Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.56 MB
2010-02-18 09:17:51
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1639
7389
Rövid leírás | Teljes leírás (963.61 KB)

Zalai Közlöny 1922. 049-074. szám március

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:61-lk évfolyam
Eg-yes szám ára 4 korona.
Nagykanizsa, 1922. március 1. Szerda
49 szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SMrkmt<5t4& U kkdóblv.ul i Pő-at 13. Bt.
- InWruxt>»nUWfoo 78 --
Mcfjolenlk mindig kora röggel
FŐSZERKESZTŐ i Or HEGEDŐSOYÖRGY
. <»v f«tfj. ktptlst

ra.ttU\'.SSZI\'.SKRSíra BODROÜKÖZV ZOLTÁN
HISHzeUal árak (f ,flr|ll«l altul S|jttt)
F.ji™ ívi. 780 K. PÍSin. *00 K. N»*y.J 4vr. 300 K. Kgy hón 7fc K. Kgyw ifim án 4 K
Bethlen, pártja kiáltványt intézett a néphez.
A miniszterelnök a kisgazdákkal ma Ismertelte a választójogi rendeletet. — A választójogi rendeletért nem a párt felelős, hanem a kormány, -Az egységes párt Ülése.
Budapett, február 28. Az inlézö hízott* ■ ág üléséről kiadott hivatalos kommüniké a következőképen hangzik :
Az egységespárt intéző bizottsága ma délelőtt íiléat tartott, az Sléa megnyílása után Bethlen miniszterelnök bejelentette, hogy n párthatározat értelmében Gömbös Gyulát felkérte az ügyvezető elnöki tisztség vállalására. A kérésnek Gömbös Gyula eleget tett. Az intéző bieottság a miniszterelnök brjelen-tését tudomásul vette. Ezután az üresen hagyott társelnöki állásra Ptrinyi Zsigmond bárót választották meg. Az intéző bizottság üresen maradt tagsági helyérő Leers Vilmos bárót, Kdrotyi Imre grófot és Almássy Lászlót hívták meg. Ezután Gömbös Gyula-ügyvezető alelnök ismertette azokat a szabályokat, •melyek • párlszarvazásza vonatkoznak. Ai intézőbizottság az előle rjeszlést lényegtelen módosításokkal elfogadta. Ezután következett a tagfelvételi bizottság megválasztása. A bizottság tagjává Bethlen István grófot, nagyatádi Szabó Istvánt, Mayer Jánost, Gömbös Gyulát, Fáy Gyulát válssztották meg. A tag felvételi bizottság előadója Ráth Sándor, a párt igazgatója.
Mindezeknek elintézése után Bjthlen a kormány választójogi rendeletét ismertette • bizottsággal.
Újból kifejtette álláspontját a nyílt tfs titkos szavazás kérdésében és leszögezte azt Is, hogy amennyiben itt egy kormány rendé létről van szó, a rendelet minden intézkedéséért > kormány viseli a teljes felelősséget, a pártot semmi felelősség nem terheli. Nem akarja kényazeriteni a páti tsgj.it arra sem, hogy a választási agitáció tarlcms alatt n kormány álláspontját képviseljék, mindenki szabadon nyilváníthatja nézetéi a választójog jövő megalkotására vonatkozólag.
— Ez a választójogi rendelet uj nemzetgyűlés összehívására szól és az uj nemzetgyűlés leghivatottabb megállapítani olyan végleges választójog! törvényt, amely az ország jövő érdekeinek legjobban megfelel.
A miniszterelnök beszédére nagyatádi Szobi Utván reflektált. M.jd rövid érdemleges vita kezdődött meg, amelyben ugy a nyílt, mint a titkos szavazás m*"\'" foglaltak egyesek állást. Ezekre a fel«ÖUIá«kr. válaszolt záróbeszédében Bethlen és újból
közölte a bizottsággal, hogy a választójog, rendeletért 0 kormány felelős annak intézkedésébe a párt tagjai nyugodnak bele.
A. intéző bizottság a kérdés felett h.la
rozatot nem hozott, mert egy közbe vetett inditványr.i kimondták, hogy a minísit< relnők előterjeszt/sít nem tekintik pártkérdésnek.
Ax intéző bizottsággal Bethlen megismertette a pártnak a mngyar nemzethex intézendő kiáltványét. A kiáltvány vígleges megszövegezésével az intéző bizottság egy szűkebb bizottságot küldött ki, amelynek tagjai lesznek Schan/Jl Károly, egri Nagy János, Dömötör Mihály, Meskó Zoltán és a párt elnökxégér.ck tagjai.
Végül síÓ esett n pártról, a sajtóban megjelent hirekröl is. Az intéző bizottság megállapította, hogy a sajtóban megjelent ama közlemények, minlhi n pírt vezetőségében é« általában a pártban nem...