Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.67 MB
2010-02-18 09:39:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1540
5624
Rövid leírás | Teljes leírás (828.22 KB)

Zalai Közlöny 1922. 123-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61-lk évfolyam
Nagykanlaa, 1922. juniu. 1. C.Utö.tök
123. szám
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SMTkMitáiég 6t kiadóhivatal i Pfl-ut 13. at. ■ • lulararbno-tolofon 78 ,
Megjelenik mindig kora röggel
Fel a választásra!
Nagykanizsa, junius 1.
Valamikor, évek előtt ez a felhívás csak a kenyérkereső férfiaknak szólott. Mo, a megcsonkított, kisterületü Magyarországon ez a csatakiáltás vezényszóként aüvlt azoknak a nőknek a fülébe U, akiket a mai államhatalmi tényezők bölcs megfontolással bebocsátottak az alkotmány sáncaiba.
A választói jog, amely körül annyi meddő és eredményes vita folyt széles e világon, nálunk, lealázott, megcsúfolt magyaroknál ma nem is annyira jog, mint inkább alkotmányos kötelesség. Kötelesség, amely olyan terheket ró az egyesekre, a választói jogosultság birtokosaira, mint az adóslevél a hitelkérőre, meg a jótálló kezesekre. Nem élni exze! a joggal, nem teljesiteni ezt a nagy kötelességet, — annyit jelent, mint kitérni a tartozás teljesítése elől; meghátrálni, félre-állni akkor, air.ldőn elkövetkezett a fizetés, a törlesztés határnapjai
Senkinek sem -szabad ma félnie ettől a teljesítménytől l Egyetlen polgártól, vagy polgárnőtől sem kivántatik sem pén*, sem véráldozat, mindössze csak akaratának, óhajának, vágyának nyilvánításai Aki a választási urnák előtt ma megjelenik, nem köteles mást tenni, csak egy név hengo;\', bátorszavu büszke, önérzetes kimondásával azt az akaratát nyilvánítani az arra illetékes tényezők előtt, hogy ki az az illető, akire nyugodt lélekkel, országunk és városunk iránti szeie-tettel meri bizni ennek a városnak megtisztelő mandátumát. Az a név, amelyet e város választópolgára, vagy polgárnője n körzeti küldöttség előtt képviselőként emlit, akinek a parlamentbe küldését szavazatával támogatja, annyit jelent: ettől a jelölttől remélem és várom városunk és hazánk legegyeteme-sebb, legáltalánosabb boldogulását ; ebben h jelöltben bizom, ennek az önzetlenségét, egyéni érdektől mentességét nem kétlem.
Az a férfiú, akit Nagykanizsán mindenki óhajt képviselőjéül, aki békét, rendet, nyugalmat, munkát, egyenlő jogokat cs kötelességeket akar ebben az országban — senki más, mint dr. Kállay Tibor, akit Nagykanizsa haiafias polgársága ma nemzetgyűlési képviselőjévé fog választani.
Mert dr. Kállay Tibor Nagykanizsa városának képviselője lesz, ha a „Világ" heteken keresztül gyászruhába is öltözik és ontja a maga kaján krokodilus könnyeit.
Fel a választásra 1 Vonuljunk ma mindannyian kerületünk urnái elé és adjuk le határozott, egyenes, nyilt, becsületes ^^avaza-tunkat arra a nagytudásu, rokonszenves, komolygondolkodásu, nemzetépítő, városunkat szerető éa fejleszteni tudó államférfiura, dr. Kállay Tiborra, Magyarország pénzügyminiszterére, aki legméltóbban fogja az ország törvényhozásában Nagykanizsát képviselni, hogy a ma esti választási zárás után egy szóval, egy lélekkel, a győzelem örömével kiálthassuk: Éljen dr. Kállay Tibor pénzügy miniszter, Nagykanizsa város megválasztod képviselője /
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
UlAflxetéal Arak (!•/, fsr|slal siéfsl l|jltt)
?.gé«a év<« 780 K. PMvra 400 K. N«fqr«4 I évr» >00 K P.gy fcAra 1% K. Rgjw >iim ir» 4 K ,
A választások eddigi eredménye.
Az első turnus mérlege. -- Választási visszaélések. - Minisztertanács.
— Saját tuHóiitűnk
Budapest, május 31. A sok választási összegezésből az első választási turnu* eredménye a következő: Megválasztottak 84 egy-ségespárti képviselőt, beleértve báró Mirbach Antalt és Kiss Menyhértet, három kormánytámogatót, két Huszár — Ernat-pártit, egy Heinrich pártit és 15 ellenzéki képyisrlőt. 35 pótválasztás lesz. Egy választás félbeszakadt...