Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
15.2 MB
2010-02-18 09:29:02
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1032
4266
Rövid leírás | Teljes leírás (888.09 KB)

Zalai Közlöny 1922. 099-122. szám május

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

<l-lk évfolyam
JW^^JKjnHus 3. Szerda
• •iSíMíafaiBÍ 99. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
^SZTLNY_P0L1TIKAI NAPILAP
S««kMit^t fa kUdótdvaUl t Fó-ut 13. |X>
____lflUrorb*o-U!»foB 78. .
Meg.\'^lenlk mindig kor* rc^gol
FELELÖSSZERKESZTÓ: BODROQKÖZY ZOLTÁN I
BENEDEK REZSŐ
XI. Pius pápa békelevele.
.....
BKSUs.té.l áralj: ()•/, f,r|1],| „|,,| ,(J||(, eíí.i tv,. 7b0 k. fsu.i. 400 k. %n évr. 200 X. SCT ti,. 76 K. za„ IU„ 4 K
r.7, „ Tiujőna 7"
Genua, málus 2. Az ujaáalrók ,4,,<r. ű 7 „ . "I\' Utat
csarnokiban . lekéső / orget ■ legmaarvobb örSmm.i txi.i .1 _ *1
Stampa

Páril, májú* 2. A Malin mai számában • következő táviratot olvassuk: Bethlen István magyar miniszterelnök folytatja a lanács-kozísokat ax osztrák legitimistákkal Zita királyné jövőjének tárgyáhan. A miniszterelnök kijelentette, hogy erről a kérdésről tanácskozott Barthouval, akli kért, hogy járjon közre IV. Károly király családjának tartásdíja érdekében, B.rthou állítólag megígérte a körbejárást Bethlen István grófnak ebben az ügyben.
Loodon. A washingtoni külügyi hivatal lépéseket tett, hogy Németországgal, Ausztriával és Magyarországgal felujilsák n háború előtti szerződéseket. A felsorolt államokkal kötölt békeponlok rendelkezései szrrint ezeket az egyezményeket » békéa állapot első hat hónapjában kell megkötni.
Gimia, május 2. A negyedik albizottság a munkanélküliség és a szlrájk ellen teendő intézkedések kérdésével foglalkozott. A biiottiág a munkanélküliség éa a szlrájk letörése érdekében felhívta az össze, államo-
kat fokoíott termelésre, melynek következtében több munkáit foglalkoztatnának és ez-átal kikerülnék az érdekellentéteket.
Paris, május 2. Az Oevre arról érleaül, hogy Csicserin népblzlos Ugnrrp hosszabb megbeszélést folytatott dr. Benes külügyminiszterrel, aki kijelentette, hogy ha Órosz-ország nem Írja alá a Versailles! békeszerződést, abban az cselben, ha de juie elismerik a szovjetkormányt, igyekezni fog olyan n.iUt-kozatot kibocsájtani, amél^mintegy függelék lehet a szerződéshez és a melyben a .szerződést tényként eliinierik és kötelezik magukat arra, hogy annak határozatát tiszteletben tartják.
Csicserin hozzá telte, hogy a szovjet-kormány szükség esetén hajlandó a rappalói szerződést megsemmisíteni.
Berlin, május 2. Gínuaí jelentés szerint konferencia beavatott köreiben biztosra veszik, hogy az értekezlet a hét végével véget ér.
Bombamerénylet a tiszti pavillon ellen.
(Ssját kábelbeszélgelésünk.)
Budapest, május 2. Vasárnap este bomba robbant ismét •z ország fővárosában éa pedig az Üllői-ulí Ferenc Jóisef laktanyában. A laktanya egy \'észében vannak • tisztek családtagjaikkal. Vasárnap eate 8 óra 35 perckor mii sem KJlve, óriási detonációval explodált egy a \'inee ablakában elhelyezett bomba.
Az egész laktanyában nagy volt a émülel, noha a robbanásnak semmi külő-lősebb hatása nem volt. Mindössze a tiszli \'•Villon rongálódott meg.
A kaszárnyában az őrség azonnal közre-az épületet, a legénység pedig nyom-megszállta a népligetet. Azonban min-n hiíb« volt. 25 egyént állítottak elő a "dőrségre, de a lelleieítet nem sikerült \'"\'keríteni. S
Megáll apitást nyert, hogy gyújtózsinóros
ekrazit-sielcncc volt a merénylet tárgya.
A nyomotás folyik.
A belügyminiszter 50.000 korona jutalmat tűzött ki a nyomravezetőnek.
A bácsi húsellátás kérdése.
A bécsi éa belgrádi kormányok tárgyalásai.
Bécs, május 2. A bécsi husinség rendkívüli intézkedésre kényszeríti az osztrák kormányt. Az illetékes osztrák tényezők hetek óta keresik a segítés lehetőségét.
A magyarországgal megkezdett tárgyalások nem «ok sikerrel keciegtetnek. At osztrák mezőgazdasági termelőket pedig nem lehet arra szorítani, hogy gondoskodjanak Bécs húsellátásáról. A bécsi éa belgrádi kormányok között tárgyalások Indultak meg a gazdasági és politikai kapocs létesítésére. A belgrádi kormány hajlandónak nyilatkozott ilyen szerződés biztosításiéra. Megengedte az osztrák kormánynak hogy szükségletei fedezésére Horvátországban és a Sxerérmégben néhány ezer darab vágómarhát szerezzen be.
A lakásügyi értekezlet döntése.
Budapest, május 2. A lakásügyi értekezlet ugy döntött, hogy a béremelés alap. jául nem a a.obák számát, h»nem az 1922 év május elsején fizetett lakbért vearlk.
Zrínyi Miklós.
Május l én mult 302 esztendeje, hogy megszületett . Muraköz nagy fi., . kölíő frinyt Miklós, aki mint Sziget veazedolmének hadvezér és lánglalkü államférfi hsllhat.tl.nná lette nevét, hletét a leigázott és feldarabolt Magyarország felszab,d.tásán.k és . keleti barbárság elleni küzdelemnek szentelte. írásaiban hirdette az Igazaágot hogy . magyarság Mmmit várhat a külföldtől, a b0r.be esett nemzetet csak saját erényei válthalják meg, azért követelte a magyar vezénylet alatt álló nemzeti h.dscrcg szervexését.
Zrínyi emléke már azért is azent az ulókor előtt, mivel ő volt a horvát—magyar
testvériség gondolatának legtökéletesebb hordozója. O tudt,, hogy a két nemzet c»k egymással szövetkezve védhet! meg szabadágát. Zrínyi gyakran éa büszkén hangoztatta a maga horvát voltál éa mégis korának legkülönb magyarja volt.
Kanizsa városa kegyeleltei ünnepelt, meg már két éven át az évfordulót. Az idén május 13 án rendez a Zrínyi Irodalmi Kor ünnepséget. Az évforduló alkalmával közlünk egy részt Sik Sándor : Kiáltás Zrínyihez cimü mélységes tartalmú remek költeményéből, melynek minden sora a ma visszhangja:
.Hej, magyar Délföld kőtoronyvltáz, Hét-orazág-nép kőzi f.jjel óriás: Bal-fálumu kor termelt ós magyarnak, 5 bal csillagoktól vére. éjszakáján Megtöretett mártyr-M.gy.rornágod Most balzsamul idézi arcod.l,"
„Téged idézünk, támasztó magyar, Téged hivunk a magyar éjszakán."
„Most, most emeld ránk bástya-melledeé, Mert a m«gy,r mell horpadt és beteg. K.gyogd elénk temérdek homlokod. Mert a msgyaa^fff föld felé konyult. Aszu-szemünk fölnézni szomjazik: Jöjj, jöjj, hamar, nagyságos fér/lu, Mert férfi, férfi, férfi kell nekünk, Elarszonyult, megrugdosott magyarnak: Isgnek-keménvlő férfiú-gerinc, Ktlszlus tüztöl túlélő Zrínyi
szem,
Mozdító hit, mely holtakat kelet Es tétető országos Akarat, Mely egy Legyen 1-nel uj időt teremt. Kelj Zrínyi ur, megszületett a perc,. Amelyből kettőt az Isten nem ád. Háromszáz év az alvásból elég Sok volt ac alvás, neked és nekünk. Most, most az Isten az égből lenéz És ezredekre ir ítéletet. Emeld az égre mártyr-ujjadat És esküdjél helyettünk, Zrínyi ur i Hogy ami most van, ördögök, csalása: Ezen a földön valóság te vagy, S égszakadáson és földinduláson És minden ördög-tagadáson át Is Magyar lesz a magyar
2 _
HÍREK.
Előfizetőinkhez!
Vidéki előfizetőinket kériűk, kik április havi dijaikkal hátralékban vannak, illetve a május havi előfizetési még meg nem újították, lapunk zavartalan küldése, érdekében azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
— A Kállaj-párt felhívása. Mind-
moh az ur.k, kik ajánlási ivek íiláiratásftr* vállalkoztak, ma csig 6 órára szíveskedjenek megjelenni a pálihelyiségben a az ajánlási iveket ls hozzák magukkal. A Kállay-párl elnöksége.
— A nagykanizsai bérmálás. Dr.
Rott Nándor mejryéspOípSk májul 5-én, pénteken délután 5—6 óra között érkezik városunkba Homokkomárombál a a templomtér (clnktorlum) bejáratától kőrmenetileg foy a templomba vonulni, hol rövid beszédet intéz a hívekhez és ünnepélyes áldást ad. Legyenek azért a hivek azon, hogy minél nagyobb számmal jelenjenek meg ez alkalommal, a társulatok lehetőleg testületileg. A bérmálás napjain a püspök ur 9 órakor szentmisét és szentbeszédet mond, utána a plébános a szószékről a néppel együtt elmondja a hit, remény és szeretet fölinditá-Sára előirt imát. Ennek végeztével a bér-málandók sorba állanak a főoltártól kezdve a -hajón végig, kedvező Idővel a templomon kívül is. A fípáaztornak o bérmálás előtt mondandó imája alatt a bérmálsndók letérdelnek, a bérmálás\' alatt azonban mindnyájan állanak a a bérmscédulát imára ku\'csolt késükben az írással kifelé fordítva — tartják, a bérmaszülők pedig mögöttük állv.tn, jobb kezüket a bérmálandók jobb vállára teázik, A bérmált csak akkor távozzék, miután emlákképeeskét kapott és homlokát a segéd-kezí pap letörölte. Mielőtt a püspök ur az utolsó áldáat adná a megbérmáltakra, hjrang-gal jel lesz adva, hogy a templomból időközben eltávozottak visszatérjenek. Ezen utolió áldáson minden megbérmált legyen jelen. Alkalmas idő esetén ezen áldás a templomtéren lesz. Áldás után a mfgbérmáltak a papsággal s az összes hivekkel \'gyütt fen-bangón elmondják a Miatyánkot, Üdvözlégyet s a Hiszekegyet, majd a Téged Isten dicsé rünk énekkel rebegnek hálát Istennek.
— A bérmálás sorrendje. Április 30-án Nagyrécsén, május 1-én Njgybakóna-kon, 2 án Gelsén volt a bérmálás, 3-án Hahóton, 4-én Zalaszentbalázson, 5 én Ho-mokkomáromban, 6-án és 7-én Nagykani-zaán, 8 án Inkén, 9-én Murakereszturon, 11-én Némelujfalun, 12-én és 13-án Barcson, Somogytarnócán, M-én Somogyszobon, 16 án relsösegfsden, 17-án Kutason, 18 án Somogy-sárdon, 19-én Nagybajomban, 20-án Böhö-nyén, 21-én Tapsonyban, 22-én Nagyszakáclin 23-án Nemeavidon, 24-én Csákányon, 25-én Mcaztegnyőn, 26-án Gadányon, 27-én éa 28-án Somogyfajsron, (Pusztakovácsin), 29 én Tól-szentpálon, 30-in és 31 én Kélhely (Balaton-kerrsrturon), jurtius 1-én és 2-án MarcsJin, 3-án S^mogysámson, 4-én Vörsön, 5 én Balatonberényben fogja a megyéspüspök a bérmálás sjentségét kiszolgáltatni.
— A főgimnázium VIII. oszt. tanulói május 4 én, csütörtökön fejezik be óráikat. Szombaton vallástan vizsgálat lesz, melyen Csóll Gáza murakereszturi apát elnököl. Többi vizsgálataik május 8-tól lesznek. Ekkor kezdődik a magántanulók vizsgálata is
— A „FelaS Zala" sem jelenik me» többet. Mint a .Zalai Közlöny- meg irta, a kormány a belső rend és nyugalom biztosítása érdekében beszüntette a .Zala-megyei Ujság"-ot. A kiadók helyébe azonnal kiadták a .Felső Zala" clmÜ heti lapot, melyre még a mult évben szerezték meg az engedélyt. Persze, az engedély megadása óta már letellett a törvényszerű hat hónap, mely alatt a lapnak meg kellett volna jelennie éa így az engedély már érvényét vesztette. Így tehát a JSlamegyei Újság" fiókája, a „Felső Zala" sem jelenne pneg többé.
ZALAI KÖZLÖNY
Elsőrendű
kapható május hó 4 ikétől
Fő-ut 6.1. em.
ahol előjegyezni is lehet.
— A vármegye állandó választmánya hétfőn délcló t ülést tartolt, amelyen előkészítették a május S án, héifőn megtartandó megyei közgyűlést.
— Személyi hir. Fórból Artúr, a Pcati Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsii fiókjának kiváló tehetségű igazgatóját az intézet központi igazgatósága a budapesti anyaintézethez rendelte be.
— Eljegyzés. Huhn Gyula kollégánk, a Zalaegerszegen megjclonő „Zalavármegye" cimü politikai hirlap szerkesztője eljegyezte Vrancsics Erzsikét.
— Programbeszéd Nován. Dr. Buch-berge/ József* zalabaksai választókéra et kisgazdapárti képviselőjelöltje vasárnap Nován tartolta programbeszédét. Nemcsak a novai választópolgárok, hanem a közeli községek gazdaközönsége is mgy érdeklődési tanúsítottak az általános népszerűségnek örvendő képviselőjelölt politikai megnyilatkozása iránt. Dr. Buchberger nagy figyelemmel és élénk helyesléssel kísért beszédben ismertette a zalamegyei kisgazdapárt követelményeit, melyet a párt régi vezérei: nagyatádi Szabó, Mayer és Rubinek által felállíttattak és sürgős megoldásra várnak, különössn hangsúlyozta a magyar nemzeti királyságnak, a földbirtokreforratörvény sürgős végrehajtásának szükségét és hogy az ország a gazdák érdekeinek teljes biztositása mellett vezettessék.
— A vagyonváltság leírása végett mindazon egyének, kiknek postatakarékpénztári betétjük van, szíveskedjenek betétkönyvükkel a helybeli 1. számú postahivatalnál megjelenni.
— Nyilvános köszönet, A folyó évi április hó 29 én rendezett vasúti mulalság alkalmával a várost közkórház szegényei részére befolyt 2200 korona adományozóinak hálás köszönetet mondunk. Az adományozók nevét az olvashatatlan aláírások __ miatt közölni nem áll módunkban. A sikeres "gyűjtés eredménye elsősorban Fülöp Jenő fütőházi művezető bájos leányát Mancikát, mint rendezőt és Dobes Mancit illeti az elisnerés, kik fáradhatatlan buzgalommal igyekeztek a gyűjtést eredményre juttatni. Mely nemes tevékenységükért ezúton is hálás köszönetet mond a Rendezőség,
— M«g.xökött as Internáló tábor, ból. Pintér Győxő 24 éves pécsi születésű, nőtlen péksegéd, budapesti lakos, kit belügyminiszteri rendeletre a zalaegerszegi táborba internáltak — onnét a mult héten megszökött. Országosan körözik. -—
— A bnxa májas havi árának meg állapítása a v agyonváltság Mentésénél. A vagyönváltságról szóló If törvény (1921. XLV. t.\'-c) 1. fejezete értelmében a mezőgazdasági ingatlanok vagyonváltsága fejében fizetendő buza árát a törvényben adott felhatalmazás alapján méjus hónapra szóló érvénynyel q-ként 3113 (háromezerszáztizenhárom) koronában állapította meg a miniszter.
— Eyy szerelmes pár regénye címen a „Zalai Közlöny44 már részletesen megirta, hogy egy nős vegyészmérnök házas-ságigérettel megszöktetett egy budapesti leányt. A nagykanizsai rendőrség a jól öltözött gavallért a budapesti főkapitányság megkeresésére a fővárosi toloncházba kisérte. Időközben azonban a vizsgálóbíró elfogató parancsot adott ki ellene, melynek alapján letartóztatták. A nyomozás megállapította, hogy Lesznik Jánosnak hívják és sikkasztásért már büntetve volt. A rózsá\'szjnü köd-fátyol így n bud »pesti kir. ügyészségen fog szertefoszolni — intő\' példiul a szerelmes kisleányoknak.
__1922. máju» 3.
— Anyakönyvi hírek. Április 23-tól 29 ig Nagykanizsán 16 gyermek született Ebből fiu 12, leány pedig 4, Házasságot kötöttek: Némelh Péter fogtechnikus Rfc, Máriával, Sárközi Dezső Károly népzenéax Fernbach Erzsébettel, Helfer József katon»i tiszthelyettes Bárdos Mária Teréziával, Opar-nicza Miklós borbélymester Pencz Annával Kopár Mihály Ágoston órásmester Gyurko-vits Máriával, Brüll Ernő kereskedő Stern Elvirával, Mechner Zalgmond kereskedő Dobrin Líviával, Stix Géza vasúti ellenőr Moshammer Stefániával, Simonka József vasúti pályamunkás Imrei Katalinnal, Kulcsár Pál vasúti pályamunkás Sneff Juliannával, Bunczom György vasul I géplakatos Imrei Annával, Ozvald János téglagyári munkás Mészáros Rozáliával. Németh J inos háziszolga Horváth Máriával, Ats János föld.uüvea Horváth Annával, K\'árics András cipészs\'géd Tóth Máriával, Bugyáts Vilmos artista Karácsony Karolinával. Elhaltak: Kcndákor Katalin 2 hónapos ránggörcs, özv. Kerner Fe-rencné Vajda Katalin 87 éves agyszélhüdés, Kristofoletti Antal gépész 42 éves szervi szívbaj, Forgács Istvánná Gál Mária 33 éves gyermekágyi láz, Strém Andor 12 éves véres tarjagosság, Milel József földműves 20 éves tűdőlob, Gozdán György földműves 74 éves végelgyengülés, Hoffmann Jolán 5 hónapos gyermekaszálv, Szelhoffer István kocsis 50 éves azivbelhártyafob, Nagy József 2 hónapos koraszülöttség, Matuschek Mária városi szegény 55 éves szívszélhűdés, özv. Kenessey Istvánná Schfiffer Berta 75 éves méhrák, Döme Gyu\'a napszámos 20 éves genyes hashártyalob, Kun Juliánná ,1 napos-, veleszületett gy«nge>ég4 Kis János 1 napos koraszülöttség, Kis Rozália 14 nipos veleszülelott gyengeség, Grabrovlcs János cipészsegéd 20 éves tüdővész.
(x) Uránia. 9 órakor katonazene t Lenkeffy, Petrovlcs; 16 éven felülieknek.
— Vármegyei köxgyttlés. Zalavár. megye törvényhatósági bizottsága folyó hó 8-án, hétfőn Kolbenschlag Béla főispán elnöklete alatt közgyűlést tart, melynek tárgysorozata 240 nél több tárgyból fog állani. A közgyűlés legfontosabb tárgya a megüresedett alispáni szék betöltése. Az aliapáni állásra egyedüli pályázó Bödy Zoltán alispán helyettea főjegyző, akit _ji törvényhatósági bizottsági tagok egyhangúlag meg fognak választani. Ha akadt volna is pályázó — Bődy Zoltánnal szemben, akinek a vái megye életében oly nBgy érdemei vannak, mint nagyon kevés tisztviselőnek, Bődy Zoltánnal szemben úgyis hiába lett volna minden fáradsága és igyelcezete, mert Bődy Zoltánt az egész vármegye osztatlan becsülése, tisztelete, szeretete és ragaszkodása veszi körül. Bődy Zoltán huszonötéves vármegyei múltja alatt megmutatta, hogy méltó erre a fontos állásra. Közmondásos lelkiismeretessége, mellyel minden legkisebb ügyet intéz: az a mély szorgalom, mely még az esti órákig Is ott tartotta Íróasztala mellett, ez a disztingvált uri modor, mellyel nemcsak tisztviselőtársaft, de mindenkit megnyert, aki vele érintkezett, — inert Bődy Zoltán — akárki fordult hozzája, ügyét mindig a legnagyobb tárgyilagossággal intézte el, csodálatos ügy buzgósága a vármegye fejlesztése körül, mint egyéb, néhány stük sorban fel nem sorolható óriási érdemei huszonötévi tisztviselői múltja alatt predesztinálják arra, hogy a megüresedett alispáni széket elfoglalja. Zalavármegyének Bődy Zol tán személye egy megbecsülhetetlen értéket jelent, kitől Zalavármegye közönsége uj, díszes állásában nagyon sokat vár. S igy érthető, hogy a hétfői alispánválasztás ünnepélyesen egyhangúlag fog megtörténni. Az alispánválasztó közgyűlésre a „Zalai Közlöny" is ki fogja küldeni munkatársát. Egyébként az alispáni jelentésen kívül a törvényhatóság állapotáról a közgyűlés erős tárgysorozata közül különösen érdekel bennünket nagykanizsaiakat — Nagykanizsa város határozata a kegyes tanítórend segélyezése ügyében, a város határozata a hadifogolysxállil-mány megvendégelési költségének feddésére, Nagykanizsa—zákányi tőrvényhatósági ut 1400-2350 km. szakaszának hengerelése,
1922. május 3
Nagykanizsa httárOJOla Viktória göztégl.i ,yár ríiivények vásárlása tárgyában, n város határozata ■ fogadó, vendéglő alb. iparokról alkotolt arabllyrendelet, Nagykanizsa temetőiül alkotolt szabályrendelet, a váro*i köz-ponti sreszfSzde céljaira kölcsön felvitele, Ntgykanirsa város hitározata Állások szerve-lésére, illetve egyea állások átszervezése a ennek folytán a várót szervezési szabályren-delet módosítása, Nagykanizsa városrendezési tervpályázatának kiirása, az ipartestület alapszabályainak módoaltása, valanvnt N.igy-kanlzsa város képviselőtestületinek határozata n városi közkórház alapszabályainak módosítás., ami szintén a hétfői közgyűlés lárjfyaláaa alá keiül
— A „SUgyar.ág- cimtl, Milotay látván dr. kitűnj tollával szerkesztett, minden tekintetben tartalmas, keresztény nemzeti Irányú napilap arról értesíti szerkesztőségünket, hogy minden negyedéves előfizetőnek ingyen ad egy regényl, ingyen ellenőrzi a sorsjegy-húzások eredményét, ingyen ad minden közérdekű kérdésben tanácsot szerkosztói üzeneteiben éa bitkinek Ingyen küld mutstvány-BZámolrat. A lapra használt bélyeggel Is elő lehet fizetni. Kiadóhivatal Budapest VIII Miksa-utc* 8.
W Urinta. LenLeffy len éa P«t-rovlca i Faziaagl mámor, 16 éven felll-llekook.
(x) KBxklvrfnatra uj tánctanfolynm ■ Polgári Egyletben. Huberth tánctanár május 7.én vasárnap este nyitja meg uj tánctanfolyamát kezdők és haladók részére. Beiratkozni egész nap a Horváth-féle ujságárudában lehet. Vasárnap eato cigányzenével össztánc 8—12-lg.
— Máté Jósaef eltemettetésére, befolyt idouányok. (Folytatás.) íjj Skct-nyák Jánosné gyűjtése: Uzv. Orosz József né 12 K, N. N., Gyümölcs Lijosné, Dávldovics József, Bertalan Sándor, Nuszti György, Kránit* István. Szabadi István, Mozsolics Ist. ván, Globics Elek, Geróci Gvörgy, özv. Kohn Guvztávné, Stróbl Jánosné, Czapáry Jóisefné, Andlcs István, Husmln, Szabó János, Cseke
Íózsef, Mjjor Bidi, Bsrecz Györgyné, Gsászár mre, Kovács István, Fütyölék, Kiss Mártonné, Németh Lsjoané, Kiss János, Mikó János, Maucsek György, Peti János, Matolcu Siri, Veltner Mórné, Szabó Gyula, Tomasils János, Csendes Elus, Bader, Berta István, Verboveci Jánosné, Zsupanics litvánné, Czupán Jstván, Tóth Sándorné, Zolder Józsefné, Weisz Ödön. Deáki István, Sáirnalszter litván, Sifter József, Kotnyek János, Koplár István. Kercimsrics István, Farkaa József, N. N, Farkas János, Szalalné, NsVuíeczné, Hajnal György, Benkő János, Bognár Mari, Díkán, Pintér Ferenc, Sípos Ferenc, Kocsis József, Fokt Ferenc, Dazső Aladár, Gudarict Jani, Bcrger Jenöné, Wlner Mói, Godovics Kilmán, Fejler Mátyás, Páros Endre, Neufeld, Müller István, Korpics János, Kluger, Francsics Ferenc, Schweitzer Ernő, Kelemen Györgyné, Mo\'nár Gvörgv. Dávldovics József, Gerócs István, N. N., N. N, Lutz Benedek, Popeanyák Mván, N. N., Pint Ferenc 8—8 K, Ágoston Flórián, Miklesz János, Ekker József 6 - 6 K, K. M., Kocsis József, Vimmer József, Gombos Ferenc, Gotdichmted Laci, N. N., Bencze Imié, Gócza János 5-5 K, N. N., N. N., Verrs JW, N. N, Horváth István 4 4 K, Fúredy -Dezső, Pollár János 2—2 K, Vurcsander István, Horváth Pável György Kilkanizsa 100-100 K, Németh József Caapi50 K-t. (Vége.)
----ZALAI KOZI.ONV
legalkalmasabb ajándék
ékszer vagy dra.
Nagy választék
arany, ezüst, dra
és duble ékszerben.
Schnitzer Géza
Brilliánjt
Platinát, aranyat és ezüstöt
a legmagasabb napi árban vosz
Milhofer Ödön Utóda
— A Vllag-mozgó már ismét, — mint annyi sokszor - müizlésének adja tanújelét, amidón csütörtökön és pénteken bemutalj, "híres francia Gaumont-gyár remek filmalkotását a .Virágok asuonya" citnü müvész-
,, , .\' m=lynek főszereplője a tavaly elhunyt világhírű kabaré művésznő Gaby Deslya, kit Manuel portugál exkirály nevével együtt sokat emlegetett a világsajtó. E filmet csajt /e/nőttek nézhetik meg.
— Rasaay programb.itéde. Vasárnap tartotta Nagykanizsán Rassay Károly programbeszédét. A gyűlésen a rendőrség dicséretreméltó fegyelmezettséget és példás rendet\'tartott fenn.
00 Urázzla. Szerds, csütörtök Pelrovlcs Szvctozár és Lenkeffy Icával a főszerepben: Farsangi mámor. Egy asszony bosszúja, kit férjo n farsang tobzódó mámora, virág és szerpentin esője közben, a pillanat hevében, kíméletlen kézzel, győnyőrro éhesen rántott lo tiszta lányságából, mesterien felépített mese telve a szenvedély, kötelességérzet, könnyelműség, becsületérzet megragadó konfliktusaival. A darabot csak 16 éven felüllek nézhetik megl 0 órakor katonazene.
Egységes munkát.
Tóbb polgártól hallottam, hogy Drozdy GyŐzöék azt mondják, hogy a zsidóknak a R issay-pártban van a helyük.
Nem hiszem, hogy van Kanizsán oly politikailag iskolázatlan xsidó polgártársunk, aki ezt helyeselné, mert ezzel vcs;cdelinea helyzetet teremtenének. A legcsekélyebb elégedetlenségtől kezdve — ismét mindent a zsidókra fognának, mert a politikai hatalomért vágyók pártjában tömörültek és netn az egységes munkát és megbékülést ápolók táborában.
A szomorú emlékű mult megmutatta, hogy mindért uj politikai pá. taloku\'at hatalomra jutási törekvése minő kórokat okozott a népnek, ugy, hogy azt ina is sinylenüpk kell. A megélhetés terén szakmunkásainknak ezreit rántotta magával a kenyérnélküliségbe a hatalomra vágyó lovagok munkája. Ha nem lett volna a hatalomért való a harc, helyzetünk már régen misképp alakult volna ki és mentől tovább tart e* n pártoskodú, annál tovább tart szomorú helyzetünk.
Addig mig nem haladunk együtt kar* öltve, kéz a kézben, váll váll mellett, nincs engesztelést, nincs fátyolbontás a múltra, r.ddíg mig a isidóságot külön táborba csalogatják a keresztényekkel szembe, a tömörülés és felebaráti megértés helyett, csak a dolgozó ember issza meg ismét a levét a viszálynak, aki ió csíkoznék bizonyul éppen szegénységénél fogva. Akik ezt csinálják, azok persze rendszerint jól éreaik magukat, hisz a két civakodó fél között ők a halászok . . .
A kereszténység megnyugvás felé h >lad Kanizsán és most a gyűlölet felújítását akarják külön tömörüléssel.
M-it bennünket a mi szomorú magyar kálváriánktól csak egy menthet meg. A vállvetett egységes munka. Az együttes építőmunka. Es aki ezt oz egysá««s munkát megakarja Wnltafii, megakadályozni, szétforgácsolni, az nem lehet n magyar nemzeti építőmunka munkásé, ai nem lehet a mi embe rünk.
Mert ma minden magyar embernek az egységes pártban, a Kállay-pártban a helye.
Es ex a zászló a pokol minden ördögével fzembpn U győzelemre viszi katonáit.
Ansorge Antal.
TÖRVÉNYSZÉK
ítéletek. A nagykanizsai kir. törvényi szék Horváth Józsefet, ki — mint a „Zala-Közlöny" legutóbbi számában megirta — a körjegyzőt hivatalos teendőiben gátolta — háromezer korona fő- és ezer korona mellékbüntetésre Ítélte. — Kálmán Jánost rablásért másfélávi börtönre, ötévi hivatalvesztésre és politikai jogainak felfüggesztésére itélták. Vádlott és vidő enyhítésért, ügyász súlyosbításért felebbezett. •— N»gy József keszthelyi lakost magánlaksértésért nyolc napi fogházra ítélte. — Balog József kiskomároml lakott a* ellene emelt vád alól jogerősen felmentette. A vád tárgyát a „Zalai Közlöny* vasárnapi száma minden esetné) részletesen ismertette már. — Marics Józsefet lopásért összbüntetésül négy hónapi és 3 napi fogházzal sújtotta.
TAflÜqY.
Tanfelügyelői kirendeltségek Zalában. Budapesten megtartott tanfelügyelői értekezleten tárgyalás alá került a tanfelügyelői kirendeltségek felállításáról szóló javaslat. Ha a javaslat keresztül megy, kilátás van rá, hogy Zalában legalább két kirendeltséget állítanak fel. Értesülésünk szerint ki-rendeltséget kapna Nagykanizsa és Tapolca, mint olyan középpontok, honnan az egyes községek leginkább megközelíthetők.
Tanítói fegyelmi ügy. Schéder József volt bucsuszentlászlól tanító fegyelmi ügyének letárgyalását a kultuszminiszter megengedte.
SPORTÉLET.
Jutalmazás. A holland cserkészek magyar cserkésztestvéreik számára 600.000 koronás Prinz der Nlederlanden c. alapítványt létesítettek. Ennek kamataiból a M. Cserk. S-ö vétség évenként szt. György napján (a cserkészek védszentje) több kiváló erkölcsi magatartást tanusitott szegénysorsu cserkészt jutalmaz. Ec évben előwör irta ki a kezelőbizottság a pályázatot, amikor is a helybeli főgimnáziumi cserkészcsapatot az a szerencse és kitüntetés érte, hogy egy tagját, Kovács Nándor VI. oszt. tanulót 1000 koronával jutalmazta a bizottság. A jutalmat a helyb;li cserkészek jelenlétében vasárnap délelőtt adta át a csapat parancsnoksága.
Hivatalos látogatás a kanizsai cserkészeknél. A M. Cserk. Szövetség zalamegyei főtitkára, Pásztor Imre végezte hivatalos látogatását a kanizsai csapatoknál s a legnagyobb elismerését fejezte ki munkájuk iránt, a parancsnokoknak pedig háláa köszönetét nyilvánította Önfeláldozó, buzgó munkájukért. A főgimnáziumi csapatot külön is kitüntette azzal, hogy a vármegye nemcsak korban, hanem szellemben éa fejlettségben is első csapatának mondotta.
FÉRFI INGEK
soknik, női flor harisnyák é. »«
óuw tavaszi ujdtjtuigok cwk
GRÜNBERGER
uri dtv«tixuhisib*n i*«f«ih»tík b»
Fö-ut 11 .\'. Telefon 221
valAoH
Hamerli bőrkeztyük
Mást vilwUkbía,
ZALAI KÖZLÖNY
mi ha 3
Budapest, mfijui 2.
Zürichi zárlat:
Berlin ISO, Amsterdam ! ——, Hollandia
__New-York 516, London S2S8, Pöria
4766,\' Milano Í7S5, Prága 1005, Budapest 68, ZágrAb 187\'/,, Varsó 13, Bécs 6\'/,. OszIrAk liélyegzell--.
— Elcserélném laUegerszegt «<P két sxobá. konyhía lakásomat nagy-kanizsai lakással. AJáolatot a kiadóba kérek.__
Apró hirdetések
mM«bb betOT.l uedelt uarsk Aup>4n nimUutn.k, illáit kereeOkoek mindenkor ftO »xA«»Uk >r«n»«tlm*py.
Csinosan bútorozott szoba, lehetőleg ellátással kerestetik. Cim a kiadóban._
Eladó Rózsa-utca 14. számú teljesen uj ház istállóval és szép nagy udvarral. Nyolc évig még adómentes. Bővebbet ugyanott. 4(l<
Kétszobás lakásomat elcserélném esetleg egyszobásért is. Cim a kiídóban.
Két ágy, két éjjeliszekrény eladó. Bő vebbet a főrcállskolal pótlásnál. __«o»
Planlnót vennék. Ár egy részét élelmiszerekben. Cim a kiadóhivatalban. «4«6
Eladó egy könnyű lócsöskocsi Kinizsy-Utca 54 BZám alatt. __ui«
Főtéren 1 szobás lakásomat, elcserélném 2 szobással. Cim a kiadóban. ««09
Dr. Kőnig fogorvos rendelójébo kiszolgáló férfit vagy nőt keres méjus 16 re. 44ll
d
A reáliskola területén
nagyobb mennyiségű
cementtörmelék
kapható. — Érdeklődni ■ gazdasági hivatalban lehet.
bérmAlAsi ajándéknak
IftgMMbb, legkedvesebb alakú és kivitelű
Katholikus imakönyvek, Bérmálási emléklapok,
Első szent áldozás! emlékfüzet
it .gyít, aialékUrgyak n.sy vilin-tékbm k.ph.tók
Fiichel Fülöp Fiai
könyvkamkodésében Magykanissén.
Papp és Zábó
mérnöki és ■ngatlaitloras""1 \'"""la Pécs, Megye-utca 14. Telefon 359
Somogyban ^bérlet
szcszgyjr engedéllyel
október hó 1-én átvehető.
Makulaturáft,
kbelcit.ioU rif.i iremínyoli.t, «
[„magasabb napi érben meg. veszünk. Tilkoi Í1 bú.lro" ir.tok.l lutuok > MI kivátuígij. ■ p.plrsy.rt.!
tíljür.. Átvételnél HselUnk. «n
Hegedűs és dr. Áldorné
Budapest, VI., Podimnlqk»-utc« 83-85
TURUL
cipőgyár Rt.
Saját Ifitekében tekinti meg kiiak»tj.inkban
olcsó, tartós, megbízható
mindennemű polgárt és luxus cipőáruinkat, melyek szabott éráinknál é» szoliJ kivitelüknél fogva fóltctlcn versenyképesek.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
BURGONYA
érkezett Proftsaer, Wohltmann, KrOger vetőmagnak. Itózaaburgonya vetésre, étkeiéjre s napokban érkezik. Eiőjegyeahető irodámban.
Potlák M. Emil, Kinizsy-utca 2 a.
T*te>on.«iaie9yzést nem fogadok el.
Szerszámok ♦ Szerszámgépek I Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb bes^si forrt.. rt.fiC| CnMII ^ ** * ^
Inlerurbin telelőm e2-«e. sz. LIlVJLL JHI IU
BöritflliH Ihií.ll <ta: SittSiill HJMMST.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gr.zdagon felszerelt
kizárólagos
E szakmába vígó festékiruk minden színben, mid és ol.jfestékekben, bel- és külföldi zominc és mis mindennemű lakkok.
Vegyi termékek: *»t?íw,si">Sí
FESTEK
-kereskedés.
Ksgy választék scsWek-btn, lenolslkenu (tlrnlsl, lenmasolal, terpintlnben.
Festők figyelmébe 1
Megérkeztek az Idény legszebb fastó fall-mlntül, melyek minden vétslMay-szer nélkül b/irmlkor mcglektathelók. Nagybani vAtelnöl előnyárak.
Kalaplakkok minden színben kaphatók. ——-----
Sternberger Gyula Erzsébettér
Étellenóban Telefon 3«7
Telefon 397
ÍVILÁG
>v
mozgóképsziiihá>s
Erziítit klráljií-lír, Szirui iiilltfi éptUtéhaa
Telefon 74. Telefon 74.
Cíülörtökön is pénteken GABY DESLYS, a vlríghirtl DjmimonJo felléptével
*
A virágok asszonya
Művészdráma 5 felvonásban.
Jön!
tarzan bosszúja
Jön!
. PAholy 20 K, rsölye 22 K. I. hely 18 K, II Előadások hétköznap íél 7 és 9 órakor, vasár- és ünwp-• II. hely 16 korona, III. hely 8 koiorni || napokon 3, 6, 7 és 9 órakor. Pontos k«»4*sl J
NtmbWU ■ bplulajdeaosok i Zalai és Gyarmati könyvayom<láiáb*».
61-lk évfolyam
Nagykanliaa, 1922. május 4. Csütörtök
100. sxám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
>««kMstótéz u kkdóhlv.ul i PŐ-ut IS. is.
_ IuUrutbao-tílofoa 78.--
Megjelenik mindig kori roggol
FELF.I.ÓSSZERKESZTÓ: BODROGKÖZY ZOLTÁN
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
Blőtlxetóal árak: (l",f»r|»l«l áléul Mjllt)
Rgfat ém 780 K. NUvm 400 K. N.gy^-4vt» 300 K. Egy hóit 7ft K. Egy** itia irt 4 X
Poincaré dezavuálta Barthout.
Po In cári nyilatkozata Lloyd Georgeról. - Lloyd George Poincarót egy narancshoz hasonlítja. - A Vatikán fogadja Csicserin népbiztost. - Briand távirata Harding elnökhöz. - A gónuai konferencia mai értekezlete.
— Saját tudóiitónk telefonjelenlése. —
Zürich, május 3. Génuai jelentés közli, hogy LJoyd George a tegnapi teljes ülés után Nizzába ment, ahol valószínűleg Poincaré-val találkozni fog.
Páris, májua 3. Poincaré meg sem várta, mig Barthouval tárgyalhat, még megérkezte előtt dezavuálta 61.
A sajtó képviselői előtt feltárta, hogy kőzte és Barthou között nézeteltérés van. Barthou tudvalevőleg utasítást kapott annak idején, hogy az oroszoknak szóló emlékiratot addig ne irja alá, mig a minisztertanácstól döntést nem küldtek. Ha ehhez tartotta volna magát, a félreértés a belgákkal nem következett volna be.
Megjegyezte, hogy Lloyd George valósággal fenyegeti a delegációkat és szinte kényszeríti őket minél sietősebb elhatározásokra, de a azovjetdelegációnnk mindig hosszú meggondolás! időt enged.
London, május 3 . A Dailly Express nagyon érdekes és jellemző esetet közöl. Lloyd George séta közben találkozott Barthouval és az angol miniszterelnök egy narancsfára mutatott, amelyen egyetlen egy narancs függött.
Ez a gyümölcs Poincaréra emlékeztet —
Az Uliői-uti laktanya elleni bombamerénylet.
A nyomozás eddigi eredménye.
Budapest, május 3. (Saját tudósítónktól.) A rendőrséggel karöltve a katonai hatóságok is folytatják a nyomozást a Ferenc József laktonyában elkövetett bombamerénylet ügyében. A katonai hatóságok mindent elkövetnek, hogy segítségére legyenek a rendőrség nagy aparátussal végzett munkájának.
Ma délelőtt megjelent a főkr pitánysá-gon a városparancanokság több tisztje és részletesen tájékoztatta Horváth dr. főtanácsost, a katonai hatóság munkájának eredményéről.
A katonaság részéről különösen fontosnak tartják azt a névsort, amelyet ma délelőtt bocsátottak a rendőrség rendelkezésére. A névsor mindazok nevét tartalmazza, akik Budapesten mint megbízhatatlanok vannak nyilvántartva. Az irányban nyomoznak, hogy nem-e ezek közül valók követték el a
merényletet.
A ma délutáni órákban ismét megjelentek a katonai azak\'értők és a polgári szakértők, hogy a rendőrségen közösen tanácskozást tartsanak.
jegyezte meg Lloyd George. Nagyon finom gyümölcs, de kellemetlen magvai vannak.
Páris, május 3. tornai jelentés szerint vatikáni körökben megerŐHitik azt a hírt, hogy Őszentsége XI. Pius pápa és Gasparri bibornok államtitkár legközelebb a Vatikánban fogadják C^icierint, akivel tárgyalásokat folytatnak katolikus hittéritőknek Oros7or-szágba való bebocsájtásáról.
Btrlin, május 3. A Chicago Tribüné jelentése szerint Briand táviratában azt a sürgős klrést intézte Harding elnökhöz, hogy személyesen szálljon sikra a világbéke s az európai ujrafelépülés érdekében s a génuai világkonferenciára küldjön ki amerikai kép-viselőket.
Génua, május 3. (Saját tudósítónktól.) Ma délelőtt 10 óra után kezdődött a génuai értekezlet teljes ülése.
Az első szónok Evans volt, aki előadta a pénzügyi bizottság tárgyalásainak eredményé*.
Kijelentette, hogy a világpiac újjászervezésének — Európa a gazdasági fogalmának az alapja. Génuából kell kiindulnia a pénzügyek uj szabályozásának.
A merénylet ügyében ma délelőtt löbb előállítás történt, akiket, miután pozitív alibit [gazollak — ismét szabadon bocsátottak.\'
A főkapitányságon megjelent egy fővárosi kereskedő és elmondotta, hogy a robbanást tmgelőiő délután kint volt a Népligetben és-látta, hogy a Hornyák utcánál húzódó térségen két fiatalember fekszik és állandóan ügyeli a lisztipavillon ablakát. Körülbelül fél óráig feküdtek ott és összebújva tanácskoztak. A rendőrség még nem ludta megállapítani, hogy e jelentést kapcsolatba hozhotja-e a merénylettel, azonban ezt a körülményt is megvizsgálja.
A nyomozást a vidékre ia kiterjesztik, mert lehetséges, hogy a tettesek — mint más bűncselekményeknél — vidékre menekültek. A rendőrség való«inüleg kiadja annak az embernek személyleirását, akit ebben az ügyben gyanúsít.
Frigyes főherceg győri utja.
Bécs, május 4. (Saját tudósilónktól.) Frigyes főherceg vasárnap délben az osten-dei expressel Bécsbe érkezeit. A főherceg Gráf von Frieden" álnév alatt utazik. Bécsben meg sem szállt, mert a legközelebbi vonatot várla, amellyel Győrbe utazott tovább.
Hőseink kultusza.
A Kormányzó Ur őfőméltósága és József kir. herceg őfenségének fővédnöksége alatt egy országos bizottság alakult, melynek egyedüli nemes célja az, hogy hőseink é* nagyjaink emlékének kultuszát gondozzák ét hogy a hősök árváinak hazafias széliemben való nevelését elősegítsék. Ennek érdekében feladatául tűzte ki: egyrészt a háború hősei emlékének emléktáblák utján való megörökítését, másrészt a hősök gyermekeinek éa árváinak részére nevelőházak felállítását. A terv az, hogy az Országos Bizottság a megalakítandó helyi bizottságok utján minden hősről személyi lapot állíttat ki s az előterjesztett javaslat alapján határoz a hős emlékének megörökítése tárgyában. Az érdemesnek ítélt hősök emlékének megörökítése tárgyában. Az érdemesnek itélt hősök emlékének .megörökítése márványtáblákon történik. E táblák lehetnek egyéni táblák, melyek nz illetők házaira erősíttetnek, vagy közös táblák, melyek a községházban, vagy templomban nyernek elhelyezést. A közős táblák közadakozásból állíttatnak fel, míg az egyéni tábla költségeit az illető viseli, amennyiben anyagi viszonyai miatt erre képe\'.
Az emléktáblák elhelyezése és leleplezése egy ősi magyar szertartás keretében történik, mely ünnepség a kormány, egyházak, vitézi szék, hatóságok és a társadalom részvételével tartalik meg.
A jövő nemzedék növelése szempontjából az Országos Bizottság lehetőleg minden községben nevelő intézetet óhajt felállítani Ezen nevelő házakban, melyek „Hősök Háza" elnevezés alatt működnek, nyernének elhelyezést elsősorban az elesett hősök árvái, kik* nek családias neveléséről arra érdemes rokkant vitézek gondoskodnának, kik szintén ott nyernének megfelelő elhelyezést.
Ezen nemzeti szempontból nagy horderejű és messzire kiható akciónak érdekében tegnap a polgármesteri hivatalban értekezlet volt, melyen az elnöklő dr. Sabján Gyula polgármesteren kivül jelen voltak dr. Kaufman Lijos aljegyző, Gődőlley alezredes, Müller százados, Bazsó József, Bogenrieder Frigyes, Knoitzer György és dr. Tamás János.
Az értekezlet határozatilag kimondotta, hogy megalakítja a helyi előkészítő bizottságot, amelynek tagjaivá megválasztották dr. Sabján Gyula polgármestert, Gödölley Laíos alezredest, Bogenrieder Frigyest, Barthos Gyulát, Bazsó Józsefet, Eperjesy Gábort, dr. Hajdú Gyulát, Knortzer Györgyöt, Peirik Dezsőt, dr. Plihál Viktort, Radnai Jenőt, dr. Tamás Jánost és dr. Winkler Ernőt. — A bizottság elnöke dr. Sabján Gyula polgármester.
Kimondották határozatilag, hogy társadalmi gyüités és ha kell adók utján kívánják a célt előmozdítani és meztestesíteni — részben magánosok és testületek, ránben pedig a város közönsége által káaÖbb megállapítandó helyen és időben elhelyezendő emlékművekkel.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. m*jui 4
Gróf Zichy János a politikai helyzetről.
„A legfontosabb » helye* külpolitikai
* orientáció.*4
— A .Zalai Közlöny" tudósítójától. -
Nagykanizsa, május 3.
A napokban átut«ott városunkon gróf Zichy jár.os volt miniszter, akinek neve most ugy szerepel a politikában, mint a megértést munkáló s ellentéteket kiegyenlíteni Igyekvő vezéremberé. Munkatársunknak alkalma volt vele beszélni és megismerni álláspontját s felfogását n jelen helyzetről s a jövő kérdéseiről. Jelenleg éppen sopronlÖvői választó-keröletébc ment programbeszédet tartani.
Mint egész politikai múltjában, ugy most is legtipikusabb gondolata az arany középül megtartása.
— Minden túlzás és szélsőség már magában véve rossz és azért küzdök én is, hogy a jósán politika uralkodjék. Erre a célra akartam egybegyűjteni akciómban az erőket, persze \'lörvényes alapon, mert máshoz jogunk nincs s addig nyugalma sem lesz ax országnak, míg erre vissza nem térönk.
Munkatársunk egyes kérdéseire o kővetkezőkép felelt:
,— Igen, remélem, Hogy az összeülő nemzetgyűlés magasabb nivón áll az előbbinél, A* nem baj, hogy uj emberek, uj elemek is vannak a Házban, csak ezek ránevelődjenek a politikai bivnlásra. Mert bizony oda kell a legtöbb tudás, mélyrelátás és lelkiismeretesség, hogy az egész ország számára hoszon valaki törvényt.
— Akármilyen kormány jönne is, ma még senki sem tudja gyökeresen javKani az ország helyzetét, anyrgi jólétét. Tehát ezt ne is várja a nép. Ext nem lehet egy varázsigével megteremteni, ehhez még Idő, sok munka és jószerencse kell.
— Hát miben lát kiutat Kegyelmes Uram mai nehéz helyzetünkből ?
— A legfontosabb az ügyes és szerencsés külpolitikai orientáció. Éz nagyon szükséges. Ez a kezdete jobb jövőnknek. Kérnünk kell mások támogatását és érdeklődését meg-
^ nyernünk, .mert bi*ony .a külföld magától ugyan nem sokat törődik vele, van-e Magyarország,\' vagy nincs.
Szombathelyen küldöttség fogadta már •\'grófot, ki érdeklődött a kanizsai helyzetről s a környékbeli választásokról. Buc&uzfokép megkérdeztük, vdi>e-alapja annak a hírnek, hogy Nagykanizsán fel akart lépni.
— Üres híresztelés volt —• felelte. Bár magam is hallottam róla,semmi alapja[nem volt.
hártya lobos betegségei, « légzőszervei hurutos megbetegedései észleltettek.
A fertőző betegségek jelentékenyen kevesbedtek. Az egész elmúlt hónapban összesen 6t fertőző gyermekbetegség fordult elö Nagykanizsán. Az iskolai gyermekek himlő-oltása folyamatban van. Törvényszéki boncolás egy esetben fordult elő, mikor Ifj. Németh József két hónapos csecsemő hullí-jítt boncolták fel,"kit saj\'ít anyja kútba dobolt. Sem öngyilkosság, sem szerencsétlen siűlés, sem egyéb szerencsétlenség nem történt n mult hóban. A halálesetek száma 58 volt.
A tiszti orvosi jelentés adatai tehát igen tűrhető közegésiaégi viszonyokról számolnak be a mult hónapról.
Nagykanizsa közegészségi állapota
A tiszti főorvos jelentése.
— A „Zalai Közlöny14 tudósítójától. —
Nagykanizsa\', május 3.
Dr. Rácz Kálmán Nagykanizsa tiszti orvosa most terjesztette be a polgármesteri hivatalhoz, illetve a városi tanácshoz Nagykanizsa város lakosságának mult havi egészségi *Ílapotiról azóló hivatalos jelentését.
;A tiszti orvos jelentése szerint — a felnőtteknél— az uralkodó nedves, hűvös, esős Idő dacára, eléggé kedvezőnek volt mondható a közegészségi állapot. Leginkább a légzőszervek hurutos és lobos bántalmai voltak észlelhetők, valamint rHeumatikus betegségek.
gyermekeknél is eléggé kedvező volt • helyzet.,\'Sok esetben a ránggörcs, az agy-
tnélés^
órák ás ékszerek
legjutányosebb árban
Fried József ékszerésznél
Nagykanizsa, W-ut és Susír-ut sarkin kaphatók.
Arany és ezüst legmagasabb beváltása.
Előfizetőinkhez!
Vidéki előfizetőinket kérjük, kik április havi dijaikkal hátralékban vannak, illetve a május havi előfizetést még meg nem újították, lapunk zavartalan küldése érdekéhen azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
— A szent bérmálás felvételére
eddig kettőezernél többen jelentkeztek a plébánia hivatalnál. A bermálondók legnagyobb része természetesen az ifjúságból kerül ki, de vannak igen sokan felnőttek is, akik rí pünkösdi tűz és pünkösdi lélek malasztja után vágyódnak. Az idei bérmálást különös fénnyel és egyházi disszel fogj. megt.rta ! megyéspüspök.
— A csatári bttetu. nem a szent kereszt feltalálása napján, mely aj idén kivételesen nem május 3 án, liánom ma, 1-én ünnepeltetik, délelőtt 9 órakor a csatári szőlőhegy kápolnájában szentmise lesz. A kápolna bu csudát vasárnapon, május 7-én tartják.
— A veszprémi ref. egyházmegye lelkén értekezlete és belmisazlól bl zottsága május 17-én délelőtt 9 órakor tartja tavaszi konferenciáját a balatonfüredi reí. templomban. A konferencia istentisztelettel kezdődik, melyen prédikál Tihanyi Kiss Sándor veszprémi hitoktató lelkész. Szűcs József olaí-őrsi lelkész elnöki megnyitóbeszéde után evangéliumi lelki munka körét-e vágó kérdések nyernek általános érdekű megbeszélést.
— Kinevezés, A m. kir. belügyminiszter Meski Géza detektívet o XI. fizetési osztály 3. fokozatába hivatali segédtisztié nevezte ki és beosztotta a nagykanizsai rendőrkapitánysághoz szolgálattételre.
— Zalavármegye törvényhatósági bizottsági ülésén az alispán-választás után egyik legfontosabb tárgya Nagykanizsa rendezett tanácsú városnak tőrvényhatósági jogúvá való emelése. Nagykanizsa polgársága feszült érdeklődéssel várja a folyó hó 8 iki megyei közgyűlés állásfoglalását e kérdéssel szemben, noha vita tárgya sem lehet annak rendkívüli előnye a város jövő- fejlesztése
szempontjából.
— A haza nem tért hadifoglyok
összeírása. A belügyminiszter legújabb kör rendeletével elrendelte, hogy az Oroszországból még haza nem tért hadifoglyokat haladéktalanul Írják össze.
— Nagykanizsa viros ilgylrat
statisztikája. Nagykanizsa városához február elsejétől május l-ig összesen 7802 ügyirat érkezett, illetve iktattatott, ebből elintéztetett 7698 akta, ugy, hogy a még fennmaradt 204 elintézés alatt álló ügyirot nem is mondható reatanciának, amennyiben kezelés alatt vannak. E s/.crény statisztika nagyon erősen dokurnentáija azt a lelkes buzgóságot, mellyel derék várod tisztviselőink a polgárság ügyei iránt viseltetnek.
— Beszüntették az előzetes Jegyváltást a Balaton-gyorsvonatokon. A Déli vasúttól nyert értesülésünk szerint a Balaton-gyorsvonatokra ülőhelyek előjegyzését és helyjegyek kiadását megszüntették. A jövőben ezekre a vonatokra is ugy kell jegyei váltani, mint egyébb személyszállító vonatokra.
— Polgári fin- és leányiskolák magyar Jövő Ünnepélye fényesen sikerült. Felemelő látvány volt, mikor Mutschenbacher Edvln dr. hazaszeretettől izzó, hatalmú ünnepi beszédének a hatása alott a .magyar jövő" — a .jövő nemzedék" szinte esküsze-rüen fogadást tett, hogy ennek a szent magyar hazának mindenkor hűséges fiai akarnak lenni.
— Karlovlcs József kerületében. Kailovics József, a leten\'yel kertiéinek egységes kormányzópárt! jelöltje ma folytatja kerületében politikai kórusát. Ma Serojén-házán, Molnárin, mojd Tótszerdahelyen és Szcpetneken tartja meg programbeszédét.
— A főgimnázium .Magyar JRví" ünnepélye folyó hó 6-ín délután 6 órakor lesz a várpsháza negytermében, melyet » megyéspüspök ur is megtisztel személyes jelenlétével. Az ünnepi beszédet dr. SzaW Lajos kir. főUgyészhelyotlos fogja mondani.
— Brlglevlcs dr. progjrambe.zéde
Zalaegerszegen. Briglevics Kfcoly dr. kép-viselőjelölt május hó 14 én .\'zalaegerszegi plsc téren fogja programbeszédét elmondani
— Mayerffy József programbenéde. Maycr/Jy József, o paca.l választókerület keresztény főldmives, kisgazda és polgári pártjának népszerű hivatalos jelöltje m« kezdi meg kerületében programbeszédeit. Ma csütörtökön Kis- és Nagyrécsén, holnap 5 én Csapin és Zalaszenljakabon, 6-án Újudvaron és Magyarszerdahelyen, 7-én Gelsén, Pölöskefőn, Znlaszeutbalázson, 8 án Bőrzöncén, Bocikén, Mrfgyarszentmiklóson, Korpaváron, 9 én Homokkomáromban, Fűzvölgyön, Hosszúvölgyön, 10 én Balatonmagyaródon és Zala-karoson fog programbeszédet tartani. A kerület többi körségeit 11-én, 12-én, 13-án és 14-én fogja meglátogatni.
— „Tiz eladó leány" cimü bájos
operettet fogják szombat este a „KereaUénv Otthon"-ban a Keres/lény Tisztviselőnők Egyesületének tagjai egy nagyon még hitt, meleg, baráti teaestély keretében előodnf. A Keresztény Tisztviselőnők Egyesületének agilis vezetősége annyi tanújelét adta már az Egyesület életrevalóságának, hogy erkölgií kötelessége minden, a keresztény nemzeti ideál mellett hitvallást tevő kanizsainak, ezt a tevékeny, városunkban fontos missziót be-töllő egyesületet teljes erejéből támogatni. A szombat esti előadás nyolc órakor kezdődik a „Keresztény Otthon"-bon és csak meghivolt, illetve a tagok által meghívott közönség vehet részt. A ,77z eladó leány" előadásában monológ és tánc betétek szerepelnek és egy rendkívül élvezetes estét ígér. Az elrendezés teljesen oifeumizerü lesz, az asztalok mellett ülő és teázó közönség nagyon -jól fogja magát érezni, miközben a gyönyörű -operett-előadást élvezi. Előadás után tánc következik. Belépti dij nincs, csupán a felszolgált tea ára fizetendő, ho a tea árát az egyesület céljaira felűlfizelik, hálásan veszik a tisztviselőnők. Az előadáson valószínűleg o megyéspüspök ur is meg fog jelenni. Az operett betanításának és rendezésének fáradságoi munkáját dr. Mutschcnbacher Edvin kir. törvényszéki biró végzi nagyszerű hozzáértéssé\', ami már egymagában biztosítja o sikert. Az előkelő színvonalú, valóban nemes szórakozást nyújtó szombat esti előadásra különösen felhívjuk közönségünk figyelmét.
n
1028. ro<)\'u« 4
-——■ . • ■ ■___
_Prohá»ilí« Ottoknr pU.p3k|mpo.
Bnn«pW»«. A nagy po\'itikoi ciörte-liJCk köicpctlc jól rsik olv.iinu ilc a hlr> ,oely«\' siíkesfrh^rvitri ludójilónk közöl „lünk. Prohiszka Otlokir püspököt at e|. mult vwfcn\'P fényes a n ,iasy ma^ysr „Ospíkhöi illS ünneplésben lészesltittlk
Siíkesf«hírv4rotl. A köiönsíj- 10U „Cln l.part.H lolktiedÍMel, tomboló, stünni nem »k?ró tspsvlhirokkal Gnnepelto al JntrnnI;. cens kere.ilény mugyer felfogémak rím „jlls-lziMrd bástyáját,, aki lörc ma már njitv.é.n látható, hojy tömörül az egési magyar keres>tóny társadalom, akiben hisr, akiben bilik, akiben nem cislódott s akit vezérének ismer el. iMarosi Arnold, ai ÉME helybeli elnökinek üdvöilése után, a keresi-tény magyar iránylat egyik legWrlelhetelle. oebb hircosa Kádár Lthel tartott köszöntő bealédet. Kádár Lehel, a töle megszokott al»pM<»?Z"l. » helyietek finom értikeltetá-»ível felfedte a mai Idők szomorú leplét, de ebben a helyzetben is a gyöielem sugarát látta kiáradni a fehérvári püspöki rezidenciából, meri a keresztény eszme veiíre Pzohásxka pOspök, aki ma a legnagyobbak köiOt Is két fejjel ní kl. Meglepi hasonlatával a tenger dinamikai erejével hasonlította össie, amely aoha ki nem fogy ai enrrgiák-bál. Kijelentette, hogy Proháaika püspök, bír visszavonult is a politikától, vezérnek tekinti öt az egyetemes magyar társadalom s a harcban nem hagyja cl. Ai ünnepély legkimagaslóbb pontja Prohászka püspök válasza volt az üdvözlö beszédekre. Figyelmeztet. hogy ne feledjük a közelmúltban tőrtént eseményeket, azokat a szenvedésekéi, amelyet nem a keresztény irányzat, hanem a szociáldemokrácia és a radikalizmus hozott fejünkre. No üljünk fel az üres Ígéreteknek, mezt hiszen Oroszország soraa világosan mulatja, hova vezet a szociáldemokrácia. Ai EME küzdelmet hirdető programját Vilmos német császár szavaival igazolt, hogy élr.i nem szükséges, de küzdeni az síükaéges, o küzdelem sikeréhoz azonban el kell sajátítani a magyar társadalomnak - az orgona harmóniáját, mert győzelmet csak összetartással, n nemzeti és keresztény eszmék állhatatos, ki HHÓ hirdetésével és követésével arathatunk.
— Munkásklnálat Zalamegyóban. Zslimegyébün aratási szerződés (aratási munka, slkilonv) nélhUI van összesen 510. mezőgazda, sigi munkás, mely szám a kö eikezíkéfpcn oszlik meg : Alsózsid 30, Felsőzsid 60, Vallus 20, Hivlzszemandrás SÍ, CseiszsglemsJ 49 Kiskeszthely 198, Rezi 120, TUrjo II, Dabronc 20. E számban természetesen nagyon sok még eddig be nem jelentett nem szerepel.
— Ingatlancsere. Ágoston István megvette Bencie Istvántól az eszteregnyei határban lcv« U74 P-öles szántól 50.000 koronáért. Ferenc Pál és neje megvették 5zires Jánosnétól a zalaszcntbaláz\'si határban levő szőlőt 80.000 koronáért. Bognár Gyöigy és neje megvették Horváth Usilónénak kiv kanizsai házát 108.000 koronáért.
— A tlax(vlael5k nojel kedvez menyes ruhaszövete. A pénzügyminiszter, a közszolgálatban álló tisztviselők és egyéb alkalmazottak kedvezményes ruhaszövettel való ellátása tárgyában kiadott pém-ugymlniszleriuini körrendeletet azzal egészi-lelte kl, hogy az igényjogosult tisztviselők, « azokkal egy tekintet alá eső egyéb alkalmazottak (nyugdíjas tisztviselők) feleíégük \'észére nem három, hanem négy méter kedvezményes áru ruhaszövetet kapnak, kedvezményes áron 500 koronáért. Ez nem érinti azt a \'\'ndelkezést, amely szerint a leánygyermekek
közül csak a 170 centiméternél megnsabb novésüek kaphotnak négy méter luhasiövetet.
— KörSzóa. Gerencsér József znlo-•Pítt lakos pékmester, segédjének Horváth Jánosnak a mult hónapban 27 ezer koronát "ott át tojásvásárlás céljából, Horváth azon-
• Pénzösszeggel megszökött. A vármegyei esendőrparancsnoksíg körözését rendelte el.
_ZAUIK0ZL0NY
Brilliánst
Platinát, aranyat és ezüstöt
a legmagasabb napi árlsii vesz
Milhofer Ödön Utóda
. _éWszorósz
7«I,Á~" |WLUe?V?*<»1 bbr> Bodroiköty Zoltán lapunk felelő, szerkesztője a mai nappal átvette a felelős szerkesztést. ... - Kere.xtény Tisztviselőnek
roiyo hó 6 űn, szombaton a Keresztény Ouhon összes helyiségeibon zárikörü, műsoros tea-esióljt rendeznek, melynek központja lesz a „Tíz elodó leány44 cimQ bájos kis operclte. A szereplők mindegyike elragadó és játékuk tökéletes. Kezdete 8 órakor. A zenét a zalai 6. gy. ezred szalon zenekara szolgáltatja.
(x) Székrekedés. A budapesti nőorvosi klinika bizonyítványa tanúsítja, hogy a „Ferenc József" kcjcrílviz gyorsan, biztosan és\' fájdalom nélkül hat.
— A rendőrség teljes átszervezése.
A belügyminisztériumban a rendőrség teljea
átszervezésére készölnek. A tisztviselőt éa detektív testületet különféle osztályzat éa vizsgálr.t alapján fogják átformálni. Az átformálás érdekes módja lesz az, amellyel a tisztviselők tovább képzését fogják elősegíteni. A belügyminiszter rendelkezésére állam-rendészeti főiskolát állítanák fel a tisztviselők tovább képzésére. 1
(x) Üres üvegeket minden mennyiségbe) a legmagasabb árban vess Muszel és Friedenthal fűszer- és csemegekcreskedése.
- A slketnéznák kapoavárl intézete I. osztályába az 1922—23. tanévben több siketnéma növendék vétetik fel. Pályázhatnak Somogy-, Zala-, Baranya- és Tolna-vármegyékben tartózkodó 7-rl2 éves *ikot-néma, vjgy később megsiketült gyermekek. A kérvények a kaposvári siketnema-intézet igazgatóságához küldendők be. A szegény-sorsuak ingyenesen vétetnek fel. Egyéb felvilágosítással a községi és körjegyzőségek, valamint az Intézet igazgatósága szolgál.
(xj Uránia. Szerda, csütörtök Pcírovics Szvetozár és Lenkeffy Icával a főszerepben: Farsangi mámor. Egy asszony bosszúja, kit férje a farsing tobzódó mámora, virág és szerpentin esőjo közben, a pillanat hovébon, kíméletlen kézzel, gyönyörre éheson rántott lo tiszta lényságából, mesterien felépitott meso telvo a szenvedély, kötelességérzet, könnyelmű; ség, becsüloidrzet megragadó konfliktusaival. A .darabot csak 16 éven felüliek nézhetik meg! 0 órakor katonazene. Műsor. 1. Nyitány Orpheus : Offenbach. 2. Keringő Banyamécs : Zeller. 3 Dal Llebestanz: Hoscka. 4. Dreh-Dich Mádcrl: Stolz 5 Duett aus dor Operett: Csárdás Füratín (Kálmán.) 6. Am Kongó und am Nil: Stolz.
SPORTÉLET.
Zalavármegye tizenkét exportkészletet kapott. Az Országos Testnevelési Tanács kettőszáz sportfelszerelés! készletet adott a különböző hportegyesületek részére. A felszerelésből Zalavármegy\'é alispánjához, Bődy Zoltán főjegyzőhöz tízenkét késrlet ér-kereti, a spoitegyej-ületek között való szétosztásra. Egy tígy ilyen sportkészlet a következő sportszereket tartalmazza : 2 footballabda, 2 belsőgummi, 2 pótnyéi, 1 diszkosz, 2 súly-frolyó, 1 kés/let légsűrítő, gílmmifolt és 1
Csehország és Lengyelország szövetségre,
A cseh-lengyel szövetkezés már minden cáfolat ellenére i« nyilvánvaló. A cseh-lengyel szerződés s.ővege eddig még nem került nyi-vénosságrn, most azonban Kallina Othmár cseh-német képviselő teljea szövegében Ismerteti a DoutschösterreichlschoTagea Zeitung ban. Kallina képviselő kijelenti, hogy Csoh-ország azért mondott le Jivorína vidékéről, hogy ennek fejében Lengyelország támogatását Génuában és egyáltalában mindenütt megnyerje. Lengyelország tényleg ennek fejében hajlandó volt Csehszlovákiával szövetségre lépni. Ezután mt,események már hamar maguktól mentek.\'
Csehszlovákia és Lengyelország 1921. november 6-ájn titkos egyezményt. kötöttek, amelyet Csehszlovákia részéről Benes, Lengyelország részéről Skirmunt külügyminiszter írták alá. Ez a szerződés eddig nem került a nyilvánosságra, egy képviselő azonban most axó-szerint szövegében köxll. Ax ő köxlésel szerint a csehazlovákrlcngyel szerződés pontjai a kővetkezőket foglalnak magukban:
1. Mindkét féj kötelezi magát, hogy minden eszközzel biztosítsa párisi békeszerződések végrehajtását, do egyébként is politikájukban minden olyan kérdőben, amely a békeszerződésekre vonatkozik —" közösen fognak eljárni. Különösen részletesen vannak körvonalozva azok a rendszabályok, amelyeket Csehszlovákiának és Lengyelországnak alkalmazni kell, ha Németország, Ausxtria, vagy Magyarország a békeszerződés valamelyik pontját be nem tartja. A^alnt-germalni békeszerződésre vonatkozólag ugyanazok a megállapodások jöttek létre, mint a kisantant egyes államai között.
Részletesen foglalkozik a szerződés avval, hogyan kell eljárni abban az esatben, ha Németország a versaillesi békesxerxődést nem teljesíti. Elhatározták, hogy Franciaország utasitás&i szerint, aszerint hogy a helyzet mennyire veszélyes, általános vagy részleges mozgósítást eszközölnek, hogy „Közép, európa békéjének további veaxélyeztetését megóvják". Mindkét állam kötelezi magát, hogy Franciaország egy esetleges ultimátumá Németországgal szemben magáévá teszi Franciaországgal teljea szolidaritásban jár el. 1-ía N^métőrirág az ultifn&iltt&t\'\\^otnWati nem teljesiti, ugy Franciaország nyugaton, Lengyelország és Csehország pedig keleten, elsősorban Közép- és AUós^ilézia határán vonul be.
2. Ha az egyik szerződő felet agy harmadik hatalom megtámadja, ugy a másik szerződő félnek jogában áll magát semtegea-nek nyilvánítani. Ez különösen arra az esetre vonatkozik, ha Lengyelországot Oroszország, vagy Csehszlovákiát Magyarország támadná meg.
3. Lengyelország kijelenti érdektelenségét a csehszlovák ügyekben. Csehszlovákia viszont hasonlóképen Lengyelország dolgaiban.\' Evvel megoldást nyert a teschen-kdrvini kérdés is.
4. Lengyelország megengedi Csehszlovákiának a tranzító forgalmat Oroazorazág felé, ezzel szemben viszont Csehszlovákia biztosítja Lengyelország forgalmi szabadságát Ausxtria
EUEN Dr. KALLAY
ZALAI KÖZLÖNY
n.ájus 4
és Magyarország felé. Mindkét állam kötelezi magát, hogy esellrg egymás kőzött felmerülendő vitás ögyekben slAvcti maját dönlő bíróság ítélkezésének.
5. Mindkét állam kötelezi magát, hogy más állammal olyan axerződésekot, amely evvel a szerződéstel ellentétben állansk, nem kőt.
A képviselő ebben foglalja össze Cseh Szlovákia és Lengyelország nem publikált szerződését, amelynek hitelességeért ő maga kezeskedik. Az események ugy mutatják, hogy a képviselő közlése megfelel a valóságnak éa n két állam szerződése a fenti megállapodásokat tartalmazz?.
Mindennek ellenére a képviselő leleplezése nagy feltűnést keltett diplomáciai körökben, mert egyrészt azt gondolták,: hogy Lengyelország messzebb ment Magyarország ellenes politikájával, ezen szerződés pedig azt bizonyltja, hogy Lengyelország semmiesetre sem szándékozik Magyarország ellen fellépni, misrészt pedig nem remélték azt, hogy Cseh* szlovákia ennyire leköti magát Németország ellen Franciaországnak. A képviselő leleplezései képezik most a diplomáciai körök megbeszéléseinek tárgyát.
TÖRVÉNYSZÉK
Anyagyilkos fin. A nagykanizsai kir. törvényszéljKenedy-tanácsa ma csütörtök délelőtt 9 órakor érdeke* és sötét bOnugyben tartja meg oyilvános főtárgyalását. Kiss Bognár József 27 évea nős, karmacai földművé*, ki édesanyjával, özv. Kiss Sándor né, született Domonkos Máriával hadilábon állott őzért, mert egy karmacsi legénnyel vadházasságban élt és vagyonából több ingatlant eladott és ebből támadt szóváltásból kifolyólag édesanyját a fejére mért fejszecsapásokkal szándékosan, de nem előre megfontolt szándékkal megölte. Az előzetes letartóztatásban levő vádlottat a kir. ügyész a Btk. 279 szakaszába ütköző szándékos emberölés bűntettével vádolja.
A Vanderlics-tórgyaláat, melyet a bíróság e hó 11-ére tűzött ki, tekintettel arra, nogy az elmeszakértők még nem fejezték be az orvosi m^figyelést és vizsgálatot, e hó végére, vagy junius első napjaira halasztották.
Közgazdaság
Budapesti tőzsdei
Budapest, május 3.
Napoleon 3065—96, Font 3515—65, Dollár 792—802, Francia frank 72\'/,—73, Márka 268-78, Olasz Ura 42—42\'/,, Osztrák korona Ö\'/| —lO\'/g, Rubel 46\'/,—47\'/,, Lei 550—
560, Szokol 1542—5», Svájci frank--, Dinár
1080—90, Lengjél márka 18\'/,—19\'/,.
Budapesti devlzik:
Amsterdam 303\'/,—308\'/,, -Kopeenhága 166\'/,—71\'/,, Krisztiánja 146-líl, London 3526—75, Berlin 265—76, Milano 427,-43, Pária 73—73\'/,, Prága 1545—56, Stockholm 204\'/,—209\'/,, Zürich 164\'/,—56\'/,, Wien 9—2—10, Zágráb S72\'/,—282\'/,, New-York 796-805.
\'Zürichi zárlat:
Berlin 171, Amsterdam--r, Hollandia
198-20, New-York 516, London 2290, Pária 4710, Milano 2732\'/,, Prága 1002\'/,, Budapest 66, Zágráb 182\'/,, Varsó 13, Bécs 6\'/,, Osztrák bályegzelt -_. \'
— Elc.rilném lalaagerazegl sx«p Mt aiobáa kWrUl lakásomat nmgf-kuü^l lakásul. Ajánlatot a kiadóba kárak.
XXX9US SfiKK 9355 KSS3SSKS
Tengeri Zab Árpa
Takarmányrépa-mag
Gazdasági és nérartOiMÍgl kortl magvak kicsinyben is kaphatók
„ Ország Widder cégnél
pg Nagykanizsa," Erzsébet-tér 10.
XXX XXX XXXXX XX X XX
HAflSENSTEIN ÉSVOGLER R.T.
legrégibb
HIRDETEM IRODA
Budapest V., Dorottya-utca 11. sz. Telefon 34-45.
Kelvesz hi;Jetéscket oey budapesti, mini ■ hasal is ktUföldl lapok részérő eredeti irak mellett. A kontinens minden nagyobb városában képvlsolvo. — Költsógvotíifiol dljmontoson sxolgá.1.
Újságkihordók
magas fi?.clé3sel a20 n.il felvételnek
lapunk kiadóhivatalában
Apró hirdetések
dljm 10 aaAI* 40 K, ruir- éa Onnapnap 60 K, mluda. CovAbbl »aó h«ikOi»»p « K, TUár- A. ttanapnap 4?? vaalafntib beiavrt ai»ilen nank duplin aaAmltuiiiuk AlUat keroAknek mindenkor SO aiáuilék lr«.nc»dtn4[1J"
Kétszobás lakásomat elcserélném esetleg egyszobásért is. Cim a kiadóban. <41J
Két ágy, két éjjeliszekrény eladó. Bó. vebbet a főreáliskolai portásnál.
Dr. Kőnig fogorvos rendeiőjébo kiszolgáló férfit vagy nőt keres május 15 re. 44ll
SZEPLŐ Or. JUTASSV Szeplőkenőcse
cialhitatlan 4i Ártalmatlan. Kaphitó aiakQUatakban vagy utla-t«i nxllett Dr. jutass? KanittiU 6j*wUUi»U»m M^nt. Xuu\'J. Ujol-tiUa 4. - Hlafaa ««rjb utflhU)ttwlaU fh.t U^m
RÉZGÁUC
Mayung*
Raffia
fnociíilétü Kénpor (Ir.omJtoU Petroleum
R.ífiiUll íi AAwaIaI
diiitmut viepoiai
Hengerolaj U.iO Kocsikenőcs -Marónátron
(m*K4sfoku lugkó)
Gyanta stb.\'I^
Sthwarz és Tauber
gyarmatáru nagykaraskadö céflnél
Alapítva 1SM
BURGONYA
érkezett Professer, Wohltmann, Krflger vetőmagnak. Róxsaburgonya veiéire, étkezésre a napokban érkezik. Előjegyezhető irodámban
Pollák M. Emil, Kinizsy-utca 2 a.
Tat«ron>tttöJagyxftst nam fogadok «L
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrSs. CU/ICI C fiM11 Wwt VI. 6r« íld» kalntta J«. uin. I Interurbán teletöm S2-M. II. LhULL jHI\'IU RhUlUtt IMriU ám: UHStiX WÜIPÜÍ.
VILÁG
mozgóképszínház
Erilíkil királyné-tér, Szarui azallada ípBIalifaaa
Telefon 74. Talefoa 74.
r\\
Csütörtökön és pénteken *
GABY DESLYS, a virághirü Domimondo felléptével
A virágok asszonya
Művászdréma 5 felvonásban.
Jön!
tflrzflh bosszúja
Jön!
V J b"y 1:1 lnlj^PUc.. II □.pok.1, 3, 6, 7 fali «r.t", Poato.
Nraautatt • la*hJ»|i..o.ok, Zala) 4. Gyarmat) UarYaronxUlikaa.
.....^\'gykantzsa, 1922. má|u» 5. Péntek
101. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
" 11 1
S^rtMiiírií b P« ut IS. ■!
____ UtMorb.a-Ul.ros 78 -_
^o^Iclc.iik mindig kom roggol
FEI.ELÓSSZERKESZTÖ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
Btailsetéslárak: (IV, firillal ifiül l|jltt) P«4*s á»t. 780 K. rélívt, 400 K M.Ky.; iv.o 200 K. Egy hír* 75 K. Egy* tiltó ál* 4 -
Kádár és Lendvai Zalában.
A választási küzdelem elkezdődött, ÍZ egész ország hangos a jelöltek csörte-tésétól. Sohasem látott arcok és sohasem hallott nevelt bújnak elő az Ismeretlenségből, hogy egy megszerzett mandátum irán betolakodjanak a magyar közéletbe; hogy micsoda erkölcsi és tehetség! jogcímen — más kérdés. A mull nemzetgyűlés ellen éppen ezért jogos volt minden kritika és minden gáncs. Szellemi szintje lesülyedt a balkáni szkupstlnák és szobranjék Istállőlllatu vonaláig és képtelenné vált minden komolyabb kérdés elintézésére. A nép nagyot csalódott, a közélet lezüllött, a külföld pedig joggal kérdezte, ml elmen tartja magát különbnek a magyarság, a balkáni népeknél, amikor törvényhozása erkölcs és tehetség dolgában éppen olyan züllött és sülyedt, amikor politikailag még sokkalta tehetségtelenebb?
A választ ezekre a Jogos kifogásokra a most következő választásnak kell megadnia
Odafenn a fővárosban az Intellektuális, müveit elem, Idelenn a vldékep pedig a nagy értelmi és érzelmi Intelligenciával rendelkező magyar gazdatétegek elhatározták, hogy nemcsak a pártembert nézik a jelöltben, hanem egyéniségét is. Mértékre veszik tudását, műveltségét, jelentőségét, eddigi szereplését és Jellemét ls, nehogy bizalmukból olyan emberek kerüljenek a nemzetgyűlésbe, akik kárára lesznek az országnak, szégyenére a kerületnek.
A tehetségtelen Drozdlak, a politikailag megbízhatatlan Rassayak fajtájától elég volt. UJ emberek kellenek. Megbízhatóak, Jellemesek, tehetségesek, akik a nyugateurópai kultura mértékszögébe állítva Is megállják helyüket és méltóan képviselnek egy programot és egy gondolatot.
Zalavármegyében Is megjelentek a mandátuijivadászok, akiket senki sem hlv, kiket pénztárcájuk tömöttségén és nagy szájukon tul semmi sem képesít a közéleti szereplésre. A vármegyét az a kétes szerencse érte, hogy Drozdi és Rassay M kereskednek mandátum után. Meg vagyunk győződve, hogy a választópol-Sárság nem kér belőlük és nem tudja megérteni szívós szerelmüket, mellyel üldözőbe vették és kellemetlennek tatálja a politikai és szellemi lábizzadásnak azt » kikerülhetetlen illatát, mellyel a mi €9észséges Zalánkat meg akarják rothasz-tanl. Kérdjük, annyira sűlyedlnek és elesettnek tartják e vidék közszellemét, erkölcseit, keresztész gondolkozását, hogy
megjelenhetnek mandátumakarásaikkai? Annyira kritikátlannak tartanak bennünket?
Nem kívánunk pehelysúlyú és jelentéktelen egyéniségükkel foglalkozni, amikor ugyancsak Zalában Jép föl a keresztény nemzeti Irodalom és politika vezéregyénisége, a keresztény gondolat két törhetetlen harcosa, Kádár Lehel és Lendvai István.
Nevük elválaszthatatlanná vált, egymáshoz forrasztotta őket a lezajlott Idők harcainak Izzó heve, Kulturában, tehetségben, jellemben és férfiasságban azok közé tartoznak, kik elsők az elsók között. Nevüket Ismeri a könyvolvasó, az Irodalom minden barátja, de Ismeri a politikus is. Cikkeik eseményt jelentenek mindannyiszor. gondolatalkon és szóformálkon mások élősködnek, mások helyeit kiáltottak és senki nem képviselte a keresztény gondolatot olyan eréllyel és erővel, mint e kél egyéniség. Ismeretes, hogy hajllthatatlan gerincük miatt kelteit megválni vezető sajtópozldólkból, de ezzel még jobban megnyerték a keresztény közgondolkozás szeretetét.
Kádár Lehel a pacsai kerületben lép fel. Ellenjelöltje Drozdi Győző, a szellemi tolvaj, kll plágium vádjában elmarasztallak és kinek múltját majd Lendvai István fogja a klskomároml kerületben kiteregetni. Máílk ellenjelöltje Bartos János, volt kormánybiztos és cuktfrpanamlsta. Panamájáról és annak részleteiről külön röpirat fogja tájékoztatni a választópolgárságot.
Lendvai István a klskomároml kerülőiben veszi föl a harcot Drozdi Győző demagógiájával és nem kételkedünk, hogy szellemi fölényével le fogja gázolni Hazai-Sternschuss őrmester barátját, a csabai kórház egykori manlpulánsát. Lendvalt a lenti I kerületben akarták eredetileg fölléptetni, de Túri Bélával, pap-képvlselő-Jelölltel nem kívánt harcba bocsátkozni.
A két képviselőjelölt az uj generáció legtehetségesebbje, a siker sok reményével lép a küzdelem porondjára és reméljük, hogy vidékünk közgondolkozása, keresztény érzésvllága támogatni lógja harcaikban, küzdelrrfükben.
Wirth kancellár Lloyd Georgenál.
Berlin, május 4. (Saját tudósítónktól.) Wirth kancellár — mint n „VorwSrts" reggeli száma jelenti — meghívást kapott L\'oyd Gtorgetól egy délelőtti tanácskozásra. Szó len Németország belső helyzetéről él kül-
PO\'"\'Alnémet delegáció követei mondják, hogy Rathenau és Wir\'h « jóvátétel kérdését is sióvá fogják tenni az «ngol miniszterelnöknél.
Génuo, május 4. Az itteni lapok ma reggel hlvstatos közleményt hoztak a párisi minisztertanács Határozatáról, melyből kiderül, hogy Barthou párisi utja nem volt egyszerű információs utalás, mint ahogy azt feltüntetni akarják, hanem fontos céljai voltak.
L\'oyd George ugyanis azt adta útravalóul Barthounak- Párisbfl, hogy a konferencia szükség esetén a franciák és a belgák nélkül is folytatni fogja tárgyalásait az oroszokkal.
L\'oyd George felhívta Santer olasz külügyminisztert, hogy azon esetben, ha választani kell két eshetőség között, már eleve el kell határozni, hogy minden áron lefolytatják a konferenciát, vagy mindjárt jobb volna véget szakítani.
L\'oyd- George el van tökélve, hogy kenyértörésre viszi a dolgot. Tudja, hogy az olaszok és a semlegesek az ő oldalán állanak.
A kormányzópárt intézőbizottságának ülése.
Budapest, május 4.
Saját tudósítónk telefonjelentése.
Az Intézőbizottság mai ülésén először Bethlen István gróf miniszterelnök számolt be a génuai konferencián szerzett tapasztalatairól és Ismertette a saját felfogását a magyar küldöttség politikájára vonatkozólag. A miniszterelnök kijelentését az intézőbizottság köszönettel vette tudomásul. Ezután Klebelsberg Kuno gróf belügyminiszter tette meg jelentését a választások helyzetéről és bejelentette, hogy a többség biztosítva van. Klebelsberg után Gömbös Gyula ismertette a választási harcok várható eredményét és ugyancsak mindenben megerősítette a belügyminiszter előterjesztését. A különféle Intéző-bizottsági előterjesztések után azt a javaslatot tette, hogy a választások utolsó idejének Intemlvebb munkájára való tekintettel, az intézőbizottság ütéseit a választási agitáció idejére függesszék fel és egész hatáskörét Bethlen István gróf miniszterelnökre, nagyatádi Szabó litván pártelnök re,. Klebelsberg belügyminiszterre és Gömbös Gyula ügyvezető alelnökre ruházza át.
Gömbös indítványát az intézőbizottság egyhangúlag fojfadta el. Utána letárgyalt* azokat a visszaéléseket, amelyeket a választásokkal kapcsolatban követett el az elled-zék. így például a hivatalos jelöléaékre vonatkozó aláírásokat nagy pénzért megszerették és erre sok megbízottat tartanak. Ennek megszűntetésére a közel jövőben egy pótrendeletet fognak kiadni.
A liberális lapoknak az a beállítása, mintha az intézőbizottság mai ülésén támadni készültek volna a kormányt és különösen nagyatádi Szabó litván pártelnököt, nem felel meg a valóságnak, mert az fotéxtibizott-ság az ügyet nagy megelégedéssel és kötös akarattal tárgyalta le, amely bbodyftja a pártegységét és győzelmét.
_2___
Agyonütötte az édesanyját
A becsületes flu tragédiája. — Mikor mindenki ax édesanyja ellen vall — Megráaxó kép a* élet mélységeiből. A védő, a hallgatóság könnyezik. — Zárt tárgyaié*.
— A . Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Nagykanizsa, május 4.
Nem mindennapi tárgyalás folyt le ma a nagykanizsai kir. törvényszék komor főtárgyalás! termében. Egy fiu — egy becsületei, dolgos, családos polgárember, kiről nemcsak rokonai, szomszédai, de az egész falu és nz elöljáróság is bizonyilja, hogy példás életet élt, hogy hűséges, szerető, engedelmes fia volt mindig édesanyjának, egy olyan anyának, aki erkölcsileg súlyos kifogások alá esett, aki erkölcsi életével botrányköve volt a falujának, aki leánykori szerelmével még akkor ia folytatott tiltott viszonyt, mikor egy becsületes munkás nejévé lott, mikor életet adott törvényes gyermekének, mikor ar a gyermek nagyra nőtt, családot alapított és a saját gyermekeit arra tanitotta, hogy tiszteljék és szeressék nagyanyjukat, az ő édesanyját és aki ezt az ő „édesanyját" még akkor is tisztelte, becsülte, mikor mindenki megvetéssel nyilatkozott róla, a jó gyermek hűséges ragaszkodással viseltetett iránta még akkor is, mikor, hogy szeretőjével világát élhesse, egyre másra el«dta ingatlanait, a földtagokat, ugy, hogy a törvényes fiu ki volt téve annak a veszélynek, hogy egy napon ház, föld és minden nélkül marad — és Ő reá, családjára pedig az országút, a hajléktalanság, a nyomor vár.
És mikor egyre-másra mentek — a ház, a földek, mikor az idős asszony törvénytelen szerelmesével vigan mulatott, — a fiu akkor Is tiszteletteljesen kérte édesanyját, könyör gött neki, ne tegye tönkre, ne tegye hontalanná és koldussá egyetlen fiát és családját, hagyjon meg neki is annyit, hogy élhessen, — de csak könnyelmű c^ettintést, szinte emberileg érthetetlen nemtörődömséget, majd reprodukálhatatlan kifejezéseket kapott válaszul. Mikor már arról volt azó, hogy az utolsó darab szőlőhegyet és hajlékot is dob alá bocsátja az anyai szent névra méltatlan\', szenvedélyétől elvakult asszonyember, sőt
már ki ii dobottéit az tladji napját _ , fju
még egyszer kapacitálni próbálta anyját: no adja al faj. alól 0 hajlékot — » asatony válasra akkor is csak az volt: egy meget sem kapar belőle. S mikor a vádlott fiu felesége kijött és 5 is kérte anyósát a gyer mekeire való tekintettel ne legye meg azt, ne adja el utolsó jussukat — az anya kine vette a fiatal assionyt és sarkon fordult. Mikor a fiu az édesanyja ezen elutasitó és felháborító magatartását látta és azt, hogy most már vége mindennek, hogy az utca lesz az ő és gyermekeinek otthona — felháborodásának mintegy önkívületi állapotában egy pillanat alatt a karján lógó fejszét felkapva egy ciapást mért az emberi voltából kivetkőzött „édesanyjára" és — az anyja haldokolva esett fia lábai elé. A fiu az üvegesedŐ szemű mozdulatlan anyját látva — egy pillanat alatt megjuhászodott, orvosért szaladt, "ápolta, — de másnap az anyja meghalt a kapott sérülésbe. Öt pedig a csendőrség az ügyészség fogházába kisérte.
Bevonni a bíróság.
Kilencet ütött a tárgyolásl terem ingaórája, mikor nyílik az ajtó és a biróság bevonul a terembe. A büntetőtanács elnöke dr.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. mái
Kenedy Imre táblabíró, szavazóbirák dr. Biba Ferenc és dr. Almássy Gyula törvényszéki bírók, kőzvádló dr. Csillaghy György kir. ügyész, jegyzőkönyvvezető dr. Hitzclbergcr Sándor. A vádlott védője dr. Hoch Oszkár. A biróság asztala előtt a feszület, mellette pedig mint bűnjel a vádlott hosszunyelü fejszéje, mellyel édesanyját egy csapással le-teritette.
. Az anya gyilkos.
A vádlottak padján szuronyos börtönőr mellett ül magába mélyedve az anyagyilkosság borzalmas vádjával Kiss Bognár József 27 éves, nős, karmocsi földműves, két gyermek atyj*. Rokonszenves külseje, nyilt tekintete, egész magatartása szánalmat kelt mindenkiben. Oly egészen más ő — mint a többi gyilkos. Egy lelkiismeretlen anyának áldozata. Nem mintha mentesíteni akarnók, hiszen a biróság kimondotta bűnös voltát és már ítélkezett fölötte, — de megmozdul az emberben az örök ember, az érző ember, mikor ennek a becsületes magyar földművesnek és családjának tragikumát látja, — akit végeredményben a fiu édesanyjának erkölcsi élete, tékozlása — romlásba döntött és gyilkossá tett.
A tárgyalás.
Dr. Kenedy Imre elnök megnyitván a főtárgyalást, a korlát elé szólítja a megtört vádlottat.
Kiss Bognár Jóísef a fold népének egyszerű, nehézkesen oldó nyelvén részletesen elmondja viszonyát édesanyjával, hogy folyton kérlelte, hagyja ott törvénytelen viszonyát, gondoljon reá, az ő egyetlen fiára, azonban az anyja mindig könnyelmű, bántó, sokszor mélyen sértő kifejezésekkel illette, csak tovább folytatta botrányos szerelmi életét, vigasságalt Kovács (Csonka). Károllyal, egy 29 éves fiatalemberrel.
Egyre-másra került eladás alá a szerzett vagyon, melynek befolyt pénzéből az anya mulatságot csapott, sőt Kanizsára is bojött és élte vidám világát. Folytba tánc, a dal, fogyott, úszott a pénz, a főid.
A gyilkosság.
A kérdéses napon, mikor a sajnálatos eset történt, az utolsó földet és Tiajlékot bocsátotta már anyja eladás alá; kérlelte, könyörgött neki — ne tegye koldussá és hajléktalanná törvényed gyermekét, nézze családját — azonban az anyja azt válaszolta neki, hogy negy szeget sem kup* s mikor neje kijött a szobából és ő Is kérlelte, az anya kigúnyolta feleségét. A kétségbeesés eszét vette, fel-indultságában a karján lógó szekercével anyja fejére sújtott, aki nyomban összeesett és másnap belehalt sérülésébe.
Mikor oda ért a gyilkosság részletének elmondásához, feltört benne a fájdalom és a bánat és elkezdett zokogni. Mindenkit meghatott az apró részletekben gazdag tragédia, a hallgatóság szeme megtelt könnyel, a védő könnyezett és elővette zsebkendőjét, a bírák is mintha megindultak volna egy percre — és az isteni megbocsátás és könyörűlet angyala látatlanul mintha végig vonult volna a termen, a töredelmes vádlott mellett...
A tanúvallomások.
Elnök elkezdi a tanuk kih-llgatását. Elsőnek Varga József karmacsi földművest hallgatja ki, aki elmondja, hogy a vádlott mindig jó, szüleit tisztelő fiu volt, mig az anyja össze nem állott Kováccsal és hozzája nem költözött. Az eladott földek pénzéből jól éltek azu\'án kettesben az anyja és szerelmese.
ju» 5
Az agyonütött asszony fivére mindenben megerősíti az előző tanú vallomás^ Rendkivül terhelőin vall az áldozatra. Ugy. szintén a község bírája és a többi tanuk.
Ügyész az asszony társának, Kovács Csonka Károlynak kihallgatását kéri, védő ellenzi. A biróság elrendeli zárt tárgyaiái keretében a Kiss Bognárék „családi életébe befurakodott ember kihallgatását.
A tőrvényszéki orvos jelentése.
A zárt tárgyalás után dr. Sclwarz Károly kir. törvényszéki orvos olvassa fel jelentését a boncolás eredményéről, mely szerint az asszony halála agyroncsolás következtében állott be és a fejére mért csapás feltétlenül halálos volt.
A védő kérdésére megállapítja még a törvényszéki orvos, hogy lehetséges, hogy oly nagyfokú felindulás vehetett vádlotton erőt, hogy egészen a magánkivűliség állapotába jutott.
A vádbeszéd.
Mélységes csöndben emelkedett fel azután szólásra dr. Csillaghy György kir. ügyész, hogy elmondja nagyszerű jogi tudással felépített vádbeszédét.
— Hiába csendül ki a vádlott minden szavából az „édesanyám" — mondja — hiába a Vönnyek, mikor magunk előtt a fejszét látjuk, mellyel édesanyja életét kioltotta. A mérhetetlen kapzsiság volt az oka, a félelem, hogy neki már nem jut a vagyonból, hozta őt felindulásba, tette őt anyagyilkossá. Akár-, milyen enyhilő körülmények is forognának fenn, kétségtelen, hogy józan ésszel követte el tettét. Igaz, hogy anyja sem állt erkölcsi színvonalon, de neki nem volt joga anyjának bírája lenni. Példás büntetést kér.
A védelem.
Pörölycsapásként hatottak a vádlottra a kir. ügyész mély hangú vádló szavai, aki megtörten, zsebkendőjét arca elé tartva, szem-lesütve hallgatta a vádat.
Utána dr. Hoch Oszkár, a vádlott védője kezdte el nagy védőbeszédét, izzé boncolva a vád gondosan felépített érveit, melynek hatása még ottlátszott az arcokon.
Dr. Hoch védőbeszéde után a bíróság visszavonul, majd rövid tanácskozás után a biróság elnöke kihirdette az Ítéletet.
Ax Ítélet.
A kir. törvényszék bűnösnek mondja ki
Kiss Bognár Józsefet a Btk. 306. §-ába ütköző súlyos testisértés bűntettében és a sok enyhilő körülmény figyelembevételével másfél-évi börtönre ítéli. Indokolásában kimondj*, hogy az ölési szándékot teljesen kizártnak veszi, mert bizonyítva van, hogy csak ütésre emelte kezét.
A kir. ügyész minősítés miatt felebbe-zett, vádlott és védő megnyugodott.
A biróság elrendelte a vádlott azonnali szabadlábrahelyezését.
Bérmálásra
legalkalmasabb ajándék
ékszer vagy óra.
Nagy választék
arany, ezüst óra és duble ékszerben.
Schnitzer Géza
ékszerésznél Deák-tér 19.
1922.
ZALAI KÖZLÖNY
— Ame*yéapttapök Nagykanixaán.
nr Roll Nándor megyéspüspök m\\ pénteken délután 5—6 óra körött érkezik városunkba Homokkomáromból s a templomtér (cinkto-riu\'ii) bejáratától körmcnetlleg fo* a templomba vonulni, hol rövid besrédet intéz a I,ivekhez és ünnepélyes áldást ed. A főpásztor! a város ünnepélyesen fogja fogadni a polgármesterrel az élén. A küldöttség a városházától indul és kocsin a püspök elé megy, hogy ünnepélyesen üdvözölje. L-gyenek M hivek «» azon, hogy minél nagyobb siómmal jelenjenek meg ez alkalommal, a társulatok lehetőleg testületileg. A bérmálás napjain a püspök ur 9 órakor szentmisét és szentbeszédet mond, utána a plébános a szószékről « péppel együtt elmondja n hit, remény és ixeretet főlinditására előirt imát. Ennek-végeztével a bérmálandók sorba állanak a főoltártól kezdve, a hajón végig, kedvező idővel a templomon kivül ia. A főpásztornak a bérmálás előtt mondandó imája alntt a bérmálandók letérdelnek, a bérmálás alatt v-v,kíi;, mmdn«áian állanak a a bérinacá-dulit Imára kuícsolt kezükben — az Írással kifelé fordítva — tartják, a bérmaszülők pedig mögöttük állván, jobb kezüket a bérmálandók jobb villára teszik. A bérmált csak akkor távozzék, miután emlékképecikét kapott és homlokát a segédkező pop letörölte. Mielőtt a pü»pök ur az utolsó áldást tdná a megbérmáltakra, haranggal jel lesz adva, hogy • templomból időközben ellávo-xoltak visszatérjenek. Ezen utolsó áldáson
platinát, aranyat és ezüstöt
a legmagasabb napi Árban vesz
Milhofer Ödön Utóda
ékmi.ráu
— A főgimnáziumi „Magyar Jövő\' ünnepe. Szombaton, fi-án délután 6 órakor lesz a főgimnázium „Magyar Jövö" ünnepélye a városháza nagytermében a követkoző mü sorral: 1. Himnusz. Éoekli a lóg. énekkara. 2. Dr. Szabó Lajos kir. főügyész beszéde. 3. Sík Sándor: Fiuk! Szavalja Cserey Ella VIII. o. ml. 4. Hoíímann: Beethoven szonáta Op. 69. Hegedűn előadják: Fodor Lajos, Bngyay Attila, Gellért Dénes Vili., Bolh Ferenc VII. o. t. 5. Radványi: Imo, Szavalj* Scodnlk Józsa II. o. t. li. SíAzal. Énekli a főgimnázium énekkara, \'ötíiepbü\'j rímes. í\\ sZives trfkfemva aöwiádíyt* kai azonban beküld|ük a .Magyar lövő" irod.lml társaságnak, mely ennek fejében szép és jó ifjúsági könyveket küld a tanulok számára. Kérjük az ifjúság és tanügy barátainak érdeklődését.
- A Katii. Legényegylet köréböl.
Önállósága dr. Rolt Nándor veszprémi róm. kalh. megyéspüspök fővédnökünk ma este átkelik városunkba. Ünnepélyes fogadtatása -
(x) Az autóbuszjárat menetrendje.
Folyó hó 8 tói, hétfőtől kozdődőleg menetrendszerűen csak három napon át közlekedik az autóbusz és pedig mindih héten hétfőn, szerdán és pénteken. Szerdán és pénteken ugy mint eddig, reggel 6 ,óra 30 petekor Indu Letenyétől, visszaindul Nagykanizsa állomásról d. u. 18 óra\'20 perckor, azaz 4 óra S0 porckor. A hétfői napon azonban ezentúl kottős járatot indllunk és pedig részben azért, hogy a lote-nvei lakosságnak legyen egy napi* minden héten, amikor az autóbusszal Indulva egy nap alatt megtehetik Zalaegerszegre K és
vissza Ugyanis az autóbusz Letenyéről reggel fél ötkor fog Indulni és Igy csatlakozás, lesz a reggel 0 órakor Induló zalaegerszegi személyvonathoz, délután pedig be fogja várni a Zalaegerszegről Nagykanizsára 8 órakor érkező személyvonatot. Ugyancsak a hétfő napon, hogy a nigykanizsai közönségnek is álljon rendelkezésére egy n.p, amikor ottájszakázas nélkül megjárhatja Letenyét, «z .utóbusz visszaindul Nagykanizsáról reggel 8 óra J0 perckor Letenyére, onnan pedig visszajöniN.gyk.nl-zsir. 12 órakor. Eszerint . hétfői n.pokon Letenyéről indul reggel 4 óra 30 (wckor « íutöousz, Y,agj\'««tin=tóy. -tta«mrfnl. » 20 porckor, Letenyéről vissza Nagykanizsára 12 órakor és Nagykanizsáról vissz" Latenyfee délután 6 óra ÍO porckor. Egyben közöljük azt is, hogy . borsfai útelágazásnál feltételes megállóhelyet rendszeresítünk. Azokon a napokon, amelyeken nincs járat rendszeresítve szín-tán indulhat a kocsi bármely társaság kívánságára, ha 24 jegyei megváltanak A nagy-kanizsai tartózkodás ideje alatt is kibérelhető a kocsi társas kirándulásokra. Közöljük egyben
ZIK VdlllbUIIHUtt. woiwpvij w ------- _
.juaic viaoiuicrjciic*. w Cinkloriumban lesz. Felkérjük egyletünk tagjait, kocsi társas Kiranauiasuara. :
minden "ytMy^foyy.jT.1^ bPfiv Gren rávenni és c eé\'.bót délután azt_ ^
rendőrtanácsos, a nagykanizsai államrendőrség vezetője ma Budapestre utazott. A rendőr tanácsos holnap visszatér Kanizsára.
— Klaa Lajoa kapitányt Kőszegre
ényelték. A m. kir. belügyminiszter Kiss Lijoi rendórkapiUn/t, J a kanizsai

államrendőrség kihégási osztályánok vezetőjét a kőszegi rendőrkapitányság hivatalvezetőjévé v.sényelle kl.
— A plébánia kérdés a mostani bérmálás! napok alatt fog eldőlni — mint ezt a .Zalai Közlöny" annak idején részletesen megírta. Ugyanis . moi püspöki fugadtalá-lon a Katolikus Hitközség 25 tagu küldöttsége is részt fog venni, mely küldőltségből egy síükebb körű öt tagu^bízoltság alakul,
amely dr. Sabján Gyula polgármester vezetékével a főpáaztorr.l és a Srcntferenc rendet képviselő P. Pálinkás Rögei plébánossal igyekszik dűlőre vinni a kérdést. Sok hsng • mellett szól ugyan, hogy egy egységes plébánia legyen, melynek vezetése világi kezekbe edaocék, de ml — csokis a katolikusság lelki érdekelt szem előtt tartva — nagyon megfontolondónak torijuk az ilyetén módon való elintézést, mert a hivek, okik lelki életet élnek, tudják csak megmondani igazán, mit jelent egy város hitéletére egy szerzetesi kezekben levő plébánia. Ott, ahol lelkiekről van szó — nem szabod anyagi szempontokra figyelemmel lenni.
— P. Hedly Jeromoa képvl.clő-ielölt Sárvárott. R. tftdiy Jeromos szent-fetencrendi áldozópspot, aki nemcsak lend-jének. de az egyetemes kerea.tény társadalomnak is büszkesége, a sárváriak küldöttségileg keresték fel, hogy válUlja a kerület jelöltségét Huszár Károly volt miniszterelnökkel szemben. — Tudósítónk jeleni., hogy P. Hedly Jeromos a jelöltséget elfogadta s már járja is a kerületet, ahol mindenütt a leglelkeiebb hangulat fogadja. Hedly Jeromos Páter megválasztása biztosra vehe.ő.
«- (x) Egy magányo. sir. Mla May-lllm hétfő, kedd, Uránia,
— A Keresztény Tisztviselőnők
folyó hó 6 án, szombaton a Keresztény Olthon összes helyiségeiben zártkörű, műsoros tea-estélyt rendeznek, melynek közpon ja Icz a mTtz eladó leány" ctmü bájos kis operette. A szereplők mindegyike elragadó és játékuk tökéletes. Kezdete 8 órakor. A zenét a zalai 8. gy. ezred szalon zenekara szolgáltatja.
— A Katolikus Legényegylet tagjaihoz. A sportalosztály telje* megalakitho-tása szempontjából felkérjük mindazokat, okik az ebbe belépés Iránti szándékukat már nyilvánították, vagy ínég belépni akarnak, hogy ma este 8 órakor az egylet helyiségében megjelenni szíveskedjenek. A Katolikus Legényegylet Elnöksége.
... Eov leint öngyilkosság., IP—
UeVni\'íV-1 l- •» . ~
— Egy leány öngyilkosságé, W—
|uli-.ko 21 éves volt még caok. Egy illatos mezei virág, o tovosi bájával, az élet üdesé-oének rózsáival hamvas arcán — és mégis meg akart halni. Ugy történt « dolog, hogy a Juliska, aki Kardos Vilmos k.ni.sal mészárosod háztailaíbslL olk.tmazoll volt, megismerkedett egy\'B- Jórsef nevű nagykanizsai fiatalemberrel, oki neki inár régebb idő óla udvarolt. A leány megszerette a fiatalembert. aki házasságot Ígért neki azonban nem némított » szüleivel, akik határozottan ellenezték, hogy fiuk elvegye a tavasz ude-ségében pompázó fiatal leányt A f.u ezt megvallotta n leánynak aki elkeseredésében lugkoo\'datot ivott és .takarta magát pusztítani Beszállították a ki. házba, ahol élet-halál kö.ölt lebeg.\' Állapota — reménytelen.
V.íuií rüíop r^IftiyvKeraUBŐé^bETi
Nagykanizsán.
(x) A Világ mozgó nap-nap után szebbnél-szebb témájánál !0£v« Is jobbnáljobb műsorokkal kedveskedik közönségének. A tegnapi bemutatóján látott „Virágok asszonya" cimü müvészdrámában láttuk Gabv Deslys-t — kit halálakor Mánuel exkirálynak is oka volt megsiratni — művészete teljében. Olyan művészit produkál . filmen, mellyel Menichelli Berlinit, Henny Portent is elhagyja s a közönség, mely mindvégig gyönyörködött a klasszikus művésznő játékában, egy kedvea szórakozás emlékével távozott . móriból. E műsor még csak ma lesz látható.
(x) Uránia. Szombat, vasárnap, „Az Óceán urai". Egy káprázató, rendosésű,
OtuHH ül.t 1 eV) .Tj... . ,
vadregényes, érdekfeszítő kslóztőrténet hot fejezetben. Főszereplő: Várkonyi Mihály.
Budapesti tőzsde. Budapest, május 4.
Zürichi zárlati
Boriin 179, Amsterdam |--, Holl.nJia
198-60, New-York 517, London J297, Páris 4730, Milano 2755, Prága 1005, Budapest 67, Zágráb 180, Varsó 13, Bécs 6\'/., Osztrák bélyegzett--.
Nemes fémek piacai Eztlst korona 60—83, ezüst forint 155— 162, ötkoronás 305—15, a S0 koronás magyar arany--
Szerszámok ♦ Szerszámgépek I Műszakijelkkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzésig forráM hs^ttd.fcit Ueh ^ta^nfa.
interurbán t.leloni H2-1HS. »»■
BfirWiUH távlntl lla íJSttttSiált NIDINST.
2AUI K02UÓNY
május 5
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Óraim HMWrtokrendMÍ Birésig iltil iraidél»ez«lt
Ingatlanforgalmi Irodája.
...... HAiUH»:Srf»lí«n^l"\'<
Hál J1Z HM>\'«f »
20
IS
11
Eladó blrtokoki
222 holJas Voszprémmegyében vasutállomás-tói 3 km.-ro, melyből 150 hold príma szánló, 3 hold szőlő, 2 hold akácás, • többi rél és legelő. Elegendő gazdasági éplllei. Élő és holt felszerelés külön megvehető.
190 holdas Somogymegyibon, jéráii székhelylől ás vasúttól 3 km.-ro 30 hold rét, többi szánló. 3 szobás uHlakás, elegendő gazdasági épület. Teljes élő és holt felszoreléB.
105 holdas zalamegyében országul melleit 8 szobás visvazetékes kastéllyal annak télies antik berendezésével. 2 hold akácás, 3 hold park gyümölcsössel, a löbbi szánló. A birtokhoz egy üzemképes szeszgyár és téglagyár tartozik.
100 holdas Tolnamegyében az állomás mellett, melyből 3 hold szőlő, a többi szántó. Elegendő gazdasági épülettel, teljes élő is holt felszereléssel.
holdas szőlőbirtok Kaposvár közelében vasútvonal mentén. Gyönyörű fekvés nagy gyümölcsössel szép villával, vincellérlak-lul, istállóval. Vizvezelék, halastó stb. holdas lazőlőbirtok Nagykanizsa mellen, meiybő 2 hold boültetelt szőlő, a löbbi rét és szántó. Nagy gyümölcsös szép kétszobás lakás, külön vincellérlakás, istálló és pajta.
holdas szőlőbirtok Balaloníöldvár mellett, melyból 5 hold beültetett szőlő \'/, hold. akácás a többi szántó. Kétszobás lakás istálló, pince stb.
6 holdas szőlőbirtok Koszthely melleit kisebb pincével két tagban.
Parcellázások t
Somogymegyiben homokos birtok 10—20 holdas parcellában épület nilklll holdínként K 12.000.— árban. Spitési anyagról gondoskodva van. Birtokvevőknek Takarék állal hilel biztosítva.
Zalamegyében parcellázásra kerülő prima birtokra előjegyzések elfogadtatnak. Néhány ipUlet is kapható, és építési anyag helyben biztosítva van.
Eladó házakt
A várót belterületén nagy kertes ház.
Mellékutcában lakóház 1 hold földdel.
Főútvonalon nagyobb ház istállóval és kerUol.
Falust vendéglőház Zalamogyébon forgalmas helyen.
Falusi üzletház Somogymegyében átvehető füszerüzlettel.
Nagyatádon szép családi ház-
Budapesten minden nagyságú házak, továbbá Budapest környéki családi kertes házak azonnal elfoglalható lakáasal.
Vevőim részére állandóan nagy választékban vannak Nagykanizsán beköltözholő eladó házak.
Balatoni villák!
A b&laton somogyi és zalai oldalán minden nagyságban kerttel és anélkül.
A balaton somogyi psrtján nagy szálloda és vendéglő toljes berendezéssel
árleitési hirdetmény.
Magyarszerdaholy község elöljárósága
ezennel árlejtéat hirdet egy, a község részire
azükséglendő vasgerendából és cement "" " "" 1 káaütMdő
6210/1083
Hirdetmény.
Sormás községből egy drb. kis vörös-szőrű tf-x i vészeit eb Nagykanizsa r. I. városba menekült üldözői elől.
Minthogy a veszeti eb Nagykanizsa város területét bekóborolla és lObb ebet még mart továbbá helyben egy vészéit macska is garázdálkodott, ennélfogva az ebiarlási sza bilyrendelet is az 1888. VII. Itta ennek végrehajtása tárgyában khdolt 40000. S!ámu utasítás, továbbá 2943/29 sz F. M rendelet értelmében az ebxárlatot 90 napra Nagy kanizsa r. I. város terüleléro elrendelem.
Felhívom az cbtarló tulajdonosokat, hogy ebeiket 90 napig láncra léve tartsák elzárva, az utcákon pedig csak szájkosárral ellálva ereszthetik pórázon.
Szabadon járó ebek a gyepmrster állal lefogatnak, ís tulajdonosaiknak, lokintetlel a veszettség nagyfokú ellerjedésé.e, vissza nem adatnak, hanem kiírtainak.
Figyelmeztetnek az eb és macskatarto tulajdonosok, hogy állataikat folyton figyelem-mi! kísérjék és hogyha azokon belegség jeleit észreveszik, az I. íoku hatóságnak és az állat orvosnak átor.nal bejelentsék.
Aki ezen rendele! ellon vél, az 188a. VII. tc. 163. §. c) ponlja irtelmibcn fog megbüntettetni.
Nagykanizsán, 1922. évi április 30-án.
Polgármester.
MAKULATUR
papir kapható a kiadóhivatalban.
TURUL
cipőgyár Rt.
Sajit érdekébe tekintae meg kirakatainkban
olcsó, tartós, megbízható
mindennemű polgíri és luxkx cipőáruinkat, melyek szabott íraiokoil és stolld klvito-lúkníl fogva Mtétlen versenyképesek.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
ELADÓ
egy 4 lé«<Ss
motor cséplővel
s as összes malombereodozéssel
^.eíiyütt. Bővebbet
Horváth Boldizsárnál Kiskomárom
BURGONYA
érkezett Profeaaer, WohUmnno. K.üger vetomagMk, Rózaaburgonya vetésre, étkezésre a napokban érkezik. E\'öjcgyezhrtő irodámban
Pollák M. Emil, Kiniisy-utca 2..
Telefon*elB]egyzéat nam logadok eL
Fővárosi mintára I
\'-kereskedés.
Felhívjuk • munka teljesítésére vállalkozó Iparosokat, hogy árajánlatukat Magyarszerdahely község bírájához nyújtsák bo.
w,__KBzaágl elöljáróság.
FESTEK i
Sternberger Gyula Erzsébettör
újonnan berendezett gazdigon felszerelt
kizftrólaaos
E szakmába vágó festékén* minden színben, (öld és olajfef.tékekben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkok;
Vegyi termékek: íKs^S
Kalaplakkok minden szinben kaphatók.
Higy választék «cs«t«k-btn, linolíJkMM (flmll), lintrugolal, teft>«nttnb«i.
Festők figyelmébe!
Megérkeztek az idény logszobb festő \' fali minták, melyek minden Vételkény | szer nélkül bármikor megtekinthetők.
Nagybani vételnél el6ny«rak.
Szarvas-Szálloda átall.nőben
VILÁG
mozgóképszínház
Erzatkit klráljni-tír, 8z»r»ii izilloda épBlatéban Telefon 74. _ Telefon 74.
Csütörtökön és pénteken GABY DESLYS, a virághirü DamimOnde felléptével
A virágok asszonya
Joíí!
Művészdráma 5 felvonásban.
jsst
TARZAN BOSSZÚJA

Píholy 20 K, zsölye S2 K. I. hely 18 K, Q. hely 16 korona, III. hely 3 korona.
I Előad isok hétköznap léi 7 ós 9 órakor, vasir-és ünnep-I napokon 3. 6, 7 és 8 órakor. Fontos ko*aa«i/
61-ik évfolyam
----

Nagykanizsa, 1922. május 6. Szombat
102. Mim.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
(I kUdíWv»t.! i Pö-nt 15. «.
____Ial( ni btó-UUfon 78. —-
Megjcleatk mtuctíg kora fenjel
FF.I.ELÖSSZF.RKESZTÓ: BODROGKÖZY ZOLTÁN
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
Btőtlseté.l áruk (>•„ tirlital «í4t»l •■)■<>) ígt: fit 780 K. 400 K N.jy^l
(,-., aoo K. KW h6t. 7» K. Egy" „áio ir. 4 K
Nagykanizsa és a kormánypárt
Nemes Zalavármegye a mullbnn rendesen kormányellenes volt. Igen gyakran nagy faiat volt a kormányoknak, ahol miniszterek s úgynevezett országos nagyságok hullottak el a" választások alkalmával, sokszor teljesen ismeretlen, hírnévnélküli jelöltekkel szemben.
Ezekben az ellenzéki küzdelmekben előljárt Nagykanizsa városa, amely bár ritka speciális összetételű város, a liberális eszméknek jó talaj egy bizonyos rcszen, de épp oly jó lalaj volt a régi néppárt számára is, a nagyobb százalékú keresztény részeken.
Talán első eset, hogy Nagykanizsának egyetemes országos, de egyben városi szempontból is csak Kállay Tibor pénzügyminisztert lehet megválasztani A helyzet oly világos s annyira tisztult, hogy még azok is, akik ma az ellenzék oldalán éreznek nagy lelki motívumok miatt — értve az ellenzék alatt ezúttal Andrássy, Apponyi, Ericdiich ós l-Uller ellenzéki pártját — Nagykanizsán a feladott választási leckét minden gondolkozás nélkül, még ezek is a kormánypárt jelöltjével oldhatják meg.
Nagykanizsa ez alkalommal fog először szakítani ellenzéki taktikájával, amelynek városi szempontból annyi keserű levét itta már a múltban.
Mi nem a Városi érdekeket találjuk azonban a választás csúcspontjában. Az elmúlt választások alkalmával is azt követelték, hogy a magyar parlamentben gerincek és agyvelők legyenek, ne pedig tányéricák, szélkakasok s kocsonyás koponyák.
Nekünk első helyen az országos szempont a fontos Olyan képviselőkre nemcsak Nagykanizsán, dc sehol sincs szükségünk, akik volt idő, amikor az ébredők vállaira ültek rá, azoknak a nyelvén sziporkáztak,\' amíg akadt tömeg és meghallgatta, éljenzett, esküdött nekik, akik volt idő, amikor pogrombeszédeket tartottuk addig, amíg az o elképzelésük szerint a pesti utcán elcsattant pofon delejességétől, vagy hat mi a szösztől mástól, Zürichben a valuták mércéjén szépen, ídőpontossagban elkezdett sülyedni a magyar korona, mert hallgass ide világ, nyíljanak meg a kontinens szőrös fülei: Magyarországon nincs jogrend, Magyarországon Kun Béla országlásai után nem engcu-
ték futni a brigantikat, Magyarországon ■egyáltalán merészellek fajvedelem ol keresztény eszméről beszelni ... e eg sajnos, hogy csak\' alig jutottak tul a rőfös beszédeken.
Persze, hogy szükség volt „másokra*. Szükség volt a túlsó oldalnak hangos parlamenti öklentjezésekre. Akadtak is, akik ezt elvégezték, akik folytonos visszakérődzcseikkel a „mások" kötelességét teljesítették, akikre még mindig szükség van.
Ismerjük nagyon jól ezeket a de-ncvérlelkü keresztényeket s hála Isten, hogy ismerjük, mert igy talán nem lesz szerencséjük országos viszontlátásokra.
Azért mondjuk: országos szempontokat tekintünk a csúcspontban, de
ekkor rá kell mulatnunk arra is, hogy az országos érdek Nagykanizsán szerencsésen találkozik a városi szemponttal s ezért lssz Kállay Tibor Nagykanizsa képviselője. Elsősorban nem azért, mert pénzügyminiszter, mert a város végvári helyzeténél, fontos góc-ponti fekvésénél fogva akarja, vagy nem akarja, de rohamosan fejlődnie kell országos érdekből, hanem nemzeti szempontból, általános keresztény s magyar szempontból kell az ő gerince és agyveleje Nagykanizsának.
Az európai békepaktum.
Mit lát Németország a békepaktumban. A legközelebb m eg. induló tárgyalások. Benes a legfelsőbb tanács delegáltja-
— Saját tudósítónk telefonjelentése. —
Genua, május 5. (Saját tudósítónk telt fon jelenti se.) Rathenau, Wlrth és L\'oyd George körött a tegnapi megbeszélés eital
..égződölt, hogy folytaim . fogják a tárgyalásokat, ha majd Barlhou visszatér.
Bécs, május 5. Jules Ssuerweln a „Matin\'-ban hosszú tudósítást közöl a német miniszterek.és Lloyd George tegnapi tanácskozásiról. Az eszmecsere majdnem kizáróan gazdasági kérdések körül forgott és a németek a tanácskozások után nsgy megelégedéssel távoztak. Lloyd George terelte a szót politikai tímára, nevezetesen az európai békepoktumra, melyet ő Benes szövegezése szerint a németek részéről elfogadhatónak tart. Rathenau azt válaszolta Lloyd George-nak, hdgy a békepaktumban nem képe. egyebet látni, mint egy védelmi határozatot, Németország részéről felidézett támsdás ellen.
Németország részére ez a paktum nem jelentene egyebet, mint a versaille.i békeszerződés aláírásinak megerősítését és erre
nincs szükség.
Ginua, május 5. A „Corrier. dela Sera
Majláth püspök jubileuma.
Ctjula/ehérvár, május 5. Majláth Gyula g,óf erdélyi püspök tegnap ünnepelte püspökségének husronótödik évfordulóját. Ebből az alkalomból a szentegyházban mondott beszédében a buksresli pápai nuncius felolvasta „ pápa üdvözlő beszédét, melyben Msjlíth Gyula gróf püspököt római gróffá nevezi kl. Ferenc bajor herceg Budapesten.
Budapest, május 5. Ferenc bajor királyi herceg aki a sárvári uradalmat örökölte, ma Budapestre érkezeit. Ma délután főudvar-mesterének kíséretében látogatást tett-Bethlen István gróf miniszterelnöknél, akinél több mint félórát elbeszélgetett, majd utána fogadta a látogatásokat.
itteni tudósítója állítólag hivatalosan tudjs, hogy a német kancellár behatóan kifejtette Németország belső helyzetét, amely oly kevéssé rózsás, hogy neki és Rathenau külügyminiszternek mielőbb Beiiinbe kell utaznia.
L\'oyd George azután meggyőzte Wirlh kancellárt, hogy nem utolsó sorban érdeke Németországnak, ha mindketten elhalasztják utazásukat, különös tekintettel az európai békepaktumnál legközelebb meginduló tárgyalásokra.
Az olasz delegáció körében feltéllen blzto;ra veszik, hogy az oroszok holnap estig megadják a választ a szövetségesek jegyzékére.
Génua, május 5. Tegníp Csicserin népbiztos és Stiermund kőzött hosszabb megbeszélés folyt le.
Bécs, május 5. Bécii antant diplomáciai körökben ugy tudják, hogy a kisantant kormányai megállapodtak abban, hogy a kisantant képviseletében a párisi legfelsőbb tanácsba Benest fogják delegálni és Gé-nuibm a kisantantot Bratlanu fogja képviselni.
Zita királyné spanyolországi utja halasztást szenved.
Madeira, május 5. Havas jelenti: Zita királyné három gyermekének rosszulléte miatt egyelőre Funchalban tartózkodik és valószínűleg csak a jövő héten érkezik Spanyolországba, ahol a királyi palotában fog lakni mindaddig, amíg a spanyol király elintézi az utódállamokkal Zita királyné és gyermekei vagyoni helyzetének rendezésit. Zita királyné ezután Andaluiiában szándékozik birtokot vásárolni.
A burgenlandi választások.
Sopron, május 5. Burgenlandban megkezdődtek a választási mozgalmak. A német nemzeti párt, valamint a szociáldemokraták és a keresztényszociáliaták mérik Sozl heves küzdelemben erejüket.
ZALAI KOZLQNV:
1922. május 6
a megyéspüspök Kanizsán.
Dr. Rótt Nándor bérmautja.
AZ 0nn«p4ly*» fogadtatás.
— A .Zalai KSilSay" tudósítójától. —
Nagykanizsa, május 5.
Kegyelcmteljc-, o»gy napok köszöntek be Nagykanizsa katolikus hitéletibe. A pünkösdi tüzesnyelvek, a pünkösdi kegyelem. A pünkösdi Lélek az ő malasztjával, erősségével, mindent álható melegével. Fópáazlorunk, dr. Rott Nándor megyéspüspök ma Nagy-kanizsára érkezeit, hogy a ma, szombati és vasárnapi bérmannpok alatt a Szentlélek kegyelmeiben részesitse az erőre, vigaszra oly rászoruló katolikus híveket, ifjakat és szülőket egyaránt.
Nagykanizsa város katolikus társadalma meleg szeretettel fogadta egyházmegyéjének ragyogó papi erényekkel tündöklő tudós főpásztorát, hogy külsőleg is kifejezésre jutassa, — amit bensejében érez: hogy eggyé forrt a szeretetben főpásztor, iránt, hogy Nagykanizsa hazafisa katolikus fiai mindenkor engedelmes hü fiai a katolikus Anyaszentegyháznak, akt mindenkor számithat reájuk.
Nagykanizsa ezen két napja — mikor a Szentlélek kegyelmeinek letéteményese köztünk időzik — a helyi katolikus társadalomnak Igazi ünnepe, örömnapja, mert az Urat hozza nekünk az ő békéjével, az ő vigaszával, az ő erejével.
Áldott legyen ezért Ö, aki az Ur nevében jött közzénk — az ő hűséges fiaihoz.
" A kanizsai keresztény polgárság meleg szeretettel üdvözli falai között jöpásztorát.
Amint a „Zelni Közlöny" megirla, . ma délután fél 5 órakor kellett volna érkeznie Homokkomáromból a megyéspüspöknek, de közel egy órai késéssel érkezett csak a kis-kanizsai határba.
Az ünnepélyes fogadtatásra a városház előtt gyülekezett hosszú kocsisoron indult ki Nagykanizsa vároa vezetősége, a katolikus Egyházközség deputációjn, a helyőrség tisztikarának küldöttsége, stb. A résztvevők sokasága közül sikerült feljegyeznünk : Dr. Sabján Gyula polgármester, Benczik József, Ansorge Antal, Diósy Béla, Eberhard Antal igazgató, Ebrlich Ágoston atya, Harsay György, Halvax Gyula, Horváth ezredes, Kapossy Lsjos, Knortzer György, dr. Krojcsovics rkapitány. Kiss L., Krátky István dr. főjegyző, Sebestyén őrnagy, Malis ímrr, Masler István, Móger \' Károly, Plander Gyíjrgy, Pekler őrnagy, Stampf Zsigmond, *5tuller Lásrló, Tamás János dr., Turck Géza, dr. Valentényi Mihály rkapitány, stb. stb. stb.
A kiskanizsai határban a homokkomáromi utón rengeteg ember szorongott, akik ünnepi diszben, ünnepi lélekkel várták a szeretett főpásztor!. A csinos diadalkapun — mely előtt sorfalat állottak a kiskanizsai iskolás leánykák és iskolásfiuk, tanítóik és tanítónőik vezetésével, — a következő felirat köszöntötte a püspököt: „Áldott, ki az Ur neveben jő*
Egyszerre az országúton láthatóvá válnak a fogatok, melyek a megyéspüspököt éa kíséretét hozzák és megkondul a főpásztort üdvözlő harang is. A kocsik előtt szép szál legényekből álló bandérium üget. Amint a diadalkapu elé érnek, a sorfalét álló halai-£yfrmeksereg nagy éljenzésben tőr ki, msjd.-fiatalos rugékonysággal kiszáll a kocsiból a püspök ur titkára, dr. Wéber Pál pápai
káplán, majd a jóságos arcú, szel.dlelku főpásztor Roll Nándor dr. és a kíséretében levő dr. Simon Gy. és Huber Gyula.
Dr. Sabján polgármester meleg szavakban üdvözölte a város és a katolikus polgárság nevében a püspököt.
Majd a főpásztor szívből megköszönte a meleg fogadtatást, Isten áldását kérve a város lakosságára és #>lgármeilerére.
A megyéspüspök ezülán az urak mindegyikével kezet fogolt, kik viszont felszentelt jobbját megcsókolták. Majd a küldöttségek tagjaival bazá\'ságosan elbesrélgetett. Különös örömének adott kifejezést a lisstiküldöttség megjelenése fölött, mit Horváth ezredesnek tolmácsolt is. Azután alyai szavakat Intézett a köréje sereglő Ifjúsághoz, akik a szerelelt püspököt folytonos éljenzéssel ünnepelték.
Azután kocsira szállva ugy a püspök kíséretével, mint a küldöttségek, a templom felé hajtatlak. A clnklorium előtt emelt dladalkapunál — hol már rengeteg ember várta a főpásztort — a papság egy része fogadia, majd a templom bejáratánál teljes papi diszben, karingben, a szentferencrendi atyák, P. Pálinkás P.oger h\'ázfőnökkel az
élükön. . \'
Miközben a kóruson a kar gyönyörű egyházi énekeket adott elő, bevonult a menet az immár egyházi dlszl öltött pürpőkkel az élén. A szokásos egyházi Imák elvégzése után a püspök főpásztor! áldását osztotta,
majd alyai szivének szeretetéből fakadó szentbeszédet Intézel! a plébánia templomot zsúfolásig megtöltő hívekhez.
A főpásztort azután a papság — a feszülettel az élén — egyházi menelben a rendházba kisérte, ahol szállását vette.
A bérmálás ma szombaton és holnap vasárnap ebben a sorrendben folyik, amint art a „Zalai Közlöny" ktt ízben már leközölte. _<*)
órák és ékszerek
legjutányoaabb árban
Fried József ékszerésznél
Hasykanlua, Ffi-ut és Sujár-ut sarkán kaphatók.
Arany és ezüst legmagasabb beváltása.
Gömbös Gyula nyilatkozata a belügyminiszterrel történt szóváltásról.
Budapest, május 5.
Reggeli lapok közlése szerint Klebelsberg Kuno gróf és Gömbös Gyula közt n kormánypárt tegnapi inléxőbizo\'ttsági ülésén éles szóváltás támadt, amely azzal végződött, hogy a belügyminiszter az ülésről eltávozol!.
Gömbös Gyula a hozzá Intézett kér-déare a híresztelést megcáfolta és a következőket mondta :
— Az intézőbizottság tegnapi üléséről közöli tudósításoknak az a megállapítása, mintha közlem és a belügyminiszter közt áthidalhatatlan ellenlétek merültek volna fel, — nem felel meg » valóságnak, amelyet legjobban megcáfol az, hogy intézőbizottságot helyettesítő négyes bizottságban mindketten helyet foglalunk.
— Az intézőbizottság ülésén a főispánokról szó sem esett. Azok a beszédek tehát, amelyet egyes lapok ezzel kapcsolatban nekem Impulálnak, elejélől végig alaptalanok. Mindössze annyi törtint, hogy én egy megjegyzés formájában nem osztottam teljesen a belügyminiszter túlzott optimizmusát.
— Ami a jelölések kérdésé! illeti, azt hiszem, hogy lényeges változások nem fognak történni. Vannak egyes listák, amelyeken egyes jelöléseket hibásaknak állapítottuk meg, s hogy a jslölteket kicserélik. A főispáni karban tudomásom szerint nem lesznek változások.
— A bérmálás Borrendje, F. hó Bán
és 7-én Nagykanizsán, 8-án Inkén, 9-án Mura. keresituron, 11 én Németujfalun, 12-én és 13-án Barcson, Somogylarnócán, 14-én Somogy, szobon, 16-án Felsősegesden, 17 én Kutason, 18-án Somogysárdon, 10 én Nagybajomban, SO-án Böhönyén, 21-én Tapsonyban, 22-én Nagyszakácsira, 23-án Nemosvidon, J4-én Csákányon, 97 én ós 28-án Somogyfajszon, (Pusztakovácsira), 29 ón Tclszenlpálon, 30-án ós 31-én Kéthsly (Balslonkeretzluron), junius 1-én ós 2-án Marcalira, 8 án Somogysámaon, 4-ón Vőnön, 6 én Balatonberónyben fogja a megyéspüspök a bérmálás szentségét a híveknek kiszolgáltatni.
— a Kereaztány TlsiWlaalőnők május 6 án, ma esto 8 órakor a Keresztény Otthonban azórakoztaló teaestélyt rendeznek, mely alkalommal színre kerül a .Tiz eladó leány" dmü daljáték. Belépődíj nincs. - Olcsó ételek és ilalok állnak a vendégek rendelkezésére. Rendezőség.
— R.f, egyházközségi küxjryalés. Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a reform, hivek részérő a szokásos istentisztelőt. Utána egyházközségi közgyűlés less, melynek egyedüli tárgya a gondnokválaszlás. A hívek kéretnek minél több számban és minél pontosabban megjelenni.
— A Mária Congr.gácló CsurltaUv szakosztály elnöke hálás köszönetet mond a Zalamégyei Gazdasági Takarékpénztár Igazgatóságának szegényei részére küldött 500 K nemes lelkű adományáért.
— Nagykanizsai sötét nyomor. Méltó Gorkij Msxim lollára. . Egy szegény kanizsai asszonyról van azó, akinek nyolc élő gyermeke van, ae ura, ae kenyérkeresője, cssk egymaga küzd az élettel gyermekeiért. Ezt a szegény, nincstelen asszonyt, akinek az élete egy valóságos keresztút, a mult napokban kisebb orgazdaságért nyolc napi elzárásra ítélte a bíróság. Az asszony tegnap jelentkezett a kir. ügyászaégen a nyolc napi alzá-rási büntetés elszenvedésére, — mert hiába, a tőrvény: tőrvényi Áronban a szegény asszony magával hozta két éves kis gyermekét is, mert nincs senkije, hol hagyhatná a azá-nalomraméltó kis csöppséget, a többi o\'gona-sipszerü gyermekeit persze az Isteni gondviselésre bizla - - niig a nyolc napot leüli. Hogy mit csinálnak most ezen idő alatt anya nélkül a szegény asszony még szegényebb gyermekei? Ne kérdezzék tőlünk kedves olvasóink, Gorkij megrázzó képsit a mélységes orosz nyomorról kellene előttünk felvonultatni. Oly meginditó valami: nyolc gyermek kenyér, élelem, minden nélkül. Akinek van emberien érző, gyöngéd szíva, segítsen ezeken a szerencsétleneken. Schwarcs Gy.-né, aki maga is szegény asszony, időközben jelentkezett az ügyésrségen, hogy mindaddig mig az asszony a fogházban van, a kicsi gyermeket magánál fogj* tartani, gondozni. A szerencsétlen szegény anya neve Szakái lánoané és a Magyar-utca 152. szám lakik. Matassuk meg, hogy nemcsak névleg, nemeik anyokönyvilcg — de a cselekvésben Is keresztények vagyunk. Hogy fajtánkat nem hagyjuk. Most alkalom van rá, hogy Krisztus urunk fönséges tanát a felebaráti szeretetről a valóságba átültethetjük. Segítsünk ezen, a minden segítségre érdemes, sötét nyomorban
sínylődő szerencsétleneken.
(x) Világ-mozgó : AtUntla jön
IKÍ májm 6__
_ Zalavánn.fy. vála„tá,i elnS.
let Zalavírmegye középponti választmánya ülésén » elnököket la megválasz-
tották. A választási elnökök a következők lellek: Zalaegerazeg: Bagyay Elemér, P.,Cia: Sttntmihályi Dezső, Kiskomárom: Péeiely [jjzló, Keszthely: Malalinszky Ferenc, Tapolca : Tscheppen György, Zalebaksa : Ronchetti Giipir. Letenye: Tóth János, Aliólendva: Títh Sándor, Balatonfüred: Uidl Henrik lovag és Zilaizentgrót: Szűcs Zsigmond.
- A Míünníxiuml „Magyar Jövő Oaaepa. Szombaton, 6 in délután 6 órakor *sz a főgimnázium .Magyar Jövő" ünnepélye , városháza nagytermében a következő mü-,orral: 1. Himnusz. Énekli a rőg. énekkara 2, Dr. Szabi Lajos klr. ÍŐUgyész beszéde. 3 SOc Sándor: Fiuk I Szavalja Cserey Ella VIII. o. mt. 4. Hoffmann: Beethoven szonáta Op 59 Htgedün előadják: Fodor Lajos, Bogy.y Attila Gellért Dénes VIII., Bolh Ferenc VII. o. t b Ridványi: Ima. Szavalja Scodnik Józsa II. o t J. Szózat. Énekli a főgimnázium énekkara Belépődíj nincs. A szives önkéntes adományo kit izonban beküldjük a .Magyar Jövő" irodalmi társaságnak, mely ennek fejében szép és jó iljuságl könyveket küld a tanulók számára Kérjük az ifjúság és tanügy barátainak érdek-lédésél.
(z) Értesítjük b. tagjainkat, hogy kedvezményes burgonya érkezeit mindazok ré-izére, kik az őazt kiosztásnál nem kaplak az augusztus havi Ellátási jegy" 20. «z., a urptember havi „Ellátási jegy" 10., 11., 12 13. éa 14. sz. szelvényeire egyenkint 20 \' pót-jejyekre 10—10 kg.-ot, kg. onkint 50 filléres irban kiszolgáltatur.k. Befizetés az Erzsébet-téri árudéban, kiosztás a Törvényazék udvarán. Kötiisztviselők Szövetkezete. V - „Tli aludó leány" a cime annak a kedves, mulattató fordulatokban gazdag él közel két órán át szórakoztató kis operettnek, melyet ma eate a Keresztény Tisztvlse-lőciők Egyesülete azinre fog hozni. A darab Rsvsszi lakásán napjainkban történik a abban > kővetkező hölgyek éa urak szerepelnek : R.veszi: Dlpoong Károly, Jámbor: Németh
ydi, (csei*d>; Dénes Ilus, magyar Iránv: Kudíck Ella, amerikai leány: Máglci Etelka, angol leány: Lányi Lili, francia leány : Horváth Elvira, spanyol leány: Fesselhoffer Viii, olasz leány: Sekulja Milic), török leány : Zilaváry Ilonka, hollandi leány : Engelleiter Misi, tiroli leány: Sekulja Ilonka, sváb leány : Kriich Nusi. — Az operettben betétekként Kudick Ella egy kedves monológot, Horváth Elvira pedig egy bájos Idillt adnak elő, Lányi LUI, Fesselhoffer Vili, Sekulja Milici egy egy fülbemáazó dalt énekelnek, Máglci Etelka, Wavári Ilonka, Engelleiter Böui magán-táncaikkal, Síkul ja Ilonka és Krisch Nusi P«dig együttes táncazámukkal gyönyörködtek a közönséget. Az énele- és táncszámokat zongorán Deák Péterné u.nö kiséri. Az tlőadás kezdete fél 9 órakor a az~ előadás után tánc lesz, melyhez a zenét a zalai 6. íyilogezred szalon zenekara szolgáltatja. Az elósdást vasárnap délután közkívánatra esetig megismétlik.
(x) Világ-mozgó i Atlantié jön 1
— A* elaéuzult harangok alapja ou Bockeryés István Újudvar 200 K,
• öilázs Józsof Újudvar 60 K adományozott.
(x) Bármáláal ajándékul imakönyvek
• legnagyobb választékban olcsó árakon kap. ™ok Fischtl fülöp Fiai könyvkereskedésében N«gy kinizsin.
— TyuWtolvajláa. A sörgyár udvari-™ »z éjjel leütötték az egyik munkás tyúk kttrecének laKatit ~és a"benne levő hét darab lyukból hatot elloptak, egyel pedig otthagylak - mutatóba. ,A ml a tied, az az enyém" elvet gyakorlatban alkalmízó ismeretlen lyuk
ellen a rendőrségen feljelentést lellek.
W Tekáfi, zsemlyeszínű, péntek esle •\'Veszeti. Nyomravezető kéretik ssiveskedjék f"8em Kjjpjár écíoalten\'. Kszlnczyutca 18. sz.
Platinát, aranyat és ezüstöt
» legmagasabb napi á,b,n vesz
Milhofer Ödön Utóda
ékszerész
oaztáaát. M,y„ János Ev fi\'s^ ^
b zi:iTi\'ai,!umib\'n»"sí- .zVméT;:
beosztást, amelyet a háborús gazdálkodás követelményei szerint 1918 Január \'l\'^lépt^
táriiimh müS\' rnc«v4IW2<\'»"\' í« « minisz-spaszto\'s 5ZerVÍK" 0»zU\'yk nímit ötre
- Szélhámos aaazony. Kutaiay lit-Vinné nagykanizsai lakos, a rendőr,ég előtt ismert szélhimosnő, ki becsületes urától különválva, egy kalonazenésazel él közös háztartásban, a cielásnak eddig még gyakorlatban nem igen szerepelt nemével csapta be a hiszékeny embereket. Egy zenészőrmeater nejétől összes fehérneműét és ékszereit, egy Iparos nejétől meg apró részletekben 30 000
tTu°í-\' zS"" ki,■,l»tt. hogy a helybeli államrendőrség tisztviselői a természetbeni ellátásukra kapott élelmi,zerek eladásával őt bizták meg. A hiszékeny asszonyok persze bedűltek a jóhangzásu rendőr-főtisztek neveinek hallatára. Amikor hiába váriák a beígért élelmiszereket, derengeni kezdett előttük, azonban okkor már késő volt. Az asszony a fehérneműt és ékszereket elsdia,
az ékszerek már be is olvasztattak a pénznek ciak egy csekély összegét sikerült megmenteni. A szélhámos asszonyt a nyomozók előállították a ktpitányságra. hol ki-hallgatása után letartóztatták. Még a mai nap folyamán átkísérik a kir. ügyészségre.
(x) Tarzan bosszúja a Világ mozgó mai nagy dzsungel attrakciója, melynek különlegessége Hagenbcck világhírű állnfszeliditő amerikai fiók telepének idomított állatai. A művészek halálmegvctő bátorsága, kik o ragadozó állatokkal Játszák le szerrpeiket a legizgalmasabb trück filmek egyike.
— Versenytárgyalási hirdetmény.
A kereskedelemügyi miniszter rondelete alapján nyilvános versenytárgyalás hirdettetik a nagykanizsai m. kir. postaház felépítése alkalmával teljesítendő folytatólagos föld, kőműves, elhelyező kőfaragó, mükőhomlokzati, műkő, vas beton, ács, bádogos, cserépfedő, szobrász, asztalos, lakatos, különleges vas, facement munkákra. A munkálat azonnal megkezdendő és 1922. év október hó 1-éig befejezendő. Versenytárgyalás céljából a szabályszerű aján latok 1992. évi május hó 18 án déli IS óráig nyújtandók bo a posta- ós távirda Vezérigazató-ság 9-ik ügyosztályánál (Postaházak, épitási felügyelőségnél) Budapest, II. ker. Fő-utca 9. sz. a. A versenytárgyalási részletes hirdetmény és n vállalati feltételek megtekinthetők és sz ajánlati iratok beszerezhetők a fent jelzett Vezérigazgatósági ügyosztályban a nagykani zsai 1. számú posta- és távirda hivatalnál, zalaegerszegi államépitészeti hivatalnál.
(x) Uránia. Siombat, vasárnap „Az Óceán urai" cimü 6 felvonásos kalózdráma. Gyönyörű vadregényes felvételek, káprázatoa érdekfeszítő jelenetekkel teli. Főszereplők: Várkonyi Mihály, Lubinszky Tibor, SzŐreghy Gyula, Hoffmann Mici és Salm gróf. I. felv. A dollárhercegnő kalandos kérője, II. felv. El Moro, a kalózkirály, III. felv. A kincsek siigete, IV. Modern kalózok, Vv. Az Óceán réme, VI. Kalózfésxek ra tenger alaU^Hélfő, k\'dd: „Egy magányos sh". Főszereplő: Mla May. Előadások 7 és 9 órakor. I
TANÜGY.
A gimnáziumi vizsgadíjak ím felvételi dijak felemelé«e.
Dr. Cosi József kultuszminiszter a vizsgadíjak és felvételi dijak felemelésére vonatkozólag a következő rendeletet bocsátotta ki: I. Az írellsigi vizsgálati dijak lOO\'/.-al felemelendők, azaz a rendea tanulók — a közalkalmazottak és munkások gyermekeinek kivételével — ezentúl 300 K, a magántanulók pedig 600 K éretlségl vizsgálati dijat, fizetnek. A közalkalmazottak éa munkisok gyermekei ezentúl Is 150 K, Illetve 300 K-it fizetnek. 2. A magánvizsgálati dijak 1007,-kal felemelendők. Ennélfogva a magánvizsgálat dija egy-egy tárgy utón 150 K, hozzászámítva még ISO K elnöki dijat. Összevont vizsgálat esetén a vizsgálati dijak osztályonklnt külön fizetendők. Ha a magántanu\'ó az alacsonyabb osztályból megbukik, akkor csak annak az osztálynak magánvizsga diját fizeti. Az a magántanuló, kl rendkívüli Időben áll magánvizsgálatra, a magánvizsgadijának kilszcrisét fizeti. Közalkalmazottak éa munkások,, ha vagyontalanságukat hatóságilag igazolják és kellően megokolják, hogy gyermekük miért tért át a magántanulásra, gyermekük után a fent megállapított magánvizsgálati dijnak egyharmadát fizetik. E pontok alatti rendelkezés az 1921—1922. tanévvégi érattségi- és magánvizsgálatok alkalmával lépnek életbe. 3. Az iskolaév első hónapja után az addig végzett tanítási anyagból teendő felviteli vizsgálat dija, az /. osxt. felvételi vizsgálat dija, valamint a tantervkülönböxeti vizsgálat dija lOfr/o-kal emelendő. Közalkalmazottak és munkások gyermekei azonban ezentúl ia a jelenlegi dijakat fizetik. 4. Minden tanuló ezenkívül tanévenkint 50 K Jelvételi (a féJ^ háromnegyed és egész tandíjmentes, valamint a közalkalmazotti tandíjkedvezményben részesülő rendes tanulók csak 25 K-t) és 70 K vegyesdijat tartozik fizetni nyugta ellenében. A vegyesdijakból 10 K a Tanárok Nevelő Háza javára fordítandó, 10 K az osztályfőnököt illeti a Tanulmányi Értesítő kiállításáért, a fennmaradó összeget pedig a Y tank. kir. főigazgatótól jóváhagyott kulcs szerint felhasználandó az ifjúsági könyvtárra, az évi értesítőre, az iskolai nyomtatványok, tinta és kréta költségcinek részben való fedezésére, végül a kirándulási alap, a segitőegyeaület stb. céljaira. 5. Mivel a folyó tanévi vegyesdijakból az Értesítők költségeinek fedezésére álló összegek nem elegendők, erre a célra minden egyes tanuló még 10—10 K-át fizet.
TÖRVÉNYSZÉK
ítéletek. A nagykanizsai kir. törvényszék, mint büntetőbíróság Horváth József korongmajori napszámost azért, mert Pcttend-pusitán Báli Ferenctől egy kalapot és egy zárt láda feltörése után onnét pénzt lopott egy hónapi fogházra ítélte. Kállovics György 49 éves nagykanizsai földművest az 1914. évi 40. t.*c. 4. § ba ütköző hatósági közeg elleni erőszak vétségével vádolta, mert Nagykanizsa határában a cserfői uton a mult év februárjában Györe Mihály erdőőrt, mi-
EUEN Dr. KALLAY TIBOR
4
7.aUI kOzlönv
májn 6.
dí„ a* . vádlott által lopott két nyírfa, ud értékét a vádlott szemilyaionoMM1
.kart. megállapítani - ISbbszSr mellbelSkte, földreteperte, ostornyéllel Üt6jette s Ily módon ax crdMrt, mint hatósiíi köiegel, hivatalának jofneril gyakorlásában erSaa.k-kal akadályolt., Steier kor. fí- éa e«r kor. mellékblr.ágr. ítélte. Polgár Gyul. 28 éves nfii hentea orgaidasással vádolva állott a bíróság elítt, mert > mult év decemberében fnexai Jánostól a» általa lopott 1 pár csizmát és 1 pár fekete kulcsos lószerszámot megvett, holott gyaníthatta, hogy «z eladó lopás utján juthatott hoiti — 3000 kor. f«-és 2000 kor. mollékbaotetésre ítélte, özv. Molnár jánosné Pintér Róza 56 évea kani-zsai mosónő és Nagy Erzsébet 29 éves nyíregyházi háztartásbeli alkalmazott szalvétát, isebkendSt stb. loptak, ezért Szv. Mol-nirné 4 havi, Nagy Erzsébet 6 hsvl fogházra lett ítélve.
KÖZGAZDASÁG
Budapesti tőzsdei
Budapest, níljus 5.
Napóleon 2960--90, Font--, Dollár
751-61, Francia frank SO\'/.-SW,, Márka 273—83,\'Olasz Ura 49\'/,—10>/„ Osztrák korona 880—980. Rubel 47 - 48, Lei 543-5J, Szokol 1483-93, Svájci frank 148\'/,—46\'/,, Dinár 1065—75, Lengyclmárka 18\'/,—10\'/.-
Budapesti devlzík:
Amsterdam S9S—299, Koppenhága 161— 166, Krisztiánja 139\'/,-43"/,, London 3375— 34S5, Berlin 265—76, MIImio 40\'/,, Páris 70\'/,, Prága 1485-96, Stockholm 196\'/,-201 \'/„ Zürich 148-49, Wien 8\'/»-9\'/i.Zs8rsb a65~ 875, New-York 765-66.
Zürichi zárlat >
Berlin 181, Amstordam--, Hollandia
198 -30, New-York 518, London S297, Páris 4748, Milano 2766, Prága 1006, Budapest 66, Zágráb 185, Varsó 13, Bécs 6\'/,, Oszlrák bályegcett--.
Nemes fémek piaca;
Eztlst koron. 69\'/,—60\'/,, ezüst forint 157—159, Stkoronás 305—15, a 30 koronás magyar arany 3260.
Termény Jelentés:
Buza (Tiszavidáki) S3Ü5—3460, egyéb 3385—75, rozs 2676—27J5, takarmány árpa 24—2460, sör árpa 25—2550, zab 24 —2430, tengeri 2975—3025, repce —, korpa 1795 — 1750, köles 27—28.
RÉZGÁLIC
Raff ia
Mayunga I
ínocnói\'.éiü Kénpor
Fehér | finomított I
■2SS Qépolai
t Petroleum
Hengerolaj ti,só Kocsikenőcs Marónátron
(magasfoku lugkó)
Gyanta stb.^:
Sthwarz és Tauber
gyarmatáru nigyktratkadfi cégnél
AUpliTa 1*M
korona 66 fillérbe
kerUI példányonkint,
t.hit mindennap 1 korúra 34 (Iliért takarít mea,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KÖZLÖHYhe
bérmUlUsi ajándéknak
kulibb, legkedvesebb «Uku is kivitelű
Katholikus imakönyvek, Bérmálási emléklapok, Elsff szent áldozás) emlékfüzet
é, egyéb .iwléklérgv.h ">6y Viasz, tikban kaphstok
Fiichel Fülöp Fiai
kioyvkíreskKlíJíben Hagykanlsstn.
MAKULATUR
papír kapható a kiadóhivatalban.
[XXXX XXX XX XX XX XX
Tengeri i Zab Árpa
Takarmányrépa-mag
1* Oasdatégl és némotoisxági kerti ■1 magvak kicsinyben »s kaphatók
Ország Widder cégnél
3 Nagykanizsa. Eri»ób«t-tér 10.
XXX XXX XXXXX XX X XX
Kertmegnyitás.
Van szerencsém «i n. é. köattnség b«i*»% Winmi. sira hozni, hogy Caangaryut «7. szám »utti vendéglő karthelyiségét folyé hó 7.«n, vaaárnap délután a helybeli poataaxansktf
közreműködne mellett ünnepélyesen
megnyitom.
Jó és olesó ételekiól, valamint frisa italokról jon-doikodva van. Kedvacótien idő esetén a nyiüs í hó 14-én Jesx megtartva. A n. é. kóiír.. ség becses pirtfogisát kéri tisztelettel
Kumin Ferenc vendéglős.
Újságkihordók
maga* fizetéssel azonnal felvétetnek
lapunk kiadóhivatalában
6902/1922.
Hirdetmény.
Az ország területén az ebveszeltslg ét így vármegyénkben is ijesztő módon elterjedt, miért is Zalavármegye közigazgatási bizottsága Zalnvérmegye területére a veszettség terjedése ereni legszigorúbb óvintézkedések megléteiét rendelte el.
Ennélfogva az 1888. VII. tc. és ennek végreh»jtása tárgyában kiadott 40.000 számú Utasitós és az ebtarlási szabályrendelet érlel niében elrendelem, hogy minden ebtulajdonos ebére az ebvédjegyet azonnal kiváltsa és ebe nyakára reá legye, mert bárcavédjegy nélküli ebek gazditlan kóbor ebeknek tekintetnek és a gyepmester által befogatnak.
A veszett ebek 15—20 ki\'ométernyire is elkóborolnak és így, ha a veszett eben nincsen cbvédjegy, a hatóság nem tudja kinyomozni, hogy melyik községből szörmazik és hogy mely községeken át kóborolt és igy nem tudhat a veszettség ellen védekezni, azért (erjed el nagymértékben a veszettség.
Nagyobb ebek a város területén szájkosárral látandók el.
Kelhivom a vadásztársaságokat, erdészeket, etdőőröket, mezőőröket, hogy a g«zd4tian kóborló ebeket lőjjék le.
Nagykanizsán, 1922. évi április hó 28-án.
Polgármeater,
BURGONYA
érkezett Profeaser, Wohltmann, Krűger vetőmagnak. Róranbargonya vetéare, étkezésre a napokban érkezik. E\'őjegyezhető irodámban
Pollák M. Emil, Kinizsy-utca 2 ».
Tolofon-olőjegyiéít nem fogadok ei.
HnLAG
mozgóképszínház
Erziébil Uráljaé-tér, 8z>rui uilllta
Telefon 74.
Telefon 74.
Szombaton és vasárnap: Míg soha nem lított illat- és bravúr-fllm
Tarzan hosszítja
Dzsungel dráma 5 felvonásban, ezenkívül a rág nem látott Max Uodar fellépti"1
Maxi nadrágtartója vw**
Kedden Pola Negri vei
Sappho
Kedden Pola Negrl vel

Plioly 20 K, isöly. 22 K. 1. h.iy 18 K, II ElS.i.iok Wtkösmp Ml 7 9 «sskor, vssii-
...... .11 nspokon 3, 0, 7 6i í brsker. Pontos tces°"y
U. hely korom, III. hely 8 koroos. I
Nr.aaii.tt ■ laytolalst.BM«k t Zalai is Gyaraiaü ki.TvaTomaá|áUa,
61-ik évfolyam
JífKy^anlzsa, 1922. május 9. Kedd
104. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
S<Mk»iit£i*ft kiadóhivatal i F6-ut 13.,ix.
__ lnUrarban-Ul«foo 78. ——_
Megjelenik mindig kora röggel
keresztény politikai napilap
, FF.LELÖSSZERKBSZTŐ: BOnROOKÖZY ZOLTÁN
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
BWIi.otí.l áraki (!•,. hrialal iliul ■l,lt|) Egí.t <.,. 780 K. EUÍvi. 400 K. N.jy.d ivr. 800 K. Egy 7» K. Egy.. ..la ti. 4 K
Bődy Zoltán Zalavármegye alispánia
Egyhangúlag közfelkiáltásai választolták meg. - Az ui alisoán
Za.avá,megye törvényható^.fb^^á„It
— Saját kiküldött tudósítónktól. —
Zalaegerszeg, május 8.
Ritkán látott együtt annyi vármegyei törvényhatósági bizottsági tagot a zalaegerszegi megyeház nagy közgyűlési terme, mint a mai napon, amikor a májusi közgyűlés tárgysorozatának két oly fontos pontja vármegye életére oly kiható momentum — mint a megüresedett alispáni s<ék betöltés, és Nagykanizsa városának kérelme, törvényhatósági joggal való felruházása iránt — került tárgyalás alá.
Nem egyhamar hallhatott a disies közgyűlési terem az óváció és szeretet akkora megnyilvánulását, mint a mai közgyűlésen, mikor Bődy Zoltánt hosszan, nagyon hosszan és oly melegen ünnepelték, mire egyhemar nem volt példa egy alispánválasztáson. Ő*i Zalavármegye ünnepe ez a mai nlispánválasz-tás, mert Bődy Zoltán személyében olyan férfiút kapott a kormánykerékhez, melynek értéke, tudása megbecsülhetetlen nyereséget jelent a vármegyének. Hosszú hasábokat tudnánk írni az uj alispán hivatali működéséről, közigazgatási kiválóságáról, érdémeiről a vár-megye érdekében, nagyszerű egyéniségéről, arany tisztaságú jelleméről, uri modoráról, — de Bődy Zoltán élete, Bődy Zoltán működése nyitott könyv előttünk és az Ő végtelen szerénysége tiltakozna az ellen, ha felsorolnánk mindazokat az érdemeket, melyeket huszon-ötéves vármegyei tisztviselŐsége alatt szerzett. A vármegye törvényhatósági bizottsága gyönyörűen ünnepelte Bődy Zoltánt — és ez a nagyszerű ünneplés Bődy Zoltán hervadhatatlan érdemeket szer/ett munkásságának, működése elismerésének szólott.
Erősen volt képviselve a közgyűlésen Nagykanizsa városa. Dr. Sabján Gyula é»di. Krátky István főjegyzővel az élén olt láttuk Antal Jenő, Eperiesy Gábor, Fábián Zsigmond, Hajdú Lajos, Horváth István, Kiss Ernő, Neusiedler Jenő, dr. Plihál Viktor, Rubint Károly, Szinger József, dr. Tamas János, Tóth Lajos atb. atb. bizottsági tagokat. A kanizsaiak erős érdeklődése «/. alispáni szék betöltése mellett Nagykanizsa ügyének — törvényhatósági joggal való felruházásának —
szólott.
A közgyűlési terem karzata ísufolásig telt meg ragyogó ruhá?atu, illatos hölgyekkel, ünnepi öltözetű urakkal, kik mind jelen aknr-l«k lenni Bődy Zoltánnak alispánná való megválasztásán.
Tiz órakor nyitotta meg a vármegyei közgyűlést Kolbenschlag Béla főispán.
A közgyűlés első tárgysorozataként a tőrvényhatósági bizottság nevében dr. Kroller Miksa zalavári apát tartott lélekbemarkoló gyászbeszédet az elhunyt IV. Károly király felett. A közgyűlés állva hallgatta végig dr. Kroller gyászbeszédét. Majd indítványozta,
h°gy a vármegye törvényhatósága mély bánatnak azáltal is adjon kifejezést, hogy az oly lr»gikus körülmények köiött a messze ide-
génben elhunyt ellenségeink által száműzött IV. Károly király halálát, mint a vármegye részvétét jegyzőkönyvben megörökíti és feliratban részvétét fejezze ki az özvegy Zita királynénak. A közgyűlés egyhangúlag magáévá tes?i.
Az alispáni jelentés.
M»jd Brand tb. főjegyző felolvassa az Alispáni jelentést a tőrvényhatóság állapotáról, mit a közgyűlés elfogad és tudomásul vesz.
lllána dr. Farkas Tibor szóvá teszi a „Zalamegyei Újság" ügyér, azonban Bődy Zoltán nlispánhelyettes főjegyző felvilágosítja Farkas Tibort, hogy.e* az ügy nem tartozik a közgyűlés elé Forduljanak kérvényben az aliipáni hivatalhoz.
Ac alispánválasztás,
Most következett a pillanat, mikor elnöklő Kolbenschlag Béla főispán ünnepi csendben a/ 1886. évi 36. tc. 8. § ában elő irt rendelkezések alapján az alispán megválasztásához a kijelölő választmányt kéri kijeiölni. (Bődy Zoltán főjegyző itt elhagyja az emelvényt.) A közgyűlés a kijelölő választmány tagjaiul Bosnyák Géza, Szentmihályi, dr. Tarányi Ferenc, valamint dr. Kroller apát, Eitner Zsigmond és Grohler Miksa bizottsági tagokat választja, mely választmánynak a főispán oz elnöke. A kijelölő választmány azután visszavonult a főispán hivatalos szobájába, mely időtartamra a közgyűlést a főispán felfüggesztette.
m Egy negyed óra múlva a kijelölő választmány a főispánnal az élén ismét bevonul a köígyülé-i terembe, megnyitja újból a közgyűlést és előadja, hogy a kandidáló bizottság az üres alispáni székre az egyetlen pályázót, Bődy Zoltán vármegyei főjegyzőt jelöli. (H.italmas éljenzés és orkánszerü taps.)
Főispán felteszi a kérdést hajlandó-e a törvényhatósági biiottság Bődy Zoltán vármegyei főjegyzőt a vármegye alispánjává megválasztani. •
Egyhangúlag . . .
Percekig tarló viharos éljenzés, szűnni nem akaró óriási taps és lelkes közfelkiáltások reszkedtetik meg az izzó levegőt, a közszeretetnek és közbecsülésnek oly nagyszerű megnyilvánulásai voltak ezek, hogy mindenkit meghatottak.
A/ éljenzés lecsillapultával Kolbenschlag Béla főispán Bődy Zollán vármegyei főjegyzőt egyhangúlag, közfelkiáltással megválasztott alispánnak mondja ki határozatilag.
lit újból megismétlődik Bődy Zoltánnak viharos ünneplése. Percekig tart az éljen, a t«ps, a karzat hölgyei kendőjüket lobogtatják.
" A* eakU.
Maid bosnyák Uéza, tilner Zsigmond és dr. Krohler Miksa küldöttségileg elmennek ílíspánért, hogy a hivatalos esküt letegye. Néhány perc múlva a bizottságtól körül-
véve belép Bődy Zoltán, az oly meleg szeretettel egyhangúlag megválasztott alispán.
Amint a közgyűlés Ugj.i észreveszik, ismét percekig ünneplik Bődy Zoltánt, kit a koíbccsülésnek ilyetén megnyilvánulása láthatólag meghat.
Majd Kolbenschlag főispán feUzólitia, bogy az 1886. évi 37. t.-c. rerdelkezéseihei képest tegye le hivatali esküjét.
Brand főjegyző ünnepi csendben felolvassa a hivatalos eikümíntát, mit Bődy Zoltán határozott hangon utána mond.
Ujabb éljen, ujabb taps —, mikor elhangzik az „Isten engem ugy segéljen l . .
Bődy székfoglalója.
Majd mélységes csendben és általános figyelem közepette elmondja alispáni székfoglalóját :
„Méltóságos Főispán Url Tekintetes Törvényhatósági Hálás szivvel köszönöm a törvényhatóságnak ama kitüntető bizalmát, amellyel engem a vármegye első tiaztviselőjévé megválasztani kegyeskedett. ígérem, hpgy minden erőmmel azon leszek, hogy megtudjak felelni azon bizalomnak, amelyet belém helyezett a vármegye közönsége. Nihéz időkben veszem át én a törvényhatóság vezetését, "2X tudjukj hogy békében élünk, a lelkexben háború dul. Soha annyira nem voltak még kiélesedve az ellentétek társadalmi osztályok és felekezetek kőzött, mint napjainkban. c.s én félek, megtudok-e küzdeni az áramlatokkal, amelyek a lakosságot osztályok és felekezetek között széttagolják, a népet hamis jelszavakkal ámítják, őt a hatósággal és a vezetésre hivatott intelligenciával szemben bizalmatlanná teszik.
Még mindig folyik az aknamunka, még mindig vannak lelketlen izgatók, akik azért, hogy önön céljaikat elérhessék, a fennálló rend ellen izgatják a lakosságot. Eget-földet ígérnek a hiszékeny népnek, osztogatnak, mindenkinek adnak valamit, de semmit a magukéból. Elhitetik a néppel, hogy csak kőztük érzik jól magukat, mert érdekeik pillanatnyilag ezt követelik. Idegen isteneket imádnak, de hazájukat és saját Istenüket megtagadják. Minden községben olyan ködment vesznek magukra, mely a népnek legjobban tetszik. És sajnos, ezeknek az áiutakon járó, titokban bujkáló népbolonditóknak a téveszméi igen sok helyen fogékony talajra találnak népünknél is. És arra kérem Önöket, vigyék cl üzenetemet az otthon maradottaknak. Ha ilyen kalandorok jelennek meg közöttük és mézédes szavakkal igyekeznek a mérget lelkükbe csepegtetni, korbácsolják ki maguk közül.
Ezek voltak a kommunizmusnak az elő-futárjai és ezek annak az utóharcosai. Vágják a szemükbe, hogy ők voltak a legbuz-góbb támogatói annak m rendszernek, amelynek köszönhetjük mai nyomorúságos gazdasági helyzetünket.
És higyjék el, hogy a hazája ellen vétkezik az, aki még ma is ahelyett, hogy megértést hirdetne, egyenetlenséget szít embertársai között és az országot osztályok ós felekezetek szerint részekre tagolja. Ma nem lehet külön kisgazdákról, nagy gazdákról, munkátokról, kereskedőkről és iparosokról, katolikusokról, piolestánsokról vagy más felekezetekről beszélni, hanem csak a hazáját igazán szireíő és azért minden áldozatot meghozni kész magyar emberekről.
ZALAI KÖZLÖNY
Ne azt keressük, ami szétválaszt, hanem \\ ami összetart bennünket. Egységben és . összetartásban van az erő, nem pedig n széthúzásban. Azt olvastam nemrég valahol, hogy Amerikában egy olyan templomot építenek, amelyben minden vallásfelekezet imád-hatja az ő Istenét. Én is szerelnék egy ilyen templomot építeni, a mi vármegyénkben, amoyben minden vallásfelekezet és minden társadalmi osztály békésen megférne egymás mellett. Egy olyan templomot, amelyben minden vallásfelekezet szabadoh imádhatná az ő Nt énét és fejleszthetné hitélelét és minden társadalmi osztály elvégezhetné a maga teendőit, ennek n befejeztével Áronban kezei-kézbe léve, közösen azon munkálkodnának, hogy országunkat és szűkebb hazánkat, a ml vármegyénket felvirágoztassák és az ország területi integiitását visszaállítsák.
,íz az én rrogromom általánosságban. Részleteiben pedig feleslegesnek tartom ismertetni, mert azt fogom csinálni ezentúl is. amit eddig teltem : dolgozni fogok a legjobb tudásom és lelkiismeretem szeiinf, a magánérdeket mindig alárendelve a közérdeknek. Azon leszek, hogy a vármegyei tisztikart megtartsam azon erkölcsi alapon, amelyen eddig is állolt. Előmozdítani igyekezem n vármegye gazdasági és kullurá\'ii érdekeit.
Azt mondják, az alispánnak állásénál fogva ellenzékinek kell lennie. En igen i, ellentéti lestek minden olyan törekvéssel szemben, amely az én progiamom megváló-• Itásat megakadályozni törekszik, ellenzéki azokkal szemben, akik a felekizeti cs a társadalmi békél feldúlni akarják.
Fogjunk össze mi is inár valahára. A levegő ügyi. lele van még mindig villamos Sággal. Mi, akik erkölc i alapon állunk, .kik
síin i e f, h""Sl\'ul:"1 m«Z nem tagadják, mi állítsuk fel körös erővel azt a villámhárítót, «me lyel „ légkör villamosságát pusztilás nélkül levezethetik.
A szentírás szavaival fejérem be beszé demet : Békesség legyen a földin a jóakaratú embereknek.
A béke, a szeletet és a megértés nevében átveszem a köilgazg.tásn.k a vezetését *<rmeíycl. » városi és a községi tisztvi-selől kart szíves jóindulatukba ojánlom "
... ™\'*°SA éljenzés fogadta Bődy Zollán székfoglalóját.
Utána dr. Tarányil Ferenc v. nemzetgyűlési képviselő gyönyörű szavakkel üdvözölte az uj alispánt, hangsúlyozva, hogy a vármegye közönsége biztos nyugodlaag.nl néz az uj alispán működése elé.
1922. május 9
Nagy események küszöbén.
Összeomlás előtt a génuai konferencia. — Franciaország militarista politikája. — Oroszország négy feltétele. - A vatikáni francia követ Párisba visszatért — A magyar delegáció tagjai vasérnan visszautaztak. — Francia-belga csapatszáUitások a rajnavidék irányába. — Felbomlóban a négyes szövetség. —c\'Saját tudósítónk telefonjelentése. —
Nagykanizsa varoa törvény, hatósági Ugye.
M.jd dr. Králky István főjegyző indítványára a póttárgy* orozat 1. pontját — Nagykanizsa város kérelmét törvényhalósági joggal való felruházása iránt — vették tárgyalás alá.
Az előadó jegyiő ismerteti hosszahbnn Sí. .I". - miről a „Z.l„i
Közlöny már több ízben megemlékezett — ea javasolja, hogy a vármegye törvény ható \'ág, bizottság*- támogassa Nagykanizsa város ezen törekvését és pártolólag terjessze fel kérvényét a miniszterhez.
A közgyűlés egyhangúlag magáévá leszi az előadó prapozicióját s ily értelemben h„. tiroz.
M.jd folytatódott a tárgysorozat további pontjainak letárgyalása.
Délben az „Arany Bárány" szállodában bankett volt az uj alispán tiszteletére. (\')
Zita királyné San Sebastianban fog lakni.
Bécs, május 8. Kómából jelentik, hogy n a<lridi híradás\' szerint Alfonz spanyol király a Msderiábíl Spanyolországba érkező Zita |„\\ rálynit Ssn Sebsstlán-b.n fogják vendégül
A legilimists körökhöz érkezett jelentés szerint Zita királyné részére berendezték a ifaJrld közelében levő El Padro kastélyt. Zita királyné Hl várja m-g lebetegedőéi.
Génua, május 8. Lloyd George a legutóbb Barlhouval folytatott megbeszélés to rán a „Daily Mail" jelentése szerint komoly figyelmeztetést intézett n francia delegáció vezetőjéhez. Állítólag megjósolta az antant végét arr-s az esetre, ha Franciaország továbbra is támogatja Belgiumot.
Páris, május 8. A „Petit Párisién" arról értesül, hogy valószínűleg Angiin maga fogja l tanácskozások megszakítását javasolni s .-gyben jelezni azt a szándékát, hogy a jövőben visszavonul az európsl kontinens ügyeitől és a splcndid jsolation módszeréhez tér.
Génua, májua 8 A génuoi magyor küldöttség legnagyobb része Telesiky János volt pénzügyminiszter vezetésével vasárnap elutazott Génuából és visszautazott Magyaror-országba. Egyedül csak Bánlfy Mi.lós gróf külügyminiszter maradt Génuában. A magyar kormány a. küldöttség másik tagjává Nemes Albert gróf quirínáli követet nevezle ki.
Berlin, május 8. A jóvátételi bizottság angol tagjai lépéseket tesznek visszarendelésük érdekében.
London, májua 8. Thom is angol mun-kásvezér Dtrbybtn tartolt bcsiédébrn a kővetkezőket jelentette ki:
. — 1914. óta nem álltunk oly közel ujabb konfliktushoz, mint c pillán ithan. A génuai konferencia összeomlás előtt á I. Fran cieország a béke politikáját seinmisiti meg militarista politikájávl. Az angol nép torkig van a háborúval és ha Franciaország folytatni akarja mostani politikáját — tudtára fogjuk adni, hogy vállalja-e érte egyedül a felelősséget, mert az angol nép ebben a politikában nem vehet részt.
Páris, május 8. Az oroszok a memorandumra kedden adják meg a válaszukul, melyben négy feltételt állítanak fel:
1. Hajlandók.e a szövetségesek Oroszországot próbaidő nélkül de jure elismerni ?
2. Beleegyeznek-e a szövetségesek nbLa, hog,- a külpolitikai birtokokat kárt. lanilsák, anélkül, hogy visszaállitanak Oroszországban a magántulajdont bármilyen burkolt formában is ?
3. Hajlandók-e a szövetségesek Oroszországnak moratóriumot rdn; és ha igen — mennyi időre ?
4. H-jlandók-c a szövetségesek Oroszországnak hitelt nyújtani és milyen összeg crejéiv ?
Béc, május 8. Bécsi diplomáciai köiök ben ugy ludják, hogy o vatikáni francia követ visszautazott Parisba és c<ak eg. ellen egy embert hagyott Rómábsn.
A francia követ elutazásának oka, hogy a Srentalya Oroszországgal azemhen harát- I ságos magatartást tanúsított.
Páris, május 8. Lehetsíges, hogy a génuai értekezletet kedden bezárjak és néhány hónapra elnapolják. A közbeeső időben pénzügyi szakértői bizottságok működnek Urosrorazágban.
Hivatalos körökben azért nem adták fel a reményt, hogy Franciaország és Belgium hozzájárulnak a memorandumhoz, ha a 7-ik szakaszba felvesznek egyes fentarlásokat, nug lehelővé válik a szövetségesek egységes frontjának helyreállítása.
Berlin, május 8 A megszállott területeken észlelhető francia és belga csapatösszevonások egyre fenyegetőbb arányokat öltenek.
Brüsszeli jelentés szezint szombaton négy belga különvonat a rajnavidék irányába csapatokat szállított.
Ma egy uj -bb vonal indult el n vezérkarral és tüzérségi felszereléssel.
Paris, május 8. Valószínű, hogy Albeit belga király igyekezni fog meggyőzni angol királyi vendégét a francia-belga álláspont io-gosullságáról.
Pál is, május 8. Az oroszok még nem válaszoltak a memorandumra, de Génuában biztosra veszik hogy hajthatatlanok. Lloyd George és Bsrthou szintén hajthatatlanok a belgák pedig visszautasították az olasz külügyminiszter közvetítését.
Az oroszok ragaszkodnak a magánlu-Ujdon kérdésében elfoglalt álláspontjukhoz.
a génti.i helyzet szignaturája — om[ azt jelenti, hogy a génusi konferencia agonizál.
London, május 8. Lloyd Geórge — ab-az esetben ha az oroszokkal nem sikerül megnyerni, megjelenik nz alsóház elölt és igazolni fogja politikáiét s unnak helyességét és ajánlani fogja azt Íj, hogy Anglia kössön külön kereskedelmi szerződést a berlini kormánnyal.
A „D.iyli Express" aggódik — hogy a konferencia csütörtököt fog mondani — ha ex bekövetkezik. Csak Franciaországot ír-heti majd gáncs, amely eddig gyanúsítások rendszerét és elkeseredését : Flandrián barátságával cserélte fel ás elérkezettnek látj* az időt és olyan u\'rn lépjen, amelyik kikerülhetetlenül elvezet egy ujabb háborúhoz.
London, májas 8 Lloyd George megmondotta a francia delegáció vezetőjének, hogy az antant ordiAlnak vége, h* továbbra is tA-mogaija Belgiumot.
Páris, mAjus 8- Lloyd George uj irányt jelöl meg. Anglia lé fog mondani a német re-parációkban való részesedésekről s e tekintetben nyiltan felvilágosította Barthout. Nyilt»n beszélnek arról is, hogy n párisi kormány mA-jus 3l-o után Angliától függetlenül önállóan fog cselekedni és nyomban rá létrejön az angol-német külön szerződés.
Páris, május 8. A jóvátétel kérdésről a párisi lapok azt Írják, hogy remélhetőleg a német pénzügyminiszter legközelebbi tArgylalássi Parisban a Jóvátételi bizottságban megegyezésre fognak vezetni és Franciaország nem fog kényszerülői fegyveres fonye^ciésolt beváltani.
Cinua, május 8. Barihou ugy nyilatkozol!, hogy nem a francia delegáció, hanem • szovjetdelegáció fogja megállapítani az elutazás időpontját.
Páris, május 8. A Journal des Debatles szerint mAjus harmadikán Csehország szerződést kötött O.-oszországgal, am^ly hasonló ■ német orosz szerződéshez.
Moszkva, május 8. Az „Izvesztia" szerint a szövetségesek uj memorandumnak n felvételét eltagadhautlan-jak tartja. Visszautal lesitja a szervezett birósígot és a döntő bíróságok összeállítását is.
— Pályásat a tanitóképxőbe. A
pápai m. kir. áll. tanítóképzőbe való felvételért május 31-ig lehet folyamodni. Internátusa 100 bennlakó szániára van berendezve. A tanul-mányi idő 5 év. Bővebb felvilágosítást ad az Igazgatóság.
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint»
tehát mindennap 1 korona $4 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KŰZLŰNY-re
1932. mdjm 9
----\' ________________
ZALAI KÖZLÖNY 3.
Huszár Károly Keszthelyen.
„Az ország két malomkő közé került". - A német-orosz azerzodes. - Keresztény és nemzeti eszme keresztény demokráciával. - A párt közjogi álláspontja.
— Saját tudósítónktól. —
Al ehnull vasárnrp »z egész orazág hangos volt a népgyülésektől. Minden pórt lázasan igyekezett kihasználni az időt, hogy n kerületek hangulatát maguknak megnyerjék. Zalavármegyében a legimpozánsabb népgyűlés Keszthelyen folyt le, Huszár Károly volt miniszterelnök jelenlétében, ahol a kerület volt képviselője, Reischl Richárd bontotta ki tekintélyes párljávol ismét a Keresztény Nemzeti Egyesülés zászlaját.
Mintegy négyezer főnyi hallgatóság előtt mondotta el Reischl Richárd részint beszámoló, de egyben programbeszédét is. A két ellenjelölttel küzdő, népszerű képviselőjelölt, aki a város és iárás kultúrájának, gazdisági előrehaladásának oly régi harcosa, választói részéről megható ragaszkodás vette körül.
Hosszasan előadta programját, megmagyarázta eddigi politikai magatartásának okait ■ kitűzte a célt, amely felé a jövőben is haladni fog Huszár Károly oldalán, akinek politikáját vallotta a múltban s követni akarja n jövőben. Pálcát tőrt a legitimizmus mellett, de ilyen politikai felfogással is megtalálták a módját, hogy a kormánnyal kooperáljaniik.
Utána mindvégig lelkes hangulat mellett tneg-mcgujuló viharos helyeslések közepette Huszár Karoly fejtette ki politikti álláspontját s csaknem másfélórás beszédben felfedte n politika ama kulisza titkát, amelyek art a késztették, hogy se a kormány, se az ellenzék politikáját ne fogadja cl a maga és pártja részére hibátlannak, ellenben olkojson egy olyan frakciót, amely gerince lesz egy keresztény, nemzeti és demokratikus politikának Pártja élesen látja ugy a kormánypárt, mint az ellenzék hibáit, de azért megtalálták a lehetőségét annak, hogy a kormányt nehéz munkájában támogassák. Kifejtette, hogy az n középút amelyen ő jár most a pártjával, lövid időn belül gerince lesz n politikának.
Beszélt a nők választójogáról s határozottan kijelentette, hogy ugy keresztény, mint nemzeti szempontból a magyar nŐkie jobban lehet támaszkodni, mint n féifiakrn.
Mélyebbreható dolgokat fehér asztal mellett mondott a város legelőkelőbb éttér* mében egybegyűlt polgárságnak.
Reischl Richárd képviselőjelölt felkö-siöntőjére az alábbiakat válaszolta :
— Szomorú sorsunk nekünk politikusoknak, ha valahol megjelenünk, hosszú beszédeket kell tartanunk. Amit a népgyűlésen elmondottam, teljesen elegendő, hogy jól a kulisszák mögé lássanak, azonban most még jobban szét fogom húzni a leplet.
— Ex az ország két malomkő közé került. Egyik
a demagógia, a másik pedig ax
a felfogás amely lka világhábo raból és a forradalomból somsait sem tanult. A tüx még nem aludt ki. Most, hogy Oroszország szövetséget kötött Németországgal, e pillanattól kezdve\'tovább fog folyni a bujto-gatás a ez veszedelmes, mert titkos konzuli bclső|szobákban fog történni-
— Ex a katasztrófa másodssor sxukadt ránk. Nem hiszem, hogy nálunk mégejiyszer bekövetkezték s amig élek, ez ellen fogok harcolni és megvagyok győződve, hogy a magytr intelligencia, « magyar polgárság össze fogja tenni erejét és ez a szégyen
. sokasam, fog megismétlődni, mert ez a* ország vég pusztulását jelentené.
Majd a kormány és páríja közötti viszonyra tért át, amelyet igy határolt kórul:
— Titkot abból nem csinálunk, hogy mindennel nem vagyunk megelégedve.
Nagyon aokban kUlönböző ax álláspontunk attól, amelyet a kormánykörök képviselnek, de ez nem ok arra, hogy a kormányt ne engedjük dolgozni. A szabad kéz, a szabad szó jogát azonban megakarjuk magunknak Őrizni. Elesén bizonyítja ezt a nemzetgyűlésen elmondott beszédem, a válasttójogi vita során, amikor szembe helyet kedtem a kormánnyal szemben. Elítélem azonban ozt a kijelentést, hogy a nemzetgyűlést nem fogadom el s minden komoly munkáját meg fogom akadályozni.
— Nekünk igen nehéz helyzet jutott n kormánnyal szemben, akik a keresztény és nemzeti eszme mellett a keresztény demokráciát is képviseljük a keresztény konzervativizmussal szemben.
Pártja közjogi álláspontját az alábbiak* ban fejtette ki:
— Pártunk körjogi álláspontja ax ezeréves alkotmány, de elutasít minden puccskísérletet. Távol állunk és kizárunk sorainkból mindenkit, aki a mai törvényes és olkotmányos berendezkedéseken próbál változást elérni. Nem helyezzUk a dinasztikus érdekeket a nemzet érdekei elé. Kimondom nyíltan, hogy legitimista vagyok lelkem teljes erejével, azonban sohasem fogok hoxxájáralni, hogy ax ország alkotmányos kormányzó jának tekintélyét csökkentsék. Nem volnék jó keresztény és hazafi, ha hozzájárulnék, hogy a kormányfő törvényes jogait hivatalos működés? idején engedném bármiképen megcsonkítani.
— Pártom célul tűzte ki, hogy a kormányt támogassa, de felfogásom ar, hogy Magyarországon b-látható időn belül öt esztendeig egymagában álld párt nem tud kormányozni. Az országot n demagógiától féltem, mert feltűnően sok n demogógok szám*, akik n legveszedelmesebbek, mert semmi veszteni valójuk \'nincs.
— Huszár Károly miniszterelnök Nagykanizsán. Huszár Károly v. miniszterelnök tegnap autóval Nagykanizsára érkezett Keszthelyről, ahol részt vett Reischl Richárd v. nemzetgyűlési képviselő program-beszédén, amelyről lopunk más helyén bő tudósítást aduik. A Centfái éttermében ebédelt, ami Illán autóval folytatta útját Csurgóra, ahol Babocikay Géza oltani képviselőjelölt érdekében szólalt fel.
— Sxemélyl birok. Zalavármcgyc főispánja Kolbenscklag Béla ma Budapestro utazott. Túri Bilu főszerkesztő, v. nemzet-xyülési képviselő vidéki politikai kőrútjából ma Nagykanizsán keresztül Budapestre vissza utazott.
— Áthelyezések. A m. kir. belügyminiszter .Jellenek Szi\'árd zalaegerszegi rendőr felügyelő, osztályparancsnokot Nagykanizsára, Lengyel Mihály nagykanizsai rendőrfclügyelőt Zdaegcrszcgre és Molnár János zalaegerszegi rendőrfelügyelőt Magyaróvárra h?ly«zte át.
— Békebeli vasút közlekedés. Beavatott helyről kapjuk a jelentést, hogy való-szin\'dfog már egy hónap mulya a teljes béke beli forgalom áll helyre a Délivasut Budipest— Nagykanizsa vonalán.
— Törvény ax Illedelmes táncról.
Amerika Albany államának törvényhozása elé javaslatot terjeszte lek, — az illedelmes táncról. Vigalmi bizottság alakítását javasolják és állami táncfelügyelőket neveznének ki. Homályos világítás mellett tilos volna táncolni, valamint vasárnap sem volnának tarthatók táncmulatságok. 17 éven aluliak csak szülőik jelenlétében táncolhatnak. Illedelmesen pedig ugy kell táncolni, hogy „a férfi gyengéden átöleli a nő derekát, de a keze a hátán nyugszik, — a nő balkezét a jérfi jobb vállára teszi, másik kezét a férfi baljában tartja". Fülüket és arcukat mindig kötelesek egymástól távol tartani. *
— Adományok. A nyolc gyermekes szegény asszony részére az alábbi adományok érkeztek: Vindis József kereskedő 600 K, N. N. egy drb .5 és ifál kg os kenyér, N. N. másfél kg. liszt\' és tyát és fél kg. krumpli.
(x) Uránia. Mia May és Konrád Weldti Egy magányos alrl
(x) Nagy é> nívós irodalmi művész estét tart ma és holnap, szerdán a Világ-mozgó, mely alkalomma\' vászonra hozza a világ irodalom gyöngyét Doude\'t Alfons örökbecsű irodalmi alkotását a .Sappho" cimü regényét, Pola Negri a legtenperamentumosabb filmmü-vésznő felléptével. Pola Negri már nem ismeretlen a mozi közönsége előtt, de a mai szerepében miriclenek fölött álló ás felejthetlen alakítást nyújt. Az ^tlantishos előjegyzéseket már elfogad a Világ-mozgó pénztára.
—» Ingatlancsere. A nagykanizsai telekkönyv vezető hivatalnál a következő ingatlancsere eszközöltetett : Gudricza JenŐ és neje megvették Borhás Mihály és nejének Nagykanizsán levő házát 341.000 koronáért. Horváth Erzsébet megvette Horváth Istvántól ennek Galambokon levő egynegyed részbeni
házrészét 30 000 koronáért. Szokol László és neje Bognár Györgynétől megvett a nagykanizsai határban két darab szántót 500 négyszögöl nagyságban 70.000 koronáért. Dr. Józsa Fábián és neje megvette Helvey Flórától Nagykanizsán levő házát 1 millió koronáért. Hebert Béla ás neje megvette Kerecsenyben Luaztig Rudolf és nejétől házát 30.000 koronáért. Horváth József megvette özv. Horváth Ignácnétól ennek Orosztonyban levő fele házrészét 100.000 koronáért. Tóth Lajos és neje megvették Köő Józaefnétől a balatonmngyaródi határban levő 1Ö19 négyszögöl szántót 1 1.200 koronáért. Szabó Györgyné megvetto Tamás Józseftől a bala-tonmagyuródi határban levő 1 hold 394 négyszögöl szántót 220.000 koronáért. Horváth Gábor és neje megvették Parti Bódiné-lól a csapi i határban levő 1 hold 235 négyszögöl nagyságú szántót 120.000 koronáért. Balog József megvette Vargs JózsefnétŐl ennek Kiakomáromban levő házát 3p.000 koronáért. Bőhm Ignác és neje mogvetto Vleaics József, Vlaaics Gyula és Dreven Emmától ezeknek Nagykanizsán leví »/„ házrészét 163.636 koronáért. Horváth Imre és neje megvették Csillag Jenőtől ennek Nagykanizsán levő házát 90.000 koronáért. Zoltán Imre és Gábor megvették Dolezsár Antal Ndgybakónakon levő házát 14 000 koronáért. Szilas Pál és Társa megvették Dobrin Richárdnétól ennek Nagykanizsán levő házát 600.000 koronáért. Kreft József megvette Friedenthal Károly éa Harmath Simonné nagykanizsai Batlhyányutcai házit 1)00.000 koronáért. Pirbus János megvette Kovács János 2 darab szántóiát Garaboncon 80 000 koronáért. Sierecz Pál é« neje megvették Dani Ferencnek a nagykanizsai határban levő rétjét 28.000 koronáért. Baunec Ferenc megvette Pulhanecz István éa nejének Légrá-don levő ház*t 200.000 koronáért. Sztankó Rókus és neje megvették Hajdinyák Medárd és nejétől ezeknek Légrádon levő f/ü részbeni házrészét 8000 koronáért. Simon Sándor és neje megvették Pirbus József és Juliánná-
Magyar Köztisztviselők Nagykanizsai Fi^feja
... . _______„___,„«,« dü»n felszerelt raktárát, hol állandóan kaphatók ifllndanfajta; „«
i ■ l«colaóbt> ton i I ktaoUtlti
Alánlta a vásárlóközönség figyelmébe dúsan falszerelt raktárát, hol állandóan kapha<ÓK Ifllnd.nralt., Ajánlja a vasarioKozo 3 »» _ .r.vibbí .Mwi um utotiMattc. Mw. ««• * 1*4
UMrtk. ta. dm <» <«..«»■ 1 VEJ /Í3Í7, . : piptn i, ...W...». b.d.ti K-WcHI. ........1—............ w""""-\' királyné-tér | im^mi é. u«ain»wL
üs&sss 8esíri ^bő^sást
t, áitionl!.!. | mull. amrttt \'»«>■
nspi árakon ^Pontos éi tseUd
zaLaí közlöny
nnk a geLsei halárban levő 200 ncgyazögöl
területű axintófSMjét 16.000 koronáért. Bognár Jójsef megvette Tóth István és nejétől a komárvárosi határban levő 342 négyszögöl területű szántót 30.000 koronáért. Hodoii Vilmos megvette Schneh Lajos és nejének nagykanizsai házát 310.000 koronáért.
(x) Uránia nagy ás intelligens közönség nézte végig a magányos sir első előadásait, melyhez fogható nagystílű darabot rendezés és játék tekintetében ritkán lát mozilátogató közönség. A megrázó erejű dráma főszerepeit Mia May és Konrád Weidt játszák. Még csak ma van műsoron.
Az osztrák kormányválság.
Bécs, május 8. Megbízható helyről a: oszlrák kormányválságról ugy értesülünk, hogy Gürtler pénzügyminiszter távozása befejezett tény.
Ugyancsak befejezett ténynek tekinthető Schober kancellárnak a felmentése is. Ez azonban csak a glnuai konferencia befeje-záse után következik bc.
SPORTÉLET.
ZTE-NVAC 2 t 2 (2 » 1)
Vasárnap délután mérkőzött a nagy kanizsai VAC Zalaegerszegen a Zalaegerszegi Torna Egylettel n ZTE uj pályáján. Az első félidőben cáfolhatatlanul ZTE fölénye domborodott ki, amit a kedvező szél is segitett. A második félidőben azonban már ZTE letör és a VAC ura a helyzetnek, azonban a ZTE kemény hátvédei egymás után szerelik le a támadásokat s igy csak egyenlíteni képes. A szép és élvezetes mérkőzést Göllesz bíró vezette pártatlanul.
Budapesti tőzsdei
Budapest, május 8.
Zürichi zárlati
Berlin 171, Amsterdam--, Hollandia
198 60, New-York 518, London 8298, P&ris 4707, Milano 2745, Prága 9971/,, Budapest 67, Zágráb 190, Varsó 13, Bécs 6\'/,, Osztrák bélyegzett--.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen nŐm elhunyta, illetve temetése alkal-, mával mélységes fájdalmamat részvétükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton mondok hálás köszönetet.
Tomiin István.
Makulaturát,
kiscleJt«(«U régi irományokat, könyveket a legmagasabb napi érben meg-vessünk. Titkos cs bizalmas iratokat sutunk a fél kivinsigixa a papírgyári tt céljaira. J------------
Hegedűs és dr. Aldorné
Butiipest, VI., Podmanlczky-utca 83-85
Újságkihordók
magas fizetéssel . azonnal felvétetnek
lapunk kiadóhivatalában
\'9.2 m<im 9
Apró hirdetések
dijai 10 aaólc 40 K, rulr- «* Oanepnap SO K, minden további u« TiítkOanap 4 K, vaaAr- *» Oan»paap » K. vaila*abt> betöret nádéit n*r*k etnpUn aiAmtllatnak. Allfcit kerc.űhuek lulndeukor OO aaiaaUk *r*nK«dni»U7.
Bejáró takarítónő kis családhoz azonnal felvétetik. Cim a kiadóban.
Tanulóleány ntfi varrodában felvé\'ciik. Teleky-ut 28 stám alatt.
Mindenhez értő, 38 éves, inteligcns özvegy házvezetőnőnek ajánlkozik; tanyára is. Évekről szóló kitűnő bizonyítványa van. Nagykanizsa, Batihyány-utca 271 «««
Fürdőmegnyitás
Van szerencsém n, é. küröoség szives tuJomásíra aJni, hogy a
Nemzeti Fürdőt
mai napon megnyitottam. Borbély és tyuksxemvégés a
köxönscg rendelkezésérc áll.
Köztisztviselők 15% árengedményben részesülnek.
Stlves pirlfoRátl kér kitilnf> tlsstelettel
Böhm Jenő
a Nemzeti Ftlrdű tulajdonosa.
Fehér finomított iiaffinilt és dcsitillill
REZGALIC
98 99a,.Ol
Mayunga Raffia fnoDióríésü Kénpor
Petroleum Gépolaj Hengerolaj Usxó Kocsikenőcs Marónátron
(m»gasfoku lugkó)
Gyanta stb."St
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
Alapítva 1R30
TURUL
cipőgyár Rt.
Fő ut 12.
Sijit érj.kdben lokinHe mag kir.k.ljainkbjn
olcsó, tartós, megbízható
mindonnemü polgári és luxus clp6áruli»k*t, melyek szabott irnlnkaá! ét »*ol»J kivije-liikiVíl fogva föltétlen verseny képetek
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
Varrógépek,
kerékpárok, Írógépek
javitisa
Brandl Sándor
műszerészet! műhelyében Deák-tér 2. síim alatt
pontosan és jutányosán .siköxóll.lik,
Jókarban leví használt varrógépeket, kerékpárokat is írógépeket legmagasabb árban veszek.
Tengeri Zab
H XXXX XXX XX XX XX XK
Jí K K X X
1 Árpa |
g Takarmányrépa-mag g
M Gazdasági és németojszigi kerti M
gjj magvak kicsinyben t kaphatók
ff Ország és U/idder cégnél £
Ha Nagykanizsa, Erzaébot-tér 10. «,*
XXX XXX XXXKX XX X XX
BURGONYA
érkexett Professcr, Wohltmann, Ktügr: vetőmagnak. Ró/saburgonya vetésre, étke/étre a napokban érkezik. E\'őjcgyezhető irodámban
Pollák M. Emil, Kinizsy-utca 2 a.
Telefon-elöjegyxéat nem fogadok el.

TTTT A P mozgóképaainház
V X Ll y Erzsébet királjué-tér, Szarni izálloda épBIatabaa

Telefon 74.
Telefon 74.
Kedden és szerdán Pol« Negrl .fokele filmcsoda" Ic«remekebb szerepében lép feli
Doudett világhírű regénye filmen 5 felvonásban.

Halvánk: ílff "^i"."K >••«k, » KM.di.ok ián., m? 4><«nkw,«ub.<>#»«-
uvijoiai u. b6ly ,5 k0[<ln>i |n My 8 k0[<jM || n>p<)koo ^ 7 ^^ —--------.fi.l
Foato.
uteH ■ lotnUWoeeeek, ZaU fa GytruÜ k6.rv«Tomd<|íb...

jj-lk évfolyam Nagykanlzaa. 1922. méjus 10. Szerda
105. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SMfkMXtáltK é* kiadúhiv»ui I Fő-«i 13. ux.
- loUrarban-lelofoc 7Sí. __
Hofjílonlk mindig kora rcjjjtol
FF.LELÓSSZERKESZTÓ: BODROOKÖZY ZOLTÁN
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
Blőflxctóat árak: (J» 0 ftr|llal liénl •■fiit) Egén évra 780 K. KMvia 400 K. N«gy*l évia 300 K. Egy bóra 76 K. Egyaa síim ira 4 X
Franciaország - Belgium mellett döntött.
Lloyd George és Barthou tanácskozásai - A kisantant és Leugyel-
w m-^ - »?°ríZagh.OZ f°«űak ^"atlakozai? - A génuai magyar küldöttség Becsbe erkezett. - Szovjetoroszország megtámadná Romániát az értekezlet kudarca esetén.
— Saját tudósítónk
Cénua, május 9. Lloyd George éa Barthou tanácskozását angol és francia lapok több tekintetben helytelenül komentálták. Beavatott helyről a következőket teszik közzé:
— A beszélgetés pontos megvilágítása nagyon bajos. A beszélgetés igen sok fázisból állott, olyan volt, mintha igen sok levélből rótták volna össze. Az minden esetre bizonyos, hogy Lloyd George igen szomorú melancholikus hangulatban volt éa rendkívül komolyan beszélt. Fenyegetésről azonban sem közvetve, sem közvetlenül szó sem esett. Lloyd George fordulópontról beszélt ugyan, de nem politikájának megváltoztatásáról.
— A jóvátétel és a Rothenauval való találkozás nom került szóba. Lloyd George főleg arról panaszkodott, hogy Franciaország ugylátszik Belgium ás Anglia közt választva, mégis Belgium mellett döntött.
— Azután azokról a veszteségekről beszélt, melyeket Anglia a háborúban szenvedett; melyekre Barthou megjegyezte, hogy a kamarában több izben kijelentette, hogy Angolország mennyit tett Franciaországért. Barthou egyszer az általános szolgálati kötelezettség behozatalát Angliában forradalomnak nevezte.
— Lloyd George főleg azt tárta Barthou elé, hogy Franciaország a konferenciának meghiúsítására törekedett kezdettől fogva. — Barthou ezt tagadta és kijelentette, hogy Franciaország mindig loyalisan járt el Angliával szemben.
— Lloyd George szombaton már a konferencia megszakításával számolt. Ugy látszik, hogy csendes rezlgnáclónak adta magát.
— Lloyd George kijelentette továbbá, hogy Angliában két millió munkanélküli von, de Franciaorazágnak meg vannak az évjára-dék tulajdonosai. Barthou erre azt válaszolta, hogy Lloyd George szomorúsága őt sokkal közelebbről érinti, mint múltkori felháborodása.
Génua, május 9. A génuai sajtóiroda jelenti: Hétfőn ■egész napon át folytatták a különböző delegációk vezetői a megbeszéléseket és tanácskozásokat, melyeknrk célja, az eszmecsere folytatása és a helyzet tisztázására irányuló törekvés volt.
Politikai körök nogy fontosságot tulajdonítanak annak a tárgyalásnak, amelyet az Alberti-villában Lloyd George és Schanzer folytattak, az orosz delegációval.
Cénua, május 9. Francia részről azt hiszik, hogyha Franciaországot az orosz válasz nem elégíti ki, a kisantant és Lengyelország Franciaországhoz fognak csatlakozni.
Ha szakadásra kerül a sor, okkor Lengyelorazág és Románia sokkal többet kockáztatnak, mint a kisantant többi tagjai. Franciaország azonban jól tudja, hogy a határait Lengyelországban is rövidesen kell védeni és ezt a körülményt megfelelő módon figyelembe isf veszi.
Páris, május 9. A „Petit Párisiéi," jelenti, hogy az Egyesült Államok hajlandók
tele/onjeUnlése. —
részt verni abban a rr.unkában, amely a génuai értekezlet megszakítása esetén az orosz-kérdés rendszeres tanulmányozásával foglalkozik.
Bécs, május 9. Ma reggel a magyar küldöttség Bécsbe érkezett. Bécsi diplomáciai körökben ugy tudják, hogy amennyiben a génuai konferencia feloszlik, az orosz-kérdésben az utódállamok Prágában megbeszéléseket folytatnak.
London, május 9. Poincaré szerint Lloyd George tévedett abban a felfogásában, amellyel Franciaország génuai magatartásit a belgo incidens dolgában megitélte. Franciaország nem óhajt válogatni a szövetségesek között.
Millerand elnök cfrikai útjáról ma reggel Parisba érkezett. ■••
Páris, május 9. A „Malin" jelentése szerint a Vatikán és a bolsevikiek között való tárgyalások meghiúsultak.
London, május 9. A közelgő választások során L\'oyd George megakarj.i kérdezni az országot, hogy helyesli-e politikáját. Megakarja győzni Franciaországot, eloszlatni azt a gyanú\', hogy az angol közvélemény többsége nem áll mögötte.
Páris, május 9. Tegnap Wirth kancellár Bratianu román miniszter és Stiermund lengyel külügyminiszter tnnácskoztak. A körül forgott szó, hogy milyen veszedelem háramol-httna Romániára a konferencia kudarcából. Ez esetben Oroszország megtámadná Romániát és Lengyelországot.
Ez a veszedelem nem agyréin ; bizonyos csapatösszevonások o román és lengyel határ közelében ezt valószínűvé teszik.
Berlin, május 9. Lloyd George e német delegáció vezetőjével közölte, hogy Németországnak egyedül kell Franciaországgal érintkezésbe* lépni. Minthogy Franciaország nem ment bele a jóvátétéli kérdésnek május 31. előtt való tárgyalásába, Anglia ebbe a kérdésbe többé nem avatkozik bele.
Páris, május 9. A „Matin" arról értesül, hogy Poincoré és Dennis egyetértő feifogása szerint a legfelső tnnács május 31-ike előtt nem ülhet össze. A legfelső tanáci junius első felében kezdi tanácskozásait.
Budapest, május 9. Ma érkeztek meg a déli vonattal a magyar delegáltak. — Alkalma nyilt munkatársunknak Teleszkyvel beszélni. Véleménye szerint nem sok eredménye lesz a konferenciának. Nem lesz különösen gazdasági téren Jóformán egyetlen eredmény csak politikai téren várható a konferenciától.
Egyik-másik tagja a konferenciának igy nyilatkozott: Kevés várokozáRial mentünk G^nuába, mert olyan helyen, ho! harmincnégy állammal keil tárgyolnl, nem sok eredményt lehet elérni. Azonban alkalmunk volt a külföld vezető polití«usaival érintkezésbe lépni.
Zita királyné elutazik.
Founchal, május 9. Zita királyné kíséretével és gyermekeivel együtt, holnap 10 órakor utazik Founchalból Spanyolországba, hogy a spanyol király által felajánlott lakóhelyére költözzék. Alfonz spanyol király külön hajót bocsátott a királyné rendelkezésére.
Horvátország függetlenné nyilvánította magát.
Róma, május 9. A lurini „Stampa" ma reggel hírt kapott Barri-ból, hogy Horvátország függetlennek nyilvánította magát és a kormányt egy minisztertanács vette át, melynek elnöke Radics István, a horvát parasztpárt vezére.
Ezt a hirt mindenesetre fentartással kell fogadni, mert más oldnlrcl még nem erősítették meg és a forrás nem is a legmegbízhatóbb.
Azzal végzi a „Slampa" jelentését, hogy Horvátország örömmámorban úszik, a várost fellobogózták. — Mindenütt népünnepélyek vannak.
Gróf Bethlen agitációs koruton.
Budapest, május 9. A miniszterelnök e hét végén folytatja agitációs körútját.\' Ez alkalommal a dunántuli választókerületek, a győri és veszprémi választókerületet látogatja meg és fontos nyilatkozatokot tesz a politikai helyzetről. A miniszterelnök útját két-három napra tervezi.
— Miniszteri biztos hivatalos látogatása Nagykanizsán. Kirchner Béla udvari tanácsos, kir. főigazgató a kultusz-minisztériumból Nagykanizsára érkezett a kereskedelmi tanintézetek megvizsgálása végett. Innen a főigazgató Zalaegerszegre utazik.
— Móricz Zsigmond Nagykanizsán. Az Irodalmi Kör elnöksége felkérte a Polgári Egylet elnökét, hogy a Irinyi-ünnepélyt rendezze egymással karöltve a két egyesület. Faits Lnjos, a Polgári Egylet elnöke készséggel vállalkozott a hazafias ügy támogatására, minek következtében az idei Zrínyi-ünnepély rendezéséből, illetőleg az ünnepély sikerének biztosításából a Polgári Egylet tagjai is ki fogják venni részüket. A rendezőség számit egyúttal a többi társadalmi egyesületek támogatására is, ugy hogy a legszebb kilátás van reá, hogy ezévben méltó keretek közt fog lefolyni a nagy költő és hadvezér emlékünnepe. Az ünnepélyen, mint már közöltük, Rákosi Jenő, Bodor Aladár, Grój Endre zongoromüvész, továbbá az ipartestületi dalárda és az Irodalmi Kör zenekara fognak közreműködni. Ehhez kiegészítésül hozzá kell tennünk, hogy Móricz Zsigmond, a kiváló regényíró is részt fog venni az ünnepélyen, miáltal annak színvonala még inkább emelkedni fog. Előadás után teaestély lesz büffé-vei és tánccal egybekötve. Akik a büfféhez természetbeli adománnyal hozzájárulnak, szelvényt kapnak, melynek felmutatása egy csésze teára és hozzávaló süteményre jogosit. Akiknek ilyen szelvényük nem lesz, készpénz ellenében vásárolhatnak. A rendezőség számit a város egész társadalmának egyöntetű támogatására. Az ünnepélyre jegyek már kaphatók a Mair és a Szerb cégeknél. Közalkalmazottaknak igen nagy árkedvezményt nyújt a rendezőség.
HÍREK.
— Ax uj alispán Bödy Zoltán, kit oly ovációval választottak meg a törvényhatósági bizottsági lagok, melyre egyhamar nem volt példa — Znjacgersxegen született 1873-ban, léhát 49 éves, alsó iskoláit Zala-egerazegen, a gimnáziumot Nagykaniraán a kegyesrrndieknel végezte, jogi tanulmányait pedig Budapeaten. 1897-ben került mint aljegyző « vármegyéhez, majd tb. főjegyző, 1917 májusában főjegyző lett. A mull hónapban Kolbenschlag BélSnak főispánná való kinevezése alkalmával helyettes alispán. Bödy Zolién most üli meg vérmegyei tisztviselősé-gének 25 évei jubileumát. — Őszinte nagyra beesűléisel köszöntjük öt 1
— A Kercaztény Tisxtvlaelönők teaeetélyc. A megszokott műkedvelő előadások nívóján jóval felülemelkedett a Kercar-tény Tisztviselőnők által előadott bájos operetté, a Tiz eladó leány, mely szombaton és vasárnap a Keresztény Otthonban végigkacagtatta n közönséget. Minden egyes szereplő játéka szorosan hozzásimult a darabhoz s különösen a leányok játékstílusa elragadó módon juttatta kifejezésre beleélésüket szerepükbe. Legkedvesebb jelenetek voltak a betétek, a tiz eladó leány egyes szerepei, melyek élvezetes perceket szereztek. A szereplők tehetségüknek legjavát nyújtották, mint mindig ebben is az érdem dr. Mutschenbaehet Edvin kir. törv. biróé, ki fáradhatatlan buzgalommal rövid idő alatt oly meglepő sikerre vitte a darabot. A nagyon kellemesen végigélvezett előadás ulán teakiszolgálás és bülfé következett, melynek élvezetes összeállítása é» elrendezése Mágol Vilma elnöknő agilitását dicséri. A megjelent intelligens közönség a katonazenekar játéka mellett kéíö éjjeli órákig táncolt a nagyteremben.
— Pcdlow kapitány Nagykanizaára érkezik. Az Országos Slefánia Szövetség nagykanizsai fiókjának vezetősége nevében dr. Sabján Gyula polgármester meghívta Pedlow Jenner kapitányt, az Amerikai Vörös-kereszt magyarországi kirendeltségének veze-\'őjét. hogy az Anya- és Csecsemővédö Intézel működésének megtekintése végeit jöjjön le Nagykanizsára, lehetőleg május 20-an és győződjön meg arról, hogy mily szellemben működik ez a negyrahivalolt intézmény, melynek fejlesztéséhez az Amerikai Vöröskereszt oly hathatósan hozzájárult. Pedlow kapitány, aki mar hosszabb idő óla szándékozik Kanizsái meglátogatni, valószínűleg A polgármester meghiváséra huszadikán Nagykanizsára fog érkezni.
M Hollay Kamilla jön személyesen a Világ-mozgóba.
— A Keresztény Tisztviselőnők
ma délután ó órakor egyesületi helyiségükben gyűlést tartanak, melyen megjelenik és előadást tart dr. Wébcr Pál püspöki titkár is. A gyűlésre meghívják azokat is, akik ez egyesület iráni érdeklödnek. Ez alkalommal jelentkezni lehet a szabászali és varrási tanfolyamra is, mr|y folyó hó 15-én kezdődik.
— A Zalani. Ált. Tanítótestület nagykanizsai járási köre folyo évi május ho II-én délelőtt 9 órakor Nagykanizsán a Rozgonyi utcai uj iskola tornatermében torija évi rendjj közgyűlését a következő tárgysoro-zattaW^f. Elnöki megnyitó. 2. A mull évi közgyűlés jegyzökönyvének felolvasása és hitele-snése, 3. A földrajzoktatás az irredentizmus szolgálatában cimmel felolvas: Jacgerné Pe!lz Ida, nagykanizsai áll. tanítónő. 4. lesli nevelésről és a fegyelmezés eszközeiről fel o.vas: Kllglerné Tarr Piroska, nagykanizsai áll. tanítónő. 5. Folyó ügyek. «. A szám-vizsgáló bizottság jelentése a pénztár állapotáról. 7. Indítványok, melyek legkésőbb a köz gyűlés megkezdése előli az elnöknek bejeién-lendők.- Gyűlés előtt 8 és, fél órakor Veni baocle lesz a szentferencrendiek piébár.ia templomában. Gyülekezés a központi áll. elemi iskolában. Délután fél három órakor a gyűlés lagj.l a Sörgyár igazgatóságának engedélyével a Sörgyárat lekinlik meg. Ide az indulás a Kazinczy ulcsl iskolából dálulán 2 órakor.
(x)i Hollay Kamilla Jön aremélye aen a Vllág-mozgóbn.
BRILUÁNST
aranyat ezüstöt
legmagasabb árban vesz
Schnitzer Géza ékszerész
Deák-tér 15
— Tömeges öngyilkosaiig. Egyszerre három öngyilkosságról érkezett jelentés a kir. ügyészséghez. Dara Istvánné eszteregnyei és Műik Andrásné stepetneki lakosok az egerirtáshoz bc*2crzclt arzénnel mérgezték meg magukat. A\'uerki József nagyrécsei lakos pedig pincéjében felakasztotta magát. Tettük oka ismeretlen.
— A* Oroszországból viaszaiért magyár hadifoglyok felhivatnak a nagykanizsai államrendőrkapitányság ált/»l, hogy leszerelési igazolván>ukknl folyó hó 12-én és 13-án a kapitányság 9. azámu szobájában jelentkezzenek. Ugyancsak felhívja a kapitányság az Oroszországból még haza nem tért magyar hadifoglyok hozzátartozóit is, hogy az orosz hadifogságból még viitsza nem tért hozzátartozóik nevét a fenti időben és helyen jelentsék be.
(xl Uránia. Jön a Tilos város, szenzációs kinai dráma Norma Tal-madge-val kettős szerepben 1
— Figyelmeztetés a Peschekféle pénzhamisítással megkárosított közönséghez. A kir. ügvészség felhívja mindazokat, akiktől a Peschek féle pénzhamisítással kapcsolatban hamis felülbélyegzést] pénzt foglaltak le, vagy önként ily gyanús lebélyeg-zésü pínzt szolgáltattak be, hogy a „Budapesti Közlöny" folyó évi április 28-án megjelent 1421/1922. P. M. rendelet értelmében c/cn pénzeknek 25tf/» erejéig leendő kicserélését kérhetik a m. kir. Pénzügyminisztériumtól. A kicserélés előfeltétele annak igazolása, hogy a gyonus pén* birtokába jóhiszemüleg jutottuk j> ezt n körülményt a kir. ügyészség, illetőleg a kir. törvényszék határozatával kell igazolni.
— A nagykanizsai felső kereskedelmi iskola nlig egyévi eredményes munka után vásárnap, f. hó 14*én délután fél 4 órai kezdettel rendezi saját sportfelszerelése céljaira záró tornaünnepélyét n katonnréti sporttelepen. Az ünnepély.műsora: 1. Felvonulás. 2. Sza-hadgyakorlatok. 3. Szertorna és gulakorláton és nyújtón. 4. Zászlógyakorlatok. 5. Szabad gula. 6. Vivás. 7. Nem, nem, soha. 8. 100 m-es síkfutás. 9. Diszkós veté«. 10. 200 m-es sikfutás. 11. Sulydobá*. 12. Távolugrás. 13. 400 m-es "Sikfutás. 14. 4X100 m-es staféta 1. 2. 3. évf. válogatott a IV. évf. ellen. 15. Football válogatóit a — válogatott b) ellen. Belépődíj sz*mélyenkint 20 K, diákjegy 10 korona.
— A nyolc gyermekes család részére ina ujabbap Kenessey Lészlóné négy kiló lisztet, egy kiló sót és hatvan koronát, egy kongreganista egy kenyeret és pogácsát, Obernyik\' Edéné úrasszony pedig 200 koronát küldött bc szerkesztőségünkbe. Az adományok kiadóhivatalunkban átvehetők.
(x) Borzalmak utja, Lucy Dórra Inéval; több milliós költséggel rendezett gyorsvonat égés 1
— Gazdászkongresszas Keszthelyen. A magyaróvári, debreceni és a keszthelyi gazdosági akadémiák hallgatói e hó folyamán a kölcsönös bajtársi érzés kifejlesztésére és közös ügyeik megbeszélése végett értekezletre jönnek Össze Keszthelyen. Nagy ax érdeklődés ifj. dr. Ajkay István elnöknek „A gazdatisztek elhelyezkedés; Csonkamagyarországon" cimü előadási iránt. Ennek a fontos, életbevágó kérdésnek az alapos kimerítése végett az előadó kikérte Buday Barnának, a „Köztelek-szerkesztőjének, Szilassy Zoltánnak, Mutchen* bncher Emilnek, a magyar gazdasági élet kiválóbbjainak a véleményét.
--msiuiMft^
— A Keresztény Főiskolás c > vétség „Dunántull Blokk" kér^l.-*5 vidéki földbirtokosokhoz. Tiz hó* *
alatt tanulmányokban és létfenntartó munkái^ agyonsanyargatott ós amellett rosszul fizikumunknak szüksége lenno felüdülés, pihenésre. Két hónapi szabad idónk van arra fordíthatnánk, hogy egy keveset IcrómX egészségünkkel is törődjünk. De hogyan hol Honnan szerezzük meg hozzá a szükséges ^ jelenleg oly súlyos anyagi feltételeket Ezen nyílt kérdéseket nem tudjuk lezárni, n«m tudunk rá feleletet adni önmagunknak.\' Azért bizalommal fordulunk szeretett szükebij hazánk DunAntul földbirtokosaihoz azon kéréssel, hogy tegyék lehetővé miszerint mint gazdaságí scgéd. erő, házitanító stb. Duoántul jobb konyháján üde egészséges levegőjén fizikailag megíró\' südve, erkölcsileg és szellemileg megujulva kezdhesse meg Dunántul keresztény főiskolás ifjúság* ősszel ismét a saját és nemzete jövő-jének művelésé; és megalapozását. Szives ajánlatokat munkakör és fizetés megjelölésével kérünk junius 20-ig Takács István mücgu halgl. a Dunéntuli Blokk alelnöke címére (IX Káday utca 43. Pesti Szt. Imre Koll.) küldeni.
(x) Hollay Kamilla, Dán Norbert és Mihó László személyes felléptével egy szenzációsan nigy sikerű moziszkeccset mutat be holnap, csütörtökön és pénteken a „Világ-mozgó" a jMikc kalandju" cim alatt, melyre már jegyek ma válthatók. — Ma szerdán még Daudet világhírű regénye a „Sappho" van müsqron, melynél bájosahb témájú filmet e szezonban alig láthatunk. Óriási sikere is volt, minek bizonyitéko, hogy n mai előadásra már csak korlátolt számban kaphatók a jegyek.
— Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége. F. hó 14, 15. és 16-án a háztulajdonosok Újpesten országos kongresszust tartanak, amelyen az építőiparral kapcsolatos iparágak képviselői is részt vesznek. A kongresszus tárgysorozata: 1. A háztulajdonjog visszaszerzése. 2. A lakáshivatal problémája. 3. A liázvagyonváltság. 4. Ax építkezés megindítása. 5. A háztulajdonos szövetségek országos megszervezése. 6. Politikai állásfoglalás a háztulajdon és az építőipar érdekében. 7. A kongresszuson történt felszólalások összegezése és annak határozat formájában a kormányhoz való felterjesztése. — Felkéretnek a háztulajdonosok, hogy a kongresszuson, --amelyen 180 község képviselete vesz részt, — minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek. A résztvevők kéretnek ebbeli szándékukat a Szövetség irodájában bejelenteni az elszállásolásról! gondoskodás miatt. Elnökség.
r— Igazolatlan lskolamalasztáa mjalt hét nagykanizsai kereskedőt feljelentettek, mert tanoncaik igazolatlanul távol maradtak a tanonciskolából. Az illető főnököket érzékeny pénzbirsággal fogják sújtani.
(x) Uránia. Szerda, csütörtök: A borzalmak utja; regényes történet öt fejezetben, főszerepben Lucy Dorraine. A gyönyörű film-díva egy hammupipőke sorsában élő, tömérdek megpróbáltatáson Átmenő szegény kis rokon szerepét játsza. E romantikus szerep mellett a darab bővelkedik izgalmas kalandokban, többek között egy több milliós költséggel előállított vonatégési mutat bc. Legközelebb egy gyönyörű kinai mandarin Jrámát mutat be az Uránia, melyben Norma Talmadge végtelcnü bájos kettős szerepét, az anya és leánya szerepét játsza.
Keresztény uri család falura keres másfél éves fiacskája mellé egy jobb körökből való
NŐT
1000 korona kezdőfizetés és teljea ellátásai havonkint.
Ajánlatok Zalaegerszeg postahivatal „N-m cseléd" jeligére kéretnek. „
1922. május 10
Hasbaszurták — hogy a bele kifordult.
súlyos kimenetem késelés. Éjszakai csendélet a Magyar-utcában.
— A „Zalai Közlöny" iudósilójálil, —
Nagykanizsa, május 9 Az ellenségeskedés, o kötekedés megint sajnálatos áldozatot követelt. Tegnap csie a Magyar-utcában Máté Lajos, Gerócs György Horváth Mihály és Horváth l:erenc Magyar-utcai lakosok régebbi veszekedésből kifolyó-Ing összeverekedtek és a Horváth fivérek ennek során alaposan összeszurkálták Mátét is Gerócsot. Mátét hasbo szúrták, hogy a bele kifordult, Gerócsot pedig a kórján sebesítették meg ugy, hogy mind kettőt a kozkórházba kellett szállítani. A két duhaj bicskázót a rendőrség elfogta.
Az esetről Gerőcs György — a köny-nyebben sérült — a következőket mondotta tegnapi kihallgatásakor:
— Körülbelül esto nyolc óra lehetett, mikor Máté Lsjos barátommal a Magyar-utcában a város felé igyekeztünk, mikor láttam, hogy velünk szemben Horváth Mihály is öccse, Horváth Ferenc halad. Egyszerre "ÍV négy-öt lépésnyim előttünk Horváth Mihály azt klobíltn Máté társam\' leié: „TV lüke, mit akarsz, tc akarsz engem megverni?" Máté társam • erre nyugodt hangon azt fc• lelje vissza: „Én erről nem tudok, én kőműves mester vuguok, te napszámos, lel"4 Látva, hogy Horvátn Mihály nagyon ingerült, csitittani kezdtem s azt mondottam neki: Miska ne verekedj az utcán. De Horváth Mihály mellbe lökött — én pedig arculütöttem erre. Ennek folytán „összefogódzkod-tünk" Horváth Mihállyal, nem vettem észre felindulásomban, hogy megszúrtak, csak azt hallottam, hogy Máté izgatott hangon azt mondotta: nézd kint lóg a belem, erre karonfogtam társamat és hazavezettem.
így adta elő Gerócs az esetet. Máté Lajost nagy fájdalmai miatt még nem lehetett kihallgatni. Az esetnek szemtanúi is voltak* akik majd a vizsgálat során ki lesznek hallgatva.
Ugy Máté Lijos, mint Gerócs Gyöigy sérüléseikkel n kanizsai közkórházban fekszenek.
Egyébként dr. Berlin Ágost vizsgálóbíró ma délután kiment a kórházba, hogy kihallgassa őket.
A két bicskázó hőst a rendőrség elfogta és most a kir. ügyészség fog dönteni további sorsuk, illetve szabadlábrohelyezésük, vagy letartóztatásuk fölött. (♦)
Követeljük: mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-ti
TÖRVÉNYSZÉK
A mai tárgyalások. A nagykanizsai kir. törvényszék ma, május hó 10-én szerdán a következő ügyeket tárgyalja: Vargu Jórsef
29 éves Hahót-vizvármajori lakos lopással van vádolva, mert a mult év szeptemberé-Jankó Péternek a vele köcöx, dedesíka-[állal elhatárolt padlásáról a deszkafalnak kibontása után két izbén -szénát jogtalanul (\'tulajdonított. — Rikli Józsefné, született iulo Magdolna, 50 éves. kiscsehi lakos a Btk. •>70. szakaszába ütköző o:gazdaság bűntetté-vei "van vádolva, meit a mult év» szeptember Mn történt lopásbői e redő női ruhanemüeket ""iánál megtartottr,, illetve eldugta. — Wmei Józsefné, született Varga Anna 57 «« házmesterné és Gutenlog Sarolta 25 e*cs háztartásbeli hajadon, nagykanizsai lako-a Btk. 491. szakaszába űttóő magánokirat hamisítását követték el azzal, hogy ""sltoru leánnyal egyértelmüleg oly ha-"» okiratot állítottak ki, hogy özvegy Gazai "tvánné beleegyezését adía ahhoz, hogy 984 \'Mona évi bérű lakása Gutentag József lövi , felcse-réltessék és ,-zt Nagykanizsa , \'« lakásügyi hivatalához benyújtva arra »<»41tík fel, hogy Özvegy Gnrai istvánné-"emben a lakjtsfelcscrélés joga biztos\'it-
7. A LA] K02I.ÖNY
tassék A tárgvalásvozető (e^ycs) biró dr. Mutfchcnbacher Edvln kir. törv. biró.
,, , Ité1.®\' helybenhagyja. Tóth Kálmán a év,s, Tói h János 28 éves, Nagy Károly íi eves és Vida Gábor szentpéteruri lakosokat árért, mert Keszeg Márton zalacsinyl csendőrőrmeslcrt késszurásokkal oly módon bántalmazták, hogy ez sérüléseibe belehalt -tfjenklnt két évi börtönre Ítélte annakidején a nagykanizsai kir. törvényszék, i-elebbezés tolylántaz ügy a kir. táblához került, amely nz alsófoku bíróság ítéletét ugy megváltoztatta, hogy Tóth Kálmán, Tóth Jórscf és Vida l>abor hüntetését egy-egy évi börtönre szállította le, mig Nagy Károlyt a vád olól felmentette. Felfolyamodás folytrtn a kir. Kúria is foglalkozott az üggyel, amely az összes semmiségi panaszokat elutasitvo, helybenhagyta n kir. tábla ítéletét.
ítéletek. A nagykanizsai kir. törvényszék, mint büntetőbíróság Kiss Péter, Bács Bódog, Köbli Ferenc, Tar Lsjos és Landi mre kiskomáromi legényeket erőszakos nemi-közösűlés bűntettében mondotta ki bűnösnek és egyenként hat-hat hónapi hörtönre itélle. — Varga Lajos cserszegtomaji lokost kétrendbeli hotÓ3ág elleni erőszak miatt összesen kettőezer koronára bírságolta. — Szabó Károly 60 éves olsópáhoki földművest hatóság elleni erőszak miatt — agg korára való tekintettel — 3000 K fő- és mellékbüntetéssel sújtotta.
Megbüntetett árdrágító. A kir. törvényszék, mint uzsorabiróság üzv. Varga Józscfnó szül. Mutter Rózát azért, mert Nagykanizsán 1922. évi január havában 462 kg. vörös hagymáért kilogrammonként 39 koronát követelt és fogadott el. bűnösnek modotta ki ira 1920: XV. t.-c. 1. §. 2. pontjába ütköző árdrágító visszaélés (áruuzsora) vétségében, s ezért ót 40, illetve 20 napi fogházra . átváltoz. tatható 2000 kor. fő-, illctvo 1000 korona mellékbüntetésre — jogerősen — elítélte.
.Budapesti tőzsdei Budapest, május 9.
Zürichi, zárlat:
Berlin 178, Amsterdam--, Hollandia
199\'/,. New-York 518, London 2303, Páris 47021/., Milano 2735, Prága 990, Budapest 67, Zágráb 190. Varsó 13, Bécs 6\'/,. Osztrák bélyegzett--.
NyilUér*)
Nyilatkozat.
Esetleges tévedések és félreértések kikc-tÜlése végeit szükségeinek tartjuk megáUapilnni, hogy lapunk f. h<> 5 ki számának vezető cik kében felemlített Bftrtos János alatt nem Bartos János volt képviselőt, » pocsal kerület jelenlegi képviselőjelöltjét, hanem egy másik Bart03 Jánost kell értenünk,
Nagykanizsa, 1922. május 10.
A „ZALAI KÖZLÖNY"
kiadóhivatala.
*) At o rovatban közöltekért som a sxwkesztósóg, vcm * kiadóhivatal fctoiówégel nottf vállal.
Hizlalásra kiválóan alkalmas
maláta-törköly
isnzét kapható a Sörgyárban. Ugyanott munkások és munkásnők
felvétetnek.
Apró hirdetések
dU»i IO a»6lg 40 K. v«»4r- «■ U»ricpn»p SO K, minden további hMkO»ii«p A K/rutr- nuucpaap S K, Tutufitbb betárol tudott i\'uttk dttpiln tUtnllUUuk, "" " .................* " "" U»J*V *roD£«Jna"4ny.
Altfcot kerfiflknok mindenkor fi© I
Bejáró takarítónő kis családhoz azonnal felvétotik. Cim a kiadóban.
Tanwlóleány női varrodában felvétetik. Tcloky-ut 23. szám al^tt.
Fehérnemű . Jaimxáat, azsurozást, gomblyukvarrást elfogadok. Özv. Pollák Mómó, Magyar-utca 3. ^
Varrógépek,
kerékpárok, írógépek
% javítás* un
Brandl Sándor
műszerészet! műhelyében Deák-tér 2. szám alatt
pontosan és julíoyoiin eizköxöltotlk.
Jókarban levfi használt varrógépeket, kerékpárokat és írógépeket legmagasabb árban veszek.
Kttesium as igen tisztelt lixUifeleimct és a vátárló-köxon.\\éget, hogy a Su£4r-ut és Rákóoxi-u. sark in
Lukáts és Társa
víg neve alitt vezetett lujxer- ói éJelenhxcrkereskfriést
a mai napon átvettem. A nagyérdemű köxtjruíg mívcj timogatiwt kétve, kiváló tííztclettel «»$o
TőthBéla
ÍÜMxor^ élolmla*erk«r«»kodő.
Elsőrendű
aprított bükkfa
kapható házhoz szállítva
Somogyi Testvéreknél
Magyar-utca 18.
Szerencseszamu osztálysorsjegyek
a Hirschler tőzsdében
Fő-ut „Korona" »zálloda
Főnyeremény 1 millió, 2 millid, esetleg 3 millió korona
ti siísm t«Wj rufjobb niwaéoir«>
I. Huzál itiáius 17 él 1.9-én
I Szerszámok ♦ Szerszámgépen | M űszaki cikkek ♦ Kenőolajok
j-r^r^tNGEL sflMu !
H legofc
■ intortu
ZALAI KÖZLÖNY
.9*2. májú, 10
Vendéglő,
kávéház, dollárírt
eladó. — Bővebb felvilágosítást ad
Kozák Lajos, Teleky-u. 35.
TlíittletWl értesítjük ax i«en tisztelt üxletfeleinkct és * vásárlóközönséget, hogy a Soffár-at ás *4kóo»l-u. sarkán
Lukáts és Társa
Cin akti vezetett fiiszer- és éUlBisxerüxletítoVet P5-ut 1». ssáM alá, *z Osztrák-Magyar Bankkal szembe hc\'yextúk át, ahol
Kreft és Lukáts
cég alatt továbbra is a nu#yérdemü zöiönséí: rendelkezésére ál). Egyben kösxónelet mondunk barátainknak és ssoovsxédainknak az cJdigi támogatásukéit és kérjük, hogy uj helyiségünkben is tisxtetjcnek meg cddiRÍ bizalmukkal. Ssives figyelmüket felhívjuk cégünk hirdetéseire. Kiváló tisztelettel «m
Kreft és Lukáts
Talafonszám 104.
ZSAK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Rézgállc
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
Ingatlan eladás
A víröTftfroígílmasabb utcájában egy fűszer- -és vaskereskedő üxtet uj berendexévsel és az üsszes bolti cikkekkel eladó Cs ketsxobáa lakássnl, raktirrat axonnal át-veheti. Továbbá a város belterületén nagy kertes és kert-nélküli házak eladók és augusztus »-en elfoghUutók. Egy jófoigalmu vendégló beíwidcxésset eladó és aionnal ! elloglalható. — Bővebbet
Rákos György ingatlanközvetítőnél
Magyar-utca 43. izám.
Uj lakatosmííhely.
Ven sierenesénk a n. é. kósónség b. tnJomására adni, hogy PatöH-ut 64. szám alatt
lakatosműhelyt
nyitottunk.
Elvállalunk minden e szakba vágó munkákat, u. m.: Takarék- ái aaztaltUzhelyak, vasrácsoza tok késiitésát, motoros kutak és szivattyúk javításit, pénzszakróny nyitásét, Átalakítását,
továbbá kásiitunk biztonsági pince- és raktér-xérakat Ssivw pártfogást kémek kltilní tisztelettel
Pápay és Illés
lakatosmesterek. Két tanuló lalwétetik.
Nagy árleszállítás!!
KISFALUDI ÉS KRAUSZ
divatnagyáruházában az„ Aranykakas"-hoz Nagykanizsán,
az összes raktáron levő selymek, gyapjúszövetek, francia grenadinok és mosóárukban!
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon
r
VILÁG
mozgóképszinhá.1
Erzióhit királyné-tár, Szirnas szálloda épúl»!»b»n Telefon 74. T.l.fon 74.

Kedden és szerdán Pola Negrl ,fekete filmcsoda" legremekebb szerepében lép feli
Dnudett világhirü regénye filmen 5 felvonásban.
V.
Páholy 2ft K, zsúlyo 22 K. I. hely 18 K, II Előadások hétköxoap léi 7 és 0 órakor, vasár-és ünnepli. hely 15 korona. III. hely 8 korona. II napokon 3, 6, 7 é» B órakor. Pontos koxdéa^y
BURGONYA
érkezett Professer, Wohltmann, Krüger vetőmagnak. Rózsaburgonya vetésre, étkezésre a napokban érkezik. E\'őjegyezhető irodámban.
Pollák M. Emil, Kinlzsy-utca 2,
Telefon-elöjugyzést nem fogadok el.
Ufl7CMTEr HÁZKARBANTARTáSI
nH£tr 110 mm
NAGYKANIZSÁN.
/-\'Tisztelettel van szerencsém az igen tisztelt volt megbízóimat ta az igen tiairtelt városi és vidéki épittelőket és háztulajdonosokat értesíteni, hogy általánosan ismert, jó hirnévnek örvendő építési irodámat „Házépítési és karbantartási vállalat14 elnevezéssel megnyitottam. Tizenöt éve dolgozom ezen városban és vidékén, minden megbizásom teljes megelégedésre végeztem el, ugy tervezést, mint annak kivitelét. Tevékenységemet a háborúba való bevonulásom és ott szerzett betegségem akasztotta meg. Szakképzettségemet, gyakorlatomat biztositja az, hogy minden tekintetben előnyt ludok nyújtani megbízóimnak.
Vállalok helyben én vidéken földszintes és egyes magasépltkezéseket, gazdasági épUIeteket, templomok, téglagyár, gyárkémény, kazánbefalazást, vasbeton építését, sírbolt és mauzóleum készítését. Épületek
Jókarbantartását több éven át szóló időre átalányösszegért felelősség mellett. Modern tervezéseket és előméretezett költségvetéseket szíves megbízásból készítek. Szíves pártfogást kérve vagyok teljes tisztelettel 44«9
BÖLCSFÖLDY JÁNOS
„Házépítés és háxkarbantartási vállalata és Irodája"
BATTHYANY-UTCA 1. SZAM ALATT (Bttcssi-sélyaö hivat.llal .íembsn).
Nruutett • , Zalai i, Gj.rrjotl kö.rvnfom4i|/tk>a..
el-ik ivíotyaw
Nagykanizsa, 1922. uiájus 11. Csütörtök
.106. szán).
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
>• kUdihlrtul i P0-. IftUrorbM-Wlcíoo 78.
Mld«l<nlt mlndlK kor. rorrcl
FELELÓSSZERKESZTÓ:
I BODROQKÖZY ZOLTÁN |
SZERKESZTŐ i
BENEÜEK REZSŐ
BKUi.14.1 ír.k («•;,Hriilal • «»\' tiki ivt» 760 K. Píl*v.. 40t> K. H.rjtó ív,, aoo K. F.gy hér* 1* K. Egyfi «zim iz» 4 K
Az orosz válasziegyzék.
jegyzék öntudatot hangja — Oroszország hajlandó átvenni elfogadni a háború* adósságokat. - Az oroszok a francia forradalom eljárásaira mutatnak,
Génua, május II. (Saját tudósítónktól.) Aj oroaz delegációhoz közel álló helyről a holnap átadandó orosz válasrjegyzékröl a . kővetkezőket közölték:
A válasz száz oldalnál többre terjedő irat egyik részében Csicserin levelét közli, aki kifejti, hogy a szovjetdelegáció, melyet ax engedetlenség szelleme szerelt fel, felelőssége teljes tudatában volt és az engedményeknél elment a végső határig, amelyet Sz orosz köztársaság szuverénltáss megengedett.
A jegyzék emlékeztet azokra a kikötésekre, amelyek mellett Oroszország a hstsl-mak meghívását elfogadta.
A jegyzék kimutatja, hogy a szovjet-delegáció nem változtatta meg mogatartását azokkal a nagy kérdésekkel szemben, amelyek a konferencián tárgyalja voltak. Noh. az orosz képviselőket kifejezetten biztosították az egyenjogúságról, a szovjetdelegációt a leg-lantosabb tárgyalásokról mégis kikapcsolták.
Az orosz válaszjegyzék azután áttér az egyes cikkelyekre és megjegyzi, hogy a poli Ukat és területi propaganda megtiltásának tisztán gazdasági egyezményben — nincs
helye. Ezt a kérdéat inkább garanciália békeszerződésben kellene tárgyalni.
Az Oroszországot Is terhelő kötelezettség, hogy minden, a külföldet érintő propagandát elfojt — súlyos belső konfliktusra kell, hogy vezessen.
A jegyzék elvben elfogadja a háborús és o háború előtti adósságokat, tehát átveszi, de azzal a kikötéssel, hogy az engedmény pontosan meghatározandó. A magántulajdonra vonatkozólag az orosz válasz szintén ki fogja fejteni a lefoglalásoknál és nacionalizálásoknál követett eljárást és fel fogja említeni, hogy s francia forradalom a kisajátítást káipótláa ellenében végezte, a császárság visszaállítása ulán azonban a megítélt kártérítést nem fizették ki.
A válaszjegyték Ujalantl, hogy Szovjet-Oroszország az elidegenítés kérdésében nem követelt kevésbbé moderoltörvényhozást, mint annokidején Franciaország, omelynek a ki-\' tajátitásra vonatkozó törvényhozását Oroszország elfogedni kész.
A szovjetdelegáció szívesen átvesil o kárpótlásra vonatkozó kőzszebályokat.
Baranyában megállapították a trianoni határt
4Í00 katasztrális holdnyi területet kapunk vissza.
Bécs. május 10. Megbízható helyről nyert h.tármegállapitó bizottság végleg megállapította . trl.aotfl h.l.r^ ■ hold, Hoc,ka
áUal kiürítendő Old Ká.zád ^"mt^r^tríö.. g h».áráb.n 1600 katasztrális holdnyi I- rPőhercegl.k és Dályog községben 1700 katasztráll:
h°\'J Ilyenformán Magyarországhoz visszaeső terület 4600^.^^.
Egyezmény Oroszország és Kagybrltannia között.
A francia sajtó Baxlhou ollen. - A Szentatya levele.
Piri, május 10. Az „Echo de Paris"
^WM^sí-Si-ia:
lerelnökkél szemben meghunyászkodde.
ségtelen, hogy Lloyd George »« ,
bontásával fenyegette meg hr.nc.ors g
Ginaa, május 10. A vatikáni francia követségnél történő változásokról szóló hírek azzal függnek ö.sze, hogy a fr.nci. kormányt nem értesítették a Szentatyának Gasparl biboros államtitkárhoz intézett leveléről. Az olasz lapok foglalkoznak a pápa levelével, melyet alkalmas eszköznek tartanak a konferencia nehézségeinek megszüntetésére.
Páris, május 10. Nem lehetetlen, hogy Németország öt milliárd aranymárk. kölcsönt k.pjon. A kölcsön Németországnak módot nyújtana arra, hogy májua 31-én éa . követ-kezö években elegei tegyen kötelezettségének.
| Miniszteri jóváhagyás előtt az uj lakásrendelet
Budapest, május 10 Ma készült el sz uj lakásrendelet ismátolt módosításokkal, amelyet • legutóbb megtartott ankéten elhangzott felszólalás figyelembe vételével készítettek el.
Bernolák Nándor népjóléti miniszter a kővetkezőket mondta:
— A lakásrendeletnél már csak az van hátra hogy e«t a minisztertanács jóváhagyja. A miniszterelnök úrtól függ, hogy mikor ül össze a legújabb minisztertanács. A mioiszter-tanács helybenhagyása után a lakásrendelet azonnal élelbelép. A házbáremelések azonban csak később lesznek fog«n«to»lthatók.
A miniszterelnök dunántuli körútja.
Budapest, május 10. Bethlen István gróf miniszterelnök szombat este 10 órakor-a kelell pályaudvarról Indul dunántuli kör-útjára.
A magyar hajózás kedvező kilátásai.
Budapest, május 10. (Saját tudósítónktól) N-ipok ót. fontos tanácskozások folynak Rndaoesten A román, német, délszláv, jugoszláv és osztrák hajózási kiküldöttel ,., nácskozn.k . m.gy.r hajózási vállalatokkal . Duna szabályozás, tárgyábsn. A tsnács-kozás eredménye az, hogy nemcsak a magyar hajózási akadályokat távolítják el, hanem még sokkal nagyobb tér fog nyílni a magyar hajózáa számára. Bizonyos, hogy ez a körülmény nagyon jó hatással lesz a kereskedelmi forgalomra.
koronatanú erre a lengyel külügyminiszter. Továbbá - igy folytatja -.
szívességét Lloyd George .gazán méltóan jutalmazta. O is Schober tette- ehetővé a németeknek, hogy a. németek »z orosz probléma tárgyalásán i«"ttj«\'™ \'^""""H í a német delegációl—íért. fel Lloyd George közvetilésr. az oroszokkal hogy „leválaszt adjanak, amely • folytatását lehetővé tesz. és bárom héttel a
^pXi szerződés megkötése után Wlrth és
u ,k„„„. lelt L\'oyd George tanácsadó a. A ké\'t német minlSer v.lósjSgos nagykövet.
britannia köjált általános politika, is gazSa-egyezmény készül, .melynek egfon o.abb réí.e, hogy biztosíts. Oroszország helyzetét . Földközi tengeren memor.ndu-
Cénua mám.1U. « Génuáb.
«
nem készültek el.
Nullás lisztet — buzáírt.
Budapest, május 10. (Saját tudósítónktól.) Több ízben megemlékeztünk már arról, hogy az Illem nullás lisztet ad búzáért. Ez.k . kompenzációk már régóta folynak. Most ujabban . molnárok szövetsége és több fővárosi cég kapott a Fulurától nullá, lisztet búzáért, 220 kg. busa ellenében 100 kg. nullás lisztet adott a Futura, kiviteli engedéllyel együtt. Ezen kompen.ációa üzlet.k segélyével a kormány jelentékeny mennyiségű búzát szerzett.
A délszláv kormány követelése Migyar-országgal szemben.
Bécs, május 10 A délszláv kormány s jóvátételi bizottság elé terjesztette azt a követelését, hogy a magyar tanácsköztársaság ellen viselt háború költségeit Msgy.rország fizesse meg.
ZALAI KÖZLÖNY 3.
Elég volt a frázisokból!
M«, nagykanizsaiak, ezideig büszkén hangoztattuk, hogy Csonkamsgyarorszáuon keresve sera található olysn mérsékelt, jótan gondolkodású, higgadt, intelligens város mint Nagykanizsa, melyen sz utóbbi évek viharai oly Kev<*» nyomot hagytak volna, mint rajtun*, „Az Újság" Í.-Hó 7-ild fámából azonban, bár jóleső nvegnyug vítsa\', mégis — tagad-h ífatlanul — némi féli éke nykedéssrl vesszük tudóméul, hogy m-ltó versenytársunk akadt e téren: Eger varosa.
Hogy „a nagyhangú kurzuskorifeusok-nak nem ült fel « lakcssát", hogy társa-dalmi egyesü\'etekben a különböző felekezetek jól megférnek egymás mellett", hogy „az iskolákban nem járnak el a numerus clausus szellemében", mindezekkel mi is jogosan dicsekedhetünk, mig azonban Eger városát még a választáti hercok serrf tudták kiiók-kenten! a mnga békés nyugalmából és ugy látszik, hogy az egriek meg tudják csinálni az országos politikából kikapcsolódó, külön városi politikát, addig Nagykanizsán Faics pártelnökünknek ezirányu felhívása nem hozta meg a várt eredményt, városunkért békés együttműködésre való felhívásunk nem talált osztatlan megértésre, hanem — bár a lakosságnak csak kis töredéke részéről — elut-sl tásban részesült, nem gondolva aira, hogy a széthúzás nem fogja szolgálni az. eddig részünkről szeretettel ápolt társadalmi béke ügyét.
Mint n. jelrett cikkekből értesülünk, Egerben Nagy Járói dr. egri kanonok, egy-ségespárti jelölt körül csoprriosul a lokos^ájí zöme, társadalmi és felekezeti különbség nélkül. A Haller pírli Korodi Katona J\'nos és a Rossaypárli Csévány I\\tván dr. győzelemre való kilátás nélkül mennek n küzd\'lembr. Ezt irja az „Az U;ság", mely lap nem tartozik az egységes párt és a kormány támogatói közé.
Megdől Irhát az a nálunk tele torokkal hangozií-tott okoskodás, hogy ma nem lehet kikapcsolódni az országos politikából, hanem szint kell vallani, be kell avatkozni vagy az egyik, vagy a másik oldalon, hadd törjék, hadd szakadjon.
Ne üliünk fel könnyelműen odadoboll jelszavaknak! Elég volt a forradalmakból? az áldozatokból 1 Ne akarjuk a háborús vérveszteségtől és a trianoni doktorok operációjától elgyengült szegény hazánkat ujabb operációnak könnyelműen kitenni, mert a szeretett beteg élete forog kockán. Álljunk azok mellé, akik a beteget előbb rendszeres gyógyítással talpra akarják segíteni és az operációt, — ha ugyan még szükséges lesr, — csak azután végrehajtani 1 Szól ezen intelmünk Nagykanizsa egész hazafias közönségéhez, társadalmi állás, foglalkozás és felekezeli különbség nélkül. Ha az egri vallásos, ortodox zsidóság csaknem egyhangúlag az egységes párti, katolikus pap jelölt mellé állh»t, mert ugy személyét, mint politikáját becsületesnek éa józannak tartják és mert városuk érdeke, társadalmi békéje is ezt kívánja, akkor Nagy kanizsa zsidóságának sem szabad hangzatos, de veszélyes jelszavak által szembeállittatni magukat azokkal, akikkel évtizedeken keresztül békés megértésben együtt dolgoztak /
Nagykanizsa válás*tó polgárai I
Ragadjátok meg baráti jobbunkat! Miként az utóbbi évek viharai, voauljanok •I feletlünk az ádáz választási harcok szelei is. Maradjunk meg eruttal a városi politikánál 1 Válasszuk meg azt a fér fiút, aki hosszú éveket töltött politizálás nélkül országos érdekű nehéz munkában, akiben megvan a tehetség, az erő és akarat, hogy ezt az elmaradott, de valamennyiünk által még igy is szeretett városunkat naggyá tegye 1 Óvjuk \' meg városunk társadalmi békéjét 1 Ciak oly zászló alá csoportosuljunk, melyre nem felforgatás, forradalom, hanem a nyugodt, békés munka jelszava van Írva I
Dr. Kállay Tibor ezt s .zászlót emf|i magasra, öt kövessük/
Nagykanizsa, 1922. május 10.
A KáUay-párt Intéző bizottsága.
A földmegváltás tárgyalása
At Országos Földbirtokundezö Biróság által kiküldött helyi bizottság hétfőn kezdi meg a tárgyalást.
A főldlgénylők figyelmébe.
Nagykanizsa, májúi 10.
A földigénylők, kik lázasan várják már ai Országos Föidbirlokrenderö Bitóság áltól megbíz ott helyi tá. gyalóbizottság tárgyalásit nyugodtak lehetnek. Még csak néhány nap és megkezdődnek oz oly várva-várt megváltási eljárások, illetve földkiutalási tárgyalások Nagykanizsán i». A tárgyaló-bizottság elnöke dr Stabó Gyula, kir. járás-bírósági alelnök, mellé van l irendelve a miniszteri icndelkez.\'s szerint a megváltért szenvedőknek és a földhöz juttalhatóknak egy egy szakértő)*, azonkívül a zalaegerszegi kir. gazdasági felügyelőségnek egy kiküldöttje,
majd Nagykanizsa város és valószínűleg Bajcsa község képviselőtestületének egy tagja. A bizottság; tárgyoláso nyilvános. Az első tárgyalás folyó hó 15-én hétfőn és másnap 16-án kedden/ a nagykanizsai városház első emeleti kis tanácstermében (12. számú ajtó) délelőtt 9 órakor fog kezdődni s megeshetik, hogy a bizottság tárgyalásait a szükséghez mérten Bajcsa községházánál folytotja. A miniszteri rendelkezés szerint a bizottság elsősorban a hadirokkantokat kell, hogy földhöz juttassa, azután közvetlenül jönnek »z özvegyek, utána oz árvák, mojd a földnélküli munkások, ötödik helyen azok a kisbirtokosok, kik földjüket kiegészíteni óhajtjuk, hatodik helyen a köztisztvise\'ők, iparotok stb., majd pedig a város és egyebek igénylése. Igoz, hogy Igen sok az igénylő, a rendelkezésre álló földhöz képest, azonban a bizottság mindent el fog követni, hogy az igényeket kielégítse.
Az eddig bejelentett igénylések igy oszlanak meg: 93 hadirokkant, 73 mezőgazdaságot folytató és földnélküli munkás, 48 hadiözvegy és felnőtt hadiárva, 513 mezőgazdasággal foglalkozó kisbirtokos, 608 közalkalmazott, kisiparos és iparral foglalkozó munkás, 62 vitézségi éremmel kitüntetett hős, ezenkívül vannak még igen sokan, akik egyenesen kérvény utján, közvetlenül az Országos Földblrtokrendező Biróság utján igényeltek földet, ugy, hogy az igénylők számát hozzávetőlegesen 1800 ban lehet megállapítani. Az igénylők természetesen ugy a nagykanizsai, mint a kiskanizsai lakosok közül kerülnek ki.
A hétfőn megváltási eljárás, illetve tárgyalás alá kerülő 1920 katasztrális ho\'d földből 779 hold szántó, 811-hold rét éa kert, 263 ho\'d legelő, 72 hold pedig hasznavehetetlen.
A földet kérelmezők a földnek juttatását egyéni /\'ogcimcn nem követelhetik, hanem kizárólag a közérdek irányadó arra nézve, hogy oz Országos Földbirtokrendező Biróság kinek juttat Jöldet. A szükséges földek esetleges megváltása természetesen teljes értékben történik. (*)
Kigyulladt az Andrá»»y-ut faburkolata.
Budapest, május 10 Ma reggel az And-rássy-út faburkolata körülbelül 300 móier hosz-szuségbsn kigyulladt. Ugyanis egy helyen a faburkolatát javították és amikor a kátrány-olvasztó kemencébe bofUtötiek egy szikra k\'pat tant, meggyújtotta a kazánt körül vevő szurkot és a faburkolaton néhány perc alatt 300 méter hosszúságban lángok csaptak fel. Fái órai ne-h&Z munkával sikerült a tűzoltóknak a tüzet lokalizálni, majd eloltani.
— Egyházi hírek. A szombathelyi egyházmegyébe^ Wiljing Lajos rábnhidvégi káplán Hosszupvesztegre, Rakonczay Jino» képián Pákáról Bonczódföldére, Hermán Flórig Csesziregről Szepetnekre került scgédlelkésznek. Tihanyi ÖJon Ideigloncscn szabadságoltatott\'
— Nagykanizsa város közgyűlése. Nagykanizsa város szombaton délután három órakor közgyűlést tart.
— A miniszterelnök Zalaegerszegen. Bethlen István gróf miniszterelnök májm 25 én, Áldozó csütörtökön, Farkas Tibor dr. képvisolőjelölt támogatására Zalaegerszeg™ ér. keztk.
— A keresztény tisztviselőnők
kalaptanfolyama a befejezéshez közeledik. A tanfolyamon több mint negyven, a társadalom minden rétegéből való hölgyek, leányok és urinők vesznek részt, hogy elsajátítsák a kalopdlszités sok izléat és csínt követelő művészetét. A résztvevők közül sokan kenyér, kergeti lehetőségből vesznek részt a tanfolyamon, de vannak sokan akik — elsajátítván a kalapkészitéa és díszités mesterségét — ezentúl ma^uk óhajtják szükségletüket ellátni és ily módon sok pÉnzt a háztartásnak megmenteni. A keresztény tisztviselőnők egyesülete oly életrevaló, praktikus működése a legnagyobbmérvü pártolást éa elismerést érdemel. Nem gyülésozlk, nem szónokol, alig hallat magáról, zajtalanul, de annál céltudatosabban dolgozik. Mi nagyon sokat várunk ettől a kitűnően vezetett egyesülettől.
— Nem vesznek fel több telefon-előfizetőt. A nagykanizsai telefonközpont vezetősége értesiti a nagyközönséget, hogy s pécsi pt. igazgatóság utasítására mindaddig, mig az uj postaháiba nem költözködhetik, nem vehet fel több (uj) telefonelöfizetőt. Eddig több mint kettőszáz ily irányú megkeresést el kellett utasítani, ami a mai magos telefondijszabás mellett igen érzékeny kárt jelent a telefonközpontra nézve.
— P. Hédly Jeromos visszalépett Sárváron P. Hédly Jeromos, mint ahogy topunkkal közlik,\\ visszalépett a képviselő-jelöltségtől. Visszalépésének oka az, hogy Mikes szombathelyi püspök nem adta meg az engedélyt a fellépésbe*.
— Pályázat jegyzői állásokra. Zalavármegye balatonfüredi járásához tartozó csopaki körjegyzőségben az újonnan szervezett önálló adóügyi jegyzői állásra pályázat hirdettetik. Az\'állás javadalmazása: évi 2000 korona törzsfiretéu, megfelelő lakbér és az államtól járó egyéb törvényszerű pótlékok és segélyek. A pályázni óhajtók az 1900. évi XX. t.-c. 3. §-ában megkívánt képesítésüket és eddigi alkalmaztatásukat Igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket a balatonfüredi főbíróhoz május hó 14-én déli 12 óráig nyújtsák be. — A sümegi járás területén uj szervezés, valamint lemondás folytán üresedésben levő 2000 K fizetéssel, ennek megfelelő háborús és drágasági segéllyel javadalmazott adóügyi jegyzői és 1400 K fizetéssel, valamint ennek megfelelő háborús és drágasági segéllyel javadalmazott segédjegyzői állásokra és pedig: Sümeg nagyközségben egy második adóügyi jegyzői, Csab-rendek nagyközségben egy •dóűgyi jegyzői, a káptalanfa! községben egy .dóügyi jegyzői, . mlbályf.l körjegyződben ci! segédjegyzői, A ki.görbői kőrjegyzőjégben egy segédjegyzői é. Sümeg n.gyközségben egy segédjegyzői állásra pályázat hirdettelik. Akik ezen állásokét elnyerni óhajtják, .1 1900. évi XX. t.-c. 2. §-ában elSirt képesítésüket, vals-mint eddigi alkalmaztatásukat és . kommün alatti magatartásukat igazoló okmányokéi felszerelt kérvényüket méjus hó 24-ig adjik be a sümegi főszolgabíróhoz. A válasitái Mihályfa községben folyó évi méjus hó 29 én délelőtt 9 órakor,\' KisgSrbő községben folyó évi május 29-én délelőtt 11 ór.kor, Sümeg nagyközségben folyó évi májú. hó 30 in délelőtt 10 ór.kor, C»«brendek nagyközségben folyó évi raéiu. hó 30 án délután 2 órs-kor, Káptalanfa községben pedig folyó évi május hó 31-én délután 4 ómkor lesz megtartva.
— Tanítói kUzgyHU., A pacsa—
nagykeporntki-esperes-kerületi r. kath. tanítói kör t évi május hó 18 án délelőtt 9 órakor Zdaszentivánon, az iskola helyiségében rendes tavaszi közgyűlést tart. A közgyűlést mcgelő-ző\'eg istcniteztelct lesz, gyűlés után pedig láráasebéd a vasuii vendéglőben.
(x) A* Uránia mozgóképszínház
Részvénytársaság egy millió kétszázezer korona alaptőkével megalakult. A részvénytársaságnak a város kulturális életében jelentős szerep Ígérkezik, amennyiben a rendszeres mozielőadások tartásán kívül programjába vette nagyobbszabásu hangversenyesték, tudományos előadások, műkedvelő színielőadások rendezését. Az alakuló közgyűlés igazgatósági tagokká választotta Bogenrieder Frigyes gyógyszerészt, Csikvándy Márton földbirtokost, Dénes JenŐ állampénztári tanácsost, Gabsovits Kornél alezredest, Gyenrs Lijos kereskedőt, Köves Jenő, Nigy Pál, Nóvák János földbirtokosokat, Petrik Dezső d*livasu»l felügyelőt, Posch Géza áruforg. r. t. Igazgatót, dr. Sabján Gyula polgármestert és dr. Valkó Béla földbirtokost.
— A nyolc^ycrmekes család részére a nagykanizsai „Futura" nevében Posch ügyvezető igazgató, aki mindauütl ott van, ahol segiteni és könnyet letörölni lehet a szenvedők arcáról — háromszáz koronát, valamint 10 kg. babot küldött be szerkesztőségünkbe.
(x) Székrekedés. Gebhardt tanár, Budapest tiszti főorvosa megállapította, hogy a „Ferenc József" keserűvíz, mint igen hatásom hashajtó, kitűnő szolgálatot tesz.
— A menekült munkásokhoz. A Gábor Áron munkásszövetség felhívj* a meg-szél ott ierületekről menekült munkásokat, hogy a szövetség irodájában (Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő utca 13. sz) saját érdekükben mielőbb jelentkezzenek a munkásvédelmi osz lályoái.
(x) Uránia. Jön a Tilos Táros, asensációs kínai dráma Norma Tal-madge val kettős sxeropben t
— As állami rendőrség nőatiléal szabályzata. A hivatalos lap közli a kor mányzó Ur Őfőméltósága magas jóváhagyásA val kiadott belügy miniszteri rendelet, mely n m. kir. állami rendőrségnek egyenruha és fegyverviselésre Jogositoii tagjai száméra nősülés! szabályzatot állapít meg. A szabályzat értelmében a m. kir. állami rendőrségnek tényleges szolgálatban álló és ideiglenesen nyugdíj* zott fogalmazói és felügyelői karbeli lisztviselői, valambt az őrszemélyzetnek tényleges szolgá latban álló vagy ideiglenesen nyugdíjazott tagjai házasságot csak hivatali felsőbbségük engedélyével köthetnek. Az engedélyt az V. és tnnél magasabb fizetési osztályba tartozó vagy l y fizetési osztályokba sorozott áltásQjfc címével, illetőleg jellegével felruházott tisztviselőknek az államfő, — a VI—Vlll-lg terj-dő fizetési osz táiyu vagy ezen fizetési osztályokba sorozott állások cimével, illetőleg Jellegeivel felruházott tisztviselőknek a belügyminiszter, a többi fogalmazói és felügyelői karbeli tisztviselőnek az országos főkapitány adja.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és \' órfíjavctások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fö-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu. tanulónak fehétetik.
— A csorgóI állami tanítóképző intézetbe vak* fölvétel folyamodás utján történik. A pályázati hirdetés megjelent a „Néptanítók Lapja" f. évi 16. Márnában (43. lap).
A tanítóképző a legújabb! intézkedés szerint őt évfolyamú.
6/»LAI KUZI.ONY
* — A főgimnázium tornaversenye
minden évben érdekessége volt a város közéletének. Az idén fokozott ambícióval versenyez a két középiskola a gimnáiium és a reáliskola a babérért. A tornaversenyre, amelyet szombaton délután tartanak a sportpályán, jegyek már kaphatók a Mair-féle könyvkereskedésben.
(x) Uránia. Borzalmak utja, Lucy Doraiaaal i több milliós költséggel rendezett gyorsvonat ágéa 1
(x) Hollay Kamilla, a magyar filmművészet tüneményes csillaga. Dán Norbert, valamint a Kanizsán már jólismert Mlhó László személyes fsll/ptével nagy filmszkeccs bemutatót tart a Világ-mozgó ma csütörtökön és holnap pénteken. E filmszkeccsről — melyet Budapesten oz Uránia, Apolló, Corso éa fővárosi nagy mozgók mutattak be, a fővárosi sajtó a legmelegebb hangon irt a ez nem is ctoda, mert hiszen Holloy Kamilla és Dán \'Norbert már a külföldön is keresett és nagy sikereket aratott filmművészei a magyar kinemntográfiának. — A filmszkeccs elme: „Lilike kalandja" s 3 szinpadi, 3 filmfelvonásban van irva, énekkel és szebbnél szebb táncokkal. Régi és kedves kötelességet vél teljesíteni a Világ-mozgó, amikor a filmről ismert és a közönség által rajongott Hollay Kamillát, Dán Norbertet és Mihó Lászlót nagy áldozatok árán, személyes fellépésre is megtudta nyerni, de hisszük, hogy honorálni fogja közönségünk e készségét a Világ-mozgónak, e művészi estély tömeges látogatásával. Helyárak :. Páholy 40 K, Zsőlye 35 K, I. hely 28 K, n. hely 20 K, Hl. hely 14 K.
— A poatatarifa késikönyve. A posta, távírda vezérigazgatóság szerkesztésében megjelent poéta, távíró, távbeszélő kési torifa ugy a helybeli postahivatalnál, valamint a levélkéxbesitŐknél darabonkint 15 koronáért kapható.
(x) Uránia. Szerda—csütörtök : A bor zalmak ulja; regényes történet Öt fejezetben, főszerepben Lucy Dorralne. A gyönyörű fitmdiva egy hamupipőke sorsában élő tömérdek megpróbáltatáson átmenő szegény kis rokon szerepét jáisza. E romantikus szerep mellett a darab bővelkedik Izgalmas kalandokban, többek kőzött egy több milliós költséggel előállított gyorsvonat égést mutat be. Legközelebb egy gyönyörű kínai mandarindrámát mutat bo az Uránia, melyben Norma Talmadge végtelenül bájos kettős szerepet, az anya és leánya sze repét játsza.
— Zalaegerszegi kát asáp szobás, konyhás lakásomat elcserélném ha sonló nagykanizsai lakással. Cim a szerkesztőségben.__
Máté Lajos belehalt sérülésébe.
A törvényszéki boncolás. Háté temetése
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Nagykanizsa, május 10.
A Magyar-utcai éjjeli szurkálás egyik áldozata, Máié L^jos a tegnapi nap folyamán kinos szenvedés közepette meghall. Az orvotok minden fáradozása, hogy megmentsék az életnek - - hiába való volt. Sajna a kórházba kiszállt vizsgálóbíró sem ludta már kihallgatni, mert fájdalmai folytán eszméletét vesz-tittc, — A másik megbicskázolt Gerócs György, szintéh súlyoson megvan sebesítve, amennyiben főütőerít metszették át, — de, megmaradása bizonyos.
Máté Lsjos holttestét ma boncolta fel a kir. ügyészség rendeletére dr. Schwarcz kir. tőrvényszéki orvos dr. Btrtin Ágoston vizsgálóbíró jelenlétében.
A szerencsétlen áldozatot csütörtökön délután negyed 5 órakor temetik el a temető halottaa házából. Máté Lajos 26 éves, nőtlen munkás volt.
A kir. ügyészség Horváth Józsefet előzetes letartóztatásba vette, míg Horváth i Mihályt szabadlábra helyezte.
Alig érkezett azonban haza Horváth . Mihály — az egész környék népe összefutott \' és fenyegető megatarlást tanúsítottak Horváth Mihállyal szemben, ak! nős, családos, kőműves mester. Máté hozzátartozói kiirtással fenyegették meg, ugy, hogy a megszorult ember a rendőrségre sietett védalmet kérni a maga és csoládja számára.; A rendőrség azonnal megfelelő Intézkedéseket tett.
TÖRVÉNYSZÉK
Tárgyalások. A nagykanizsai kir. törvényszék mint büntetőbíróság folyó hó 12 in • kővetkező ügyöket tárgyalj..
Lichtfusz Nándor 35 áve. nagykanlxaai misiáros ás hentes • Btkv. 333. ós bn. 48. § ba ülkörő lopással van vádolva, mert Nagyricsin Hompó János nagyricael lako. birtokából egy kocsijának kit kerckit jogtalanul eltulajdonította. — F.kopovlcs Károly 24 ives cipísz, Bici, a Btkv. 301. §-ba ütköző sulyoa testi siitisírt van vádolva, mert Bauiz józicf letenyei lakóit földre teperve akkint bántál-maita, hogy harminc napig gyógyuló sirQlist okozott. — Sebők János 24 íve. geliel lakói, a Btkv. 333. él 33«. 5 a izei Int minősülő lopással is 1921. iv XXVIII. t-e. 1. § a
szerint minőiülő lopáil kísérlettel van vádolva, mert Gelsén Bogár Mihály ottani lakói zárt szobájába az ablak benyomása után az ablakon át bemászva, a izobában levő ládából pénzt tu\'ajdonltott el s ugyancsak Bogártól egy máiik alkalommal lopást mogkliirelt. Tárgyaló (egyei) biró: Dr. Bika Ferenc kir. törvényszéki biró.
Konrád herceg Budapesten.
Budapest, május 10. Konrád bajor királyi herceg és felesig. m« reggel József királyi herceg él cialádjának látogatására Budapestre érkezett. X
GUrtlsr demlssxionálása.
Bécs, május 10. Gürllw pénzügyminiszter ma délután megjelont Schober kancellárnál is hivatalától való felmentését kárto.
Erzberger merénylSje - elmebiteg ?
Berlin, május 10. Hirschfeld zászlóst, kit az Errbcrger ellen elkövetett merénylet miatt hosszú szabadságvesztéssel sújtottak — bírói határozattal elmebetegnek nyilvánítónak.
A tót önkormányzat.
Prága, május 10 Az lulonómia-javáilat nomcsak a cseh állom lóljlil foglalkoztatja, hanem Amerikában is erós visszhangra talál,
Az egyik legelterjedtebb tót lsp rendszeres népszavazást inditott él megállapította, hogy az amerikai lótsfcg túlnyomó többsége a lót autonómia híve.
Budapesti tőzsdei
Budspest, május 10.
ZDrlchl zárlati
Berlin 180, Amsterdsm--Hollandia
199 60, New-York 518, London S30S, Páris 4740, Milano >755, Prága 986, Budapeit 87, Zágráb 186, Varsó —, Bács 6>/<. Osztrák bélyegzett--.
I Magyar Köztisztviselők Nagykanizsai Fiókja
HMM. <- t. tmx*. HW*-! Al 4\'"a \'EÜ.Í!. <«
frisibet-klrályné-tAr
Tovább* mindMiMmú UrUrtiil
^iösaatatst
11*. nlRa a \'legolcsóbb aapl\' árakon. Penáe* és sselM kissel**!**
_L
ZÁLkV KŐ2I/WV
■ 9ti. május n
6284 1922.
Hirdetmény.
1. A földbirtokreformról szóló 1920. évi XXVI. tc. a hadirokkantakat, a hadiözvegyeket, a hadiárvákat, a földnélküli gazdasági munkásokat, a törpe és kiso\'-lokosokat stb. házhelyekhez és földhöz kívánja juttatni, ahol csak erre a célra a törvény szerint igénybevehető ingatlanok vannak. A földhözjuttatás alapja azonban csakis a közérdek lehet, egyéni jogcímen tehát senki a földhözjuttatás iránt követelést nem támaszthat.
2. A törvény értelmében az igénybevehető ingatlanok tulajdonosait a mai értéknek megfelelő teljes kárta-lanitás illeti meg, méltánylást érdemlő esetekben azonban az Országos Földbirtokrendező Biróság a váltságár megállapítását tíz évre elhalasztja, mikor is ennek leteltéig a földhöz jutta-tottaknak készpénzben, vagy terményekben megfelelő haszonbért, vagy évi járadékot kell fizetniök.
3. Akik a törvény alapján házhelyekhez és földhöz jutni óhajtanak, az előkészítő eljárás megindítása iránt a községi elöljárósághoz kell fordul-niok. Az elöljáróság a házhelyekre jelentkezők összeirását jelentkezés esetén haladéktalanul foganatosítani köteles, a megváltási eljárás megindítása tárgyában pedig a községi képviselőtestület meghallgatása után az Országos Földbirtokrendező Bírósághoz előterjesztést tenni tartozik.
4. A f öldbirtokreform mielőbbi éa általános végrehajtását a m kir. kormány áa az Orazágoa Földbirtokrendező Bíróság elsőrangú feladatoknak tekintik. Ez a végrehajtás már országszerte folyamatban is van, igy a Biróság a folyó év márciusáig a megváltási eljárást tárgyaló bizottságok kiküldésével már körülbelül 1000 községre és az elö-kéazitő eljárást a m. kir. gazdasági felügyelők helyszíni kiszállásával további, több 2000 községre nézve rendelte el, mig a házhelyrendezés már kb. 700 községben megtörtént s ennek révén kb. 30.000 házhely jelöltetetett ós osztatott ki. Mindezek a számadatok természetesen időről-időre jelentékenyen növekednek.
5. Azzal minden Józan és értelmes embernek tisztában kell lennie, hogy ilyen, az egész országra, annak legtöbb községére kiterjedő munkálat keresztülviteléhez megtelelő időtartam okvetlenül szükséges. A földbirtok-reformot végleges hatállyal máról holnapra megvalósítani nem lehet, de minden törekvés arra irányul, hogy ez mielőbb bekövetkezzék s e felől a közölt adatok bárkit is megnyugtathatnak.
6. Akik a földbirtokreformról és annak végrehajtásáról mást állítanak, mint ami az előző pontekban van, vagy ingyen földet és a törvényen
nem alapuló kedvezményeket Ígérnek, vagy a törvény komoly végrehaitá felől bizalmatlanságot akarnak kelteni,
azok a földhözjuttathatókat félrevezetik, az ilyen egyéneknek az érdekeltek hitelt ne adjanak, hanem teljes
bizalommal mindig és csakis a törvény végrehajtásira hivatott Országos Földbirtokrendező Birósághoz(Bu-dapest, V., Markó-u. 16 ), vagy a varmegyei m. kir gazdásági fel ügy előleghez forduljanak s meglehetnek győződve arról, hogy ügyük a törvény alapján bármilyen illetéktelen befolyás kizárásival gondos és lelkiismeretes elintézést fog nyerni.
Nagykanizsán, 1922 évi május 6.
Polgármester.
Apró
uMf 40 K. rsíár->*4 Mik\'
hirdetések
LoT&l#t>l -■ . . . ---- .—-- „
>uts(>bb bMtitl M*d«tt aaavak Alltat kar—dkaak alatUakor "
M uinllk t»»|tilw*»y.
Bejáró takarítónő kis családhoz azon-nal felvételik Cim a kiadóban.
Tanulóleány n5i va/rodiban felvételik. Teleky-ut 23 szám alatl. t
Hi.rl.oyak8tígépet
sek. Cim a kiadóhivatalban.
megvételre kere-
Mogblxható, tiules^ges (Ízleli szogal keres azunnali ctíéptue KöztisztvisetGk áju-li]a.
Kcrearlény uri caaliwl falura kerea mátfél éves fiaokija mellé egy Jobb kSrőkbál való
NŐT
1000 korona keidőíiietés éa leljea ellátásai bavonkint.
Ajánlatod Zalaegeríieg postahivatal .Nem cseléd" jelijére kéretnek. ,
RiZGALIC
Miyuogi
Sidliai (aoaúiihu Fehír finomított P.mnilt ét detxtilUU
98 WWr ,-Ol
Raffia Kénpor Petroleum Gépolaj Hengerolaj ll.sé Kocsikenőcs Marónátron
(magasfoko logkó)
Gyanta stb.\' raktáron
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
Alapítva 1IM
MAKULATUR
papír kapható a kiadóhivatalban.
r
TURUL
cipőgyár Rt.
Fő ut 12-
Sajit érJekíbea UkioUe attf kirak .tjalakbjii
olcsó, tartós, megbízható
mindenDttxiü p.lrfirl és luxos cipőárainkat, melyek szabott arainknál és roobd kivit* - lúkoél fogva lölUtlen v*rs«njkíp**«k
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
PflTTAiiáSOK ELLEN
ék ^^sto^u^iajíttkfcem. r»©
Uj*X 30 h t
Újságkihordók
magas fizetéssel S70\' nal felvétetnek
lapunk kiadóhivataléban
HAASENSTEIN a VOGLER R.T.
lnrí«iM>
HIRDETÉSI IRODA
Buösptst V., Dofottyi-utca lt Tücfoa 34-45.
Felvess hirdetéseket ugy budapesti, mint s hiul é» ktilíÖIdl lapok réaxér* eredeti árak mclUn. A kontinens minden nagyobb városiban képvksalva. — Költsá§fv»tóssol dljmsatessn axolféL
XXXXX XXX XX XX XX XX
§§ Takarmányrépa-mag %
XOesdaságl í> oícnetoríligí IwHl M
gj nuenk kicsinyben Is kaphatok jj
|| Ország és Widder cégnél g
jJ Nagykanizsa. Erc.ébet-tér 10. }{
XXX XXX XXXXX XX X XX
VILÁG
moigóképsilnháii
Erzsikit királyai-tér. Szarui izállita épllitékaa
Telefon 74. Telefon 74.
Csütörtökön és pénteken Hollay Kamilla, Din Norbert és Mlh > Li.zló személye, felléptével
| || ||#B VAI AIIHIA Énekes, láncos moti-nkec. 3 LILIIVC aHLHIfUJH színpadi és 3 fllmrelvonáiban. Mérsékelten felemelt helyárak. Előadások fél 7 éa 9 órakor.
Páholy 20 K, aaőlye 12 K. l. halj 18 K, II Ptí,Jiiok hétkSinap fíl 7 é« S órakor, vaair- íi üanej-U. hely 15 koroaa, III. hely 3 koroaa. II oapokoo 3, 6, 7 él 9 órakor. Pontos kosdést
y
Nyeemlstt ■ faplai.iáeaosok , Zalai éa Gyarmati kóarvsyomáálábaa.
6l-tk évfolyam
Nagykanlxen, 1922. luíjus 12. PóiilcU
107.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
{wcke«tt<ft*t U kladi\'hivaU! i FOnt 13. n. _ latonub*a-i*}«\'oD 78 ■
Megjete«lk mindig kor* rejtr.cl.
FEt.F.LÓSSZERKESZTÓ
BODROOKÖZY ZOLTÁN
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
BlOflsetaal Arak (I* , (sr|ilel aiéval •n>«) Ktk. á«ie 7t0 K. FiUvre 400 K. Nefjr.J íyii 100 K. Fgy huta 74 K. Egyes asin ár. 4 K
A szovjetdelegáció válasza a szövetségesek iegyzékére.
Az orosz válaszjegyzéknek ez a formája maga után vonja a génuai konferencia félbeszakítását. — A jegyzéket egyik hatalom sem fogadhatja el. — Csicserin viaszautazott Rapallóba.
— Saját tudósilónk telefonjelmtése. —
Génua, május 11. Ma délelőtt nyújtotta ét a szovjetdelegáció a szövetségesek memo-iondumára a maya válaszát.
Facta elnök azt nem fogadta el.
A jegyzék igy szól:
Mielőtt az orosz delegáció annak a memorandumnak függelékét vi/sgálná, amelyet május 2-án nyújtottak át neki — kénytelen megállapítani, hogy u memorandum ahelyett, hogy az oroex probléma méltányol megoldásra nyújtana módot, bizonyos tekintetben hátra való lépési jelent. Hátra felé való lépést — a londoni memorandumhoz képest.
A május 2-iki memorandum jelentékenyen eltér attól ax irányt\' I, amelyet a canocai határozatok a génuii konferencia számára elvQt megszabtak. A cél elérésére az lelt volna az eszköz, hogy Közép- és Kelet Európa gazdaságait talpra kell állítani. Nem lehet kétség afelől, hogy Oroszország ai az állam, amelynek gazdasági életrekeltése legnagyobb érdek egész Euiópára nézve.
Az orosz delegáció az első válaszban felhívta a konferencia figyelmét arra 9 körülményre, hogy Oroszország gazdasági feltámadása kell, hogy az egész génuai munkának alapja legyen.
Ax orosz delegáció el volt telve attól a vágytól, hogy a világ gazdasági termelésének státnegyven millió fogyasztót oizlositson.
Ax oroax delegáció a cannesi határozatok értelmében terjedelmit munkaanyagot hozott magával a hiteleket és tőzsdéket ille lőleg, melyekre Oroszországnak szüksége van éa javaslatokat a kézzelfogható biztosítékoktól és jogi garanciákról, amelyek Oroszországban életbe léptek már avégből, hogy azoknak a külföldi állampolgároknak, akik tudásukat, műszaki készségülcet hajlandók Oroszoiszágba hoxnl — saját tulajdonaikat, jogaikat éa nyereaégeiket biztosítsa.
Az az állitás, hogy a régi orosz kormányok adósságainak és magánköveteléseinek elismerése főfeltétel arra, hogy a francia tőke érdeklődjék az orosz ipar és ga>diság iránt — megdől azon a tényen, hogy nagyon •ok külföldi tőkés vállalat, be sem várva az adósság kérdésének rendezését — Jelajánlotta szolgálatait Oroszországnak.
Nemcsak külföldi réstvén) tulajdonosok érdekeiről, nem csupán zár alá vett magánvagyon tulajdonosainak érdekeiről van sió, az utóbbi napok kőxbejött zavaró eseményei, melyek a szocializált magántulajdon visszatérítése körül axármaztak, arra mutatnak, hogy abba a tisztán gazdasági kérdésbe bele akarják vinni a politikát.
A kü/delem, amely Génuában az orosz probléma miatt lángra lobban — politikai és "ociálisjreakció —, amely a háború után a Irgtöbb államban bekövetkezett.
Ezeket az országokat az a remén>ség tölti el, hogy a teljes Oroszország össze fog °®lani, a társadalom egészen másképpen
fog szervezkedni éa ez meghozza a kapitalista individualizmus legnagyobb diadalát.
Az orosz delegáció vonakodott és vonakodik most is olyan azerződések megköté sítől, melyekről leri a politikai tendencia. Ennek következtében, ha a konferencia munkáját a meghiusu\'áa veszedelme fenyegetné, a felelősség exért azokra Miul vissza, amelyek nem átalották egyes csoportok érdekeinek feláldozni Európa általános érdekeit.
Ex a jegyzék bevezető része. A továbbiakban ax orosz delegáció sorra veszi a szövetségesek memorandumának mindenegyes cikkelyét éa foglalkozik a függelékkel.
Schanzer olasz külügyminiszter ma fogadta C Jcseriot éa kijelentette előtte, hogy az oroiz válaszjegyzéknek jelenlegi formájában való átadása okvetlenül maya után vonja n génuii konferencia félbeszakítását, minthogy a jegyzéket egyik hatalom sem tarthatja elfogadhatónnk.
Cslcierin ezt tudomásul vette és visszatért Rapallóbn, ahol az orosz delegátusok ujabb tanácskozásra ültek össze. A munkát a legnagyobb sietséggel hajtják végre az oroszok. A módosított választ legfeljebb holnap nyújtják át.
Génua, május 11. Ma délelőtt a semleges államok delegációi tanácskoztak. Elhatározták, hogy indi\'ványozni fogják a garanciális békememorandum c»ak addig- Ugyan érvényes, amig « népszövetségben valamennyi nemiét képviselve leiz.
Génuu, május 11. Schanzer tegnap fogadta Binffv Miklós gróf magyar külügyminisztert, Stiermund lengyel külügyminisztert és B:nes cseh miniszterelnököt, akikkel hosszabb megbeszéJést folytatott.
A megbeszélés so án az Oroszországba küldendő bizottság kérdéséről éa a konferencia felfüggesztéséről volt sró.
Bsnes és Stiermund vitatkoztak ScHan-xerrel az ellen, hogy a délelőtti határozat értelmében foglalkoznak a kisebbségi kérdéssel és a galíciai határ ügyével. Azt állítják, hogy Benes azzal fenyegetődéit, hogv u kisantant ebben az esetben visszavonul a génuai konferenciáról.
Ezt azonban még nem erősítették meg. London, n ájus 11. (éjjel lí órakor.) Az sngol lapok génuai tudósításai egyöntetűen je lentik, hogy az orosz,, javaslatot alkalmasnak találják a tárgyalások folytatására. Etek a jelentések ellentétben vannak a francia, belga, stb felfogással, de egyöntetűségük arra mutat, hogy Lloyd George környezetéből származó információkon alapulnak.
Pátit, május 11. Németország a génuai konferencián előzetes tárgyalásokat indított meg az olasz államférfiakkal, a német-olasz keres kcdclmí szerződés megkötése tárgyiban.
Az antant sürgeti az állatjóvátételt
A jóvátételi bizottság jegyzéke a magyar kormányhoz.
Budapest, május 11. Politikai kórókban ívre terjedt, hogy az antant j>vátéieli hízott. $A*a isméi követeli a kormány elé lerjssztetl kívánság sürgő* végrehajtásit.
E hírek szériát ujabb jegyzik érkezett és rövid htlárídól s-ab az ebben követeli huszonnyolcezer állat kiszolgáltatására és azt kívánja, hogy az átadás olyan tempóban induljon meg, amelyből a jóvátételi bizottság azt a benyomást meríthetné, hogy a magyar kormány az antant követelést komolyan végre akar|t hajtani.
Illetékes helyen ebből annyit erősítettek meg, hogy a kormány csakugyan kapott agy jegyzéket, melyben sürgetik az állatjóvátéteire . vonatkozó követelést — a jegyzék tartalmát azonban még nem hozzik nyilvánosaágra.
Magyarország javaslata a nemzeti kisebbségek védelméről.
Génua, májút 11. (Saját tudósítónktól.) A meghívó hatalmak mi reggel elhatározták, hogy a politikai albizottság napirendjére tűzik M agyat országnak a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó javaalatát.
A keletgaliciai kérdéat szintén napirendre tűzik. A Siar probléma tárgyalását azonban elutasították.
Génua, májút 11. Bxrthou a meghívó hatalmaknak, a kisebbségek védelméről szóló magyar javaalat tárgyalásánál kijelentette, hogy ezen ügy inkább a népszövetség kisebbségi bizottságához tartozik. Hozzájárul ahhoz, hogy ezt a kérdéat az első albizottaág tárgyalja, melyben at utódállamok képviselve vannak.
L\'oyd George szintén hozzájárult ax inditvány tárgyalásához és hozzátette, hogy nézete szerint a magyar megbízottaknak meg kell adni azt a jogot, hogy őket ebben a kérdésben meghallgassák. Magyarország a konferencián teljesen egyedül volt, amiért ia neki, minden korlátozáa nélkül réaxt lehat venni a vitábsn.
Schanzer a kérdést eldöntötte arra való hivatkozással, hogy a konferencia szabályzata értelmében valamennyi hatalomnak joga van azt követelni, hogy meghallgassák, mikor olyan kérdést tárgyalnak, amely őt köxvet-lenül érinti,
E\'U\'án elhatároxták, hogy a magvar indítványt ax albizottságban fogják tárgyalni.
Akik kiutasításukat kérik.
Magyar tlaxtvlaelök sorsa.
Bécs, május 11. Csehszlovákiában nagy axon magyar tiaxtviselók száma, akiket nem vettek át a cseh állam sxolgálatába. Ezek a tisztviselők kérték a kaasai rendŐrlgaxgató-aágot, hogy utasitaa ki őket Csehszlovákiából, mert a kiutasitási végzés alapján átmehetnek Magyarországba.
Munkáspártok tanácskozása a nemzetközi helyzetről.
London, május 11. A francia axociálisták n belga munkapárttal és ax angol munkáaok-kal együttes tanácskozást fognak tartani Bruxelesben, hogy megbesxéljék a nemzetközi helyzetet, amely a génuai konferencia következte b.-n kialakult.
7.AI.A1 KÖZLÖNY
1922. május 12
A kisbalaioni madárvilág utolsó eldorádóia.
Sokat irlWk már » Kilbilatonról, sokszor eml<%efl«l azt, hogy I,csapolják, jövedelmet-horó kúlturicrületlé alakítják át, d. ugyan-.kkor niindig \'ísak azt nrlik, hogy a Kis-balalon egy ntóy nád* »«lyet f«llíllonul müveihetövé kall tenni, de a nádon kivul, hogy \'iWfvan ötl, arról csakis tudominyos dolgozatokban foglalkoztak.
Mi is tulajdonképpen ax a Kisbaloton t
Keve.cn ismerik ezt a susogó nidii erdőt, • Zala folyó torkolatinál, ahol a hó-fehértollú kócsagok tanyának, ahol a magyar orlthnologiának ezt a féltve őrzött kincsét rejtegeti magiban a nevezetea és kipusztuló-félben Iev5 vizlmsdarakban gazdag nádas rooglteg, « Kisbalaton. Kimondták rád te MIM kóCiag az utolsó Ítéletet, neked, a szegény csonka hazánk madárvilágának a azeSfáínyének, el kell pusztolnod. Elrabolják tőled hazádat, megfosztanak családi lől, a hontalanság sivár\' mezejére küldenek mig a hánykolódó életednek egyszer r.iak véget nem vet a rátok is oly szomorú végzel 1 — De eddig nem szabod eljutnod, nem foszthatnak meg fészkedtói, nem leszel föl-dónfutóvá, mert nem enged téged ily mostoha sorsra jutni és kimúlni, a józanul gondolkodó éa nemesen érző magyar nép.
Gondolkodjunk csak tényleg egy kicsit komolyan és vigyünk ebbe a gondolkodá. sunkba egy kis hazafiul és emberi érzést, akkor meg fogjuk mindjárt érteni ennek a nagy problémának a fontosaágát.
Ne engedjük, tiltakozzunk határozottan az ellen, hogy az egész KisbaUtont lecsapolják.
Ha n tiltakozó szavaknak ertdménye lesz, — ami blzlosra vehető — óriási eseményt fog jelenteni, még prdig azt, hojiy győzött az Ideáliimusl Ez a győzelem pedig abban nyilvánul majd, hogy lultuiinkat a visszaeséstől megmentette. Csonkamegyar-orlzágon ez az egyetlen terület, ahol a nemes kócsag még él. A külföldi természettudósok, a különböző állattani intézmények eddig is mindig nagy érdoklődéssel figyelték hazánknak e különös érdekességét.
A nemes kócsagnak a védelmét nálunk a Madártani Intézet vette szárnyai aló. Legutóbb leutazott a helyszínére az intézet titkára, Schenk Jakab, aki dr. Keller Oszkárral, az intézet dunántúli hivatalos felügyelőjével bejárta az egész Kisbalatont, hogy személyes tapasztalataik után megtegyék a kellő lépéseket. Dr. Keller, aki tanár a gazdaaági akadémián, kiváló természettudós, megfigyeléseivel és tudásával a Magyar Madártani latézet sikeres n.üködésc érdekében már nagyon sokat telt. Dr. Keller a;ok közé a tudósok közé tartozik, akik hazánk madár világát legjobban ismerik éa 6 volt az, akia "kócsagoknak először kelt védelmére, főiismerte ennek a madárnak nemzeti jelentőségét. A szakfolyóiratokban számtalan cikkben kikelt már a Kisbalaton lecsapoláaa ellen, rámutatva ennek káros következményeire is.
A külföldi államok közül a hollandok keltek a kócsag védelmére és egyúttal a Magyar MadáiLnl Intézetnek 50 000 koronát adományoztak erre a célra. Hollandiából a nyáron különben kiváló orithnologusok fognak jönni, hogy a Kisbalaton madárvilágát tanulmányozzák.
Sokan azt mondják, hogy mire való ezeknek a fehértollú madaraknak a kedvéért ezer, meg ezer katasztrális holdnyi területet mc/ésnrnfcan hagyni, mikor ezek lecsapolva, a környék népének állattenyésztését felvirágoztatná. De hra* nem az egéaz Kisbalatonról van1 ift sró, hanem csak égy ekkora terület nádasnak a fenntartásáról, ahol a kócsagoknak és kü\'önhöző vízimadarak nak az élete kellő, felügyelet mellett biztosítva lenne. Miért ne lehetne Magyarországon is egy „Nemzeti park"-ot\'létesíteni, mikor arra alkalom van. Minket magyarokat ugylátszik ez hidegen hagy, mert ilyesmi nem érdekel.
Mentsük meg tehát ebben a kis országban azt, ami még megmenthető.
tctrkasovstku Ferenc•
— Szent lánoa napl bucso. Folyó hó 16-án, kedden, a kalol\'k.1. •
oyónási titok nagy vértanújának nepomuk.
Szent Jánosnak ímlékezetét üli. A szokásos felaőtemploml bucsu azonbin csak a követ-ke\'ő vasárnap, vegyis mijus 21-én,.l-« meg" tartva. Ugyani, nepomuk, Srent Jáno\'■ felaőtemplom védőszentje. Ez alkflommsl az ahó (plcbánia)templomból körmenet indul , felsőt, mplomba, hol 11 órakor ünne£ n.gymise, majd szent br.zéd tartatlk A plébániatemplomban akkor nem lesz prédikáció. Itt említjük meg ez alkalommal, hogy a „Zalai Közlöny" által »nnak idején Indított gyűjtési akció a Teleky-uton felállítandó u, neporouki Szent J mos szoborra — igen lassan halad eiöre. Hisszük, hogy a nagy szent névünnepe alkalmával a katolikus hívek hozzá fognak járulni, hogy nepomukl bzent János méltó szobra minél elóbb felállíttassák és hiidcsse d\'ciöségét.
— Rendkívüli városi kozgyttlés. Nagykanizsa r. t. víros képviselőtestülete 1922. évj májtls hó 13 in Jílulán 3 órakor a viros háza njigy termében - rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysoiozflt: 1. Kislakás akció tárgyéban jelentés :l Városi vizmü utcai vezetékhálózatának kiterjesztése. 3. Az Országos Föld-birtokrendező Birósíg 1155—1922. sz. végzése • földbírlokrendező eljárásnak a városban való foganatosítása tárgyában. 4 I- Ferencz József öszlündijalapllviny. 5. Bíró Guimann Aladár féle tanulmányi alapítványa. 0. Biy György tanulmányi alapítványi. 7. A hatósági munka közveiitö gyüjiőhelyének munkaközvetítő híva lolli való átszervezése. 8. Az esküdlképcs Tér-Rak összeírására bizottság választási. 9 Zsla-vármegye törvényhatósági bizottságinak 41-1710—I0SÍ sz. véglistározata a város köte lékéba való felvételért fizetendő dijakról alkotott szabályrendelet jóváhagyása tárgyában. 10. .Magyar Irredenta",cimU lap támogatása. II. Behajthatatlan fó dbérhálralékok törlíse. 12 Illetőségi Ügyek.
— Szociális nagygyűlés a Keresztény O.thonban a gazdasági érdekrőt. Minden vasutas, postás és n-unkás ott legyen vasárnap délután l/44 órakor. Az elnökség.
- MUvészeitóly Nngylianlzsán. A Jegyzők Országos Árvaház Egyesülete lpgelső feladatául azt tűzte maga elé, hogy az árvák érdekeinek felkrrolása mellett a hazafiasság és nz Irredentizmus érzését ápolja és\'fejlessze, különösen a falu népét » kultuia és hazaszeretet tekintetében otrfl 0 s Invonalra emelje, nmelyen ma szegény megcsonkított hazánk minden egyes fiának állnia kell. Eren tiszteletreméltó cél szolgálatára a J-gyzők Országos Arvaházn\' saját kebelében művészeti osztályt létesített, melynek minden egyes tagja elsőrangú művész, kiknek mindegyike talentumának, tudásán.ik és képességének legjavát szolgáltatja 0 néplélek niüv.lése és finomítása érdekében. Ez a komoly nemzeti célokat maga elé tü-ött müvészosztály első dalterjesztő csoportja folyó hó 20 in, vsgyis jövö szombaton Nsgykanizsr ra érkezik és a Po\'gári Egylet nagytermében dr. Sabjrn Gyula polgármester védnöksége alatt nagyszabású müv\'szestélyl rendez lánccal egybekötve. Az" előadás célja tehát, hogy hamisítatlan tiszta magyar kullurit terjesszen, a meglazult hazaszeretet és elkö\'c-.öket erS-sitve,megismertesse a kő:5ns/ggel a dalköl-téizet éyöngyeit és a jövedelemből az árvákat él özvegyeket segítse. A gazdag, előkelő szinvonalu műsoron szerepelnek többek között Murgács Kálmán, Molnár Kálmán, Révfy Géza, Palhó János legujsbb msgyar nótái, opera áriák, műdalok, Vályi Nagy Géza és Végvári stb. versei, stb, stb. A szereplők között vannak Hegyi Anna, a Kiríly Szlnhiz volt primadonnája, Szántó János színművész, a pozsonyi szinház volt tenoristája, Murgáci Kálmán dalköltő, S<rossy B.indi operaénekes, Tóth Béla operaénekes, Vcrsessy Jenő hegedű szólista, Borsody Mihály dalénekes, Madáry Béla dalénekes, dr. M.ídny Gyula iró stb. Helyárak: Páholy 300 K, I. hely 60 K, II. hely 40 K, földszint 30 K. karzat 20 K. Jegyeit,!Izet-ötödikétől Krátky György dohány-
tőzsdéjében kaphatók. Mindenki, akinek fáj Erdily, aki siratja a Títrlt, aki újra ak«,j, a Bicskát, Nyugalmugyarorszígot és ,, egész nagy ezeréva* Msgyarorszigot, az ott lesz ezen a meghaló, gyönyörű hazafi,, hnngevrs-nyen. -
(x) Uránia. Legközelebb Hazafi Hagcnbekk ragadozó állataival.
— A Czája cirkul* egy kis élénksí-
gat, szórakozást hozott nekünk ami egyhBngU| mindennapi szül ke életűnkbe. Czája János igazgató „Colosseum" cirkuszával tavnly i, volt rair nálunk és a kanl-asl közönségnek sok kellemes, szórakoztató órákat szerzett. Azóta ismét sokkalta megnagyobbította és fejlesztette társu\'atát, hét Idomított nubisi oros/linnal szaporította btmulatos mutatványszámait, melyeket miss Josefin csodis hidegvérrel felvonultat. Az artista mutotvánjoVat a cirkuszt zsúfolásig megtöltő közönség lélegzetét visszafojtva lesi, a produkciók nem mindennapiak. Az idomított fajlovak, 1 lorváth Idomított beszélő kutyái, az amerikai exc-n-trikusok, misa Lilly rnestorcéllövő és a többi mutatványok, különösen Posvai bohóc és társainak mindenkit kacagásra késztette, elő-adásai minden dicséretet érdemelnek. Crája János cirkuszának mutatványai nem az átUg. cirkusz produkciói. Érdemesek a megtekintésre. \'A közönség nagyon jól fogja magát érezni a nagy változatosságu mutatványok és clő.idások alatt.
— A gyermekszanatóriumok tárgy-sorsjátékának nyereményllstáj a. A Ba latonszabadi és Balatonalmádi gyermek9Zanato-riumok sorsjátékának húzása május 1 én tartott meg Kürtös Károly székesfővárosi szán • tanácsos mint politikai biztos, Csomsy Kálmá-i lottofötanácsos és dr. Fodor Oszkár kir. tanácsos, főigazgató jelenlétében ezen eredménnyé : Egy komplott hálószobái nyert 86,610 srimu sorsjegy. 9 ssemélyes ezüst cvökészletct S72I1; egy arany női órát 187,637; egy arsny férfi órát 218,810; egy vég vásznat 235,267; 300 korona ériékü tárgyat nyert azon 300 sorsjegy, mely 188 számjegygyei végződik, tehát pld
188, 1188, 10188, 50188, 100188, 1881888, 299188 stb; 200 korona ériékü tárgyat nyert azon 300 sorsjegy, mely OflO számjegygyei végződik, tehát pld 1090, 10090, 63090, 100090, 179090, 299,090 slb. A nyeremények a Zsófia Országos Gvermekstsnatórium Egye sületben Budapest, VIII, Stáhty utca 15, I92Í junius SU ikáig vehetők át. E napig ki nem vállolt nyeremények a gyermekvédelem céljaira szolgálnak.
- A szombathelyi tBzoltóJqbllaum. A szombathelyi önkéntes tűzoltóság 50 éves jubileumát a lehető legszélesebb keretek közöli, Impozáns módon fogja megünnepelni s pünkösdi ünnepek alatt, mely jubileumi ünnepségre az egész ország minden részéből jönnek Sfimbalhelyro a lüzoltóség képviselői és egész tüzoltócsapfltok, hogy megjelencsükkel a minden esetre nagy jelentőségű ünnepély unnál fényesebbé vará2solhssiált.
— A Magyar Jövő ünnepélyén f. évi április 30-ín elhangzott ünnepi beszéd tartalmát a negykonlzSal m. kir. állami polgári fiu és leányiskola növendékei Igen szép eredménnyel dolgozták fel. Azokat a dolgozatokat, melyek leginkább tanúskodnak arról, hogy készítőik szive árérezte azt, amit kei. alkotott — a fiuk részéről Beke Ferenc, Foitik Ferenc, Horváth Lsjos, Kramarlcs Jeni és Olt György, a leányok részéről pedig Havas Ilus, Holczer Rózsi, Platzkó Máris, Stern Szid! és Srollár Jolin nyújtották be. A kitűzött jutalmakat a fentiek közül kelleti-ketten fogják elnyerni.
Elsőrendű válogatott étkeiéi!
burgonya
legolcsóbban kaphitó
SOMOGYI TESTVÉREKNÉL
Magyar-utca 1S.
[922. májú. 12
- A Zrínyi Ünnepély elhalasztása.
A Zrínyiünnepély rendezősége az ünnepély idejél egy hétlel elhal..,tottn, mert 13-ikán Rákosi Jen« közbejött akadályok miatt acm tudott volna részt venni az ünnepélyen Az ünnepélyen egyébként a mér em\'ilell Írókon és művészeken kívül Molnár Jenő Is résrt vesz, aki régi magyar dalokat fog énekelni. Jegyek a M.lr ét S.erb cégeknél kaphatók. Egyben közöljük, hogy az Irodalmi Kör közgyűlése nem fog elhal.,ztatni, hanem vasárnap délelőtt II-órakor fog megtartatni.
j t T^<t7á"f.°T*t; Sul>?\' írté
dr. Lakó Imre etenyei ügyvédet és testvéreit. Edísalyjuk, Loko György gazdatiszt, életének 77-ik évében f hó 10 én eite meghalt. A megboldogult valódi példaképe volt a szerelő és övéiért élő családapának és a hűséges alkalmazottnak, aki munkaadójának érdekét i. mindig összetudta egyeztetni a saját érdekével. Holttestét ma délután 5 órakor temetik a lelenyci róm. katolikus temetőben. — Mély részvétet fog a gyászhír- kelteni, ho„y RrAnJózsef kcrcukedolmi alkalmazott folyó hó íqio éjjel 23 éve. korában meghall. A megboldogult fiatalember a PIschel Fülöp Fial cégnél volt, hol pontossága és szorgalma miatt nagyon kedvelték. Halála súlyos cs.pás édesanyjára, ózv. Rehn Istvánnéra és teilvé-rslre, akik rövid időn belül édrsalyjukon kívül már harmadik felnőtt testvérüket vesztették ej. Temetése ma délután 5 órakor lesz a Petöfi-ut 21. számú gyásiházból.
(x) Uránia. Pompás aslnes klnal dráma Norma T.lmadge vnl kettő, foastreyben.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranu/ogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Frled József, ékszerész, Staár-ut 2. (Fö-tér is Sagár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(z) A Vflág-mosgő Hollay és Din premicij: tegnap este n lehető legnagyobb sikert aratta és pediglen olyant, amelyet eddig még Itt Kanizsán filmszkeces nem aratott. Tudtuk, hogy a magyar filmművészet kát teg. reprtzentánsabb művésze llollay és D.ui Nor bort. de azt nem gondoltuk volna, minthogy színpadon keveset játszónak, hogy D.in is és Hollay is ily |oles művészeknek bizonyuljanak a színpadon Is. A szkeccs színpadi része nivós és tartalmas, s llollay bájossága, kiforrott mü vészelc, Din Norbert kitUnő ahkitása. Mihó László tánca és szinpadi rutinja a közönséget magával ragadta a a legnagyobb tetszést vál tolta kl. E szkeccs még csak ma lesz műsoron, melyhez már csak pár jegy kapható. E szkecs-CKt. látni kall s a néző egy felejthetlen kedves est emlékével távozik az előadásról.
— Zalaegerszegi két szép szobás, konyhás lakásomat elcserélném ha sontó nagykanizsai lakással. Clm a szerkesztőségben.
—- Gyűjtés a kécsagvédelemre. Sierencsé\'tlen hazánk állapota Kultúrintézményeinket olyan válságos helyzetbe juttatta, hogy azok magukat fönntartani csakis a jóindulatú közönség támogatásával képesek. Éppen igy állunk ennél a ritka éa kivesző félben levő madárfaj védelménél is. Ennek a nemes kócsagnak nagyon sok ellensége van és ezektől akarjuk megvédeni. Erre .célra pedig aiükaégea őrszemeknek a fölállítása. Addig mig megfelelő összeg össze nem jön, . ralaapátli csendőrőrs fog őrszemet kiküldeni, de ezre Is pénz kell. A Magyar Msdar-tani intézet a kuliurát kedvelő társadalomhoz fordul és a „Zalai Közlöny" u\'ján íyüjlést indít erre a nemes célra. Erre különösen azért is hivjuk fel a müveit zalai nép figyel mél, mett hisz a saját vármegyéjük nevezetességének a megvédéséről van szó. Az Országos- J.y-Sjté.1 Horthy Miklós kormányíó ur Őfőméltósága nyitotta mtg 1000 kironas adományával. Felkérjük njólag tehát az állat-»i\'ág és természettudomány barátait és mind-azokat, akik a \' kócsagvédelem céljaira, ha
ZALAI KÖZLÖNY
ídomáT"!".\' I1\'\' "í\'kC"nÍ hajtanak, szíves
adománya,kat lapunk szerkesztőségébé küld-Jék, mit lapunkban nyugtázni fogunk.
.m.,i£t íí\'á°U-/4ntok. szombat, vasárnap
Tatmaiio fi" \' Til0S
nok imomi ""5? A mandari-
nok napsugaras, mlszitkus világából egy meg.
h ó szerelmi dráma; a kiismerhetetlen kiesi lélek, mely, hogy császára kegyébí jusson kegyettcnóül ajánlja fel tulajdon leányát. Á . "ászán udvar minden sajitos fénye a kínai néplélek megnyilvánulásai. A rendkivül mozgalmas és tartalmas darabban Norma almadgenak gyönyörű kettős szorop jut. Jön a Harafi, a szezon legizgalmasabb állatfllmje Hagenbokk ragadozó állataival.
Elsőrendű
aprított bükkfa
kapható házhoz szállítva
Somogyi Testvéreknél
Magyar-utca 18.
A szlovenszkói autonómia.
Riisahegy, május 11. A szloveosrkói autonómia hatalmas lépésben halad előre. Pöstyénbcn játszódott lc az a ingvjeiontőségü esemény, hogy a felvidéki tolság közel íogott a felvidéki magyarságot magában foglaló keresztényszocialista pártul és elhatározták, hogy együtt fognak küzdoni a felvidéki autonómia megválasztása érdekében. A keresztényszocialista pán l\'ostyénben országos pártszerve zeti gyűlést tartott, amelyen megjelentek a párt magyar, tót és nérnot tagjai tclj\'as számban.
Budapeatl tőzsdei
Budapest, május 11.
Zürichi zárlat:
Berlin 182\'/,, Amsterdam--, Hollandia
199 New-York 518. London 2305, Páris <737\'/,, Milano 27651/,.P,iga077\'/,. Budapest ÜS, Zágráb 187\'/,. Varai 13, Bécs tl, Os/.tri*\' bélyegzett--.
Nemes (érnek piaca:
tízűst korona B2\'/,—63, ezüst forint 156—159, ötkmonás 66\'/, -07\'/,.
TÖRVÉNYSZÉK
Itélethelybenhagyások. Cseh Jé-nosné született Borcsa Teréz 51 éves és Cseh Imre 20 éve* alsópáhoki Iskosok a Btk. 301. §-ba ütköző súlyos testi sértés büntette miatt, inert Simon Ignácné született M.jor Annit közösen és szándékosan ugy bántalmazták, hogy hust napon tul gyógyuló sérülést szenvedett a nAgvkanizsdi kir. törvényszék egy-egy hónapi fogliá/ia és • 200—200 koiona pénzbüntetésre Ítélte, egyben kötelezte Őet az összes felmerült költségek megfizetésére és a sértett gyógykezeltetés! dijának megtérítésére. Felobbeiés folytán az ügy a győri kir. táblához kerül\', amely minapi tárgyalásában a felebbezést elutasítva az alsóbiróság ítéletét helybenhagyta. •— Pintér József 39 éves és Pintér István 45 éves oltérci föld művesek a nagykanizsai kir. törvényszéktől a Btk. 301. § ba ütköző aulyoa testi sértés büntette miatt, mert Pintér Jórsef Pintér Istvánnak bal alkurját zsebkéssel megszúrta s karóval ütlegelte, Pintér Utvánnét pedig szintén megszúrta és ütlegelte, viszont Pintér István Pintér Jórsefet fejszével történt ütlegelése folytán a keresztcsont táján ugy bántalmazta, hogy sérülése huiz napor. tul tovább tartolt — Pintér Józsefet h«t heti fogházra és 500 K pénzbi.sógra, Pintér Istvánt három heti fogházra ítélte. A győri kir. Ítélőtábla a nagykanizsai kir. törvényszék ezen Ítéletét most helybenhagyta — Takács József 40 éves orosztonyi lakost ugyancsak a Btk.
3.
301. § ba ütköző súlyos testi sértés miatt négy hónapi fogházra Ítélte a nagykanizsai törvényszék, mert Golsén Simon János gelsei gulyást azért, mért Takác* fiát nyakonOtőtU — késsel fején többszőr megsxurta. Felebbezés folytán az ügy a kir. táblához került, amely a semmiség ü panaszokat elutasította.
Tárgyalások. Andrasik litván 40 éves fityeházai lakos lopás bűntettével vádolva, mert Fehér István ottani lakos birtokából annak János nevű fiának egy zsákba csoms-gólt munkásruháit eltulajdonitotta. — Pusztai Istjván 40 éves egyeduUi lakos a BtkJ 333. § á szerint minősülő lopással vádolva, mart a volt úrbéres birtokossdg erdejéből hit tölgyfát Vágott ki és vett el jogtalanul. A bíróság ma tárgyalja ezeket az ügyeket.
Felmentés. Rlkll Józsefné nagykanizsai lakost a kir. törvényszék az \'orgazdaság vádja alól s felmentette.
öxv. Rehn Ivtváané szül. Reit hoffer Márta ug^ • maga, mint gyermekei: Ferenc, Róxsl, Manci,
valamint számos rokonai nevében is fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy a legjobb gyermek, testvér és rokon
Rehn József
folyó hó 10 én éjjel fél 2 órakor életének 22-ik évében hosszas szenvedés után az Úrban csendesen elhunyt.
A megboldogult hűlt telemét folyó hó 12-én d. u. 5 órakor fogjuk a Petőfiut 21. számú gyászházban a róm. kath. hitvallás szertartásai szerint besrenteltetni s a helybeli róm. kath. sírkertben őrök nyugvó helyére kisérni.
Nagykanizsa, 1922. május 11. Nyugodjon békében 1
Vendéglő,
kávéhál, dollárért eladó. — Bővebb felvilágosítást ad ,,,,
Kozák Lajos, Teleky-u. 35.
Keresztény uri család falura kerea másfél éves fiacskája mellé egy jobb k5r8kb*l való
NŐT
1000 korona kexdőfizetés és teljfca ellátásai havonkir.t.
Ajánlatok Zalaegerszeg postahivatal „Nem cseléd" jeligére kéretnek. u
ZSAK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
RózsSIk
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereskedésében.
zalai Közlöny
l!)^. .májúi 12.
Apró hirdetések
dUfti 10 Ut6lf 40 K, TMAr- *4 Qnn«pn»p 60 K, inluJ.o toTAbhl h«U>ftua*p l K. »««Ar- 4. Onnepinp 5 K.
(MUftlib l>c tOv.l u.d.tt tuitk dapUn *>Autltl»inak. All4«t k«r.«0kii.k rolnd.nkor 80 «»í«»l.k Ar«nje.lmíuy.
Bejárótekaritónő kis családhoz azonnal felvételik. Cim a kiadóban.
Tanulóleány női varrodában felvételik. Teleky-ut 23. szám alatt.
Harisnyakötőgépet megvétclro kere sek. Cim a kiadóhivatalban. Ui9
Egy pár kevtset használt fekete, körül-
stuffolt 40-es számú flu cipő olcsón eladó
Magyar-utca 5. szám alatt.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orszfeos FWdblrtokfindMÖ Bíróság által enaedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája.
T«Moí3M. i«Mb-Ur M. Tárkmö cIm : StíaW D«yadksi|
Eladó birtokok:
222 holdas Veszprémmegyében vasútállomástól 3 km.-rc, melyből ISO hnld prima szántó, 3 hold s/.ő\'ó, 2 hold akácás, a többi rét és logelő. E\'cgendó gazdasági épület. É!ő és holt felszerelés külön megvehető.
120 holdas Somoftymegyében, járási székhelytől és vasúitól 3 km.-ie 30 hold rét, iöbbi szántó. 3 szobás urilakés, elegendő gazdasági épület. Teljes élő és holt felszerelés.
105 holdas zalamegyében országút mellett 8 szobás vizvezetékes kastéllyal annak teljes antik berendezésével. 2 hold akácás, 3 hold park gyümölcsössel, a löbbi szánló. A birtokhoz egy üzemképes szeszgyár és légiagyár tartozik.
100 holdas Tolnamegyében az állomás melleit, melyből 3 hold szőlő, a többi szántó. Elegendő gazdasági épülettel, teljes élő és holt felszereléssel.
20 holdas szőlőbirtok Kaposvár közelében vasútvonal mentén. Gyönyörű fekvés nagy gyümölcsössel szép villával, vincellérlakkal, istállóval. Vízvezeték, halastó stb.
15 holdas Iszőlőblrlok Nagykanizsa mellen, melybŐ 2 hold beültetett szőlő, a többi rét és szántó. Nagy gyümölcsös szép kétszobás lakás, külön vincellérlakás, istálló és pajta.
11 holdas szőlőbirtok Balalonfóldvár mellett, melyből 6 hold beültetett szőlő \'/* hold akácás a többi szántó. Kétszobás lakás istálló, pince stb.
& holdas szőlőbirtok Keszthely mellett kisebb pincével két tagban.
Parcellázások i
Somogy megyében homokos birtok 10—20 holdas parcellában épület nélkül holdanként K 12.000.— árban. Építési anyagról gondoskodva van. Birlokvevőkntk Takarék állal hitel biztosítva
Zalamegyében parcellázásra kerülő prima bír tokra előjegyzések elfogadtatnak. Néhány épület is kapható, és építési anyög hely ben biztosítva van. Eladó házaki
A város belterületén na, v kerles-ház.
Mellékutcában lakóház 1 hold földdel.
Főútvonalon nagyobb ház istállóval és kerttel.
Falusi vendéglőhöz Zalamegyében forgalmas helyen.
Falusi üzletház Somogymegyében átvehető füszerüzletiel.
Nagyatádon szép családi ház.
Budapesten minden nagyságú házak, továbbá Budapest környéki családi kertes házak azonnal elfoglalható lakással.
Vevőim részére állandóan nagy választékban vannak Nagykanizsán beköllözhető eladó házak. Balatoni villák:
A bálaton somogyi és zalai oldalán minden nagyságban kertlel és anélkül.
A balaton somogyi partján nagy szölloda és vendéglő toljes berendezéssel.
^ ári eszá%
Kisfalud) és Krausz Vj
* divatnagyáruházában
az „Arany Kakas"-hoz
^Sykantt**0
az összes raktáron levő selymek, gyapjúszövetek, francia grenadinok és mosóárukban t
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek « Kenőolajok
legolcsóbb bcszetxési forrása C|j/2C| C fi Ml I ^■P"\'-.Gfit hní-"tc« SS. uira. Interurbán Malom S2-06. u. CIlVjCL JHFIU IMM ti.ir.ti Í.-.JUUM UWiít.

HÁZÉPÍTÉS
É$ H ÚZKARBANTA RT Ali UfiLLflLflT
NAGYKANIZSÁN.
Tisztelettel van szerencsém az igen tisztelt volt megbízóimat és az igen tisztelt városi és vidéki éplttetőket és háztulajdonosokat értesíteni, hogy általánosan i«mert, jó hírnévnek örvendő építési Irodámat „Házépítési és karbantartási vállalat" elnevezéssel megnyitottam. Tixenöt éve dolgozom ezen városban és vidékén, minden megbízásom teljes megelégedésre végeztem el, ugy tervezést, mint annak kivitelét. Tevékenységemet a háborúba való bevonulásom és ott szerzett betegségem akasztotta meg. Szakképzettségemet, gyakorlatomat biztosítja az, hogy minden tekintetben előnyt tudok nyújtani megbízóimnak.
Vállalok; helyben és vidéken földszintes és egyéb magásépitkezéseket, gazdasági épületeket, templomok, téglagyár, gyárkémény, kazánbefalazást, vasbeton építését, sirbolt és mauzóleum készítését. Épületek jókarbantartását több éven át sróló időre átalányösszegért és felelősség mellett. Modern tervezéseket és előméretezett költségvetéseket szíves megbízásból készítek. Síives párlfogást kérve vagyok teljes tisztelettel «,.9
BÖICSFÖLDY JÁNOS
„Házépítés és háskarbantartósi vállalata és irodája"
BATTHVANY-UTCA 1. SZAM ALATT (Bcleg3t£élyiS hivatallal izemben).
"VILÁG
mozgókópszinhá.2
Erziébit klráljné-tir, Sztrm szálloda íptlitébis Telefon 74. Telefon 74.

Csütörtökön és pinteken Hollay Kamilla, Din Norbert is Mih i László személye, felléptével
I II IICP KAI A Kin IA Éiekcs, táncos mozi-szkecs 3 bimiXb I\\HLHI1UIH színpadi és 3 fflmfelvonlisban. Mérsékelten felemelt helyárak. Előadások fél 7 és 9 órakor.
Piholy » K, uölyo £2 K. I. hely l« K, a Elí.dfaok hftköm.p Ml ? í, 1) ír.kor, v.,ir-1, U.n.p-II. b.ly 15 kor.vnn, 111. hflly 8 koron. || a.pokon 3, (,, 7 i% ü ór.kor. Pontoa k.xdS.I
y
NTeiuieH a ia*tul«W.«o\'ok i Zalai 4. Gyarmati köc,rv»,omdi|<b»a.
él-lk évfolyam
JWykanlzaa, 1922. május 13. Szombat
108. szára.
ZALAI KÖZLÖNY
jceresztény politikai napilap
SMik«t«tóii| kl*dóhlv*ui i Pő-ut 13. u. - latarorban-UUfon 78 ——_
Megjclonlk mindig kora reggel
A legnagyobb meglepetés.
Nagykanizsa, május 12.
Híresztelik, hogy a választások „meglepetést- hozhatnak. Nekünk ugyan nem. Ml már a legnagyobb meglepetésen tul vagyunk.
A legnagyobb meglepetés, amit ez a választás hozhatott az, hogy Buza Barnáék és Fényes Lászlóék megjelenhettek a nyilvánosság színpadán. Hogy a forradalmi katasztrófa előkészítői Immár kibujhaltak odúikból és szerepet követelhetnek a közéletben, ez bizonyára olyan eredmény, amilyenről két évvel ezelőtt ők maguk sem mertek volna álmodozni.
Megtörtént ez a csoda. Rassauék és Drozdyék csempészték vissza a közéletbe ezeket a szomoruemlékii urakat, még pedig a kisgazda lobogó alatt. És immár vádlókként és számonkérőkként jelentkeznek azok, akiket vezeklés Illetne meg. Töredelmes bünbánás helyeit támadó fenegyerekek módjára pattannak elő. Még hencegnek is már a multjukkal.
Kezdetben üldözött ártatlanokként jelentek meg felvezetőik karján Ma már ütnek, vágnak, szóban és írásban, leveleket firkálnak a miniszterekhez, amelyekben a forradalmak legyelmezetlen, útszéli hangja háborog. Rassay ur már összehasonlítást mer tenni az 1918. évi októbristák és azok közölt, akik a tavalyi októberi puccsot a törvény alapján visszaverték: természetesen a felforgatóknak ad igazat. Drozdy ur már merészkedik megjósolni, hogy el fogják söpörni a mai rendszert. És a nép nemcsak türelmesen hallgatja a rontópálokal, hanem Itt-ott segít ls nekik a munkájukban.
Szakadhatolt-e ránk ennél nagyobb meglepetés ?
Az történik most, hogy a gyújtogató elkerülvén a büntetést, izgatja és lázítja a kárvallott gazdát a tűzoltók ellen, azt mondván, hogy nem a tüz, hanem az oltó vízsugár rombolta össze az épületei. S vannak, akik ezt elhiszik.
Feljegyezték egyes afrikai állatokról, hogy amint kiszabadulnak a ragadozó karmaiból, a halálfélelem hamarosan bárgyú közömbösséggé alakul át bennük. Kérődznek nyugodtan az ujabb veszélyt leplező bozótok között. Ezek az állatok arra vannak alkotva, hogy az emlékezés kérődzésük folyamatát ne zavarja meg.
De az emberi elmébe olyan tehetséget öntött az Isten, amely vissza lát, vissza érez évszázadokra Is. . Amely nép mégis felejteni tudja a még testén sajgó sebek okát s a tegnap szörnyű tanulságalt, az rászolgál arra, hogy az irgalmas jobb sors róla is megfelejtkezzék.
SZBRKESZTÓi BENEDEK REZSŐ
Hlőflzeté.l árak: (IV.tKlital iliitl inIU)
E|áu évi. 780 K. KéUvi. *0O K.
in. 300 K. Sor hót. 7i K. Egy*, .iáin in 4 X
Franciaország visszavonult az orosz Ugy tárgyalásairól.
Erélyes hangú válasz az orosz küldöttséghez. - Lloyd George szövegezi meg a vólaszjegyzéket — Franciaország és Belgium megszállja a Ruhr-vidék további részét
— Sóját tudósilónk telefonjclcnlcse. — Cénua, május 12. Franciaország visszavonult e* orosz Ggy tárgyalásairól és természetes, hogy példáját Belgium is követni fogji
Ma délután kell összeülni a politikai albizottságnak, amely át orosz válassral fog foglalkozni és ezek az ülések már a franciák és belgák nélküi fognak lefolyni.
Páris, május 12. A mult éjszaka kiadott hivatalos jegyzék megállapítja, hogy tegnap este Lloyd George, Bjrthou éi Schsnzcr között folytatott megbeszélések arra a megállapodásra vezettek, hogy a bolsevisták intron-zigens álláspontja megneheziti a vitát.
A mn összeülő albizottság valószinüleg ugy határoz, hogy az Orosz küldöttségnek átadandó erélyes hangú jegyzékben a leghatározottabban Ítéljék el az adott választ. A jegyzéket Lloyd George fogja megfogalmazni.
Génua, május 12. A hatalmak képviselői között már tegnap este megindultak az eszmecserék az orosz válasz fölött, mihelyt elkészült a jegyzék angol fordítása. Lloyd George és Schanzer megállapodott egymással arra nézve, hogy oz orosz jegyzék minden más — csak nem kedves okirat, azonban eszmemenetében elfogadható és mindenesetre megfontolást igényel.
Cénua, május 12. Az orosz válasz közzététele után Rakovszky hosszabb előadást tartott, amelyben kijelentette, hogy az orosz küldöttség lemond arról, hogy elvi jogokat érvényesítsen. — Az engedékenység szelleme vezette, de arról nem mondott le, hogy a polgári jog alapján állhasson. Eredménytelen formulák útvesztőjébe bonyolódunk — ahelyett, hogy a problémát gyakorlati o\'dolról vettük volna. Egyenesen szólva, Szovjetorosz-országot arra akarták bírni, hogy mondjon le elveiről és itt természetesen ellenszegüléssel találkoztak.
Szovjetoroszországot ezekután nem köt\' helik eddigi engedményei. Azt az Ígéretet, hogy a kisjövedelműek érdekeinek megóvása mindenek elébe helyezendő — minden körülmények között meg fogja tartani.
Berlin, május 12. Az angol küldöttség nevébeí Lloyd George magántitkára kijelentette, hogy végleges véleményt még nem lehet nyilvánítani.
Az orosz válasz első része az úgynevezett szovjetstilusban történő politizálás, de a lényeg az utolsó passzusban rejlik, melynek legkielégitőbb pontja az, melyben Oroszor-
szág kijelenti 7- hogy őszintén óhajtja a békét és hozzájárul a békeegyezményhez.
Róma, május 13 Egy helybeli lap tudósítója jelenti, hogy Belgiumból és Franciaországbúi számon vonat megy a megszállott rajnai területre, ahová nagyobb számos csapatokat és \'óborkészleteket visznek.
A laptudósító szerint Franciaország és Bilgiu:n a Ruhr-tcrület további részeinsk megszállására. készül.
Cénua, május 18. Az orosz niemoran* dvtmot megtáviratozták Parisba és Brüsselbo. Barthou bevárj* Puincaré válaszát. Ma este Lloyd G:orge, Schanzer is Barthou egy órás megbeszélést folytattak az orosz memorandumról.
Lloyd George támogatta a magyar javaslatot a nemzeti kisebbségek erdekében.
A magyar delegáció siker*. - RondkUUJ rokonszenvvel fogadták. - A kisantant élőnkön tiltakozott.
Génua, május 12. (Saját tudósítónktól.) Az olasz sajtó behatóan foglalkozik az; öt meghívó hatalom képviselőinek tegnapi ülésével és élénk érdeklődéssel foglalkqgl^Mzal a sikerrel, amelyet a magyar delegáció • nemzeti kisebbségek kérdésében aratott.
A „Corriera della Sera" megállapítja, hogy Magyarország most a népszövetségnél járjon közbe, a kisebbségek védelme érdekében. A lap kifejti, hogy a magyar delegáció jól tudja, hogy ez a kérdés nem tartozik a gazdasági konferencia elé, amelynek a génuai konferenciát tervezték. Ennek ellenére rendkívül rokonszenvesen fogadták a magyar delegáció indokolását éa miután Lloyd George szívélyes szavakkal támogatta a magyar javaslatot, Schanzer olasz külügyminiszter, az ülés elnöke kihirdette, hogy a magyar javaslatot a politikai bizottság napirendjére tűzzék és letárgyalják.
Az „II SícoIo" ugy tudja, hogy a kisantant élénk tiltakozással fogadta a magyar delegáció javaslatát, amelyet tudvalevőleg még Bethlen István gróf miniszterelnök terjesztett be.
Benes miniszterelnök rendkívül méltatlankodott és a maga részéről ugyancsak tiltakozását fejezte kL
A lap szerint a kisantant esetleges tiltakozása mit sem változtatna a meghozott határozaton és Binffy Miklós gróf külügyminiszternek alkalma lesz arra, hogy a politikai bizottság előtt megoko\'ji Bethlen István gtóf javaslatát.
ZALAI KÖZLÖNY
A jóvátételi bizottság sürgető jegyzéke.
Az állatjdvátétel kiszolgáltatása Ügyében a magyar kormány halasztást kért.
Budapest, május 12. A jóvátételi bizott ság ujabb jegyzékét intézett a magyar kormányhoz, az áfbíjóvátétel ügyében.
A jeg>zék-megsürgeti a huszonnyolcezer darab élő álfát kiszolgáltatását és azt n követelést támasztja, hogy május liz és junius tizenöt kflzölt teljesítsük az állati jóvátételt.
A sürgető jegyzékre a magyar kormány már válaszolt is és kérto a jóvátétel ujabb elhalasztását.
A magyar kormány Utal azokra a rettenetes valutáris élelmezési nehézségekre, amelyek a követelés teljesítésének kíméletlen sürgetése maga ulán vonná.
Magyar-cseh gazdasági tárgyalások.
Benes 600 millió cseh koronát követel.
Bécs, május 12. Megbízható helyről szei-xett értesülés szerint BethUn István gróf miniszterelnök és Benis dr. cseh miniszterelnök elvi megállapodásokat lótcsitdtek Géntiában a csch—magyar tárgyalásokat illetőleg.
A génuai konferencia berekesztése ulán a két kormány közt gazdasági tárgyalások Indulnak meg. Ciehország Magyarország részéről bizonyos előfeltételeket követel. Benes ragaszkodik ohhor, hogy Magyarország fizesse meg Csehszlovákiának azt a 600 millió cseh koionát, amennyibe Csehországnak u tanácsköztársasággal viselt háborúja került. Ez körülbelül kilencmilliárd magyar koronát tesz ki, amelynek megfizetésétől Benes csak akkor tekintene el, ha siket ülne Magyarországgal más gazdasági kérdésekben megegyezést létrehozni. ti
A magyar—cseh megegyezés eg,ik legkritikusabb pöntjo, a felvidéki pénzintézetek az a követelése, hogy a budapesti anyainté zetek cseh koronában fizessék vissza azokft az ősszegeket, amelyoket 1818-ban a központ részére Budapestre küldtek. Akkor ugyanis a felvidéki bankok egész pénzkészletüket fel-küldték az anyaintézerteknek és a megszállás következtében pénz riélkül maradtak.
Csehország rendkívül enrigikus intézkedéseket vár a magyar kormánytól a vám és útlevél, viszont a személy- és levélforgalmat\'megnehezítő magyar intézkedések megszüntetésére.
Sándor király — albán trónkövetelő.
Páris, május 12. Belgrádban az a hír terjedi el, hogy Sándor király igényt lámsszl sz albán trónra.
A szerb kormány támogatja azt «z igényét is kedvezóen fogadná a personéluniól Albánia és a Délszláv állam ktlzillt.
Önálló kormány alakult Horvátországban. Horvát legitimisták a kormány tagjai.
Buda pest, májú. 12, Az olasz sajtóban a leghatározottabb formában jelent meg az a blr, hogy ónálló kormány alakult Horvátországban. A lapok az önálló kormány lagjai-nak névaorát is köiólték. A névsoron Budapesten, Bicaben éa Grácban éló horvát legi ÍÍil* politikusok szerepelnek. A horvát blokk, amelyben minden jugoszláv horvát nemzetiség egyesülve van, a hoivát párlok elnöke aláírásával nyilslkoiatot tett közzé, amelyben viaizautaait minden körösséget az ónálló horvát kormánnyal és kijelenti, hogy ez az önálló horvát kormány, a ho.vát parlament,-párlok körös beleegyezése nélkül alakult meg.
VENDÉGLŐK, KÓVÉHÚZAK, FŰSZER-ÉS CSEMEGEÜZLETEK
téuccc a birooves k\'bányai
ELSŐ MAGYAR R ÉSZ VÉN YJ ERFŐZ 00 E
SÖREIT
jutányos irban szallitja a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai sörterskata.
Raktáron tart hordós és palackozott söröket és pedig:
Király, Bajor, Udvari, Góliát-maláta, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört.
NaponU friss töltés. Sörffioytim: feaffs N«fyfc»nla«. Tílefon: 91 szim.
Ujabb adatok a mayerlingi tragédiáról
Egy féltékeny erdéaz ölte meg Rudolfot
A „Zalai Közlönyu becsi levelezőjétől^
Örök témája marad a mayerlingi tragédia a rejtelmeket kutató népft nlázián.ik s bár nz események rég túlhaladták Rudolf trónörökös szerencsétlen sorsát, a titokzatos esemény körül egyre több és több legenda szövődik; anélkül, hogy cvak egyik is fcilebbcntcní róla a fátyolt. Legújabban bécsi forrás Syl-vester Blume tollából kőzöl „leleplezéseket" a királyfi haláláról.
Így mindenekelőtt Wöifling Lipót könyvéről mutatja ki, hogy o mayerlingi katasztrófám vonatkozó adatai csak pletykák, Wölf llng ugyanis nzt állítja, hogy Rudolfot a szép Vecsera bárónő unokafivére és vőlegénye, B.ihazzi Heklor ölte meg. A bécsi társaságban azonban mindenki tudta, — ugy láls\'-ik, Wölflinget kivéve — hogy Baltozzi Hektor felesége egy Ugáte grófnő volt/ sőt, hogy Baltazzi fivére, Arisztid nős ember. — Ezek tehát annál kevésbé ölhették meg Rudolfot, mert mindkettőjükkel\' Ferenc József később is szóba állt, amit fiának gyilkosaival aligha tett volna meg.
Hogy a Bjltavziak mégis ott voltak Moyerlingben azon a bizonyos januári éjszakán, azt igen könnyű megérteni, ha ismerjük azt a hangulatot, mellyel a fŐuri körök a szép Mary bárónő iránt viseltettek. A társaságban ugyanis a trónörökös szerelme Vecsera bárónő iránt nyilt titok volt s a „komtesz körök" egyre jobban visszahúzódtak a kompromittált baionesztől. Vecsera bárónő a fenyegető társadalmi botrányt ugy akarta elkerülni, hogy egyre jobban sürgette Rudolfot arra, £ogy váljon el a feleségétől s vezesse őt oltárhoz. A királyfi valóban érdeklődött is Rómában a válás lehetőségei iránt, a Vatikán azonban nemcsak hogy elzárkózott c kívánság elől, de jelentést is tétetett az ügyről az uralkodónak. Ekkor Ferenc József igen energikusan követelte fiától, hogy szakítson Vecserával. A király érvei állítólag meggyőzték Rudolfot, aki szavát adta, hogy elhagyja szerelmét.
így meséli a történeteket Margutti is kÖ.iyvében, aki értesüléseit azzal a meglepő fordulattal egészíti ki, hogy Vecsera csak véletlenül hall meg egyidejűleg Rudolffal, akit egy, a feleségére féltékeny erdész ölt meg, míg a bárónő pár órával előzőleg öngyilkos lett. A trónörökös cazeriht közölte Vecserával, hogy szakit vele s hogy a szakítást meg-
1922. május 13
könn> ilse, Moyerlingbe ment vadászni, „ vagy egy ujabb kalandra. Nyilvánvaló, hogy a bárónő ide azért utazóit utána, hogy Rudo\'fot elhatározásának megmásitására birj« S mikor ez nem sikerült, mérget ivott.
Lírisch grófnő tudvalevőleg mi Aüli memoárjaiban, hogy Rudolf a bárónővel együtt öngyilkos lett s hogy erre a lépésre nemcsak a szerelem, hnnem az n félelem késztette, hogy az uralkodó rájön aira a polilik/ii konspirációra, melybe a királyfi belesodródott. Ezzel szemben Blume és Margutti kétségbevonják az öngyilkosságot ( inkább hisznek abban n feltevésben, mely szerint egy erdész volt feleségét a lobbanékony örökös ostromolta.
» gyilkos, akinek természetű trón-
— Szerkesztőségünkből. Bodrogköty Zoltán, lapunk felelős szerkesztője, ki két éven
át dolgozott törhetetlenül lapunknál a keresztény irányratért, politikai okokból szerkesztőségünk kötelékéből a mai nappal kilépett.
— A vármegyei főjegyzői állás
betöltése a szeptemberi megyei közgyűlésen fog megtörténni.
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: Északkeleten nagyobb kiterjedésű dep resszió, a Bíssaya öböl, Felső Olaszország és a Fekete tenger táján pedig kisebb minimumok vannak. A maximum Angolországol borítja. Az idő Európa északkeleti részén hűvös, nyugati részén melegobb, egyébként jobbára felhős, jelentékenyebb csapadék nélkül. Hazánkban a keleti részek kivételével, mindenütt volt eső, amelynek mennyisége 10 mm en alul maradt. A hőmérséklet általánosan sülyedt, de tegnap 20 Celcius fokra emelkedett. A minimum 5 fok Debrecenben.
Idöprognózis : Változó, felhős, helyenként esős idő, lényeges hőváltozás nélkül.
— Zita királyné lebetegedéae előtt. Pahnn professzor elutazott Bécsből a királyné betegágyához. Elkísérte Krall asszony is, aki minden egyes ilyen alkalommal jelen volt.
— Keresztényszocialista világprogram. Junius végén fog lefolyni Insbruck-ban a keresztény szakszervezetek nemzetközi kongresszusa. Fontos esemény lesz ez a Ke-res\'tény Szakszervezetek Nemzetköti Szövetségének életében. Nemcsak Azért, mert valamennyi kulturncmzet keresztényszocialista ve-zetőférfiai fognak ott tanácskozásra összegyűlni, nemcsak a közös teendők gyakorlati kérdéseit beszélik meg, hanem ez a nemzetközi kongresszus lesz hivatva arra is, hogy ünnepélyes alakban fektesse le a keresztény-azocislista mozgalomnak az egész világra kiható társadalmi és gazdasági programját.
— Egyezmény a Vatikán és Oroszország között. Olasz lapok jelentése szerint a késő esti órákban Szovjetoroszország és a Vatikán lóit külön egyezmény jött létre.
— Az álllampénztáraknál betöltés alá kerülő állások. A vidéki állampénztárak személyzeti létszámának a forgalmi adók életbelépésére való tekintettel szükségessé vált kiegészítése céljából a m. kir. pénzügyminisztérium pályázatot hirdet: /. Pénztári tisztviselői állásokra a XI—VIII fizetési osztályokban az alább felsorolt állam-pénztáraknál, még pedig az egyes állomáshelyek nevei mellett feltüntetett számú állásra: Zalaegerszegen 5, Keszthelyen 1, Nagykanizsán 3, Sümegen 1, Tapolcán 3 tisztviselői állásra. 2. Irodakezelési tisztviselői állásra — a XI—IX. fizetési osztályokban — illetve kozelői állásokra a szolgálati idő terjedelméhez képest megállapítandó 1200—1400 koronás fizetési fokozatban Keszthelyen 1. 3. Altiszti állásokra és pedig n kezelő altiszti állásokra a szolgálati idő terjedelmihez képest megállapítandó 1200-2000 koronás egyéb altiszti állásokra 800—1800 koronás fizetési fokozatokban Zalaegerszeg és Nagykanizsa városokban.
1922. május 13__
— Gondnokaiig alá lzelyezé.. A
n*gylBn\'iafl\' tőrvényszék Teperics György ni „Blelett Malek Anna letenyei lakosi, valamint Gerencsér József galambok. lakost gond nokság »14 helyezte.
— A* Irodalmi K8r köxgyUU.e. A Irinyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör holnap, májlls U-ikén délelőtt 11 órakor a városháza tanácstermében UrlJa rcnJcs köz-gyülését, melyre a kör Ionjai! ezulon is meg hívj a az elnökség. Egyben közö\'jük, hogy a mai napra hirdetett Zrínyi ünnepély egy héttel elhalasxtatott.
— Anglia nem ad kBlcsBnt Siót-
Íitorosxorsxágnak. Sir Róbert Home [ncstárl kancellár egy Interpellációban kije-lehlette, bogy a brit kormány nem hajlandó kölcsönt nyújtani az orosz kormánynak.
— Grönland ismeretlen részel la (»l vannak tárva. Lsi.gue Cob svéd tudós, a Kirea északsarki utazó drótnélküli táviratot küldött Grönlandból, hogy sikerült expedíciójával Grönland északi részét bejérni éa ez/el a grönlandi partvidék eddig ismeretlen utolsó szakasza is fel van tárva, ugy hogy Grönland földrajzi térképe teljes lesz.
— Ba kell jelenteni a taalérlái uieg beteged éaeket. A háború hozla nagyrészt magával a maláriái, foltozta a megbetegedésolt arányát és úgyszólván elöntölle nz országot ez a betegség. Katonáink nagyrésze, •kiket mocsaras, lápos vidékre vezényellek, kapták meg leginkább ezl a betegségei, amelynek az a legkellemetlenebb oldala, hogy évekig visszatér. Régebben az Ecsedi.láp környéken voll csak itt nálunk gyakori a maláriás mij. betegedés és a mocsaras vidékeken lakok, amíg a vizeket le nem csapolták, szenvedlek sokat a maláriától, lit azonban a lecsapolások illán a megbetegedések megszűrnek s most a háború újra behurcolta. A népjóléti miniszter most ebben az ügyben felhívási inlézelt a törvényhatóságokhoz. A leirat szerint a világháború óta az ország egyes részein sok váltó lázas megbetegedés fordult 3lő. Ennek meg-gállása végeit felhívja az illetékes hatóságot, hogy a közegészségügyi szervek a váltólázas betegekről a törvényhatóság tisztiorvosához Jelentést küldjenek be.
— Civileknek tilos a katonaruha. Sok figyelmeztetés dacára még mindig vannak, akik katonai sapkában, vagy ruhadarabokban járnak. Ennek viselése tilos és büntetendő.
— Körözések. Marciin Péter 27 év körüli, nős, és ennek fivére Marciin (Peli) Sándor 25 év körü\'i korongi Illetőségű szőnyeg- és vászonnemü kereskedők Tűrje községben Kolompár Rudi lürjei lakos cigányt megverték s rajta 8 napon tul cs 20 napon belül gyógyuló testisértést ejtettek. A verekedés alkalmival pedig Vértes Zsigmond korcsmáros kárára t drb korcsmarvszlalt és egy ablakot 800 korona értékben összetörték és ismeretlen helyre eltávoztak. — Pömecii litván Válicka-puszlai lakos földbirtokos kárára folyó év] ápiilis 23-árn virradóra 1 darab hasznait lószerszámot (kantár nélkül) fékszárral 7000 korona értékben ellopták. A lopáa elkövetésével Poppá Jeromis 30 —35 év körüli délszláv egyén van gyanúsítva. O szagos körözésük elrendeltetett.
— Rendőri hírek. A rendőrbiró lakás-bejelentés elmulasztása mUlt tegnap 06 eset-ben szabott ki 20 K-tól 200 K ig pénzbírságot. — Horváth Vendel rigyáci földművest « rendőrőrszem sebrsh»jlásérl feljelentette, a rendőrbiró ezért 100 koionára ítélte. Horváth Vendelnek azonban az sehogysem akart a fejébe férni, hogy őt scheshnjtásért megbüntessék. Mikor az ítélet elhangzott, nagy méltatlankodva azt mondotta a rendőibiró luk, hogy itt valóizinüleg tévedés lehet vagy névfelcserélés, bizonyéra más Horválhról, »em 8 róla van szó. A rendőibiró erre becsengette a rendőrőrszemei, aki Horválhol feljelentette és a szembesítésnél derült kl Horváth Vendel furfangja — hogy Igenis ö volt az, kit • rendőr felirt és feljelentett, mire Horvátit azzal akarta magát megint kivágni, hogy fináncnak nétte az őt figyelmeztető közeget, nem rendőrnek. A Miokbo szorított atyafit, aki a rendőrbirót félre vezetni — most aiután 200 K pénzbírság" -ítélték.
_____y-A\'-Al KOzi.ONY_
00 Útszéli farkasok a cime ,„nok « rendkívül izgalmas, bravúros amerikai Cowboy lo.ténetnrk, melyei ma és holnap vasárnap mutat be a Világ morgó s mely 6 Felvonáson it tartja irgalomban a né.őt. Ezúttal a fos terepet Edmund F. Cob és Vid. Jolimon, Amerika két Ieghirnevesebb praire szinésre jatszák. Ezúton hívja fel a I. lörönség figyelmét a Világ-morgó, hogy Pi,„e Benőit világiul 0 regénye, az .Atlantis" clmü műsorra, mely hétfőn és kedden lesz megtartva, jegyeikről gondoskodjék, már is sok előjegyzés lévén, jegyek csak kit mennyiségben bocsáttatlak már 11.
— Lóápolókat keresnek. A föld:
raivcléaügyi miniszter hirdetményt bocsátott közzé; melyben a m. kir. állami lótenyészK intézetek részére polgári lóápolókat keres. Jelentkezéseket korlátlan srámban és bármely időben elfogadnak, tehát mindazok, akiit pályázni óhajtanak, jelentkezzenek a városi tanáca katonai ügyosztályában. A feltételek a következők: magyar állsmpolgáraág, tesli és szellemi alkalmasság, erkölcsi éa politikai megbízhatóság, a 17-ik életév betöltése éa végül n nőtlen családi állapot (kivételes esetekben lehel nős is a jelentkelő) A jelentkezők megjelölhetik ezt a helyet Is, ahol szolgálni óhajtanak. Szolgálali kötelezettség 3 év, egyelőre azonban 6 havi próbaszolgá-latra kell kötelezni magét n pályázónak. Fizetés; az első félévben havi 900 korona és évi 1825 korona pótdij hányada, a második félévtől kezdve évi 13200 koiona és évi 1825 korona pótdij. •
— Zalaegerszegi két szép szobás, konyhái lakásomat elcserélném hasonló nagykanizsai lakással. Clm a szerkesztő* égben.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t i
Porlepett Írásokból.
Herczeg Ferenc önmagáról husz évvel ezelőtt. — Mit olvasott a nagy regényíró gyermek-, ifjú- és férfi-korában? — Hely könyvek voltak rá hatással!
Gyermekkorom óla mozgalmas, boldog és szenvedélyes benyomásokkal telt, amellett azonban igen rendszertelen könyvéletet éltem. A vidéki kis háznak, ahol én születtem, körülbelül kétezer köletböl álló könyvtára volt. Édesapám nem igen kedvelte a regényeket, de összegyűjtötte " világitodalom klasszikusai mellett az akkoriben híres természettudományi, történelmi, politikai és bölcseleti írók müveit. Mikor megtanultam o betűvetést, valóságos olvasó dühvel estem neki a könyves polcoknak és válogatás nélkül felfaltam mindent, amit nem tartottak zár alatt.
Eletem első és egyik legmélyebb irodalmi benyomását Cervantes Don Quixote jának köszönhetem. Az elmés manchai hidalgó kalandjai, melyeket elemi iskolás koromban ismertem meg, a Heine előszavával ellátott njgy német kiadásból, évekig foglalkoztatták á kép^előtehetségemet és belefonódtak gyermekkorom reális emlékei közé.
Az algimnáziumba jártam, mikor újból Iáiba ejtettek Cooper, majd Julea Verne re? gényei. A francia szerző már akkor megírta fantasztikus történeteinek legjavát.
Nagyon és végleg kiábrándultam azonban Vernéből, mikor megismertem a Fekete gyémántokat. Néhány évig aztán Jókai Mór volt a bálványom, később azonban kénytelen volt megosztozni o szivemen Jósika Miklóssal és két nálunk kevéssé ismert német íróval: Gottfried Kellerrel és Wilhelm Hauffai
A főgimnáziumban Petőfi, majd Heine
_3/
és Byron volt rám szenzációs hatással. Megjegyzem, hogy a német költő prózai munkáit nem szerettem kevésbé, mint a verseit. Egy pár évig Heine maradt a lelkivilágom istensége. Mint jogász Goethei olvastam legszívesebben. Faust második részét talán tízszer is átolvastam; nem állítom, hogy meg is értettem, de blzonyoa, hogy nagy gyönyőrüaé-gem telt benne.
\'Egy véletlen folytán megismerkedtem Andersennel. Emlékszem, hogy akkoriban valósággal rajongója voltam a gyermek- és népmeséknek.
Andersen oly mély fantasztikus benyomásáéi volt a lelkemre, mint Cervanlest, HeineJ, Hornért, Arioslot, és Shakespearet kivéve senki. Nagy kedvvel olvastam akkori-bzn George Sand, Dickens és Spielhagen regényeit. (Azt hiszem, az utóbbinak hatása meg is látszik a fenn és Lenn cimö első regényemen.)
Már a magam ura voltam, mikor föl-fÖdÖztem Homéroszt. Az iskolában nagyon untam eposzait, de a jóniai szigeteket és a verőfényes archípclagust beutazva, egyszerre megkaptam a Homerosz-lázt. Itt egyébként bevallók valamit, ami kissé furcsán hangzik egy regényíró szájából: az époszok és versesregények olvasásában mindenkor t,öbb gyönyörűségem telt, mint a prózai elbeszélésekben.
Fölötte kedvelem és nagy élvezettel olvastam és olvtsom Toldit, a Szigeti veszedelmet, a Nibelungéneket és rokonait, Dantét és Arioslot. Shakespeareról azt hittero4 hogy ismerem, mivel sihederkoromban átfutottam; hat esztendővel ezelőtt aztán újból felfedeztem az avonl hattyút és egy félévig nem tudtam egyebet olvasni. Utolsó irodalmi szenzációm Nietzsche volt.
B= kell vallanom, hogy olvasottságom — különösen a regényirodalom terén — meglehetősen hiányos. Az ujabb regényírók közül talán Dosztojeazkij volt reám a legnagyobb hatással, mindenesetre nagyobbal, mint az összes modern franciák, akiket ismerek és Dickenst kivéve, de Kiplinget nem véve ki, az összes angolok. Regényeket és elbeszéléseket csak akkor olvasok, ha kell. Ha a szórakozásomat keresem, akkor ma történelmi munkákat, legszívesebben szonban emlékiratokat olvasok. Az utóbbiak közül szeretem a katonák, a kalandorok éa művészek feljegyzéseit, a politikusokét azonban nem, mivel ugy találom, hogy ezek mindig elfogultak.
Spectator.
TÖRVÉNYSZÉK
FŐtárgyalasok. A nagykanizsai kii. törvényszék mint büntetőbíróság folyó hó 15-én, hétfőn dr. Kenedy Imre táblabíró elnöklete alatt a következő ügyekben tartja meg főtárgynlásait: 1. Hajmási József 30 éves és Kovács József 30 éves pölöskefŐi lakosok a B;k. 70. és 350. §-ába ütköző és minősülő zsarolás vétségével vannak vádolva, mert a mult év Őszén Zalaszentbaláza és Bocska között az országúton Bertóthy Pál letenyei lakost kocsija kerekének össze törésé vei sértettnek személyes fenyegetésével közösen arra kénysjteritelték, hogy a sértett őket kocsijára felvegye é* a mintegy négy kilométernyi távolságra fekvő Zalaszentbalázs községig elvigye. — 2. Csuha János 57 éves nagykanizsai napszámos ■ Bvk. 336. éa Bn. 48. §-a> szerint minősülő lopás bűntettével és a Btk. 470. § ába utk,özőihegvesxtegetés vétségével van vádolva, mert Nagykanizsán n mult év július haváb\'án egy éjjel" Kotíarícs Géza bezárt lakásán az ablakon» keresztül
2AÍ.AI KÖZLÖNY
hatolva, ott ItülőnbözG ruhaneműt lopott a hazafelé menet a gyanúsan viselkedő Csuhát lyazoláara azólitó, mafd az őrszobára kisérS Pál Lajos szo\'yélatban levő rendőrőrszemet megvesztegetni lcisérelte, hogy tekintsen el bekisérésétfil és engedje szabadon. — 3. A letartórtatasban levő Kovács Ferenc 29 éves kaposvári lakos a Btk. 356. § a szerint minősülő, folytatólagosan elkSveletl sikkasztás éa a Bn. 50. § éba ütkőxő kétrendbeli zsarolás vétségével von vádolva, mit azzal követett el, hogy mint a Rácz, Widder és Társ. nagykanizsai gabonakereskedő céj bevásárlója, a mult év augusztus havában különböző tételekben kapott 93.000 koronát és 34.000 K
értékű zsákot jogtalanul eltulajdonította éa oly fondorlattal, hogy Végh György éa Lakos Vendel nevére hamis Útlevelet állított ki, a céget lévedésbe ejtve neki ujabb 5000—5000 korona kárt okozott.
SPORTÉLET.
A főginmásiam tornaversenye. A
nagykanizsai főgimnázium ifjúsága tornaversenyét mi délután fél négy órakor fogja megtartani a katonaréti sportpályán. A sportkedvelő közönség körében oly óriási érdeklődés nyilvánult meg a főgimnáziumi ifjuiág versenye iránt, hogy rengeteg nézőre van kilátás. Ha kedvezőtlen idő állana be, ugv jövő vasárnap, vagyis május 21-én fogják a torraversenyt megtartani.
közgazdaság
Budapesti tőzsdei
Budapest, május 12.
Napűleon 2970—3000, Font 3400 - 450,
Dollár 761—71, Francia frank--, Márka
271—81, Olasz líra--, Osztrák korona 8—9,
Rübel 46-48, Lel 538—48, Szokol 1478—88,
Svájci frank--, Dinár 1087—92, Lengyel
márka 19—!0.
Budapesti devizák:
Amsterdam 383—98, Koppenhága 161— 166, Kmztiánia 142 - 46, London 3420—70, Berlin 265—76, Milano 40y,—40»/„ Piris 707,-70\'/,. \'\'fái\' 1470-1490, Stockholm 19.1—200, Zürich 148\'/,-49V„ Wien 8-9, Zágráb 470—80, New-York 765-75, Varsó —.
Zürichi zárlat t
Berlin 181, Amsterdam--, Hollandia
JOO- SO, New-York 519, London J306, Paris 4737\'/,, Milano 2747\'/,, Prága997\'/,, Budapest 67, Zágráb 190, Varsó 13, Bécs 6, Osztrák bélyegzett--.
Nemes fémek plaea:
Ezllst korona 63—62\'/,. ezüst forint 170—69, ölkoronás 332\'/,-S6, a S0 koronás magyar arany 8860—32S0.
Termény jelentést
Buza (Tiszavidéki) 3460—3475, egyéb 3450—60, rozs 2960—75, takarmány árpa
2450--J560, sör árpa 2560—2650, zab
2460—2650, tengeri 3075—31, repce--,
korpa 1550-75, köles--.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 130—90, hátulja 146—200, eleje 1J2-72, II. r. egészben 106—14, hátulja 110—ISO, eleje 92— 166, Növendék marha I. r. 90—100, borjú (ölölt bőrb.) 1S8—45. Készlet: Nagymarha 446, eladás 399. Növendékmarha 20, eladás 8, borjú 260, eladás 110. Marhabőr 110—80, borjubőr 210—220.
Sertésvásár.
Felhajtás 475. Elkelt — Öreg sertés 128-86, közép 138-40, I. r. 144—45, zsír 184, szalonna 155— 60, lehúzott hus 166-68\'
A iztrluixtiiiit lojtójogilag felelés:
Btntdtk Rttti sztrkeutö.
Apró hirdetések
tlnnoj>na|i iO K, • sár- #a Qiiiifpn*p « K, kk iluylán aaámlllatuak. ATÜi"V»r*.«íkii• k mindemkor AO szátok
10 *«6lg «0 K, r»»Ar további a«A hítkO.naj. * K. >mtágabb b<lBv«.l aa«<1ai<
Harisnyakötőgépet megvételre kere sek. Cim a kiadóhivatalban.
Köazönetnyilvánitáa.
, Mindazok, kik felejthetetlen leányom, illetve testvérünk elhunyta és temetése alkalmával és , koszorúk küldésével mélységes fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni szivesek voltak, ezúton | fogadják hálás köszönetünket.
Vojlcovlcs-csaUd.
HAASENSTEIN sUOGLER R.T.
legrégibb
HIRDETEM IRODA
Budapest V., Dorottya-utca 11. sz. Telefon 34-45.
Felvesz hirdetéseket ugy budapesti, mint a hasal cs ktllföldi lapok réssér* eredeti Arak mellett A kootinens minden nagyobb városában képviselve. — Költésvetéssel díjmentesen ssolgál.
Keresztény uri család falura keres másfél éves fiacskája mellé egy jobb körokből való
RT
1000 korona kezdőfizetés és ellátásai havonkint.
teljes
Ajánlatok Zalaegerszeg postahivatal „Nem cseléd" jeligére kéretnek. «4J,
így mangalica kétéves
kan eladó
József-laktanya. 44»
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint,
tehát mindennap 1 korona 34 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy negyedévre vsgy félévre a
ZALAI HŰZLOHY-RE
l9.2. május 13.
TURUL
cipőgyár Rt.
Fő-ut 12.
Sajit érdekében tekintse meg klrakaljainkbzn
olcsó, tartós, megbízható
mindennemű polgárt és luxus cipőáruinkat, melyek szabott árainknál éi szolid kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
RiZGALIC
Mayunga
Raffia
nírlésü Kénpor Petroleum
finomított Rafflnált és
desztillált Gépolai
Hengerolaj Ussó Kocsikenőcs Marónátron
(magasfoku lugk<5)
Gyanta stb.
állandóan raktáron
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
Alapítva 1850
\'VILÁG
XXXXX XXX XX XX XX XX
1 Tengeri I Zab " Árpa
Takarmányrépa-mag _
Gazdasági is németországi kerti JUJ
magvak kicsinyben is kaphatók jjjj
H Ország <s Widder cégnél jj
5J Nagykanizsa, Erzaébet tér 10. [{
1 XXX XXX XXXXX XX X XX
mozgókópszinh&z
Erziibit királyai-tér, Szinti szálloda épílitébin Telefon 74. > Telefon 74.
Szombaton és vasárnap nagy bravúros világszenzáció! Edmuttd F. Cob és Vida Johnson Amerika leghíresebb Cow boy művészei felléptével
Amerikai Wild West történet 6 felv.ban.
Az útszéli farkasok
Hétfőn
Atlantis I. része
Jön!
Páholy 28 K, „aly. !2 K. L h.ty 18 K, II Etó^tizok hátks.nap tíl 7 íi » órakor, vatía- éi ilon.J.-H. haly IS korona, IU. haly a korona. II oapokoo 3, 6, 7 él 9 órakor. Pontos kasdls I
NT»aa«WH ■ Uahdatd.....k , Zslsl és Gyarmati k5aTvaTam«li|ákaa.

jHkévtelyn, ______j^agykanlzaa, 1922. május H. Vasárnap 109. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
>wkestt5i*c é» kiadóhivatal. Fó-ct 13. «x.
... Iatararban-Ulafon 75 -
Megjelenik mindig kor* rcggol
„Nem ígérek semmit".
Nagykanizsa, május 13.
A politikában, a zajos magyar poljtiká-ban szokatlan kijelentéi. Mert eddig hozzá voltunk szokva ahhoz, hogyha minden kérésünket gőgösen elutasítottak a hatalom urai, választások előtt rendszeresen megváltoztak. Kezesek, előzékenyek, udvariasak leitek. Le-• kezeltek mindenkivel és Ígéretek valóságos böségsiaruját ontották a szegény elfeledett, nenmmert, egyszerű, szürke választókra. Így — választások előtt — megeredlek az Ígéretek csatornái és elöntéssel és árral fenyegettek meg minden választópolgárok lakta terűletet. A finom, vasaitnadrágu, mosolygós ercu, mai modern képviselő „jelölt44 ur minden zsebéből kihúzott egy Ígéretet, mint n cirkuszfccli mutatványos a torkából a papiros-gilisztát, amelynek se vége se hossza nem akart lenni. Mindenki számára volt egy flastroma, egy szépségtapa<.za, egy aickenocsc, egy életbalzsama, cgy gyomorsóia, egy bajusz-pedrője. Mindenkinek igért — földet, köny-.nyebb megélhetést, a terhek könnyítését, tenérebb kenyeret, kisüslöt és földosztást — míg megválasztolták. Abban a pillanatban, (.mikor a mandátum n „jelölt ur" zsebében volt és a „nagyságos képviselő ur" biztos talajt érzett mAr a iába alatt — o „képviselő ur" — egy különös fizikai változáson ment keresztül. Kezdett egyszerre igen feledékeny cs nagyothalló lenni. Nem emlékezett már nzokra, umiket néhány hét előtt beígért választóinak megválasztása esetére, nem hallotta jól többé azokat a gyengéd célzásokat, miket Ígéretei beváltásara tettek. Nem volt többé szüksége valasztói jóindulatára, támogatására, szavazatára, fütyült a „képviselő ur" már akkor a választók minden períputtyára — a mandátufa, a megbizás msr kezei között levén — Ígéreteit szépen becsomagolta aranyszínű papirosba, betette őket Íróasztala >ak fiókjába — a legközelebbi választásokig, amikor majd ismét előveheti őket\' és kezdheti újból ígéreteit, hiszen a mi magyar népünk oly könnyen felejt mindent, oly könnyen megbocsájt, oly könnyen ki van engesztelve.
És ime egyszerre csak jön le ide hoz xánk egy a politikai életben, a nyilvános szereplésekben alig ismert pénzügyminiszter, aki — inig a szócsaták és Ígéretek vihara rúgott végig ezen a szerencsétlen elárult és elárvult, mostohasorsu magyar nemzeten, «en a magyar Golgotán, öt a komoly nemzeti épitő munka odaszegezte a munkaasztalához, az Íróasztalához, ott — hoi az ország életének és szivének ütőérén tartják » kezet, q legfontosabb is legkényesebb minisztériumban — a pénzügyminisztériumban.
Neki nem kellett, hogy felvonulásokat rendezzen, hogy görögtüzzel és hangos támlámmal összecsŐditse az utcát, hogy tömjé-nezte««n magának. Kineveztetésétől a ^ m«i napig ernyedetlen, komoly és lázos munkával szolgálta hazáját, nemzetét, mit csak az tud kellőleg értékelni, aki ismeri az Állami gépezet I ezernyi apró csavarjait, rugóit, teljes belső szerkezetét, ami oly nagy tudást, óriási körültekintést, mindepre kiterjedő figyelmet igényel. Dr. Kállay Tibort csak nemzete, nemzetének megindító tragikuma, a magyar Kálvária, a magyar gyász, a magyar Hokkeldamtna hevi-
SZERKESZTÓ: BENEDEK REZSŐ
tette, nr. adott neki erőt küzdelmeiben, munkáiban, harcaiban.
És igy — a magyar füleknek talán szokatlan jelmondattal léortt a választói elé: Nem ígérek semmit/... Mert Kálley miniszter egyénisége, magyar je\'lemr, becsületes nyíltsága tiltakozik az ellen, hogy választóit Ígéretekkel hámozza el. Nski nem kell olyan mandátum, mely igéretekr: bazirozza alapját. Ne!<i ninci szüksége arra, hogy ígéretekkel tartsa, ált wn és kösse In választóit. Híven becsületes magyar munkás múltjához, melynek idegen az alakoskodás, a frázitdobálás — nyíltan, Őszintén, mint magyar emberhez illik bevallja : Nem ígérek semmitJ... Mert nem tud Ígérni, nem Ígérhet, az ezer sebből vérző, rriégcionkitott, megkorbácsolt, megny.-imoritott magyar Hungária asszony hűséges fia nar,i képes Ígérni, — mert nincs módjában, hogy ígéreteit bc is tudná váltani. Oiy koldus szegény, oly nyomorult, oly nincstelen ez az ország ma, — hogy Kállaynak nyilt, becsületes egyénisége" undorril fordul el nz Ígéretek narkotikumától. „Nem igérek semmit f* Ebben a három szóban meg van Kállay Tibornak nz egész programja, irányelve.
Mert mit is jelent a a három szó dr. Kállay Tibor ajakán ?\'
Semmi m«5s^, minthogy ö nem igérni, ö cselekedni akar. Minthogy mindent el akar követni a város és a magyar haza érdekében, amit embeiileg el lehel követni, — de ígéretekkel nem áltathatja választóit, mikor azt sem tudjuk mit hoz a holnap. Nem ígér, — de tetteivel akar választ adni. Meit Kállay Tibor nem a szavak, a frázisok, a görögtüzes tám-támok és cintányérok bábja, — de komoly munkát vállalt becsületes munkásember.
Kállay Tibornak nincs szüksége arra, hogy Ígérjen. Az ő neve, egyénisége - a cselekvést, a munkát, a férfiasságot jelenti.
A magyar vértanu-hazát igazán és Őszintén szivén viselő becsületes magyar hazafi másr» nem is ndhntja le szavazatát — mint dr. Kállay Tiborra I
Ezért n magyarok Istene Kállay Tibor zászlaját győzelemre fogja vezetni. (*)
Olasz—lengyel szerződés.
A két állam kereskedelmi egyezménye.
Saját tudósítónk tele/onjelentése.
Cénua, mft-jiM 13. Géműi olasz félhivatalos közlemény jelenti, hogy Génuában az utóbbi napokban Olaszország és Legyeiország képvi-silói közt tárgyalások folytak a két ország közti kereskedelmi szerződós megkötése ügyében. A két állam megbízottal a kereskedelmi szerződés tárgyalásán kívül megbeszélést foly-láttak abból a célból, hogy Olaszország részvételét biztosítsák n lengyelországi olajforrás kitermelésében. A lengyel delegáció, a kereskedelmi szerződésnél is rendkívül előzékenységet tanúsított, ugy hogy remélhető, hogy ebben a fontos kérdésben is minél előbb kedvező eredményre fognak vezetni.
I Blőtixctéat árak: (3°, fir|ilal arfétal nyalt) I évra 780 K. Hélévra 400 K. N.gyod
| évra 200 K. ügy hó:» 76 K. Kgyt-- asám ira 4 K
Nagykanizsa rendkívüli közgyűlése
A kislakás akció. - A város felír a kormányhoz, a lakások (okozatos szabaddá tétela végett. - A vlcmUhálóxat kllerjass»é#e. --A tárgysorosai tizenöt pontja.
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Nagykanizsa, mAjus 13.
Nagykanizsa város mai rendkívüli közgyűlése iránt, nohu oly fontos tárgypont szerepelt is a tárgysorozatban, mint o kislakások ügye, a v-irosatyák alig mutattak különösebb érdeklődést. Negyed négy óra mullott, mikor di. Sabján Gyula polgármester Király tanácsnokkal és dr. Novay városi aljegyzővel bevonult a közgyűlési terembe, hol akkor még csak tizenaégy képviselő volt jelen. Későbben jöttek ugyan még néhányan, de huszonötnél semmiesetre sem lehettek többen igy is. Azonban n közgyűlés mnga igen élénk volt és hosszas viták folytak a különböző pontok tárgyalásai kapcsán.
Dr. Sabján polgármester megnyitván a közgyűlést, Király műszaki tanácsos részletesen ismerteti a kislakás nkció jelenlegi .állását. Jelenti, hogy a Blau-telken négy darab egy-emeletes ház, házanként négy kétszobás lakás, mellékhelyiségekkel, vízvezetékkel, csatornázással együtt hét és fél millió koronába kerülne. Ugy, hogy ebből lakbérre és fenntartásra egy lakás után évi 47.000 korona jutna. (Mér pedig ma nem engedheti meg magának az a társadalmi osztály, mely kétszobás lakásra igényt tart, hogy évi korona lakbért fizessen).
Ismerteti azután, hogy a város tulajdonát képező hadikórház lakott részén, a kórháznak huszonnyolc épületét átalakíthatja újonnan keletkező nyolcvan lakásra. Az átalakítási költség lakásonkint 100.000 koronába kerülne. A helyzet tehát az, hogy hét és fél millió koronáért száz igénylöt lehetne csak elhelyezni lakásba. Vagyis az eredmény oly minimális: az óriási áldozatokhoz képest. Azért a tanács a lakásszükségletet a kórházépületekkel véli eredményesebben megoldani. Ezen átalakítási költségek fedezésére lakásonkint 100.000 K kamatmentes kölcsönt kap a kormánytól.
Majd kimondja a közgyűlés, hogy a háztulajdonosok érdekében a lakások fokozatos szabaddá tétele végett felír a kormányhoz.
A közegészségügyi, tűzbiztonsági szempontok és a vízmű jobb kihasználása szükségessé tették a vizmüvezeték hálózatának kibővítését.
A közgyűlés kimondja, hogy a városi vízmű utcai csővezetőhálózatát a bemutatott terv és költségvetés szerint a Csengery-ut elejéig és az Erzsébet-tértől a Fő.uton át a Teleky-utíg egymilliókélszázezar korona költséggel kiterjeszti. A képviselőtestület azután
ZALAI KÖZLÖNY
a szükséges intézkedések megtételére utasította n városi trnácsot.
Majd dr. Sabján polgármester jelentést tett a most folyamatban levő országos föld-birlokrendező eljárásnak bennünket nagykanizsaiakat érdeklő fázisáról. Nagykanizsa város a kisgyakorlóteret, valamint a közlegelőt, a hercegi majort — tehát mintegy 800 katasztrális holdat — akar igényelni. A közgyűlés a hétfőn tartandó földbirtokrendező tárgyalásra a város képviseletében a polgármestert küldte ki.
Ezután tárgyalás alá került a tárgysorozat többi pontja, melyekről lopunk szűk terjedelme miatt, legközelebbi számunkban fogunk beszámolni. o
Zsoldos tanintézet
Bad*p«ll. VII., DohAnr-a. 84. Tclofon Jót—t 114-47. »» a legjobban készít olő miginvixjgíkr*.
Vidékleknek levelező oktatás
speciális, magioluszDÍlatr* irt tankönyvök alapján
— Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter váro&unk hivatalos képviselőjelöltje — mint a „Zalai Közlöny" feltétlenül megbízható helyről értesül — folyó hó 28 én vasárnap ismét Kanizsára érkezik, hogy felkeresse párthiveii.
— Személyi hlr. Dr. Králky István városi főjegyző hivatalos útjáról ma Budapestről visszaérkezett.
— Huszonöt waggon dohánynemü érkezett a kanizsai dohányraktárba. A szenvedélyes dohány?óknak, mint a dohányárudáknak örömhírt közölhet a „Zalai Közlöny". Tudvalevő, hogy az utóbbi időben mily hiány volt Nagykanizsán a különböző dohánynemüekben. Az árudákba hiába mentünk, mert. az a csekély készlet ami volt — mihamar kifogyott, hiszen a legjobb esetben ha 6—8 waggon árut utoltak át a kanizsai dohányraktál nnk. S ebből a csekély mennyiségből bizony nem igen jutott a sok igénylőnek, ugy, hogy tényleg hiányban szenvedtünk a különböző dohánynemüekben. Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter most ezen az állapoton «gy pillanat alatt segitett. Utasítást adott, hogy Nagykanizsa, illetve a nagykanizsai dohúnyraktár részére soronkivül huszonöt waggon dohánynemüt szállítsanak le sürgősen. A pénzügyminiszter ezen intézkedése folytán megszűnik végre Nagykanizsán az oly érezhetővé vált hiány a különböző dohánynemüekben, mert most mód van arra, hogy minden egyes rendelésnek és igénylésnek eleget tud tenni a kanizsai dohányiaklár
. vezetősége. Azon hirre vonatkozólag, mintha a dohánynemüek ára megdrágulna a közel jövőben, legilletékesebb helyen felhatalmaztak annak a kijelentésére, hogy a dohánynemüek árának felemeléséről beláthatatlan időn belül szó sem lehet.
— Elütötte a vonat. Tegna? szombat délután súlyos szerencsétlenség történi, mely sajna megint eml-crhalálial végződött. Ugyanis Adorján János 34 éves, nős, főszám-vivő tiszthelyettes, aki a katonai barakkórházban teljesített szolgálatot délután a Gyékényes-Kaposvár felől s/t5 órási vonat elütötto. a mell, kusat összetörte, főjét és balkarját pedig tóoó! lemetszette. Hogy hogyan történt a szomorú baleset, még nem sikerült megállapítani. — Adorján János még csak nemrégen nősült és bajtársai körében szimpátiának örvendett. A hatóság — mely azonnal kiszállt a szerencsét-lenség színhelyére — az összeroncsolt tetőmet a barakkórház halottas kamrájába szállította.
— A belügyminiszter beszüntette
a Budapestről jelentik:
A belügyminiszter ma kelt rendeletével Drozdy Győző - szerkesztésében megjelenő .Magyar Ug«r" cimü hetilap további megjelenését betiltotta, *
— Nagykanizsaiak a* oroszlán-ketrecben. A Cája-cirkusz tegnapi előadásának keretében izgalmss produkciót mutattak be a zsúfolásig megtelt nézőtérnek. Ugyanis több nagykanizsai lakos fogadást tett arra nézve, hogy az oroszlánketrecben végigjátszanak egy kártyapartit és ha ez nekik sikerül ott nyomban megisszák a borukat a kanizssi közönség egészségére. Idegfeszítő várakozással leste a rengeteg számú közönség a merész mutatványt. A kanizsai bátorság most is diadalt arotott az oroszlánt ketrecben. A kártyaiátszmát minden zavaró incidens nélkül játszhatták végig és azután megcsendültek n poharak s a merész négyes a közönség egészségére ürítette ki azokat. A közönség frenetikus tapssal jutalmazta meg bátorságukét. — A mai két előadáson produkcióinak legjovát mutatja be a Cája-cirkusz, amely mindig valami meglepetéssel szolgál a szórakozni vágyó közönségnek. A mai két előadás különös gazdag programot tartalmaz és felölel mindent, amit egy modern, világvárosi .cirkusz nyuitani tud. A tegnapi zsúfolt nézőtér utón ítélve, ma ismét zsúfolásig meg fog telni a jóhirnevü Cája-cirkusz.
— A Keresztény tisztviselőnők teaestélyén felülfizetni szívesek voltak: Mil-tényi- Gyuláné, N. N. 100—100 korona, Hudy József 75 korona, Tóth István 50 korona, Kudich N, Dénes Jenő, . N- N. 25—25 korona, Hofrichter Emmn 15 korona, melyéit, valamint a bűfféhez hozzájárult természetbeni adományokért is ezúton mond köszönetet a vezetőség.
— A Déli vauut Igazgatóságának tárgyalásai. A Dé\'i vasút igazgatótanácsának francia tagjai tegnap Bécsbe érkeztek 6s nyomban érintkezésbe léptek az olasz igazgatósági tagokkal. A tárgyalás estig tartott, azonban nem hozott eredményt. Az igazgatótanács ma déiulán ismét összeül és remélik, hogy a7. előzetes tárgyalások alapján az annuitások kérdésében az igazgatótanács most már állást tud majd foglalni. Az olasz kormánnyal való targyalás — mint erről már említést tettünk — hosszabb id$t fog igénybe venni és a velencei konferenciát csak május végén vagy Junius elején tarthatják meg.
— Köszönetnyilvánítás. Az anya és csecsemővédő intézet hálás köszönetet mond a következő ujabban befolyt adományokért: Ujnépi Elek Ernő ur 500 K készpénz, Ká-lozdy Albertné urnő 1 szekrény, Szegő Gyuláné urnő 1 asztal, Flesch Jözsefné urnő 7 kg. finom liszt, Skopál AniAl urnák 13 kép díjtalan bevágása és beillesztéseért. Dr. Szabó István vezető orvos.
— Az Uránia mozgószlnház nagyszerű újdonsággal Topja meglepni a nézőközönségét. Szerdán, csütörtökön ós pénteken közre adja Pakots József HMeseország-át", melyről a fővárosi lapok első előadása alkalmával heteken keresztül írtak, mert finom mc-seszövegezésében, Balvári Géza rendezésében VAlósággal eks-Utisba hozta a budapesti közönségei. Háton „mese" keiül előadásra a „Meseországban4 — ,A gyufaárus leány", az „Anyai sziv" és ,Kitty virágai", melyek fi nomságuknál, tárgyuk gondos felépítésénél mindenkit megkapnak. A nagykanizsai közönség előtt igen sukaig emlékezetes lesz az „Uránia" slágerdarnbjs Pakots „Meseország*-a. Célszerű a jegj eket már elővételben biztosítani mind a három előadásra.
A feltüntetett árakhoz 3% forgalmi add külön fel-számittatik
A feltüntetett árakban a 3% százalék forgalmi add bennfoglaltatik
feliratú táblácskák lapunk nyomdájában darabonklnt 20 koronáért kopható. \'
1922. májú. 14
— A soproni állami leánygimnázium Internátus., Mint a nagykanii33j közönség is tudja, a soproni felső leány, iskola annak idején átszerveződött it átala. kult leánygimnáziummá. Ezzel a gimnázium, mai kapcsolatban egy családias jellegű internátus is létesült Csiky Paula igazgatónő vezetése alatt. Hiszen a zal.megyeiek és különösen a nagykanizsai szülők és leányolt eléggé ismerik ezt a kitűnő Intézményt, mely a tanév tartamára a szülői házat pótolta. Pótolta pedig oly dicséretes módon, hogy több volt a zalamegyei növendék, mint a soproni. A mult események hatása alatt persze nem működhetett ez az intézmény de a mostani konszolidált állapotok folytán újból megkezdi rendkivűli fontos működését Az őszi tanévre már ugy ostromolják a szülők oz intézetet, hogy csupán néhány üres hely áll még rendelkezésre. Azért jól te3iik a szülők, ha sürgősen bejelentik leánygyermeküket, nehogy az őszi iskolai évedrói lemaradjon. Mindenről részletes felvilágosítást nyújt az intézet érdemes igazgatónője Csiky Paula urnő.
— A nyolc gyermekes asszony részére a .Patria" pólkávégyár 300 koronát adományozott.
— Nagykanizsa virilistái. Nagy. kanosa város 1922-ik évi legtöbb adófizetői a következők : 1. Herceg dr. Batthyány-Stratt-mann László nagybirtokos Körmend (285.542 kor. kétszer), 2. Dukász Dávid marhakereskedő Nagykanizsa (38.078 K), 3. Antal Jenő ven. díglős (34.998 K), 4. Pongrác Sándor bérlő (28.440 K), 5. Buxbauin Ignác marha-kereskedő (27.000 K), 6. Gross Ferenc bérlő 124.053 K), 7. Armuth Náthán kereskedő (20.823 K), 8. Délzalai Takarékpén.tár Rt. (20.778 K), 9. Gross Mór niarbakereskedő (20.230 K), 10. Schwdrtz Gusztáv kereskedő (19.031 K), 11. Bognár Lajos marhakereskedő (18.336 K). 12. BeiteiUeim Rezső kereskedő (18.233 K), 13. Stern Sándor gyáros (17.910 K), 14. Zerkowitz Lajos kereskedő (15 652 K.), 15. Pelrics György-hentes (15.501 K), 16. Nagykanizsai Takarékpénztár Rt. (15.3S1 K), 17. Elek Ernő földbirtokos (14.860 K), 18. Brck Henrik keres-kedő (13.541 K), 19. Dr. Kreisler Jóisef ügyvéd (13.170 K, kétszer), 20. Pollák Jórsef kereskedő (12.684), 21. Singer József kereskedő (12.097 K). 22. Neumann Aladár gyógy szerész (11.546 K, kétsrer), 23. Windi.ch József mai hakereskedö (11.184 K), 24. Kis. faludi Gyula kereskedő (11.138 K), 25. Bli.u Lajos magánzó 11.108 K, kétszer). 26. Déli Vasút Rt. (11 006 Ki, 27. Elek Gém földbirtokos Ujnép (10.629 K), 28. Glassgal Vilmos gyáros (10.629 K), 29. Csillag Jenő gyáros (10.614 K), 30- Blankenberg Imre kereskedő (10.503 K), 31. Weisz Tivadar kereskedő (10.317 K), 32. Strém Mór kereskedő (10.245 K), 33. Weiser János gyáros (10.082 K, mérnöki oklevél kétszer), 34. Dr. Fábián Zsigmond ügyvéd (9892 K, kétszer), 35. Frank Jenő gyáros (9500 K), 36. Piczely László bírlő Kiskomárom (9450 K), 37. Ur. hitközség, mint háztulajdonos (9011 K), 38. Dr. Hoch Oszkár ügyvéd (8930 K, kétszer), 39. Dr. Kiss Elenrcr kir. közjegyzőhelyettes 8910 K, kétszer), 40. Bogenrieder Frigyes gyógyszerész (8232 K, kétszer), 41. Dr. Örley György kir. közjegyző 8110 K, kétszer), 42. Weisz Jenő mérnök (8100 K, kétszer), 43. Srukics Henrik magánzó, grzdasági oklevél (8064 K, kétszer), 44. Strém Károly kereskedő (7961 K, 45. Dr. Ország Lajos orvos (7696 K, kétszer), 46. Pongor Henrik gyárigazgató (7567 K), 47. Görögkeleti hitközség, mint háztulajdonos (7527 K), 48. Kiss Ernő szállodás (7484 K), 49. Pfeiffer István marhakereskedő 7252 K), 50. Rosenfeld József kereskedő (6941 korona). 51. Dr. Kőnig József fogorvos (6908 korona két.zer),
52. Steinbach Lajos m.rhakereskedő (6750 Kj,
53. Garai Frigyes kávés (6750 K), 54. G.rai Adolf kávés (6750 K), 55. Fischer Károly kere.kedő (6750 K), 56. Bader József kereskedő (6750 K), 57. Szigriazt László ingatlanközvetítő (6750 K), 58. Reichenfeld Gyuls kereskedő (6464 K), 59. özv. dr. Szekeres Józsefné (6446 K), 60. Frank Vilmos keres-keHő (6387 K), 61. M.ttersdorfer Mór korcsmáros (6048 K), 62. Dukász Lajos mr.rh.ke-
lill. rnijus 14
ZALAI KOZLON i
Uránia 22 Harafi, vadállatok ura
Hagenbeck ragadozó vadjaival
Uránia
„skrdő (6026 K), 63. Slr<m Tivadar l\'itv kedí> (5939 K), 64. Sírira Olló kereskedő (5938 K), 65. Bnbóchay György magánzó (575-1 K). 66. dr. Hajdú Gyula ügyvéd (5690 K kétszer), 67. Prágcr l-\'crenc mészáros (5608 K), 68. Fal ér Mihály építőmester (5582 K Izmitól oklevél kétszei), 69. dr. Merkly Belus József gyógyszerész (5576 K kétszer), 70. Simon István hentes (5505 K) 71 dr. Sarlory Zsigmond kir. járásblró (5438 K Léi rter). 72. Soinrner Ignác magánzó (5257 K),
73. dr. Tamás János ügyvéd (5218 K kétszer),
74, Ö7V. Weisei Józseíné m gá..zó (5171 K), 75 R.,dn.->i Jenő kereskedő (5150 K), 76. dr Plihíl Viktor földbirtokos (5146 K kétszei), 77. Deáky Sándor (5146 K k\'tsrer), 78 Pfeiffrr Ignác kereskedő (5092 K), 79. dr. Szigrlhy Károly orvos (5056 K l-étszer), 80. S»v. Vid. Lajosne korcsmáros 14972 K). 81. Köhler GyuloJ kereskedő (4933 K), 82. Mii-tín,i Gyula iparos (4888 K), 83. Scheih-r Jórsef gyógyszerész (4860 K kétszer), 84 özv. Keész Józseíné vendéglős (4848 K) 85. Mayer KéroU Jd;..<» (4805 K), 86. Falc". Lajos ügyvétBÍ(47:>8 K kéls-er), 87. W. isz Soma inaihakeresked • (4666 KI. 88. Récsey Samu marhakei eskedö (4661 K), 89. Singrr liidor mésráros (4642 K). 90. Ung.ir Benő kereskedő (4604 K), 91. özv. Simon Zsig-mondné magánzó (4516 K), 92. Weisz 1-ujzl L,jo« lókereskedő (4500 K), 93. Pollák Ernő kereskedő (4498 K). 91. ő.v. Sommer Sin-dorné magánzó (4453 K), 95. Schv-rz Olló kereskedő (4250 K), 96. Bayer Vince magánzó (4244 K), 97. Glünfeld Adolf kereskedő (4243 K), 98. özv. Dobrovics Dömö-törné (4210 K), 99. Köő József korcsmáros (4186 K), 100. Frnnk Manó kereskedő <4185 K). PóUaeok: Hoffm»nn Bernát kereskedő (4185 K), weiszfeld Mór kereskedő (4081 K), Fischer -\\rmin kereskedő (4080 K), Sipos Andor keres\'.\'-jő (4050 K). Ország Jó.zef (4050 K). Böhm Antul (3785 K), Melczei Jakab (3671 K). Eppinger Izaó lakereakedő (3598 K), Kiirschner Mór kereskedő (3488 K), Berger Ignác kivés (3424 K), dr. Balázs Zsigmond ügyvéd (3394 K "\'»\'«). Neufeld Údön borkereskedő (3375 K), Deulsch Mó. k.i.skedő (3375 K), dr. Dómján Lajos ügyvéd (3360 K kél szer), Pauk Vilmos mérnök (328-1 K kétszer), dr. Schichtanz István fogorvos (3240 K kétszer).
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán május hó 7-től 13-ig 11 gyermek született Ebből fiu volt 6, le.iny pclig 5. Hatassugot kötőitek: Sneff György kőművesmester Horváth Erzsébettel, Tjkils Ferenc géplakatos Farka. Ilonával, Lnncz Sándor kereskedő-segéd Tarsoly Máriával. FJhallak: Gulyía Mihályné Székely Margit 80 áv.s .gy.zelhudés, Nigel József pincér 76 áve. sok Izületi c.uz, Pál Anna 2 éve. tildőlob, Mthálecz György napszámos 67 éves hashártyalob, Bischltzky Miksa zongoratanitó 78 éve. elgyengules, Máté Lajos gyári munkás 25 éve. szúrt seb, özv. Széphegyi Sándorné Farkas Juliánná 66 éves túdölob, Rehn József kereskedő,eged 23 éves tüdöhu.ut, Godini. György 19 napos bélhurut, Sav.myó József földmives 81 éves végelgyengülés, Csöndes Ferencné Eszter Rozália 53 éves tüdőgűinőkór, Miko István 17 napos veleszületett gyengeség, Marics György 2 hónapos veleszületett gyengeség.
— A Kállay párt felhívása. A Killav pirt olnöksége kéri mindazokat «z utnk.i, kik ajánlási ivek aUl/ai.sfra villalkoBsk, hogy holnap MlfOu e-te 6 urakor u pirthelylség\'oen föltétlenül megjelenni szíveskedjenek » az sjin
iveket is hozisk magukkal (x) Uránia. Hítfő, keddi Harafi, Tftdálútok tömegei, szédítő clrkuaa-
fiEt.Wányok.
• — Köstlsitvlselök közleménye.
fctcsiljük b. tagjainkat, hogy kedvezményül te folvó hó 15-tól 20-ig kerül kiosztásra. FilkérjUk tagjainkéi, hogy a jelt. t «»P"kon dMjár.ndóságukat leltitlen váltsák ki. mert addig, -mig it ffsitoazusa tart, :i cukor, so «s Mlr kiosztást megkezdeni nem tudjuk. Koi-IhiMstlIk txövetkeiete.
Sherlock Holmes nyomoz!
<1p4 tul»)<«r.»«4n»k Mit tol:; iugtk«ny |li»iu. «!«£4n» kOf-»t]í. UkaKkci éra-U: Ichetilt. aki
"t\'n i\'íMI
.Berson*
t.mmmikol Tiltlt
— KöxgyUlés. A Nagykanizsai Brtripari Szövetkezet ma délután 3 Ariikor tartja évi rendes közgyűlését. Tagok pontos megjelenése kéretik.
— Meghívó. A Mária gyermekek társulata e hó M én (vasárnap) délután T» és 7 órakor megismétli a 7-én tartóit májusi ünno pélyt a közkórh&zban, melyre ezúton meghívja az érdeklő közönséget. A társulat vezetősége.
(x) Székrekedés. Bambtrgcr bécsi professzor, a szívbetegségekről szóló könyv szerzője mcg.\'dlftpitotta, hogy a .Ferencz Józaef* keserűvíz nagvon megbízható hashaji».
—\' Népgyűlés Klskomáromban. Szombat délután két órakor népgyűlés volt Kiskomáromban, n községháza előtt, ahol Hegedűs György beszéde utón Lendvai István budapesti író, Drozdt/ Győ/ő egyik ellenjelöltje fejtette ki programját.
— Felhívás. Kelhivom az összes nagy-kanizsa iáraadí»lmi( sport, jótékonysági stl>. enycsületckct, az egyesületek helyi Cioportjaii, illetve e:ck v</.etőjét, hogy folyó In 17 én és 18 An a hivatalos »>rAk alatt hatóságilag jóváhagyott Mr psznbllyaik egv péUHny.lt a k^pi tánysá;* 9. számú helyiségében mutussnk i^e. Nagykanizsa. 1922. május hó 16. Ür. Heusterien Erik s. k. rendőrtanftesos, a kapiténys •>? vezetóje.
— A vároai szegényház részére özv. Vojkovics Kercncné Alsós^nc 1000 koro nAt ajándékozott a h^lálozAs emlékére.
(x) Legújabb t»nc Tangó MUonga. A Tnncianltók Országos SzÖvenége Altnl BuJi pesten rendezeti Továbbképző inagasa1\'!) tftre művészeti tanfol> amon lett először bemutatva, .a melyei Saptíir mester B;riinból hozóit. Ezen kellemes és b.^jos uj táncot « mai naptól kezdve külön órákon lasiUom a Polgári Egylet nagytermében. Ezenkívül « jelenlegi tanfolyamon a közkedvelt Cnuchát és a Sz*\'on Shimyi is tanítom. Tisztelettel felhívom figyelmét n tánckedvclö iíju^ágnak, a kik ezen uj t:mco\'<at elsaj uitani óh- jtják, jelentkezzenek este n tánc-teremben, Hu.erth tánctanárnál. — M* este össziánc éjfélig.
— 1878 iv óta fenniltó Kolotl J. on-osi mii-íter- kOUm-gyiit-í-c^ KuJ.^tl. IV., Ko:oa*hfi<«g-uU« 17. cUírcnJu kivitttben, l«nok%óbb napi »r»k m«l.«lt i nxiliit sé(vkőtók«t, t askfllókcl. KumnU
otlhopíodial kéMulikckel, muUUkal, mukozeket, jiró-| gépeket, b«t«RÍroli»V vaUmint CR^zségug)\'! cikkeket ít minJcnnemu gurnmliiuk*t.
Szabiissatl és varrótanfolynm. A KereSzlíny Tisztviselőnők . Egyesülete n kaloptaofolynm befejezéae után m^jus 16-;m inegnyiijst « «/abá^rati tonfolv«\'»ot, melyre naponkint 5-6 ór« kö/Őtt lehet jMcntWezn. az egyesületi helyiftégbrn (Nádor vi\'ca 14.) Tandíj t«gokn«k h-»vi 100 korono, n nein-lagok 50 korona beiratáii dijat U fizetnek. Az egyesület veretősege kfri o tenestélyen, illetve a daljátékban szereplő ősszoa hölgyeket és urukat, valamint n rendezésben segi\'.ő Összes hölgyeket, hogy fontos megbes>élé*A céljából szíveskedjenek n»a, vasá!nnj» d lut^n 6 órakor az ogyesülcti helyiségbrn megjelenni.
— Felhívna. A magyar állami altisztek és hnsontó közalkalmazott.ik orizágo* nyug-dijpótló és segélyző egyesülete f. hó 14-én Nagykanizsán helyi csoportját óhajtjn felállítani, felkérem e célból mindazon állami altiszteket és hasonló alkalmazottakat, akik fenti egyesületbe belépni óhajtanak, hogy f. hó 14-én délután 3 ór.ikor n városháza tanácstermében .megjelenni sriveskedjenek, hol fenti e^yenülíjt elnöke i* meg fog jelenni és ismertetni fogja az egyesület célját.
(x) Uránia. Vasárnapi Tilos város, gyönyörű kínai képek. Norma Tal-madge Uettős szerepével.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsoköl, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavítások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben Icgiutáru/osabb árban késziilhek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett Jiu tanulónak felvétetik.
(x) Az útszéli farkasok cím slatt
egy csodás mesesxövésü amerikai Cowboy történetet mulatott be tegnap a .Világ-mozgó", mely óriási sikert aratott, e film még csak ma lesz láthntó. Holnap, hétfőn és kedden pedig Pierre Benőit világhírű regénye az „Atlanti s" I. résre kerül bemutatór.v mel\'. hez máris igen számottevő előjegyzés történt, miért is felkéretnek az ,,Atlantiszhoz előjegyzett jegyek I. tulajdonosai, hogy jegyeiket hétfőn 9—12 óráig átvenni silveskedje-nek, mert n»ontul elfognak ndatni, minthogy sok n reflcktáns. — Az „Atlanti*" felülmúlja minden tekintetben a .Sándor Mátyá&"-t Is és szintén francia felvétel.
(x) Lypownlcrky zongora készítő elvilUl pontos zongonhangolftst 6s javitási. Érdeklődni lehel Kő-ut 22 sz. slatt az udvarban.
(x) Uránia. Hétfő, kedd. Ha-ra-fl ert n kabalisitikus címet ndta egyik élelmes filmkölcsönZŐnk nzon igazán nagyszabású filmeknek, melyeket egy német filmgyár Ha-genbeck világhírű berlini átlTítkertjének ragadozó állatíival s a leghravurosab német filmsiiné^zek kö;remükődé%Avel ké«Uett. Nem részes filmről van szó, hanem három különálló meséjü, külön siercplŐkkel játszó önálló darabról, melyekben mindössze annyi ,közös vonás van, ho^y mindenikben a Hsgenbeck állatkert vndj>inak tömegei, oioszlánok, lígri-sek, krokodilok, exotikus madarak vonulnak fel egy-egy izgnlnias mese keretében. Első da.ab: a vadállatok ura; Rudyard Kipling rejtelmes dzsungel történeteivel kezdődik Afrika vadonjában, — később szédilŐ cirkusz-inutntvánvok ejtik egyik ámulatból n másikba a nézőt. Romantikus «/erelmi történet teszi íeghatóvá a pazar változntosságu mesét.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- ÉS CSEMEQEÜZLETEK
r<«zírc a Mioe>-« k\'binyti
ELSŐ MAGYAR RÉSZUÉHYÍERFŐZŐDE
SÖREIT
JulioyM >iban «sillitj» a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai sőrlorakola.
Rzktlren Imit t. tJ Vs ís ; it,cko:ott sírílle\' és reJrf
Király. Sajor, Udvari, Göliít-matita, OupH-maiSU és
Tavaszi különleges sört.
^ NapouU ÍUM l\'-Hc* SO/iia,cifli: tUyAwiui.
Ttttíoa: fL uim.
ZALAI KOZI^NV _I9z2. májai 14Kisfaludi és Krausz
divatnagyáruházában
az „Arany Kakas"-hoz
**a, kéri****
az összes raktáron levő selymek, gyapjúszövetek, francia grenadlnok és mosóárukban I
Hagy maradékvásár igen olcsó árakon
__
TÖHVÉfIVSZÉK
ítéletek. A nagykanizsai kir. törvényszék, mint büntetőbíróság, Lichtfusz Nándor nagykanizsai mészárost a Brk 333. §-ába ütköző lopás vétsége miatt háromheti fogházra és egy évi hivatalvesztésre; Pusztai István egyedutai földművest lopásért tiz napi fogházra és egy évi hivatalvesztésre; Fakó-povics Károly bécsi cipészt n Btk. 331. § ába ütköző súlyos testisértésért két heti fogházra és Andrecsik István fityeházi lakost lopásé/1 három heti fogházra és egy évi hivatalvesztésre ítélte
Felmentés. Holczer Jakab ellen a vádtanács beszüntette az eljárást, mivel beigazolódott, hogy tényleg nzon hiszemben volt, hogy a kérdéses bútordarabok az árverésen vett mozi ingóságaihoz tartoznak és azért nem szolgáltatta ki.
SPORTÉLET.
A felsőkereskedelmi iakola záró tornaü^nepélyét n>a, vasárnap délután fél 4 órakor tartja meg a katonfiréti sportpályán, a sportkedvelő közönség nagy érdeklődése mellett.
Budapest, május 13.
Zürichi zárlat:
Berlin 180, Amsterdam--, Hollandia
S00»/i. New-York 519, London 2307, Páris 4782V„ Milano 2730, Prága 10, Budapest 67. Zágráb 190, Varsó 13, Bécs 6>/»-
— Zalaegerszegi két sxép szobás, konyhás lakásomat elcawrólném hasonló nagykanizsai lakással. Clm u szerkesztőségben.
A szerkesztésért iojtójogilog felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
<HJ»I 10 m6I( «0 X, vufcr- Ouutpnaii OO K, ualuilen további a.A Ii4tköiu»j> 4 K. vaaAr- Qanopitap .1 K,
isiU|>bl> U«tO»«I ai«<l*t( it«tk ilupliii siáuilttatnak. illiM k*r**Aku*k uitadankor M iiáultk *r<-DK»dm»ny.
Eladó egy uj zsaket mellénnyel és egy felöltő. Teleky-ut 2.
Egy uj disznóól eladó. Magynr-u ca 115. szám alatt.
Egy jó családból való fiu tanulónak felvétetik. Pilcer Albert kárpitosnál, Kölcsey-Utcza II. .
Vidéki földbirtokos ki állandóan nem tartózkodna bent, elegánsan bútorozod szobát keres. Ajánlatot ármegjelöléssel a kiadóba kér.
Azonnali belépésre ajánlkozik gazdaasszony- vagy szakácsnőnek 10 éves leányával. Leányát örökbe is adná. Cím a kiadóban.
FehérnemU hlmxéat, azsurozást, gomblyukvarrást elfogadok. Özv. Pollik Mónié, Magyar-utca 3__,4>4
Egy ebédlőkredenc, egy kunzoltükör, 6 szák Altdeutsch eladó. Széchényi tér 7. sz.
Vidéki nagyobb város tiszti étkezdéjében jól főző és gazdálkodni tudo gazdaasszony kerestetik. Kötelessége ötven fórc ebédet és vacsorát főzni. Díjazás egyszobás lakás, teljes ellátás és havi 2500— 3000 K. Egy gyermek nem akadály. Cím a kiadóhivatalban. <47,
Makulaturát,
ki\'.l.jkt.U cívi IromJnyok.t, kvuyvckct . Itfn.giubb napi fcrban mag-vaaaUnk. Tukoi c* biiilm.s ir.tokut kutunk . fél Vívinú|(i/a . r.pi(Kyirt..
ai.4l.ln41 h.atUnk. „„
Hegedűs és dr. Áldorné
Budapest.»!., Podnunlciky-utca 83-35
A nagykanizsai kir. jbiróságtól.
m 0. F. B. állal kiküldött lányait bizottság venICIt.
937/922/7.
Hirdetmény.
Áz Országos Földbirtok rendező Blzoll ság 1155/922sz. végzésével Benclk József és lársal kérelmére a dr, Herceg Batthyány-Strattman László által haszonélvezett gróf Batthyány Lajos-léle hllblzományhoz tartozó, a nagykanizsai 27 és a bajcsal 75 sz Ijkvben felvett mezőgazdasági Ingatlanokra. továbbá a pallnl 369, 37Í., 394 Ijkvben gróf Blltot Ferdinánd a pallnl 340, 352, 458, 541 és esetleg más Ijkvben özv. Somogyi Gyuláné és társai nevén álló mezőgazdasági Ingatlanokra, a Pong-rácz Sándor tulajdonát képező dr. Huleman Károly bécsi lakós nevén álló ..Beleznal uradalomé ra, végül a tárgyalás során esetleg még íelderltendő egyéb Ingatlanokra az 1920: XXXVI. t. cén alapuló megváltási eljárást megengedvén, a tárgyaló bizottságot a 60000/1922 F. M sz. rendelet 55 §-a értelmében megalakítom, s abba a fentnevezett megváltást szenvedőknek és a földhöz jutlathatóknak egy egy szakértőjét, továbbá a zalaegerszegi kir.\' gazdasági felügyelőségei, végül Nagykanizsa r t. város és Bajosa község képviselő testületének egy-egy tagját meghívom.
Igénybevételt szenvedőket utalással a 60000/921 F. M. r. 57 §-ának 2 Ik bekezdésében foglaltakra, lelhlvom, hogy a szakértőjüket a tárgyalás határnapján a bizottság vezetőjénél nevezzék meg, s amennyiben a megnevezést nem személyesen teljesitik, a szakértőket kellő meghatalmazással ellátva, a bizottság eljárásában részt vegyen.
Igénybevételt szenvedók az eljárásban személyesen vagy meghatalmazott utján maguk Is részlvehetnek, de távolmaradásuk az eljárás lefolytatását nem akadályozza
A meghatalmazott egyezség kötésére Is jogosult.\'
Az érdekelt földhöz jultalhatókal felhívom. hogy a tárgyaló bizottságban megbízásuk alapján többségi határozattal helyei foglaló közös szakértőjüket legkésőbben a tárgyalás napjára szintén nevezzék meg vagy . pedig a városi tanácsol, illetve községi elóljároságot helyeltük szakértő megnevezésére kérjék lel.
A megnevezett szakértők megblza-lásukat a bizottság vezetőiénél Igazolni kötelesek.
A Nagykanizsa r. t. városra és Bajcsa községre együttesen foganatosítandó tárgyalás határnapjául 1922 évi május hó 15-ik és rákövetkező napjainak d. e 9 órájától Nagykanizsa r. t városházához I. emelet kis tanácsterem 12. sz. ajtó tűzöm kl azzal, hogy a tárgyalási a szükséghez képest Bajcsa községházánál lógom folytatni.
Mlról az érdekelteken kívül a m. kir földmlvelésügyl minisztériumot, esetleg külön szakértő kiküldése végett (R 55. §.) továbbá a szombathelyi kir. törvényszékel mint hitbizományi blroságol, a zalaegerszegi kir. erdőfelügyelóséget. végül a Magyar Földhitelintézetek Országos Szövetségéi Is értesítem a tkv. érdekelteknek a 60000 921 F. M. rendelet 61 §. éneimében leendő megidézése végeit pedig a nagykanizsai kir. Járásbíróságot mint tkvi hatóságot megkeresem (R. 61 tj.) A földel kérelmezőket figyelmeztetem, hogy a földnek Juttatását engyenl jogcimen senki sem követelheti, hanem kizárólag a közérdek Irányadó arra nézve, hogy a T. 2 és 3. §-a alapján az O. F. B. kinek juttat földet és hogy a földhöz juttatásuk végen szükséges földek esetleges megváltása a T 44. §-a értelmében teljes ériékben történik.
Felhívom Nagykanizsa r. I. város tanácsát, illetőleg Bajcsa község elöljáró-ságát, hogy jelen hirdetményt a városban, illetve községben szokásos módon tegye közhírré a képviselőtestületet pedig állásfoglalás végett a legrövidebb Időn belül hívja össze (F. 93 §.)
Nagykanizsa, 1922 ápr. 28.
Szabó Győző
kii. Ji.-ttKrúií.i .kínok . tárgyaló biioluÍK v.í.líje.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen fiam, illclőlei; szeréten testvérünk elhunyta alkalmával és a temetésen való megjelenésükkel méljséges fáidalmunkat enyhíteni szívesek voltak, fogadják e/.uton is szívbéli jíjvö htlAs kőszüne-lOnket.
Rehn-caaMd.
1922. május 14.
SZEPLŐ o, i^ssv Szeplőkenőtse I
oíihiUtlia a irulnutliB. K»j>h»tó siaküiUteklnr. tto, Uur.- I rtl «M;i*ttOr.*Uu/Ke»attaí MrWinMM Mi»it. KMMttu- I J«s-t. 4. •»» u^íMWr* UJtt.jUU fett él UUnUi W^,, I
Keresztény uri cial.-id falura keres másfél éves fiacskája mellé egy jobb körökből való
NŐT
1000 korona kczdőfúetés íj lelje, ellátásai havonkint
Ajanlatok Zalaegerszeg postahivatal „N.-m cseléd" jeligére kéretnek. ,
MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK FOGYASZTÁSI TERMELŐ ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZET
ÁRJEGYZÉKE:
1 kg. rizs (slam)........K 70.—
I kg. köieskiis . . K 50 —
I kg. árpagyöngy (gersli) ?......K 40 -
1 kg vágható gyömbér (50* \'.cukortartalommal K M.— 1 kg szabolcsi ssvanyukáposzta . . . K 1t.— I kg. rézgálic 98 -99 *,Voí . . . K 110.— I drb. V, kg. iltldekker „Holló" sütsz
szinszappsn .... K 34.—
1 drb. \'/i kg. Jcbrecenl fehér hízi szappan K 54.—
1 liter petróleum.........K 30-
Továbbá fűszer- és csemegeárak, friss csemege teavaj, répcelabl sajtok.
Háztartáji cikkek a legolcsóbb napi árakon Pontos és szolid kiszolgálás!
ElsörendU válogatott étkezési
burgonya
le^olcsóbbsn kapható
SOMOGYI TESTVÉREKNÉL
Magyar-utca 18.
Egy mangalica kétéves
kan eladó
József-laktanya.
Uj lakatosmííhely.
Van >zcrenciénk a n. é. közönség b. Imiomisára aáni, hogy Petöli-ut 64. ssém alatt
lakatosmuhelyt
nyitottunk.
Elvállalunk minden e szakba «-ágó munkákat, u. m.: Takarék, é-. asztaltUzhelyek, vasré<sosa tok készítését, motoros kutak is sslvattyuk javítását, pénsssekrény nyitásét, átalakításét,
továbbá készítünk biztonsági pince- és raktér-sérekaU Szive* pártfogást kérnek kitűnő tisztelettel
Pápay és Illés
lakatoMn.iter.k. Kél tanuM fahrétatlfc.
ZALAI KÖZLÖNY 3.
ÜJ UZLETMEGNYITflS!
uri-, nŐi-divnt és rövidáru kereskedése a
„HATTYÚHOZ"
Nagykanizsa, Erzaébet-tér (Postával szemben). Tiszteletül értesítem a n. é. közönséget, hogy újonnan berendezett
uri-, női-divat és rövidáru üzletemet
megnyitottam. Midőn ezt a n. é. vásárlóközönségnek szives tudomására hozom, előre is biztositom igen tisztelt vevőimet jó áruk és a lehetőségig olcaó árak melletti figyelmes kiszolgálásról. Raktáron tartom a szakmába vágó összes cikkeket, u. m.:
Férfi, nöi és gyermekharisnya, keztyfl, Férfi-, női- éa gyermekingek, gallér,
gyermektrikök, nemez és szalmakalap, t, ,, , ...
sapka, nap és e.6erny6, piaci tálkát! ké"\'u\' nS"lt\'t\'nd5\' Sver.nekruhák, bőröndök, fésű, hajciat, haj, fog és k é az kötények, gyermek-kelengye, ruhakefe, viaszosvászon és abrosz, gyetmek-koctik és székek, nyugágy.
Fátyol, művirág és koazozu, szalag, caipke, zsinór, pamut, cérna, tű és mindennemű rövidáruk stb.
A n. é. közönség szives pártfogását kérve, hazafias tisztelettel
Perlsz Dezső.
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
C|J/!C| ({|U|| Budipwt. VI., firól Zichy JenS-utci 30. ítim. LllVJLL JHrlU RJtHitett Unr«U tim: UÍK5ÍÁH BUMPEST.
legolcsóbb beszerzési forrása Interurbán telelőn: 02-96. ss.
HÁZÉPÍTÉS
ÉS HdZKARBflNTARTÓSI
VÁLLALAT
NAGYKANIZSÁN.
Tiszlelettel van szerencsém az igen tisztelt volt megbízóimat és az igen tisztelt városi «?» vidéki épitletőket és háztulajdonosokat értesíteni, hogy általánoson ismert, jó hírnévnek örvendő építési irodámat „Házépítési és karbantartási vállalat44 elnevezéssel megnyitottam. Tizenöt éve dolgozom ezen városban és vidékén, minden megbízásom teljes megelégedésre végeztem el, ugy tervezést, mint annak kivitelét. Tevékenységemet a háborúba való bevonulásom és ott szerzett betegségem akasztotta meg. Szakképzettségemet, gyakorlatomat biztosítja az, hogy minden tekintetben előnyt tudok nyújtani megbízóimnak.
Vállalok helyben és vidéken földszintes és egyéb magasépitkezéseket, gazdasági épületeket, templomok, téglagyár, gyárkémény, kazánbefalazást, vasbeton épitéaét, sírbolt és mauzóleum készítését. ÉpBletek jókarbantartását több éven át szóló időre átalányösszegért és felelősség mellett. Modern tervezéseket és előméretezett költségvetéseket szives megbízásból készítek. Szives pártfogást kérve v3gyok teljes tisztelettel 4<2?
BÖLCSFÖLDY JÁNOS
„Házépítés és házkarbantartási vállalata és Irodája"
BATTHYANV-UTCA 1. SZAM ALATT (Betegsegélyző hivatallal azemben).

ZALAI KÖZLÖNY 3.
1922. májua 14.
Szerencseszamn osztáiysdrsjegyek
a Hirschter tőzsdében
Fő-ut „Korona" szálloda.
Főnyeremény 1 millió, 2 millió, esetleg 3 millió korona
é* síimo* tiíbb nagyobb nyereményt
I. Huzái mélus 17 él 19 én
SHxMiUKl, piplrok, MpoUp*.
fc. HKtkirtyik vi!.ii»a»n - I.U.nj.i.k,
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orszisos FWdblrtfrkrtndtzfi Bíróság í«t»i «n3>dély«zitt Ingatlanforgalmi irodáia.
TlklM HMI-Hr ». TMflll ll»:Sri.l4 O.yrfkjíi
Eladó birtokok:
022 holdas Veszprémmcgyében vasútállomástól 3 km.-rc, melyből 150 holj príma szánló, 3 hold szóló, 2 hold akácas, a löbbi rét és legeló. Elegendő gazdasági épület. Élő és holt (elszerelés külön megvehető.
ISO holdas Somogymcgyében, járási székhelytől és vasúttól 3 km.-ie 30 hold rél, többi szánló. 3 szobás urilakas, elegendő gazdasági épület. Teljes élő és holt felszerelés.
105 holdas zalamegyébcn országút melleit 8 szobás vizvezetékes kastéllyal annak teljes antik berendozésévc\'. 2 hold akácás, 3 hold park gyümölcsössel, a többi szántó. A birtokhoz egy üzemképes szeszgyúr és téglagyár tartozik.
100 holdas Tolnamegyében az állomás mellen, melyből 3 hold szóló, a többi szántó. Elegendő gazdasági épülettel, teljes élő és holt (elszereléssel.
20 holdas szőlőbiitok Kaposvár közelében vasútvonal mentén. Gyönyörű fekvés nagy gyümölcsössel szép villával, vincellérlakkal, istállóval. Vízvezeték, halastó stb.
IS holdas Iszőlőbirtok Nagykanizsa mellett, melybó 2 hold beültetett szőlő, u többi rét és szántó. Nagy gyümölcsös szép kétszobás lakás, külön vincellérlakás, istálló és pajla.
11 holdas szőlőbirtok Balatoníöldvár mellett, melyből 5 hold beültetett szőlő \'/» h°;d akácás a többi szántó. Kétszobás lakás istálló, pinco stb.
S holdas szőlőbirtok Keszthely melleit kisebb pincével két tagban.
Parcellázások i
Somogyniegyébcn homokos birtok 10—20 holdas parcellában épület nélkül holdanként 12.000.— árban. Épilési anyagról gon-^doskodva van. Birtokvevöknek Takarék éilal hitei biztositva.
Zalamegyébcn parcellázásra, kerülő prima birtokra előjegyzések elfogadtatnak. Néhány épület is kapható, és épilési anyag helyben biztositva van.
Eladó házak:
A város belterületén nas-.v kertes haz.
Mellékutcában lakóház 1 hold földdel.
Főútvonalon nagyobb ház isiállovai és kernel.
Falusi vendéglőház Zalamegyébcn forgalmas helyen.
Falusi üzletház Somogymegyében áivenető (Uszerüzíettel.
Nagyatádon szép családi ház. ,
Budapesten minden nagyságú házak, további Budapest környéki családi kertes házak azonnal eKoglalható lakással.
Vevőim részére állandóan nagy választékban vannak Nagykanizsán beköltözhető eladó házak.
Balatoni villák:
A bataton somogyi és 2alal oldalán mindén nagyságban kerttel és anélkül.
A balaton somogyi partján nagy szálloda és
Vlffilágll} minJmndBcfesa),
TURULCZIPOGYÁR
RT. Fő-ut 12. szám.
Saját érdekében tekintse meg kirakatjainkat
olcsó, tartós
megbízható
asa« úja —« Turul Cipőgyár Részu.-Tár^
A NAGYKANIZSAI
Tataion 2-93
VÁROSÉPÍTŐÉ
anyagkereskedésében
a Franz-malom mellett
Kátrány
Karbolineum
Kátránypapir
Gipsz, 5zeg
Uasgerenőák
Betonuas^sinek
Qeszka, mész
Cement
Kész ajtók
Rblakok
Épületfa
műpala
a legjobb minőségben, minden quantumban a
legolcsóbb áron kaphatók.
Városi iroda:
Nagykanizsa, Zrínyi Mikiós-utca 33. sz.
^TTTT Á n rnoagóteépszinliá.a
1/ /\\ Erziikit klriljM-tér, Izmit mllrii ipilitéko
"N
Telefon 74.
Telefon 74.
Vastrnap
Az útszéli farkasok
Hétfőn és kedden Plerre Benőit világhírű regénye az
Atlantis I. része (A rémület országa) kerül bemutatóra
Hollay Kamilla felléptével t GYEREKASSZONY
Jönl
HoWóaoV • 28 K, «*«»• 11 K. I. ti.ly IS K, II M<di>0k t*t«™.p tél T í. íér.kor, feuup-
nBiyarai. u. h,iy is Eáss; jft? h.iy«k9n»«. ii úpokon 3, t, v.u » **««. «*>»«»« ^
o írni ".
61-Ik évfolyam
Nag^kanUaa, 1922. május 16. Kedd
110. sxám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai/napilap
í»wka«stí«é* U kiadóhivatal 1 Pő-nt 13. it. ——— InLrnibin-t.l.fon 78. ■ Megjelenik mindig kora reggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
BIAflxoteal árak (J\\ finilal aléftl i|jltt) Fjíh 4vn 780 K. Kél6vr« 400 K. Nogyrl ír:, 200 K. ?.fa hór» 75 K. Egy.. isim iz» 4 K
A génuai konferencia vége.
A meahivó hatalmak döntése megtörtént - Sok a megoldatlan probléma. Hágában ülnek össze a Génuában képviselt hatalmak. — Lloyd George visszautasítja az oroszok polemizálását. - Khuen-Héderváry gróf elutazott Génuából.
— Saját tudósítónk telefonjeUntésc. — /
Páris, május 15. h|nvns jelenti Génuá Ml: A* értekezlet tulajdonképpen véget ért. Lloyd George tegnap este kijelentette, hogy a konferencia kedden befejezi munkálatait. A megállapodás a szakbizottságokkal létrejött.
Génua, május 15. A meghívó hatalmak döntése sok nehézség után megtörtént. Franciaország élesen elutatitó magatartása következtében, hogy az értekezlet félbeszakításét elkerüljék, megállapodtak a szakértekezlet egy-behivásában. E\'őreiáthatólag rövid lejáratú egyezményt kötnek. Ezek voltak az egyedül elérhető koncessziók, melyek ebben a semmit mondó határozatban foglaltatnak és amelyek a génuai konferencia befejezését jelentik.
Etze\', a jelenleg másként nem orvosolható krízissel, a többi probléma tárgyalása, így a többek közt a vilnai kérdés, a kelet-galíciai határnak és a kisebbségek védelmé nek kérdése még nincs tisztázva, valamint az sincs, hogy a meghívó hatalmak döntésével szemben, az oroszok milyen maga\'artást tanúsítanak. A szovjet álláspontja még ismeretlen. Könnyen lehetséges, hogy az oroszok állásfoglalása a krízist még felújíthatja.
Génua, május 15. A meghívó hatalmak a tegnapi határozatról szóló közlera/nyt a következőkkel egészítik ki.
A Génuában képviselt államok megbízottai julius 15-én ülnek össze Hágában, ahol 26-ikálg terjedő. 11 nap alatt szűkebb bizottságot alakítanak. A szűkebb bizottságban képviselt államok azután 26 albizottságra szakadnak. A tulajdonképeni szakbizottság, a szűkebb komité javaslatait három hónapon belül köteles megszövegezni. Az albizottság mai ülésén elsősorban Lloyd George személyes fogalmazásu szövegét fogják jóváhagyni,
melyben viiszautasiijn n* oroszok polemizálását. Az albizottság határozatát nem fogják írásban körölni az orosz küldöttekkel, hinem ujibb ülésen terjesztik az albizottság elé.
Gcnua, május 15. Khuen Héderváry gróf követségi tanáctos és Gíjzagó László követségi titkár hétfőn délután Génuából elutaztak. Nemes Albert gróf római követ kedden Gínuába érkezik és Bánffy Miklós gróf külügyminiszterrel az értekezlet végéig Génuában marad.
London, május 15. „Epilógus Génuából" cimen az Observer vasárnapi száma vezércikkben arról szól, Hogy « konferencia fordulópontot jelent az <Ju ópai politikában.
Tévednek a franciák, ha azt hiszik, hogy L\'oyd George mellett nem áll az egész angol közvélemény, mert ha Lloyd George holnap lemond, az angol politika a legcsekélyebb változást sem fogja mutatni.
A helyzet az, hogy az antant fenntartása Angliára nézve sokkalta károsabb, mint annak felbontása.
Franciaország a konferencia egész folyamán nem tett egyebet, ciak gáncsoskodott és ha az engol népet az uj választásokon meg fogják kérdezni, ugy nagy szótöbbséggel fog L\'oyd George mellett nyilatkozni.
London, május 15. Amerikai pénzügyi körökben ugy magyarázzák Pierpont Morgan szerepét a jóvátételi bizottság pénzügyig szakbírót ságában, hogy a nemzetközi kölcsön lebonyolítása szükségképpen fel fogja vetni az egész jóvátételi probléma revízióját.
Ginua, május 15. (Éjjel 12 órakoi). Hír S\'erint a záró ülés, melyet szerdára terveztek, csak csütörtökön vagy pénteken lesz.
Egy magyar koronáért: tizenhárom osztrák korona.
A bécsi tőzsde katasztrófáik valuta hausséja.
— Saját tudósilónk telefonjelentése. —
Bécs, máj. 15. A bécsi tőzsdén katasztrófába valuta hnusse állott be. A dollárárfolyam megközelítette a tízezer koronát. A magyar korona 12 80, 13 K-ra szökött fel Bécsben. Hírek érkeztek arról, hogy dr. Rosenberg londoni tárgyalásai sikerrel haladnak, áíliló-lag már sikerült egy millió font magánköl csőnt szereznie, ami 40 milliárdot jelent
A görög trónörökösnét megoperálták.
Athén, május 15. (Saját tudósítónktól.) Erzsébet hercegnőt, a trónöiőkös , feleségét agyhártyagyulladás következtében megoperálták. Állapota javulóban van.
I osztrák pénzben. Ex természetesen csak elenyésző csepp a tengerbe.
A valuta hausse t nagyban fokozza az is, hogy az osztrák nagybankok kiakarták fizetni háborús tartozásaikat, tekintet nélkül arra, hogy a nagyvalutavásárlásokkal mennyit ártanak az osztrák koronának.
Az egységes párt választási kilátásai.
Budapest, május \'-5. (S*ját tudósítónktól.) Gömbös Gyula arra a hozzá intézett kérdésre, hogy milyen a választási kilátása az egys\'ges pártnuk és a vele sjövetséges Ernst, Wolff és Heinrich partnak, a következőket válaszolta :
— A május 14-én befutott jelentések
alapján megállapítható, hogy 142 kerületben már biztosítva van s ez absolut többség. 35 kerületben egységes párti jelölt fog győzni, habár nem is hivatalos jelölttel, vagy pedig pótválasztás utján fog a párt gyŐini.
— Ezek szerint az egységes párt a vidéken 177 mandátumra számit. Az Ernst-párt mai jelentés szerint 12 vidéki kerületre számithat. A Heinrích-párt vidéki kerületre kettő.
— Budapesten és környékén nehéi az eredményeket előre megállapítani. Számitásom szerint a keresztény egység tábora és a ke* résztény pártok összesen 8 kerületre számit-, hatnak. Szávai n kormánytámogató pártokkal összesen 245 kerületből 199 képviselő kerül be, vagyis 80 százalék. Hi beszámítjuk az egységes pártot kívülről támogató mandátumokat, összeaen 22 kerületet, akkor a felmaradó egységespárti képviselők nyomán biztosítva van ar, amire törekedtünk, a kétharmad többségre.
Térffy miniszter lemond.
Budapest, május 15. Politikai körökben, az az ellenőrizhetetlen hir terjedt el, hogy Térffy közélelmezési miniszter lemond és lemondása a legközelebbi időben várható.
Budapesti munkatársunk érdeklődött a hir valódisága felől és azt az értesítést kspta, hogy Térffy lemondása már nem uj dolog, amennyiaen a miniszter mír régóta foglalkozik e gondolattal, hogy a választások után megválik tárcájától.
Térffy miniszter most hivatalos Ügyben Kccskcmétro utázik, s onnan kát heti szabadságra megy s nincs kizárva, hogy szabadságáról nem is tér vissza a minisztériumba.
Uj magyar újság Prágában.
Prága, május 15. A felvidéki magyarság érdekeinek védelmére junius lén Prágai Magyar Hírlap cimen magyar napilap indul meg Prágában Béla Henrik szerkesztésében.
Az áruld kém büntetése.
Klein Ignácot ma reggel kivégzik. — A kormányzó helybenhagyta az ItélatsL
Budapest, rrájus 16. Ma reggel 0 órakor hirdette ki a budapesti honvédtőrvénysíék vezetője dr Zamoioczy Jenő, a kémkedés bün-tette miatt kötéláltali halálra Itált Klein Ignác ügyében a legfelsőbb törvényszók által helybenhagyott Ítéletet és a kormányzó legfelsőbb elhatározását, mely szerint a halálos itélotben kegyelmet nem ad.
Az ítéletet holnap, kedden roggol 8 órakor a budapoeli Margitköruti kerületi fogház udvarán fogják végrehajtani.
Az állatkiviteli tilalom enyhítése.
A magyar kormány megbízottal Bécsbe utaznak.
Budapest, m4jus 15. Az osztrák kormány kérésére a magyar kormány hajlandó Bócsbo küldeni megbizottsit, hogy az állatklvitell tilalom enyhítése ügyében tárgyaljanak.
• Valószínű, hogy már e hét folyamán Bécsbe utaznak a magyar delegátusok. A tárgyalásokon a magyarországi borkivitel kérdése is szóba kerül, mert a bor export és a kiviteli tilalom enykitésa szorosan összefügg egymással.
A magyar kormány hajtan ló lesz enyhíteni a tilalmat, de az osztrák kormánynak is ongednl kell a bor-vám kérdésében.
zala! közlöny.
1922. májua 1$
_ Nepomuk! axent Jánoa napját
a gyónás! ti ok heroikus vértanújának emlékezetét 011 nin a katolikus egyház.
— Esküvő. Tegnap délelőtt esküdött ötök hűséget « helyb\'li plébánia templomban Koillk Irénke posta ér távirdai segédellenőrnőnek Hartmann Ernő, a pécil üzlet vezetőséghez beoszlo\'l M.AV. tiiit.
— A nagykanizsai katolikus hitközség. A nsgyksnizssi katolikus bilkörs\'g, melynek alapsxabiily«it a megyéspüspök ur tudvalevőleg még a mult évben jóváhagyta, szerverési munkálatai, melyek eddig különböző okok miatt arüneteltek, a legközel-bbi napokban most mér a legnagyobb komolysággal folytatódnak. Mindenekelőtt összefogják irni utcákként a katolikus családokat, katasztert kéazitenek róluk, majd egy ülés keretében megválasztják a hitkörség elől|áró-ságát. A kanizsai katolikus társadalom ernl-nenler fontos érdekei megkövetelik, hogy a katolikus hitközség nemcsak jogilag, de tényleg is meglegyen és megkérdje azt a katolikus-, ság életében oly nagy kihatású munkát, mely reá vár s melynek hiányát birony erősen érzi Nagykanizsa katolikus társadalma.
— Nagykanizsa rendkívüli kü« gyűlése, melyet vasárnapi számunkban ismertettünk, a már emiilett tárgysorozaton kivül, a „M\'gyar Irredenta- cimü l-pn»k Iá-mogatására Ujváry Indítványára 1000 korona támogatást szavazott meg. Bsv György tanulmányi ahpilványát ipariskolsi, Illetve polgárt iskolai tanulók jutalmazására felterjesztik a miniszterhez. Elhstározla, a közgyűlés, hogy a hatósági nlunkakörvelitő gyűjtőhelyének munksközveütő hivatallá való átszervezéséi — Nagvkar.irsa székhellyel — kérik a minisztériumtól. M-jd megválasztották a bizottságát sz esküdtképes férfiak összeírására. Törölte még a közgyűlés a behajthatatlan földbéihátralékokat és a behajthatatlan kör segély előlegeket. A város illetőségi kötelékébe felvették Bobest Mátyást, Czigány Vincét, Kardos Józsefet, Krausz Albertet, Skrllecz Józsefet, Péczell Józsefet, Szmerk Mátyást, Tontsch Róbertet, Pintarics Mártont, Kosztolicz Ignácot, Leckenbscher
Íózsefet, Sleinheck Lajost, Szerb Ernőt, {ári Sándort, Goldberger Károlyt, Gumilár Mihályt, Hsmermauer Lajost. Deutsch Lajost, Büchler Mórt, Horváth Pált. Mig Varga József, Mrrlon Katalin, Németh János, Polirár István, özv. Vida Györgvné, Dervalics Fe-rencfté, Fiskó Anna, Horváth Béla, Joó Emília, Szkuklík Antal és Pollik Mrrgit illetőségét megtagadták. Ezzel a rendkívüli közgyűlés véget ért.
— Mayerffy programbeszédét legutóbb Kiskomáromban, Komárvárosbsn és Galambokon tartotta, ahol az egységes párt hivatalos jelöltjét mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel fogadták.
— Nem engedélyezték a Dróxdy-gyHlést. Győzőke beszélni akart. Győzőke Kiskanlzsán akait beszélni. De mivel ehhez ebben a „fehér terroros világban" hatósági engedély is kell — Győzőke négy hive a rendőrségtől a beszéd megtartására engedélyt kért. Ugy is volt már a dolog, hogy megadják Győzőkének a beszélgetésre az engedélyt — hidd beszélje már egyszer ki mpgnt — mikor kitudódott, hogy a négy hívéből kettő nem választópolgár, igy tehát a fennálló rendelkezések srerint a rendőrség nem engedhette Győzőkét beszélni. Kíváncsiak vagyunk ezek után a központi szabadkőműves telepnek, a „Világ"-nak legközelebbi számáré, valószínűleg hulálvonalot éa szovjet-pincét éa a kormány borralmaa terrorját emlegeti a kis ravasz „Fáklya". De ami az egész esetben a legjellemzőbb, sz az, hogy négy aláírója volt a Győröké kérvényének és ebből a négyből is csak kettő volt választó polgár
— A májua 20 lkára hirdetett hangversenyt, amit dr. Sabján Gyula polgármester védnöksége alatt a .Jegyzők Országos AivahW javára a legjobb énekesek közreműködése mellett akartak megtartani — junius 3 ára halasztották el.
szóbeli vtrsga.
hivatalos iskolalátogatást végeznek az esperes.
teríllbS»mW.ton les. a Zrlnyl-ÜM.
„élv. A Zrir.yi-Unnepély rendezősége sz ere dslleá május H lkára lervezell Zrinyl Onne-p y m" us 20-lkára halasz,o„s, mer, 13 ,k n a meghívót, illusztris vendégek egy rt.M »£ diivozva vol, a megjelenésben. Május 80 lkára azonban biztosítva van ugy Rákosi Jenő mint Többi meghív,,,, előkelőség l.jövcle « A fényesnek Ígérkező ünnepélyt Kováts Antal elnök nyitja meg Az ünnepé* kere ében beszélői fognsk Riko.i Jenő és Bodor Al.dár Gróf Endre Uszl-rapszodiákat jálszik. Móricz Zsigmond, a legnagyobb magyar regényíró 7ündirhrt c. regényének egy rövid szemeb vényét olvassa fel. Molnár Imro régi magyar dalokat énekel. Jáger Józsa Sik Ssndor Zrínyi ódáját szavalja. Az irodalmi Kor zenekara a Kossuih nyitányt adja elő, az dalárda poJig • .Ne bántsd a magyart cimü dal, énekli. Előadás u,4n büffé és lánc. Jegyek még kaphatók a Malr és a Szerb.féle könyvkereskedésben. Közalkalmazottaknak igen nagy kedvezmény. A közalkalmazottak hivatalok szerint
Írják össze jegyszükségletüke,, a jegyek árát junius elsején gyüjisék Ssszo és egy léteiben fizessék be. Az érdeklődőknek sjánljuk, hogy jegyeiket minél hamarább váltsák meg, mert az ulolsó napokban előrelálhalolag Jobb helyek már nem lösznek kaphatók.
(x) Uránia. Harafi, Vadállatok ara, a legizgalmasabb állatfüm.
— AZ Irodalmi Kör közgyűlése Vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza tanácstermében tartotta a Zrinyi Miklóa Irodalmi és Művészeti Kör ez évi rendes közgyűlését. Plcilcr Elek emelkedett hangú megnyitó beszédben emlékezett meg a Kör működésének 3 éves cyklusáról. Violta a nehézségeket, melyekkel a vezetőségnek meg kellett küzdenie. Majd bejelentene, hogy a tisztikar és a választmány megbiratása lejárt s fe.hivta a körgyülést a válaaztások megejtésére. Kaposy Giza előterjesztette pénztárosi jelentését es a szám vizsgálóbizottság jelentését. Majényi Károly titkári jelentésében beszámolt a körnek u legutóbbi é.ben kifejteit tevékenységéről. A szabadoklatiibi bizottsággal karöltve a kor 40 szab.dliceális előadást rendezett, megünnepelte október 6 ikát és március 15-ikél, ezenkívül 2 irodalmi estélyi (Sik Sándor felolva sása. Dante ünnepély) és egy hangversenyt iend:zett a kör. A kör daláidáji nemcsak a városban tarlóit ünnepélyeken vett réazt, hanem két vidéki kiránduláson Is (Pacián éa Kiskomáromban). Még nagyobb eredményt mutatott fel o kör dalárdája, melyet Kettmg Ferenc karnagy ügybuzgalma és rátermettsége igen magas fokra fejlesztett. A kor működése általában m gfelelt az alapszabályok ban kitűzött célnak, mely a nemzeti irodalom és művészet szeretetét kívánja ápolni s ezáltal kívánja szolgálni a magyar közművelődést és a magyar tiraaséletet. Kéri a tisztikar és az igazgatótanács részére a felmentvény megadását. A közgyűlés az elnöki megnyitót, valamint a pénztáros és a titkár jelentéséi egyhangúlag tudomáaul veszi, a feimenlvényl megadja, egyben pedig köszönetet mond az egész vezetőségnek önzetlen munkásságáéit. Ezután következeti a tisztújítás. Alléiéban a régi tisztikart és igazgató-tanácsot választották meg újra. Változás csak a következőkben mutatkozott: Másodtllkár dr. Kaujman Lajos helyett Diósí Géza kegyesr. tanár lett, az igazgató-tanács régi tagjai mellé beválasztották a következőket : Dr. Balla János, Herényi E\'ekné, Bőhm Sarolta, Horváth Olivér, Harsay Gizi, dr. Kau/man Lajos, Uhrmann Ferenc, dr. Horváth Tivadarné, dr. Králky Istvánné, Lesciyuíky Stanisdó, Rcmcb Gézán 1 Bakonyi Gáza, Márk Gézaéa fáblánné Pásztor Irma. — Végül a közgyűlés 1000 koronát szavazóit meg o nagykanizsai Kullur-hát és ugyancsak 1000 koiouát a Kullurház előtt felállítandó Zrinyi-azoborra.
— Ezüstlakodalom.. Pápay György
helybeli köztiszteletben álló iparos és neje szül. Gomhert Anna folyó ho 14-én ünnepelték házisságük 25 ik évfordulóját.
Az elnémult harangok alopja javára n következők voltak kegyesek adományaikat a kórház főnöknőjéhez b\'küiden,: Bszsó József 300 K, B.rlcenyés József Uiudvar S00 K Balázs József, Wiibelm Jánosné, Ltnyi László\'50-50 K. A gyűjtési eddigi eredménye összesen 6379 K Bizony, hogy lassan My.k « gyűjtés de bízva a katolikus hívek áldozat, készségében — megvagyunk róla győződve, hogy ebben az évben még íclöondül a kórház érchangu kicsi harangja, hogy elköltözőit szereteteinknek és it,maradi hozzátartozóinak hirjlsse a boldog feltámadást, a boldog viszontlátást és a hívok szivét a felhők felé magával
ragadja . . .
Ijt^QUj.. . . ■
— Nagykanizsai cég pályázata a tapolcai kozaégi építkezésnél. Ismeretes,
hogy Tapolcr község az éllampénztér elhelyezése céljából a Löwentritl-féle telek beépítése mellett uj emeletes épületet akar emelni, melynek főlds.ínljén az állampénztár hivatalos helyiségei, az emeleten pedig tisztviselő lakások lesznek. Erre az építkezési munkalatokra négy árajánlat érkezett a községhez. Két tapolcai cégé, azonkivül a Nigykanizsai
Városépítő Rt., mely 4 461,352 K-t kért a igy nem haladta tul az előirányzott költségvetést, mig a zalaegerszegi Breiner és Garal építészek 67, kai kértek többel az eredeti költségvetésnél.
— A Czája cirkusz a hadirokkantakért. A Kolosseu n-drkusz igazgatója Czája János mér több Ízben tanújelét adta valóban nemes, h.izaíias gondolkodásának. Pozaonyi szereplése alkalmával a nemzeti szinü nicllszalag tüntető viaelése miatt a Cletákok lefogták és fogságba vele,lék. Ciéjl akkor dicsőséget akart srerezni a magyar színeknek s a legnagyobb kellemetlenségeknek telte ki magát társulatával együtt. Most ismét a hadirokkantak iránt érzett humánus és hazafias gondolkodásiról lelt tanúbizonyságot. Ugyanis három ismert nagykanizsai 100 százalékos rokkanton segíteni akarván, elhatározta, hogy ma kedden délután egy speciális ifjúsági előadást-tart, hogyoháború ezen három áldozatán kellőleg segiteni tudjon. A három kanizsai srázazázalékos rokkant, akin oly hatékonyan segiteni akar, a következő : P^rti József, Hendrich Gábor és Császár Ferenc, kik leslük épségéi áldozták fel a magyar haza oltárán. Hogy »z ifjúsági előad ison minél többen jelenhessenek meg és lehetővé tegyék, hogy a legszegényebb is rés<t vehessen, Czája Igazgató 10 koronábon állapította meg a helyárakat. A szülők figyelmét felhívjuk erre n speciális jótékonycélu előadásra, hogy minél többen jelenjeilek meg és Így minél többet lehessen juttatni a három kanizsai rokkant hősnek.
— Gyermeknap. A belügyminiszter megengedte, hogv az Országos Gyermekvédő Liga gyormekvédő olapjalnak gyarapítása céljából gyüjtőivekkel, urnákkal, perselyekkel éa hírlapi felhívások utján május 15-től szá-mlio\'t egyévi időtartamon át az egész országban pénzbeli adományokat gyűjthessen, illetőleg Budapest székesfőváros ,őrületén két napon, vidéki városokban pedig a tőrvényhatóság első tisztviselőjének előzetesen bejelentendő egy napon nyilvános helyeken (utcákon, tereken stb.) urnákkal és perselyekkel „Gyermeknap"-ot Jarthasson.
(x) Uránia. Szerda, csütörtök Meseország, tllneményes szépségű film.
_ A caeh útlevelek láttamoxáea A budapesti cseh követség közhírré teszi, hogy május 15-lől, kezdve az idegen (tehát magyar útleveleket Is) VIII, krrülel Kun ulcs 3. sram alatt, a cseh útleveleket pedig V. kerület, Síécbenyl-ulca 2. szám alatt láttamozza, A követség helyiségében (V. kerület, Akadémia-utca 17. II. 3. szám alatt) kizárólog csak diplomáciai útleveleket láttamoznak.
— Figyelem. Borpárló malligánomol kazettával együtt a Szombathelyről Kanizsára érkező vonalban hagytam Visszssdója illő Jutalom ellenábon vagy lapunk kiadóhivatalában adja le, vagy Müller Salamon címére Szombathely, Király-Utca 1. szám alá küldje cl.
1922. május 16
ZALAI KÖZLÖNY
— Miért tiltották be a „Magyar Ugart4*. A nugyar királyi belügyminiszter Dro/dy Győző felelős szerkesztésében és a Magyar Ugar kiadóvállalat r.-t. kiadásában megjelenő „Magyar Ugar" cimü időszaki lap további megjelenését és terjesztését nz ország belső rendjét és a közbiztonságot, valamint az ország külső politikájának érdekeit veszélyeztelő tartalma miatt a 6357/1920, M. E. SZámu rendelet alppján további rendelkezésig megtiltotta. Nevezett sajtótermék a kis- és nagyjövedclmek közötti ellentétek állandó rossiindulatu feaxegetésével és a földreformnak a törvény szellemével és céljával nem egyező, rosszakaratú tárgyalásával az ország belső rendjét, a folyó évi február hó 22-iki számában megjelent „"Gyere haza" cimü cikkével pedig, melyben közállapotaink hamia beállításával az amerikai magyar visszaván-dorlókat törekszik visszariasztani, az orSzág külső politikájának érdekeit veszélyezteti.
— A gyülekezési J°2 időleges korlátozáaa. A kormány a közeli nemzetgyűlési választások méltóságteljes, nyugodt lefolyását kivánja az ország és a választópolgárok érdekében biztosítani, a gyülekezési jog időleges korlátozása révén is meg akarja akadályozni azt, hogy a legutóbbi nemzetgyűlés megszűnte óta eddig is eltelt hosszú idő alatt a választóközönségben a szélsőséges pártszenvedélyek hatásaként máris mutatkozó nagymérvű izgalom a választásokat közvetlenül megelőző Időben és a választások tartama alatt oly mértékben fokozódjék, amely n fenti cél elérését, valamint a kő>rendet is veszélyeztetné, elrendelte, hogy 1922. évi május hó 22 étől a választások előrelátható befejeztéig, vagyis 19/2. évi junius hó 13-ik napjáig bezárólag nemcsak a politikai célú mindennemű gyűlések, hanem a nyilvános helyen tervezett egyéb célú népgyűlések és felvonulások tartása is tilos.
. — Uj okmánybélyegek. A pénzügy-miniaater junius l ével könyvnyomdal uton előállított 3—4—5 koronás okmánybélyegr.-ket bocsát ki. A régi nyomású hasonló címletű bélyegek, mig a készlet tart, forgalomban maradnak.
(x) A Világ-mozgó tegnapi premierje, melyen az Atlantisl, Pierro Benoif viléghirü regényének filmváltozatát mutatják be, a leg impozánssbb módon megnyilvánult zajos sikert •Mtott, de oz nem is csoda, mort a kép, mely minden ilynemű képek koronás királya, a leg szebb amit a modern kinematográfia produkálhat, az eredeti afrikai (Libanoni) felvételek. A művészek csodás alakításai, mind-mind olyan csodássá teszik c képet, hogy önmaga elien vét az, ki meg nem tekinti a filmet, mely még csak ma lesz látható.
— Az egy koronások halála. Az Osztrák—Magyar Banknak felülbélyegzetlen 1 koronás jegyeit, valamint a tanácsköztársaság által kibocsátott 1 koronás bankiegy-utánzntok junius 13 ig bezárólag az Állami Jeígyintézet és az állampénztárak csak 50 százalék levonásával fogadják el, vagy cserélik be államjegyekre. Ennek a határidőnek letelte után a pénzjegyek tovább sem el nem fogadtatnak, sem be nem cseréltetnek.
(x) A m. kir. 6. gyalogezred szerdán és csütörtökön este 9 órakor az Urániában az elbűvölő szépségű „Meseország" előadása alatt hangveraenyez. A program a kővetkező: 1. Nyitány: Ctrneval, R. Glück ; The Pánton Brigádé: Mytleton ; 3. Mon Bijon, valse Leute: R. Stolz; 4. Bercarola, Hoffman meséi: Oífenbach; 5, Rococo Gavotte aletter; 6. Hanako Intermezzo : Reeves ; 7 Holomako szerenád: Aletter; 8. Cigányszerelem induló: Lehár.
(x) Uránia még csak ma adja Haiafi első sorozatát : A vadállatok urát. A legizgalmasabb vadállatfilm az őserdő roélvén játszadozó oroszlán kölykök, egy gunyhót megtámadó feldühödött oroszlánok, krokodilok az óriáskígyó fojtogató ölelése, vízilovak ; a vadállatok mellett néger nemzeti ünnepségek, vadászátok, kacagtató jelenetek egész sora. Az egész film egy nagyszerű állattani és néprajzi tanulmány. Szerda, csütörtök elbájoló film : A meseország.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
részér* a hírneves kóbinyai
ELSŐ MAGYAR RÉSZUÉHYSERFŐZŐDE
SÖREIT
Jutinyos irban szállítja a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai sörlerakata.
Raktáron tart hordós és palackozott suróko: és pcJig:
Király, Bajor, Udvari, Góliát-maláta, Dupla-msláta és
Tavassi különleges sört.
N.f-sr.U friss lőtté,. SDríSnyíiíii: Hiogyi KHrbalua. Ttltfon: VI. Síim.
nul eltulajdonított három havi foghízr. é. egyévi hivatalvesztésre Ítélte. Felekbeifa folytán az ügy a kir. táblához került, mely az alsófoku bíróság Ítéletét helybenhagy!.. — Horváth Jánosné Sztojka Miria és Benczil Júlia letenyei cigánynők Pál latvánné ..öletett Neme. Rozália csőrnyeföldi lakosnőtől .zon Fondorlat alatt, hogy háborúban eltűnt férjét felkutatják — tőle különböző fehérneműt, élelmet és pén.t vettek át és igy neki any.gl kért okoztak — a kanizsai bíróság ilt.l fejenként két-két hónapi fogházra lettek Ítélve-Az Ítélőtábla a kanizsai törvény.zék Ítéletét helybenhagyta.
— Ingatlanforgalom. A nagykanizsai kir. telekkönyvi hivatalban a kővetkező Ingatlancsere jegyeztetett be: Horváth György és neje Fic-ló Elektől Nagykanizsán lévő házát 265.000 K, Tizedes Antal né Sárközi Téréitől nagykanizsai hizát 13.000 K, Németh József Kis Ki. Lőrinc és nejétől Bácskán házat 60.000 K, Plánder Jánoi Brunclics JSasef és nejétől a nagykanizsai határban 732 négyszögöle, szántót 70.000 K, Kovára Rezső honvédszázados Tóth Utvánnétól nagy-kanizsán házat 810 000 K. Tóth Ferenc és nejo Németh Györgytől Zalakarosban 525 négyszögöl nagyságú szőlőt 210.000 K, Vug-rinciics Andrásné Kunics Györgytől a nagykanizsai határban szántót 30.000 K, Boros Gáspáiné Andovici Józseftől nsgykanizs.i határban szántót 600 négyszögöl 5000 K, Weisz Lajos Tar Jánostól Kisrécsén 939 H-öl szőgöl legelőt 60.000 K, Lebersorger József Magyar Istvántól Zolasárwegen 2959 négyszintűt 14.000 K, Salamon István és neje Szili József és nejétől Caapin levő szőlőt 30.000 K, Szabó Józaef éa neje Csordás F«-rencnétől fl galamboki határban belsőséget
150.000 K.
— Zalaegerszegi Isit szép .zobás konyhás laká.omet elcserélném ha\' aonló msgykanlz.al lakd.snl Clm m szerkesztőségben.
TÖHVÉ^VSZÉK
Ítélet. A nagykanizsai kir. törvényszék mint büntetőbíróság Hajmás József és Kovács
Íózsef pölöskefői lakosokat zsarolásért három árum havi fogházra itélto.
Mai tárgyalások. A nagykanizsai kir. törvényszék egyes bírája dr. Mutschenbacher Edvin a mai nopon o kővetkező ügyekben Ítélkezett:
Szíva Péter 44 éves oltircl lakos a Btk. 333. és 335 , Bn. 42. §§-ai szerint minősülő lopással vádolva, mert a tél folyamán az Eszterházy Móric herceg és az oltárci urbé-rések birtokát képező erdőből 2000 K értékű fát eltulajdonított. — Páljy György 52 éves várfÖldi lakó? a Btk. 301. §-ába ütköző su-lyos teslisértés miatt van vádolva, mert a mezőn özvegy Tóth Gergelynét bottal "és rúgásokkal ugy bántalmazott — (ölési szándék nélkül), hogy az hároui napon tul gyógyuló sérülést szenvedett. — Tóth András 29 éves, Tóth Andrásné született Orbán To-réz 24 éves és Orbán István lispei lakosok lopással vannak vádolva, mert a Keret tye község határában fekvő szőlőhegyen együtt és közösen Balázs Pál vár földi lakosnak velük közös pincéjéből egy hordót borrol-csap-pal és egyéb dolgokat jogtalanul eltulajdonítottak.
Itélet-helybenhagyáaok. Rózsás József 27 éres lókeroskedőt u nagykanizsai kir. törvényszék a Btk. 359. § ába ütköző sikkasztás miatt, mert a Konkoly József és neje részére lefoglalt, de Rózsásnál hagyott egy kocáit és lovat a birói árverés előtt jogtala-
sportélet.
A főgimnázium tora.v.ruayát —
mely a közönség nagy részvétele mellett kezdődött és gyönyörködtette a nemes torna é. tanügy barátait, s<jna — félbeszakította as eső, éppen akkor, mikor a legszebb számok következtek volna. A főgimnázium ifjúsága az elmaradt versenyszámokat egy ujabbl verseny keretében fogja bemutatni a közönségnek, mely verseny junius első n.pjára vari tervezve.
A f el.őkere.kedelznl lakola az edS-lés miatt f. hó 14 én meg nem tartott záró-, tornaünnepélyét folyó hó 21-ére h.l.szt.tott eL
KÖZGRZDRSÁa
Budapest) tőzsdei Budapest, május 15.
Narolcon S0Í5—3055. Font 3440—90, Dollár 773—83, Fr.nci. fr.nk 70»/»—71\'/i. Márka 271-81, Olasz Ura 40\'/,-41, Osztrák korona 7 40-8 40. Rubel 43\'/,-44\'/,, Lei
540-50, Szokol 1487—07, Svájci fr.nk -
Dinár 1095-1105, Lengyel márka 18\'/i-19\'/,-,
Budapesti devliák:\'
Amsterdam S99—304, Koppenhága 164—
169 Krisztiáni.--, London 3450—3500,
B:rlin 267\'/,-77\'/,, Milano 40»/,—ll\'/». Párls
717__71\'/,, Prága 1490—1500, Stockholm
197\'/,-202\'l„ Zürich 150 -151, Wien 7Ü7\'\',— 8-27\'/,, Zágráb S72-8J,New-York 776\'\',-
784\'.\',, Varsó---
Zürichi zárlat:
Berlin 182\';,, Amstardam —, HolJ.ndi. 901", New-York 520, London 5817, Pária 4762\'/,, Milano S747\'/„ Prág. 10. Budapest 67, Zágráb 187\'/,, Varsó 13, Bécs 5\'/,.
\' Nemes fémek p!»»f
Ezüst korona 62\'/,-63, ezüst forint 197-69, ülkoronás 322\'/,—27\'/,, . SOko-rűnás magyar arany 3S20—3240.
Termény jelentési
Buza (Tiszavidéki) 3475-3500, egyéb 3475-3500, rozs 2960-75, takumány árpy 2450-9550. sör árpa 2560-2650, zab 2430-2460, tengeri 3075—3180, repce -,
korpa 1600-1650, köles--.
Budapesti állatvásár:
M.ih.hus 1. r. egészben 120—80, hAtuM-i 136-190, eleje 1S2-66, II. r. egész, ben 100-108, hátu\'Ja 104-114, eleje 88-100, Növendék marha 1. r. 90 -96, borjú (Ö1ÖU bőrb.) 115-144.Készlet: N«gymarha 110| eladás 90. Növendéktnarh. .6, eladás 6, torjy 86, eladás 54. Marhabőr 106-16, borjubö* 210—230.
Sertésvásár.
Felhajtás 1100. Elk.lt — Öreg sertés —> közép 136 - 40, zsír 175, szalonna l«0j lehúzott hm
A szerkesztésért sajtójogllag feUlit: Benedek RetsS uuksszté.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-ti
Apró hircjfctések
Vidéki földbirtokos ki állandóan nem tartózkodna bent, elegánsan bútorozott szobát keres. Ajánlatot ármegjslöléssel a kiadóba Kér.
E„y Jó családból való fiu tanúiénak f.lvát.tlk. Pilcer Albert kárpitosnál, Kölcsey-utcza II
Z.M.A1 KÖZLÖNV
május 1<
Kerestetik egy jobb, intelligensebb nö, lehetőleg özvegy, aki háztartásomat addig vezetni, mig feleségem a klinikáról visszajön. Fizetés megállapodás szerint. Cim: Gyarmati Józsel Zolaegerszeg.
korona 66 fillérbe
kerül példényonklnt,
tehát mlndtnnap 1 korom 34 fillért takarít mtj,
ha most előfizet egy negyedévre vagy fél évre a
ZALAI HÖZLIÍNY-IIE
REZGALIC
Mayungj
M-MVOI
Raffia
ínoroórl4*ü Kénpor
s r,1: Kénmái "\'mftiuh Gépolai
Hengerolaj tlssi Kocsikenőcs Marónátron
(m»g»»foku Iugkó)
Gyanta stb.\'S™
Schwarz és Tauber
Qyanaslim naoykvstksd^ cágnél
Alapi tT a 1IH
l^^íir^^tTéH^éíl HMjHOTk. - 2«"«ik- " O*"!*"*-
burgonya
legolcsóbban kaph .tó
SOMOGYI TESTVÉREKNÉL
Magyar-utca Itt.__
HflMSTEMOGliRRX
legrégibb
HIRDETÉSI IRODA
Budapest »., Dorottya-utta 11. H. Teleion 34-45.
Felvesz hirdetéseket are bu4sp«stl. mini . k.m«t és ktuitstni lapok rássára erejeli írjk ■■ len, konliuens minj.n n.gyobb viro.i>-«n képviselve -KUltaégvatéaaal dljm.nt.aan s»ol*ál.
84 XXXX XXX XX XX KM XX
| Tengeri Zab Árpa
Takarmányrépa-mag g
aoxdaaégl ct németorsxigi kerti V
magvak kicsinyben la luphalók SS
X
gg —............*v>
S Ország ^ Widder cégnél ff
■a Nagykanizsa, Erzaábet-tér 10. JJ
XXX XXX XXM«X XX X XX
K!r>4«t laaiwartawn )*1MU»| »aa««M. m
shangszergyár STERNBERG
Budapesten, RákóczUut gQ/c
In. mtt aicenal. beo »llj« hu*""" "»» UfhH,* * ■»*■ in6l díjtalanul VíildOni inJlnUU*. ha e.cn Bjaífra btatVo-
:i" Jaxíun.w 1,MUJ. (^tu, rrWt-. J.-^ |
Jil.l.vk:(inunoton toHJdonoioknak
SSl ln(j.n «MJU n,üin)»»tt»k«.
499/1922.
Hirdetmény.
Zalaszabar község elöljárósága közhírré leszi, hogy Zalaszabar község tulajdonát képező községi
korcsmaház
és melléképületei és a zsellérállományban egy zsellérhely után járó legelő és erdő-\'llletóség folyó évi junlui 8-án d. e. 10 órakor a legtöbbet ígérőnek nyilvános árverésen örökárban eladatlk.
Az árverési leltételek a zalaszabar! jegyzői Irodában megtekinthetők.
Zalaszabar, 1922. május 10-én.
Kovica Gábor
_blré.
Igy mangalica kátéira.
kan eladó
József-laktanya._«»
özv Adorján Jánosné szül. Horna Leopoldlna ugy a saját, mint anyósa Rappold Jozeíin, valamint a helybeli honvédkórház parancsnoksága, kartársai és alkalmazottai mély fájdalommal tudatják, hogy forrón szeretelt jó férje, gyermek és odaadó bajtárs
ADORJÁN JÁNOS
katonai fdszámv.vfi
folyó hó 13-án délután 4 óra 40 perckor szerencsétlenség lolytán élete 33-lk
évében elhunyt. ...... , ,
A tragikus véget ért drága halott temetése folyó hó 16-án lesz a róm. kath. lemetó halottas házából
A megboldogult lelklüdveért az engesztelő szentmiseáldozatot folyó hó 19 én délelőtt 10 órakor fog|uk a szentíerencrendlek. plébánia templomában a Mindenhatónak bemutatlatnl.
Nagykanizsa, 1922. május 15.
Béke hamvaira!
VILÁG
moigókópssinli&i
Erzsi hit királyné-tér, Szartat tzillidi épIUlébil Telefon 74. Telefon 74.
Hétfőn és kedden Plerre Benőit világhirQ regénye az
AtlantiS le része (A rémület országa) kerül bemutatóra Szerdán és csütörtökön Hollay Kamilla felléptével
A gyerekasszony
v
. Piholy 20 K, tsúlyo 22 K. J. hely IS K, II EJÓadiiok hétkörnap KI 7 it 0 órákor, vi»ax-éi üunep-
* II. hely 15 korona, III. holy 8 korona. || napokon 3, 6, 7 éj 0 órakor. Ponto« kosdói I

NT.rn.Ult a U»tulaW.»<»ok r ZaUI és Gyanaatl kö»,v.Tomdáiába».
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. május 17. Szerda
111. Mám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
Ss«fc*«lt6t4| éa kiadóhivatal i Fő nt IS. ax. . IaUrerbaa-UUfo* 78. ———-
Mcgjolontk mindig kor* reggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
Újra felvesszük a tárgyalásokat Ausztriával.
Hajlandóság a kölcsönös megegyezésre. A tárgyalások a lövő héten kielégítő eredményre lógnak vezetni.
Pária, május 16. (SajAl tudósítónktól.) A Mugyi.rorazág és Ausztria között folyt tárgyalások ujrafelvételének előkészítő znegbeaxélése arra az eredményre vezetett, hogy mind a két állam hajlandóságot mutatott a legmesszebbmenő ef jejményre. Remélik, hogy a jövő héten a tárgyalások kielégítő eredményre vezetnek.
Szombaton berekesztik a génuai értekezletet.
Az oroszok félreértenék a helyzetet. - Barthou nyilatkozata. - Az oroiz Küldöttség vissza fogja vonni lévaiét.
Génua, május 16. (Saját tudósítónktól.) esotről-esetre keresi az érintkezést A génuai értekezletet szombaton berekesztik. London, május 16. Génuából eredő.
május
Reuter-jelentés szerint Lloyd George orosz jegyzékre vonatkozó kérdésre a követ-kező kijelentést tette:
— Ha Oroszország visszautasítja, hogy Hágában megjelenjék, akkor ninci már több szavam. Az angol küldöttségnek azonban ax a véleménye, Hogy a^ oroszok félreértették a helyzetet és reméli, hogy ezt az akadályt kl-magyarázással el lehet hárítani.
Génua, május 16. Barrére római fiancio követ a „Tiibuna" munkatársának adott intervjuban kijelentette, hogy a franciaországi küldöttség számára az értekezlet véget ért és a többi küldöttség is — a követ tudomása axerint — mér szerdán vagy csütörtökön elutazni készül Génuából. Szombaton B^rth\'ou It elhagyja Génuát.
Arra a kérdésre, hogy mit is ért ax érte\' kezlet befejezést alatt, Barrére Igy válaszolt:
— Axt hiszem, hogy a munkát, melyet Itt végeztünk — nem kellene a szakértők felülvbsgálata alá bocsátani. Franciaország ugyan nem ellenzi a technikai bizottság küldését, érintkezésbe lép a szovjetszakértőkkel, hogy kipuhatolja, milyen megoldás volna lehetséges, a tulajdonjog kérdésében.
Arra a kérdésre, hogy „\'.rintkezésbe lépni" egyértelmü-e az egyenlő alapon meginduló tárgyalásokkal, Barrére Igy felelt:
— Nem, a francia kormány hozzájárulását ahhoz a feltételhez fűzi, hogy a szakértő bizottság az orosz szakértőkkel csak
tanácskozások céljából.
Génua, máius 16 Olasz részről, az albizottság hivatalos megbeszélésének befejezésével kapcsolatban közlik, hogy Csicserin levelének ügye elintézettnek tekinthető.
Génua, május 16. Ma délelőtt fél 12 órakor ült Össze a politikai albizoitság. Az ülésen az orotzok is résztvettek. A franciák, belgák éa németek azonban nem. A konferencia körében a politikai biiottaág folytató lagos ülését holnap -akarják jneg tar tani. A záróülés szombatra fog maradni.
Génua, május 16. Az albizottság mai ülésén, melyre meghívták Oroszországot. Barthou és Jaspar nein szándékoltak résztvenni, kijelentették, hogv minden fentartás nélkül hozzájárulnak a7okhoi a javaslatokhoz, amelyeket a hatalmak Oroszország elé fog nak terjeszteni.
Génuo, május 16. Facta elnök az albizottság ülése előtt ma reggel tárgyalásokat folytatott L\'oyd Georgeval, Schanzerrel és Csicserinnel, O.osiország tiltakozó jegyzékéről. Fjcta kőíőlte Ciicserinnel, hogy levele téves feltevésen alapszik, miután Orosrország képviselőit sohasem zárták ki a bizottságokból. Lloyd Georgo és Schanzer is megcáfolták a levél állítását. Csicserin kijelentette, hogy délután adja meg a választ Factának és Schanzeriíek. Csicserin ezután megbeszélést folytatott Schanzerrel, aki ezután Lloyd G-orgehoz hajtatott.
Az albizottság holnapi ülése előtt az orosz küldöttség előreláthatólag visszavonja levelét.
Az Unió visszautasította a hágai meghívást.
Amerika nem vesz részt e tárgyalásokon.
London, május 16. (S.ját tudósítónktól.) I Egyesült Államok kormánya a hágai tárgya-A „Reute," irodának ma a reggeli órákban lásokon való részételre szóló meghívást Ideérkezett washingtoni jelentés azerint az | visszautasította.
Zürichi zárlati
Berlin 185, Amsterdam--, Hollandia
SOS 80, New-York 524, London 2334, Páris 47971/„ Milano J772\'/,, Prága 10, Budape9t 68, Zágráb 192\'/,, Vatsó 13, Bécs 5\'/,.
Cseh—magyar tárgyalások.
Budapest, május 16.1 Ugy tudják, hogy Bánjfy gróf külügyroiniazter és fíeriea miniszterelnök génuai találkozásukon u$f állapodtak meg, hogy 0 magyar—cseh gazdasági tárgya-
lások májul végér. Indulnak meg, párhuia mosan Prágában éa Budapesten.
Létszámfeletti tisztviselők nyugdíjazása.
Budapest, május 16. (Saját tudósítónktól) Junius elsején nyugdíjazzák a létíámfelettl tisztviselőket. Még nem jelent meg a mimaz-ter végrehajtási utasitáso. A nyugdíjaztatási eljárásokat méltányossági szempont szerint folytfják.
~t---1 1 ~i i. i r
BMHaetáal árak Ul\'i, far«.lal léiril l|)llt| E,1,. tar. 7S0 ti. FéW.r. 400 K. H.«y*t trr. 800 K. Kiy Mr« 7i K. Kgy.i isim in 4 tt
Várospolitika és a zsidóság.
.. r- Nagykanizsa, május 16. 1892. ót., tehát\' éppen 30 éve vagyok politikai joggyakorlattal biró tagj., vagyla választópolgára nemzetemnek. A fiatalsájr Ideállzmusával állottam akkor az ellenzéki pártiság zászlója mellé. Könnyű volt a ví-aszlás. A hetvenhetei politikában Ausztria és a Habsburgok magyarlgáió törekvést láttam ; az ellenzéki záarló pedig élén Kossuthtal és táborával, a mindkeltőtől való fűggetlenitésre törekedett.
1904 január havában a marosvásárhelyi Transsylvánia szállód < erkélyéről már gróf Apponyl Albert ajakáról hallott, m vagy huizezredmagammal, a hatvanheles politika csődjét. Extázisban volt az orazág. Apponyl, Szilágyi Dezaő, Polónyl Gíia, Juath Gyula, Horánszky Dezső és onnyl politikai tekintély gy táborba a Kossuth Lsjoa fiával, mag Jgron Gáborral é« Bariba Miklóaael. M., 18 év múlva Apponyl Albert gróf Andráaay Gyula gróffal, azxsl az Andráaayval van ismét egy táborban, aki > 67-« politika é. Habsburg-Imádatból soha kiábrándulni nem tudott. De guatllus non est disputandum. összehozta a régi ellenfelek.! S — legiti-
még valami. Á politikai reodazer-buktatási törekvés. Hogy miféle uj rendszer megteremtésén fáradoznak, azt én egész világosan definiálni nem tudom ; aiooban a Risiay Károly minapi programbeazédéből erősen kicsengett a népuralom iimételten való insuguráláaának azándéka.
Nohát én ebből nem kérek többet. 1892 óta most vagyok elaő eaetben a kor-mánytámogotó pírt szavazói között. Megindokolom, miért. Mert as ellenlék heterogén összetételéből nem tudom kivenni, hogy mit akar tulajdonképpen a mai ellenzék. Amit tudok, abból nem kérek 1 Es ai teljesen elég nekem arra, hogy az ellenzéket ne támogaa-sam. Pártom, a régi függetlenségi párt létjogosultsága megszűnt a monarchia megszűnésével. Odnáliottam annak a józanabb tábornak a zászlaja mellé, amely jelenlegi szomorú politikai viszonyaink közepette azt a mérsékeltebb álláspontot kívánja azolgálni, hogy ha már annyi elveszett — ne vesszen el minden! Gróf Bethlen latvánban a kla Magyarország vaskerü Tlsia Istvánját Útjuk. Ahhoz a politikai gyilkossághoz, mely as ő skártba tételét célozza, nem adunk segítő eszközt I Meg akarjuk tartani azt, ami még megmaradt, hogy a megmaradt javakat a régi Magyarország határainak viuzaazerzé-s\'re bázisként használjuk fel. Deák Ferenc mondását tartjuk szeműnk előtt: .A hazáért mindent kockáztatni kell, de a hazát semmiért se szabad kockára tenni f
Ez a törekvésünk a közelebbi választásokra nézve belekapcsolódik . lokáfpolitlk. eszméjének szolgál.Ub. is. Sőt főleg ez utóbbi a célunk. Ezért állapodtunk meg dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter jelölésében. Egy lerongyolódott város • miénk, melynek vezetősége sok-sok vároafejleaztő tervvel rendelkezik, de anyagi forTások híján azokat megvalósítani nem tudja. Eme tervek keres .tűlvlteléhez kértük mi Kállay pénzügy, miniszter segítségét, egy olyan államférfluét, aki tudatábaA van annak, hogy ígérni nehéz, megadni könnyű.
zalai közlöny,.
1922. májú* ;17
Éi most Ili v»n ellenfele R«.ay\' Károly, kinek a politikai karrierjérőlVbeszélni nem
á£rok WU l*p«MlaaH hogy nála a.
/X/ J&títoá A népuralom ismert gyonyo-SeÍ vivmányaibő! neki még nem volt cltf1918 n0vembe.».5l 1919 auguSztu, 1 lg. Ezt tehát beifcérte. És beígérte azt hogy a politikai terWetü nlrocltások me2«unte-t/sére törekszik\' elv.ársjiv.1 együtt. Ped.g• m,i ellenzék c^i és törekvéseiről tisztában lehetnénk, talán nem fOgen fordulnának M poliiikai atrocitások. És ez esetben a zsidó
polgártársai n»k se keüene Ras,ay k,bontott prótéxti záwlaja alá gyülekezőtök. En nem feledkeznének meg arról az imminens kötelességről sem, hogy nekik - már c*ak a helyi konszolidálódásra való törekvés szempontjából is — a városi érdekek vídelméie velőnk kellene tartaníok.
Engem aligha vádolhat vi.laki az antiszemitizmus érzelmeivel. Eddigi itten, muko désem alatt nem adtam ilyen bántó teltevésre okot senkinek. De a nagykanizsutzsidóság-rak szemébe merem mondani azt, hogy mos tani politikai állásfoglalásával szűkebb hazája, Naeukanizsa városának érdekei ellen tamad. S miféle lelki molivumok ösztökélik erre t Hiszen ná\'unk egyetlen zsidó polgára se szenvedett n városnak mártírhalált a kommunizmus utáni Még csak a vagonlakók tekintélyes táborát se igen szaporította közülük valaki. Mert az ingatlanforgalom statisztikája világosan beszél airól, hogy a forradalmi idők alatt városunk falai közé menekült izraelita polgártársaink legnagyobb része ingatlant szerzett. S ezzel természetesen biztosította magának a nagykanizsai választókerületben n szavazati jogot. Helyes az, igazságos és méltányos eljárás »/. hogy most ezt a jogát, mint fegyvert szegezi azok ellen, akik a városi érdekek szolgálatál tűzték ki az országos politika keretében Önmaguk elé? Hasonló szerencsés esetben mi aligha lennénk ennyire intoleránsak. Tudják önök azt ugyebár, hogy nálunk is van szervezete az Ebrtdők Egyesületének? Éi mi nagyon sokan vagyunk olyanok, akik tddig az egyesülettől távol tartottuk magunkat, >Őt ny.lt.n per-norreskáltuk azok harcmodorát és céljait. Zsidóbarát keresztény enxmcrtrulókna\'t tartanak azok, akiknek céljait támogatni nem akartuk, mert (taltinté/es felfogásból kiindu\'vaj ezzel n távolmaradásunkkal véltük őszintébben, hathatósabban szolgálni a konszo idftció eszméjét. Én, a kis ember, de hazám érdekeinek kora fiatalságom óta izzó fajmagyarságommal szolgálatban álló közkatonája — nagyon kérem önöket, hogy mostani politikai magatartásuk veszélyét lássák ismerjék
fel. Mert ellenkező esetb-n önök a konszolidáció ellen dolgoznak és az ébredők táborát szaporítják.
A zsidóság az én szerény tapasztalataim szerint a kiegyezés ideje óta állandóan a mindenkori kormányok támogatej* volt. Szinte szokatlan, de egyszersmind megmagyarázhatatlan is, hogy most (» talán specialiter Negykanir-sán) éppen az ellenzék táborában küzdenek. N?m akarom vádképpen a véletlennek azon játékszerü összetalálkozó sát kidomborítani és azt politikai érvképpen kihasználni, hogy a népurolom eszméjének álprófétái körül való gyülekezésükkel ismét a kommunizmust akarnák nyergébe juttatni. Azt a tosszmájuságot >»e teszem fel önökről, amit pedig ma már mindenfelé mi..t kijege cesedett politikai felfogást hirdetnek, hogy Önök a kisgazdapárttal csak a drágaság fenntartása, sőt fokozása céljából kötöttek ad-hoc szövetséget.
Egyet azonban sine ira et studio leszögezek. A város izraelita po\'gártágának nem érdeke, hogy a keresztény társadalom és közötte levő szakadékot mélyítse. Pedig ahogy én a ?sidó polgártársak bizonyos mértékű politik. i pálfordulásána\'t tényével szem ben eddig elhangzott kritikákat ismerem, — az egymástól való esetleges eltávolodás té nyeért nem a keresztény társadalom lesz a felelős 1 Nagy Lajos.
Móricz Zsigmond
Mint .-W/í liráb,, ugy " !\'*.4n/S« «>
novellába Intőbb uj í« "léke. de\'1t,n, l,« Móricz Zsigmond.. A hang.zinwel U*ln telében . iSs jellegi. . Adyval ..«£.» Móric: inkább pl««t»ikai i^í® egési tc. mészete inkább n forrnára irányú\'.
5t • S\'inre. Megfigyel j* J?"\'»"
nk legkiválóbb ban cszk Szabó DozsS
Ady. Iigész írói egyéni-ege .-dalműnk késői realizmusának legkiválóbb
képviselője, egy említhető vele.
Móricz Zsigmondot általában ujty ismeri a* Slvasókö.önség, mini a falusi f1"1 \' rajzolóját, „ parasztság sokrétegű, komplikait, az indulat, a szenvedély sok szálából összefon! lényének leírója, ki a lelki kompozícióknak, az ember belső életének, Icrmészel-lajzán.k olyan gazdag vonásait nyújtja, amilyennel Kimény Zsigmond óta egész irodalmunkban alig találkoztunk. A magyar f lu.i íletaek há,om külór.bö.fi körét ■«)«>\')» három i»mert regényében: a .Sárarany -ban n parasztvilágot, „4 galamb papné -ot" a fousí Uleiner osztály! és „Az isten huta mögött" ben a kisvárosi hivatalnok-nyir-pol-gáriasságot. E három osztály mindegyikének ábrázolásával megnrób iUo :olt c>akn=m minden régényirónk Jókai óla. Bizonyos hagyo-inány is fűződik rajiolásuklinz. Sok neves Írónk kerül! fo\'uből a városba, akik talán csak étvcdlcltek, de nem hasonullak át egészen városi emberekké s mindig bizonyos elfogódottsággal, oz elmúlt dolgokra való visszaemlékezés szépilő üvegén át néztek az elhagyott í„lura, amelyhen gyermekkorukat töltötték s amelybe mindig viwia-vissza-vágytak, mintvilaml c;u.3i édsiségoe. A falusi élet egyszer übb, tehát tisztább, nemesebb, mint a vároii. Ez a gondol it vo\'t a régebbi magyar paraszt-képnek alapszíne a ez szentesítette is a kö.össég Is, mert megfelelt sajtt emlékeinek. A inai nemzedék szamébon ez a parasztkép átalakult: a mai magyar paraszt minden konzervativizmusa mellett is igen lényeges dolgokban ulás életet él, mint a negyven ötven év előtti. Ez pz átalakult paraszttipus először Móricz Zsigmondnál j -lent-keiik a maga teljességében. A falu és a falusi kisváros neveltje, rajta van a falu-i por: de lélekben clsinkadt a falutól a magyar nagyvárosban s nem vágyik vissza □ falusi szegény ember életének keservessé-gébe, melyet ugy tud nézni minden idelizálás nélkül, amilyen a valóságban. Három regényében a faluról kiaváioson át vezet bennünket szereplői elé, kik mind egyforma szenvedéllyel vannak felruházva. Ezekkel fdolt első igazi példákat Móricz Zsigmond Jókai óta a tulajdonképeni társadalmi regényre, mely a nemzet társadalmának valamely szélesebb területét foglalja össze egy képpé. Az Ő regényeiben, de különösen a „S irarany"-ban egy széles, lendülettel teljes nagy vonalakkal megrajzolt társadalmi képet nyerünk, nagy szenvedelmek rajzával s egy nagyszabású egyéniségnek részletesen kidolgozott képével, aki körül a megfelelő távlatba elhelyezett mellékalakok nagy tömege forog.
A mai Írónemzedék körében a nagy stilusu egyének egyik legkiválóbbika Móricz Zsigmond, ki nzombaton az Irodalmi Kör előadásán egy regényrésiletet fog felolvasni. Érdeklődével várjuk megjelenését s ölömmel, hogy müvei után szerzőjét is lesz szerencsénk Knnitsán üdvözölni^ (d)
— A Szent János szoborra ujabban Illés József 40 K-t, Szépessy Imre" 20 K-t, Tóth József 10 K-t, Sirközyné 5 K-t, özv. Viola Kálmánné 10 K-t adományozott.
„Nem cseléd"
jeligés állás betöltetett.
Szakácsnőt
ker«a a reáliskola tanári étkezdéje junius elsejei belépé*rr. Feltételek a reáliskolában tudhatók meg. 4iiS
— Zalavármegye választást biztosai. A kes\'/thblyi választókerületben. Választást biztos: Gombár Gyula, iiélőtáblsi bírói címmel és jelleggel felruházolt nagykanizsai kjr. járásbiró. Helyettes választási biztos: Ma-káry Vilmos nagykanizsai kir. járáshty. A kiskoméromi választókerületben. Választási biztos: Emődy Géz*, letenyei kir. járásbiró. Helyettes választási biztos: dr. Hiba Ferenc, nagykanizsai kir. törvényszéki bíró. A letenyei választókerületben. Választási biztos: dr. Szabady Lőrinc, tanácselnöki címmel felruhi-y.ott nagykanizsai kir. törvényszáki biró. Helyettes választási biztos: Kayser Elek, nagykanizsai kir. törvényszéki b:ró. A nagykanizsai választókerületben. Választási U>izlos: Béky Tamás, járésbirósági elnöki címmel felruházott, keszthelyi kir. járásbiró. Helyettes választási biztos: Bálás Lajos, Ítélőtáblai bírói citnmel felruházott keszthelyi kir. járásbiró. A picsái vAlasztókerüelben. Választási biztos: Berlin Ágoston, Ítélőtáblai bírói \' cimmol felruházott, nagykanizsai kir. törvényszéki biró. Helyoltes választási biztos: dr. Almás%y Gyula nagykanizsai kir. törvényszéki biró.
— A letenyei ▼álaaztókerttletbSI. lerbócz Imre, a letenyei választókerület nagy rokonszenvnek Örvndő képviselőjelöltje most jírja be kerületét, hol hívei mindenütt a szeretet legnagyobb megnyilatkozásával fogadják. így a mu\'t héten Putztamsgyaródon és Szepetneken tarloU hatalmas programbeszédet, kifejtvén, hogy csak válvetelt, egységes, komoly nemzeli. építőmunka mentheti meg ezt a szerencsétlen árva nomzetet. Terbócz Imrét mindenütt a legnagyobb lelkesedéssel fogadják.
— Herceg Featettch Taazilónó halála. H-rcsg Festetieh Taszilóné a Park-szanatóriumban 71 éves korában Budapesten meghalt. A hercegnőt n mult szerdán szállították a szanatóriumba, ahol Verebély tanár vakbélgyulladást állapított meg és nyomban műtétet i* hajtott végre rajta. A gyulladás azonban, amidőn r» hercegnőt a szanatóriumba s\'állították, már olyan előrehaladott stádiumban volt, hogy bár a/, operáció sikerült, a hercegnő elgyöngült fivikumn nem tudott megbirkózni a fellépő komplikációkkal. A h-rcegnő, családi néven Hamilton hercegnő. Károly bádeni nagyherceg unokája, közeli rokonságban állott a külföldi államok uralkodó családjaival. Atyja Willlam Alexander Arthony Archibsld volt. A hercegnő különben előbb Alhert monacoi trónörökös, a jelenlegi fejedelem neje volt, majd válása után 1880 ban ment nőül Festetich Tiaziló herceghez. Festetich Tasziló herceg Hamilton hercegnővel kötött házassága óta keszthelyi palotájában n külföldi államok legfelsőbb köreinek tagjait látta vendégeiül, ezek sorában többek kőzött néh»i Edvard angol királyt és Albert szász királyt is. A hercegnő holttestét az Eiztorházy-u\'cai Festetich-palolában ravatalozzák fel, ahonnan ma a Festetich her cegek keszthelyi caaládi sírboltjába szállítják.
— A polgári iskola dalestólye. Mir jeleztük, hogy a polgári iskola május hó 27. ós 28-án a Polgári Egylet nagytermében saját segélyalapja javára dalestélyt rendez. Módunkban van ezuital már bővebbet kczölni. A dalestélyen az Irodalmi ós Művészeti Kör zenekarának kísérete mellett a Jól Isínert gyermekmese, a „Hamupipőke" kerül színre, melyet Poldini Ede zenésített, Ketllng polg. isk. tanár hangszerelt ós több betéttol bővített és ugy a zonét, valamint az éneket is betanította. Jegyek mindkét előadásra a polg. iskola igazgatói irodájában válthatók. Páholy 400 K, karzati pá\'ioly 300 K, földszinti ö:őhely 1—C- or 80 K, 7—12 sor 60 K, 13-17 sor 40 K. Belépő jegy 30 K. Műsor kapható este n pénztárnál. Kezdet esto 8 óra. Az előadásra a tanügy barátait ezúton tisztelettel meghívja a Rendezőség.
— A Zrínyi ünnepély rendező blzottaága ma délután fél 7 órakor értekezletet tart a városházi kistanácstermében. Az elnikség kéri a tagok rendes megjelenéséi. Előzetesen 6 órai kezdettel az Irodalmi Kör választmányi ülést tart ugyanabban a helyiségben.
1922. május 17_
— A nagykanizsai keresztényszocialisták Ansorge Antal elnök kz.de-mérijregésére memorandumban fordultak h kormányhoz, melyben többek körött védelmet kérnek n folyton erősbödő uzsoraáraksal szemben és a nép részére kereseti lehetőségének, munkaalkalmak éa tisztességes megélhetésnek biztosítását. .
— A Duniíntuli Közgazdasági r. t. közgyűlésének elhalasztása. A keres-kedelemüayi miniszter megengedi", hogy n Durrintuli Közgazdasági r.-t. nagykanizsai bej cég az 1921. üzletévre vonatkozó évi rendes közgyűlését 1022 évi szeptember hó 30 íg elhalaszthassa.
(x) Uránia. 9 órakor katonazene az egész előadás alatt.
— Köztisztviselők közleménye. Figyelmeztetjük nz igényjogosultakat, hogy a birtokukban lévő burgonyajegyeiket, vagyis as 19^1. évi szeptember havi Ellátási J-igyeik 10., 11., 12., 13. és 14. sz. szelvényeit, vaU-mint a burgonya póljegyeiket legkésőbb az 1922. évi mójus hó 31-ig okvetlenül váltság bé, mert ezen ax időponton lul senkinek többé burgonyát nem fogunk kiszolgáltatni. Azok a vidéken lakó igényjogosultak, akik eddig a határidőig a burgonyájukat készlet-hiány miatt nem lophatták meg, kötelesek n burgonyajegyciket, póljrgyeiket ennek n körülménynek az igazolása céljából az órudábnn láttaraozás végeit ugyancsak a» 1922. évi május hó 31 ig bemutalni. Értesítjük nz igényjogosultakat, hogy feleségeik, fiu és leánygyermekeik részére a kedvezményes ruhaszövet kiosztását, n ruhautalvány beszolgáltatása, 450 és 500 korona kedvezményen ár lefizetése mellett 1922. május hó 18 ún. csütörtökön megkezdjük. Kérjük az igényjogosult csnládtagok személyes megjelenését. Köztisztviselők Szötxtkezele.
(x) Legújabb tánc Tangó Milonga. A .Tánctanítók Országos Szövetsége által Bi. .lapesten rendezett Továbbképző magasabb tánc művészeti tanfolyamon lett először bemutatva, a melyet Saphir mester Berlinből hozott. Ezen kellemes és bájos uj táncot a mai naptól kezdve külön órákon unitom $ polgári Egylet nagytermében. Ezcnkivül a Jelenlegi tanfolyamon a közkedvelt Chuchit és a Szalon Shimyt is tanltom. Tisztelettel felhívom figyelmét a ténckedvelő ifjúságnak, a kik ezen uj táncokat elsajátítani óhajtják, jelentkezzenek este a tánc-teremben, Huberth tánctanárnál.
fx) Aranyat,\' ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajcfvitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Meseország a kla gyufaárus leány f az anyasslv f Kitty virágai.
— A Czája-clrkusz Ifjúsági előadása a hadirokkantak felaegélyezé-•ére egyezer koronát (vagyis a bru\'to jövedelem 10%-ái) eredményezett. Czája igazgató a mai napon átadta szerkesztőnknek az ösz-szeget, ki azt a tegnap névszerint felemlített ■záz százalékos hadirokkantak között egyenlő arányban fogja szétosztani.
(x) Hollay estét tart a Világ-mozgó ma és holnap, amikor is bomutaija Hollay Clnilla legújabb filmét a „Gyerek asszony" cl mit 5 felvonásos drámát. Hollay Cainilla pár rap elölt volt itt személyesen, amikor is szépségével és bájosságával elragadta a közönségei s most ismét látjuk őt, bár csak filmen egy remek témájú szerelmi regény hősnójekónt.
(x) Jótékonycélü mozielőadás. Az
Uráni* mozgóképszínház szerdán este 7 órai előadásának tiszta jövedelmét a vakokat gyámolító orsz. egyesületnek adja.
— Readőrlegényaégi vissga. A nagykanizsai államrendőrség osztálypora >cs-nokságán tegnap délután ejtették meg a legutolsó rendőrlegénységi tanfolyam vizsgáit. A vizsgálóbizottság elnöke dr. Beustericn Erich rendőrtanácsos, tagjai: Stuller László főfel-
__zalai KOZi.ONY__
Ifiőüiií
fűszer- és cjemegeüzletf k
részérő a lilrneyes kőbányai
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNYSERFŐZŐDE
SÖREIT
jutlny^p irbsu szállítja a
„Hangya Ipar\'4 R. T.
nagykanizsai aörlerakata.
Kakiáron tart hordós és palackozott joruVo\'. és pedig:
Király, Bajor, Udvari, Góliát-maláta, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört
Naponta friss töltés, ^
S0rg«ny<le: Henaya H»gyk«nim. Teltfai: 92. szám.
Ügyelő, osztályparancsnok, Schenkenberger József rendőrkapitány, Szommer Ignác rendőrfelügyelő. A vizsgára bocsátott rendőrök száma kilsnc volt. A vizsgálóbizottság először írásbeli, majd szóbeli vizsgálatnak vetélte alá n rendőröket. Érdekes \\olt ez a rendőrségi vizsga, melyen a rend^rjelöhoket a szolgálatuk kapcsán felmerülő összes kérdések, teendők felől Írásbeli és szóbeli vizsgát kellett lelenniök és csak azon esetben nevezik ki őket rendőröknek, ha mindenben\' kielégítően megfeleltek. Mit kell tcnniök gyújtogatás, betörés, lopás esetén, tettenéréskor, mit — ha ellenszegülnek, mit — h-i túlerővel szemben altnak. Mit — verekedé», bicskázás esetén, mit — ha a rendőrt megtámadjik, mit — ha o társndnlmi rend clltn izg.itnak. S\'u\'ler László főfelügyelő, aki n rendőrlegénységet individualiter, szinte atyai módon kezeli és a többi oktató tisztek által tör.énŐ, lelkiismeretes kiképzés folytán n nagykanizsai államrendőrség legénységi anyaga mintaszer üen példás. Teljesen át vannak hatva hivatásuktól. A levizsgázott és rendőrökké kinevezett jelöltek a következők: N-\'meth Zsiymond, Lípovics Karoly, G-rencsér Lijo?, Mst.ilic* József, Németh 11. L-*sr!ó, Hegedűs József, Hoch Máté, Muhr János és Fúzi De sö.
(x) Uránia, Kü\'önleges, tüneményes szépségű és mély írkö\'csi tartalmú darabot mutat be szerdán, csütörtökön ós pénteken az Uránia. Andersen három legtartalmasabb mesó jót Pakots József szövegkönyvévé\', a Nemzeti színház művészeivel egy olasz filmgyár művészi rendezésével. A darab szépségeit lehetetlen szükkerctek között felsorolni; gyermekek előtt a meseország káprázatos bübája elevenedik meg, felnőttek Mattyasovszky Ilona, Hegyesi Mari, Róthey Lajo?, Gömőry Vilma, Gyenes László, alakításában abszolút művészi tanaimat, a gyermekek : Jackó Cia, Szécsi Ferkó, Szécsi, Hédit Dezsőffy Flóri és mintegy 40 tagú virág-balett szereplésében annyi aranyos derűt talál nak, hogy az este felcdhetlen összhatást fog nyújtani. 9 órakor katona\'.c-ie az előadás alatt.
törvényszék
ítéletek. A nagykanizsai kir. törvényszék, mint büntetőbíróság Szíva Gábor oltár ci Ukost faejtuUjdonitásért hat heti fog-
___3.
házra, Pálfi György várföldi lakost aulyos testi sértés miatt K)(y hónapi fojhíirp, Tóth Andrást é> nejé! Tólh Andrásnit azOl. Orbán Juliit, valamint Orbán Utván lispei lakosokat lop.ásért öt—öt—öt heli fogházra Ítélte.
Mai főtárgy alá. olt) A nagykanizsai kir. torvényszék büntető tanácsa dr. Maüchcn boc/ier Edvin kir. törvényszéki biró elnöklete alatt ma délelőtt a következő ügyekben Ítélkezik:
Stróbl János és tártai S7cpetneki lakosok ax 1914:41. t. c. 1., 3. §-ának 2. pontja szerint felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétsége miatt fognak telelni, mert Szepetne-ken 1920. október havában, Tóth Albert •lepetneki kántortanító által sxerkesztelt feleb-bezést nyújtottak be a szombathelyi egyházmegyei főhatósághoz, melyben részint >z Iskola egyik tanitója ellen rágalmazó kitételek foglaltattak, réstint pedig a község érdemes lebánosát Berkovics Józsefet ugy állították e, mint aki Tóth Albert kántortanítót hun év óta könyörtelenül üldözi és családját éhezteti stb. s mivel ezen tényállások valódiság esetén n plébános ellen fegyelmi eljárás megindítását vonta volna maga után, az egyházmegyei főhatóság a bűnvádi eljárás megindítására az engedélyt megadU. — Gáspár József 26 éves ciatári lakos a Btk. 333. és 336. íjába ütköző lopással van vádolva, a „forradalmi törvényszék" két-éa fél évi kényszermunkára Ítélte, de az ítéletet a kir. törvényszék természetesen megsemmisítette és most uj tárgyaláson ítélkezik a büntetett elő-élelü Gálpár József fölött. — N"gy György és neie zalnnémelfalui lakosok a Blk. 453. és 454. §*ába ütköző véderő elleni vélséggol vannak vádolva, mert fiukat. Nagy Györgyöt, ki a kai onsi szo\'gálatból megszökött, szökése nlatt maguknál rejtették a nyomozó csendőrök elől, ugy, hogy azok nem tudták megtalálni.
Nyilt-tér.*)
Meghívó.
Dr. Rassay Károly képviselőjelöltünk f. hó 18 án, csütörtökön délben egy órakor Budapestről városunkba érkezik. Kíséretében lesznek dr. Bárczif István v. igazságügy-miniszter és .Sándor Pál, az 0. M. K. E. elnöke.
Pártunk a demokrácia és liberalizmus o jeles harcosait a Dálivasut pályaudvarán ünnepélyesen fogadja és fogadtatásra párthiveinket ez ulon is meghívjuk.
Csütörtökön esto fél kilenc órakor a Centrál szálló éttermében vondégeink tiszteletére társas-vacsorái rendezünk, amolyan előzalas jetsnt-kezés nélkül városu k polgárai részt vehetnek. Étkezés étlap szerint.
Dr. Rassay Károly csütörtökön délután hat órakor Kiskanizsán a Polgári Olvasókörben felkeresi pnrthiveit. Kérjük ezért klskanizsxi polgártársainkat, hogy ebben az Időben az Olvasókörben jelenjenek meg.
Egyéb idejüket vendégeink látogalásokra és a választás előkészítésére fordítják és pénteken utaznak vissza a fővárosba.
A Raisay párt intézá-blzottaága.
*) Az e rovatban közöltekért som a sierkosztóiég, keit) a kiadóhivatal felelősséget nem vállal.
A szerkesztésért sojtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
■---r-----V
TTTT A P mozgóképszinhátz1
V X Íj ü lT Erziébit klrályni-Ur, Szarui izillodi épllilibii
Telefon 74. Telefon 74.
Szerdán és csütörtökén ft fi llfl CA 1# 3 C C 7 A ti If Pilmregény 0 Ho\'íny Kamilla feliéi lével || UVCi CltUJJbUII J felvonásban.
Pénteken csak felnő Iteltnek
Amor a kormányon
Páholy 2o K, zsölye^Z K. I. tioly 18 K, II Pőudások hétköznap léi 7 is 0 órakor, vasár- és ünnep-^_jiYCuaJi • ............................. * " ------
mydm • n. bely ti- korona, ffl. holy » korona. || oa^kon 3, t>, 7 fa 9 órakor. Pontos kssdósl^
9/2. május 17.
TURUL
cipőgyár Bt.
Fő-ut 12.
S.jil ird«kít*n WU»U. "<E kk.V.tJ.Inllx"
olcsó, tartós, megbízható
Tníndinnemü fa hx.. "I*"*?1"*
™ly.k i».b«ll ántakeíl é. ,<ob<t kmt.-l\'iknfl f.gv. róltéll.o v.zamykípesrt.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
Apró hirdetések
Kerestetik egy Jobb, intelligensebb nő, lehetőleg özvegy, aki híztartSsomat addig vezetné, mig feleségem > klinikáról visszajön. Fizetés megállapodás tzetint. Cim: Gyarmati
József Zalaegerszeg._______
Egy jó családból való flu tanulónak felvétetik. Pilcer Albert kárpitosnál, Kölcsey-
ulcza 11. ___
Egy uj disznóól eladó Magyar utca
155. szám alatt.___
Ülő fürdőkádat vennék. — Cim a kiadóhivatalban.
u\',i- női-divat és rövidáru kereskedése
„HATTYÚHOZ"
Nagykanizsa, Erzsébet-tér (Postával nemben). Tiszteleltei értesítem a n. é. közönséget, hogy újonnan berendezett
uri-, női-divat és rövidáru üzletemet
T a Tehetősig olcsó árak melletti figyelmes ktszolgalasrol. Raktáron tartom a szakmába vágó összes cikkeket, u. m.:
Férfi, női éj gyermekharisnyn, keityü, oyrrmektrikók, nemez és szalmakalap, sapka, nap é* esőrrnjő, pirci táskák, bflröndők, fésű, hajc<at, híj, fog é. ruhakefe, vi.nzosviszon és abrosz.
Hérfi-, női- és gyermeklngek, gallér, kézelő, t> yakkendő, gyermekruhák, kész kötények, gyermek-kelengye, gyeimek-kociik éa székek, nyugágy
Fátyol, művirág és koszom, szalag, csipke, zsinór, pamut, cérna, tü és mindennemű rövidáruk stb.
A n. é. közönség szives pártfogását kérve, hazafias tisztelettel
Ferlsz Dezső.
KOR PA í Szerszámok ♦ Szerszámgépek ,XWIXI " " Műszaké cikkek ♦ Kenoolajok!
bármilyen mennyiségben megrendelhető a budapesti napi ár alatt.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság, Nagykanizsa
FS.ul 8., Baafcr-épUlet «,t«
T.leton: 123. SürgSnycim: futura
Ingatlan-eladás
A város különböző utcáiban u| modem házak beköltözhető lakással, nagy kelttel eladók és azonnal álMffhííök. Továbbá a város belterületén jóforgalmu vendéglők az összes berende-zéssel eladók és azonnal átvehetők. Egy füszetkereskedő üzlet berendezéssel eladó és kétszobás lakással azonnal átvehető. Bővebb felvilágosítást ad
Rákos György
Ingattankösvetit6 Nagykanizsa, Magyar.u. «3
EHQEL SAMU SSÜfriMS
HÁZÉPÍTÉS
ét házkarbflntartási
_ _ VjjUJIUff NAGYKANIZSÁN.
Szerencseszámu osztálysorsjegyek
a Hírschler tőzsdében
Fő-ut „Korona" szálloda.
Főnyeremény 1 millió, 2 millió, esetleg 3 millió korona
é* íiimoi több nagyobb nytreménytlc_
I. Husál méius 17 él 19 én
Silvukdiilvelyok, p.pUok~ képcíl.pok, tovilp.pirok é, J.lékkftityík n.sy vtUizlékUn. — EI6nyir«k.
Tisztelettel van szerencsém az igen tisztelt volt megbízóimat <a«zlgen tisztel\' véroai és vidéki épittelőket éa háziul- dono.okat értesíteni hogy általánosan ismert, jó hírnévnek őrzendő éplté.l Irodámat .Háxípltá.l é.k~b.nt„tá.l vállalat" elnevezéssel megnyitottam. Tizenöt éve dolgosom ezen v«,o>b»n é. vidékén, minden megbízásom telje, megelégedésre végeztem el, ugy tervezést, mint aónnk kivitelét. Tevékenységemet a háborúba való bevonulásra és ott szerzett betegségem akasztott, meg. Szakképzettségemet, gyakorlatomat biztosítja nz, hogy minden tekintetben előnyt tudok nyújtani megbízóimnak.
Vállalok helyben és vidéken fSldaslntea éa egyéb magasépltkazéseket, gazdasági épületeket, templomok, téglagyár, gyárkémény, kaián-befalazást, vaabeton építését, alrbolt és mauzóleum készítését. Épttletek
lókarbantartását több éven át szóló időre átalányösszegért éa felelőtaég mellett. Modem tervezéseket éa előméretezett költségvetéseket szíves megbízásból készítek. Szíves pártfogást kérve vagyok teljes tisztelettel mm
BÖLCSFÖLD Y JÁNOS
„Házépítés és hdzkarbantartási vállalata és irodája"
BATTHVANY-UTCA 1. SZÁM ALarr (Betegsegélyző hivatallal szemben).

NywaaUH ■ laptalaláoaeaek t Zalai és Gyarmati künyvayezadátákaa.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. május 18. Csütörtök
112. s*ám.
SMcfcM»l6t*t U kUdóhlvaUJ i Pő-at 1}. n. —— Inlnoibio-UUfoo 75. -
Megjelenik mindig kora reggel
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
iL III
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
.......A
BIStl.ete.1 ár.k (!«;, f,r|,lel HI..I .|,lttt i". «0 K. ruivt. 4*. K. N.syM-(Tt. >00 K Ejj Mr. 71 K. E0.i .Uh hs4t
bizottság javunkra döntött.
- ,oa"
Bécs, má|ys 17, (Stijál tudósítónktól.) Az osztrák kormány az államadósságok rendezéséről töményt hozott, amelyben kimondta, hogy az államadósságokat a reciprocitás alapján kell rendezni és ugy fogja elbírálni a magyar tulajdonban levő osztrák hadikölcsön visszafizetését, mint a hogy a magyar állam honorálja az osztrák tulajdonban levő hadikölcsönkötvényeket.
A törvénnyel szemben a magyar kormány nyomban állást foglalt a jóvátételi bizottság előtt és annak a véleményének adott kifejezést, hogy Ausztriának nem volt joga a reciprocitásra hetyeikedni, mert Ausztria a régi Magyarországból szerzett magának területet fs Magyarország nem szerzett Ausztriától egy talpalatnyi földet sem-
Az állásfoglalás eredménye, hogy a jóvátételi bizottság kimondotta, hogy Magyarország nem tekinthető Ausztria utódállamának, az áüvmadósságok ügyét nem rendezheti a reciprocitás alapján.
j A bizottság döntésének legfontosabb eredménye — a magyar és osztrák hadikölcsönok rendezése. ^ , ,
A bizottság határozatából most már világos, hogy az osztrák kormány köteles a magyar állampolgárok birtokában levő osztrák hadikölcsönt kifizetni, ellenben Magy
arország nem köteles azokat a magyar hadikölcsönöket kifizetni, amely osztrák polgárok birtokában van.
A jóvátételi bizottság döntése nagy megtakarítást jelent, másfelől pedig rést üt az osztrák kormány törvénybe iktatott reciprocitási elvén.
A kisebbségek védelméről szóló indítványt • népszövetség elé teriesztik tárgyalásra.
A magyar delegáció sikere — Hága helyett Stockholm vagy Bécs \'•»*. a* uj tárgyalások székhelye. — Amerika kát feltétele. — Amerika visszautasítása súlyos csapás Lloyd George tekintélye ellen. — A génuai értekezlet általánoi mérlege-
— Saját tudósítónk telejonjelentése.--
Ginua, májú. 17. A meghívó hatalmait delegátusai . ma délutáni üléjen elhatárolták, hogy Msgysrországnak a kisebbségek védelméről szóló Indítványát olyképen fogják tárgyalni, hogy a magyar delegációt felszólítják, hogy a konferencia előtt nyilatkozatot tegyen, amely á»f az Indítványt tartalmazza, hogy a kisebbségek kárdélét beható tanulmányozás céljából utalják a népszövetséghez, mivel Magyarországnak nézetét a konferencián kifejteni alkalma nem volt.
Lloyd Gtorge szükségesnek vélte, hogy Magyarország eit a nyilatkozatot Írásban terjessze «15 és > konferencia azt tudomásul vegye és pártolólsg a népszövetség.elé terjessze az Indítvány elfogadását.
A mtpjtt Indítványnak Ilyen módon való ellntéiéie kétségtelenül a magyar delegáció sikere ----------— ---—
Géntta, május -17r Az albizottság Oláse iránt nagy ai érdeklődés, mert tőle függ az értekezlet eredménye. Csicserin ugy nyilatkozott, hogjr\'reméli, Kogy az alés kedvezően fog végződ tji és megállapodásra vezet.
Az oroszok Stockholmot vagy Bécset hifiül* "J*"1""\' " bizottság szék-
BéüMk \'nám : <nrt a győng.valutáju
országokban a tartózkodás nem oly költséges. Lloyd George hajlandó a székhely kérdésé-
ben engedékenységet tanúsítani, még pedig Stockholmnak van több esélye. Bécs vagy Prága csak második heiyrá kerül.
London, május 17. A génuai konferencia Hughes jegyzékére adandó válaszában uj javaslatot fog tenni a hágai értekezletre kinevezendő bizottságokról. .
Az amerikai jegyzék szerint még vsn rá remény, hogy Amerlks részvételét megnyerjék.
Amerika két feltétel alatt venne részt a hágai konferencián. Az egyik feltétel a különszerződések kötésének megakadályozása, a másik feltétel az, hogy a bizottságok dön tjfcnj ne legyen végérvényes, hanem függjön a kormányok döntésétől.
Schlld bizalmasan kijelentette Schanzer.. nek, hogy a jegyzék míg nem végleges visszautasítás.
A „Llberté" ugy Ir,. hogy Amorika. visszautasítás, súlyos csapást jelént Lloyd George tekintélye ellen. As Egyesült Államok távolmaradása a génuai értekezletről, előtc jelezte az értekezlet érvénytelenségét. Ugyanez áll a hágai konferenciára is.
Moszkva, május 17. Trockij foga£ta a moszkvai sajtó képviselőit é. megcáfolta az orosz—német Katonai szerződést.
Londont május 17. Le lehet már vonni
a génuai értekezlet általános márkát. Az értekezlet főműve — a kísérlet hogy Oroszországgsl létrehozzák s megállapodást, nem jutott befejezésre, mart az ellenszenv állott útjában. Ezzel a s<nu.l értek.zlrt.t áthelyezik Hágába, esetleg Stockholmba, vagy Rigábs. Az utóbbi eshetőségekre ai oroezolc kedvéért gondolnak, akik ellene vannak Hágának. rj\' ; ■ 1 ban.
A tervbeveit bizottság nem rrym. olyan teljhatalmat, amilyennel Lloyd George él Schanzer szeretné felruházni, hogy lehetővé tegyék s megegyezés gyors nMgkStáMt\' A bizottság határozatát javaalátok alakjában elé fogják terjeszteni >z érdekelt Wr^ mányoknak. Ez a franciákkal és belgákkal szemben tanúsított engedékenyság következménye. .\'r4ti.|4 London, májul 17. Az a blr terjedt el, hogy Lloyd George már pénteket) elhagyta Génuát. Egy-két napot valószínűleg Párisban tölt és tsnácskozásokst fog folytatni Polncará-val és hétfőn érkezik meg Londonba.
Budapest, május f7. A hivatalos lap mar száma kö^li s minisztérium rendeletét s kőz-" szolgálatban álló lisztviselők és egyább \'alkalmazottak, nyugdíjasok és árvák rászórt\' sz I9SS. évi mjjUf, Június és Juliul hónapra, az átmeneti segély tárgyában.
Azok a közszolgálatban illó tisztviselők itb. akiknek iptliis hónapban 8000 korona a rendkívüli segély igáoye, átmeneti segély cimfa\' havonként 8000 koronit fognak kapni, összesen 16000 koronát. 6400 korona útin 5100 koronát, összesen 1Q800 koronit 4000 korona útin 4600 korona, összesén 9200 koronái. 34O0 korona ulán 4S00 koronát, összesen 7600 koronát. S400 korons uUn 8600 koronát, összesen 6000 koronit. 2000 körooa ulán 3000 koronit, Összesen 60,00 koronái. 1800 korona után 3800 koronit, összesen 4600 koronát. 1600 korons 2400 koronit, összesen 4000 koronit. 1400 korons ulán 2400 koron/ü, öszzesen 3800 koronát. 1000 koron, alán 1750 koronát, önzésén 2760 koronát. >00 korona után 1400 koronit, összeien 2100 koronit. 400 korona után 600 koronit, összesen 1000 koronit. ,.
A vasutasok is megkapják sz átmeneti "Sfyl- . <t o .\' .. ,rt-A román királyi pár
Athénben. ,,
Athén, május 17. A romin királyi pár ms Athénbe érkezett, hol a trónőrökösn* ál-Ispota igen komoly és .aggasztóra fordult. __
Az ntattfvábasyi* Zltt.kktiyní spaityolwjzáji tartózkodását
Páiit, május ÍZ. A nsgy követek. l*ni&u ugy határozott, hogy semmi ellenvetés^ nincsen Zlts királyné spanyolotszági tartózkodása tekintetében,
Montecuccoli admirális
_ em
Bécs, május 17. A „v.ll" oeslrlk: magyar haditengerészet főnöke, MontecütöóU admirill, ms 79 éve. korában Béesbao
elhunyt.
ZALAI KOZI-ONY
1922. május 18
A Bethlen-kormány az Iparosság: érdekében.
A\' kisiparosságot •leutal több köz-munkában róazeiltlk. Fokozottabb figyelemmel »an ■ Bethlen kormány « közmunkák asétoaslésíra. A* lp«\'l ■ zövetkeaetek akciójának alkere. A .Zalai Közlöny" jövároti tudósítójától.
Budapest, májúi 17.
A magyar kézmüiparosság az elmúlt évtizedek liberália IparpoUtikái. miatt kevés máltányláaban részesült, legalább it nem
egy kit azakma utat törni magának éa1 csaknem az összes iparosrétegeknek állandó, könnyen érthető panaiza volt, hogy nem becaüli meg őket az államhatalom és az idegenlelkü gyáripart aegiti, ahelyedt, hogy a kisembereknek nyúlna hóna alá. Er a vtsel-kedáa azakadatlanul folyt egészen a háborúi állapotok bekövetkeztéig, ám kézzé fogható eredményeket a kisiparosság javára felmutatni alig tudott, miután a háború előtti Iparos-ezervezetek aránylag kisebb erejűek voltak. A azörnyúiégea világkatasztrófának s nyomában a forradalomnak kellett elkövetkezniük, hogy a kisember végtelen nemzet konzerváló értékét felismerjék az illetékes körök és a földmiveasel, a falu népével együtt, öt Is komolyabban vegyék számba az ország újjáépítésénél.
Ennek a belátásnak köszönhető jórészt ez as uj kisipari fejleaztő politika, melyet a a Bethlen-kormány különös gondját képezi éa amely az arra hivatott minisztériumok vezetőinek szobájában most bontogatja szárnyait. Fővárosi tudósítónk minden részletéljen tájékozódott e politika irányelvei felől és legjobb tudomása szerint azt a benyomást azerezte, hogy ennek a azéleakörü Ipar pál tolásnak közelebbről már a magyar kisiparosság teljessége, egyeteme Is bssznát fogja érezni. A közmunkákben, amelyeket bizony eddig túlnyomó százalékban a nagyipar kaparintott meg magának, hovatovább mind szélesebb arányokban kerül képviseletre a kis- és középipar és ez magának az országnak la mindenképpen csak hasznára lehel. Az Ipari szövetkezetek, tehát az ipíroiok Országos Központi Szövetkezete, továbbá a KlOSz. stb. stb. közben jártak a Bíthlen-kormánynál, hogy ezentúl minden közmunka szétosztáaánál rajtuk keresztül a kisiparosságot ll nyomatékosan kell számbavenni. Számos ujabb munkálatnál, (igy különösen a köztisztviselők és egyéb közalkalmazottak számára államilag készített kedvezményei ruházati cikkek készitése körül) már Is érvényesült ez az elv és nem telik bele nagy Idő, reá fog kerülni a sor valamennyi többi Iparágra is. Értesüléseink szerint ugyancsak nemsoká késik már az lOKSz. hitelképességének állami megalapozása sem, amennyiben a közeljövőben összeülő uj országgyűlés első teendői közé fogja iktatni az lOKSz. törvényes megszervezését.
A magyar kisiparos, mely eddig csak mostohagyermek volt, a Bethlen-kormány megértő helyes iparpolitikája folytán ^égre biztató reményekkel nézhet a jövőbe. A Bethlen-kormány minden törekvése, hogy az Iparosság hóna alá nyúljon éa küzdejmea helyzetében segítségére lehessen.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-tl
| Gróf Batthyány joz^f]
földbirtokos, Zalavárnriegye \'^X\'kéX\'ó legkiválóbb lagja, volt országíV11"\'
f korában Budapesten elhunyt. A beszen ,ölést tegnap délben Budapesten tartották meg. Temelése mt délután i érakor a \'«\'»«*"> kegyúri templomban lest és ugyanolt a család, sírboltban helyezik örök nyug.lo nra. Az engesztelő szentmise a zalacsányi és almishSzi kegyúri tomplomokban 19 én lesz.
— Áthelyezés. A m. kir. fúld Tl ívelés, ügyi miniszter dr. Nimethy József pécsi és Szalon Nándor zalaegerszegi m. kir. gazdasági felllgyclók\'t kölcsönösen áthllyczte. Dr. Némelhy közel két évig működött mér Zsla-vármegyében, mint az ingatlanforgalmi ügyen olösdfjául kirendelt miniszteri kiküldött és a zalavármegyel kerületi lebonyolító bizottság szakelőadója. _
— A közmilvelődés! bizottság pénteken ülést tart éa akkor fogja tárgyalni Somogyi győri színigazgató Ismeretes kérvé-nyét, Illetve ajánlatát a nyári színpad építését Illetőleg. Tekintettel, hogy a pécsi direk-tor úgyis lemondott Somogyi javára a játszásról, semmi akadálya annak, hogy Somogyi társulata, mely a vidéki társulatok legjobb erőiből állíttatott öiaze, kaphassa meg a játszási engedélyt. A gvőri és pápai sajtó a legnagyobb elismerés hangján ír Somogyi működéséről. Erős a meggyőződésünk, hogy a közművelőd sí bizottság elfogadja Somogyi ajánlatát és igy nemsokára Kanizsa előkelő inüizlésü közönsége mihamar gyönyörködhetik a Somogyi-társulat művészi játékában.
— Pedlow kapitány ezoznb.totz érkezik Nagykanizsára. Pedlow J. kapitány, aki az „Országos Stefánia Szövetség-helyi fiókja vezetőségének meghívására jön le városunkba, szombston \'/|2 órakor a budapesti expressvo.iattal érkezik meg a kanixiaí állom tara. A Siővetaég nevében dr. Sabján Gyula polgármester, a helyi fiók elnöke üdvözli a humánus Amerika fogalommá lett fitt, ugyszir.tén két helybeli uricsrlád babyje. Az egyik magyar, a mázik angol nyelven fogja köszönteni a nagy gyermekbarátot. Ugyancsak kivonulnak a pályaudvarra az „Ifjúsági Vöröikereszi", a cserkészek és az ifjúság. Pediow kapitány az állomást.1 egyenesen a „Centrál"-ba hajtat, hol társaiebéd lesz. Ebéd után 3 és 4 óra között megtekinti a Stefánia Szövetaéget, ahol inegnéli az orvosi rendelést. Majd onnét átmegy a városházára, melynek erkélyéről végignézi a tiszteidére rendezett (elvonulását a babyk-nak, gyermekeknek, ifjuiágnak. Hét óra körűi megtekinti a kanizsai közkórhizat és a szegényházat, ahol mindent alaposan meg fog szemlélni. Nyolc órakor kezdődik a Zrinyi Irodalmi és Művészeti Köl é. a Stefánia Szövetség eg/üttea művéazeitélye, melyen Pedlow kapitány megjelenik, majd utána vaciora éa éjjel VsU órakor vissza utazik C-ipitaín J. Pedlow Budapeatre.
— Pedlow kapitány éa a Zrínyi ünnepély. Hírt adiunk már róla, hogy a Stefánia Szövetség Pedlow kapitány tiszteletére vasárnap este gyermekünnepély rendezését határozta cl. Most arról értesülünk, hogy ezt a gyermekünnepélyt nem vasárnap, hanem szombaton este a Zrinyi ünnepéllyel egybeolvasztva fogják megtartani, inert Pedlow kapitány vniárnap már nem maradhat váró suikban. Az llymódon egybeolvasztott kettős ünnepélyre nem kell két külön jegyet váltani, mert a Z-inyi-ünnepély jegyei érvényesek a gyermekelőadásra is. Mivel Pedlow kapitány már este fél tizenegykor el fog utazni, az előadás kezdetét előbbre kellett tolni 8 órá
röl 7 órára. A kellős ünnepség iránt azokat-fanul nagy az érdeklődé, az egész városban. Az ünnepély fénypontja lesz Rékoil Jenőnek, n m.gyar nemzeti szellem legnagyobb vezé rének és Móricz Zsigmondnak, a lenkor legnagyobb magyar regényírójának kózremü kadét. De igen nagy vonxóerő gyakorol . műértő közönségre dr. Molnár "
orazágos hirü énekművésznek és Gróf bodré-„ek, a Nemzeti Zenede tanárinak közreműködése Is. Ha ehhez még hozzátesszük Bodor Aladárnak,. „Magyarig" kHOn« munkatársának prograznszéraát, továbbá Jáger józaa szavalatát, végfii a zenekar éa az énekkar egy-egy alámát, akkor meg fogjuk érteni, hogy Itt egy országos jelentőségű, nagystilusu ünnepségről van. szó. amilyen régóta nem volt \'/árosunkban. Még nagyobb jelentőséget ad az ünnepélynek a magyarság nagynevű barátjának, Pedlow kapitánynak a mz*jelenése. legyek még k.ph.tók a Majr- éa aS\'-erbJél. könyvkereskedésekben. I-II. sor 80 ( 5 0) K IV—VII. sor 60 (40) K. Vill-X sor 50 (30) K, XI—XII. aor 35 (25) korona. ,A zárójelbe
tett azámok a közalkalmazottak számára forgalomba hozott kedvezményea jegyeket jelentik. Előadás után büjji « Wnc. A gyermekelőadás programját holnapi számunkban közöljük.
— Pedlow-alapltvány. A nagy\'.ember-barát Pedlow J. kapitány nevének méltó megörökítésére a Stefánia-Szövetség nagy-kanlzaal fiókja gyűjtést indított, hogy a begyült összegből egy Pedlow nevét viselő alapítványt létesítsen. Az alapítvány .ny«\' és csecaemővédő célokat szolgál és eddig máris meglehetős ösizeg gyűlt egybe.
— K1 tartozik fizetni a 20 percent házbéradót? Mint ismeretes, tavaly törvényt hozott a nemzetgyűlés, mely a házbér után úgynevezett házhaszonrészesedési adót ró ki. Ez az adó 30 százalék, mely a 917.es házbér után számítandó ki ; ha azonban a szerződés azóta keletkezett, akkor a jelonlegi ItSzbér az alap. Ezt az adit az adóhivatal a házigazdán hajija b», de fizetni a bérlő tartozik, akin per utján is bohajtja a háztulajdonos. És hogy azt senki meg ne tagadhassa, annak nem fizetése felmondást és kilakoltatáat vonhat maga után. Jelenlog a 20 százalékos házbér-adóból a 8-ik negyed esedékes, mert cz az adó 921, aug. 1-tól kezdve szedendő.
— Uj bankalapítás Zalaegerszegen.
Ugylátszik, mintha a csendes Zalaegerszeg is lasaan-lassankint magéhoz jönne apatikus állapotából. Mintha a modern pezsgős gazdasági élet szele megél intené. Nemrégen nagy szabáau iparkiállitást rendeztek, melyen a vármegye legtöbb vároaának jele. iparosai munkájukkal résztvettek, azután megalakult a fayence-gyár, mely vagonszámra kapja már megrendeléseit. A napokban padig megalakult „Agrárbank is Kereskedelmi R. T." elmen egy uj intézmény, amely nemcsak Zalaegerszeg városára, de az egéaz vármegye közgazdasági és kereskedelmi életére kihatással lesz, amennyiben programjába éa működési körébe nemcsak a bankszakma minden ágazatát, de a mezőgazdaaági, kereskedelmi és ipari ügyletek minden nemét falvette. Mi az uj alapítástól nagyon sokat várunk, főleg Zalaegerszeg éa vidékének közgazdaságára nézve, mert az alapitók mind olyan tekintélyéé éa azakmabell emberek, kiknek nevük már egymaga biztosíték az Intézet floreáláaára-Az uj alakuláa ügy vezetöjgazgatója Wirtschafter Ernő, a földművelésügyi minisztérium országos gabona kirendeltségének malom osztály főnöke, ki hatóságának engedélyévél vállalta a megtisztelő megbizáat. Wirtschafter Ernő éveken keresztül állott pénzintézetek élén, az ő kiváló tudását, fényes tehetségét, nagy koncepcióját éa bámulatos munkabírását az uj intézménynek Is szenteli. Wlrtachafter
Állandóan
FRISS CSAPOLT SÖR.
Kitűnő borok. Hideg ételek
MEGNYÍLT
A SÉTATÉREN
A KIOSZK!
Minden vasár- és ünnepnap
ELSŐRENDŰ CZIGÁNYZENE!
Szolid árak. Figyelmes kiszolgálás
I
1922. májúi 18
zalaikozlony
3.
személye nagy nyereséget jelent az uj alapításnak, mellyel még bővebben fogunk foglalkozni.
— Időjárás. A Meteorológiai Imózct jelenti: A nagy légnyomás a Balkánon, a kis légnyomás részben Írország, részben Finnország fölön van. Délnyugaton ujabb légnyomási maximum körvonalai mutatkoznak. Az idő a kontinensen részben felhős, túlnyomóan száraz és igen enyhe. Hazánkban is túlnyomóan derült, száraz és igen enyhe az idő. Időprognózis : egyelőre száraz és igen enyhe, később zivatarra hajló idő várható.
(x) Uránia. Péntek, szombat, vu-aárnap a női Társán.
— A szülők felkéretnek, hogy Pedlow kapitány tiszteletére szombaton rendezendő nagy felvonuláson ott legyenek, gyermekeikkel, babyjeikkel. A gyülekezés fél 4 órakor ■ Sréchenyi-téren történik. A rendezőbizottság felhívja Nagykanizsa közönségét társadalmi állás, vagy felekezetre való tekintet nélkül, különösen a mamákat, hogy hozzák el kicsinyeiket és tömegesen vegyenek részt a menetben. Mindenki ott Icayen, hogy a menet minél impozánsabbá alakuljon!
.— Gyászrovat. Nagy részvét mellett történt meg, a tragikus végetért Adorján Jinos katonai főszámvevő temetése a r. kath. temető halottasházából. A végtisztességen megjelentek a helyben állomásozó tisztikar tagjai, a honvéd-\'oarakkórház parancsnoksága, tisztikara és ösz szos szolgálatban nem levő alkalmazottai és a várod közönségből az elhunyt ismerősei és barátai. Kivonult a zenekarrral egyUtt a dísz-szakasz is, mely a szokásos diszlövéssel búcsúzott el a korán elhunyt bajtárstól. Az egyházi szertartás után a diszes érckoporsót a sirhoz vitték, hol is a végső áld Is utAn o\'htn-tolták.
— A nagykanizsai választási bl-zottság tagjai. A nemzetgyűlési képviselő választási bizottság tagjai Kanizsán: Dr. Tamás Jánoa ügyvéd, Surgóth Miksa állami jegyinté zeti főnők, Plánder György kisgazda, Radnai Jenő kereskedő. Póttagok: Dobrovlts Milán v. országgyűlési .képviselő, dr. Kreisler János ügyvéd, Tóth Lajos iparos, Karlovits László kisgazda. A bizottság tagjai már le is telték az esküt dr. Fábián Zsigmond bizottsági elnök előtt.
— A nemzetgyűlési rálaaztói bizottság ölése. A nemzetgyűlési képviselő-választó bizottság ma ülést tart, amelyen megalakítják a szavazatszedő bizottságot.
— A város Saazea leányaihoz! Szombaton egynegyed egy órára kérjük a leányokat, társadalmi állásra való tekintet nélkU\', hogy minél nagyobb számban, fehér ruhában, néhány szál virággal a Központi iskolánál gyülekezzenek, hogy onnét az állomáshoz vonulhassunk Pedlow kapitány fogadtatására. A rendezőség■
— WölfUng Lipót volt főherceg pénztároa lett. Bécsi magánjoloniés közli, hogy WölfUng Lipót volt főherceg egyik bécsi pályaudvari pénzváltónál pénztárosi állást vállalt.
— Mib® kerül a génuai konferencia ? A génuai konferencián edJig tízezer ember veti hivatalosan részt. Ezerkétszáz delegátus és tisztviselő, 400 olasz hivatalnok, 700 újságíró, 400 postai és vasúti alkalmazón. 3000 gyalogos katons, 1500 k\'arablnleri, 1500 olasz testőr, 400 detektív, 1000 soífér és szolga. Az olasz kormány eddig 12 millió lirát adott k\\ póstai, másfél milliót vasuli költségek és nyolc milliót előzetes kiadások cimén. Az ellátás napi 200 ezer koronába kerül.
— Méhész-előadás. Tegnap, szerdán délután Szabó Antalnak a győri méhész-kiállitáaon elismerő oklevéllel kitüntetett hatalmas minta-méhészetében Balogh ig. helyettes vezetése alstt megjelent a felsőkereskedelmi iskola növendékeinek Pencz József méhész-egyesületi elnök az okszerű méhészetről előadást tartott. Célszerűnek tartanánk, ha más lakolák növendékei ia érdeklődnének mezőgazdaságunk eme fontos ága iránt.
— Magas pénzbeli jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konvhás lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csak. komoly ajánlatokra reflektálok Cim a kiadóban.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- ÉS CSEMEGEÜZLETEK
részérő * hírneves kóbányai
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉHYSERFŐZŐDE
SÖREIT
jutinyp* Irban szállítja a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai sörlerakota.
Raktáron tart hordós és palackozott söröket és pedig :
Király, Bajor, Udvari, 6óllát-malita, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört.
Naponta friss töltés.
Sflrtónylm: Htm» Ijagtasjas._Teltioa: 92. síim.
(x) A „Gyerekasszony " cimü film a Világ-mozgóban még csak ma lesz látható. E filrh egyike azon társadalmi témát tárgyaló mozgóképeknek, - melyek külonlegea-
■légüknél, rendezési efektusainál fogva mély hatást gyakorol a közönségre s különösen Deésy Alfréd, a magyar >Psilander fátéka lepi meg a nézőt. — Holnap pénteken, \'csok egynapos műsor keretében az „Amor a kormányon" cimü vígjáték (5 felvonásban) kerül bemutatóra, cink felnőttek tekinthetik meg. .
(x) Jön Fatty, a humor klráljra a Világ mozgóba.
(x) Székrekedés. A budapest-jobbpatti közkorházak főorvosai megállapították, hogy a „Ferencz József" keserűvíz alkalmazása kitűnő eredménnyel jár.
(x) Uránia. Meseország. Az igazgatóság, hogy az iskolán kívüli gyermekeknek lehetővé tegye a feledhetlen hatású film megnézését. Csütörtökön és pénteken délután 5 órakor gyermekelőadist rendez, melyen gyermekek 1 koronát, kísérők 15 koronát fizetnek. Péntek, szombat, vasárnap óriási dzsungeldráma : Hold leánya, 4 részes, 36 felvonásos darab, melyben a főszerepet a női Tarzán, egy világhirü állat f zeliditőnő játsza- Felvételei Afrikában, Egyptom ban, Amerikában készültek. Hatalmas tömegjelenetek, exotikus állatok, izgalmas bravúrok szárazon és vizén.
(x) Uránia. Meaeorazág. Jön a Hold leánya.
Tisztességes mellékkereset.
Nagykanizsa, május 17.
Csak nemrégiben egyik fővárosi lap vezetőcikkében igen érdekes fejtegetését olvashattuk a mai abnormális drágaaági viszonyoknak. A cikkíró nagyon is fején találta u szöget, midőn többek között akként aposztrofálta ezt a fura, bolondos korszakot, hogy régebben könnyebb volt a kislutrin egy* ter-nót megütni, mint mn egy öltözet ruhát csináltatni.
Bizony ezen nehéz időkben, a súlyos megélhetési gondok közepette valóságos probléma elé állítja különösen a szegényebb aiülŐket ar, hogy lerongyolódott gyermekeik számára miképpen tehetnének azért egy-egyrend ruhára. . *
Ehhez a problémához kívánunk szólani, midőn egy jelentőségében eddig még teljesen fel nem ismert termelési ágnak a jövedelmezőségére hívjuk fel magyar véreink figyelmét.
Néhány nap múlva már kiosztják a selyemhernyókat és megkezdődik az idei selyemtenyészté*, mely a könnyű pénzszerzésre a legjobb alkalmat szolgáltatja. Hiszen rövid néhány heti mellékes munka után 5—^000, *őt gondos tenyésztés mellett 10.000 koronát jövedelmez egy-egy ctaládnnk a gubótermelés.
Egyszerre ily tetemes összeg birtokába jutni nem éppen megvetendő dolog. Ha tehát n családoknál a gyermekek is kiveszik részüket n munkából és segítenek szüleiknek a
levélszedéanél, hát mindjárt megvan oldva a ruhabeszerzési probléma és pár hét múlva már megvan .az öltözet ruha ára.
Ma, midőn a hatóságoknak annyi fejtörést okor, hogy miként segítsenek az arra reászorultakon, »7Ínte mentő eszközül kínálkozik az ilyen szép jövedelem, mely minden befektetés, vagy. nehezebb munka nélkül bárki által elérhető. A községi jegyzőket például egész napon át zaklatják a hadiözvegyek, árvák, rokkantak és egyéb szegények segélyért. Ezeket figyelmeztetni kellene, hogy önmaguk is járuljanak hozzá valamivel megélhetésükhöz és ne várjanak mindent a hatóságoktól. •
A földmlvelésügyi minisztérium mindenképpen rajta van, hogy a tisztességes munkát és keresetet megbecsülő, tényleg dolgozni akarókon segítsen. A folyó évben a selyem-gubókat oly magas áron vállja b-, hogy a nélkülözők a seiyemtermeléssel nyert keresettel jó időre bi/iosithatják megélhetésüket, sőt még tőkét is szerezhetnek egyéb vállalkozásukhoz. Az első osztályú gubók kilogrammjáért 140 koronát, n másodosztályú gubók kilogrammjáért pedig 80 koronát fizet az idén az állam. Ne lessék tehát a sült galambot a segélyért kilincselők, hanem ragadják meg ezen páratlanul kedvező alkalmat, sorsuk elviselhetőbbé tételére.
Ml különben csak hazafias kötelességet teljesítünk, midőn a fennebbiekben a selyop-tenyésztés ügyét propagáljuk. Hisz a külföldre szállított selyemanyag u*án milliókra menő külföldi jó pé iz és áru jön be szegény csonka országunkba amellett, hogy munkájuk jövedelmével még önmagukon is segitenek gubótermelóink. De ne feledjük azt sem, hogy aelyemtenyésztésQnkben a magyar gazdasági életben immár nagyon is fontos és olyan szervét bírjuk, amely az országunkra kockát vetett, úgynevezett utódállamok feletti kullurfölényűnknek egyik beszédes bizonyítéka és már ezért is úgyszólván nemzeti kötelesség ezen gazdasági ág felkarolása.
Selyemhernyókért mindenütt a községi 8elyemtenyésztési felvigyázónál lehet jelentkezni. Ahol ilyen nincs, ott n szomszédos községbeli felvigyázó szolgáltatja kJ a hernyókat.
NÉZZE MEG
a kézzel varrott duplaUlpu. nyári
SZANDÁL
cipókat
ARGENT JÁNQTS
cipószüzletében, a Nagykanizsai Takarékpénitár épületében. Ugyanott chovroaox, box, antilop, selyem, vásaon-cipók kézzel dolgozva a legfinomabb kivitelben a legutolsó divat szerint. 4tp>
Ttuzok útban hazafelé.
Budapest, május 17. (Saját tydóaitónktól.) Illetékes helyen arról értesülünk, hogy a turkesztáni túszok május 15-én Moszkvába érkeztek. Ezeket a krasznojarszkl 00 tussznt együtt cserélik ki. A túszok hazaszállítására a Rigába indított magyar kórháxvonat még 12-ikén indult el Budapest felé.
TÖRVÉNYSZÉK
Vádelesés. A .Zalai Közlöny" által a tegnapi szém törvényszéki rovatában ismertetett Stróbl és társai szepetneki lakosok ellen felhatalmazásra üldözendő rágalmazás vétsége miatt emelt vádat n kir. törvényszék a főtárgyaláson nem látta beigazohnak és azért a kir. ügyész elejtette • a vádat. A fő pótmagánvádló Berkovich József felfolyamodást jelentett be.
Elhalasztott tárgyalás. Gáspár József lopási ügyében a tárgyalást elhalasr-tották.
2ALj\\I KÖZLÖNY
május 18
Ítélet. Nagy György *• neje zala-németfalui lakosokat véderS elleni vétségéit fejenkint 2000—2000 koronára bűntette a kir. törvényszék, azonban az Ítélet végrehajtásit három évre felfüggesztette.
Hal főtárgyaiésok. A nagykanizsai kir. törvényszék Kenedybüntetőtanácsa ma, május hó 18-án a kővetkező ügyekben ítélkezik : I. Kovács Istvánné, született Sós Julla csörgeföldei lakos a Btk. 290. szakaszának 1. pontjába ütköző, gondatlanaágból eredő emberölés vétségével van vádolva, mert a mult év szeptemberében tizenegy hónapos József nevü gyermekét a konyhában hagyta mászkálni, hol egy edényben forró lug volt elhelyezve, hová a csöpség azután karját a forró lúgba mártotta, minek következtében a gyermek másnap belohalt. — II. Vasziciek Lipót 54 éves zalaszenlbaUzsi lakos tejcsarnok tulajdonos a. 1920. évi XV. t.-c. 1. szakaszába ütköző ártullépési vétség miatt vádolva, mert a közszükségleti cikket képező vajat a maximális áron fe|ül eladta. — III Sípos László 34 éves nagykanizsai piaci árus a Btk 345. szakaszába ütköző rablás bűntettével vádolva, — mert a mult év augusztusában egy éjjel Nagykanizsán özv. Kosek Jánosné földjéről egy zsák burgundit ellopott és a lesben álló Kosek József és S.Srváry József által tetten éretett, a lopott dolog megtartása végett közelből többször feléjük lőtt. — IV. L-tsrtói tatásban levő Harangozó István 46 éves eszteregnyei földműves a Btk. 422. szakaszába ütköző gyújtogatás bűntettével van vádolva, mert a mult év auguiztusában Eazteregnye községhez tartozó Kishegyen Harangozó Lukács ottani lakos pinaéjét — előző ellenséges viszonyból kifolyólag — szándékosan felgyújtotta. — V. Szabó Vince, Szabó Ferenc és özvegy Karafiáth Zsigmondné árdrágító visszaélésért vannak vádolva, mert a rendőrőrszem telten érte őket, amint nagymennyiségű dohánycsomagot ;— mit saját bevallásuk szerint Sopronból hoztak — hogy az ott csomagonként 2.50 koronáért vett dohányt itt 6 koronáért tovább eladják.
Budapesti tőzsde r Budapest, május 17.
Zfirlchl zárlati
Berlin 183, Amsterdam--, Hollandia
S0Í 36, New-York 622\'/,, London 2388, Páris 4760,,\'Milano 9747, Prága 10, Budapest 68, Zágráb 190, Varsó 13, Bécs 5.
A szerkesztésért sojlójogilag felelős: Benedek RezsV swkeszUi.
Apró hirdetések
Kerestetik egy jobb, intelligensebb nő, lehetőleg Özvegy; aki háztartásomat addig vezetné, mig feleségem a klinikáról visszajön. Fizetés megállapodás szerint. Cim: Gyarmati József Zalaegerszeg.
XXXXX XXX XX XX XX XX
Tengeri Zab
Takarmányrépa-mag
td nímatoiJiigi kerti
" " li tuphatók
-Ország* Widdér cégnél
Nagyk.nliaa, Erzsébet-tér 10.
ÍXXX XXXXX XXXK
-l /
és Krausz
dlvatnaayáruháxéban a
az „Arany Kakasához
^arifánix***
^ . . v f; V ; t
az összet raktáron levő selymek, gyapjúszövetek, francia grenadinok éa mosóárukban t
Nagy maradékvásár igen olcsó áfjkiB
A feltüntetett árakhoz 3% forgalmi add külön fel-számittatik
H feltüntetett árakban a 3% százaiák forgalmi add bennfoglaltatik
feliratú táblácskád lapunk nyomdájában darabonkirít 20 koronáért kajjható.
bármilyen mennyiségben megrendelhető a budapesti napi ár alatt.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi Részvénytársaság, Nagykanizsa
HUut »., Basár-épOlet ui9
Telefon : 123. Sürgönyeim : Futura
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint,
tehát mindennap 1 korona 34 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KflZLflNY-RE
Bőrápoló Sí^trSSL*;
Dr. JrtaitHrta (Kozmetikus k«c&<»). Napidra uárar, éjjtlrt is^os. KsphatO mWíUwkbsu rafy eUavát nxlku lr. á.U»íj Kaoattftai «>4|jkt<Mtíká«, Bkdtaut. Kéiwtt l»}»t-ul<« 4. Ilim. MW«o toft utpxtWUrtl UJ*konai« 14* «a ía lóatrrtk \'
aS*
.tero. ■
ito I « ■
6607/1922.
Felhívás!
Felhívom mindazon nagykanizsai fo-gallulajdonosokat, kik a szeszgyári vágány-lói a nagykanizsai—tapolczal állami köz-ulra kavicsot fuvaroztak ki\'és a fuvar-dijuk kifizetve még nem lett, — a nálufc levő közerő kirendelés! Idézéssel folyó évi május hó 22. napján jelentkezzenek a városi kalonal ügyosztályban.
Nagykanizsán, 1922, éyf május hő 17-én. m Polgármester.
\'"•Cl
M.yiniga koi >ia
SícUtai •^•t\'rlAin^k\': fnoiufoléíü
Szavatolt
Raffinilt ét desxÜJlált
Kénpor
Kénmái Gépolaj
Kocsik ieri Marónátron
; (n.g-\'íflky
Gyanta stb. i : \'
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
Alakítva 1SSO
r
TTTT A fi m o z ff ó k ép sz i nhá.z
V 1 JJ ü VT Ernik,t "rátiaé-tár, Szinti mlltta éplfstáhsa
Talefon 74.
Szerdán és csütörtökön Hollay Kamilla felléptivel
A gyerekasszony
T«Ufo« 74.
Filmregény 5 felvonásban.
Pénteken csak felnőtteknek
flmor a kormányon
. Páholy 20 K, riijlyo !2 K. I. h.ty 18 K, II Etí.dlsok hátkiizcp Ml 7 ii »ónkor vuár-áiüoo.p---- U. hflty 15 koroorv, [n. h.ty S koroor || n.pokon 3, 6, 7 és 8 ór.kor. Pontos k.sdés í
a UptnlaMsaosok l Zalai ás Gyarmati könyvaTomdáláW
y
61-lk évfolyam
Nagykanlxsa, 1922. májua 19. Péntek
U3. siám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SsactsastAtltf te «jut.\'.blY»Uli Ffl-nt 13. latMuibad-UUfúB 7S
Mogjolaulk mindi* kora regjcol
SZP.RKBSZTÓ:
BENEDEK R6ZSÖ
Blőtiioti.l árak (1% farsalal liéitl a«y«tO ina 780 K. PMvit 400 K. HagyéJ
í. ro 200 K. Kgy tár. 7* K. tMÁai\'ln 4 K
Anglia tervei Oroszországgal
Schober kancellár génuai tárgyalásai. — Amerika hajlandó tovább tárgyalni. — Bratianu Hollandia magatartásáról. — Csicserin hosszúnak tartja a békepaktum idejét - A hollandi delegátus m\'eghivta a hatalmakat Hágába.
— Saját tudósítónk Ulejonjelentéte. — Génua, májúi 18. A tegnapi tanác ko« zásokat a lapok Franciaország teljes győzelminek tűntetik fel. Így például a szocialisták lapja megállapítja, hogy Llöyd George éa Barthou között a „Hotel Mlramare"-ban lefolyt tegnap délutáni titkos beszélgetésen Lloyd George feladta a játszmái Barthou ellen. A „Corriere dclla Scra" az általános felfogással szemben azt Írja, hogy kölönös figyelmet érdemel Lloyd Georgenak Csicserin területi igényeivel szemben tanusitott magatartása, főleg amennyiben azok az igények Japánéval kerülnek öaaceQtközéabe.
Ebben a tekintetben ugy látszik Lloyd \'George közelebb áll Washingtonhoz — sem mint göndöíják. Angtia már ma Sxovjetorosz-
ország felbomlásának órájában arra ax Oroszországra tekint, mely belőle keletkezni fog. Angfíának Oroszországgal nagy tervei vannak — bár ma még titkolózásba és bizonytalanságba burkolja okét.
; Génua, májua 18. Schober osztrák szö-vetaégi kancellár, aki ma érkezett Ide, mindenekelőtt felkeresta facta olasz miniszterelnököt éa Schanxer olasz külügyminisztert. Délután hosszabb tanácskozást folytatott a francia külügyminisztérium gazdasági osztályának elnökével Seidoux val, aki holnap este Párisba utaxik éa jelentést teáz az állami jog fellüggeaztéa kérdéséről éa ax osztrák kormány kívánságának megfelelő\'előleg nyujtá-sáról. Holnap Benes cseh miniszterelnökkel éa másokkal szándékozik az oaxtrák kancellár tanácskozni
Génua, május 18. A* esti órákban a konferencia tagjai kőit köztudomásra jutott, hogy Washington félhivatalosan a kővetkező kommünikét tette közzé:
„A Fehér Házban kijelentették, hogy ax az amerikai jegyzék, mely választ ad a hágai szakbizottság részvételére vonatkozó jegyzékre, a további tárgyalások számára nyitva hagyják az ajtót."
Ennek a közlésnek rendkívül nagy fontosságot tulajdonítanak, tekintettel a szenátoroknak a kérdésben legutóbb tartott beszédére.
Génua, május 18. Az albizottság ülését tagnap délután 3 órakor folytatták. Bratianu
emlékeztette • bizottságot arra, hogy Lloyd George a délelőtt maga is beismerte, hogy Anglia Szovjetoroszország ellen irányuló ellenséges vállalkozásokat rendezett és hangsu lyozta, hogy Románia ezekben a katonai müveletekben nem vett részt és nyiltan kimutatta azt a szándékot, hogy Stovjetorosz-országgal szemben n semlegességet mtgóvja.
Ami a konferencia helyének megválasztását illeti, Hollandia a szovjet köztársaság négy évi fennállása óta, a szovjetoroszországi kormányról egyáltalán nem vett tudomást. Szovjetoroszország nem küldheti tehát dele gátusait olyan országba, amely kimutatta, hogy a moszkvai kormábyt egyáltalán r ismert- al«-----—— .-
Ciicserinnek aggályai vannak az iránt, hogy a korlátolt békepaktum tartamát igen hosszú időre szabják meg. Ez az egyes államokat arra bátoritaná, hogy a határok kiigazítását mellőzzék. A garanciális békeszerződés tartamát 6 hónapra kellene megállapítani.
Génua, május 18. A hollandi delegátus a politikai bizottság mai ülésén kormánya nevében meghívta a hatalmakat Hágába éa hangsúlyozta, hogy minden résztvevő egyenlő bánásmódban és egyenlő jogokban fog részesülni. Lloyd Georgenek azt indítványozta, hogy Facta, mint a génuai konferencia elnöke — lépjen érintkezésbe a hollandi miniszter elnökkel és vele együtt állapitsa meg a Há gában összehívó szakértői bizottság tárgya iási módját. Ltoyd George ezt a javaslatát és utána az albizottság valamennyi indítványát elfogadták.
Ezzel végződött a politikai bizottság
ülése.
Génua, május 18. Az egyes delegációk alaposan megcsappantak- Vannak olyanok, amelyeknek csak 1—2 tagja maradt Itt, « többlek a szakértőkkel együtt elutaztak Lloyd George holnap hagyja el Génuát, mert szombatra Parisban akar lenni, hogy Poincaréval találkozzék s hétfőn Londonba érkezik. .
LJoyáTjeorge értesltetto az olasz hirlap Írókat, hogy a konferencia holnap délelőtti záróülése után kívánja Őket fogadni. A bucsu látogatás a Hotel Miramare-ben lesr.
Wirth német bii odaírni kancellár Ralhenau külügyminiszter szintén holnap dél előtt hívta meg az olasz hírlapírókat.
A magyar állatjóvátétel az angol alsóházban.
Narrr.swort államtitkár csak a bácsi huslnsáaet látja — a magyar nlncc-telehséget nem veszi ászra.
London, május 18. A Reuter ügynökség jelenti: Az alsóházban Harmsvort államtitkár egy kérdésre válaszolva a következőket jelentette kl:
— Tudomásom van arról a nyomorról, melyet Bécs városának lakossága szenved, mert a legsúlyosabb küzdelem árán sem tudja magának a megfelelő hua- éa tejszükségletét biztosítani. Ez a helyzet most már évek óta tart és egyáltalán nem tulajdonitható aloknak a követeléseknek, amelyeket Magyarország irányában támasztottunk, hogy a trianoni békeszerződésben előirt állatmeny-nyiséget kiszolgáltassa. Noha a magyar kormánynak igen előzékeny módon jelentékeny határidőt adtunk, követelésünk teljesitésére, ez mindmáig nem tőrtént meg. Ax áUat-mennyiség, melyet átszállítani tartozik, Magyarország évi állatfelealegének csupán ötödrészét teszi ki.
Budapest, május 18. Politikai körökben ma élénk megbeszélés tárgya volt a» angol államtitkárnak az állatszállításról mondott beszéde. A pártkörök rámutattak arra, hogy mennyire meglepő, sőt egyenesen megdöbbentő az a merev elzárkózás, annyiszor kifejtett álláspontunk megértésével szemben, amelyet Harmswort államtitkár nyilatkozata tanúsít. Arról tudomást szereztek az angol körök, hogy Bécs lakossága éhezik, mert a szükséges hus- és tejmennyiséget biztosítani nem tudja, de pillantásuk meg nem áll a határon* ~
magyar i
Budapest, valamint a többi magyar város lakosságának ugyanolyan nyomora előtt behunyják szemüket és bedugják fülüket. Az állatkiadásnál nem lehet egyedül mértékadó a számadat és abból nem lehet kiindulni, hogy a követelt mennyiség egyötöd része az állatállománynak, hiszen megállapított állatfajtákról van azó. Minthogy a követelt állatok beszerzése csak vétel utján képzelhető el, a hozzá szükséges fedezet előteremtése kétségtelenül magával hozza a súlyos gozdasági bajokat.
Osztrák kormányválság előtt.
Bécs, május 18. A „Wiener Achtur Blatt" jelentése szerint Ausztria ismét kormányválság előtt áll. Schober kancellárnak nem sikerült Génuában\'a tervezett kölcsönt megkapni.
Budapesti tőzsdei
Budapest, május 18.
Zürichi zárlati
Barlin 177l/„ |\\msterdam —, Hollandia 2021/,, New-York 521l/„ London 2321. Pária 4755, Milano 2725, Prága 10, Bud«pest 87, Zágráb 190, Varsó 13, Bécs 5»/,.
I \\
ÉLJEN Dr. KALLAY TIBOR
_ ZALAI
közlőnv
1822. nyflju. 19
Kállay ^miniszter gazdasági "helyzetünkről.
Kállay Tibor dr pénzügyminiszter nyíregyházi beszédében rámutatott arra, hogy gazdasági fellendülésünk kiinduló pontja a rend, a nyugalom és konszolidáció. A belföldi forgalomban már sikerült megteremteni a szabad forgalmat, most pedig a külfor-galom terén is ugyanezt kívánja a kormány. A középosztály problémájának megoldása beletartozik programjába. A kormány a tisztviselöosztály megélhetését biztosítani akarja, de nem bankóprés utján. A lakasépités céljaira egymilliárdot fognak fordítani s ezzel a kisipar érdekeit is támogatják. Meg fogják oldani a házhelyek beépítését is egy uj vállalkozással, amelynek élén az O. K. H. áll. A pénzügyminiszter ezután rámutatott arra, hogy gazdasági helyzetünk javulását komoly, verejtékes munkával kell elérnünk. Európa nemzeteinek be kell látniok, hogy a jóvátételi követelések tarthatatlanok velünk szemben. Halasztót kell kérni régi külföldi kölcsöntartozásaink visszafizetésére is. Az államháztartás helyzetének rendbehozatalát takarékossággal, egyenlő teherviselés biztosításával kívánja elérni. A költségvetésben ma túlnyomó kiadás a közalkalmazottakra, a beruházásokra és azokra a gazdasági akciókra csík, amelyeknek dotálását az ellenzék is követeli. Az ország helyzetének megjavítása nem annyira tőle és nem is az országtól, hanem az európai hangulattól, a jóvátételi kérdésektől függ.
Ez nyilt. őszinte, egyenes beszéd, ízelítő abból a becsületes nemzeti politikából, melyet Kállay miniszter magáénak vall és amely egyedüli kivezető ut a sötét magyar éjszakából. Kállay becsületes magyar politikája garancia nekünk Magyarország feltámadásához.
Rákosi Jenőről.
Rákosi Jenő nevének ox irodalom egén való feltűnése egy nagy drámai siker rd kapcsolatos.
A hatvanas években a drámaírás égésien ellaposodott. Tárgyban, hangban, szóbeli előadásban egész nz unalomig, egyhangúvá, MÜrkévé, költőietlenné vált. A síinmüiráson inkább oz ügyes mesteremberi fogások váltak uralkodókká, mint az Igazi költői léleknek gyönyörkódtető és magasba ragadó vonásai.
Ezt a szürkeséget és egyhangúságot "ApS?** a szinpadrcl egy 24 éve« ifjúnak koltŐí szépségektől tündöklő darabja 1886-ban « evvel a darabjával, Aesopussal, egyúttal uj drámai válfajt is vezetett be ellanyhult azinmüiráaunk terére, a mesedrámát. Rákosi gyönyörű mesét mondott • legnagyobb gőiög\' mesemondóról Aesopuiróf, akit egy fejedelmi leány iránt érzett nagy szerelme ragad ki dadogás biUo^fciböi é« lesz ékesen siólóvá, a mesemondás királyává. És igy mig a leány maj^as származásánál, 6 magas leikénél fogva lévén egyenrangúak, végre is a há/atutág
boldog révébe eveznek A vígjátéknak tárgya, levegői\', nyelve szinte szórja magából a ^szépségeket a azért .regének vízvárért újításért jól hangzó nevet butosltot. A vij. és szomorú-játék terén aztán tovább követte » siker az újító drámaírót.
A Rákosi Jenő föllépésekor legtekintélyesebb lapnak a „Pesti N^ó\'-nak aze.keez-tője, a hirlapirái fepdelm báró Kemény Zsigmond hivta később Upjáhw. a színe. t3lu Írót és itt\' képződött RákoaI egyik legnagyobb nevű hírlapírónkká.
Cikkeiben egyaránt meglep az é ea eszű politikus, a hajthatatlan magyar hazafi és nz elragadásu szóló költő.
Valóban ugy van, hogy a mélyen szántó érlelem segítségével fölszlnre hozott gazdag és igazságával meggyőző tartalom egyesül ezelben a magyar nyelvnek minden szépségétől sziporkázó, magas szárnyalású nyelvvel. A .Budapesti Hírlap", mely az ő alapítása, hozta ezeket a magvas ís ékes cikkeket, de szerzett is velük nagyszámú és o\'őkelő olvasóközönséget.
Az esztétikát is szolgálta cikkeivel, sőt a tragikumról szóló egész könyvvel, melynek megállapításai eredeti gondolkodásról és a gyakorlati drámaírónak alaposságáról tesznek bizonyságot.
Mikor pedig u Nyugatosok ferde irányú 8 a nemzeti költészetet veszélyeztető ízlése már-már végleges elbontással fenyegették verses költészetünk mezejét, a magyar lélek nek nemzetiséget féltő megrettenésével és a jóizléaü iró ékesazólásával igyekezett irótár-sait a végletek hajhászásától visszatartani.
Rákosi Jenő ma a magyar publicisták legtekintélyesebb és tiszteletre legméltóbb alakja, kinek 80 éve csak az évek számát jelzi, de nem a szellemi erők hanyatlását.
Holnap, azombaton itt lesz kőztünk, meghallhatjuk bölcsességét és gyönyörködhetünk szavainak zenéjében.
Hozza Isten közénk — és tartsa Isttn még sokáig! (K. A.)
— A Pedlow Ünnepségek pro
gramja. Amint a „Zalai Közlöny" tegnapi számában jelezte, J. Pedlow, vagy Amerika aranyszívű Pedlow-kapltánya —az „Országos Stefánia Szövetség" nagykanizsai fiókjának meghívására holnap, szombaton délután 7,2 órakor a budapesti expreasvonattal Nagykanizsára érkezik, hogy személyesen meggyőződjön arról a nagy emberbaráti munkáról, melyet a nagykanizsai fiók oly dicsérttre-méltó buigóaigg.t kifejt, biven azokhoz az intenciókhoz, melyek az Egyesült Államok nemes polgárait arra ösztökélték, hogy az anya- éa csecscinővédeleinben ennek a szegény mostoha országnak hathatós segítségére legyenek. A nagykanizsai fiók agilis vezetősége ez alkalommal Pedlow kapitányt a azeretet és tisztelet minden jelével elakarja látni, hogy külsőleg is kifejezze háláját és köszönetét Amerika segíteni kész népe és képviselője Pedlow J. kapitány iránt. Egy hatalmi*, szép, szemet gyönyörködtető ünnep-jégét akar rendezni, hogy majdan élőszóval is elmondhassa Amerika népének, — hogy Csonkamagyarország népe hálás nép, Arva-magyarország népe méltó volt arra, hogy felsegítsék. Azért a rendezőbizottság ismét és nyomatékosan felkéri a „Zalai Közlöny" ulján , Nagykanizsa polgárait, táraadalmi állásra való tekintet nélkül, hogy a diszfelvonulásnál minél tömegesebben vegyenek részt, hogy az minél impozánsabb legyen. Felkéretnek különösen a szülők, hogy babyjaikkal,\' kisdedeikkel, gyermekeikkel jelenjenek meg és lehetőleg fehérruhába öltöztessék kicsinyelkel. A kanizsai leányokat Is külön felkéri □ rendezőség,
hojy rangra v%IÓ tekintet nélkül lehetőleg feh^r vagy világos színű ruhákban jöjjenek el mind és vegyen^ részt a menetben. Egyáltalán mindenki vmen résil a- d.s.lebonalas bon. A gyülekezés helye a Széchenyi tér A gyülekezés ideje fél négy ira. Akkor mindenki már olt legyen.
Amint Pedlow kapitány kiszáll n kocst-~ \' " \'g*Ai fiókja
i nevé
ból a város és a Szövetség t^^, ... , ben dr. Sabján Gyula polgáriZÁater üdvözli M<jd két kanizsai baby ftdvözllv* nagy-gyer-mekbarálot, az egyik angol, a másik magyar nyelven. A fogadtatáson ott lesz Kanirsa minden épkézlábu embere. Az Ifjúsági Vöiös-kereszt, a Cserkész csapat, nz iskolások, az ifjúság, a diákság, stb. stb. Majd a Centrálba hajtatnak, hol társasebéd lesz fél 3 órakor. A rendezőség felkéri Kanizsa polgáraágát, hogy ezen a társaaebéden minél többen vegyenek részt. Ebéd után 3 és 4 óra között megtekinti Pedlow kapitány a Szövetséget é« részt vesz hosszabb Időn át a rendeléseknél. Onnét átmegy a városházára, melynek erkélyéről végignézi azt as óriási diszfelvoau-lést, melyet tiszteletére rendeznek, ytánna megnézi a közkórházat és a szegény, házat, ahol mindent alaposan meg fog tekinteni. Hét órakor pedig kezdődik a „Zrínyi Irodalmi Kör" és a „Stefánia Szövetség" együttes müvészestélye, melyen Pedlow kapitány Is megjelenik, majd utána vacsora következik és fél 11 órakor éjjel vlsazautaztk Pedlow kapitány Budapestre.
— Személyt hir. Kolbenschlag Béla főiipán Zalaegerszegről tegnap Kanizsára érkezett éa még a délutáni vonattal visszautazott székhelyére.
— Dr. Beusterlen nevenapja. Tagnap ülte dr. Betzsterien Erich rendírtsnácsos, a nagykanizsai államrendőrség vezetője névnapját, mely alkalomból «í egész tisztviselői kar szerencsckivánátait fejezte ki a rendőr-tanácsos előtt.
— Dr. Freyberger kapitány beadta lemondását. Dr. freyberger Jenő rendőrkapitány, kit a m. kir. belügyminiszter Kő-azegről nemrégen Kanlzaára helyezett át — beadta lemondását.
— Kereszténysxoclállsta Egyesit-let közli, hogy szók a tagok, kik a sánci Gioss-féle bériéinél harmados éa ne«y<deí földek bérlőiére jelentkeztek, kogy vasifnm, május 21-én délelőtt 7 órakor a sánci gazdaságban jelentkezzenek, hol a földe* kiÖJÜlási megkezdődik.
— A Zrínyi-Ünnepély rendező blsottsága ma esle 6 órakor a városháza kistanácstermében fonlos értekezletet uwt. melyre az Irodalmi Kör választmányé) te a rendező bizottság tagjait tisztelettől meghívja az Elnökség.
- Választmányi ttliff jro-dalml körben. Az Irodalmi Kör igazgató-tanácsa szerdán esle ülést tartóit, moly»il a még üresedésben levő tisztségeket a kóvolko zőkliel töltötték be. Az igazgatótanács uj tagjai lettek: Dr. Sabján Gyula polgárroosler, dr. Plihál Viktorné, Rabint Károlyné, dr Rotschild Sanuiné, dr. Kaujrrian Lajosná és Berlin Gizi. Könyvtárossá választották Ridiger OdSn gyógyszerészt.
— Kérelem. A Zrinyi-ünnepély rendezősége felkéri mindazokat, akik s butiéhoz természetbeni adománnyal járulnak, hopy adományaikat szombaton 3—5 óra közt a Polgári Egyletbe fulküldeni szíveskedjenek. Az stíomá-nyok küldői szelvényt kapnak, melynek fel-muiaiása ogy csésze teára ás^cgy adag sllls-ményre jogosít. Akiknek ilyen szelvényük nem lesz, készpénz ellenében vásárolhatnak.
— Magas pánzbelt jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konyhás lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok Cim s kiadóban.
jj Al\'an\'.lóan
FRISS CSAPOLT SÖR.
Hideg ételek
MEGNYÍLT
A SÉTATÉREN
A KIOSZK!
Minden vasár- és ünnepnap
ELSŐRENDŰ CZIGÚNYZEHE!
Szolid árak. Figyelmes kiszólj
1922. május 19
— Oj bankalapItzSa Zalaegerszegen. Ugylétazik, Diimlia 4 ojendes Zalaegerazíg i. Isesaz^iasssnklnt magához jönne apMiku. állapotából. Mintha a modern pezsgői gazdasági eiet azele megérintené. Nemrégen nagy-szablsu fparklilfltást rendeztet, melyen a vérmegye legtöbb városának jeles iparosai munkájukkal résztvettek, azután megalakult a fayenco gyár, mely vagonszámra kapjs már megrendeléaelt. A napokban pedig megalakult „Agrárbank és Kereskedelmi R. T." cin(en egy uj intézmény, amely nemcsak Zalaegerszeg városára, de az egész vármegye közgazdasági és kereskedelmi életére kihatással lesz, amennyiben programjába és működési körébe nemcsak a\'bankszakma minden ágazatit, de a mezőgazdasági, kereskedelmi és ipsri ügyletek minden nemét felvett.;. Mi az uj alapítástól nagyon sokat váru.ik, főleg Zalaegerszeg és vidékének közgazdaságára nézve, mert az alapilók inínd olyan tekinté-lycs és szakmabeli emberek, kiknek nevük már egymaga biztosi\'ék az Intézetfloreálására Az uj alakulás ügyvezető igazgatója Wirtscha/tfi Ernő, a földművelésügyi minisztérium országos gabona kirendeltségének malom osztály főnöke, ki hatóságának engedélyévii vállalta a megtisztelő megbízást. WirUchsfter Ernő éveken kérésziül állott pénzintézetek élén, az ő kiváló ludásit, fényes tehetségét\', nagy koncepcióját és bámulatos munkabírását az uj Intézménynek Is szenteli. Wirlschafter személye nagy nyereséget jelent az uj alapításnak, mellyel még bővebben fogunk foglalkozni.
, , U"nl«\' Hold leány., .kl
Inkább meghal, de asaionyt el nem árul. 10 felvonás.
— Adományok. A városi szegényháznak liazsó József 500 koronái is a csizmrdia ipartestület 300 koronit adományozott.
_ T lt"í05, J\'in2* nJlu levele Drozdy Győzőhöz, Érdekes nyilt levél látott napvilágot a .Magyar Nép- legutolsó számában, melyben Matton János, a zaia-megyei kisgazdapárt elnöke, visszautasítja i „Magyar Ugar" támadáail, maid többek közölt a következőket Írja: „. . . Emlékszel-e arra, mikor megesküdtettelek, hogy Nagyatádit soha el nem hagyod és megesküdtél a tömeg előtt, hogy soha és te hagytad el legelőazőr. Most pedig kérdlek, hogy miért kapod a Kábánktól a 120,000 koronát, mikor beismerted magad, hogy félévig már igaz-galóaági tag vollil és még egyszer sem voltál ülésen. 80.000 koronát kapsz a kefe-gyártól, 180.000 koronái a Magyar Ugartól, 6 szobás lakásod fejedelmi fénnyel berendezve, titkárod, nevelőnőd van és mégis Nzgyetádit támadod, akinek egyazobás la* kása, egyazerü életmódja példaszerű. Emlék-szei-e arra, mikor kérdeztem tőled Rassayt, anól is azt mondtad, hogy nem megbízható embernek tartod. Becsapta a kereszténypártot, éppen ugy becsaphat minket is, nem bízol mt^an, mint Kerekesben. Ugy vtitem észre, h°*y fr.VWsniron vezér akarsz lenni, pedig hát olyan politikai pártol nem tudok elképzelni, amilyenben le vezér lehelnél. Azt IrJe-CT, mik azok a titokzatos erők, hogy ellened fordultam éa egyszer kérdezted, hogy Karlovics Is Oltárt haragaiik rád. Azért nem kivetünk se én, se Karlovics, se Takács, niert nincs szüksége ennek a szerencsétlen Möignsk, ilyen demagógokra, egyetértés, komoly munka, nem a nép szenvedélyeit fel-korbáesoml, minden magyarnak ez a kötelessége". Marton bátyánk nyilt levelére a váltuilAxJtfroJc. fogiák megadni a legilletékesebb, leghathatósabb és legőszintébb válasz! a hatszobás kisgazdának. Ez a válasz., azután végleges, felebbezhetetlen ililct is lesz egyszenmlnfj\' Elég volt már a Győzőkből. ÍUntlg elég.
(*) Ámor a kormányon a cimo annak a bájos is francia szcllcmessiggol tcinett 5 felvonásos vígjátéknak, melyét ma cs»k egy napos műsor keretében mutat be a Világ-j mozgó a németek film-fqnomenjs Ossi Qswalda felléptével. Holnap, szombalón és vssirnap egy rendkívül izgalmáé detektív és kalandor \'történet kerül bemutatóra a .Föld alatti club" .\'címmel is Fatty a humor királya felléptével .Fatty Iskolába /ár" eimü vigjiték.
. 7.AUI KQZLONY
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és C1EMEGEÜZLETEK
xíszér® n hlmcv* kíbinyal
ELSŐ MAGYAR RÉSZ VÉN YSERFŐZŐ D E
SÖREIT
Jutinyos *rb«n szállítja ■
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai itSrleraketa.
Ksktszon Urt hordó, é, palackozott jíirökel és pejlg:
Király, Bajor, Udvari, Wllát-matSta, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört.
.Viponla írt« tüjlés. H,»m »mk\'»lm. Wui: n Ilin
— A szombat esti gyermekelí-adás mttsorn, Közöltük, hogy a Stefánia Szövetség Pedlow kapitány tiszteletére holnap este 7 órakor a Polgári EgyletÉen a Zrinyi-Onnepéiybe beleolvasztva látványos gyermekelőadást rendes. Az előadás műsora a kővetkező: 1. Konferál: Reichenf.ld Géza. 2. Prológot mond: Zábó Nóra. 3. Ének é, tánc. Előadják: Büchler nővérek. 4. Fátyoltánc. Táncolják: Schwarcz Babi, Dános Lili, Magyar Manci, Lsjpczlg Ilus, Horváth Gizi, Kohn Kató is Lili, Kanyar Manci, Berényi Magda éa Kovács Zsuzti. 5. Angol verset izaval: Hoffmann Edit. 6. Zongorázik : Dános Lili. 7. Táncduo. Bemutalják: László Bjba és Kovács Irén. 8. Kéményseprőtánc. Táncolják: Fesselhofer Vall, Gir.lt Edit és Falér Gizi. 9. Msgyar tánc. Táncolják: Kéri Lujza és Kéri Stefi, Bittere nővérek, G.rnl Magds, Lajpczig Anna, Berényi Zsu-si, Kádár nővérek, Kany-ir Mimi, Aotol Juci, Miltényi Györgyike. Az előadj 40—45 percig tart. Utána azonnal kezdődik a Ztinyi-Gnncpély, melynek legfőbb számai lesznek : Rákosi Jenő és tíodor Aladár bcazéde, Móricz Zsigmond felolvasása, Gróf Endre zongora számn, Jáger Józsa s/av.ilato, dr. Molnár Imre énekszáma továbbá egy zoneknri és egy énekkari szám A rendezőség kéri a közönséget, hogy az estélyre 7 órára pontosan megj-lenni szíveskedjenek, mert Pedlow kapitány és a fővárosi szereplők egy résie m\'g szombaton este el fognak utazni, az előadást tehát ponlban 7 órakor meg fogják kezdeni. Jegyek ínég kaphatók a Mair és Szerb könyvkereskedésekben 60 (40), 50 (30) és 40 (25) korona árban.
(x) Uránia, Hold leánya, Izgalma* bravúrok szárazon éa vízen, 10 felv.
— Körözés. Szemes Lajos 28 óv ko-rCili középtermetű barna arcú ós bajuszu, szürke szemű, hiányos fogú, bafassunegyesi 8zU2etésU és illetőségű, lickói lakos gépész-kovács a felesógévol közős tulajdonát képoző mintegy 60000 K értékű ingóságát e\'ad\'a és felesége kárára egy drb. karika aranygyűrűt, egy drb. aprószemü nyakláncot s egypár arany fülbevalót 30 000 korona értékben oJlopott. Luczi Sándor kárára pedig egy pár sin vasát 500 K értékben elsikkasztotta d azután Ismeretlen helyrs, állítólag Amerikába vagy N\'émet-Ausatriába megszökött. A zalaegerszegi csendőr, parancsnokság elrendelte körözéséi.
— Az utódállamod helységnévtára címmel egy hézagpótló könyvet állítót* tak össze fáradalmaktól és akadályoktól vissza nem riadó vállalkozók, kik a por torosét cieb, jugoszláv és román
n postai és ví-suti küldemények címzésért felállított követelését megelőzően is saját káiu^on trpas/fílláV, hogy leveleik nem jufc» lUk rendeltetési helyükre, ha azok;«t az ősi magyar helységnevekkel látják el. Nem titoi már a magyar kereskedővilágban a* sem, hogy ezzel n politikai atrocitásnak látszó trükkel tulajdonképpen a megszállt területf-
3.
ken a magyar közgazdasági élet {rányit* befolyását akarják elgáncsolni s éppen ezért — bármennyire elszomorító, hogy ilyen kézi könyvre egyáltalán rá kell szorulniok -nagy Segítségükre van a régi üzlet féléikké felveendő érintkezésben. Megrendelhető „A utódállamok fenhatósága alá került községei helységnévtára" kiadóhivatalában, VII., Huszár utca 8. szám, valamint bármely helyi könyv kereskedésben kapható.
— A Colosseum cirkusz nap.na[ után nagyszámú köjönség előtt tartja elő daásait az Eötvös-téren. A nagyszerű mutat vánvok, a remekül idomított 6 oroszlán és i kitűnő bohócok — akik állandó derültsége keltenek — mind elsőrendű pontjai a clrkus: programjának. Czája János, a cirkusz nép szerű Igazgatóis, most kiegészítette program iát. Országoshirü birkózóbsjnokokat hozoti Kanizsára, kik a cirkuszban esténkint szenzációs mérkőzéseket vívnak. A birkózásokban naponta résztvesz Czája igazgató Is.
(x) Uránia. Péntek Hold leánya ; dzsungel történet 4 részben, 36 felvonásban. I. rész aki inkább meghal, de asszonyt el nem árul. 10 felvonás. A szezon egyik legnagyobb filmje, melynek felvételeit Egyptomban, Afrikában, Amerikában készítették. Kalandos történeteinek hőse egy vakmerő állatszeUdÚónő: a darab annyi eredeti Ötletet, izgalmat tár elő mint Tsrzán óriási filmje, azzal a p\'.kanloriával fűszerezve, hogy « dzsungel hősének szerepét egy leány veszi át. Hatalmas tömegjelenetek <xotikus állatok, Izgalmas bravúrok szárazon ép vízen.
TÖRVÉNYSZÉK
ítélet helybenhagyás. Büki Istvánná született Horváth Julin 36 éves nagykanizsai lakos, zenész neje, 4 gyermek anyja, kit kétrendbeli csalásért helyeztek vád alá, mert Horváth Mária és Farkas Mária kanizsai lakósoktól ruhahemüeket és készpénzt csalt ki azon fondorlattal, hogy kedveseiket — akik faképnél hagytak őket — visszaszerzi. A kanizsai büntető bíróság Büki Istvánnéí 9 hónapf börtönre, 2SÖ;pénzbirságra ós 3 évi hivata.\'-veszésre ítélte. A vádlott felebbezése folytán hz ügy a kir. táblához került, ahol a kanizsai törvényszék itólelót helybenhagyták.
ítéletek. A nagykanizsai kir. törvényszék büntetőtanácsa tegnapi tárgyaláson Harangozó Istvánt nem gyujtogatásban, hanem a Btk. 481. § ban mondotta ki bűnösnek ós ezért három hónapi fogházra és 2000 korona pénzbírságra itólte. — V/aszicsek Lipót tejcsar-nokost az árdrágítás vádja alól felmentette, ugyancsak felmentette a bíróság Sípos Lászlót a rablás vádja alól, mert nem látta beblzon^ lottnak a vádcselekményt.
A mai tárgyalások anyagát fiatalkorúak több büncsclekmónyo képezi, amit a fiatalkorúak\' bírósága tárgyal-
Színház.
* A Somogyi társulat titkára Nagykanizsán. CzaJcó Vilmos, a győri Klsfjludy-Városi S\'inház adminisztratív titkára a nyári színidény előkészítése végett Nagykanizsára érkezett. Somogyi Kálmán színigazgató ezidő-szerint Pápán működik elsőrangú művészgárdájával estéről-estére zsúfolt házak előtt az ottani sajtó Ugteljesebb elismerése és méltánylása mellett. Poterdy Etur, Kóbor Irén, Rácz Ada, Csákv P.\'ula, Zöldi Vilma és EJzn, Cserényi Adél, Sr. Eg.i Berta, Turbók Rózsi, Falusay István, Sugár Gyula, Szalay Gyúlt*, Érc<kövy Léi\'ló, Várady Pál, G*!góczy Lnjos, Mexey Dénes, Rajz Ferenc, Solti Károly, Kállay K. a vidéki színészet elsőrangú reprezentánsai. Műsora az összes neves budapesti újdonságok — míg felelő stílszerű kiállításban. Somogyi Kálmán, mint n győri lapokban olvastuk -r a napokban 3 évre pályázat mellőzésével újólag megnyerte a győri színház vezetését. .
A szerkesztésért sajiójogilag felelős: öeneatk Rezső szerkesztő.
Zalai KöZLONV
rnáju. 19
Apró hirdetések
10 t.ill 10 K, wlf " C..•..«!< Ml K.---- -
___»r,íí.u....».«. "•rssziJt
.ulM.bb MI0..I
hnirilHk Dtlod.okor 0. mímU* ár—
Kerestetik egy jobb, Intelligensebb nő, lehetőleg özvegy, aki háztartásomat addig veretni, mig feleségem a klinikáról vissrajön. Fizetés megállapodás üzenni. Clm: Gyarmati
József Zalaegerszeg.___
_ Z.u.ger.zegl kítazép szobás, konyhás lakáaomat elesarílném ha aonló nagykanizsai lakással. Clm a
szer k saitOaégbcp.___
Jómunkís cipészsegédei azonnali belépésre felvesz Cyergyák Pál cipész, Rozgonyi utca 2. ___
ősz ivAn
n.fyu.fü könyve
flZÓSIRÖG
A tisiU szerelem apoiltíozisa A vaskói kötél kapható a kiadóhivatalban.
Ara 40 korona.
AGRARBANK
és Kereskedelmi R. T.
alakulóban
Zalaegerszeg. Telefon 81
Részvényaláirási felhívás.
A mezőgazdaság, ipar és kereskedelem pénzügyi és hitelögyi éidekeinek előmozdítása céljából alulírottak 10,000.000, azaz Tízmillió koronára tervezett alaptőkével pénzintézeti Részvénytársaságot alapítanak.
Az intézet a Bank és Takarékpénztári üzlet keretébe tartozó üzletágak művelésével fog foglalkozni.
A részletes alapítási terve\'et és a részvényaláirási iv az alanti helyeken, valamint az alapítóknál vannak elhelyezve, ahol a jegy zésekkcl egyidejűleg a befizetések is eszközölhetők.
Zalaegerszegen: Gok. Kirendeltség kereskedelmi osztályában. Zalasrentgróton : Z v lavÖtayí Iparművek R.-T.-nál. Sümegen : Bőhm és^Keppich mümalmában. Tapolcán: Kovách Iván urnái és a Veszprémi Püspökség garda-sági hivatalában. Balatonfüreden Vörői János urnái. Keszthelyen: Régentperger F«renc éa Nagy Károly uraknál. Nagykanizsán: Franz műmalomban és Físchel Fülöp Fiai könyvkereskedésében. Letenyén: Postahivatalban. Pacién : Postahivatalban. Lentiben: Horváth János urnái. Z-ilabAsán : Oizvald József urnái. Az alapítók:
Cságoly Pál malomtulajdonos Nemes-tördemicr, Goszthonyi Sándor ny. vm. főjegyző Zalaegerszeg, gróf Károlyi Ferenc földbirtokos Zalaszentgrót, dr. Koller István földbirtokos Alsórajk, Küblin Jenő „Zala-völgyi RT." igazgatója Zalaszentgrót, Kádár Sándor árvaszéki ülnök Zalaegerszeg, dr. Már.dy Jenő gyógyszerész Zalaegerszeg, Odor Géza ny. pénzügyigazgató Zalaegerszeg, Pon-gor Henrik Tranidanubia it. vezérig. Nagykanizsa, Schellcr Zsigmond malomtulajdonos Monostorapáti, Scheffer Rezső fatermelő Csömödér (Budapest), Valkó Árpád föld-birtokos Nagyrécse, Wirtschafter Ernő. GOK osztályfőnők Zalaegerszeg, dr, Wollák Jánoa ügyvéd Zalaegerszeg,Thaaay Imre földbirtokos Felsőrajk.
TURUL
cipőgy&r Rt.
F«-ut 12.
S.jíl érJtkéb.0 t.klats. rn.fl klr.k.lj.tokfc">
olcsó, tartós, megbízható
mindennemű polgári 6s luxu* cipőáruinkat, melyek izíbott írainknil itolld kivitelüknél fogra fóttétka ve rienj képetek.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
Egy 17 soros
VÉTÖGÉP
egy har.ngjárjíny éa egy kétüléses
ponny-kocsi eladó
Teszlák Jánosnál Somogybükkösd
A feltüntetett árakhoz 3% forgalmi adó külön fel-számlttatik
A feltüntetett árakban a 3% százalék forgalmi adó bennfoglaltatik
feliratú táblácskák Upunk nyomdájában darabonkint 20 koronáért kapható.
Makulatur
újságpapír kapható lapunk kiadóhivatalában.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
OnrfjM FtldHrtokrenilsií BWrit áltml mtMynitt
Ingatlantoraalmi Irodája.
!.U«m. HMj-tfc TWrrt de: Stáaté lfrUto4|
Eladó birtokok!
500 holdas birtok Zalamegyében, melyből 180 hold szántó, 60 hold rét, a többi erdős legelő.
250 holdas birtok Zalamegyében, melyből 180 hold szántó a többi erdő, rét és legelő.
282 holdas birtok veszprémmegyébon, mélyből 160 hold szántó, 3 hold szőlő, S hold akácás, a többi rét és legelő.
100 holdsa birtok Somogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rét.
100 holdas birtok Zalamegyében, molyből 50 hold szántó, 4 hold rét, a többi erdős legelő.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, piima fajszőlővel beültetve.
15 holdss szőlőbirtok Nigykanlzsa melleit, nagy gyümölcsössel.
11 holdss szőlőbirtok a Bilaton somogyi partjától •t.km.-re, teljes fölszereléssel.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely mollott a Balaton partján.
Parcelláztok t
Somogymegyében homokos birtok, 1000 négyszögölönként 10.000 K. Épitésl anyagról gondolkodva van,
Zilamegyében közvetlen a falu mellett. Agyag és homok keveréké. 1000 négyszögölenként 20000 K. Lakóház a faluban vehető.
Eladó házak:
A város boltorülotén szép kertes ház nagy lakással, két szoba elfoglalható.
Csendes urinegyedben halszobás családi hiz.
Kisebb lakóház közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház n.-.gy korttol és szántófölddel. Ezenki vül kisebb nagyobb házak eladásra állandóan előjegyezve.
Üzletházak:
Kétemeletes több Uzlottel rendelkező hiz a piac körzetében.
Jóforgalmu vetidéglőház teljes felszereléssel és italmérési joggal.
Somogymegyében vasuli gócpontnál nagy emeletes vondéglőház szállodával, sok épülettel, teljes felszereléssel.
Balaton somogyi partján szálloda, vendéglő teljes fo szereléssel.
Somogymegyében falusi üzletház, uj épülői, lakás és üzlet azonnal átvehető.
Zilamegyében falusi vondéglőház üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen nagy szál- ■ lodo, venJéglő is kávéhiz bérlete teljes felszereléssel.
40 Uerős „Riba" motoreke, l»18ivlgylrtminyu, üzemképes, helyszínen bemutatva, nagyon jutinyosan eladó.
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok!
legolcsóbb beszerzési forrása Intarurbin tetetse r 02-&6. ax.
CUCCI rnuil MwBt,W..«r« 2kb) kriHrtea »siá^ I CnULL JHPIU MtU HM da: HHUáH IMWBT.- |
VILÁG
mozgóképszinh&z
Erziéhit klráljii-tér, Szinti izíllria épllitikm Telefon 74. Telefon 74.

Pénteken ciak egy nap Oaal Oawftlda felléptével
Amor a kormányon
áték 5 fslv -ban lőtteknek t
Szombaton óa vasárnap
Földalatti club
Detektív regény

II \'ét 7 áa W órakor, vájár- á> únnop-
U. boly 15 koroo., in. h.lj 8 koroot || n.poloo 3, 1, 7 4. 8 ór.kor. Fonto. k.sdéa I
Nr~vaMt ■ l>,tzWa»eeek i Zalai ia Gyarmati kSarrayeauUjiWa.
miaum i i mi
61-lk évfolyam
Nagykanizsa. 1922. május 20. Szombat
114. szám.
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SMtkxilüiif <a ki.dóhiv.ul i Fínt I). is.
- tal.rnrb.a-Ut.ro. 73 --
M.gJ.lentk mindig kora röggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
Blőtla.tésl árak: (IV. I»|>!«l sMnl a||lll) P[6.. í... 780 K. FWvn 400 K. N.gy.J
<n. >00 K. F.(j hír. 7» K. Kjy.. ixíaa ir. 4 K
Magyarország felvétele a népszövetségbe.
Kedvező külpolitikai Jelenségek.
polttikai helyzetében a. utóbbi napokban erősen éreshető jelentékeny javulás állott be. Magyarorarág felvétele a népsíövetségbe rövid időn belül várható Ztme/rmájus 19. A Telegrafen Information jelentése .rerlnt a semleges áll.mok — elsősorban Svájc — axorgalmaini fogják Magyarorsiég felvételét a népsiövet.égbe,
A génuai értekezlet utolsó ülése.
Hogyan folyt le a nemzetközi értekezlet utolsó liléié. — Colrath, Rosti és Rathenau felszólalásai. — Washington részt vess a hágai konferencián. — A génuai konferencia érdekes statisztikája.
— Saját tudósítónk icle/onjeientése. —
nem tudják
Génua, május 19.. Csak három teljes ölést tartott n génuai nemzetközi konferencia. Ma volt a harmadik és egyben az utolsó. Ma utoljára vonult ki teljea díszben a katona-aág, hogy sorfalat álljon az utcákon, amelye-kan a nemzctak delegátusai mennek. A delegátusok feketében, cilinderben, sokan gyalog-szerrel érkeztek. A terem már zsúfolva van. Megtelnek a tribünök, a közönség és a sajtó páholyai. A kép olyan, mint a megnyitó fllésen.
Reggel kilenc órakor megjelenik a teremben télies főpapi ornátusában Génua érseke, elhaladt a széksorok között, melegen üdvözli Ismerőseit éo szívélyesen búcsúzik a delegátusoktól. Mindjárt utána belép Rathenau, gyorsan az oroszokhoz siet. kezet szorít Csicserinnel maid Kraazinnal. Néhány perccel utóbb érkezik Lloyd George, ő az utolsó.
Fscta olaaz miniszterelnök megnyitja az ülést és kijelenti, hogy a második teljes ülés jegyzőkönyve ellen nincs észrevétel azt hitelesitik, majd átadja a szót Colrathnak, aki a harmadik bizottság elnöki minőségében terjesztette elő jelentését. Legsürgősebb feladatnak tartja a mezőgazdasági termelés helyreállítását, amely nem áll mögötte a nyers termények felosztásának, az egy nagyfontosságú probléma.
Európát csak gazdasági szerződésekkel lehet újjáépíteni és minden állam, amely a szerződések ellen vét, vagy kiakarja magát vonni — vétkezik a génuai konferencia szelleme ellen.
Utána Rossi kereskedelmi miniszter következett. Arrcl beszélt, hogy minden állam cxemponljából fontos a gazdasági bi-r zottság javaalatánák elfogadása.
Majd Rathenau szólalt fel, aki franciául beszélt, nagyon lassan és nyomatékosan hangsúlyozott minden mondatot. Európa leromlott gazdasági helyzetéről szóllott, — a végzetes zűr-zavarról, amelyet a háború gazdasági téren előidézett.
Németország -r do az egész világ szájára is képtelenség px államháztartás egyensúlyára gondolni éa a váltóárfolyamokat
rendbehozni — míg ax adósok mennyivel tartoznak.
Páris, május 19. Ciütörtökön iqár utra-készen állottak a delegátusok éa mindegyikük már búcsúzott. Szombaton valamennyien el-bucauwvak, csak as oroszok maradnak néhány napig Rappalóban, mert Csicserin telő alá akarja hozni a kereskedelmi szerződést, mely részleteiben Is ki van már dolgozva.
Róma, május 19. Az „II Temps" washingtoni távirata szerint az Egyesült Államok kormánya kijelentette készségét, hogy a hágai szakértői értekezleten képvi-aelője uljáh részt vegyen.
London, május 19. Lloyd George szombat este érkezik hiza Génuából. Az als-i- és felsóház tiszteletére ünnepélyes fogadtatást ren dez. Az angol polilika vezérei körlevelet adtak ki, melyben méltatják Lloyd George génuai működését. Llóyd George valószínűleg a Jövő héten fog az alsóházban beszámolót tartani génuai ujáról.
Génua, május 19. Woiff jelenti: Az újságírók ma este bankettet rendeztek facta olasz miniszterelnök és Schanxer olasz külügyminiszter tiszteletére. A banketten Facia miniszterelnök mondott beszédet, melyben a következő kijelentést tette.
— Az egész világ tárgyalja annak a nagy értekezletnek eredményét. A hatalmak egyezményét élénkké fogják tenni a kommentárok.. A génuai hat hét azonban egészen más képet adott az általános vitának. Voltak pillanatok, mikor nagy feszültség uralkodott, amelyek alapos aggodalmakat váltottak kl Mindannyiunk jóakaróra- azonban végül is diadalra jutott. Génuibsn\' összegyűltek egész Európa legkiválóbb férfla, akiknek helyén volt a szivük. Ezek a férfiak a génuai konferencián egy uj élet magvait hintenék el.
Génua, május 19. Az érdekes kimutatások között, amelyek a konferencia utolsó napján készültek, figyelemreméltó a posta és iá-vlrda hivatal kimutatása. E szerint a gérmal nemzetközi értekezlet megnyitása óta a bevétel meghakdta az öt (nillió lírát (» 160 millió korona). .
A.táviróhjvatol 133.775 táviratot továb-bitotM 961.335 szóval, a telefonhivatal 78.835 hirómperces egységű beszélgetést bonyolított le helyben, külföldre körülbelül 14 555 egységgel. A legnehezebb nap volt az, amelyen ax orosz delegátusok visszautasitották a választ. Ezen az egyetlen napon 161.000 szót táviratoztak, abból 25.000-et Amerikába, még pedig este 0 és 11 óra kőzött.
Egy angol laptudósító aznap reggel S órakor 8900 szavas táviratot adott fel Londonba és tudósítása már reggel nyolc óra harminc perckor lapjának szerkesztőségénél volt.
Gróf Apponyl Albert — a magyar kisebbségek kérdéséről.
Budapest, május 19. A génuai tárgyalások befejeztével Apponyi Albert gróf az ottani tárgyalásokról, valamint a magyar kisebbségek érdekében beterjesztett indítvány mellőzéséről a következő nyilatkozatot telte:
— Az Oroszországgal folytatott tárgy*, lások eredményei még mindig nagyon kétsé-. gesek, mert hiszen a ml derék Kun Bélánk elég nyíltan beszélt, amikor azt mondotta, hogy a proletárdiktatúra magát semmi megállapodáshoz kötve nem érzi.
— A génuai konferencia eddigi fázisai szerint eredményt eddig csak Szovjetoroszor-szág tud felmutatni, melyet nemcsak szalonképesnek ismert el Európsf hanem a nemzetek való&gos versenyfutása volt a hatalmak között, hogy melyik kössön Oroszországgal szerződést, holott ők a maguk részéről semmit sem adlak fel elvi álláspontjuk merevségéből.
— Ami a Magyarország réstérői felvetett indítvány mellőzését illeti, elsőfokú érdeke volt, a velünk szemben ellenséges érzületű tényezőknek e kérdés mellőzése. A nagyhatalmaknak pedig csak másodrendű kérdés ennek támogatása. Azok a hatalmak is, amelyeknél ez ügy iráni bizonyos jóakaratot láttunk mutatkozni, ezt a jóakaratot ezeknél is eloszlatta a kisaniat tiltakozása, mert hiszen a kisebbségek kérdése ezen hatalmakra nézve csak másod-harmadrendű kérdés, amelyeket mindenkor készek feláldoz íi, ha az őket jobban érdeklő kérdés támogatást nyert.
— Ez a helyzet mindaddig fog tartani, amig ujabb politikai konstelláció nem következik be, vagy saját erőnk folytán nem számi-tutik a többi államok közi, mint hatalmi tényező.
Plakátőzőn a főváros utcáin.
Budapest, május 19. Ma délelőtt 280 különféle plakátot nyújtottak be a városházára. Ebből a polgármester hét plakátot visszautasított. A visszautasított plakátok közül 5 a szociáldemokraták választási felhívása, a másik kettő pedig a nemzeti szociálisto-párt plakátja.
EUEN DR. KALLAY TIBOR
ZALAI KÖZLONY .
1922, május 20,
Gróf Zrínyi Miklós és a mai kert\'.
Nagykanizsa, május 20.
Háromszáz éve on*|ak, hogy gróf Zrinyi Miklós, a nemes brebirl nemzetség eme kiváló tagja, állandó rettegésben tartotta a félelmetes Gkmán hatalmat, három század tünt el Immár azóta, hogy a* Obstóio S/igetiana szerzője élt horvát magyar földön. Hosszú Idő egy nemzet történetében ez a háromszáz év és mégis, ex az elmúlt kor nagyon hasonlatos a jelen korához.
A nemes gróf jelszava vala: „Ne bizsunk másban, csak a saját erőnkben". Vájjon volt-e valaha idő, mikor ez a mondás időszerűbb éa találóbb volt, mint éppen napjainkban?
Abban az időben, midőn egyrészt a tői ők, másrészt az osztrák állandóan fenyegette s magysr létérdekeket, magyar fajtestvéreink ugyabban a felajzott lelkiállapotban lehettek mint ms, mikor magunkra hagyva, csak a saját erőinkben bizva, néztünk szembe ezer veszéllyel. A különbség caak az, hogy az elnyomatás! politika központja akkor Bécs lévén, most eltolódott Trianonba. A párloskodát, a vlsiálykodáa és a szolidaritás hiányának eme turáni szelleme ma is épp ugy lebeg soisunk fölött, mint hősünk idejében, midőn Móntrcuccoli és Hohenlohe vigyorogva nézték erős csapataikkal, mint veri a lörök Zrinyi seregét. És felekereti kérdést akkor talán nem ismertek ? A vallásháborúk századában épp ugy, mint ma. A pogány mohamedánizmus és a kereszténység épp oly kiélesitett viszonyban álltak szemben egymással, mint ma a keresztény és nemkereaztény világnézet, csak azzal a különbséggel, hogy akkor Indokoltabb volt ez az ellentét, mint ma A , Törők áfium ellen való orvosságában megadja a nagy hadvezér az irányelveket, melyek követendők ■ tőrök ellen, de kevésbe vették akkor tanácsait magyar testvérei épp ugy, mint ma, mikor nem mások szidalmazásával és lenézésével, hanem a saját hibáink erélyes korrigálásával kellene fogislkoznunk. ö volt az első, ki az önálló magyar hadsereg szükségességét hangoztatta, a msgyar faji felbuzdulás és a lelki élet keresztény rönesszon-azának hirdetője, az irodalomban a faji tulajdonságok izóizólója és a sztratégiában a Machiavelli-féle medochizmutnak, az erélytelen kunktátorkodásnak fürgekezü ellenfele.
Tehát ugyanazok a törekvések, ugyanazon nemzeti aspirációk é« ugyanazon vezetőelvek irányították őt már akkor, amely elveket ma ismét vallunk.
Csak egy nincs mo, ami akkor volt s ez az egy az, hogy nlnci gróf Zrinyi Miklósunk.
Ennek a nagy magyar vezető Egyéniség\' nek a hiányát fájlaljuk, ha széttekintünk a mai közéletben.
Ezen nagy ullöiő egyéniségnek az em lékét üli meg ma, a nemes gróf nevéről elnevezett Irodalmi és müvésieti körünk, mely emlékünnepélyen a msgysr közélet legnagyobb élő alakjai áldozni fognak Zrínyi Miklós szellemének. Ott lesz a nagy költő szelleme kőztünk, legyen tehát ott minden magyar ember. pm £
Kettészelte a vonat.
így tormási polgár öngyilkosig"-
Nagykanizsa, május 19
A .Zalai Közlöny" lutlósMJálól. Aggódé Idősebb polgárssszony állított be ma reggel 6 órakor .
csendőrséjhrz t. előadta, hogy féri. «\'««/< Györírv, 58 évM, r. kalh. sormásl földműves folyó hé 15-én otthonukból eltűnt. Elmondotta m/g az asszony. hogy férje búcsúlevelet hagyott hitre, melyből azt következteti, bogy öngyilkosságot köveiheteit el. Majd előmutatott egy Tevelet, melyen a zalaegerszegi posta pecsétje és május 151 keltezése volt feltüntetve, amit szintén f<rje Irt, hol bejelentette neki, hogy öngyilkossá lesz.
A csendőrség ügyeletes tiszthelyettese legnyugtatta az asaronyt éa megígérte, hogy ..legteszl hamar Intézkedéseit férje kézrekerl-
tése Iránt.
Ez reggel volt. A kanizsai csendőrség vezetője azonnal kiadta utasításait. Délután a murakereszluri vasúti állomás vezetője arról érlesitette teltfonon . kanizsai csendŐrírsét, hogy egy ember öngyilkossági szándékból a vonat elé vetette magát, amely a szerencsétlen embert borzalmasan, a felismerhetetlenségig összeroncsolta.
A csendőrség azonnal jelentette .z cetet, m.jd Cyőmörcy főszolgabíró a kanizsai csendőrség egy járőrével — Szakonyl főtörzsőrmester éa Sujtás csendőr — azonnal kiment a helyszínére, hol a ruhákról megállapították, hogy a szerencsétlen ember Mlhályfl György sormásl polgár.
A helyszíni nemién raegállapiltalotl, hogy a délután 2 óra 45 perckor Induló barcsi vonat a rendes menetsebességgel haladt, mikor a 63. és 64. őrház kőzött egy polgárruhás férfi a vonat elé vetette magát. A vonat az életunt férfiút der.kban ketté metszette, ugy, hogy egyik fele a sínek jobb oldalára esett vissza, a másik pedig a teljes felismerhetetlenségig roncsolódott össze.
A vizsgálat minden kétséget kizáróan megállapított., hogy az öngyilkos Mihályfl György sormásl polgár. A borzalmasan összeroncsolt telemet beszállították a kanizsai temető hullaházába. Az öngyilkosság okát a vlzrgálat lesz hivatva kideríteni. (*)
— A felső kereskedelmi Iskola «6ré torqatsmopálye vasárnap, ío-yó . h.i
Jt Katonaién less megtartva. Kezdete pontosan 3 órakor.
Capitain Pedlow,
a sápadt arcú, beesett szemű, szakadozott ruháju, szegény magyar ember-bimbók Pedlow bácsija, ki nemcsak a nagy Amerika népinek szereletadományait hoztad a messzi tengeren-tálról ebbe a gyászjátyolos vértanú országba, ahol minden háznak megvan a maga fekete gyásza, minden gyermekes családnak a maga külön bánata, de elhoztad magaddal a nagy Amerika szivét, melegségét — és cselekedeteidbe bclcvitted mindenüvé az érző ember megértő szivhurjail, amely kétszerte értékessé tette nekünk az Unió népének segíteni akarását rajtunk, akiket a nemzetek országútján porig aláztak, kiket meg/osztottak szabadságuktól, kiket bilincsbe vertek és akin a szabadságszerető Amerika könyörült meg először.
Capitain Pedlow, a feketeruhás Hungária asszony nélkülöző, szűkölködő, éhező és vánnyadt testű gyermekezreinek Pedlow bácsija, aki, mikor anyagi eszközeid kimerültek, a sötét magyar nyomor láttára ujabb akciót indítottál, mert a magyar jövő kertjének megindító tragikuma szivedet érte —- te csupa sth ember — és ujabb anyagi eszközöket kerestél, hogy a száradásnak indult zsenge magyar virágo kai megmenthesd a magyar élei, a magyar jövő, a magyar feltámadás napja számára.
Capitain Pedlow, annak a sok tízezer nincstelen, moslohasorsu magyar gyermeknek Pedlow bácsija, kikel tápláltál, kikel felruház tál, kiken segítettél, szüleinek fojtó gondján könnyítettél és visszaadtad a vesző\'pusztuló
magyar márli,országnak — nézd, Nagykanizsa népe a mai jölledet ünnepnappá, a te ünnepnapoddá avatja, hogy a tisztelet, a hála és a szeretet adóját ráhassa déd — és általad, sziveden keresztül — neníztled, néped elé.
Capitain Pedlow, mindannyiunk kedves Pedlow bácsija — fogadttkSszöralünkcl, hálánkat a nagy Amerika men». zegllö ketiétl, Melyet fölénk tartottál 4t lehetővé lelltd, hogy sok magyar gyermekbimbó, sok magyar asszony megmenteiéit a magyar é\'el, a magyar főnix számára.
Capitain Kgdlow — Isten hozott I (*)
_ Dr. KilUjr Tibor NagjkMÜtaáiu
Az országol kormányzópárt hivatalos képviselőjelöltje, dr. KóUay Tibor pénYOgymteiszler, ki első ittléte alkataival már megnyerte Nsgyksníisa válsszlépolgárságának nagyrabecsülését és őszinte, magyaros beszédével meghódította mindnyájunk szivét — holnap, vasárnap reggel 9 óra 20 perckor Nagykanizsára érkezik, hogy párthívei körében néhány meghitt órákat eltöltaén. Az állomáson a pártvezetőség fogja fogadni az Illusztris féi-fiut, kl övéi közzé jön, hogy a vezér és párttagok közötti viszonyt minél melegebb^ szívélyesebbé tegye és a kápítot » választópolgárok és képviselíjUahiük között még szorosabbá fűzze. Es ez alkalommal felkéretnek mindazok, akik egy pöllÜksi hitvallákt vallanak, akik hívei Kállay Tibor pejazetmonté politikájának, amely a vezér —Bethlen István gróf politikája - tegyék KáUay bevör»ÜU«tt minél szebbé, impozánsabbé, jelenjenek meg tömegesen 8 órakor a párthelyiségben vagy pedig a pályaudvaron. Onnét hosszú kocsisorok vonulnak a városba a Kazinczy-, S.emere- és Ceengery-utcán keresztül. A miniszter a Centrál szállóban száll meg. TIz órakor a plébánia templomban misét hallgat. Fél tizenegy órakor meglátogatja az Ipartestületet, majd délben társasebéd a Cenlrálban. Délután a miniszter kimegy Kiskanlzaára. hol a Katolikus LegéayegyUl által a Polgári Olvasókör helyiségében rendezendő szieWŐ-adáson részt íog venni. Színre kerül a „Sárga csikó\'\' cimü népszínmű.
— A Zrínyi ünnepség éa a Pedlow kapitány tiszteletére rendezendő gyermekelőadás rendező bizottsága városunk egész társadslmát meghívja a mai nagyszabású hazafias ünnepre. Egyben felhívja a közönség figyelmét arra, hogy az előadás pontosan 7 órakor kezdődik. Akik a büffé számára természetbeni adományt küldenek, szíveskedjenek azt 3—J éra közt a Polgári Egyletben átadni, Jegyek még kaphatók a Malr él Szerb cégeknél. Alléhelyre szélé jegyek az esli pénztálnál 20 korona árban kaphatók. Az ünnepség rendezősége végre kéri a nagyközönséget, hogy a város Illusztris vendégelnek fogadására negyed 2 érakor minél nagyobb számban jelenjenek meg a pályaudvaron.
— Kinevezés, A kereskedelemügyi miniszter Jermy Sándor kir műszaki főtanácsost a zalaegerszegi m. kir. állámápitészeti hivatal vezetésével, valamint a közlekedési érdekeknek Zalavármegye közigazgatási bizottságában leendő képviseletével megbízta.
— A Siahadoktatásl Bizottság által rendezett mesedélután jövedelméből ne-vezett bizottság tek. Elnöksége * II. körzet (Rozgonyi-uti) áll. elemi népiskola mezitlábu tanulói számár* 224 K-t volt kegyes adományozni. Amikor ezt a nyilvánosság terére hozom, egyúttal fogadja a tek. Elnökség intézetünk mezitlábss tanulói irányában tanú-sitotl jószívűségéért a tanitótestület hálás köizönetét, Brauner L.joa Isk. Igazgató.
— Vasutas sora, Nagy István vasutast eev tolató mozdony a zalaegerszegi állomáson o ütötte és az egyik lábát térdben, másikat bokában levágta. A szerencsétlen embert be-szállították a zalaégofszegí kötkórh\'zlza. A\'íapota Igen súlyos.
1922. május 20
ZALAI KÖZLÖNY
- a Rumit pártiak erfisxakos
•ága. Csütörtökön, folyó hó 18 4n este a mgykanizsai Kaszinóba felment Sándor Pál bOdapesti nagykereskedő az Omke eloöko dr, Rsssay Káro\'y társaságiban ás az Ott Joleivolt tagoknak beszédei mondott, Hlrschler Sándor a nagykanizsai Bankegyesület r. I. vezétlgaz-gstója, mint s Kssilnó elnöke hivatalosan nem fogííu s vendégeket, mert érkezésük nem volt bejelentve. A beszédek után a Rassay pártiak ezé" kértjére vonták az elnököt és szóváltás közben erős kifejezésükkel inzultálták is. A köztiszteletben álló elnöl(, akinek higgadtsága, urimodora és előzékeny bánásmódjs közismert a városban, levonta a -vérmes poll-dku* o\'i támadásának következményét és tegnap Ülulán levélben lemondott sz sloőksígről.
— A MÁV nyázl menetrendje a Celldömölk-Zalaegerszeg ás Sárvár— •gerazegl vonalon. A Celldömölk—Zalaegerszeg és a Sárvár—zalaegerszegi vonalon a nyári menetrend a kővetkezőképpen ala-kul és lép életbe junius elsejével:
A Celldömölk—xalse férsz ej i vonalon: indul Celldömölkről 5 éra 48 és 16 (délután 4) éra 33 perckor, Zalaegerszegre érkezik 9 éra W és 20 (este 8) óra 14 perckor. Zalaegerszegről indul 7 óra 53 és 15 (délután 3) óra 43 perckor, Celldömölkre érkezik 11 óra 50 és 19 (délután 7) óra 30 perckor.
A Sárvár—zalaegerszegi vonalon I indul Zalaegerszegről 1 óra 4 perekor, Sárvárra érkezik 6 éra 7 perckor, Sárvárról indul 14 (délután 2) óra 50 perckor, Zalaegerazegre érkezik 18 (eate S) óra 39 perckor.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, briliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb \'árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutqpyosabb árban készülnek, Friad Jóxaef ékszerész, Sugár-ut 2. (.Fő-tér is Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak
_ Pedlow kapitány fogadtatásá-
kox gyerünk ki ma délben minél tömegesebben az áUomáara. A \'/.2 órai budapeati expresszel érkezik. \'/,4 érakor pedig Kanizsa mindan rendű és rangú épkézláb embere gyülekezzen és legyen ott a Széchenyi-téren, ahonnan a diszfelvonuláa rendeződik. Mamák a kicsinyeikkel, gyermekek, ifjúság, diákság, fehérruhás leányok — jöjjetek el mindannyian Pedlow kapitányt üdvözölni.
_ Htkor követelhető kártérítés nem teljesítés miatt. A Kúria klmondotts, hogy s vevő, aki nem továbbeladás végett vette az árut, cssk akkor követelhet kártérítést a szállítás elmaradása folytán, ha ennek követkeatéban tényleges kára támadt. Pusz-tán az a körülmény azonban, hogy a nem szállított áru ára Időközben emelkedett, nem jogszerű alap kártérítés követelésére.
_ Szétroncsolta a vonat. Molnár Róza 65 éves györkefal lakos szerdán reggel Budah ás Zalscséb között a vasúti sinen birkáját-akarU áthajtani. A közeledő vonattól a birka megijedt és s sínek között szaladt tovibb,«z«sesony meg akarta menteni az illatot, a vonat azonban elütötte és teljesen összeroocqQlta a szerencsétlen teremtést, ki rögtön meg is halt.
— Magas pánsball Jutalmat adok annak, aki nékem egy kétszobás konyhás lakisi bemond, amit ellehet rekvlrilni. Cssk komoly ajánlatokra reflektálok Cim a kiadóban.
— Szavazóigazolvány nélkül Is lehet szavazni. A ^szavazókőionaég tájékoztatására közlik, hogy á szavazóigazolvány csak a személyazonosság igazolásának a meg* könnyítésére szolgál és kellő igazolás imllett szavazhat mindenki, akj a választói névjegyzékbe fel van véve.
— Felvétel tanltónőképxíbe. A veszprémi Angolkisasszonyok r. kath. elemi iskola] tanitónőképzőjének I-ső évfolyamába a következő módon lehet beiratkozni: a képző igazgatóságához folyó évi junius 30-lg benyújtandó kérvény felszerelése: a) születési anyakönyvi kivonat, b) polg. iskolai IV., vagy más egyenértékű osztályról szóló bizonyítvány (esetleg 111. oszt. bizonyítvány és IV. osxt. félévi értesítő), c) ujkeletü orvosi bizonyítvány, d) magyar honosság igazolása, e) hatósági erkőlöi bizonyítvány. A kérvény címzése: Angolkisasszonyok intézete, mint iakolafentartó. A képző 5 évfolyamú lesz. A 111. és IV. osztályban is van hely. Bennlaká-sért az intézet főnöknőjéhez kell fordulni.
(x) A földalatti clab címmel egy minden jelenetében izgalmas és kitűnő témájú detektív és kalandor történelet mutat be a Világ-mozgó ma és holnap vasárnap. Hétfőn pedig az AtlsntU II. része kerül bemutatóra. A mai és a vasárnapi műsor kiegészítő réslét képezi Fatty az amerikaiak kedvenc komikusának felléptével: .Fatty iskolában jár" elmü kitűnő amerikai burleszk.
— A mai Zrínyi-Ünnepség műsora. Ma este 7 érakor kezdődik a Zrínyi eralék-Qnnepség, melybe — mint már jeleztük — beleolvasztották a Pedlow kapitány tiszteletére előkészített gyermekelőadást is. A Zrínyi-emlékünnepélyt Kovéts Antal kegyesrendi főgimnáziumi tanár, az Irodalmi Kör tiszteletbeli elnöke fogja magnyitani. Az ünnepség műsora egyébként a következő: 1. Kossuth nyitány. Előadja KeUing Ferenc vezetése ihellett az Irodalmi Kör zenekara. 2 Rákosi Jenő beszéde Zrínyiről. 3. Móricz Zsigmond felolvasása a „Tündérkert" cioaü regényéből.
4. Dr. Molnár Imre régi magyar dalokat énekel.
5. Bodor Aladár beszéde. 6. U«t rapszódia. Zongorán elősdja Schindler Marianne, a Nemzeti Zenede tanára. 7. Kiáltás Zrínyihez. Irta Sik Sándor. Előadja Jáger Jóisa. 7. Fohász. Előadja az ipartestületi dalárda Büchler Mór vezetése mellett. A gyermek-előadás programját tegnapi számunkban már közöltük.
(x) Uránia. Szombat, vasárnap a Hold leánya cimü 4 részes, 36 felvonásos dzsungel dráma, mely egy bátor leány kalandjairól szól afrika bensőjében. Főszereplője Mária Walcamjo a híres állatszeUdítőnő. A felvételek Afrikában, Egyptomban és Amerikibsn készültek. Óriási tömegjelenetek, izgalmas bravúrok szárazon és vizén. I. része .Aki inkább meghal, de asszonyt el nem árul" 10 felvonásban. Előadások 7 és 9 óra, vasárnap kivitelesen 4, 6 és 8 órakor.
— Zalaegerszegi kát száp szobás, konyhás lakásomat alcaarélaám hasonló nagykanizsai lakással. Clm a szerkesztőségben.
Tfl^ÜOV.
Szülői értekezlet. A helybeli 11. körz. (Rozgonyi uli) állami elemi népiskola tanítótestülete f. év május hő 21-én (vaaárnap) délután pont 4 órakor az iskola tornatermében szülői értekezletet tart, amelyen Jámbor P. András intézeti hitoktató a tanulók vallásos érzetének ápoláairól értekerik. Felhívat, nek a nevezett népialolába járó tanulók szülei, hogy az értekezletén minél nagyobb számban megjelenni szíveskedjenek.
N1ZZE MEG
a kézxel varrott duplalalpu nyiri
SZANDÁL
cipókat
ARGENTJÁNOS
cipéjxüxlttfbo, a Nagykanlxjai TakarfkpínxtÁr épúla-tébtn. Ugyanott chavreaux, box, antilop, salyem, visxoo-cipők kézzal doJgoiva a logflnoroabb kivitatbon a tag-utolsó divat nvHot. «»<o
Elesett és rokkant hősök napja Kanizsán.
Elesett és élő hőseink öntudatos tisztelete az uj korszellem, a feltámadás előjele. Öbennük jut kifejezésre a nemzet dicsőséges múltja, az ő szenvedésükből fakad uj nemzedékünk lelkesedése, harci ereje, mely fel fogja támaazteni a régi dicsőséges nagy Magyarországot.
A győzelmes antant államok és a námet nemzet elesett hőseik emlékét évenként fenséges ünnep keretében ülik meg, melyben társadalmi különbség nélkül versengenek, hogy az minél fényesebb éa az elesett hősök emlékéhez méltóbb legyen, Mig elesett hőseik hátramaradottjai éa rokkant hőseik Iránt hálájukat fényes paloták éa számtalan jóléti intézmény hirdeti.
A magyar vítézaég és dicsőség elesett éa élő hős vértanúi iránt nemzetünk kegyeletét és köteles háláját nem róhalja le oly mértékben, mint a gazdaságilag erős nemzetek, de szent kötelessége az elesettek emlékére az év legalább egy-két napját szentelni, mig az élő áldozatoknak, ha nem is fényes palotákban, de legalább szerény hajlékban biztosítani a megélhetést, mert lehetetlen, hogy tétlenül nézze nyomorultul való elpusztulását azoknak, kik csökkent munkaképességük, elhagyott özvegységük, árvaságuk folytán támasz és pártfogás hiányában itt-ott nyújtott alamizsnából kénytelenek tengetni napjalkat és a haza oltárán hozott áldozataik jutalmául önmagukkal tehetetlenül küzdenek az éhhalál rémével.
Az államhatalom a rendelkezésére álló anyagiakhoz mérten törekszik könnyíteni sorsukon. E nagy munkája azonban csak akkor lesz eredményes, ha eme cél elérésében a magyar társadalom erkölcsileg és anyagilag támogatja.
A kezdeményezés ama zászlóbontiss, melyen aranybetükkel ragyog a nemzet -JaX\'
Kelele és hálája. A magyar nemzet kote-sége tehát, hogy lerója kegyeletét és háláját azok iránt, kik dicsőséges harcaikban a harcmezőn, talán helyettük vesztették életüket, testiépségüket, munkaképességükei, reméljük, hogy a nemzet nem feledkezik meg szent fogadalmáról a rokkant hő.ök és hátra-maradottak istáptolásiról.
E célból a Szövetség elnöki tanácsa és országos választmánya, a m. kir. kormány jóváhagyásival és támogatása mellett elhatárolta, hogy Nagykanizsán pünkösd első és második ünnepén, junius 4 én éa 5én „Eleseit és Rokkant Hősök napjá"-t rendez a „Hadirokkantakat, Özvegyeket és Árvákat Foglalkoztató Otthon" létesítésének javára.
Felkéretnek tehit a katonai, valamint a polgáli hatóságok, úgyszintén az összes egyesületek, hogy a Június 4 én éa 5 én megtartandó Hősök Napja rendezo-bizottsa-gába egy-két megbízottjukat bejelenteni azi-veskedjenek, hogy az e tárgyban megtartandó értekezletre a . meghívók kézbeslttes-„nok, A Hadróá elnöksége,
Klttinö borok. Hideg ételek
ZALAI KÓZIVONY
májul 20.
KÖZGAZDASÁG
Budapesti tőzsdei
Budapest, május 19.
Napoleon 3090-110, Fonl 3575-3625,
Dollár 803—813, Fr»nci« frank--, Márka
970— 80, Olasz lir. 41 \'/.-4lV<. Oizltüí ko-rona 7 63 -8 63, Rubel 44\'/,—45\'/,, Let 550-560, Szokol 1535-45, Svájci frank —, Dinár 1126-38, Lengyel márka 187,-19\'/,.
Budapesti devizáit: Amsterdam 311—816, Koppenhága 172— 177, Krisztiáni. 149—153, London 3576— 3650, Berlin 268\'/,-78\'/„ Milano 4!—ÍJ1/,, Páris 73-78\'/,, Prága 1535—65, Stockholm 202—208, Zürich 154-56—155\'/,, Wien 780— 860, Zágráb 282\'/,-9St\'/„ New-York 806-16 Zürichi zárlati
, ■ Berlin 174, Amsterdam--, Hollandia
SOS\'/,, New-York 522, London 3322, Páris 4730, Milano StS70, Prága 997\'/,, Budapest 66, Zágráb 187\'/,, Varsó 13, Becs 5\'í,.
Nemes fémele piaca:
Ezüst korona 71\'/,—7S\'/„ ezllst forint 185 - 89, ötkoronás 375-377\'/,. a S0 koronás magyar arany 8S70—300.
Budapesti állatvásár: Marhahús I. r. egészben 130—90| hátulja 136—205, eleje 120 - 68, II. r. egész, ben 106—US, hátulja 110—120, eleje 90—100, Növendék marha I. r. —, borjú (ölOtt bőrb.) -—.. Készlet: Nagymarha 410, eladás 380, Nővendákmarhtt U, eladás 9, borjú 278, eladás 133. Marhabőr 106-15, botjubór 280-230.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rexső szerkesztő.
-1—
Apró hirdetések
dijat 10 ndlr 40 K, TUáf. (< Qnnapnap SO X, minden to»*bbl H4 hátkö.uap 4 K, TUár- U ftuaipnap O K, TMtax«bb bctOTíl ai^leU uutvak dupUn *»AiullUUak. Alltat karcoknak mindenkor 50 uiultk Ar«nr*dm4ny.
Kerestetik egy jobb, intelligensebb nő, lehetőleg Özvegy, ski háztartásomat addig vezetné, mig feleségem a klinikáról visszajön. Fizetés megállapodás szerint. Cim: Gyarmati József Zalaegerszeg.
özTegyaaaxoay házmesteri, esetleg más munka ellenében lakást keres. Bővebbet a kiadóban. 4J0I
Egy uxép fedeles fekete hintó eladó Kisfaludy Sándor-utca 13. sz.
HAASENSTEIN a VOGLER R.T.
legi égibb
HIRDETŐI IRODA
Budapest V„ Dorottya-utci 11. sz. Telífon 34-45.
Felvesz hirdetéseket ugy budapesti, mint • hasai és ktüíöldt lapok ráaxára eredeti árak mellett. A kontinens minden nagyobb városában képviselve. Költaágvatéasal dlJmont««®n axolffál.
korona 66 fillérbe
kerül pöld&nyonkint,
tshít mindannsp 1 korona 34 fillért takarít mag,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KÖZLÖNY.
RE
^ árlesza\'%.
Kisfalud! és Krausz Vj
* divatnagyáruházában
az „Arany Kakas"-hoz
^•ayjcanl**^
az öaasea raktáron levő aelymek, gyapjúszövetek, francia grenadinok éa moaóárukban!
Nagy maradékvásár igen olcsó árakon
2000 koronát
fizetek annak, ki a város belterületén rg/ 4 lóra éa egy 2 lóra alkalmas
istállót szerez.
Cim » kiadóhivatalban.
ÖSZ IV*N
nagyszerű könyve
RZÓSIRÖG
A ÜMtl icer.tem apoihcoitsa. A v*i-ko* kötet kapható . kU<jijhiv.talb.n.
Ara 40 korona.
A feltüntetett árakhoz 3% forgalmi add kOlön fel-számittatik
A feltüntetett árakban a 3% százalék forgalmi add bennfoglaltatik
feliratú táblácskák lapunk nyomdájában darabonkint 20 koronáért kapható.
exxxx xxx xx xx xxxk
Tengeri Zab Árpa
Takarmpnyrépa-mag
Oasdaaéel ** nénMortzágl kerti magvak kkaiayben is kaphatók
Ország <s Widder cégnél
Nagykanlzea. Ernébettír 10.
xxx xxx xxxsex xx x x
REZGAUC
»a W ,-oa
Raffia Kénpor
Kénmái qépolai Hengerolaj Kocsikenőcs Marónátron
(m«gasfoko lugkő)
Gyanta stb.\'
Mayuuga
SicilUi fnoin<5ilésü
Szavatolt Üsxta
Raffinált és desztillált
állandóan rmkUroo
Sthwarz és Tauber
gyarmatáru naaykereekedtt c*«a44
Alapítva J»«0
VILÁG
mosgóképsilnhái
Erzaébat klráljni-tér, liaria* uálMa ípllitéhu
Telefon 74L Telefon 74.
Szombaton és vasárnap szenzáció! ÓrUsI trükk-Jelenelek babákkal I
FÖLDALATTI CLUB
makival Amerika humorkirálya, Fatty feli
Fatty iskolába iár
Detektív- és kalandortőr-ténet 6 felvonásban, ézeokivül Amerika humorkirálya, Fatty fellépiével
Vígjáték 1
felv.-ban
\' u. b.1, 15 kotíxu, III. h.ly s te, II „poioo 3, 5, 7 j/j íeato. kuUal
NTeasateU a larltd.We.oaek t Z.U1 í„ Grww..tl romdijábu.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. május 21. Vasárnap
115. szám.
kereszteny politikai napilap
SwlJMiUíot Cl ktadóhlv«UIi Prt-ut 13. ix. i\'QUnubuhtMiO*
.Mogjelenik lUÍjutig kora icggcl
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
Blóflio\'.éal arak: (1% íirjilmi idéul apjitt) r.geia ♦vii 780 K. FAlévto 400 K.
érro aoo K. Egy Uu 75 K. iifjrts swn Axa 4 K
Döntő napok küszöbén.
Nagykanizsa, május 20. Még csak néhány nap és a magyar nép választani fog. A magyar nép élni fog legelemibb jogávaL A magyar nép Ítéletei fog mondani az utolsó képviselőházi ciklus mun-fölött. A magyar nép határozni fog saját jövője, az ország újjáéledése, vagy visszasülyedése fölött, mert a nemzetek életében nem ismerünk staguációt, itt csak fejlődésről, haladásról, előretörésről — vagy vissihatásról lehet bcstélni. A magyar nép dönteni fog tehát nemcsak saját egyéni, de nemzetének, országánuk sorsa fölött. Hiszen ezt a kettőt nem lehet éi nem szabad szét* választani. Az ország érdeke — nz egyén érdeke is. Vájjon ezen sorsdöntő órákban hogyan fog viselkedni ez a magyar nép. A mult keserves csalódásai után tudatára cb-redt-e az igazságnak. Azok után a rettenetes erőpróbák után, miket saját testén is érzett, vájjon fog-e tudni élni jogával. Hiszen n a szófrázisok hnlmaiában és a bombasztok útvesztőjében, u politikailag kevesaé iskolázott oly könnyen tévedésbe kerülhet. Ál-apostolok, Krisztus nevével ajkukon járják az országot, de árulói, judáaai Krisztusnak, u keresztény világnézetnek, n mr.gyar nemzeti rönesszánsznak. Csak addig rokonszenves előttük a keresztény ideál — amig tőkét kovácsolhatnak belőle saját egyéni céljaik elérésere. Láttunk politikusokat, akik ve/ettek keresztény jelszavakkal, akik iskolát teremtettek az antiszemitizmusban — mig egyéni érdekeik igy kivánták; de nyomban frontot változtattak -és árulói lettek a keresmény eszméknek, mikor ezt n sacro egoizmo igy kivánta.
Éi a megyar nép ismét ezekre bizná magát ? Ismét ezeknek a karjaiba dobná magát ? A magyar nép nem okult volna a mult rettenetes tanulságaiból ? A magyar nép hagyná magát ismét félrevezetni a rőtSzakállu, csókosajku iskarióktól ?
A magyar nép kezébe van letéve, hogy saját és nemzetének sorsa, jövője fölött határozzon.
Most, a mostani választások ezt fogják jelenteni: Eletet, vagy pusztulást az országra. Amilyen képviselőt választ most a magyar nép, olyan lesz nz ország arculatja, olyan letz a közélelünk, olyan lesz a jövőnk. Áldás vagy átok lesz-e a magyar nép számára a legközelebbi jövő — ez mosl csupán a magyar nép szavazásától függ. És amikor n magyar haza sorsáról, a magyar nemzet jövőjéről van szó, — akadhat-e akkor még igaz becsületes magyar ember, aki csak egy pillanatra is tétovázzon, hogy kire adja le szavazatán ?
megint csak az átkozott Itberálizmust a maga bünőa korrupciójával, a
maga bűneivel, a maga panamáival, népelnyomásaival és minden undoltságaivai hoiöt ismét a nyakunkra, vagy arra, akinek egyé-
u. i * v*?y arra» azinek egyé-
nisége, becsületes keresztény muTlja garancia a«rá, \'hogy eb*ből az országból ne váljék is-
hóherok országú. Hogy fokozatos nemzeti epitőmunkával behegeszthessük a nemzet sebeit hogy jóvá tegyük n mullat, nmú tdegenlelkü és idegenér/.esü gonosztevők elkövetlek a vértanú magyar nemzet.,\'ellen. Hogy lásson, lépésről-lépésre kiépíthessük egyedüli álmunkat, törekvésünket, céjunkst, tetteink minden rugóját -- a független, gazdag, erös, hatalmas és boldog Ná^ymagyar-országot
Ezt a célt, ezt a programot vallja a mi képviselőjelölt fink — dr. Kállay Tibor. Az ö becsületes, izzó magyar elke, az ö nyilt, becsületes politikája, az ősi Kállayak hagyománya: n tüzes honszeretet, mely u Kállayak ereiben csörgedez, de fdleg és elsősorban keresztény és nemzeti világnézete, megnyugtathatnak minden becsületes magyar hazafit, hogy dr. Kóllay Tibor keiébe nyugodt lélekkel tehetjük városunk polgárságának képviseletét.
Knlby bizonyságot tett határo/olt keresztény voltáról, bizonyságot tett, hojy megértéssel van a magyar társadalom minden osztályának bajai, kesn vei, kivanságaival szemben, bizonyságot telt, hogyha nemcsak Magyarország p nzügyministiero, de egyszerű munkás polgára lesz — az ország, a város — mindenkor suamithat reá.
Nagykanizsa hnzaflas polgársága mind egy szálig Kállay Tibor mellé kell hogy álljon, aki megbecsülhetetlen értékével fogja mindannyiunk érdekeit szolgálni.
A magyar nép, n kunizsai polgárság kezébe is van letéve, hogy milyen legyen az ország a jövőben. Aki a becsületes, keresztény magyar nemzeti politikának a hive, akinek eszményképe «i boldog, megelégedett Nagymagyarorsrág, aki hazáját őszintén szereti és sorsát »zivén viseli • — az dr. Kállay Tibor képviselőjelöltünkre adja le szavazatát. (♦)
Pedlow kapitány Nagykanizsán.
Hogyan Ünnepelte Nagykanizsa társadalma a nemes emberbarátot.
—\' A „Zalai Közlöny" tudósilójától. —
Nagykanizsa, május 20. Ritkán látta Nagykanizsa városa akkora tömegeit a lakosságnak a főbb utcákon és utvonalakon, — mint ma délben, amifcor humánus Amerika mdegszivü fia, Pedlow kapitány a Stefánia Szövetség helyi fiókjának meghívására városunkba érkezett, hogy személyesen meggyőződjön arról a nemes emberbaráti munkáról, — melyet a nagykanizsai dispensair kifejt a mamák és csecsemők érdekében. Az Országos Stefánia Szövetség helyi fiókjának érdemes vezetősége felhasználta ezt az alkalmat arra, hogv Hálájának, tiszteletének éi szeretetének külső kifejezésekép Pedlow kapitányt a legmelegebb ünnepeltetésben részesítse. A rendczöbizofíság csodálatos munkát végzett, mert ez az ün iben Nagykanizsán , nfi*e
kapitánynak — minden eddjgi Pedlow-ünne-pélyeket felülmúl. Valóságos diadalmenete volt a bevonulása a pályaudvartól n Centrá!-száliodába. Ritkán ünnepelték ugy még mii* gyar negyjainknt is, ahogy az emberszeretet n nagyszerű apostolát ünnepelte a kanizsai közönség.
Az utcákon, utvonalakon ezer éa ezernyi nép hömpölygött, az ünnepi ruhákba öltözött gyermekek beláthatatlan tömege mindenütt, leányok, fiuk, mamák karjr.lkon kisdedeikkel, világos habkönnyű ruhákba öltözött leányok, gyönyörű, illatos asszonyok, csupa virág, kacagás, derű, mosóly és májusi napsugár, ahová a szem ellátott. A pályaudvaron, jókor a vonat megérkezése előtt sorfalat állottak fehérruhába öltözött iskolásleánykák, tanítónőik vezetésével, a fiuiskolások, a cserkészek, a gimnázium, kereskedelmi és polgári iskola ifjúsága. A rengeteg sz«^>bnél-*zebb baba mellett feltűnést keltett három diszmngynrba öltözött bájos urileány Lajpczig Edit, Horváth Edit és Kéry Stefi, akik pompásan festettek a nemzeti viseletben. Ott voltak Nagykanizsa vezetőtársadalmának kitűnőségei, hölgyek és urak egyaránt, akik ugy Pedlow kapitány fogadtatására, mint Rákosi Jenő, Móricz Zsigmond és n többi urak üdvözlésére megjelentek.
Akogy a vonat berobog olt az állomásra éa láthatóvá vált a „kapitány bácsi" alakja, hatalmas éljen reszkettette meg a pályaudvar csarnokát. A sok ezer torok viharos éljenzés-bea tört ki. Pedlow kapitányt az Országos Stefánia Szövetség helyi fiókja éa a város nevében dr. Krátky István városi főjegyző fogadta és üdvözölte meleg szavakban és Isten áldását kerte reá. Majd két aranyos baba — Török Karolin magyar és Néma Ibolyka angol nyelven köszöntötte a „kapitány bácsit" a kanizsai babák nevében. Pedlow kapitány erre angol nyelven köszönte meg a meleg fogadtatást, amit Meltger István a közönségnek magyarul tolmácsolt.
Majd a fogadtatására megjelent előkelőségektől körülvéve, lassankint eiiépkedett a kijárat felé. Felejthetetlen pillanatok voltak ezek. A mamák odatartották apró csöppsl-geiket a melegszívű gyermekbarátnak, aki a legtöbbet felvett a karjába, megcirógatta és megcsókolta. A sorfalat álló rengeteg leányka folytonos éljenzése és integetése közben csak lassan tudott a kapitány és kísérete előbbre menni, a babák, leánykák, urleányok és asszonyok mind-mind virágot szórtak felé és a szeretetnek olyan megnyilatkozásait látta Amerika fia, hogy maga kijelentette, hogy sok ünneplésben volt ugyan része, de amilyen ünnepséggel, szeretettel és lelkesedéssel Nagykanizsán fogadták, ezt még nem tapasztalta magyarországi ittléte alatt. Pedlow kapitány egészen meg volt hatva és erősen küzdött megindulása ellen, hogy aít a sok ártatlan emberbimbót, Magyarországnak ezen reményteljes kei tjét megcirógassa, becézze, egy-egy jó szót hozzájuk szóljon. Több hölgy angol nyelven beszélt vele. Metzger István mindenütt kísérte és tolmácsolta a kapitány szavait.
Az állomás előtt a cserkészek álltak
2
zalai közlöny
1922. május 21
szép sorfalst. A kapitány megelégedéssel nézte az acélos lestü szép magyar ifjakat, a legázolt magyar haza büszkeségeit. Mind a két csapatot buzdította, lelkesítette és örömének adott kifejezést. Elénk feltűnést keltett Antal Jenő virágokkal nagyszerűen feldíszített kis fogata, melybe nemes póni volt fogva, míg belül virágok kőzött három kanizsai hsdiárva csöppség ült, a kis fogatot Antal Jenő két szép kisleánya dirigálta ügyesen.
Majd megindult a kocsik hosszú sora, mindenütt világos ruháju pompás asszonyok, férfiak, gyermekek, kiknek üdvrivalgása közepette a „Central"-ig hajtattak. Itt Pedlow kapitány beleült Antal Jenő gyönyörű virág-hintójába a babák közé és ugy fényképeztette le magát, hogy megmutassa otthon Amerikában, hogyan fogadták Nagykanizsán Amerika kiküldöttét. Majd a „Centrál"-ba vonult, hol társas ebéd volt, melyen részt vettek Pedlow kapitányon kivül Rákosi Jenő, Móricz Zsigmond és neje, dr. Fodor Oszkár, dr. Schiller József, dr. Krátky István és a város előkelőségeiből rendkívül sokan.
Délután megtekintette a kapitány az anya- és c<ecsemővédő otthont, ahol hosz-szabb időn át végig nézte a kitűnő igazgatófőorvos dr. Szabó rendeléseit, a helyiségeket, műszereket és a legnagyobb elismerés nang-ján nyilatkozott a látottakról. Onnét a városházára ment dr. Krátky István főjegyző és a rendezőbizottság kíséretében, hogy végignézze a tiszteletére rendezett nagy diszfel-vonuláat.
E közben a Széchenyi-téren oly hatalmas tömeg gyűlt egybe, hogy a felvonulásban részt vegyen,^ milyet Nsgykanizsa nem látott egyhamar.
Amint Pedlow kapitány az erkélyre kijött, megkezdődött a menet felvonulása.
Először hosszabb szépséges menet vonult fel mamákkal, akik gyermekkocsikban tolták apróságaikat és a városháza előtt megálltak, sorfalat alkotva. Majd következtek az elemi iskolák, a polgári iskolák, a gimnázium, a kereskedelmi iskola ifjúságának egy cserkész csapata, egy félórán át tartó hatalmas felvonulása, miközben a katonazene a szebbnélszebb darabokat játszotta. A diszfelvonulás szemkápráztató volt. Gyönyörű volt nézni azt a rengeteg bájos gyermeksereget, serdülő ifjúságot, amint felvonultak a városháza előtt, folyton éltetve az aranyszívű kapitányt. — Pedlow kapitány barátságosan integetett a felvonulókra, majd minduntalan egy-egy marék virágot szórt az elvonuló ifjúságra. A felvonulás oly impozáns volt, hogy a nagyközönség maga is teljesen el volt ragadtatve, Pedlow kapitány pedig a meghatottságtól alig tudott szólani. A felvonulás befejeztével Pedlow kapitány beszédet mondott az erkélyről, megköszönte a szeretetnek ezt a fönséges megnyilatkozását és azzal végezte be szavait, hogy noha eltávozik nemsokára Magyarországról — szivét azonban itt hagyja. A katonazenekar azután rázenditett a Himnuszra, melyet Pedlow mindvégig szalutálva hallgatott végig.
Utána fogadta a Stefánia Szövetség hölgy tagjait, majd uzsonnához ültek, melyet a Szövetség adott a vendégek tiszteletére.
Majd Pedlow kapitány megtekintette a közkórházat és a szegényházat, hol mindent a legnagyobb részletességgel megtekintett. Este részt vett a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör és Stefánia Szövetség által együttesen rendezett mű vészestélyen.
Pedlow kapitány még az éjjel\'\'\' visszautazott Budapestre. (♦)
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
A magyar küldöttség az elszakított magyar teriiletekre vizsgáld-bizott-ság kiküldését kéri.
Bánffy külügyminiszter elbúcsúzott a mai ginuai záró ülésen.
Génua, május 20. A magyar küldöttség a nemzeti kisebbségek kérdésében az értekezletnek átnyújtott memorandumban többek közt kéri, hogy az értekezlet hasson oda a népszövetségnél, hogy a Magyarországtól elszakított területekre vizsgáló-bizottságokat küldjenek ki, amelyek a helyszínen ismerik meg a magyar kisebbségek helyzetét és arról azután jelentést tennének a népszövetségnek.
A teljes ülésen közvetlenül Barlhou francia miniszterelnök után Bánffy Miklós gróf magyar külügyminiszter francia nyelven a következő beszédet mondotta, melyet nagy rokonszenvvel fogadtak:
— Magyarország nevében köszönetet mondok a meghivó nagyhatalmaknak azért az érdeklődésért, amelyet az igazságnak és egyenlőségnek az én hazámat is érintő kérdései iránt tanúsítottak. Egyidejűleg köszönetet mondok az olasz kormánynak azért a szívélyes fogadtatásért, melyben Génuában részünk volt.
Paris, május 20. A „Petit Párisién" génuai tudósítója állítólag arról értesül, hogy Benes cseh miniszterelnök Génuában tárgyalásokat folytat Nincsics szerb külügyminiszterrel, a szövetségi szerződésről.
Budapesti tőzsdét Budapest, május 20.
Zürichi zárlat:
. Berlin 174, Amsterdam--, Hollandia
2033/t, New-York 5241/,, London 2335, Páris 4725, Milano 2695, Prága 997\'/„ Budapest 65, Zágráb 185, Varsó 13, Bécs 5 »/4.
— Szent Jánoa bucau. Folyó hó 21-én (vasárnap) a felsőtemplom búcsúja. E napon a plébánia templomban csak 6, 7 és 9 órakor lesznek szentmisék. Kilenc óra után körmenet , indul a plébánia templomból a felsŐ-tcmplomba. Megérkezés utánj szentmise tesz, utána szentbeszéd, majd az Ünnepi szentmiso, délután 3 órakor litánia, melynek végeztével körrr.enetileg visszatérés a plébánia templomba.
— Keresztjáró napok. 22, 23, 24-én vannak a keresztjáró napok. Reggel a fél 8 órai szentmise után körmenet és pedig hétfőn Kis-kanizsára, kedden a felsőtemplombn és szírdán a temetőbe.
— Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter, az egységes kormányzópárt hivatalos képviselőjelöltje ma reggel 9 óra 20 perckor érkezik Kanizsára, hogy néhány órát párthívei körében töltsön. A pénzügyminisztert az álloméin n pártvezetőség fogadja. Majd az állomásról hosszú kocsisorban bevonul a városba — Centrál-szállóbeli szállására. Tiz órakor szent misét hallgat, majd meglátogatja az Ipartestületet. Délután részt vesz Kiskani-zsán a Katolikus Legényegylet szinielőadásán. A miniszter hétfőn reggel visszautazik Budapestre
— Személyi hírek. Dr. Sabján Gyula polgármester hivatalos ügyben Zalaegerszegre utazott. — Turi Béla, a „Nemzeti Újság" főszerkesztője ma Kanizsán keresztül választókerületébe utazott, honnan csak a választások lezajlása után fog visszatérni.
Állandóan
FRISS CSAPOLT SÖR. I Kttönő borok. Hidea ételek
MEGNYÍLT
A SÉTATÉREN
A KIOSZK!
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER-és CSEMEGEÜZLETEK
részér* * hírnevű kábiayai
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNYSERFŐZŐDE
SÖREIT
jutányos ixhan sziliitjs a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai sörtarakata.
Raktáron Urt hordói és palackozott söröket és peJig:
Király, Bajor. Udvari, őóliét-mláta, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört.
Naponta friss töltés.
SOraCcycIm: Htngyi Nagykarlm._Trittoa: 92. uím.
— A választási harcokból. Lapunk
tegnapi tudósítása, mely a Kaszinóban történt sajnálatos eseményeket ismertette, élénk feltűnést keltett a városban, mert senki sem gondolta, hogy képzett, intelligens emberek is ennyire rabjai legyenek a választás szenvedélyeinek. Mint a „Világ" írja azonban, nemcsak a Kaszinóban, hanem az Izraelita hitközség elöljáróságában is ilyen sajnálatos eset történt, amennyiben a tulvérines Rassay-pártiak dr. Rotschild Jakab ügyvédet, a hitközség alelnökét is kérdőre vonták és megleckéztették, mert nem járt el az ő ízlésük szerint. Az intelligens közönség csodálkozva látja, hogy a vak szenvedély milv befolyással bir, még az úgynevezett intelligens embereknél is, akik nem képesek magukat mérsékelni, még olyan egyénnel szemben sem, mint dr. Rotschild Jakab, aki egyéb közéleti tevékenységétől eltekintve, csupán az izr. hitközségért is dolgozott már annyit, mint ezen fiatal óriások együttvéve. Hogy a Világ mennyire igyekszik a Rassay-párt javára dolgozni, azt is irja még, hogy a Kereskedelmi Testület hasonló indokból elcsapta elnökét és alelnökét is, a mi értesülésünk szerint egyáltalán nem igaz.
— Egyházkerületi közgyUióa. A dunántull református egyházkerület Jynlus hó 7-én Pápán tartja tavaszi közgyűlését.
— Halálozás. Fülöp Jenő délivasuti főművezetőt fájdalmas vesztesség érte. Kicsiny gyermeke, Jenő, tegnap rövid szonvedés után elhalálozott. Temetése vasárnap délután fólnégy-kor lesz a temető halottasházából.
— A Magyarországi Munkások Rokkant- éa Nyugdljegylete választmánya ma délután 3 órakor rendkívüli ülést tart. Kéretnek a választmányi tagok okvetlen megjelenni. ílnökség.
— Gyászrovat. Mély részvétet fog kelteni a gyászhír, hogy Kovács Miklós, az állami elemi népiskola igazgató-tanítója tegnap este 9 órakor 57 éves korában meghalt. Az elhunyt már régóta szenvedett légzési zavarokban és most, hogy meghűlés következtében tüdőgyulladást kapott, végzetessé is vált! Az elmúlt hetekben válságosra vált állapota és elgyengült szervezete nem tudott a kettős betegséggel megbirkózni. — Halálát özvegye és fia gyászolják, akik rövid időn belül negyedik felnőtt halottjukat temetik. A temetés hír szeritff hétfőn délután lesz.
— A fényűzési ás forgalmi »dó aj listája. Hétfőn délelőtt kezdi meg a pénzügyminiszter az érdekképviseletek közreműködésével az uj fényűzési és forgalmi adó lista tárgyalását.
Ha győri L4zár Pista zenekara I
HANGVERSENYEZ
Szolid árak. Figyalmas kUxolflM**

1922. május 21
^mm
ZALAI KOZLONl

— Illusztris vendégek Nagykani zsán. Ugyanazzal a vonattal, urnely tegnnp délben Pedlotv kapitányt hoztn Nagykanizsára, érkeztek Rákosi Jenő, n magynr nemzeti hirlapirás atyamestere, Móricz Zsigmond, a jeles író nejével, dr. fodor Oszkár kir. tanácsos, _n gyermekszanatóriumok főigr rgatója, dr. Bodor Aladár, a „Magyarság" kitűnő munkatársa és Schiller J., « „Budapesti Hirl*p* gazdasági rovatvezetője, akik a Zrínyi Irodalmi én. Művészeti Kör meghívására n tcgnxpi irodalmi estélyen magsa színvonalú előadásokat tartottak.
— A Zrínyi Miklós Irodalmi éa Művészeti Kör estélye. Tegnap este tartotta meg a Zrínyi Miklós Irodalmi és Művészeti Kör művészi esYftyét, a legteljesebb sikerrel* A Polgári Egylet nagyterme .sufo-lásig megtelt. Díszes közönség élvezte vígig a kitűnően összeállított műsort, melynek fénypontja Rákosi Jenő e-lőedása és Móric/ Zsigmond kedves beszélde volt. A többi szám ii méltó vo\'t a fényes nevekhez. Lapunk szűk terjedelme nem engedi meg a bővebb méltatását a/, cstélynek, azért lepünk
1\'övö számában fogunk részletcsen foglal-roxni vele.
— Tilos a pályatesten járni. Egy terencsétlen kimenetelű balesetből kifolyólag elhívom Nagykanizsa város közönségének figyelmét arrn, hogy u vasúti állomás egész területén n járás-kelés é« a pályatesten át való járás bűntetté* terhe alatt tilos. Közlőm, hogy a nap különböző szakában gyakori jlrőr kiküldéséről gondoskodtum. kinek feladata a közönségei a pályatestre, illetve az állomás területére való belépésben meggátolni. Mindazok ellen pedig, akik a figyelmeztetés dacára is az állomás területén járnak, a kihágás! eljárást fogom, megindítani. (Kbtk. 112). Nagykanizsa, 1922. május hó 19-én. Dr. Beusterien Erich s. k. rendőr-tanácsos, a kapitányság vezetője.
— BTC—NTE. Érdekes futballmérkő-zés lesz. ma délután a katonoréti sporttelepen. Pécs legjobb csapata, a pécsi kerület bajnoki tabelláján első helyezett s a bajnokság legjogosabb aspiránsa mérkőzik a* NTE-vel. A
\'"\'meccs fél 6 órakor kezdődik.
— A felső kereskedelmi iskola xáró tornaünnepélye vasárnap, folyó hó 21 én a Kalonaréten lesz megteríva. Kezdete pontosan 3 órakor.
(x) Székrekedés. Kézmárszky pro fasszor, a magyar nőorvosok tanítómestere igazolja, hogy a „Ferencz József" keserűvíz kitűnő lialásu, minden kellemetlen melléktünct nélkül biztosan beáll.
(x) Hold leánya I «5 része, aki inkább meghal, de asszonyt el nem Arai, még caak ma látható az Urá nlában.
— Hadirokkantak, hadiözvegyek
éa hadlárvák tagsági Igazolványuk kioszt hatása és a tagsági dijak befizetése végett ma, vasárnap délután 3 órakor a Keresztény Otthonban okvetlen megjelenjenek.
(x) Elveszett. Tehén zsemlyeszínű szombat este eltűnt Nyomravozctőt kérem, szíveskedjen értesíteni. Kazinczy.utca 18. Kopjár.
— Magas pénzbeli jutalmat adok
riak, aki nekem egy kétszobás konyhAs •t bemond, amit ellehet rekvirálni Csak komoly ajánlatokra reflektálok Cím a kiadóban.
Zsoldos tanintézet
■•dapael, HL, DohAny-o. 84. Tatefon Jóuof 184-47. « legjobban késeit ctó auginvissg&kca.\' Vidékleknek levelező oktatás
spéciül*, magánhasználatra irt tankönyvek alapján
Sherlock Holmes nyomoz!
Annytl mlm mapilbaiol. h.jy « tuU|4*na>ioak cin vő!!; rjgíken/ JIfiig, tUjlni Ml-
»«)0. :r<iT«i»> ,m-
ter \'.(>,tlet:.akl «ipí-klntlle. mlníteic :i«a«t kitirö rr.4* «kb4\'. k«»ctk«i-liUk. h»g7
.Berson4
líiirkot viselt
—_ A Keresztényszocialista Egye-atllet fölhívja azokat, kik harmados és negyedes földek megművelésére jelentkeztek, hogy vasárnap délelőtt 9 órakor n nánci gazdaságban jelentkezzenek, hol a földek kiosztása meg fog történni.
(x) Uránia. Még csak ma vasárnap látható a Hold leánya cimü afrikai törzs érdekes legendája, *z sxotikus vidék oly kópráíatos világát tárja a néz*k elé, a tragikus vidék oly frapónsul illeszti a. cselekménybe, hogy n kö zőnség a legfeszültebb érdeklődéssel kísérte. Aki egyik részét látta, az biztos, hoj?y el nem marad a továbbiakról. Előadások ma kivételesen
4, 6 és 8 órakor pontosan
(x) Táncmulatság. A sAnci .Szép Ilonádhoz címzett vendéglő folyó hó 14-érc hirdetett lánccal egybekötött kertmegnyitAsa a kedvezőtlen idő folytán mára halasztstott, melyre a n. é. közönség ezennel meghivalik. A mulatság kezdete délután 3 órakor. A zenét ifj. Foszák Józsi jóhirü zenekara szolgáltai ja. Kitűnő ételekről és italokról gondoskodva van.
(x) Fatty a bnmor királya játSZA a Világ-mozgn mai műsora keretében beiuita tásra kerü\'ő ÍRj<S16k főszerepét, ezenkívül egy csodás detekiiv ós kalandor történet n „Föld alatti cluh kerül még bemutatóra. Hétfőn és kedden az „Atlamis II. része lesz bemutatva.
— A nagykanizsai Hangya szövetkezet igazgatósága felhívja a szövetkezet tagjaii, hogy vísárlási igazolványukat a vásárlási visszatérítési jutalék megáll pitása végett a következő héten az üzletben adják le. Egyúttal értesíti a tagokat, hogy a rendes évi közgyűlés május hó 28 án délután 3 órakor lesz megtartva a Keresztény Otthonban.
—\' Agyonlőtte «z urát. Beck Ferenc pákoi lakos mé/ a háború elolt kivándorolt a családjával Amerikába. Meglehetős szerzett v»gy;>nnol nemrégiben tért csak haza. Beck-nek, aki józan és mérsékelt ember volt egész életében, a dollárok n fejébe szálltak és napnap után dorbézolva ülte o korcsmákat. A keservesen szerzett vagyoni Beckné kétségbeesve látta fogyni és próbálta észretériteni az urát. Beck azonban nem hallgatott szavára, mire Beckné 17-én, szerdán este felindulásában Pitkán a korcsmában revoive.rrel agyonlőtte. A csendőrség az asszonyt letartóztatta.
— Megszökött a pacsal segédjegyző. Pataki János pacsai segédjegyző o mult n\'.pokbm bucsut mondott a paciai jegyzői irodának. C^ak a/, a baj, hogy 20.000 korona állj»tforgalmi adópénzt is mngával vitt. A 27 éves segédjegyző elfogatása ellen a pacsai főszolgabíró megtette az intézkedé-srket.
(x) Uránia. Hétfő, kedd HarafL Nem része* II ik sorozat. « cirkusz.
3.
— Iskolai hir. Gyorsírásból, gépírásból
uj tanfolyamra lehet jelentkezni a .Kereskedelmi Gyorsíró Szakiskolában" (Kazinczy-utca I. 5.)
(x) Legújabb tánc Tangó MUonga.
A Tánctanítók Országos Szövetsége által Budapesten rendezett Továbbképző magasabb táncművészeti tanfolyamon lett először bemutatva, a melyet Saphir mc3ter Berlinből hozott. Ezeti kellemes és bájos uj táncot a msl naptól kezdve külön órákon tanítom a Polgári Egylet nagytermében. Ezenkívül a jelenlegi tanfolyamon a közkedvelt Chuchát és a Szalon Shlmyt is táhitom. Tisztelettel felhívom figyelmét a lánckodvelő ifjúságnak, a kik ezen uj táncokat elsajátítani óhajtják, jelentkezzenek este a tánc-teremben, Huberth tánctanárnál.
— Anyakönyvi közlemények. Nagykanizsán május 14-től 20-ig 11 gyermek született. Ebből fiu 9, leány pedig 2. Házassá got kötöttek: Hurtman Ernő Máv. irodasegéd-liszt Közlik Iréhntl, Buksz István magántisztviselő Brnndl Margittal, Weltner Sámuel nyomdászsegéd Kohn Margittal, Jámbor József vasúti váltókezelő Herczeg Katalinnal, Dávi-dovics István földmives Bedének Máriával, Venczel Pál nyomdászsegéd Horváth Emmával, .Kmnper Ferenc asztalossegéd Hendrik Annával, Kiss László földmives Steiadin Katalinnal. Elhaltak: Jakabfi Istvánné Ádám Anna 73 éves végelgyengülés, őzv. Sípos Istvánné Dervnlics Anna 71 éves végelgyengülés, özv. Ferderber Alajosné Németh Róza. 69 éves tüdőtágulás, Adorján János katonai főszámvevő 34 éves belső elvérzés. Varga József szekeres béres 47 éves tüdővész, Görsli Jó/si-fné Lukács Anna 49 éves csontszu, Kcs/rí Gjula 18 éves angolkór, Fülöp Jenő 6 hónapos véihas, Mihászi György földmíves 58 éves vasúti elgázolás, Sinkovics Károly hognársegéd 23 éves mellhártyalob.
(x) Hagenbeck ragadozó állat filmje lesz ismét látható hétfőn és kedden az Uránia színházban. A Ha ra fi ezen sorozaténak elme, ,Eg a cirkusz". A közönségnek ritka élvezetet szereznek a felvételek és a filmek izgalmas cse\'ekményei felejthetetlen Különösön megrázó az a része, amint éjnek idején, egy sötét lelkű asszony, hogy szörnyű bosszúját kielégítse, be-lopódzik a menazseriába és a kiszemelt áldozatot, egy gyönyörű kis leánykát bevisz az oroszlsnketrecbc és azután a cirkuszt felgyújtja. Előadások pontosan 7 és 9-kor kezdődnek. *
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Május 22 ikl főtárgyaláaok. A
nhgykani/sni kir. törvényszék KenedjiJrfflTető-tanácsa holnap, hétfőn, május 22-én délelőtt
9 órakor kezdődőleg a következő ügyekben ítélkezik:
Kiss Teréz keszthelyi lakos lopással van vádolva, mert Munkovics Erzsébet zalaszent-iváni lakos bezárt ruhaszekrényéből különböző ruhaneműt lopott. Bődi Istvánné született Kiss Lídia pedig orgazdaságért van vá* dolvn, aki o lopott holmikat magánál elrejtette. — Németh Ferenc rezii földműves a Btk. 310. § ába ütköző gondatlanságból eredő súlyos testisértés bűntettével van vádolva, mert töltött revolverrel játszott egy társaságban, o revolver elsült és Simon Júlia testébe fúródott.
(§) ítélet helybenhagyás. Vinkó János letartóztatásban levő 6> éves budapesti lóalkuszt kétrendbeli lopásért őt évi fegyházra és tíz évi hivatalvesztésre Ítélte a nagykanizsai törvényszék. Az jtéletet a győri itélőtáblii helybenhagyta. Most érkezeit le a Kúria döntése, amely a semmiségi panaszokat eluUsitolta és az. alsófoku bíróság fté-
Jegeskávé!
Megnyílt
Jegeskávé!
a Szarvas-kávéház kerthelyisége!
ZALAI KÖZLÖNY
letét helybenhagyta. — Faica György 23 éves nagykanizsai lakost a kanizsai büntetőbíróság súlyos testi sértésért három hónapi fogházra ítélte. A budapesti Ítélőtábla ax ítéletet most helybenhagyta.
(§) Megváltoztatott Ítélet. A nagykanizsai kir. törvényszék Dara István 46 éves rigyáci lakost a Btk. 301. §-ába ütkö/ő súlyos testi sértésért, mert n mult évben Szabó Jánost zsebkésével ugy megszúrta, hogy belei kifordultak és néhány nap múlva meghalt — négy évi fegyházra ítélte Ffleh-bezés folytán ar ügy .i győri Ítélőtáblához került, amely az alsófoku bíróság Ítéletét megváltoztatta, a vádiolt cselekményét erős felindulásban elkövetett halált okozó súlyos teslínértésben mondotta ki bűnösnek és azért az ítélethirdetéstől számítandó két évi börtönre változtatta az ítéletet.
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Nyilt-tér.*)
Szíves ludomésárn hozzuk a t. vásárlóközönségnek, hogy fióküzletünk vezetésével
Pranger József urat
bíztuk meg, eddigi üzletvezetőnk eguMrjü felmentése melleit.
Hungaria cipőgyár és keresk. r. f.
Értesítés.
Van szerencsém a t, közönség szíves ludomására adni, hogy a Hungária Cipőgyár r. I. helybeli lerakalát álveticm ; amidőn is a legfigyelmesebb ós legpontosabb kiszolgálásról biztosítom a mélyen lisztéit közönségei Cipő-szükséglete beszerzése előtt kisérje figyelemmel kirakatunkat, ahol is meggyőződhetik az árak mindenkori olcsóságóról Elsőrendű minőség. Tartósságért szavatolunk. Kérem n n. é. közönség szíves párifogását.
Mély tiszteletid
Prangar József.
*) As • rovatban közöltekért iom a si«rk«izt<>*é Mm a kiadóhivatal fclatóxséget nem vállal. ;
Apró hirdetések
dya. 10 aa*lK 40 K, v».4r- *» Danepuaji <V0 K. lulittloi, lovAbbl étA hAtkö«n»p 4 K. viuAr- *■• nuiicpt.nii 3 K, »»»t»j»bb betdvol ««\'I»U .mtvak dii|>l&» • •Juulttaluak. . —. .. ■-* ■\' • Ki4v 4r»nceUiii6i>jr.
AII lat k*r«a4ku*k mlmUnkor fiO Hiu
Kerestetik egy jobb, intelligensebb nő, lehetőleg özvegy, aki háztartásomat addig ve-zelné, mig feleségem a klinikáról visszajön. Fizelés megállapodás szerint. Cim: Gyarmati József Zalaegerszeg.
Egy szép fedeles fekete hintó eladó Kisfaludy Sándor-ulca 13, sz.
Fiatal háziszolga jó fizetéssel felvétetik Hoffmann és Frank texiilláru-osziályánál, Főút 12
Egy Ügyes kiszolgálóleány, ki
egyéb munkát is végez, felvétetik « Hungária, cipőüzleiben FŐ-ut 14.
Eladó Sikátor-utca 9. sz. ház. Bővebbet Arany János uica 2/a. 4J06
Ló- és aertéatrágya eladó Kisfaludy Sándor-uica 13. „„a
— Zalaegerszegi két szép szobás, konyhás lakásomat clcseréluém ha aonló nagykanizsai lakossal. Cim a szerkesztőségben.
Pályázati hirdetés.
Két
gyakornoki állásra
pályázatni hintetünk. JjlirimMjtI Szövetkezeti Arulorgilml Részvény. ■"wél lUwkMtzm. Fí-ut 8., Bazár-épliiít I. em.
Öxvegyaaazony házmrtMri, esetleg ttiás munka ellenében lakisi keres. Bóvebbet n kiadóban. <\'»\'
A feltüntetett árakhoz 3% forgalmi add külön fel-számittatik
fl feltüntetett árakban a 3% százalék forgalmi adó bennfoglaltatik
feliratú táblácskák lapunk nyomdájában dorabonkint 20 koronáért kapható.
l9i2. május 21.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó férjem, illetve fiam temeté- | sén megjelenésükkel és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, különösen a tisztikarnak, kartár- I sainak és a legénységnek, ezúton is hálás köszönetet mondunk.
özv. Adorján Jánosné I
szül Harna Leopoldina
és az elhunyt édesanyja
Rappold Jozefina
MAKULATUR
papir kapható a kiadóhivatalban.
I
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrása CtlCCI CflMII ,u4)«"- Srl1 !l<l" >a»0 «tc. ». itím. Interurbán telelőn! 62-96. as. dlVJEL jHI\'IU Khíilt.tl tlrirttt ebe: SUtlZlH uralmi. I
NAGYKANIZSAI
AUTOFORGALMI RT.
A Magyar Fial Müvek r. t. A Tauril gummigyár képviselősége. Nyilvános benzin- és olajállomás. Autó- és motorbenzin. Autó- és hengerolajok kicsinyben és nagybnn. A D. K. W. kisegítő biciklimotorok eladása Személy- és teherautó. Traetcur. Motoreke-eladás.
TEHERÁRU FUVAROZÁS
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barack-épület.
Telefonszám 359
Telefonszám
Garage: SÓ-UtCS
Távirati cim: Autóforgalmi
HAZEPITES
ÉS HdZKflRBflNTflRTfol
VÁLLALAT
NAGYKANIZSÁN.
Tisztelettel van szerencséin az igen tisztelt volt megbízóimat éa as igen tlaztelt varos, í, vidék. éplttetíket és háztulajdonosokat értesíteni, hogy általánosan Ismert, \' xil. CrV"¥ é,pití"\' ir"d\'ítnal nHáaépItóal éa U.rb.ntarUal válLUt" eln.ve«...el megnyitottam. Tli.nBt éve dolgosom ezen
városban es vidékén minden megbízásom teljes megelégedésre végeztem el, ugy tervezést, mm annak kivitelét Tevékenységemet a háborúba való bevonulásom és ott szerzett betegségem akaszlotln meg. Szakképzettségemel, gyakorlatomat biztosit,, a/, hogy minden tekintetben elSnyt tudok nyújtani megbízóimnak.
Vállalok helyben és vidéken földszinté. ,í, egyéb m.g.aépltke.é.eket, gazdámig! upületoUet, templomok, téglagyár, gyáíkémény, kaznn-v..b«tor epltisét, sirboltés mauzóleum kéazltíaét. ÉpUletek
L J . í 1° ^ időre átalánvosszegért és felel«ssíg meUeU-1
Modern tervezéaeket ea elöméretezett kSl.aégvetéaeket szive, metf-! bu..,hél készrek. Szive, pár,fogást ké.ve vagyo\', teljes tisztelettel
BÖLCSFÖIDY JÁNOS
„Házépítés és házkarbantartási vállalata és Irodáié"
batthyany-utca 1. SZAH Alatt (Beteg.egélyzó hivatallal szemben).
1922. mijus.21.
ZALAI KÖZLÖNY
PATTANÁSOK ELLEN £553331
UJít 30 ér Ui ktuaiUU. Kapható utkOjlctdcbn. ra» uUovít I
Makulaturát,
kiselojtezott ié»i irományokat, könyvöket a legmagasabb napi Árban mag.
vasslink. Titkos és bizalmas iratokat xu.unk a fél kívánságára a papírgyártás
céljaira. Átvételnél HsatUnk. <4,, r
Hegedűs és dr. Aldorné
Budapest, VI., Podmanltzky-utca 83-83
ősz ivAn
nagyszerű könyve
AZŐSIRÖG
A tlsila szerelőm apotheozisa. A vaskos kötet kapliató a kiadóhivatalban.
ára 40 Korona.
Szerencseszámu
a Hirschler tőzsdében
Fő-ot „Korona" szálloda
Főnyeremény 1 millió, 2 millió, esetleg 3 millió korona
és számos több nagyobb nyeremények
I. Huzftl május 17 él 19 én
Sxlvarkahüvelyok, papitok, képeslapok, lovélpapirok éa játékkártyák nagy választékban. — Előnyálak.
Egy 17 soros
VETÖGÉP
agy harangjárgány és egy kétüléses
ponny-kocsi eladó
Teszlák Jánosnál Somogybiikkösd
ZSÁK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Rézgélic
Ugolcaibban beaz.raib.t6
HIRSCH ÉS SZÉOŐ
Agrár Bank és Kereskedelmi R.T.
alakulóban
Telefon 81. szám. ZALAEGERSZEG. Távirati dm: AGRÁR
Alapítási tervezet.
A mezőgazdaság, ipar és kereskedelem pénzügyi és hltelügyl érdekelnek előmozdítása céljából alulírottak pénzintézeti részvénytársaságot alapítanak.
1. A részvénytársaság cége : magyarul .Agrár Bank es Kereskedelmi Részvénytársaság- Németül: .Agrár Bank und Handels A. G."
2. A részvénytársaság székhelye: Zalaegerszeg. Fióktelepeket, kirendeltségeket állíthat fel bel- és külföldön.
3. A társaság tartama: A társaság 50 évre alakul. Ez az Időtartam azonban közgyűlési határozattal meghosszabbítható.
4 A részvénytársaság célja :
a) A bank és takarékpénztári üzlet keretébe tartozó üzletágak művelése. Váltók, kötelezvények, ■ nyílt számlakövetelések, utalványok leszámítolása. Bekebelezések! Visszleszámltolásl hitel. Elólegek értékpapírokra. Tőzsdei megbízások teljesítése. Külföldi átutalások és kifizetések. Idegen pénzek vétele és eladása. Sorsjegyek részletfizetésre. Biztosítások. Alapítások és financlrozások. Részvénytársaságok, szövetkezetek létesítése.
b) Áruüzlet: Mezőgazdasági, kereskedelmi és Ipari termények, termékek és gyártmányok adás-vétele. Export és Import üzletek.
c) Mező- és erdőgazdasági, Ipari és kereskedelmi vállalatok, üzemek létesítése, azoknak, valamint földbirtokoknak, Ingatlanoknak adás-vétele, haszonbérlete. Parcellázások. Tenyész- és haszonállatok tenyésztése, azoknak gazdaságok részére elónyös feltételek mellett való átengedése.
5. A részvénytársaság alaptőkéje: 10.000.000 azaz TIz millió korona, amely .5000 darab egyenként 2000 korona névértékű részvényre oszlik.
6. A részvények névre szólnak. A részvény)egyzés olyképen történik, hogy minden részvényjegyző a részvényjegyzéssel egyidejűleg az általa legyzett minden egyes részvény névértékének 30\'/.-át, továbbá az alapítási és szervezési költség elmén részvényenklnt 100 koronát a . Magyar-Olasz Bank R.-T." Thököly-utl fiókjánál (Budapest, VII, Thököly-ut 26 sz.) készpénzben befizeti. Az alaptőkére történendő további befizetés az Igazgatóság által megállapítandó Időpontban és módozatok szerint fog eszközöltetni.
7. A részvényalálrás véghatárnapja 1922. jullus 15.
8. Túljegyzés esetén az alapítók fentartiák Jogukat a fölös legyzések leszállítására, illetve magasabb alaptőkével való megalakulására.
9. Az aláírás-véghatáridejétól számított 2 hónap alatt az aláírók a hivatalos lapban közzéteendő hirdetmény által Zalaegerszegen megtartandó alakuló közgyűlésre meghívatnak.
10. Az alapítók fentartják maguknak azt a jogot, hogy az első Igazgatóságot a kereskedelmi törvény 183. szakasza értelmében 3 évre kinevezhessék.
11. Alulírott alapítók a kereskedelmi törvény 152. szakasza értelmében a részvényekre befizetett összegekért az aláírók. Illetve jogutódaik Irányában egyetemleges és teljes felelősséget vállalunk.
Zalaegerszeg. 1922. május 10-én.
Az alapítók i
Cságoly Pál malomlulajdonos Nemesiördemlc, Goszthonyi Sándor ny. vm. főjegyző Zalaegerszeg. Gróf Károlyi Kerenc földbirtokos Zala szentgrót, dr. Koiler István földbirtokos Alsó rajk, Küblin Jenő „Zalavfil\'gyl Iparművek RT • Igazgatója Zalaszeritgról, Kádár Sándor árvaszéki ülnök Zalaegerszeg, dr. Mándi Jenő gyógyszerész Zalaegerszeg, Ódor Géza ny. pénzügy-
igazgató min. tanácsos Zalaegerszeg, Pongor Henrik Transdanubia rt. vezérig. Nagykanizsa. Schellcr Zsigmond malomlulajdonos Monostorapáti, Scheffer Rezső fatermeló Csömödér (Bpest), Thassy Imre földbirtokos Felsőrsjk, Valko Árpád földbirtokos Nogyrécse, Wirtschafter Ernő Gabonakormánybiziosi oszt.-fŐnök Zalaegerszeg, dr. Wollák János ügyvéd Zalaegerszeg.
Részvényjegyzések ós a jegyzésekkel egyidejűleg a befizetések is eszközölhetők:
Zalaegerszegen : Gok. Kirendeltség kereskedelmi osztályában. Zalaszentgróton: Zalavöigyi Iparmüvek RT.-nál. Sümegen: Böhm és Keppich mümalmában Tapolcán: Kovách Iván urnái és n Vessprémi Püspökség gazdasági hivatalában. Balatonfüieden: Vörös János urnái. Keszt-
helyen : Régensperger Ferenc és Nagy Károly uraknál. Nagykanizsán: ,Franz mümalomban és Fischel Fülöp Fiai könyvkereskedésében. Lete-nyén: Postahivatalban. Pacsán: Postahivatalban. Lentiben: Horváth Jánes urnái. Zala-baksán: Oszvald József urnil.
Részvény alálráal iv.
A fonti alapítási tervezet alapján alulírott aláírásommal jogérvényesen kötelezettséget vállalok aziránt, hogy a jelen alapítási tervezel értelmében as alakulóban lövő .Agrár Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság* Zalaegerszeg, 2000 korona névértékű részvényeiből a zalábbi mennyiséget jegyzem és a megállapítandó részleteket pontosan befizetőm
■ A-rés zvényjegyző A jatjya«t r<»«r*oy«*
neve foglalkozása lakhelye névértéke


Akik ezen alakulásban lévó pénzintézetnél rcssvényjegyzésükkel érdekelteéget óhajtanak
a téssvényaláirási ivet kellően kitöltve aa alapitlsi terveiettel ogyiitt Jflrfr Bsak ás fcrtlk«4«W R _____ _
Z4MMT1Z* cíare NkIMeaL Ax így Jegyzett részvények névértékének pedig legalább 30*/.-a, valamint rfazvéoyenklat 10U K ,tap tási és szervezési díj a Baak Msnéaytámrfl Tbököly^tl fiókja l*teH*t. ThökÖly-ut cimre küldendő be.
Alanti jegyzéseknél például a következő összeg fizetendő be: Jegyzett részvények Névértéke: 30\',,-os befizetés és részvényenként darabszáma. ICO kor. alapítási és szervezési díj :
l darab részvény K 2000 K 700
10 darab réssvéay K 20000 K 7000
SO darab réetrény K 40000 It 14000
Minden ezyéb érdeklődéssel kö>-vétlenül WktsdufW Erafl Ostoufcer-■iayfckttsi kireaéefeési e«táJyfH«k nitaL Jaisafamat, njÉ MM.
ZALAI KÖZLÖNY 3.
1922. máim 21.
2000 koronát
fizetek annak, ki n város belterületén 4 lóra és egy 2 líra alkalmas
istállót szerez.
Cím • kiadóhivatalban.
HAASENSTE1N 0VOGLER R.T.
legrégibb
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos fíldblrtokrendezí Bíróság íltal ensedéljeiett
Ingatlanforgalmi irodája.
Itliloa 312. UMl-tk Tivtrau dm: SzéatS Dnattsi,
Eladó birtokok:
500 holdas birtok Za\'amegyében, melyből ISO hold szántó, 50 ho\'d rét, o többi erdős legelő. , „
950 holdas birtok Zalamegyében, melyből 130 hold szántó s többi erdő, rét és legelő.
í%i holdas birtok veszprémmegyében, melyből 150 hold szántó, 3 hold szőlő, a hold akácás, a többi rét és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rét.
100 holdas birtok Zalattiegyében, melyből 50 hold szántó, 4 ho>d rét, a többi\' erdős legelő.
21) holdas szólóbirtok Somogymegyében, prims fajszólővcl beültetve.
16 holdas szőlőbirtok Nagykanizsa mellett, nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi partjától 4 km.-re, teljes felszereléssel.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett « Balaton partján.
Parcellázások:
Somogymegyében homokos birtok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. Spilési anyagról gondoskodva van,
Zalamegyében közvetlen a fslu mellett. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölenként 20.000 K. Lakóház a faluban vehető.
Eladó házak:
A város belterületén szép kertes ház nagy lakással, két szoba elfoglalható.
Csendes urinegyedben hatszobás családi ház.
Kisebb lakóház közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nagy kerttel és szántófölddel, Ezcnki vül kisebb nagyobb házak eladAsra állandóan előjegyezve.
Üzletházak :
Kétemeletes több üzlettel rendelkező ház a piac körzetében.
Joforgalmu vendéglőház teljes felszereléssel és italmérési joggal.
Somogymegyében vasúti gócpontnál nagy emeletes vendéglőház szállodával, sok épü lettel, teljes felszereléssel.
Balaton somogyi partján szálloda, vendéglő teljes felszereléssel. f
Somogymegyében falusi üzletház, uj épület, lakás és üzlet azonnal átvehető.
Zzlamegyében falusi vendéglőház üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház bérlete teljes felszereléssel.
40 lóerős .Rába" motoreke, 1918 évi gyártmányú, üzemképes, helyszínen bemutatva, nsgyoD jutányosán eladó.
CZIPGGYAR
RT. Fő-ut 12. szám.
Saját érdekében tekintse meg kirakatainkat
olcsó, tartós megbízható
SKSrt «kSJK tSWSS!
Turul Cipőgyár Részu.-Társ.
TTTT Á P moagóképsainliáz
W I I i rt I ▼ Erziibil királyné-Úr, Sz«rm ízalloda épülatihen
¥ X <LA AA V4 Telefon 74. Telefon 74.
Vasírhap
A földalatti club 1 Fatty iskolába iár
Deteklivtörténet 4 felvonásban
Vígjáték 1 felvonásban
Hétfőn és kedden
Atlantis II, része
. . piholy 20 K, zsölye 22 K. I. hely 18 • D. hely 15 koront, III. holy 8 koron*.
K, II F.lőadisok hétköznap fél 7 és 6 órator, ^^^/fT
ia! || napokon 3. 6. 7 és fi órakor. ÍOUtOí k«d*«ll
HtRDETESI IRODA
Budapest V., Dorottya-utca 11. Ttltfon 34-45.
k«1vmi hlídctéaekel agy budapasti, mint a hasal és ldju$lil lapok rlaxir* eredeti irak mellett. A "--ntlaans mlndao nagyobb városiban képviselve. — K91ts«ffv*c4w«l OSfezénUfU atolffU.
A NAGYKANIZSAI
Tateton 2-93
VÁROSÉPÍTŐ
anyagkereskedésében
a Franz-malom mellett
Kátrány Karbolineum Kátránypapir Sipsz, 5zeg Uasgerenöák Betonuas isinek
a-legjobb minőségben, minden quantumban a
legolcsóbb áron kaphatók.
Városi iroda:
Nagykanizsa, Zrinyi Miklós-utca 33. sz.
Deszka, mész. Cement Kész ajtók fíblakok Épületfa fTlűpala

61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. május 23. Kedd
116 szAm.
ZALAI KOZLONYl
keresztény politikai napilap
SMtkHit^iii is ki:áóMv«t»l i Fö nt 13. fi. - loUrurbaa-Ulafoo 78.--.
Megjelölik ralniUf kora rojgcl
SZfiRKESZTÓ:
BENEDEK REZSŐ
Blőlíxeló.Urak (1% firfilal itféial •fyillM
?tt*\\ ívra 780 K. Félív(• 400 K. Nagyadl ifi* flOO K.ÍF-ey h<?i» 74 K. Rjgas itta ára 4 K|
:
A magyar-osztrák rekompenzációs tárgyalások.
A magyar delegáció kész tervezettel utazott Bécabe.
Budapest, május 22. Ma újra megkezdték Bécsben a már megkötött osztrák-magyar1 szerződésre , irányuló rekompenzációs tárgyalásokat.
Illetékes helyen erre vonatkozólag n kővetkezőket mondották:
— A magyar delegáció, amely ma kezdi a tárgyalásokat Bécsben az osztrák delegátussal, a kérdés minden részletét felölelő kéiz tervezettel ment Brcsbe. Hogy a tárgyalások eredményre fognak-e vezetni, azt magyar részről előre megállapítani nem lehet. Magyar féazről minden meg fog történni abban az irányban, hogy a nehózségek elkerülhetők legyenek. Ha Ausztrh tényleg tudatában van annak, hogy nem nélkQlözheti a magyar exportot, akkor természtesen el kell ismernio a magyar érdekek igazságát és ebben az esetben esetleg lehet a megegyezés sikeréről beszélni.
Uwd George a aénuai értekezletről.
A l«0l*J»b n«mi«l a béko mállott foalalt állási
Génua, május 22. Lloyd George egyik laptudósitó előtt kijelentette, hogy a génuai konferencia az első és legfontosabb lépés, egy most elkezdődő nagy harcra. Több, mint harminc nemzet, melyeket eddig a háborúból következő akadályok egymástól elszakítottak, találták meg egymást a hivatalos asztalnál. Először Európa általános helyzetét vitatták meg, azután minden nemzet és csoport külön* külöp a saját érdekeit és aaját bajait beszélte meg.
Remény van a kibékülésre és együttműködésre, valamint arra, hogy az ezek u\'já-ban álló akadályokat el lehet háritani. Ezek mindinkább kisebbednek és enyhülnek,ha a kölcsönös megegyezés utja lassanként megnyílik.
A legmélyebb benyomást Lloyd Georgera az tette, midőn 39 féle nemzet képviselői egymásután felemelkedtek és leszögezték azt az álláspontot, hogy a békét fen akarják tartani.
Zita királyné Cadixban.
Paris, május 22. Mad.idból láviratozaák a Journalnak: . Zita királyné Founchnlból gyermekeivel éa kíséretével a S.mcta Izabella spanyo\'l hajóra szállott és vasárnap Cidixlm érkezett. Alfonz spanyol király elküldte Godixbs udvartartásának azon tagjait, akik az elárvult királyi családot Madridba fogják kísérni.
Budapesti tőzsdét
Budapest, május 22.
Zürichi zárlat:
Berlin 168, Amsterdam---, Hollandia
204, New-York 5247*. London 2334, Páris 4725, Milano 2682, Prága ;997y„ Budapest 63, Zágráb 186, Varaó 13, Bécs 61/*.
Dr. Kállay Tibor Nagykanizsán.
A pénzügyminiszter fontos nyilatkozata az ipartestületben.
— A „Zalai Kötlöny" tudósítójától. —
Nagykanizsa, május 22.
Vrsárnap délelőtt 9 óra 20 perckor érkezett be a nagykanizsai állomásra a budo-pesli vonat, mely Nagykanizsa hivatalos képviselőjelöltjét, dr. Kállay Tibor pénzügyminisztert hozta, azonban a kanizsai polgárság, aki híradásunk nyomon a miniszter vasárnap délelőtti érkezéséről értesült és akinek szivéhez férkőzött a rokonszenves képviselőjelölt múltkori szereplésével, közvei lenségével, becsületes nyíltságával, finom uri modorával, ugy, Hogy azok, akiket semmitmondó üres, de hangzatos jelszavak első hatása alatt bizonyos kétkedéssel fogadták a miniszter-képviselőjelöltet, Kállay programbeszédének hutása alatt Őszinte meggyőződéssel csatlakoztak a nemzetépítő egységes kormányzópárt lol< erősbödő, nagyobbodó nemzetiszínű zászlaja alá — már hét órakor reggel kezdtek apránként éa lassanként gyülekezni, ugy, hogy nyolc óra felé az állomás perronján oly hatalmas néptömeg szorongott, hogy sok száz és száz ember kiszorult a bejárat előtti térségre. Most lehetett csak látni igazában, mit jelent dr. Kállay Tibor neve Nagykanizsán.
Ez bz impozáns szép fogadtatás, mellyel Nagykanizsa komoly, intelligens választópolgársága fogadta leendő képviselőjét, szebben és hangosabban beszél, mintha hosszú hasábokat Írnának dr. Kállay nagyszerű egyéni és államférfiul qualitásni felől. Kevés képviselőjelöltnek , jútott osztályrészül oly Ősziote és meleg fogadtatás, — mint a vasárnapi fogadtatás volt. A család fogadta a családfőt. — Ee legjobb jellemzése a vasárnapi miniszterfogadásnak.
Amint a vonat berobogott a kanizsai állomásra és dr. Kállay Tibor kiszállt a vonatból, az egybegyűlt rengeteg közönség hatalmas, percekig tartó éljenzéssel fogadta. Dr. Beusterlen Erích rendőrtanácsos jelentéstétel után a nagykanizsai egységes kormányzópárt elnöke, faí\'cí Lajos meleg szavakban üdvözölte a pénzügyminisztert, aki titkára, Paul Iván■ mihiszteri_tl|kár kíséretében lejött Nagykanizsára, hcfcy párthívei, választói és tisztelői körében néhány órát eltöltsön. A pénzügyminiszter barátságosan kezet fogott az elnökkel, kíséretével és a fogadására megjelent városi előkelőségekkel és néhány percig elbeszélgetett velük, majd egy valóságos virágeső közepette a kijárathoz ment, hol már várta a tiszteletére összeállított festői szép bandérium, a feldíszített, felvirágzott kocsik hosszú sora. A kocsimsnítet a minisz-
ter díszes fogata nyitotta meg.\' Az utcákon oho! a gyönyörű kocsisor, a bandérium véglj vonult — mindenütt megéljenezték a mi dísz tért. Szép asszonyok, leányok virágokat szór tok kocsijába és, az ablakokból, erkélyekbő bájos női kezek kendőt lobogtattak Kállaj miniszter felé, aki a Centrál-szállóba hajtott!
Rövid pihenés után a pénxügyminisztei a plébánia templomba ment szentmisét hall gatni, majd utána meglátogatta a Ferences zárdát (pTcbániát)^ ahol P. Pálinkás Roger házfőnök-plebános fogadta papjainak kisére tében. A miniszter a háífŐhöknél élénket érdeklődött a rend, a katolikus hitközség ügyei irán*, majd felkereste a többi öasxei felekezetek lelkészeit Is, hol mindegyikné hosszabb időt töltött. Féltizenkettő felé Ipartestületet kereste fel, amely ez alkalomból zsúfolásig megtelt, Nagykanizsa intelligens értékes ipsrontérsadalmának legjobbjaival, akik megakaiták ismerni Magyarország pénzügyminiszterét. Bazsó elnök meleg szavakban üdvözölte a minisztert, aki szívélyes köszöne-
a következőleg nyilaikozott: Amit másoA beígérnek adókönnyítések terén, azt ő a mai nehéz viszonyok kőit nem Ígérheti. De kijelenti, hogy a legközelebbi időben a nagyközönség által oly kedvetlenül Jogadóit forgalmi adói terén az iparosságnál behozza az egyöntetű eljárást. Főleg a forgalmi adónak egy átalányA ■összegben való fizetését helyezi kilátásba ennek előmunkálatai már folynak is a miniszA teriumban. Elism.ri, hogy a forgalmi adó na-| gyon kellemetlen és nagyon szokatlan a /cö-1 zönségre, de vegyék tudomásul, hogy a győztes nemzetek is behozták ezt az adónemet, mert kénytelenek voltak v:le. Megjegyzi, hogy ha nem volnánk is oly súlyos helyzetben, mint amilyenben vagyunk, ükkor is szedni kellene a forgalmi adót, mert erre a trianoni szerződés parancsolólog kötelez bennünket. Dr. Kállay ilt is hosszabb időt töltött és a legjobb benyomásokkal távozott. Távozása közben lelkesen megéljenezték. Délben a Centrál-f szálló éttermében táraasebéd volt, amelyen nagyon sokan részt vettek. Érdekes volt, mikor ebéd alatt a miniszter ur diák-életéből is egy-egy mozzanatot felemiitett. Oly könnyű felfogású volt a tanulásban, hogy a legnehezebb tételt is játsii könnyedséggel megoldotta, elég volt ha egyszer valamit elolvasott, hogy azt aztán könyv nélkül elmondhassa. Nagy tanulási vágy és tudományszomj fogta el már diákkorában és mindig a tanulók legjobbika volt. Igy érthető is ax ő pályafutása. A kis lisztviselőből főtisztviselő, majd miniszter lett.
Délután kíséretével Kiakanizsára hajtatott, hol a Katolikus Legényegylet által a Polgári Olvasókör helyiségében rendezett és kitűnően sikerűit „Sárga csikó" azinielőadé-
ZALAI KÖZLÖNY 3.
1922. május 23
g0n és az "láua kővetkező táncmulatságon az esti órákig résztvett.
KUkani/aán a miniszter igen jól érezte magát hivei közölt. Egyáltalán oly fesztelen és kcllemra volt a hangúiul, mintha egy családi ünnepélyre sereglettek volna össze a családi «goV. De hiszen csnttdi ünnep is volt ez. A Kállay család ünnepe, családfője körében. A kegyelmes ur nagyon kellemesen löl-tőlte el az időt. lXen sokat láncolt aszehnél-szebb hölgyekkel. Mindegyik akart vele láncolni. A miniszter láncosnak is ügyes táncosnak bizonyult. A vasárnapi klskanizsal mulalaég még sokáig kellemes impressriólot fog maga után hagyni a jelenvoltaknál. Érdekes, hogy nagyon rokan az ellenpárlból is eljöttek a mulatságra, látván azt a végtelenül kellemes hangulatot és szintén jólérezték magukat a „Kállay-család" meghitt körében.
Késő este volt, amikor a miniszter litká-rával éa kíséretével Centrál-beli lakásáiu hajtatolt.
Hélfőn délelőtt Kállay Tibor meglátogatta az ipartelepeket, a pénzintézetekel is. Többek kőzött a „Pátria", pótkávégyárol, a Tárházat, a Merkúr vasgyárat, a Weiser-féle mezőgazdasági gépgyárat, a nagykanizsai postát, majd a Keresntény Jótékony Nőegylet elnöknőjél, özv. Dr. Szekeres Józsefnél, az líraelila Jótékony Nőegylet elnöknője, özv. Roíschild Samunéi, a Bankegyeaülctet, a Zalamegyei Gazdasági Egyesületei, Délralai Takarékpénztárt, N/p\'akarékpénztárl, Állami Jegyintézetet, a N*gykaniztai Takarékpénztárt, a Kereskedelmi Bai.kot alb. stb. Délben a miniszter a Korona kerlhelyiségében megebédelt kíséretével.
Ebéd után közvetlenül átment n miniszter a Zalai és Gyarmati cég nyomdaüzemét megtekinteni, hol « „Zalai Közlöny" készül. A miniszter kíséretében voltak Orosiy J. volt kormánybiztos, Peul Iván miniszteri titkár, Kovács Gyula járásbíróság! elnök, Mérő Géza pénzügyi főtanácsos, Dr. Plihál Viktor, Eperjesy Gábor, Faics Lfjos stb. A minisztert a njomda bejáratánál Gyamali György éa Zalai Károly cégfőríökők fogadták, akiknek ktlautolása mellett a miniszter a negyven embert foglalkoztató üzemet részletesen megtekintette- A miniszter a gépek, a formák, a szedészet iránt a legnagyobb érdeklődést tsnusitotta. Egy negyedórai tartózkodás után dr. Kállay Tibor Centrál-beli szállására meni.
Délután fél hat órakor Steszlin GyŐfgy klskanizsai gazda mrghivására annak Anna nevű leánya esküvőjén vett részt, nki Kiss-Ferus Ferenc jónevü kiskanizsai polgárhoz megy nőül. Sleszlin György a miniszter meghívásával különös rngcszkodásánnk akart kifejezést adni.
Kállay Tibor az éjjeli vonattal visszautazott titkárával, Ptul Iván miniszteri titkárral Budapestre.
Kállay Tibort mostani látogatása meggyőződtette arról, hogy Nagykanizsa választó-polgársága egységesen mellette áll. A legszebb reménnyel megyünk Ichr.l a választás elé.
— A lelenyel kerBletbfil. A letenyei kerület egységes kormányzópárt hivatalos Jelölijo 7crbóct Imro ib. főszolgabíró szombaton tartotta nagyszabású programbeszédét Mura-keresztúr, Fitych&z ós Bajcsa községekben, ahol mindenütt kifejtette az cgységespArt irányelveit. A választópolgárok Terbócz Imrót mindenütt Órifisi lelkesedéssel fogadtak. Megválasztása teljesen biztosra^ vehevő.
Nagykanizsa kettős ünnepe.
Nagykanizsa, május 22.
Nsgy ünnepet Olt nomlutop N «)-kanizsa ví.os.: ünnepelt. » l.nye. nissy". mulln.k egyik legkimagaslóbb al.M Z-tnyit .költői ís flhnepeltc Psdlow kapllányt, -Z ,láhr.ny«llot>, meglépett magyarságnak egyik legösrin\'cbb ba.áljíl. Ex \'
feledi, tétlen képet l/rt elénk és hitel: on íll a lelkünkbe a magyar jö.fi Iránt. Amelyik nemzet ilyen mely rag:-szkod .isisl lud u mull nagyjainak emlékén csüggeni, amelyik nemzet ilyen hálát tud t-nujllani jóltevője iranl, lyik nem-et ilyen lelki kincseket rejt ma-
gál.an. ax a nemiét nem puizlulhst el.
Meglehet ölni a teltet, de nem lehet megölni a lelket, nem lehel megölni a szelle-met. Ez tel a hittel, ezzel a biztos tudattal töltötte meg lelkünket a slombali kettős ünnepség. .
Ennek . szilárd hilnek adott kifejezést Pedlow kapitány, de erről a Iliiről lett valló-máit szárnyaló beszédiben, a magyar nem zeli szellem legkiválóbb előharcosa, a niogyur újságírásnak, a magyar irodalomnak s általában a magyar közélelnek egyik legnagyobb büszkesége: Ráko i Jenő is.
Az ünnepség fél keltókor kezdődőit. Amint a pesti gyorsvonat berobogott nz állomásra, káprázatos látvány tárult a vonatból kiszállók elé. A hatalmas pályaudvor valóságos virágeidönek látszón. Fehénubáa leányoknak és iskolásgyerekeknek « tömegei állott.k sorfalat a perionon. Körülöttük nagy tő.\'eg hullámzóit, mind látni akjiták a város illusztris vendégelt. A hullámzó nép tömeg csakhamar kétfelé váll. Egyik csoportban dr. Králky István főjegyző üdvözölte Pedlow kapitányi, a másikban P/eiJer Elek, a Ziinyi Miklós Irodalmi Kör slnöke, mojd o város nevében dr. Frack István köszöntötte Rákosi Jenőt, Móricz Zsigmondot é« a Ziinyi-ünnepség összes vendégeit.
A köszöntések utón megindultak u ven-dégek a Központ-szálló felé. Az egész Kazinczy utcán ünneplő közönség várta oz érkezüket és lelkes éljenzésscl fogadta őket.
A Központ szálló élteimében tartott lársasebéden együtt voltak a gyermekvédelmi és irodalmi ünnep vendégei. Mojd mcgtekln-tettél: a Stefánia gyermckkói házat. Üt órakor a városháza tnnácsermébe vonultak a az erkélyről végignézték a babnkoizót. A Stefánia Szövetség hölgybizottsága ozsonnát r.dott a vendégek tiszteletére.
Fél nyolc órakor kezdődött a Polgári Egyletben a Z\'inyi-ünnepély, melynek műsorába a Pedlow tiszteletéi e előkészített gyermekelőadást is beleillesztették. Kováls Antal kegyesrendi főgimnáziumi tanár, az Irodalmi Kör diszelnöke nyitotta meg a hazafias ünnepélyt- Meleg szavakkal köszön lőtte Rákcsl Jenőt, Móricz Z-igmondot, Móricz Zsigmondnál, Schindler M-riannct, a Nemzeti Zenede tanárát, dr. Molnár Imrét, a magyar dal országosnevü művészét és Bodor Aladárt, a Magyarság munkatársát. A kő-szöutö szavak elhangzásával Rákosi Jenő emelkedett szólásra. Az ősz irót, aki magas korát meghazudtoló könnyedséggel mozgott, a nagyszámú közönség szűnni nem akaró lelkes éljenzéssel fogadta.
— Kanizsa a Ztinyiek városa — mon. dotta Rákosi. En azt hiszem, hogy feladatom volna erről beszélni. De nem tudok sznba* dúlni annak a hangulatnak a hatása alól, melyet akkor éreztem, mikor ezt a gyönyörű ünnepet s a gyermeki szemekben ezt a nagy szeretetet láttam. A régi világban, ha a Felvidéken valakinek a háza leégett, kezébe adtak egy könyvet, hogy koledáljon azokban a falvakban, melyekben nem pusztilott a tűz. Mi is leégtünk, de a mi kezünkbe nem adtak könyvet, hanem messie országiról jött valaki, hogy megsegítsen és ez á valaki nem több, mint e^y kapitány.
— A Zrínyiek három generéción ál tündököltek. Az egyik a szigetvári hős, a má-sik n költő, a harmadik Zrinyi Péter. Mindhárman a kereszténység védői voltak-Ma n keresztény uralomn.sk sampionjai között vannak olyar.ob, akik ugy tesznek, mint hogyha ők találták volna fel a keresztény-
ségei. A Zi Inylekre azt mondják, horvátok voltak. Nos igen, s Zrínyiek horvát származásúik voltak, de a jelszavuk nem az volt, hogy ne bántsd n horvájot, haneni hotfy ne bániad a magyart! Ővelük kapcsoldtban emlékezem meg Pedlow kapitányról, aki idegen, de. a legigazibb kereszténységet hit* detí. Krisztus nzt mondta, eresszétek hozzám a kisdedeket, inert övék e mennyeknek or* r.zágal Pedlow azzal jött, bocsássatok engem a kisdedekhez, meit övék a mennyeknek országa. %
— A horvátok tőlünk vették ál kultu-rájukat. Eltávolodásuk osztrák ibrikének volt az eredménye. Az ígn/i horvátok mintaképe Zrinyi, nz osztrák intrikától megtántorodott hoiváloké Jellasics. Jellasics szobrát odaállították Zígrábba, klrdot adtak a kezébe, hogy nzzal mulasson Magyarország felé. Mi Zrinyinek nem adtunk kurdot a kezébe, csak arccal fordítjuk feléjük, hadd lássa: mi lelt testvéreiből. Eljön az idő, omikor Jellasics kezéből ki fog esni n kaid és a horvátok meg fognak kérni bennünket, hogy uj\'a teatvérűnkké szegődhessenek. A magyar-horvát barátság újra erős lesz. Zrínyi megmarad, Jelloaics eltűnik. Magyarország jövőjét nem félteni, jelenét sajnálom, múltját Imádom.
A gondolatokban gazdag beszéd végeztével a közönség percekig lelkesen ünnepelte Rákosi Jenőt, aki meghatottan mondott köszönetet az ünneplésért. Az est másik nagy eseménye volt Móricz Zsigmond felolvasás-. A nagy regényírónak „Tündérkcit" cimü regényéből kellett volna műsor szerinl felolvasnia, ehelyett azonban „Egy akol, egy pis.toi" gyönyörű elbeszélését mulatta be, nlellyel egészen meghódította a könnyekig meghatott hallgatóságot. Nogy hatást ért el dr. Molnár Imre, az országos nevű, népszerű énekművész régi magyar dalaival, tíodor Alsd.tr pedig művészileg kidolgozott, koltói szárnyalású emlékbeszédével. R-ndkivül sokst tapsoltak Schindler Mariannenak, aki me.ten technikával és mély érzéssel adta elő Chopin Scherzo-ját és Liszt XIV rspszodlAj.it. A hazafia. ünnepély nagy sikeréből kivették részüket a helybeliek is. Jajer Jézsa meg. rendí\'ő erővel szavalta Sík Sándor „Kiállás Zrínyihez" című ódáját, az Iparosdalárda BBchler karnagy vezetése mellett Huber Fohászét, ziz Irodalmi Kör zenekara pedig Kelling Ferenc vezetése mellett a Kossuth nyitányt adta elő. Ugy Büchler, mint Kelting karnagyok ez alkalommal is értékes művészi munkát végeztek, teljesítményükkel o legmagasabb igényeket is kielégítették.
Előadás után a fővárosi vendégek és az Irodalmi Kör tagjoi még sokáig együtt maradtok. Vacsora alatt Sízrányi Gyula kegyes-rendi lenár, a Kör másodelnöke mondott pohárköszöntőt a vendégekre, kiknek nevében Rákosi Jenő válaszolt.
Az illusztris vendégek, kiknek társaságában volt az említetteken kívül dr. fodor Oszkár kir. tanácsos és dr. Schiller Rákosi JeeŐ titkára is, vasárnap délután utazlak el a városból.
Az egész ünnepség a legteljesebb siker jegyében folyt le. Az Idei Zrínyi ünnep messzire kiemelkedett a helyi érdekű események sorából, elsőrendű országos kultur eseménnyé lett, azzá tették az illusztris közreműködők. Az Irodalmi Kört igen nagy elismerés illeti a kitűnően sikerült hazafias ünnep rendezéséért. f
LATTA MAR
a kéxsd varrott dupUUlfw nyiri
SZANDÁL
clpikct
ARGENT JÁNOS
cipétaüsUtébeo, a N,gykaniwi Takarékp^nitir epul«-títxh Ugyanott chavreaux-, box, antilop, selyem, vászon-cipík kíztcl do\'goiva a legfinomabb kiviUUwn a U<t utolsó divat szerint. «»»»
1922. május 23_
HÍREK.
— Dr. Farkai Tibor programbe széde Zalaegerszegen. Qr. faikas Tibor söjtöri földbirtokos, Zalaegerszeg hivatalos képviselőjelöltje, vasárnap délelőtt tartolta meg programbeszédét Zalaegerszegen az „Arany Bárány" nagytermében. Dr. Farkas Tibor, ki mindenki elölt a legnagyobb szimpátiának örvend, nagyszámú választápolgárság előtt fejtette ki komoly munkaprogramját, a hallgatóság általános figyelme és nagy tetszése közepette. Padek Líjos pártelnök a képviselőjelöltet n választók figyelmébe aján lotla. Németh István Bpátii gazda hosszabb beszédben támogatta Farkost és kifejtett-, hogy becsületes gazdaembernele Farkas Tibor táborában a helye. A gyűlés végén a képviselőjelöltet melegen üdvö\'ölték. A gyűlés végén nem volt sem díszebéd, sem este óriási bankett, de meleg kézszorítás volt sok, s az a meleg kézszorítás szebben beszélt, mint tt leghangosabb szóvirágok.
— Dr. Frelberger Jenő beteget Jelentett, Dr. freibereer Jenő rendőrkapitány, akit — mint a „Zalai Kö/lony" jelezte — a belügyminiszter Köoregről Kanizsára helyezett át, beteget jelentett és vasárnap visszautazott Kőszegre.
— Dr. Krfllay-párt felhívása. Mindazok az urak, kik ajánlási ivek aláíratáson vállalkoztak, az iveket feltétlenül leadni szíveskedjenek ma déli 1S óráig a pátihelyiségbon. A Kállay párt elnöksége.
— A nagykanizsai szavazatszedő bizottságok. /. kerület: elnök dr. Szigethy Károly, helyettes elnök Scuknay Lajos, jegy/ő Szabó Kálmán, helyetUs jegyző Schulz József. //. kerület: elnök Lányi László, helyetles elnök Tripammer Jenő, jegyző dr. Knauaz László, helyettes jegyző ifj. Móge: Károly. 111 kerület: elnök Elek Ernő, helyettes elnök Horváth György cserepes, jegyző Bogenrieder Frigves, helyettes jegyző Köő János. IV. kerület: elnök Knoitzer György, helyettes elnök Bartos Gyula, jegyző Bajer Vince, helyettes jegyző Gumilár Mihály. V. kerület: elnök dr. Rotzchild Jakab, h. elnök Eperjesy Gábor, jegyző dr. Berta István, h. jegyző H.jdu L.jos, VI. kerület: elnök Rubint Károly, h. elnök Sinwebcr János, jegyző Práger Ferenc, h. jegyző Golenszky János. VII. kerület: elnök dr. Hajslu Gyula, h. elnök Harsay György, jegyző dr Kiss Elemér, h. jegyző Cseh Joachim. VIII kerület: elnök Patrik Dezső, h. elnök Lasky Pál. jegyző Tury Ernő, h. jegyző Bitera Béla. IX. kerület: elnök dr. Mulek László, h. elnök Schneff László, jtgyiő Fekete Ferenc, h. jegyző Polay József. X. kerület: elnök Horváth István, h. elnök Hajdú József, jegyző Kantc László, h. jegyző Knousz Ko\'etz György. XI. kerület: elnök Halvax Gyula, h. elnö\'c Bolf Iván György, jegyző Clemmer Jósaef, h. jegyző Kiss István.
— Letartóztatott fakereskedí. Kondor István nagykanizsai fakereskedő a becsehely! erdőből nemrég nagyobb mennyiségű fát veit. Ebből a fából szállított a minap a nagykanizsai kir. ügyészség részére egy bizonyos mennyiséget. Mikor Kondor az ügyészség udvarára a fát leszállította, a kir. ügyészség vezetőjének feltűnt a szállított fa Clekély mennyisége, ugy, hogy azonnal utánna méretett és akkor kiderült, hogy a Kondor által leszállított mennyiség nem felel meg a megrendelt mennyiségnek, amely a szállítási ás mérlegbárcén is fel volt tüntetve, ameny-nyiben az egyik fuvar fánál 285, a másiknál 210 kiló volt a differencia. Az ügyészség vezelője természetesen azonnal felhivra a rendőrség figyelmét, ámely a feljelentés folytán azonnal mcgblztn n deteklívtcstületet a nyomozással. A delektívek nyomban előállították Kondort a kapitányságra, ahol a kihallgatás folyamán a keresztkérdések alatt bevallotta, hogy arra kérte Németh János városi azolga, mázsakezelőt, hogy tekintettol
KÖ2I.0NY
arra, hogy ö most nagyobb mennyiségű fát fog szállítani, n lemérlegelésnél kocsinkínt 20-50 kilónál több súlyt tűntessen ki, ő a „szívességet" honorálni fogja. Níráeth János-természetesen belement a dologbo, annál is inkább, mert egy öl fát, két üveg pálinkát kap .tt Kondortól és azonkivül is volt mindig bor — ellenszolgáltatás fejében. Hogy gyorsabban menjen a mérlegelés, rávette Kondor Némethet arra, hogy ő (Kondor) fogja a mérlcgbárcát kiállítani, mig Nimelh a fát lemázsálja é» neki n súlyt bemondja. Tekintettel, hogy az utóbbi hetekben naponkint 30-40 kocsi fa leli leszállítva, könnyen kiszámítható, mennyi kárt okozott a Kondor— Németh duett. A rendőrség ugy Kondort, mint Némelhet letartóztatta és hétfőn átkísérte a kir. ügyészséghez.
— Passió Játékok Mlkófalván. A
legmagasabb személyiségek védnökségével 1922. míjus 25 161 az obcr«mincrsnu^passiójAtékok. tol eltérően, s keleti ember goodolkozásmód jának megfelelő rendezésben szemlélhetjük a legszebb istenemben cselekedetnek, az UrJizus Krisztus szenvedése, kereszth.lá\'a és sirba-lételénck bemutatásit. A hatalmas szintéren az 0 Jeruzsálem gyönyört! panorámáját látjuk Poncius Pilátus és a Kaifás hizival és az utcákon 1S00 szereplő hömpölyög. Amphi-tcalrumszerüon épüli kényelmes, nyílt nézőiéron 13000 néző lelke tér vissza a közel kélczeréves múltba és merít majd uj erőt és életet, szívben Clösjjve s ma megpróbáltatásaihoz, a megváltás magasztos cselekményének átélése állal. Belépőjegyek ára: 100. SŰO ts 300 korona. Páholyok: 1800—3000 K árban. Mindennemű felvilágosításért lehet a Magyar Géniuszhoz fordu\'ni Budapest, VI, Andrássy ut 02. Tele fon 55 - 07.
— Halálozások. Nagy részvél mellolt történt ineg Kmiu Miklós áll. elemi Iskolai igazgató temeI4M n f. k«ih. tömető halottas házából. A te^cUjj,, ntogjeli-níek az áll. elemi iskolák tanító; |„ra fs a tirsinlfeelek tanári kara az igazg„Ak veMl4s4v4i a Munkások rokkant és „yugdijcgylelénck helylfiókjának vozelóségc, £ „agvszS.ru !"\'•\'«*»» közönség. A b<.sj.enl0]isl pj|i:,kís ROgér h. plébános véíra,0 ,e,jes segédlettel. A sz«larlás ",aU nz e\'hunyt kis növendékei virággal kezük-™e" körül állták a koporsót ós kisérték a sírhoz.
"égső áldás illán a koporsói a Gil\'is család j"roolljában helyezték el ideiglenesen. — Szilvási *lván ny. v. rend\'irt szintén legnap lemetlék . a halotlashízból. A temetésen az államrend-urség tisztikara és legénysége is képviseltette "\'agái.
— Köztisztviselők közleménye.
Értesítjük b. tagjainkat, hogy a kedvezményes só, cukor és zsír kiosztását megkezdtük. Felkérjük nz igényjogosultakat, hogy n május havi kedvezményes áruikat a hó végéig feltétlen váltsák ki, mert ezen Időn tul ezen cikkek kiszolgáltatása nem áll módunkban. Egyben figyelmeztetjük mindazon tagjainkat, kik a kedvezményes burgonya járandóaá^u kai még cl nem vitték, a legrövidebb időn belül váltsák ki és vigyék el, mert a készletben levő burgonya elfogytával ujabb szállítmányt nem kapunk. — Köztisztviselők Szövetkezete.
— A Nyukosz elnökség közli, hogy a tagságdljik folyó évben rendes tagoknál évi 100 K, rendkívüli tagoknál évi 50 K. A Nyukosz lagok kedvezményei a Nyukosz naptárban foglaltéinak. (Kiphaló Krátky tőzsde ára 25 K ) Egyben közli az elnökség, hogy a budrpesli Nyukosz központ sürgetésére a Pénzügyminisztérium a cipő, vászon ós pjsztó kiulalá-941 folyó ívre rövidesen kilátásba helyezte és hogy a katonai nyugdíjasok és özvegyek a gyógysrcrekol a rendolő orvos vényo a\'apjín a Hadikórházban fél áron kapják.
— Magas pénzbeli jutalmat adok nnnak, aki nekem egy kétszobás konyhás lakást bemond, ninil ollehot rekvirálni Csak komoly ajánlatokra reflektáló\'* Cint a kiadóban.
3.
PEDLOW
kapitányrél kfeiit«tt
fényképfelvételeimről
lovalelő lapok és képek luphutók t müterm«mb»n
Halász Sándor
fotomUlernn Nagykanizsa, Kazinczy- (vasúti) utca 11
— Vöröskereszt Ifjúsági Szakosztálya. Az amerikai vöröskereszt mintájára Nagykanizsán ís megalakult az elemi és polgári iskolákban mint a gynnisiumban a Vöröskereszt Ifjúsági Szakosztálya. Ezek a szak-osztályok most szombaton a Pedlow-ünnepsé-gen is résztveitek ós\'hozzájárultak az ünnepség fényének emeléséhez. A Stefánia Szövetség udvarán pedig Padloiv kapitány erőit tiszteleglek. Nsvükben Zalán Kornél a főgimnázium VII. o. e. mondott fellűnést kellő üdvözlő be-szédel angol nyelven. Eberhardt Béla főgimn. igazgató a S\'cfánia Szövelség nevében köszöntötte Pedlow kapitányt. Pedlow kapitány válaszát Melzger István tolmácsolta, oki egyébként PadloW egész illléle alatt a tolmács szerepét löltőtle be nagyszerű hozzáértéssel.
(x) Uránia. Harafli oroszlánok, elefántok, medvék csodálatos mutatványai.
— Egy kis flu szerencsétlensége.
Párját ritkító szerencsétlenség sujtolt le Leltner István drogéria tulajdonosra és nejére. Egyetlen k is fiuk, Sanyiba, 3 éve* korában rövid, do súlyos szenvedés után szombaton délután meghalt. A kis fiu pénteken este szalámit evett és ettől (vagy mástól) oly rosszul lett, hogy orvost kellett hozzá hívni. Mérgezés tünetei mutatkoztak és dr. Schwarz Károly orvos a legerélyesebb kezel**! módokhoz nyúlt, hogy megmentse az életnek, d« sem ő, sem a kétségbeesett szülők minden igyekezete nem tudott javulást előidézni, a kis fiu dél-u\'án meghalt, A rendőrség vizsgálatot indítóit a halál okának kiderítésére. A kis halott temetése tegnap délután 5 órnkor volt a temető halottas házából, hol is Kádár Lsjos ev. ref. lelkész igyekezett vigasztalót mondani c lesújtott szülőknek, akiknek fájdalmában igaz részvéttel osztozott a megjelent nagyszámú közönség is, mely elkísérte a virágokkal teljesen elborított koporsót a végső nyughelyre.
— Kérelem. Egy mindenkitől elhagyott szegény öregasszony állított be lapunk kiadóhivatalához és könyhullatások közt p.inoszolja el, hogy folyó hó 16 án, kedden a Fő-ut 22. számú ház lépcsőjén felejtette három ingét kitevő összes vagyonát. Ezúton is kérjük a nenessdvU irfeglal&Iót, hogy Zieger Fcrcnc anyakönyvvezctónél, Fő ut 22. alatt átadni szíveskedjék.
(x) Atlanti* II. része még csak ma kedden lesz látható, melynek női főszerepét Slocia Nopierkowska, a párisi Vigopera príma ballerinéja játsza. Jegy a mai előadásokhoz mAr kevés vnn.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranufogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és őrajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fricd József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fo-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Uránia. Ég * cirkusz ! Egy ki* gyerek az oroszlánketrecben.
ÉLJEN DR. KÁLLAY TIBOR
zaui közlohv
májm 23
— Általános nyÜTáno. pályázat •h«,I sírok slrkÖYelre. A honvMelm, rrl-niszterium, a kizárólagosan hősi (hadifogoly t-melók részére fllillltandó síremlékek) sirke-résziek szállításának biztositisára — meghatározott tipusok alapján — f ho -)-én ke.t SO 810/30 azámu rendeleltcl nyilvános verseny-tárgyalást hirdet. A síremlékek (sirkereszlek) anyaga: Időálló műkő, kemény mészkő, vörösmirvány. Felirat: kereszt, vezetéknév, rend/okozat, születési és h-lílozAsi év. Pl. Ke lemen Andris tizedes 1880-1915. A be Ok bevésendík és szinezendők. A zárt ajánl, ok E koronís bélyeggel ellátva, 1922. év, május 31.lg a Honv. Min. hadifogoly oszlélyíbs (Hadik laktanya 1. Horthy Miklósul 26. sz) adandók be Az ajánlattevők ajánlatukban Kinyilatkoztatni kötelesek, hogy az anyag tartós-ságáért kettő évi jótállási kötelezettséget vállalnak és a megrendeléstől számilandó kettő hónapon belül szállítani kötelesek. A síremlékek (sírkeresztek) az alábbi helyeken 6s kb. a következő mennyiségben [eivezleliiek. Budára 1600 daríb, Esztergom (Kenyérmezői tábór) 500, Szolnok 300, Szeged 100, Miskolcon 500, Sátoraljaújhely 500, Eger 300, BalaH.gyarn.at 200. Debrecen 500, Kaposvár 600, Győr 200, Hajmáskér 240, Tata 50, Ojtfflasszonyfa (volt hadifogoly) 500, Sopron—Banfalva 400, Zalaegerszeg 500, Nagykanizsa 200 darab. A sirenlléklipusok tervrajzai mogtekml.ieiők : Budapesten Honv. Min. hadifogoly osztálynál (Hadik laktanya) valamint a Nagykanizsai honvéd állomfspiirancsnokságnál. A Honv. Min. nem zárkózik cl attól, hogy a teivrajzoktol eltérő, de tetszetős formájú más időálló (esetleg égeten) anyagból góndolt ajánlató! is érdemleges bírálat alá vegyen. Az ajánlati k ugy teendők, hogy sirkerosztok (síremlékek) a temető helyszínén veendők át. Alternatív ajánlat leendő arra hogy a síremlékek a helyszinéro szállítás és felállítással együtt mibe kerül. A sírkövek egy darabból és olyan nagyságban készítendők, hogy a látható részen kívül 0 60 mélor mélyen a földbe nyúljanak. Egyebekben pedig a kereskedelmi miniszter által kiadott .Közszálll-lási Szabályzat"-ok mérvadók.
(xj Uránia. Még csak ma mutatja oe „Ég a cirkusz" cimen Harafí. második sorozaténak gyönyörű állatképeit, ulólérhetellcn cirkuszmüll-tványokat, melyek megdöbbentik, megríkatják a nézőt, ki végül is nagy megnyugvással éivezi a lebilincselő téma kibontakozása . Az Égő cirkuszban bosszúból oroszlánok közé dobott kis gyermek Jelenete a film-technika csodája. Szerda, csütörtök ellenálhat-tanul kacagtató amerikai vígjáték 5 felvonásban és Jimbo.Jumbo a két csodamalom legújabb alakítása 2 felvonásban.
A szerkesztésért sa/tójogiiag /elelós: Benedek Rezső szerkesztő.
Köszönetnyilvánítás.
, Míndaso&rliik felejthetetlen kisgyeime-künk elhunyta, illetve temetése alkalmával mélységes fájdalmunkat részvétükkel enyhíteni Igyekeztek, fogadják 1 hálás köszönetünket.
Fülöp-csalid.
A nagykanlz.nl áll. elemi lakóiak tanítótestületet mély fájdalommal jelentik, hogy szeretett kar-társuk
Kováts Miklós
I címzetes igazgaló-tanitó éleiének ÖO-ik, i áldásos tanítói működésének 38 ik évé ben f. hó 20-án rövid betegség után meghalt.
I Emlékét hálás tanítványaival és ■ ulMkkal kejy«l«ttil írluükl
Az áll. elemi lakolák tanttóteattllete!.
Apró
Kerestetik egy Jobb, intelligensebb nő, lehetőleg özvegy, aki hwnitásomat addig ve-
^né mlg feleségem a ......káról
Fizetés megállapodás szerint. Cim: Gyarmat. József Zilnegerszeg.
íürdetések
Zongorát, "vjgy plannlnót béienék.
Cim a kiadóhivatalban.____
EÍadó 4 .larab, teljesen uj, 3 kcret.oros országos rendszeiü kaptír. Megtekinthető Vörös-marthy-u\'ca 11. szám alatt.___
2000 koronát
fizetek annak, ki a város belterületén egv 4 lóra és egy 2 \'óra alkalmas
istállót szerez.
Cim e kiadóhivatalban.
RÉZGALIC
Mayunga
Raffia
slcB" Kénpor

Pnfíln-Ml és Josstilláll
; Kénmái Gépolai Hengerolaj w Kocslkenőcs Marónátron
(raagasfokú loRkő)
Gyanta stb
állandóan > roktiron
Sthwarz és Tauber
gyarmatáru nagykareskedö cégnél
Alapítva
XKXXSi MMM MM MM MM MM
x Mohar Ü Köles
! Hajdina Zab
- Tengeri
Ooxdao&gl cs nímetor»*igl kerti uiBRVíik kicsinyben is k ph»tók
| Ország á5 Widder cégnél jj
!? Nagykanizsa. Erzsébet tér 10. Jj>
K MM MMM MMSSíí K KM M KM
cipőgyár Rt.
Fő ul 12.
Sajlt érdekéhea tekintie mejt kirak.tj.intb.n
olcsó, tartós, megbízható
iff^s^-xirssí
•l\'itntt fejva CTtétHn v.™nxtí|*.ek.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
Makulatúrát,
kiscIejteHlt ríii iropínyokit, könyvöket . teómaaMabb \'napi árban meg. vessünk. Tiifcoi is Waalaws iratokat lu.unk . líl tdviraisira a p.piisy.rt.5 célj.ji.. atwáialnál HzeMtnk. <„,
Hegedűs és dr. Aldornél
TuáMust^VI., Poánaniuky-utca 83-85 \\
A feltüntetett árakhoz 3»/„ forgalmi add külön fel-számittatik
A feltüntetett árakban a 3% százalék forgalmi add bennfoglaltatik
feliratú táblácskák hpunk nyomdáiban darabonkint 20 koronáért kiható.
1
ősz ivAn
nnjíjszcrü könyve
AZŐSIRÖG
A tU*U swolcm npoiheoils*. A vaskos kötat kaplialú a ki»dóhiv»UlK»n.
Ara 40 korona.
\'VILÁG
mozgóképszinhárü
Erzsibit klráljaé-Ur. Szíriái szállpda ÉpBIatéha Telefon 74. Telefon 74
Kedden
Stacla Naplerkowaka a világhirtl ballett és pantomim müvéltznő felléptével

n . piM, íu K, "ülj. 22 K. I h.ly 18 K. 11 FJ6»U.ok htttiS^ap tél 7 é. 9 Snk^ v.^- i. uan.
Helyárai: STv [«>?\'»«»\' \'"• », «»">" 11 v a tet.^- ■
_
■ U?;ólaíde»oaek t Z.l.l áa GyarotaU \'»5»rv»TOin<H|ába».
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. május 2\\. Szerda
117. szám
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
%(Mkei(tÓtét éi kUdóhlv«U) i Fő nt 13. as.
___-■ Int«tutb»a-UI«íoo 73. --
Megjelenik mindig kor* rc^gol
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSÓ
Gróf Bánffy külügyminiszter
a génuai értekezlet eredményeiről.
Hit produkált a génuai konferencia. - Hit tudtunk elérni. Magyarország sok jóakarattal találkozott Génuában.
Bécs, május 23. (Saj*t tudósítónktól.) Bánffy Miklós külügyminiszter Génuából való hazautaztában fogadta a Magyar Távirati Iroda munkatártát, aki előtt benyomásairól a következő nyilatkozatot tette:
— Az atmosrféra általában békülékenynek volt mondható. A javaslati eredmények ■ionban, melyeket « jkonferenc\'a létrehozott, jelentőseknek nem mondhatók. Mindvégig az orosz kérdés állott a tárgyalás előterében. Máa kéidések vagy napirendre sem kerültek, vagy csak másodrangú szerephez jutottak.
— Gazdasági téren sem produkált a konferencia messze kiható eredményeket. Sokkal többet jelentettek azok a tárgyslások, amelyikei a génuai konferencia tárgyalásaitól eltekintve egyik-mátik állam közt megkezdtek és amelyekből kifolyólag kedvező eredmények várhatók, a mngyar kereskedelem, főleg a szomszéd államokk&l való kereskedelmi lehetőség terén és ezek már lövid időn belül éreztetni fogják hatásukat.
— Politikai téren mindamellett némely eredményt elértünk. Örömmel állapítható
meg, hogy megtudtuk ismertetni az idegen hatalmakkal Magyarország helyzetét és ezáltal előbbre tudtuk vinni érdekeink védelmet. Ebben n tekintetben L\'oyd George, Baithau és Schanzer részéről sok megértéssel és jóakarattal találkoztunk. Lényegesen hozzájárult a kisebbségek kérdésének ügyéhez az a körülmény is, hogy a kisebbségek kérdésétől távol tudtuk tartani a káros befolyás érvényesülését és remény van arra, hogy pozitív határozatokat Is érhetünk el. Különösen nagyon hisuiunkra válik a* a személyes összeköUotés, amelyet személyes eszmecsere, és felvilágoftiUs révén a semleges és nagyhatalmaknál térnünk siker üU. Ez külhatalmakkal vnló érintkezés intenzivebbé tételére irányuló munka volt.
— Az osztrá\'< kormánnyal is újra felvesszük a tárgynláíok fonalát és lehetővé tettük azt, hogy azokat megértő és békülékeny szellemben folytassák a meghivotttk. A magunk részéről igyekezetünk oda irányult, hogy ezt a kedvező hangulrlot gyakorlati eredmények létrehozására használjuk ki.
Lengyelország a kisantanttal együtt fog működni.
Záptoiással dobálták meg Bácsban Stlrmund minisztert.
Bécs, május 23. Mi este nyolc órakor 02 lmperld Hotel halljában három ukrajnai tiszt záptojásokkal megdobálta Stirmund lengyel külügyminisztert. A tisiteket elfogták, kik kihallgatásuk során azt vallották, hogy Ukránia elnyomása miatt dobálták meg Stir-mundot. Schober és Benea megjelentek Stir-mundnál is sajnáiko«ásukat fejezték ki az eset fölött.
Stirmund azután fogadta nz uiságirókat, akik elölt többek közölt kijelentette, hogy Lengyelország a kisantanttal együtt fog működni a jövőben is, de hogy függetlenségét bitonyos kérdésekben fenntartja, hivatalosan nem lépett be az antantba. Kijelentelte továbbá azt Is, hogy Lengyelországot Magyarországhoz évszázados barátság lüzi és Lmgyel ország csak akkor járul hozzá a kisantant határozataihoz, hogyha annak éle nem irányul Magyarország ellen.
A génuai értekezlet az angol alsóházban.
London, május 23. Chamberlain az alsóházban hozzáintézett különböző kérdésekre kijelentette, hogy a génuai értekezletről csütörtökön indul meg a vita. A génuai tárgyalásodról kék-könyvet fognak kiadni, amely jelenleg nyomás ulatt.ven.
Tót köztársasági propaganda.
Budapest, május 23. A postaigazgatóság igen sok olyan postacsomagot foglelt le, melyben Hlinka tót vezér képével ellátott éa tót köztársasági felitásu bélyegek voltak. A poatoügyi minisztérium körrendeletileg tiltotta el az ilyen propaganda nyomtatványok szétküldését.
GSrtner elmeállapota az itélő-tábla előtt.
Budapest, május 23. A budapesti kir. Ítélőtábla junius 6 ra tűzte ki a Tisza-pör tárgyalását. A ti.ennégy évi fegyházra ítélt GSrtner M n ccll Védője kérte Gartner M.ircell elmebeli állapotának megvizsgálását.
Blóflxetéal árak. (I*/, Urfalal iMtiI ujltt) F,*.. 4vi« 780 K. Félévié 400 K. N.nyod évi. 200 K. Pgy hór. 7§ K. E*y« nia in 4 K
A luxuiadó.
- /
Budapest, május 23. A pénzügyminisztériumban ma fo\' ytatták csafc az értekezletet, melyet a luxusadó emelésének ügyében hívtak össze. Elhatározták, hogy javasolni fogják n pénzügyminisztériumnak, hogy a selyemáruk luxusadóját a gyártás helyén rójják le. Letárgyalták a fehérnemű után fizetendő luxusedót éa elhatározták, hogy a fehérnemű után nem kell adót fÍ7etni. Az értekezleten a szőnyegek kérdését is elintézték, amennyiben azoknak luxusadóját 20 százalékra emelték. A tanácskozások tovább folynak.
A szerb királyi nász elhalasztása.
Belgrád, míjus 23. A román király táviratilag kérte Sándor királyt, hogy az esküvőt halasszák el. A kérésnek oka, hogy az Erzsébet hercegnőn végrehajtóit műtét eredménye még bizonytalan. A király a miniszter-Unéci meghallgatásával ideiglenesen iunlut 8 ára halasztotta az esküvő napját. Abban esetben, h« Erzsébet hercegnő állapota nem javai, Mária hercegnő esküvőjét julius 16-án tartják meg.
D\'Annunzio Budapestre jön.
Zürich, májút 23. D\'Annunzio a jövő hónapban Budapestre készül, hol Fiúméról előadást fog tartani. Ez alkalommal javasolni fogja, hogy egy olasz-magyar baráti szövetség létesíttessék, melynek élére ő kiván állani.
Három és fél vagon kakaót foglaltak le a pénzügyőrök.
Budapest, május 83. A póz ügy őrök 14 budapesti nagy cég raktárában kutatást rendeztek ós a 14 raktárban összosen 3 ás fél vagon kakaót foglaltak le, melynek értéke meghaladja a 120 mi lió koronái. A vizsgálat során megállapították a pénzügyőrök, hogy csempészett kakaóról van szó, — melyért 18 millió 280 ezer korona vámot kellelt volna fizetni, do ebból az összegből egyetlen fillér sem folyt be a kincstárba. .Miután ez kétségtelenül megállapítást nyert, a kincstárnak joga van biróság cimón az eltitkolt vámilleték tízszereséi követelni.
A pénzügyőrök a rendőrséggel karöltve folytatják a nyomozást, hogy a kincstár számára a nagy összegű bírságot és vám illetéket megmentsék. A 14 budapesti kereskedői ogy-másután hallgatják ki. A cégek számlákkal igazolják, hogy nem csempészett áruról van szó. Egybo hangzó vallomás szerint a legtöbbet Dabovics Simon Sándortól váaárolták. Előállították Dabovlcs Simon Sándort, aki tiltakozott az ellen, hogy őt csalás miatt vonják felelősségre.
ÉUEN DR. KALLAY TIBOR
ZALAI KÖZLÖNY 3.
1922. május.24
Fekete kéz.
Nagykanizsa. május 23.
A fekete kéj, .mely »z országban most órlil trőfeszltéseijtel dolgoiik, hogy elhelyezte « m.g. Usded polllik.l robbontő-e«zk»MÍI, « m.g. titkos .Imiit, .mely » cél éidek\'ben — hogy lecsúszott polilik.i nlrn-busz\'át o Hü sugaraival megaranyozza <s helyreállítsa <a közelebb férhessen n jóll.-kottak aszt.léhoz — minden eszközt megengedhetőnek tart. Legújabban, mlndsürübben uj, nagyobb éa terhesebb adók életbeléptetésével, elviaelhetetlen terhek rémitgetésével Igyekszik az igszságnak gáncsot vetni. Nem emilt nevel, nem bei)él hangosan, csak sejttet, ijesztget, r\'émiíi "dók alatt úgyis nyögve ízx.dó polgáiokat. N.m mondj. a>t, hogy s pénzügyminiszter akarja ax adókot ujabban emelni, nem nevezi meg, hogy Kállay Tibornak hívják a pén.ügymlnísztert, hanem c.k — megint emelik az adókat, megint uj.bbl tnhek a pusztuló adőal.nyokra. Tudják najyon jól — hogy « magyar embernek ez « leggyengébb oldala, melyen I ozzá lehet férni. Célja világos. Azt a hatást elrontani, ■mit Kállay miniszter egyénls\'ge mindenütt kell, ahol Kállay csok egyszer megfordult. Pedig . fekete kéz számítása nem fog beválni A felRte kéz aknamunkája kudarcot fog vallani, mert mindenki emlékszik Kállay Tibor egyrnts, nyílt kijelentésére, hogy az adókat arányosítani jogja, nehogy a .regény embert sújts. . legérzékenyebben éa igazságos adórendszert akar a pénzügyminiszter, hogy mindenki vagyoni állapotához mérten adózzon, hogy ezután az adózás egyszerűsítést szempontjából . különböző, egyszusr. el nem mondható sokféleségü adók helyett egyetlkn tételben ftzease adóját. T.hát nem-cuk, hogy nem jelent uj terheket a választópolgárokra, de hatái ozottan kónnyitést jelent éa egyszerűsítést minden tekintetben. A másik bomba — .mely .zonb.n szintén cink vak-töltéaü, hogy Kállay miniszter, még ha meg-válssztanák Is, n nagykanizsai mandátumot nem fogja megtartani, hanem a másikat, a nyíregyházait, amely érzelmileg Is közelebb áll Koztá. No hát kijelentjük, hogy ez nem felel meg a valóságnak, mert Kállay miniszter szavát bírjuk, hogy megválasztáan esetén igenis a kanizsai mandátumot tartja meg.
Hogy miért az a aok rozsdás fegyver a fekete kézben, — nem nehéz kitalálni. Csak napok v.nnak hátra még s minden eazközt fel kéli használni a fekete kéznek, hogy az országban néhány mandátumhoz jusson. Csakhogy egy baj van. Nem számított a becsületes magyar vélesztópolgárság józan gondolkodáséval, nem számított a magyar nép hazafias éa kereiztény érzésével, nem számított arra, hogy a magyar választőpoh. gárság felismerte a fekete kézben Ezsau szőrös kezét, mely a tál lenciét félti.
A Kállay Tibor iránti rokonszenvet és — mondjuk ki nyíltan — szeretetet, nem fogj. tudni aláásni sem a finom erezetű feke\'e kéz ügyesen elhelyezett robbantási eszköze, sem . „Világ" slráma — meit mindenki tisztában vsn szzsl, hogy Magyarország beteg pénz. ügyi állapotait csak egy oíy szakférfiúnak önfeláldozó munkája fogja tudni lassankint helyreállítani — mint Kállay Tibor.
Nemcsak helyi, h.->ncm országos érdek, hogy Káll.y miniszter legyen N-gykanizs. város képviselője.
főéire az útból s fekvte kéz emberéivel,
félre a gáncsvelSkkel — mi megyünk a magunk egyenes utján, nyílt homlokkal, felemelt fővel, .célos akarással, melt tudjuk, hogy az urnák előtt N.gykanlzsa komoly választópolgár.! egységesen dr. Kállay Tibor melleit állanak. ..
Belpolitikai hírek.
Budapest, május 73. Ma délelőtt nagy élénkség volt a miniszterelnökségen. Már a koio reggeli ó.ákban megjelent a miniszterelnöknél Klebelsberg Kunó gróf belügyminiszter, majd Tomcsányl V. Pál igazságügyminiszter. Ezután a miniszterelnök n főispánokat fogadta A délelőtt foly.mán tisztelgett még o miniszterelnöknél Gsál Gaszton és Apponyl Albert gróf. Végül a azegedi egyetem tanári karának küldöttségét fogadta a miniszterelnök, .mely küldöttség az egyetem ügyében jelent meg.
Ax ajánlási Ivek megvizsgáláséi kitűzöl l határidő meghosszabbltáiáról szóló rendelet a hivatalos lap mai számában jelent meg. A rendelet legfeljebb két napi halasztást engedélyez oz ajánlási ivek megvizsgálására. A meghosszabbítás nem vonatkozik azokra n kerületekre, ahol nyilvános szava-zi\'is les\', de erre nincs is szükség az ilyen kerületben.
— Személyi hírek. Dr EörySzabó Jenő kúriai bitó, a nagykanizsai kir. törvény szék elnöke három heti tartózkodásra Héviz-fürdőre utazott. Távolléte alatt dr. Kenetiy Imre táblabíró, törvényszéki tenácclnftk helyettesit!. — A Gizdík Biztosító Szövetkezetének központi főfelügyelője dr. Fisz Ilentik, hivatalos ügyekben tegnap váro.útikban időzött.
— Kállay miniszter köszönete a po.táskt. asszonyoknak. Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter vasárnapi bevonulás* nlkol rnával feltűnt a miniszter nagyszerűen diszi-lell virágos kocsija. A miniszter érdeklődött, hogy ki volt fl kocsi díszítője, mire megmondották n kegyelmes urnák, hogy a kani zsai postáskisasszonyok ügyes kezel díszítették fel oly finom ízléssel Kanizsa leendő képviselőjének kocsiját. A miniszter, — mikor a postát meglátogatta — felkereste a postáskisasszonyokat és külön köszönetet mondott u jóleső figyelemért. A hölgyek lelkesen megéljenezték a népszerű képviselőjelölt-minisztert.
— A közművelődési bízott.ág leg utóbbi ülésén foglalkozott Somogyi színigaz gató ismeretes kérésével éa elv Heg hozzájárult és megadta az engedélyt, de véglegesen csak akkor és abban az esetben, ha Somogyi direktor az elhelyezés kérdését tudja kedvezően megoldani. Somogyi igazgató egyébként köiölte szerkesztőnkkel, hogy a legközelebbi napokban személyesen jön Nagykanizsára, hogy megoldja ezt a problémát is. Mindenesetre kívánatos volna, hogy Somogyi direktor kedvező megoldást találjon és társulatát mielőbb clhorhassa Kanizsára.
— A nagyk.nlx.al nemxetgyUlési képviselőválasztás junius 1-én, csütörtökön reggel 8 órakor veszi kezdetét. A szavazás azavarókörökként történik. A város területe tizenegy szavazókőrre van osztva. Minden egyes szavazókőtben sxavsxstszedő küldöttség működik. A szavazókörök helyiségeit, mint . 6zavazalszcdö küldöttség tagjainak névsorát . .Zalai Közlöny" már közölte olvasóival. A képviselőjelöltre vonatkozó sján-latok folyó évi május hó 24-én, ma szerdán a vélBaztási bizottság hivatalos helyiségében — városháza tanácstermében I. emelet 22.
ajtó — délelőtt 9 tői délután l-ig nyujttmdók át . választási biztosnak. A választási eredmény a válasjráií eljárás befejezése után a városház. erkélyéről fog kihirdettetni. A személyazonosságnak q szavazásnál v.ló
könnyebb igazolhatja cél|áhól minden sza-v*,ó hozza m,Cával sravjzóigazolványát A választás színhelyén fegyverrel csak azok ,e-lenhetnek meg,\', akik azt hivatalos «<ffiHat. állásuknál fogva Viselik. Botot, vzgjt tettleges-sí®,-e ..Iko\'m.is leszközt a választáshoz vinni tilos. A választást m«f»WW május 31-ike délutánjának h»t órájától kezdve a válás.tási eljárás befejeztél* n választóié, u-letben árust!Isa.
vagy . kBtvéttén fogyasztás céljíból egyéb módon való forgalomba hozat .1. szigorúan tilos. A csend és rend fent.rtásáról a választási bizottság elnöke dr. fabtan Zsigmond gondoskodik A „Zalai Közlöny" szerkesztő-sége a közönséget félóránként fog,a ér esltenl a Fő-utV kiadóhivatal kirakatában plakátok utján a választás eredményeiről.
_ A Keres.Wny.McWH.rt. Ejye-■filet közli, hogy szók, kik . kukorica földek harmados megmunkálására ann.k idejip Je.em-keztek, jolyó hó Vén. dÉ&AJSMÍn délelőtt 9 órakor a sánci eazdasigban jenek meg, hol a kukorica földek kiosztása meg fog\'történni. ..... ., „ D
_ A válasxtá.t harcokból. Ezen dm slstt lapunk vasárnapi számában a V,lag cimü fővárosi l«p tudósítása alapján megírtuk, hogy . választási hitre már ex Izraelit, hitközségnél is zavart okozott és dr. Hot.cbild Jakab, a hitközség érdemes ügyvezető alelnöke állásáról le is mondott. Szívesen halljuk, hogy » .Világ" ezúttal is .tévedett\', mert dr. Rotschlld Jakabnak a választás miatt . hitközségnél semmi kellemetlensége nem volt és igy a lemondásról sem lehet szó. Amidőn ezt szívesen helyreigazítjuk, egyutta örömmel áll\'pl\'juk meg azt is, hogy a hitközségen klvűl is szívesen fogják azt tudomásul venni, hogy a hitközség vezetése az eddigi higgadt, tárgyilagos és körűllátó kezekben marad letéve.
(x) Uránia ellenállhatatlan amerikai vígjáték é. a két csod.majom.
_ A Kath. Legényegylet spott alosztályának tagjait felkérjük, hogy ma, szerdán (24-én) este sz ogyestllel helyiségében tsrtand j gyűlésre, melyen fontos tárgyak lesznek meg-beszélendők, okvetlenül megjelenni szíveskedjenek. A gyűlés kezdete esti 8 órakor. Az elnökség.
Milyen pályára mennek a xalal glmnáxl.ták ? Körlevelet Intéztünk a három zalnmegyei gimnázium ez évben végzett növendékeihez avégett, vájjon milyen pályér. Is szándékoznak menni a mai azorult helyzetben ? Eddig az egerszegiek és keszthelyiek siettek válaszolni. — Az egerszegiek közül tanár 1, jog 3, gazdász 4, újságíró 1. katonatiszt 1, orvos 3, zeneművész 1, mérnök 2, iparművész 3, kereskedelem 1, Jegyzői, Ijjnr 1. A keszthelyiek kízOl psp 4. szaléziánus 1, gazdász 1, kereskedelem 6, orvos 5. mérnök 1, vssutns 2, tengerész 1, bányász 1, tsnár 1, jogász 1. A nagykanizsai gimnázlstákról legközelebb.
— Maga. pénxbeli Jutalmat adok annak, aki nekem c&y kétszobás konyhás lakást bemond, smll ellehet rekvirálni. Csók komoly ajánlatokra reflektálok Cím . kiadóban.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
rési«r« » )>lioev«* £?>bány«i
ELSŐ MAGYAR RÉlZVÉNYSERfőZŐDE
SÖREIT
. jutinyos irbitn siíUltJ* *
„Hangya Ipar" R. T.
n.gyk.niss.l .ttrtez.k.U.
KskUion tszt hordái ís pstsekozott sörökot 6s peJig .
Király, Balor, Udvari, Séiiét-maiáts, Dupla-malíU és
Tavaszi különleges sört.
N\'.pocli friss tüttis. SarHn,<lr.:HiMn»»«>«alzss. T.hta:\'«-
1922. m»)US /I Uránia Két pompás i • • r i r rigjate [/ 9 orakor Játék alatt 1 I* w katonazene * V Iránia
_ Hadifogságban"elhalt katonák rínr.íre emlékmtl felállító... A csóti m kir lesrrtelőlábor, Ja m. kir. Honvédelmi
Miniszter ur 48,517—36. D.—1921. »ímo hozzájárulásával Idegen fogaágban, illetve idegen fogságból hazatért is a leszrrelőtábor-ban elhunyt hősök emlékének megörökitésí-re cg„ — ha lehetséges monumentális — emlék-müvet szándékozik felállítani « leszerelő, ábor, melyhez a legtöbb hazatértet bizonyos em\'ék is füzl — területén. Az emlékmű anyagi kivitelé, a hadifogtágból szerencsésen hazatért is a polgári, vagy katonai éleiben elhelyezkedett bajtársak megérte támogatását teszi szükségessé. Azon hazatértek, kik elhunyt hői bajtársaik kegyeletének adózandó, a csóti leszerelőtábor szándékolt tervének megvalósítását, szerény auyagi viszonyaikhoz képest néhány koronával elősegíteni szándékoznak, felkérotnek, hogy adományaikat legkésőbb folyó évi iunlus hó 25 ig juttassák el a „Zalai Kőxfeny" szerkesztőségéhez (Nagykanizsa, Fő\'ut).
— A hévízi fUrdökedvozmvny. Kedvezmény kizárólag junius 15 ig és szeptember l től. Napi ellátási dij 210 K jegyzők és cselád\'agjai, 220 K egyéb köztisztviselők és 30\'/, felár mások részére. Étkezés: reggeli, ebéd és vaclora raenütendtzer mellett, ebéd hirom tál étel, hetenként kétszer sült, sáli-tával. Lakások a fürdőtelep szomszédságában. Bővebbet Vajda Ákos körjegyző Hévizszent-andrás,
. Gyászrovat. Súlyos csapás érte I.eposa Ferenc polgártársunkat. Neje Laposa
Ferencné sztU. Kovács Emilia hosszas és súlyos szenvedte utin folyó lió 22-én délután meghalt. A megboldogult ncmcisk hűséges feleség, hanem páratlan ítivli édesanya és J.\'i rokon volt. Temetése ma délután 1 órakor lesz a Petőfi, ut 32. sz. gyászházból.
— Felhívom mindazon rendőri fblügye let alalt álló egyéneket, akiknek jelentkezése ezldelg megszUnvc nem volt, hogy folyó hl 25 ís 26 án saját érdekükben a kapitányság 9 cs számú szobájában hivatalos órák alatt feltétlenül jetontkezzenek annál is inkább, inert jelentkezésük a Jelzett időn lul elfogadva ne.n lesz. Nagykknlzsa, 192S. Irtájus hó S3 án Dr. Beusíerícn Erlch s. k. refldőrfanácaos, a kapi limyság vezetője.
(>) Uránia. A Játék alatt katona zéüt.
— Horthytér Zalaegerszegen.
Zalaegerszegen a Move Sport Egylet mellett készülő terel Horlhy Miklós kormányzó úrról loirjak elnevezni, aki a mult nyáron magas látogatásával megtisztelte a zalaegers-.egleket. A honvédkaazárnya udvarán elhelyezett Turul-m dáras hősi síremléket ia ide fogják ttálli tani s felállítani.
— A h.dlaególyesek figyelmébe I A hadisegélyben részesülők Jünlus havi Járandósága tekintettel a junius hó 1-én történő nemzetgyűlési képviselőválasztásokra, május hó 31-én lesznek kifizetve.
(x) Harry Plel a zseniális filmrendező rendozísébon és Harry HU főszereplésével kerül bemutatóra ma ís holnap a Világ-mozgóban a ,Halál pilóta" oimil hatalmas alkotása és mesterműve a modern kincmatográfiának. E film, riiefy vetekedik, sőt felőlmul minden hasonnemü filmet a legclsőbbrendü a kitio malogrifta leién, azok »\' hajmeresztő bravúrok és trükkök végtelen sora, mely c képet domt-ná\'ja, a lehetetlenséggel határos árlista mutatványok, a képmüvászl értéket emeli, különösön a női főszereplő játéká és bravúrjai azok, mely e kép sikerét előre is biztosítják.
(x) A m. kir. 6. gyalogezred zenekar. szerdán te eaütörttkön 9 órakor az Uránia vígjáték estéjén hangversenyez. Az utóbbi zenekori estiken a zenekar technikai l nehézségek rnlatt nem kisérhette a film me_ nelét, bonéin felvonásközökben játszott. A nehézségeket kiküszöbölve, ezentúl a zenekar a filmet fogja kísérni. A két est műsora: Vígjáték nyitány: Kéhler; Aniux, egyiptomi szerenád: Zínche; Régi nóták: Szábán;
Est liajnól szerenád: Nril Morét ;Migyar dalok : L-har; Carry: Waldmnnn ; Kacagó szerelem: Ch nstine; BányriszV.eringő: Zeller; Monte-Jocllo indu\'ó: Zilibro.
— Megállapítás. Rédiger Ödön gyógyszerész oz Irodalmi éa Művészeti Kor tisztújító közgyűlésen neki felajánlott egyesületi könyvtárnoki tisztséget nem fogndta cl, omit kivánságrira ezennel megállapítunk. Elnökség.
— Uránia. Szerda, csütörtök ellenállhatatlanul kacagtAtó amerikai vígjáték: Az utcaseprő, vagy Szédülclcs karrier. Hogyan lesz egy pipogya papucshősből n sors különös kegyéből oroszlánszívű Richárd. Az öt felvonásos csoíekmény jiMzü humorához Karintky Frigyes irt szellemes sj^veg felírásokat. Kicgéaziiő műsorul a két csodamajomnak Jimbo és Jum-bonak legújabb filmszerepe jön kél felvonásban. A 9 órai előadáson katonazene játszik, Cöuttal nem fel- onások közölt, hmem játék ilatt.
Anna 34 éves bezerédi, Varró Jánosné szüle tett Ivanis Róza 24 évea znlakoppányi, özv. Sűle Györgyné született Takács Mária 66 éves bezerédi, Ujj Jánosné azületett Cserép Ágnes 24 éves bezerédi és Rumi Józseíné született Bedők Borbála 36 évea bezerédi Jakosok, a Btk. 333. §-ába ütköző lopással vanmtk vádolva, mert a mult év márciusi nagykanizsai országos vásáron Fürst József, Steiner Jenő és Szántó Salamon kereskedőktől többféle női ruhakelmét, kartont, atb. cllu\'njdonitottak.
Szentkuti forrásvíz* vállalat Vasvárott.
Ásványvíz forrásaink legnagyobb részét elrabolták tőlünk és így most drága pénzért kell megszereznünk a már szinte nélkülózhe tctlen ásvi.nyviz szükségletünket, amit a háború előtt jóformán ingyen kaptunk.
Az ország mai nehéz gazdasági holyzetá-bon minden külföldről behozott áru csak rontja amúgy is rossz valutánkat, tehát oda kell törekednünk, hogy lehetőleg ne szoruljunk más ország termékeire, hanem igyekezzünk leh:tő:og minél intenzivebben kiaknázni csonka hazánk még parlagon hevorő természeti kincseit.
Egy ilyen kiaknázatlan természeti kircsel fog hasznosítani a Vaavárott nemrég alakult .Szentkuti forrásvizvállalat", amely a regényes Szentkút liget kitűnő forrásvizét szénsavval vegyítve, mint elsőrangú üditő és borvlzet fogja forgalomba hozni, .Szentkuti forrásvíz-néven, egyelőre -1 decis is literes palacko zásban.
Vasvárolt már régóta kisértett az eszme, hogy a pazar fukvésü Szentkút ligetben szanatórium vagy fürdő létesiitessék, hogy a forrás vize Így kellőleg kihasználtassák, ez azonban a jelenlegi építkezési nehézségek miatt kiviho tation volt.
Mindenesetre örömmel üdvözöljük ezen uj vállalkozási, amely az ország természeli kincséből ismét egyet hasznosít s ezzel nem csak magának, hanem a köznek is hasznos munkál végez. Most mír c»ak a közönségen a srfr, hogy ő is hozzájáruljon a magyar termék diadalához.
- —"—
TÖnVÉ^VSZÉK
(S) ítéletek. A nagykanizsai kir. törvényszék, mint büntetőbíróság Vincze Mária nagykanizsai lakos, piaci áiust Izgatásért tizenöt napi államfogházra ítélte. Az ttél.t ioeerős — Németh Ferenc rezn lakost gondatlanságból okozott súlyos testisértés vétsége miatt 1000 korona fő- éa 500 korona mellékbüntetésre, H:chl Ádám s.epelnek, lakost árdrágításért, mert a burgonya méter-mázsáját április Havában 1600 koronáért ad a rf ü 2000 korona 16- és 1000 kor. mellékbüntetésre ítélte.
(S) Tárgyalások. A nagykanizsai kir. törvényszék genedybüntelőt.nács. ma szerdán a kövelkíző ügyekben tűzte kl a 16-
l4rgy|!\'Dervalic. Istvánja »«01<=tctt Dor«ítt» Anna 20 éves pölöskefől lakos a Btk. 350. S ába üttó 4oláa vítségének a Btk. 65
1-a Sí érinti kísérletével van vádolva, mett Te,o, lat községben Étner József ottan, lakos által bérelt lakásnak ablakatt és konj,. hálának ajtaját leszerelte, hogy Eitner Józsefje í. e»ládVári az ottlakást lehetetlenné tegfre f Í2V Eitneréket . lakásból való kiköltözésre „ így citne jÓJw(o4 „öletett Rum,
Böltsföldy János Házépítés és Házkarbalttartási Vállalata
Nagykanlzu, Batthyány>utca 1.
Nincs tfibM . házakon (._ Udotott vskoHthtíny, nem lesz törött cietip . MjWlío és nem hullik as uesi esatoroikbül a járókelők ayaiáb. « viz, mivel .z Utandóu) júkjuba.i lasz.
Felhívás a háztulajdonosokhoz
Nagykanizsa éa vidékére házkarbantartási Vállfllatomat azért alapítottam meg, hogy minden háztulajdonos házát a legminimálisabb költséggel és a legelőnyösebb Feltételek mellett részben, vagy egészben restauráltathassa.
Ma, midőn mindenki átháríthatja kiadásait a fogyasztókra, csupán a háztulajdonosok vannak abban a szerencsétlen helyzetben, hogy a nagy adók és egyéb költség kifizetése után nem rn :rad annyi pénze sem, hogy házán a leg.rükség-aebb javításokat u m. (omladozó falak) kömüve., cserepes éi bádogos munkákat végeztethessen, a többi épület szakmunkák javítását meg sem említve.
Vállalaton, célja és törekvése az, hogy a háztulajdonosoknak lehetívé tegyem, hogy mindenki a házát javíttathassa, ezt ugy lehet megoldani, ha a háztulajdonosok tömegesen házaik karbantartásával megbíznak évi átalányösszegért, miáltal a házkarbantartási munka folyton működésben van, Igy a vállalat rezsié eloszlódlk, ezáltal 20\'/»-kal olcaóbb, jobb és szolidabb kivitelben kapja munkálatait, mint bármely más iparosnál.
Házkarbantartás ugy értendő, hogy az épületek külaő körfalal, a tető és a bádogos, illetve az összes bádogcsatornák állandós.s jókarban lesznek tartva.
A kezdő évtől minden harmadik évben gyökeres külső javítás eazközlendő, ot, éveken apr. bb javítás állandóan kiMJIn
ütitva, pl. ha a háznál időnkint egy-«fy
tetőcserép eltörik, illetve az eső beszivánj)(, vagy a vakolat leomlott, vagy a bádogísa-torna folyik, vagy tele van szeméttel, vagy az utcil járd-, kitörőn, vagy a tégla meg-laiult stb., a háztulajdonos értesíti a válUU-kozól, mire azonnal kiküld az épülethez oly szakmunkást, nilnt aminő hiányról van ató.
Elemi csapások okozta károk, vagy idegen iparosoktól eredő javítások, vagy a nagy havazás el nem takarításától okozott megrongálások munkája az évi Átalányösszegben nem foglaltatik, sna pedig a hóhányás, hanem azok mindenkor külön megegyezést
képezne^ ^ íp(J|<;l id8k6ibe(, eladva, lebontva vagy annál bármi változás állna be, hn addig az első javítás nem Is. lett vdlna eszközölve, az évi átalányösszeg ikkor is fizetendő.
A vállalat mindenkor tj)|menlesen költ-.égvetési nyuit be megelőzőleg, "melybí meggyőződhetik, bógy 2p"/.-ál olcsóbb, mivel a háza állandóan jókarban itaz tarfva.
Ezek ulán felkérem a háztulajdonosokat, ne mulasazák el ezen kidvező alkalmat, tömörüljenek szivea mogblxásukkol, hogy annál olcsóbban juthat minden háztulajdonos házának jókarbantortásáboz, mlnéllöbb meg-bizásaal szerencséltetni méltóztatnak.
Tisztelet tel Süusfőidy I*no»
__
Közgazdaság
Budapesti tőzsdét Budipest, május S3.
Budapest) devizák:
Napóleon 3245—75, Fon!--, D..ll«r
345—55, Francia frank 77V.-78\'/., M4rk« 276—85, Olasz lira 43\'/.- 43\';., OsztrSk korona 8\'/,-9\'/,, Rubel 41\'/,-4»\'/,.Lei583-93, Szokol 1815-25, Svájci frank 164>;,-165V„ Dinár 1215—25, Lengyel márka 19—20.
Zürichi zárlat:
Berlin 169, Amsterdam -, Hollandia
203 80 New-York 524\'/,. London 2333, Páris 4720, Milano S675, PrAga 992\'/,, Budapest 60. Zágráb 185, Varsó 13, Bécs 6>/,.
Nemes fémek piaca: Ezüst korona 73—7S\'/,, ezüst forinc 197—S00, ölkoronás 380—85, a 20 koronás magyar arany 3330—70—50.
A szerkesztésért sojlójogilag felelős : Benedek Rezső szerkesztő. — —i
Apró hirdetések
agat 10 aaAljt 40 K, »uir- M oanapaap M> K. mlnd.o to**bbl mC héUtnsp 4 K. »»Ur- 4a\' Onnapoap S K. tUUfakb beiSvel usdsll tünk doplAn aaAmlttalnak. AllAat karasdkuak mlod.akor BO ulultk irsti[sdm(Dj\'.
Kerestetik egy jobb, inlclUgcnsebb nő, lehetőleg özvegy, aki háztartásomat addig vezetné, mig feleségem a klinikáról visszajön. Fizetés megállapodás szerint. Gim: Gyarmati József Zalaegerszeg.
Eladó 4 darab, teljesen uj, 3 keretsoros országos rendszerű kaptár. Megtekinthető Vörös-marthy-utca 11. szám alatt.
Raktári szolgát keres\'junius elsejei belépéssol Guth Arnold vasnagykeresleedése, Kazinczy-utca 4. 4„,
Két azobáa nyári lakásomat Berény-ben 5 percnyire a Balatontól, kabinhasználattal együtt augusztus hóra jutányosán átengedem. Tüzelőfa, keni vetemények és (ejtermékek a háznál kaphatók. Dr. Mutshenbschcr Edvin kir (örvényszéki biró.
— Zalaegerszegi két azép azobáa, konyhás lakásomat elcserélném ha sonló nagykanizsai lakással. Cim a szerkesztőségben.
_ZALAI KÖZLÖNY_
Pályázati hirdetmény.
A Nagykanizsai Ipartestület
vendéglői helyiségeit
1922. augusztus 1-től 5 évi tartamra bérbe adja
Pályázati feltételek az Ipartestület jegyzői irodájában betekinthetők; A zárt ajánlatok junius 10-én déli 12 óráig az elnökség cimére küldendők. A később beérkezett pályázatok figyelembe nem vételnek.
Az esetleges biztositék a Nagykanizsai Takarékpénztárba a testület nevére elhelyezve, a könyvecske csatolása által igazolandó.
Az Ipartestület elnöksége.
HAASENSTEIN&V0GLER R.T.
\' hRlíjltlt-
HIRDETÉSI IRODA
Budapest »., Dorottjs-iitta 11. tt. Telefon 34-45.
Felveri hiíjcléwket ugy budapesti, mint . hasal cs kStnilt lapok részér. eredeti árak mellett. A kontinens minden nagyobb varosában képviselve. — KöltaégrvaMaaol dljmentoan ssolgil.
>9-2. n.ájus 24.
ÉRTESÍTÉS.
Van szerencsém a.n. é. kótónség ssivas tudomására adni, hogy néhai Blschitzky Miksa zongora bizományi üzletét, mint
BISCHITZKY MIKSA UTÓDA
Zrlfiyl Miklós-utca 45. ssán* alatt
tovább veretem. Mindenfele hangszeieket bizominy utján leendó éttekesités végett átveszek Bizományba átvett hangszereket a tulajdonos beleegyezésével hangverseny
céljaira kölcsön adok. «jtj
Somogyi Dezsőné.
ősz ivAn
nagyszerű könyve
AZÓSIRÖG
A tiszta szerelem nprt\'liroziva A V»S-kos kötet kapható a kiadóhivatalban.
Ara 40 korona.
Köszönetnyiiváaitáfl.
Mindazoknak, kik felejthetetlen drága jó férjem, illetve atyám temetésén megjelenésükkel és részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni szivesok voltak, különösen kartársainak, egyesületeknek, rokonainak síb. ezúton hálás köszönetet mondunk.
Özt. Kováts Mlklósné és fia Miklós.
ZSÁK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gápolaj
Nyersolaj
Petroleum
RézgAlic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
naaykaruka<lés4b«n.
Szerszámok ♦ Szerszámgépek! Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrtsi SAMU t°í"*51\' ""
Interurbán telelőn i 62-9S. as.
MrWIttt tirlratt ele: aBtöl* KIMKJT.
NAGYKANIZSAI
AUTOFORGALMI RT.
A Magyar Fiat Müvek r. t. A Tauril gummigyár képviselősége. Nyilvános bemin- és olajállomás. Autó és motorbenzin. Autó- és hengerolajok kicsinyben és nagyban. A D. K, W. kisegítő biciklimotorok eladása. Személy- és tenerautó. Tracteur. Motoreke eladás.
TEHERÁRU FUVAROZÁS
Iroda: Erzsébet tér, Köztisztviselő barack épület.
Telefonszám 359 Tel- fonsz,ím 4jaj
Garage: SÓ-UtCa Távirati cim: AutÓfOraalml
VILÁG
mozgóképsziuhátz
Erziihil Uráljié-lér, Szarni azállaria épilitébii Telefon 74. Telefon 74.
Szerdán és csütörtökön Harry Hlll. a világhírű mesterdeteletiv első kalandja
A halálpilota
Kalandortörténet 7 felvonásban.
V
J 1. " kereng 10. hely B koroo*. II n.pokoo 3, 5, 7 ír 8 ör.kor. Pontoa k.sdisI
Nvea.st.tt a Uyt.laUe.eaek , Zala! I. GTar»all kö.rv.jeeodáiíba..
él-tk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. májua 25. Csütörtök
118. azám
kereszteny politikai nap1laf
SMikM*lí«í» él kiadóhivatal i Hő nt 13. »x. __— Intarorban-UUfoQ 78. -
Mcfjolcnlk mindig kora rog^cl
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
Miért álljunk Kállay mellé?
Irt*: tusi Józsit IwrUstOlatl elnük.
Nagykanizsa, május 25.
Városunk az utolsó évtizedekben vliwa-fejlődött, emióta állandóan ellenzéki képviselőket küldözgettünk Az országgyűlésekbe, meibnktatván Palk Mlkaát, Jókaii és Csonkamagyarországunk egy m:« is élő kiválóságát, Wlavita Gyu\'át, ezalatt két versenytár-aunk pedig, Kapoavár is Szombathely Állandóan kormánypárti képviselőket — államtitkárt, miniaitert — küldöttek fel a nemzet-gyüiéabe éa arolg ml lemaradtunk egy év-századdal a fejlődésben, addig ők előbbreju-táauk érdekében megszereztek minden fejlő-désl eszközt, amit — gyakran b mi rovásunkra — ■ mindenkori kormányoktól csak megszerezhettek éa amíg pár évtized alalt a sártengerekböl modern városok képződtek, amelyet villanyvaautak szelnek végig, versengvén a fejlett városokat reprezentáló autók sokaságával, amelyeket mégia csak gazdag emberek tarthatnak fenn éa egyre-másra keletkeztek a sok lp*ri üzemek és vál-latkBittötTiddlg ezen — ötven év előtt még fejlett — városunkból sártenger lett, — el-veszítvén vasúti gócpont jellegét is, kereskedelme és gyáripara nem fejlődött, kisipara elsatnyult. A mi városunknak eddig a falvak választottak állandóan ellenzéki képviselőkel, és a város fejletlensége, polgárai zömének, vagyis az iparosságának nyomorúsága élénken Illusztrálja, hogy mit követtek el ezen választásaikkal. A legutóbbi képviselőválasztás volt az első, melyen Nagykanizsa városa, mint önálló választókerület, választolt magának képviselőt, és nem titok, hogy a választási küzdelem alatt a jelöltek maguk Is óhajtották azt, hogy őket ezen dicsőségtől egy országos nevü ember megszabadltss, jól tudván azt, hogy ugy az orsiágnak, mint városunknak ügyeit \'csak nagy emberek vihetik sikeresen előre. \'De akkor Ilyen országos hirü kiválóság nem találkozott. Most azonban abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy dr. Kállay Tibor pénsdgyminlazter úrban óh.junk meg-testülését látjuk, mert benne olyan méltó képviselőt kspünk, aki Isten után legnagyobbat tud lendíteni városunk fejlődésén. Az volna már most a kérdés, hogy mit hasinál az Iparosságnak és mit használ a munkásságnak a város fejlődése. A mely városban a kulturális és Igazaági fejlődés folyamata megindul, abban a városban azt legelőször az iparos érzi meg — lévén nem csak a gazda-sági •— de a szellem kulturálla fejlődésnek Is elengedhetlen szükségessége az Ipari munka. Bármilyen Intézmény Is létesül, annak épületre, hajlékra van szüksége, az épüjeten pedig kerea nem csak kflmlvea, áca, cserepes, asztalos, lakatos, üveges, mázoló, bádogos stb. ipsroscsoportok egész tömege, hanem közvetve keres rajta a borbély, cipész, csizmadia, szabó, mészáros éa a többi iparosok éa a munkások egész sora, akik viszont ilyen áramban a kereskedelmet és az égési köz-gazdasági életet lendítik fel, amely folyamat
az épület elkészültével nrm áll ny-g, hanem mindig eiöteljesebben érvény/sül és . pezsgő elevenséget, munkakedvet vált ki minden irányban. \'
Városunk a maga erejéből nem lesz kéjes még hosszú éveken keresztül isz ulcabur-colatokat, a vízvezetéket, a csatornázást, kór-házbővitéat, színházat, vágóhidat, fürdől és több teljeaen kikerülhetlcn városi és a kiskanizsai polgártársainkat is megillető szükaé gea dolgokat elkészíteni, ha nem állunk R mellé a férfiú mellé, aki ezen a téren oly nyomatékos és hathatós segítségünkre jöhet ; — hiszen ha mi kormányaegitaéggel jó-vaiuláju országokból csak kölcsönt is kaphatnánk, minden pillanatban megindulhatna városunk fejlődésének nagyarányú folyamata és egy évtized alatt helyrehozhatnók a mult ssj nálatos mulasztásait.
Hogy milyen helyiéiben van Nagykanizsa iparossága és munkássága, Szombathely és Kaposvár iparossága és munkásságával szemben a következőkben akarom megvilágítani: Nagykanizsának van 1100 Iparosa — szemben Szombathely 1005 és K.posvár 920 Ipa-rosával, és mig ezen városok mindegyikébe., van egy egy tucat g^. dag, módos iparos is, akiknek vagyona a régi fogalmak szeri.rt azáz-e.reket, ms lizmilllókat ér, addig Kanizsán ilyet egyetlenegyre sem találni, és mig Kanizsán az\' iparosság 70 százaléka nyomorog, addig ezen városok iparosságának óriási kisebb százaléka küzd tiláni harcot a megélhetésért. És nem azért van ez igy, mert a fej lettebb városok ipzrosai különbek, mint ml vagyunk, hanem azért, meri /ejlellen város vagyunk, ahol a forgalom és a boldogulás elemi előfeltételei hiányoznak.
Ezeket kell tehát megszereznünk. Jól tudja azt minden iparos, hogy amint hő kereslet van a munkában, amint sok n megrendelés, egyszerre könnyebben lélegzik, köny-nyebben él, könnyebben fizethet munkásainak többet, ilyenkor maga és családja számár.! i> marad valami, mig ha Igy megy tovább, mint ahogyan Nagykanizsán ment és megy jelenleg is, az elégedetlen munkás kevesebbet véger, a m-ater kevesebbet fizet-het, de kevesebbel kerea Is, amit keres, azt teljeaen feléli és nem marad a keresetből semmi a hetegség vagy izerencsélleryég esetére s a város fejletlensége nem utolsó helyen áll azon okok között, amelyek miatt az iparosok és munkások nsgy része élete alkonyán igen szivesen menne a szegényházba életét befejozendő — ha mehetne, ha lenne elég férőhely.
A város fejlődéaének blztoaitáaa érdeke az Iparosságnak, de éppen ugy érdeke ez a munkásságnak is. Hisz fejlettebb városban mindig többet tud a munkás keresni és könnyebben él. Mig nálunk az ipari munkások átlagos n pi keresete 180 kozona, addig Kaposváron 240 korona, Szombathelyen itSU korona.
Csak e szempontokra akartam mosl rámutatni azért, hogy az iparosság Ml tiszta és világos legyen, hogy azért foglaltam állást elnöktársaimmal is. az elöliirisággal egyetem-
BlőfUetéel irak: (I*/. tsr|ll.U<i»lMIM »"• * 4,0 *■
<vz. aoo K. t-a hi,»\'» K- \'" * *
ben — leszámítva nnnak 2—3 tagját — dr. Kállay Tibor pénzügyminisiter jelöltsége mellett, mert az ő múltja, jelene, jövője, politikai Iskolája, tekintélyének aulya mindmegannyi garancia arra, hogy benne találjuk meg azt, aki nemcsak hoas.u időn át raéltén képvlso\'het bennünket éa rhegszabadlt a folyton felujuló választási harcoktól, hsnera ai egyedüli, ekl naggyá és megelégedetté és Igy boldojgá leheli városunkat éa annak polgárait. ........
A belügyminiszter válaszol gróf Andrássy Gyulának.
Budapest, májua 24.
Klebelzberg Kunó gróf belügyminiszter a Magyar Távirati Iroda munkatáras előtt a következő nyilatkozatot tette:
— Andrássy nyilatkozata nagyon köny nyúvé teszi számomra a választ. Andrássy azt mondja, hogy multam nem érdekes. Igaza van. 12 évi nehéz szolgálat • mlnlaztw-elnökségen, 4 év a közigazgatási bírói székben 4 évi adminisztratív államtitkárság a kö.ikl.UaüfW z»ú»Uzt«riuz»W Csak munkával töltöttem életemet, de különben aem vigyok regényea hajlamú.
— Andráasy azt mondja, hogy következetesen ragaszkodom a hatalmon levőkhöz. Ezzel a ténnyel homlokegyeneat ellenkezik hogy hat heti miniszterelnökségi politikai államtitkárság után Tisza tslváanal ellenzékbe mentem, bár maga Őfel.ége kívánta t»íy ne csatlakozzak Tisza Istvánnak az általános választójogot ellenző álláspontjához. Tisza István távollétében az akkori ellenzéki munkapárt vezetője voltam éa Vázsonyl radikáliz-inusával szemben Igen éle. harcot folytattam. Károlylék idejében Belhlen István gróffal , keresztény nemzeti egyesülés pártját csináltuk éa akkor az egyedüli alakulat voU»«k, mely hztárosottan szembe azáilt a Nirolyt-rezsimmel, amikor ez személyes veszedelemmé is össze volt kötve. Andráasy tehát ismét alaptalanul támadott meg, épugy, mint a minap a választási számok kérdésében.
— Andráaay azt mondja, hogy mlnhz-teraégemig nem Igen ragaszkodtam az uj rezeimhez. A Slmonyi éa Teleki-kabinet poü-tikáját nem helyeseltem éa a parlamenti ülésektől távol tartottam magam. Az. omág helyzetét olyan súlyosnak tartottam, hogy éles ellenzéki álláspontra helyezkedéat nem engedtem meg magamnak. Bethlen látván gróf kabinetjét azonban a megalakulás óta a tőlem telhető legnagyobb erővé támogatom és a kabinetbe ^ \'élév mulva léptem be, Téves tehát az az ílllláa, hogy mlnbater-aégemlg voltam elégedetlen.
— Andrássy ősazetévesztl a saját mftss-csétien politikáját a józan po!ltíkív»l. Njaron aokan vinnak, akik azt hiszik, bogy Andréwy ezt az izoláliat a flaakó után i, folytat,.. Andrásay politikai négy f« akciójának meddősége annyira közismeretei, hogy e kérdésben vitába bocsátkozni felesleges.
ÉUEN DR. KÁLLAY TIBOR
ZALAI KÖZLÖNY 3.
1922. május 25
Éegaiö Ausztriával.
Ausztria visszautasította a magyar követeléseket
Mc.. raáju. 24. HK-
lí.«y«l».oW zz.Mz.é».kbe BtkSzt.k. Ugyanü"W""w„ODt ennek
iáSKrwsSt {ttLövgasa ^"f■ T-íbbS
a zzza«y.r borexport konllngan. omelí.ít. .. k.reU#n .luU.ltotUk
delegátus Budnpe.tr. utazik, o) uta.ltaaok atvete.e v«g
Lloyd George óvása Franciaországhoz.
*z angol mlnlsxter öw.n.. Franclaorsrágot . Ruhr-vidék •
fieW.\'n, május 24..Londonban.élénk mel^\'-eü^
őrség kltOnS to»
A magyar-cseh tárgyalások.
frágat májúi 24. A jövő hónap elején
megindítandó magyar-cseh tárgyalások elé élénk érdeklődéssel tekintenek. A tárgyaiéin foglalkozni fognak a biióságok által hoiott Ítéletek végreht jtásának ké.déséve\' Magyarországon, illetve Csehországban, 4 szlovák bankok budapesti betéteinek ügyet vei, a magyar hivatalnokok kérdésével, valamint a kereskedelmi szerződés vígleges alapfeltételeinek megbeszélésével.
Mit Ir az olasz sajtó a magyar külügyminiszterről.
Kóma. május 24. A Tribuna Bán/jy
Miklós gról külügyminiszter szer.plésével foglalkozik éa kiemeli azt az előkelőséget és tapintatot, amelyet Bánffy külügyminiszter, a magyar delegáció vezetője, a kisebbségi kérdésben tanúsított. Bánffy külügyminiszter előadása utón a mejihivó hatalmak egyértelműen elhatározták, hogy a magyar kérelmet a nemzetek szövetségéhez terjesztik be
A cikk végül azokkal n jelentésekkel foglalkozik, amelyeket Bái.ffy külügyminiszter a legutolsó ülé. alkalmából tett. Bánffy gróf köszönetei mondott a meghivó hatalmaknak azon érdeklődéséért, melyet a kisebbségek kérdésiben mutattak. Ugyancsak köszönetet mondott az olasz kormánynak azért, a mclest érdeklődésért, amelyet ebben a kéidisben tanúsítóit. Remélhető, ezzel az üggyel, a nemzetek szövetsége hamarosan foglalkozni fog, mert ez a kérdés valóban fontos nemek politikai, hanem társadalmi éa nemzeti szempontból is.
őszkor tárgyalják az Andrássy-pört
Budapest, május 24. Azon híresztelésekkel kapcsolatban, hogy Andrássy és társai ügyében pertőriés készül, olyan híresztelések is kerüllek forgalomba, hogy a tárgyalást már a nyár derekán megtartják.
Beavatott helyen nyert értesülésünk sze rint pertől lés nem készül és a tárgyalást is legfeljebb az ősz folyamán fogják megtartani, mert Töreky Géza, a pör tárgyalásának elnöke most tanulmányozza az iratokat és készül a főtárgyalásra.
Ujabb osztrák túlkapás.
Magyaróvár, május 24. Karvajszky moson-bánfalval -vendéglőst és 22 éves fiát az osztrák csendőrök rendkivül súlyos módon bántalmazták, majd erősen megbilincselve Bécsbe hurcolták. A súlyos túlkapás okául azt említik, hogy Karvajszky magyar érzelmű ember volt és annak idején a felkelőknek szállást éa élelmezést nyújtott. A nevezettek hir szerint még mindig Bécsben vannak letartóztatásban.
Rendelet a gyülésbetiitás kijátszása ellen.
Budapest, május 24. A belügyminiszter a mai napon a gyülekezési jog utólagoa tll-takozása tárgyában kiadott kormányrendelet
értelmezésére rendeletet adott II, közli, hogy a kormánynak „zt az mtézkedését mely szerint ez évi m«jus hó 22-tSl kezdve junius hó 13-ig bezárólag semmiféle politika, gyűlés nem tartható - sok helyütt ugy iátazák ki, hogy társasősazejovctelek, társas-vacsorák, valamint különféle előadások kere-tében pohárköszöntők, v«gy tudományos előadások formájában politikai beszédeket tartanak. Elrendeli a kormányrendelet, hogy ezt az eljárást a rendőrhatóságok akadályozzák meg.
Az országos mezőgazdasági kamara.
Budapest, május 24. A mezőgazdasági kamara megalakításának előkészületei már olyan előrehaladott stádiumban vannak, hogy a személyi kérdések is fogla kozla>|ak az érdekelt köröket. Az országos kam.ra elnöki méltóságra Hadik János grófot és Miklós Ödönt szemelték ki, központi igazgatónak pedig Koós Mihály töld.nivelésűgyi álla— titkárt.
Magyar papiiok a hollandi tőzsdén.
Hága, május 24. Az amszterdami lő« dél, töbtl magyar részvényt kéazü\'nek bevezetni. Elsősorban Ganz Danubius, valam.nl Spodium részvényekel, mert ezeknél holtan diák is nagyban vannak érdekelve.
Az olasz királyi család látogatása Triesztben.
Tricsil, május 24. Az olasz királyi pár Yolandn hercegnővel és Aostai hercrggel vasárnap Triesztbe érkezett. A látogatásnak ugy a király, mint a kormány nagy jelentő-sível lul.jdoi.il, amit .z is bizonyít, hogy f-acta miniszterelnök is Triesztbe érkezeit. A királyi pár meglátogatta a Trieszt körül fekvő nagyobb községeket, majd Monlalco-„eba ment, ahol tnrgteki,«tetle.ha,ógy4re.; azutáp Görzbe ment, ahol a hősök temetőjét látogatta meg.
_ LogalS foldlgínjlőkhöz 1 Felhívom mindazokat, kik legelőre, kaszálóra és fölírj előjegyeztek, illetve igényt larlanik, í. hó 95 én, Áldozócsütörtökön délután M l órára a Keresztény Otthonban saját érdekükben /el-tétlenül megjelenni szíveskedjenek. Bentsik Jó-zsef az inlézőbizoiiság elnőko.
Végig rabolták az országot.
Ellonott rablótáriaság. -körülük a cjendördk agyonWttak. -HIMlőkat érö a\'*?"^"**1 kodtak »»*••..TUuk^- A^^ fogása. Nagykanizsa, május 24. — A „Zalai Köilóny" tudósítójától. —
Hetek óta nagyszabású bűnügyben nyomoz a rumi m. kir. csendőrség, melynek Wtai Nagykanizsára is kiterjedtek s noha a csendőrség é» a kanizsai nyomozóteslülel a bűnügy Nagykanizsára eső részét befejezték, a nyomozás sikere érdekében a .Z.lai Közlöny" csak ma jelentheli olvasóinak mikor már a legfontosabb részletek egy harminchárom oldala, jegyzőkönyvben a szombathelyi ügyészség előtt fek.zenek kiderítve.
Hónapokkal ezelőtt történt ugyani., fit. t-- /<aiktnrnu«i
Feltűnő olcsó árakban ármitjuk
»«h4rvásson
nfil i* gyermek
noi ni
CIPŐINKET
Tévassl ctpíuJJoM -gok nasv választékban
HUNGÁRIA CIPŐGYÁR RT
NÓKOZIETI fÖ-UT 1«. SZ. «U»TT. ,s„
iiuiibiju — \' -----„
hosy rgy Szkleplcs György Csáktornya,, Pelrovks Iván szarajevói é. Berenyi Sándor pécsi illetőségű, rovottmullu egyénekből álló rablóbanda veszélyeztette Nyugalmagy.ror-„ág. községeinek közbiztonságát. Vasvármegye, Somogy- ís Zalamegyékben a betörések, lopások és lókötések sorozatát követték el, amit a csendőrségnek sikerült rájuk bizonyítani, de légió azon eseteknek a szám., amelyeket - tekintve, hogy az egí« országban .dolgoztak" és fejtetlék kl tevékeny működésüket", azonkívül Csehszlovákiában, Ausztriában éa a szomszédos államokban rendeztek belörő-turnékat — melyet teljesen lehetetlenség lesz a legszélesebb körben tarló vizsgálatnak kideríteni. Ez a rablóbanda hihetetlenül .ok kárt okozott olt, ahol megjelent. Mindent loptak és raboltak, arall csak lehelett elérni és az elöszakosságlól sem riadtak vissza., Ugy, hogy a rumi csendőrség, aki Rilter Ferenc tiszthelyettes, rumi őrsparancsnok vezetésével ártalmatlanná tette a társaságot, egy valóságos veszedelemtől .za-badilotla meg a végeket. Legutóbb a somogy-megyei Zákány, Belezna, Vasmegye több kö.ségébcn, majd a zalamegyei Letenye, Becsehely, Egyedut. stb. alb. közegekben dolgoztak" a maguk módszere szerint. Loptak, raboltak, lovakat kötöttek el. Ahogy jött. Mert ebben nem voltak\' kényesok. .Minden a miénk" - tartották ők IS L-.nin és Kun Béla módszero s.erlnl. Elfogatjuk előtt megtisztelték a letenyel körjegyzőséget is, melynek irodahelyiségébe való behatolás után n körjegyzői pecsétet és nagyobb ösz-szegü készpénzt loplak el, a községben pedig lovat kötöttek cL Mikor a csendőrjárőr üldözőbe velle őket — Petrovlcs Iván é. Btrényl Sándor a esendő.ök láttára futásnak ered\', c«,k Szklepics György fordult vissz, ís egymaga harcba srállt a négytagú ciendőr-járőrrel, tevolverrel többször a fegyverüket lövésre tartó csendőrökre lőtt, erre «z egyik csendőr jogos önvédelemben fegyverét h.sz-nálta. A fiatal rabló, Siklrpics György holtan bukott a földre. A többi csendőrök természetesen níMny pillanat alatt lekapták a menekülő Petrovics és Berényl telteatár.nkat, majd erősen leláncolva, rablott holmijukkal együtt, melyet hátizsákban mindegyik magával cipelt — beszállították őket a szombathelyi kir. ügyészség fogházába.
Hogy milyen veszedelmes társaságot fogott el az éber rumi csendőrség paraocs-noka, Rilter Ferenc liszlhelyettos é. csendőrei, mi sem bizonyítja jobban, minthogy a »ok-tagu rablóbanda, melyhez még Igen aokan tartoznak, a legmodernebb belörőeszkőzökkel, kloroformmal, meg hasonló „sierszÁmok"-kal voltak ellátva. A kloroformot egy bcciehelyi emberük macskáján próbálták ki. A szegény cicus két napig aiudt a gazemberek kísérletei nyomán. Amikor Srklepicaet lelőtték, őrn.gyi egyenruha volt a vAliin. Valószínűleg egy betöréses szerzeménye volt.
A csendőrök megmotozták az elfogott rablókat és ugy a náluk levő hátizsákokban, mint az általuk bemondott orgazdáknál, rengeteg arany, ezűstncmüt, brilliánst és platinát
1922. május 25._
ékszereket és a legkülönbözőbb drágaságokat találtak, melyek csak hozzávetőleges becslés szerint egy félmilliónál több értéket képviselhetnek, amit csak itt, errefelé a mi környékünkön, Somogy-. Vas- és Zalamegyében
összeraboltak.
Kiderült a nyomozás és vallatásuk alatt, hogy nemcsak a falvakat «-s községeket járták, de a lopás „finomabb* és változatosabb nemével is foglalkoztak, nem vetették meg a vasúti rablásokat sem. Igy egy alkatommal egy elsőosztályu fülke utasától egy bőröndöt loptak el, melynek sok százezer koronás készpénztartalma volt. A bőröndöt lehajították a vonatról, ők maguk pedig egyenkint leugrottak a száguldó gyorsvonatról. A vizsgálat kiderítette, hogy nemcsak n magyar főidet szerencséltették gazemberségeikkel, de végigjárták és dolgoztak Ausztriában, Cseh-silovákiában, Jugoszláviában is, ahol szerzeményük gyümölcsét — mint ügyes pénzemberekhez illik — német márkába költötték.
A nyomozás során sikerült megállapítani azt is, hogy a három főemberen kivül meg számos más társai, segitői és orgazdái is voltak a bandának, úgyszólván a legváltozatosabb hivatásos egyénekből állott ez a nagykiterjedésű bűnszövetkezet. A nyomozás megállapította azt Is, hogy a rablótársaság-rak Nagykanizsán is vannak orga?dái. A nagykanizsai államrendőrség derék nyomozó-testülete több napon át tartó szorgos munka u\'án megállapította az orgazdákat Horváth L»jos (nagycsont), Hoffer Teréz és Hojfer Ulván nr-gykanizsai és Sipos András és felesége becsehelyi lakosok személyében. Hoffcr István Jugoszláviába szökött, ezt az utódállamot boldogítani, a többieket a csendőrség elfogta és beszállította a szombathelyi ügyészség fogházába.
A főtárgyalás iránt óriási nagy az érdeklődés. (*)
HÍREK.
— A Kállay párt felhívása. Felkérjük azokat a polgártársainkat és munkás-testvéreinket, akik a jelenlegi nemzetgyűlési választásra szóló névjegyzékből kimaradtak és ennélfogva részükre szavazóigazolvány nem kézbesittetett, pártirodánkbnn légi joguk megállapítása céljából jelentkezni szíveskedjenek. A m. kir. kormány rendelete szerint ugyanis, aki igazolja, hogy 1918-ban (nem 1920-ban, a legutóbbi választásnál I) fel volt véve az országgyűlési választók névjegyzékébe, az akkor is S7avazhat, ha most kimaradt a névjegyzékből. Ismételten felkérjük tehát a választó polgárságot és munkásságot, — amennyiben pártunkhoz tartoznak — szíveskedjenek pártirodánkb.in megjelenni, hogy régi jogukat megállapíthassuk és részükre a szavazást lehetővé tehessük. A Kállay pári elnöksége.
— Egyházi hírek. A mult héten megtartott zsinati vizsgálatot a következők tették le: Créber Gyula miklósi, Kőrmendy Lajos zalaszent iváni, Lesz János csurgói, Nagy Liszló gyékényesi, Németh József buzsáki, Noé Gyula lesencetomaji, Szeberénui László zalagyömről lelkészek, Kreutzer Feretoc mura-kereszturi káplán és Ragáts Kálmán veszprémi karkáplán. A fentnevezett lelkészeket Kránitz Kálmán felszentelt püspök, nagyprépost plébániáikba Investiálta is.
— Egy csendes jubileum. A választási küzdelmek által elfoglslt közönség nem is igen gondolhat más — őt is érdeklő dol-
Írókra, mert hiszen ma a politika a fődolog, gy tehát jó lesz, ha az ünnepi csendben egy kissé felhívjuk figyelmét egy olyan körülményre is, amely az érdekeltek körében különösen szívesen fog elterjedni. A Katolikus Legényegylet, mely 1902. évben alakult, most foírja megünnepelni fennállásának 20 éves évfordulóját. Csend lesz, zaj nélkül készülődik az egylet vezetősége és fiatalsága az ünnepély fényének emelésére és az ünnepi
6i%Lrtl KUZLONY
napon pünkösd vasárnap már remélhetőleg a politikai hullámok is elcsöndesednek és a
lííü i?5"?^ Umét • ™*»">kott érdeklődéssel fordulhat megszokott dolgai felé. A jubileumv ünnepség.bár egyszerű, de jeleni* ségéhez mégis méltóan fog lefolyni és remélhetőleg egységes közönségre taláíand.
— A miniszteri napokból. Az egymásra torlódott események halmazából kimaradt két jelentőségteljes, de amellett igen kedves eseménynek felemlítése. Vasárnap déi-ben a Centrálban ebédelt dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter ur és o társaságban számos iparos és foldmives is megjelent, mert hiszen a pártvezetőseg minden szavazó polgárt általánosan meghitt a miniszter ur társaságába. Hétfőn délben pedig a Korona kertjében ebédelt együtt vasúti munkásokkal, akik direkt a munkából egyszerű munkás ruhájukbon vettek részt az ebéden. Mindkét alkalommal a miniszter a legközvetlenebbül és otthoniasan elbeszélgetett a „kis" emberekkel és az előhozott panoszokra és kívánságokra jóindulattal teljesen igérte meg a lehetséges orvoslást. Tehát nemcsak az „urak" képviselője akar ő lenni, hanem minden polgárának a városnak.
— Hírek a letenyel választó kerületből. Leienyei tudósítónk jelenti: Bajcsán, Fityeházán, Murakereszturon, Kollátszcgen a mult héten tartotta meg Terbócz Imre a kerület egységes párii jelöltje programbeszédét. — Murakereszturon a vasutasok egy kis töredéke megzavarni igyekezett Terbócz beszédét. A gyűlésen megjelent józan felfogású nép azonban a legmelegebb óvációban részesitette a népszerű jelöltet 9 ünnepélyesen megfogadta, hogy kitart mellette a győzelemig. Kollátszeg község határaban a falu apraja nagyja egybegyűlve zenével fogadta a jelöltei a kisérte a község háza előtti térre. Terbócz a hallgatóság lelkes tetszés nyilvánítása mellett tartotta meg programbeszédjél. Ugyancsak meleg fogadtatásban volt része Bajcsán és Fityeházán is. Mint tudjuk Terbócz ajánlási ivét eddig már több mint 3000 választó irta alá, a többi jelöltek nem igen tudják még a szükséges 700 aláírást sem összehozni.
— A posta kBzIeményel. Miután a gyorsvonat naponta közlekedik, ünnep ós vasárnap a hírlapok a postán fél 3-tól 4 ig a közönség részére kiadatnak.
— Csehszlovákiába és a bitorolt területekuek szóló levelek, melyek kellőleg bérmentesítve nincsenek, nem tovabbiitatnek.
— A Keresztényszocialista Egyesület közli, hogy azok, kik kukoricaföldek harmados megmunkálására annak idején jelentkeztek, Jolyá hó 25én, áldozócsütörtökön délelőtt 9 órakor a sánci gazdaságban jelenjenek meg, hol a kukoricaföldek kiosztása meg fog történni.
(x) A Világ-mozgó még csak ma tartja műsoron a tegnap oly znjos sikert aratott „Halálpilóta" cimü csodás filmét a mozgófénykép iparnak. E kép a csodával haláros bravúrjaival az idény kimagasló mozieseménye. Pénteken nincs előadás. Szombat és vasárnap a világhírű amerikai Goldwin Picturess gyár remeke A lábnélküli ember cimü nagy attrakció kerül bemutatóra, melynek főszerepét a világhírű lábnélküli amerikai arii3ta játsza.
LÁTTA MÁR
a kézzel varrott dupUUlpu nyári
SZANDÁL
cipík»t
ARGENT JÁNOS
cipéJ*üiletíb«o, a Nagykanizsai TaJcarékpénatir épiils-tében. Ugyanott chovmux, box, antilop, selyem, v&sxoa-dpők kézzel dolgozva a logflnomabb kivitelben a legutolsó divat • Mriat. ufó I
3.
— Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége. Csütörtökön, folyó hó 85-én d. e. 11 órakor a városháza tanácstermében értekezlet tartutik, amelyen az újpesti kongresszuson történlekről lesz beszámolva. Minden háztulajdonos ott legyen l Elnökség. ]
— Az Urleányok Mária kongregációja egy nagyszabású, gyönyörű színielőadás előkészítésén dolgozik, amit a jövő hónap folyamán fognak a kanizsai közönség előtt előadni. Előadásra kerül „A nap szakai\' c. pompás allegorikus színmű, amely Ötvennél több szereplőt foglalkoztat. Hí az Urleányok Mária Kongregációja színielőadást rendez — ez mindig egy zsúfolásig megtöltött nézőteret jelent. A kanizsai keresztény társadalom különös érdeklődését már most hívjuk fel a bájos kongregánista urleányok szlnielőadására.
(x) A m. kir. 6. gy. e. zenekara ma, csütörtökön 9 órakor az Uránia vígjáték estélyén hangversenyez. Az utóbbi zenekari estéken a zenekar technikai nehézségek miatt nem kisérhette a film menetéi, hanem felvonás közben játszott. A nehézségeket kiküszöbölve, ezentúl a zenekar a filmet fogja kisérni. Az est műsora: Vígjáték nyitány: Kéhler Ármin, egyiptomi szerenád: Zincho; Régi nóták: Szábán; Esihapiort szerenád: Nell Morét; Magyar dalok: Lehár; Carry : Waldmann ; Kacagó szerelem : Chrisiine; Bányászkeringő : Zeller; Montabello induló; Zalateo.
— Megbüntetett molnárok. Hegyi Gusztáv dlszeli molnárt 5000 koronára, Dan-csics és Kómás zalaszentbalázsi molnárt 20 ezer koronára és Wőlfer Mátyás monostorapáti molnárt 5000 koronára büntette meg a hatóság a GOK feljelentése alapján, a rendeletbe ütköző kihágások miatt.
— Rendkívüli segély a nyujdlja-sok és nyugbéresek részére. A hivatalos lap közli a kormány rendeletét, amelyben az átmeneti segélyben részesülő és hatvanadik életévüket meghaladott nyugdíjasok és nyug-béresek részére a már engedélyezett átmeneti segélyen felül május, junius és jullus hónapokra külön rendkívüli segélyt engedélyez. A rendkívüli segély összege a jelzett hónapok mindegyikére a jogosult rangfokozata szerint 400 koronától 2000 koronáig terjed. A külön rendkívüli segélyt az arra igényt tartóknak egyénenként, legkésőbb julius 31-ig írásban előterjesztett kérvényben kell kérniök.
— A szabászat! és varrótan folyamra a Keresztény Tisztvisolőnők Egyesületében már annyian jelentkeztek, hogy két csoportot kell beállítani. Akik még részt óhajtanak venni, azok mielőbb, még e héten jelentkezzenek (Nádor-utca 14,) mert ha betelt a lóiszám, akkor több jelentkező mim vehető fel.
(x) Székrekedés. Korányi professzor, az országos igazságügyi orvositanács elnöke megállapította, hogy a „Fera*»eí" József" keserűvíz biztos és kellemes hashajtó.
Sportélet. SzTC—NIE bajnok-mérkőzése ti katonaréti sportpályán ma délután öt órakor veszi kezdetét. A mérkőzés a legizgalmasabbak egyikének Ígérkezik, tekintettel, hogy a győztes az alosztály bajnokságának győztese lesz és igy természetesen mindkét fél tudásának legjavát viszi a mérkőzésbe.
(x) Uránia > ellenállhatatlan amerikai vígjáték és a két csodamajom.
— Orosz hadifoglyok hazaszállítása. Azok közül az orosz hadifoglyok és hozzátartozóik közölt, akik Oroszországba való hazaszállításukat kívánták, sokan lekéstek a május 11-én utbainditolt szállítmányból. Akik ezután is kivánják elszállításukat, azokat államköltségen a legközelebbi szállítmánnyal fogják elszállítani. Az időpont közöltetni fog, minélfogva felhívja a kapitányság az érdekelteket, hogy lakcímüket az államrendészeti ügyosztálynál adják le.
— Magas pénzbeli Jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konyhás lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok Cím a kiadóban.
Uránia Két pompás vígjáték Uránia
ZALAI KÖZLÖNY 3.
i9<.2« május 25.
Keresztény Tfcateiaelőnök
Egyeatllete a Nepomuki Szent János szoborra
100 K-t, sz „Elnémult harangok" alapja Javára 100 K-t, a nyolc gyermekes családnak 100 K-t, a városi szegényháznak 100 K-t küldött be szerkesztőségünkbe. Rendeltetési hejyére
— Felhívás. Utólagosan felhívom azon egyesületek vezetőségét, akik belügyminisztc-rileg jóváhagyott alapszabályaikat még be nom mutatták, hogy saját érdekükben folyó hó 30-án délelőtt sz alapszabályok bemutatása végett a kapitányság 9-es számú szobájában jelentkezzenek. Nagykanizsa, 1982. május hó 24-én. Dr. Beusterien Erik s. k. rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője.
— A menekültek optálása. Figyelmezteti az Országos Menekültügyi Hivatal a menekültekitt, hogy optálási nyilatkozatukat, amennyiban még nem tették volna meg, ugy ezt haladéktalanul pótolják. A késedelmes nyilatkozat tevők mulasztásuk súlyos következményeit viselni fogják.
— Rendes tarifa a balatoni D vonaton. A déli vasúton közlekedő .Balaton D* vonatok különleges Jellege megszűnt. Ezen vonatosa ugyanazon menetdijak fizetendők és ugyanazon menetkedvezmények érvényesoU, mint a közönséges gyorsvonatoknál. Ugy a rendes, mint a kedvezményes menetdijak fizetésé? nél nem a 100 kilométerre, hanem a tényleg használt távolságra esedékes menetdijak fizetendők. A 40 kilométeren alóli távolságoknál azonban legalább ezen távolság után kell a menetdíjat fizetni Ugyanezen szabály áll fenn a m ersárukra, podgyász, kutyák és expressz árukra is
(x) Urániái a Játék alatt katonazene.
— Választási harcmodor. Ismeretes, hogy Drozdiék nem győznek elég keserű krokpdilus könyeket ontani más^pártok „erőszakosságai" miatt. Hogy ők maguk hogyan akarják az ellenvéleményen levőket elnémítani, mi sem bizonyitja jobban, minthogy az egyik köziégben az ellenpárt két hivének lekaszálták a Jűvet a rétről. Hogy n kilátásban levő szenvedélyes párt és választási harcoknak lehetőleg elejét vegyék, a községben megerősítették a csendörséget.
— Egy jómódú gazda, — aki cérnát lopott a hetivásáron. A kapzsiságnak szinte érthetetlen, de klasszikus példája történt a mai kanizsai hetivásáron. Filák József jómóflu, ismert galamboki polgár a mai hetivásáron egy kanizsai kereskedő sátrából két orsó cérnát lopott el 160 korona értékben. Persze a szemfüles kereskedő észrevette, lefogta a kezét és rendőrt hívott, aki a tettenért tolvajt cérnástó! együtt bekísérte a kapitányságra. Megmotozása alkalmával több mint 35.000 K készpénzt találtak nála, amit eladásból kapott a mai vásáron. A tolvaj gazdát, miután jegyzőkönyvet vettek fel az esetről — szabadon bocsátották, de ügyét áttették a kir. ügyészséghez.
— A hadifogságban elhalt hőaSk erlékére N. N 100 koronát küldött be szerkesztőségünkbe.
(x) Uránia. Ma, csütörtökön ellenállhatatlanul kacagtató amerikai vígjáték : Az utcaseprő vagy Szédületes karrier. Hogyan lesz egy pipogya papucshósből a sors különös kegyéből oroszlánszívű Richatd, az öl felvonásos cselekmény jóizü humorához Karinthy Frigyes irt szellemes szövegfelirásokat. Kiegészítő mü-sorul a két csodamajomnak, Jimbó- és Jumbó-nak legújabb filmszerepe jön 2 felvonásban. A 9 órai előadáson katonazeno játszik, — ezuital nem felvonások között, hanem játék alatt.
Budapesti tőzsdét
Budapest, május 24.
Zürichi zárlat:
Berlin 177*/,, Amsterdam —, Hollandia £cv^or*£247f, London 2384, Páris imm^A^rága 905, Budapest
törvényszék
ítélethelybenhagyások. Pauker Sándor alsópáhoki főMmivest a nagykanizsai kir. tőrvényszék a Btk. 333. S ába ütköző lopás bűntettéért, mert Rojtár János padlásába bemászott és onnan sonkát eltulajdonított, azonkívül a hűvösvölgyi csárdában Tóth Ferenctől 2700 K készpénzt eltulsjdoaitott és egyéb lopásokat elkövetett, összbüntetésül egy évi börtönbüntetésre és három évi hivatalvesztésre és politikai jogainak felfűgges*-téaére Ítélte. Felebbezés folytán az ügy a kir. Ítélőtáblához kerüli, amely legutóbbi ülésében a kir. törvényszék ítéletét helybenhagyta. — Horváth József és Horváth Endre zala.zabari lalósok.t a Btk. 301. §-ába ütköző súlyos testi sértés bűntettéért, mert Zalaváron a Báránd puszta határában Nagy Jánost fegyverrel ugy megverték, megrugdosták és bántalmazták, hogy husz napon tul gyógyuló sérülést okoztak, négy-négy hónapi fogházra ítélte a nagykanizsai büntetőbíróság. A vádlottak felebbeztek, azonbsn ugy a kir. ítélőtábla, mint a kir. kúria az alsófoku biróság Ítéletét helybenhagyta. — Kása Péter rigyáci földművest és társát, Németh Istvánt a Btk. 333. §a szerint minősülő •különböző lopásért bünöanek mondotta ki a nagykanizsai kir. törvényszék és ezért Kósa Pétert egy évi börtönre, Némoth Istvánt pedig két havi börtönre ítélte. A kir. tábla elutasította a semmiségi panaszokat. Ugyancsak a kir. kúria is helybenhagyta a törvényszék ítéletét. — Hocz Lsjos, Hocz János és Nagu Jánosnét a Btk. 370. §-ába ütköző orgazdaság miatt a nagykanizsai Vir. törvényszék bűnösnek mondotta ki [és ezért Hocz Lajost 5 hónapi, Hocz Jánost három hónapi és Nűgy Jánosnét 2 hónapi fogházra ítélte. A kir. ítélőtábla a semmixegi panaszokat elutasította.
A Vanderllca tárgyalás. Máté lelketlen gyilkosának főtárgyaiéin ismét halasztást szenved. Amint annak idején a „Zalai Közlöny" megírta Vanderlics Gézának elmebeli állapotát az orvossznkértők megfigyelik. Vandcriisz most egy idő óta az orvosszakértőkkel szemben az elmebeteg szerepét játsza hirtelen. A cinikus, megrögzött, kegyetlen rablógyilkos, oki hidegvérrel lőtte le szegény áldozatát, hihetetlenül gyáva és borzasztóan fél a hóhérkéztől. Így most azon hiszemben, hogy az igazságszolgáltatás rendes folyamatát ki tudja tolni és elhalasztani, bolondnak teteti msgát a fogházban. Érde* kes Vanderlicsnek ez n bolond szerepe. Ugyanis Vanderlics sógora, Lepár János vincellér, aki már egyszer, szintén csendőrkézen volt, egy barcti főkalauznak ort mondta, hogy Vanderlicsot állítólag a bajai kir. törvényszék gyilkosságért már egy izben letartóztatta, inert a bajai háromazögbtn is hátulról, orozva lelőtt egy embert, de a bajai kir. törvényszék egyrészt tagadásával szemben, másrészt pedig mert bolondnak tette magát, akkor is felmentette és szabadláb™ helyezte. A kir. törvényszéki vizsgálóbíró most ez irányban nyomoztat, hátha tényleg ezt a gyilkosságot is ő követte el és sikerűt ezt is rábizonyítani. így természetesen a nagykanizsai főtárgyalás most bizonytalan időre elhalssztatott.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
Apró hirdetések
„,,., 10 M4l« 40 a. >uir- M teMVUP
Kerestetik egy jobb, inteiligcnsabb nó, lehetőleg özvegy, aki háztaitAsomat addig vezetőé, mlg feleségem a klinikáról visszajön. Fizetés megállapodás szerint. Cim: Gyarmaii József Zalaegerszeg.
Asztaloaaegédek ál andó munkára felvétetnek Szalai és Dankovits épület- és mű-bútor asztalosoknál Zalaegerszeg. «ji<>
Két Jómnnkáa csizmadia-segédet á landó munkára azonnal felveszek. Farkas József Teleky-ut 42.
Forgalmaa helyen lévő szatócsbolt be-rendezéssel eladó. Cim a kiadóban.
Bükkfaháló, gyermekágy eladó Kinizsy-utca 32. sz. alatt.
Asztalosokat, vagy famunkásokat fel
vesz a Konzerv és Tésztagyár.
Takarítónőt keresek, lehetőleg özvegyasszonyt, akinek egy szoba-konyhás lakás* van, amelyet elcserél a város közepén lévő szép I szoba-konyhás lakással. Esetleg gyermektelen házaspár is jelentkczhe:i\'<r, aki a házucsicri teendőket-elvégzi. C.m a kiadóhivatalban.
\'— Zalaegerszegi két azép szobás, konyhás lakásomat elcserélném hasonló nagykanizsai lakással. Cim a azerkeazt Őség ben.
A szerkesztésért sajlójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Újságkihordók és elárusítók
felvítí-tnrlc
a kiadóhivatalban.
A» l.ni.ri rl.ílroo.la I>lk»>«»9r4>
ASZTALI BOR
BORTés borseprőt
BRu\'w\'ctici "Í6z»> Sugár-ut 53.
ad. 13927 — 1921.
Hirdetmény.
A városi tanács nyilvános árverésen eladja májúi 29-én d. e. fél 10 órakor a gördővényi szőlőben a bortermést hordók nélkül.
Nagykanizsán, 1922. május 23.
Polgármeiter.
FESTEK
t
Sternberger Gyufa Erzsébettér
------------------u^M.én^, *»»«"*>«" i
Fővárosimintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-
és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más: mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
Féltők és iparotok legolcsóbb bevásárlási forrása
Faste fallminták is kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK EC
Nagybani vitelnél slönyárak!
T.l.ton 397
192?. május 23.
ZM.A1 KÖZLÖNY
5
SZEPLŐ
ellen De. JUTASSY
Szeplőkenácse
vít míian- ^ U^Mlit* thrt <1 1-
VARRÓNŐ,
ki Budapesten elsőrendű ssatónokban hosszú ideig dolgozott, varrást vállalna url házaknál. Esotlen vidéken Is. Címe:
Attila-utca 2-ik szám.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Őreiéi" Fíldblrtokrendsz! Bíróság által tttticMIyuttt
idgatlanforsalmi irodéia.
(Mm !«. liMS\'Ur a. TMrstt dl: fahti m>UX|
Eladó birtokok i
500 holdas birtok ■""Za\'amegyében, melyből ISO hold szántó, W ho\'d réi, a többi erdős legelő.
250 holdas birtok Zilamegyében, melyből 130 hold szántó a többi erdő, rét és legelő, holdas birtok veszprémmegyében, melyből ISO hold szántó, 3 hold szőlő, 1 hold akácás, a Ifibb i rét és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rét,
100 holdas birtok Zalamegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rét, s többi erdős legelő.
20 holdss szőlőbirtok Somogymegyébon, prima fajszőlővol beültetve.
IS holdts szőlőbirtok N>gyk»nizsa mellett, nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi partjától 4 km.-re, teljes felszereléssel.
5 holdss szőlőbirtok Keszthely melleit a Balaton partján.
Parcellizáaok:
Somogymegyében homokos birtok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. Építési anyagról gondoskodva van,
Zilamegyében közvetlen a falu melleit. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölen
ként 20.000 K. l.akóház a faiuban vohető.
Eladó házakt
A város belterületén szép kertes ház nagy la. kással, két szoba elfoglalható.
Csendes urlnegyedben halszobás családi híz.
Kisebb lakóház közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nagy kerttel és szántófölddel. Ezenki vül kisebb nagyobb házak eladásra állandóan előjegyezve.
Üzletházak t
Kétemeletes több Ötlettel rendelkező ház a piac körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház teljea felszereléssel és Italmérési joggal.
Somogymegyében vasul! gócpontnál nagy emeletes vendéglőház szállodával, sok épü lettel, teljes felszereléssel.
Balaton somogyi partján szálloda, vendéglő teljes fe^szetolássel.
Somogymegyében falusi Üzletház, uj épület, lakás éa üzlet azonnal átvehető.
Zilamegyében falusi vendéglőház üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház bérlote teljes felszereléssel.
40 I lerős .Rába- motoreke, 1918 évi gyártmányú, üzemképes, helyszínen bemutatva, najyon jutányosán eladó.
TURUL CZIPOGYAR
RT. Fő-ut 12. szám.
Saját érdekében tekintse meg kirakatjainkat
>, tartós megbízható
mindennemű polgári és luxus cipőáruinkat, melyek szabott árifoknál és szolid kivitelüknél fogva föltétlen \'. versenyképesek.
Turul Cipőgyár Részu.-Társ.
AZONNAL ELADÓ
8 HP nyolcaiá* m\'Umétere* állami
VILÁG
mozgóképszínház
Erziébit llráljú-tér, Szarni azálloria ejtililihin Telefon 74. Telefon 74.
A halálpilóta
Kalsndor-törlénet 7 felvonásban.
Szombaton és vasárnap
A lábnélküli ember
Amerikai Co\'dwin attrakció 7 felvonásban. Főszerepben a viiághirtt lábnélküli artista
Belyárak: nV^Stj^l
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrása [|||-r| rnUM Msp.it.vu.«« ikk, _M-*> »^ Interurbán teleton. 6J-M- »«■ UI1UI.L JMI IU
RflilAtett táitratt fel UUUáH WMK5T.
motorcséplőgarnitura.
Bővebbet: Zalaes?rszeg, Kert-utcza 15J
11117CMTEC házkflrbhhtflrtási
HAZcPITc) mm
NAGYKANIZSáN.
Tisztelettel van sserencsém az igen tisztelt volt megbízóin..! és az Igen tisztelt
tCTvexéa? mint annak Tivitelét. Tevékenységemet a háborúba v.ló bevonuljon, fa ott t betegségem akasztotta meg. Szakképzettségen.. , ÍJ"1"]*0™1
biztosítja ar, hogy minden tekintetben előnyt tudok nyujlant me,b,zó,mnak.
Vállalok helyben éa vidéken fBlda.lnt.s és egyéb m.g«.ápltk.a<._.V._t, «sd«a<«l épületeket, templomok, tégl.gyír, »£*rkf5^vJmétek
^ÉiHHsHSSs^S:
\' "9d" bizEb"ké"\'ek. Srlves pártfogást kérve vagyok teljes tUz.telet.el
BÖLCSFÖIDY JÁNOS
Szépítés és hézkarbantartésl véllalata és Irodéia"
BATTHVAHV-UTCa 1. IZAM AU»TT (B.teg.egélyzfi hivatallal szemben).
Zalai közlöny
május 25.
ZSAK
Ponyva Vetőmag Zsineg Kötéláru
Nyersolaj Petroleum Rézgélic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykeraskadAsttsen.
ŐSZ IVAN
nagyszerű könyve
AZ ŐSI RÖG
A tiszta sxerelejn apollicotisa A vaskor kötet kaphat" a kiadóhivatalban.
Ara 40 korona.
Mayunga
Raffia
fnomArlésü Kénpor
Suvxolt IfinmH
unt. ivenmai
"SiS Gépolai
Hengerolaj Uxtd Kocsikenőcs Harónétron
(magaiíoku luftkí)
Gyanta stb.tíS
Schwarz és Tauber
gyarmaUru nagykeraskadő cégnél
Alapítva IIU
EXXXX XXX XX XX xxxx
j Mohar x
S Köles
Haldina Zab Téngeri
Telefon 81. szám.
Agrár Bank és Kereskedelmi R.T.
ZALAEGERSZEG. Távirat! dm: AGRÍR
Alapítási tervezet.
A mezőgazdaság. Ipar és kereskedelem pénzügyi és hllelügy) érdekelnek elő. mozdítása céljából alulírottak pénzintézeti részvénytáraságot alapítanak
1. A részvénytársaság cége : magyarul .Agrár Bank es Kereskedelmi Részvény-társasáa" Németül\' Agrár Bank und Handels A. C." t.
2. A részvénytársaság székhelye: Zalaegerszeg. Fióktelepeket, kirendeltségeket
állíthat fel bel- és külföldön. ..... ....íj \'-•• .
3 A társaság tartama: A társaság 50 évre alakul Ez az Időtártam azonban
közgyűlési határozattal meghosszabbítható. v.
4 A részvénytársaság célja: . . • \'
a) A bank és takarékpénztári üzlet keretébe tartozó üzletágak művelése Váltók, kötelezvények, nyílt számlakövetelések, utalványok leszámítolása .Bekebelezések. Vlsszleszámltolásl hitel. Előlegek érlékpaplrokra Tőzsdei megbízások teljesítése. Kül-földi átutalások és kinzetések. Idegen pénzek vétele és eladása. Sorsjegyek részlet-flzetésre Biztosítások. Alapítások és financlrozások. Részvénytársaságok, szövetkezetek létesítése , . ,, , , b) Áruüzlet: Mezőgazdasági, kereskedelmi és Ipari termények, termékek és gyártmányok adás-vétele. Export és Import üzletek. ( -,,,\',
cl Mező- és erdőgazdasági, Ipari és kereskedelmi vállalatok, temek létesítése, azoknak, valamint földbirtokoknak. Ingatlanoknak adás-vétele, haszonbérlete. Parcellázások. Tenyész- és haszonállatok tenyésztése, azoknak gazdaságok részére előnyös feltétetek mellett való átengedése.
5. A részvénytársaság alaptőkéje: 10,000,000 azaz Tiz millió korona, amely 5000 darab egyenként 2000 korona névértékű részvényre oszlik.
6. A részvények névre szólnak. A részvényjegyzés olyképen történik, hogy pilnden részvényjegyző a részvényjegyzéssel egyidejűleg az általa Jegyzett minden egyes részvény névértékének 30*/.-át, továbbá az alapítási és szervezési költség elmén részvényenklnt 100 koronát a . Magyar,Olasz Bank R.-T." Thököly-utl li(SkJái)ál (Budapest, VII, Thököly-ut 26 sz.) készpénzben befizeti. Az alaptőkére történendő további befizetés az Igazgatóság által megállapítandó Időpontban és módozatok szerint log eszközöltetni.
7. A részvényalálrás véghalárnapja 1922. Jullus 15.
8. Túljegyzés esetén az alapítók fentartják Jogukat a fölös Jegyzések leszállítására, Illetve magasabb alaptőkével való megalakulására
9 Az aláírás véghatárldejétől számított 2 hónap alatl az aláírók a hivatalos lapban közzéteendő hirdetmény által Zalaegerszegen megtartandó alakuló közgyűlésre meghívatnak.
10 Az alapítók fentartják maguknak azt a Jogot, hogy az első igazgatóságot a kereskedelmi törvény 183. szakasza értelmében 3 évre kinevezhessék.
11 Alulírott alapítók a kereskedelmi törvény 152. szakasza értelmében a részvényekre befizetett összegekért az aláírók. Illetve Jogutódaik Irányában egyetemleges és teljes felelősséget vállalunk.
Zalaegerszeg, 1922. má|us 10-én.
Ab alapítók t
Csigoly Pál malomtuiajdonos Nernestördsmlc, Guszthonyi Sándor ny. vm. főjegyző Zala«er-szeg, Gróf Károlyt Ferenc földbirtokos Zala arentgrót, dr. Koller István földbirtokos AI»A. mjk, Küblin Jenő .Zalavölgyi Ip.rmtlvek RT." igazgatója Zilaszentgrót, Kádír Sándor árva. széki Ülnök Zalaegerszeg, ür. Mándi Jonö gyógyszerész Zalaegerszeg, Ódor Géza ny. pénzügy-
igazgató min. tanácsos Zilaegerszeg, Pongor Henrik Transdanubia rt. vezérig. Nagykanizsa, Scheller Zsigmond malomtulajdonos -Monostorapáti, Scheffer Rezső fatermeló Csömődár (Bpesl). Thassy l-nre földbi^okos Felsírok, Valkó Árpád földbirtokos Nagyrécse, Wiflschaftpr Ernő Gabonakormánybiztoji nszt.-főnök Zalaegerszeg, dr. WJlák János ügyvéd Zalaegerszeg.
Részvényjegyzések és a Jegyzésekkel egyidejűleg o befizetések is eszközölhetők :
Zalaegerszegen : Gok. Kirendeltség kereskedelmi osztályában. Z ilaszentgróton: Zalavölgyi Iparművek RT.-nál. Sümegen: Böhm és Keppictl mumIlmában. Tapolcán: Kovách Iván urpál és a Veszprémi Püspökség Razdaaági hivatalában. Bilatonfüreden : Vörös János urnái. Keszt-
RÓanfey aláírási Iv. >
A fonti ilapitltl urverot .UpjSn .luliraJt .Utriioainvol jogírvíny.i.n kfttoloxottségat váltatok .stránt, liogy ■ JeUo .UpHAii l.rv.Tol éri.Imiben .1 .Ukulób.n toré .Agrir [Unk íi Kero.kcdc Irat kftixvényUnuig* Zakígotiicg, 2000 korona návártfkii riuviny.ibál a ailábbl mowiyisígel Jofyum él a mogálWpiUiMlO riiaUHlMt poatoua bofiMtam
helyen : Régonsperger Ferenc és Nagy Károly uraknál Nagykanizsán: Franz mümatomban és Fiíchel Fülöp Fiai könyvkereskedésében. Lele-nyén: Postahivatalban. Pacsán : Postahivatalban. Lentiben: Horváth János urnái. Zata-baksán: Oszvald József urnái.
_______1 á. nénwtoinigi kerti
ni.nv.it hteslayfcea It -
Ország « Widder cégnél
baaálMt.Ur 10.
XXX XXX XXXXX XX X XX
Akik imd alakulisbjn lévó pénxintéxetncl réwvényjegyxésükkel érdekeltséget óhajtanak vállalni, sslveskedjopek a (éatvényalitrisl Ivet kelben kitöltve az alapit.,I urosettel együU J*it l.ak ét lésaénvt«Mas4«- alrtatffcM
Mi^wihi d«i McMmL A* Igy jegyaalt résxvények névértékének pedig legalAbb 30*/,-a, vaUmfnt résxvényenkint JOU K alap tésl ís sxervexéii dlj a Namr-ttMl Bink RéuréaytirMlét Thököly-uti fiókja &oéei*it. Tbököly-ut 2d. címre küMeodó be.
Alanti jegyzésednél például a kővetkexó összeg fixetendó be: Jegyzett részvények Névértéke: 3v»*/# os befiietés és részvényenként darabsxáma: 100 kor. alapítási és sxervezési dlj:
1 darab résrvény K 2000 K 700
10 darab részvény K 2C<>00 K 7000
20 darab résxvény K <0000 K UOOO
Minden cuvéb érdeklődéssel köx-vetknül Wküthetttr Eral O.kooek*-•4tyWit.il klrendettjéfll MrtÜr^ úrhoz. ZelMfffttH. kérjük fórén*.
a Uj.»ula|doao»oic I Zalai és Gyarmati kÖByvavotadéláWas.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. májút 27. Szombat
119. szám
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
$(«tkeiitői<g é» kUdóblvalati Pő-at IS. ax.
__. loUrmbaa-WMon 78. —-
Megjelenik mindig kora ro*gol
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
Az olaszok kivonulnak Fiúméból
A királyi csapatok parancsot kaptak a város mielőbbi kiürítésére. — A fiumei lakosság aggodalma.
Zágráb, március 26. (Saját tudósitórik telefonjelentése.) Fiumei hiteles jelentések arról szólanak, hogy az olt elhelyezett olasz reguláris csapatok tegnap parancsot kaptak Rómából Fiutne vároiának mielőbbi kiürítésére
A parancs n fiumei lakosság körében érthetően nagy aggodalmat éa nyugtalanságot keltett, mert nem ok nélkUl attól tartanak, hogy a királyi csapatok kivonulása után D\'Annunzló hivei ismét vissza fognak térni Fiume városába.
Belgrádi jelentések szerint Zanella Kichárd táviratilag értesítette az ottani kormányt, hogy a reguláris olasz csapatok elszállításáról szóló hir megfelel a valóságnak.
A világbéke sürgősen követelte az Oroszországjai való megegyezést.
London, május 26. L\'oyd George az
oroszokról való beszédében azt mondotta:
— Európában meg van a békekötés, nyilvánvaló azonban, hogy a háborús légkör továbbra is megmaradt. Mialatt az értekezlet ülésezett, tekintélyes számú csapatok vonultak fel a határok felé éa Euiópában a fenyegető bonyodalmak athmosférájn uralkodott.
— Az orosz kérdést háromféle módon lehetett tárgyalni:
— Az első mód — az előszók alkalmazása volt. A másik mód az lett volna, hogy Oroszországot soraára hagyják. Az orosz szovjet megegyezett, azonban rámutatott arra a veszélyre, amely Európát ebben az eaetben fenyegette volna. A világbéke sürgősen követ\'Ite, hogy megegyezésre jussanak Oroszországgal.
Lloyd George kijelentette, hogy a hágai konferenclc a szakértők gyakorlati tanácskozóén- leaz. Ha folytatni akarják a génuai szak-tanácskot á<okat, akkor elsősorban Európa békéjét kell biztosítani
Budavár visszavételének 73-ik évfordulója.
Budapest, május 88. Ma délelőtt a várban nagy katonai ünnepségek keretében Un-nepolte meg a budapesti helyőrség- Budavár visszavételének 73 iU évfordulóját. Az ünnepség a Disz téren folyl le. A téren álló szobor talpazatára Horlhy Miklós kormányzó, József főherceg és a 48 as honvédek helyezlek koszorúkat.
Husz éves szerződés a kisantant között.
Pirit, május S6. A Malin belgrádi tudósítása szerint Sándor szerb király esküvője alkalmival az ünnepélyen résztvevő romin és cseh miniszterelnököket a jugoszláv miniszter, elnökkel együtt szövelsígi szerződést Írnak alá, amely a három államot husi évre kötelezi. A miniszterelnökök megfogják állapítani a kis antant általános politikáját Is. Külö.nösen Len-
gyelország és Görögország irányiban egyrészről, másrészről Magyarországgal, Ausztriával is Bulgáriával szemben lanlisltott magatartásukat.
Belpolitika.
A» egységes pírt győzelme. Az eddig egyhangúlag «uz>».*la.»tott«U név jegyzéke. Mlnl.rtertonáca.
Budapest, május 26. A jelölések legújabb csoporljiról beérkezett adatok alapján egyre jobban kidomborodik az egységei pírt győzelme. Az ajánlások nagy száma egyben csaltanóan cáfolja meg azt a téves és sürün elhangzó vádakat is, miuth.s az egyes pártok jelöltjeivel szemben indokolatlanul nehézségeket támasztottak volna. Az ajánlások lezárásánál a bizeilniifézfiak jelen vannak és a fennálló rendelkezések betartása felől semmi kétség nem lehet. Az eddigi jelentésekből megállapított statisztika a következő:
A kerületek száma 125, a jelöltek száma 294, kormánytámogató 187, ellenzéki jelölt 107, egyhangú választás 22, kormánytámogató 21, ellenzéki 1. Az egységes párt számára biztosított mandátum 36
Budapest, május 26 A csütörtök délig egyhangúlag megválasztott képviselők névsora a kővetkező:
Gömbös Gyula, Czetller Jenő, gról Apponyi Albert, Nagy E-z.il, Horánszky Dezső, Teinesváry Imre, Kállay 1 „más, Mózer Ernő, Patrcsi Dénes, Perlaky György, Mus/ti István, Barla-Szabó József, Mándi Samu, K"SZÓ István, S.ily Tamás. p«2y"\'idi .Szabó István, Kovác.-N sgy Sándy. Illés József, Mayrr Jinoa, Gál Endre, Madaraaz
"^Budapest, május 26. A miniszterelnökségen ma délután 5 órakor minisztertanács lesz, melyen Klebelaberg belügyminisztert Nidossy országos főkapitány fogja helyetteaiteni.
Andrássy Gyula gróf, Tisza Istvánnak Réz Mihályhoz intézett leveléről ugy nyilatkozott, hogy a levél valószínűleg apekrif.
Illetékes helyen kijelentették, hogy a Rézc-alíd egyik tagja nyilatkozatot fog tenni, amelyben kijelentik, hogy a másolat szövege teljeses, megegyezik az eredetivel.
Bldftzetéa! árak (JV. t.riztal aíírsl mini B(i., i»z. 780 K. PéUvz. 400 K. N.SJ.J ér,, soo K. hóz. 7» K. Kioroz «zítn 4r« 4 K
Mii akar Kállay Tibor]
Nagykanizsa, május 26.
Semmi mást, minthogy a szomorú Csonkamagyarországból újra hatalma^ gazdag és boldog Nagy.-nagyarország legyen. Hogy végre béke, rend és nyugalom legyen az országban, mert a nemzeti újjáépítésnek ez a főfelté-tele, a teremtő munkának ez az első kelléke, hogy tisztességes megélhetése legyen minden becsületes magyar polgárnak, aki dolgozni és munkálkodni akar. Minden bajnak kutforrását, a trianoni szerződést, békés uton kívánja megváltoztatni. Azt akarja Kállay, hogy ellenségeink ne követeljenek tőlünk hadisarcot, melynek adóalanyaként minden magyar csecsemő a világra születik.
Azt akarja Kállay, hogy a keresztény erkölcstan alapján épüljön fel újra az egész magyar társadalmi, gazdasági és állami élet.
A kisemberek kiszipolyozását minden eszközzel megakarja akadályozni, az uzsorát és drágaságot letörni. Azt akarja, hogy a földreformot minél gyorsabban hajtsák végre és a házhelyeken építkező kisemberek az építőanyag beszerzésénél támogatást nyerhessenek. -
Azt akarja Kállay, hogy egy nagy, országos földbirtokpolitikai alap létesíttessék, melyből a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák a főU^" vételáránál kedvezményben részesüljenek.
Kállay tiltakozik minden rekvirálás ellen, amit pedig más pártok akarnak, mert Kállay azt akarja, hogy gondoskodás történjék olcsó lisztről a szegényebb osztály részére.
Kállay igazságos, at\\ányos és egyenes adórendszert akar, mindenki teherbírásához képest járuljon az államháztartás költségeinek fedezéséhez.
Kállay az iskolában a vallásos és hazafias nemzeti nevelést, a gyakoriali életre való tanítást akarja keresztülvinni és azt akarja, hogy a szegény-sorsú szülők gyermekei magasabb iskolákban ingyen tanittattassanak.
A mezőgazdaság fejlesztését, a kisipar megerősítését, a tisztességes kereskedelem védelmét akarja Kállay Tibor.
ÉUEN DR. KALLAY TIBOR
ZALAI KÖZLÖNY 3.
1922. május 27.
Minden társadalmi os\'.tály jogos kivánsagait magáévá teszi.
Egységet akar létesíteni a földműves nép. az iparosok, a munkásság és az érlelmességi osztályok között.
Aki tehát rendet békét, nyugalmat akar ebben az országban, aki azt akarja, hogy Magyarország ismét a régi, megelégedett, nagy, hatalmas és boldog Magyarország legyen, az Kállay Tiborra adja le szavazatát.
Minden becsületes, hazafias magyar embernek Kállay mellett a helye.
A borzalmak országából.
„SzodálU termelőből fakadt a jólét."
Egy fiatalember, ki most lérl haza orosz hadifogságból és hoxoü magival több oroszországi lapot, melyekből — miután jól beszél oroszul, — nekünk lefordított több közleményt.
A megrázó érdekességü cikkből a következő adatot közöljük.
A „Rul" május M-iki száma közli az orosz szovjet hivatalos lapjából a „Vörös Újság" 83 ik számából Wdovinnak a s/pasz-kiji kerület közigazgatási főmegbizotljának következő jelentéséi:
„Február 19-én utazásom alkalmával Triozera községben a következő tényt fedeztem feL Amint L^bedjeffnél, a közigazgatás elnökénél voltam, megjelent egy Agrafena Zaszcrina nevű asszony és előadta, hogy ő aznap korán reggel gyermekeit otthon hngyva, elment a községbe élelemért és midőn két döglött macskával, melyet gyermekeinek ebédre száot, hazatért, észrevette, hogy nagyobb gyermekei az Ő távolléte alatt legkisebbik egy éves fiát Fedort megölték és hozzáfogtak, hogy éleinek elkészítsék.
Az asszony elbeszélése után elmentem Lebedjeffhez az asszony házához, ahol m-ír a belépéskor észrevettem az ágyon két döglött macskát és egy frissen lenyúzott kutyabőrt melyek élelemnek voltak szánva.
Távolabb, az égő tűzhelynél láttam i 15 éves WmzíÚ, aki azon kérdésemre, hogy mit csinál, azt válaszolta, hogy döglött macskát főz. Ekkor észrevettem, hogy a tűzhely melletti padon egy tepsiben már meg voltak sülve az 1 éves kis Fedor testrészei. Parant csomra kivették a tűzhelyből a m4slk tepsi és egy lábast, melyekben szintén a megölt gyermek lestrészei voltak. Kérdéseime: „Miéit tetted ezt?" azt válaszolta a fiu: „Mert mi még élni akarunk és elhatároztuk, hogy öcsénket levágjuk és megesszük, amit véghez, is vittünk. Lefektettük kis öcsénket a földre\', elvágtuk a torkát, kibontottuk a gyomrát, azután feldaraboltuk és hozzáfogtunk, hogy megsüssük."
A fiiv-még akkor is véres volt és mellette feküdt í kés és a balta. Később azt mondták a gyermekek: „Hisz ott a tűzhelynél is fekszik egy kis testvérkénk, aki már nemsokára ntegh&l az éhségtől, őt is le kell már vágni és megenni."
Jelentem továbbá,, hogy a levágott gyermek testrészeit az Éhhtlál segélyakcióba szállítottam, ahol megbízásomból jegyzőkönyvet vesznek fel és azt a gyermek testrészeivel a keiületi segélyakcióhoz továbbítják."
Magyarország is a szociális termelésből fakadt eme jólét felé halad éa irtózatos Is csak reágondolni, ml lelt volna ebből szerencsétlen hazánkból, ha a vörösbetyárok továbbra is a kormányrudon maradnak. Azért mélységes hála illeti azokat a derék fél fiakat, — a keresztény és nemzeti irány megteremtőit, — akik lekefélték • nemzet testéről oi egyptomi sáskahadat. Mi pedig becsüljük meg és utolsó lehelelünkig tartsunk most ki a keresztény és nemzeti irányzat mellett.
_ A Kállaypárt felhív*"- Felkér-
kí,bMiltcl.lt, párlirodánkbsn régi]•«£ megállapítás. céljából jelentk«ni szíveskedj. „.tT A m kir. kormány rendelete szerint CÍanVs\'ki i^zolj. hogy l9.8-b»nt (nem
1920-bsn, » legutóbbi valasztá-nálj) lel v.tt véve az országgyűlési vál.^.ók névjegyzékébe az akkor is szavazhat ha most .kimarad » névjegyzékből. Ismételten felkérjük tehát a választó polgárságot és munkásságot --amennyiben pártunkhoz tartoznak - szíves kedjenek pá.lirodánkben megjelenni, hogy régi jogukat megállíthassuk és szavazást lehetővé tehessük. A Kallaypart elnöksége. ,
- Zalavármegye v.lasxtá.1 kllá tásal. E pillanatban, mikor e sorok íródnak, „z illetékes kórok sem tudnak még teljes preciz képet alkotni; de vitín felüli tény, hogy vármegyénkben az egységes kormányzópárt kerül ki győztesen nagy fölénnyel — az eddig beérkezett jelentések szerint. Igy Nagykanizsán dr. Kállay Tibor ajánlási ivét kétszerte többen irták alá, mint Rsssay Ká-rolyét, Zalaege, szegen dr Farkas Tiborét 3000 Briglevies Kir oly ét 1800 és Friedrich Istvánét 1200 aláírással adták be. Farkas Tibor d-. megválasztása biztoam vehető. Kiskamáromban Mayerffy György, D.óidy Győző és Lendvai István küzdenek a mandátumírt. Mayerffy György tábora napról napra mindjobban erősbődi\', ugy, hogy M .yerlfy vezet eddig. Tapolcán Sipeki B.lázs Bél. 2400, Forster Elek 1415 és Bárczay Fer.nc 725 .láirást kapott. Bárcray Ferenc kiesett\' a választási küzdelemből. Balatonfüreden Héjj Imre 1679, dr. Cséry Ernő 1180 és Nsgy Lsjos 752 aláírással szerepel. Keszthelyen Reischl Richárd 2000-en felül, Marton Jenő 1500, Zsilavy Sándor 1300 és Zsigmondy 1500 aláírással rendelkezik. Letenyin Terbócz Imre 3000 aláírással vezet, Karlovics János 800, Hegedűs György dr. 981 aláirást kapott, Kovács József 500 on felül, Dómján Lajos 400 on felüli aláirásisl. Dómján Lsjosnak vissza is adták már az iveket, hasonló sors éri Kovács Józsefet. Zalaszentgióton Tniányi Ferenc dr. 2580, dr. Btaha Sándor\' 900 alá író felett rendelkezik. Zalabaksán Hajó, Kél mán vezet dr. Buchbeiger Bélával azemben Alsólen Jván Tury Béla 1129, dr. L.kó Imre 613, Bcznicza Gíza 751 aláró. Persze a leg több helyen még revideálás alatt állanak ez aláirások, ugy, hogy n .Zalai Közlöny" r végleges pontos összeállítást, illetve ered ményt Ispunk egyik legközelebbi számtban fogja közzétenni.
— Felvétel a pttapöki papnevel débe. A veszprémi püspöki pspncvelő-imé-zetbe felvételüket kiró iíjak vizsgálata f. évi juüus hó 1 én délelőtt 10 órakor fog meg-tartatni Veszprémben a püspöki székházban A felvételre f. évi junius 30-án kell jelentkező az egyházmegyei hivatalban. Ko vétetnek « középiskola V., VI., VII. VIII osztályát végzett ifjak. A pályázók a következő okmányokat hozzák msgukkal: 1. az V—Vfl. osztályrol szól jeles bizonyítványt, (|ó vsgy elégséges bizonyítvánnyal biió ifjak ezen osztályokról nem vétetnek fel), illetve a Jó sikerrel letett érettségi vizsgálatról szóló bizonyítványt. 2, Egyházi keresztlevelet s bérrr.slevelét. A fő gimnáziumi tsnulók sz állami snyskóny kivonatot és ujraottási bizonyítványt is 4 A illetékes hiltanárlól vsgy lelkésztől erkölcsi bizonyítványt. A jelentkezők kötelesek ugyan akkor és ugyanott magukat orvosi vizsgálat nsk alávetni.
— A polgári lakola dale.télye
pontban nyolc órakor kezdődik. Kérjük az. igen tisztelt kozőns/gel, pontosan megjelenni, nehogy sz előadás niegzsvartassék. A rendezőség.
VARRONO,
ki Budapesten elsőrendű szalonokban hosszú Ideig dolgozott, varrást vállalni url házaknál. KsoUag vidéken is. Cime:
Attila-utca 2-lk szám.
FIGYELEM!
V.n szerencsém a tisztelt közönséget értesíteni, hogv mai naptól kezdve ismét trafik, okmány é, forgalmi bélyegek kap
hatók Szíves pártfogást kérve
DEUTSCH SIMON
Telefon 342.
- Az oj nyári menetrend. Junius -Isejé\'.ől a Délivosut pályaudvaráról a vonatok a következő menetrend szerint fognak indulni: Hat óra 15 perckor reggel Siófokig, 8-órakor Nsgyk.nizsáig, csatlakozással Barcs, Szombathely és Zágráb fe é. 8 50-kor . falaton! gyorsvonat Bécsig, Nagykanizsán gyo.. vonat csatlakozással B.rcs és Zágráb felé. Délután 13.10-kor (110) z"!>"
kanizsáig, 14.10 kor (2.10) Székesfehérváron át Mór Kisbér, Komáromba. 17 ór.kor (5) gyorsvonat P.ágerhofon, Marburgon át rieszlbe és Meránba I. II. és III. osztá yu kocsikkal, julius elsejétől I. és II caztá yu hálókocsikksl is. 18.05 ór.kor (6.05) helyi-vonat Székesfehérvár™, 21.25 ór.kor (9.25
személyvonat Nágyk.nizaáig, csatlakozás.. Marburgb. é. Szombathelyre. Junius 24-től kezdve e von.tokon kivü! a Balaton felé fürdővonalok is fognak közlekedni, még nedig minden szombaton és minden ünnep-nsp előtt való n.pon délután 1730-kor (5 30) gyorsvonat indul . Délivasutról Nagykanizsáig. Minden hélfön és ünnepnap után kővetkező napon Nagykanizsáról 4.45 ór.kor reggel gyoravonat indul Budapestre, mely . Déli vasút pályaudvarára délelőtt 10.15 ór.kor érkezik. E fürdőgyoravonatok a Balaton mentén minden ki. állomásnál megállnak. U;y.ncsak junius 24-től minden vasárnap és ünnepnap reggel 6.20 ór.kor Is indul gyorsvonat Nagykanizsáig a balatoni fürdőkre, amely aznap este 10 óra 20 perckor érkezik vissza Budaprslre. A gyorsvonatokon 3-tk osztály is lesz. — A Máv nak Budapest— Bilatonfüred —Tapolcza—Keszthely kozottl vonalán junius 1 tői szeptember 30-ig n»-jont. uj gyorsvonatpárt helyeznek forga-omb». Budapest keleti pályaudvarról 7 ór.kor indul, Balatonfüredre 10 ór. 35 perckor, Tapolcára 11 ir* 53-kor, Keszthelyre 13 óra 10 kor érkezik) ellenirányban Keszthelyről 17 óra 16-kor. T.polczáról 18 óra 34 kor, Balatonfüredről 19 óra 52-kor indul és Budapest keleti pályaudvarra 23 óra 25-kor érkezik. A Budapest keleti pályaudvarról jelenleg 6 ór. 30 perckor induló személyvonat Budapest—Tapolca között megszűnik, helyette egy uj éjjeli személyvonat fog közlekedni, amely Budapest keleti pály.udv.rról 23 órakor indul és Tapolcára 7 ór. 44 kor érkezik. Ez az uj von.t május 31-ről junius 1 re hajló éjjelen még nem közlekedik. ?
— A cipészek munkadíjainak tájékoztató ára. Zalavármegyc törvényhatósági árvizsgáló bizottsága Zalavármegye területére a cipészek munkadijainak tájékoztató árát a további intézkedésig a következőként áilapitj. meg: 1. Box, borjú bőrből készült férfi és női cipő munkák dija szeg, csiriz és viaszk hozzáadásával 40O K 2. Sevró bőrből 450 K. 3 Lakk és szines 600 K. 4. Varrott cipők munks-dija 200 K-val drágább. 5. Borítás munk.dij. 300 K. 6. Ta\'pilás és sarkalás 80 K. 7 Talpalás 60 K. 8. Sarkalás 20 K. 9. Csizms munkadíja 800 K.
— Ongyükoa csendőr. Még csak néhány nap ót. teljesített szolgálatot Zalaegerszegen Asbóth János pótcsendőr és annyira megutálta az életét, hogy öngyilkosságot követett el. A huszárlakt.nyébsn szolgálati fegyverével szíven lőtte magát é. néhány pillanat múlva meghalt, öngyilkosságának oka ismeretlen.
— SxáJ- 6. körömfájd. Caác. box.okon. Csácsbozsokon a száj- és körömfájás mind veszedelmesebbé kezd lenni, ugy, hogy a hatóság . legerélyesebb Intézkedéseket foganatosította.
1922. május 27
ZALAI K0ZLONY
3.
_ Dr. Fodor Oaikár kltilntetéae.
A Kormányzó ur Őfőméltósága Bernolák Nándor népjóléti miniszter előterjesztésére dr Fodor Oszkárt . közegészségügy é. közművelődé. terén szerzett érdemeiért egészségügyi főtanácsossá nevezte ki. Elismerése e kitüntetés ras eredményes ía örf. láldozó szolgáletoknak, amelyeket dr. Fodor Oszkár , Dunántúli Közművelődési Egyesület kebelében mint annak főtitkára három évtizeden ál a közművelődés terén és mint a gyermek-szanotoriumok főigazgató-főorvosa a balatoni szanatóriumoknak, oly Intézményeknek megszel veséiével és legnehezebb viszonyok ko~ xÖlt fentartásával szerzett, amelyeknek párját messze főidőn is alig lehet találni. A beteg gyermekek megvédésének ügyét, mintegy kiegészítve az állami gyermekvédelmet, szólalják a Rákosi Jenő vezetése alatt álló Zsófia Országos Gyermekszanslorlum Egyesület Intézetei, amelyekben a legtöbb gyermekkórház! ágy van hazánkban, s mely i-.té-leteknek a külföldi missziók is szinte csodájára járlak. A 300 ágyas balatonszabadi szanatórium ugyania az egyetlen hyglenlkus intézet, amely a volt Monarchia területén a háborúban megépült és elsősorban dr. Fodor ernyedetlen munkájának köszönhető e közérdekű intézetek élelrekeltetése. Dr. Fodor évtizedeken át együtt dolgozott Széli Kálmánnal, Berzeviczi/ Alberttel, Paltavicinu Ede őrgróffal, Zichy láno. gróffal éa Rákos: Jenővel és az ő oldalukon szolgált eredményesen oly feladatokat, amelyek nemzetünk legfontosabb életérdekeibe kapcsolódnak bele. A közbecsülés, az érdem elismerése nyert illetékes kifejezést dr. Fodor ujabb kilünte-tésíval, akit őfelsége 1912 ben kir. tanácsos, sággal, 1917-ben a Ferencz József-rend tiszti-keresztjével tüntetett kl és-akit méltó kitüntetése alkalmából elsőnek üdvözölt Rákosi Jenő, báró Müller Kálmán, dr. Bókay János, báró Korányi Sándor egyetemi tanárok, Berzeviczy Albert, báró Szurmay Sándor, Szász Károly, báró Szterényl József, dr. Óváry Ferenc a Balaton Szövetség elnöke, külön Is hangoztatta azokat a nagy érdemeket, amelyet a Balaton fellendítése terén kifejtett dr. Fodor, úgyszintén üdvözölte dr. Lichtenberg Kornél, a Balaton Tár.a.ág társ elnöke, az Országos Közművelődési és az Országoa Közoktatói Tanács, amelyeknek tagja.
(x) Uránia. J8n a 700 évea azere-leus. Faatasatlka. történet a keresztes háborúk korából;
— Drózdy a klakomároml kerületből la kibökik. Miként halljuk a pacsal választókerületben Drizdy Győző feladta a küzdelmet Barlos Jánoaaal szemben, aki mellé zárt sorokban tömörülnek a választók ezrei. Drózdy a kerületből távozott éa most a klakomároml kerületre fekteti a fősúlyt, ahol azonban a nagy népszerűségnek örvendő Mayer/Jy György egységespárti jelölt napról-napra oly tért foglal, hogy megválasztása bizonyosra vehető az időközben fellépett, de elegendő ajánlóval nem rendelkező Lendváy Istvánnal szemben is. Lendvay szintén Drózdy eddigi tévútra vezetett híveit hódítja el, ami Marion Panka János közkézen forgó a .Magyar Nép\'ben megjelent levele után neki is, Mayerffynek la könnyű munka, ugy hogy e két kerületben fellépett és ezek szavazópolgárait hitegető, távúira vezető Drózdy Győzőnek bukása mindkét kerületben befejezett ténynek vehető.
LÁTTA MÁR
a Wiacl varrott duplatalpu nyiri •
SZANDÁL
ct[>6k*t
ARGENT JÁNOS
cipéiiüileUben, a Nigyksn\'sssi Takarékpén»t« épületiben. Ugyanott chevreaux, box, antilop, \\ciyem. visxoo-cipők Vér tol dolgozva a legfinomabb kivitelben a tog-, utolsó divat szerint.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER-és CSEMEGEÜZLETEK
részire a hírneves kőbányai
ELSŐ MAGYAR RÉSZUÉNYSERFŐZŐDE
SÖREIT
julinyoK Árban szillilja a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai aörlarakata.
Raktáron tart hordós és palackozott söröket és pedig
Király, Bajor, Udvari, Góliát-maláta, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört
Napoala friss töltés. Ukstmrám: Hangra Sayrkiolzsa.
Talatan: Í3. szi*.
— Megvették Siófokot. A bácskai birlokosok egy nagyobb érdekeltséget atakitva megvették a Magyar Olasz Bank közéből az összes részvényekel. A vételár 40 millió korő nát lesz ki
— A Kath. Legényegylet sportalosztályának minden tagját felkérjük, hogy ma, szombaton este 8 órakor az egyesület helyiségében tartandó taggyűlésre okvetlenül megjelenjenek, mert fontos tárgyak lesznek megbeszélendők.
— Hősi halottak haxaaiállltáaa. A honvédelmi minlízterium közli, hogy az olasz kormány a háborúban elesettek holttesteinek elszállításit az egész olasz harctértől enge. délyezte.
— Közgyttlés. A nagykanizsai Hangya fogyasztási és értékesilő szövetkezet 1922. évi május hó 28 án délután 3 órakor • keresztény otthonban évi rendes közgyűlést tart, melyre a tagok at alapszabályok 24. értelmében meghívatnak. Ha a közgyűlés megjelenő lagok csekély száma miatt határozatképtelen lenne, ugy a közgyűlés 1922. évi junius hó 4 én fog megtartatni, mely tekintet nélkül a lagok számára, határozatképes lesz. Napirend: 1. Mull évi üzletered-ményröl szóló jelentések tárgyalása. 2. Zárszámadások megvizsgálása és felmentvény megadása. 3. Mérleg megállapítása. 4. Tiszta jövödelemrő! való rendelkezés. 5. Az igazgatóság kiegészítése, ő. Felügyelő bizottság választása. 7. Netáni Indítványok. Az igazgatóság.
— A Dállvaentl nyugdíjasok kéret-nek vasárnap folyó hó 28 án délelőtt 11 órakor Ogytlk fontos megbiszálésére a Keresztíny Otthonban megjelenni. Minden nyugdíjas legyen I
— Felhívás. Újólagosén felhivom azon egyesülotek vezetőségét, akik belügymlnlsz-terileg jóváhagyott alapszabályaikat még be nam mutatták, hogy saját érdekükben folyó hó 30-án délelőtt az alapszabályok bemuta-tása végeit a kapitányság 9. számú szobájában jelentkezzenek. Nagykanizsa, 1922. május hó 24-én. Dr. Bcustcrien Erlch s. k. rendőrtanácsos, a kapitányság vezetője.
(x) Uránia. Hold leánya órláal
kalandorfilm.
— A Déllvaaut alkalmazottainak
figyelmébe. A Nagykanizsán állomásozó déU vasul! lényleges alkalmazónak ép ugy a nyugdíjasok is felhívatnak, hogy az államkölcsön céljaira igénybe vett összegekről kiállított Pénztári elismervényüket mielőbb szolgáltassák be a nagykanizsai állomásfínökeégbez, hogy azok 1000 koronáig terjedő beváltása fogana-joslthaló legyen. A pénztári elismervények hát. lapján azok eredetisége, a kiállító pénzintézetek által Igazoltatandó.
— A rédlcal máaodlk vonatpár, Kolbenschlsg Bél. főispán közbenjárására a l -ombathelyi Uzlelvezctőség felterjesztési in é-zott a MAV. igazgatóagához, hogy a z!.la-
— A Hangya szövetkezet tagjai
felhívatnak, hogy vásárlási Igazolványaikat a vásárlási visszatérítés megállapithatása végetl o hó végéig okvetlenül adják le. Az igazgatósig.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinái, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legjutányosabb árban készülnek, Frled Józaef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak /elvétetik.
/ (x) A lábnálkttu ember a elme annak a remek amerikai 7 felvonásos filmregénynek, amelyet ma szombaton áa holnap vasárnap mulat be a Világ mozgó. A filmjálszáa olyan mesteri teljesítményét nyújtja ez a mozgó-fánykép aminőt eddig még soha sem lállunk vásznon. Különösen León Chancy • világhírű lábnálküli artista csodás mutatványa. A műsort rníg kiegészíti a két csodsmajom szereplésével egy kis vígjáték Jimbo és Jumbó.
— Máté láno. emlékére a hozzátartozói részére ujabban a következő adományok érkeztek szerkeztőségünkbe: Kis János Farkas 100 K. Biz. Józaef 80 K, Bálint József. Németh István Palkó, Slegli István, Imrei József, Bécs János, Tólh György, Kis István, Bécs Gyuszi, \' Marton János 50—50 K, Tlbol György, Horváth Antal 40-40 K, Mészáros György, Király János 30—30 K, Vastag György, Kubátb Boldizsár 20—20 K, Kl. Imre Farka., Horváth György, Németh János, Mészáros Vendel, Ilié. Vendel, Bécs Boldi-z.ár, Varó József, Koncx Péter 10—10 K, K.tka János 8 K.
(x) Uránia. Hold leánya óriási kalandor-drána végtelenül Izgató meseszövéssel Afrika, Egyptom, Amerika exollkus vidékein készült felvételekkel, vadállatok, tengeren — szárazon lejátszódó bravúrok tömegeivel. Főszerepei Elmoe Linkolu a Tarzán híres megszemélyesítője és Marje Wakkamp, világhírű állatszeli-ditónő Játszák. II. rész: hóslelkü leány. Az első rész tartalmát ismételjük.
Zürichi zárlat:
Berlin 182\'/,, Amsterdam —, Hollandia 803-90, New-York 524\'/,, London S334, Páris 4777, Milano S755, Prága —, Budapest 64, Zágráb 18\'/,, Varsó 13, Bécs 5\'/,.
olt
Délzalai Takarékpénztár és nagykanizsaiTárházak
részvényeit r;sr veszünk
Tó.sJ.1 raagbizisok és ktUfóLÍI áluutá.el kg.Wnyds.bb is las5yi>rs»bb UIJ«it»ss.
Dollár, Dinár EE
Gross As Térsa ÜtríT
H.„K.nla.a, lugtr-ul 1. T.Wton »«■
SPOKTÉLET.
A Teatnev.Iáal Blaottaág f.lhlváaa,
A testnevelési tőrvény értelmében az iskolán kivüli ifjúság testi nevelés, kőtelezővé tétetvén, szüksége van a vármegyei leatnevelö bizottságnak ezen több ezret kitevő Ifjiuág testi neveléséhez megfelelő oktatókra. Felhívatnak ennélfogva a vármegye területén állandó l.kóhellyei és foglalkozásul bíró egyének — tornatanárok, valamely torna-vágy sporttanfolyamot végzettek, tanítók, jegyzők, volt tisztek vagy rn.gas.bb rangú altisztek, — hogy mint testnevelési oktatók
"" \' rRédlMklWt7kS.dő"T.\'h.rvo"n.7. I jelentkeienek.A* ielentkez.lt oktatók Uvé-egorszeg—Kedlca közölt kozkkcoo i diji.zá.b.n részeaülnek, még pedig
X\\MSÍ virÍWo vonat Zala- | fogWkozási egerszegről reggel, Rédicíról Mtefelé.fog indulni.
kapnak. Jelentkezések junius hó 15-lg
zalai közlöny
május 27
törlendők Írásban a vármegyei tfslnrvrlísi bizottsághoz Zalaegerszeg címezve, s>óbelil\'g Zalaegerszegen a vármegyeházán. A felvett oktatók augusztus 1—20 ig valószínűleg Zalaegerszegen, Keszthelyen és Badacsonytomajon felállítandó tanfolyamokba fognak kirendel tetnl, melyeknek tartama alatt ingyen el helyezést\'kapnak és nspi 200 korona pótdíjban fognak részesülni. Dr. Thassy G*bor s. k. várm. főorvos, testn. bi/. elnöke. Juhász Aladár s. k. virm. testn.|biz. társelnöke.
A szerkesztésért softáfogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
\'"^ii.^10 u<df 40 ■«»•?»»P M «. lulndtn
\' 4 X. »ulr- t, Oanep.*? 5 K.
belBT.Í «<«l«lt H*T»k dopl*» niu.Ut.O.k,
AllSat kf»»4kp«k Blikkor M uluUk árengedmény.
Újságkihordók és elárusítók
felvitelnek
a kiadóhivatalban.
Kera.tetlk egy Jobb, Intelligensebb n<5, lehetőleg özvegy, .ki háztartásomat ajjig ve zelné, mig feleségem a klinikáról vissiajiln. Fizetés megállapodás szerint. Cimi Gyarm.li József Z.lAegerszeg.
Jó mankó. kovóusegédek órabérre, rsellegr ellátással felvétetnek Bojlor Józsefnél Kazinczy-ufc.
Tanulónak feivo.zek egy jn házból Váló llut. Bruncsics József Sugár ut 53
Bort óa bor.eprót veszek minden mennyijégben . legmag.ssabb napi ári-an A cég megbízásából: S\'róbl András fllszerkeres kedő Szeptlnek.
Egy jó mnnká. cipé.uegód, hetes, felvételik Androsek Eminél Tárház-utca 4
Magyar Köztisztviselők
Nflmztéíl, Temtlé és Értékisltí StDntkltel
pünkösdi árjegyzéke:
t kg. HolUadJ krbtUyrukor . . . K IU
1. . Egéw cukor.........1M._
I ■ Si»m rixi.................._
I , R.ogon riat. " 78 _
I . T.rhony. (tojáwi).....| \' W —
\' ■ *rpw6n|y.........I <0 -
I . K6U» (Hatott)... „
1 . S.olo. Uvá ..........\' 400 _
I . PirkSH kává ftny.z.tt .....\' \' <i0 _
I. . t .e.0 tiolUndi . . ,..."
i mm -ífras t»w»<.-..\'.\' \'
I k, Vágtwtéfyür&!cM«&o»/. ..koiurujonuo.i sj\'-1 . Sz*r.i si.R.di h*ilii»rp«n.....100 —
I dtb. \'/ kg fthír.ulru JibiM.nl híxi»i.pp.n
I drb. •/. kg. IMl.kk.r „l„,„p,,„ . . " _
l liter D.iuturilt ii.ii 0c%.o» . rt\'—
Tovibbi u M,,,., 4,
ujU*. Slvijotuk, ra.Bt,. áTSSKÍ.
hc^wtt korok, »ilu„írp, t.korkík «j.y v«U.iík-,b.o. - Pootoi kluolgiliil "
M-M*>os
Mayuoga Raffia
Kénpor
fnomflrl&íi _
Kénmái
Gépolaj
dtosttUfc
Hengerolaj w Kocsikenőcs Marónátron
(m»ga»foka tugM)
Gyanta stb.4^
Sthwarz és Tauber
fm.rm.Uru (égnél
Jégkár elleni biztosítás
A Pátria Általános Biztosító R. T.
Budapest, II/., Kossuth Lajos-utta 17. szám
Zála- is somogymegytl kerületi «eiérOsynlkséje
felhívja a gazdaküzönség figyelmi\', hogy jégbiztosítás! ajánlatát mielőtt más társaságnál feladná, kérjen ajánlalol lólllnk. — Nem tartozunk semmiféle kartellhtz. a verseny! álljuk mindon lars.sággAl szemben » legszolidabb és legelókelóbb tlzlell felfogással. A lárSASág vi-szonlbiztosiiási szerződései alapján bármily nagy összeget elvállal biztosításra.
Pátria általános Biztosító RT.
Zála- és jomogymejyíl kerOleli veiérügynOkséjt Nagykanizsa, Eötvös-lér 29. szArn.
TURUL
cipőgyár Rt.
Fő-ut 12.
Sjjil éíJckíb<n l.klati. meg kir»k»lj.lokb.n
olcsó, tartós, megbízható
mindfnntmü pclgirt ft Iuuis . cipéiruíokal, m«lyek ixibott iralnknil ti siotfd kivitelüknél fogva föltétlen verseny kapcsok
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
Makulatur
M- "Jságpnplr kapható lapunk kiadóhivatalában.
Dunántulijrlelmiszer és áruforgalmi Részvénytársaság
ütembe helyeztetett. Naponta házhoz szállijunk elsőrangú jeget
Előjegyzések: Tekfon: 59. Iroda: Erzsébet-tér 17.
VTT A-P mo^fiTóképsainliá.*^
V X Jj il^J Erziikil klráljai-tér, Sztruai tzilliÉi épililtbm ........................T.Ufon 74. ^ __T.Ufón 74.
Szombaton és v.iMrn.p kclil bemutatóra az amerikai Go\'dwin Piclures cjoJás .ttráltcl ji
A lábxiélküli ember
Szenzációs amerikai tanénet 7 felvonásban. A clrmzor.pben Lon Chnncy a lábnélkOli artista
Ezoikivüi JIMBO és JUMBO vlgj»,ék.
Kószereplók a kél csodán.jom
J6nl _A Hf GYEK LEÁNYA. Henny Porlennel. J8n I

II. h.l, 15 toron., |U. boly 8 korou. || upoko. 3. i, ? i/o 4„ko,. róntü, Hy
A Magyar Fiat Művek RT
2»l«- és somogyvármegyei kípvIaelGsége
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALNI RT
» ,1";"!. b"om1<?)\'i gummiraklárí. Auló- éa molo.ben.ln. Autó- éal-engerol., áru.ilé,. „.„b.n és kicsinyben. a DKW kisegítő bicikl.motorok e .dá.a Személy H teher.uló. Tr.cleur Motoreke eladás.
Autók garagirozása. Teheráru fuvaiDzál
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület Telefoni 359. Igazgatóság: Fő-ut 8., Bazár-épület. Telefon 356.
Garag,: Térhéx-Utía. . „ Távirati cim: AUtófOrflalmi.
%
Nt~MU« . I....UWO...OV, z.1.1 t.ür.r„.,l kö.T,.T.,VáláW.:
61-ik évfolyam_Nagykanizsa, 1922. májú, 28. Vasárnap _120. »zim
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
**«rkMSt6i4f ét kUdóhivalali P0*ut 13. •*. I SZERKESZTŐ • jj B16li»otéal árak: (1% firfilal adéul UJÍI0
---InttXOíban-UUf o o 78 - j \' £(i|| tvf, 780 K jrélívta 400 K N«icy«l-
sicR]clc-.ilk mindig kora reggel | BENEDEK REZSÓ j| *V(« 900 K. Rgy Mtm 76 K. Egy«ssíim * R
Még egyszer: miért Kállay?
Irts: Pfelfer Elek.
A ,Zalai Közlöny* csütörtöki számában Bazsó József ur arról nyilatkozik, miért kell városunk választóinak Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter urat sok mindenben elmaradt városunk követévé választania.
A cikk Írójával mindenben egyetértek, mégis olyan, színezete van az írásnak, mintha kizárólag csak az iparosság érdeke volna városunk fejlesztése. Hogy ezzel szemben Kállay miniszter ur megválasztatása egyetemes érdeke a város minden polgárának s hogy igy az ő mandátuma minden vonalon végig csak javulást eredményezhet, megkísérlem alább kifejteni.
A legfontosabb a kérdésben szerintem az, hogy Nagykanizsa város képviselője a város érdekeinek előmozdítását ne csak ígérje, hanem legyen a pozíciója egy olyan abszolút garancia, melyhez semmi kétség nem fér. A haladásnak ezt a feltételét megtaláljuk jelöltünkben, mert ő könnyelműen nem ígér semmit, de módjában fog állani megtenni mindazt, amit nem ígért, ellentétben másokkal, kik semmit sem, vagy csak nagyon keveset tudnak keresztülvinni abból a sokból, amit ígérnek. Rendkívüli időket élünk és igy azt mondhatnám, majdnem mindegy, hogy ebben a zavarban a politikai párt-elveknek micsoda finom árnyalatai választják el a jelölteket- egymástól. A lényeges ezen rendkívüli viszonyok közepette mégis csak az, hogy jelöltünk képes legyen pozitív vívmányokat elérni ; ebben a tekintetben pedig Kállaynál különb embert nem találunk. És hogy a munkának ilyen titánjai minél nagyobb számban kerüljenek be a nemzetgyűlésbe, ez nemcsak szük városi, hanem a legtágabb országos érdek is. Mert az igazi demokrácia nem az, ha csak hangoztatjuk az egyéni kiválóság érvényesülését, valójában pedig a születés körülményei határozzák meg az emberek sorsát, hanem az, ha olyan emberek kezeibe tesszük le sorsunkat, akik a maguk erejéből lettek valamivé, mert az ilyen küzdelemre termett egyénekben megvan a boldogulás minden biztosítéka. Ilyen ember pedig Dr. Kállay Tibor.
Igaz, hogy ő igazságos és arányos
adórendszert fog hozni, a kisembereket és rokkantakat támogatni fogja, városunk kövezését, csatornázását, építészeti fejlesztései előmozdítja és mindennemű technikai haladásának erélyes kezű intézője lesz, miáltal tényleg az iparosság helyzetén nagyon sokat fog lendíteni. A mai Magyarországban, igen tisztelt uraim, ez a technikai, ez a kényelmet és jólétet teremtő kultura mindenesetre lontos, de még nem minden.
Legfontosabb mégis csak az, hogy a lezüllött faji kulturánk és lelki életünk reko.nslruáltassék, mert ha ez meglesz, az meghozza majd logikus következetességgel az anyagi felvirágzást\' is. Városunknak elsősorban kultúrintézmények kellenek: reáliskola, lanitóképző, felsőbb leányiskola, fürdő, színház, kultúrház, könyvtár és amit legelsősorban kellett volna említenem, templom; cz a szellemi főiéledés olyan szigorú következetességgel fórja meghozni az anyagi virágzást, isist- ahogy a napsugarak becéző csókja meghozza ta-
Németország fizetési haladákot kap.
Bécs, május 27. (Sóját tudósítónktól.) Brrlinen át jelentik Parisból, hogy Poincoré miniszterelnök közölte » sajtó képviselőivel,
vasszal a természet virágzását. A szellemi fölény még mindig meghozta az anyagi virágzást, ez most sem lesz máskép. Ha kultúrintézményeink lesznek, akkor lesznek anyagi igényeink is, cz utóbbiak pedig magukkal hozzák az igények felfokozását minden vonalon.
És ilyen értelemben köszöntöm Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter urat, mint városunk jövendő képviselőjét, én ebben a kulturális irányban keresem a jövendő boldogulás kulcsát, azét a boldoguláséi, amelynek minden ember, foglalkozás és társadalmi állásra való különbség nélkül egyaránt részese kell, hogy legyen. Kismagyarországon élünk, de ez a vázolt szellemi integritás meghozza majd. újra a területi integritást, azt a szép, erős, boldog, régi kultur Magyarországot, hol boldog és megelégedett lesz ismét minden ember fia. ki Istenért, királyért, hazáért és családjáért él.
Aki ezt _ akarja,- az, szavazzon Dr. Káll/iy Tiborra.
hogy n jóvátételi bizottság előreláthatólag kettő, illetve négy heti haladékot ad Németországnak a május 31 én esedékes összeg törlesztésére, hogy a folyamatban levő tárgyalásokat le lehessen folytatni.
Anglia nem járul hozzá, hogy Franciaország kierőszakolja a jóvátételt.
Anglia ellenszegül, hogy Franciaország tönkretegye Németországot. - Anglia a béke szellemében akar minden kérdést megoldani. - Lloyd George nagyszabású beszéde.
London, máiul 27. (Saját tudósítónk telefonjelentése.) Az anifol alsóházba.: elhangzott bíráló beszédekre Lloyd George a következőket mondotta i
— Lord Cecil Franciaországról la beszél. A komoly félreértés Frapcla-országgal tormészetosen a legvégzetesebbé válhatna Európa békéJért-\'EízY* Az együttműködés Franciaországgal, — ámlnt azt Génnában Is mondottam — Európa békotemplomának egyik legerősebb pillére.
Nem járulunk azonban hozzá, ha esetleg Franciaország kiakarná erőszakolni a jóvátételeket, vagy ha Franciaország határainak védelmére megegyezést javasol. \' .
Mi elhatároztuk, hogy nem támogatjuk Franciaországot, hanem elleneszegUIUnk - ha azt kívánja, hogy Németország az utol*6 fillérig megfizesse azt az összeget, mellyel neki tartozik.
Lloyd George ezután Aaqult lord beszédével foglalkozott éa megalfa pltotta, hogy Amerika nem jött volna el akkor aem, ha Aaqult hívta volna meg éa Franciaország akkor aem ment volna bele a jóvátételi kérdéa fejte get\'ésdbe, ha Asqult állott volna a kormány élén.
Én azlvvel.lélekkel a jóvátételi kérdés azabályozaaa mellett vagyok, de n kérdéat nem lehet Franciaország hozzájárulása nélkül szabályozni, ugy nem mehetUnk semmire, ha gunyoljuk a veraailleal szerződést éa kijelentjük, hogy boldogulni fogunk akár mellettünk áll Frauclaorazág, akar nem.
A francia demokráciával mindenesetre egyUtt akarunk működni, de szeretném, ha Franciaország Angliával a béke szellemével működne együtt, mely alapon teljea hévvel támogatjuk a francia demokráciát, mint ahogy támogatjuk Európa védelmében a német támadas ellen.
Élien Dr. Kállay Tibor képviselőjelöltünk
ZALAI KÖZLÖNY 3.
1 ttt. május 28
Lloyd George.
Nagykanizsa, május 27.
A legragyogóbb tehetségű \'"í0\' <ll\'m" férfiú. ő 11 h cbofUB korszak vezeti illamfér fial között ax efyellen, aki a lziboiu ulint negyedik évban míg mindig a helyin van, akinek sikerült megttrlenl a tekintélyit, habár az az utóbbi Időkben kissé csorbult ia. Sikerült az angol politikai küzdőtérről a világ arénájára itvinnie azokat a küzdelmeket, melyeket tárcájáért, a hatalomért 8 hazája sorsának jövendőjéért eddig végigharcolt s a világ egyes népei ma már nem ugy tekintenek rá, mint Anglia sorsánrk intézőjére, hanem mint a közös európai sozs legfőbb irányitójáia.
Az antik filozófus retoroknak az n tanítása, hogy a níp a leghálátlanabb tömeg, teljesen átment a törléneti köztudatba is mintha az utóbbi idők eseményei, a „győzőknek", Clemenceau-nak, Wilsonnck bukása is igazolná ezt a régi tételt. De c régi tétel alkalmazása felülotea és igazságtalan volna ezekkel az államférfiakkal szemben. A hatalom nem életjáradék, végy jutaiom a régi érdemekért, és még kevésbé elismerés a régi tekintélyért. A hatalmat mindennap újra meg újra ki kell vivni, meg kell nyetni. Clemenceau a végletekig vezette a háborút, de a vég — a azővetségesek győzelme — nem mutatkozott előnyöaen Franciaországi a nézve. A Wilsoni jóslatok jerichoi kürtjel, romboltik is szít maguk, mindenesetre nagy mértékben közreműködtek az európai közösség a rétrombolásiban. — Ezeknek az államférfiaknak bukása nem a népek, a tömegek hálátlansága miatt következett be, hanem a népek önvédelmi ösztöne miatl. Ma már egyedül csak Lloyd George ül hatalma polcán, de az ő hattilma iti megingott már, talán elérkezel! már oz a pillanat, amikor a népek önvédelmi ösztöne őt is lesodorja a hatalomtól, de lehet, hogy a mai nehéz idők csak megpróbáltatást jelentenek számára, amelyen esetleg ismét diadalmaskodhat a háború és politika nagynvw-teze — Clemenceau.
Eddigelé mesterien oldotta meg n ne* hétségekel és vittuóz-módon tágla ki nug.it minden bonyodalomból a győztes Lloyd George. De kérdés, hogy vájjon a végén is győztes marad-e Angtia? Vagy kiderül, hogy Angliát sikeresen keresztül vr/etvén a legveszélyesebb ösvények között, a végén odaállítja a kor megoldhatatlan nehézségei elé? Bátran és radikálisén megoldotta az angol kérdést, — de megoldotta-e véglegesen és nem fenyegeti-e későbbi veszély a zöld szigetet és nem fogja-e álfondóan veszélyeztetni, mint valami tengeralatti akna további tengeri hajózásaiban ? Egyiptom, Indii>, kotona-birio-kok — minden nehéz kérdés megvan itt oldva és rengeteg veszély msgva van itt elhintve.
Elő; i-c Uoyd George célját a boUcvi-kikkel? Kénytelen volt cli»mcini őket és azerzödéj*. kötni velük. Ha Európa általában nem ismeri cl, Ó elismerte. Génua nélkül. H.i « bolsevikiek valahol mcgaknd\'ak, segítségükre ment, megtalálta a megfelelő kétértelmű foimulát, vagy a iegciniku• bb nyíltsággal lépett fel. A pillanat követelményeinek megfelelően, hol rablóknak, hol idealistáknak i.vTiertc el őket, müveit utópistáknak, v gy valóságos kannibáloknak. Egy bizonyos: U azt fogja tenni: amit O akar.
Na éa mi les* most, hogy elismerte a bolsevikicket ? Azok éppen olyan bolsevikiek murádnak továbbra is és a be nem vetett föidck nem fognak teremni akkor arm, n h.-.iottak r cm fognak feltámadni és a töi>kre tett ipart nem lehet talpraállitani. Amikor kereskedni akarnak, kidéiül, hogy nincs mivel és amikor koncessziókat adnak, kiderül, hogy a szovjet anarchia posvár.yán az európai kopitnlizmus sem tud már boldogulni.
Uoyd George óvatos, dc vájjon nem fogja-e nz angol kapitalistákat koncessziókk.-.l együtt elnyelni az orosz mocsár és Lloyd George terveinek győzelme nem fogja-e Nagy Britónnia előre nem látott veszélyét jelenteni? . . .
_ Személyi hlr. Kolbenschlag Béla főispán ma hivatalos ügyekben városunkban
íd6?Ö- A .agyk.aiz.id váU»*tóbteott-
U* holnap hétfőn délután öt órákor ülégjrt melyen a lemondott szayazaiszeaí-, küldöttség elnökének és jegyzőinek helyét fogják felőliem.
— Esküvő. Nagyon szép esküvő volt tegnap » fercucesatyák plcbánio templomában. Sió József, a Délzalai Takarékpénztár tisztviselőjének bájo» leányát, Sió Margitka posta és távirda kiadót oltárhoz vezette Nagy István m. kir. posta és távirda főtiszt. Tanuk voltak idősb Maihea Károly és Bogdán Dénes igazgató-tanító. A szépen feldíszített templomban ott voltak az ifjú párnak kartársai, a nagykanizsai po»ta és távirda tisztviselők éa n fiatal párnak és n kőzbecsülés-nek örvendő családjának sok," számos tisztelője, akik szerencsekivánságaikkal elhalmozták a szép ifjú párt. P. Heidinger Jenő ferences-aty* végezte az esketési szertartást, mely alatt a kóruson ifj. Mathen Károly bölcsész Lohengrin nászdalát játszott*. Mojd P. Jenő gyönyörű beszédet intézett\' az ifjú párhoz, kiemelve o keresztény házasság eszményiségét.
— A kanizsai képviselőválasztás esélyei most már teljesen tisztán bontakoznak ki előttünk. Dr. Kállay Tibor t-jánlási ivét 2708 nn írták alá, mig Rassai Károly ajánlási ivét 1350 cn. A váiusztás kimenetele egyébként is előrelálható, inert aki tz ország és Nagykanizsa érdeké; komolyan szivén viseli, nem is s^avrwhat másra, mint Kállay Tibor dr. péniügyminiszterre.
— Az evangélikus nőegylet ma délután 4 óiakor az cvang. templomban köz-gyűlést tari, melyre a tagokat ezúton is meghívja a 7. Elnöki ég-
— Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége. A Budr.pesii Háztulajdonosok Országos Szövetségétől a következő felhívást, illetve körlevelet kaptuk: A miniszterelnök ur a kongresszus küldöttségének n következő választ fdta: „Az ügy, amelyet Önök érvényesítenek, igazságos. Teljes mértékben az Önök előtt már kifejtett lakásügyi program alapján állok. Azok a hírlapi kommünikék, amelyek a készülő lakásrendeletről napvilágot láttak, nem hitelesek, mcit nem származnak sem a kormány tól, sem a népjóléti minisztertől, mint ezt a népjóléti miniszter ur kérdésemre kijelentette. A rendelet-tervezet jelenleg íróasztalomon feksiik. Nagy elfoglaltságom miatt nem volt még időm azt áttanulmányozni és igy »z.t nem ismerem. Igy nem ismerem a tervezetnek azon elveit éa intézkedéseit sem, amelyeket az Önök szónoka itt sérelmezett. Arról biztosithatom Önöket, hogyha ez a tervezet nem fedi az én álláspontomat a h.káskérdésben, amelye; ünöjc elölt már kifejtctte/;j, akkor ezen tervezetből nem les/, rendelet. A lakásüggyel a legbeha-tóbban kell foglalkoznom, ez azonban csak a wlasztások u\'.a-.» törtenhetik meg A lakás ügy terén is vissz i kell térnünk a gA.da»ági szabadsághoz." A miniszterelnök ur szavaiban feltétlenül meg kell bíznunk és joggel várhatjuk, hugy a választások után m kormány a magántulajdon alapján álló rendeletet fog kibocsátani. Ezért a háztulajdonosoknak mindenütt a icgnugyobo eréllyel támogotniok kell « valasztasok aiknlinaval a kormányt, illeS ve a kormány jelöltjét. Háztulajdonosok Országos Szövetsége. Dr. Kállay Tibor penzügj mi.-.isiiéi ur a* április 5-én eléje járult szÖvc\'. ségünk küldöttsége előtt már kijelentette, hogy ő is a miniszterelnök ur álláspontján all és hogy a iakás-ügy terén Ss vissza kell térni a tulajdon szentségén felépülő jogrendhez. Ennélfogva a S.öv.-tscg ve.itősége kéri a háztulajdonosokat, hogy a kormány jelöltjét a legerélye-aebben támogassák, mert elkobzott jogúinkat csak ugy tudjuk visszaszerezni, ha egyek maradunk, de :. lakók érdekei is ezt kívánják meg. Elnökség.
Zsoldot tanintézet
i j«mr m-«7, |
s UgjobUz* k Vidékieknél
. nugit
clá |*g&vl«»gákr«.
* oktatás
r\\-tk »l»pj\'4á
\'•zocTVtltta Ejjfye-atUet ma, vasárnap délu\'án 5 órakor nz egyesület helyiségében választmányi ülést la.rt, melyre a vál«A*tj»ánw lagok meghívatnak. Egyúttal közli »z Egyesület, hogy a győri keres* tényszoc\'álisták, kik ezelőtt 30 évvel elsőnek bontották ki Magyarországon a keresztényazoclálista lobogói, junius 11-én, vosnrnap Győrben jubílcüml TJtfriepség keretében régi zászlójukat, melyet a bolsevizmus alatt rejtegetni kellett, újból felnvatják. Az ünnepségnek, mely egyúttal 30 £ves jubileuma a magyar keresztcnyszociiflists mozgalomnak, óriási jellege lesz, melyen nemcsak Cnonka Magyarország, hanem a megszállott területek, sőt a külföldi és nemzetközi szervezetek kiküldöttei is meg fognak jelenni. A ncgy-konizsai keresztényszocialista szervezetek is meghívattak n győri ünnep .égre s nz Egyesület felkéri azokat a tagokat, kik a győri ünnepségre elmenni szándékoznak, a nagykanizsaiak képviseletében, hogy ebbeli szándékukat vasárnap délután a válásttmányi ülésen jelentsék be.
— A Legényegylet jubileuma. Lopunk csütörtöki számában röviden már említettük, hogy a Katolikus Legényegylet pünkösd vasárnap, junius 4-én fogja megünnepelni fennállásának 20 éves évfordulóját. Az ünnepség kizárólag helyiérdekű lesz és ennek megfelelően csakis a város közönségére teijed ki. Délelőtt oz egylet t»gj»í és ezek családjai az egylet házánál gyülekeznek és onnan vonulnak fel a városi /elsőtemplomba hálaadó istentiszteletre. Délután díszközgyűlés, este p:dig szinielőadássol egybekölött tánc-estély fogja ax ünnepélyt befejezni. Bár a választás annyim elfoglalja az embereket; hogy alig lehet másról bollani, mint az erről szóló társslgást, mégis az egylet rendezősége teljes mertékben folytatja az előkészületeket, hogy az ünnep méltó tikért eredményezzen és a választás után ez legyen az első alkalom, hol n különböző pártáílásu emberek ismét békés egyetértésben együtt legyenek. A szinielőndásra jegyek u Schlcss Teitvérek
\\>-.pirkercskcdésében már most előjegyezhetők.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán május 21-től 27-ig született 12 gyermek, ebből fiu 7, leány pedig 5. Házasságot kötöttek : Juhász Gábor kocsis Balázs Tcrézzel, Nagy István posta és távirda főtir.vt Sió Margit Annával, Kerpcn J<nő kercskedősegód Deiger Erzsébettel. Elhaltak: Kovóc. Miklós állami elemi népiek, igazgató-tanító 61 éves tüdőlob, Líitner Sándor 3 éves növényi mérgezés, öz.v. Frcisíg^r Zsigmondné Weiler Erzsébet 67 éves gyomorrák, Szilvási István ny. városi rendőr 53 éven veselob. Sós Pétcrné Zoltán Viktóii.i 43 éves szívbaj, Leposa Ferencné Kováca Emília 62 éves gyomorrák, Kohn Gábor magánzó 77 éves kízjitsérv, Matters-dorfer Ilona 6 hónapos hörghurut, Sándor Ferencné Varg.i Juliinna 67 eves szervi szív-bnj, Balog Józsefné Kozmn Katalin 67 éves szervi szívbaj.
(x) Székrekedés. Krato Ebing bécsi tanár, avj idtggyógyitás hírneves kutatója megállapította, hogy a .Ferenc József\' keserűvíz gyorsan és kellemesen hnr.
— Tanítói pályázat. A vindorny..* foki fiókegyház róm. k?lh. iskolaszéke az elhalálozás folytán megürült kántortanítói állásra pályázatot hirdet. Javadalma : 2 szobás lakás, mellékhelyiségek, 1248 négyszögöl háziker i, parbérrozs pár önkin t l/, qm., lélek-pénz, 2400 négyszögöl sz.intóföld, 3 rnéteröl hosábfa ; stóla és alapítvány crfíkc 394 kor., a többi államsegély. Kérvények válaszra szánt bélyeggel citálva junius hó 18-ig 0 plebánfahivatalhoz, Karmscs (Zalam.) küldendők. Választás juniui 20.
1922. május 28.
— A Nagykanizsai Hangya Fo gyasztiisl és Értékesítő Szövetkezet
igazgatósága folyó hó 27-én tartóit Illésében r következő összegeket szavazta meg a) kulturális célra: egy főgimnázium jó előnicnetelü tanuló részére 1500 korona, egy polgári iskolai jó előmeneteli! tanuló részérc 1000 korona, egy elemi iskolai jó előmeneteli! anuló részére 500 korona ; b) jótékony célra: a kcr. jótékon\\ nócgyletnek 1000 korona, az ev. nőcgyletnek 600 korona, a ref. nőcgyletnek 400 korona, csecsemővédő eprvlcinek 600 korona és kongregáció karitatív osatályának 500 korona
— A magyar Czáját nem tudta legyőzni a világbajnok. Czája József, « Colosseum-cirkusz igazgatójának testvéröccse csak ugy, mint Czája János, az igozgató, — szintén sok dicsőséget szerzett mór a magy/ir színeknek külföldön. Ismeretes, hogy a Czája-család tagjai világkörüli turnéjukban sok-sok dicsőséget arattuk és elismerést szereztek nemcsak maguknak, hanem n magyar névnek akkor, amikor bennünket mngyaioknl csak per „puszta", „golasch" és „la bethiare" aposztrofáltak. Orájáék nem mindennapi, értékes mutatványaikkal, főleg klasszikus birkózásaikkal szép propagandát fejtettek ki ily módon a folyton félreismert és bizonyos elfoglaltsággal kezelt magyar nemzet fiai iránt. Czájáékat jellemzi az, hogy mindenütt kidomborítják magyarságukat, tüntetnek magyarságukkal és h« megtiszteltetés, dicsőség éri őket — a magyar név javára könyvelik el. Most a „Zah\'i Közlöny" amerikai levelezője arról értesit bennünket, hogy Czája József — a birkózás magyar bajnoka, nkí kőrútjában Amerikába érkezett, a minap Zbiszko világbajnokkal mérte össze, erejét. A küzdelem oly heves és erős volt a két birkózó között, hogy az amerikai lapok is szokatlannak veszik. Az amerikai sojtó külön kiemeli Czája József klasszikusan szép produkcióját. Ötnegyed óránál tovább tartott az erős küzdelem, mely idő alatt Czája József állandóan fölényben volt és sokszor egészen közel állt már ahhoz, hogy a nngynevü világbajnokot legyőzze. Végre is a birók eldöntetlennek voltak kénytelenek nyilvánítani a mérkőzést. Érdekes, hogy Zbiszko maga is beismerte n bWcó/áa után, hogy n Czájával való mérkőzése életének legkényesebb mérkőzése volt. Persze • az amerikai közönség valóságosan ünnepelte a rettenetes erejű Czája Józsefet éa a fényképészek gépei egyre-másra csattogtak az arénában. Czája egyébként a mult héten visszautazott Magyarországba, hogy a Colosseum-cirkusz közönsége előtt mutassa be hagyszerü produkcióit. Czája János Colos-* srum-ckkuaza egyébként most Zalaegerszegen működik, hol minden este zsúfolásig megtelt báz nézi végig az előkelő tónusu mutatványokat.
— Kgaagftajllránltáa. Mindazoknak, kik a Stefánia Szövetség Szociális bizottsága állal Pedlow kapitány tiszteletére rendezett Ünnepség fényének emélóséhoz bármi módon hozzájárulni szivesek voltak, h&lás köszönetét -fejezi ki a rendezőség.
(x) Uránia. Hold leánya, óriási dzaHagelfilm 13 falvonásban.
(x) A Huberth tánciskola közös táncgyakorlata ma este 8 órától 12 óráig (a Polgári Egylet lefoglaltsága miölt) a Rozgonyi-utcai iskolp tornatermében lesz megtartva.
— Értesítés. A szabóip.»rosok szakcsoportja értesíti tagjait, hogy hétfőn c;to fól 8 órakor az Ipartestület helyiségében fontos ügyben értekezletet tart, melyre tagjai; tisztelettel meghívja az Elnökség.
FIGYELEM!
Van szerencsém a tisztelt közön séget értesíteni, hogy mai naptól kezdve ismát trafik, okmány éa forgalmi bélyegek kaphatók. Szives pártfogást kérve
DIUTSCH SIMON
TaMfan 342.
MEGNYÍLT
Elsffrendü magyar konyha 1
a fővárosi mintára átalakított uj
„Bárány vendéglő és étterem
Nagykanizsa, Király-utca 2. sz. alatt
Modern berondexés. Támsigokoak külön boroz<j- és éttermok. Kereskedők és iparosok találkozó hcy*. Snjjt tormésu kitűnő borok Frissen cipóit kőbányai réssvénysörök. Állandóim hldog és meleg clelok. I\'onto* figyelmes kiseolgálás. Cnncpélyes mcg:yitis cigányzenével ^ünköíd első napjsn eslo 8 ómkor. Ai estélyen Lázár 1*1 Wn, n Contrál kávéhát hírneves szólista-zenekara muzsika) A vendéglő udvari rí,rén fényesen kivilágított ttrigos terem. Junius elsejétől kényelmes !uj stillósxobák.
SSstf; Haubert Ádám
vendéglős.
— Elesett éa rokkant h5s5k napjay
A m. kir. belügyminiszter ur 77132/922. &L rendeletével a hadirokkantak, hadiözvegye^ és árvák nemzeti szövetségének megengedte, hogy a .Hadirokkantak, özvegyek ós árvák foglal knztató otthona" létesítéséhez szükséges anyagi eszközök részbeni megszerzése céljából junius 4 én és 5-én perselyekkel urnákkal ós szelvénylapokkal „ Elesett és rokkant hősök napját" tarthassunk, illetve pénzbeli adományokat gyüjlhessünk. Nem alamizsnát nvujtunk ezáltal a hazánkért és mindnyájunkért Küzdött hősöknek, hanem hálánk egy csekély jelét mutatjuk meg irántuk, kik azt ágyú és puskatűzben, pokol ós halálküzdelemben szenvedve méltán kiérdemelték Ezen célunk elérésében kérjük a nemesen érző közönség anyagi és erkölcsi szives támogatását A nagykanizsai rokkantcsoport Elnöksége
— Gróf Károlyi Founchnlból visz-szaérkezett. A Nemzeti Sajtó Iroda értesü lése szerint Károlyi József gróf, aki Founchal ban, az elhunyt IV. Károly király mellett tai ló/.kodotl, m jd pedig n királyné mellett maradt a Madridba való utazásig, ar éjjel visszaérkezett Magyarországra és n tegnapi nr.p folyamán Székesfehérvárra utazóit.
— Keresztények — keresztények ellen. Sajnálatos dolog, hogy n vidéken, d-különösen n fővárosban szemben álln.lk «rgy-mríssal olyan keres/ténypárliak, amelyek közül vagy az egyiknek, v«x y a uiásiknok semmiféle kilátása nincsen győzelemre és n maga szavazat; it nem a liberálisaktól, hanem a többi keresztény pártoktól vonj* cl, miahrl azok ereje csökken. A keresztény pártiaknak még n legutolsó percben is alaposan fontolóm kell venni, hogy ilyen körülmények közt beleme.njenek-e a kű\'delembe, vajjy se és azon keresztény pártiaknak, akik ugy láiják, hogy reményűk cs»k csekély lehel, idejében <•1 kell állni a választási harctól és a maguk pártjával azt n tábort kell erősíteni, amely a destrukcióval szemben n k«rc-sztény és magyar nemzetr gondolatot irta zászlójára. Különösen" áll ez a fővárosra, ahol minden kerületben 6—8 és ezek közül is 4—6 kereszténypárt küzd egymás ellen. A fővárosban a keresztény pártoknak a küzdelme ciak o liberális pártok malmára hajtja a vizet és félő, hogy ez az egymással marakodó keresz-<ény pártok ciől liberálisok, demokruták, vagy forradalmát ok viszik cl a győzelmet
— Ujabb szabadon bocsátások a zalaegerszegi internáló táborból. lile tékes helyen felhatalmaztak bennünket annak közlésére, hogy a belügyminiszter már hosszabb ídŐ óta fokozatosan intézkedett a zalaegerszegi internáltak amnesztia ügyében, minek folytán több száz egyént bocsátottak szabadon. Most pedig elrendelte a belügyminiszter, hogy mindazokat bocsássák szabadon, okikét 1919. őszén és 1920. év juliusáig Internáltak és akik azóti internálva vannak. Elrendelte továbbá a belügyminiszter, hogy azok, akik nem közönséges bűncselekményből kifolyólag helyeztettek állandó felügyelet alá, szabadon-bocsáthatók.
— Más párt plakátjait leragasztani tilos. A belügyminiszter konkrét esetekből kifolyólag elrendelte, hogy a választások befejeztéig, tehát folyó évi junius hó 13-ig, a választási célokat szolgáló fairagaszokat más párt falragaszaival leragasztani tilos. Amennyiben pedig valamelyik párt egy másik párt falragaszait saját plakátjaival mégis leragosztaná, ugy az illetékes rendőrhatóság bz ily falragaszokat az illető párti költségén eltávolíttatni köteles.
(x) Uránia Hétfő, kedd 700 éves szerelem, fantasztikus történet. A keresztes hábornk életre támasztott hőse.
— Kórházba küldik a calxmákat.
Egyik amerikai lapban olvassuk az alábbi jóizü kis apróságot:
„A „Zaloi Közlöny" egyik ^ nem régi számában olvassuk, hogy Nagykanizsán legutóbb cipöszanatóiiumra kapott engedélyt Dobrovics Milán is, aki valamikor hosszú ideig Letenyének volt az országgyűlési kép-viselőji.. Egy odavaló előfizetőnk ezzel kapcsolatban azt irja nekünk, hogy az uj ipar-engedélyes cimtáblaján szószerint ez olvasható:
CSIZMAKÓRHÁZ
és
CIPÓSZANATÓRIUM
Főorvos: DOBROVICS MILÁN
Eddig, h» valakinek tátogni kezdett n csizmája orra, igy szólt odn a házbelieknek:
— Ugorjatok csak át azzal a repedt csizmával a suszter hczl
Nagykanizsa az más. A kanizsai gazda ezentúl igy szól majd oda n feleségéhez:
— Anyjukon), e gyengélkedő lábtyüt s/.\'illiltasd át kérlek a szanatóriumba I Dobrovics dr. ur majd megoperálja I"
Tehát a nagykanizsai vállalkozónak eredeti ötlete megtetszett odaát, még az ötletek hazájában is.
(x) Leon Chancy n hires lábnéHtüli artista j-usza a főszerepet a Lábnélküli ember cimü amerikui drámában, tr.ely még csak ma vasárnap lesz látható a VilAg-mozgóban. — Kedden es szerdán Menny Porién a bájos szőxc filmcsillag főszereplésével egy igen szép incses\'övéíü bajor paraszt dráma a „Hegyek leánya" cimü kerül bemutatóra. Jegyek elő-jegyezhetők.
— 1878 év óta fennálló Xelatl J. orvosi műszer- és kíStszer-gy ártó-cég Budapest, IV., Koroaaherceg-utca 17. elsőrendű kivitelben, legolcsóbb napi árak laeUott szállít. sérvkötőket, haskötőket, gumml görc*fcharisnyákat, orthopaedial késxiilékeket, mülibakat, mükexekat, Járógépeket, betegápolást, valamint egéwégügyl cikkokít és mindennemű guminiárukat
— Az uj italméréai engedélyek. Az italmérési jövedékről szóló törvény értelmében az italmérési engedélyeket revizió alá vették. Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter rendeletet adott ki, amelyben felhívja az illetékes hatóságokat, hogy a már hosszú IdŐ óto folyó revíziót mielőbb fejezzék be. A miniszter rendelete értelmében befejezik az összes reviziók ügyét, de az uj engedélyekéi csak junius elején — szóval a választások után — adják ki.
ZALAI KÖZLÖNY 3.
t9z2. májua 28.
(x) Uránia. Vssárnap 13 felvonásos Hold leánya óriási kalandordríma a hold imádók titokzatos világából. Exotikus állatok csodálatos vidékek, izgalmas kalandok a tcngcrc-kctt és a dzsungel rengetegeiben. Az elsó rész szövegét Ismételjük, mindenki megértheti az összefüggést.
Hit/S, kedd nagyszabású -nagyar film 700 éves szerelem, fantasztikus történet 1 elő-Játák és 6 felv. irta: II]. dr. R.dó Antal. Fő-szereplók: Lukács Pál, Vántlory G., Mol. ár László, Dénes Oszkár, Tarnay Ernő. Egy rejtelmes tudós életelixfrje életre támasztja a ke resztcs háborúk egyik hősét, aki szerelen to lobbsn késői ősénok felesége iránt, kit egykori szerelme tárgyának gondol mesteri drámai felépítés, izgalmas és lebilincselő tartalom ; a biblia szent földjén vivőit keresztes hábnruk nagy koncepciójú beillesztése. Tartalmasabb filméi alig lehet elgondolni.
— Magas pénzbeli jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konyhís lakisi bemonJ, amit ellehet rekvirálni Csak komoly ajánlatokra reflektálok Cint s kiadóban.
Ki a természetbe í
Nagykanizsa, méjus 27.
Soha egészségesebb, tisztább, lélekne-mesitőbb intézményt nem kezdeményeztek még, mint a cser készet. Baden Powellra büszke lehet Anglia, Európa s az egész világ* Baden Powell az elsatnyult élet jövő nemzedékét mentette meg ideális gondolatával: ki a szabadba a gyerekekkel, Isten szabad ege alá. A város por, a város fulladás, a város bűn. Az erdő, a mező, n rét az életi a kacagás, a harmatos ártatlanság, a természet. A város füst, orgia, pikantérin. A természet felemelkedés Istenhez, a romlatlan naivság, a természet a gyerekeké.
Szégyenpír lepi arcunkat, ha a múltba forditjuk fejűnket. A mult önmagát csúfolta meg, a diadalmas multat. A mult csak dekadencia, sápatag kórság, beteg élnivágyás. A mult csak volt, a semmi, szálló füst. Hiu ábrándozás és Isjhár magábatemetkezés. Öntudatlan ébredés századok hajnalán, lázas kitörés, véres bukás. A mult a por, a füst, a vakság.
Nekünk magyaroknak különösképpen jegyünk a dekadencia. A mi multunk többszörös bukás a céltalan bolyongásban. Nekünk duplán tragédiánk Adám tragédiája. Nekünk csak multunk van, a jövő — kétséges.
Magyar szülők, magysr nevelők 1 Ki a szabadba a gyerekekkel 1 Kuroljuk fel a cserkészetet, mert az szerető karokkal ölel-kezteti össze az apró sziveket, egy vágyat ad, célt ad, harmóniát a munkában, játékban, küzdelemben: ki a természetbei Nevel szépre, jóra, egészségesre, a fönségesre. Fölviszi a gyerekeket a hegyre, láttatja a földi homályt, a várost, a füstöt, a port. Mutatja a kék végtelent, az eget, a magasságot, a mérhetetlenséget. Szárnyakat ad a léleknek és megöli a földi anyagiasságot. Megtanítja a pacsirták dalára, a sas repülésére. A cserkészet Istenhez vezeti visszo az eltévedt embert.
Közeledik a nyár. Vége o tanításnak, jön a vakádó. Szétszakadnak n diákok, ki erre, ki arra. Ne legyen Igy 1 He a csapatba, ki a rétro, ki a természetbe. Fölverni a sátrakat éa nem nézni haza. Megismerni az egyszerű életet, a természetet, az egyszerűséget. A tavalyi nagytáborozás szépen sikerűit. Legyen az idei szebb, mutasson haladéit a nagy lélek s nemzetmentésben. (—y.)
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
Sherlock Holmes nyomoz!
A*0r< «««S-
MUridiMOk. h*0T ? titi l-liJiort>iln»i tm ic.\'t: níi«o.V játisu. köf-
„j-S. t»V»r<ko» cn-t*j lch«:«tl. ciftf-JM UcnílU, mlná««r«
.Berson\'
9um«nl»»tV:«1 TIWJI
TÖKVÉflYSZÉK
Lelőtte az urát. Beck Ferenc és neje pákai lakosok hosszabb apierikai tartózkodás után súlyos dollárokkal megrakodvo tértek vissza egy év előtt az óhazabeli falujukba — Pákára. Gyönyörűen élvezhették volna munkájuk gyümölcsét — ha a férfi megbecsülte volna magát és öttagú családjának élt volna. Azonban Beck Ferenc szerelte az italt, szerette a kártyát — és bizony a legnagyobb vagyon is összeolvadt egy részeges-kártyás férj kezén. Igy tőrtént Beckéknél is. A szegény asszony élete egy valóságos szenvedés volt a részeges, dorbézoló, kártyás Brck mellett, akinek kezén mihamnr elolvadtak a nehéz amerikai dollárok és ő, aki n község első embere lehetett volnn anyagilog, rohamosan csúszott lefelé h lejtőn — a nincstelenség felé. A józan, becsületes, komoly asszony látta a bekövetkezendőket, kérlelte, könyörgött urának, de mindhiába. Süket fülekre talált. A szenvedély már vasmarokkal szorította az ihzáko* kezeket. Az asszony, aki öt gyermeknek anyja s akit az anyagi katasztrófa közeledte o kétségbeesésbe kergetett, — egy izben, végső elkeseredésében, mikor a részeg férfi ismét a korcsmában züllött és asszonyi kérései hiábavalók volta\'*, — revolverrel fejen lőtte nz emberi és családapái kötelességéről megfeledkezett embert, aki holtan bukott le a korcsma padozatára. A szerencsétlen szegény asszonyt, — kinek életét pokol\'á tette n férfi, — n csendőrjárőr lefogta és n zalaegerszegi kir. ügyészség fogházába szállította. A nyomozás ebbrn az ügyben természetesen tovább fol>ik.
Budapesti tőzsdei Budapest, május 27.
Zürichi zárlat:
Berlin 178, Amsterdam--, Ho\'.l.mdia
4031.\',, New-York 5*3* 4, London 2329, l\'Ans 2762\'/,, Milano 27371/,, Prága 1005, Budapest 63, Zágráb 188, Varsó 13, Bécs 51/,.
A szerkesztésért sojtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
6270/1922.
Hirdetmény.
Felhivatnak az összes fold és ház-birlokosok, hogy a birtokukon található szervlövist haladéktalanul kiirtsák, meri az irtást elmulasztók ellen a kihalási eljárás szigorúan le lesz folytatva.
Utasítom az összes mező és hegyőröket, hogy az irtási ellenőrizzek cs a mulasztókat bejelentsék.
Nagykanizsán, 1922 évi május hó G-án.
^ Polgármester
Apró hirdetések
.Illa. 10 s«6lK 40 K. »<u4i- é* Oocpnaj. 50 K, sulnd.u további ««6 h«lkö...ap * K. yaAr- í. Oan.pn.p ,8 K. rutscsbb bCiOr.l «x«<UU »«»v»k duplán ssáinlltatiiak. Állást k«r«aókiiek mindenkor SO ssáialík
Tanulónak felveszek egy jó házból-való fiut. Bruncsics József Sugár-ut .53
Egy Jó munkás clpéazsegéd, hetes, felvétetik Androsek Ernőnél Tárház-utca A
Hatos azámu Wlose féle pénz szekrény eladó Cím a kiadóhivmalban. 4J„
Asztalossegédek állandó munkára felvétetnek Szabi és Dankovits épület- és mű-bútor asztalosoknál Zalaegerszeg 4>ys
Két jómunkás csizmadia-segédet állandó munkára azonnal felveszek Farkas József Teleky-m 42.__
Jó munkás kovucsiugédek órabérre,
esetleg ellátással felvétetnek IJojtor Józsefnél Kazinczy-utca. 4J44
Vadlya Hajnalka gépírónő vállal mindennemű gépirási munkát, levelezést. Megbízást átveszek hétköznapokon esto 6—-8-ig, vasár ós ünnepnap délelölt 9—ll-ig. I.*kás: Főút 22. emelet, jobb erkély.
Eladó egy teljesen uj feleit kocsi. Zrinyi Miklós-utca 16. *
Keresek egy Rycrmekeket S\'.crető özvegyasszonyt, aki háztartásomat feleségem mellett, vezetni hajlandó. Nyugodt, állandó otthont biztositok. Ajánlatot fizetési igény megjelölésével alábbi cimre kéretik: Gyarmati József. Zalaegerszeg.
Nőtlen motorkezelőt keresek vidéken levő téglagyárhoz. Grünfeld Miksa, Kinizsi-u. 6.
Bútorozott szobába magányos nő vagy gyermektelen házaspár házmesternek kerestetik. Cím: Mflgyar-utca 10.
Aa l.incrt •UArvnilO blkurárvOrAs
ASZTALI BOR
26 és 30 Í3HSSS&
BORT fs BORSEPRŐT
bhuncsYcs józssf Susár-ut 53.
Újságkihordók és elárusítók
felvétetnek
a kiadóhivatalban.
RÉZGÁLIC
.SUyunga
Raffia
foomárlésü Kénpor
Kénmái Gépolai Hengerolai Unxó Kocsikenőcs Marónátron
(ougWoku tu*W)
Gyanta stb.K
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykereskedő cégnél
Alapítva I8M
. ^ *-
ZjLM KÖZLÖNY
A _„ Bank és Kereskedelmi R.T.
Zalaegerszeg.
Telefon 81. szám. Távl-atl dm: Agrár.
A részidős alapítási tervezel és a részvény „láirási ív alanti helyeken, valamint .az alsóitoknál varnak elhelyezve, ahol a jegyzések kel egyidejűleg a befizetések is eszközölhetők: Zalaegerszegen: Gok. Kirendeltség kereskedelmi oszlálvában. Zilaszcntgróton: Zslavölgyi Ipar müvek RT.-nál. Sümegen: Bőbm és Keppich mümílmában, Sümegi Takarékpénztár RT-nál. Tapolcán: Kovácti Iván urnái, Veszprémi püspökség gazdasági hivatalában, Tapnloa Vidéki Takarékpénztár RT nál Bilalonfüreden : Vörös János urnái, B.ilatonfürcd és Vidéke Takarékpénztár RT-nál és Balatonfüredi Hitelszövetkezetnél. Keszthelyen: N\'agv Károly urnái Keszthelyi Takarékpénztár RT-nál. Nagykanizsán: Franz mümalomban, Fischel Fülöp Fni könyvkereskedésében és a Zalamegyei Oazd Takarékpénztár RT nál. Lelenyén: Posta-hivatalban, Lénnyel Takarékpénztor RT-nál. Picsán: Postahivata\'ban, Picsái Tnkarékpénz tar RT.nál. Lentiben : Horviith János urnái. Zilaiaksán: Oszvald J.izsef urnAI. ZalaWvőtl : Népbank. RT-nál.
Az alapítók r
Csígoly Pál malomtuiajdonos Nemesiördemic, Goszlhonyl Sándor ny. v:n. főjegyző Zalaefjer-szeg. Gróf Károiyl Ferenc földbirtokos Zila szentgról, dr. Koller István földbirtokos Alsóraj!!, Küblin Jenő ,Za!avöli;yi Iparművek RT." igazgatója Zslaszcntgrór, K\'idír Ssndor árvaszéki tlinök Zalaegerszeg, dr. Mindi Jenő gyógyszerész Zalaegerszeg, Ódor Gézt ny. pinzUgv-iitazgató mii. tanácsos Za\'neK.-rszeR, Pongor Henrik Transdanut-ia rt. vez-Srig. Nagykanizsa, Schcller Zsigmond malomtulajdonol Monostorapáti Scheffer Rezső rater.ítélő Csömödér (Bpesi). Thajsy Imre földbirtokos Felsőralk, Valkó Árpid földbirtokos N.igyricse, Wirlschafter Ernő Gaboiittkormánybiztoái oszt.-fönök Zal.-egctsze^
dr. Wollák János ügyvéd Zalaegerszeg. Minden egyéb felvilágosítássá! közvetlenül Wirlschafter Ernő gabonakorntánybutosi kircn de\'.iségi osztályfőnök u:hoz Zalaegerszeg fcé rétik fordulni.
aexxxK KKSfi ssss km kk ax x Mohar
x
E X
K X
3S
Köles Hajdina Zab

Tengeri x
Gazdasági >:•- németotixági kerti magvak kicsinyben is kontók
S Ország Widder cégnél |
S Nagylianiz.a, Erzsébet-tér 10.
XXX XXX MXXIMSSXMX
korona 66 fillérbe
kerül példányonkint,
tehát mindennap t korona 34 fillért takarít meg,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KÖZLŰNY-RE
Dunántúli Élelmiszer ít Áruforgalmi Részvénytársaság
üzembe helyeztetett. Naponta házhoz szállítunk elsőrangú jeget
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrása CUACI Cltllll Mapesl.«.. OrH Ik»» liaHilti *. u*a.
Ir^arurbán telelőn: 43-96. SS. tNÜtL jHPlU tthHlt.lt H.lr.tl to: SIHSÜK WWT-
Magyar Köztisztviselők
Fogyasztási, Termtó és Érlékisltí Szövetkezet
pünkösdi árjegyzéke:
1 kg. friss csemege tcavaj K 330
l Hollandi kristálycukor.....K ll-t.-
l . Sitim rizs \\..... • • .70 —
l , Ringón rizs iV . - ■ • • 70.— t , Tarhonya (tojásos) ...... , 06.—
j . AipagJÖngy .........- 40-
1 , Kötés (bántott). . .....«>.
l , Santos kivé........ 440.
I , Pörkölt kávé fényezett ,4^0.
1 . Cacaó hollandi..... . 440 —
1 tibU \'/» Főző csoko" ádé......76.—
1 kg Vágliató gyümölcsíz 50* a cukortartalommal 88.— t . Sxmz siagcdi hixisiappnn . : . . ■ 100,— t drb. ", kg fehér, száras debreceni hásisxappan 51.— l drb. V* kg. Hcidekker sxinsxappan . .34.—
1 liter Donaturiit ssesz 96*.\',-os.....
Továbbá ax összes füsior- és cscmegeúuk, sajtok, fr:s< fölvágottak, ÍUstölt- és csemcgeszalonna. valamint likőr, xum, cognac, fCiSgí és palackozott borok, málnaszörp, cukorkák, nagy vaUsztékban Pontos kiszolgálási Étkezési burgonya bármily mennyi ségben 1 kg. 9 korona.
ad. 13927—1921.
Hirdetménye
A városi tanács nyilvános átveré sen eladja május 29-én d. e fél 10
órakor a gördövényi szőlőben a bortermést hordók nélkül.
Nagykanizsán, 1022. május 23.
Polgármester.
HAASENSTEIN a UOGLER R.T.
legrégibb
HIRDETÉSI IRODA
Budapest V.. Dorottya-uUa 11. sz. Telefon 34-45.
K,-tves« NHalllW •»\' l\'«dap»sti. niiat a hazai H külföldi lapok róaxoro eredet; i.k mcl.ett. A toMtoca. minden aipyobb várójában képíivtlve. -Köttaégratáaaot dljmantoaeu azolgát.
Jégkár elleni biztosítás
A Pátria Általános Biztosító R. T.
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 17. szám
Zala- és somojymigiel kerületi vetirOgynMtsége
fclhivja a gozdakőzönség figyelmét, hogy jégbiztosítási ajánlatát mielőtt más társaságnál feladná, kérjen ajanlatot tőlünk. — Nem tartozunk semmiféle kariellhiz a versenyt á\'ljuk minden társasággal szemben a legszolidabb és legelőkelőbb üzleti felfogással. A társaság viszontbiztosítási szerződései alapján bármily nagy összeget elvállal biztosításra.
Pátria Általános Biztosító RT.
Zala- és sotr.ouymegyel kerületi vezértgyttíksége Nagykanizsa, Eötvös-tér 29. síim.
Makulaturát,
kiselejtezett ré, i Irományokat, könyveket a legmagasabb napi árban mefl-veszllnk. T-.tko* c, bli»!r.n, uatokat zu.tmk n Tél ktvéiisigiia . (v.pirsyirt•.
célj.lr*. Átvételnél ItzetUnk. «■!
Hegedüs és dr. Áldorné
Budapest, VI., Poímanlciky-utca 83-85
A feltüntetett árakhoz 3% forgalmi add kijlci^fel-számittatik
A feltüntetett árakban a 3"/„ százalék forgalmi add bennfoglaltatik
feliratú táblácskák lapunk nyoindá-jábt.n darahonkint 20 koronáért kapható.
Fővárosi mintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bei és külföldi zománc és más mindennemű lak-kokban, úgyszintén ecsetárukban.
FESTÉK
:
-KERESKEDÉS.
Fertők és Iparosok legol-_ _ esőbb bevásárlási forrása
Festő fatlmintáM Is kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK B^r
Nagybani vételnél elönyárakl
KONuaii. uy/g • --------------- "
Sternberger Gyula Erzsébettér
saorv.a-szítlodo át.tt.néb.n T.t.l.n 3»7
Tataion 397
ZALAI KÖZLÖNY 3.
1922. május 28.
nU.l.^lA UrufcM fa rta«l.tKl1l ka- |
BöraPOIO tilirit mit M fal Unntu • I
rwZrlw»«*■>■ K.ri^wu;, I
fc&ü.tJjtUW* MWIL \' Ml* Ml&íra «*>« ■
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos HMWrtokrtmleit Blrórfg «t>l trjBiélííMtt
Ingatlanforgalmi irodája.
TiMm SO. HhM IIr a. Hririli .1.: Sihlf IU«Jtsíj
Eladó birtokok)
500 holdas birtok Zalamegyáben, melyből 180 hold szántó, 50 hold rét, a többi erdős legeló.
250 holdas birtok Zalamegyében, melyból 130 hold szántó a többi erdő, rét és legelő.
282 holdas birtok veszprémmegyáben, melyből 150 hold szántó, 8 hold szőlő, 2 hold akácás, a többi rét és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rét.
100 holdss birtok Zalamegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rét, a többi erdős legelő.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, prima fajszőlővel beültetve.
16 holdss szőlőbirtok Nagykanizsa mellett, nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok « Bslaton Somogy: partjától 4 km.-re, teljes felszereléssel.
5 holdss szőlőbirtok Keszthely mellett a Balaton partján.
Parcellázások:
Somogymegyében homokos birtok, 1CW0 négyszögölenként 10.000 K. Épitési anyagról gondoskodva van,
Zilamegyében közvetlen a falu mellett. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölenként 20.000 K. Lakóház a faluban vehető.
Eladó házakt
A város belterületén szép kertes ház nagy la-kással, két szoba elfoglalható.
Csendes urinegyedben hBtszobss családi ház.
Kisebb lakóház közöl a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nr.gy kerttel és szántófölddel. Ezenki vür kisebb nagyobb házak e\'adásrn állán-dóan előjegyezve.
Üzletházak t
Kétemeletes több üzlettel rendelkező ház n piac körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház teljes felszereléssel és Italmérési joggal.
Somogymegyében vasúti gccpontnál nagy emeletes vendéglőház szállodával, sok éptl lettel, teljes felszereléssel.
Ba!aton somogyi pariján bzálloda, vendéglő teljes felszereléssel.
Somogymegyében falusi üzletház, uj épület, lakás és üzlet azonnal átvehető.
Z-.lEtmegyében falusi vendégiőház üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő ás kávéház bérlete teljes felszereléssel.
40 I lerős „Rába- motoreke, 1918 évigyártmányu, üzemképes, helyszínen bemutatva, nasyon jutányosán ela.i*.
ösz ivAn
ntgyszetii kunyvc
nZÓSIRÖG
A lisitA szerolcrn apotheozisa. A vaskos kwtot Vnphfttó ii kizdóhivtUlban.
Ara 40 Korona.
TURUL CZIPÓGYÁR
RT. Fö-ut 12. szám.
Saját érdekében tekintse meg kirakatjainkat
olcsó, tartós megbízható
ssri« sfss.
Turul Cipőgyár Részu.-Társ.
VILÁG
mozgóképszínház
Erzúkit királyné-tor, Sz»r»u izillodi ipilitéhBit Telefon 74.
Telefon 74.
Vasárnap kerül bemutatóra az amerikai Godwln Hictures csodás attrakciója
A lábnélküli ember
Szenzációs amerikai történet 7 felvonAsban. A cimszcrepbcn Lon Chancy a lábnélkül. arltsta.
Kedden n
HENNY PORTÉN játszik!
Helyárak: \'MU2TSÜVÜSiII
A NAGYKANIZSAI
Telelőn 2-93
VAROSEPITO
R.-TÁRSASÚG
| Telelőn 2-93 \\
artyagkereskedésében
a Franz-malom mellett
Kátrány Karbolineum Kátránypapir Gipsz, Szeg Uasgerenőák Betonuas^ sínek
Deszka, mész
Cement
Kész ajtók
Rblakok
Épületfa
(Tiűpala
a legjobb minőségben, minden quantumban a 4
legolcsóbb áron kaphatók.
Városi iroda:
Nagykanizsa, Zrinyi Miklós-utca 33. sz.
NnmiWI r U.t jirWe.noV- 7alel *> Grenuatl kSavoToaabf ád».
61-lk évfolyam
Nagykanizsa. 1922. mnjui 30. Kedd
121. azim
ZALAI K0ZL0NY
kereszteny politikai napilap
\\-fcrk«ai(^((« 6* kiadóhivatal: Fő -ut 13. - InUrurhar.-Wlafon 78, ■
McgJclc ilk mludltf kom rc*gci
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
ítél a nemzet.
Az egységes Kormányzópárt impozáns győzelme.
Budapest, május 29. A vasárnap meg-tarlóit nemzetgyűlési választások eredményéről hivatalos tényezőktől 122 kerületből érkeztek jelentés-k, mely szerint 77 kerületben nr egyaégeRpáit jelöltjeit választották meg.
Dr. Fekete Jánost n garbócbogdányi kerületben, ifj. Hedly Ferencet a *7ep*i kerületben, Selley Ferercef T/rmán, Vásárhelyi Jenőt Eleken, Mándi Somu D.ird«, Perlöky GyŐrgy Pécsvárad, Szily . Tamás Sávi, Sí-monyi János Siklód, Huszli Ittván P.ilánkn, P\'«lacsi Dénes Sientlőrinc, Wild József Villány, dr. Lukács György Gyulf, Temes-váry Inve S\'eghalom, Könyves L jos Bihsr-keresztúr, Kovics Nagy Síndor Cyáffa, dr. Zsilinszky Endre Derecske, dr. Berky Gyuln Nagyszalonta, Erődi Hnroch Szalár<l, báró Urbán Péter Bhltonya, Petrovics György Makó, Urb&novics Kálmán Nagyink, Sch<w.dl Károly dr. Csongrád és Kiskundorozsms, dr. Szakács József Mindszent, Bugyi Utván S/entes, Csöngidy György Adony, Fáy Gyula--Ealed, Pulnoky Móric Pulnok, dr. Hndhá/.y Zsigmond Hjjdunnná.«, dr. Petri Pal Nádudvar, dr. Nagy János Eger, Mii o vényi Jenő J-Jt.tvan, Doboc/ky De,.sö Heves, Mayer János Kápolna, Grziffi J-.nő Tiszafüred, Gömbös Gyulit Apátszalók, K. Pcthes Láizló Jászapáti, dr. Nagy Emil J-iszladány, Kuna P. András Kuuszontmárton, dr. Ken/* Béla Szolnok, dr. Hoiánszky De.ső Török-szentmiklós, gróf Szapáry Lajos Alberti, Palay Tibor, Aszód, dr. PJalty GyÖigy Duna-vecse, báró Kan* Albert Gödöllő, gróf Teleky Tibor Gyömörő, Szalóky Jenő K&Iocíb, Endro Zsigmond Kiskunmaisa, Tabosl Halász Móricz Lajosmizse, Szabó Bdlázs Sznbodszól lás, Schwindt Endre Törökbálint, nngy^tidi Szabó István Barcs és Nagyatád, dr. Ebn Kálmán Csurgón, Gaál Gnszton Lengyeltóti, Bar In-Szabó József Szigetvár, Vörös Ferenc Govfl, Kállay Tamás Kemecse, Mózer Ernő Kisvórda, dr. Nánássy Endre N.gylálló, dr. Erdélyi Lajos Nyírbátor, dr. Kállay Tibor Nyíregyháza, Szukányi Ferenc G>enger, dr. Gál Endre Fehérgyarmat, dr. B.»rtos Entlrc Mátészalka, dr. Ilié* József Nsgykároly, Pesti Pál Gyönk, dr. Erdélyi Aladár P..ks, P.ihes János Törökkanizso,S:obó Zoltán N-.gykopo:\', íankovics János Kaposmérő, Bessenyei Jenő Sárospatak, dr. Görgei I.tván Sátoraljaújhely, báró M ajláth Nándor Tokaj, Koszó Islván Szeged III. került\'.
Nyolc vúlnszlókcrületben egysége>párti jelöltek küzdenek egymás közt a mmdttum ért és pedig: Szolánczy József és Putnoky Sándor Szikszón, Hir György és Kosaras Sándor Hercegfalván; Huszár Sándor és Czeglédi Endre Sárbogárdon, Szomjas Gin** táv é* Tasnádi Kovác« Híjduböszörményben, Dánér Béla és Barabás Samu Hojduszoboszlón, dr. Erődl-Harrch Tihf-mér és Gál István Tiszafőldvár, Juvos Antnl és Eőry Szabó Dezső Igaion, Benczes Jinos és Spolurits György Tolnán.
Három kerületben a kormányt támogató jelöltet választottak meg és prd\'g: báró
Miro«ch Antal pártonkívüli jelöltet Mohácson, dr. Czettler J-nő pártonkívüli jelöltet Jákó-halmán és Heinrich Jenő nemzeti polgári párti jelöltet Tagon.
A kővetkező kerületekben ellenzéki jelölteket választottak. meg :
Békésben dr. S/akáci Andort 48as kisgazda, Békéscsabán Szeder Ferenc szociál-demokratád Tótkomlós D-mos István magyar munkr.pini, Lovrsberény Cs-rli József, Czeg-léd Hallrr Ntván keres.lény ellenzék, Kis kunfr.legih.izv\\ dr. .Horválh Zoltán, Monnr Pakots József szabadelvű elleni éki jelöli, tovább \\ Knaller Győző szociáldemokrata és Kiss Mrryhcit keresztény kisgazda.
A szarvasi kerületben ellenzik! jelöllek küzdenek egymással pótválasdáson Boryolya Pal független kiignzda és T.\\k.4cj J >/sef szociáldemokrata.
N^gy választókerület ben ellenzé. I pártokat támogató párlonkivüÜ j-löllet választottak meg: Apponyi Allűrt grófot Jász bet én) ben, S/ilágyi L«jost Bereliyöujfa^un, Lftay Ernőt BibRrn;igyb*jo nbön, <ir Sir; us litvánt Mn c*libcn.
Igy lehát egysége>párli és koi mányi támogató mz-ndAlu.n van 88, mig ft». ellenzéki parinak együltvi-vcösszesrn 14 mnn-dátuma van. 10 keiuletben póiválasztás Ica* egységespárti éi ellenzéki jelöltek közt, 19 v;\'<las<t^kerületbői nem ér>ez«lt jelentés F.<ek köziil 5 li«loi és oz cicdmt\'nv czak ho!n3p áll.Hpitható meg.
Húdinctőuást\'ufiJi/, május 29. Min«lkét lilko-r vMas\'tókcrülel elnökinek intézkedése kzerint n válnsrlásl ma estr nyo\'c órakoi lezárják. Az eredményt hol.snp reggel hirdetik ki.
Szeged, ir.ájus 29. A *«rás( esU nyolc óráro tü/ték ki és 9 órakor lezárj \\k n választást. A választások eredményét krdtlen vagy szerdán hírdelik Jci.
Sopion, május 29. Itt, hol Klebelsberg Kuió gróf áll szemb?n Andrássyval, K\'ehels brrgnek eddig 3600, Andrássynak 1400 szavnzaln vnn, 2000 *>avo*at bizonytalnn, de a?ok lu\'nyomó rés»e szintén Klebelsberg Kunóra fog szavazni.
A vnlasztájok eddig ismeretes eredményéből, mint fő monuuenlunot kell kiemelni, az Andrá^sy vezetése alatt álló ellenzék kudarcát. Ez egvrészt elszomoii:ó, másrészt megnyuglató. Elszomorító azért, mert a keresztény politika gyengülését jelenti, dc megnyugtató másrészt azért, mert azt l-irdeti, hogy a magyar nép nem akar a közjog politikából inrglepetéíekot és kalandokat, hanem egyenletes munkát és fejlődést, szóval reálpolitikát akar.
Budapest, tnftjus 29 (éjjel 12 órakor éikczelt.) A belügyminisztériumba érkezett Jelentések szerint n helyzet signaiur^ja a követ-ke£Ő: A vasárnapi 141 kerületbe\'i választás.-k kÖzüV\'lSfi-nyilt, 5 pedig titkos szavazás volt. Az 6-tftko.\'.a-i szav.rzó kerü\'etok eredményét csuk kedden d6!c!ó» howák nyilvAnossigra. Megválasztottak eddig az egységes korm. ny-zópArli jc\'.öliekbő 80 at, pötválas\'.lás alá kerülő kcrUtoiek, hol egységes pánink Állanak egymással szembon 10 van, kormánypárti (do n:m egységes) van 4, ugy hogy az egységes pártnnk eddi^ 94 mcKválasztott képvisclój--
BlŐltsotóai ár*k: (!•;, f«r|il«l iáéul iiyill)
<Ígitt ív.. 780 K. Kélívra 400 K. Nagyél
200 X. Fgy tti^ra 1$ K. Eyyea^Mk^^K
van. Az ellenzéknek 1G, pólvátasztásra kerül 2, ugy ho^y nz ellenzéknek eddig 13 ketQ\'ele van, jj p-.iíválasztás u-án valósi inüleg S4.
Sffged, május 29. A választás eredményéi kedden este, vagy szerdán reggel fogják kihirdetni
Pilisvöröwáron pótválasztási a kerül a sorTöiros J»nos egy&égespárti és Rády \'Sáydor «zoci.«ldrmokr»la közölt.
Hödmezővásár/ielu, május 29. A Hód-m«xöv.!sárhelyi kerületben titkosan szavainak. Pontom k\'prt a* eredményről itt »;m lehet alkotni, b. r n hangulatból itt is megnyilvá-nul, hogy Beih!en István gróf nagyobb többséggel fog -jyŐzni.
Sopron, május 29. Uj«bb hirndások szerint Klebelsberg Kunó gróf belügyminiszter vezet Andr^ssyval szemben.
z\\ volt ncmretgyüíés lngj«i közül kibuktak eddig: Csernyin Mihály, Prakatur Tamás, Gcrcnc-íér I., Andah^zi-Kasnya Béla, Kutka-falvy Miklós, Mehcly Kálmán, Eroky Kiroly, Kubituk István, Krühwirth Mátyás, Birta József, Tomory Jínó, Somogyi István é3 Lipták Pál.
A francia miniszterelnök meghátrált az angolok határozott fellépésére.
l*ondon. május 29 Az angol és francia külügyi hívnlalok kőzö\'l nz utóbbi nppokban élénk eszmecsere volt, nmrlynek az lelt az eredménye, hogy Puincaré beleegyezett, hogy eddig semmiféle erőszakos rendszabályokhoz rem nyul Németország ellen és igy nem gondol a Ruhr-terület megszállásárx sem, amig n szövetséges kormányok a jóvátételi bizottsággal és a párisi bnnkbizottsággal a teparáció kéidénél alaposan meg nem tárgyalják.
Lloyd Gíorge miniszterelnököt a párisi angol követ mindig tájékoztatta a tárgyalások állásáról.
A miniszterelnök biztosította Poincarét, hogy lámog«lji Franciaországot jóvátételi törekvésének ér vénycsitésében, de ctnk nddig a mértékig, nmdddig Németország a követeléseket tényleg teljesíteni képes.
Sándor király Bukarestben.
Páris, május 89.\' Sándor szerb király sürgői meghívásra Bukarestbe utazott. Utazásénak oka teljesen ismeretlen és miután hivatalos jcluntést sem adtak ki, sokféle találgatásra ad okot.
Cseh-orosz szerződés.
Prága, május 29. Hiteles értesülés szerint Csicserin Génuiban aláírta a Cseh köztársasággal létrejött szerződést, amely többek közt a dip\'omácial viszony holyreállitásfct rendezi. Kölcsönösen biztosítja a símlegesaégot és gazdasági rendelkezéseket is tartalmaz.
Minisztertanács.
Budapest, május 29. Ma délulán 5 órakor minisztertanács volt. A rendkívüli minisztertanácsot Bethlen Islván gróf miniszterelnök hívta egybe. A minisztertanács anyagáról nem kerültek ki részletek. Hir szerint a választási kérdéseken kivül a lakásrendeletet is tárgyalták.
Élien Or. Kállay Tibor képviselőjelöltünk
ZALAI KÖZLÖNY
Ki volt Rassai Károly dr.F
Közli:
Budán, a Fő-utcában van egv szomorú nevezetességű palota: a tizenkilenc! Szomorú hírű pedig- azért, mert a palotából hurcolták el a vörösök Ferry Os.kárt. E házban lakott az a Lázár n;vű terrorista, aki a Hollánokat lőtte agyon, e palotában lakik a híres Méheíy Kálmán, oz üzemek hírhedett szocializálója éa e házban lakik az a dr. Rsssay U, akit a jó budaiak nagy kacagására virágos kocsin hoztak bc Kanizsára I A rossz nyelvek ezt n palotát még ma is „wovjetház"-nak nevezik l Rassai K ii oly dr.-ról szólván az ének, legelőbb is le kell szögezni azt a tenyáll i$t, hogy 0 néltó<ága nem bud»i. csak amo\'y»n bevándorló\'I í Zen\'árél került fel hozzánk mint fiatal joggyakoenok. Ez időtől kezdve a krónikás a következőket jegyezte fel róla: Rövidesen berendelték az igazságügy-minisztériumba, ahol aztán addig-addig körmölt, amíg hirtelenében be nem következtek azok az idők, melyek irtózatos lendülettel dobták fej a Kis ismeretleneket a szédilő magasságba I Rassait is ez a szélroham kapta vállaira és lódította be a „Nemzed Tanács" kellő közepébe 1 Dicséretére legyen mondva, itt csak az irnokoskodás szerepére vállalkozott, mert a Nemzeti Tanácsban náláná] különb legények is hadakoztak U félő volt, hogy ha ezekkel larl. előbb-utóbb egy ostoba golyó a testébe fúródik. R.issai irtózik minden lövöldözés! zajtól és mindenféle vér-tanuságlól. U akkoron is csík a „jogrendet" védte I
Tanácsbeli csendes működését azonban azzal ellensúlyozta, hogy az igaziágügyminisz-teriumban bizalmi testületet alr.kitctt.
Egy kettőre ő lett ott az Őszirózsás fenegyerek, akinek öblös hangjától hangossá vált a palota! Mint .főbizalmi" hamarosan végrehajtatta azt a rombolást, melynek fertőjéből foggant a kétöbbi frigiai sapkás Justicia!
Kérolvi Mihály, amikor a felosztás befejeződött, hálája és jeléül miniszteri lilkárrá léptette elő a snájdig R«»ch Karcsit. E»zel indult meg az az olimpuM karrier, melynek egyik állomása a jelenben — Ncgykanizsa!
Rassai talán már akkoion felhágott volna az ugorkofa legtetejére, ha közbe nem jő a kommün, amely megbuktatta Mihály grófot és csendes embert csinált R-:*aiból. De ezt ne tessék hazafias érteUmben venni.
Valahogy azt ne higyie senki, hogy ellenforradalmakat szervezett! Oh dehogy I Továbbra is csak „dolgozott" I Védte a vértől gőzölgő jogrendet is, csakhogy akkor teljesen csendben tette ezt. Öblös szavát nem hallatta még akkor sem, amikor a falvakban Akácokra húzták fel a gazdákat Siamuelli pribékjei 1
A hlrea jogászt az egé«z idő alatt nem hallottuk, amiből az következik, hogy sekszi* bilis jogérzete akkor teljesen megbékélt a perrend nélküli „jogszokásókkal" I Egy azonban bironyo*, hogy ügyesen cselekedett éc számolt azzal, hogy ha akkor felhág a népbiztosi trónra, a bukás ulán fellétlenül le: csukják. Viszont ha csak csendben dolgozik, eljő a letagadás ideje is é« minden jóra fordul 1
Számlása bevált. A kommün megbukott és felvirradt a hajnal!
Rassait csak akkor láttuk viszont, amikor divatba jött zsidókat ülrgelnil Elámulya láttuk öt ismét az élen, csakhogy mott tnbr frigiai s*pka nélkül (azt jobb időkre tette el) hófehér köntösben. Az igaxságügyininiszte-
FIGYELEM!
Vsn szerencsém a tisztelt kó?.on s6«ct értesíteni, hogy mai nspiól kezdve ismét trafik, okmány óa forgalmi bélyegek kap-
hatók. Szivcs pArtfog»st kérve
DEUTSCH SIMON
Egy budai polgár.
riumból ő is kipofozta néhány exbizalmi kollégáját és ez o\'yn imponálóig hUott a naiv Fri-drichre, hogy rögtön ál\'amtitkárrá léptette elő.
A szerencse tehát újólag feléje fordult, amikor elerte azt, hogy oz ostoba véletlen politikai terheltsége dacára, „Keresztény államtitkárrá" avanzsáltatla. Friedrichnck ezt a végzetes cselekedetét később azzal hálálta meg, hogy halált kiáltott fejére. Ugylátszík maga is bünül rótta fel neki azt, hogy éppen őt protezsálta!
Az oláh megszállás megszűntével Rassai ismét számolt r»z adott helyzettel, felhúzta a korhű jelmezt és felcsapott dühös antiszemitának. Azonnal nexust keresett a Keresztény vezérférfiakkal és hamaro*en sikerült is őket narkotizálnia. Így elsősorban Budán Alpár |<n*c, Ro*é Henrik. Fercsek Gyula, Gallauner Károly. ölőmÖsy Zénó, Vályi L->jos, Russ Gábor én Wo.\'f Károlv kegyeit kereste és őket hízelegte körül. Ecck a d-rék és köztiszteletben álló urak sajna hittek is neki és készek voltak megalapozni számára a talajt. Rassai, hogy rátermettségét igazolja, budii szereplését a kath tanoncotthonldi előadásaival kezdette meg. Valóságos zsidógyülöleti és uszító kurzus volt ur. meh/nek tartama aldtt a budai jámbor síidók félve húzódtak boltjaik mélyébe
A választások elrendelésekor, miután Pékár Gyűli és Sj\'»assa Adolf nem vállaltak jelöltséget, Alpárék rátukmálták R-.ssait a Vízivárosra ! Ó lett az intraniigens keresztény irányzat hivatalos jelőiije anélkül, hogy bárki megkérdezte volna tőle, vájjon hol nyaralt o szovjet-nyár alatt ?
E«ső és legnevezetesebb program, illető leg „pogrombesxédét" a budai Vigadóban tartotta mrg, ümely alkalommal a mos tani nngy de nokrats szószerinl ezeket mondotta a zsidókról:
— A zsidóság az a faj, amely nem közös nz emberiséggel I Ez n faj a vérrel ós pénzzel tiporja a társadalmat I ők feszítették meg először az Ur Jéxua Krisztust éa ők pusztították el Magyarorazágot . . Számukra alnes megbocsájtáa ! . . .
Magyar anyák, csepegtessétek a gyűlölet lángját már csecsemőitek szivébe.
Ezeket mondotta akkor az az ember Budán, aki m« jogrendért kiobál Kanizsán 1 Kitért a munkásokra is, amint azt lajb-zsurnáljában, a „Budai Hiradó" 22. számában olvassuk és őket is gyönyörűen npos-trofálta:
— A szociáldemokrácia ontotta kl magából a vörös caordát. Amnn kások többsége pénzért tUzte fol a voröa kokárdát . . . Ezzel a mun kásaággal örökre le kell számolni I Ez a munkásság egy szelet rostélyosért mindenre kapható.
És hogy n gazdáknak is legyen okuk gyönyörködni, idézzük a Rsssni szerkcs>tésé-ben megjelent {„Budai Keresztény Újság" ból R »ssai cikkének következő passzusát :
— A paraszt gyUÍöli az urat, de egyedUl nom meri megfojtani I A kisgazdapárt vállalkozott erre l Zsidók és pamsxtok veazlk kl szájunkból az utolsó falatot és ölik meg a tejért kiáltó url csecsemőket.
Igy izgatott egykoron Rassai Károly a zsidóság, a munkásság és a gazdatársadalom ellen csak azért, hogy mandátumot kapjon !
Meg is kapta. A tévútra vezetett budai polgárság kitüntette őt azzal.
Mint képviselő belépett az Ébredők közé is éa ofelnöke lett a budai csoportnak. Aztán, hogy kereszténységét örök időkre dokumentálja, antiszemita lapot is alapitott „Budai Kereszté.iv Újság" cimmel.
Ez a lop volt 8 hónapon át a legvéresebb antiszemita újság, melynek első oldalán kivétel nélkül Rassai ócsárolta a zsidót, a munkást és a parasztot!
Rassai tehát államtitkár, képviselő, lap-
1922. május 3Q
szerkesztő, Ébredő vezérfér fiu volt már, ahogy az adott viszonyok kívánták. Nem panasz-kodhatott a kercutényi gondviselésre!
Mindezek után Iogice áll elő az a kérdés, vájjon mi késztette mégis a kétségt*. lenül szerencsés fiatalembert arra, hogy ruliil cserben hagyva a becsületes budai polgárságot és átpártoljon azokhoz, akiket azelőtt mocskolt, gyalázott!
A magyarázat ogyszerü és rövid. Rassai-nak megvolt mindene, c»ak a fődolog hiányzott: a vagyon! Mert koldusszegény voH. A lap nem ment, rz államtitkárság, a képvUe-lősködés nem horott a konyhára, n „kurzusból" sem csurgott a jólét, üres volt a kassza! Ehhez járult oz cliő kellemetlenség is. Tudniillik Ferdinándy lett az uj miniszter, aki aehogysem tudott rokonszenvezni Rutaival, ó volt <ix első, oki firtatni kezdette Rassai
Í>o!itikai múltját és ő volt az, aki lelep-ezte a Juhász-féle botrányt. Ex a Juhász ugyanis egy több évre elitélt kommunista volt, kinek perében törlést rendelt el Bárczy és Rsssai ... A botrány nagy hullámokat vetett-, kellemetlen interpellációk hangzottik el, ugy, hogy ebbe az pgybe beletörött a bicskája R issainak „a kanizsai virágos hinlóju képviselőjelöltnek".
Rassai hamarosan távozott és o perc\'ől datálódik a Pálfordulás! A bukást nem birta méltóságteljesen elviselni és saját pártja ellen fordult. Egy-kettőre felrúgta ax elve-kel, és a legélesebb s\'-eszélycskedésbe csapott öt. ízléstelen handsbandázását a páit csak rövid ideig tűrte, mert hamarosan kitessékelte őt.
Erre a kisgsodipétt ajtaján kopogtatott. Ott be sem engedték. Mit lehetett tehát egyebet, élére állt egy nem léiező pártnak és lett vezér!
Mint „párlvezéi" lépett be dr. ö\'.őmösy Jenő jóhirü ügyvédi irodájába és hozzálátott n „demokratikus" vagyongyűjtéshez.
Minél inkább távolodott Rassai a „kurzustól", annál intenzivebben ciorgott a pesli méz! Jött a mozisok ügye, jöttek az interpellációk, jött a sok-sok kliens és az egykoron szegény Rassai Káro\'y rövidesen Karlsbadban nyaralhatott !
Igaz, hogy a barátai mind elhagyták, igaz, hogy a budai társaskörök (őrölték a névsorból nevét, igaz, hogy egy óriási plakáton árulónak deklarálta őt a nép, igaz, hogy a polgárság felhivla a mandátum letevésére — ez mind igaz! Csakhogy ezeknek az igazságoknak a súlyát Rassai nem érzi. Hetyke legény ő, akit nem lehot egy könnyen zavarba hozni.
Mi, budaiak majd cssk elfelejtjük Rassni urat, aki nálunk nem az a hetyke legény ám, mint Kanizsán ! Nálunk szemlesütve halad ez az ur az alsó rakparton — a hídig! Csak a túlsó parton válik ismét kurucle-génnyé — mert olt még hisznek és bíznak benne! Közéig azonban nz idő ott ia, amikor nem fognak ott sem hinni és bízni benne — és hogy akkor mi lesz, arra most még nem felelhetünk!
•) K cikkézt sajtójogi!\'g a felelős szer :e»ztó, sem a kiadóhivatal nom vállal felelős»<K«t.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
réizére a hitsara kőbányai
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNYSERFŐZŐDE
SÖREIT
jutányos árban szállítja a
„Hangi/a Ipar" P. T.
n.gyk.nlu.1 .Srler.krlj.,
HíkUion Uit Ji.íJúi t% p«lackoio:t v.:ok«! i. pfjig
Klrfty, Bajor, Udvari. Góliát-maláta, Dupla-maláta (s
Tavaszi különleges sört.
N\'apooU ifin tóliés. Silr|4*|clm: H*n«|( Itastkeoim. Tefeta: 92. iúm.
MEGNYÍLT
az újonnan átalakított Beák-féle
BARANYA
Nagykanizsa, Király-utca 2. sz. alatt
Saját termésű kitunó borok. Frissen csapott kőbányai részvénysörök. Állandóan hldag és meleg ételek. Pontos és figyelmes kiszolgálás. Ünnepélyes megnvitái cigányzenével I\'únkösd első napján este 8 órakor. Aa estélyen Lázár Istvín, a közkedvelt szólista zenekara muzsikál — A vendéglő udvari részén fényesen kivilágított terrasz. — Június elvijétől kényelmesen berendezett uj ssátlóssobák.
^ Haubert Ádám vendéglős.
1922. május 30__
HÍREK
Előfizetőinkhez!
Június elsejével uj előfizetést nyitunk lapunkra. Az állandóan emelkedő papirárak, a nyomdai alkalmazottak legutóbbi 24°/0-os béremelése és az ezzel együtt járó adminisztrációs költségek figyelembevételével, arra kérjük mindazon igen tisztelt vidéki előfizetőinket, kik előfizetési dijaikkal hátralékban vannak, illetve kik a juniusi előfizetést még be nem küldték, lapunk zavartalan küldése érdekében azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
— A Katolikus Legényegylet ünnepély®. A nrgyknniráai Katolikus Legényegylet fennállásAnnk huurdik évfordulója plkelmából 1922. jun\'ut 4-én, vagyis pünkösd vasárnapján jubileumát méltóképpen megakarván ünnepelni, külsőségeiben, aranyaiban és tartalmilag is nagyszabású, a nftjy Kolping szelleméhez illó ünnepélyt rendez, melynek sorrendje a kővetkező: 1. Délelőtt 10 ómkor gyülekezés az egyesületi háznál (Kazincy-u\'c* 8.), onnan 10 órakor felvonulás az egyesületi dis7zászló alatt a várori felsőtemplombs, hol is s>entbe«^ddel együttcsen ünnepi istentisztelet lesz, melyet Dr. Simon György ppátkanonok, pápai kamarái, zalai főesperei végez. A misén Rátz N. Jinoa városi fő kántor egyházi énekkara fog énekelni. U\'ána levonulás az egyesület helyiségébe. 2. Délután fél 4 órakor dis/közgyüUs a városházi díszteremben, a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Az egylet története 1902—1922. Irta: Kostein Ferenc volt titkár. 3. Ünnepi beszéd. Tartja: Surányi Gyula piarista tanár, egyházi elnök. 3. Este nyolc órakor az építendő egyleti házalap javára zártkörű színielőadás n Polgári Egylet nagytermében. Előadásra kerül a „Tót leány" cimü népszinmü. Irts: Follinus Aurél. Utána tánc A nagykanizsai Katolikus Legényegylet áldásos működésének húszéves jubileuma nemcsak a nagykanizsai Katolikus Legényegylet, hanem Nagykanizsa kereseté^y társadalmának ez ünnepe is, hiszen a múltban a Kath. Legényegyletekből kikerült iparosság volt a keresztény világnézet egyik erős pillére, támasza. A kanizsai keresztény társadalom is kell, hogy kivegye a részét, hogy nrcsak családi, de városi és megyei ünneppé legyen a pünkösd vasárnapi jubileum. A ka\'olikus legényegyletek mindenkor erős várai voltak a lcrisztianizmusnak, a keresztény társadalom csak önmagát becsüli meg, ha hatalmas, nagyarányú részvételével impozánssá segiti tenni ezt a nép jubileumi ünnepet.
— A salavármegyei választások.
A „Zalai Közlöny" egyik muH számában közzé lettük az egyes választó kerületekben benyújtóit ajánlási ivek aláírásénak számit, ma módunkban van az átrevideált listák pontos állását jelenteni az egyes kerületekből: Nagykanizsai választókerület: K->llay Tibor dr. pénzügyminiszter 2700. Rassai Károly 1200 Zalaegerszegi választókerület: Farkas Tbordr. (Beihlunt támogató pártonkívüli) 2105), Brigle-vics Károly dr. (Rasiai Drózdy-fó\'e ksgazd.*) 1787, Frledrich István (Andrássy-Friedrich-pári) 1583. Zalasxentgróti választóiét ület^ Tafányl Ferenc dr. (Huszár—Ernszt pikiumos csoport) 3557, Franglor Béla (AndrAssy— Friedrich-p ri) 1243, Tarányi miegvAlasziása te:jesen biztos. Zalabaksai választókerület: Hajós Kálmán dr. (egységes pán) HU. Buch berger József (egys.) 705. Sztankuvszky Imre (pártonkívüli) 727. Lenti (alsólondvai) választókerület: Turi Béla (hiv. jelölt) 1130. Beznicza Péter egys. párti) 751. Lakó Imre dr. (Rössai— Diózdy-féle párt) 613. Keszthelyi választókerület: Reischl Richárd (Huszár—Ernszt cs ) 1584 Márton Jenő 1000, Zsilavy Sándor 1000. Kiskomáromi választókerület: Mayerffy György (egységes párti) 1314. Drózdy Győző 1083. L-índvay ajánló iveit visszautasították az alAirá-flok elégtelensége miatt Racsai választí kcrü\'et:
ZALAI KÖZLÖNY
Banhos János (Huszár—Ernszt csoport) 1644 Drózdy Győző 1455. Tapolcai választókerület: sipeki Balázs Bila (egységes/párti) 2450 Fors-ter Elek (p.irionkivü i) 1415 Lelenyei választó kerület: Terböc: Imre dr. (egységes párti) 2240. Hegedűs György (ker. földm.) 750. Kovács József (Rassai-Drózdy) Dómján Gyula dr. és Kurlovica József nem nyerték meg a szükséges sz\\mu aj tol ltot. Balatonfüredi választókerület: Héjj Imre dr. (egységes párti) 1687. Csáry E\'nő dr. (egységes pArti) 1180 ós Nagy Lajos 752 Az eg s^gcs kormányzó párt és a kormányt támogato partok tehlt Ziiábjn is gyönyörű győzelmet fognak rraini.
(x) Uránia. Jegyezzen elő a Faunra, főszereplői Rajnai Gábor és Lenkeffy Ica.
— Tanító gyűlés. A Zilamegyci Általános Tonitoicstülei Zalaegerszegi Járásköre 1022 évi közgyűlését juniu* hó 2 án délelőtt fél 10 órakor tartja Ziiaegcrszegen, a központi elomi iskolaépület egyik tantermében A gyűlést rr.egc\'ő/őleg 9 órakor szentmise.
(x) Ma és holnap a Világ-mozgóban Henny Portén a németek szőke filmcsillaga játsza a főszeiepJt a Hegyek leánya cimü bajor népdrámib»n. mclynrk külön érdekességet kölcsönöz az, hogy fölvételei a vadregényes bajor havasok közt ezközőUeieti. Filmdrámában Henny Porlen oly csodás aUkltást produkál, melyet eddig még egy szerepében sem E film témájánál, felvételeinél és a szinéstek játékánál fogva a német kinematografia mesterművei közé tartozik.
— Veszettség Zalalővón. Zalalövőn veszedelmes méreteket kezd ölteni a veszettség. Veszett kutyák és macskák több gyermeket megmartak, kiket elszállítottak a Pasteur-inté zetbe. A hatóság «z óvó intézkedéseket megtette.
(x) Uránia. 700 éves szerelem.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranufogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek leg-szebb_ kivitelben legjutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
~SlESSEN
kézzel varrott duplatalpu nyári
SZANDÁL
cipít venni, mezt avval libát kiméli
és ápolja. - Kgyedilll készítő:
argent jános
modern dpfetta Nsffkaaios. Deák-tár 1
Unvanott chevreaux, box, antilop. selyem, viaxorcipők
kézzel do\'gozva a legfinomabb kivitelben a legutolw divat szériát. <«?o
(x) Uránia. 700 éves szerelem fantasz tlkus történet 1 előjáték és 6 felvonásban. Irta dr. Radó Antal. Magyar szereplők, magyar gyár müve mesteri koncepcióval van bele kapcsolva a keresztes háborúk kora. A darab főhőse a keresztes háborúknak az élet elixújévol életretámasztott egyik hőse, telve nyers őserő-vel és szenvedéllyel. A cselekmény erős drámai crojo miatt a darabot csak felnőttek nézhetik meg.
A választás napiára.
A tsl> megyei választókerületekben a választja junius hó els.jén, csütörtökön reg* gel 8 órai or kezdődik. A szavazás megyénk egész területén nyilvános. A választókat aszerint, amint egyik, vagy málik jelöltre ki.váznak, külön csoportonként bocsátják szavazásra Afelett, hogy melyik jelöltre szavazók szavazzanak először, a küldöttség elnök által húzott sors dönti el.
Nyilvános szavazásnál a választók élő-szóval szavaznak. A néma kitöltött M.v.zó-lap átadásával szavazhat, melyei a küldöttség! elnök felolvas. A feljegyzett szavazat visszavonásának, vagy módosításának nincs helye.
A szavazat nem fogadható el, h. nincs értelme, ha feltételhez van kötve, vagy másképp korlátozva, ha töbV féleképp magyaráz ható, vagy ha nem jelöltre szól.
A szavazásra nem bocsátott személyt, lia neve az illeti szavazókör választól névjegyzékében előfordul, a szavazatazedő kül-döttségi elnök megkérdezni köteles, hogy melyik jelöltre szándékozott szavazni.
Ha a válaaztók csak gyéren jelentkeznék, a küldöttség elnöke egy órától két óráig terjedhető határidőt tűz kl, azzal a kijelentéssel, hogy azok a vála.ztók, akik még szavazni kívánnak, ez alatt az idő alatt jelentkezhetnek. A hatá\' idő után jelentkező választókat szavazásra bociátani nem .z.bad
A választókerület megválasztott nemzet gyülé.i képviselőjéül azt jelentik ki, aki a a szavazatok általános többségét elnyerte. A szavazatok általános többsége az összea élvényes szavazatok felénél nagyobb szám.
Ha a szavazás valamennyi szavazókőiben befejeztetett, a választási elnök és a választási biztos legkésőbb az iratok beérkeztétől számított 24 óra alatt az össze, szávaiatok összeszámításával megállapítják a választás eredményét. Az eredményt a válasz-tá.i elnök Nagykanizsán a víro.háza erkélyéről fogj. kihirdetni.
Nagykanizsán az I. szavazókor működésének helye: Arany János utca 5. y. iskola. II. szavazókör működésének helye Rozgonyi utca 25. sz. iskola igazgató irodája. III. szavazókör működésének helye: Arany János utca ovoda. IV. szavazókör működésének helye: Hunyadi éa Rozgonyiutc. sarkán lövő elemi lakol.. V. szavazókör működésének helye : Zrínyi Miklós-utcai polgári fiúiskola IV/a fiúosztály bejárattál iobbra. VI. szavazókör működésének helye: Nádor, utc.\'i ovoda. VII szavazókör működésének
4
2auí közlöny
május 30
helyt: Teleki-utca 14. S\'. .
Eőr működésének helye : Ti,házak épulelé-
ben levő rendőrsroba. IX. szavazókör mű-lödéinek helye: Templom ig 5s,. »kol. (jobb folyosó). X. szavazókor működésének helye: Templom-tér 5. sz. iskola (bal folyosó). XI. szi,va7Ókőr működésének helye: Kisrácz-utca 25. sr. elemi iskola.__
Budapesti tőzsdei
Budapest, május 29.
Zürich! zárlat:
Berlin 187\'/.. Amsterdam —, Hollandia 204, New-Y„k W London 93»8 Pám lm\'/„ Milano 3750, Mg< 10C15, Budapest 64, Zlgríb 187\'/,, Varsó 13, Bécs 6\'/,.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2300 árfolyamon.
Oixn mi. helyi rí.néaytket legn-aguaN, i,ua
veszünk
TWI m.íbiiliok <s külföldi ílul.Ulok
tegítónyiiiebb él leggyo,s<bh UljMlWM.
külföldi péaz-
< vétető tladfcsa.
Grosx és Társa
Dollár, Dinár...:
TURUL
cipőgyár Rt.
Fő-ut 12.
Sajit érdíkíbeattUats. m<s klr.k.tjt!akt»n
olcsó, tartós, megbízható
niiadeanemü P-I|<irl és tora\' z«iole»t.
melyek -t.tolt imlnkeit é, >zol,.t k Mle-liikníl r»sv» filUtle. v«»e»)kert«S-
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
M. kir. (olv^márn^kihiuataljiaqvkanizsán
A szerkesztésért sailójogilag /etetés: Benedek Rezső szerkesztő.
ÍMakulaturat,
kiselejtezett r.VI Irományokat, kSi.yvekcl . legmagasabb napi irban mog. veszünk. Titkos is Hsaim.. időket zu: link . lel kívánságé. a r:.j.iíKy.rt s eílj.ir. Átvétetnél HzotünV.
I Hegedűs és dr. Áldorné
\' Budapest, VI., Podmanlukí-utca 83-S5_
Apró hirdetések Mákulatur
... \' \'1 , n .. .. Dnn.DD.D ftO K, mlnfl*. I . ■ , , .
ÍM.\' « .ÍAI. <0 «. *• Onn.pp.p ftO mind..
,....1.1,1 ... h.lk.an.i, * Sí. r«*r- ann.l<t.»P " >*.
duplán namllUlult
AlU., k.r..Oko.k ml.O.Dkor 0. ..»•*■
Keresek egy f>\\ermekeket szerelő öz. vegyasszonyt, aki háztartásomat feleségem mcl-leli, vezetni hajlandó. Nyugodt, illand.) otthor.t biztosítok Ajánlatot fizetési igény megjclciíésé-vel alábbi cimre kitelik: Gyarmati József,
Zalaegerszeg. __
Bort éa boraepröt veszek minden mennyiségben a legmagassahb napi árl-ati A cég megbízásitól: S\'róbl Andris füszerkcrcs kodó Szépéinek.
Tanulónak felveszek egy jó házból való fiul. Bruncsics József Sugár ut 58
Hatos számú Wleseféle pénz
szekrény eladó. Cim a kiadóhivatalban. 4H,
Bognárműhely felszerelés tl.
gyalupad stb. eladó »<v Faikas Jánosainál ^Sííhtpéterur. «!\'■
K8»zönetayilvánitá».
. Mindazoknak, kik felejthetetlen drága kis fiunk tragikus elhunyta és temetése alkalmával mély fájdalmunkat részvétükkel és a temetésen való megjelenésükkel enyhíteni igyekeztek, ezúton is | kőszeneid mondunk.
Leltner István és neje.
újságpapír kaphaló lapunk kiadóhivatalában.
130/1922. 3*ám-
árverési hirdetmény.
A m. kir. löldmivelé.aívl mm^er urnák f é„i máius hó 18-én ke B.
s.érnu rendeletére az aluhrott hivatal « kele-menlg-li (Baranyavérmegye, siklós, jaras) " ? épületének m;gm«radt építés, anyait folyó évi junlu. ho 21 én délelőtt 10 órakor a helyszínén ny.lvinos férésen a legtöbbet Ígérőnek, egy tételben és készp nz Wízetése melleit el fogia adm. Arz é,verésre Vei ölő anyag hrjzzivctölcges mennyisége a következő:
1 27 m3 és p-dig 12 ni\' az épület talapzatéba beépített, 15 m» pedig a teleprn rakáson lévő elsőosrtályu terméskő.
2. Mintogy 10.000 darab az épulet faléban beépített tégla.
3 8400 darab felerészben az épulet tetí,-7,lín lévő, felerésrben a parton rakásban fekvő teljese,, jó állapotban lévS alsórend-, tetőfedő cserép.
4 5 34 m1 kidolgozott gerenda éptÜetfa
a fSdtls.flb n.
5 700 folyóméter léc a födélszékben.
fi. 2 83 ms des k.i\'/ot a födém azerke-
Az 1—6. tétel\' alatt felsorolt nnyagok kikiáltási ára 90.000 korona.
Fenti anyagok egyes tételeire külön-külön ajénlatot nem lehet tenni.
Ugyanakkor folytatólagosan, de fenti árveréstől teljesen függetlenül n munkatel.-,, alatt raktárcolt mintegy 4000 kéve rőzsets el lesz adva nyilvínos érverésen legtöbbet igérónek készpénz fizetése mellett.
További felvilágosítást aluliról\' "vatal " hivatalos órik al.tt, s,ükség esetén Icvéllleg i I nyújt.
Nagykanizsa, 1922. évi május hó 29 én,
M. kir. folyammérnöki hivatal.
A Magyar Fiat Müvek RT
r Zsla- és somngyvér,negyei képviselősége
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI RT
A Tauril bizományi gummiraktára. Autó- és motorén,,n. Autó- és hengerol.j árusítása nagyban és kicsinyben A D. K. W. ki«ítőbiciklimotorok eladása. Személy és teherau ó.Tracteur. Moloreke eladás.
Autók garagirozása. Teheráru fuvarozás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület. Telefon: 359. Igazgatóság: Fő-ut 8., Bazár-épület. Telefon 356.
Gara^: TárháZ-UtCa. Távirati cim: AutÓfOrgalmi.
/VILÁG
A LEGJOBB!
Fehér vászoncipők Sandátok
Nyári divatcipő-különlegességek |
ugy rskűuon, nlint mérték után készilve
HtttényiSándor és Fial
elpOAnihliAbftn
Haoykaniism, M*ut, a várom palotájában I
mozgóképszínház
Erzsibal klráljnó-tér, 8z«rim iitllodi éMIdibn Telefon 74. Telefon 74.

Kedden és szerdán Heany Portén, » szőke ftlmcsoda főszereplésével a
Hegyek leánya
Jön!
Bajor nfpdrAnia 5 felvonásban
FRANCESKA BERTINI
Jön!

Páholy 23 K, *si-lye 2Í K\'. I. hely 18 K, rí- hc!y i!> io:cr>*, Ili. hely 8 korona.
IEtóadisok hétkúsnap it\\ 7 i\\ U órakor, wiit- és ünnep-nspokon a. 6. 7 és 9 órakor Poistoa kotdös t /
Nvw>akatt a la^tulaláoa&sok; Zal*5 tfs Gvariaati köayvavoaibíléílf
íl-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. május 31. Szerda
122. nia
ZALAI KÖZLÖNY
kereszteny politikai napilap
gjjLHJET---
*««r**i>tA»\'fc \'< kUdótaivaU): Fö-ut 13.
___ \' IuWrurban-UUfoo 78 -
Megjelelik in\'.nJIg kora rojjjfol
A választások mai eredménye.
Bethlen István gróf miniszterelnök hódmezővásárhelyi győzelme. — A szegedi és soproni választások.
Hódmezővásárhely, május 30. Bethlen meg, mert a sravazók olyan n>gy tömegben
vonulnak fol, hogy az összeszámlálás hosszabb időt vesz igénybe.
Lehetséges, hogy nia eatf, de lehel, hogy csak holnap reggel tudják bevégezni a sznvaratok Öeazeszámlálását, ujy, hogy az eredményt aligha hirdetik ki ma este.
Sopron, május 30. (Éjjel 11 órhkor.) A
választási elnök az eredményt a kővetkezőkben hirdette ki: Klebelsbetg Kunó gróf 2832, Andrássy Gyula gtóf 2942, Hebell 4010 szavazatot kapott. Igy tehát a szociáldemokrata Hebelt éa Andiássy Gyula gróf kőzött pót-választás I ea\'.
Szeged, május 30. (Éjjel). Este 10 óra után az első kerülőiben Teleki gróf vezet, mig a II. kerületben Peidl Gyula megvál ásítása valószínű.
Pécs, május 30. A bonyhádi kerületben Apponyi AntoLgróf pártonkívüli 4454, Aisboch Kornél dr. egyaége*pá<ti 2347 éi Csermák g\'.ocinlJe núVrnU 21Í& szovaxotot kapott. Apponyi grófot így\' abazolut tőbb\'aéggel vá Lmitották meg.
30-
Utv/n gróf miniszterelnököt 508 szótöbbséggel a hódmezővásárhelyi első kerület nemzetgyűlési képviselőjévé választották.\'
Et n hir természetesen nagy ölömet keltett az egységespárt hatalmas táborában, ahol kezdettől fogva aggodalommal flgyrlték ixt a mócUzert, amellyel az ellenzéki jelőls érdekében a harcot folytatták. Szélsőséget jeUzaVik, üres ígérgetések\' és minden elkép zelhető megengedett és meg nem engedett eszközzel dolgozott n\' Petterdi-párt a miniszterelnök ellen, de hisztahnu), mert az ellenzéki jelölt mégis ciufosan megbukott.
Hódmezővásárhely, május 30. A választás elnöke a városház erkélyéről ma délelőtt háromnegyed 11 órakor nagy tömeg jelenlétében hirdette ki a választások eredményét.
A második kerületben Szeder Ferenc szociáldemokrata 294 szótöbbséggel győzött Szadeaiky Kardos Lajossal szemben. Szeder 2976tS*adcczky pedig 2685 szavazatot ka port. Szeged, miju« 30. A választás még folyik. Ax eredmény még nsm állapitható
A bécsi kompenzációs tárgyalások.
A magyar bizottság u| utasításokkal utazott Bácxbe.
A magyar delcRá\'usok « lárgy.lásoka folytatták Ujysn, da 11 mull Ilii víjtén kénytelenek voltak a (óvárost).i sisszajőnni
— A ml.iltztertanács alapos tárgyalások után ujabb intenciókkai látta el a szakértőkből Ali* bizottságot, lljy, hogy még a mai nap fo lyan\'án visszau\'aztak liícsbe is a kompé- zá. ciós tárgyalásokat tovább folytatjik az osztrák kormány me^bizonaival
A tárgyalások eredményű eziileig még nem ismeretes.
Budapest, május 30. A tegnapi minisztertanács eredményéről Bu.l János közélet nc-zási államinkat a következőket mnndúltu:
— Á tegnep késő éjjeli trákig lartó mi niaztortanács behatóan foglalkozoll a bícsl kompenzációs tárgyalások ügyével. A magyar delegáció jelentáso sserint a tárgyalások eredménye már az első napokban nagy nehézségekbe ütközött, meri az osztrák kornány a magyar ipar) áa gazdasági életre nézvo su;y<-s követelésekkel lépett elő.
A jugoszláv magyarság megszervezése.
Szabadka, május 30. (Saját ludó.ifink-tói.) A jugoszláv magyarság megszervezése befejezéshez közeledik. As előkészítő munkálatokat végző szabadkai Intézőbizottság elké-szilit azzal a memorandummal, amelyei Paslcs klvánaágára a kormány elé terjesztettek és amely tartalmazza a magyarság ö»szes kiván-"ságait, valamint részletesen Ismerteti a magyarság mostani helyzetét. Az intézőbirottság a memorandumot rövid időn belQl küldöttség utján Paslcs elé terjeszti.
Harc a faicisták éa kommunisták között. /—
Milano, május 30. A fescisták és a kommunisták közt egy klránduláa alkalmával tűzharc keletkezett. A carablnerek beavatko-záaa állította helyre a rendet. Nyolc ember megaebuOlt.
A francia ultimátum hatályon klvill helyezve.
Bécs, május 30. A Neues Wiener Tagé blattnak jelenlik Párisból: A jóvátételi bizottság megkapta a szövetségeseknek — beleértve Franciaországot — hozzájárulást a megindult tárgyalások folytatálára, ugy, hogy a május 31-<re szóló ultimátum hatályon kívül helyeztetett.
Németország válaszjegyzéke.
Berlin, május 30. Tegnap nyújtották át Németország válaszjegyzékét a jóvátételi bizottság legújabb követelésére. A válaszjegyzék . hiegvitatáaa a késő esti órákban fejeződött be.
Az „Echo de Paria" szerint a válaszjegyzék íolytán az első benyomás ledveSő volt, noha bizonyos változtatásokat fognak I mégis követelni.
BKUzetéat árak (IV, tir|ll»l síiül ujlltl
Fitt. évr. 7SO K. Kltévt. 400 K.
SOO K. y.gy bAf 7S K. - gy" *za 4 K
Még egy nap ...
Nagykanizsa, május 30. r Móg egy nap — és Nagykanizsa komoly, hazafias választópolgársága élő szóval, nyíltan, becsületesen választani fog — ki legyen az a férfiú, kire saját, városának, országának és nemzetének ügyeit bízza — az ő saját képviseletében. Választani fog — de ez a választás nem lesz olyan választás, mint a mult idők választása. Most égő vulkán fölött járunk. Tűzhányó fölött, melynek bensejében ég sistereg, forr és izzik nagy zajlal éi robajlal a magyar nemzet elpusztitásál célzó destruktív törekvés pokoli aka rása. £z a választás most egészséget vagy sorvadást, életet, vagy pusztu lást, szebb jövőt, vagy teljes csődöt feltámadást, vagy dicstelen halált |e lent. Hazánk, országunk csak ugy mint ősi Nagykanizsa városunk -beteg. Komolyan beteg. Orvosra, s< bészre, gyógyitóra van szükség. Elé volt a mult kuruzslóiból, csodadoktc iáiból, halott-támaszlóiból, álszociái reformátoraiból. Hiszen annyi és ol súlyos orvosi dijakat fizetett már eze: a téren, cz a szegény magyar nemzel Hamis istenek, hamis próféták, hami orvosok kezébe került, akik a betege gyógyulás helyett még súlyosabba beteggé, halálosan beteggé gyóg) kovácsolták. Az ország a sok orvoi kísérletezés alatt a tönk teljes szélér jutott, honnan már csak egy hajszáin; a borzalmas mélység, mely elnyeléi sel fenyegeti. Itt ujabbi kisérletezéi nek, ujabbi élveboncolásnak hely nincs többé Megmásilhatatlanul, vis szavonhatatlanul, kikorrigálhatatlani: véglegesen és végérvényesen döi most minden egyes választópolgi hazája, nemzete és különösen Nag kanizsa városának sorsa, jövője fölöl Tehát a salát, övéinek és gyermekt nek sorsa és jövője fölött. Hogy áto vagy áldás lesz-e az újonnan ossz ülő parlament erre á szerencsétle mostohasorsu magyar nemzetre nézv az most minden egyes választópolg, becsületességére, és hazaftasságá
van bizva.
Akadna-e egy olyan botor emb közülünk, aki súlyos betegségét visszautasítaná a gyógyulást, enyhült hozó orvos becsületes férfikézé Akadna-e közülünk, aki a feléje ny tott biztos segitséget kináló kart, nr
Élien Dr. Kállay Tibor képviselöielöltünl
ZALAI KÖZLÖNY 3.
1922. május 31
gától eltolná? Akadna-e, aki meg mentője felé azt kiáltaná — nincs szükségem reád?
Most Nagykanizsa városának minden egyes polgárára nézve dr. Kállay Tibor ez az orvos, ez a sebész, ez a mentő, ez a segítséget és gyógyulást nyújtó — akire az országnak, de különösen Nagykanizsa városának és polgárságának szüksége van.
Minden szavazat, ami holnap Kállay Tiborra esik — egy-egy téglát jelent az ország konszolidációs epületéhez, minden szavazat, amit holnap Kállay Tiborra leadnak — Nagykanizsa jövő fejlődéséhez egy-egy hatalmas terméskő, minden szavazat, mely holnap Kállay megválasztásához hozzájárul — a keresztény irányzat szilárdításához^ a magyar nemzeti rönesz-szánsz megvalósításához hozzájárul.
Aki pedig kivonja magát bármi okból Is szavazatának leadásától, a magyar polgár ezen tiszteletreméltó jogának gyakorlásától — az ne tekintse magát közénk valónak, aki most passzivitást kifejt — iskáriól és árulója annak az eszmének, melyért őseink vérüket hullatták.
Jegyezzük meg jól: aki nincs most velünk, amikor nemcsak két világnézet hatalmas erőpróbájáról van szó — mert erről is van most szól — de népünk, nemzetünk boldogulásáról — az ellenünk van, ellene van a keresztény magyarságnak, ellene van a magyar nemzeti gondolatnak — ellene van a magyar feltámadásnak mert Kállay Tibor zászlaja ezt jelenti.
Hogy Kállay Tibor zászlaja diadalmasan kerül ki a holnapi választási küzdelemből ahhoz kétség sem fér — de minden hazafias kanizsai polgárnak kötelessége hozzájárulni, nogy ez a győzelem minél hatalmasabb, minél szebb, minél diadalmasabb legyen. Méltó — Kállay Tiborhoz, méltó Magyarország pénzügyminiszteréhez.
A tok, vagy bőséges áldás temploma lesz-e az uj nemzetgyűlés — kanizsai választópolgárok, most rajtatok is függ. Az ország többsége már döntött, sz ország nagyobb része már kimondotta egységes akaratát most vnsárnap, midőn a Vezér, Bethlen István gróf nemzetépítő politikáját magáénak vallotta, holnap Nagykanizsa város polgársága kell, hogy hitvallást tegyen a Vezér és híve, Kállay Tibor mellett.
A választás nem nehéz, a hitvallás mindnyájunk szivéből fakadt: Nagykanizsa város képviselője csak dr. Kállay Tibor tehet.
Az ő nevével ajkunkon inejulunk holnap reggel a választóbizottság elé, az ö zászlaját tartjuk acélos markunkban, az ő szelid, megnyerő egyénisége lebegjen szemünk előtt, mikor a szavazatszedő-bizottság elé lépünk ...
Választópolgárok — Kállay és ismét csak Kállay — ez legyen holnapra minden becsületes keresztény magyar kanizsai polgárnak jelszava. (*)
Az ellenzék terrorja.
Budapest, május 30. (Saját tudósítónktól.) A keresztény kisgazda fold-müves cs polgári pártban tegnap este már több újonnan megvél^if képviseli járt fenn. A képviselők legfőbbje az ellenzéki ellenjelöltek terrorjáról panaszkodott és többen büntető útra akar ják terelni az egyes ellenzéki képviselőjelölteknek a falvakban vegzett tzga-
\'\'Az ellenzéki képviselőjelöltek és korteseik minden erkölcsi felelősseget mellőzve, a legtöbb helyen felekezeti izgatással állították szembe az embereket. Sok olyan ellenzéki jelölt volt, akt még a fennálló állami és társadalmi rend ellen is a leglelkiismerellenebbül lázított és voltak olyanok is, akik egesz falvakat fenyeeeUek meg azzal, hogy ha kormányjelöltre szavaznak, az egesz községet felgyújtják. _
Köveleljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-tl
A nagykanizsai Hangya fogy. és ért. szövetkezet 2. évi közgyűlése.
A nagykanizsai Hangya fogy. szövetkezel folyó hó 28-án délu\'iu lortotta évl.endes közgyűlését a keresztény-otthonban. Dénes Jenő szövetkezeti elnök elnöki megnyitójában részletesen kifejletté a szövetkezet mult évi működését, etöadto, hojty a szövetkezetet az olciósági hullám nsm érte váratlanul és készületlenül, amennyiben igyekezett elég tartalékot gyűjteni és ennek, valamint a forgalom növekedésének eredményeként közölheti, hogy uz igazgatóság a folyó évben már jóval erösebb mérleget terjeszt a közgyűlés elé. Előadta, hogy most már nem tagok is vásárolhatnnk az üzletben, azonban ezek nem részesülhetnek a Ugok részére nyújtott előnyben, akik vásÁrlásiik után 2% visszatérésben részesülnek az üzletrészük utáni 5*/« kamat mellett. Az igazgatóság é« a vezetőség m\'ndcn lehetőt megtesT, hogy a tagok igényeit kielégíthesse, mert n vezetőség előtt nem n rideg kereskedelmi szellem, hanem ama c*l lebeg, hogy n tngok »zere-letct, megbecsülését kiérdemelje és n szövetkezeti esruiéhcz való r«g*szkodáshoz Őket továbbra is megtartsa.
Felhívja a tagokat, hogy igyekezzenek minél több tagot gyűjteni, mert csak akkor felelhet meg kellőkép a szövetkezet kitűzött céljának, ha minél nagyobb tőke áll rendelkezésére.
Majd felolvasván ax igazgatósági jelentést — többek között kifejti, hogy a szövetkezet kötelességének tartotta a társadalmi és kulturális intézményeket támogatni. Igy a mult évben kifizetett a főgiran. és polgári Iskola részére 500- 500 koronát, a ker. nőegylet részére 600 koronát, a protestáns nőegylet résxére 4C0 koronát, a hadiözvegyek részére 500 koronát, a hidigondozó bizottság részére 500 koronát, a gimn. cserkészek részére 500 koronát ^s ezen kivül évközben természetbeni adományokkal is támogatott egyes intézményeket.
Majd ezekután előterjeszti a zárszámadásokat és mérleget, valamint a tiszta jövedelem felosztására vonatkozó tervezetet. A tagok száma 1921. december 31-én 2238 volt 599.800 korona befizetett üzletrésszel. A mult évi tiszta nyereség 70.451 K 47 fillért tesz ki, melyből 25Y<, a tartalékalapra, a többi pedig osztalékokra, kulturális és jótékony célokra fordittatik. Elnök kéri a közgyűlést, hogy *a bemutatott mérleget fogadja el és az igazgatóságnak a felmentvényt adja meg.
•A közgyűlés az előterjesztetteket egyhangú megelégedéssel vette tudomásul és a felmentvényt megndta. Végűi a kisorsolt dr. Tamás János és Cseh Joncnim ig. tagokat a közgyűlés újra egyhangúlag megvá\'osztotta.
A közgyűlésnek egyéb tárgya nem lévén, elnök a közgyűlést — a tagokat további kitartásra burditva — bezárta.
A polgári iskolák hangversenye.
A polgári fiu- is leányiskola hangve,. ,enye e hó 27 én és 28 án zajlott le, mely iránt rég nem tapasztalt érdeklődés nyilvánult. Mindkét est anyagilag és erkölcsileg fénye jen •IkerMt. A müior első szima gyanánt Greincr Rózsi HL oszt. tanuló előadta Nagy Lajoi igazgató-tenitó ez alkalomra Irt hatáios és lángoló hazaszeretet tói Izzó prológját. Rózalka nagyszerűen interpretált, de kapott Is soV, tapsot.
A polgári iskola vegyeskara nagy precizitással énekelte a Nem, nem, soha I irredenta dalt Tilger Árpádtól és a Balatoni dalokat G<AI Ferenctől. Srünni nem akaró tapsorkán fogadta mindkét énekszámot.
Következett Verner JenS Kossuth nyitánya, melyet zenekarra átirt Ketling Ferenc, előadta a Zrínyi Miklós Irodalmi éa Múvéateti Kór zenekara kitűnő összjátékban.
Az eat fénypontja volt terméazetesen a Hamupipőke, tündéri daljáték 3 felvonásb n. Zenéjét arcrió Poldinl Edo. Zenekarra irta és a betétek zenéiét szerzi Kctting Ferenc. Kéri Lujzával a címszerepben. Rilka tehetséggel párosult közvetlenséggel és bájj.l adta elő nem könnyű szerepét. Kellemoíen csengő hangja, rulinirozott játéka és ritmikus lánca elbűvölte a közönséget. A sok tapson kivül virágokkal is elhalmoiták. Méltó partnere volt Fiichcr Buci (Böske) herceg szerepében. Hatalmas, ezüst csengésű sopránját nem agy fővárosi hivatásos énekesnő megirigyelheti tőle. Amellett kiforrott színészi tehetség. Reméljük, hogy többször lesz alkalmunk hangjában gyönyörködhetni. Kitűnőek voltak Filipovits Anni a mostoha nerepében, Jakab Katus, Székely Lili leányai éa Bori Manci a Koldusasszony szerepében. Helyszűke miatt nem aorolhatjuk fel az ösizes szereplőkel. bár megérdemelnék valamennyien, hogy külön-külön méltassuk őket. Hisz oly graciói • tájsal lejtették a különféle táncokat, oly el-bájolóan tipegtek, hogy ehez hasonlót eddig csak a tündérmesékből Ismertünk. Hogy ezt a v.lóaágban láthattuk, ezt vároaunk büszke .égének, Haraay Giilke tánctanárnőnek kő-siönheljük, ki fár.dtaájot nem Ismerő .mbi-cióval és teljes odacdásssl a táncosokban bemutatta müvéuetét-
A termet zaufolánig megtöltött műpártoló közönség sokáig szeretettel fog gondolni eria az élvezetre, amelyet nyújtott a - nagy gonddal összeállított műsor. Mindebben oroszlán része van Izig-vérig zenész Ketliog tanárnak, aki .ilvének, lelkének varáziávol egy csapásra meg tudt. teremteni Kanlzián azt, ami után évtizedek óta hiába áhítoztunk : meghonosította a nemes zene- és dalkultustl. Fénye, bitonyilé\'ra ennek az Irodalmi éa Művészeti Kör kebelében működő zenekar, melynek élén nemciak mint dirig.n., h.nem mini xene.zerző éa h.ngszerelő áll. Az a bámulatot éa csodálatot keltő ÖM\'játék, amely végigvonult a Hamupipőke előadásán, az a körülmény, hogy minden kis szereplőben kiforrott művészeket láttunk magunk előtt, az mind a fáradhatatlan Ketting tanár érdeme. Vajha aok Kettingünk lenne.
Külön kell megdicsérnünk Jellinek Márk tanárt, aki a rendezői tisitiéget vállalta a tőle megszokott pedsntériával. A szereplők azt mondják: Kicsit szigorú, de igazságos. (Bú)
Borzalmas éhínség Szovjetorosz
ornzágban. .Szociális termőié.böl fakad a Jólét" .. .
Budapest, május 30 M. t. 1. jelenti: a Dnyeper vidékéről érkoző hirek szerint az éhínség a Dnyeper mellékén Ijesztő mérveket öltőit. Az éhínség áldozatait a hzlóság intézke délére a járdára rakják sorba a házak eli és este a liull.gyQjló szedi .össze. Naponta 50-100 omber hal meg éhínségben. Az amerikai egyesüld minjeat elkövet a borzalom enyhítésére.
1922. májua 31

Előfizetőinkhez!
Junius elsejével uj előfizetést nyitunk lapunkra. Az állandóan emelkedő papirárak, a nyomdai alkalmazottak legutóbbi 240/()-os béremelése és az ezzel együtt járó adminisztrációs \'.öltségek figyelembevételével, arra kérjük mindazon igen tisztelt vidéki előfizetőinket, kik előfizetési dijaikkal hátralékban vannak, illetve kik a juniusi előfizetést még be nem küldték, lapunk zavartalan küldése érdekében azt mielőbb beküldeni
szíveskedjenek.
— Eljegyzés. Zalaváry Gyula vámszaki tiszt és Zrínyi Gizi Csáktornya jegyesek.
— A választási harcokból. Érdekes jelontést kaptunk tegnap. A Rassay-pártiak ígyébb korlesfogások mellett a?t is híresztelik, h>gy dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter ur r.em fogja a kanizsai mandátumot megtartani, hanem erről mond le, igy tehát ugy som érdemes őt megválasztani. Mondanunk sem kell, hogy az egész csak kortesfogás, mert a pénzügyminiszter ur már első itt tartózkodása alatt határozottan kijelentette, hogy a kanizsai mandátumot fogja megtartani ós a többiről mond le. Figyelmeztetjük tehát a Kállay-p\'irtiakat, hogy sem az ilyen, sem másfajta kortcsfogásnak ne üljenek fe", hanem csakis a hiva\'a\'os híradásokat higyjék el.
— A máriabeanyői nagy férflzarán-doklat. A budapesti férfiak Mária-kongregációja minden évben országos jellegű zarándoklatot rendeznek a Szüzanya nagy kegy-helyére Máriabesnyőre. Az idén most vasárnap volt ez a gyönyörű demonstrációja a hithű katolikus férfiaknak. Öröm és büszkeség volt nézni, amikor a magyar katolikus férfiak beláthatatlan tömege felvonult Budapest utcáin, hogy nyilt vallomást tegyenek katolikus, keresztény és kongreganista voltukról. A bérpaloták* ablakai mind kinyíltak, amerre a méltóságteljes menet elment és a legtöbb ablakba égő gyertyákat helyeztek el és ablakdiszeket, ezzel is kifejezést akarván adni érzelmeiknek. A kegyheiyen Csiszárik János püspök, a híres felvidéki egyházi szónok tartott ünnepélyes istentiszteletet. A zarándoklaton az idén is az ország minden részéből rengeteg kongreganista férfi vett részt. A menetet katonazenekar kisérte, amely nagyban emelte a felejthetetlen szép májusi nagy férfizarándoklatot.
— Szesztilalom a választás tartama alatt. A vendéglő- és kávéháztulajdonosok figyelmeztetnek, hogy ma este 6 órától kezdődőleg n választás befejezéséig szigorú alkoholtilalom van elrendelve. Tilos bármily néven nevezendő szeszes italnak\'kiszolgáltatása. A rendőrség szigorúan ellenőrzi a rendelet betartását.
— Holnap zárva lesznek a kanizsai Üzletek. A nagykanizsai kereskedők holnap, csütörtökön a választás idejére üzleteiket zárva tartják. Figyelmeztetjük azért a közönséget, hogy erre való tekintettel, szükségleteiket a mai nap folyamán szerer.zék- be.
(x) Uránia. Vett-e már jegyet a Faunhoz? Főszereplők Lenkeffy Ica éa Rajnai Gábor.
^.LAt KÜZUOM"
Feltűnő olcsó árakban árusítjuk
tehérvászon
nói és gyermek
CIPŐINKET
Taveszi cipőujdonsígok nagy választékban
HUNGÁRIA CIPŐGYÁR RT |
HOK0au.IT! rÖ-UT W. IZ. ALATT. „„
"UnMjira k|,0loU pily.dijít K„án K4ro, főldmjvelésugvl h. államtitkár, a, „Erdögazda-.4gpol,t,U kérdések" cimü dolgoztának ítélték meg. *
i ^ \'.Y- •*»»«*4bUotUí«
elnökhelyetteséül a lemondott Bartos Gyula helyébe - Bellák JíaQ, lc„ választva. t
~A postaaltlaxtek vasárnapi mulatsága. A derék postás altisztek m egymáson való segités dicséretre méltó módját eszelték ki. Hogy a poslásárvákon segíthessenek, hogy egyes diákokat iskolakönyvekhez jultathsssák, ellutározták, hogy egy nagyon ügyesen rendezett, lánccal egybekötött mulatságot adnak, igen szerény belépMif mellen, hogy ir.inél többen vehessenek benne részt és igy annál job ban szolgálhassak az oly szép humánus célt — a kanársík árvái és szegénysorait diákjai felsegélyezését. A nagy körültekintéssel rendezett táncmulatságon mindenki jól fogja magát érezni, mert amit a postások rendeznek, az már eleve a siker jegyében indul meg. A mulatság a Csengery-utcai Kápolna-vendéglő helyiségében lesz (Qegtartva. Jegyek minden posta kézbesítőnél kaphatók.
Gálos Béla t
Egy javakorban levő, h^sznoj munkát végező tagja a társadalomnak fejezte be tegnap munkás életét. Gálos Béla; posta és távírda főfelügyelő, az J. sz. postahivatal egyik osztályvezetője tegnap délután 7,3 órakor 45 éves korában meghalt. A halalhir nem volt váratlan, mert hosszas, nehéz betegség következménye volt.\' Szervezete sohasem volt tulerős, mert fiatal korában mellhártyag/ulla-dása volt és azóta hangja állandóan fátyolo zott volt. De azért szívós akaraterejével tul tette magát a testi bajokon és hivatalának és családjának élt. A hivatalbin mintakép* volt a lelkiismeretes, pontos tisztviselőnek! aki szigorúan ragaszkodott a szabályrendeletekhez, dc ezek korlátain beiül a legnagyobb előzékenységet és bánásmódot tapasztalták nála mindazok, akik hozzáfordultak. A társadalmi életben is szerény anyagi viszonyainak megfelelően élénk részt vett Választmányi tagja volt a Polgári Egyletnek, alapítástól tagja és szintén választmányi tagja a Kath. Legényegyletnek és a postástestület különféle társadalmi mozzanataiból is kivette részét. Halala özvegyét, született Raimon Mariskát és négy kiskorú gyermekét, valamint nagyszámú rokonságát döntötte mély gyászba. Temetése junius 2-án, pénteken délután fél 6 órakor lesz a r. kath, temető halottas házából.
(x) Az Uránia-mozgőazinház közli látogatóival, hogy junius 1. után hétköznapokon csak egy előadási tar; este S órakor. Vasár- és ünnepnap 3 előadás ő, 7 ós 9 órakor.
— Terjed a magyar Jézustársaság. A „Zalai Közlöny" c*ak nemrégen emlékezett meg arról a komoly tervről, hogy tárgyalások folynak a jezsuita-atyák Zolaegerszegen való letelepítéséről és a tárgyalások már előrehaladott stádiumban vannak, ugy, hogy a terv mihamar testet ölt. Most ujabban arról értesülünk, hogy a mezőkövesdi keresztény társadalom kezdeményezésére a nyár végén Mezőkövesden is megfogjak nyitni rendházukat és szép templomot építenek hozzá. A magyarországi jézustársasági rendnek terjeszkedése minden keresztény magyar embert őszinte örömmel tölthet el, mert nyomában mindenütt felpezsdül a komoly, mély hitélet, terjed a kultura, megváltozik a község, a vidék arculatja.
(x) A Hegyek leánya cimü remek havasi dráma, melynek női főszerepét Henny Portén ez a cs\'odis germáni szépség kreálj* még csak ma szerdán lesz láiható a Világ-mozgóban 2 előadás keretében. 7 és 9 órakor c helyen megjcgyeezzük. hogy az első előadásra, melynek tiszta jövedelme a m. kir. belügyminiszternek lesz beszolgáltatva. Kedvezményes jegyek érvénytelenek, mig tekintettel erre a rendkívüli eseményre, 9 órai előadáshoz — kivételesen — kedvezményes jegyet Is szolgáltatunk k t. Csütörtökön képviselőválasztások miatt előadást nem tartuak.
— A Zalai Közlöny cikke Raaaai-
ról lapunk tegnapi számában szenzációként hatott és a nyomda nem győzte eléggé utána nyomni a sok ujságpéldányokat, melyeket a közönség pillanatok alatt valósággal széjjelkapkodott.
(x) Uránia. Liliom a viharban, Vár^onyl Mihály és Makay Margit.
— Ingatlancsere. A nigykanizsai kir. telekkönyvi hivatalban a legutolsó héten a következő ingatlanátirások történtek: Valkó Ágostontól Kovács György Zalaszentjakabon 8 hold 175 G-öl szántóját 973.125 K, Nímeth Ferenctől Rilecz György és neje Zalakaroson szántóját 5000 K, Szabó Rozália férj. Kocsis Jozefinetől Szabó Márton éa Szabó Lukács HahótOii 1066 négyszögöl rétjét 20.000 K, S\'.abó Rozália férj. Kocsis Jozefinetől Szabó Ferenc Hahóton levő 471 négyszögöl szőlőjét 52.000 K. Göndics litván és neje Mónok Adámné nagykanizsai házát 220.000 K Németh Mihálynétól özv. Németh Pálné nagybakónaki szőlőjét 10.000 K, Marton Józseftől Faili István zalakarosi szántóját 8000 K, Marton Vendel és neje Schwíitzer litván nagykanizsai házát 500.000 kor., Keppich Alfréd, özv. Böhm Samuné Molnár Ferenc és neje balatonma^yaródi 4 hold rétjét 300.000 K, Kurner Károly ifj. Pali Gábor zalaizabari 879 négyszögöl szőlőiét és rétjét 76.000 K, Kocsis Józsefné Cser Pál és Cser Anna pölöskefői 370 négyszögöl szánlóját 27.500 K, Szabó Márton, Szabó Lukáct és Szabó Rozália Hajmást Ferencné pölöskefői 860 négyszögö1 szántóját 60.000 K, ugyanazoktól Varga L«josné pölöskefői szántóját 38 000 K, Babochay Györgytől Nagykanizsa város közönsége Nagykanizsán belsőségben levő 3 hold szántóját 840.000 K, Horváth Imre és nejétől Schnitzer Géza és neje nagykanizsai házat 120.000 K, Szántó Géza és nejétől, Neumann József és nejétől Eppinger Izsó és nsje nagykanizsai ház 390.000 K vételárért.
(x) Uránia. Biztosítson helyet a Faun előadásához. Főszereplők Lenkeffy Ica és Rajnai Gábor. Szerdán Liliom a viharban. Főszereplők Várkonyi Mihály és Makay Margit, a magyar filmszereptől két vezető szépsége. A darab a francia—porosz háború történetének meghaló kis epizódji. Egy bájos, naiv kis ieány története, kit az élet a zárda galambjai közül az átvonnló marcona hadfiak kőié vet. Az Uránia ezúton is közli látogatóival, hogy junius 1 tői további intézkedésig naponta csak egy előadást lart este 8 órakor.
— Magas pénzbeli jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konyhás lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok Cim a kiadóban.
FIGYELEM!
Van szerencsém a tisztelt közönséget értesíteni, hogy mai naptól kezdve isméi trafik, okmány éa forgalmi bélyegek kaphatók. Szives pártfogást kérve
DEUTSCH SIMON
Telefon 342.
törvényszék
Mai tárgyalások. A nagykanizsai kir. törvényszék büntetőtanácsa dr. Muischenbacher Edvin kir. törvényszéki biró elnöklete alatt a következő ügyekben tartja meg főtárgyalását: Söveges Ferenc és Cseke György tormaföldi lakosok a Btk. 310. §-ának 1. bekezdésébe ütköző gondatlanságból okozott súlyos testi sértés vétségével vannak vádolva, mert Alsó-szomornya község határában, gondatlanságukban a gyalog uton előttük haladó özv. Tamás Józsefné született Hóbor Rozália csörnyefőldi lakos sértetett a kitérésre felszólítani elmulasztották és Cseke György Tamásnét kerékpárjával fellökte és az elesett asszonyon Söveges Ferenc kerékpárjával átgázolt, hogy
t
balkarját törte és nyolc napon tul g7«yukS sérülést ejtettek rajta. — Hobor Heter, Németh György, Kozári István, Bajtól látván (Gábor), Horváth János (Barát) zajki lakosok a Btk. 350. szakaszába ütköző zsarolás vétsége miatt fognak felelni, mert tobb tölszentmárloni munkásembert, akik gró. Andrássy Sándor letenyei birtokosnál valla -tak földmunkát, fegyverrel és botokkal felfegyverkezve, agyonütéssel és megverésiel való fenyegetéssel munkájuk abbahagyására kényszeritettek.
A tárgyalás elnöke dr. Mutachenbacher Edvin. szavazöbirák dr. Podolay Justin és dr. Almássy Gyula, ügyész dr. Cstllaghy György, jegyző Horváth J.
közgazdaság
Rossz a kilátás a dohánytermelésre.
A dohánytermelés kilátására beavatott helyen a következő információt adták:
A dohánytermelés — sajnos — ugy az elmúlt évben, mint az idén is igen gyenge lesz, ir.cn 22.000 holdnál többre alig lehet számi tani. Ha holdanként 5—6 q termést számítunk s tekintetbe vesszük még azt, hogy ennek a mennyiségnek csak igen kis hányadát használhatjuk fel a belföldi fogyasztás kielégítésére, kézenfekvő, hogy a helyzet elég nehéz.
A szükséglet nagy részéi külföldről kell éeszerezni, ami a valutadifferenciák következtében az ellátást igen megdrágítja, annak ellenére, hogy a hazai dohány jó részéi külföldre szállítjuk. Igen sok baji okoz a dohánypajták és szárítók faanyagának pusztulása, a termelők igen gyakran a faanyagot más gazdasági építkezésekre használják fel, ami a termelést lecsökkenti.
A dohány beváltási ára ma már a buza árát 2—3 szorosan meghaladja, a termelők azonban mégis elégedetlenek s tekintet nélkül arra, hogy a dohány beváltási árát a közelmúltban emelték, a termelők egy része ismét szervezkedik és az általános drágulásra való tekintettel kérni fogja a beváltási árak további c-nelését.
Budapesti tőzsdei
Budapest, máju3 30.
Napoteon 3145—75, Font--, Dollár
795—805, Francia írank 73\'/,—73»/„ Márka 297—307, Olasz lira 42—42\'/„ Osztrák ko. róna 6-65—7 55, Rubel 407,-41\'/,, Lei 565— 565, Szoíol 1577-87, Svájci frank 163\'/,— 154\'/,,Dinár 1145—55, Lengyel márka 18—19.
Budapesti devizák:
Amsterdam 311—16, Kopponhága 172— 177, Krisztlánli 144—148, London 3576— 3625, Berlin 297—307, Milano 42\'/,—42\'/., Páris 73\'/,-74, Prága 1572\'/,—92\'/,, Stock-holm 205—210, Zürich 154\'/,— 55V„ Wien 660—760, Zágráb 283-93, New-York 293— w"S08, Varsó--.
Zürichi zárlati
Berlin 193, Amsterdam--, Hollandia
204-10, New-York 522>/„ London 2327, Páris 4775, Milano Í750, Praga 1012\'/,, Budapest 65, Zágráb 140, Varsó 13, Bécs 4\'/,.
Nemes fémek plaea:
Ezüst korona 68—67\'/,, ezüst forint 185—80, ötk\'-ronás 362\'/,-66, a 30 koronás
magyar arany 3350--340
Termény Jelentés:
Buza (Tiszavideki) 3625—3660, egyéb 3625—60, rozs 3125—76. iskarmany árpa 2600—2650, sor árpa 2650-2760, zab 2675— 2725, lengeti 31—3175, repce —, korpa 1775-1800, köles--.
Budapesti állatvásár: Marhahús f. r. egészben 130—140, hátulja 142—200, eleje 116-80, II. r. egészben 105—115, hatulja 120—125, eleje 88—10O, Növendék marha I. r. 92—102, borjú (ölön bőrb.) 106-114. Készlet: Nagytnarha 306,
__ZALAI KÖZLÖNY
eladás 298. Növendékmarha 27 eladU 20, borjú 360, eladás 176. Marhabőr 124-34, borjubőr 250-260. Vásár élénk.
Sertésvásár.
Felhajtás 210. Elkelt 192. öreg sertfe -, közép--, zsír--, szalonna -, lehúzott
hus-------
A szerkesztésért sojtójogilaf felelős: Benedek Rezsó szerkesztő.
Nagykanizsai nemzetgyűlési választási kerület választási bizottsága.
2 vb/1922.
Tárgy: A nemzetgyűlési választások meg-ejtése.
Hirdetmény.
Közhírré tesszük, hogy a nemzetgyűlési képviselőválasztás a m. kir. belügyminiszter ur 72900/922. számú rendelete értelmében Nagykanizsa városban folyó évi junlus hó I. napján fog megtörténni.
A\' választás megkezdésének Időpontja délelőtt 8 óra
A szavazás szavazókörönként történik. A város területe 11 szavazókörre van osztva.
I. Szavazókör.
Magyar-utca mindkét oldala Ördögároktól végéig; 60—156. és 53—173. házszámok.
Árpád-utca mindkét oldala Ördögároktól József főherceg-utig és 27—53. házszámok. - ■
Sikátor-utca mindkét oldala.
Garay-utca mindkét oldala.
József főhcrceg-ut mindkét oldala Magyar-utcától a Kinizsy-utcáig 2—46. és 1—51. házszámok.
Rákóczy-utca északi oldala Sikátorutcától Kinizsi-utcáig 1—23. házszámok.
Kinizsy-utca nyugati oldala Rákóczy-utcától József főherceg-utig 36—74. számok.
Kültelek: Hercules téglagyár, Cscrfo, Tcleky-uli erdőslak, Vágóhidi-uti vasúti őrház és hizlalda.
II. Szavazókor.
Kinizsy-utca keleti oldala Rákóczy-
étcától József főherceg-utig 49—87. házszámok.
Sugár-ut mindkét oldala Rákóczy-utcától József főherceg-utig 40/a—74-ig és 25/a—53. házszámok.
Petőfi-ut mindkét oldala Rákócy-utcától végig 48—92. és 35—99. házszámok.
Honvéd-utca nyugati páros oldala.
Józssí főherceg-ut mindkét oldala Kinizsy-utcától Petőfi-utig 3—95-ig és 48—114 házszámok.
Vörősmarthy-utca mindkét oldala.
Rákóczy-utca északi oldala Kinizsy-utcától Petőfi-utig 25—93/a házszámok.
Kültelek: Stern felső téglagyára, gyeptelep.
III. Szavazókör.
Magyar-utca mindkét oldala az Ördögárokig 1—51. és 2—58/a házszámok.
Báthory-utca mindkét oldala.
Erzsébet-tér 5—23. házszámok.
Kinizsy-utca mindkét oldala a Rákóczy-utcáig 1—47 és 2—34/d házszámok. .
Sugárut nyugati oldala Rakóczy-utcáig 2—40. házszámok.
Árpád-utca mindkét oldala ördögárokig 1 — 25/a és 2—22. házszámok.
Rákóczy-utca déli oldala a Sugár-utig 2—8. házszámok.
Arany János-utca mindkét oldala.
Rozgonyi-utca mindkét oldala az Erzsébet-tértől a Sugár-utig 1—13. és 2—12. házszámok.
Király-utca északi oldala Erzsébettérig 1 — 53. házszámok.
Fő-ut északi oldala Erzébet-tértől Sugár-utig 1 — 11. házszámok.
Szeszfínomitó gyár.
IV. Szavarókör.
Sugár-ut keleti oldala elejétől a Rákóczy-utcáig 1—23. házszámok.
Kölcsey-utca mindkét oldala.
Hunyady-utca mindkét oldala.
Petőfi-utca mindkét oldala a Rákóczy-utcáig 5—33. és 2—46. házszámok.
Rákóczy-utca déli oldala a Sugár-uttól,Petőfi-utig 10-68. házszámok.
Honvcd-utca\' páratlan számú oldala 1—55. házszámok.
Királyi Pál-utca mindkét oldala.
Atilla-utca északi oldala 1—59. házszámok.
Rozgonyi-utca mindkét oldala Sugár-uttól a Hunyady-utcáig 15—29. és 14—18. házszámok.
Deák Ferenc-tér északi oldala 9 —15. házszámok.
Fő-ut északi oldala a Deák-tértől Eötvös-térig 13—23. házszámok.
Eötvös-tér északi oldala 1—13. házszámok.
Huszti György-tér.
V. Szavazókör.
Kazinczy-utca keleti oldala Fő-uttól Zrínyi Miklós-utcáig, nyugati oldala Fő-uttól a majorig vagyis 1—7. és 2—24. házkzámok.
Zrinyi-Miklós-utca Mindkét" oldala Király-utcától Széchenyi-térig 1—59. házszámok és déli oldala a Kiráiy-ut-cától Kazinczy-utcáig 2—36. házszámok.
Csengery-ut mindkét oldala Fő-uttól Zrínyi Miklós-utcáig 1—7. és 2—8. házszámok.
Király-utca déli oldala 2—40. házszámok.
Erzsébettér déli oldala 1—4. házszámok.
Zárda-utca mindkét oldala.
Fő-ut déli oldala 2—24. házszámok.
Deák Ferenc-tér déli oldala 1—8. házszámok.
Széchenyi-tér.
Bocskay-utca mindkét oldala.
Szentgyörgy vári-utca 1 —3. házszám ok.
Bajza-utca páratlan oldala Szenl-györgyvári-utcától Kórház utcáig 7 15, házszámok.
Eötvös-tér déli oldula 23—34. házszámok.
Franz-molom, 116. sz. őrház.
VI. Szavazókör.
Kazinczy-utca páratlan számú
dala "^írTyt-utcaíol Defivasut pályaud
ol-
lj>22. májul 31.
varig 9—61. házszámok (nyugati oldalon major, 115. sz. őrház, pályamesteri lak, izraelita temető).
Csányi László-utca mindkét oldala.
Csengery-ut keleti oldala Zrinyi-utcától Vécsey-utcáig 9 —51. házszámok és nyugati oldala Zrinyi-utcától Hajcsár-utig 10—89. házszámok.
Batthyány-uica mindkét oldala, Kossuth-tér 1-15. és 22-26. házszámok.
Zrínyi Miklós-utca déli oldala38—62.
házszámok.
Bajza-utca 1—5. és 2—20. házszámok.
Nádor-utca mindkét oldala.
Kisfaludy Sándor-utca mindkét oldala.
Szemerc-utca mindkét oldala.
Tárház-utca mindkét oldala.
Só-utca mindkét oldala.
Hajcsár-utca 1. sz. ház.
VII. Szavazókör.
Atilla-utca déli páros oldala.
Telcky-utca mindkét oldala.
Rózsa-utca mindkét oldala.
Petőfi-utca 1—3. házszámok.
Eötvös-tér 14—22. házszámok.
Kórház-tutca páratlan számu oldala.
Kossuth-tér 16—21. sz. házak.
Kültelkek: Katonai főreáliskola, Vásárállási major, Felső sánci major, Szabadhegy. Récsei állomás, alsóerdei erdőslak. Viktória téglagyár, a budapesti vonalon fekvő 70—70/a—70/b és 71. sz. vasúti őrházak.
Vm Szavazókör.
Csengery-ut keleti oldala Vécsey-utcától végig 53—119. házszámok.
Gyár-utca mindkét oldala.
Hajcsár-ut mindkét oldala 3—23. és 2—12. számok.
Külsőségek : Délivasuti állomás területe, Murakereszturi vasúti Vonalon fekvő; őrházak, Stefn-féle téglagyár, Király serfőzde, Pátria gyár, városi járványkórház, hadikórház, Fcrcnc-major (dr. Plihál), Mezei malom (Potyll).
IX. Szavazókör.
Homokkomáromi utca mindkét oldala.
Templom-tér.
Polgár-utca mindkét oldala.
Varasdl-ut mindkét oldala.
Ország-ut mindkét oldala elejétől a Szent Flórián-tér 1-79 és 2-80 házszámok.
Szent Rókus-utca mindkét oldala.
Órtorony-utca mindkét oldala.
Berek-köz mindkét oldala.
Zslgárdl-köz mindkét oldala.
Klsmező, vágóhíd.
X. Szavazókör.
Országut-ut mindkét oldala Szent Flórián tértől kifelé 79-155 és 80-112 házszámok.
Cigány-utca mindkét oldala..
Szent Flórián-tér.
Hunyadl-tér.
Szepetnekl-utca mindkét oldala.
Körmös-utca mindkét oldala.
Rozmaring utca mindkét oldala.
Bajcsal-utca mindkét oldala.
Malomkertl-utca.
Kültelek : Cördövényi erdóslak.
Csem\'ítekerti kertészlak.
_Z.AUI KÖZLÖNY
XI. Szavazókör.
Kisrác-ütca mindkét oldala Nagyrác-utca mindkét oldala Plvárl-utca mindkét oldala. Szlget-ulca mindkét oldala. Bába-utca mindkét oldala Jakabkuti-utca mindkét oldala. Alsótemető-utca mindkét oldala. Fclsőtemetó-utca mindkét oldala. Ráczkert mindként oldala. Pápai-utca mindkét oldala.
Minden egyes szavazókörben szavazalszedö küldöttség működik.
Az 1. szavazalszedö küldöttség elnöke dr. Slifelhy Károly, helyettea elnöko ozuknay Lajos, jegyzője Siebó Kálmán, helyettes jegyzője Schultz József. Működésének helye Arany János u. 5. sz. iskola.
A 2. szavazalszedö küldöttség elnöke Lányi László, helyettes elnöke Tripsm-mer J-nö, jegyzője dr. Knausz Lánló, helyettea jegyzője ifj. Móger Károly. Működésinek helye Rozgonyl-u. 25. az Iskola Igeigalói ii ódája.
A 3. szavazatszedő küldöttség elnöke Elek Ernő, helyettra elnöke Hoiválh György, jegyzője Bogenrieder Frigyes, helyettes jegyzője Köő János. Működésének helye Arany János-utcai ovóda.
A 4. szavazalszedö küldöttség elnöke Knortzer Győrsy, helyettes elnöke Wellák János, jegyzője Bayer Vince, helyet-les j\'gyiője Gumilár Mihály. Működésének helye Hunyadi és Rozgonyi-u. sarkán levfi elemi iskola.
Az 5. szavazalszedö küldöttség Inökc dr. Rotschild J^kab, helyettes elnöke Eperjesy Gábor, jegyzője dr. Barlha Utván, helyettes jegyzője Hajdú Lajos. Működésének helye Zrínyi Miklóa ulcji polg. fiuskola IV. a). Hu osztály bejárattól jobbra.
A 6. szavazatszedő küldöttség elnöke Rubint Károly, h. elnöke Sanvéber József, jegyzője Práger Ferenc, helyettes jegyzője Golenczky János. Működésének helye Nádor-utcai ovoda.
A 7. szavazalszedö küldöttség elnöke dr. Hajdú Gyula, helyettes elnöke Harsay György, jegyzője dr. Kisa Elemér, helyettes jegyzője Cseh Joschim. Működésének helye Teleli-ut 14. sz. iskola.
A 8. szavazalszedö küldöttség elnöke Pelrlk Dezső, helyettes elnöke Lesky Pál, jegyzője Thury Ernő, helyettesJegyzője Bittern Béla. Működésének helye Tárházak épületiben levő rendőrszoba,
A 9. szavazalszedö küldöttség elnöke Dr. Malck László ügyvéd, helyettes elnöke Sneff László, jegyzője Fekete Ferenc, helyettes jegyzője Polni József. Működésének helye Templom-tér 5. sz. elemi iskoli (jobb folyosó).
A 10. szavazalszedö küldöttség elnöke Horváth István adóügyi számvevő, helyettes elnöke Hsjdu József, jegylője Major József, helyettes jegyzőjo Knausz Kolecz György. Működésének helye Temp\'om-tér 5. sz. elemi iskola (bal folyosó).
A 11. szavazalszedö küldöttség elnöke Halvax Gyula, helyettes elnöke Bolt István György, jegyzSje Plemmer József, helyettes jegyzője Kiss István Működésének helye Kisrácz-u. 25. sz. íleroi iskola.
A választási eredmény • választási eljárta befejezése után s városháza erkélyéről fog kihirdettetni.
A személyazonosságnsk a szavazásnál való könnyebb igazo\'.halisa céljából minden szavazó hozza magával szavazóigazolványát.
A választás vagy szavazás színhelyén fegyverrel csak azok jolenhetnek meg, akik azt hivatalos vagy szolgálati állásukní.1 fogva viselik.
A választáshoz, Illetőleg szavazáshoz botot vsgy tetleges bántalmazásra alkalmas más eszközt vinni tilos
A csend és rend fenntartásáról dr. Fábián Zsigmond választási elnök gondoskodik.
A választás napját megelSzS nap vagyis május hó 3! Ike délutánjának hat órájától kezdve * választási eljárás befejezéséig • választókerületben szeszesitalnak árusítása, kiosztása vagy a közvetlen fogyasztás céljából egyéb módon való forgalombahozatala tilos.
A Választási bizottsig.
Böksföldy János Házépítés és Házkarbantartási Vállalata
Naflykanizta, Butthyány-utca 1. IX.
Nincs tóbM s hizskon om-Isdosett vsjcolathlioy, n.m Usz törült everép ■ háztetfin is n.m hullik zs erojz csatoroikbé] a jirókslék nyskils ■ víz, mivel az ilUnáóMi Jóksrbzn Ujz.
f elhívás a háztulajdonosokhoz
Nagykanizsa éa vidékére házkarbantar-tásl vállalatomat azért alapitottam meg, hogy minden háztulajdonos házát ■ legminimálisabb költséggel és a legelőnyösebb feltételek mellett részben, vagy egéazben restauráltathassa.
Ma, midőn mindenki átháríthatja kiadásait a fogyaaztókra, caupán a háztulajdonosok vannak abban a szerencsétlen helyzetben, hogy a nagy adók és egyéb költség kifizetése után nem marad annyi pénze sem, hogy házán a legszükségesebb javításokat u. m. (omladozó falak) kőműves, caerepea és bádogos munkákat végeztethessen, a többi épület szakmunkák javítását meg sem emlitve.
Vállalaton* célja és törekvése sí, hogy n háztulajdonosoknak lehetővé tegyem, hogy mindenki a házát javíttathassa, ezt ugy lehot megoldani, ha a háztulajdonosok tömegesen házsik kaibsntartfaával megbíznak évi átalányösszegét!, miáltal a házkarbantartási munka folyton működésben van, igy a vállalat rezaie eloszlódik, ezáltal 20%-kal olcsóbb, jobb és szolidabb kivitelben kapja munkálatait, mint bármely más iparosnál.
Házkarbantartás ugy értendő, hogy ar épületek külső körfalal, a telő és a bádogos, illetve az összes bídogcsatornák állandóan jókarban lesznek tartva.
A kezdő évtől minden harmadik évben gyökeres külső javitáa eszközlendő, más éveken apre bb javítás állandóan karban lativá, pl. ha a háznál időnkint egy-egy tetőcserép eltörik, illetve az eső beszivárog, vagy a vakolat leomlott, vagy a bádogcsa-lorna folyik, vagy tele van azeméttel, vagy az ulcsi járda kitörött, vsgy a tégla meglazult stb„ » háztulajdonos értesiti a vállalkozót, mire azonnal kiküld ax épülethez oly szakmunkást, mint aminő hiányról van szó.
Elemi csapások okozta károk, vagy idegen iparosoktól eredő javítások, vagy a nagy havazás el nem takarításától okozott megrongálások munkája ai évi átalányösszegben nem foglaltatik, si m pedig a hóhányás, hanem azok mindenkor külön megegyezést képeznek.
Ha az épület időközben eladva, lebontva vagy annál bármi változta állna be, ha addig az első javitáa nem is lett volna eszközölve, az évi átalányösszeg akkor is fizetendő.
A vállalat mindenkor díjmentesen költségvetést nyújt be megelőzőleg, amelyből meggyőződhetik, hogy 20%-al olcsóbb, mivel a háza állandóan jókarban lesz tartva.
Ezek után felkérem • háztulajdonosokat, ne mulaaazik el ezen kedvező alkalmat, tömörüljenek szíves megbízásukkal, hogy annál olcsóbban juthat minden háztulajdonos házának jókarbantartásáhos, minél több meg-bizássa! szerencséltetni méltóztatnak.
Tisxteliuel BSIcstttMy lános
épMet.
ÜAI.AI KÖZLÖNY
május 3l.
alegjobb
Fehér vásiontipök Sandátok
Nyári divatcipő-különlegességek
osy ulUron, mint mérték »«"
HiltényiSándorét Fia
NwkMKW M-Ut> • "*\'*\' »>^">\'*t***\',
XXXXXXXXXKK
Mohar Köles |
Hajdina Zab | Tengeri x
H4Ul(llt|l is nimrtonxigi kerti fctf
iuRvak kUainytoan is k»phsUfc j
Ország Widder cégnél s|
J Nagykanlua. Erzséb.ttér 10. J{
<xx XXX XXXXX XX X XX
Jégkárelleni biztosítás
A Pátria általános Biztosító R. T.
Budapest, IV., Kossuth Laios-utta 17. szám
Z*la- fc wmojimuyíl ktrUstl veíéiOjjníkséji
felhívja • gazdaközönség figyelmét, hogy Jégbi: tositáil ajánlatát mielőtt mit tírsasignál feladná, kérjen ajánlatot tőlünk. — Nem tartozunk semmiféle kartellhez, a versenyt Alijuk minden társasággal szemben a legszolidabb és legelőkelőbb üzleti felfogással. A társasig viszontbiztosítási szerződései alapján bármily nagy összeget elvállal blztositásra.
Pátria általános Biztosító RT.
Zala- és sorr.ogymsgysl kerOUti viiártgyníkséss Nagykanizsa, Cfltvös-tér 29. szám.
Makulatur
gC újságpapír kapható -ág ■W lapunk kiadóhivatalában.
RÉZGÁUC
MayuQga Raffia
ínomórlésü Kénpor
■\'^KénmáiJ "•rr,<3épolai Hengerolaj
linó
Kocsikenőcs Marónfitron
(nMg»«fokjj lugkö)
Gyanta stb.\'Kt
Sihwarz és Tauber
narsuláni naaykaraakadá <égn4l
.la.1t,. ISSS
; _„ „U| R,tman Marlaka a saját, válátitiiH kiskorú
Özv- G.„|"^alamint az alulírottak és a számos rokonság
SSr^lfÍ\'^ hogy szerető férje, a legjobb atya és
rokon
gálos béla
posta ós távíró főfelügyelő
j 929 évi május 30 én d.u. V.3 órakor hosszas és súlyos szenvedés, valamint a
évi junius 2 in d c! 9 órakor fog a mindcnWm.k bemutattam,.
Áldás ós bóké hemvatra 1
Gáloa PálDÓ szili Gttloa Rozália nővére Gilo. Pál, K8l*y.a.y Gjmla ós neje Rnlmann Karolta sógorai ás sogornóje.
korona 66 fillérbe
kerül példényonklnt,
tshát mlndsnitap 1 korom M Iliiért tlkirlt mw,
ha most előfizet egy negyedévre vagy félévre a
zalai közlöny re
Aa Iscaart allfimdt aCXRSEZ
ASZTAll BOR
llt*r«nh«ot 26 ÓS 30 mét kaplialö.
BORTés borseprőt
i, R-tJ-HS,rsTó\'Sií Sugár-ut 53. |
T.l.-r.a J10.
Keresek ogy gyermekeket szerető öz vrgyasszonjt, aki háztartásomat feleségem míl lett, vezetni hajlandó. Nyugodt, állandó otthon biztosítok Ajánlatot fizetési igény mefjelölésé vei alábbi cimre kéretik: Gyarmati József Zalaegerszeg.
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
ilS\',^.^ ENGEL SAMU iST
*., 6ríl nd» üaá-Ktts M. uim. iMrsS ám: ÍWOM umwr.
Fővárosimintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
FESTEK
X
KERESKEDÉS.
Festők él iparosok legolcsóbb bevásárlási forrása
Postö fallmlnták la kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK íföÜgST
Nagybani vétalntl alönyérakl
Sternberger Gyula Erzsébettér
Ssarvsa-Ssálloels élettanéban
VILÁG
mozgóképszínház
Erzithit klrkljné-lir, *j»r«i izálliit ipllitikaa Telefon 74. Telefon 74.
Kedden és szerdán Hezwy Portén, a szőke filmcsoda főszereplésével a
Hegyek leánya
J8nl
Bajor tiépdráma 5 felvonásban
FRANCESKA BERTINI
Jön!

. PAholy 26 K, ssttlys 22 K. I. hely 18 K, II Etfsdások bétküiotp fél 7 éi 9 ómkor, vsstt-és üanep-
• D. h«ly 11 korona, III. Ii*ly 8 korooa. || napokon 3, 5, 7 Át fl t\'.r»kox. Pontos k*sdés I
Nv«asatoti ■ iairtulaidazowk» Grvrfoatl kóafvar<»tib4iá(i».