Lakóház, 3 szobás szonnsl elfoglalható lakással, istállóval, kocsiszionel, nagy kerttel.
Családi ház 6 szobás lakással, gyönyörű istállóval és udvarrel.
Családi ház 4 szobás lakással, csendes utcában.
Emeletes ház a varos belterületén nagy kentei.
Kétemeletes sarokpalota forgalmas utcában
Kétemeletes üzletház a piac közeliben
Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadó üzlettel.
Lakóház, forgalmai útvonalon í hold termőfölddel, 3 szobás elfoglalható lakással.
Keszthelyen szép modern ház nagy lakásokkal
Balatoni villák a Balaton somogyi és zalai partján minden nagyságban.
Budapesten üzletházak, bérpaloták, villák és lelkek a legelónyösobben eladók.
Üzlethelyiaágek és lrodahelyl.ágek Negyk.nlseán, a vároa középpontjában átadók.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. február 18. Szombat
40. mám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SMrtCTtMi fa ki.dóh]Y«ul i Pö-nt 13. it.
—— laUnubso-UUroa 78. --
Megjelenik mindig kom reggel
rőSZRRKESZTÓ. Dr HEOEDÜS QYÖROY
reuaóSSZERKESZTO: BODROOKÖZY ZOLTÁN
BIÓBíOI4.I Iraki
Haj., ivr. lao K. PM.,. 910 K.
ivr. 140 K. Efy hói* 10 K. Bzyu i.in in • K
KészUlödés az uj választásokra.
As. ellenzék szerint mér májusban össze kell üljön az uj parlament - Tömeges jelölés a vidéken. - Apponyi Albert feléleszti régi pértjét
Buda/Ml, február 17. A választási elő-
készületek, a korteskedések éa az ezekkel kapcaolatoa mozgalmak mindaddig, mig a választójogi rendelet nem leaz közismert, nem lesz oly erős, mint amint várták. Ez attól függ, hogy a kormány milyen alapon rendeli el a válaaitáaokat. A volt parlamenti pártok nem léptek még komoly akcióba, sót a választási előkészület iránt sem lettek számbavehető lépéseket.
A kisgazdapárt csak a j5v5 csütörtökön beazéll meg az irányelveket, melyeket a választásokra érvényesíteni akar ás ugyanakkor választja meg a vezető intéző bizolt-aágot is. Ennek a bzottaágnak adminisztratív vezetői Mcskó ás Berky lesznek. A független kisgazda és polgárt pórt választási intézd bizottságának nagy veszteséget jelentett Kerekes Mihály halála. A választási központ Irányítói e pártban Rassay Károly, Droxdy Győző éa Kobek Kornél lesznek. Az Andrássy párt azervezkedéséről a holnapi pártértekezlet határoz. A kereszténypárt ma tart ebben a kérdésben értekezletet. Egyedüli konkrétum az előkészületekre nézve az ellenzék jogvédö-trodája, melynek elnöke Apponyi Albert gróf, jegyzője pedig LIngauer Albin.
Az ellenzéki jogászok sokat foglalkoznak Bethlennek azon elhatározásával, hogy országbírói értekezletet hív egybe, melyhez azt a kérdéat Intézi, vájjon joga van-e a kormánynak az 1920: 1. tc. alapján a Friedrich-rendeletet módosítani. Az ellenzék felfogása szerint a kormány nem orazágbirói értekezletet hiv egybe, hanem az ország biráiból éa alókelő jogászaiból álló értekezlet keretében akar ö kérdésre feleletet kapni. A tanács-kozáa azért sem lehet országbírói értekezlet, mert abból a kormány Desewffy Aurél gróf, jelenlegi orazágbirót kihagyni szándékozik, vagy legalább ls nem vele vezetteti a tárgyalásokat. Ez a tanácskozási szerv az ellenzék szerint semmiféle felelősséggel nem bir és a kormány, amikor ezt egybehívja éa annak döntése alá veti magát, nem hárítja el magától a legközelebbi nemzetgyűlés előtti felelősséget e lépós törvényességének kérdésével szemben.
Az ellenzéken határozottan emlegetik, hogy az uj nemzetgyűlésnek három hónapon belül, legkésőbb május hó 16-án kell összeülnie. Ezt,avval Indokolja, hogy tekintettel arra, hogy az 1920: I. tc., de a mai törvények aem rendelkeznek arról, hogy a nemzet-gyüléa berekesztése után az uj nemzetgyűlés mikor hivandó egybe, fennáll az 1848: IV. tt-nek azon rendelkezéae, mely ugy Intéz-
kedik, hogy az országgyűlést a feloszlatástól számított három hónap alatt össze kell hívni.
A vidéken máris megindultak a jelölések. Miskolcon Atnlrássy Gyulán éa Róbert Emilen kivfll fel fog lépni Bottlik József alelnök, Szentpály István polgármester, Fábián Béla dr. budapesti ügyvéd. Szegeden fellép Teleky Pál gróffal nemben Éber Antal dr. Ezekkel szemben hírom volt kisgazdapárti képviselő Nagy Pál, Sziráky Pál éa Borgulya Pál kijelentették, hogy nem azándékoznak többá fellépni, ugyanígy nyilatkozott Kis György dr. is, a kisgazdapárt volt tagja.
Budapest, február 17. A kereaztény nemzeti egyesülés pártja ma rste 7 órakor Haller elnöklete alatt pártértckezletet lattolt, amelyen elhatározta; hogy a választások Intézésére végrehajtó bjr-ttságot küld ki. A párt végrehajtó bizottságába Ernst Sándort, Turl Bélát, Huszár Károlyt, Bleuer Jakabot, Gerencsér Istvánt, Uselty Fere,icet, Bsrta Jenőt, Schlachta Margitot, Szűcs Dezsőt, Csernyus Mihályt ás Korodi-Kalona Jánost delegálta. Ezenkívül tagjai lesznek a végrehajtó bízott-aágnak a párt miniszterei is. Azt is elhstá-rozta az értekezlet, hogy a párt minden hét csütörtökjén konferenciát tart, utána pedig pártvacsorát. A párt miniszter tagjainak helyzetével ii foglalkozni akart a konferencia. Minthogy azonban azzal egyidejűleg mlniaz-tertanács is volt, azt a hétfői értekezlotre halasztották el.
Bethlen az egyaégespárt tegnapi vacsoráján mondott beszédében kijelentette, hogy a koalíciós kormányzatok Magyarországon mindig halálra voltak ítélve. Ezt a kijelentését természetesen nem lehet mással magyarázni, minthogy az ultimátum a kereszténypárt! miniszterek számára, akiknek ezek után nincs más választásuk, vagy otthagyni pártjukat éa átmenni az Eszterházy-utcába, vagy levonni a miniszterelnök kijelentéséből származó konzekvenciákat és lemondsni tárcájukról. Értesülésünk szerint Vasa, Bernolák és Htgyeshalmy az előbbi megoldást fogják választani és belépnek az egységes pártba, amely azonban nr:u jelenti azt, hogy tárcájukat ezzel egyúttal biztoailják ia a maguk számára. Vass, eddigi hírek szerint megmarad a helyén. A kereakedelmi éa népjóléti tárca azonban gazdát cserél. Az egyaéges pártban ugyanis az a vélemény alakult ki, hogy a minisztereknek már ez a lépése elkésett. Azt előbb keltett volna megtenniük is amennyiben tényleg belépnek a pártba, szívesen fogadják ott őket, de csak mint egyszerű tagokat.
A kőzéppárt, amely eddig tartózkodó magatartást tanúsított éa az elmúlt két áv politikai eseményeiben nem vett aktiv réazt, most ugy lálazlk mégia Bethlen mellett döntött. A párt intézőbizottsága ma üléat tartolt. Holnap pedig plenáris konferenciára Dlaek össze a párt tagjai, hogy jövendő magatar-táauk felett határozzanak. Döntésük, mint érteaülűnk, az leaz, hogy kimondják a párt feloszlását, amely egyértelmű azzal, hogy ■ párt tagjainak egy éven belül módjukban van belépni a Bethlen vezetése alatt álló egységes pártba Ezt a lépést, ugy hírük, igen sokan meg fogják tenni a párt tagjai közül éa az egyaégea pártba már ma ia agy egész sereg olyan nevet emlegetnek — köztük ifj. Mikszáth Kálmánt, Rakovazky Ivánt éa báró Kaas Albertat — amelyek rövidaaen a párt tagjai közt fognak azerepelnL
A középpárt megazünése állítólag a fő-ispáni kinevezésekkel la összefüggésben van. Mihelyt a párt megszűntnek jelenti kl magát, megindul az egáaz vonalon a főiapánok kicserélése és az uj főispánok kőzett mbxfcsn valószínűség szerint nagy számban fognak szerepelni a volt kőzéppárt tagjai, aklkziak politikai rutinját a miniszterelnök Igen fon-toanak tartja a választások szempontjából. A főispáni állásokon kívül azonban — ugy hírlik — egyéb szerep is fog jutni a volt középpárti politlkuaoknak. Igy elsősorban arról beazálnek, hogy mihelyt a kormánynak tertbe vett rekonstrukciója végbe megy, közülük fogja valaki átvenni a kereskedettel tárcát. — A kisgazdapárt eredetileg Liptik Pál volt államtitkárt látta volna azivaaaa a kereskedelmi minisztérium élén, nem óhajt azonban ebből az ügyből pártkérdáat csinálni és belenyugszik abba, ha kőzáppártl politikus kerül ebbe a fontos pozícióba. Ugy halljuk olyan valaki veazi át HegyeahaJmy őrökét, aki már egyszer obben elődje volt.
Az államtitkári állásokból is réaz jut a középpártnak. Rajtuk kívül pedig az egységes párt harmadik frakciója, a dlaszidenseká is helyet kap a kormányban. Minthogy minden valószínűség szerint Hsgyeshalmy éa Bernolák miniszterek válnak kl a kormányból — a népjóléti tárca jutna a disszidensek-nek. Nagyatádi — mint ma az egyaégea pártban mondották — nem óhajt réazt venni a kabinetben, legalább la a válaaztáaok be-fejeztéig. A válaaztáaok vezetése körüli teen-dők és egyébb ügyel a pártnak annyira igénybe fogják venni Idejét, hogy noha a ■ párt, főkép a kisgazdák, szívesen látnák a kormányban, elhárítja magától ezt a feladatot.
Értesülésünk szerint Apponyi is kilép az aktív politika porondjára. Zászlót bont áa feléleszti régi pártját — a függetlenségi 48-aa Apponyí-pártot — amely Igen aok kerület-bon felveszi a küzdelmet ■ mandátumért.
Apponyi természete«en Jászberényben lép fel. A párt eddigi jelöltjei pedig Tóth János, ^JJnszky Utván, Palugyay Móric, Ligety Jfeos é• Kovács Dénes.
Ax egységes párt minden kerfllelben állit jelöltet és áprilisban kezdi meg nagyobb arányban a válasstási agitádót. Áprilisban ugyanis a pírt országos körutat terve*, amelynek során a vezetőség, velQk együtt valószinQle^ a kormány is meglátogatná a legtöbb kerületet. Maga Bethlen több helyütt Is fel fog lépni éa a párt valószínűleg felveszi a küzdelmet Budapesten is.
Nagy villamos szerencsétlenség.
Kisiklott és felborult egy villamoskocsi • BSuBrrnéajlnton.
Budapest, február 17. M. regjel egynegyed 8 óiékor súlyos vlll.mot szerencsét-lemig történt Budin. A K.isztlnstér és Fsrkasrét között közlekedő 455 ős uimli 59-es villamos kocsi telje, sebességgel b.lsdl Ferkasrétröl a Krlsrtlne-tér felé. A kocsi tele volt utesokksl. A Lejtő ulnál elh.lsdvs, mintegy ssis lépésnyire ez úttól, a Böször-ményl ut és Ferry Oszk\'rutcák sarkához körei a villamos kisiklott, nyilvánvalóan helytelen fékezés, vagy rossz fékmüködés követ-kertében, teljes sebességgel nekirohant a magas úttest melleit húzódó kőf.lnak és felborult. A villamoskocsi teljesen darabokra •Srt, az utasok legtöbbje súlyos aérüléat szenvedett.
Súlyosan megsértitek: Gruber Rózsi, aki arcén aienvedett sérülést, Lehóetl Júlia jobb homlokén, Tóth Jénoa homlokén és a gyomrén aérült meg. Tóth János volt a villamoskocsi vezetője, ő jért talán a leg-rosszabbul, mert egy hoaazu fadarab a gyomrába fúródott. Méezáros Ülvén jobb kezén ós arcén sérült meg súlyosan, ugyanilyen sérülést szenvedett Renner Jénos. Merzl Jénos éa Vel»er Miksa koponyecsonttírést szenvedtek. A villamos szerencsétlenségnél négy gyermek la megsebesült: Németh Jénoa, Sípos Sámuel, Siabó Zolién és Kovécs Ferenc. Kovács Ferenc sérülése a legsúlyosabb, koponyacsont törést szenvedett. Németh Jénos •érÖlése ugyancsak sulyoe természetű, mig a másik kettő kínnyebb sebesfiit.
A sebeseiteket, miután a villamosforgalmat a felborult kocil nem akadályozta meg, az utána következő villamos és egy ma haladó autó szállították be az Uj Szent jánoe kórházba.
A gyermekeket a kórház gyermekosztályán vették kezeléa alá, mig a tóbbl sérültet azonnal a sebészeti osztályban helyezték el. — A szerencsétlenségről a mentóket la értesítették, de rolro ók a helyszínére értek, mit nem akadt dolguk.
Kevéssel a szerencsétlenség után kiszállt a helysilnére a rendórl bizottság és a vlllamoavasulak Igazgatóéinak a kikül, dótlje la.
A kisantant Belgrádban tanácskozik a génuai konferencián követendő magatartásáról.
London íelruár 17. Benes cseh mi-nlszterelnök Londonból Párisb., majd Bukarestbe éa Belgrádba uta.il, ahol a román. Illetve a délszláv kormánynak jelentést tesz párisi éa loodoni tanácskozásairól. A kisantant gazdasági éa pénzügyi képviselői aztán Belgrádban összeülnek, hogy meg-állapilaák a kisantantnak a génual konferencián követendő magatartásét. ■ , P&\' fcb,gír 17- A Neue Frele Prease jelenti Belgrádból: A kisantant képviselőinek
ZALAI KÖZLÖNY
tanácskozása Belgrádban február végén ke»-dődik. Benea minisiterelnőknck Londonból és Paaicanak Bukarestből való visszatéréae után. A tanácskozáaokon Skirmunt lengyel külügyminiszter is résztvesz.
A bécsi gobelinek.
Bécs, február 17. Az angol—magyar követséghez levél jött Mr. Jourgoetól, hogy a jövő héten Bécsbe érkezik. Hivatalos címe: őfelsége Nagybritania királyának delegátusa az Auaztriának folyósított kölcsön bizlositá sára. Az Angliának lekötött gobelineket nem elállítják el Bécsből, mert a arállitáa horribilis költségekkel járna. — Anglia tehát egyenlőre nem gondolhat arra, hogy Bécaből elvigye a gobelineket.
Felmentették Pogány vezérkari főnökét.
Budapest, február 17. A katonai tör-vényazék ma tartotta meg Pogány József vezérkari főnökének nagyjókai farkas Jenő bünperében a főtárgyaláai. Apótfiu Jenő tárgyaláaveiető 12 órakor hirdette ki az ítéletet, melynek értelmében -a budapesti keto-nai lörvényaiék Farkas Jenőt a felségárulás, rablásban való részesség és nyilvános erősiak vádjfci alól felmentette. A biróság nem talált bizonyítékot arra nézwe, hogy a vádlott a hara ellenségei sorába önként lépett volna be, csak a kényszernek engedett és . határon tul nem lépett.
Haxa a fogságból.
Budapest, 17. A kfilfigyminiazlerium a a mai napon hivatalos érteaitést kapott, hogy e hónap 13-án Rigába érkezett 245 magyar tusz, Moszkvában még 220 luaz várja a kicserélést. Szibériából -240 tus. van útban hazafelé. A névsor még nem érkezett meg.
A korona Zürichben.
Budapest, febt. 17. Zürichből jelentik : A magyer, korona álláaa ma : (zárlatkor) —.79, osztrák korona: —\'\\7, az osztrák bé\'yeg-ze\'t bankjegyé peditf szantlm.
TŐZSDE.
a.dapMt, Mxuir 17.
Valataplaei N.r<M.o,> 2512, ro-t 1/37, l.a>a -. tWItí. 65Z, Hr.ncU [tuk IdíO, I.MRJ.I !(•/
Mljk.533. Lb. 8125, OubO II, K.b.1--, UlWt,
S.okol 1133, Svájel fl.ak 1 tt\'j,. Koioo.Jlnii 630. t\'íaak IMl Ilollaaj fortéi -, B*.l klIls.Us lö1/,
Krték.k: Magyar Hlul 1010, Osstrak Illtet Ilaa^ étO, J.Ultoj —, U,,.wllok. S00. Baak 0800, Maxy.i-Otui 300, llwilol 6300, Draacb.
--, Aluliaoi iila ——, Saiiaviri--, Saleéűijisl
5300, Unkioji HM. Sttau !«0, SeU.eZ--, G.uaars
3275, Natkl ISvűO, Daalea 26Z5, KtotllJ 3030, Mazyai
CoZo; IW15, A4rU 610\'. All.aHk. 2600, Klrílyiör--,
Boiayák-Apii 816, LlpÚk 5Í8. Ptobi,. 600, Y.nn.ty.
Villamos -, Gls.llamajoin 24 75, Kooko.dla 2300. Déli
Vamt 1405.
— Az államva.utak villamoalt<aa.
Mint ismeretes, sz államvasutak igazgatósága mér a hsboru utolsó éveiben foglalkozni keidet! a villamosítás kérdésível. Csonka Magyarország Budapestről kiinduló vasuli hálózatából ezernégyszáz kilométer hosszú vonal érett meg a forgalom szemponljtból a villamosításra. A villamosítás révén évenként nyolcszázezer tonnával több szabványszenet takaríthatunk meg, ami által a Máv. egész évi szénrogyasz* lásit kerek évi két egész és kél tized millió tonnáról egy is négytize J millió tonnára csökkenthetjük, a mely szüksíglctot a megmaradt hazai szénbányák termeléséből is fedezhetjük. A budapesti Ganz Danubius gyárban készülő villamos mozdony építése már bűfejozéséhez közeledik. Az eredetileg tervbe vett kelenróld* sdooyszabolcsi szakaszon lítesilondő nagyobb-szabású próbaüzem egyelőre elmarad és a Máv. csupán mozdony próbára szorítkozik. A villamos mozdonyt a Ganz-gyár saját költségén és felelősségéro bocsátja a próbák rendelkezésére, rr.lg a munka vezetékeket és" egyéb berendezési tárgyakat a Mav. saját űzőmében tervezi és épit.
__1922. február 18
Meg akarták gyilkolni Radicsot.
Felháborodás egész Jugoszláviában. Protlcs és Radlcs leleplezése.
« felbujtó belügyminiszter.
Jugos.láviának ismét szenzációja van. Nem ar, hogy Radlcaol, Prollccsi) és Dün-koviccs.l hazaárulással vádolják és hogy a mentelmi bizottság kisdia, ez természetes és aki a szerb politikát Ismeri, nem csodálkozik rajta. Ennél nagyobb azenzádója az, hogy maga a belügyminiszter és jelenlegi közoktatásügyi miniszter meg akarta gyilkoltatni a szerb parasztpárt vezérét. A dolog azért nem sikerült, mert az anarklsták vezetője, Herdgonja Rudolf nem váHalta a gyilkosságot és ezt levélben hozta tudomására a szerb belügyminiszternek. Herclgonjánek ez*» levele a szenzáció. A levél ugyanis Próticsnak, a szerb radikális párt vezérének a kezébe került és újságjában ezt lO én közzétette.
A levél 1921 novemberében kelt és többek közt e következőket mondja: Miniszter Ur I
Valószínűleg nem kapta meg 1921. okt. 21-iki levelemet, amelyet írtam önnek a amelyben az ön kezéből szármszó és Wild-ner úrtól hozzám küldött levél volt a válasz . . . Romboló céljaim dacára, nem tudtam magam rászánni a Rsdícs ellen való fellépésre, ö sokat telt az én érdekemben. Én ezt már Zágrábban megmondtam Wildnernek, megkaptam tőle az ön
felhiváaát a meggyilkolásra stb....... ..
Őszinte tisztelettel
Herdgonja Rudolf.
A levél négy konsternácíót keltett a demokratapárt körében, amelynek tudvalevőleg Príbicsevica egyik oszlopos tagja és való-aággal forrongásba hozta egész Horvátországban. A horvát lapok, kivétel nélkül, vezér-dkkben foglalkoztak a dologgal és azt követelték, hogy Prlblcsevlcset állítsák törvényszék elé. A nagy koncertbe beleazólt Radlcs Is. A „Slobodni Dom" c. Ispbsn vezércikket irt, melyben a legteljesebb elégtételt követeli msgának éa azt kívánja, hogy a Prlblcsevlcs által .az áll.mbiztonságról szóló törvény" alapján állilsák a törvényazék elé. (Ezt a törvényt tudniillik Prlblcsovicz alkotta és ennek alapján mintegy 17.000 jugoszláv állampolgár ellen folyik az eljárás.)
Cikkében elmondja Radici azt Is, hogy Pribicscvics már 1918. november havában el akarta tétetni láb alól. S ezt az eaetet Igy !rjn le:
,1918. november 20-án a zágrábi nemzeti tanácsnak délután négy órakor kellett volna ülést tartania. Már hat óra ia elmúlt, de a tagok nem jöttek öaaze. A Mark-téren az Qléaterem előtt nagy nép tolongott. Dalmát diákok, sokolisték, katonák. Röviddel \'6 óra után belépett Ante Pavlovica rendőr-parancsnok ki.érdében Pribicscvics és a kővetkezőket mondotta:
— Ilyen körülmények között képtelen vagyok elnökölni, mert nem lehessen tudni.,
Nem hallgattam tovább, mert hozzám lépett Lorkovici ée a kővetkezőket súgta fülembe:
— Vigyázz I mert ma feletted akarnak ítélkezni.
Tudtam biztosan, hogy miről van azó. Graja künn. Koracs, Duaan, Popovica bont tárgyallak Pribicsevlccael. Egész jól hallottam, mikor Pribiczevics a következőket mondotta :
1922. február 18
_\' Ma Radlcsot fel kell robbantanunk
is vele[6rökre végeznünk.
RőgtÓn odaszóltam nyugodtan és határozottan:
_ Mint hallom, nyíltan az én fejemről
tárgyaltatok. Hét csak kíséreljétek meg, de figyelmeztetlek benneteket, hogy 100 kilométernyire kórós-körül horvátok laknak és hn terveiteket végrehajtjátok, az lesz a nemzeti tanács legutolsó ténykedése.
Koracs protestált a terv ellen ás mindért ellene szavazott Dusán popovics is, dr. Audelinovics, aki ugylátszik az egész akciót vezette, gyorsan kiment és mikor visszatért félhangosan mondotta:
— Megadtam a jelet, széjjel mentek.
Ekkor hangosan mondottam:
— Szvetozár ne jétsx tóbbé a fejemmel, mert 24 órán belül a tied Is leröpül és Öuzes barátaidé.
— És miért nem vonod felelősségre pavlevicset és miért csak engem.
— Azért mert Pavlevics gyenge, de te ravasz vagy és gazember.
... Azóta két fa fél év mullott el — mondja tovább Radlcs. A napokban érkezett vissza Milica leányom Prágából. A vasúton egy nagyobb társaság utazott együtt, köztük két demokrata képviselő. A politikai helyzetül beszéltek és engem okoltak. Ekkor leányom füle hallattára egyik demokrata képviselő a következőket mondotta:
— Örök kár, hogy Koracs annakidején az ellen szavazott, hogy Radicsot el kell láb alél tenni. Ma már rend lenne..
Rádiónak ezen dkke még mélyebbé ásta az ellentéteket a szerb és a horvát nép között.
HHU5K.
- A» aj pápa kátssázaser Ürít adományozott a magyar asegányeknek.
Mielőtt Cstrnoch Jánoa bíboros hercegprímás hazaindult volna Rómából — mint nekünk onnan jelentik — XL Piua pápa bucaukihall-gatáaon fogadta 4a az alkalommal kétszázezer lírát adott át a bíborosnak azzal, hogy ezt az összeget Magyarország szegényeinek feUegitésére osszák azét. Ugyanekkora adományt juttatott a pápa az osztrák és a lengyel szegényeknek.
- Halálozás. Csáktornyáról vett ér-teaítéa szerint Danltx Sándor striddvári ny. áll. iakolal Igazgató folyó év január hó 28-án, hosszas betegeskedés után, életének 57. évében elhunyt. Benne Muraköznek egyik legtevékenyebb népnevelője szűnt meg élni.
- Hfik84a*k a határmegállapltó-hlzottaágok. Kassáról jelentik: Vaaámop délután \'Munkácsra megérkezett a cseh-•ilovák-magyar határldlgazltó bizottság. A bizottság olasz, francia tiaztekből, a magyar és a cseh-azlovák kormány küldötteiből áll. A tizennégy tagból álló határkiigazitó bizott-aág hosszabb ideig fog Munkácson tartózkodni és onnan irányítja a határkiigazitás ""unkáját. — Szombathelyről jelentik: A jugoszlávok által megszállott Vasmegye déli férzén a hatirmegállapltó-blzottaág níegkezdte "unkáját. Ebből a célból a szent-gotthárdi és muraszombati főszolgabírókat a halármeg-
állnpitó.bizottság Magyarszombatfára rendelte. Annyit már sikerült megtudii, hogy valami kis rész visszakerül a megszállt részekből, de b°gy a végleges határ£hol fog majd húzódni, illetékes helyről még nem szivárgott ki.
-___Z."-A1 KÖZLÖNY_
— Petőfi szobra megárkezett Kls-kunTálegy házára. Kiskunfélegyházáról táviratozzák: Petőfi Sándor szobra csütörtökön délben szerencsésen megérkezett Kiskunfélegyházára. A hatos szürke fogatot a nemzeti és városi színekbe burkolt sioborral a város határán Dóczy városi mérnök vezeté. sével a város bizottsága fogadta. Kiskunfélegyháza büszkeségét a városháza előtt harangzugis és a magyar Hi.rekegy hangjai mellett várta a város nagyközönsége, az iskola és a társadalmi egyesületok é» a helyőrség.
— Magyar zászlóval fogadott ro-\' mán miniszter. Az .Aradi Közlöny" február
2. száma Írja, hogy dr. Zigre Miklós román kisebbségi miniszter fényes kisérettel érkezett meg Nagyváradra, ahol nagy küldőtleég éa lovasbandérium fogadta. A vdradvidéki birtokosáig nagyszámban vonult ki a fogadtatása, az egyes kőiségek lakói és küldöttjei magyar nemzeti zászló alatt gyülekeztek a miniszter fogadtatására. A pályaudvaron Jonoa Demeter és Porum Nesztor birtokosok üdvözölték a minisztert, aki tornán és magyar nyelven válaszolt az üdvözlésre,
(z) Uránia. Szombat-vasárnap. Tar •an fia II. rásx.
— A vaaárnapl álarcosbál. A Székely Egyetemi Hallgatók álarcosbálja vasárnap este egynegyed 9 órakor kezdődik a Polgári Egylet dísztermében. Az estélyen a helybeli katonazenekar játszani fog. Az álarcosok felvonulása pont 9 óra 15 perckor kezdődik. A székely ifjak ma, szombaton este fél 8 órakor érkeznek a Gyékényes felől ér kező vonattal. Az álarcos-bál h-lyárait Páholy 500 K, családjegy (3 személyre) 150 K, sre-mélyjegy 60 K és karzati ülő 60 korona, jegyek az esti pénztárnál válthatók.
\' — Értealtáa. Az urinők kongregációja hétfőn, folyó hó 20 án délután 5 órakor a plébánia hivatalban gyűlést tart, melyre o fontos tárgyak miatt az összes tagokat megjelenni kéri a Vezetőség. „s
— A kolozsvári laprombolás. Kolozsvárról Jelentik: Az Ellenzék szerkesztőségének és kiadóhivatalának lerombolása ügyében a legerélyesebben folytatják a nyomozást A vizsgálatot Belescu ügyész és Popovics rendőrkapitány vezetik. A napokban Tanasescu belügyi államtitkár megjelent a rombolás színhelyén és a helyszíni szemle megtartása után jelentést kért a rendőrség Szerepléséről. A belügyi államtitkár felszólította az Ellenzék kiadóhivatalának igazgatóját, hogy jelentse bo a lap kártérítési igényét
— A Hivatalnok szerelem Klaka-nlxaán. Pintér Nándor kacagtató bohózata, mely a legutóbbi vasárnapon a Polgári Egyletben szenzációs sikert aratott, vasárnap délután Kiskanizsán kerül bemutatásra. A szerepeket ugyanazok a kitűnő műkedvelők fogják játszani, akik a Polgári Egyletben játszották. Az előndás tiszta jövrdclmét a kískeniisai népfőiskolai tanfolynm céljaira fogják fordítani. A népfőiskolai tanfolynm vezetősége a páratlanul érdekes műkedvelő előadásra Kiskanizsa égés* polgárságát meghívja. Előadás után tánc következik.
Horváth Olivér előadása a szabad lycenmbau. A szabad lyceumban vasát nap este Horváth Olivér ev. lelkész tart előadást Ethikai kérdések címmel. A kitünŐ egyházi szónok tudományos előadása Iránt igen nagy érdeklődés mutatkozik nem csupán közvetlen hiveí, hanem az egész kanizsai társadalom körében.
_
(x) Uránia. Hétfő kedd Mackó nr kalandja.
— Munkácsy Ecce homo ja Debrecené lesz. Déry Frigyes Bécsben élő milliomos, aki többmilliós adományt tett Debrecen városban felállítandó városi muzeuma javára, a napokban képgyűjteménye számára megvásárolta Munkácsy Mihály Ecce homo világhírű képét, amelyet néhány évig egy társaság Amerikában állított kl. Ilyenformán a Déry-gyűjteménybe kerül a Munkácsy-kép s végeredményben Debrecen város muzeumát fogja gyarapítani. Ugyancsak megvásárolta Déry Székely Bertalan legutolsó nagy képét: Zrinyi kirohanását.
— Feltalálták a törhetetlen üveget. Egy csehországi mérnök nagyjelentőségű találmányt fedezett fel. Sikerült feltalálnia a törhetetlen üveget. A feltaláló dr. Horák mérnök hosszú évekig tartó kísérletezés után állította elő most az uj üvegtipust, amely szilárdság tekintetében messze felülmúlja az eddig ismert valamennyi üvegfajtát. Az uj üveg még négyszázfokos hőmérsékletnél sem reped meg éa a másfél milliméteres uj üveg-anyagból készült lemezt csak a legnagyobb erőfeszitéssel sikerül a kemény talajon szétzúzni. Egyszeri leesésre az üvegtárgyakon semmiféle változás nem tapasztalható. Az uj üvegnek „Silex" a neve, nagy szalicium tartalmú, 98 százalékos kvarcból készült. Feltalálója főként konyhaeszközök gyártására akarja felhasználni, hogy lassanként kiszorítsa az eddigi használatban volt zománcedényeket. Az uj üveg ára legfeljebb háromszor akkora lesz, mint a közönséges üvegé. A találmány a világpiacra való bevezetését egy amerikai, svéd és cseh tőkésekből álló konzorcium intézi. Az Üvegipar körében természetesen nem a legkedvezőbben fogadták az uj találmányt, amely a törékeny üveg további gyártását némileg veszélyezteti.
(x) Aranyat, esttatSt áa brUllánaot « legmagasabb napi áron veaxek KOPÁR óráa éa ékszerész Nagykanizsa, Deák-tár 12. szám.
(x) Pánik a városban a elme annak a csodásan grandiózus filmalkotásnak, amely ma és holnap ketül bemutatásra a Világ mozgóban s a mely az amerikai filmipar dicsőségét és előrehaladottságát hirdeti s a mely a newyorki riporterek világából meríti témáját, melynek középpontjában egy hatalmas gorilla, illetve orangutang-majom áll s főszerepét a bostoni opera hi\'neves ballerínája, Ágnes Airete kreftlja, ki a bostonwiHei tavalyi szépségverseny győztese lett. Ezt a filmet látni kell.
(x) 1 pár nagy köve., szép brIIIlána fülbevalót magas árban megvételre keresek. Fried ékszerész, Sugár nt 3.
— Hlrc használhatjuk fal a hadl-kőlcsönkötvényeket ? A .Budipesti Közlöny" szerdai száma közli a pénzügyminiszter rendeletét, amely a magyar hadikölcsönkötv\'é-nyoken szenvedett árfolyamveszteségnek az ez évi kereseti adó és a mull évi nyereségtöbblet adókövetelése alkalmával való figyelembevételét szabályozza — A rendelet kimondja, hogy tekintettel azokra a közhltell szempontokból fontos érdekekre, amelyek a magyar hadiköl-csön cimleteknek nyilvános számadásra kötelezett vállalatok tárcájában való\' megtartásához fűződnek, az ebben az ügyben kiadott rendelettel kapcsolatban a pénzügyminiszter kivételesen az 1922. évi társulati, kereseti éa az 1Q21. évi nyereségtöbblet adó kivetésénél is m:gengedi, hogy a cim azoknál a nyilvános számadásokra kötelezett vállalatoknál, amelyeknek értékpapír tárcájában magyar h-«dikölcsön címletek (hadikölcsönkőtvények, vagy állami
Z«LAl KÖZLÖNY
1922. február 18.
pénztárjegyek) váimak, á<t a kUiCni\'özotel, amely euvfrlíl ezeknek a cinileleknek beszerzési Ara, illetőle* az 192J. 4vi mérleg össre-álliissánál aUpul ven árfolyama, másfelől azon értékelés közön mutatkozik, amelyek, ezeket s címleteket az 1921. évi mérlegben felvették, az 1922 évre vonatkozó kereseti adó klt-lS mitas jsvaslstlnak elkészítésekor figyelőmbe Tehesse, azaz levonisi téielképen elfonsdhassa — Falf aggasztották as erdálylBgy védi kamarák antonomláJát. Kolozs vérről jeleniik: A Gssctie Ardeslulu közli, hogy a kolozsvári ügyvédi kamara a napokban értesítést kspott, moly szerint rövldosen felfüggesztik valamennyi erdélyi ügyvédi kamara autonómiáját, feleletképen arra, hogy ozsk a kamarák egy fennálló törvénnyel szemben ellentállást tanúsítottak. Hogy véget vessenek egyszersmindenkorrs az erdélyi és a régi királyságbeli erdélyi ügyvédi kamarák között való nézeteltéréseknek, felfüggesztik a kamarák autonómiáját. Minden erdélyi ügyvédi kamara élére egy miniszteri biztost delegálnak. A kolozsvári ügyvédi kamara egyik vezető tagja •zzel az üggyel kapcsolatban s következőképen nyllatkosott:
— Ha a mai liberális kormány, ily módon srtulüli ,*z erdélyi kamarákat és kényszerít bennünket, hogy s régi királyságbeli licenciátusi ügyvédeket befogadjuk, akiknek Jogi képeaitésa egyenlő azzal, amellyel mi mint tlsőévas jogászok az egyetem tagjai közölt rendelkeztünk, ez a munkának és ss intellektuális hierarchiának példátlan semmibevétele volna. Ml erdélyi doktor ügyvédek csak az erő-szaknsk engedvo fogjuk eltűrni, hogy annyi é« nehéz munkával szerzett tisztünk méltóságát lábbal tiporják. Aradról Jelenlik: A kormány Moldovány Gyula aradi törvényszéki elnököt, az aradi ügyvédi kamara ügyeinek álvételéro kormánybiztosi minőségben megbízta.
(xj Uránia szombston és vasárnap Társán Ra 11 rész. Tarsan Ha a vadon királyává lesz • az őserdő állatainak különösen a szürke elefántnak segítségével ádás hsrcokst vív az őt üldöző sejkkel. Ellenségei Afrikábs csalják édesanyját, majd apját, as öreg Tarsant Is. A darab át van szőve a gyönyörű leánnyá nőtt Mlrjam és az állatokon uralkodó Korah idilli szerelmével.
A tztrkwiéttrt Ujlalussy Gyula Jclclöi.
Méhészek figyelmébe
Kiadó 6 darab taljann uj 3-u, 1 darab uj %-6t L* 7 darab t-a» O/siigos i*t>dnero
KAPTÁR
hoxtávaló ke t lakkal Bővebbet « Iap kiadóhlvataliban.
XXXXX XKK XX XX XX XX
■radatl ERFURTI ISzaltk. és virág- X
magvak!
mlitdonucmü gudaaigi X
vetőmag I
<« nématorsxágl .SkxnxÁioii takarmány-
répamagu
kapható:
Ország és Widder
M tskess és asfllumksMksa K*fyfcsslzM tro4S«t-Ur W JJ Kárlan alánlatot éa krlagyzMat II JJ
XXX XXX SCXX^X XX X XX
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, smig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
•J 17447/1921.
,Ctonka Magyaromig nam «fiiá#, Egáj» Magyararacig minyoriiig I"
Pályázati hírdatmany.
A nagykanizsai városi közkórház-nál megüresedett, a VIII. fizetési osztályba sorozott igazgató-főorvosi és a X. fizetési osztályba sorozott bennlakó segédorvosi állásra pályázatot hirdetek.
A pályázati kérvények a pályázó magyar állampolgárságát, korát, erkölcsi megbízhatóságát, az u. n. tanácskormány alatt tanusitott politikai magatartását, az 1883.1. és az 1876. XIV. tc. 63 §-ában előirt képesitését, valamint eddigi működését igazoló okiratokkal szerelendők fel.
A pályazatok legkésőbb 1922. évi március hó 8-án déli 12 óráig a városi iktató hivatalba nyújtandók be. Nagykanizsán, 1922. február 15. Dr. Sabján Gyula s. k.
pol|Arm.it«r.
Apró hirdetések.
,, ...........
Jómunkáa clpésxsegédet azonnali belépésre felveszek. Gycrgyák Pal cipész, Roz-gonyi ucca 2
Kertáa* azonnal felvétetik a palin) gardcsAgna U. N^\'ykanizsa.
Egy Jóháxból való fiu könyvkötő tanoncnak felvétetik Schless Testvéreknél. Ugyanot; exy hármas msdárkalitka — tenyésztésre alkalmas — eladó.
M^nkáalányok kerestetnek azonnali belépésre a Konzerv és Tésztagyárba. Jelent-kezni lehet vasárnap d. e. 10—18 óra között a gyárban.
Lapklkordók felvétetnek lapunk kiadó hivatalában.
ERTESITES.
ÉrtajíUm a n. 4. bólgyk&sttuéftt, bogy raiodaonamü
szalma-kalap
átvarrását, festését és vasalását
a legdivatosabb talmikra vállalom. Amidón aira kérem ami. kó!gyk.Jjön»4g*t, bogy megr«od«l4i<lt résuau* factuUnl aalvaa-kedjao, etóro ia blatosithatom, ho*y mir • modolíek magUWntóséail alkalma lo»a maggyótódol arról, hogy a legdivatosabb DÓI kalapok >iép klvltalben caak nálam késsQloak. A minták mir magtaklathatók.
TOTOLA LAJOS
kalapoimestar NAGYKANIZSA, EÖTVÖI-TtW 23.
VILÁG
moigóképszlnh&i
Erzaéhat tlráljli-tir, Szarut izillria ípllitihu
Telefon 74. Tel.fon 74.

Szombaton és vasárnap szenzációs amerikai fllmpremierl
Pánik a városban!
Filmregény a newyorkl újságírók és riporterek életéből 5 felvonásban. Főszereplő Ágnes Aires, a bostoni opera tagja és egy csoda gorilla-majom.
Kedden és szerdán
Shackleton délsarki expeditidja
Kedden és szerdán
. Páholy 22 K. ssöly« 18 K, I. hely 16 K. II Klóadisok hótkttaiup 0 éa fii 9 órakor, vaair- As ünoap-II. haly ÍZ korooa, III. b«ly 7 korona. || oapokoo fél 4, 5, 7 éa 0 órakot. Ponto. ktldái I
y
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonatzóíntézet
117.
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadóimat telÉn 78.
Nvomatett
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
laptula dooosok , Zalai é. GT.rmatl könrvnTomdáiáb«a.
íl-lk évfolyam
Nagykanlwa, 1922. lebmár 19. Vaaárnap
41.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SurbutMt <• HadóhlY.UI I Pő-ut U.\\n.
Megjelenik mindig kora reggel
PÖSZBRKESZTÖ t Dr. HEOEDÜS QYÖROV I
FBLELÓSSZBRKESZTÖI BODROOKÖZY ZOLTÁN
Bl«H«.t4.l Arak: Btáai *vt< ■« K. Fááért. H« K. In. 140 K. Egy hón » K. Ejj.. aaám ára S K
Megindultak a választási mozgalmak.
lövő héten ax egész országban gyűléseket tartanak a pártok. Feloszlott a középpárt - Kedvetlenség a kisgazdák közt.
Budapest, február 18. Az Andrássy-párt ma délelőtt 11 órakor értekezletet tartott, mely csak a késő esti órákban ért véget. Az értekezleten réaztvettek : Andrássy, Friedrlch, Sigray, Benlczky, Llngauer, Pallavlcinl Win-dlschgrfits, Weisa Kondrád, Tassler, Wirther, Ferdinándy, Rakovazky, Huszár Elemér, Hor-nyánszky és Somogyi István. Az értekezlet a párt választási előkészületeivel, a jogvédő Iroda felállításával éa az országbírói értekezlet ellen való állásfoglalás kérdésével foglalkozott. Az idő legnagyobb réazét a választási Qgyek tárgyalása foglalta le éi ugy határoztak, hogy a párt jelöltjeit Andrássy és Friedrich jelöli ki, ugyanők leaznek a választási harc legfőbb irányitói is. Az értekezletet hétfőn délelőtt 11 órakor folytatják.
Huszár Elemér rétsági volt képviaelő holnap Nógrádverőcén beszámolót tart. Útjára dktsérik: Rakovszky, Friedrich, Ferdinándy éa Lingauer.
A választási mozgalmakba a legélénkebben a Rassay-párt vetette magát. A független kiagazda és polgári párt holnap tartja Pécsett első nagygyűlését, melyen fel fognak szólalni Rassay, Méhely, Bárczy, Hegymegi, Kías Pál éa Nagy Ferenc. A párt itt Rádayval azemben Hammerly Imrét, a kereakedelmi- éa iparkamara elnökét állitja szembe, aki a baranyai választások idején ia csak jelentéktelen kisebbségben maradt a volt belügyminiszterrel azemben. A jövő héten Raaaayék Kaposváron bontják ki a zászlót és ezen a gyűlésen a fentieken kivül Drozdy éa Sümegi is réaztvesznek.
A következő vasárnap Nagykanizsóta tart a pátf megyei nagygyűlést. Nagykani-zaáról különben a napokban küldöttség keresi fel Rassayt, hogy felajánlja neki a mandátumot Tudóaitónk jelentése «zerlat Rassay a jelöltséget el ia fogadja.
A Magyar Szabadságpárt e hónap 19-éro nagygyűlést hívott egybe, melyet a rendőrség engedélyezett. Utólag ezen gyűlést a hatóság betiltotta. A betiltás indoka az, hogy a szabadságpártban a feloszlatott köztársasági párt szervezkedik. A párt a nagygyűlés betiltása miatt rendkívüli választmányi ülést hívott egybe, amelyen további magatartásuk felől döntenek.
Budapest, február 18. A közeledő választásokra az összes pártok erősen készülődnek és akcióba lépnek azok a politikai alakulások Is, amelyé az elmúlt két eszten-
dőben passziv magatartást tanúsítottak. Bethlen, akinek az egységes párt megalakítására vonatkozó kísérletei már igen régi keletűek, eredetileg is ázott az állásponton volt, hogy minél szélesebb rétegeket és minél több politikai árnyalatot vonjon össze a maga vezetése alá, hogy olyan többséget szerezzen magának, amely az erős választási küzdelemben ősszekovácsolódva\' hosszabb időre biztosítja az ő politikájának uralkodását. Ugy vélte Bethlen, hogy abban a táborban, amelyet maga mellé csatlakoztat, nem nélkülözheti a nemzeti középpártot — Tisza Ulván munkapártjának jogi utódját — és több ízben tett kísérletet abban az irányban, hogy a középpárt pdlitikusait a maga programjának megnyerje. Több Ízben keltek szárnyra az egységea párt megalakítására irányuló törekvéaek közben olyan hirek, melyek arrról szóltak, hogy a középpárt a maga egészében odaáll Bethlen mellé. Máakor viszont arról volt *zó, hogy a párt tagjai kiválnak a kÖzéppártbói és Így csatlakoznak egyenkint az uj egységes alakuláshoz. Pozitivebb formát öltöttek ezek a hirek Bethlennek éa a disszidenseknek a kisgazdapártban való egyesülése után, amikor arr4t volt szó, hogy az uj főispáni kart a régi politikai rutinnal éa politikai múlttal rendelkező munkapártból akarja a miniszterelnök regrutálni. Sokáig és hosszasan folytak a tárgyalások a támogatás irányában, mig végre ma a középpárt meghozta a dőntéat. Kimondta, hogy feloszlik éa tagjainak belátására bizta, hogy Bethlen miniszterelnök támogatására belépnek-e az egységes pártba, vagy pedig a Heinrich Ferenc vezetése alatt megalakuló polgári párt köbeiében támogatják-e a kormányt.
Az értekezlet, amely ezt a határozatot hozta, meglehetősen sima lefolyású volt. Az elhangzott beszédek — egy kivételével — mind Bethlen és a kormány támogatása mellett törtek lándzsát. A párt tradíciója éa múltja — mondotta az egyik felazólaló, Berzeviczy Albert — már eleve is kizárják azt, hogy akármilyen zászló alatt lép ki a porondra — ott ellenzéki állást foglaljon. Ez a kijelentés volt nagyjában summája az összes beszédeknek. r
A felszólalók egytől-egylg kijelentették, hogy Btthlen személye Iránt a legteljesebb és legnagyobb bizalommal viseltetnek. Meg vannak győződve politikájának hazafias col-
járól és tlsztaaágáról, meggyőződésének becsű-letess égéről.
Ezek után a felszólalások után Szét* Károly berekesztette a vitát és minthogy kimondott ellenvélemény nem hangzott el, as értekezlet egyhangúlag kimondta a párt feloszlását.
A munkapárti politikusok csatlakozása az egységes-párt Nagyatádi frakciójában nem váltott ki valami nagy lelkesedést. Nagyatádi hivei ugy érzik, hogy az uj és friss elemek betódulásával mindjobban háttérba szorulnak. A párt vezére, maga Nagyatádi ia hoaazabb ideje leszorult már az élről, amelyet hivei nem jó néven vesznek Bethlentől, ők aem tudják figyelmen kivül hagyni azt a politikai körökben^elterjedt véleményt, hogy Nagy. atádinak az egységes-pártban jó Ideig nem jut más szerep, mint az, hogy Bethlent a választások alkalmával támogatja a piactereken az egységes-párti mandátumok elnyerésében.
Az a hir is kellemetlenül lepte meg a kisgazdákat, hogy Bethlen állítólag harminc
a klagazaa-front meglehetős gyengítését jelenti. A pártnak az uj törvényhozásban remélhető számaránya sem mutatkozik ma már olyan nagynak, mint azt rövid idővel ezelőtt ia gondolták.
Olyan hirek is elterjedtek ma a pártban, amelyek még tetőzik a nyugtalanságot s amelyek arról azólnak, hogy Bethlen teljesen aláveti magát az alkotmányjogi értekezlet véleményének, amoly nincs kizárva, hogy a Wekerle-féle válssztójog mellett fog dönteni. Ez a megoldás teljesen ellentétben állna ugy a kisgazdák programjával, mint érdekével, minthogy ebben az esetben a azavazók tetemes része kiszorul a választójogból. A szavazás pedig nyilvános lesz.
Meghalt a vezérkar főnöke.
Budapest, február 18. Berzeviczy Béla altábornagy, a vezérkar főnöke tegnap este uri-utcai lakásán meghalt. Halálát súlyos azivbaja okozta. A kerepesí-teraetőben a város díszsírhelyet ajánlott számára.
Ausztria segítése.
Bécs, február 18. Most, hogy az angol, cseh és francia kölcsön után Olaszország is nagyobb hitelöaszeget hajlandó nyújtani Ausztriának, más államok ia felajánlják eeglt-aégüket. Osztrák diplomáciai körök szerint legújabban Dánia és Hollandia Is tettek kölcsőnajánlatot Ausztriának. Ugy mondják, hogy az olasz kormány a kölcsön ellenében igényt tart az ausztriai vizlerők kihasználása terén koncessziókra.
Uránia Ma TARZAN FIA II. rész Uránia
_2_
Ax Ébredő Magyarok plakátja.
Budapest, február 18. Ax ÉME
a napokban plakátot ragasztott kl Budapest utcáin, melyben többek közt ez áll:
4 Az Ébredő
Magyarok tevékenységét a nemzetgyűlés eddig guiabakötőtte, de most felszabadult ét ha másként nem, halottakon keresztül fogunk érvényt szeretni akaratunknak, mert vannak olyan bűnösök, kik a fizikai halált is megérdemlik.
A plakátra vonatkozólag Klebelsberg belügyminiszter a következőkép nyilatkozott:
— A leghatározottabban mondhatom, hogy semmi nyugtalanságra nincsen ok, mert a kormány egész erejével és súlyával Őrködni fog a jogrend és közbiztonság zavartalan fönntartásán. A kormány ismerni fogja kötelességét mindenkivel szemben és a jogrend veszedelmeztetését nem fogj* megengedni. Az ébredők minapi plakátjának eltávolítása ■xéri nem történt meg, mert az ügyészség nem talált benne inkriminálni valót, legfeljebb kihágást.
A bécsi gobelinek.
Bécs, február 18. Legutóbb azt a hírt terjesztették, hogy Anglia elismeri az elzálogosított gobelineken Magyarország igényét. Ezzel, szemben Illetékes helyen azt közlik, hogy a hír téves. Az angolok egyelőre csak felvilágosítást kértek, hogy megiimerjék annak bizonyítékát, hogy van-e Magyarországnak jogigénye. Azt azonban már közölték, hogy a gobelinek, ha zálogul el is fogadják, továbbra is Ausztriában maradnak és az angol kormány csak egy részét foglalja le. — Az osztrák kormány egyébként még nem válaszolt arra a jegyzékünkre, mely az elzálogosítás mlstt tiltakozásunkat jelentette be.
Bonomit ismét leszavazták.
Róma, febr. 18. Bonomi miniszterelnök a kamara tegnapi ülésén 107 szavazattal 297 ellenében ismét kiaebbségben maradt.
A nirvánás asszony.
IrU: UJIaluuy Oyula. III.
A axeansxon tényleg jó médiumnak bl-xonyull.ro, ■ ssellemldéxéenél pedig egyene-een meglepetést keltettem.
Mikor > szellemidéző egyik ősömet hívta megjelenni, helyette ős-szellemem jelentkezett.
— A te ős-szellemed vagyok — mondott. — aki m \'r évezredek óla élek. Síép asszonyok gyönyörű testiben voltam azellem, kiknek bűnei folytatódtak évszázadokon keresztel. A gyönyör, a kielégített vágy szelleme voltam. Csak élvezetet adtam, aoha nem bűnhődtem, nem vezekeltem. A szerelem bibortemploméban őrökké égő mécses voltam, melynek lángját asszonyok éa leányok rejtett vétkei táplálták. A bűnhődés nálad kezdődött. É. te sreovedsz éa szenvedni fogsr. Szenvedésed átvándorol másokba éa azok szenvedésének láttára feltornyosulnak fájásaid. Puazliló lélek leazel éa pusztításaidon kereiz-tül pusztulsz el.
— Dermedten hallgattam a rettenetes .savakat, amelyek rám olvasták a végzetet. Lelkemben a borzalom folyama áícsepoll a gátakon éa ai isronyodáa örvényébe aodort, hogy ott haláltusát vivjak esztendőkön át a
Reménytelenséggel. Elém meredt * "Mtowt golgota utja, melynek stációi közül pedig már aokat megjártam.
— Felzavart idegekkel tohanlrm el a
M>.v . .WJíiUttfvSli
_ZALAI K0Z10NV__
Nyugtalanság a Felföldön.
Prága, február 18. A N\'rodny Li.ty jelenti Kassáról, hogy ott a legutóbbi napokban n lengyel-tót légió lőbb tagját letartóztatták, kőztük Ungert, az úgynevezett lengyel-tót köztársaság elnökét la. A letartóztatás azért történi, mert a rózsahegyi lőporraktárt a lovegőbe akarták röpíteni. A tót légü szintén részes volt a merényletben, két tagjat le ía tartóztatták, kik mindent bevallottak. A kassai katonai fogházba szálli tolták őket.
A korona Zürichben.
Budapeti, febt. 18 Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor)J—.77\'/s. osztrák korona: —15, az oazírák bé veg-
rrtt bankjegyé pedig — 8 azantim.
— A Kath. Legényegylet Jelmezestély.. Jövő vasárnap, faraangvaaárnap tartja meg hagyományos, régi szokáa azerinti farsangráró mulatságát, a Jelmeicstilyt a Kath. Legényegylet. Dacára a rendkívüli mulatság összetorlódásnak, mégis kellemes hatáat keltett lapunk szerdai számában e tárgyban közölt híradás, mert az a körönaég, amelyik az egyszerű, hálias jellegű mulatságot jobban azereti, mint a nagy reklámmal előkésritett „estélyeket", szivesebben vesz részt az olyan mulataá^on, hol barátságos, otlhoniaa hangulatban töltheti idejét éa még hozzá elég azellemi szórakozásban is részesül. Ez jellemezte mindig a Legényegylet jelmez-eelélyét, hol a nemes azórakozáa mellett a szépnek is meg volt a maga tábora. Az idei estélynek különösen érdekes szint fog adni a tornáazszakosztály bemutatkozáaa, ami bár elsősorban a sportembereket érdekli, de a nem aportembereknek la érdekes látványul fog szolgálni. A rendezőség annak közlésére kért fel bennünket, hogy az ülőhelyek vásárlása már hétfőtől (20-tól) kezdvo a^Schless testvérek papirkereskedésében csekőz&lhető.
- S • - - -
táraaságból. Bftemetkeztem szobáin négy fala közé. Ugy éreztem kiszakadtam a világból és uj dimenziók közé kerültem. A tér és az idő végtelen volt, a percek örökkévalóságok. S minden, minden megszűnt rám nézve, emí szint adhat, derűt hozhat. A sötétségbe egyre mélyebben zuhantam és ujabb feketeaégek merültek fel előttem.
— Az éjszaka halott hideg csendet font körém. Az álom messze elkerült és surranó bokáju hírnökei még csak a láthatáron sem tűntek fel. Nyitott szemekkel vártam a reggelt.
Végre hajnalodott....
. .
— Haragoa pirban túrta fel magát az ég peremén a nap. Egyre magasabbra öklö/U fel aranytányérját. Sugarai már melegen ci rógatták a fák friss tavaszi rügyeit éa beragyogták a hegycsúcsok még hóval fedett bérceit, hogy n tavaaz pazar sxinpompájába fénylő cikkázásokat lopjanak.
— A szanatórium életre kelt. A délelőtt gyorsan telt cl. Elérkezett az ebéd ideje, amikor találkoztam a azellemidézővel és hipnotizőrre), dr. Fekete Tivadarral.
— .Félve és mégis csodálkozva, azzal a különös érzéaael kezdtem a társalgásba, mint aki v.l.mi nagy titoknak jött a nyomára és amely titoknak felfedője az a férfi, "akivel moat társalgók. Szavaim csáknem remegtek éa teatemen borrongás futóit végig. A két nagy fekete szem rámsiegeződött, villámló
_1922. február 19
A Kereskedelmi Alkalmazottak Egyesületének estélye:
(Saját tudósítónktól.) A Nagykktólaal Kereskedelmi Alkalmazottak Egyeeülete szombaton eate a Polgári Egylet összes termetben 8 órai kezdettel tánccal egybekötött ífclkírd estélyi rendezett, mely az Idei faraang egyik legjobban sikerült mulatságai közé sorolandó. A kereskedők estélyét különösen az az előadás tetto felejthetetlenné, melyet N.gyka-nizaa legjobb műkedvelői nyújtottak az oraxá-gos sikereket aratott .Deirecenie kim mennf cimü 3 felvonásos daljátékban. Komoly kritikát ia elbíró színielőadás volt ez, melyet a szereplők páratlan rátermettsége, a gondos kidolgozás, rutinos rendezés és pompás zene-kiséret akármelyik vidéki színtársulatnak becsületére váló előadásban hozott színre.
A azereplők egytől-egyig élvezetea ala-kitáat nyújtottak. Nagyobb azerepelkkel zugó tapsokat kaptak Ungár Rózal, Eppinger Manci, Fürat Bözsi, Kremzier István, Sáfrán Ferenc, Krausz Vilmos, Weiazfeld Nusi, Vidor Imre, Somogyi Ferenc. Táncazámokksl tűntek kl Pléh Ilonka, Pléh Margit éa Schweiger Nusi. A rendezéa éa betanitáa Szabó Pista érdeme. Mig az énekazámok vonzós alkere Ketting Ferenc polgári iskolai tanár fáradhatatlan buzgalmának eredménye. Ketting tanár a zenekar bravúros fegyelmezésével és a három felvonásos daljáték pompáé énekszámainak betanításával ismét szaporitotla nagykanizsai sikereinek számát.
A kitűnően sikerült színielőadást tánc követte, melyen a kanizsai kereskedővilág előkelőségei csaknem kivétel nélkül réaztvct-tek. Számosan jelentek meg a mulatságon más társadalmi rétegek kitűnőségei is.
Mint értesülünk, a színielőadást kedden este megismétlik.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország : mennyország 1
fekete fénye belém mélyült. Testem remegése elcsendesült, ugy éreztem gyengül akaraterőm és más parancsoló\' akarásnak ad halyet. A férfi teljesen úrrá lett feleltem.
— Asszonyom — mondotta — ugye megijesztették a szellemek ? Hát bizony ijesz-tős őssszelleme von, no de ne féljen, majd én megvédem magát.
— És e naptól kezdve atyáskodó barátság fejlődőlt kl közöltünk. A fekete férfi — az egyszerű bakaruhás, mélynézéaO önkéntes állandó kísérőmül szegődött. Most már együtt kóboroltuk a tavasz pompájában frissülő bérceket, ax üde pázsitos völgyeket, hol súlyos tőgyü tehenek legelték a duzzadt füvet. Mély hallgatáaban, ütemes járással jártunk be nagy távolságokat, kapaszkodtunk fel a hegyeken, csaknem az égig. Csillag-fényea estéken pedig kelten néztük a fényes égbolt misztikus birodalmát, mely tündéri fényessége mellett is mélységes rejtély.
— Együttlétünk napok alatt barátsággá Izmosodott, már a hűség is belekeveredett, de távol o háttérben valami félelem húzódott meg. Éjszakánként be-betört fegyvertelen álombirodalmamba a feketeazemü ember és felriasztotta barátaágunk pihenő rladózását. Ilyenkor máanap kerültem a találkozást. Betegséget, roaszullétet tetettem. A két fekete arem azonban kiparancsolt szobámból és ér. alázkodva kerestem fel a fekete embert.
(Folyt, kőv.)
1922. február 19
Amíg nincsen későn I
Forr, sistereg társadalmunk túlfűtött kazánja és nincs, ki a szelepet felnyitva, a feszült atmoszférát lelohassza.
Merre megyünk, hova jutunk igy ?
A nagy világbirodalmak összeomlásának is ez a titokzatos és még nyilt dübörgés volt első bejelentője.
A mi országunk is sajnos útban van a katasztrofális megsemmisülés felé.
A nemzet nagy Géniuszai hol vannak, miért késnek? Harsogó harsonáiknak szavát nem halljuk egy élő ajkon sem visszhangzani.
A leszünk fogalma kihalt? Kiégett minden magyar lelkéből?
Csakugyan csak voltunk?
Vagy a nagy határjelző oszlop, mi egy ezredév között állt, ledőlt?
Telve víziókkal, látom a mult minden bánata mellet a jövő kétségbeejtő keserveit.
Az élet az emberek tennészetadta joga, mintha letért volna az igaz útról, bele tévedt egy sötét labyrinthba, melyből hiába keresi a kiutat.
Gond és mámor, kin\' és gyönyör, nyomor éa tobzódás, pancm et circenses, fertő, fény és pompa, könny és kacagás, ezek az útjelzői annak a már nem is hosszú útnak, a hová igy indulva előbb, vagy utóbb, de el kell érkeznünk.
Mintha a Krisztusi világrend nagy, hatalmas, mindent betöltő világossága elvesztette volna erőforrásait s a fékeveszett morál nélküli ember össze-dönteni akarná annyi Ősök minden alkotásait 1
Nem és ezerszer nem, az a magyar, ki ma annak vallja\'magát.
Nemzeti kultusz, ideál, géniusz, — mely eddig világított — lefutott volna az égről?
Minden mi e népre a legnagyobb borúba is fényt vetett — elsötétülve.
Letargia, vagy mesterséges narkózis szállta meg az embereket?
Hiszen minden ember él, jár és néz, — mégsem.
Az elet most tyíetés, a járás imbolygás ; ha nézne, látna is, de szeme nyitott és megy mégis feltartóztatlanul szomorú végzete felé.
Ha álrtiatlan éjjeken hallom is a fényes termek hangos tobbzódását, ha fülembe zsong az éhezők szivtépö jajkiáltása, nem akarom, nem tudom hinni, hogy ez a ma az igaz s a mult letűnt délibáb csupán.
Kenyeret és munkát zúgja orkán-szerüen a tömeg odakünt, mig bent a fényes termek lakói tivornyát ülnek.
Hatalmas Isten! Nyisd föl szemeiket, lássák, hogy a zsarátnok édes Hazánk szent hajlékának ereszét nyaldossa, a vad hullámok elsöpréssel fenyegetnek s ti urak,. ti nagy és jómódúak, tudtok, nyugodtan aludni »zért ?
Jól esik a tánc, a zene? ez ai Augusztusi pompa és fény? Atdorbé-»olt kellemes eitéken jut-e eszetekbe,
KÖZLÖNY
hogy kint hull a hó? s bár fehér leple mindent eltakar, de elolvad és a ti vétketek, szennyetek ott marad; — a nép éhezik, fázik, rongyos, bele kell hogy harsogjak mulatós éjszakátokba vagy még mindig nincs, ki megálljt kiáltson szegény Hazám? I
S aztán, ha jönne majd a nagyszerű halál, volna-e egyeteknek is becsületes, nyilt bátorsága odaállani a sirhoz, mely népet takar el — és a búcsúbeszédet mondva átkozni a sorsot, mely a nép bukását okozta?
Hazudna, mert a sors nem igy és nem ezt akarja I
Elég volt a vigság — a nyomor is kicsordul márl Gondolkozzatok I Két tál ételekből juttassatok egyet az éhezőnek is, mert átkozottul keserű lesz a kijózanodás,ha a nyomort tovább tűrni nem leheti
Nyissátok meg bőségszaruitokat, adjátok meg nyomorgó embertársaitoknak az élet lehetőségeit s te magyar és magyar, ki egymással farkasszemet nézve állsz c nagy cirkusz porondján, feledd el mi eddig volt — a széthúzást — egyesüljetek, mig nincsen későn, a Haza mindenekelőtt 1
Kozáry Jenő.
hírek.
— MnrconI meghalt. Londoni híradások szerint a drótiatan távíró feltalálója, Msrconl Gugtiel 48 éves korában hirtelen elhunyt. A kiváló feltaláló a legutóbbi IJóben nagyon sokat foglalkozott .a fényképeknek dróttalan uton való továbbításával, de ezlrányti munkájának befejezésében megakadályozta a kérlelhetetlen halál.
— Nagykanizsai fSIdlgényléaek. Megirtuk annak idején, hogy a földbirtok-reform törvény alapján Béniik Ferenc és társai igényt jelentettek be a herceg Batthyány-Strattman-féle nagykanizsa—mirslel birtokra és az 1920. évi 36. t.-c. alapján a megváltási eljárás megindításának engedélyezését kérték. Az Országos Földbirtokrendező Bíróság az egyezség megejtése végett tárgyaló bizottság kiküldését rendelte cl, melynek elnökéül Szabó Győzőt, a nagykanizsai járásbíróság helyettes vezetőjét nevezte ki. Utaaitotta, hogy előre meghatározott időben az egyezkedési tárgyalást tartss meg. A tárgyaló bizottságot alakítsa meg és az illetékes gazdasági felügyelőséget és érdekelt községek képviselőtestületeit hívja meg- Az eljárás most már tehát az, hogy a megbízott bíró a földigénylőket össsze írja és ennek befejezésétől szá* mitott 30 napon belül megejtse az egyezkedési tárgyalást. Az igénylőket hatósági idézés utján fogja megidézni.
— Eaklivő. Szemző István és Saly Lujzika folyó hó 13-án tartották esküvőjüket Martonvásáron.
— A ma aatl álarcoa-bál. A farsang első álarcos bálját rendezik ma este a Székely Egyetemi és Főiskola! Hallgatók a Polgári .Egylet nagytermében. A városszerte különleges érdeklődéssel várt bál este regyed 9 órakor kezdődik. Az álarcosok diszfelvonuláaa pontosan negyed 10 órakor történik meg. A bálon csak meghívottak jelenhetnek meg.

SÓSBORSZESZ
1 kis thr«o ára . 1 közép Uvofl éra 1 nagy Üveg Ara
K M
K 100
K aoo
Mindenütt kaphatói
— Debrecenben megfagyott egy házaspár. Debrecenből jelentik: A több, mini egy hete tartó szibériai időjárás Debrecenben emberéletet is vett áldozatul. A Péterfautcn 60. számú ház házmesteri szobájában eszméletlen állapotban t.tlálták Szabö Lajost és feleségét. A nagy nyomorban élő házaspárt már napok őta nem látták n lakók, miro bementek a lakásba. Ax asszonyban még volt némi élet, de a férfi teste már teljesen kihűlt és hslott volt. A szerencsétlen házaspár a f.ukasorditó hidegben megfagyott. Az asszonyt körháiba szállították, de életben maradásához nincs remény.
— A nagykanlzaal Úrasszonyok Congr©gátlója folyó hó 26-án este 8 órakor a Keresztény Otthon termeiben a CongTegatió jótékony céljaira családias jellegű f.irsang-eati mulatságot rendez, melyen a tagok állal meghívott vendégeket sziyesen látja. Az est folyamán teával, enni és inni valókkal fognak a lendező hölgyek vendégeiknek kedveskedni, n falatozás közben leendő szórakoztatást pedig a színpadról fogják nyújtani. A programot Schubert dalok, irredenta szavalatok, táncszámok és a .Mostoha" cimü kedélyes bohózat alkotják. A rendező-aég kéri a Congrcgalió összes tagjait, hogy holnap, hétfőn délutáni 5 órakor a plébánia hivatal melletti társalgóban megjelenni szíveskedjenek.
— Keresztény Tisztviac lőnok tea-eatélye. 16-án tartották o Keresztény Tisztviselőnők zártkörű estélyűket impozáns keretben. Ami az estély nívóját emelte, hogy a 6. gyalogezred szalon zenekara játszotta a táncoló pároknak a bostont, csárdást *>b. Mily jól esett a szemnek gyönyörködni, hogy sürögtek, forogtak ezek a kedves, bájos kis tisztviselőnők. Boldogok voltak, hogy ők is egy kissé szórakozhatnak, a sok munka után. De meg is érdemlik a dicséretet. Nem szabad elfelejtenünk Agh Gyuláné énekszámát és Frűttök Tivadar mesteri tilinkó játékáról, kiket a közönség szűnni nem akarój tapssal honorált. Külön dicséretet érdemelnek Mágot Vilma elnöknő és a kedves rendező hölgyek a rendezésért.
— Zágráb 600 müllóa kölcsön.
vesz fel. Heinzcl, Zágráb polgármestere s községi beruházásokra vonatkozólag egy expozét terjesztett a város pénzügyi bizottsága elé, a mely szerint 600 millió kölcsöwo van ssttk-ség a végből, hogy a vAros adóságait kifizessék, munkásházakat építsenek, az utakat és tereket rendbo hozzák és a villamos központot kifejlesszék. A polgármester felhatalmazást kért arra, hogy e kölcsön felvétele végett svájci angol és amorikai pénzintézetekkel tárgyalásokat kezdjen. E fölhatalmazást mag is kapta azzal, hogy egyben belföldi intézetekkel is kezdjen tárgyalásokat.
Uránia
Hétfő Kedd
Mackó ur kalandjai
Hétf6
Uránia
j__
— Előkéaxtlletek a génnai konferenciára. A pénzügyminisztériumban és a kereskedelemügyi minisztériumban szorgalmas adatgyűjtés folyik a génuai konferencia számára. A minisztériumok a gazdasági érdekeltségekhez kérdőiveket küldtek ki és a kérdőivek alapján beszolgáltatott adatok felhasználásával fogja a \' magyar kormány a génual konferencia számára előterjesztéseit előkészíteni. Hir szerint a kormány Szcitovszky Tibor kereskedelemügyi államtitkárt akarja a Génuába küldendő magyar delegáció elnökéül megnyerni. Tudvalevően Szcitovszky képviselte a magyar kormányt a portorosei konferencián is, Hir szerint az egyes gazdasági érdekképviseletek is felszólítást fognak kapni a génuai konferencián való részvételre.
(x) Uránia. Előadás kezdete 3, 5, fél 7 ás fái 9 órakor.
— Gyászrovat. Az isteni gondviselés erős próbára tette néh. Magyar Ferenc családját. Február 5-én temették el édesanyjukat őzv. Magyar Ferencnél, egy hétre reá február 12-én pedig fivérüket Magyar József városi kézbesítőt és ma egy héttel később pedig sógoruk Windt József férfiszabómester halt meg hosszas szenvedés után 42 éves korában. A megboldogult temetése hétfőn folyó hó 20-án délután 4 órakor lesz a rom. kath. temető halottasházából. A mélyen sújtott család iránt, akik ily erős próba alá veltettok, a részvét általános.
— A József Királyi Herceg Szanatórium Egyesület 1922. február 4-én rendezett nóta-estélyén felülfizettek: Magyar kir. államrendőrség tisztikara 590, Dr. Darás László, Transdanubia r.-t. Vallis Ágoston, Pollák M. Emil 500-500, ujnépi Elek Ernő 400, Nagykanizsai Katholikus Legényegylet, Bogenrieder Frigyes 250—250, Mihályi Sándor gazd. felügyelő Zalaegerszeg, dr. Kiss Elemér, Sóhneller Sándor, Barthos Gyula, Pentz gyógyszerész Kiakomárom, Péczely László, Weisz Tivadarné, Berényi Elek, Ro-senfeld Józsefné 200—200, Weisz Ernőné, Szintai Jenő kalauz 150—150, Pátria pótkávégyár, Armuth Sándor és Fia, Tóth Zoltán, Kövess Jenő, Hirschler Ferenc, Fábián Miksa, Grünhut Henrik né, Dédey Sándor, Faics Lajos, Győrffy Imréné, Szegő Gyuláné, Blumenachein Vilmosné, dr. Neumann Edéné 100-100, Goffmann Henrik 70, Buksz Oszkár Bálint Gyula, Krátky György 60—60, Hirschl József, Szegő Pál, Hirsch Oszkár, Milhoffer Kálmán, Ötvös Emiiné 50—50, Eperjeay Gábor 30, N. N., Sáfrány 20, Kaan Irma 10, N. N. 6, N. N., N. N. 2 korona. Ezen adományokat hálásan köszöni az elnökség.
— A népkönyvtárban ma délután könyvkiadás nem lesz. A könyveket, melyek ma visszahozandók volnának, a jövő vasárnap kell beadni.
(x) 1 pár nagy köves, szép brilliána fülbevalót magas árban megvételre keresek. Frled ékszerész, Sngár-nt 2.
ZALAI KÖZLÖNY
Zsoldos tanintézeti
muM rju n »•»•<" I
Mri . Ugjobbu Unit ÜS m«AavtsJgá*™-
Vtdékleknek levelező oktatja I
(p^lilii, nMgiohMsoil.tr. Irt UolSoyvok slspjlo |
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt héten az anyakönyvi hivatalban a kivetkező bejelentések történtek: Született: 6 flu, 7 leány. Házasságot kötöttek ; Frank József sütő-aegéd Horváth Máriával, Boros László városi számliszt Vucsák Margittal, Szabó Ferenc napszámos Horváth Annával, Holl János kocsis Tamás Terézzel, Vébér János földműves Sneff Juliánnávai, Gráf Ernő magánhivatalnok Floigl Matilddal, Szeltl Rudolf gazdálkodó benedekfalvai Detrich Ilonával, Hanzaalica Sándor áll. rendőr Nóvák Rozáliával, Knausz Józaef földműves Horváth Terézzel, Ball Ferenc földműves Horváth Katalinnal, Vellák Boldizsár földműves Veszter Erzsébettel, Kummer György kőmüvessegéd Horváth Annával, . Magyaróay latvén lakatoa segéd Fider Máriával. Elhatlak: őzv. Muazti Józsefné Szabolics Rozália 64 éves szervi szivbaj, Hokman Máris 2 éves gümőa has-hártyalob, Szálpéter Leibiachné Frenkel Schifra 37 évea bélcsavarodás, Jámbor Józsefné Meszerics Katalin 45 éves tüdőgümőkór, Gödinek Katalin városi azegény 82 évea aggaszály, Horváth József vároai szegény 83 éves aggaszály, Csalókl György vasúti főkalauz 44 évea szívszélhűdés, özv. Kaschmltter Andrásné Marhlonlnl Terézia 86 évea végelgyengülés, Sávoly József 1 éves tüdőhurut, Grünbaum Manó kereskedő 77 éves agyszél-hüdés, özv. Szűcs Győrgyné Munkácsi Anna 72 éves aggkori végkimerülés, Plánder György földműves 59 éves veselob, Gaál Istvánná Sipos Rozália 64 éves gyomorhurut, Fáboa Magdolna 6 napoa csecsemősárgaság, Horváth József 6 éves schsrlstlna, Ziegler József házmester 57 éves influenza, Grétz Ferencné Filák Rozália 48 évea szerviszivbaj, Szinkovics Anna 17 éves tűdőgűmőkór, Herczeg Mária 20 hónapos agyhirtyalob. Marton Erzsébet 18 hónapos vörheny, Heron Péter napszámos 82 éves aggaszály, Bedő Rozália napszámos 29 éves tüdővész, Hugó Erzsébet napazámoa 83 évea aggaazály, Varga Antal 8 hónapos ránggörca, Horváth Rozália 5 éves vörheny, Hárd! Sándor földműves 22 éves tűdőgyuladás, Snidár Katalin városi szegény 87 éves tüdővérzés Czédula János 70 éves aggaszály.
(z) A Zalamegyei Geidaaágl Takarékpénztár Részvény társaság Nagykanizsán értesiti t. részvényeseit, hogy a legutóbbi tőkefclemelés alkalmával jegyzett eredeti részvények az ideiglenes elismervények ellenében a rendes pénztáriórák alatt átvehetők.
(x) Uránia. ElSadáa kezdete 3, 5, fél 7, é. fél 9 órakor.
1922. február 19. -■---;--
— A Keresztény Sxod állata Kgye a Illet Ifjúsága ma délután 7 órai kezdetteI tánceMilyt rendez, melyre a rendezőség ezúton hívja meg a tánciedvelő fiatalságot.
(x) Uránia. Előadáa kexdete S, 5, fél 7 ée Ml 9 órakor.
— KSztl.stvl.elők közleménye.
Felhívjuk tagjainkat, hogy a február havi kedvezményes liszt és cukor a kővetkező sorrendbe osztatík kl. Folyó hó 20-én hétfőn nyugdijssok, 21 én kedden városi posts, 83 in szerdán tantestületek, 3á-én csütörtökön városháza, rendőrség, 25-én pénteken vidékiek, 26-án szombaton kishivatalok is az elmaradottak. — Felkérjük tagjainkat, hogy a járandóságaikat a kitűzött napon vigyék el, mert 28-a után nem ál módunkban azt kiszolgáltatni. M. K. F. T. és E. Sz. üzletvezetösége.
(i) Shakleton meghalt. Sir Ernest Shakleton, amint egy montevldeol távirat jelenti, január 15-én Queat nevü hajóján mell-azoruláa következtében meghalt. — Shakleton, a világhírű déUerki utazó, akinek halálhirít a fenti szűkszavú montevideol távirat közli, Írországban született és negyvenötéves korában fejezte be dicsőségteljea eredményekben gazdag földi pályafutáaát. Halála alkalmából, amely mélységes gyásza a kulturának, kötelességet vét teljesíteni a Világ-mozgó, amidőn kedden és szerdán bemutatja a nagy felfedező és sarki utazó legutolsó expedíciójáról készült összes felvételeit 5 felvonáson át. Ezen legutolsó expediciói. csak részben sikerült, mert hajója elpusztult s 6 táraalval együtt az Elefánt azigetről csak nsgy bajjal tudott megmenekülni. — Ma vasárnap még a „Pánik a városban" iesz bemutatva.
(x) Aranyat, ezttatöt és brllllán.ot a legmegaaabb napi áron vessek KOPÁR órás és éksxeréex Nagykanlua, Deák-tér 12. sxám.
(z) Uránia hétfő, kedd: Mackó ur kalandjai, a legbájosabb magyar film, mely Sebők Zsigmond meséje alapján azzal az erkölcsi célzattal van feldolgozva, hogy megmutassa : mennyi humoros ellontétbe kerül n vidék egyszerűsége és naivsága a város rafinériájával szemben a az ellentéteket hogyan oldja meg két parányi gyermekszív meleg szeretete. Gyermekeknek feledhetlen gyönyörűség, felnőtteknek könnyeket fakasztó numoru szórakozás. Msckó ur Tihsnyban, balatoni utazása 1
A tőzsde magánforgalma.
Budapest, február 1 . Dollár 670, Osztrák 10\'/,. Bécsi kifizetés 10\'/,.
A szerkesztéséri Ujtalussy Gyula felelős.
Nyilt-tér.*) Nyilatkozat.
Ezennel kijelentem, hogy feleségem Garzo Mátyásné szül. Szíjártó Teréz által fentlevő illetve cszközlendő követelésekért felelősséget nem vállalok, azt ki sem fizetem.
Garxó Mátyás.
*) A« o rovatban közvitákéit aom a swkoaatísÍK, vem a kiadóhivatal felelősséget nem vállal.
Felhívjuk a nagyérdemű közönség figyelmét, hogy gyárunkban cementaxakmába vágó összes munkákat vállalunk, ugy a helyszínen, mint gyártelepünkön a legkényesebb igényeknek megfelelően. Készítünk elsőrendű anyagból legolcsóbban és legtartósabban betonhldakat, itató, sertésvályukat, jászolokat, kut-gyilrliket, kntkávákat. Elvállalunk alr-boltozást, slrsxegélyezéat és gyártunk tartós és csinos kivitelű sírkereszteket. Raktáron tartunk saját gyártmányú sima ós virágos cementlapokat és xalndelyeket.
Állandó raktárunk van elsőrendű portland cementből.
TOMASITS és KOVÁCS
cementAruiparosok KIRÁLY-UTCA 31-33. SZÁM
Egy szak- 6s egy gyakoroltabb segéd-munkás azonnal felvitetik
Cégünk mindkét tagjának évtizedes gyakorlata és munkássága felbátorít bennünket arra, hogy a vevőközönség bizalmát és pártfogását kiérdemelje annak felemlítése mellett, hogy üzemünkben és elvállalt munkáinkban munkásainkkal együtt dolgozunk és így munkánk meg-blzhatóságát ojlenőriznl tudjuk.
VevtfközönsésOnknek árajánlattal is költségvetéssel ugy lavélileg, mint gyártelepünkön díjtalanul szolgálunk.
A nagyérdemű közönség és iparos társaink szíves pártfogás*! kérjük.
február 19.
Látogatás egy félkarú rokkant szabónál.
(Saját tudósítónkul.) A háború sok rendeletien problémáj. kőiül Ijesztően emelkedik ki annak a sok exer hadirokkantnak a sorsa. okik nagyfokú rokkantaáguk miatt tel-jesm, vagy nagyon ia kii mértékben kere-selképesek, akik különböző csonkitások miatt abba kellett hagyják épkézláb embert követeli foglalkozásukat, iparukat és most állás, foglalkozás nélkül a munkanélküliek csapatába tartoznak. Ai összes hadviselt államokban gondot okos a kormányzatnak a hadirokkant kérdés, de talán sehol sem olyan rendezetlen, mint Magyarországon, ahol az állami gondoskodás még az éhenbalástól Sem menti meg a rokkantakat éa csak társadalmi uton, gyűjtések u\'ján szerezhetnek a rokkant-szöveteéffek annyit, hogy az arra legjobban rászorultaknak jultasanak némi segítséget
De az ezer sebtfii vérző országnak nem írhatunk mindent számlája terhére. Nagy Összefogásban, együttes akarással kell és lehet csak a rendezésre váró tarozásokat kiegyenlíteni, így vagyunk a rokkant kérdésnél is. Elsősorban a rokkantaknak kell akarni, ő nekik kell a pályát, uj foglalkozásukat megtalálni, mert csak így remélhető a rokkant kérdéa megoldása. És szerencsére van nak a megrokkant, megcsonkított testekben ép, egészséges, lendületes akarások, amelyek ezen akadályt, nehézséget, rokkantaáguk testi fogyatkozásait leküzdve — ui foglalkozáso kat tanulnak, vagy a régit folytatják.
Példaképen állithatjuk ide Prikusxovics Rezső nagykanizsai rokkantat, aki félkarral folytalja a azabómeaterréget. A rendit hetetlen akaráanak, kitartásnak mintaképe ez az alig 23 éves fiatalember, aki öt évi rokkantsága alatt minden tanítás nélkül, saját maga próbálgatásaival egy karral tanult meg varrni és most egy karral folytatja a szabómesterséget.
Munkatársunk felkereste a rokkant szabót a Liditt-félc szabómühelyben, hogy itt az újság haaábjain számolhasson be érdekes tapasztalatairól.
A rokkant szabósegéd — írja munkatársunk — éppen egy nadrágon dolgozott. A gép fölé hajolva szorgalmasan őltögette az apró öltéseket egymás mellé. Bal lábát magasan a gép szintje felé feltolva, a térdeire helyezte a varrás alá kerülő szővetrészt, amit azián jóval a könyökön felül amputált kar-cionkkal szorított oda. Mint mondta, karcsonkjának már olyan gyakorlata van, hogy formálisan tapintó érzékkel blr.
Csodálatos ügyeaaéggel fűzte át a cérnát a térdére tűzött tün. Varrt gombot és készített kifogástalanul kivárt gomblyukakat, melynek technikáját ugyancsak hosszas pró bálgatáa után találta kl.
A látottak után beszélgetésbe kezdett munkatársunk.
A rokkant szabósegéd elmondta, hogy öt évi lankadatlan munka után lőkéletesi-tette idáig a félkarral szabóskodást. Elhiheti — mondta -— nem volt valami könnyű dolog, de akartam éa aikerült.
Ilyen kitartó akarássalakarom további terveimet megvalósítani. Szeretnék önálló műhelyt nyitni ahol háborúban megrokkant szabókat tanítanék meg a félkarral való szabóságra.
— Tervem megvalósítására azonban képte]en vagyok, mert nincs hozzá\' való tőkém. Csekély keresetemet családommal kell megosztanom, így hát kilátástalan a töke-íyüjtéa. Hanem — mondotta — írja meg szerkesztő ur, hogy a nemes szivü emberekhez fordulok és azok segítségét kérem. Adjanak kölcsönképpen csak annyit, amenyin e2y gépet vehetek a egy kia szobát műhelynek kivehetek. Segítségüket hálám és azon rokkantaknak kenyérkeresethez juttatása fogja dicsérni, akiket majd megtanítok az egy kéz zel varriara.
*
a .
Reméljük mi is, hogy Nagykanizsa neme-«« érző közönsíge meghallja a kérő szót ®» segítségére siet annak a fialal hősnek, •ki rokkantságával nem nyűge a társadalomnak, hanem dolgos tagj., és aki tui megy ő.rzésen és más nehéz helyzetben levő \'okkanttársain is aegltenl akar.
ZALAI KÖZLÖNY
Eladó házak.
házak kert nélkül, továbbá jóforgatmu vendéglők összes felszereléssel eladók. Bővebbel •
Rákos György
ingatlanközverílónél Nagykanizsa, Ma„y„7? á5
ertesites.
Értesítem a n. é. hötgykísCnséget, hogy mindennemű
szalma-kalap
átvarrását, festését és vasalását
• legdivatosabb íoimikrm vállalom. Amidőn a;ra kérem ami. kölgykózöiuég.t, hogy mcgxondcKjfit részemre fent.rtani sxivei-kedjen, elóre Is biztosíthatom, ho*y mir a mode\'lek megtekintésénél alkalma lom meggyóiódnl arról, hogy a legdivatosabb nól kalapok nép kivitelben csak nálam készülnek. A minték mir megtekinthetik.
TOTOLA LAJOS
kalaposmester
nagykanizsa, eötvös-tér 25.
Apró hirdetések.
UlrdaU««k délaUa S OrlJg TlMHk tel tlljmMi eaarlct
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos Földbirtokrandezö Bíróság által engedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája.
Tiitfoa 321 EftMs-tir 21. Tárkriű tim: Szántó Omóktis
Eladó birtokok*
292 holdas vcszprémmegyei birtok, melyből 160 hold príma szántó, 3 hold szőlő, 9 hold akácás a többi rét és legelő, jó ós elegendő gazdasági épületekkel.
300 holdas birtok Veszprém megyében, mely. bŐI 170 hold szántó, a többi erdős legelő, 140 hold szántó bérletlel.
100 holdas" birtok Zalában prima földek, nagy kastéllyal és gazdasági épületekkel.
100 ho\'düs bírtok Tolnamegyében gazdasági épületekkel.
47 hold földbirtok Somogy megyében épület nélkül.
15 holdas szőlőbirtok Balatonföldvár me lett, 94 mtr. hosszú épülettel.
13 holdas birtok Somogy megyében épület nélkül.
6 holdas szőlőbirtok Zalámegyében, mintaoltvány, vasútvonal mellett szép épüleitel.
3 holdas szőlőbirtok termő szőlővol beültetve Gyenesdiáson épület nélkül.
9 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett szép épülettel.
20 holdas szőlőbirtok Somogy megyében vasútvonal mentén, melyből 8 hold termő fajo szőlővel van beültetve. Nagy gyümölcsös, urilak, gazdasági épületek, vizvezeiék, halastó síb.
Eladó házakt
Családi hoz, 4 szobás beköltözhető lakássa), modern, adómentes.-
Lakóház, 3 szobás, azonnal elfoglalható lakással, istállóval, kocsiszínnel, nagy kerttel.
Családi hAz 8 szobás laknssal, gyönyörű istállóval és udvarral.
Családi ház 4 szobás lakással, csendes utcában.
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Kétemeletes sarokpalota forgalmas utcában.
Kétemeletes üzletház a piao közelében.
Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadó üzlettel. \'
Lakóház, forgalmas útvonalon 3 hold termő földdel, 2 szobás elfoglalható lakással
Keszthelyen szép modern ház nagy lakásokkal.
Balatoni villák a Ba\'aton somogyi és zalai partján minden nagyságban.
Budapesten üzletházak, bérpaloták, villák és telkek a legelőnyösebben eladók.
Üzlethelyiségek és irodahelyiségek
Nagykanizsán a város középpontjában átadók.
Jómtmkáa dpésxaegédat azonnali belépésre felveszek. Gyergyák Pal cipész, Roz-gonyi-utca 2
Kertész azonnal felvétetik gazdaságba U. p. Nagykanizsa.
pallói
Egy jóhásból való fin könyvkötő tanoncnak felvétetik Schless Testvéreknél. Ugyanott e*y hármss madárkalitka — tenyésztésre alkalmas — eladó.
Mnnkáslányok kerestetnek azonnali belépésre a Konzerv és Tésztagyárba. Jelentkezni lehet vasárnap d. e. 10—12 óra kőzött a gyárban.
Lapkthordók fölvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
Soffőrök alkalmazást nyernek a
Nagykanizsai Autóforgalmi Részvénytársaságnál. Fő-ut 8., II. lépcső, I. emelet. Letenyeiek és Nagykanizsaiak előnyben.
Eladó Honved utca 83. azamu ház kerttel, azonnal elfoglalható. Két drb. 1—1 hold föld és egy nagy Íróasztal eladó Bedenek Istvánnál
Eötvös-tér 10. sz. Ugyanott egy üzlethelyiség kiadó-____^
Vadlya Hajnalka gépírónő valial mindennemű gépirási munkát, levelezést. Megbízást átveszek hétköznapokon este 6—8 ig, vasár- és ünnepnap délelőtt 9—11-ig. Teljes discréció. Olcsó, gyors, tiszta és kifogástalan munkámról biztosltom a n. é. közönséget. Lakás: Fő ut 22. emelel, jobb erkély.
Eladói Hegedű, cselló, tárogató, man-dolín, férfit uhák, cipők, fehérnemű, bőrtáska,
olajfestmények, konzoltükör, mykroskop, ski-optikon képekkel B-»jza-u«ca 3.
Egy calnoaan bntoroxott szoba
konyhával kerestetik. Cím a kiadóhivatalban.
Eladó
9000 drb. fali tégla és 10 drb. gerenda
Bajza-utca 11. szám alatt
1197—1922.
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd, csütörtök és szombaton faárverést tart, tűzifára és rönkfára a Vajda nevü erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Városi Tanács.
Burgonya
minden mennyiségben kaphaió
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz, alatt
ZAl.Al KÖZLÖNY
l*c2. február 19
Hölgyek figyelmébe!
£ttoi\'(em a rtagTérdomU hölgykuxöntÍRel. hony a Oaányl Lásiló-V- 10. a*. a. r.íi div»tUrm«mb«o a
tavaszi és nyári kalapok
átoslaáláaát áa faaláaát a URuj»bb dl.at asartM • Wyjotin)OMbb árban nxgkcidtcru. A mgjrírdirou hÖlgyltö»<>o»éx b«c*«« páitfogáiát kiioia, tlnUWltol
Bihál Etel női divat-kalapárusnő.
Ü9»mtt Ht tsnuléleány Hutásul ftlyátitlk.
Házeladás.
A nagyksnlxsal 598 sz. telekjegyző-könyben foglalt 660/b. I. hrsz. 243 négyszögöl területen, Teleky-ut 51. szám alatt épüli házaimat, az 1922 évi február hó 26-án délután 2 órakor, a helyszínén, lakásomban tartandó önkénles nyilvános árverésen, a legtöbbel ígérőnek eladom és a tehermenles telekkönyvi átíratásról Is kezeskedem. Mire a venni szándékozókat ezennel meghívom.
A feltételek nálam megtudhatók és esetleg kézalatt Is alkuba állok.
Két szoba, konyha és kamarába, a telekkönyvi átirást felmutató végzés alapján és kiköltözködésem után. a lakásügyi hatóság ulján azonnal beköltözhető lesz ,nj Tomborné Janteits Mária
wr Naponta friss
felvágottak
ugymini: Oznósajt, sajt, darAlt sajt, párisi, vadászkmhan\', nyári szalámi, debreceni páro* kalbasz, v|r»tH és servaládé a legjobb minő ségben e* a legolcsóbb napi áron kapható a
Köztisztviselők árudijában
Közgyűlés-
A Nagykanizsai Vengéglősök, Kávésok, Mészárosolr, Pincérek .Segélyegyesülete íoly.i évi február hó 23-in, csütörtökön délután 4 rtrakor az Ipartestület nagytermében tarlja évi rendes közgyűléséi, melyre az egyesület tagjait ezulon ls tisztelettel meghívom.
Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
2 Jelentés az elmúlt év működéséről.
3. Számadások s évi mérleg beterjesztése s a felmentvények megsdása.
4. Jegyző és pénzbeszedő dijának megállapítása.
5 Tisztikar megválasztása.
6. Netánl indítványok.
Hajat Józsaf
ala&k
Méhészek figyelmébe
Ela JÓ 4 darab Uljaata uj 3 a», 1 darab aj Ma i* 7 darab l-«i Onügo* reodtaaru
KAPTÁR
hottÁvM ktrt\'ekkd. B-^vábbít • Uf kiadóhivatalában.
QUITTNER ARTHUR
batóaáf llag oogedályosett ▼lllanyaxeraló
NAGYKANIZSA
Csengary-utca 13. szám
Bíráltai
vllágttáa! vexetékeV, motorok, oaUlárOk, rabmiat tcl.lonoV, csenzök éa Jelsdkáasü-lékek letai oroleaét. Vlllamoa vasalók, Mtőadények, reach.uk, Inti teátok Javt-táaát Mindennemű vlllamoa munkalatok gyoraan áa pontoaan .asköiöltatnek
Si.tiicJir. váfat
motorok ujratekeréaeléaét-Mindennemű égők raktáron.
áltandő munkára keres
HIID asfl MKTMMBU TEKETKEÍSI VÍUAtfT
Asztalost
r,
VILÁG
mosgóképsiinhái
Erziéhit llráljBé-tír, litrru izálliái épIliUNi
Telefon 74. Telefon 74.

Vasárut
Pánik sl városban!
6 felvonásban
Kedden és szerdán ShaCkletOn délsarki expeditidja Kedden és szerdán
5 folviinasban
Csütörtökön és pénteken Egy filmszinésznő naplója KAr°"r
VT
Páholy 22 K. asOty. 18 K, I. haly to K, II Etókliiok h«ko>».r 6 á» ttl 9 inkor, ruár- á> üot>~* 1L Mr >• koíoo.. III h^j ? koroo. U upokoo Ilit, S, ! 1. 1 or«kor. Pont.. k»Ua I
ZALAI ES GYARMATI
könyvnyomda, könyvkötészet, vonalozóintézet
Nagykanizsa, Fő-ut 13. szám.
8 g
0
0 g
L
OOQOQ
Kiadóhivatali telefon
78
♦ ♦ ♦
Elvállal mindennemű
könyvnyomdái és könyvkötészeti munkát a legolcsóbb áron.
Vidéki rendelések azonnal eszközöltetnek.
Nyomdal telefon
117
Zala és Zalai Közlöny kiadóhivatala
Nyomatott . laptulajdoDOMk : Zalai és Gyarmati tónyvnyomdiiábaa.
<l-lk évfolyam_Naffykanixsa, 1922. február 21. Kedd 42. »xám.
KERESZTENY POLITIKA! NAPILAP
SMtt...tM< fa IUAJM..U) I P4-.UI 13. •>. __ UUruíWo-ui.fo. 75 -
Mogjcloalk mindig kora rojtco]
röSZEÜKtSZTO: Dr. HEGEDŰS OVÖROY
fKUÍLÖSSZESKESirft:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
BKBtKMI Irak: trn ><« K. TlUm a»0 K. X.tj»l érr. 14* K. kii. M K. tjj.. .Uja Lm * K
Az alkotmányozó értekezlet ma ül össze.
Kettéválik a kereszténypárt? j- Hallerék ellenzékbe mennek Bethlennel szemben.
Budapest, február 20. Holnap délelőtt kezdődik Budapesten az úgynevezett országbírói értekezlet. A tanácskozások szintére az eddigi diszpozíciók szerint a királyi pilóta egyik tanácsterme lesz. A tanácskozásra való részvételre szombaton és vasárnap mentek szét a meghívók. Meghívót kaptak: Tőry Gusztáv, Ráth Zsigmond, Wlassics Gyula báró, Benedek Sándor, Tótli Jánoa, Balogh Jenő, Timon Ákos, Plósz Sándor, Concha Győző, Polner Ödön és Papp József. Hir szerint Ciernoch János, Szmreesányi Lajos egri, Várady L. Árpád kalocsai érsekek U meghívót kaptak az alkotmányozó értekezletre. A magyar Kurir ezzel szemben megállapítja, hogy a hercegprímás ilyen meghívót nem kapott és nyilvánvaló, hogy a két másik katholikus egyházfő meghívásának híre is alaptalan. E cáfolattal szemben a Magyaromig értesülése szarint Ciernoch részvételére számit a kormány, sőt ebben a tárgyban Klebelsbcrg ma tanácskozott is a hercegprímással. Ha a katholikus egyházfők elmennek az értekezletre, akkor részt vesz azon-Ravasz László és Reffay Sándor evangélikus püspök is. Egyébként ma délben ebben a kérdésben Bethlen beható megbeszélést folytatott Klebelsberg Kunó belügyminiszterrel
Budapest, február 20. Holnap délelőtt 10 órakor ülnek össze azok a jogászok, akik \' hivatva lesznek dönteni afelett, hogy milyen törvény alapján ejtse meg a kormány a választásokat. Hivatalosan tulajdonképpen nincsen döntésről szó. Az értekezleten meghívottak csak jogi véleményüket fogják elmondani és á kormányelnök minden valószínűség szerint a véglegesen kialakult vélo-ményhez fogja tartani magát. A feladat jogilag meglehetősen komplikált, minthogy a lehetőségek egész sora kerül szóba a megbeszélésen.
Elterjedt hirek szerint ugyanis szó lehet a Wekerle-féle törvényről és a Friedrlch-félo törvényről <és amennyiben - a Friedrich-félo választójog mellett döntene az^értekezlet — arról a kérdésről is döntene, hogy lehet e és milyen mértékben választani rendeleti uton ezzel a törvénnyel.
Az értekezlettel kapcsolatban a legkülönbözőbb és némikép fantasztikus hirek kaptak szárnyra. Egyesek szerint a kormány hajlik a Wekerle-féle. megoldáshoz és éppen ugy hajlanak az értekezletre meghívottak közül sokan, akiknek már neve is meggyőződéses konzervatizmúst jelent. Ha azonban i Weíerle-féle tőrvény alapján akar választani a kormány, ez meglehetősen mélyre ható Vövetkeiményekkel járno. A Wekerle féle
tőrvény csak országgyűlési és nem nemzetgyűlési képviselők választására szól. Ebben az esetben tehát csak országgyűlést lehetne egybehívni. Ennek alapjában közjogi akadálya nem lenne, mert az utolsó országgyűlés csak alsóház lehet. A kétkamarás törvényhozás szükségessége mellett egybe kellene hivni a régi főrendiházat, mely nem oszlott fel 1918-ban, csak szünetel azóta.
Ezt a megoldást csak mint felmerült kombinációt emiitik meg, minthogy komoly politikai körökben lehetetlennek tartják, de jellemző a helyzetro és jellemző ai ro a bizonytalanságra, melyben a pártok vannak.
A kereszténypártban nyert értesülés szerint a kormány tagjai osztatlanul a nyilt szavazás mellett vannak, hogy akár a Wekerle-féle törvény felélesztéséről, akár pedig a Friedrich-féle törvényerőre emelt rendelet alkalmazására kerül *j.or, nincsen kizárva, hogy a választás az egész vonalon nyilt lesz.
A kereszténypárt a maga részéről egyenlőre várakozó állásponton van. — Kétféle irányzat jutott eddig felszínre a pártban. A* egyik csoport — a nagyobbik — Huszár Károly vezetése alatt azon van, hogy a párt eddigi programja alapján, de anélkül, hogy állást foglalna akár a kormány mellett, akkár a kormány ellen, menjen bele a választási küzdelmekbe. A kisebbik csoportnak Haller áll az élén és ez a csoport azt kívánja, hogy a párt határozott ellenzéki álláspontot foglaljon cl és a választási kampsgneben foglaljon állást Bethlen miniszterelnök ellen.
Nem sikerült Rnssayék zászlóbontása.
Budapest, febr. 20. Vasárnap délelőttre a pécsi független polgári- és kisgazda-párt gyűlést hivott egybe az ottani Pannónia-szálló dísztermében. Erre a népgyűlésre Budapestről leutaztak: Rassay, Méhely, Harrer Ferenc. A fővárosi vendégeket a gyűlés résztvevői a terembe való belépéskor nagy lelkesedéssel fogadták, a gyűlés lefolyását azonban lehetetlenné teite a zajongók csoportja.
Hammerly Imre gyáros megnyitója után Harrer volt az első szónok, ki beszédében\' Bárczy István és Sindor Pál nevelt is megemlítette. Erre néhány fiatalember elkezdett lármázni, jelt adott a gyűlés megzavarására. Harrer után Rassay emelkedett szólásra, kit i n közönség zöme tűntető tapssal fogadott. De alig szólt egy pár szót, a zajongó csoport beszédje\' többi részét megzavarta. Rnssay erre felkérte Sxücs Lajos rendőrkapitányt, hogy a zajongókat távolítsa el, mire a rendőr
kapitány azt felelte, hogy a rend fentartisa az elnökség kötelessége. Rassay erre tovább akart beszélni, de újból megakadályozták^ mire a rendőrkapitány a zajongók közül egy fiatalembert eltávolított, aki azonban pár perc múlva újból bejött a terembe. A kapl-tény felszólította a közönséget, hogy hallgassa végig nyugodtan a szónokot, mert különben kénytelen lesz a gyűlést feloszlatni.
Ezt akarjuk I — kiáltották a zajongók.
Ettől kezdve olyan lármát csaptak, hogy a gyűlést lehetetlen volt folytatni. A nagyközönség hiába zudult fel a zajongók ellen, azok verekedést provokáltak. Valahányszor Rassay beszélni kezdett, mindig a Himnuszt vagy a Szózatot énekelték. Végül a rendőrkapitány a gyűlést feloszlatta.
Nagy kUldöttség Förster főszolgabíró Ügyében.
Budapest, február 20. Ma reggel érka-zett meg a keleti pályaudvarra a kunszent-miklósiak küldöttsége, mely azért jött Budapestre, hogy Förster felfüggesztése ellen tiltakozzék. A küldöttség s pályaudvarra fttsxts után csoportot*** Aon öeize. Budav&rg vt>É képviselő fogadta őket az Éme névé bed, majd megindultak a sörházutcai helyiség felé. Három táblát vittek. Az eUŐn ez állott: „Kunszentmiklósi járás", a másik kettőn pedig ez a két szói .loák- és „Orgovány*.
A Sörház-utcánál több ébredő csatié-korott hozzájük és Igy indultak S bttlli várba. Előzőleg azonban a vármegyeházára mentek, hol Prasdy, Agorezxtó fogadták a küldöttséget. Kovács Béla plébános szaval* Preszly főispán válaszolt. Kérte a küldöttséget, legyen türelemmel és bizalommal a törvényes intézkedés Iránt. Majd tizenöttagu küldöttséget választottak, mely a kormányzó és a miniszterelnök előtt képviselje a küldöttséget.
A kormányzó délben fogadta a küldöttséget és a szónok szavaira válaszolva, biztosította jóindulatáról a delegáltakat. Meg-jegyezte, hogy személyesen Ismeri Förster Lajost, de egyúttal hangsúlyozta, hogy érdemi választ nem adhat, kormányténykedésről van szó, elsősorban fegyelemre van szüksége az országnak. Kiemelte az összetartás és az egység nélkülözhetetlenségét. A küldöttség megéljenezte a kormányzót
Bethlen délután 3 órakor fogadta a deputációt, melyről a kormány hivatalos jelentést ad ki. Értesülésünk szerint kijelentette a miniszterelnök, hogy a független fegyelmi bíróság a lehető legrövidebb idő alatt lefolytatja a vizsgálatot. Reményének adott kifejezést, hogy ez a kérdés rövid klŐ alatt közmegnyugvásra fog elintézést nycrbJ.
A korona Zürichben.
Budapest, febr. 20. Zürichből jelentik : A magyar korona .-Ulása ma: (zárlatkor) —.77*/,, osztrák korona: —\'14, az osztrák bélyeg* zett bankjegyé pedig — $ s—mHsr
2 _ZALAI KÖZLÖNY__1922. február 21.
Uránia & Szép lonka katonazenével! Uránia
Olasz kormányválság.
Ráma, február 20. A kamera elnapolta üléseit a kormányválság megoldásáig. A király nyomban megkezdte a* államférfiak kihallgatását. A válság gyors megoldására sxámitanak.
Egyptom ismét független,
London, február 20. Alleuby lord szer-dán elutazott Páriaon és Berlinen át. Magával viszi a britt kormány jegyzékét az egyp-tomi szultánhoz, melyben Nsgybritania jelzi, hogy lemond egyptomi protektorátusáról. Kifejti a levél, hogy annakidején a britt kormány azért terjesztetto M a védnökséget Egyptom fölé, mert államiságot akart adni neki, de már akkor kijelentette, hogy erről lefog mondani, mihelyt Egyptom népe igy kívánja. Most elérkezett ennek az ideje, azért megszűntette a protektorátust.
TŐZSDE.
Budapost, február 17.
ValaUplao: Napokén 28W. Kooi 1907V, Lí a —. Dollii #71, Franci* frank 6900, L«ogy«l miuk* 10\'/.. Márta 327Llrs 3237, Onstrák, 11 \'/4, Robol 61\'/,. Ssokol 1243, Svájci frank 13000 Kwooadlaáx —, Frank-dinár —, Holland forint —, Bácsi klIliaU*--.
Bxtákok: Magyal HtUI 1W0, Oastrák MIM 88 \\ Hasai 624>, Msálog —, UaxámitoJú 310, Karaskadatoi Bank 0850, Magyar-OUii 300, Baocilnl 6650, Dra»ch<
4126, AlUUnoi sxán--, Ssássváxl 4926, SaigúUljiri
6700, Uríkánjri--, Rima 2420, Schlick 1060. Gottxnan
3400, Naaki 18V75, Danka 2875. KkXiW 2776, MaWa-
Cokoc 20700, AdiU 8450, AÜantika 2860, KlrályaOr--,
Botojrák-Agrár 840, Llpták 660, Phűboi 720, Va.m.gya
VUUmoa--, GlxallajnaJom 2600, KoakoidU 2326, DáU
Vaaot 1700
Mentés az orosz pusztákon.
N«ptotan tartományok. — A halál oraxása. — A mentéa akadályai.
(Sóját tudósítónktól.) Egy a nemrég orosz fogaágból jött katonatiszt mondolla cl az alábbiakat:
— Kilométeres hosszúságú hatalmas vonatok gördülnek végig Oroszország puszta-aágaln. Rajtuk a felírás: American Relief Adminiatration : amerikai segélyazervcset. Rakományukat liszt, gabona, mindenféle élelmiszer, orvosszerek ; a külföldi segítség most már nagyobb mennyiaégben kezd beszivárogni Oroazországba.lVörőikereszlea kórházvonatok orvoaokat éa ápolónőket hoznak. A kikötőkben időnkint kiköt a segélybizottság egy-egy hajója. A reményaéget éa az életei szállítják Oroazország roppant belsejébe, amelyet a legvadabb kinok marcangolnak.
— Bent azonban a. halál fogadja őket. Déloroszország rengeteg mezői üresen táton-ganak. A vonatkerekek kattogásán kívül semmi zaj, itt-ott rebben fel egy-egy vaiju, vagy bukkan fel egy-egy fakereszt, az emberi lakosokra emlékeztető utolsó jel. A falvak nagyrésze üreson áll, lakosaik az éhség első
Uránia Csütörtök
hónapjaiban elvándorollak. A házakat az eaő rothasztja, a záratlan ajtókat a «zél csapkodja. Néhol egy-két ottmaradt fogadj, az idegeneket. Ezek, mihelyt a többség elvándorolt, mint a patkányok, meg tudják keríani az életük tengetéaéhez szükséges ételmennyiséget.
— Ahol a lakosok nem menekültek el, nagy riadalom fogadja a vonatot. A azeren-caétlenek klcaődülnek és falatot kunyorálnak. Rendszerint katonaaágnak kell távoltartani őket. Az állomások környékén lokó éhezők azonban kedvező helyzetben vannak. Az Igazi nehézség akkor kezdődik, amikor a segély-bizottság a vidéken szét akarja osztani az élelmiszereket. Óriáal területeken semmi igavonó állat. A háziállatok egyea vidékeken teljesen kipusztultak. Amelyeket nem fogyasztottak el az emberek, elpusztította a takarmányhiány. — Hiába érkezik a aegitaég, a vasúttól távoleső helyre nem lehet szállítani. Közben pedig egéaz falvak puaztul-nak éhen.
— Pedig egész Oroszországban hatalmas munka folyik a mentéa érdekében. Előadások, színházak jövedelmét élelmiszerek vásárlására fordítják. Óriási népipari kiállítások bevitele a segélyezés céljait azolgálja. Hatalmas plakátok figyelmeztetik ulon utfélen a járókelőt az éhezők szenvedéseire. A kormány kiterjedt szervezetet létesített a mentéa ügyének összpontosítására. Természetben beszolgáltatandó adót veteti ki az összes gabona- és lisztkészletekre. A nemzetközi segélyakció szervezetét azonban politikai okokból feloszlatta. -
— Mégis minden munka ellenére a kilátások nagyon kevéssé biztatóak. Belső és külső segélyakció csak csepp az ínség tengerében. Az igavonó állatok hiánya és az Ínséges vidékek elnéptelenedése nagy akadálya a földek megművelésének. Az orosz paraszt gazdálkodási módjának fejletlensége és még inkább csökönyös ragaszkodása kezdetleges hagyományaihoz, u\'ját állják az intenziv termelésnek. Végűi pedig az uj esztendőre is szárazságot jósolnak. Oroszországot a nagy szárazságok idöközönkint sújtják és olyankor több évre terjednek. A legutolsó nagy éhség-katasztrófa 1891-ben és 1892 ben volt. Do inség voltkOroszországbon 1898-ban, 1908 ban és 1911-ben is. .
— Az orosz éhség tragédiája még nem érte el a tetőpontját. Még nem egy szomorú fejezet van hátra. Az összes népeknek hatalmas erőfeszítése menthetné csak meg Dél-Oroszország népét és változtathatná ismét emberi lokóhellyé oz elnéptelenedett pusztaságokat.
— Horváth Olivér előadása. Vasárnap délután a szabad lyceumban Horváth Olivér ev. lelkész rendkívül értékes, gondolatokban gazdag, magas szárnyalású előadást tartott Ethikei kérdések cím alatt. A szép előadást a nogy számban megjelent hallgatóság igen nagy érdeklődéssel hallgatta végig s lelkesen megtapsolta.— Egyben közöljük, hogy csütörtökön Vegele Károly főgimnáziumi tanár következik sorra, aki fizikai kísérleteket fog bemutatni az eleklromosság köréből.
HÍREK.
A székely-ifjak álarcosbálja.
(Saját tudósítónktól.) Karnevál hercege vasárnap széles jókedvvel, szines kísérettel vonult be a Polgári Egylet nagytermébe, ahol a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete"tartotta álarcos-bálját. Az álarcosok felvonulása fél tiz órakor kezdődött. Mintegy 60 pár vonult fel tréfás, Ízléses kosztümökben, a zalai gyalogezred katonabandájának indulójára, hogy aztán kezdetét vegye a reggelig tartó tánc.
A mulatságról csak a legjobbat Írhatjuk. Siker tekintetében vetekedett a farsang összes eddigi mulatságaival. A sok pompás jelmezes pár olyan karneváli tarkaságban hullámzott, keringett a parketten, hogy a szem szinte káprázott azok szinességében. Pierottok éa Pierettek lejtettek lágy melodiáju dallamra hosszú keringőket és táncoltak pajzán kosztümökben ropogós magyar csárdást. Sakk-kisasszony csodálatosan formás lábacskáival kopogott a zene ütemére, a két Ördög-kisasszony hosszú villáival ijesztgette a gavallérok hadát, a facipős négerpár még a valzer hangjaira is steppelt. A FestŐmü-müvésznő nagy palettájával és számtalan ecsetjével lejtette a táncokat, az Aratóleány biborpiros magyar ruhájában személyesítette meg a végtelen magyar rónák szépséges leányait. A Hollandi lány sem vonta ki mogát a tánc alól és a legtöbbet újrázta a ropogós csárdást a piros prusriikos magyar lány és csikós-kosztümös párja. Kedvesek és jókedvűek voltak a többi álarcosok is, kik szint és hangulatot adtak az estnek.
A mulatságon nagyszámú előkelő közönség vett részt, köztük a zalai gyalogezred egész tisztikara.
— A Magyar Távirati Iroda ex-pozltorája Nagykanizsán. Az ország legnagyobb tudösiió irodája a Magyar Távirati Iroda — mint értesülünk — Nagykanizsán közigazgatási expoziturát állit fel. Az expozl-tura a kaposvárott működő távirati irodai fiók hatáskörébe tartozna és közgazdasági híreit, tudósításait onnan kapná. A Távirati Iroda vállalkozása hiányt fog betölteni Nagykanizsán éa pontos, megb^chotó hírszolgálatá-val különösen a bankoknak és tŐ2sdéseknek fog megbecsülhetetlen szolgálatot tenni. A nagykaniisai bankok közül már eddig is többen vették híreiket a kaposvári Távirati Irodától. Mivel azonban egyre többen jelentkeztek tudósításért, a kaposvári fiók agilis vezetője, Tamás Károly szükségét látta egy külön Nagykanizsán felállítandó expoziturá-nak. Erre vonatkozó terveit a budapesti központ elfogadta és felhatalmazást adott arra, hogy a szervezés munkáját megkezdje. Tamás Károly tegnap Nagykanizsán járt, hogy az érdekelt közgazdasági tényezőkkel érintkezésbe lépjen. Tervét bank- és kereskedelmi körökben nogy szimpátiával fogadták és már eddig is igen sokan jelentkeztek előfizetőknek. Mint értesülünk az expozitura működését már a jövő hónap elsején, de legkésőbb 15-én megkezdi.
(x) Shacklcton-------
Szép Ilonka katonazenével! Uránia
Méhészek figyelmébe
EUdi 5 darab t«IJ«un oj 3-as, 1 darab uj 2-<5» és 7 darab !•«« Országos randsserü
KAPTÁR
hosUvJá k.r.tckk.1- UJubb* . kp HaMUvsuUbu.
1922. február 21.
7A\'.Al KÖZLÖNY
— A Nagykanizsai Ipartestület az
elaggott iparosok menháza javára e hó 25 én, szombaton 20 órai kezdettel hangversennyel egybekötött táncestélyt rendez, amelyre a nagyérdemű közönséget ez uton tisztelettel meghívja. Tekintettel a jótékony célra felül-fizetések köszönettel fogadtatnak. Jegyek válthatók ifj. Wajdits József könyvkereskedésében 80, 60 és 40 koronás árban.
. — Műkedvelői előadás Klskanlzsán Vasárnap délután a kiskanizsai mozi helyiségében megismételték Pintér Nándor énekes bohózatát, mely egy héttel ezelőtt a Polgári Egylet falai között olyan nagy sikert ért el. A szereplők ez alkalommal is egytől-egyig kitűnően játszottak. Az összes szereplők közül ki kell emelnünk Dénes Ilust, aki egy hálátlan vénleányszerepet vállalt magára, melyet igen nagy művészettel játszott végig. Reichner Edit (aki Lstenyéről jött be az elŐ-adásro) most is nagy hatást ért el gyakorlott játékával, kellemes csengésű hangjával és táncával egyaránt. Táncival és ügyes játékával keltett feltűnést Engelleiter Bözsi is, mig viszont Bertin Gizi a házsártos feleség alakításában volt Igen kitüuő. A férfi szereplők közül Hám László igen ügyesen adta az apa szerepét, Engelleiter Rezső a szerelmes só-tárnok alakításával keltett igen élénk hatást, Dippong Károly mint sógyakornok, Pintér Nándor mint főhivatalnok kacagtatták meg a hallgatóságot. Hild István tót tánca és éneke Is igen tetszett a Kiskanizsaiaknak. A bohózat befejeztével Früstők Tivadar, a nagykanizsai Hangya kirendeltség helyettes főnöke adott elő egy tréfás számot, mellyel óriási derültséget keltett.
— SsátkMjl István gróf emlékezete. Széchenyi István ftóf halálának évfordulóján, április 8-án nagyszabású emlékünnepet terveznek Budapesten. Az ünnepély folytatása akar lenni azoknak az ünnepségeknek, melyeket a háború kitöréséig évenkint Kolozsvárt rendeztek. Az ünnepély jelentőségét emelni fogja az a tény, hogy arra nemcsak országunk nagyjait, hanem\' Csonkamagyarország összes törvényhatóságának, városának képviselőit is meghívja a rendezőség. Meghívót kapnak a hazai hatóságokon kívül az egész világon élő magyarság szervezetei. A meghívás hirlapilag történik, névre szóló meghívót nem küldenek. Jegyek végett jelentkezni lehet március végéig a rendezőség, nél: Budapest, Otsrágos történelmi ereklye muzeum renaissance bizottsága VI, András«y-ut 19. sz. (Országos menekültügyi hivatal címén.)
—- Gyászrovat. A régi jó idők egyik kedves alakja dőlt ki Morandini Román építőmester személyében, aki a most érkezett gyászjelentés szerint február 11-én V«rasdon hosszas szenvedés után 71 éves korában meghalt. Ax olasz eredetű Morandini nagyon jól beleélte magát a helyi visionyokba és megszerették mindenfelé. A kris»kindli bácsi becéző név etéggé mutatja a közkedveltséget, amelynek itt örvendett. Bátyja Jtiváns gára Csáktornyára költözött és vele együtt folytatta ax építkezéseket. A mostani zavaros állapotokban már nem^okat tudtunk róla, mig nem most halálhíre érkezett. Temetese február 13 án volt Csáktornyán és holttestét az ottani családi sírboltba temették.
(x) Uránia szerda és csütörtökön Szép Ilonka Vörösmarthy Mihály örök szépségű költeménye után katonazene kíséretével a fél 9 órai előadásokon.
(x) Gyermekek figyelmébe. Megérkezett Mackó ur az Urániába. Siessetek gyerekek jegyeiteket megváltani, mert még csak ma léthatjátok. Még nagykorotokba is édesen fogtok visszaemlékezni erre a mulatságos előadásra.
(x) 1 pár nagy köves, szép brlllláns fttlbevaiót magas árban megvételre keresek. Frled ékszerész, Sugár-ut 2.
Ha őszül a haja
próbálja meg cgyjzer a mér«gm»nto»
DIANA-hajfestőt
mely 17-lélo színvMtOsatban kapható
és Lgy mindenki tetszése szerinti szint érhet el. F£el&rusilóti<]y: i
Diana Kereskedelmi B.-T. Budapest. »., Hidor-u. 30.
— A főgimnázium hangversenye.
A nagykanizsai r. kath. főgimnázium február 22-én, szerdán a Polgári Egylet helyiségében hangversenyt tart a következő műsorral: 1. Kőszegi: Sicillenne. Előadja a főgimnázium zenekara, 21 Cratzl: Gslopp. Előadja a főgimnázium ének- és zenekara. 3. Karaszy Ödön : A furfangos cigány. Szavalja Wellisch D. Vili. o. I. 4 Egyveleg. Előadja a főgimnázium énekkara. 5. Nagy Aria Hunyadi Lászlóból, trio: I. hegedű Riedl József VIII. o. I., II. hegedű Fodor Lajos VIII. o. t., zongora Sauermann Antal VIII. o. t. 6. Kerner— Herodek: Magyar dal. Szavalja Fodor Lajos VIII. o. t., zongorán kiséri Sluermann Antal
VIII. o. t. Énekel a főgimnázium énekkara. 7. Csajkovszky: Chanson S>ns paroles. Hegedűn előadja Fodor Lajos VIII. o. t., kiséri a főgimnázium zenekara. 8. Tilger: Nem, nem, soha. Előadja a főgimnázium ének- éa zenekara. 9. A holdkórosok. Bohózat. Előadják: Dómján J, Fürst J, Grrm J, Lőke L., Ungár L. VIII. o. tanulók. Kezdete pontosan 6 órakor. A rendezőség kéri a t. közönséget a pontos megjelenéare, mert hat órakor a terem ajtói lezáratnak és csak szünet közben nyitatnak meg.
— Köszönet. Az elemi iskolák tanítótestületei leghálásabb köszönetüket fejezik ki a mezitlábos tanulók részérő [ártott előadás összes szereplőinek, az összes felülfizetőknek és az előadáson megjelenteknek. Külön legmélyebb elismerésüket és köszönetüket fejezik ki Pintér Nándor ny. postafőtíszt Úrnak, aki fáradságot nem ismerve az alkalmi színdarab szerzésével, annak betanításával és előadásival, valamint az egész eslnek rendezésével ugy az anyagi, mint főképpen az erkölcsi sikert biztosította.
(x) El no felejtse megnézni Szép Ilonkát mx Uránlísban szerdán éa c.q-törtökön 6 és fél 9 órai előadásokon.
— Nagykanizsa—Latenya. A Nagykanizsai Autofurgal\'i\'i R l. CKVlk aga a Lelonye— Nagykanizsa közötti autóbuszjárat a napokban kezdi meii műuödéséi Folyó hó 27-től kezdő-dőleg reggel 6 óra 30 percKor Indul a letenyei Andrássy kastélytól Nagykanizsa vasútállomásra az autóbusz, ugv hogv a budapesti személy, vonalhoz csstlakozáss van Ulkőzben megáll Becsehelye" és Nagykanizsán az Erzsébet téren. Visszaindul Leiemére Nagykanizsa vasútállomásról mindennap délután 4 óra 20 perckor. A tneneldij egy személsre ródgvász náikl\'.l 120 korona, oda-vissza tehát Í40 korona. A?, aulobusz megáll az útvonal bármely pon\'jin. amennyiben a leszállni kívánó utas külön 30 koronáért megállási jeityct vált Kisebb, a .Ha tározminyokban" körülirt kézicsomagot bo lelehet vinni a koc i belsejebe, azonban ezért külön 30 koronás csomsgjegyet kell váltani Ha valati csupán Becsehely\'it, vagy valamely közbeeső állomásig kivan utazni, abban az esetben a menoijegy Ara 100 korona. Az Ulé sek számozva lesznek Ss az eladott Jegyek megfelelő ülésszlma meg van jelölve. Jegyek válthatók előre is napokkal a leienyei kirendeltségnél (Letenyei Takarékpénztár R. I.) vagy a nagykanizsai Erzsébet-léri irodában, csellói Indulás elölt a kocsivczctónél. Az utasoknak alá kell vélni ma: ukal a kocsi belsejében kifüggesztett .Halározmányok" nak. A részvénytársaság előre is közli, hogy 1-2 hónapig a Járatok,próba jellegűek leszndt és ugy a menet-
dijak, mint az indulási Idők, az utazás Időtartama, minden valószínűség szerint többször fognak változni, mert a gyakorlat és a forgalom nagysága fogja megmulatni a leghelyesebb eljárást és a helyes dijlételoket. Máskülönben az autóbusz 17 utast tud szállitani; a kocsi belsejében 15-öt, a vezető mellett kellőt. \\ kocsi belseje igen fényűzően van kiállítva, kitűnő rugalmas ülésekkel, kapaszkodó szijakkst, leereszthető, Jól záró coupé ablakoknál, függönyökkel. A kocsi teljesen zárt és hideg szél, cső ellen abszolút véd. A legnagyobb hidegben sem szükséges a normális városi öltözetnél melegebb öltözettel ellátni magát az utasnak. A kocsi belseje is kettős biztosított világítással van fe szerelve. Később a megállóhelyok táblákkal lesznek megjelölve és Pólán, Sormáson, esetleg több ponton feltételes megállóhelyek lesznek rendszeresítve. Természetszerűleg ez az autóbuszjárat a jelenlegi formájában kizárólag n leienyeieknek kedvező, amennyiben a lelenyel bejöhet Nagykanizsára és visszamehet aznap, ellenben a nagykanizsai egy nap alatt nem fordulhat meg. Később, hogyha a forgalom megfelelő lesz, naponta két járat lesz, ugy hogy a nagykanizsai lakos is ugyanaznap, körülbelül 3 óra letenyei tartózkodás után visszatérhet Nagykanizsára.
íz) Uránia aaerda-catttSrtSk fái » órai előadáaon Szép Ilonka katonazenével.
— A mezltláboa gyermekek részér.
rendezőit előadáson felOlflzeltek és ezenkívül e célra adományoztak a következők: özvegy gróf Battyányí Tivadarné (Somogyszentmiklós), Valkó Ágoston (Récse), Weiss Ignác 500 —500, Bogenrieder Frigyes, Harsay Gizi (borváltság cimén) 400 -400, dr. Hajdú Gyula 350, dr. Plihál Viktor, Gazdasági Takarékpéntár, Prager Ferenc, dr. Vass Zoltán 800—300, Friesz Jenő, Bazsó József, Gutenberg nyomda, Récsei Samu, dr. Málék László, özv. Kész Jozsefné, Tratisdanubia, Délzalal Takarékpénztár, Nagykanizsai Takarékpénztár, Nagykanizsai Bankegyesület, Gross Mór, B íjtor József 200—200, Schenker és Társa, Szentferencrendi zárda 150—150, Pintér István, Patria Pótkávégyár, Keresztény Tisztviselőnők Egyesület, Mezgár István, Szabó Maca, dr. Szabó István, Zerkowitz György, Slrém Ouo, Grünfeld Mark, Weissfeld és Fischer, dr. Síbján Gyu.a, Hirschter Ferenc, Faics Lajos, dr. Balázs Zsigmond, dr. N.y Hugó, dr. Bjrla István, Székely Nándor, Kardos Vilmos, Mersils Nővérek, Berger Ignác, Székely Vilm-is, Szerb Ernő, S.mu Józser, P--termán J.»zsef,,W,illák Jonő, Hild Ferenc, Szegő Mór, Dicwock Júlia, Weiss Tivadar, Szabó István fodrász 100-100. dr. Szabó Lajosné 80, Ismeretlen adakozó 70, Deutsch L.tjos, dr. Kaufman Lajos 60-60, Bajzath Frigyes Fitos Gvula, Martincsevicsné, Belső J-nos, Muzikár Vince, Szalay János, Adler Miksa, Kosztolic Jonő, Hajas József, Bszíó L^jos, dr Tan.ás Jánov, Csizmadia Vilma, Országit N , dr Kráiky Isivan, dr. Kiss Elomér, dr Ketiedl I nre, Kened! Aura, Keim Gyula, Hungária SeprőgySr, Armuth Náthán, Simon Gylrgy, Bflhm Ignác, Bőszo Jenő iNagyréoe), B íl<ssa Miklós, N. N. 50-60. Gold Ignác, Nagy Virgil (Minald) 40—40, Horváth O.ivér, N N Pílzer Albert, Feischhacker Ignác, KÖváts\'Mikiós 30—30, Grünbaum Miksa, Markó J m-is, Sifrw Ilonka II. elemi, sKOla tanuló 20-20. Zsigmond.ié ÍJ, Králics G.örgyné, V.íjxovics Jánosoé, Szűcs E us, özv. Ungár Viimosné. H^ffer Gyu\'.a, Vojnovlcs N, N. N. 10—10, N N. 1 koronát. Eze -kivül Varga Kátoly \'cipész egy pár uj gyermekcipőt adományozott. Fenti adományokért a mezitlábor gyermekük nevében hálás köszönetét fejezik Ki az iskolák tantestületei.
(x) Szép Ilonka az Urániában katonazenével.
(x) A Világ-mozgó nsgyszabásu etnográfiai filmdrámája, a Shackleton déltarkl expedíciója ma kedden és szerdán lest bemutatva, melyre jegyek már válthatók s a már előjegyzett jegyek délután 5 őréig átveendők, mert azon tol a jegyek eladatnak. „Egy filmszinésznő naplója" című csütörtöki műsorhoz, melyen Lya Mara és Hu-\'-a Káiwly (Pufi) játszik, már előjegyezni leh *.
(x) Shackleton-------
7.<l.»I KÖZLÖNY
1922. február 21.
— F.IOlfls.téa.k, A folyó hó ll.én tartott postás kul\'llregyr sülét estélyén felül-fizetni szivetek voltsk: 1000 K Csimg Jerő. 500 K Gicf Bstthyány Tamásné, Ország t. Wuer, Postsp <iois Apiló válls\'kozol. <60 K Peí\'rr Hugó. 300 K Pongrácr. S.ndr, N u mami Aiedl\', Duk.sz ta fisl, Vslics ts Deuisch, Kisfalud! Gyula. >50 K Dtlzslal T.k.rtli pánttár. Í00 K Dr. H.|du Oyula, Bsnkegye sülét, G.zdaságl Tskartt ptnzt»r, Gyulai Elek, Fischel Fülöp Fial. Nagykanizsai Tak.itk páni tar, Schwsrz Dezső, Lizár Soma, Weiser János, Srabadot Roxal, Schenker ás Társai, Kalser és Sirasser, Sorgyár, Rosenfeld A.1..IÍ Fial, Gyenea L«Jos. Szabó Antal, Szegó M"r, Stcinböck Lajos, Grósz ás Társa, Magyar Élelmiszer Srállltó ts Kereskedelmi RT , Rtciei Imre, Elek Ernó, Kin Ernó, M.ltényi ü.uls, Mschner Ede, Lówensteln E t-il, Tárházak, Slpniewszky György tábornok 170 K I számú postás ssrtsltáisaság 160 K Goldberger Károly. 150 K Deáky Stndor. 100 K Pesti Magyar Kereskedelmi Bsnk nsgykanlzsal fiókjs, Páirls Pótkávégyár, Kondor l.tván. Novak János v oiszággyUlási képviselő, Kay-ssr Jakab, Palik Vilmos, Danneberg ts Woisz, dr, Nlsponsxky Báls, dr Málék László, dr. Ney Hugó, GrQnberger Sándor, Wollák Reisó, Falár Mihsly, Fslcs Lsjos. llirsch ts Siegö, Deunch József, Horváth István, Btlső János, Artner ás Kelemen, Reehnltzer Mór, Hild Ferenc, Donáazy E., Singer József ts Társa, Mendtovic* József. 80 K N N, Velec Ede. 75 K Hlrachler Miksa 50 K Horv.th Káioly, Welszberger Kálmán, Osterreicher Simu, Csizmadia Vilma, Szommer Ntihán, Armuih Sándor ás Fis, Fischer Ferenc, Hlld Frsnsisks, Biumeoschtln Vámos, Csete József, Bsneko-vics János, Knortzer György, Ntmelh Imre, Msrton Jsnos, Biau Ottó. 40 K Klappír M., N. N. 10 X B »os Ferenc, Nagy Tivsdar, Eperjesy Gábor. II K N N. 20 K Csetáék. Mely adományoktrt fogadják a nemeslelkü adakozók leghálásabb köszönetünket.
A szerb sajtó a horvátok elszakadásáról.
Már balMyagAaxuk, da m.gcso.kltják .Horvátország területét.
(PkxI tudóiitink jehnli.) A Radics ell.nl merénylet tervének kipattanása fenekeslől felborította a helyzetet a jugoszláv politikában. Bár korai raág árról; beszélni, hogy Horvátországban proklamálják a független köstárssságo\', azonban mindenesetre olyan mély szakadékok nyiltsk meg a horvátok éa » szer bak között, melyeknek áihid.Usa a lehetetlenséggel határos. Ezt látják a sierb lapok is es irról vezércikkeinek, hogy a kérdést róvldes-n szanálni kell Hs nem másként, kit Horv.[ország Izolálása, illetve lekapcio-léaa ár.n Is.
Az ország belső állapota — Írja a Politika — rendkívül súlyos. Ennek minél előbb meg kell javulni. Ehhez etófeatilésre, nagy erófeaiitésre van szűkig. Minden silói függ, hogy horvát testvéreink akaiják-e kőrös munkával megjaviteni á helyzetet, vagy azeparsliasllkuá uton rendeinl. A helyietet szanálni kall. Ebben áll as egéai kérdés. Ha a hoivátok ezen as uton kivannak hsl.di.i, jó lasz ludniok, hogy ennek ai útnak végén elkerülhetetlenül as várja őkel, amit egy aserb politikus egyszer már kilálásba helyezett nekik: az amputació.
A legmélyebb aajnalkotásssl gondolunk erre az eahetöségie. A mOtókés fajd.lmas leaz. A sierb nép fogja a keiében taitani.
Még eiflsebb hangon ir a Viem., amely már nyíltan megfenyegeti a hoivátokat.
A horvá. kérdés megoldás* — mondja a lap — elkerülhetetlen. Semmiféle nehérsé gek n.m tartanak bennünket viasza áltól, nogy agyi. maalk tagot lev.gjuk, mikor bu-toeak vagyunk abban, hogy hi.ln.ip egéaz testünket Inf.cialbalj.. Azonban fellétlenül llg>eji.0nk keli a/rá, hogy, n.mzrii biitonsá-g unkát veazely n. Ienyegc.se. Nekünk semmi kifogásunk Albánia léte és függetlensége •He,, s nem lesr kifogásunk m független Horv.lorsiég allén sem. De amint nem-lür-heljOk. bogy Albánia «gy .Uenöi.k Irányuló
forradalom lüifésike l.gyen, »zl sem fogjuk lürni, hogy Horvátország hasonlóképpen cselekedjék. Ez eselb.n éppen oly.n v«kme rően bálrak le.zünk, mint annálz idején a •okkal n.gyobb Amuriéval szemben voltunk. De mivel saját testünkről van s/ó, nyillan kimondjuk, hogy hs 1918 bán el Is mulsai-loiluk, hogy kihasználjuk a győztes jogéi, 1922 ben nem fogjuk elmutesitanl. Orsiágunk határait ei esel ben, utólag mi fogjuk meg-áll.piiani. ____
A iMli nerktÉtló tévolUUlxn Ujlahuy Gi/uta fclrl&t.
Apro hlrdetesek.
S.I.IA. S Málé W SU...SI. MMt.l
Lapklbordók felvéietnek Ispunk kiadó-hivataláb.n.
Egy Jóhásból való fia könyvkötő tanoncnak felvétetik Schlrss Testvéreknél. Ugyanon e.y hármas msdárkslilks — tenyász-tésre slkslnss — elsdó.
Egy csinosan bútorozott szoba
konyhával kerestetik Cim s ki.d hivaielb.n.
Zongora, legrövidebb fekete, planinó kitűnő hanggal, cimbalom elegáns pedálos, bizományban lévők, nsgjon jutányos árbsn eladók. Zzinyl MikJós utcs 45
állandó munkára keres
HILO ELSŐ UtTIMUMI TfNETUZÜl HÍtUUT
Asztalost
Makulatur
M- újságpapír kapható -M lapunk kiadóhivatalában.
Burgonya
n inJcn a.cnnyjjégSen kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
Könyvkötő tanonc felvétetik lapunk
nyomdájában.
XXXXX XXX XX XX XX X9
■raetaU SRFUBTI MsnMk. éa utot*-
magvak
mioJMuxsiU gazdasági
vetőmag répamag
kaphaO:
Ország és Widder
ssSsm és .MtmikaMlsII SntksstoáImMUtg
r
VILÁG
XXX XXX XXXXX XX X XX
mosg\'ókópszlnli.á.s
Erziiklt klraljm-lir, Izirtu izillrf* épllltéku
Tal./on 74. Talafoa 74.
Kedden és szerdán s nemrág elhunyt világhírű felfedező ás sarkulazó
Emográfls! filmdráma 5 felvonásban
csütónokőn és pénteken Egy filmsziiiésznő naplója |fotn"ti;"";ir "roly
RdIuÓmV • rtwty z> K, >■ K. I. b.ly IS K, Ü EM^áMt bMk6sa.pt é. (ált órskee, vtsár- is <S**f
^UOtjanti - 0. My II keeuu, la txty 7 Ura. I up»koa Hl «. S, 1 ts í úiüoi P.sUl k.séáa^y
ZALAIÉSGYARMATI
Könyvnyomda — RönyvNötéazet — Vonalzóíntáztt
117.
Müvek, folyóiratok, mejrhivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, Üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben ktszülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötese, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állittatnak eló.
íiiíÉint. taisfba : 78.
V
Nvaaaatatl
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
mOOOODODODOOOODO oooooooono
a laptulaidonoaok : Zsil és Grarmatl LoDyvnyomdáiébaa. "
3.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. február 22. Szerda
43. Mám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMtkM»t4i4« U ki»4óhlr»Uj : Fó-ut 13. U. - lnUrurb*n-Wt«íon 74. -
Jdo*Jolot>lk mindig kora reggel
KÓS2ERKKSZTÓ i
Dr. HEGEDŰS OYÓRGY
.1.11\']!. 1 >>■\'..< J
nU-SLÖSSZEKKESZTÖ:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
Blélli.tá.1 áraki Ktí.i évra 5«« K. HUvr. SS0 X. Hhj*s én. 140 K. Z%j bit. 10 K, IgnulalíiM
A kormánynak teljesen szabad keze van a választójog megkomtruálására
Az alkotmányozó értekezlet mai Ülése. — A Friedrlch-féle választójogi rendeletnek nincs kötelező ereie. — A választójog módosítására az 1920. évi I. t.-c. ad felhatalmazást a kormánynak.
Budapest, február 21. Az alkotmányjogi értekezlet mn délelőtt pont 10 órakor megkezdte a budai várpalotában tanácskozásait. Az értekezletre a következő nevesebb államférfiak kaptak meghivót: Bethlen, Klebelsberg, Tomcaányi, Csernoch, Várady éa Szmrecaányi éraekek, Ravasx László és Raffay Sándor, Tőry Gusztáv a Curia elnöke, Wlassics Gyula báró a közigazgatási bíróság elnöke, Tóth János n földbírtokrendező bíróság elnöke, Berzeviczy Albert az Akadémia elnöke. Juhász Andor a budapeati tábla elnöke, Gaál Gaszton, Tlmon Ákos, Plósz Sándor, Balogh Jenő, Polner Ödön, Némethy Károly, Coucha Győző éa Papp Jórsef. A meghívottak Csernoch, Szmrecsányl és Várady kivételével, kik kimentették magukat,\' vala-menylen megjelentek.
Pontban 10 árakor megjelent Horthy kormányzó, aki azonban nem elnökölt, csupán rövid beszéddel megnyitotta az értekezletet.
A kormányzó az értekezletet megnyitva utalt arra, hogy a nemzetgyűlés két évre megállapított időtartamának eltelte ulán el-döntéare vár különösen az a kérdés, hogy ujabb nemzetgyűlés egybehiváaa eaetében a képviselők megválasztása mely szabályok alapján vitessék keresztül.
A kormányzó ulán Bethlen minisrter-
IV. Károly tarcall borai.
Béct, február 21. Az a hír, hogy a magyar kormány IV. Károlynak a larcali pincében levő borait eladja, osztrák kormánykörökben nagy meglepetést keltett. E kérdésben az osztrák kormány tiltakozó jegyiéket log Intézni s magyar kormányhoz éa ebben hangsúlyozni Fogja, hogy e borok ahhot a vagyontömeghez tartoznak, melyek mint IV. Károly más vagyonai, közös tulajdont képeznek és ezek likvidálása tárgyában a kél kormánynak egymással tárgyalásokat kell folytatnia.
Minden incidens nélkül.
Bécs, febr. 21. A határkiigaiitó biiott-aág,"mcly Jugoszláviával szemben van hivatva a véglegea magyar halárt megállapítani a Mura folyótól az osztrák határig terjedő azakaazon befejezte működését. — A bizottság. elrendelte, hogy -W Magyarország nak Ítélt községekből Jugoa?ávia vonja kj hatóságéit és adj. át c kornyéket Magyar-
elnök srólalt fel. Az értekeilet egybehivását nem ezért kérelmezte o kormányzótól, hogy . felelősséget bárkivel ls megossza. Az értekezlet nem is hozhat határozatot, hanem csupán ankétnak tekintendő és összehívásának célja csupán nx volt, hogy alkalmul azotgáljon tekintéllyel biró pártatlan szakvélemény megnyilatkozására.
A meghívottak közül tizennégyen jelentek meg oz értekerleten éa valamennyien kifejtették nézetüket. Tizenketten ugy nyilatkoztak, hogy az orsiággyülés egybehivása ez időszerint nehézségekbe ütköiik, ennélfogva uj nemzetgyűlést kell egybehívni. Az ennek alapjául azolgáló válaaztójog szabályozása tekintetében azonban a kormánynak teljesen szabad kexe Van és pedig a felszólalók szerint axért, mert ax 1919. évi választójogi rendeletnek az előző nemzetgyüléa két évben megállapított tartamának leteltoj után már egyáltalában nincs semmiféle kőtelező erejük. A többiek szerint pedig azért, mert az 1920. évi elaő t.-c. 10. paragrafuaa megadta a kormánynak n felhatalmazási arra, hogy rendeleti uton az 1919. évi válaaztójog! javaslatokat Is hatályon kívül helyeihesse, módosíthassa, vagy kiegészíthesse.
A felszólalók után a kormányzó megköszönte a felszólalók fáradságát és az ülést berekesztette.
országnak. Ez az átadás és átvétel már meg is történt, még pedig minden incidens nélkül. Az eddigi szakaszon még vitás területek vannak. Vita tárgyát képozi Bélmonostor, Baranyaszentlván, Baranyavár éa még néhány környékbeli falu hovatartoiáss. Ezeken a területeken feks.ik Frigyes főh.-rceg nagybirtoka, melyet a jugoszláv állatn már birtokába vett.
A kereszténypárt ragaszkodik a Friedrich-féle választójoghoz.
Budapest, február 21. A kereszténypárt ma biialmoa megbeszélést folytatott. Különböző elhangzott vélemények szerint a párt a leghatározottabban ragaszkodik ahhoz, hogy a válaaitásolat o Friedrlch féle rendelet alapján tartsák meg.
Forradalom Portugáliában-Lisiabon, február 21. Egyelőre ellen-
öiirhetetlen hirek azer.nt Portugáliában áll.tó-
lav uiabb forradalmi mozgalom tört kl.
Pontosabb részletekről míg jelentéack nem érkeztek.
Ismét emel a vasút.
Budapest, február 21. A máv. igazgatósága a teher- és személyszállítási tarifa felemelését javasolta a kereskedelmi kormánynak. A máv. a viteldíjakat lOO-llOO\'/. kal akarja megdrágítani. Er a horribilis drágulás egy már hónapok óta készülő tarifaemelésnek végső stádiuma. A kereakedelml miniszter a máv. előterjesztését megküldte ax érdekképviseleteknek tanulmányozáa és véleményadás céljából. Az érdekképviseletek véleményüket péntekre összehívott együttes tanácskozás után fogják előterjeszteni. A máv. a horribilis emelést azért akarja keresztülvinni, hogy 4 milliárdos többletbevétellel helyrehozza költség vetése fegyensuly át.
Tiltakozó kiállítás.
Berlin, február 21. Tegnap nyitották meg a német kultura védelmére alakult liga rendezésében „Németország éa a békeszerződés* jeligéjű kiállítás. A liga elnöke kangsu-lyoxta, hogy a kiállítás minden pártszem-ponton felül áll és mentes minden revaas-gondolattól. Célja egyedül as, hogy képek, előadások és filmek segítségével megmutaaM, milyen következményekkel jár a versaillesl békeszerződés.
Külföldi hitel Magyarországnak.
Bécs február 21. Bécsi polltik«i körökben tudják, hogy az antant államok hlUl-srgitéai tárgyalásaik alkalmával Magyarország helyzetével Is foglalkoztak. Olaszország Indítványára kimondották, hogy Msgyarorazág számára ax antantállamok legalább la akkora hitelt folyósíthatnak, mekkorában Ausxtria részesül. Az antantállamoknak ugyanla eminens érdeke, hogy M.gy.rország és Ausztria rMg-óv.uék . gazdasági összeomlástól. Msgyarorazág különben több garanciát nyújthat a hitel megfizetésre, mint Ausztria. Olaszország ezen álláspontját helyeselték ez angol éa franci, képviselők is. Ezen megbízottak .ionban
felhozták azt, hogy a magyar kormány aemmiféle ilyen külföldi hitelakció érdekében lépéat nem tett. Ax antantállamok készek arra. hogy M.gy.rországn.k hitelt nyújtsanak, de előbb megvárják a magyar kormány előterjesztését.
Tárgyalnak a leszerelésről.
Pitit, fabr. 21. A népszövetség vegyes bizottsága, mely a leszerelés kérdé^vel fog-Islkozlk, tegnapelőttől kezdve Vlvlanl elnöklete alatt azokkal a megállapításokkal fog foglalkozni, mely a különböző országok 19?l. évi ké»züluégét ax 1913. évi fegyverkezés*! összehasonlítja. Ezen megállapításoknál a bizottság igénybe veszi mindazon adatokat, melyek parlamenti viták és ax évkönyvet hasonló forrásaiban rendelk.xésre állanak.
_2_
Hétfőn teszik közzé a választójogi rendeletet.
Budapest, február 21. Az alkotmányjogi értekezlet állásfoglalása alapján a kormány sürgősen hozzálát a választójogi rendelet ellátásához. Értesülésünk szerint a kormány ezzel a munkával pár nsp alatt elkészül, ugy hogy a hét végére már közzé is tesiik s? uj választójogot.
Miután az alkotmányjogi értekezlet véleménye szerint a kormánynak teljesen szabad keze van a választójog megkonstruálására, e pillanatban a legteljesebb bizonytalanság uralkodik ebben a kérdésben, hogy milyen mértékűek lesznek azok a módosítások, amelyeket a kormány a Friedrich féle választójogi rendeleten végre fog hajtani. Az egyetlen támaszpont e tekintetben Bethlennek az a kijelentése, amelyet Rassay előtt tett és amely ugy hagzott, hogy a választójogi rendelet életbeléptetése alkalmával feltétlenül honorálni kivánja azokat a megállapodásokat, amelyeket ebben Rassay-val_ kötött. {
A korona Zürichben.
Budapest, febr. 21. Zürichből jelentik : A magyar korona álláaa m*: (zárlatkor) —.75, osztrák korona: —"11, az osztrák bé\'yeg-xeit bankjegyé pedig —\'9 szantim.
T Ő ZSDE.
Budapeat, február 21
Valntapleoi Napolaon 2615, Kont 3060, Lé\\a —, Dollii 630. Francia frank 6450, Langyel máik. 19\'/,, Márka 310, LlraJ 3600, Osstrák. 74/,, Rubel 64, t.el 512, Ssokol 1276, (Svájci fi.nk 13475 Koronadlnár 840, Frank dinár —, HoDaad forint —, Bécsi kltlxetés T/t
BzUkok: Magyar Hitel 1050, Osatxák Hitel 490, Hasai 625, Jelxálog 285, ^l.ossámitoló 810, Xereskedebi i Bank 0975, Magyar-OUss 303, Beocslni 6850, Djascle 4300, Általános .lén 11550, Ssássvári 4900, SalgóUrjári
6690, Urikányl 6500, Rima 2350, Schiick -. Guttruán
3525, Naslei 18750, Danlca 2900, Klolild 3400, Magva;
Cokor 21060, Adria 6900, AUantlka 2700, Klrálysör--,
bosnyák-Agrár 840, LJpták 541, Phöbui 760, Vasmegyei
VUkmos -, Glxellamalom 2625, Konkordla 2250, Déli
Vasat 1600
— „Debrecenbe kéne menni44... másodszor. A kereskedelífll alkalmazottak a szombaton kitűnően sikerűit farsangi mulatságukon előadott „Debrecenbe kéne menni" daljátékot tegnap este megismételték a Polgári Egylet nagytermében. Az előadás tegnap is példátlan aikerrel folyt le. Szűnni nem akaró taps jutalmazta a kitűnő műkedvelő gárdát, melynek minden tagja kvalitásos alakítást nyújtott. Elragadtatóan bájosak voltak a kanizsai urileány szereplők, kik közül Gréte szerepében tegnap is, épp ugy mint szombaton, Eppinger Manci nyújtott meglepően tökéletes alakítást. Lotti szerepében Wtiszjeld Nusi ragadta tapsra a közönséget, Judkát Fürst Böske alakitotta pajzán, huncut finomsággal. Aranyos és hercig volt Pléh Margitka, Schweiger Nuii és Pléh Ilonka. A férfi szereplők közül Somogyi Ferenc játszotta ugy meg a magyar szolgát, mint talán a hivatásos színészek közül is kevesen. Sófrán Ferenc kellemes hangjával férkőzött tegnap is a közönség szivéhez. Vidor ügyes táncszámávJ, Krausz pedig Huber apa szerepében segítették még a szombatinál is nagyobb sikerhez a darabot. A zenekar Kelting tanár vezetésével főerőssége volt a jól sikerült előadásnak. A rendezés és a kitűnő tánc-azámok Szabó István kitűnő hozzáértését dicsérték. Et mcs1, hogy ujabb ismétlésre ninci kilátás, még egyszer regisztráljuk Ketting tanár sorozatos sikereinek ujabb nagy sikerét, mert, hogy e pompás, a műkedvelői kritikával csaknem fel sem értékelhető előadás síinre került — az pusztán az ő érdeme. Várjuk ujabb sikereit l
ZALAI KÖZLÖNY
Európa iövőie - francia óhajtásokban.
(Saját tudósítónktól) Egy ma hozzánk érkezett amerikai lapban olvasunk igen érdekes ismertetést arról, hogyan képzeli el Franciaország Európa jövőjét a maga gusztusa és óhaja szerint. Az amerikai lap többek között ebeket Írja i
E«é«en bizonyc-3, hogy n p*fM tsnács= kozások óta nem volt olyan fontos tanácskozás, mint a génuai lesz. Ha sikerül, ugy nem lehetetlen, hogy az ipari és gazdasági élet azonnal megindul egész Európában, ha pedig nem sikerül, valószínű, hogy egész Eyrópa tönkre megy. A siker vagy kudarc pedig kizárólag a francia és angol kiküldöttektől függ, hogy meg tudnak-e egyelni, vagy nem.
A franciák politikai szempontból vizsgálják és fogják fel a helyzetet Európában. Meggyőződésük az, hogy Európs békéjét c*akis a versaillesi béke fogja biztosítani. Csakis ugy, ha az úgynevezett utódállamok (Csehország, Románia, Szerbia stb.) élete és föntartása biztositva lesz.
A francia alapelv elég egyszerű. Lengyelország visszanyerte szabadságát és függetlenségét, amit több mint száz esztendővel ezelőtt veszteit el. Románia kétszer akkora lett, mint a háború előtt volt. Csehország is független lett és igen nagy darab földekkel nagyobbodott. Jugoszlávia egyesitette a délszláv államokat, amelyek századokon keresztül különálló életet folytattak. \'
Már most a franciák igy gondolkoznak: Lengyelorsiágnak van 30 millió, Romániának 18 millió, Csehszlovákiának 13 millió és Jugoszláviának 11 millió lakosa. Ennyi emberrel már lehet nemzeti életet és munkát biztosítani. A francia diplomácia szövetségbe hozta őket össze, hogy fennmaradásuk biztositva legyen, ugy, hogy ebben a szövetségben majdnem 75 millió ember van képviselve.
E szövetség mögött ott áll Franciaország, a maga 40 millió lakosával, ami legalább számszerint szintén tekintélyei valami. Az övék ma a legerősebb hadsereg a világon. Lengyelországot tulajdonképpen ez a francia hadsereg védelmezi a németek ellen, akik mindig fenyegették a lengyel függetlenséget. Viszont a lengyel hadsereg valamikor éppen olyan nagy segítségére lehet a franciáknak, mint az orosz hadsereg volt a szövetségeseknek a háború elején.
A francia államférfiak meg vannak győződve róla, hogy ha Lengyelországnak ideje lesz rá, Európa egyik legnagyobb hatalmává fog kifejlődni. Területe nagyobb, mint Olaszországé és természeti kincsekkel aokkal gazdagabban el van látva.
Románia a délen viszont az orosz terjeszkedés akadálya lenne. Románia nagyobb ma, mini Olaszország, földje igen termékeny, népe szapora, ugy, hogy valamikor ennek is lesz annyi lakosa, mint ma Olasz-, vagy Franciaországnak van.
Románia s Lmgyelország most olyan szövetségben vannak, amely lehetetlenné teszi, hogy a mai Oroszország legyőzhesse vagy területüket megcsonkíthassa. Csehszlovákia és Lengyelország szintén szövetséget kötöttek arra az esetre, ha Németország megtámadná valamelyiket. A három utódállam pedig arra szövetkezett, hogy a mostani helyzetet és határokat fentartják a Dunamenti államokban, hogy ezáltal akadályozzák meg a magyarok és bulgárok előtt azt, ho*y elvesztett területeiket visszaszerezhessék. Vi szont Görögország is .szövetségben van Romániával és Jugoszláviával, hogy segítségükre siessen, ha a bolgárok támadnák meg bármelyiket.
A franciák meg vannak győződve róla, hogy ez a rendszer fönn fogja tartani a mai helyzetet, legalább is husz esztendeig. Ez idő alatt a Rajna b.-.lpartján, német területen francia seregek állanának, hogy igy a németek esetleges készülődéseit lehetetlenné tegyék. Hogy azonban mától 20, vagy 25 esztendő múlva mi fog történni, azt senki sem jósolhatja meg, valószínű azonban, hogy akkor már ezek az utódállamok elég erősek
__1922. február 22
lesznek ahhoz, hogy magukat megvédjék s az egész Európa többé-kevésbé bele lesz rögződve a Versaillesben megállapított határokba.
Természetes dolog, hogy ha a francia sereget nagy mértékben csökkentenék, ha a franciák visszavonulnának a Rajna melől, ha csökkentenék a lengyel, oláh és jugoszláv seregeket is, akkor a helyzet egyszerre megváltoznék. Mindenki tudja, hogy a németek vlsszsskftrják venni s lengyeleknek juttatott német földet. Ez a szándék ma sokkal erő sebb, mint a versaillesi béke idején volt, mert azóta a felsősziléziai értékes bányák legnagyobb részét is elvették tőlük.
Mi lesz a génuai konferencia részletes programjai
Az európai államok génuai tanácskozása immár biztosítottnak látszik. Ha csak valami váratlan esemény nem jön közbe, ugy a konferencia a megje\'.ölt időpontban megkezdi érdemleges tanácskozásait. Minden esetre igen sajnálatos, hogy Amerika a konferencián nincsen képviselve, azonban mindamellett valószínű, hogy az Egyesült Államok beleegyezésüket adják msjd mindazokhoz az akciókhoz, amelyek Európa újjáépítését célozzák és amelyekhez Amerika hozzájárulása okvetlenül szükséges. A génuai konferencia részletes programja már meg van állapítva, mint angol diplomáciai forrásból közlik, a tárgyalás anyaga a kővetkezőképen van csoportosítva:
A) A cannesi konferenc;a határozatainak megvitatása és a végrehajtás módjainak megállapítása.
B) Az európai béke megalapozása.
C) Az egyes államok közötti szükséges bizalom helyreállítása a fenálló békeszerződések határozmányainak megsértése nélkül.
D) Pénzügyi kérdések:
1. A bankjegyforgalom szabályozása.
2. A központi és bankjegykibocsátó in-tézetek kérdése.
3. Az állami pénzügyek különös tekintettel sz újjáépítésre.
4. A váltók kérdése.
6. A köz- és magánhitel szervezéso.
E) Gazdasági problémák:
1. Könnyítések és biztosítékok az export ós import kereskedelemben.
2. Jogi és törvényes garanciák a kereskedelem visszaállítására.
3. Az ipari, irodalmi és művészeti tulajdonjog védelme.
4. A konzulátusi szervezetek megállapítása.
5. Külföldiek helyzete az egyes országok kereskedelmében.
6. Az ipari újjáépítés technikai eszközei.
F) Forgalmi és szállítási problémák csoportja.
Miként ebből a részletezésből kitűnik, a konferencia programja felö\'eli az összes kérdéseket, amelyeknek megvitatása és rendezése az összes európai államok szempontjából^ okvetlenül kívánatos. Természetesen jóslásokba bocsátkozni nem lehet, vajon a konferencia renJezni fogja o az összes kérdéseket. Tény azonban, hogy ez az alsó konferencia a há-boru óta, amelyen résztvesznek az összes államok és amely programjában felöleli az összes európai gazdasági problémákat. Igaz ugyan, hogy egyes diplomaták véleménye szerint a konferencia éppen ezért nem fog sokat végezni, mert tulnagy programot állapított meg.
Csonka Magyarország — nem ország Egész Magyarország: mennyország!
1922. február 22
ZALAI KOZI.ONY
hírek.
A tavasz
berohant közénk, mint egy jókedvű vendég. Nevetése, kacagása előhívta a melengető, cirógató napsugarai és elkergette a hidegei, a fázást és a didergést. Őfensége, a vendég jól érzi magát. Egész nap vig veröfénnyel csókolja végig a házak jalát, az emberek arcát. Mindenkinek kedvében jár. Ugy tesz, mint aki nagyon be akarja csempészni magát a szivekbe — nagyon előzékeny, nagyon kedxtes, nagyon adakozó. Azt hozta, amit a borús, szomorú lelkek vártak ; fényt, derül, melegséget és pedig sokat, bőven, adakozón. Betoppant közénk, mint egy mámoros farsangi szép asszony. Megmutatta ragyogó toilettjét, a napfényes, kéklő égboltot, ruhájának habfodrait, a lenge tavaszi szellőt és kacagása megborzongtatotl, mint az arcunkat megcsapó friss, üde levegő. 7 alán Carnevűi herceget akarta meglepni titkos randevúin és könnyű kosztümében átmerészkedett a havas tájakon ? Vagy talán ő adott találkát Car-nevál herceg termeiben deli, szép legénynek ? Csak egy napra, csak egy rövidke időre, hogy fényt, őrömet, kacagást, napfényt ajándékozzon neki s csókot lopjon a tél megdermesztette jéghideg ajkára. Aztán pedig eltűnik, mint Carnevál htrctg sok vendége, akik le sem vetve álarcukat, szöknek meg a bálból Nem tudni. Tavasz őfensége szeszélye még titok. Vendégeskedése hamar végei érhet. . Talán még ma, de holnap biztosan elhagyhatja vendéglátó portánkat s maga után mérgesen becsapja az ajtót, mint akikre ráunt t mint akik nem fogadtuk elég hódolattal. (—ugy)
— A somogysxentmiklóslak kai tar törekvései. A szomszédos Somogyszent-milclós községből örvendetes bírt kaptunk. Arról érkezett hir, hogy a somogyszentntiklósi fiatalság lelkes összefogáshan, Markó-Modest ferencrendi szerzetes és Molnár Ferenc prefektus vezetésével síinl elöadárokat rendez. Az előadásoknak kitűnő sikerei vannak és egy-egy előadásra összesereglik a falu csaknem egész lakossága, apraja-nágyja és együtt őröl, együtt busul a színjátékok örömői, vagy busulós szereplőivel. — Tudósítónk írja, hogy a fiatalság eddig a .Karácsonyi pásztorjáték"-o», a „Megkerült gyermeket" és a „Falu rosszát" adták elő. A aomogyszentmiklósiak lelken kulturtőrekvéseit örömmel regisztráljuk és megtoldjuk azzal, hogy bárcsak minden faluról, Zalamegye minden községéről hasonló szépet, jót, célravezetőt Írhatnánk. Znlamegyei faluk népe, akik kőiül még igen kevesen hallattatok magatokról jót és szépet — vegyetek példát a somogyszentmiklósiakról.
— Az Ipartestület hangversenye. A farsang utolsó szombatján, 25-én tartja farsangi mulatságát az Ipartestület. A mulatságot hangverseny vezeti be, melynek műsorán több ének- éa zene-számon kivül nagy sikerűnek Ígérkező tánc- és magánszámok szerepelnek. A hangversenyt tánc követi.
— Rokkant festőművészek munkál. A nagy háború számos embert nemcsok vagyonilag tett tőnkre, de igen nagy azoknak a axáma is, akik testi rokkantsággal tértek vissza övéihez. Azok ma a legsránan-dóbbak a háború áldozatai között a ezekről gondoskodni a társadalom kötelessége lennr. A rokkantak azonban, amennyire csík tőlük telik — munkával maguk igyekeznek valami uton-módon megélhetéshez jutni. Azt a célt
szolgálja a .Hazafias Képeket Terjesztő Társaság Müvésztelepe", amely rokkant művészek munkáit terjeszti a közönség körében. A társaság Nagykanizsára is leküldte képviselőjét, Kiss Győrgyöt, aki házról házra járva, végri a rokkant művészek festményeinek eladását. Mivel a cél nemes s a befolyt összeg I a rokkantaké, a kiküldöttet mindenkinek őszinte pártfogásába ajánljuk.
— Dr. Pogány Ferenc hangversenye. Hétfőn tartotta meg n Kiazinó második hangversenyét, melyen dr. Pogány Ferenc, a m. kir. Operaház kiváló baritonistáját látta vendégül.*A vendégművész hangversenyét a Bajozzó Prologusávwl kezdte, a műsor többi száma Schubert, Schumann, Verdi, Goldmark, Strauss müveiből tellett ki, befejezésképpen pedig Kuruc és Kacsóh dalokat énekelt. Értékes, hatalmas hanganyaga, erőtelje* fortéi és lágy lirai piannói művészettel összeválogatott műsorszámaiban egyformán érvényesültek. A megjelent nngyszámu közönség zugó tapsokkal jutalmazta minden számát és többször megismételtette. A zott-gorakisérctet dr. Balta János látta el most is pompásan, minden elismerést megérdemlő művészettel.
fz) Uránia szerda-csütörtök fél 9 órakor katonazene.
— A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete a folyó hó 19 én megtartott álarcos tAncestélyén megjelent nagyérdemű közönségnek ezúton mond hálás köszönetet szíves pártfogásáért, valamint a felül-fizetésekért és adományokén, melyekkel a büffethez hozzájárulni kegyeskedett.
— Az SHS. királyság lakossága. Az Újvidéken megjelenő .Délbácska" irjn: Belgrádból jelentik: Az állami statisztikai hivatal a napokban készölt cl az ország területi nagyságának éa népességének kimutatásával. A statisztika szerint a lakosság száma:
Északszerbiában 2,656.079
Dclazerbiában 1,524.601
Montenegróban 192 090
Bosznia-Hercegovinában 1,876 543 Dalmáciában 329 070
Horvátországban 2,591.869
Muraközben 96.945
Krk-szigetén 1919
Szlovéniában, a Murán tul 1,056.864 Bánátban 582.552
Bácska és Baranyában 797.873 A statisztika közlései alapján megálUpi\'hitó, hogy az SHS. királyság 247.962 négyzetkilométer területén 11,729.915 ember lakik.
— Elözönléssel fenyegetik Európát az orosz járványok. Az orosz éhség pusztításai nemcsak közvetlenül ölnek. A fizikailag letört, vegy falvakba menekülő, magával tehetetlenné lelt, apalhiába merült tömegek testükben, a leküzdhetetlen szennyben, mely a nyomorral együttjár, felburjánoztatják n külőnbő/ő járványokat. Kolera, tífusz, p-stis hömpölyögnek a rohanó embercsordák nyomában, Ha az turópai országok az emberközösség alapján nem éreznék az orosz éhínség emberi veszedelmét, akkor kell, hogy felmérni tudják azt a veszedelmet, melyet az európai államoknak n keletről iővő járványokkal való elöíőnlése jelent. Az a nagy politikai testület, melyet u népszövetség nevén az ontont főtanácsa életre keltett, természetesen hivatottságának érezte Európa orsrágoinak pestis es és kolerajárványoktól való megmentését. Ebben az esetben az is beigazolódott, hogy az antant milyen agyng-lót.u bálványt teremtett\' a népszövetségben. Megadta ennek a bálványnik a lélekzés, a gesztikulálás látszntát, de nem a cselekvőképességet. A népszövetség, mely most fejezte be uj ülésszakát Genfben, foglalkozott a keleten felsötétlŐ járvány veszedelemmel. Az
egészségügyi bizottság előadója, dr. Raysch-mann javaslatot is tett Európa megmentésére. Európát — mondotta — csak egy módon lehet a járványok által való elÖzőnléatől megmenteni, ha Lengyelországon v^glg, északról délnek haladvo, mintegy 1500 kilométeres kordont, egészségügyi védvonalat átlitunk fel. A bizottság meghallgatta az elfl«dó javaslatát és azután megállapította, ho<y nincs pénze, a népszövetség tehát a>ó>itsa fel a kormányokat, hogy a védőkordon felállítására adjanak pénzt. — A népszővMxi\'g tanácsa, ennek a jelentésnek a meghnl\'gatáaa után befejezte ülésszakát és csak áprilisban fog újra összeülni.
(x) Uránia t és fél 9 órakor Szép Ilonka és a szegedi egyetem avatása.
— Gyorssegély. Az orosz hadifogságból visszatért kisiparosok és kiskereskedők részére a m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur 78992/1921. számú rendeletével gyorssegélyt engedélyezett. Felhivatnak a fenti segélyre reflektáló és rászoruló kisiparosok és kiskereskedők, hogy folyó hó 25-ig eme igényük bejelentése céljából az ipartestületi jegyzőnél jelentkezzenek. Elnökség.
(z) Uránia szerda-csütörtökön Ő és fél 9 órakor Vörösmarty gyönyörű költeménye: Szép Ilonka, a Gyimesi vadvirág szereplőivel. \'A fél 9 órAs előadást mindkét nap katonazenekar játéka kiséri végig. A szegedi egyetem avatása.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért Ujfalusst/ Gyula felelős.
Apró hirdetések.
BlrdaUaak d4lntán a Arái* ><MtMk U\\ dU»«.bá» Marist
Magányos nő kerestetik, ki lakás
és megfelelő fizetés ellenében idősebb nőt tudna ápolni, illetve öreg napjaiban gyámolítani. Címeket a kiadóhivatal továbbit.
Könyvkötő tanonc felvétetik lapunk nyomdAJftban.
Egy csinosan bútorozott szoba
konyhával kerestetik. Cim a kiadóhivatalban.
Zongorát vennék azonnal. Cim a kiadóhivatalban.
Vadlya Hajnalka gépírónő vállal mindennemű gépira«i munkát, levolezést. Meg-bizást átveszek hétköznapokon este 6—8 ig, vasár- és ünnepnap délelőtt 9—1 l-ig. Toljes discrécló. O csó, gyors, tiszta és kifogástalan munkámról biztosítom a n. 6. közönséget. Lakás: F\'ő ut 2^. emelet, jobb erkély.
Lapkihordók felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
Üres üvegeket
minden mennyiségben vesz
Muszel és Friedenthal
1197—1922.
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd, csütörtök és szombaton faárverést tart, tűzifára és rönkfára a Vajda nevű erdőben.
Kezdete mindenkor pontoian 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Vároii Tanács.
H ii a állandó
Asztalost ss
HIID EUÓ KAGYKANIZSAI TEMETKEZÉSI VÍUJtUT
ZALA! KÖZLÖNY
1922. frbruAr VI
2469/1912.
Tárgy: flldibloírtndeió tljiiii /oganalositdsa.
Hirdetmény.
A* 0 F. B. 1155/1922 számú végzése, mollyel s földblrtokrendező eljárás foganatosítását elrendelte, közszemlére van léve (városház I. em. fii. »jó), szí s hivslslos órák s!s(t bárki betekintheti.
A földhöz juttatandók összeírása tárgyában külön hirdetmény telt klbocíátva.
A városi isnács.
Nagykanizsa, 1922. február hó 20.
Polgármester.
8469/1999.
Hirdetmény.
Felhívatnak a város területén lakó s az 1920. évi 36. le. 9 §. a\'apján fö\'dhöz juttat, ható egyének, hogy összeírás végen az slAbbi sorrendben és napokon a városháta tanácstermében (I. em. 12 ajtó) a hivatalos órák alatt (d. e. 9—12, d. u. 3—6) személyesen jelentkezzenek:
1. 1922. évi március hó 2, 3 és 4-én >
hadirokkantak, hadiözvegyek és felnőtt hadi árvák,
2. 1922. évi március hó 6, 7 és 8-án i
a mezőgazdasággal fogia\'kozó. földnélküli, önállóan kereső nagykorú munkások,
3. 1922. évi március hó 9, 10 és 11 ént
a mezőgazdasággal foglalkozó, önállóan kereső nagykorú kisbiitokosok, kiknek 16 kai. holdnál nagyobb ingatlanuk nincsen; a jelent kező kisbirtokosok meglevő ingatlanuk nagysá gáról a városi adóhivatal állal kiadandó igazol-ványt tartoznak felmulatni a jelentkezés alkal mával,
4. 1922. évi március hó 13, 14 és 15-éni
a földnélküli közszolgálati alkalmazottak, kisiparosok és ipari munkások.
A jelentkezés alkalmával a törvényben előirt felietek igazolandók.
A 94000/1921 F. M rendelet értelmében, amennyiben igényjogosultak az arany vagy ezüst vitézségi éremmel kiiüntetleitek, a hadirokkantak, a hadiözvegyek és a hadiárvák az országos földbirtokrendező alap terhére segélyben részesíthetők.
A jelentkezés alkalmával a fentebb felsoroltak ezen segélyezés iránti kérelmüket is előterjeszthetik, azonban a segélyezés feltételeit a jelentkezés alkalmával igazolni kötelesek és pedig:
a vitézségi éremmel való kiiünleUs a vitézségi érem adományozását tanúsító eredeti okmtny felmutatásával,
a hadirokkantak az eredeti (kötési meg hagyás vagy helyhatósági bizonyítvány feimu tatásával,
a hadiözvrgység éa hadiarvaság halom anyakönyvi kivonat, katonai h«tósag értesítése, hadiözvegy! nyugdíj okmAr.y, vagy halotinyil-vánitó biroi végié* felmutatásával igazoiandok.
A városi tanács.
Nagykanizsán, 1929. február 90 án.
Polgármester.
Köszönetnyilvánítás.
I Mindazoknak, kik felejthetetlen jó férjem elhunyta és tometéso alkalmából a jóleső részvétnek oly számos jelét adták, ezúton is hálás köszönetet mon- I dok.
Nagykanizsa, 1922. február 21.
özv. Windt Józsefné
özv. Csillag Károlyné\'sz. Stefics Katalin mint anya. Csillag Károly
műegyetemi hallgató és Csillag József mini testvérei fájdalomtól megtört sziv vcl tudatjuk, ho. y fia, illetve (csivérük:
Csillag István
ISgimn. iv. out. tanulóla
1922. évi februlr hó 21-én reggel 3 órakor az Úrban elhunyt.
Temetése 19S2 febiu»r S2-én, d. u. 3 órakor lesz a tóm. kath. temető halottas htzábót.
Az crgeszteló szentmise-áldozat a meghalt lelkiüdvéért 1912. év február 25 én d. e. 9 órakor lesz a szl. Ferenc-rendiek templomában bemutatva.
áldás ás béke lengjen porai felett I
Burgonya
n.inden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
2080/1922.
Pályázat.
Nagykanizsa r. I. városnál két nyugdíjigénnyel egybekötött erdőőri állásra pályázatot hirdetek AzoV, akik csemetekert és faiskola-kezelésben feltétlen jártassággal bírnak, vagy kertészek, előnyben részegülnek.
Az állások azonnal is elfoglslhatók.
Bizony íiványokkal felszereli kérvények benyújtási háláridejo 1922. évi március hó 10.
Bővebb felvilágosítást a városi gazdasági hivalsl ad.
Nagykanizsán, 1992. február hó 20 án.
Dr. Sabjrfn Gyula s. k.
polgár arator.
VILÁG
mozg-ókópszinlhá.z
Erziékit királyné-Úr, Szarui izillodt epölilibu

Telefon 74.
Telefon 74.
Kedden és szerdán a nemrég elhunyt világhírű felfedező és sarkuiazó
Etnográfiai filmdráma 5 felvonásban
Csütörtökön és pénteken Egy tilmsz\'iiiésznő naplója ÖSÍií^;4\'Klroly
. Páholy 22 K, SMSIy* ;8 K. L Uly 16 K, • U h«ly IZ korona, III. h«ly 7 korona
| FJ£*diiok UUiiasp 6 Í1 W. 0 Órakor. vasár- ét üoiMp-| napokon fél 4, 4, 7 és 9 ónütc*. Pontos kesdás^y
ELADÓ Sü GŐZGÉP
800-as c«éplővel, hozzá fűrész, fecskendő, mérleg és összes srij k. Azonkívül egy 3 HP Garelt angol gyártmányú
gőzgép fecskendővel
KOHN SAMU ZÁRDA-UTCA 5
Folhivjuk a nagyérdemű közönség figyelmét, hoey gyárunkban c.m.nt.xakmrfba vágó összes munkákat\' vAiuiunk, ugy a helyszínen, mint gyártelepünkön a legkényesebb igényeknek megfelelően. Késziiünk elsőrendű anyagból legolcsóbban és leglariósobban b.tonhidakat, It.tó, aertéavitlyukot, Jáaiolokat, kut gyBrüket, kutkávákat. Gl.á n.unk alr-boltoiáat, .lr.z.2élyexé.t és gyáriunk tartós és csinos \\ kivitelű alrk.reaxt.ket. Raktáron tanunk saját gyárimán) u sima és virágos c«mutlapókat és zalnd.ly.k.t,
Állanié raktinink van alsSrenél) oortlisd^smintbSl.
TOMIICITC x UMlhrC CtH<:"k n,illJK*\' i»gján«k évtizedes gyakorlata I UPIUjI 1 n IYIIuUI 1 05 munkásság. felbátorít bennünket orra, hogy IVIIHJIIJ CJ nv»HU „ vevőkódé* t, pí„r0gását uii
dentelje annak felemlítése mellett, hogy llzc műnkben és elvállalt truok nkban munkásainkkal egyiltl dnlgozunk és igy munkánk meg-bizbatóságát ellenőrizni tudjuk.
cementAruiparosok KIRACYUTCA 31\'33. SZáM.
Egy nak- 6s egy gyakoroltabb segöd-munMs azonnal felvétetik
VevíkSzDnjégltaknak árajánlattal és költségvetéssel ugy Itvélileg, mint gyártelepünkén díjtalanul szolgálunk.
A n«,yérdcm0 közönség és "iparos társaink szives pártfogásét kérjük.
.Utt a Uptulaido&CMok : Zalai é. Gyarmati tRorvoromdátóbao.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. íebniár 23. CstltSrtök
44. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SawfcMStfetf U kti<tóhir»ult Pő-ul IS. 11.
__IűUrurb«*W«fo© 78. -
Megjelölik mindig kor* reggo]
FÓSZSRKESZTÖ:
Dr. HEQEDŰS OYÖROY
fELELÓSSZERKF.SZTÓ:
BODROG KÖZY ZOLTÁN
_ Blőflseté.1 Arak:
E|fa> S60 K. Félért. 280 K. ivr. 140 K. Egy Un >0 X. F.jj" ■*\'<" in S IC
Nyilt szavazás lesz a vidéken.
A titkos szavazást csak a törvényhatósági városokban tartja fenn a kormány. — A választójogi rendelet hétfőn jelenik meg. — Nagyatádiék ellenzékbe mennek.
Budapest, február 22. A tegnapi alkot-mányozó értekezlet a kormánynak teljesen szabad kezet biztosított a választójog meg-alkotáaára. A kormány, mint félhivatalosan iamételten bangaulyozzák, az alkotmányjogi értekezlet állásfoglalásával nem kivánja magáról elhárítani a politikai felelősséget. Politikai körökben a legteljesebb bizonytalanság uralkodik abban a kérdésben, bogy a kormány milyen módositást fog végrehajtani a Friedrich féle választójogi rendeleten. Tegnap még az volt A felfogás — és erre lehetett következtetni a különböző kormánykörökből származó híradásokból is — bogy a kormány reapektálni óhajtja a választójogi bizottság állásfoglaláaát és azokat a megállapodásokat, amelyeket Rnaaayval kötött.
A mai nap folyamán olyan hirek terjedtek el, hogy bár « kormány által, ban valóban ragaszkodni fog a válaaztójogi javaa-lat ahhoz a formájához, amely a választójogi bizottság ülésén éa az ellenzékkel folytatott tárgyalások során kialakult, fenn fogja tartani az eredeti javaslatnak a nyilt szavazásra vonatkozó rendelkezését. A kormánynak ugyania ebben . tekintetben az az álláspontja, hogy a titkos azavazás megvalósítására nem tett kötelező ígéretet sem a választójogi bi-zottaágban, sem Rassay előtt. Bár Bethlen maga ia eliamerte, hogy a nemzetgyűlés nagy többsége * titkos szAvazás mellett foglalt álláal, egy alkalommal sem ment lul azon, hogy a titkoa szavazáat nyilt kérdésnek tekintse. A kormány eredeti álláspontját az utolsó pillanatig fenntartotta és ugy a mi-niszterelnőknek, mint a belügyminiszternek az a felfogása, hogy a vidéken /enn kell tai/ani a nyilt sxavaxást.
E pillanatban teljes biztonsággal meg-állapitni lehetetlen, hogy a pénteki minisztertanács milyen irányban fog dönteni, de minden jel amellett szil, hagy a kormány csak a törvényhatósági városokban tartja fenn a titkos szavazást, egyébként a szavazás nyilt lesz.
A nyilt szavazásról elterjedt hírek tartják Izgalomban a politikai köröket. Az ellenzéki pártok legtöbbje már-a kormánynak, az alkotmányjogi értekezlet állásfoglalása alapján való eljárását — alkotmányellenesnek minősítette és ugy Andrássyék, mint Hallerék továbbra is kitartanak amellett az álláspontok mellett, hogy a Friedrich léle rendelet módosítására nincsen joga a kormánynak. A nyilt szavazás feltétlenül fenntartása .\'azonban döntő hatással lesz az egységespárt nagy-atádi frakciójának magatartáséra. Nagyatádiék több ifben kijelentették, hogy azon esetben, ha
a szavazás nyilt lesz, megszűnnek a páltol támogatni és ellenzékbe mennek.
A kormány választójogi rendeletet valószínűleg o hétfői hivatalos lap fogja hozni.
Egyelőre kormánykörökben teljesen elzárkóznak a nyilatkozattétel elől és hangsúlyozzák, hogy a választójogi rendeletet a pénteki minisztertanács fogja eldönteni, amikor ia névszerint kifogják fejteni véleményüket és határozatukat nyilvánosságra hozni.
Politikai helyzet.
Budapest, február 22. Klebelsberg Kunó belügyminiszter most készíti elő a pénteki minisztertanács elé terjesztendő válaaztójogi rendeletről szóló javaslatot. A rendelet a jövő hétnél előbb nem kerül a nyilvánosság elé.
Az alkotmányjogi értekezlet állásfoglalása tekintetében a \' vélemények a kormánypártban megoszlanak. Sem Bethlen, sem Klebelsberg e tárgyban nem fog politikusokkal tárgyalni. Az újonnan ősszeOlő nemzetgyűlés a főrendiház reformján kivül nem fog más alkotmányjogi törvényt tárgyalni.
A választás határidejére vonatkozólag biztos terminust nem lehet még mondani, de junius előtt minden valószínűsé? szerint ncip. lesznek megtarthatók a választások. A kormány arra helyezi a súlyt, hogy ne pártpolitikai, hanem jogi éa közjogi szempontból nyilvánuljanak meg a vélemények. A választójog kérdésével egyébként a legközelebl i minisztertanács foglalkozik. Ennek döntése lesz irányadó a továbbiakra nézve.
Vélemények az alkotmányjogi értekezletről
Budapest, február 22. Az alkotmányjogi értekezletről, amelynek véleménye szerint a kormánynak szabad keze van a választásokra nézve, ma több, felfogásban éa súlyban egyaránt jelentős nyilatkozat hangzott el.
Gróf Apponyi Albert szerint az értekezleten elhangzottak nem voltak egyebek, mint az illető uraknak magán véleményei. Ő a^urakat mind igen tiszteli, de
közülök alig 3-4 van olyanTakT^TOW problémák megoldásánál kiválóan illetékeinek tekint. Viszont vannak olyan közjogá-szeink, akiknek meghallgatása és vélemény nyilvánítása nagyobb súllyal bírt volna. Az elhangzott vélemén>ek hajszálnyira sem csökkentik a kormány felelősségét, ha olyan cselekedetre határozza el magát, amelyet Ő ma épp ugy, mint azelőtt, törvénytelennek tart.
Ernát Sándor kijelentette, hogy az uj választásokat csak az eredeti Friedrich féle rendelet alapján lehet kiírni.
TarI Béla ugy véli, hogy az uj nemzetgyűlés szükségessége már magában is azt jelenti, hogy a választásokat általános, egyenlő, titkos és községenkénti választások alapján ejtik meg.
Andrássy Gyula gróf szerint előrelátható volt, hogy mi leaz az ankétra meghívott urak véleménye. Minthogy az értekezlet nem mondta ki azt, hogy a kormánynak kötelessége megváltoztatni o Friedrich-féle választójogi rendeletet, ő még mindig reméli, hogy a kormány meg fogja gondolni a dolgot és nem fogja az ugy sem szilárd alapon álló jogrendnek azt a lökést adni, hogy az uj nemzetgyűlés törvényességéhez még az 1920. évi I. t.-c. alapján is szó férhessen. As ellenzék be fogja várni a kormány elhatározását és akkor fog végleg dönteni arról, vájjon részt vesz-e a választásokban.
Jelöltek, jelölések.
Budapest, febiuár 22. Kaposvárolt Ereky Károllyal szemben a polgárság Kállay Tibor pénzügyminisztert jelölte. — Sárvár jelöltje elsősorban Huszár Károly, fellép azonban Mező Samu repcelaki gazda kormánypárti programmal. — A celldömölki kerület Győ-mörey Gyulával szemben Cziráky Antal grófot jelölte Andrássy-párti programmal. — Szentgotthárdon Andrásay-programmal Varga Gábor dr.-t kérik fel jelöltnek. — A borsod-megyei sajószentpéteri kerületben Hermán Miksa eddigi képviaelŐvel szemben szociáldemokrata programmal Kruppa Rezső lép fel, ugyancsak itt felléptetik Ssger Lajos községi bírót, kisgazdapárti programmal. — Debrecenben Milotay István ellenjelöltje a Rassay párti Hegymegi-Kís Pal, Prőhle Vilmosnak Jánosi Zoltán, Bernolákkal szemben pedig Juhász-Nagy Sándor lép fel. Ugyancsak itt még jelöltnek emlegetik Lengyel Zoltán dr. nevét is. ^
Apáthy látván beteg.
Szeged, február 22. Apáthy István, a Ferenc József egyetem hirnevea professzora súlyosan megbetegedett. Spanyolinfluenza támadta meg, ennek következtében szervezetében komoly komplikációk állottak be. A beteg professzor hőmérséklete állandóan magas és állapotát aggasztónak tartják.
Ax osztrák—magyar bank -tfalMiiimnlrtjn. .— _
Bécs, február 22. A Wiener Mittag-zeitung jelentése szerint az osztrák—magyar bank felszámolását április hó végén befejezik. Az utóbbi időben a kormánybizottságnak a részvényesekkel szemben tanuiitott migalar-tása kérdésében megváltozott a felfogás. A részvényesekkel szemben tisztán kereskedői elvek szerint járnak el, a politikai szempontokat teljesen kikapcsolják.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. február 23
Vasvármegye nem üdvözli a kormányt.
Szombathely, február 22. Szombathelyről jelentik: Zemplén vármegye közönsége nemrégiben átiratban kereste meg a törvényhatóságokat, hogy az októberi államciiny elfojtásából kifolyóan csatlakozzanak a kormány Ödvő*lésére irányuló határozatához. A vármegyék közül többen, legutóbb Csanád-vármegye törvényhatósága is foglalkozott Zemplénvármegye átiratával, de nem helyezkedett annak állánpontjára és elhatározta, hogy nem üdvözli a kormányt. Az átiratot megküldötték Vasvármegye tőrvényhatóságának Is, amely a mult hét péntekjén megtartott közgyűlésén tárgyalta a megkeresést. A közgyűlés Csanádvármegye határozatát tette magáévá és elhatározta, hogy nem járul hozzá a kormány üdvözléséhez, mert „a mai Időkben különösen keresni kell azt, ami a nemzeti összetartozást elősegiti és kerülni kell mindazt, ami előmozdíthatja a széthúzást és a vélemények megoszlását, már pedig Ilyen lenne a kormánynak a király visszatérési kísérletének meghiúsítása miatt történő üdvözlése is".
A* osztrák —magyar szerződés életbeléptetését kívánják az osztrákok.
ftécs, február 22. A Deulsches Volksblalt iria: A nyugatmagyarországi nép körében az utóbbi időben erős nyugtalanság mutatkozik, ami arra vezethető vissza, hogy Kismarton én környékén népszavazást fognak tartani. Minthogy ez Valószínűié? Magyarország javára űt ki, az osztrákok Kőszeget és környékét akarják megkapni. Eszterházy hercegnek ugyanis itt nagy urad«lmai vannak, rt nagy propagandát fejt ki a visszacsatolás érdekében.
Ugyancsak béc<í hirek szerint az osztrák kormány lürgeti a magyar kormánynál a megkötött osztrák—magynr szerződés életbeléptetését. Mivel e szerződés törvénybeiktatása a nemzetgyűlés feloszlatása miatt most lehetetlen, Ausztria azt kívánj*, hogy rendeleti uton léptessék életbe.
Elhunyt festőművész.
Budapest, febr. 22. Idős Vastagh György hírneves magyar festőművész 88 éves korában tegnap meghalt. Temetése pénteken délután fél 4 órakor lesz.
Japán résztvesz a génuai konferencián.
Páris. február 22. Tokiói jelentések szerint a japán kormány elfogadta a meghívást a genuai konferenciára.
Éhhalál O roszországban.
Stockholm, február 22. A gyermekvédő svéd Liga képviselői nem régen tértek vissza Szacharowból Stockholmba. Jelentésükben elmondják, hogy az orosz éhségterületen a legközelebbi aratásig ujabb kilencmillió emberre vár az elkerülhetetlen éhhalál.
TŐZSDE.
Bodapoat, fcb:uór 22.
v&lataptao: Napóleon 2605. Konl 3»25. Léft —. Dollár H76. Kr*rvtU fr«uk 0270, l.engy#l máik. 10, Mirk. 327. Ura 3*75. 0**trák. J0Vá. Robiit\' ,. Ui-513, Sxokot 1253. Svíjct frank 1327,, KotonaJlnir 833. frank, dlnír —, Holland forint —. Be<«i kl(ii«t£i 10\'/,.
Értékek: Magyar Httel 10(0, Ositrík Hitel 7C0, HaxaV 030, Jeliilog —. Lejtámiloló —, XorcskoJo-mi Bank <J?75. Magyar-OImi \'303, Beocjtnt 6550, Drauh« 4000, Altalinoi »t<n 11250, Síinvírl 4875. Salgótarjáni 5760. Urlkányi 0276, Rinu 2470, Schllck 1030 Guttáiao 34CO, NmJcJ IS70O. Dante* 2826 Klotild 3410 Magyar
Cukor 20200. Adiia 0050, AUanlika 2600, Királysor--,
BotnyU-Agrár 840 t.tplák 623 l\'höbu* 740. Vasm*>y«l VlTaow* , GhttUamdom 2660, KonkotdU 2210, W:i Vuut 1740.
A bécsi milliárdgyár - az osztrák perpetuum mobile.
Látogatói az Osztrák-Magyar Bank bécsi főintézetében. - Négy milliárd koronát gyártanak naponként.
(Bioi tudósítónk írja.) A bécsi llerzen-gasse, az oszlrák főváros banknegvrdének kellős közepén, az utóbbi időben a háborúra visszae-nlékezielő képei lálunk : Hosszú sorok ban, rendőrök felügyelőié mcltíll sok, sok mindenféle társadalmi állású ember ácsorog egy óriási, vasrácsos ablakú palola kapuja előli. Nem kenyér, hus, dohány vagy más élelmiszer kiosztására várnak, a pénzzavar, pénzszűke, ezreshiány miau áll olt a sok ember és vár a kapunyitásra. Mert Ausztriában a forgalomban levő 200 milliárd korona bankjegy dicSra nagy az Ínség fizetőeszközökben s az Osztrák-Magyar Bink hatalmas berendezésű nyomdája már alig bírja a munkál. Minden drágul s ennek következtében minden cikk árához ujabb nullák sorakoznak, innen ered a pénzhiány. Érdeklődni kezdtem, hogy is nézhet ki ily hslalmas nyomda belülről. A bankszolgák közé Ullcm hát én is s igy kapunyitáskor bejutottam a hatalmas épületbe. Ott bemutatkoztam egy joviális képű bácsinak, Matler osztályfőnöknek, aki meghallgatva kérésemet, körülvezeted a milliárdgyárban.
— A bankjegyhiány — meséli Malter osztályfőnök — szünőfélben van. Mivel minden áru egységára emelkedik, ma már úgyszólván minálunk Ausztriában a legkisebb pénzegység a 10 koronás. A bankjegyhiány leküzdésére tehát főleg nagyobb cimlelü bankókat hozunk forgalo nba. A lizozreseken kivül most kibocsátottunk öt és ölvsnezresek:!, s ha majd kell, még magasabb cimleteket is ki-adunk. Nem tarlók lőle, hogy mi felmondanánk a szolgálatol. Mi elbírjuk még a munkál s ha nagyon szorítanak, egyszerűsítjük az előállitásukat. Igy mostanában az ezreseket már nem réznyomalini, hanem közönséges nyomásban adják ki. Hamisítástól nem tartunk, meit a gyártás másnak nem fizetődik ki, azt csak mi tehetjük, akik milliárdokat nyomunk. így is sokba kerül a pénzcsinálás. Az egy- és két-koronásoknál pedg épenséggcl ráfizetünk. E^y egykoronás bankjegy előállítási, költsége négy korona, az ezros körülbelül. 60 koronába kertll darabonként. Ha valaki tehát egy kiló kenyérért 500 egykoronással tizet, ugy a bankjegyek élóállitási költsége ebben az cselben kitesz 2000 koronát 1 Rossz üzlet tehát már minálunk a pénzcsintlás is.
Beszédközben a hivatali szobákon át a műhelyekbe érkezünk. Óriási gépzakalolás és száz meg száz ember sürög-forog; Itt születik meg az osztrák korona. Az osztályfőnök mutogatja az egyes gépeket, itt szemmel kövotheti az ember, hogy csinálják a bankókat. Minden bankjegyből először nagy arányú rajzot csinálnak. Ezt lefényképezik, majd pedig ügyes vés-nökök az crcdeli lemezre rávésik. A nyomáshoz szükséges lemezeket egy sajátságos, a bank üzleti titkát képező galvanoplasztikai móddal réz- és vasfürdőkkcl készilik. Hogy hány lemez kell egy bankjegyhez, az attól függ, hogy hányszinü lesz. A nyomdafestéket száraz állapotban hozzák az [mézet vegyi intézetébe. , Olt gondosan mogvizsgálják, aztán pedig összekeverik. A nyomda mai forgalma mellett naponként mintegy egy tonna fcslékel dolgoz fel
A bankjegyeket 20—60-ss csoportokban nyomtatják nacy ivekre, melyeket a ncusieJelí pipirgyir szilül. Eflf ilyen iv papir ára m.
80—80 Koronji. A fehér Ivekre először az egyik gép als\'pol nyom, azlán jönnek a. rajz különböző szinü nyomásai és végül a számol és szériát njomó gépek. Minden bankjegy kétoldali nyomása tehát több sajtó segítségével történik. A bank gyorssajtói óránkónt minlcgy 800—1000 ivet nyomtatnak. A gép előli egy .berakóleány\' áll, aki a fehér iveket a gépbe rakja, o gép hátulján pedig a „kitakóleány veszi át a kész nyomtalványokat. A réznj ó mátok készítésére külön szerkezetű úgynevezett offset gépek állnak rendelkezésre- Ezek óránként 1200 ivet nyomnak.
A nyomatott iveket ezután revízió alá Veszik. Itt leányok dolgoznak. Feladatuk a hibás nyomású ivek kiválasztása Revizló után az ivek a vágógépbo betűinek. Vágás után a bankokat megszámlálják és százanként csomagolják. 10 ilyen százas csomagot ismét spárgával összekötnek és leadják a központi pénz-lámái, amcíy lovábbilja az intézet bankjegypénztárához. Innen kerül a bankó a publikumhoz.
A bevont vagy használhatatlan pénzjegyekéi, valamint a makulalura nyomatokat egy külön műhelybe hozzák, ahol megsemmisítik őket. Gépbe teszik őket, mely teljesen összetépi és vízzel péppé keveri. Ezt a pépet a papírgyárba küldik, mely isnét papirt állit elő belőle.
Az egész üzem természetesen szigorú ellenőrzés alatt áll. Minden egyes munka útin az üres vala-ninl a kész papiriveket, de az egyes bankjegyeket is gondosan megszámlálják. Ezt az ellenőrző munkál ügyes számolók egész raja végzi. Ezeken kívül a gépek önműködőlég is regisztrálnak minden egyes Ivet. Az ellenőrzés egyáltalán oly kínosan pontos, hogy valami csaló alig számithstns sikerre.
— A háború előtt, meséli az öreg Malter osztályfőnök, — naponként gyártottunk Átlag százezerkoronát. Ma nsponkénl négymilliárdot gyáriunk. Ha ezt a négy milliárdot csak ezresben gyártanánk és egymásra raknánk, 300 méter magas ezres oszlopot kapnánk. A jegyintézet legjobb .kundsehaft" ja az állam és az ipar Most, hogy a tisztviselők fizetését Í3mét felemelték, naponként egy milliárdot csak az állami tisztviselők fizetésére gyártunk. Dolgozunk Is szorgalmasan. Gépeink éjjel-nappal, úgyszólván szakadatlanul üzemben vannak. Még vasár- éfs ünnepnapokon is dolgozunk.
E búcsúztam a derék osztályfőnöktől. Derék bécsi és nem is olyan büszke, hogy köz-remtlködhctik Ausztria .legjobban menő" ipari vállalatában;
— Amerikában minden tizenegyedik embernek autója van. Az Egyesüli /vlsmokban most lelték közzé a legulóbbi automobilszámlálás statisztikáját. Eszerint oz Unió területén 8,211 300 automobil szalad, s miután a lakosság száma 101,000 000, tehát Amerikában minden tizenagyedik emberre egy-egy autó jut. Természetes, hogy az autók közül rengeteg a szállitó-auíft, viszont az is biz-los, hogy Shawnak az az állítása, hogy az amerikai nagyvárosokban a loval nemsokára éppúgy mutogatják, mint a bölényt, lassanként megvalósul. KranciaorsUgban mott készült el oz autó-slalisztika, eszerint oll 236.725 ouló szalad, s miután a lakosság szám > 37,.102.560, tehát minden 158 lakosra jut egy gépkocsi. Az aulókbOl 56 54-1 van Pári-ban, ahol minden hetvenhetedik emberre esik egy automobil.
1922. M»u*r 23
A horvátok és tótok együtt küzdenek az elnyomás ellen
Pozsonyban találkoztak a Radics és Hllnka-párt képviselői. A tótok Is az antanthoz fognak fordulni.
A* a függetlenségi mozgalom. melyet Szerbiával szemben a horvátok, a csehekkel atcmben pedig a felvidéki tótság megindított, mott nevezetei állomáshoz érkezett. A két elnyomott nemxet képviselői felismerték annak fontosságát, hogy a kisantanlba tömörült elnyomóikkal nemben vívott harcaikban ők is érintkezést keressenek egymással és ezért, ír,int a Srövenska Politika prágai sterb diplomáciai körökből értesült, mull héten Pozsonyban titkos tanácskozások folytak a Radics veretése alatt álló horvát szeparatisták és a Hlinka által vezetett tót néppárt között. A szerb hivatalos körök nagy fontosságot tu-lsjdonitanak ennek, mrrt biztosra veszik, hogy a délszláv és a felvidéki sutonó.nisták együttműködéséről volt szó ezeken a megbeszéléseken.
A prágai cseh sajtó természeti sen a legnagyobb idegességgel kommentálja ezt a találkozást. A prágai Tribuna párhuzamot von Horvátoiszág és a Felvidék autonómista mozgalma között és önmaga megnyugtatására kimutatja, hogy a horvátoké sokkal veszélyesebb, mert annak élén hatvanhárom horvát ellenzéki képviselő, a parlament 15 százaléka áll és a Radics féle blokkot a horvát lakosság legnagyobb része támogatja. Viszont a Felvidéken a tót néppártnak csak tizenkét képviselője, • prágai parlament 4.17, százaléka vezeti ai autonómista mozgalmat. Ezzel szemben a cseh lap Hlinkát politikaiing okosabbnak tartja, mert ő a parlamenti küzdelmet használja fel az autonómia érdekében, mig a horvátok e.t kezdetben elhanyagolták és emiatt diktálhatlak rájuk olyan centralisztikus alkotmányt, mely még a horvát történeti határokat sem tartja tiszteletben. A lop reméli, hogy eieket az évszázados különélésből keletkezett differenciákat idővel eltudják tüntetni.
A tót néppártnak az autonómiáért még fokozottabb erővel megindított akciója azonban azt mutatja, hogy a cseh újság optimizmusa teljesen aleptalan. A néppárt nemrég nyújtott autonómia érdekében törvényjavaslatot és ennek indokolásául Tuka Béla egyetemi tanár, a javaslat egyik . előkészítője, nagyon érdekes cikket irt a Slovák-ban. Bejelenti, hogy az autonómiáért vivőit harc voltakép akkor fog megkezdődni, ha azt leszavazták, mert a parlament mindenható többsége fölött van még egy mindenhatóbb felebbezési fórum: Európa. A béketárgyalásokon a „Slovenskót" eltörölték a föld színéről és most a tótoknak csak egy utjuk van: Parisba I Párisnak jóvá kell tenni azt a bünt, amit a tót nemzet és a szabadság ellen elkövettek. A világ bÖ\'cseinek észre kell venniök, hogy megcsalták őket, hogy a „csehszlovák" nemzet c«ak a Marson található. Az eddig a külföld előtt ismeretlen tények csakhamar európai jelentőségűvé fog-jik tenni a „szlovenszkói" problémát. A Cíehek ne örüljenek annak, hogy két év előtt Hlinka hiába kopogtatott Párisban", mert azóta a tótok sokat dolgoztak és sokat tanultak. Ma már jól ismerik a módokat, hogyan nyílnak meg előttük a művészi cseh lakatokkal lezárt nagyhatalmi ajtók. Áltól, hogy Európa nyilvánossága elé lépjenek, ma már nem riasztja el őket a prágaigramofónok megszokott Urmája: „magyaróook és hazaárulók".
ZALAI KÖZLÖNY
aiREX.
— A vároa fatelape uj kezekbe került. Ismeretes, hogy a város képviselőtestülete elhatározta, hogy a váró i fatelepet elrdja. A képviselőtestület határozata értelmében a város polgármestere a fatelepet áruba bocsátotta és az eladás megtörtént. Horváth Viktor fanagykereskedő, nyugalmazott százados vette meg a fatelepet. Az uj tulajdonos, aki a tényleges katonai szolgálatból lépett a kereskedelmi pályára s ott már is jelentékeny poziciót tölt be — a fatelepet tovább fogja Fejleszteni és egy modern szén, mész és cement len katot fog melléje épiteni. Mint értesülünk a fatelep helyi vezetője léczfalvi Bodor Zoltán nyugalmazott állam-rendőrségi kapitány lesz, aki kereskedelmi érzékéről eddigi vállalkozásaival is tanubi*on^-^ ságot tett. Az uj vállalkozás mindeneset^ lendületet fog adni a faipi Nagykanizsán.
— Hatvan ■ n11fffttk f ÍHTáa*J11 *h az elkommunizált vágóállatokért, kommün alatt a gazdáktól kártérítés és fizetés teljesítése nélkül 187 millió korona értékű marhát és juhot kommunizáltak el, amelyek ellenértékéből 122 millió korona jóváírás áll a felszámolás rendelkezésére. A hiány tehát mintegy 65 millió korona. A földművelésügyi minisztériumban s kártérítés és elszámolás megrjtéséie felszámoló bizottságot szerveztek, amely hosszas tárgyalások után most végleges rendezésről gondoskodik. A gazdákon kivül a kártérítés ősszegére a károsultak nagy tömege tart igényt, sőt még a Pénzintézeti Körpont és az Osztrák-Magyar Bank is jelentkezett. A végleges rendezés ügyében legközelebb rendeletet fognak kibocsátani. A kormány képviselői az Állat- és Husforgalmi Körponttal folytatott tárgyalásokon legutóbb 60 milliót ajánlott fel kártérítés fejében, mig a központ 65 milliót követelt. A megegyezésnek igy ma már alig van akadálya.
— A Legényegylet jelmezeatélye A Fő-ut egyes kirakataiban Ízléses reklám plaká. tok Jelzik a vasárnap egyik íontos eseményét, a Legényegy let jelmezcsiélyét. A díszes plakátok Hanka, József ogyleii tag rajzai méltán kellettek feltűnést és felhívják a közönség figyelmét az estélyre, melyen előreláthatólag jól fogjak magukat érezni a résztvevők. Erre biz tositékul szolgál elsősorban a mindig érdekes és aktuális körmagyar tánc, melyet ez alkalom mai Harsay Gizi urleány tanítóit be, másodsorban pedig a tornász szakosztály bemutat kozása IvAncsics János tornatanár ur vezetése mellett. Hogy ez nccsak a szakembereknek legyen érdekes, hanem a nem szakember* knek is azon célból az u. n. összgyakorlatok xene mellett fognak bemuuttatni. Ülőhelyeket még mindig lehet vallani Schless lesivérek papír-üzletében.
— Fizikai kísérletek a szabad lyceumban. A szabad lyceumban ma este 6 órakor Vcgcle Károly fóg mnáziumi tanár fizikai kísérleteket fog bemutatni az eleklromosságian köréből. Vasárnap ugyancsak ő Úri előadAst a mainak folytatásaképpen. Az érdekes tudományos előadási olvasóink figyelmébe ajánljuk
_ A Keresztény Tisztviselőnők tea estélyén Teldlfizcttek és alapító tagnak beléptek dr. H.íjdu Gyula 500 és Plandír János 100 koronával, melyért köszőneiet mond ^az Elnökség.
— A Stefánia Sxövetaég helyi fiókjának axarvező bixottaága kéri a
még kintlevő taggyüjlő ivek sürgős beszolgáltatást a városházán (I. em. 20. sz ajtó;
Csecsemők
•géssségánek megóváséra legjobto a
Diana csetsemő(Baby)-krém Diana csecsemő (Baby)-hintőpor Diana csecsemő (Baby)-szappan
MlndenUtt kapható! «
Gyárt)*: s OUu K.rtik.d.l-I L-T. fedést V. Máor-u. *
— A katholikus hittanárok éa hitoktatók as erkölcstelen divattáncok illen. A shimmy, a foxtrott és a többi kannibál tánc járványszertien lépett föl a középiskolákban. A táncdüh már annyira dühöng, hogy a katholikus hiltanárok és hitoktatók egyesülete vasárnap tartott ülésén Krywald Ottó ügyvezető alelnök éles támadást intézett a divatos táncok ellen és szigorúan eliiéUe azokat a táncestélyekct, amelyeket az iskolák rendeznek.
Adomány. Krix Anna Bécsből a Viezitlábas gyermekeknek 200 K, özvegy Molnárnénak 100 koronát adományozott. . ^ * Amerikában áttörölték a vtlla-
** : A Zentral
News hh-ül adja, hogy Amerikában végkép eltörölték a villamos kivégzést. Már a legközelebbi halálos itéUtet nem villamos azéken, hanem mérges gázzal fogják végrehajtani. A* április hó 22-ike után való héten lép életbe az újítás és az első gázmérgezést két halálra itélt kinain fogják végrehajtani. Az uj törvény elöirja, hogy a kivégzés napját az illető börtön felügyelője határozza meg, mert a szempont az, hogy az elitéltnek sejtenie sem szabad, mikor ütött az utolsó órája. A börtön felügyelője tartozik megfigyelni az Ítélet jogerőre emelkedése után, hogy melyik éjszaka a legalkalmasabb, mikor alszik mélyen az elitélt s akkor cellájában kinyittatja a gázcsapot, hogy a delikvenst álmában érje a halál.
— Baba-ballet. A farsang utolsó mulatságát a dunántúli főiskolások nagykanizsai csoportja rendezi. A hushagyókeddl mulatság méltó befejezése lesz a sok mulatságos, szines báli szezonnak, mert olyan szenzáció készül, amit még Nagykanizaán nem láttak szinpidon. Balletet fog táncolni Nagykanizsa hatvan kisleánya. A balletben kis csoda bslerinák fognak fellépni, akiket a fiatal tehetséges tánctanitónő, Harsay Gizi fedezett fel és tanitolt be. A farsang legnagyobb sikerűnek Ígérkező mulatságát hihetetlen érdeklődés elő/i meg.
— Ax erdélyi magyarság nem Jelölhet képviselőt. Bukarestből táviratozzák: Az erdélyi magyarok nemzeti egyesülése minden előkészületet megtett, hogy a küszöbön álló választásokon résztvegyen. Midőn
^azonban megnevezte jelöltjeit, a választásokat intéző kő/ponti bizottság utalt egy rendeletre, amely szerint a jelöltségre csak olyan állampolgároknak van joguk, akik aktív választók. A rendelet alapján a magyar nemzeti szövetség azon követelésének, hogy maga álli.son jelölteket, helyt nem adtak. Az szövetség elnöke, Jósika Sámuel báró most tiltakozott ^ román kormánynál e dekrétum ellen. A kormány azonban táviratilag azt váUszoIta, hogy a legszigorúbban ragaszkodik a kibocsátott választási törvény alkalmazásahoz. As emiitett rendeletet még 1919-ben bocsátották ki, amidőn a magyarok még tartózkodóan viselkedtek és állampolgársági nyilatkozataikat meg nem tették. Ennek következtében őket a választási lajstromba mint választókat nem is vették fel.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. február 23.
— A világ két Ieghireaebb vívó-maateránek mórkőxéac. Párisból írják, bogy ott a világ kát leghíresebb mestere, Lucien Gaudin francia vivóbajnok ás Aldo Nadi olass vivóbajnok ösízemétfe a pengéjét. Et a mérkőiés nagy társadalmi esemény volt a francia fővárosban. A Cirque de Paris ban összesereglett mindenki, aki csak azámot tesz Páriaban. Ott volt Foch marsai is. A hölgyek astélyi toiletteben jelentek meg. Mielőtt a mérkőzés megkezdődött, néhány színész és színésznő szavalatokat adott eTő. Ezekután a porondra éles violaszinü villamosfényt vetítettek és belépett Gaudin, aki magos, nyúlánk alak s igen jó benyomást tett. Az olaiz mester sovány emberke, hajlongva ugrott o porondra és egy csokor virágot nyújtott át Goudinnak. Ez meglehetős derültséget keltett. Miután a két mester megcsókolta egymást, megkezdődött a küzdelem. A francia némán forgatta a tőrt, míg az olasz állandóan ezt kiabálta: ajla-ajla. Már az első percekben nyilvánvaló volt, hogy a francia fölényben van. Ez ugylátszik kihozta Nádit sodrából, mert több Ízben hangosan kiabálni kezdett. Sőt egyszer már a keztyüjét is gombolni kezdte, hogy abba hagyja a küzdelmet. A közönség hangosan visszakidbált az olaszra. Amikor a mérkőzés véget ért, megállapították, hogy Gaudin javára 20 pont esik, mig az olasz csak 11-et ért el. A francia tőr tehát győzött. Ez határtalan lelkesedést keltett, valóságos virágerdőt szórtak a porondra. Gaudin a virágok közül felemelt egy szálat és olasz ellenfelének nyújtotta át. Ez annyira meghatotta Nádit, hogy sírni kezdett. A, mérkőzés eredményét nyomban széttelegrafál-Iák a világ minden részébe.
—1• Ax olasz kormányválság. Rómából jelentik: A Msssagero csodálkozását fejezi ki, hogy a Ksmarában olyan nagy többség foglalt állást Bonomi ellen s ez okból nem tartja valószínűnek, hogy újra Bonomit bízzák meg kormányalakítással. A lap véleménye szerint a kormányválság gazdasági okokra vezethető vissza. A Temps tekintélyi kormány alakítását követeli s mint alkalmas személyiséget Giolitit nevezi meg miniszterelnökül. A Paese szerint a kamara felfogása tisztázódott annak ellenére, hogy a baloldali kormány alakítására vonatkozó indítványt visszavonták. Az újság azt szeretné, ha De N>colát bíznák meg kormányalakítással.
(x) A m. kir. 6-ik gy. e. zenekarának hangverseny műsora az Uránia .Szép Ilonka" előadásán: Józsa induló, Kaufmann ; Magyar Ábránd, Striul; Magyar egyveleg, Sárközy; Szerelmi lánc, Kósa; Csárdás, Blaton: Jaj-jaj induló, Mexa; Hanako, Aleller; Hoff-mann meséi, Barkarola Offenbach; Gyász Induló, Ziehrer; Hobomekc, Révész. Ke2deie pont fél 9 órakor.
— A Zrínyi Irodalmi éa MUvéazeti
Kör zenekara ma, csütörtökön este pont 8 órakor rövid próbát tart. Tekintettel n próba rövidkédére a tagok pontos megjelenését kéri Ketting.
— Egy fiimsxlnéaznő naplója cim •lati mutat be a Világ mozgó egy csodásan bájos flimkomédlát, melynek főszereplője az elragadóan szép Lv« Mara és az idegenben kiment Huszár Koroly (Puji) a pesti közönség kedvenc komikusa. ki a fi.men utolérhetetlent produkál. A fltm annyival is érdekesebb az ilynemüeknél, mert elárulja a filmgyárak kulisza titkait, lelve van szebbnél-szebb lánc és varielié attrakciókkal, trükkökkel. E film Berlinben több mint 400 előadást ért meg a Richlbild Bühne mozgoban. E műsor ma csütörtökön és pénteken tesz műsoron a Világ-mozgóban.
A korona Zürichben.
Budapest, febi. 22 Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (zárlatkor) —.75, outrák korona: —11, az osztrák bélyegzőt bankjegyé periig —\'9 azantim
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért Uj/alussy Gyula felelős.
Nyiltaór.*)
Mivel az 1919. szeptember 17-én ellenem megindított fegyelmi eljárás már eddi* is sok félreértés, félremagyarázásnak volt oka, s mivel ezen eljárás ellenségeim kezében igen jó fegyvernek látszik a kedélyek ellenem hangolási ban, kijelentem, hogy mindazok, akik fegyel-mimet akár tájékozatlanság, akár rosszakaratból olyan színben igyekszenek láttatni, mintha, az az én kommün alatti politikai magatariásom megtorlása volna, — piszkos gazemberek.
i Gáspár Antal, Gelae.
•) A« e rovatban közöltökért mm a swrkeiitéség, tea a kiadóhivatal íaMfcságat oea vállal
Méhészek figyelmébe
ElaJó 6 darab Uljttcn uj 3-as, I darab uj 2-6i és 7 darab Orsxigoi r«odsx«ru
Apró hirdetések.
Magányos nő kerestetik, ki lakás
és megfelelő fizetés ellenéoen idősebb nőt tudna ípolni, illetve öreg napjaiban gyámolítani. Cimeket a kiadóhivatal továbbit._
Lapklbordók felvétetnek lapunk kiadó-
hivatalában. _
Könyvkötő tanonc felvétetik lapunk
nyomdájában.
Burgonya
minden mennyiságben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
xxxxxxxxxxxxxxxa
ir.d.U ERFURTI ISz.ték- ta vlrAfl.
magvak
miodaooemű gazdasági
vetőmag
él n*m.toraaáfll <Momiir.lt Ukarmtay
répamag
kapható:
Ország és Widder
J5 tiboa. él aMfk^Éikaéttafi tlHikaatlM f rriikrí-tir II M K.rj.n ajánlatot él »r|*S]ri«k«< 11
XXX XXX XXXXX XX X XX
r.
VILÁG
mosgóképsslnliái
Erziébit királyai-tér. Szarui izálloda ipllitéhu Telefon 74. Telafoa 74.

Szenzáclőa I
Csütörtökön és pénteken Lya Mara ás Hoaaár Károly (Pufi) felléptével
Egy filmszinésznő naplója
Táncos, trükkös flimkomMla 6 felvonásban.
Salome csábtánca!
CaodáaI
Szombaton és vasárnap
NOBODY HL réaze
Szombaton és vasárnap
V
Piholy 22 K, 1*S|J. IS K, L h.1/ tű K, II. h.ly 12 koroiu, III. tMljr 7 koron..
1E15.di.ok tiitkOioip 6 4. fii 0 ór.kor, viiir* i. linn.p-Mpokoo fii », 5, 7 i. 9 ónkor. Fonto. kasdi.^y
COQQO OOOOOOOClOOOOOOOCaOOO OOOQOOOQQQOQQQOQ
tpOOOOOOOOOOOOOOOQO
§1 Könyvnyomdai munkát
8
8 8
* Könyvkötészeti munkát
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére fök önyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
__~ __
u. m.: MQvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
O\'gOOOOOOOOOPOOOOOOOQQOOOgQOOPQOOQQOOOOOQOO
Nyomatott a la»tulai<ionoiok i Zalai éa Gyarmati könyvnyomdájában.
él-lk évfolyam
N®Kykanlx»n, 1922. február 24. Péntek
45. Mám.
keresztény politikai napilap
tartuOMt « M: F»-<it U uW KUUOCTÍ: HUláUJUimTt: ■KHiMlI *r«k i
M«M fa kUM« - ■-*—Blarfa RBKJ*!"""1 ........ ül: Tctatoo r«. u. m Mf k*r. r*M«( Dr. HEQiOOS GYÖRGY UMtla. tfctfMII SOOROGKÖZY ZOLTÁN NbhiuoL nuni an t »miii n 14«L(nUf»M(.-EmuJ><n>l
Bethlen nem demagógiával és Ígéretekkel akar győzedelmeskedni
Nagyatádi a kisgazdapárt alsUlyesztéséért vállalja a felelősséget.
Budapest, február 23. A kisgazdapárt ma este 8 órakor Nagyatádi elnőklésével értekezletet tartott, amelyen a kormány részéről megjelentek Bethlen, Kállay, Mayer, Tomcsinyi és Klebelaberg. Bethlen az első felszólaló.
— Nagy harc előestéjén állunk — mondja a miniszterelnök — amikor a választási küzdelembe belemegyünk. Gondoskodnunk kell róla, bogy ebból a küzdelemből győzedelmesen kerüljünk ki. Ez a harc, melyet meg kell vivaunk, nem a saját, nem a párt, hanem az ország érdekében vivatik. Csak az egységes párt garantálhatja a jövőben a nyugodt kormányzást, csak ez garantálhatja azt, hogy ebben az országban a társadalmi béke minden tekintetben helyreálljon. Kérlek benneteket, ne engedjétek meg semmi körülmények közt, hogy az ellenzék viszályt hirdető törek-vésel viasza vonulást keltsenek. Nem azért yuii— <d», bogy megbontsam á párt sorait, hanem hogy megerősítsem azt. Én azokat a képviselőket, akik ebben a pártban mint képviselők szerepeltek, a választási küzdelenö rendjén támogatni kivánom, én ezt a pártot, mint törzsét a jövő nagy pártjának, mely nagy párt kl kell, hogy egészüljön, igenis a múltban szerepet játszó férfiakkal is, azokkal, akik ennek a pártnak a programját osztják, de nem olyanokkal, akik ennek a törekvésével nem homogének.. Pártunknak nem demagógiával, nem Ígéretekkel, hanem komoly politikai programmal kell győzedelmeskedni.
— Én a magam részéről a párt elnöki tisztségére nagyatádi Szabó Istvánt ajánlom. Társelnökül ajánlom Gaál Gasztont. Azonkívül kérném, hogy egy társelnöki állás hagyassék üresen és azt majd később fogjuk betölteni. Alelnökül ajánlom: Sokorópátkait, Rubineket, Meskót, Fáyt, Sxljjt és Gömböst. Ax alelnökök közül egyet ügyvezetéssel szeretnék megbixni és ebben majd később fogunk határozni. Az intéző bizottság tagjaiként az elnökségen a következőket ajánlom : SimonyiSemadam Sándor, Patacsi Dénes, Kovács J. István, Iklódi Szabó János, Putnoky Móric, Lovász János, Karafiáth Jenő, Hentz Károly, Könyves Lsjos, Vasadi Balogh György, Berky Gyula, egri Nagy János, Pálffy Dániel, Lipták Pál, Haypál István, Eörffy Imre, Barla-Szabó József, Dömötör Mihály és Sztanko-vics János. Azgfntéző bizottság négyöt tagsági helyét szintén kérném szabadon hagyni, hogy azok számára tartsuk fenn, akik ezentúl lépnek be a pártba.
Nügyatádi felteszi szavazásra a kérdést elfogadják-e %zt a névsort? (Felkiáltások:
Bottlikot is bele kell venni az intéző bizottságba.)
Meskó Zoltán a miniszterelnök beszédére válaszolva kijelenti, hogy a párt hűségesen követi a küzdelembe vezérét és ahhoz Isten segítségét kéri.
Ezután nagyatádi Szabó István szólalt fel.
— Tisztában vagyunk azzal — mondotta — hogy mindenki átérzi ennek a munkának horderejét, ugy, ahogy ezt a miniszter* elnök ur elmondotta. Azt hiszetn bármennyire vádolnak is éa fognak vádolni kívülről elv-szakadással, gyengeséggel és másmindennel,
azzal a nyudodt lelkiismerettel fogadjuk ezeket a vádakat, hogy mi megteszünk és tettünk mindent abban az irányban, hogy az országban a jövő fejlődését biztosittuk.
Beszédét azzal fejezte be, hogy bárki, akármilyen politikai irányt követett a múltban, nem gátolja meg abban, hogy ne fogjon mindazokkal kezet, akik Magyarország gazdasági talpraállitását akarják.
— Én nyugodt lélekkel állok a vádak elé, mert nem azért szerveztem a kisgazdapártot, hogy egy kis osztály párttal álljak ott a nemzetgyűlésen és mindig csak panaszokat hallassak. Tudom, hogy engem fog érni a vád, hogy elengedtem sülyeszteni a régi kisgazdapártot. Nyugodtan fogadom a vádakat. (Lelkes éljenzés.)
Az elnök ezután berekesztette az értekezletet.
A választójog felett szombaton dönt a minisztertanács.
Budapest, február 23. Nagyatádi Stabó István ma délelőtt felkereste Bethlent, aki
hosszabb ideig tárgyalt, vele. A miniszteri nőktől kijövet KTet>elsberggeÍ tárgyalt\' Nagyatádi. Ezek a tárgyalások tisztán a ma esti értekezlet anyagára vonatkoztak és csak szervezkedési kérdésekről volt szó.
A választójogi rendelet szombaton kerül a minisztertanács elé. A pénteki minisztertanács elmarad, igy a minisztertanács határozata után leaz csak módjában a miniszterelnöknek erről a kérdésről politikai nyilatkozatot tenni. A szombati minisztertanács elsősorban a választójogi kérdéssel foglalkozik, azután veszi megbeszélés alá a belügyminiszternek a kerületek módosítására vonatkoró előterjesztését. Illetékes helyen kijelentik, hogy kedvezőtlen helyzetben vannak a választások előkészítésére vonatkozólag, mert még a névjegyzékek sincsenek készen. A kormánynak minden törekvése az, hogy ax agitációs kampany ne tartson sokáig. Ezért iparkodni fog, hogy a névjegyzéket rövid idő alatt összeállítsák. A választási rendelettel a kormány azt célozza, hogy minden tekintetben kőimegnyugvást keltsen éa honorálni akarja azokat a pontoxatokat, melyeket az ellenzék annak idején felhozott. A nyílt vagy titkos szavazás kérdéséről annyit tudnak, hogy ezt a kérdést kizárólag a minisztertanács fogja eldönteni.
Klebelsberg belügyminiszter annak a kérdésnek lehetőségével foglalkoxik, hogyan lehetne a vármegyei tisztviselők fixetését, melyre felhatalmazása nincs, amig a törvényhozás el nem intézi, valami uto:.-módon rendezni.
Budapest, február 23. Az egységes párt ma e»ti értekezlete — amelytől politikai körökben sokat vártak — nem hozott megol-
dást semilyen irányban. Bethlen hosszabb beszédben vázolta az egység jelentőségét. A vezetőség ás az intéző bizottság tagja h-a vonatkozólag tett javaslatot, amelyet az értekezlet honorált is. A legfontosabb és a legégetőbb kérdésről azonban — a választójogról nem nyilatkozott és nem tett toég célzásokat sem a választójognak a legfontosabb részleteire sem — ami még ma Is elsősorban tartja izgalomban a pártokat a titkosságra. Noha a miniszterelnök kerülte beszédében ezt a kényes pontot, hova-tovább mind bizonyosabbá válik, hogy eredeti tervét, a nyílt uavazást fogja keresxtül vinni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a pártnak valódi kisgazda elemei, akik kezdettől fogva Nagyatádi programját vallották magukénak és akik mégc«ak rövid néhány nappal ezelőtt i« a titkosság mellett foglaltak határozottan állást, mint a pártnak olyan programpontja mellett, amelynek feladása egyértelmű volna Nagyatádi és hivei egész politikai mtiltjának megtagadásával — azok a volt kisgazda képviselők és párttagok is kezdenek lassan megbékülni azzal a gondolattal, hogy a szavazás csak a tőrvényhatósági városokban és Budapesten lesz titkos, egyébként pedig oyilt.
Egyik politikus szerint a párt ma is a titkosság elvének alapján áll. Ha sor került volna rá, meg is szavazták volna a parlamentben. Minthogy azonban a választójogot a nemzetgyűlés nem szavazta meg, a helyzet adottsága sodorta a miniszterelnököt oda, hogy maga legyen kénytelen döotenl ebben a fontos kérdésben. A miniszterelnök kezdettől hive volt a nyílt szavazásnak. Most, hogy kezébe van letéve a döntéa, nem keveredhet a saját lelkiismeretével konfliktusba. A másik magyarázat a párt többaégéfiek véleményét hivja segitségüL
zalai közlöny
19$2. február 24.
A pártban elŐreláiják, hogy a választási kampanynak nctn lehet mát eredménye, minthogy egyaégespárti programmal túlnyomó részben volt munkapárti elemek kerülnek be a törvényhozásit, amely a pártnak hivei, amelytói nagyatádit programja nemcsak kizá rólag közjogi ellentétek választják el.
A választójogról egyébként a kormány a szombati minisztertanácson dönt véglegesen.
A választójogról állítólag három rendelet fog megjelenni. Az elsőben a választójog alapelvei lesznek lefektetve, a másodikban intézkedések a vá\'antáai eljárás szabályozásáról, n harmadik pedig a kerületi beosztást fogja tartalmazni.
Itt emiitjük meg, hogy a titkosság kérdésében a kormány sem egységea. Tagjai közül állítólag heten vannak a nyilt éa hárman a titkos szavazás mellett.
Esküdt vallomása.
Budapest, február 23. A vizagálóbiró előtt már három napja folyik Esküdt vallatása, de nyilvánosságra nem sok került belőle. Esküdt állítólag kérte a vizsgálóbírót, hivatalból szerezze be azokat a jegyzőkönyveket, melyekből kitűnik a kivitelre szánt összes termékek kontingense és hogy kik kaptak kiviteli engedélyt. Kérí továbbá azoknak kihallgatását, kik bár nem szerepelnek, mint gyanusitottsk, de mégis kaptak kiviteli engedélyt.
Az erdélyi választások.
Budapest, február 23. A romániai uj választásokban az erdélyi magyarság is tevékeny részt vett és akcióba lépett az erdélyi zsidó néppárt Is. E párt Erdélyben 12 jelöltet állított fel, azokban a kerületekben pedig, melyekben a magyar nemzeti szövetség állított jelöltet, a magyar jelölteket támogatta.
Az öngyilkos festőművész.
Budapest, fcbrulr 23. Mi reggel 7 órakor József utca 61. sz. alatti lakásán öngyilkossági kísérletet követett el Margitéi Tihamér festőművész. Revolverrel lőtt magára, a golyó a koponyacsontot érte, eszméletlen állapotban vitték a Rókusba. Állapota súlyos és életveszélyes, azonban hí komplikációk nem állanak be, remény van a felgyógyulásra. Gyógyithatatlsn idegbaja adta kezébe a fegyvert.
A jogvédő Iroda ülése.
Budapest, február 23. A jog és szabadság védelmére alakult pártközi bizottság ma délelőtt ll órakor Appooyi elnökleto alatt végrehajtó bizottsági ülést tartott. A bizottság elsősorban szervezkedési kérdésekkel fog lalkozott és felkérte Apponyit, hogy a bízott ság megalakulásáról egy értesítéssel fordul jon a közvélemény elé. Foglalkozott a bizottság az ébredők legutóbb megjelent plakátjával és a pécsi gyűléssel is. Mindkét esetben elhatározta a bizottság, hogy a belügyminiszterhez fordul. Az értekezlet végeztével Rassay Méhely Kálmán kiséretébrn azonnal fel is kertateja belügyminisztert, hogy neki a pécsi eseményeket hivatalosan bejelentse.
Uj kormány Olaszországban.
Róma, február 23. A király hir szerint Orlandot bízta meg a kabineUlakitással. Orlando csak a miniszterelnöki tárcát akarja vállalni, belügyminiszternek De Nicolat, külügyminiszternek pedig Tittonit kéri fel.
Elhunyt művész.
Budapest, február 23. Anth » György, a m. kir. Oper.iháx rendezője és volt hős-tenorja, az orar. zeneművészeti fóiskoli tanára mi délelőtt 11 órakor meghnlt. Bélcsavarodásban szenvedett 10 nap óta. Hasét gyomorfájdalmal voltak, de kés^n hoztak hozzá orvoit. Megoperálták, a műtét sikerült, azonban a művész pár óra múlva szívgyengeség következtében meghalt.
Vilmos császár szökési tervei.
Páris, február 23. Az United Press azt a hirt közli, hogy Vilmos volt német császár braziüai útlevelet szerzett, melynek segítségével elakart menekülni Hollandiából. Az em\'itctt amerikai lap fényképmásolatban közli az útlevél másolatot a hir valódiságának bizonyítására. Az antant neszét vette a dolognak, közbelépett és megsemmisítette a brazíliai útlevél érvényességél. —1 Vilmos tehát továbbra is Hollandiában marad.
Csehországban 770 újság jelenik meg.
Piága, február 23. A most megjelent statisztikai adatok szerint Csehországban jelenleg 770 újság jelenik meg. Ebből 675 cseh, 85 német, 4 orosz, 3 magyar, 3 francia, 1 angol és 3 esperanto nyelven. Ez n kétségkívül figyelemreméltó szám nemcsak azt mutatja, hogy Csehországban sok az újságolvasó, hane^n azt w, hogy nem érzifc a pepirhiányt.
A korona Zürichben.
Budapest, febr. 23 Zürichből jelentik : A magyar korono állása ma: (zárlatkor) - .72Vi. osztrák korona: —\'10, az osztrák hé yeg-z« t bnnkjegyé pedig —*9 azantim
T ŐZSDE.
Uud.poat, tofuiz 23
VaJ«UpUoi| N»|k>J«<-i 2630, >001 5.60. U.s --. líotUr \'-87. FrincUVraok W1S1/,, L«fl*y«l ovi/*. 10. MArk. 354. Liza 3112. 0»st/á>, 11\'/,. Rutai 63, Ui 618,
Ssoko\'4 1X47. S\\i}cl frsnk--, Kwotudloá. K46 1
áteií --. HoüsftS foclot —. B&ii kUisatés II
Ert4k.k: Msgyaz Hiúi 1030, Osa\'.rak üttet 840, Hasal —, Jsliilog —, UssámllotA 806. X«(»skeJ«lai Haak 7060. Magyar-OUsa 300. BeocsJot C«v0, Urasét*
--. AlWlinos itin 118ió, Stissri/i 4926, Sal*<5axjÍDÍ
6860. ürikiayl 0400. Jöta. 2666, SthHck--. Gottisa
3226. KaaJci 16000, l>aa!c« 2776 KloUW 3310 Vtfvu
C\'Jkoz 20200. Adite--, Atlsotiia 2626, KiiUrtót__,
Cosa/lk Aftlt 816. UpUk 604. Phóbu. 726; VIOasM*--, Gts«1Uauloei 2400, JCookor«lt4 23Jí. DÍJ1
— Orvo.l ellenőrzi. nlri vc.ilk ni Italméré.ekct. A Hivatalos Lip tegnapi némában a népjóléti miniszter elrendeli, ho;;y az italmérés! éa ilalelárusilá.i űrieteket orvosi felügyelet alá kell venni. A rendeletet az tette szükségessé, hojy tSbb italméréaben a tiszleiág szempontjából »ok kivinni valót találtak s hamisított és ez egészségre káros szeszfélét á.usitottak. A rendelet nemcsak az italmérésekre, de a szeszesitaloknak nagyban való eladáséval foglalkozó engedélyesekre és közvetítőire is kiterjed. A rendelet sngoruan előírja az italmérési helyiségek, mellékhelyi, •égek, valamint az iváira használt edények tisztántartá-it. A szeszesitalok tartályain pontosan fel kell tüntetni ezután, hogy hány száraiékos széntartalmú az ital. Büntetni fogják azt, aki hamis név vagy cim alatt árul italt. A fővárosban a kerületi tisiti orvosok, vidéken pedig • községi és köiotvosok végzik az italmérések ellenőrzését ai elöljáróságok részvételével. A rendes vizsgálat vagy a váratlan szemle alkalmáv.il talált ártalmas .zeszeait.ilokat, tisrlállnnul kezelt edényeket nyomban lefoglalják. A rendelet ai ellene vétőket nyolc naptói tizenőt napig terjedhető elzárással és kétezer koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtja.
hírek. A diákbál.
(Saját tudósítónktól.) A Polgári Egylet nagyterme szerdán este Umétwilágos és hangos volt, ahol a r. k. főgimnázium tartotta hagyományos tánccal egybekötött hangversenyét, A nagytermet zsúfolásig megtöltötte a közönség, kik között olt volt a nagykanizsai leányok apraja-nagyja, hogy a hangverseny után a farsangvégi diákbálon kitáncolják magukat.
Hat órakor kezdődött a hangverseny,
mely nivó és siket tekintetében méltó volt a főgimnázium régi hírnevéhez. A hangversenyt a főgimnázium zenekara nyitotta meg Suiányi professzor kitűnő vezetése mellett. A következő szám az ének- és zenekar együttes szereplése volt, melyet Wellísch D. VIII. o. t. nagy tetszést aratott humoros szavalata követett. A műsor kiemelkedő száma volt Riedl József, fodor Lajos és Sauermann Antal VIII o. tanu\'ók triója, akik pompás össze-tanulással, finom kidolgozásban és sok bravúrral játszották Hunyadi Lászlóból a nagy áriát. Ezután Fodor Lijos VIII. o. t. irredenta szavalata váltott ki nagy hatást. Az ének- és zenekar ujabb sikeres számai után a muvor u\'olsó száma, a „Holdkórosok" c\'mü bohózat következett, melyet a szereplők, Dómján István, Fürst Jenő, Cerm János, SzÖke László és Ungár László VIII. o. tanulók vittek egyformán sikerte.
A jólsikerült hangversenyt tánc követte, melyet Harsay Gizi tánctanitónő vezetésével körmagyarral nyitottak meg. A tánc a legjobb hangulatban két órakor ért véget.
— Földigénylők kUldöttcégo a polgármesternél. A nagykanizsai főidig íny-lök intéző bizottsága Benczik József pályamester elnök vezetése alatt tegnap felkereste
dr. Sabján Gyula polgármestert, hogy a föld és házhelyek ügyében a föld birtok reform ér-leimében követendő eljárás végrehajtását szorgalmazza. A küldöttség kérését Bsnciik József adta elő. A polgármester válaszában kijelentette,^ hogy a földbirtokreform végrehajtásit szorgalmazni fogja éa mindent el fog követni, hogy az igénylök kívánságai minél előbb kielégítést nyerjenek. Mivel ps-dig a végrehajtási eljárás kissé hosszadalmas, külön fog eljárni a legelők és kaszálók használatba vétele érdekében. A küldöttség megnyugodva távozott el.
— UJra megnyitják az aradi magyar gimnáziumot. Aradról jelentik: Az aradi római katholikus gimnázium ügye el- * dőlt. A közoktotásügyi miniszter a gimnázium javára döntött és engedélyezte annak megnyitását. A közoktatásügyi minisztérium az alábbi táviratot küldte a kolozsvári közoktatásügyi főigazgatóságnak: „A miniszter ujabb rendelkezésig hozzájárul ahhoz, hogy oz aradi róm. kath. magyar nyelvű gimnáziumban újból megkezdődhessék a tanitás. Kérjük intézkedjék jelen rendelet azonnali végtehajtásn iránt. A közoktatásügyi főigazgatóság engedélyét mindennap várják Aradon, Ugy, hogy még e hét folyamán feltétlenül megkezdődnek már. az előadások.
— A dunántullffőiskolal hallgatók nagykanizsai csoportjának bálja. Far-a.sng Utolsó napján, húshagyókedden rendezi táncmulatságát a Polgári Egylet nagytermében a dunántúli főiikolásak nagykanizsai csoportja. A farsang utolsó mulatsága szén-
r1922. február 24
ZA\'.AI KÖZLÖNY
3
rációinak Ígérkezik, meri a táncon kivül olyan műsorral szolgál, amilyent még Nogy-kaniiftán nem láttak. Hatvan tagu bababalett lesz, melyet Harsay Gizike tánctanilónő tanít be. A hosszú, víg farsangot bezáró táncmulatság Iránt ÓHá#i érdeklődés nyilvánul meg városszerte. Jegyek már most válthatók n Mair-féle könyvkereskedésben. A jegyek ára a kővetkező: Páholy 6 személyes 300 kor., 4 személyes 220 kor., földszinti ülőhely I—IV. sor 60 kor., V—VIII. sor 40 kor., IX—XIII. sor 30 kor., karzati ülőhely 30 kor. Belépő-jegy 20 kor.
— A volt német trónörökös vlaz-■zatér Németországba. Berlinből jelentik: A volt német trónörökös memoárjaival kapcsolatban politikai körökben hire jár, hogy a könyv szenzációs részleteket tartalmaz. Minthogy azonban voltak benne részletek, amelyek igen súlyos kritikát tartalmaznak a volt legfőbb hadvezetőségről, megar, rangú tisztek arra kapacitálták a trónörököst, — és pedig aikerrel, — hogy hagyja ki ezeket a részleteket könyvéből, valamint azokat n részleteket is, amelyek a volt császárra való viszonyára vetnek nem éppen kedvező fényt. Berlini politikai körök véleménye szerint a volt trónörökös e legújabb megnyilatkozásával Németországba való visszatérését akarja előkészíteni. Állítólag az n szándéka, hogy már a legközelebbi időben egy Boroszló melletti kisebb városba költözik át. A volt trónörökös azért akarja Berlint elkerülni, hogy ne adjon alkalmat ujabb tüntetésekre.
— A gyorsírás as iskolákban. Szegedről jelentik : A Gyorsíró Egyesület február 19-én tartott választmányi ülésében elhatározta, hogy Boross kir. főügyész javaslatára az egyesület feliratban kéri a vallás- és közoktatásügyi miniszteri, hogy a középiskolák lll-ik, IV-ik osztályában heti 2—9 órában lanit aák a gyorsírást, az V—VIII. osztályban pedig minden középiskolában mód adassék a tanulók nak a gyorsírás magasabb fokának elsajátítására. Az egyesület végül feliraiban kérte a a vallás- és közoktatásügyi miniszte*, hogy a jövő tanévtől kezdve a szegedi Tudomány Egyetemen a gyorsírás tanításéra tanszéket szervezzen. ^
— A francia aajtó Bethlenről. Az egész francia sajtó beszámol Bethlen István gróf miniszterelnöknek az egységes kormányzópárt megteremtésére irányuló törekvéseinek sikeréről. A lapok tudósításokat közölnek a nemzeti középpárt és az országos rendpárt feloszlásáról és a párt tagjainak az egységes párthoz való csatlakozásáról. Megomlőkeznck arról is, hogy a 48 as ós függetlenségi pártot is be akarják vonni Bethlen politikájának támogatására. A lapok ugy látják, hogy ezzel Tisza, Wekerle és Kossuth hivei is Bethlen táborába sorakoznak.
— Huszonötéves a magyar labdarugó-sport. Most február havában telik be Huszonötödik esztendeje annak, hogy a világszerte elterjedt labdarugó mérkőzést a mi fiatalságunk is megkedvelte. 1897-ben, az egyik havas februári délutánon rúgtak elő-ftzör a futball-labdába a Millenáris-pályán, a Budapesti Tornaklub vállalkozó kedvű fiataljai. De e rövid idő alatt ís játékosaink a legjobb európai csapotok közé küzdölték fel magukat.
(x) Uránia. Szombat-vasárnap Tarzjn Tta III. rész, Mirjlm megszöktesse. A soproni népszivazás ós a zsl?.i bakák bevonulása.
— Ujabb feminista világmoxgalom.
Van egy angol és francia nyelven megjelenő időszaki kőnyomatos közlöny, amely váltakozó időközönkint hirt ad a Nemzetközi Női Szavazali Jog Szövetségének újdonságairól. Egy csomó kis apró tény, egy egy tégla, amelyek azonban mind haledásról, fejlődésről beszélnek. Nyugat-Ausztráliától az Egyesüli Államokig és Svédországtól Szerbiáig mindenfelé mozgolódnak, szervezkednek a nők, hogy egyenjogúságukat a politikai és gazdasági élet terén kivívják. És minden alkalommal uj és uj sikerekről tudnak beszámolni. Ha Szerbiából még csak azt jelentik, hogy ott Belgrádban megalakult az első női klub, a nőmozgalom terén fejlettebb államok már jelentős sikereket is tudnak felmutatni. Csak néhány példát : Németországban a birodalmi gyűlés nemrégen törvényjavaslatokat fogadott cl, amelyek lehetővé teszik a nőknek a tőzsdebiróság és a kereskedelmi bíróságok tagj-i közé való választását. Franciaországban a Conseil Gsneral egyhangúlag fogadott el határozatot, hogy a nők ugyanolyan aktív és passzív választójoggal bírjanak, mint a férfiak. Nyugat-Ausztráliában az anglikán egyház püspöke jogot adott a nőknek, hogy a szi-nodus tagjaivá választhassák őket. Az észak-arnerikai Egyesült Államokban most folyik az előkészítése annak, hogy a nők minden téren egyenjogúsítást nyerjenek a férfiakkal és készül a nők pán-amerikai kongresszusa ís, amelynek egyik főszónoka Báltimoreban Hughes szenátor lesz. De még India sem marad el a nőmozgolomban. Hindu feminista szövetségek alakultak az ősi szent Bcnares-ben és Patnában. A nagy és általános jellegű mozgalmak mellett kisebb, mondjuk egyéni . sikerektől is történik beszámolás. Ausztiiában Mulzi Mcier kisasszony, mint első nő tette le az ügyvédi vizsgát és Döblinben ügyvédi gyakorlatot folytat. Spanyolország sem marad el ezen a téren. Olt is megvan az első női ügyvéd, Senorita Carmen Lopea Bonilla, aki a madridi ügyvédi kamarában vizsgázott. Más államokban, igy Svájcban és Svédországban a nők gazdasági védelme van előtérben és különösen makacsul küzdenek az ellen, amely a férjes nőket ki bkarja szorítani állásukból.
— A „Mezítlábas Gyermekek* részére rendezett esiélyből kifolyólag még mindig érkeznek adományok. így ujabban Bőhm Zsigmond 50, a Pesti Magyar Kereskedelmi Baok 100 és Brucker Celestin házfőnök (Bucsuszent lászlój 200 koronát küldtek a mezítlábas gy\'er mekek részére, melyért hálás köszönetüket fejezik ki az iskolák igazgatói. Tekintettel a nemes célra adományok még mindig szívesen fogadtatnak és nyugtáztatnak
— Elárverezik Erzsébet királyné iróasxtalát. A bécsi Dorotheum nevü árve rési csarnokban boldogu\'t Erzsébet királyné remekbe készült 6800 gramm sulyu írókészlete kerül árverésre, az íróasztallal együtt. A királyné valahányszor a budai várban, lakott, mindig ezt az íróasztalt használta. Az íróasztal-kész letet, amelyet Rintel a hires bécsi iparművész tervezett ós amelynek egyes darabjai stilizált pávát ábrázolnak, 700 ezer korona kikiáltási áron bocsátják árverésre, de bizonyos, hogy több millióért fog elkelni; hogy ki bocsátotta árverésre az érJekes relikviát, arról nem kaptunk felvilágosítást.
— Ax uj pápa első államfői működése. XI. Piusz tegnap fogadta a Vatikánnál akkreditált küiröldi diplomatákat, kik megbízó leveleiket nyújtották át. A spanyol követ beszédére adott válaszában kijelentette a pápa, hogy bizalommal fogadja a diplomáciai karnak az általános béke létesitésre irányuló kívánságait. Legközelebb megjelenik a pápa első enciklikájt is, melyben a többi között ki fogja fejteni álláspontját az olasz állammal szemben. Állítólag a pápa teljessn szabad kezet ad a katolikusoknak politikai meggyőződésük tekintetében, amennyiben ezt vallási meggyőzőJésükkel össze tudják egyeztetni.
— Megszereii az UJ Otthon női újságot, amelyet Ambrus Zoltán szerkesztésével a legjobb magyar költők irnak. Mutatványszámot ingyen küld a kiadóhivatal Budapest V., Ügynök-utca 8.
— Az IpartestOlet táncmulatsága. Szombaton tarljn meg az Ipartestület farsangi táncmulatságát a Polgári Egylet nagytermében. A táncmulatságot gazdagmüsoru előadás fogja megelőzni. Kimagasló eseménye lesz az estélynek az a tánc-pantomin, melyet a közkedvelt táncmester, Szabó István betanításában fog bemutatni négy bájos kanizsai urilcányka. Közre fog működni az előadáson az Ipartestület énekkara is, melyet a népszerű Büchler karnagy vezényel. A gazdag műsort pedig tánc fogja követni.
— Nemzetközi kathollkua diákkongresszus. Néhány nap előtt folyt le Rotterdamban a „Pax Romana" nemzetközi katholikus diákszövetség 6 ik kongresszusa. Képviselve voltak a vendéglátó hollandusokon kivül Anglia, Németország, Franciaország, Belgium, Lengyelország, Ausztria Dél-Amerika, Kina katholikus diákjai. Magyarország képviseletében Knebel Vilmos és P. Schrotli Pál dr. jelentek meg. A nagygyűlésen Jonghur szövetségi elnök megnyitója után Wiffels delfti műegyetemi hallgató tartott felolvasást a Katholikus Diákszövetség céljáról és hasznáról. A felolvasáshoz Knebel dr. is hozzászólt, kiemelve Hollandia érdemeit a katholikus internacionálé terén. Beszédében megemlékezett a magyar diákság szomorú helyzetéről is. Mindaz, amit elmondott, szemmel láthatólag meghatotta a nagygyűlést.*-Különösen a flamandok érdeklődtek viszonyaink iránt, akiknek vezetőj-, Edmond Rubbens megigértette a magyar delegátussal, hogy legközelebb kimegy Antwerpenbe és Brüsszelbe előadást tartani Magyarországról. A felolvasás után hosszú vita indult meg, amelynek eredményeképp kimondották a központi \\>rszágok diákjainak támogatását. A d>lutánj/ ülésen E. Rubbens olvasott fel a „Pax^omana" törekvéseiről. A kongresszushoz fűződött barátságos összejöveteleken a kiküldötteknek alkalmuk volt a nemzetkőzi érintkezés szálait szorosabbra fűzni.
(x) A Világ mozgó bájos film komé-diája az „Egy filmszinésznŐ naplója\' cimü műsor meghódította Nagykanizsa közönségét különösen Rya Mara elbájoló szépsége, mely kiforrt játékával a rutin ne továbbja, míg Huszár Károly (Pufi) a falrengeiósig neveltető munkájával járult hozzá a műsor sikeréhez. Szombaton Nobody III. része lesz bemulatva.
* Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában
Amen*
Uránia Jön! JSSSTARZAN FIA III. rész Jön!
zalai közlöny
1922. M>ruár 24.
A bajusz ellenforradalma. ÉrtfiSiftéS
A londoni Daily Telegraph legfrissebb lepedőjében^ megdöbbentő hirt olvasunk. N«< a német jóvátétel elengedéséről, nem ax indiai forrongásról, nem a génuai konferen dáról van szó. Sőt még a magyar választó jogról sem. Végre is ezekbe már teljesen belefásultunk. Sokkal nagyobb horderejű eseménynek kell annak lennie, amely még a jó, öreg Timest is vezércikkre inditja.
A simára borotvált arcnak, — amely pedig az intellektuális elme, az értelem, a szellemi felsőbbség, a kultura külső jele volt — vége. De végre az angolnak nevezett, nyirott bajusz divatjának is, — amelyet a londoni lapok — most, hogy már lehanyatlott a ahoching porába —, nem átallanak kegyeleisértő módon a kikopott fogkeféhez hasonlítani.
Mi, modern, fiatal és kevésbbé fiatal emberek, akik angol lordszerűen csupaszra borotvált, vagy gondosan, fodrászunk szime-trikai érzékét próbáratevően „stuccolt" bajuszt viseltünk, avagy legrosszabb esetben a demokrata Németországban elterjedt divatot, az orr alatt meghagyott kis siőrcsomót kedveltünk: vegyük tudomásul, hogy ismét a régi, a valódi, a szép, a hotsxu, a kipedrett végű bajusz jött divatba. Ha ugyan szab&d divatot emlitenünk, amikor törvényről, életszükségletről beszélünk.
Az a bajuszdivat, amelyet mi, magyarnak, a Szajnapartiak pedig franciának neveznek, elszánt ellenforradalmi lendülettel visszatért jogaiba. A jogforrás ezúttal Viscount Lascelles, Mary angol király-leánynak újdonsült férje, aki az ódon Westminster! apátságban tartott esküvői ünnepségen ilyen bajuszviseletben jelent meg. Hogy bajuszának szép hegyét jóféle Tiszaujlaki bajuszpedrőnek köszönheti-e, eiről a felületes londoni lapok nem tesznek említést.
A királyi vő bajuszviselete élénken emlékeztet II. Mátyásra, aki hosszú bajuszt növesztett, — hogy ezzel a magyarok rokonazenvét megnyerje. Csak ninc« a boldog, ifjú férjnek hosonló szándéka ? Biztosítjuk, hogy a mi Ízlésünk II. Mátyás óta sokat fejlődött — vagy ha ugy tetaiik: hanyatlott. Da fejlődött az igényünk isi Néhány millió jó angol font jobban imponál nekünk, — mint a leg-magyarosabban kipedrett bajusz.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért Ujfalassy Gyula felelős.
ELflDOíS? BIRTOK
laljaa WmrMiul ás ópUtatakkat.
/
Érdckt&doi lehel
Koch Zsigmondnál, Baltaváron.
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
Ven szerencsém a n. é. köziJnség becses tudomására hozni, h"Ry Nagykanizsa r. t. város közellátási üzemeitől átvettem a Magyar-uic* végén lévő fatelepét R »kiáron tartok elsőrendű
tűzifát, szenet, épületfát, deszkát meszét, cementet.
A tUzifaapritó állandóan Üzemben van.
Városi irodám . Sugár-ut 28. Telefon 1-57. A fatelep telefon-száma: 58. A fautalványok a lovábbi intézkedésig a városi közellátási üzemeknél válthatok ki. Amidőn a n. é. közönség pártfogását kérem, biztosítom, hogy csak jóminő ségü Arut hozok forgalomba s hiszem, hogy a legnagyobb megelégedésre fogok eleget tehetni a belém helyezett és előlegezett bizalomnak. Teljes tisztel eltel
Horváth Viktor.
QUITTNER ARTHUR
hatóaágllag engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szám
Elvállal
világítási vezetéket", motorok, catllárok, valamint telefonok, csengők é* Jelzőkészülékek felszerelését. Villamos vasalók, főzőedények, reschauk, fQtőtcatok Javítását .Mindennemű vlllamoa munkálatok gyorsan éa pontosan caxközőltctnek
Szakszerűen végzi
motorok ujratekercaeléaét. Mindennemű égők raktáron.
Kr6> 4s szálas-
takarmányt
Melassa. I>her, lucerna. z«bo»-bukkdny c\'ső- is másodraodii széna-takarmány és alomsialma bármilyen mmnyiségban (kicsinytwn ii) kapható laza éi jr<»elt állapotban
SÖRLEY SÁNDOR "ESÉST FŐÚT 5
1197—1922.
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd, csütörtök és szombaton faárverést tart, tűzifára és rönkfára a Vajda nevü erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922 január 21.
Városi Tanács.
Méhészek figyelmébe
Eladó \\ d«r-b tcljasen uj 3a« is 7 darab Országos rondsicrü
KAPTÁR
hozzávaló keretekkel R\'vebtct a la« kiadóhivatalában.
r,
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos fflldblrtokrendező Bíróiig állal »niKl<ly«iill
Ingatlanforgalmi irodája.
TiMu JIJ. Htrljl* a. Tí.lr.u cla: SiiaM amjkj4j
Eladó birtokok >
2SS holdas vesíprémmegyel birtok, melyből 150 hold príma szántó, 3 hold szőlő, j hold akácás • többi rét és legelő, jő is elejtendő gazdasági épQletekkol.
300 holdas birtok Veszprém megyében, mely. bői 170 hold szántó, a többi erdős legelő, 140 hold szántó bérletlel.
100 holdas blrlok Zilában príma földek, nagy kastéllyal és gazdasági épületekkel.
100 ho\'ii-s birtok Tolnamegyében gazdasági épületekkel.
47 hold földbirtok Somogymegyében épület nélkOI.
15 holdas szőlőbirtok Balatonföldvár mo lelt, 34 mtr. hosszú épületlel.
13 holdas birtok Somogymegyében épület nélkül.
6 holdas szőlőbirtok Zalamegyében, minta, oltvány, vasútvonal mellett szép épülettel.
3 holdas szőlőbirtok termő szőlővel beültetve Gyenesdiáson épület nélkül.
S holdas szőlőbirtok Keszthely mellott szép épülettel.
20 holdas szőlőbirtok Somogy megyében vasulvonal mentén, melyből 8 hold termő faj. szőlővel van beültetve. Nagy gyümölcsös, urilak, gazdasági épületek, vízvezeték, halastó slb.
Eladó házak l
Családi h«z, 4 szobás beköltözhető lakással, modern, adómentes.
Lakóház, 3 szobás, azonnal elfoglalható la* kással, Istállóval, kocsiszínnel, nagy kerttel.
Családi ház 6 szobás lakással, gyönyörű istállóval és udvarral.
Családi ház 4 szobás lakással, csendes utcában.
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Kétemeletes sarokpalola forgalmas utcában.
Kétemeletes üzletház a piac közelében.
Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadó üzlettel.
Lakóház, forgalmas útvonalon 3 hold termő* földdel, 1 szobás elfoglalható lakással
Keszthelyen szép modem ház nagy lakásokkal.
Balatoni villák a Balaton somogyi és zalai partján minden nagyságban.
Budapaaten üzletházak, bérpaloták, villák és telkek a legelőnyösebben eladók.
Üzlathelylságek áa Irodahalylaágek Nagykanizsán ■ város középpontjában átadók.
Makulatur
M~ újságpapír kapható -m lapunk kiadóhivatalában.
VILÁG
mozgóképszínház
Erzsébit klráljii-tír. Szarut szálloda ipllitéhin Talafon 74. Tel.fon 74.
r\\
Csütörtökön és pinteken Lya Mara és Huszár Károly (Pufi) felléptével
Egy filmszinésznő naplója
Tancus, trükkös fl mkomedia 6 felvonásban.
Salome csábtánca! Csodáa1
Szombaton és vasárnap
Szenzációs I
Szombaton és vasárnap
NOBODY Hl. része
v!
II. h.ty 12 ko,.^ Ili h,i, 7 || „potop M , 9 piatoa k.zdáaI
Nyoma tart s la»t^U|<loiiOK)k j Zalai e. Gyarmati könyvnyomdáiéban.
61-lk évfolyam
-—-1-*-—-—---\'"
Nagykanizsa, 1922. február 25. Szombat • 16. azám.

KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
faaWM« ti kMttiuU: M.lrt 11. Kin. Surtu,4U, (1 MMhtU: T.Ufon 7*. u.
tfWKUní: Or. HEGEDŰI QYÖRQY
mw.in- whhu
Fiutássííimnfl: BODROOKÖZY ZOLTÁN
IMtlutM irtt, i ekli ("i ho vj. wn in t iiiiiiiiw
140 I. Itl H I - lm> uim In t I
Ma tárgyalja a minisztertanács a választójogi rendeletet.
A Jövö héten vérható a kabinet rekonstrukciója. — A városi kerületekben is titkos lesx a szavazás. - A munkapártlak ünnepélyes fogadtatása az egységes pártban. - Rassay Nagyatádi ellen.
Budapest, február 24. A kisgazdapáit értekellete tegnap abban a tárgykörben mozgott, mint azt Bethlen Nagyatádival előzőleg megbeszélte. Bethlen beszédén és Nagyatádi válaszán kivül nem tőrtént semmi esemény. A régi nagyatádisták részéről többen kijelentették, hogy a megválasztottak kőzt 15 olyan van, kinek az elvhüségéh;z sző sem fér. A választások eredménye felett nem lehet panaszkodni. Az elnök és az intézőbizottság választása közmegelégedésre történt.
A szombati minisztertanács két választójogi rendeletet tárgyal. Az első szól az aktiv és passzív választói jogról és a választási eljárásról, a második a csonka és kiskerü-letek kiegészítéséről. Az uj nemzetgyűlésre az eddigi 219 helyett 234 képviselőt fognak választani. Budapest a lajstromos szavazás utján az eddigi 22 helyeit 25 képviselőt választ. A vidéknek olyan választási kerületeit pedig, melyeknek választói száma a 15.000, illetve 20.000-t meghaladja, ketté osztják*. Ilyenformán 12 uj vidéki kerület lesz. Igy Budapest 3, a vidék 12 uj képviselőt ad.
A választójogi rendelet megjelenése után a jővő héte.t várhstó a kabinet rekonstrukciója is. A kisgazdapárt egyes tagjai feltétlenül ragaszkodnak ahhoz, hogy a kormány a választásokba ne menjen be koalíciós ala-pon. Azt mondják, hogy kialakul egy kormányzóképes nagy párt, semmi szükség arra, hogy a kormány továbbra is koalíciós összetételű legyen. A kabinetet tehát ujjá kell alakítani. Az újjáalakított kabinetnek pedig pártkormánynak kell lenni. Eddigi hirek szerint Vass belép az egységes pártba, Hegyeshalmy és Bernolák azonban távoznak helyükről. Az uj kereskedelmi miniszter egy szakember lesz, aki eddig nem vett részt a politikai életben.
A titkos szavazás kérdése a kisgazdapártban már nem probléma. A párt egy tagja közölte, hogy a titkosságból a kisgazdapárt nem csinál kabinetkérdést és nem borítja fel a helyzetet, mert a titkosság elve-szitéséért a felelősséget az ellenzékre háriiják. Ha az Andrássy-párt, a demokratapárt, valamint a pártonkivüliek nem görditettek volna akadályt a javaslat tŐrvénybeiktalása elé, a kisgazdák s vele a többség megszavazta volna a titkosságot. Legújabb hirek szerint nemcsak a fővárosban, hanem a városi kerületekben is titkos less a szavazás, a falusi kerületek választói ellenben nyiltan fognak
E hírrel kapcsolatban Andrássy Gyula ezeket mondotta:
— Arra a hírre, hogy a kormányzat elhatározott szándéka vidéken nyilt szavazással megejtetni a választásokat, csak ar. a válaszom, hogy vagy nem kell résztvenni a küzdelemben, vagy nem kell megijedni az árnyékuktól. Aki fél, az menjen aludni. Csak aki nem fél, az álljon ki és győzni fog.
Ugrón Gtbor igy nyilatkozott:
— Bár a demokrata-pártot sp.cialisan nem érinti a falusi kerületekben való választás, mégis foglalkoznunk kell e kérdéssel. Természetesen csak egységesen járhat el az ellenzék és a passzivitás kérdéiét alaposan meg kell fonto\'ni.
Payer Károly ennyit mondott:
— A pártvezetésé; a legrövidebb időn belül foglalkozni fog a választások ügyével. Álláspontunkat akkor precisirozzuk.
Budapest, február 24. Az egyesült kormányzópárt tegnap esti határozata alapján Bethlen pártvezér Gömbös Gyulát, a párt alelnökét megkérte arra, hogy a párt ügyei\', mint ügyvezető alelnök vezesse. Gömbös a megbízást vállalta.
Budapest, február 24. A munkapárt tAgjai ma este tartották ünnepélyes bevonulásukat az egységes pártba. Az újonnan belépők nevében Perónyl Zsigmond báró üdvözlő beszédet tartott.
— Szíves meghívásodra — mondottá — megjelentünk itt, hogy a kormánypárthoz való csatlakozásunkat és a pártkörbe való belépésünket jelentsük. Veled együtt tisztelettel üdvözlöm a párt elnökségét, Nsgy-atádit, a pártnak érdemes megteremtőjét, Gaál Gasztont, a volt nemzetgyűlésnek köztiszteletben illó elnökét. Üdvözlöm a pártnak minden egyes tagját. Mi szeretettel nyújtjuk nekik baráti jobbunkat. Ti bennünket kemény munkára hívtatok. Erre jöttünk. Feltételeket nem kötünk, mi tülekedni veletek nem akarunk hatalmi pozicióért, politikai babérért, mandátumokért. Versenyre kelünk veletek mégis a komoly munkában, az áldozatkészségben, a nemzeti ügy szolgálatában, a magyar haza szeretettben. (Éljenzés.)
Bethlen válaszában ezeket mondta:
— Szeretettel és bizalommal üdvözöllek benneteket a független kisgazda és polgári párt helyiségében. Nem fog sikerülni a kőztünk való viszonyt senkinek megzavarni, senkinek megmérgezni. Mindannyian tudatában vagyunk ónnak, hogy azoknak a férfiaknak össreforrásától függ ennek a nemzetnek a jövője, akik ma ebben a teremben vannak.
Üdvözöllek benneteket. (Hosszan tartó lelkes taps és éljenzés.)
Ezután nagyatádi Szabó litván üdvözölte a belépőket.
— A párt nevében, a pártvezetőség és a párt elnökség nevében üdvözöllek benneteket — mondotta. — Az ország sorsának jobbrafordulását várom idejöveteletektől. — Ezzel a csatlakozással nagy és hathatós lépéssel megyünk előre azon az uton, amely mindannyiunk fő óhajtáso. (Taps és éljenzés.)
Ezután a miniszterelnök, a jelenlevő miniszterek és a párt régi tagjai hosszasan elbeszélgettek az újonnan belépett párttagokkal. Ezeknek sorában többek között, szerepeinek : Gillányi Imre, Lukács György, idős Madarassy Gábor, Kálmán Gusztáv, báró Kiás Albert, Almássy László, Kencdy Géza, Lengyel Zoltán, báró Bornemissza Elemér, Nyegre László, Rudnay Bfla, gróf Teleky József, Simay Elemér, gróf Keglevich Gyula, Poosjenő, Soós Zoltán, Rónay Mihály, Lányi Márton, Fazekas Ágoston.
A kisgazdapárt magatartásáról Rassay ma a következőket mondta:
—. Kisgazdapárt véleményem azeriot ma már nincsen, csak egységespárt van, amelyben a régi kisgazdapárt töredékei igyekeznek megmenteni saját veszendő életüket. Ax egész helyzet a megvert hadsereg képének benyomását (eszi rám. Nem mondom, vannak még egyesek, akik a választások alatt agrár jelszavak hangoztatásával mennek majd bele a küzdelembe, de ezeknek az agrár jelszavaknak a hangoztatása már nem elegendő bázis egy önálló célú politikai irányzat megalakulásához.
— Nagyatádi Szabó a szoros értelemben elárulta a zászlót, amely köré annak Idején a falu csoportosult. Maga Nagyatádi is megtagadva saját múltját, lesiklott arról az útról, amely eredeti programjának megvalósítása felé vezet.
— Tudok arról, hogy a zalamegyei pártszervezetek küldöttséget menesztettek Budapestre abból a célból, hogy pártunkat és Nagyatádit egységes politika követésére ^S-litsák fel. Azután azonban, hogy a kisgazdapárt Európa csúfjára még a titkos választást is cserbenhagyta, a mi együtt haladásunk lehetetlenné vált. Ugy látszik, hogy Nagyatádiban csütörtökön a lelkiismeret szava szólalt meg, ez a lelkiállapot azonban nem tartott sokáig és a kormánynak sikerült előttem nem ismert eszközökkel a lelkiismeret szavát újból elaltatni Nagyatádiban.
Visszatért a kormány Lissa bonba.
Madrid, febr. 24. Portugáliából érkéz* jelentések szerint a kormány visszatért Ussa* bonba, hova 15.000 emberrel vonult be éi megszállta a fontosabb pontokat
Izgalmas életmentés a Dunán.
Ijjali bálozók és tűzoltók a sa|ló vizbJM kifogtak agy öngyilkost.
Budapest, február 24. A mára virradó éjszaka agy órakor. Neme. János detektív ax Erxaébet-hid ii Anyából a Duna közepéről aegitség kiállást hallott. A Duna jegén, a folyó kellős közepén kiáltozott segítségért egy kétségbeesett fiatalember. A detektív aionnal értesítette a mentőket, a folyamőrséget és a tűzoltóságot. Egy óra után valamivel kiérkeztek a mentők egy kocsival, a tűzoltóság pedig szerkocsival és 18 tűzoltóval. A mentők el Is vonultsk mindjárt, mert belátták, hogy a mentési munkélstokbsn részt-venni nem tudnak. A tűzoltók először az Ercaébet-hid közepéről akarlak leengedni kötelet és ugy leereszkedni, hogy kimentsék a Dunsjegén kétségbeesetten kiáltozó fiatalembert, eronban a zajló jégtáblák tova úsztak és Igy az életmentésnek ehhez a módjához nem folyamodhattak. Ezért csolnskot kerestek s a Ferenc József hídnál találtak is egy nyolcszemélyes halászbárkát, amely a jégkőié volt befagyva, ugy hogy csak jég. törési munkálatok után sikerült a helyéről kimozdítani.
Éjszakul lét órakor a Vigadóhói jövő ée a Gellért-szállóból jövő báli közönség összeverődött a helyszínen és számos néiője akadt a ritka látványosságnak. Minthogy azonban a jeges-bárka oly súlyos volt, hogy 18 tűzoltó sem tudta elvonszolni az Erzsé-bet-hid Irányába, a frakkos urak közül többen segítségükre sietlek a tűzoltóknak és igy mintegy harminc embernek egyesített erejével sikerült kötéllel ez Erzsébet-híd felé vonszolni a bárkát. Az Erzsébet-hídnál négy íeogerészetnéf szolgált tűzoltó beült a csónakba, amelynek egyik végét kilencven méteres kőtéllel megkötözték. A zajló Dunán élelveszé-lyes küzdelmek után nagy nehezen másfélórai erőa munka után sikerült megközelíteni a jégtáblákat s az Itt ott előtörő viz közt az úszó jégláblába kapaszkodó fiatalembert, sklt azután a partra vonszoltak kl. Kiderült, hogy Venczel János 16 éves iparostanonc,\'aki öngyilkos szándékkal ugróit a híd közepéről a Dunába. A hideg vizben az életösztön fel-támadt benne és a közeli jégtáblákig úszott, amelyben megkapaszkodott. A rendőrök a fiatalembert Róbert bácti öngyilkosokat mentő Intézetébe vitték.
Az MLSz. uj elnöke.
Budapest, február 24. Friedrich látván tegnap délután fog.dta az MLS/. küldőtt-dr\', V"1."*1 J4\'"f társelnököt, Mal.ky Mihály alelnököt, dr. Marinovieh Mihály ügyészt és dr. Fodor Henriket. Miután híva-talossn felajánlották Friedrichnek az elnöki tisztet, kijelentette, hogy elvállalja. A kü\'dött ség ezt ötömmel vette tudomásul.
Sándor király merénylőjét halálra Ítélték.
Belgrád, február 24. A törvényszék teg. oep hirdette ki sz itélelet Sándor király, akkor trónörökös ellen elkövetett merénylet í*!\', cn\' St*í"«et. aki n bombát dobta, halálra; C»ál>yt 20 évi kényszermunkára és va«. verés re ilélle. A többi bűnő.t kisebb büntetéssel sújtotta.
Margitai temetése.
Budapest, feb\'uár 24. Margit.,1 Tihamér festőművész, ki tegn.p teggel 7 órakor halántékon lőtte magát, m» délelőtt 10 órakor, anélkül, hogy eszmél,tét visszanyerte volna, meghalt. Miután vagyona nem maradt
ZALAI KÖZLÖNY
1922. február 25.
hálre, temetéséről e Képzőművészeti Társulat gondosl odik. Vasém.p délután 4 ór.kor temetik a tárosligeli műcsarnokból.
Fegyveres összetűzés a horvát blokk és nacionalisták között.
Ciác, február 24, A Tagespost jelenti Raguzából: A racionalista pírt tilmkozó gyűlést tartott a horvát blokk megalerlása ellen. A gyüléa után a nacionalisták és a horvát blokk hivei kőzött heves összeütközések voltak, amelyek során több tüntetőt revolver lövésekkel megsebesítettek. Emiatt ax események miatt vasárnspra egész Dalmáciában tiltakozó gyűléseket hivtsk össxe.
Benes kudarca.
Prága, február 24. A N-wyork Herald azt ax értesítést kapta, hogy Benea Londonban nagy kudarcot vallott. Benes urnák angol részről félre nem ismerhető módon adták tudtára, hogy személyének vagy a kls-antantnak az angol—francia viszonyba való beavatkozását nem tűrik. A kisantant szakértőinek a genuii konferencia tárgyalásaiba való beavatkozását kereken visszautasították.
TŐZSDE.
Budapest, íeb.-uif 24
VftlaUpUo: Napoteon 2050, !\'onl 3C80. t.^a —, Dollit 691. Francia frank 337\'/,, L«ngy«l máilu 10\'/, MAiU 333, Ura 3490, OaiUák, II. Rubal 61, Ui 5*1,
Siokol 1190. Svájci fiaak--, KoiouaJlnái M3. Frank
ilnir -, HolUod forint —, Bécsi klllxotés l0V/„
Értékek: Magyar Hitel I0í0, Os*:rák IHtot 810. Hasal 030, Jelsálog 200, UsiAmltoW 840 XereskeJoSn i Bank 7000. Magyar-OUtt 300. B«o:»lai 6500, Dravcha 4100. AltaUaoí u«o IIS00. Státtvin 49CO. SaigóUrjátl
6700, Unkinyi--, Rtuia 2485, SchlJck 1025, Guttnua
3350, Nailcl líOOO, Danloa 2800, Klotild--, Magyar
Cukor 20500, Adria--, AUantika 2000. Királysor--,
Uoinyák-Agráx —, LlpUk 620. t\'tobos 600, Vuanexye
VPtaatoi--, Cut Ufualoa 2150, Xoakotdo 22 0. D&l
\\asut IG90.
— Hogyan szabják meg az ingatlanok vagyonértékét. Most jelent meg Kállay pénzügyminiszter legújabb rendelete, amely utasítást ad az adóköteles vagyon* tárgyak értékelésére nézve. A rendelet kimondja, hogy az adóköteles vagyon felbecsü* lésénél ax adóévet közvetlenül megelőző év utolsó napján mutatkozó átlagos forgalmi értékeket kell irányadóul venni, ha a törvény egyéb rendelkezései másként nem intézkednek. A vagyontárgyak értékét ax átlagos haszonbérösszeg, vagy az átlagos tisxta ho xadék alapján kell megállapítani. A földbirtokok felbecsülésére nézvo, ha az ingatlan 1914. óta visszterhes átruházás lárgyo volt akkor ax áltuháxáskor fizetett vételár összegét veszik a vagyonértékeié, alapjául, azonban ex sem lehet kisebb, mint amit az értékelési tábláiét felsőtől, mely sxezlnt a birtok értékét egy koronát meg nem haladó kataszteri tisxta jövedelem után 3000 koronával,
2 k01 ónénál 3400, 3 koronánál 3800, 4 koronánál 4200, 5 koronánál 4500, 6 koronánál 4800, 7 koronánál 5000, 8 koronánál 5<00, 9 koronánál 5700 és igy fokoxelosan egész
9000 koronáig kell értékelni. Ez a rendelkezés csak általános irányelvül szolgál és helye
van felfelé és lefelé menő kiigazításoknak. Részletesen felsorolja a rendelet a kertek, szőlők, erdők, bányák, kohók értékeléai módját, e városi ingatlanok, illetve községi belsőségek értékét az átlagoa tiszta hozadék húszszorosában kell megállapítani. Nehogy aránytalanságok álljanak elő, a városi telkek és há.birtokok bizonyos többszörösét kell adóalapul venni a tiszta hozadék alapján való értékelésnél, általában a békeérték 3—6 szorosát. A rendelet kimondja, ho2y az átlagosnál n .gyobb jövedelmű házaknál és villáknál, nyári lakásoknál a békeérték hatszorosánál nagyobb értékösszeg is meg-állapíth ttó.
Látogatás a műkedvelők próbatermében.
(Saját tudósítónkul.) A farsang vége rohamosan közeledik. Még csak néhány nap van hátra s aztán Karnevál hercege takarodót fuj és leparancsolja a báltermek perket-jéről Pierot é« Pieretjeit és alázkodásra, hamuzkodásra küldi őkel. Igy lesz ex Karnevál hrrceg egész birodalmában a igy lesz Kani-z.án Is. Addig azonban mig a takarodó elhangzik, a Pólgári Egyletben kivüágos virradatig egypárszor szólni fog a zene és olyan mulatságok fognak lezajlani, melyek mélló befejezői lesznek az Idei azlnes fsrsangnak.
Ezekre a nagy és forró estékre ugyancsak folynak az előkészületek. A műkedvelők egész hada serényen folytatjs próbált, hogy a sok jólsikerült műkedvelői előadás után, nekik Is jusson taps és elismerés. S amint az előkészületek mulatják, ex nem is fog elmaradni. Munkatársunk bepillantott a kulisszák mögé s megállapította, hogy otl olyan szenzációk készülnek, melyek emlékezetre élvezetet fognak nyújtani a farsangtól búcsúzóknak.
Ellátogatott munkatársunk ax .Iparos" bál mükedvelőihex. Itt ugyan már a próbából nem sokat látott, mert már nincs mit pró-bálniok. Teljesen elkészültek a szereplők. Annyit azonban elárulhat, hogy remek műsorral rukkolnak ki ex .Iparosok". Kabaréjuk jobbnál jobb számokból áll, amit különben he fog bizonyítani mai estélyűk.
Javában folynak azonban a dunántúli egyetemisták próbái. Erről akár heaábokat lehetne írni. Mikor munkaláraunk betoppant a műkedvelők közé, javában folyt már a „Baba-ballet" próbája. Félkörben állott 60 leányke. Kisebb, nagyobb, mindenféle, az alig három esztendőstől, fel talán a husiig. (Axért írja a talán szót, mert az életkoruk felől nem érdeklődött.) A félkörben pedig egymásután folynak le a szebbnél -szebb táncok, eredeti jelmezeitben tarka összevisszaságban. Van itt spanyol táncos, matrór, Lébé, szobor, kéményseprő, rokkokó, hollandi, japán, tiroli, magyar, olaaz éa sok másféle. Tele v,n érdekes figurákkal, kedves babákkal a baba-ballet. A végtelenül "bájos meaéjő ballet tartalma a következő:
A röpke és nyugtalan vérű Ámor kalandozás közben egy bab\'aboltba téved a ott a neki megfelelő terepen megkezdi szerelmi játékait. De n babák nem alkalmaeak rá, hisz porcellánból vannak és a kis Ámor már-már távozni akar, amikor észreveszi, hogy jelenléte még a porcellánbabákat i> szerelemre gcrjesxll. Megmozdul a bolt körülbelül hatvan babája éa sxebbnél szebb táncokkal jutalmazzák meg Ámornak axt, hogy őket életre keltette. Ámor diadala még nem teljes, mert egy különálló mogorva kinai baba sxivét nem indítja meg semmi vígság, ó nem vesz részt a táncban éa nem is hagyja cl helyét a szekrény tetején. A babák is segíteni akarnak Ámornak a kinai életrekeltésében, de pórul járnak, mert amint erővel akarják lehúzni a kínait helyéről, az leesik és mivel porcellánból van, darabokra lörik. A babak látják társuk szomoiu végét, tudatára ébrednek annak, hogy ök is csak törékeny babák, visszatérnek helyeikre s a kia Amor fájó szívvel hagyja el a boltot, ahoví oly örömmel ^ lépett be.
Előie látható, hogy ax egyetemisták eslélye példátlan sikerrel fog végxődni. De meg is érdemlik, mert olyan ambícióval, szorgalomm.-l készülnek oz előadásra, hogy e siker nem maradhat el.
A ballelet a már eddig is sok sikert aratott fiatal tánctanitónő, Harsay Gixi ta-nija be, — a kíséretet pedig dr. Tamás Jánosné úrasszony látja cl zongorán.
.____, ■ igfH
1922. február 25
József főherceg cikke a kiráfykérdésről.
Magyarország monarchia és annak Is kell maradnia.
Az amerikai Hearat Internacionálé Magaziné legutolsó számában József főhercegtói cikk jelent meg a királykérdésről. A cikk igy hang\'ik:
Magyarország királyság volt az utolsó ezer esztendő alatt. Ahogy nem lehet akácfát csinálni tölgyfából, éppen ugy nem lehet köztársaságot csinálni egy ezer éves királyságból, annak a veszedelme nélkül, hogy tönkre ne tennénk magát a fát. Magyarország nemzeti exisztenciája a megszentelt jjinbóliumban Szent István koronájában van. Megkérdezték tőlem, hogy miért ragaszkodik Magyarország olyan görcsösen a monarchikus államformához. Erre azt feleltem, hogy miért nem kérdezik meg ugyanezt Angliától. Mindkét esetben a felelet ugyanaz lehet. Magyarít ország helyzete a monarchiszlikus államforma salait mindig a lehető legjobb volt. Mindenki a demarkáclóról beszél, de «t -kérdezem, hogyan lehetséges az, hogy egy királyság tokkal demokratikusabb lenne, mint n köztársaság. Ez végső elemzésben azt jelenti, hogy Anglia sem lehet demokratikusabb, mint Franciaország. A demokratikus es*me a köztársaságban éppen olyan független a köztársaság elnökétől, mint ahogy a monarchiában független a király személyétől, ha az ország alkotmányos ország, ahot a király szerepe csak arra szorítkozik, hogy sventesitse és megdÖnthetetlenné tegye azt a határozatot, amelyet a törvényhozók hoznak s amelyet I jónak és alkalmasnak tartanak az államra I nézve, ő egyszerűen gyakorolja azt a hatal-„ mat, amely a monarchiát összetartja.
Magyarország monarchia és annak is kell maradnia, mert ez az államforma felel meg leginkább a nép szükségleteinek és kívánságainak. Magyarország trónjára nincs jelölt, tekintettel arra, hogy egyetlen szempont az, amely számításba jöhet, hogy csak az ország jólétét lehet gym előtt tartani. Mindenki azzal a meggyőződéssel állott munkába, hogy minden magyar embernek első kötelessége őrködni a nemzet biztonsága és az állam érdekei felett.
Európában ma teljes káosz van. Középeurópa egy csomó embrió államból áll, amelyeknek a megalakulása aokkal rövidebb keletű, sem hogy végső biztosítékokat tudnának adni belső konazolidációjukat illetőleg. A legfontosabb kérdés, amely ebből a káoszból kiemelkedik az, hogy Szent István koronáját szeplőtlenül kell tartani és e kérdést mindaddig nem lehet elintézni, amig egy uj - Európa konkrét képe ki nem alakul a mostani ködös forrongásból.
Csak egy dolog bi/.tos. Ez a magyarok kívánsága és ők hozzáláttak, hogy ez a kivánság meg is valósuljon s ez a/, hogy Szent István koronáját meg kell védeni az ő régi fényéhen, az őt megillető helyen.
Landru nem kapott kegyelmet.
Páris, február 24. Landru védőinek azon fár«dozása, hogy a köztársaság elnökét a meg-kcgyclmezésre bírják, eredménytelen maradt. A halálos Ítéletet vasárnap hejtják végre Versaillcsben.
ZALAI KÖZLÖNY
HIBEK.
— Kolbenachlag Béla — főispán
Teljesen megbízható forrásból értesülünk arról, hogy Kolbenschlag Béla Zalavármegye alispánját a kormány főispánná nevezte ki. A megbízatással megoldást nyert a régen húzódó főispáni kérdés és olyan ember kerül a főispáni székbe, aki a vármegye általános bizalmát élvezi. Kinevezése nem hat a meglepetés hírével. A főispáni teendőket már tavasz óta ellátta s egész közigazgatási multji predesztinálta e fontos tisztség betöltésére. Közigazgatási kiválóságain kivűl külön érdeme az a lelkes munka, amit Muraköz visszacsatolása érdekében az elmúlt esztendőkben kifejtett. Értesülésünk szerint Kolbenschlag Béla kinevezését megelőzőleg belépett az egységes pártba.
— Bodó ezredes teljes rehabilitálása. Emlékezetes, hogy a mult év október havában Ibdó Pál nyugalmazott ezredes, mint a Move nagykanizsai főosztályának elnöke, Posch Géza, a Futura elnöke és Gyenes Lajos kereskedő ellen árdrágítás visz-szaélése miatt eljárást indított a nagykanizsai ügyészség. A főtárgyaláson a vádlottakat a kir. törvényszék felmentette. A vádhatóság ez ellen semmiségi pimasszal élt. Az ügy a Kúria elé került, mely kedden \'tárgyalta. Posch Gézát dr. Tamás János ügyvéd, Bodó Pált és Gyenes Lajost dr. Darás László ügyvéd védték. A Kúria feltűnést keltő rövid, tárgyalás után visszautasította a semmiség panaszt, éa helybenhagyta a nagykanizsai törvényszék felmentését. Az indokolás során Varga Ferenc kúriai tanácselnök ezeket mondotta Bodó ezredeshez fordulva:
— Ezredes, ur, ön teljesen rehabilitálva van. Az ön eljárása ellen nem lehet kifogást emelni, ön ugy járt el, mint egy becsületes, tisztességes katonaember. Az elnök szavai Bodó ezredest könnyekig meghatotta.
— Gyászrovat. Súlyos csapás érte LófeŐszékely Németh Mihály állami polgári iskolai rajztanárt. Neje, LófeŐszékely Németh Mihályné szül. Ojzlányl Katinka a mult • éjjel életének 43-ik évében hosszas szenvedés után megholt. A megboldogult igazi mintaképe volt a férjén és gyermekein nagy szeretettel csüngő édesanyának és gondos háziasszonynak, aki hűséges támasza volt férjének az élet küzdelmeiben és segítő társa a nehézségek legyőzésében. Halála férjén és gyermekein kivül nagyszámú és előkelő rokonságot, köztük Ferenczy Gyuláné szül. Oszlányi Clementin úrnőt és Oszlányi József volt 48-as tiszt jelenleg csendőrszázadost bo-itoHa mély gyászba. Temetése folyó hó 26 án, vasárnap délután 4 órakor lesz a Királyi Pál utca 6. sr. gyászházból n r. kath. vallás szertartása szerint.
(xl Uránia szombat vaaárnap Tarzan fia III. legizgalmasabb réaxe.
— Cegléden betiltották a almmlt. A nagy alföKli városból, Ceglédről jelentik, hogy a rendőrhatóság ottani vezetője a van-slepp és simmi néven ismert erkölcstelen táncoknak bálokon, mulatságokon és nyilvános helyekon való táncolást betilíot-a. Ha a zené szek — úgymond a rendelet — akár önkényü-leg, akár megrendelésre e tAncnólákat húzzák, joga van a jelenlevő rendőri köregnek a mulatságot azonnal beszüntetni.
— A Nagykanizsai Ipartestület
február 25 én, szombaton este 8 órakor tartja tánccal egybekötött nagyszabású hangversenyét, melynek műsora a következő: 1. Kuruc nóta. Greizinger—Méder : Énekli az ipartestületi dalárda. 2. Bál után. Táncköltemény, lejtik: Füredi Bözsi, Engelleiter Bözsi, Pléh Ilonka és Manci, lumpgróf Hild Pista, portás Viola Kálmán, zongorán kiséri Fritz Celestln tanárnő. 3. Tavaszi nyitány. FichtnerS: Előadja az Irodalmi \'és Művészeti Kör zenekara, Ketting Ferenc tanár vezetésével. 4. Életkép az orosz fogságból. Szereplők: Iványi József, az ipartestületi dalárda és Torma Tóni zenekara. 5. Tréfás magánjelenet. Előadja Somogyi Ferenc. 6. Katona kar. Gounod Faust operájából: Énekli az ipartestületi dalárda. Az énekszámokat Büchler Mór karnagy vezényli. Az Ipartestület vigalmi bizottsága saját elhatározásából a Polgári Egylet vendéglősével oly megállapodást kötött, hogy a kiszolgáló személyzetnek jogában áll a február 25-ikl táncmulatság alkalmával a t. fogyasztó közönséggel azonnal fizettetni, miáltal sikerült átlag 20 százalék kedvezményt kieszközölni.
— A Szanatórium Egyesület folyó hó 23-án a városháza kistanácstermében tartotta Nóta-estélyének beszámoló gyűlését. Az erkölcsileg fényesen sikerűit estély anyagi sikere is kiváló volt, mondható, hogy rekordot ért el az 50.000 korona tiszta jövedelmével. Ezen szép siker mindenkit örömmel (ölthet el, mert a legszegényebb embereket a tüdőbetegek istápolását szolgálja. A választmány határoza. tából minden egyes szegény tüdőbeteg, azonnali segélyként 300, azaz háromszáz koronát, a természetbeni adományokon kivül fog kapni, a fennt maradt 40.000 korona az egész évi szükséglete és segélyezést fedezi. Hálásan köszönjük minden egyes jószivü adakozó hozzájárulását, különösen a helyi sajtónak, amely mindenkor önzetlen készséggel, legjobb szívvel szolgálja egyesületünk humánus céljait. Ax elnökség
(x) Uránia sxombat-vsárnap Soproni népszavazás, a zalai bakák diadalútja.
— Nemzetközi hadjárat a Jaxx-maxaika ellen. Azok, akik testestől-lelkestől a Jazz-muzsika hiveivé szegődtek, nem is sejtik, mily veszedelem fenyegeti ezt a divatot. Angol és amerikai egyházi körökben merült fel az a gondolat, hogy a Jazz-zene kiirtására nemzetközi szervezetet alakítsanak. Ezek az egyházi körök, mint Londonból írják, arról vannak meggyőződve, h„gy korunk romlottságának okai közölt a Jazz első helyet foglal el. Hartley Mannersi anglikánikus pap színdarabot irt „A nemzeti himnusz" gúnyos cimen, amelyben a Jazz v< ártalmas következményeit tárja fel. A dráma azt mutatja meg, miképpen szorítja ez a muzsikv h veit az ivásra, kábítószerek élvezetére.-^nemi kicsspongásokra, a családi élet összetörésére, öngyilkosságokra és más társadalmi Szerencsétlenségekre. Egy másik londoni pap, Stickney Graud, « híres ékesszóló prédikátor, a legutóbbi vasárnapi szen(beszédét kizáróan ennek a témának szentelte.
(x) Autóbusz-járat. Az autóbusz va-sárnap délután 16 óra 30 perckor indul elŐ-S7Ör Letenyére a vasulállomásról. Fel lehet szállni a Centrál" előtt is. Letenyéről visszaindul Nagykanizsára hétfőn reggel 6 óra 30 perckor, ugy hogy a vasárnapi letenyel bálon nagykanizsaiak is rész( vehetnek. Különben a további intézkedésig a fend időpontban indul az autóbusz mindennap.
Uránia iá™™!, Soproni népszavazás! Tarzan Fia III. rész Uránia
Z*LAl KÖZLÖNY
1922. február 25.
— Csendélet a ls«rb parlimaot
ben. Belgrádból jelentik: A képviseóhu tcg napi ültsín Kumanudi pénzügyminiszer vala-szőtt Jenics Volszlav képviselő interpelláció j*ra, •mellyel Lurmln György képviselő mlalt terjesz lett elő, aki >1 állampénztárból háromféle címen huz fizetést. Kumanudi miniszteri válaszában közölte, hogy « zágrábi lartornánykormány jelentése szerint Lurmln mint egyetemi lanAr, mint miniszter ás képviselő • háromféle fizetést tényleg felvette. A miniszter kijelentette, hogy Lurmtnnal szemben eljárást l&dlt. A köllság vetési vita során Goszár klerikális párti a javaslat ellen beszáll. Goszájpak arra « kijelentésére. hogy nem • szerb vitézség szabadította fel a horvátokat és a szlovéneket, hanem az osztrák magyar monarchia belső rothadása volt az oka a monarchia összeomlá iának, nagy vihar tört kl. A vajdasági radikális képviselők élénken tiltakoztak és amikor a vihar elcsendesedett, Kobaiica S\'efán radikális képviselő és Halca bunyevác képviselők közöli szóváltás támadt. Kobasica ama kijelölésére, hogy Raics ellensége az államnak, mert titokban támogatja a horvát b\'okkol, nagy vihar lört ki ás az elnök az illést felfüggesztette A Iftrma a szünetben Is folyt és majdnem letilegesiégre került a sor.
(X) Nobody ül. réexát mutálja be a Világ-mozgó szombaton és vasárnap. A IVmcn a világhi U arlisla Schiiffer jaisza s e részében a filmek olyan ctodis és bravúros dolgokat produkál, hogy a néző egyik ámu\'alből a másikba esik. Kedden és szerdán pedig nagy áa nivös irodalmi müvéez bemutatót tart a Világ-mozgó.
(X) A FUtőházI KáxtnUveaeW On-aegílyzí Ezy.sBl.t. saját alapja javára 1931. február hő 98-án kabaréval egybekötött táncmulatságot rendez, melyen a helybeli ka-tonai vonós zenekar teljes számban közremü ködik, a Központi azállo éttermében. Kezdete es\'o 8 órakor. Belépőjegy: személyjegy 26 K, családijegy 50 K. Felülflielések köszönettel vétetnek és hlrlapljag nyuglázlatnak. A llizla Jövedelem egy hafmadráazo a meziiiábos gyermekek javára adatik. A nagyérdemű l-ózönsá-gel ezúton tisztelettel meghívja □ rendetöug.
|X) Uránia szombat-vasárnap Tarzan flá. Ali ófití cielekn-ény lejérdekeset-b része. Mafla\'\' rarzan is s vadonba kerül s újra a régi TanraapA, a féJmeztolen óriAssá válik, okit fölismernek rági Allatai s mind segítségére sietnek. Megkezdődik az irtózatos hajsza ezernyi akadályon keresőül felesége és fis utAn. Valósággal Tarzan első őserdei élete ismétlődik meg. Az UrAnlAnak sikerüli az elveszett top roni népitavatási, melyot akiuAliiása és nagy halása miatt a n ozgószinhAzak valósAggnl eldugdostak, — szombat-vasárnapra megszereznie
korona Zürichben.
BuauptH, febr. 24. Zürichből jelentik : /« magyar korona állása ma: (zárlatkor) — .721/,, oaztrák korona: —10, az osztrák béye? zatt bankjegyé pedig —\'8l/j azantim
A felelős szerkesztő távollétében -szerkesztésért Uj falussy Gyula felelős.
Makulatur
pa- újságpapír kdpható lapunk kiadóhivatalában.
Méhének figyelmébe
EU.ÍÓ 4 darab U>}«»«a oj i tt ii 7 darab l-ei OraugM raodiceru
Kaptár
lioiaivalft ktraUkkcl, H4v«bt»t t la,. kfettiiivataUbao.
Burgonya
rrinden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda :
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
XXXXX XXX XX XX xxxx
X kaMt 1RMIRTI lőx.lák- .a virág-
imagvak
Apró hirdetések.
itW4*i4Mfc dál.ia. a Aráig tlkcaak tel dtjéuMt BMrfil
Elndó e^y dirab teljesen újonnan kija-viioii H .fh-r és Schranz-féle 3 HP 6 légkör-nyo i>A>ra eri«rdé!\\eztlt KŐ^gép 800-ss cséplő-ve, h» z\'i fúré>z, f c* n J\\ mérleg és összes szijjk. A*on\';ivlit >uy 3 HP Girett angol
gyá t • ányu fecsk •ndŐv.-l Kohn S«mu
lakaiosmesternél. Nagykanizsán, Ztrda utca 5.
Lnpkihordók felvétetnek lapunk kiadó-
hiva\'alában.
Könyvkötő tanonc felvételik lapunk nyomdAjAban.
mindennemű jrarJaiigi
mm
vetőmag
ét németországi élomiárelt takarmány.
répamag
kapható :
x Ország és Widder x
J{ srseei i\\ .iiitf iiktíikjf i l i»tiatiu ImáWt-tíf J{ pj K4rl.fl ajánlatot éa árj.syaák.t II
XXX XXX XXXXX XX X XX
Értesítés.
Van szerencsém a n. á. közünség be. cse& tudomAsAra hozni, hogy Nagy* kanizsa r. í. vAros közellátási üzemeitől átvettem a Magyar.utca végén lévő fatelepét Raktáron tartok elsőrendű
tűzifát, szenet, épületfát, j deszkái oneszet, cementet.
A ttlxlfaaprító állandóan flxemben van.
Városi irodám: Sngár-nt 28. Telefon 1-57. A fatelep telefon-számai 58. A fautalványok a további intézkedésig a városi közellátási üzemeknél válthatók kl. Amidőn a n. 4. közönség pártfogását kérem, biztosltom, hogy esik jómlnő-ségü árut hozok forgalomba s hiszem, hogy a legnagyobb megelégedésre fogok elegei lehelni a belém helyezett és előlegezel! bizalomnak. Teljes tisztelettel
Horváth Viktor.

T7TT A rj. mozg óképsxinl á.z
V X ÍJ jOL U Erzaífcat klráljii-lér, Szarni úálllfa i|llitékn
Telefon 74.
T .lefon 74.
Szombaton és vrsárnap Sillveaxter Schiiffer, a világhírű artista felléptével
NOBODY III. része
6 felvonAsban
Kedden S>rdou Viktor világhírű drámAja, az
Odette asszony vétke Sy.7,ri$r
I ntliva™ \' í!"?* " Kj 18 K\' 1 h*\'r 15 K- II O^adaart Mkdioap e i, Hl e ór.lor, v.si/- <> dne^. ^uoíjfaru . D. Uty It ko.-«n«, IU. h.ljr 7 koroov II ruipoko. Hl 4. 5. I I, 9 Poatoa k.xdáa^/
DooaooonDooooooooooonooooooo
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóintézet
Művek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek -csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadámt.
78.

N AGYKANIZÖA, Fő-ut 13.
_ooooaoDoaooQoaono nQntanfinf-ynnrr
Nr«atrtt a Upt»Ul<looo»ok r Zalai á. Gyannatl könyvnyomdájában,---
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. február 26. Vasárnap
47. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SsMk.islőWt 6* kUdóhlvtUli Fö nt 13. sz.
——IBUIOZIMC MU(03 78 -
Mcgjulozlk mindig kora rcgfccl
KflSZBKKESZTÓ: Dr HEOEDÜSGYÖRGY
rBLa-ÓSSZERKSSZTÓ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
Uiail..t«.l Arak:
Ksé,i ér,, |«0 X. III K.
Ívio 140 K. P-ay búi. SO K. Egy.. tUm itt . K
Küzdelmek előtt.
Irta: Dr. HegedQs György.
Pár nap múlva megjelenik az uj választójog, valamint a választások lefolytatását szabályozó eljárás, mindkettő rendeleti uton. Bármennyire kívánatos ia lett volna, hogy ez a rendkívül kényes kérdés törvényhozási uton rendeztessék, ez nem valósulhatott meg a liberális ellenzék, valamint Andrássyék ellentállása miatt. A kormány abba a helyzetbe lett szorítva, hogy a választójog kérdését rendeleti uton szabályozza. Én ebben nem látok veszedelmet, mert bár nem vagyok tagja az egységea kormányzó pártnak, mégis mint hazofi, bizalommal tekintek ebben a kérdésben a kormányra, amelynek hazafias szándékai, céljai mindenki előtt kétségen kivül állanak. Abban sem találok halálos bünt, hogy a választójogot kissé megszükiti a kormány, mert a magyar viszonyok az általános és egyenlő választói jogot ma meg nem engedik és nz a meggyőződésem, hogy az nem is szolgálná a keresztény magyarság érdekeit. De még a megszoritottság mellett is, a mi leendő választójogunk sokkal nagyobb terjedelmű lesz, mint például amilyen terjedelmű a demokratikus és caőmörlésig liberális Franciaországban.
A nemzet hamarosan választások elé kerül. Kis politikai madarak el fogják lepni • kerületeket és reá esnek a hiszékeny magyar népre, ígérve nekik mindent — ami meg sem valósítható. Tanúi leszünk olyan demagógiának, amelytől a komoly lélek megretten és tanúi leszünk olyan törekvéseknek, amelyeknek látható célja nem a haza jövőjének megalapozása, hanem a lemaradt egyéniség feltolása lesz. A magyar nép, a város és a falu tehát nyitott izemmel és hideg aggyal nézze az eseményeket és igy hallgassa a demagógok öndicséretét.
Az a lépés, amely előtt a nemzet áll: döntő lesz e nép életében. A magyarság most jelöli meg újból az utat, amelyen haladni akar. Ez pedig nem lehet más, mint a ke~ resztény nemzeti agrár demokrácia.
Be kell látnia mindenkinek, hogy az elmúlt két év nem volt más, mint utvágáa és csákányozása annak a liberális épületnek, amely végül összedőlt és maga clá temette a nemzetet. Mérhetetlen sok akadállyal kellett az első keresztény törvényhozásnak megküzdeni és emellett látnia kellett, hogy olyanok, akik a kis falu temp!omának a keresztje olól kerültek be a parlamentbe, hogyan hagyták el a zászlót. Az elvtagadás szennyes eseteit láttuk. Tanúi voltunk a szagos pénz alacsony, mérgező és elgáncsoló munkájának. Tanúi voltunk annak, bogy akik a falu zászlótartójaként jöttek be, mint pá»toltok át ebba a táborba, ohol a földmives, falu és ngrár kér-
dések csak cégért, de nem célt jelentenek. Tanúi lettünk lassankint annak, hogy az a tőrvényhozás, amely a kereszténység láng-ostorának suhogtatása alatt gyűlt össze, mint lett lassankint a liberáliznrosnak és magyartalanságnak a melegágya. Ez a törvényhozás szétment és most újból a nemzettől függ, hogy mily lelkületű k&vctei legyenek a törvényhozás termében.
Ha ez a nemzet élni akar, akkor végleg választania kell a liberális, vagy a nemzeti érzéstől izzó keresztény politika között. A kommunizmus szele itt törött meg Európában először és itt gyulladt fel ennek nyomában a keresztény világeszme tüzkévéje is. Magyarországra oz európai nemzetek életében nagy szerep vár. Az örök tűznek innen kelt elindulni világmegváltó körútjára. Ezért a belső éa külső politika viharos eseményei kötött tiszta aggyal kell megállani helyűnket, mert minden elhamarkodott lépés vesztünket okozná. Minden stratégának oz oz alapfeltétele, hogy tisztában legyünk az ellenfél szándékaival. Ezt látjuk: elposványositanl a nagy magyar kérdéseket, hogy n librrá-
lizmus virágai mini] tl&bb kivirágozhassanak Eddig az volt a közmondás, hogy vakulj magyar, legyen ezután jelszavunk ez: ébredj magyar I Reá. kell ébrednünk a nagy nemzetmentés szükségességére, a végveszedelemmel egy nagy nemzetfelemelés »ürgősségére, az elaltatott és jelszavakkal elfojtott magyar öntudat életőaztönére és élnlakarásának érvényesítésére. A rothadásnak útját kell vágni, minél sürgősebben, hogy az annak nyomában járó ónelhagyásnak, önelvesztésnek megálljt kiálthassunk. Ez pedig csupán a magyar társadalom érettségétől, értelmességétöl, erkölcsi fölényétől, okos mérsékletétől függ.
össze kell tehát fogni mindenkinek, minden magyarnak, minden kereszténynek, városinak és falusinak egyformán, vállvetve, közös elszántsággal. Félre minden osztálykérdéssel. Egy kérdés ég most: Nagymogyar-ország kérdése!
Egymást szeretni, egymás céljait és ások jogosaágát megérteni, egymásban a magyart megbecsülni, a demagógokat klbotozni, fa-lankszá tömörülni, ekkor a boldogulás nspja kigyn»»d Magyarország egén.
Nem döntött a ma éjszakai minisztertanács.
Hétfő, vagy keddre várható eredmény. A nyílt szavazás kérdésében több-séggel fog dtfnteni a minisztertanács. A kisgazdák várható magatartása.
Budapest, február 25. Ma délután ült össze a minisztertanács, hogy tárgyalás alá vegye gróf Klebelsberg két rendelettervezetét a választójog tárgyában. A minisztertanács, amely a késő éjjeli órákban ért véget — nem hozott döntést. A kormány tagjai a legteljesebb részletességgel vitatják meg az egyea pontokat, ugy hogy volószinüség szerint még legalább egy-két minisztertanácsot kell összehívni ugyan ebben az ügyben és igy hétfő, vagy kedd előtt nem igen várható döntés.
Politikai körökben a legteljesebb bizonytalanság ütötte fel újból a fejét. Senki sem tud bizonyosat a kormány terveit illetőleg. Egyetlen pozitívum gyanánt még ma ís csak azt a megállapodást tekintik, amelyet a miniszterelnök Rassayval kötött. A mai nap folyamán azonban olyan hirek kerültek nyilvánosságra, amelyek arról szólnak, hogy a miniszterelnök nem hajlandó ezt a megállapodást sem teljes mértékben honorálni. Állítólag felmerült az a gondolat, hogy Budapesten sem lesz lajstromoz a szavazás. E tekintetben azonban senki aem tud bizonyosat. Kétségtelennek kell tekinteni emellett azt is, hogy a községekben nyilt lesz a aza-vozás, viszont több beavatott politikus ma kijelentette, hogy nemcsak a tőrvényhatósági városokban, hanem a nagyobb mezővárosokban is fenntartja a kormány a titkos szavazást. A nyilt szavazás kérdésében egyébként
nagy többséggel fog dönteni a minisztertanács.
A legnagyobb érdeklődés politikai körökben ma is a kisgazdák várható magatartása felé fordul. Nagyatádiék ugylátszik teljesen deferáltak a kormánynak a nyilt szavazás kérdésében, bár maga Nagyatádi caak olyan értelmű nyilatkozatot tett, mindennek ellenére a titkos szavazást ma is kívánatosnak tartaná. Arról azonban ntm tett említést, hogy nyilt szavazás esetén szembe fordulna a kormánnyal. Hivei tul mentek a tartózkodásnak ezen a mértékén éa nyíltan hangoztatták, hogy a nyilt szavazás visszaállítása esetén is támogatni fogják a kormányt.
Ausztria perli Károly királyt
Bécs, február 25. Zita királyné legutóbb magával vitte Founchalba az osztrák koronaékszereket. Az olasz kormány moat jegyzéket intézett az osztrák kormányhoz és azt kérte, hogy az osztrákok szolgáltassák ki a nagy Toscana gyémántot. Az olasz kormánynak emiatt e jegyzéke miatt az osztrákok most sürgősen jogilag is tisztázni akarják az osztrák koronaékszerek tulajdonjogának kérdését és ezért keresetet Indítanak Károly király ellen.
A tőzsde magánforgalma.
Budapest, fobruir 25. Napoleon 8630, Dollár 694V„ Márka 326\'/,, Lei 520, Szokol 1223, Koronadinár 845, Hé«si ki/ÍMtés IP/,.
Zalai kUldStlsé* Nagyatádinál é« RaisaynáL
Budapest, február 25. Ma délelstt nagyatádi Smdió litvánnál Karlovlcs József vezetésével a zalamegyei kisgaxdapáit küldöttsége jelent mex. A küldöttség Nagyatádit hűségéről és bizalmától biltoaitva bejelentette, hogy a megyei szerveret a váleiitáli agitáció! n jövő hónapban kezdi meg, melyre ojvárják Nagyatádit is. Nagyatádi válaszában kijelentette, bogy március folyamin felkeresi a xalavármcgyel szervezeteket.
Más forrásból nyert értesülés szerint a zalamegyei klsgaxdepárt a legutóbbi nagy Icaofzaal értekezleten ugy határozott, hogy megkísérli Nagyatádi és Rsssay pártjának egyesítését.
A ma mvgjelent küldöttség e cél eléréséből jött a fővárosba és délután Ressayt kereste fel.
As ceti órákban a függetlenségi 48-as kisgazda, polgári párt helyiségében jelent meg a küldöttség, ahol Rasssy fogadta őket. A küldöttség előadta jövetele célját és részvétét fejezte kl Kerekes Mihály elhunyta felett Rassay hosszabb beszédben . fejtette li álláspontját, hogy miért áll jelenleg o kor máajrzópárttel ellenzékben. A maga részéről azon esetben, ha Nagyatádi visszatérne eredeti programjához, amiről már sokszor biztosította, rögtón cistlakozik pértjával.
A küldöttséget teljesen leverte a válasz. Kijelentették, hogy mégegyszer visszatérnek Nagyatádihoz, hogy legalább sira kapacitálják, hogy a titkosság elfogadására birjs n kormányt.
A belügyminiszter mérsékelni akarja az ébredőket
Budapest, febr. 25. Az Ébredő Magyarok Egyesületének tegnap reggel Budapest utcáin megjelent .Zsidók, Szabadkőművesek és Áruló keresztények* cimü plakátját az ügyészség elkobzási rendelete alapján a rendőrig közegei még az est folyom i« eltávoli tolták.
A brlÜ2yi kormányzat a közrend megóvása céljából a plakát ügyében az előzetes lépéseket megtette. Kletelsberg belügyminiszter a plakát és az ébredő msgyarok agitációs ügyében tárgyalt as egyesület vezetősé-gének tagjaival.
A belügyminiszter az Érne vezető tag. jaival közölte, hogy a kormány agilációjuk dolgában elmegy a türelem végső határáig, d« elérkezettnek látjl az időt arrn is, hogy ha a most megkeidett agitác:ós iránytól nem térnek el, akkor velük szemben határozottabban cselekedjék. A belügyminiszter figyelmeztetésében odáig ment, hogy az Ébredő Magyarok Egyesületének felfüggesztését is kilátásba helyezte arra az eselre, ha az egyesület az ogit.íció módját nem mérsékli.
Elítélték Tógzegi-Freund rágalmazóit.
Budapest, február 25. A budi.pesti bűn-tetőtörvényszéken Nsgy Béla dr. tanácselnök bünletötanácss ma folytltto annak a két l.jtópernek r. tárgyalását, smelyet Tószegi-=reund Albert árváinak gyámja indított Serényi Gusztáv és Rálcoii Endre dr. hiilnp-rók ellen
A tanúkihallgatások befejezése után n •éd- és vádhMzédek elhangzása következett. 4sjd a bíróság itélclTiozelnlra vonult vissza s kihirdette az íteletet, melynek értelmében
_ZALAI KOZI.ŰXY_
Rákosi Endre dr.-t egy rendbeli, Serényt \'Gusztávot pedig kétrendbeli meghalt ember emlőkének meggyalásáSával sajtó utján elkövetett rágalmazás vétségében n-.ondta ki bűnösnek és ezért Rákosit ezer korona fő, és 400 kotona mellékbüntetésre, Serényi Gusztávot pedig először és másodszor -1000—1000 korona fő és 1000-1000 korona mellékbüntetése Ítélte. Az\' indokolás kimondja, hogy ugy Rákosi, mint Serényi cikkében állított tények velótlsnoknak bizonyultak.
A vármegyei, városi é» közigazgatási tisztviselők illetményei.
Budapest, febiuár 25. Mint beavatott forrásból értesülünk, a kormány elhatározta, bogy a vármegyei, városi és községi tiixt-viselők fizetésrendezését rendeleti uton fogja a nemzetgyűlés elé terjesztett javaslatok elvi alapján élelbeléptetni. A fizetésemelés január elsejéig vlsszsmenően szól és néhány nspon belül sz uj rendelet már meg is jelenik.
A kormány semmi eselre sem akarja, hogy amiért az ellenzék nyolc hetes Indem-nitásí vitával éa a választójog megobslruálá-sával ereknek a javaslatoknak törvényetőre emelkedését megakadályozta, a közigazgatás nehéz munkáját végző tisztviselők rövidséget szenvedjenek.
Magyarország harmincnégy elszakított nyugatmagyarországi községre tart igényt
Becs, febiuár 25. Maloja Henrik dr., a kerrsitényszcciálista párt vezére nyiit levelet irt n Reichposlbsn, Burgenland vesredelmé-ről. Figyelmezteti a közvéleményt, bogy Magyarország vissza akarja ragedni az osztrák fenbalóság alá került-Nyugatmsgyai oiszág egységeit. E részben hivatkozik a béc.i magyar követ egy nyilatkozatára, amely egy budapesti esti újságban látott nepvilágot. Nem.titok, hogy M.gyororsxág a régi első zónában nem Levesebb, mint lir, a második zónában 24 községre igényt támasztott. Hogy mennyit akarnak viisiaragadni a legdélibb teiülelen, arra még nincs adat. Végül figyel-merteti ax osztrk koimányt, hogy legyen résen.
— A legnagyobb terror dolgozik nz erdélyi választásokon. Kolozsvárról jelentik: Bizalmas hivatalos értekezletről ki. szivárgott hírek szeiint nz erdélyi megyék prefektussi az erdélyi választások sikere érdekében katonai csapatokkal fognék rendelkezni. Az oláh kormány a legerősebb eszkő-löket bocaáljs s prefektusok icndelkexésére, hogy n kisebbségek erőmegnyilvánulását és jelöltjei esetleges győzelmét megakadályozzák. A vidéken a prefektusok és nlanlnsaik részéről már is megindult a legnagyobb terrorral a liberális párt részére a toborzás. Amellett, hogy a falragaszok ezrei ze.igik a Bratianu-kormány dicsérctét, a falvakat liberális ügynökök árjsztitk el s korlesmunkáikat különösen az egynlil szervezetre, azok tanítóira alapítják, A jelenlegi helyzet szerint n görög-katliolikus korn.ánypáttiakkal szemben állanak a Msniu párti nacionalista görögkeleti papok és tnnitók. E rendkivü! izgalmas választások veszedelmes következményekkel fenyegetik a közbiztonságot. A székely kerületekben a mandátumokat az oláh exponensek részére tartják fenn. A kolozsvári belügyi á l.im\'.ilkársághoz kél rendkívüli meglepő távirati jelentés érkezett, nrnelv ártól számol be, hogy Erzsébetvároson és S\'ilág;somlyón a választói névjegyzékek nyomtalanul eltűntek. A kél kérdéses kerület parlamenti képviselet nélkül nem inaiadhst és igy a B.-.i-tianu kormány rcszéte nein maradbit más hátra, mint elrendelni n névjegyzékek újra v.iló összeállítását. Mindenesetre égésen balkáni módszer ez, hegy n vnl.isztási li.t -knak a kormány áltól megtagadott kijavításit m-gis kierőszakolják.
_1922. február 26
Városunk választó közönségéhez!
Városunk régi, úgynevezett1\'ellenzéki kerület. Évtizedeken kereizul ellenzéki politikusokat küldött az országgyűlés házába nagysúlyú, tekto télyes államférfiakkal szemben. Ennek* a politika nélküli politikának volt nagyrészt a következménye, hogy Nagykanizsa városa a mindenkori kormányok támogatásának hiányában a dunántuli városok versenyében messze lemaradt, fejlődése teljesen mezállt s ma korántsem foglalja el a vidéki városok közt azt a helyef, melyét előnyös földrajzi fekvése, fejlett kereskedelme és ipara, vasúti összeköttetései és kulturája révén el kellene foglalnia. Amig Nagykanizsa nem volt külön választókerület — a hozzátartozó 70 község külön politikai céljai miatt — nem egyedül döntött a megválasztandó országgyűlési képviselő személye tekintetében és igy erre az időre a saját városi érdekeink elhanyagolására vagy — mondjuk — figyelmen kivül hagyására meg van az a mentsége, hogy mások is beleszólhattak a választásba s igy a város nem érvényesíthette a saját akaratát.
Ma azonban más a helyzet. A város választó közönsége maga van hivatva dönteni abban a kérdésben, hogy kivel akarja magát a nemzetgyűlésen képviseltetni. Ebben a kérdésben csak a közérdek lehet irányadó, még pedig elsősorban ennek a súlyos helyzetben lévő szerencsétlen országnak az érdeke, másodsorban a város jól felfogott érdeke, amelyek amazzal nem állhatnak ellentétben. Az ország erdeke ma azt követeli, hogy önzetlen, becsületes, tisztakezü és szándékú, a hazáért dolgozni akaró és tudó, képzett, komoly, a demagógiától távol álló, közéleti súllyal és tekintéllyel biró emberek jussanak a nemzetgyűlés házába, — mig a város külön érdekei azt kivánják, hogy a város jogos kívánságai benne megértő, eredményeket felmutatni tudó istápolóra találnak, aki magasabb állami érdekből is mindent el fog követni, hogy ennek a fontos határszéli városnak mindazok a kritériumok megadassanak, amelyek nélkül elmaradottságából kiemelkedni sohasem tud; ehhez állami támogatás kell, az-állami támogatáshoz pedig súlyos szavti nemzetgyűlési képviselőre van szükségünk.
Ma nem a pártok a fontosak, hanem az emberek. Ha az ember a fennti garanciáknak megfelel, tartozzék bármely párthoz, nyugodt lelkiismerettel támogathatja a város polgársága.
Nagykanizsa város polgársága is választás előtt áll. Ez a város az elmúlt súlyos megrázkódtatások idején mindig speciális helyzetben volt. A szélsőségek közepette meg tudott maradni a középúton, amelyre a város közönségének az átlagon felül álló józansága, intelligenciája, vezetőinek mérséklete tették képessé. Nem hiszem, hogv ez a város, mely ebben a kivételes helyzetben megtudott maradni a legsúlyosabb válságok közepelte, ne tudná megállni önmagát ma is, amikor

1922. február 26
arról kell határoznia, hogy kit küldjön be a _ nemzet házába. Speciális helyzetünk speciális kötelességeket ró ránk. Ezen kötelességek között legelső, hogy ezt a várost továbbra is óvjuk meg a szélsőségektől, a dema-gógiától. Ezt pedig ugy tehetjük, ha a választó polgárok a maguk részben egyéni, részben osztály érdekeit, a saját — sokszor kicsinyes, bár indokolható — szempontjaikat s külön sérelmeket — amelyek mindenkinek vannak —« alárendelik a közös nagy célnak, annak a legfőbb kötelességnek, hogy a városnak szinte egyedülálló kivételes helyzete, a társadalmi béke, az összhang még az eddiginél is erőteljesebb legyen
Ez a helyzet parancsoló kötelességünkké teszi, hogy egyértelmüleg, közös jóakarattal, a fentiek gondos mérlegelésével keressük azt az embert, aki a város egész társadalmát maga köré tudná egyesíteni.
Hosszas puhatolózás, a város közönsége minden rétege hangulatának vizsgálódása után, sikerült egy olyan férfiút találnunk, aki a kifejlett szempontoknak mindenben megfelel. Politikával eddig nem foglalkozott, egész életét lelkiismeretes, az országnak rendkívül értékes, felelősségteljes munkával töltötte. Ezzel az értékes — politikától mentes — munkával, nagy tudásával emelkedett arra a polcra, amelyet ma betölt Az önzetlen munka embere testestől-lelkestől. Nem sokat szónokolt eddig sem — bizonyára ezután sem fog sohasem igért meg-valósithatatlant, valóságos ellentéte a demagógnak, — szóvs! az az ember, akiben a fenti szempontok kívánalmai szinte ideális módon egyesülnek. Dr Kállay Tibor pénzügyminiszter ez a férfiú, kinek személyét e város választóközönségének széles rétegei alkalmasnak találják arra, hogy városunkat minden tekintetben méltó módon képviselje a nemzetgyűlés házában
Álljunk mindnyájan melléje! Ne igyekezzék senki konkolyt hinteni és ékeket verni, mert ezzel a város jól felfogott érdeke ellen vét Büszkén hisszük és valljuk, hogy városunk választó polgársága, öntudatos gazdatársadalma, józan, bölcs mérséklettel, higgadt megfontolással és intelligenciájával most is — mint mindig a közelmúltban — a helyes középutra fog lépni, amelyen eljutunk a megértéshez, a nyugodt munka, a teljes társadalmi összhang, a jogos sérelmek 3>- orvoslása és az összes erők összefogása lehetőségéhez, amely nélkül ennek az országnak nem lesz feltámadása.
Hisszük, hogy a városnak minden józan polgára tudni fogja kötelességét.
Faics Lajos,
a Káll.y-párt előkéaxitő bizottságának elnöke.
Zsoldos tanintézet
n..l»p..l, TH, Dobl-r-o. S4. T-l.í.. J4M.Z ISA-áT. | 3993 ■ l*Kjobb«ü késalt *lé nusiaviMgákr^ Vidékieknek levelező oktatá.
»p*iAUs, aujialussail.tr. írt UflZeoyv.fc slzpjta
i>LAl KÖZLÖNY
A barcsi ébredők az újvidéki szerb törvényszék előtt
Ax SHS állam elleni ö..xeeakUvó«.el vádolták őket. — A vádirat axerlnt ■ bárjai ébredők a megárállá. alatt S.azekSttetá.ben voltak a oankaal. ual ébredőkkel. Puti Bélát éa Porro2l Istvánt börtönre, Dalló. Istvánt lomháira ítélték.
(Saját tudósítónktól) Megírtuk, hogy a szerbek mult év május havában letartóztatták a barcsi ébredő magyarok egyesületének számos tagjlt és ezek közül ötöt mzgukkal hurcoltak a "kiürítés \' alkalmiból. A szerencsétlen emberek már lóbb mint liz hónapja minden llélet nélkül ültek az újvidéki fogházban, mig végre februír 17-én megkezdték az újvidéki tőrvényszéken ügyük tárgyalását. Ez az öl ember kél .zökütl katona vallomása alapján kerüli letartóztatásba. A kél szökött katona közben eltűnt és a vádlottak .megtört testtel, de nyugodt lelkiismerettel\' váruk az ítéletet.
Az őt barcsi ébredő Putz Béla akadémiai hallgató, Dallos István taniló, Porrogi István vasúti tisztviselő, Celbe/t Frigyes és Kovács János barcsi rendőrbiztosok. Az újvidéki ügyészség haditltok clárulásával, államellenes szövetkezéssel es lázitással vádolta őket-
A vádirat szerint ezt azzit követték el, hogy mint a Barcson alakult .Ébredő Magyarok EgyesQlelén.-k\'-nek vezetői összekötetés ben állónak az Ébredő Magyaroknak nagykanizsai csopori|ival és a budapesti központtal. Ezenkívül állítólag megbízónk volt — a vád szerint — hogy kénleljék ki a határmenti Jugoszláv hadseregoen törlénö változásokat, Károly király húsvéti ilthoiilarlózkodása alatt kémkedtek a Viroviiictn koncentrált jugoszláA haderő beosztásáról és erősségiről. Vállalkoztak arra is, hogy a jügosz\'áv hadsereg katonái között l.zadásra szito röpiratokat terjesszenek. Végül a virovilicai csapatok közé Braija Hrvati c. röpiratot csempészték és ezzel a horvátokat önálló állam alakítására biztatták.
A vádat a törvényszék elnöke Ilics J elnök ismertette, majd megkérdezte tőlük, vajon bűnösnek érzik-e magukat. Erre mind az öten kijelentették, hogy a vtdat megértenék, de ártatlanok. Putz Bála fővádlóit a részletes kihallgatások során beismeri, tugy az 1920. év aug. havában családi ügyben Nagykanizsán járt és olt megismerkedett egy gi nnázlumi tanárral, aki felhivu, hogy lépjen be az ébredő magyarok egyesüleléoe ás alakilsa meg a barcsi helyicsoporlot. E\'. meg is történt s mikor 1921-ben ismét Nagykanizsán járt, bejelentene a megalskuljsl. Az egyesület titokban működön és feladata az vo\'l, hogy • szociáldemo-krala irányzatul ellensúlyozz.. Összeesküvést az SHS állam és a fegyyeres erő ellen nem szólt. Horvátországban sem folytatóit szepara lisztlkus propagandil. Ugyanezt vallották a a többiek is.
A bizonyitási eljárás folyamán Ilics elnök dr. felolvassa a vádlónak előző vallomáiait, a barcsi szerb csendőrség jelentéséi. Eszerint Cöttlinger Gyula és Tövis Jőzsef vallomásai alapján történt az ébredő* letartóztatása. Ezek Putz Bélában határozottan felismerték azt, aki a .kaposvári liszn kúloníiménynél"(?) fegyverek megszerzése cé\'jábol la\'rgyaUsoket (í) folytatóit. Ugyancsak röpiratok, jelvények, slb.-vcl azt igazoltait., hogy az Ébrejók főcélja Magyar-oiszág integritásának helyre illilás. és az SHS állam elleni konspiráció volt.
A biroság, a védők Dr. Pavslav, Dr. Mócs és Dr. Nedeljkovics kérésérc\'kihallgalta Pázmányi Zoltán hírlapiról, aki a megszállás alatt szintén Barcson tartózkodott. Ez ismertelte a baranyai politikai helyzetet abban az időben és a barcsi ébredők célját. Szerinte a vádlottak .érdemeket akarlak szerezni", mert tudták, hogy rövidé.en felszabadul Baranya. A vádlottak helyi politikát folytattak s ez abban merült ki, hogy a baranyai szocialisták szervezett akciói ellensúlyozták. Lehetetlennek tartja, hogy az SHS állam ellenében konspirállak volna Ez esztelenség is őrület letl volna, hiszen alig .egy-ketten volwk. , ,
llélet. A bíróság másnap, február 18-án hirdette ki az Ítéletei. E szerint Putz Béla aka-
démiai hallgatót két évi fegyházra, Porrogi István vasúti hivatalnokot egy évi és három havi börtönre, Dallos István tanítót nyolc havi fogházra, Gelbert Frigyes rendőrb ztost nyolc havi fogházra és Kovács János rendőrblztost nyolc havi fogházra itélle, do a büntetést . kiállóit előzetes letartóztatással kitöltöttnek vetlo.
Az utóbbi három Ítélet ellen Lomaiü államügyész felebbezóst jelentett be. A törvényszék azonban ugy döntött, hogy mindhárom letartóztatottat szabadon boclijlja és a jogotős ítélet meghozataláig Novisadon rendőti felügyelet alá helyezi.
Putz Béla és Porrogi István védőikkel együtt a bűnösség megállapítása kérdésében a büntetés enyhítéséért felebbeztek.
Az Ipartestület bálja.
(Saját tudóaitónktól.) Karnevál csörgőa-sipkás hercege tegnap ismét jó hangulatban volt éa az Ipartestület bálján pazar bőkezű* ■éggel osztotta a jókedvet és sikert. Ebbeli jóakaratéban segédkeztek azok a műkedvelő szereplők, akik a táncmulatságot megelőzőleg n szinpadon arattak nagyszerű sikereket s az a nagyszámú kózónség, mely a mulatságra összegyűlt.
A műsort az Ipartestület dalárdája nyitotta meg, a népszerű Büchler Mór karnagy vezetése mellett. Ezután az est szenzációja, a •.Bál után" cimü tánckőltemény következett. Szirmai Albert bájos meséjét füredi Bözsi, Engelleiter Bözsi, Pléh Ilonka és Margit táncolta olyan sikerrel, melyre nemcsak a négy bájos urileányka, hanem az Ipartestület eddigi zajos sikerei mellett is büszke lehet Majd Kelling tanár vezetése mellett az Irodalmi éa Művészeti Kör zenekara remekelt. Ezután Iványi József énekelt szép, szomorú dalokat, lágyan, melegen. Somogyi Ferenc, a kitűnő műkedvelő színész tréfás magánjelenetével kacagtatta a közönséget. A pompás műsort az Ipartestület dalárdája zárta be Gounod Faust operájának egy részletével.
Műsor után tánc következett, melyet a társadalom minden rétegéből megjelent közönség kivilágos virradatig járt s csak akkor oszlottúszét, magával vive egy forró farsangi éjszaka emlékeit, örömeit. Az Ipartestület pedig kitűnő elnökük, Baxsó József buzgó fáradozásával a legjobban sikerűit mulatságok közé könyvelted a tegnap esti táncmulatságot.
— A Keresztény Kisgazda éa Földműves Szövetség politikai zászlóbontása. Dunántulnak legerőseb kisgazda szervezete, mely ezidőszerint egyetlen kizárólag földműves szervezet: a Keresztény Kisgazda és Földműves Szövetség Pápán e hó 18. és 19-én impozáns nagygyűlést tartott. A gyűlésen" 420 község képviseletében ezrekre menő-tömeg vonult fel Dunántul rpinden részéből. E tárgyalások során kiderült, hogy a Szövetség egymaga több helyen helyeztette a\' föld\' birtokreform eljárását folyamatba, mint ax ország többi községei együttvéve. A 19-én délelőtti gyűlésen a Griff szálló nagytermében Zsilavy Sándor, a szövetség megteremtője ée elnöke beszélt m szövetség mult évi működéséről, nagy feladatairól. Dr. Hegedűs György v. nemzetgyűlési képviselő minduntalan előtörő frenetikus hatás között beszéh a főldbirtokreform tőrvényéről, páratlan ügyességgel állítva be a kérdést, hirdetve a földbirtok igazságosabb elosztásának el odáz-hatlan szükségességét, ugyanakkor „óvva intve
_4_
u igények kapcsán fellobbanható forradalmi Mellemtől. Bárczay Ferenc a földreformról, mint a tőbbtermelés előmozdítójáról beszélt, külföldi, külőnőeen din példákkal igaz^va a földreform nemzetgazdasági szükségességét. A délutáni ülésen Zsiiavy ügyvezető elnök kibontotta a párt politikai zászlóját. Büszkén hirdette, hogy ez a párt az egyetlen, mely nem házasította össze sem elveit, sem címét a, konjunktura érdekében polgári, munkás és más érdekek törekvéseivel és cimével. A szövetség, mint politikai párt, megalkuvás nélkül a keresztény magyar agrár demokráciáért harcol. Dr. Hegedűs György újra a gyűlés felzúgó lelkesedése között a keresztény magyarság jővő feladatairól beszélt. A nagygyűlés táviratilag ragaszkodását és hódolatát fejezte ki a Kormányzó ur Őfőméltósága előtt, József főherceg őfensége előtt, üdvözölte Belhfen miniszterelnököt. Zsiiavy elnök óriási lelkesedés között bejelentette, hogy a szövetség 35 kerületben jelöltet állit, kiknek győzelmét a szövetség eddigi élete, mely csupa -munka, küzdés és eredmény volt — feltétlenül blztosilja. Este 150 teritékes bankett volt. (K)
— Hasafalé. Unger Ul/mann Elek a volt 20. honv. gy. ezr. vitéz főhadnagy, akiről esztendők óla nem érkezett hir Nagykanizsára — Rigából életjelt adott magatól. A hosszú rabságból szerencsésen megmenekült főhadnagy híradása családján kivül, nagy örömet keltett volt bajtársai és barátai körében.
— Műkedvelőt előadás Hahóton.
A hahóli Iparoskör által február 18-án megtartott műkedvelői előadás ugy erkölcsileg, mint anyagilag a legsikerültebb mulatságok jegyében folyt le. Csepreghy Ferencnek kitűnően előadott „Piros bugyelláris"-* t több százra menő közönség előtt mutatták be az agilis szereplők. Dacára, hogy a hahóli művészetkedvelő ifjúságnak ez volt az első próbálkozása, a deszkákon oly derekasan állta meg helyét, hogy az eredmény a hozzáértők várakozását is jóval felülmulta. Sok volna a lelkes gárda minden egyes tagját ehelyütt külpn-külön méltatni, amugyis sok tapsot kaptak, csak annyit jegyezünk meg, hogy a fáradhatatlan munka dicséretet érdemel ugy a szereplők, mint a rendezők részéről. A Kör ezúton is hálás köszönetéi nyilvánítja a mulatságon jelen voltaknak, a szereplőknek, továbbá mindazoknak, kik felül-fizetésükkel a Kör asyagi támogatását elő-segiteni igyekeztek. A felülfizetők névsorát alant közöljük: Grünfeld Jakab 200, Kovács Béla, Somogyi N., Goczán István 110—110, Horváth Nándor, Sőjtöri Iparos Kör. Birkeb Jenő 100—100, Rosenberger József 80, Nagy István 60, Ungár Róbert 50, Bakonyi Ferenc, Kovács Vendel, Grünfeld Zsiga 40—40, Hordos János Söjtőr, Ferencz János Söjtőr, Sziártó József, Czibol Sándor, Kozári Gyula 30—30/ Valdinger István, Pintér Lajos, Rech-nitzer Ignác, Nyub Sándor, Rejéhk Ferenc 20—20, Vörös Antal. Soss Imre^ Mersics Sándomé, Horváth Rudolf 1.0—10, Sheen Ödön 110, Major Zoltán és Kis József 40—40 koronát.
Kanizsai Háztulajdonosok Szövetsége vasárnap, folyó hó 2Ö-án délután 4 órakor a városháza tanácstermében gyűlést tart. Fclkéreinek az összes háztulojdonosok a megjelenésre, mert fontos és minden ház-tulajdonost áfdekió értesítések fognak^közöl-tetni és a kormány tudomására hozandó hatá-rozatok íojguk hozatni. Minden háztulajdonos ott legyen I ■Elnökség. .1
_ZALAI K02L0NY__
Uj borbély ős forfrásziizíeT
,V«n itcnocUm » li»*t«:t b*c**»
hortt, 4VI rnétem »*» •
Bazár-udvarban
k)ú«n uoytl.mtad wtoituft
uri borbély- és fodrász-szalont
nyílok.
Kollarits Gáza borbély és fodrász
— Anyakönyvi hírek. Az elmúlt héten az anyakönyvi hivatalban a következő bejegyzések történtek. Született: 9 fiu és 9 leány. Házasságot kötöttek: Horváth István foldmives Bngonyai Máriával, Bagó Sándor cipészmester Friedrichkeit Olgával, Horváth József földmives Horváth Máriával, Bolla Jenő déli vasúti kocsi feliró Kneiszl Lujzával, Baj Zuzora Mihály déli vasúti vasesztergályos Dani Katalinnal, Ágoston József földmives VŐrös Rozáliával, Ehrenreich János állami rendőr Mód Annával, Krausz Gábor szabómester Magyaróvárról Pollák Ilonával. Elhaltak: Özvegy Nagy Jánosné szül. Kiss Judit
67 éves, nyug. tanitónŐ, tüdőlob. Horváth Anna 24 éves, gőrvélykór. Vindt József 42 éves szabó, vcselob. Bakos Sándor 78 éves, takácsmester, tüdŐlégdag. Horváth Mica Anna 78 éves, kéthegyü billentyű elégtelenség. Nagy István 66 éves, földmives, tüdőhurut. Csillag István 17 éves, lanuló, - ngyhártyalob. Stern Vilma 10 éves, csontgümőkór. illés Ilona 6 hónapos, tüdőlob. Gödinek Károly 17 napos, ránggörcs. Sebők Istvánné szül. Ács Juliánná 70 éves, kéthegyü billentyű elégtelenség. Klein Adolf 52 éves, kefegyári munkavezető, csontszu. Pecsics Rozália 79 éves, városi szegény, végelgyengülés. Kolovártan György
68 éves, tüdŐlégdag. Sípos József 63 éves, napszámos, hörgh^ut. özvegy Andri Jó-zsefné szül. Tomaslcs Anna 82 éves, végelgyengülés. Németh Mihályné szül. Oszlányi Katalin 43 éves, lüdölob. Sebesi László 22 éves, napszámos, tüdőlob.
— A szép nŐ a művészetben. A szabad-lyceumi előadások sorrendjében történt változás következtében ma nem Vegelc Károly tart előadást, hanem Pjeijer Elek. Előadásának címe: A szép nő a művészetben. Az érdekes művészeti előadásra felhívjuk olvasóink figyelmét. Egyúttal közöljük, hogy Vegele tanár csütörtökön folytatni fogja fizikai kísérleteit.
— Meghívó. Az egyetemi és főiskolai hallgatók nagykanizsai csoportja 28 án, kedden a Polgári Egylet nagytermében fél 9 órai kezdettel „Ámor játékai" cimü baileltot rendezi, a csoport szegénysorsu tagjainak felsegélyezésére, amelyre a város nagyérdemű közönségét ezúton tisztelettel meghívjuk. — Helyárak: Páholy 5 személyre 300 K, 4 személyre 220 K, I—V. sorig ülőhely 60 K, VI—X. sorig 40 K, XI-XV. sorig 30 K. Karzati Ölőhely 60 K. Állóhely 20 K. Felül-fizetéseket, tekintettel a nemes célra, köszönettel fogadunk. — A műsor után tánc reggelig. Rendezőség.
— Ax egyetemi hallgatók dunán-tnll blokkjának c!nöksó#o tagjait ez uton kéri, hogy hétfőn délután 6 órakor■ a Keresztény Otthonban fontos ügyben jelenjenek meg.
A Keresztény Szociális Egylet ifjúsága 28 áh, kedden 7 órai kezdettel nagy jelmeze.stélyt rendez n Keresztény Otthonbnn.\' A farsangi mulatságra a rendezőség ezúton hivja meg a tánckedvelő ifjúságot.
__ 1922. február 26.
— Télepbisottaá*. Nagykanizsa város területére a g vermek védelmi tclcpbizoltság te?nap megalakult. Elnök Mutachenbacher Edvin törvényszéki bíró, alelnöke Dr. Winkler EmŐ főrabbi lett.
— A nagykanizsai úrasszonyok Mária CongrejádóJa ma este 8 órai ktz-Jettel a Keresztény Otthon helyiségeiben csa^ ládiss jellegű műsoros teaestélyt rendez. A prézes üdvözlő beszéde után Rosenbach Irénke a nagykanizsai zeneiskola kitűnő tanárnője Chopin: Fantasie-jét és Impromptuszt játsza zongorán; utána pedig Bálint Gyula, aki csak nem rég aratktt zajos sikert nyilvános szereplésével — irredenta dalokat fog énekelni — Boncz Márta saavalnl fog. Ezután a .Mostoha\' cimü bohózatot fogják bemutatni. Németh Jenő szavalata után pedig Ag\\ Lajosné fog énekein.
— Egyesületi éiÁt. A nagykanizsai vendéglősök, mészárosokj és hentesek egyesülete f. hó 24-én tartotva évi rendes közgyűlését, mely alkalommrtL elnöknek Hajas József vendéglőst, alelnöknek Berger Ignác Károlyt, Jegyzőnek Banekovicti^jAnost választották meg. "v
— Orvosi hír. Dr. Berger MtKfefc*- fű\' ott-, torok- és gége orvos szabadságáról visszatért ós rendelőjét a legmodernebbül felszerelve Sugár-ut 24. szám alatt (kaszárnyával szemben-újból megnyitotta.
— Fiatalkora zseb metszők. A rendőrség bűnügyi osztályában tegnap három gyermeket állítottak elő. Tizenkét—tizenhat évesek voltak, de bűnlajstromuk annál tekintélyesebb volt. Rövid fél óra alatt 50—60 zsebmetszést vallottak be, melyeket a piacon, főleg pedig a mozikban követtek el. A lopott pénzt aztán elszórakozták és megették. A rendőrség n fiatalkorú bűnösöket átadja a fiatalkorú bíróságnak.
— A* evang. egyház vezetősége ez uton tudatja a hívekkel, hogy ma, vasárnap n délelőtti istentisztelet elmarad..
— Építkezések. Nehezen bár, de táskán, lassan megindulnak ax épitkezíielí. A mult héten öt építési kérvényt adtak be n tanácshoz családi lakóházak építésire, melyek között Dr. Merkly Belus József építési tervei nagyobb szabásuak. Figyelemre méltó épit kezest tervei a Viktória téglagyár, hol uj körkemence és magas kémény lesz épilve. A sörgyár részvénytársaság pedig sertéshizlaldát és kenyérgyár épitését kezdte meg.
— A Magyar Lloyd e heti szlmz kiteli dr. Schober Béla államtitkár, a Pénzintézeti Kózpont vezérigazgatójának nyilatkozatát az angol tartozások rendezéséről. Fellütléstkeltő cikkben ismertoti Stend ezredes akcióját, amit Magyarország érdekében Angliában kifojt. — Székely Ferenc a Belvárosi Takarékpénztár elnöke amerikai útjáról ad érdekes beszámolót. A Magyar Lloyd ismerteti a fényűzési forgalmiadó munkálatait, míg az uj nemzeti államok rovataifan bőséges tudósításokat közöl Német-Ausztria, Románia, Jugoszlávia és Csohazlo-váKiő gazdásági eseményeiről. A Msgyar Lloyd szerkesztősége és kiadóhivatala Budapost, VIII., Rákoczy-ut 78.
(XJ Sardou Viktórián világbirU színpadi drámája az .OJelta asszony vclkc" cimtt film premierjét tartja a Világ-mozgó kedden és szerdán, melyre már a jegyek hélfőn egész nap válthalók. E dráma főszerepét a párisi .Odeon* színház hirneves művésznője Emmy Lynn a „Judex" főszereplője kreálja. Ma vasárnap meg a N\'obody III része lesz lálható.
HAJÁPOLÁSRA
DIANA-SHAMPOON
való.
Mindenütt kaphatói
u Gyírtj. .
OU.is Kertiktdelml a.-T. Buiaoatt, I/., Wdor-u. 30 .____ -
,9;2. február 26
_ Ébredő Magyarok EgyesUletó
„«k minden lagja jöjjön rí ma délután 3 órára a Rozgonylu. iskola tornatermébe, ahonnan alelnökünk gyáazában osztorva testületileg vonulunk fal a gyászházhoz
(Királyi p.lu. 6. ax). A titkárság.
— Erdősítés. A vároii tanács a városi erdők intenzivebb klhssználása érdekében elrendelte, bogy uj erdei üzenv terveket készítteti. Erén munkálatokra 300.000 koronát irányzott M.
— F.IUlflMtéMh. A Nagykaniiaal EIsS Temetkezési Egylet táncmulatságán felül-fizetni a,ivetek voltak: Herjavecz László 180 K Zátonyi Károly 130 K, Gáspár Lsjos, Agoslo 1 Flóriánná. Horváth István 100-100 K, Kovács Jór«:f 60 K, Kozlnczky József, Pint Lsjos, Kozinczky Dezső, Leidl István, Ró>sa Lajos, SzOOI Ferenc, Horváth Márton 50—50 K, T.kács Fererc, Pint Ferenc, Horváth Lsjos, Simon "János 40—40 K, Ve\'.l.ik György, Hotválh Aladár, Mezi József, N. N-, N\'meth István, Reinfelcx István, Schleas Testvérek, Halasi Ferenc, Kviciák Károly 30 -30 K, Lencz Boldizsár, Bátor Henrik, Sifrán József, Táncsics Lá.zló, Pákai József, Slmonlcs Poter, Palaczky Kstalio, Parsa István, Dunaföldi
§os éa neje, Scherman Jenő, Scsavnicsár k, N. N. 20-20 K, N. N., B. J-, Budia iló. Nagy Gábo\', Papp Ferenc, Bonger er, Bősze Gizella, özv. Lelek Józsefné, Szahó Istváa, N. N., N. N„ Knauaz N., Sslamon Jlnos 10-10 K.
A korona Zürichben.
Budapest, febl. 25. Zürichből jelentik : A imagyar korona álláaa ina: (zárlatkor) —.73, ibsxtrák korona: —\'10, ax osztrák bé:yeg. xett bankiéivá pedig —"9 szantim
„Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egu isteni örök igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában
Ámen*
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért Ujtalussy Gyula felelős.
>5 Sí XXX XXX XX XX XX XX
Eredeti UFURTI löxalék- éa virág- X
magva ki
mindeoa«m^ gaxdüigi X
vetőmag i
U németországi ótomziroU takarmány
répamag i
u tspssti: V
k Orwáa és Widder x
15 Száeas fa .nkretoSHt.it tontzalm IrzUW Ur td Ji J! Kérl.a ajánlatot éa irlagyz*......
X3íX XXX XXXí ■• X XX X XX
lm.
szemináriuma
Budapest VI. Andrássyu. 8. és Szeged, Pallavlclnl u. 3.
Feltétlen sikeres te felc\'ős élőké szités bármely egyelem és jog.ka-. démia összes Jogi vizsgáira és az ügyvédi »tx»gára. jegyzetbérlet 1 Rekapitulációi
Információ díjtalan I
zm.al közlöny
URANIA NAGYHETE!
A legtöbb, legizgalmasabb lilmek tömege egyetlen hétenl
Hétfő Asszonyrabló.
■ V f Imioarn-t .
Dráma 5 felv. Egy veszedelmes
hódító hnrea egy leányért;
--- —| w - — - - «r w w uuuiw Iiiuva tj[)f icaujciij a svéd
„ ., teU^o\'r Biedermeier-házasság, fc.*
npnn 101 vW\'\'élt ° Bledetmeirr koibál, 3 felvonás. Főszereplő "szép Hedda M_Vernnn ; csupa k.-c.gá., csupa derű az egész este.
Szerda és Cirkusz King. ^\'légéí?."
állatokkal vsló küzdelmek, heg) c.uszsmlások, vonatősszaütköxé-sek, boxviadalok, gyújtogatások, hidiobbanlá.ok, szakadatlan sora.
Baranyá felszabadulása!
A baranyai bevonulás mámoros napjai 3 felvonásbtn, egy feledhetetlen hatású filíiien, melyért minden mozgó pénilárát formálisan megostromolták.
Apró hlrdetesek.
Olra.tAMk Ithtia K ér*lg vtuta*k tel hu miimt
Lapklhordók felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
Ax Uránia mozgósxinhúz március l-l belépéssel szolgát keres. Jelentkezni lehet az igazgatóságnál.
Eladó Attila-uícft 50. számú ház, nagy kerliel Bővebbet ugyanon.
Magányos nő kerestetik, ki lakás és mtgfc elő 11/.ctés ellenében idősebb nőt tudna ápolni, illetve őicg napjaiban kiszolgálni. Jelentkezni lehet Petőfi ut 24. P.ípayné»AI.
A* Uránia moxgósxlnháx miwc us 1 I belépéssel szolgát keres. Jelentkezni ichot az igazg\'itoságnnl.
Garay utca 17 számú ház olcsón eladó. Azonnal bekőUözhc\'.ő B.Webict Magyrr utca 132. íz i-n al itt.
Eladó Honvéd U\'c* 33. szAniu huz szép kertel azonnal etfogla\'ható. 2 drb, fő\'d 800 és 830 négys>ögöl búzával bovetve és egy nagy lro»<z»ai ehd>. B.Venok Niván, Ö:vös-tér 10
Húshagyóra kitfmő * m»>u siller
BOR literenkint 24 K
Az Ismert aranyhegyi fehérbor
literenkint 30 korona
s4fr4n józsef sswíssr^
ÉRTESÍTÉS.
Bátorkodom a nagykőzőoség . becscs tudomására hozni, hony elhalt fiam, Wlndt József
sz«bó üzleté: ozulftn is foíy-tutni fogom ós hosszú időn át szerzett tapAS\'.talatainn folytén a nagyközönség legmesszebb menő igényeit is a legnagyobb megelégedésre vagyok képes kielégíteni, minélfogva a nagy; kőzőnsíg és volt megrendelőim becses pártfogasát továbbra is kérve maradtam te:j«s tisztelettel
WINDT JÁNOS
férfiszabó
NEGHIVÓ.
A Nagykanizsai Keresztény Tl»zt-vlselönök Egyesülete
f. évi március 5*én délután 4 órakor tartja a Keresztény Otthonban
II. évi közgyűlését,
melyre a rendes tagokat, valamint az ala-pitó és páitoló tagokat tisztelettel meghívja a Vexotóség.
Tárgyaoroxati
t. Eta&kl roégnylió.
?. Titkári ét pínitiroíl j«!«oUs.
3. A fftmenivényck meg
«. TifituJiUí.
f. Járó éW p:of,rtaa.
iy t-iditvinyok
Méhészek figyelmébe
rl«Jó 4 <iar«b teljesen uj 3-as és 7 dmb l-o« Ofstigot rti-dsierü
KAPTÁR
hoizáv.l^ z. .tikkel Hlv.bt.t . Ur ki.Ji.hlvU.lib.o-
2633/1823.
Versenytárgyalási hirdetmény
Nagykar.izss város tanácsa a JÓMef főherceg lakianyában létesítendő árnvékssékberendüzás és pőcegödör építésével kapcsolatos szállítások és munkálatokra Iáit Írásbeli versenytárgyalást
hirdet.
A kiírási művelet a városi mérnöki híva. tálban megtekinthető, ugyanott a költségvetés és ajánlati minta 50 koionáért beszerezhető.
Az ajánlatokat 1922. <»l március hó 10. napja dál.lőtt 10 óráig kell a városi tant esi t.tóba benyújtani.
Nsg\\kanlzstn. 1922. évi fobruár hó 17-én.
Polgármester.
Mindennemű \' >\'
FAANYAGOT
birmlly mennyis^gboa é«
ÁLLÓ EROŐT
logol6ny5aabbon vJisSroIs
ROBOZ ÖDÖHÍWW
ZALAI KÖZLÖNY
19x2. február 26
Pick György nagybirtokos ur palini
g»?d-*aágriból elndó
circa 180 hl. 1921-es termésű bor
E\'Sieltacn rae«(rVinlh\'tS : Cxapáry János Intézőnél, Nagykanizsa. Tataion 96.
Ajánlatok honim küldendői- :
ÍZÉLL ÖDÖN gondnok, Szombathely
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orsziflos FOldMrtokrandtzfi Bíróság által engedélyit t
Ingatlanforgalmi irodája.
TMNttL t»Mi Ür Tá*»0 da: UUU Ena«bá«
Eladó birtokok t
222 holdas vcszprémmep,yel birtok, melyből 150 hold prima szántó, 3 hold szóló, 8 hold akácás, a többi rét és legelő. jó és elegendő gazdasági épületekkel.
300 holdas birtok Veszprém megyében, mely-ból 170 hold szántó, a többi erdós legelő, NO hold szántó bérlettel,
100 holdas birtok Zalában, prima fó\'dek, nagy kastéllyal és gazdasági épületekkel.
100 holdas birtok Tolnamegyeben, gr.zd«sflgl épületekkel.
47 hold földbirtok Somogymegyében épület nélkül
13 holdas szőlőbirtok BalMonfóldvár mellett, 24 mtr hoswu épülettel.
15 holdas bittok Somogymegyében épüle: nélkül.
6 holdas szőlőbirtok Zalnmcg>ében, mintaoltvány, VA&utvonnl mellett szép épülettel
3 holdas szőlőbirtok termő szőlővel beü\'tetvo Gyenesdiáson épület né kül.
2 holdas szólőbi.rok Keszthely mellett szép épülettel.
20 holdas szőlőbirtok Somogy megyében vasútvonal mentén, melyből 8 hold termő faj-szőlővel van beültetve. Nagy g\\ ümölcsös, urilak, gazdasági épületek, vízvezeték, halastó stb.
Eladó házak i
Családi ház, 4 szobás beköltözhető lakássá, modorn, adómentes.
Lakóház, 3 szobát azonnal elfoglalható lakás sal,< istállóval, kocsiszínnel, oa«y kentei.
Családi ház 6 szobás lakással, gyünyöiü istállóval és udvarral.
Családi ház 4 szobás lakással, csendes utcában.
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Kátemoletes sarekpalota forgalmas utcában.
Kétemeletes üzletház a piac közelében.
Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadó üzlettel.
lakóház, forgalmas útvonalon 3 hold termőfölddel. 2 szobás elfoglalható lakástól
Keszthelyen szép modero ház nagy lakájokkal
Balatoni villák a Balaton somogyi és zalai partján minden nagyságban.
Budapesten Üzletházak, bérpaloták, villák és telkek a legelőnyösebben eladók.
, Üzlethelyiségek áa Irodahelyiségek
Nagykanizsán, a város kSiáp-poatjában átadók.
Eri. ii tliltl*
takarmányt
McUise. t h<r, loc<f«, ««bos-b-ikkSey c*> t* miiodrcodti azéna-uVaiminy is «l»®ikaipwi b4r milyen tm noyWgben (kiolnyben U) kipható lata jrivclt állapotban
SÖRLEYSrtND0Ru^irFŐUT5
Burgonya
minden mennyiségben k*ph ttó
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. IroJa :
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
1197—1922.
Hirdetmény.
A városi tanács minden hét kedd, csütörtök és szombaton faárverést tart, tűzifára és rönkfára a Vajda nevü erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Városi Tanács.
QUITTNER ARTHUR
liatóságllng engedélyezett rlllanyazcrctö
NAGYKANIZSA
Csengory-utca 13. srám
Elvállal
világítási vezetéke1., motorok, calllárok, va\'amint telefonok, cacnrók é* JoUőkÓAXÜ-lókck folazorcUaét. Villámon vnanlók, fózóedónyek, roachauk, (ütőtestok javl-táaát .Htndcqncmö vlllamoa munkálatok gyorsan éa pontosan oixközóltctnek
\'Siaktzerüen vlgii
motorok ujratekercsclését. Mindennemű égők raktáron.
Hölgyek figyelmébe!
£rt*s\'tcm a najtfárdemü hölgyközihtégel* hogy a Oaányl LáSiló-u. 16. ■*. a. nól dlvattermemben a
tavaszi és nyári kalapok
átoataálását áa festését a legnjabb dlrat szedőt • le>Julányo«bb árban megkezdtem. A nagyérdemű hólgykorönség beete* pái(fogásit kérem, tisztelettel
Bihál Etel női divat-kalapárusnő.
Ugyanott Hí tmMMg flulfaal latvátatlk. ^
Értesítés.
Van szerencsém a n. 6. közönség bo-cses tudomására hozni, hogy Nagykanizsa r. t. város közellátási üzemeitől átvettem a Magyar-utca végén lévő fatelepét Raktáron tartok elsőrendű
tűzifát, szenet épületfát, deszkái meszet cementet
A tUxIfanpritó állandóan Üzemben van.
Városi irodám: Sugár-nt 28. Telefon 1-57. A fatelep telefon-száma: 58. A fau\'alványok a további intézkedésig a városi közellátási üzemeknél válthatók ki. Amidőn a n. é. közönség pártfogását kérem, biztosítom, hogy csak jóminő-ségü árut hozok forgalomba s hiszem, hogy s legnagyobb megelégedésre fogok eleget tehetni a belém helyezett és előlegezett bizatomoak. Teljes tisztelettel
Horváth Viktor.
r,
VILÁG
mozgóképszínház
Erztébit klriljié-tír. Szartai izállida i^Blstéhsa
Telefon 74. Telefon 74.

Mí. vasárnap Szllveast.r ScbHffor, a világhírű artista felléptivel
NOBODI III. része
C felvonásban . Kedden Sardou Viktor világhírű drámájt, az
Odette asszony vétke tr*L>mfeMp?4v"
Ju \'ex főszerep\'őjo
V
Páholy 22 K. tsvlye 18 K, l hely 1& K, II Elóadáiok hétköznap 9 ái íét 0 órakor, va»ár-áa unney lt hely 12 korona. III hely 7 korona. II napokon ttt 4. 7 ét 0 órakor. Poatoa kesdás^l^
Könyvnyomdai munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentéseks minden északba vágó munkákat pár óra alatt készit
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
ooooooo ooooaoa ooooooooooqo ooooooooooopoqoo j "
8
„ Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13 3
OOOQOQQQOQQOOOQQOg 0000000000POOQPOQOOOOQQO
> Nyomaton a Uyl* laidoootor /a, . .. .i. •.. . .. ~ ~~~

61-lk évfolyam
xaii ntrc-u,. 3 flzombat
52. az
NagykanUaa, 1922. február 28. Kedd
U asám.
keresztény politikai napilap
I..
SMrkMSláaig *« kl.dóblv.1.11 Pő-Ut 13. BS.
--Iaunubu-ul.ro* 75 ----
Mct!o:r-llk mindig kor. romol
FÓSZBRKRSZTÖ: Dr HEQBDOS OYÖROY
t. M.Mqi. kl,ri..U
fKLRI.ÓSSZKttKRSZTÖ;
BODROOKÖZY ZOLTÁN
BIÓHt.lé.1 árak: Etil. ivr. 690 K. PiUvr. 9S0 K. N«ty«l ivr. 140 K. Eir-hóra U K. lo^iifa IrilK
Politikaihelyzet.
Nincs mófl döntés a választó-ioa kérdésében.
Budapest, február 27. Mióta a nylll tzavazásról SIÓM híreit szárnyra kaptak, a kisgazdák kört mindjobban terjed az engedetlenség, noha többször igyekeztek cáfolni, nem lőhet * letagadni, hogy a Ntgyatádi frakció számos tagja zokon veit? a körép-párt ét • többi, a közel múltban betódult elem előretörését ós ugy érzi, hogy aulyban éa szómban ós jelentőségben mindjobban háttérbe srorulnak. Biszélnek arról Is, hogy Bethlen tudatosan bővítette a pártot oly módon, hogy konzervatív elemek jussanak túlsúlyra éa Nagyatádi programja, .z egységes párt programjának szélesebb alapokra való helyezése által mindjobban elhalványodjék.
A párt Intéző biiottsága holnap délelőtt 10 órakor tartja első ülését, amelyen választási ügyekkel foglalkoznak és amelyen értesülésünk szerint megjelenik a miniszterelnök is. Ez a pártvezetőségi ülés azonban hir szerint egyáltalában nem lesz sima lefolyású. Nagyatádinak már napok óta állnia kell híveinek ostromát, különösen a titkos szavazat elejtésé miatt. Többen keresték fel a leg utóbb la lakásán él amellett, hogy a titkos szavalás érdekében való állásfoglelssra hívták fel, figyelmeztették arra a veszélyre is, amely a kormány választójogi rendelete következtében az eredeti kisgazdapártot fenyegeti.
IV. Károly családjának éa klsé-retének 20 tagját uUaltották kl \\ Svájcból.
Bem, február 27. A szövetsége, államügyészség közzétetté azokndk a személyeknek a névjegyzékét, akik az egykori bécsi udvarhoz tartoztak, vagy Károly király szolgálatában állottak és akiket a szövetségi alkotmány 74-lk cikke alapján Svájc területéről kiutasítottak. A jegyzék a kővetkező 20 qevet tartalmazza: Miksa főherceg, Mária Anunciata, Mária Terézia főhercegnők, Seidl udvárl lelkész, LedohoVszky Vladimír gróf, Chonta Imre fregatt-kapitány, hebensalzburgi Weikmann Károly és neje, Welmont Brúnó báró vezérigazgató és neje, Borovlcsény Aladár követségi tanácsos és neje, Ilye Demeter báró követségi alasé, Glatz Adalbert báró, Ssger Eckertsan Albin osztályfőnök, Valér (Adler) János, Farkas Oswald kereskedő, Zimmermartn repűlőgép-vezető Dessonból és Flscher volt hadnagy.
A korona Zürichben.
Budapest, feb,. 27. Zürichből jelentik :A uiagyar korona állása .na: (zárlatkor -•"/.. osztrák korona: -\'10. az osztrák bé yeg; zett bankjegyé pedig -107. ««"<""
Lloyd Georg éa Polncare megegyeztek.
Pirit, február 27. A .Petit Párisién" a következő részletekről szerzett tudomást. Lloyd Georg és Poincare Boulogncban teljes megállapodásra jutottak a köveikelő három pontra nézve:
1. A génuai konferencián nem szabad vila tárgyává tenni a Franciaországgal kötött békeszerződéseket. Ez a fentartás magában foglalja azt, hogy a nemzetköri konferencia srámára mód nyilik azokat a szerré déseket megvitatni, amelyeket a szovjet-kormány Rreslitow ikban és a balti államokkal, továbbá L-ngyeloisrággal megkötött.
2. A jóvátétel kérdését Génuában nem lehet felvetni.
3. A népszövetséget meghívják a nemzetközi értekezletre azzal a kikötéssel, hogy minden olyan kérdést, amely elsősorban a népszövetséget érdekli, továbbra is meghagyják a népiíövetség hatáskörében.
Az Oaztrák-Magyar Bank bank-állományának azétoaztáaa.
Bécs, február 27. Az Osztrák-Magyar Bank 44 milliárd és 9 millió bankállományát a következőképen fogjuk széloMt.nir-Ausztria 7400, Msgyarorazág 8500, Lengyelország 2700, Olaszország 2300, Jugoszlávia 5700, Csehszlovákia 8300 és a külföldiek 1300 milliót
kapnak belőle.
Ausztria pénzügyi ellenőrzés alatt
Bécs, február 27. A Wiener Monta^s-xeítung azt irja, hogy ez a Reuter-távirat kinos meglepetésre félreérthetetlenül kifejeli, hogy nem csak a kölcsön hov.forditását, hanem az egész osztrák pénzügyi gardálko-dást idegen felügyelet alá helyezik és hogy a népszövetség bécsi gondnokságábsn Csehország is képviselteti magát. Ha a hitel, amelyet számára biztosítanak, elég nagy lenne ahhoz, hogy Ausztria pénzügyi helyzetét valóban szanálja, akkor talán el lehetne tűrni a gondnokságot. De hogy a megmaradt osztrák állami szuverénitást oly olcsón adjuk el, hogy pár száz millió korona hitel nyújtása fejében Prága Bics felebbezési fóruma legyen, ez oly súlyos megaláztatás,\' amilyet csak a megcsonkított és védtelen Ausztriára lehet rátukmálni.
TŐZSDE.
Sad.pMt, Itbniií 27
V.lut.pl.o: ti.polooji 2665, Kool 3000. Lik. — Dollit 803 E-\'r.ocU fr.ok 9300, Leogy.l mirz. 17\'IJ
Mirks 322V.-35í5\' Omitaz.I 1, 2ubrt 50\'/.. U; 51$ b, Siokol 1233, Svájci fr.ok 13500, Kocon.Jlnir 325, fiuk-ilalx HolUod forint —, Wcil kilinlí. 11
Brtik.k: M.gyu 1CH.1 1970, Os.trik HiUt 755; tl.r.l —, J.l.iJog Unionitoló 310, K.tMkotUla l
Búik 7075, M.jy"-0Uw 300, luoctlnl -, Druch.
___Alulioo. nía 11750, Srijiviii--, S.lgóUrjiot
57t0 Uctkiayl--, 2560. Sefalkk 1080, Collosa
33»! Nsstd 1840<J, Dknic 2875, KtolllJ 3225, .M.gyu
Cukor 2U800, AJrl. 8500, Allzotik. 2800, Klrily.Jr--J
ÍJouTlk Agrir -, tiplik —. Phóboi 710, Vu»«r.|
VHUmor--. Gii.ll»m«l\'>m 2150, Kookordl. 2150, Dili
Vssut--
Az Ébredő Magyarok nagygyűlése.
Budapest, febr. 27. Az Ébredő Magyarok Egyesülete VMárnap délelőtt nagygyűlést t.rtott . fővárosi Vígadóban. Al épület nagytei mét zsúfolásig megtöltötte a hallgatóság és a közönség nagy része kintrekedt a folyosókon és a lépcsőkön. Mintegy 10 — 12 ezer ember gyü\'t össze, akiknek egy része bent a teremben, másik része pedig kint a folyosókon szorongott. Bent a n.gyterembm Pálóczy-Horváth István országos elnök nyitotta meg a nagygyűlést. Beszédiben összetartásra buzdította hallgatóit . visszautasította az olyan lámadáat, mint amilyennel az ébredőket legutóbb megtámadta Berzevfczy Albert. . u
Piöhle Vilmos az árulókról, a hitüket megtagadott magyarokról szólt. Lukachevich Lajos az .Egyenlőség\' legutóbbi cikkére válaszol, Prónay Pál rövid,, lelke, bestédben kitartásra buzdij. az. ébredők egyesületét. ,\\u
Lendvai litván a jogvédő iroda- szerepével foglalkozik és azt a külföldet, nwftévesztő magyartalan Intézménynek minősíti.
Erek, Károly szólal fel ezután. A két évi nemzetgyűlés - mondotta — nim tudta céljainkat megvalósítani. A zsidók,, .kik ,a titkot ezavazás mellett a tzavatókat nem tudták megvásárolni, az olcaóbb módszert választották: megvették a képviselőházat. , . — Megüzenjük a zsidó rágnak,., hogy nem követelünk mást, mint a.magyar nép jogait, de ha ebben megakadályoznak, nehi fogunk tréfát ismerni és én, aH komoly politikusnak tartom m.g.m, abban a pillanatban, amikor ilyen provokálások jönnek, az élére állok a mozgalomnak. .
A nagy tetszéssel fogadott beizéd után felolvasták Héjjas Iván leOelét, amelyben be jelend, ha a harc újból m«gluzdódik, a küzdelemben ott fogják látni legelő!.1 (Taps ) r
Bud.váry László szóllott azután, beszédében többek közt ezeket mondta:
— A közéletben" politikai kalandorok
Jelentek meg, akiknek mind«n eszköz jó VÓlt iatalmi törekvéseik elérésre. A levitézlett nemzetgyűlésen szokat e keveseket, akiket n:m lehetett eltáotoritani és megvesztegetni, állandóan támadták és nem vették komolyan.
— Arra törekszünk, hogy a parlamentbe csak olyanok kerüljenek be, akik az ébredők programját vallják. . -.
— Mi távol állunk a pártpolitikától, ezért a közeljövőben megalkotjuk mi Igazi, meg nem alkuvó magyarság politikai- pártját. (Hosstantartó éljenzés). Ugyancsak oMg kell csinálni az ébredők napilapját is. (Éljenzés.) Mi meg fogjuk teremteni a magyar jogrendet és pokolba kergetjük a zaldő-jojm-det megfizetett csatlósaival együtt. Magjuk teremteni a keresztény, népek internacio-náléját a zsidóaág letörésére. I
Pálóczy-Horváth István elnök. >áró.Zav^l és a. Himnusz eléneklése után a nagygyűlés rendben szétoszlott. - \' \'
A teremből kbzorult tBmrff • rértWa lépcsőházban volt kOIöa gyűlés, ahol Ereky Károly, M.dl Géza, \' Neterda Modest át Lukachevich Lajos mondottak bwzidet.
zalai közlöny
1922. február 28-
Farsangvégri mulatságok.
(Saját tudósítónktól.) Farsang utolsó vasárnapján kát nagyszabású mulatság zajlott le. Az Úrasszonyok Mária Kongregációja nívós műsorral egybekötött táncestélyt ren. dezett a Keresztény Otthon helyiségeiben, mig a Katholi\'-us Legényegylet a Polgári Egyletben látt.i vendégül Karnevál hrrceget. Á farsangvégi mulatságokról tudósítónk a következőkben számol be:
Az Úrasszonyok Mária Kongregációjs farsnngvégi mulatságát hét órakor kezdte meg. A nivós müsert Jeromos páter prezes beszéde nyitotta meg, aki magasan szárnyaló beszédben hangoztatta a keresztény felebaráti szeretet szükségességét. Utána báró Rosen• bach Irénke, a zeneiskola kitűnő fiatal tanárnője adta elő Chopin Impromtuvet és Fan-tasie-ét tökéletes technikávsl és felkészültséggel. A közönség lelkesen önnepelte a kiváló zenetanárnőt. Bálint Gyula énekszámaival aratott zajos sikert. Szép, kellemes hangjával most is elragadta a közönséget. Énekszámait többször megismételtette a közönség. Hajdú Gyula dr. ügyvéd költeményeket szavalt. Agh Ltjoiné énekszámaival tünt ki a műsor pompás számai közül, Németh JenŐ irredenta szavalatával kapott zugó tapsokat. A műsor utolsó száma a „Mostoha" dmü vígjáték volt, melynek szereplői Mutxchenbacher Ed-vinné, dr. Kaufmann Lnjosné, özv. Deák Pétemé, Waligurazky Béla és Molnár Jenő voltak. A nagyszerű műkedvelő gárda példátlan sikerre vitte a kacagtató vígjátékot.
Műsor után a melléktermekben felállított \' büffébe vonult a közönség, ahol a keresztény intelligencia szép asszonyai és bájos leányai gyönyörűen feldíszített asztalok mellett szolgálták fel a teát. A büffé kitűnő működése dr. Tamás Jánosné úrasszony érdeme. A tea mellől szállingóztak el aztán a táncosok, hogy a zalai gyalogezred kitűnő rezesbandájának zenéjére a késő éjszakáig táncoljanak. A mulatság a farsang egyik legdisztingváltabb és legsikerültebb mu\'atsága volt.
Siker dolgában semmivel sem moradt mögötte a kongreganisták mulatságának a Katholikus Legényegylet jelmezes mulatsága, melyet a Polgári Egylet nagytermében tartottak meg. A mulatságot a Legényegylet tornászainak sikerült vasbotgyakorlatai előzték meg. Utána pedig körmagyarral megnyitották a táncot. A sok jól sikerült jelmezes kö\'zött igen sok magyar ruhás leány és árvalányhajas magyar legény volt. A mulatság kimondottan magyaros izü volt s a táncdivat Őrületei nem/furakodtak a mulatozók közé, de annál sűrűbben járták a csárdást. A rendkívül népes mulatság két órakor ért véget.
Hétfőn a reálnevelőintézet ifjúsága rendezett jól sikerült farsangi mulatságot, ahol a város meghívott közönsége a legkitűnőbb hangulatban csaknem reggelig mulatott.
Fogápolásra
Diana-fogkrém
szolgál. , ,
Kopható mtndcnUtl!
Grírtji ■ HM4 K.mk.d.lal L-T. h4ip.it. V_ ttifer-s. U 1
A mai Konstantinápoly.
Angol főparancsnokság alatt. — Mohád zsírok és orosz menekültek. — A kereskedelem megállt, a korrupció virul. — A török mégis bízik a Jövőben. — A szultán tehetetlen. — Angorában kel föl a béke napja.
Egy francia iró érdekes cikket irt a Revue des deux Mondes cimü folyóiratba Kostantinápolyról.
A tőrök főváros 1920. február óta egy angol tábornok hatósága alatt áll. A viros külseje nem igen változott: n kupolák cs minaretek mozdulatlan vonalai uralkodnak ma is. De at ember valami zavaros és siket gyűlölettől terhes atmoszférát lehel be. A roppant nagy és túlzsúfolt városbon a leg-ellenségesebb elemek élnek együtt, nem beszélve számos ország menekültjeiről. A galutai hidon festői tarka tömeg tolong; szövetséges katonai uniformisok, bő orosz köpenyeg, a mohadzsirok (török menekültek) rongyai. Másfél millió embor, kiknek csak egy negyede rendelkezik otthonnal és rendes foglalkozással. Konstantinápoly a moh?d-zsíroknak, e nyomorult és szerencsétlen, Anatoliából, Macedóniából és Thráciából menekült mohamedánoknak a menedéke. Több mint scázötvenezer orosz is Ittktk itt akik a bolsevista uralom elől mentek Kon-stantinápolyba. Elképzelhető, micsoda állapotban van a város a három évi :d?gen megszállás, az orosz és muzulmán emigránsok beözönlése miatt. A kereskedelem megállt, a spekuláció virágzik, a lopás megszokott, a nyomor, a korrupció borzalmas.
Konstantinápolyban nincs rendes kormány. A szultán és miniszterei csak árnyai n hatalomnak. A közrendet szövetségközi rendőrség tartja fenn, mely rengeteg pénzbe kerül. Harrington angol tábornok, a rendőrség parancsnoka nem ismeri az országot a ennek következtében a régi török rendszerre emlékeztető denunciálás folyik, állítólagos összeesküvéseket lepleznek lo, ami kitűnő alkalom büntettek és zsarolások elkövetésére. Éjjel a leglátogatottabb utcák sem elég biztosak, a városon kivül pedig senki sem mer menni. A\' szövetséges hivatalnokok képtelenek az adminisztrálásra » csak egymást zavarják ; a kincstárnak semmi pénze, semmi jövedelme; a tűztől elpusztult városnegyedek nem épülnek fel újra; n vízvezetékek összeomlanak, a kutak kiszáradnak, az utcák a nagy katonai társzekere-ktől behorpadtak és alkalmatlanok a rendes közlekedésre. A bírósági anarchia is oly nagy, hogy nz igazság szolgáltatás maga is fel van függesztve, nngy előnyére a kalandorok és szédelgők minden fajtájának.
A lakosság tömege rezignáltnak látszik, de megőrzi vallásos hitét és bizalmát a jövőben. A tőrök nemzeti élet Konstantinápoly-• ból, Anatoliából Angorába vonult vissza. Ott él tulajdonképpen a szabad, csslekvő Tőrökország, Kemal pass fennhatósága alatt. Az ő programja a lőrökség, azaz egy a muzulmán töjököktől lakott területekre szorítkozó Törökország megteremtése, melyből az arab és örmény országok ki vannak zárva, de amely minden idegen befolyástól és beavatkozástól is független. A szultán é» környezete tintában van a tehetetlenségével s azzal is, hogy Angóra emberei nélkül semmire sem juthatnak; a Kelet békéje csak Angorá-ban állhat helyre.
Olvasóinkhoz!
Mint a Wvárosi lapok írják, a napilapok szindikátusa által honolt lesutóbbi határozat értelmében március hó MSI !ap,»lk példányonkénti árát 3 koronáról 5 koronára emelik tel.
Ezen elhatározásukat ml Is kénytelenek vagyunk akceptálni, miután a psplrárak, a munkabérei és a töhbl üzemi költségek olyannyira emelkedtek, hogy n lapvállalatok cs-k ugy tudják fenntartani lapjaikat, ha aj előfizetési dijat és a példányonkénti számok árál felemelik. "
Lapvállalatunk tudatában van annak, hogy a mostani visionyok között milyen szerep betöltésére van hivatva a vidéki sajtó, azért i. mindig azon elv vezet bennünket, hogy a ránk nehezedő súlyos anyagi terhek d.cára, csak egy kis hányadát hárítjuk át az előftze-tőinkre éa olvasóinkra.
Mint a múltban, ugy a jövőben is méltányolva a nagyközönségnek lapunkkal szemben megnyilvánult jóindulalu támogatását, előfizetési dijainkat és lapunk egyea számát — a fővárosi lapokénál lényegeseh minimálisra szabva — tnárcius 1-től kezdve az alábbi.k-ban állapítottuk meg, amikor is kérjük olva-sóinkat, hogy ezen ránk kényszerltelt kérésünket elismerni szíveskedjenek. Ml pedig Igyekezni fojtunk frisl, eleven tudósításainkkal és elsőrendű anyaggal szolgálni olvasóinknsk.
előfizetési Araink
(3% forgalmi adóval együtt):
Etry hóra..... 75.— K
Negyedévre .... 200.— K
Félévre ...... 400.- K
Egész évre .... 7«0.— K Egyes szám ára . . 4.— K
— A pécsi színtársulat Nagykanizsára Jön. Megírtuk, hogy Nádassy Imre pécsi színigazgató kéréssel fordult a városi tanácshoz és nyári színi szezon tartására kért engedélyt. A városi tanács a kéréssel még nem foglalkozott s így nem ludnl milyen határozatot fog hozni. Reméljük azonban, hogy Nádassy színigazgató kérvényét minden ellenvetés nélkül fogja elfogadni. A ssíni-szezon ügyében különben Nádassy Imre színigazgató a napokban Nagykanizsára személyesen Is eljön. Mi e magunk részéről a legnagyobb bizalommal, vagyunk Nádaasy színigazgató személye és társulata iránt, mert a színtársulat pécsi működése, a társulat neve éa Nádassy szindirektoraága garancia orra, hogy a véros kulturigényeit teljes mértékben kielégítő társulat jön Nagykanizsára. Biztosak vagyunk abban is, hogy a színtársulat még a Polgári Egylet helyiségeiben Is olyan előadásokat fog produkálni, mely a Füredi tór-aulata óta szerencsét próbálgató színtársulatok előadásait magaaan felül fogják mulnl. Értesülésünk szerint a színtársulat húsvét után kezdené meg pár hetes szezonját.
— A dunántull főiskolások blokkjának nagykanizsai csoportja ma tartja farsangi mulatságát, az egyesület azegénysorsu hallgatóinak felsegélyezésére. A farsang utolsó mulatsága méltó befejezése lesz ez Idei különösen zajos karneválnak. A táncestéit mffc-előző „Baba-ballel" pedig egyenesen e szenzáció erejével fog hatni. Hatvan legszebb kanizsai urileányke fogja táncolni est a finommeséjü bájos balletet, melyet a fiatal tehetséges Hanay Gizi tánctanitónő tanított be. A faraangvégi mulatságra mi külön fel hivjuk olvasóink figyelmét, mert a mulalaág amellett, hogy karnevál leghangosabb mulatságának Ígérkezik, még a legnemesebb célt is szolgálja : az arra rászoruló nagykanizsai egyetemi hallgatók segélyezését. Éppen ezért

1922. február 28____
Várjak olvasóinkat, vefye ki mindenki lebet-aégéhex mérten részét a aiker előmozditáaá-ban éa járuljon hozzá akár pénzbeli, akár természetbeni ajándékaival a főiskolások mu-lataágainak sikeréhez. A mulatság ma este fél kilenc órakor kezdődik a Polgári Egylet nagytermében.
— A Keresztény TlaxtvIaolőnöU EgyeaBlete Iránt mindig mgyobb az érdek lód és. — Ujabban több adomány érkezett, melyet egyesületi helyiségük felszerelésére fordítanak, mert eddig még a legszükségesebb bútorzatuk sem volt meg. Azért az Egyesület kéri a jótékony adakozókat, hogy akár pénzbeli, akár természetbeni adományaikat (szék, asztal, deszka, lú\'.ifa) az egyesületi helyiségbe Nádor-utca 14 szíveskedjenek küldeni. Mindennemű adományt köszönettel fogad is hlrlapilag nyugtáz a vezotőíég. — Az egyesületnek alapító tagja lehet, aki fgyszer éa mindenkorra leg. alább 100 koronái adományoz. Pártolólag, aki tetszés szerint, de legalább évenkinl 30 koronái fizet. Aki az alapszabályok iránt ér Jeklódik, az naponkint 5—6 óra között megtekintheti Nádorutca 14. szám alalt
(x) Ha eate a Markó-féle vendéglőben dlaxnótoroa vacaora leax.
(x) A FBtóháxl KéxmBreaek Ön-aegélyxfi Ejy.alllete saját alapja Javára 1931. február hó >8-án kabaréval egybckólöll táncmulatságot rendez, melyen a helybe i katonai vonós zenekar teljes számban közreműködik, a Központi szálló éttermében. Kezdete es\'o 8 órakor. Belépőjegy: szemályjegy 26 K, családijegy 50 K. FclOlflzelések köszönettol vétetnek és hlrlapilag nyugiáztatnak. A tiszta jövedelem egy harmadrészo a mezlllábos gyermeked javára adatik. A nagyérdemű közönséget ezúton tisztelettel meghívja a rendezőség.
— A Kar. Sxocláltsta Egylet ifjúsága a Keresztény Otthonban ma este 7 orai kezdettel nagy jelmezestély! rendez, melyre a tánckedvelő ifjusigot ezúton hívja meg a Rendezőség.
— A Mexltlábos Ggyermekek részérő ujabban herceg Batthyány Slrailmann László uradalmi ordőhlvatal nevében Barthos Gyula uradalmi ordőmoalor ur 1000 koronát adományozott, melyért hálás köszönetüket fejezik ki az Iskolák igazgatói. A gyűjtési még nem tekintjük lezártnak s további azives adományokat hálás köszönettel fogadunk a nemes cél érdekében.
(x) Uránia ma tsta Aaaxonyrabló, tSrtánet ax 1000 tó oraxágából.
(x) A Klakanlxaal Ifj*aág Legényegylete ma, Húshagyó kedden este 8 \'órai kezdettel a Vidákovlcs Islvánné-féle vendéglő összes termeiben zártkörű láncmulalságol rendez Belépődíj 30 korona. Tekinleilel, hogy a befolyó tiszta Jövedelem a mozillábos gyermekek fel ruházására lesz forditva, szives látogatást kér-a rendezőség.
— .Debrecenbe kán* menni- harmadszor. A kereskedelmi alkalmazottak egyesülete engedve a megnyilvánul közóhajnak, csütörtökön, március 2án megismétli harmad, szór Is a .Debrecenbe kéne menni\' dmü bájos operettel a mezillábos iskolás gyermekek Javára. Az előadás a Polgári Egyletben lesz, kezdete este 8 órakor. A nagysikerű operett, tekintettel most még a jótékony célra is, remélhelőleg ismét zsúfolt ház rlőtt kerül előadásra.
— Kórelem. Egy öreg, reszkető kezű, töpörödött anyóka állitolt be lapunk kiadóhivatalába és könnyes szemekkel panaszolta el, hogy legnap délelőtt a Ko«sulh-tér 5. számtól a Kisfaludy utca 33. számig elveszített egy párnahuzatot. Szegénységére való hivatkozással kéri a nemesszivü megtalálói, hogy Kossuthtér 6. szám alatt leadni szíveskedjék.
(x) Uránia Pacsuli klsaaaxony, vlg-játék 3 felvonásban.
(x) Odette aaaxony rétke cim alatt mutatja be a Világ-mozgó Sardou Viklorien hasond&iü dráma filmváltozatát, melynek fő-szereplőjo a hírneves Gaumont francia filmgyár és a párisi Odeon szinház művésznője Emmy Lynn, aki a .Judex\' nő főszerepét is kreálta. Az előjegyzett jegyek n a délulán 5 óráig át veendők, mert azonlul oladalnak.
Z.".Al KOZI.ONY
GUSY
COCTAIL
Jön! tM°rPflDE Jön!
— Az Irodalmi éa Művészeti Kör zenekara holnap, szerdán esto 8 órakor rövid operett próbát tart a Polgári Egylet nagytermében. Pontos megjelenést kér Ketüng.
-* Változáaok a Déli Tasnton. A Déli vasút üzletigazgatósága Djutsch ÖJÖn fócllenőrt Nagykanizsáról Barcsra, Steinberger Károly föellenŐrt Bud•pestről Nagykanizsára helyezte át.
(x) Adott© asszony vétke.
— Megszűnő Ügyosztály A városi fogyasztási adóhivatal mint önálló ügyosztály folyó évi március i 5 ével megszűnik és be olvad a. városi számvevőségbe. Ezen naptól kezdve mindennemű borfogyasztási ügy bejo-lcotése a városi számvevőségnél történik.
— Örökbeadás. Nagy fiu ós leány gyermeket Htrdy Gyula városi közgyám őrökbe ad. Érdeklődők a városi közgyám hivatalban jelentkezhetnek.
(x) Adette asszony vétke.
fx) Elveszett folyó hó 25-én az Ipartestület mulatságán a tuhatárbsn egy barna bŐNárca, iiatok. sorfjefjy és 1300 korona kö rüli pénztartalommal. Becsületes megtaláló a pénz megtartása mellett a tárcU a benno levő iratokkal együtt adjt le a kiadóhivattlban.
(x) Uránia kedd 6 és fél 0 óra. Az asszonyrabló, egy hires asszonyhóditó hnrea egy szeplőtelen, szép kis leányért. ,Az ezer tó országában" készült felvételek, gyönyörű finn természe\'i képekkel, — a svéü filmszinószok utó!6rheto:l<n töké!etes*égü játékával. Pacsuli kisasszony vijrjAcék hírom felvonásbon
Egy amerikai bankrablás.
{Saját tudósítónktól.) A moziban látunk néha hátborzongató amerikai filmeket, melyekben a valóságban hihetetlennek tetsző rablások fordulnak elő, A Pitlspurgbnn megjelenő Amerikai Magyar Híradó ma hozx\'nk érkezett száma ad hirt egy bankrablásról, amely vakmerőségében vetekedik n Irgbün-Ogyibb mozidrámákkal. A rablás Pittsburg mellett történt éa ax arról szóló terjedelmes tudósításból kozÖljGk ezeket a részleteket:
A bankrablás.
A Crafton First National bankba pénr teken reggel kilenc óra 35 perckor őt férfi állitott be. Egyiknek az arca sem volt eltakarva. Mintegy 50 éves őszes heju rlacsony férfi volt a vezetőjük, aki megállt a bank közepén -és erélyes hangon elkiáltotta m*gát:
— Fel a kezekkel! Mindenkit lelövünk* aki ellenszegül a parancsunknak.
Az öreg bandita kíséretében négy fiatalember volt, akik közül kettő a bank kijáratánál\' helyezkedett cl, kettő pedig a bank hátulsó r/szében. Ax öreg bandita akkor axt parancsolta a bank tisztviselőinek, hogy vonuljanak mindnyájan n bank hátulsó falához s szembe nézve a fallal, emeljík fel a kezüket. A tisztviselők engedelmeskedtek, kivéve Harold T. Moss segédpénztárnok, aki kinyújtotta n kezét n tőle néhánylépésnyirc nz nsztalon heverő revolver uíán. Ebben a pillanatban az öreg bandita revolvere eldördült s a 27 éves banktisztviselő összeesett.
__3_
A golyó a fejébe fúródott. A többi banktisztviselők megd\'rmedten hallották, amint bátor és derék társuk a földre zuhant. A bankban ideges kapkodás indult meg. A rablók kőxül kettő behatolt a páncélsxekrénysxobába és nemsokára hozták ki a zsákokban levő pénzeket és Liberli bondokat. Közben két nő érkezett a bankba. Ax ajtó mellett álló két rabló a banktisztviselők mellé állitotU őket.
A rablás nyolc percig tartott s annak sikeres elvégzése után ax őt rabló gyorsan kiugrott és a bank előtt álló automobilba szállott fel. Ax automobil őrült iramban rohant Pittsbuiy\'ftlé. Alig hagyták el azonban a banditák a bankot éazre vették, hogy egy másik automobil követi őket és pedig rendkivül gyorsasággal és automobilban ülők rájuk lövöldöznek.
A banditák ijedten néxtek össze a rohanó automobilban. Hogyan történhetett, hogy a rendőrség tudomást vett a rablásukról ? S alig hagyták el ók a bankot, már azok nyomukban vannak ?
Az üldöxéa.
A dolog ugy történt, hogy midőn ax öreg banditu axt parancsolta a banktisztviselőknek, hogy a fal mellé álljanak, egyik közölök, a 19 éves Miss Margaret Geier áju-lást színlelt, a falhox dőlt és hirtelen megnyomta a betörést jelző vészcsengőt, mely tudatta a rendőrséggel Craftonban, hogy a First National Bankban rablók járnak. A craftoni rendőrség azonnal értesítette a pittsburgi rendőrséget, ax összes rendőrállomásait felhívta magában a városban éa a közeli környéken. Így történt tehát, hogy alig hagyták el a banditák a* bankot, a detektívek máris a nyomukban voltak.
A banditák automobilja Pittsburg felé tartott és igen nagy sebességgel rohant tova. A detektivek a rablók automobiljára lőttek, n rablók pedig viszonozták a lövéseket. Izgalmas hajsza kőzött érkeztek el Alleghentbe, vagyis a North Sidere, ahol egy különös do\'og arra késztette a rablókat, hogy leszáll-jannk ax automobiljukról és gyalog folytassák a menekülést. Az történt ugyanis, hogy a rablók automobilján levő egyik lánc néhány szeme elpattant és a lánc kétfelé szakadt. A láncszemek ezután összegömbölyödtek a gummin és az automobil gyorsasága tetemesen csőkkent. A rablók hirtelen kiszálltak az automobilból és futni kezdtek. Alig hagyták el az<yiban az automobilt, ott voltak a detektívek is és szintén kiszálltak ax Ő automobiljukból. Végül is a detektivek-nek egyetlen egy rablót sem sikerült akkor kézrckerileniök, mindnyájan elmenekültek.
Ax összes pénx melyet a rablók magukkal vittek 8,719.99 dollár készpénzben és 14,849 05 dollár különböző bondokban. Ugy a készpénzt, mint pedig ax összea bondokat megtalálták a detektívek abban ax automobilban, amelyet a rablók futáa köxben ax utón hagytak. Harold T. Moss segédpénztárnok a rablók távozása után rövidesen kiszenvedett.
Elfogatáaok.
A \'Pennsylvania ave és Itwin slreet környékét valósággal elárasztották a detektivek. A pincétől a padlásig átkutattak minden házat és minden járókelőt igazolásra szólítottak fel. Huszonnégy gyanús ^egyént tartóztattak lo a detektívek. •
saeaKcas i i M——«fC
A felelős szerkesztő távollétiben szerkesztésért Ujlalussy Gyula felelős.
Z»L*I KÖZLÖNY
\\<m. február 28.
takarmányt
Malaua, lóhar, lucaraa, *.bo*-bjlkvny íj rrtitojfíojy uloa-taka/miny 4a alocoiaalaia Mraatljrao R>*aayb£gb«n (kkuaybaa te) kapbató Uu <» j ri»«H állapotban
SÖflLEY SÁNDOR
IsksmfcrhruMé
FŐÚT 5
ÍXXMXKXXXXXS
______ERFURTI Mfzelék. «I virág-
magvak
mlod^oncmil gazdaiixl
vetőmag
némelorssásl •■■tonitroü l»k»rm*B»-
répamag
k«p>.»tó
X
minden mennyiságben kapható
étkezési, vetési és takarmány
cá\'ra, amig a készlet (art. Iroda :
Kteizsy-utca 2a. sz. alatt
Pályázati hirdetmény.
A Nagykanizsai Általános Fogyasztási Szövetkezet a rtbzcr- s csemego szakmában teljes Jártassággal biró, óvadék képes
üzletvezetői állásra
pályázótól hirdet.
Ajánlatok március hó 3-lg fenti szövetkezét igazgatóságához adandók be. Fizetés megegyezés szerint.
Makulatur
MT újságpapír kapható ~t lapunk kiadóhivatalában.
s Ország és Widder x
{ Mt«uil«>tk<rnMtta«Sm<ueU>alruttet t<rtS X « Kérjen ajanlatot és árjegyzéket II JJ
SXX XXX XXXXX XX X XX
Uj borbély és fodrászüzlet
Van »z«r*nc«4m a Usilflt urak b«cm tudomiiáia bo*\'i. hojty folyó évi márclua hó 1*én a
Bazár-udvarban
nxslcrn kéoy«!«mm*l l<t»oJ«i«u
uri borbély- és fodrász-szalont
nyitok.
Kollarits Géza borbély és fodrász
PlCk György nagybirtokos ur palini gazdaságából eladó
circa 180 hl. 1921-es termésű bor
Előzetesen megtekinthető : Czapáry János IntézÖnAI, Nagykanizsa. Telefon 96.
w Ajánlatok hozzám küldendők :
UÉIL ÖDÖN gondnok, Szombathely
ri
T^TTT"
VILÁG
mozg-óképszinhá,z
Ernéfcit klriljBí-tfr. luri|iiulilliU ipilitébii Telefon 74. Telefon 74.

Kedden és szerdán szenzációs Gsurr.ont tllmaltrakció I Emmy Lyzs, a Judex főszereplője
felléptével
Odette asszony vétke
Dráma 6 felvonásban
irta: Sardou Viktor
Csütörtökön és pénteken
rög-
Magyar film I Magyar művészekkel I
Rfllrápfli" P4boí7 22 18 L 11 K\'. U bltkóznap e éi fél 0 órakor, va«ár- éj üt.nap-
^uwijoitta. ti haty H koroea. 111. báty 7 koroaa fl aa}okoo Kl 4. 7 <» 9 órakor Pontoa kaadéil y
Apró hirdetések.
■irtritH* s érv* .<■.»-■» í*r —<.»
Lapklbordók felvétetnek lapunk klsdó
hivataláb.in. _
Magányos n3 kerestetik, ki lakás
és megfedő lizetés ellenében :dő>enb nőt IllJna ápolni, illetve öreg nspjsiban kiszolgálni. Jelentkezni lehel Petőfi ut 2á. l\'-tpuynénál._
Könyvkötő tanonc felvételik lapunk nyomdájában.
Méhészek figyelmébe
rtaió 4 darab uljosoo uj 3-at ét 7 da/ab t-« Qnti&ot raadstcrü
KAPTÁR
N0J(4v«ló kwaUkkal. Bávábbat • lap kiadóhivatalában.
Értesítés.
Van szerencsém .a n. é. közönség-becses tudomására hozni, hogy Nagykonda r. t. város közellátási Üzemeitől átvettem a Magyar-Utca végén lévő fatelepét Raktáron tartok elsórendtl
tűzifát, szenet épületfát deszkát meszet cementet
A tUzifaapritó állandóan Özemben van.
Városi Irodám : Sugár-ut 28. Telefon 1-A. A fatelep telefon-száma: 58.
A fa utalványok a további intézkedésig a városi közellátási Qzemeknál válthatók kl. Amidón a n. é. közönség pártfogását kércn-, biztosítom, hogy csak Jómlnó-\\ ségü árui hozok forgalomba a hfcterti, hogy a legnagyobb megelégodéarc fogok eleget lehetni a belém helyezett és előlegezett bizalomnak. Teljes tisztelettel
Horváth Viktor.
QUITTNER ARTHUR
hatóeágllag engedélyeséét*llt»y*saraia
NAGYKANIZSA
Csengary-utca 11. uAm
EtvílM
vllágltá.1 vezetékek, motorok, csillárok, v.l.mtnt totetonok, Csengék és JoliókészA-lekek felszeretését. Villamos vasalók tóxócdényok, reschauk, fűtőtestek Javít tálát MtüdouneiuQ vUtaesek lUunkila-tok gyorsan éa pontosan eiskósóltctnek
Szskixcnkn végit
motorok ujratakercaelés^t. Mindennemű ég6k raktáron.
\' OQC30C300 QOOOOOOOOOOQ OQOOOOOOOOtJOOQC
Könyvnyomdái munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentéseké minden északba vágó munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős,- tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
nl Zalai és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13 °
onooooooooQ OOC3QOOCJ Qooooooooo OQOoooooooqQoS
__ NreeaateO a laptulajdonosok t Zalai és Gyarmati Unwn.om,iáUk.„