Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
38.82 MB
2010-02-18 09:18:39
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
679
3822
Rövid leírás | Teljes leírás (963.61 KB)

Zalai Közlöny 1922. 049-074. szám március

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:61-lk évfolyam
Eg-yes szám ára 4 korona.
Nagykanizsa, 1922. március 1. Szerda
49 szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SMrkmt<5t4& U kkdóblv.ul i Pő-at 13. Bt.
- InWruxt>»nUWfoo 78 --
Mcfjolenlk mindig kora röggel
FŐSZERKESZTŐ i Or HEGEDŐSOYÖRGY
. <»v f«tfj. ktptlst

ra.ttU\'.SSZI\'.SKRSíra BODROÜKÖZV ZOLTÁN
HISHzeUal árak (f ,flr|ll«l altul S|jttt)
F.ji™ ívi. 780 K. PÍSin. *00 K. N»*y.J 4vr. 300 K. Kgy hón 7fc K. Kgyw ifim án 4 K
Bethlen, pártja kiáltványt intézett a néphez.
A miniszterelnök a kisgazdákkal ma Ismertelte a választójogi rendeletet. — A választójogi rendeletért nem a párt felelős, hanem a kormány, -Az egységes párt Ülése.
Budapett, február 28. Az inlézö hízott* ■ ág üléséről kiadott hivatalos kommüniké a következőképen hangzik :
Az egységespárt intéző bizottsága ma délelőtt íiléat tartott, az Sléa megnyílása után Bethlen miniszterelnök bejelentette, hogy n párthatározat értelmében Gömbös Gyulát felkérte az ügyvezető elnöki tisztség vállalására. A kérésnek Gömbös Gyula eleget tett. Az intéző bieottság a miniszterelnök brjelen-tését tudomásul vette. Ezután az üresen hagyott társelnöki állásra Ptrinyi Zsigmond bárót választották meg. Az intéző bizottság üresen maradt tagsági helyérő Leers Vilmos bárót, Kdrotyi Imre grófot és Almássy Lászlót hívták meg. Ezután Gömbös Gyula-ügyvezető alelnök ismertette azokat a szabályokat, •melyek • párlszarvazásza vonatkoznak. Ai intézőbizottság az előle rjeszlést lényegtelen módosításokkal elfogadta. Ezután következett a tagfelvételi bizottság megválasztása. A bizottság tagjává Bethlen István grófot, nagyatádi Szabó Istvánt, Mayer Jánost, Gömbös Gyulát, Fáy Gyulát válssztották meg. A tag felvételi bizottság előadója Ráth Sándor, a párt igazgatója.
Mindezeknek elintézése után Bjthlen a kormány választójogi rendeletét ismertette • bizottsággal.
Újból kifejtette álláspontját a nyílt tfs titkos szavazás kérdésében és leszögezte azt Is, hogy amennyiben itt egy kormány rendé létről van szó, a rendelet minden intézkedéséért > kormány viseli a teljes felelősséget, a pártot semmi felelősség nem terheli. Nem akarja kényazeriteni a páti tsgj.it arra sem, hogy a választási agitáció tarlcms alatt n kormány álláspontját képviseljék, mindenki szabadon nyilváníthatja nézetéi a választójog jövő megalkotására vonatkozólag.
— Ez a választójogi rendelet uj nemzetgyűlés összehívására szól és az uj nemzetgyűlés leghivatottabb megállapítani olyan végleges választójog! törvényt, amely az ország jövő érdekeinek legjobban megfelel.
A miniszterelnök beszédére nagyatádi Szobi Utván reflektált. M.jd rövid érdemleges vita kezdődött meg, amelyben ugy a nyílt, mint a titkos szavazás m*"\'" foglaltak egyesek állást. Ezekre a fel«ÖUIá«kr. válaszolt záróbeszédében Bethlen és újból
közölte a bizottsággal, hogy a választójog, rendeletért 0 kormány felelős annak intézkedésébe a párt tagjai nyugodnak bele.
A. intéző bizottság a kérdés felett h.la
rozatot nem hozott, mert egy közbe vetett inditványr.i kimondták, hogy a minísit< relnők előterjeszt/sít nem tekintik pártkérdésnek.
Ax intéző bizottsággal Bethlen megismertette a pártnak a mngyar nemzethex intézendő kiáltványét. A kiáltvány vígleges megszövegezésével az intéző bizottság egy szűkebb bizottságot küldött ki, amelynek tagjai lesznek Schan/Jl Károly, egri Nagy János, Dömötör Mihály, Meskó Zoltán és a párt elnökxégér.ck tagjai.
Végül síÓ esett n pártról, a sajtóban megjelent hirekröl is. Az intéző bizottság megállapította, hogy a sajtóban megjelent ama közlemények, minlhi n pírt vezetőségében é« általában a pártban nem volna meg a teljes harmónia -7 nem egyebek, mint céltudatos és a pártegységet megbontani szándékozó beállítások.
Végül elhatározták, hogy a jövő hittől kezdődőlej at intéiŐ bizottság minden szerdán ülést tort.
Budapest, február 28. A miniszter tanács szombati határozata után a miniszterelnök felkérte a kereszténypárti miniszterek kő/ül. azokat, akik a titkos szavazás mellett foglaltak állást, — hogy tekintettel arra, hogy a szavaz fii titkosságának, vagy nyiltságánnk kérdése n kabineten belül nyitott kérdés volt, — hogy maradjanak meg a kabinetben. A kereszténypárti miniszterek többsége részéről ilyen irányban meg Is van az elhatározás és készség.
Budapest, február 28. Az egységespárt ma délelőtt tartotta meg elsŐ intéző bizottsági ülését. A kormánytervexetet beható részletekben külŐn tárgyalta le a bizottság. Azokból a felszólalásokból azonban, amelyek ox Intéző bizottság ülésén, főleg a kisgarda részről elhangzottak, meg lehet állapítani, hogy szemben a félhivatalos cáfolattal, a párt belső egyenetlenkedéséről elterjedt hirek egyáltalában nem voltak alaptalanok, sőt még csak nem is túlzottak. Ax intéző bizottaág ülésén mindenesetre megkísérelték a kis-gazdák, hogy aggodalmaik alaposságáról a miniszterelnököt meggyőzzék, ex azonban nem sikerült. Hentz Károly, Dömötör Mihály, de legfőkép Simonyi-Semadam Sándor keltek ki igen hevesen a kormány ellen a titkosság elejtése miatt-
Bethlen válaszolva Simonyi-Semadamnak, rámutatott arro, hogy a kormány terve a sajtóban sem ü.köJk ellenállásba A .ajtó legnagyobb része roko .szcnve.en kezelt •
dolgot, még az ellenzéki sajtó (s csak ugy szőrmentében foglalkozik a kérdéssel, amiből ő arrn következtet, hogy komoly meggyőződésből fakadó ellenállási a nem fog találni.
Aí értekezlet után M »yer Já.ios és Nagyatádi is röviden nyilatkoztak a titkosság elejtésének kérdéséről és mindketten elvi álláspontjuk fenntartásával meghajoltak a miniszterelnök közjogi magyarázata előtf, amely nyilván azt jelenti, hogy a választási kampányban programot adva követelni fogják a titkosságot, de azért mint kormánypárti jelöltek « nyilt szavazás utján óhajtanák bejut ni a parlamentbe.
genuai
Oroszország feltételei a konferencián.
A genuai konferencia körül, melytől ■ kontinens gazdasági regenerálását várják, még most is a legnagyobb köd terjeng. Eddig nemcsak a konferencia programja nincsen teljesen és víglegesen összeállítva az azt rendező nagyhatalmak, Franciaország és Anglia által, hanem ugytálazik a konferencia ideje, sőt legújabban haiye tekintetében sem jött létre még véglegea megállapodás. A „Tímcs" lrj»>, lehetséges, hogy a Genuában tervezett konferenciát Genfben tartják meg. Az összejövetelnek eredetileg tervezett időpontját is ki fogják tolni. Ennek oka nem-annyira abban keresendő, hogy az előkészületek a megjelölt időpontig nem volnának foganatosíthatók, hanem inkább abban, hogy az olasz kormányválság még mindig nem nyert megoldást. Egy bécsi jelentés szerint ax antant bizottságok már értesítették ax osztrák kormányt, hogy az olasz kormányválság miatt a genuai konferenciát el kellett halasztani valószínűleg március huszonötödikéig. Londonban félhivatalosan azon hírt terjesztik, hogy ax olasx kormányválság miatt a genu.°>I konferencia elhalasxtása kikerülbe-tetl+nné vált, de a halasxtáa csak rövid időre szólhat. E*en hirt megerősíti egy berlini távirat, moly szerint a birodalmi kormányt értesítették a genuai konferencia elhalasztásáról.
A „Matin" jelentése szerint Lloyd George végérvényesen a következőkben állapította meg a konferencia programját: 1. Anglia és Franciaország megállapodása a szőnyegre kerülő főkérdések dolgában. 2. A genuai konferencia megnyitja azon konferenciák sorozatát, amelyeket félévenként tartani fognak. 3. Az Oroszországhoz való viszony tekintetében megegyezés létesítendő arra nézve, hogy mindenekelőtt a magánviszonyokat állítják helyre fokozatosan, a hivatalos tranzakciókat pedig csak akkor tervezik, mikor a magánviszonyok sikerét már biztosították.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. márclui 1.
Benea c.ehsxlovák mialaxterelnök a konferencia programj ára von«tkoi<51ag a „Time.- ludóalt<Sján«k kijelentelte, hogy né-Mto szerint n< általánoa magagyaié. a genu.l konferencia kérdé^irSI már majdnem meg-történt, .őt esetleg a program már perfektté ■s váll. A program legfőbb pontjainak egyike ns orosx probléma megoldása. Benea szerint Oroszország újraépítésére szükség van és Oroszorsiágban aktív politikát kell folytatni, •mely ozoi.ban csak lépésről-lépésre juthat •lőre és nem fog gyors sikerrel járni.
A konferencia egyik első feladat, tehát ■ másfélszáz mill ó emberből álló orosz piac megszerzése az antant ipara részére. Ezen azándékot azonban alighanem keresztezi azon határozat, melyet egy rigai jelentés szerint a siovjet kormánynak a genuai konferenciával foglalkozó bizottsága hozott és amely szerint Oroszország a következő követeléseket terjeszti az antant elé: 1. Teljes kárpótlás azon károkéri, melyeket Oroszország Judenics, Denikln, Kolcsak, Wrangel és Lengyelország támadása következtében szenvodetl. 2. A külföldi bankoknál az antant által lefoglalt orosz letétek visszaadása. 3. A lefoglalt orosz hadi- és kereskedelmi hajók visszaadása vagy ártékük megtérítése. 4. Kárpótlás azon ál ükért, melyeket az orosz kormány 1917. óta a külföldön megfizetett, de nem kapott meg Ezen követelések teljesítés, azt jelentené, hogy a szovjetkormány többet kap vls»z«, mint amennyit a cári kormány adó.-ságal kitesznek.
Karnevál utolsó éjszakája.
(Sajit tuditíUnktil.) Karnevál hercege meghalt. Tegnap még cintől.n jókedvvel palzánkodott és n.gy h.ngo^ggal rendezte
aokf. é muri bál,a,t. Mára azonban elcsende-sodett és kiszenvedett. A r.koncállan, örökké . hangos ifjú Karnevál herceg trónfosztott lett a a vígság magasra emelt trónjáról lesodorni "Ju ,dob"°". M hamuszínű «áÍ3£t. Íl0<)í szánom-bánommal gyászolják elhangtalanodott faisangi pajtásai . zene • tánc az estéből a reggelig kerge-\' te t mámoro. éjszaka, „ ,0k.,ok kacaj a . felforró«xlo.t táli vágyakozás. Halála, Á\'c
SuM "jí" *líP vo1\'. ^\'bcli herceghez illő, d nom dánomos, hejehujás vigság, utolsó nagy felkiáltás, utolsó finékig pohárürítés.
Ugró|T.Uztofnbe."<íy hU\'h\'"Óteddi
rend.^4*" f \'"""í1 -ul.tságOt
E" " \' dunántúli egyetemi hallgatók
kEil \' P Jl n\'«yl<"nl\'\'°i ,"»POrtj., hol a rendkívül nívós műsort (melyről részlete, tudósi-
!Íí.óÍát\'Pk,öv,e\',tUnlk"\' kSllÜnk)
o A lt"r2cvíllá!í búcsúzott . Keresztény Szocláll»t» Egylet ifjU.ága Is, amely . Ke ...tény Otthonban rendezett agíli vezeti-sége, Helesy János, Horváth István, Hsfner
XZZÚr\'* PM jokerül,
n"""dl « előbbi kellő
L ° VMU" hűtőháziak
iében rld ",Y \\KólP°°«\'\'<véhá« „uterén-
Á .fkXÍ uh"n?°\'\' "ine* »uUW*ot.
A sikerhez n.gyban hozzájárult a zalai gya-
irXiú "nci°r\'\'mdy■a
„ . Ö\'í^c;., fény és\' pompa, vigság éa mulatozá. tekintetében .z eg£z farsangi leg-első mulatsága, közé Ikl.tandó a K«zitó jelmezes bál,., melyet tegnsp tartottak meg. K.rnevál herege Itt ugyancsak pajzánkodott jókedve figyelme,
kiválóan szép jelmezes közönség mámoro. hangulatban búcsúztatta „ for„nJ lelü„, hercegét. A mulatság késő hajnalig tartott.
Csonka Magyarország — nem ország tgesz Magyarország: mennyország/
Olvasóinkhoz!
Mint a fővárosi lapok irják, a napilapok szindikátusa állal hozott lejutóbbi határozat értelmében március hó 1-től lapjaik példányon kénti árát 3 koroniról 5 koronára enelik fel.
Ezen ellintározá<ukat ml is kénytelenek vagyunk akceptálni, miután a p.-tpirárak, a munkabérek és a lő^bi üzemi költségek olyannyira emelkedtek, hogy a lapvállalatok ca^k ugy tudják fenntartani lapjaikat, ho az előfizetési dijat és a példányonkénti szántok árát felemelik. •
LapváUalatunk tudatában van annak, hogy a mostani viszonyok kö\'öit milyen szrrep betöltésére van hivatva a vidéki sajtó. azért is mindig azon elv vezet b\'ennünket, hogy a ránk nehezedő súlyos anyagi terhek dacára, csak egy kis hányadát hárítjuk át az előfizetőinkre és olvasóinkra.
Mint a múltban, ugy a jövőben is mél-tányolva a nagyközönségnek Inpunkkal szemben megnyilvánult jóindululu támogatását, előfizetési dijainkat és lapunk egyes számát — a fővárosi lapokénál lényegesen minimálisra szabva — március 1-től kezdve az alábbiakban állapítottuk meg, amikor is kérjük olva-sóinkat, hogy ezen ránk kényszeritett .kérésünket elismerni .szíveskedjenek. Mi pedig igyekezni fogunk fris*, eleven tudósításainkkal és elsőrendű anyaggal szolgálni olvasóinknak.
előfizetési Araink
(3®/o forgalmi adóval együtt):
Egy hóra..... 73.- K
Negyedévre .... 200.— K
Félévre ...... 400.- K
Egész évre .... 780.- K Egyes szám ára . . 4.— K
— Hamvazószerda. Hamvazószerda van : n magunkbaszállás, bűnbánat és vezeklés ideje ... De jó, hogy elérkezett. Fékevesztetten átdorbézolt farsangunk után — mit kábult aggyal, eszeveszett jókedvvel, megbomlott idegekkel, rángatózó lábbal shimmyz-tek végig —- hamvazószerda csöndjére van szükségünk, hogy meghallhassuk lelkiiimere-tünk gyengén feltörő szavá\', hogy meghallhassuk onnét tul a végekről felénk szálló sikolyokat, könnyes sóhajokat, mert Karnevál ittidŐzésekor mindezt elnyomta a jazz-band harsogó lá» mája. Se láttunk, se hillottunk, semmire sem gondoltunk, csak jártuk eszeveszetten a haláltáncot. De most vége a farsargnak, vége a táncnak, hamvazószerda van: szálljunk magunkba, támedjon fel lelkiismeretünk. Magyarok, vérelq. I Térjetek meg, ébredjetek 11 Elég volt a mulatozásból. Lássátok be, hogy a mi nagy, szent fájdalmunkat nem lehet borba, mámorba fojtani, mert utána még sajgóbbá, még égőbbé válik. Eszméljetek a tompa kábulatból. Magyarok vagytok 1 Eiősck, bátrak, vitézek: győzzétek le önmagatok hibáit. Támadjon fel bennetek a nemes magyar faj minden értékes tulajdon sága s hatalmas alkotó ereje. Hamvazószerda van... Szálljunk magunkba, hintsünk hamut a fejünkre, vezekeljünk . . .
— Két magyar Ügyvédet letartóztattak a Muraközben. Eszékről jelenti tudósítónk: Dr. Vjály és dr. Cxi/rák csáktornyai magyar ügyvédeket a rendőrség letartóztatta és átadta a törvényszék vizsgálóbírójának. A két magyar ügyvéd letartóztatása a budapesti jugoszláv kövotség megkoresésére történt, amely szerint a kél exponáltán magyar érzelmű ügyvéd állítólag államellenes magatartást tanúsított és állandóan a Jugoszláv állam érdekei ellen cselekedett. A két magyar ügyvédet már elszállították a marburgi törvényszék fogházába.
— Kubellk megvenné Apponyi birtokait. Egy bécsi lap közlése szerint Jan Kubalik, a Margitszigeten lakó világhírű hegeJü-müvéíz, gróf Apponyi Albertnek ajáQjatot telt a Pozsony kőzelébsn fekvő eberhardti birtokainak megvételére vonatkozólag. Az ajánlati összeg 160 míTlió korona volt. Gróf Apponyi, bár magi sincs rózsás pénzügyi viszonyok között, az ajanlatot visszautasította.
— URÁNIÁI Csütörtökön 6 és fél 9 órakor KATONAZENE.
— Kétszázötven milliárd az osztrák bankjegyforgalom. Bécsből jelenlik: Az Osztrák-Magyar Bank január harmincegyedik! kimutatása szerint a bankjegyforgalom 227 milliárd korona volt. Az azóta eltelt három héten a bankjegyforgalom újból jelentősen növekedett. A szaporodás ataoban még számbelileg ninca megállapítva. Mindenesetre körülbelül 20—25 milliárd koronára becsülik ezt az ujabb növekedést, ami által Ausztriában a bankjegyforgalom körülbelül 250 milliárd koronára emelkedett.
— Százhúsz bavárhajója less Amerikának. Londonból jelentik : Az amerikai képviselőház tengerészeti bizottságának jelentése szerint az amerikai hajógyárak bőven el vannak látva munkával. Legutóbb a tengerészeti kormánytól s?áz búvárhajó építésére kaptak rendelést. Ezek a tengeralattjáró naszádok i» Csendes-Óceán portvédelmére fognak szolgálni. Ezenkívül régi buvárhajókat fognak tatarozni, amelyek a kikötők védelmére valók. A tengerészeti minisztérium pót-hiteleket fog kérni a hajóépitésekre, mert a terv az, hogy ennek az évnek a végéig 120 modern buvárnaszádja legyen a flottának.
— Ausztria deficitje — háromszáz milliárd. Bécsből jelentik: A pártok közötti tárgyalások tegnap délután megkezdődtek és előreláthatólag egy hétig fognak tartani. A pénzügyi ellenőrzésre vonatkozólag Londonból érkező hirek nagyon nyomasztólag hatottak, kijelentik azonban, hogy meg kell várni a további információkat. A kormányt előreláthatólag már holnap fel fogják szólítani, hogy adjon bővebb információkat a tárgyalások részleteiről. A kormánynak ezenkívül a pártok kívánságára ax állam jelenlegi pénzügyi helyzetéről is részletes tájékoztatást kell nyújtania, mert a költségvetésnek a mult év októberére vonatkozó számadatai ma már túlhaladottak. Parlamenti körökben ax állam deficitjét kétszázötvon-háromszáz millióra becsülik. Oiupán az akcióprogram megtárgyalása után kerülhet sorra a többségi és a kormányalakítás kérdése. Az erre vonatkozó tárgyalások a hét vége előtt aligha vezethetnek pozitiv eredményre.
— URÁNIA! Szerda, csütörtök: CIRKUSZ KINQ.
— A Nemzetközi DnnablzotUág öt évig marad Pozsonyban. A Nemzetközi Duna bizottság a kommün bukása óta működött Budipesten. Elődje a Commandement Danube volt Troubridge admirális vezeiéso slati^ ez csak később alakul: át Nemzetközi Duna Bizottsággá. Pár nap előtt a bizottság irodája Bsule vezértitkár vezeiése alatt átköltözött Pozsonyba, csak egy kis delegáció maradt meg Budapesten. A Nemzetközi Dunabizottság Pozsonyba költözködésének érdekes előzményei vannak. A bizottság, amelyben az .antant és a legyőzött államok egyaránt képviseld vannak, eleinte nem akart elmenni Budapostről. Mind-omelletf, hogy a bizottság nemzetközi szervezete előírja a székhely változtatását, a franciák, angolok és olaszok mindenáron Budapesten
OC. B1
1922. március 14 ZALAI KÖZLÖNY \' 3_
akartak maradni, amikor Concítcu romín meghatalmazott miniszter, a bizottság ezidö szerinti elnöke kijelentette, hogy 6 semmi szin alatt nem megy BuJap>sire, nem elnökül a bizottságban, ha az a magyar fővárosban murai Erce azután elhatározták a Pozsonyba való át. költözködést, amelyet a párisi delegáció a bi-zottság rászóró kijelölt. Concescu cuk fól évig lesz elnöke a bizottságnak, azu\'An Csehszlovákia meghatalm.izottja foglalja ol az elnöki szikot A Nemzetközi Duna bizottság végzi egyéb teenJí mollon a pécsi szénbányák termékelnek szétosztását is. Ugyancsak a Duna Bizottság vitto keresztül, hogy az egykori aldutiai hatóság helyett 6 intézi az aldunai hajózás és a Vaskapu ügyeit.
— Gyáaxrovat. Súlyos csapás érte, Merkly Antal ügyvéd, nyug. főszolgabírót és családját. Neje, illetve édesanyjuk Merkly Antalné síül. B:tus Anna u\'nő hossz s szenvedés után fcb\'uár 27 én 51 évei korában Keszthelyen meghalt. A megboldogult urní városunkban született, leánya volt néhai Beim Jóiscf polgármesternek és a* előkelő családok körében szép társadalmi poziciöt
- foglalt cl. Férjével, aki akkor a kanizsai járás szolgabirája volt, boldog családi életet élt. Innen Letenyére mentek, hová férjél fö-szolgabírónak választották. Olt Is a táiasd ilmi élet kellemessé tételén firadozolt. M.jd félje nyugdíjaztatása után előbb Tr.polc.ira, majd Keszthelyre költőitek, hol csendes háti te. vékenyaégben töltötte napjait. Halála tétjén és gyermekein (köztük dr. Mrrkly Belus Jó. zsef gyógyszerész) kívül előkelő csaladot, kőztük nővérei özv. dr. Tuboly Gyuláné szül. Belus Paula és özv. Véber Káio\'yné szül. Belus Teréz úrnőket bontotta mély gyászba. Holttestét KanizWra szállilják és március 2 án (csütörtökön) temetik el a családi sírboltba.
— URÁNIÁI Eddigelé a legh.tal masabb kalandorára™.,
— Orrod hir. Dr. Berber Miksa fül., orr , torok- és gégeorvos szabadságáról vissza-tért és rendelőjét a legmodernebbül felszerelve Sugár-ut S4. szám alatt (kaszárnyával szemben) újból megnyitotta.
(x) Uránia szerda.csütüitök 6 és fél 9 óra, Cirkult Kingt eddigelé a legnagyobb szabású kalandor dráma, a repülő lovas női főszereplőjével. I. résx: kutatás a petróleum mezőkön, Északamerika petróleum forrásai környékén játszódik lo, Amerika legnagyobb cirkuszának közreműködésével. Heddy á Teddy kacagtató vígjáték. Csütörtökön este \'mindkét olőadás katonazenével.
(x) FoIUlflxotéaek. A Kereskedelmi Alkalmazottak állal 1922. febiuár 18. is 91. napjain tartott mulatságon felülfizetlek: 500 K-t Kisfaludi Gyula, Szegő Mór. 300 K-t Deulsch József, Nagykanizsai Sörgyár, Valics és Deulsch, (Jross Ernő, tfagyrécsei Uradalom, Kaiser és Strasser. 200 K-t Sípos Andor, Patria pótkávégyár, Frank József, Vajda Aladár, Goldberger Károly, Dukász Lajos, Schtesinger Zo tán, Ve-ber Mór, Klotild József, Braun Dávid, Récssi Imre, Kirschncr Mór, Steiner Jenő, Rosenfeld Adolf Fiai, Berényi Árpád, Rózsa Pál Budapest, . Benes Testvérek Győr, Gráf és Bsrtos Buda-r pest. 170 K-t Herrnstein Mihály, dr. E:ek Mór, Eichner Sándor. 150 K-t Vajda Géza, Kisfaludi Aladár, Klein és fiai R. t. Budapesj, Tárházak R.-t. Nagykanizsa. 140 K-l Májon Viktor. 120 K-l Ungár Aladár. 100 K-l Temay István, I.ustig Tivadar, Adám Róbert, Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Néptakaréüpénztár Nagykanizsa, Armulh Sándor, Transdnnubla, Rosen-berg Béla, Hoislor Ignác, Szántó Salamon, Hofl-mann Henrik, Sámek Mór, Mendlovics József, Deulsch Lsjos kávés, Rechnítzer Mor, Krausz Árpád, Krausz Sándor és Társ., Lóbl Béla, Köhlor Testvérek, Schnilzer Géza, MaJ >n Antal. Stroch Pál, Szabó Ferenc, Stern Ignác, Tóth József, Singer József, Barta Miksa, Maschsnz-ker Márton, Schönbc.gor Aladár, Stern József, Ligeti Ede, dr. Krausz Aladár, Vmdisch Dénes,
ZALAI K0Z1.0NY
Polgár László, H-teker V.lmos, P,éh L«jo» Halász Msnó, Dunántuli Áruház, Arlner Mugit Nothig Károly, Kolin Eioinér, Steinor Gáborné\' Fehír Dezső Budapest, S;valb« Lipót Buda-pes\', Fodor Stndor Budapest. 80 K t Leiiner A\'adtr, Somogyi P.d. 60 K-l H.rváth Ferenc Hofímann Henrik, Eng\'liJer Béla, Stern N Eisinger Adolf, Loser, N. N. 60 K-l Deuts Simon. Kluger Smdor, Bród Jjn-5, Síemera 50 Kl Kelemen Gyu\'a, Kehér Simu, B-umen-schein E-nó, Ausch ÖJófi, Krausz NánJor, Fenyves László, Vozner Ferenc, Sosenlhal Imro, G )ld I-jnác, Lutz\'ig Re.só, Kormos Ztigmond, Annulh József, S--:r-i Üdón, Vértes Antal, Stern Vilmos, K-thn József, Polgár Manó, M mcrsdor-fer Mór, S^rnbcrger Gyúlt, Gyü-e István, Grünwald László, Skopál Antal. -10 K-t Bence Imre, 35 Kt Táncos József. 30 K-t Horváth Ferenc. Í0 K t Roscnberg Jakab\', Miller Henl\'t, Gerő Miksa, Stern Sándor, Rabinck Djzső, Arlner Károly, Sáfrán József, Kremsier Isivjn N. N. 18 K-t N-N 10 K t N. N , N. N„ N\' N, N. N. N. N, N. N„ N. N.
— Egy caeb llaxt megrugdosott agy magyat leányt. A mislo\'ci „Mngya. Jővi," írja: Az egész megszállott Felvidéket érllielő Izgalomban Imija az a l>allatlan aljss durvaság, mellyel Füleken a Fűleki Sportegylet rendezte táncmulatságon egy cseh tiszt Bsnyovszky táblabíró- leányát .illelte, A cseh tiszt táncra térte fel a Irányt, a leány azonban nem akait l neolni és arra hivatkozott, hogy fáradt és rosszul érzi magát. Később, amikor a csárdást húzták, u leány is tánco\'ni kezdett. A cseh liszt erre megállította a zenét, a leányt kikapta láncosa karjából, az előkelő báli közönség szemeláttára a legdurvább szavakkal illette és bá\'or fellépésének méltó befejezéseképpen hasba rúgta és atculütötte. A jelenlevő magyar ur*k felháborodásukban tettleg is bántalmazták a cseh lisztet. A hős cseh liszt jelentést lelt az esetről hatóságának, mely ar inc:densben résetvett férfiakat s az egész Bsnyovs.ky családot letai lóztattn. A cseh katonatisztnek s hajaszála sem görbült meg.
Egry darab Oroszország Berlinben.
Két»iiei«r orosx a német főváros-bnn. Slboiok, ábrándozófc, kemkedók és dolgozók. Orosx kiilturélet.
Német birodalmi lapok legutóbbi számaiból állítottuk össze ai alábbi érdekes riportot:
Egy nemrég összeállított alatisdika meg* Állapítani véli, hogy B rlinben ezidőnciiat kerek ötszázezer orosx éL Ez a statisztika, mint minden statisttika, természetesen hamis és pedig alaposan, mert vz említett szám a valóságot meg sem közelíti. Tényleg Berlinben, megbízható becslés szerint közel kétszázezer orosz él.
Hogy nem lehet o pontos statisztikájukat megcsinálni, az egyszerűen onnan ered, hogy sok orosz rendőrileg nincsen bejelentve és pedig nem őzért, mintha tartaniok kellene a hatóságoktól, hanc^ azért, mert soknak közűlök semmiféle.,igszoló irása nincs. Sok orosz annakidején kénytelen volt hanyatt, homlok elhagyni hazáját, irásiik nem voltak és mindenféle bolyongás után n német biro d*Iom fővárosába vetődlek. Vannak ugyan köztük olyanok is, akik igazolhatnák magu kat, de nem teszik, mert jobbnak látják homályban hogyni existenciájukat, épp ugy, mirft működésűket. Ez utóbbiak, kik a „siberek" Berlinben amúgy is nagyszámú kategóriáját szaporítják, nincs rendes foglalkozásuk és nem is akarják, hogy legyen, inkább máról holnapra élnek, nem mindig a legtisztességesebb módon. Az orosz siberek leginkább azokban a városrészekben tartózkodnak, amelyek Bérli j gtiettóját alkotják, vagy veje szomszédosak, ott mindenféle rejtekhelyeik vannak, ahol a rendőrség nem egykönnyen tud a nyomukba akadni. Kölcsönöíen kisegítik egymást és ug) szólván egy csoláddá tevődnek össze.
A homályban élő berlini oroszok egy másik fajtája, a tisztek és fantaszta politikusok társasága, kik konvenlikulumokká egyesülve, nagy terveken dolgoznak s arról ál-msdoznak, hogy valami erőszakos eseménnyel a szovietkormányt megbuktassák és uj cári birodalmat alapítsanak. Az összeesküvőknek ez n céhe, amelynek saját irodái vannak és ezelőtt még toborzó irodákat is tartott fenn, az utóbbi időben sokkal szelídebb lett ugyan és a nagyratőrő elveket legalább gyakorlatban is egyelőre feladta. Ennek a rétegnek egyik vezető személyisége, Avatloff klermodt herceg, volt tábornok és csapatvezető, nagyon békés foglalkozást választott, bart és likőrboltot vásárolt és hír szerint nagyon jól megy a dolga.
Mert bármennyire tagadják is, kétség* jelen, hogy a moszkvai kormány még most is számos nem hivatalos képviselőt tart Németországban, különösen Berlinben, akiknek legfontosabb felodaluk közé tartozik, hogy egy felelői összeköttetést tartanak fenn a német kommunistákkal, másfelől pedig a srovjetkormányt a fehérek tevékenységéről állandóan informálják. Látnivaló tehát, hogy mind a két részről kölcsönösen nagyon erélyesen folyik a kémkedés.
A berlini oroszok túlnyomó része azonban politikától és tisztátalan fondorkodástól távol tartja magát, a régi bürokráciához tartozik, amely kénvtelen volt a bolscvlkl uralom elöl megszökni, Németországban uj hazát keresett és talált és most elismerésreméltó buzgalommal igyekszik polgári foglalkozásban elhelyezkedni.
Vannak közöttük kereskedők, orvosok, fogorvosok, mérnökök, irók, színészek, filmszínészek, muzsikusok, vendéglősök és mindezek az emberek kölcsönösen támogatják egymás\', ismerik egymást és egymásból élnek. Berlinben ezidőszerint nem csekély számú orosz vendéglő, bormé\'és és bar van, amelyet főképen oroszok látogatnak, de a bennszülött lakosság is stivesen felkeresi. Egyáltalán szemmel látható rokonszenvvel viseltetnek a keleti emigránsok iránt, de nemcsak e*ért támogatják őket, hanem Németországban ax orosz emigránsokkal akemben való magatartásban egy bizonyos politikai rendszer van, amennyiben n lehető legnagyobb előzékenységben résr*«itik őket, abból a helyes feltevésből kiindulva, hogy ezeknek az oroszoknak nagy résre egykoron visszatér hazájába és ott. a jövendőbeli polgárság magvát fogja képezni. Tehát a jövőre számítanak.
A berlini orosz kolónia sok klubbal éa egyesülettel rendelkezik, ezek mind a társas-élrtet szolgálják, vagy pedig szakszervezetek. Nem kevesebb, mint.őt orosz nyelvű napilap jelenik meg Berlinben, ainelyok nagy keresletnek örvendenek, ezenfelül minden héton uj orosz könyvkereskedések nyilnnk meg, sőt orosz nyomdák gombamódra nőnek ki a földből.
Az egéaz orosz szellemi élet nagy része Berlinben játszódik le, itt vert gyökeret és itt virágzik. Könyveket és folyóiratokat nyomtatnak itt, amelyek szellemi táplálékul szolgálnak a kiéheztetett Oroszországnak. Rendszeresen taitanak orosz nyelven azini előadásokat is, amelyeknek állandóan vannak berlini látogatóik is és ezidőszerint már önálló orosx színpadot is alapitottak, mely az orosz nemzeti művészet minden árnyalatát felkarolja.
Az erdélyi németség egyezséget kötött a románokkal a választásokra.
Bukarest, febr. 28. A szenátor választások szerdán, március elsején kezdődnok. A bukaresti kormánylapok jelentése jszerint Erdélyben a választásra egyezmény jött létre n kormánypárt és a német kisebbség kj>zl. Az egyezmény értelmében a kerületekben, ahol német többség van, n kormány támogatja a német jelöltet. így azokban a kerületek- ( ben, ahol a többség román, a német választók a kormánypárti jelöltre adják le szavazatukat .
Uránia Szerda: CIRKUSZ KING! Csütörtök: Katonazene
ZALAI KÓ\'/.I.ONY
1922. mlrciuj 1.
A korona Zürichben.
Budoptst, f«bi. 28. ZflrlchWI jelentik : A magyar korona állisa m«: (>AilatkorJ -.73. oastrik korona: —"10, " oaxtrAk hévégiéit haokiagyi i\'ídlsf —\'81/, wanttm.
TŐZSDE.
B«4apMt, f.btuix Sf
Vatataptaa ■ Sipo:«on !5*5. f\'oul 3 .\'75 \'\'* —, Dollii 088, Fr.ncU fr.uk 5375, l.flHRjr.1 mirk« lö\'/.. Mii ka 311. Lit. 3MO, O.itrik. I05, Rub.1 50, Lfl 510.
Siekol líti. SWJel fr.uk--, g«o®jHrJr8*>. \'
dkii IIMUad fotiol —. Bfc.l kiiiinh 10 5
Krt.Kaki M.0.i HM 1555, < xlr.l Hiu: 710, H.ul 524. JohiloK —, 1-wiínlleV. 815, k\'ír.ik»J.lml Híok e0T5. Migjr*f.OUíi 301. I4-***!.\' 0300. Drfa<h»
--, Alul.no. .i<r 11700. SUiivi/1 «M5, S.I|jS«.r|i»l
5&50, UnkUj) 0375. RUu "70. S<5*k IWO
--, N.ikl IKOu, O.ek. 17:5 KMU 3!50
Cukor 21700. Adilt CVC0. All.tillU 2650, KlrilyvH--.
BOMiTik-Aftiix 750, UpÜk 510. tttó&iu 760, V.im«*7\'.
VUUt.c. -, f,lt.ll.aulom 2150, KockordU 2175, 11511
Vai«t 1520
XXXXX XKK XX XX XX XX
IraOall IRFURT1 IS»Mk- i> vtrig- g
magvak!
mlo-l«nr.tlflU gmtjAlifcl
vetőmag
N*«t«torU*gl .\'.lomliroll Ukarm6«)r-
répamag
u k«ph»tó - gi
§1 Ország és Widder x
M HWu^\'HbmMMIUntMlmlRlM\'U\'W X
u Kórja* .JAnl.lot »« trjagysékaltl JJ
XXX XXX XXXKX XX X XX
Értesítés.
Értesítjük > o. i. közijniéget, hogy leltln lettel • nagymirvű llsztdrigasigra, a* összes aprósüteményeket március hé 1 tói kaxdv*
• kővelkezó árakon tuJjuk csak adni: Zsemlye, kifli, perec és cíászAr-
zsemtyo........» K 50 flll.
Finomtlszlbil SQIJH buci . . . 12 K — flll. Félbarna kenyér 90 deka su\'ybsn Í4 K — flll.
Tisztelettől
■a Baaxea nrigykanliaai aUtimeaUreh.
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a Részlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt Ingatlan eladás
RUdó $M*.<íh«gy«o 4 hoW j«J blitok >i4p Ukhi»i»l, i»OlW»»l Kó<h:a<«a 3 hoíi J4 ttM *ti? 4too-
kW^l lí>bb kkubbMjyo** uM i* foflbirtok «UJÓ. Iilittil ilUák ujjet liut > vjm mlo4en
u»tcboi klwbb-rugyobb bffíft»«k UUllókUí, k«MUl és k»rt nílkúl. \'4. 4, 6. e íiobi« *»4p m.Klohii*V. köitük tugf k»UÜ!.v«I, kiMbb cuUdi Ulti. t«k«Mih^A 2, 3 uobú UkA»oklu\\. cvoOco «m<\'.«to uiklhiuk,
késtúk uoamI d/c^Ul^ • uiWt 2 v»oM» Ukltul, j>l»c kt>»*l4b*o n«tiy hii 5 u».»U«J, J6fo\'R«1mu v« dífclók o%c*«S ir m«U«U *Udók. M*«va«U« k«*Mk i* ftMblxtokot lVSv«bb«t:
Dukász Miksa
Ina«tlank»zvetlt6 Haavkanizta Rák6al-u. 29
Apró hirdetések
_____- ..1 M1....U ...flH

,ll«ta*k Itl JU—i«*rt»l
Magiínyoa u6 k.re«t.til<, ki InkAs t, n.rgrcílii l\'cié. ellenében M.Vebb nfli i.Mn»
<p,lni. illetve fi.t,-. o.ri.lb«" ktaolgélii.
kezni Irh.-t Pttsri u- P\'-r^V"\'"\'\'1-__
KHnyvliötT tanonc felvitetik lap tok nvonidAj*iban,
M.ivynr utca felaí rínín lévő na-gyobb h«z kerttel és színióMUdei eladó. Cím a kiadóhivatalban.
<mt
Uj borbély és fodrászüzlet
V.n .ur.atrfm . IhlMtt »««> luJ»ni.ül« koxni, ><w folyó övi mtMlus hó 1-6n »
Bazár-udvarban
modem k<nydcmmtl b«rcoJc«H
uri borbély- és fodrász-szalont
nyitottam.
Kollarits Géza borbély és fodrász
1197- 1922
Hirdetméuy.
A városi lonúcs minden hét kedd, csütörtök és szotnbalon faárvcrcst tart, tűzifára és rőnkféra a Vajda nevű erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
VAroii Tnnáca.
Lapkihordők
•a-felvétetnek lapunk kiadóhivatalában
Méhészek figyelmébe
iUió ■« djr«b oj 3-»» l* \'<
Ot\\tif,o\\ f~dst*nt
KAPTÁR
heuivaté kc-ctrtket Mvgbal « U|. kl.55Mr«t\'l»«i>.

VILÁG
Értesítés.
Van szerencséin « n. t. kózSnsóg be. cses IllJomisArn hozni, hogy Nagy-kaniMa r. t. vAros kOzcltAláji Ozomeitól atvellen « Magyar-utca végén lévó fatelepit K.kléron tartok elsórendü
tűzifát szenet, épületfát, deszkát, meszet, cementet.
A tUxlfanprltó állandóan ürnabso van.
Vérosi Irodini: Sn2iir-nt 28. Telefon 1-57. A fatelep telofon-szíma: 58. A fautatvAnyok a további intézkedésig a virosi kórellitisi nzerraknél véllhatók ki. Amidón a n. i. kózónsig pkrtfoglsii kérem, hir.tositom, hogy csak Jómlnó-sígll Arttt hozok forgalomba s hiszem, hogy « \'egnagyobb megelégedésre fogok eleget teffelni a belém helyezett is elólegezelt bizalomnak Teljes lisztotellel
Horváth Viktor.
r\\
moigóképsilnli&i
Erztéhil klriljaé-Ur. Sz«r«ii izállih ipllititli
Tolofon 74. __
Kedden és «erd»n szenzíciós Gtumonl fl\'m.ttokcló 1 Emmy Ljm, « Judex fiszereplóje
felléptivel
Odette asszony vétke
DiAma 6 felvonásba-! : S"\'dml V\'Wor
Csüiöi tökön és pénteken
rög
Magyar fllm I Magyar niüeéí-zckkel I
n I , .1 ( i^, u K »«tr. t» K, I. bdl 11 K, II ÜKUiMík mkJrn.p »t.mt ií^o., ruil- fa li^f-
Helyárai: ,, ,!t ür 7 II «i >. \\ ■ 4. • .vaot. >.»•»■ oaanoDcaoaooaDcanaoaoaDoacooao
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda -— Könyvhötéazet —- Vonalzóintézet
Müvek, folyóiratok, megliivók, eljegyzési- és ;esketési kártyák, névjegyek, számlák, (lzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legiziésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eió.
Siadúhivat
78.

NAGYKANIZSA, Fő-ut 13.
aoooaoooaoDoaaaoo □oaononcjaoa
(IlMlWt a w»tulai4ooo»ok i Zalai is Graraatl kónTVD,omdiUbu.
61-lk évfolyam
Egyes szám ára 4 korona.
Nagykanizsa, 1922. március 2. Csütörtök
50. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMrtMit-Sii* fc kbdttlnWl Fö nt 15. tL
- laUnub.B-l.l.f<ra 78 .-
Megjelcjlk tnlndlf kor. rojtíCl
r Aszp.»kesct6 Dr HEOEDŰS QYÖRQY
ÍELKI.ÓSSZRRKRSZTÖ
BODROOKÖZY ZOLTÁN
BISIU.tí.l Arak: (IV, h>|lW l<illl l|llll) íji.. évi. 780 K. rw.li 400 K. Higd tv,. 100 K. Kbt bili 7» K. Ej,.. .Oa in 41
A választói rendelet holnapután jelenik meg
A miniszterelnök tájékoztatta a sajtót. - Gömbös diktátori hatalomhoz Jutott. - A kisgazdák háttérbe szorulnak. - A kormány rekonstrukciója a Jövö héten várható.
Budapest, március 1. Bethlen ma miniszterelnökségen tartott sajtóértekezleten a kővetkezőket mondta:
— A választójog egyik másik kérdésében végleges döntés nincsen. A budapesti választásoknál meggondolás tárgyát képezi, hogy lajstromos legyen e a szavazás. Ami a választójogi rendeletet illeti, nagyjában a rendelet azt a választójogot lépteti életbe, amelyet annsk idején a parlament elé terjesztett a kormány, különös változtatásokkal, melyek az ellenzékkel való tárgyalás rendjén alakultak ki és amelyekhez a kormány dacára annak, hogy a tulajdonképeni szavazásig nem jutott el — kötve nincs, mégis ezeket választójogi rendeletben honorálni kívánja. Főleg azokat a rendelkezéseket, amelyek a választások tisztaságára vonatkoznak, igy első sorban a biróság közre működését.
— A kormány a választójogi rendeletben azt az intézkedést vetette fel, hogy a választás a vidéki kerületekben nyilt szavazás alapján, a törvényhatósági városi kei (Hetekben és a városokban pedig a titkosság alap ján ejteasék meg. Ezért természetesen a felelősséget egyedül a kormány viseli, ezért helyt áU és ezért nem felelős a kormányzópárt.
— A budapesti lajstromos szavazást még konszideráció tárgyává tesszük. A kormány e felett még a holnapi nsp dönt. Ha a kormány a lajstromos szavazást fogadja el, ugy meggondolás tárgyát képezheti az ellenzék ama kívánsága,"\'hogy Budapestnek nem 22, hanem 25 képviselője legyen.
Végül egyik kérdésre kijelentette, hogy a választásokat junius előtt semmi esetre sem tartják meg.
Miután a kormány nem készült el a választójogi rendelettel és miután a budapesti lajstromos szavazás dolgában még nem történt\'meg a döntés, a választójogi rendelet csak pénteken jelenik még a hivatalos lopban.
Bethlen István gróf ma este msgához hivatta a szociáldemokrata-párt képviselőit, hogy velük a lajstromos szavazás é« a szociáldemokrata-párt többi kívánsága tárgyában megállapodást létesítsen. A sajtó tájékoztatása után Bethlen visszavonult a szociáldemokratákkal és megindult a tanácskozás, amely a késő éjszakai órákig tartott.
Ugy látszik, hogy a kereszténypárt is visszatér a kerületi választás elvéhez, viszont az ellenzéki pártok közül Andrássyék, Ra^ayék és a szocialisták továbbra is a lajstromos szavazást követelik.
Az egységes pártban minden érdeklődés
Gömbös működése filé fordul. A választási mozgalmak minden szála Gömbös kezében folyik össze, tehát érthető ex ax érdeklődés, mert Gömbös osztogatja a mandátumokat. A pártkör helyiségét egyébként minden este zsúfolásig megtöltik a jelöltek. Gömbös mindenkivel tárgyrl, de csak röviden.
Nagyatádi körében bizonyos lehangoltság tapasztalható. A volt kisgazdapárti képviselők ma már egészen megadták magukat a sorsnak és nem is próbálkoznak külön akciókkal.
■ •
A jövő hét elején, vagy még ezen a hét végén megtörténik a kormány rekonstrukciója. A legközelebbi minisztertanácson a kereszténypárti miniszterek fel fogják ajánlani lemondásukat. Bejhlen valószínűleg csak Bernolák és Hegyeshalmy lemondását fogja elfogadni. Vass belép az egységes pártba és ezen a módon megtartja tárcáját. Nincs azonban kizárva az sem, hogy az egységes-párt nyomására Vass is kénytelen lesz távozni.
Az uj kereskedelmi miniszter értesülésünk szerint Heinrich Ferenc, vagy Szitovszky Tibor államtitkár lesz.
Elmaradta Máv. tarifaemelésének kihirdetése.
Budapeti, március 1. A minisztériumban a Máv. tarifaemelésének ügyében ma délelőtt értekezlet volt az érdekeltségek bevonásával, amely .azonban az esti órákig nem fejeződött be.
Az érdekeltségek körében nem sok reményt fűztek a múltkori előterjesztésekhez, ilyen formán ma délelőtt kereskedelmi körök ben már ugy tudták, hogy Hegyeshalmy jóváhagyólag aláirta a tarifa rendeletet. Ezzel szemben azonban megállapították, hogy ma délig a Máv. hivatalos lapja a „Vasúti és Közlekedési Közlöny" még nem közölte a tarifaemelésre vonatkozó hirdetményt, már pedig annak az üzleti szabályzat értelmében a viteldíj megváltoztatását megelőzőleg 14 nappal nyilvánosságra kell hozni.
Az ébredők bűnvádi feljelentést tettek Balthazár püspök ellen.
Debrecen, március 1. Ax Ébredő Magyarok Egyesületének debreceni csoportja tudvalevőleg elhatározta, hogy Balthazár debreceni református püspök ellen bűnvádi feljelentést tes*, amiatt a beszéd miatt, amelyet a kálvinista főpap Debrecenben a zsidóságnak kul-turünnepélyén mondott el.
A feljelentést kedden n>ujtotta be • debreceni Éme csoport és ebben Balthazár-nak különösen a követkoző kifejezését inkriminálta :
„A numerus cUusus a versenyt nem bitó erők szegénységi bizonyitványa . . . ... A keresztény cégér elválasztó vonalakat, numerus claususos és botbüntetéses szégyenparagrafusokat, a jogegyenlőtlenség\' és jogbizonytalanság intézményét dobálja a krisztusi szeretet útjába."
A feljelentés szerint ezek a most idézett kifejezések kimerítik az állami és társadalmi rend hatályos védelméről alkotott 1921. évi 2 ik t.-c. 8. szakaszában meghatározott vétség tényálladékát, mert hiszen az Inkriminált kifejezések ugy a magyar állam, mint a magyar nemzet elleni meggyalázást foglalják magukban.
Hivatalos közlés a busz százalékos fényűzési adóról.
Budapest, március 1. A legutóbbi napok-, ban az a hír került forgalomba, hogy március elsejétől kezdve már életbe lép a felemelt fényűzési adó. Természetesen a kereskedőknél, továbbá a luxus adó alá eső vendéglőknél és szórakozó helyiségek tulajdonosa körében igen aok zavart okozott a téves értelmezés.
A pénzügyminisztérium illetékes osztályában erre vonatkozólag következőket mondták :
— Hosszabb idő óta tárgyalások folynak az érdekképviselőkkel, hogy megállapítsuk a fényűzési adó alá veendő árucikkek uj listáját. Mindaddig, amig megállapodás nom történik az érdekeltekké, minden a régiben morad.
Nitti Magyarországra jön.
Budapest, március 1. Francescu Nittí, a volt olasz miniszterelnök az „Európa béke nélkül" cimü munka lllusxtris sxerzője, aki ax olasz közgazdasági egyetem professzora és egy jeles közgazdasági folyóirat szerkesztője levelet intézett Földes Béla nyugalmazott miniszterhez, amelyben rendkívül meleg hangon nyilatkozik Magyarországról. Ennek kapcsán levelében azt a szándékát is jelxi, hogy amint ideje engedi, Magyarországra cl is fog jönni, hogy közelebbről la megismerkedjék avval a nemzettel, amelynek érdekében a békekonferencián interveniált.
Hivatalosan cáfolják Szabadka és Zombor visszacsatolását.
Budapest, március 1. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Egy kora délelőtti lapnak ax a híre, amely szerint a határmegállapitó bizottság java.-Uatára Srabadka és Zombor visszakerülnek Magyarországhoz, illetékes helyen nyert felvilágosítás szerint, minden alapot
2 _
nélkülöz. £z alkalommal ugyanezen a helyen rámutattak arra. Hogy mennyire lelkiismeretiének ezek é» híNonld tárgyú kö/lcménycfc, aíóelyolt szenzációs beállításukban csak arra ■1 Ital masak, hogy U£y a htreai, mint a* elcsatolt területek magyarságában mély csalódást keltsenek és eífle/ beláthatatlan károkat okoü&ok.
Égyptom független állam.
Londun, március 1. Anglia megszüntette az Egyptom feletti protektorátust. Ax orszá-
szuverén\' független országnak nyilvánította. — A* erre vonatkozó proklamációt Állenby lord tábornok, angol főbiztos tegnap hozta nyilvánosságra Kairóban és ugyanakkor Lloyd Georg az alsóházbsn is nyilatkozott erről a kérdésről.
Fenlartja azonban Anglia védelmi szempontból a status quotr továbbá a főutak biztosítását és az idegenek védelmét és Szudánban a rend fentartást.
T ŐZSDE.
Undaptat, cixciot I.
Valataptso: H*?cU<» 2C00, Kwil 3(70. Lí a
—. UollA* m, F/ae<4a íiaak-, U*gjr*» --,
Mm. 318-5, Ura 3760, O.mák. J0"/u. Robal 60, Ut 621, Siokot 1203, Svijcl tnok 13512-5, Korooidlait 825, Fr»»V-dlnii —, HolUorf foriot —. W<ti Ui!<*«» —
KrOkak: Magjru üiul 1930. OttUák Hiúi 7040. Kasai 035, JaUAJog 280, U»i.n»ltoJÍ »tK, Xaratktdtlo I Baak f.97,6, Mi|tjr»r-0U»» 803, Baoolnl 0300, DratcN
4150, AtUláooi iiéa--, Síi*ivári 47CO. SatgtarjáH
éOli, Urlkinjrt 63-5. Ki&a 24ÖO, Schtck lOeO. Guttaua 3175. Nuici 17700, Daak* 2785, KtotiM 3300. .Vígy*-
Cakw 2J600, AdrU--, AtUotik. 2625, KWtys* MOO,
BomyÁkApij 820, UpUk 508. Phötut 700, Vu»*o«l
VHJmdos -, r.l«*iJ.tri#Iooj 2450, KookordU 20Í0, Dfl
Vajai 1000.
— A horvátok momornnduma a rílág népeliaax. Röviddel ezelőtt az egész világsajtót bejirta annak hire, hogy a horvátországi képviselő blokk 63 képviselő aláírásával emlékirattal fordult ■ művelt vilié közvéleményéhez és a genuai konferenciához,
• melyben rámutattak Horvátország jogiing független voltára és hogy függetlenségéhez Horvátország ragaszkodik. A memorandum a kővetkező részleteket tartalmazza: Gyűlölet é* undor uralja minden horvát lelkét, ha azokra a jogtalanságokra, erőszakosságokra és tőrvénytiprisra gondol, amelyeket Horvátország állami függetlensége és lakosainak polgári és emberi jogai ellen a szeibek elkövetlek. Horvátország politikusai és demokrata gondolkozású n\'pe nem nézheti tovább ölhetett kezekkel, hogy Horvátországot mesterségesen tönkretegyék, hogy a szerb politika, amelyből hiányzik ar érzék a más nemzet-béliek jogainak tiszteletére, amely nem ismer más szentséget, mint a jugoszláv nemzeti cgyiég népgyilkoló politikáját és annak srol-gálatában tudatosan igyekszik teljesen meg-semmisíteni a horvátok nemzeti jogait. Ebből p szörnyűséges helyzetből nincs mis kiút, mint • horvát állam függetlenségének ellf merése az 1921. junius 28-án proklamált horvát alkotmány alapján és a horvát nép nem fog visszariadni semmiféle eszköz igénybevételétől nemzeti létének további veszélyeztetése esetén még a fegyveres ellenállás eszközétől sem, hogy függetlenségét és nemzeti szuverén!,tálát kivívhassa és biztosíthass.\'. A genuai konferencián képviselt nemzetek er-kölcsi kötelessége az önrendelkező jogáért,
• demokráciáért és a aubad.ágéit kürdő nemzetet ezen szent harcában támogatni.
J-ltiuk tgy Istenben,
fi/iífk agy hazában,
Hittak egy Menj őrök igaztagban.
Hittek Magyarortxig /eHámaddtában
Ámen*
_ZALAI KÖZLÖNY \'_
Nyilt levél
uatfranftow
ügyi Miniszter Úrhoz,
Budapest.
K«-gyeIme» Uraim I A* 1922. évi február hó 16 án berekesztett magyar nemzetgyűlés a házhelyekre vonatkozólag ax 192a évi XXIX. törvénycikket, a földbirtok helyesebb megosztásira vonatkozólag pedig az 1920. évi XXXVI. törvénycikket alkotta meg. Ex a két törvény hálára kötelezte le a nemzetgyűléssel szemben a falu népét, mert e két törvénnyel ennek jövőjét, fejlődését és gyo-ropodását szándékozott megalapozni. Mi, akik minden igyekezetünkkel aira törekedtünk kerdettől fogva, hogy a magyar falu jogos főldigénye kielégíttessék, már a törvény meghozatalakor aggodalmaskodtunk amiatt, hogy a végrehajtásnál minden lehető akadályt elő fognak venni a/ok, akiknek érdeke az, hogy a reform keresztül ne vitessék és azok, akik szellemileg nem jutottak el addig, ahol egy ember megéili: mily értéket képvisel nemzete számára a falu hazafias népe. Az a nagy huzavona, amely a (Örvény megalkotása és a végrehajtás megkezdése között volt egy éven át, ezen félelmünkben megerősitettek t ennűn-ket. Amióta azonban a Főldbirtokrendező Bíróság működik, a ml bizalmunk erősödni kezdett, azonb: n ujabban napról-napra olyan esetek merülnek fel, amelyek hitünket megrendítik.
A Keresztény Kisgazda és Főldmives Szövetség Pápán tartott nagygyűlésén 1922. évi február hó 19*én egy indítvány lett elfogadva az oda összegyűlt 405 község képviselői által, amelyben azt követeli a S\'Övet-ség, hogy a gaxda>ági \'felügyelők, akik az előzetes tájékozódás megejtése végeit kiküldetnek, ne vehessék igénybe sem a gazdáknak, sem pedig a földbirtokosnak szíves* ségét. Megtörtént ugyanis az, hogy egyes felügyelők o földbirtokosnál kaptak szállási és élelmezést, ami a pártatlanaágot kétségessé tette az igénylök szemében. Sok a panasz az alhaszonbérlelek leszállításának kérdésénél is.
A magam részéről azonban a gazdasági felügyelőknek nem ilyen irányú működését veszem bírálat alá. Néhány nappal ezelőtt Becsehely és Pola községekbe kiszállott egy gazdasági felügyelő, nevét nem tudom, nem is érdekel, aki az előzetes tájékozódás végeit ki volt küldve. Ez a gazdasági felügyelő oz ott egybegyűlt érdekellek előtt a kővetkező kijelentéseket tette :
„Ha a kérvényt a jegyzővel csináltatták volna, akkor előbb lelt volna benne inléz-kedés !•
„Maguk félre \\annak vezetve!"
„Vf-n-e mér takarékjuk, amely a vételárat kifizeti ?*
„C-ak készpénzbén lehet a vételárat fizetni 1-
„Nem adok addig földet, amig a községi legelőt rendbe nem teszik I" stb.
Mindezeket bizonyítani tudom. Megjegyzem itt, hogy a kérvényt én irtam & község felkérésére, ingyen. A fö\'dbirtokrer.dező bíróság igen haro«r intézkedett.
Ezekhez a kitételekhez azonban Kegyelmes Uraim, van néhány szavam I Bár tudom hogy mit céloznak ezek a kis megjegyzések, amelyek kevés tanultságra vallanak, mégis: kérdem, ki vannak-e kellőleg oktatva a gazdasági felügyelők kötelességeikre nézve? Meggyőződést szerez-e a Földmivelésügyi
\'__ 1922. március 2
Miniszter Ur a kinevezés előtt arról, hogy a gazdasági felügyelő ismeri e a törvényt ti « végrehajtási rendeletet? Kioktat tatik-e a gazdasági felügyelő akár s:óval,.akár rendelettel arra nézve, hofcy neki nem a p<$&álás a kötelessége, hon\'em a Bíróság utosit^nok a törvény szelleme szerint Valóul végzés* 7 Ha Igen, akkor kérdem, mi cimen ij^legatj.egy gazdasági felügyelő a község népét, azzal, hogy csak készpénzben fizethető a fŐ\'d ára, hololt a törvény 61. § a az ellenkezőjét, a terményben való fizetés lehelőségét állapította meg. Továbbá, mi jogon, mi cimen éa mily célzattal mondhatja egy gazdasági felügyelő azt, hogy ciak bizonyos feltétel mellett ad földet? Kérdem: a saját főldj/t adja-e a gaidaiági felügyelő, vagy csak a törvényt hsjlja e végre eljárásában ? Kérdem továbbá, hogy mi cimen állítja azt egy gozdasági felügyelő, hogy a lakosság félre van vezetve, amikor tudomásom szerint azok a törvényt igen jóhiszeműen magyarázzák éa ismerik annyira, n\\int egyes gazdasági felügyelők.
Minthogy ezekre azonnal választ nem kapok, ezért egybe k»pcsolom fentebbi kérdéseimet azon kérelemmel, hajlandók-e Nagyméltóságtok megállapiltatni, hogy ki az a gazdasági felügyelő, aki Becsehelyen éa Polán kint volt éa ennek megállapítása után a fenti kitételek miatt hajlandók-e kötelességmulasztás miatt nevezett ellen a fegyelmi eljárást sürgősen megindittatoi ? H*j!»ndók-e> továbbá azon jegyzökönyvet, amelyet a gazdasági felügyelő felvett, a kérelmezőknek egyszerű másolatban kiszolgáltatni, bajlandók-e a be-ctehelyi és polai igénylésekre vonatkozólag azonnal uj előzetes tájékozódást elrendelni és ennek foganalositása végett egy máa gazdasági felügyelőt kiküldeni ?
A magyar falu nem kér mást, mint a tőrvény igazságos végrehajtását, mert. szegény és földtelen. Ext kérte Bectehely és Pola község is. A válasz a fentebbi volt. btX nem vagyunk hajlandók tű/ni, meri kijelentjük, hogy ax ilyen eljárás ellen minden lehelő törvényes estköxui küzdeni fogunk. Nekünk nem kell a gazdasági felügyelő jóindulata, csak\'a törvény lelkiismeretes végrehajtása, de különösen nem kellenek politikai mellék bábák.
Tőrtént Becsehelyen más is. Volt ott olyan Írástudatlan ember is, aki egyenesen hozzám küldte az igénylőket földért, azonban ezzel nem törődöm, mert hiszen - a butaság enyhitő körülmény, egyet azonban kérünk a kormánytól éa Nagymiltóságtoktól: azt, hogy a törvény annak szelleme szerint hajtassék végre éa erre garanciákat kérünk, mert gondolni sem merjük, hogy "\\a mostani nehéz időkben ily eljárással akarja valaki a hazáját és a kormányt szolgálni, de hinni merjük, hogy nem is ezért lett kikűldve.
Amikor mindezt ebben a formában Nagyméltóságtoknak nagybecsű tudomására holtam, egyben bizom abban, hogy rövid időn belül az ügy kivizsgálását elrendelni méltóztatnak.
Bizva ebben, maradtam Nagyméltóság-toknak
Nagykanizsán, 1922. március hó \'2-án, mély hozafios tisztelettel: Dr. Hogedüa György
volt nomsfltgyúlésl képvU«k5.
A korona Zürichben.
Budapest, márc. 1. Zürichből jelentik : A magyar kerona állása ma: (zárlatkor) —.74, osztrák korona: —\'10, at osztrák bé yeg-zett bankjegyé pedig —\'81/, tzantím.
1922. mérciu. 2
ZALAI KÖZLÖNY
A dunántuti egyetemi hallgatók táncestétye.
(Sóját tudósítónktól.) Lapunk tegnapi számiban röviden már hírt adtunk a dunári-tull egyetemi hallgatók nagykanizsai csoport-jánnk ffirsangvégi mulatságáról, mely a Hosszú farsang legjobban sikerült mulatságai kőié tartozott. Helyszűke miatt azonban a táncot megelőző műsorról tudósítást nem hoztunk. Éppen ezért a sikerült előadásról most utólag számolunk be. Erről szóló tudósításunk a következő:
Az estélyt Dattler Lajos, a nagykanizsai csoport elnökének beköszöntője vezette be, aki röviden ismertette az egyesület célját. Rámutatott a főiskolai hallgatók szervezetének szükségességére és vázolta a jövő feladatait ; a keresztény egyetemi hallgatók megszervezését és felsegélyezését. Hangsúlyozta, hogy a cél elérésében a társadalom támogatására támaszkodnnk és társadalmi uton fogják előteremteni az egyesület működéséhez szükséges pénzt. Kéri a jelenlévőket, hogy ebbeli munkájukban legyenek segítségükre. Utána ifj. Tamás János az estély műsorát, a baba-ballettet konferálta be és elmondta a táncköltemé.»y tartalmát.
Ezután következett a szenzáció. A kis ámor, Bölcsjöldy Sárika, trikos ámor kosztümben röppeni a függöny elé. Az alig nyolc esztendős kisleány bámulatos táncképességgel, intelligenciával lejtette táncát és játszotta a röpködő kis ámor szerepét, mig aztán beté vedt a bababoltbr, hogy ott életre keltse az alvó babákat.
Csodásan, spines kép tárult a közönség elé, amikor a tülfüggönyt széthúzták és ársorka incselkedve hívta táncba a sok-sok bobát. A matróz babák (Tibold Sári, SzaUy Manci, Lábay Vali, Gálos Mária) kezdték meg a táncot. A kedves matróz babákat négy bájos rokkokó baba (Wiith Margit, Mágics Manci, Hvardina Sári, Nováczky Giti) követte, utánuk^ két szobor baba (Horváth Etus és EogeJíeitcr Bözsi) táncoltak finom, klasszikus táncot, mire a „Nagymama" (Dénes Ilus) és a „Nagypapa" (Eogelleiter) tipegtek elő és lejtettek öregcsen táncot halk melódiára. Viharos taps és ujrázás mellett táncolt a három kéményseprő, a kanizsai három legjobb táncos, Füredi Bözsi, Főtér Gi:i és Fesselhoffer Vali. Náluk c<ak a karakter babák táncszáma (Bartos Tibi, Hegedűs Lizi, Gráf Gyuszi/ Kaposi Agátha, Hegedűs Nándi. Miltényi Janka, Gráf Ernő) aratott nagyobb sikert. Egész picike kis fiuk és kis leányok álltak körbe és táncoltak megenni való bájossággál. Mindegyikük egy babakarakter volt, szép, aranyos, olyan, amilyen csak egy szép élő baba lehet. A farsang legszebb Pieret és " Pierotja volt László Baba és Kováct Irén. Rengeteg" tapsot kapott az olvu pár, Harsay Gizi és Hild Pista. Az utánuk következő babapárok is csak az est sikerét növelték. A magyir Mrtyok (Pasqualeti Mária, Anhnsnn Margit, Banekovich Lulu, Józsa Mária, Martinovics Margit) utón a hollandiak (Kudich Ella. Wirih Kató, Kádár Ilonka, Horváth BÖzsi és Horváth Évi) táncoltak gyönyörűen, majd a díszmagyar pár (Szabó Baby, Haraay László) roptak ropogós csárdást. A tirol.ak (Miltényi Györgyi és Martincsevics Pista) sikeres tánca után a menyasszony és vőlegény-(Leányi Lili és Hán Lísrló) lej ettek sok figurás vansztepet és valcert. Bittere Manci spanyol szólójával tapsoltatta meg a közönséget. A japán nő (Pintér Ilonka) finom
tnncival és a kinai ember (Dómján Gyula) ügyes kosztümjével járult hozzá a sikerhez.
A közönség elragadtatással nézte égig a jólsikerü t balletet, melynek szereplőin kivül tánctanitónőjük, Harsay Gizi érdemel meg minden dicséretet. A fiatal tánctanárnő a ballet megrendezésével, a tárcszámok betanításával sokoldalú tehetségének és kitűnő ped»g<" giai módszerének adta tanújelét, ugy hogy n táncianitás terén vezető szerep jut neki Nagykanizsán. A táncszámokat zongorakísérettel dr. Tamás Jánosné úrasszony látta el pompásan, kitűnő alkalmazkodással.
A műsort hajnalig tartó tánc követte.
— Páter Jeromos. Szomorú, fájó hirt közlünk olvasóinkkal és a város keiesztény polgárságával, amikor tudtul adjuk, hogy mi küzdelmeinknek egyik legkiválóbb, legszorgalmasabb és legképzetebb tagja, páter Jeromos a m®i nappal elköltözött végleg városunkból. Saját kérelmére a rend Pápára helyezte át. Ez a tény városunkra nézve legnagyobb veszteség, mert páler Jeromos egyike volt azoknak a férfiaknak, rkik fényt, becsületet és tiszteletet szereztek saját rendjüknek, ezenkívül pedig a harcoló kereszténységnek önzetlen, eltántorithatatlan katonája volt. Ami Nagykanizsán tán lehetetlenségnek látszott, ezt ő megalkotta: a keresztény egységet, a keresztény tömörülést és a keresztény hnreraszántságot. Hitalmas tudása, óriási szóTioki ereje, a szent ügyéit való olthatatlan szomjuságw, titánként küzdő leik. akkora űrt hagy maga után, amelyet pótolni nehezen tudunk. Régóta küzködött őnmagá-\'val, mert tiszta nagy lelke, amily gránit volt a küzdelemben, épp oly érzékeny a vele szemben való támadásokban. Ugy látszik nem tudóit tovább ott dolgozni, ahol pedig, amint ő mondá: élete legszebb napjait élte. S most, amikor bucsuzunk tőle, azt hisszük, hogy páter Jaromof nem tűnik el végleg mi számunkra. Hisszük, hogy hamarosan halljuk hangját a közélet mezején, ott, ahol oly kevés a Jeromoshoz hasonló becsületes és tiszta keresztény jellem. Hisazük, hogy igy lesz, — ezért engedje me;f nekünk a távozó Jeromos páter, hogy ezután is a magunké nak valljuk. (H.)
— Szépségverseny. A vasuii ftttő házi alkalmazottak húshagyó keddi sikerült mulatságukon szépségversenyt is rendeztek,/A legtöbb szavazatot Flisxár Mariska, Kővesi Ilonka és Horváth Juliska kapták.
— Uránia ma este 6 és fél 9 órakor katonazene.
— Vegele Károly előadása a szabad lycenmban. M« este 6 órakor a szabad lyceumban Vegele Károly főgimn tanár fizikai kísérleteket fog bemu alni az elektromosságtan köréből. Az érdekfeszítő tudományos előadásra és kísérletekre felhívjuk olvasóink figyelmét.
DIANA
SÓSBORSZESZ
1 kit tlvefl *ra . .
1 közép 0»«9 ara • 1 nagy U»«g
Mindenütt kapható!
K U K 100 K 100
— A Kath. Legényegylet tagjaihoz. Ma, március 2-án van JO-ik évfordulói.
Kath. Legényegylet megalakulásának. Ezen alkalomból esti 8 órakor az ogyl.t helyiségében taggyűlési tartunk, melyre « t. tagtársakat megjelenni kérjük annál is inkább, mert ezen megemlékezésen kivül t»bb fontos tárgy is kerül megbeszélésre. Ax elnökiig.
— Hadirokkantak figyelmébe. A népjóléti miniszter figyelmezteti ■ hadirokkantok.t, hogy nyugdijuk sürgetésére ne utazzanak fel Budapestre, mert útiköltségük megtérítésére még azon esetben »em számíthatnak, hs tényleg nem volna pénzük a visszautazásra, Panaszaikkal forduljanak a községi elöljárósághoz. (Népgondozó kirendeltség.)
— Fölhlvá.. A volt 20 ik honvéd gyalogezred tartalékos és népfölkelő tisztjei állal május 8 ra tervezőit jótékonycélu estély előkészítésére s már fölkért rendező urak ma este 8 órakor a városház, kistermébe megjelenni szíveskedjenek.
— Gyá.xrovat. Mély részvéttel közöljük a gyászhírt, hogy Ifj, Krátky József a kerületi betegsegélyzó pénztár tisztviselője tegnap délután rövid, de súlyos .zenvedés után 33 éves korában meghall. A megboldogult, kit családja, hivatala révén általában ismertek a városban, kedvelt embere volt . fiatalságnak, különösen a sport embereknek, mert mint az NTE. egyik vezető embere nagy szerepet vitt a sportéletben. Hdálét családján kivül nagyszámú és előkelő rokonság gyászolja, köztük dr. Krátky István főjegyző és Králky György ny. honvéd íóhidn.gv, kik testvérüket gyászolják az elhunytban. Temetése 3 án pénteken délután 4 órakor lesz a Széchenyi-téri gyász házból.
— Debrecenbe kéne menni — még egy.ser. A Kereskedelmi Alk.lmazoilak nagyszerűen sikerült farsangi előadását, a Debre cenbe kéne menni cimü daljátékát ma este fél 9 órai kezdettel a Polgári Egylot nagytermében a mezillibos gyermekek javéra megismétlik. A bájos diljlték szerepeit ma Is az a kilünő műkedvelő gárda Játszi, amelyik az eddigi két előadáson olyan zajos sikerokol aratott. A zenét az Irodalmi kör zenekara szolgáltatja Ketting tanár veretése mellett.
— A Keresztény TUltrtselínSIc Egyesületébe ujabban beléptek alapiló tagul Atuforgalmi Részvénytársaság S00, Bodó Pál ezredes 100, Kaufcnan Jenő 100 Epcrjesy Gábor 100, dr. Kauíman Lajos 100 koronával.
— Kivonat ■ .ajtókönyvböl. Fel-hivja a kapitányság mindazokat a munkaadókat, akiknél megszállott terülotbeli, vagy más idegen országbeli katonaszökevények vannak alkalmazva, hogy nevezetteket utasítsák a rendőrségen államrendészeti ügyosztálynál való azonnali jelentkezésre. Schenken-berger s. k. rendőikapitány.
— Temetés. A Keszthelyen elhunyt Merkly Antalné, szül. Belus Anna temetése ma délután 5 órakor lesz a lomelő hiloltas-házából. Az engesztelő szentmise áldozatott . megboldogult lelki üdvéért holnap délelőtt mutatják be a felsőtemplomban.
— A mexltláboa tanulóknak. O/uir-nicza Károly vendéglős törzsven légei húshagyókedd esti mulatságuk alkalmából 200 koronát küldtek szerkesztőségünk utján a mezillábos tanulóknak.
— Iakolamegnyltáa. Az Arany János utcai áll. elemi iskola I. fiu és leányositálya, nemkülönben a Rozgonyiulca áll elemi iskola Ill/c fiu, valamint VI. fiu- és V-VI: leány-osztályai, melyek a fahiány miatt eddig be voltak zárvo, a mai naptól kezdve újból meg-nyíltak. Az igazgatóság ezúton kéri a szü\'őket, hogy gyermekeiket most már rendesen és pontosan kü\'djék ol naponként az iskolába.
(*l Uránia. Csütörtökön 6 és fél 9 órakor Cirkusz King 9 felvonásban; színes előkép. Mindkét olőadáson katonazene. — Szom-b.it-vasárnap Csglinsuo gróíja, — egy század leghíresebb kalandorának regénye.

ZALAI KÖZLÖNY
1922. március 2.
— Koazorutn«gv«Ut<ía. Németh Mi-hélyné elhalálozása alkalmával a család egyik magát megnevezni nem akoró tisztelője koszoru-megviliás címén 500 koronát küldött szerkesztőségünkbe azzal, hogy azt jótékonycélra íor-d^suk.
— Uránia ma cate Cfrkuu Klnff,
(x) A Világ mozgó napról napra remekebb képeket mutat be Alig zajlott le az erkölcsiekben oly gazdag sikerű .Odette* Iro dalmi művész bemutatója, már is egy másik s hozzA még a tősgyökeres alföldi magyar nép lelkét, tetteit, és szokásait tükröző filmet mutat be a .Rög" elm alatt, mely annyival is inkább aktuális, mert a mai modern milliőben játszik; főszereplői Fehér Gyula, Kürthy József, Gazdy Aranka,- Sacy v. Blondel és illusztris társai. E műsorhoz, mely ma é» pénteken lesz bemutatva, jegyek már csak kevés számban válthatók.
A /dclŐs szerkesztő távollétében szerkesztésért Uj/a/ussy Gyula felelős.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyeseit vlllanyticrcló
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szám
FJrállal
világítást vczctekcW, motorok, calllárok, valamint telefonok, caengök és jcizOkéexQ-lékok (elaseroieaót. Vlllamoa vasalók, főzőedények, reachauk, fűtőtestek Javítását Mlndcnnema vlllamoa munkaiatok gyorsan cs pontosan eszközöltetnek
Sxaksserútn végsl
motorok ujratekercaelését. Mindennemű égők raktáron.
Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására hozni, hogy Nagykanizsa r. I. város közellátási üzemeitói átveltom a Magyar-utca végén lévő fatelepét. Raktáron tartok elsőrendű
tűzifát, szenet, épületfát, deszkái meszet cementet.
A tQxlfaaprltó állandóan Özemben ven.
Városi irodám: Sugár-ut 28. Telefon 1-57. A fatelep telefon-száma: 58. A fautalványok a további intézkedésig a városi közellátási üzemeknél válthatók ki. Amidőn a n. é. közönség pártfogását kérem, biztosítom, hogy csak jóminő ségü árut hozok forgalomba s hiszem, hogy a legnagyobb megelégedésre fogok eleget tehetni a belém helyezett és előlegezeit bizalomnak Teljes tisztelettel
Horváth Viktor.
M.iitcyo. nő kerestetik, kl
6s nirgfe\'elő fiMlés ollenébtn idősebb nöi uulna ápolni, illetve üícg njpjaiban kisznUilni. Jelentkezni lehel P.-l«fi-ut 21. I\'jpayn6nji.
Egy kilenc hónnpoa Dt.berinann f.-jcb elad*) Z inyi Mikii s utca 22__ioTí
Vendéglő megnyitás!
Értesítem a n é. közílnsÍRCl, hofty a Klnlxey utc* 4. uím alatti v.jII Mcrklv ííle vendéglői ítvellem s ail f. hó 4-én, »«omb»ton eale
disznótoros vacsorával
megnyitom.
Elsőrendű balatonmellókl borok I Minden Időben hideg tm meleg ételek I Abonnenaeket elfogadok. Jó ét figyelmei
klazolgálái I Szíves limogalAsl kér
kitűnő liszleloltel
Horváth Ferenc
vendéglős a Szarvas-kávéház volt föplncira.
Burgonya
minden mennyiségbon kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
Ujságkézbesitők
havi fiietéssel felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
Értesítés.
Éilesiljük a n 4. kö-üniégel, hogy tekintettel a negj mérvű lisildrágasigra, az összes aprósüteményeket márelna hó 2-tól kezdve
a kővetkező Arakon luJjuk csak adni: Zsemlye, kifli, perec és császárzsemlye ........2 K 50 (UI.
Finomlisztből sülön buci . . . 12 K — (III. Félbarna kenyér 90 deka súlyban S4 K — flll.
Tiszteletlel ai
at összes nagykanizsai aUtőmesterek.
Méhészek figyelmébe
Hadó 4 darab teljesen uj 3-ai is 7 darab l-es Onuágos reodsieru
KAPTÁR
hoixávaló koíetekkol Mvebtet • Up kiadóhivatalában.
xxm xxx xx xx xx xx
X Eredeti ERFURTI lla»l<. «* vlréfl- X
imagvak
Í mindennemű gazdasági
vetőmag
ét németországi ólomxárolt takarmány*
I répamag
SS k.pható: ^^
x Ország és Widder
J5 pbaaa li wfkartllwMkaét RHytMta. IriUbtt-Ur H 55 K*rjen ajánlatot i. trlegyatkeltl
xxx xxx xxxxx xx x:
r
VILÁG
mozgóképszinliiáz
Erziébit királyné-tár, Szirvat szállria épllatéhia
Tolofou 74. Telefon 74.
C ütöitőkön és pénteken szenzációs magyar mOfltm bemutató
AH Szerelmi népdrAma 6 felvonásban.
** W in. Láz4r 1 Rendezte GerófTy I Béla.
Csejtey Lá«<IA kamarás . Al-\'sx, a leánya .... Iloibii Gábor fOldbi.tokos Iloibásné, a felcségo . . Dorbá% litván, a fia . .
Kchír Gyula Sacy v. B\'.ondíl Kurthy József Gaxdy Arink* Cos\'a Viktor
Zitay Imre, fó!d birtokos . Kornay Richárd
Zitayní, a feUsóge . . Unkth Duci
Nevelőnő......Jakai Beán
Csikós.......dr. Balkl Mihály
Cigányleány .... PiliU Nándor
Siombaton és vasárnap a tavaly bemutatott .Repütó lovas* fóir«r»pőj« Wllllatn S. Harth falléptével
A becsületes bandita cow-boylditlact
RnlvíraV • rUM\'f " Ki 1 11II a^»iMi>óI.iP»„ia»»M«, r.ur- 5 o^iZ
- JQ • II. h.ly 12 íoioim. III. t-.íy 7 ko«Kui II napokon Kt t, 5, 7 6» 0 ór.kor. Pontos k.sdéal ------------------------v-------/
00000000000000a OOOQOOQOOQO0000000000000000
M ________T~ " —-n
Könyvnyomdai munkát * Könyvkötészeti munkát
u. m.: Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketési kártyák, névjegyek, számlák, levélpapirok, boritékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések r. minden eszakb? vágó munkákat pár <5ra alatt készit
u. nn.: Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készitését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
Zalai és Gyarmati Nagykanizsa. Fö-ut 13 «
000000000000000000 oooooQoaoo OQOQOOOOOÖOÖOO
N.e..tett . Up\'uUjdoDowk: Zalai i, GT^matl kSQrvDTO[ndáiibae.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 3. Péntek
51 szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SM(t«it6i«g t. kUdóblrtuli Pö-ut 15. II. - loUralbu-UUto. 78. -
Mcfjelcilk mlidlg kor* rcRRc!
rÖSZKRKKSZTÖ 1
Dr. HEOEDÚS OYÖROY
r.
KF.UU.ÓSSZRRKBSZTÖ : BODROOKÖZY ZOLTÁN
ai5ll««tí.l árak: (I", flílil.l tfiiil •||IH) :j*ti én. 780 K. Hlén. 400 X. évi* aoo k. -rr 7» k. Eqh >11:: én 4 <
A választójogi rendelőt ma jelent meg.
A férfiak és a nők választójoga. Kizárási okok. Budapesten lajstromos a szavazás, a törvényhatósági városokban titkos, a vidéken nyilt.
megfelel, ezenkívül mint feleség három, vagy több gyermeknek adott életet, ha h.írom gyermeke éleiben van, a háborúban hősi halált halt gyermekek életben levőknek te-
Budapest, március 2. A kormány ma bocsátotta ki a választójogi rendeletet, mely nek főbb rendelkezései a következők:
Nemzetgyűlési képviselő választójoga van minden magyar férfinak, aki életének 24-ik életévét betöltötte, tlz év óta magyar állampolgár, két év óta ugyanabban a községben lakik, vagy van lakása és az elemi iskola négy osztályát sikeresen elvégezte. A A 24-lk életév betöltése nem kívántatik meg attól, aki vitézségi érmet, vagy Károly csapatkeresztet nyert, valamint attól sem, aki igazolja, hog7 egyetemet, vagy más főiskolát végzett. Régi jogon nemzetgyűlési képviselő válsaxtó mindenki, aki az 1918. évi érvényes országgyűlési képvlselŐválasztói névjegyzékbe fel van véve, még ha az előző bekezdésben megszabott kellékeknek nem is felel meg, Ugyanabban a községben lakik, amelynek névjegyzékébe ax 1918! évben félvéletett.
Nemzetgyűlési képviselő választói joga van minden nőnek, aki életének 30-ik évét betöltötte, 10 év óta magyar állampolgár, két év óla ugyanabban a községben lakik, vagy lakása van és az elemi iskola hat osztályát, vagy más tanintézetek ezzel tanériékre nézve egyenrangú osztályát sikeresen elvégezte. Az elemi Iskola negyedik osztályának sikeres elvégzése mellett is választójoga van annak a nőnek, aki az előző feltételeknek
kintetnek, vagy saját vagyona jövedelméből, vagy saját keresetéből tartja el magát, ha önálló háztartást vezst. Nem kívántatik meg a harmincadik életév betöltése attól a nőtől, aki igazolja, hogy egyetemet, vagy más főiskolát végzett.
Nincs választó joga a katonaság, csend-, őrség\', folyamőrség, vámőrség tisztjeinek és legénységének és a válaszlói jogosultságból kizárt már ismeretes egyéneknek. Ujitás az, hogy a választási biztos az átvett ajánlatba foglalt jelölését nem köteles elfogadni annak, aki a választójogi rendelet kihirdetését megelőzőleg egy évi időtartamon tul ax ország területén kívül él.
A szavazás Budapesten lajstromos szavazással az arányos képviseleti rendszer szerint titkosan, a többi törvényhatósági városban az általános többségi rendszer szerint titkosan, más választókerületekben pedig az általános többségi rendszer szerint nyilvánosan történik.
A passziv választójog a betöltött 30 éves korhatár.
A választói kerületek beosztásáról ujabb rendelet fog intézkedni.
Koszó István és a köztársasági pár*.
Budapest, március 2. A köztársasági párt vezetősége március 1-én 10 tagú küldöttséggel kereste fel a belügyminisztert. A belügyminiszter, aki a választójogi kérdéssel volt elfoglalva, a küldöttséget Kosxó István belügyi államtitkárhoz utasította. A köztársasági párt ügyvezető elnöke Veir l.nre dr. memorandumot nyújtott át, melyben a pártot feloszlató rendelet hatályon kívül helyezését kérik. Az államtitkár kijelentette, hogy ő mindig az ország önállóságáért harcolt és bár súlyos körülmények közt valósult meg a független Magyacország, még mindig akadnak, akik a Habsburgokat akarják vissza. E törekvés ellen minden magyar embernek össze kell fognia. Nemzeti szempontból szükségesnek tartja, hogy a Habsburgokkal szem ben az országnak függetlenségi törekvéseit a köztársasági mozgalom is erősítse. Vitatható, melyik államforma a jobb. A francia példa igazolja, hogy egy méltó reakciós kormányzat mindig a köztársasági mozgalom erősödését vonja maga után. A párt kívánalmát jogos-
nak tarlj* és észszerű, hogy alkotmányos propaganda mellett a nemzet dönthessen a maga részéről az államforma kérdésében. Politikai befolyásával rajta leax, hogy a párt kívánságai a minisztertanács elé kerüljenek és bár a kormányzat a királyság alapján éli, reméli, hogy a párt akciósznbadságát visszanyerheti.
A magyar-osztrák tárgyalások.
Bécs, március 2. A mai bécsi lapok élénken foglalkoznak az osztrák-magyar ga»-dasági tárgyalásokkal. A két kormány már Írásban közölte az áruszerződésre vonatkozó óhajtásait. Az osztrák kormány olyan kívánságokat terjesztett elő, különösen a vágómarha és sertésszállitásra vonatkozólag, hogy azokat a magyar kormány nem tudja teljesíteni. Viszont a magyar kormány a mező gazdasági termékeknek, különösen a borkivitelnek olyan nagy méreteit ajánlotta fel Ausztrii számára, hogy osztrák részről azoknak elfogadása nehézségekbe ütközik. A tárgyalások különben hivatalosan még nem kezdődtek m-g.
Az uj választások előszele.
Budapest, március 2. A belügyminiszter n gyülekezési jog tárgyában ma ujabb rendeletet intézett a kerületi főkapitányokhoz és alispánokhoz, A rendelet az eddigi rendelkezésekkel szemben lényeges könnyitést tartalmaz. Eddig ugyanis a népgyűlés megtartását legalább három nappal előbb kellett kérelmezni és csak zárt, vagy bekerített helyre. Ax ujabb rendelet szerint az elsőfokú rendőrhatóság székhelyén megtartani kívánt népgyűlést csakis 24 órával, az ezen kivül eső népgyülésekre engedélyt 48 órával előbb kell kérelmezni és amennyiben a helyi közbiztonsági viszonyok megengedik, nyilt vagy szabad helyen is megtartható. — A belügyminiszter a rendelettel meg akarja könnyiteni, hogy a választási népgyűlések a pártok részére a közbiztonsági rendszabályok kötelező betartása mellett a legrövidebb időn belül la össxehivhalók legyenek.
A felemelt tarifa március 17-én lép életbe.
Budapest, március 2. A M. T. I. jelenti: A Máv. tarifaemelésének ügyében a kereskedelmi minisztériumban február 24. és 25-én trrlolt ankéton különböző gazdasági érdekképviseletek részéről elhangzott kívánalmak és az ebben az ügyben a miniszter elé terjesztett memorandum és azokban kért enyhítések ügyében a pénzügyminisztériumban ankét volt. Az ankét eredményét a pénzügyminiszter elé terjesztették. Értesülésünk szerint a felemelt tarifa március 17-én lép életbe. A kormány módositásait ujabb ankéten fogják ax érdekképviseletekkel tudatni.
Egyforma elbánás ar\'orotzokkal*
Páris, március 2. A szovjet kormány szikratáviratban közli, hogy az olasz kormány biztosította Csicserin külügyi népbiztost, hogy a genuai konferencián résztvevő orosz delegáció tagjai ugyanazokat a diplomáciai kiváltságokat fogják élvezni, mint a többi kormányok képviselői.
A korona Zürichben.
Budapest, márc. 2. Zürichből jelentik: A nagyar korona állása ma: (zárlatkor) —.73, osztrák korona: —\'10, az osztrák bélyag-ze\'t bankjegyé pedig —\'81/, sxantim.
T ŐZSDE.
Budapest, március 2.
ValaUplao: KapoUoa 2620, foat 3090, L4v* -, ixrflix 092, KraocU frank 6387 5, Langy »l mixks 17, Méiika 314, Liza 3676, OsitzákJO-6, KüUI 42, Ul 627,
Stokol 1190, Svájci frank--Koroaadioár 823, Krank-
lloir -, Hollaod forint —, Bácsi kltlscOa 10 5.
BrUkek! Magyar "Ital 1990, Osstrá* HUal 760, Hasal t>20, JaitiJog 280, LaatimJloto 822 6, Xacaskadataji Uank 6976, MagyaxOlass 300, Baoctlnl 6200, Drasctu 4026, Általános %iia 119:0, Stássvári 4800, Salgótarjáni
9100, Urlkányl 04 ;6. Rima 2320, SchUck--, Guttmaa
:»326, Naiict 1K0ÖO, Danka 2760. Klotild 3226, Magjrac
Cukpr 22200, Adria 67v0, AUaotika 2760, Király**--.
Bosnyák-Agrár 820, LlptáJt 608, Pbóbo* 670, Vasmwryd VUlaasos GUaliamalom 2460, Koaketdla 2260, Mii Vaiut 1676.

, .mAí
ZALAI KOZI.ONV
19K.itiítcMJ_
A bőit;
Vége a gitárpengéscs, kacagásos farsangnak!;. Hideg, fagyos szél fújja meg a mámorban kiforrósodott homlokokat s száll alázatban, bünbánatban meghajtott fejekre a mulandóé.\'ig halkU zinü aiimbolums, a hamu. Itt a rifey démaizkirozás: s pltos rózsás orcák olyan prózaian sr\'padtak, a csillogó szemek olyan gondtól árnyékozottak. A jókedvben szaporább verésre izgatott sslv a lehiggadt kijózanodásban egyenletesen kezd dobbanni s a hamis szinékhől kiábrándult szetnfclc fájdalmasan; tisztán kezdenek látni.
Má kérdezzük: mi volt ez a farsangi bálozáa ? Valami rejtelme* bolygónak, talán a Vénusznak vonzáskörébe sodródott a mi bus csillagunk, a föld a egy más levegő, axerelemre, dslrs hevitő vénuszi érs szállt ráá ? Talán a háború c Magának, a Mirsnsk árnyékából kikerült bolygónk s annál több volt » kedv, parázalóbb a mámor, mert hosszú idő óta most lehetett táncot ropni amúgy igazán ?. . . A háboius és forradalmi levegő* feszültség megenyhült s n rég leszorított jókedv csapongva szállt . . .
Farsang volt. A léleknek szüksége van a jókedvre, hogy több rugékonysággal, da-lolóbb hangulattal fogjon munkához. Nevetnie kell, hogy sirel tudjon. Ki kell tépnie magát a gond szoritó karjaiból, hogy el ne sorvadjon. Muzsikás éjszakák vissza-visszamosolygc emlékeiből telik meg a poézis kiszikkadt medre s olyan jó e poézisforrás partján egy kis időre megpihenni.
De most elég a farsangi bohóckodás, tarka-szinckkel pompázó tréfdtermő cs kacagást kikényszeri\'ő vigalmakból. A kijózanodó szem szomorú nézésével figyeljünk vissza magunkra, bajainkra, váró céljainkra s marasztó bűneinkre. Száll a hamu, sir az ősi bÖnvallomás: men culpa, mea culpa . . .
Ex a bus beismerés csak nem akar felsír hí még a mi ajkainkon; pedig enélkül nincs megtérés, megtérés nélkül pedig nincsen megtisztulás. Elaludtunk s mig önfeledten dőltünk a béke karjaiba, meglopták földünkét; drága hantjainkat, termő barázdáinkat. jŐtfek, mint a sandaszemü sakálok gyáván, rémegve, tehát kegyetlen gazságokat elkövetve, deressel, bitóval, golyóval és orgyilok-ksl pusztitva-irtvn véreinket, a reánk régen aesarkodó eitonálló\'népek, kik ma farsangot ülnek; mámoros, forró farsangot Ném halljátok ? Ide hellik a táncuk, ide a kurjantásuk. S a <n| elszakított véreink nézni kénytelenek, mint hal meg a magyar szó, mint sorvad a magyar reménység. Mit érezhetnek, mikor látniok kell a hitványok mámorát, magyar-tipró hatalmát, vértforraló gunyos lenézését? Mit érezhet a-magyar leányka, kinek reménysége, imába szőtt, néma éjbe sóhsjtott re-niéöységc, hogy egyszer harsan majd a kürt s ragyogó napsütésben, tavaszi virágillatban hazajön, ho£íájön, kinek el kell jönnie, de ki — ugij, Ígérte — vissza fog menni, egy sastollas, forró\' szivü magyar katona ? \'\' Azért bus a mi böjtünk, mert látjuk e nagy tartozázunkat, — mely még nincs le-tŐrlesztve. Azért nyugtalan az álmunk, mert halljuk a sóhr-jtást, mely jön a Tisza, S/a mos, Vág és Ga rom zajló mrdre földit meg-meg-nólaló szellő alakjában. Azért sírunk, mert tengert látunk, kőiöskőrül fekete hullámú, gyilkos örvényü tengert, melybe alámerül ániíyí foinó. reménység, bclesülyed annyi r.gyogó álom ... Na a tenger, terjed a tenger a nincsen senki, ki hullámai elé .11-
hivnak
jon . . . Kinyúlnak » felénk tért karok, a sikoltások a nincsen senki, aki menne men-trnL Látnunk kell, hogy hullámaiba merül egy darab Magyaromig s ml nem tehetünk semmit.
Nyugat felé néztünk, onnan váltunk bilincsoldást, psranesettyhltés\', de a korbácsos kés tovább sujt, tovább v.gd.1, sebtz ostorává). A ml rabmajyar véreink védelme sehol nincs; pedig mint beomlott tárnába rekedt bányáitok, várják, hogy értük megyünk, hozzájuk furakodunk a kibontjuk a gyilkosan szoritó omladékot s levrgöt, életet viszünk. Hiába I Nem mordul itt senki. A nagy hrjehujázásban nem láttuk sehol a magyar fájdalmat. Feledni kérdünk, jaj: átkozottul gyorsan "feledni . . .
Pedig — él az Isten. Megáld s megver hatalmas kesével. Aszerint, amint nehéx kötelességünkhöz hivelr, vagy hűtlenek leszünk. Nekünk nem szabad az adott helyzetbe belenyugodnunk s egy nyomorúságos, kisszerű nemzeti éleibe törpülnünk, hanem aoha, egy peictc sem feledni, hogy — böjt, siralmas, bűnbánó böjt komotlik itt a szivekben, melynek siráma mindaddig tart, míg húsvéti halleiujává nem tisztulhat.
Böjt van. Hintsünk hamut a tejünkre és fogadjuk meg, hogy megtérünk.
Nagyban dolgoznak a földbirtokreform végrehajtásán.
.ScAanrf/Károly dr. földmivelésügyi államtitkár tegnap egy hírlapíró előtt a következő örvendetes kijelentést telte:
— „A földmiveléíügyi kormány a legfontosabb teendőjének tekintette az uj kormány megalakulása óta a földreform végrehajtásának gyorsítását. Nem azt értem ez alatt, hogy a reformot általában elhamarkodva kívánjuk az életbe átvinni, hanem azt, hogy minden természetes és mesterséges akadályt iparkodtunk az útból elhárítani.
— Első dolgunk volt a törvény kiegészítése az indemnitási törvénybe beiktatott két szakasszal, melyeknek egyike minden nagybirtokra lehetővé teszi a haszonbérletek kihasitását bíróság utján; n másik pedig módot n/ujt a központi bíróság és a vidéki szervek megerősítésére, illetve szaporítására, hogy a* egyes ügyek gyorsabban bonyolít-tassanak le.
— A gazdasági felügyelőséget összehívtuk és két napon át adtunk nekik utasításokat a reform intenzivebb előkészítésére ésjaz egyes esetek megfeleld elbírálására.
— Mint\'iogy 2500 községben indult meg a földrejorm, ennyi község ügye van biróság előtt s közel ezer községben működnek már a tárgytlóbizottságok. A gazdasági felügyelőknél 1700 ügy van feldolgozás alatt, ugy, hogy oly méreteket öltött a reform végrehajtásának munkája, anlire soha nem számíthattak és megnyugtathatok mindenkit, hogy átmeneti haszonbérleti rendszerrel képessé is fogiuk tenni a Jóidhoz jutó kisembereket, hogy földjükön megerősödjenek.
— Az Országos Központi Hitelszövetkezet legtöbb helyen nem közös üzemü, hanem parcellás főldbérlő szövetkezeteket alapit, melyek a termelési szempontokat is a legnagyobb mértékben érvényre fogják juttatni. Nem ktll tehát aggódni a termelés nágyo\'ób arányú csökkenésétől sem. A főld-birlokreform be fog válni nálunk jobban, mint báihol a körülöttünk levő országokban."
Európa legszomorúbb statisztikája.
AX ln»ég réme. megyei *4l»moH««et-
uMtségletl Indexszán""\' Az
fthK ^iiJOnyoH.
A, antant többek kötött .zt ü VUvítít\' Németországtól, hogy emelje fel még magasabbra a vasúti é. postai díjszabások .1, szüntesse be .« ellátási hozzájárulását, vagyis egyszóval ismét drágítson meg mindent. Ezeket a gazdasági jellegű követeléseket Anglia állította fel a canneil konferencián ■azért, mert a szigetország nem politikailag, hanem gazdaságit.* szeretni tönkretenni Németországot". A nérrtet koHkurrttiá. Ugyani, mindjobban veszélyezteli Anglia gazdasági világ hegemóniáját. Mig Németországban .lig vannak munkanélküliek, addig a .zigetorizág több millió munkás, áll munkanélkOl. Német-orazág flottája már megsemmisült, a gyarmatok is elvesztek, Angliának most már csak arra van szüksége, hogy . német ip.ri termékek ára elérje a világpiaci paritást és ezáltal megszűnjön a német konkurrencis. Az élet viszonyok drágulása természetesen az ipari termékekre hárul. A külföld jelenleg" főként azért részeaiti előnyben a német gyárt-mányola>, mert olcsók.
Németország gazdasági helyzeto már most Is rettenetes képet nyújt. Mult év májusától november végéig veszedelmes iramban emelkedtek az összes élelmiszer é. közszükségleti cikkek árai. Az áremelkedés Felső-szilózia elvesztése után érte el tetőfokát. Októbertől novemberig 251 ponttal emelkedett «r. Indexszáma a német birodalomban, vagyis 1146-ról 1391-re. As élelmezési indexszám még ennél is szomorúbb az októberi 1534-eI szemben, novemberben 1914-et mut.t. Az élelmezési kiadások, .melyek a békeirak tizenkilencszeresére emelkedtek, 6537,-kai magasabbak, mint egy év előtt. Az elmúlt év végén a rozskenyér 15, a marhahús 18, a tej 20, a cukor 24, a burgonya 23, a sertéshús 28, a vaj 32 szer volt drágább, mint a béke utolsó hónapjában. A drágaság természetesen nem mindenütt egyforma. A legsivárabb viszonyok a megszállt terűietekben uralkodnak. Azonban . legtöbb város indtx-száma meghaladta a birodalmi átlagot.
Érdekes tünet, hogy az agrár Bajorországban nagyobb a drágaság, mlrít az Tpsri Szászországban. München a német nagyfórosok főzött a legdrágább, utána jönnék Nümbeffr és Augsburg. Ennek oka fŐkéiit abbatt rsjllk; hogy a bajor gazdasági termények Poroszországba vándorolnák. Azonban a ruhárlco--dáii cikkekben is München vert t BerKn előtt.
Mig Németországban a márka árfolyam-\' zuhanása következtében az árak emelkedtek, addig az antant országaiban stagnáció, sőt árcsökkenések tapasztalhatók. A „Lasoner Gizette" szerint Angliában sülyedtek ari árák. A legfontosabb életszükséglet! cikkek árai már 1921. októberében elérték az 1918 Ikl árnivót és már csak a békeárak kétszeresét tüntetik fel. Franciaországbán is esték az árak, bár nem olyan észrevehetően, irihtt Angliában. Hasonlóképpen estek az érák Hollandiában, Norvégiában és Finnországban is. Csak Olaszországban rosszabbodtak a viszonyok egyes élelmicikkek áremelkedésé-\' vei. Szovjetoroszországon kivül ma Ausztris mutatja a legrettenetesebb képet Európa gazdasági statisztikájában. Azt lehet mondani,
19Í1 március 3 j.
Z.\'CAI KÖZLÖNY
1440 1308 3416
138 115 123
220 132 166
435 329 332
655 537 599
232 182 169
235 185 187
341 254 188
280 377 % 174 276
205 191 219
hogy Ausztriában átlag minden a békebeli á^ak ezerszeresére emelkedett. Nihány európai állrrt* életszükséglet!\' Indexszáma a következőképpen nfa ki: Angii* 199, Franciaország 350, Belgium 434, Olaszország 552, Svájc 204, Hollandia 173, Svédország 218, Norvégia 288, Finnország 1162, Németország 1422. Ennek a számításnak az alapja az 1914. esztendő, amely százzal van véve.
Az egyes államok kereskedelmi indexszámát, azaz drágasági léti-ájit érdekesen vilájrftja meg a kővetkező táblázat. Alapul az 1913. eszt.hdS Ivan vív»,i amely szászai van jelezve, ugyhógy ai olvasónak minden indexszámot százhoz kell viszonyítani.
1920 dec. 1921 máj. 1921 nov.
Németország Amerika Anglia
Franciaország Olaszország
Hollandia Svájc Dánia
111* J»P*f .V
Ebből a táblázatból hiányzanak Mogyar-oTazág, Csehszlovákia, Románia, Ausztria, az SHS királyság és Lengyelország, amelyek nbm ismertetik oly rendszeresen és álteklnt-hetfirn az fcMaltblásokat, mint a statlsítilrá. bfen /elsorolt államok. Annyi azonban meg-áíepttfcaté, hogy Ausztria titán ma Magyarország és Bu\'gária a legdrágább államok Európában.
Lehetne ezt a statisztikát folytatni min-dán réazletében, de már az tddigi adatok is bbrzalmasan tükröztetik vissza, hogyan megy tönkre TZurípa! És nilndez a "helytelen gazda-•Hl politika miatt. Legfőbb, idője lenno, hogy a genuaf M*f»n*iclin az antant észretérjen, különben elpusztul lassanként egész Európa. Hiszen nem lehet etvfetlol aiokat az ígbt-kiáltó különbségeket, ax egyes álla-
mok kőzött uralkodnak. Mlg" ftandaország-ban a duplájára emelkedett minden ember „standard of liffeja", oddfc Németors»í(b»n a Wére csökkent. Étiket a í\'BISnbségeVrt az az egyébként is oly sokat hányatott\' világrész nem birhstja el ií\' ha a bajokat egyhamar nem orvosblják, tígyVkWópal gíxda-sági válság ezpíoilával Tog Végtödrti.
Ax ujabb olatz kovmáayváltág.
Rómo, március 2. Az uj kormányt, mely óriási nehézségek után alighogy létrejött, máris ujabb válság fenyegttl. Ez abbah áll eTS, hogy a kalhoUkux néppárt túlnyomó befolyást gyakorol »z ifflirrWflViH állások betöl-tósánél. A demokrata párthoz tartozó )>oáta-ügyi miniszter már viaszalépett és a többi deinolü-ata miniszterek is csatlakozni készül-„ nék ehhez a.léfiebka. __ ^
i"
korona 66 «üérbe
Kerül pétdány oiikint,
tehát minímiap 1 koroM 34 miért takirtt mej,
ha most előfizet egy negyedévre vagy fél-
évre a

— A kormányzó választás kát é»ea évfordulója. Tegnap volt két eszten-deje, hogy a nemzetgyűlés Horthy Miklós («-vezért az .ország kormányzójává választotta. Forró reménykedések, njgy elbusulások, erős nekilendülések, gy- rs elcstlggedések, szegénység, nyomor, trianoni béko, uj veszedelmek, uj megaláztatások és miodeneklölött kes-rü kiábrándulások kit esztendeje suhsnt el fölöttünk. Hányan változtattak azóta pártot álláspontot tagadták n.eg ma, miro még tegnap esküdöztek: Magyarország kormányzója rendülotlenül áll a helyén. Lelkében talán sebzetten, do mint egykor gránáttól találva a No vara fedélzetén, ugy áll most is sziklaszilárdan. Nincs hatalom, ármány és ellenséges gyűlölet, amely megingat-ha\'ná. A java magvarok ozon a napon minden gondjuk és bajuk közopelt is megállanak gondolatban egy percre az 5 magyar férfi alakja elölt és azt kivánják: áldd meg Ijten a kormányzót.
— Megváltásra kerttlő nagybirtokok. A kormány nagy erővel dolgozik a földbirtokreform végrehajtásán, mint ezt lapunk más helyén Schandl Károly dr. fóldmlvelés Ügyi államtitkár nyilatkozatából olvashitjuk Az Országos Földbirtokrendező Biróstg legutóbb számos nagybirtokra indította meg a megváltási eljárást. Ezek a nagybirtokok a következők: Biharvármegyében: Szikszai Jenő, Monostor -pályl; Veszprémben: Kiosterneuburgi kanonok-rend suri és dr. CsönJes László dolosdpusztsi és az állam Inota pusztai, gróf Csokonlcs Endre ós Braun Dávidni siómsrosl; Zalavármegyében .-herceg Bstthyány-Straltmann László, bajcssi gróf Billot Ferdinánd lazsnakl, a magyar vallás-alapltvány, gróf Széchenyi Pálné zalaerdődi, a murakereszturi apátság murakoresztűrl, gróf Andrássy Sándor lotenysi, ■ herceg Eszterházy bánokszentgyörgyi; Zemplénben : Gróf Andrássy Gyula mezőzombori, Nsgy Bams alsóbereckl; Cyörvármegyében: Steiner Salamon ás Hermán, gróf Eszterházy Pál gyömre: dr. Szalacsy Ferenc és Lajos örökösei, n győri róm. kalh. székeskáptalan, a győri ágostai evang. egyház rábaszécsányi; Somogy vár megyében : Néhai Pogány Károtyná éa a magyar kfr. közalapítvány gömbösdl ót végül Stabolcsvármegyében: Gróf Szirmai Ottó, grór Széchenyi Ernő és nfcje, Csobaji Aladár és Józseí prügyi, Bodor 25JgWond, -Proppír Samu és neje örököseinek dombrádi mezőgazdasági birtokaira. Ebből a névsorból látható, hogy a kormány épp ugy megindítja a megváltási eljárást az áUami, mint az eg\\ házak, főurak és polgárok birto-Kaira ls.
— F»lhl*áa. Az Irodalmi és Művészeti KSr elnSVMJi tisztelem! kW a postások kul-turegyesülelo dalárdájának Igen tisztelt\' tagjait, méltóztassanak ma, pántek este 8 órakor az Ipártetttilet helyiségében a márciusi ünnepélyt előkészítő ösfepróbáfa megjelenni.
— A falvak képviselete a KBx-étalmexísi Tanácsban. Az elmúlt hónapok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy fontos kőz élelmezési ügyekben melyek a falvak mezőgazdasági- ártótekségeii elsősorban érintik, a Közélelmezési Tanícs sokszor olyan, dö.ltást hozott, amoly sérelmos volt a termelőkre. így legutóbb a tanács véleményezése alapján, — bár hizlalt sertésektől a falvakban az idén nagy produkció volt, — a kivitelt neon engedélyezték, ami elsősorban azokat a kisgazdákat érinti, akik obből az üzletágból fokozottabb Jövedelmet remiitek Mivel nyilvánvaló, hogy hasonló ír-lelmü határozatok elsősorban azért jöhettek létre mert a falu termelóérdckeltsigelt a Kőz élelmezési Tanácsban kellőkipen kipviaelve nincsenek, n Keresztény K.sg.zds is Földműves
Szövetség elnöksége elhatározta, hogy kérvény-nyel fordul Bethlen Is ván gróf miniszterelnökhöz, hogy delegáltjai állal képviseltethesse a falvak érdekelt. Tekintve, hogy illotékes helyen a Szövetség ilyen irányú kérőimét Jóindulalulag támogatják, kilátás van arta, hogy rövidesen a falvak lakóssága is olyan képviselethez jut a Közélelmezési Tantcsban, mely jogos érdekeit szükség esetén megvédelmezheti.
— Gyásxrovat A nagy eső dacára Is szépszámú, intelligens közönség adta meg a végtisztességet Merkly Antalné, Belus Anna úrnő emlékének, akit tegnap délután 5 órakor temettek el a r. kath. temető halottas házából. — A beszentelést Pálinkás Rogér plebánoa végezte, a kántori teendőket Lenti helyettes kántor. A beszentelés után a disiea koszorúkkal elborított kettöa ércVoporsót a családi airbolthoz vitték, hol is a végső áldáa után elhelyezték. — TeynapI lapunkban téves információ után ugy Irtuk, hogy ifj. Krátky József temetése délután 4 órakor leaz a gyászházból. Ma arról értesültünk, hogy a temetés délután 7,5 órakor lesz a r. kalh. temető halottas házából.
— A Kath. Legényegylet tagjaihoz. Ifj. Krátky József párt. tagtársunk temetése ma délután 7,5 órakor leaz a róm. kath. temető halottas házából. Gyülekezés délután l/t5 órakor ugyanott, melyre mindenkit megjelenni kérünk. Elnökéig.
— Aranyat, .allatot, brllüámaot mindenkinél magassabb áron vásárol KOPÁR órás éa ékaxeréax, Deák-tér 12. szám.
— Halálozás. Baboss Juliska, fiaton István államrendőrség! törzsőrmester leánya, folyó hó S án elhunyt, Temetéso folyó hó 4-én délután fél 5-kor lesz a róm. kath. temető halottasházából.
— ADnnántnll Blokk Kar. Fő lakolás SxSvetaég Nagykanizsai Csoportja állal rendezett jótékonycilu ostályro a következők voltak szívesek adakozni: Száva N. .1000 K, Áruforgalmi, Valkó A., 600—600 K, Míl-téoyi Cy., Bogenrieder F., 300-300 K, Be-rónyi El 250 K, Schwartz G.-né, dr. Kiss Ele-mir 800—200 K, dr. Darás. Nagy József, N. N., Hild Ferenc, dr. Pra:k, Eberhirdt Béla, dr. Hegedűs Gy„ E\'ek Pál, Finds Rózsi, Csik Jl-no» 100-100 K, Remete G -né 130 K, Bugsch eZMdcsni, Bogenrieder, Csizmadia V., Makó-viczky, Práger, Martincsevics S„ dr. Fenyves, dr. Kaufman, Eperjesy, Szűcs S. 50—50 K, Kbí S. 40 K., Kollay L. 30 K, N N., Lodner 20—90 K, N. N., N. N„ N. N„ N. N. 10-10 K, N. N. 6 K-t. A föntiek, továbbá mindazok, kik a büfféhez voltak szívesek hozzájárulni, vigUl mindazon szereplők, rendezők, riszlvevók, oklk-fa estély rényes sikerét elősegltetlék, ez-.utón is fogadják hálás köszönotünket. Az el-nSkség.
(x) A VUág mozgó csodaszép magyar fitaijo a .Rög* lázba hozta a tegnapi bemutatón a zsúfolásig megtelt mozi kőtönsigil; s ez nem Is csoda, mert a film témája s felvitelei már magában váve la egyiko a leg-frappánsabb magyar tárgyú filmeknek s ha míg hozzá vesszük Gazdy Aranka, Fehir Gyula, Kflrthy József, valamint Sácy v. Blondel hamisítatlan magyaros Játékát, továbbá a magas kormány áttal rendelkezésre bocsátott m. kir. csendőrség közreműködéséi, ugy bátran elmondhatjuk, hogy szebbet jobbat alig lehet elgondolni is. Ma egy műsoron kívüli 2 fel-vo.iásoa amerikai burleszk lesz bemutatva „Cr.apHn a háremben".
WWd herceg az albán trónon.
Berlin, március 2. A Berliner \\Tagblatt szerint valonai jelentések arról számolnak be. hogy egész Albániában nagy rokonszenvvol találkozik az az agitáció, mely arra irányul, hogy- Ismét Wied heroeg foglalja el az albán tttfht.
A felelős yzerkestiö távollétében szerkesztésért U/falussy Gyula felelős.
A nagykanizsai kerülotl mun kásblatoaltó pénatár vezetőaóg.. orvosi í. tlsxtvlaelől kasa mély megilletődéssel jelenti, hogy
ifj. Krátky József
ki közel tiz éven át szeretettet és meg értéssel gondozta a muokásbiztosiiás intézményét, folyó hó 1-én 3J éves korában befejezte földi pályafutását.
Felejthetetlen halottunkat folyó hó S-án d. u. V/, órakor kísérjük őrök nyugvó helyére.
Nagykanizsa, 1922. március hó 2. Lágyan pihantM édasl Emlékét kweltttel loofttk mejériznl I
Forgalmi napi pénztári lapok
forgalmi adókönyvek, üzloll könyvek kaphatók
Físchel Fülöp Fiai
Alulírott szénkereskedők tisztelettel közöljük a I. vevőközönsággel, hogy a szén alapárának igen tetemes emelése és a mellékköltségeknek nsgyon Jelentékeny drágulása folytán a
trifaili bánya szeneit
márclna elsejétől k.idődől.g legalább 300 kg. vételnél métermázsánként
350 koronáért
adjuk mérlegolve és házhoz szállítva. Kiváló tisztelettel
Adém Róbert, Klein Vilmos Strém Károly
QUITTHER RRTHUR
hatóságilag engedélyeseit Ylllanyaxerclö
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szám
Elvállal
világítási vezetékek, motorok, csillárok, valamint tetetonok, cscnrók jolxőkéazü-lékck folszcrcleaót. Villamos vasalók, fóxócdónyek, rosebauk, lütőtostck Javt-tAsAt tMIndeaaomA vlllsmoa munkala-tok gjoraan pontosan caxköxőitctnck
Ssaktswütn vígsl
motorok ujratekerc«eiéaét. Mindennemű égők raktáron.
XXXXX XXX XX XX XX XX
bed«U;|MMMtTI MsaMk- *a vlrhf
magvak
mlndtnnccmi gasdaxági
vetőmag
némotországi olo^xirolt takarmány
répamag
kapható: \'
Mazányoa nő k.r.at.tlk, ki lakás
és megfolelő fizetés ellenében Idősebb nőt tudna ápulni, illetve öreg napjaiban kiszolgálni. Jelentkezni lehet Petőfi-ul 2á. Pápaynénál.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országol FöWblrtokJandező Blrósáí áltál Mnedélysutt Inflatlanforgalmi irodója.
TsMsa m. Hhto lfc ». llrtr.tl cl«: S-ásM Snaíhfl
Eladó birtokok t ,
288 holdas vcszprémmogyet birtok, molyböl 160 hold prima szántó, 3 hold szóló, 2 hold akácás a többi rét és legelő, jó és elegendő gazdasági épületekkel.
300 holdas birtok Veszprém megyében, mely. bői 170 hold szántó, a többi erdős legelő, 140 hold szántó bérletlel.
100 holdas birtok Zalában prima földek, nagy kastéllyal és gazdasági épületekkel.
100 holdss birtok Tolnamegyében gazdssígi épületekkel.
47 hold földbirtok Somogymegyében épület nélkül.
15 holdas szőlőbirtok Balatonföldvár me lett, 34 mlr. hosszú épülettel.
13 holdas birtok Somogymegyében épület nélkül.
6 holdas szőlőbirtok Zslamegyében, mlnla-oltvány^ vasulvonal melleit szép épülettel.
3 holdas szőlőbirtok termő szőlővel beültetve Gyenesdláson épület nélkül.
i holdas szőlőbirtok Keszthely mellett szép épülettel.
20 holdas szőlőbirtok Somogy megyében vasútvonal mentén, melyből 8 hold termő f»J-srőlővel van beülletve. Nagy gyümölcsös, urilak, gazdasági épületek, vlzvozolék, halastó stb.
Eladó házaki
Családi ház, 4 szobás beköltözhető lakással, modern, adómentes.
Lakóház, 3 szobáB, azonnal elfoglalható la-kás3nl, istállóval, kocsiszínnel, nagy kerttel.
Családi ház 6 szobás lakással, gyönyörű Istállóval és udvarral.
Családi ház 4 szobás lakással, csendes utcában.
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Kétemeletes sárokpalota forgalmas utcában.
Kélemelelerf UzletMz a piac közelében.
Falusi üzlelház közel" Nagykanizsához, átadó üzfíltel.
Lakóház, forgalmas útvonalon 3 hold termőfölddel, S szobás elfoglalható lakással
Keszthelyen szép modern ház nagy lakásokkal.
Balatoni viliik a Ba\'alon somogyi és zalai partján minden nagyságban.
Budapest.n üzletházak, bérpaloták, villák és telkek a legelőnyösebben eladók.
Ozl.tb.lylsá|ek Irodahelyiségek
Nagykanizsán a város középpontjában átadók.
Méhészek figyelmébe
FUdó 4 darab Uljawn uj 3»a» ás 7 darab l-«s Orsxágoi r«u)ii«rü
KAPTÁR
hossávaió k«r*Ukk«l Búvóbbat • lap kiadóhivatalában.
Könyvkötő tefioac felvátotik lapunk
nyomdájában. _- _
Ujságkézbesitők
havi fixetéssel felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
1197—1922.
Hirdetmény-
A városi tanács minden hit kedd, csütörtök és szombaton faárverést tart, tűzifára és rönkfára a Vajda nevű
erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922. január 21.
Városi Taníca.
Burgonya
minden mennyiségben kapható
étkezési, vetési és takarmány
célra, amig a készlet tart. Iroda:
Kinizsy-utca 2a. sz. alatt
\'VILÁG
Értesítem a n é. közönséget, hogy a Klnlxayutca 4. a lám alatti volt Merkly féle vendéglőt átvettem s azt f. hí 4-áa, szombaton aata
disznótoros vacsorával
megnyitom.
Elsfir.adft baiatonmellékl borok I Minden Időben hldag és meleg étalak I Abonnenaakat elfogadok. Jé él flgy.lmoa kiszolgálás I Szíves támogatást kér kitűnő tisztelettel
Horváth Ferenc
vendéglős a Sxerves-kávéháx volt főpincére.
s
mozgokepszinlái
Erzsébit klráiyné-térr Szarvat tzállirfa épltitéhii
Telefon 74. Telefon 74.
Csütörtökön és pénteken szenzációs magyar müfllm bemutató
Cfr Szerelmi népdráma 6 felvonásban.
Cwjjtoy Lé - sió kamarás . Alisz, s leánya .... Borbás Gábor Mtdtl tokos Boibátná, • feUaégo . . üorbis litván, a fis . .
Fshér Gyula Sacy v. Mondai Kúrthy Jóswf Gatdy Aranka Cosia Viktor
Irta Lázu 1. Rendezte Geróffy I Béla.
|| ZKay Imro, fótdbirtoko* . Koroay RiaharJ
Zitsyoá, a r«!«ség« . . Janii^h Duci
Nevelónó......JtUoa Bsln
Csikós.......^r. luiki Mihály
Cigányleány .... Mliti Nindor
x Ország és Widder
5J iikosaisissikafnksMMIItanksaksabisital.Urll JJ K.rl.n ajánlatot ás árj.gys.k.t 11
XXXXXXXXXXXXXXXX v: ___
NT^Sut.tt • Lay tulajdonosok i Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
Stocn balon és vasárnap a Uvaly UauUtott .Rapuló lova.\' fó.icrcp ó}« Wllllacn 8. Harth fslKptévai
A becsületes bandita ^
Páholy i-l K, iiOlya .8 K. L fiaty t& K, | n. b*ly lí.korona, IlL 7 koron*. |
Klóadatok hettoinap 8 t* ÍM 9 Órakor, va»aj- ét uaaapl napokon fái 4, 6, 7 4a 0 ónkor. Foatoa koxdia t

Nagykanizsa, 1922. március 4. Szombat
52. szám.
61-lk évfolyam
7^ALAI közlöny
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
U P6-VÍ ll. n.
Hlnita tMi TS
Jt*Cl«le-iUi mindig kora\'ft-uet
r&SZP.KKESZTÓ i Dr. HEOED0S OYÖROY
.. —111. UJTU.U
fRLZLÓSSZRRKBSZTÖ BODROQKÖZY ZOLTÁN
Bldtlietéal Arak: (!•/.fsrisW KIlU >|llll t«í.. In 7.0 X. rutrn *00 K. H*j*l in. Ml K. ül, 71 X. ,il> Ica 4<
Népszavazás lesz Szatmáron.
Nárdus 15-én tartják meg a népszavasást.
Szatmár, március 3. A szatmári lapok a román cenzúra engedélyével azt a hírt közlik, hogy a Nagyváradon székelő határmegállapitó bizottság népszavazást rendelt el Szatmáron. Megkérdezte a város lakosságát, hogy Magyarországhoz, vagy Romániához kiván-e csatlakozni. A népszavazásra már megtörténtek az előkészületek és az eddigi iliszpoziciók szerint, a szavazás március tizenötödikén lesz. A határmentén levő falvakban már el is rendelte a szavazást a határmegállapitó bizottság és a községek egy kivételével Magyarországhoz kivánták a csatlakozást.
Politikai helyzet
tíüdapcít, március 3. A kormányzópárz Intézőbizottságának tegnapi ülésén bemutatták azt a kiáltványt, amelyet a párt a nemzethet fog Intézni. A proklamáció visszapillantást vet a nemzetgyűlés két évi munkásságára, megállapítja, hogy a személyi torzsalkodások és a személyi kérdések felvetése nemcsak a parlamentben, hanem a társadalmi osztályokban la széthúzást vontak maguk után. A kiáltványt előreláthatólag vasárnap teázik kSzhlrré és az egész ország területén plakát formájában terjesztik.
A választási mozgalmakkal kapcsolatban Gömbös ma a kővetkezőket mondotta:
— Az ellenzék sajtója minden alkalmat felhasznál arra, hogy a párt egységét épp ugy, mint > választóknak a páit iránt táplált bizalmát megrontsa. Legutóbb egy reggeli lapban jelölőlista jelent meg, ami egyáltalában nem felelt meg a valóságnak. A párt foglalkozott jelölésekkel, ezek azonban nem véglegesek és éppen ezért nem is publikálták őket. Publikálásuk a jövő hét közepére várható.
Kltbtltlxrg Kunó gróf belügyminiszter a kormány ezután kiadandó választójogi rendé-Utére vonatkozólag a következőket mondta:
— A választójogi rendeletet még .több kisebb rendelet fogja követni. Ezek közül az claő az lesz, amely a négy és hat elemi Igazolási módjára, illetve az ezekkel egyenértékű Iskolai végzettségre vonatkozik.
Politikai körökben ma hire terjedt, hogy Budapestet nem három, hanem öt kerületre fogják osztani, még pedig ugy, hogy lehetőleg az Ipari munkásság által lakott részeket egy választókerületbe szorítsák.
A pártok hivatalos agilációja március közepén kezdődik meg. Ekkor kezdi meg a kisgazdapárt is a választási kampányt. A párt intézőbizottsága a tegnap délutáni ülésen határozott ilyen értelemben és egyúttal kimondták -azt is, hogy a hivatalos jelöléseket csak a azerdal értekezletükön végzik el.
A keresztény nemzeti egyesülés pártja a kedden tartandó intéző-bizottsági gyűlésen fog dönteni a jövőben követendő politikájá-
ról. A párt magatartására nézve politikai körökben kül&nböiő hirek terjedtek cl. Egy verzió szerint a párt egyrészt az egységes párthoz fog csatlakozni, másríszt pedig ellen zékl politikát fog követni.
Ami azt a bírt illeti, hogy a kormányzópárt a most belépett pártok egyikének, vagy másikának hatérocott siámu mandátumot helyezett volna kilátásba — olyan értesülést nyertünk, hogy ez nem felel meg a valóságnak.
A függetlenségi-párt és a Rasssy-párt közt megindult fúziós tárgyalások még mindig folynak. A legutóbbi Időben, főként á vidéken hangzott el az a kívánság, hogy miután a két p.lrt közt elvi ellentét nincsen, egyesüljön a két párt. Információ szerint a fúziós tárgyalások kedveiő stádiumban vannak és csupán néhány részletkérdés elsimítása van még hStra. Amennyiben az egyeaüléa létre jön, az uj párt valószínűleg a .független kisgazdák és polgárok Kossuth pártja" nevet veszi fel. _
Nagy zavargások Fiúméban.
A fasdaták bombázták a kor* mányzói palotát.
Bécs, március 3. A Neue Frelc Presse-nek jelentik Rómából: Az Idea Nationalc fiumei jelentése azerint ott ismét nagy zavargások voltak. A fascisták folytatták a harcot a Zanclla-félc rendőrség ellen, amely fóleg horvátokból áll.
A hó elsején nagy utcai harcok voltak.
A fascisták éjszaka körülvették a kormányzói palotát és kézigránátokkal bombázni kezdték.
A rendőrség puskatüzzel válaszolt és végül lovasságnak kellett fellépnie, hogy a palota környékét a támadóktól megtisztitsa. Az e^yik híradás szerint Zanella menekülni volt kénytelen. A helyzetet veszedelmesnek mondják, mert nem tartják kizártnak, hogy a Susákban működő horvát agitátorok a helyzetet veszedelmesen kiélezhetik.
Meghalt franci* drámaíró.
Paris, március 3. Heniy Botaillc. az ismert nevü francia szinmüiró emunyt. Néhány nappal ezelőtt még élénk hírlapi csatákat vívott, ma már kihullott kezéből a toll.
A cukor ára.
Budapest, március 3. A közélclmezés minisztériumból kiszivárgó hirek szerint | cukorgyárak egyelőre mm emelhetik az ára kat, oka ennek az, hogy a Kö/élelmexéi Tanács ujabb tárgyalásokat kezd a gyárc sokkal és a termelőkkel a cukorárak meg állapítása céljábői.
Nem távoznak egyelőre a missziók.
Budapest, március 3. A ma reggeli lspo arról adtak hirt, hogy az antant misszió rövidesen eltávoznak Budapestről. A katon ellenfrző bizottság elnöke kijelentette, hoj a lapokban megjelent hir ebben a formábi nem felel meg a valóságnak.
— Budapestről való távozásunkról -mondta — már csak azért sem lehet jelenít szó, mert a blzottfágok, bár feladatukat legnagyobbrészt eledet tettek, munkájuk még nem fejezték be teljesen. Minden tőre\' vésünk oda irányul, hogy a még elintézett* ügyeket minél előbb Ubonyolitsuk, mert tu juk, boyy ittlétünl^sulyoasn terheli a msgy állam k$fbégretés$t\'. Lehetséges, hogy m 3—4 héten belül befejezzük munkánkat, • az sincs kizárva, hogy a trianoni béke végi hajtásának ellenőrzését célzó munkánk a 2—3 hónapot Is igénybe vesz.
Halálra Ítélt kémak.
Budapest, március 3. A budapesti honvé törvényszék dr. Szilassy Antal honvédt/ , vényszéki bíró vezetése, Kohl Ferenc ezre< elnöklete alatt ma tárgyalta Uhlyarik Istv közgazdasági egyetemi hallgatónak és Lomb. diny Arthur volt 15. honvédfőhadnagya bűnperét. A vádlottak ellen a katonai B 321. §ba ütköző kémkedés büntette ctoe emeltek vádat, melyet ugy követtek el, bo a mull év tavaszán az állam katonai véd mére vonatkozó rendkívül fontos adatol átazolgáltatták "a budapesti cseh kato missziónak, illetve annak vezetőjének. A bl ság zárt tárgyalás után a vádlottakat bün nek mondta ki és ezért őket kötél ál halálra Ítélte.
A levelező tag.
t:
Prága, március 3. Azokon a tárgyt sokon, melyek most Benes mlnlszterslnlÖr • Nincsics jugoszláv külügyminiszter közt vég mentek, a konferencia egy résztvevője • aposztrofálta Ausztriát, hogy a kisante** , ! levelező tagja. « «,
Svédország is elismerte Szov
Orosz országot. - fiS
Kopenhága, március 3. Moszkvai jek | . | szerint a svéd orosz kereskedeJml szerző , aláírták. Svédorazág ezzel de iure ciísr* . l a szovjetkormányt.
- - J0i
3—
ZALA? KÖZLÖNY
Károly király egyelőre nem kap életjáradékot.
* m<feiu»3. A nagykövetek tanácsa « ki»aUnt egyöntetű illtofcglaláM és hatá-roioU-JlenálláM miatt- elállott attól a szándékát^ hoír Károlyiul Kernből ívj, élet-lár.dAttt áll. pilson meg. A nagyantant v.gyonv.llást fog követelni Károly királytól éa annak beérkezé.e után fog dönteni afelett, tag. Károly királynak van-e szOksége az utódállamok részéről anyagi támogatásra. Ak()an as esetben, ha a király vagyona ele-gendÓMk fog bizonyulni ura, hogy as utódállamok hozzájárulás nélkül is fent.rt-l>«asa magát és családját, a kisantant csak ta ellenőrzési kéltségekhez járul hozzá. Ellenkező esetben ujabb tárgyaláiok fognak megindulni a kisantant és a nagykövetek lanícia között. A nagykövetok tanácsa ebben az ••étben csak ai utódállamok beleegyezésével <*«pit meg Károly király részére életjáradékot.
A Stephaneum érdekei pere.
Budapul. március 3. A budapesti kir. törvényszék gazdasági bíróság. Gál táblabíró elnöklete alatt ma tárgyalta a Stephaneum nyomdánok a magyarországi szociáldemokrata párt elleni porét. A nyomda ugyanis 207.548 korona tóko iránt pert indított a szociál demokr.lapárt ellen, meri • diktatúra alatt
* kommunistft-ixocialijta párt nagy mennyied nyomtatványt rendelt és art nem fizette M, minthogy pedig a nyomda a kommunista párt jogutódjának a szociáldemokrata pártot Úrija, tőle követelto az összeg kifizetését A blróUg kihallgatta Vanczák Jánost, ki elö-»dt., hogy a megyarországi szociáldemokrata
-párt e II. Internaclonínl .lapján áll, tehát Mmmiképen cím jogujódj, a volt kommunist. Pártjuk. A tárgyalás ulán a .bíróság rövid ■tanácskozás után kihirdette a határozatát, biely szerint a Stephaneum nyomdát kerese. tável elutasítja .„,1 az Indokolással, hogy
* számlák átvizsgálása után ugy találta, hogy
* nyomtatványok faként a kommunistapárt asem pontjából voltak fontoaak, mert . kommün rendeleteit foglalták m.gukb.n, A bíróság
egyébként megállapítja, hogy a felperes csak
* SmIWbI Termékek Országos Tanácsának felajámolásl bizottsága ellen Indíthatja meg
* P">-
A korona ZUriehbezi.
• • \'Buda/Mtl, márc. 3, Zürichből jelentik : A megyar korona állása ma, (zárlatkor) -.73, oerfrák koronái —\'10, az osztrák bé\'yeg-zelt bankjegyé padig -^\'8\'/, szantlm.
TŐZSDE.
Setapaat, mircloi 3.
- Doiu?™"!"\' W\'O, t-ool 3H0. Lé,.
5lí£ íL^íUl"1--Koroosdlaiz 821, Fi.ok
--. Wbi tatai _. Btoi I0 j
. .Ví; ,liul \'«». o.zlrik
,, í\'"1 JS*410« K»l. 315, » j- ®*ak tír 16, M.gyu.Oktt u____I
ttttal 721, ---- KorciitJoíl,i
I „ , -- ,--- 90*. --, Druehr
\' flSSf?? «76. Sstfébijárt
iÍT. " AJrU--\' Attallta 2X0, KMInór --
toayU-A,rf, 806, Llptil 60«, Phöbo. -Tvi.Crt\'
lünW-\' "«>. KaalMél. 2200, Siti
\'lúgban, tilsak Mogyarortzág /cltámadisában " Ámen."
Tiltakozom!
Ina: Dr. Hagadda György.
A „Zalai Közlöny" tegnapi számiban azt olvatlam, hogy dr. Kossó István belügyi állami itkár, akinek kiváló tehetségei ás égö hazaszeretete köztudomású, a nála megjelent köztársasági párti vezetőknek azt a kijelentést tette, hogy a Habsburgoktól való függetlenségi mozgalom még a köztársasági törckvé sekkel is alátámasztható /
Én meg vagyok arról győződve, hogy a mi kiváló államtitkárunkat kijelentéseiben nem vezette más, mint mélységes gyűlölete a Habsburgok Iránt és hazaszeretete, azonban a magyar függetlenségért való küzdelmeinkben mindenre kaphatók leszünk csak arra nem, hogy a köztársaságlakkal együtt menjünk. Bármi/yen királyságot inkább elfogadok, de a köztársaságot soha.1 A köztársasági mozgalom az én véleményem szerint egy rut hazaárulás, megtagadása az ezeréves alkotmánynak, megtagadása a keresztény vallás uralmának, megtagadása égy ezeréves láncnak, amelynek alapja, első szeme Szent István magasztos személye, félrelökése a Szent Koronának, e nemzet egyetlen kincsének, erejének és reményénekI A köztársasági irányzat kiöntését jelenti annak a szennyes áradatnak, amely 1918 ban már áttörte az ezeréves zsilipeket és elöntötte fertőjével e nemzet zöld mezőit és végül ebben a szennyes áradatban sirt ásott ezer és ezer magyrrnak, akik gátul álltak a hullámok elé.
Tiltakozom ezért az ellen, hogy a magyar belügyi államtitkár ur ilyen kijelentést tegyen, bármily szép intenciók is vezetik. A belügyi kormányzatnak e téren csak egy kötelessége van: fenntartani a köztársasági pártot feloszlató rendeletet és szuronyokkal akadályozni meg még a legkisebb propsgandát is ebben az Irányban. Mi küzdeni akarunk e szent földért, a bectüleles kereaztény demokráciáért, a keresztény értelemben vett jogegyenlőségért, a keresztény értelemben vett szabadságért, de nem vagyunk hajlandók küzdeni a köztársasági demokráciáért, a köztársasági jogegyenlőségért, a köztársasági szabadságért. A magyar \'állam ma csak mint negatívum szerepedet ezen emberi jogok szempontjából. Ma nekünk nem e népbolonditó gombák az elsők, hanem a nagy kötelességek, amelyeket tragikus helyzetűnk reánk ró.
Minden szabadság, minden testvériség, minden jogrend csak addig jó, addig szép és csak addig tarthat., fenn, amig az ezeréves pillereket meg nem támadja. Hogy mit jelent a köztársaság szabadsága, annak jogegyenlősége, annak testvérisége, annak szólásszabadsága, azt láttuk 1918 ban, ezért abból nem kérünk.
A köztársasági gondolat nem a becsületes, hazáját szerető magyar agy szüleménye. Ezen gondolat éa törekvés mögött ott áll a nemzetköziség előszele, ott a.vallást, Istent és hazát kellő módon nem tisztelő és meg n\'tn értő liberálizmusnak halálmadara. Ezért a magyar nép mint idegent, mint ellenséget, mint egy bomlasztó miazmál, mindig igyekezett magától eltolni. Ezt tegyük a jövőben is. minden erővel és minden eszközzel. Aki köztársaságot hirdet, annak számára ne legyen irgalom.
A királyság jogintézménye a mi egyetlen biztosítékunk arra, hogy feltámadunk. A
királyság jogintézménye a. életében ezer éves. A Szei. annak hatalma, jogi ereje az. tartja a Dunántul magyarját ér az.Alföld vastagnyaku kálvinistáj székelyével és románjával éa a Fra.._ éa Zrínyiek derék utódaival. A Szaut az a csodálatos erő, amely bennünfc*t< őcsxe fog hozpi ismét egy Nagymagyarorsxágba éa omely az állam alapjává ismét a keresztény vallást teszi #£gy nemzetnek siocs Szent Koronája, csak a magyarnak. Eijnek a Szent Koronának tagja minden magyar, membrum sacrae regni coronae, ezé a Szent Koronáé a magyar föld, minden jog, Ö a magyar élet gyupontja. A Szent Koronában mindannyian testvérek vagyunk. A Szent Korona a mel magyar nemzet ő*szü|őjs<
Ezt a Szent Koronát tehát elhomályosítani nem engedjük é« minden magyar függetlenségi törekvésnek csak a Szent Korona árnyékában szabad lefolyni.
Tiltakozom ezért a magam é» Kőtép-Európa legnagyobb keresztény egyesülete nevében, amelynek élén állok, az ellen, hogy magas helyről csak a legkisebb támpontot is adjanak a köztársasági mozgalom alá.
Az államtitkár ur pedig gondolja meg,
hogy mit raond I o

A románok nem adnak választójogot magyar polgáraiknak.
Erdélynek, a románok által történt elfoglalása után 1919 ben a román kormány egy választójogi rendeletet bocsájtott ki, — mely szerint Romániában a választói jog általános, titkos éa minden 24 éves férfi választói joggal bir. Szavazati jogát azonban csak az gyakorolhatja, aki az e.célból Öasze-álütott választói névjegyzékbe felvétetett. A választásra jogosultak egy részének kívánságára ez a névjegyzék időröl-idŐre kiigazítandó.
A magyarok abban: as időben 1919 ben, mikor még a trianoni békeazerjődéa ,nem létezett, sőt még a békefeltéteíek kelése sem történt meg és nem écezték. magukat román állampolgároknak a ezért, Rcm. Iföve-telték a választói néyjegyzékbq yaló felvételüket, kihagyásuk ellen sem éUek jogorvoslattal, szóval a politikai téren teljea passzivitásban maradtak.
Ilyenképpen a román összeíró küldöttségek a magyarokat egyáltalán nem is vették fel a választói névjegyzékbe.
Utóbb azonban, mikor már a trlanon békeszerződés aláíratott, ratifikáltatok és életbe lépett a román fennhatóság alá került, román állampolgárokká vált magyarok, állampolgári jogaikkal élni akartak, amihez a békeszerződés szerint joguk i« van. A román parlament feloszlatása után tehát érvényben lévő rendelkezések értelmében kérvénnyel fordultak az illetékes hatóságokhoz az 1919. évi választói névjegyzék kiigazítás, iránt. A magyarság nagy csodálkozására azonban e kérvényeket mindenütt elutaaitották. Elutasították a felebbezéseket is azzal .t indokolással, hogy a kiigazításra vonatkozó rendelkezi c>ek ideiglenes és csak az 1919. évre vonatkozik. Báró Jósika Samu ez Erdélyi Magyar Nemzeti Szövetség elnöke ekkor . kormányhoz fordult a névjegyzékek kiigazítását követelte annál is Inkább, mert Ó-Romá-mában hasonló kiiga.itáwk történtek. Bretian
m , ----------------"Xiruasot lortentek. Bralianu
Uránia: Cagliastro grófja, a világ legzseniálisabbloiandora!
1
fcfél milliónyi rt a választói . gnagyobb részt -mán nemzetiségű ..locsenek s egynéhány vá - csaté össze kellett írni. A 65.000 laifottit blr;^ magyar Arad váróinak a választói névjegyzékben mindössze 3500 választó van bejegyezve, akik közül az utóbbi 3 év alatt körülbelül 600 rüzben meghalt, részben eltávozott, ugy hogy a nagy magyar városnak 2966 román fogja megválasztani képviselőjét. A kolozsvári névjegyzékből 14.000 magyar hiányzik.
„Ilyen körülmények közt a magyaroknak a választásokban való részvétele csak demonstratív jellepü lehet, de gyakorlati eredménynyel nem járhat. A román válasífi&l bízott-j^ágok a magyarok jelöléseit több helyen már ^vissza is utasították azxal, hogy az ajánlottak heip választók, tchá^ mcg sem választható.
— .Ajfej* n*p* en táborbal A szervezettségben rejlik minden gazdasági ét
politikai erő. A magyar gazdatársadalom hosszú időn keresztül teljes szervezetlenségben tépgŐdÓH » bár az országnak számszerint leghatalmasabb társadalmi rétegét alkotta, sem gazdaságilag, sem politikailag nem védhette érdekeit. Magára hagyatva, megosztva, erejét veszítve áll a falu népe, mely már rég idő Őfa arra lett volna hivatva, hogy legerősebb alapköve legyen a keresztény magyar állam hatalmaa épületének, elszegényedett, kivándorolt és a végső pusztulás jeleit mu: tatta. Sok demagóg csapott fel vezetőnek, akik azonban nem ikulik mist, c is k tájit zsebüket megtömni. Dc végre, szerencsére •krd\'ak férfiak, akik felismerve > falu hiva-tilit, vállaltit a szerveiéi nehéz föladatil s ax ország gaidatársadnlmát olyan txövelség-j»n igyekezték tömőíilenl, amely ugy gaxda-íföTjlnTerfcStói- VíVfntrtboh Heffttővé te** ai érvényesülést. A világháború és liét szerencsétlen forradalom megmutatták, hogy mit jelent a falu népe egy ország társadalmiban. A fóldmivesnép szervezését a világ minden államiban megkezdték, vagy keresz-IQlvltték. Ml Is megkezdtük a törhetetlen erővel folytatjuk. Ezért van tehát szükségünk a Keresztény Kisgazda és Fölcimivca Szövetségre, hogy a szervezetlenség bomlasztó, romlásba vezető er&t meggátoljuk s a ma-gysr gazdatársadalmat annak a fenséges hivatásnak neveljük, amely öt megilleti. Párt-iroda a Keresztény Otthonban.
— A Magyar Tivlratl Iroda expo-xltarája a napokban kezdi mag működését. Megírtuk, hogy a Magyar Távirati Iroda kaposvári fiókja Nagykanizsán közgazdasági expoziturit állit fel. Az expozilura vezetésével a budapesti központ Uj/alusiy Gyulát, lapunk azerkeaztójét biita meg. Az expozlturo működését már a közeli napokban megkezdi.
— A xenalakola inal háxlostólye a Polgári Egyletben 7 órakor kezdóJ.k.
— UJ borbélytlxlat Nagykanizsán. KoüarUs. Géza, a.Nagykanizsai Torna Egylet kitűnő birkózója március hó 1 in, a Bazár udvarban, legmodernebb kényelemmel felszerelve, borbély és fodrászüzletel nyitott. A viros jparos iQuságáaak és a sportköröknek e szimpatikus\' tagja\' rhíltin szimithat a közönség pirlfogisira.
t_ZALAI KÖZLÖNY_
— Kegyelet nyilvánítás. A Kerületi Munkisbiitositó és Betegsegélyiö Pénztir tisztviselői kartirsuk ifj. Kritky Jóiaei szim-tiszt halála alkalmából koszorupótló adományokból a helybeli r. kath. főgimnáziumnál alapítványt fognak tenni ax elhalt emlékére.
— Gyászrovat. Tegnap délután fél 5 órakor volt a róm. kath. temető halottas házából a korin elhalt ifj. Kritky József te- \' metése, melyen az egész viros intelligenciája nagy tömegben vett részt. Olt voltak az Igazságügyi hatóságok képviselői dr. Eóry Srabó Jenő kúriai biró, törvényszéki elnök vezetésével^ a városi tisztikar képviselői dr. Ssbján Gyula polgármester vezetésével, a katonai tisztikar képviselői Bugsch Aladár ezredes-dandirparancinok vezetésével, a Zalamegyei Gazdasági Takarékpénztár képviselői és tisztikara dr. Plihál Viktor elnök vezeté-aéyel, a Kerületi Munkásblztositó és Beteg-segélyző Pénztár tisztviselői Révész Lajos igazgató vezetésivel, az NTE és Kath. Legényegylet tagjai elnökeikkel élükön és nagyszámú gyászoló közönség. A beazentelést Pintér Benvenutó ferencrendi atya végezte teljea segédlettel, a kántori teendőket Lencz h. kintor. A szertartás utin a dilies koszorúk-kai boritolt koporaót a sirhoz vitték, ahol a a végső áldia utin elhantollik.
— Meghívó. A helybeli szillodlsok, vendéglősök, kivisok, korcsmárosok, miszlro soV, pincérek szakcsoportjának tagjait, sérelmeik jogorvoslásának megvi atása végett a folyó hó 6 in hétfőn 8 is fél órakor az Ipartestület helyiségében tartandó értekezletre azzal hívjuk meg, hogy azon a tárgy fontosságira való tekintetből mindannyiin okvetlenül megjelenni szíveskedjenek. A választmány.
— Házaaaág. Dr. Tőrök Imre miniszteri titkár és Kováts Rózsika, néhai Kován János délivssuti fókocsivizsgáb leánya házasságot kötőitek. (Minden kOlön értesítés helyett.)
— Uránia 1 Caglioatro grófja, a Schönbrnnn paxsur pompája.
— Magyar xáaxló agy bácskai fala tornyán. A megszállott területen levő
t\'Csonopiya község templomtornyára magyar zászlót tűztek kl. A szerb hatóságok természetesen a legszigorúbb nyomozist indították meg, hogy megillspitsik, miként került a magyar ziszló "a toronyra, azonban minden kutatis hlibavalónak bizonyult. — A azerb csendőrök erre ösazeazedtek a közaég értei-mlaégéből 18 embert éa beszállították őket a zombori ügyéazaég fogházába. A letartóztatottak aoraa azóta ismeretien.
— Ax Uraaaxonyok Mária Kongregációjának február 26 an tarlóit leaeslélyén íelülfizellek : Bsrnnyal Elek S00 K, dr. Hegedűs
\' György. 100 K, Bogenrieder Frigves 200 K, Teutsch Gusztáv 100 K, N N 80 K, özv. M-rsIts Lajosné 90 K, özv Széíely Józtefllé 100 K, özv. Ungár Henríkné 200 K, Sittes Imre 25 K, Hudy József 75 K, Eberhard Béla 25 K, N. N 50 K, N. N 1 K. A buffethoz
MEGNYÍLT
<z uj mod«rn k«nyol*mraol b«r©ndox«U
borbély- és fodrász-üzlet
a Bazár-udvarban.
Olcsó árak! figyelmes kiszolgálás I
Ssivas piito{Áit kér, kitOoá tissUUUe!
Kollarits Géza borbély éstodrász

a lakoztak: Bogyay Lajosné I lü slltemény, torma. Ungár Henrikné i torta, 5 üveg bor. Remete Giztné I Ul sonka. Ssékics Pálné 1 tál sendvics. Dr. Hegodűs Györgyni 1 tál sütemény. Rubint Károlyné 9 tii sendvics. Viry Zoltánná 1 torta. Dr. Szigelhy Klrolyné 1 lorla, 1 tát sendvics, lósperecek, 1 kg. cukor. Matek György 10 liter bor. Faigl Pálné 1 til stttefT.ény, 1 kg. párisi, özv. Vébor Károlyné 1 lál sütemény. Özv. Szieger Istvánná cukor is tea. Teutsch Gusztávni 1 torta. Lenk N. 60 drb. Jour-zsemlye. Freisinger Józaefné I til felvágott. Petrics Lulu 1 torta. Ptihil Viktorné I tál sendvics. Szabady Lórincná 1 tál pogácsa. Köves Emilni fél kgr. cukor. Horváth Józsefné 1 torta. Miltényi Gyuláné 15 palack bor. Metz Józsefné 1 torta. Makovilzky Gyula t tál teasütemény, 1 torta. Bayer Víncéné 80 darab tálca, 1 tál sütemény. Acs Jozscfné 1 lál pogácsa. 1 lál vajas lészta. Bogenrieder Frigyes 3 üveg cognac, 9 ttveg rum. Tamás Jánosné 3 lál sendvics, 8 üveg bor. özv. Deák Pélemé 1 tál sendvics Kengyel Istvánná 1 lil sütemény. Kiss Ernőné 8 ttveg bor. Hangya 3 kg. cukor, 1 üveg rum. Gyeees Lajos 2 liter rum \'/, kg. tea, 5 drb. duóm SlsmpíZsigmond \'/, kg, tea, 2 liter rumt 10 citrom. Vajdíls Ilona 1 tál sütemény, özv. Dreven Lajosné 1 Ul pástétom. Kaposi Gitáné 2 Ul sendvics. Molnár islvánné ÍO drb. sóskifU. Kiosdy Ama 50 drb. sóskifti. Éóri Szabó Jenőné 1 lál pogácsa. Mair nővérek 1 lál felvágott Kumper Arturné 1 Ul felvágoll. Mutschenbachar Edvinné I torta. Riedlmayer Emília 50 drb. sóskilli. Özv. Arvay Lajosné 1 Ul sütemény. Bootz Endréné 1 lil sütemény. Mersits nővérek 9 liter bor. Sípos A. 1 üveg rum. Golensky Jánosné l III sendvics. Harsay Gyöcgyné 1 tál sutomény. Borényi Ettkné I lona, 1 tál sendvics. Nagy Irén 1 lál seodvici. özv. Mágics Ferencoé i Ul sendvics. Dr. Kaufraan Lajosné 1 Ul sendvics. Pálfy Jolán 1 tál sttlt. Rosenbach Irén fél kg. cukor. Szabó Islvánné 1 Ul fánk. Almási Jánosné 60 korona. Mindazoknak, kik adományaikkal teaestályünk sikeréhez hozzájárullak, ezúton mond köszönetet az Úrasszonyok Márk -Kongregációja.
(x) Meghttáa. A Nagykanizsai VI.—\'VII. Kerületi Kereaztény Fogyasztási. vzívetkezet XXIII. évi rendes közgyűlését 1922. március 12-én délulán 2 órakor a Rácz-ulcir"Hkolá-ban tartja meg, melyre az üzletriszbirtokoso-kat tisztelettel meghívja az igaxgatósig. — Tárgyak: 1. Ax igazgatóságnak a múlt üzletévre s a szövetkezet állására vonatkozó jelentése. Z A felügyetőbhollsig jelentésével a zirószámadások bemutatása, a vagyonmérleg véglegea megállapítása, a mulatkoió nyereség felhaaználása a a szárasdók felmentése. 3. A szövetkezel hivatalos kőslönyének az 1922. évre azóló kijelölése. 4. A megbízás lejirta következtében az 5 tagu Igazgatóságnak 2 póttaggal három évre éa az 5 tagu felügyelő-bizottságnak 2 póttaggal egy évre terjedő megválasztása. 5. Esetleges indítványok. — Mérleg. Vagyon: Aru 40.435 20, Adósok 2135.—, Ház 5000\'—, Hangyarészvény 100 —, Pénztár 835940, összesen 57.029 60. Teher: Hitelezők 16.694-—, Biztosíték 2000 -, Letét 10.000\'—, Üzletrész 1380\'—, Tartalékalap 11.317-50, Nyereség 15.63810, össiesen 57.029 korona 60 fillér.
- Urániái A világ UgxaeniáUaabb kalandora.
(*) ,A becaUietoa bandita\' a címe annak a nagyszabású amerikai drimának, melynek a főszerepét IVHUam S. Harí a tavaly bemutatott Repülő Lovas főszereplójo jitszs, s igy a film sikere már is biztosítva van; egyébkén! már megszoktuk, hogy a Viiig mozgó agilis vezetősége hódol a helyboli közönség müizlésének és mindig a legszobt-ct; • a legjava műsorokat lithatjuk ott. .A becsületes bandita" ma szombaton és vasárnap lesz bemutatva, mlg a Jövő héten olyan meglepetéssel szolgái a .Világ* mozgó, mely imulalba ejtő lesz.

— Uránia szombat-vasárnap: Cagllostro grófla, dráma minden ídűk loghirevb!) k»l»n dórinak lórláneláből, akinek Alclíröl Palermo, Lipcse, Berlin. Milano, Varsó, London, Paris bQnüiyl krónikái köteleket meséinek. Tórltnelc a rokoko fénykorában Jáistik ; » felvételeket « Schönbrunn csoJavilágában késziloilík, - a .fíhér leiemben* — Vr.elyben a bécsi kongresszus Olásezell; Máiia Tcrázla arannyal kivett .milliósszobájában\'; a bécsi udvartartás Spanyolországból származó káprázatos pompljs, udvari színház, hintók, gyaloghintót mind fel tárulnak elöltünk.
— Aranyat, azHstöt, brllllinaot mindenkinél magazanbb áron vásárol KOPÁR órái ét óUaxoréaz Deák tér 12. axám.
A JcIMi sztrkazIS lóvoMUbcn izcrkeizUUrl Ui/alutsv Gyula /elelós.
2
korona 66 fillérbe
kerül póldányonkint,
tehát mindennap 1 korona 34 fillért takarít mu,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KÖZLŰNY-RE
Apró hirdetések.
Ulr<WO*«k 441iUa S Ariig véwtaak fél ílJmMá mrlal
. i—y—— i \' —
Burgonya megérkezett, akik elő-jegyezlek, Átvehetik Kinizt^utca 2/a alatt.
Ejyaxerü munkásamber keres szerény szobát és ellátást. Ajánlatokat a kiadóba kér.
Könyvkötő tanonc felvételik lapunk nyomdájában.
Hadiözvegy
takarítónő
részben irodiszotgai teendőkre naponta reggel 7—10 közötti időre hsvi 600 korona fizetési el fölvétetik. Cim a kiadóhivatalban.
Forgalmi napi pénztári lapok
forgalmi adokönyvek, Oz eti kön>vek kaphatók
Fischef Fülöp Fial
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szám
Elvállal
világítási vezetékek, motorok, csillárok, viUalat telefonok, cscnrők i* Jc:zóké»xQ-lokck felszeretését Villamos vasalók, íőxöcitényck, roschaak, ÍQtőiesteh J»vl-táaát. MlndenueinQ vlllamoa munkaiatok gyorsan éa pontosan osxkóxóitetnek
Siüu«\\l(o végit
motorok ujratekercaelését. Mindennemű égők raktáron.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket diiepok.
Pollák M. Emil
Nagykanizsa, Klnlziyutca 2/a.
Telefon: 131. Távirati dm: Termény.
Ujságkézbesitők
havi fizetéssel felvétetnek lapunk kiadóhivataléban.
Méhészek figyelmébe
FÚJÓ A 4«r.b Utjssea oj 3-a« 7 dsrab t»«s Of»lig©J fróitltü
KAPTÁR
hoisiviW \\«.eUkk«t B\'vabtet • Up k U<J&U vaU li bs n.
Yen
Értefiiu a Klnli. v II Mcrkll ezt f. hi 4
VILÁG
disznótoros vu.
megnyitói
ElaSrendtt balatonnz.llékl borok I Minden IdSbaa hideg éa meleg étalak 1 Abonn.naeket elfogadok. JA éa figyelmes kiszolgálás 1 Szíves támogatást kár kitűnő tisztelőnél
Horváth Ferenc
vendéglői a Si«rvai-I<évéhéx volt főpincére.
xxxxx xxx xx xx xxxss
X Kr.d.tt IMKJRTI tázalák. és vká«-
;magvak
X mindennemű gaxdasigl
vetőmag
<s nAmatorsxágl ólomzírolt takarmány.
répamag
„ kapbat i: ^^
X Ország és Widder _a
22 tsases ás asgkirufcsMnál lafltaataa Eraáfett-Mr 19 Jj JJ Kériaa sltaWM éa irjasrzáket 11 J|
XXX XXX XXXXX XX X XX mozgróképszinIi.á.a^
Erziibit királyai-tér, tnrin izállria épllitéku Telefon 74. Talafoa 74.
Szombaton ás vasárnap William S. Hart, a tavaly bemutatóit .Repülő lovas" főszereplője felléptável
A becsületes bandita,
Amerikai cow-boy lóriin cl 5 felvonásban
! ? ?
Nagy is csodás mcglepelás t
. Pibeljr Z! K, satnya 18 K. LU| 11 K, II EIÍ*U«>1 h<ue.o.p« í> Kl» ónao., vuir- h üa™,-^--J--- U. taiy IZ koroo., tll. b.ly 7 Zonxu. II napokon fái 4, S, ? 4, » óíiJloí. Peatea k.sdáaj^
OOODaDODDODODODOQOQOODODOQOO
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda —- Kőnyvhötéezet — Vonatzóíntéztl
telefon: 117.
Müvek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
liaddlival-telefon 78.
£££2kanizsa. Fő-ut ia
iraocaacsooooDooooooDoaoooooooca
Nr*~• UatuUldoaowkt Zalai ás Gr.rm.tl klfcrm.oo.dáUW
Egyes szám ára 4 korona.
61-lk évfolyam------- Nagykanizsa, 1922. március 5. Vasárnap - 53 sxám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SurkMivSUi fa kl.d4hlY.UJ 1 Pint 15. II.
i \' UUrortaa-UUfoa 78 -
loulk mlndlj kor. nu«] .
FÓSmxfcSCTÓ i Dr. HBOBDÜS QYÖROY
t r. mtugi. <■! rli,\'!
rP.LELÖSSZKRKESZró:
BODROOKÓZY ZOLTÁN
BlSHi.14.1 árak: (!•/. t.r|.t>l aáát\'al ujltll trr. 7(0 K. HU... 400 K K^í. Ivr. 200 K. ta bin MK. Kai" itia In *<
Fordulat a francia kúl. politikában.
KHuUdia SiovjetoroHoraiáglioi.
A francia külügyi politikában olyan éle* fordulat van Készülőben, mely bizonyára meglepetést fog kelleni. A háború után a fagy-verszQnet megkötése óta a külpolitika egyjk jetszava az volt, hogy\' „SzovjeforoszoÁuággal nem állunk sióba." Sok •záxmfllióUba^terült ez a jelszó a francia népnek. Xolcsak, Dcnlkin, ludenics és Wrapgel vállalkozásai mögött a francia pénz állott. Számtalan hajó vitte a francia muoiciót éa katonai felszerelést sz orosz ellenforradalmárok számára,, hogy a moszkvai vörös uralommal végezzenek.
Uoyd George már régóta tárgyal Kras-sinnal, sőt Litvinov-vaJ is, de MilUrand, Rriand és Poincaré még mindig alt hangoztatták, hogy közönséges gyilkosokkal és rablókkal nem hajlandók tárgyalni. Különösen olyan gyilkosokkal és rablókkal nem, akik a cári kormánynak adott francia kölcsönöket nem akarják visszafizetni. Ex a francia szempont rendületlenül állott mind mOfrtanáig. Mikpr a cannesi konferencián elhatározták, hogy a génusi értekezletre bizonyos feltételek mellett az orosz kormányt is meghívják, Páriában a felháborodás szele csapott, lel. Hallani aem akartak ilyesmiről. Poipcaré kor-mányrajutása pedig azt \'látszott mondani, hogy az oroszellenes politika csak: megerősödött és Franciaország valóban n«m fog Oroszországgal szóba állani mindaddig, a vörös uralom nyomait el nem tüntetik. Elképzelhető tehát a beavatottak meglepetése, amikor a „M/Min" sxovietpolilikusok#al való hosszú beszélgetéseket kezdett közölni. Radek, Rakovazki, Krassin és mások egymásután terjesztették a francia közvélemény, elé a szovjet fölfogását. A beavatottak igen,jól tudták, hqgy a „Malin" mely még minőig minden francia kormányt támogatott, nam a szenzác\'ó kedvéért határozta el a vörös po-li\'ikusuk meginterjuolását. E mögött cssk s francia irányitó politikumok mozoghattak.
Megerősitette e nézetét a*, hogy ugyancsak a Matin sz orosz Ínségről fényképeket tett közzé, ezzel skarván Franciaország stá-nolmát az éhezők iránt felébreszteni és a megindult gyűjtéseknek nagyobb arányokat
adni. Ezzel majdnem nyilvánvalóvá Párisban, a -nem állunk szóba" politika utoUó napjait*éli..Ez valóban igy is van. Párisban Átlátták, hogy ez a politika előbb-utóbb, azt fogja eredményezni, hogy Oroszországot Németországé karjaiba pergeti. Csakugyan minden jel arra mutatott, hogy a gápysi konferencián Oros«ország és Námetors*ág körösen lépnek (cl és közös politikát csinálnak. E két hatalmas birodalom ipegcgyazése ou\'omatikupan hozzájuk erősitette voltui Lengyelországot is. Lengyelország ludjniülik nem engedheti meg magának azt s fényűzést, hqgy S két birodaloip közé ékelve, egyiktől, és a másiktól is e\'fordulva, valamilven s levegőben lógó politikát kövessen. A dqlgok ereje előbb-utóbb odaszorította volna, , hogy az egyikkel is, a másikkal is megegyagésre jusson.. Néme(országgal yal. batv . mér ,a. megegyezés útjára tért s ugyancsak megindultak Oroszországgal való tárgyalásai k. Ez annyira meglepte Páiist, hogy a Matin elkezdte a
„A másik szélsőség ébredői és különítményei/4
Székely Ferenc és a. Világ. Választási szövetség Rassayék és a demokraták közt. A kereszténypárt kedden dönt. Batthyány és Garami.
Budapest, március 4. Politikai körökben még mindig sokat beszélnek arról a kissé furcsa helyaetröl, hogy á kereszténypárt három tagja helyet «fogla| a kormányban, addig • párt egy jó része Haller vezetésével nyi tan ellenzéki magatartást tanúsít. Maga Haller meglehetős éles ellenzéki beszédet tartott az utóbbi, időben, sőt tegnap részt vett az Andrássy párti Tsssler beszámolóján ésTasslert a választók további bizalmába ajánlotta. Ebből i« nyilvánvaló, hogy Hallerék a választójogi rendelet miatt ellenzékbe mennek és keddnél tovább nem odázható el a kereszténypárti miniszterek további magatartásának eldöntése, értesülésünk szerint a keddi pártértekezleten mind a három miniszter meg fog jelenni és utols^ kísérletet tesznek arra, nogy a pártot az ellenzéki utakról visszavezessék és Haller és Bethlen közt megegyezést hozzanak létre. Hir szerint különösen Vass és Bernolák miniszterek fogják exponálni magukad a párt éa a kormányelnök közötti megegyezésért, de a párt hangulatából ítélve nem valóezinö, hogy a miniszteri kapacitá-dóknak foganatjuk lesz.
Egyes reggeli lapok arról számolnak be, hogy a dsmokratapárt és a Rassay-párt a fővárosi lajstromos választásnál közös lajstromául szavaznak. Erre vonatkozólag Ugrón Gábor, a demokratapárt elnöke\'ezeket mondotta: i Q i
a — Ebben .a kérdésben pozitív elhatározásunk még nincs. Valójában tárgyalni sem lehet ebben az ügyben,, mert hiszen minden attól rfügg, rhogy hogyan osztják be Buda-pcatet. Lehetséges, hogy egyik kerületben közös listát állítunk, lehet az,is, hogy egyik kerületben közös, a másik kerületben külön listát bocsátanak ki. *
Budapest, márciua 4 A köjéppárt egyik tekintélyes tagja ma a páTt programjáról ezeket mondotta] • >
* -h A:, polgári párt :*ávqltertja magát minden koalíciótól. .A pár* neip lesz eg^ minden körülsrfnyek között készséges kormánypárt, hanem Bethlent csak abban az esotben hajlandó támogatni, ha a miniszterelnök megszabadul a káros eiamektől, melyek eddig hozzátapadtak ; _ba -megakarj i és meg tudja oltalmazni a jogrendet minden támadással szemben; ha a felekezeti gyűlölség szitását a. törvény teljes szigorával megszünteti és ha visszatér ahhoz a szabadi Ivü Irányhoz, mely « múltban az országot naggyá
tCl*° Batthyány Tiyadar a kormány azon terveiről, hogy Garami Ernőt nem engedi mandátumhoz, a következő nyilatkozatot
tettei— y^gjotw hibája a rendeletnek, mellyel p.aváavalóan lehetetlenné akarják tenni, hogy Orami Ernőt a munkásság s nemzetgyűlésbe IcOldhessc. Együtt dolgoztam a miniszteri székben .Garasaival, bőven volt alkalmam „ttggyőződni az ő higgadtságáról éa államférfiúi képességeiről- Tudom azonkívül, hogy a magyar szociáldemokrata munkásság váija, hogy, Gar«-mi visszajöjjön és átvegye >n párt vezetését. ♦
Budapest, március 4. A Világ tegnapi számában .A sárga folt önkéntesei" dm olatl cikk jelent meg, melyre Székely Ferenc ma a következőkben válaszol :
— Egy budapetti nrpilap mai számú „A sárga folt önkéntesei" cim alatt hosszú cikkben foglalkozik azzal, hogy beléptem a nemzeti polgári pártba. Szolgáljon a t. lapnak tudomásul, hogy amióta eszemet tudom, hive voltam a szabadelvű pártnak, rendithetetlen hive voltam Ti*za Istvánnak és igy ter*-mészetes, hogy hive vagyok a nemzeti polgári pártnak is, melyet a mai körülmények között, mint Tisza elveinek letéteményesét látom. Furcsának tartom, hogy a zsidókat e* a lap akarja kitanítani, hogy mely párt mellé álljon. Tudtommal ennek a lapnak a főszerkesztője kikeresztelkedett zsidó és igy talán mégsem egészen helyes és tapintatos, hogy ennek dacára*sem akar lemondani a magyar zsidóság vezetéséről. Az egi&u esot-ből azt a tanulságot vonom le, hogy nem-egyik sséMbáyea iránynak vannak kú
csak <
ébredői és különítményei.
Magyarországot is felveszik a népszövetségbe.
Gen), március 4. Itt ugy tudják, hogy a svéd kormány fölszóUitotta a népszövetséget, hogy uj ülésszakában, mely 4>ájus 20-án kezdődik, Németországot és Magyarországot, melyek eddig a népszövetség kötelékén kívül állanak, vegye föl tagjai közé.
A kisantant szavazati jogot kér
a legfelsőbb tanácsban.
Bécs, március 4. A kisantant arra törekszik, hogy a legfelsőbb tanácsban való felszólalási és szovazoti jogot biztositson magának. Az érdemleges tárgyalások folyamatban vannak.
Portugáliában dii&öng a forradalom.
Paris, március 4. A mai lapok madridi táviratot közölnek, hogy Portugáliából Vigoha érkezett utasok elbeszélése szerint Portugáliában a forradalom javában dühöng és a gárdák támogatják a lázadókat,
A párisi ujságok megjegyzik, hogy Madridhói hivatalosan nem erősítették meg ezt a hiit. Igaz, nem is cáfolták, de szérl s legnagyobb fentarlássol kell fogadni.
A korona Zürichben.
. Budapeti, márc. 4 Zürichből jelentik : A
magyar korona állása ma: (zárlatkor) —.73, osztrák korona: —\'10, az osztrák bé yeg zelt-bankjegyé pedig —-8Vi azantim.
A tőzsde magánforgalma.
Budapest, mtre 4 Dollár 709. Márka 310, S:okol 1175, Bícsi kifizetés lO\'/s-
ZALAI KÖZLÖNY
1922. március 5
fordulat előkésztését. Szovjet politikusok mér titokban tárgyalnak is Poincaré embereivel és keresik azt a plattformot, melyen találkozhatnának.
Érdekes, Hogy ez a fordulat a francia szociálist* és kommunista köröket kellemetlenül érintette! Ezek nem tételezték volna fel L-núuől, hogy a világ leglcapilálisnhh kor-mányáv I » óba "Ujon. Lenii.ék azonban azt mo>-dják, hogy 0<o*7o;"»>ág c«ak reális poli.-tikát követhet. Ennek következtében el kellett felejteni mindavt, amit Ko\'caak, Judenic* és Wrangel az orosz nép számárJ jelentett s kezet kellett nyújtani annak a kormánynak, mely ezeket vállalkozásukban támogatta. Igen valószínű, hogy n génusi konferencián, mint a Manchester Gu*rdl»n genfi levelezője irja, Oroszország és Franciaország bizonyos dolgokban már együtt fog haladni. így például a hadsereg leszerelése ügyében. Az egész világon csak ez a két ország áll ellent makacsul a leszerelésnek. Amint Poincaré nem hajlandó a francia hadsereget redukálni, éppen ugy Trockij is vonakodik a vörös hadsereg létszámát ctökkcnteni. Ei o közös szempont egyelőre ugyan csak kc/det, de Igen valószínű, hogy a két állam még m*s közös szempontot is fog találni.
Mit tapasztalt Ansorge pályamastar a politikában?
Kaptuk ax alábbi sorokat:
Mikor a zalamegyei kisgazdapárt Budapestre érkezett az eliő találkozás M«yer főid-mivelésGgyi miniszter úrral volt, aki egy csomó földhözragadt szegény emberrel beszélgetett. Minket is fogadott kellemes szavaival, panaszainkat meghallgatta s megígérte, hogy erre vonatkozó beadványainkat mielőbb ügy kezeltetni fogja.
A mi földbél-icti viszonyainkról érdeklődve elbúcsúzott tőlünk.
Ezután nagya\'ádi Szabó István vezérünket kerestük fel. Lakása az eyyhzerüség. tisztaság kellemes benyomását kelti. Sxemélye egyszerű, beszéde meggondolt, hazafias fel-lobbanátbsn nyilvánul meg akkor, midőn oly kérdések merül/iek fel, melyek valamely oldalról szemrehányó célzatuak. Megmagyarázta, hogy Nagyatádi ott von, ahol volt, hozzá csatlakoztak a nemzet politikusai, ezt merészség neki bünéül. felróni. Ha a nagy összesség jóformán ily irányú működést tart szükségesnek a hiza és nemzet érdekében, nevetségesnek tartja, hogy sok évi tapasztalatait sutba dobva csekély töredéknek rendelje alá saját nézeteit. Kitartásával megvalósította a földreformot, ugy, ahogy a körülmények megengedték, ha az nem tökéletes és kielégítő, az nem az Ő hibája, htnem azoké, akik annak teljes és tökéletessé tételét elő nem segítik, hanem azéjjel válnak uj és uj jelszavakban s határtalan szemrehányásokkal úgynevezett ellenzékieskedéssel népszerűséget keresnek a népben. Nagyatádi nem ellensége senkinek — mondta —, de azt ne kívánja senki, hogy ő gyermekeinek engedel meskedíék, akiket azonbsn szeret s nagyon dicsér őfeg nyilatkozott róluk.
Nagyatáditólelbucsucva Drozdyhoz mentünk, gyönyöiü tányérokkal disziteU előszobájából tágas fogadó szobájába tértünk, melynek szép berendezése között különösen feltűnt n szekrényén álló emberi halálfej — koponya. Amrrre nézünk, a gazdagság, iólét mosolyog ránk a pazar.berendízéi ü szobákból. Siin és pompa, szinte .megdöbben az ember a káprázattál. Drozdy igen \'barátságos, de heves a szókimondása. Nagy elégedetlenség nyomja lelkületét. Nincs megelé-gedve Nagyatádival, hogy nem követi az ő felfogását, mely csak vesztét jelenti szerinte, ugy, hogy a Nagyatádi Kisgazdapárt már nincs szerinte és nem is fog többé létezni, mert Nagyatádit nézete azerint a miniszterelnök ur politikája fogja elseperni l . . .
Drozdytól a Ras.ay féle |>ártirodába mentünk, mely egy négyemeletes palotának
díszes berendezésű sok, nagy \'
számtalan irodáiból és alkalmazottaiból áll. Mindenhol a pompo, mindenféle ujiág látható. Ax egészre a panasz ctak n/, hogy a 60.000 (hatvanezer) koronás házbér sokkal nagyobb, mint n tagsági jövedelem. Kasaay ur mindenkire bizalmatlan tekintetet vetve, szeretetlel kifakad Nagyatádi elten és meg-irffvzí, h">gy Nagyatádival c«ak ellenzékben lehet jó viszonyban. Okolj * N .gyatádit azért mindenért, ami nlnc< ugy, ahogy megfelel az Ő véleményüknek s megjósolj. Nagyatádi lejáratását, aki nézete szerint nem akarja látni mi történik körülötte és a földreform temetése céljából.
Levonva n tapaiztalatokat, azon meg állapodásra jutottam, hogy a* emberek fel fogása a következő:
Nagyatádi okolja az ellenzéket, mely msgakadalyozta n titkos választójog megvalósítását és a többi munkák végrehajtását a jól ösmert mugatoi tással, Ők a nemeseket csufo\'ják „mungóknak" a nép előtt, de Rasany és Drozdy Is grófi palotába és pompába verték fel n tanyát szerénység helyett.
Drozdy rendkivü\'i módon haragszik a választó tőrvény miatt Nagyatádira és n miniszterelnökre, akik a városi munkásságot többre becsülik szerinte a falu népénél, pedig azok nem érdemlik meg ugy a titkos népszavazás\', miután a városok csinálták a kommu-it s ők megbízhatatlanabbak, mint a falu népe.
Rossay és Drozdy egymással nagyon eayet értenek, ugyanazt hangoztatják, mint Nsgyatádi, a hszn és a népért dolgoznak csak, de érthetetlen, hogy miért nem értik meg egymást.
Csak még egyet, azt, hogy Nagyatádi oda nyilatkozott, hogy Ő a politikát a nemzetért csinálja és ezért áldozza fel nyugalmát, melyet megtalálna erdőcsokonyai birtokán.
Mindezekből levonva a következményeket, megállapíthatom, hogy a politikában bármelyiket h^llgatji . az ember, mindegyik meggyőz bennünket ^a vmaga igazáról, de htsznunk nincs belőle, ha azzal foglalkozunk, mert mindegyik a közjót hangoztatja. Ezért igazat adok Faics Lajos urnsk, hogy váró sunk fejlődésinek érdekében, a népünk céljainak m\'gvalósitáss érdekében olyan egyén hoz folyamodjunk, mint Kállay Tibor, aki életének legszebb idejét a kőz csendes munkálatában töltötte, nem pedig a politikai boszorkány^ konyh/ib.in.
Mint határszéli város, mely 50, talán 100 évre el van maradva, rá szorult a munka emberére, a hagyjon fel minden politikai veszekedéssel. Álljunk egyhangúlag a mai viszonyoknak megfelelőleg egy táborban Kállay Tibor mellett, mely esetből kifolyólag Nagykanizsa társ dalmának és fejlődésének biztos hasznát rövidesen élvezhetni fogjuk.
Ansorge Antal ;>ily*i&ester.
— Ax oltáresry«sttl«t e 1,4
kedJc.) dílulán 5 ónkor a plébin.án választ-mányi Illést i«h. Az u\'íjon való megj<ilonésr<. .ItLztmányl tagokon kívül az egyesület minden lelkes tagjának megjelenésit kén az igazgatóság. .
— Nagykanizsai Hí.tnlajdonoaok Sxövct.íge. A vidéki S ővetségekkel való cíyőnMii eljárás követéi céljából 0 StSvel-,í„ elvállalj* . UU ok körvetitését azokkal , lakókkal, okik h.jlandók a hiztulajdonos-,al köívetlenül a siabsd egyezkedés terére lépni. Ennélfogva mindjzok a háztule^onosok. „kik a lakóiknak egyrészét május l-re k, akarják cerélni, jelentsék ext be a Szövetség irodáiéban, stlntugy azok a lakélt kereső lakók is, akik a fenti módoa akarnok egyszobásból másik egyszobásba, vagy egysio-básból kél, esetleg több s>obásbs, vagy kétszobásból több, vagy csak egyszobás lakáshoz jutni és akkor a Szövetség megteszi a lépéseket a Lakásügyi Kormánybiztosságnál, hogy minden megállapodáihoi a hozzájáiu-lást és a felmondás engedélyezését klrtikó-zö\'je. Igy a lakók Is mesr fognak szabadulni a magas lelípési dijik fizetésétől, megindulhat a lakók kicserélése, nem kell • lakáshivatal kálváriáját végig járni és mindenki meg fogj i találni az őt megilleti lakást. De megkezdődhetnek a lalaroiási munlcák h, a házak megmentése, ami most már a lakóknak nagyobb érdeke, mint a háztulajdonosoké. Mind a 26 vidéki város Szövetsége ozt az eljárást követi s igy a kormány és a miniszterelnök ur adott szavának alspján sem zár-kózhatik most már el az önrendelkezési jog fokozatos visszaállítása elől. A tagsági dijak lefizetése Kinizsy utca 11. az. alatti irodában délelőtt 9—12 óra között fizethetők le és uj lagok is ott vétetnek fel, valamint a lakások éi lakásigénylések bejelentése is olt eszközölhető. ElnSktéf.
—■ Gvrirfás Ibolyka estéinek mfl-sora. A Kaszinó ólára é» holnapra hirdetett mindkét Gyárfás hangversenye a teljes erkölcsi siker jegyében fog lefolyni. Biztosítéka ennek a közönség páratlan érdeklődése, mellyel a művésznő tavalyi felejthetetlen szerepléséért látszik hálásan adózni és azon pszar műsor is, mely alkalmas, hogy Cyirfát Ibolyka tökéletes tudását te\'jesen kidomborítsa. A mai est\'müsora: 1. Vitali: Ciacoona. 2. Vicuxlemps: Corcert D moll. 3. a) Kreisler: Rondino, b) Schubert—Kreisler: Rosamuncja, c) Dvorak—Kreisler: Skvischer Tan*, d) Carri: Elfentanz. 4. Bizet—Hubay : Carmen fantasie. A hétfői est műsora: 1. Corelli: L* fólia. 2. Bruch: Concert G moll. 3. a) Halvorsen: Norvég tánc, b) Gyárfás Ibolyka : Blumengruss, c) Brahms: Magyar tánc. 4. Wieniawiki: Ssuvessir de Moscou. A mai hangversenyre már- csakis korlátolt számú belépőjegyek (állóhely), a , holnapi (hétfői) estre még néhány ülőhely ts kapható Szerbnél.
— Sorányi Gyula előadása a szabad lycenmban. Ma este 6 órakor tartja n városháza nagytermében Surányi kegyesrendi íőgimn. tanér első művelődéstörténeti előadását. Az előadáson a vezetőség minden érdeklődőt szívesen lát. Belépődíj 6 korona.
— Bőjtl áhítat. A nagykanizsai ref. egyház vezetősége ezúton is közhírré teszi, ho^y mától kezdve a böjti vasárnapokon — húsvétig — délután 3 órakor a ref. imaházban (Batthyány-utca 16. sz.) a megalakult Refor-má:us Nőegyesüleitel karöltve bőjtl áhítatot tart, amelynek főtárgya a „Biblia női alakjairól\' szoIO előadás sorozat lesz. .Mindenkit szívesen látnak.
(x) Uránia I Iglól diákok, Torma Tóni cigány zenekarával.
— A Somogy—salai lótenyésztő és lovasaport egyeaület március hó 9-én megtartandó közgyűlésére megjelenőket kéri, hogy részvételüket közölni szíveskedjenek, esetleges szállás biztosítás miatt is. (Kende
__Pál őrnagy Keszthely címen )
Uránia: IqIÓÍ diákok flfelvi<»ékfelejthetlen szépségeivel, Torma l»,ul WlClfWIi. Tóni zenekarával és dalbetétekkél.
Zsoldos tanintézet
lluilapcil. TII— DoháB/.B. S*. TeU.\'on J6m*t IU-4),
\'*nl • legjobbxo közit eió meginviztgikre.
Vidékieknek levelező oktatáa
spcciili\', maginhasinilatrt Irt Unkrtnyvek slapjío
Ha őszül a haja
próbálj* rneR egyszer a mlregmentes
DIANA-hajfestőt
mely 17-K^Mlav-ltoutbaa keplutó és igy mindenki tctszíie szerinti sz\'nt írlwt el. Kűetiiusltúhcly : 5
Diana Kereskedelmi R.-T. 8udape$l, V., Nédor-u. 30.
1922. március 14
ZALAI KÖZLÖNY
\' 3_
— Ax Úrasszonyok Mária Kongregációja által rendezett icaestélyre még a kö vetkezők adományoztak: Palaskáry Péterné 50 K, Petermann Józsefeié 50 K, Tarlós Ferencoé 100 kor, Szabó Antal 8 palack bor, 1 liter Ilim. Az adományozók fogadják hálás köszönetünket. Az Úrasszonyok Mária Kongregációja.
— GyUjtéa harangra. A következő sorok közlésére kérték\' fel szerkesztőségünket: „\\ város nemesszivü közönségéhez fordul e sorok irőja s ugyancsak számit megértő jószívűségére. Remélem, Tisztelt Szerkesztő Úr, nemes méltánylásét szintén nem vonia meg és helyt ád e rövid gondolatoknak. Nemrég a zalai lapok ama vágynak adtak kifejezést, hogy templomaink tornyában szólalnának meg már az istentiszteletre hivó harangok. A harangok némasága a keresztény öntudatot is aluszékonyaágban köti le. Mig előbb — a szép időkben — keresztény szivünk is megdobbant minden egyes harangkonduláskor, nincs most, ami még csak keresztény mi voltunkra figyelmeztetne is. Néha hallatszanak holmi csengetyü csilingelések, de ezek lelkünkig hatni erőtlenek. Hogy aionban a lapok rövid híradása nagyobb mo/galomba nem vitte lul a pus ta vágynál városunk közönségét, csodálnunk nem lehet. Hisz oly összegekről van szó, melyeket összegyűjteni szegényes körülményeinkben nagyon bajos; de ez ügyet kezébe venni senkinek sincs bátorsága, mivelhogy kevés remény kecsegtet ilynemű vágy megvalósításához. Sokkal kevesebb és szerényebb azonban ar, minek érdekében e város lakóinak jószívűségére, adakozó lelkületére hivatkozom. A helybeli Irgalmas Nővéreknek csekély a vágya, amikor egy kisszerű harangocska hangjait szeretnék hí.llani én c bátorító hangok mellett több áldosatkés7séggel, buzgalommal, mélyebb szeretettel gondozhatnák a lélek melegére is reá&zoiuló betegeiket. Meit, hogy e város közönsége soha eléggé meg nem hálálhatja ez önfeláldozó, világról lemondó lelkek áldozatos szeretetét, mellyel betegeit ápolják : megérti a nemesen gondolkozó éaz. Értékelni az ily önmagáról megfeledkező és mások szolgálatára önmagát feláldozó lelkületét sem ezüstben? sem aranyban-értékelni nem lehet. Viszonzás csak jóakaró, meleg, érdeklődő lelkület lehet.
Városunk eken irgalmas lelkű önfeláldozóinak szerény vágyát karoljuk fel tehát jóakaró szive* adakozásunkkal I Nem nagy összegről van szó ; kevéa ax, mire felkérjük városunk megértő lakóit 1 A nemes, jóakaró lelkület, reméljük a megvalósitás felé fogja segíteni ax Irgalmis Nővérek nem nagy éa nem kielégíthetetlen vágyát I A jószívű adakozók adományaikkal ax apáca xárda Főnöknőjénél mutathatják meg nagyrabecsülésüket és hálájukat, ki e célra szánt adományokot hálás köszönettel fogad."
(x) Uránia t A világ legzseniálisabb kalandora.
— A nagykanizsai NynkoasWÍ!-csoport F. hó 11-én, szombaton délután 5 órakor tartja évi közgyűlését a városház kis tanácstermében. Tárgysorozat: 1. Evi jelentés. 2. Felügyelő bizottság jelentése. 3. A főcsoport választmányába, felügyelőbizottságábn éa az Országos nagyválasztmánybn kikfll-dendő tagok választása, illetőleg kiegészítése. 4. Esetleges indítványok. A Nyukosx tagokat és skik magukat a csoportba felvétetni óhajtják, tisztelettel meghívja az Elnökség.
Szalmakalapok
átvrrrását, festését, vasalását a legújabb divatú formákra elvállalom.
Modellek megtekinthetők.
TOTOLA LAJOS KALAPOSMESTER
Nagykanizsa, lötwöl-tér 25.
MEGNYÍLT
•s uj roodero kényelemmel berendezett
borbély- és fodrász-üzlet
a Bazár-udvarban.
Olcsó árakI Figyelmes kiszolgálási
Ssíves pattogást kér, kitúnő tiszteknél
Kollarits Géza borbély és fodrász
— Autóbusz járat Nagykanizsa és Letenye között bizonytalan időre beszün-teltetik, meri az ut Becsehciy és Letenye közölt annyira cl van romolva, hogy 30 cm ig sülyed le a kerék a sárban. Addig mig az ut meg nem szárad, vagy mig a végre tervbe vett útjavítási munkálatok meg nem kezdődnek, a forgalmat nem lehet jebonyo\'.iiani, mert jelenlegi állapotban műutnsk nem nevezhető egyáltalában ez az u<, amelyen nehéz sulyu jármüvek nem közlokedhetnek.
— Keresztény Tisztviselőnők Egye-■Ulete r/.ivcs tudomására hozza a tagoknak, hogy a közgyűlés a Keresztény Otthonban nem 4, hanem pont 6 órakor kezdődik. Elnökség.
— Orvosi hlr. Dr. Beiger Miksa fül, orr-, torok- és gégeorvos szabadságáról visszatért és rendelőjét a legmodernebbül felszerelve Sugár-ut 24. szám alatt (kaszárnyával szemben) újból megnyitotta.
— Meghívó. A helybe:! szállodások, vendéglősök, kávésok, korcsmárosok, mészárosok, pincérek szakcsoportjának togjaii, sérelmeik jogorvoslásának megvitatás* végett a folyó hó 6 án hét\'őn 6 és fél órakor az Iparlesiü\'ct helyiségében tartandó értekezletre azzal hívjuk meg, hogy azon a tárgy foótossAgára való tekintetből mindannyian okvetlenül megjelenni szíveskedjenek. A választmány.
— Ax NTE futballcsapatai ma délután fél 3 órai kezdettel tréningmeccset tartanak. Áz első és második csapat fog szemben állni egymással, hogy a hosszú téli pihenő után képet adjanak arról, melyik milyen formában van. Úgy értesülünk, hogy a kerület mult vasárnapi kö\'igvülése a futball-szezon kezdetét március 1$ ikére tűzfe ki, így legfőbb ideje, hogy csoportaink tréningbe fogjanak. Ugyanez alkalommal ax NTE nagy sikereket aratott athletikai szakosztálya is szakosztályi gyűlést tart a pályán, utána pedig magukra öltik a szeges cipőt, hogy megtartsák első tréningjüket. Az NTE vezetősége ezúton is kéri az összes futballistákat és alhlétákat, hogy legkésőbb 2 óráig a pályán minél nagyobb számban jelenjenek meg.
— Ax NTE választmánya holnap, hétfőn este 7 órakor a polgári iskola tornatermében ölést tart, melyre a választmányi tagokat ezúton hivja meg a titkár.
— FelBIflxetések. A nagykanizsai róm. kath. főgimnázium hangversenyén szive sok voltak felülfizetni: Biró Inkey József, báró Inkey Pál, Veres Lijos 1000, Antal Jenő, Frank
•Manó, László Ignác, B.zsó J>zsof, E\'ck Ernő-, dr. N. N.( Sebestyén Géza, H«<ba József 500, Brenner Vilmos, Neumann Aladár, Schvartz Gusztáv, Farkas Pal 400, Goada Hugó 340, Frank Jenő, Veisz I.*nac, Kaiser Ernő, Slrém Ignfc 300, Kéri Jenő 250, Loos József, Elek Géza, dr. Mslek László, Zskál Mihály, Acél Ignác, Szántó Salamon 200, Grünfeld Márk, Kécsei Samu, Veiser János, Kohn Ernő 150, Gyarmati György 140, Lichtonsteln Alocrt 120, Sinkovics Sándor, BUnkcnberg Imre, Ti len Jenő, Bobcst Mátyás, Berényi Árpád, Wcisz László, Bartos Gyula, dr. SattjAn Gyula Bugsch Aladar, Faics Lajos, Grondadam Berta H.jós Leó, Steiner Jci.Ő, Skodnik Józsua, Récseí József, dr. Hajdú G\\ula, N. N., Breiner Adolf, Schlcss Testvérek 100, Harsay György, Hoífmann Henrik, Székely Nándor, Stern Jenő 80, Bergcr LÍpói, Waliguiszky Antal, SJgriszc László, Pasqualelti Gyula, dr. Kaufmann Lajos
60, Knorlzer György, Meisner Oszkár, Király Sándor, dr. Krátky István, Gold Ignác, Muzikár Vince, Petermann József, Vértes Antal 50, Gürtler Ferenc. Halász Ferenc 40, RlczJínos. N. N., N. N, dr. Kenedi Imre, Spiegel Géza, N. N, Horváth N., Kovács Lajos, Kállay Rudolf 30, N. N.. N N. 20 koronát. Szives felülfizciésükért h tUs köszönetet mond az Igazgatóság.
(xj Tánctakolamegnyltás. Van szerencsénk a tánckedvelő ifjúság b. tudomására adni, hogy folyó h6 0 én a Polgári Egylet nagytermében tánciskolát nyitunk. Betanításra kerülnek a legújabb és legmodernebb táncok. Beiratkozni lehet folyó hó 6, 7 és 3-án esle 6—8-ig a Polgári Egylet termében. A tánckedvelő ifjúság b. pártfogását kérve, vagyunk kiváló tisztelettel Blagusz és Huberth tánctanárok.
— 1S78 év óta fennállt XoUtl J. orvosi műszer- és kötszer-gyárró-cíg Budapest, IV., Koronaherceg-u. elsőrendű kivitelben és legolcsóbb napi árak mellett szállít. »érvkút->ket, haskötőket, gtiaunigoKserharbnyákat, ortho-padial készülékeket. muláhalat, mukezaket, járógépeket, betegápolást é» egészségügyi cikkeket éi mindennemű gumm Urukat.
Cserkészet.
A magyar cawrkinmoifulom tl* éy««.
A cserkészetet Baden-Powel Róbeit angol tábornok, a bur háború egyik hőse alapította 1908-ban. Intézménye, mely annyira alkalmazkodott »z Ifjúság hajlamaihoz és szükségleteihez, rohamosan terjedt. 1920-ban már két millió cserkész nevében kiáltollá\'i ki az alapilót n világ föcserkészévé, akit királya bárói rangra emelt.
Hazánkban 1910 ben indult meg a mozgalom, de csak 1912-ben alakulnak nagyobb számban cserkészcsapatok (Ref. Kollégium, Regnum Martanum, Piarista fígimn Budapesten alb) a ugyanez évben már egységes szervezete ia van a mozgalomnak: a M-gyár Cserkész Szövetség. E szövetség (melynek jelenlegi elnöke a már Kanizsától ia ismert fiatal piarista tanár: Dr. Sik Sándor) ma már 9 kerületben 170 cserkészcsapatot egye.it magában. Nagykanizsa a III. (szombathelyi) kerülethez tartozik. Városunkban eddig két csapat működik: a 74. sr. főgimnáziumi s a 75. az. (Árpád) polgári fiúiskolái csapat. Most folyik megbeszélés az iparostanoncok cserkészcsapatának felállításáról. Reméljük, ennek nagy jelentőségét rftértve, a megszervezés sikerülni is fog. Azon városokban, ahol a cserkészet gyökeret vert, felállítják a cserké-azek .Helyi Bizottságát" vagy „Védő Testületét" a társadalom azon vezetőiből, akik részéről szeretetet és megértéit kaphatnak munkájuk iránt. Fontosabb. az egész város cserkészetét érdeklő kérdéseket a csapatok tudomásul adnak a Bizottságnak, mely állást ís foglal ez ügyekben s az egyes csspalok érdekeit képviiell.__
A felelői sierkeulö tívolléliUn szerkesztésért Ui/alussy Gyula felelős.
SZENTtRMAY
EAU DE CHININE
^szU.UU.Korp^pzW.......«•
Féraktái:
SZENTtRMAY DROGÉRIA
MshsI W. IraáHt-Uret »■
NyilMér.")
Értenilés-
Tisztelettel értesítem ismerőseimet és a n. é. kőzönségat, hogy Weiser J. C. cég szolgálatából — ahol 12\'/, évén át mint üzemvezető-mérnök működtem — a mai napon kiléptem és hasonló minőségben a Merkúr Vasmüvek Részvénytársasághoz léptem át. Teljes tisztelettel Porr Jenő.
\') Ax o rovatban kózőltokírt Mm a. M.rk«szl5sÍK, sca a klsj-itilv.tal tatal6«ég«t n.ca válUL
krém, szappan
.púdera legjobb,kapható mindenütt ZoZŐ
Zalai közlöny
IMI, mlrdv> 5
Apró hirdetések.
Illr4«lá*«k 4tlal4a I érái* (MMitk W tMiUI
Burgonya mogérkcxott, akik elő
jegyezlek, Átvehetik Kiniziy utca 2/a alaiL
Vndlya Hajnalka gépírónő válla!
mindennemű géplrási munkái, levelezést. .Meg-bízást Aiveszek hétköznapokon este tJ-8 lg, vasár- és Ooncpnsp délelőtt 0—11 ig Tejes discréció. O;cs\\ gyois, tiszta és kifogástalan munkámról biztosilom a n. é. közönségei. Lakás: Fó-ut Í2 emelőt, jobb erkély.
Egy Jókarban Iev6 széjje-szedhető seriből, Rékócd u. öfl azám alatt eladó. „o«
TégI ás mester segédekkel felvételik a nagyrécsel unuJafomban.
Idősebb asszony, egyéves gyermekhez bejárónak kercaioiik, Bíjza u ct 2/a. az. alá. . tU,
Fogtechnikus tanoncul felvételik 4 polgárit végzed .\'cány, ki egyuital a fogorvosi rendelőben való segédkezésöen is kiképzést nyer. Cim a kiadóhivatalban. <oí,
ő»v. B«n«d«k Jóisafné • rn vpy i
»iímo» rokonéi ntvtaa tiltatja, hogy r«Ujibf-Wt)*a *j<rct«tt Jó o>5rfu ét rokon
siméndi Kenézi Csatámé
asttl. Sthmldl Hermina
f^nztigyljpugáló vivtfye, folyó mirclu* hó I 4-«n éjj«l 1 ör»kor 4tM<«k 01 ik iUUn, • halJoktók »««oldgín<k i\'Utos HtoiUU útin
<MoJ**«o U l\'fUo «\'..Sunyt
A halott hu t ttUn • UiyUU róao.
k»lh. tc»«t<;b*n fwuvíuloiutvi-, JW1. tait-<!ui hó e-in dtiulio fa i órakor a róm. katb. ucottgjrhéi iKrtwUw Mcrint. roegiUil wlin ki^/iuk u&yánaaon tíuxlótwo l«vó Cc6k nyugvó txJyífe.
Ai sua\'miM IUciaX a »„
boUogalt I«U> Odréffi folyó hó Q-iij J<l«i5U Ö órakor fog a u»ot Fmncraodiak pWbánla ( Ur.fiocvi^tn u Eg«k L\'rinak btovtaJUtai. N\'»gjk*ftW»«, IMI mirciui bó 4-4e
Áldás és bélp poraira I
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik fcleJihíteUfln leányom e\'hunyta és lemetéso alkal mával fájdalmunkat réizvéiQkkel eoy- , I hiieni szívesek voltak, ozuton is hálás köszönetet mondunk.
Babos* István és családja
Havi fizetéssel felvétetnek lapunk kladéhfvatajétoati.
,C*ool» Mégyaroniig c«a ornig. Mágyaroniig m«nyorjiág!\'
3128/1922. <
Tárgy: MexőőrÖk felfogadása.
Pályázati hirdetmény.
Huszonnégy meiőőri álláara pályázatot hirdetek. Az »IU.ok belöltíae folyó á.l március hó l»ání d. .. 10 órakor leat
a vároaházán (l.nác.ler.mben) megártva. Pályázók ekkor olt kötcleaek s.emíly.aen megjelenni.
Bövebbi felvilágoaitáat a viroai ta.da-hivatal ad. — Nagykániaae. \'l922* ív! máiclua hó 2-án. ___Polfcírmoatcr.
TTTT Á n moafiróképsáln 1!&m^
V 1 Jj JEL U Erwíhl UráljBÍ-lir, tz.rui izállifa ijlkUku
Telefon 74.
Talafon 74.
..^VWAWANVAVAVVAWVVAVAVV
Szombaton fs vasárnap WlllUm S. Hart, a lavaly bemulalolt .R pOIŐ lovas"
Ül becsületes bandita
Amciikal cow boy lőrténet 5 folvonásbjn
Kedden,
? T ?
Nagy és csodás meglepetés I
JMyfak: ^ysL^\'^^-^ll ^^TK^V^tá^j
Szánté Vilmos Nagykanizsa
Or«íJOJ fötdWrlokrtndsifi Blrósía <IW Mjrtllyíult
Ingatlanforgalmi irodája.
IMam. IHrU l* » Ih».« iWa: blatt tnatUi
Eladó birtokok!
223 ho\'das vcsrprámmegyei t.Irtok, melyből 160 hold prima ssánió, 3 hoM ar.5!í, 2 / hulJ akácát s többi rit ft leaelí. jó ás
elegcndó gazJasági ápQlolckkel. 300 holdas birtok Veszprám niegyáben, mely. ból 170 hold szántó, a lObbi erdós legelő, 140 hold szánló báiletiel. 100 holdas birtok Zalában prima fúldsk, nagy
kastéllyal ás gazdasági ápQlmtkkcI. 100 ho\'das birtok Tolnamegyáben gazdasági
ápOU lekkel. .•.vldvj**.
47 hold földbirtok Somogymcgyáben ápQlcl nálküi.
15 ho\'das szőlőbirtok Balatonlőldvár molett.
mlr. hosszú ápülellal. 13 holdasbirlok Somogymegyáben íplt\'et nélkOI. 6 holdas szőlőbirtok Zslsmegyáben, minta-oltvány, vasulvonal mellett acáp ápülettel. 3 hn\'dss szőlőblnok lermő szőlővel beOltelve
C.yínesdlájffn ápillet nükOl 2 ho\'dss szőlőbirtok Keszihely melleit száp ápQletlel.
20 holdas szőlőtőrtok Somogy mrgyáben vasútvonal menten, melyből 8 hold termő faj-síőlővil van beülleive. Nsgy gyllmölcsős, urllak, gazdasági éptllelek, vizvezölák, halastó síb.
Eladó hásaki
Cssládl híz, 4 szobás bekőliőzhttő lakással,
modern, adómentes Lakohfcz, 3 szobás, azonnal elfoglalható lakással, Istállóval, kocsiszínei, nagy kerllel. Családi ház 6 szobás lakással, győnyőrtl istállóval ál udvarral. Cssládl ház t szobás lakással, csendes ulcábsh Emeletes ház a város belterületen nagy kerttel. Kálflmelelrs ssrokpalols forgalmas utcában, Kálcmolcios üzletház a piac közelében. Falusi üzletház közel Nagykanizsához, átadó OaittteL
Lakóház, forgalmas útvonalon 3 hold lermő
földdel, 2 szobás elfogulható lakással Keszthelyen szép modern ház nagy lakásokkal. Balatoni Tlllák a Ba\'alon somogyi ós zalai
partján mlndon nsgyságban. ..
Budapeaten üzletházak, bárpilolák, villák is
lelkek a legelőnyösebben eladók. Oslethalylsógak óa lrodaholylaígok i NagykazsUadá a város kSzíp-pontjában altadók. v
Plck
Oyörjy nagyblrlokos ur palin! gard.aá^ából eladó
circa 184 hl. 1921.es termésű bor
Gldieteaen mrelekimh\'tfl ! i Cxapftry János Intézőnél, Nagykanizsa Talefon 96.
Ajánlatok hozzám küldendők:
SZÉLL ÖDÖN gondnok, Szombathely
NtmuI.ii
Savanyított
.í m , ..
nagyobb mennyiségben kapható
Magyar-utca alatt
Forgalmi napi pénztári lapok
forgalmi adókönyvek, üzleti könyvek kapbstók
Flschel Fülöp Fial nom
Ira. éa asMat-
takarmányt
M.Um, |l}«f, :uc«roa, sabeí-bdkMey c\'t6: h miíoJ.-íftJÜ íiMiTtaVarikinr é* »lo«»*»lm» binnllyao m«nnyWgb«h
(kictlnybcn li) kapható laza ii pr^MlI
v ^ • iO!Ki « inj, t
SÖ^SÍND0R\'rtSSrriőUT5
A L\'ART ET LA HÓDÉ
mo.1elliaalonb.n, SadapMt/V., KSImáa.ofca z M. 1/4, a^tWajriubl)JaU>r>ak-.w>f.Ulá..\' í
kalapujdonságok kaphatók 1
1197—1922. .. , ,(1 in,
• HirdétméÉ\\y, M< ,
A városi tanács minden hát kadd. csütörtök és siombaton faárverést tart, tűzifára és rönkfára a Vajda nevű erdőben.
Kezdete mindenkor pontosan 9 órakor.
Nagykanizsa, 1922;.
... u. , Várod TÍuiáfa.
étkezési, ipari és vetesicéirá
keresek megvélelre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket dijaiok.
Pollák M.Emil
Nagykanlisa, Klnlzsy-utca í/a. Telefon: 131. Távlfaü.cittbJerniány.
* "MhJ»idon«ok, Zjal í, Gr^matl kőorvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 7. Kedd
54. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
$MckM>tó»4» fa kiadóhivatal: Pő-nt 15. it. . laUmrUtt-UUfoü 78.
1 M»f Joloalk mind le kor* roggol
FÓSZBKKBSZTÓ i
Dr. HEOEDÖS OYÓROY
CF.LELÓSSZBRKRSZTö:
BODROQKÖZY ZOLTÁN
BlófUotóel árak (IV, farialal tUn\\ nrill) K54»« *vn 780 K. MMvra 400 K. H»gy*á ívr. 800 K. f.gy bón 7$ K. Egjti itim in 4 (
Politikai Helyzet
Budapest, mirc«u» 6. Egyik hétfői l.«p munkatársa megkérte Lipiák Pál dr. volt álltmiitkárt Gömbös Gyulának a székesfővárosi választásokra leendő befolyása ügyében is. Ax volt ugyani* a hir, hogy Gömbös Gyula feltétlen befolyást kiván gyakorolni a fflvárosl választásokra a ezt a sajtó és a politikai körök a legkülönfélébb módon kommen-tálják. Upták Pál dr. e kérdésben a kővetkezőket mondotta:
Gömbös Gyula szerepét tökéletesen, sőt tendenciózusan félre akarják magyarázni. Gömbös Gyula nem akar nyíltan és semmi körülmények kŐx5tt sem erőszakosan beávat kőzni a választásokbs, mondhatni, éppen ő a legóvatosabb ebben a tekintetben, ő akarja legkevésbé, hogy ax Ö nevo és hatásköre alatt bárki is katonai beavatkozást inszi-nuáljon.
— ő, mint a párt embere, becsületesen óhajtja a reá bízott feladatot megoldani. Általában feleslegei rémeket látni, a kor-ováoy tfyrtábm van ozxal, hogy. .ugy itt,, mint a vidéken, kialakul, jórészben már ki is alakult a hangulat arra. hogy az állam reorganizációs \'munkáját meginditó nagy pártot támogatni kell.
— Ha ez a hangulat tényleg a kormány mellett van, mint ahogy ezt bizlosra lehet venni, akkor ugyls kész az uj kormánypárt. Erőszakoskodni azonban semmiesetre sem fogunk, sem a fővárosbsn, sem a vidéken, hiába rémill ezzel sz ellenzék a választóközönséget, semmi egyéb nem lesr, mint becsű-letes és jól végzett választás.
Nagyatádi Ssabó István, Maycr Jánossal és több kisgazdapárt! képviselővel vasárnap Kaposvárott nagyobb népgyűlésen indokolták meg a választójog kérdésében elfoglalt álláspontjukat. — Ezzel kapcsolatban nagyatádi Szabónak a kormányhoz való viszonyáról és a szavazásról a kővetkező információkat kaptuk:
— Nagyatádi Szabó és a kormány között e pillanatban ellentétről nem lehet beszélni. Hogy a következőkben ml fog ki-alakulni, az bizonytalan, hogy azonban nagy atádi Szabó a titkos választásra vonatkozó elveit fel nem adta. az bizonyos, de bizonyos az Is, hogy a miniszterelnök ezt sem tőle, aem a párt egyetlen egy. tagjától nem követelte. Nem tette soha pártkérdéssé, sőt az Intézőbizottság ülésein minden egyes alkalommal hangsúlyozta, hogy ez a kérdés nyílt kérdés marad, a miután ez a rendelet csak erre a választásra szól, a választójog megalkotására pedig az uj parlament lesz hivatva, meggyőződésének a választások alatt a párt tagjai teljesen szabadon adhatnak kifejezést. Ennek következtében nagyatádi Szabó és
hivei a legtökéletesebb nyíltsággal szállhatnak és szállnak is harcba a választási kampány alatt, a tllkoa szavazás mellett.
Értesülésünk szerint nagystádi Szobó és Msyer János Kaposvárott ennek nyiltan máris kifejezést adtak.
Itt említjük meg, hogy Ereky Károlynak az egységes párt kaposvári jelöltjének a helyzete nem a legkedvezőbb, mert Kaposvárott csak a kormányzópárt liberális szárnyából való jelöltnek lehet kilátása.
A hivatalos lap vasárnapi száma kőxli mindazon víiotoknak és kÖxségeknek vármegyénként való felsorolását, ahol az uj választásokra egynél tóbb szavazókőrt kell létesíteni. Külön közli a rendelet a törvényhatósági joggal felruházott városok szavazó-köreinek beosztását. E szerint Budapestnek 410 és Újpestnek 24 szavazókört kell alakítania.
A belügyminisztérium a választásokat előkészítő számlálólapok szétküldését, mint értesülünk, e héten kezdi meg ugy, hogy oxok a hó közepéig mindenütt olt is lehetnek s a legrövidebb id£ alatt ezek alapján megalkotható les* ögy-a fővárosban, mint a vidékén a választók névjegyzéke.
Vasárnap délután Kőbányán mondotta el beszámolóját Szabó József volt képviselő. Hallcr István volt miniszter is felszólalt:
— Amikor mi átvettük a kifosztott, hsdseregnélküli, rendőrségnélküli, közigazga-tásnélküli, román megszállás alatt nyögő országot, akkor azt mondottuk: első dolgunk olyan fundamentumot teremteni, amelyre ne állhasson senki, aki nem kereszténynek vallja magát. A mostani kormányzat fél a dolgozó szegényektől, fél azoktól, akik nem akarnsk míg egyszer egy olyan berendezkedést, ahol a tőke, a nagybirtok legyen az ur.
— Ma borzasztóan jáija a „szélsőségek elleni harc" jelszava. A miniszternek ma jó dolga van. Ha mérsékelt és nem csinál semmit, akkor szeretik ; ha csinál valamit, akkor szidják. Ha miniszter koromban ezt mondtam volna: semmihez sem nyúlok hozzá, csak aktákat irok alá, nem bolygatok semmit, — milyen népszerű, bölcs, mérsékelt ember lettem volna. S jöttek a bölcs emberek, jöttek a mérsékeltek. Ugy is haladt a keresztény politika azóta. Lámpásssl ae tudunk olysn cselekedetre, tőrvényre rámutatni, mely a ker<ázténység érvényesülését intézményesen, tőrvényesen tudná a jövőre nézve biztosítani.
— A* uj válasxtójogi tőrvénnyel a kormányzat a földalatti szervezkedést mozdítja elő. Itt nem az történik, amit az egész orazág akar, hanem amit néhány rövidlátó ember akar. Nem lehet dolgokat büntetlenül csinálni, mert a puska sokszor visszafelé sül el és meg vagyunk győződve arról, hogy a csatát meg fogjuk nyerni és meg fogjuk védeni
azokat a politikai irányzatokat éa embereket, akik a demokratikus, azociálls, becsületes, őointe népsegitő politika hivei és haicosai. Nekünk ax az irányzat, mely először jogokat vesz el és megnyitja a terror, a vesztegetés, a megfélemlítés kapuit, beinvitálja a tőkéseket a munkapárti bárókon éa grófokon végig a rotsdás fringiáju függetlenségiekig, nem kell.
Szabó József beszélt ezután. Felfogása az, hogy a Friedrlch-pártnak és a Haller-pártnak testvéri jobbot kel) nyujtoniok egymásnak, hogy köiösen menjenek bele a választási küzdelembe. Egyetlen egy dolog maradt a miénk egészen: az alkotmányunk. Ehhez nem szabad senkinek sem hozzányúlnia, de különösen nem a kormánynak, amely éppen ennek megőrzésére hivatott.
Budapest, március 6. A belügyminisztériumban ma küldték szét a választási azámláló lapokat, ugy, hogy azok március 14-ig minden községbe megérkeznek. A válasxtásl névjegyzék összeállítása tehát márc\'us tizennegyedikén megkezdődhet. A számláló lapok egyik oldala kérdéseket tartalmaz, a másik oldalon pedig a választójogi rendelet kivonata van.
A belügyminisztériumban ma kezdődött meg a főispánok kihallgatása. A főispánok legnagyobb réaye egyenként járult Klebels-berg belügyminiszter elé. Ms délután főispáni értekezlet lesz.
Bethlen gróf miniszterelnök — mint az M. T. J. jelenti — pénteken utazik Miskolcra, ahol szombaton részt vesz Purgly-Maczki Emil főispán beiktatásán, majd ax azt követő egységespárti alakuláson.
A keresztény nemzeti egyesülés pártja holnap este páltértekezletet tart, amelyen megtörténik a párt többségének magatartásáról a döntés. A pártértekezleten megjelennek a párt miniaxter tagjai is, akik inkább a miniszterséget vállalják, aemmint a járttal való ellenzékbe menést. Erre vall Vasa kultuszminiszternek egy reggeli lapban megjelent nyilatkozata Is.
Értesülésünk szerint Haller valóban ellenzékbe akar menni.
Nagy sztrájk Horvátországban.
Bécs, március 6. Jugoszláviában, főleg pedig Horvátországban nagyméretű sztrájk-mozgalmak vannak. E aztrájkmozgalmak a bányamunkások béremeléai követelésével kezdődtek. A bányatulajdonosok és a bányamunkások közt megindultak ugyan a tárgyalások, de ezek semmiféle kedvező eredményre nem vezettek. A bányamunkások mozgalmát a villamos alkalmazottak mozgalma követte, majd a papírgyári, kalapgyári és szállítómunkások léptek sztrájkba.
Zágrábban a magánhivatalnokok is beszüntették a munkát.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. március 7
A román, kormány terrorral no-
ri€3pbi: rnassss*
Kofaísvór,1 március 6. A msgyar nem-Mii siövalség tegnap ujből proVIamádót bocsátott ki, amelyben felhSvja • magyar sza-vazókat;\'-ti->gy azokban S kerületekben,\'ahol • magyar jelölteket visszautasították, tartóz-kódjának a szavazástól. A román kormány ugyan - bukoresU jelentések szerint — elrendelte? hogy.az összes visszautasított jelöl teke> vegyik fel a választási névjegyzékbe és rendeljék el újbóli jelölésüket, de erről a rendeletről Erdélyben még semmit sem tudnak.
A választások már megkezdődtek egész Romániában. A kormány mindenütt a legnagyobb terrorral dolgozik. Hiltirbo szorítják nemcsak a magyarokat, de a szászokat is ax srdélyl románokat is.
A magyar lapok, ezek közt elsfsorban az „Ellenzik" is az .Újság" poslaazilliló-jogát megvonták hal—bat hónapra. Ezenkívül mig több hetilapot ia elkoboztak, vagy tor-jasztésél betiltották.
Ezek s köiülminyck indították arra a magyar nemzeti- szövetaiget, hogy újból proklamácíót bocsásson ki, mellyel biztosítani akarják a magyarok paaszivitását azokon a terűleteken, ahol nincsen magyar jelölt.
Massaryk békülni akar.
Bécs, március 6. Massaryk, a cseh kör-társaság elnöke, egy bécsi lap munkatársa olŐtt hosszabb nyilatkozatot tett Magyarország és Ciehország viszonyáról. Masaaryk nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a csehszlovák köztársaságnak Magyarországhoz való viszonya nem kielégítő. Csehország azt óhajtja, hogy a hangulat a kát állam közt minél barátságosabb legyen. Különböző politikai gazdasági. természetű tárgyalások indultak meg Csehország és az őt környező államok közt éa éppen ézárt a cseh kormány reméli, hogy Magyarországgal is] meg tud egyezni, bár tudatában van annak a nagy propagandának, nja\'y"\' Magyarország folytat fseh-ország ellen.
Maasaryk különösön kiemelte, hogy Csehországnak mai állását a bikeazerzödia állapította meg ia ippen ezirt ez a magyar cseh ellenes propaganda azt bizonyltja, hogy a magyarok míg nom helyezkedtek a béke-azerződis alapjára.
Károly király szeretné elhagyni Madeirát
Bics, március 6. Bécsbe irkozelt jelenítsek szerint Károly király, (őudvarmrslere Hunyadi gróf ulján kirisl inlézell az angol kormányhoz, ongodjo meg neki azt, hogy cssládjával együtt Madeira szigetiről Wight szigetire költözhessák.
Németoraxág moratóriumot kár.
Páru, március 6. A Polit Parisienne szerint a nimet .pénzügyminiszter a jóvátételi bizottság berlini kipvbelője el$U kijelentette, hogy a\' nimét kormány röviden nem lesz abban a helyzetben, hogy a tíznapos részletfizetést folyósíthassa.
A pénzügyminiszter moratóriumot akar és ezt közölte • berlini jóvátételi bizottság képviselője előtt.\'
Wrángel tábornok Belgrádban.
Badápeit, márc. 6. A MTI. siikrálávirat alapján lelenti Belgrádból: Wrargel tábornok Ide itkosuicáa alkotmány képviselőivel tanács, kozásokat folytatott ama katonai inlizkodisek-rő\'i amelyeke! felfogása szerint az orosz bolsevisták ollen kozdeni kellene.
A magyar kérdés egy ; olasi folyóiratban.
delem Ola««ora*rf*ot J*\'fenyegeti.
Berxevicv Albert, a legelőkelőbb olaa* szemlében, a Nuovo Antológiába rendkívül érdekes cikket irt. Berzeviczy mrgállapitjí, hogy hí rom momentum vezeti akkor, amikor az olas.okna^ a trianoni béke berendelte valódi helyzetéről akar képet nyújtani. Ax első momentum az a barátság, amely a két nemxetet száxrdok óta egymáshoz tuzl. A második Olaszországnak ai a magas kultur-missziója, amely mint a modern európai civilizáció megalkotójának feladatául tűzi ki, hogy őrködjék afelett, hogy ez a civilizáció tönkre ne menjen. A harmadik mom\'ntum pedig az, hogy Olaszországnak politikai érdeke egy erős és egészséges Maíyarorsxág, mert ennek elpusztulásával, ami Keleteurópa uj átalakulását eredményezné, ax olasz érdekek súlyosan veszélyeztetve lennének.
Részletesen foglalkozik a szláv kérdéssel, mint amely különösen a legközelebbről érinti Olsazországot, nasid Igy ir:
A kisantant egy\' korridor -felállítására törekedett és törekszik még mi -is, amely lehetővé tenné, hogy a szövetséges déli és északi szlávság tényleges érintkezésbe lépjen egymással. De ki kételkedh:t abbab, hogy ez a korridor, ha egyszer létrejön, nem nyit-e utat oz oroaz előnyomuláshot is és nem fog-e hozzájárulni annak a sorompónak a lerombolásához, amely az északi és déli szlivokat elkülöníti egymástól, nnnsk a sorompónak, amelyet Magyarország szétforgácsolásával végletesen meggyengítettek; Ha ez a védősáv, mely a Fekete-tengertől Középeurópa felé húzódik s melyet Románig Magyarorstág és Német Ausztria alkotnak, egyszer megdől, ott ahol ez a leggyengébb Magya\'országon, ki fogja m*jd megállítani a szláv kolosszust, amely a sarki tengertől egész Szalonikiig terjed, hogy no nyomulion ax Adria-tenger felé éa ne terjessze ki utalmát Ölaaxorazágra is.
Eiért amennyire meggyőződéstm ax, hogy az észoki és déli szlávok sorompójának európai sxükségeasége a jelenlegi ellentétek ellenére is rövidesen egyeskeni fogja külpolitikájukban Romániát, Magy< rországo*, Ausztriát és Németországot, annyira vnllotn, hogy Olaszországnak magának életérdeke ar, hogy Magyarország erős és egészségre le gyen. Vallom, hőgy hazánknak a megcaonki tása Olaszországra nézve is csapás és nem tartom őszintének azt az olasz politikái\', amely talán már meghaladott, de amely azokkal űzött játékot, akiknek Magyarország legyengi-tése vagy teljes megsemmisítése áll érdekében. Olaszországnak legutóbbi magatartása a nyugatmagyarországi kérdésben igazolni látszik azt, hogy ezeket az igazságokat az olasz külügyminisztérium is elintézte,
A német nacionalisták Hindenburgot jelölik birodalmi elnöknek.
A nimet köztársaság elnökinek mandátuma a nyáron jár le. Legkésőbb julhiiig választani kall, hogy ki legyen az uj elnök ? Az idei választás azonban korántsem lesz olyen nyu-galmas, mint az eddigiek.. Wiener Auslands-koriespodenz" mai berlini telefonjelcntise szerint n független szociáldemokraták márla elhatározták, hogy az eddigi elnök, Eberlh jelöltségét nem támogatják. A független szociálisak szerint Eberth elnöksége idején nem támogatta kellőképpen a szocialista tőrekvé seket, sőt a sztrájkok idejin mullját megtagadva, saját elvtársai ellen fordult a kapi-talizmui védelmiben. A független srociálisták hangulata természetesen nem al.psrik valóságon. Eberth elnök, mint reálpolitikus igyekezett n táriadalmi ellentéteket s az osztályharcot enyhíteni, mert ez az amúgy is súlyos Helyzetben levő nátnet birodalomra nézve katasítrófális lett volna. A radikális szocializmus Eberth tevékenységit tetmís/etrs-n tel F\'sen más szemüvege í nizi is ez az okt annak, hogy » nyergesed szakszervezete amelynek Eberth tagja volt, az elnököt ni-
hány. hit előtt „árulás miatt" klzz-..
torából A többsigi szociáldemokratái
a, a felfogás uralkodik, hogy Eberl nem azabad uiabb harcot kezdem • párt . ellen. Ezért velósdnfc fcpgy ksnditaturája szóba sem fog .WJInl. Hd siodétdemokreták kit fognak
teljesen bizonytalan. A demokrata ■pórija Wáltef Relhenau kfllugymfeWIW\'alek. milye mellett csinál propagandái. R.thanau szemilye a kstholikus centrum tagjai előtt Is á legteljesebb rokonszenvnek örvend is ha a szociálistik belenyugodnának az 8 elnökségibe is nem akarnának pártembert az elnöki Kikben látni, ugy Walter Relhenau favoritként indulna a küzdelembe. A dönti, lábát\' ebben az esetben a szociáldemokraták -kezeiben van. Természetesen . a jobboldali perlők köriben Is megindult a kortesked*,. aS u| elnök szemilyíre. vonatkozólag. A német bomzeli párt ismét Hindenburg jelöltségéi lanszlrozza is a német néppártot arra szeretné rábírni, hogy a vexirtíbornagy Ifi?"-aigit ö is támogassa. Valószínű, hogy . a választási kü> delemben Hindenburg neve ll fel fog merülni, azonban egyelőre ínég nem alakult ki a helyzet képe é. teljosen bizonya, talan, hogy as egyea pártok mllym navakst Írnak választási lobogóikra.
Kérelem Zalavírmesye közönséjttez. \\
A kemény tél és a reánk nehezedett\' nagy drágaság a szegénysorsu is keresetkip-telcn hadirokkantakat, hadiözvegyeket, hadlárvákat nagyon aulyos is nilkülözisekkel téj--jes helyzetbe sodorta.
A állam állal utalványozott rokkantsági is özvegyi nyugdíj pinzünk alacsony, vásárid eieje mellett a ruházati és megélhetési viszonyokhoz mérten oly csekélység, hogy alig számba vehető. A rokkantak és hadiözvegyek nagy réaze még a mindennapi megélhetést sem ludja cssládjának blzlosltsnl, ugy, hogy ruházkodásra mi sem jut. Jelentékeny azon hidiárvák száma, kik cipő és niha hiányában az iskolát egyáltalán nom látogathatják. Az Országos Hadigondozó Hivatal a zalaegerszegi Hadigondozó N plroda ujján utalványozott ugyan karácsony előtt 185 pír cipőt és 50 darab téllkabáloi, de ez a meny-nylaég a legégetőbb azüksigletnek csák egy, csokély hányadát fedezte. A vármegye törvényhatósági bizottsága állal elnökletem slnlt szervezett vármegyei segélyügyá albizottság is a rendelkezésre álló alapokhoz méíf összeghez bár nem csekély rendkívüli segéllyel támogatja különösen azokat a családokat ahol-betegség, vagy egyéb csapás fordult elő. Ezen segilyügyi ■ bizottság forrásai azonban aiintin kimerülnek.
Amint már n múltban tapaaztnltam,. hogy Zalavirmegye hazafias közönsége el \' ven lelve hálával azon hősökért, kik a hazáért vérüket éa életüket feláldo.ták, ugy. most is bizalommal fordulok a vármegy? minden tehetős polgárához, hogy a. Zala* váimegyo alispáni hivatalához „Hadigondozási Célra" jelzéssel küldje be azt az adományát, melyet ő könnyen nélkülözhet a amellyel viszont leróhaljuk hálánkat a,basáért és mindnyájunkért hősi halált haltak hátrahagyott árvái iráni.
Hazafias üdvözlettel
•Kolbcnschlag Béla sic.
\'/sUvíroMgy. sliipáoja:
— A minisztertanács dütztása a rokkant ügyben. A minisztertanáci végleges döntést hozott a benyújtott, de meg^ szavazásra nem került rokkantügyi törvényiavaslat rendelkezéseinek rendelell uton való
1922. március 14
ZALAI KÖZLÖNY \' 3_
éleiirWpÉctésé\'tArgyában.- Dr. Bernül ék Nándor népjóléti twnissler az-ügyről a következő fe\'világtWtáit-lidta : A mínis/trrtanpcs hoxzA-
jÁiuU ábli\'ox\',ir javaslathoz,\'tagy a rokkanlak, hadiözvegyek fs hadiárvAkról szóló tőrvény-j avaalatban foglalt . rendelkezések ajkkal a módosWtikWI, \'"•\'yek \'» javaslat klkottságl tárgyalásánál felmciültek, rendeleti uton lép* tes-ük életbe. A közeljövőben megjelenő rendelet tiöbb intézkedések a/következőkben ismertitketeinl\' Axok/\'t akiknek jövedelme ai évi 36 éter körönét eléri, ax eddigi illet mé-nyeket fogják-kapftl. Esen intézkedésaol «gy-időben a kormány\' kifejezést fog adni axon óhajának,:- faegy Mgyobb vagyon vagy jövedelem felett rendelkező igényjogoauitak mondjanak le a nekik járó ösazegröl. A megjelenő rendelet\' \'véglegesen meg Fogja Állapítani a rokkaptjArulékokat, melyek asxerint, bogy
valakWok \'25^60*-75 vagy 100 sxáxalikós minikig ősökként * munkablris., évi 1200— 2400—4200, 4800 koronában létx meg-állapltvo- Ax önmagukkal lehetetlen éa mások ápolására ««ruló rokkantak ezen öaaxegen felül 100 ssá^ik pAlékot kapnak. Ax eredeti járulik felével \'magasabb összeg {ár annak aki rokkanttá válása elölt magasabb rend fokoxatu katonai alllsxli Alléit vlaelt, a pol-g<ri életben ssakképzeltséghcx kötött foglal-Voxást üxött, vagy valamely mexőgazdaság, vagy ipirl vállaltat\' vezető állását foglalta el. Ax atofeazegp, kétszerese jár annak, aki a katotMKiiwolfílatban \'rangoaxKlyba sorozott bi vidijas, illetve havidíjas jelölt volt, vagy pedig rokkanttá viláia elölt ax egyévi ön-kénlességi kedvezményre axerxelt jogot. A gyermekek utAn járó nevelési pótlékot\'a korm\'iiíy évi 600 koronára emelte.
— Angol konzulátus Temeavárott. Angiin\' Titnesráxott konzulátust \'állit - fal. Ax erre vonatkozó munkálatok mir bofejoZéat nyertek.é« csupán cssk a bukaresti kormány erre vooatlÜMÓ hozzájárulását rövidesen meg fogja adni és Anglia uj külképviseleti hivatala Temesváron néhány hiten belül Működését megkezdi. Az angolok figyojmo most erősen" ráterelödött a Bánátra\'és több londoni kereskedelmi és Ipari cég érdekljdilra Blnát export és imparl lehetőségei felöl.
(x) va*g múMgé r ? ?
— A Kath. Legény.gylet Jelmaa-
•atélye. - Lapunk műit koJJi szaraiban jeleztük, Hogy a Legényegylet Jelmezestélyén közro működő Hölgyek és flatalemberek névsorát közölni fogjuk.\'A következők a körmagyart adták elő: Boros* MM, Htffer ünus, Horváth Juliska, Kurucz Bözslko, Marion Manci, Mihilcsl Llnus, Schnábal\'Tiniké, Sgeioor Eus, Somogyi Mao cika, sífntncr Mariska, Szabó Mancika, Színt györgyLNusJ, Wirtb Hatict* éa Winh Margitka "rloányök. .Davsciery Ferenc, H.kler Kálmán, Halász Géza, Lengyel István, Pőle György, Kittet Bandi, Somogyi, Ferenc, Schleas Gyula, SchbsaXioló, SshmiiMí László, Szekeres János, Viola Kálmán, Wágnor Jenő, Wenczel Gyula tagok. A tornász csapslban szerepel-tek: BőH\'ár István, Devecsery Ferenc, Dove csery Lajos, F«rkas István, Gáspár Boldizsár, Hakler Kálmán, Kopár István, Kődmenccz Imre, Kovács Gézái Miskolczy József, Öreges Jenő, Sebestyén István, Szalay István, Tóth Jenő és Tóth Károly \'e. tagok.
— A klcaarílt magyar kommunla-tik élete \'Moszkvában. B\'csböl írják: Ide érkexett.jelentések szerint a Jungert-féle rigai megáflapodás értelmében már több ,.>;3yar koimuni.ta .xAllitmány jutott el MoeskváWÍA osaíe-kommunUták tiszteletére ax oroix szovjetkorminy fényes ünnepséget rendezett ék\' . volt cári testőrlakt.nyiba helyezte el őket. A -kivitt emberek hArom hónapig üdülnek és csak axutAn, mikor mir
kipihenték a hosszú ut fáradalmait, fognak valamihez. RudnyAnszky Endre a moszkvai Kreml-palota magyar népbiztosa tervet dolgozott ki sxAmukra, melyet már be ia terjesztett a népbiztosok tanácsa elé. RudnyAnszky javaalata sxeii.it az orosz szovjetkorminy a hrrom hónapi pibenéai idő elteltével fel fogja szólítani a magyar csere-foglyokat, bogy tetszésük szei int válasszanak Állást maguknak.
— A zeneiskola •atélye. Azok a sikerek, melyeket a zoneiskoU rövid idő alatt városunk kulturális haladása terén ólért, rend-kivüli értékkel gyarapodott a szombat esti növendék hangversennyel. A termet zsúfolásig megtöltő közönség szűnni nem akaró tafssal jutalmazta a hangverseny egyes számait, mely elsősorban az Intézet akadimisla növendékeinek szólt és pedig Tiboll Etusnak, Stahi Mancinak, Vencltaner Rózsinak és Fischcr Böskének, kik fényes tanújelét a,lték képessé geiknek. Nagy meglepetést keUett Dános Lilikének várakozáson felüli haladási is. Ez alkalommal mint zeneszerző ia nagy sikert aratott ez a kis csodagyerek. fA többi zongoristák Is mind fényesen megálltát helyüket. Hegedű-számokkal Klapptr Gusztáv, HoJ/mann Jenő, Rilscha Ferenc és Uhr Lili szerepeltek szép sikerrel, az énekesek: Zagajtiky Iván, Rosen féld Jenő, Wthi)M Nusi, Sörlty Ilus is Eppinger Manci is igen sok tapsot kapuk. A közönség avval a meggyőződéssel távozol), hogy a zeneiskola kiváló tanári kara ez alkalommal ismét kiválót produkált.
, — Uristl«l Míg C"k n>« megy
as lglót diákok\' cigány bandával éa énekaaámokkBl.
\' — Nem azenvedUk nagy kárt ax
őaxl vatóaek. A földmiveiésügyi minisxté-rium tegnap adta ki eLÍ azivl jelentését a vetések állásáról és az általános mezőgazdasági helyzetről. Ax őszbe is benyúló nyári nagy aréraznAg éa n korán, beillő fogyok miatt az ősxl mezőgazdasági munkák csak
nagy .. ,
hogy abol a lalajvisxonyok megengedték, még novemberben és decemberben ia fel kellett basinálnl a szántásra alkalmas néhány napot az elmaradt őszi munka végzésére. Exu\'án már csak trágya-, la- é. jégbordáéra, majd a nagy havaxiaok beálltával csupán a magtári munkákra, roatálásrn és vetőmag előkéazitésére, továbbá ax istállókba axorull Allatok gondozAsára sxorult a gazdasági munka. A február hó végén beállott enyhébb időjárásban a földeken feküdt nagy hóréteg túlnyomó része elolvadt ugyan, a nagy nedvesség azonban annyira átáztatta a föl-\' deket, hogy a tavaszi mezei munkák még nem voltak megkezdhetők. Az. fiazi vetések-nél ij)ér megállapítható, hogy a korai ősxi vetések nem szenvedték sít ■ kárt, amit a tél folyamán gondolni lehetett, a későlek pedig — s ex a túlnyomó réaz — a hótakaró alatt elég jól kikeltek. A szálas takar-mánykósxlet mindenütt igen csekély, mert a mull nyári s.irazságbon betakarított aránylag kevés szína- és sorjuterméal a hosszantartó téli iatálIóxtatAs alatt az állatok nagyon meg\' fogyasxtották. Ax Igásjósxág egészségi álla-pota a hossxu tél dscára túlnyomó résxben kielégítő.
— A .Magyarság"\'cimü, dr. Milolay István szerkesztésében megjelenő napilap, mely mindig a legtöbb kedvezményt nyújtotta előfizetőinek, arról értesiti szerkesztőségünket, hogy mindazok, akik április l-ig küldik be előfizetési dijaikat mig a régi Árban kapják • lapot. Mutatványszin ot kívánatra kiazsiggel küld a kiadóhivatal Budapest, VII. Mlksa-u. 8
erőfeszítéssel voltak elvégezhetők, ugy
Csecsemők
•gáasaégtmk maaóváaára legjobb a
Diana csecsemő (Baby)-krém Diana csecsemő (Baby)-hintőpor Diana csecsemő (Baby)-szappan
Mindenütt kapható i <
élktji: a ílaaa ía<isH««l«.-!. W«H V. Mfcr-t. SS
- Longyelorazág külföldi adóa-aága nyolcszáz milliárd. Lengyelországban most tették kőssi az ország külföldi adósaágaira vonatkoző statisztikát. Eazerint Lengyelország a külföldnek 143 millió dollárral, 460 millió francia frankkal, 3.7 millió font sterlinggel, 33 5 millió arany frankkal, 17 3 millió holland forinttal, 16.5 millió norvég koronával, 7.1 millió lliAval, 128 000 svéd koronAva! és 111 millió osxtrAk koronAval tartoxik. Ehhez azonban hoxxA kell még sximltani a 17 millióé dollArkölcsönt, ugy, hogy Lengyelország külföldi adóssága összesen kerek 800 milliárd lengyel márkit tesx ki. Egy-egy lakosra 51 aranyfrank adósság jut. (x) Világ-mozgó ? ? ?
— A Magyar Hoyd a heti számában feltűnést kellő cikk foglalkozik az Államvasutak tarifaemelésinek ki\'désivel, pontos számadatokat közöl az emelés mérvéről és ismerteti báró Szlerinyl József ny kereskedelemügyi miniszter, továbbá Mulschcniachcr Emil és a Gyosz nyilatkozatai nyomán az érdekképviselő tek álláspontját. Báró Urs Vilrnod államtitkár, a Mogyar TMUimclis r. t elnöke nyilatkozatában a többtermelis szükségességét hangoztatja és ismerteti azokat az akciókat, amiket, a holland, német is magyar tőke bevonásával alakult Magyar Tibbtcrmdis r. t. kezdeményezett. A Magyar Lliyd nimel-osztrák, jugoszláv, román is csehszlovák rovatai klmo-ritő útbaigazítást nyújtanak az utódállamok gazdasági helyzetéről, mig a lap vldiki hirro-vatában bősiges ismettetist találunk a vidéki pinzintizetek üzletered-nényelről és ugyan e rovatban közli a Magyar Országos Központi Takarékpénztár igazgatójának: SalOsx József érdekes nyilatkozatát a vidéki .pinzintizetek helyzetiről. A Magyar Uai,d szerkesztősége ii kiadóhivatala Budapest, VIII, Rákócy ut 7J
— Iglól diákok as Urániában Torma Tóni gyönyörű maaaikája mallatt.
(x) TáBdakolamagnyKía. v«n szerencsónk a tanckadvelő ifjúság b. tudomására adni, hogy folyó hó 9-in a Polgári Egylet nagyiormiben lánclako\'át nyitunk. Betanításra kerülnek a legújabb is legnodornebb táncok. Beiratkozni lehet folyó hó 6 , 7. is 8 án este 8—8-ig a Polgári Egylet termiben. A tánc-ko-ivoiő \'Ifjúság b. pártfogását kérve, vagyunk kiváló tktxtelettel Blagusi és HuUrlh tánets-nirok. /
-Aranyat, ezüstöt, brUUáaaot llllaitaaiV-f magasaabb áron vásárol KOPÁR óráa éa ik.xeréax, Deák-tér 12. axázzs.
(x) Km Uránia táblás ház mollett játsza Farkas Imre romsntikui diáktörtínolét az Iglól diákokat Torma Tóni zenekarinak gyönyörű játéka megragadó keretet ád Vándo« Gusztáv, Sra\'kay Lajos, Dallos O\'ga Jálikának az elsza-kitolt Igló bűnbijos \'vldikének, a diákkor kedkes hangulatának, Eredeti inekbclitek. KWrő film: az orsz. ebtonyisztő kiállítás fajkutyáb j
A kultuaxmialazter elrendelte ; a március tixenötödlUe megünneplését,
Budapest, márciusi. Vass József kultusz-mlí^sxter, a minisztertanács határozata alapján\'..elrendelte, hogy március tizenötödikén vatenénnyl rmdelketélí (t vezetése alalt álló mindennemű és fokú tanintézetben a
_4___
nap jelentŐiégének megfelelő haxaflaa ünnepélyt tartsanak. Ax ünnepély külső díszének emelésére minden intézelnek ki k<ll tűzni a nemrd i lobogói. A miniszter a műsor és ünnepi beszédek tartalmára nézve közelebbi rendelkezéseket nem tett. Kívánatosnak tartja azonban, hogy hazánk helyzetét a muU s»á-zad d< rekán és a mai sulyoa történelmi viszonyokat egybe vessék éa rámutassanak arra, hogy porba sújtott hazánk újra épitése mindannyiunk vállvetett munkáját követeli.
A korona Zürichben.
BudufXit, márc. 6. Zürichből jelentik : A magyar korona állása ma: (sárlatkor) —.73, osztrák korona: —08. az osztrák bá yeg ie t bankjegyé pedig 07\'75 izantím.
TŐZSDE.
Bndapaat, mixclst 0
Valutapia*: N»f©i«*n Í7M). í\'oel -. U.a
- . DolUx 720. KrancU frank «70. I-m*?*! mífk» 17-\'/.. Miika VtO, I.ir» 3876, 0»tUik 10"6, Rut*l U S, Ul MS. Srokol 11*2 6. Stájd fi*nk UISO KoroeaJlafc Kt«ok-dioir . llolUad forint —, W<»i kltli«Ui 10*/,.
KrtAkak: \\Ufyn Iliül 1870, OiKrál H.ul limai C00, JtUitojc —. UnimitoW n20. X\'«r«ik*i«!u i
Bank--. Magyu-OUii 301. B*oc«ln\' «550, Dr»ich»
OOO, AlUlioot ith, 12000. Sxisivixi 4825. Sat^iUi,ii i «2t>. Vriklaji Ö77&. RUm J260, S<Wkk 104i. CotUau WJO, Kmkl 1W5V. Daoka JtóOO. KWIM 3 24. M.jcrts Cokor 24000, Adrin Ö8C0, Atl.ot-k* 267i, KlritysOr ttóO, 6o«nyAk-AgrÁi 826. Llptik 400 Phttbui 710. V»«iii«Kyj
Vllkmo«--. GU«tUaulo<& 2*0. Koakordia t2\'6. Déli
>MO« i6oy
A Jclclás szerkesztő távollétében szerkesztésért Ujlalussy Gyula felelős.
A zsigárdi erdő vágáaterüleién kitermolt és bognáriára alkalmas szilfa rönkök eladók. Hercegi erdőhivatal Nagykanizsa
Lóápolók! Helybeli méntelep lóval bánni tudó egyéneket felvesz. Jelentkezők előjegyzése és bővebb felvilágosítás méntele p vezetőBégnél
Méhészek figyelmébe EU44 4 4*r«b t«!;«wo oj 6* 7 darab l-*t Omígoi r*nd(s«hl KAPTÁR ho»áv«ió\'k»x*Ukkel BSvebbot • Ui> kUdóhival.Uban.

QUITTNER ARTHuR hatóaégllac eafedályeiett Tlllanysserotö NAGYKANIZSA Csengery-utca 13. szám Elvállal világítási vcietékok, motorok, csillárok, vaUiolal telefonok, cicn^ók i% JouökénQ-tókek Yclaxereltsét. Vlllamoa vasalók, fözOcdeavok, retchauk, Ifitóteatek Javítását MlnüonneraQ villamos munkálatok gyorsan pontosan c»ikösöitctnok SíUiunltr. vigil motornk ujratekercjieléaét. Mindennemű égők raktáron.
NtmuUH
_2AI.AI KÖZLÖNY__
Apró lilrdetések.
.......... MWI. . fcgg
Idíaebb aanoay, egyíves gyermekhez bejárnunk kerestetik, Bi)z« u ci 2/».
Fogtechnika, tanoncai felvételik 4 po\'gini végzeit leány, ki egyúttal a fogorvosi rendelőben vaW segMkezésben is kiképzést nyer. Cim * khdóhlvatalban. _wi
Eladó háx. Eoivós tér 18. számú ház istállóval és nagy kernel szabad kézből eladó. Felvilágosítással szolgál Wleland Ferenc Teleki-u 61. az.__
5 áre. fla mellá nappalra jobb kl« leányt felvennék; ellátás nélkül. Bívebbet a kiadóban.
Ujságkézbesitők
havi fizetéssel felvétetnek lapunk kiadóhivataléban^
2
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint,
tehát mlndtoosp 1 korona 34 fillért tiksrtt mi,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KÜZLŰNY-re
a-
1922. március 7.
Burgonyát
étkezési, Ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket díjazok.
Pollák M. Emil
Nagykanizsa, Kloliiy-wlca 2/a.
Telefon: 131. Távirati cim: Termény.
VILÁG
mosgóképsslnLái
Erziékit klráljií-tér, Szirtu tzillríi épllitítii Telefon 74. Telefon 74.

Szerda
Csütörtök
Péntek
? ? ? J
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombaton éa vasárnap WUUam S. Hart, a tavaly bemutatott .Repülő lovas" főszereplője felléptével
A becsületes bandita
II. réexe ,,A* ördög axerelme" 5 felvonásban
RalnófoV- Mf"°lr " «. l» k\\ L W7II K, II rM^Uiot hátkoiupeiiMtlénbu. fa Qaa.j>-\' ^UOljardl . n. btíj tz l«».. in 7 tetű II Ml 5, 7 í> a éeUoe. Pontos knlls^
zalaííFgyarmatí
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonalzóíntézet
Művek, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
liadámt
Blgflm;
78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13
■ UafWdonotok i Zalai és Gyarmati könyvnyomdájába
xxxxx xxx xx sex xx xx
" Iredetl IfJtrURTI ISseMh- *a vlráa-
magvak
mliKkooetaÜ K**Ja»Í*I
vetőmag
(. aáaelertsáil ótanziroli takarosEy-
répamag
• k.ptiaU:
Ország és Widder j
I^MséjMfbrtiMltoAlstláaattssIrzsáM.lárW 1 Kérjen aláalatet «e Mwr<t*" 11
XXX XXX xxxxx XX X XX
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. márclua 8. Szerda
55 szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SucMutMt U ki«J4hlytUl t Pö ut 13. as.
- IoU(Bfb«a.UUfM 16- -
Megjctc ilk rolodlg kora reggel
r ÓSZERKSSZTÓ! Dr HEGEDŰSOYÖRüY
v. itBuiir. ujiiiiK
PELRL6SS7.RRKP.SZT0.
BODROOKÓZY ZOLTÁN
BI6tIsctéal árak r (V , firfilal sMtil Hflll) Kflt» 4rr* 780 K. FMrn 400 K. K*or*i-ím 200 K. Kgy bór* 7* K. Bfy** itiai ár* 4<
A kereszténypárt értekezlete.
Budapest, március 7. A népjóléti minist-tóriumban Bcrnolék miniszter s<obájában ma délelőtt 11 órakor értekezletre hívták meg azokat a kereszténypárti politikusokat, akiket a mérsékelt felfogás híveinek gondoltak. Az értekezleten a kővetkezők jelentek meg: Bernolák, Vass, Hegyeshalmy, Prohásika, Benárd, FrOhwirth, Reischl, Boisik Pál, Oléh Dániel, Szűcs Dezső, Ernst Sándor, Gunda Jenő, Uactty, Bartos János, Kovács Emil. Bírta József, Eberhsrd Antal, Turi Béla, Avarffy Elek, Schiesl Henrik, Kontra Aladár, Mátéfy Viktor, Drexler^János, Róbert Emil és Szabó József (budapesti).
Az értekezleten Prohászka elnökölt és értesülésünk szerint az értekezlet három kér* déssel foglalkozott.
1. Megtaitja-e önállóságát továbbra is a kereszténypárt ?
2. Mint önálló párt támogatja-e kívül-lől a kormányt ?
3. Elitéli-e Hallerék szélsőséges agitációját és kimondja-e, hogy abban nem vesz részt?
Az értekezlet megnyitása után Birla József bejelentette, hogy belépnek az egységes pártba Is eltávozott az értekezletről. Az értekezleten először három miniszter szólalt fel, azután Huszár Károly, Ernst Sándor és mások beszéltek. Valamennyien hangoztatták, hogy a mai súlyos időkben a párt lehetőleg maradjon egységes. Elítélték a szélsőséges ellenzékességet és azt szeretnék, ha a párt külön keretek köxt megmaradna és igy támo-
g.tná a kormányt. Ezzel szemben Szabó József (budapesti) volt az egyetlen, aki a>t hangoztatta, hogy a párt a kormánnyal szem ben igen is tanúsítson erős ellenzéki msga. tartást.
Az értekezlet után Bernolák n következőket mondta :
— Az érlekezUt azzal a kérdéssel foglalkozott, hogy milyen álláspontot foglaljon el az ea\'i tanácskozáson a választójog kérdésében, a párt további élete szempontjából. Ax összes kérdésekre vonatkozólag határozati javaslatot fogadott el az értekezlet, amit két volt képviselő kivételével az összes jelenlevők aláirtak. Ez a határozati javaslat megokolja a pártnak a fent forgó súlyos kérdésben elfoglalt álláspontját.
Értesülésünk szerint a határozati javaslat három pontból áll:
Az első pontban leszögezik ait a tényt, hogy nem teiheli a pártot semmiféle felelősség azért, hogy a választójogi törvényjavaslatból nem alkotott a nemzetgyűlés törvényt, mert a párt ennek útját nem állotta, aőt ennek érdekében cselekedett. A felelősség azokat terhel\', akik magatartásukkal azt lehetetlenné tették. A második pont a párt további önállósága és külön állására vonatkozik. A harmadik pont pedig kimondja, hogy a párt mint önálló külön párt hajlandó támogatni a kormányt mindazokban a ténykedésekben, amelyek a konszolidációra, a rend fentet tásra és az ortx^ fejlődésére vonatkoznak.
Károly király Wigth szigetire költözik.
Koppenhága, március 7. A „Politiken" jelentése szerint Károly király éa családja közvetlen húsvét utin állandó taitózkodásia költözik it Wi*h szigetére, ahol már az egyik nyaraló befogadásra készen ill. Ugyanakkor rendezik a királyi csalid ellátása költ-aégénck ügyét is. Az angol kormány addig előlegezi mindazokat a kőltaégeket, amelyek a végleges rendezésig a kirilyl csalid éa környezetének ellátásához szükségesek.
Párisi jelentések szerint a .Malin" ma reggeli száma hosszabb cikkel közöl a Károly király életéről és mai pénzügyi bajairól a többek közölt azt irja, hogy a szövetséges nagyhatalmaknak rrkőlcii kötelessége gondoskodni a volt uralkodó nyugodt megélhe-léaéről. Károly király az rgyellen az ellenséges szuverének kőzi, akik nyomorúságos pénzgondokkal küzdenek. Zila királynő, aki egykor dúsgazdag voll, ma tehetetlenül kéli,
hogy nézze, mint szenvednek hiányt gyeime-kei a legszükségesebbekben is. Ugyanakkor II. Vilmoa német császár nyugodtan él Dómban, Ferdinánd bolgár király pedig Koburg-ban. Az utódállamok közt Jugoszlávia cl akaita hárítani magától a fizetéai kötelezettséget, ezért a nagyköveti konferenciára vár a feiedat, hogy Jugoszláviát fizetésre kény-szeritse s módot nyújtson a volt uralkodó családnak a nyugodt megélhetésre.
Az ébredők plakátja.
Uudopttt, mírciua 7. A budapesti királyi ügyészség bűnvádi eljárást inditott az Ébredő Magyorok Egyesülete által kiadott plakát miatt. A plakát szerzője ellen felekezeti irga tás büntette miatt indult meg ax eljárás. A sajtójogi felelősséget dr. Fodor Gyula, az Éme titkára vállalta el, akit n rendőrségen kihallgattak. Ax iratok dr. Baráty Pál, kir. fő-ügyészhelyetteihcr, a sajtóosztály vezetőj-hez kerültek, aki Fodor Gyula dr. ellen sajtó
utján elkövetett izgatás cimén vizsgálat elren* delését indítványozta. A budapesti királyi bűntetőtörvényszék vizsgálóbirája legközelebb dönt az ügyészség indítványa felett.
Április tizedike, a genuai konferencia végleges időpontja.
Bécs, március 7. A Neue Freie Presse római távirata szerint a belügyi államtitkár ugy nyilatkozott, hogy április tizedikét a genuü értekezlet megnyitásának véglegesen megállapított időpontjának lehet tekinteni. A minisztertanács . állapította meg ezt a napot és az ajánlathoz valamennyi nagyhatalom hozzájárult.
Róbert Cecil lord az albán trón legújabb jelöltje.
London, március 7. A D«ily Telcgraph diplomáciai munkatársa durazzol jó forrásból azt az értesülést szerezte, hogy-az albánok közt sok híve van Róbert Cecil lordnak, amióta a népszövetségnél síkra szállt az albán kérdésekéit. Két jelölt van az albán trónra, az amerikai Bonaparte és Róbert Cecil lord, akinek népszerűsége egyre növekszik. A franciák Bonapartét támogatják és egy kemalbta misszió ment Albániába Dpelál bég vezetésével, amely a francia jelólt érdekében agitál.
Amerika visszavonult az orosz segélyakciótól.
Bécs, március 7. A Daily Telegraph washingtoni jelentése szerint Harding elnök megvonta további támogatását attól az amerikai bizottságtól, amelv az orosz éhínség leküzdésére alakult. Több szenátor követelte, hogy nevét töröljék a bi.ottság tagjai sorából- Ennek oka Hoover államtitkár leleplezésében keresendő. -V Hoover megállapította ugyanig hogy a bizottság, amelyet egy Dubrovszki nevü orosz orvos vezet, a gyűjtött pénzeket probjganda célokra használja fel az Egyesült Államokban.
A korona Zürichben.
Budapest, márc. 7. Zürichből jelentik: A nagyar korona állása ma: (zárlatkor) —.70, osztrák korona: —\'08, az osztrák béyeg-zelt bankjegyé pedig 0 71/, szanHm.
T ŐZSDE.
Badapaat, mirciot 7.
ValoUptao: N.poUoo 2900. Koot 3286. Uvt —, Dollii 730. Kra&cla frank 0726, Uogy«l wirka 17\'/,, Máik* 296, l.lr* 36S0, Oaitrik 10-5, Rub«l 40, Lel 6(10,
Szokol 1154, Svájci frank--, Kozoo*dlnáz 1)20, Krank-
linár -, HolUod forint Mc»I klIlnUt IO\'/t.
ErUkok: Magyar I Ittál 1866, Oiitzák IllUt —, iltu< tC5, ;c:.»k>5 —, U»slDUtoíó 820. K»r*»k*í»faLl cUok 026, .M*ny*z-OU»j 301, Báoctlal 0600, Dr*Kb»
--. Alulánoi tila---. Sziii vári 4050, Salgótarjáni
0110, Urikinyi GÍKX). Rima 2360, Scblick 10J0. Guilman 3390, N»*Jd 171XO, üanlc* 2760, KlotlM 3276. Magyar
Cökor 24300. AdrU 7076, AtUntlk* 2Ö16, Királysor--,
BosayiZAgriz 826, Upük 604. Phób«. C70, V*tx*0«.
VRUnos--, Olí.lUmulotn--, Kookordla 2200, Mit
Vasat ICOO.
Szerda CsUtörtök
Uránia Cirkus King. A revolveres esküvő
Torma Tóni zenekarával
Uránia
ZALAI KOZI.ONV
1922. március -8
leleplezett Iwlseirtsta összeesküvés Magyarországon.

mond -
helyiét", könyvek Miskolcon
„ földalatti sötét aknamunko, mely az örszr\'g jelenlegi rendjének\'feltori-■
lására irányul s melyet a bécsi „emigránsok" gyűjtőnevet bitorló, Budepestről elmenekült .feQntellcsak alítottak lelkesedéssel, de még inkább pénzzel, — most ujabb gaz merényletet készített elő Magyarország ellen. Az uj áa arányait an éa sötét céljaibon egyformán megdöbbentő mozgalom forradalmi u\'on fel akarta borítani a jelenlegi közrendet és vissza akarta állítani Magyarországon a népbiztosok „világboldogító" és mir.den magyar érzésű ember előtt egyformán szörnyű emlékű uralmit. Minden pontosan elő volt már készítve, ax o*é»z sieivaskeídéa, bujkáló összeesküvés m«g«LkuÜ, titkos utakat készítettek elő a külfölddel való ellenőrizhetetlen összeköttetésre és már már azon a ponton állottak, hogy megindul az egész kutmérgező propaganda, hogy hamis csengésű érveikkel, kül földi pénzzel megszédítsék a? ingndorók táborát, feltüzeljék a iiiindenre kapható cíöcse-léket éa a vörös uralmat visszaállítsák orfzág* szerte. Szerencsére azonban a belügyminisztérium nyomozóosztálya résen állott és rövid idő alatt — amint az első szál a kezébe akadt — kiderítette a veszedelmes, sötét szervezkedés országszerte elágazó valamennyi mellékszervezetét és megakadályozta, csirájában elfojtotta a forradalmi törekvést. A bud. pesti éa vidéki szervezők, a jövendő népbiztosjelöltek az ügyészség börtönében vannak és aikeYült eltömni a réseket is, mely a külföldi vörös propagandával összekötötte az itteni szervezeteket. A szerleágaró, sötét összeesküvésről és ennek kapcsán a belügyi nyomozók kiszámíthatatlan fontosságú, nagyszerű munkájáról tudósítónk a következő részleteket jelentik :
A belügyminisztériumi nyomozóosztály néhány héttel ezelőtt bizalmas uton arról értesült, hogy a bécsi magjai kommunisták szétágazó, komoly szei vezkedési munkát kezdtek el Budapesten éa több bizalmi emberüket a fővárosba küldték, hogy a proletár-urolom és a diktatúra kikiáltásához szükséges előkészületeket megtegyék. A a/ervezkedés célja ugyanis oz volt, hogy Magyarországon újból kikiáltsák a proletárdiktatúrái.
Megindul a nyomozás
Bizalmas jelentés nyomán n belügyminisztérium nyomozói munkához láttok és a szigorúan titokban tartott, megfeszített erővel végzett nyomo>ás csakhamar teljes sikerrel járl. A ^nyomozás n\\rgállapította, hogy az egész földalalti szervezkedés irányító központja B csl>en van és vezérei: Rudnyánszky, Vágó és H^jdu kommunista vezérek, volt népbiztosok. Ők küldték Budapestre Weisz Nándort, Müller Ernőt és Matuzsám Bélát, hogy itt alakítsák meg a kommunisták magyarországi pártjának végrehajtóbizottságát és kezdjék mrg országszerte a szervezkedést.
A három kommunista Budapestre jött és itt nyomban megkezdték a munkát. A terv az volt, hogy lehetőleg minden üzem ben és műhelyben kommunista érzelmű biza.\'mi embereket helyezzenek el, illetve az egyes űremeknéV-Tnár állásban levő bolsevista éi-*é»ü egyérv^ ^fijy. kft*ö:> szervezetbe törr.ö ritsék éa Igy próbáljak vÍMzoállitani a magyar-
Budap\'sten a
országi proletárdiktatúrát, három kommunista természetein n«n a maga neve alatt szerepelt. Weisz Nándor bronzmüves Maurer Adolf néven, Muller Ernő szabósegéd pedig Csillag Jenő néven bérelt lakást és dolgozott sötét tervén a tő-városban. Egyedül Maluzsám Béla géplakatos tartolla meg nevét és az ő budapesti lakásán tartották meg az összejöveteleket.
A sejtek éa eaoportok megssarvexéae.
A három Bécsből küldött vezéren kívül a budapesti „végrehajtóbizottságnak- tagjai voltak még Czuoor József betűszedő, CsellŐ Nándor péksegéd. Óbernyik István gyári munkás és Neumann Sándor könyvkereskedő. Valamennyiüknek meg volt pontosan a meghatározóit szerepköre, Czuoor Budapesten tartotta fenn a c Összeköttetést a vegr ehajtóbizottiág tagjai és a hozzájuk csat-Inko.ottok kőzött. CsellŐ a vidéki csoportok és sejtek összekötője volt. Óbernyik a külföldről hoíott kommunista sajtótermékek átvét :lérő! és clhelyeiéséiől gondoskodott, Neumann pedig a terjedelmes posta minden-napos átvételéről, továbbításáról gondoskodott.
Amikor a belügyi nyomozók mér tisztán látták az egész összeesküvés körvonalait — bár maguk a terheltek nem sejtettek semmit — éppen akkor látta elérkezettnek a Buda pesten\'roükcdö végrehajtóbboltság az időt arra, hogy a leltek mezejére lépjen: Mint utóbb a nyomozás torán bebizonyosodott, legelső feladatuk arra.irányult, Hogy n szo ciáldemokrata pírtbrn párlszakedást hozzanak létre, kihasználva az oltani politikai szempontokból és személyeskedésekből keletkezett nézeteltéiéiekel. A szakadá? bekövetkeztével azután a párt nagyobb részét ismét a maguk céljaira akarták megnyer
A veszedelmes szervezet Budapesten tíz, vidéken pedig 12 csoportot létesített, végrehajtóbizotlság megfogulmazott egy körlevelet a csoportok részére, melyben megadja a szükséges utb. igazításokat és lefekteti az irányelveket.
Elfogják az összeesküvőket.
Amikor a !»7ervezkedés idáig éit, belügyi nyomozók elérkezettnek téliák időt, hogy rajtaüssenek az összeesküvőkön. Február 3-án a Tisza Kálmán-téren Weisz Nándor egy kr-pu alatt fölolvasta a csopor tok részére fogalmazott körlevelet társainak. A körlevelet egy keresztény napilap mögé bujtatva tailolta a kezében, ugy, hogy felületes szemlélő «zt hihelte, hogy az újságot olvassa fel a többieknek. Ekkor ütöttek rajtuk a belügyi nyomoíók és sikerült fogn\'ok a fŐcinkosokat. Ugyanekkor a sokszorosított körlevél példányainak javarés; is megszerezte a hatóság. Nem sokkal később elfogták a miskolci pályaudvaron C^ellő Sándor péksegédet abban a pillanatban mikor éppen a végrehajtóbi.ottság utasításait akarta álvenoi, hogy n diósgyőri cspportok-nál terj\'sszr.
Ebben az időtájban Potacsek László éves orvostanhallgató dr. Pintér L^azk névre kiállított útlevéllel viss-ejött Magyarországbi éa itt érintkezésbe próbált lopni a kommu-
nista végrehajtóbízottsággal. Utasításokat ho-x0lt B/cvből. a:onkivűl azzal a megbízással érkezeit, hogy Rudnyá r.zky (R:e#) a\'kom-munistrp?rt központi bilOllsága részére sze-Budán Z "oblbó1 ^lUWst. Rudnyánszky ugyanis s««ély.»en vist^akart térrn Budapestre, hogy iU,«.g« vej^M . kommunista pár! szervezését » .rányilfaát. Február 25-ín » belügyi nyomozóknak slke-rűlt Polt ciekot is letartóilatnl.
Ar álsxakáll <S. ■ UUwUtUn
Polacsek Lászlónál a belügyi nyomozók citromjegeceket találtak » ezek mellett azt az utasítást, hogy hátom jegecct 100 gramm vízben kell feloldani és egy uj tol\'al Ilyen-módon láthatatlan\' irásu leveleket lehet irni. Polecsek kihallgatása rorán elmondotta, ho^y a Wiener B.nkvereín budapesti fiókjánál egy titkos jelzésű betétkőnjvben vsn elhelyezve a mozgalomhoz szükséges pénz legnagyobb része, azonkívül a végrehajlóbirottságnál talált nagyobb pénzösszegek Is kommunista alapból származnak. Ezt a pénzt a balügyi nyomozóosztály lefoglalta, lefoglaltak azonkívül a Proletár cimü napilapból 150 példányt, a december hó 22-ikl és 29-lki számokból.
A nyomozás során megállapítást nyert, hogy a végrehajtóbizotlság tagjai s a velük összeköttetésben levö kommunisták nsponkint találkoztak a főüiros különböző forgalmas helyein és többnyire séta közben beszélték eg terveiket és legközelebbi teendőiket. Az összeesküvők gyakran változtatták külsejükéi, hol bajuszt és szakállt növesztettek, hol leberetválták, hol pápaszemmel jelentek m\'g, sőt akadt köztük egy, akinek bőröndjében többféle szinü parókát és álszakállt találtak. A nyomoxáa vidéken A nyomozás szálait ezenközbe ki kellett terjeszteni a vidékre ia. Igy a miskolci államrendőrség elfogta Preiner Izidor pécsi bank-hivatalnokot, akit a bécsi kommunistapárt központi bizottsága hírszerzés céljából küldött Magyarországra. Preinert akkor csipték el, amikor Miskolcon át Kassára akart jutni ut levél nélkül, ho$y jelentést tegyen a Magyarországi összeesküvés felfedezéséről.
A szegedi állaímctidüi kapitányság is őrizetbe vett négy ottani kommunistát, kik Budapestről külön utasításokat, kaptak és egy nyomdát akarlak felállítani, hogy azután egy kommunista lapot azrrkesszenek és at£ janak ki Magyarországon. Ez ügyben n nyomozás Szegeden és Budapesten még folyik.
Az egyik Budaprsten elfogott kommunista, Nagy József cukrászsegéd, kl már előállítása alkalmával kétiAen szökést kísérelt meg, amikor a nyomozók helyszíni szemléhez kisérték, megszökött. A belügyminisztérium nyomozóosztálya elrendelte Nagy országos köiözését és a rendőrség már nyomában van a megszökött kommunistának.
„Most már nyugodtan lehet dolgozni".
Érdekes az a jelentés, amit a budapesti végre hsjtóbizottság küldött a bécsi kommu nista központnak az itteni helyzetről tapasztalataikról és munkájukról.
A m*gyarors*ági helyzet teljefln mértékben érett — mondja egy helyen a jelentés — a súlypontnak a mi kezünkbe vbló áthelyezésére. Kommunista bizottság többsége bátran visszatérhet Magyarország területére és akcióba léphet, mert már nem kell attól Ur?*"\'* hogy üzclmeiket besúgják. A kommunistákat feljelenteni ma már nem dicsőség, hanejn
IQM. március 8

ZALAI KÖZLÖNY
.ágyén Magyowoságon. A kommunlita munka lohetísége »« «g<az vonalon megvan.
, „akozervizelek tárvo-nyitva állnak előttünk, a tagok elkescrcdéie leirh-ilotlan. Az ellenzék „„gyrészét.Wg \'ehet -nyerni.
A jelentés további rémében végzett munkájukról síámolnok be ■ bud\'petti kom-
" nijlík. Elmondják, hogy négy titkos utat építettek ki a külfölddel. KotlS ezek közül már használható állapotban van éa n Proletár cimü lapot, valamint a poalájukat már őzen az uton bozzik be. A pártszervezetekben az Illegalitás szigorú megőrzése mellett «z ellenzéki mozgalmak kereteiben fejtenek ki nagy-, szabású tevékenységet, bogy egy erőteljes mozgalmat adhassanak a béc.i kórpontnak.
*A belügyminisztérium központi nyomozó osztálya heteken át megfeazitett munkával az egész szervezetet leleplezte, valamennyi tagját őrizetbe vette éa átadta a budapesti királyi ügyességnek. Moat már csupán egyes mellékazervezetek után folyik a nyomoiái éa oz ennek során eaetről-caelre őrizelbevett kommunistákat egyenkint odják ét az Illetékes királyi Ügyészségnek.
_ Kolbanschlog Béla főispáni
Uisftlése, Megírtuk, hogy Zalavármegye főispánjává a kormányzó Klebelaberg Kuró gróf belügyminiszter előterjesztésére Kőiben-schlag Béla alispánt nevezte ki. A kinevezés a hivatalos lap tegnopi számában jeleit meg. Az uj főispán — kinek kinevezése a vármegye területén oszlotlan közmegelégedéssel találkozott — beiktatásáról még közelebbi érte aülésünk nincsen.
— Qyáaarovat Általános részvétet keltett a gyászhír, hogy id. Krátky József telokkőnyvezető a mull éjjel 01 éves korában megholt. A haláleset tragikus körülményei megrendítők. Szeretett fia, l(j. Krátky József súlyos betegsége nagyon leverte szerető apját, folyó évi március 1 én bekövetkezett halála pedig ágyba is döntötte, mert régibb csapás következtében oly erővel támadta meg különben sem erős szervezetét, hogy hirtelen komoly beteg lelt. Allspots a gondos ápolás dacára sem javult, sőt már ®lárnap riasztó hírek keltejá-szárnyra állapotáról, ^melyek yalónak ts bttőnyt\' " "*\' * ~
1
IVitt,» DUltrjia .......» -----\' . .
biTSnyullok és az elmúlt éjjel bo is fejezte éleiét.. Hivatalában mintaszerű pontossága és ronJszeretete a bár nem nagy, de annál lelkiismeretesebb társadalmi tevékenység általánoson tiszteltté és becsültté tetiék nevét. Cssládi élete a legutolsó ávekig csokis örömet okozott neki. Leánys, Berlin- Ágostonná, fia dr. Krátky István városi főjegyző és Krátky György honvéd főhadnagy az apának is elismerést és bccsülést vivtak ki. A háború nehéz nspjsioan gyermekei mistt sok aggódást állott ki. György fia lábát veszlétto el a harcokbon, o többiek is kivették részüket a megpróbáltatásokból. Ezek és a hivatalnokoknak kl|utó egyébb gondok megőrölték az ő szervezetéi, míg most József fia váratlan halála oly megrázkódtatást okozott nála, melyet már nom bírt legyőzni. Temetése ma délután fél 5 órakor lesz a r. kalh. temető halottas házából.
— Orvoal hir. Dr. tíerger Miltsa fü -, orr, torok- és gégeorvos szaoaJségáeól viiszi tért és rendelőjét o legmodernebbül felszerelve Sugár-Ul 24. szam olott (kssiárnyavol szemben újból megnyitotta. _
(x) Uránia t Szerda csütörtök. Cirkusz Klng. Izgalmas szenzáció a Revor-varea eik&TÖ.
""— Felhívás éa kérelem. Id. Kráiky József párt. tagtársunk temetése {ma délután fél 5 órakor lesz o róm. kath. temető halottas házából. Felkérjük összes tagtársainkat, hogy olt megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés "7,5 órakor. A Kalh. Legényegylet elnöksége.
— Kérelem. Az Emberbarát lenelke-zési egylet választmányi tagjait felkérjük, hogy Krátky József alelnökünk temetésén teljes számbon résztvenni szíveskedjenek. GjüUskezés a róm. kalh. temető hololtosházánál délután 7,5 órakor Az Elnökség.
— Felhívás a Somogy—xalal ló-tenyésztőkhöz. A háború és az ezek után kövgtkoző forredztmak megszüntették mindazon egyesületeket, melyek s lovak erősebb kipróbálását tűzték ki célul. Ezen egyesületeknek nagy szerepe volt abban, hogy a magyar ló világhírre lelt szert ás hogy a háború ulatt a legnagyobb fáradalmakat könnyen bírta. Ez készlet arra, hogy o lótenyésztést minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítsuk, mert hazánk mezőgazdasági berendezése, hazánk népének ezen nemes állat iránti szeretető melle t, kiválóan alkalmas ennek íejlesztéséto. A ló nemesítésére vérben és küllemben, képes ségének a helyes, céltudatos nevelés ulján váló fejlesztésére oz ivodékokban a lovas sport a legalkalmasabb. Ezen cél elérésére Somogy és Zala vármegyék lótenyésztőinek régi óhaja, egy ilyen egyesület alakítása, mely ezen fenti célt, a lovaknak kocsiban és nyereg olani kipróbálásával, Időszakonként tenyészállat és cslkokiíillilások és díjazások által óhajtja elérni, egyben a tagoknak dijialonul lanácscsal szolgálna a tonyészanyag kiválasztása ós párosítása körül. Ezon egyesület, Somogy—wlai lótenyésztő és lovas sport egyesület cimen alakulna meg Keszthely székhellyel é< oz előkészítő bizottság melynek tagjai Bosnyák Gézs, ifj. Bekássy István, Gozony István, Kende Pál, báró Putrani István, Somssich Miklós, gróf Széchényi Gézs, Szentkirályi Gyu\'o, Ssenl-királyi István, dr. TfUánji Ferenc, gróf Teleki Béla felkéri n indozokat akik, a tagok soriba l elépni óhajtanok, március hó 9-én Keszthílyen a Hungária nagytermében délelőtt 11 órakor megtiltandó közgyűlésen jelenjenek meg.
— Felhívás u NTE tagjaihoz. Ézuton kérjük az összes tagokai, hogy elnökünk édesatyjának, Kráiky Józsefnek temetésén ma déluián fél 5 órakor a lón. kath. temető-ben megjelenni szíveskedjenek. Az NTE választmánya.
(z) Uránia r Cirkusz Klng II. réase a Revolvereo eokUvS. Ezen film fWiJtte áll minden filmnek.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és óraiavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried Józmef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.)
(x) Urániái Szerda csütörtök a világ legazebb artista mutatványai éa a Kevolverea eoktlvő.
— Aranyat, ezüotöt, brllllánaot mindenkinél magaooabb áron vásárol KOPÁR óráa éa ékozeréaz, Daák-tér 12,
Emeljünk gazdasági iskolát!
A trianoni férc tákolmányai csat egy utat hagytak nyitva rés.ünkre. ;amclycn át kereshetjük Hazánk jövendő boldogulását s ez. oz ut a mezőgazdálkodás. Tény és való, hogy o nagy, egységea Magyarország a béke Idejében oem tudott orra a mozőgozdaságl „ivóra emelkedni, amelyre pedig természet, viszonyainál fogva emelkedni kellett volna.
Elég egy rövid pillant A»t vetnünk Kelet -Poros.or.zág Posen tartományára melynek homokos, humus.ban szegény tolóján már régóta sokkal, mégegys.er akkorák voltak a termés átlagok, mint .kár a Nagy .Alföld humuszban gazdag medencéjében, akár Du-nántul vílyogo. agyag talajában. Hogy a németek a kedvezőtlen természeti viszonyok között is ilyen jól tudtok proiperálnt, oz kizárólag a tudáo, « mezőgozd.aág. ludoa eredménye. Mert- nagyon téves felfogás azt hinni, ha valaki szántan, tud. egyúttal gazdálkodni i. tud. A mezőg.zdálkodá. éppen olyan
tudomány, mint akár az épHfafet. akár a liziko. Sőt mondhatjuk mindegyiknél bonyo-ültőbb, mert egyetlen pályán sem kell olyan sokoldalúnak lenni, mint a mezőg"^"\'*\'"; Az av\'rár törekvések merkontll tudás nélkül aohnsem érvényesülhetnek. A gazdának vagy termelőnek számítani és mégegyszcr számítani
kell, hogy megkapja azt a pluszt, amit ő tiszta jhved ölemnek nevez. A mi népünkben egy nagy hiba van a ez az, hogy nem tud kalkulálni. Hogy nem axáenit, ez megint egy máúk dolog egyenes folyománya s ez o dolog az. amire fel kell hívni a figyelmet. Az okszerű mezógozd ilkodás ludá.ánek hiánya. Amig azt lálji az ember, hogy a .okkal elő-nyösebb gép helyett még mindig szórva vet sok gazda a a műtrágyáit olkalmszáso terro inkognito előtte, addig mezőgazdálkodásunk csak stagnálni fog, de nem előbbre menni. Megfigyeléoeim arro engednek következtetni, hogy a mi népünk nagy réoie a régi jó időkre emlékeztető g.rdálkodá.t folytotjo o holadáa, a fejlődés előfeltétalei nélkül. A talaj javításra és erőben tartására annyira fontos trágya kezelése minden ctok nem oz o a szarvasmarha állomány aok helyen olyan benyomást lesz a hozzáértő ozemlélőre, mint egy nemzetközi állotfelhojtás, mert hiányzik a csordából az egyöntetűség, a konformitás. Pirostorka, borzdere., tisztafehér éa feketetorko változatokat lehet megfigyelni s pár istállót végig-járvo azt láljuk, bogy a tenyészállotkiválooz-tás szintén ismeretlen fogalom.
Ez a gazdálkodás jó lehetett ezelőtt száz esztendővel, de ma, amikor az idő po-roncsclóon követeli oz élet mindén vonatko" sásában a jobbal, a többet, többé így meg nem állhat. Ezen javítani, oegiteni kell. A mezőgazdálkodás minden legújabb tudnivaló-jár; mint o hiizekegyet át kell plántálni a nép minél széleaebb rétegébe. Az okozerü mezőgazdálkodás nyomán jólét, boldogság fakad s h.< tudjuk, hogy igy van, miért nem cselekszünk ? A főldmiveanép minden fiát reá kell nevelni a gatdaoági tudnivolókro, fejleszteni kell o szoktudást.
Hogy városunk nagy érdekei függnek a gazdálkodás fejlődésítől, azt mondonunk se kell Hl val,mikor, ugy mo von meg a izük-ségesiége annak, hogy minden erőnkkel belekapcsolódjunk a nagy nemzeti munkába melynek végén Hozánk megújhodása áll. Emeljünk n)i Is gazdasági iskolát 1
A hercegség mojorjo ozinte predestl-nálva van egy Ilyen Iskola céljaira. Földet vagy a hercegaég, vagy a vároa adhatno. Az iskola létesítésével a környék gazdaifjol megfelelő\'gazdasági tudissol bíró ozokerők ve-<ctésc mellett elsajátíthatnák az okozerü gazdálkodás öiazca tudnivalóit nemetek elméletben, hinem gyakorlatban is és hozrá olyan szerencsés körülmények kőzött, hogy a t multakat mintegy demonstratíve láthatnák részben a környék nevesebb gazdaságaiban, gazdasági intézményeinél (Ujnépi Elek uradalom, pklini méntelep), részben o helybeli gazdasági vonatkozású ipái telepeken (Weuer gépgyár, pótkávégyár, sörgyár, szeszgyár, Pranz-roolom). , ..
És ehhez, hogy rnegv.lósuljon nem kell egyébb, mint az illetékei faktorok részéről egy kii jóakarat. \'
H i a város bármi okból a g.zda.ági Iskolát momentán felállítani nem tudná, hisson od», hogy ez év ó.zén téli gazdaság, iskola nyíljék meg, hot Ki.kanizsa s a ázom-uéd falvak gazd-i nyernének két .gymés-után kővélkerő télen megfelelő Ebhez csuoán helyioég és: t.n«« kell Hely.-
C-nnez csuunn uciyi...* . - - ,,
ségül alkafínss volna a kiskani.soi olvasókor, tanerőt pidig, h. a város az illetéke, ügy osztályhoz fordulno, srivesen boc.átano a minisztérium a tanfolyom rendelkezésére.
A téli gazdasági Iskolo a német Vinler-Schule mintájára von megszervezve azzal a beosztással, hogy óa.től uva.z.g elméién oktatás folyik, tavasz-nyáron át pedig a tan-folyam hallgatói otthon in noturo gazdád kodnak, értékelve r. télen tanult.V.l. A t-inerők fl.eté.e az áll.mot terheli, a h»"|«>*< ellátá.ukról maguk gondoskodnak Lnnek ÍTtesitése mint látjuk,, legcekélyebb anyag, kiadással jár, miért is megv.lós.th.ló. Nagy-Eaniuo gozdaságí iskolájának ,étealté*ével mezőgazdasági, Iporl, kereskedelmi .zemfonl-ból egyik gyújtópontjává volno Dunántúlnak é. hozzá méltóan tölthetné be nem.etl nevelő hivatását itt a Dél-végen, mig mindent vtsszo-szerzünk 1_ Koziry Jenő.
A felrlls szerkesztő távollétében sierkesztiiért Ujtalussy Gyula felelős.
2AI.\\I KÖ2L0NY
1922. március 8.
Apró hirdetések.
n .sl.l*. • .r.l. .MMt r.l «U—... «H.I
FogtocbnlUu. tanoncul felviletik i po\'gárii végzett leány, ki egyutial » fogorvosi rendelóten való segidkezisben Is kiképzési nj er Cim a kiadóhivatalban.
5 áras Uh nallá nappalra Jonb kis leányi felvennék ellátás nélkül. BSvebbel a kiadóban.
Vadlya Hajnalka gépIrónS vállal mindennemű giplrási munkál, levelezést. Megbízási álveszek hilköznupokon eslo 0-8 ig, vasár- ás ünnepnap délelóll 9—11 ig- Teljes dlscréció. Olcsó, gyois, liszla és kifogástalan munkámról bizlosilom a n. é. közönséget. Lakás: Fó-ul S2 emelőt. Jobb erkély.
Taljeaan nj igen könnyű hintó eladó. Arany Jznoa-ul.a 1 szám alatt. ,na
Magyar-ntca felaö részén lévó nagyobb híz kentei és szántófölddel eladó. Cim a kiadóhivatalban. ,a,s
KrS- éa astlas*
takarmányt
M«U*m. V\'jbtt, Ja:«.-o«, »«bo» bükkooy «\'|a$- 4* mitoJrcoJvi uloa-Ukaiminy ét alMassataa NíBiIyia m«aajriWst<« (kii«lojb«n b) kiyüá!v Un príwlt állapotbsa
SÖRlEYS4NDOR"^irFŐUT5
Értesítés.
ÉtUultifl ■ Untéit JÓUitu k0iunWK*t, hogy
lónyirásokat
•\'foféJok IVyanott egy kovácafuvó m*g-réuu* kimtrtii. Kiváló tlnUkUal
Horváth Pá! patkoldmester
PatöM-ut Sí. uim
3128/1922.
.Csooka .Mt/j»romig oea ontig, Kftáts .Magyaromig a>*o/©f*ság !•
Tárgy: Mezőőrök felfogadása.
Pályázati hirdetmény.
Huszonnégy mezőőri állásra pályázatot hirdetek. Az illáiok betöltése folyó óvi március hó 19 én, d. e. 10 órakor leat a városházán (tanácsteremben) megtartva. Pályáiók ekkor ott kötelesek azemélyeaen megjelenni.
Bővebbi felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1922. évi március hó 2-án.
Po!^ármeator.
XXXXX XXX XX XX XXXX
X tr.dotl WFURTI ISz.l.k- «s virág-
x magvak
mlodafiixmü gai4atifcl ^
vetőmag
4. némators ségl óJomzirolt takarmány-
répamag
Ujságkézbesitők
havi fizetéssel felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
Alulírott szénkercskcdók llszlcloltcl közöljük a l. vovóközönsiegcl, hogy a szén alapárának igen tetemes emelése és a mel\'ékkö\'líé-gekr nagyon Je\'cnlékeny drágu\'ása folytan a
trifaili bánya szeneit
március elsejétől kezdődőleg legalább
300 kg. vitelnél mitermáziánkinl
350 koronáért
adjuk mérlegem is házhoz száliiiva. Kiváló tisztelettel
Ádám Róbert, Klein Vilmos Strém Károly
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
CMngery-utca 13. szám
Elvállal
rltágltá«t vezetéke*, motorok, csillárok, vkUaűat telefonok, csengők ii JoiiőkéixQ-tekek fotazcreUaét. Villamos vasalók, főzőedények, reschauk, fűtőtestek Ja»l-trt»At .Mindennemű villamos munkalatok gyoraan és pontosan eixkőxőitctnek
Si»kíi«{\\l«a vágii
motorok ujratekercselését. MindennemU égők raktáron.
2
korona 66 fillérbe
kerül példónyonkint,
tehát mindennap 1 korona 34 miért takarít tntfl,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KÖZLÖNY-
RE
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket díjazok.
Pollák M. Emil
Nagykanizsa, Klnlzsy-utca 2/a. Telefon: 131. Távirati dm: Termény.
VILÁG
mozgrókópszinli.áz
Erztikat klráljii-tér, Szíriai izillih épllititii
Telefon 74. Telefon 74.
Szerda
CsOlörtök
Pintek
T ? ! T
Szerda
Csülönök
Pintek
Szombaton is vasárnap Wllliam S. Harl, a tavaly bemuiaioll .Repülő lovas* föszeroplójo felléptivel
A. becsületes bandita
II. riaxa „Ai ördög szereim." 6 felvonásban

Páholy X2 K, xsöty* 15 K. L fcaiy K. II Előadások Mttóioap * á» f« 0 órakor, vmAx- áa iteaap* y^-vajsaa— . Q- ttfty lt kor«ia. IIL ha.\'/ 7 koroaa. U Mpokoa fát 4, i, 1 t% 9 óukot. Poatoa kaxdáa^y
oaanaDooooDoooDanaDODDODanoo
ZALAI ÉS GYARMATI]
Könyvnyomda — Könyvkötészet — Vonálzóintézet
117.
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legiziésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése; aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
KiadÉivat. telefon: 78.
Ország és Widder x
laSOM lt Sant«üia trrribal-Ur M V __________.
I NAGYKANIZS A Fő-ut 13.
■ U»tul.y.ao«,ki Zalai is Gyarmati Uayvnyotndijábaa.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március Csütörtök
56. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
Ss«tkMst6s4f él kUdóhivftUl i Pő-ut 13. »z. InUrmbm-UUÍoa 78.
MojcJoleulk mindig kor* röggel
FÖSZBRKRSZTÖ:
Dr HEGEDŐS GYÓROY
T. iiaii[|j. k\'ftti»:t
IPP.IP.LÓSSZF.RKRSZTÖ:
BODROOKÓZY ZOLTÁN
Blőllsotéai árak: (»*/, flf|ll«l ■<*»»! •»>HH ajé.t évi. 780 K. FéUvw 400 K. N««r«d-évf* 900 X. F.yy bóra 7» K. Zfj»* .iám 4r» 4 <
Bethlen és Nagyatádi egyet értenek.
Fontol tanácskozás a Zichy palotában. - A kormány Huszárékkal
■ FII,. , I"I» I l^unlrottan TI1Hr!,II111K.
szemben nem állit jelölteket.
Budapest, március 8. Ma delelőt! II órakor Zichy Aladir gróf Jórscf u\'cíi palo-tájában bizalmas értekezleten folytatták tovább a Zichy grófok azokat a megbeszéléseket, amelyek az akliv politikába való bekopcao* lódásukat lehetővé fogják tenni. A tanácskozáson jelen voltsk : Zichy Aladár és Jánoi, Cziráky József, Turi Béla, Mészáros János apát, érseki helynők és még többen Zichy Aladár régi politikai barátai közül. Meghívták Ernát Sándort i», aki 12 óra után jelent meg Teleky P^ volt miniszterelnökkel.
Az értekezlet délután \'/,2 óráig tartott. Az értekezlet után Zichy Aladár és Ernst Sándor kijelentették, hogy a mai értekezleten érdemleges határozatot nem hoztak és a tárgyalások nem állanak összefüggésben a kereszténypártban tegnap eato történt eseményekkel.
Értesülésünk szerint a Z;chy grófok a kereszténypárt egyik árnyalatához sem csatlakoznak, hanem az általuk már több alkalommal kifejtett program alapján mindazoknak a politikusoknak hozzájuk csatlakozását szeretnék, akik ezt a plattformát a további munka alapjául elfogadják.
A miniszterelnök nta folytatta a jelölés ügyében egyrészt a párt vezető tagjaival, másrészt pedig a főispánokkal napokkal azelőtt megkezdett tanácskozásait. A tanács, kozások egyelőre nem fejeződlek be, sőt a jelöléa után Ítélve, azok még a jövő hétre is elnyúlnak. Itt kérdésessé vált, hogy az egységespárt ma este tartolt ülésén foglalkozik-e a végleges hivatalos jelölések összeállításával, annál la inkább, mert az eddigi tárgyalásokon kiderült, hogy számos, 0 központból egyes vidéki kerületekbe delegált hivatalos jelöltet a kerületek nem akarnak elfogadni.
Ami azt a hirt illeti, hogy a kisgazdapárti képviselők, különösen nagyatádi hivei, nem kerülnek a hivatalos listára — kormánykörökből arról értesülünk, hogy oz nem felel meg a valóságnak-. A kisgazdapárti képviselőket okvetlenül jelölik.
A kereszténypárt keltéválláiát a kormány rendkívül örvendetes jelenségnek látja és a keresztényparti hivatalos jelöltekkel szemben egységespárli politikust hivatalosan ellenjelöltként nem állit.
Az egységespártban levő állítólagos ellentétekre vonatkozóan a párt vezetősége a kővetkező információt adta :
A megjelent közleményeknek csak
Hallerék tizenketten maradtak.
az a cé\'juk, hogy a jól megindult választási kampányba zavaró momentumokat vigyen be. Az ország minden részéből naponként tömeges csatlakozás bejelentése érkezik s ez n bizonyítéka, hogy azok a gondolatok és eszmék, amelyekért a párt küzdött, a magyar társadalom minden rétegében visszhangra találnak.
Az intézőbizottság ma délután tort ülést. A páit jelöltjeinek lialáját eddig azért nem hozta nyilvánosságra, mert a jelölések kérdésében végUges megállapodás nincscn.
Különben Bethlen és Nagyatádi közt a barátság a legőszintébb és ez ügyvezető alelnök kötelességének torija, hogy mindenkor a két vezér intenciójának megfelelően működjék.
• A kereszténypárt" tegnap esti értekezletén megtörtént oz a szakadás, amely előre látható volt. A szakadás után a keresztény nemzeti egyesülés pártjának ellenzéki frakciója a következő tizenkét volt képviselőből áll: Haller István, ,Kulkofolvy Miklós, Giieger Miklós, Avarffy Elek, Csemyus Mihály, Kórodi-Katona János. Schiessl Henrik, Schlochla Margit, Szabó József, Weignnd Antal, Haller József és Gerencsér litván.
A népköztársaság minisztereinek sajtópöre.
Budapest. március 8. Lendvai István hírlapíró egyik reggeli lapban „Keserű érzéssel" cimű vezércikkében súlyosan megtámidta a népköztársaság volt minisztereit. Azt irta róluk, hogy a destrukciónak vezetői voltak. Bu:a Barna és Vass János volt miniszterek e miatt sajtópert inditottak Lendvai ellen. Ebben a saj\'óperben sürgősen kérik a vizsgálat lefolytatását. A kérvényben hangoztatják, hogy megengedik a legszélesebb körben a valódiság bizonyítását, mrrt országos érdeknek tartják, bogy a népköztársaság működése a magyar biróság előtt tiszlázlassik.
Helyben hagytak egy halálos ítéletet.
Budapest, március 8. A kiskunhalasi tanyákon 1920. augusztusában meggyikolva találták id. Dojár József ki.kunhalasi gazdát. A csendőrség megállapította, hogy a gyilkosságot ör.v. Domokos Imréné felbujtására Kovács Ferenc és Csapi János követték el. A kaloe~i törvényszék tavaly tárgyalta az ügyet él őzv. Domokos Imrénél és Kovács
Ferencet halálra Ítélte, Csapi Józsefet pedig nyolc esztendei fegyházbüntetésre. A budapesti ítélőtábla ma foglalkozott ezzel az üggyel. özv. Domokos Imréné időközben meghalt. Az Ítélőtábla Kovács Ferenc halálos ítéletét helyben hagyta, Csapi Józsefet azonban felmentette.
Magyarország igénye az Osztrák-Magyar Bank aranykészletére.
Bécs, március 8. Az Osztrák Magyar Bank felszámolására vonatkozó tárgyalások, amelyek hétfőn kezdődtek meg, ma is tovább folytak. Jól értesült helyről ugy tudjuk, hogy a likvidáló bizottság felfogása szerint teljesen jogosult Migyarországnak az Osztrák-Magyar Bank aranykészletével kapcsolatban támasztolt igénye. Az utódállamok képviselői, különösen a románok, jugoszlávok és csehek szembe helyezkednek a magyar kormány követelésével, igy hát még további tárgyalásokra lesz szükség.
A belgrádi kormány erélyes diplomáciai lépést tett Olaszország ellen.
Róma, március 8. Az „11 Mondo" jelenti: A belgrádi kormány Párisban, Londonban és Washingtonban erélyes lépéaeket tett diplomáciai uton, hogy Olaszországot a rapallói szerződés megtartására kényszerítse.
A magyar jóvátételi kérdés tárgyalása Londonban.
London, március 8. (Reuter.) Diamandi, a jóvátételi bizottság mellett működő román delegáció vezetője, külön kiküldetésben ideérkezett és Chamberlainnel tanácskozott. Diamandi két hétre tervezett itteni tartózkodása alatt a külügyminisztériumban és a pénzügyminisztériumban több kérdésről fog tanácskozni, amelyek a trianoni szerződésből származó jóvátételi kérdésekkei és a trianoni szerződés végrehajtásával vannak összefüggésben.
Vihar a porosz országgyűlésen.
Berlin, máicius 8. A porosz országgyűlés tegnapi gyűlésén a Dátó gyilkoaainak kiszolgáltatását elitélő kommunista javaslat tárgyalásánál rendkívül viharos jelenetek ját-azódtak le. Egy kommunista az elnök szemére vetette, hogy a csütörtöki sörestére meghívta a kommunistákat. Az elnök erre kijelentette, hogy az nincs összefüggésben a javaalot tárgyalásával. A kommunista képviselő erre igy felelt: .ön ma estig kért választ meghívására, én most megadom: megvetéssel visszautasítom a meghívást." Ezzel zsebéből elővette a meghivót, azt összetépte a az elnök asztalára dobta. Az elnök a tépett papirost a leremőrrel távolittatta el. Az eset viharos felzudulást keltett.
Csütöríök Uránia Cirkusz King. B revolveres esküvő
Torma Tóni zenekarával
Uránia
ZALAI KOZI.ÖNY
1922. március 9.
Tavaszi hadjárat Szovjetoroszország ellen.
As ell.nforrndalmárok Uiss kósxti lódíts* a bolsevizmus Iotörésérc. —
Wrangel tábornok Belgrádban.
Moszkva, március 8. A „Pravd." jelenti, hogy ujabb nagyarányú ellenforradalmi készülődés van Szovjeloroszország ellen. A február végén tartott ukrajnai kongresszus valamennyi ellenforradalmi frakciót egyesitette, a mo-narchlsle Skoropzdikitól, egész a szocialista forradalmárokig. Különösen Lengyelország és Románia támogaljs ezt az akciót.
Pelljura öt millió arany rubei felett rendelkezik és vezérkara szoros összeköttetést tart fenn az összes ellenforradalmi vezetőkkel.
A haditervet már kidolgozták, amely szerint Pelljura Kizw—Odessza, Savinkov attól északra nycmul előre.
Pelljura 15.000 emberrel rendelkezik. Vezérkara Tornovban van.
Wrangel tábornok is előkészítette haditervét s már 3000 katonája Besszarábiában van
Amerika a vállalkozást állítólag anyagilag támogatja.
Pelljura összeköttetésbe lépett Wrangel táboritokkal s alávetette magát az utóbbi parancanokságának.
Wrangel tábornok hadserege már 57.000 emberből áll s így a közeli tavasz véres polgárháborúk kitörésének csiráját rejli magában.
Belgrád, március 8. Wrangel tábornok, az orosz anlibolsevista hadsereg főparancsnoka, március 3 án fogadta a Szerhiaban alakult különféle orosz társadalmi szervezetek küldöttségeit, melyeknek szónoksi lelkesedéssel üdvözölték őt Bslgrádba költözése alkal-mából. Wrangel tábornok a belgrádi orosz követség épületében fog lakni.
I»mét kitört a görög-török ellenségeskedés,
London, március 8. A Times smirnai jelentése szerint a görög török ellenségeskedések az eskisheiri fronton isméi kitörtek. Minii-kél ellenfélnek súlyos veszteségei voltak A görögök azt ál\'itják, hogy a kemaüslák fio. l Jaikat több ponlon feladták.
Fiúméban helyreállott a nyugalom,
---<-~r % a c—s— nvi>.u,"_
Rima. mírcius 8. A „Cotriera D\'llalio" jelentése szerint F.cta miniszterelnök kimeri ő jelentést kopott a fiumei helyzetről A jelentés szerint a nyugalom a városban telje-aen helyre állott.
A korona Zürichben.
U^arett. márc. 8. Zürichből jelentik : A magya, korona állása ma: (zárlatkor) -.70, osztrák koron.: -08. az osztrák bélyeg-««\'t baokiegyé p,dig 0 7\'/, azantim.
T ŐZSDE.
Owd.po.í, márelBS 8
\'■••Pl»»l N-poltoo 2880, Kaal 332J, I.J . ü;.. . ■ """" \' I!\' ,.
Ll" O.zuik 10%, Rvt.1 41, I..I lii Szelőt 1213. SYi;<1 ,„„, Kortn.amlr 600, fr.ol alast - . llí.u»„J fonu, _ nii,,,^ ,0ii
II . i SI"B"Z 18S0, Ozilráz il|»l íoo, ££ \'-•"\'-"•U S25. Kor«>k*il«le i O^O. U-wzr.Olm SOI, 8««eu»l «-!», Oroei. 7171* "r?*™1 »»<"--. SlitZrázl SileóUriili
ffi. "•■"•««>. KlotilJ 3025, M.«y.z
"" V"\' 1«S.KMyzoe UM,
VzüTÍMÖ --■ - 2100, Dell
Folyik a nyomozás a bolsevista összeesküvés bűnügyében.
Szegeden fel nkarl^U támasztani a „Vöröa UJ«ág"-ot - Az ujabb letartóxtar fások. - Egéax Közép Európát behálózta a sxerveret - A *JMc«M£gya-UJság" hazaviiggyár*. - A rendőrség ém a belügyi nyomoxoosxtály vállvetve nyomornak a bttnUgyben ^
Újság" című kommunáin lap március 4-iki
TVgnfpi számunkban résrletes tudósítás keretében számoltunk be arról a kiterjedt és menszeágavó bolsevista öiszeeskövésről, mely oroszországi irányításban, külfő\'di pínzz«l vissza akarta állítani Magyarországon a vértől szennyes, bűzhödt emlékű vörös uralmat. Jelentettük a belügyi nyomozóosztály megfeszített munkáját, amellyel csirájában fojtotta el a veszedelmes szervezkedést és a bűntelő igaTságszolgáltntás kezére julalta az összeesküvésnek az országhatárokon belül tartózkodó fökolompossit.
A főszervezők őrizetbevételével azonban a nyomozás munkája korántsem fejezödölt be. Sőt, mivel az összeesküvés arányai — vidéki és budapesti, bőven elágazó szálak ic belebogozódlak — mind nagyobb mérveket öltöttek, a belügyi nyomozóosztály munkájába belekapcsolódott az államrendőrség is és vállvetve igyekeznek a hatalmas arányú, sötét szervezkedés minden legapróbb részletét kideríteni.
A nyomozás ujabb fejleményeiről és a rendőrség bekapcsolódó munkájáról tudósítónk a következő részleteket jelenti:
Már tegnrp érintettük, hogy a bolsevista összeesküvők utáni nyomozás egy része Szegedre vezetett. A szegedi rendőrség elfogott ugyanis három kommunislá\', kik a náluk talált bűnjelek\' és bizonyítékok hatásn a\'atl részletes vallomást tettek.
A szegedi „V8r8a Újság." „ A szegedi kommunisták elmondották, hogy állandó titkos összeköttetést tartanak fenn Ausztria, Bulgária, Szerbia és Románia kommunista siervozejslvel ás beismerték, hogy rendszeres fulárszolgálslot tartanak fenn a moszkvai központtal, összfkőlleléslien állottak a budapesti végrehajtóblzotlsággal is éa volt a lerv, hogy Szegeden njomdát állítanak fel és újból élelrekcltik a .Vörös Ujság"-ot, melynek feladata lenne, kipróbált módszerük szerint, a nyomtatott betű erejééi lerjeizteni kutmérgező eszméiket és életre WíbanJ^il. «. Iduuh tJt^OíBMflafc tüzet., lobbantani a hamu alatt lappangó tüzet.
A nyomozásnak ezt a i észét az államrendőrség végezte. A szegedi rendőrség elfogta Rudnyánszky József, Radvánszky Vince, Pintér Béla és Jászl Ferenc kommunistákat, kik r mint fenlcbb részleteztük — beismerő vallomást lellek. Az elfogottaknál pénzt, röp-iralot és nyomdafelszerelési anyagot foglalt le a rendőrség, mely a szegedi szervezet tagjai után n legn.gyobb eréllyel lovább folytatja a pyomozáat.
Bácsi rágalomhadjárat.
A szervezkedés, melyről minden kétsí-get kizáró módon megállapították n hatóságok hogy tökéletes kiépítettségével egész Kőzép-Euiópál behálózta, ilyenformán magyar területen meghlusuil. Ez az egész szervezetet alapjában rendítette ineg s így érthetően érzékenyen sújtotta n Magyarországról menekült kommunislá (ünleltesek Bics-ben tömörüli csoportját. A „Bécsi Magyar
A Koronában
ma ta nklíenjup kímélésre *or0lf„,,.*„,lnl,,.„| EU5 Részvény Sörfőzdétől
UDVARI SOR
54 lk számában „Tömeges letartóztatások Budapesten" cim alatt foglalkozik a sötét összeesküvés lelep\'ezésével és a dkk természetesen hemzseg a rosszindulatú és hazug beállításoktól és rágalmaktól, mellyel most— az aljas terv meghiúsultán — átlátszó célzattal idegen területre akarják átjátszani fájdalmukat és a kutmérgező, megfizetett külföldi bérenceket, mint üldözött mártírokat és sajnálatraméltó áldozatokat igyekeznek beállítani.
„Megkezdődött az elfogott munkások (1) kínvallatása, borzalmas tortúrák közepette" — zokogja a lap — amikor elfogják a bűntetteseket. Mondanunk is felesleges, hogy a beszédes bizonyítékok, lefoglalt bűnjelek hatása alatt a kommunisták ugy vallottak, mint a parancsolat. Ugyanilyen nevetséget, hogy az egész bünügy során ugy állítják be a nyomozási, mint egy .emberhajszát"(l) és szadista fantáziával próbálják részletezni a Nídor szállóban lefolyt vizsgálat fázisait.
De a legaljasabb rágalom az, mely szerint a vallató nyomozók Óbernyik István kommunista pénzét elvették, maguk között felosztották és azután arra kényazerítették a vádlottat, diktáljv azt jegyz&onyvbe, hogy a külföldi szervezetektől kapott pénzt elköltötte. Annál átlátszóbb és aljasabb a rágalom, mert a volt orosz hadifogolynál talált pénzösszeg nevetségesen csekély volt, azt hiánytalanul átadták a bíróságnak és Óbernyik szerepe nem is a pénzösszegekkel kapcsoistos a bűnügyben. A kommunista lap rágalombombái minden hatás nélkül puffannak el, mint a többi vád, nzeiyet tehetetlen dühükben, mint mérgei nyálai fieccsentik a dermedésből magához éledt ország felé.
Oroszországban helyreállították a régi patriarchátust.
Ax egyház helyzete Sxovjet-Orosxoramágban.
A rw.r™,á»rói. KtáJi IjJJjJa-
A Szovjet Oroszországról szóló különböző tudósítások alig emlékeztek meg eddig arról, hogy mivé lett az 1917-iki bolaeviki forradalom után az orosz egyház sorsa- A Frankfurter Zeitung tudósilója moat lapjának irt levelében részletesen ismerteti az orosz egy-héz helyzetéi.
A forradalmak a hatalmas orosz egy. házat, amely tulajdonképpen egy volt az állammal, olapj.iban megingatták, a vallásos alupot megaemmisiteni azonban, ami a kom-munizmus apostolainak egyik főtörekvése vSlt\', nem sikerűit. A hivők nagyobb lömegekbcn járnék ma a templomokba, mint a forrsdal-mak előtt. A bolsevikiek az egyházat rendszeresen nem üldözték, mert tudták azt, hogy ezzel épp az ellenkezőjét érik el .nnak, amit akarnak. Az egyházat azonbsn mindjárt uralmuk kezdetén elválasztották az államtól és megengedték az egyház- és vallásellenes propagandát. Ennek a vallásellenes propo-
A n. é. közönség s-lves pirt-fosásál kéri, kitűnő liszlelellol
Kiss Ernő
a Korona éttm Uilald.
1922. már~étu»"9\'
_Z.*LA1 KÖZLÖNY
pandának azonban — amint a tapasztalat mutatja — nincsen hatása. Hasztalan törölték el a vallásoktatást az iskolákban, huba szűntették meg a papságnak az iskolákra gyakorolt befolyását, a lakosság még sem tért át a hivatalosan hirdetett anyagelvű világnézetre s nem szakadt el az ösi vallásos hagyományoktól. A templomokrrak nagy számmal vannak látogatói még a vörös hadsereg katonái között is. A vallásellenes propagandának legnagyobb hatása eddig az ip\\rl munkásságra volt. Et azonban nagyon csekély eredmény, mert hiszen az ipari mun« kásság Oroszország népességének elenyésző kisebbsége.
A bolsevikiek hivatalos álláspontja Marx ismert mondása: „Religion ist Ópium für das Volk". A\'láspontjuk az, hogy az egyház nem volt egyéb, mint a burzsoá osztályállam egyik védelmi szerve, ezért választották el nz egy házat mindjárt kezdetben az államtól és fosztották azt meg összes anyagi eszközeitől. Az egyháztól elszedték összes vagyonát. Az orosz egyház évenklnt átlag 40 — 50 millió rubelt kapott az államtól segélyként, amelyet ők rögtön megszűntettek. Vagy hetven milliója volt az egyháznak értékpapírokban, azonkívül több mint két millió desxtajín. terjedelmű földje (a desztajin egy hektárnál valamivel több). A fővárosban, Péterváron az egyháznak a bolsevista statisztika szerint kétszázhuszonhat péimntézete volt, Moszkvában 1054, azonkívül volt még az egyháznak huszonkét száUodája. Ehhez járultak, még a nagyszámú kegyes alapítványok. Ax egyháznak ar államtól való elválasztása azonban nem terjedt ki a templomok bezáratásáig.
A papság természetesen nem nyugodo t bele vagyonának elkobzásába s kezdettől fogva heve* harcot folytat a bolsevista rezsim ellen. Mindamellett nem lehet nzt mondani, hogy ax egyházat katasxtrófális veszteségek érték, mert amit anyagiakban elveszített, azt megnyerte bőségesen lelkiekben, mert n háború és a forradalmak után növek<*fófT a hitbuzgóság és azt »em lehet mondani, hogy csökkent volna a papságnak a tömegekre gyakorolt hatalma. Az orosz egyházban a prédikációnak eddig semmi szerepe nem volt, most eire fektetik a fősúlyt, annál is inkább, mert ez az egyetlen és hathatós ellenszer a bolsevikiek egyházellenes propagandájának. Egyik bolsevista hivatalos kiadv\'ny beismeri, hogy a hívőknek tömege rendkívül érzékeny, ha érzelmeit megsértik és hogy az egyház csak nyer a*áltaJ, ha üldözik, mert felébred a tömegeknek iránta való szimpátiája.
A Szent Szinódust, amelynek feje maga az orosz cár volt, a forradalom eltörölte. Az egyháx nem nagyon siránkozott ennek a Nagy Péter cár által alapított intézménynek eltörlése miatt, mert vezetői világiak voltak. Most a forradalom után helyreállították a régi patriárchátust és Tichon moszkvai met-ropolitát nagy ünnepségek kőzött az orosz egyháx patriárchájává koronázták. Most ő áll ax orosx egyház élén.
— IpAjkiállitáa Kaposvárott. Ka
posvárról írják: A budapesti Technológiai Iparmuzoum igazgatósága a helyi hatóságok és érdekeltségek bevonásával március hó 26 án megnyitandó nagyarányú iparkiáliitást rendez Kaposvárott, a vármegyei székház dísztermében. A kiáliiás iránt megyeszerto óriáti iz érdeklődés s azon előreláthatóan nemcsak Kaposvár, hanem Somogy vármegye összes s/Kkmabeli iparosai, iparvállalatai és ipari muo kásái részt vesznek készítményeikkel.
hírek.
Baba haldiára.
Apró angyalka, fehér kis virág, Hova lett gügyögő ajkad szava ? Két ncfelejlskék szemed mosolya ? De sápadt lett édes, kic*i orcid.
Néma csönd fekszik a kis szobára. Ott, hol ma fáradt emberek ülnek, S szemükből halkan könnyet törülnek, Tegnap még k*cagás és vígság járta.
És ról»d folyik halkan a beszéd. Ajkukról, akik körötted állnak Imaként apró sóhajok szállnak A selyem szemfedőn át tcfeléd.
Kicsi bátyád a sarokban játsük. A kedvenc Mackó most minden gondja Es rámtekintve suttogva mondja: Nyuszi Bácsi l... szólj...! ugye csak
[•.Iszik?
S ha alszik, — mért sir iit minden Néni? Mért van itt annyi koszorú? Anyuskám szeme méit oly szomorú. Ha babunkénak halvány aicát nézi?
A Nagyapó sem játszik ma velem. Nigyanyót is kértem,... mind hiába... Gyere hát te a másik szobába Es mondj a Nyuszikról mesét nekem.
Ölbeveszem az árva testvérkét. Míg láxas ajkamon a sró ered, S szememből titkon, égő könny pereg, Kacagva hallgatja a kis mesét.
Sit nome.i Doroini... szól az ének ... Az ajtókat halk cxöndben kitárják..., S míg utolsót lobbannak a gyei tyák ..., Vége szakad két Jticsí mesének.
nagyidat Kcndcji Ferenc
— Az nj alispán kérdése. Kőiben-sch\'ag B.\'la alispánnak Znlavármegye főispánjává való legfelsőbb khevextetése kapcsán felmerült az uj alispán szentélyének a kérdése is. Megbízható forrásból nyert értesülésünk szerint Zslavármegye alispáni székére csak egy komoly jelölt van és pedig Bődy Zoltán váj megyei főjegyző, aki az alispánt eddig is helyettesítette s kit múltja, tudást, egyénisége, aranyjelleme és eddigi fáradhatatlan munkássága a vár meg) e f<j\'esztése kőiül predesztinál arra, hogy Kolbenschlog utódja legyen. Bődy Zoltán főjegyző személyét a vármegye közönsége a legnagyobb tisztelettel és ragaszkodással veszi kőrü), \'ugy, hogy Bődy megválasztása feltétlen biztosra vehető. Aki ismeri Bődy qunlilásait, egyéniségéi, tudja — mily értéket jelent Zalavármegye részére Bődy Zoltánnak alispánná való meg választása.
— Jelentkexzenek a rendőrsége^ Felhívom mindazokat a külföldi állampolgárokat, akik kimondottan külföldön születtek, illetve külföldi illetőségűek, s ezideig a magyar állam polgárságuk.) t el nem nyerték, nyilvántartásuk céljából folyó hó 13 án délelőtt 8—12 óráig személyi okmányaikkal a rendőrkapitányságnál (I emelet 9. számú ajtó) Jelentkezze nek, továbbá pedig azon egyének, akik Magyar ország elszakított részein születtek, azok folyó hó 14 én délelőtt 8—12-ig az összes személyi okmányaikkal jelentkezni tartoznak. Dr. fíeuslerien Erik s. k. rendőrtanácsos, a kapitányság ve zctóje.
(x) Uránia > Csütörtök a világ legszebb artista mutatványai és a Revol veres eaklivő.
— Női divatszalonomat Királyi Pálutca 1. szám alatt (Sugár ut sarok)^ megnyitottam. A legelegánsabb ruhákat a legolcsóbban készítem. Fizető- tsnu\'ókat felveszek. Karácsonyi Karolin.
HAJAPOLASRA
DIANA-SHRMPOON
való.
MlndenOtt kapható!
CyáxU* •
Diana Kereskedelmi R.-T. Budapest, V., Kádor-u. 30
— Uj lap a megyében. Zalaegerszegen március hó 5-én „Zalavármegye* címmel vasárnaponként megjelenő uj társadalmi és politikai hetilap indult meg dr. Harbai Károly Ügyvéd szerkesztésében. Az uj lap a zalaegerszegi Kakas-féle nyomdibsn készül és kiadására részvénytársaság alakult.
— Gyászrovat. Impozáns mértékben nyilvánult meg az általános részvét, mellyel a közönség a végtisztességet megadta id. Králky József emlékének. Megjelentek az igazságügyi hatóságok tisztviselői dr. Eőry Szabó Jenő kúriai bíró törvényszéki elnök vezetésével, a katonai üsztikar képviselői Bugsch Aladár ezredos dandárpirancsnok vezetésével, a városi képviselőtestület és tisztikar tag|*i dr. Sabján Gyula polgármester vezetésével, * Kath. Legényegylet, az Emberbarát temetkezési egylet és az NTE. tagjai elnökeik vezetésével és nagyszámú a társadalom minden rétegéből való közönség. A beszcntelést Pálinkás Rogér h. plébános végezte teljes segédlettel, a kántori részt Rátz N. János főkántor. A szertartás után a díszes koszorúkkal elborított érckoporsót a Tóth család sírboltjához vitték, hol a végső áldás után ideiglenes nyughelyére elholyezték.
— A szabad lyceumban ma nem lesz előadás. A legközelebbi előadást vasárnap este Maj tény i Károly áll. íőgimn. tanár, a Zalavármegyei Szabadoktatási Bizottság titkára tartja a lélektan alaptörvényeiről.
(x) Uránia i Cirkusz King II. rásxe a Revolvere* esküvő. Exen film fSIBtte áll minden filmnek.
— „Oszkár bácsi" meaedélutánja. Az országosan ismert, közkedvelt mesemondó, «Oszkár bácsi" március 19 én Nagykanizsára jön és a magántisztviselők jótékonycélu műsoros déJutánján mesélni fog a gyermekeknek. Az illusztris mesemondó, akit rajongásig szeretnek széles ez országban a gyermekek, még két kis előadót hoz magával. Az egyik n kisleánya, a másik pedig Csendőr Etus, a Nemzeti S»inház 10 éves primadonnája. A nagyszabású gyermekdélutánt a legnagyobb érdeklődéssel várják városszerte.
— A pécsi pénzBgylgazgatóság a színésznők selyemruhájáról. Az epyik píesi újságban olvassuk a következő érdekes közleményt. A pécsi színésznők az ottani pénzügyigazgatóság engedélye alapján fény űzési-adómentesen szerezhették be n selyemruha kellékeket éa^egyéb piperecikkeket. Ezt a kedvezményt azért engedte meg a pécsi pénzügyigazgatóság, mert ugy találta, hogy a seiyemruhn és n piperecikkek elengedhetetlen feltételei a szmésznöi hivatás gyakorlásának. Időközben a pénzügyigazgatóság nézete megváltozott a iwinéaznok selyemruhájáról. Erre vall legalább is az a végzés, amelyet a napokban minden pécsi színésznőnek kikézbe-aitett a pénzügyigaignlóság, A végzés szerint ugyanis a pénzügy igazgatóság visszavonja a kiadott engedélyeket, mert ugy találja, hogy egy színésznő foglalkozásához nem feltétlen szükséges az, hogy ruházata tiszta hlyemből legyen. Igy hát n s-egény pécsi színésznők e/után csak akkor jelenhetnek meg selvem->uhábán a szinpadon, ha lefizetik érto a fény-ürési adót. ,
— Székrekedés. Cser bácsi tanár, a gyomor- és bél bajok hirnoves szakorvfisj, a Ferenc József keserüvizet igen gyakran rendelte s mindig kielégítő eredményeket ért cl.
— Aranyat, oxü.töt, brllliánaot mindenkinél magasabb áron vásárol KOPÁR óráa és ékszerész, Deák-tér 12. axám.
ZALAl KÖZLÖNY
1922. március 9.
(x) A Vllájf-mozgó még caí>k m« tarlja műsoron a Jókai fantáziája Után irt nag> szerQ olasz film alkotását az Osiiis cimü gyönyörű 6 lelvonüsos drámáját a turini ,Iula gyárnak, melyben a főszerepet a milanói skala szioház világhírű primaballerinéja Leda Salvinl játsza. E film a budapcbti Uránia és Corso mozikban 14—14 napig volt műsoron, az olasz film kuliura koronázatlan királya. E filmen tolható a törtónolom homAIyába veszett régi Egyptom hatalmas kuliurája, régi kelta táncon és ballcitpantominok végtelen láncolat*. Pénteken n Hegyi Pásztor cimü remek film ben. utalója lesz.
(x) UránU i CaBtörtök. Cirkosa Klng. Izgalmas axonxácló a Revol-verca eaktlvő.
— Tánclakola Letenyén. A farsangi mulatságok alait betanítóit lAncszámaival sok sikert aratott fiatal lánctanllónő, Harsai/ Gizike most Letenyén nyitott tánctanfolyamot. A tanfolyam tegnap kezdődött, igen nagy számú résztvevő melleit.
A felelős sxerkexxtő távollétében sxerkesxtésért Ujlalussy Gyula felelőt.
Apró hirdeteseJc.
Utrd.MMk d.l.U. I Arái, tIMU.K í.l
Eladó egy 2 éves, vorősszőrü (larka) siementhali tenyészbika. Megtekintheti Kele Andor István méntulajdonosnál Sormás.
Egy finom gyermek sportkocaj,
egy nyílható gyermekszék és egy ebédlő (kihúzható) asztal elsdó Bjlthyány-ulca I. sz.
Ujságkézbesitők
havi fizetéssel felvétetnek lapunk kiadóhivatalóban.
Vendéglő megnyitás!
Érteniem a n. é. közönséget, hogy a Jóxaef főherceg utca 61. szám alatt volt vendég lohol yliégomet vilazavettem éa axt újból
megnyitottam.
ElaőrendU borok. Minden Időben hideg ím meleg ételek. Jó ia figyelme, klaxelgáUs.
Szíves látogatást kér, k\'lünó lisztelettel
Váradi Lajos
vandAglös
volt 20. honvédnyalogezrcd hadirokkant nyugalmazott szérrvivóje.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre\'*klsebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket díjazok.
Polták M. Emil
Nagykanizsa, Kinlxsy.iatca 2/a. Telefon: 131. Távirati dm: Termény.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
kizárólagos
FESTEK
-kereskedés.
Nagy választék lesetekben, lenolalkence (llrnls), lenmagolaj, terpentlnben.
K nnVmiU vágó festékáruk minden színben, foki it objfcstéfcakbra, beJ. h kül-AtMI zominc és mis mi Jennem l lakkok.
Vegyi termékek
Kátrány, karbolineum, sósav, kínsav slb.
Festők figyelmébe!
MefcíikMlek a* iJ«ny legszebb Ustő fali-minták, mely.k mind«e vétalWay-srer nélkül bármikor megtoklnthetók.
# Nagybani vételnél aiönyárak.
I
Sternberger Gyula Erzsébettér
tservaa.Ssátloela átellenében
fVILÁG
mozgóképszínház
Erziébil llrályií-lér, Sarut szálloda épililíbii
Telefon 74. Telefon 74.

CsQtürtökón Loda Salvinl, a milanói .Scala" színház világhi II b.lleilnája relléptével
„OSIRIS"
Az örökélet mysleriuma Egyiptomi történet 6 felv.
Jó azomazédok, vígjáték 2 felvonásban, -
Pénteken Hogyek pásztora KM<pko,i d,4m"K z<
csak 1 nap
Porién felléptével.
v.
Páholy 22 K, zsftlye :8 K. L hely li K, II Elóadáiok hétköznap ő és fél 9 órakor, rasir- ti uanep-11. hely 12 korona, III. hely 7 korona. II napokon Ml 4, 5, 7 és 9 órakor. Pontoa kaadáel

2
korona $6 fillérbe
kerül példányonklnt,
leMt mindennap 1 korona 34 Iliiért lakarlt meg,
ha most elófizet egy negyedévre vágy fél- ^
ZALAI KÖZLÖNY
-RE
Méhéizek figyelmébe
Eladó ■» darab teljesen uj 3-as és 7 darab !•«* Országos renJszertí
KAPTÁR
hozzávaló keretekkel. Bóvebbet • Ur kiadóhivatalában.
Savanyitott
káposzta
nogyobb mennyiségben kapható
Magyar-utca 158. sz. alatt
Talaforti 58.
3128/1822. ,C»nk. Msparonslg o.ra ensií.
Eg黫 Msgysromig msayorciig I* Tárgy: Meióórök felfogadása.
Pályázati hirdetmény.
Huszonnégy mez&órl állásra pályázatot hirdetek. Az állások belóltése folyó évi március hó 19én, d. a. 10 órakor lesz a városházán (tanácsteremben) megtartva. Pályázók ekker ott kótelesek személyesen megjelenni.
Illetmények 1200 kor. havi fizetés éa a felfedezett és megítélt kártérítési ósszeg fele.
BSveblii felvilágosítást a városi gazda-sági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1922. évi március hó 2-án.
Polgármester.
h; ..A _n»jp*«DÍz.ai ki\'- l«rvény.zék,járí.blró.í? éa ügyé.zaéjr
Krátky József
klr. tolekkönyvvozotö
PÍlcíaképe V0,t « lelkiismeretes, köteles-Nagykanizsa, 1922 március 8
Emlétcét kegyelettel őrizzük meg!

61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 10. Péntek
57. szám.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SaMtaaitfaé* 4» kUJÓhlvaUl: FA-c —-- IoUi uxbao • foo 78
Mef)«lonlk mindi* kor* reggel
KÓSZBRKES\'/.TÖ: Dr HEOEDÜS QYÖROY
umujr. U}ih«ii
fRI.ELÓSSZRRKRSZTÓ
BODROOKÓZY ZOLTÁN

Hlőllseteal árak:\'(t*/.ftr|ilal HíultniU)
Kr<-.. évi. 780 K. KiWvra 400 K. Nagy*! itt• 80.0 K. Kgy hóra 74 K. E,iite án 4 f
Mit követel tőlünk az antant?
Ktvatatték a magyar „Jówátétalt". - A magyar Golgota ujabb állomása.
I — Sóját tudósítónk tele/onjeUnlése. —
Budapest, március 9. A párisi jóvátételi bízottéiig kegyetl.nlll végre akarja hajtani kővetaléaét Magyarországon az élőállat mennyiségé ro vonatkozólag. A búzában, rozsban áa egyéb magvakban azolgáltatandó Jóvátételi mennyiséget .már kivetették és az arra vonatkozó számokat legközelebb hozzák ayllvánosságra,
A páriái főblzottaág budapesti albizottsága utján értesítette a magyar kormányt, hogy egyelőre 3750 darab lovat, (13.000 darab szarvasmarhát, 10.000 drb juhot éa 7000 darab sertést követel az antant Magyarországtól,
A jóvátételi bizottság közléae sierint e mennyiság előlegnek tekintendő éa ugy-látszik, hogy a jóvátételi bizottságnak ezzel a közlésével még nem telt ho a magyar pohár.
A Zichy grófok tárgyalásai.
A különböző keresztény csoportokat egyesíteni akarják. - Hajlandók Nagyatádival együtt működni. — A Haltar ás Ernszt csoportok kiáltványai.
— Saját tudósítónk telefonjelentése. —
Budapest, március 9. A kereszténypárt mindkét csoportjának további sorséra nagy befolyása*! tesznek a Zichy-féle tárgyalások eredményei. Zichy János és Aladár grófok ugyanis már napok óta tárgyalnak a kereszténypárt vezetőivel és e tárgyalások most már befejeződnek. Zichy János és Aladár grófok a különböző keresztény csoportokat egyesíteni igyekszenek. A politikai életbe való visszatérésüket elhatározták és ennek feltételéről már holnap nyilatkozatot adnak ki, amely az uj pártalakitá9 alapelvéül szolgálhat.
Budapest, máicius 9. A Zichy grófok Haller Istvánnal is folytatták a tárgyalásokat,
amelyeknek eddig az az eredménye, hogy a Zichy grófok leszögezték azt az álláspontja kat, hogy hajlandók Nagyatádhal együtt dolgozni,.amely kot^iányt támogatja. Ex pedig azt jelenii, hogy azok a tárgyalások, amelyek arra irányulnak, hogy az Ernst-Huszár-csoport a Zichyeket nyerje meg vezetőül — egész más mederbe terelődnének.
A Haller-ctoport kiáltvánnyal fordul a kereszténypárt szervezetéhez, amelyben rámutat arra, hogy a kereszténypárt miért nem támogatja a kormányt. Az Ernsit csoport is kiáltványt fog kibocsátani.
Magyarország visszaköveteli Burgenland 37 községét.
Lapzártakor érkezett. Saját tudósítónktól.
Wien, március 9. Itteni lapjelentések szerint a magyar kormány követelése a határrendezéssel kapcsolatban az egész Burgenland huszonkét százalékára vonatkozik. Magyarország összesen 37 községre tart igényt. Visszaköveteli délen az egész Pinkavölgyet Felsőőrrel együtt. Olyanformán Ausztria a 35 kilométeres sávból 25 kilométeres sávot visszaadna Magyarországnak.
A kisgazdapártból.
Nagyatádi Szabó nyilatkozata.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 9. A kisgazdapárti nyugtalanságról szőló hírekkel kapcsolatban nagyatádi Szabó István következőleg nyilatkozott :
— A régi kisgazdapárt és a volt munkapárt tagjai kőzött semmiféle különösebb ellentét nincs, mert ok sincs arra, hogy egymással szembe kerüljenek. A jelölések munkája a legnagyobb rendben folyik. A jelölésekre Gömbősnek közvetlen befolyása nincsen, ő cvupán a jegyzői irodát vezeti. A legfelsőbb fórumon, az intézőbizottság élén Bethlen és én döntünk a jelölések dolgában.
A német „jóvátétel*4.
Saját tudósítónktól.
Párís, március 9 A jóvátételi bizottság közzéteszi, hogy Németország részéről 1921. évi december 31-ig Németország készpénzben, árukban és egyéb szolgáltatásokban összesen 6488 millió aranymárka Jizetést teljesített.
A fiumei kérdés.
Sóját tudósítónktól.
Róma, március 9. A fiumei pártok vezetőinek mrgéitő magatartása előrelát hatóiig lehetővé teszi, hogy békés megegyezés jöjjön létre n város szervezel! és államjogi helyzete ügyében. Az olasz kormány a maga
részéről minden eszközzel támogatni fogja *nnak a megegyezésnek létrejöttét,\' mely e kérdés megoldását Fiume belső ügyének tekinti.
Lenin Oroszország szerepérő!.
Saját tudósítónktól.
Moszkva, március 9. L-nin tegnap az itteni fémmunkásod kongresszusán beszédet tartott a küszöbön álló génuii konferenciáról és arról a szerepről, amelyet a konferencián Oroszországnak be kell töltenie. Ugy hiszi, hogy gyengélkedése nem akadályozza meg a megjelenésében. Néhány héten belül megkezdi munkáját és megér!, hogy L\'oyd-Georgenak személyesen megmondhassa, hogy ne tartsa bolondnak Oroszországot.
A határmegállapitó bizottság Somogyban.
Saját tudósítónktól.
Kaposvár, március 9. Tegnap reggel 7»10 órakor megérkezett Beremendbe a határ-kiigazító bizottság. Az érdekelt falvak lakossága már korán reggel zászlókkal gyülekezett az állomáson. Ott volt a községek apraja-nagyja. Az antant bizottság vonatát JZljen Magyarországi\'\' és mEvha Hungáriái" kiáltásokkal fogadták.
A bizottság tagjai magyar réazről Wassel ezredes, angol részről Ciee ezredes, francia részről Marnillla ezredes, olasz részről Valvegari ezredes és japán részről Yamagya ezredes.
A bizottság a fogadtatás ulán a községházára vonult, ahol fogadta a községek küldöttségeit. A bizottság tisztára gazdasági szempontból fogja vizsgálat alá venni a határt.
Interpelláció az bszterházy birtok miatt.
Saját tudósítónktól.
Wien, március 9. A nemzetgyüléa mai ülésén a -nagynémet képviselők sürgős Interpellációt terjesztettek be a nyugatmagyar-országi kérdést Illetőleg. (Arra a hírre vonatkozólag, hogy az Eszterházy birtokot visszadalolják Magyarországhoz.) interpellációban kérdezték, hogy telt-e a kormány a Népszövetségnél lépéseket aziránt, hogy Nyugatmagyarországot a népsrővetségí-pak-tum alapján megvédje.
Szabó Dezső előadásai.
Budapest, március 9. Szabó Dezső iró ma kezdette meg előadás-sorozatát a régi országházban. Először a háború előzményeiről és a forradtlmositásról szólott, amelyek k*pcsán rámutatott azokra a titkos hatalmi törekvésekre, melyek a nagy magyar tragédiát előidézték. A nagy hallgatóság percekig ünnepelte Szabó Dezsőt,
í
ZALAI KÖZLÖNY
1927. március 10
Erkölcsrendészeti razzia.
Anayykaaizeal rendőrség tisztító munkája. — 19 cselédet állítottak elő. -A rendőrség erélyes intézkedése.
Nagykanizsa, má-cius 9.
(So/ót tudósítónktól.) A nagykanizsai államrendőrség mindig tanújelét adta, hogy hivatásának magaslatán áll. Minden téren nagyszerűen betölti azt a fontos szerepeti melyet az állam közbiztonsága, a közrend, a közegészség éa közerkölcs tőle követel. Különösen tapasztalható és érezhető dr. Beustciien Erich rendőrtanácios, a nagykanizsai államrendőrség vezetőjének mindenre kiterjedő figyelme. A beosztott rendőrkapitányok, tisztek, mint a detektivtestület, a rendőrlegénység és az összes segéderők teljesen ét vannak hatva hivatásuk fontosságától és valóban minden dicséretet érdemelnek. Akinek naponta módjában áll betekintést szerezni a rendőrség nagy munkájába, csak az tudja kellőleg értékelni a mi rendőrségünk nthéz, fáradságos és felelősségteljes munkáját.
így, hogy az utóbbi időben nagyobb mérveket öltő bizonyos cselédmizériáknak elejét vegye és az állás- és keresetnélkül csatangoló és erős erkölcsi kifogás alá eső cselédektől megtisztítsa a nagykanizsai utcákat, elhatározta, hogy alapos erkölcsrendészeti razziát tart és minden kétes cselédet leigazoltál és amelyik nem tudja magát kellőleg igazolni — előállítja.
A mult napokban azután a m. kir. államrendőrség detektivesoportja megtartotta erkölcsrendésreli razziáját, mely alkalommal tizenkilenc cselédleányt állítottak elő a rendőrkapitányságra. E"»ek közül hatot — minthogy teljesen állás- és keresetnélkül voltak — azonnal illetőségi helyükre toloncoltattak, a többiek pedig — miután rendőrorvosi/ag megvizsgáltattak — állásadóikhoz visszakisértettek.
A rendőrség, hogy ezentúl -a megbízhatatlan, erkölcstelen cselédektől megtisztithassu Nagykanizsát, elrendelte, hogy minden egyes cseléd személyesen tartozik megjelenni cseléd-könyvével minden egyes be- és kijelentés alkalmával. Ily módon könnyű szerrel tudja majd ellenőrizni azokat a kétes elemeket is, akiknek a cselédkönyv csak űrügyül szolgál és azokat is, akik nagyon gyakran cserélik gazdáikat. Ugy ezeket, mint amazokat is, a rendőrség illetőségi helyükre fogja toloncolni, sőt súlyosabb esetnél a város területéről kitiltani.
Természetesen épp ahogy erélyes kézzel megtisztítja a háztartásbeli alkalmazottakat, cselédeket stb. a salaktól, épp ugy a legmesszebbmenő x/édelemben részegíti a tisztességes cselédeket, háztartási alkalmazottakat. (*)
— Dróttalan telefonbeszélgetés a nyílt tengeren lévő hajéval. A;ok a kísérletek, amelyeket dróttalan telefonnal a szárazföldi és nsgytengeri gózösök között folytattak, teljesen sikerrel jártak. Így sikerült rádiótelefon utján New-Yorkból olyan hajóval beszélni, amely -100 mérföldnyi (több mint 700 kilométer távolságban volt New-Yorktól.
Követeljük mindenütt határozottan, a „Zalai Közlöny"-t!
Egy orosz főúr tragédiája.
Elöiiör kedvesét, aiután önmagát lőtte agyon.
Pancsova, március 9.
(Saját tudósltinktól.) A bolsevizmus elől Jugoizláviába meneküli orosz főurak egyike, többszörös milliomos Szezgejev Kuimin, aki Oroszországban mérhetetlen vagyont hagjott hátra, ideiglenesen Pancsován telepedett le. Itt mintegy 2\'/t évig udvarolt dr. Levitzky Vladimír limert, cwdaszép feleségének. — Kuzmin a magával hozott sok milliókat, ékszereket, értékpapírokat mind Levitzkynéra költötte és amikor a pénz elfogyott, azt a felfedezést telte, hogy a gyönyörű asszony szive másfelé hajlik. E-niatt aztán elhatározta, hog/ megöli az asszonyt.
Meglátogatta az asszonyt és együtt indultak el, hogy egy közős ismerősükhöz menjenek. Amikor kiléptek a kapuból, Kuzmin előrántotta revolveréi és egyetlen lövéssel végzett az asszonnyal. Ezután a közeli erdőbe meneküli, ahol önmagát is agyonlUte. Amikor megtalálták, mellette egy levél feküdt, amelyben azt irta, hogy öngyilkos lett és htláláért senkit sem terhet felelősség.
HÍREK.
— Szerkesztőségi hir. Ujfalussy Gyula lapunk szerkesztője a mai nappal kivált a „Zalai Közlöny" szerkesztőségéből és a közeli napokban a Magyar Távirati Ircda nagykanizsai expozitu-rájának vezetését fogja átvenni. A szerkesztést Bodrogközy Zoltán felelős szerkesztő távollétében Benedek Rezső, a ..Zalamegyei Újság" volt felelős szerkesztője vette ít.
— A zalaegerszegi törvényszék uj bírál. A m. kir. igazságügyminiszter Pásztor Géza és Juricskay Aurél kir. törvényszéki birókat a zalaegerszegi törvényszékhez osztotta be.
— Kinevezés. Kolbenschlag Béla fő-ispán Gombás Jenőt és Zsidegh Elemért vármegyei irodai segédtisztekké nevezte ki.
— Nagyböjti szentbeszéd. Ma pénteken délután 6 órakor a nagykanizsai plébánia templomban P. Pálinkás Roger plébános, szentferencrendi hSífőnök a második nagyböjti szentbeszédet fogj* tartani. — Ugyancsak a nagyböjt- tartama alatt a plébánia templomban minden vasárnap délután 2 órakor szent-keresziu\'i ájtatosság tartatik.
— Iskolai.itogntás. Szirmay Miksa kir. tanfelügycjö hétfő óta a szokásos hivatalos iskolalátogatásokat végzi Nagykanizsán. Igy többek között meglátogatta a polgári iskolát, az iparostanonc iskolát, a II, körzeti és kiskani\'sái elemi iskolákat. A kir. tanfelügyelő mindenütt a legpéldásabb rendet találta. Szirmay tanfelügyelő a mai napon visszautazott Zalaegerszegre.
— A nagykanizsai földigénylők valósággal megrohanták ma délután a kataszteri hivatalt,- csakhogy hozzájussanak és megkaphassák az ingatlanárakról való kimutatást, a mit a földigénylőktől követelhetünk. A kataszteri hivatal derék tisztviselői bizony alaposan beleizzadtak, mig a sok felet kitudták elégíteni.
_ Március Idusát az idén különös
fénnyel ünnepli meg Nagykanizsa hazafias társadalmának minden rétege. Igy a nagy-kanizsai felsőkereskedelmi iskola Ifjúsága a Szabadságünnepet szerdán délután 3 órakor a Cosino dísztermében ünnepli meg. Közreműködik az állami polgári iskola énekkara Ketting tanár vezetésével. A műsort az ünnepélyen ismertetik. A hatóságokat, szülőket és a tanügy barátait ezúton is hivja meg az igazgatóság. Egyre-másra kapjuk vidékről is a jelentéseket a nagyarányú előkészületekről, hogy méltó módon ünnepelhessék meg a nagy márciusi nemzeti eszméket. A zalaegerszegi főgimnáziumban a nagy nemzeti ünnep megölése és az ünnepélyek msgasszinvonalu-a*ga, jósikerültsége is tradíció. Az Idén is megmutatják a főgimnázisták, hogy mit tudnak. A délelőtt 11-kor kezdődő ünnepély műsora a következő: 1. Himnusz. Előadja az ifjúsági énekkar. 2. Megnyitó beszéd. Tartja Suszter Oszkár főgimnáziumi tanár. 3 Sajó Sílndor: Vagyunk még magyarok. Szavalja Biloveszky Rózsika VI. o. t. 4. Talpra magyar. Előadja az ifjúsági ének- és zenekar. 5. Fölolvasás, Tartja Tivat Elemér őnképző-köri elnök. 6. III. csárdajelenet. (Hubay.) Hegedűn előadja Sándor Ervin, zongorán kiséri Sándor István VIII. o. t. 7. Sajó Sándor: Riasztó. Szavalja Bődy Zoltán VIII. o. tanuló. 8. Kuruc nóták. Előadja az Ifjúsági énekkar. 9 Gyula diák: Mementó. Szavalja Turcsányi Sípos J. VI. o. t. 10. Srózat. Előadja az ifjúsági énekkar. Vidéken: Keszthelyen, Sümegen nagy fénnyel fogják megünnepelni a nagy Szabadság ünnepet. A keszthelyi gazdasági akadémia hallgatói különösen készülnek március 15-ének megünneplésére.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete felhívja tagjainak figyelmét, hogy tagdíjbefizetésüket minden nap délután 5 és 6 óra kőzött Nádor-utca 14. sz. alatti helyiségben eszközölhetik.
— Masamód-tanfolyam. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete március 15 tői kezdődőleg kalaptanfolyamot nyit, melyen a tagokon kivül azok hozzátartozói és mások is lészt vehetnek. Akik a tanfolyamon résztvenni óhajtanak, jelentsék be e hó 13-ig naponkint délután 5—6 óra között Nádorutca 14. sz. i»fttt. Elnökség.
( — Házasság. Hirschler Imre és Fodor Bóske házasságot kötőitek.
— A zalaegerszegi polgári leányiskola Irredenta estéiye. A zalaegerszegi m. kir. állami polgári leányiskola az Ifjúsági SegitŐ Egyesülete javára folyó hó 13-án az Edison mozgószinházban irredenta előadást rendez, a következő műsorral: 1. Hiszekegy. E\'őadji az intézet énekkara. 2. Teslvérszó a menekültekhez. Szavalja Rozsnyai Kata II. o. t. 3. Kovalisik: Trovatore. Előadja Fridrik Migda III. o. t. 4. Toborzó. Csoporttánc. 5. Magyar dalegyveleg. Előadja az intézet énekkara. 6. Melodráma. Ábrányi E.: Mi a haza ? Szavalja Németh Margit IV. o. t. 7. Ablakos Böske. Hármas jelenet. 8. Stilizált magyar soló-tánc. Előadja Herbat Márta 111. o. t. 9. Élőképek. Hamupipőke-Hófehérke. 10. Hunnia gyásza. Élőkép. 11. Himnusz. Előadja az intézet énekkara.
A Koronában
m* és mindennap kimérésre kerül a budapesti Elaő Részvény Serfőzdétől
UDVARI SOR
A n. é. közönség szivos p rt-fogását kéri, kitűnő tisztelettel
Kiss Ernő
a Korona «tt.r.m tulald.
1922. március 14
ZALAI KÖZLÖNY \' 3_
— A sxesxndó emelése. A m. kir. pénzügyminiazter folyó évi 31.690. számú rendelete értelmében az égetett szeszes italok után fizetendő kincUári pótrészesedés 1922. évi március hó\' 15 tói, hektoliter fokonként 100 K-ról 110 K-ra emeltetik fel, minek következtében n készletben levő égetett szeszes italok után, hektoliter fokonként 10 K pót-adó fizetendÓ. Az emiitett rendelet alapján, — esetleges kellemetlenségek elkerülése céljából — a pénzügyőri biztos az összes szeszkereskedőket, vendéglősöket, korcsmárosokat, korlátolt és kismértékben! ital árusokat, gyógyszerészeket éa droguistákat, nemkülönben mindazon magán személyeket, kik 10 litert kitevő vagy ezt meghaladó égetett szeszes italkészlettel (szesz, közönséges pálinka, szilva, seprő, törköly, rum, cognac, likőrök, sósborszesr, eszenciák, illatszerek, stb. stb.) rendelkeznek, hogy készletüket a pótadó elő-irása végett, a pénzügyőri szakasztól beszerezhető bejelentés] iven — két példányban kiállítva — legkésőbb folyó hó 17 ig a pénzügyőri szakaszon jelentsék be.
— A znlamegyei Ciány szoborbizottság március 15 én délután 4 órai kezdettel saját alapja javára ünnepélyt rendez az Ar*ny Bárány szállód i nagytermében.
(x) Jön a tambnrazenekar. Kamprr Henrik jambó tambura komikus női >eneka-rával március 11 én a Petőfi-étteremben hangversenyez. Ugyanakkor disznótoros vz-csora is lesz. Szives pártfogást kér Kiss Sándor.
— Brelsach-alapítvány. A zalaegerszegi Kereskedelmi Kör abból az alkalomból, hogy a vármegyében a legszélesebb körben ismert és közbeciülésnek örvendő zalaeger-szegi v. nyomdatulajdonos és könyvkereskedő Breisach S. könyvkereskedői pályájának 50 éves jubileumát ülte, ugy a kereskedelmi élet, mint a közügy és humanizmus terén kifejteit érdemeit kellőleg meg3rökitendő, elhatározta, hogy BreUach-alapitványt létesít, melynek kamatait minden évben felekezetre való tekintet nélkül felerészben a felsőkereskedelmi iskola, felerészben a tanonciskola egy-egy hgjobban tanuló növendéke között fognak szétosztani. — A Breísach-céggel évtizedes összeköttetésben állott kiadóhivatalok és cégek egyre-másra sietnek hozzájárulni és naggyá tenni az alapítványt. Eddig a legnagyobb hozzájárulását a budapesti Riegler cég küldötte, meleg sorok kíséretében. A zalaegerszegi Kereskedelmi Kör vezetősége jobban és méltóbbon ne<jMtTdta volna megörökíteni alapitójának érdemeit és emlékét, mint ezen alapítvánnyal.
— Gépjármüvek bejelentése. Autó mobilok megvizsgáltatása célból a pécsi kerületi szakértő folyó hó 26 26-án Nagykanizsán Tog tartózkodni. Felhívom mindazon gépjármű tulajdonosokat, akik gépjármüvekre forgalmi engedélyt ezldelg nem nyertek, folyó 20-ig erre Irányuló kérvényüket a nagykanizsai állam-rendőrkapitányságnál nyújtsák be. D". Beusterien Erik s k rendőrHnácsos, a kapitányság ve-zctője.
(x) Henny Portén nővére Rosa Portén játsza a főszerepet abban a csodás legendá ban, mely a „Hegyek pásztort." cim alatt kerül bemutatóra a Világ mo/góban ma pénteken, s amelyre már csak korlátolt számban adatnak ki jegyek, miért is mindenki siessen jegyet váltani. Holnap a „Becsületes bandita" 11-ik sorozata Az ördög szerelme 6 felvonásban lesz bemutatva.
— Felhívom az Ipartestületi dalárda tagjait, hogy ma, pénteken esic a szokott helyen és időben teljes számmal okvetlen jelenfenek meg. Büchler karnagy.
— Uj gondolat n lakáskérdés megoldására. A sokféle megoldást, amelyek szerint a lakásépítő megindítható volna, B ja városa egy uj gondolattal szaporította. A város ugyanis látva azt, hogy a lakáskérdés sem rendeletekkel, sem rekvirálásokkal kőz-megnyugvásra meg nem oldható é» hogy az egyetlen helyes és végleges megoldás csak e lakásépítés lehet, arra a gondolatra jutott, hogy azokat a vagyonos bevándoroltakat fogja építésre kényszeríteni, akik a lakáshiánynak részben okozói. Megállapítja a város, hogy kik arok, akik 1914 augusztus elseje óta a városba beköltöztek. Ezek közül kiválogatják a vagyonosabbakat és kimondják, hogy személy szerint milyen lakást tartozik felépiteni a város által mérsékelt áron ren delkezésre bocsátott telkeken. A házak az építtetők tulajdonoi lennének és megilletnék őket mindazok a jogok, melyeket az állami lakásrendeletek az uj építkezéseknél biztosítanak. Azok, akik nem építenek, nem kapnák meg a letelepedési engedélyt, vonakodásuk esetén a város területéről kiutesittatnának. Baja városa tehát igy gondolja megoldani a lakáskérdést. Azt kérdezi most már Miskolctól, vájjon hasonló gondolat talált-e már kivitelre és vájjon annak szankciója milyen jogalapra támaszkodhatik.
— Radlcs agitátorokat klild axét ax oraxágbao, A horvát blokknric Pasics-hoz, illetve a kormányhoz intézett memoranduma nagy megütközést keltett Beograd-ban. A fővárosi sajtó hasábokban foglalkozik Ridicsék legújabb manőverével és erélyesen elítélik a blokk államellenes aknamankájat. De Radics nem elégedett meg e merész tervének keresztülvitelével, hanem, mint a cag-rebi jelentések hirül hozzák, csak most kezd a volUképeni nagy agitációs-munkájához. A horvát köztársasági parasztpárt főbizottsága ugyanis legutóbb Zagrebben a Lövésxkertben ülést tartott, mely több, mint öt órát vett igénybe. Az értekezleten Rsdíct Sztepán elnökólt és a horvátországi falvak kiküldöttei előtt ismertette a memorandum tartalmit és közölte velük, hogy elküldőtte a kormánynak. Radici ezután felszólította a jelenvoltakat, hogy nyolc napon belül hagyják cl otthonaikat és széledjenek szét az országban. Higy-ják el Horvátországot és utazzanak Boszniába. Hercegovinába és Dalmáciába, B*c«ka, Bánát és Baranyába, ahol gyűjtsék táborukba mind-, azokat, akik hajlandóknak mutatkoznak a horvát köztársasági párttal való együttmü-ködéire. Mert úgymond erős agitádóra van szükségünk, hogy erősek legyünk. Radics ezután félmillió koronát utaltatott ki a delegátusok kiadásainak fedezésére a párt kasszájából.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried Józ»ef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.)
— Lakást cserélnék. Zilaegerszejfi szép kétszobás lakásomat atonnal átcsei élném hasonló n«gykanizssi lakással. G n lapunk szerkesztőségében.
Szerkesztői üzenetek.
A .zerkesztő bármily ügyben mindenkor a legnagyobb készséggel áll ne olvasóközönség rendelkezésére és mindennap délelőtt Hl 12 161 1 ó\'fiiir fogad a szerkesztőségben Telefon hívása 78. szám,
IRODALOM.
ősz Ivén : ős! R8g. Regény. (A „Magysr Nyugat* kiadése.)
A magyar kőzőiség már ismeri Ősz Ivánt tárcáiról, novelláiról. Az ideális szerelem megkapó, szivet-lciket gyönyörködtető, tiszta régiókban járó és végig irgalmasan lebilincselő jeles iróját. A női lélek rejtekeibe, a női sziv mélységeibe vajmi kevés vidéki iró tud ugy behatolni, mint Osz Iván. Alaposan ismeri a női pszichét. Női alakjai nem tdrz-képek, nem lehetetlenségek, nem merev, élet-nélküli figurák, de csupa élet, ciupa derű, finomság, lelki nemesség, mely üdit, felemel. Sohsem kalandozik a képtelenségek birodalmában. Valóságot, egy darab életet nyüjt. G\'oriát fon az áldozatosan szerető nő feje köré. ósz Iván regénye a tuxta szerelem apotheoziia. Meghódította vele a magyar olvasóközflhség szivét. Akinek hitvallása a tiszta vizeién evező nemes szerelem, a női eszmény — sok örömet és gyönyörűséget fog találni ősz Iván regényében.
A kiadó „Mogyar Nyugat"-ot dicséret illeti, hogy a vidék íróit szóhoz engedi, hogy bemutatja a maffyar közönségnek és utjukat egyengeti az olvasó nagyközönség szivéhez.
Ósz Iván kitűnő, vaskos regényének ára csupán 40 korono és már kapható a Zaloi Közlöny kiadóhivatafában is. Előjegyzéseket már most fogad el a kiadóhivatal. (*)
Közgazdaság
(Saját tadélMaMáL) Bad.p.at, tairclot 9.
Bud.po.tt trti.de :
KnCoa 2ÍS0 - 020. Kost 334-3IW. Drtttl 7Ö0 77P, KtMela fruk 6874 - 8924, Mázu 310->20. t>!.ii tir. 3800-3890, Oí.llik koron. 9\',-10\\„ 1;*1 480 -485, Szokol 1225-1275. Svilct li.ak 1(900-1505 moll 9SO-IOOO. L.oicj.l laárk. 17-18.
E.ürt koion. «-«\'/,. \'»"»> 118 —110,
SUocoaás 2Jó -227\'/, • » koroon m\'SJ" ""r 29CO —20(0.
Bndapostt doTlxák:
Aouterfua 187-195, toppthif H"00-1 KrilztliaU 13300-13(00. I.oodoo MM ■ JWO. ".rtln i*_314 5M.no 3844 -3014, Pált. tW44-975. 12(0 44, Stoílhola 20000 -20W0, Zilrtetl 2(950-1*050. WiM 10-11. 2á«rit> 245-94, N.w.Ywk 1)14-8:4.
Zürichi sárlat
Ballia 204 5, Aeiil.rd.ua 194, Sl.« «|5, toojoo2248. Piri. (014, MUao 2814. PrisatOJ. Budapc.t 85, ÍHpáb 102 4, V«né II, »l.a • . Terméoy Jotonte.:
Buza (Ttiz. vidéki) 2874 -2710, .nfíb 2844 - 2700, 1911)-lOJO, ttkaraUay írp. 1940-2024. s.b 1900—1940, tong.lt 2224 - 2240, r.fc. 3(-34, koip.
1((5 - 1400, kolei 19—IS.
Ilu4.pc.il áttatvá.ár:
Muhihoi I. T9-IU. hát^j. S(-1W.
el.l. J(-8Si II. r. .giiib.0 49—72, tUlolJ. 80-79.
40-58. S0.ÍJÍk ouh.it W
(Jlill torb.) 92-108. K4..I.I: S.grm.it,. \'\'»; I 2 oov.oJík 18. .líd" 8. borjú 22 .UÜ. 18.
Jlul-bSr 114-127, borjobdr 215-220.
Sortéavá.ár: A mai viiái rágjon (Unk íi moisdioai volt .„. . hírt., hot)- . koiminy . t.vijOll \'"""V* "í\' ío... .doi . liv t.:i .ozoMtj.1.1. A. u.k
Fettuitái 19 0 EU.1I -. .<it<i »>.
95, I. r. 114. I\' »\'" 14,>\'
ttó. lehúzott hu. 198—110.
2
korona 66 fillérbe
kerül példényonkint,
p 1 korosa M Nléft UUrit attj,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI HŰZLONY-re
zalai közlöny
1922. mi,olu> 9.
SPÖtiT.
A világbajnoki verseny eredménye.
— Sajót tadóiilónktól. — Budapest, március 9. A világbajnoki versenyek három napon át tartottak. Csak ma érkezett meg az első hir az eredményekről. El voltunk készülve a nehéz küzdelmekre, de ilyen nagy vereaégre senkisem számított. Nyolc magyar birkóió nevezett be s kőztük csak az egyetlenegy Radvónyi tudott má-•odik helyre jutni a kőnnyüsulyban. A többiek csak sz/pségdijjal voltak kénytelenek megelégedni, de helyezést nem értek el.
A veraeny eredménye a kővetkező. Légsulyban I. Svenson svéd, távolaulyban Antiela győzött, kőnnyüsulyba^JV Weaterlund, a kiskőzépsulyban Wesgrenn, a nagyközép-súlyban Rosemist, a nehézsúlyban NillOn svéd.
A verseny lefolyásáról közelebbi adatok még nincsenek.
HHiszek egy Istenben,
Hisztk tgy hazában,
Hiszek egy isteni őr€k igazságban.
Hiszek Magyarország feltámadásában
Amen.\'
Szántó VHmos Nagykanizsa
Országos földWrtokrandsző Bíróság állal engedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája.
TtiifM Itt. UMs-tfc lítwiü Ila: Száatt Snstts*)
Eladó birtokok:
300 holdss birtok urílakkal Veszprémmegyében
222 holdas birtok elegendő gazdasági épületekkel, Veszprémmegyében.
120 holdas birtok 3 szobás urilakkal, teljes élő 6s holt felszereléssel, Somogymegyében.
105 holdas birtok szép kastéllyal Zalamegyében.
100 holdas birtok felszereléssel Tolnamegyében.
160 hold föld épületek nélkül Somogymegyében.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyébon, príma fajszőlővel beültetve.
16 holdas szőlőbirtok szép épülettel, Nagy kanizsa molett.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton mellett, Somogymegyében.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett, stb. stb.
Eladó házak:
Modern adómentes ház elfoglalható 4 szobás lakással.
Nagy ház istállóval, kocsiszínnel és kerttel, 3 szobás lakás elfoglalható.
Kisebb ház kerttol, egy szobás lakás azonnal elfoglalható.
Laki házak minden nagyságban kerttel és anélkül.
Emeletes ház a város belieiüleién nagy kentei.
Egyemeletes modern ház a Város középpontjában.
Kétemeletes üzletház a piactéren.
Eladó üzletek:
Nagykanizsa közelében, forgalmas vasulállomáson szálloda-vendéglő stb.
Nagyforgalmu dunántuti városban nagyforgalmu kávéház átadó.
Üzlethelyiségek Nagykanizsán áladók.
Falusi üzloiház füszerüzlettel eladó.
Balatoni villák i
Balatonbogláron villa 4 szoba, 2 konyha, teljes bútorzattal jutányosán.
Balatonlellén stb. vil ák minden nagyságban.
Méhészek figyelmébe
Eladó A darab Uljoion uj 3-ai át 7 darab 1-as Onaijo* itoJnaru
Apró hirdetések.
Eladó egy 2 étlw, vMUwfcO (Urkit) sitmenlh.li tenyísibika. Moglíklnthetó Kclc Andor IiivAn inéniul.Jdnnoinál Sormás
Ujságkézbesitők
havi fizetéssel felvétetnek lapunk kiadóhivataléban.
Kerltéstompoknak való ölborakott
tölgy gömbfa
S m. hosszusfgbán a zsigírdl erdőgazdaságion eladó.
Hercegi erdőhivatal
Nagykanizsa.
KXXXX XXX XX XX XX XX
X Eredeti ERFURTI ISa.ltk- ii vlráa-
X
cruuaii crtrunii iv.wiw »■ ■"-»
magvak
jfll mtndMinímvl gaidaiij.l
I vetőmag i
JJ" námatorsságl ólomxirolt takarmány-
| répamagj
x Ország és Widder x
JJ |iUutliu<i«ub4tt»4ll»nbalniImJM tfc N Jjj JJ Kérjen ajánlatot á. árjnsyláket II Jg
XXX XXX XXXXX XX X XX
r*
QUITTNER ARTHUR
hatósagllajc engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengery-uKa 13. ixám
Elvállal
vllágltáai vctctókoV, motorok, caltlárbk, va\'amínt telefonok, cacnrOk ét JelxőkóixA-lókck felasereléaét. Villamos vaaalók, főzóedények, reschauk, fűtőtestek javítását Mindennemű villamos munkálatok jjyoraan éa pontosan easközöitotnok
Szaktcarvlan végzi
motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket díjazok,
Pollák M. Emil
Nagykanizsa, Klnlzsy-utca 2/a.
Telefon: 131. Távirati dm: Termény.
VILÁG
mozgók ép színház
Erzaéhat Mriljii-ttr, Sztrxi izillnlt épllatéhan
T.J.ton 74._Telefon 7*.
Pénteken caak egy nap HENNY PORTÉN nóvéro, Rosa Porlen felléptével
Hegyek pásztora XS
Szombat és vasátnap
Az ördög szerelme
A becsületes bandita II. része 6 fclv.-ban.

. Páholy 22 K, ssólya 18 K. I. holy 1VK, II Elóadiaok héttóznap 0 él fél 0 órakor, vaaix- és ünnep-• 11. baly IS korona, IH. boly 7 korona. II napokon fél 4, 6. 7 és P órakor. Ponto«\'kos4áa I
V
□OOaOOOÖOOOQDOOQOOOOOOOOOOClD
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda -— Könyvkötészet — Vonalzóíntézct
117.
Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelben készülnek. Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiaddhiyat-ílrfbn:
7s.
KAPTÁR NAGYKANIZSA, Fő-ut iá
toaa.^l l.i.t.U.1 M.;>t.t . Uf H.J61Hv.u<tb^. "tmmm.rn.mm imm-----------\' ^ U
noDoaQooQapoon QDoaoDononanoo
• MhIíWoikw*, Zalai ái Gyarmati k5nTvQTomdá|áUn. ——————
6t-ik évMyem
Nagykanizsa, 1922. március 11. Szombat
5S szám.
i \'1 ■
i 1
m
V 1
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SMCkMit^t é« kUdóhlvat.11 Pflot 13. IX. InUrarbaa-teUfoa 78
Mogjolonlk mindig kor* rcjcfje!
?6SZP.RKR5.\'/.TÓ: KRLKLÓSSZKRKKSZTÖ :
Dr HEGEDŰS GYÖRGY bODROOKÖZY ZOLTÁN
BlrifUetéaf Arak: (S% f«r«»lnl stféiil •||lll) Rgtss évra 780 Fí\'.ivio 400 K. Negyad iv:« 800 K. Rgy hóra 7* K. Egye* iiaw 4ra A <
Kiáltvány a magyar nemzethez!
As országos kormányzópárt proklamációia. — Mit alkotott eddig üt magyar parlament — A kormányzópárt a keresztény erkölcs és nemzeti gondolat alapián áll. - Munkája és megélhetése legyen minden magyar embernek.
Budapest, március 10.
Az egységes kormányzópárt ma kiáltványt intézett n nemzethez. A kiáltvány a következőkép hangzik:
A nemzethez!
A két éve választolt nemzetgyűlés befejezte munkásságát. A nemzet uj választás előtt áll. A vesztett háború és a pusztító forradalmak sok szenvedést és nyugtalanságot hoztak reánk. A felforgatás vigécei felelősek a megsemmisítő békeszerződésért, amely felforgatott hazánkat gazdasági küzdésre kényszeritette. Soha törvényhozás nem volt olyan kétségbeejtő nehéz helyzetben, mint ez_ a nemzetgyűlés és szinte a lehetetlenséggel küzdve, mégis többet alkotott, mint előtte bármely parlament. Visszaadtuk a föMmivelő és ipari társadalom szabadságai. Megszüntettük a rekvirálást és a maximálást. Áttért a nemzetgyűlés a szabad-forg»lomra. Törvénybe iktatla a földreformot, amelynek végrehajtása a független bíróság utján folyamatban van. A kisiparosság kívánsága szerint módosította az ipartőr&nyf, visszaállította a forgalmat a külfölddel és helyreáttitotta a polgárt rendet és békét, az országban megindította a termelő munkát.
Többet is végeztünk volna, de munkásságunkat többször megakasztottak a lelkiismeretlenül előidézett királypuccsok, amelyek végpusztulással fenyegették nemzetünket. Gáncsot vetetlek nekünk a nyugtalankodó partok es politikusok is, akik a viták elnyujtásával, személyeskedéssel és viharos jelenetek rendezcscvcl
pazarolták az ország idejét.
Az ui nemzetgyűlési választások előtt a nemzethez fordulunk. Egységes táboTba, a keresztény kisgazda- és földmüvespárt zaszloja ala szólítunk minden magyart, aki összerombolt hazánknak a kereszteny erkölcs, es nemzeti gondolat alapján való újjáépítésben önzetlenü reszt akar venni-
Láttuk, mire vezettek a kalandok és felfordulások Kegyellen bekefelteteleket zúdítottak ránk, a drágaságot és nélkülözéseket lellek úrra felettünk, minden
\'^"\'A^oglltágok^juk megváltoztatni, de hogy. ezt ^Myugaf^ és békét akarunk az ország halárain belül, hogy a beket a külföld fele btzlostl-hassük A népek szenvedélyére épülő szájhős politika cs«sfogas es ujabb
hivatta ^^^ ^U\'a\' és\'Megélhetése legyen
minderi magyar embernek^ ^^ ^ ^^ ]{ erőt, ho?J
Kossuth La^sTszéchenyi tavin Magyarországát - melyben az ős. magyarsag nem lesz hontalan többé - dicső valóra válthassuk.
SoM^ozzafok "mindannyian a keresztény kisgazda, földmives és polgári
párt zászlója alá.
Budapest, 1922. március o. Elnökség és intézőbizottság nevében :
*óf s. , P^t^oHsáeSr^ ^ "
Az antant uiabb Jóvátételi követelése.
Kormányunk tiltakozó iegyzéke.
Az antant kövatalésalt nem tudjuk teljesíteni.
Sóját tudósítónk t.lejonjelentésc.
Budapest, március 10. Értesülésünk szerint kormány a követelésekre rövidesen válasz-jegyzéket fog átadni az antant budapesti képviselőinek, amelyben ki fogja fejteni, bogy a követelést a magyar kormány nem teljesít* heti. Lehetellen teljesíteni olyan kívánságokat, amelyek mostani siralmas gazdasági helyzetünket eg; általában nem veszik figye-lembe. A legnagyobb fokú bizalmatlanságot kelti fel az a tény, hogy velünk is ugyanazt a pressziót, ugyanazt az eljárást akarják nlkalmazni, mint amit Németországgal szemben alkalmaztak.
A leghatározottabban szembe helyezkedik a magyar kormány minden ilyen kisér-lettel. A kormány tudatában van annak, hogy a trianoni békeszerződés aláírásával kötelezettséget vállalt magára, de ezekről csak akkor tárgyalhat, hogyha a jóvátétel Végső és teljes összegét akár készpénzben, akár természetben olyan módon határozzák meg egyszersmindenkorra, hogy ezek Magyarország teheibiró képességót nem haladják tul.
A magyar közvélemény éa a jóvátétel.
Saját tudósítónktól.
Buda est, március 10. Jól informált helyről közlik, a magyar közvélemény a jóvátételi követeléseknek rideg formában tőrtént felvetéaét a konszolidáció folyamata elleni támadásnak tekinti. A Bethlen kormány vezette választások eredménye feltétlenül a társadalmi rend ét konszolidáció kiegészítését célozza. A-c antant részéről tőrtént követelések a megindult folyamatok kínoson befolyásolják és a gazdasági és társadalmi újjáépítés megindult munkájának akadálya lehet.
Az antant nagyon jól tudja, hogy Ma-gyarorsrág egyáltalában nincsen abban a helyzetben, hogy fizethessen. A Trianonban váltolt kötelezet Ltéget kényszerhelyzetben tette. Következésképpen csakis addig hajlandó a kormány elmenni, amennyiben az antant részéről egyszer és mindenkorra készpénzben vagy természetben olyan jóvátételt állapítanak meg, amely arányban áll Magyarország teherbíró képességével. Azt a végtelen csavar-rendszert, amelyet Németországgal azemben az antant bevezetett, a magyar kormány éa u nemzet semmi körülmények között sem h ijlandó elfogadni és honorálni.
Gompers a szovjetről.
Sóját tudósítónktól.
Netvijork, március 10. Amerikai lspok szerint Gompers munkásvezér kijelentette, hogy a szovjet összeomlása az antant munkásságénak felnyitotta a szemét. a kommunizmus megsemmisítése nélkül a világgazdaságot egészséges alapokon újjáépíteni nam lehet.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. március 11.
A dunai egyezmény ratifikációja.
A Dunablxottaifg Poxaonyba tette át axákhelyát. — Troubridge tengernagy Budapesten marad. - Mlklóa Ödön nyilatkozata.
< Saját tudósítónktól.
Kérdést Intéztünk ma délelőtt Miklós Ödön tltkoi tanácsoshoz, a Nemzetközi Duna-bizottság magyar delegációjának vezelőjéher, mi igaz árokból a hírekből, hogy a Duna-bizottság Pozsonyba tette át székhelyét. A volt elnök ezeket volt szíves felvilágosításul mondani:
A Nemzetközi Dunabizottság valóban áttette székhelyét Budapestről Pozsonyba és pedig a dunai egyezményben meghatározott kikötés alapján. Amikor a bizottság megalakult, — mondotta a kegyelmes ur — éppen az én közbenjárásomra elfogadta a plénum azt a javaslatomat, hogy a bizottság székhelye Budapesten legyen. Természetes, hogy ez a döntés csupán időleges érvényű volt, mert hiszen a bizottság székhelye időről-időre változik. Már magában az is nagy megtiszteltetés volt ránk, migyarokra nézve, hogy a bizottság működésének első ideje éppen a mi fővárosunkban játszódik i«*.
A pozsonyi trr\'ózkodás öt esztendőre van szabva. Odavaló átköltözésünk most van folyamatban. A most c«<h uralom alatt levő ősi koronázó város, úgynevezett Kóburg palotáját azemelték ki a bizottság hivatali épületévé, mert a csehek által felajánlott többi helyiségeket erre a célra alkalmatlannak találták. Valószinü, hogy e hó 15 ére már o bizottság egész ügymenetét Pozsonyból intézik.
A nemzetközi bizottság delegátusai közül Troubridge angol admirális és Rossctti az olaax meg hatalma* o\'t miniszter, valamint én msgam Is, — mondotta Miklós Ödön — Budapesten maradunk.
Jelenleg január elsejétől Contzesco román meghatalmazott miniszter a nemzetköii Duna-bizottság elnöke. (Eddigi elnökök a francia Le Grand, ax angol Troubridge, a magyar Miklós Ödön és az olaax Rossetti voltak.) A jövő 1923. évre Risztics szerb miniszter következik az elnökléa rendjén.
Programmunk ezután is változatlanul arra irányul, hogy a nemzetközi hajózás xavartalanaágát biztosítsuk, illetve a hajózást minden olyan eszközzel előmozdítsuk, amellyel ax módunkban áll.
Természetes, hogy ebben a munkánkban gondosan ügyelünk arra, hogy ax egyes parti államok szuverénitásiba bele ne avat-kozzunk. Azokat a hajókat, amelyek a hajózás menetét akadályozhatják, megszüntetni törekszünk. Munkánkkal tizenkét állam van érintve és jelenleg főlörekvésünk az, hogy egyöntetű hajózási rendszabályokat léptessünk életbe. Ennek a munkálatnak a keretébe az állandó dunii hajó út biztos kitűzése is egyik első tennivalónk. A Nemzetközi Dunobizott-ság kéth-lenként tart üléseket, mig a plénum évenkint kétszer.
A Duna-egyezményt — végezte tájé-koptatását a magyar delegáció elnöke — ax érdekelt államok még március végén ratifikálni fogják. A magyar nemzetgyűlés természetesen nem vehet részt ebben « munkában, miután mandátuma l*-jArl. Ilyenformán n konvenció magyar jóváhagyása az uj pária mentre marad.
Gróf Zichy János politikája.
Túlzástól ment. középúton haladó politikát akar. - « grófok
tárgyalásai.
Saját tudósítónktól.
Azokról a tárgyalásokról, amelyeken Zichy János ós Aladár grófok néhány nap óla a kereszténypárlok vezetőivel (olylatlak. a sajtó egyrészében teljesen téves sót célzatos híresztelések Jelenlek meg \' Ezek szerlnl a kél Zichy gról már meg Is egyezett volna a Haller-csoporttal és egyetértene annak ellenzéki politikájával Ezek a hírek nem egyebek — merő komblnácóknál. melyek az Igazságtól igen távol állanak.
A tárgyalások még nem jutottak annyira, nogu konkrét eredményről, vagy döntésről lehetne beszélni.
Zichy János és Aladár grófok tárgyalásai Informatív jellegűek és még néhány napig fognak tartani, mert alighanem gról Bethlen István miniszterelnökkel Is lógnak tanácskozni.
Zichy János gróf minden túlzástól ment, középúton haladó politikát kíván szolgálni és amint a jelekből látszik, ez a törekvése a keresztény politikusok nagy részénél kellő méltánylást és megértést talál
Nagykanizsa város rendkívüli közgyűlése.
Megalakították a központi választmányt. Felemelték a villamáram diját.
— Saját tudósítónktól. — A város képviselőtestülete tegnap dél u\'án három órai kezdettel tartotta rendkivüli közgyűlését, mely ígen lanyhi érdeklődés mellett folyt le. Mindössze 43 képviselőtestü leti tag jelent meg A közgyűlésen dr. Sabján Gyula polgármester elnökölt, aki ax ülés megnyitása után, tárgysorozat előtt bejelenti, hogy a képviselőtestület egyik érdemes tagja, Krátky József elhalt. Indítványozza, hogy ez alkalomból a vá:os képviselőte»tülete részvétét fejezze ki n város kitűnő főjegyzőjének, dr. Krátky Istvánnak, aki az elhunyt képviselőtestületi tagban édes atyját gyászolja. Ax indítványt egyhangúlag elfogadták*
Ugyancsak tárgysorozat előtt jelentette a közgyűlésnek a polgármester, hogy Vass József vallás- és közoktatásügyi miniszter vasárnap Nagykanizsára érkezik. A látogatásnak hivatalos jellege is van.
Ezután Maitz József és Tornyos Ferenc
számtisztek a hivatalos esküt tették le.
Következett a n-igykeni/sai választási kerület tizenkét tagu központi választmányának megalnkitása. Titkos szavazás után n következő képviselőtestületi tagok tt választották meg: Bszsó József, Dedovácz Bélr-, dr. Hajdú Gyula, Karlovics József, Lisky Pál, dr. Malek László, dr. Piihál Viktor, Plander György, Práger Ferenc, Rubint Károly, Sommer Ferenc 42 szavazattal és Ujváry Géza 39 szavazattal. Mivel t*^ megválasztott tagok nem voltak mind jelen, ar eskütételt elhalasztották.
Nagyobb vitát éa hangosságot váltott ki a tárgysorozat második pontja, a Trans-danubia kérelme, a villamosáram árának emelésére. A váto»i tanács a társulat áreme-
lési táblázatától eltérő javaslat elfogadását kérte. A tanács javaslata szerint, a szakértői bizottság is jogosnak^artja az áram árának felemelését, mert csak igy remélhető, hogy a Transdanubis legutóbbi félévi számadásaiban mutatkozó három és fél millió passziva el-Irainálható legyen. A tanács javasolja, hogy a képviselőtestület február elsejétől juüus 31 lg az árammérő világítás diját hek\'tovatt óránként 2 kor. 60 fillérben, a motorikus áram diját hektovatt óránként 2 koronában, a 20 gyertyafényű általány havi diját 85 koronában állapítsa meg. A közvilágításnak pedig eddigi félévi 63 ezer koronáról 83 ezer 200 koronára, a városházi villanyhasxnálatnak pedig ötven százalékos felemelését szavazza meg. ^
A városi tanács javaslata körűi hosszabb és heves vita indult meg. Dr. Fried Ödön, dr. Szabó Zsigmond, dr. Tamás János raódo-sitó indítványokat tettek. Végül 25 szavazattal 18 ellenében a városi tanács javaalatát fogadta el a közgyűlés.
A tárgysorozat többi pontját, mely jobbára folyó ügyekből állott, a városi tanács javaslatával fogadta el a közgyűlés.
A Nyukosz közgyűlése.
Vesztett háborúnk áldozatai, a nyugalmazott katonalisztek országos szövetségének nagykanizsai csoportja tartja folyó hó 11-én, szombaton délután közgyűlését a városháza nagytermében. Igazán szánalomra méltó áldozatok, akiknek a háborúban tanúsított Önfeláldozásáért szerencsétlen kirabolt és meg-cionkitott országunk még akkora ellenszolgáltatást sem tud biztosítani, hogy abból tisztességes megélhetésük biztosítva lenne. Szenvednek, nélkülöznek, maguk és családjuk. Velük együtt szenvednek épp oly, vagy még tán nagyobb mérvben a becsületea és tisztességes szolgálat után még a háború előtt nyugdíjazott tisztek családjaikkol együtt és még nagyobb mérvben szenvednek a haza hőseinek özvegyei és árvái.
A pénzügyileg tönk szélén álló államtól ^segítséget még csak nem is remélhetnek. Legalább oly mérvben nem, hogy avval tisztességes megélhetésük bixtositva lenne. Mert az, hogy egy teljes nyugdijat élvező^ táborszernagy nyugdija teljesen annyi, mint egy tényleges szolgálatot teljesítő kétgyermekes családdal biró, rendfokozat nélküli közkatonának a javadalmazása, ellátásnak és a megélhetés biztosításának éppen nem mondható. Hol marad ezek mögött a törzstisztek, hol a századostól lefelé nyugdíjba küldött lisztek nyugdíjjáruléka? Legjobb róla nem beszélni.
És a legnagyobb nélkülözések karmaiba dobott ez a tiszteletreméltó testület országos s/övetségbe tömörült, hogy a társadalom segélyével enyhítsen tagjainak szomorú sorsán. Nem könyöradományokra utaxnak, hnnem erra, hogy tagjaiknak munkakört keresve és munkaalkalmat szerezve, őket a társadalom munkás tagjává tegyék és sorsukat javítsák. Ebben a nemes törekvésükben van hivatva őket támogatni a Nyukoaz, nagyon sok fényes és derékon törött kartier végső etappeja.
A társadalomnak, melyért a Nyukosznak nem egy tagja szenvedett és vérzett, melyért a Nyukosznak nem egy özvegye és árvája
Jön! Kedden János vitéz az Urániában Jöní
1022. március 11
•esztette el forrón azeretett férjél, illetve tyját, « legelemibb erkölcsi kötelessége ezt , testületet támogatni.
A ll\'iki közgyűlésen számol be az egyesület nagykanizsai csoportja mult évi működéséről. Jelenjen meg minden érdeklődő, akiket a csoport ez uton is meghiv és lámo gsssa ezt a nemes szövetséget. (ny)
— Dr. Va»» mlnUxter váró-■uokba érkezik. Dr. Vass József m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a nagykanizsai Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének meghívására vasárnap délelőtt városunkba érkezik és résztvesz a Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének díszközgyűlésén, ahol az ünnepi beszédet fogja tartani. Aki hallotta dr. Vass minisztert beszélni — tudja, hogy esiményt jelent, ahol ö beszél. A népszerű pap-minisztert Nagykanizsa városa meleg, ünnepélyes fogadtatásban \' fogja részesíteni.
— Nagykanizsa zászlódlsxbei;. Dr. Vass József m. kir. vallás- és kőzoktaláiügyi miniszter folyó hó 12-én, vasárnap délelőtt 9 órakor a Csengerl utcán át Nagykanizsára érkezik. Miért la városunk polgármestere felkéri ugy a Csengeri-utca, valamint a város belterületén loví lakosságot, hogy házaikat ez alkalomra ünnepicscn lobogóztassák fel.
— Sxiznélyl hír. Kolbenschlag Béla Zalavármegyo főispánja a székeafóvároibo utazott, hol a mai főispáni éitekezleten részt vesz. A főispán valószínűleg még a inai napon viaszatér székhelyére.
— Közigazgatási tanácsosi állást szerveitek Zalaegerszegen. Zalaegerszeg város képviselőtestülete kőzlgsrgatási tanácsosi állást szervezett és most várja a belügyminiszternek erre vonatkozó jóváhagyását. Persze, mindaddig az állás betöltéséről szó sem lehet, mig a miniszteri jóváhagyás la nem érkezik. Az uj tanácsosi állásra egy mindenki állal
-ismert és az egész megyében köztiszteletnek örvendő úriembernek van legfőbb kilátása, kinek megválasztása vitán felüli.
— Halálozások. Dr. Bita Dezső, Szent Margitról nevezeit bélal apái, a budapesti m. kir. tudományegyetem nyugalmazott rendes tanára, gyémánlmkés bencés áldozópap, ■ Szenl István Akadémia rend\'S tagja, Keszthelyen 90 éves korában meghall. — Szakonyi Ferenc államzendőrségi rendőr-ellenőr tegn^ 56 éves korában elhalálozott. 31 évig szolgálta becaülettel és példás hűséggel a magyar államot. Szombat délután temetik 7,5 órakor a temelő halottas házából, a r. kath. anyaszentegyház szertartása szerlnl. A temetésen ugy a tisztikor, mi.il a legénység, testületileg fog résztvenni.
— A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete ludalja a város közönségével, hogy vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza nagytermében díszközgyűlést tait, melyen az ünnepi beszédet dr. Vass József kultu.z-miniszter tartja. A közgyűlésre ezulon hivja meg az összes hivatalokat, egyesületeket, hitközségeket, intézeteket éa a város egész közönségét. A miniszter fog\'adtalája 9 órakor leaz a városházán. ,
— Ax Ébredő Magyarok Egye.H-let* nagykanizsai csoportjának pénztárosa március I2én vasárnap délulán 2—6 óráig a Keresztény Otthonban (Rorgonyl utca 7) pénztár órái tart. Tagdíjfizetések UJ lagok f Ivétele.
7.AI.A1. K0ZL0NY
A Keresztényazociállsta Egye-
sBlet választmánya március 12-én vasárnap délután 5 órakor az Egyesület \'haylségében választmányi lilist Is t. Felkéretnek a választ-mányi tagok, hogy az trésen megjelenni szíveskedjenek. Tárgysorozat: l. Földi-étietek ügye. 2. Munkástitkárság kérdése. 3 A központ kívánta alapszabály módositfts tárgyalása. 4. Közgyűlés és ennek keretében egy nagy-gyűlés e.ókészltése. 5. A vigalmi bizottság séreine. 6. Indítványok.
— A Nagykanlzaa—Letenyel rutint közigazgatási bejárása. Tekintettel, hogy a Nagykanizss—Letenyei müut kikavlcsolási munkálatai befejezést nyertek, a müut közigazgatási bejárását márciut 25. vagy 26-ára tűzik ki.
— A Keresztényszocialista Egyesület vezetősége értesíti sz összes tagokat, hogy vasárnap délután 2—6 áráig sz Egyesület helyiségében (Rozgonyl-utca 7) pénztár órát latt. Különösen felhívatnak a Isgsigi dijjsl hátralékban levő lagok, hogy hátralékaikat annál is inkább rendezzék, mert különben az Egyesülethói kizáratnak és az összes eddig szerzett jogsikat elveszítik.
— A kereskedők figyelmébe. Az llletékea halóság figyolmezteti a tanoncokat tartó kereskedőket, hogy tanoncaik rendes Iskolalátogatására nagy sulyl helyezzenek, mert a halóság minden mulaaztáat szigorúan bünteti. A pénzbírság 400 koronától 2000 koronáig terjed.
-- A keszthelyi orazágoa vásár. Keszthelyen 9 én volt az országos vásár, melyen különösen nagy volt a lófelhsjtás.
— A rendőrség kthágáal osztálya folyó hó 13 án többrendbeli kihágási ügyben tárgyalást tart.
(x) Uránia. Sxombat—vasárnap Tarzan fia legmegrázóbb része l a végső Igazságszolgáltatás.
— Szeszes Italok pótadója. Szesz, pálinka, rum, likőr slb. készletei pótadózta-tás végeit március 17-ig a pénzügyőri sze< kasznál írásban kél példányban be kell jelenteni. Nyomtatv\'ny a pénzügyőri arakasz-nál kapható.
— Somogy-salal lótenyésztő éa lovassport egyeaHlet megalakulása. Keszthelyen a Hungária nagytermében folyó hó 9 én alakult meg a „Somogy-zalsi lótenyésztő és lovasapoit egyesület". Azalaku\'ó gyűlésen Kende Pál őrnagy elnököli, aki ismertette az egyesület célját, amely abban nyilvánul, hogy a lótenyésztést fellendítse, nemesítés, kiállítás és versenyek állal. Az egyesület elnökévé egyhangúlag Somtslch Miklós grófot választották meg, a már belépeti 30 tag közül. Dlatelnők hg. Pealelich Taaailo. alelnökök dr. Tarányi Ferenc \'\'a Erdődy Rudolf glóf lellek. Az egyeaület már a folyó év júliusában megtartja első versenyét.
(x) Uránia. Szombat—vasárnap Tarxan Ha befejelő réax.
MEG LESZ LEPVE
u rftf ksfcp}1\' v**y w*®1 hl»-
nált nlytaii «tvitfi
BRÓNYAI La
(Kazlseajr-utea) oíi l.lajjzalatát*. »hol azotbíl a legdlvatoeebb
NŐI KALAPOKAT
kí.sUtt poto=i i<0» \' "1 .
is najtyon olrs^a bfliz.reslietuk.
Tisztviselőknek nagy árkedvezmény!!
Elkobozták a „Zalá\'-t. A nagykanizsai m. kir. államrendőrség felső utasításra ma délelőtt lefoglalta és elkobozta a „Zala" cimü vármegyei politikai napilapot. Lefoglalta a rikkancsoknál és a nyomdában, valamint a postán feladás előtt álló nsgyszámu ujság-példányokat,
— A magyar pUspökl kar konferenciája. A magysrországi püspöki kar szokásos tavaszi konferenciáját március 21. és 22. napján fogja Budapesten dr. Csernoch János biboros hercegprímás elnökletével megtartani.
— Georglkon azakUlés. A keszthelyi m. kir. gazdasági akadémia „Georgikon" gazdasági kőre folyó hó 11-én szakülést tart. Igen élénk érdeklődéssel várják az ülést magasnivóju programja miatt.
— Ax egykoronáa bankjegyekre vonatkozólag semmiféle intézkedés eddig még nem történi. Mindenki köteles azl azért elfogadni.
— A Keresztény Tisztviselőnők
Egyesületének tagjai ma délulán 6 órakor a Keresztény Otthonban megbeszélésre teltétlenül jelenjenek meg.
_ Lélektani előadások a szabad lyceumban. Vasárnap este Majtinyl Károly szabadoktatási titkár a városháza nagytermében előadást tart a lélektan alapfogalmairól. Ismertetni fogja a lélektan történetét és irányait, a népies és tudományos felfogások fejlődisit és alakulását a lelki életre vonatkozólag. Majd pedig a modern léleklan legfőbb problémáit fogja vázolni.
— Tánclakolamegnyltáa a Polgári Egylet nagytermében. Szép számú érdek-lőJók jelenlétében nyitotla meg csütörtök cslo tánctanfolyamát Blagus ts Huberth. Egyben tisztelettel érteslljúk a nsgyrabecsüll szOlőkot és a láncotkedvelő IQuságol, a kik még részt akarnak veoni a tanfolyamon, jelenlkozzenek este 6 órakor a láncteremben. Délulán -1 órától 7-ig a gyermekek részére is tanunk tanfolyamot, a hol s legkisebb gyermekeket is fölvesszük iliaba kurzusra). Vasárnap esle közöl gyakorlat. Kezdete este 8 órakor.
(x) A Világ mozgó ma szombaton és holnap vasárnap mutatja be a Wllllam S. Hart filmek Ilik sorozatát, a Becsű ele. bandita folytatását, .A. ördög cimü mesteri alkotását az amerikai filmipar-nak. £ kép, mely felülmúlj. _e ső aorozalá, . az amerikai filmgyártás olyan tökéletes gyártmánya, melyhez foghatót alig-alig láttunk még filmen, minek bizonyítéka az, hogy mátis nagyszámban kapkodják a jegyeket.
(z) Ma megjött Kamper Henrik jambo tamburi komil\'u. női zenekara, amely állán-
dóan a Petőfi vendéglőben hangversenye*
Ma diaznótoroa vacsora. Szíves pártfogást kér Kiss Sándor.
(x) Uránia. Szombat vasárnap latsán fiz Óriási cselekményének ulolsó része, a klton. takozás következik. Tarzan ereje és ax érte rajongó lermtszet segítsége Igazságot »">8<»> ü dötöivel szemhen. A ftlmen uiolj.ra felvonul minden érdekewég, ami a lerméMet delisée kedvelőit eddig a d.rabt-an leköiölle.
_ Lakást cserélnék. Zalaegerszegi azép kétszobás lakásomst azonnal átcserélném hasaló nagykanizsai Ukáasal. Ct« lepünk
azerkeai tőségében.
Törvényszék.
A gyermekgyilkos opo. A nagykanizsai kir. törvényszék hétfőn délelőtt tartja meg főlárgyalását fehér János erdőháti lakos bűnügyében, aki a mult év december havában tizenötéves fiát megölte és azután az erdőben elásta.
ZALA! KÖ2LÖNY
1922. mircíus 11.
Közgazdaság
(Sajíi tudósil<5nkt<íl.)
Buöapoit, március 10
Budapesti tdxade:
StpoUoa 2960 - 300. Ko«.t 3450-90, Kotlái 787-797, KiaocU frank 6875-G92\'», M.rtu 310-VÍ0. Olatx hra 39Í0-39O, Oaxtrák korosa 9,6-105, Rutx 40 41 Le- 583 - 593, Srokoi 1280-120 Svá.ci (»a> 15350—410 Dinár 1020-30, l.aagy*! mlrt"
Budapesti dcvlxik
Amsterdam 294-3M, Koppenhága 13700-10700, Knsxtiánia 1»M>0—14300, l.ondon 3430 34f>0, Betltn 3I25-226 Milano 395o-4050, l\'iria 7000-73<0 Pr g« 1270- 90,Stockholm 20300-20800, Ztirkh 15S50-I5I50, Wlaa 9\'/,—10*/.. Zágráb 255-05, New-York JM-tOO. Vaiio 18-10.
Zürichi sárlat:
Berlio 207-5, Amsterdam —, Holanda 185, Nsw York 516, London 2251, Páris <0i7 6, M.laao 2622 5, l\'rága 837-5. Budapest 60, Zágráb 180, Varsó 12, Wien —
Nemet fémek piaca :
F.xüst koron* 437,-44, exiist fölint 118-118 5, {■(koronás 226\'t-231\'/. « 20 koronái magyar arany 2950 — 29<>0.
Termény Jelentós :
Huj* (Tisxa vidéki) 2690—2724, egyéb 268 — 2715. rots 1920-1940, takarmány árf« 1950 - 2026, ivr ár,\'* 2050—2150, xab 1900-!950, tengeri 2225 - 2250, r«f<« 34-35, korp* 1476 15C0. kSteii 19-5—20 5.
Budapcatl állatvásár:
Marhahús I. r. tghtben 30-126, hitalja 88-131, eleje 76—100; II. r. egé\'xben 60- 74, hátulja 62-tW, clcjc 50—58. N\'u eodék muhi: 1 r. 44 —i6,. borjú (ÓK.U b«5rb,) 92—108. Késilel: Nagymaiha 126, eladát 112. növendék m*rh» IS, cUdás 6, borjú 22. ela.tás 10. Marhabőr 118- 130, borjubór 215-220.
Sertésvásár:
A mai vásár nagyon élénk és mozgalmas voll aria a hírre, hogy a kormány a levágott -crlésekre meg-fogja adni a lív teli engedélyeket. Ax árak emelődlek.
Felhajtás 12-/0 Kikelt 400. Oreg sertés 1)2, küxóp fls, I r 118. H. r. 110, ss\'t 144, ixatoww 118-Uhuxott hus--
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sojtójogilag jelelís: Benedek Rezsó szerkesztő,
Apró hirdetések.
Blfdmuk UlaU* S M% r«X<a«k M «|)aaa>áe a—r1á,»
Eladó egy 2 éves, vörösszŐrü (tarka) slementhali tenyészbika. Mogtekinthető Kele Andor IsivAn méniulsjdonosnil $ormáa
Kerítéshez való kifaragott eaalo-
pok eladók Pciófi utca 62. szám alatt. 4)j;
2
korona 66* fillérbe
kerül példány onkint,
tehát mindennap 1 korom 34 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy J negyedévre vagy félévre a
ZALAI KŰZLŰNY-RE
Sürsősen átadó
Hahót oagykOiUtUo mis ráUaOoxáa miatt Jóforja\'tnu
fűszer-, rífWBzIet
baxaodexánal, laUsaa), 5 évax sx«r*«dé-s»l ás hoxxi-vaW mellék/pűletekkel. „,4
írtakeml leliet csak • hé IMél 13-lg
Bruncsics Ferencnél Hahót
SZENTIRMAY
EAU DE CHININE
uguüiil.tt ■ korp»k4pi«d«»t «s «rS-siti a hajtalajl
1 :.« In l 70 ItaMW W .
SZENTIRMAY DROGÉRIA
uwil rt. (mArtUntl). Wtfca: «MI.
M. és SiSl.f-
takarmányt
Melassa, I har, lucerna, X*boa bükköny e\'sí- éi másodrendű széna-takarmány és alomsxalnt* bármilyen mennyiségben (kicsinyben Is) kijutó lax* és préselt álinpotban
SÖRLEYS4NPOR,,«S,"FŐÜT5
Méhészek figyelmébe
Kla\'é 4 darab teljesen uj 3-as és 7 darab !>«« Orsjágos rer.d\'xeni
KAPTÁR
hozzávaló keretekkel. B-Svebbet • lap kl.dóhlvaUlában.
KKKK" XXSS XXXX XXMK
Erodctl UtNJRTI ISssltk- «s «*»»• X
magvak
mlndáonemú ~ gaxdasigi
h námatorssAgi ólomxirolt takarmány-
répamag
„ Júfh.lli ^^
x Ország és Widder
Jg Kérjon a|*»t««ot is 4r|.g»J»k.t II Jg
XXX KXK XfiUfi^X XX X XX
Ujságkézbesitok
havi flxetéjsef felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
étkezési, Ipari és vétesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket díjazok.
PolBákM.Emíf
Nagykanizsa, Klnluy-utta a /a.
Telefon: 131. Távirati dm: Termény.
QUITTNER flRTHUR
IiatósAglíag engedélyezett Tltlanyaxerelő
NAGYKANIZSA
Ciangery-ulta IS. cxám
Elyilül
vlllglláal vcictckek, motorok, csillárok, <Aal« telefonok > osoof&k % IflliíkSiiíl-Idkek fglsscriltsél. Vlllsmos rssslók, (óxícdónyck, rc.cli.uk, fStdtc.t.k J.tI-t^sAt Mlndoanerofl vlllsmos raaakáls-tok (yamn és pouto.sn c.xköiő.telnek
Sl.lUIVÜCD vígii
motorok ujratekercxaléa^t. Mindennemű ég5k raktáron
Fővárosi mintára
újonnan berendezett k gazdagon fe\'szcrelt
kizárólagos
E szakméba vágó festékárak minden színben, föld és olsjfet-tékekben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek
Kátrány, karbolineum, sósav, kénsav stb.
I
■kereskedés.
Na» vílauték eositk-btn, Isnoíslkiflcilflrnlj), ItfliM^ttJ, ftrptntlnbtn.
Festők figyelmébe!
M.-gérkcílek íz Id6ny Itgszebb. TestS foli minlAtt, melyek mlnjcn vételkíny szer nélkül bármikor mcg«ltinthet6k. Nagybani v«telnél alSnyárak.
Sternberger Gyula Erzsébettér

mozgokepszínlráx
Erzsiket királyai-tár, tzariu itálltái éfllitébii
T«l«ton 7< T«l«fon 74.
Szombaton és vstórnap A becsOlcles b.ndilo II. sor out a
Az ördög szerelme Jó barátok
Cow boy dráma 5 felvonásban
iönl A bilincsbevert folyam
Vígjáték\'2 felvonásban Fő»:cr<pfi William S Hatlh
V.
Ni»gy magyac nípJráma
Jön!
______ \' II napokon lil 4, i, 1 t, 9 órU«. Pontos k.adta \'
NvossstoH . Up.uUWooo.ok : ^ Cyamulí VS^v.,,*..^^
V
61-ik <vtolyam
Nagykanizsa, 1922. március 12. Vasárnap
59. szám.
KERESZTENY POLSTIKAI NAPILAP
^HkMilítif fa kUdíhlv.Ul i Pd-ut 15. as.
.-. tal.rorb.n-UI.ro. 78. -.
M.fjetenjk mludlK kora reggel
r6S?SBKKSZT6: Dr. MEOEPOS OYÖROV
»•"■>\'J, litttici
FKL£Lá$$ZKRK8SZTÓ: BOUROQKÖZY ZO(.TÁN
in i . m i mi jmnii Tar
H.tdtL.té.1 árak■ (}\'. firill.l ZOlil tpltll ÍO" 7«0 V. PW.r. 4«t >f. >lm*> ávr. ICO K. ta Ml. 7» K. íjy.i t|u. tr» 4 <
Először legyen ország
azután iöjiön az a király, aki nektínk keli.
A miákold főispán Installációja. — Az egységes kormányzópárt zászlóbontása,— Bethlen nagyazabásn beazóde. Nemzeti demokráciát t az intelligencia vezetésével
— Sóját tu lósitónk tclefonjclentése. —
Budapest, március 11. BorbelyMaczky Emil főispán beiktatására reggel 8 órakor érkestek Miskolcra a budapesti politikusok. Bethlen István gróf miniszterelnököt Sienlpáli István polgármester üdvözölte a pályaudvaron. Üdvözlésére a miniszterelnök a következőket válaszolta:
— A mai ünnepség keretében reméljük, hogy a magyarok közül kikÜsiőbölődik a pártoskodás szelleme és egybeolvadunk össze. Ez az egység kiinduló pontja lesz egy jobb kornak, amelyben meg fogja érteni a magyar a magyart és karöltve fog dolgozni azon, hogy porbaiujtOU hazánkat felépítse.
10 órakor megkezdődött a vármegyeházán a főispáni installáció. A Korona-szálló udvarában fél 11 órekor kezdődőit az Egységes Kormányzópárt miskolci nagygyűlése, amelyen tqy ezer főnyi közönség vett részt.
Boltlik József nyitotta meg az ülést. Azután Bethlen István gróf emelkedett szpnni nem akaró tapsvihar között szólásra:
— Mélyen tisztelt Nagygyűlés!
Udvőjlöro önöket áron cftttározátunk
pillanatában, hogy iU ftoHWnivár<aegyéb*n megalakítsák as Egységes Keresztény Kisgazdapártot. Ml nem azért jöttünk ide, hogy önöknek ezen a napon egy uj kormány zpji-vagy pártprogramot adjunk, hiszen ennek a pártnak meg van a maga régi programja. Önök tudják, hogy a pártok a választások előestéjét) uj progrsmot csak azért adnak, hogy a népszerűséget maguk felé fordítsák. A pártprogram rendszerint <gy váltó — a melyet a párt állit ki a nemzettel szemben és a melyet, ha tud — bevált, különösen akkor, ha fizetőképes a párt. Nem az n fődolog, hogy milyen összeg van a váltóra irva, ha» nem, hogy ki álJitja ki és ki annak a zsirálója. Egyre azonban figyelmeztetem önöket, gyakran fizetőképes a párt is és mégsem tud munkát teljesíteni a nemzetgyűlésen, ha nem lud dolgozni olyan mértékben, mint igárte, mert olyan nagy nehézségek tornyosulnak eléje, amelyeket leküzdeni nem képes. El kell tehát isáritani az akadályokat, amelyek a v párt működése elé tornyosulnak.
Emlékeztetem önöket egy nagy embernek, gróf Tisza Istvánnak egy mondására, mikor azt mondta: HAhányszor a karomat
a cselekvésre emeltem, minduiinyiszor meg• fogta Andtássy".
Elérkezett az idfje annak, hogy kiküszöböljük sorainkból az osztályejlrntéteket. Ne adjunk ellenségeinknek fegyvert a kezébe/ hogy magyar a magyar ellen támadjon. Ebben az országban egyformán érdeke mindenkinek, hogy itt erős államhatalom legyen.
Demokráciát akarunk teremteni. Részt1 kíván magának mindenki az országban a közélet intézéséből. Nemzeti demokráciát akarunk, mert nemzetközivé nem akarunk lenni és országunkat, kultúránkat nemzeti alapon akarjuk kiépíteni.
Köztünk és a liberális pártok közölt az a különbség, hogy mi polgári és politikai szabadságot kívánunk, rn^rt ezek teremek meg as egészséges versenyt, amely anyja a haladásnak. Részt kivonunk adni a közügyek intézésében elsősorban a magyar intel|igepcM-nak. A mi demokráciánk nem a nyers tömegeW uralma. Az ,az ország, ahol a nyers tömegek uralma válik úrrá — a pusztulásnak var^ kitéve. Demokrác\'át akarunk, de a magyan injelligeoci* vezetése mellett.
Mi a királyság álláspontján álluqk. Azonban a nemzeti királyság álláspontján. Mi ároknak a nemzeti intézményeknek jogfolytonosságát akarjuk, melyek 1525 ben Mohácsnál elpusztultak. Mi nem azt mondjuk, hogy legyen először király és azután lesz ország, hanem azt, hogy először ország és ha ez megles?, akkor lesz olyan királyunk — melyet mi követelünk.
Beszédét azzal fejezte be, hogy az itt elmondottak támogatását kéri.
Délután a Korona-szállóban bankett volt, melyen ugy a miniszterelnök, mint több politikus felszólalt.
Btlhlen még a mai nap folyamán visszautazott Budapestre.
Oroszok kegyetlenkedései.
Sóját tudósítónktól.
Stockholm, március 11. Karéljából megdöbbentő hirek érkeznek azokról a kegyetlenkedésekről, melyeket ax oioszok az ottani finn lakosokkal szemben elkövetnek. Különösen azokkal szemben viselkednek kannibálok módjára, akikről tudják, hogy a Finnországhoz való csatlakoz/nak hive?.
A kereszténypárt miniszterei benn maradnak a kabinetben. v
A «*liOf»tex«UPk ragaszkodik hozamuk
Budapest, március 11. A Kereastény Nemzeti Egyesülés Pártjának legutóbbi állásfoglalása következtében tisztázódott a kereszténypárt minisztereinek helyzete a kormányban. Bethlen Utyán gróf miniszterelnök ugyanis, amikor a legutóbbi párthatározatot tudomására adták, kijelentette, hogy továbbra Is ragaszkodik Vas*, B?rnolák éa Hegyes-halmy minisztereknek a kabinetben való benmaradásához.
A pépzügyrolpisater reo4*M* m 2 *s 1 koronások Uia*«élfeéröl.
Saját tudósítónktól. Budapest, március 11. A m. kirt. pénzügyminiszter rendelete érteimában az Qsstrik-Magyar Btnknak . magyar állafn területén forgalomban levő felö[bélyegzellen kétkorooá. bankjegyeit, valamint ax úgynevezett t.nác*-köztársaság r?ervei állal kibocsátott kétkoro-
ná< bankjegyeket március 14 ISI április 13 lg bcftrMaf már cak m Magyar ÁJUmf Jegy-intézet köteles telje, értélben .(fogadni, azt
áll»mj«i« kj£t«fUn!.
Ugyanezen rendelet értelmében március 14-én kezdődik az Qsztrik-fcúsy.r Banknak a magyar állam területén forgalomban levő f.iűlbélyegrellen egykoronás bankjegyeinek, valamint az úgynevezett t.nácaköztárMság szervei által kibocsátott agykoronás utánzatok kicserélése. Az egykoronás bankjegyeket április 13-ig bezárólag az ÁtUmi Jegyintézet és állam pénzt árak levonáa nélkül oerélik be.
Zalayármagy* törvényhatósági bizottságának tll<»e.
Tudósítónk telifonjelentése.
Zalaegerszeg, március 11. A zalavármt-gyei törvényhatósági t>izo»tzJg mai Ülésén 37 központi választmányi tagot választott meg. Az ülés alőtt BSdy Zoltán vármegyei főjegyző, a központi válssztmány elnöke letette a választójogi rendeleti esküt. A központi választmány egyik osztály elnökéül ^r.
Jjhassy Kristóf vármegyei tisztifőorvos választatott meg.
A fiumei kormányzóság.
Saját tudósítónktól.
Róma, március 11. Az olasz sajtó egyértelműen állást foglal sz ellen, hogy Giarfuli elfogadja a neki felajánlott fiumei kormányzóságot és kifejti, hogy neki, mint római Jcép-viselőnek tudnia kell, hogy mizjő nemzetközi bonyodalom származik abból, ha az olasz kormány nem ragast^odik a rappalói szerző dtséher. Ezért feltétlenül arra határozza el magát, hogy elutasítja a megválasztáját és elősegítse az-olyan megoldást, amely fiumei embert Qltet a kormányzói jzékbe.
Hét ő Kedd
János vitéz
Kocaóh Pongrác zenéjével
Katonazenekar!
ZALAI KÖZLÖNY
1922. március 12.
A „Futura" a magyar ifjúságért.
— Saját tudósítónktól. — Budapest, márc. 11. A „Futura" Magyar Szövetkezeti Központ Áruforgalmi Részvénytársaság a mai nehéz viszonyok dacára, a szorgalmasan tanuló magyar ifjúság támogatására elhatározta, hogy 100 gymnáziumi és reáliskolai és 700 főiskolai tanulónak tanulmányai folytatására anyagi támogatást nyújt, és pedig olyanformán-hogy 100 középiskolai tanulónak egyen, ként 1000 K segítséget nyújt. 100 olyan főiskolai hallgatónak, aki családja körében végzi tanulmányait, egyenként 2000 K-t, 100 olyan tanú lónak, aki ugyancsak családja körében van, de családfentartója meghalt, egyenként 4000 K-t, 100 olyan tanulónak, aki családjától távol kénytelen tanulmányait folytatni, egyenként 6000 K-t és végül 100 olyan főiskolai hallgatónak, aki megszállott területről való és a családi kör meghitt melegén ki-vül folytatja tanulmányait, egyenkint 8000 K segélyt nyújt.
Ezenkívül elhatározta, hogy két külföldi tanulmányútra készülő tanulónak egyenként 10000 K-t, végül főiskoláknak kellő taneszközökkel való felszerelésére 20000 K-t adományozott.
A .Futura" igazgatóságának ezen nagylelkű magyar kulturális segítségéhez nem kell kommentárt füznünk A tett maga beszél a legékesebb nyelven. A „Futura" igazgatósága azonban nagyszerű pélaát is adott a többi nagy intézményeknek, hogy üzleti mérlegük lezárása alkalmával ne feledkezzenek meg a jövő nagy Magyarország intelligenciájáról.
— Nagykanizsa ünnepe. Igen,ünnep, napja ex a mai nap városunknak. Városunk minden hazafias polgárának, főleg a keresztény msgyaraágnak. Mert azt a férfiút üdvözölheti falai között, aki a magyar nemzeti reneazánaz, a keresztény nemzeti .gondolat egyik régi vágású merész úttörője. Ünnep r-J nekünk, azt a férfiút üdvözölhetni, ki világító fáklyaként tündököl éa megmutatja nekünk a helyca utat a szomorú nagy magyar éjszakában. Tegyük minél meghitebbé, minél melegebbé ezt a mai napot a ml nagy fét. fiunknak — V.-ss Jórsef kultuszminiszternek — és menjünk el mindannyian meghallgatni csodát erejű azavalt, hogy melegénél ml is felmelegedhessünk és felemelkedhessünk. — Nagykanizsa nvnden rendű és rangú haza-fisa polgára ott kell, hogy legyen a városházi ünr.epélyea fogadtatáson éa azután a díszközgyűlésen.
— Dr. Vass József kultuaxmlnlax-ter — mint tegnapi siámunkben ia jeleltük, ma délelőtt 11 órakor a városháza nagy termében a Keresztény Tisztviselőnők Egye sültté eliszkörgyülésén ünnepi beszédet tog mondani. Külön meghívót az idő rövidsége minit .nem tudott már az egyeaűlet kibocaáj. tani a díszközgyűlésre, azért ezúton hívja meg az öaszea testületeket, egyesületeket és a város közönségét.
— A közélelmezési megbízott ellenőrző körútja. A közélelmezési minisztérium megbirottja az egész vármegye területén felülvizsgálja az ellátatlanok névjegyzékét. Jelenleg Zalaegerszegen végzi eltenőrzését, onnan Sümegre, Keazthelyre és Tapolcrára folytatja útját
- A Keresztény Tlaztvlaelónök
Egyealll.te felkéri .r összes tisztviselőnőké), hogy háromnegyed kilenc órakor az egyesület helyiségében gyülekezzenek, ahomét teslu-lellleg vonulunk a miniszter ur fogadására a vároahá.ára. A fogadáa minél Impozánsabbá tétele végett kérjük a hölgyek minél törne, gesebb megjelenését, hogy a keresztény nő. tábor hatalmas demonstrációja legyen ex a tisztelgés, a keresztény nemzeti ideál régi harcoia — .a mi" kipróbált vezérünk, Vaaa miniszter mellett.
— Személyt hlr. Czoéor Mátyás Zalaegerszeg polgármestere ma városunkban Idő-,ött éa a délutáni vonnia! visszautazott Z ilaegerazegre.
— Március Idusa és a nagykanizsai keresztény egyesületek. N .gyka-nizsa szervexett keresztény társadalma, a különböző keresztény egyesületek az .Uránia" mozgóazinhá.ban nsgyszabasu, impoxáns ünnepélyt rendexnek március idusa emlékének. Az ünnepi beszédei Hcdtg Jeromos szent-ferencrendü hitszónok fogja mondani.
- Zalaegerszeg képvlsolöje visszavonul a politikától. A zalaegerszegi választókerület jelölő értekezletén, melyet Veir Vilmos zalalövői plébános nyitott meg, S.-mre-caányi Györgyöt - a kerület eddigi képviselőjét újból j-tölték. Szmrec.án I György azonban nem fogadra el kerületének uj bbi bizalmát. Stmrecsányi visszavonul a politikai életből.
— Felhívás. Az állami elemi iskolák tanilói és tanítónői, valamint az összes elemi iskolai éa tanonciskolái tanulók felhivatnak, hogy ma, vasárnap délelőtt fél 9 órára OS\'li lyaikban jelenj nek meg. hogy a városunkba érkező dr. Vass József vallás- és közoktatásügyi miniszter ií<- fogadtatásához kivonul-j mak. Az ixatgotóságok.
— Március 15-lke ai Irodalmi kűrben. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Mü vészeli Kör március 15 ikén este 6 órakor hazafias ünnepély! rendez, melyre az elnökség az összes hatóságokat és a város egész lakosságát meghívja. Az ünnepély műsorát legközelebbi számunkban közöljük.
— A Kath. Legényegylet tagjai hosi Nm. dr. Vass József vallás és közoktatásügyi miniszter ur ma vssárnap délelőtt városunkban tartózkodik és a városházán ktll döllségeket is fogad. Egyletünk is tisztelegni fog nála és azétt fölkérjük cgylolünk tagjait, hogy akik a lisztelgésbon rSsztvennl skarnak, szíveskedjenek délclőlt fél 10 érékor az egyleti épületben (Kszincy utca 8. sz.) gyülekezni honnan s városházára fogunk átmenni a llsz telgésro. Az elnökség.
— A hatéságot akarták megtéveszteni. Két vidéki asszony jött ba nemrégen a nagykanirsri piacra, hol a rendőrőrszem gyanúsnak találván őket, igazolásra szólította fel őke>. A kél asszony n rendőrnek hamis r.evet és c\'mat mondott be. A rendőr is élt azonban gyanúperrel éa a két assronyt n kapitányságon előállitotla, hol aztán kiderült, hogy hamis adatokat mondolt be. A rendőri büntetöbiró 400—400 koronára itélle őket, amiért megakarták téveszteni 0 halóságot.
SZENTIRMAY ~ ""
EAU DE CHININE
megszünteti a^korp ak * p xőd6sl és erő-
I hes ka I 70 rH»at<U«Uak 2Ö>:,
SZENTIRMAY DROGÉRIA
BaSajelt VI. frzstXt-UnrtM. Ttílloa: Kzs«) UMÍ.
MEG LESZ LEPVE
h* rc>-.i kalapjit vmf birmi h-jx-DÁlt jelymít •h\'i
BRÓNYAI l.
(Kaiinciy-utca) t»5i. k»Upüilct<5b«r •hol átoktól. l«Bdlv«tO»*bb
NŐI KALAPOKAT
készítik potom áron s oj kaUpak is nagyon oltsál beszerelhetik.
Tisztviselőknek nagy árkedvezmény 11
— A szabad lyceumban ma MaiUnyi Károly a lelki életről tart előadást. Kezdete este 6 órakor.
— A Nagykanizsai Ipartestület
19211. évi március hó 19:én délután fél 3 órakor a városháza nagytermében tartjs évirendes közgyűlését a következő tárgysorozattal: l. Elnöki megnyitó és a Jegyzőkönyv hitelesítésére 8 tag kikülJése. 2. Jelentés az Ipartestület 1921. évi működéséről. 3. Az 1921. évi zárszámsdáJ, vagyonmérleg te menhsz szlm.dis bemutatása. 4 A számvizsgálók jelentése és a felmentvény meg-adása. 5. Az I9Í2. évi kó\'tség clőlránjztl mogállar\'uása. 6. Ncláni indítványok. 7. 10 kisorsolt elMJirósági tsgnsV, 1 előljárósígi péttag három évre való megválasztása. A számadások és a költségvetés az ipartestületi jegyzői Irodában megtekinthitők. Minden Ipstoi ott legyen, mert az ipari élelte messze kiható dolgok kerülnek tárgyslás alá. A kik tévodte-ből nem kaplak volna meghívót, forduljanak az Ipartestület jegyzőjéhez.
_ A HadrSá közgytUáee. A Hadirokkantak, Hadlözvogyek ás H.dlátvák Orszá: gos Szövetségének nagykanizsai csoportja folyo évi március hó 25-ik napján délután 3 órakor a városház nagytermében évi rendes kőzgyMé-sét tartja, a következő tárgysorozatul: 1. Beszámolás a folyóügyekről. 2. Zárszámadások felolvasása. 3. Uj választmányi tagok választása. 4. Egyébb Indítványok.
— „Oszkár bácsi" ás a 10 áras-\' gyermekprimadonna. Van-o aki nem ismeri a gyermekvilág kedvenc mosemondóját, a hírneves .Oszkár bácsit" ás a Csendőr Eiuska lu éves gyermekprimsdonnAi, a budapesti Nemzeti Színház tagját. Nem mertük hinni, hogy a két fővárosi művész ellátogasson városunkba, hogy közönségünknek alkalma legyen művészetükben gyönyörködni. Megbízható for-lásból nyort értesülés szerint « Magánllsztvlss-lók Egyesületének sikerült a kél művészt f. hé-19 ik napján d. u 4 órakor a Polgári Egyletben lartandó müvészdélutánon leendő szereplésre megnyerni. ÜJvözö\'Jük s M.gintisztvlso-lők Vezetőségét, hogy ozultal a mindennapitól elütő programot állított össze, mórt Oszkár bácsi meséit te Csendőr Etuska gyermekprima-
,tonnát meghallgatni, nem mindonnap nyilik alkalom. Gyönyörködtünk sok fővárosi művész énekében, zenéjében és a helybeli műkedvelők játékában és jól fog esni most ez a kis változatosság, mely nem mindennapi élvezetet nyújt. Értesülésünk szerint a közönség és különösen a gyermekvilág körében óriási sz érdeklődés és hogy a jegyoket vslósSggal elkapkodják. A láncol Szabó István tanítja be.
— A mezítlábas gyermekek javára ujabban adományozlak: Kreuizor D.-zső esperes (Ce\'.se) 50 K, Elschléger Elemér 100 K, (v res-kedelmi Alkalmazottak vigalmi bizottságától 3000 K, mely ado~"«4pyokért a tanítótestületek hálás köszöneteiket fejezik ki s kérik a további szivts adományaikat.
ZoZÓ krém, szappan, púder a legjobb, kapható mindenütt X-OTÍ-Ő
1922. március 14
ZALAI KÖZLÖNY \' 3_
— Öngyilkos Ifja, Treu János bánáti születésű, 19 éves nagykanizsai lakos, a helybeli reál-nevelőintézet VIII. osztályának tanulója öngyilkossági szándákból revolverrel mellbe lőtte magát. Súlyos sebével a kórházban ápolják. A 38. számú kórteremben fekszik. Munkatársunk fel akarta keresni a szerencsétien fiatalembert a kórházban, hogy személyesen érdeklődjék tettének oka felől, azonban a beteg súlyos állapotára való te-kintettel, nem engedték be hozzája. A meggondolatlan fiatalember Ültének oka ismeretlen.
— A nagykanizsai országos vásár
április hó 10-én lesz megtartva.
— Hány marhalevelet adtak ki ez évben Nagykanizsán? Nagykanizsa város folyó évi január elsejétől krzdődőleg a mai napig összesen 3041 drb marhalevelet adott ki. Erek közül 1998-*t két éven felüli, 500-at két éven aluli marha, 522 öt sertés és 21-et juh részére. Azonkívül 4738 tulajdonjog átruhá/ás és 596 irányítási esetei intéztek el a buzgó tisztviselők.
(x) Uránia. Vasárnap négy előadáson Tarzan fia befejező része.
— Panaszok a kétkoronáaok be nem váltása miatt. Egyre-másra érkeznek a rendőrségre panaszok, hogy egyesek, de főleg ,i piaci árusok nem hajlandók a kétkoronás bankjegyeket elfogadni. Tekintettel hogy a pénzügyminiszter által megszabott terminus :nég nem járt le, a rendőrség figyelmezteti a nagyközönséget, hogy tartozik mó^ mindig a kéikoronás bankjegyeket elfogadni, ós minden olyan esetben, mikor nem fogadják el a két-koronásokfit, cl fo<; jirni az illetők ellen.
— Orvosi hír. Dr. Berger Miksa fül-, orr , torok- és gógeorvos szabadságáéi), visszatért és rendelőjót a Isgmoderucbbül felszerelve Sugár-ut 24. szám alatt (kaszárnyával szemben újból megnyitotta.
— A „Tapolcai önkéntes Tűzoltó Egyesület" ma, vasárnap délután 3 órakor a városháza tanácstermében tartja évi rendes közgyűlését.
— A \'becsehelyi Szt, József-napi országos vásár vasarnap helyett a követ kezŐ hétfőn, vagyis március hó 20 án lesz megtartva.
— Fuvóhangszereket keres (tárogató, klarinét stb.) kéz alatt való megvételre a főgimnáziumi cserkészcsapat.
— Károly király nem küldött jegyzéket a britt kormánynak. Illetékes helyről a M. T. I. arról értesül, hogy IV. Károly király semmiféle jegyzéket nem intézett a britt kormányhoz aziránt, hogy Wight szigetére mehessen.
(xi Székrekedés. A budapesti Szent-Rókus kórház kimutatása arról tesz tanúságot, hogy a Ferenc József keserüviz kitűnő hatása, minden kellemetlen mellékiÜnet nélkül jön létre.
— A bécsi egyetem diplomái, A bécsi egyetem diplomáit Budapesten nem nosztrifikáiják.
— Az udvari gobelinek. Diplomáciai körökben ugy tudják, hogy «z udvari gobelineket, amelyeket az osztrák kormány elzálogosított, a magyar kormány tiltakozása miatt nem viszik ki Ausztriából.
(x) A szabóiparosok szakcsoport-
Íának vezetősége értesiti tagjait, hogy ét főn, azaz 13-án este 7 órakor fontos ügyben ülést tart, melyre oz összes németszabó iparosokat tisztelettel meghívja a Vezetőség.
BRILLIANST
aranyat ezüstöt
legmagasabb árért vesz
Schnitzer Géza ékszerész
Daák-tér IS
— A kerületek uj beosztására vonatkozó rendelet. Mivel a pénteki minisztertanács elmaradt, ennélfogva a kormány a kerületek uj beosztására vonatkozó rendeletet nem tárgyalhatta és azzal valószínűleg csak a szerdai minisztertanács fog foglalkozni.
— Az Ébredő Magyarok Egyesülete nagykanizsai csoportjának pénztárosa március 12-én vasárnap délután 2—6 óráig a Keresztény Otthonban (Rozgonyi utca 7) pénztár órát tart. Tagdíjfizetések. Uj tagok felvétele.
— A Keresztényszocialista Egyesület vezetősége értesíti az összes tagokat, hogy vasárnap délután 2—6 óráig az Egyesület helyiségében (Rozgonyi-utca 7) pénztár órát tart. Különösen felhivatnak a tagsági díjjal hátralékban levő tagok, hogy hátralékaikat annal is inkább rendezzék, mert különben az Egyesületből kiznratnak és hz összes eddig szerzett jogaikat elveszítik.
(x) Legjobb szórakoztatást nyújt Kovács Henrik hírneves pesti női jainbó-zcncknra a Petőfi-vendéglőben. — Számos látogatást kér Kiss S ndor.
(x) Uránia. Ma este Tarzan fia IV. részi Vissza az emberek közé.
— A Keresztényszoclálista Egye sülét választ nánya március 12-én vasárnap délután 5 órakor az Egyesület helyiségében választmányi ülést tait. Felkéretnek a választmányi tagok, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek. Tárgysorozat: 1. Földbérletek ügye. 2. Munkástitkárság kérdése. 3. A központ kívánta alapszabály módosítás tárgyalása. 4 Közgyűlés és ennek keretében egy nagygyűlés előkészítése. 5. A vigalmi bizottság sérelme. 6. Indítványok.
(x) Közgyűlés. A Nagykanizsai Takarékpénztár Részvénytársaság .szombaton délelőtt tartotta ujnépi Elek Ernő elnöklete alatt 77-ik évi rendes közgyűlését * részvényesek najry érdeklődése mellett. Az intézet 1588 millió évi Jo/galom mellett 1.520.399 korona évi nyereséggel zárt* 1921. évi mérlegét. Osztalékul részvényenkint 150 korona állapíttatott meg, jórékonycélu adományokra 20000 korona adományoz.) a tolt A kilépő alelnök, igazgatósági tagok, felügyelő és választmányi tagok újólag megválasztattak, uj igazgatósági tagok lettek Bnzsó Jó/sef ipartestületi elnök és Weiser János gépgyáros, uj felűgyelőbizottsági tag Frank Manó és uj választmányi tagok Mayer Károly és Práger Ferenc.
(x) Női divatszalonomat Királyi Pálutca 1. szám alatt (Sugár-ut sarok) megnyitottam. A legelegánsabb ruhákat a legolcsóbban készítem. — Fizető tanulókat felveszek. Karácsonyi Karolin.
(x) Dr. Kájlay Zoltán jogi szemináriuma, Budapest, Andrássy-ut 8. Szeged, Pallavicini-u. 3. felelőséggel éa biztos sikerrel készit elŐ bármely egyetem és jogakadémia összes jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgára. Jegyzet-bérjel 1 Rekapituláció! Minden felvilágosítást szfcvai vagy, levélben készséggel od akár a budapesti, akár a szegedi igazgatóság.
(x) Felülfizetések. A Fütőházi Kéz-üvesek önsegélyző Egyesülete a mult hó 28-án megtartott mulatságán felülfizettek: Garai Testvérek 200 kor., Rubint Károly fütőházi főnök, Bojtor József, N. N. 150—150 kor., Kumin Ferenc, Blumenschein Mór, Ungár Sándor, Antal Jenő 100—100 kor., Klósz főmérnök, Broncs mérnök 75—75 kor., whidi István, Tibolt Kálmán, Péter Ferenc, Horváth László, Németh József, Kaucsics Ignác, özv. Bethlen Györgyné, N. N., Siller János, Kis Sándor, Oparnicza Miklós, Ruprecht Ignác, Ruprecht Lsjos, Szalai István, Mujk András, Martinék Antal, Maschanszker Ignác, Pőcz István, ifj. Göilesz Ferenc, Oswald János, Kövér János főmozdonyvezető 50—50 kor., Szendrei Károly 65 kor., Lózerné 180 kor. és Fülöp Jenő 50 kor., melyért köszönetet mond a Rendezőség.
(x) Aranyat, ezüstöt, brilliánsot mindenkinél magasabb áron vásárol KOPÁR órás és ékszerész, Deák tér 1 szám.
(x) Az ördög szerelme cim alatt tegnap mutatta be a Világ-mozgó a Becsületes Bandita Nagy cowboy dráma !l. sorozatát, mely remek témájánál, mesés rendezésénél és kiállításánál lógva a legnagyobb szórakozást nyújtó képek egyike, sőt bravúros trükkjeivel lefőz minden trükkös képet.
(x) Aranyat, ezüstöt legmagasabb árban vesz Zsoldos Gyula órás és ékszerész, Csengery-ut 2.
(x) Uránia. Vasárnap 3, 5, fél 7, fél 9 órakor Tarzan fia befejező része: „Vissza az emberek közé. Az óriási cselekmény legizgalmasabb része ez, a kérlelhetlen igazságszo\'gál-tatás és a kultura győzelme az atavisztikus hajlandóságokkal szemben.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és óraiavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben tegjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fo-tér és Sugár-ut sarok.)
, — Lakást cserélnék. Zalaegerszegi szép kétszobás lakásomat azonnal átcserélném hasonló nagykanizsai lakással. Cim lapunk szerkesztőségében.
SPORT.
Labdarugó mérkőzés. Az idény első labdarugó mérkőzése ma, vasárnap délután 2 órokor fo* lefolyni a katonaréti sporttelepen a NTE és ZTE között.
IRODALOM.
Pintér Jenő nagy irodalomtörténete. Nagy kulturális esemény s a mai szomorú helyzetünkben vigasztaló bizonysága a magyar kulturmunka szétszakithatatlan folytonosságának az a hatalmas kétkötetes munka, amely most jelent meg a Franklin-Társulat kiadásában r melyben Pintér Jenő megírta a magyar irodalom történetét a legrégibb időktől napjainkig. Ez n nagy mű az első tudományos magyr>r irodalomtörténet egy szerzőtől. Á régebben megjelent képes irodalomtörténetet, amely hasonló terjedelemben a népszerűsítés céljait szolgálta, ötven munkatárs müveiből állitották össze. Ezzel szemben Pintér Jenő müve a tudományos célok szolgálatára helyeíi n fősúlyt, földolgozza az irodalomtörténeti kutatás eddigi őíw^s eredményit és egységet teremt az óriási anyagban. Pintér müve az ujabb magyar irodalom-történetirár legfontosabb étappeja. A két kötet több mint ezer sürünyomásu, nagyformátumú oldalra terjed s a Franklin-Társulatnál kapható.
A Koronában
ma és mindennap kimérésre kerül a budapesti E1.S Rí.xvény SerföidítSI
UDVARI SOR
A n. é. közönség szíves pártfogását kéri, kiti^ő tisztelettel
Kiss Ernő
. Koron. 4tto?.m tulaj*
KÖZLÖNY
1922. mdrciu. 12
Egy jótékonysági estély.
(Árny és fény. — Elbeszélés.)
Ette van . . . Az utcák mintha kihaltak volnának . . . Caak itt-ott siet egy-egy elké sett munkásformáju ember haza . . . Siet kicsi, habár nyomorúságos, de meghitt és meleg fészkébe, hol a hitvesi sxeretet kitárt karokkal várja őtet. Sőt a gázlámpák: mintha a természet temetésén a halotti gyertyák szerepét töltenék be, olyan szomorúan festenek .. . Egy igazi esős est, a maga bántó, unalmas siri csöndjében . . .
A külváros nyomorúságos odvaiban, ott, hol « nagy kényúr : a nélkülözés — ütötte fel tanyáját, ott is mélységes csend és nyugalom uralkodik.
Olyan csend ez, mint egy báoatos őszi napon egy frissen hantolt sir. Néma, de szivettépő, őrjítő, kétségbeejtő. Nézzük meg ezen emberlakta pdvakat, kedves olvas. m.
Az asztalnak csúfolt deszkán levő faggyú-mécses pislákolása mellett inkább siralomház — mint szoba. Hárman, négyen, öten feküsznek egy-egy ágyfélében . . . Ke-resztül-kasul, őssze-viss/aságban.
Amott egy rozzant fedelű szegényes viskóban a családanya észtvesztő fájdalommal állja körül a haldokló pöttömnyi babát . . . özvegy asszony . . . Férjétől a bánya fojtó levegője fosztotta meg. Most meg szivemagzata a megsemmisülés előtt. Ugyan ki tudná ezen anya fájdalmát ecsetelni . . .
Nézzük azt a másik, dült házikót. A családapa beteg. Az anya beteg. A nagyszámú család félénken simul egymáshoz. Egymáshoz simulnak, hogy — melegedjenek. Az utcán künn melegebb, mint zord szobájuk. Az apát elérte \'o gyár tragikuma. Hosszú évi fáradtságos munkájáért megkapta a gyár jutalmát : tüdövész alakjában. Az anyjuk meg mig birta, pótolta a beteg apa keresetét. De gyönge karjai nem birták sokáig a kenyérkereső férjet pótolni... A folytonos éjjelezéa őt is ágyba döntötte. A betegsegélyző orvos pihenést, jó táplálkozást ajánlott és orvosságot. Neki — ki gyermekeinek még csok száraz kenyeret sem tud nyújtani. Ki tőr-szurásként kell, hogy hallja naponkint . . . „mama, adjál kenyeret, kenyeret mama, babuci éhes 1 . . Se dallamhoz meg férjének fojtó köhögése adja a zenét.
Néznünk a másik házacskába. Egy ágyban egy fiatal, de vbszaárga arcú férfi fekszik. Kőműves ember. Délelőtt roppant össze alatta az álvány s Ő tört tagokkal terült el a földön . . . Mellette édesanyja, akinek egyetlen támasza éa fenntartója volt. A halálraítélt reménységével nézi és vizsgálja az orvos aggódó arcát . . . „orvos urKaz Istenre kérem, mentse meg egyetlen fiamat l" . . .
De gyere még tovább velent, kedves olvasóm . . . Látod azt az ajtónélküli pajtát ott ? Férfi, nő, fiu, leány, sőt édesanya csecsemőjével együtt — egy kevéa szalmán . . . Tizen, tizenöten . . . Testüket nyomorúságos rongyok fedik, melyek csupán alig,\' hogy takarják meztelenségüket. Fogvacogva, fáza"-san támaszkodnak a f<ilhoz, hogy egy-két
Zsoldos tanintézet
Itn.t»n«at. VII.. Dntiiav.h >1 v.i.^. .. .....31
HaiUf\'*1\' VH.. Uolitnjr-n. a*. T»U(on Jrt..,f 114.47 I » UfjfaVb.n kéuit aló migánvi
Vidékieknek UwmhU
ipedflb. nMsudmsBÜsUt ht Unkonyvck alapján
"íiknu oktatás
óráig legalább álmodjanak kenyérről, meleg levesről Egy-két óráig mondom, mert ha az őrjárat reájuk bukkan, elviszi magával, hogy aztán hivataioe uton megint kidobja illetőségi helyén a nyomornak . ..
Akarod még kedves olvasóm velem meglátogatni a hidak alját, a csatornákat, az üres pincéket ? Hol azok húzódnak meg csöndesen éjjelenként, kiknek hazájuk az országút, otthonuk az Utca . .
De ugye, elég volt már ez is — dióhéjban . . .
Mig a társadalmi nyomor eme névtelen vértanúi Moríeus karjaiban meleg levesről, fűtött szobáról és puha kenyérről álmodnak, az előkelő szállodák foyerjeiben különös élet uralkodik. Egyik kocsi a másik után áll meg a szállók előtt. Akik kiugornak belőlük pajzán, vidám kedéllyel, oly boldog, oly megelégedett orcu-k. Szinte le ri róluk az öröm, az életkedv, at élnivágyás.
Finom, Vfsaltnadiágu úriemberek, kik fejebubjáig érő per/«iángallért viselnek bokáig érő gazdag téli bundájukon. Legújabb smo-king Öltönybe bujt testűk nem érzi az utcán uralgó hideg oipősségét. A jóllakáshoz szokott emberek jóérzésével és gondtalanságával segitik ki formáa párjukat a kocsiból.
Közben utánozhatatlan szalongeszttel érvényre juttatják uj glccékeztyűjük ragyogó fehérségét, gractózusan meglegyintve cylin-derüket . . .
A hölgyek festői képet nyújtanak.
A rózsástapétü intim női hudoirok minden raffinementje egy-egy hölgyön. A szőkebarna fejecskéken Afrika őserdeinek minden fajtájú tollas énekesét látod kalap a tu.bán alakjában.
A meztelen kar é« nyakon pedig ott ragyog — egy-egy vagyont érő colltér, brase-lette, a fülben a brilliáns bouton.
Már most, hogy mit mesélnek ezek a ruhák egymásnak, hogy az egyik ruha elsirjn a másik ruha „társának", hogy őnagysága uracskája csúnya jelenetet rögtönzött, mikor a szabónő a ruha számláját prezentálta; — a másik meg arany óráját volt kénytelen becsapni a „zaciba", hogy megjelenhessen, a harmadik...
De ugyebár ez nem érdekel bennünket már kedves olvasóm, hagyjuk csak a ruhákat egyedül, hadd meséljék egymásnak gazdáik életmódját...
Bennünket csak az érdekel, hogy mit csinál az a fényes, előkelő . társaság. Et a sok szép, ennivaló, bájos, üdearcu babaasszony és szalongavallér ...
Nos minden malacia, minden szatyrikus mosoly nélkül, egyszerűen, szárazon megsúgom neked,ynint azt egyik édes asszonykától ott hallottam.
Ex oz előkelő társaság most jótékonysági estélyt rendez. Az éhezőknek : kenyeret, a ruhátlanoknak: ruhát, a hajléktalanoknak: hajlékot, a betegeknek : orvosságot — láncolnak / ♦
Mikor kilépek a pazar világitásu fo.yer-ből, ezüstcsengésü, vidám leányka\'caj üti meg fülemet... S mikor a másik sarkon befordulok, még akkor is hallom az órchester mattchichc keringőjét...
Könny pereg le érett férfi arcomról...
Előttem az éjjeli őrjárat egy csomó férfit, nőt kisér...
Hajléktalanokat...
Egy jótékonysági estélyen. ..
Benedek Rezső.
Fogápolásra
Diana-fogkrém
szolgál. , |
Kaphslö mind.ntttll
Orlrw • DUu bruklMal l-t. V. lUor-a. 30
Törvényszék.
A Zilahy-tárgyalás.
Saját ludótilónk Ulejonjelentése.
Zalaegerszeg, március 11 A zalaegerszegi kir. törvényszéken nv« tárgyalták Zilahy L. Zalaegerszeg volt rendőrkapitányának ügyét. Több tanút hallgattak ki délelőtt. Délután azok a zalaegerszegi kereskedők lettek kihallgatva, akiket Zilahy állítólag megakart zsarolni. Zilahy sápadt, meg van viselve Amikor az elnök rendreutasítja, katonásan bocsánatot kér.
Odor Géza volt pénzügyigazgató arról vall, hogy a zalaegerszegi kereskedők elpanaszolták neki, hogy Zilah/ őket zsarolni igyekezett a felmentéssel.
UgyésT ujabb vizsgálatot javasol. A vizsgálat befejezéséig a tárgyalást elnapolják
0snz.ee helybeli iparvállalati és intóxoti
részvényeket
a legmagasabb áron veszünk
Grosz és Társa
Nagykanizsa, Sugár.ut 1., I. em. Telefon 321
közgazdaság
, (Saját tudósítónktól.) Badapast, március II Budapeati tőzsde: (magánforgalma.)
Napoiaoa--. fo«i 3524. i»ollár »23-806
Vitat * frank 71, .Mitka 319 6 -320 6, Olaji Ura
I66;6—67\'/», 0»tíftk korona--, Rubal--, • «>
693—601, >:oko! 1345-54, Svájci frank--, Diai,
1075—80, !«r.gj«l márka--•
Budapesti devizák . Loodoa 3660-36, Berlin 312*6-18*/.. Milano 41*5-41, Friga 1360 00, Zürich 169-67 6, Wien 10 6—10%.
Zágráb 230—76, New-York--, Var tó —.
Zürichi zárlat :
Berlin 201, Amttcrdaa 1951, HolUod\'a--
New-York 516-6, London 2243 Párit 4600, M.laao 2602 6,
Prága 876. Budapest 65, Zágráb 118, Varsó -.
Nemes fémek piaca : E«o»t korona 43Vt—«3*5, azOrt forint 118—118-5.
Termény Jelentés: Buia (Tisxavidéki) 2726 -60. egyéb 2725—60. roia 1020 — 40. takarmány árpa 1360—2025, tör árp« 2060-2150. zab 1300-1350, tengeri 2260 -76, refc« 34-36. korpa 1475-1600, köles 1960-2060.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sajtójogilag jeleljs: Benedek Rezső szerkesztő.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik boldogult Néber Péterné szül. Macsek Teréz temetése alkalmával megjelenésükkel fájdalmunk-, ban osztoztak, ezúton n ondunk hálás köszönetet.
özv. Néber Páter, özv. Hacsak Jó* xnefnö ^zú . Gerencsér Róza
édesanyja
Hacsak jóssal ás Lajos
te »t vérei
i9v2 roárdu» 12
ZALAI KÖZLÖNY
Apró hirdetések.
HlrfiMMk dllilii 9 űriig Tfutatk tel dl)iuU< w«rt«t
Eladók tfcvaszl kiültetésro nagyszemü ribiz\'i, egrc» és rrálna bokrok. Kisfaludi-u 39.
Magyar-utca elején eladó egv ház Kerttel és szántófölddel Vétel esetén a kert és szántóföld azonnal használható.
Vasalónő és kifntólány felvétetik Msyer festőnél, Kő\'caey utca 19. 4,„
Deaikahalladékok különféle nagyságban e\'adok. Megtekinthetők lapunk nyon-dájában
FüsxerUxlet lakással, elutazás miatt azonnal eladó. «,47
Alulírott szénkereskedők tisztelettel közöljük a t. vevóközőnséggel, hogy a szén alapárának ig«n tetemes emelése és a mellékkö\'tsé-geknek nagyon jelentékeny drágulása folytán a
trifaili bánya szeneit
mArcina elsejétől kasdSdgleg legalább 300 kg. vételnél méte< mázsánként
350 koronáért
adjuk mérlegelvo és háxbor. szállítva. Kiváló tisztelettel
Adám Róbert, Klein Vilmos Strém Károly
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orsiéjos fíldblrtokrendízé Blrósás által ingedélyczetl
Ingatlanforgalmi irodája.
Iiu>m. atiéi tír n Ihv.od.: Sttatí (rr>íkt<i
Eladó birtokok)
300 holdéi birtok urilakkai Veszprémmegyében
222 holdas birtok elegendő gazdasági épületekkel, Veazprémmegyébcn.
180 holdas birtok 3 szobás urilakkai, teljes él6 ós holt felszereléssel, Somogyntrgyébrn.
105 holdal birtok szép kastéllyal Zalamegyében.
100 holdas birtok felszereléssel Tolnamegyében.
160 hold föld épületek nélkül Somogymcgyében.
SO holdas szőlőbirtok Somogymegyében, prima fsjszőlővel beültetve.
16 holdas szőlőbirtok szép épülettel, Nagykanizsa mellett.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton trelleti, Somogymegyében.
5 holdas szőlőbirtok Keszlholy melleit, stb. stb.
Somogymegyében parcellázásra kerülő prima homokos birtokbólmég 150 hold tetszés szerinti beoezlásbsn 1200 négyszőgöten-klnlK. 12.000 — árban eladó. A birtokra épületek nincsenek: Építési anyagról gondoskodva van. Eladó házaki
Modern adómentes ház elfoglalható 4 szobás lakással.
Nagy ház istállóval, kocsiazinuel és kerttel, 3 szobás lakás elfoglalható.
Kisebb ház kerttel, egy szobás lakás azonnal elfoglalható.
Lakóházak minden nagyságban kerttel és anélkül.
Emeletes ház a város belteiületén nagy kerttel.
Egyemeletes modern ház a város középpontjában.
Kétemeletes üzletház a piactéren.
Eladó üzleteki
Nagykanizsa közelében, forgalmas vasutálloraé son szálloda-vendéglő stb.
Nagyíoegalmu dunántuli városban nagyforgalmu kávéház átadó.
Üzlethelyiségek Nagykanizsán átadók.
Falusi üzletház füszerüzlellcl eladó.
Balatoni villák:
Bdalonbogláron villa 4 szoba, 8 konyha, teljes bútorzattal jutányosán.
Balatonlellén stb. vil ík minden nagyságban
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI ÉS KRAUS1
„Arany Kakas" divatnagyáruháza
Nagykanizsa, Erzsébettér 21
ahol most raktárra érkeztek Óriási választékban női divatkelmék minden létező szinek-ben, ezenkívül duplaszéles ruhaselymek, krepp-deschinek, foulardok, bársonyok, dirndlik, grena dinok, mosók, zefirek, vásznak és siffonok stb.
Férfiszövetekben nagy választék!
Mielőtt bevásárlását megteszi, tekintse meg minden vételkényszer nélkül áruházunkat, ahol legolcsóbban szerezheti be szükségletét
1 fedeles kinti, 1 szán, l pár lószer-szerszám, I háromrészes fehér garderobe szekrény, 1 kéliészcs üveges fehér gyermek játéksrekrény, I szekrényes fegyverállvány, üres hordok, borosü^egek és 2 dtb. 16 m. és 13 60 m. fenyőra rönk eladók, Batthyány u ti szám alatt.__<■*.
Magna lelépést fizetek annak, ki a belvárosban elcserélné kétszobás lakását Vorós-marthy utcs egy szoba és koryMból álló lakásomárt. Közvetítőt díjazok. Ajánlatokat kérek e lap kiadóhivatalába. Ugyanott egy szmoking öltöny és egy kik női selyemruha eladó.
Vadlya Hajnalka gépírónő vállal mindennemű gépirási munkát, levelezést. Meg. biztst átveszek hétköznapokon esto 6-8 tg, vasár- és ünnopnap délelőtt 9—11 ig- Teljes discréció. Olcsó, gyois, tiszta és kifogástalan munkámról biztosítom a n. é. közönséget. Lakás: Fő-ut 92. emelet, jobb erkély._
Olcsó hangjegy Wlárualtáa 1 E hélon magyar indulók és csárdások darabja 10 K. Fischel Fülöp Fiai áruháza__
Kerítéshez való kifaragott oszlopok eladók Petőfi utca 62. szám alatt. ,ui
Hirdetmény.
A székesfehérvári m. klr állami méntelep vezetőség osztályainál Székesfehérvár, Komárom és Nagykanizsán méneskari polgári alkalmazottakat az alább közölt szerződés és kőtelezőben foglalt feltételek melleit főleg lőápolők és kocsisok felvételnek. Felvételhez szükséges erkölcsi bizonyítvány, a kommün alatti magatartásról, munkakönyv vagy ezl helyettesítő bizonyítvány, iclentkc-zésnél felmutatandó. Jelentkezni lehet Székesfehérváron, Komáromban és Nagykanizsán a ménlelepvezetőségnél. Mántelep vezetősége.
Szerződés és kötelező.
Mely szerint alulírott a székesfehérvári m. klr. állami méntelep nagykanizsai osztályánál alább megállapított feltételei alapján ugyanezen méntelep, nél mint méneskarl polgári alkalmazol! szolgálatot vállalok.
Alulírott részére ellátási Illetékek pénzben vagy természetben. laktanya-szerű elhelyezés, ruházat, valamint napi 24 korona díjazás lett megállapítva. Ezen készpénz díjazásból fizetendő azonban a munkásblztoslto pénztárnak a
he" Ezen\'szolgálat teljesítést egyelőre 6 (hat) hó tartamára magamra nézve kötelezőnek Ismerem el s ezen Idő alatt a magam részéről semmlfé«tokból (el nem mondhatok. Ezzel szemben azonban az eselben, ha szolgálalom tel-esltése ellen elöljáró munkaadó méntelepnek kifogása lenne, az osztályvezető által történt kétszeri megrovás után azonnali felmondását magamra nézve
érVé^T«á"baen alávetem magamat, a méneskarnál a szolgálatra vonatkozó összes érvényben levő szabályoknak és rendelkezéseknek
Az illetékek folyósítása 10 naponként utólag történik.
Kell 1922 M "
A méntcUpvczctóség nevében :
Elöltünk:
mén s\'tari polgAii alka mázott.
ZAl-Al KÓ2LÖNV
méiciua 12
Szalmakalapok
átvarráaát, festést. vasalását a legújabb divatú formákra elvállalom.
Modellek megtekinthetők.
TOTOLA LAJOS KflLAPOSMESTER
Nagykanizsa, Eötvöi-lór 25. szám
3128/1922
.Clook. M.gyuonsiit it.nl arulf. Epín Vjnrwoftílg aMajror«i<| f
Tirgy. MerőSrök felfogadi.a.
Pályázati hirdetmény.
Hunonnégy mezőőri áJláwa pályázatot hirdetek. Az állások betöltése folyó évi niirclua hó 19-én, d. e. 10 órakor lesz a városházán (tanácsteremben) megtartva. Pályázók ekkor ott kötelesek személyesen megjelenni.
Illetmények 1200 kor. havi fizetés és a felfedezett és magitélt kártérítési összeg fele.
Bővebbi felvilágosítást a városi gazdasági hivatal ad.
Nagykanizsa, 1922. évi máic<us hó 2-án.
Polgármester.
SUrgősen átadó
Hahá* n»K)\'kWjti»fl mis viUslkosis mUtt Jó forgalmú
fűszer-, rofösíizlet
txr«r.>tez<wel, Uki»«al, ó év«* é» hossá-
val-i m»Uék/púlctckkcl. 4i|«
ftUUiru (iák « hó I l-tél l3-»g
Bruncsics Ferencnél Hahót
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket dijazok.
Poilák M. Emil
Nagykanizsa, Klnlzsy-utca S/a.
Telefon: 131. Távirati cim: Termény.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. sxám
Elvállal
világítási vezetékek, motorok, csillárok,
va\'amlni (ctetonok, caengók é» Jclxőkótsfi-lókek tolsxerctesói. Vtllamoa vasalók, fóxócdóuyck, roachauk, fQtótestok Javítását Mtndcnncraft villamos munkála-tok gyorsan la pontosan cixköxóltetnok
, SxaktKi\\icn vígxl
motorok ujratekercselését. Mindennemű éjjők raktáron.
Munkások
felvitetnek
Nagykanizsai Tárházak R.-T.
Ujságkézbesitők
havi fizetéssel felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
Pályázat.
A szepelnelil róm. kalh. elemi nép-Iskolánál lemondás folytán megüresedett II számú tanítói állásra április hónap 17-lk napjára pályázat hirdettetik. Jövedelme: bútorozol! szobából álló lakás (üléssel Lak bérpótlék 120 K, 6Ű0 K készpénz 50«-ás havi elóleges részletükben. A többi államsegély, mely a megválasziolt-nak csík akkor folyóslltallk, mldón azl a zalaegerszegi pénzügyi Igazgatóság az Uleió nevére átírja. Az áljás május l én elfoglalandó Kötelessége a reá bízandó mindennapi és lamétló tankötelesekel ok-latnl s nevelni Pályázók kérvényeiket — a kommün alatti magatartás Igazolandó _ április hó 15, napjáig bezárólag alulírotthoz küldjék.
Szepelnek (Zalam. posla helyben), 1922. évi március hó 2-án.
Berkovich József
pWUno*. inolwiíkl elnök.
ÍRÓASZTALOK
tc )t r-d.taa dal 8*, ai>g?l kkíb ás f»« .tn lög.nkurik. aj és tussol tk i\'kslm kb»\\ dJMan co»tg«Us
M W .-o.
>»»»»«• Raffio
SkUiö r no*n6rUiü
Kénpor
r.no.\'íoií Petroleum "5\'SSiS Gépolaj
Hengerolai -Kooikanttcs Marónátron
(mtga«\'oku Uigkó)
Gyanta "VwEr
Sthwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
kilLX^^L ft.,,,n|„, II. n
rieneszQK rigyeimepe
El* .\'4 i darab Wjtwa qj }fcas ét 7 darst l-*S Orjsigos rwJu«rU
KAPTÁR
honávaló kcr«\'ckk«t. 86v«bb«t « Up ki«d4hiv«|aUba*
VILÁG
mozgróképszinli.á.z
Erzsétit klriljti-lír, Surut uilllái áMlUhin Telefon 74. T*l*íoa 74.
Szombaton és vasárnap A becsületes bandita II aoroxata
Az ördög szerelme
IA kaaifAb Vígjáték 2 Wvooáaban
JO DaialOK Mszerepó WilllamS Hailh
Szerda CiOtörlók
A bilincsbevert folyam ntfzr
S«rd« CsU OrlCik

Mholy TI K, »aly. IS K. 1. n.ly Ia K, II Klf.Ji.ok h4ikoin.r II i> Hl V inkor, vuir- únmp-...........— h*ly 7 koi«» II rapekoa «l 4, i, f ii fcfeakoa rente. »«díal
0. b.ly I! koron., III.
y
naaaaoaaoooaocsDODCsocpDocaoQoao
ZALAI ÉS GYARMATI
Könyvnyomda
Könyvkötészet
Vonatzóíntízít
Múv/ik, folyóiratok, meghivók, eljegyzési- és esketési kártyák, névjegyek, számlák, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok stb. e szakba vágó munkák legizlésesebb kivitelbea készülnek. Szépirodalmi müvek és iskolai könyvek kötése, aranyozás, üzleti könyvek csinos és gyors kivitelben állíttatnak eló.
Kiadúhivat. tódon: 78.
NAGYKANIZSA, Fő-ut 13
agoggggmaoaoa oaoooaononQnon
■>»»U»..ni.ki z.1.1 U Graetttall ki.^OTOmdil<ban.
61-tk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 14. Kedd
60. síim.
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMtkMstóatg ét kUdóhlvaUli Pő at IS. «z.
.__. Iot«rari>»o-l»l«foo 7S --
Megjolcalk mindig kor* reggel
KÖSZBRKP.SZTŐ:
Dr HEGEDŐS GYÖRGY
FRLKLÖSS7.RRKRSZTÓ : BODROOKÓZY ZOLTÁN
BtófUetéal árak - (1*, (iritlal itfitil M»ltt) Egiti iv>» 780 X. PMm 400 K. Hfy-* érr* S00 K. Egy hAr. 7* K. Kr,.. .iia ár. 4 <
Nagykanizsa ünnepe
Vass kultuszminiszter látogatása.
(Saját tudósítónktól.)
Nagykanizsa, máic u* 13.
Gyönyöiű napsugaras tavaszi napra ébredt fel tegnap Nagykanizsa város.. Mintha . természet is érezte volna, hogy Nagykanusa haiöíiaa lakossága — fólrg szervezett keresztény társadalma — ünnepet ül. Hogy meglátogatja • keresztény mpgyarság egyik országos büszkesége és régi, kipróbált vezére, hogy útmutatást adjon számárj, ki a sötét bizonytalanságban tapogatódzik. Hogy n szívből jövő testvér-szó hatalmai erejével megjelölje számára A kivezető utat, hogy tüzet gyújtson a lelkekben, hogy felrázza a küzdelemben clfáradtakat, csüggedésnek indulókat, hogy friss vérkeringésbe hozza az el-fásult, felőrölt, reménytvesztett társadalmat. Azért Igen , hálásak vagyunk a Keresztény TWvhalSnők Egyeaülete érdeme, vezetőségének, akik nekünk ezt a szép napot lehetővé tették.
A város — a polgármester felhívásához híven — azon az útvonalon, hol a miniszter* nek jönnie kellett, fellobogózta a házakat, hogy külsőleg is dokumentálja érzelmeit dr. Vess személye Iránt.
A Wroiházán egybegyűlt ünneplő közönség nagy sokasága már 8 óra után várta a minisztert. Elmúlt 9, elmúlt 10 óra — és n kegyelmes ur nem jött. A közönség kezdett már türelmetlen lenni, mikor 11 óra felé egy azép négyesfogat tűnik fel a Főúton, roely csakhamar a városháza elé ér, ahol hatalmas éljenzés közben kiszáll belőle a várva-várt kultuszminiszter. A késedelem ugyanis onnét eredt, hogy dr. Vass József autóját defAtui érte Gyékényesen, ugy, hMjt^-nem tudott tovább menni és igy Zichy Odon gróf zákányi nagybirtokos négyesfogatán hajtatott be Nagy-kanizaára.
A városháza előtt a város előkelőségei élén ott várta már a kultuszminisztert dr. Sobjdn Gyula polgármester a gyönyörű szavakban üdvözölte a magas vendéget. Vass miniszter szívélyesen megköszönte a szívből jövő meleg fogadtatást, hangsúlyozta, hogy Nagykanizsa városa az egyetlen város, amely nem kér semmit a kormánytól, felhívja ezért a polgármestert, hogy forduljun komolyabb ügyben mindig bizalommal o kormányhoz, mert a kormány teljesen át van hatva a a fontoa azereptől és hivatástól, ezért a vároat mindenben kész támogatni. Majd felment a polgármester szobájába, hol a különböző küldöttségek tisztelgését fogadta.
Tisztelegtek előtte a felekezetek hitközségei, okiknek nevében P. Pálinkás Rogér plébános üdvözölte a minisztert. A tanteatü-leteket EUrhardt Béla főgimn. igazgató, a közhivatalnokokat dr. Szabi Lsjos királyi ügyészségi elnök, a tizenhét keres.tény egyesületet pedig Kovács Antal főgimn. tanár vezette a miniszter elí. Az üdvözlő beszédekre dr. Vau József kultuszminiszter külön-külön válaszolt.
A Keresztény Tisztviselőnők Egyesülete díszközgyűlése.
Tizenkettőkor vette kezdetét a városháza nagytermében a Keresztény Tisslviselő-nők Egyesületének disiköigyülése. A terem zsúfolásig meg volt töltve A közönség hosszasan éljenezte a belépő minisztert. A nemzeti ima eléneklése után a díszközgyűlést az egyesület érdemes elnöknője, Magot Vilma nyitotta meg, üdvözölvén a minisztert, aki az egyesület meghívására lejött Kanizsái a. A jelen díszközgyűlés célja, hogy a közönsége ismerje meg ax egyesületet ís lámogaata kellőm. Kéri a minisztert, juttasson iuóan lángoló lelkéből valamit az egyesületnek is.
Vass miniszter beszéde.
A kultuszminiszter az elnöknő üdvözlése után általános figyelem kőzött emelkedett szólásra és a következőket mondotta:
— Trianonnak nem aikesült olyannyira elzárni bennünket a nagyhatalmak szellemi világától, hogy az ő irodalmukba, felfogásukba legalább itt-ott bepillantás ne eshesaen. A francia, vagy angol lélek mellátásiból kicsendül a nagy aggodalom, hogy Trianon mityen nagy sebeket ejtett Középeurópa fejlődésén, orsiágunk államszervezetén, a nemzeti öntudaton és a nemzeti gondolaton.
— Mert mit jelent a fejlődés az embei i ség részére, mi ennek az ideálja. Ha a fejlődést és annak értékét keresem, tévesen járnék, ha a márványpaloták vagy a technika fejlettségében látnám a fejlődés eredményét, hl-végre ilyen eredményeket régebbi és más kulturák is eredményeztek. Amikor a kuliurát keresem, nem azt kereaem ml történik a kővel, hanem ml történik az emberrel.
A kérdés, amit Krlaxtua vetett fel.
— És ez a kérdés, amit m.ga üdvözítőnk Jézus Krisztus veteti fel a maga \'eljee nagyságában és terjedelmében. Es Ővele vetődött fel az az egyetlen megállapilii, hogy mindc.i fejlődésnek kitevője az ember. Amikor azt látom, hogy a világháború éa Trianon szinte halálos sebeket ejtett a fejlődésen, akkor azt is kell mondanom, hogy Trianon halálos sebeket ejtett a fejlődés értékmérőjén — az emberen. Amikor én porba sújtott; szegény megalázott magyar azl kereaem, hogy mit kell cselekednem, hogyan kell segi-lenem, akkor fel kell vetnem azt a kérdést is — mi történik az emberrel ? Mert a világ cílja — az ember, a fejlődés célja — az ember, a világ igazi történelme — az ember. És semmi sem helyes — a mi nem haaznál az embernek. ... ,
Sem a forradalomtól, sem 0 rombolástól nem kell félni, semmi erőtől nem kell tartani. De csak egy cselben.: ha a többi erők is rendt-c vonnak. Erővé kell átalakulnia a keresztény magyar lélekben az épitéa, a meggyőződés gondolafának, a forradalmisták gondolkozásával szemben. Minden magyar
erőre szükség van. E\'ővé kell átalakulni, eliben az orazágban annak a szelletjslfv^^^ amely magyar, amely kereaztény ímm/h^1,!*" >
Nem kell nyugati kultura.
Ezután beszélt a nyugali kulturáról. Nem kell nyugali kultura, amely narkollzálja hamis jelszavakkal a magyarságot. Nem kell nekünk n>ugati kultura, de krisztusi demokrácia kell. Mert mt az igazi demokrácia, amelyik Krisztustól, eredt.
— Nem mint miniszter beszél hallgatóihoz — de mint msgyar pap, aki a magyar n\'pnek minden szenvedésében egy. mert együtt szenvedett vele, együit élt és küzdött vele. A János és Lsjos mesterek történelmi lelkét akarja nagy liarangkongatással megzendíteni és kérni az egybegyűlteket, hogy mindnyájan — előkelőek, alantasok, gazdagok és szegények, mind megértsék egymást — mint magyarokat.
A közönség szűnni nem akaró élj.n-zéssel és felkiáltással ünnepelte a hatalmas siónokot — Vass minisztert.
Az egyesület elnöknőjének zárószavai után a diszközgyülés a Szózat fönséges énekével ért véget.
Ebéd a kegyesrendi társháznál volt, honnan egy fekete kávéra dr. Hegedűs György, volt nemzetgyűlési képviselőhöz — lapunk főszerkesztőjéhez — volt meghiva. Dr. Hegedűs , György ez alkalommal meghívta a város eiŐ- i kelőségei közül Bobest Mátyás ezredest, ezredparancsnokot, dr. Eberhardt Gyula fögim- r náziurai igazgatót, dr. Hajdú Gyula ügyvédet, dr. Urley György közjegyzőt, dr. Sabjén Gyula polgármestert, Stuller László rendőrfŐfelűgye- t löt, dr. Sxabó Lajos ügyészségi elnököt és dr. Valentényi Mihály rendőrkapitányt. A i miniszter a társaságban igen kellemesen érezte magát — hol másfél órát töltött — meg- v ozsonnázott, bizalmasan elbeszélgetett, majd ^ gróf Zichy Ödön zákányi nagybirtokos család-jának látogatására ment Zákányba, onnét e pedig reggel Budapestre utazott. o
Nagykanizsa küldöttsége a pénzügyminiszternél.
Kállay elfogadta m képvis«l6-jelölUéflat.
Sóját tudósilónk t< leJonjelentése.
Budapest, március 13.
Nagykanizsa r. t. város társadalmának minden rétegéből Faics Lsjos városi tiszti ügyész vezetésével harminc tagú küldöttség tisztelgett ma délután Kállay Tibor pénzügy miniszternél akinek felajánlották a kerület mandátumát.
Kállay pénzügyminiszter meleg szavakban köszönetet mondott a bizalomért. Utalt gróf Bethlen István miniszterelnök pécsi beszédére, melyben a miniszterelnök a megértés és összefogás szükségét hangoztatta* — A miniszterelnök hangoztatta azt is, hogy a választások előtt a jelöltek milyen szép Ígéreteket fognak tenni választóiknak. Neki — mint pénzügyminiszternek — nehéz ilyen Ígéreteket tenni. Mindaz, amit Ígérhet — a becsületes törekvés és munkálkodás arra, hogy az országot mielőbb visszavezessük a béke normális állapotába. A kormányzat a maya
2
ZALAI KÖZLÖNY
1922. március 14
becsületes törekvőivel máris eléri bírón, os eredményeket ét r méli, hogyha összefogunk év fg«má*t meg/rljűk, ekkor egységes komoly muoKval mindazokat a célokat elélhetjük, amelyeket a kormány magA elé Iűcött.
Ennek első feltétele, hogy a magyar társadon minden rétege őswefogjoo. Mint. hogy ast láijs,. hogy Nagykanizsán megtörtént a kűlónhöiíö társadalmi rétegek össze* fogása, Mn nny/hrn veié egyetemben a kormányelnök programját vallja magáénak — a jelöltségei elfog dja
A küldöttség nagy éljenzé>sl vette ludpmákuV Knllay pénzügyminiszter válaszát.
HÍREK.
— latentlutelet a plóbnnlo lom
plomban. Folyó hó 15 ín délelóu II órakor • magyar szabadság emlékére hazafias isién lisztele! lesz a heljbeli róm. kalh. plébánia templomban.
— EgyMil birok. A s«.mbathet>l megyéspüspök Klojjl Mih ily, volt iái .his-hágii plébánost Allóórre rendelte ki a jelenleg amerikai Löru\'on levő aUóöri plebár.i ■ hely elleailéslre A beteg nyőgé.i plébános helyette»itésére liter Károly n> ug Jmaiolt plebánoa-tanár lett megbúvj.
— Z»la»írmejy« kiSxpontl vílaeit máajra ma kedden U\'íil tart, a melyen többek közöli a villáitok összeíró kllldöllségét Is ft g já* kijelelni.
— Márclua Iduaa. Kanizsa hazafias közönsége, különösen lelkes ifjúsága ez idén is kiakarja venni mílló részéi a nagy márciusi szabadiágünnepből. A nagykanizsai ,im kath. fSgimndiium folyó hó 16.ín, szerdán U órakor a váloshflzo dísztermében szatnidsigüiinep.-l rendoz, melyre a szülőkel, az Intézet barjra-.t i a nagyközönséget tisztelőnél meghivja «z igazgatósig. A (il 9 órakor szentmisével kezdődő ünnepség müiora : 1 Himnusz, énekli a főgimn. énekkar. 2. Magyar ének . 1910 ben. Irta Sajó Sándor, szavalja Dómján I. VIII. o t. 3 Ünnepi beszéd, mondja Szakáll Gyula lőgimn. lanir. Talpra magyar, énekli a főgimn. ének kar. 6. Mozait quarleil II, eló.dják Botb F VIL o. I, Do.i.jtn I, Fodor L. Riedl József VIII. o. I. 0 G-.nJulalok 1922 március 15 én, előadja Mo\'nár Kálmán főgimn. i.nár. ? Éj magyarok h.ziji, énokU a lógimn. énekkar. 8. Magyarok segilseiel(, irta Végvári, szavalja Szike Láazló VIII. o. i. 9 S.ózat, éneki a főgimn. énekkar. - A m. ki,. reáliskolai ncvtliwliiel önképzőköre az alábbi müsoiu dlszünnepélyl tarlja : 1. Hiszekegy. S.övcgét irta PappVáry Eleméíné, zenéjét szerezte Szabados Béla. Eőadj. n imézeli énekkar. 2 ünnepi beszéd. Mondja Poizoztnsky György VIII. A) o. növ. Ui.kép, ókori elnök. 3. Nomzeii dal. Petőfi San Jer — Fóldényi Frigyes Előadja az önképzőkör mOk.-dvelő kara 4 Magyar érwlt 1019-eoo. Ssjó Saodorlól. Szavalj. Kenéz VI. B) o. növ. 5., Nlpdtl-ottyvelog. Előadja az int. énekkar, 6. Szem tüz lobogj. Ábrányi Emjltől. Szavalja Csobi Pogány UJos VIII. U) o. növ. 7. Piros hajnal llalísz István és Gyórv Emiltől. Előadjak az önképzőkör válogatóit tagjai. 8 Vagyunk még magyarok. S\'jó Sin-donol. Szavalja Tóth Sándor VIII. B) oszt növ. 9 Ezer év után. Melodráma. Síövegél irta Posa Lajos, zenéjét Tarnay Alajos Szavalj. Betlosrcs P.t VI. A) oszt. nóv. Zongoián kiséri R«gius Gusztáv VI. B). o. növ. Az ünnepség műsorai Himnusz vezeti bo s . Szozal zárj*. . Kezdete 10 ora 30 perckor az intézet tornatermében. — A Ébredő Magyarok Egyesülete a keicsztény egyesületek támogatásával marc IS-én délután fél 5 órakor az Uránia mozgó sjinház helyiségében h.zalias ünnepélyt rendez. Az ünnepély műsora: I. Katona zenekar nyllány. 2. Szaval Váty Győző. 3. Ünnepi beszédet mond Hedly Jeron.oe. -1. Bnekol tíalhl Gyula. 5. Szaval Szathmáry I. 6. Katona zenekar induló. Hivatalokat, testületiket egyesit-leteket,-város po\'gáraágai szeretettel válj. az horedő Magyarok egyosütelo. — B:lépiid.j ntfica.
- A szombathelyi tűzoltó ogylet
icgwp, quorp^c. mag u»ifCi*Mwv munK-s ságánrtk réa<Azaüos jubileumát.
— Március 15-lke Kcsztholyc. A
hiz»fi^x érzés megnyilvánulása láis-\'ik ebban a nagy mozgalomban, mel>ben Ke»/:hely különböző egyesületei és iskblái vp»znek részt, hoxy március 15-ét az idén, az eddigieknél is méltóbban ünnepeljék meg. A gazdasági akadémia ifjúsága, a premontrei kath. fő^imnáiium, a kalh. legényegylet, az iparos ifjak önképző egylete, mind hn>ofias, n\'vós programot átlitott\'ak össze erre az alkalomra.
— Áthelyezések a Déllvaautnál. Péntek Károlyt a büki állomásról Agfalváia, Varjas Dczsót BUkiő! Barcsra helyezte át oz igazgatóság.
— A Nngyknnlxsai BnnkogyeaUlot Részvénytúraaaág folyó hó II én tartotta
a részvényesek élénk é dekliJ6se mellen 48. évi rcnJes közgyü\'ését Weisx Tivadar kir. keresk. tanácsos dnőkiete alatt A felolvasón jelentés szerint a betétek öss/.cgc a mult évi 18 millió koroniról 37 millió koronára, a váltó tárca 4 millió koronáról 7 */, millióra, a folyó számlára kihelyezett kö\'csónök összege 15 millió koronáról 29 millióra, az összforgslon pedig 1 miliárd koronáról 2 milliárd 200 millió koron ára emelkedett. A jelontés tovább méltányolja a tisztviselők ügy buzgó és eredményes tevékenységét és mcgemliii, hogy Hirschler Sándor igazgatót vezérigazgatóvá, Miklós Gyula cégvczetót igazgatóvá, Nagy Aladár cégvezciőt irodalőn^kké és Rosenberg Benedeket főkönyvelővé léptcilo elő, mit a közgyűlés élénk tetszésnyilvánítással vett tudomásul Egyhangúlag elfogad a a közgyűlés az igazgatóságnak a r.yrcaég felosztására vonatkozó indilványát, mely szerint a tiszta nyereségből K 800 000 osztalék fizetésére, K 250 000. ttrtaléka\'apnak 4 millió koronán, K 67.861 08 a nyugdíjalap >ak 550 000 koronára való felemelésére. K 15.000 jótékony és kő?.hssznu célokra forditusiék, K 298,268.07 pedig a Jövő évre átvitessék. A 18. sz. osztalékszelvények d rabonkin! 40 koronával március 15 lől kezdve az intézet pénztáránál beválthatok. A sorrend sterint ki\'épő ujiépi Elek Ernő és Stern Sar.dor ig«7g4tósági lago* 3 évre. továbbá Reichenfeld Gyula, Schwart Ot ó. Steintr Zslg nond és Wetsx Ernő foiügyeló-bizottsági tagok I évro ujbol egyhangúiig megválasztanak.
tx) Uránia. Jön mindig a nő D. Mcnichallivol.
A nagykanizsai gyermekeknek örömnapja leaz március 19-én, vasárnap délután. A gyermeks/obSkban most ezt a kivánságot hallhaljuk:
— Edea jí anyukám 1
Vigyen el március 19-én délután 4 órakor a Polgári Egylet nagytermébe, Ősikor bácsi racsed-Hutánjára. Mind :n kiafiu és kisleány ott lesz. Én is olt szerelnék lenni 1 Jegyek már kaphatók a Magántisztviselők Egyesületének irodájában.
— A Georglcon azakUlés. A keséi-helyi m. kir. gazdasági akadémia „Georgicon" kőre szombati sznkülésén „Védekezés a szárasig ellen okste-ü talajmüvelésscl" cimü munka felolvasója gyakorlnli alapon ismertette, hogy a gazda hogyan tud megküzdeni n azjtraztággnl az okozerü talajmüveléssel. A tarlóh^nlás, az Ősii m-^ly szántás, a borona helves beállítása é* hssználata a* a mód, mely szerint a Ulajb.in a nedvességet össze lehet gyűjteni és megőrizni. „Milyen h .tássn! Van a gazdasigi helyzet a termelésre" cimü Vitakérdés sorén a kiviteli probléma gazdaságos rendezése, n fóldbiitokrefoim okszerű megoldása és az intenziv állattenyésztésre, vetómagtermjlésro való áltérés van jótékony hálással a termelésre. A vita oly élénk volt, hogy oz idő előrehaladottsága miatt nem is fejch-llék bi. Etek a srakülések jó példái annak, hogy a gardiszok komolyan gondolkozni és munkálkodni is ludnak.
— A Peatl Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókja március 15 én, a nemzeti Ünnepie vali tekintettel, pénztárait\' ^árva tartja
(x) Aranyat, ezüstöt, brllllánaot mindönkinél magasabb áron viaárol KOPÁR óráa és ékszerész, Deák tér 1 /. szám.
DIANA
SÓSBORSZSSZ
.1 kis Ove« éra.......K - 44
1 közép Üveg ára......K 120
1 nagy üveg ára......K 240
Mindenütt kaphatói
— Balatoni maxeum. Mint ismeretes,
herc-g Festetich Tassiló 8 és fél millió korona értékű építőanyagot adományozott a balatoni muteum felállításának céljaira. így. ci a kul\'urintézet már a közeli. jÖ/őben fd fog épülni. A balatoni múzeum ügyében a napokban Keszthelyen volt dr, Cxakó minijz teri tanácsol,\' hogy a körülményekről és a lennivalókról személyesen győződjék meg. Remélhetőleg Keszthely a közel jövőben nagy vidiki ku\'turkörpont lesz, már ideális fekvésénél fogva is.
(x) Uránia. Kedd, Jánoa Vitéz Hollay. Kamillával, fél 9 órakor katonazene.
(x) A Vllág moxgó nagy és művészi ftlmprcmií.l (art szerdán és csütörtökön, mély alkalommal vászonra kerül a mBilincsbevejl folyam" magvar művészekkel, köztük Sicy V. Blondel, dr. Tördel 0:tö, Fehér Gyula stb. E filmen a magyar nép élete szokásai s a d6H»\' bábos rónaság minden bájA és szépsége látható lesz. Ne feledje Smdor Mátyás előadásaihoz jegyét már most biztosítani, mert nagy az érdeklődés
A vármegyei központi választmány tagjai.
Eőzö számunkban Jeleztük volt már a vármegyei központi választmány megalakításit, mely a miniszteri rendelkezés értelmiben a választók névjegyzékét eökéiziii, évenként kl: igaziija, va\'anlnl a képviselőválasztásokat előkészíti. A miniszteri rendelkezés a központi választmány tagj.inak számát ott, a|pl enneí hatásköre egy választókerületre lejed ki — tizenkét tagol, ahol kellőre — tizennyolcaott aliol háromra — huszonnégyet, ha pcjlg háromnál többre — minden további kerület után mig kei két tagol állapit meg — Ezeo rendelkezés szerint az alsólendval (Lenti) keszthelyi, letenyel, pacsai, tapolcii, z»lab«kiai, zalaszonlgró i és zalaegerszegi választókéi ülelek (vagyis nyolc választókerület) után hiimincnégy központi választmányi lagót kelleti választani.
A titkos szavazással, szavazólapokkal mogejtett szavazás eredményeképeii a központi választmány tagjaivá 1924. évi december hó 31 lg Iqrjedó idó.arlamra a kovelkozők választattak rneg:
Eilner Zsigmond Sümeg, Szllca. Zsigmood Sümeg, Bosnyák Géza Mikéi., Rónay P4I Zalahaláp, Peisay Gyula Nova, Malatinszky Forenc Keszthely, Józsa Fábián Gelso, Csólhy Géza Murakereszlur, Dervarici Akos ürmánd-lak, dr. Tnassy Gábor Zalaegerszeg, dr. Udvardy Jenő Zalaegerszeg, Eilner Sándor Ziiaegerazíg, dr. Thasay Kristóf Zalaogerszeg, Ciyömöroy Sándor Ukk, Szenlmihálvl Djzső Pacsa, Oltay Guido SzenlgyörgyvAr, Kelschl Richárd Készt-hely, Slromszky Ernő Pola, Bedegi Gábor Balatonfüred, Baka Pál Zalabania, Fai kas Gábor Alsóbagod, Handlory Guaztáv Tapolca Sladel János Zalaiárnok, Czobor Mátyás Zila. egerazeg, Szűcs Andor Hagyáros, dr. Takács Jenő Sümeg, ifj. Thassy Imié Alsórajk, Táo-ezos Ujos Nemcsrád, Ctigó Ferenc, Úior Géza /.alnegerszeg, CsorlAn Elek Duzsnak Kolosovszky Ernő Zalaegerszeg, Cserlán Ferenc\' Alsobagod, Tóth Sándor Lenii, J.kabffy János /-<laegersze<t, Mihályi Gyula Zalaegerszeg, dr. Beöthy K\'v.-n Sümeg és Tóth János Uienye.
1922. március 14_
Kötél általi halálra Ítélték a gyermekgyilkos apát.
Saját tudósítónktól.
Nagykanizsa, mflrc 13.
Megrázó családi dráma felelt lebentelte fel a fátyolt a nagykanizsai kir. törvényszék. Egy családapa, aki gazdagon jött vissza Amerikából ti* évi távollét után, ki gond nélkül élhetett volna családjával és nevelhette volna fel becsülettel gyermekeit — családjá-rgk éleiét valóságos^ pokollá tette. Állandóan retlegésben tartotta családját, folyton kiirtással fenyegette, ütótle-veitc asszonyát és zavart« gyermekeit mig végre egy napon aztán brváltotla rémes fenyegetéseit. Tizenötéve* Pali nevű fiát kicsalta az erdőbí, hol a magával hozott revo\'verrel halántékon lőtte, majd mikor végzett vele, at erdőben elásta. Mikor borzalmas munkáját elvégezte, mintha nii sem történt volm, vitszajöit, haza — övéi körébe és gonos7ságában odáig ment, hogy mikor hozzátartozói már nagyon is faggatni kezdték Pali\' fia holléte fe\'ől, a gyilkos apa maga kurrentáltatta Jiát a csendőrségen és Ötezer korona jutalmot tűzött ki annak, ki fia nyomára vezet. Tehette — Pali httlolt volt. Am a nyo mozással megbizo\'t csendőrség hamar kideiiletlc, hol van a Pali Ki tüntetted a Palit. A gyilkos hnmnr c«endőrkézre került és erősen megvastlva hozták be a nagykanizsai királyi ügyészség fogházába.
Ebben n részleteiben is megrázó és megindító bünügyben tartotta {na főtárgya-lását a nagykanizsai kir. törvényszék dr. Kenedy Imre ítélőtáblai bíró elnöklete nlatt. Ügyész: Dr. Szabó L-»jos királyi ügyéarségi el-iők, bírák; Dr. Qibü Ferenc éa dr. Almássy Gyula törvényszéki bírók, jegyzőkönyvvezető : dr. Bencz\'tk rerenc kir. tvszki jegyző. A vádlott védője dr. Knausz László ügyvéd, mig a sértettet dr. Elek Mór képviselte.
Dr. Kenedy Imre táblabiió, elnök megnyitja az ülést. Síri csönd és feszült figyelem az rgész terem. A tanuk padja tömve. A birák asztaláh a feszület. Mellette a bűnjelek : a< amerikai rendszerű hét milliméter öbnagy-ságu revolver, mellyel h brutális apa fiának életét galádul kioltotta és a meggyilkolt fiu koponyája. Látni lehet rajta, hol a lövedék behatolt a fejen és ahol kijött. Az emberek megilletődve, sóhajtva nézik.
Gereblcs börtönőr szuronyosan kíséri a a tárgyalóterembe a gyilkossággal és gyujto-gatással vádolt, apai és emberi méltóság/írói megfdedkezett fehér Jánost. 45 éves, róm. kath. vallású, erdőháti lakost. — Kezei bilincsben. A .fogság meglátszik rajta. Szemed bén különös fény. A démon pokoli lüzee, vagy az itélytől való félelem foszforizál-e benne, « tudná megmondani. A viselkedése atonban nem a bűnbánó viselkedése, fogsága alatt is ugy viselkedett. Mintha az egész dolgot nem venné a kellő komolysággal, vagy pedig oly annyira degcneráll, hogy nem tudja felérni — hogy élete fölött döntenek a les közelebbi órák. Valami bántó fatalizmus ömlik át az egjáaz emberen. Megkérdezték tőle, mit gondol, mi vár reá, azt mondotta, hogy ugy gondolja, hogy nem sokáig viseli kezén a bilincseket.
Elnök kérdésére elmondja, hogy három gyermek atyja. 1909. évben ment ki először Amerikába. 1909. junius 7 én jött vissza. Kísőbb újból kiment. Tiz holdas birtokkal, két tehénnel higyta itt családját. Mikor másodszor visszajött 3650 dol\'árl hozott magával.
Tagadja, hogy családjával, feleségével rosszul bánt volna, vagy velük brutálisan viselkedett volna. S3t, Pali fia rgyszer azt hangoztatta, hogy majd egyszer elhúzzák n nótáját, ő ezért meg js verte aztán. Panaszkodik, hogy a csendőrök nag«on összeverték, n«m is tudta mit beszélt. Tagadja, hogy feleségét megakarta ölni. O neki nem is lett volna oka arra, hogy bántsa. Időközben felesége bejött Kanizsára. O irt neki, de az asszony nem jött.
Hogy történt a gyilkosság?
A gyilkosság napján a Pali gyerek a pajta dőtt gerébtyézelt. A fiu azt mondotta
ZALAI KÖZLÖNY
neki, hogy elmegy az erdőbe gereblyézni. ő J»»t mondotta neki, hogy elmehet. Erre bement a szobájába a revolverért, mert el volt szánva, hogy a gyereket agyonlövi. Az erdőbe menet fele uton utolérte a gyermekét. Beszélt vele: .Pali tudod merre von a nagy irtás ? Pali előre ment. Beérlek az\' *rdŐ sűrűjébe. A fia nézegette a bokrokat. Ő balkéz Jelé került neki és reácélzo t és Jcjbclőtte. A fiu elesett. Beleesett egy lyukbu Forditott egyet rajta, megnézte, vájjon cl-e még. Nem él. Halóit volt . . .
Elnök kérdezi: Miért ölte meg a fiát? Vádlott vállát vonogatta. Elnök azon kérdésére, miért gyújtotta fel Lukács pajtáját — kitérően feleli.
Majd következnek a
Tanúkihallgatások.
Elsőnek feleségét hallgatják ki. Fehér
Íánosné 38 éves. Vallani aknr. Elmondj* álváriáját, mióta Fehér János felesége lett. Aliandóan zsörtölődött, gyalázta, verte őtet, folyton fenyegette, hogy elteszi láb alól a családját. A gyilkosság napján, amikor férje hazajött, az igen idegrs volt. A vacsora alatt feltűnően viselkedett. Amikor megkérdezte tőle, hogy hol van a Pali, azt mo idotta neki idegesen, hogy nem tudja. Több m>pon át kérdozte folyton férjét, „hol a Pali fiar^", de Fehér mindig kitérő választ adott, ugy hogy a féifi elverte és Izavarta a háztól. Ekkor az asszony a csendőrségre ment, hogv az derilse ki, hogy hol van az ő fia, n P«li. Hová tette féije a gyermeket. Az asszony elmondja, hogy a meggyilkolt fiu mindig jó és engedelmes gyermek volt. Mindig tisztelte és becsülte apját. Egyik biró: Mit gondol, miért akarta férje önt és a gyermeket Inb alól eltenni? Tanú : Nem ludja, nem adott semmi okot reá. bitó: Milyen gyermek volt a Pali fia? Tanú : Jó, szófogadó gyermek és egyik legjobb tanuló. Biró: Igen, ezt a jegyző is mondotta. Tanú átadja az elnöknek a meggvil-kolt gyermek iskoUi bizonyítványát, oki felolvassa az osztályzatokat. Oupa jó, jeles kitűnő.
Védő: Látta e az urát, hogy o „lűzejel" után átszaladt a szomszédhoz. Tanú látta telv jesen felöltözve átmenni a ».-omszédhoz.
A bíróság elrendeli n tnnu meghitclte-tését. Majd a gyilkos leányát hal\'g Ml a ki a bíróság. Elnök kérdésére, akar-e vallani — mert jogában áll a vallomást megtagadni — a leány azt feleli, hogy akar vallani, meg akorja mondsni a tiszta igazságot.
A leány vallomása sorín elmondja, hogy amikor atyja Hz évi távollét után hazajött Amerikából, azon melegében rárip-kodott és kezdte szidni, gyalázni. Később adott ugyan neki 2000 koronái, de azt aztán szemére is vetette. Vallja, hogy atyja naponta fenyegette őket, hogy októbernél tovább nem vár, rddig ki fogja irtani a családot. Auguutus 15 ére vonatkozr leg vallja, hogy látta, hogy botot, revolvert és esernyőt veit magához apja. Mikor visszajött, igen ideges volt. M-jd elmondja öccse eltűnésének részlet/it.
Elnök: Vádlott álljon fel. Lépjen közelebb. Hallja mit mond a tu\'ajdon leánya ?
Leány: Mindig azt mondotta, hogy piszok nemzedék, hogy eltesz láb alól. Vádlott tagadja. De leánya a szemébe mondja a legnagyobb határozottsággal. M»fd elmondja a leány, hogy apja Ötezer koronát tűzött ki annak, aki fiat megtalálja. (Mozgás) Védő kérdi, v.ijjoa tették-e azt a kijelentést, hogv szeietnék az apát az akasztófán látni. A leány tagadja.
A kővetkező tanú Horváth Lsjos, aki vallj\', hogy * vádlott brutálisan bánt nejével. Azért jött is be Nagykanizsára lakni. Nem tud róla, hogy az asszony költekező lett volna. A gyermek jó fiu volt, az egész község szerette.
Lukács István is terhelően vall. Tagadja, hogy az asszony (Fehérné) költekezett volna. Vádlott a családj it mindig zavarta. Elnök a tárgyalást délutánig felfüggeszti.
Délután 3 órakor elnök újból megnyitván a tárgyalis\'. Kalmár Mária előadja, hogy Fehér családjat elzavarta egy ízben és ő 14 napig ott tartotta magánál, mire a vádlott azzal fenyegette, hogy aki a családját befogadja, annak felgyújtja a házát.
\'_3_
Lukács tanú : Nem Jud a fiu meggyilkolásáról részleteket. A tűz alkalmával neki még segédkezet nyujtott(I) Családja életét pokollá tette. Szidta, zavarta, gyalázta. Pali fia egy becsületes jó fiu volt, apja azonban fját lopni zavarta az erdőbe. Elnök szembesiti a vád\'ottal. Elnök kérdi, hogy mily lelkiismerettel küldötte saját gyermekét lopni ? Nem félt, hogy elfogják fiát, becsukják és igy egész életére megbélyegzik ?
Horváth Istvánné szintén terhelően vallott.
Furdi Imre — mindig jóbon volt a vádlottal. E\'őtte is megfenyegette családját, hogy kiírljn. Erősen terhelően vall Fehér "ellen. A tüz estéjén ő is erősen megkárosodott. Három cséplöje és saját fia künn aludt akkor a pajtában, ugy, hogy akkor azok is könnyen a tűz martalékává vállhaltak volna. A bíróság megeskedteli. Kurdiné Csesztregi Róza: Csak annyit tud, hogy vádlott felesége előtte is annak a gyanújának adott kifejezést: „te Rozi, nem gondo\'od, hátha az apja telte el a Palit?" Fehér előtte is többszőr fenyegette a családját.
Papp Lajos, Kovács Károly, Lukács Etel és a többi tanú mind terhelően vall.
A tanúvallomások befejezése után dr. Szabó L«jos kir. ügyészségi elnök, a közvádló mondotta el nagyszerűen felépített hatalmas vádbeszédét. M»id a védő dr. Knausz László magasröptű véduenzéde után a biróság ítélethozatalra vonult vissza. A késő délutáni órákban a biróság ezután kihirdette Ítéletét, mely szerint a biróság szándékos emberölés bűntettében bűnösnek mondotta ki a vádlottat és ezért kötél általi halálra Ítélte A vádlott az ítéletet egy szemrebbenés nélkül fogadto. At ítélet ellen felebbezett. (♦)
Közgazdaság
(S.jit tuJófjtJnttwL) Budapest, mircíus 13.
Budapesti tőzsdei Napoleon 3000—3060,- Font 3580—3600, Djlllf S09 —19, Francia frank 7250—80, Márka 316—85, O asz li-a 4075-125, Oszirák korona 9\'/.—10\'/,. Rubel 41—42, Lel 505—605,
Szokol 1400-1410, Svájci frank--, Dinár
1030—40, Lengyol márka 17\'/,—18\'/,
Budapesti devizák:
Amslerdsm 305—15, Koppenhága--,
Krisztiánba 14200-600, London 3525—76, Berlin 310-20, Milano 4125—75, Páris 7200— 300. Prága 1400-420, Siockholm 81000-600, Zürich 16760—850, Wien 9>/,.—10\'/,. Zágráb 280-70, N.w-York 811\'/,—SS1/,. Varsó 19\'/,-80\'/,
Zürichi zárlat:
B;rlin 199, Amsterdam--, Hollandi.
-1947,. New-York 518, London S842, Páris 4476, Mi\'.no 8670, Prága 890, Budapest 64, Zágráb 175, Varsó 11, Wien 7.
Nemes fémek piaca:
Ezüsl korons 45—45\'/,, ezüst forint 120—121, iilkr^onás 235—37\'/,, a 20 koronás magyar arany 3005—3010.
Termény Jelentési Buza (Tisza vidéki) 3780—820, egyéb 2760—800, rozs 1460—75, takarmány Árpa 1950—"2025, sör árpa 8050-160. zab 1050 — 800, tengeri 8275—90, repce 34—30, korpa 1476—600, kö\'es 20—21.
Budapesti állatvásár: — Maihahus I. r. egészben 80—186, háluija 88—134, eleje 76—100, II. r. egészben 60-74, hátulja 72—80, eleje 50 — 58, Nóvendék marha I. r. 56—, borjú (ílölt bjrh.) 38 —110. Kéwlet. Nagymarha 134. eladás valamennyi. Növendék marha 3, eladás I, borjú 146, eladás 90: Marhabőr —, borjub«r —.
Sertésvásár:
E-V. hajtás —. Elteli 196. Öreg serlés, közép 108—113, I. r. —, II. r. eszlré —, zsír —, szalonna —> iehuzolt hus —.
4
zalai közlöny
1922. március 14.
— Cserkóazfogadnlom. A keszthelyi premontrei kalh. főgimnázium „Festetlch" cserkésrctapat újoncai tegnap tették le ünnepélyes fogadalmukat a „Hungária" nagytermében.
(X) Uránia. Ma utoljára János Vitéx Hollay Kamillával és Dcósy Alfréddd a főszerepben; a fél 9 órás alősd\'son kaionszenekar hangversenyez.
— Lakást cserélnék. Zalaegerszegi «ép kétszobás lakásomat azonnal átcserélném hasonló nagykanixsai lakással. Cim lapunk szerkesztőségében.
.. A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sajtójogitag Jeletes: Benedek Rezsó szerkesztő,
ÍRÓASZTALOK
ts\'Jsi lro<J»b« «:d*s »ik, «ogol Uub éi r*t«:<(«i b<5 gwitorik. oj it hozoáj. tik alkata- irban, djtilaa cio*ajoU»
Lányi-nál, Budapest
V., Llpét-ktrut 26, udvarban.
Ujságelárusftók
magas jutalékkal (elvételnek
Horváth József
ujságelárusltónil, Sugár-ut sarok
kiválóan nlkalm»S
Hizlalás! célra
sörtörköly
Sörgyárban.
ismét Vsp. hltó a
3929/1922.
Hirdetmény.
Felhivatnak a forgalmi adó fizetésére kötelezettek, hogy az általános forgalmi adótörvény végrehajtására kiadott 130.000/921, p. m. számit utasítás 86. §-a alapján 1921. szeptember hó 1-től visszamenőleg ugy a forgalmi adó bevételi könyvben naponta feltüntetett nyers bevétel, mint az ennek alapján t naponta bélyegekben lerótt forgalmi adó összeget magában a forgalmi adó bevételi könyvben havont (minden hó 1-töl 31-ig) összesitsék.
A városi tanács. Nagykanizsán, 1922.
hó 13-án.
evt március Dr. Sabján s. k„
potgájmtiUr.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket díjazok.
Pollák M. Emil
Nagykanizsa, Klnlxay-utca 2/a. Telefon: 131. Távirati cim: Termény.
Apró hirdetések
•ttj• 10 ei4lg 30 K, ..sir- «« llDB.pnap 40 K. minden lo*«bbl a.4 h*ik0.rap 3 K. ▼■(*!• *\' Onnepi ap 4 K, .atlagabb t\'»tOr«l .,..1.tt ..»»»V *. Illetve 0 K. Allá.t ktrM4U.lt tuli.l.»Vor &0 uáia tr.DfMlmé.;.
Bérbeadó azonnali\' bcköliözth :ié» melleit Szepcineken e^y jóforg*lmu íüszerkeres-kedés lakással rgQtt Bóvibbett Wéber János, Szepetnek 79. szám. „M
Egy szobabútor, konyhaberendezés, mosó és fózíeJónyek, ágynemű, ruhanemű stb. eladók kedden délután í-tői 5-ig, Pétőfl U\'ca 3 szám alatt. tHerte endy ház).
Üxlettára kerestetik ha nincs is pinze, dc biztosítéka van 100-200ezer értékQ. Esetleg lakást is kaphai. Kényelmes munkával kereshet 50 — 70 ezer koronát évenkint. Bővebb; t B.-denek üzletében, Eótvö* tér 10., ahol 2 drb. 1 — 1 huldas föld e\'ad ».
Felhívás cipőmunkásokhozI Cipő-szanatórium modern cipószalonban darabszá mos és hetes munkások felvétetnek modern uj cipők, borítások, talpatások és mű\'oltozá-suk stb. készítésére. Jelentkezni lehet naponta d. e. 10 lói 12 lg ós délután fél 0 tói 0 ig.
Olcaó hangjegykiáruaitás 1 E hó en
magyar indulók ás csárdások darahja 10 K. Fischel Fülöp Fial Áruháza.
Deszkahulladékok különféle nagyságban e\'ndók. Megtekinihctők lapunk nyomdájában.
2
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint,
teMl mlndirmp 1 korona 34 Iliiért takarít nug,
ha most előfizet egy negyedévre vagy fél-l ávre a
ZALAI KÖZLÖNY
-RE
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szám
Elvállal
vllágltáiil vezetékek, motorok, csillárok, v-A\'amint telefonok, csengők és Jc\'.xőkétzQ-lékek (elssercteaét. Villamos vaaalók, főzőedények, reschauk, ÍQtőtcatck Javl-tását Mindennemű villamos munkálatok gyorsan és pontosan oizkőző:totnck
Sz»k»i*rü«n végzi
motorok ujratekercsalését. Mindennemű égők raktáron.
Méhészek figyelmébe
F.U\'Ó -4 darab teJjewn oj &ss ét 7 drnb l-ti Ortzigoi ztodvz«ru
KAPTÁR
hozxivaJŐ kcr«t*kk«). IVÍv<bb»r • Up kitdőhivaUlibao.
xxmmxxxxxxxj
K Eredeti IRSURTI léiaMk. és vtri«.
imagvak
A mioJ«or>«mú gazJaiigi
vetőmag
é> németországi ■■\\<mxitoU takarmány-
répamag
txfJi.tí: ^^
Ország és Widder
í kbeai <1 «|t«aU<w awtaatna InUWI tér « K.rJ.n ojénlatot éa érj«SV*k>< 11
XXX XXX XXXXX XX X XX
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vágó festékóruk minden szin-bon, föld 6s olajfostókekben, bel- ós külföldi zom4nc ós más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek
Kátrány, karbolineu-n, sósav, kénsav stb.
FESTEK
■kereskedés.
választék tcsaltk-ben, l.nolajk.nce (flrttli), Isnmsjolaj, tcrputtlnbin.
Festők figyelmébe! |
Megérkeztek sz idény legszebb íestó rali-mlnték, melyek minden vételkény szer nélkül bírmikor megtekinthetek. Nagybani wétalnM alfinyárak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Sxarvai-SaAHode ét.ll.n*b.n
VTTz Á d mossfiTóképsainli.á.a^
■ A U JJL u Erziikil királyné-tér, Sz.ru, t^allorfa iillitábii
T.tefon 74.
Sierdén és csütörtökön magyar fllmprcmier, a
Bilincsbevert folyam
Szereplők:
L&iae, p!c bános .... H0«vith Zoliin
hu«4.........Sacy v,n BlonJd
Szaivany Sotsa
;......l\'r. Tordty Otl-»
Kar-ip., ^ ..... . p,vf,
tzállo^ épllilébto ........Telefoa 74.
Népdráma 5felv.-ban Rendezte GcrőfTy I. B.
K«ok I ona Bojtt tial.jzmeit t Aodrit,

J8pl___Péntek.q nagyszerű meglepetés I
: S^í " ,s K-1 >"r 11K, a. t.tr ti k.iMii, iu. t,i, 7 kotoai
Jön t
Nt*~■ MuUlioac^k, Zalai éa (ayarmatl ké-rvnyomdéiéUt,.
KI \'tj.iok hZlkom.p 0 éi fi] V vaúr- él OÍixr.
«pokM Hl 1. 5, 7«. ,fM„ Pontos k.adTsl y
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 15. Szerda
61. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMrkMit6i*K kUdAhiviUl: Hrt-nt 15. ■*. ___, InUrwb»o-t*\'.«foo 78. -
Megjelelik mindig kora reggel
FÖSZRRKRSZTÓ:
Dr HEOEDÖS OYÖROY
CP.LRLÓSSZKRKRSZTO BODROOKÖZY ZOLTÁN
Blőfltolóel árak: (>*.\', I»r|llal atttll Mflll) IgUt árra 780 K. Hétfvia 400 K. K.gy^
í»:» 200 K. Ejy bór* 7» K. Ertm »»ím irt AX
Nagykanizsa küldöttsége Kállay pénzügyminiszternél.
Falci Lajos pártelnök Udwözlö beszéde. - Kállay Tibor pénzügyminiszter válasza. - A jelölést elfogadta. - Tízórai a miniszternél.
(A „Zalai Közlöny Nagykanizsa, március 14.
Tegnap röviden adtunk hirt arról, hogy Nagykanizsa várx>a választóközönségének harminckét tagú, a város társadalmának minden rétegét magiban foglaló küldöttlége hétfőn délelőtt fél 12 órakor a pénzügyminiszter elé járult, hogy felajánlja neki Nagykanizsa vrtroi Ícépviselőjeíöllsígét. Ma módunkban van olvasóközönségünknek a küldöttség budspesti útjáról éa a miniszter urnák a küldöttséghez intézet beszédéről részletesen a következőkben beazámolni:
A küldöttség a pénzügyminiszteri palota gyönyörű főlépcsőjén át a tanácsterembe vonult, ahol a pénzügyminiszter ur fél 12 órakor a küldöttség hatalmas éljen kiáltásától fosadva jelent meg.
Faics Lajos pártelnök előlépett és a következő beszéddel üdvözölte a pénzügyminisztert: ^
— Nagyméltóságú m. kir. pénzügyminiszter Ur 1 Nsgykanizsa egységes küldöttsége áll Nagy méltóságod előtt, hogy a Nagykanizsa rendezett tanácsú város nemzetgyűlési képviselő jelöltségét felajánlja. Bizonyoa aggodalommal gondoltunk arra, hogy vájjon egy Ilyen kisebb város nemzetgyűlési képviselete Nagyméltóságod ambíciói keretébe helyezhető lesz-e. Azonban eloszlatta ezt az aggodalmat az Országos intéző bizottság lekötelező megtiszteltetése és figyelme és Nsgvméltóságod azon ténye, hogy bennünket elfogadni kegyeskedett.
- — Nagyméltóságod előtt városunk viszonyai valószínűleg kevésbbé ismertek. Nagykanizsa a kisebb városok kőié tartozik, de csak névleg, mert fekvése és vasúti elágazása és lakóinak a kulturáj., kereskedelmi és ipari Intelligenciája és erős, öntudatos, a munka fáradságát nem ismerő kisgaz^^irsadslma révén méltán a nagyobb városok kozésoroz-, ható Ez a város öntudatra ébredt és ónként sorAozik azon férfiak zászlaja alá, akik az alkotmányt visszaszerezni és a hazát megmenteni akarják és ezen legnagyobb lér lak közé soroljuk Nagy méltóságodat és a legnagyobb tisztelettel üdvözöljük. Arra kérjük Nagyméltóságodat, méltózlas.ék megengedni azt hogy a nevét zászlónkra Írhassuk és Ígérjük, hogy ezt a zászlót győzelemre visszük.
Ezen üdvözlésre, melyet a küldöttség tagjai dörgő éljenzéssel fogadtak, a pénzügyminiszter a következőleg válaszolt:
— Mélyen tisztelt UraimI Nag)on ko-szőnöm megtisztelő bizalmukat. A miniszterelnök ur a mull napokban Miskolcion tartott beszédében reá mutatott arra, hogy azok, akik az uj országgyűlés megalakulásánál jelöltekként szerepeinek, azok, akikbe a közbizalom összpontosul, váltókat szoktak adni a közönségnek arra, hogy milyen szép, jó é. nemes dolgokat fognak csinálni. Ilyen váltó kiállítás leginkább hozzám esik közel, mert én mint pénzügyminiszter szoktam ilyen váltóknak a kiállításával foglalkozni. Mindazonáltal azt hiszem, hogy amikor komoly törekvésekről van szó, nagyon nehéz biancó-váltókai vagy messzemenő váltókat is kiállítani és ehhez az eszkőihöz folyamodni, mert
tudósítójától.) kérdéses, hogy vájjon megtudjuk-e mii.ds/l valósítani, amit Ígértünk. Az elvesztett háború után kialakuló közélet nem olyan, hogy messzemenő ígéreteket adhassunk. Komoly törekvéssel munkálkodjunk afon cél eléréséért, amely mindnyájunknak a szivébe van írva és amely egy jó viszonyok között élö, nyugodt, /ejlídésképet országnak a restaurálása.
— Nagyon köszönöm a városnak ezt a bizalmát és amit Ígérhetek, egyrdül becsületes törekvés a politikában oria néive. hogy igyekezem megközelíteni a jelzett célokat. H.t a múlton végignézünk, látjuk, hogy soVban mái is tul vagyunk a nehé-ségeknek egy jó részén, amelyek a román megszállás és az ezt követő napokban tornyosultak fejünk fölött. Ezeken az IdóVőn már túlestünk és haladunk előre és el fogjuk érni becsületes törekvéssel a kitűzött célokat. El eit helyezhetem csak kilátásba és nagyon köszönöm, hogy a választó közönség biinlma felém fordult, aki ennél többel nem igéihetek.
— Most az antant-bizottságok működ nek nálunk és igyekeznek megállapítani Magyaiország fizetőképességét és igyekeznek megszerezni az adatokat erra nézve, hogy hogyan h.jtaák végre a békesrerződés azon részeit, amelyek eddig nem lettek végrehajtva. A bec.ületes hangya társadalom dolgozik és küzködik és nagyon sokszor előfordul, hogy a hangyatojAsokat elviszik nagy-begyü verebek. Meg kell lennünk mindent, amivel újra kialakíthatjuk a viszonyainkat ugy, amint voltak és ahogy most is szeretnénk látni. Kell, hogy összefogjon a magyar táissdalom minden eleme. Ne legyen az a szélhurá., a nézeteltéréseknek az a szenve-délyessége, amely szembeállítja a pártot a párttal, az en.brrt az emberrel. En nagyon köszönöm a városuknak ezt a jelölését, mert azt látom, hogy épp ennél a városnál megtörtént az összefőj." és egyesülve vagyunk abban a c Iban, hogy előre vigyük azt a szándékot, amely nézetem szerint minden magyar embernek lelkét eltölti ebben az o-szágban. Köszönöm újólag a jelölést és meg vagyok győ.ődve, hogy tudni ogjuk szolgálni a kormányzatnak acéljait és fogjuk tudni szolgálni a városi törekvéseket M, amelyek helyesen illeszthetők bele a kormányzat keretébe. En tudom, hogy ha megismerkedünk, meg fogjuk találni a mego\'dása sok olyan dolognak, amely ma nehézségeket okoz, de amelyen majd segíteni lehel és se-gileni igyekeznünk kell, hogy egy jobb jövőt készítsünk családunknak és m.gunknak is Nagyon köszönöm ugy -magamra nézve, mint kü\'őnősen abból a szempontból, hogy így együttesen sikerül diadalra jullalni azt » zászlót, amelyet a miniszterelnök bontolt ki és amely az egyedül megfelelő ma M.gyar-
°r"\'1 ^"pénzügyminiszter válaszát a küldőit-síg nagy lels.éssel fogadta és a végé.. Kallay pénzügyminisztert hosszasan éa lelkesen meg-
\'\'\'" "Ázulán a pénzügyminiszter a küldöttség tagjait tízóraival vendég.lte mrg és ennek során a küldöttség valamennyi tagjával
szivrs, közvetlen — majdnem mondhatni baráti hangon — beszélgetésbe elegyedett.
A küldöttség tagjait kell. mesen lepte meg Kállay miniszternek az a keresetlen, őszinte és közvetlen beszéde, amely teljesen kerüli a pózt, a fontoskodást s amelyből aronnsl meglehet i.merni a munka komoly emberé\'.
Kártovics József, a lalavármegyei kls-gazdapirt elnöke szóvá telte a beszélgetés során a föld i.tokrcform ügyét, amelyre nézve Kállay pénzügyminiszter teljesen megnyugtat kijelentéseket telt.
Hajdú József, Plándei György, Ansorge Anlal és Kolovics Ferenc résiben a kisgazdákat, részben a vasulaaságot érintő komoly és messiire kihaló fonlos kérdéseket lellek szóvá, am-lyek mindegyikére a pénzügyminiszter röviden és megnyugtalólag válaszolt.
A küldöttség \'/,1 óráig Időzótl a miniszternél, aki a küldöttség valamennyi tagjától a legazivélyesebben bucsut vett és megígérte, hogy mihelyt Ideje és óriási elfoglaltsága engedi — körülbelül április hó elején — le fog jönni kerületébe, hogy válaszlóival megismerkedhessék és őkel programjáról tájékozta sss.
A küldöttség azzal a benyomással távozott, hogy a pénzügyminiszter rendkívül megnyerő, értékes egyéniség, aki ugy az országnak, mint « pirosnak hasznára, előnyére és becsületére fog válni.
A főispán installációja.
As alispáni azék betöltés.. Z.lamegy. közigazgatási bizottságának llléa*.
(Zalaegerszegi szerkesztőségünk tele/onjelentéie.)
Zalaegerszeg, március 14. Zslavármegya közigazgatási bizottsága ma délelőtt larlotta ülését tíödy Zoltán főjegyző, zdispánhelycUes elnöklése alatt.
A ko,igazgatási bizollsá\'g a következő hslározalot hozta: A főispáni installáció folyó hó 27-én lesz megtartva, amelyen Hosnyák Géza kőligazgalási bizottsági tag fogja üd.őrölni az uj főlipánt — Kotbensehlag
Bilit.
Továbbá feliratban kéri a belügyminiszter) a megül rsrdett alispáni széknek a májusi közgyűlésen való betöltésére.
A jóvátételi összeg a költségvetésben
Magyarország pénzllgyl h.lyz.t.,
Sajit tudósítónktól.
t\'udapest, március 14. A pénzügyminisztériumban ma, értekezlet volt, amelyen foglalkoztak a jóvátéleli-bizotlság legutóbbi jegyzékével, amelyben azt a kívánságát fejezte ki, hogy a kormány a jóvátételi összeg rési-leteit vegye fel a költségvetésbe.
Illetékes helyen őrömmel üdvözlik a jóvátételi bizottság pénzügyi szakértőinek azt a kérelmét, hogy Kállay péniügyminlazler mulassa be nekik a magyar kőltségvetéat. Koimánykörökben ugyanis meg vannak arról győződve, hogy a költségvetést a legkínosabb takarékossággal állították össze és ugy annak tételei mrg fogják győzni a bizotUág szakértőit arról, hogy a költségvetés egyre növekvő deficitlel zárul és katasztrófához sodorja Magyarország pénzügyi halyxstét.
2 _
\'A liberalizmus faftörője.
m Nagykanizsán képviselő szeretne lenni.
Nagykanizsa, március 14.
.A nagykanizsai küldöttség tagjai Buda-pestről jövet, nem tudják eléggé magasztalni KálfJy Tibor pénzügyminiszter közvetlen • egyéniségét, egyszerű modorát, amelyik ment minden sallar.gos frázisoktól és nagyhangú ígéretektől és mindenkiben csak az. embert, a magyart, a fajtáját és munkatársát látja — ■ ski NagymagyarQ\'szág épületének fel- és újjáépítésében veszi ki részét.
Az embernek — mi tagadás — jól étik ilyet hallani. Hiszen eddig hozzá voltunk ahhoz szokva, hogy a miniszter nagy ur, bogy mindenki fölött van, és bizony ezt igen sokszor éreztettefis. És íme itt van Kállay .Tibor — aki mint tisztviselő lépésről-lépésre emelkedett fel a létrán — mig tudása, munkaszeretete és nagyszerű qual(tásai a miniszteri székig vitték. Kállay miniszter tudja nagyon ól és ismeri a magyar nép szenvedését, akarását, gondját és baját és ezért vele érez vele fxenved.
És igy érthető az a közvetlenség, melyet mindenki iránt Urusit.
Mily éles ellentét ezzel szemben az a férfiú, aki mindenáion Nagykanizsa színeit szerelni bevinni az uj nemzetgyűlésbe, aki arról álmodik, hogy talán Ő is lehetne vola-mikor Kanizsa képviselője — Rassay Károly
— liberális mufti, akit egy egész világ válasrt el ptíóJ a gondolkodástól és világfelfogástól, melyet a nagykanizsai magyarság vall. Keresz-ténypárli programmal került be a képviselőházba, l « ■ program hozta bc neki az államtitkárságot U. Azonban gondolt egy nagyot és caavart egy hatalmasat és egy merész ugrással átugrott a kisgazdákhoz, előbb persze felhúzva a calimát. A kisgazdák
^^l^jában talán kény^rnetUoÜl <r*it« magit, mert egy hatalmas léndüléssel átlendült a libtrálU táborba és ott túllicitálta az összes liberálu atyamcatereket. Ő — a Rassay Karcsi.
nehogy esetleg azzal vádolhasson meg valaki bennünket, hogy haza beszéltünk
— hát idézzük egy egészen elfogulatlan, aemleges lapnak a kitűnj Magyarság cimü napilapnak sorsit Rasssy Károlyra vonatkozólag.
A .Magyarság" Írja t 1 ... •» v.\' E\'Sazfir a llberália, tehát destruktív Bárczy litván felé próbált tapogatózni, akii másfél évvel előbb még megfigyelés alall tarlóit, aztán egyesülni próbált a szép szakállú Batthyány Tibi grófékkal, majd orientálódni ífctft • <tJSK!>i\'í»4lí «lán. összeolvadni próbált a nagy hajú köztársasági N.gy Gyurka és Búza Barna szabadságpártjával, majd belépett a Polgárok és Munkások Szövetségébe, azután Szabadelvű Szövetséget akart létrehozni..."
■ Türelmetlen liberális lelt a mi Károly barátunkból s egy darabig ilyen minőségben osztozott a túltengő reakció ellen. Persze, akkor i. — meggyőződésből..."
N^ondjunk még többet a Karclikáról?
U^ye, hogy teljeien elég. Elég arra, hogy m.grdjuk neki a választ — ha mén tovább is kisértené őt álmában a kanizsfi ut gondolata ...
-l \'•\'"\'ger.zcjl polgári Iciiny
x \'"•dent. O.télye kitűnően sikerűt\'.
A műsor kimagasló száma Heibst Márta gyönyörű táncszáma volt.
__ZALAI KÖZLÖNY_
Március 15 ...
... Ax iQuság megindul. E\'óí Petffí, Vasv*ií, Jókai és Ifioyi Mellükön kokárda. Előttük egy juris\'a nemzeti színű zászlót visz. E\'einte kicsiny a csoport, 4r az utcai közönség csatlakozásá-val csakhamar hatalmas [öreggé sokasodik a tüntelőkjszáma. Qmos fegyverük a 12 pont bÓr és Petőfi költeményéből állott. Ezzel a 30 -40 soros proklamá,cióval és. ezzel a hu ströíás verssel indultak útnak, _ hogy felrázzák aléltságából a magyar népet És ejs » prokla-máció és ez a költemény meglőtte csodás hatását. Az ifjúság háta mögött immár tízezernyi fanatizált tömeg zsibongott, mely zugó áradatként kész volt elsöpörni maga e|őit minden akadályt!
Mi volt ez? Legenda? Nem! Néhány sor magyar történelem.
Hatvannégy esztendő mult el a legendás, nagy március tizenötödike óta. Ugy tetszik, mintha Ció a történetírás múzsája körüinézqo a csonka országban Keresi a márciusi ifjakat, a proklamáció tíz pontjai, a nemzeti dall, az egész félelmes megmozdulást És kezévol int. Hát nincsenek magyarok e hazában. Az uj ma. yar kálvária nem szánt barázJát az arcokra ? Nem születnek költők?
Egy a népből, szürke, hétköznapi ember csöndesen megszólal:
A magyar laton meglátogatott bennünket. Tatároknál, törököknél szörnyűbb ellenség, a békeszerződés elviszi borunkat, búzánkat. A kacagás rég elhalt ajkunkon, a köny kiapadt szemünkből. Nincsenek költőink, mert Szent István Magyarországáról nem szabad dalolni.. Nincsenek hadvezéreink, mert a hadvezérséghez legalább egy kard szükséges és nekünk az sincs. Élőhalott nemzet vagyunk.
A történetírás múzsája irónja után nyul és egy erős vonással keresztül húzza a kis ország térképéi Európa közepén.
Hát akkor tűnj el végképen a föld színé ről elbizakodott, gőgős kis nép ; ti hétmillió magyarok, megsemmisitlek benneteket és eltüntetlek, mint a hogy elszáll a szélben a por és a hamu.
Ebben a pillanatban, kiegyenosedik a meggörnyedt derék, hátra merevedik az alázatos, meghajlott nyak.
Nem addig van: Élni akarunk I Vissza kövotolünk mindent, a mi a miénk. Az utolsó dűlőt, az utolsó barázdát, az utolsó fenyőfát, az utolsó fűszálat. .Mi magyarok, még élünk l Mi magyarok, még vagyunk!
S az országúton végeláthatatlan tömeg indul. Mi vagyunk magyarok. Néma ajakkal, kőnytelen szemekkel, dacosan zarándokolunk Kossuth és Petőfi szobraihoz. Nem viszünk mást, csak a mi szomo u énünké*, a mi tragikus sorsunk*t.
Ez a márciusi zarándok ut a dacos magyar tagadás, a megsemmisítésünket célozó törekvésekkel szemben. Az egyetlen gesztus ma, a melyet a megláncolt kéz tehet, annak bizonyítására, hogy élünk és vagyunk! . . .
FÉRFI INGEK
aoknlk, nöl flór harisnyák
at buin tavas i uj.\'ot\'cs-k
GRÜNBERGER
urt d.v.U.tií »n szer. Isetdk bo
Fö ut 11 Telefon 221
Valódi
Hamerli börkeztytik
fcU-l v.I sztékbai
\'Jf> -\'» •s- l/
---------------aaa. mirciu. is
hírek.
— IatenttMleleL A éttholikus^lcbánia templomban az isteniisztáet a wagyar szabadság emlékére fél lt órakor ^lesz megtartva.
— Személyi h(r. P. Hédly Jeromos szent ferenjjrendi áldozár ma Pápáról Nagykanizsára érkezik, hogy réaztvtfgyen a nagykanizsai társadalmi egye»ületek mai nagyszabású Szabndságűnnepén.
— Az Éme nogykanlzsnl csoportja ma délután fél 5 órakor az Uránia morgó-szinház nagytermében hazafi ts ünnepélyt rendez, amelyre tisztelettel meghívja a helyőrség tisztikarát, hivatalokat, egyesületeket és városunk hazafias közönségét, ^gyvd^g « Bínk-bán operából, játsza a m. KIT. 6. gy. ezred zenekara. 2. Dc. Szatra\'iíy István: „Ml nem felejtünk 1M szavalja Jager $zsa urleány.
3. Ünnepi beszédet mond P. Hédly Jeromos.
4. Révffy—Molnár: ^Szálljatok el bus madarak" Szilágyi—Murgács: C„ sík országi fenyvesekben . . énekli Bálint. Gyula. 5. Szaval Nagy Győző. 6. Induló a „Cigányozerelem" operettből, játsza a m. kir. 6. gy. ezred zenekara. Kezdete pont fél 5 órakor, amikor az ajtók lezáratnak.
— Március 15-ike a postán, Mn, a magyar szabadság ünnepén, a. helybeli posta is ünnepi szolgálatot tart, miért is kéretfc.; a közönség, hogy csak fontos táviratokat adjon fel. s . . ..
— A kormány hivatalos képviselő jelöltje ZalaegerasegeQ. Dr. Farkas Tibor söj\'örl földbirtokos pártonkivül programmal fellépett Zalaegerszegen. A kormány támogatni fogja és hivatalos jelöltjének tekint i.
— A Kathollkus Legényegylet ünnepélye. Március tizenötödikét, a sajtószabadság ünnepét régi hagyományaihoz híven, ezea évben is megüsnepli a Katholikus Legényegylet. Az ünnepély ma este( */j9 órakor lesz az egyesület helyiségében, föl is több számból álló előadás fogja a megjelenteket emlékeztetni a nagy napra, mely siá-moknak főpontja főtisztelendő Surdnyl Gyula főgimnáziumi, tanár ünnepi beszéde lesz. A hazafias, ünnepélyre lapunk utján is tisztelettel meghívja az egylet tagjait (és ezek vendégeit) az egylet Elnöksége.
— Ax tfiifyitkoa fSreállakolal tanuló a javulás utjáp van, jobban érzi majmát és az orvosi tudománynak fog sikerülni őt az életnek visszaadni, melyet oly meggondolatlan gyermeki könyelmüséggel el akart magától dobn|.
— Frledrich István - Zalaegerszeg képviselőjelöltje. Min{ ismeretes, a zalaegerszegi mult pénteki keresztény ellenzéki képviselőjelőJő ülésen Frledrich Istvánt jelölték képviselőnek. Értesülésünk ?*e/)nt ma, szerdán délelőtt indul egy küldöttség Pehm Jőzsef esperes-lelkész vezetése alatt, hogy tisztelegjen Frfedrich István előtt és felkérje a jelöltség elfogadására.
— Háztulajdonosok figyelmébe. T^bb oldalról érkezett panasz, hogy egyes kémények kőiül gyúlékony anyagok váKtiak felhalmozva, ugy, hogy kéménytüz esetén az égés tovább terjedhet. Figyelmeztetnek a háztulajdonosok, hogy a rossz kéményejlókat nyolc napon belül csinálhassák meg és a kémény mellett levő gyúlékony anyagját azonnal távolítsák el, mert a tüzren\'dé^etl szabályok ellen vétők, amennyiben ezen felhívásnak sem tennének eleget, azt\'goruan meglesznek büntetve. Ezen felhívás betartásának ellenőrzésével a kéményseprő-mesterek lettek uUsitva.
\\922. március 15
\'ZALAI KÖZLÖNY
— Gyáazrovat. őszinte részvéttel vrttük » gyAaáiirt, hogy özv. Comhetí Jánosné f<?lyó 14-én délután 71 éves korAbnn Jhurtyt Njigykftnixsán. . Temetése folyó hó J6-án cfélután 4 órakor lesz az Attiln-utcai 36. nxámu gyászházból. A nemeslelkü matrónát, kiben Cyarmoti György lapunk társkiadója íiicsonyjAt veszítette el, tix gyermeke, számos unokája, dédunokája _ és a kiterjedt rokonság gyászolja. — Ugyancsak sajnálattal tudatjuk, hogy Soós Károly bajcsai molnár, herceg "Balthyány-Strattmann László dr. fjtyeházi uradalmi gazdaság bérlője, folyó hó 14-én Fityeházán 51 éves korában hirtelen elhunyt. Szorgalma és fáradságot nem ismerő munkaszeretete általános körbecsülést és tisztel, tet szerzett számára Itt Nagykanizsán is, ahol nagyon sokan ismerték. Temetése folyó 16 án délután 4 órakor les* Bajcsán (x) Uránia. Szerda csütörtök Cir kusz Klng. Alice az égő hotelben.
. — Márclua 15-lke az Irodalmi KörWn. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti KíJr ma este 6 órakor a városháza nagytermében hazafias ünnepélyt rendez, melyre • hatóságokat és a nagyközönséget meghívja az elnökség. A hazafias ünnepély programja a következő: 1. Himnusz. Énekli az ipartestületi dalárda. 2. Március 15-ének méltatása. Ünnepi beszéd. 3. Sajó Sándor „Riasztó" cimü költeményét szavalja JJger Józsa. 4. Szózat. Énekli az ipartestületi dalárda.
— Orvosi. hír. Dr. Berger Miksa fül-orr. torok- éaLfftyeorvos szabadságáról vissza tért ás rcndolojét a legmodernebbül felszerclvo Sugár-ut.^4. szám alatt (kaszárnyával szemben) újból megnyitotta.
—• Oszkár bácsi. A Magántisztviselők Egyesülete által folyó hó 19-ik napján ti Polgári Egylet termében d. u. 4 órakor tartandó művész délután iránt n közönség és különösen a gyermekvilág körében óriási az érdeklődés, önmoga ellen vét» aki az elő-•• • \' \' " - - ~ Mr báol
izülőket r# _ iről és
szórakoztatásáról Is nagyszabású előadást fog tartani. legyek csak korlátolt számban kap hatók a Magántisztviselők Egyesületénél Ka
adást meg nem hallgatja, mert Oszkár bác nemcsak a kicsinyeknek, hanem a szülőket érdeklő, a gyermek helyes neveléséről és
, 1 \' . . r+S >1 » I 1... .If.Ji.l
MEG LESZ LEPVE
h* régi k*Upjit vagy birmi h*»s-náll selymét elvini
KözgazdrsAg
szinó földszint.
— Gyilkosság a korcsmában. Ju
ranlts István és Dornfeld Ferenc söjtöri főid miveack Öocsíöldérc indultak szekerükön, útjukban azonban magyar szokás szerint betértek • baki korcsmába, ahol szomjúságukat azzal a bizonyos ,60 cseppel" enyhíteni igyekeztek mindaddig, mig erősen összekülönböztek és pedig oly hevességgel, hogy Juranita látván leszúrta Domfeldet. Dornfeld Ferenc persze rövid kínlódás után meghalt, juronita Istvánt a csendőrság letartóztatta.
(s) Legjobb szórakoztatást nyújt Kovács Henrik hírneves pesti női ia.i.bó-zenekara a Petőfi-vendéglőben. — Siémos látogatást kér Kiss SSndor.
BRÓNYAI L.
(KazliKiy-utca) női JuÚjpiixUtébe. •hol azoktól a legdivatosabb
NŐI KALAPOKAT
kíuilik potooi ixon » oj kalipok lt nagyon okwSa bruceihctúk.
Tisztviselőknek nagy árkedvezmény 11
— A Keresztény Tlsxtvlselőník
Egyesülete tudatja a tagokkal és mindazokkal, akik a mosamód tanfolyamon részt vesznek, hogy tekintettet o mai nemzeti ünnepre, n tanfolyamot holnup, oroz csütörtökön délután 6 érakor kezdjük meg. F.-deklődőkel Is szívesen iát nz Elnökség.
(x) Elveszett folyó hó 13-án este Kiafaludiuton át a Kosaulh-lcrig egy e.ü.t női óra. B.-ciületes megtaláló illő jutalom ellenében adja le a kiadóhivatalban.
(,) Aranyat, ezüstöt, brillUnsot mindenkinél magasabb áron vásárol KOPÁR órás éa ékszerész, Deák tér II. szám .
-- Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat. aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer es órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszeresz Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ul sarok.)
(X) Uránia. Szerda csütörtök Cirkusz Klng. Menekülés a gorilla hátán.
(x) A Világ-mozgó remek magyarfilm bemutatója ma éa holnap lesz megtartva, n magyar filmmüvéazet legjelesebbjei szereplésével. A főbb szerepeket dr. Tordry, Fehér Gyula, S-.cy v. Blondel stb. jAtszák. A film összes felvételei A délibábos magyar rónán, a lisia mellékén eszközöltettek a egyike a magyar filmgyártás reprezentatív filmjeinek. A .bándor Mátyásihoz, melynek főbb szerepeit a .Kis hazátlanok" éa a .Judex szereplő, kreálják, jegyek már elöjegyezhelők. Tekintettel azon-tan a máris megnyilvánult nagy érdek ő-désre, már csak igen korlátolt számban lo-gadtatnak el előjegyzések.
— Lakást cserélnék. Zslaegerszegi szép kétszobás lakásomat azonnal átcserélném hasonló nagykanizsai lakásssl. Ciu, lapunk
\'"rlM^ránla Szerda csütörtök Cirkusz king Eddig Sommere a páratlanul ügyes és íókőnszeíTes főhős az üldözése elől egy gO\'llla segítségével menekül meg. A szép Allco ellen ugyanazon bunda a legborzasztóbb eszközökhöz fordu : rágyújt egy hotelt, melynek lángjai közül a leány csak a csodával határos módon menekül meg
BRILLIANST
aranyat ezüstöt
Jtígmagssabb
árért vesz
Schnitzer Géza ékszerész
(Ssjil tudásltöalrtóL) Budapest, március lá.
Budapesti tőzsdei
Napokon 3160 —90, Font--, Dollár
835-45, Francia frank 2275—325, Márka 303—13 O asz li\'a 4050 —100. Osztrák korona
91/_tO\'/s. Rube\' 41—42, Lei 613—33. Szokot
1470-80, Svájci frsnk 18000, Dinár 1010—25, Lengyel márka 18—19.
Budapesti devizák; Amsterdam 310—20, Koppenhága 17200— 700. Kriszliánis 14S00—900, London 3600— 676 Berlin 300 - 310, Milano 4050—80, Páris 7375-400, Prága 1470-85, Stockholm 21600— 22200, Zürich 16l»/„—82\'/,, Wien 91/,—lO\'/i. Zágráb 200 -70, New-York 837\'/,, Varsó -.
Zürichi zárlat:
Berlin 192\'/,, Amsterdam--, Hollandia
193"/,, New York 519, London 3323, Páris 46\'/,, Milano 3617, Prága 980, Budapest 63, Zlgráb 175, Varsó 12, Wien 7, Osztrák bélyegzeit
Nemes fémek placs:
Ezüst korono 46—49\'/,, ezüst forint 122—123, ötkoronás 242\'/,, a 20 koronás magyar arany 3110—30.
Termény Jelentés: Buza (Tiszavidéki) 2810-70, egyéb 8330—50. rozs 1965—2000, takarmány árra 1960—2025, sür árpa 2050—160. zab 1970— 2000, tengeri 2280—2300, repce 35-37, korpa 1476—1600, köles 21—22.
Budapesti állatvásár: Maihahus I. r. egészben 86—130. hátulja 90—140, eleje 82-104, II r. egészben 114-72, hátu\'ja 66 -84, eleje 62-60. Növendék marha I r 54 —62, borjú (ölött bőrb.) 96—110. Készlet Nagymarha 415, eladás 410. Növendék marha 44 otadás 27, t-orju 187, elodís 113. Marhabőr —\', borjubőr 120—130, juhbőr 220-30.
Sertésvásár: Felhajtás 360. Elkelt mind. Öreg serlés 108, közép 112, I. \'• II- r ef,ré
zsír 148, szalonna 124, lehúzott hus l->5. Kiviteli célokra levágott sertés 150.
Törvényszék.
Elitéit árdrágító.
A nagykaniisai kir. törvényszék mint uziorabiróság, özv Hv** János" s.uI Plander Anna nagykanizss. lakost "éri, mert a helyi piacon folyó évi március hó 8 án 17 és fél dkg. vöröshagymáért 30 koronát követeli, bűnösnek mondotta U a»1»
XV t -c. 1. 8 »"»k 2- Pontlibn "Í®1? 4,u
uzsora vétségében, s ezért őt 1000 korona "ő és 500 koron, mellékbüntetésre - nem fi,elé. esetén 20 és 10 napi fogházra ítélte Az itflet jogerői. _____
A !.;,«« szerkesztő távollétiben szerkesztéséit
Bérbeadó azonnsli beköllözh:lés ntel-lelt Szepetneken egy jóforgslmu füszerkeres-kedés lakásssl együtt. Bővebben Wéber János, Szepetnek 79. szám. ""
Olcsó hangjegyklárualtáa I fc. héten magyar indulok és csárdasok darabja 10 h. Fischel Fülöp Fiai ámháza.
1 fedeles htató, 1 szán, 1 háromré-bzos garderobe szekrény, 1 kétszeres üveges fehér gyermek játékszekrény, 1 szekrényes fegyverálviny, üres hordók, borosüvegek és 2 d b. 15 m. és 13-50 m fényőfsrönk oladók, Batthyányi utca 6. szám alatt.
Vasalónő és kifutólány felvételik Mayor festőnél, Kölcsey-utca 19
őszinte részvéttel jelentjük, hogy J
Isoós Károly
fo\'yó hó 14-én hirtelen, legszorgalma sabb munkálkodása közben elhunyt.
Becsült emiékát kegyelettel örlssllk meg t
Herceg dr. Bstthyány-Strítlmann László hitbizományi uradalmának artlMwlali.
Ürania Jön:
axiö? Uránia
2al.\\! közlöny
1922. március 14 ZALAI KÖZLÖNY \' 3_
Hizlaláfi célra\'
Sörgyárban.
Ingatlan eladás
Najíjobb n odcrn liftziik nagy kernel és ken nélkül. Kisebb m.gánhizak elfoglalható lakással. A v4r<s bclleiülelén egy jóforgfllmu, vendéglő bérbe kiadó és a hozzátartozó felszerelés olcsó Árban Átvehető. A víroshoz közeli hegyen egy hold jó termő szélé lakhaló uj pincével eladó. Bővebbet
Rákos György
Ingatlanktfzv«lll6n*l Magyar-ulca 45. saém
Méhészek figyelmébe
KUv\'á 4 Jarab tc»j«*cn uj 3-as 6\\ 7 darab l-e* Omágos renducru
KAPTÁR
boxiiv*!.\'> keretekkel- Bővebbet c lap M<4éMrataUbao.
Ujságelárusitók
mages jutalékkal felvétetnek
Horváth József
ulságelárusltónál, Sugár* ut sarok.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresele megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket dijazoR.
Pollak M. Emil
Nagykanizsa, Klnlzsy>utca 2/a.
Telefon: 131. Távirati cim: Termény.
Dearkahulladékok különféle nagy Ságban e\'adok. Megtekinthetők lapunk nyomdájában
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI és KRAUSl
„Arany Kakas" divatnagyáruháza
Nagykanizsa, Erzsébettér 21
ahol most raktárra érkeztek Óriási Választékban női divatkelmék minden létező szinek-ben, ezenkivül duplaszéles ruhaselymek, krepp-dcschinek, foulardok, bársonyok, dirndlik, grena dinok, mosók, zefirek, vásznak és siffonok stb.
Férfiszövetekben nagy választék!
Mielőtt bevásárlását megteszi, tekintse meg minden vételkényszer nélkül áruházunkat, ahol legolcsóbban szerezheti be szükségletét
Értesítés.
V»n sz-.\'tcncséni a nagyérdemű közönsé cet tisztelettel ériotitcni, hogy társam, Baksn Jánoa üzememből a mai napon kilépett és üzememet, Úgymint üzleti, épülőt, disz és műbádogoa aágot, valamint gáz, vízvezeték, fürdöbercrendezések szerelését n legújabb módszer sr.-.rínt, lo-ái>M szivattyúk és meleg vlzkészülékek kó>h<i?nk, szállodák es magánházak részére a réK\', 4 év óra fennálló műhelyemben Erzsébet-tér 17. szám alatt (Armuth-hái) tovább vezetem. Szak-tuJásom által, melyet külföldön mint fő szerelő szereltem, szolgáljon biztosítékul, hogy minden tekintetben o szakmába vágó munkát szakszerűen végzek s oda törekszem, hogy a nagyérdenü közönség legnagyobb megelégedését kiérdemeljem. Kiváló tisztelettel
Wastell György
bádogos és szerelö-meter.
Ujságkézbesitők
havi fizetéssel felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
M. kir. pinzügyigazgatóság.
Hirdetmény.
VILÁG
Szerdán és csütörtökön magyar fiimprcmier, a
mozgóképszinliáz
Erziébit klriljní-tér, Szarvai szállada épfllitibin
Telefon 74. . Telefon 74.
Népdráma 5 felv.-ban Kendezte Geréffyl. B.
Bilincsbevert folyam
Szert p\'.ök :
Kemtits Lórin;, plébicos .... Ilorvith Zoliin
l\'ona a Ziuga.........Sacy v n Blo;dcl
Böjti haU»ime*ttr.......Szarvat-y Sorra
Andris, a IVi.........I>r. Torday Ottó
Kardot, v«zéríj}»zRató......Fehér Gyula
JBn!
Pénteken nagyszerű meglepetés I
Jön I
Pihoty ÍZ K, iiOlya 18 K. I. hely t& K, | U. hely 12 korona, HL boly 7 korona. I
Klóaditok hétköznap 6 ét fél 0 órakor, vatir- ét úoncp napokon fél -i, 5, 7 és 0 órakor. Pontos kozdésl
y
A szabad forgalomban átment égetett azeazes folyadékok 1922. évi március hé 15. napján meglevő készletének klncatárl pótrészeaedéasel valé megrovása tárgyában.
A szabad forgalomban átment megadóztatott mindennemű égetett szeszes folyadékok után, amelyek 1922 évi március hó 15. napján 10 hektoliterfokot meghaladó mennyiségben bitkinél készletben vannak, az 1982 évi 31.690. szám alatt egyidejűleg kiadott rende\'e tem a 3 § a értelmében a birtokos h:kto\'Íter fokonként 10 K, azaz 10 korona kincstári pót-részesedést köteles fizetni.
Az égetett szeszes folyadéknak o kincstári pótrészesedéssel való megrovása az idézett 1922 évi 31690. sz. rendelet 3. § áb«n jelzett eltérésektől eltekintve, egyebekben az 1919 évi február hó 27-én 16 500 sz. a. kiadott részletes szabályzat (Budapesti Közlöny 1919. évi 53 sz.) rende\'ke/ései szerint történik.
A most crniitűit rendeletben, illetve „Szabályzatiban foglaltakra utalással külön ii felhivom mindazokat, akik az 1922. évi március hó 15 napján a szabad forgalomban mir átment és pótrészesedés alá eső 10 liternél több alkoholt tartalmazó égetett szeszes folyadék birtokában vannak, hogy logkésőbb 1922 évi március hó 17. napjáig a folyadék készlet ment»> iJégét és annak alkohol tartalmát, valamint azon községet és helyiséget, amelyben az égciett szeszes folyadék tartalik, az illető kész let ta/iási helyérő illetékes pénzügyőri szakasz n..l az előállítási költségek megtérítése ellené ben ugyanott beszerezhető. Bojelentós nyom-ta.vány használata mellett irwsban 2 példányban az idézett Szabályzatban részletezett módon ós az ugyanott meghaiéiozott következmények terhe alatt jílcntsék be.
Budapest, 192^ március hó 2-án.
Dr. Kállay Tibor s.k.
a. kk. ?ési»fr»l*Uxttf.
14127/1V. 1922.
Zrtlaegerszegi m. kir. pén? Ügy igazgatóság.
Zalaegerszeg, 1922. március 8.
Szakáts $. k.
m. kir. pínifljyttW^-
NreaisteH ■ laptulajdonosok s ZalaJ és Gyarmati könyvnyomdáiéba®.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 16. CsOtörjök
62 szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SmMstMf U tuitinldi H« «l 13. II.
__ Uurort»o-uufoa 78 -
Megjoloulk mindi, kora roggot
róSZSRKBSCTA:
Dr HEOEDÜS OYÖROY
FRLttt.óSSíRftKRSZTÖ:
BOOROOKÖZY ZOLTÁN
HlOllzotéal árak: (>•, lir|ilal iliul <,,H|) >r*.i 780 K. r«im 400 K. Naj^I
ívr. S00 K. V\'HI bál. 78 K. Kgy.. nin ín Á<
A kegyes tanitó-rend Jubileuma.
Nagykanizsa, niá-cius 15.
Március 25-én lesz háromszáz esztendeje, hogy calazanti Szent József renddé alakitotto kii tanéri kötél és ezzel a világkultúrának egyik hatalmas tényezőjét alapította meg. A kegyes-tanitórend háromszáz esztendeje ktllön fejezete a kullurhUtórlénak, jelentőségével nem a ml hivatésunk foglalkozni. A rend közvetlen kapcsolatot létesített Magyarországgal, mely akkor, amikor az első tanítómesterek rendjükből idejöttek, a tőiök igában nyögött, szelleme, lelki élete, fejlődése el volt hanyagolva. A\'pi.iista atyák megjelenése friss vérkeringési hozott életünkbe, egész nemzedékek nevelődtek kezük alatt éa iikoláik nagy férfiakat, hatalmas szellemi tényezőket adlak ennek a nemzetnek.
Alig volt papi rend, mely lelkében éa gyökerében olyan hamar magyarrá vélt volna, mint a piaristák szerzete. A magyarság ugy fogadta, mint barátjait a alig mult el néhány esztendő, már magyar piaristák ülnek a katedrán, akik magyar szivvel és magyar lélekkel a nemzeti céltudat szolgálatába állva, hirdették a tudást és fejleaztellék a nemzedékek jellemét. Oktatórendszerüket igazollék az idők és igazolták mindvégig az eredmények. Nem a hitviták szellemével jöttek közénk, hanem a tiszta tudéssal és szeretettel, Iskoláik nem kizárólag egyházi célt szolgáltak, hanem áthangolódván a nemzet kulturérde-keire, váraivá váltak a nemzeti megújhodásnak, a nyelvi éa azr^leisi fejlődésnek.
Fent a hegyek között éppen ugy, mint a sárba süppedt Alföldön hamaiosan kinyílt tak iskoláik és az Idő bemohositotta századok emlékeivel falaikat. At ősi alma materek központjaivá váltak a kuliurának éppen ugy, mint az emlékezésnek. Őszbecsavarodott hoju férfiak lelke száll feléjük, hálára h.ngolva évszázadok óta.
Most, amikor a jubiláris esztendő rájuk hajnalodott, a legázollalás és síét.zakgatott-ság éjszakája fojtja meg az ünnep világosságát. A magyar lelkű és nevü tanárok ősi rendházaik többaégében nem gyújtják többé a magyar ifju.ág lelkébe a faji és nemzeti rajongás máglyáját, de azért ott állanak őrhelyükön és mér puszta lélekzésük is bántja a hóditó idegent, aki ellenséget lét mindenkiben, aki magasabb szellemi szintet, magyar és európ.i lelket jelent a megnővekedett és kitágult Balkánon. A kiutasított magyarokkal aok piarista étkezett közénk éa velünk együtt könnybe lábadó szemmel gondolnak az öreg gimnáziumokra, melyek már többé nem a piaristáké éa nem a magyaroké, fájdalmas ünnepükben együtt vagyunk velük is együtt van mindenki — aki magyar. ..
Román kárpótlás Magyarországnak.
— Sóját tudósítónktól. — Bukaicst, március 15. A génuai értekezlettel kapcsolatban a helyi lapok foglalkoznak arról a kii pótlásról, amelyet Románia a Magyarországról elhurcolt aaákmányok fejében fizetni tartozik. A kormánypárti aajtó hangsúlyozza, hogy Románia csak abban ar esetben fizethet, hogy ha Német-orazágtól kap nagyobb kártérítési Baazeget.
A szovjetkormány csapatösszevonása
Lengyel csapatok az orosz határon.
— Sóját tudósítónktól. — Varsó, március 15. A Dnyeszter mentén nagyobb orosz csapatokat vontak össze. Az intézkedéseket azzal magyarázzák, hogy a szovjetkormány tart Pelljura és Wrangel hadseregeinek kombinált támadásaitól a besszarábiar határ felöl.
Prága, március 15. Lengyelországban nagy csa|>altömegeket mozgósítanak. Aí összes korosztályokat 1867-es évfolyamtól behívták. Tizenhét ezredet már elindítottak az orosz határra.
Bécs diáksága Magyarország ellen.
Fagyverret védik V Burgenlandot.
Nagy tUntetéa Magyarország elten.
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Bécs, március 15. Ma délelőtt az össiea főiskolákon tüntető gyűlést tartottak a diákok, hogy tiltakozzanak Magyarország követelései ellen, amelyek a Burgenland egyiígét veizé-lyeztetik. A német ifjúság memorandumot szövegezett meg, melyben a tüntetés célját abban foglalta össze, hogy az egyetemi ifjúság támogatni kívánja a kormányt a Magyarország ellen vívandó küzdelemben. Délben a gyűlés a rektorokkal és prorektorokkal az élükön, tüntető kőimenetet rendezett s gyak. ran hallatszottak kiáltások Magyarors.ág ellen s olyankor az egész német nacionalista Ifjúság szidalmazta a magyarokat. A körmenet a parlament előtt állott meg, ahol átadták Schobtr kancellárnak a memorandu mot, majd a honvédelmi minisiterium elé vonultak a felvitték a memorandumot a s.ö-vetségi honvédelmi miniszternek. A küldöttség szónoka arra kérte a minisztert, amennyiben a magyarok követelésének visszauta.ilá sára fegyveres eiő fog kelleni — rendelkezzék a német nemzeti egyetemi és főiskolai ifjúsággal, amely szívesen kész a Burgenlandban szolgálatot telje.iteni. A deputáció — viuza térése után a „Deutichland, Deutschland über alles" eléneklé.e után a diákság szét-oszlott.
HadiaérUltek nagygyüléie.
Budapest, márc. 15. A budapesti államrendőrség a hadirokkantak politikai pártjának mai gyűlését nem engedélyezte.
A nagygyűlésre ar antant-államok képviselői is beígérték megjelenésüket. A nag)-gyülésre minlegy félezer féllábú éa félkarú Haditokként jelent meg. A rendőrség széjjel-oazlatta.
Zichy grófok további UrgyaM—I.
Sóját tudósítónk UleJonjeUntése.
Budapest, március 15. Zichy Aladár és JJnos grófok ma délelőtt újból megkezdték a politikai tárgyalásokat. Z-chy Aladár gróf ma a kora délelőtti órákban telefonon érintkezett Haller litvánnal, azonban bövebbrn vele nem tárgyalhatott, mert Haller István délelőtt elutazott Cteglédre, ahonnan csak ma este érkezik vitsza Budapestre.
A budaiak 150 tagu küldöttség* Gömbön Gyulánái.
Budapest, március 15. Az első budai választókerület III. körzetének 150 tagu küldöttsége tisztelgett ma Gömbös Gyulánál. A küldöttség szónoka Sxüdy Aladár kifejezte a kerület polgárainak azt az óhaját, hogy az egységespárt intézóbizoltsága a budai listán a három jelólt kőzött elsőnek Percül Bélát jelölje.
Gő nbös Gyula válaszában megköszönte a küldöttségnek a támogatást. Különösen őrül annak, hozy a küldöttség a budai kerülettől jón. Az az érzése és meggyőződése, hogy mindenki belátja, hogy az egységespárt ar, amelyre szüksége van az országnak. T. hit Pestnek is. A keresztény kisgazda, földműves és polgári párt —, Nemzeti pártnak az a célja, hogy a nemzetet kivezesse abból a politikai káoszból, amelybe az októberi forradalom döntötte. A független Magyarország zAszíóját bonlo\'ta ki az a párt éa az alá a zászló alá hivja azokat a magyarokat, aLik hisznek a feltámadásban. Perczel Bélára vonatkozólag kijelenti, hogy informálva vaa airól a sok jóról, amit perczel Bála a kerület polgárainak tett.
ZALAI KÖZLÖNY
19?3. mjrctys 16
Előkészületek a szerb király esküvőjére.
Bcogrod, mirciu* 15. A király esküvőjét
rendező , bizo^lság vég legesen megalakult. Elnöke Dobro Mitrovics, lagj i pedig a hivatalok ^ társadalmi egyesületek kiküldöttei. A bizo\'\'*ág már nagyjában kidolgozta az ün fpí\'g egész\'iorrendjé».
A királyné hajón érke/ik meg Brog-radbfl. A h/jót monitorok kisérik, S mede-rovon.il pidig üdvözölni fogják a külÖnh*jó-kon odaérkező küldöttségek. A h*jóái\'om,Ut ez alkalomra űnnrpélyesen frldis>iiik. M»riora királyné éi a rondán királyné a m«i kiiálji palotáhnn fognak lakni, Sándor király pedig az uj konckbnn, n külföldi államfók pedig a régi konakban.
Az ünnepségek több napig fognak tartani. Az esküvőt a katedrálisban tartják meg, melyet ez alkalomra kitataroznak, az erre szükséges hitelt már megszavazták.
Az esküvő másnapján nagy katonai disistrmle lesz, amelyen lőbb divízió fog résztver.nl. A bizottság most a részletkérdéseket dolgozza ki.
A* uj olaaz kormány bemutatkozása.
Róma, március 15. Az uj kormány ma a kamarában bemutatkozott.
Zürichi zárlat:
Bnd.p.sl, máiéiul !i
Berlin 191, Amsterdam--, Hullán,íi.
134\'/,, New-York 517, London--, Páris 16 90,
Mli.no J500,1Vág* 910, Budapest 61, Zágráb 16:>, Varsó 13, Wien 8\'/,, Osztrák bélyegzell 6\'/<.
Kinek van választójoga?
A választójogi rendelet szerint választói joga van mjnden férfinak, ki éleiénok 24 évét beiöliöltc, 10 áv óta magyar állampolgár, kit áv óla ugyanabban a közságben lakik s az elemi iskola negyedik osztályát sikerosen elvé. gezte.
\'A »4 életév belöllése nem kivántaiik meg állót, aki egyetemet vagy mát főiskolát végzell, vagy aki igatolj., hogy az arany, ezüst vagy bronz yilézséjgi érme, vagy Károly csapatkeresztje van \'
Rági 1"gón válasziól joga van minden férfinak, aki az 1918. évre érvényes ország, gyűlési képviselóvájaszlói névjegyzékbe fel volt vév^ ha ugyanabban a községben lakik, mely. ,n«k viasztól névjegyzékében akkor szerepelt.
Vála}zl^i.joga van minden nőnek, akf 30. életévét betöltötte, 10 áv óta magyar állai7\\p<)lgá(í kát áv óta ugyanabban a község-ben lakik s az elemi iskola hatodik osztályát vagy nots tanintézetnek ezzel egyenrangú osz-lályál sikejesin elvégezte 111 azonban mini feleség, három vagy löbb gyermeknek ailon é\'ctel, ha három gyermeke életben van (a héb.9[Vb,n hősi halált hall gyermek ili éleiben lévőnek Ickintendí), vagy ha saját vagyonának jövedelméből, vagy Slját keresetéből torija cl magái, hs önálló háztariá.t vezet, okkor a vá-lajzlii jog gyakorlásához a négy elemi elvégzése is elegendő. Azon nókhél pedig, akik egyetemei v..gy más főiskolái végezlek, a 30. éielév btlólléiét sem kivánj-i meg a renddel
A választójog gyakorlásához megkívánt Wl hclybealakás kel^e annál is meg v.ui.
aki az utolsó kél évben lakihelyéi egy iibcn váli0!Ulla ugyan, de azt megelőzőleg kél évig egy községben lakott.
Bármily rövid kjéig larló helybcnlak/s elegendő azonban annál, aki az állani, a lör-vánjjfitóság, községi közinlézet," köze lap, állami, községi vagy más közüzem, nyilvános számadásra kötelezel! vállalat, egyesület, alapítvány állandó alka\'mazolijs, vagy egy törvényesen elism.-rl vallásfelekezetnek hival.ilos alkalmazásban levő lelkész, aki nyilvános jellegű lanin. lézet tanára, vagy lanilája, aki a középiskolának (főgimnázium, főreál) vagy ezzel egyenrangú más tanintézetnek legmagasabb osztályát sike rcsen elvégezte, ha állandó állása és foglalkozása van, vagy aki az Orsz. Siinészegyesülct tagja, végül a nyugalmazod köz- és magántisztviselők és k.lonai havidijasok.
Azon nőnek, kinek fórje a fentebbi ked vezmények valamelyikéi igényelheti, ha nem is tartózkodott kél évig egyfolytában ugyanazon a helyen, a többi követelményeknek azonban mrgfelel, szintén van választójoga.
— Jdőjelzéa. Változékony, hűvös idő válható, helyenként csapadékkal.
— Március Idusán mindenki talpon volt 3 ha nem is jelezte a kalendárium piy/s belüvel, a magyar skiv dobbanás, megsejtette, érezte — a magyar márciust. Érezte is — ugy, ahogy csnk magyar sziv és magyar ember érezni lud. A msgyar szah/dság véi-tanuinak unokája. Az egész véresőn végigvonult a n igy március szelleme. Mindenütt ünneplő cioporlok, kokárdás ifjúság, lelkesedé., mosoly, márciusi lüz éa máiciusi ié 1 c. Csak a magyar nemzet .tud igy ünnepelni. Nagykanizsa hazafias társadalma kivelto a részéi — mindenki áldozott a márciusi szent Szabadság emlékének...
— A azabad lycoumban ma este nem lesz előadás. Vasárnap este Majtényi Károly szabadoktatási titkár folytatni fogja a lelki éleiről sió\'ó előadását, melyet előre olvasóink figyelmébe ajánlunk.
— Az NTE kozgyUlése. A Nagy. kaniz<ai Torna Egylet ma este fél 7 órai kezdettel a polgári iskola tornatermében tartja évi rendes közgyűlését, molyen ez alapszabályok szerint csak a 18. évet betöltött lagok vehetnek részi s szavazati joggsl cssk azok birnak, kik tagdijaikat a gyűlés kezdetéig kiegycn\'itetlék. Nagy múltra tekint visazo az NTE. Mii közgyüléae sorrendben már az 57 ik, melyet az 1866 ban lörlént megalakulás óta tartanak.
— A postai készpéazforgaloqi további csökkentése. A kereakcde\'emügyi minis.ler n poitai készpénzforgalom csökkentése érdekében tudvalevőleg mult évi jutiius hó l ével elrendelte, hogy a postahivatalok pánifeleslegeiket ne a rendszerint távolabb fekvő postaigazgatóság! pénztárakhoz, illet,-e a budapeai 70 aiámu postahivatalhoz, h\'nem n kijelöli gyűjtő postahivatalokhoz és ezek u\'ján a gyüjlőpotta hivatalok székhelyén levő megbízott pínzinlézetelh-z küldjík be, ahol is azok elsőio\'bs.i a helyi pénzpiac szükség-leiének kicgészilésére Slóljálnak. E- az ujilá. kitűnőé n beváll rs az; eredményezte, ho^y a postapénzeknek körülbelül 40»/»-a még hely ben a közgazdáig vérkeringésébe kerüli. A <
Urániában:
el/rt előhyneVmég yzéletebb rétegeltr* való kiterjesztése érdekében folyó évi március hó 1-től 87 helyen nyert e már fennáj^tervezet alkalmazást. Ennek a kibŐvitén^k «z eredményeként a. postahivataloknál befolyt pé^z még nz eddiginél is gyo^snbban fog a helyi közgazdasági szükséglet kielégítőiére Mo\'gáiái. \\ 11
— Vaaa mlnlsxter éa % rendőr. A vasárnapi míniszterlátogatással kapcsolatban érdekes és jellemző apróságot sikerült feljegyeznünk. Amikor a kegyelmes ur négyesfogaton visszafelé hajtól*, o somogysíent-miklósi hídfőnél ott posztolt egy -rendőrőrszem. Mikor a miniszter a rendőrőrszemet frszes vigyázz állásban meglátta, megállította a hintót, odaintette magához. a rendőrt, meg-d:\'c«é«te a rendőrség p\'éldis rendtarfását és néhány szivart adolt át neki azzal, hogy .fogja ciak, itt van egy pár miniszteri s ivár", mosolygott és — tovább hajtatott....
— A Magyarországi Munkások Rokkant segély ző- éa Nyugdijegyleté-nek kö/ponti válasitmánya figyelmeztet) mindazori tagokat, akik eddig az I—III. osztályban voltak, hogy az újonnan felállított magasabb, IV—VI. osztályba visszamenő ha^ táliyal átlépni csak ez év végéig lehet. Akik tehát valamely magasabb osztályba akarnak átlépni s igy rpaguknak- magasabb rokkantsági segélyt, iljetve nyugdijat akarnak .biztosítani, ebbeli szándékukat minél előbb jelentsék be a csoportok, vezetőségénél, me/t a határidő letelte után Uy vi&szitmenŐ hatályú átlépést a választmánynak megengedni nem lesz módjában.
(x) Uránia. Csütörtök Cirkusz Klng. Menekülés a csimpánz hátán.
— Ax IparUxés megkönnyítése a hadlsujtottaknak. A hivatalos lap közli a kereskedelmi miniszter rendele\'ét, amely az ipartörvényben előirt szakképzettség megszerzése és igazolása tekintetében kivételes könnyítéseket állapit meg n hadiözvegyek és más hadkujtottak javára. A) rendelet a képér vitelt iparokat két csoportba osztja és e csoportok, valtmint iskolai végzettségük szerint tetemesen leszállított tanor.ci éa segédj időt és ennek leteltével szakvizsgálatot ir elő, mely az ipar gyakorlására jogosít.
— Rendőr vizsga. Mi délután 2 óra* kor a nagykanizsai államrendőrség osztály-parancsnokságánál a szokásos rend$rvizsgát tartják meg, mely alkalommal nyplc rendőr kerül a vizsgabizottság elé, hogy\' tanúságot tegyenek arról, hpgy alkalmasok fqoios híva; tisuk teljesítésére. A vizsgabizottság az ál)amT rendőrség vezetőjéből, az osztálypauoc^nok-ból és nz oktató felügyelőkből álL
— Ingatlancsere. Papp Líjoi é* neje eladta házát Tóth Péter és nejének 138 000 K-ért, N.gy József ingatlanát Schwe* J-nének 24.000 K ért, Bunccon József telkét H .jdu Liszlónak 50 000 K ér», Tarr Medárdné házát Tollár Bódinénak 120.000 K-érl. Szerecz Ferenc éi neje telkét Józsás György és nejének 20 000 K ért. Míklesz Ferencné telkét Ssokol János és nejének 28.000 koronáért.
(z) Aranyat, ezüstöt, brilliánsot m««a«bb áron vásárol KOPÁR órás és ékszerésx, Deák tér \' szám.
(x) Székrekedés. A budapesti nőor-vost klinika bizonyítványa tanusiijs, hogy s Ferenc József koserüviz kitűnő hatása minden kellemetlen meüéktünct nélkül jön létre
pénteken, szombaton és vasárnap
Mindig a nő? Katonazene!
\\fi% március 16
ZALAI KŰZl.ONY
kntya miatt. Döme Pál levél-
kézbesítő feljelentclto Hirschler Miksa nagykanizsai lakos, tf ssdéat amiatt, mcit olyan kutyát tsrtqtt, merről tudta, hogy a mások testi épségére veszélyrs Ugyanis Dömét egy-liben, levélkézbesítés alkalmával Hirschlcr kutyája megtámadta, rcáugrott, megharapta ^érdében és a nadrágját összeszakitotta. Döme ugyanaznap délután újból próbálta a kézbesítési, de hasonló eredménnyel: Hirschler kutyája reáugrott, bokáját összeharapta és ruháját összetépte. E>ck után a hivatalos szolgálata teljesítésében ilyr.tén módon megakadályozott levélkézbesitőnek nem maradt más hátra — Hirschlert feljelentette a rendőr ségen, A rendőri böntelőbiró Hirschler Miksát a Kbtk. 122. §-ába ütköző kihágás miatt 1000 K fő- és 500 K mellékbüntetésre Ítélte, azonkívül kötelezte Döme Pál sértettnek 1200 K kártérítés megfizetésére.
— Ax uj hóhórsegéd. A budapesti ügyészség vezető elnöke Rácz János 24 éves
villamoskalauzt kinrveztc hóhé,segéddé, aki a háború alatt gyakran segédkezett kivégzéseknél, sőt önállóan Is végzeit ki embrreket.
(x) Világ-mozgó. Sándor Mátyái.
— Rendőri hírek, A rendőri büntető, biró Magyar Islván nagykanizsai bérkocsist azért, mert fegyverviselési engedély nélkül fegyvert "hordott magánál — 300 K fő- és 50 K mellékbüntetésre, — Slujtner Józsel vendéglőst azért, mert hatósági engedély nélkül táncmulatságot tartott 2000 K pénzbirságra, — Magyar Gyula bérkocsist, nxrt az ulcán botrányt okozó állapotban oly sebesen hajtott, hogy az ulca közönsége meg botránkozott, 600 K fő- és 50 K mellékbüntetésre és Mészáros Pál ugyancsak nagykanizsai lakojt engedélynélküü fegyvertartáséit 300 K fő- és 50 K mellékbüntetésre, Horváth Istvánt sebeshajlásért 300 K fő- és 50 K mellék, Knaus* Józsefet ugyancsak sebeshajtáséit 300 K fő- és 50 K mellék, Siposs György nagykanizsai bérkociisl, meit az aljíró rendőrt megsértette és botrányt okozott 1500 K birságra ítélte és Hlön figyelmeztette, hogy hasonló eset megismétlése esetén a hajtási engedélyt azonnal megvonja tőle.
— Öngyilkos vörös vezér Bícsbő jelentik hogy otl egy siállodában öngyilkosságot követett el egy Kempler Vilmos néven bejelentett 25 éves ügynök i* meghalt. Az életuntnál talált Msbpl kiderült, hogy, az öng)3l®» \'Angyal Lajos magyar kommum, a_-vesér, aki Kun Béla melleit az átkos emlékű vörös uralom alatt politikai nirgblzott volt. öngyilkosságának okát nem tudják.
• <X) VUág-moxgó. Sindor Mátyás.
— Köröznek egy színésznőt. A szombathelyi bUlitetőlőrvényszék kö.ozőleve-let adóit ki Wrtx/tE\'za szombathelyt szinész.i-8 ellen, aki az oltani színház kárára csalást követelt el és\' azután SiOmbathelyről megszökött. Á\'színésznő alscsony termetű, köpcös, barnahajú, barnaszemü.
— KöxU.xtvI.elők közleménye. Édesítjük t. tagjainkat, hogy » márciust ked-vezményes lisztet és a februári kedvezményes babql fblyi- hó 16, 17, 18, 20 és 2f-«« »
hdybeni és 22-én szerdán a vidék, lafjunkiiak osztjuk ki. Miután a zsir, cukor és a so szöri reklamációnkra cridolg még nem érkezett meg, kérjük i. tagjainkat, huny. « fcnmi napákon liszt járandóságaikat váltsák k, tlloivo vigyék cl, mert a zsír, cukor és a só megérkezése után (a rövid időre való tekintem.) képtelenek vagyunk mindent cgyüll kiosztan . Egyben felkérjük t. tagjainkat, hogy « bab szelvényeket is (12. számol) hozzák nu. gukkal. M. K. F. r. és E. Sx. üzlelvexeiősege.
(x) Uránia. Péntek, szombat vasárnap ragyogó film", pikánsán fordula os cscleknén) : Miitdig a nő? katonazenével.
— Harcok angol csapatok és burok között. Johannesburgból jelentik, hogy a lázadó bányászokkal szemben nagy csaták voltak a kormánylapátok részéről, a kormánycsapatok több helységet megszálltak.
— Rendőrök kerestetnek. A m. kir. állami rendőrség őrszemélyrelénél ezidőszerint több rendőti állás van üresedésben. Felvételre, mely kizárólag személyes jelentkezés alapján történik, mindaiok jelentkezhetnek, akik magyar állampolgárok, 21-ik életévüket betöltötték, de 40-ik életévüket tul nem haladták, katonai kötelezettségüknek eleget teltek, büntetlen előéletűek, magyarul tökéletesen beszélnek, az irás- és fogalmazásban kellő jártassággal bírnak, a felvételi iráspróbán megfelelnek és a rendőrorvosi vizsgálat őket rendőri szolgálatra alkalmasnak találja. A sajátkezüleg megirt felvéteti kérelmekhez a születési anyakönyvi kivonatot, legújabb keltezésű büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt, katonai okmányokat és iakolai bizonyítványt kell csatolni. A nagykanizsai lakosok kérelmeiket az itteni rendőihatósághoz lojesszék bt. Illetmények: Az állam-rendőrségnél ellöltötl elsii két évi szolgálat tartama alatt év iflzelés 10.800, 12 000, 13 200, 14 440 korona. Továbbá szolgálati idő szerint 20.400, 21.000 korona. Őrmester részére 22.200, törzsőrmester részére 23.400, fői örzsőrmester részére 25.200, III. o. felügyelő-helyettes részére 25 200, II. o. felügyelőbe, lyettes iészérc 26.100, I o. Mügyelőhelyettea részére 28.800 korona. Kendőrségi pótdíj: Pióbarendőr, rendőr, őrn.ester, törzsőrmester és főtörzsőrmester részére 1—3 évben 1560, 4—6 évben 1800, 7—10 évben 2400, 11—14 évben 2520, 15-18 évben 2640, 19-22 évben 2760, 23—26 évben 2880, 27—30 évben 3000, 31 évtől 3120 korona. III., 11. és
I. oszlályu felügyclőhelyetlesek részére 1—3 évben 1860, 4-6 évben 2100, 7-10 évben 2700, 11—14 évben 2820, 15-18 évben 2940, 19-22 évben 3060, 23—26 évben 3180, 27-30 évben 3300, 31 évtől 3420 korona.
Ezenfelül még lakás és lakáspénzpótlék, élelmezési odegváltság a saját és családtagjai részére, családi pótlék és természetbeni ruhaellátás. A próbaidő hat hónrpig tart, melynek letelte után az illető ideiglenes minőségű
II. osztályú rendőrré lép elő. Két év után megtörténik a véglegesítés. A próbaidő a nyugdíjba beszámil. Az 1921. évi LXV. t. c. 5 szolgálati év után már nyugdij.t biztosit. \'A szolgálati kötelezettség hat évre terjed.
(X) A Világ-mozgó haziíissságának adta tanújelét, amikor tegnap bemutatta a minden izében a magyar nép lelkét, szellemét és szok.\'siit visszatükröző magyar Mmet a Bilincsbevert Jolyom cimüt, melynek tárgya a délibábos nagy magyar rónaság népei kozt játszódik. Olt hol Kossulh Lajos bontotta a magyar szabadság dicső zászlsjit, ig"ZJn ked ves és b wsafias kötelességet teljesített a kozon-ség amikor o nimet, rrely még csak ma lesz műsoron megtekintette oly szép számmál. — Sándor Miyáshoz mir csak néhány jegy kapható.
Ha őszül a haja
fiótvljs m<6 «*>"■»\' • oérogmoates
DIANA-hajfestőt
mely 17»tflo sxin\\\'-Ito*Alb»n l^Jutó ts ipv rp.iaJenici tclsz<Ss« stcrlnti síifit
érhet cl. KócUruMtóhely: ) éooS
IRODALOM.
Molnár Sándor : Öröktliz. Székely versek.
A honszeretettől Intó, hontalan székely-szívből feltörő, mély szántásu üjfyes versei, melyek mindegyiké egy-egy hatalmas tiltakozik a bocskoros rablók hóditásn ellen. A székely szív sir fel bennök minden soraiban. Eleven irredenta szobor Molnár Sándor egy-cgy bájos verse. A csinos kiállitásu müvecske hazafias ünnepek alkalmával is értékes szolgálatot fog tenni. Melegen ajánljuk, különösen ifjainfcnok. Kapható a szerzőnél Molnár Sándor volt 82-es székely zászlósnál Szombathelyen, Söptei utca 5. szám afalt, 25 korona előzetes beküldése ellenében.
Törvényszék.
Lopá. vádja alól (elmentve. A
nagykanizsai kir. törvényszék ma tárgyalta Mironictenko Mihályné ügyét, kit azzal vádolt gazdája, hogy élelmiszereket és kisebbszerü ruhanemüeket, valamint a lezárt szekrényből két darab ererkoronást idegenített cl tőle. Elnök : dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki biró, bilik: dr. Biba Ferenc és dr. Atmássi/ Gvula törvényszéki birák, közvádló : Csillizghy György dr. kir. ügyész, mig a védelmet Crósz ügyvéd látta el.
A vádlott asszony — ki férjével együtt volt alkalmazásban panaszlónál — tagadja hogy egyáltalán elidegenített volna valamit csupán annyit ismer be, hogy cukrot és zsírt vett ki a szekrényből, de azt is ottani fogyasztás céljából.
A beidézett tanuk egyik-másikának vallomása határozatlan, ingalag. Abban azonban megegyeznek, hogy több kisebb tárgyat takarítás alkalmával láttak az asszony szobájában. A vádlott rssrony nyugodt biztossággal tagadja a reá rótt bűncselekményeket és volt gazdáival való szembesítése alkalmával is szembe mondja ezt. A bíróság nem látta beigazoltnnk a lopást és Mironicsenko Mi-hálynét a lopás vádja alól felmentette.
Ma csütörtökön a következő fö-tárgyalások tartatnak! Kovác< G. erőszakos nemi közösülés, Nagy József lopás, Havus Sándor árdrágitó vi>sza-lés, Havas Sándor csalás bűntettében.
Holnap, pénteki fötárgyaláaok i Salamon János lopás, Németh János lopá?, Varsányi Géza sikkosztás,Varga István lopás, Lipict BSIint lopás, Sós Ernő lopás, Kiss Ferenc és lársai lopás, Sós Gábor lopás bűntettében.
Diana
Kereskedelmi B.-T. Budapest, V., Háior-u. M.
közgazdaság
Felemelték a aelyemgubó beváltási árait
A mult évi selyomlenyészlési idény elótt, do még tovább is pénzünk érléko és vásárló crejo annyira emelkedőit, hogy ez szükségkép
a gubóvételárak leszállításit vunta maga után. Am azóta a korona értéke megint csak hanyatlott, ami az életszükségleli cikkek mindinkább való drágulását idézi elő. Erre való tekintene! n m. kir. földmiveiésUgyi minisztérium az 1022. évi gubóbevírtási árak jelemős felemelését Intá-rozla cl, ugy hogy az idén az 1 ső oszlályu guoók kilogrammonként 140 koronával, a Il-od oszt/ily u gubók kilogrammonként 80 koronával és a III-ad oszlályu gubók kilogrammonként •t koronával váltatnak be. E\'-enkivtll més azt Í3 elhatározta a Minisztérium, h gy a tenyésztő-és ljukgaloll papirost különös kedvezménykép ingyenesen kapják a selyemtenyésziők, lehat a papirosért semmiféle levonást nem fognak a
gubóvételárból eszközölni. ■ =====
(x) Uránia. CaUtörtök Cirkusz King II. rész Menekülés a csimpánz hátán. Hotel égéa, számtalan bravúros kaland.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sajtójogijag jelel, s: Benedek Rezső szerkesztő,
ZALAI KÖZLÖNY
1922. raáxdus 16
Hízlalási célra
klválAm. alkalmas
ismét Isp-ható 4
Sörgyárban.
Édes morzsa
ké«it kaplut<S
a tésztagyárban.
REZGALIC
08 99\'.*os
Vaj Jr>c» Raffia I iiwm\'rlé»u Kénpor
finomított Valf-ni t <t SoiU.iiit
Gépolaj Hengerolal >.< Kocsikenőcs Marónátron
(magatfoku lugV<ty
Gyanta
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykeroskodö <6gn6l
XXXXK XXX XX XX XXX}
X Er.doll ERFURTI löi.lák. él virág-
magvak
X m\'rvJ«oft«mö ?.»tJ»»ic.i
1 vetőmag
U ct németországi .4ocaxiro\'t takarmány-
répamag
X
mjt tap&atí>: mm
x Ország és Widder x
X ■■bouliuiktuiMUWI.ntulmfrntot.Ur* JJ J{ Kárjon .J.nl.tol é. trj.gyi.k.lll JJ
XXX XXX XXXXX XX X XX
MAKULATUR
papir kapható a kiadóhivatalban.
QUITTNER ARTHUR
halósájcllajt: engcdólyczoU villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szám
Elvállal
TllAjcItáal vezetékek, motorok, calilárok, valamint telefonok, csenrök <» JolxőkóasQ-tekék Iclszere)6s6t. Villamos Taaatók, főzőedények. reachauk, fűtőtestek javítását MtnilcnucmA vtllamoa munkálatok gyorsan is pontosan eszközöltetnek
Sxaktzarütn vfg«l
motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
Apró hirdetések
,)(.. 10 >>All 30 K. \'».ir *• •» "
........ Mlxl •<•..! IUl*k a. Ill.*»» 1 * A\'LA1
tflllll. • i»L.l..lt»r Z.o —
Bóibondó azonnal: b.-köliö h :I4« mellen Sz-pemeken egy Idforualrr.u fQ»zerkeres kedís lakával • K.Q\'I Bív.bbtli Wiber > no«, Síepclnck 79. srám.
Olcaó hangjegyklAmaltá. I E h6 cn
magyar indu\'ók éi csardwk darabja 10 K. Kisehcl Kú\'óp Fial áruháza.
Jó tnunkás clpéaraegéd.t azonnnl felvesz M\'akker György cipészmesler, Sugár II 2.
Ujságelárusitók
magas jutalékkal fclvéicmek
Horváth József
ujiágelárusitónai, Sugár- ut sarok.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket dUazok.
Fóliák M. Emil
Nagykanizsa, Kinlzsy-utca 2 a.
Telefon: 131. Távirati dm: Termény.
Alullroilak, valamint számos rokonaik nevében Ij fájdalommal tudatják, hogy szerelell édesanyjuk, nagyanyjuk, illetve rokonuk
özv. Gomhert Jánosné
szili. Tuskánét! Teréz
folyó hó 14 ín délután \'/,3 órakor éleiének 71 -ik ivében a haldoklók szentsígeinek ájtalos felvétele uian elhunyt.
A megboldogult földi maradványai! folyó hó 16 4n, csüiörlök délulén 4 ór.kor fogjuk az Allila-utca 36. tzámu gyászházban a róm. kalh. hllvalUs szertartásai szerint beszenteltelr-.i s a helybeli róm. kalh. sírkertben örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szcntmlseáldozat a megboldogult lelkiQdveérl folyó hó 16 in d. e. 10 órakor fog a helybeli róm. kalh plébánia templomban az Egek Urának bemulatlatnl. Nagykanizsa. 1093. március 14
Oyermakalnok szeretele örködlk fölötte I Nyugodjon békébanl
aoaih.rl R&s. «rj. Horváth Uteat, Tarái «|. Horváth Mvlaaá, Varontka \'étj. Vadász Jyftrgyna, Anna fti| Pápay Oy&rgyn*, láiraa, Juliska Ujj. Siv. PaKsw HlhilynO, Mistl, Oyftrgy, Katalin II,: Lyhessky Lajomt 4, István (MOM foci Jbaa)
.gyónnak,!.
Qy.rm.U lámlaá iiíl Aiax.ghy Ilonka, Qy.
É .. O^i
OyArgyná »0L Orbán Tarásla n«.j-il.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s Ka7d*K<>n felszerelt
kizárólagos
E szakmába végó fcslékáruk minden *zin-ben, föld és olejfestékekbcn, bel- és kül-földi zomftne és mis mindennemű lakkok.
Vegyi termékek
KátrAny, karbolineu n, sosnv, kénsav stb.
FESTEK
kereskedés.
N«y ráliuMk iCMttk-btn, iMolsIkiaa (tlrib),
I
Festők figyelmébe I
M:gérkeztck rz idény legszebb festő fati minták, melyek minden vételkóny szer né\'kui bármikor megtekinthetők. Nagybani vételnél előnyárak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Ssnrvas-SsáUoda áloll.ntban
TTTT Á (1 moss gr ók ép színi á.x
V X JLÁ JjL VT Erztékit Uriljié-Ur, Szarni uálMi iillilikii
_T.lofoa __Tatafon 74.
Szerdán és csUiöi lökön magyar fllmpreinter.
JSnt
: Bilincsbevert folyam
Szereplők:
K.m«i.i Urtol, plébáaoi .... Hotvith Zoliin
\'."ti- ; !"*\'.........Saey vío Blou.l
BoJtl kaJniauit-r.......Siiívu . Soo.
Sf^-\'l.- ■ :......I>r. ToíJ.y Olló
KuJ«>, v*aár fíM......F,hé< Cyok
Népdráma 5 felv.-ban Rei-dezte Ceróffy I. B.
Péntekcu nagyszerű meglepeléí I
Piholy li K, 1 MAj. K. i. hily li K, I II. UTy IZ tor.<j. ||( tt^- 7 -I0(MU. |
Jön I
fd I, 1, I li « 6<n«, Po.toa koxdéá I
NtuuLU a UptulaWoaoaok. Zalai U GranaaU kSarvnyomdáiikao.
61-tk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 17. Péntek
___63. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S*wkoiit<5«*» fa kUdóhlv.Ul i Pő-iit 13 Bt. _ Intorurban-tolofoo 78 ■
J mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ: Dr HEOEDŰS OYÖRGY
V, :»a»t«!oi. k«- rla»lS
FKI.KI.0SSZRRKRS7.T6
BODROOKÖZY ZOLTÁN
BlőfUotóal árak: (>« , Ur|»lai iáéval •IflU)
Kgéu 4vr« 780 K. KéUvr. 400 K. N*tcy*-> ivit 800 X fc«r bór» 7* K. Egy* »«A«> 4r« 4 :
Fiume a fascisták kezén.
Megbuktatták a fiumei kormányt.
— Saját tudósítónktól. — ,
Susák, március 16. A fascl.ták tegnap e.te megbuktatták a fiumei kormányt. Maguk vették keiUkbe a hatalmat. Gubrune Adolf volt carablnlerl megaaállotta a váro.házát, Carablnlerlk elfoglalták a távlróhlvatnlt, az utca-kereaatezéaeknól pedig gépfegyvert állítottak fel.
Ax egye.Ilit fa.cl.ta leglonnru.ok éa carnblnlerik plakátokat fttgge.x-tettek kl, amelyen kijelentették, bogy az Ideiglenes kormány nem felelt meg bWatáaának a ágyukkal kényazerltlk majd az olaaz kormányt Fiume
annextójára. _____
Magyar delegáció XI. Pius pápa előtt.
Apostoli láldását küldte Magyarországnak.
— Saját tud isilónktól. — Rónia, március 16. Az utódállamok konferenciájára kiküldölt magyar delegáció, amely alapos éa kiterjedt munkájával nagy mértékben hozzájárult ahhor, hogy n génuai konferencián a magyar érdekek minél hathatósabban érvínyesüljenek, vatikáni követünk közbenjáró: ára ma kihallgatáson jeleni meg Őszentsége XI Piui pápl álött.
A delegáció Vaikó Lajos megh italmaiott mniseter vezetése mell.lt jelent meg n pápai trónteremben A oápa a küldöttségre áld Isál adu ezen szavakkal ■
.Megáldom önöket, családjukat, minden számlikukat és áldásomat kutdom egesz
M<^°WÓ«ent.\'égé i kihallgatások végeztével újból visszatért n iragjar küldöttséghez és másodszor is megáldotta n delegáció tagjait-
Az egységes párt tárgyalásai a kisgazdapárttal.
Saját tudósítónktól. Budapest, március 16. Hirt adtunk rólr, hogy bz egységes párt vezetősége tárgyalásikat keidéit a kisgazdapárt úgynevezett memorandum frakciójával és hogy ezeket a tárgyalásokat a mai nap folytatja.
A vezetőség a tökéletes diadal lemé-nyében bizonyos apátiával tekint a folytatólagos tárgyalások elé. Mára .ionban a kisgazdák vidéki aiervezetei megmozdullak.
É- tejölésünk szerint Veszprém, Csongrád Szabolcs, Bikés és Caanádvárm-gye gaida-szervezetei értesítették a Budapesten levőket, hogy ők art n tényt, hogy a miniszterelnök nem válaszolt memorandumukra, ugy tekintik, mintha elvetné követelésüket, aminek köveikeltében a konzekvenciákat levonják.
A burok megadták magukat.
Saját tudósítónktól. London, március 16. Forsburg, n zendülők utolsó johannesburgi mentsvára, megadta magát a korniánycsapatoknak, amelyek körülbelül 1 éra hosszat géppuska- és ágyútűzzel árasztották el a várost. A kormány cs.patok számos foglyot ejtettek.
Egységei keresztény ellenzék?
Saját tudósítónktól^ Budapest, március 16. Legújabb értesülésünk szerint a Zichy grófok végeredményben azt szeretnék elérni, hogy a krrcszlény-pártok egyesítésével egy egységei keresztény ellenzéki pártot tudnának összehozni konier-vativ-liberália alapon.
A Keresztény Egyesülés Pártja Husrár éa Haller frakciójából csakU azokat a tagokat tartanák meg, akik legitimisták és nem
illának .x 1921. évi t. c 47. g a alapján A gécual tárgyalásokat
elhalasztották
— Sóját tudósítónktól. — London, máicius 16 A „Daily Maii" páriái jelentése azerint csaknem biztosra veszik, hogy az angol kormány helyzete miatt a génuai konferenciát nrm tarlják^neg április 10 én. . , ,
A francia külügyminisztériumban ut.l-tak arra, hogy Franciaország már eleve ,s caak feltételesen egyezett bele a konferenciába.
Semlegesek konferenciája.
Saját tudósilónktól. Páris, március 16. Skandináviából érkezeti hirek azerint Svédország . ■semleges állam-bkat a génuai konferenciával kapcsaiban előzetes megbeizélésekre készül egybehívni.
Óriási tűzvész Chicagóban.
Tizenötmillió dollár kár.
Saját tudósítónktól. Washington, márc. 16. (Kábel.) Chic .gó üzleti negyedében tegnap óriási lüzvész pusziitólI. A axél csak segiielte a tüz puiz titás.it. Több banképület, egy takarék, egy luiszonegyemeletes bérház és egy egé,z vasuli át\'omís leli a lángok msrlaléka. A kár m-g-h.ladja a jizenötmillii dollárt.
Végrehajtották az amneiztia rendeletet.
Saját tudósítónk t lejonjelentése. Bud.pest, március 16. Tomc.ányi igaz-
ságügyminiszler az amnesztia rendeletről a követkelőket mondolla: •
— Ai amnesztia rendelet, mondhatni
már teljes e.g\'azében végrehajtatott. Pontos slatisttik.i adatokkal jelenleg még nem szol-gálhalok, mert *az ügyészségek még nem dolgozták fel az egész anyagot. Végül megjegyezte, hogy a vörös;foglyokat a szovjetkormánnyal kötött megállapodás értelmében legnagyobb részben már kicserélte a kormány.
Gazdák nagygyűlése.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 16. A drávamenti m.gyék kisgazdaszervezolei 25-én Hódmező vásárhelyen nagyfontosságú nagygyűlésre jönnek össze, amelyen értesülésünk szerint kifogják jelenteni, hogy tekintettel arra, hogy a kormány jogos követeléseiket nem honorálta, — vele megszakítja az összeköttetéseket, megvonják löle kormánytámogatásukat, nx egységes pártból kiválnak éa proklamálni fogják jelöltjeiket az egész vonalon.
Az eddigi tárgyalások során állítólag 31 jelölt aiemélyében már meg is állapodtak, kiket az egységespárt jelöltjével szemben fog-nak fellépte!ni.
A bécsi sajtó korainak mondja a tegnapi tüntetést.
Saját tudósítónktól.
IVíen, március 16. A nénaet nrmxctl diákság tegnapi tüntetésivel kapcsolatban a bícsi sajtó rámutatott arra, hogy egyáltalában nem bizonyos, hogy a határkiigazitó bizottság csakugyan eliameri az uj magyar követeléseket és ezért a tüntetést és tiltakozást korainak mondja. Azzal a véletlenségge! szemben, hogy Magyarország a velencei szerződésben minden területi követelésről lemondott, 0 Neues Wiener Journ.l a magyar felfogást a következőkben ismerteti:
„M.gyaiország pontosan körvonalazott területi követelésekkel lépett fel Velencében, melyet Ausztria elutasított. Erre tette meg Torretta közvetítő javallatait, melyei jegyzőkönyvbe is foglaltak. Ezekből a határozmányokból nem következik, hogy a halirszabályozó bizottság tevékenysége körvonalazva lenne. A bizottság I feladata, hogy enyhítse azokat a stiíyoa rendelkezéseket, melyeket a trianoni vonal magában foglal. Azután téved, ha azt hisii, hogyha Velencében elutasították is a messzemenő magyar követeléseket, akkor Magyarorazág már lemondott arról, hogy igényeit n határszabályozó bizottság elölt érvényesítse."
Aljechim sakkmester.
Saját tudósítónk telefonjelentése. Páris, március 16: Aljechim orosz aakk-mesler tegnap tábla nélkül 12 játszmát ját-aiott, 11 játszmát megnyert, 1 eldöntetlen maradt.
Aljechim mester mérkízíare szólította fel C<p pablonkát.
.. 2
ZAL-ll KOZI.ONY
híreit.
r Egyháxi hírek, K/o/// Mihály áldozópop ax alsóíri plébánia adminisztráld-sával bízatott
meg. —- Németh Ödön xala háshágyl lelkész Sípost József lelkész beteg séfének tartama .alatt a nfc i plébánia lelkészi teendőit it el fo*ja látni.
— A soproni gyalogezred uj pn-rancinoka. A Kormányi óur Őfőméltósága ■ soproni gyalogezred parancsnokává Koicsoy m. kir. alezredest nevezte ki. Az ezred eddigi paráncsnok\'a, uán6 m. kir. ezredes a Prónay-zászlóalj élére került.
— Klnevezéa. A budapesti kir. Ítélőtábla elnöke dr. Antal Jenő ügyvédjelölt, rokkant egyéves önkéntes nagykanizsai lakost a budrprsti kir. ítélőtábla kerületébe díjas joggyakornokká nevezte ki.
— A Máv. köréből. Kasza Zoltán Máv. hivatalnok Zalaegerszeg állomásai ól Dunakeszi-Alag állomására lett álhelyeJVe.
— Az Eme Szabadaágűnnepe az Uránia*mozgóban méltó volt ki Éine-hez. A terem az utolsó zugig megtöltve előkelő, díszes közönséggel, akik jöttek, hogy lelkesedéit merftsenek as Ébredók nagyszabású Szabad.ágünnepén. A nagyszerűen siket ült ünnepély cloujaazonban kétségkívül P. Jeromos diszazónoklata volt, aki tegnapi beszédével az ékesszólástn n.iuto önmagát multa felül. A közönség lelkes hangulatban hagyta el az Uránia termét.
— A vámőrséghez Jelentkezők a hatósági felhívás folytán a város illetékes ügyosztályánál napról napra szaporodnak.
— Zalavár megye szöléazoti éa borászati felügyelői kerülete. A föld-miveléaűgyi miniszter a szőlészeti és borászati
ls. f«IO*y«lőt kerületeket újból állapította
meg.
E beosztás s/erint a Somogy- és Zalavármegyére kiterjedő felügyelői keiülelnek sxék-helye Kaposvár. A szolgálatot ideiglenesen o pécsi felügyelőség személyzete teljesül.
— A nagykanizsai földigénylők oly tömegesen ostromolják az összeíró iiodá\\ Hogy már most is többen vannak a főidet
J igériylők, mint amennyi föld egyáltalán ren-delkezesre áll. Az eddig jelentkezettek száma az exeret jóval felülmúlja.
— A Magyar Nemzeti Szövetség választmánya szombaton 6 órakor választmányi ülést tart\' % váró.-háza kis tanácsiéi mében.
— Kalapdlszltö tanfolyam. A K«s-resxtény Tisztviselőnők Egyesülete, amely rövid fennállása óla annyiszor tanújelét adta életrevalóságának és annak, hogy mily fonto, szerepet tud betölteni a keresztény nőíisztvi aelők táborában - tegnap kezdte meg masamód tanfolyamát, hogy azáltal nemcsak rászoktassa a tisztviselőnőket, hogy kalapjai-kat maguk készítsék Ízlésesen, hanem, hogyha a sors ugy hozná magával — még kényéi kereső pályát ia jelentene, vagy mellékkere actrt az arra rászorulóknak. Ki egylet ve,-etőségének mindenre kiterjedő figyelme és lelkes agilitása valóban dicséretre méltó.
— Miniszteri köazönet. A villás- és közoktatásügyi m\'niszter Kránitz Kálmán fel szentelt püspök, veszprémi székeaegyházmegyel kanonoknak, a keszthelyi prémontr. i rerfd. kntholikui főgimnázium tanulói javára -20 000
\'korona tökével tett alapítványáért köszöneté; i nyilvánította.
— A volt népfölkelő és tartalékos 20-as éa 48 as tlaztek áltól a harctéren eleseit bajtárssik emlékét megörökítendő bizottság ma, pénteken 6 órakor a városháza kis tanácstermében éitekezletet tart.
— A Dunántull Élelmiszer és Áruforgalmi r. t. ax Erzsébet-tér 17, illetve á Rozgonyi utc<> 3. szám alatti háxban huí-feldo\'gozó telepet akar létesíteni. Tegnap tartották meg a helyszínen ax ügyben a szokásos közegészségügyi hatósági szemlét. Ax ügy axonban még nem nyert befejezést, amennyiben még bizonyos kiegészítés vált szükségtsié.
— P. Hédly Jeromos. Neve egy fogalom. A megáll uv/st nem ismerő ideális papnak, a néppel érző, vele szenvedő vezérnek a fogalma, mely oly piedeatlálon- áll, hogy ellenei is kénytelenek tiszta papi jelleme és népszerű emberi tulajdonságai előtt meghajolni éa kalt-pot emelni. Mint minden köz-életű férfiú, P." Jeromos is a nyelvek élére került, a legkülönbözőbb és legképtelenebb dolgokat híresztelték el róla, ugy, hogy ő maga is kénytelen volt a lehetetlenségek fölött nevetni. Igy legu\'óbb olyan hírek kerültek forgalomba, mintha P. Jeromos a rendből kilépni szándékoznék. Érzel szemben annak a megállapítására kéltek fel bennünket*.hogy P. Jeromos jtlenleg a Keresttény Kisgazda és Földmives S\'övetség elnökénél Zsilavy urnái tKrtózkodik, okit a Szövetség kiépítésében nagyszerű szervezési tehetségével támogat. Hogy keresztény éa nemzeti szempontból megbecsülhetetlen munkáját egész lényével, teljes erejével éa idejével végezhesse, felettes egyházi h dóság át ól ideiglenesen minden egyházi funkció alóli mentesítést és teljes mozgási szabadságot kapott. Ez a tény — minden más bireazlelés \' csak feltevés és kombináció.
(x) Uránia. Mindig a nő? katonazenével.
— Rendőrök vizsgája. Mint már tegnap jeleztük volt, ma délután folyt le a nagykanizsai rendőr-osztály parancinokságon a szokásos rendőri vizsga. A bizottság elnöke dr. Beusterien Erlch rendőrtanácio*, t igjni Kiss rkppitány és Stuller főfelügyelő, valamint az oklatótisztek Sxommei, Lengyel és Tury felügyelők. Nyolc rendőrjelőlt vizsgázott le n bizottság előtt és adta tanújelét annak, hogy a\'knlmas felelősségteljes állására, amely egy egész embert, nagy tapintatot és sok körül-tekintés>, komolyságot és megbízhatóságot igényel. A vizsgára bocs áj toltak a következő osztályzatot nyerték: Bolf György igen alkalmas, Németh XIII. István igen alkalma*, Rebici József igen alkalmas, Mágocsi János igen alkalmas, Ehrenreich János igen alkalmas, Becie József alkalmas, Udvqrdy József alkol. inas és Szabó Sándor alkalmas. A nyolc rendőr még n holnapi nsp folyamán fog beosztást kapni.
— Elfogott tolvaj. Boczkó Gyula csavargó kocsis, gyanús körülmények között elő lett állítva, mert a sánci Gróss féle uradalmi majorból szálláskeresés ürügye alatt, az elszállásolás alkalmával egy pár csizmát ellopott. A személyleírás alapján a csendőrség elfogta Boczkó Gyulát, aki kihallgatása kapcsán nem is tagadta a lopást, sőt azt mondotta, hogy rokonaitól minden a keze-ügyébe cső dolgot eltulajdonított. A rendőrség Boczkót átadja a kir. ügyészségnek.
,13%. pyirfos 17__
-— Ampatáluk figyelmébe. A buda.
pesti müvéglaggyár felhívással fordu\'t a vidéki hadirokkantak szövetségéhez,, paelyben felhívta a szövetséget, hogy mindazokat a hi»dirokkontaka», akiknél; művégtagokra, vagy ezek jóviláséra van szükségük, jelentsék. Vagyontalannak esetleg a szövetség as útiköltséget meg fogja téríteni.
L- Megszűntetett fegyelmi. Zsla vármegye közigazgatási bizottságának fegyelmi választmánya tegnapi ülésén Hegedűs E\'ek volt zalahalápi tanító ellen inditott fegyelmi ügyben ax eljárást megszüntette.
— Dunántull aató-tara. A m. kir. Automobil Club ez év junius hó elseje és ötödike közötti időben nemzelköz! au\'omobil lura-utnt rendez az oiszágbjn. A tura egyik része n Dunántu\'ra esik. Ax utvonalat a következőkép állapították meg: Budapestről kiindulva Székesfehérvár, Veszprém, VároslŐd, Pápa, Nyárád, Sárvár, Alsópaty, Lövőn át Sopronba, onnan visszafelé Lövő, Hegyfalu, Vá», Szombathely, Kisunyom,- Rébahidvég, Zalabér, Tűrje, Sümeg, Tapolca, Keszthely, Sármellék, Klskomárom, Nagykanizsa, BÖ-hőnyt, Kaposvár, Gödre, Sjrd, Pécs,.Steder-kés, Mohács, Báttsszék, Várdomb, Dccs, Öcsény, Szekszárd, Tolna, DunafŐldvér, Adony, Érden át vissza Budapestre.
Dezső ót is és ékszeréi! <Ui feljelentési lett a nagykanizsai rendőrségen Búche Ferenené szül. Sz.lay Mária csavargó, elvált asszony, pécsi lakos és W. Máris fiatal p\'cü leány ellen, akik már hosszabb idő óta különböző cfalá&sal tartották fenn magukat és Pécsről is azért szöktek meg, mert égett alattuk a picii járda, hogy kénytelenek voltak onnan megszökni. Kihallgatásuk folyamán több mint harminc különböző bűncselekmény elkövetését vallották be. És > kihallgatáa alatt szinte licitáltak egymásra, ki tud * máiikról több leleplező adatott. A két nőt — kik erkölcii botlások után jutottak erre a szomorú lejtőre, a rendőrség az ügyészségnek adja át.
- A naffkutliuű Futóra adományai. Csak nemrégen adtunk hírt . arról a több milliós adományról, melyet a Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság (.Futura") adományozott a magyar ifjúig, a magyar jövő felkarolására, segítésére, istápolására Ma a .Futura" ujabb! nemes cselekedetéről kell beszámolnunk. A nagykanizsai leányintézet igazgatósága e hó II-én megtarlo|t ülésében a következő adományokat szavazta meg a helybeli intézményeknek: A róm. kath. Úrasszonyok Congregátiója Cnarltas csoportjának Nagykanizsa 1000 K, a nagykanizsai református egyháznak 1000 K, a n.gykanizsai evangélikus egyháznak 1000 K, a nagykanizsai főgimnázium cserkész caapatjának 1000 K, Csecsemő Otthonnak Nagykanizsa 1000 K, Hadirokkantaknak 1000 K,. Menekülteknek 2000 K, továbbá egyenként 1000—1000 koronát két olyan keresztény vallású zalamegyel, szegénysorsu ifjúnak, aki folyó évben é ellségizelt a zalaegerszegi kereskedelmi iskola tanáti testületének döntése szerint, összesen teht( 10 000 koronát. A nagykanizsai leányilézel igazgatóságának ezen ujsbbi áldozatkészsége nem szorul külön dicséretre. A nemes lett magiban hordozza a legszebb jutalmat, — Különben a .Futura" működésének méltatására még vissza-tértink.
Uránia Mindig á nő? Péntek, szombat Katonazene Uránia
\\9Z2. március 17._
—- A Stefin!. Szövetség taggyűj-lé.e befejeződött ugy, hogy a S.övel.ég hivatalos megalak ulása a legközelebbi napokban várható.
Gyáazrovat. A szép tavaszi idö ^ (WgVban emelte a kegyeletadás nyilvénitéaál, mellyel tegnap délután 4 órakor özvegy Gomheit Jinosné, Tuskénecz Teréz emlékének adóztak a temetésén megjelentek. A kiterjedt család minden jobb Ismerőse és barétja olt >•1 v°!l. l>ogy ezéltal ia lerójja tiszteletét a megboldogult iránr, aki példás házias eré-.nyelvel éa mintaszerű gondos neveléssel oly «ok jó hazafit nevelt a társadalomnak éa aki egy.zerü életmódjában és s>igotu csaléd-vezetéaében lohasrm akart többnek látszani, mint ami volt : szerető hileatéri és édesanya. A beszentrlésl Pálinkás Rogér plébános vé-i gezte teljes segédlettel, a kántori teendőket Unt Gyula h. kántor. Az egyhá.l szerlatt/s után a díszes koszorúkkal elborított koporsót a temetőbe kisétlék, hol is a végső áldás utén néhai férje mellé elhantolták.
v- A vasnli axéllltáa dráguláaa. A napról- napra* minden bejelentés nélkül . történő drágulásokhoz fog járulni folyó hó 20-tól a vasul állal bejelenlelt laiifa-drágilás. Ez a dr égi ás ki fog te.j.dní nemcsak a személy-, hanem a teheráruforgalomra is. Az áremelkedés átlag 100 százalék, de némely cikknél, némely forgalmi távolságban a 200 százalékot is meghaladja. A vasútnak feltét-lenül szüksége is lesz erre az emelésre, mert hogy egy példát említsünk, a Máv. a pálya\'
fenntartási napszámosoknak nem képes 36-40 koronás napszámnál többet fizetni - s igy is deficittel dolgo.ik- pedig ennyiért mér nem fW napazémoat, mert máshol 120—140
koronát kapnak. Alább mutatóban 1—10 kilo •méter távolságra 100 Ullbjpimmlg bemulat juk némely árucikk szállítási diját, hogy fogai mat alkothassunk a tarifaemelés arányáról. A közönaéges gyoméi u fo-galom ai előbbi 25 koronával aremben 75-re emelkedik. A gabon. szállítási éra a fenti távolságra és sulyrt} 5 80 helyett 13 korona lesz. A szén és élőállat sulyazeiiuli szállitésa 3 24 ről 7-re, a tűzifa 3\'72-ről 8-rn, a rirs és a tudvas, " drót szállítási költsége 11 koronáról 28-r;. fog emelkedni. A sóért 6\'72 helyeit 14 koronát kell majd flzelnl. A sóhoz hasonlóan emelkedik az átköltözés) ingóságok szálliláai költsége.
00 Péntek, szombat, vasárnap Mindig a nő ? Baranyajfelazabadulúsu , m nemzeti h.dsareg diadalútja 3 fel vonásban, katona zene.
— KI tud rólak? Holl l.tvén hosszú völgyi fóldmivcs, aki 1892-ben szű<ctelt, H. Jáno, és Kulcs Erzsébet fia, n pólai vát-tüzérségbői orosz fogságba esve, 1916. nov." -14-én Kattakurgénban hősi halnlt halt. — _ Tóth FJaő György -zalaazahari földműves, aki 1882 ben született, T. F. Ferenc és M \'gyár Katalin fia, Dómján Róza férje, a a íy.\'«ar«dből 1915. szeptember 18 én az ; orosa harctéren eltűnt. — Simon Mihály kolompusztai lakos, aki 1886-ban Zalaszcnt-usihélyoo ;.azüJolctt, S. Józaef éa Csirmadia Anna ffá, Csendes Anna férje, a 48. gy. ezredből 1914. október 13-én az orosz harctéren eltűnt. Aki ezen eltűntek (állitólagos elhaltak) felől valamit tud, jelentse azonnal n nagykanizsai kir. járáíbiiósógnál.
(x) Aranyat,, aziistöt, brtlllánsot - ml udenk inéi magasabb áron vásárol KOPÁR órá. éa ék.ztréaz, Deák bér 1 .\'. azána.
ZALAI K0Z1.ONY
— Rendőrreform. A belügyminisztériumban két rendelet készül, mely bizonyos elméleti viisgához köti a ranglétrán való emelkedést és szabályozni fogja a rendőr-tisztek nősülését. A belügymínis.tériumot mind a két esetben egy szempont vezette: fokozni a tisztikar szellemi és társad >lmi értékél, hogy az ezzel járó tekintély többlet az egész testület javáia szolgá\'jon.
— Fölkéretnek d voll 20-as és 48-as larlnlékos és népfolkelő tisztek, hogy folyó hé 17-én pénteken délután 8 kor a városháza kis tanácstermében megjelenni szíveskedjenek.
(x) Henny Portén jttsza a főszerepet abban a csodás filmJrámábsn, smclyet ma pénteken csak egy napos műsor keretében mulsl be a Világ mozgó s amelynek dmo a Tragédia, azonkívül egy remek és szellemes vígjátékul is bemulat, cimc A valuta hercegnő és főszereplője a híres fílmdiva Ossi OivalJa Menny Portén ezidei filmjei között ez. a mAso. dik s egyben parádés szerepe is. Szombaton és vasárnap ,Az álarcos lovas" cowboy történet WiilUm S. Harl a főszerepben. Ne feledje Sándur Mátyást! 11
(x) Elveszett tegnap délben a Király Ulcál\'.l a F6 ul sarkáig 1 darab 1000 kuronás. Miután a pénzt egy szegény varróleányka veszletlo el, ki azt főnökének megtéríteni nem tudja, kéri a jószivll megtalálót, hogy azl adja le o lap kiadóhivatalában.
— Arapyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és örajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried Józaef ékszerész, Sugár-ul 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.)
(x) Uránia. Pfn\'ck szombat vasárnap D. Mcnlchcllivel Mindig a nő? társadalmi dráma, ragyogó film, pikáns fordu\'aiok Péntek, szombat katonazenével.
Törvényszék.
Elitéit árdrágító. A nagykanizsai klr. töi vényszék mint uzsorabiróság hnztöl István nagykaniisal lakost azért, mert a zöldség kilogrammját 80-100 körönéért adta el, holott ennek tájékoztató éra csak 38-40 korona, 14 napi fogházra mint fő és 1000 korona pénzbiraágra mint mellék büntetésre ítélte éz a lefoglalt zö\'d.\'get elkobo-.ts. Az elitéit fellebbezel!.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-!!
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik édes jó anyánk el-halálozása alkalmával siemélyes rész-vélnyíivánitasukkal • bennünket felke rrsni, illetve a temolésen való meg jelenésükkel bánatunkban osztozkodni szívesek vullak, fogadjak ezúton is sz:vből jwó hölá\'s köszönetünket.
Nagyltitnizsű, 1022. mátcius 16.
Gyarmati testvirtfk
_ 3
KözgrzdasAg
(Sajti ludétlté aktát.)
Budapest, március 16.
Budapesti tőzsdei
Napoleon 3080 -3100, Font 3625-75, Dollár 820—30, Francia frank 7360—400, Mírka 297—307. O.asz li\'a 4|00-150, Osztrák korona 10\'/,—ll1/.. Rubel Í8»j*l0, Lei 605-
616, Szokol 1435-1400, Svájci frank--.
Dinár 930—40, Lengyel márka 17\'/,—18\'/,.
Budapesti devizák:
Amsterdam 308—15, Koppenhága 11300— 800, Kriszliánia 14300—800, London 3675— 025, Berlin 395—305, Milano 425-76,- Páris 7325—76, Prága 1437\'/,-47\'/,. Stockholm SÍ 100 —600, Zürich\' 1600-100, Wien 10\'/,— 11\'/,. Zágráb 240-65, New-York 885-35, Varsó —.
Zürichi zárlati
Berlin 183, Amsterdam--, Hollandia
194, New-York 515, London 2S33, Páris -1690, Milano 3690, Prága 905, Budapest 02"„ Zsgráb 165. Varsó 13, Wien 61/,, Osztrák bélyegzett 7.
Nemes fémek piaca:
Ezüst korona 47\'/,, ezüst forint 127— 11271/,. ölknronás 250, a 20 koronás magyar arany--.
Termény Jelentési
Búza (TtsZ. vidéki) S840 —70, egyéb 2830—50, rozs 1975—3900, takarmány árpa 1960-2025. s.\\r á.pa 2050-160. zab (060— 125. tengeri 2350—90, repce 31—37, korpa 1476— 600, kö\'.oi 21—22
Budapesti állatvásár:
M.thshus I. r. egészben 88—120. hátulja 94—136, eleje 82—104, II r. egészben 04— 80, Iliin ja 66 - 86,.eleje 52 —60. Növendék marha I. r. 55-66, borjú (61611 börb. (100-110. Kész let: N.gymarha 110. eladás 100. Növendék marha 53. e\'adts 31, borjú 84, eladás 63. Marhabőr 124—136, borjubőr 220—30, juhbór
Sertésvásár:
FelhaJIAs 600 Elkelt 400. Kőnytl serlés 108, közép 114-116,1. r. 12050, II. r. esr.iré —, zsír 150, szalonna 115—120, lehúzol! hus 136. Kivitelre szánt 150.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sojtöjogiiag jelel\'s : Benedek Rezső szerkesztő.
NyilUér.*)
Búcsúzó.
A nagykanizsai .Uránia* mozgófénykép-színháznál, azelőtt Armuth Náthán ur, most pedig a „Müvc" nagykanizsai főosztálya szolgálatéban — mint gépész és operMcur hét esztendőt töltöttem el, rrely ideig tanö működés-. m után állásomból a mai nappal küéplcm és Ntgykanizsiról elköltözöm.
Mivel a fenti színház nagyrabecsült kö-zönságétő\', melynek legn»gyobb megcléRedését mindenkor kiérdemelni törekedtem, külön-külön az idő rövidságo folytán el nem búcsúzhatom, cz uton mondok .Isten hozzád" ot é* kérőm, hogy b. jóiniulatában ás emlékezetében a jövőben is megtartani sziveskeJjék.
Nagykanizsa, 1922. március hó 15 én. Beukő István,
. a n*gyji*nizv*i .L\'ráaü* raoigoíenyké; sztuhiz vo\'t gépész* op«r»t€urj«.
•)\' Az • rov»lbm kóx^lUkárt s«m & »i«:ko«xl\'>ír, UD1 » kixdotüvíul feUlísvégrt o*ca válUL
Zsoldos tanintézet
Hu<lB^«4t, VII.. DobSny-o. St. Telefon J6u«f JÜÍ-4T. a l«Kjobfc*n kóaxit *16 auglaftss^Uuk. Vidékleknek levelexő oktatás
»;<cü\'i., mAginh«ssoiUt» üt Uoköayvok «J«pjín
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejihetellen jó férjem, illetve édesapánk elhunyta és temelése alkalmival részvétükkel mély fftjdilmunkat enyhíteni szívesek vollak, eztiton is hálfs köszönetei mondunk
Özv. Soóa Károlyné
ó. gyermekei.
Z>L.il KÖZLONV
1922. március 17.
Apró hirdetések
Bérbeadó azonnali bcköi(ő/h:iés mel-leli Szepetneken egy jóforgalmu füszerkeres kedés lakással együtt. Bővebben Wébcr János, Szépéinek 79. szám. <|M
Olcsó hangjeyykiáruaitáa I E hé\'en magyar indulók ós csárdások darabja 10 K. Fischel Fülöp Fiai áruháza.
Gyoralráa , gépírás-, helyesírás-, szép írás ból uj tanfolyam. Jolcnlkeznl folyó hó 20 ig lehet Kereskedelmi Gyorsíró Szakiskolában (Kazinczy utca II., 1)
Takarítást vállalnék délelőtt 9—12-ig. Cirreket a kiadóhivatalba kérek.
Pályázati hirdetmény.
Az Urán\'a mozgószinház gépészi állásra pályázatot hirdet. Nyerso\'ajmiior és villanyszakmában jártas, kel ő bizony-\'ivánnyal rendelkezők jelentkezzenek az Uránia igazgatóságánál.
Édes morzsa
kilogrammon
kínt kapható koronáéit 4lf4
a tésztagyárban.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos íawblftokrendfij Birsig állal tnjidély.zett
Ingatlanforgalmi Irodája.
TiMm Itt tíMi-li, a. TMritl ila: Szirt an>tk>(,
Eladó birtokok i .
300 holdas birtok untakkal Veazprémmegyében
S22 hold.s birtok elegendő gazdasági épületekkel; Veszprémmegyében.
120 holdas birtok 3 szobás urilakkal, teljes élő ós holt felszereléssel, Somogymegyébi n.
105 holdas birtok szép ksstéllyal Zalamegyében,\'
100 holdas birlok felszereléssel Tolnamegyében
160 hold féld épületek nélkül Somogymegyében.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, priniá fajsző:ővel beültetve.
16 holdas szőlőbirtok szép épülettel, Nagykanizsa mellett.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton rrclletl, Somogymegyében.
5 holdas sző őbirtok Keszthely mellett, síb. stb.
Somogymegyében ptrcellázisra keril\'ő prima homokos birlokbólmég 160 hold tetszés szerimi beosztásban 1200 négyszögölenkin K. 12.000 — árban eladó. A birlokra épületek nincsenek, Épltásl anyagról gondoskodva van.
Eladó házak:
Modern adómentes ház elfoglalha ó 4 szobás lakással.
Nagy híz isiállóval, kocsiszínnel és kerttel, 3 szobás lakás elfoglalható.
Kisebb ház kortlel, egy szobás lakás azonnal elfoglalható.
Laki házak minden n.gysjgban kerttől és anélkül.
Emeletes híz a város belierülelén nngy kernel.
Egyemeletes modern ház a város közép, pontjában.
Kétemeletes üzletház a piactéren.
Eladó üzletek:
Nagykanizsa közelében, forgalmas vasulállomá son szálloda-vendéglő slb.
Nagyforgalmu dunánlull városban nagyforitalmu kávéház átadó.
Üzlethelyiségek Nagykanizsán álsdók.
Falusi Ozlelház fUszerüzleitel eladó. Balatoni villák:
Balatonbogláron villa 4 szoba. S konyhs, telin bútorzattal Juiányosan.
Balaionlellén stb. vll ák minden nagyságban.
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
„Arany Kakas" divatnagyáruháza
Nagykanizsa, Erzsébettér 21
ahol most raktárra érkeztek Óriási Választékban női divatkelmék minden létező szinek-ben, ezenkivül duplaszéles ruhaselymek, krepp-deschinek, foulardok, bársonyok, dirndlik, grena-dinok, mosók, zefirek, vásznak és siffonok stb.
Férfiszövetekben nagy választék!
Mielőtt bevásárlását megteszi, tekintse meg minden vételkényszer nélkül áruházunkat, ahol legolcsóbban szerezheti be szükségletét
Ujságelárusitók
magas jutalékkal felvételnek
Horváth József
ujságalárutltónál, Sugár-ut tarok.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetitöket díjazok.
Pollák M. Emil
Nagykanizsa, Klnlzty-utca 2 a.
Telefon: 131. Távirati dm: Termény.
MAKULATUR
papír kapható a kiadóhivatalban.
Ertesités.
Van szerencsém • nagyérdemű közönsé (tel tisztelettel értesíteni, hogy társam, Bakan Jónom Üzeműmből a mai napon kilépett és üzememet, ugymir.t Üzleti, épület, dl.z éa műbídogoa aégot, valamim gir, vízvezeték, (Ordíbererendezéaek szerelését a legújabb módszer szerint, továbbá axl-vattyuk és melegvlikésxBlékek kóih.vok, szállodák és magánhíz.k részére á régi, 4 év óta fennálló műhelyemben Eraaébet-tér 17. Isim alatt (Armmh-ház) tovább vezetem. Szak. lujásom által, melyei kqifűldön mint fó-szereló szereztem, szolgáljon biztosítékul, hogy minden tekintetben e szakmába vágó munkát szakszerűen végzek s oda törekszem, hogy a nagyéidonü közönség legnagyobb megelégedését kiérdemeljem. Kiváló tiszteletiéi
Wastell György
bádogos át azerelő-meter.
Ujságkézbesitők
havi fizetéssel felvétetnek lapunk kiadóhivataléban.
VITj Á ÍT mozSókéP**lnié,^)
■ JJL U «rílj.é-tir, Suriu hüm, éillitéhi
Telefon 74. Telefon 74.
\'"W\'WrtVWWIWAWW
Pénteken csak 1 nsp! Nagy vigjí.ék ás drámai est I T*— Hennv Portén, a .i: — ^ , ■ FaQaMj^
ton.ctrcn csau l napi Nagy vigj^ék és drámai csl\' Menny Portén, a .Szőke fllmcsoda" lelléplév<l a
ezenkívül
hercegnő
Színmű A felv.-ban,
Szombaton és vasát nap
Az álarcos lovai
V.gjúék 3 felv.-ban.
II. ti.ly It koroü., 111. h.:, j !„,.„;
Szombaton és vasáinap
Nr
a tett


61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 18. Szombat
61, szám.
=TT
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMctMrtfoig 6* kladóhlvaUli Pő nt 13. ax.
■--lotwurban t*l»ío» 78 .. -
Megjelenik mindig kora reggel
FŐSZERKESZTŐ:
Dr HEOEDÜS OYÓROY
KELELÓSSZERKESZTÍ) • BODROQKÓZY ZOLTÁN
BtöHxoUsl árak: (IV, fir|ilal áléul HjilU rigót a évi* 7S0 K. FMévt. 400 K. N.gjr.i évr* 200 X. Kw bóia.7t K. Egyaa tiam 4ja 4
Katonai diktatúra Fiúméban
— Saját tudósítónk L< iboch, márciu. 17. Ideérkezett hírek arról íróinak, hogy Cabruna hadnagy a focistákkal és D\'Annunzlo egyik hívével Fiúméban kikiáltották a katonai diktatúrát.
Este nyolc órakor a nyilvános helyiségeket be kell zárni. Este 10 óra után az utcán tartózkodni tilos. A város teljesen elvan szigetelve. A város lakossága nem hagyhatja el a várost. Cabruna az előző alkotmányozó
tclr/onjelcntésc. —
nemzetgyűlés tagjait orra akarja rábírni, hogy ujabb Ülésszakra Öljenek egybe, amelyen megválasztják az uj kormányt.
Cabruna azelőtt hadnagy volt az olasz csendőrségnél. Diplomáciai körök teljesen erre a körülményre hívják fel a figyelmet. Az amerikai, angol és francia konzulok bőségei Jelentéseket küldtek kormányaiknak a Fiúméban uralkodó állapotokról.
A megszállott nyugatmagyarországi részek kettéosztása.
A lakosság erélyes ellenállása.
— Saját tudósítónk tclejonjelentése. — Bécs, március 17. A bécsi lapokban az a hir jelent meg, hogy az Ausztriához csatolt nyugatmagyarországi területet az osztrák kormány közigazgatásilag ketté akarja osztani és a déli részét Stájerországhoz, az északi részét Ausztriához akarja csatolni.
Ezt a felosztást ugy a keresztényszociálista-párt, mint a szociáldemokrata-párt örömmel fogadta, mert a Stájerországhoz való csatolás keresztényszociálista érdek, viszont Nyugatmagyarország északi részének Bécsujhelyhez való központosítása a szociáldemokrata-pártot erösiti meg.
Ezt a tervet eredetileg Rintellen dr. tartományfőnök vetette fol, aki exponált keresztényszociálista politikus.
A nyugatmagyarországi lakosság ezen beosztási tervezetekkel szemben erélyes ellenállási fog kifejteni, ugy. hogy minden ellenkező híresztelések dacára, számolni kell azzal, hogy a Burgenland megkapja az önálló autonomiájat.
Harci készenlétben az orosz hadsereg
V-*\'— Saját tudósítónktól. — Varsó március 17. A szovjet lázrsan hozzálátott a vörös hadsereg reorganizálásához annak hord készséíét fokozza. Az összes hodseregrészeket teljes hsici készenlétbe kell A politikai biztosok helyé, katonai felkelők falták el akik-. . . ,é„i felügyelőké volt. Az egész hadsereg tizenkét front-
h! ^roatük A "h tre\'g blzi^t Ki". Jekf«erino,zl.v Rosztov Vitebszk, Pétervár, Om TkuTk és Moszkva. A hadsereg „jjás.erv^ét egy bizottság végzi melynek tag,..
k A^toná^Mvr^^^éndőriazolgálatot^eljesit az utcákon, de igen hanyag. A vörös l* íll t támaszai — csak okkor kapnak kenyeret, havan. Igaz ugyan, hogy
katonák - a azovjet támaszai csa y kénytelenek böjtölni, ha az
néha hat fontot Is kapnak egyszerre . vJ,b.n dolgozik, kenyeret
élelmezési vonat késik. Nappal a vöros ato sság n gy BI\\0Vé. . meg-
keres, este és éjjel ^/\'"-\'- /t^tTlZtak ha",, hojzabb azabaeWgr.. "^zab^Sm^os^bitották március huszadikáig, hogy ezalatt ne kelljen ők.t
a kaazárnyában élelmezni. Britain meginterpellálla a kűlügyminisz-
Landon, március 17 Az alsóitzbaStr H. ^^ ^^ mc„nyi n<met lUz.
tert arról, hogy van-e tudomása iteto, gr h ,d,tok hiányában
teljesít szolgálatot ? A kalOgyminl^er vál^záb.^k.,^^^ .^WTP- ^ ^ ^
nem tud kielégítő választ adni és « , 5t<lll n<mc, ,Ult „olgál az kellően tájékozódni. Tudomása szerint hozzávetőlege
orosz hadseregben.
A Zichy-tárgyalások hajótörése.
Meghiuault a keresztény centrum.
Saját tudósítónktól.
Budapest, m&iciux 17. Az az akció, amelyet a Zichy grófok inditottak abból ax esetből, hogy a szétvált keresztény pártok között cooperációt létesitsenek — egy legitimista színezetű keresztény centrumot hoxxa-nak létre — értesülésünk szerint meghiuiult, ugy, hogy a megkezdett tárgyalások már meg is szakadtak.
Maradt a Schober-kormány.
Saját tudósítónktól.
Bécs, márc. 17. Az osztrák parlsrtienti pártok megegyezése alapján a Schober-kormány helyén marad.
„A nemzeti kisebbségek ..."
Vájjon Így gondolta-e WUaou ?
Saját tudósítónktól.
Bécs, március 17. A Nyu^atmagyar-országon lakó horvátok elhatározták, hogy külön politikai pártban tömörülnek. A horvát párt a békeszerlödésekben biztositolt kisebbségi jogok alapján követeli a horvát nyelv érvényesülését, Iskolákban és hivatalokban egyaránt.
Unterpullendorfba hívták össze az alakuló közgyűlést. Az illető kerület osztrák főnöke, aki nagynémelpárli, csak zárt ajtók mögött, teremben tartandó gyOIést engedélyezeit. A gyűlésen az ösazes horvát falvak négy-négy tsgból álló küldöttséggel képviseltették magukat. Mikor a falubeliek ezt a minden oldalról megnyilvánuló lelkesedést látták, szintén tömegesen sereglettek a gyűlésre.
Mielőtt azonbsn a tanácskozást megkezdhették volna, nyolc csendőr jelent meg a gyűlés színhelyén, azt főloszlatottnak jelentette ki és fölszólította a főldmiveseket, hí>gy azonnal távozzanak. A horvát párt vezérelt, Stipetlcs őrnagyot ás Perusica pátert letartóztatták és Oberpullendorfba szállították, ahol azután szabadonbocsátották őket.
Ez az esemény a horvátajku lakosság körében nag-J felháborodást keltett. Stipetlcs őrnagy azóta mindent elkövetett, hogy az alakuló gyűlésre engedélyt kapjon, de semmiféle hatóságnál nem tudott eredményre vergődni.
Szerb katonai intézkedések.
Crác, márc. 17. A Tagespost jelenti Belgrádból : A minisztortanács foglalkozott az albán zavarokkal és azzal a veszedelemmel, amelyek azok a jugoszláv határmenti lakosság számára jelentenek. Elhatározták, hogy esetleges albán betörések meggátlására katonai intéz-kedéseket foganatositanok.
A kolozsvári huflerabló
S- \'Keiért
•|«*moM, atd magrabolja a huj. ■t - NOííM Hélftezett a román
— A Zalai HSi!öny tudósítójától. — Ktloisvir, március 17. Az cg/sz erdélyi aejtót szenzációs hullarablás esete foglakoz tatja, amely italomban tartja nemcsak Kolozsvár, \'de ez egése megye közönségéi.
A román államrendőrség detckllvjel néhány hónappal nrelótt letartóztatták Antal Dánlel kolozsvári temetlíeréal vállalkozási alkalmazottat, aki o\'c.ó ruhákat árult, me-yekről fellflnt, hogy . k.bálolc v.rá,. . háton nagyon durva volt. Nyilvánvaló volt hogy a halottakról eró.zakk.l le..ed-tt ,„\' háltról van azó. Cyanus volt már magában véve a, ia, hogy Antal _ mint temetkezési alkalmazott - ruhát árusiloll. ami nem a. 6 mesterségéhez tartozott.
Megindult a nyomoré, éa Antal csakhamar beismerő vallomást tett.
A, ügyet most tárgyalta a koloravári román btróság, hol Antal mindent bevallóit éa azt ia belsmeit,, hogy már régen folytatja •zta borzaim., me.ter.éget. Csupán azzal
rVld:\'\'"?\'1\' h°«>\' " háborúból teljesen le-rongyolódva tért vlsaza. Többek kőzött ki-rabolta báró Wesselényi Miklós koporsóját is.
A biróaí, állal hozott Ítélet nagy csaló f ° O\'O", mert csak három évi fegyházra éa politikai jogainak felfüggesztésére ítélte Antal Dániel,, holott becsülete, ,nagy„r„k •okkal klsAb sulyu politikai vétségért 15 U\'<|Ue 20 évi fegyházat kap„,k.
Konzervatív kormány Angliában
Wkékőlé.eAI Írekkel való
ZAI.Al k\'OZI.ONY
LeFJZt^ t«J0symini„,erl ertekezletét nOrc. 22-én tartják
Piri, márc 17. Franciaország, Angolor-kolUgymlnliztereinrk pá. • könferencláját márcíu. 22 én tartiák m, « megállapodáshoz kép"," m<8\'
. . ~ íl NTE k8»gjaié... A N.oy.
tSSSrSKSts:
Elnököd R S\' J,niU"í! megválaszlattak : Elnökök: Bogenneder Frigye, és dr k\'.A.L
>.«vá„TAlelnökök: B.zsó józse , P ^ fc
-enc, Teutsch Gusztáv. Titká, p\'f." J
Igazgató FI Ítz FU""11 •\'akosrtály
Mi kell a népnek?
Uj tavas?, uj virágfal.adás, uj rügy a fákon, üj élet kell 1
Er a lelkek mélyéről felszakedt lobogó, égő vágy keresi a kielégiiést.
Megromlott gazdasági életünk, politikánk kínzó káosz, tele jelszóval, tele édes céllal, tele tervvel; fájdalom azonban : gyenge az ember, lényegben ailány, nem képes utat vágni egy jobb élethez. Babiloni zavar. Mindenki akar, egymást meg nem érlőn. Tago zódás vallások szerint, tagozódás elvek sze-rini, foglalkozások szerint és mindezekből szörnyű kép alakul Iti: széthúzás az édes anya kebelén. Csonka leslet vonszol a magyar tömeg: a hjza a vonszolja rajta önmagát 1918. november óla. Kétsé.bcejtő tragédia.
A történelem nz idővel rohan s nem áll. Jönnek fordulók sz.por.sn. Most ilyen forduló következik. Jelené, a végtelen időben, megnyilatkozása a nemzetnek, a csonka törzsnek s ebben a jelenésben az egyszer ü szürke nép deszkákra áll, választ vezéri, választ elveket, az elvek élén égő mondat: béke. nyugalom a kínos lelkekbe, kenyér az üres gyo mórba s zuAo a rongyos testre.
Et kell a népnek, ez minden. Est akarja, nem a demagógia ürességeit. Azzal jóllakott. Jólét kell, ami éveken át gyötrően hiányzott. Ha jólét v-n, nincs kommunizmus, nincs elégedetlenség, nincs forradalom, a demagógia kacagás! kelt s nem talál hívőket. S a jólét-hez mindenkinek jog. van, aki dolgoilk.
1922. március 18.
lozás folytán megszűnt 26 engedély. Az év végéig a tes\'ület taglélsráma 1122 volt. Az ügy folyamán 386 ügyet Intéztek .1.
Az ipartestület fáradságot nem Ismerői agilis vezetősége, élén Bauó József elnökkel, mindent elkövetelt, hogy tagjainak érdekeit lejgmeMzebbmenöleg védje.
A vasárnapi közgyűlés elé nagy érdeklődéssel tekint Nagykanizsa ipsroslárssdatma.
A nag-ykanizsai ipartestület közgyűlése.
Nagykanizsa, méicius 17.
A nagykanizsai iparleslülel, amely városunk éleiében mindenkor jelentékeny szerepet vitt és magában foglalj, rzon értéke, elemekel, melyekre ennek a azerencséllen porig alázott nemzetnek talpraállitási és újjáépítési folyamatában oly nagy „üksége van, vasárnap tarlja szokásos rendes évi kőz-gyűléséi, hogy beszámoljon nemcsak saját t.gjai, de Nagykanirsa nyilvánosság, előtt is egy év nehéz kű.delrrekkel teli, fáradságos munkájáról.
Már az újév első hetében JléljÜTfts* ért. . teatűMet, amennyiben - Mt 4|SM U Ha va, Frtgyes városi l.nécsos, ip„kem.,.( J. alelnök hirtelen elhalálozott, A februárban \'ariolt elöljáróság! ülésében a szegődni" szabadulási dijak felemelésében intézkedett, mlg a március havi közgyűlés az. al apasa-bályok.l módosítói., és -megválasztott, „uj elöljáróság! tagokat. Március havában meg-alakilolta az eg,e, birotlságokaUs lépéseket telt az ipa, i továbbképző tanfolyam létesítése érdekében.. Intézkedett MurAöry Ujo, volt testületi jegyző bavi segélyezése iráni. Juliul ban megadta Amerikából visszavándorolt ■vakmunkások iparűzés. tárgyában szakvéleményéi a kereskedelmi miniszter rendelete értelmében. ........
A testület külön magállapodást léiesitcit
a-Hazai Általános Biztosító társasággal m.ly ákalános, tOz-é. ét.tbi«o.il<,olnái , lé.lűlct lagj.inak számollevő anyagi előnyt biztosit "" Az_ eioiule ív folyamán « lpa,t„,G|e, egy rend., évi é, háron, rendkívüli közg.fi-(ést\'é. li. rendes havi előlj.ró.ági ól*,, let\'l 196 tanoncszerződést kötöd, (miiekből \' 52 megszűnt), félsrabadult 210 l,nWc ip.r. logot nyert 102 egyén, elköltözés és \',lh„|á.
HIREX.
A megyéspüspök pásztorlevele.
Dr. Rótt Nándor megyéspüspök legújabb pásztor le veiében az cmber.k közötti békét .űrgeli és állást foglal azok ellen, kik különbó.ő jelszavak alatt csak gyülőltséget hirdetnek, viszályt éa békétlenséget azitanak — ahelyett, hogy az őrök szeretet Krisztusi igéivel nyernék meg a lelkeket.
A főpásztor böjti szózata többek közölt ezeket mondja:
— Legyen békesség az egyes emberék szivében n mai sok háborgás helyett 1 Mit lá\'unk ma? Léhaságot és dologtalanságot a férfi fiatalságban; hiúságot és feleselő engedetlenséget a leány világban, hideghitfl-ségeí a fé,fiak jórészében. Talán cisk a szegény anyák és a jó öregek lálják sirva, hogyan puszlulnak a régi erkölcsök... Békesség kell a c.aládban is, mert olt nevelődik a gyermek ís n\'mlt olt lát, azt veszi be gyermeki lelke.. . Végül békesség kell a társadalomban is. A békétlenség ok>, a nyugtalanság és gyűlölködés forrása az. hogy senki sincs megelégedve. Aki eddig dolgozott, most nem akar dolgozni. Akinek sok vagyona van, ma nem akar a szegényen segiteni. A keresztény szeretet és irgalmasság lelke minlhs kihalt volna az emberekből. Ma azoknak van becsületük, akik nyugtalanságot, békétlenséget szit.nsk. Aki legtöbbet Igér és legjobban lázit a hit, a vallás és a törvény ellen: annak hisznek legtöbbet. A lázilás, más néposztályok rágalmazása ma a legjobb kereset. Vannak, akik még az adófizetés ellen ís lázítanak és sajnálatos, hogy még az ilyeneknek is hisznek.
— Gyanús légyen mindenki, aki gyűlöletet hirdet, — mindenki, skl polgárt
polgártársa ellen, a falut a város, a várost na * .fflu> ■ tfezdát az urak, a hivatalnokot a gazdák ellen Izgatja, aki a zsellért a telkesek, a,vagyonosabbak.I a szegények ellen harcba akarja szólítani. Aki gyűlöletét híredet, .abban nincs Igazi kereszténység. A püspök lelszólitjs híveit, hogy csak azokban bízzanak, akik a hitet védik, a béke. séget és kölcsönös szc/életét hirdetik, akik nem gy űlölködnek, . nem\' lázítanak, hanem a törvények liszteletére, a hazának szeretetére s becsületes muolfca bmditanak.
" a»nora.í A ,
- Tanügyi hlr. Tilk Erzsébel zals-jaksbfai tanítónőt helegsége thialt az egyházi helóság négy n/pra szab^dságolts. Ez\'MŐ\'slatt Vatga Irén oki. isnitÓiiS \'hHl>ét(féltt.\'
- Ax ^ ^M.bélyeiak. A pisla-
felemelése következtében legk«Mfíbb .Z árak váhosáMorft meg{eW«,! uj\' póit.-bélyegek kerülnek ío,gyomba. Azui bélyegek aratási jelenolel ábrázoló 2% 4, é. 6 koronásak lesz«k. Az 1\'/, korona,.vjíla-
\' »\'> •«* a-lelcv^s-
ibolyás,ürke éa a fi. koron*, pedig
1922- március 18_
mllorykék nyomással ItísiOI. Változást azon ved a t<5bbi póslabélyegek alakja és síinc s 10 koronásig bezáróan. A lyomdaköltaégek apactáaa céljából a parlamentet ábrázoló bélyegek is 10 koronáig aa aratási jelenet rajzának felhaasnáliaával készülnek. Az 50 filléres világos acélkék, az 1 koronts vllágos-zö\'d, a 2 azúrkék, a 3 barna, az 5 koronáa pedig földbarna alapszínnel készül. Az 5, 10, 40, 60 és 350 fillérea póata-, a 10, 20, 60 és 350 filléres hivatalos bélyegeket, valamint a 10. 20 és 120 filléres portójegyek gyártását beszüntetik.
— A templomi énekkar f. hó 18 án,
ml szombaton eale 6 órakor a gimnázium zenetermében próbát tart. A nagyheti és husvéli előkészületre való próbákról fonlos ok nélkül renkl el ne maradjon annál is inkább, mert már csak rövid idő áll rendelkezésre.
— A pacsal Járáa képviselőjelöltje. Zsilavy Sándor, a keresztény kisgazda és földműves mozgalom Ismert agilis vezérembere Drozdy Győzővel szemben fellép a prciai választókerületben. Drozdynak igen kenrény dió leaz Zsilavy srcmflye, mert Zsilavynak a keresztény földművesek körében nagy ptrlja van, utfy hogy rendkívül erős küzdelemre van kilátás.
— Ax 1000 K-án aluli kényszer kölcsön vlaaxafizotéae. Az 1000 Kán aluli kényszerkolesönök visszafizetése mosl von folyamaiban.
— A zalaegerazegl Iparklállltáa Jövedelme. A zalaegerszegi iparosság karácsonyi kiállításának és vásárjának jövedelme 34 278 koronát tett ki. Ezen ösazegbői 10.000 koronát iparfejlesztésre, a többi részét pedig az elaggott iparoa-alapra fordítja az ipartestület Vezetősége.
— Rajztanárok kiállítása. A Magyar Rajztanárok és Rajztanítók Országos Egyesülete buszonötéves fennállásának emlékére, május bóban Budapesten, a Nemzeti Szalon helyiségében képző- és iparművészeti kiállítást rendez. A kiállításon minden rajztanár riszt vehet. Felvilágosítással szolgál Mátray Vilmos festőművész, Budapest, Gcllárthegy-u\'ca 43. szám.
— Hódo.ltották a Máv. nyqgdlj-Intéxetl aaabálysatot. Az államvasutak nyugdíjintézeténél fontos és különösen a nyugdíjazás előtt álló személyzetet közelről átintő újítás történt. Eddig ugyanis az volt a szabály, hogy cssk nyolcévi nyugdijintézell tagság után tarthattak igényt a minimális nyugdíjra. Ezentúl azonban már ötévi lagság után Ijj elegendő ahhoz, hogy nyugdíjra Igényt lehessen tartani. A legcsekélyebb nyugdíj 5 tői 10 ávi lagság után a legulol jára élvezett Illetmények 40 százaléka, mely összeg évenként kát éa fél, illetve egy és fél százalékkal emelkedik.
— Námetor.xág la emeli a vasúti tarifákat A szénárak és ezzel kapcsolatosan az összes felszerelési költségek emelkedése, továbbá a bér- és fizetésemelések, a teher-, podgyász- és állatszállitásl tarifákat a vasuligazgatóság ápiilis 1-161 a február 1 én élei belépett tarifa negyven százalékával felemell. A személy tarifa emelését egyelőre nem vették tervbe.
— Szabóiparosok azakcsoportjá-
nak veaetfteáge értesíti tagjait, hogy 19-én, azaz vasárnap délelőtt 10 órakor az Ipartes tület helyiségében ülést tarl, melyre az összes német szabóiperosokat tisztelettel meghivjs
a vezetőség. -
__ZALAI KÖZLÖNY_
— A Kongregáció köszönete a
Futurn\'nak. Az Úrasszonyok Mária Kongre
gációja Csrílativ azakoszlálya nevében ösv. Weber Káiolyné elnöknö hálás köszönetét fejezi ki a nagykaniza.i Áruforgalmi Részvénytársaság (Futura) Igazgatóságának szegényei részére kiutalt 1000 korona nemeslelkü adományáért.
— Gyúazrovnt. Csütöilökön délután 4 órakor volt a hirlelen halállal elhalt Soós Károly malomtulajdonos temetése. A gyász-háznál óriási résztvevő közönség gyűlt össze, azt mondhatni, az egész környék lakossága megjeleni, hogy a végtisztességet megadja a jó rokonnak, barátnak és ismerősnek. A be-szenlelést Csóthy Géza murakerearturl apátplébános végezte a környékbeli papság segéd lele mellolt. Az egyházi szerlarlás ulán a diszes koszorúkkal elborított koporsót a fityeházi temetőbe viliik, hol is a végső áldás ulán elhantolták.
(z) Aranyat, eztlstilt, brilllánaot mindenkinél magasabb áron vásárol KOPÁR órás ás ékszerész, Deák tár 1 \'. arám.
(K) Uránia. Szombat—vasárnap D. Menichellivel Mindig a nő / Társad ilmi dráma, ragyogó film, pikáns fordulatok. Szombat katonazenével.
— A nagykanizsai állami polgári ffnlskoia 75. azámu .Árpád" cserkészcsapata
folyó évi augusztus hónapban Balalonazabadi község halárában fog táborozni. Kránitz Kálmán veszprémi pü-pök méltósága engedélyezte ezen táborhelyet a csapatnak. Tii napi táborozás után n oapil Veszprémbe, onnan Zircre megv néhány napi tartózkodásra. Hazafelé a 8 ilaton vidékét fogja a csapat áttekinteni. A csapat erősen készül a nagyszerűnek ígérkező táborozásra. Parancsnokság.
(x) Világ-mozgó ma ás holnap vasárnap tartja bemutatója! a William S. Harl képek III, sorozatának, mely alkalommal vászonra körül Az álarcos lovas cimtl szenzációs cowboy dráma és egy remek Chaplin amerikai burleszk. William S. Harl, aki lavaly a .A repülő lovas".ban játszotta a főszerepet, ezen mai drámában olyant produkál a mi ínég mozi vásznán alig volt látható. Sándor Mátyáshoz siessen jegyei biztosítani, mert ilyen filmet nem fog látni soha, ha elmulasziji
Törvényszék.
Szász Zoltán és társainak bünpere.
Fővárosi tudósítónk tclefonjelcntése.
Budapest, március 17. A budapesti kir. törvényszék Szász Zoltán és társ»i ismeretes bűnügyében ma tnrtotta mrg a főtárgyaiéit.
Délben került a sor Szász Zoltán ki\' hallgatására, aki elmondta, hogy nem érzi magét bűnösnek.
1921. év január végén Bécsben tartóz-kodott Bárányi Ernővel, aki megkérdezte tőle, hogy hajlandó volna-e egy antibolse* vista lap munkatársa lenni, ö hajlandónak nyilatkozott és nyolc cikket irt a lapban „Szerdahelyi" néven.
A kihallgatás további folyamán kijelentette. hogy semmiféle társaság vagy szervet zetnek nem tagja.
Elnök azután a további kihallgatás-félbeszakította és felolvastatta Szász Zoltán cikkeit.
Ítélet holnapr.\\ várható.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
_3_
IRODALOM.
tiszta férfluség.
A magyar nép Őserejének köszönhetjük, hogy annyi gyászos szenvedés, annyi vérrel, könnyel jel/ett liláni küzdelem után még mindig álljuk a harcot. Nem fegyverek teszik naggyé ó* erőssé a nemzeteket, hanem a szivekbe oltott nemzeti érzés s a lelkekben lobogó keresztény erkölcsiség. Ha a múlt bűnei miatt elvesztett kincseket vissza akarjuk szerezni, nkkor ki kell nevelni ifjúságunkból az uj magyar embert, a tisztavérü, ke-ménytestü, sjilárdlelkü, acélos jellemű uj generációt. Egy könyv fekszik előttem, az ifjúság egyik lelkes, megértő, melegsrivü barátjának az irása, cime : „A tiszta férfimig", Prohászka Ottokár előszavával. Célja a magyar ifjúság leikében felkelteni a tiszta erkölcs, élet megkivánásának acélos energiáit. Keresztény apák, ti is voltatok forr. vérű, tépelődő lelkű fiatalok. Tudjátok, hogy vannak kérdések, amelyeket serdülő fiaitok előtt ti volnátok hivatva megoldani, de talán nem igen találtok rá alkalmat és módot. Elvégzi ezt a szükséget felvilágosítást helyettetek ez a finom lelkülettel megirt könyv, amelyet minden apának me& kellene szerezni és ser-dűlő fia kezébe adni. Csak néhány dm a könyv fejezeteiből: Az élet fakadása, A szent titok, Gyermekből ifjú. Az első szerelem, Cimborák közt, A züllés utján, A fertő mélyén, At első ballépés, Hitetlen diákok, Öngyilkos diákok. Van visszatérés, Tiaztn élet ■ egészség, Színház, mozi, könyveid, Tánc, Erősitsd akaratodat, A legnagyobb diadal, Uj élet forrásainál.
Közgazdaság
(Sajit tuJi,ÍUnll...l)
Budapest, március 17.
Budapeitl tőzsdei
Napolcon 2925—75, Font 3600 - 540, Dollár 788—98, Francia frank 7050-100, Márka 202—302, Olaax llfa 3960-76. Oszlrák
korona 10—11, Rubel--, Lei 580—90.
Szokol 1380—95, Svájci fr.nk--, Dinár
875—85, Lengyel márka 17\'/,-18\'/,.
Budapesti devizák:
Amslerdam 295—305, Koppenhága 1680U — 17000, Kriszliánis 14000—400, London 3475— 525, Berlin 290—S00, Milsno 3375- iOO. Páris 7160—200, Prága 1375-85, Slockhol .. 20600—
21000, Zürich--, VVion 11\'/,-12\'/,. Zágráb
225-35, New-York 790 -800, Varsó —.
Zürichi zárlat:
Berlin 188, Amsterdam--, Hollandia
193\'/,. New-York 515, London 2235, Páris 4610, Milano 2000, Prága 900, Budapest 03, Zágráb 160, Varsó 18, Wien 7\'/,, Osztrák bélyegzeit 7\'/,. .
Nemea látnék piaca:
Ezüst korona 48, ezüst forint 127—125, ölkwonás 240, a 20 koronás magyar arany —
Termény Jelentés:
Buza (Tiszavidéki) 2820-50, egyéb 2810—25, rozs 1975—2000, takarmány árpa
2000-2076, sör árpa--, z.b 2160—200.
tengeri 2350—90, repce 35—37, korpa 1490-610, köles 2100—2200.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 94—1411, hátulja 108—150, eleje 94—120, It. r. egészben 78—90, hátu\'j. 78—100, eleje 58 - 74. Növendék marha I. r. 60—70, borjú (ölőlt bőrb.) 106-122. Kész lel: Nagymarha 542, eladás 530. Növendék marha 30, eladta 25, borjú 208, eladás 12-1. Marhabőr--, borjubőr--, juhbőr--.
Sertésvásár:
Felhajtás--, Elkelt -. Cyengo
minőség 70—90, közíp könytt 103, közepes 110-15. jó 120, II. r. exlrém —, zsir 150—155, szalonna 135, lehuzolt hus 136 — 140.
7.ALAÍ KÖZLÖNY
1922. március 14 ZALAI KÖZLÖNY \' 3_
fl tavaszi vetőmag tsávázása.
A mull év őszén, különösen a kölöltibb lalaju gazdaságok, • larlós nyári szárazjégből kifolyólag, a rendkívül hanlos lalajnulr.k.k miall, nem vollak képesek az őszi vetéseket elvégezni, ugy hogy az ország jórészéhen a tavaszi velésre «2orilkozik.
E marjóhatallan fontosságú lehál a tavasz folyamén a velőmag csávázása, pácolása, sőt még fokozottabb gondossággal kell azt végrehajtani mint az őszi csávázási, miután a gabona-üszög fertőzési lehetősége a tavaszi időszakban, a gyakori csapadék és melegebb időjárásból kifolyólag sokkal r.agyobb mérvű még az őszi fertőzésnél is.
Különösen nagy gondossággal kell a csávázási a Jelen körülmények között végezni, mivel az ulobbl években, a nagyobb és szórványosan a kis gazdaságok kivételével, a legtöbb gazdaság egyáltalán nem csávázza a vetőmagját. Ennek psűig ugy az egyes gazda és gazdaság, mint végeredményben az ország is íriási károsodását látja. Csak « folyó gazdasági évben tisztán buza fiszóg kárlételo fol). Ián minden búzával bevetett katasztrális holdra &\'/, üszög kártételt számítva, — pedig Igen ■uk gazdaságban az a 307s-«l Is meghaladja,— az ebből beálló termóscsóKkenés 640 000 A mai 2600 koionás buza árak mellen, mintegy 1\'/, n.illiird korona kár az a mi az egész ország közgazdaságát érinti.
Ez a néhány adat elég világosan tárja a gazdák elé, hogy ugy az őszi, mint a tavaszi vetőmagcsávázását rendkívül komolyan fogják fel és lelkiismeretesen hajtsak is végre leg-főkénl a saját Jól felfogott érdekükben.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztéséit sojlöjogilog jeletís: Benedek Rezső szerkesztő.
2
korona 66 fillérbe
kerül példány onkint,
tehát mindennap 1 korona 34 miért takarít rnes,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KÖZLÖNY
RE
Ujságkézbesitők
havi fizetéssel felvétetnek lapunk kiadóhivatalában.
K xxxx XXX XX XX XX XX
(redeU ERFURTI lözelAk- éa virág. X
magvak!

vetőmagi
SE él németországi ótomziroll takarmány- gg
I répamag |
x Ország és Wldder x
55 liSeoi 11 laaikirsiMtMI lantaalisa íru<Ui-lfc te Sí JJ Kárlen aiem.tot ta árjegyzéket II ja
xxxxxxxxxxxxxxxx
Apró hirdetések
■orábl.i ..a híike...; K. „,.,„ e K. Ana,.
V Bárbeadó .znnnali btköliö/h lés mellen Sz\'peineken egy Jóforg.imu füszckereskedés lakással egvüu Bővebbel! Wéber J .nos, Szepelnek 79. szám. «•»
Aaztaloasegédeket kére. a.onnall
belépésre a Knnzeiv és Tésztaárugyái
Gyoralrá.-, gépírás-, helyesírás- szép-Irás-ból uj tanfolyam Jelentkezni folyó hő 20-lg lehet Kereskedelmi Gyorsíró Szakiskolában (Kazinczy Utca II.. I )
Jó munkás clpéazaegédet azonnal felvesz Mlakker.Gaörny clpészmesler. Sugár u 2.
Takarltáat vállalnék délelólt 9-12-ig. Cimekel a kiadóhivatalba kérek. _
Keriéazt kereaek feles részesedésre a város belierüleién lévő fél holdas kertemhez. Bővebbet a Rákóczi vendéglőben, Erzsébel-iér.
KQlönféle bntorok, szobaberendezési tárgvak eladók Atlílauica 38. szám alatt.
Eladó ház, mely áll kél 2 szobás és 1 egyszobás lakásból, a hozzátartozó mellék-helyiségekből, nagy kentei, egy kétszobás lakás május I én elfoglalható. Bővebbet Batthyány-
utca 23 szám alatt.
Méhészek figyelmébe
KU A 4 darab teljesen uj 3ai é» 7 Járul) t-as Ofixigo* r«odiz«nl
KAPTÁR
hozzávaló ker«Ukkcl. Bóv«bb«t • Up kiadóhivaUláUo.
Ujságelárusitók
magas jutalékkal folvéieinek
Horváth József
u|s#galárusitón*l. Sugár-ut tarok.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetitdket díjazok.
Pollák M. Emil
Nagykanizsa, Kinlzsy-utca 2/a.
Telefon: 131. Távirati cim: Termény.
Értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönsé -cet tisztelettel értoslteni, hogy társam, Bftkaa János Üzememből a mai napon kilépett és üzememet, úgymint Bzloti, épület, dlaz éa mflbádogos-aágot, valámlnt gáz* vízvezeték, fürdőbererendezéaek azerelését a legújabb módszer azérlnt, továbbá azt-vattyuk éa melegvIakáazUékek kórházak, szállodák és magánházak részére a régi, 4 év óla fennálló műhelyemben Erzsébet tér 17. szám alatt (Armuih-ház) tovább vezetem. Szak. tudásom által, melyet külföldön mint fő szerelő szereztem, szolgáljon biztosítékul, hogy minden tekintetben e szakmába vágó munka szakszerűen végzek s oda törekszem, hogy a nagyérdenü közönség legnagyobb megelégedését kiérdemeljem. Kiváló tisztelettel
Wastell György
bádogos és szerelő-mater.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett a gazdagon fő szereit
kizárólagos
E szakmába vágó festékáruk minden szin. ben, föld és ülnjfeslékekben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek
Kátrány, karbolineum, sósav, kénsav slb.
FESTÉK
i
-kereskedés.
Hagy választék km Ükben, lenolajkcnce (Amis), lenmíjolfiJ, térwntlnbtn.
Festők figyelmébe!
Megérkeztek az Idény legszebb festő fali nu\'nták, melyek minden vételkényszer nélkül bármikor megtekinthetők. Nagybani vételnél előny árak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Szarvas-Szálloda átellenében
VILÁG
mozg-óképsasinlház
Erziíbit klráljií-lér, Szarut iiilliU épllitékii Telefon 74. Telefoa 74.

Szenzáció!
Szombaton és vasárnap Wílllam S. Hartb, a „Repülő lovas" szerepleje felléptével
Szenzáció!
Az álarcos lovas
Wíldvv si (Cowboy) lörténel 5 felvonásban, ezenkívül egy remek vígjáték.
Jön! Sándor Mátyás Jön!
Verne Gyula világhírű magyar lörténelmi regénye Gaumont felvételben. ____--ArfŐszereplők egyike „Bimbula" (Coc«ntia).
Piboly 22 K, MÖlyo 18 K. I. hely 15 K, I II. h«ly 12 korona, IIL hely 7 korona. |
Nreasatett ■ UptuUWoaoaok i ZalaJ éa Gyarmati kóarvDyomdíiAbem.
FJÓadisok hiUŐxn.p fél 7 i* fél 0 órákor, vulr- és ünnepnapokon fél 4, 6, 7 0 6r«kor. Pontoa kesdéa
01-lk tvíglyiun
Nagykanlisa, 1922. március 19. Vasárnap
65 szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
>Mfk«t>t/.3<( é* kiadóhivatal 1 Póat IS. IS.
__Istiioibin-tolafoo 7S _____
tfogjelenlk jjolndlg kor* reggel
*ÓSZKRKRSZTÓ•
Dr HEGEDŰS OVÓROY
KBLei.0SS7.ERKKS7.TO
BODROGKÓZY ZOLTÁN
BtóHxetest árak: (i\\ Ur|ilal aiiial «»jlH) g,éi« ivrt 780 K. Félévi* 400 K. Ntgy+i ím* 300 K. KKv hóra 76 K. Egy« uui ára 4K
Oroszország részleges mozgósítása.
A vörösök csapatösszevonása.
Varsó, március 18. Fehéroroazorazágban a azovjet hadvezetőség tavaazra nagy hadgyakorlatokat tervez. Budjonnüj lovaaaága mar caaknem teljes egészében Gomel, Rjecalca, Obrudza vidékén van elhelyezve. Egy másik had teatet Vitebnk környékén szállásoltak el. A e.apatöasze vonásoknak Itt márclua huszadikára kell befejezSdnlgk.
A hadgyakorlat alkalmából ezeken a vidékeken részlegei mozgóaltáa leiz.
Franciaország vissza akarja állítani Oroszország régi határait
Orosz—francia tanácskozások Badenben.
Berlin, március 18. A Dena táviratiügynökség azt a feltűnést keltő hirt közli, hogy Radek éa Rakovszky a Bécs melletti Badenben a francia kormány bizalmi embereivel tárgyalásokat folytattok. A francia delegátusok első sorban azt követelték Oroszországtól, hogy
ismerje el Franciaország régi követeléseit és adjon biztosítékokat, hogy ezeket visszafizeti A franciák kijelentették, hogy amennyiben ez Oroszország részéről megtörténnék — vissza fogják állítani Oroszország 1914-beli határait.
A földbirtokrendezés.
1000 holdon felüli birtokok vagyon-váltaágának végrehajtása.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 18. Lázasan folynak a bíróságnál a földbirtokrendező munkálatok, amelyekre nézve Tóth v. b. t. t. a következőket mondotta:
— Januárban körülbelül 500 megváltási eljárást indítottunk meg. Eddig majdnem 600 községben 6000 hold területet osztottak ki házhelyek céljaira.
150 község jelentette be a biróság — első félévi működése alatt — hogy nem tart igényt házhelyre.
A legközelebbi napokban megjelenik az 1000 holdon felüli birtokok vogyonváltságá-nak végrehajtási utasítása.
A biróság fogja megállapítani, hogy melyek azok a nagybirtokok, umelyek a közellátás és többtermelés szempontjából teljes egészében vagy legnagyobb részében meg-hagyandók.
Természetes — mint minden kérdésben — ennek elbírálásában is n közérdeknek megfelelően fog eljárni a biróság.
Gyilkosság vagy szerencsétlenség]
Saját tudósítónktól.
Nagykanizsa, március 18. Az esti órákban jelentették a nagykanizsai államrendőrség ügyejctes tisztviselőjének, hogy a Kiskanizsa és Sormás közötti országút mentén az árokban egy vérbefagyott holttestet találtak. Nem messze tőle egy kocsi teli fával megiakottan. A hulla arca teljesen vérbefagyva, mellette egy hasábfa feküdt. A rendőrség ügyeletes tisztviselője azonnal értesítette a csendórségcí, amely nyomban egy járőrt küldött o helyszínére, aki mexállapitotta, hogy a halott Balogh András 33 éves, kiskonizsáiM. Urs*«g-ut 125. s/ám .ilatti lakossal azonos. Lapunk zá.táig a kiküldött csendőrjárőr még nem jött viasza, igy a nyomozás eredményből csak legközelebbi számunkban számolhatunk be. \'^ < \'
A kisgazdapárt zalaegerszegi nagygyűlése.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 18. A kisgazdapárt zaiamegyei szervezetei március 26-án Zalaegerszegen nagygyűlést tartanak. Ezen fogják a megye tizenegy választókerületére n jelölést megejteni. Ugy értesülünk, hogy ez alkalommal fölelevenítik az országos kisgazda és földmives pártot, amely Drózdiékkal szemben is állit jelölteket és a szervezést más megyékben is megindítja.
XI. Pius >£Írjagyja a Vatikánt ?
Saját tudósítónktól.
Róma, március 18. A Vatikán félhivatalos lapja közli, hogy Őszentsége XI. Pius pápa májusban, az eucharisztikui kongresszus alkalmával elhagyja a Vatikánt és maga viszi az Ofcóriszentséget.
8000 ember esett el Johannesburgban.
Saját tudósítónktól.
Johannesburg, március 18. A délafrikai forradalmat elnyomták. A város ismét felöltötte rendes képét. Az általános sztrájk véget ért. A iransvaali harcokban 8000 ember esett el a sztrájkolók részéről. A kár 100 millió aranyfrankot tett ki.
A jóvátételi bizottság ülése.
Bécs, március 18. A jóvátételi bizottság ma megkezdte n január 28 iki jegyzék megvizsgálását. A bizoltság valószínűleg, mihamarabb abban a helyzetben lesz, hogy Németországtól az 1922. évben követelendő jóvátételi fizetések és a némrt kormány részéről megvalósítandó garanciális rendszer tekintetében meghozza döntését.
Franciaország hadihajókat épit.
Paris, március 18. A szenátus 236 szavazattal kettő ellenében törvényjavaslatot hozott, hogy csatahajók helyett ezentúl könnyű egységeket épit. ___
Húszmillió orosz éhhalál előtt.
London, március 18. Az alsóházban ma arról a kérdésről tárgyaltak, hogy az angol kormány nyújtson segítséget az orosz éhínség enyhítésére. A kormány erre a célra 100.000 font sterlinget ajánlott fel. Barnes kijelentette, hogy naponta húszmillió oroszt fenyeget éhhalál. Ebben az esziendöben legalább 10 millió fog elpusztulni, ha nem teszik meg a szükséges lépéseket az élelbenmaradottak kellő táplálására és nem tudják előteremteni a vetőmagot a következő aratás számára. Barnes azt kérdezte, nem tudna-e a kormány nngyobb összeget erre a célra szánni és 500.000 font sterling folyósítását javasolta. O\'Grady kijelentette, hogy azok a borzalmak, melyeknek Oroszországban szemtanuja volt, jóval meghaladják az Interno minden iszonyalát.
Ideiglenes kormány Fiúméban.
— Saját tudósilónktól. —
Fiume, március 18. A katonatanács ideiglenes kormányt állított fel, élén Ossonik elnökkel. A fascisták és Zanella hivei vonakodnak a kormányba belépni. Az uj kormány legközelebbi feladata, hogy egybehívja az alkotmányozó ülést.
Kormányrendelet a gabona és lisztkészletek bejelentéséről.
Budapest, március 18. A hivatalos lap ma, vasárnap reggeli számában kormányrendelet jelenik meg a gabona és lisztkészletek bejelentéséről. A rendelet szerint az 1922. évi március 20-iki állapotoknak megfelelően a buza és rozsliszt, a buza- és rozskészleteket kötelesek 8 nap alatt bejelenteni a budapesti és a vidéki kereskedelmi malmok közül azok, amelyeknek őrlése napi 50 métermázsa.
Továbbá áruraktárak és termelők kivételével azok, akik gabonát vagy lisztet, továbbá feldolgozó vállalatok, valamint elárusítók részére eladnak, vagy árusítanak. A bejelentésre kötelezettek tartoznak ezentúl minden hónap 1 ét és 15-ét követő 24 órán belül az 1., illetve 15-én meglevő készleteiket bejelenteni. A bejelentéseket ajánlott levélben, minden további felszólítás nélkül a Központi Statisztikai Hivatalnak küldendők meg. A bejelentések helyességét a miniszter j ellenőrzi. A rendelet megszegőit vagy ham\\\\y adatok bevallóit 6 hónapig terjedő elzárással büntetik.
Antant rendeletre emelték a vasúti tarifát.
Budapest, március 18 Ma, vasárnap lép életbe a vasutak felemelt tarifája, amelyet a rémhírek már jóelőre beharangoztak. A közönség körében nem ok nélkül terjedt el az a feltevés, hogy a tarifaemelés az egész vonalon óriási áremelkedést fog előidézni, mert n drágulás már előre be is köszöntött. Most, nmikor a "szállítási dijnk több száz százalékos felemelése gyakorlatilag is érvénybe lép, a kereskedők épp ugy, mint az clelmiszeruaérek és kofák, ujabb rendkivüli terhet fognak a közönség nyakába varrni.
A legutolsó ankéten, melyet ebben az ügyben tartottak, a kereskedelmi- és ipai-kaniíira egyik kiküldöttje nyíltan konstatálta, hogy a tarifaemelést az antant budapesti ellen-őízőbizoltságának kívánságára rendelték el
ZALAI KÖZLÖNY
1922. március 19.
A törvényhatósági j ogu Nagykanizsa
A rendezett Uaácu városok értekezlete. — Nagykanizsa megkapja önrendelkezéaét.
Nagykanizsa, március 18.
E héten folyt le Budapesten azoknak a rendezett tanácsú városoknak az értekezlete, amelyek tőrvényhatósági jogot kértek. Nagykanizsát Dr. KrÁlky István, városunk nagy koncepcióju, fáradhatatlan főjegyzője képviselte. A városok ezen értekezletén Nagy-
kanizsa képviselőjén kivül ott voltak Eger, Szombathely, Kaposvár, Esztergom, Pápa, Újpest, Makó és Nyíregyháza képviselői,
mint amely rendezett tanácsú városoknak törvényhatósági jogra való emelése érdekében ax értekezlet lefolyt. A magyar kormányt Diószeghy János miniszteri tanácsos képviselte. Az értekezleten Sipőcz székesfővárosi polgármester elnökölt. Az értekezleten megbeszélték azokat a teendőket, amelyek szükségesek, hogy az iparilag, kereskedelmileg és kulturális szempontból ia magasfejlŐdésü r. t. városokat nemzeti közérdekből törvényhatósági joggal felruházzák.
Azok között a rendezett tanácsú városok között, melyek az elengedhetetlenül szükséges feltételek és kivánt követelményeknek minden tekintetben megfelelnek, — első helyen áll Nagykanizsa városa.
Nagykanizsának ezen törekvése — hogy • törvényhatósági jogú városok közé emeltessék — mar évtizedes és annak idején magn a vármegye sem ellenezte, mert Nagy-kunitsának természetes okain kivül —• amelyek a várost erre képesitik — meg van az a speciális oka is, hogy teljesen a maga erejéből, minden kormánytámogatás nélkül emelkedett a fejlődésnek ama tiszteletreméltó fokára, amelyen ma áll, hogy nem egy nálánál nagyobb város fölé emelkedett, azt fejlődési lendületében messze túlszárnyalta és hatra hagyta.
A városok értekezlete után Diószeghy miniszteri tanácsos bizalmas körben kijelentette, hogy azok kőzött a városok között, melyek a tőrvényhatósági jogot meg fogják kopni — mert nagyszabású kereskedelmük, pezsgő közgazdasági életük követeli, hogy kivétessenek a vármegyei ellenőrzés alól — Nagykanizsa, Szombathely, Kaposvár. Nyíregyháza neve is szerepel. Eger is. Viszont Pápa, Esztergom és Újpest jelenleg még nem rendelkeznek ózon feltételek fölött, amelyek alkalmassá tennék a törvényhatósági jogú városok soraiba emelésre.
Diószeghy miniszteri tanácsos fölhívta Nagykanizsa város hatóságát, hogy teljesen uj kérelmet terjesszen a belügyminiszter elé a törvényhatósági jog elnyerése végett, mely kérelmet külön a város polgármesterének és külön a város képviselőtestületének kell előterjesztenie. Továbbá próba háztartási költségvetést is kell beterjesztenie annak megállapítása végett, hogy Nagykanizsa városának háztartása az uj berendezkedést elbirja-e (*)
Sherlock Holmes nyomoz!
Anafit miilt maftilUplUutok, hogy * cipí tu\'.»|4oeoUn»k eut tolt;
ru4*k*ov jífii., <:«. flám kOUeJi, ltl«.
»<ko» »mbM I«h»t«5t.
»k. «p4Mt el»JirrtWiu^!li. tira rsódoa
UT«1k*(C*t«k. h557
.Berson*
Az uj vasúti díjszabás.
Mai nappal l<p él.tb..
Saját tadásilónktót.
Nagykanizsa, március 18. A .Zalai Közlöny" munkatárs.ímeg\'kérte N.gykanizsa állom ásf önökét, hogy tájékoztassa a vároa közön.égéi a m.i n.ppal éleibe lépő uj larifa dijarabásáról. Az állomásfőnök ur munkatársunknak a legnagyobb kéazséggel állat rendelkezésére és a következő felvilágo sitáit adta:
A tarifaemelés ma vasárnap, márciua 19 én a 24 ik órától veszi kezdetét a következő módosítással :
A személy\'díjszabás 100, a podgyász 200, az expresazáru 300\'/, al emelkedik.
A gyors- és teheráru-dijszabáa általánosságban 100%-al emeltetelt fel, egyes árucikkeknél ennél nagyobb, más árucikkeknél kisebb eltéréssel.
Az uj tarifaemeléssel egy személyvonali jegy udapcstre ax l-ső osztályban 762 K, a Il ik osztályban 438 K, a III ik osztályban 246 K. Szombathelyre az l-sö o.zlályban 360 K, a ll-lk osztályban 210 K. a III ik osztályban 120 K. Zalaszentivánra az l-ső osztály, ban 192 K, a 11 ik osztályban 114 K, a ill-ik osztályban 66 korona.
Á magyar kir. államvasutak vonalain ia teljesen azonos tarifaemelés lép életbe.
Zsoldos tanintézeti
Hudapvit. Tlt, DohSor-a. S«. Telefon Jüiff 1S4-47. | ■ legjobban készít elí migánvizigákra. Vidékieknek leveloxő oktatáa
sjxcííIm, nuganhAssnáUtra irt tankönyvek alapján
A modern cseléd természetrajzához
Párisi történet, de a magyar asszonyok is okulhatwak belőle.
A párisi „Joumar-ban beszéli e Clcment Vautel, hogy Jobb nevü festő barátjának a felesége a minap színházba ment.
— Nézze csak, Kati — szólt a háztartási alkalmazottjának — én most szinházba megyek, a baba most alszik, maga nc feküdjék le addig, amíg én vissza nem jövök. Vigyázzon a gyér-mekre, megártott ?
A festő felesége bizva sz ígéretekben, nyugodtan elment a szinházba. A darab azonban nem tetszett neki, unalmasnak találta s igy az első felvonás után hazament. Amikor benyitott a lakásba, teljes sötétség fogadta. Sztvdobogva sietett a gyermekszobába, felgyújtott* a villanyt rohant az ágyacskához, ahol a 13 hónapos babának aludnia kellett volna, de az ágy üres volt. Eszeveszetten szalad a cselédszobába — az is üres volt. Felkutatta az egész lakást, sehol senki. Ahogy csak tudott lesietett a házmesterhez. Nem látta valahol Katit? a gyermeket? nem tátt* őket kimenni . . . Nem nem. Nem tudja, hova szokott Kati járni ?. . . Nem, nem.
De mégis, — Madame, mondta a házmesterné némi gondolkozás után — ugy tudom, hogy Kati a szomszédos utcában levő tánche-Ijiségbcn szokott mulatni menni.
Az anya kétségbeesetten rohant a megjelölt helyre. Sürü füst, táncoló párok, rikoltó zene, zűrzavar, sikongás fogadta. Vagy kétszáz pár gomolygott a teremben. Vihogtak, nevettek, kurjongattak. Hol lehet Kati. Néhány percnyi kutatás után, mely az aggódó anyának évszázadokként tűnt fol, egy hangosan nevető leányban felfedezi végül a Katit. Odamegy hozzá.
— Nyomorult hová tette a gyermekemet ?
— Ne izguljon madame, nincs semmi baja a babusnak, megvan, megvan. Tessék velem Jönni.
Es elvezette az asszonyát a ruhatárba aholltgpönyegck, esernyők és kalapok között kendőbe göngyölve ott pihent a baba s mélyen aludt. A mellérc szám volt iQzve — « 382 es Minthogy Kati felmutatta « 382 es számot\' a ruhatárosné szó nélkül kiadta a csecsemőt \'
— Szent József napja. A katholikus Anyaszentegyház ma, vasárnap nagy egyházi ünnepet ül. A Megváltó nevelőatyjának, szent Józsefnek névnapját, emlékezetét. Tekintve, hogy az ünnep vasárnapra esik, az istentisztelet a vasárnapon szokásos rend szerint tartatik meg.
— Istentisztelet aorrendje vasárnap a plébánia templomban. A nagykanizsai plébánia templomban vasárnap az első szentmisét reggel 6 órakor végzik. Utánna 7, fél 9 és fél 10 órakor szintén rendes szentmise. Fél 11 órakor szent-beszéd és 11 órakor ünnepélyes nagymise. Délután 2 órakor szent-keresztúti ájtatosság és 3 órakor litánia áldással.
— Bethlen miniszterelnök Nagykanizsán. Feltétlen megbízható helyről arról értesül a „Zalai Közlöny", hogy gróf Bethlen István miniszterelnök minden valósiinüség szerint ma, vasárm»p a kora reggeli budapesti vonattal Nagykanizsára érkezik. Az állomástól azonnal tovább hajtat Inkcy József báró iharosberényi birtokára, hol a báró által icndezendő szalonka vadászaton részt fog venni. Bethlen István gfóP miniszterelnök a mai napra tervezett lejöveteie alkalmával minden hivatalos fogadtatás mellőzésével, néhány ismert mágnás és politikus kíséretében utazik le, hogy néhány órai vadászaton kikapcsolja a napi politika idegölő munkáját ós mint szigorúan magánember régi szenvedélyének, a szalonka-vadászatnak áldozhasson. A miniszterelnök az előjelekből ítélve, még ma este visszsutazik a fővárosba.
— Kinevezések a bíróságnál. A A Kormányzó ur Őfőméltósága a m. kir. igaz ságügymini>*ter előterjesztésére Magi Imre győri kir. ítélőtáblai bírót a zalaegerszegi kir. törvényazékhez tanácselnökké neveztn ki. Dr. Berlin Ágoston Ítélőtáblai cimmel és jelleggel felruházott nagykanizaxi kir. törvényszéki b rót a nagykanizsai és Szalay László Ítélőtáblai bírói cimmel és jelleggel felruházott zalaegerszegi kir. törvényszéki bírót a zalaegerszegi kir. törvényszék területére vizsgálóbíróul rendelte ki.
— P. Jeromos Keszthelyen. P. Hédly Jeromos f. hó 16-án Zsilavy Sándor társaságában Keszthelyen időzött, hogy a Keresztény Kisgazda és Főldmives Szövetséget megalakítsák. Tiszteletükre a Bocskay-vendéglőben társnsv.icsora volt, melyen Jeromos páter nagyszabású beszédben a Szövet-ség megalakulásának oz okairól beszélt. E< a szervezet az EME hez hasonló, mert mig az EME n város népét tö.nörlti, addig « Keresztény Kisgazda és Főldmives Szövetség a falu népe számára olakult. A Szövetségnek eddig még semmi politikai iránya nem volt, de ma már szükségessé vált, hogy képviseltesse magát a politikában és ezért Keszthelyen is állítanak jelöltet. Zsilavy ismertette a Szövetség programmját. A közönség a két szónokot meleg ünneplésben részesítette. A: alakuló gyűlés f. hó 26 án lesz.
— Az Irodalmi Kör választmányi Ülése. A Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör igazgatótanácsa holnap, hétfőn délután 6 órakor a váiosháza kis tonácsterméb.-n ülést tart, melyre az elnökség meghívja az igazgatótanács tagjnit s egyben felkéri őket, hogy pontosan mfgjelenni szíveskedjenek.
ZONGORA
hatalmas h nggaL
Ehrbar fokete, koreszUiuros,
PIANINO CIMBALOM SSS,
PEKETP1 íbaolatükor, 2 méter *1 magas, araaydisz <s
gyúngyhisklrakáMa], szuloiuustal ugyan-csak gyöngyházkirakással, külön Is, «$»t-ieg a hozzávaló 6 fotel, divan atlassát-huzattal, mindegyikhez kütóo viszoobui-kolat. Az összei fjtiorolt tárgyak blso-máoyban lévfik, a«rr«a Wajvs irtán tfettc jl9t
Zrínyi Miklós-utca 45. sxám
1992. március 19
— Kormányzói kegyelem. A ra|{>-
egei szegi 1918. (Íremben k*ton*í raktál fosztogatása ügyében n Kormány zó w Ófőir.él lósága legfelsőbb elhatározása folytán tíakuci Andrá* és társai ellen i»r. eljárást elengedte.
— Kinevezés. A kormány* Dr. Lovassy Sándor nyugalmazott keszthelyi gazdasági akadémiai igazgatót és Dr. Mezei/ Gyúl* gazdasági akadémiai tanárt, gazdasági főtanácsosi cimmel tűntette ki.
— Választókat összeíró biztosok. Nagykanizsa központi választmánya szombat este Ölést tartott, amelyen kijelölték n nemzetgyűlési képviselői választók összeiió biztosait. A\'kijelölésnek még o pénteki ülésen kellett volna megtörténnie, dr mivel a választmány akkor nem volt határozatképes, szombatra kellett halasztani.
— Nagykanizsa 11 azavazóköre. A tegnapi városi tanácsülésben Nagykanizsa város tizenegy szavazó körre lett beovtva a nemzetgyűlési képviselői választásokra.
— A nagykanizsai közalkalmazottak temetkezési és segitő egyeall lete folyó évi március 19 én, vasárnap délelőtt fél 11 órakor a kir. törvényszék nagytermében rendkívüli közgyűlést tart, melyto az ösazes tagokat meghívjuk és kérjük, hogy tekintettel a megbeszélendők fontosságára, okvetlenül jelenjenek meg Az Elnökség.
— Iparengedélyeket nyertek. A városi tanács tegnapi ülésében .» következő iparengedélyeket adta ki: Hornt J. bádogos, Dobrovics Milán cipŐsznnatórium, Guttmann Viktor nürnbergi kereskedés, Pintér Emília korcsmáros, Pörzse György fűszer- éa csemege, kereskedés, Plander György cipész, Lutslig Dezső férfiszabó és Kománovics Lsjos cipész részére. Iparengedélyt kapott még Hajós József iparos.
— Majtényl Károly előadása a lelki életről. A szabad lyceumban ina r«tr 6 órakor Maitényi Károly áll. főgimnáziumi tanár, szabadoktatáni titkár folytatni fogja n lelki életről szóló előadását. Ma este a lr!-i élet értelmi és érzelmi folyamatairól fog beszélni, legközelebb befejező előadásában pedig ax akarat lélektanát ismerteti. A tudományos, de mégis mindenki áltnl könnyen megérthető lélektani előadást a legmelegebben olvasóink figyelmébe ajánljuk.
(x) Uránia. Vasárnap, Mindig a nő éa Baranya felszabadulása.
— Uj sertéshizlalda Nagykanizsán. A Király-sörfŐzde n várostól exy sertéshizlalda felállítására kapott engedély.
— A Keszthelyi Ker. Szoc. Párt folyó hó 25-én jelölő közgyűlést |i»rl, melyen legnagyobb valószínűséggel ismét Rrischl Richárd v. nemzetgyűlési képviselőt, a pírt elnökét fogják jelölni.
— Ax „Uránia" újdonsága. Az Uránia mozgóképszínház vezetősége, hogv ax énektől és eleven szótól csengő színpad hiányát vérosunkbon némiképen pótolja, sorozatosan le szándékozik hozni a sze/on leg jobb raoziszkeccseit, illetőleg filmszereplőit. Legközelebbi programul „Őfensége inkognitóban", majd n „Luxemburg grófja" és «/ „Anyósok gyöngye." cimü darabokat tűzte ki. Mindenik darabot fővárosi szereplők játazák és katonazenekar kiséri. A sorozatot 24., 25. és 26-án Deési Alfréd és H irmath Imre kacagtató énekcvtáncos nzkeccse nyitja meg, „őfensége inkognitóban" Róna O\'ivér, Boháty Lajos, Hódossy Erzsi Sz .bó Snt« szinpadi szereplésével.
— 200 hadifogoly érkezett Buda pestre. A Keleti pályaudvarra int fggel 10 óra 30 perckor hatalmas vonat gördüli be, mely kétszáz hadifogoly tisztet ho/oti magával, akik Oroszországból jöttek vissza. A vonat tegnap este indult rl n csóti tábor ból. Az űonepélyes fogadtatáson ott volt a kormányzó- ur képviselője is.
— ősz Iván könyvei Ösl rög, melyet mult heti irodolmi rovatunkban kellő leg méltattunk, lopunk kiadóhivatalában mar kapható. A vaskos, csinos kiállítású, nngy-szerű regény ára csak 40 korona.
\'.AJ .;024LÍ>NV
FÉRFI INGEK
soknik, nöi llor harisnyák 4s
• \' .\'.ss^s tivas-i u] Jo ím ttok . v
QRÜNBERQER
uri Jiv.thtíi .ii hclSn bv
Fö-ut 11 .-. Telefon 221
Valódi
Hamerli bőrkeztyük
— III oszt. vasúti kocáik Bécs éa Budapest között. Tekintettel n ma éjfélkor életbelépő felemelt díjszabást.*, a Déli-vasút igazgatósága elrendelte, hogy a Budapest Bécs kőzött közlekedő ntppnli gyor% vom.tokk\'.l március 2l-től III. osztályú kocsik is játj.nak és igy n ke.\'é^bé tehnös utasok nsk i* lehetővé váljék az utazás.
XI Világ mozgót Sándor Mátyás!
— Anyakönyvi hirek. Március hó •í tői inai i\'-»pi.- Nagykanizsán 42 gyeimek
/ületett, ebből fm v .la 15, le iny pedig 27. Házasságot kötöttek: Hirschlez Imre ntagan hU.italnuk Fodor Erzsébettel. Ném th J^/sef géplakatossegéd Kit Honi.v A. Di. Miklós Sándor ü%yv .1 Frank Margittal. Németh Pé\'n Pál r.c.ibó\'itester Krcmsier G\' eliáv.d. Pollák István allami tanitó Sói ét ormos Fánni-v.\'il Elhaltak : S okol Jánbxn-5 s*Q|, Bo\'f Ani. . 37 év. lüdőgütiiőkót, Ztupanic* Anm 80 éves " végc\'g.t ngüUs, Vfrv* István 74 eves nvUg. déli vasúti vízig. I.tkstos hörghurut, M-»yei Katalin 4 hón.tpoj kelcvénykór. Strdi M.igdo\'n* 1-\' hónapos Agyhir!y.>loh, Kulc*-« p-ín\' "i-ül Bud »i Juliánná 24 «lves tudó-gűmö>-ór, Kur/ovics Apdló li.t 63 éves nap v/ámos tüdúlob, N -l>rr Petemé .fül. Macx*k Teic/i i 25 .\'vr, lűdőhutut, ö.\'V. I Itisch Heniichiu* s/ül. Kohlt Teié\'/in 80 •\'•ve< hörg-hurut, Id. Kiátky József 61 •\'•■ex höighurul, Tisléi Jó\'.sef 46 éves nipwá noi állkapocsrák, f»- . Hordós Józsefn*^t<H. Ujlfki Dmotty 27 éves tüdővé*\', Bonc. Antal 56 éve* béres szívbillentyű elégtelenség. S\'sbó Jó/sef % napos veleszületett gyengeség, S?ff"r János
1 napo veleszületett gyengeség, Szakony Ferertc 55 éves államiendőr ellenőr töd^gümő-kór, Spcván Józsefné "fii. Brusics M»tild 70 éve- tudőlob, G-ie"C\'.ér Jáno«né >/űl. Sieg.-r
Katalin 39 éves lüdőhuriitp-Horváth Károly
3 hónapos hörghurut, Pócze J \'nos 66 éves napszámos, tüdőhurut, Jobbágy György 70, éve* napszámos végelgyengülés, Koz-iry Knl mánné s/ül. S\'sinuely Olga 51 éves tüdő-gümókór-, Németh Anna 4 hónapos rang görc-, Tóth Juliánn.t 24 éves napszímos tüdóvész, G-renesér József 64 éves m»ps/ámo* hugyhólyagrák, Vargs Gi\'ella 3 hónapos hörghurut, Gyurka Péter né szül. Tóth Anni 75 öves végelgyengülés, Limpert Józ.sef 47 éves magánzó lüdŐloh, Fürdős Ilona 2 hó napoi tüdölob, Andri Ferenc 71 éves napszámos tüdöhuf ut. özv. Gomheit Jár.osné s/ül Tuskánéi* Terézia 71 éves hörghurut, Szibó István 1 napos veles-ületelt gyenge-ség, Schwarz J mos 28 éves földmives ..gy hártya\'oVs, Özv. Tufcd J inosné Siűl. Sgány.-i Mi-i 63 éves vízkor, Buzek Jíao* 1 nspos vrlcs\'ii\'t t • t gv ngcVég, Péter Mihályné szül T t\'v -c* Vik\'óiij 76 ó < » ve*elob, ö» v. S<i ab ik Károlyné szül. S^betic* Krisztiin 74 éves ,-vsthmö/v. Bedó Ferencné srü". Dínes Má; ia 47 év.vs merevgőrci.
A Keresztényszocialista Egye sUlct pénztárosa és titkára március 19 én, vasárnap délután 3—5 óráig az egyesület helyiségében (Rozgonyi u. 7.) hivatalos órát tftit. Tagdíjbefizetések, uj tagok felvétele, pnnaszfelvétel. Különösen felhivntnok a t»g sági dijj.tl hátralékban levő tagok, hogy tag ági dijaikat annál i< inkább tcndez/éV, m\'ert ellenke/ő esetben a tagok sorából kizáralnak, eddig szerzett jogaikat elveszítik h tt most folyamatban lévő földbérletekben való részesedésre szóba sem kerülhetnek.
— Oszkár bácsi megérkezett. A
holnopi művész- cs mesedélután művészei szombaton délután Kanizsára érkeztek. Eljött n kicsinyek kedvence, az „Oszkár bácsi", Csendőr Etus, Szálai Mártuska, aki a pro-lógot mondja és a kis Reinitz, aki zongorán játszik. A ma, vasárnap délutáni előadásra a jegyeket délelőtt a magántisztviselők egyasű-. letében, délután pedig az előadás megkezdése előtt Polgári Egyletben lehet váltani. Tekintettel a nagy érdeklődésre, hétfőn délután 3 órakor a Polgári Egyletben az előadást meg fogják ismételni, mely alkalommal az összes kanizsai iskolák testületileg vesznek részt az előadáson.
(x) Dr. Kállay Zoltán jogi szemináriuma, Budapest, Andrássy-ut 8. és Szeged, l\'állavicini u. 3., felelőséggel és biztos sikerrel késkit elő bármely egyetem és jogakadémia összes jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgára. Jegyzet-bérlet! Rekapituláció! Minden felvilágosítást szóval vm:y levélben készséggel ad kár a budapesti, akár a szegedi igazgatóság.
— 1878 áv ÓU fcnftAUó Kolatl J. orvosi w»i-sicr- és ktXsMf-gyárt;é< l\'jJ»j«st. IV.. k\'oroo*ÍMr<«c-«-ctsórcnJu Viwtell cn év tcKoUvóbb nxpt úsk mel\'ud szillit sétvk«>tók«l, ? askót-ikflt, xununigorcs^rluutsnyikat, ortho-I .iiai Ussutíkcket, mulihakat, mukezeket, jsrógépakst. (•ctcRÚj^Usi és eKésiiÍRjgyi clkkokst é\\ nilnJtonaoiu (tuasumkat. •
(X) Uránia. Hátfő, kedd csak 16 évon felülieknek Őszirózsa szerelem, dráma 4 felvonásban t Biedermeier házasaág, vígjáték 3 felvonásban.
(x) Székrekedés. Purjesz tanár, az Európa hirü belorvos, megállapította, hogy a Ferenc József keserűvíz kitűnő hatása minden kellemetlen mcHéktünel nélkül jön létre.
(xl Uránia. Vasárnap a Sur ragyogó, tiszta, p.izar kiáilitásu, megkapó cselekményü l fölvon A s-is társadalmi drámája: Mindig a nő ! Baranya felszabadulásának fclcdhetlen hatású kép?, a nemzeti hadsereg diadalútja 3 felvonásban. Hétfőn csak fe\'nótteknck: .őszirózsa szerelem*. dráma Konrád Weiszszel, Biedermeier házasság, vígjáték « Biederncier derűs koráb b. Mindkét dtrabol csak 16 éven felüliek nézhetik meg.
— Arauyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások. valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fricd József ékszerész, Síigár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.)
(x) Az álarcos iovaa a mely a Világ-mozgóban oly óriási sikert aratott, még csak ma vasArn^p .\'esz műsoron. Minthogy a Sándor Mátyás előadásaihoz az előjegyzések oly számottevők, hogy már alig van jegye a Világ mozgónak, az igazgatóság elhatározta, hojy a Sindor Mátyás előadásait eggyel megtoldja, s igy naponként 3 előadást tart, hogy lehetővé tegye a film cmekmü megtekintésé* mindazoknak, kiknek jegy már nem jutott, miért is a kiVöri, illetve a előadás egyikére még pár jegy előjegyezhető* Siessen tehát o pár, jegyet még biztosítsa magának.
— Bútorozott szobát keres külön bejárattal n Főúthoz közel, esetleg teljes ellátással — elsejére — fővárosi újságíró. Teljes cimü ajánlatot a kiadóba kér.
Szerkesztői üzenetek*
A. Ne méltóztassék félreérteni. Nem mintha nem mernénk az üggyel foglalkozni, hiszen azért vagyűnk/ azért állunk őrt a vigasztalan magyar éjszakéban, hogy irgalmatlanul megtoroljunk és visszautasítsunk minden merényletet, melyet a keresztény magyat ság ellen elkövetnek. Azonban jelen esetben nz. Önök sóját érdekében nem akarunk casus belli-t provokálni. Keressen fel bennünket bizalommal a déli órákban, mikor s/eikea/.tőnk fogad és akkor szívesen szol-gálunk tanáccsal — mit tegyen. Üdv! — Nk. Tessék beküldeni, ha megüti irodalmi szinvonalunkat, szívesen közöljük. De miért nem irjs aiá nevét ? — F. I. Nem közölhető. — A% I. Szívesen látjuk.
Lr»«v«anDaíi. púder a legjobb, kapható mindenütt
ZALA! KÖZLÖNY
,9i2. március 12
Csecsemők
•«4ssségénefc mefiOvására legjobb a
Diana csecsemő (Baby)-krém Diana csecsemő(Baby) hintőpor Diana csecsemő (Baby)-szappan
MlndenUtt kaphatói «
örktií: • OUm Mmkrfstal R.-T. 8o4ip«>L V, NMw-n. *
Levél a szerkesztőhöz.
(Egy vőlegényjelölt keservei.) Igen tisztelt Szerkesztő Ur I Engedje meg, hogy talán száraz és nem mindenkit érdekifi tapasztalataimat Önnel is közöljem, melyet, ha On i» olyan szemmel lud nézni, mint amilyennel art én látom, még talán majd arra is érdemesiti elkeseredett soraimat, hogy azokat, ha nem is teljes egészében, de legalább is tartalmának lényegében b. lapjukban közzé tudja tenni.
Már nem emlékszem rá, de az idén olvastam valamelyik helybeli napilapban egy nagyon érdekes cikket, a legényeinbetek szo moru állapotáról, ahol szó volt arról, hogy miért nem nősülnek meg a legényemberek, amikor a főzést, a drága ingvasalási, a mo-oást, a varrást, » harisnyák Westopolását stb. a feleség el ludja végozni és ezzel megszabadul a nősember n fentebb említett munkákért "fizetendő rettenetes áraktól
Nagyon sokan vagyunk legényembeiek, kik nagyon érezzük a hiányát »» háztariást verető asszonynak. Minden igyekezetünk od.« is irányul, bogy in-gunknak egy megfelelő élettársat válasszunk és hogy boldog, c»et;des otthonunk legyen. Nekünk a vendéglő és kávéház nem otthonunk. c*ak füstős levegőjű szórakozó helyünk, melyet, ha feleségünk Unne, néha napján csak szórakozásból, vagy egyáltalán sohasem keresnénk fel.
Számtalan körülmény van, amelyek nem engedik meg, hogy n szegény legényemberck ezen elkárhoztalásuktól megszabadulhassanak.
T. i. feleséget, illetve menyasszonyt n legényembereknek már legoagyobb része keresett és talált Is, kit aztán igazán ideálisan szeretnek, de van egy úgynevezett após anyós és a többi rokonok, kik a leendő fiatal párra bizony vasvilla szemekkel néznek, csak azért, hogy miért éppen most akar a legényember magán segíteni, amikor az nekik kiadást jelentene. Ezek ulán ott tartunk, hogy a sok leány közül, ha sikerült egyet nagy utánjárások és áldozatok árán u „Menyasszony Hivatalnál" részünkre kiutaltatni, akkor még nlntén igen nagy utánjárást igényel o lakáskérdés.
Nem olyan könnyű dolog a lakáskérdés megoldása, mint amilyennek ozt a „Menyas?.-azony-Hivatalnál" gondoltuk. Vannak ugyanis szülők, kik a lakáskérdés megoldásában n legmesszebbmenő támogatásban részesitik gyermekeiket és ha nem kapnak lakást, akkor szívesen látják őket szűkös otthonukban is, de mégaem akadályozzák meg boldogságát a* ifjú párnak. No de az emberek nem mindenütt egyformák éa az előbbieknek vannak ellenkezői is, holott . . .
Amikor a szülök, illetve a „Menyasszony-Hivatalnál" már némi eredménnyel eljártunk, jönne a „Lakáshivatal", ahova csak titokbsn szabad eljárni, mert ha a „Ltkáshiuatal" véletlenül egy lukásl szerezne, bekövetkezne a bizonyos kiadás, mit fentebbi soraimban már emiitettem.
Tapasztnlatnim alapján kérem a t. Szerkesztő urat, legyen olyan szive* és közölje n lapjában u leányokkal, hogy n<* haragudjanak n legényrmberekrr, meil nrin ők 07. okai annak, hogy az n sok-r-ok leány sokáig leány marad, hanem számtala.i esetben okai azok, kiknek az úgynevezett kelengyét é< még talán mást in adniok kellene, amitői és még sok más októl az érdekeltek nagyon fogvacognnk.
Elkárhoztatott legényembrrek kés/üljetek fel turista utalókra, mielőtt a házasság szent intézménye és a nagy cél homoksiva-
tagjának elindultok. Ahol azt hiszitek hogy legjobban szeretve vagytok, amikor kellene, hogy a legjobban szeretve legyetek, ott titok ban száműzetlek. \' ,„, Morlur.
— Szívesen tettük közzé cikkét, noha mindebben nem ia ériünk egyet. S egyes esetek miatt nem is lehet általánosítani n szülőket, akikét sok esetben a józan előre látás, a gyermekének jövője felőli tiszteletre méltó Aggódás tesz elővigyázatossá S a fiatal embereknek sincs okuk a busulásra, hiszen annyi nemes tulajdonsággá és erénnyel felruházott menyasszonyt találnak, csak ki kell nyujlnniok értük a kezüket.
Mindenesetre a fenti soiok sok megszívlelendő momentumot foglalnak magukban, amit ugy a szigorú mamáknak, mint n bájos menyasszonyjelölteknek megszivlelésül ajánlunk. S akkor a sok „márlír" eléri célját, a boldogságot, amit oly mohósággal keres.
Közgazdaság
Budapest, március 18.
Budapesti tőzsde (Magánforgalom.)
Napoleoi —, Font —, Dollár 808\',/—19,
Francia frank--, Márka Í92—97. Olasz li> a
--, Osztrák korona 1148, Rubel--, Lei
69ti-t»0, Szokol 1390-400, Svájci frank —,
Dinár 980, Lengyel márka---. Bécsben a
magyar korona 870.
Zürichi zárlat:
Berlin 183, Amsterdam--, Hollandia
194\'/,, New-York 543, Lonjon 2S47, -Pária -ID30 Milano 962í\'/i. Pf»8« 8»2\'/,. Budapest ti3, Zágráb 180, Varsö 13, Wien 71/,. Osztrák bélyegzett ?\'/,.
Termény jelentési
Buza (Tiszavidéki) Í820-50, egyéb
—, rozs--, lakarmany árpa J000 -2076,
s-.r árpa 3100 —200. zab 1170—200. tengeri 23f">0—90, repce 35—37, korpa 1480—600, köles 2100—2200
Védjük meg a gyümölcsfáinkat I
A kora tavasz közeledtével igen fontos teendők megva\'ósitása.vár a gyümölcstermesztéssel foglalkozókra. Áz évek óta elhanyagolt termőfákat a rajtuk élő betegségekkel szembon, haladéktalanul a leggondosabb kezelés alá, kell venni, mert a fa életképességének, egészségének és ezzel kapcsolatban termőképességének igen nagymértékben komoly veszélyeztetői ezek.
Hogy ezekkel a súlyos károícat okozó betegségekkol szemben a sikeres küzdelmet felvehessük, felhívjuk különösen a közvetlen érdekelt termesztők figyelmét arra a fontos körülményre, hogy kielégítő eredményt csak ugy érünk el, ha minél többen, egységes akarattól indíttatva, minél szélesebb körben kiterjesztve hajtjuk vágre a szükséges védekezési teendőket. E közlemény szük keretén belül, a védekezést főbb körvonalaiban ismertetjük meg. mig a részletességre kiterjeszkedő tudnivalókat, a m. kir. növényélet és kórlani állomás az érdeklődők számára bármlknr készséggel és díjtalanul megadja. főbb teendőink most a következők:
Rügyfakadás előtt fáinkat gondosan tisz lógassuk meg az elhalt, vagy beteg ágrészektő\', a szükséges szakszerű metszést végezzük, vagy végeztessük el. A nagyobb sebhelyeket esetleges .-gombafertőzés ellen vértctükátránnyal. kenjük :he, a rajtuk élősködő likacsgombákat jó mélyen kivágva távolítsuk cl, úgyszintén a vértelves foltokai is éles késsel kitisztogatva vértelükáiránnyal bekenjük. Idősebb fákat a kértfcsedésiől és mohásodástól alkalmas torpa eszközzel alaposan tisztogassuk meg, s ha mindezzel elkészültünk, akkor az egyes betegségekkel szemben használatos megfelelő véde-kezőszerrel alaposan megpermetezzük. Ugy az egyes fák, valamint n zári egységet képező gyümölcsösök aljái, hí az időjárás még meg engedi, jó darabosan és mélyen ásassuk fel, hogy a földre hullott gombaszervek föld alá kciülve, elpusztuljanak. Rendszeresen és szakszerűen végrehajtóit védekezésnek és szakszerűen végzett kezelésnek »z eredménye már az első évben mutatkozni fog. természetesen a
védekezést évről évre állandóan kell végezni, mivel a fertőzés lehetősége is állandó. A ma használatos védekező szerek a sulfarol, mész. kénlé, bordói ló és a rézkénpor. — (Kísérletileg kipróbált és használatra kész védekező szereket hazánkban tudomásunk szerint csak az újpesti HChinoin" gyár mezőgazdasági osztálya gyárt.) Az egyes védekező szereknek a mikénti felhasználására és elkészítésére vonatkozó minden tudnivalót és egyébb növényi betegségekre ós növényvédelemre vonatkozó szakszerű felvilágosítást készséggel ád meg a m. kir. növény-élet és kórtani állomás, Budapest II. Debrői-ut 17.
(x) Aranyat, exUatöt, brllllánaot mindenkinél maganabb áron WUároI KOPÁR órás és ékszerész, Deák tár 17. axám.
A felelős szerkesztő távolléiében szerkesztésért sajtójogilag jelel is: Benedek Rezső szerkesztő.
BRILLIANST
aranyat ezüstöt
legmagasabb árért vesz
Schnltzer Géza ókszsrész
Oeik-tér IS
Apró hirdetések
\'1IJ»: 10 nAlf 30 K. lUár- «• OiMfUp «0 X, culadtu további httkOinap 3 K. THir- *a Oauápaap 4 K.
»»«tágabb l.ctn»*l u«d*U uamk 3. IlUtr* a K. AllS«» k*r*46kurk mlotlcukor iO iiiulék *m»ay.
Bérbeadó azonnali beköllözhetés mellett Szepetneken egy jóforgalmu füszerkeres-kedés lakással együtt Bővebbett Wébcr János, Szepetnek 79. szám. ,ih
Különféle bátorok, szobaberendezési tárgyak eladók Attila-utca 30. szám alatt.
Vadlya Hajnalka gépirénff vállal mindennemű gépírást munkál, levelezést. Megbízást átveszek . hétköznapokon este Ö—8-ig, vasár- és ünnepnap délelőtt 9—11-ig. Teljes discréció. Olcsó, gyors, tiszta és kifogástalan munkámról biztosítom a n. é. közönséget. Lakás: Fő-ut 22. emelet, jobb erkély.
Elcserélném budapesti, közvetlen a Déli vasul állomása melletti 1 szoba konyhából álló lakásomat, egy nagykanizsai lakással. Cim a kiadóhivatalban. tus
Két sertésnek megfelelő sertésól azonnal eladó Kőlcsey-utca 17. Horváthné.
Tiaxtosségea gyermektelen házaspár kerestetik, ki másnemű foglalkozása mellett vál* lalná ház rendben tartását, esetleg segédkezne a kerti munkákban Javadalmazása a következő . ingyen lakás, mely áll szoba, konyha, éléskamara és faházból. Ajánlatokat „feltótlen tisztességes, jóravaló" jelige alatt a kiadóhivatal továbbit. ut*
Kerékpárosok figyelmébe
A legjobb kerékpárokat, ktllsó és betsö gummikat, kerékpáralkat-részeket a legelőnyösebben
BRANDL SÁNDOR
kePékpArszakUzlelében szerezhetik bc NAGYKANIZSA, DEAK-TtR 2. SZÁM
Javításokat gyorsan ás Jutányosán tszkDilOklI Használt kerékpárokat ligjobbin veszik I <100
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny\'•\'-</
1922. oiárcim 19
ZALAI KÖZLÖNY
Szabók figyelmébe!
Trifaili szén
•téts éven ál l»mft kapható.
Koksz, faszén, kovácsszén
■ legjobb rDloő\\égbcn. «i87
Strém Károly
tfizHa é* ktoinnsgykarcikMM Sugár-ut 20
.Csonki Mftfty&rorszag nem oiirij, Ejé« NUgyironzif m«oyor»xij I*
1575/1922.
Tárgy t Tavnazl baazonállatvizagálat.
Hirdetmény.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter urnák 104301/1901. sz. rendelete értelmében a tavaszi haszonállalvizsgálaiokai elrendelem, amely a kővetkező sorrendben tartatis meg:
KtsUanizsán 1922. évi március hó 27-én délelőtt 7 órakor a liácz-uteai szövetkezeti bolt előtt, délelőtt 9 órakor a templom előtt, délelőtt 11 órakor a Flórián téren Ezen helyekre az összes lovak (szamarak es öszvérek) elővezetendők ezen terekhez legközelebb fekvő utcákból.
Az állattulajdonosok lovaikkal utca és házszám szerint sorakozva várják be a vizsgálatot végző állatorvosokat.
A vizsgálat befejezése elölt ezen napon fuvarozni, vagy más munkát végezni nem szabad.
Nagykanizsán 1922. évi március hó 30-án reggel 7 órakor a heti-vásártéren lesznek az összes lovak (szamarak és öszvérek) megvizsgálva.
Ezen napon es időben minden ló tulajdonos pontosan megjelenjen lovai val (szamara és öszvéreivel) utca és házszám szerint felállva várják bc vizsgálatot tcljesitő állatorvosokat.
1922. évi március\' hó 31-én reggel 8 órakor a hetivásártéren pólló vizsgálat tarlalik, azon lótuljdonosok lovainak megvizsgálására, akik folyó évi március hó 27-én Kiskanizsán és március 30-án Nagykanizsán valamely elfogadható ok miau lovaikkal vizsgálaton meg n«m jelenhettek.
Azon állattulajdonos,, aki lovát, szamarát, öszvéréi a kitűzőit napokon elő nem vezeti, az 188S. VII. tc. 150. értelmében fog megbüntettetni.
Azon állattulajdonosok, akik lovaik gyógykezelése végeit állandó állatorvost lartanak és lovaikat, illetve összes állataikat állalorvossal megvizsgáltatják cs ezen körülményt a tavaszi vizsgalat megejtése előtt 3 nappal a v. m. kir. állatorvosnak bejelentik (Városház 1. em. 16. ajtó sz.) az elővezetés alól lelmen-letnek.
A vizsgálat napján az összes szarvasmarhák, kecskék es serlesek is otlhon tartandók, hogy a hazaknal megjelenő állatorvosok az állatosszeirast ellenőrizhessék.
Nagykanizsa, 1922. március hó 12.
Polgármester.
MAKULATUR
papír kapható a kiadóhivatalban.
A NAGYKANIZSAI VÁROSÉPÍTŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Zrínyi Miklós-utca 33.1. Bejárat RHit 6. alatt Telefon: 293. sz.
üzemét megnyitotta.
ELVÁLLALJA
mindennemű építmény szakszerű tervezését és kivitelét.
Modernül felszerelt és elsőrendű specialisták vezetése alatt álló tervező Irodája és építési osztálya, valamint nagy anyag-készletei lehetővé leszlk. hogy megbízói kívánságai szerint a legegyszerűbb és leggazdaságosabb vagy művészi és lucratlv megoldású építmények tervezését és kivételét gyorsan, pontosan és a legolcsóbban hajtsa végre.
Szakemberei! szükség eselén helyszíni tanulmányozások. felvételek, ajánlatok kidolgozása végen kiküldi —
FolvlUgosltáaokat i\' alSzatas költiíjvaHaakat dljm.nta.en ad.
Épitési anyagkereskedésében
a klskanlzsal uton a Franz-malom mellett
mindennemű épitési anyag
u. m. :épülelfa. deszka, asztalosáru, mész, cement és vasáruk. (szegek, szerszámok etc.) iraverzek. használt vasuil sínek, égeteil agyag-tégla és cserép, kész a|tók s ablakok slb.
legolcsóbb áron szerezhetők be
Budapesti iroda: Vilmos császár-ut 7., fél em. Telefon 154-35
RÍZGÁLIC
.V.ayucu* Raffia rJS Kénpor rJT, Petroleum *SSSÍ! Gépolai
Hengerolaj ,„4 Kocsikenőcs Marónátron
(m»g»ifo\'»;u lojck-S)
Gyanta stb
Állandóan raktiron
Schwarz és Tauber
gyarmatim nagyksraakadfi cégnél
AUpii»*«»«>
Értesítés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönséget tisztelettel értesíteni, hogv társam, Bakaa Jánoa Üzememből a mai napon kilépett és üzememet, úgymint üzleti, épület, dia* és mflbádogOB-tagot, valamint gáz, vízvezeték, fürdSbererendezéaek szerelését a legújabb módszer szerint, továbbá azl-vattynk éa melegvizkéazülékek kórházak, szállodák és magánházak részére a régi, M év óla fennálló műhelyemben Erzaébattér 17. szám alatt (Armuth-ház) tovább vezetem. Szak-mdásonp által, melyet külföldön mint fő-szerelő Szereztem, szolgáljon biztosítékul, hogy minden tekintetben e szakmába vágó murtkát szakszerűen végzek s oda törekiem, hogy a nagyérdemű közönség legnagyobb megelégedését kiérdemeljem. Kiváló tisztelettel
Wastell György
bádogos és szerelő-mater.
a
VILÁG
mozgóképszinliáz
Erziékit klráljai-tár, Szarui szálloda épaiatibia
Telefon 74.
."N
Talafon 74.

I" I Szomb.ton ís vajárn.p WllllamS. Harlh, (70n7ÍÍfÍál
Szenzáció! . .Rtpaió iov«i- szerepig rJuptívei jz.eiii.auu.
Az álarcos lovas
Wildwesl (Cowboy) történd 5 Itlvonáaban, ezenkívül egy remek viüjtKk-_
jönf Sándor Mátyás Jön!
Vcmc Gyula vilíghirü many.r lörlénelml regénye O.umont felvitelben.
A főszereplők .egyike .BimbuU- (Cocinlin)._-
„ , . ■-.. X .Mlr. IS K. L wr lí x. II «l7 fU» r.Uf t>
Hslyárak: ú^Tid. h.* - í™- IIm«. Mf< ^ >«*»«
6_ZILAl KÖZLÖNY
Legolcsóbb mindig
KISFALUOI és KRAUSZ
,,Arany Kakas\'4 divatnagyáruháza
NaBykanizsa, Erzsébettér 21
ahol most raktárra érkeztek Óriási választékban női divatkelmék minden létező színekben, ezenkivül duplaszéles ruhaselymek, krepp-deschinek, foulardok, bársonyok, dirndlik, grena dinok, mosók, zefirek, vásznak és siffonok stb.
Férfiszövetekben nagy választék!
Mielőtt bevásárlását megteszi, tekintse meg minden vételkényszer nélkül áruházunkat, ahol legolcsóbban szerezheti be szükségletét
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos földbirlokretidező Sírósig által engedélyezel!
Ingatlanforgalmi irodája.
IMIM 311 íltrílUl 19. Tiilrall ilm: SjiaW HiralkKg
Eladó birtokok:
300 holdas birtok urilskkal Veszprémmegyében
822 holdas birtok elegendő gazdasági épületekkel, Veszprémmegyében.
>20 holdas birtok 3 szobás urilaklcr.l, teljes élő és holl felszereléssel, Somogymegyében.
105 holdas birtok szép kastéllyal Zalamegyébcn.
100 holdas birtok felszereléssel Tolnamegyében.
150 hold föld épületek nélkül Somogymegyében.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, primn fajszőlővel beültetve.
16 holdas szőlőbirtok szép épülettel, Nagy kanizsa mellett.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton mellett, Somogymegyében.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely melleit, stb. stb.
Somogymegyében parcellázásra kerülő prima homokos biriokbólmég 150 hold tetszés szerinti bcoszlásban 1200 négyszógölen-kintK. 12.000 — árban eladó, A birlokra épületek nincsenek. Építési anyagról gondoskodva van.
Eladó házaki
Modern adómentes ház elfoglalható 4 szobás lakással.
Nagy híz istállóval, kocsiszínnel és kerttel, 3 szobás lakás olfoglalható.
Kisebb ház kernel, egy szobás lakás azonnal elfoglalható.
Lakóházak minden nagyságban kerttel és anélkül.
Emeletes líáz a város belterületén nagy kertlel.
Egyemeletes modern ház a város középpontjában.
Kétemeletes üzletház a piactéren.
Eladó üzletek:
Nagykanizsa közelében, forgalmas vasútállomáson szálloda-vendéglő stb)
Nagy-forgalmú dunánltlli városban nagyforgalmu kávéház átadó.
Üzlethelyiségek Nagykanizsán átadók.
Falusi üzletház füszctüzlcllcl eladó.
Balatoni villák:
tótlRtofliogláron villa 4 szoba, 2 konyha, teljes bútorzattal jutányosán.
Balatonlellén stb. villák minden nagyságban.
...w Nsa-Jistatl
SZENTIRMAY
EAU DE CHININE
megszünteti a korpaképzödást és erö--i f- siti a hajlatait
1 irts án K 70 Vluaaliladétaiili 20 \' ,
SZENTIRMAY DROGÉRIA
Budaa.it. lOL, (rasébet-kűrut 1?. Tllelaa : lio,| ut.,,.
_március 19.
3936/1022. .Csoaita .Miryarnniármaaaw,
Kgéss Magyaromig fla.nyorasag I-
Tárgy: A nemze^jiléaj v&J«;ztó^
Hirdetmény.
Az 1922 évben összeülő nemzetgyűlés tagjainak választásáról kibocsátott kormányrendelet értelmiben a választók első izben történő összeírása alkalmával minden férfi, aki 23 életévét betöltötte és minden nő, aki 29 évét betöltötte az összeírás előkészítése céljára vallomást tartozik szolgáltatni azokról az adatokról, amelyek annak megállapítására szükségesek, vájjon van-e választójoga.
A vallomást hivatalos egyéni számlálólapon kell szolgáltatni.
A számlálólapokat a városi kézbesítők hordják szét a háztulajdonosoknak, házbérlőknek, vagy meg-bízottjaiknak, akik, az általuk átvett számlálólapokat a házban lakó és vallomástételre kötelezett személyek között haladéktalanul szétosztani tartoznak.
A számlálólapot sajátkezüleg kell kitölteni és a vallomás helyességét sajátkezű aláírással kell megerősíteni
Azok helyett, akik a számlálólapot testi fogyatkozás miatt vagy más okból sajátkezüleg kitölteni és aláirni nem képesek, valamint távollévők helyett is, az illető egyén viszonyait ismerő hozzátartozója, munkaadója, alkalmazottja vagy szomszédja is kitöltheti, ez esetben azonban a számlálólapot aláirni és az illető egyénhez való viszonyát valamint a számlálólap sajátkezű kitöltésének és aláírásának akadályát feltüntetni tartozik. A számlálólapok kitöltése előtt a számlálólap hátlapján levő utmutatást a vallomást tevő olvassa el.
Az életkornál nemcsak az év, hanem a hó és a nap is beírandó
A számlálólap első oldalán az ott feltüntetett kérdéseken kívül minden vallomást tevő még a következő kérdésre válaszoljon:
Mióta lakik jelenlegi lakóhelyén?
Ha nem lakik jelenlegi lakásán már 2 év óta, közvetlenül megelőzőleg hol lakott és mennyi ideig?
A számlálólapok azonnal kitöltendők a háztulajdonos (házbérlő) vagy megbízottja által összeszedendők és legkésőbb folyó évi március hó 21 napjának d. u. 6 órájáig a városháza I. emeletén a 15. számú szobában a háztulajdonos (házbérlő) vagy megbízottja által a hivatalos idő alatt d. e. 8-tól l-ig, d. u. 3-tól 6 óráig beszolgáltatandók.
Aki a kötelező vallomásnál a1 fentirt időben és módon nem szolgáltat vallomást, azt megtagadja vagy elmulasztja, kihágást követ el és 1000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Aki pedig tudva valótlan adatot szolgáltai, 2 évig terjedhető fogházzal és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Nagykanizsa, 1922 évi március 17.
Vírosi Tanács.
* \'"""^oac-ok: ZaJst i. köavvnvomdáiábaii!
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 21. Kedd
66 szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S-,l-t\\6l4t fa kiadóhivatal: Pó-ut IS. ■*. -- [oUloibaJi-lsU.cn 7$ -
Mcgjolealk mindig kora reggel
fószrrkksctO Dr HEOEDÜS GYÖRGY
T. Maiü^.
BODROOKÓZY ZOLTÁN
BlfiflioUat árak (V, firplal iMtil a(jitll
Kgitt évi* 780 K. KáSávr* 400 X.
<vx« aoo K. Kf7 birs 7$ k\\ Sfítt Ilim in 4
Bethlen miniszterelnök Nagykanizsán
Gróf Bethlen István vadúazaton. — Az ihárosberényi kastély vendége. — Reggeli a kanizsai állomás éttermében. — A miniszterelnök fogadta a „7 alai Közlöny" szerkesztőjét — Mit ilzen gróf .Bethlen István Nagykanizsa közönségének ?
— A »Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Nagykunt-sa, mát ciui 20_ A lorincikoci\',
Lapunk legutóbbi száma köiölte volt, hogy Bethlen Ütvén gróf miniszterelnök — amennyiben váratlan esemény nem jönne kózbe, vasárnap reggel ihárosberényi u\'jábsn Nagykanizsára érkezik. Tekintettel, hogy n kormányelnők utja szigorúan magánjellegű volt, semmiféle hatóságot nem értesítettek n miniszterelnök érkezéséről, csupán a Déli-vasút igazgatósága telefonált a nagykanizsai állomásfőnöknek a magfelelő vasúti intézkedések megtétele végott, ugy, hogy a kor* mány elnöke minden hivatalos fogadtatás mellőzésével, mint magánember étkezett le Kanizsára, hogy ÍJt, néhány percnyi tartózkodás és reggelizés utári továbbhajt ásson ot ihárosberényi Inkey-kastélyba, hol a miniszter-elnök fiával ifj. Bethlen gróffal éa Kendc/Jy gróffal részt vegyen a vasárnapra kitűzött axalonkavadászaton.
Hogy a kormányelnök ezen útjáról, nagykanizsai tartózkodásának részleteiről, valamint a vadászat lefolyásáról olvasóközönségünket kimerítően tájékoztassuk, kiküldtük tudósítónkat, ki Bethlen litván gróf Nagykanizsára való érkezéséről s tartózkodásáról o következőkben számol be:
Ax állomáson.
Éles, csípős még a kora reggeli levegő, csendesek, kihaltak oz utcák, c«k itt-ott látni egy-egy munkás külsejü embert, mikor kimegyünk az állomásro, hogy ott tegyünk Magyarország miniszterelnökének megérkezésén és hogy a helyi sajtó nevében tidvö-zőljük.
Az állomáson élénk élet uralkodik. Strém Ignác állomásfőnök, mikor igazgatóságának telefonértesítését vette gróf Bethlen nagykanizsai útjáról, azonnal a legszélesebb mederben intézkedett, hogy armuii baj. vagy akadály ne történhessen és a koimánydnók vonata, a rendes beérkezési időben futhasson be az állomásra. Ugy a mindenre kiterjedő figyelmű állomásfőnök, mint az ügyeletes tisztviselők érlhetŐ feszült várakozással várták o vonatnak az utolsó állomásról való elindulásának jelzését.
Borobog a budapeatl vonat . . .
A vonat — a rendes Budapest—N*gy-kanizsai személyvonat — mely a nyugati pályaudvarról indult el este 8 óra elótt és rendes körülmények között 4 óra 25 perckor kellett volna beéikeznie, hosszabb próbára tette a derék vasutasok türelmet, inig végre 5 óra 20 perckor — egy órai késével -lassitotian, méltósággal, mintha csak érezné, -hogy Magyarország népszerű miniszterelnökét hozza magával — berobog az állomásra.
Közvetlen n postakocsi után volt n miniszterelnök kocsija kapcsolva. Nagy Miv termeskoc*i, miből ftlig van mutatóba, mert „TrajAn" bocskoros rongyos-ál „"ílviüék" tólünk. Az összes ablakok függönyei mélyen leeresztve. S.-hol egy élő lényt, vagy mozgást nsm lehetett látni. Strém Ignác állomásfőnök n termeskooi előtt áll és vár, hogy jelentkezzék n miniszterelnöknél. Mellette n „/nini Közlöny" szerkeazlője. Azonban hiába, semmi sem mordul.
A kegyelmes ur még alazlk . . .
Néhlny prrcn>í várakozás után « terméskőéit ajtaja kinyilik és a miniszterelnököt kisérő fökaUuz leugrik é« jelenti az állomásfőnöknek, hogy a kegyeim** ur még alszik, C«ak fél 7 órakor fog felkelni, m*j-l 7 órakor óh»jt az ál\'omás éttermében reggelizni fiával és kísérőjével Kendrffy gróffii, m.-jjd beváf j .k az Inkey bárók hintaját, inely lhá>0«-brrénybe viszi ar urakat, most azonban ireszte«sen be gőzt a kocs\'bs, hogy átfűljön jól és diligáltasst a kooit egy tolatástól ment csendes sínpárra.
Strém állomásfőnök azonnnl ily értelemben intézkedett, eljárt a vasúti vend\'glő tulajdonosinál Antal Jenőnél is, hogy a reggelit a kellő időben elkészíttesse
„Zalai Közlöny" n miniszterelnöknek.
Sreik\'srtőr.k a vonatkísérő főkalauz ulján n „Zslal Kőz\'ő »y" akkor megjelent számaiból küldött he néhiny példányt a miniszterelnök urn k és kiaérőinek, hogy ha felkelnek. m*r táj\'kozódva legyen-k az éj folyamán tőrtént legújabb eseményekről.
Nem hivatalosan •..
Noha a miniszterelnök vadászutjáról, illetve nagyk^n\'zsai érkezéséről a „Zslai Kör. lŐny" ön és egy-két hivatalos emberen kívül alig tudott valaki, mert hiszen nem hivatalosan jött le, h%nem mint magánember — a perron közönsége c<akhamar tudomást sz<r-zett a lefüggönyö(ö?t magányos termeskocsi illusztris vendégeiről é« érdeklődéssel várlak a miniszterelnök megjelenésére. A biztonsági arolgálalot néhány államrendőr és több detektív látta el egy rendőrtiszt vezetése mellel\'.
Reggeli az étteremben.
Mig a miniszterelnök pihent — Antal Jenő vasúti vendéglős oz I. oszt étterem cjiy sarokasztalnál terittett a mogas vendé-j-.-k s rámára. Damaszt-terítővel, n< héz antik ezüst evőtsziőzökkel, kristály-poharakkal --szskivaiottssggal é* ízléssel mindent elrendezve. Reggelire felszolgált sonká», vajat tojást, mézet, teát és tejeskávét, azonkívül sajátkészítésű szilvóriumot.
7 óra 20 perckor kinyilt a kocsi keskeny ajtaja és egymásután lejöttek — Kcndeffy erdélyi mágnás és nagybirtokos, azután a kormányelnök fia ifj. Bethlen István, végül maga Bethlen István gróf. Elegáns, a világfit és magyar főurat karakterizáló könnyedséggel ugrik le a lépcsőről. Kitűnő színben van. Modern szabású, finom vadászruha van rajta. Strém állomásfőnök jelentését meghallgatva, fiával és Kendrffy gróffal az étterembe vonultak, hol kitűnő étvággyal fogyasztották az ízletes reggelit.
Antal Jenő vendéglős felügyelete mellett a pincérek meseszerű fürgeséggel szolgáltak fel. A miniszterelnök kifejezést ado t megelégedettségének.
Lapunk szerkesztője a miniszterelnöknél.
M»jd mikor szivarra gyújtott a kormány-elnök, m-gához kérette a más.k asztalnál h-lyet foglalt szerkesztőnket —- Benedek Rezsőt, aki előzőleg Antal Jenő ulján bejelentette magát.
Szerkesztőnk egyszerű, keresetlen szavakban űdvőíÖlte a magyar miniszterelnököt n helyi sajtó nevében abból az alkalomból, hogy átutBítábnn Nagykanizsát is megtiaz-tche jelenlétével. Nsgykanizaa város hazafias sajtója — mondotta — mindenkor a kormány elnök kipróbált nemzeti politikájánsk híve, mert teljesen átvan hatva nltól a ludattóf, hogy e porig sújtott éi megalázott nemzetet a jelenlegi súlyos helyzetéből csak a pécsi beszédben Is oly nyomitékkal hangsúlyozott egységesség és komoly nemzeti építőmunka mentheti meg.
M»jd, tekintettel a miniszterelnök utjának fárasztó voltára, nem akarván őt hosz-azribb politikai intervjuval molesztálni, megkérdezte, mit üzen a miniszterelnök ur Nagy kunitta polgárságának ?
Bethlen gróf üzenete Nagykanizsa közönségének.
Bethlen István gróf — erre az ő nyílt, becsületes, férfias tekintetét szerkesztőnkre axögezte, majd mintha gondolkozna, lassan ^ a következőket mondotta :
— hja meg lapjában, azt üzenem Nagykanizsa hazafias közönségének, hogy csak tartson (» egységesen, becsülettel Kállay miniszter mellett. Olyan képviselőt, mint Kállay — Nagykanizsa nem igen fog kapni. Kállay egy oly.n egyéniség, kiben minden feltétel megvan arra, hogy nyugodtan reá bizhatják Nagykanizsa érdekének védelmét. Kállay nagyon sokat tehet a városért.
A miniszterelnök ur azután érdeklődött még szerkesztőnknél az egyes választókerűletek és jelöltjeik felől, valamint egyéb informatív kérdéseket intézett hozzá. Szerkesztőnk min-denre megr-dla a felvilágosítást.
a miniszterelnök azután szívélyesen kezet szoiitott szerkesztőnkkel, úgyszintén fia, ifjú gióf Bethlen és gróf Kcndeffy — majd visszavonullak.
Ihárosberény felé.
Néhány perc múlva az urak felszálltak az állomás oldal kijárata mellett váró fogatra, mégegyszer barátságosan visszaköszöntötték szerkesztőnket és azután elhajtottak az iháros-bezényi kastélyba, hol délután megkezdődött a vadászat.
A miniszterelnök kíséretével ma este fél 11 órakor utazik vlaaza a azékesfővároaba. (*)
2
ZAL.Al KÖZLÖNY
1922 rnárciu-. 21
A „Futura" működése.
A Futurn keresztény nomzctl alapítás. A nagykanizsai latéi.t közgylllézo.
A\'ogykanissa, március 20.
(Sóját tudósítónktól.) A .Fulu\'a" — a Magyar Szövetkezei Központok Áruforgalmi Rés vényl.-rs.uágét az Oraiá.\'os Kör ponti H te azSveUezet,\' a .Hingya" és a Főldml-velésügyi Minisztérium 1919. őazén azon célból alapította, hogy a hitel- és fogyasztási szövetkezeteket a mezőgazdasági termény-gyűjtés feladatéba bevonják, a meiőgarda-aagl termények jobb értékesítésével a több termelést előmozdítsák, véjtül, ht>gy magyar tanult elemnek módot nyújtsanak arra, hogy a kereskedelem terére ezen inté.mény utján ts behatolhasson a a kereskedelem terén elfoglalja az őt m gillető helyei.
S.úksrgea é tette ezen intézmény felállításét még „ 0„ körülmény is, hogy a kommün ^ összeomlása után a háborús központok i önt a gazduköiönsig ellenszenve olyan erővel nyilatkozott m g. hogy ezen sztroek működési! — dzeán. a.mak, Hogy az államkor mányrá. somponijából a>ok egy részére még szükség volt — ít/jeten megbeni tolta. A „Fuiura* vállalkozhatott c szervek pótlására, mert közel 3000 szövetkezet utján olyan szervezettel birt a gyűjtés terén, hogy minden zökkenéa nélkül átvehette a gyüjté. feladatait.
E/en inrgl.itatás kapcsán a „FuluráH-nak módjában volt most oiár a/, intézményt céljainak megfelelően teljesen kifejleszteni és a legrö.id.bb idő alatt az ország területén 26 kirendeltséget (főbi.ományoaságol) felállítani. 700 bizományost — nsgyobbzés/1 S\'övetke-zetet — szerződtetni, r.kik 2-100 átvevővel dolgozlak. Gondoskodott megfelelő zsák-készletekről, raktárakról, u^y, hogy 1920 l a.. a cséplés megindul isávzl teljesen készen állt a vállalt feladat megoldására.
Ugy a gabonagyüjiés, mint a gyapju-gyűjtés minden nehezség ellenérc teljes ered-ménnyel járt, minthogy a „Furu-a" a gallonénál prcliminált 5 iniliió méter ms.snt minden erőszakos rekviráld. nélkül beho.ta, u gy p iuból pedig az előirányzott 3 millió kilogramm nelyett 5 millió kilogramm .t gyűjtött be.
Az 1920/21. évi li.zlell,\'.Iáinál nem is volt semmi fennakadás és az egé** éven át teljes fejadag mel elt bonyolít le. De a gyapjú értékesítésénél is a .Futura működésével — mely a kormánynak sok millió hasznot biztositolt — a kormány teljes elismerését vivta ki.
A gabona és a gyapjú kötött fvrg.lmán kivul a kormány még a „Futurá" ra bízta a papir- éa gépakció lebonyolítását is. Egy éven kérésziül látta el a sajtói a kormány utasításai szerint papíranyaggal a a kormánnyal most leaiámolva, kiküldő t ellenőr állapította meg, hogy őzen üzletágnál 104 millió korona megtakarítást eszközölt az állam j ivára.
Az állami üdéteken kisül a „Fulum" főképen mezőgazdasági termények összegyűjtésével. bel- éa külföldi érléke.ités-vei foglalkozol! s nagymennyiségű bahol, köleM, zabol, Lukoiicál, takarmány mag v.>kal, mali tél, hagymát, fokhagymát, mézel és tollat ezportáll, viszont nagymennyiségű posztót, gépekéi, gazdasági eszközöket, pclióleumot, benzint, cukrot és sót importált.
De a kirendeltségek a gabona éa gyapjú Ö s.együjlé.én kivül a saját vidékük gazdasági
Vistoiiytiintk megfelelő ű\'letAgakat is_
mim a kiiendrliaég sp.ciális fel.datát felölelték. Lzen nagyszabású, irigyéiig magyar, keresztény nemzeti intézmény nagykanizsai leányinlézete a mull napokban l.-riolln meg évi rend.s közgyűléséi, „,,|y alkalommal a vezetőség jelentéséből alkalmunk volt közelről i. megismerni azt a nagyszeiü, eredmény dua, nsgvkihatásu munkát, melyet a nagy. kani sai leányintézet nemcsak szorosan N.gy-kar.i ss és környéke, de az e„éiz varmegye közgazdrságl életében kif.-jl.
A nagykanizsai leányintézet elnöke István dr. nagybirtokos, ügyvezető
Koller
igaigatója Póscli Géza, kinek nagyszerű qus\'itásiit a közönség eléggé ismeri. Ar intézel alaptökéje kétmillió korona. Tisztviselőinek atáma jelenleg tizenhat. Affiliált vállalata, a nagykanizsai Áiuforgalmi R. T. A bemutatott mérleg 264.523 K 76 fillér liszla nyereségei mutat ki és másféléves működése alatt másfélmilliárd összforgalmat sikerült elérnie. A főkönyv tar usagn a.érint a pénztári forgalom 417 millió koronát tett k\\ — A közgyűlés az igazgatóságba újonnan bevá-laszlotla Nyáry Kálmán főinlézőt Pólöskéről. A kő/gyülés a veretőjégnek emberfölötli, fáradságos munkájáért \'a legnagyobb elismerését fejezte ki.
Az elért eredmény tanúbizonyságot szolgáltat arra nézve, hogy a keresztény magyar képzett elemben is meg van az a képerség, hogy nagyarányú koncepciós üzleteket megszervezzen és megfelelően lebonyolítson, amikor bizonyos körök mindig az ellenkezőjét hangoztatják és a köztudatba belrsruggerálják.
A nagykanizsai Ipar-testület közgyűlése.
Saját tudósilónktól.
Nagykanizso, mátcius 20. A nagykanizsai Ipartestület sendkivül nagy érdsklődés molett tartotta vasárnap délután a városház nagytermében évi rendes közgyűlését. A szokatlanul n«gy érdeklődés annak tulajdonítható, hogy a* ipiro>sig mindjobban kc/d értékének tudatára ébredni, tesprdéséböl feléledni, letha giáj tból magához t/roi, saj t ügyeivel ko nolyan töiődoi
tiaxsó József ipartestületi elnök lendü lete«, s ép.-n felépített elnöki megnyitójában kiterjeszkedett mindazokra\' a n*pi ké désekre, melyek az iparosságot most küIÖnÖien érdekel, főleg a miniszter által oly nyomatékkal hangsúlyozott és propagált a:Övrtketésrr. M>jd hivatkozott az elmúlt esztendő ily irány u munkáj ira, melynek eredményességét n ncgy kanizsai „BSripari S-.övctkezet" dokumentálj*, amely >zövelkezet nu egyik nem c«ekély számottevő tényezője a nagykanizsai kereskedelmi ét ipoti életnek. Ugyancsak a sző vétkezés eszméje al,ipjAn létesült n ki\'.flnÖen bevált ipaiosok b tegsegélyzl inté.m\'ny-, amely v<.l4sigos jótéteményt jele.it n nagykanizsai kisipAro>s4gnnk. Az Ipartestület elnöksége nogy hálára köteleite az iparosságot ezen eminenter fontos intézmény életbehivá-sávísl s azért mi is s/ivesen adózunk neki legteljesebb elismerésünkkel. Mijd elnök rátért az Altalános Biztosító Társusággal kölőtt egyezségre, mely egyezség folytán már a mult évben is letetne* támogatásban részes\'t-hettek több segélyre szorult ipuo»t.
Azután Neusicdler Jonő ipaitestüle\'.i jegyző olvasta fel a mult év h.iUlinss elnöki jelentését, melyet Irpunk mult srámáb.-in kivonatosan közöltünk. M jd következett a számtdás, vagyon mérleg bemutatási, melyet tudomásul vettek ős a fclmentvényt megadták Véxül i\\t elÖlj/irósági togokat választották meg szavazás utján n folyó évre. Megválasztották rendes előljáiós\'.gi tagokn.k Antal Jrnő vendéglőst, Antaüc« Ignác szob.v festőt, Bojtor József kovácso\', KUppci Gusztáv szjjgyártót, Klein Vilmos hűtőt, Martincsevics Imre asztalost, Ofenbeck Vilmos könyvkötőt, Rotter Mária nöi s/abónő», Sznl.ó L-»jos henleat és Willner Lajos cipészt. Pólingnak pedig Szepesi Imre bádogost.
A közgyűlés a jobb jövőbe vetett rendületlen hit jegyében záródott le, Iclk.s hangulatban.
Mi nagyon sok váiunk a nngykani/sui Ipartestülettől, melynek ilyen ogili* vezetői vannak.
— Frledrich látván Znlnegeraze-
gen. friedric\'i Niván Z-daegc-szeg képviselőjelöltje moit sro nbiton, g>ümó!c«oltó boldogasszony ünnep \'n leutazik Egerszegre, hogy
progra nbeszédét megtartsa.
2
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint,
tehát mindennap 1 korona 34 fillért takarft meg,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KÖZLÖNY
-RE
— A szombathelyi egyházmegye uj pUspöki helynöke. A szombathelyi megyés püspök Boda János kanonokot püspöki helynökké nevezte ki.
— A keszthelyi keresztényszocialista párt szombaton tartja kópviselójcló.\'ö gyü\'éset, amelyen hír szerint a keszthelyi szervezett keresztény polgársága ismét a volt kép viselőt Ráschl Richárdot fogja jelölni.
— öngyilkosa ág. Kocsis Jáoojné volt városi rendőr feleségo ma délelőtt lakásának ajtajára felakasztotta, magát. Tettének oka ismeretlen. -
— Zala vitézi telket. Eddig összesen tizennyolc legénységi állománybeli kapott vitézi telket. Ebből Zalamegyében három kapott ás pedig Bedenek József tiszthelyettes, Takács lózsef tiszthelyettes és Zslai Jinos tizedes. M\'nd a három szepetneki lakos.
— Express vonat helyett gyorsvonatok. A ma naptól kezdve az eddigi .Balaton D* vonatoknál a „D* vonatjelleg meg-szUniotteiik és o vonatok a „Balaton" clnovc-zós fenntartása motlott közönséges gyorsvonatokként fognak köztekedni. A %\'onatoknAl ozu-tán III. osztályú k:c$ik is lesznek. Az I. és másodosztályban ugy mind eddig n jövőben is lehot ü\'őhelycket előjegyeztetni, do nom feltét-Ion szükégos amennyiben a vonatnál ogy számozatlan I/II kocsi is kóz\'.ckedtk, milybon az ülőhely azonban nem biztosíttatik. A III-lk kocsiosztályban az ü\'őhelyck egyáltalán nom lesznek olőjegyozvo és biztosítva. A köztisztviselők és ezek családtagjainak fényképes igazolványai alapján a Balaton vonatoknál a biztositolt kedvezmény igényelhető.
— Nagykanizsai szavazók összeíró küldöttségei. A legutóbbi városi tonács-ülésen — mint azt a Zilai Közlöny már jelentette — n várost tizenegy szavazó körre osztották be. Az alábbiakban közö-jük a szavazók ősszeiró küldöttségének pontos névjegyzékét, valamint székhelyét körzetenként. /. könc{: ^Arany János-utc* 5. sz. iskoli). E\'nök Tólh Iilván, helyeltts elnök Mancsek Győ gy, rendes tng Schultz József, púttag Siuknay L.jos. // körzet: (Rozgonyi-utci 25. s/.) Elnök Móger Kátoly, helyettes elnök Línyi László, rendes tag Szántó L j s, póttag Biunc ics József. ///. körzet: A»any Jínos-u c\\ ovod.>.) Elnök B>genrieder Frigyes, helyette elnök Adá.n Rdfecri, rendes tag Szabó Kálmán, pittug Haj..a Józ-ef. IV. körzet: (Rozgonyi és Hunyadi ti. s.irok iskola.) Elnök Viola Jino", helyettes elnök B^nckovich Ji.-.os, lendrs tag ifj. Orbán Jmos, póttag Bilik Ferenc. V. körzet: (Vá-roaház I. en.olei) Euiök Eperjesy Gábor, helyettes elnö< Radnay Jenő, rendes tag" Ofenbeck Vilmos, pótlag l.niler János. VI. körzet (Nádor-utcai ovod.i) Elnök Szabó István, helyettes elnök Rosenberg Oszkár, rendes Ing D\'óssy Béla, póltag Szaváry Sin-gor. VII körzet: (Teleki ut 14. sz. iskola.) t\'nök Maian Ödön, helyettes elnök Tőlősy Héter, le. des tag Ortutay Gyula, póltag Sásváry J„,o,. VIII. körzet: (Tárház é. Haj-
Uránia 24, 25, 26 Őfensége inkognitóbarT Moziszkecs
1922. március 21.
csár-ut 6. Elnök P.ichla Bein, helyeUeseInök Thury Ernő, rendes tay Ansorge Anln1 p6t-lag Kolovits Ferenc. IX. körzet: (Templomtér 5. sz elemi iskola). Elnök Hajdú Jáno< helyelles elnök Polai Győri Lás.ló, rendes I»sf S.ánás Fererc, pőltag Fekete Ferenc X. körtet: (Szent Flórián tér 17. sz. ovodaj Elnök Major János lököli, helyelles elnök Knausz K. György, rendes tag Kovács l\'lía lanitó, póttag Dolmányos Antal, végül a XI körzet: (Kisrác-ulca 25. sz. elemi iskola) Elnök Bunczom Józaef, helyettes elnök Kilo-vics László, rendes tag Béres János, pólloc Bolf Iván György. ■ P »g
— BUntot a rendörblró. Varga Ferenc közegészségügyi kihágásért, mert a trágyát nem a város áltai kijelölt helyre hordta 400 K pénzbírságra Ítélte. Varga íclebbezelt. Továbbá 47 nagykanizsai azért lett elítélve] mert hitelesítetlen ür-, suly- és hosszmértéket használtak. Azonkívül 100 -300 koronáig terjedő pénzbírságra Ítéltek 100-nál több szülőt és gyámot, mert a gondjaikra bízott tanköle leseket nem szorilották kellő módon az iskola pontos látogatására.
— A „Zalavármegye- cimü hetilap legújabb (3.) száma i.mét gazdag larlalommrl jelent meg.
(x) Uránlat Szerda-c.Uttirlök ér dekes meglepetést hoz Allce család Jára vonatkozólag a Cirkusz Klng.
— A városi közkórházi harang
beszerzési költségének fedezésére a köveikc zők voltak kegyosek adományozni : Trel-z Jt-nos 500, dr. Kőnlg Jóisef 300, dr. Hennert Károlyné 300, dr. Fodor A ajár 100. Mjiícs Anna 100. Bogncr István 100. Dolmányos Győrgyné 200. Zikony Ltloa 50, Boros Ki-latin 50, kórházi gyüjtőszekrénybín 118 30 koronát. Mely kegyes adományért hálás kósö-netet mond Mjria főnöknő.
— A Kath Legényegylet köréből. A lomaSZ.lkoszUty lapjaii felkérjük, h..jjy n a (21 én) este 7 órakor a fogyni, torn .termében s tavaszi program megbtsiéésa végett okvu: lenül megjelenni szíveskedjenek. Az újonnan belépni okarók szintén jejentkezheinak. Az elnökség.
— Fiume érdekében. A Kitt nébs-i történt logutóbbí szomoru események miatt íllást kell foglalni. Felkéretnek mindazok a fumei születési! és illélőségl^tfiígvek és urak, akik jelenleg Csonkamagy.rnrszágban tartóz kodnak, lovábbá mindazon hélgyek és ur..k, akik nom szülöttek ugyan Fiúméban és nem is ottani illetőségűek, do huzamos .bb ideig laktak Fiúméban és szeretet fűzi őket Magyar ország drága gyöngyéhez, hogy a Honvédelmi Párt Központi helyiségébon Bud.pjsl VIII, Eszlcrházy-utcs 4 (II. kapu 9. sz. szoba) d. e. 8—10 lg minél előbb személyesen jelentkezni szíveskedjék. Kérjük a személyes megjelenésben akadályozottakat, valamint a vidékiekei, hogy levélileg szíveskedjenek nevüket, foglalkozásukat és állandó lakásukat velünk lu.\'atri A megtörtént jelentkezések után az össze hívandó közgyűlésen fogják a szükséges tenni valókat és munkaprogramunkat az ér.lokeitck elé terjeszteni.
— Az NTE választmánya ma este fii 7 érakor ülést tart a polgári isko\'a tornatermében, melyre a tagokat CMtton hívja me(í a titkár.
(x) Értesítés. A nagykanizsai srsbó-iparosok 1922. március hó 19 én tartott ülése a következő fazonárakat állapította meg, melyet n t. Vöröníég l.ecse* tudomására eruton hoz az Elnökség. ZsVÖ öllöay 1600 K. fordítás 1700 K, zsakelt óltö.iy 2003 K, Ferenc Jó sef öltöny 2000 K. v.iszoo őliöny 1200 K, mikádó 1400 K, fr-.kk öltöny 2500 K, uSíKr felöltő 1500 K, rayl.ii. 18000 K, téli k .bál 200 K, gavallér kabát 2000 K. mellény 350 K, nadrág 350 K, Gyrrm k fclöllő 800
korona, gyermek téli k..bál 1000 K, gyeiinek öl öny 950 K, öltöny vasalás 80 K.
(x) Uránia s Szerda csUtörtök Cir kusz Klng IV. részi Meglepetés a
boxvlndalon.
(x) Hangjegy kiárusítás. K hite" "ímei műdalok és klipek darab a 10 koro .« Hsehel Fülöp Fiai áruházában
/.-\'.Ál KÖZI.ONY
HAJÁPOLÁSRA
DIANA-SHAMPOON
való.
Mindenütt kaphatót
\' C.yíjtja a
Dia -a Kereskedelmi R.-T. Budapest, V., Nádor-u. 30 X
(x) Sándor Mátyás hét a Vilhg mozgóban. Julcs Verne vilAghirÜ magyar vonat koznsu regénye n fclmen. 4860 b.»n hAcom magyor nemes Sándor Miiyás Rrof, B.ithoty István és Zitmfcr Lfts/1% egy összeesküvés élére Alit, melynek céj.i volt ussznszerezni Msgyjírorz\'ztí függetlenségét az osztrák uralom aló). Azon a nnprn, amelven jelt akart k adni a zcndú\'ésre, az osztrák icn.lőrsé^ njiuk Ciöu ós cl\'o la őket. Einek a gyönyörű me-séjü n-géii^ nek filmváltozatát mutatja be a Vihg mo/R - sterdán és c ütuitokun délután 5, 7 és 9 . rai eőadasai keretében a íi\'m a vilégh rü Gaumont párisi cég müter r.cibon, DilmáciAt nn Cyprus s/igetén. Ö inugn ellen vét az ki c filmc nem tokinti meg, mert e film még « kis lmzálsnokn*! is szebö és jobb (x Uránia. K=dd egy megrázó cr«\'jü drimn és egy kacagUtó vájnék Budapestet megelőzve jA\'síák nz „ŐiziMzsaszerelcm" cimü 6 felvonásos drám.u. Vadon »t uj filn, briliáns felvételek. A Biedermeier hVzassAg, deiüs rokoko jelmezekkel 3 felvonásban. Mindkét darab 1G éven felülieknek való.
Kiutasított küldöttség-Gömbös Gyulát terrorizálni akarta.
— Saját tudósítónktól. —
^ Budapest, mAic 20 Gömbös Gyulánál, az Egységes párt Ügkvcictű alelnökénél nagy küldöttség jelont nvg Törökk inidsirö . A kül döUség vozet je Fütciséry Márton kérte GÖn bös Gyu\'ít, hogy a kern.\'e: hivamlos jelöltje-kerti Egységes ptri prugrammul Ráct Zoltán főszolgabírót jelóíjo.
Gömbös G^ula vi\'as2»\'iban háncsul)ózta, hogy hiisroKoti ígérőiét iimi tchj:, luric.n ké lésükít nz intézőbinotes^g elé terjeszti.
A küdjttség són ika ctti a".t felelt-.*, hogyha a/. iniéz-5bizotiság lUozot nén jolö i hivaialosin — 6 mint a hslybeli pír; el vike, kijolonti — hogy kár volt oym sot hüh\'t csinálni, ó hAiat fordít hí cg>s;gos pAriiiak é>* más jelöltet fog li»mogatni
Gömbös GyuU erre kitiusituiu a k:l -d íitsógct a hcíyisé^\'-ő. azho^y p-iriu tknak csakis o y.tu emberekre v.m szüké^, akik a párt programmjá: meggyőződéiből szolgálák.
Művészi gyermekeiőadás Nagykanizsán.
A n.igyk<u:izs«i uiagáiitisátviidók v jt.ii-nap ds hétfőn délután uxiutt.ik n-eg liizus érdeklődés mellett inüvés/i gyern;ekelo..dosu-kat. Az elő djiok.it n ^y»zainu es előkc Ö l.óíó.iMg nezle vcj{ig s .>//al ugy a f minőitek, mint kicsinyek rügy tömege teljesen megvolt clí^edv.--. A nagykanú ai kicsinyeknek végre alkoliuu< volt a iiiiigyar* gycrmckviKig népszerű és kedve* mesemondó és meseköltő Oszkár bácsiját megh-dlani, megismerni és »iicg.-.*eiclni. Oiák .r b icsi mcj{k.pó köivt ilcn- _ st^\'gcl mondja e) kedves és kellemes, behiidgő hangon ii .s?ját mcséil. A kioinyek, de nagyok is Iclekzetüket viiszi.fcjtva hollgatlák n tréfád jcizü mesékéi. A i,ő.őn»ég melegen ünnepelte a kib c>odd primadonnát, a 10 eves Csendőr Etuü, a budapesti Nemzeti S<mház Ugjrtt, aki b.«]0> művészettel énekelt és sravíit. II uivaló kedvességgel mondotta cl a p\'OOgUst Os\'> -\'r 1>acsT ki. leánya, n b.ijoi kis .Szálai Maitudui.. N.ig>On tetszett a közönségnek RcinilZ Erzdke zongorajátéka cs Hcrrcmtein Bö/»ike tar.es, de külön elti-inerés és dicsetel ili- ü a kis St i er Oá kan,
aki szellemesen, bátran és talpraesetten
konferélt.
A nagykanizsai magánlisztviselők kitűnő szolgálatot tettek n nagykanizsai gyermek-kulturánnk azzal, hogy ezt a művészi gyer-mekelőadAst rendoték.
Törvényszék.
ítéletek. A nagykanizsai kir. törvény-szék Ábrahám Júlia többszörösen büntetett, vadhárauágban élő, nemesapati lakost, őzv. Horváth Sándorné keszthelyi lakos kárára elkövetett lopásért kilenc hónnpi fogházra Ítélte.
A nagykanizsai kir. törvényszék mint uzsorabiiöság Stmodics Katalint h\'gymaár-drágitásért nz enyhilő körülmények figyelembe vételével 500 korona fő- és 300 korona mellékbüntetésre Ítélte.
KÖZGAZDASÁG
(S.j\'l luJ.\'.silóokt.\'t)
Budnpest, mtreius 20.
Budapesti tőzsdei
Naroleori 3040—80, Font 3800—630, Dollár 808—18. Francia frank 7300-90, Marka 282\'/,—1)2V„ O asz li.a 40\'/,-41. Osztrák kororu 10\'/,—11\'/,. Rubel 307,-40\'/,. Lei 5000-000, Szokó. 1390 -400, Svljci frank 15859, Dinár 980 - 70, Lengyel márka 17\'/,— IS1/,. "
Budapesti devizák:
Armter.lam 305—12, Koppenhága 1680— 1700, Kriszliánia 140—44, London 3550 —90, ILrlin S76—85, Milano 41—11\'/,, Páris 73S5— 7400. Prága 1392 - 402. Stockholm S08—213"/,, Zürich 158\'/,— 9",. Wien 10\'/,—11\'/,, Zágráb 250 - 200, N.w York 812\' ,-22\'.. Varsó 20.
Zürichi zárlat:
Berlin 173, Amsterdam 194\'/,, Hollandia
--, New-York 5IS, London 2253, Páris
•1627, Milano 2610, 1\'r.lga 885, Budapest 63, /ítgrAO 163. Varsó 13, Wien 7\'/,, Osztrák béiyegzcll 7\'/,
Nemes fémek piaca:
Ezüst korona 45\'/,—\'/,, ezüst forint 127, ólkoronás 245, a 20 koronás magyar arany 3030.
Termény jelentés:
Buza (Tisssvidéki) 2830 -70, egyéb 2825—50, rozs 2000—25. takarmány árpa 2000 - 75.\\vir árpa S100- 200. zab 2200 - 40, Jengeri 2375—400. rcpcc 38—40, korpa 1480—BOO/köles 22—2"
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sajtójogilag Jelel\'s: Benedek Rezső szerkesztő.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket dijazok.
Pollák M. Emil
Nagykanizsa, Klnlziy-utca 2/a.
Telefon: 131. Távirati cim: Termény.
2ai„m közlöny
9.2. március 21.
893ti/192S.
.Owok* M.tgr.rornia níffl ©mis. Vilit Magyaromig imojorn.g\'"
Tárgy: A nemzetgyűlési választók Ssazelrása.
Hirdetmény.
Az 1922 évben összeülő nemzetgyűlés tagjainak választásáról kibocsá tott kormányrendelet értelmében a vá\' lasztók első izben történő összeírása alkalmával minden férfi, aki 23 életévét betöltölte és minden nő, aki 29 évét betöltötte az ősszeirás előkészi-tése céljára vallomást tartozik szolgáltatni azokról az adatokról, amelyek annak megállapítására szükségesek, vájjon van-e választójoga.
A vallomást hivatalos egyéni számlálólapon kell szolgáltatni.
A számlálólapokat a városi kézbesítők hordják szét a háztulajdonosoknak, házbérlöknek, vagy megbízottjaiknak, akik, az álloluk átvclt számlálólapokat a házban lakó és vallomástételre kötelezett személyek között haladéktalanul szétosztani tartoznak.
A számlálólapot sajátkezüleg kell kitölteni és a vallomás helyességét sajátkezű aláírással kell megerősíteni.
Azok helyett, akik a számlálólapot testi fogyatkozás miatt vagy más okból sajátkeziileg kitölteni és aláírni nem képesek, valamint távollévők helyett is, az illető egyén viszonyait ismerő hozzátartozója, munkaadója, alkalmazottja vagy szomszédja is ki töltheti, éz esetben azonban a számlálólapot aláírni és az illető egyénhez való viszonyát valamint a számlálólap sajátkezű kitöltésének és aláírásának akadályát feltüntetni tartozik. A számlálólapok kitöltése előtt a számlálólap hátlapján levő utmutatást a vallomást tevő olvassa el.
Az életkornál nemcsak . az év, hanem a hó éa a nap is beírandó
A számlálólap első oldalán az olt feltüntetett kérdéseken kívül minden vallomást levő még a következő kérdésre válaszoljon:
Mióta lakik jelenlegi lakóhelyén?
Ha nem lakik jelenlegi lakásán már 2 cv óta, közvetlenül megelőzőleg hol lakott és mennyi ideig?
A számlálólapok azonnal kitöltendők a háztulajdonos (házbérlő) vagy megbízottja által összeszedendők és legkésőbb folyó évi március hó 21 napjának d. u. 6 órájáig a városháza I. emeletén a 15. számú szobában a háztulajdonos (házbérlő) vagy megbízottja által a hivatalos idő alatt d. e. 8-tól l-ig, d. u. 3-tól 6 óráig beszolgáltatandók.
Aki a kötelező vallomásnál a fentirt időben és módon" nem szolgáltat vallomást, azt megtagadja vagy elmulasztja, kihágást \' követ el és 1000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Aki pedig tudva valótlan adatot szolgáltai, 2 évig terjedhető fogházzal és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
Nagykanizsa, 1922 évj március 17. >: q. Városi Tanács.
Apró Mrdatések

Különféle bútorok, szobsberenjezísi Urgink el.dok Allila-ulca 3fl S7iim «l«l
A.rtalo.segédek felvél tn.k « Nagy-réctei uradalomban. _

Kocala Jánoa Uj> « sal»l, n.lM gyermekei: Mariska férj. Ovegea Ádolfné és János, valamint az oaz-szea rokonság nevében fajd.tnmmal iu.iaijaíc, hogy jó felesége, szerelő édesanyjuk, anyós, nagyanya és rokon
KOCSIS JÁNOSNÉ
■ zDl. Szabó Anna
f. hó 20 *n délut\'n fél I órakor ételének 59 ik, boldog házasságának 30 ik évében hosszú betegség uián elhunyj.
A mcgboldogu\'c fóldl mar dvAnyait f. h \'» 22 én délután 4 órakor fogjuk n róm krtih. hitvallás szerint beszentel telni és fl temető ha\'oitas házAfcó őrök nyugalomra helyeztetni. Nxgykanuss, 1922 március hS 20
Nyugodjék békében I
<>«». fl»!rov«a*y Hóltan* :.3»éft — s»*li6 JAdoíii* »jCI. Knal Irina mtnyt. -- Ortps a.lolf v«)f. — Or*K<s Kltl. r.áaslA. J«nf " "\' ------
Szalmakalapok
átvarrá^át, featéaét, vasalásit a legújabb divatú formákra elvállalom.
Modellek megtekinthetők.
TOTOLA LAJOS KALAPOSMESTER
Nagykanizsa, Eötvös-tör 25. szám
ÍRÓASZTALOK
irxliU c*d«s.\'t>k, Wob éi
Ía>c-U» B«r»iturák. ö; it huzal]. t.Jt .lkaira irbau, djttUn Cöiag«i;%
Lányi-nál, Budapest
V., Lipót.körut 26, udvarban.
Sí XXKX Kii ii KK XX XX XX
Sí Ir.d.ll SRfURTI fSaelék. éa vlriB. X
magvak;
JJjJ oiinJenn«mij gazdasági
I vetőmag 1
Jg C« nóroatorsxigl ótomiiroll takarmány. JJ
1 répamag 1
^ »«pfat\' ■ JJ
x Ország és Widder x
,luai>i.\'j-,\'innkcd<kai<ltH>k..l<u>»Ut.tU>1l J{ JJ Karján ajánlatot éa érjaaysékel 11 JJ
xxx xxx xxx*;x xx x xx
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag engedélyezett ▼tllanyarorctő
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szám
Elvállal
▼llágltáal vezetékek, motorok, calllárok, va\'amiat tclofonoV, csengOk é* JolzókóaxQ-lokck fclaxcrcléaót. Villámon vasalók, fózóedények, reachauk, fOtóleatek javl-táaát MludenneiuQ vlllamoa munkálatok gyorsan 6a pontoaan eszközöltetnek
Sxakxz«rü«n vígxi
motorok ujratekercaelését. Mindennemű égők raktáron
Fővárosi mintára
újonnan bcrendez.ctt s gAzd^gon fe\'sz-*relt
kizárólagos
E szakméba vigó festékéruk minden szín. ben, föld és olajíostékekben, bel- ís kW földi zománc és más mindenneniü lakkok.
Vegyi termékek
Kátrány, karbnlinsuit, sósav, kénsav stb.
FESTEK i
kereskedés.
Hagy választék tcsattk-btn, lenolajkenca (llrnlsl, lenmagolaj, terpentlnben.
Festők figyelmébe!
Megérkeztek rz idény legszobb festő fali minták, melyek minden vételkény-szer nélkül bArm.kor megtekinthetők. Nagybani vételnél elönyárak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Ssarvss>Szélloda átellenóbon
VILÁG
mozgóképszínház
Erziébil királyai-tár, Szarvat szálloda épllitékn

Telefon 74.
Telefon 74.
Szerdán é; csütörtökön a francia fi mgyArtAs magyar vonatkozású film-remeke, a
Sándor Mátyás
Főszereplők : Jean Toulot, Romuatd Joubé, Bimbula stb A fenti két napon az előadások 5, 7 éa 9 órakor kezdődnek.
I. része, a Szabadság vértanul 6 kivonásban.
Pénteken és szombaton
A sátán fiai
Nagy amerikai aiirakció I. része kerül bemutatóra

Pih°ly :2 K, ívllf. 18 K. J. htlj ti K, I It. h«Iy 12 kotta., III h.ly 7 koioit I
híttöiMr ti\\ 7 .i rtl 9 orakor, vuii- Í1 a.fOXn tél a, 7 ti a of.tor Poato. k.silé. IJ
Nrtaaaton a U»tulaWooo«jk : Zalai éa GTarmad kÖQTvnjomdáiábaa.
ü^————■ff
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 22. Szerda
67. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMTfcMstótig fa kUdóhlv.ul: Prt-ut 13. at.
. lat Araiban-Isit fon 78 —_
Mogjelontk mindig kor* reggel
FÓSZBRKKSZTÖ■. Dr HEGEDŰSOYÖROY
i«ni;t. k«pti!*l4
fKUKLÓSSZRRKRSZTO
BODROQKÓZY ZOLTÁN
Bldtlsetásl árak: (I*/, far|tlal tiéitl t||HO ív.. 780 K. Fílévr* 400 K- Nsgyed írr. 300 K. Krt hón 76 K. P.jcy.s nám Ara A <
Ausztria jegyzéke a magyar kormányhoz.
A nyugatmagyarországi kérdés. - Ausztria álláspontja. — Az antant csak lokális kiigazitást engedi
— Saját tudósítónk telefonjeUntése. — Bécs, március 21. A magyar kir. kormány folyó hó 13-án jegyzéket intézett az osztrák kormányhoz, amelyben részletesen kifejtette a magyar kormány álláspontját a nyugatmagyarországi határkiigazitás kérdésében.
Ax osztrák külügyminiszter Mosirevics bécsi magyar követnek jegyzéket adott át, amelyben hangot ad annak a hangulatnak, amely az osztrák közvéleményben a magyar követelések miatt támadt és hangsúlyozta, hogy az osztrák kormány minden igyekezete az volt, hogy békés szomszédi viszonyt teremtsen a két állam között.
Rámutatott a jegyzék arra, hogy a ma-gyar jegyzék tartalma ellentétben áll az előző megállapodásokkal, mert egyszerű ha-tárkiigazitás címén olyan területi követeléseket támogat, amelyek ellentétben állanak a trianoni szerződés szellemével.
A magyar kormány 90.000 bektár teiü-
lelet 62.000 lakossal kiván visszacsatolni Magyarországhoz, amely terület az egész Auiztriá-nak ítélt területnek 23% n, n lakosságnak pedig 19%-a.
A magyar kormányhoz intézett jegyzék utal arra i«, hogy az osztrák kormány álláspontja egyezik a mértékadó körök álláspont-iával, mert a nngykŐvetík tanácsa csak a lokális kiigazításnak enged teret. Az osztrák kormány nem vonja kétségbe a magyar kormány jóh\'szemüs.\'gét, azonban azt állilj*, hogy a nyűgöt magyarországi kérdés a velencei szerződés és az ennek nyomába lépő soproni népszavazás végrehajtásával végleges elintézést nyert.
Osztrák felfogás szerint Bethlen lntván gróf hangot i* adott annak n felfogásnak bécsi látogatásánál, mikor Schob:r elölt ugy nyilatkozott, hogy a magyar kormány n soproni népszavazással a nyugatmogyarországi kérdést elintézettnek tekinti.
A vörös hadsereg a lengyel határon.
Gyalogság és tüzérség vonult lel.
— Saját tudósítónktól. —
Varsó. márcrus 21. A Varsóban megjelenő „Z* Sivobodu" egész sereg_ különböző táviratot közöl az orosz vörös hedsereg készülődéséről. Bármennyire valószínűtlen is az, — irja a lap — hogy szovjet Oroszország mai lezüllött állapotában bármiféle háborús kalandra vállalkozzék, a vörös hadseregnek nyugaton való koncentrálása fölött nem lehet egyszerűen napirendre térni. Egyre több gyalogság, lovasság és tüzérség vonul fel Lengyelország közelében, amit most már alig lehet azzal megmagyarázni, hogy az élelmezési viszonyok ezeken a vidékeken jobbak, már csak azért sem, mert Trockij egyik legutóbbi hadpornnesá-ban háborús veszedelemről beszél.
A megszállott magyar területek polgárai idegen állam alattvalóivá válnak.
Ha nem Igénylik magyar honoaaajjukat. A trianoni békeazerzfidéa rendelkezése.
Saját tudósítónktól.
Budapes\', roírcius 21. A trianoni béke-aieriődés 6l. §-fl értelmében minda7ok_ n magyar állampolgárok, akiknek illetőségi községük oly területen fekszik, amely Magyarországtól • békeszerződés alapján volomely más államhoz került, tekintet nélkül az ez-időszerinti lakóhelyűkre — a magyar állam-polgári kötelékből való előzetes elbocsájtásuk nélkül — 1922. évi julius 26án eddigi magyar állampolgárságukat elvesztik és minden honosítási eljárás és egyéb hatósági intézkedés nélkül annak az államnak válnak jogerős állampolgáraivá, amely államnak fen-hatósága alá illetőségű kö^égük került, kn-nélfogva a nfbgyar állampolgárság megtartása, illetve megszerzése opciós nyilatkozattal a belföldön lakó honosítást igénylő n lakóhelyén illetékes elsőfokú hatóságnál, vagy pedig egyenesen a belügyminiszternél igényelheti. Magyarország területén kivul lakó ho-
nosítást igén)lő pídig az illetékes kü.fóldi hatóságok utján a belügyminisztertől igényel-heli.
Különös figyelmet érdemel a honosság megszerzése az iparosoknál, akik iparengedélyért folyamodnak, mert az csak ugy adatik meg, ha mngyar honosságát a kérvényező igazolni tudja. Nagy fontossággal bír a honosság megszerzése az italmérési engedélyt igénylőknek, mely engedélyek revízió alá kerülnek. A honojsíg megszerzését Galíciából és Oroszországból való bevándorlottak nem igényelhetik.
A kommunista összeesküvés szálai Makóra is kiterjedtek.
Budapest, március 21. A legutóbbi kommunista összeesküvés utóhullámzásaképpen a rendőrség vidéken is erélyes nyomozást folytatott a sejirendszeres összeesküvés szervezete után. Megállapították, hogy Szegeden kivül Makón is be voltak már szervezve a kommunisták.
A mekói öiszfcsküvés vezetője Nacza Jinos makói lakos-volt, aki » sejtrendszer alapján szervezte meg az összeesküvést. Igen
érdekes, hogy a makói bolsevista összeesküvésben részlvetlek kivétel nélkül rendőri felügyelet alatt állók, akik a legutóbbi amnesztia révén kaptak teljes mozgási szabadságot.
A nyugatmagyarországi választások.
Nyugatmagyaroraság i egyetlen választókerület.
Saját tudósitónklól.
Savanyúkút, márc 21. A tartományi kormányzóbizottság tegnapi ülését is teljesen a nyugAtmagyarországi válasstásoknik szentelte. Elhatározták, hogy a nemzetgyűlés és a kormány gyűlési választásokat a községi választások előtt kell rendezni. A választásokat május 21-re tűzték ki. A ne nzstgyü\'ési választások-nál egész Nyugatmagyarország egyetlen választó kerület les/, amely kilenc képviselőt küld a nemzetgyűlésbe\'
A Szász-per mai tárgyalása.
Saját tudósítónktól.
Budapest, márc. 81. A Szász-psr mai főtárgyalásán a perbeszédek hangzónak el. Fél tiz órakor vonult bo a bírásig a tárgyalóterembe. A tanúkihallgatások után az ügyész mondotta el vádb.szédét, amelybon kérle Szász Zoltán, Gergely, Bánóczyné és Szerdahelyiné eseteiben a vádemelést törvénybe Ütköző bűncselekmény miatt. Utánna az elnök szünetet rendelt el, amely után Vámbéry Rusztem — Sí ász Zoltán védője mondotta el védbeszédét, kérve védence felmentését. Gargoly védóje is védettjének felmentését kéri. E\'nők a tárgyalás folytatását holnap reggel kilenc órára tűzte ki.
ötszáz fascistát letartóztattak Rómában.
Bécs, március 21. A Neues Wiener ? Tngblatt római jelentése szerint tegnap egész Olaszországban a belügyminiszter rendeletére ötszáz farcislát letartóztattak az ország békéjének megbontása cimén. A fascistákat büntetőtörvényszék elé "állítják. Még ezer fascista ellen emellek vádat, ezeket azonban* szabadlábon higyták.
A fascisták bevonultak Susákra.
Belgrád, márc. 21. Ideérkezett hírek szerint a Hunéi fascisták ujabb akciót hsjtottak végre. Tegnap egyik portyázó csapatuk ismét bevonult Susákra. Belgrádban emiatt nagy az
izgalom.
Atidrássy Gyula és társai a biróság előtt.
Budapest, márc. 21. A vádtanác* ma megkezdte AndrAssyék ügyének zárt tárgyalását, amely előreláthatólag vagy "tíz napig fog tjrtani.
A tárgyaláson dr. Kiss István táblabíró elnökölt, aki megszakítással délután 2 óráig tartotta a tárgyalást és aztán holnap délelőtti 10 órára halasztotta el a tárgyalás folytatását.
ZALAI KÖZLÖNY
1922; március 22
Visszaemlékezés.
(A Jógimzt. cserkészcsapat 2 éves jubileuma J Ejelítt kél éve egy napsütötte lavasil napon két kii fiu jött hozzám, hogy vállaljam
el a megalakulóban lévő caerkésrcsapst véd-nók.égtt. En kevéssel aielőtt jöttem meg a katonáskodásból. Fülemben még visszhangzott M háború Icereplöjénck, n géppuskának kattogása, de tele volt még lelkem az édes anyatermészet keblén eltöltött napsütéses órák kedvei emlékével.
Nem Ismertem még a cserkészet célját a maga agészében, de tudtam róluk, hogy az ő lelkük is a szabad Urmészetbe vágyódik. Ok is jóbaráti szeretettel üdvözlik a nap aranysugnait, az ő erejüket is feszíti a nap i/zó melege és bennük is sejtelemtelj\'s, édc-a«n fájó érzést keltenek a letűnő napnak vörös sugarai.
Örömmel vállaltam cl a védnökséget és nemsokára, az előkészület éx kiképzés után 1919. március 22-én ott állt fogadalomtételre katonás rendben, feszes tartással a kis csapat, Mnyl Lászlóval, mint segédtiszttel az élén.
Aióta két év telt el és n kicsi mag terebélyes fává nőtte ki magát. Életrevaló ságát két éven át megmutatta. A csapatban lassankint ben«Ő, tevékeny cierkészélet fejlődött ki. Mindjárt az első évben egy táborozást tartott Bélatclepcn, majd az idén B. Edericsen t két nagyobbszabásu ünnepély keretében mutatkozott be Kaniisa közönségének és ünnepélyes fogadalomtctellel, kirándulásokkal, társadalmi szolgálatokkal s\'b. tartotta fenn magát emlékükben.
Nagy lendületet ndott a csapatnak Szűcs Imre tanár urnák szerető munkája, oki másfél év óla fáradságot nem ismerő munkát fejt ki a csapat érdekében. S mi a két év eredménye: egy jólkiképrett cserkészcsapat, folytonosan gazdagodó felszereléssel. Ven már otthonunk, felszerelésünk, kis könyvtá-tunk, műhelyünk, szerszámaink snmi a legfontosabb: agységes, mély igazi cserkész szellem.
En én örömmel üdvözöllek március huszonkettedike, ki láttad a kis csupatot életrekelni s most talán, második évi szemlédnél megelégedéssel pihenteted rajt szemeidet I De legyen egy hálás pillantásod a várcs a a nemzeti hadiereg vezetősége, meg a megértő közönség sráinára is, kiknek srere-tele és támogatása állal\'lettünk aioV, amik vagyunk I A mi ünnepünk az ő ünnepük és örömük is s mi várjuk a jóidőt és alkalmat, amikor külsőleg 6 elöltük is megünnepel heljük eit a jubileumot I Vegete Károly.
*S.:Halló, le szép nap, el ne surranj anélkül, hogy a mi hálás tisztelgésünk kőiben köazönetet ne mondj szeretett parancsnokunknak, ki persze saját munkájáról megfeledkezett megemlékezésében! (Egy kis cser-kész megjegyzése n nagy csapat nevében.)
— A Magyar Nemzeti Szövetség
hangversenye. A Magyar Nenxeti Siövet-ség nagykanizsai fiókja többek kőíött tervbe velte egy nagyszabású propaganda hangversenynek rendezéséi, amely arányaiban nz összes eddigieket messre felül akaija múlni. A haniversenyt április havának első napjaiban a Polgái i Egylet termében kivánja ren. deini. Erre az alkalomra megfogja hivni n nagykanusai közönség állal is eléggé jól \'í-Tííi- • KS\'°"y Endre tanárt, központi kiküldöttet, ,k, már eddig ia „ nagykanizsai koionség szivéhez férköiöll.
FÉRFI INGEK
soknlk, női flór harisnyák is
r ax összos Uvassi újdonságok csak
GRÜNBERGER
dsvaih«ii-«o ssi[.:t*ték be
W-üt 11 Telefon 221
Valódi
Hamerli bőrkeztyük
- Az ihároaberénji gazdák küldöttsége ■ miniszterelnöknél. Ibáros-berénybő! -táviratozza tudósítónk: Tegnap, hétfőn délelőtt Ihirosberény község elöljárósága, valamin! a kisgazdák küldöttsége tiszteigeit Bethlen Ulván próf minisiterelnöknél, — aki tudvalevőleg akkor a báró Inkey kastélyban t .rlózkodoll, — Kátdy leikési éi Cseresznyés biró vezetése alatt. A küldöttségek szónokai mint vezérüket üdvözölték a miniszterelnököt és legteljesebb biialmukról és ragasrkodásukról biztosították. A miniszterelnök hossrasan és s\'ivélyesen elbeszélgetett a küldöttségek tagjaival.
— Mikor jön Kállay miniszter Nagykanlzaára ? Megbielia\'ó helyen nyert információ al.\'pján körölheljük, hogy Kállay Tibor pénzügyminiszter va!ó*zinüleg ápri is 8-án, vagy 9 én érkerik le kei ületébe, Nagy kaniraára, ha csak nem akadályozza valami előre nem látóit esemény.
— Képviselőjelölési hírek. Megbízható foirásból ariól értesülünk, hogy Tapolcán llalázs Bélát jelölik képviselőnek, kinek megválasztásából semmi kétség sem fér. Ugyanciak arról értesül a Zalai Köilöny, hogy Zalaegerszegen farkas Tiboriul szemben nem állít ellenjelöltet a koimány. Ugvan az áll Zalaszentgrólon, ahol ismét dr. Tarányl Ferenc és Kesithelyen, ahol Reischlt, a régi képviselőt léptelik fel. Eiek egyikével siemben sem állit a kormány jelöltet, ugy hogy ezek megválasztása feltéllen biztosra vehető. A zalnhsksni keriilethen a. kormány hivatalos jelöltje Hojás Kálmán, Erdekea hiit közöl velünk pákai tudósítónk, az ottani körji-gyrő Beznicza Géza — Turi Bélával szemben óhajt fellépni. Hugy milyen eredménnyel — azt mindenki előre megjósolhatja n körjegyrő urnnk. Tuii Bélával s.cmben a kormány sem állit fel jelöltet.
— A nagykanizsai Hadröá köz-gytlléao, melynek megtartása március 25 éic volt kiUlzvo, közbejött akadályok miau bizony talán időre eihalaszlatolt. A közgyűlés pontos idejét lapunk majd közölni fogja.
— A azámlálílapokat a választó polgárság oly óriási tömegben szolgáltatta be a városházára, hogy valósággal megostromolták a tisztviselőket. Hs valaki bármily okból még nem szolgáltatta volna be számlálólapját, art a mti nap fellétlenül adj] le a városház I. emeleli nagy tanácstermében.
— Értesítés. A nagykanizsai közalkalmazottak által folyó évi március hó 10 én Isr-tolt értekezlet korábbi határozatától cl érőién kimondotta, hogy mivol Nagykanizsán több tomclkczósi o.yict van és így minden közalkalmazottnak módjában áll valamely temetkezési egyletnél elhelyezkedni, ezért a lervbo von nagykanizsai közalkalmazottaknak tudomására hozzuk, egyben felkérjük őket, hogy folyó évi március hó 25 ik napjáig valamely helybeli temetkezési egyletnél iratkozzanak be annál is inkább, mert ezen hiláridőn lul az elhall kőz-alkalmazónak, illetve családtagját a többi kőz alkalmazónak nem tekintik a saját halottjuknak és az eltemettetésről nem gondoskodnak.
(x) Uránia. Cirkusz Klng utolsó ráaze. Szenzációs fordulatok Reynolds a szimpatikus Inas körül.
— A tavaszi áliatvlzagálat (lóvizs gálát) K skanizsán e hó 27 én, Nagykanizsán pedig ^30 án és 31-én fog megtartatni.
— A ,,Zalai Közlöny" — az orosz fogságban levőkről értesítést ad. La punk szerkesztősége, hogy olvasóinak e tekintetben is rendelkezésre álljon, elhatáiozla, nogy az orosz hadifogoly hozzátartozóik ügyéte i hozzáfordulókat — ha a kéréséit egyén nz Oroszországban még visszatartóit és kic eréléa u\'ján való hazaszállításukra váró magyar tusiok névjegyiéáében nem foglal-tank — airól Irvélben érlesili, ha nem sz-r.-p-l a hivatalos jegyzékben - akkor leve-lelket további eljárá, végett Jungerth minisz. len osztálytanácsoshoz Rigába (Orosrorszái.)
lult.lj., mely ezekben a válásit, i\'lrlve „ névsort minden egyes alkalommal n Z.l.i Ko.lö,.y" l,en körölni fogja. P„SZ- válasz-bélyeg melléklendő minden megkeresésnél
BRILLIANST
CTÍ
legmagasabb árért ve s z
Schnltzer Gáza ékszerész
D«ak-t*e M
— Melyik azlntáranlat Jön Kanizsára? A pécsi Nádassy-féle ismert jeles színtársulat a Nagykanizsával való évtizedes összeköttetésére való hivatkozással a folyó idényre is kérte a várostól a játszási engedélyt. Azonban szinte egyidejűleg ugyancsak á So-mogyi társu\'at is kérte a folyő\'idényre a ját. szási engedélyi. A városnak ediig az vólt az álláspontja, hogy mindaddig mig Pécs városa fel nem szibadul — másnak nem adja meg a játszási engedélyi, csak Nádossynsk. Most azonbsn hogy Pécs felszabadult — a város természetszerűen nem ragaszkodik többé ezen álláspontjához. Tekintettel, hogy a városnak egyébként is tudomása van arról, hogy Ni-dassy különböző okok miau úgyis kénytelen lenne lemondani az idén való illeni játszásáról, a város hivatalosan megfogja kérdezni Nádassyt, hogy reflektál ó a jálszhatási engedélyro és csak ezután, ha választ kap Nádassytól — fog dönteni, hogy kinek adja meg erre az idényre a játszási engedélyt
— Az állatcsempészet megakadályozására az osztrák határtól 15 kilométernyi sávban, az állatok kirakásakor is állalorvosi vizsgálat alá csnok. Ezen intézkedés tulajdonképpeni célja a mindjobban lerjedő állatcscm-pészelol megakadályozni.
(z) Uránia. Cirkaaz Klng utolsó része, amely a legérdekfeazltőbb la.
— Gyilkosság vagy szerencsétlenség ? Ily cím alatt jelentette lapunk vasárnapi száma, hogy KiskanÍ7se éa Sormás közötti országút szélén egy férfi bolttestét találták vérbafagyva, kiről kiderült, bogy Balogh András 33 éves ■kiskanizsai lakos. A csendőr-ségi nyomozás az egé^z titokzatos esetre fényt derített. Sikerült a csendőrségi nyomozás során megállapítani, hogy Balogh András a kérdéses napon több társával fát szállított szekerén. Majd bement az úgynevezett .Budai hegybe", hol löl.b táraával vagy 3—4 liter bort elfogyasztott és azután tovább hajtott — a közeli korcsmába, hol az előző felvonást megismételte. Azután még löbb ízben tért be barátaival korcimákbs, hogy teljesen az öntudatlanságig elázott. Ily állapotban azután felült a szekerére, ahonnan a magával tehetetlen ember legurult és magával rántott fahasábokat, melyek n főidre esett ember jobb halántékára estek oly szerencsétlenül,\' • hogy belső elvérzés következtében, eqélkjil, hogy magához tért volna — elvérzet!. Balogh András léhát az alkohol szerencsétlen áldozata.
~ Az öngyilkos reállntéjwti vendék hála a jó kórházi orvosok és önfeláldozó apácik gondos ápolásának,\' már\' a gyógyulás utján van. Négy nap óta lázmen-tes, ugy, hogy rövid időn belül teljesen felgyógyul és elhagyhatja a kórházat.
— Egy tlzenkétáves leánygyermeket örökbe adna a nagykanftsai kör-gyamt hivatal egy oly keresztény vallású jobb családnak, hol a leányka jővője kellőleg biztosítva lenne. Bővebbet a rendes hivatalos órák alatt a nagykanizsai közgyámi hivatalban.
(*\\KönyveIönöt kereaek azonnali belepésr«v akinek a kettős könyvvilelbonjgya-korlata van, gyors- és gépírásban kellő jártassággal bír. Személyes jelenlkozóst kivánok. Horváth Viktor export-import Nagykanizsa, Magyar utca 168. Telefon 58.
(x) Hangjagyklároaltáa. E hélen német műdalok es kuplék darab,a 10 korona rtschel Fülöp fiai áruházában
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlüny"-t!
1922. március 14 ZALAI KÖZLÖNY \' 3_
(x) Hölgyek figyelmébe! Péntek— izombat—vasárnap az Urániában megy Őfensége inkognitóban cimll filmszkeccs. A főszereplője ROna A. Olivér a VigszinhSz lagia kiről márts mondhatjuk, hojy a kanizsai hölgy\' közönségnek kedvencévé vAlik, gyönyörű ji-téka éa impozáns szimpálikus alakja magával ragadja a közönséget\' Senki cl ne mulissa megnézni!
2
korona 66 fillérbe
kerül példányonkínt,
tehát mindennap 1 korona 34 Iliiért tskwit mej,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KŰZLŰNY-re
Közgazdaság
(Sajif tudósítónktól.)
Budapest, március 21.
Budapesti tőzsde •
Napoleon 3060—90, Font 3620—40 Dollár 813—23, Francia frank 73\'/,—74 Márka 1180—90, O asz liia40\'/,-41\'/„ Osztrák korona 10—11, Kubel «!/,-«\'/„ Lei 690-000,
Szoltol 1410—1420, Svájci frank--, Dinár
937—47, Lengyel márka 18—10.
Budapesti devizák:
Amsterdam 307—15, Koppenhága 160-73, Krisztiánia 141—45, London 3600-3650 B.-rlin 276—85, Milano 41*/,, Páris 74-74\'/,, Prága \' 1417\'/,-27\'/,, Stockholm 210—216, Ztlrich lBOVi—181\'/,, Wien-10\'/,—ll\'/„ Zág-ráb 240—25Q, New York 817\'.,—27\',\',, Varsó 20\'A-ül\'/,
Zürichi zárlati
Berlin 176, Amsterdam—, Hollandia 194\'/,. New-York 516, London 224V"Rris \'1610, Milano,2610, Prága 895, Budapest 63, Zágráb 160, Varsó 18, Wien «•/..\' Osztrák bélyeg zetl 7.
Nemes fémek piaca:
Ezllst korona 471/,, ezüst forint 128, ölkoronás 250, a 20 koronás magyar arany 3035—75.
Termény jelentés:
Buza (Tiszavidéki) 2830-70, egyéb 2825—50, rozs 2000—25, takarmány árpa \'2000-75, sör árpa 2100—2200. zab 2200-40, tengeri 2375—2400, repce 3941, korpa 1470-1490, köles 2260—23SO.
Budapesti állatvásár: V
Marhahús 1. r. egészben 110—142, hátulja 108—150, eleje 96 -110, II. r. egészben —, hátulja —-J eloje —, Növendék marha 1. r, 68—ttj\'boiju Xötöttbőrb.) 106—130. Készlet: Nagymartja 500, eladás 488, Növendék marha 16, eladás 16, borjü 244, eladás 112. Mirhabőr --, bórjubőr -, juhbőr —. Vásár élénk.
Serlésvásár:
Kelhajtás 2400 Elkelt--. Öreg silány
serlés 90, közép- 113, jobb 124, II. r. exlrá —, 35ir 154, szalonna 136, lehúzott hus 136; VásárNrontalott.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztéséit sojlójogilag Jelel\'.s: Benedek Rezső szerkesztő.
ZALAI K0Z1.QNY
, -,,.r Afanyat, ezüstöt, plattnál, britliansokat aranyfogakat és érmeket O legmagasabb árban veszek, ékszer és ora/avitasok, valamint uj ékszerek legszebbkivitelben legjutányosabb árban készülnek Frled József ékszerész, ^uga^ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.)
4045/1922.
Tárgyi A nemzetgylilési válaastások előkészítése.
Hirdetmény.
^ kirá|y\' Belügyminiszter ürnak
35341/1922 B. M. számu rendelete szerint Nagykanizsa városban 11 szavazókört kell alakítani.
A szavazókörök a kővetkezők:
I. Szavazókör:
Magyar-utca mindkét oldala ördög-ároktól végéig, 60-156 és 53-173 házszámolej"
Árpád Utca mindkét oldala Ördög-árok-tói József főherceg ulig, 26—46 és 27—53 házszámok.
Sikátor-utca mindkét oldala,
Garay-utca mindkét oldala.
József főherceg ut mindkét oldala Magyar utcától a Kinizsy utcáig 2—46 és 1—51 házszámok.
Rákóczi utca északi oldala Sikátor-utcától Kini/sy-utcáig 1—23 házszámok.
Kinwsy-utca nyugati oldala Rákóczy, utcától József főherceg-utig 36—74 házszámok.
Kültelkek: „Herkules\'Méglasyár, CserfŐ, Teleki-uti erdőslak, Vágóhidl-uti vasúti őrház és hizlalda.
II. Szavazókör:
Kinijsy-utca keleti oldala RákócM-utcá-lól József főherceg-uiig 49—87 házszámok.
Sugár-ut mindkét oldala Rákóc<i-uicától lózsef főherceg ulig 40/a—74 és 25/a—53 házszámok
Petőfi-ut mindkét oldala Rákóczi-utcától végig 48 -92 és 35-99 házszámok.
Honvéd utca nyugati páros oldala.
József főherceg ut mindkét oldala Kinizsy-utcától Petőfi-ulig 35—9.5 és 48—114 házszámok.
Kültelek: Stern felső téglagyára, gyep-
telep.
III Szavazókör:
Magyar-utca mindkét oldala az Ördögárokig 1—51 és 2- 58/a házaiámok.
Báthory-utca mindkét oldala.
Erzsébet-tér 5—23 házszámok.
Kinizsy utca mindkét oldala a Rákóczi-utcáig 1—47 és 2—34/d házszámok.
Sugár-ut nyugati oldaja Rákóczi-ulcáig 2-40 házszámok.
Arpád-utca mindkét oldala az Ördögárokig 1—25 a és 2—22 házszámok.
Rákóczi-utca déli oldala a Sugár-utig 2—8 házszámok.
Arany János-utca mindkét oldala.
Ro\'gonyi-utca mindkét oldala az Er/sé-bet-térlől a Sugár-utig 1-13 és 2—12 házszámok.
Király utca északi oldala Erzsébet-térig 1—53 házszámok.
FŐ-ut északi oldala Erzsébet-tértől Sugár-utig 1—11 házszámok.
jSzeszfinomitógyár.
IV. Szavazókör.
Sugár-ut keleti oldala elejétől a Rákóczi-u\'cáig 1—23 házszámok.
Kölciey-ulca mindkét oldalú.
Hunyady-u\'ca mindkét oldala.
Petőfi-ulca mindkét o\'dala a Rákóczi-ulcáig 5—33 és 2—46 házszámok.
Rákóczi-utca déli oldala a Sugár-uttól a Petőfi-ulig 10—66 házszámok.
-L
Honvéd-utca páratlan számú oldala 1—55 házsjámok.
Királyi Pál-utca mindkét oldala.
Attila-utca északi oldala 1—59 házszámok.
Rozgonyi-utca mindkét oldala Sugár-uttól a Hunyady-utcáig 15—29 éa 14—18
házszámok.
Deák Ferenc-tér ésxaki oldala 9—15 házszámok.
Fő-ut északi oldala a Deák-tértől az Eötvös-térig 13—23 házszámok.
Eötvös-tér északi oldala 1—13 ház-számok.
Huszti György-tér.
V. Szavazókör.
Kazinczy-utca keleti oldala a Fő-uttól a Zrinyi Miklós-utcAg, nyugati oldala Fő-ultól a majorig, vagyis 1 — 7 és 2—16 házszámok.
Zrinyi Miklós-utca északi oldala Király-ulcálól a Széchenyi-térig 1—59 házszámok és déli oldala a Király-u»cától a Kazinczy-u\'cáig 2—36 házszámok.
Csengery-ut mindkét oldala Fő-uttól a Zrinyi Miklós-utcáig 1—7 és 2—8 házszámok.
Király-utca déli oldala 2—40 hái-számok.
Erzsébet-tér déli oldala 1—4 ház-srámok.
Zárdh-ulca mindkét oldala.
FŐ-ut déli oldala 1—8 házszámok.
Széchenyi-tér.
Boctkay-utca mindkét oldala.
Szentgyörgy vári-utca 1—3 házszámok.
Bíjza-utca páratlan oldala Szentgyörgy-vári-utcától a Kórház-utcáig 7—15 házszámok.
Kórház-utca páros számú oldala.
Eötvös-tér déli oldala 23 —34 házszámok.
Franz-malom, 116 sr. őrház.
VI. Szavazókör.
Kazinczy-utca páratlan sxámu oldala a Zrinyi Miklós-utcától a Déli vasúti pályaudvarig 9—61 házszámok, nyugati oldalon major, 115. sz. őrház, pályamesteri lak, izraelita temető.
Csányi László-utc) mindkét oldala.
Ctengery-ut Jceleli oldah Zrinyi Miklós-utcától a Véc*ey-u»cáig 9-51 házszámok és nyugati oldala Zrinyi Miklós-utcától a Hajcsár-utig 10—78 a házszámok.
Batthyány-utca mindkét oldala Kossuthtér 1—15 és 22-26 házszámok.
Csányi László-utca mindkét oldala.
Zrinyi Miklós-utcs déli oldala 38-62 házszámok.
Bajza-utca 1—5 és 2—20 házszámok.
Nádor-utca mindkét oldala.
Kisfaludy Sándor-utca mindkét oldala.
Szeraere-utca mindkét oldala.
Tárház-utca mindkét oldala.
Só-ulc«\\mindkét oldala.
Hajcsár-utca 1. sz. ház.
VH. Szavazókör.
Attila-utca déli páros számú oldala.
Teleki-utca mindkét oldala.
Rózsa-ulca mindkét oldala.
Petőfi-utca 1—3 házszámok.
Eőtvös-lér 14—22 házszámok.
Kórház-utca páratlan számú oldala.
Kosauth tér 16—21 sz. házak.
Kültelkek: Katonai főreáliskola, Vásárállási major, Felső sánci major, Szabadhegy, Récsei állomás, alsóerdei erdőslak, Viktória téglagyár, a budapesti vonalon fekvő 70—70/a 70/b és 71 sz. vasúti őrházak.
VIIL Szavazókör.
Cserijeiy-ut keleti oldala Vépsey-utcától végig 53—119 házszámok.
Gyár-utca mindkét oldala. ,
Hfjcsár-ut mindkét oldala 3—23 és 2—12 házszámok.
Külsőségek: Déli vasúti állomás területe, murakereszturi vasúti vonalon fekvő őrházak.
Uránia 24, 25, 26 Őfensége inkognitóban Moziszkecs
ZALAI KÖZLÖNY
i9.2. máicius 22
Stern-fále alsó téglagyár, Király serfőzd Pátria-gyár, városi járványkórhá*. Hadi<ór hár, Ferenc major, (Dr. Plihál), M?iei malom (Potyli).
IX. Szavazókör.
HomoVkomáromiulcs mindkél oida\'a. Templom-tér.
Polgár-utca mindkél oldnla. Varosdi-ut mindkét oldala. O\'a/ág ut mindkét o!d»la elejétől * Szent Flói ián-tér 1—79 éa 2-80 házszámok. Szent Rókus utca mindkét oldala, örlorony-u\'ca mindkét oldala. Berekköz mindkét oldala. Zsigárdi köz mindkét oldala. Kiamező, vágóhíd.
X. Szavazókör.
Ország-ut mindkét oldala Szent Flórián-tértől kifelé 79-155 és 80-112 házszámok. Cigány-utca mindkét oldala. Szent Fló/ián-tér. Hunyadi-tér.
Sxepetneki-utca mindkét oldala Körmös-utca mindkét oldala. Rozmaring-ulca mindkét oldala. Bajosai-utea mindkét oldala. Kültelek : Gördövényi erdőslak, csemetekerti erdőslak.
XI. Szavazókör.
Kisrác utca mindkét oldala. Nagyrác utca mindkét oldala. P.vári u»cb mindkét oldala. Siígel-ulca mindkét oldala. Bába-utca mindkét oldala. Jakahkuti-utcs mindkét oldala. Alsótemető-utca mindkét o\'dala. Felsőtemető\'utca mindkét oldala. Ráckeit mindkét oldala. Pápai-ulca mindkét oldt.la. Minden egyes szavazókőrben külön ösz-szeiró küldöttség működik, melyeknek működési helye:
az I. azavazókör részére az Arany János utca
5. sr. alatti iskola, a II. azavazókör réazére a Rozgonyi u. 25.
sz. alatti Iskola, a III. szavazókör részére az Arany Jánosutcai ovods, a IV. szavazókör részére a Hunyadi u\'c-i
iskola (Rozgonyi-utcai sarok), az V. azavazókör réazére a Városház I. e.
15 számú szoba, a VI. szavazókör részére a Nádor-utcai ovoda, a VII. szavazókör részére a Teleki-u. 14.
számú iskola, a VIII. szavazókör részére a Tárházak hiv.
helyisége Hajcsár-u. 6. sz . a IX. szavazókör részére n Templom tér 5.
számú iskola, a X. szavazókör részére a Szent Flórián-tér
17. az. ovoda, a XI. azavazókör részére a Kisrác utca 25. sz. iskola.
Az összeíró küldöttségek működésüket f. hó 23 án kezdik meg éa 30-án fejezik be. Hivatalos idejük d. u. 3—7 óra hétköznapokon.
Az összeirás hivatalból történik ugyan, azonban választójogának igazoláaa végeit a küldöttség előtt bárki megjelenhet, idézésre pedig mindenki megjelenni és felhivásra okiratait felmutatni tartozik.
Nagykanizsán, 1922. évi március hó 20-án.
< Dr. Sabján Gyula u* k
polgirmosUz, • Központi Vállistminy «lnök».
Apró hirdetések
■\'IJ»i 10 SO K. mlr- U üauapoap 40 K. minden
további »U> h«lkOiBi|t 3 K. vuftr. *• ünnepnap 4 K.
>wi.i«i,b b«io».i «i*<utt iuT^k a. tu«t». e k. Aiu.i
k«r»*3ko»k oiladeakor AO uZulik Sr«>(«tln4>;,
Különféle bútorok, szobaberendezési tárgsak eladók Attila-uica 86. arám alatt.
Korcsmattxlet teljes berendezi*^ azonnal o1j«1o. Bővebbet Mogyar«uica 36
q^ Sxódaskocala április 1-óre, esetleg azonnali belépésre kerestetik, gyakorlattal biró előnyben rtsacsül. Cim a kiadóhivatalban.
Eladó egy 4 éves Jó fejős kcc.ko Vö-rősmarty-uica 17. azam alat;.
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI és KRAUSZ
„Arany Kakas" dívatnagyáruháza
Nagykanizsa, Erzsébeti ér 21
ahol most raktárra érkeztek Óriási Választékban női divatkelmék minden létező színekben, ezenkívül duplaszélcs ruhaselymek, krepp-deschinek, foulardok, bársonyok, dirndlik, grena-dinok, mosók, zefirck, vásznak és siffonok stb.
Férfiszövetekben nagy választék!
Mielőtt bevásárlását megteszi, tekintse meg minden vételkényszer nélkül áruházunkat, ahol legolcsóbban szerezheti be szükségletét
Szalmakalapok
át varrását, festését, vasalását a legújabb divatú formákra elvállalom.
Modellek megtekinthetők.
TOTOLA LAJOS KALAPOSMESTER
Nagykanizsa, Eötvös-tér 25. sz*m
XXXXX XXX XX XX xxxx
X Ir.d.ti ERFURTI HSl.Uk- 4. vlrifl- X
imagvak
X minJsooomü g»xd»)ágl
1 vetőmag
és németországi ólomxíroli takarmány*
1 répamag h
■a \'kapható: aj
X Ország és WIdder x
J{ K.rJ.n ajánlatot éa irl.gyitk.t 11 JJ
XXX XXX XXXXX XX X XX
AJ 2463/1932.
Hirdetmény.
Közhírré (eszem, hogy a röldhözjultatha-lók összeírása a 60000/1921. F. M. sz. rend. 53. § a írtelmében 3 napon, vagyis folyó hó 24—27-ly a városháza tanácstermében (I. c. 12. a.) közszemlére van léve.
Nagykanizsán, 1922. március hó 21-én.
Polgármester.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket díjazok.
Poilák M. Emil
Nagykanizsa, Klnlzsy-utca 2/a.
Telefon: 131. Távirati dm: Termény.
VTT Á ÍJ m03Kfföképs*inhá,*
V X AJ 11 VX Entékit királyáé-tér, Szinu itillrii iiilitéln
Telefon 74.
iflllliill
Telefon 74.
Szerdán és csütörtökön a franci, filmgyártás magyar vonatkozású film-remeke, a
Sándor Mátyás tertttsa
Főszereplők: Jean Toulot, Romuald Joubé, Bimbula stb. A fenti két napon ex elő.dá.ok 5, 7 í, 9 órakor kezdődnek.
l\'éntekenés • -ifin fZaZ Nagy amerikai attrakció\' « \'Qiail IICII I résio kerül bemutatóra
szombaton
Helyárak: S^mTU^ll^^tn1^\'-^^
Nn.al.ll a U.t^alJooo^k, Zalai (. Crarw.U kónrvoromdáiáb.».
61-tk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 23. ^sfttörtök
68. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
áa kUdi\'hlvaU); Pd ut 13. n.
■ IntMoxban U\'.cíoc 75 -
Mogjolo iik mindig kora röggel
yÖSZSRKRSCTő Dr HEGEDŰSOYÓROV
ggllttiftSS/.RftKftK^Ö. BODROOKÓZY ZOLTÁN
8lőf1*ot6st árak. (J* tlir|ilal arfétal >17111)
irt* 780 K. MIÍW 400 K N«gjr»l
30$ K. K,cr bóra 7á K. Rgyo.»km ára 4 <
Berlinben kommunista puccs készült
Titkot izikratávirO állomái. — Letartóztatott vároii tanáctoi
, — Saját tudósítónk telefonjeUntése. —
fterlin, rn^rciu* 22. A be.llni rendőrség vizsgálatot folytatott egy titkos ■xlkfatávlró úllornás Ügyében, melyet aikerUit lelepleznie.
Ahrends — akinek lakásán n axlkratávlró állomást megtalálták — csaladjával egyetemben a leleplezés napján ellUnt.
Ahrends Iratai köxött « rendŐraégl vizsgálat egy névsort talált, amelyen Kivennél töfcb kommunista pontixtisztvUelő neve sxerepel.
Grllovicb vároal tanácsos — kit a rendőrség ebből ni ügyből kifolyólag letartóztatott — a terhelő adatok ellenére mindent tagad. Bővebb részletek hlrfnyoxuak.
A génuai konferencia programja.
Polncaré nem megy Génuába. Az Egyesült Államok nem hivatalosan vesznek részt.
— Saját tuti nltinktíl. —
Róma, március 22. A gínuai konferencia hivatalo. programja, amelyet az olasz kormány valamennyi kormánynak megküldött, • következő:
1. A ottltol határozatok végrehs|táaára alkalma, módozatok megvizsgálása
2. Európa békéjének szilárd alapon való biztosítása.
3. A külóimöző Államok egymáshoz való bizalmának helyreállítása, tekintet nélkül a békés. erxődéaekre.
4. Pénzügyi kérdéaek, míg pedig pénzforgalom, központi éi jegykiboc.átó bankok, állami pénzügyek az ujjáépitésre való tekintettel, árfolyamok, a Vöz- és majánhitel
megszervezés*.^^ ^ ^„Védelmi kérdésak, nevezetesen a brhoxatal éa kivitel garanciái és kedvezményei, » kereskedelem ujrafolvé-telére vonatkoó töivényhoxísi és )Ogl gsran
cink, nz ipari, művészi és irodalmi tulajdonjog védelme, konzulul* ügyek, nz idegenek részvétele a kereskedelemben, az ipar talpra állításának támogatása, forgalmi ügyek.
A. első pont különösen Oroszországra vonatkozik. A második és harmadik pontot, amelyek politikai természetűek, a kormányelnökök tanulmányozni fogják ts a negyedik éa ölödik pont n bizottsági tanácskozások tárgyai lesznek.
Az Ocuvrenek jelentése szerint, amelyet a Hivos-iroda i« megerősít, Poincaré kijelentette, hogy végleg lemond arról, bogy Génuába menjen. .
A „Teraps" washingtoni táviratot közöl, amely szerint Hsrding elnök megbízta a római amerikai követet, hogy a génuai értekezleten nem hivatalos minőségben az amerikai kormány tudósitása céljából vegyen részt.
Franciaország fél a német revanstól.
Castelnau tábornok harcias beszéde a francia kamarában.
— Saját tudósítónktól. —
M törvényjavaslat ^JT^fZtt SSSA
Igen veszélyes volna, ha. eoMnts i e ndís4va! .zemboo.
FranclnrazáR ugy ál • fU nívX megszállójának helyzete gyümölcsét
„ *<„ idő mellett szállt A azután
holnapra halasztották
Elkobozták a Pesti Naplót.
Saját tudósitinktól.
Budapest, március 22. Aj intíxkedéséVe a rendőrség elkobozta a .reg \' el dáíbon-eate- cimü uj^Uosztoek P^ I
te; ts 67p.\'pp rfr\'po?gáf4
n letfonbeS\'élSe.^ekJ kihallgatásáról és fel-LSELb* dkke miatj nmelyb-n a
vizsgálóbíró nz ü,yeszség sérelmére etvove
tett rágalmjxást látott. „űksé-
A rendöiaég o megkeresésre a szüKse
ges intézkedéseket megtelte.
Nyugatmagyarországi választások.
Sajii t tudósítónkul.
Savanyúkút má,cius22. Nyugatmagyar-ország területén májú; 24-én Iwzn.k • Sások. A nemzetgyűlés a nyuga magyar orszáffl tei ületen 9 képvi.alöt választ. A
dönteni ebben u kérdésben
A német Jóvátétel.
Három milliárd aranymáika a folyó évi hadisarc.
(Sojót tudósítónktól)
Pátir, március 22. A* Agence Havas lenti: A jóvátételi bizottság 1922-re egy rungulag n kővetkezőkben állapitotta meg ozokat a fizetéseket, melyeket Németország-hak n jóvátétel számára éa a megszálló csapatok költségeire teljesíteni kell. Készpénzben 720 millió aranymárka és természetben 2450 millió aranymárka értékben. A bizottság ugyancsak egyhangú határozattal állapította meg azokat a föltételeket ás biztosítékokat, amelyeket Németországnak az egyelőre megszavazott részleges fizetési haladék fejében kell nyújtania.
A budapesti munkássztrájk.
Ujabb 1500 muzzkía .11. Daliás*.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 22. A vasmunkások béremelési hatca átterjedt a fafeldolgozó Iparra Is, ugy, hogy ms már három nagy ra^ru-gyár munkásai szüntették b. a munkát és pedig a Neuschloaa.Llchtig, a Furnlr éa a Thék-féle bútorgyár. Rövldeaen 1500 munkás szüntette be a munkát Budapesten. A Gyáriparosok Országos Szövetsége meglepődéssel vette tudomásul a sztrájkot, mert ctalc nemrégen állapodott meg a falpari munkások uj béremelése tekintetében. A Gyáriparosok Országos Szövetsége tárgyalásokat kezdett a falpari munkásokkal. Azonban ezek a tárgyalások a mai napig sem vezettek eredményre.
Szász Zoltán bünpere.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 22. Szász Zoltán és társai bünpörébtn ms fél tis órakor nyitotta meg a tárgyalást dr. Nagy Béla elnök és átadta azonnal a szót dr. Szőke véelínek, hogy folytassa védőbeszédét. Szőke dr. véd-beszédében Igyekezett a vád pontjait azaka-szonkint tziegc ifolnl. Azután Bánóczj/ László védője mondotta el védőbeszédét. Felmentését kéri B.inóczynak, s egyben figyelmezteti a hilóságol, hogy a téves nyomozás Báoóczy egzisztenciájába került. Ezután a szökésben levő Madzsar védője beszélt. M.jd a vádlottak mondották el röviden védelmüket. Szász Zoltán, minthogy hosszabb beszédet akart mondani, arra kérte ax elnököt", hogy holnap szólhasson, amire ax elnök az engedélyt meg Is adta. A tárgyalást holnap reggel 9 órakor folytatják.
Az Andráasy-per tárgyalása.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 22. A büntelőlör-vényszék vádtanácsa ma délelőtt tartotta Andróssy Gyuls gróf és társai bűnpörének tárgyalását. A zárt tárgyaláson Kiss István dr. kir. táblabíró elnökölt. A vádlottak köxül ma is egyedül Gralx Gusztáv jelent meg. A védők Vázsonyi Vilmos kivételivel taljw számban jelentek meg.
2
ZALAI KOZI.ONY
1922. március 23.
Látogatás a nagykanizsai szegényházban.
Szegényház— azUkséghiíz. — Cipő é. alaórnha kellene MZ ápoltaknak. — 170 000 korona adózaág. — Az frgal-maa nővérek angyali munkája. — Nagykanízaa társadalmának aUrgosen •egllen! kell I
— A Zului Közlöny tudósítójától. —
Nagykanizsa, március 22. Sokat hallottunk a városi szegényház nehéz, Ínséges helyzetéről, anyagi küzdelméről. Kimentünk tehát személyesen, hogy meggyőződjünk, mi igsz a hírekből. Tényleg oly szomorúak sz állapítok, mint ahogy s „Zalai KőzlönyM édesítették.
Mint ismeretes, a városi szegényház vezetését s Keresztény Jótékony Nőegylet kezdeményezésére körülbelül őt év előtt vették át a Paulai S/ent Vincéről nevezett irgalmas nővérek. Akkor persze ugy volt, hogy ■ város nrinden egyes szegén) házi ápolt után naponta 1 koronát fizetett, azonkívül a tüzelőt Is a világítást is a város szolgáltatta. A gazdasági viszonyok nehezebbé válásával a város rz 1 koronás napi élelmezési költséget 5 korongra, később 10 koronára, 1921. évi szeptember hó elsejétől pedig napi 20 koronára emelte fői.
A városnak tehát meg volt a készsége és jóindulata, hogy ezt a fontos Intézményt segítse, istápolja és fentartásához anyagi erejéhez mérten hozzájáruljon. Nem is érheti vád, hiszen a tisztelendő vezető-nővér maga hálatelt szívvel mondotta el nekünk, mily humánus gondolkodást t.p.isztalt mindenkor a város, de legfőképpen dr. Sabján polgármester részéről, aki valóságos atyai jóindulattal vette k.-zéhe a seegényház ügyét. Azonban persze egymagában a várostól sem lehet mindent várni. A Kere>ztény Jótékony Nőegylet pedig anyagilag ugy áll, hogy erről jobb nem is beszélni. A Nőegylet hölgyei — különösen a vezetőség — annyit fáradoztak, hogy segi senek a szegényház anyagi küt-delmein, — fáradozásuk, igyekezetük meddő maradt. A nagykanizsai társadalom szive nem mozdult meg. Valóságos csoda és rendkívüli lelki erő kellett hozzá, hogy Dominika nővér ilyen kétségbeejtő állapotok mellett az intézetet fenn tudta tartani és a 40 ápoltnak a síükséges napi eledelt biztosítani. Mert mindenki magára hagyta az intézetet, senki sem törődött azzal az emberfeletti küzdelemmel, mit a nővérnek vívnia kellett, hogy előtudja teremteni védenceinek a mindennapit.
Dél volt, amikor kimentünk a Teleky-ut 36. szám alatt levő szegényházba, ahol az egyik nővér éppen azzal volt elfoglalva hogy kiossza a 38 ápoltnak íx egyszerű lji®\' _ ^urgonyalevest és tésztát. Az ebédlőben két hosszú asztal mellett ültek az ápoltak. Egyik asztal mellett a férfiak a másik melleit a nők. Az élet küzdelmeiben, a munkaban megrokkanlak, felőrlődtek, akik most már csak a .holnapután".! várják a .nagy n.pot" — me|y „„kik a békét, a nyugalmat, a pihenést hozza. A férfiak meg görnyedten, magukba mélyedve, lassan kanalazzak a Kvest, » nők - ősz, beeseti a.cu, sápadt, fogatlan nénikék, nagy csodal-kozassal néznek a jövevény felé. Nem há-borg.tom őket. B-megyünk . nővérrel a férfiak, majd a nők szobáiba. Mindenült példis rend. Ragyogó tisztaság - minden ínség és szegénység mellett. A keresztény Meretet angyalainak - a jóságos apácák áldott kezeinek munkrj.l Injuk mindenüti. Mi l<wne ebből a sok magára hagyatott, te hetetlen oreg emberből — nélkülük. A hála tekintetével kísérik a lovasurranó, mindenkihez a jóság nyelvén beszélő, önfeláldozó nővéreket. 1
.\'íí-\'íy ■»<■■ magával teljesen tehetetlen „enike fekszik az ágyban. Ezeknek
Íf»U.kh<" " ebédet. & ehéd alatt
Ih\'\' "?m "-\'•"ÜVlítsak a házirend liltjn a beszélgetést ebéd alatt.
Nemrégen két asszony és .„ fi, fi Tk-l. ,1
levcM és főzeléket, vagy tésztát, vv
csorára pedig főzeléket, vagy legtöbbszőr levest kapnak.
Kérdezcsködésünkre elmondja a nővér, hogy a szegény emberek már mindenből kifogytak, kellene fehérnemű, kellene lábbeli — és nem tudnak sehol szerezni. Nagy gondo* okoz ez a nagy nincstelenség n nővérnek, ptdig ugy szerelne rajtuk segíteni. O, aki természetfölötti indokból megosztja velők n szegénységet, a nyomort, o nincstelenségci, az elhagyatottságot, csak azért, hogy az édesanya meleg szeretetét éreztesse velük, hogy a keresztény női sziv könyörületessé gének gazdag tárházából juttasson nekik — kikről senki sem gondoskodik. Elmondja a nővér, hogy 174 000 korona adósságuk van és bizony abból is, amit a várostól kapnak, havonta sok ezer koronát levonnak az előleg törlesztésére, amit felvettek, ugy, hogy nagyon szerény őiseegbol krll rengeteg havi kiadásaikat fedezni. Megindulton hallgatjuk az irgalmas nővér beszédét. Hiszen szerénysége nem sejteti, hogy amit most mondott, a Krisztusi karitász heroizmusának himnusza.
Ntm, nem — Nagykanizsa társadalma nem nézheti tétlenül azt i\\ nagy emberfeletti munkát, amit ezek az fngy*li lelkek kifejtenek. Nagykanizsa közönsége nem veheti tudomásul mrg\'ndulás néllül azt a szükséget, amiben a szegényház ápoltjai leiedzenek. Felemeljük szavunkat és fajtánkat szerető szivünk minden melegével fordu\'unk Nigy-knni.-sa társadalmának minden rétegéhez, j8]jön segélyére azoknak a szegényeknek, azok nak a nincsteleneknek, akik már semmit sem várnak az éleitől, segitse őket cipővel, fehérneművel, meri le iesen hijján vannak mind ennek, azután bármilyen ruhaneművel, élelmi-cikkel, pénzzel, mit a jó nővérek az ápoltak részérc fogmk felhasználni. Minden adomány közvetlen a szegényház (Tcleky-u* 36.) vezetőnővérének (főnöknőiének) Mári i Dominika C\'mére küldendő. A Zilai Közlöny minden ndományt nyugtázni fog. . (*)
HÍREK.
— A megyéspüspök bérmautja. A
vrsíprémi egyházmegye főpásztor a, dr. Rotl Nándor püspök az idei bérmau\'ját április hó végével fogja megkezdeni. A hérmaut sorrendje most lesz összeállítva.
.— A főispáni beiktatás. AJvármegyei alispáni teendőkkel me^bizott főjegyző Bődy Zoltán most küldte szét n folyó hó 27-én, hélfőn tartandó főispáni installációra n meghívókat. Az installáció programja röviden n következő: Hétfőn délelőtt díszközgyűlés a vármegyeházán, amikor a díszközgyűlést megnyitják, a törvényhatósági bizottsági-tagok a főispánhoz mennek, honnan vele a katholikus plébánia templomban tartandó ünnepélyes istentiszteletre vonulnak, amelynek befejeztével a törvényhatósági bizottsági tagok a vármegyeháza üléstérméba visszatérnek, majd az uj főispánt a díszközgyűlésre küldöttség utján meghívják. Akkor újból megnyitják n díszközgyűlést, az uj főispán leteszi hivatali esküjét, utána pedig elmondja székfoglalóját. A díszközgyűlés befejezte után a vármegye tisztikara tiszteleg o főispánnál. Délben pedig bankettel záródik az ünnepség.
— A közigazgatási bizottság tegnap délután tartott ülésében foglalkozott a kórházigazgatói á\'.lás betöltésével, jelölvén azokat, kiket legnlkalmasabbaknak tart az igazgató-orvosi állásra. A jelölés alapján az alispán kinevezi az uj igazgatót. Az igazgatóorvosi állás betöltésén kívül még az V. gyógyszertár engedélyezésinek az ügye is szerepel a napirenden. Az ülés eredményét holnapi számunkban közöljük.
— Az összeiró küldöttségek tekintettel, hogy a számlálólapok összegyűjtése még mindig nem nyert bifrjezést -— csak 24 tői kezdik meg működésüket.
— A „holt kéz". Roll Nándor dr. megyéspüspök a lábodi ui plébánia i-lapitá-sára 60.000, a S\'c ciáiis Miss/ió Társulat központjának 20 000, a Katholikus Hittanárok és Hitoktatók Egyesületének 10.000. a német-ujr.lusi harangok javára p.dlg 2000 kcron/.t adományozott.
2
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint,
léhát mindennap 1 korona 34 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
zalai közlöny re
— Lázárt malmok. A földmivelésügyi minisztérium zalaegerszegi GOK kirendeltsége Moráczi és Lőfler monostorapétii és Németh Mátyás molnár vámmalmát lezárta.
— A Keresztény Tisztviselőnők masamód tanfolyamára oly sokan jelentkeztek, hogy két csoportra kellett osztani n jelentkozőket. Az első csoport már tegnap kezdte -meg a munkát, a második csoport ma kezdi meg. Aki nem tudja, hogy melyik csoportba van beosztva, az megtudhatja az egyesületi helyiségben.
fz) Uránia: Csütörtök Cirkusz Klng utolsó része szenzáció a boxviadaton. Érdekes meglepetés az öreg szolgával kapcsolatban ; Eddy és Alice közös sorsa.
— A VAC tagjai felkéretnek, hogy Windisch Dénes ügyvezető alelnök édesanyja temetésén ma délután fél 4 órakor (Magyarutca 32. sz.) teljes számban megjelenni szíveskedjenek.
— Gyászrovat. Egy jólelkű, családjának és szeretteinek élő polgártársnőnk halt meg folyó hó 21-én. Windisch Józsefné szül. Hannusics Éva (Windisch József kereskedő neje) 56 éves korában hosszas szenvedés után befejezte pályafutását. A jóságos feleség, jó édesanya és nagyanya elhunyta pótolhatatlan veszteség övéinek, mert ő csakis nekik és értük élt és dolgozott. A társas életben nem szerepelt, de ismerősei és hozzátortozói s\'intén fájó érzéssel vesznek tudomást haláláról. A megboldodultbsn Windisch Dénes, n VAC főtitkára és Brónyai Lnjosné szül. Windisch Anna édes anyjukat gyászolják. Temetése ma délután 4 órakor lesz a Magyar-u\'ci 32. sz. gyászházból.
— Arn- é. terménytőzsde Szombathelyen Szombathelyről jelentik : A Szombathelyi Kereskedők Társulata még a mult
évben elhatározta, hogy áru- és terménytőzsdét állit fel. Az alapszabályokat annakidején cl Is készítették és jóváhagyásra felterjesztették a kereskedelmi miniszterhez. A kereskedelmi minisztérium most táviratilag értesítette a Szombathelyi Kereskedő.: Társulatát és a vármegye alispánját, hogy az alapszabályokat jóváhagyta. *
— Helyesbítés. Lapunk tegnapi számának a szavaz ók örökét ismertető közleményéből szedési hibo folytán kimaradt: II. S\'-avazókörből : Vörösmarty-utca mindkét oldala. Rákóczi utca északi oldala. Kinizsy-utcától Petőfi utig 25—93/a házszámok. Ugyancsak az V. Szavnzókörnél Fő ut déli oldala 2-24 házszámok. Deák Ferenc tér 1—8 házszámok.
— A Salgótarjáni Kő.zénbínya Részvény-Társulat igazgatósága nz április hó 3 ára egybehívandó közgyűlésnek indit-ványozni fogja, hogy 1921-re réazvényenkint 120 korona osztalékot\' adjon. Az osztalék emelését a petrozsényi bányákból alakított uj román társaság által elért kedvező eredmény teszi lehetővé.
— Az Irodalmi éa Művészeti Kor zenekara ma este nyolc órakor a Hamupipőkéből próhát tart. A lagok pontos megjelenését kéri Ketting.
(x) Székrekedés. Gebhardt tanár, Budapest \'tiszti főorvosa megállapította, hogy a Ferenc József keserűvíz, mint igen halnsos hssh.iji", Kitűnő ml^Afeiot t-sz
1922. március 14
ZALAI KÖZLÖNY \' 3_
__ Kiás Menyhért kegyelmet ka-
,t. A budapesti törvényszék, mint sajtőbl ™j6i ,ágalmazSs vétsége miatt Kiss Monyhért volt nemzetgyűlési képviselőt három heti fog hlzbüntetésre itétte. mert Imre Sándor állam-titkárról azt irts, hogy a kommunizmussal rokonszenvezett. Az ítéletet a Kúria is j-ivé hifyts. igy logerós len. Kis Me yhért üiy-vé-jc, Rásksy Alfonz dr. még decemberben a főügyészséghez beadvánnyal fordult, amelyben azt kérte, hogy terjesszék ki a korrány ?ónak 1921- november ;l-án kiadott kegyelmi rendeletét védettjének esetére is. A kérdés ügyében most döntöttek. A főügyészség kimondotta, hogy Kiss Menyhért abban a téves meggyőződésben cselekedett, hogy ezzel a nemzeti eszme és a magysr faj érdekeit szol gátja, épp ezért ügye a kormányzó amnesztiája ilá esik és büntetése többé végre nem hajtható.
— A Zalamegyel Gazdasági Takarékpénztár, mvly fennállásának 25 éves jubileuméi üli, március 25-én, vagyis vasárnap délelőtt 11 r rakor tartja rendes évi közgyűlését, a következő tárgysorozattal: 1. Igazgatóségi és felűgyelőbiiollsági jelentések, az 1921. évi zérszómad.isok előterjesztésre, mérleg megállapítása, n nyereség felosztás Irénli határozathozatal és a felmenlvény megadása. 2, Az alapszabályok 5. § a értelmében a társaság hivatalos lapjának kijelölése. 3. A\', alapszabályok 23. S-a értelmében — az ezúttal sorao\'ás utján — kilépő Frank Jenő, Knortzer György, dr. Tamás Jinos és Sí-meg,! Gyu\'a ig. zgalósági tagok helyett ujak vagy ugyanazoknak 3 évre és az alipszabá-lyok 34. §*a szerint megállapítandó létszánban a felügyelőbizottságnak egy évre való megválasztása.
(x) Uránia: eltörtök Cirkusz Klng utolsó része szenzáció a boxvladalon. Érdekes meglepetés az öreg szolgával kapcsolatban -. Eddy és Allce közős sorsa.
— Különös tűzoltás. Btxk Sándor csömödéri lakosnak kigyuladt a pákai hegyen levő pincéje. A községbeliek közül sokan siettek oltani - de nem ti tüzet, hanem gégéjüket sorvasztó szomjukat. Ugy, hogy életük kockáztatásával kiguritotlak három hektó bort a hatalmasan égő épületből, és az oltási egészen elfeledve, neki rugaszkodtak saját lüzük oltásához. A csendőrség megindította ellenük az eljárást.
(x) Verne Gyalu .Sándor Mátyás" cimü regényének filmváltozatéi J^tttík legrap a Világ mozgóban, melynek vezetősége igazán a kulturának tett kedves kötelességet, amikor a külföldi Irodalom o gyöngyét — bár nagy anyagi áldozatok érén — meghozatta; a film bemutalóján óriási erkölcsi sikert aratott, szebbel jobbal mér igazin nem produkálhat még az oly hírnévre szert telt francia filmipar s:m, ezt a filmet látni kell. — Ma csak 2 előadás lesz fél 7 és 9 órakor.
(z) Könyvelőnőt keroaek azonnali belépésre, skinek a kettős könyvvitelben gyakorlata van, gyors- és gépírásban kellő jáilas-sággal bir. Személyes jelentkezési kívánok. Horváth Viktor export-import Nagykanizsa, Magyar-utca 168. Telefon 58.
(x) Hanglegyklárualtás. E hálcn német műdalok tó kuplék darabja 10 koron. fischel Fülöp Fiai áruháziban.
(x) Uránia. Péntek—szombat—vasárnap óriási előkészületek után a szezon leghatiguU tosabb moziszkeccse; .Őfensége inkognitóban megy. A darab cselekménye a balkáni nyokat karikalurázza, ének, tánc végeszakadatlan ötlettel és humorral egész este egyetlen kacagás losz. . Deésy Alfréd és Harmath Imre írták; zené ét Szécsl Mihély verseire Erdős László szerze te Föszercp\'ők filmen és színpadon IlM055/ Erzsi, Szabó Sata, Boháthy Lajos és Róna OlisSfr. Tánc számok a stílusosan feldíszíti" színpadon ; Apscs tánc: az összes szereplők , baba lánc; Hódossy Erzsi, az opera ballal! «s Róna A., Olivér a Vígszínház tagja; szóló lánc keringő; Hódossy Erzsi; Jazz Bsnd ; az t>sz-szes szereplők. A jegyek kalona zenekan elő-adásra 50%, zongorás előadásra 40\'/,. fele nelve.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-ti
Törvényszék.
Zsarolásért és lopáaért elítélve.
A nagykanizsai kir. törvényszék mai tárgya-Hsán zsarolásért éa lopásért Pláner Lészlót egy évi börtönre, Kiss Sár.dor másodrendű vádlott 3000 K fö- és 1000 K mellék, Zslvol.ct János harmadrendű vádlottat 1000 K fő- és 1000 K mellékbüntetésre ilélte. Piáner feleb-bezet, Kiss és Zsivolecz megnyugodott.
Tanügy.
A középiskolákban tilos a táncmulatság. A vallás- és közoktatásügyi sVi■ -niszter legutóbb igen helyénvaló rendeletet adott ki a középiskolák s;ámára. E rendeletében megtiltja, hogy a serdülő diákifjuság táncos dorbé/olásokot rendezzen. Megjegyzi a miniszter leirata, hogy a mai o:szágosan nehéz és szomorú id5kben a legsúlyosabb nevelési tévedés volna megengedni, hogy a lelkileg is zaklatott ifjúság hajnalig tartó mulatozásokban fecsérelje el egészségét és komoly figyelmét.
V1SZO-sz&mokkal
telve. Az A darabot
IRODALOM.
Keppler Pál Vilmoa: A szenvedés problémája.
Pergament-boiitékban, művészi címlap-p il, 132 lap. Ara 50 korona. Kiad\'a a S\'.ent István Társulat
A szenvedés az emberi éleinek elmaradhatatlan, hűséges kísérője és n boldogság lUztán azon múlik, mennyire ludunk a szenvedés gondolatával megbékülni. K-ppler ezt a könyvét, melyet Immár az egész világon ismernek, békeközvetitőnek szánta nz ember és a szenvedés közöli s valóban soha jobbkor nem adhatták vo\'.na n lelki élet iránt érdeklő magyar olvasóközönség közébe, mint most, amikor annyira ránk nehezedett a szenvedés. Aki ezt a könyvet elolvasta, meg fog békülni sorsával békén tür_ egy jo .b jövő reményében, mely már elöre in megnyugvással tölti el s igy részt ad a későbbi örömből, miáltal ezerszeresen megkönnyíti a szenvedést.
Fogápolásra
Diana-fogkrém
SPORT.
ni van Zalavármegye első cserkészcsapatával?
Parancsnok nélkül a 71. „Zrlnyl"-csapat
Saját tudósítónktól.
Zalaegerszeg, március 22. Zdavárm-gye első cserkész csapatának a zalaegerszegi 71. „Zrinyi" cserkészcsapatnak 1921. augusztusa óta nincsen parancsnoka A csapit 1920; szeptember 8-án tettele .\'. fogadalmi, l-enn-állásának első évében n»gyon azép munkásságot fejtelt ki, annak ellenére, hogy már akkor h tromszor volt parancsnokvállozás. Elsőben Huhn Gyula h..dnagv, msjd dr. Székely László hittanár és Sieliánszky Nándor árvaszéki ülnök vezették a csapatot. 1921. április 17-én volt a misodik fogada-lomlétel, mikor is a csapat lélszéma 38 főt
tett ki. A gimnázi.lok fegyelmezettsége, katonai képzettsége a vidéken hírneves volt és Schelken Oszkár ügyvezető elnök nem egyszer emlékezett meg bámulattal róla. A tapolcaiaknak is szivébe vésődött a kis gárda képe az nugui-zlus 15iki cserkészcsapnlössze-vonás alkalmából.
Azonban nzóln nem harsan tel a ku délceg gimnazisták kűrijeié Egerszeg u\'cáin. Nincsen parancsnok.
Pásztor Imre főlilkói gondozásába vetle a csapatot a télen. Műhelyt munkákkal foglalkoztatja a kis diákokat : könyvet kötnek, meg ositalos munkákat űznek. Azonban a természetet nem látják. C„k az ablakok
mövü1. Meddig ? . , n
* A megye szeme most erre .. anyui. De tenne U1 Mert a jövő n.mzedek sorsa egyedül a megértő néptől függ- f H >
szolgál.
Kapható mlndanUttt
0>íil|. ■ Disa. HirnMdist l.-T. Ml Wt »■•«
í^özgflzdfís ao
(Sajil ludesttéaklót.)
Budapest, március 22.
Budapesti tfizsdei
Napokon 3065-125, Font 3660—90, Dollár 825—35, Francia frank 74\'/,—75, Márka 280—90 0 asz Ii.a4150—4200, Osztrák korona
10\'/,— ll\'/z. RuW--■ Lei 598-608, Szokol
1430—4ö, Svájci fr.nk--, Dinár 955—65.
Lengyel márka--.
Budapesti devizák:
Amsterdam 310—20, Koppenhága 17400— 17800, Kriszliánia 143—147, London 3625— 3700 litrlin 276-85, Milano 4200-4275, Pátís 7425—7526, Prág. 1432 -1442\'/,, Stockholm 216-220, Zürich 162-163, WienlO\'/,-11\'/,, Zágráb 2477,-2571/,, Ntw-York 830-840, Varsó 19\\<„—20\'/,.
Zürichi zárlat:
Berlin 174,Amsterdam—, Hollandia 19420, New-York 514, London 2252, Páris 4640, Milano 2615, Prága 887\'/,. Budapest 64, Zágráb 155, Varsó 13, Wien 7, Osztrák bélyegzett 7\'/i-
Nemes fémek piaca:
Ezüst korona 47\'/,—48, ezüst forint 127\'/,—128\'/i, ólknronás 247\'/,—251\'/,, a 20 koronás magyar arany 3005—3060.
Termény Jelentés:
Buza (Tiszavidéki) 2800-40, egyéb
2785-2820, rozs 2000—25, l.karmány árpa 2000-75, sör árpa 2100-2200, zab 2175-2240 tongeri 2400 - 50, repce 39—41, korpa 1470-1490, köles 2260—2360.
Budapesti állatvásár:
llarhshus I. r. egészben 100 —110, hátulja 108-148, eleje 96-118, 11. r. egészben 74-88, hátu\'ja 78-100, eleje 52-64. Növendék marha I. r. -, borjú (ölön bórb.) 102-1-Z|) Készlet: Nagymarlis 116, eladás 91, Növendék mirha 47, eladás 12, torju 225,
eladás 82. Maíh.bőr--, borjubór--, juh-
bőr —. Vétitt lanyh..
Sertésváaár;
Felhajtás 1600. Elkelt--. Könyü serlés
108-110, közép 116, jobb 124, II. r. extré, Mir__, szalonna 130, lehúzott hus.
A pénzügyminiszter 2329/1922. szániu rendelete a marhabőr és borjubór kiviteli lile-lékét ól százalékról ""ette százalékra emelle lel.
Lezárták a baromfi kivitelt. A
fö:dmüvelésügyi miniszter értcsilollo a termelő és érlékesilő szövetkezeteket, hogy a baromfi kiviteli március hó 22-vel, vagyis mai naplói kezdődőleg lozárla.
Egyben közölte, hogy nehiny hónapig ne számítsanak kiviteli engeJélyekre, miulán a külföldi árak leszorítása érdekében a magyar kir. kormány löbb honapon ál nem fogja kiengedni a magyar baromfit.
A földmivelésÜKyi miniszter ujböl szabályozta a tojásexport fellételeit.
A jelelős szerkesztő távoliélében szerkesztéséit sajtójogilag jelelös: Benedek Rezső sv-rkesztö,
2\\I„\\I KÖ2LÖNY
máiclua 53
Apró hirdetések Hirdetmény.
dU" < 10 •■411 30 >uAr- 4a Uaaapoap 40 K, to»*bbl H« b+OtOuutj* 3 K, yaair. +. 0.»u.pa«l» 4 K. iMii(«bli batflr.1 aaa<HU >u< ....... " " """
Különféle bátorok, szobaberendezési tArgvak eladók Attila-Utca 36. szAm alatt
Szódrfskocals április 1-érc, eseilcg ar.onnaii belépésre kerestetik, gvskorlAital biró előnyben részesül. Cim s kiadt hivatalban. «*o
Eladó egy 4 éves jó fejős kecske Vő-rőtmartv-urc* 17. szám alatt. _
Stoppolóyépen dolgozni tudó cipész vagy r.ő, uj, finom munkára cipészsegédek felvételnek s Cipőszanatóriumban.
Asstalossegédek felvétetnek a Tészta-gyárban.___
Perfekt szakácsnő kerestetik. Cim a ki*d\'>hivsislb4n.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket dijazok.
Pollák M. Emil
Nagykanizsa, Klnizsy-utca 2 a.
Telefon: 131. Tíwirati cim: Termény.
RiZGALIC
Mayunga Raffia
fooatArlésü Kénpor
F.hír f\' r<oomitott I
Gépolaj
t Petroleum
Hengerolaj r.ia Kocsikenőcs Marónátron
(m<g«sfolca lu&kó)
Gyanta stb.\'!ík"£
Sthwarz és Tauber
ay.rmat.ru ncgykttr«.ahedó ctgnil
Al.pll*.
Az Jparteslüleli Építő Szakcsoport Szövetkezet 1922 évi március hó 25-én délutú . 3 ómkor az Ipar testület helyiségében tartja
I. rendes közgyűlését,
melyre tisztelettel meghívja a szövetkezet tagjait
Mérleg. Vagyon . Adósok : 1,642.704-50, pénztár 15.471-90, anyagok 144.250— , folyószámla 554.622 50 összesen: 2,357 048 90, Teher: Üzletrészek 810.000—, hitelezők 1,486,347-50, egyenleg 60 70140. összesen: 2,357,04890.
Igazgatóság.
Méhészek figyelmébe
P.tn t darab leijein uj 3 a* és 7 darab 1-ci Orcr»K<" i«i ds»orű
KAPTÁR
hassávaM kcra\'ctk«1. BóvíNkI « Uj< ki«dúlhatatfban

Windisch József a mngn, ugy
gyermekei és a kiterjedt rokonság ne-vében fájdalomtól megtört szívvel je lenti, a legjobb neje, jó édesanya, anyós, nagyanya és rokon
Windisch Józsefné
aaül. Hánnuaks éva
f. hó 21-én este 9 órakor éleiének 58 ik, boldog házasságának 34-ik éviben a haldoklók szenlségének ájtatos feladása után történt elhunytéi.
A megboldogult hűlt telemit f. hó
23-in d. u. 4 órakor fogjuk a Magyar-u 32. az. gyászházból > róm. kath szentegyház megáldása útin a róm. kath. temetőben lévő őrök nyugvó helyíro kísérni.
Az engesztelő szenlmiseáldozal f. hó
24-én délelőtt \'/,8 órakor fog n szent-ferencrendiek templomiban a Mindenhatónak bemulattatnl.
Nagykanizsa, 19SS. március hó 22 B«ke poraira!
MAKULATUR
papír kapható a kiadóhivatalban.
VILÁG
mozgóképszínház
Erziibil
T.l.fon
[ királyai-tár, Szíriai iiillidt éplttlihia 74. Talafoa 74.
Szerd.\'n éa csüiürt\'tkün a francit lllmgyártás magyar vonatkozású film-remeke, a
Sándor Mátyás vértanul 6 lelvonisban.
Főszereplők: Jean Toulol, Rorruald Joubé, Bimbula stb
Ma csak két előadás lesz: fél 7 ós 9 órakor
Pénteken és
szombaton
A sátán fiai
Nagy amerikai attrakció 1 része kerül bemutatóra

. páholy 1! K, ,.i3y, 18 K, 1. fc.ly 14 K, II BKuUuftlMUsye Hl 7 «. fU »árikor, ,aii- It ■ U- hely K korcau, III hely 7 korom. II p.roloa fél 4, 5, 7 é, . órakor. Fontol k.lflé,\\^
Fővárosi mintára
újonnan berendezett - gazdagon fe\'szerelf
kizárólagos
E szakmába vAgó featckAruk minden színben, föld és olajfc: lékekben, bel- és kUl földi zománc és más mindennemű lakKo\'<.
Vegyi termékek
Kátrány, kurboHneuni, sósav, kénsav stb.
FESTEK
i
-kereskedés.
Kajy válaszlék testükben, Itaoltlkuct (llrols), luuugollj, terpentlnbtn.
Festők figyelmébe!
Mígérkeztek az idény legszebb Testő fjli minták, melyek minden vétclkeny szer liélklll bármikor megtekinthetők. Nagybani vételnél elönyárak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Ai.,1... in, ___Saarvsa-Sxálloda átollanóbon
Of30."0000000000 ü QQQOQOQQQ^opoo^^SooSaS^^p i KnnuimwnmHai munbnt Jw ___i:____1.J1Í
.8
8
Könyvnyomdái munkát ❖ Könyvkötészeti munkát
u. m.: Művek. fnluAimt^U .xl. —■--„ . .
- ..... Müvek, folyóiratok, meghívók,
eijegyzéat és eaketési kártyák, névjegyek, számlik, levélpapírok, borítékok, irodai, * üzleti nyomtatványok, falragaszok, röp-lapok,gyászjelentéseks minden északba vagó- munkákat pár óra alatt készít
u. m.: Szépirodalmi művek és iskolai könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek, irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
v ^^ Mviteioen jutányos arak mellett vállalja
n és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
OOOOOoooooQQnnuuunni-11-in.-.r^^_______1_____
joooqooqo^oq^oo^ JO
N.-.M. . Uytülaldoaotok i Zalai ia ürarm.li kö,Tv.TomdáübJ: ~
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 24. Péntek
69. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMrtMil\'i^fc U kUJA!,!v«ul: Pó-tit 13. at.
■ ■ !nt*rurb«o-UUfoo 78. —--.
Mogjoleilk mindig kora roggol
FÓSZKRKTSZT6:
Dr HEGEDŰSGYÓRGY
\'. tmitg;, i\'ptlit\'l
BODROGKÖZYZOLTÁN
Ut6tfxct6«l árak: (IV, (ir|ilal atfétal •«ji10 ~jt*.. évit 780 K. K4Uvr« 400 K.
t>vt< soo k. t«r 76 k. p.*t»- i" 4 <
Kulturnép vagyunk-e?
Nagykanixso, március 23.
Mesd meg szavaim % szivem vére stiked belőlük. Azon »xiv vére, melynek Óceán-melyén a porig megalázott magyarság fájdalmának őrwes lávnlángjai tükröződnek.
E lángokból szeretnék azok szivébe is belopni, akik nem vesznek róluk tudomást. Ne legyen nyugtuk, amig e lángok lobognak. Úgysem nyugalom, béke «/, amiben ringatódtnak, vegetál**, tengődés az csupán. Mert akik nem tudják részvéttel nézni test-véreik dolgait, állati bilincseket hoidoznaV. egyéni életük aiük keretébe xárt rablelkek. Mér pedig a tablelkekben nem ünnepel n tavasz, o virág, n napfény. A világfölényes, harmonikus élet ihletett dalait csík a va lódi szabadság táborhgíi fényében tündöklő negy szivek doboghntják.
De csak a nagy célok tesznek naggyá. A célok cimborssszója a fajlestvérek, a kőz, • haza szolgálatába való nagylelkű odaadás. Ex az odasdás, áldozatkészség ad az éleinek tartn\'m&t, dolgozza ki alanyi világunkat, öltözteti erőbe, ünnepi színbe és fénybe egész lényünket.
Csak az ily tropikus gazdag klimáju lelkekben virul ki a tavasz, bontanak szirmot a virágok, hasadnak a rózsák. E virágok, rózsák aztán nem csupán a szlvöröm és béke illatával hintik be kedélyünket, varázsolnak hatalmasságé ax élet liténi munkálataira, de azon tudatot is kizsenditik, hogy nagyobbra születtünk, mint ez a világ...
Amikor azért hozzátok szólok, testvérek, mint kultur és magysr lelkekhez szólok. Tekintsetek szét, de snsteklntettel s meggyőződtök: nincs igazi barátunk azélrs e világon. Dc igenis valódi ellenséggyürü vesz körül: oh, ne forrácoztassatok tőbb pokoli őrömet ellenségeitekben I
Sziveteket szenvedő fajtestvéreitek keserűségének lávalángjsi csapVodjék : e lángo kat el kell oltanunk 1 Ami csak ax esrtre remélhető, ha a fajszeretet pcriheliumábi kerülve eggyé forrunk.
Indítsunk irtó háberut mindaz ellen, ami ebben akadályoz I Irtsuk ki a lelkek örvénylő mélyéből a pértoskodást, a hiúságot, buta gőgöt; a becsület porondján ügyeskedő önzés valamennyi pokoli kölykét.
Amig ezek felett nem diadalmaskodtunk, hasztalan tömörülünk egyesületekbe; áldásos működésűket mrgbénitj.t a dőgvészrs pára-ként ott szállongó egyéni hiúság, illetve az uri, nagystílű lelkek egyenruhájának, az ibolyás szellemnek hiánya.
Ha valah*, most kell kimutatnunk, hogy csakugyan kulturnép vagyunk, hogy nem lehet bennünket eltemetni.
A kultúrnép nem csüggedhet, mert joggal hiszi és azilárdsn, amit az évek és századok bizonyítanak az órák ellenében. A dolgok aláfelé látszanak nehézkedni, hogy igazolják a pesszimizmust, a kétségbeesést, hogy előmozdítsák a jellemteleneket és elnyomjak az igazakat, de a hitványok és vértanuk csak lendítenek az igaz ügyön. Kierőszakolt eseményeknek vagyunk a szemtanúi, melyek megszakítani látszanak ax emberiség haladását. De i kultursze lem kitűnő uszój nz ezerszer megásott hutlámstrból »s kitör és eget követel.
A kullurnemxetct nem lehet sárba helyezni, hacsak öngyilkos nem lesz...
Köz-lrdiek a vál.mtá<ok. Mo-»t v.ilik el, kulturnép vagyunk-e v.sgy sem. Ha igen, nem adhatjuk szavazatainkat a nemkultur* lelkületüekre I
N- feledjük, hogy politika nem lehet felelősség, felelősség a mindig zengő lelkiismeret, lelkiismeret Isten nélkül. Eszményeket rombolni *okan tudtak és tudnak, épiieni azonban, a közéletet boldogulisr.i veretni
ciak azok képesek, akik — birtokában lévén a jövendő élet evangéliumán »k — a közélet munkálataiban az erősség, megveszte-gelheletlenség, elvhüség verdét tüntetik fel magukon.
Lobbanjon lángra a magyar ön\'rzat: bizonyítsuk br, hogy élni akaró és élni tudó kulturnép vagyunk.
Horváth Vencel.
Az irek betörtek Ulsterbe.
Feszült az ulsteri front helyzete.
— Sóját tudósítónktól. — Bélfalt, máidu> 23. A déllrországl köztársaságiak agy erős oaxtaga betört Ulsterbe éa két házat fölégetett. — Ai ulsteri határ több pontján lövöldöztek.
A hadUgymlclaxter az alsóházban Interpellációra válaszolva, kijelentette, hogy Belfastban Jonu ir el.eje óta kél angol katonát megöltek éa tizenkettőt megsebesítettek. A katonai hatóaágok karöltve mUködnek a polgári hatóságokkal a megerősítették « helyőrségeket. Churchill egy interpellációra azt válaszolta, hogy az uUteri front általános helyzete rendkívül feszült.
Trockii a frontra utazott.
Lenin menekül Oroszországból.
— A Zalai Közlöny ludósilójálól. —
Vars<S. márc. 23 Trockij a Rukj énesQ lése szerint Ukrajnába utazik. K«m«nov, a vörös hadsereg főparancsnoka, mir régebben ott tartózkodik.
Trockij utazása szoros összefüggésben van az orosz lengyel feszültséggel.
Belgrád, márc. 23. A Novojc Veimj* Konstantinápolyi értesülése szerint széísőbaiol dali kommunista körökben az a hír. terjedt el, hogy Lenki Genovából egyáltalán nem feg visszatérni Szovjet Oroszországba. Tekintet nélkül arra, hogy a genovai konferencia eredménnyel fog-e végződni, vagy sem. Genova kitűnő egérút számára, amelyen át kimenekülhet az oroszországi nehéz helyzetből. (MTI) Kopenhága, márc 23. Moszkvai jelentés szerint Trockij ellenőrző körutJAn a rendőr séghez körlevelet intézeti, amelyben éberségre ösztönzi őket, annak megakadályozására, hogy Wrangel és Pelljura emberei kárt tegyenek a
szállító eszközökben és • gyártelepekbe.). Feltűnést kelt, hogy Trockij ezzel kapcsolatban figyelmezteti a rendőrséget arra is, hogy ezek ben az átmeneti időkben, amidőn a szabaJ kereskedelem, a külföldi (őke és a magántu lajdon Javára bizonyos engedményeket kezd tenni, a magántulajdont a neki juttatott jogok keretén belül tiszteletben tartják és megvédjék.
Berlin, márc 23. Ujabb értesülésünk sserinl Kiomperer német belgyógyászt nemj csu pán Lenin, hanem a szovjet rendszer több vezető tagjának ösztönzéséro hívták meg, hogy egészségi állapotukról nyilatkozzék, főleg p-\'dig arról adjon szakvéleményt, hogy mely esetbon volna feltétlen szükséges külföldre utazni gyógy-kere\'és végett. A német tanár meghívása, mint itteni szovjet körükben hangoztatjuk, rendes utón történt, nen pedig sürgős drótnélküli távirattal. A professzor asszisztense kíséretében Utazott Moszkvába.
A magyar keresztényszociálisták lió-zata a külföldi testvérizervezeftekhez
Akadályozzák meg a magyar munkásság tönkretét.lét
— Sóját tudósítónktól. —
Budapest, március 23. A magyarországi keresztényszocialista vas- és fémmunkások szervezetének választmánya tegnap ülést tartott, amrlycn a .jóvátételi bizottság" úgynevezett előleg követeléséiül foglalkoztak.
A válasrlmíny hitározati javaililot fogadott el, mely szerint megkeresi az összes külföldi testvérstervezeteket, a va<- és fémmunkások nemzetközi szövetségét w, olyan irányban, hogy azo< kormiilyslknál emelje nek óvást ís akadályozzák meg a magyar munkásság tönkretételél. \'
A magyar keresztényszocialista munkás-
áig ijazslgtatannak tartja a jóvátételi bizottság döntését annál is inkább, mert a statisztikai adatok szerint minden száz emberre 68 sz.rvesmsrhs, juh, sertés stb. jut, mirf
Romániában 2-18. Jugoszláviábin 235, Csehszlovákiában 10D állat jut száz emberre, a jóvátételi bizottság mégis ezek részére követeli a .jóvátételt".
Hzson\'ó felhívást intéztek a többi ke-resetényszoci Uis szakmai szervezetek a saját nemzetközi szakszervezeteik és külföldi test-vérszövetségekhez.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. márcid. 24
Belgrádban készítették elő Ferenc Ferdinánd meggyilkolását.
KI okosta a háborút?
Saját tudósítónktól.
Bics, március 23. A „Rcichsposl" zág-rábi jelentése szerint ■ „B.-lgr,,l.ki Donnik" er.li támidáao\'zat intéz a He cigo^js-ögyben c>0»:n\'komj.rdmitált Pribicsevici volt miniszterelnök ellen Ujibb leleplezésekkel áll elő, amelyek a világháboiu előzményeire és a szerajevői gyilkosságra vonatkoznak.
A lap „C/cőaci" aláírásról vezércikket kőzöl, melyben kifejti, hogy Dragutin Dimit-ricvics szerb ezredest a hadi\'őrvényszék azéit lövette agyon, meil bevallotté, hogy a Irón-örökőspár megxyiltolá.át — inelv közvetlen oka volt a hibotunak — Brlgrr.db n ké.ri lettek elő és a kellemetl.n tanul cl kellet tenni láb alél.
A külügyi hivatalhoz közelálló „Trlbuns"-cáfolja ugyan a közlemény valódiságát, de at „Glove" annak a véleménynek r.d kifejezést, hogy a azerb merényletet a „N iro.ln.1 Obrana" határozatára hajtották végre és a* os\'trák-magyar monarchia ennek következtében jotfo aan intézett Szerbiához ultimátumot, amelyben reáliáriljs r, felelősséget a háho uírt.
A azerb kormány annak idején n.gy zavarban volt, hogy hogyan cáfolja ineg eze ket az állitásoka\'.
Esküdt és Tömöry szabadlábon.
Egy millió korona biztosíték.
— Sojit tudósítónk tcltfonjclcnlcsc. —
Budapest, március 23. A kiviteli panamák bur.perében, mint ismrretes, a tettesek közül csak Esküdt Lajos is Tömöry Angola maradt fogságban.
A védők sürgős beadványt intéztek n kir. büntetőtörvény!,ék v.idtanácsához, amelyben védenceik szabadlábra helyezését kérték o vádtanács állal meghatározandó t.iztositéki összeg ellenében.
A kérvényre a kir. ügyészség ugy nyilatkozott, hogy Eilfldt Lajost egy millió, tömöry Angéla négyszázezer korona óvadék ellenében való szabadlábra helyezését nem ellenzi.
A vádlanáca ma Baán József biró előadása után ugy döntött, hogy Tömöry Anire-
lát 400.000 K, Esküdt L.jost 1,000.000 K
óvadék ellenében szabadlábra helyeri.
Esküdt védője az egy millió koronát azonnal letétbe helyezte, ugy, hogy Esküdt Lajos roa.délelőtt elhagyta . fogházai Tő mőry Angcls holnsp hagyja cl a fogházat.
A magyar korona esésének oka.
Osztrák pénzügyi manőver.
Saját tudósilónktól.
Zürich, március 23. Egy zürichi középbank az utóbbi napokban több millió magyar koronát dobolt a oircra és osztrák koronát vásárolt érte. Ennek tudható be a magyar koronának rohamos esése a, utolsó .i„pok-ban. M gbitható körök osztrák pénzügyi manővernek tekintik az egészet.
Ma Szegedre érkezik a liatármegállapitó bizotUág.
Pia, márc. 23. Jeleztük, hogy a halár-megálapitó Nzotlség Eszékre ment. Eszéki uljahan érintene Rcgócze, Gyurilsfslu községe-\'* JufOKMv hatóság hirdetmény u.ján 10011 dinárt és 2o bot bilntctés terhe melleit kötelezte a házrulajJonosokat a házak fellob^gó-sására val.rnir.l a bandérium kivonulására.
legnap ünnepélyes fogadtatással meg-érkez ek /.zm-jerba, hogy egyes Uzemeíet tekintenek m,g és résztvesznek egy a tiszteié-Eszékre" °U V"""4n\' M" visszaióinek
tsszi « s\'r^tijt"1"0 b"0Mílg SM6CJ,C
— A piarista rend Jubileuma. Folyó hó 25 <5n. holnap, szombaton Oli nz egész Kegyes Tanitórcnd szerzetté emeltetésnek 300 éves jubileumát. Ebből az olkniontból Csóthy Gíza murnkereszturi apát szombaton fél 9-kor ünnepélyes szent mijét celebrál a felső Irmaiamban. mlynek keretében a fógímn. ifj. M A r i» Kongregáció uj tagjait avatják fel. Dél \'itt 10 órjltor pedig n íő^innáziutn torn.tíerrn\'rben ünnepély les\', amikor i» Kováts Ar.t d kegyesrendi tanár a nap jelentőségéről emlckezik meg, Zalán Kornél főgimnáziumi ttinuló pedig a kegyesr^nd megalakulásáról tnrt előadást. R^s/letc* műsort holnapi számunkban kö/lün\'<. Az ünnepség templomi és iskolzi részére a t. közönséget ezúton hivji incg a társház főnöksége 5 a főgimnázium igazgatósága.
— A kórházi főorvoji állá* botöl-tó«c. Nagykanizsa kötege ws-ígügyi bűott ság-, mint n „Zalai Ködöny" megitta, szerdán délután tartott ülésében foglalkozott n nagykanizsai váiosi közkórház igazgató fő orvosi és segédorvosi állásán \'-k betöltésével. Az igazgaló-főorvo^i tolásra n következők adták be pályázatukat:
Dr. Taká-.s Zoltán, d-. Milkó Vilmos, dr. László Benő, d\'. Hídvégi l-tván, dr. Mészáros József, dr. Dávid lános dr. Miklo-vicz D.-zső, dr. Hrezovszky Nindor, dr. Tuiy L"jo», dr. Józsa Fábián, dr. Lukácst/ Bél -, dr. Szabó Zsigmond, dr. Nisponszky Béla és dr. Fodor Aladár orvosok. A segedo\'vosi állásra csak egy pályázat érkíz?tt be, dr. Kiss Vil.rosé.
A köíegé%\'.\\égüj;yi bizottság u^y hatá-ro.\'o\'t, hojy az összes pályázókat sorrend megjelölése nélkül ajánlja, kivéve dr. Józsa Fáb\'án és dr. Fodor A\'ndir orvosokat, oki ket nzért nem javas.olhst, mert kórháti gyakorlatukat nem Igazolták.
A lözegésis\'gügyi bizottság at ali>pán hoc terjeszti föl a pályázatoké, «.zonban a/, aliipán kötelén a kinevezés előtt a népjóléti miniszterhez felterjeszteni, aki viszont az országos kö. egészségügyi tanácsnak adja ki véleményezés végett.
Az ülés folyamin vita fejlődött az egyik bizottsági ta* azon indítványa fölött, hogy ne c*ak nz iga/g^tó-főoivo»i, de a sebész-főorvosi állás is töltessék be, azonb »n n bizottság n\'pirendrc tért nz indítvány fölött, tekintettel, hogy most csak az igiZgató-főor-vosi állás betöltésiről van szó, a sebész-főorvosi állás betöltése iránt — mint nem idő-szerő — nem is int\'éikcdhetik.
A hatodik gyógysreitár engedélyezése ügyében, melyre két pályázó akadt : Donászy nlad.ir és WeszclovszkyQéia gyógyszeréüzek: A bizottság u<y döntött, hogy nem torija stüks-getnek Nagykanizsán egy hatodik gyógy szertár felállítását.
— Mennyi ndó folyt bo Nagykanizsán? Oivnsóközönségünket bizonyára érdekli < bbei a síigoiu megadóxtatáu világban, vájjon menn/i adó folyt be eddig Nagykanizsán. Munkntá sunk érdeklődött illetékes helyen, hol i-.zt m választ knptn, hogy Nagykanizsa lözönsége clrg rendesen tesz eleget adózó kötelezeti jégének. A mostani befizetések n békebeli összegek többszőrö: ét tetemcsen mu\'ják felül, ami terraés/etes is. így januá/" elsejétől mrtretun 15 ig s városi adóhivatalnál b folyt: egyenes adóban 2,314 283 korona, jövodrlem adóban -108885 ko/ona, vároii pótilleték 160.642 korona, hadinyereség ndóbtn 415.104 korong muraközi ..dóban 7.806 korona. U^y, hogy mindent összevéve két és ftll hón p alatt luirrnadjcl millió koron i adó folyt be a városi ndóhivr.tal pénztárába.
— Zrinyi Ünnepély. A Zrinyi Miklós írod.\'Imi és M-lvé»zeii Kör választmánya szcidán este taitott ülésén elhatározta, hogy m.íjus 6 .ín ez évben is jwg foxjt ünnepelni Zrinyi Mtklós ület<sínek évfordulóját. A h-»?afias ünnepélyre több fővárosi művészt és irót Nzándjkozn.\'.k n-.e^h\'vn*.
Uránia
— KInevexé*. A m. kir- főldmivelés-ügyi miniszter ar. úrbéri elkülönítést, arányosítást és tagosítást tárgvoxó törvények módosításáról éa kiegészítéséről azóló, Illetve ez e/en tőrvény végrehsjláw tárgyában a m) kir. igazság- és főldmivelésügyi miniszter által ki idolt rendelet 30 § a alapján birtokrendezési ügyekben gardasátfi szakértőül Z4l a vármegye területéro Sanweber József volt birtokos, nagykanizsai lakost nevezne ki.
— A Szent látván Társulat köz-gyUlcno. A Szent István Társulat ma délelőtt 10 ómkor tartotta meg rendes évi közgyűlését a társulat disztermibrn, melyet díszes és előkelő közönség töltött meg zsúfolásig. A közgyűlést Csernoch János dr. Magyarország bibornok hercegprímása nyitotta meg, kifejtvén, hojiy n katolikus Egyháznak szorosan együtt kell működni a protestánsokkal. B-szélt az ország nehéz gazdasági helyzetéről és megaláztatásáról. Gróf Majláth, n Szent István Társulat elnöke meleg szavakban köscőntc meg a heregprimás beszédét. A. után az elnök beterjesztette elnöki jelentését, majd Erdőssy Károly olvasta fel az igazgatói beszámolót.
— A Nagykanizsa—Letenye köxött megtartandó autóbusz próbaút március 25-cn, holnap szombaton lesz megtartva. A bizottságban részt vesznek: az államépitéazeti hivatal, a városi tanács, a rendőrség, a nagykanizsai és letenye i szolgabwóság stb. stb.
— Ax Éme választmánya csütörtökön délután ülést tartott, amelyen több fontos belső ügy került tárgyalás alá.
— A földigénylők összeírása a mai
nappil befejezést nyert. A közel jövőben már megalakul a tárgyulóbizottság, melynek elnökéül a m. kir. országos főldbirtokrendező bíróság Szabó Győző kir. járásbíróság! olcl-nököt nevezte ki. Tagjil lesznek a járási gazdasági felügyelők, az igénylők és igényiéit stenvedők egy-egy szakértője és a város polgármestere Eddig pontosan 1300 föld-igénylő lett összeírva. Az \' igénylők ujabb összeírására most már csak május havában kerül sor.
— A honosítási eljárások kapcsán
több fővárosi lap azt a téves hirt közölte, hogy a honosítási kérvény 20 koronás okmány bélyeggel felülbélyegezendő." Ugyanis az 1921. év szeptember 30-án kiadott minisz teri rendelet világosan kimondja, hogy minden, a honosítással kapcsolatos beadványok, okiratok, slb. bélyegmentesek. Ugyanez n rendelet 11. § a következő ndatoknnk a lehetőség szerint való megszerzését kívánja: ha nős — házassági anyakönyvi kivonat, nőtlenek — születési anyakönyvi kivonat, 18 évnél fiatalabb gyermekeknek születési kivonat, ,18 évnél idősebbek önállóan teszik. Ha egy családfő tesii meg az optáló nyilatkozatot, akkor ar az összes családtagok részére .elegendő. Érdekes, hogy mult évi szeptember hó 30-tól mai napig 95 esetben kérték megszállott területbelj magyarok a honosításukat.
— Rendőrlegénységi szolgálatra
nap-nap mellett jelentkeznek alkalmas egyé-n-k. Azonban megnehezíti felvételüket az a körü\'mény, hogy majdnem mindegyike Nagykanizsára kívánja magát beosztstni, holott itt úgyszólván már teljes a létszám s jobbára a vidéknek van szüksége rendőrökre. Elvégre a rendőrnek, mint állami alkalmazottnak, igazán mindegy lehet, hogy Kanizsán teljesit-e szolgálatot, vogy Zalaegerszegen, Sümegen, Keszthelyen vogy Szombathelyen, mert min-d-.nütt meg van neki a biztos egzisztenciája.
(x) Uránia kacagtató éneket táncos moxlszkcccs.
, , — Tolvaj cseléd. Özvegy Deutsch Ja</.bné hdyszerzőnő, nagykanizsai lakos fel-j-lentést tett o rendiségen Samu Júlia ellen, nki három héten keresztül nála volt alkalmazásban és egyizben 800 koronát, másod-uben 1500 koronit és ruhanemül lopott el tőle és azután megszökött. A rendőrség m-ginditolt* a nyomozást.
Őfensége inkognitóban Urán,a
1922. máicius 24
7.M.A1 KÖZLÖNY
— A* 1000 koronán aluli kény. szerkblcabn vlaaaaflzeté.e tárgyában eddi 1704 tételt intézett cl a víro.i hclóság a szegénységi bisonyilvány alapján. A pénzintézeti központ egyébként a mull napokban leirt a pén r intéz etekhez, hogy nem kifogásolja, nogyha valakinek csekély ingatlana van, Hogy ónnak fizetési eliimervényc he-zdassék. Mert hiszen ax eddigi gyakoilat szerint lehetetlen állapot volt az, hogyha valakinek esetleg egyszobás ingatlana volt, aki ezért havi 80, vagy 100 korona bért kapott,,*\' a Fennálló rendelkezés azerint nem kaphatóit s.egénységi bizonyítványt, amelynek p lapján viiszakaphattn volnn keserves fillérei!. A pénzintézeti kő,pont uj intézkedése valóban humánus cselekedd nek mondható. Horváth István számvevő, aki szintéri módol keresett ai+a, hogy az arra rászorulók vL-srakaphassák nehezen összckuporgatoll, izzadságos filléreiket, mindjárt intézkedett is, hogy az eddigi bizonyítványok helyett, melyek ugy Írattak, hogy\' „Nagykanizsa város
folgármeatere bironyilja, hogy X. Y. nagy-snizsai lakosnak sem ingó, sem ingatlan vagyona,, sem a lakhelyén szokásos közönséges napszámot meghaladó keresete nincs", mások nyomatt.ssancrk éa pedig azzal a dió dositással, hogy „Nagykanizsa város polgármestere bizonyítja, hogy X. Y. nagykanizsii lakosnak ingó vagyona nincs és csekély jövedelmei hozó ingatlan vagyonán kivöl o lok-helyén szokásos közönséges napszámot meghaladó jövedelme nincs". Igen uraim, több lelket, több érzést mindennél — és a nép hálás lesz önöknek, hogy a szakaszok rideg belOi főié emelkedve, az embert Is h\'gyják megszólalni magukban.
— Ax amerikai gyöngyélet. A magyar kivándorlási irodában megjelent egy zalamegyei származású, Amerikából visszavándorolt egyén, aki igen érdekes adatokat mondott jegyzőkönyvbe Amerika gazdasági állapotairól. Elmondotta, hogy ezelőtt tizenkilenc évvel ment ki Amerikába, ahol saját kis,birtokán gazdálkodott. Bőséges tapasztalaiéi alapján mindenkit óva inl a kivándorlástól, mert Amerikában igen nrhéz a boldogulás és nemcsak a földműves, de a gyáripar éa kereskedelem terén is általános a pangás. Azok, akik még a jó gazdasági viszonyok közölt mentek ki Amerikába, mindenáron visszakívánkoznak.
(x) A Sátia fial cimü óriási amerikai attrakció I. részét .Az égő Jorrás\' l mutatja be ma .pénteken a Világ mosgó, melyre a jegy előjogyzések már javában folynak. A film főérdekessége Gdith Jonson és Willlnm Duu-én, akik a tavaly bemutatóit .Cinabsr- cimü filmben jÜszpluET A felvételek amerika legrégibb és legnagyobb gyárában a . .Vitagraph"-nál készüllek. Ilyen csodás film alig volt még látható, minek bizonyítéka az az óriási érdeklődés, amely már megnyilvánult.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, briüiánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajaviiások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Frled József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok)
(x) Ax Uránia mai moziszkcccs bemutatója komoly színházi eseménynek készül. A szeroplők fővárosi művészek, a színpad óriási fáradozás. után stílszerűen van bogiivá, a darab páratlan humoru és mind.\'Miit kivétclos sikerekkel ment eredeti mozisíkeccs. Szereplők: Hódossy Erzsi, Szabó Sala, Boháthy L-jos, Róna A. Olivér. Ének és láncszámok: Voga keringő, csibész quartett, baba duett, Balkán tánc, fox trolt, jazz-band. A darab Ikopédia fővárosában játszódik le, a balkán- állapotokat gunyo\'já . kL Előadások íréikiSznsp 6 éi 0 órakor,\' szombaton 5, 7 és 9 órakor, vasárnap 3, 5, 7 és í> órakor kezdődnek. Fél 9 órás előadáson naponta katonazene. Helyárak zenés estéhez páholy 36, zsöly.e 30, kürszék 25, \' tám\'ás 30, támlés 15; zongorás esiéhez | áhol) 30, zsőlyc 28, korszék 22, f. támlás 18, Iám-Iái Í4 korona.
ux x~ felhívás városunk dnl.z.retí kbrKnaígóhex, Városunk egyetlen nrüvé-Meti intézménye a .Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészet, Kor- nemrég elhatározta egy férfi énekkar megalakitáaát. Midőn ezt cselekedtünk, teltük n>on tudattól áthatva, hogy a dal rs a dalos harmonikus kedély «z a talizmán, mely még a leghatalmasabb sorscsapásokat ii elviselhetővé teszi, ez az a titkos kulcs, mellyel megnyilhlljuk a boldogság bizony sokszor nehezen forduló kapuját. Boldogság, harmónia .. Vájjon van-e ember, kinek agyonlinzott lelkét cl nem fogná a sóvárgó, remegő vágy cm? bűvös szavak halatára. Vagy vájjon volt-e valaha idő, melyben sóvárgóbbsn szomjúhoztuk n boldogság arany derűjét, mint a nyomor, a ktnzó sivárság eme szinte elviselhetetlen éveiben. Pedig rajiunk múlik, hogy a jelen Melegségét a művészet himes illúziójával bearanyoz,uk. A magyar kedély a maga rajongó áradozásával, mindenéit lelkesedő káprázatos Fanláziájával a harmóniák olyan buja virágzását hordja keblében, mint más faj alig. Kéljük tehát városunk \' dalkedvelő férFiail, adakozzanak nemzeti kulluránk eme újonnan kibontott zászlaja alá, segítsenek i,ekünk a nemzeti épilő munka ezen nehéz küzdelmei ben és jelentsék be néhány sorban belépésüket a férfi dalárdába elnökünknek, Pfcifer i-lck főgimnáziumi t máinak, S\'emere u. 19. Legyen legalább egy kapoca köröttünk a szélhuzá. és pártoskodás eme turáni átkában és ex a kapocs legyen a magyar dal. Síive-sen látunk minden tísTtes polgári, bárki legyen is. — A férji dalárda szervező bizottsága.
— Orvosi hír. Dr. Berger .Miksa fül-, orr-, torok- és gégeorvos szabadslgárói vissza-tért és rendelőjét a legmodernebbül felszerelve Sügér-ut 24. szAm alait (kaszárnyával szemben) újból megnyitotta.
(x) Elveszett. Egy kis iskolás leányka elveszíttto női kézimunkáját, egy féli* kész szürke harisnyát pamuttal Kéri a megtalálót, szíveskedjék o lap kiadóhivatalban juialom ellenében leadni. 1
(x) Hangjegy klriruaitiáa. E héten német műdalok és kuplék darabja 10 korona Fischcl Fülöp Fiai áruhátában
(x) Könyvolőnőt keresek azonnali belépésre, akinek a kenős könyvvitelben gyakorlata van, gvors- és gépírásban keüő Jártassággal bir. Személyes jelentkezést kívánok. Horváth Viktor export-import Nagykanizsa, Magyar-utca 158. Telefon 58.
IRODALOM.
Savonaróla elmélkedései a bor-
tttaben. Képest művészi pergamont-boritékbao. Ara K -10. Kiadja a Szent-István Társulat.
Flórenz 1489 ben mozgalmas életszinhelye voli. A Mediciek udvara csak ugy hemzsegett az íróktól és művészektől s a középkori olasz művészei valóban sokai, majdnem mindent a Medicieknek köszönhetett. A művészeti Irány, nak azonban sohas:m volt akkora elhajlása a keresztény szellemtől és a világnézettő\', mjnt éppen ebben az időben. A leiünt pogányság kuliusza és erkölcstelensége már-már azt a ázatott keltene, hogy nem a kereszténység, hanem a restaurált pogányság napjait élik.
Savonaróla domonkosrendi szerzetes elkeseredett hircot hirdetett az erkölcstelenség ellen. Sí-inoklatai nyomán a város két párira szakadt a bár fgen sok ellőnie volt, bartiai szám.» nap-nap u:án növekedett, mégis az erkölcsj tvitás térért nyert népszerűségének csillaga csakhamar leáldozott. Savonaróla ellenkezésbe jutott VI, Sándor pápával s Flórén* oly nagy po\'iliksi hátrányok nyomása alá került, hogy Savonarőlát hivői egymuuián hagyták magára"* rövid három év alatt annyira meg fogyatkoztak, hogy ?z a signorin«, amely oly hatalmasan támogatta őt egykor, VI. Sándor p.tpa ellenkezése dacára börtönbe veti, majd hosszú kínvallatás uián az eretnekség és sza-kodarsig hvoi* vádj; címén halálra ítéli és ki is végezteti 1498 május Ti én.
2
korona 66 fillérbe
kerül példány onkint,
tehát mindennap 1 korona 34 fillért tikarit me?,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KQZLÜNY-be
közgazdaság
(Saját tudósítónktól.)
Budapest, március 23.
Budapesti tőzsdei
Na«ol«m 3350—3400, Font 3840—80, Dollár 8r37—77, Francia frank 7925-75, M.rka •J67—77, O.ssz. lira 4450-4500, Osz\'rák korona 117,-12\'/,, Rubel--, Lel 615—035,
-Seokol 1490-1510, Svájci frank--. Dinár
1000—1010. Lengyol máika 19\'/,—20\'/,.
Budapesti devizák:
Amsterdam 327—37, Koppenhága 184— 189, Krisztiánia 16200—15700, London 3850— 3900, Bzrlin 360—370, Milano 4425—75, Páris 7980, Prága 1490-1510, Stockholm 32UOO—33200. Zürich 17075—17175, Wien 11\'/, —12\'/,. Zágráb 300-370, New York 872\'/, - 82\'/,\' Varsó 19\'/,—S0\'/,
Zürichi zárlat:
Berlin 156, Amsterdam —, Hollandia 19455, New- York 514, London 2155. Páris 4656, Milano 2632, Prága 890, Budapest 61, Zágráb 153\'/,, Varsó 13, Wien 6\'/,. Osztrák bélyegzőn 7\'/,.
Nemes Kmek piaca:
Ezüst korona 47\'/,—49\'/,, ozüst forint 128-131, ölkoronás 252\',\',—253■/„ a 20 koronás magyar arany 3375—3340.
Termény Jelentési
Buza (Tiszavidáki) 3800-40, egyéb 2775—2820, rozs 2000—2035, takarmány árpa 2035—2100, sör árpa 3100—2200. zab 3150 — 3185, tengeri 2425—2475, rep;j 40—41, korpa 1470—1490, köles 2300—2400.
Budapesti állatvásár:
M.rh.hus I. r. cgésiben 100—140, hitulji 110—160. oleje 98 -130, II. r. egészbűn 74—90, hátulja 78—100, eleje 54—64. Növendék marha I. r. —. borjú (őlűtt bőrb.) I0S— 123. Készlet: Nflgymarha 83 eladás 55, Növendék marha 38, eladás 18, borjú 75,
eladás 43. Mzrh.bőr ——, borjubőr--, juh-
bőr —. Vásár lanyha.
Sertésvásár:
Felhajtás 1450 EUall--. Kőnvü serlés
110-113, közepes 111—116, jobb 120—124,
xsir--, szalonna 135 —140,lehuzoll hus —,
azülonls fé sertés 142.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztéséit jlójogilog felelís: Benedek Rezső szerkeszt\'
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen feleségem, illetve ódcssnyánk temetésén vaió I megjelenésünkkel fajdalmunkat enyhi--teni szívesek voltak, ezúton mondunk hálás köszönetet.
Nagykanizsa, 1923. márciüs hó 23 Kocsis János
és családja.
ZAU1 KOZl^N\'V
.9.2. máidul 24
Apró hirdetések
dUai 10 t*lf ÍO Tu^ «• <Jao«paap 40 K. mlarfaa t«.éVM ,,* S*lk».o»p 3 K. raaAr- éa *,*•
,»st.«»bl, holOr.l u«<l»U (Utak 0. IUét»é A K. AlU.t kar*é4kaafc u.lml.nkor 60 iiiuUk tr»m«<lm«»?-
KUlönféle bátorok, szobaberendezési tárgyak eladók Attila-utca 36. szám alatt
Sxódáakocala április l-óre, esetleg azonnali belépésre kerestetik, gyakorlattal biró előnyben részesül. Cím a kiadóhivatalban. <tJo
Eladó egy 4 áves.jó fejős kcc,kc Vő rősmartv-u\'ca 17. szám alatt. _
Korcsma berendezés azonnal eladó. Bővebbet Magyar-utca 36.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos FöWWrtokr«n<l»z5 Bíróság álUI lAfleéélytzitt
Ingatlanforgalmi irodája.
T.Uto ÍM. IMrfí-tfr TMrill (la: Uh 14
Eladó birtokok:
3C0 holdas birtok urilakkal Veszprém megyében
822 holdas birtok elegendő ga7d*sAgi épületekkel, Vcszprémmcgyébrn.
190 holdas birtok 3 szobás urilakkal, teljes élő és holt felszereléssel, Somogymegyébcn.
I0f> ho\'dss birtok szép kastéllyal Zalamegyében.
100 holdas birtok felszereléssel Tolnatregyében.
ISO hold főid épületek nélkül Somogy megyében.
20 holdas 6-ző\'őblrtok Somogymegyébcn, prima fajszóEŐvel beültetve.
10 holdas szőlőbirtok fzép épüleitel, Nagy
kanizsa rreüett.
11 holdss szőlőbirtok a Balaton mellett, So-
mogymegyében.
5 holdas sző:óbitiok Kesuhc\'-y mellen, síb. síb.
S<imogymeg>ében parcellázásra kcrü\'ó prima homokos birtokol még 150 hold tetszés szerinti beo$ziAsb»n 1200 négyszögölen-kintK. 12.000 — árban eladó. A birtokra épületek nincsenek. Épitési anyagról gondoskodva van.
Eladó hizak:
Modern adómentes híz elfoglalható 4 szobás lakással.
Nagy ház isiállóval, kocsiszínnel és kertte\', 3 szobás lakás elfoglalható.
Kisebb ház kerttel, egy szobás lakás azonnal elfoglalható.
Laki házak minden nsg> Ságban kerttel és anélkül.
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Egyemeletes modern ház a város középpontjában.
Kétemeletes üzletház a piactéren.
Eladó üzletek:
Nagykanizs/ közelében, forgalmas vasutállomá son száloda-vendéglő stb.
Nagyforgalmu dunántuli városban nagyforgalmu kávéház átadó.
Üzlethelyiségek Nagykanizsán átadók.
Falusi üzletház füszerüz\'eitel eladó. Balatoni viliik:
Balatonbogláron villa 4 szoba, 2 konyha, teljes bútorzattal jutányosán.
Balaionlellén stb. vil ák minden nagyságban.
QUITTNER ARTHUR
hatOaágIlag engedélyezett Ylllanyazerelő
NAGYKANIZSA
CMng«ry-utca 13. *xám
Elvállal
világítási vesetékek, motorok, calllárók, valamint telefonok, caonrók és JoltőkéaxQ-lékek felaxereltaót. V\'lllamoa vasalók, főzőedények, rcachauk, lütőlcateW javítását. Mindennemű vlllsmoa munkálatok gyorsan 6a p.ootoaan eszközöltetnek
Staisi«rO«n vígii
motorok ujratekercselését. Mindennemű éjjők raktáron.
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI és KRAUSZ
„Arany Kakas" divatnagyáruháza
Nagykanizsa, Erzsébettér 21
ahol most raktárra érkeztek Óriási Választékban női divatkelmék minden létező színekben, ezenkivül duplaszéles riihaselymek, krepp-deschinek, foulardok, bársonyok, dirndlik, grena-dinok, mosók, zefirek, vásznak és siffonok stb.
Férfiszövetekben nagy választék!
Mielőtt bevásárlását megteszi, tekintse meg minden vételkényszer nélkül áruházunkat, ahol legolcsóbban szerezheti be szükségletét
Szalmakalapok
álvarrá tát, festését, vasalását a legújabb divnlu formákra elvállalom.
Modellek , megtekinthetők.
TOTOLfl LAJOS KALAPOSMESTER
Nagykanizsa, Eötvös-tér 25. szám
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket dliazok.
Pollák M. Emil
Nagykanizsa, Klnlzsy-utca 2/a.
Telefon: 131. Távirati cim: Termény.
Száraz, aprított
BÜKKFA
180
koronS.rt •*
mélcrmázsánkénl házhoz szállítva kaphai<s. Megrendelést azonnal eszkOzlök.
STRÉM KÁROLY
tUzlla- és köszénnagykeraskadö
SuBár-ut 20. sz. Telefon 127 X XXXX XXX XX XX XXXX
trad.tl KRPURTI löl.lák- «s »lr*»- X
magvak
mindennemű gazdaiági
vetőmag
és németországi ólomxíroH takarmány*
K
repamag
mm kiphaló:
X Ország és Widder
X l^uituttvuMfMIwtuIaatmáM Ura Jj KérJ.n ajánlatot és 4r)«SfS«kMII jj
XXX XXX XXXKXXXXXX
T7TT Á n «noa8Töképsainliá,»
V JL ÍJ XV VT Erziibit klriljii-tir, Sarus szálloda épfitatéban
Telefon 74.
Tvl.fon 74.
I\'énlckcn ás szombaton Ediih Johnson és William Duncon, a „Clnabwr" főszereplői felléptével
A. rátáit fiai X. része
Ax égő forrás. Nagy umerikai attrakció 5 felvonásban
• *,*. í\' "i\'r\',nS t\':\' 15 K> II f "1*^"1 MU4<0.p KI 7 <. Hl v.u,-1, ^p.
II. h.l, It loron.. 111. h.l, 7 korea.. II lufolo, »| j, 7 t, „ 0„kot ponto, k.sdáa I
-<--<
NT.aut.tt • Uptulaj^oiiosok 1 Zs^i é. Grsrmatl köoyvoTOmdáiábao.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 25. Szombat
70 szám.
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
$Mtk««st**U é« kUdóhlv»1-li Pő at 13. sx. —Interorbm \'.ílsí™ ■■
AlcfiJr-c :lk inlnútg «loi« rcf.kd
• ÓSZERKESrrÓ:
ür HEGEDŰS GYÓROY
»RLBLÖS*KKaKES2TŐ HODROQKÖZVZOLTA
fi\'r.\\Isotéat árak: (3\' Ur|ilal itféul i|;ilt) c.gti* cvr. 780 K. Félévre 400 K Ntgyci
»vr« aoo K. Kfcjf liou 7é K. -yc» *zúu in 4
Mit követel rajtunk az antant?
A magyar jóvátétel végötizege. — 4000 vaggon búzát és rostot, 200 vaggon lisztet is követel.
A „Zalai Közlöny" tudósítójának telefon jelentést. Budapest, március 24.-Olyan helyen, ahol jól ismerik az antant szándékait, ma a következő értesülést nyertük :
A magyar jóvátétel végösszegéről a magyar sajtóban megjelent hirek tévedésen alapszanak. A magyar jóvátétel végösszegét még Parisban sem tudják. Valószínű, hogy a kenyérmagvak dolgában ax antantnak Magyarországhoz Intézendő jegyzéke hamarosan meg fog érkezni.
ÉrtesUlés&nk szerint 4000 vaggon bnzát és rozsot és 200 vaggon lisztet követel rajtnak az antant.
Ami az állatállomány szerinti jóvátételt illeti, az antant szakértők most tekintették meg a budapesti állatvásárt és az ott látott anyag minőségében szabják a jóvátételi mértéket.
Az utódállamok aranykészlete.
64 millió arany koronát kaptunk az osztrák-magyar bank llkvldálóltól.
— Saját tudósítónk tele/onjelcntcse. — Bccs, március 24. Az osztrák-magyar bank likvidáló bizottsága most osztja szét az utódállamokot megillető aranykes\'zléfeV Az elinalt napokban egy 4 vagyonból álló különvonat katonai őrség fedezete alatt 64 millió arany koronát vitt Budapestre. A legutóbbi napokban Jugoszlávia is megkapta az öt megillető aranykészlet legnaguobb részét.
ítélet a Szász-perben.
Szósz köt és félévi fogházat kapott.
Saját tudósítónk telefonjelenlése.
Budapest, március 24. Ma délután fél 2 órakor hirdette ki dr. Nagy Béln főtárgya-lási elnökaJ>iróság ítéletét.
E síerint a biróság bűnösnek mondotta ki Szász Zoltánt, mint tettest a magyar nemiét megbecsülése ellen elkövetett vétségben, melyet azzal követett el, hogy a „Jövő" cimü lap 108. számában Schwarzgelb mMagyarország" cimü és más két lefoglalt cikkekben olyan kitételeket használt, melyek alkalmasak a nemzet tekintélyének csorbítására-
A biróság bűnösnek mondotta ki Gergely Győzőt éa Madzsart, mint bűnrészeseket.
Szász Zoltánt két és félévi fogházra, három évi hivatalvesztésre és ezen idő alatt politikai jogainak felfüggesztésére és tízezer korona pénzbüntetésre Ítélte, ebból öt hónapot és nyolc napot kitöltöttnek vett;
Gergely Győzőt egy évi fogházra, három évi hivatalvesztésre és ezen időtartamra politikai jogainak felfüggesztésére, valamint négyezer korona pénzbírságra; a távollevő
Madzsar-ral szemben a biróság a törvény értelmében nein állapította meg a büntetést.
Szász Zoltánt és Gergely Győzőt a kormányzósértés vádja alól felmentette.
Bánóczy t és SzerdahelyLnét az ellene emelt vád alól felmentette.
A kir. ügyész Szász Zoltánnal szemben a fogság elrendelését kérte. A biróság rövid tárgyalás után elutasította nz ügyész Szásznak fogvatartása iránti indítványát.
Az adógabona behajtása.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 24. A közélelmezési minisztérium már a legközelebbi napokban megkezdi a hátralékos malmokkal etemben az adógabona behajlását. j
Ennek az eljárásnak keresztülvitelére záros határidőt tűznek ki és addig azoknak n malmoknak, melyeknek beszolgáltatandó-adógabonájuk van — azt be kell szóig ál tatniok.
A kegyes tanitórend
szerzetesrenddé alapításának háromszázados évfordulóján.
Nagykanizsa, máicius 25.
Ma üli h.íromszázodos évfotduló-ünnc-pélyét a kegyes-tanitórer d!
Hároms\'iiz <*vr múlt, hogy XV. Gergely pápa Kalaznnci Szent József cong regattáját u szerzetesrendek sorába emelte. S a/ót.i, 1622-től kezdve talán egy szerzet sem ter-jedt el oly gyorsan, mint e rend. Hogy mily népszerűekké s keresettekké váltak n rend iskolái, az úgynevezett kegyes iskolák : Scholae piai már a rend alapitás.ikor, mutatja az a versenv, mellyel a különböző országok fejedelmei, főpapjai, főurai kérnek Knlazan-ciustól, mint rendfőnöktöl piaristákat. Messr.e az örök várostól, még a szent alopitó életében lombot hajtott gyümölcsöző fája hazánkban is (1462). Azóta lankadatlanul nevelik, tanítják a rend tagjai az ifjúságot a tudományra, istenfélelemre s hazaszeretetre.
A magyar provincia is átvette a szent alapító örökét. Elvégezte azt a munkát, mely osztályrésze lőn : nevelt névtelen hősöket, a közélet és hnza csendes munkásait, de tanítványai közt vannak a nagy Andrásay Gyula gróf, a mi Deák Ferencünk, Kossuth Lajos, Széchenyi István gróf, Madách Imre, Petőfi, Vörösmarty stb. stb..
Lelkes munkájáért a rend nem vár » nem is kér külső elismertetést, vagy dicsé* retet, mert Kalazanci Szent Jc.zsef is rendjét „az alázatosság szük sziklájára alopitotta". Miként az arisztokrata származású szent alapító is kitért minden rang, méltóság éft kitüntetés elől, ugy gyermekei is a legegyszerűbb papjai az egyháznak. Egyszerű fekete szerzetes papi ruhát visel rendfőnökük is, minden egyházi méltóság nélkül.
A pioristák a mogyar tonitásűgynek, a magyar tudománynak, a magvar társadalomnak szerény napszámosai, kik szolgálták s szolgálják-e hazát jó- és balsorsban.
A piarista iskoláknak jellemző vonása, mely szintén kalazanciusi eredetre vezethető vissza, a nemzetegyéniséggel való egybe-forradás.
Kalazancius spanyol származása ellenére Rómában olaszul tanít, mert érezte, hogy c»ak ugy lesz eredménye nemes hivatásánnk, ha tanítványaihoz nemzeti nyelvükön szól. Ez a vonás a legjellemzőbb nálunk, hol a kegyes-tanitórendi tanárok szétválBszthatat lanul forrtak egybe a magyar kultura, a magyar haza történetével.
Volt korszak, melynek legnagyobb irói és tudósai piaristák voltak. Volt piarista, ki a szabadságharcban is kivette részét. Az elnyomatás szomorú napjaiban a kegyes
r.TTT^TŰ\'PS Ö P-különlegességünk Fekete Duplamalata l .fi ■ ^ ^^ sz.nu
Duolamárciusi Sörünk
kiadását megkezdtük.
Király-Sörfőzde RT.
A fogyasztó kó.őn%é>f li lv
I>«1. vendéglőkben m gyűrődhetik n kiváló minőségről.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. március 25.
iskolák voltak bevehetetlen várai a ma] hazafias szellemnek.
Most is hallja e rend a szorongatott, megnyomorított haza szózatát. Kikergették a Felvidéken iskoláiból az áruló csehek, kiüldözték Bácskából a vad rácok, a bocskoros oláh „kegyelemből" meghagyta Erdélyben otthonában és iskoláiban. Egy háza kivételével (Nagy Becskerek) minden elrablott rendházában maradt egy-egy tag. Ezek a végvárak bátor katonái, a soviniszta rendnek hü tagjai, ők táplálják s élesztgetik a megszállt területen lakó bus magyarok reményét. Amint bámuljuk ezek kitartását, dicsérjük önfeláldozó, elszánt munkáját azoknak a piaristáknak, kik oláh megszált területen, tehát idegen fennhatóság alatt és ellenőrzés mellett tanítják elszakított, bilincsbe vert véreinket.
Az első piarista ház . hazánkban még nem volt magyar. Podolin, mint eladott magyar föld Lengyelországhoz tartozott. Most megint nem a magyar hazáé a podolini s vele még 13 kegyes tanitórendi ház. Amit eladlak, visszakerült; amit elveilek, ne kerülne vissza ? A magyar kegyes tanitórend is tehát az irredentizmus harcosa. Sorsa egy a hazáéval.
Midőn c derék rend szerzetté emelésének háromszázados évfordulóját üljük, hálát adunk az Urnák, dicséretet zengünk Istennek, hogy Kai. sz. Józsefet és az ő iskoláival a piarista rendet adta a világnak s nekünk magyaroknak s meghagyta nekünk nagykanizsaiaknak.
Hála n Boldogságos Asszonynak, a kegyesrendi iskolák pártfogójának, akinek szintén e napon, a tavaszi rügyfakadás ideién üljük ünnepét. Hála a jótevőknek, kik kegyes alapitványaikkal támogatták s fön-tartották a rendel.
A kolozsvári hadbíróság előtt.
Kolozsvár, március 24.
Négy férfi és egy fiatal leány állott tegnap - n kolozsvári hadbíróság előtt. Egy irodistalány, gépirókisasszony, sovány, sápadt, alig 20 éves, két húszéves gyerek, rjjy vasutas és egy egyszerű polgár. Államellenes „bűncselekmények*-V.t\\ voltak vádolva. A leány bizonyosan semmilsem tudott abból a furcsa és gonosz ábécéből, amelynek mérgezett betűiből a „nagyurak" a politika mondatait gyúrják, a leány csak 20 éves volt még, talán egy virágszál, egy szerenád és egy szerelmeslevél volt eddig minden esemény az életében. Egy éve ült vizsgálati fogságban a kolozsvári haditörvényszék börtönében. A két fiu a tárgyaláson alig tudta, mivel vádolja Őket a szigorú ügyész s a sok kíméletlen paragrafus. A paraszt és ar. egyszeiü ^szü vasutas nem kevésbbé ártatlanul hallgnt-\' U\\k nz ügyész bizonytalan vádbeszédét. Az öt ember egy éve űlt vizsgálati fogságban, öt ember, öt megrabolt élet, kifacsart köny-nyek, borzalmas éjszakák és lelket ölő kétségbeesettig. Ezernyolcszáz szomorú nappal és sirnivaló éjszaka. Mindez se nmiért, mert a kolozsvári hadbiróság felmentette n fiatal leányt és társait. Amikor nz ítélet első szavai hangzottak, sikoly verte föl a tárgyalóterem csendjét. Egy nő zuhant végig a padlón. A leány szívbajos lelt a börtönben. Szenvedni tudott, de az örömet ntfm.. birta el megrontott szive. Anyák és testvérek rohuntak előre a karzatról s a birói1 emelvény előtt szomorú anyák és megkínzott feleségek köny-njei folytak egybe abban a percben, amikor szabadságot adott az öt szerencsétlennek az osztó igazig. Egy félhalott\' nő hevert már akkor a földön s akik ott állói tak a biró előtt, a váratlan öröm elsc* rémületében, a halálosan beteg leány és a négy megkínzott férfi, vájjon elégtételt koptak-e a felmentő ítélettel?
Zsoldos tanintézet
B.J.P..., VII.. D„hS„.„. x.l.r.n J6„„ ,„.„ . legjobb.. készil »,5 B^iovtagütn.
•Vidékieknek levelező oktatáa
. sp«iall», m.8.ah..iniui,.) ii) Unkcnyvelfftaelia
V K
— Gyümölcsoltó Boldogasszony
emlékünnepe Jéius Krisztus csodálatos megtestesülésének és Szűz Mária istenanyai méltóságra való emelésének. A magyar nép mély értelmű képletes kifejezést használ ennek jelölésére. Mikép a vadfa beoltás által megnemesül, hasonló valami történt az emberiséggel is azáltal, bogy a második isteni személy a Szentlélek ereje által emberré lett. Szűz Máriát választva anyjául. Gyümölcsoltó különben a X. Pius pápa által törölt ünnepek között szerepel. Vagyis a munkaazünet és szentmise hallgatás nem kötelező súlyos bün terhe alatt, ámbár a templomban rendes ünnepi jelleggel lesz megülve és országos törvényeink is ünnepnapnak Írják elő. — A helybeli plébánia templomban az istentisztelet sorrendje ugyanaz, mint a rendes vasárnapokon.
— Kolbenachlag Béla fölapán Installációja, mint azt a Zalai Közlöny jelentette is. folyó hó 27-én hétfőn délelőtt fog megtartatni a szokásos diszgyülés keretében.
— Frledrlch István programbeszéde Zalaegerszegen. Ma szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén tartja programbeszédét Zalaegerszegen az Arany Sárány nagytermében délelőtt 11 órakor a keresztény ellenzék egyik vezére, Friedrich István volt miniszterelnök. Fviedrich Istvánt több neves politikus fogja lekísérni. A gyűlésre lapunk is leküldte tudósítóját, hogy annak lefolyásíró! közönségünket tájékoztassuk
— Az uj vármegyei főjegyző kérdése. A május havában betöltés alá kerülő alispáni szék betöltése után, melyre a vármegye legérdemesebb tisztviselőjét, az.alispáni teendők ellátásával megbízott Bödy Zoltán főjegyzőt fogják megválasztani, a vármegyei főjegyzői állás betöltésének kérdése válik időszeiüvé. Csak két komoly jelölt vnn erre az állásra és pedig Hartn János és Brandt tb. főjegyzők, akik közül nehéz lesz választani, mert mind a kettő értékes tisztviselője a vármegyének, kik egész erejükkel szolgálják
vármegye közönségének érdekeit.
— A főgimnáziumi Mária Kongregáció mai Knlazanclua ünnepélyének műsora a kővetkező: 1. Beethowen: Isten dicsősége. Előadja a főgimn. énekkar. 2. Megnyitó szavakat mond Kov.áts Antal kegyesrendi tanár. 3. Kalaztmci Szent József látomása. Szavalja Germ János Vili. o. t. 4. Rubinstein: Szférák zenéje. Hegedűn játszák : Fodor Lajos, Rogyay Attila, Dómján István VIII., Bolh Ferenc VII. o. t. 5. Ko-lazanci Szent József élete és működése. Előadja Zalán Kornél VII. o. t. 6. O Páter Parvulorum. Előadja a főgimn. énekkar. Reggel fél 9 órakor ünnepélyes nagymise lesz r, felsőtemplomban, kongregációi tagfelvétellel. A szertartásokat Csólhy Géza murakereszturi apálur végzi.
— Újítások a rendőrség egyenruháján. A legújabb rendelkezés . szerint a m. kir. államrendőrség felügyelői kara zubbonyaik hajtókáit április végéig buzavirág-kek Síinü hajtókával kell, hogy kicseréljék. A sapkákon minden valószínűség szerint a rendőrségi kerület számát keli feltüntetni, ugy, mint a régi honvéd sapkákon szokásban volt, arab számjegyekben. Eszerint a nagykanizsai rendőrségbeliek a 7-es számot (7-ik rendőrkerület) kapnák. A kiegészítő .szabályzat intézkedik még a menekült és rendelkezési állományban levő rendőr lisztviselők egyenruházatának szabályozásáról.
— A földigényléat tárgyaló blzott-aág a legközelebbi napokban megalakul. Elnök Szabó Győző kir. járásbirósági alelnök.
— Rendőri hírek. Varga Imre bérkocsist sebesh.jlásért 100 K, Horváth József kőművest orvvadászatért 300 K, Klausz Lina segédn-.unkásnöt nyilvános verekedésért 250 K, Cziráky István engedély nélküli fegyver-1*Ftásért 350 K, özv. Barlon Józsefné vendéglősnél -engedély nélküli hangversenytar. tá.ért 200 koronára Ítélte a rendőrség.
— A ksrassléay tisztviselőnők mi
délután 5 órakor egyesületi helyiségükbei gyűlést tartanak. Gyűlés után a tagok és a: egyesület iránt érdeklődőknek szórakoztatc délutánt rendeznek. Kezdete pont 6 órakor
— KözgyUlés. A Nagykanizsai Emberbarát Temetkezési Egyesület XXI. évi rendes közgyűlését irodahelyiségében (Fő-ut 17.; folyó évi március 26-án délután 4 órakoí tartja meg, melyre a tagokat tisztelettel meghívja a Választmány. Tárgyak : 1. A jegyzőnek az egyesület működését és állapotát ismertető jelenlése. 2. A számvizsgáló-bizottság jelentésével az évzáró számadások bemutatása, ezek végmegállapilása és a számadók részére a felmentvény megadása. 3. Megbízásuk lejárta, illetőleg elhalálozás következtében kilépő: Darvas János és Krétky József alelnökök, Sió József jegyző, Knausz László pénztárnok, Kovács Zsigmond ellenőr, Aczél Ignác, Günsberger Albert, Helfert Vendel, Horváth Károly. Plánder György, Rozs Ferenc, Steszlin Ferenc és Takács József választmányi tagok helyeit ugyanezek, vagy ujak választása 3 évre; 4 választmányi póttagnak, valamint a 3 tagu számvizsgáló-bizottságnak 2 póttaggal 1 évre eső választása. 4. Esetleges indítványok.
— A zalaegerszegi ügyvédi kamara hírei. A zalaegerszegi ügyvédi kamara közhírré teszi, hogy dr. Pelrics József Nagykanizsa, dr. Farkas Jenő Marcali, dr. Horváth Ferenc Zalaegerszeg, Vidor Ferenc Kaposvár, dr. Miklós Sándor Nagykanizsa, dr. Csiry Géza Lengyeltóti, Lukács Zsigmond Kaposvár, dr. Sólyom Gyula Tapolca, dr. Erdős Emil Lá.zló Kaposvár, dr. Falusi László Sümeg székhellyel az ügyvédek lajstromába felvételiek, dr. Géherl LamberI Nagyváradról menekült ügyvéd Ütvőspuszia székhellyel a külön lajstromba felvétetett. Dr. Sándor Dezső szigetvári, dr. Csesznék József pusztamagvaródi, dr. Tevely Béla kaposvári, dr. Hajós Ignác zalaegerszegi, dr. Goldslein Henrik ügyvédeket elhalálozásuk, dr. László Pál zalaegerszegi ügyvédet a háború alalt történt eltűnése folytán az ügyvédek lajstromából törölte. Dr. László Pál irodája részére dr. Berger Béla zalaegerszegi, dl. Hajós Ignác irodája részére dr. Wollék János zalaegerszegi és dr. Goldslein Henrik - irodája részére dr. Lakó Imre letenyei ügyvéd rendeltetett ki gondnokul. Dr. Vajda \' Béla és
-L c L°\'OS P"\'"1"\' ügyvédek elköltözésük, Surgoth Miksa sümegi ügyvéd önkéntes lemondása folytén a névjegyzékből töröltettek. Dr. Chilkó Sándor olsólendvai ügyvéd székhelyét a kamara területén belül Kerka-szentiniklósra helyezte át, dr. Fonyó Vilmos, Horváth Jenő, dr Kerese György és dr. Stein Andor sásdi ügyvédek a pécsi ügyvédi kantorának a megszállás alól történt felszabadulása folytán a külön névjegyzékből töröltetett.
n Anyakönyvi hírek. Folyó hó
19-161 a inai nopig Nagykanizsán született 2 fiu és 8 leánygyermek. Házasságot kötöttek : Krounz Nándor kereskedelmi üzletvezető Öaterreichrr Annával. Elhaltak: Peli Juliénna 22 hónapos diphterilis, Tóth György napszámos 49 éves tüdőlob, Pongrácz Terézia napszámos 65 éves ngyszélhüdéz, Skoda Károly főldmives 48 éves tüdőgyullodás, Kocsis Jnnosné szül. Szabó Anna 59 éves onakasztás, Martinecz György nyűg déli vasúti kalauz 51 éves méjzuzódás, Henczler brisebet 1 napos koraszülöllség, özv, Pulay Ferencné sziil. Farkas Gregor Anna 74 éves végelgyengülés, Klein Gyula városi szegény 79 éves Végelgyengülés. Windisch Józsefné szul. Hamusics bvo 56 éves fehérvérüség, Simonek Anna 10 hónapos bélhurut, Orsó, Juliánná 70 éves tüdölégdag, Németh József vasszerelő 23 éves béltubercolosis, Hollender Katalin 4 hónapos bélhurut, Oberleit Margit 1 hónapos bélhurut, Acsman Rozália 22 éves
rLÍzÍ"\' T- Ra"el, «ül. Lásober
Borbéla 86 éves hörghurut, Kellermann Manoné szul. Kohn Sarolta 66 éves hörghurut.
A ~uA|S,*MÁV tm NTE mérkőzése.
A szombathely, magyar államvasút .Haladás" gardája barátságos mérkőzést tart a NTE-vel ma délután 3 órakor a katon.,/i;
1922. március 14
ZALAI KÖZLÖNY \' 3_
-r A gyermekvédő telep.bizottság
folyó hó 27-én, hétfőn délután 6 ómkor n városháza tanácstermében ülést tart. Minthogy ez alkalommal a bizottság elnöke dr. Mutschenbacher Edvin a bizottság feladatát ismertető beszéde keretében a nagy-" "Tcanizsai városi patronage egylet életrekelté-sének eszméjét is megpendíteni szándékozik, ez okból a patronage egyleti tagokat és n patronage kérdése iránt érdeklődő hölgyeket és urakat a jelzett ülésre ez uton is meghívja.
(x) Dr. Kállay Zoltán jogi szeminá. riume, Budapest, Andrássy ut 8. és Szeged, Pallavicini-u. 3., felelőséggel és biztos sikerrel készít élő bármely egyetem és jogakadémia összes jogi vizsgáira és az ügyvédi vizsgára. Jegyzet-bérlet! Rekapituláció! Minden felvilágosítást szóval vagy levélben, készséggel ad akár a budapesti, akár a szegedi igazgatóság
— Ai iparosság 1922. évi tagdíj klveté.e. A kivetés az ipartestület hivatalos helyiségében folyó hó 30-tol ápril 6 ig betekinthető s az esetleges észrevétel megtehető. A fenntl határidő \'ejárta után mér a kivetés ellen észrevétel figyelembe vehető nem lesz. Az Ipartestület elnöksége.
— Aranyat, exUatSt, brllllán.ot mindenkinél magasabb áron váaárol
OPAR órás éa ék.zeré.z, Deák tér
12. azám.
(X) A nagykanizsai keresztény társas temetkezési egylet vezetősége felhívja minden köztisztviselő, közalkalmazott és polgári egyének ugy férfiak, mint nők figyelmét az 1921. évi október l-óta fennálló és a mai napig közel 600 tagot számláló temetkezési egyletbe leendő belépésre. Ne mulassza el tehát senki ezen nomes célt szolgáló egyletnek tagjává lenni, mely a tag és családtagjai elhalálozása esetén a legtisztességesebb és rendes eltcmctésckről gondoskodik, ezáltal n családról a temetkezési költségeket elhárítja Beiratkozási hely: Hild Eső Nagykanizsai Temetkezési Vá;lalat irodahelyiségében délelőtt 8.1Ó1 este 6 óráig és Kocsiás János egyesület; pénztárnoknál (Városháza 2-ik kapu 1. emelet.) Bővebb felvilágosítás a két beiratkozási helyen kapható. Vezetőség.
(x) Székrekedés. Bamberger bécsi professzor, a szívbetegségről szóló könyv szerzője megállapította, hogy a „Ferenc József" keserűvíz nagyon megbízható hashajtó.
— Orvosi hlr. Dr, Berger Miksa fül., orr-, torok- ós gégeorvos szabadságárót visszatért és rendelőjét a legmodernebbül felszerelve Sugár-ut 24. szám alatt (kaszárnyával szemben) újból megnyitotta.
(x) Uránia t Hétfőn éa kedden a „Fekete párduc*4 kalandortörténet 5 felvonásban.
— Gyermekek borzalmas tragédiája. A Zalai Közlönynek jelentik, hogy Zalnsza-baron ax ottani uradalmi béres, Kovács József gyermekei eddig ismeretlen uton kézigránáthoz jutottak s mivel azt hitték, hogy valamilyen játszóeszköz — játszani kezdtek vele. Természetesen a kézigránát dobálás közben felrobbant nagy detonációval s mind a három gyermeket a szó szoros értelmében darabokra szaggatta. A szerencsétlen Kovács iránt óriási a részvét.
(x) Hangjegy kiárusítás. E héten német műdalok és kuplék darabja 10 korona ischel Fülöp Fiai áruházában
DIANA
SÓSBORSZESZ
1 kts Uvag ára.......K 44
1 közép Uvag éra......K 120
1 nagy Uvag éra......K 240
Mindenütt kaphatói
BRILLIANST
aranyat ezüstöt
legmagasabb árért vesz
Schnitzer Géza ékszerész
Deék-tér 13
— A .zámlálőlapok összegyűjtése
n mai nappal befejeződött. Mi délután kezdik meg működésűket nz összeíró küldöttségek a tizenegy körzetben. E-dekes. hogy a számlálólapok kitöltői tulnyo.nólng mind férfink, a nők nagyon kis számban szerepelnek. (Talán a; t gondolják, hogy mi férfiak úgyis megadtuk nekik n teljes és általános szavazati jogot s végeredményben úgyis csík az történik," mit ami szeműnk fénye — n nő akar?...)
— A Zrínyi Miklóa Irodalmi és Művészeti Kör zenekar/i szombaton és hétfőn este próbát tart. A tagok pontos megjelenését kéri Ketting.
(x) Urániái Hétfőn és kedden a „Fekete párduc" knlandortörténet 5 felvonásban.
— A szabad lyceumban holnap, vasárnap este nem lesz előadás. A legközelebbi előadás április 2-án fvasárnnp) lesz, mely alkalommal Majtényí Károly szabad oktatási titkár nz akarat lélektanáról foi: beszélni. Közreműködik az Irodalmi Kör zenekara, melynek számán kivül még egykét szavalat fogja a programot kiegészíteni.
(x) Zsúfolt ház nézte végig az Urániában „őfensége inkognitóban" cimü films/keccset. A művészek tökéletes játék*-, pompás táncai és n remek toilettek mindmind elsőrangú és tökéletes volt. Erre vágyott már rég Kanizsa műértő közönsége. A közönség hálás volt, melynek legszebb bizonyítéka pedig az, hogy a pénztárt valósággal ostrom elá vették. Ennek elkerülése végett kéri a n. é. közönséget az Uránia igazgatósága, hogy jegyeiket biztosítsák a délelőtt folyamán.
— Az assxonyt Is — a férfit is...
Az. egyik piacon szolgálatot teljesítő rendőr Bnlázs Mihályné magyarszerdahelyi lakost n kapitányságra akarta előállítani, mert figyelmeztetése dacára a tojás darabját kilenc koronáért adpgatta. A kapitányság felé menet az rsszonyt kisérő rendőr elé toppant az asszony férje, aki „Hová mégysz ezzel a munkanélküli csr.vargóval" kiáltással rátámadt a rendőrre én erősen sértegette. A rendőr persze erre bekísérte az asszonnyal a férfit is,- kit a rendőr büntető bíró azonnal 1500 korona pénzbüntetésre ítélt, az asszonyt pedig az uzsorabiróságra kísét tette át.
— Vasutasok, ténylegesek és nyugdíjasok I Gazdasági helyzetünk javítása tárgyában folyó hó 25-én délután 4 órakor a „Keresztény Otihon"-ban értekezletet tartunk Mindenki jelenjen meg.
(x) A Világ-mozgó még csak ma, szombaton tartja műsoron azt n hatalmas alkotását az amerikai filmiparnak, melyet tegnap a „Sátán fiai" cim alatt mutatott be a Világ-mozgó, s amelyhez foghatót a trükkök, bravúrok stbiek tekintetében soha még filmen nem láttunk, mindezekhez még hozzájárul n szereplők remek játeko, kik közül különösen kiemelendő Edith Johnson és férje William Duncan. — Vasárnap pedig egy csodás ameiikai kalandordráma kerül bemutatóra, mely egy bájos szerelmi regény keretében oz indiai korái-szigeteken játszódik. A főszerepeket Barbara Tennnnt, a washingtoni -bnlett primadonnája és Chester B*rnclt amerikai művész játszák.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket o legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér eV Sugár-ut sarok.)
— Tolvaj jugoszláv. Sárközy Kálmán mézesbábos feljelentést tett a rendőrségen egy jugoszláv katona ellen, aki a „Pátria" pótkávégyárban volt alkalmazásban, hogy feltörte fáskamráját és három zsák fát lopott ki belőle. A nyomozással megbizott rendőrközeg a három zsák fát meg is találta az illető lakásán. A rendőrség betöréses lopás miatt letartóztatta és a kir. ügyészséghez átkísértette.
— A m. kir. állami rendőrség tiszti személyzetének rangsorozása (a detektívek kivételével, kikre ezidőszerint még nem került a sor) megtörtént és a rangsorjegyzékeket ma viszi szét a posta az egyes rendőri kerületekbe. A rangsor irányelveiről már sokan és sokol irtok, — megvilágították ezt n kérdést minden oldaláról, — ajánlottak sok megoldást, melyek mindegyikében volt ötlet és sok jó tanács, amelyek azonban az igazság keresése címén oly önkényes és bonyodalmas kombinációkból indultak ki, hogy inkább akadémikus jelleggel birtak. Illetékes helyen, — mindennemű egyéni mérlegelés mellőzésével — helyesen arra a tőrvényen alapra helyezkedtek, melyet az 1893 : IV. t.-c. 4. §-a állapit meg. Az egyes kinevezési okmányokban foglalt nz a megjegyzés, amely szerint a kinevezett tisztviselő rangsorát nem n kinevezés kelte, vagy n felsorolás sorrendje, hanem egy későbbi intézkedés fogja meghatározni, nz 1919. évi november hó 17-én kelt minisztertanácsi határozat szelleméből kifolyónn azzal nyert megoldást, hogy a rnngsorozás napjáig történt kinevezések általában egy napon eszkozölteknek tekintettek,
— ctupán azoknál a tisztviselőknél, akiknek előző beszámítható közszolgálatuk nem volt
— vétetett figyelembe a kinevezés napja éa a felsorolás sorrendje. A már közszolgálatban állott tisztviselők, tehát az állami rendőrséghez történt kinevezésüket megelőző fizetési osztályuk figyelembe vételével soroztattak egymás után. Például a VIII. fizetési osztályban első helyen nyertek rangsort azok, akik ebbe a fizetési osztályba esetleg a VII. fizetési osztályból neveztettek ki, ezek után következnek azok, akik a VIII. fizetési osztályból neveztettek ki, ezek viszont egymás között oly sorrendben foglaltak helyet, amennyi időt n VIII. fizetési osztályban eltöltöttek. Ha rangsorozni kellett a kapitányok között egy volt VIII. fizetési osztályú rendőrkapitányt, polgármestert, főszolgabírót, városi tanácsost, ugy az volt döntő, hogy közülük ki mennyi időt töltött el a VIII. fizetési osztályban. A VIII. fizetési osztályból kinevezettek után soroztattak ugyanilyen módon a IX. fizetési osztályból kinevezettek stb. Tekintettel arra, hogy az állami rendőrség személyzete a legkülönbözőbb közszolgálati ágazatokból egé- , szült kí, minden tisztviselőre megnyugtató lehet, hogy tekintet nélkül arra, volt-e azelőtt rendőri szolgálata vagy sem, az uj státusban egyenlő eséllyel kezdi meg szolgálatát.
FÉRFI INGEK
soknik, női flór harisnyák is
at smxo< tavssii ujáonsigok esik
GRÜNBERGER
uri JivalJiíiábait szerethetek be
Fö-ut 11 .-. Telefon 221
Valódi
Hamerli bőrkeztyük
óiiAsi wiUsilékban
Uránia Őfensége inkognitóban Uránia
ZALAI KÖZLÖNY
.9*2. március 25.
Az uj kincskereső hajó.
Newyork, február végén.
A Ripple nevű kis gőzhajócska jóformán észrevétlenül indult el a newyorki harmadik számú pierről kalandos útjára. Csak legénysége kiáltott háromszor „hurrát", amikor a kis jármű horgonyát felvonták és a gőzgép megindította a lendítőkerekeket.
Pontosan 4 óra délután volt és a hatalmas óceánjárók között a kis igénytelenRipple ugy tünt fel, mint valamikor Gulliver az óriá-i sok országában.
A Ripple pedig kalandos útra készülj kincset egy réges-régen elsülyedt és elrejtett aranykincset akar kapitánya, rack Carmichael megtalálni. Hogy sikeres lesz-e az utja, vagy aem, azt senki sem tudja, maga a viharedzett kapitány sem.
Huszonegy tonna arany és ezüstrfemü, számtalan vert aranypénz fekszik valahol az Atlanti tenger fenekén és véletlenül Carmichael kapitány pontos mérésekkel megállapította, hogy melyik pontján a végtelen nagyságú tengernek van ez a sok kincs eltemetve n homokzátonyok mélyén.
A sok aranyon és ezüstön kivül rengeteg-sok, nagy pénzt érő réz is elsülyedt ugyanakkor a poruljárt hajóval.
Meggazdagszik egyszeriben, aki a sok kincset kiemelni képes n tenger mélyéből, de az éppen a nagy kérdés, hogy kitudják-e majd emelni.
Tiz esztendővel ezelőtt, 1911 május 12-én a Ward vonal Merida nevü hajója Havannából Név-Yorkba volt uton. Éjjeli 12 órakor az Admiral Farragut nevü amerikai teherhajóval ütközött össze a süiü kődben és azonnal aülyedni kezdett. A Farragut addig maradt sülyedő hajó mellett, mig legénységét, tisztjeit és utasait átvette, de a kincset ér.\'í szállítmány megmentésére már gondolni sem lehetett. Emberélet nem esett áldozatul az éjféli hajókatasztrófának, de odaveszett u hajó kamráiban lévő arany, ezüst, réz és az utasok vagyona, podgyásza.
A Merida hajó parancsnoki hidján a baleset percében Nordstrom első tiszt és Rober-son kapitány álltak, akik azonnal pontos méreteket vettek fel és megállapították, hogy hányadik szélességi és hosszúsági fok alatt merült a Merida a hullámsírba. A helyszíne mintegy 50 mérföldnyire van keletre Cape Charleatől és a hajó elsülyedésének helyén a tenger körülbelül 35 csomó mély. Robertson kapitány azóta már el is költözött az élők sorából, de Nordatrom még él, jelenleg is tengerészkapitány s most végre akadt valaki, aki hajlandó volt erre a kalandos útra vállalkozni, Carmichael kapitány személyében.
1916-ban is megpróbálkoztak a Merida kincseinek kiemelésével, Percy Rockefeller és Jack Stillmann fedezték a költségeket, de oly viharos volt állandóan a tenger, hogy n kísérletek nem sikerültek és a legnagyobb baj az volt, hogy a kincskeresőknek nem is voltak pontos adataik, ugyanis Nordstrom kapitány nem vett részt ebben az expedícióban és nem is adta át pontos méréseit az érdekelteknek. A kiküldött kis hajó buvárkészü-lékei sem voltak megfelelőek arra, hogy 35 csomós mélységben dolgozzanak hosszabb időn át a búvárok.
A Ripple sokkal jobban von felszerelve, fedélsetén van Nordstrom kapitány, magukkal vitték továbbá a kalandos kincskeresőt Frank Crilleyt is, aki a legjobb mélyvízi búvár egész Amerikában sőt talán az ejfírsz világon és aki már 50 csomós mélységben is dolgozott nem eg\'yszer. Crilley búvár volt a buvármunkálatok vezetője, amikor az E 4 amerikai tengeralattjáró Honoluluban 300 lábnyi mélységre sülyedt. Akkoriban szakértők azt hangoztatták, hogy ilyén mélységben lehetetlen viz alatt dolgozni, de Crilley a lehetetlennel megküzdött. Kívüle még két másik búvár is van a hajón, akiket Crilley képezett ki és akik már több ízben együtt dolgoztak vele.
Az expedíció költségeit Converse D. West fedezi. „Kockázatos a befektetés, mondotta Mr. West érdeklődésemre, de azt hiaeem, hogy a leirt megéri n tétet. Nem jósolok eredményt, de hiszem, hogy kilátás van nz elsülyedt kincs kiemelésére. A kis jármű n legmodernebb búvárruhákkal és készülékekkel van felszerelve. EmelŐrudjai is teljesen újszerűek és a tenger fenekéről súlyos tárgyokat emelhetnek ki. Szikratávirókészűléke is van, ennek Segítségével mindvégig érintkezhet n newyorki irodával. A hajó parancsnoka Carmichael kapitány, az utmutaló navigátor Nordstom, n mentési munkalatokat pedig Rygrock kapitány fogja irányítani".
Hogy mennyi időt szándékoznak a kincskereséssel eltölteni, arr;» egyik tiszt sem akart felelni, csak hirniskás mosollyal sejtették, hogy n Ripple nemsokára győzelmesen és eredménycsen fog visszatérni kalandos kincskereső útjáról.
Sherlock Holmes nyomoz!
Annyi! rnáJiv nt-j-dll«p!th»tok, hoijy a clpá tulajdcnosácik tm vcU; fugíkcoy jirim. «!c<iár.» kül-icJG. ukaríkci ember lehetett, »kldf>S j<t klmílte, minderre Ubtol kilári ir.-i-don abból következtetek. hc-jy
,Berson\'
g-jmmurket vixll.
Törvényszék.
GyürUlopásért — nyolc liónap.
Kollár Csike Anna nagykanizsai lakos Pttrisics István ugyancsak nagykanizsai lakos kárára három darab aranygyűrűt lopott el. A nagykanizsai kir. törvényszék az irany-gyűrük rajongóját nyolc hónapi börtönre, három évi hivatalvesztésre és politikai jogainak felfüggesztésére ítélte.
IRODALOM.
— XI. Pius pápa élete. Címlapon n pápa kéts>innyomá*u arcképével. Ar« 60 korona. Kindj* a Szent Islv/in Társulni.
A pápák dic«ő xoro/aiábrm uj név Íródott a történelem lapjaira. R-.il ti Achilles milanói érsek személyében, aki XI. Pius pápa néven foglalta el szent Péter örökét, a nagy olasz tudósok egyike került a legmagasabb egyházi méltóságba-. Közel harminc éven át a milanói Ambrósiana-könyvtárban a tiszta tudományokba mélyedve töltötte életét Rutti Achilles, mígnem hirtelen lendület lel jilig négy év leforgása alntt a vnrsói nunciusi méltóságon át n milanói érseki székbe s innen a páp.-ti trónusra lépett. É\'dekes, színes, mély életének minden részletét hiteles adatok nyomán tárja az olvasó elé ez a könyv. Rendkívül megkapóan iijn le a szerző a pápa választás hagyományos szer tort ását, a római utcáknak s a Vz-tikán környékének a pápaválasztás alatti képét, a pápai koronázás leit hatatlanul szép szertartásait s pontos történelmi források nyomán ismerteti a most különösen aktuális római kérdést. A könyv mindvégig lenyűgözően élénk, stílusában nemes és emelkedett, külső kiállításában pedig igen előkelő. A címlap XI Pius pápa arckepét a legkitűnőbb reprodukcióban közli. |
KÖZGAZDASÁG
(S.jit tudósítónktól.)
Budapest, március 24.
Budapesti tőzsdei
Napoleou 3825—75, Font 4050—4100, Dollár 020—80, Francia frank 83\',\',—84. Márka 209—77, O:osz iita 4025—75, Osztrák korona
117,-12\'/., Rubel--, Lei 640-55, Szokol
1620—40,"Svájci frank--, Dinér 1020—
1050, Lengyel márka 1920.
Budapesti devizák:
Amsterdam 347—57, Koppenhága 194\'/,— 199>/„ Krisztiánia 160—105, London 4050— 410Ó, Berlin 262\'/,-°-72\'/„ Milano 4650— 4700, Páris 83\'/,—84\'/, Prága 1630-1645, Stockholm 24248. Zllrich 180\'/,.—31\' ,. Wien llí\',—12\';,, Zágrcb 265—275, New-York 925—76, Varsó 21\'/,-22\'/,.
Zürichi zárlat:
Berlin 148, Amsterdam —, Hollandia 19410, New-York 514, London 2255, Páris 4655, Milano 2025, Prága 915, Budapest 54. Zágreb 155, Vareó —, Wien 6!/„ Osztrák\' bélyegzett —.
Nemes fémek piaca:
Ezüst korona 51\'/,—53, ezüst forint 135—140, ötkoronás —, a 20 koronás magyar arany —.
Termény Jelentés: (Irányzat szilárd.)
Buza (Tiszavidéki) 2860—920, egyéb 2840—900, rozs 2000—25, takarmány árpa 2025 — 125, sör árpa 2125—225. zab 2125 — 2150, tengeri 2450 - 2500, repcc 40—41, korpa 1480-500, köles 2350—2450.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sajtójogilag Jelel"is: Benedek Rezső szerkesztő.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejtlictetten nöm, illetve édes jó anyánk elhunyta alkalmával fájdalmunkat részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni szivesek voltak, fogadják ezúton is szivböt jövő hálás köszönetünket Nagykanizsa, 1922. márc. 24.
Wlndiach család.
Köszönetnyilvánítás.
Minda/on sporttársaimnak, akik édesanyám halála alkalmával részvétüket feje^ék ki, fogadják köszönetemet.
Nagykanizsa, 1922. március 24.
Wlndiach Dénes.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen édes jó
anyánk elhunyta, illetve temetése alkalmával részvétükkel fájdalmunkat enthiteni szivesek voltak, fogadják ez uton is hálás köszönetünket.
Nagykanizsa, 1922. márc. 24
Pulay testvérek
krém, szappan, púder a legjobb, kapható mindenütt
-
,9*2. március 25
ZALAI KÖZLÖNY
Apró hirdetések
..... 10 uOIg 30 K. »a«4r- Oonepnap 40 K, minden fnVtbbl hítkömnp 3 K. r»»Ar- «i> ünnepnap 4 K.
betűről Bxodetl u«»»k 0, Iltotre « K. AlUat
k«r*«6knak mindenkor 00 nii»Uk íirrpjrdni^Dj.
Különféle bútorok, szobaberendezési tárg.ak eladók Attila-utca 30. szám alatt.
Eladó egy 4 éve? jó fejős kec-ke Vö-r.,srnartv-utca 17. szfim alatt
Korcsmaberendezéa azonnal eladó. Bővebbet Magyar-utca 26.
Vadlya Hajnalka gépírónő vállal mindennemű gépirási munkát, levelezést. Meg. hizist átveszek hétköznapokon este 6-8 ig, vasár- ós Ünnepnap délelőtt 0— II ig Teljes iliscréció. Olcsó, gyots, tiszta és kifogástalan munkámról biztosítom a n. é. közönséget. Lokás: Fó-ut 22 emelet, jobb erkély.
Egy kőrisfából készült uj, igen elegáns hnjtékoc9: jutányos áron eledó. Megtekinthető s érdeklődni lehet Kegiovics gazdinál, Barkó-cás puszta, u. p. Nagyrada _
Olcsón eladó cg> jokarban levő igas kocsi. Megtekinthető Telcky ut 15.
Egy bútorozott szobát keresek ho»> ha hasznalatia\'. Cim a kiadóban. <«
Gödöllői kétéves méhészoii szaktan folyamot végzett fiatal, nőtlen, több évi gyakorlattal biro méhész állást keres. Vallalja méhészet kezelését, naggyá fejlesztésit, továbbá méhészeti felszerelések és bármilyen rendszerű kap-tárak szakszerű készítését. Konyha- és gyümölcs-kertészethez is éirt. Cimc: Komáromy Márton Nagy récse, Z» la megye. «">
Vennék összecsukható jó karban levő ágyat, Sügér ut 43., I cm.
Méhészek figyelmébe
Eladó 4 darab teljesen uj 3-is £s 7 darab l-es OrsiiROi rendsxeiu
KAPTÁR
hozzávaló keretekkel. Bővebbet e Up kiadóhivatalában.
Eredeti ERFURTI főzelék. és virág- ^
magvak
X ntinJennemü gazJA*»KÍ
1 vetőmag 1
M és németországi ótomsiroJt takarmány-
1 répamag 1
aS kaphat >: U
x Ország és Widder x
„Un. Í! .Tiaikirnicdil-níl Hmkínun Iroébil tér 10 U K«rl>n alinlatot éa árlogyzOk.t 11
XXX XXX KXXKX K85 X XX
MAKULATUR
papir kapható a kiadóhivatalban.
Eladó Ház.
A Nagykanizsai Általános Betegsegélyző Egylet tulajdonát képező
Rozgonyi-u. 6. sz. hét eladó.
Zárt Írásbeli ajánlatok a Nagykanizsai Ipartestület jegyzői irodájában adandó le a kővetkező címzéssel: „Ajánlat a Rozgonyi-utca 6. számú ingatlanra." Ugyanott a feltételek megtudhatók. ttii
Eladó egy jokarban lévő 4 es cséplő-garnituie teljes felszereléssel, bóveboet.Eúlvos-ter 10 számú dohlnytőzsdébeil.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket díjazok.
Pollák M. Emil
Nagykanlua, Kinlzsy-utca 2/a.
Telefon: 131. Távirati cim: Termény.
SZEPLŐ
elten
. .UTASSV
Szeplőkenőtse |
c*«lb.l«t]>n « árt.lm.il.n- K.ph.tú ii.ZflilalrVb.fi ..gr ,ít m.ll.ti fc. Ma tumM* I,tir.t(r.ll>u fciwj.l <•■"«
Diófásuhángok
.l.JÍI, n homokkomá-
elaflOK romi faiskolából HERCZEGI ERDŐHIVATAL
Pályázat.
A szepetneki róm. kath. elemi nép-Iskolánál lemondás folytán megüresedett II számú tanítói állásra április hónap 17-ik napjára pályázat hirdettetik. Jövedelme : bulorozott szobából álló lakás (ütéssel Lakbérpótlék 120 K, 600 K készpénz •50 K ás havi előleges részletekben A többi államsegély, mely a megválasztottnak csak akkor folyósittatik. midőn azt a zalaegerszegi pénzügyi Igazgatóság az Illető nevére átirja. Az állás má]us 1-én elfoglalandó. Kötelessége a reá bízandó mindennapi és Ismétlő tanköteleseket oktatni s nevelni. Pályázók kérvényeiket -a kommün alatti magatartás igazolandó _ április hó 15. napjáig bezárólag alulírotthoz küldjék.
Szepetnek (Zalam.. posta helyben), 1922. évi március hó 2-án-
Berkovich Jóxief
plébioo*. IskeUssétl fllaúk.
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI is KRAUSZ
„Arany Kakas" divatnagyáruháxa
Nagykanizsa, Erzsébettér 21
ahol most raktárra érkeztek Óriási választékban női divatkelmék minden létező színekben ezenkívül duplaszéles ruhaselymek, krepp-deschinek, foulardok, bársonyok, dirndlik, grena-dinok, mosók, zefirek, vásznak es siffonok stb.
Férfiszövetekben nagy választék!
Mielőtt bevásárlását megteszi, tekintse meg minden vételkényszer nélkül áruházunkat, ahol legolcsóbban szerezheti be szükségletet
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s Razdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vágó fesiekíruk minden színben, főid és olajfestékekben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok.
FESTÉK t
-kereskedés.
Nagy véHszték ecsetekben, lenolajkence (flrnls). lenmasolal.terpentlnbíii.
Festők figyelmébe 1
Megérkeztek az idény legszebb fotó í«li minták, melyek minden véte kén)\' szer nélkül bármikor megtekinthetők. Nagybani vételnél elönyérak.
Vegyi termékek
Kátrány karbolineum, sósav, kénsav stb-
Sternberger Gyula Erzsébettér
- __ .-lil.J. ilallanAbail
Saarvas-Szitloda átellenében
6
ZALAI KÖZLÖNY
1922. március 25.
IVÁN
nagyszerű könyve
AZ ŐSI RÖG
A tiszta szerelem apotheozisa. A vaskos kötete kapható a kiadóban.
Ara 40 kor.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos FQIdblrtokrendezö Bíróság által engedélyezeit
Ingatlanforgalmi irodája.
Ttltfon 322. Eítrij-tér 29. Tirlrall dm: Srintó OgynSkstfg
Eladó birtokok:
300 holdas birtok urilakkal Veszprémmegyében
222 holdas birtok elegendő gazdasági épületekkel, Veszprémmegyében.
120 holdas birtok 3 szobás urilakkal, teljes élő és holt fcl9zorclésscl, Somogymcgyében.
105 holdas birtok szép kastéllyal Zalamegyében.
100 holdas birtok felszereléssel Tolnamegyében.
150 hold föld épületek nélkül Somogymegyében.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, prima íajszőlővel beültetve.
16 holdas szőlőbirtok szép épülettel, Nagykanizsa mellett.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton mellett, Somogymegyében.
5 holdas szőlőbittok Keszthely melleit, stb. stb.
Somogymegyében parcellázásra kerülő prima homokos birtokbólmég 150 hold letszés szerinti beosztásbon 12Ó0 négyszögölen-.kiniK. 12.000 — árban eladó. A birtokra épületek nincsenek. Épitési anyagról gondoskodva van.
Eladó házak:
Modern adómentes ház elfoglalható 4 szobás lakással.
Nagy ház istállóval, kocsiszínnel és kerttel, 3 szobás lakás elfoglalható.
Kisebb ház kerttel, egy szobás lakás azonnal elfoglalható.
Lakóházak minden nagyságban kerttel és anélkül.
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Egyemeletes modern ház a város középpontjában.
Kétemeletes üzletház a piactéren.
Eladó üzletek:
Nagykanizsa közelében, forgalmas vasútállomáson szálloda-vendéglő stb.
Nagyforgalmu dunántuli városban nagyforgalmu kávéház átadó.
Üzlethelylségek\'Nagykanizsán átadok.
Falusi üzletház füszerüzlettel eladó.
Balatoni villák:
Balatonbogláron villa 4 szoba, 2 konyha, teljes bútorzattal jutányosán.
Balaionl^llén stb. vil\'ák minden nagyságban.
QUITTNER ARTHUR
hatóaágllag engedélyezett villanyszerelő
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szóm
Kiváltul <
világítási vezetékeit, motorok, csillárok, valamint telefonok, esendők és Jelzőkészülékek felszerelését. Villamos vasalók, főzőedények, rcschauk, fütőteste\'.i Javítását- Mindennemű villamos muukála-tok gyorsan és pontosan eszközöltetnek
Szakszerűen végit
motorok ujratekercselését. Mindennemű égők raktáron.
TTTT. Á fi- m?**éfeéB^^I&i
V Ili £L UT Erznht klrilftf-iir, Sztrui iz>llo<« t||li|{kN

Szombaton a világ leg-koloszálisabb filmje
Telefon 74. Telefon 74.
Agáfá *1 flgí T r Willl.m Dunco és Bditiill iiitil X. I. Edilh johnsonn„lÉ
Vasárnap
rffer
Ameriakai dráma 5 felvunAsban. A főszerepben Cheator Barnettés Barbara Tennant E filmen oly csodás felvételek láthatók a tenger fenekén, u\'ie\'.yck a nézői bámulatba ejtik.
A tengerfenék titka
Szerdán ás csütörtökön
Sándor Mátyás II. része

. Páholy 22 K, sjölyo 18 k\'. I. hely 15 K, II Előadisok hétköznap fél 7 él fél ö órakor, vasir- 6s ünnop-* If. hely 12 korona, III. !icly 7 korona. II napokon fél 4. 6, 7 c* 9 urakor Pontos koxdésl
■v
SZENTIRMAY
EAU DE CHININE
m.gszUntati . korp.képxftdéat és erő-sltl a hajtatait
1 «m ki « 70 VbniUUMIlfUk 20= ,
SZENTIRMAY DROGÉRIA
errflMSI. VII. EmáM\'klniI». Ttltf., : W,ut UMÍ. I
Szalmakalapok
átvftrrá^át, festését, vasalását n legújabb divatú formákra elvállalom.
Modellek megtekinthetők.
TOTOLfl LAJOS KALAPOSMESTER
Nagykanizsa, Eötvös-tér 25. szám
Száraz, aprított
BÜKKFA
180 koronáért
méfermázsánként házhoz szállítva kapható. Hegrendelést azonnal eszköziök.
STRÉM KÁROLY
tűzifa- és kőszénnagykereskedö
Sugár-ut 20. sz. Telefon 127
ÍRÓASZTALOK
te"Je« fr^»b« ct.dci s»lr, aog>l klub éc lit- entes tö gsrolturik uj és hisznil-t-k alkalm árban, djUlan coragolis
Lányi-nál, Budapest
V., Lipót-körűt 20, udvarban.
A NAGYKANIZSAI VÁROSÉPÍTŐ RÉSZVÉNYT/foJASÍG
Zrínyi Miklós-utca 33.1. Bejárat Fő-ut 6. alatt Telefon: 293. sz.
üzemét megnyitotta.
ELVÁLLALJA
mindennemű építmény szakszerű tervezését és kivitelét.
Modernül felszerelt és elsórendü specialisták vezetése alatt álló tervező Irodája és építési osztálya, valamint nagy anyag-készletei lehetővé teszik, hogy megbízói kívánságai szerint a legegyszerűbb és leggazdaságosabb vagy művészi és lucratlv megoldású építmények tervezését és kivételét gyorsan, pontosan és a legolcsóbban hajtsa végre.
Szakembereit szükség esetén helyszíni tanulmányozások, felvételek, ajánlatok kidolgozása végett kiküldi. _
Felvilágosításokat éa előzetea költ.égvetéaek.t dijmenteaen ad.
Épitési anyagkereskedésében
a klskanizsai uton a Franz-malom mellett
mindennemű építési anyag
u. m.: épülelfa, deszka, asztalosáru, mész, cement és vas-\' áruk, (szegek, szerszámok etc ) traverzek, használt vasúti sínek, égetett agyag-tégla és cserép, kész ajtóks ablakok stb.
legolcsóbb áron szerezhetők be
Budapesti iroda: Vilmos császár-ut 7., fél em. Telefon 154-35
t.\'MábWMMolc t 7.1,1 f, Gvarmati kö.,vaT„ra^íiib.-.
..61-lk, évtolyam
Nagykanizsa, 1922. március 28. Kedd
71 uím.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP

SMfkM«t£i4$ it kiadóhlvéUl; Pfl-at 13. sx. \' Jntánubán-Uíííoa 78 .
Mcfjcloulk mindig kora legKcl
FŐSZERKESZTŐ i
Dr HEQEDÚSOYÓROY
T. iMiat|j. kipvUaU
PELRI.ŐSS2KRKRS7.TŐ:
BODROOKÖZY ZOLTÁN
mőhset^i Arsk: (f , f»t|»!«l afitlf UjlU)
4vr« 780 K. KAUvt* 400 K N.kyH 6vi« 200 K. Kgy hóra 7 A K. F.gyéi itím ka 4 :
A főispáni beiktatás.
Or. Kolbenschlag Béla Zalavármegye főispánjának beiktatása. - A rend-kívüli közgyűlés megnyitása. - Az istentisztelet. — A főispán meghívása. A legfelsőbb kinevező kézirat felolvasása. - Az eskütétel. - A székfoglaló beszéde. - Bosnyák Géza üdvözli - - »*
nevében. - A küldöttségek tisztelgése.
.... _ főispánt a vármegye Ebéd az „Arany Bárány"-ban.
— A Zalai Közlöny kiküldött tudAsitbjátói
Zalaegerszeg, március 27.
F.lvizradt nz installáció napja. Ai ég bánatos, borús orcol mutat, mintha busulna
ö \'I. ennek a szomorú magyar nemzetnek torsán. Sőt kövér esőcseppek keidének hullani, — de csak rövid ideig, mert egyszerre ciak pajzán napsugár lör keresztül a borús felhőkön, majd i n nap aranyjlóriájit ragyogtatja Zalaegerszeg megyeháza fölött, mintha ciak jelezni, hogy a magytr oemzet szomorú napjait egyszer ciak felváltjuk az őröm sugarai, hogy a magyar Golgota után jön a magyar Színeváltozás a magyar nagy-
fténtek után a magyar húsvét, a magyar eltámadás.
A megyfibizoltsági tagok, vendéget tömegesen gyülekeznek a vármegyeház épülete előtt, majd féf th Ara körül • aürü embergomoly elárasztja a b«jár.to», a lépcsőházat, a nagy közgyűlési termet. Minden zsúfolásig telve.
Mindenütt díszes, előkelő, ünnepi arcú közönség. Csillogö egyenruhák. Fényes papi reverendát. Szalonóllőnyök. A karzat megtelik elegáns, finom hölgyközőnséggel, a törvényhatósági tagok hozzátartozóival, messzi vidékről a zalaegerszegi installációhoz bejön földbirtokosok nejeivel. A mai nap a vár. megye gyönyörű ünnepe, KoJbenschlog Béla, — a mindenkitől tisztelt férfiunik, — Zda-vármegye főispánjává való beiktatása.
A gyilléa megnyitása.
A taréin az utolsó sarokig megtelt, mikor pont 10 órakor Brandt és Hahn fö-j^KŐk, dr- Horváth 11. jegyző, dr. Szál»y és dr. Teibócz aljegyiők, dr.Schmidlés Tomks dr. törvényhatósági tisztviselők kíséretében belép U6dy holtán, alispán-helyettes, aki a ren< Ikivüli közgyüláa megjelentjeit rövid, meleg szavakban üdvözölvén, a nemzeti ima elmondása után megnyitja és jelenti, hogy a mai rendkívüli közgyűlés egyetlen tárgya: a főispán beiktatása.
A közgyűlés megnyitása után n torvényhatósági bizottság a főispánnal átment a plébánia templomba, hogy a Szentlélek segítségül hívása mellett tartandó ünnepélyes Istentiszteleten részt vegyen.
Ai ünnepi Istentisztelet.
A templom néhány pillanat alatt teljesen megtelt, ugy, hogy sokan kiszorultak a templom hajójából a sekrestyébe. Az ünnep, szent misét Pehm József eiperes-plebános
celebrálta, megfelelő pap\' "^\'fflltár kóruson a kar gyönyörűen éneke t. A főoltár bal oldalán piros leritővel letakart P»d»orban Kolbenschlag főispán, Bödy ahspánhelyeltes, Thassy tiszti főorvos, Demeter föiapánl titkár foglal, helyet, jobboldalon Batthyány Pál gróf, sipeki tlatázs Béla és Bosnyák Géza Colt főispánok. A templomhajó jobb oldalán a megye, a várói előkelőségei, • megye
törvényhatósági biiottaági tagok, bal old 1 tn pedig a törvényszék, pénzügy és a többi kőzhiv.italok testületileg.
Küldöttség megy a főispánért.
Az i tentísztelct bafejeiése után a törvényhatósági bi ottság vissz:mmt a vármegyeház. közgyülé«i termébe, hol az elnöklő Bődy Zoltán elirpinhelyetles a felfüggesztett illést újból megnyitja és a főispánnak küldöttség u ján való meghívását indítványozza. A közgyűlés lelkes éljenzése közben a küldöttség tagjaiul felkéri gróf Batthyány Pá\'t, dr. Tarányí Ferencet, Bosnyák G :zát, Stéfaícs Aladárt és Malatmstky Ferenci.
A főispán bevonulása.
Néhány perc mvlva . küldöttségtől körülvéve megjelenik-- Kolbcnschlag Béla férfias szép alakja. A szomorú időkhöz méltóan, egysrerü fekete sralonruhlban. A közgyűlési terem csakúgy viaiih.ngozik a hatalmas éljenzés\'ől, ünnepléstől, mellyel a vármegye törvényhatósági bizottsága, a vendégek és a karzat gyönyörű hölgyközönsége ünnepli. A szü ni nem akaró, síi /bői jövő él újból megismétlő t.ipsvlhar lecsillapultával következik
a klnovezés felolvasása.
Dr. Brandt J. főjegyző felolvassa a Kormányzó Ur Őfőméltóságának legfelsőbb kinevezési kéziratát, melyben KolbenscM.g Bél. Zil.vármegye alispánját a vármegyo főispánjává kinevezi. (Lelkes éljenzés.)
latén engem ugy segéljen I...
Majd Bődy Zoltán alispánfielyettes fel-hivji a tői-pánt az eskü letételére. Ünnepi csend következik ezután. A terem közönsége lélegzet visszafojtva hallgatja, amint BÖdy Zoltin Kiolvassa a főiipánnak az eskümintát, amit a főispán bslkezét szivére téve, jobbját esküre emtlve — férf as acél hangján ismétel... .Isten engem ugy segéljen f fejezi be az esküt tz a terem közönsége tomboló lelkesedésben lö ki <• szűrt ni nem akaró taps rázkódtatja meg a termet.
B5dy Zoltán utána néhány meleg szavakban üdvözölvén a főispánt, megkéri székfoglaló bestédének elmondására.
A főlepán székfoglalója.
A főispán az ő erős férfias hangján elmondja székfoglalóját. Székfoglaló, — de progr. mol jelent, irányelveket, direktívákat ad gazdag tudázának és hosszú politikai élet nek kinciesházából; sajnos hogy szűk\' terjedelmünk csak rövid kivonatban engedi
a koaláit Törvényhatósági Bizottsági
Körgyüléil Elmúlt harminc eiztendőnek emlékezete int felém, amikor Zslavármegye főispáni székét elfoglslom, annak a harminc évnek vá\'takozó eseményekben gazdag emlékezne, amelynek mint a törvényhatóság
tisztviselője tanuja, részese volt.m. Az el-fogódás, a megilletődés vesz rajiam erő\', amikor a törvényhatóság önkor.nányzati joghatóságához tartozó tisztviselők kötelékéből kilépek és hilás szívvel köszöntöm ezt az emlékezetet és vele a hst luslrumon \'át váltakozó generációknak elfelejih^tellen, kedves emlékét, akiknek bizalmából és mindig jó-ak.i.tu támogatásával pályámnak a mai nappal záródó szakaszéhoz értem.
A vármegye tisztikara, valamint a községi és körjegyzők kipróbált hivatali működésének bizalomteljes várakozással . nézek eléje; akiket évtizedeken át a kollegiális cgybetsrtozandóság minden életviszonyában, különösen a küzddmea hiboru évei, majd a forradalmak rémnapjain keresztül szinte élethalálharc számba menő, kitartó munkásságuk közben ismerhettem ki, .aki láttam az éjj.lt nappallá tevő robotmunkáját tisztviselő társaimnak, aki láttam a falu jegyzőjét vértanú módjára meghalni kötőlességcinek teljesítése körben, vagy kifosztott, elpusztított otthonának, szegénységének romj d fölött zokszó nélkül állni, aki láttam a kötelesség férfiait ellenség kezébe esni s[yia-.os megszállásunk napjaiban, aki együtt éltem a vőtöl rémuralom elöl földönfutókká lettekkel a bujdosók menedékhelyein, én tisdábsn vagyok azzal, hogy ennek a liiz!vis:lői karnak hazafiságában, kitartó munkásságában cstlódni n.m fogok.
Az első feladat — az erkölcsi és szellemi megujfiodls, a rigi erkölcsökhöz való visszatérés és a nemzeti mivelődés, a magyar kultura uj életre keltésére irányu\'ó cél felé induljunk el, tekintetes Tőrvényhatósági Bizottság és velünk a tisztikar, mert az e\'lmült világtörténelmi események^ az éveken át latolt és v. a -.tetté vált hábo u, az azt követő erkölcstelen és nemzetietlen motltftlrnokböl támadt forradalmak, a nyomukbzn jlrt tömeghisztéria az emberek erkö\'clét, felfogását és ítélőképességét megrontották ; a nagy vízözön után annak felszikkadó ártalmás köde szállta meg a nemzet mentalitását.
Nemzeti újraéledésünk másik legfontosabb eredő erője : gazdasági tnlpraállásunk, mely mezőgazdasági többtermelésünk életrekeltését, ipsrunk nyersanyaggal ellátását, kereskedelmi forgalmunk biztosítását és mun-kásviszonysiftk rendezését föltételezi. A legelső lépésnél azonban, amelyet ezon célunk érdekében a zalai barázdára teakünk, amelyen ezer esztendővel ezelőtt telepedett meg az ős vezér honfoglaló népe, hogy abból nemze-dékről-nemzedékre szántsa a nemzet kenyerét és adja át apáról fiúra az ekét, miközben neve, becsülete is fényessé váll, mint az ekevssa, mellyel\' az ősi főid t szántjs, álljunk meg az első barázdán és jusson eszünkbe az írás szava: „Békesség a földön". Ha mint nemzet újból talpr.állni akarunk és talpra-állhstásunk egyik .lapkövéül gazd.aági megerősödésünket szánjuk, akkor igen — béke.-ségnek kell lenni azon a földön, amely átívelésünkre bízatott, gazda és gazda közt, legyen az nagy-, közép-, vagy kisbit tokos, vagy gazdasági munkás, ha a gazd.tárladalomban ideiglenesen tacssst.lhaló bizalmatlanságnak és elhWégMésnek társküilmi okai vannak, azt kölcsönös megértéssel és barátrágos közeledéssel megszünteti msga aJ gazdatársadalom,\' ha pedig annak részbéni oka a földbirtok helyesebb- megosztásáról szóló tOrvény végrehajtása lenne, akkor Is mag kall talál-
_2____
nunk ax ula\'. amely a tőrvény nemes inten-ciójt axcint a békessége* és üdvös célra vcet.
Mess e útra szint üdvözletet küldök végül axon testvéreink felé, akik nem lehetnek itt, de akiknek közügyeit a tőrvényhatóság elhatározóiéból hosszú éveken keresztül vezettem, akik ragaszkodásukkal és Mtslraukkal a kötöttünk töltött időn keresztül /•llandósn megcjá.sdékoztak, kiknek ügyei iránt való hajlandóságom sohi nem fog megszűnni és ak|.h*z ma s-ivem egész melegével forduló\'*, — messze a Dráva felé, melynek vize aranyos fövenyén haladva mutatja, hol a régi határ.
As Istennél vagyon a jövendő, őnála a szerencse és nz ember szive ; ő ad szerencsét, mikt r akar, mikor tudj*, hogy jobb; legyen az ő neve <iic»ír«tíf,
A főispán htszidét ho*sza»san, lelkesen megéljenezték.
Boanyák Géza Üdvözli a főispánt.
Utánna Bosnyák Géza üdvözölte mclrg hangú tertalmas, folytonos tetszésnyilvánilá soktői kisért brszédben a főispánt:
— Elérkezett az utfolsó óra arra — úgymond — hogy a maroknyi magyar nemzet felébredjen közönyéből, dermedtségéből, hiszen hazánk léte vagy nem léte forog kockán, ha most egységes frontot nem képezünk a nem dobjuk félre az egymásiránii gyűlöletet — nincs más ut számunkra, mint u dicstelen halál. Végtelen n»gy megnyugváss.-.l tŐlt el benriünket ar, hogy ebben a réinr* Időben Te vngy n megye élén, a Te lángoló hazaszereteted, lulnsoH. higgadt megfontolásod, párMl.n becsületességed és igazság-érzeted elég biztosi\'ék nekünk arra, hogy egyenes utadon követhessünk. A magyarok Istene vezessen nrhéz utadon!
BŐdy Zoltán mrgkőszöid a főispán eszményileg szép székfoglalóját, mint Bosnyák üdvözlését és i ditványozza, .hogy mindkét bcazéd jegyzőkönyvileg megörökíttessék és n hivatalos lapban kinyomassék, amihez a közgyűlés egyhangúi g hozzájárul.
A első kinevezések .. .
Majd első főispáni ténykent Folcs Lijos nagykanizsai lisztí ügyészt — tb. főügyésszé, dr. Vizner Antal zalaszentgróti jt. járásorvost
— vm. tb. főortovsá, Terbócz Imre szolgabírót — tb. főszolgabíróvá, Zamódy József árvaszéki iegyzőt — árvaszéki ülnökké, Szenei Molnár Géza közigazg. gyakornokot
— tb. vm. aljegyzővé és Mikulu Síigfricd kŐzig. gyakornokot — tb. szolgabiróvá nevezte ki a főispán.
Bődy alhpánhelyetles lelkes zárszavai után a rendkívüli közgyűlés bezáratott, mely ut*n azonnal
• küldöttségek tiaxtelgésel.
következtek. Először a katholikus hitkőzaég és papság küldöttsége járult a főispán elé tisztelegni Stejaics Alod-Vr apát vezelése alatt, utánna a református egyház Kutass Kálmán lelkésszel éi nz izraelita hitközség dr. Rossán éa dr. Junger vezetésével; n vármegye, a r. t. városok, az összes községek, államrendőrség, áilarnépiiészet, gazdasági ét erdőfelügyelőség Bödy b. alispánnal nz élén. A vitézi széket Szentkirályi Gyula nyugalmazott alezredes, n bíróságot dr. Csikó János, a péniügyigazga-lóságot Szakács Gy. p. ü. igazgató, a munkásegyletet dr. UJvardy Jenő és Siposs Dezső vezették.
Utolsónak a helyi és zalavármegyei sajtó képviselői tisztelegtek Medvegy J. vezetése al.tt. A kanizsai sajtó képviseletében Benedek Rezső, n .Zalai Közlöny" szerkesztője.
A küldöttségek tisztelgése 1 óra után élt véget, melynek befejeztével a főispán kíséretével átvonult az .Arany Bárány" kistermébe, hol barátságos ebéd fejezte be Znla-vármegyc ürínepét; p)
ÍRÓASZTALOK
Ujo» lrod.be c.Joi »\'k, klub éc
fttoKMs fc<5 g.niturík. u> és hiss<ál-
t«k »U»Jo iiUa, JjtiUn .e:oj»g©lli
Lányi-nál, Budapest
V., Llpól.kSmt 26. udvarban.
i
__ZALAI KÖZLÖNY_
L-hár ezredei prágai tárgyalásai
(Sajó! tudósítónktól\') Prága, mire. 87. Lehár Ferenc cnejes a mull Iliiért Prágába érkezett és a kormány nyal tárgyalásokat folyialoll IV. Károly király nak Magyarországba való visszihozstsla v. • gell. Bác^i po:ii\'kai körókbon élénk nyugUUn srgot kclieit ez a hir. A bícíi Károly pártiak elérkezettnek láljtk az időt arra, ho^y a esi szárnak visszaszerezzék a íróm. A vezetőkö-rök szoros összefüggést látnak a prágai lár. gyalás is a t:gulobb Bicsben az angol ko verség olőtt lefolyt ulczi tüntetések között.
Magyar-francia döntőbíróság.
— Saját tudósítónktól. — Páris,-mire. Í7. A békeszerződés 202. tj.a alapján a Magyarország és Franciaország közötti vilás kérdések eldöntésére magyar, francia vegyes döntőbíróságot kell alakit.ni. Ez a bíróság ma kezdte meg működéséi. A bíróság elnöke De la Barre, magyar részről Dr. Zoltán Bála.
A határon agyonlőtt ciendőr.
Sóját tudósítónkul. Savanyúkút, március 27. A hét főből álló tnoronbánfalvai csendőrállo.nás két tagja hajn:.|l>a.i k I órakor végzett őrjárat alkalmával észrevette, hogy agy „Mexico" nevű major körelében fegyverea emberek táma-d isi a készen állanak. A megszólításra azt kiálltolták, hogy caenrpéazek. Mire Jüttner csendőrőrmesler megnyomta a villamos lám-
Csját, tífdő\'ö.\'és értr, melybe pár perc alatt elchalt. Ezután a lösés ulán az egész vonal meginditutta a tüzelést.
A zalamegyei kisgazda, földműves és polgári párt értekezlete.
A barossligctl gyűlés. — A pórt határozati javaslata.
A Zalai Közlöny Elküldött tudósítójától.
Zalaegerszeg, tuátciua 25. Szombaton, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén délelőtt 10 órakur taitotta a zdlavarmegyei kisgazda, földműves és polgári p<<rt nagy értekezletét a zalaegerszegi állomás mellett levő baro^.tigcti vendéglőben. Ahogy ki-azáliunk a vonóiból, a Baro>sliget hangos a mai értekezletre bejött vidéki gazdák beszédétől. Zalaegerszeg a miskor oly csendes, élettelen város, szokatlanul élénk, mozgalmas. Tömött sorokban, sürü csoportokban láljuk a távoli vidékről egybescreglelt, ro konszenves külsrjü gazdatársadalom képviselőit, akik mind azért jöttök be Egerszeg re, hogy részt vegyenek a zalamegyei kisgazda, földműves és polgári -párt értekezletén. A gyűlésen Kárlovics József, a párt megyei szervezetének elnöke (Nagykanizsáról) elnököli. A jelenlevő közéleti éa gazdatársadalom kitűnőségei közül a megyei elnökön kivüi ott láttuk dr. Buchberg.r J. miniszteri tanácsost, Paslek Ltjos zalaegerszegi pártelnököt, Mayetjfy György miniszteri tanácsost, Briglc vics Karoly volt kormánybiztost, stb. stb. A vidéki kiküldöttek közül sikerült a pacsai, a keszthelyi, lendvai, nagykanizsai kiküldötteket feljegyeznünk. A hatóságot Molnár János képviselte, ki teendőit a legnagyobb l<*pin-tattal végezte.
Kárlovics József meleg szavakban üdvözölvén a megjelenteket, Felszólítja Zalavármegye hazafias gazdatársadalmát, ejtse meg minél előbb a jelöléseket, nehogy ugy járjunk, hogy a porlamentbe búrátok helyett ellenségeket küldünk. Majd
Dr. Buchberger veszi ál a szót, aki ki fejti, mily fontos a/, hogy kisgazdaemberek kerüljenek a népképviselet házába. Pmiasx-kodn-k, hogy n?m az ő embereik vannak ben>. Nagyatádi inar megmondotta: hogy néma gyermeknek anyja sem érti sznvat.
Fogadják meg Nagyatádi tan/csát és _
tömörüljenek. Reális politikát akarnak a g/izdák. szélsős\' ges elcm:k ne ke üljenek a parlamentbe. A gazdatársadalom nem akar oszlályuraimat. Azt akarja, hogy minden tár-
1922. március 28.
sadalmi osztály megtalálja a maga boldogulását, a maga számadásait. Ide olyan ember kell, aki nz egésx országért és n gazdákért dolgozik. (Hosszú éljenzés és taps.) Majd utána ismét
Kárlovics szólalt fel és kijelentette, hogy nagyatádi S-abó Istvánnak közkatonákra is van\' szüksége. Majd határozati javaslatot terjeszt elő, mely szerint a
„Zalavárm-gyei kisgazda, földműves és polgári pártszervezetek egyértelműen kimondják folyó évi március 25-én tartott értekezletükön, hogy Zalavárrnegyr összes választókéi üíetelben n keresztény kisgazda, földműves és polgári párt részire csakis olyan jelölteket kívánnak és csak olyant támogalnak, akik elsősorban a földműves nép és n kisgazdák érdekelt szolgálják, akik ez alapon igyekeznek nz ország rendjét és jólétét a többi társadalmi osztály jogos igényei figyelembevétele mellet felépíteni és mielőbb helyre-állítani. Akik a kisgazdapárt eddigi programját ugy, ahogy azt a gazdák régi vezérei nagyatádi Sxabó István, Mayer J., valamint boldogult Rubinek Gyula megállapították és amely kisgazdapárthoz Bethlen gróf miniszterelnök fenntartás nélkül ciatlakoxot*.
Csakis olyan jelölteket támogatunk, akik a főldblrtokreformot sürgősen, minden változtatás nélkül végrehajtani akarják.
Felkéri tehát ax értekezlet e határozatból kifolyóing a keresztény kisgazda, földműves és polgári pírt intézőbixotls<«át, nagyatádi Sxabó Ntván partelnököt és Bethlen István gróf miniszterelnök, pártvezért, hogy o zalavármegyei kerületek jelölésénél a fenti szempontokat figyelembe venni szíveskedjenek.
Ax egves válmrtókerűlrtekre vonatkozólag ax értekezlet már ezúttal Is megteszi javaslatait — ismervn a kerületek viszonyait és « javaslatb t hozoU egyének képességeit, p<rthűségüket. valamint a kisgardák érdekében kifejtett érdemes munkásságukat.
A többi választókerületekre vonatkoxó-lag felhivia ax értokexlet a pártszervezeteket, hogy fenti értelemben ej?y héten belül ejtaa meg ezeket a jelöléseket".
E határozati javaslat elfogadása után Kárlovics elnök lelkes szavakban kitartásra és a régi vezérekhez való hűségre buzdította az értekezlet tagjait.
Buchberger felhasználni kívánván ax alkalmat, hálás köszönetet mond Kárlovicsnak úttörő, fáradtságos munkájáért, mit tizenőt év óta fejt ki szakadatlanul a gazdatársadalom boldogulása érdekében.
Ezrei ax értekexht a leglelkesebb hangulatban véget ért. (*)
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-tl
Dr. Farkas Tibor programbeuéde-
A söjtörl, pusstaodoricsl «s pusztasxentiásztól tyttlések. - Dr. Farkas Tibor diadalútja. -„Cgyságesnek kall lennünk, ha e«m akarunk elpusztulni".
— A Zalai Közlöny tudósítójától. —
Nagykanizsa, március 27.
A söjtöri kerület váUsztópolgársága impozáns módon adta tanújelét bizalmának éa nagyrabecsülésének a hivatalos képviselőjelölt dr. Farkas Tibor otlani földbirtokos mellett. Nímcsak a község opraja-nsgyja, de a messzi vidék lakossága is eljött Sőjtőrre, ki szekéren, ki gyalogszerrel, hogy meghallgassák a Zolavármegye egész területén nagyszerű tulajdonságai révén mindenki által n.tgyrabecsült földbirtokos és tudós dr. Farkas Tibor programbeszédét.
Az egybegyűltek tömegérc való tekintettel a gyűlést a templomtéren tartották meg d. e. 10 órakor Pajti E\'ek. a község tokonszenves plébánosának elnöklete alat,t.
Pajti elnök megnyitván a gyűlést, rövid, keresetlen, de szivhez szóló szavakban a választópolgárok jóindulatába ajánlotta a köztiszteletnek örvendő képviselőjelöltet, majd megkérte programbeszédének megt/rtás :ra.
Mikor dr. Farkas Tibor az e nelvényre
1922. március 14
ZALAI KÖZLÖNY \' 3_
lépett, a hatalmas tömeg peic-kig Gnnepelle, ugy, hogy t>z éljenzés, taps és közfell<iál»á-soktól nem tudott sjtóhoz jutni. F.irkas Tibort szemmelláthalólag megindította a gazdáknak ez a szeretet kitörése. Az éljenzés lecsillapultával dr. Farkas elkezdte programbeszédét :
— Vázolta a jelen lehetetlen helyzetet. Előre mondottam, hogy lefogja mogát járatni ez. a „kurzus" — mondotta — mielőtt ered m«*nyt tudna elérni. Bárcsak azt mondhatnám, hogy csalódtBm, hogy n?ok az emberek, — akiktől féltettem ezt az ors/.ágot — jót, üdvöset cselekedtek, rendet teremtettek az országban, gazdagabbá, megelégedettebbé tették a népet, nem használták fel cégérnek a keresztet, hanem megváló-itották a keresz tény szeretet, a keresztény igazság uralmát.
— Önök igazat adtak nekem akkor, ebből ircritem a reményt arra nézvr, hogy talán igaz.it adnak nekem most is.
— Háromnegyedévig működött már ez a gyászos emlékű nenuetgyülés, mikor benyújtottam azt a felirati javaslatot, melyben Zalovármegye birálta a nemzetgyűlés meddő munkáját és biztosította Magyarország kormányzóját arról, hogy megnyugvással veszi majd tudomásul art, h» ar. ország vezetése a napi és pesti politikán felülemelkedni tudó hivatott szakértői kezekbe kerül.
— Bethlen István gróf személyében o\'.yan miniszterelnök ke ült a kormány élére, kit nem a forradalmi politika zavaros liu\'lá-mai qmeltek magasra. Nemzeti érzéséhez kétség nem férhet, múltjához szenny nem topád és rövid idő alatt -.a legnehezebb viszonyok között megmutatta azt, hogy tisztán lát, hogy tud higgudtan gondolkodni, vasszorgnlommal dolgozni és mer cselekedni is. Mert Bethlen István gróf miniszterelnök a cselekvések és a munka embere.
— Az események megmutatlak, hogy a józan magyar nép, tekintet nélkül a válláti és társadalmi különbségekre — megunta a frázisokat, az önző egyéni célokat.
— Egységesnek kell lennünk, ha nem akarunk elpusztulni!
A sokszor tetszésnyilvánításokkal félbeszakított értékes programbeszéd elhangzása után
So/tics Jenő andrásh:d*i birtokos lépett az emelvényre, a választópolgárokat felhiva, hogy tartsanak ki hűséggé Farkas Tibor zászlaja mellett. _
Végül a község érdemes jegyzőji le.kes beszéddel zárta be a nagyszerűen sikerült hatalmas népgyűlést, majd a polgárság a nemzeti ima hangjai mellett szétoszlott,
Délután 3 órakor Farkas Tibor dr. szűkebb gárdájával kiment Pusztaedericsre. hol a népgyűlést Békeffq Béla földbiriaVős nyitotta meg. Ezután Farkas Tibor elmondotta programbeszédét, amely u\'án a polgárság hosszason tüntetett Farkas Tibor mellett.
Mnjd Körffy J. Lajos kerületi párttitkár mutatott rá n képviselőjelölt érdemeire, vázolván mindazt, amit eddig a magyarság és gazdatársadalom érdekében telt. A választó polgárság Himnusza zárta be itt is a lelkes népgyűlést. Ezután
Pusztaedericsről Pusztaszentlaszlora ment ki kísérőivel dr. Farkes Tibor, hol szintén impozáns nyilvános népgyűlés keretében mondotta el programbeszédét. A gyűlésen Pörnöczt] evangélikus lelkész elnökolt. A polgárok itt is nagy lelkesedéssel fogadták dr. Farkas Tibor beszédét- Utánna még Softics JenŐ és Körffy Lajos buzdították kitartásra a polgárokat. A gyűlés végeztével dr. Farkas Tibor kíséretével visszament Sojtorre. ( )
Ha őszül a haja
próbálja meg egyszer n méregmeatos
DIANA-hajfestőt
mclyVll-Ick stlaváltozatfcan • art™10 cs icy mindenki tcUxcso sxctlnW szint
éihet cl. Főcl.irusltóbcSy j ««*
Diana Kereskedelmi R.-T. Budapest, V., Nádor-u. 30.
HÍREK.
— Hirek a vármegyéről. Bödy Zoltán Zalavármegye főjegyzője, noha eddig is végezte az alispán helyettesítésében annak teendőit, mai nappal hivatalosan átvette az alispáni teendőket, mint az alispán helyettesi-lésével megbízott főjegyző — a májusi választásig. A vármegye közönségének minden ró tege osztatlan szeretettel veszi ezt tudomásul é> kiséri Bödy Zoltán nagyértékü munkásságát, hiszen úgyis a vármegye alispánjának tekinti, mig a májusi v&losztáson egyhangúlag melletto sikra szállani és ily módon ragaszkodását dokumentálni fogja iránta és munkája iránt, melyet á vármegye érdekében oly nagy ügybuz-gósággal eddig is kifejteit. Bödy Zoltán főjegyzői ügyköre Brandt és Hahn tb. főjegyzők közölt osztatott fel.
— Személyi hír. Tury Béla v. nemzet gyűlési képviselő, a „Nemzeti Újság* vezér-szerkesztője ma városunkba érkezett.
— Közgyűlés. Vasárnap délután 4 órakor tartotta meg az Emberbarát temetkezési egylet évi rendes közgyú\'ósét a tagök élónk részvétele mcllc:t. Eperjesy Cábor olnök üdvözölvén a megjelenteket a határozatképesség megállapítása után a közgyűlést megnyitotta. A napirendnek összes pontjait: a jegyző jelentésót 1921. évről, a zárószámadásokat stb. vila nélkUl cg) hangú jóváhagyással elfogad\'ák és a felmentvényi megadták. A választásoknál az elhalt Krátky József helyére Horváth István v. adóügyi számtanácsost alelnökké, az ő helyére a számvizsgáló bizottságba pedig Vojkovics Jánost választották uj t3gul. A többiek mind megmaradtak. A napirend letárgyalása után. az olnök a közgyűlési befejezte.
— Az egységes párt jelöltjei A
keresztény kisgazda, földmives és polgáripárt zalamegyei jelöltjeként a legkomolyabb formában kompetens helyen a Jctivetkezőkct emle getik: Zalaegerszegen — Böröndy Istvánt látnék szívesen, Picsán — Moy^fjy miniszteri tanácsost, Kiskomáromban — Marion Sándori, Zalnbaksán — Dr. Buchberger J-t, Alsólendván — Beznicza körjegyzőt, Letenyén — Karlo-vits Józsefet, aki a jelö\'ést cl is fogadta. A nagykanizsai jelölt — Kállay T bor pénzügy-miniszternek egyhangú megválasztása vitán felüli. Zalabaksán Hajós J- ügyvéd.
(x) Uránia I Még csak ma látható a .Fekete párduc" elmtt 5 felvonásos kalandortörténet. Egy betörő élettör. ténete.
— Katholikus naggylllés Győrött
A győri katholikus naggyüiest az ágyúgyár nagycsarnokában vasárnap délután felser Antal megyéspüspök nyitotta meg. Apponyi Al bert gróf betegsége mialt nem jelenhotelt meg h naggyülésen, Haller István a katho\'.icizmus kulturális és gazdasági versenyképességétől, B\'angha Béla a sajtó pártolásáról beszélt. Bárdos Rémig pannonhalmi bencés főapát mondotta a záróbeszédet.
— Köztisztviselők közleménye. Felhivjuk t. tagjainkat, hogy a március havi kedvezményes zsírt, cukrot és sót folyó\'hó 29, 30 és 31 én osztjuk ki. Kérjük t. tagjainkat, hogy a kitűzött napokon járandóságaikat vigyék el, hogy elszámolásainkat l én akadály nélkül elkészíthessük. Egyben felhivjuk mind azon tagjainkat, a kik folyó évi február hó 16-e előtt részvényt jegyeztek és könyvecskével még nem látottak cl sem pedig uj belépési nyilatkozatot ki nom állítottak, szíveskedjenek ftókárudánkban bennünket felkeresni. M. K. P. T. és E Sz. üzletvezetősége.
— A Sióban talált hulla. A szek szárdi törvényszék vádtanácsa szabadlábra helyezte a pálfalvi rablógyilkosság elkövetésével gyanúsított három embert, mert a hullaboncolás kétségtelenül megállapította, hogy Vörös Sándor nem gyilkosságnak őseit áldozatul, hanem ittas állapotban esett a Sióbt és belefulladt.
— Aranyat, ezUstöt, brllliánsot mindenkinél magasabb áron vásárol KOPÁR órás és ékszerész, Deák tér 12. szám.
— UJ cégek. Gross és Társa bank-üzlettulajdonosok, Nagykanizsán. Pollák és Böhm fuvarosok, Keszthely. Ország és Widdor magokkal és borászati cikkekkel kereskedők, Nagykanizsa. Lxcfalvi Bodor Zoltán gyümÖlcf, fűszer, fűtési és világítási anyagok, szeszes x italok, nyersanyagok közvetítésével foglalkozó kereskedelmi iroda, Nagykanizsa.
— Uj napilap. A nemrógon mogindult s edJig hetenkint megjelenő laplárgfcnk, a ^Zilavármegyo" a legközelebbi időben napi-lippá alakul. Az uj napilapnak felelős szerkesztője Körffy József Lajos a kitűnően ismert, jeles tollú fővárosi hírlapíró lesz, mlg a főszerkesztői ós lapvezéri lisztet Dr. Korbay Károly a lep eddigi felelős szerkesztője lölti be.
(x) A kigyó. Ez a cime annak a négy felvonásos pályadijat nyert meslermünek, melynek főszereplője n szépséges Franccska Bertini az olasz filmművészet ragyogó csillaga. El ne feledje a péntek, s\'.ombat vagy vasárnapi nLuxemburg grófja" című moziszkeccsre jegyet előjegyeztetni.
BRILLIÁNST
aranyat ezUstöt
legmagasabb árért vesz
Schnitzer Géza ékszerész
DaAk-tér 19
Friedrich István Zalaegerszegen.
A keresztény ellenzék gyűlése.
Saját tudósítónktól.
Zalaegerszeg, március 27.
Mint a „Zolái Közlöny" jelezte, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján tartotfca gyűlését a zalaegerszegi keresztény ellenzék az „Arany Bárány" nagytermében, mely gyűlés keretében Friedrich István elmondotta programbeszédét.
Friedrich István pénteken jött Znla-esersregre Szmrecsányi György és Fangler Bílo volt országgyűlési képviselők kíséretében. A gyűlést megelőzőleg ünnepi isten-lisztelet volt a plébánia templomban, melyen Friedrich kíséretével együtt résztvett.
A gyűlést Pehm József esperes, Zalaegerszeg plébánosa nyitotta meg. A hatóságot Horváth József rkapitány képviselto.
ElnÖk megnyitójában a választók figyelmébe ajánljs Friedrichet.
Szmrecsányi György Zalaegerszeg volt képviselője beszélt ezután. Neki a mai őrömnap egy fuÖmnap, mert búcsúzik Zalaegerszeg népétől. Kéri, tartsák meg emlékezetében.
Majd Friedrich István emelkedett szólásra. Elmondotta viszontagságait a román megszállás alatt. Hotfy élete ellen törtek, majd részletesen kifejtlN programját. Eszme-körének főbb gondolatai, — hogy ne legyünk gyávák, mert gyáy« népnek nincs jövője, társunk ki rendületlen hűséggel a porból főn\'xként kikerülő Germánia mellett, mert a jövő egy nagy összeomlással fenyeget, melyből Germánia acélerejü népe fog győztesen kikerülni. A mi helyűnk Germánia oldalán van.
Friedrich beszéde után megalakították a pártszervezetei, majd megválasztották a választmányt, mely saját kebeléből választja majd a vezetőséget. Pehm és Fangler záróbeszéde után a gyűlés véget ért,
Délután a nők része tartottak gyűlést, melyen a délelőtti szónokok beszéltek a keresztény magyar nők szerepéről a magyar politikában.
Este ünnepi vacsora volt, melyen sok felköszöntőt mondottak.
Friedrich vasárnap délelőtt Alsóbagodon, délu\'án Z\'lolövŐn, hétfőn Sslomváron beszélt.
n
2al\\i közlöny
\\9a1. március 28
(x) Sándor Mátyás II. részét fogja bemutatni a Világ-mozgó szerdán és csütörtökön, mely résznek £ime .Antckirl orvos" és 5 /elvonásból Ali E ré»7nél a mozgó igazgatósága elhatározta, hogy ugy szerd n, mint csütörtökön 3—3 előadást tart és pedig 5, 7 és 9 órakor. Az előjegyzett jegyek szerdára már ma kedden délelőtt 10 órától 12-ig és délután 3—5-ig átveendők, mert azontúl a Jegyek eladatnak. — Pénteken óriási és szenzációs Pathé est, melyen egy dráma, egy vígjáték és egy Pathó Revue lesz bemutatva, mindhárom azines.
közgazdaság
(Saját tudáiitóoklál.)
Budapest, március 27.
Budapesti tőzsde t
Napolcon 3360—3480, Font 3P60—-1000, Dollár 890-900, Francia frank 81\',\',-82, Márka 270—280, O.asz llta 46-46\'/,, Osztrák korona II\'/,—12\'/,. Rubel 43\'/,—44\'/,, Lei 638-64S. Szokol 1690-1610, Svájci frank 173\'/,—174\'/,. Diriár 1620-30, Lengyel márka 19\'/, -20\'/,,
Budapesti devizák:
Amsterdam 335—45, Koppenhága 187-192, Krisztiánja 153—168, London 3930—70, Berlin 265—75, Milano 4550—4600, Pátis 8076—125, Prága 1595—1605, Stockholm 230-32, Zürich 174\'/,175\'/,, Wien 11\'/, -12\'/,. Zágreb 257\'/,—67\'/,, New.York 896 -905, Varsó--.
Zürichi zárlat:
Berlin 166, Amsterdam —, Hollandia 19440, New-York 514, London 2253, Páris 4637, Milano 2622, Prága 925, Budapest 58, Zágreb 160, Varsó 13, Wien 7, Osztrák bélyegzett 7.
Nemes (étnek piaca:
Eztlst korona 62, ezüst forint 142, dtknronáa 280, a 20 koronás magyar arany —.
Termény Jelentést (Irányzat szilárd.)^
Forgalom kis keretek közt mozgott, malmok nem vásárollak.
Buza (Tiszavidéki) 2880 -920, egyéb 2870—900, rozs 2000—25, takarmány árpa 2050-125, sör áipo 2126—225, zab 2100-2150, tengeri 2475—2525, repce 41—42, korpa 1480-rl600, küles 23—25.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 102—140, hátulja 102—106, eleje 98-1S0, 1L r. egészben 76-92, hátulja 86—102, eleje 56-66. Növendék marha I. r. 50—70, borjú (ölölt bőrb.) 108. Készlet: Nagymarha 130, eladás 114. Növendék marha 14, eladás I, borjú 62, eladás 42. Marhabőr —, borjubőr 220, juhbőr —. Vésár lanyha volt.
Sertésvásár:
Felhajtás 2400. Elkelt--. Öreg sertés
114—116, fiatal közép 122-126, könnytl 95— 110, I. r. 128, zsir 166, szalonna —, lehúzott hus 130—136, szalonnás sertés 140—148. Vásár élénk.
A felelős szerkesztő távollétében szerkesztésért sajtőjogilog felelős: benedek.Rezső szerkesztő.
NyilUór.*)
Érteaités.
Etle.itom a t. Üzletfeleket, hogy a Központi Tejcsarnok r. t. szolgálatából és a nagykanizsai telep vezetőségétói a mai napon kiléptem.
Nagykanizsa, 1922. március 25.
Tisztelettél Sthneller Sándor
\') A, « rovatban kSiöltakárt ae.n . iMikáutánég. a kiadóhivatal UM6uá«.t n.oi vállal.
Apró hirdetések
dU*: >0 »0 flnn.pMp 40 K.
to*Abbl <i6 h*tk5«naj> 3 K. »uáf
«*«t>C«bb b«IO»#l «*A»»k nirtrc 8
k«r*«4fcn*k mfotUufcor 00 *r»BK««l«n*»r-
Olcsón eladó egy jókarban levő igí s kocsi. Megtekinthető Teleky-ui 15. _
Tavaszi klültetésre gyönyörű pu«-páng bokrok kaphatók Vörősmarlhyutca 35. szám alatt.
Eladó egy Üvegcsillár és jobb bútorok. Cim:j Kazinczy utca l.f I. cm. ^^^^
Vizsgázott gépész, ki az ösizes gazdasági gépek, villanytelep, szeszfőzőgópek kezelésében jártas, vállalja bármily vasszakmába vágó javításokat, munkálatokat, azonnali belépésre állást keres uradalomba, vagy hasonló hclyr«\\ Bizonyítvánnyal rendelkezik. Cime: Kaszás Lajos Pótréte, posta Fclsőrajk. «,»
Ha sürgősen Ha csodaszép Ha divatos
Ha tartós Ha ktfnnyü Ha olcsó Ha huavátra
UJ CIPÓT
Ha azonnal I Ha .arkalt.tnl Ha rögtOn Ha teleltetni
Ha talpaltatni | Ha Javíttatni
Ha foltoztaftni
cipót akar eltörendő anyagból, elsőrendű kivitelben, akkor forduljon a
Modern Cipőszalon Cipőszanatórium
cipőjavító, uj cipókét készítő, gyo sfaipiló, rnü foltozó Intczeihe* Telefon TZStL ,<4 4A Telefon 2 32 rOaUI 1U. 2-32
Sürgős kénitniénycV a cipószalonban meg-vÁrhatók. — VJdékrfl megrendelések elfogadtatnak.
Polgárok és munkások részére külön erős anyag.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik feleJtho:etlon fér- ■ I jem, illetve édes jó\' apánk ojhunyu és temetése alkalmával fájdalmunkban osztozkodni szívesek voltak, fogadják | ezúton is hálás köszönetünket. Nagykanizsa, 1022. márc. 27.
5xv. Andrl Forencnó | é* gyermekei
Eladó l&áz.
A Nagykanizsai Általános BetegsegélyzŐ Égy-let tulajdonít képező
Rozgonyi-u. 6. sz. Ház eladó.
Zárt Írásbeli ajánlatok a Nagykanizsai Ipartestület jegyzői irodájában adandó le a következő címzéssel: „Ajánlat a Rorgonyi-utca 6. számú ingatlanra." Ugyanott a feltételek megtudhstók. .m
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket dijazok.
Fóliák M. Emil
Nagykanlxta, Klnlzsy-utca S/a.
Telefon: 131. Távirati cim: Termény.
Fővárosi mintára
ujbnrim berendezett a gazd igon fé szereit
kizárólagos
E szakmába vágó festékáruk minden szin-ben, föld és olajfestékekben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek
Kátrány, karboüneu i«, sósav, kénsav stb.
-kereskedés.
Hagy választék ecsetekben, lenolslktnu (flrnlji, lenraasola), terpairtlnbcn.
I Festők figyelmébe!
Mígérkeztek tz idény legszebb festő f*\'i mii.lnk, melyek minden vétolkénv-szer nélkül bármikor megtekintheti. • Nagybani vételnél elönyárak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
Slarvas-Isálloda élettanában
VILÁG
mozgóképsziuhái
Erzsíbit királyai-tér, Szirtit izilledi épülitibm
Telefon 74. Telefon 74.
Előadások mindkét napon 5, 7 ós 9 órakor
Szerdán és csütörtökön
Mátyás II. része
Anteklrtt orvos 5 felvonásban. Pénteken
szenzációs színes Pathé^estl

. Piholy ZZ K, .1%. 18 K. I. holy 15 K, II Bl&uttiek hétknsa.p fát 7 i, H|» én»ot,-vSair- h dnnip.
• U. holy Is koron., III. holy 7 koroo.. II napokon fél 4, i, ? íi Q or.kor Ponto. kosttá. I
Nreauitert^ laytulaMeaoaok t Zalai és Gyarmati kSorvorfemdáJábaa.
$l-ik évlolyam
Naffykaiilisa, 1922. március 29. Sxerda
72 axám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP-
Suxkoaxtfcég «> kU\'lóhlvntfll; Pő nl ÍJ. «t.
- InUrurban-Ulífon 7S -
Megjelölik mindig kora rc^gol
yóSZERKKSXi : Dr HEOEDÜS ÜYÖRGY
• KFLKl.O&SSíKRKBSZTii BODROGKÓZY ZOLTÁN
BlÓilsotéal Arak: (t*/, fsr«stal sUisl njltt)
íjtita évit 780 X. KiMvio 400 K. H*gyao
*rr. aoo K. hóra 7» K. Kgyo* aiam ira 4 •
A miniszterelnök a genuai konferencián.
A magyar kiküldöttek élén Bethlen miniszterelnök is részt vesz a konferencián.
A „Zalai Közlöny* ladötil /\'inak Icle/onjct-\'nlése.
Budapest, március 28 A genuai konferencia közeledő megnyitására való tekintettel a magyar kormányt a tanácskozásokon való részvétel előkészítése köti le.
Elhatározott dolog, hogy a magyar kiküldőitek élén a konferencián Bethlen István gróf miniszterelnök is részt vesz. A többi személyre nézve még nem történt megállapodás. Tudomásunk szerint a hivatalos meghízottak száma a nyolctizet ne-n fogja meghaladni.
A német kormány állásfoglalása az antantkövetelésekkel szemben.
Saját tudósítónktól.
Berlin, március 28. A lapok egyrésze ugy tudj*, hogy a kormány n jóvátételi bi\'Ottság jegyzéke ügyében arra az álláspontra helyezkedik, hogy — mint teíjesitheteilent — vuvzh kell utasítani azl a követelést, hogy 60 milliárdnyi ujabb tdól vessenek ki és fogadják cl n pénzügyi ellenőrién!. A birodalom kiftd «*ait a takarékosiág fokozásával csökkenteni kell, egyébként rt jóvátételi bizottsággal való tárgyaiésok lehstŐ légét fenn kell tartani.
Huszárék cooperálnak a Bethlen-párttal.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 28. A Keresztény Nemzeti Egyesü\'és Pártjának az a része, amely Huszár — Ernszt vezetésével külön pártot alakítottak, elhatározta, hogy cooperilni fog a kormánnyal, bár külön állását megtartja.
Ezzel kapcsolatban hirek jelentek meg, amelyek a párt belső elégedetlenségéről szóltak. Ernszt Sándor ma kijelentette, hogy a pártban legteljesebb a harmónia, nincsenek elégedetlenkedők és semmiféle garanciákat mm követelnek a kormánytól. A párt nem adta fel különállását, a választások idejére azonban n párt cooperál Bethlen pártjával.
A Persián-Rejőd bünper.
Ax Qgyésxség a magyar nemzet éa állam allén elkövetett bűntett miatt vádolj* a néhai ,,kormánybiztos" urat.
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Budapest, március 28. A bud/prsti kir. bünteUStörvényszék dr. Nagy Béla vezetésével mai napra tűzte ki tárgyalását a Persián-Rejőd-féle bünperben. Az ügyészség Persián Ádámot, a nálunk Kanizsán is eléggé ismert Károlyi-kormány alatti „katolikus ügyek kor-- mánybiztosát", valamint dr. Rejöd Alpári, a magyar nemzet és álium ellen elkövetett bűntett miatt vádolja, amely abban nyilvánul meg,\' hogy még juniu< elejétől julius végéig megbeszélést folytattak n jugoszláv köztársaság budnpesi d plomáciai képviselőivel és egy emlékiratot adtak át n jugoszláv missziónak Bcnes részére. Éten emlékírót oly kitételeket tártálmaztott, melyek a délszláv köztársaságot és ii>ás külföldi államot a magyar állam elleni cselekmény elkövetéséle kívánták birni.
A vádirat ismertetése után Persián Ádám kijelenti, hogy nem érzi magát bűnösnek, semmi köze a memorandumhoz.
Rejőd a kihallgatás folyamán annyit ismer be, hogy külfö\'di újságíróknak adott információt. Ezután Szendrö Ottót hallgatták ki, aki zárt tárgyalás kér. omit azonban ugy az ügyész, mint a védő ellenez. A tárgyalást holnop 9 órakor fqlyiaiják.
Tömöri Angéla ma hagyta <1 a fogházat.
(Saját tudósítónktól.)
Budapest, március 28. A kiviteli pjnamák ügyében let^rtó.-talott Tomöii Angéla ügyében, mint ismrretes, a vádtanács még a mult héten ugy határozott, hogy 400.000 korona biztosíték elle .ében szabadlábra helyezni r.-ndeli el. Ma délben végre bírói letétbe helyezték az összeget és igy Tömöri Angéla ma elhagyta a fogházat.
Apasztjáka budapesti antantbizottságok személyzetét
Saját tudósítónktól.
Budapest, n.-árcius 28. A budapesti ka-tonoi ellenőrző bizottságnak egyik vezető tnjjja ma délelőtt kijelentette, hogy a kiküldött antant katonai ellenőrző bizottságok személyzetének fele április elsejétől tizenötödikéig eltávozik Magyarországból, miután itt nagyrészt teljesítette feladatát.
Nem engedélyezték a köztársasági párt gyűlését.
Budapest, március 28. Az úgynevezett Köztársasági Párt gyűlést akart tartani és erre engedélyt kért a rendőrségtől. A főkapitány a gyűlés megtaitását néni engedélyezte, mert a pártot n belügyminiszter mu\'t év augusztusában feloszlatta.
Zalaegerszeg város ülése.
Küldöttségileg fogják meghívni Bődy Zoltán vármegyei főjegyzőt a megüresedett alispáni székre.
— Saját tudósítónktól. — Zalaegersteg. március 28 Czobor M ttyás Zalaegerszeg r. t. város polgármestere vasárnap ülésre hívta össze a város tórvén>hit*.sági bizottsági tagjait. Az ülés egyedüli tárgya Bődy Zoltán vármegyei főjegyző meghívása volt a megüresedett alispáni scékre. A tagok, összesen 44-en, egyhangú lelkesedéssel trtték magukévá a tárgyat és elhatározták, hogy értesíteni fogják erről az összes jriráuokat s aiok hozzájárulása után küldöttségileg fogjak meghívni Bődy főjegyzőt.
Biztos tudomásunk van arról, hogy Zala-vármegye minden egyes járása kivétel nélkül nagy lelkesedéssel fog hozzájárulni Czobor polgármester inditványáhor.
Svájci diákok Keszthelyen.
Keszthely, március 28.
A „Mcfhos/nak" és a diákcsereakció vezetőségének a kezdeményezésére és á kultusz kormány támogatásával jelenleg 44 svájci főiskolai hallgató tartózkodik Magyarországon, hogy főleg * diák szociális Ügyeket, de ezenkívül hazánk kulturáját és áltatában Magyarország nevezetességei! megszemléljék. M-gyarországnak i< büszkesége volt a magyar tenger és országrészeink elszakítása a Balatonnak és vidékének az érdekességeit még fokozta. Az itt tartózkodó svájci diákok tehát meg akarnak ismerkedni Csonkamagyaror-sz/Sg szemefányével, s magyar tc ngerrei is és folyó hó 31 én Keszthelyre érkeznek.
A svájciak méltó fogadtatására már nagyban folynak az előkészületek. Keszthely városának a vezetősége, a gazdasági akadémia ifjúságával és a különböző társadalmi egyesületekkel karöltve, már egy olyan programot dolgozott ki, mely méltó kat arra, hogy a vendégek hazájukban, Svájcban, a legjobb véleménnyel legyenek a magyarokról. A programban fel van véve Keszthelynek és vidéke nevezetességeinek a megtekintése. Pénteken délután Festetich hercegnek a fenéki ménesét és a hires Héviz- fürdőt fogják magtekinteni. Szombaton délelőtt ugyancsak herceg Festetich világhírű kastélyának és patkjának megtekintése következik. Délután pedig c<ónak, vagy hajókirándulás lesz a Balatonon. Este a Hungária nagytermében hangversenynyel egybokötött táacmulatsig lesz.
A svájci diákok két napig tartózkodn*k Keszthelyen és vasárnap reggel már Székesfehérvárra mennek. Keszthelyen a fogadtatásukra kivonulnak az Összes iskolák és városi vezetőség, az akadémia és a város részéről két üdvözlő beszéd lesz. A fogadtatáskor a „praxt-band-s* fog játszani.
Remélhetőleg a svájci diákok V» legjobb benyomással fognak távozni Keszthelyről és szeretettel fognnk visszagondolni azokra ■ napokra hizájukban is, melyeket a magyar tenger mellett töltöttek. Hazánkban való körutazásuk alkalmával pedig meggyőződhetnek arról, hogy csonka hazánk kultúrája méltó a nyugatihoz. Farkafvsxky f-
ZALAI KÖZLÖNY
1922. március 29.
■ — Bethlonünnepély. A nagykanizsai Ref. Nőegyesölet által a nikolsburgi béke 300 dik évfordulója alkalmából rendezett vallásos estély, amelyre stőló meghívás sajnálatunkra lapunk szombati srámábói tévedésből kimaradt, vasárnap délután a ref. imaházban a prot. közönség legteljesebb érdeklődése mellett ment végbe. Ax imával és a tanu\'óifjusig énekével kezdődő éa végződő finnepélv kimagasló száma volt Wleniowszky „Legendájának" előadáaa, Lchrmann Ferenc zenetanár hegedű- és báró Rosenbach Irén zenetanárnő zongorajátékában, amely nagy műélvezetet sterzett az imaházat zsúfolásig megtöltő közöniégnek. Nagy hatása volt Nagy Győző hatalmas szónoki erővel előadott azavalats, amely atyja, Nagy Lajos költőnk .Rab magyarokhoz" című remek irredenta költeményének interpretálása volt. Dezső Böske urleány Dslmondy Győző „Cs*k magyarok legyünk" cimü ódáját szavalta lelkesen. Az eatély jellegét Kádár L»joi lelkész domborította ki Bethlen Giborról szóló fel olvasásában, mely az ünneplők figyelmét mindvégig lekötötte. Az estélyen befolyt peraelypénz a NőegyesGlet jótékony céu alapját növeli.
— Zalavármegye közgyűlése május nyo\'c idikán — hétfői napon — lesz meg tartva.
FÉRFI INGEK
soknlk, női Mor harisnyék és
*t ómis> Uvassl ^JdKsiaok c*.k
GRÜNBERGER
un tfv.ttizzá^aa »»«e.rb«(5k be
Fö-ut 11 .-. Telefon 221
VMdl
Hamerli bőrkeztyük
— A Kereaxtényaxoclállata Egye
• Ulet felhívj, tagjait, hogy .kik sajil részükre erre az ívre kerüfűMeí igényelnek, továb -a k k Itukoricafó\'del harmados, répaföldct negye-des megmunkálásra bérelni aksrnak, az egye-sfllei helyiségében (Rozgonyi ulca 7; április t-iig bezárólag esli 6—7 óra közölt Jelentke/.-zenek. Tagsági könyv elhozandó.
— A tegnapi városi tanácsülésen a lemondott összeíró-küldöttség! tagok helyébe ujakat választottak.
— Eljegyaée. Szabó Oyözö járásbi.o-sági alelnök kedves, szép és nsgymUvellsétU leányát, Mancikát, március S5 én eljegyezte Waligurszky Anlal polgári iskolsi igazgató fi.. Wallgurszky Béla okleveles mérnök. A fiatal párnak a két előkeló család Ismerősei, barátai é» tiszteld szívből kívántak boldogságot.
_ — jM.nlUk Zalaegerszegen. A „Zal.l Közlöny" airól értesül, hogy Zala-egei szeg városinak vezető körei aszal a komoly gondolattal foglalkoznak, hogy jézu i-táraaságí atyákat telepítenek le Z.laegetazegre. A jezsuita atyákban megvan a h.jlandösíg ari., hogy a meghiváat elfogadják. Ha a lerv megvalósul — .mi . váró. katolikus aégánek régi öhsja — ugy Z.laegerszeg falai között t. a komoly hitélet fejlődésének e. magas kuliurának rgy ujabb erős váró épül fel, mely jótékony hatását mihamar az egész megyére kiterjedően éreztetni logjs.
— A rendőr.ég felllgyelől kará ssak rang.orox.ta, A m. kir. belügyminisztérium rendőraégi osztályában most állapi tolták meg az államrendőrségi tisztikar olv várva-várt rangsorozalát. A .Zalai Közlöny" munkatársának .ikertilt illetékes helyen megtudnia a bennünket közvetlenül érdeklő nagykanizsai és zalaegerszegi kapitányságok tisztjeire vonatkozó ad.lokat. A felügyelói karban a VIII. fizeti,i osztályban (17 kőiül a 11 rangszimb.n) Stuller L-ls.ló főfelügyelő Nagykam/s., IX. flxelési osztályban (43 közül 20 rangszám) Jellenek Szilárd oaxlályporanc.
X\' fizetési osztályban (60 közül) LengyelM.hMy (18 rangszám), Szommcr Ignác (20 rangszám) és Habiéi László (5-1 rang.,ám) felügyelők Nagykanizss, Molnár János (31 rangszám) felügyelő Z.laegerszeg, XI. fizetési osztályban (59 közül) Túri Endre 1 ; r."n.í»"Sm) Kisfaludy Zoltán (49 rangszám) Nagykanizsa. A fogalmazói kar, detek. Iivk.r, stfc. rangsorozatát legközelebb s.in\'én módunkban lesz közölni.
— A paliul országos vájárt ez
évben kivételesen április U ike helyeit április U-án tartják meg.
~~ Rendőr.égl raxila. A nagykanizsai állsmzendőiség legutóbbi razziája alkalmáv.l
Ismét több foglalkozás nélküli nőt állított elő
— Ax Országos Stefánia Szövet
.ég helyi fiókjáy.k anya és csectemővédö egyesülete holnap, ciütöilök délután ö órakor tartja a városháza tanácstermében alakuló közgyűlését. Az alakuló közgyűlésre a már belépett tagokat, .valamin! az ügy iránt érdeklődődet ezennel meghívja a polgármester.
— A szavazólapok revldeálása most van folyamatban. Az eddigi megállapítások sierint a szavazópolgárok hazafias Kötelességüknek lelkiismeretesen tesznek eleget.
— Tárgyalják a nagybirtokok vagyonvált.ágát. A nagybirtokok vsgyon-válisága minisztertanács olé kerüli. A döntés olőtl a g.zdík észrevételeit is figyelembe fogjak venni s e célból . gazdákkal már vollak Is tárgyalások.
— Felhívás. Az Országos Stefánia Szövetség nagykanizsai fiókjának azervező bizottsága ált.l kihocséjtott 1, 4, 7. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25. 26 éa 27
sz. gyűjtőivek birtokosai felkérelnvk, hogy gylijlöivelket legkésőbb folyó hó 30 An délelőtt 12 óráig a városháza I emelet, 20 ajtószám alatt szolgáltassák be.
— A gyerznekvédőtelep bizottság
tegnapi ülésén, melyen dz. Muttchenbaeher Edvln elnökölt — szóba került a Palronage Egyesülettel való fúzió kérdése i.. A gyér-mekvédőtelep elnövsége a gyermekvédelem érdekében hatékonyabb és Intenzivebb működés elérése végett célazarünek larlaná a két hasonfö nemes célú egyesület egybeolvadását. Az erre vonatlozó tárgyalások mér folyamatban vannak éa hir axerint minden lehetőség meg van a fúzióra. Ezzel kapc.ol.lban tervbe van véve napközi otthon, stb. fel-állitáss is.
— A piaclés vá.árl szabályrende let, a városi utszabályrendelet, közrendészeti és köztisztasági szabályrendelet elkészítése már befejezést nyertek — hála a városi tisztviselőink ernyedetlen szorgalmának, fáradtságot nem ismerő buzgalmának — és így nem. sokára közgyűlés elé kerülnek tárgyalásra.
— Tanoncesték, l-olyö hó 30., 31. és ípnln I éa d. u. 6 órakor P. Horváth Atha náz, oki. kQzépisk. hítlanár, jelen\'egi tanonc-hitoktató a polgáriiiltola tornatermében szent beszédeket tart az összes r. k. iparos és kc. reskedrlml lanoncok részére. Utolsó sKntbe-széd után szombat este, illetve vasárnap reggel lesz a te-nplomban a közös szenlgyónás és itlánna a közöl húsvéti szenláldozái. Tekln tettel a lő gyakorlatok nagy fontosságira és a húsvéti szentáldozás elmulaszlhitallan kölc lezeltségére, szerelettol fclkéretnek a munkaidők, hogy a Jelzett alkalmakkor arra a rövid félórára azon tanoncaikat Is, akiknek aznap nincs előadásuk, feliéllenül elengodni szíves kedjenek, hogy mind a három szentbeszéden résztvehsssenek.
. . , ~ .E/del kU>ágá.okért „ rendőri bűnlelőbiró az utóbbi napokban tíznél több egyént Ítélt el 300, 400 és 700 K pénzbirságra is az okozott kár teljes megtérítésére.
(x) Sándor Mátyá. II. része .Anlekirl ontOí cimü müve Verne Cvulánsk kerül mii ós holnap bfcmulatóra a Világ mozgóban \' melyre mar különösen a U órai elősdasr. jegy nmeién Ezúton felhívjuk az 5 és 7 órára előjegyzett jegyek t. tulajdonosait, Idkv i-evei-ket délelőtt 12-ig átvenni szíveskedjenek, meit azontúl cl íognak ntásnak adatni. Péntekén oriíM sze-zációs nagy és stinci Pattié műsor.
— Eljegyzés. Hortmann Ernő Máv. hivatalnok Pécsről eljegyezte Közlik Irén ports-cs távírda segédellenőrnői NagykaniuiróU
— Az Amarlkal Segítő BLxottaág tagjai legközelebb Nagykanizsára érkeznek, hogy felülvizsgálják a helyi gyermekvédelmi munkák mikénti állását.
— A Magyar Távirati Iroda nagy kanizsai exposilurájs, a\'melyct Ui/alussy Gyúlt kollégánk vezet, — csütörtökön kezdi meg működését. Az ídcglencs telefonszám 217.
— Az állami tisztviselők külön óradíja. A m. kir. minisztérium, az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak ált.l a megállapított hivataloi időn tul teljesített munka után járó díjazásnak ujabb szabályozása tárgyiban a következőket rendeli : A megállapított hivatalos órákon tul teljesített munka (lultnunka, délutáni munka) után felszáinilha\'ö óradijaknak az összege 1922. mátciu. l-lől kezdődő hatállyal további len-delkezésig, a túlmunkában töltött időnek minden teljesen befejezett órája után a következőképen állapittatik meg :
A főiskolai minősítéshez kötött állásra kínevezett lisztviselőknél és az ezekkel egy tekintet alá eső alkalmazottaknál 20 K; a középiskola nyolc osztályának elvégzéséhez kötött állást, kinevezett lisztviselőknél éa as ezekkel egy tekintet alá cső alkalmazottaknál 17 K; a középiskola négy osztályának elvégzéséhez kötött állásra kinevezett tlszt-viielóknél, továbbá a kezelőknél, kezelőnőknél és dijnokoknál, valamint a műszaki altiszteknél éa az ezekkel egy tekintet alá eső alkalmazottaknál 13 K; a kezelő és egyéb altisztekné\', valamint a naplbétes szolgáknál 10 korona.
A tényleges szolgálatban alkalmazott olyan nyugdíjas liszlviselök, akik mint dij-nokok ugyanolyan iskolai minősítést igénylő munkakörben vannak alkalmaiva, tnint amilyen iskolai minősítéshez kölött álláson nyűg-dijazáauk előtt szolgáltak, nem a dijnokok réwérc in :gállapilott óradijakat, hanem azt az óradíjat számíthatják fel, amelyre a nyugdíjazásuk előtt viaelt állásuk alapján igényük lenne. (Például: dijnokként alkalmazott nyugdíjas számvevőségi tisztviselő, aki számvevőségi szakmunkát teljesít, a számvevőiégi lisztviselőket megillető 17 K óradíjra tarthat igényt.)
vasárnapokon és n hivatalos munka-szünetnek nyilvánított napokon a délelőtt teljesített munka után is lehet óradíjat felszámítani.
Egy-egy napra legfeljebb négy óra utón lehet óradíjat felszámítani.
Óradíjakat csak azok a tisztviselők és egyéb alkalmazottak számilhstnak fel, akik erre a minisztertől, (a legfőbb állami számvevőszék elnökétől) előzetes Írásbeli engedélyt nyertek.
Minden érdekelt hivatali főnők (osztályvezető) köteles hlv.t.lonklnt (osztályonkint) órajegyzéket vezetni, amelybe minden egyes óradij felszámítására jogosult tisztviselő vagy egyéb alkalmazott köteles naponkint ssját-kezűleg bevezetni, a hivatali főnők (osztály, ve/ető) pedig a tényállásnak megfelelően \'gazolni a túlmunkában töltött Idő tartamát.\'
A hivatali főnök (osztályvezető) anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik azézt, hogy csak olyan tisztviselők és egyéb alkalmazottak részesüljenek óradijakban, akik óradijak felszámítására jogosultak és csak annyi órát Igazoljanak, ahány órát az illető llazlviaelő vagy egyéb alkalmazott tényleg tulmunkában töltött.
BRILLIANST
aranyat ezüstöt
legmagasabb árén vesz
Schnitzer Géza ékszerész
Oeák-tér IS
1922. roárcius29
ZALAI KÖZLÖNY
— »M«gyar J3vö" ünnepély a zalaegerszegi főgimnáziumban. Áprí í«
2 in tartja a zalaegerszegi fŐgimná\'ium a hivatalos „Magyar Jövő" ünnepélyt délelőtt 11 órai kezdettel az intézet tornatermében. Az egerszegi gimnazistákat nem kell külön dicsérnünk. Ok a kultura ápolói ebben a kihalt szürke kis városban. Fellépésük mindig siker és számaik mindig művésziek, amit » jelen program Is mutat: 1. Hiszekegy. Énekli az ifjúsági énekkor. 2. Bodor A.: M«gyar SphynX Szavalja Helmeczy Gizella IV. o. mgt. 3. Wieneawjki: Hegedűverseny, D-moll. Hegedűn előadja Sándor Ervin VIII. o. t., zongorán kíséri Sándor István. 4 Bfszé-det mond Marion Boldizsár tanár. 5. Mos-kcwski: KioVowiak. Zongorán előadják: Péleiffy István és Winkler István. 6. Arony János: Koldusének. Szavalja ifj. Bődy Zoltán VIII. o. t. 7. Kozma A.: Kfirthagoi harangok. Melodráma. Előadja Turcsányi Sipos József VI. o- t., zongorán kiséri Horváth Sándor VII. o. t. 8. s) Dvoriak: Humoreszk, b) Hubay: Zephir, c) Schubert: Bölcsődül. Hegedűn előadjnSándor Ervin. 9. Himnusz. Előadja az ifjúsági énekkar.
— Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek. Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.)
— Betörés a Franz malomba. A nagykanizsai államrendőrség bünügyi osztályának jelentették, hogy a Franzmalom raktárhelyiségébe betörtek és onnan nemcsak nagyobb mennyiségű lisztet, hanem 20.000 korona értékű zsákokat is elloptak, mit a betörők érié kcsiiettek. A nagykanizsai államrendőrségnek nehéz munka árán sikerült a tetteseket kinyomozni ós előállítani. Kihallgatásuk után a rendőrség a disi&rMRmc tBgu társasagot átadta a kir. ügyészségnek.
— Orvosi hlr. Dr. Bergcr Miksa fül-, orr-, torok- és gágeorvos szabadságiról visszatért és rendelőjót a legmodernebbül felszerelve Sugár-ut 24 szám alatt (kaszárnyával szemben) újból megnyitotta.
— Aranyat, esBstSl, brilllánaot mindenkinél magasabb áron vásárol KOPÁR óráa és ékszerész, Deák tér 12. szám.
(x) A kigyó. Ez a elme annak a négy felvonásos pályadijat nyert mesiermünek, melyikek főszereplője a szépséges Franceska Bcrtíni, az olasz filmművészet ragyogó csillaga. El ne felodje a péntek, szómba^, vagy vasárnapi .Luxemburg grófja" cimíMfíoziszkeccsrc jegyét előjegyeztetni. *
— Bútorozott szobát keres elsejére, külön bejárattal (esetleg teljes ellátással) társa-dalmi állású úriember. Cime a szerkesztőségben.
Ezek a s\'oc<áld> moVrata vezérek nem nzt nézték, hogy mi választja el a szociáldemokráciát a katolikus néppárttól, mely szintén a szegény néposztály érdekeit védi, hanem azt nézték, hogy milyen alapon működhetnek együtt azon cél elérésére, melyet külön-külön nem, vagy csak sokára és nehezen érhetnének el. Nem a világnézeti különbség volt a fontos, haném a gazdasági.
Ezen ax alapon aztán megtalálták a szociáldemokrata vezérek a ka»olikus néppártnak jó részt papi vezetőit. Nem ijedtek meg a papoktól, mert igazságnak ismerték fel, amit Don Sturzo, a katolikus néppárt vezére mondott:
— Nem szabad megfeledkezni arról, hogy a néppárt természetes vezérei — a papok — nagyrészt paraszt, kisiparos és kis tisztviselő családból származnak ; már csak ezért sem támogathatnak népellenes politikát.
Az olasz szociáldemokraták vefcérei megértették ezt a természetes igazságot. A magyar keresztényszociálistákat nem papok vezetik, alig egy-két pap v«n a vezetésben, ezek is a szegény nép fiai. Dj a magyarországi szociáldemokraták vezérei nemcsak a paptól, hanem a keresztény jelzőtől U félnek.
Olaszország nem egyedül áll ezzel a példával. Németországban n katolikus centrum-párt éa a szociáldemokraták; Ausztriában a keresztényszocialisták és a szociáldemokraták
koalíciós kormányt tudlak alkolni. Mert ott n szociáldemokrata vezérek is jórészt ke reszténynek születtek és olaszok, németek, vagy osztrákok. Es igy a nagy köxös érdeket felismerni nem annyira vonakodók, mint a mngynroiS\'flgi elvtárs-veiérek

Feketék és vörösek.
Róma, március 28. Nagyon érdekes politikai esemény színhelye jelenleg Olaszország. Tudvalevő, hogy Olaszországban évek óla nincs oly kormány, mely kemény kézzel tudna kormányozni, meri nincs oly egységes erős párt, amelyre támaszkodhatna.
El a kínos helyzet már-már azt a hitet ébresztette, hogy az olasz parlamentarizmus lejárta magát. Most a,ónban váratlanul oly esemény játszódott le. amely a jóslatokat halomra dönti. ...
A két legnagyobb párt, » k»lolik__ néppárt (a .feketék") é, a szociáldemokrata pár t (a .vörösök") erő. politikai paktumot
késtOlnek kötni. ,
A két pártot - melyek kozul az első
megfelel a mi ke,eS»tény!.oc,ál„t»pirlunk-,,ak - eddig ugy emlegették, mmlha tűzés viz volnának. Eddig lény eg uíy .s voH de Uj-tban az olasz szociáldemokratáknál a vexe\'és a mérsékeltek kezébe ]Utolt.
2
korona 66 fillérbe
kerül példány onklnt,
Mát mlndmnap 1 korom 34 fillért tikwlt nu,
ha nióst előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KDZLÖNY-be
Törvényszék.
A mai lárgyaláaok.
Ma szerdán, március 29 én a nagykanizsai kir. törvényszék Mutschenbacher Edvin dr. kir. törvényszéki biró elnöklete alatt a következő tárgyalásokat tartja: a) Tóth Jáno. és társai letenyei lakosok lopás; b) Pzvecz Károly és lársai sümegi lakosok lopás \\ c) Torma Ferenc éa társai alsózsid. lakosok magánosok elleni erőszak és lopás; d) Caspar József csatári latos lopás bűntettét.
sportT
Footbaiimérköiía. Folyó hó 26-án volt a KGAAC-nak és a KAC-KSE váló gatoltjának a mérkőzése. Eredmény :4:1a KGAAC javéra. Az egész mérkőzésen a győztes cs-pat volt fölényben.
Szegedi c.erkének Pákán. A szegedi piarista főgimnázium 150 taju cserkész-csapata nyíri nagyláborozfait Pákán tartja, öveges Jó.sef parancrnoklata alatt. Az előkészületek máris nagyban folynak.
A Zalaegerszegi Move Sport Egylet nagy ambícióval indul az iJ| szezonnak. S\'ombaton Türjén jilsroll a Túrjel Move Sport Egylettel 3:1 eredménnyel a zalaegerszegi csapa! javára.
KözgrzdrsAg
Budapest, március 28.
Budapesti tőzsde i
Napolaon 3490—510, Font 4040—60, Dollár 913—23, Franota frank 81\'/.—82\'/.. Márka 268—78, Olasz líra 4590- 4810. Osztrák
korona 11\'/,—12\'/,. Rubol--, Lel 650 -60,
Szokol 1650-65, Svájci frank 177\'/,—78\'/„ Dinár 1040-50, Lengyel márka 81-22.
Budapesti devizák:
Amsterdam 345—55, Koppenhága 184-191, Krisztiánla 159—160 London 4000 -4020, Berlin S65—75, Milano 4575—825, Párls 82—821.\',. Prága 1645 -65, Stockholm 230—31, Zürich 177\'/,-78\',\',. Wien ll\'/.-12\'/,. Zágráb 367\'/,—77\'/,, New-York 980— 30, Varsó —.
Zürichi zárlat:
Boriin 152\'/,, Amsterdam--, Hollandia
19410, New-York 516, London 2S46, Páris 4610, Milano 8638\'/,, Prága 925, Budapest 57\'/,, Zágráb 155. Varsó 13, Wlon 6•/„ Osztrák bélyegzett 7. 4
Nemes fémek piaca: Ezüit korona 54-54\'/,, ezüst forint 147— 160, ötknronás 280 - 90, a 80 korona magyar arany 3500.
Termény Jelentési Irányzat szilárd.
Búza (Tiszavidékí) S970-2990, ogyéb 2960—80, rozs 2050—80, takarmány árpa 2070-125, sör árpa 8160-250. zab 8100-2150, tenged 8585—65, repce 43—44, korpa 1500 - 520, kölea_24—25.
Budapestiállatvásár: rtrhahus 1. r. egészbon 106—148, háwís 120-66, oleje 108-26, II. r. egészbon ,86-100 hátulja 86—106, eleje 60-74. Növendék marh. I. r. 68-74, borjú (ölött börb.) — Készlet: Nagymarha 874, eladás 971. Növendék marh. 83, aladls 17, íorju 984, tMta 188. Marhabőr 126-40, borjubőr 880, juhbőr —. Vásár élénk volt.
Sertéavásárt
Felhajtás 1470 Elkelt -. Könnyű s«tés
90-185, közép 121-183, Jobb 188-130, zstr 170, szalonna —, lehúzott hus, sertés hus 136—140, szalonnás fél sertés 144—146.
A felelőt szerkesztő távollétiben tztrlusziisiit
sa/tójogilag jelel\'S: Benedek Rezső szerkesztő.
Nyilttér.*)
A Budapeati Központi Tejcsarnok r. I. igazgatósága értesíti t. Qzlelfel.il, hogy nagykanizsai telepének társvezetője, Schn-ller Sándor a mai napon szolgálatából kilépett. Nagykanizsa, 1922. március 25.
-Tás . rov.tb.ii kízijtukírt som ■ ...rtmlWg,
t.m > kiadóhivatal Iilflliz^sol a.m vUl.l.
QUITTHER ARTHUR
hatóaágllag engedély."" vlll.ny.z.r.tó
nagykanizsa
CMngery-utca 1*. »**"»
BIváll.1 világítást vezetékek, vaUmtat teletouok, cs.ngSk i, |el tékek felszerelését. Villamos vasalók, főzőedények, re.cbauk, lOtóle.t.k J.vl-tá.át MÍndennoraO vlll.mo.rnunkál.-tok gyorsan és poatos.n eszközöltetnek.
\'Si.kizatU.a végzi motorok ujratekercaeléiét.
Mindennemű égfik raktáron.
Uránia Luxemburg grófia
Moziszkect
A 0 órai előadás katonaxenévol 11
ZALA! KÖ31/ÖNY
,9-2. májcjus 29
Apr4 hirdetések
>0 M4Ir3« K. AaSr- 44 <0 mfodeo
torihbl 5>«lkfl.n»$> S K. »»«ir- 8BB«pmp 4 K,
TUIH>I>I> bclüral »»«doU M«T»k S. IIIMv* 0 K- AlH.l
k*r«*Akn«k ml adtakor OO uiuUk
Tavaszi klHltetéare gyönyörű pus páng bokrok kaphatók Vörösmarthy utc* 36. szám alatt.
Vizsgázott gépész, ki az ó&szc; gazdasági népek, villanytelep, szeszfózógépek kezelésében jártas, vállalja bármily vasssakmábn vágó javitáiokat, munkálatokai, azonnali belépésre állást ke/ea uradalomba, vagy hasonló helyre. Bizonyítvánnyal rendelkezik. Címe: Kaszás Lajos Pölróte, posta Feteőrajk. «,*
KUlönféle bátorok, szobaberendezési tárgyak eladók Attila-utca \'3ö. szám alatc
Eladó egy Uvegcsillár és jobb bútorok Cím: Kazinczy utca 1., i. cm.
Rákóczi-atca 29. az. ház szabad kézből oiaáó\' Bóvebbot ugyanott.
Egy Jókarban lévé bcikUt keresek megvételre. Hilí, Király utca 4.
Egy tiszt* bútorozott azobát keres magányos fiatalember. Cím a kiadóhivatalban.
Házlaonka 6 darab jutányos Aron eladó Magyar utca 6. szám alatt.
Rét métermázsa vetóburgonya kg. kim 12 koronáért eladói Kazinczy-utca 19. ^
A reáliskolában egy jó asztalos-munkás felvételik. Fizetés magsgyezés szeri,,t.
Ha sttrftösen I Ha tartós
Ha cseöMzáp Ha könnyű
Ha divatos Ha oKsé
I Ha húsvétra
Ha azonnal I Ha sarfcaltatnl Ha rögtön Ha rejettebil
Ha talpaNetol | Ha Javíttatni
Ha foltoztatni
cipót akar ©Jaórindii aayagból, elsóroodú Mvltetben, akkor ío: dúljon a
Modern Cipőszalon CipSszanatórium
clpójavitó, uj «lpífc**éMrté, tjr© »U]pik», müfojloxó irtfcicUiex
Tsr Fő-ut 10.
Súrtól ki*tittoínyek a cipóíialooban mag. várhatók. — VMéftrfl roagrerKUléstk •!-fogadtatnak.
Polgárok és munkások részért külön v6s anyag.
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Köxvetitöket diiazok.
Pollák M. Emil
tfáaykaáltaa, Klnlziy-utca 2/«.
Telefon: 131, Táwirati dm: Termény.
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI a KRAUSZ
„Arany Kakas4\' divatnagyáruháza
Nagykanizsa, Erzsébettér 21
ahol .most raktárra érkeztek ÓriSsi Választékban nöi divatkelmék minden létező színekben, ezenkívül duplaszéles ruhaselymek, krepp-deschinek, foulardok, bársonyok, dirndlik, grena-dinok, mosók, zefirck, vásznak és siffonok stb.
Férfiszövetekben nagy választék!
Mielőtt bevásárlását megteszi, tekintse meg minden vételkényszer nélkül áruházunkat, ahol legolcsóbban szerezheti bé szükségletét
Meghívó.
A „Néptakarékpénztár Részvénytársaság Nagykanizsán*4 (Érdekközösség-ben a Pesú Magyar Kereskedelmi Bankká}) Nagykanizsán a Pesti M-gyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai lUkjárak üzlethelyiségében 1922. évi április hó 11 én áélattba 3 órakor
rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a «. részvényesek ezennel meghivatnak.
Tárgysorozat i
1. Igazgatósági tagok választása az alapszabályok 90 § a értelmében.
S Felügyelő-bizottsági tagok választása az alapszabályok 20 §-a értei tVében
3 VilesztmAnyi tagok választass az alapszabályok 28 §•« értelmében.
Jegyzőt. A* alapszabályok 9. j a írUlmában a kojgyu!é*tn aion ríitvinyat bit stavaiaU joggal, kl !<g-alább 4 nappal a Wigyults előtt ajty vagy több oly részvényt la nem járt • Mlványekkcl a társaság pénztáránál, vagy a festi Magyar Kereskedelmi Bank nagykanlisai fiókjánál tialyes letétbe, melyek már 1 hónappal «]<5bb a UtevÓ isj t névért írattak. A letett réttvényakról léritvéay a4«tik, cnt\'.y Igazolásul szolgál a kOigyülésan való réss-véUtr*
Az igazgatóaág.
Eladó ház.
A Nagykanizsa Általános Betegaegélyző Egylet tulajdonát képező
Rozgonyi-u. 6. sz. ház eladó.
Zárt Írásbeli ajánlatok a Nagykanizsai Iper-teatölet jegyxői irodáiéban adandó le a kővetkező címzéssel: „Ajánlat a Ro\'gonyi-utc i 6. számú ingatlanra." Ugyanott a feltételek megtudhatók. ,,,,
I52XXX m M^MHKXKK
lí.d.tt ÉRHMtTI ISl.Mh- 4. vlíifl- "
magvak
mlndtnnvafí gazdasági 0 \'
kapható:
Ország és Wkktor
I^M ti «■»>«■,>.MIiH »«7to«to4lniftrt t<r » M KérJ.n .iint.tot éa irj.gyi4k.ltl rm
XXX XXX XXXXK XX X XX
VILÁG
mozgóképszinhái>
Erziibit klráljni-tir, 8z«rm tzallita" ípiliÜhu
Telefon 74. T.l.foo 74.
Előadások mindkét napon 5, 7 ós 9 órakor
Szerdin <s osUlOrtökón
Sándor Mátyás II. része
Anteklrtt orvos 5 felvonásban. Penteken
sienzácsós színes Pathéest!
HbIjárai: - ^ || ^-T^i^\'^^te
NtMU&M i^liiUMraowk, ZJ.I í. Gyarmati kÖDTvnromdílíbmii.
y
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 30. Csütörtök
73 szám.
ZALAI K0ZL0NY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
^M(k«ict6«4ci b\\ ki«dúhiva:al i F6-M 15. ■». . InWru>bui\'t«l»(or. 7H ———
MecJclciih nilmM& kc.r* i«j(<c;
FŐSZFRKiW.TŐ .
Dr HEGEDŰS OYÖRGY
.T.UKLÓS5/1 KKKSST\'>
BODROOKÖZYZOLTÁN
HI61Jset*sl Arak: (I*/, fir|ilal itfitil i|;ittt
ifixi *«>• 780 K. KÍUym 400 K. N*gjr»t
ív;« 300 K. Ktijr Iw\'u* 74 K. Kpjres rsám 4
Ait^ol interpelláció
Magyarország- érdekében.
A trianoni „békeszerződés" revíziója mellett Az elszakított erdélyi magyarokat vissza kell csaioini. Anglia képviselője helyezkedjék szembe a francia kiküldöttel. Eliiot kapitány interpellációja. „Angliának nem volt szabad keze.
— Snjdt tudósítónk jit liláit*. —
London, március 29. Az angol akóház ülésén a külpolitikai vita során Elliot kapitány interpellációt terjesztett elö, melyben a trianoni szerződés sürgős revíziója mellett emelt szót és rámutatott annak szükségére, hogy a halármegál-lapitásnál legi/cnek figyelemmel Magyarország érdekeire. Hangoztatta, hogy Erdélyben háromszázezer magyar él, ezeket vissra kell csatolni Magyarországhoz. Annak a reménynek adott kifejezést, hogy a külügyi hivatal olu értelemben fogja utasítani a határmegállapitó bizottságban helyetfagluló angol képviselőt, hogy helyezkedjék szembe a francia kiküldött javaslataival. A revízióra múlhatatlanul szükség van, mert ha eddig nem is jutott végpusztulásba Európának ez a része, a robbanás minden percben várható.
Harmsworth külügyi államtitkár a szerződés igazságtalanságáról elhangzott interpellációkra, és bírálatokra válaszolva, hangsúlyozta, hogy uz angol kormánynak sohasem volt szabad keze a felhánytorgatott kérdések dolgában.
Mit kapunk vissza Nyugatmagyarországon?
Tizennyolc községet, tizenkétezer főnyi lakossággal, hetvenötezer holdnyi terjedelemben, — A határmegállapitó bizottság határozata.
A „Zalai Közlönyu tudósítójának telefonjelentése.
Sopron, március 28. (Megkésve érkezeti).
Az osztrák—magyar határmegállapitó bizottság március 28-én délelőtt tartott ülésén hatáiozatot hozott az osztrák—magyar vonal nagyobb kiterjedésében való megváltoztatása tárgyában.
A bizottság a határozatában azokat a békeszerződésben megemlített, úgynevezett fix-pontokat vette alapul, melyeknek megvál toztatósát a saját hatáskörében eszközöl-heti.
A határvonal ezen részein ugyanis kiigazítás csakis abban az cselben történhetik, ha a népszövetség tanácsa a bizottság fel terjesztése alapján ahhoz beleegyezését adja.
A bizottság határozata értelmében a népszövetség tanácsának jóváhagyása esetén a következő községek Magyarországhoz vissza csstoltatnának:
Pomogy a Hánság egy részével, Léka, Rendek, Hámortó, Rőtfalva, Nigy- és Kis-nárda, Gsém, Csajta, Alsó- és Felsőcsatár, Némel- és Magyar keresztes, Horvátlövő, Fertő apáti, Alsó- és Felsőbeled, Pornóapáti és
Szentpéteifa. Összesen mintegy 12 ezer főnyi lakossággal, körülbelül 75.000 holdnyi terjedelemben.
Amennyiben a bizottság előterjesztéséhez n néps/övetsíg tanácsa jóváhagyását megadja, a bizottság szabadkezet nyer arra, hogy az újonnan megállapított fix pontok között a a határt részletekben megállapítsa.
Ugyanezen joggal van felruházva a bi-zottsáf n határvonal azon pontjai í, ahol fixpontok nincsenek.
A bizottságnak jogában áll ezeken n pontokon az ideiglenes határvonalat a nép szövetség tanácsának megkérdozése nélkül megváltoztatni.
Megjegyzendő, hogy a velencei szerződés értelmében, amely szerint Ausztria a népszövetség tanácsának végleges döntését magára nézve kötelezőnek Umeri el, annak a halármegállapiló bizottságnak előterjesztése értelmében hozandó döntése arbilr-sgc jellegével bir, ami ellen felebbezéínak, vag>-
ellenvetésnek helye ninc».
Oh)
A bécsi munkanélküliek tüntetése.
Bécs, március 29. A munkanélküliek ma délelőtt a Rsthaus előtti téren nagyszabású gyűlést tartottak. Néhány száz főnyi tömeg a parlament elé vonult. Dr. Bsuer népjóléti miniszter fogadta a nyolc tagu küldöttséget, melynek kijelentette, hogy a kormány nyolc -napon belül dönteni fog u munkanélküli segély dolgában. Megnyugtatta a küldöttséget, hogy a szövetségi kormány harminc millió osztrák koronát fog fordítani
.íz építkezések megindítására.
Bécs a munkanélküliek tüntetése miatt <így megszállott és kihalt város benyomását kelti. Mmden középületet nagy rendŐrcsapa-:ok tartanak megszállva. Kávéházak, üzletek mindenült zárva. A nagy üvejfkiraka\'os üzle tek tulajdonosai ma reggel félelmükben bc-vleszkázták kirakalbeii lüköriveiket. — Az óvóintézkedSsek egyelőre éjjelre is fenntartatnak. _
A megijedt osztrák „kormányzóság. "
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Savanyúkút, március 29. A nyugatmagyarországi határ incidens áldozatát, Johann Weitner esendői őrsvezetőt tegnap temették el. A savanyukuti „kormányzóság" ülésén mély gyászának adott kifejezést. A „kormányzóságban" ideges figyelemmel várják az eseményeket, amelyek az itt elterjedt hírek szerint, azok, hogy Nyugatmagyarorsxág egy-része visszajut Magyarországhoz.
Az o«<trák rémlátás a sajnálatos határincidens óta annyira fokozódott, hogy az egyszerű békés munkásokban is felfegyverzett katonákat látnak.
A magyar követség és gazdasági intézetek emiatt mindig zaklatásnak vannak kitéve. A savanyukuti kormányzótanács elhatározta, hogy Eszterházy herceg ellen büntető eljárást indít.
Mindezek az intézkedések nem tudják megakadályozni azt a heves agitációt, mely a nyugat magyarországi németség körében azt célozza, hogyha kettészakadna, Nyugatma-gyarorazág déli részét Stájerországba kebelezzék be. A német lakosság elégedetlenségét fokozza, hogy a bécsi uralom ninc* tekintettel a vallási hagyomSoyokra.
A belügyminiszter Bethlen grófnál
(Saját tudósítónktól.)
Budapest, március 29. Bethlen István gróf miniszterelnök ma délután egy órától fél négy óráig tanácskozott gróf Klobeisberg Kunó belügyminiszterrel. A belügyminiszter a miniszterelnöktől való távozása alkalmából kijelentette munkatársunknak, hogy a választások ügyében eddig megtett intézkedésekről referált a miniszterelnöknek.
A Persián-per mai tárgyalása.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 29. A Perslán—Rejőd per mai tárgyalását Nigy Béla tanácselnök 10 órakor nyitotta meg.
A bi> óság zárt tárgyalást rendelt el. A zárt tárgyalás másfélóráig tartott. Amikor a nyilt tárgyalást megkezdték, Windischgraetz herceg előadta, hogy hogyan ismerkedett meg Szendrővel. Védők kérték a bíróságot, hogy az ingadozó vallomásra való tekintettel, mellőzze a tVnu megesketését.
A bíróság ezzel szemben elrendelte Windischgraetz herceg megesketését. Ezután Hindi Béla áliimrendőrségl detektívet hallgatja ki a biróiág. Az ügyész és védő kérdései u\'án a biróság a tanút megeskedte. A t Tgynlást holnap reggel kilenc órakor foly-t alják.
Az egységes pártból.
Budapest, márc. 29. A holnapi inté\'.őbizott sági ü\'ósről azt hiszik ax egységes párt tagjai, hogy ez lesz az utolsó jelölő értekezlet. Értesülésünk szerint h.\'ln.p körü\'belül 40—60 jelölt személye felöl fogn «k döiteni, a többiek a j >vő héten kerülnek tárgyalás, illetve döntés alá. A hivatalos listát valószínűleg a jövő héten fogják nyilvánosságra hozni. Értesülésünk szerint az intézőbizottság\' el van határozva arra, hogy a zalaiaknak kívánságait honorálja.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. mírtiu$30_
Nagykanizsa közönségének olcsó tojással való ellátása.
A nagykanU.nl államrendőrség akciója. "Olcsó tojáat kapnak a kCx-alkalmaxottak és Nagykanizsa lakossága. — Komoly akció ax erősbödő tojáadxjfguláa letörésére.
— Sóját (udói\'tónktól. —
Nagykanizsa, már cm < 28.
Ismeretes inindrnki előtt a nagykanizsai Állam rendőrség vehetőjének, dr. Beusterien ÉncV rVnlWrt\'anácsosnak azon fáradhatatlan igyekezete, minden rendelkezésére álló törvényes eszközökkel letörni a folyton emelkedő tendenciózus élelmiszer drágítást és a nagykanizsai Ukosségnak tűrhető áron voló élelmezését biztosítani;
Ez s szándék vezérelte tegnap is, mikor ankétot hivot^ öspze a rendőrségen, az illetékes tényezők bevonásával, miként lehetns at utóbbi napodban már erősen érezhető tojásuzsorának gátat vetni, mert ha ez az emelkedő irányzat még tovább tort, ugy megérjük azt, hogy a húsvéti ünnepek előtti héten, *z ünnepekre, vagyis a nagy keresletre (való tekintettel, a tojás darabját 14—15 koronájával is még kell fizetnünk.
Dr. Bíusterlen tanácsos erélyes kezének és körültekintésének sikerült elérnie, hogy a mult hetekben a nagykanizsai pircon a tojás ára tetemesen leszállón. Nagy érdemük van áronban az árszabályozás körűi tilankenberg Imrének és Balixs igazgatónak is, akik cégük (a Dunántúli Élelmiszer R.». és Reichcnfeld E. cég), képviseletében lekőtőtiék magukat rrránézve, hogy egy bizonyos összegen felül a tojást\' nem vásárolják.
Ez a tartózkodás oly jótékony hatással volf a tojáspiacra, hogy például március 14-én már 4 koronára ment le a tojás ára.
Ek időtől azonban a mai n-pig ismét érzékenyen felfelé szökkent, ugy, hogy mai napon a nagykanizsai piacon a tojás ára hét korons.
Tárgyilagosak akarván lenni most is, incg kell állapitanunk, hogy* ez az emelkedő irányzat^ külöqbözö okokra vezethető vissza. Elsősorban és\'legfőképpen az ujabban ismét nagy lendülettel megindult külföldi tojás-export, azután , nem csekély mértékben a mostani ültetési időszak, nemkülönben i közelgő-húsvéti ünnepek, melyek o normális békeidőben is kilőttek használva.
Hogy Nagykanizsa közönsége érdekében •x, a kérdés^- gyökeresen rendeztessék, dr. Beutferlen Erfch rendőrtanácsos és dr. Kiss Lsfoi "VendŐrWpitány, dr. Kcnedy Imre táblabíró s köztisztviselők beszerző csoportja részéről, Balázs igazgató a Dunántúli Élelmi-szerfpríajni]^ r.-t. részéről, Blankenb rgJmre a Rétcnenfefd \'cég részérő\', Kremsler tojáskeres-kedő s többek bevonásaval tegnap megbe-széltéjc nnnak a módozatait, miként lehetne sgj^Ut a piaci tojásárakat szabályozni, másrészt a nagykanizsai közönséget állandóan olcsó tojással ellátni.
A Dunántúli EJebniszerforgalmi r.-t., mint,.a jR\'\'"ch«nfeld és Kremsier cég kötelező igézetet tettek, arra nézve, hogy még e hét folyamán hét darab láda .tojást — egyenkint 1440 , darab tartalommal — bocsátanak a közlisztviselők rendelkezésére, dorabonkint 5 korq(M\\s árban és húsvét hetében ismét ennyit. Azonkivül elhstározták, hogy a város közönségét is citálják és hogy a piaci árakra is mérséklő hatással legyenek, a mai naptól fogva minden vásári napon 6 koronás árban küldenek kj tojást a hetipiacra-
Azonkivül elhatározta a rendőrség azt is, hogy felir a földmivelésügyi minisztérium kebelében működő Közélelmezési Tanácshoz, és sürgős memorandumban kéri, hogy a miniszteri rendelkezés idapján n helyi ex-portö\'ök Budapesten leadandó tojások negyven százalékát ne tartozzanak Budapesten leadni, hanem amikor az exportengedélyt ké^-lV, érvényes legyen a nagykanizsai polgái-mester, által kiadott igazolvány, a Nagykanizsa laMs\'ságá xcszére leadott negy ven százalék (ojásmenpyfséj\'rSl.
vezető példa lenne n többi városokra nézve is, hogyan oldhatják m eg-gyökc^n a tojás árszabályozás fontos kérdést. ,
Hogy a rendőrség ezen «jí*éja minél sikeresebb legyen, egyidejű^.. ^egkereste Nagykanizsa város polgármosUré** hogy ez.t a város területére, mint a yérmegXc r-lispln-já», hogy egész Zslavármeage területére eszközölje ki az exportőri tojáaleadásénak ilyetén módját. Megvagyunk róla győződve, hogy a nagykanizsai rendőrség ezen elismerésre méltó skcJ-ja is sikerrel fog járni és a város közönsége érdekében kifejtett munkásságát egy ujabb sikeres eredmény fogj* gazdagítani. Azonban nem hagyhatjuk szó nélkül az akcióban résztvevő és edd\'g is áldozatos tevékenységgel résztvett és fentemlitett cégek és képviselőik készségét, akik saját érdekeiket alárendelték a köz, Nagykanizsa lakossága érdekeinek és nagyban hozzájárultak a rendőrség által kezdeményezett ár». letörés sikeréhez. ( )
Fényképészeti cikkek
Fischel Fülöp Fiai cégnél, Nagykanizsán
Kcnyk<pé»i«k»ek ét vi»zontcl-irusitókftak keJvet mfnycs irak.
ííytVódon a tojásdrágaság kérdése nemcsak a kanizsai piacon nyerne megoldást, de
Vidéki előfizetőinkhez!
Április l ével uj előfizetést nyitunk. Tekintettel lapunk nagyobb terjedelmére s az ezzel együtt járó magas papírárak és elSáilltásI költségek állandó emelkedésére, tisztelettel kérjük mindazon vidéki előfizetőinket, kik márdns havi előfizetésükkel hátralékban vannak, Illetve, kik az áprilisi előfizetést meg nem újították, lapunk további zavartalan küldése érdekében hátralékukat mielőbb beküldeni, illetve megújítani szíveskedjenek. Kiadóhivatalunk a fent vázolt körülmények miatt csak Így tud megbízatásának eleget tenni.
— Kóllay Tibor pénxtlgy miniszter
Nagykanizsára éikezéaének ideje még mindig nincs fixiroxva. Tekintettel, hogy ugy a jóvátételi bizottság tárgyalásai, mint a génuoi konferencia előkészítése minden pillanatnyi idejét lekőlik, vajmi kevés kilátás van arra, hogy Nagykanizsán április közepe elölt megtarthassa programbeszédét.
— Az Országos Stefánia Sxöíet aág helyi fiókjának anya- és csccsemívédő egyesülete ma csütörtök \'délután 6 órakor* tartja a városháza tanácstermében alakuló közgyűlésit, melyre a mér belépett tagokat, v. I amint az ügy iránt érdeklődőket ezennel meghívja q polgármester. .
— A Zrínyi Miklós Irodalmi ik Művészeti Kör zenekara ma este próbát tart, melyre a tagok pontos megjelenését kéri Kelting.
— A központi választmány szerda délutáni ülésén a lemondott összeíró küldöttség! lagok helyébe a kővetkezőket választotta: Tóth J és M incsek Gvörgy (I. körzet) helyébe Turek G. éa Kovács Ferencet, Pollay Győri László és Fekete Ferenc (IX. körzet) helyébe S csilin Ferencet és Schneff Lászlót. Az uj tagok az eskü! azonnal le is tették a polgármester előtt.
— A keresztény ellenzék jelöltje Nagykanizsán. Komoly helyen arról értesült a ,„Zal.-i Közlöny", hogy a keresztény ellenzék le2kőzelebb Nagykanizsán is jelöltet állit éa pedig Winiiischgractz Lajos herceg személyében. Ugy tudjuk, hogy Winduchgraetz L-jos Friedricb István kiséretében Nagykanizsára siándékozik leutazni, egy úgynevezett programbeszéd megtartására.
(x) Urániát „Luxemburg grófja" Solti Hcrmln, Király Ernő, Pilinszky Géza, Kovács Margit, Radócz Ferenc, Orbán Ibolya, Bende László azerep-léaével.
— Földbérlet. Felhívjuk szokat, kik keriiföldet saját részükre, kukoricaföldet harmados, répaíöldet negyedes magmutMtlHáira b»retni akarnak, ebbeli igényeiket « Kemzlény. szociálist* Egyesület helyiségében lipnlts I eig baá.ótag esti 6-7 óra közölt jelentkezzenek. Tagsági könyv elhozandó.
— A Katolikus Legássyegylet alap szabályait a m. kir. belügyminiszter nem hagyln jóvá.
— A lakáshlvatall bizottság legutóbbi ülésén ismét ót lakást utalt kl az Igény-jog osul laknak.
— Felhívás 1 Az Országos Stefánia Szövetség nagykanizsai fiókjának szervező bizottsága állal kibocsátott 1,4-, 7, 9 . 13 . 14. 15., 16, 17., 18., 10, SÍ , S4, S5., « és 27. sz. gyüjtőivckcl legkésőbb folyó hó 30 án délolőll IS óráig a városhlisá 1. km. »0. ajtószám alatt szolgáltass k be.
(X) Székrekedée. A Budapest.jobbpari közkórházak (őorvossl megállapították, hogy a .Ferenc József keserűvíz alkalmazása kitűnő eredménnyel jár.
(x) Uránia I CaHt8rt8k8a Francéaki\' Bertlnlvel „A kígyó". Péntek, mMW és vasárnap operett-esti „Luxemburgi grófja".
— Aranyat, ezüstöt, platinát, briliiánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árbart készülnek. FHed Jóiaéf éktzérést, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok1.)
— Kl fogadna Brökb. kisleányt? A városi közgyámi hlválal fordol ezzel a kérdéssel a közönséghez. Egy csinos; egészséges, kilenc éves teljesen árv. kisleány: ról van szó, kit a kőzgyámi hivatal olyan jubb és tehetősebb családnak adná őrökbe,, ki törvényesen gyermekének fogadná és jövőjét is biztosítaná. Bővebb felvilágorttáa Hsrdy Gyula városi közgyámnál nywhelö.
— Fíurl zeneszerző. Bíró Inkey József ihároaberényi nagybirtokéból eddig kevesen ludlák, hogy a gazdasági éa köiigí?-, gatási kérdések melleit kSltéexettol, söt zeno-szerzéssel is foglalkozik. Pedig a főnkéit gondolkodású főúr, mint a nagynevű báró Eötvös József unokája,1 több kisebb költeményben csillogtatta költői vénáját s legutóbb két Mária dalt adott kl, melyekhez a zenét is maga irta.
— A művész bosszúja. Egy rómsf mulatságon a napokban Stendhal tollára méltó tragikomédia történt: Egy jólöltözött fiatal ur szünóra közben odalépélt egy méltóságteljes kúlsejü öregebb úrhoz és szó nélkül két pofont mért le reá. A támadó gróf Zilippo Lovatelli szobrászművész; a meg-\' támadott Marino T.rlonia herceg, * Róma* egyik leggazdagabb bankárja volt. A kinoaí esetet furcsa előzmények kisérték.\'\' A herceg egy feltűnő szépségű és_ mesés gazdagságú ifjú amerikai hölgyet vett feleségül.\' A szobrász, kivel ax újdonsült férj jó barátságban volr, pompásan slkeVÜIt márvány mellképet faragott a hercegnőről. A szobor azonban mindenkinek tetszett, c*& a horcegfték nem. A kikötött 25.000 lira tiszteletdíj helyett a szobrot visszaköldto a művésznek és: ezer lírát csatolt hozzá a fáradságért. IndoVuT azonban hozzátette, hogy nehéz pénzügtt viszonyok és a valuta hanyatlás \'miatt küld ily kis ö.szeget. A megbántott művész erre n szobrot szalonjába vitette éa ott az 1000 lírát ráhelyezve, melléletté a Tarlonia hercegi család címerét ezzel- a >>t^*ve M
moncy", azután meghívta magához az egész arisztokráciát teára. A \' herceg bűvös*, kereskedői számítása most sem tagadta meg magát. Nem törődött a dologgal, csupán bizalmas körbén címzett néhány kevéssé hízelgő szót a művész nevére. Erre következett a báli jelenet. A herceg ezt követőleg nyugalmát vesztve, segédeket küldött és egy elszánt, 1 de eredménytelen párbaj egyelőre pontot tett a sok szóbeszédre alkalmat adó történet után.
1922.-»ixcíu» 30
Z^byrf-WtöNY
— A 6 o« bttszároVbo*. FelhíVaínak\' a volt magyar kjr. zíföeg&szegi 6. Honvéd huszárezred arany viíéwgi érnxe* ny^rt ..katonái, Hogy sürgősen., közöljék lakcíműket báró Podrnaniezku Péte/ századossal, Budapest, VIII. ker. ÜÍI5l-ur66~C. Hl. e. 1. szám.
— lágyon selyemhernyó. A mai] időkben nagy fontosságba\'van a selyemtcnyésx-tésnek. fi^i állam igyekszik tőle telhetőleg olősegitenfalfóközoltabb,8eIyemhernyótcnyés\'E-, tést és folyó évre ingyen ad ki selyemhernyót és papirost mindazoknak, kik ezen jól jövedelmező f.ogfrlkÓzási ággal .behatóbban akar-, nak foglalkozol. A selyemhernyókat a Selyem-tenyésztéit*FéKíg^ílŐség adja ki.
— Aranyat,, ezíUtöt, brllliánsot mindonUlaé r mlifiutbb áron vásárol KOPÁR órás éa ékszerész, Doák tér tó. szám. „ 4lfc. .
(x) Sándor Mátyás II. része ,\\ntekritt orvos" ,c/.^njWo Verna Gyulának kerül ma és holn\'ip betaiitsUsra a Vilég\'mozgóban, melyre már — különösen a 9 órai előadásra — Jegy nincsen, ezúton felhívjuk a 5 és 7 órára eló-jegyzett jogyek t. tulajdonosait, hogy jegyeiket déletóU . 18-ig. átvenni szíveskedjenek,, mert azontúl elfognak másnak Adatni. — Pénteken óriási szenzáció, rogy és színes Pathé miitor.
— KösxöaetóyttvAottái. Ax ipartestület áttwj mult fcó Z&la ,&% elaggott iparosok meahi* a\'apj* javiri íín.Vzclt h*p*vt.\'4«ny tinemutstvlK aJkatajáv#1 # W.vel. kezó fclúlfu<t£sek történtek moly bsszegekót nuJún e helyen nyugtázunk^ <gyb<n fogadják a nomoj ssivu J--koiók esutt41 ,is hájis köszönetünk nyllvAniUslt Az ij-ar ttotükt ítoökiísd. HÖtülOMttieJc: Priger Ferenc JÍOO K, Srcg-5 Vér 1 rajtét szeo»l és 1C00 K, Haxii Ált. Biti. Ríssr. Tits yfatt*. BaakogyesúJet IOjO-KOO K„ Kirity\'Sertíi l« <500 K, Postí Magyar KeMikedc5r.il.. B»n , Somogyi Gyula P«\'ia, László Ignic, Bojtor Jú*scf, Bog«arkJ«<- Fiigyos, Kiss l\'roó, Cser in Elek DmsosV, MIUtnyi Gyula, Zalai és Gyarmat- WX>—60u K, I ako$. J«cv5 47-. K, Ujait: Ekk Froó «CO K, líofímano Henrik, Dr. Hajdú GyuK PáUia Pótkávégyár, orv. Kész J^xseíní 300— 30y : K. Vékto;. Ki!<,b\'/ Gazdasági Takarékpénztár 260—2SÓ-K, Sélyel Terís G«lio, D. Sioion György! Veszprém. Nagykanizsai Tak rckpénztá\', t eitner Odtin Leceay* SinkoviU. SioJor, ,\\Veiszfc«gec Kii in Ííafcks. Lajo), . Bfiifc Kcréflt, Székely Nándor, Vtnh János, -iiv.lbtíjpt AdolTof, Adíor Miksa, Kaszté.- Mi sa, IrraViW Nóogylet, Berényi ttok. Kavics Kereac, Viug* Lajos,-Maxovkky Gyol«, Kardos Vilmos, GH ti>or Antal, Horvith\' és Vuj, Votf I.ipit Bánfa. Kischer és fcsder, Kol ár Kerecci-Ka sci Károly. Gytfmócey Islvin (óbiró, Dél*a]jJ Takafék-pínztir; HstíWPwecij 200 -200 K, Lvutig iKitf 4 70 KWi^aios -iinlyax-p^A ISO—1G0 K, Kiér Mihály, Dr- Pclrlcs Jó*sc{, Wilincr .Lajos, /Varga Kílmío, lilld
\\ TízKíiak R." T., ScVMty&i Céz4 Col c, «J«köv:cs Jtíatí 150—160 K, BaiU Mksa..l<0 K, D«ulsch Móf. Portdus AnUt, T6rök Kioáor 12Ó—120 K., Elsé Msgm AlL. Btxt" R. T.,- Futura, N«gykanlx>»i Cs lnó, Sx ki János, Né<.uk*rékp6n*Ur, Morgopostft U«<iiir»f TóU» Ujfs/.\'K.JtV • «jos,ögy%íd. Migks /ioos, Zolíncr János, Bajon\' If^nác, Sxááiok NWr, N<m«th laro, tlog« Géza, Torvk Géxá, Hzekfcí Vüsx>s. Siclocr Mór, Pap István B«bö Jáoos, Hirtchl Jósmí, iJ PicWer\' Joxwf, özv. Ualvax KtJgyWt^, üUu öuó. PioUrics Má-ton, Karancsal J6xj«í, Boib^fy ÍMvánV-Samü Ujoi, Swuy JóxmT, D«Akl Sífxlor, WUhofer VUmos Tlbolt Lajo^, Jdásb Ofenb ck Károly. Mittlíck nívéíek, P.tfks KM«J»j^G«rzó Wzsaf. Haaitwg MflÉta .Újlaki Bü>, K«ufcW Dávid, Má kus Károty, liajas Jé£of, M(>!l*rKároly, ás. ScMciiUox.Schtlbcr gyógyjzwísz, Pftfi Lajos, E.bwhar3t Béla, Biró Testv<r<k, Sujtncr József, Po§li<->Edk fl^.\'Sz^int.iWefto zírd ■, Kaaítaojxa Jótscf, . István,. NVoUik J«oS, Köyfrsi Andris
; . axca... Lajos, MaiUocscvi-rs Iflü, yaiui Jo»t7, ^\'^Wii Siod^r és.
Tüfa, Fekoio L iszl^Mitfírraftydr"Kálmán, Sickilr VJca.s, RáttaP- lisilé; Sörloi Tostvézok, Szokcros Dözií, Márkus Ká(«ay,-\'Y»r»A:NÍAdoí lpo-ioo K, Nteetb L^oc,.SkogU I^-S^tó\'K.^Ujyir^Uíos; .vUU JÍnos, Vokös Ede, Nécoa Jánc», Si/xáa Júxmí, ..Fu/cmo 1cu« 70—70 Jí,-Ütem-- i ajos Gina-posiU, Csóü Gáz*. Muxokercszluf, T<511ósi Póto . lliicz Lajos, özv. Sáfámé, Vértes AnUl, í/M"-\'iTllMfi iltfrft" r.mttáv Ncoíeld K ,
ifj. P™<r \'lstvao, S/ícfilnyl Mvín", H-arjfa S-MíWc,-S<ó!lösL Er«i. Ko^a- L. Lajos Fiz, A tr.oth Siód r és Fia, Szinirk Mltyií, Mozikfr \\1oce. Fitos Gyula DŐrl Zstgssoód .Gybffiyik P»>, Klein Vilmos, Koszlolicz Igoáe,-Volr Envö> llozvith Gy-írgy, Koller Nándor, Kelerooo Jvíief, Vele<z Cder Lüitt Níiks*, Hitzelbergaz Gydrgy, WUlner Laios KI«\'ji Vjítos. S0~50 K. Rózsa .Ujo^ ;HaUs*, Sm-^r N. í; Beocze S.náo:. Csonki,1 József 40-M K; p.ir. eir^.-,. S. N. Janc>e<x losro, Gerö Soaw, Tcth Gvörov Nagy Virgil MthiJ, N N J0-30 K, N. N. Pilf. Öf BrScsi« József N N. .Ma^necz W, Pap tVtvíí TvrÖk Xisdor, Lelne: Jwef 20-20 K. ^
(x) Uránia csütörtökön \'Franceska\' Bei tini gyönvörü alnkitásával t „A kigyó- egy-lebilincselő szereim, dráma; a vérnek és zenének démoni ereje, Péntek szombat és vasárnap mérsékelten emelt hdyárakkal Lehár Ferenc operettje: „Luxemburg grófja Király Ernő, Solti Hermin, Pilinsrky Géza Kovács , Maréit Radóez Ferenc, Gy. Orbán Ibolya, Bende László szereplésével IC► ének 5 ánc-számmal. Teljesen a wtnpad hatását kelti.
Csecsemők
oa<5»u6a6nok iMBivMr. l.aJobb a
Diana csecsemő (Baby)-krém Diana csecsémő(Baby)-liintőpor Diana csetsemő (Baby)-szapt»sn
MlridanUtt kaphatói , ,<->i
í\'/irtji: s Koai Xir.ikdriffil E -T. todj wl V. Kífiw-u. W - "
— Tudomány és valóság. Gtossoxaao. tnnár, o szerelem p.iy5hologiójápak ,ér;|demes tudósa, a londoni Blue Room épületben előadást tartott kedvelt témájáról. A hallgatóság köréből aionbao váratlanul rendőrtjsztyiselők váltak ki és a tanárt letartóztatpttnak .nyilvánították. Kiderült, hogy a tudót megfeledkezve családfői kötelességeiről, feleségét és gyermekeit támogatás ntíkül hagyta, . ugy^ hogy fplesége kénytelen volt féije\'i ellen á" rendőrség, segítséget igénybe venni. A tanár tudományos ábrándjait gyökeresen megcáfolta a gyakorlati valóság.. .
— Bútorozott axobáfc k^>r«8 elsejéro, külön bejárattal (esetleg teljes ellátással) társadalmi állású uriepjbCr.Cimod sz<;rke5^óségben.
Az Újudvar határában talált hulla/
A boncolás és vizsgálat eredmény e/te alkohol éidoiits
— A Zalai Közlöny ludósilójálől. —
Nagykanizsa, március^. Bcnczc Ferenc hatvankét éves, római katolikus vallású mk* gyArszerdohelyi lakos, folyó hó 21-én, k\'éddcn( este munkából jövet eltün>. Sfnki nem1 tudott felőle semmit. Kétségbeesett családja jmnr: donütt kerestette, migJ- végro most hétfj6ij( Újudvar község határában egy árokban Holtan fok ve feltol.áUáic. M.igyarszerdahelyi lakosolc felismerték és azonnal jelentést tettek a leletről. At első pillanatban az volt a gyanú, miután az oltókése mellette hevert a fÓjdöni és a kalapja hiányzott, hogy öngyilkosság, vagy bűntény esete forog fenn. . ,
A nagykanizsai kir. ügyészség réstéi\'Ől azonnal kiszállt , a helysrinére dr. Szabó Lmos ügyészségi elaök és.dr. Bertioí AgOALv^g^ó^ biró, a törvényszéki orvos kíséretében, alctlc, a" vizsgálatot a titoteatos ugy.be^ megijidi-;iöttáic-£ elrpnÜelté^>\' hulIíT boncolási.
A viiajjiöát, és a boncolás adatai nyo-j mán megállapítást nyert, hogy Bencze Ferenc; a kérdéses napon ittas állapotban, tvQjt, ax \' utat eUévéíztvé a mezőre tévedt; ahoV silv-szélhűdés őlto meg. . (
Bencze Ferenc tehát az alkohol szomorú-!
Oi
.végű áldozata.
Tő^m^sWA:
Elitélt letenyéiek.
Tegnap,. »zerdán délelőtt ^ártott®., w.<& I a főtárgya]Ast a nagykaniz^ar |tir. ^örvéö>szé^.1 Tólh Jáhös és társai loteriyéi lakoaofc bánügyében, kik-betöréssel és lopással václolva-állottak biróság előtt. Elnök Matschenbacher Edvín tőrvénysstéki biró, ügyész Metz József,. bírák\' dr. Almássy és dr. Bodolau, jegyző ] fit. Benczik. A birósíg a tahuk kihallgatása , U^n mindhárom vádlottat bűnöknek találta : ti Tóifi Jánost hétjiavi börtönre, 1 évi hlya-talváxt\'ésre és ezen időre pólítjkal jogajnak felfügyésziésére, Bedö Andrást ,tU havi bör-. tönre ü egy évi hivatalvesztésre, stb. Sebők; Jánost pedig négy havi fogházra és három. évi bivítalvésílésre ítélte. Mindhárman feleb boiést jeleAVcltct\'beV.^ . , „ ^
A\'mái tár^yáiások.\'- A nagykanizsai, kir. tcrvén^jzélc ma dr. Kenedy Imre táblabíró elnöklete alatt a kővetkező bQnügyeket tárgjalja: Lakatos "István és társai oltárci. lakosok, hitóság elleni erőwjak bűntettével vádoíva, mert egy rendárt\' .\'őswekÖtÖive, . összevissza vertek ; Gyergyák István letenyei. lakos, hatóság elleni erőszak bűntettével vádolva, mert ogy pásztort megtámadott é$ megvert és végül ozv. Kováts Józsefné csőr- I
4-
nyeföldi Ufrii, bűntettével \' vádolva,\'
hatóság ell meri a kö;
j\'ttfti
hivatásag^ajtorj^a^.kói^ao támadta.
Holnap B^at.kM. MaHa Jó«f lop*.,\' KitasiMi Hfertoi AntíP cSOFU-MUaBt
Ifj. fioi/cj MudAf litl.fi .u\'yoa tMti^ía <« víga) föMnud Knwjfepia bdhaiyíban. Biró: Dr. Biba Ferenc (ogye* bíró).
Sa/íl tu diúlinlMl
HóJmctGvdtdrhcly, mire 2Q. A h84m«-zövisírhelyi lakoísAg\' nagjrfjnogÚtltOÍMin htov nappal , azclölt Lfeló;
alíi mostaniban minl.a.&jÚhyAny-párt rtpülö* kortcsc járkál a*\' AlfoldlSn.\'
Fényes UWó\'Wkireato-HWmwívfartrhaly von képviselőjét Dr. Kuo Bélit, alü anaaWtfa^ Jéo a Kérolyi-pírt tagja vojl ;*a::f«minlotta. neki, hogy. lépjen (cl nz.ő prograroJukk;al...F(i. nyes Azonban a Icgrncrcvebb ylisiautaítiáibaji réj^esült D>. Kün\' rés\'zé\'ról, \'akfkljálőntétte \'nékV hogy levonta a forradalom lantihijalt é» nem hajlandó politikát csinálni azokkal, akik Károlyit a i(orradalom útin is JáijtogaMik.-A ,. A kellem ellen vi3\'izaaí.8ilás utín Kényei) László azonnal vicsiauiazolt Hodió\'e^visárr helyről .és most a »bbi\'aiwitjl vároioltat .utam\' be, hogy híveket jzermen az októbristáknak.
KözGKzmsm
Budapeti, máiciuj.,^).
Saját Utdifliinktb/... Budapesti tőzsde.
Napoleon 34-ÍO-6Ö, FóSf.-^j Do)í/fr; 90Ö-I0, FVáncla franlt Slíöi-ító.^MirlW 270-86, Olasz Ilik 4550 -800, Osztrák korona-. nyr*-i2l/ii" .fiuWv:
Sz9kol 1660—75, Svájci fraok.r\'l"1/.—^76\'/., Dinár 1060-60, Lengyel márka,(Jl -22.
Budapesti devizák: .: ....
I Amsterdam 339—*0, KoppmhágaüSTi-lW,. Krisztlinja 165—16$, :iJ>nd«r 3950—W50o Berlin mH^7% M<>p-*ll(rrWSt**>-
Sí—52, Prága 107,-16!/,, $i«kholm,2íjö^8r,\' ZOrlcb 178V,-177V,,\'\\Víeh\'\'lfVí-iy/5;algftb\' «5—75, New-York 905—16, Varsó -.
,,,,,. .. . . , j
Berlin 154, Amslérdam--, Hollandia
194. New-York 513, \' London\' 2S52\':"Pár1r 4845, Milano J605, Prága-\'932"/(, Bttdtpett 5?, Zágráb 155, i Varsó 13, Wien 6»/<,\' Qizlrik bélyegfW.tt„7., út -^..i
Nemes fémek piacai Bilist koron\'á\'SS-58 ezUst\' Ibrinf ISO— 152, ótkoronis 292-300, a SO koronáz magyar arany 3460. c >
Téfmény Jrtentí>»íf Irányzat szllárij. Maijnok vásárolnak. , Buza (Tiszavidélti) SWÖUi8026,k\' egj 2980—3015, rozs 2080—2r20, Ukrfmány árpa\'; 8125 —2176, sör árpa 82—28,-\'zab >1*0 -176,\') tengerig í585-r>2600,•\' repce 44—45, korpa, 1520-fy köle, 25-2£, ^ ,
/ Budapesti íllatvisír: cv,Cu
llartiabus 1. -r- egészben 108r-L48;., hálu\'já:U0^160. \'tMé f. .«Bl«»»! bep 8p-XQtX. hiiuija 88—10«.^e^.í^.jNéven-dék piarha I. r, 70—78, bó\'rju (öföu\' bírb^ —.\' KWílet i Nagyrtiarha\' 80, eladás 43. Növendék marha 83, eladás 18, torju 47, oladíü —. Marh^bíc.l?8—J3S. borjubír 880, Juhbór —. VásAr lanyha volt. \' _
Felhajtás 647. Elkelt--. Silány minőség •
97, közepes 12?, ■ jó\' 137, zsír 176-J-180,\'\'.! szalonna —, (lehuzótf hUz \' 138. Olvasztóit j
A Jeleiét szcrkcsUö .távalUUbcn.. in/keAitijérl j sajtijozilag felells: Benedek Retső sterkesxfS.
4T2-
ZAI..U KÖZLÖNY
,9.2. március 30
SZEPLŐ r>r. mjtassy Szeplőkenőtse |
CMlfuUtba <a árUlnwUan. Kaptutó H*k<UJ«UkbM »»g; uUn- I
yit nMlt«tt *r. hUuy KumUkM »,ia*Ut*U— Uí^éit, Kuulh I
- KM« Hf*» UJAwUti Mí.I +tl<> \\
18095/1982.
,C»ook« Magyaromig rum ontig, Egén Magyaromig m«nyor*xíg !*
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy n v. képviselőtestület f. évi február hó -(-én tartott rendes közgyűlésében 1922. év tartamára a kéményseprési dijakat a következőképen szabályozta:
I. Egy minden rendű bárminő szerkezetű földszintes kémény egyszeri söprési dija 3 K 60 f, 2. egy egyemeletes, bármilyen szerkezetű közönséges k-íntény egyszeri söprési dija 4 K 80 f, 3. kétemeletes kémény egyszeri söprési dija
5 K 40 f, 4 három, négy vagy ötemeletes kémény egyszeri söprési dija 6 K, 5. egy uj kémény első legolyózásának dija 12 K, 6. egy cilinderkcménv egyszeri kiégelési dija a kiégetett korom eltávolításával együtt 15 K, 7. egy mászókémény kiégetési dija ugyancsak « korom eltávolításával együtt 18 K, Ő. egy gőz vapy vizfütési kazán egyszeri söprési dija (nagyság szerint) 90—120 K, 9. egy gyárkémény és a hozzávezető füstcsatornák egyszeri söprési dija méterenkint 36 K, 10. egy gyárüzemU kazán egyszeri söprési dija (nagyság szerint) 180 -300 K, 11. egy házihasználatra valő főző vagy mosóüst egyszeri söprési dija csöveivel együtt
6 K, 12. egy vagy kétsütős takaréktűzhely és a legelterjedtebb vaskályhák egyszeri söprést dija legfeljebb 2 méter csővel 6 K, 13. egy többsütős takaréktűzhely vagy több szobát melegítő központi kályhák egyszeri söprési dija csöveinek hosszúságára való tekintet nélkül 15 K, 14. uradalmi, kórházi, kifőzés-beli, vendéglői nagy takaréktüzhelyek, valamint ipari célt szolgáló üstök egyszeri söprési dija 30 K, 15. cukrász és pékkemencék egyszeri söprési dija: 3 csőig 18 K, 5 csőig 36 K, 8 csőig 42 K, 10 csőig 48 K, tekintet nélkül arra, hogy a csövek egy vagy több kemencéből származnak, 16. éjjeli munkáért (este 6 órától reggel 6 óráig), valamint vasár-és ünnepnapokon végzett munkáért is a dijak kétszerese szedhető, 17. távolsági dijak: 5 kilométeren tul a rendes dijak 50%-a, iO kilométeren lul a rendes dijak 75%-a, 20 kilométeren tul a rendes dijak 100%-a, 30 kilométeren tul a rendes dijak 125%-a szedhető. Az ilykép megállapított dijak az összes állami, községi, kincstári és vasúti épületeken eszközlendő seprési, égetési és egyéb munkálatokra is érvénnyel bírnak.
Nagykanizsán, 1922. évi március hó 27-én.
Váron! tanács.
Méhészek figyelmébe
Eladó 4 dtnb Uljma uj 3-o ii 7 darab I-m Ortiigos rond»x«rü
KAPTÁR
hoivl-S k.r.t.kk.l, Wv.t>b«t . Up UMtóhlvaUUtMB.
NTMUI
Apró hirdetések
dija: 10 Ii4l| >0 K, T«í4r- +* Unnapnap40 K, rolndan további Utköraap 3 K. y<uAr. éa Bnnop»»p 4 K
rutanbb b«»Or»l aa«<l»n ai»»»k ft. Hlalv* • au*s« ktrMAkaak mlodonkor 30 ..A.aUk kr*og*4n,*ay.
Tavaszt klültetéare gyönyörű pns-páag bokrok kaphatók Vörösmarthyutca 35 szAm alatt.
Különféle bútorok, szobaberendezési tárgyak eladok Atilla-u«ca 36 arám Alatt
Háxiaonka 5 darab jutányos áron eladó Mngyar utca 5. szám a\'alt.
A reáliskolában egy jó asztalos mun kás felvétetik. Fizetés megegyezés szerint.
Uradalmak figyelmébe ( S\'>kvég?ett kőművesmester ftil nJO munkára aj*n\'k<zik. Tervezéseket is vé$oz. Cim a kiadóhivatalban.
4596/1922. .C»ook* Magyaromig ntm
Kgfes Magyaromig meayomig I*
Táigy: A városi tűzoltóság 1922. évi nyári ruha és lábbeli szükségletének biztosítása.
Ajánlati felhívás.
A városi tanács a tűzoltóság 1922. évi nyári ruha cs lábbeli szükségletének biztosítása céljából 16 drb. vászonnadrágot, 16 drb. vászon zubbonyt és 16 pár euggos cipőt óhajt beszerezni.
Felhivatnak ennélfogva az érdekelt helybeli iparosok, vállalkozók, hogy e tárgyban 1922. évi április hó 3 napján délelőtt 11 órakor a városház tanácstermében megtartandó nyilvános szóbeli versenytárgyaláson ajánlataikkal cs mintáikkal jelenjenek meg.
Nagykanizsán, 1922 évi március hó 22-én.
Vároai takács.
REZGAUC
Mayuoga
M-tr.-o*
Raffia
s "1 Kénpor
faomóriásü I
rJLm, Petroleum
WnfnoÁItéi | dv\'llilUlt
; Gépelai Hengerolaj Unió Kocsikenőcs Marónátron
(m.-{.ífeka lojkí)
Gyanta stb.
ilJar.J^an raktáron
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagyfcoreskadft cégnél
Alapítva ISAO
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetitöket dijazok.
Pollák M. Emil
Nagykanizsa, Klnlzsy-utca 2/a.
Telefon: 131. Távirati dm: Termény.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gAzd»gon fe\'szerelt
kizárólagos
£ szakmába vágó festékáruk minden szin-ben, föld és olnjfcstékekbcn, bel- és kül földi zománc és más mindennemű lakkok.
Vegyi termékek
KAlrany, karboliníum,\' 8^-6 a V, kénsav Sib.
FESTEK
i
kereskedés.
Nagy választék ecsetekben, lenolajkencs (flrnisl, lenmsgolaj, terpsntinben.
Festők figyelmébe!
Megérkeztek iz idény legszebb festő fali minták, melyek minden vételkény szer nélkül bármikor megtekinthetők. Nagybani vételnél előnyárak.
Sternberger Gyula Erzsébettér
IsMvas-Siálloda étatt.néb.n]
"VILÁG
mosjrók^jFifJ\'é^
Eriiiki1 klriljni-lér, Swias tzillodi épAiatibso
T.lofcn 74. Telefon 74.
Előadások mindkét napon 5, 7 ós 9 órakor
Szedm és csütörtökön
Sándor Mátyás II. részé
Anteklrtt orvos 5 felvonásban
Pénteken
szenzációs szines Paihé est!

t: K. ?. í;,!: "-"{ 14 *■ II fl^i\'-* «l 7 és «I« v.sát- í, íaup.
1 !:r> ■ \'<""»•■ " \'■•í««"> «■ I.;t« úrikor Pooto. kosdésl
rtatt . UptulaHoaoaok , Zalai « Gj.n.,11 k60TVD,OIndéiáb.u.
V
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. március 31. Péntek
74. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S»rkMxt«i<t lt kUdóhlvaU): Pfi-ut 13. ■ t. ■ ■ LoUfDib«n-t«!ofoa 78 ■
Mogjolo-Jtk mindi* kora rcjjgcl
FŐSZERKESZTŐ: Dr HEGEDŰSOYÓROY
T. isBUtg). »<;rl«»l<
rELKl.óSSZKRKESZTŐ BODROGKÓZY ZOLTÁN
Bl<$tls«t*sl árak: (I*/. ÍK|»lal «<éul miit)
E|(u évi. 780 K. Félévi* 400 K. N*gy*4 évr« 300 K. Egy bár* 7» K. Egy** ir* 4<
Károly király állapota.
A legutolsó hivatalos jelentések. Állapota komoly, de közvetlen katasztrófától nem kell tartani. A király felvette a szentségeket A király végrendelete. Zita királyné ápolja férjét. A királyi pár gyermekei. Gróf Károlyi József Founchalban. Valótlan hirek a király haláláról.
— A „Zalai Közlöny" telefonjelentései. —
Páris márc. 30. (Szikratávírót.) Az „Associated Press" jelenti Lisza-bonból: Kevés remény van arra, hogy IV. Károly király túléli súlyos tüdőgyulladását. Öntudatában zavarok állottak be. Az orvosok oxigén installációkat alkalmaztak nála. IV. Károly király végrendelkezett.
Páris, márc. 30. (Szikratávírót.) A „Havas" fonchali távirata szerint IV. Károly király jobban van. Az orvosok remélik, hogy fejépül betegségéből.
Bécsi tudósítónk jelenti fél háromkor : Parisból érkezett legújabb jelentés szerint IV. Károly király két oldali tüdőgyulladása annyira elhatalmasodott, hogy a lélegzést is zavarja. Szívműködése is gyengült. Ma éjszaka állott be a krízis. Jobbrafordulásra alig van remény.
„A Nép" bécsi tudósítója jelenti három órakor: IV. Károly király ma reggel meghall. (E hír valóságát az utolsó percben nem állt módunkban ellenőrizni)
Budapest, márc. 30. (MTI) Az „Uj Nemzedékinek ama hírével kapcsolatban, hogy a kormány titkolja IV. Károly király halálának hírét, illetékes helyről felhatalmaztak annak közlésére, hogy a kormánu semmiféle hírt sem kapott IV. Károly király haláláról.
Budapest, március 30 A kormánypárti intézőbizottság ülése megkezdése előtt érkezett a párlkőrbe IV. Károly király halálának álhire. A politikusok csoportban tárgyalták Károly király halálának következményeit. Élénk vita fejlődött ki az eset politikai jelentősége felelt. A vélemény általában az volt, hogy Károly király halála nagymértékben enyhíteni fogja a pártok kőzött a királykérdésben fennállő éles ellentéteket és csak egyesek adlak azon felfogásuknak kifejezést, hogy Károly király halálával a királykérdés végleg megszűnik. A vitatkozás csnk akkor azünt meg, mikor a cáfolat hire a pártok közé is eljutott.
Esztergom, március 30. Zita királynétól Csernoch hercegprímáshoz ma a kővetkező sürgöny érkezett: _
Őfelsége a király spanyotszeru ketot dalu tüdőgyulladásban suhosan betegen fekszik. Tegnap este felvette a halotti
\'"Be/n^márclus 30. A király állapo tában níml j.vuláa mutatkozik.
Láxa S9 fokra mont vláaxa. A tüdőgyulladás lokalizáltunk tekinthető.
Vagyis a még épen msradt tüdőrészekre nem terjedt ki. A királyi pár gyermekei el-különittettek. A királyné személyesen ápolja királyi férjét.
Bécs, márc\'ur 30. Irt Károly király halálhíréről rnit sem tudnak. Schager Albin dr. hoz a Habsburg-ház bécsi jogiképviselő-jéhez ma reggel az az értesítés érkezeit, hogy Károly kírálrj álhplta aggasztó, de közrr tlen katasztrófától tartani nem kell.
IV. Károly király bécsi hivel azonnal akciőt indítottak, hogy dr. Delug tanár, aki az uralkodőt Hartens.\'einban már kezelte spanyolbeiegség ellen, utazzon kl FounchnT&s, három milliő koronát összegyűjtőitek az orvos költségeinek fedezésére és az illetékes országok bécsi követei a kiutazáshoz szükséges hét vizumot egy őra lefolyása alatt megadták.
A professzor ma már útnak Is indult Founchalba.
Budapest, márc. 30. Crőf Károlyi József Fejérmegye volt főispánja a napokban utazott ki Fonchalbfl, hogy szolgálatait Károly király-nak (elajánlja Ma távirat érkézéit tőle, mely ben Jelenti, hogy ugy mint tegnapelőtt megérkezett. Nem valószínű tehát, hogyha IV. Károly király állapota válságos lenne. Károlyi József gróf a király hazai híveit nem értesítette volna.
A Magyar Távirati Iroda ma délelőtt 10 órakor a következő hivatalos közlönyt adta ki:
A Magyar Távirali Iroda jelenti Fonchal-ból érkezett szikratáviralá szcrinl, hogy IV. Károly király ma reggel hat órakor jobblélre szenderült.
Ez a hir természetesen városszerte elterjedt.
Félóra múlva a Távirati Iroda más közleményt adotl ki a lapoknak, amely Igy szólt:
Károly király halálhíre misztifikáció. A hírt a MTI -nak adiák le azzal, hogy olt a miniszterelnökségi sajtóosztály bőszéi.
A szigorú vizsgálat a misztifikáció kiden* lésére megindult.
A kormányzópárt jelölései.
Az Intézőbizottság Ölése.
— Saját tudósítónktól. —
Budapest, március 30. A keresztény kisgazda , főldmives és polgári párt intéző-bizottsága ma délelőtt ülést tarlóit. Napirend előtt Zlinszky s/ólalt fel és visszautasította azokat a vádakat, melyeket tendenciózusan terjesztettek ellene.
Hangoztat!*, hogy férfias ő»zint«séggel jött a pártba, tehát semmiféle idegességnek vele szemben helye nincs. Az intézőbizottság
örömmel vette tudomásul Zlinszky nyilatkozatát.
A jelöléseket, amelyek Bethlen István gróf miniszterelnök, nagyatádi Szabó István, Klebelsberg Kunó gróf és Gömbös Gyula ügyvezető alelnök javaslatai alapján történlek — nagyrészben elfogadták.
A jelölések megeilése után Kovács J. István néhány aktuális kérdésben, igy a va-gyonválts.tg kérdésében is, meginterpellálta a miniszterelnököt.
A miniszterelnök válaszát az intézőbizottság tudomásul vette és Sch tndl Károlyt és Rubinek Istvánt kérte fel a rendelet tanulmányozására, akik az eredményről a következő heti bizottsági ülésen fognak beszámolni.
A miniszterelnök nyilatkozott ma arról, hogy közmunkák révén munkaalkalmat szándékozik teremteni, a drágaság ellen Is fellép, az eddig kőzellátásra s»oiulókat április és május hsvára is fel fogja venni az ellátatlanok közé és hajlandó előterjesztésekre sürgősen foglalkozni a vagyonváltság rendeletének módosításával. Erre az intézőbizottság külön bizottságot delegál.
Minden olyan híresztelés, mely ezzel jelentében a váU^tási mozgalmak, jelölések, személyi ambíciók, vagy "pártrobbantáal céljait nekünk akorja imputálni nem egyéb ugratásnál és a mozgalom lejáratására való törekvés.
A Hallrr-párt ma este ülést tartott, amely minden incidens nélkül folyt le.
A Rejőd-per tárgyalása.
Saját tudósítónktól.
Budapest, március 30. Persián Ádám és Rejőd Alpár bünügyében ma folytatták a tanuk kihallgatás**- A bíróság Vitái Ferenc magánhivatalnok lényegtelen tanúvallomása ulán dr. Andrejka Károly rendőrkanitány-helyetteat hallgatta ki. Majd Bellák Vilmos rendőrkapitányt és Farkas Kóbert detektívet.
KtlJJllDItp vo a u< .svwi • ----------
Katona Rezső rendőrfőtanácsos a nyűg tára vonatkozólag tesz vallomást. Mlklős Gyula portás elmondja, hogy Szenes ugv nyilatkozott előtte, hogy őt kémnek tartják és panaszkodott, hogy állandóan figyelik. Fráter Dánlel jelentéktelen vallomása után Fekete Jenő hírlapírót h.llgatták kl, aki elmondotta, hogy Rejődnél egy fényképalbumot látott, melyben a flottaegységek képei voltak beragasztva. Báró H.laa Tibor orvosszigorló vallomása után a biróság felolvasta Simay-Anna tisztviselőnő lényegtelen vallomáaát. A tárgyalást holnap reggel folytatják.
Hegindulnak • román exportok.
Saját tudósítónktól.
Bécs, március 30. A bécsi román-osztrák kereskedelmi kamaránál szerzett értesülés szerint Magyarország és Románia körött megegyezés alapján a legközelebbi napokban megindulnak Magyarországba a román exportok.
Lenin — agylágyult.
Saját tudósítónktól.
Varsó, március 30. Moszkvai távirat szerint Lenin kezelő orvosai megállapították, hogy Lenin betegsége — parallsis rrragressiva.
A távirat hozzáfűzi, hogy politikai szempontból Lenin máris halottnak tekinthető.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. márclusM
A Kis-Balaton Iec»apolá«a.
Kessttiáy, rnirciua 30. A tőzeg termeié., melynek különösen • jelen viszonyaink közt való nagy közgazdasági jelentőségéről több-irben szólottunk, a közel jővőben nagy mérlít-
ben fog megindulpi. Az úgynevezett Kis-Balaton mellett/megyénkben óriáai tőzegtelepek vannak • a fSÍdmivetSjlíyi kormányzat már ívekkel ezelőtt megkezdette"" -itt a tőzegtermelé.t, .melyet azonban nagyméretűvé fejleszteni a Zala folyó időnkénti áradásai miatt nem lehetett. Most azonban megalakult a Kis Balaton Lccsapoló Társaság, mely a Zala folyó akó szakaszát szabályozni fogja a a munka előrehaladásával fokoratosan nagyobb és nagyobb területek válnak vízmentessé, amelyeken a tőzegtermelés ís nagy mértékben fog megindulni. A szabályozási munkálatok, mint értesülünk. a tavesiz.1 megkezdődnek a legalább 5 ívig fognak tartani 18—20 millió korona költséggel; a folyónak a Balatonba torkolásától a fenékpusztai hidig tvjedő szakaalán hajtják végre a szabályozást éa lecaapoláat.
Fényképészeti cikkek
Fischel Fülöp Fial cégnél, Nagykanizsán
Fényképészeknek íj viszouUl-irnsftókoak kedvexmínyes ár«k.
Párisi levél.
Paris, március 30.
Mintha elröppent volna ifjúsága: Pár is arcára kiült az őr«2»\'g jd*- Fárcdt, kimerült, csendes és piszkos. A mai párisi nő nem bosonlit már a háború előtti hires párisi nőre. Nemcsak az asszonyok, hanem, a fiatal bakfisok is olyan független életet élnek, ami azelőtt elképzelhetetlen lett voina. Ez annak a hosszú időnek az eredménye, amelyet nz apák, fivérek és férjek a harctéren töltöttek. Az erkölcsök és az Ízlés Igen eldurvultak. A nők, akár fi-talok, akár öregek, rettenetesen festik magukat. A földalatti villamos vasút első osztályában valóságos feltűnést kelt az « nő, aki nincs kifestve. Egy előnye mégis van ennek a szokásnak. A 30 éves Bsstonyt alig lehet megkülönböztetni a husz év<s leánytól.
A férfiak egvkedvüek. Láthatólag meg vannajt magukkal elégedve,, hogy kikerült Németországot legyőzniök. De mintha egy kis nyugtalanság Fogná \'el őket, ha a nagy legyőződre terelődik a, beszéd. Általában a társalgás tgy kissé még mindig, kutonás. A legelőbb helyeken is gyakran förtelmes káromkodásokat hallani. A* hadból visszatért katonák nagy tömegekben házasodnak. Feltűnő-a legifjabb korosztályhoz tartozó házo-sodók száma. Etek előszeretettel választanak i4$sebbv érettebb nőket életpárjukként azok közüli akik mint ápolónők voltak melléjük bqo>ztv«. A drágaság a párisi háztartásra is rányomj bélyegzőjét. A háború előtt a francia háziasszony a margarint még hirböl is alig ismerte. Ma.a.margfrin igen jelentékeny szerepet játszik a francia középosztály konyháin.
Páris legjellegzetesebb alakja manapság a nehéz valutájú külföldi, aki valósággal elfoglalta a. francja fővárost. Ha egy párisi cég megbukik, egészen biztos, hogy vagy angol* vagy amerikai ház kerül helyébe. A város közepén egész utcasorok vannak, ahol az üzletek felirata angol.
Ac amerikaiak, spanyolok, angolok, hollandusok és svájciak ma az urak Páris-ban. Ok töltik meg a szinte naponta szaporodó bárokat, [áncpalotákat, ötórai\'teaaszta-lokat, jazz band termeket, nekik udvarol minden párisi férfi és rájuk bukik^ minden
Í>árUi nŐ. Rendkívül nagy számban lehet átnl szintén az erős valutájuak közé tartozó szinea urakat.
-Páris, jelentősége világpolitikaiig is igen megnövekedőit, arnít a sürü konferenciák, kongresszusok és bizottsági tárgyalások bizonyítanak. Éz azonban a párisi embert nem szédrtL\', elr Nagyon gyakran hallható az a kffflkVKlás, hogy Páris bizony szívesen oda-ácWS VjMá\'éreli bizottságot és a nagyköveti tanácsot\'d.WAboru előtti kényelemért.
Vidéki előfizetőidhez!
Április i-évcl uj előtott* nyitunk. Tekintettel lapunk naÜQM terjedel mére »az ezzel egyDtt láró raagas papirárak..ék előállítási költségek állandó emelkedésére, tisztelttel kérjük mindazon vidéki előfizetőinket, kik márc us havi előfizetésükkel hátralékban vannak, Illetve, kik az áprilisi előfizetést meg nem újították, lapunk további zavartalan küldése érdekében hátralékukat mielőbb beküldeni, Illetve megújítani szíveskedjenek. Kiadóhivatalunk a Jent vázolt körülmények miatt csak Így tud megbízatásának eleget tenni.
— Sxamélyi hírek. A tegnap, csütozlök délután a városház* tanácstermében meg-nliikult Országos Stefánia Szövetség gyűlésén két illusztris hölgy vendége is vett részt. Az amerikai Vöröskereszt budapesti megbízottja Miss Schab, aki elragadtatással nyilatkozott szerkesztőnk előtt a Ndgykaninán tapasztalt gyermekvédelmi intézmények előrehaladottsága és fejlettsége fölött. Miss Schabbal egyidejűleg lejött Weiszné Zboray Erika állami központi fővédőnő is, ki a legnagyobb megelégedés, h ngján emlékezett meg a nagykanizsai diszpensair munkájáról A hölgyek a mai nap tovább utaznak Keszthelyre, majd Zalaegerszegre.
— Prohászka püspök konferenciái. A budapes\'i egyetemi temp\'omban nagyszámú hallgatóság jelenlétében konferenciás beszédet taitott Prohászka Ottokár püspök, a magyar katolikus Egyháznak büszkesége. E* alkalommal a minden emberben lakozó Istenfiuság-ról. beszélt. Az ember első eligazodása a hit. A kereszténység az emberiségben a bukott nemzedéket s az emberben a bűnös embert látis, de ugy, hogy az isteni embert akarj i belőle feltámasztani Minden emberben él az Istenftuság rejtett harfgjw, amely a mélységből stól, de mindig a magasságba hiv, amelyet nem pótol semmiféle kuliura. Lehet valaki nagy tudós, nagy művész, de hogy Istenhez jusson el, ahhoz kell, hogy az isteni szépség és az isteni hasonlatosság legyen rajta cs benne. A boldogulást s a dicsőséget az örökkévalÓságbwn is csak a belőlünk áradó és a bennünk kiömlő Istentől várhatjuk. Ez h megszentelő malaszt, az Istfn természetében való részesedés, azaz Istcnfiuságnak bennünk élŐ öntudata emeli nz embert az emberfiából az Istenfiává. Hogy megtaláljuk n h:lyes utat Krisztus országába, kell, hogy teljesen áthasson éi bennünk éljen az égő Utenfiuság ereje.
— A Délzalai Takarékpénztár rt.
városunk második legrégibb ihtézele, tegnap, csütörtök délelőtt tartotta évi rendes közgyűlését a rés\'.vény esek élénk részvétele mellett. Az elmúlt üzleti év eredménye minden statisztikai kimutatásoknál szebben beszél. Az igazgatói jelenti felolvasása, valamint a felment vény megadási után megválasztották a uj elnököt és alelnököt és kiegészítették az igazgatóságot. Elnök lett Sanweber József, az eddigi alelnök, alelnök dr. faics Lojos vármegyei lb. főügyész. Az igazgatóságba bevá-laa.lattak dr. MaUk László ügyvéd, dr. Prack I-tván kőzigazgatáal tanácsos, Oeutic\'i J., « Wallics éa Dcul\'sch cég brllagja, míg a felügyelő-bizottság uj tagjai dr. Kaujmaif Lajoa városi aljegyző éa Neumann A. gyógyszerész.
lx) Uránia. Hétfő-kedd fölülmúl hatlau kalandordráma. Ar.en Lupin utolaó kalandjai a TlgrUfogak.
— Megazlinik ai -esőzés, A meteorológiai intézet jelentése szerint hazánkban kisebb esők voltak. Az idő hűvösebbre forduh. Változékony, .túlnyomóan száraz, hűvös idő várható.
— Megdrágul a vároaköai távbeszélő. Április l-től kezdve, mint a Magyar Távirati Iroda jelenti, a távbeszélő dijakat fölemelik. Berlin—Budapest közötti háromperces egyszeri beszé\'gctés d:ji pé\'dSul kétszázliz korona.
— A politikai nípgyalíaek rendje.
A politikai népgyüléseknek ugy a fővárosban, mint a vidéken Ismételten előfordult, tos megzavarás folytán a belügyminiszter valamennyi másodfokú rrtd&hatóságrfak utasítást adott ki, amelybea.alráodeli, hogy a rendzavaró egyéneket vagy csoportokat, ha
kill állítani és ellenük ax eljárást haladéktalanul folyamatba kell tenni. Ennek megtörténte után a rendőrhatóságnak az elnököt a gyűlés folytatására fel kell szólítani. Rendzavarás miatt politikai gyűlés rendőrható-aágilag csak az esetben oszlatható fel, ha nyilvánvaló, hogy a gyűlés a közrend aulyos megzavarás nélkül programszerűig le nem folytatható. Azokról a politikai jellegű gyűlésekről, amelyeknek lefolytatása a ,jövőben netán megzovartatnék, a belügymjnlalterMt haladéktalanul jelentést kell tenni annak feltűntetése mellett, hogy a rendbontók elő-állittattak-e éa hogy annak alapján az eljárás velük szemben megindíttatott-e.
— A főgimnázium Igazgatóaágá hoz beküldött két névtelen levél írója jelentkezzék sürgősen az igazgatónál.
- A honoaltáal «ljáráa. A belügyminiszter a honosítási eljárás kapcsán tudvalevőleg akként rendelkezett, hogy a honosítást, illetve magyar állampolgárságot kérvényerő a szülőkre vonatkozó adatokat a lehetőség szerint tartozik mellékelni. A miniszter ezen rendelkezését most oda módosította, hogy ezeket a szülői adatokat elengedhetetlenül megköveteli, ugy, hogy ezentúl minden optáló tartó,ik atyjának születési bizonyítványát é» házassági levelét bemutatni, különben n-m leaz magyar állampolgárnak elismerhető. A miniszternek ezen legújabb rendelkezése bizony nem valami praktikusnak mondható, mert nagyban megnehezíti az eljárást és n honosítást kérelmezőt fjlősleges kiadásokkal terheli, nem is említve az eljárás hosszadalmasságát, mely ily mádon hetekkel is kitolódik. Ez a rendelkezés a gyakorlatban nagyon nehézkes és sokaknak\' kedvét sz.fi, hogy honosításukat kérjék, már pedig a belügyminiszternek e.t inkább megköwyjtalii és előmozdítani, — mint hátráltatni, kellene. Itt van példának okáért egy eset. Egy helybeli előkelő állású úriember, ki Kassán született, honosítását kéri. Mellékeli saját születési éa házassági bizonyítványát. Az eljáró hivatal azonban kénytelen az illető édesatyja keresztlevelét is kérni. Természetesen az Illető legtöbb esetben már egy halóit személy. Már most szerezze be at elhunyt születési bizonyítványát és házassági levelét a megszálló bitorlóktól — ez\' megint annyi időbé. éa pénzbe kerül megint, hogy inkább nem reflektál az.eg^sz honositási műveletre, semhogy ennek a hosszadalmasságnak\' kitegye magát. Ezen a rendelkezésen sürgősen változtatni kell. Egyszerűsítést, nem kedvetszegő, hosszadalmas, eljárásokat rendeljen el a miniszter. Egyébkéat érdekes lesz felemlítenünk, hogy folyó hó január elsejétől mai napig 76 megszállt területbell. születésű nsgykaiíttifci lakos kérte honosítását.
— As Uránia-mozgó meglepetése. Az Uránia-morgószintiáz igazgatóságának óriási fáradorás árán sikerült a Luxemburg grófjának nagy zenekari betétét megszereznie. A 6. gy. e. kitűnő zenekara nagyban folytatja próbáit a így az Uránia szombat ós vasárnap esti közönségének különleges élvezetben fog része lenni ; operett filmet, fog látni Líhár gyönyörű zenéjének, Pilinszky operaénekesnek s az egész együttesnek nagyszerű játéka mellett. Katonazenekar nélküli előadásokon rendes helyárak: /
— Drágul a patika. A hivatalos lapban megjelent a népjóléti miniszlernék egy rendelete, amely április elsejével uj fölemelt gyógyszerárakat léptet éleibe. Az uj-Srak a forgalmi adót magukban foglalják.
— A cigánykérdés. Győr és Komárom vármegyéit legutóbb tartott közgyUMsükön foglalkoztak a cigánykérdés országos rendezésével és elhatározták, hogy a cigányoktói lovaikat és szekereiket cl kell venni, őket magukat pedig internálni kell.
1922. március 14
— A szabad lyceum vasárnapi
programja. A szabad, lyceum vasárnapi programja, iránt nagy érdeklődés mutatkozik, mert ez alkalommal egyebeken kivül az Irodalmi KSr zenekara b közreműködik. A zenekari számon kívül Horváth Elvira egy Végvári-verset szaval, Majtényi Károly a „lelki életről" (az akaratról) tart előadást, Polgár Etelka pedig egyik legújabb költeményét fogja bemutatni.
— Hnljrel.azltá., Aj Ipartestülel által rendezett estély felülfijetőmek névsorába kimaradt ifj. Pichler Józ.ef 30 korona fefülfitttáee, mit ezennel helyreigazilunk.
(x) Uránia. Pinteken 5. 7, 9 árakor rendea helyárakkal Luxemburg; gráfja, operett szkeccs, Király Ernő, Solt Hermln, Pilinszky Géza, Kovács Margit, Radác Ferenc, Gy Orbán Ibolya, Bende Láazlá szereplésével.
— Orvoal hír. Dr. Berger Miksa fül-, on-, torok- és gégeorvos szabadságáról visszatart és rendelőjét a legmodernebbül felszerelve Sugár-ul S4 szám alatt (kaszárnyával szemben) Újból megnyitotta.
&) Világ-mozgó. Színes Pathé mü. »or. Cocaniin a világhírű francia filmkomikus jltsza a főszerepet abban a remek vígjátékban, mely a Világ-mozgóbsn ma pén teken egy napos szenzációs színes Pathé mü sor kore.tébon kerül bemutatóra s amelynél! elme „Oh az a mozi", ezen kivül bemuletísra WrUI egy remek 8 felvonásos dráma .A kis virágárus leány" életkép színes és egy szén zációs Pathé revuo szintén színes. Szombaton és vasárnap Sátán fial 11. rész.
— Aranyat, ezüstöt, brüllánaot mindenkinél magasabb áron váaárol KOPÁS árás éa ékszerész, Deák tér 12. szám.
(x.i Uránia. Operett est a Luxemburg grófja Lehár gyönyörű zenéjével, Solti Hcrmin, Király Ernó, Vándory Gusztáv ós Pilinszky Géza opera énekes, Kovács Margit, Radóc Ferenc, Gy. Qrtoáa Ibolya, Bende László szin padi szereplésével Pénteken 5, 7, 9 órakor katonazenekar nélkül rendes helyárakkal. — Szombaton 5 órakor rendes helyárak. 7, 0 órakor katonazenével felemelt helyárak. Vasár-nap fél 4 és 5 órakor rendes helyárak. 7 és { órakor katonazone felemelt helyárak. Felemelt helyárak: páholy 30 K, zsölye 25, körszék 29, támlás 18, támás 14 korons.
A nagybirtok vagyonváltsága.
Megjelent végre az a rendelet, amely a nagybirtokok vagyonváltságájHik végrehajtásáról intézkedik.
Az 1000 holdasnál nagyobb birtokok tudvalevően fáidben kötelesek leróni a va-gyonváltságot. A rendelet szerint a kirovás olyan mádon történik, hogy megállapítják a fáidbirtok kataszteri tiszta jövedelmét is ha a birtok a táblázat szerint mondjuk 20 százalékot köteles leadni, okkor annyi földet vesznek el tálé, amennyinek a kataszteri tiszta jövedelme az egész kataszteri tiszta jövedelemnek 20 százalékát leszi. A földbirtokba beleszámit minden\' mivelhetá terület, a szőlő is, ha háromévesnél fiatalabb, a fásítás is, ha 50 holdon alul van. Csak az ingoványos, vizes területeket, a fásitott vízmosásokat vonják le a birtok területéből; ha a fennmaradó rész az 1000 katasztrális holdat megüti, akkor főidben kell fizetni n vagyon-váltságot még abban az esetben is, ha a birtok tább község határában fekvő kisebb jószágtestekből áll. De amennyiben a földbirtoknak több tulajdonosa van, meg kell állapítani, hogy egy-egy tulajdonos része felülhaladja-e az ezerholdat. A váltságköte-lezetlség az 1921. évi szeptember há 7-én fennállott állapot szerint bírálandó el.
A fizetési kötelezettség a váltság kivetéséről szálá határozat kézbesítésétől számított 30-ik napon kezdődik. Április 30-ig kell beadniok a birtokosoknak n bevallásokat ti piijzügyigazgatósághoz; Május hó végéig kő-telesek a pénzügyigazgatóságok n kivetési javaslatokat elkészíteni cs közszemlére kitenni. A felszólalások figyelembevételével meghoz-
ZALAI KÖZLÖNY \' 3_
rák a végleges határozatot. Ehhez is kell egy két hónap. Azután következik a kézbesítése. Mindent összevéve, a lerovások kárül
augusztus hóban fognak megindulni. t.-ijL. , váltségföldet az Országos
roldbírtokrendező Bi.áság döntése alapján birtokpolitikái célokra használják fel azok számara, akiknek földhöijutlatását a föld-reformtörvény célba vette. Ugyancsak ez a bíróság állapítja meg a váltságföldek ellenértékét-és a fizetési módozatokat.
Amennyiben a váltsigföld birtokpoliti kai célokra nem volna szükséges, eZt, vagy ennek megmaradt részét a tulajdonos visszaválthatja az államtól és buzaértékben fizet. Addig, mig a váltságföld sorsár. 1 a biróság nem határoz, a tulajdonos haszonbért fizet az államnak. Körülbelül ezek a végrehajtási rendelet leglényegesebb intézkedései.
Ez a rendelet a földreformtörvény végre-ha|tását nagy mértékben könnyíteni és gyorsítani fogja. Könnyebb és gyorsabb lesz az eljárás azért, mert a váltságföldet nem kell megváltani a tulajdonostól, a nehézkes és hosszad.ilmas megváltási eljárás tehát mellőzhető lesz. Természetesen az állam sem adhatja ingyen a birtokába kerülá váltságföldeket, hiszen a vagyonvállságból eredő jövedelemre a deficitek súlya alatt vergődő magyar államnak nagy szüksége van. Az állam azonban jövrdelmét olyanformán is biztosíthatja, hogy járadékbirlokokat al.pit, módot adván a kisembereknek arro, hogy a ját adékbirtokot szorgalom és takarékosság révén bizonyos idő multán tulajdonjogilag is megválthassák. Ezenkívül ez állam a váltság-földeke.i a szociálpolitikai szempontokat is jobban érvényre juttathatja, különösen a hadirokkantak, a hadiárvák stb. javára, akiket n tőrvény elsősorban kiván istápolni.
2
korona 66 fillérbe
kertH példány onkint,
tehát mindennap 1 korona J4 fillért tatarlt meg.
ha moat előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAIKŰZLONY
-RE
TÖRVÉNYSZÉK
Három ítélet. A nagykanizsai kir. törvényszék dr. Kenedy büntetőtanácsa tegnap csütörtökön tartotta az alábbi jobbára hatóság elleni erőszak bűntettével vádolt egyének bűnügyében a főtárgyalás!. Elnök dr. Kenedy Imre táblabíró, bírák dr. Diba és dr. Almássy törvényszéki blráx, ügyész dr. Szabó L«jos ügyészségi elnök, jegyző dr. Hitzelbergcr Sándor. y
I. Lakatos István, Kovács József, Németh Gyula, Hegedűs Sándor és Hus* István ellen az volt n vád, hogy ínég 1919. november havában együtt és közösen lőcsökkel és hámfákkal felfegyverkezve Fritz Pál és Horváth Mihály rendőröket azáltal, hogy rájuk ,támadtak és kezeiket lekötve, őket összevissza verték és így erőszakkal ama hivatásukban, hogy a rendet fentartsák, jogszerű gyakorlásában akadályozták. A tanuk kihall-
Í;ntása után o biróság a jelen osetben. fenn-orgó rendkívüli enyhítő körülmények figyelembevételével Lakatos Istvánt, KoVács Józsefét, Németh Gyulát, Hegedűs Sándort és Husz Istvánt egvenkérft 500 korona fő* és 100 korona mellékbüntetésre Ítélte.
II. Özv. Kovács Józs fné született Tamás Júlia 27 éves csörnyeföldi asszony a mult év február havában Steinitz Antal községi bírót előfogat kirendelésének végrehajtása közben hatósági jogának gyakorlásában megakadályozta, nzt megfenyegette, hogy a kezében levő vasvillával leszúrja. A terhelő tanúvallo-
mások alapján a bíróság őzv. Kovács József-nét 5000 korona fő- és 1000"* korona mellékbüntetésre-Ítélte.
Ul. Gyergyák István letenyei lakos a Bécz községhez tartozó szőlőhegyen mult év március havában Gyergyák Márton felesketett szőlőpásztort a mellénél fogva mograr gadta és földhöz vágta, hivatásának abban a jogszerű gyakorlásában, hogy a szőlőhegyen berúgott állapotban rendetlenkedő, illetőleg Mikó Gyula pincéjének ablakát döngető Gyergyák Gyula letenyei lakost bekísérje — megakadályozta. Ezért a biróság három heti fogházra és 500 korona pénzbüntetésre Ítélte.
irodalíqjvi.
Jerxy Znlawaldi Exüstöa masőkön.
Jerzy Zulrwskinak a neve, kinek együf logr érdekesebb regénye most jelent meg Szegeden a Délmagyarország Hírlap- és Nyomdavállalat kiadásában, ná\'unk még kevéssé ismert. Kétségtelen azonban, hogy mostani regénye, az „Etüslös mezőkön" egyszerre megismerteti őt a magyar közönséggel. Regénye tárgyában, feldolgozásában és megírási mód]abao egyaránt teljesen uj és eredeti. Verne-szeiüeo kezdődik ; néhány földi ember egy égyu lőve- * dékében elkerül a holdra és hallatlan viszontagságok után eljut a holdnak a túlsó, álli> tólag lakható felére. Utódaikból ott uj nemzedék fejlődik,.. mely alkalmazkodik a ho\'d életviszonyaihoz; az emberek kisebbek, könnyebbek, rövid ideig élnek és mind kora* vének, anélkül, hogy szellemi képességQk elérné a földi emberekét. Ezek az emberek uj társadalmat és uj vallást alkotnak maguk: nak, melynek középpontjában a földi exper dició utolsó életben maradott tagja, az öreg Ember áll, akit mithikus tisztelettel vesznek körül. Ez viszont idegennek érzi magát a hold degenerált nemzedékének közepette éa évtizedeken át Iszonyú - sóvárgás epeszti a fold után s ha-már az elhagyott bolygóra nincs visszatérés, szemét annak gömbjére szögezve akar meghalni, ^ratlanui merész fant á?; a é« szokatlanul mély gondolatok párosulnak ebben a könyvben, melyet dr. ToneltJ Sándor fordított, az eredetinek szépeégett visszaadó gondoaiággal, magyarra. A. nagy-érdekű és tntszet&e kiállítású, majd 300 oldalas könyv terjesztését a Kulturn Könyvkiadó és Nyomda Rr. budapesti cég végzi, nhoj mogrendelhető és kapható, azonkívül minden könyvkereskedésben.
közgazdaság
Budapest, március 30.
Sóját tudisltinklil.
Budapesti tőzsdei
Napoloon 3340—1000, Font 3300— 3<X Dollár 883—93, Francia frank 8050— Í0<), Márka 275—85, Olasz liia 4445—76, Osztrájt
korons 11—12, Rubel--, Lel 680—40,
Szokol 1-845—65, Svájci frank -, Dinár
1030—40, Lengyel márka 20-21.
Budapesti devizák:
Amsterdam 331—41, Koppenhága 18600— 18900, Krisztiánia 15500— 800, London. 3880— 3910, Boriin J871/,—77\'/,. Milano 4400^500, Pá.is 7975-8050, Prága 1660-60, Stockholm 28000-700, Zürich 17S80—17850, Wien 11\'/,— 121/.. ZSgreb 555-66, New.York 883-88, Varsó---.
Zürichi zárlatt
Berlin 167\'/\',, Amsterdam -, Hollandi,
194\':,. New-York 515, London 2SŐ1, Piris -1635, Milano 2620, Prága 945, Budapest 57, Zágráb 165, Varsó 13, Wien 6V„ Osztrák bélyegzett 7.
Nemes fémek piaca:
Ezüst korona 65\'/i— 57.\' ezüst foriril 160—158, ötkoronás 300—306.\' a 80 koroná, magyar arany 3400 —3380, Napokon 3410—
3385.
ZALAI KÖ21/ÖNY
>9.2. mS:clm 31
Termény Jelentés:
k\'iasé vontátolt irányzat.
Hír/a (Tiszavidéki) K180-3026. eg; ib 20SO—3015, rozs 2080—2120 takarmány árra J125—2175. sör á.pa 22-23, zab SH0-17S, tengeri S575—26S5, repcc 43—45, korpa 1535—50, köles 25-26
Budapesti állatvásár:
Maihahus I. r. egésrben 116-166. hátulja 130-170, elejo 110-130, II. r. egészben 90-100, hátu\'ja 106—113, e.\'cjc 68-8S. Növendék marha I. r. 64-8í/-horju (ölötl börb.) 115—130. Készlel: Nagymarha 4S, eladás 31. Növendék maiha S7, eladas 15, borjú 1J5, eladás 42. Marhabőr 130—142, borjubór 120—ÍSO, juhbőr —. Vásár lanyha.
Sertésvásár: (Vásár é\'ánk).
Falhajtás —. Elkelt--. Könnyű sertés
i 96, közepes 136—137, jobb 14S, zsír 180, szalonna 175, lehúzol! hus Mi. Sózott szalonna 176. _
A /e/e/ős szerkesztő tnvolUtében szerkesztésért sojtójogxlag Jeletis: Benedek Rezsó szerkesztó.
QUITTNER ARTHUR
hatóságilag ongedöl voictl YlJIanyatoreló
NAGYKANIZSA
Csengery-utca 13. szám
Elvállal
rllágltásl vezetéket, motorok, calllárok, va\'imiiit telefonok, c*cit£Ók c-s JeUöké«z(t-lókck fciazorellaót. Villamos vasalók, főzőedények, reschauk, ÍOtóicsteU javítását .Mlnilcniicmrt villamos munkálatok gyorsan én pontosan cazközóitctnck.
Sc«kf<crü«a v^gii
motorok ujratekercieléiét Mindennemű égők raktáron.
Burgonyát
étkezési, ipari és vetesi célra
keresek megvételre kisebb-nagyobb mennyiségben.
Közvetítőket dijazok.
Pollák M. Emil
NüByManlxiB, Klnfzsy-utta 2/8.
Telefon: 131. Távirati cim: Termény.
Legolcsóbb mindig
KISFALUDI és KRAUSZ
99Arany Kakas44 divatnagyáruháza
Nagykanizsa, Erzsébettér 21
ahol most raktárra érkeztek ÓriÓSÍ VálaSZ* tékban női divatkelmék minden létező színekben, ezenkívül duplaszéles ruhaselymek, krepp-deschinek, foulardok, bársonyok, dirndlik, grena-dinok, mosók, zefirek, vásznak és siffonok stb.
Férfiszövetekben nagy választék!
Mielőtt bevásárlását megteszi, tekintse meg minden vételkényszer nélkül áruházunkat, ahol legolcsóbban szerezheti be szükségletét
Apró hirdetésed
<11J»: 10 »ióljc 30 K, rulr- f* ttaacpaap 40 X, mlmlfn tOYAbbl aió l>4lk*»aap 3 K. vaiár- *+ Onntpaap 4 M. »a»tagabb betavrl n«<t»tl aiavah S. Illet** <1 K. AlUrt korc.Aknrk uilutt«nkor AO (*A*al«k Aranguslniény.
Tavaszi kiUUetéare gyönyörű pus-páng bokrok kaphatók Vörö\'marthyutca 33 szám alati. >
A reáliskolában egy jó asztalos munkás felvételik. Fizetés megegyezés szerint.
VILÁG
Eladó egy üvcgcsillár és jobb buiorok. Cim: Kazincz.- utci 1 , I. em.
xxxxx xxx xx xx xx xx
"" Erodell ERFURTI I8z.li.k- ás virág- X
magvakl
ifi minJenncmú gazdaiágl 35
i velőmagi
K t* nómetorsi&gi ólomzlrolt takarminy-
* répamag *
u kapható: ag
X Ország és Widder x
JS líiont ís nsilttalMiMI Sarríwijja bzséM-tfc tg }J JJ Kérjen .tánl.tot ét árjagyzékal 11 JJ
xxxxxxxxxaxxxx xx mozgóképszínház^
Erziébil királyné-tér, Szíriai szálloda epüliliim Telefon 74. Telefon 74.
Pénteken csak 1 nap, színes Patbé-műnor 1
A kis virágárus leány
Dráma 3 felvunasban, sxinea..
Oh az a mozi! I! Pathé-szemle!
Vígjáték Cocanlin fallíp\'évcl || Szin«»
Szombaton r és vasárnap
Sátán fiai II. része
Szombaton és vasárnap
UnlvdHlV • PÜM>1J\' 12 K- ts ti. I. !..!» 16 X, 1 ntiíjdrai. n. h.iy 12 koroo., tn. 7 |
t\'K.dáK.1 Msl-icp m 7 él (él a ,;r,ior, v.W- í. űnaer-napoVon fél «, 1, ; 4, 9 iraior Pontos kezaá.^f
Nva-.at.tt , Ivhilajrlnocsok : Zalai és Gyarmat! könyvnyomdájában.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos Földblrtokrendező Bíróság által ingedátyazatt
Ingatlanforgalmi irodája.
TaltfM m. WtTÖs-tfr 79. Táwtratt ebn: Siíató OsynCkséi
Eladó birtokok:
300 holdas birtok urilakkal Vwprérrímegyében.
822 holdss birtok elegendő gazdasági épületekkel, Veszprémmegyében.
120 holdas birtok 3 szobás urilakkal, teljes élő és holt felszereléssel, Somogymegyében.
10.5 holdas birtok >uép kastéllyal Zalamegyében.
100 ho\'das birtok fölszereléssel Tolnamegyében.
160 hold föld épületek nélkül Somogymegyében.
80 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, príma fajszőlővel beültetve.
16 holdas szőlőbit tok ízép épülettel, Nagykanizsa mellett.
11 holdas s:őíőbütok a Bal.iion mellett, Somogymegyében.
5 holdas sző\'-őbiitok Keszthely melleit, stb. stb.
Somogymegyében parcellázásra kerülő prim* homokos birtokbólmég 150 .hold tetszés szerinti beosztásban 1200 négyszögölen-kin-K. 12.000 — árban eladó. A birtokra épü\'etck nincsenek. Építési anyagról gondoskodva van.
Eladó házak:
Modern adómentes M?. elfoglalható 4 szobás lakassa!.
Nagy hi»z istállóval, kocsiszínnel és kerttel, 3 szobás lukás elfoglalható.
Kisebb ház kernel, egy szobás lakás azonnal elfoglalható.
Laki házak mindjjn nagyságban kerttel 6s anélkül.
Emeletes ház a város belterületén nagy kerttel.
Egyemeletes rmdern ház a város középpontjában.
Kétemeletes üzletház a piactéren.
Eladó üzletek:
Nagykanizsa közelében, forgalmas vasulállomá son szálloda-vendéglő stb.
Nagy forgalmú dunántuli v.\\rosban nagyforgalmu kávéhas átadó. ^
Üzlethelyiségek Nagykanizsán átadók.
Falusi üzletház Íüszer0z»eitel eladó.
Balatoni villák:
Balatonbogláron villa 4 szoba, 8 konyha, teljes
bútorzattal jutányosán. Balatoniadén stb. villák minden nagyságban.