Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
14.67 MB
2010-02-18 09:39:58
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1559
5690
Rövid leírás | Teljes leírás (828.22 KB)

Zalai Közlöny 1922. 123-145. szám június

Zalai Közlöny
Politikai lap
51. évfolyam

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

61-lk évfolyam
Nagykanlaa, 1922. juniu. 1. C.Utö.tök
123. szám
ZALAI KÖZLÖNY
keresztény politikai napilap
SMTkMitáiég 6t kiadóhivatal i Pfl-ut 13. at. ■ • lulararbno-tolofon 78 ,
Megjelenik mindig kora röggel
Fel a választásra!
Nagykanizsa, junius 1.
Valamikor, évek előtt ez a felhívás csak a kenyérkereső férfiaknak szólott. Mo, a megcsonkított, kisterületü Magyarországon ez a csatakiáltás vezényszóként aüvlt azoknak a nőknek a fülébe U, akiket a mai államhatalmi tényezők bölcs megfontolással bebocsátottak az alkotmány sáncaiba.
A választói jog, amely körül annyi meddő és eredményes vita folyt széles e világon, nálunk, lealázott, megcsúfolt magyaroknál ma nem is annyira jog, mint inkább alkotmányos kötelesség. Kötelesség, amely olyan terheket ró az egyesekre, a választói jogosultság birtokosaira, mint az adóslevél a hitelkérőre, meg a jótálló kezesekre. Nem élni exze! a joggal, nem teljesiteni ezt a nagy kötelességet, — annyit jelent, mint kitérni a tartozás teljesítése elől; meghátrálni, félre-állni akkor, air.ldőn elkövetkezett a fizetés, a törlesztés határnapjai
Senkinek sem -szabad ma félnie ettől a teljesítménytől l Egyetlen polgártól, vagy polgárnőtől sem kivántatik sem pén*, sem véráldozat, mindössze csak akaratának, óhajának, vágyának nyilvánításai Aki a választási urnák előtt ma megjelenik, nem köteles mást tenni, csak egy név hengo;\', bátorszavu büszke, önérzetes kimondásával azt az akaratát nyilvánítani az arra illetékes tényezők előtt, hogy ki az az illető, akire nyugodt lélekkel, országunk és városunk iránti szeie-tettel meri bizni ennek a városnak megtisztelő mandátumát. Az a név, amelyet e város választópolgára, vagy polgárnője n körzeti küldöttség előtt képviselőként emlit, akinek a parlamentbe küldését szavazatával támogatja, annyit jelent: ettől a jelölttől remélem és várom városunk és hazánk legegyeteme-sebb, legáltalánosabb boldogulását ; ebben h jelöltben bizom, ennek az önzetlenségét, egyéni érdektől mentességét nem kétlem.
Az a férfiú, akit Nagykanizsán mindenki óhajt képviselőjéül, aki békét, rendet, nyugalmat, munkát, egyenlő jogokat cs kötelességeket akar ebben az országban — senki más, mint dr. Kállay Tibor, akit Nagykanizsa haiafias polgársága ma nemzetgyűlési képviselőjévé fog választani.
Mert dr. Kállay Tibor Nagykanizsa városának képviselője lesz, ha a „Világ" heteken keresztül gyászruhába is öltözik és ontja a maga kaján krokodilus könnyeit.
Fel a választásra 1 Vonuljunk ma mindannyian kerületünk urnái elé és adjuk le határozott, egyenes, nyilt, becsületes ^^avaza-tunkat arra a nagytudásu, rokonszenves, komolygondolkodásu, nemzetépítő, városunkat szerető éa fejleszteni tudó államférfiura, dr. Kállay Tiborra, Magyarország pénzügyminiszterére, aki legméltóbban fogja az ország törvényhozásában Nagykanizsát képviselni, hogy a ma esti választási zárás után egy szóval, egy lélekkel, a győzelem örömével kiálthassuk: Éljen dr. Kállay Tibor pénzügy miniszter, Nagykanizsa város megválasztod képviselője /
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
UlAflxetéal Arak (!•/, fsr|slal siéfsl l|jltt)
?.gé«a év<« 780 K. PMvra 400 K. N«fqr«4 I évr» >00 K P.gy fcAra 1% K. Rgjw >iim ir» 4 K ,
A választások eddigi eredménye.
Az első turnus mérlege. -- Választási visszaélések. - Minisztertanács.
— Saját tuHóiitűnk
Budapest, május 31. A sok választási összegezésből az első választási turnu* eredménye a következő: Megválasztottak 84 egy-ségespárti képviselőt, beleértve báró Mirbach Antalt és Kiss Menyhértet, három kormánytámogatót, két Huszár — Ernat-pártit, egy Heinrich pártit és 15 ellenzéki képyisrlőt. 35 pótválasztás lesz. Egy választás félbeszakadt. Három kerületben a választások eredménye még ismeretlen. S. .
Az ellenzék a következőképpen tagozódik : 48 as kisgazdapárti 1, szociáldemokrata 3, nemzeti munkapárti 1, Rassoi-párti 2, pártonkívüli 1, Haller-ciopórt 2, demokrata 1, Ernst-párti 1.
Szeged, május 31. Szeged város első kerületében megválaszolták Tcleky Pál grófot 930 szótöbbséggel.
A második kerüjtt eredménye még ismeretlen. Pcidl sródá&emokrala vezet. Az eredmény kihirdetése délután fog megtörténni.
Szeged, május 31. A második kerületben a szavazatok összeszámlálása még mindig tart. Megbízható helyről szerzett információ szerint Pcidl Gyulának körülbelül 800 sza vazat többsége van.
lelejonjelentése. —
Kormánypárti körökben azt hangortat- -ják, hogy a szociáldemokraták részéről számos szabálytalanság történt, ami miatt a választásokat esetleg még is fogják semmi-slteni.
Ihulapcit. május 31. A szegedi választások során történt visszaélésekből kifolyólag ma a belügyminisztériumban ankét volt, amelyen egyuttol a holnapi budapesti választások során történendő ily irányú visszaélések megakadályozását is megbesz\'élték. Az eljárás mikéntiségét a belügyminiszter még közvetlenül fogja szabályozni.
Ma délután egyébként minisztertanács volt, melyen a választási kérdésekkel foglalkoztak. Valószínűleg befejezik a lakásügy tárgyalását is.
Szeged, május 31 (Éjjel 11 óra.) Szeged II kerületének választási eredményét ma
» órAor hkdeUák ki. BftMtfet leadtak összesen 10.133 szavazatot, ebből megsemmisítettek 65 őr, Pálffyra leadtak 4173-at, Peidlra 5375 öt, Igy Pcidl Gyulát Szeged II. kerületének képviselőjévé választották. A Pálffy-párt petícióval fog élni.
A királyné anyai öröme.
Madrid, május 31. A Havas ügynökség jelenti: Zita királyné Őftlsigt ma egy egészséges leánygyermeknek adott életet, ügy a királyné, mint az újszülött jó közérzületben vannak.
A minisztertanács
tárgyalásai.
Budapest, május 31. A minisztertanács tegnapi ülésén a közélelmezési miniszter bemutatta azt a tervezetet, melyszerint az uj gabonaforgalmat szabályozni kívánja. A munkásokat szintén a hatósági ellátandók közé kívánja sorolni. A tervezet azonban ennek c tehernek túlnyomó részét a gyárosokra kívánja áthárítani. A minisztérium az őrlési adó fentartását és a kontingens jelenlegi rendszerének meghagyását javasolja. A közélelmezési minisztérium tervezete a kivitelt teljesen szabaddá teszi olyan értelemben, hogy maguk a termelők, továbbá a malmok és őrlők is engedélyt nyerjenek a felesleg kiszállítására.
A minisztertanács a közélelmezési mi* niszter előterjesztését hozzászólás nélkül jóváhagyta^
Megállapodásaink Ausztriával.
Budapest, május 31. Az a hir terjedt el, a megszakadt magyar-osztrák gazdasági tárgyalások ujrafelvétele dolgában, hogy a magyar kormány kiküldöttei ma reggel Bécsbe utaztak, hogy folytassák ^Jifetnn-radt tárgyalásokat. Ez a hir nem meg a valóságnak. Mert a magyar királyi kormány arra kérte űz osztrák koimányt, hogy a választásokra való tekintettel, pGnköra utánra halasszák el a tárgyalások folytatását.
Az osztrák kormány teljesítette a magyar kormány kívánságát és igy a tárgyalások csak a jövő szerdán kezdődnek meg.
A magyar borexport ügyében sikerült Ausztriával megállapodásra jutni. A magyar kormány junktimot létesített a magyar állat-kivitel enyhítésére. A magyar kormány hajlandó lesz a kivitel kontingentálása mellett enyhíteni az exporttilalmat.
Minden jel arra mutat, hogy sikerül nyélbeütni az árucsere egyezményt Ausztriával.
Olasz ébredők összeütközése a szociáldemokratákkal.
Boulogne, május 31. A fascisták folytatiák a nagyarányú tüntetéseket. Pádua és Velence közt a fascisták és a szociáldemokraták közt összeütközésre került a sor, melynek során több ember megsebesült. Ferrará-ban megszállották a fascisták a munkásotthont.
Éljen dr. Kállay Tibor!
_2____
Al uj hármasszövetség.
Cseh, szerb, román ás lengyel antant.
London, májút 31. (S\'jit ludÓMtónktól.) A Moroing Post kőíü, begy ■ lejí\'övidcbb időn belül formális s^övetse^i szerződést fog kötni Cielmlovákia Jugoszláviával. Románia előrelát hatól»2 rövid id-5n bélül catlnkoxik a szövetség hoz. E*iel nz u] harmassiÖvetság átveszi a kisantant é* Lengyelország minden politikai kötelezellségé». hogy a középeurópai béke és a békeazeoŐdésekben megállapított határok őre legyen.
HIBEK.
Előfizetőinkhez!
Jutiius elsejével uj előfizetési nyilunk lapunkra. Az állandóan emelkedő papirárak, a nyomdai alkalmazottak legutóbbi 24°L-os béremelése dacára, előfizetési dijainkat nem emeljük, azonban arra kérjük mindazon igen tisztelt-vidéki előfizetőinket, kik előfizetési dijaikkal hátralékban vannak, illetve kik a juniusi előfizetést még be nem küldték, lapunk zavartalan küldése érdekében azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
A Kállay-párt közleményei.
Izraelita polgártársaink!
Utoljára szólunk Hozzátok! Közületek \'sokakat megfélemlített az ellenpirt féktelen terroija és izgatása, amely — sajnos — a választási küzdelembe belevitte a felekezeti kérdést. Ezzel szemben mi állandóin a felekezeti békét s megértéit hirdettük és aira kértünk Benneteket, hogy fogjunk kezet a közős, egj mást megértő építő munkárp. Sokon közületek nem fogadjrik el ezt a békejobbot, hanem a felekezeti szempontok eló\'érbeiolá sával szembehelyezkednek velünk, akik velük egyött akartunk haladni, sőt kortes szempontból szövetkeztek azokkal, akik miatt a diktatúra bukása után más városokban oly éles vallási ellentét támadott. Ne feledjétek, hogy a diktatúra bukása után mi vcltunk azok, kik a Ti életeteket s vagyonotokat erőltetett munkával megmentettük a népharag kitörése ellen, smely éppen a mostani elvbarátaitok egy része okozott. Akkor ii a város és polgárai érdekében cselekedtünk a nio»t is.
Ma választunk. Gondoljátok meg jól, mielőtt az urnához álllok, mit követel a saját ^•-érdekelek és városotok érdeke. Ne lépjetek arra az útra, amely a város társadolmi életét őrökre feldúlhatja és ékeket verhet soraink közé, megbontván eddig megőrzött nyugalmunkat, békénket. Hallgassatok eszetekre és ezzel igyekezzetek megfékezni a hamis jel szavakkal felkorbácsolt indulataitokat 1
Józanságot, mérsékletet és város szeretetet kérünk Tőletek, amelyet mindig hir-dettünk. Nagykanizsa izraelita polgárai sohasem érezték ebben a városban, hogy ők másfajta polgárai volnának e hazának, mint a többiek. Nincs semmi okotok elutasítani azoknak jobbját, akik mindig az együttmü-ködést hirdették és gyakorolták isi Szálljatok Magatokba s ne lépjetek a szélsőség útjára I Ezt követeli Tdletek a Magatok és vároio\'.ok érdekel Elvá.juk. hogy hivó szavunkat megértitek és elősegítitek pártunk győzelmét s n«m azon R.ssait, aki éppen egyik fő élesztője volt a felekezeti ellentétük kiéleíitésénck.
A Kállay-párt
ZALAI KÖZLÖNY
— Esküvő. Széman György erdőmérnök a nagykanizsai plebáni i templomban o\'tárhoz vezette Vojcsihovszky Sárikát. A7 eaketési szertartást Ambrus litván homokkomáromi lelké« végezte.
— Június hava — Jézus Szívó hava. A katolikus Anyaszentegyház junius havát Jé/us szentséges Szivének szenteli. A katolikus hívek, főlejj Jézus Síivé tisztelői, juniui havában különösen lisilelik n legszentebb szívet és készülnek elő n legnagyobb egyházi ünnepre — Jéius Szive ünnepére, melyet az egéaz világon óriási egyházi fénnyel és körmenettel szoktak megünnepelni.
— Ma zárva tartják a kávéháza-Lat. M\\ csütörtökön, n képviselőválasztás n< pján a „Központ", „Koronw" és „Szarvas" kávéházak égést n*pon át zárva tartjuk ötletüket.
— Hadröá napja. Pünkösd vasárnapján és hétfőjén, vagyis junius 4 én és 5-én, a hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák javára országos gyűjtés indul, hogy a magyar társi dalom hozzájárulásával a hadiáldozatokon minél hathatósabban segíteni lehessen. Tehát azokról van s/ó, és azoknak hozzátar tozóikról, akik mosollyal ajkukon mentek a b*c--ület mezejére a szent magyar^ haza védelmében — ép, ei-ős, acé\'o.v/egészséges magyer testtel, és akik mint emberi roncsok jöttek vissza és most segítségre vonnak utalva. Azokról — akiknek kenyérkeresőjük, hitvestársuk, édesapjtik, egyetlen fiuk — n messzi idegenben, talán ; jeltelen tömegsír alatt nyugszik, aki élfltét adta oda a szent mogyar szabadságért — és hozzátartozói — az elvesztett kenyérkereső hijján — a legnagyobb szükséget szenvedik. A mag/ar tár-Kfcd.tlom nem lehet hálátlan rokkant hősi fioinak, elesett honvédőinek családlagjoi irán», hanem vasárnap és hítfőn — a Hsdröá .lapon — áldozzon mindenki tehetsége szerint. Becsületbeli, erkölcsi kötelessége ez, mert a koldusszegény magyar állom egy rnsgv, a társadalom segítsége nélkül n tudja megoldani a kéráé^t. Nagykanizsán a különböző jótékony egyesületek hölgyei voltak szívesek a gyűjtés fárasztó munkáját magukra vállalni. Nyissu\'t ki szivünket és emxán)ünk«t, ha majd perselyükkel elénk állanak — a magyar hősök, a magyar héro-s ok, a magyar leonidászoknak tartozunk ezzel. Segítsük a borzaimis háború áldozatait — a mi véreinket.
— Érettségi vizsgálat a főgimnáziumban. Dr. Vass Bertalan tankerületi kir. főigazgató, ma, csütörtökön Kanizsára érkezik. Délután előzetes konferencia les/. A szóbeli érettségi vizsgálat pénteken reggel kezdődik és két napig tart.
— A főgimnázium magántanulóinak Írásbeli vizsgálata junius 12-én lesz. A helybeli magántanulók junius 10-én jelentkeznek az igazgatóságnál, a vidékiek pedig legalább eddig írásban jelentik be, hogy vizsgálatot tenni akarnak. A következő nepo kon lesznek a szóbeli vizsgálatok.
— Zalacáány uj körjegyzője. Zsln-csánybnn több pályázó közül Mészáros László menekült murakö/i jegyzőt egyhangúlag választották meg körjegyzőnek.
— A buzn-vagyon váltság junius havi ára. A pénzügyminiszter mai rendelete a vagyonváltság fejében fizetendő buza árát junius havában métermázsánként 3428 koronában állapította meg. *
1922. junius 1.
— A postaaltisztek vasárnapi, táncmulatsága, melynek remélhető tintájövedelme nemesen s<ép humánus célt szolgál — délután 4 órakor kezdődik a Csengery ulcsi „Kápolna*4 vendéglőben, világpostával és •gyéb szórakozásokkal. A közönség igen iól fogja magát érezni a postásmulatságon. H* kedve/őtlen idő állana be, ugy az ünnepélyt a legközelebbi vasárnapon tartják meg. A résztvételi jegyek oly szerény árúak, hogy mindenki részt vehet a mulatságon. Egy személyjegy 20 K, családje^ pedig 40 K, mely minden postakézbesilőnél és a posta-hivaialokban kapható.
— Dr. Farkas Tibor adománya. Dr. Farkas Tibor Zalaegerszeg nemzetgyűlési képviselőjelöltje tízezer koronát adott a zalaegerszegi állami főgimnáziumnak, hogy a diákok megkezdhessék az angol nyelv mint rendkívüli tantárgy tanulását.
— A xalavármegyel csendőrpa ráncanokság felhívása. B»jc** községben Vichneker Mihályné szfll. Horváth Katalin bajcsai lukos 2 méter 50 cm. hossiu, házilag készített piros csíkos vászonágyteritőt, 1 drb. házilag készített, 6 méter hosszú piros csikós törülközőt, 1 darab házilag készített, 3 méter hoss/u piros csíkos vásznat, 1 drb házilag készített piros cikos abroszt, 5 drb házilag kés/ítélt viseltes férfi vászon alsónadrágot, 4 drb házilag készített viseltes férfiinget, (kettőben piros „G* monogramm van), 2 darab viseltes gyolcs féifiiqget és 1 darab sötétkék házilag készített vászonabroszt a falvakban titokban árusította s azok jogos hol-szerzését Jgarolni nem tudta. Kérem a ruha-neműek tulajdonosának nyomozását és eredmény esetén a rigyrfei csendőrőrs (Zalam.) értesítését. Zalaegerszegi csendőrparancmoVság.
— A miniszterek fogadónapjai. Miniszterelnök rendes fogadónapot nem tart. Belügyminiszter nem fogad Honvédelmi miniszter kedd délelőtt 11 órától. Pénzügyminiszter nem tart fogadónapokat. V.J1Í3- é5 körolcteiliS.llgyi miniszter kedd és péntek délután 5 órától. Igm.igügymini.itcr caülörlök dili 12 árétól. Földmivel éaü?vi miniszter
mindennap délután 1—2-lj. Kereakedelnii-minijzler csütörtök délelőtt 10-12-i?- Külügyminiszter caülörlök délelőtt 11— 2-ig. Népjóléti miniszter kedd, csütörtök délután \\—6 ig. Közélelmezési miniszter mindenn.p
délelőtt 9-2 ig.
(x) Madame Blanch. leánya > cirrv: annak a filmregénynek, a melynek főszerepét Franccska Birlini Jálsza és a moly pénteken csak egy napos műsor keretében kerül bemutatóra a Világ-mozgóban. Ma > válaszlások miatt előadás nincs.
— A posta mesterek családtagjaira U kiterjesztettek a vnautl kedvezményt. A kereskedelmi miniszter megengedte, hogy a postamesterek felosége1, továbbá kü\'.ön ellátásban részesülő, önálló keresettel ne-n biró és 14 éves kori be nem löilölt gyermekeik részére évenként legfeljebb három utazáshoz olyan kedvezményes menetjegyek adassanak ki, aminő a köztisztviselőket megilleti.
- A török fölkelők karóbahuzzák a keresztényeket. Londonból jelentik: A lóriik csapatok megtámadlak Silverek várost, a rodovoliai mclropollta székhelyét. Diclu helyiségben híl keresztényt lefejezlek. A levág< II fejeket karóbalmzták és kilüzlék a vásártéren. A törökök még felgyújtott ik több falut és több keresztényi meggyilkoltak.
SIESSEN
kézzel vurott duplatalp u nyári
SZANDÁL
cipőt venni, mert «vv«l libát kiméli
és ápoljs. — Együli készítő:
ARGENT JÁNOS
modern rtpfcnt* lf*sykiBln*.0«ik-t*r 1
Ugyanott cheviMtuc, box, antilop, selywn, fás*oacipók kéxiel öoJgoivs * legfinowibb kivite\'bM 1 tegutoU -
__di»st SKhdt. UV>
102?. juniu* 1
ZALAI K0Z1.ÖNY
_Id5jár ám. A Meteorolcgiai Iniózet
lAlenii Az időjárási helyzet lényegébon megérni. Az IdŐ « kontinensen túlnyomóan derüli tibr*z, • hőmérséklet nom vélto/ott lénye-ftcó Hazánkban túlnyomóan derült és száraz \\lŐ|Arás uralkodik. A hőmérséklet a normális
von- M5Pro8nóxis ; fyydörc lényegei vál totás nem várható.
__ Ax akadémia dija. Ritka kiiün-tetés érte Kaán Kérolyt, n városunkban született kiváló erdŐgoxdát. A Magyar Tudományos Akadémia nagy hetének clsö napján JÖnlőltek ox Irodalmi Rályá?ato^ felett, mely alkalommal a Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak • legutóhbi három év alalt Magyarországon magjelent legjobb közga;d«sági munkájára kitűzött pályadíját Kaán Károly fŐldmivdéaügyi h. államtitkár, az „Erdögazda-■ágpolitikai kérdések" elmü dolgozatának Ítélték meg.
— Tanítói beoaxtáa. Ováry József okleveles Unitót a kultuszminiszter állami tanítóvá nevezte ki és a pórszombati állami iskolához osztotta be.
— Meghalt a xalaageraxegi mozdony áldozata. A „Ztlai Közlöny" megemlékezett már róla, hogy Nagy István vasutast a zalaegerszegi állomáson egy mozdony elütötte és egyik lábát térdbon, másikat holtában levágta. A szerencsétlen ember a kórházban meghilt. Nagy részvét mellett temették el.
(x) Uránia. Pinteken eate 8 érakor Liliom a viharban Várkonylval.
— Uj ffyáralapltáa Zalaegerszegen. Mini ha megmozdult volna Zalaegerszeg évszázados teapedéaébfil. Nem rég ndtuk hűül egy nagyarányú pénzintézet alakulásá>, most ujabb mozgalomról számolhatunk be, J*dy Kéroly ipartestületi elnök kezdeményezésére ugyanis gyümölcsértékesitö és konzervgyár fog alakulni, réazvénytámasági alapon. Ez ügyben az előmegbeazéléseket most tnrtották meg. A társaság hárommillió koronn alaptőkével indul meg.
— A Iotenyei aatóbuaxjárat tne-uetrend változása. Junius 2 fin a Iotenyei országos vAsárra való tekintettel, reggel nem L-itenyéről fog Indulni az autóbusz, hanom u Centrál előtti megállótól. Nagykanizsáról Leto-nyére reggol 4 órakor, Letenyéról *N>gykani-zsér<» reggel 5 óra 80 perckor, Nagykanizsáról Letcnyére reggel 6 óra 45 perckor, Letenyéről Nagykanizsára délben 1 ("rakor, Nagykanizsáról Letonvére délután 3 órakor, Lotenyéról Nagy kmizsárA délután 6 órakor. Szombaton (3-án), VAsárnap (4 6n), hétfőn (5 én), kc\'dJen (6-án nom közlekedik.
— Szabadságidő rendezése a poa tánái. A kereskedelmi kormány a postai alkalmazottak évi rendes szabadságidejét újból szabályozta. A jövőben egy évben belül legfeljebb 42 napi szabadság jAr a postai alkalmazottaknak. A szabadságidő megállapítja szompontjából a postai alkalmazónak fokozatokba vannak osztvs. Ezekből kitűnik, hogy az altiszteknek és napibéres személyzotnek csupán 24 napi szabadság jár kl.
MEGNYÍLT
az újonnan átalakított Beák-íéle
BÁRÁNYIG
Nagykanizsa, Király-utca 2. sz. alatt
Saját termésű Utttaó borok. Frissen csapolt kőbányai risss-énysopHc. Állandóan h\'Jcg és meleg élelek. Pontos íj figyelmes klssolfiiUs. Ünnepélyes megnprlUs cigányzenével l\'únkösd els<5 napján esto S órakor. .\\s estélyen Lixár István, a közkedvelt azótiiU zenokara muxsikál — A vendéglő udvar^ réssén fényein kivilágított terusr. - Június elsőjétől kényelmesen berendeled uj s«illói«ob»k.
fogást \'kér: Haubert Ádám vendéglős.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZUK, FŰSZER-és CSEMEGEÜZLETEK
részére a hírneves k\'bíuyal
ELSŐMAGYAR RÉSZVÉNYSERFŐZŐDE
SÖREIT
Jutányos ictMut siillitjs .
■inknliMlriilmlnta.
ItsVUroo Uit tiordós és rsltckoiotl söiók.t és [íJ,tí :
Wrtly, Baior, IWnrl, 6óllít-m«lét«, Oupls-mslála és
Tavaszi különleges sört.
N.;.nl. friss tölti*. I : Kun. ürnkultu. l«l.!«.: »!. Ida-
— Kormányrendelet i földhaszonbérletek rendezéséről Mint értesülünk, a kormány legközelebb rend .\'letet fog kiadni a földhaszonbérletek rendezése ügyében. E\'őteijesztett javaslat szerint döntőbíróságok állspilsnák meg a bérként fizetendő btiza mennyiséget, igy nem kéne évről évro újból megállapítani a bérösszegei. A döntőbíróság által megszabott búzamennyiség érvényben maradhatna a bérlett szerződések egész tarlatna alatt.
(X) Uránia. Liliom a viharban és 2 fclvonáaoa nagyszerű vígjáték.
— Nyugdíjazott tanító. Bori Imre keszthelyi községi tanítót nyugdíjba helyezték.
— A pótválasztások megállapítása. A pótválasztások határidejének egységes megállapítása és egyéb a képviselőválasztások megtartására vonatkozó rendelkezések tái-gyában kibocsátott kormányrendelet oda lelt módosítva, hogy az 1922. évi május 28-árn kitűzött általános képviselőválasztásokkal kapcsolatos összes pótválasztások junius 5-én — az 1922. évi junius 1-ére kitűzött általános képviselőválasztásokkal kapcsolatos összes pótválasztások pedig junius 11-én lesznek megtartva.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat es érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
— Ingatlancsere. A nagykanizsai kir. telekkönyvi hivat.ibsn a legutolsó héten a következő ingatlanát" nsok lörténtrk : Uj. Faili
Bóditól id. Faili Bódi zal.katoii házhely éa „ölő 50.000 K; Varga Juli fé.jezelt Némelh Jórsefnétől öiv. Kurentás Donjtné csapil határban 700 nígvs.öjöl szülő 12 000 K, Rolnik Má-yástól Scl.weitzct Józ.scfné palim 579 néjyszÖKŐl szőlő 160 000 K, S\'abó János és nejétől Pfciff.r József és neje zalakaroíi s,ölő i-s kaszáló 120.000 K, Friskó Istvántól Farkat Jó sef és nrje nagyrécsei szőlő \'/i léaze 40 000 K, Friskó Istvántól Tólh Győ. üyné ú jyanaion szálő \'/, .észe 20.000 K. Friskó Istvántól Németh Juli ugvanazo., «ol6 ■/, ,é,ze 40 000 K, Csordás Ferencnétől S^bó
és neje gal........ s.ölő 150 000 K,
Ijkabtv Jánostól Kóka József és neje zala-sien\'jskabi 933 négyszögöl .rántó 43.000 K lámboi Gfö\'gy és n\'jétol Tóth Ist.ánné iS\'rsz^n&zi 545 négysrögöl 16.000 K, Ádámék ArrdrXstól Hirsohler Samu éa neje „<P»ni,«.l h« 380000 kor., Szommer Józsefnélől Bognár András szopelnekl 255 névvszösöl tél 22.000 K, ozv. D.tvid Vendet-"éfől Szabó Istvánná h.h\'óti "O négyszogő
„ölő 10.000 K. K
é, St.bó István h.ihóti •/, ház 40.000 K,
Istvántól fi. Hei.cz István pacsit 1471 négyszögöl P\'ánló 50.000 K, Czelczsr
Ferenc és láraailól Stabó Antal nagykanizsai ház 2JO.OOO K,. Bojtás Józseftől Kisházi Imre komá,városi Wz felét 44.000 K, Tóth György és nejétől Mandler Betti, Sándor és Imre nagykanizsai ház 500.000 K, Jakabfy Györgytől Kovács György zalaazentjakabl 900 négyszögöl szántó 60 000 K vételárban.
(x) Uránia. Pénteken este 8 órakur .Liliom a viharban", főszerepben Várkonjl Mihály és Mskay Margit. A francia porosz háborúnak egy megható kis epizódja. Gyönyörű alakítás, mesteri rendezés, kristálytiszta képek. A milsorl egy 8 felvonásos nagyszerű vígjáték egésziti ki a holdkóros. Az igazgatósig ezúton is közli a színház látogatóival, hogy hétköznap egy előadást tart 8 órakor, vasár- és ünnepnap hirom Olőtdist, 5, 7 és 9 ót .kor.
FIGYELEM!
Van szerencsém a tisztelt közönséget értesíteni, hogy mai naplói kezdve ismét trafik, okmány éa forgalmi bélyegek kaphatók. Szives .pártfogást kérve
DEUTSCH SIMON
Telefon 342.
Albániában nincsen felkcláá.
Rima, május 31. Az olasz lapok megcáfolták azokat a jugoszláv forrásból eredő híreket, amelyek ujabb albán felkelésről, olasz ctapstok szállításáról éa Szcutari megszállásáról szólnak.
Színház és^ művészet.
A győri színtársulat Nagykanizsán.
Somogyi Kálmán, a győri ssinház Igazgatója
ma felkereste dr. Kau/man Lsjoa városi aljegyző, szinügyi előjdót, hogy vele a közelgő szinlsaezonra vonatkozó terveit ismertesse. Alkalmunk volt Somogyival az előadott tervekről beszélgetést folytatni, melynek során megállapítottuk, hogy a kivitelre kerO\'ő pro2ram minden igényt W fog elégítene A győri szintáisulal működését junius hó 20-án óhajtja megkeideni egyonlőre a Polgári Egy-; let helyiségében, melyet uj rendezel ü amertkol hűlő (ventilátor) készülékkel fognak a legforróbb kánikulában ia kellemessé tenni. A színpad dekoratív kiállítása olyan "!<«« <« megle|»ő lesz. hogy minden eddigi primitívségét megfogjuk Tsocsájtani. Somogyi direktor ugyanis a liinpad méreteinek megfelelő művészi díszletekkel fogja meglepni a kanlzaai közönséget. A társulat már lapunkban ismertetett elsőrangú személyzete 12 operett ujdon-aágol fog a nyári\' Idény alatt bemutWni. Köztük szeiepel: Lehár Ferenc „Kékmatór", Kálmán Imre .Hollandi menyecske-, Vlncze Zsigmond „Hamburgi menyasszony", Strausz Oszkár „Bucaukerlngő" elmtt operettjei, eze-
E
4.
2aui közlöny
.tó
JUniug 1
ken Icivűl „Ki» Grbett", „Kia kadél", »F»fi", „Szerencseiére" atb. kerülnek siínrc. A drámai «zemély*et Is 8 újdonságot fog bemutatni. Köztük Herczejj Ferenc „Aranyborjú", Molnár Ferenc „Színház", Liptai Itnro „Jó fiu", Bakonyi Károly „Sárga keztyü"-jét. A műsor tehát olyan lesz, hogy mindnyájunk nak el kell menni a színházba.
Közgazdaság
Budapesti tőzsde i Budapest, május 31.
Napokon 3183—216, Font 3845—76, Dollár 812 22, Francia frank 74-20-75, Mátka 295 305, Olas* Ura 42 25-43, Osztrák korona C 75-7 25, Rubel —, Loi 559—6tt, Siokol 169i—COO, Svájci frank 155 25 -60*5, Dinár 114S-W, Uogyel márka 19-20.
Budapesti devizák:
Amsterdam 315—20, Koppenhága 174-79, Krist tián\'a 144—48, London 3Ű35—85 Barlin 290—30Ü, Milánó, 42 76-43-25, Párij 74—74-25, l\'rága 1580-600, Stockholm 207— lí, Zürich 15«» 35 -57-25, Wien <186— 7-85, Zágráb 285—95, NtW-York 815—25-Varsó —•—,
Zürichi zárlat:
Bertin 191, Amsterdam ——, Hollandia 203 25. N\'evv-York 522 25, I.onJon 2328, l\'áris 4770, Milano 2:730, Prága 1005, Budapest 04, Zágráb 188, Varsó 13 Wien 4 25.
Nemes fémek piaca:
F.iust koron* f!8 25 Ö<J 76, ezüst forint 184—86, btkoronás Ti—75, korona értékben a 20 koronás magyar arany 3)50—80.
Termény Jelentési
Busa (Tisza vidéki) 3625-50, egyéb 3*25-50 rozs 31B5—75, takarmány árpa 26-2650, s.5r árpa 2d60 — 2750, zab 2076—2725. tengeri 31-3150, repce -, korpa 1776-8\'/0, köles
Budapesti állatvásár:
Marhahoi I r. egészben 130-90, hátulja 140-20O, eleje 1 IC— 8<"\', I . r. égésiben 110—80, hátulja 115—25, eleje 88—100. Növeodék mai ha : I. r. 100—105, borjú 188—80, (Olött bórb.) Készlet: Nagymarha 85, eladás 86, növendék marha 10, eladás 10, borjú 222, eladás 155 Marhabőr 025—38, borjubór 280—70. Vásár élénk.
Sertésvásár.
Felhajtás 860. Elkelt —, öreg sertés —. kózép — I. r. 158-80, II. r. esztré 154—56, zsir 200, %zaUmna 165—70, lehúzott hus 186-04. Vásár élénk.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon.
Összes más helyi részvényeket legmagasabb árban
veszünk
Tózsdei megbízások és külföldi átutalások legelőnyösebb és leggyorssbb teljesítése.
Dollár, Dinár
Grosx és Társa
Magyknto—t Sugár*ut 1. Tataion 321.
stb külföldi pénznemek vétal* és aladAsa.
A szerkesztéséri sajlójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
XKXXX XXX XX sex XXKX
s Mohar jf
Köles Hajdina Zab Tengeri
jl és németországi Itarti magvak klctlnyban is kaphatók
„ OrszágU/idder cégnél
PC Nagjkulxxa, E»i«4bat-tér 10. u
XXXXXXXXXaeMMMSBMM
TURUL
cipőgryár Rt.
Fő-ut 12.
S«Jil íidaMb«n tekiiilM mog kií»k.tj»inkb.n
olcsó, tartós, megbízható
mindennemű polgári és luxus cipőáruinkat, melyek szabott árainknál és szolid kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
PATTANÁSOK ELLEN
01. Miit; ntokulcUt,
rxununyomek (HOluí. UULn Dr. Ménj UmUu-U)il W <1 ktuiiljik. K»riut6 «nV0il»wVUn. ytfy uUnríl nvdUn 0r. huny Kumiilktl «Tity<aUr*UM«. luitpitl. loiwU Ufri-<rta 4. RUm .«<» UJttutaU tSi.t <i *rj<t>j<k >*»M.
A LEGJOBB
Fehér vászoncipők Sandélok
Nyári divatcipő-klilönlegességek
ugy raktáron, mint mérték után késxitve
HiltényiSándorét Fia
etpAánih&iában
Nagy kani isa, M-ut, a város palotájában
Apró hirdetések
d(J*\' 10 M<Jlr *0 K, vaa&r- U auoopntp fto ^ luváblil i.ó MlkO«n»p 4 K, vaaár. it 0nii«pn»p »atA>»tih bctlWol »i*<l«tl ««*<r»k dupllu iiiisliuu,*
Állani koroK**"** nilud»jnkur 60 (zAiaUk " \' \'"\' " \' ■
Keresek egy gjermekeket szerelő öi Vigyasszonyi, aki hAziartésomat feleségem niei leit, vezetni hajlandó. Nyugodt, Állandó onhoo biztositok. AjAnlatot fizetési igény megjelölési vei alábbi címre kéretik: Gyarmati Józsei Zalaegerszeg.
Bort és borseprőt veszek mindé mennyiségben a legmagassabb napi árban . cég megbízásából: Stróbl András íllszerkeret kedő Szepetnek.
Hatos számú Wiese féle pénuzek
rói»y eladó. Cim a kiadóhivatalban.
Pcnztórnoknőt és egy perfekt gép £ gyorslrónőt (keresztény) azonnali beiepé&r keres Gazdák Biztosito Szövetkezete Kazincíj U\'ca 43/c Jelenrkezés d. o .8—14 óráig
UJságelrfrusitó felvételik a vasúti hinap árujában. „
Ele dó egy hold évi szénatermése. B< vebbet a kiadóban.
— Magas pénzbeli jutalmat ado annak, aki nekem egy kétszobás konyhi lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csa komoly ajánlatokra reflektálok Cim a kiadóban
8270/192 Ö.
Hirdetmény.
Felhivatnak az Összes föld és házbirtokoso\' hogy a birtokukon található azerbtövisi hal. déklalanul kiirtsák, mert az irtást elmu\'asztc ellen a kihágást eljárás szigorúan lo lesz folyutv
Utasítom az összea moző- éa hegyőtökt hogy az irtást ellenőrizzék és a mulasztók beje\'entsék.
Nagykanizsán, 1922. évi május hó 6-:i Polgármesta
A Magyar Fiat Müvek RT
Zola- éa somogyvármegyei képviselősége
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI RT
A Tauril bizományi guenmiraktára. Autó- éa motorbenzin. Autó- éa hengerolaj árusítása nagyban és kicsinyben. A D. K. W. kisegítő biciklimotorok eladása. Személy és teherautó. Tracteur! Motoreke-eladás.
Autók garagirozása. Teheráru fuvarozás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület. Telefon: 359. Igazgatóság: Fő-ut 8., Bazár-épület. Telefon 356.
Garage: Tárház-Utca. Távirati cim : AUtÓfOrgalmi.
TTTT A Í1 moz«róképs*inkA«
V Ili XX U Er"\'k(t Wráljaá-lír, lz.ru. itiiliü ip|UUk*i
TaUfon 74.
Talafon 74.
Pénlcken FrucA. B.rtlnl feüéplével sMniici6, irod.lmi művte-0,1
Madame Blanche leánya
Dráma 6 falvonísh.n ^
Jön!
Dráma 6 felvonásbtn A CIRKUSZ AKROBATA
JSn!

Bslyárak: W>2.°\'í;Sf,lfI2LíII1417
IO.U. M[ n.ly » II „.pofco i 7 í, 9 Poatoa k.<K«a I
.I.H . VUl.! .. Gr.r™.,: lo4Tv«Tc,n,K|ád,.
Poacoi k»H«l I __\'
él-ik évfolyam
Nagykapra, imiun|„. 2. Péntek

124.
ZALAI KÖZLÖNY
_ keresztény politikai napilap
SMrt«*st6tég d» kUdóbtvitA); Pő-ut 15. K. _ I&Unubsn-UUfoa 78. ———_
Aiogjeloulk mindig kora röggel
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
BI6!txet*al Arak: (!♦/, Uriilal a*éul i|jltl) Íg6». 4x(. 780 K. K4l<vn 400 K. N.gy.l 4vi« 900 K. Kgy hói. 7* K. Egy., isim Ira 4 K
Dr. Kállay Tibor Nagykanizsa képviselője
SS5í55 ^fl¥!fae.s kormányzópárt hivatalos ielölUe. A választás lefolyása. Jelentések Zalavármegye kerületeiből. A mai választások.
Nagykanizsa, junius 1. 1|[. n 277
Gyönyörű időre ébredt fel „« N.gy- \'7/ » 269
ksnizsa polgársága. A nip már n regjeli V" - 214
órákban bocsátotta perzselő sugarait az .Y \' • 436
ünnepi hangulatu városra. A kávéházat, >• 238
vendéglők éa minden üzlet Iftrvfl. Noha sürü . \' » 281
embertömegek mennek a különböző választó- " 89
kerületek felé, oly nyugodt, csendes, isjtalan • máskor oly pezsgős, eleven élettől lüktető város. Akit most az utcán látni, majdnem kivétel nélkül ünnepi ruhába öltözve; lassan, méltóeágteljcsen haladnak az emberek, nők, férfiak egyaránt, hogy polgári jogukat gya korolhassák — a szavazóbizottságok elé és döntsenek, milyen legyen ezenlul Nsgykanizaa városának arculatja, milyen legyen belső békéje, milyen legyen az ország jövője. Mert moat nem kevesebbről van szó — mint erről. A város éa az ország jövőjéről. A Kállay-pártiak tudatában is vannak ennek, a polgári jog éa kötelesség öntudatával éa komolyságával indulnak választói körzeteik felé, hogy kiki a maga szavazatával hozzájáruljon a kereaztény és magyar nemzeti irányzat megerősítéséhez.
A választókörzetek hivatalos helyiségei előtt már a hivatalos óra megkezdése előtt sürün állanak a választópolgárok. Az egyik ajtóból a Killay-pártiak, a másik ajtóból a Rassai-pártlek nyernek turnusként bebocsátást a bizottságok elé. A válasitóbiiottság tagjai mindenütt példáa lelkiismeretességgel és meglepő szakavatottsággal, mondhatni rutinnal végzik hivatalos teendőiket. A választók bent a hivatalos helyiségben egyenkint lépnek a zöld asztalhoz az elnök elé, aki elveazi tőlük igazolványukat és szavazatukat éa navűket megismételve hangosan tovább adja bevezetéa végett a; egyik bizottsági tagnak. Minden a legnagyobb rendben folyik. Egyszer a Kállay-pártiakat, másszor a Rsssal-partiakat bocsátják szavazáshoz. A városházán a központi bizottság állandó perma-nenclában. Mindenütt lázas sürgés-forgás. A nap pedig mindjobban bocsátja perzselő ■ugarait az izzadva siető, csendes város lakóira.
Kezdetben lassankint folynak a szavazatleadások, azután mindtöbben és többen adják le, ugy, hogy a szavazatok aránya fél 11 órakor a következő képet mutatja
I. kerületben
II.
III.
IV. "
V.
vi ;
VII. VIU.
IX.
X.
XI.
Dr. Kállayra 85 158 130 130 139 212 120 198 36 17 20
Rssssira
50 93 166 130 174 163 61 37 67 72 30
Kállay tehát 1245-öt kspolt Rssssl 1044-et. \'sy Kállay 201 szavazattal vezet.
I Három órakor a helyzet a kővetkező: Dr. Kállayra Risssira
1- kerületben \' 174 179
11. , 237
398 265 308 282 167 60 215
X. . 45 U77
XI. „ 60 217 Kállay 2320, Rsssai 2413 szavazatot k.pott, ugy, hogy Rsssai 93-al vezetett. Azonbsn ez az eredmény csak látszólagos volt, mert Kiskani\'üán egynegyed 4 órakor már befejezték a IX, X. és XI. szavazókörzetben a szavazást. Tehát a klskanizsaiak leadták már a szavazatukat. Három óráig körülbelül 4800 szavazatot sdtak le összesen. Azután egyre többen és többen jöttek a Kállaysták, akik idáig még nem szavaztak, ugy, hogy mihamar fölénnyel vezettek a Kállaysták.
Időközben a .Zalai Közlöny" egyre-másra kapta a megyéből a különböző kerületekből a jelentéseket.
Zalaegerszegen déli 12 órakor Farkas Tibor 457, Friedrich István 557, Briglevics Károly 262 szavazatot kapott. Lendvai kerületben Turi Béla 747, Beznicza 444, dr. Likó 330-st. Balaton/iveden Héji Imre 1160, Cséry 1217, Negy Lajos 206. Keszthelyen Reischl Richárd 749, Zsilavy 34, Zsigmond 194. ■Kiskomáromban Mayerffy György 661, Drozdy Győző 1241. Letenyén (fél 6 óra) Terbócz Imre 715, Dr. Hegedűs György 180. Zala-szentgrót (3 órakor) Dr. Tarányi Ferenc 910, Fangler Béla 541. Pacsa Bartoa János 307, Drozdy 162. Tapolca Bali\'zs 468, Főrster 380, Zalabakso Dr. Hsjós Kálmán 1136, Buch berger K. 368, Sztankovazky 673.
Egyszóval az. egész vármegyében az egységes pártra és a kormánytámogató jelöltekre a legbiztatóbb kilátásokról szóltak a jelentések.
Fél hat órakor Nagykanizsán a helyzet a következő:
Dr. Kállay
kerületben 216
284 332 337 223 270 330 89
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. -VIII,
Rassa
210 164 424 293 317 171 66 215
vagyis Dr. Kállayra 2748, Rassaira 2561 szavazatot adtak le. Killay Tibor most már 187-el vezetett s folyton felszökken a .zavarók száma ugy, hogy 7 órakor dr. Kállay Tibor már 260 szavazattal vezetett.
Időkor ben 8 óráig a következő jelentéseket kaptuk a vármegye kerületeiből:
Zalaegerszegen Farkas Tibor 2112, Briglevics Károly 2169, Friedrich litván 1913 szavazatot X-poit. A lendvai kerületben Tu i Béla 1700, Beznicza 900, Dr. Lslö 1090. Keszthelyen Reischl RichJrd 2960, Zsilavy 101, Zsigmondy 1133. Klzkomáromban Mayerffy 950, Drozdy 1783. Letenyén Terbócz Imre 962, Dr. Hegedűs György 1130. Zala-szentgröton Dr. Tarányi Ferenc 3922, F«ngler
Béla 1510. Pacsin Bartos János 1173, Drozdy 818. Tapolcán Balázs Lsjos 1204, Förster 1497. Zalabaksán Dr. H.jós Kálmán 167*. Bucbberger K. 509, Sitankovszky 1108. Balaton,üteden Híj] I-nre 1604, Cséry 1742, Nagy Lsjos 517.
Időközben mlndtöbben adlálc le szavazatukat, ugy, hogy a választás lezárásánál Dr. Kállay Tibor 417 szavazattöbbséggel került ki győztesen a küzdelemből.
Az eredményt az esti órákban hirdette ki a városháza erkélyéről a választási bizottság elnöke, Dr. Fábián, a városháza előtt szorongó hatalmas tömeg előtt, mely szerint lesdtak Kállay Tiborra 3147, Rasaaira 2730 szavazatot és Dr. Kállay Tibor pénzügyminisztert Nagykanizsa 411 szótöbbséggel megválasztott képviselőjévé nyilvánította ki. Az óriási tömeg erre határtalan lelkesedésbe tört ki és hatalmas, szűnni nem akarö áljen-zésael rázkódtatták meg a csendes estét.
Majd Fábián megítélte a polgárságot, hogy feledje el a választás izgalmait, legyen megint eggyé és működjön ismét együttesen közre a nemzet boldogulásán. Végül Faics Lsjos pártelnök megköszönte a hazafias polgárság kitartását a küzdelemben és csendes oszlásra hivta fel a tömeget.
A sok ezer ember erre rázendített a gyönyörű magyar imára, hogy measze, elhallatszott az .Isten
-\'"17 -V*> távoli éjszakába áld mrg a magyart."
Majd mindenki govóra tért.
szépen otthonába nyu-
o
Budapest, juniut 1. (Legújabb távirat.) Az eddig beérkezett jelentések szerint moat már feltétlenül megállapítható, hogy Magyar7*1 ország többiége teljesen azonosítja magát Bathlen István gróf miniszterelnök politikájával éa az egységei kormányzópárt azámban és qualitásbon is erőien kerül ki a választási küzdelemből. A magyar királyi kormány körében a győzelem biztos tudatában várják a választások befejeztét és azzal számolnak, hogy a pótválasztások lezajlása után az egységes párt legalább 170 mandátummal rendelkezik ma jd. Ma már kétségtelennek látszik az is, hogy az ellenzéki pártok közül a szociáldemokratapárt less számban a legerősebb.
Budapest I. kerületében a választás mindenütt a legnagyobb rendben folyik, sehol semmi rendzavarás. A Ií. kerületben lassú ütemben indult meg a választás. A legélénkebb kép a Lipótvárosban volt, hol a választási mozgalom szokatlanul élénk volt. Feltűnően sok nők vettek részt a választáson, kik autókon robogtak körzetük választási bizottságához.
A Belváros M. kerületében fél 11 óra előtt alig jelentkeztek választók, mert a legtöbben azt hiszik, hogy holnap la lehet szavazni. Újpesten. Erzsébetfalván, egyébként a szorosan vett restkörnyékén a liberális ellenzéké kedvező a kilátás. Vcsxprémlxn dr. Rain-precht 2601 szavazatával szemben dr. Berno-Iák 1603-at kapott. DevecserUn eddig Jókai-Ihász éa Ruppert egyformán állanak. Tauffer Gábor Andrássy*párti szavazata jóval kisebb. Rupperték biznak győzelmükben. KvxktmHvi
nit. 2
zalai közlöny
ím iuoiuVa
• válaaitrfs ki\' napig t"rl- A kormányzópárt
W.t.ló. risjlici PA«r Gyut. é. 2ís.tvsy Tibor róellcltük "agy ^ lelkesedés. Horváth Mihály ÍJ Melko Arnnhd » .llenzékirk, akik órifci SglUciót fejtenek ki, ho2y a lakosi hangulal/ít megnyerjék. A SícntilottMrdiVut-delem ellanj^Ölt hiányában V-rja Gábor ügyvéd, Antírássy-párti, «y egyhangú.* képviselővé vál.s.to\'lák Varga «« első
Andrá«sy párll\'k\'pvlsélö.
Gu5rsz<nlmártonban Ma. kos Gyula egy ségespárti és Szmrecsányi György közo pótválasitás I",. Rakovazkv l.tván I. k.pott mapdátumot. J&tcsslmáaon Sterk Géz. Ras.ai pártit válaaitották meg. _
Hódmezővásárhely küldöttsége
a minUxlerelnöknél.
HódmtstSfásárhely, iunlus 1 Grtf :Bethlen István miniszterelnök ma délben \'l&éiSta Hődmézővásárhrly 24 tagu küldöttségét, melyben a város előkelőségei foglaltak helyet a főispán vezetésével.
Azután hosszabb beszédben adták át a város mandátumát.
A miniszterelnök meghatotlan yála-«olt a küldöttség tagjainak, kik a miniszterelnök szavalt lelkesen megéljenezték
Majd BétHlen István gróf vendégül látta magánál a küldöllség tagjait.
Franciaország kSzremBködlk
KSzépeuripa újjáépítésén
Paris, június 1. Dauset szenátor jeléntésc a \' hitelnyújtásról igy szól: többek között: Hogy a szenátus a kért: hiteleket \'nem , szavazta meg eddig, egyedül a parlamenti tárgyalási mód nehézségéire vezethető -vissza. Franciaország önmagának tartozik azzal, hogy Középeurópa gazdasági ujracpitéséhezi jelentékenyen közreműködjek és remélhetőleg, hogy ebben a munkában Magyarország is az akadályok elhárítása; mellett lesz.
A fascisták ujabb tUntetései.
Bologna, junius I. A lasclsták támadásai mind hevesebb méreteket kezdenek Isméi ölteni Különböző vidékekről számos csapat érkezeti Ide. Főleg Ferraráből jötte1.\'.. Tüntetéseik különösen a prefeklura r\'ellen Irányultak. A lasclsták a szociáldemokrata szakszervezetek több helyiségeit felgyújtották.
CastOBiMtto olasz hei-tea a magyar raparárió kérdéséről
Budapest, junius I. (Saját tudósítónktól) Castagnetto herceg budapesti olasz követ kél heti párisi tartózkodása után visszaérkezett Budapestre. Egy budapesti újságíró hozzá intézett kérdésére, hogy milyen impressziót szerzett Pártsban a magyar jóvátétel ügyében, a \'herceg a következőket mondotta.
— A reparációs kérdésben ismételten tárgyaltam Salanego Roggi márkival, a párisi jóvátételi bizottság olasz delegátusával.
— A magyar jóvátétel ügyéről annyit mondhatok, hogy Salanego márki a legjobb indulattal viseltetik a magyar .szempontokkal. Pontos kijelentést az élőállatok előzetes kiszolgáltatására most nem tehetek, mert erről és a magyar jóvátétel egész komplexumáról tárgyalások folynak Róma Páris—Budapest között, melyek még folyamatban vannak.
Tudvalevőleg az állat|óvátétel egy része a Békeszerződés értelmében Olasz-
országot illeti és ami az ügy eme rc-Síct illeti, mondhatom, hogy ölasz részről őszinte jóakarat és méltányosság fogja a szállítás arányát megszabni-
_ Miiven Impressziókat szerzett Parisban a génuai konferencia eredményét illetőleg? .
_ A génuai konferencián reszt
vett személyiségek eszmecserét folytattak az aktuális kérdésekről.
— Impresszióimat ugy fejezhetem ki, hogy Cénua az első lépes volt a világbéke megteremtéséhez, az uj európai athmoszféra kialakulásához Parisban ismételten tárgyaltam Olaszország párisi nagykövetével, Bolza gróflal, aki hangsúlyozta előttem, hogy őszinte barátja a magyar nemzetnek. Gróf Bolza a világháborút megelőző években, mint olasz főkonzul Budapesten tartózkodott.
Oroszországi hadifoglyaink.
Moszkva, junius I. Aszovjetknririány el_ határozta, hogy az Oroszországban még tévő hadifoglyokat csak akkor engedi vissza, hs « Magyarországon lévő kommunistákat Orosz országba vissz.* szállították.
A kormányzó párt — a magyar társadalomhoz.
Budapest, junius 1.
Az egységes keresrtény kisgazda, föld-inives éa polgári pártnak szomorú, de egyben megdöbbentő tünetre kell a magyar társadalom figyelmét felkivnis. Szinte lehetetlen, de mégis Igaz, hogy voltak olyon képviselőjelöltek, akik azt hirdették, hogy keresztény <s nemzeti alapon állanak, de amikor a májua 28 ikin megtartott országos képviselőválasztás alkalmával elbuktak, indokolatlan, elkeseredésből (akadó bosszú azomj-t. I hajtva, a polgári kisgazda tárardalomhoz tartozó szavazókat nyíltan arra biztalják, hogy pótválaszlás során szavazzanak szociáldemokratára, vagy pedig a legszélsőségesebb baloldali radikális irányzathoz tartozó képviselőjelöltet támogassák.
Az egységes kormányzó párt országos központja ez ellen a politikai elvakultság ellen nem pártpolitikai szempontból, hsnem az ország érdekeire éf a nemzeti egységre való tekintettel (clemeli figyelmeztető és.tlll lakozó azavál.
A polgáll táraadatomnak. a keresztény nemzeti Magyarországgal éa önmagával szemben kötelessége, hogy a legnagyobb erővel, a saját világnézetén felépülő éa a polgári társadalmi rendet támogató országos politikát segítse győzelemre. A magyar társadalom ezen rétege önmaga ellen vél, ha olyan politikai pártokat támogat, amelyek a nemzeti felfogással szemben homlokegyenest ellenkező célok leié törtednek és amelyek győzelme a mai nemzeti életet éa a kialakult társadalmi rendet bontaná njtg, tovfbbá a Károlyiféle októberi forradalom és a kommunizmus alatt történt eseményeket hozná vissza.
A magyar társadalomnak nem lehat egyes bukott képvlaelőjelöltek sértett hiúsága éa vak gyűlölete bosszú szavára hallgatni.
Az egyaégej párt bízik abban, hogy a magyar polgárság, » kisgazda, földmlvea és nemzeti törekvéssel együtt haladó munkásáé* rendületlenül kilr-rt az egységes pírt, a nemzetiöniudat, a keresztény nímzeti Magyar-o,MÓg -polgári társadalma mellett és az ország jövő békés fejlődése érdekében fogják szavazataikat érvényesíteni.
Országos küzdelem az esvke ellen.
(Huilap<sti munkatársunktól) Most, ho^y nagyjából inár a 20-«s nép-Számlálás részletei eredményei is napvll^ra Kciülntt,rjiovalovább sgész. szölnyü mélyéében bontakoznak ki a magyar nép szörnyű átkának az egy gyermek rendszernek lett adalok közül kivált a baranyai leiülotek szomorú népesedési viszonyai megdöbbentőek. És a helyzet az, hogy a bajon egykönnyen segiteni nem lehel. Kézenfekvő voln£ ugyanis az Ugy orvossága, ha az tisztára szociális hiányokat volna hivatva ellminálni. A tapasztalat azonban azt -rr,ufatja, hogy éppen sz. .aránylag.Jobb anyagi viszonyok között levő ejsládok esnek belő az egyke nyavalyájába. KimutuhMólag jl. a gazdasági cselédek sorában tokkal nagyobb az átlsgos szaporodás, (nini « kis. Ja középbirtokosoknál.
Budapesti tudósítónk hosszas msgbefoé-léseket folytatott a politikai, tudományos és egyházi világ Igen sok vezérfáiflával. akik mindannyian ama nézetüknek adtak kirejexést, hogy az egyke ugy nálunk, mint általános értelemben nem annyira az anyagi állapottal összefüggő kérdés, hamm inkább lálekUni és morális elferdüléa, arrelynek szokásokban és alantos ösztönökben keresendő az alapjai, Kát-ségtelen, mondották, hogy egyes szín msgysr vidéken az alsóbb néprétegek szegénysége Is elősegltője az .egyke\'- erősödésének, ím a dolog gyökere még se* Itt fekszik, hanem\' a psziho\'.ógiai elváltozásokban.
Éppen ezért, mivel * he\'yzel súlyossága mellett elsősorban eredőinél fogva kényos, az illetékes körök egyáltalában nem nézik .közömbösen az .egyke- tombolását. Ellenkezőleg, a legközelebb jövőben ragyszabisu országos értekezlet veszi vizsgálat alá a tényleges viszo nyokat és Igyekszik megkeresni az utat, a módot, amellyel gátat lehetne vetni emez epidémia súlyos rombolásainak.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- ÉS CSEMEGEÜZLETEK
tíitét* t liUnovw k\'binyai
íUŐMAGYMRÉiZVÉNYSERffcODf
JsS I
_ ........... i
juUayo> trban »«áll"ja » |
„Hano*arInat" R. :T,
«.syk»nn»«l s«rt»r»t«»U.
H.ktiroo tart hírdós palsekozMl sooltl i« vjJib
Klrity. ftalor, Uí«rt, Sótttt-isaUt., twIs-Mlát. is
Tavaszi Különleges sört-
Naponta fdss lottéa.
Előfizetőinkhez!
Junius elsejével uj előfizetést nyitunk lapunkra. Az állandóan emelkedő papírárak, a nyomdai alkalmazottak legutóbbi 24"U-os béremelése dacára, előfizetési dijainkat nem emeljük, azonban arra kérjük mindazon igen tisztelt vidéki előfizetőinket, kik előfizetési dijaikkal hátralékban vannak, illetve kik a juniusi előfizetést még be nem küldték, lapunk zavartalan küldése érdekében aztmielőbb beküldeni szíveskedjenek.
1922. junlu* 2
__ A K»toHku« Legényegylet Jubl leama. A nágykanUsai Katolikus Legény-ccvtet V«íárffapi JqWleumi ünnepélyének méltó J^Uortáaéri nngyban folynak az előkészfi-$ek. A Katolikus Legényegylet jubileuma nem cs?U<M önnspély, nem az egyesület ünnepélye, hanem a nagykanizsai k«reaiténv tif^díóm Ünneps U. Mikor alig voltak keresztény egyesülések, a Legényegylet maga köré «*frvftft« a keresztény iparos ifjúságot, ét erkölcsi támaszt adott neki az élet küzdelmeiben, téstvér és baráti jobbot, mkor szükségben volt. A Kntolikus Legényegyletek mindenütt fontos missziót teljesítettek a fiatal Iparosgeneráció körött. A nagykanizsai Katolikus Legényegylet tradícióihoz híven fogja vasárnap megünnepelni fennállásának hu« éves jubileumát a nagykanizsai keresztény társadalom óriási részvétele mellett.
— ,\'A MUttkSil Eucharisztikus kongresszus ftómában befejeződött. A világ minden tájékáról sereglettek össze a részt vevők, hogy hódoUtukat kifejezzék a leg-raéltóságosabb Oltáriszentség iránt. Az ülést bezáró. Ttftalmas szentségi körmenetben harminc btbornok, több mint négys>áz püspök, a diplomáciai testület majdnem összes Rómá ban Idfcző tagjai és több százezer ember vett részt. Ai idd római euchsrlutlku* koograssius valóságot diedalünncpe volt az Oltári-szentségnek.
• — Megalakult a zalaegerszegi Stefánia SxÖreUé*. Az Otszágos Strfánia
Szövetség zalaegerszegi fiókja most tartotta alakuló gyűlését a hivatalok, társadalmi egye ifijetek képviselői és nagyszámú meghívott köpöfuégjelefllétében. A gyűlésen jelen volt < 3cpt*y\'*\'toI ?dr., az . Amerikai Vőrö-kereszt Anya- és Csecsemővédelmi Osztályának szervező főorvosa is, ki a Stefánia Szövetség történetét, célját és eddigi munkásságát ismertette, A gyűlés Grobor Mátyás polgár mester Indítványára elhatárolta, hogy Prdlow J. kapitánynak amnkájáirt kösxönetát feje.i ki a egyben meghívja Zalaegerszegre június 11 íre, pünkösd után a: első vasárnapra. Nímeth János dr. vezető orvos ismertette a rendelőintézet eddigi munkásságát és a Stefánia Sifivetsés helyi fiókjának alep«abály-tervezetét, mely után a gyGléa kimondotta a helyi fiók megalakítását és megválasztotta a tisztikart. E\'nök lett Ciobor Mátyás, társelnök Sperlágh Géxáné, jegyzők Gerencsér Msiiska is Lenhardt János Ás igaigatóságba 30, az Intéző bizottságba 6, a szociális bizottságba 12 tagot választottak be.
-—pínxttgymlnlsiter a cukor-importot engedélyelte. A szerdai miniszter lanáca KóUájárult a pénzügyminiszter elő-terjesitéséhex, nogy a cukorTmportot enge-<fclyff<e. , A niinisztertanács felhatalmazta a péni ügy minisztert és a közélelmezési mini.z-íert, hogy a behozatal közelebbi feltételeit tnegátlapitsn. Ezen intízVedés következtében a cukorinfág enyhülni fog.
- Nyolcezer hold megnyílt terU-iet ssabadult (el. A bstármcgállapltó bizottság munkálatai után Szeged határában most -fejesték be a határcövekelésl munkáló-tokát, amelyeknek alapján S>eg«f határában nyolesáw fcitdnyi terület stabadOIt fel szerb megszállás alól. A szerbek ezt a leiületet most..kiülhették, előbb azonban a gazdákat érésen megsarcolták, magas adókat róttpk ki rájuk 4a akik azt nem tudták mefeflietni, ároktól jószágaikat és más gazdasági felszereléseket vittek el. Ezenkívül az állami épületeket teljesen kiürítették, ugy, hogy csak a ; pusita faiak maradtak meg. A lakosság « . bevonuló magyar hatóságokat kitörő ölömmel és lelkesedéssel fogadta.
KéazllljSn Faun alfi-
Z/M.A1 KÖZLÖNY
Zsoldos tanintézet
Dudajyait, Tll„ Dohiny-n. Rt. TaHfon J«u»r 111-11. |
» legjobban késiit eló m*ginvusgftkr».
Vidékieknek levelező okUtás
iptcUlit, ougifthuioiUU* irt Unköny vok alapján
— A Katk. Legényegylet tagjaihoz. Boldog emlékű Güos Béla po»U és távírda főfelügyelő egyletünk alapító tagja és választmányi tagjinak temetése ma délután fél 6 órakor lesz a róm. kath. temető halottas házából. Felkérjük tagtársainkat, hogy a gyászszertartáson minél többen résztvenni szíveskedjenek. Az Elnökség.

Elveszett május hó 31-én a Csen-geryul és Kisfaludy\'utca keresztezésénél egy élelmezési jegyefel és katonai igazolványt tartalmazó iseblárca. Tekintettel, hogy egy sze gény rokkant tulajdona, kéretik a becsületes megtaláló, hogy « rendőrségen vagy Upunk kiadóhivatalában leadni szíveskedjék.
— A szociáldemokratáit a választáson. Az uj választások során a legelkeseredettebb hircot a szociáldemokraták folytatják. Minden szavazatsredő külcfóttség elölt 4—5 bizalmi ember van, akik minden csekélységet kifogásolnak. Az utcán minden munkás külsejű embert elfognak és kapacitálják, hogy szociáldemokratára szavazzanak. Sok helyen rőpcédulát osztogatnak közvetlenül a szavazatszedő bizottság helyisége előtt. Az elnök intézkedéaére ezeket mindenütt elkobozták.
— Félára menetjegyet kapnak a budapesti áramlata vásár látogatói, i
Június hó 17. és 26-a közöli tartandó buds pesti árumintavásár vldSki látogatói számára összesen 3000 féltru kedvezményes vasúti jegyet adott ki a kereskedelmi miniszter.
— Hány aláírás kell a petícióhoz
A kormány tsgjal rendkívüli minisztertanácsot tartottak, amely a híjnali órákban ért véget. A minisztertanácson ujabb rendelettel foglal, koztak, amely a válssttások megpetlcionálá sára tartalmaz szigorító intézkedéseket. Eszerint policii benyújtásához félannyi igazolt választói aláírás kell, mint amonnyi az ajánláshoz szükséges volt. Ez a rendelet a napokban jelenik meg.
(*) Ne feledje el, hogy a Világ mozgóban csak 1 nap le»z bemutatva a világhírű olasz fllmniüvésznó Francsska Berlini felléptével Madame Blar.che leánya cimü 5,felvonásos dráma. Míg szombat vasárnap a Cirkusz nkrabata cimü, 6 felvonásos látványos cirkusz attrakció kerlli bemutatóra.
— Katasztrófával fenyeget az Idei hőhullám. Néhány napja valósággal kánikulai Idő van úgyszólván as egésr országban. — Az a hőhullám, amely inoít Budapesten érezt.ti hatá.át, Európa nyugati részeiben még sokkelt., erőtebb. Ml még csak azt mondogatjuk, hogy nagyon meleg van, aionban Franciaországban <s Angliában május! kánikulát emlegetnek. — Párisi távirat s<erinl tegnapelőtt olt harmincnyolc fok Celsius volt a meleg. Az utolsó ötven esztendőnek ebben az időszakában ilyen mjgas hőséget még nem jeleztek. Nálunk a legnagyobb meleg 28 fok volt, ami nem szokatlan, meri 1920. mázsában például már a hó közepén 30 lok volt a meleg Nagyon kellemetlen és veszedelmekkel fenyegető azonban a májusi szárazság, nem okozott latható káwk.t. djenben . Tiszántúl már most is megállapíthatóan kárral járt egyrészt ar, hogy a. rendkívül azáraz időben a kemény talaj megmunkálása csaknem lehetetlen, másiészt a fiatal növényzet nem talál \'elegendő nedveaaéget. Ha ez a szárazság még tovább tart, akkor katasztrófával fenyeget.
— A földreform pénzUgyi nehézségeinek megsztatatése. A1 kormány legközelebb rendeletet fog kiadni, hogy t fóld reform pénzügyi nehé^égeit mcgazlWesse. Eddigi hirele szerint a rendelet ugy van kontemplálva, Hogy minden ve»6 a vásárolt Ingatlant 8 éven át évenkint és holdankint 3 és fél métermázsa buziban fizetheti, akár természetben, akár pedig a gabona mennyiségének meg-,„," ő készpénzben. A tetmészelbcn történő Résnél alkalmat adnak a földhözjultatásnál arra, h°8>\' s»í" tcrmásükben földé"-
(x) Uránia. Vérkonyl legdaliásabb alakítása Ullom a viharban.
— Az állami alkalmazottak szín-szHkségletének blztcíjtása. A kormány a köztisztviselők fogyasztási sz&ntk**at<> «tján gondoskodik az állatbl alkalmazottak évi szénszükségletének biztosításáról. A francia
állami szénbányák igazgatéefcával megállapodás szerint 2000 vagon Ssar vidéki szenet lekötöttek. 1000 vagonra pedig opciót szereztek. Bud János elnöklete alatt a köz-élelmezésügyi miniaztériumban értekezlet volt, amelyen résztvetlek a köztisztviselők fogyasztási szövetkezelének, továbbá a pénzugy-miniaztériumnak megbízottal és ezen az értekezleten tárgyalták a szénszállításra vonatkozó különféle ajánlatokat. Az értekezleten nem lörtént döntés, mert Kállay Tibor oénzügy-miniszter magának tartotta fenn, hogy az ajánlatok közül válasszon.
- 3000 üveg pazsgőt küldtek Pécsről a szerb király lakodalmára. Sándor, szerb király lakodalma ugyláiszik hetedhétországra szóló lesz. Ezt bizonyltja az is, hogy a szerb királyi udvartartás ez alkalomból báromezer üveg pezsgőt, rendelt a pécsi Littkepozsgőgyárból. A rendéll pezsgőt tegnap már utbalndltották.
(x) Uránia. Mlg egyetlen előadáson Iá ható .Liliom a viharban-, egy gyönyörű feldolgozásu romantikus történat, a francia poros hibnrunsk egy bájos kis epizódja, melyben Várkonyi egyik legdaliásabb srerepét játsza a porosz tizedest személyesítve^ Előadás 8 órakor.
A szerkesztésért sa/tó/ogilag /clelis: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
dUai 10 n4lf <0 K. ra
lOT*bbl n6 hétktuap v»at»g»bb batflvél sz«d«
ipnap a K.
kmlttatxuüi.
Ka rsuUr- é« Qno*p»»v il, T»*Ar- 4-a 0 •Mtanbb botürél szadelt »a«r»k dupljn
AlUrt *k»»k Bhiwtor M
Keresek egy gyermekeket s?-eretö ör-vegyasszonyt, aki háztartásomat feleségem mellett, vezetni hajlandó. Nyugodt, állandó otthont biztosítok. Ajánlatot fizetési igény megjelölésével alábbi címre kérolik: Gyarmati József, Zalaegerszeg.
Üjaigeláru.ltó fölvétetik a vasúti hírlap-árudában. _
Munkásnők felvétetnek a Központi Tej-csarnok RT-nál, Déli vasút.
ASZTALI BOR
lll*r»nk«nl 26 él 30 u>4t°k>pbBt4.
BORTés BORSEPRŐT
^RKSUariUSS suoér-ut 53.
fizethessenek a
Magyar Köztisztviselők
Fogyasztási, Termeli ét Értáksslií SíüKstkszil
pünkösdi árieavzéke:
i teával
K 3JO
70.— 56.— 40.— 60.-U0-— 4M.—: ««.— 76.—
1 kg. Irtsa__ __
l , Siain rlis . • • ■ ■
l , Fsrtiosy* (tojaoi)
t . .«raej9ii«y ■,•■•■
l , Köt.» fbántou)....
t . Santoá tívá .... I , Pe(fc» kivi Kny.!.tl . , . qk^s keQaadt . . ■ ■
\'.irt. íst®™1* \' • ■ •
I litK Danaturátt shii ..... "
Tovlbki ts «au<» riUKI- ís "•"•í"™*. „ltok, frl« fólvisottak, rjitílt-
valamint tikár, nun, f.r.JÍ í. pjUckose«|
7.AUI KÖZWNV
,9-1 juf,;u» 2
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orszfeos Földblrtokrindezfi Bíróság által engedélyezett
Ingatlanforgalmi irodája.
TiMn Ml. EértJí-W* 2f. TMrati cUb : Sííolá &jyi>íbáf
Eladó birtokok: \'
500 holdas birtok ZaUmegyében, melyből 180 hold szántó, 60 ho\'d rét, a többi erdős legelő.
250 holdas birtok Zalamegyóbcn, melyből 130 hold szántó a többi erdő, rét és legelő.
2Í2 holdas birtok veszprémmegyében, melyből 150 hold szántó, 3 hold szőlő, 2 hold akícás, a többi rét és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rét.
100 holdas birtok ZaUmegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rét, a többi erdős legelő.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, prima faj szőlővel beültetve.
15 holdís szőlőbirtok Nagykanizsa mellett, nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok a Bjlaton somogyi partjától 4 km.-re, teljes felszereléssel.
.5 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett a Balaton partján.
Parcellázások i
Somogymegyében homokos birtok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. Építési anyagról gondoskodva van,
Zalamcgyében közvetlen a falu mellett. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölenként 20.000 K. Lakóház a faluban vehető.
EUdó házak:
A város belterületén szép kertes ház nagy la* kással, két szoba elfoglalható.
Csendes u :negyedben hatszobás családi ház.
Kisebb lakóház közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház* nagy kerttel és szántófölddel. Ezenki-vül kisebb nagyobb házak eladásra állandóan előjegyezve.
Üzletházak:
Kétemeletes több üzlottel rendelkező ház a piac körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház teljes felszereléssel és italmérési joggal.
Somogymegyében vasúti gócpontnál nagy emeletes vendéglőház szállodával, sok épü lettel, teljes felszereléssel.
Balaton sorrogyi partján szálloda, vendéglő teljes fc szereléssel.
Somogymegyében falusi üzletház, uj épület, lakás és üzlet azonnal átvehető.
Zilamegyében falusi vendéglőház üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház bérlete teljes felszereléssel.
40 lóerős „Rába" motoreke, 1018 évi gyártmányú, Uzemképe®, helyjjHfcn bemutatva, nagyon jutányosán eladó.
REZGALIC
M-M\'/.-os Mftyuog* Raffia
Ínomórlfíii Kénpor
Szavatolt tiszta
Kénmái
Gépolaj Hengerolaj tliui Kocsikenőcs Marónátron
(magasfoku lugkó)
Gyanta stb.\'S^
Schwarz és Tauber
•yarmattru iMtyfcarartMié cégnél
AU»ltv» IBM
MUNKASOK
felvitelnek
utcsináláshoz ás földmunkához
Nagykanizsai Autóforgalmi RT Tárház-utcai telkén
A LEGJOBB
Fehér vászoncipők Sandátok
Nyári divatcipő-különlegességek
ugy raktáron, mint mérték utan készítve
Miltényi Sándor él Fia
Nagykanlssa, Fő-ut, a vtros patoUJiban
— Magas pén.ball Jutalmat adok annak, aki nekom egy kétszobis konyhis lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok Cira a kiadóban.
Jégkárelleni biztosítás
A Pátria általános 8iztositó R. T.
Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 17. szám
Z«la- és somojymegyel kirdlttl vezértlgynöksése
felhívja a gazdaközönség figyelmét, hogy Jégbiztosítás! ajánlatát mielőtt más társaságnál föladná, kérjen ajánlatot tSIUnk. — Nem tartozunk semmiféle kartellhez, a versenyt álljuk-minden társasággal szemben a legszolidabb és legelőkelőbb üzleti felfogással. A társaság viszontbiztosítási szerződései alapján bármily nagy összeget elvállal biztosításra.
Pátria Általános Biztosító RT.
Zala- és umogymagyd kerületi vuértluynékséje Nagykanizsa, Eötvös-tér 29. szám.
SS URÁNIA MOZGÓSZINHÁZ SS I
Pénteken 1 előadáson : 8 órakor
Liliom ajriHarbanI ^ holdkÓfOS
Kósxt ropl<5k: Várkonyi M., Makay M., S\'xórcghy Gy.
Vígjáték 2 felvonásban
Jön! A Faun
Rappal Gáborral é» l.enkcffy Icával
Jön!
H E LY A RAK: PJholy 28 kor., Zsö\\y 22 kor , II Eladások kcxd.to: Hétkömapokon «st« 8 órakar, Körszék 18 kor., Támlás 15 kor., Zártszék 8 kor, H vasár- és ünnepnap 5, 7 és 5) órakor. Pontos kezdéi I
Szerszámok ♦ Szerszámgépek Műszaki cikkek ♦ Kenőolajok
legolcsóbb beszerzési forrása Interurbán tataion ■ 62-96. az.
EUCCI CflMII "wtlt.U Iktl^aMi ilnit
LflULL JHPIU MrWiUtt Uilntl ik: UUUiN WBIKS7.
Fővárosimintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy válaszlék mindennemű füld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban. úgyszintén ecsetárukban.
FESTEK
t
KERESKEDÉS.
Festők és Iparosok legolcsóbb bevásárlási forrása
Festő laliminták Is Kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK Sitr
Nagybani vátalnál elönyárakt
Sternberger Gyula Erzsébettér
Tataion 397
Sxarvaa-SsiHoda itellenóban
r
VILÁG
mozg>óképsxinhá.z
Erziéhit királyié-tér, Izariu szálloda ípilitéhig Telefon 74. Telefon 74.

Pénteken Franceska Bertlnl felléptével szenzációs irodalmi művész-esi
Madame Blanche leánya
HrímB rt r^lunnichon
Jön!
Dráma 0 felvonásban
A CIRKUSZ ~AKROBATA
Jön 1
Helyárak:
Páholy 26 K, i.öly. !2 K. I. Ivety 18 K, a Bkotok hfcks.n.p M 7 h t inkor, vuú- f, fl„,r. n. hely 15 twow. IÍ1. hely 8 körönt || tupokon .1, b. 1 M 9 inkor. Pontoa kozdéit
NtaweteH a laphileHoaoaeki Zalai Cjaroi.tl k4\\rvaraaib.\'|U-.
y
61-lk évfolyam
Nagykaolr»«, 1922, junlu. 3. Szombat
125.
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
>i«Ik»*»t£j4| et kl.ddhlv.ul i Pő-ut 15. II.
__ lnuxub.o-t.uron 78. --
M«Xj,l«utk miii.Hx kor* roggol
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
BMUtoUM ir.k: (IV, Iirilútl Itllil lljltt) Ejiti évi. 7tO K rUévr. 4.0 K. N.gj.J
ív,. 200 K. Rt/ Mc. 71 K. P.&., L. 4 K
Az egységes kormányzópárt száztizenhárom mandátuma.
Zalavármegye és az ország választókerületeinek legutolsó jelentősei. - Hegedűs György, Tarányi Ferenc, Reischl Richárd, Bartos János és Förster Elek megválasztott kép-viselők. - A választások mai állása.
— A *Zalai Közlöny" telefonjelentései. —
A mai nop folyamán a vármegye terű-letérői a kővetkező választási jelentéseket kaptuk: Zalaszentgróton 2500 szavazat többséggel megválasztották dr. Tarányi Ferencet, a zalavármegyei gazdasági egyesület elnökét. Letenyén dr. Hegedűs György került ki győztesen 270 szavazattal az intranzigen* keresztény magyar politika híveinek örömére. Zalaegerszegről délelőtt telefonálják a „Zalai Közlönyének, hogy a választás 10 órakor ugy áU, hogy dr. Farkas Tibor 1935, Brigle-vlca Károly 2007 és Fiíedrich István 1837 szavazatot kapott Hogy ki kerül ki győzte sen, nehéz megállapítani, mert még négy község nem szavazott le és az a négy község fogja eldönteni a küzdelmet. Pacsán Barfos Jánoa vezet 2694-el, mig Drózdy Győző 2181-et kapott. Tapolczán a kedvező kilátásokkal megindult sipeki Balázs Bélának reggel 1204 szavazata volt, mig Förster 1497-et kapott. Balázs megválasztása mintha kétségessé válnék. Zalabaksán dr. Hajós Kálmán 1681, Sztanykovszky 1293, Buchberger pedig 573 szavazatot nyert. Balatonfüreden\' pót-választáa lesz a két egységes kormányzópárti Héjj és Cséri között.: Keszthelyen szintén Reischl Richárd kapta meg az abszolút többséget, amennyiben Reischlnek 2960, Zsilavy-nak 401 és Zsigmondynak 1133 szavazata van. Délután 7 órakor jelentik nekünk Zalaegerszegről, hogy dr. Farkas Tibor 3110, Brig-levics Károly 3417, Friedrich István 3093 szavazatot kapott. A rendkívüli népszerűségnek Örvendő Farkas-pártiak között délelőtt erős deprimált hangulat uralkodott a szavazatok délelőtti állása miatt, azonban utána revidiálván a szavazatokat, kitűnt, hogy téves összeírás történt, amennyiben 24 helyett 64 et irtak Briglevlcs javára. Így most a pótválasztás dr. Farkas Tibor és Briglevica Károly között fog lefolyni. A pótválasztásnál a kilátások szerint feltétlenül dr. Farkas Tibor, a nagytudásu volt oxfordi egyetemi tanár és söjtőri földbirtokos, kit as egységes kormányzópárt támogat — kerül ki győztesen a választási küzdelemből. Egyébként telefonon jelentik még nekünk Bartos Jánosnak pecsai képviselővé, Drózdy Győzőnek kiskomáromi képviselővé, Förster Eleknek tapolcai képviselővé é4 Reischl Richárdnak keszthelyi képviselővé való megválasztását is.
Budapest, junius 2. (Saját tudósítónktól.) Az ujabban megválasztott képviselők. Egyse-les kormányzó pártiak: Alföldi Béla — Bácsalmás, Bíró Pál — Ózd, Bottllk István Mezőkeresi tea, Dreher Imre — Enylng, Edea Antal — Mezőcsát, Cubicta Ferenc — Zircr, Hcrmann Miksa — Sfljóuenlpéter, Karaffiáth Jenő — Ipolyszalka, Kohut Adorján ~ Szírák, Lovászy János — Edelény, Pfeiffer László — Unod, "dr. Neugebmer Ferenc — Nezslder, Pintér László — Zurány, báró Podmaniczky — Tompa, Szcitovszky Béla —
Btlsssagyarma|, dr. Tarányi Ferenc — Zala-szentgró*.
Kormánytámogató egyéb képviselők: Bar tos János (Huszár—E<nizt csopori) P^csa, Bottllk Iván (pártonkívüli) Mezőkövesd, Huszár Károly Sárvár, dr. Hegedüa György (EME) Letenye, Líng Jinos (Huszár-Ernszt csoport) Regőcze, Mitéffy Viktor (Hu%zár-Ernszt csoport) Esztergom, öitör József (pirtonkívüti) Sopronkörnyéke, Paupera Ferenc (pártonkívüli) Pápa, Szabó István (pártonkívüli) Öttövény.
Ellenzéki képviselők a* Andiássy-párl ból: Bogye János -r Tata, Huszár Elemér — Rétság. Littgauer Albin — Kőszeg, "Rakovszky István - Szécsétiy, gn5f SiVray Antal Körmend, Varga Gábor — Síentgotthárd.
Rassai párt: Drózdy GyŐzŐ — Kisko-márom, dr. Rainprecht Antal — Veszprém, dr. Zsigmondy Gyula — N uryvázsony.
Keresztény ellenzék: Csik József — Kapuvár, Förster Elek — Tapolc*, Grieger Miklós — Csorna, Jankovich-öésán Endre — Ugal, Reischl Richárd — Keszthely.
Szociáldemokraták: Knbók Lajos — Tatabánya, Klárik Ferenc — Salgótarján, Peyer Károly — Dorog.
Pártonkívüli ellenzék: Dr. Giesiw^in Sándor — Magyaróvár.
Pótvdlasitás letz (egységes pártlak között): Balstonfüreden Héjj Imre ét Nagy Lajos köiőtt. Ellenzéklek között: Beck L«joa és Markó litván őriszentpéteren, Ruppert Rezső és Tuuffcr Gábor Devecseren. Kormánypárti és ellenzéki között : Vasváron Haller István és dr. Vass József kőzött, Somorjún Németh Vincze és Hórika János kőzött, Sopronlövőn gróf Zichy János és Ötvös Lajos kötött, Jánoshalmán Fenyő Miksa és Marschall Ferenc kötött, GyŐrsiehtmár-tonban sokorópátkai Szabó István és Sanre csányi György kőzött, Nagyigmándon Gerencsér litván és Szijj Bálint kőzött, Csesztregen Haller József és Ruprechl Olivér kőzött, Szombathelyen gróf Criráky József és Hegyeshalmi Lajos kőzött.
A választási statisztika szerint eddig az egységes kormányzópártnak — beleértve a kormánytámogató 14 mandátumot is — 113 mandátuma van. .
Kormánypártíajf-közőtt eddig 11 pótválasztás lesz, ellenzéki 27, vegyos pótválasz-tás pedig 35. Felfüggesztatt választás csak egy var.
Budapest, junius 2. Budapesten a választások rendisen folynak. Záróra ma eate nyolc órakor lesz, ha pedig zárórán tul még folyik szavazás — ugy ezeket a szavazatokat is el kell fogadni.
Pest környékén is minden zavaró Incidens nélkül\' folytak le a választások. Az a meggyőződés, hogy itt főleg a azociállsták és demokraták kerülnek ki győztesen.
A budapesti eredmény kihirdetése valószínűleg késedelmet szenved. Az eredményeket junius tizedike előtt aligha fogják kihirdetni. ; C\\
Debrecen junfus 2. A III. kerületben az éj folyamén felbontották két körzet szavazóurnáit és ebben xa két\' körzetben Jánotsy Zoltán pártonkívüli vezetett Lengyel Zoltán egyaéges kormánypárti jelölttel szemben. A II. kerületben pedig valószínűleg pót választásra kerül • sor Hegymegl Kiss Pál (Rassai) és Tolnai Kornél (Heinrich-párt) között. Az I. kerületben hat\'szavazókör urnáit felbontották és ez a hat körzet vezetett szociáldemokrata szavazatokkal. Kétségtelen, hogy Györky Imre dr. pótválaaxtásra jön dr. Vásáry Istvánnal. Az eredményt valószínűleg szombat éijel hirdetik ki,
Kecskemét, junius 2. A választás eredményének kihirdetése holnap délután válható. A szavazatok összeazámlálésát holnap reggel 8 órakor kezdik meg. r.
Petíciók. Ifj. Mikszáth Kálmán (egységet párti), aki a rétsági kerületben Huszár Elemérrel szemben kisebbségben maradt, meg-petlcionálja a választást. A csurgói kerületben Ehn János dr. jött be Lukoyics \'Aladárral szemben. Lukovics petíciót ad be. Székesfehérváron szintén pótválasztás lesz.
Budapest, junius 2. Mivel pénteken kormányrendelet fog megjelenni arról, hogy a választási elnök kézjegyével el nem látott szavazatok is érvényesek, a szavaztatok összeazámlálását elhalasztották és igy csak holnap kezdik meg a szavazatok össxeszámláiását Budapesten.
Budapest, junius 2. Ma délelőtt Bethlen István gróf miniszterelnököt Klabelsberg Kunó gróf belügyminiszter és dr. Vaas József kultuszminiszter kereste fel és hosszabb ideig tárgyaltak vele. A miniszterelnök ma a délelőtt folyamán több izben jelentést tétetett magának a választás eredményéről. A megválasztott ellenzéki képviselők között tegnap óta megbeszélések folynak, as ellenzéki pártszövetség létrehozása érdekében.
Poincará Angliában.
Paris, junius 2. A Havas francia távirati iroda jelentése szerint Poincaré junius Hó 9-én találkozni fog Lloyd George angol miniszterelnökkel az angliai Quesher-ben. A szentatya nagylelkű ajánlata.
Bécs, junius 2. \'Rigai távirat ézerínt s Vatikán a kormányhoz azt a kérési intézte, hogy az egyházi kincsek: további eltulajdonítása tekintetében a Vatikán hajtandó a kincsek értékét a szovjet kormánynak megtéríteni
Előfizetőinkhez!
Junius elsejével aj előfizetést nyitottunk lapunkra. Az állandóan emelkedő papirárak, a nyomdai alkalmazottak legutóbbi 24"/„-os béremelése danára, előfizetési dijainkat nem emeljük, azonban arra kérjük mindazon igen tiszteit vidéki előfizetőinket, kik előfizetési dijaikkal háíralékban vannak, illetve kik a janiusi előfizetést még be nem küldték, lapunk zavartalan küldése érdekében azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
zalai közlöny
A kanizsai választás
noha olyan volt, mint a többi nemzetgyűlési képviselőválasztás az országban, mégis a többiektől eltérő, kihatásaiban pedig nem csekély horderejű, nomcsak Nagykanizsára, de az országra nezve is. Mert ez nemcsak képviselőválasztást küzdelem — de az elvek harca is volt. A kererztény nemzeti gondolat, a keresztény restauráció, a magyar röncsz-szánsz, — tehát azok a nagy ideálok, melyek minden magyar ember elolt szentek és földi kéztől elérhetetlen magasságban vannak — küzdelme azzal a táborral és azokkal az elvekkel, melyek Orozdi-Rassai- Bárczi- Rupert- Handaban-daházi fogalma alatt köztudatban cinek. Nem volt tehát nehéz a választás annak a hazafias magyar polgárnak, aki a komoly munka, álhatatos konszolidáció, felekezeti béke, becsületes együttműködésnek az őszinte hive — hogy hová, melyik párthoz csatlakozzék, hogy kire, melyik jelöltre adja !o honpolgári szavazatát. Ahogy az egyik jelölt neve logalmat jelentett — ugy jelentett fogalmat a másik is. Ennek minden szavazópolgár teljes tudatában volt. Azért érthető, az a nagy lelkesedés, amely a keresztény nemzeti gondolat híveinek arcából kisugárzott, mikor szavazatuk horderejének teljes tudatában dr. Kállay Tibor pénzügyminiszterre adlák le szavazatukat.
D.e érthető a másik párt erőkifejtése, mellyel minden embert megmozgattak jelöltjük sikere erdekében. Azonban hiába volt minden erőlködésük, hiába minden szívósságuk, hiába az autósétázás, a tüntető íllegctés, az agitáció — Nagykanizsa józan, higgadt, becsületes, hazafias polgársága ilélt. Mert szuverén Ítélet volt, amit a kanizsai polgárság felebbezhetetlenül, meg-másithatatlanul mondott, amikor dr. Kállay Tibort Nagykanizsa városának képviselőjévé választotta. Aminthogy a nemzet mcgfclebbezhetetlcn Ítélete volt, mikor az egész országban az egységes kormányzópárt melleti foglalt nyílt hitvallást és gróf Bethlen Istvánt vezérének választotta. Azért, noha elmultak a választások, noha ismét a béke bontogatja ki városunk fölé jótékony szárnyait, a választás tanulságait nem fogjuk elfelejteni. Kilörülhetctlcnül bensőnkbe véssük — hogy kik voltak azok, akik az elvek ezen erőpróbájában mellénk álltak és becsületes magyarságukkal tanúbizonyságot tettek arról, hogy reszt akarnak venni a nemzetépítő, romokat-takaritó, hazafias munkában, hogy számithatunk rájuk, mikor a nemzet vitális érdekéről van szó.
De kitörölhetetlenül emlékezetünkbe véstük azokat is — akiknek nem volt elég a múlt, akiknek nem volt elég a patkányforradalom, akiket nem ábrándított ki a vörösbetyárok diktatúrája, hanem a liberális lármán felbuzdulva, elérkezettnek látták az időt, hogy összemérjék erejüket u|ból velünk és siker esetén arcunkba röhögjön újból a Conti utcai frigiai-sipkás szörny.
Tiszteletet érdemelnek azok, akik becsülettel kitartottak mellettünk cs diadalhoz segítették azt a szép nemzeti
trikolórt, melynek egyik oldalan a hármashalom, a kellőskcrcszt, ai másik oldalon pedig a Magna Döiiitna Hunga-rorum szelíd képe integet le biztatolag
felénk. , „ .
A csütörtöki választas nemcsaK erőpróba volt, de egy nagyon komoly és szigorú vizsgatétel is. Sajna, sokan elbuktak c vizsgán. De most mar tisztán látunk mindent\'. Látjuk cs ismerjük barátainkat, tudjuk és ébcf r,gyelcmmel kiséljük elleneinket. Tisztában vagyunk azokkal, akikre majd számítani fogunk. No de mi majd meg fogjuk nézni ezentúl azokat ís. hogy kiket fogadunk magunk közé, kiknek nyujtjuk barati jobbunkat. A választás sokaknak kinyitotta a szemét, akik eddig vakságul voltak sújtva. Sok tanulságot nyújtott nekünk a csütörtöki választas.
És éppen ezért — mert — nem tagadjuk, küzdelmes választás hozta meg az igazság győzelmét a kajánsag fölött — kétszeresen értékes mandatum a kanizsai mandátum. Becsületes küzdelemben aratott diadalt dr. Kallay Tibor pénzügyminiszter, kire 1111 büszken feltekintünk ma, mint városunk képviselőjéhez és akit impozáns megválasztása alkalmával Nagykanizsa városanak minden társadalmi osztálya neveben, rang és lelckezetre való különbség nélkül, megbecsüléssel párosult meleg szerelettel üdvözlünk
1922. junlu» 3
negyedkiló sóval keverve [tattal meg vele; más semmit sem adtok neki.
E< » francia müvcllsfg 1 így p\'1?1 mJg á vad beduin sem, azt c«k a franci, idegen légióban teszik 1
8 Ne gondolja rólam t. aram, hogy talán ,, önök jóhiszeműségét akarom kiaknázni, o> lávol áll tőlem. Cssk Olt ai egyet kérem : tegyenek lépést aziránt, hogy tőbb magyar
ne kerüljön Ide! . t
Én szervejeit munkás voltam odahaza. Magyarországból 1921. április 25-én mentem cl Németországba munkát keresn\', mint leszerelt katona, de mikor megélhetésemre műnkét kértem, azt nem adtak.
Amikor késSbb megakartam menekülni az idegen légió kormaiból, a kölni magyar konzulnál jelentkeztem, igazoltam magam a megver nemzeti hadsereg Igazolványával, a háboruban szerzett kitüntetési okmányaimmal arany, ezüst- és bronzérmeimmel > tessék elképzelni: ez mind kevés volt a konzul urnák. Még Illetőségű bizonyítványt l. kért, mert kételkedett magyarságomban, pedig jóformán nem is tudok máskép beszélni, ciak
magyaruf ^ mir ncm luatem mit tenni, mint beálltam a légióba. Mert éb"tem sokat a fronton is. de annyit, mint Németországban, sehol. Ez az éhezés h.jtott Ide.
Összesen körülbelül 400- 420 an vagyunk itt magyarok s mindnyájan kérjük, lessék megakadályozni, hogy ujabb áldozatok johes.
SCnC^Maredtain a magyar légiósok nevében kiváló tisztelettel:
Nagy Laiilo, légiós.
SIESSEN
kézzel varrott duplatalpu nyiri
SZANDÁL
cipót vonni, roíit evvol lib«t kíméli ti ápolja. - Hgyedüli k*«ito:
ARGENT JÁNOS
msdirfl clpéiztrt "sSTíksnüsa. Ofcik-tir 1
Uxysnoll chovre.viz, bo«, .nlilop, vissMdpö
kízz.l dolgoz.\'. ■ Isjjfinom.bb WUilolb.n « l«6Ulobo divat iicriat.
magyarok kínszenvedése az idegen légiókban.
Az afrikai láglók borzalmai - Egy sanyargatott magyar vészkiáltás*. r-Hogyan f«at Afrikában al európai civilizáció. (A Halai Közlöny ludósitiiatol) Nagykanizsa, junius 2
Itt közlünk egy levelet. Afrikából jött. Beszéljen maga a levél. A most lejátszódó magyar tragédia legszomorúbb dokumentuma Irta: Nagy László légiós Afrikából, az ideger légióból, az Oran tBrlomány Saida fővárosából Nagy László levele rettenetes jajkiáltás, de egyúttal figyelmeiletés azoknak, akik őt követni akarjuk. A levél igy szól:
Saida, 1922. február 10.
Tisztelt Szerkesztő Ur 1 Bátorkodom a magyarok nevében levelemmel felkeresni, mert feltétlen szükségét érzem annak, hogy minden magyar ió leifogott érdekében a légió nevet meghallja , akkor nem fog idejönni - mint mi, jobbulást remélve, - hanem irtózni fog tőle. A vágóhíd még jobb mint ez, meri ott cs.fc levágják a ríarhát és nem kínozzák. Minket azon-ban nemcssk, hogy kioo.n.k d. a barbár-ság minden eszközével irtanak. Többek között egy kl. példát irok róla. Egy szerencsétlen magyar egy tiszttől ellopott husz frankot ezért megölték őt. H« egyszerűen agyonlövik nem baj. Gazember, miért lopott ? De urain . 7, azaz hét napon kérésziül negyedliter kávét,
— Időjárás. A Meteorológiai intézet iolenli Az északi depresszió tovább vonult ŐroszoisUtg Mié. ahol a lágnyomis ennek következtében sűlycdt. A magas légnyomásnak kétmaRM van, az egyik Skócia ás Norvégia fel tt a másik Olaszország és a Bslkán lehetet . Az európai időjárás általiban meleg 4= «* nynnióan száraz. Hazánkban nem volt csapadék J, hőmérséklet emelkedett; lognapi maxi muma közel 25 fok, minimum, ma reggel fok.
ldapwgnázls: Részben felhős, egyelőre molcg idő legfeljebb keleten esővel.
— Gálos Béla utolsó ulj«. Tegnap dé ulán temették cl óriási részvét mellett Oálol Béla pt. főfelügyelőt, aki városunk társadéi-mában oly nagy Urt hsgyolt m.ga ulán A temetésen liuuk esik igazén, mi volt nekünk Gálos Béla. A temető halotlashUában "og^lS néptömeg gylllt egybe hogy utolsó u.jtra kikísérj 6k ezt a! ar,.nyszlvü einbeil, ak l denkl szerelni tanult meg, aki ismerte. Ott látmk az clókcló gyászoló közönség soraiban dr. Sabjin Gyula polgármestert, Kovács Gyula JárisbirósAgi elnököl, dr. Krajcsovics József rkspilányl, ott volt a posta-, lávirda mozgo-posta majdnem loljes számú liszlviselőkara és szcnié\'yzete. A lemeiésl szertartást három ferences Sldozár végezte nagy egyházi gyászpompával.
_ A h«dtö*.«gyek.t <a badlrok-
kantakat felkérjük, hogy pünkösd héttőn délután 3 órakor a Keresztény Otthonban tartandó értekezleten, melyen a kozpont kiküldötte is résztvesz, minél számosabban megjelenni szíveskedjenek.
_ A m. klr- póata éa távírda
altisztek országos egyesületének nagykanizsai csoportja özvegyei és árvái javára a „Kápolna" vendéglőben folyó évi június ho 4-én, pünkösd vasárnap délutáni kezdettel zártkörű táncmulatságot rendez.
— Azoknak, akik látni akarnak. E néhány sort azoknak szánjuk, akik még most sem akarják elhinni, hogy mi keresztény-magyarok mily veszedelmeknek néztünk elébe n választási napon. Az egyik véresszájú szociáldemokrata amerikai bányászlapból a következőket olvassuk: „A független kisgazda és polgári párt — melynek vezérei Drozdy—Rupert—Rassni — képviseli ma otthon a földel toró szegény magyar népet, a
11)22. lunlus 3.
7.ALA1 KOZl.ONY
„ellérembereket, okik másnak verejtékeinek, a szegény muokásembeicket és éppen azéit akarták a magyar kormány mai szövetsége-gei az ébredők bűnszövetkezete, bombákkal elp\'u-ztitani őket, mert megakarták sznbndi-tani nz országot a véreskezű tiszlibandáktól i, a grófi politikától." Mily nagy dicséret ez a Rsssai pártnak egy szociáldemokrata újságtól I Ugye ehhez nem kell kommentár? Ezek a néhány sorok köteteknél többet
beszélnek.
— Körözóa. Folyó évi május hó 15-én Simon Ferenc zalacsébl lakostól 1 darab ökröt és 1 darob tehsnet két ismeretlen egyén ellopott. A tettesek a lopott marhákkal folyó évi május hó 16-án Körmend mellett levő Hegyaljai csárdához érkeztek, ott a marhákat az istállóba bekötötték és 9 óráig ott időztek. Közben az egyik tettes a marhák értékesítését Körmenden megkísérelte, miközben értelült, hogy a lopást már Körmenden is tudják, azért a marhák hátrahagyása után ismeretlen irányban eltűntek. Mindkét tettes középtermetű, az egyik 32—35 év körüli, kiálló arccsontu, kissé vöröses sovány aicu, vörös nyirott bajuszu, balfelől o szája végénél az alsó fogsorban egy arany foga van. Vöröses barna pantallót, dolmányt, cipőt és sportsapkát vizelt. A nadrágja ülepén csukaszürke posztóbői folt van. A másik tettes 25 év körüli, barnás, sovány arcú, pelyhediő bírna bajuszu. Sőtétszlnü dolmányt, pantallót, cipőt és sportsapkát viselt. Valósiinü csempészek, vagy marhahajcsárok voltak. Kérem nyomozásukat éa eredmény esetén n zalalövői Örs (Zalám.) értesítését. Csendőr jirásparancs-nokság.
(x) Uránia. PttnkSldkor 15 felvonásos dupla mBaor.
— A Kaik. Legényegylet jubileuma. A lapunkban már többször felemlített 20 éves jubileumi ünnepélyre serényen folynak az előkészületek a Legényegylet rendezőségében. A meghívók már szétküldettek, azok Ízléses kiállítása a Zalai éa Gyarmati cég munkáját dicséri. A díszmenet az egyesület helyiségéből indul ki és a zalai gyalogezred parancsnokságának szívessége folytán a katonszenekar fogja kísérni. A délutáni díszközgyűlés dr. Sabján polgármester engedélye folytán ts városháza dísztermében fog megtartatni. Ezen két aktusra felhívjuk az egylet tagjainak (és családtagjainak) ügyeimét, mert ez a két dolog első sorban is nekik von szánva, természetesen a togok által bevezetett vendégek is szívesen láttat-nsk. Az estéli színielőadás és láncestélyre a küldött meghívók érvényesek és aki ilyent még nem kapott volna, de arra igényt tort, szíveskedjék az cg/let elnökségéhez fordulni.
— A Nagykanizsai Banlcegyealllet Részvény társáéiig értesíti I. Ügyfeleit, hogy junius és július hónapokbsn irodahelyiségeit minden siombalon déluldn zárva tartja.
— A templomi énekkar mo 6 óro-kor a gimnázium zenetermében próbát tart. Kérem oz énekeseket, okvetlenül és pontosan jelenjenek meg. Rác*.
— Elfogott kém. Pécsről jelentik, hogy az ottani rendőrség a pécil főpálya-udvdron igazolásra szólított fel és letartóztatott egy Imre Sáodor nevű fiotolembert, akinél homia névre kiállított igazolványt és több Fényképet találtak, amelyen román katonai egyenruhában volt lefényképezve. A tegnapi nap folyamán megállapították, hogy a buda-ptsli kör let parancsnok síig kémkedés gyanúja miatt körözölevelet adott kl Imre Sándor ellen. Imre Sándor a megszállás alatt gyakran megfordult Pécsett, ahova a demarkációs vonal mögül kommunista röpiratokat hordott ál. Gyanú merült fel ellene, hogy több lopást is követett cl. Most tbban az iránybon is nyomozás indul meg, milyen szerepe volt Imre Sándornak a jugoszláv megszállás alatt. A kémet a rendőrség átadta a pécsi katonst hatóságnak.
(z) Cirkusz akrobata a cime annak a hataimaamilliökben eddig nem látott liükk és bravúrokban gazdag artista drámának, melyet szombatén és vasárnap mutat be a Világ-mozgó s amelyhez foghatót még eddig B kjnematograhpia nem produkált.
— Caeh vandalizmus. Hogy a csehek mily nagyszerűen pacifikálnak s mennyire a helyzet magaslatán állanak, mikor Wilson elvét gyakorlatilag meg kell valósítani, azt a napról-napra növekedő és élesedő tót-cseh ellentét mindennél jobban bizonyítja. Mikor az antant érthetetlen és bűn5s jóindulatából a nagy osztozkodásra került a sor, a csehek a fajrokonság alapján maguknak reklamálták o mogyarországi tótokat s ezek nagy résxe bizony felült n mézes-mázos Ígéreteknek s ellenállás nélkül beledőlt az ölelő cseh korokba. Ezek most busán siraiják a multat s keservesen vonaglannk a cseh terror alatt. Pozsonyban a minap cseh légionáriusok van-dól módon szétrombolták a „Slovak" cimü tót lap szerkesztőségét, mely elég bátor és önérzetes volt tiltakozni a csehek túlkapásai ellen. A „Reichspost" pozsonyi értesülése szerint e merénylet célja az volt, hogy terrorral elfojtsa a tót nép politikai és vallásos meggyőződésének megnyilvánulásait. így a szerkesztőség termeiből az utcára dobálták a fes7Ületet, a pápa képét és szentképeket, ami a katolikus tótságot legszentebb érzelmeiben sérti. A lap szerint e provokáció munka célja nyilván az volt, hogy a tótokat tettleges ellenállásra ingerelje, hogy ilyképp a cseh kormánynak ürügye legyen arra, hogy a Tótföldön ciak nemrég megszűnt hadi-állapotot újból elrendelje.
(x) Uránia. C«*k„ előadáson
8 órakor Hold leánya, III. réaz.
— A Balaton kultusza mind helyesebb irányokban terjed. Felismerve a fejedelmi tónak a gyermekegészaégre gyakorolt áldásos hatáaát, nemcsak nyaraló telepek létesülnek iskolás gyermekek számára, de mint értesülünk, a mult évben Siófokon állnndó leánygyermek otthont nyitott borsodi Bosányi Erzsébet oki. zenetanárnő ey,y ottani szép, emnletes, télen is fűthető, a nagyp^^k közelében levő épületben, ohol 6—14 éves éves korú, az egészségtelen városi levegőben fejlődésben visszamnradt leánykák vétetnek fel az 1922/23-iki iskolai évre és e nyilvá nossági joggal felruházott intézetben ugy elemi iskolai, m«\'nt polgári iskolai oktatásban is részesülhetnek, azonkívül német, francia és angol nyelvet és zongorajátékot is tanulhatnak. De éppigy hézagpótlónak ígérkezik a siófoki leánygyermek otthon a Dunántalon cs vidéken (falun, pusztán) élő családok szempontjából, melyeknek nngy gondot okoz leánygyermekeik nevelése és oktatáso. Tuda-koiódások Siófokra Batthyányi utca 14. szám alá intéiendők.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint aj ékszerek legszebb kitételben legiutányosabb árban készülnek, Fried Józaef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Uránia, rr.a egy előadáson 8 órakor a Hold leánya" 1H. rész diadalmas hazatérés. A "legizgalmasabb, legtanulságosabb áHatíilm, melyet ilyen zsánerben eddig láthattunk kelet titokzatos őserdőinek, ültetvényeinek élete, vadállatok a szabad természetben, fái vad törzsek szokásai s egy valóban vakmerő leánynak néha a lélegzetét elfojtó küzdelmei állattal, emberrel szórakoztatják a nózót 6s szolgálnak bőségos tanulsággal. A második
részen pl. a kisültet vényes gyermek és a tigris találkozása olyan meglepő beállítás volt, hogy a néző napokig nem tudott hatása alul szabadulni.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Főtárgyaiások. A nagykanizsai klr. törvényszék büntetőtanícsa juolus 7-én a következő ügyekben tartja meg főtárgya-lásait:
1. Rácz János 36 éves és Tamás István 35 éves béczi lakosok, mint tettestársak a Blk 333. szakaszába ütköző és a Bn 48. szakosza szerint minősülő lopással vannak vádolva, mert Letenyén több társukkal együtt, katonai lőfegyverekkel felfegyverkezve Leit-ner Lipót letenyei lakos birtokából bezárt üzletének, raktárhelyiségének és lakásának feltörése után 240.000 korona értékű árucikkeket és bútort eltulajdonítottak.
1L Weisz Dávid 65 éves szombathelyi gyümölcskereskedő és Deutsch Richárd 37 éves szombathelyi fuvaros a Btk 400. szakaszának 2. b. ütköző kőzokirathamisltással vannak vádolva, mert Bikaion, hogy maguknak jogtalan vagyoni hasznot szerezzenek — Meisch Ádámtól, Mülbert Györgytől és Wlnterberger Henriktől Deutsch Richárd által megvásárolt hat darab lóról kiállított marhalevelet Weisz Lsjos nevére állíttattak kl és ugysnezen lovakról Nagykanizsán Weisz Lajost eladóként, Weisz Dávidot vevőként feltüntetve, hat uj marhalevelet állíttattak ki s igy szándékosan közoklrathamiaitást követtek el, amit gyanualtottak be is ismertek.
III. lfj. Papp Istvánná (született Schmidt) 28 éves nagykanizsai lakos, a Btk 227. sza-kaszának 1. bekezdésébe ütköző hamis vád vétsége miatt van vádolva, mert a kanizsai törvényszékhez beadott feljelentésében Schmidt Ádám homokkomáromi lakost azzal vádolta, hogy a homokkomáromi szőlőben levő diófájának termését leszedte és elvitte, jóllehet a termést nevezettnek maga adta el, nevezettet a bíróság előtt büntetendő cselekmény elkövetésével tudva hamisan vádolta.
Tárgyalásvezető elnök dr. Mutschen-bscher Edvin klr. törvényszéki biró, szavozó-birák dr. Almássy Gyula éi Podolay Jusztin törvényszéki birák, ügyész Melz József kir. ügyész, jegyzőkönyvvezető Horváth J.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
ríszéí® « hlnwve* kibinyai
ELSŐ MAGYAR RÉSZUÉHYSERFŐZŐDE
SÖREIT
juUnyofc iib»n ixiUitj* «
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai sftrlorakata.
Raktáron tart hordós és Fokozott sorokat és pedig
Király, BJlor, Udvari, Góllét-msláts. DtipU-iralfli 4s
Tavaszi különleges sört
NaponU tllSS lóllás. Sfirjfiirrtl®: H«a»« Hfrfcmlm-_
közgazdaság
Budapesti tSzsde i
Budapest, junius 2.
S\'.pot.en 3190—20, font 3670—700. Dollit 81750 - 827-50, Francia [ránk 7( 75- 752.\'., Máik. JOO-310. Olasz ltra 4251-43, 0«uá\'« koton. 665—.76. itobet (3-50—41-50 Ui 554 - 61, Szokol I5SI5-1605. Svájci frank IES\'50—67-50, Dinár 1145-53, [.angyal márka 20 50-21-50.
Budapesti devizák:
Amatflrdim $10-24, Kopp«>hij« I77-Í4, Krin lián\'a Hit- 52, London 3680—700, B»rlin 310-20, Milánó 43—43 50, Párts 75—75-50, Prája 1593-75—
ZAl-Al KÓZÍ-ÖKV

e
juniu
1013-76, Stockholm 212—17, Zürich 157 26-58 26, V/i«n 6SZ-S0—702 60, Zágráb 283-03, Naw-Yotk 821 SO— 831*50, Varsó 21—22,
Zürichi zárlati
Berlin \'Amsterdam —.—, Hollandi* 203 10, NVv-York 6Q, Updon 2333, Párti 4770, Milán* 272^, Prájfa Í0Í2 50 Budapest C4, Zágráb 186, Varsó H, WItn 4 75.
Nemes fémek piaca:
F.xiist korona 07-25- 08^5, eziist. forint 183-86, útkoronát 70-71-50, korona éttékhen, a 20 koronás ma-gyár arany 3380—400.
Termény jelentést
Bum (TitraviJikl) 3615-60, egyéb 3025—00 rort 3125 -75, takarmány árpa 28-27, stfr árp« 27—28, zab 2676—2725. tengeri 31—3160, repce korpa 1775—800, köles -.
Sertésvásár.
Felhajtás 12C0. Elkelt--, Öreg sertés közép
130-42, I. r. 150-04, II. r. esztré--. z»ir 200,
szalonna 170, lehúzott hai 190—08. Vásár vonlatolt.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon.
összes mái helyi részvényeket legmagasabb árban
veszünk
Tfcsdei megbízások és külföldi átutalások legelőnyösebb és leggyorsabb teljesítése.
stb külföldi pénznemek vétala és eladása.
Grosi és Társa
Na«ykánlssa, Sügér.ut 1. Találón 321.
Dollár, Dinári
A s ffrkész lésért sajtójogilóg felelős : Benedek Rezső szerkesztő. "i ■. 1 . -
Apró hirdetések
dijai 10 uólf 40 K, \'Mir- 4a tiMfMp M K, minden torttbl mó « K. v**Ar- U «nn«puap C K,
-"> b«tÖr.l w*d.lt M*>tk duplán *xAmlft»tn*k. " " indenkor 00 auiaaMk kr*ms*4m**y.
KoreMk egy gyermekekel szerető özvegyasszonyt, ski háztartásomat feleségem mellett, vezetni hajlandó. Nyugodt, állandó otthont biztosítok. Ajánlatot fizelési igény megjelölésével alábbi cimre kéretik,: Gyarmati József, Zalaegerszeg.
A vasnti vendéglőben két kiszolgáló és így felvétetik.
ÜJiiá gélárásitó felvétetik a vasúti hírlap• árudában. 4i7t
éa feoraeprSt veszek minden mennyiségben a legmagassabb napi árban A cég megbízásából: Stróbl András füszerkeres-kedő Szépéinek.
Hatóan aaáam Wiese féle péox-
saekrényóladó. Cfm a kiadóhivatalban.
Nagykanizsa ncmotszivQ polgárait kéri egy Idehelyezett állampénztárt altiszt, hogy egy szoba-konyha és 1 kamrából álló lakáshoz juttassák. Cime: Veszely Miksa, m. kir. állam-pfottéfk «>»j
üxmmxKXKiixxx
"Mohar *
Köles Hajdina Zab Tengeri
Oasrtaséfll és németországi kartl magvak klCSlnyban is kapbat.Sk
OrszágWidder cégnél ff
■ NacrWliui. EniM tii 10. Q
XXXXXXXXXXX XX X XX
Makulaturát,
kkelejtesell rüfc.1 tioainyok.t, könyveket « legmagasabb napi árban megvasaltak. Tnkos é, bjíejmn natok.l iu\' ulik ■ fél kivínsAgátfl ■ pipirsyírtt*
eéljelr.. Átvételnél tll.tUnk. ••»
Hegedűs és dr. Áldorné
Budapest, VI., Podmanluky-utca 83-85_
A LEGJOBB
Fehér vészoncipök Sandátok
Nyári divatcipő-kiilönlegességek
ugy raktáron, mint mérték után kfsxitve
Miltényi Sándor ét Fia
•IpOArohAiSbaii
Nagykanizsa, Fő«ut, a város palotáiéban
TURUL
cipőgyár Rt.
FS-ut 12.
Síjit érdekében tekinüe meg kitnk.tjelnkben
olcsó, tartós, megbízható
mindennemű polgári és luxus cipőáruinkat, melyek szabott árainknál ét szolid kivitelüknél fogva főltéUon versenyképesek.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
r
mozgOképszinhári
Erziíbit királyné-tár, liarm tzállaia ípilitéhia Telefon 74. Telefon 74.
VILÁG
Szombaton ós vuáinip látványoa nagy cirkusz-attrakció
A cirkuszakrobata
Cirkuszdráma 8 felvonásba"
Jön!
fl CSIKÓS Csfpregh- ör5kbe.c\'ü
nápdrámája dalbetíttel
Jön!

. Páholy 26 K, zsölyo 22 K. I. hely 18 K, II Előadások hétköznap (ál 7 és 9 érakor, vasár-üomj-• II. hety IS korona, III. hely 8 korona.. || napokoo 3, 5, 7 és 9 órakor. Pomto«,lís»a»si^
A Magyar Fiat Müvek RT
Zala- é« komoly vár megyei kípviaelSs^e
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI RT
A Tauril bizományi gummiraktárs. Autó- és mototbeníin. Autó- és hengerolíj árusítása nagyban és kiainyben. A D. K. W. kisegítő biciklimotorok eladáao. Személy és teherautó. Tracteur. Motorekc eladás.
Autók garagirozasa. Teheráru fuvart.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épiilet Telefon: 359. Igazgatóság: Fő-ut 8., Bazár-épület Telefon 356.
Garage: TárháZ-UtCa. Távirati cim: AutÓfOTSalmi.
e»e»e»e»e<
>e»e»e»e»e»e
S-S URANIA MOZGOSZINHAZ 3-B
Szombaton este eay előadáson, 8 órakor
A hold leánya III. rész
Pünkösdi ünnofeken
Hold leánya IV. részi
10 felvonásban
A Faun
II ELVÁRAK: Pálioly 20 kor., Zsólye 22 koj, i| Előadások kezdete: Hétköznapokon este 8 órakor, Kórszék 18 kor., Támlás 16 kor., Záitszék 8 kor, || vasát- és ünnepnap 5, 7 és 9 órakor. Pontos kezdési
i
i
é»e»e a»s» e»e»e»e»e»e
NmuUll . UytahWeaewki Zalai éa Granaiti kö.Tvar»ak>i|áir,
él-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. jaaiu. 4. Vasárnap
126.
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
fe*rk*tstó*éf é« kiadóhivatal i Pő-nt IS. És. . InUioxbiti-UUfoB 7S. - ■
J&egjolooik mindig kora reggel
"SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
J,i
A mai választás eredménye.
A vidéki éa budapesti választások, — Pótválasztások.

Budapest, junius 3. Győrből jelentik, hogy az !. választókerületben déli 1 órakor végeztek a szavazatok összeszámlálásával. Az eredmény a kővetkező: Németh Károly 2430, Hegyeshalmy Lsjos 1938 és Krisztin-kovics Gyula 654 szavazatot kapott. Németh Károly és Hegyeahaimy Lajos között tehát pót választ ás lesr. A II kerQletben a választás még mindig folyik, csuk este fogják kihirdetni ■ választás eredményét. Eddig Miakics Ferenc (szociáldemokrata) 3056, Bo-ross Alin (Haller-párt) 2640, Bereszlényi Zoltán (pártonkívüli 852 szavazatot kapott.
A pécsi két választókerület kózűl ma délben az I. kerületben kihirdették a kővot-kező eredményt: Oberhammer Antal (pártonkívüli) 2234, Hammerli Imre (pártonkívüli) 1479 és Gosztonyi Gyula (Ker. ell.) 1251 szavazatot kapott. 328 sava-atot megaemmi-sitettek. Oberhammer és Hammeli között pótválasztás lesz A II. kerületben az eredményt csak este hirdették ki. Délben Miskolc I. kerületében Szcntpály István 283, Huszka János 513, Hantos Elemér 435, Windiach-gra\'z L*jos herceg 194 szavazatot kapott. A külsÖ kerületben Reisinger szociálista 2610, Róbert Emil\' egységespárti 921 és Weiss Konrád Andrássy-párti 136 szavazatot kapott. Komáromban ma reggel 9 órakor hirdették ki n választás eredményét. Deák Lajos (szoc. dem,) 526, Korányi Frigyes báró (egys.) 450, Csongor L. 340, és Szviezsényi Zoltán 260 szavazatot nyert. Deák és Korányi között tehát pótválasztás történik. Debrecen I. kerületében a helyiet most ez: Győrffy J. 3687. Váíáry István (egységes) 2276, Milotay István (ker. ell.) 1382; A II. kerületben Hegymegi Kiss P*l 3900, Tolnai Kornél 1105, Bussn\'ysi Lajos (Eme) 675 j III. kerületben Jánossy Zoltán (Rti*sai) 5016 Lengyel Zoltán (egységes) 2313 szavazatot nyert. Jánossy győzelme biztosra vehető.
Badapest, junius 3. A miniszterelnökségre érkezett ujabb jelentés szerint Kecskeméten megválasztották Pékár Gyulát. Ziitvay Tibor egységespárti a szavazatok összeszámolásánál vezet.
Budapest junius 3. A budupesti szavazatok összeszámolását csak a déli órákban kezdték meg. Előreláthatólag mind a három választási kerületben csak a jövő hét csütörtökén kerül sor a választás kihirdetésére. Az urnákat már mind beszállították a választ óbizottsngok központi Kélyiségébe. Pél után kezdődött az urnák összeszámlálása, a különböző pártok bizalmiférfiainak ellenőrzése mellett. Megállapítható, hogy a választók 90 százaléka tett eleget szavazási kötelezettségének.
Debrecenből jelentik délután, hogy az
I. kerületben 6254 szavazattöbbséggel Győrffy Imre szociáldemokratát választották meg, n
II. kerületben Hegymegi Kiss Pál 2980 szó-töbVyféggel jutott be, mig a III kerületben Jánossy Zoltán 3001 szótöbbséggel került ki győztesen.
A pótválasztásokat pünkösd hétfőjén fogják megejteni lyirminchét kerületben és pedig n kővetkező jelöltek kőzött: Abony Fábián István és Lévay Mihály (egy*. p.).
Atsódabas Rákóczi F. (Batthyány) és Zlinszky István (egys.), Bia Farkasfalvy János (kér. ellenzék) és Szabó Géza (egys), Dombóvár P<illaviczini György őrgróf (ker. «ll.) és Balogh Endre (egysj, Göncz Káger Józief (*er. ell.) és Nemes Bertalan (egys), Gyoma Vágó István (szoc. dem.) és Zőke Antal (egys.), Hajdúböszörmény Szomjas Gusztáv és Tasnády József (egys.), Hajdúszoboszló Barabás Samu és Dánek Béla, Hercegfalva Hir György és Kosaras György (egys!), Igal Jaross Antal és Eőry-Szabó Dezső (eg/s.), Kaposvár gróf Hoyos Miksa (egys.) és Sávolt János (szoc. dem.), Karczag Ábrahám Dezső (Batthyány) és Csontos Imre (egys.), Kiskörös Luca Andrái (Rassai) és Meskó Zoltán (egys.), Kiskunhalas rodor Lajos (Rassni) és Prónay Győrjzy báró egys.), Kunhegyes Herczeg Béla és Poppert Géza (egys.), Kunszentmiklós Buday Gyula (ker. ell.) és Mokcsay Zoltán (egys.) között, Mezőtúr Vértes István (pártonkívüli) és Ricz János (egys.), Nagybajom Wagner Józief (RaKjai) és Neubauer Ferenc (egys), Nagy\' káta Bíró Imre Boldu*4r»(Rassoi) * és Vic/ián István (egys.), Nagykörű Pólya Antal (Honvédelmi p) és gróf Ráday Gedeon (egys.), Orosháza Csizm idia András (egys.) és Furkas István (szoc. dem.), Pásztó Farkasházy Zsigmond (Batthyány p.) és Ivándy Béla (<gys.), Pilisvörösvár Bartos János (párionk.) és Radi Sándor (szoc. dem.), Pomáz Almássy László gróf (egyjü és Gonda Béla (szoc. dem.), Ráczkcve Dinich Viktor (ker. ell) Siabó G. Sándor (egys.), Sárbogárd Huszár Dezső és Czeglédy Gyula (egys.), Sopron Andrássy Gyula és Hebelt Gyula (szoc. dem.), Szarvas Borgulya Pál (48 as p.),\' és Takács Imre, Székelyhíd Orbók Attila íp. k.) és Fráter Pál (egys.), Szekszárd Eőrffy Imre (egys.) és Sebestyén Jenő (Rassai), Szikszó Putnoki Sándor és Tnlanfi József (egys.), Tamási Kájel Utván (Rassai) és Nagy János (egys.), Tiszaföldvár Csóku Lajos (ker. ellenzéki) és ErŐdy-Harrach (<gy»-). Tolna Benczes János és Pollarics György (egys.) Tura Balla Aladár (Rassai) és Kálmán István (egys.) és Végül Vácz Bárdos Ferenc (szoc. dem) és Pracker Kálmán.
Budapest, junius 3. A második választási turnus eredményeiről hivatalosan a következőket jelentik: Megválasztottak 17 egységespártit, 7 Ernst-pártit, 3 pártonkívüli kormány támogatót, összesen 27 kormány-támogató képviselőt, 15 ellenzékit, 2 pártonkívüli képviselőt, tehát összesen 17 ellenzékit. 18 kerületben pótválasztás lesz, 42 kerületből még nem érkezett be az eredmény.
Budapest, junius-3. A budapesti választások során h szavazatok összeszámlálását ma délelőtt megkezdték. A déli kerületben előreláthatólag csütörtökön fejezik be az Összeszámolást és pénteken hirdetik ki az eredményt.
A szavazási biztosok nem folytathaljak munkájukat nyugodtan, mert sok zavaró incidens fordul elő. A mai nap összeszámlá-láii eredményét nem is fogják kihirdetni, mert ez ugy sem lehetne irányadó a továbbiakra nézve, mert minden körzetben máH pártnak vannak jobb esélyei.
B)6Jfcs«téa« ára*: (»♦ 0 Ur|ilai áriéul i|jltt}
Efetas *YT« 760 K. KMvi. 400 K. irt* 200 K. Efcr Wrti 7» K. V.fcyat a«ám ftái 4?
Lapzártakor kapjuk az érteaitéaeket, hogy Baján, ahol egységes pártiak küzdenek egymáunl, ma délután hirdették ki az eredményt, mely szerint báró Lerch Vilmos egységes pártit választották meg képviselőnek. Miskolci belső kerületében pótválautás lesz Huazka és Szcntpály között, a külső kerületben Reisinger .szocialista lett a képviselő. Kecskeméten Zsitvsy került kí. gyŐxtesep. Győrben pót válasz* ás lesz Borosa, Alán Hallcr-párti é> Mi akit a Ferenc szeciálifcta között. Pécs II. kerületében Esztergályos János szociáldemokratát választották meg. Székesfehérváron pótválasztás lesz gróf Károlyi József
(5007) és Sütő (4904) között.
A terméirendelet,
Budapest, junius 3. Térffy közélelmezési miniszter még mielőtt sza-bmdságra megy. elkészítette a termés-rendeletet. A tervezetet Bud János közélelmezési államtitkár fogja a minisztertanács elé terjeszteni. Az elkészített tervezet nagyjában megegyezik azokkal a közlésekkel, amelyek a tervezetről eddig nyilvánosságra kerültek. Bizonyos, hógy a pérrzagyinírttezréyrűífr c5 a közélelmezési tanács nem fogja szaporítani az ellátatlanok számát, az ország pénzügyi helyzetére való tekintettel, hanem még inkább szükiteni..
Ausztria tárgyalásai.
Bécs, junius 3. A jövó héten újból megindulnak Magyarországgal a gazdasági tárgyalások A tanácskozásokat szerdán Bécsben folytalják, ugyanakkor megkezdődnek Varsóban is az osztrák—lengyel tárgyalások. A hét végén pedig folytatni fogják az osztrák -jugoszláv tárgyalásokat.
A belügyminiszter vizsgálatot indított a nagykanizsai rendőrség dolgában-
Badapest, junius 3. A M. T. 1. jelenti: Illetékes helyen a következő információt kaptuk: A magyar királyi bekigyminiszter az „Az Újságu folyó évi junius hó harmadiki számában Rassai Károlynak a nagykanizsai választások alkalmával elkövetett atrocitásokról szóló nyilatkozatara. bár az csak általánosságban mozog és konkrét eseteket nem hoz fel, a vizsgálatot etrendelte és az illetékes hatóságokat jelentéstételre felhívta. Természetesen a belügzminiszter mint illetékes faktor fogja megállapitani, hogy a vizsgálat eredményeképpen szükség lesz-e valamilyen hatósági intézkedésre, vagy sem.
Nyugatmagyarországi választások.
Bécs, junius 3. A nyugatmagyaror-szágl választásokban Öt párt vett részt.
1____
A kanizsai Legényegylet
• jól teljesített becsülete* munka nyugodt lelkiismeretével nézhet viasza a mai napon huazéves multiára. Husz évi Ax egyed életében sokat jelent, hát még egy egyesület életében, amely oly feladatot tűxőtt maga elé, mint a Katolikus Legényegylet, amely ax ezer vesxély között élő ■ Jobbára magira utalt iparosifjuságot megakarja tartani a keresztény világnézetnek, megakarja óvni az erkölcsi botlásoktól, gerincet, jellemet és férfiasságot beléjük nevelve. Hány meglett férfi éa családapa köszöni ma deresedő fejjel, bogy valamikor a Katolikus Legényegylet hűséges tagja volt. Mig a széles országutat járókat elnyelte a városok pora, a nagyvárosok mocsara — a Katolikus Legényegylethez ragaszkodó ifjúság és fé> fiak oázist talál-tak benne, hová mindenkor menekülhettek. És mig a Katolikus Legényegyletektől magukat távol tartók jobbadán a szociáldemokrácia karjaiba dűltek, hitüket és ifjuságuk hímporát veszítve — a Katolikus Legényegyletek hűséges tagjai mindég óva voltak az alámerülés-től, hiszen a Legényegyletek sokféle módon aiettek tagjaik segítségére. Aki Ismeri az iparosifjuság és férfivilág ezerféle veszélyeit, csábjait — csak az tudja megérteni, hogy a Katolikus Legényegylet szülői házat is jelent. Azt pótolja. A Katolikus Legényegylet áldásos védőszárnyai alatt hithű, hazafias, derék, becsületes, lelkiismeretes, erős erkölcsi alapon álló iparososztályt sikerült felnevelni, akik büszkeségei sz iparostársadalomnak és akik ma hálával gondolnak vissza arra a szeretetre, melyet a Legényegylet nehéz küzdelmeikben nyújtott.
Husz év! Mennyi vigaszt nyújtottál, hány csüggedő fiatal férfiszivet bátorítottál é« erősítettél az élet súlyos küzdelmeiben, hány szárnyaszegett, megperzselt ifjú lelket adtál vissza simogató baráti kézzel az egyháznak, a hazának, n dolgos társadalomnak, aki nélküled a város forró levegőjében vesztét lelte volna — te kedves Katolikus Legényegyesület l Husz évi Áldva ejti ki nevedet ma számtalan férfi — kiket ezen idő alatt védőszárnyaid alá bocsátottál és számtalan szülő hálával gondol reád, hogy megtartottad gyermekét a keresztény erkölcsnek és világnézetnek.
Ez a mai húszéves jubileum nem lehet csupán a kanizsai Katolikus Legényegyletnek szűk családi ünnepe, részt akar és részt kiván venni azon minden kenizsai, aki a keresztény magyarsághoz tartozik.
Husz éve végzi nemes misszióját a nagykanizsai Katolikus Legényegylet, melyben fiaink és ifjú férfiaink nevelődtek Kanizsa hasznos, derék polgáraivá — a nagykanizsai keresztény társadalom naggyá, hotolmnssá, impozánssá kell, . hogy avassa ezt a mai jubileumi ünnepet. Ne legyen senki — aki KÖzibénk valónak vallja éa tartja magát — hogy nc venne részt a Kalh. Ltgényegvesü-let mai gyönyörű ünnepélyén, hmely Nagykanizsa szervezett keresztény magyarságának örömünnepe.
Mi a magunk részéről a testvér meleg szeretetével köszöntjük n Katolikus Legény-egyesületet fennállásának mai húszéves jubileuma alkalmából.
A ma rendezendő fényes ünnepéfy sorrendje a következő: Délelőtt háromnegyed 10 órakor gyülekezés a Kezinczy-utca 8. sz. alatti egyesüleli háznál, onrtan 10 órakor felvonulás az egyesület díszzászlója alatt a városi felső plébániatemplomba, ahol szent-beszéddel kapcsolatos, ünnepélyes istentisztelet lesz, melyet dr. Simon György apát-kanonok celebrál. Az istentiszteleten Rátz főkántor jeles énekkara fogja a szép miseénekeket énekelni Misjd n templomból levonulás az egyesületbe. Délután fél 4 órakor díszközgyűlés n városháza dísztermében, a következő tárgysorozattal: o) Elnöki megnyitó. b) Az egyesület története 1902-tŐl 1922-ig. Irta „és felolvassa Kostein Ferenc v. titkár, c) Ünnepi beszéd. Tartja Surányi Gyula kegyesrendi tanár. Este 8 ór.fikor az építendő egyleti házalap javára zártkörű színielőadás lesz a Polgári Egylet nagytermében, amelyen Follinus Aurél népszínművét, a „Tót leány\'-1 fogják előadni. Utána pedig tánc következik,
ZALAI KÖZLÖNY
Nagykanizsa egy havi közegészsége
A tisztiorvos jelentése.
Nagykanizsa, junius 3. (A Zalai Közlöny tudósítójától.) Dr. Rácx Kálmán városi tisztiorvos ma adta le jelentését a városi polgármesteri hivatalhoz az elmúlt hó közegészségi állapotairól.
A tisztiorvos jelentése szerint az időjárási viszonyok kedvezőek voltak a közegészség szempontjából, derült, meleg kellemes idő uralkodott, melynek jótékony hatását közegészségi téren is érezni lehetett. A közegészségi állapot május folyamán felnőtteknél kedvező volt, csekélyszámu megbetegedésekkel, a halálozásokat leginkább idült szervi betegségek okozták. Gyermekeknél szintén kedvező volt nz általános egészségi állapot, a légző és emésztő szervek hurutos megbetegedéseit lehetett észlelni, de ezek jobbára kedvező lefolyásúak voltak. A fertőző betegségek száma a minimumra csökkent. Fertőző betegségek négy esetben fordultak elő. Diphteritis 1, vérhas 1, vörheny 1 és fülmirigylob 1 esetben.
A csecsemők tavaszi oltása és az iskolás gyermekek ujraoltása befejeztetett. Sem törvényszéki, sem rendőri boncolás nem volt e hó folyamán. Külső hulla szemle két esetben volt és pedig 1. Mihályi György 57 éves sormási lakosnál, aki öngyilkossági szándékból a vonat elé vetette magát, amely ketté szelte. Az orvosi szemle külső elvérzést állapított meg n halál okául. 2. Leitner Sándor 9 éves fiúcska vigyázatlanságból erjedésnek Indult befőttet evett, melytől rövid idő múlva meghalt. Halálát növényi méreg okozta. Szerencsétlen szülés sem fordult elő. Tímár Anna elmekórral a lipótmezei tébolydába szállíttatott. Skcrnyák Anna háztartásbeli alkalmazottat, kit veszett mcctka mert meg, védő oltásra a budapesti Pasteur-intézetbe szállították. Az elmúlt hó folyamán a kővetkező betegségekben haltak el: 7 tüdőbetegségben, 4 vele született gyengeségben, 1 tüdőgümőkórban, 5 végelgyengülésben, 2 szervi szívbajban, 1 kizárt sérvben, 2 gyomor -rákban, 1 veselobban, 1 növényi mérgezésben, 1 vérhasban, 1 öngyilkosság áltnl, 1 bélhui útban, 3 agybántalmakban és 1 ráng-görcsben. Halva született 3 fiu és 1 leány magzat, azonkívül 4 elvetélés történt. Amint a tisztiorvos jelentéséből kitűnik — Kanizsa város májúi havi közegészségügyi állapota igen kielégítő volt. (*)
A választás
in\'nilg könnyen megy a Hungária cipő* üzletben, me:t iUanióin ér\'-ezrek ujJorsigok.
Elsőrendű tennis, fehér vászon nöi-
óa gyermekcipők feltűnő olcsó úrban.
X61-, <ítl" cs syermekhirisnjrik Igen n*gy választékban.
Hungária
Cipőgyár rt. fidkia Fó\'-ut 14
1922. juniui 4
hírek.
PÜNKÖSD.
Ax egyház pünkösdöt ünnepel, a Szentlélek ünnepét. A Lélek leszállt az égből a fergeteg szárnyain, lehozta villámait s tüzes nyelvekké olvasztotta, tüzes nyelvek alakjában száll a hwÖre a Szentlélek, a bensöség, a melegség, a szeretet, a meggyőződés, a tetterő, ai\\(letöröm, mely az embert áthalja, megtölti és átalakifja. Amint ujjá lehetünk külsőleg azáltal, hogy uj ruhát öltünk, amely külsőn\' kel sokszor a felismerhetetlenségig átalakítja, épugy születünk újra lélekben a Szentlélek ajándéka folytán. A születés után a keresztvíz lemosta az ercdgli bűnöket; a vlz külső jel, a tisztaság képe és eszköze ; a szaxtak pedig, melyek a pap ajkáról elhangzottak, az Isten, Illetve a Szentlélek kegyelméi közölték lelkünkkel — ujjá születtünk a vix és a Lélek ereje által. Ezt az újjászületést természetesen nem érezzük akkoriban, de azért xtégbemenl bennünk, csak láthatatlanul. Látjuk-e a fü, a gabona növését ? S ime a fü mégis nagyobb lesz, a gabona dus kalászokat hoz. Látjuk-e mi történik a ja rügyezésében és mégis jó gyümölcsét esszük éréskor Amint a fü növését nem látjuk, eredményeit azonban észrevesszük, épp agy vagyunk lelkünkkel is. Közvetlenül és azonnal nem érezzük a lélek újjászületését, de igen is érezzük cselekedeteink és gondolataink változatosságában. A Lilék már sokszor betöltötte egész házunkat, bensőnket s vezet, nevel, irányit ts. Atonban ezt a szent lángot sohasem szabad kioltanunk, ha bennünk van. A Szentlélek tűzláng s mint minden tüzet, ezt is ki lehel oltani, — ki lehet ölni a lelket. É&se riasszuk a lelket esetleges alacsony, nemtelen viselkedés által, mert bensőnk könnyen eldurvulhat, elvesztheti az érintetlenség méltóságát, a tisxtoság liliomát, a korrektség szépségét s leszünk bus hárfa, tört lant, melynek húrjain nem hallatszik többet a szférák zenéje. Ma különösen kérjük, hogy erősek legyünk, hogy a Lélek fölséges ajándékát hozza fokozottabban s kedveskedjék édes, szép gyöngyélettel nekünk. A Lélek tüze égjen bennünk, égjen belénk s tartsuk magunkban a jótékony meleget, az élet, az öröm melegét. A pünkösdi gondolatok tartsanak meg mindnyájunkat a józan mérlegelés utjain, a pünkösdi harang szava figyelmeztessen, ébresszen és mozgasson meg bennünk minden öntudatot, érzést, szeretetet, buzgóságot s imádságos lelket, melynek kérő szava számunkra ma a buzgó könyörgés legyen : Ve ni Sánc te Spiritus ! (d)
— Dr. Kállay Tibor kanizsai ntja.
Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter, Nagykanizsa város nemzetgyűlési képviselője jövő vasárnap, vagyis junius 11-én lejön Kanizsára, hogy ünnepi keretben átvegye a város mandátumát A pénzügyminiszter tisztelői és nagyszámú párthívei felejthetetlen ünnepé akarják varázsolni ezt a napot, mikor Kállay átveszi Nagykanizsa megbízólevelét.
— Érettségi vizsgálat a főgimnáziumban. A rőgimnázium szóbeli 6reitsági vizsgálatai, melyeken dr. Vass Bertalan tanker. királyi főigazgató elnökölt — tegnap befejeződtek. Érettségit tett 12 tenyló, kik közül jelesen érettek : Bencze István, 8ogyay Attila és Soós József; jól érett Deutsch Kálmán; egyszerűen érett nyolc tanuló.
— Köszönetnyilvánítás. Dr. Szekeres Józseínó urnő 1000 azaz egyezer koronát adományozott a Stefánia Szövetség céljaira, mely nagylelkű adományért hálás köszönetét fejezi ki a Stejánia Szövetség.
(x) Uránia. Rajnai Gábor és Len-1 keffy Ica.
. junius 4.
ZAUA1 KOZLONi
_ x mai Ünnepély, A Katii. Legény „„u» nini jubiláris ünnepségére o. összes ^készületek befejeztettek é. a rendezőség ljUen várjazaa ünnrpélyon résslv.nni akaró tHnségel. Ha délelőtt 10 óra után eső ,\'k u8y n felsőlemplomba val6 díszmenet ""levonulás elmarod, hanem u.egylet- tagjai \'„lédlagjaikkal egy0" » templomnál gyülekeznek.
_ Eljegyzéa. Michelint Béla és Pléh Ilonka jegvesek. (Minden kUIün ártcsiiés helyett.)
_ A Hadröá napja. Ma vasárnap és
holnap hétfőn u. város utcáin .és telein bájos leányokat, fess asszonyokat fogunk látni, •kik persellyel kesükben, mosollyal ajkukon, arra fogják kérni a kanizsai tlőzönséget, hogy lárulianak hozzá, kiki a maga szerény tehet-séfle szerint — o világháború áldozatainak (/segélyezésére. A hadiözvegyek, hadfrokkon-l.k hadiárvák égeti kérdésének megoldásán.. Ne\'mondjuk,, hogy nincs módunkban ne utasítsuk el a kérő ajkat, testvéreink fiaink é, hozzátartozóinkról .van szó. A mi fajtánkul »kin. megindulni, segiUni kötelesség. Azokról « rokkant testű hősökről van szó, JJk a Monté San Michelenél csak ugy állták , pokoirtözharcot, minta-valjevói franKlirörök alattomos támadásait, akik országokon ke rrsilúl kergették az ellenséget — és most mint emberi roncsok mások jószívűségére vannak utalva. Azokról, van szó, akik kihűlt tűzhely mellett, lerombolt családi boldogságuk fölött siratják az elvesztett családföl, sióktól a csöppségckről, akik nem isismerik lilán édesatyiukat, martiazi ellenség gyilkos golyója megfoszlolLa, hogy viszontláthassa valamikor gyermekét. A nagy világégés súvetté^-fájdalma*, áMlwalnil nem. szabad engedni, hozy az élet küzdelme agyonfojts* segileni, támogatni,, klfcyörülni kell rajtuk A hála parancsolja örkünk. Ne záijuk el azért szivünket a káttnapon, hanem mind íiőn\'sből rójjuk le hálánk csekély adóját.
— Jt kanhaal poatáaaltlaztek mu, lat<«Sf«.rMlr>öl\' mát t&l.h ízben hírt adtunk és melyre a postások nagy apparátusiul máj liftek óta készütődrtek, h\'ogy minél sikeresebb és szebb legyen, ma délután 4 órakor kca didik a Csengery utcai .Kápolna" vendéglői ben. Tekintettel, hogy egy személyiegy csupán 20 K és családiegy csekély 40 K-l.a kerül,
tömeges ué»»«»lr« von. kilálár.- A n .gyjínim zsaií nngykösőtl.ég k\'6Hl»l figyein.ét felhívjuk > derék postíeok mef tánccal egybekötött
harátl célokat szolgál. Ha a postások mulat-■ágot rendeznek, az már mag. sikert biztosit. Hls,.ök,,hoify a közönség nagyon jól fogta magát érezni ír postaaltisztek kedély a. mulatságán.
- Atayaktímyvl bitrak.. Májú. 28-tól
;yerinek \'vermek.
megnyílt az u] onnan ataiaKi
BÁRÁNY
Megnyílt az ujonnan átalakított Beák-íé.le
vendéglő
____________ ót étterem
Nagykanizsa, Király-utca 2. sz. alatt
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÁS
.cigányzenével ma este 8 órakor
Saját termésű kitunó torok. Frissen c%«j.-oit kőbányai. rc«véo#sorötL All*nd<i*a hUkK (h. óieleR ételek. I\'ontö; é« fiKj-elmcs kisiolgílis.
Az estélyen Lázár István közkedvelt szólista zenekara muzsikál.
A vendéglő udvari :i\\zin fényesén kivilágított lcrr*ss. Kényeim©* uj ssáiWKobik-
Haubert Ádám vendéglős.
június 3-lg~flegykanUsán tizenegy gyermek ssülMett. Ezek közölt flu 5 volt, leánygyermek 9J Háxeuágo! köisttek: Kálovic. Jóutf Major Ahnával, Grörrv.ld ■ LáSzló SzScs Arankával, Sje.uu.un György Woyciechowsky Saroltával, Koczor Ferenc Dömötőrfi Annával, iBwenfeld: Uncián Erdés Margittal, Mihálecz Nbtyá».Z;gl« Apollóniával, Schweitzer Kálmán Junker Krisztinával, Ifj. Muczer László Hfándér Annával, Neaznera Béla Nagy Mng-dakiávalrf. Pintér István Slmon-Máriávl. Mod roviés jíhoi Knig- IfeníVnl, LnWcs Imre Takács.Rozáliával. Elhallak: Boua József 75 éves tüdőlofe, Kis Sándor 11 napos veleszületett gyengeség, 3zv. Tóth Györgyné Lábas Mária 60 éves hőrghuru\', Bognár Istvánná* Lukács Katalin 52 éves kéthrgyü bilién! yű. elégtelenség, Guzsvinecz István 16 éves tüdőcsucshurut, Lakatos Vendel 55 éves agyszélhüdés, Rinkó Péterné Bontó Ksrolina tüdővész, Gálos Béla 45 éves tüdőgümőkor, özv. Czetl Józaefné Gyíngy Terézia 76 éves végelgyengílér, Mártom Ferancné Dávidovics Rozália 66 ávea .««*dvbaj, Filák. Anna 9 éves merevgSrci, Pintér Istvánná Horváth Mirin 27 éves orbánc, Molnár Molgit 10 hónapos .tűdőlob, Schlattner Frigye 16 éves
cukorbetegség
— Eljegyzés. Kincses Gizella N«cy ltonizsa és Hotvitüi Jenő kereskedő Csurgó, jegyesek. t
— „Az elnémult h.rangok" nnlc.
A nagykanizsai közkóiház uj harangjának beszerzési költségeihez r.z alábbiak vnllak kegyesek" adAmnnyoitiltiil h\'ozrájátnlMf Fehér István városi közkórházi tisztviselő 3. szarnn gyüjtőivén: Nov/.k János volt oistággyülési képviselő 200 K, Bíhm Jenii, Ungár Sándor 100—100 K, .Kozmn Mnrla( özv. Beinl 1-e-lencné, Mittelmayer Kálmán, Dai vas JánO\'né, Gutenberg nyomda, Neu és Klrin, Székely Vilmos 50—50 K, Faics l.sjos 100 K, Práger Ferenc 200 K, Klspper Miklós, Pfcifei Henrik, Spitzer S..mu, Fűrsl Sándor álUor-vos 50—50 K, Hild temetkezési vállalat 100 K, Grunberger Srlndor 50 K, Goldman Ignác, Schw-rcz Dezső 20-20 K, Horváth István 50 K Halva* Gvuln 200 K, Gűnsbersei Lipól Maiüz- József 50—50 K, Kovács János épit;; 100 K. Óhidf István 50 K, Bazsó János, Bszsó Sándor 30-30 K. Simon Káhnnn, AdUr Milsa 50-50 K, Bojlor József 200 K, Dr. Godíi Lipót 100 K, 1-nred, János, WellJt lenő Vel.cz Erfe, Melz József 50-50 K, Sntler Mór 20 K, S.amek Mór 100 K, Horváth György 50 K. ReltóKhacket I«n»c 30 K, Muziká, Vince, Klein Vdnjos, Kein Bála 50-50 K. Pálfi Sándor 20 K. Szegő Mór, Miltényi Gvula 100-100 K d, K.ufman Lajos, Királv Sándor, Scbu.id Zsigmond, dr, P«ck lsiván, Somogy. Sainu, Maian OdSn 50-50: K, Balaton Tr.uérek 100 K, Antal I.OÍ-. 400 K, ZnU « Gyanta . ÍM K Rosen\'.lul J.Ub 30 K. (Folytatjuk^
- Csendháborító hajcalír. Légrádl Imre nagykanizsai.35 éves n,arhah.]C.,r a. íjszaka ittas állapotban egy bikát hajtott a TendA kanizsai utcákon t,i oly csendvavaró. tav viselkedett, hogy a rendőrőrszem erélyesen csendre intette. Légrádl «rr<, durvá. szidalmazta és sértegette a kölele.ségít.el^ sitő őrszemet, majd ostorát kézbe kapva. a rendőrnek akart menni. Persze.a rendőr erre kihúzta a kardját és védekezett a tamadas ellen majd katonai készültséggel a kap, ány-gri előálUtotta, hoUz eljárórendőrk.pi ány Légrádi Imrét-hatóság elleni erőszak vétsége miatt letartóztatta.
(x) Urául". Hold >^y» »\' \'> Fau? 15 felvonás, kivételesen 4, fél 7 ca 9
órakor. ^^ ^ ^ Lá.zló UgyvéJ IroJaját Föut 18 s^.ám alól Erzsébet-tér 11 s/.in, „.» (Guttmann-fék híz) helyezte át.
_ A Mária Kongregáció K.rltatW
.zakositiílya » puriKi^d. ünnepekre 17
•"Xc\'Z
és S£ak:il Jinosnó ri»--á\': 10u u
"e^szt6SígU.\'.kt>c. A I.agi kanizsai H-.-gya s/övXmT sOO I.OW-" ajománifozolt fent, melyért hálás köszönete, mond
az Elnökség.
— Juniális. A kereskedelmi alkalmazottak junius hó 11 én a Sugái-utl sétukert-ben tartandó jótékonvcélu juniálisa iránt.^ bár a falragaszok Cink szerdán lesznek kibocsátva, — városszerte máris óliási érdeklődés nyilvánul meg. Ugy a kitűnően össze-állitolt délutáni műsor, mint a változatosesti műsor minden várakozást felül fog múlni. A kacagtató, tréfás délutáni műsorból ki kiván-ko.iV. a szerencirsátor, vlrágsálor, népkonyha, labdarugó verseny, dárdsdöfés, amerikai halász..!, amerikai árverés, lepényevés, szépség-veiseny, körhinta stb. — Az esti mOsoi legkiemelkedőbb száma lese n nagy batUt-revü, melyet katonazene melleit Kanizsa leg-steV.b leányai lejtenek. A bnllet, melyet koihü jelmezekben táncolnak, három részből áll: I. GSröa csoport: 2. Biedermager csoport; 3. Mogi/ar csoport. A látványosságszámba menő balletot, valamint a szólótáncokat, melyeknek előreláthatólag nagy sikere lesz, Szabi István Innitottn be n tőle megszokott precizitással. Jegyek 50 és 30 koronáért kaphatók.
— Junlu. 15-ig váltják be a, réii
egykoronáaokat. A pénzügyminiszter len-delete értelmében a régi egykoronásokal, valamint az úgynevezett tanácsköztársaság szervei által kibocsátott egykoronis bank-jegyutalványokat kizárólagosan az állami jegy-intézet és az állampénztárok váltják -be iunius
15-ig ötven százalékos levonással. Junius
16-án tul az emiitelt pénzjegyek löMjfx""\' léskép el nem fogadhatók, sem állimjegyekre ki nem cserélhetők.
- Huberth tánciskola kSiő. tánc gyakorlata pUnköadvaaárnapján • Roz-gonyl takolu tornatermében, pUnkö.d hétfőjén pedig a Polgári Egylet nagytermében less megtartva.
Sherlock Holmes nyomoz!
.........hojy
titt <Ml; f-j<kor,T juirn. tUiin* kflí-iíij, U>.»i(Ko» e®-btrlihcltlt. »VI etpfl 161 kUnel\'.c. ciic-lcnrc V\'í5<C«t tlzlrrt mft-rlon »U>«
telek. h»ar
.Berson\'
Uránia 15 felu. Hold leánya és Faun 5 felv. TtTr \'StZZ.
ZALAI KÖZLÖNY,
1922. junlu»_4_
ZÍoldosUnintézetl
. tajjobbo MmU .16 najáav."**"-Vidékieknek leveleié oktatás
Bőrápoló !
Of MíUJ-Kfí" (Ko«i»«ilrc« keoö
_ Halálozdfl. Karfa J«»"s. " ^í,! ,inger Lipót szikvizgyár hűséges, rég. alkslrn.-ionjafolyó hó 3-én mogh.lt Nagykanizsin.
tó A» Uránia előadásai a közönség
óhaját megLlőleg .ovábbr.is hé,
7 és 9 Örskor, vasárnap 5, 7 és 9 oranor dödnek. Az Igaziatóság. _
közlekedik, mindaddig, míg elegendő utas les
rfk\'oí r ig? *,omvbbd\'kSíé
\'hoz^z\' kirándulókai először «,
?.„", mirodszor 7-kor, harmadszor fél 8-kor L igy tovább Csak tour-re.our legyek váU-halók és a kiadott jegyek csak azon számú öd, ifl.Lve visszaútra érvényesek, amelye szólnak. A lour-retour jegyek ára ugy Wnöt-
Aatóforgalrrii r. t. j\'^"" Barakk és esetleg a kocsiveze.őné ■ Az autó busz csak kedvező Idő esetén indul.
(x> A cirka.* akrobata még ma, csak pünkösd Lső napján látható a Vtlág-mozgóban. Tcsol fumszindus, olyan vadregényes> vMÍ ■ kéken van felvéve, melyet az olasz Hráíián kivül egy nemzet sem tud produkálni. Holnap hétfőn pünkösd másodnapján örökbecsű irodalmi alkotása: A -s -népszínmű kerül vászonra Lenkeffy Ica Várkonyi Mihály együttes felléptével.
(x> Modern mttvé.1 esták vasárnap és hétfőn a Szarvas kerthe.yijégben S.rk.d. Vilmos országoshirü előadó művész on Kan, «á™ a kis Sarkadi Juliska 7 éves primadonn. Almák Masa, Kafka Gyula S György lmre vtH. Riíake Nverges * Gabi és a hírneves Emerict^Mo n dairi \'.Inc duettpártársaságáb.. Minden este uj műsor keretében előadás a kerülnek egy Wvonásos drámák is bohózatok. A zenaszámokat és kíséretet Vécsey Sándor
7eneszerző-karmester látja el.
(x) Uránia. Vasárnap, hétfő 15 felvonásos ünnepi műsor: a Hold leány. Hl. .ész ÍO Elvonásban, pára.\'anul izgalmas, érdekes és tanulságos film, a szabad toménlto. készült állalfelvételeknek lómegével. Ezenkívül a szezon legkedvesebb magyar reprtze: a FaűHíjnai Gáborral és Lenkeffy Icával 5
te vonás Előadások a hosszú műsorra v.ló
tekintettel 4 óra, fél 7 óra és 9 órakor Kedd szerda: Harafi III. rész rablók és fenevadak közölt.
_ Maga. pénzbeli Jutalmat adok
a««k, aki nekem egy kétszobás konyh-S m\' bemond, ami. ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok Ctm a kiadóban.
Előfizetőinkhez!
Junius elsejével uj előfizetést nyi-_ toltunk lapunkra. Az állandóan emelkedő
papi,árak, a nyomdai alkalmazottak
legutóbbi 24"!„-os béremelese dacara, előfizetési dijainkat nem emel,uk. azonban arra kérjük mindazon igen üsz/efcW^ előfizetőinket, kik előfizetés, d,ja,kka hátralékban vannak, Mtvebkajan™. előfizetést még be nem küldtek, lapunk zavartalan küldése érdekében azt m,előbb beküldeni szíveskedjenek.___
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-tl
Közgazdaság
Budapest1 tőzsdei
Budapest, junius 3.
., , pont--, nof\' S3Í-M\'
N.políon —-. .^.jo Ol.ii Hr. -.
Fr.ncin fr.íilt . _\' 1.1 M5-C7, OaiUilt toroa. Jl» -«MJ1,1 _ „„,, 1101-57, Sxokol 1021-81, Svijt. frank i.«Dgyel rnirk.--.
Budapesti devizák:
I...dm \' I7.7 M-2K.
^"-•t^^\'vi\'\'" 70,10 *
ziürfb 287-00, WYork--.
Zürichi zárlati
tafti 19260, "^^SPEJSK NtwYotk S32SO, LendM 233S, P«h 47 . I\'ritt. 101!\'. Bud.peat R3, /.agr.o
A szerkesztésért sajlójoeitaí jWetós : Hencdck Rtzsö szerkesztő.
Auró hirdetések

K.r.aek egy gyermekeket szerető üt-vegyaS" " aki háztartásomat feledem mel-
létf^vraetni hajlandó. Nyugodt állandó o hon. bizíoS. Ajánlatot Ttzelési igény o>teé-
vei alábbi cimre kére.ik : Gyarm.lt József.
Zalaegerszeg.____
-"^vl»antl~vendégl6ben egy kiszolgálónö
ÍS egy elárusi.ónfi felvélelik.__
-Ujaágelámaltó felvételik a vasúti hirlap-
árudában.____
Munkásnők felvételnek a Központi Tej-
csarnok RT-nál, Déli v««"- _
Eladó ház. Rózsa-uloa 14. szám alal.i uj ház istállóval, 8 évig adómentes, ké. ho múlva beköltözhető — eladó.

btorfuM h rfcKm.»tol«í M _ SSrM a* JS <« l"«<to .

Hirdetmény.
A m. kir. népjóléti és ntunkaügyi Miniszternek 32304-1922. V. c. N.M. M sz. körrendcle alapján tekintettel a gyógyszerek kiszolgálatásíhoz szúkse-fis edények beszerzése körül tapasztalt nehézségekre és azok áranak ujabb nagymérvű drágulására, szükségesnek tarlóm a közönség figyelmet felhívni ar a hogy az elhasznált gyógyszeres üvegeket és tégelyeket a betéti jegyeken feltüntetettéi mellet, a gyogytaraknak^ szolgáltassa vissza.
Vonnánk kél egyszerűbb használ, ir
\'aszt.ll- Cim ..kiadóban.__■
— x8bb Jómnnkáa csizmadia segéd. , i-voszek állandó munkára. D.rabszám ko,z. is kvártilv nilkűl. Farkas József Teleky-ut M
Aaitatossegídekot vagy f.munkáso ka. jó fizetéssel 6s llszljirulikk.l felvesz ■
a tészlagyár.____
-F-_ lAházból való ftu lanulónak fel
vétetlkMuszel és Frieden.h.l fllszer és csemege
kereskedésében. _
31-én.
Nagykanizsán, 1922. évi május hó 1 Polgármester
korona 66 fillérbe
kerttl példényonkint,
Miit mindennap 1 koron. U IHlárt tskult
ha moat előfizet egy negyedévre vagy félévre a
ZALAI KŰZLŰNt-BE
Fővárosimintára
újonnan berendezel! s gazdagon felszerelt
Nagy választék mlRdennemü föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
-KERESKEDÉS.
Feítffk éí Iparotok lesph ___ ctóbb bevásárlási forrása
Faitfi lallmlnták i« k«pH»t6k.
VEGYI TERMÉKEK 32?^T
Ma vísérnap
A cirkuszakrobata
\'Hétfőn Lenkeffy Ica is Várkonyi Mihály felléptivel Csepr«8hy népszínműve A csikós Csepreghy nioszln^

VÖC^I ®ö J *------------------
- . . , Z K, t»ly. !2 K. I h^y 18 K, I. EW^U.ot M.kö.J.p «1 7 í. « \'"J^JJ
1922. junius
ZALAI KÖZLÖNY
Ax 1911—12-ik tanévben a nagy-kanizsai róm. kath. főgimnáziumban I érettségizettek 10 évea találkozójuk alkalmából fájó szivvel tudatják, hogy ezen idő alatt szeretett volt tanáraik közül Horváth György igazgató éa atyánkként szeretett 8 éven át volt osztályfőnökük, Inczc István elhunylak.
Az cgyüttérző igaz jó barátok köxül a világháborúban életüket ál dozták a hazáért hősi harcokban: Bergcr Jóxscf és Slem Andor. Elhunytak: Rusxák János és Zsomboly Gyula.
Emléketeket Őrükké írizzük! Nyugodjatok békében!
Nagykanizsa, 1922. május 4.
Am Umerl •l*4r«n<la Uktrtntrti
ASZTALI BOR
)IUr*a><4Mt é
BORTés borseprot
BRUNCStCS "ji\'xjfí SUOé^Ut 53.
-T«lt(o» S10.
ZSAK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépoiai
Nyersolaj
Petroleum
Rézgálic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykereikedAsében.
A LEGJOBB
Fehér vászoncipők Sandátok
Nyári divatcipő-különlegességek
ugy, raktáron, mint merték után készítve
Miliényi Sándor ét Fia
clpOárahiiibau
Nagykanizsa, rő«ut, a város palotájában
TURUL CZIPÓGYflR
RT. Fö-ut 12. szám.
Saját érdekében tekintse meg kirakatjainkat
olcsó, tartós
mlnd«nn«:nü polgári és luxus cipőáruinkat, malyak szabott árainknál és szolid kivitelüknél fort-a fóltétWn v»n«nyképcs«k.
Turul Cipőgyár Részu.-Tdrs
xxm XXJt XX XX xxxx
I Mohar * Köles
3v
Sí X X X X X X X
Hajdina Zab Tengeri
Gazdasági cs németországi Kerti inagv.ik kicsinyben Is kaphatók
Ü Ország <sWidder cégnél g
JJ Nagykanizsa. Erxsébat-tér 10. g{
XXX XXX XXXXX XX X XX
Előkelő Budapesti
lisztügynökség
malomképviseletet
keres, Ajínlatok „Prims referenciák" Jeligére
SIKRAY hirdetőirodába
BuJapest, VI. Vilmos császár-ut 33. kéretnek
Makulaturát,
klsaUJtasatt régi irományokat, kooyvokot a Itgmsflaubb napi árban magvasaitok. Titkos és bizalmsa iratokat xuxunk a fél kívánságára a papírgyártás
céljaira. Átvételnél fiz*tünk. ««t,
Hegedűs és dr. Aldorné
Budapest, VI., Podnwniczky-utca 83-85
a»a»a»a»a»a» a» m a» a»a »a»a»a»a
3-Í3 URANIA MOZGOSZINHAZ 3*3
Vasárnap — hétfő
„ ,.!,<.„», A Faun színműre II Hold leánya III. rész
Főszereplők: Rajnai Gábor és I.enkefly Ic*
Diadalmas hazatérét
Kedd - sxerda
Harafi III. rész
H.btók és fenevadak kÜXÖIt.
II Ft VA «.IK: Pihoty te kor.. Z.ülj. 22 kor.. II eií.diiok k.rJ.l.: HítkiS.o.pokon Its u Wto Köréiik 18 kor.. Timii. 15 kor., Zi.U.ik 8 ko., || v.»ir- Unn.Pa.P 5. 7 ., 8 or.kor. IW kwJfa,
II f| 7tniTCr ÉS HáZKflRBflNTflRTáSI
HAZcPITd mm
NAGYKANIZSÁN.
Tisztelettel van szerencsém az igen lisztéit volt megbízóimat és az igen lisztéit váiosi és vidéki épittctSket és háziulajdonosokat értesileni, hogy nltalannssn umerl, ió hírnévnek örvendi építési irodámat „Házépítési és karbantart* sl vállalat" elnevezéssel megnyitottam. Tizenöt éve dolgozom ezen váro.ban és vidékén, minden m-Rbizásoni teljes megelégedésre végeztem el, ugy tervezési mini annak kiviteléi. Tevékenységemet a háborúba való bevonulásom és ott szerzett betegségem ekaszlotta meg. Szakképzettségemet, gyako.latomat biztosítja nr, hogy minden tekintetben előnyt- tudok nyújtani megbízóimnak.
Vállalok helyben és vidéken földsalntes és egyéb magasépltkezéseket, gazdasági épületeket, templomok, téglagyár, kufe-
bef.r.z/st, vasbeton építését, sírbolt és mauzóleum ké.zl é.ét. Épül. ek i ók arban tartását több éven át szóló időre átalányösszegért é, feleio.seg mellett. Modern tervezéseket és előméretazett kSltségvetéseket szive, meg-bírásból készítek. Szíves pártfogást kérve vagyok teljes tisztelettel „,»
BÖICSFÖLDY JÁNOS
„Házépítés és hézUarbantartási vállalata és irodája"
BATTHVANY-UTCA 1. SZAM ALATT (Betegsegélyző hivatallal szemben).
ZALAI KÖZLÖNY
W22- juniui 4.
rMt WW<*«>ít =
holdas birtok Zalamegyében, melyből 180 hold szántó, 60 hold rét, • ISbbi erdős
140 hofdas birtok Zsismegyében, melyből 130 hold színló > többi erdő. rét és legelő. 2ja holdas birtok veszp/émpiegyében, nu|j|)><&
\' 160 hold szántó, 8 hold JzőlS, 3 hold
akácás, » többi rét és legelő. 100 holdas birtok SJmogybag, mfclyből 80
hold színló, 20 hold HI. ICO holdas birtok Zalamegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rét, a többi erdős legelő.
20 holdas szőlőbirlpk Somogymegyébeg, pnma ~ rarüíiővpi btimaiv^. \' ~ —\' IS holdas szőlőbirtok Nagykanizsa mellen, nagy gyümölcsössel.
11 mmuXTtrn^ iwwi w
iától 4 km.-re, teljes felszereléssel. 5 holdas szőlőbirtok Keszthely (tellett a Ba-
laton pfftjéí-Parcellázáaok:
Somogymegyében homokos birtok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. Építési anyagról gondoskodva van, Zslsmegyébeij közvetlen a falu melleit. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölenként 20.000 K. Lakóház a faluban vehető.
Eladó házaki
A város belterületén szép kertes ház nagy lakással, két szoba elfoglalható. Csendes urinegyedben halszobás családi ház. Kisebb lakóbíz közel a piachoz, alkalmi vétel. Lakóház nagy kerttel és s^ntófölddd. Bzonki-vél kisebb nagyobb híjak eladásra állandóan előjegyezve.
Üzletházak:
Kétemeletes több üzlettel rendelkező ház a
piac körzetében. Jéforgalmu vendéglőhéz teljes felszereléssel és
italmérési joggal. Somogymegyében vasuii gócpontnál nagy emeletes vendéglőhöz szíllodW, sok épü lettel, teljes felszereléssel. Balaton somogyi partján szálloda, vendéglő
teljes felszereléssel. Somogymegyében falusi üzletház, uj épület,
l^ás és üzlet azonnal átvehető. Zslamegyébcn falusi vendéglőház üzletiéi január
elsejére átvehető. Somogymegyében járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház bériele teljes felszeretéssel. 40 lóerős „Rába" motoreke, 1918 évi gyártmányú, üzemképes, helyszínen bemutalva, nagyon jutányosán eladó.__
REZGALIC
W-M%\'Oi
NWyungt Raffia
„eSü Kénpor / Kénmái
SaftioáU és desztillált
Gépolai Hengerolai c„; Kocsikenőcs Marónátron
(nwgásfoku tagfcó)
Gyanta stb
állandóin raxúron
Sttauarz és Tauber
gyarmatbru n«9yk*r«»W*dö cégnöl
Alapítva IS&O
Agrár Bank és
Telffpn 81. szám. Téwirati ci»: ftGRÜL
Felhívás rés*y*iyieflyzésre.
__________ Ti, miiliA koronára tervezel! alaptőkével p
Alulírottak Zalaegerszegen Tíz millió l»ron oénztáriu—batikol) létesítünk. Az intézet fo^lko ^ IBwk és takarékpénztári Üzletekkel. tl|zl nemek vételével, eladásával. Tőzsdei megbízatok t cirozisok. Alapítások ■
n Mezőgazdasági, ipari ís kereskedelmi váUj
lizelendó le. jMVKnj fplyó évi julius ho 16 lg Jehjl
Ctágoly Pü nuJoratuJajdoooi Coszthooyi Sándor ny. v. stimvevó Gróf Károlyi Kercnc fó\'dbirtofcos Dr KoUer István fóldbujojsos Küblin J«oó » ,ZaUvo)gyi 1rannuv.k
RT.\' l£»*g»tój* Kidát Sándor trv\'ái«4ki ülnök p;. Mándi Janó gyógyiícxísr
tervezett alaptőkével pénzintézet (takarék-fog :
lelöi kölcsönök konvertálásává!. Idegen péo*. esftéséve\'. Bikebelezések. Biztosítások. Kiny-
itok létesítésével. Földbirtokok adásvételévé, igok részére való Ajengedésjéve!. Jjgyzésnél azonban ezen- összeg 30%*
AUóujk
Zrimcntm
n- Mándi Jenő gyogyiicxcsi Zalaeger»z#g
<Hu aj. 1\'MjWJim^
Kászvánviaszzásak * hövatkazB h^aén. MakSzUhalMl
Popeoi iicorkk, a TraMdanub^ RT W zf,igazgatója
Katyi
Sohclloi Zsigmond iiutomtulsjdonos Monostorapáti
jSÍífcr R.ísO faterroelé CsímMér (BpMI)
Ttussy Imre földbirtokos Keliór.jt
ValW árrfd földbirtokos N«gyz<e»
«RfS
J lűlODUWáUJ •
wimch.fiR BniS GiboasZoimányt-tztost
osiUlyfínoZ ZaW»enieí
Dr. WolUi János úgyréd Ztfaagerszet;
Zalaegerszegen: GOK kirendeltség kereskcdel ni osztályában.
Zslalövőn : Z«üaMv5i Népbank R.-T.-níL
ZsIaszenlgrSlon : Zalavölgyi Iparművek R.T.-nál.
Sümegen: Böhra és Keppich uraknál-
Sümegi Takarékpénztár Részvénytársaságnál.
Tapolcán: Kovács Iván urnái.
Sümegi Takarékpénztár Részvény lérsasígnál.
Tapolcavidéki Takarékpénztár Részvénytársaságnál.
Balatonfüreden: Vörös János urnil.
Balatonfüred és Vidéke Takarékpénztár R.-T-nál.
Bálatonfüredi Hitelszovelk.-nél.
Keszthelyen:
Nagykanizsán:
Pacsan :
Lentiben: Letenyén:
Nagy Karoly urna!.
Keszthely Vidéki Takarékpénz tér R.-T.-Ilál.
Frane malomban.
Fischel Fülöp Fiai konyvkeres kedésében.
Zalamegyei Gazdasági Takarék pénztár R.-T.-nél-
Postahivatalban.
Pacssi Takarékpénztér Kis: vénylírsaségnál.
Hotvsiit János urnil.
Po(l«hivalalbán.
Letenyti Takarékpénztár Rés: vénytarsasígnfli.
.OlllWlfu, . ...y —.......
Minden egyéb lalviláfloiltáit megad ax Agrár Bank és Kereskedelmi R.T. al.kulöban »al..fl«r«.g.
A NAGYKANIZSAI
| Találón 2-ti |
városépítő
R.-TÖRSASÚG
Tataion 2-93
anyagkereskedésében
a Franx-malom mellett
Kátrány
Karbolineum Kátránypapir Gipsz, 5zeg
Ua5gerenőál^ BetoriuaSé5 5Ír)ek
Deszka, mész
Cement
Kész ajtók
Hblakok
Épületfa
műpala
a legjobb minőségben, minden quantumban a
legolcsóbb áron kaphatók.
Városi iroda:
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-utca 33. sz.
"Nyomatott a lapl\'ulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
íl-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junlut 7. Szerda
127, náto
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
iutU*tkUdóliivatdt Fő-ut 13. az. loUrurbao-te\'.ofoo 78.
Mogjeloulk mindig kora reggel
SZERKESZTŐ; BENEDEK REZSŐ
BlŐtisctéal árak (l*/t fargslal siéfll iljllt) B<«** im 780 K. KóWvra 400 K. tUgy+i íyt« 800 K. Egy bóra 7» K. Egy** »*im ára 4 <
167 kormánypárti képviselő szembeszáll 78 ellenzékivel.
A pótválasztés teljesen az egységespért győzelmével végző-dött. - Vázsonylék veresége. - A választás eddigi képe.
Budapest, junius 6. (Síját tudósítónktól.) Budapesten a szavazási eredményele szerint valószínűnek látszilc, kogy legtöbb kerületbe •rocláldemokrata képviselő kerül. De mont már kétségtelen Vázsonyiék veretége is, akik megközelítőleg sem kapttk annyi mandátu mot, mint amennyit reméltek. A kormánynak nagyon «r§s többsége. Az uj ncmxetgyülésen a páftok elhelyezkedése igen jellemző lesz. Ax egyik oldalon az egységespárt a kormánytámogatókkal áll, vele szemben a szoctelfjrmnkratapáft é* két részre bontva a keresztény és radikális csoport. E\'.ek kőzött természetesen el sem képzelhelŐa legcsekélyebb világnézeti összhang.
Egyébként ma délelőtt megjelent a ruinis*terelr\\ökségcn Klebelsberg Kunó gróf belügyminiszter és n pótválasztások eredményeiről számolt be a miniszterelnöknek. Utána dr. KáUay Tibor pénzügyminiszter jelent meg a miniszterelnöknél, majd Hegyeshalmy Ltjos kereste, fel gróf Bethlen Istvánt.
Budapest, junius 6. A mostani pólvá-lasxtások alkalmával a következő kerületek képviselői kei ültek ki győztesen a választási küzdelemből:
Nagykőrös — Ráday Gedeon gróf egységespál ti, Hajdúnánás — Barabás Samu egységespárti, Nígykáta — Viczián Utván egységespárti, Hajdúböszörmény — Szomjas Lajos egységespárti, Sirrét — Borgulya Pál független kisgazda, Kiskunhalas — báró Prónay Gyö/gy egységespárti, Gyoma — Zőke Antal egységespárti, Orosháza — Csizmadia András egységespárli, Székelyhíd
— Fráter Pál egységespárti, Tiszaföldvár — Erődi Harrach Béla egységespárli, Gönc — Nemes Bertalan egységespárli, Pásztó — Irády Béla egységespárti, Megyaszó — Forgács Miklós egységespárti, Dombóvár — Pallovicini György őrgróf Andrássy-párt, Tamási — Nagy József egységespárli, Tolna
— Renczes János egységespárli, Pilisvőrős vár — Baros János pártonkívüli, Bia — Szabó Géza egységespárli, Kuoszentmikló* — Ok-czag István egységespárli, Abony — Lévay Mihály egyiégespárti, Szekszárd — Orffy Imre egys., Pomáz — Almátsy László rgys., Ráczkeve — Dinich Ödön Andrissy-párti, Tura — Kslmán István egységespárti, Kaposvár — gróf Hoyos Miksa egysége^pá^i, Igal
— Eőry-Szabó Dezső egységespárli. Nagybajom — Neubauer Ferenc egységespárli, Szikszó — Putnokl Sándor egységespárti, Herczegszántó — Hir György egységespárti, Sárbogárd — Huszár Dená egységespárti, Karczag — Csontos Icpre egységespárli, Kunhegyes — Herczeg Béla egységespárti, Mezőtúr
— Rác* János egységespárli, Alsódabas — Rákóczy Ferenc független, Kiskőrös — Meskó Zoltán egységespárli, Vácz — Kracker Kálmán egységeapárti, Dorog — Peyer Károly szociáldemokrata.
Budapest, junius 6. A tegnap lefolyt pótvilasztásokk.-.l vége felé közeledik a választ* i kampány, bár még 18 fontos pót-választás van még hátra.
Eddig megválasztottak 132 kormány-
párti képviselőt. Pótválasztás csak kormány" párli jelöltek kőzött két helyen volt, tehát összesen 184 kormánypárti képviselőt válaszr totlak meg eddig. Ax Ernszt-csoportnak 8f a kormánytámogató pártonkivülieké 7. Az ellenzéknél Andrássy csoportbeli 8, Haller-pártl 4, Rassai-párti 6, függetlenségi 2, szociáldemokrata 10, ellenzéki pártonkívüli 15. Pótválasztás csak ellenzéki jelöltek közölt 5. Tehát az ellenzék eddigi mandátuma 46.
A kormány számítása szerint a még hátralevő 23 pót választásból ellenzéki jelölt 13, kormánypárti 10 lesz valószínűleg megválasztva.
Budapesten 7 kormánytámogató jelölt kap mandátumot, 23 ellen ti lei. A véglege. eredmény tehát: 167 kormánypárti fog szembe-szállani 78 ellenzik! képviselSvel.
Sopron, junius 6. A mostani pótválasz-tások előtt a polgári pártok vezetői kőit megegyezés jön létre párláHái és felekezeti különbség nélkül, hogy grőf Andrássy Gyulára adják le szavazatukét, hogy igy egységes frontot alakítsanak a szociáldemokrata jelölttel szemben. Ez a megegyezés ozonbsn csak papiroson van, mert a polgári párt nem egységes és nagyon sokan nem fognak szavazni.
Az uj nemzetgyűlés megnyitására vonalko. zólag azt az információi nyerte a .Zslai Közlöny," hogy azon nem a trónbeszédel helyet, lesilő kormányzói beszéd fog elhangzani, hanem egy megnyitó kormányzói allekució lesz, — amit a képviselőkhöz intéznek. A buda pesii választások eredménye a budsi ás a déli kerületekben csütörtökön, az északiban pedig cssk pénteken lilrdelik ki.
Budapest, junius 6. A budapolli kerületekben ma este olvasták össze a beadott sza-vazatok.it ÖiS\'.esen 68.281 szavazatokat adtak le. Ebből 1347 el érvénytelenítettek. A megválasztott budai képvisók a következők : Bal-licz Gyu\'a (szoc), dr. Wolff Károly. Kélhly Anna (szoc), gróf Andrássy. Gyula, dr Benedek János (demokr), dr. Benárd Ágoston.
Emberhalál a válaiztíson.
Balalonlüred, junius 6. A HJJJ és Cséry-pártiak közül nagy szenvedélyes harcok dúllak amelynek folyamin az egyik párt emberei agyonlőttek egy oltani tekintélyes kisgazdát és többeket me\'gsebesítettek.
A nép.zöveUégl ligák mai kongrewuia.
Prága, junius 6. A népszövetségi ligák kongresszusa ma délelőtt tartotta ülését, amefy" Zlegy 200 delegátus vet. részt.
Russini szenátor és Benes miniszterelnök felszólalása ulán Lukié, magyar dele-gálus Weitette, hogy Magyarország ez Idő fzerlnt még nem trgja • népizovetsígnek, de azért mégis reméli, hogy a nemzetekövetsége valamikor létre fogja hozni a Miét. De az igazi békél. Magyarország barátja a békének és a l^e.ekélyebb mértékben sem okozta a háborút.
A Katolikus Legényegyle jubileuma.
— A wZalai Közlöny* tudósítójától. — Nagykanizsa, junius <
SfivctgyönyörködtclŐ, lelketemelŐ, f«! nyes Ünnepség keretében ülte meg pünkös vasárnapján a nagykanizsai Katolikus Legén) egylet fennállásának buszéves jubileumát, kanizsai keresztény társadalom óriási rés; vétele mellett. A gyönyörű IdŐ is nagyba hozzájáiult, hogy azt minél nagyobb pompi val lehcteit megtsrlani.
Az ünnepély — Kolping fiainak hagy< mányaihoz híven — ünnepélyes iatentlszt lettel kezdődön. A nagyszámú tagok, meghivott vendégek és a katolikus ügy bar tai már fél tiz órakor gyülekeztek a Kazfnczy-i Legényegylet helyiségénél, ahonnan egynegyc 11 órakor zárt sorokban indullak hperje. Gábor világi elnök vezetésével a felaŐváro temp\'omba. A manet élén ax egyleti tagol ból alkotott tisiteletőrségtől körülvéve i egyesület gyönyörű selyemziszlaját vitlé mig a menetet a zalai gyalogezred zeneka nyitotta meg, mely csengő-pattogó játéká\\ felvillanyozta a hatalmas tömeget.
Időközben az ünnepi alkalomból szép feldiszilelt felsővárosi templom megtelt diáin előkelő közönséggel. Olt láttuk a katolik társadalom kiválóiágait, nkik mind a Kai Legényegylet jubileumi ünnepének a fénj emelték.
Fél 11 órakor kezdetét vette ax_űnt pélyes istentisztelet, melyet a megyéspŰsp képviseletében dr. Simon György pápai l marás, zalai főcsperes, — ax egyesölet r< jóakarója — végezte nagy papi aasziszlénc val. Mise előtt dr. Simon az oltártól sxei beszédet tartott az egybegyűlt hívekhez egyleti tagokho*, méltatván az lentőségét egyházi szempontból.
— Innét, ebből a templomból indult valamikor ő is — mondotta — ebből templomból vitte ki hitét az életbe. A nem érzelgéi nepi jámbor sóhajtás, de minknek meghajlása a mindenható Is. előtt. Aki emberhez méltó szép életet ai élni, annak szüksége van erre a biztos masztékra. A Katolikus Legényegylet enr a hitnek az ápolója és gondos őre. Jelszav imádkozzál és dolgozzál. Havá lenne\' a vll ha elvetnők Kriszlus tanításait. Az Istec vetelt hit tanít meg az élet valódi érték< sére: honnan jöttem — hová megytk. Hlái iik a katolikus élettaitalom, ex ax oka ar boldogtalanságnak.
— Sokan azt állitiák, hogy ax egyl ellensége a munkának. Tévedést A munka élethivatás, nem büntetés. A munka Isten származik. Krisztus is munkásember v< Józsefnek, az ácsnak nevelőfia. Ax aposto egyszerű munkások. Nehéz a munka — nem nemesitjük katolikummal. Most nen gépnek, nem a gyárnak, nem a vállalko nak, de Istennek dolgozunk. Ez hassa át emberiséget. Most ez a munka — imádi
Ennek n hitnek őrei legyenek Kato\'ikus Legényegylet tagjai. A jó Is áldja, védje, oLalm izza az agyesűlet tag és hozzátartozóit.
Majd megkezdődött ax , ünnepi na mise, melyet ugyancsak dr. Simon pá kamarás celebrált. A szentmise alatt a kd
ZALAI KÖZLÖNY
1922. junius 7
Bon Rátz János fókántor ."\'Tí-Z eaz t.nitolt egyhá-i énekkar. s>onyórkod<^ "
híveket. Különösen az „Ave Min. kXetl naiv hatást. Al Istentisztelet befejez-tév£ ismét sorakoztak a templom elolt és a „„karral az élén. zárt .orokbsn Indullak vis»i\\ ai egyesületbe, honnan mladrnk, el-
0"\'°T)ilu\'.\'i., (él 4 őrskor kezdődőit a városháza j diszlr i mében « díszkargyOIés, élénk résxvítel melleit. A megy\'spuspők k/pvlsele-tíben a dis-li lyet dr. Simon György -pálkanonok foglalta el. Jobbról Epc>,tsy Gtbor ekük, baloldalt Surányi kcgyesrendi tanár SlJX úgyszintén « előadó és jegyzőkönyv vezető. . ... ■
\' Eperjesy Gábor az egyesüld világi el,fele - kinek az Egylet alapítási es lel-kőiül óilósi érdemei vannak — ulCÍMiyitván az Ülést, a nála megsrokolt mer |ÖM»ellenséggel köszöntötte a megyés-Sí^ képviselőjét, majd felkér, Kostdn Ferenc volt titkárt, hogy adja elő az Egylet történetéi, mire Kosiéin felolvassa az alfáin gondosa\'n megírt hu,.éve. egyleti mull röviden S»s.eíogl.ll történetét, amely az. egylet működéséről hú képet adolt, hogyan lett a a kicsi kélszobás mustármagból a mai/a A \'díszközgyűlés lelkesen megéljenezte az
•IWJHSt.\';\' , ,.
° •\'"ültóa Surányi Gyula kegyesrendi lo_-grínnáiluml lanár mondotta cl magasröptű gondolatban dus ünnepi beszédét, mely a lélb\'rika icmekmüve volt. A ba Igatóság sokszor hatalmás éljenzésével adolt kifejezési elragadtatásának. Azzrl fejezte be sjónokla-lái.k\'í\'Ifjúság felé fordulva, hogy kemény sziklaka váiatl sas/eszek tegyen az egyesakii líM l#keA i hol csak a lisztasag, a hl es d leltem tanyázik
\' *"Méjd rámulaloll .n„ak a férfiúnak hervadhatatlan érdemeire, akinek köszönhető, hogf lCanizs\'án ennek az egyesületnek oly ér\'ís alllir\'d alapja van; aki már a bolcsőjé-ntl olt volt és azóta sz apa gondosságával nein nyugszik, mig minden akadályt el nem hVrft\'békés\'útjából El sem tudja sorolni ér tfetólV itnnit\'a féifiunak, aki egész egyéniségéi, tudását és idejét ennek az egyletnek
w\'nleli, Eza fél fiu Eperjesy Cáboi■ Ezt » kedves ejhökOnkel »z egyesületlel <s minden tágjával "az 1 .len áldia, hogy ez n mai jubl-Ifcuml ünnep a kezdete legyen a jubileumi Ö\'rfnVpéfyek sorozatának.
Harsogó á\'jen és hosszú, hosszú taps
vAakerájftl, le.—. — ------,
leinek: fipíHasy Gábor világi c\'nököt \' \' \'Etfer/cl\'J Csibor — ez a csupa szív em-\\ikVy a maija nagy szerénységében, milyen tóejhinva moháéit köszönetei azéit a forró aWpéltéVéíérV, .Ígéri, hogy tovább-, is az akar, m.rpdpi\' az egyesületnek, ami eddig Wí\'u$ogy segítségével még sokáig
JayiiW\'^nükőrflléssenek.
„- , MM afaflényi Károly tanár dr. Simon György.\'" íi&spwest köszöntötte, mint aki a főpászfóívképviseletében eljött közénk, hogy az urniep\' fényét megjelenésével emelje, aki a" város\' falai közölt szívta magiba ezt a viíliíqa tévíjfSi. ínely az Ur oltárához vezette. lCérl,1 fejezze ti \' ij. megyéspüspök ur előtt a \'Aizkőrgyülél is n Legénvegylet fiúi hó-aefötj\'., (Éljenzés és laps). Üdvö.li a m. kir.
Kóny/fiség képvUelőjé t, (óriási taps) nkl láto-it\'ásáva! megtisztelte a disrűlést.
m
aval megtisztelte a diazuiesr. Űr. Simon György, főesperes eme!ke delt azután szólásra. Örömmel jött földiéi WSlí\':\'— moiidollá — az ő kedves Legény-egvle\'ÚíieZj jtihéi annyi érzelmi szálak lüzik. Kiviínj. erjiick az egyesületnek további fel-vlrágozásit.\' boldogulását. Szívesen tolmá-cioljs % ftSpászlornjk a diszköigyülés h -
Mfji"Bugscli Aladár dundárparancsnok Majl\'éhyi. t.náf üdy,3x|6 szavaúa reflektált, nangfulyoívH, ni ily pzivesen jött el a mai Ünnepélyre, és • Katonaság nevében meg-kősioót«/.a n^egcrnléke\'zéal. A nemzeti h»d-ferVgp^ kir. honvédség — mon-
dotta — * a magynr nemzet fiai, hivatásán Wvül, Ufly.rnmon célokért lelkesül, mini Önök.
^ fi t V.\'U ....................
(jál^zjí\'m elölt a Koimányzó Ur Ofőmél igaH jeJs/evá^ ( t,a \'^bjaza mindenekelőtt"
E jelszó követeli, hogy mindenki személyét n Haza ügyének alárendel,-, c ak ia, iutunk az ezeréves Magyarország fallá ^dfcZz. A dandárparancsnok izxó magyar kntonás szavalt • díszközgyűlés hosszasan
m\'2X^Eperjeso .Gábor elnök megkö-szönle a díszed/előkelő vendégek megie e-nését és a legjobb kivánatoVksI az egyesület jövőjére - bezárta . \'Ifi órakor véget ért ünnepi hmgulalu dlszközgyu é.t.
Este fél kilenc órakor kezdődött a Polgáii Egylet első emeleti „egytermeben a Katolikus Legényegylet minden d.cseret\'e er-demes műkedvelőinek élvezetes színielőadás.. S inre került Follinui három felvonásos népszínműve A tót leány. Szerencsé, gondolat volt a rendezőségtől, hogy épp ezt a nép színművet választotta, mely az ünnep keretéhez nagyon is hozzá illett, lévén a darab lárgyn a munka megbecsül se, bta ,J -cony legyen is «z UlMÓljg. Az előadást Nsgykimizsa uritárs.d.lmá„ek legelőkelőbbje, nézték végig. A nagyterem zsúfolásig meglelt és a közönség az előadás után egy ig«» kellemes est benyomáráv.il hagyta el a
termeL K>lohku, Legényegylet műkedvelői girdájh bebi.onyitotta, hogy nem átlagos dillelánsok. Hogy tudatában vannak rjrn.k, hogy lelket kell belcvinmok játékukba, fcrzés-„el és aléléssel játszották hálás és lói kiaknázott szerepüket. S nohr mmden egyes szereplő dicséretet érdemel tök^\'e, játékáért mégis ki kell emelnünk . főbb szereplőket. A címszerep krcdltjs Hannl, n lót leány (Kausz Nu.i) szerepét mély élei hűség-vei és bájos közvetlenséggel adtn elő, úgyszintén a bájitalt a borba öntő Juliska (.Somogyi Manci), aki minden áron mag-lka, la szerezni Pali (Sáfrán Ferenc) szerelmét magának. Ude fiatalságukban, öltözékükben is nagyon szépen f«teltek. A nemzete. asszony (Varga Nandorné) c^d.sa elsőrangú al.kitás volt. Színészi aUkllás. A családjára, fajára büszke, férjél uraló magyar kúria nemzetes asszonyát oly tökéletes hu-séggel interpretálta, hogy bármely vidéki színésznőnek díszére válnék, ö voll a legtökéletesebb szereplő. Az öreg tót sitöje IKosUin Ignác) pompás, állandó derültséget kellő, tökéletes alakítást nyujtoll. Pali tSáfrán Ferenc) cz engedelmes llu és a sx-relmes harcit nagyszerű drámai vonásokban juttatta kifejezésre. A magyar néplélek , maga eredetiségében nyilatkozott meg kreációjában. Tökéletes alakítása volt a púpos Örzsének {Szalag Z-igmondné és ugyancsak ez mondható Misóról (Lengyel János a nena-zetes úrról (Szalay Zsigmond), Liptlikról (Sábán Lijos), a n.mzetes asszony cselédjéről (Schnubl Tiniké) és .. állal doktorr ól Widtt Kálmán) is. Az összjáték rendezés, táncbetanitás külön dicséretet érdemel.
A betét-táncokat Harsay Gizike tanította be, a nála megszokott művészi qu.ll lássál és finomsággal. Az előadás _f*Wi"Í8\' teljes munkáját Ungyel János kitűnően oldotta meg. Valóban nagyszerű munkál
VÍ2"az előadás végeztével tánc következeit, mely a legjobb hangulatban a reggeli órákig tartott. A kitűnő előadás megérdemlené hogy megismételjék. _1
— Maga. pénzbeli jutalm»t adok
annak, aki nekem egy kétszobás konyhás lakást bemond, .mit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok. Cim a kiadóban
Gömbös Gyula
az egyiégeipárt győzelméről
Budapest, junius (5.
A tegnap 1,-folvt pótvílasstások kapcsán eléri egységespárti győzelemről Gömbös Gyula ügyvezető alelnök a kivetkezőket mondla:
_ A legn.pl pótvál.sztás eredménye felelet ax ellenzék junius elsején elért választási sikerével. Termésieteí, hogy ax ellenzék mindent elkövetett, hogy a junius elsejei választások eredményének hatása alatt kiln-lásail növelje. Ez azonban minden erőfes.l-tése dacára sem sikerült és »z egységespárl fényes győzelemmel került kl a tegnapi pót-választásból.
— Egyébként «z egységeipárt ii.po-rodni fog, mert sok olyan képviselő, aki a pótválasztáson párton kívüli progrsmm.l lépett fel, tudomásomr. hozta abbeli szándékát hogy az egységespártba kíván belépni, így\' többek közt feltétlenül pártunk tagja lesz báró Mlrbach Antal, Kiss Menyhért, Hegedűs György. Teleki Pál gróf, Baross János éa még néhány képviselő
Megemlítette még Gombos, hogy a megválasztott egységespárti képv!selők_ hónap a miniszterelnökségen értekezletre jönnek össze, amelyen egyrészt megismerkednek egy-mással, másrészt pedig . párt parlamenti működésére vonatkozó teendőket beszélik meg.
A LEGJOBB
Fehér v&ssondpők Sandátok
Nyári divatcipfi-feülönlegességek
ugy raktáron, mint mérték után készitv^
Miltényi Sándor és Fia
rlpasrult&iAbai, \'
Nasykaalssa, fő-ut, a város palotáikban
7 ran.porthordók készilásáben járlas
kádársegédet
azonnali belépésre keres
Dampf kádár, Szentgotthárd
— A kanliaal mandátum itadí.a.
Dr. Kállai Tibor pénxügyminlsxter, Nagykanizsa városának oly nagy lelkesedéssel megválasztott egységes kormányzópárti kép-viselője - mint a „Zalai Közlöny" legutolsó számában megiita - vaaárnap délelőtt érkezik Nagykanizsára képviselői mandátumának átvétele végett. A miniszter képviselő unne-nélyes fogadtatása az állomáson fél 10 órakor fog történni, mikor is Kállay Tibort Nagykanizsa hazafias közönsége az őszinte sxerelet és ragaszkodás minden jelével el fogja árasztani Ünnep, fönséges, lélekbemsrkoláa, sxemet gyönyörködtető, mely a maga nagyszerűségében a legutol.ó ünnepeltctéseket messze felül fogja múlni - leax most dr. Kállay Tibor bevonulása N.gyk.mzsa városáb. Ax utvonalakon végig ax állomástól kezdődőleg a különféle egyesületek díszsorfalat fognak állani, az egész város ünnep xászló és virágdíszt fog ölteni, ugy. hogy Nagykanix... vetélkedik ezen a napon a pompázó junlusí természet szépségével. Ezen a napon minden hazafias kanizsai polgár részt vesx azon a szeretetteljes ünnepeltetésben, melyet hívei rendeznek a rokonszenves miniszter-képviselőnek. Virágok, rózsák és zászlók között kell hogy bevonuljon Bethlen István gróf miniszterelnök egységespárti fegyvertársa. Kanizsa képviselője lássa és érezze — hogyan szeretik őt Kanizsán választói. A mandátum átadása fél 12 órakor fog történni a városházán a legnagyobb ünnepségek keretében. Hétfőn délelőtt a különböző küldöttségek tisztelgéseit fogja fogadni, msjd esto 7 órakor dlsz-bankett lesz a Polgári Egylet nagytermében. A hazafias polgárságot ezért felhívjuk, hogy. ez elkalommal lobogódiszhe öllössék házaikat és ott, ahol a menet végighalad ablakaikat Is diszilsék virágdísszel.
- Kanlz.a repttlőállomáat kap. A „Zalai Közlöny- illetékes helyen nyert információ alapján közölheti, hogy kompetens helyen a legkomolyabban azzal a tervvel foglalkoznak, hogy Kanizsán legközelebb repülőterei (állomási) állítanak fel, amely az Olaszországgal kapcsolatos légiforgalomban az utolsó és egyszersmlnt magyar vámállomás is lesz. Ennek a n.gy horderejű teivnek elő-készitére végett az Aeroszövelség elhatározta, hogy a legközelebbi napokban megalakítja
1922. )uniu»
w.wkanizsán " fi<Sko.it*lyAt. Az Aero-
övetség kiküldőtlel mai napon Kanizsára ékeznek, hojy ez üggyel kapcsolatos propa-Ja dőrdasukat megtartsák. Peraze az \'jSudis lelje"" dijtalan belépés mellett lesz \' c)>i(irlva. Az előadásokat Bencze százados Haascr főhadnagy, volt repülőtisitek foghíj megtartani- Ax e\'őadést minden való \'„iníség szerint holnap fogják megtartani. M, ezennel a legnyomatékosabban lelhrvjuk UJV „ tudomány barátait, mint a karnisai közönség figyelmét a nemcsak ludomSnyos mpo„tbóT rendkívül érdekes, de gazdasági éa kereskedelmi téren is orientációt nyújtó eseményszámba menő értékes előadásra.
_ Egyházmegyei hir. Hinteröcker
Sándor szőTlősgyörőki éa Vértes Ferenc gamási plébánosod kölcsönösen plébániát cseréltek
— Eljegyzés. Kovács Sándor és neje leányát Mancikát Nagykanizsán eljegyezte fényi Károly Győrből. (Minden külön értesitós helyott)
— IdSjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: A légnyomás eloszlási meglehetősen honyolult. Légnyomási depresszió van Eszak-Oroszoiszág felett és Be\'gium táján. A nagy légnyomásnak három középpontja van; az egyik Írország, • másik Lengyelország és a harmadik DélOUszország. Az idó a kontinen. sen túlnyomóan boru», szórványosan eaós. A hőmérséklet a normális körül van. Hazánkban nyugaton kevés eső volt. A nappali hómérsék-let elég magas, a reggeli keleten alacsony. Prognózis: egyelóre meleg, zivatarra hajló, kó-sóbb hőiülyedés.
_ A H.dröá napjai. A két pünkösdi ünnepen nem voltak azok a meleg, sziveket és erszényeket nyitogató gyújtó napok, mint ahogy kellett volna lenniök. Alkalmunk volt a különbőzé gyűjtőhelyeket megfigyelni és — bántó volt a közöny, mit t.pasitalmink kellett — a haza bőseivel szemben. A gypj tés eredményét igazán kíváncsian várjuk. A Hadröá több megértést érdemelt volna.. .
_ Dr. Kováca László ügyvéd irodáját Fóul 18 szám alól Erzsébet-tér 11 szám alá (üullmann-féle ház) helyezte 4t.
— A Nagykanizsai Autóforgalml r. t. közti, hogy ezentúl a Lotenye Nagykanizsa közötti autóbusznak a hérfőn Nagykanizsáról reggel 8 óra SO perckor induló és 1 etenyéről 12 órakor visszainduló járata elmarad szerdán és pénteken is Letenyére délután 6 órakor indul vissza, továbbá a tour-retour jegy váltását behozza, amikor is a »«ur-rctour Jegy Lotenye Nagykanizsa viszonylatban K 300, becseholyi viszonylatban K S50 be kerül.
_ A po.taaltl.ztek pUnko.dl mn lat.ága igen szépen .Ikerül!, aminthogy a postások mulatsága mindenkor egyike a legsikerültebb mulatságoknak. As igen jol látogatott ünnepségen a résztvevők nagyon kellemesen érezték magukat. Feltűnően sok volt a táncoa, .kik vigan ropták párjukkal a magyar táncokst. A mulatság és tánc a reggeli órákig tartott bizonyságul, hogy mindenki jól érezte magát.
- A polgári Iskola dale.télye. A rendezőség hálás köszönetét fejezi kl mindazoknak, akik az estély sikerének előmózdltá sához hozzájárultak. Az irodalmi és Müv. Kör. zenekarának egyetemben és külön külön mn-den tagjának, Hars.y Gizi tanárnőnek a táncok betanításáért, Fischer Böske és Kér. Lujzi ur-leányoknak .zlves közreműködésükért, a Polgári Egylet elnökségének a terem, • Kath. Legényegylet elnökségének a Kínpad áttnge-déséért, az Ipartestület és a toreskedó Jak elnökségének, valamint az igen tisztelt szülőknek székek rendelkezésünkre bocsátásáért, L.ckenbacher Ede urnák, Wciszfeld ésfischer cégnek. Kéri Jenő és Káfolna György-uraknak színpadi díszletekért, végül pedig azon igen tisztelt szülő, nek, akik gyermekeik közreműködésével járó anyagi áldozatot hozta*. Külön megköszöni és nyugtázza az alább ko-ve.kető folülfízetéseket: Gu enberg nyomda 200, Bród Manci, Bojtor Jánosné, Deulseh József, dr. Sabján Gyula özv. Schwarcz AdoIInO. .Schless Testvérek 100-100, Blázy M*"., Bittner Gizella 80 -30, dr. Wlnkler Ernő 60, \'Kozák Gáza 40 korona,
ZALAI KÖ2L0NY
— Cserkészek klállltá.a. Az ország cserkészcsapatai Budapesten cierkészkiállitist rendeltek, melyen a zalaegerszegi főgimnázium 71. sz. Zrinyi caerkés7Csapatának kiállított famunkái feltűnést beltettek. A fővárosi sajtó is elismerően emlékezik meg a zalaegerszegi cserkészek munkáiról.
(x) Uránl.. Az utolaó é. legérdekesebb állatfilm.
(x) Szerdán á. csütörtökön kerül bemutatóra a Világ-mozgóban .A modem lovag", melynek főszerepéi Willlám ,S/ Hart, a „Repülő lovas ós az Álarcos lovas" cimü műsorok szereplője jStsza és így e \'kép a legnagyobb siker jegyében íog lefolyni, minek már Is tanújele William S. Hart, az ujjabb szerepének megtekintésére eszközölt óriási Jegy előjegyzés.
— A hadirokkantak és hadiözvegyek felkéretnek, hogy a junius ff én este fél 8 órakor a Keresztény Olthonban meglartandó értekezleten feltétlenül jelenjenek meg.
(i) Emelkednek . péksütemények ára. Értesítjük a t. közönséget, hogy a mai naptót ugy a zsemlyo, valamint egyébb fehér sütemény ára 8 korona, viszonteladóknak K 2 70. Félbarna kenyér 1 kg. 4J korona, fél kgmos 21 korona viszonteladási kedvezmény nélkül Házikenyér sütési dija kilónként 2 korona Nagykanizsai sülömestcrck.
(x) Harafl 5 felv., Kl. .zövetsige sek 4 felv.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész Sugár-ut 2■ (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát vcgzelt fiu tanulónak felvétetik.
— „Az elnémult har.ngok"-nak. A nagykanizsai lö.kórház uj harangjának heszerzési költségeihez az alábbiak voltak kegyesek adományaikkal hozzájárulni. Fehér István városi körkórházi tisztviselő 3. számú gyüjtőivén : (Folytatás). Seheiber jy^vaze-
réaz 50 K s«»lay János 100 K, Kiss Ernő Sí K, RÓsenfeld Ulf Fiai. Babka József 100-100 K, Babic. Lajos, Szántó o Mámon 50-50 K, Heimler József 30 K, Scwirczé.
Tauber 100 K, Blau Ottó 30 K, Flschel Fülöp Fiai, Mráz Kálmán 50-50 K, Szabó Antal, Rein Ernő, Weiszfeld éa Fi.cher 100-100 K. dr. Hoch Oszkár 50 K, Adám Róbert 250 K, dr. Hegedű. György 100 K, Vida Endre Vida Lajos 50- 50 K, özv. Ungár Henrlkné, Breuer Vilmosné 100-100 K, Rontó Ede 50 K, Erdélyi Jánoa 100 K, Horváth és Herj.vecz 200 K, melyért hálás köszönetet mond Mária irgalmas főnöknő.
(x) Uránia. Ma utolsó előadásban Harafi ulólérhelollen állatfilmjelnek legérdekesebbje- .Fenevadak közölt"; Izgalmas kalandor, történet 5 felvonásban; kisérő műsorul egy 4 felvonásos vadonatúj filmet sikerült >z Urámá-nak megszereznie, melyet budapesti megje lett ése előtt játszik .A kis szövetségesek" dmmel. _
uendéglők, kávéházak,
FŰSZER- ÉSCSEMEGEÜZLETEK
ifsxéie a l.iioovM WbAnym
első MAGYAR RÉSZVÉNYÍERFŐZŐDE
SÖREIT
JuUayoS "b™ ssitlltja a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai aBrler.h.ta.
Kakiálon lalt MrJóa és r^*™" «•
Brfly Bajor, Udvari. 64H4t-malíta, Oitpta-nuléH és
Tavaszi különleaes sört
SapoflU1 frt»* twltés.
Színház és^mütaszat.
Katonazenekar a kanizsai .zln-
házban. Somogi/i Kálmán győri azlnig.zgató, aki - mint a .Zalai Közlöny" megírta - e hó közepe táján kezdi meg előadásait, most leszerződtette a zalai gyalogezred hazi zenekarát. A zenekar huszonnégy tagból tog állani, még pedig válogatott, elaírangu erők. bői, mert a parancsnokság tobb kiváló muzsikust vett fel ujabban "neWrába. A színházi karmester - Turay Mihály "lónben már régi ismerősünk Füredi társulatától. A társulat tagjainak névsorában tobb ismerős nevet fogunk találni. Így mindjárt a primadonnáét, Peterdy Etusét, aki déde getett kedvence Nagykanizsának. Érczkovy Laci a nagyszerű táncos-komikus már szinte fogalommá nőtte magát Kanizsán. Azonban az „ismeretlenek" sem sokáig lennek - ismeretlenek, mert cekélv iáő kell neklk ahoz, hogy meghódítsák Kanizsa disztingvált műveltségű, műértő közönségét. Knlono.en jó hir előzi meg Rácz Adit.TCóbor Irén . Békeffy Róbertet, Szalay Gyulát, Falussy Istvánt — ki azintén régebbi ismerősünk, mint az operett személyzet kiválóságait, míg adrámaiaknál a Zöldi nővérek, Csáky Pauh,, Egr. Berta, Caevényl Adél, Mezei Dénes, Raj\' Ferl éa Solti igyekeznek majd a kanizaauk szivéhez férkőzni.
KözgrzdrsAg
Magyar borokat kere. a külföld.
A borüz "cn e héten szilárd árak ".ellett csendesebb az üzleti élet. Kecskemét 34-38 Szekszárd 30-40, Somogy 3^-35 Villány 30-40, Eger 42-50, Sárvár 45-60, Tokay vidéke 65-70 koronával kínálják boratt. Az árak megszilárdulásának oka a korona olcsobb leevzése A magyar borok iránt Auszlr.án es S-Sziovákián kívül más külföldi áll.n.o különösen Németország is élénk érdeklődén mutat.
BudapeBtl tőzsde r Budapest, junius 6.
N.rrol.on Í33S-D4, Foal 3870 -920, Dollár 661-
5 ás-tT™, Sik koron. 660- 00 Ruhsl
MSO t el 573—83, Szekot 1U76-9S. bváje. (raak
ÜÍ°\'t.\'á!\' tm-91, l.capyd arí.k. 20» Z1S0.
Budapesti devizák:
6W-750, Zágráb 287-30-307 W, Ne»-1e.k W.6-J0. Varaó--.
Zürichi zárlat:
,a5 »„,,uiri.ni —. HotUnJia 203\'4u.
wS.,\' \' N* ««0, So
Prá8. IOtZ-60, Bnd.pcst 6J, /.Zfiráb 182 50 \\ai»> 14, WUa 4 50.
Nemes fémek piaca;
Ksu.t koroo. 70\'76-7J«0, e.ri.l (ertnl blko.oaá. 365-76, a 20 koroaá. aunyar uar.y 3100-3450.
Termény Jelentési
Ua.a iTissavkltki) 3625^50. .gyáb 3325-50. ros> 3150—3200, Uk.tmáay á.p. 26 -27.
zalai közlöny
i9*2. junius 7
27—28, zab 2725—35, tengeri 32-3Ü0, r«F<« - , korpa 18— JX25, köles —.
Budapesti állatvásári
Marhahús I r. igeiben 130—90, hátulja H0-200, eleje 120—80, 1.. r. egeiben 110—20, hátulja 116-30, eleje 90—100. Növendék maiha: I. r. 106—llt), borjú (vilóu bőrb) 1(10-76. Készlet: Nagymarha 273, elaJi» 50. Növendék marha 5, eladás 5, borjú 26t>, eladás t\'8 Marhabőr 138-50, borjubőr 260—70.
Sertésvásár.
Kelhajtú 2500. F.lkelt--. Öreg sterés -. köxép
154—56, I. r. 160—64, H. r. eszué--, zsir 210,
>íalonna 172 -75, UhuiO.lt hus 11K)—02.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
veszünk 2100 Árfolyamon.
Összes más helyi rétivé- ||ACvUl|k nyeket legmagasabb árban fCMUIIBo
Tőzsdei megbízások és külföldi átutalások legelőnyösebb és leggyorsabb teljesítése. Töredék Klrilr»*Téjwénr«ltel nu|"
külföldi péns-vétala adása.
Dollár, Dinár...,
Grosz és Társa EiftS",
Nagykanizsa, SugAcut 1. Talalon 321.
A szerkesztésért sajlójogilag felelős : Benedek Rezső szerkesztő.
ZSAK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolai
Nyersolaj
Petroleum
RézgAlic
legolcsóbban beszerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykaretkadteében.
Ingatlan-eladás.
A város kül- és belterületén tnósfélholdas telkes házak eladók ás az idei terméssel, egy lakószobával azonnal álvehetó. A város belterületén jóforgalmu vendégló eladó és az összes berendezéssel azonnal átvehető. Egy jóforgalmu füszeikereskedelmi üzlet házzal együtt eladó és azonnal átvehető. Bóvebbet
Rákos György
IngitlankOi\'fitltSfltl, Higykinlisa, H>sy«r-u. 45
KXXKIK XXX XX XX XX XX
X Mohar Köles Hajdina Zab x Tengeri x
Qaxdatégl ét németországi kerti etf
magvak kicsinyt**** Is kaphatók Ml
Ország Widder cégnél g
W Nagykanixan, Engébet tér 10. JJg
SxKmsCXSüSXKX X XX
Apró hirdetések
Eladó otthoni használatra alkalmas jégszekrény. Cím a kiadóban.
Keresek egy gyermekeket sterctő özvegyasszonyt, aki háztartásomat feleségem mellett, vezetni haj\'and•>. Nyugodt, Állandó otthont biztosítok. Ajánlató: fizetési igény meRjcIölésé-vel alábbi cimre kéretik: Gyarmati József, Zalaegerszeg.
Ujaájfelárusító felvétetik a vastlti hirlap-árudában.
Bort és borsepr5t veszek minden mennyiségben a legmagossabb napi árban A cég megbízásából : S róbl András füszerkeres kedő Szcpetnek.
Csino»an bútorozott u\'cai szoba külön bejárattal kiadó. Cim a kiadóhivatalban.
Hatoa száma Wleie féle pénx-szekrény eladó. Cim a kiadóhivatalban.
26/1922. végr. szám.
Árverési hirdetmény.
Alu\'irott bírósági..végrehajló az 18SI. évi LX t.-c, 102. 5-a éltelmében ezennel közhírre,leszl, hogy a napy. kanizsai kir. járásbíróságnak 1022: évíTK. szimu végzése következtében dr. Tamás Janó* ügyvéd álUl képviselt Z ilamcgyei Gazdasági Takarékpénztár RT. Jav u 90 cs 300 K s jár. erejéig 1922. évi feb.uir hó 13-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felül-foglalt és 1500 koronára beesüll következő ingóságok, u. m.: 2 drb. 2 ajlós keményfa szokcény nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a nagykanizsai kir. járásbíróság 1922. évi V. PK 830. számú végzése folytán 90 és 3<.0 korona tőkekövetelés, ennek 1916. évi Junius hó 5 nap-játó! járó 6*/, kamalaJ, •/,•/, váJtódij és eddig usszesen 470 kor. 80 fillérben bíróilag már megállapított költségek erejéig, Kiskanizsán Hunyadi-tér 21. st. a. leendő megtartására 1922. évi Junius hé 8-lk nnpjinak délutánt 4 éráj l haláridő il kilüsetUc és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly m«gjegyzé\\sel hivatnak meg. hogy az érintett Ingóságok az 1881; évi LX -t-e. 107. és 1« 8 5-ai érteiméhen készpénzfizetés -mellett, a legtöbbet igéiőnck, szükség esetén becsáron alul Is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingóságokai mások is le- és feluWoglaltatták és azok-a klolégrtéii jogot nyer-tek volna, ezei árverés az 1881. éri llX.it,-C, 120. J élteimében ezek javára i< el-endolletik.
Kelt Na^ ykanizsa, 1922. évi május hó 26. napján.
Hala Qyula
kir. jbírósági végrehajló.
r
VILÁG
mosgóképsiinhái
Erzkihat klriljii-tir, Szarui izillria cpBIitébia
Telefon 74.

Telefon 74.
Szerdán is csUISrlflkön Willlam S. Hart, a világ legnagyobb mimikusa ^szereplésivel
A modern lovag
Amerikai történet 6 felvonásban

Páholy 20 K, zs>>lye 22 K. I. hely 18 K, |j Előadások hétköznap léi 7 és »órakor, vaaár-áa Ümep^
11. hoty 16 korona. III. hety 8 koron*. II napokon 3, 6, 7 ás 9 órakor.
Pontos
A Magyar Fiat Művek RT
y Zila- ón soniogyvórmcjfyei képviselősége
NAGYKANIZSAI AUTÓFORGALMI RT
A Tauril biiományi gummiraktára. Autó- motoibemin. Autó- éa hrngrrolaj árusítása nagybnn és kicsinyben. A D. K. W. ki»egitŐ biciklimotorok elndrisn Sz«mély és teherau\'ó.Tracteur. Motoreke eladás.
Autók garagirozása. Teheráru fuuarozás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület Telefon: 359. Igazgatóság: Fő-ut 8., Bazár-épület. Telefon 356.
Garage: TárháZ-UtCa. Távirati cim: AutÓfOrflOlml.
• ♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦•♦A
3-Í3 URÁNIA MOZGÓSZINHÁZ SS
Szerdin ai utolsó állatfilm
Harafi
Fenevadak között 5 felvonás
IA kis szövetségesek
4 felvonás (Meglepőét)
Jön!
Hindu síremlék
Jön!
HELY A RAK: PiUoly 20 koc., 7,ú\\y. 22 kor., 11 Elfedltok k.ul«t.: Hítkóiiupokoii I íi u ór.koi\' Kör.iik 18 kor., Timii, [6 kor., Zlil.rík 8 kor, || v.si.-- 4, linnopnip ;>. 7 és y úr.ko:. Ponloi k.idí.1

Nyomatott » taplulajdonosok: Zalaf <s Gyarmili konyvnyomdajnban.
íl-lk évfolyam
Nagykanln,, 192^. ju„tu. 8. CeBl8rt8k
ÍM. izáttt
keresztény politikai napilap
;MrtMit£*ei ái kUdóhlvauii Ftf ..i 13: ta.
__- lut.rurb.r.t.l.füo 78. ---
Megjelenik mindig kora reggel
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSŐ
Blöflzatéal árak (IV. Isriilal lááset • K,i,. *T(« IH K. FéUvi. 400 K. ín. >D0 K. K,j Un 74 K. In * *
A budapesti lajstromos választások.
Sopronban Andrássy Gyula kibukott.
Budapest, juniui 7. (Ssját tudrtsilónkló\\) A budapesti lajstromos választások eredményének képe teljesen bontakozik ki. Végleges eredmény eddig aionban csak két kerületben van Budán, ahol egy demokrata, két Wolff-párti, két szodáldemokrpta él egy Andráaay-párti jelölt jutott mandátumhoz
A választókerületekben 73.879 axava-zásra jogoablt választó közül 68.492 adta le esavaxatát, ezekből érvényesnek nyilvánított szavazat volt 67.224, érvénytelenített 1268 szavazat. Az érvényes szsvazstok pártok ezerint \'a következőleg oszoltsk meg: Woiff-pártra 18.376
Kere.itény-azociállstákra 3.997 Andrátsy-párlra 8.645
Nemzeti polgári pártra 2.625 Gazdaság politikai pártrs 2.555 Demokratákra (lib. ellenr.) 7.562 Független 48 a> pártra 1.597 Szcotállstékra 21.921
Az elaő mandátumot szcciáliata kapta, miután egy mandátum megszerzéséhez 12,205 szavsist azQkaéges. A második mandátumot s Wolff-párt nyerte meg, a harmadikat a izociáll.ta jelölt 10.712 töredékkel, a negyedik mandátum Andráasyéknak jutott 8.654 töredékkel, az ötödiket a demokraták 7 652 töredékkel, a hatodikat Iámét a Wolff-pá.t 7.171 töredékkel.
Ha a hivatalos jegyzőkönyv addig elkészül — akkor ciütőrtök délelőtt, ha azon-bsn ez nem történik meg, skkor csak pén-
A mai minisztertanács.
Budapest, juolus 7. (Saiát tudóiitónktól.) A délelőtt folyamán gróf Klebelsberg Kunó belügyminiszter hosszabban tárgyalt Bethlen Utván gróf miniszterelnökkel. A ma délutáni minlsztertanácaon szóbi került s psrlament ünnepélyes megnyltáis is, azonkívül a nemzetgyűlés elnöki tisztségének betöltése.
Erre az állásra ugy a kormánykörök, mint az ellenzék ismét Gaál Gaszlont óh-jt-ják megnyerni.
Egyes Ispok arról adtak hírt, hogy Gömbös Gyuls olysn nyilatkozatot tett, mely szerint most-már jobboldali orientáció következnék. Ezzel szemben Gömbös Gyula kijelentette, hogy erről az oilentációról szóló hlr teljesen légből kapott koholmány. Egy orientációja van s ez a\'pártvezéréhez Igazodik.
Budapest, junius 7. A ma délutáni mi-nlsitertanácion az összes miniszterek részt vettek. A minisztertanácson a választások eredményéről és a parlament ősazeülésének előkészítő munkájáról, valamint a gabona-rendelettel foglslkoztsk.
Budapest, junius 7. A rövidesen összeülő nemzetgyűlés korelnöke Apponyl Albert gróf lesz. A nemzetgyűlés egyik legelső fel-sdatsi közzé tartozik a házelnök és s két slelnök megválasztáss. Ebben a kérdésben előzetes tanácskozás már is volt. Minden oldalról Gaál Gssztont tartják a legalkalmasabbnak az elnöki tisztség belóltésére. Ciál Gsszton nem fog elzárkózni s tisztség betöltése elöl. A két alelnök megválasztásinak egyidejűleg kell eldőlnie, de erről még végle-
teken délben hirdetik ki a választások eredményét. ,
Végleges sz eredmény a pestkörnyéki kerületekben, shol három szociálist., egy demokrata, <gy egységeipárti jelölt vsn.
Az északi kerületben csak pénteken hirdetik kl sz eredményt.
A déli kerületben csütörtökön fogják az eredményt kihirdetni.
Az északi kerületben a szociáliitákra négy, a demokratákra négy, a Woiff-pártra egy mandátum esik.
A déli kerületben há.otn Wo\'ff-párti, négy aiocláiista, két demokrata párti letz.
Sopronból jelentik 7 órakor, hogy Hébelt szociáldemokrata vezet,
Sopronból este 10 Örskor jelentik telefonon a .Zalai Köz\'öny" nek a soproni válaaz-táa eredményét, mely szerint ötszesen lead-tsk 10.413 szavazatot, ebből 424 et érvénytelenítettek, Andrássv Gyu\'a grófra 4910, dr. Hébelt Ede sxocMtdemokratára 3079 szavazatot adtak le és Így Hébelt Edét 169 szavazattöbbséggel képviselőnek választották.
Budapest, junius 7. (Lspzártakor érkezett telefonjelentés.) A budapesti déli kerületben a válaaztás eredménye a kővetkező:
Usetty Ferenc (kereszt, egys), Budsy Dezső (kereszt, egys.), Rasasi Károly dr., Friedrich litván, Szabó József (ker. azoc.), Vancták János (szoc.), Fsrkss István (szoc.), Kltsjka Lajos (szoc.), és Jászsi Samu (szoc.)
ges döntés nincs, egyelőre csak az biztos, hogy az egyik alelnök az Ernszt csoportból fog kikerülni.
A gabonaváaárláe milliárdjai.
Budapest, junius 7. Térffy Béla miniszter most végezte utolsó számításait a lermésren-d eletén, amellyel mi foglalkozik a teljes minisztertanács. Ae idei gabonaforgalom szabá-lyozásával kapcsolatban felmerüli az Is, hogy honnan fogják előteremteni azokat a milliárdokat, amelyekre a gabonavésárlás céljából szükség lesz.
A mu\'t évben s 7 - 800 koronás gabonaár mellett 8—10 millió koronára volt szüksége a gabonavásárlóknak. Az Idén naponkint 3—400 millió koronára lesz szükség.
Az s kérdés, hogy s pénzt honnan kerítsék elő, elsősorban s Jegybankot foglalkoztatja és a Jegybank legközelebb értekezletet hlv össze, melyen részt vesznek s pénzintézeti kőzpom, « malom egyesület és a gabonake reskedők delegáltjai is.
Nem lesx rekvirálás. _
Budapest, junius 7. A rekvirál&sokról móló hírek ielöl illetékes helyen a következőket jelentelték ki:
— A rekvirálásokról szóló híreknek semmiféle alapja nincsen. Az Időszskt tetmésbecs. lés nem jelenti a rekvlrálásl. Ez s háború előtti években szünetelt Ezt s háború slőtl rendszeresítették és most is rendszeresen végzik.
így tehát s jelenlegi termésbecslésnek Iprmészclesen semmi más tendeáciájs nincsen, mint az, hogy a jelentések alapján az idei terméskilátásairól tiszta képel alkothassunk.
Az uj hármasszövetség.
Berlin, junius 1. A kisantant kórében végbemenő áicsoportosítás tervéről már Hírt adtunk. Ez a törekvés Prágából indult kl a ugylátsíik, Belgrádban élénk vísa>hingratfclt. A Mornlng Post legutóbbi scáma most részletesebben ismertei! a tervet. Ajtözléa szerint a tárgyalások már annyira előrehaladtak, hogy a közel jövőben Csensilovákia Jugoszláviával szoros szövetségre láp. A félhivatalos magyarázat kijelenti, hogy a két állam közt fennálló antant az uj szövetség következtében unióvá alakul át. Hozzáteszik, hogy ax uj álakulat a kisantant konszolidálására irányul és a génuai konferencia eredtnéaye Génuában tűnt kl, hogy a két körmfciy nézete a nemzetközi problémákról teljesen azonos és igy a két állam szorosabb együtt-működése kívánatos A félhivatalos magyarázat ismételten kiemeli, hogy az uj paktum nem érinti á kisantant kereteit és semmikép irm keresztezi a kisantant politikáját és ha Románia belép, ugy megalakul az uj hármas-szövetség.
A Mornlng Post ixerint Génuában ax is kiderült, hogy f kisantant és . Lengyelország érdeket is egy utón íaládnak. Viszont Lengyelországnak a balti államokkal szorosabb sxővetságe, — amire Prágában messzebbmenő terveket építenek. Ezenkívül Görögország bevonását Is tervezik, sőt számítanak rá, hogy egy idő múlva Ausztria Is csatlakozni fog. A nyilván Prágából sugalmazott cikk végül az újszövetség védoimi jellegét hangoztatja. A szövetség vezéreszméje — úgymond — az, hogy Középeurópa békéjét a szerződésekben megállapított határokkal biztosítsa.
A szépen kicirkalmazott tervnek azonban eredendő hibái vannak. Belgrádban éa Prágában nem túlságosan lelkesednek azért, hogy Bessxarábiáért s Fehéroroszorsxágért vért áldozzanak. Ilyen bUtoiitékok nélkül pedig Lengyelorarág és Románia aligha megy bele súlyos kötelerettségeket jelentő szövetségbe. A balti s7Övetség, amelyre a prágai boszorkánykonyhában szintén ineasieuienően számítanak, egyelőre a levegőben lóg, mivel Finnország kereken elutasitotts. A körülkerítés! politika ujabb manővere tehát nem aok kilátással indul neki s legföljebb amellett nvujt ujabb bizonyítékot, hogy Közép-Európa valódi békéje még sokáig nem fog helyreállani.
Az uj hármasszövetség terve nemcsak bennünket érint közelebbről, hsnem érdekelnie kell a nagyantantot is. Csehország, Jean Desthleux elfogulatlan megállápitása szerint Franciaország felé antant-rajongó, Németország felé pédlg oportunus politikát folytat.
Ax antantra nézve uem lehet és nem közömbös, hogy ugyanex o Csehország az államok egésx sorának szövetségbe való kovácsolásával Közén-, Kelet- és Déleurópát kinai fallal akarja Nyugateurópától elválasztani és sorsát saját érdekl és ssját kényekedve szerint irányítani..
A sxerb királyi nász.
Belgrád, junius 7. Csütörtök délelőtt megy végbe nagy pompa kötött Sándor szerb kkály esküvője Mária román hercognővel.
A menyasszony szülőinek kíséretében tagnap dátután érkezett me* hajón Belgrádba, ahol fényes fogadtatásban volt réaze.
zalai közlöny
1922. junius 8
Borii bolgár cár a fBlkelőbandák kezére került.
Bécs, junius 7. Siólial jelentés szerint bolgár fölkelöbondák foglyul ejtették Boris cárt. Ez a siófisi hlr Bícsben élénk feltűnést keltett, de mértékedé körök ugy hiszik, hogy • jelentés nem felelhet meg a volóságnak.
Újra megkezdték
a magyar-osztrák tárgyalásokat.
Bécs, junius 7. A Magyarország és Ausztria kőzött hosszabb Idő óla sztlneteló tárgyalásokat ma újból megkezdték. A tárgyalásokat mindkét részről egészen uj alapon ve. zetik, mert időkőzben mindkét küldöttség ujabb utasításokat kapott.
korona 66 fillérbe
kerül póldányonkint,
tehát mindennap 1 korona 34 miért tikarit meg,
ha moit előfixet egy negyedévre vagy félévre a
ZLAAI KÜZLŰNY-ÜE
mozásu fogolynak, mielőlt kivégezték volna, kettétörték csontjait a kéziben, lobiban és kiS\'Urták a szemeit. Az egyik börtönben egy fiatal asszony öl, teljesen megőszülve és megőrülve. Az volt a bűne, hogy nem akarta elárulni, hol rejtőzött el a testvére. A teiro-ri.ták többször kivitték a vesztőhelyre és számtalanszor végignftették vele a klvígzé-seket, őt msgát is többször „fal mellé állították már, titkát azonban nem árulta el. Egy másik osszony, hogy megmeneküljön a vallatás borzalmaitól, végigönlötte ruhaját petróleummal és meggyújtotta. A tűzhalál kellemesebb volt számára a reá váró volla-
Ime a szovjet női egyenjogúság. A nőknek n férfiakkal teljesen egyenlő politikai jogaik vonnak, Ijy festenek a politikai jogok a valóságban. Sót többet is elérhetnek: hóhérok is lehelnek és a vészbizottságban valóban számos nő-hóhér talált alkalmazásra, akik ambiciózusabbak férfi kollégáiknál. Az egyik menekült Braude asszonyról, a legkegyetlenebb női hóhérról a következőket Írja: .Gép, amely dolgát hidegen, lelketlenül, közönyösen, nyugodton hajija végre._ fcgy arcizma sem rándul meg, mikor a „fehér -eket kivégzi." „, .
íme, igy alakította át a világot megváltó bolsevizmus a lelkeket, a nemes, gyönge női sziveket a szovjet országban.
_ A kerületi readírfíkapltány. alig uj vezatSJe. A belügyminiszter Issekutz . Aurél székesfehérvári m: klr. állami kerületi rendőrfőkapitányt a jelenlegi szolgálati beosziá. sának érintetlenül hagyása mellett szombat helyi m. kir. állami rendőrkapitány tcondóinck ideiglenes ellátásával megbízta.
— A xala»árniegyel orvosi flík-szövetség rendes évi közgyűlését folyó év junius 14 én délután 4 órakor Balatonfüreden a Szanatórium disztormében tartja.
— Időjárás. A Meteorológiai Intézel jelenti: Az idő a kontinensen túlnyomóan derült és száraz, nyugaton borultabb, ^émet. és Lengyelországban feltűnően hűvös. Hazánkban Ismét derűs és száraz időjárás uralkodou, a hőmérséklet kissé sülyedt. Időprognózis Túlnyomóan száraz meleg idS várhali.
— Raasalák. Megtudjuk érteni a könyeket, megértjük a tehetetlen düh kitöréseit, meg a klelnármlnék, az_ az újság, a szabadkőműves-világ meg a többi most már hangos, destruktív sakálok fülsiketítő artiku-látlan süvöltéseit, mert a kanizsai fiaskó nem egyszerű lokális kudarc, hiszen mindent megmozgattak, amit csak lehetett megmozgatni Pali bácsitól kezdődőleg le egészen az ifjonc kortosig — csakhogy megszerezzék annak a tábornak a nagykanizsai kerületet, mely
Amerikától függ Európa sorsa 2SE
rűlt volna megbuktatniok és vtle a keresztény
Csrezviicsajnaja komisszija
■rauda, a női MMr. - LaBkaoyattanabb.k a nSI terroristák.
A .Zalai Közlöny" tudósítójától.
A szovjet hatalomnak Oroazoi szagban leghatalmasabb támasza a Csrezvücsojnoja kommlsss\'ija, rövidítve: Cse-ka, ami magyarul „rendkfvfili bizottság"-ot, forradalmi törvényszéket jelent. Ez a bizottság a legsrörnyüsé-gesebb kegyetlenséggel fojtja el még ma is az ellenforradalmi törekvéseket és elegendő egy véletlenül elejtett szó, egy célzás ahhoz, hogy ellenforradalmi érzésű ember, a forradalmi törvényszék elé, innen börtönbe és hamarosan a túlvilágra kerüljön.
Mialatt a bolseviki uralom képviselői, Csicserin és társai az olasz király dreadnought-ján alakoskodtok és Csicserin a génuai érsek jobbján ülve, hosszasan beszélgetett a szelid lelkű főpappal az embcrszeretetről, azalatt otthon, Szovjetoroszországban áitatlan emberek százai pusztultak el a Irgembertelenebb, Icgolávolöbb kegyetlenséggel. A cseke, amelynek azámos tagja testőrként követi o génusi konferencia ideje alatt Is az orosz diplomaták minden lépését, tovább dolgozott és védelmezte az „uralkodó társadalmi rendet."
Egy könyv jelent meg a mult héten a caekáró), melynek egyes fejezeteit azok Írták, akik átélték a terror-bizottság böitöneinek izgalmait és valami véletlen cioda folytán megmenekültek a hóhér kezétől.
— Este hét órakor erős fedezet alatt beszállítottak bennünket egy rettenetes bör-lönhelyiségbe — Írja az egyik. — Még körül ■e nézhettünk, mikor megfordult a vasajtó és bejött a börtön főparancsnoka a felügyelőkkel. — Hányan vannak ezek? — kérdezte a parancsnok kétkedve, de egész nyugodtsn, szinte epikuson — hiszen 90 ember számára ásattunk sirt.
A börtön lokóinsk erében megfogyott o vér, mintha o halál szele csapta volna meg őket. — Ah igen — kapott észbe a főparancsnok, — majd elfelejtettem, hogy ^ harmincat a szomszéd helyiségből kell elintéznünk. Parancs érkezett 90 ember kivégzésére, a parancsot végre kellett hojtoni, kilencven embernek meg kellett halnia. E» a kilencven közölt egy sem akadl, aki élete megmenté-séérl bolaevlkinek vallotta volna mogát.
Hógy milyen vadállati kegyetlenséggel dolgozik a cseko, orra nézve is közölhetünk egy Pár jellemző adatot. Egy előkelő szár-
Amerikának kell a kontineos pénz ügyi kelyzetét rendbehoxnl — Európa 14 millió dollárral tortoalk Amerikának
— A „Zalai Közlöny" tudósilójától. —
Paris, junius 7.
A világ pfnzügyi és gazdasági helyzetének sznnalása Amerika nélkül teljesen lehetetlen. Az amerikai Egyesült Államok kezében van a hatolom, amely hivatva van orro, hogy elsősorban Európát kivezesse a jelenlegi kritikus helyzetéből. J^z antant államok, de főleg Franciaország, még ma Is nagy összegekkel tartoznak a tengerentúli szövetségesnek. Elsősorban ezt a kérdést kelleie rendezni, azután kerülhet csak sor egy nagy nemzetközi hitelre, amellyel azután meglehetne valóiltani Európa gazdasági lalpra-állitásánok lehetőségét. Egy washingtoni távirat br számol annak a bizottságnak a munkájáról, amelyet a szövetségeseknek Amerikával szemben fennálló hodladósságoknak a rendezésére küldtek kl. A bizottság tegnep tartotta második ülését, amelyen az amerikai delegátusok közölték, hogy az Egyesüli Állomok hajlandók a francia szakértőkkel tárgyalni o froncia adósságok ügyében.
Eszel párhuzamosan folynak a megbeszélések egy nemzetközi kölcsön megkötése ügyében. A Petit Párisién azt írja, hogy a nemzetköri kölcsön kérdésében az első kombináció szerint a nemzetkőzi pénzpiacon próbálnak nagyösszegü kölcsönt előteremteni. Ez azonban csak Németország adósságalnok a leszállításával lehetséges olyan módon, hogy a nemzetköri hadiadósságok hasonló nagyságú összegét törölnék. A kérdés meg-oldhatáaára szükséges volna Amcrikn jelenlegi magatartásának megváltoztatása. A másik terv szerint kisebb kölcsönt bocsájtanának ki, ami francia felfogás szerint Franciaországnak csak kis összeget biztositano.. Nem valószínű léhát, hogy ilyen körül\'.ií\'ényck kőzött a bankárbizottság már o jövő héten megtolálja a piobléma megoldását.
Hogy Európa pénzügyi és gazdasági téren mennyire alárendelt viszonyban áll Amerikával szemben, orra érdekes példa Courtier Róbert gazdasági szakértő könyve. A benne felsorolt adatok szerint tizenhét európai állam 14 millió dollárral tartozik Amerikának, mely összegnek egy napi kamata 1 millió 400 ezer dollár. Az európai háború folytén o világ 350 milliárd dollárt veszitett. Haboi us kölcsönök fejében Anglia négy és félmilliárd, Francioorsrág kélmilliárd 900 millió, Olaszország másfélmilliárd dollárral tartozik. Élelmiszerekért Magyarország egy millió 685 ezer 836 dollárral tartozik.
gondolatot. Rasssiék nsgyon jól tudják — mit jelentett volna nekik a koniisoi kerület. De Kanizsa hazofios válosztó polgársága is tudta. Es megmentetle Kanizsát a keiesztény gondolatnak. Ne o rendőrségi atrocitásokról beszéljenek Rasssiék, mert hátha a puska visszafelé talál elsülni, hanem arról, igaz-e oz, amit a .Zalai Közlöny" egy budai polgár tollából Irt, vogy sem. Feltesszük a kérdést o nyilvánosság elölt. A „Zalai Közlönyében megjelent azon cikk ,Ki is az a Kassai Károly?" a többrendbeli rágalmazás tény-álladé\'kát merili ki, ha nem lenno igaz. Ha léhát nem Igaz az, amit az a „budai polgár" irt, akit Rsssai személycsen ismer, miért nem indit sajtópert a „Zslai Köilöny" cikkírója ellen. Vogy pedig be akarja várni nng a kanizsai államrendőrség által megindítandó sajlópeiek eldőlnek?
— A kereskedelmi alkalmazottak junlállaa. A nagykanizsai kereskedelmi alkalmazottak folyó hó 11-én, vagyis vosárnop kellős műsorral egybekötött juniálist rendeznek, o Sugér-uton levő városi sétakerlben. A szokatlanul gazdag műsor a szórakozások onnyi nemét nyújtja, hogy mindenki nagyon kellemes órákat log tölteni a juniálison. Különös érdeklődésre számithat a műsor legfényesebb pontja — a nagy ballet-revü — melyet o helybeli kntonozenekrr kisérete mellett korhű jelmezekben fognok táncolni ismert nagykanizsai urileányok, Görög-, Biedrrmayer-, magyar csopoit- és szólótáncokat. Műsor után tánc következik katonazenére. A délutáni műsor 4 órakor, az esti 8 órakor kezdődik. A délutáni műsoron szerepel virág szerencsesátor 150 nyereménytárggyol, népkonyha, labdorugóverseny, dórdadöfés, amerikai halászat, amerikai árverés, lepényevés, szépségverseny, körhinta alb. Szabad srinpad. Jegyek árai 30 és 50 koiona. Az esti műsornál fényes kivilágítás lesz. Kedvezőtlen idő esetén Űrnapján lesz megtaitva. Asztalok előjegyezhrtők délelőtt 9—12-ig és délután 3—6 lg Perlesz Jenő cégnél, a Bazárudvarbon.
— Öngyilkos akart lenül Kanizsán egy fiatol leány. H. Teréz annyira szivére vette, hogy szerelmese elhagyta, hogy nem érdekelte többé o mosolygós ég, nem a koia reggel danázó pompástollazatu énekesek, sem a fiatalemberek kackiás bajusza, perzselő tekintete, elkeseredésében egy már közönséges módját az öngyilkosságnak kísérelte meg, morólugot ivott. Azonban a gyors segítség megmentette az életnek. Valószínűleg a madárdal, a mosolygó nopaugár, a huncut-szemű fiatalemberek mihamar elfelejtetik vele a csalódást.
junius 8
ZALAI]KOZl.ONY
3.
— Ingatlancsere. A nagykanizsai telekkönyvi hivatalnál sz utóbbi napokban a következő ingatlancserék jegyeztettek be: Sclil\'""8\':r nejétől Tóth Istvánná „ül. Viczenty Lujza nagykaninai ház 350.000 koronáéit, Szabó János és nejétől Kiss János ís neje Zalaszabarban ház és szőlő 1,260.000 tnronáért, Bskonyi Istvántól Tálosi János Zalaszabarban 1000 D-öl szőlő 80.000 K, Bolháii Jánostól Bazaó János zalokorosi ház 1-10.000 K, öxv. $zommer Sándométól és Szo\'mmer Ignáctóí Hoffmann Bernát és Frank Mór Nagykanizsán ház 4 millió K.
— Dr. Kovács László Ügyvéd irodáját Föut 18 szám alól Erzsébet-tár 11 szám alá (üultmann-féle ház) helyezte át.
_ A szombathelyi tlixoltóllnnep. Lelkes hangulatban, díszes, országos ünnep, ság köretében ülte meg a szombathelyi önkéntes tűzoltótestület fennállásának ötvenéves évfordulóját. Ez alkalomból a Magysr Országos Tűzoltó Szövetség ezévl rendes közgyűlését ugyancsak Szombathelyen tartotta. Az ünnepségre ideérkeztek Marinovlch Imre és Illosvay Bálint államtitkárok, a szegedi, a győri, a budapesti, a csepeli, a dunaharaszti, a miskolci, az újpesti, a debreceni tÜzolló.cgyMÜ\'ei pirancsnofca és a székesfehérvári lűzrendé-szeti felügyelője. Az ünnepség a vasmegyei tűzoltószövetség közgyűlésével kezdődött, melyen kiosztották a tűzoltó érmeket is. Az Országol Tűzoltószövetség ezután következeit közgyü\'ése után a Szabárla dísztermében ban kett volt, melynek végeztével a szombathelyi tűzoltóság lüzollógyakorlatokat mutatott bo.
(x) Uránia. JBn Gunnar Tolnea és Mla May.
— A határmegállapltó- bizottság munkája. A nagykövetek tanácsa legulóbb a trianoni szerződés végrehajtásának folyó ügyeivel és a határvonal végleges megállapításával foglalkozott. Csak az osztrák-magyar halál megállapító bizottság nem fejezte míg be munkálatait. A nyugatmegyar-országi határmegállspiló*bizottság némi változtatásokat javasol. Egy helyen a határvonal jelenleg egy bányaterületei ugy vág kolté, hogy a bánya nagyobb része Ausztriának Ítélt területen maradt, mig két tárna Magyarországnak jutott. A bizottság a viszás helyzet megszüntetésére megegyizést dolgozott ki és azt jóváhagyás végett a tarács elé leijesztette. A nagykövetek tanácsa határ-megállspiló-blrottiág javaslatát felülvizsgálat tárgyává teszi. \'
— Falvétel • községi közlgazga tá.l tanfolyamokra. A belügyminiszter pályázatot hirdet a szombathelyi közigazgatási tanfolyam és a mellette fennálló internátus egész ingyenes és kedvezményes alapítványi helyeire. A kedvezményes hely után az évi dlj ötezer korona, mely három részletben fizethető. A pályázók a belügyminiszterhez cimzelt kérvényeiket juliui hó 15-ig adják be Vssvármegye alispánjához.
— A keresztény tisztviselőnők ma délután 6 órakor az egyesületi helyiségben gyűlést tartanak. A gyűlés tárgya : háziipari tanfolyamok őszi megnyitása. Dr. Kállay Tibor, városunk képviselőjének fogadtatása, tisztelgés. Egy kirándulás megbeszélése slb. Kérjük a tagokat és mindazokat, -kik az egyesület Iránt érdeklődnek, hogy minél többen szíveskedjenek résztvenni. A vezetőség.
— A hadirokkantak és hadiSzve gyek felkéretnek, hogy a junius 8-án este fél
érakor a Keresztény Otthonban megtartandi értekezleten feltétlenül jelenjenek meg.
— Szakáll Jánosné részérc adomány van a kiadóhivatalban. Jelentkezzék érte.
(x) Uránia. Halál cow boy.
(x) Még caak ma látható a Világ-mozgri miisorén a Modern lovag bájos amerikai szerelmi történet, melynek főszerepét William b Hait Amerika o csodás mimikáju művésze alakítja. Szombaton és vasárnsp Harry 111 második kalandja a .Borzalmak perce" kerül vászonra.
— Zalaegerszegi két azép szobáé konyhás lnkáaomet elcaerélrném hasonló nagykanizsai lakással- Clm a kiadóban.
— Fedák Sári tizenötmillió koronát keresett Amerikában. Fedák Sáii a mult héten fejezte be amerikai turnéját, amelyet egy alkalmi társulattal és Rátkal Márton részvételével járl végig a magyarlakta helyeken. Ülje, mint nekünk New-Yorkból írják, teljes anyagi sikerrel járt. Tizennyolcezer dollár keresettel fejezte be Fedák körútját, ami tizenötmillió magyar koronának felel meg. Fedák most hagyta cl New-Yorkot és e hó közepén érkezik Budapestre.
— A határátlépések azabályozáaa.
A trianoni azégyenvonal mentén rengeteg baj van a határátlépésekkel. Ellenségeink természetesen mindent elkövetnek, hogy ezl a magyarság részére megnehezítsék s hiábavaló minden nemzetközi értekezlet éa egyez, mény, a határátlépés ma is olyan bonyodalmas, hogy valóságos kálvát i ijárás azt megkísérelni. Vannak ugyan megegyezések, ezek hiján pedig vannak különböző Irányelvek és feltételek, melyek betartásához a határátlépés lehetősége fűződik, ezek azonban a gyekor-latban akárhányszor egymással teljesen ellent* mondók lettek. A belügyminiszter most értesítette fi hatóságokat, hogy ezek a szabályok csak akkor érvényesek, ha őket a minisztérium jóváhagyja. A külföldi államokba, tehát igy a szomszédos államokba is csak útlevéllel, Ausztriába pedig még a halár-mentén lakóknak is, a rendeletileg megállapított határszéli igazolvánnyal tehet kiutazni.
— A rendes ház. A félj veszekszik a feleségével, mert sehol sem találta a cipő-
{\'ét. Az asszony kardosan felelget és egyre >izonygatja, hogy ő nem tehet róla. Végre is hosszas ktresés után előkerül a cipő a — savanyukáposztás hordóból.
— Na, ugy-e, hogy megtaláltad l — kiállt az asszony. Mondtam, hogy itt nem vész el semmi, ez egy rendes háztartás . . .
(x) Elveszett. Bálint József kiskomároml lakosnak pünkösd hétfőjének délelőttjén Nagyrada községben egy deressárga, fején kevéssé, látható csillaggal ellátott 9 éves .és egy pej\' (a jobb fül hegye be van vágva) 13 éves lova elveszett. A\'beciületes megtaláló a rendőrség közigazgatási osztályánál jutalom ellenében jelentkezzék.
(x) Uránia. Csütörtök, péntek „Hslál cowboy" amerikai cow-boy dráma, mely az amerikai filmek ulólárlieletlen mozgalmasságával mulatja be egy a szerolem miatt nyomorba és bűnök gyanújába süiyodl ember sorsál a vad nyugat izgalmas éleiét a lincs bíróság működését a „lókötő becsület- erejét, moglepó kisérő műsor!
— Az egyes akciókat a vezérek határozzák el és ők is mozgósítanak kellő számú fasclstát. Hogy milyen erősen kiépített a szervezetük, mutatja az, hogy Bologna ellen két nap ílatt 10 ezer emberi vonultattak W és bejelentették, ha a város vezetősége nem kapitulál, 50 ezer emberrel vonulnak be.
jl fascisták célja a kommunizmus megbuktatása.
— A „Zalai Közlöny\' tudósító/ától. —
Fiume, junius 7. A bolognai események Ismét u fascisták felé irányították az egész müveit világ figyelmét. (Bolognában ugyonls a legutolsó városi tisztujitásná! egy kommunistát választoltak meg polgármesternek. A fascisták erre 24 órás ultimátumot nyújtottak át a város vezetőségének a lemondásra a mikor ez nem következeit be, megtámadták a várost és a városi székházat őrző kommunistákal s ot n«p óla harcban állanak velők.)
A napokban alkalmunk volt Gluseppe Sincich, a fiumei alkotmányozó gyűlés képvi selőjével beszélgetni. A kBvetbjső Mt érdekes dolgot mondotta a fssdstákról:
— A fascisták, az olasz nemzet önvé cleírni szervezete a kommunisták ellen s végső céljuk a kommunista de/etista mozgalom tel/es leverése. Szervezetük teljeson katona] és az olasz hatóságok védelme alalt áll. Fővezérük Moussolini olasz képviselő. Különféle korzelek szerint más és más parancsnokok alatt állanak. Tagjaikat a polgárjág, a keresztény
munkásszervezetek es a főUrmve. osztályból
loborozzák. Legalsó lagzódásukban 20-25 tagból álló csoportokat alkotnak, melyeknek feíe az úgynevezett Cnpo squadra. A squadra tagjai fel vannak fegyverezve és szigorú esküt te«nek az engedelmességre,
A nemzetközi kölcaönbizottaág az antanUcöveteUsek ciokken-téiét javacolja.
Páris, junius 7. Mára várják a jóvátételi bizottság válaszát a nemzetközi kölcsönbizottság részéről előterjesztett kérdésekben. A Petit Párisién szerint a bankárok bizottsága abban az esetben, ha s jóvátételi bizottság válasza ugy szólna, hogy a német adósság 13S.000.000 arany márka adóssági összege nem végleges, kétségkívül feljogosítottnak fogja magit érezni, hogy előterjesztésében kifejthesse, hogyan gondolj** gyakorlatilag megoldani az sdósság rendezésének kérdését Ez a megoldás a szövetségesek kövololésénok csökkentésére irányulna.
Valószínű, hogy a Jóvátételi bizottság arra fogja kérni a kölcsön-bizotllágot, hogy a német jóvátétel gyakorlati részének megvalósításéval ne foglalkozzon. Így tehát bizonyos, hogy a bankárok bizottsága a probléma gyakorlati megállásától tartózkodni fog s csak teo. retikus megoldásokat fog eszközölni.
SIESSEN
kézzel vsrroU dupUtmlpu nyári\'
SZANDAL
cipőt venni, emrsl lábát kiméll és ápolj.. - Egyedüli késiití:
ARGENTJÁNOS
moétrn cWjats KmkMlöi.Oítt\'tár 1
L"RV*noU chevretú*;\'-box, »nÜlop, selyem, váJiorxir<5k kézzel dolgosvs ^♦gflnoBwbb klviUiboo a legutoUó divat szeri ot. uv>
törvényszék
Felmentés éa vádelejtés. A nagy-kaniisai klr. törvényszék mint büntetőbíróság Weisz Dávid és Deutsch Richárd szombathelyi lakosokat — kik közokirathamiiitás vádjával állottak a bíróság előtt — felmentette a vád éa következményei alól. A kir. ügyész fclebbezést jelenteti be. — A lopással vádolt Rácz János és Tamás litván béczi lakosok ellen megszüntette az eljárást. — Ugyarcrak elejtette a törvényszék a vádst ifj. Papp Istvánné nagykanlzaal lakos ellen, aki bamisvád vétségével vádolva állotl a bíróság előtt.
Tárgy aláaok. A nagykanizsai klr. törvényszék büntetőtanácsa. ma a következő ügyekben tartja meg a főtárgyalásokat:
1. Toplak Jánoa 25 évea, nős, molnári i molnár, gondatlanságból okozott emberhalál miatt van vádolva, mert Molnári közaégben a nála a Murán való átkelé. Iráni érdeklődő Pollák Regina 17 éves leánynak a Murán való átvezetésére vállalkozott, azt a nagy vizbe bevezette és okozójává vált, hogy a sebes folyó a fiatal leányt elsodorta és a vizbe fulladt, hogy csak másnap dobta ki a folyó a holttestét. - 2. Gál István 31 éves zalaszentbalázsi lakos súlyos testi sértés és hatósági közeg elleni erőszakkal van vádolva, mert Horváth József pölőskeMl feleik, e hegyipászlort hivatásából folyó eljárás alatt megtámadta, főidre teperte s a tőle elvett fegyverével sul»osan megverte. — 3. Her-mann György 56 éves kol átszeg. lakos izgatásért fog felelni, mert a legnagyobb és legdurvább istenkáromlások közepette izgatott t .törvény ellen. — 4. Kis. Ferencné született "Horváth Anna 28 éves nagykimzzal lakos áruuzsora váteégével van vádolva, mert a hagymát a megállapított hatósági írnál magasabb áron adta el.
ZAUI KÖ2UWY
juiilü. 8
KÖZGAZDASÁG
Budapesti (Sndci
JtlniUJ 7.
N.poWoa JSSS-TS, Po«t —. «">-\'*>•
r._a. Í-TU1 j. Uiiu iw-jch, ou.t itr.
M—US (XtliU kW SSO-WO. fabal---i
WJ.»-M-7S,,Dlf»f IUC-ÍO, LeMJf^ M" a-
Budapesti davtxáki
_______S««0-7«. S«1U «•?»».
■■ V-\' u ti -Jl. pina —.—--. I\'">-■
Sixlboú tZ7—SS, Zúnth IBO-1H1, WIM STO-íi). U<Kb X»-tlS. NfW-V«rt «»-», Vaisá--
Zflrichl tárlat i
Sr. Y«t SÍI », UaJoa t340, fU.W MOj- "Mj Pr4sa 1010. Bu*»»~t »0. tipi b t»0. U, WK . II, Ozatrik tMH 4.
Namei fémek piaca:
Kaúal k«0M 71—7I-7S. «ű»\' í®** l»-«, STO-tt, • » íoc~4a —ST" araa, 3400, Napotooe JS6O-70.
Termény Jelentéai
bu maaaaUákQ J47A— 70, ..J <:
„>„ Ilís-io, UUalq k<I« jas0-t7S0, A trp. X7S0—1SA0, lib 1714—S0, taogMi 3t—St\'50. rapca -,
korpa ItZS—IS60, kt,u. •
Budapaatl állatvásár\'
jhihibw ;J ÍJ .- ---- I .
alaj. ItO-SO, L. r. aakaba. 110-10, akta W—100. H4n*S<k maib. : L r. I IS, -(6MB b&k* 170 -M IMMW: K\'f?*\'.!!* t Mrt* 3, alatta S, t".
, I40-1S0, bor>vít no-70. Visít
Sertéavá.ár.
FaltialUa l«» »•« -. Keoay« «
mi.p» JO-m. jobb iso-74. sül lift ti. too, tfasw b».-, iM
..... ts>U fisxsd as.r leszid.
140-tOO,
ne—y>,
- bOÍJM
.Uk IS4. .UJls 100
A LEGJOBB
Pthér vásaoncipők SandMok
Nyári diMtcipő-különlegességek
w ,dUi«. »l»t .tia kfaul"
Miltényi Sándor él Fia
u.^. RafHa Kénpor ^űoú Kénmái .Oépolai
uiaó ICoctík®wÖcs Marónátron
i N|KI
Qyanta stb • raktirM ,
Sthwarz és Tauber
Apró hirdetések
Kantafc egy gyermekeket szereti Özvegyasszonyt, aki h»ztarl»somsl feleatgem mel-leu, v»zcmi hajiandi. Nyugodt, átlsndó otthon
blaoskok. Ajanlatot fisatUI Igény -\'ll\' f ^: vol alibbl cimra kkctlk: Oyarmaü J4is«t, Zalaegarszag._____
___bútorozott utcai szoba kO\'fin
btjirattai kiadó. Clro a kladóhlvaulbsn
Eladó otthoni használatra alkalmas J»g
szálirány. Cim a kiadóban.__
Ujaágaláraalti felvitetik a vasúti hírlap ámdiban. _^
___agy szoba konyhás laká<
somsl"hssonl0, esalleg kátsiobás lakásán Farkas József, AlHIa utea «6.
A> laaaaaa alasaaaaa Mtwatlrtí
ASZTALI BOR
liun<aa.i 20 AS 30 •*< aapkaMj
BORTés borseprőt
KSSS.S\'IWSÍ SuBér-ut 53.1
TURULI
oipőgy&r Rt.
fü-ul 12.
5.(41 4rSai4bM kUM Zlra.lj^U.
olcsó, tartós, megbízható
ml.Jaa.rail P»t«*n "P4""*"1"\'
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
Újságkihordók és elárusttók
felvitetnek
a kiadóhivatalban.

Telefon
3-13
URANIA MOZGOSZINHflZ
Telefon
3-13
Ctütortök—p4oWk
Halál cow-boy
AiMrikal c^wboj-Jrima i f« r<xU»ban
Jön!
Hindu síremlék Jön!
„„,.,,[. .„ z«It. tt kor. n Budátok k«J<U HílUzn.ijokoo \' 4. II órákot;
Um+m»e»e♦•♦>
-KERESKEDÉS.I
Fertők éí Iparosok lesol-elóbb bevásárlási forráia raato fallmlnták Is kap*ia««k-
vegyi termékek sszt,
Nagybani vátalnál alOnyárakl
Ffivároti mintára
ulonrt\'sn berendezett s gazdagon felucrelt
Nagy választék mindennemű földéi ola|festékben, bel- és külföldi lominc és mis mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
Sternberger Gyula Erzsóbettér
VILÁG
mozgóképszínház
Erziéhl Hriljií-Iír, Szsrtu nátlMli tpltatthai Talafoa 74. Talafo. 74.
Szerdán éa csUlörlókOn WUllaaa S. Hajt, a világ legnagyobb ml nlkusa fószereplásével
A modern lovag
Amerikai lörfénet 6 felvonásban
v.
n I z L , P4hoh t« K, aaara !t K 1 Uty IS K, |t MUáaok b4U0ina[. tál 7 4. a i.akoi. v.aii 4a upoap DoijfUnU H. tv.lj 11 korooa. III báty J loroo. U ufoko. 3, S, 7 4. » órako. _ "
rostos >a«4
y
Nyomatott a laplulajdouosok: Zalai ás Gyarmati könyvnyomdájában.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junius 9. Péntek
129. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP /"
Blfitu/tcal árak (I*., Urtilal aiétal »iTllt)
r.|iu tvr* 780 K. Xélivra 400 K NagyaJ
ivr* 200 X. V/£3 Kólk 78 K. F.gyas Ara 4 K
■»«ezkaa*lú«<» 6* kiadóhivatal i Pő-ut 13. ez.
___lalerarban-ltUfoa 78 ■
Megjelenik mindig kora reggel
SZRRKRSZTA:
BENEDEK REZSŐ
A kormány rekonstrukcióia.
A választások uj helyzetet teremtettek. — Az erőviszonyok eltolódása. - Küzdelem a keresztény és nemzeti politika mellett. — A liberálisok a régiek maradnak.
Budapest, juniua 8. (Saját tudósítónktól.) Mivel ■ legutóbbi választások e gé-sxen uj hely retet teremtettek a pártok .lámára és ax erőviszonyok la eltolód tak — szükségessé vált a kormány rekonstrukciója Is. A keresztény nemzeti egyesUlés pártjának mlnlsztertagjal már hónapokkal azelőtt több Ízben, de legutóbb a nemzetgyUlés feloszlatása után beadták lemondásukat, de sem a Kormányzó ur őfőméltósága, sem a miniszterelnök nem fogadta el a lemondásukat. A keresztény nemzeti egyesülés pártja a legutóbbi választásoknál megfogyatkozott számarányainak megfelelöleg képviselve lesz a kormány rekonstrukciója esetén ls.
Ax n) képviselők egyáltalán azt hangoztatják, hogy a kormánynak a legesélyesebb eszközökkel kell továbbra ls utat törni a keresztény és nemzeti politika mellett, mert a legutóbbi választás is azt Igazolja, hogy a liberálisok nem hajlandók deferálnl sem a keresztény világnézetnek, sem a nemzeti gondolatnak.
A magyar—osztrák gazdasági tárgyalások.
Bécs, junius 8. (Saját tudósítónktól). Tegnap délután ismét megindultak a gazdasági tárgyalások Magyarország és, Ausztria körött.
A magyar delegátusok előterjesztették a magyar kormány javaslatát, mely szerint, ha Ausztria feloldja a magyar borok behozatali tilalmát éa beenged bizonyos ipari cikkeket, akkor Magyarország kész bizonyos mennyiségű szarvasmarhát szállítani Ausztriába. Azonkívül kívánja, hogy Ausztria szüntesse meg bizonyos cikkekre a kiviteli tilalmat.
Az osztrák delegáció tudomásul vette a magyar javaslatot, melyet ma délben az uj szövataégi kormány elé terjesztettek. A két delegáció ma délután őt órakor fog ismét ülésezni.
A budapesti választások.
Budapest, juniui 8. (Saját tudósítónktól.) A végleges választási eredményt holnap, péntek délután hirdetik ki.
A II. kerületben — amennyiben a szavazatok arányát a még hátralevő kilenc urna nem változtatja meg — a kővetkező pártok kapnak mandátumot:
azociáldemokraták 4 demokraták 4
Wolff-párt
Andráasy-jjárt 1
Nem lehetetlen azonban, ho8y a hátralevő urnák szavazatait a demokraták javára billenti a mérleget és bíró Szterényl Jórset ia jut mandátumhoz. ... .,
A déli (Ml) kerületben ma délután hirdeti ki a választási elnök a hivatalos eredményt éa adja át a mandátumokat. A szava-
zatok aránya « kővetkező:
Keresztény szociállsták 8.46J
Wolff-párt ".145
Nemzeti polgári párt 3.6M
Andrássy— Friedrlch 1J-^\'
Gazdaság politikai 3
Honvédelnfi párt
Demokraták 20.880
Szociálist ák v 5L™
szavazatot kaptak. ,
E szerint a szocialistáknak 4, a demokratáknak 2, a Wolff-pártnak 2,Andrássyek-nak 1 és a keresztényszociálisaik 1 mandátum jut.
A szerb király esküvője.
Belgrád, junius 8. (Saját tudósítónktól). Ma délelőtt fél tíz órára tűzték ki Sándor szerb király esküvőjét Máris romén hercegnővel. Reggel 21 ágyúlövés adta tudtul a lakosságnak az esküvő napját. Délelőtt 10 órakor indult el a náazmenet. A templomi szertartást Dimitrejev patriárka végezte. A szertartás megtörténtét 101 ágyúlövés jelezte. A szertaitás után ar. uj pár ünnepélyesen fogadta a külföldi államfők képviselőinek és az országból érkezeit küldöttségek szerencre-kivánatait. A fogadtatások befejezte után két órakor díszebéd következett.
Az ukrán vörös hadsereg támadása Európa ellen.
Páris, május 8. A Poszljednija Novoiztji szerint Frunze az ukrán vörös hidsereg főparancsnoka a következő napiparancsot intézte az ukrán Vörös csapatokhoz :
Oroszország, valamely valamikor n fél világot élelmezte, az éhhalál küszöbén áll. Azok, akiket Oroszország 1914-ben megmentett a végromlástól, most megtagadják a segítséget tőlünk. S3t Franciaország, nmr-ly-nek fővárosát az orosz hadsereg "intette meg a keletporoszországi harcmezőkön, kö-szőrüli a kést Oroszország ellen, iánk uszilva Romániát. Lengyelországot és Finnországot és pénzzel támogatja « fehér gárdistákat. Nyilvánvaló, hogy Franciaország is intervenciót készít elő azzal a céllal, hogy meg buktassa a munkás-paraszt uralmat, Oroszországot gyarmattá és az orosz népet rabszóigává tegye.
Katonák I Tud|átok, hogy a ti köteles ségetek védeni a munkások hatalmát. I u.ljá-tok hogy a legjobb módja a védekezésnek a támadás. Legyetek készen hogy az első hívásra gyökereitől megsemmisítsük a francia
ármánykodást. \'
Tudjátok, milyen állapotban van Oroszország közélelmezése. Tudjátok, hogy az amerikai segély «lc««nd«[ az u, ara-
tásig. Tudjátok, hogy ez husz millió ember éhhalálát jelenti és azt, hogy a Volga vldeke temelőyé változik.
hl, nem adnak nekünk kenyeret, szerez-
Katonák I Egy millió jól Mf«F«™U. szervezett és jóltáplált emberünk áll készen
a támadásra. Nekünk kell vállalnunk az előőrsi szerepei, a mi feladatunk előre nyomulni kenyérért —^Nyugat faiéi
Més menekvés nincs. Ez az egyetlen ut, amelyen megmenthetjük a gyermekek és aggok millióit — és egyúttal hazánkat éa szabadságunkat is. L-gyetek készen, meit hamarosan parancsot kaptok : Előre I
Páris, junius 8. A Poszljednija Novosztji jelenti Zbruozból, hogy Ukrajnában lázasan kéazülődnek nagy hadgyakorlatokra, amely* nek tervét Bruszilow dolgozta ki. A hadgyakorlat irányilója Trockij leaz.
Varsa, junius 8. Az ukrán felkelők egyik osztaga a Winnica mellett lévő Lipowce községben a legnagyobb ukrajnai municiós te-lepel légberőpitette. Harminchét bolsevista katona és 9 népbiztos szörnyet halt. A raktárban 8 millió puskagolyó és 22 ezer ágyu-lővrd-k volt, azonkívül nagy készlet kézigránátokból és különböző fegyverekből. A puskaporraktár mellett volt a szovjet lovas-aág ellő hadtestének élelmiszer raktára. A rengeteg ösazcbalmozott élelmUzerkéazlet és ezernyi egyenruha a robbanás után pusztító tüz martalékává lett. Három gyanús egyént, akiket a merénylet elkövetésével gyanúsítottak, főbelőttek.
Ausztria összeomlása.
Bécs, junius 8. (Saját tudósítónktól.) A bécii sajtó az osztrák kg:ona zuhanása következtében előállott kat,-isztrófális helyzettel foglalkozott, kijelenti, hogy Ausztriát a végleges rombolástól csak az mentheti meg, hs nyomban Németorazághoz csatlakozik.
Bécs, junius 8. Prágai jelentés azerint az osztrák korona nagy esése cseh körökben nagy nyugtalanságot keltett. Prágában azon nézeten vannak, hogy Ausztria összeomlása a békeszerződéi összeomlását és a közép-európai teljea káoszt vonná maga után.
A csehországi vasmunkások élet-halál harca.
Prága, junius 8. Hetek óta súlyos válságban van a csehszlovák vasipar. A gyárosok mindenáron, az egész vonalon keresztül akarják vinni a bérleszállilást. A csehszlovák kormány is a bérleszállitás mellett van. A munkásság pedig ezekkel a törekvésekkel szembeszállt és ma már több mint 55 ezer vasmunkás áll harcban.
A sztrájk karakterének megvilágítása céljából érdemesnek tartjuk ismertetni, egy felvidéki munkáslap közlései nyomán, hogy a szociáldemokrata ve-.érek a vasmunkás moz galomból kifolyólag igen kényea helyzetbe kerültek. Kisült, hogy <z tre,érek egy húron pendülnek n gyárosokkal. A csehországi munkásság is rájött arra, hogy a szociáldemokrata vezérek csak azért húzzák az évi 70.000 szokol fizetést s csak azért hízelegnek a munkásságnak, hogy azután a hátuk mögött segédkezet nyújtsanak a kapitalista bankdirektoroknak és tőzsdelovagoknak, akik pémü;yi befolyásukkal a csehországi és a szlozenszkói munkásságot teljesen a markukba akarják kaparintani. A bankarok vezetése alatt álló Nemzeti Demokrata Párt a szociáldemokrata munkásmozgalmat a saját érdekkörébe akarja vonni.
A balatonfüredi eset
arcunkba kergeti a vért, ökölbe szorítja kezünket és nem tödunk el*ik-jáni mellette, mint egy választási incidens mellett. Békés, jószáridéku embe-rek bemenlek az egyik ellenjelölt hívének üzletébe — hogy hallatlan terroriszlikus eljárásuk abbahagyására kérjék A liberális tábor ébredő zajától megittasult „üzletesek" erre lőfegyverrel válaszoltak. A balatonfüredi keresztény magyarság vezetője, Hertzeg Imre kisgazda holtan találva eselt össze, mások meg könnyebb termé-szelü sebesüléseket szenvedtek, a most egyszerre nekiháborodott (és még csak nemrégen nagyon csendesen meglapuló) megtűrt idegenek golyóitól. Persze a „felmentett nélkülözhetetlenek" erre annyifelé szaladtak, ahányan valának mig a magyar csendőrség kezébe kerültek. A megtartott házkutatásnál destruktivéknál öt Frommer-pisztolyt, egy katonai fegyvert cs két ólmosvégü buzogányt talállak bizonyságául annak, hogyha voltak a választások alatt szervezett bandák, azok hol, melyik oldaton keresendők. Hcr-czeg Imre\' — a 26 éves, frontokat végigszenvedett keresztény magyar kisgazda kiontott vére nemcsak megtorlásért kiált a magyar törvény és igazságszolgáltatás felé, hanem intő példa azoknak az embereknek, akik bármily okból is tartózkodtak nyilt hitvallást tenni a keresztény magyarságot képviselő jelöllek mellett, hogy mily óriási erőfeszítéseket lettek az októbrista patkány társaságok, csakhogy a keresztény eszméket ismét elgáncsolják és eltemessék.
A balatonfüredi szomorú eset bizonyitja ismét a .Zalai Közlöny" igazát — hogy ezen a választáson a kereszténység a destrukció mérték össze erejüket, hogy elvek harcéról volt szó, hogy nem személyek küzdelme — de a kereszt harca a lársudalom-felfogató elemekkel volt ez.
Árulást követett el hazája, nemzete és keresztény hite ellen — aki ezen élet-halálküzdelemben nem állt a veszélyeztetett kereszténység oldalára
Csalódnak azonban azok, akik az ébredő és izmait mutogató liberá-lizmus láttán a mult megismétlésére gondolnak. A balatonfüredi eset látókká tette a szinvakokat, a szociáldemokraták szokatlanul erős előtörése gondolkodóba ejlette rnég azokat is, akik velők kacérkodtak.
Komoly, elszánt akarattal várjuk a bekövetkezendő eseményeket. Multunkhoz, meggyőződésünkhöz hiven, lábhoz tett fegyverrel őrt fogunk állani és vigyázni a szomorú, sötét magyar éjszakában, hogy czsaui kezek ne bántsák nekünk többé azokat a szent eszméket, melyek minden keresztény magyar embernek legdrágább kincsei.
Tudjuk, hogy az a szervezett keresztény magyar társadalom, amely Nagykanizsán a mult napokban oly fényes tanújelét adta keresztény cs magyar gondolkodásának — egységesen mellettünk áll — majd ha ujabb erőpróbák lesznek szükségesek.
Készüljünk a jövő napjaira! (*)
ZALAI K02L0NV_
1922. junius 9
Nemzetközi rendőrséget szerveznek.
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Budapest, junius 7.
A nemzetkőzi szélhámosok könnyebb megfigyelésére és kérrekeritésére nemzetközi rendőrséget szerveznek, omely kizorólsg « nemzetközi szélhámosok bűnügyeivel foglalkozik. Erről az újonnan alakuló szervezetről most bécsi tudósítónk o kővetkező részleteket jelenti: ... L« -A háborús lezüllöltség folytan a buno sök száma oz egész kontinensen emelkedett. Különösen nagy mértékben szaporodtak el az intellektuális (sünleltesek között is feltii-
A nemzetközi rendőri szervezetnek kü-
i- iLlm»,nilni rendőrtisztv ielöl.detéklívjri
^ KTkTkhárólag ..okkal a bűnügyekkel síkosnak, amelyek igénylik az ilyen nemzetközi rendőri kar ^nybevétdét Kulan kezelősége is lesz - nagy nyilvántartónak amely a Világ bűnöseinek személy! adat... tartalmazza. A-szervezet központja Pár,.b-n lesz ahol a párisi rendőrprefektus mellel, külön épületben kap székhelyet a, nemzjlko. ■ rendőrség, melynek élére vekétől az össze, rendőrségek vezetői vál.sztartjk. Innen fog jík irányítani . munkát s ez tesz a cenlmm. \'az egyes államokban működő szervezeteknek. M. Uullier, a párisi rendőrprefektus veze tője nagy reményekel füz az uj hatóság működéséhez, amely minden bizonnyal az ő.st-l már meg is vulósufr
BZ intellCKlUailS líuineiicoe. -
nöen ncgy siámibal a nemzetközi bűntettesek a vasúti tolvajok, csekkcsalók, vulutecsaók, stb. Valamennyi állein rendőrségének a legtöbb gondot az intellektuális bűnesetek ki-nyomozáss és a lettesek kézrekerilése okoz. Az egyes iendörig«zg..lós»gok, prefekturák és főkapitányságok detektivkarin több detek-tivesoport foglalkozik egyidejűleg ez ilyen bűncselekmények nyomozásával. Nálunk ot deteklivcsoportot foglalkoztatnék nz intellektuális bűnösök, azonkivül számos rendörtiszlvi selőnek adnak munkát.
A nemzetközi szálhámoiok ulám nyo mozissal azonban nem minden esetben tud lak nehézség nélkül megbirkózni. Ennek oka löbbnyire az volt, hpgy nem volt á birtokukban kellő időié fénjfcép, szeméiyleiráa, Ujjlenyomat vagy egyéb ad.it a lettesekről.
A nemzetközi sréhároosok a haboiu utáni időben a vonaliorgalom helyre-Ultijával jól sikerült csalások ulán a lehető leggyorsab i közlekedési jái müvet felhasználták, gyorsvonatra, túraautókra, sőt r. pűlőgépeki e ülve, hagyták el az országot. A világvárosok rendőrségei a lehelő legjobban kifejlesztették a nemzetközi szélhámosok utáni nyomozássá! foglalkozó detektivosztályaikat, de löbb helyütt tapasztallak, hogy a negyméitékben elszaporodott valutacsalók és egyéb bűntettesek, ki-nyomozása legnagyobb fáradozásuk mellett sem vezet eredményre.
Mindezek felismeréso él hosizas virsgá-lódások után most Mr. Leullier, a párisi rendőrprefektus vezetője elhatározta, hogy megszervezi a nemzetközi rendőrséget, mely először a nemzetközi szélhámosok eifogolá.át célozza. Terveket is dolgozott már ki eire vonalkoólag és tárgyalásba lépeti a lond.ni és a berlini rendőrigazgatósígok vezetőivel, eléjük terjesztette azt, amelyet azok el is fogadtak. Most n newyorki rendőrprefektura vezetője előtt fekszik a terv, amely szennt a nemzetközi rendőri servezetben a világ vala-
mennek- metropolisának rendőrségei beletartoznak.
A terv szel int egyes főkapitányságok a bűnügyi nyilvántartó valamennyi adatait megküldik egymásnak, valamennyi ujjlenyomat és fénykép másodlatát elküldik, ugy hogy minden állam gonosztevőit ezentúl nemcsak ott tartják nyilván, ahol tettét elkövette, hanem mindenütt másutt. Ilymódon egy budapesti szélhámos szökése esetén Párisban, távirati értesités után, még abban az órában mindent tudnak az illetőről, ha oz már egyizben büntetve volt, mert a rendelkezésre álló bunugyi nyilvántartó adatai eláiuljék azt. Ez azután lényegesen hozzájárul a nemzetközt szélhámosok könnyebb elfogásához, vagy azoknak a gonosztevőknek a kézrekeritésfhez, akik bu cselekményük elkövetése után nyilvinv.lólag megszöktek nz ország területéről.
HÍRE]
_ Kállay Tibor Űrnapján Jön
Kanizsára. A „Zalai Közlöny" jelezte, hogy Kállau Tibor dr. pénzügyoiinUzter most vasárnap utazik le Kanizsára, hogy átvegye a képviselői mandátumot. Ez a terv mosta miniszter e heti rendkívüli el oglallsága miatt oda módosult, hogyUrn.pjín érkezik le a déli expresszvonattal. Ez azonban most má, teljesen biztos megállapítás. V.2 órakor iut he a vonat a kanizsai állomáara, shol a legnagyobb ünnepségekkel és •«««<«\' ragaszkodás minden jelévd fogják fogsdn, a népszerű miniszter-képviselőt. Az^ állomástól egyenesen a vároaházára 1s.)l.t dl.d.lm, menetben, virág és rózsaeső, zászlód*, és »z egyesületek sorfala között, hol dr. Fáb.an Zsigmond valesztási elnök ünnepélyesen átnyújtja dr. Kállay Tibornak - mmt Nagykanizsa város képviselőjének - .1 msndí-tumot. Este fél 8 órakor bsnk.lt lesz « Pol-gáli Egylet kert helyiségében, (kedvezőtlen idő esetén e nagyteremben), maid a miniszter a fél 11 órai vonattal visszautazik még aznap éjjel Budapestre. Ígéretét bírjuk azonban, hogy sokszor, igen sokszor meglátogat. «• ő Kanizsa-városát. A miniszter-képviselő U • napi lejöveUle - ismételjük - most már \'égleges megállapítás. .....
- Személyi hlr. P. Bendcs Valérián
Szent Ferenc-rendi tartományfőnök — délelőtt városunkba érkezik, hogy a Szent Ferenc-rendi zárdában a szokásos évi hivatalos látogatást megtartsa.
_ Az elemi Iskolások Wlráztdu lása. Az áll. elemi iskolák 1. kerületi t.nulo. Ólyó hó 10-én délután tanítóik vezetésével városi erdőbe kirándulást rend.zne^ Erre a kirándulásra meghívják a azUőket é. érdeklődőket a tantestületek. -lekről és üditő italokról gondoskodva van a vendéglős utján.
— A Principális- vBIgyl lecsapoló társulat folyó hó 7 én délután \'ártotta . Városházán rendes közgyűlést az ártéri érdekettek képviselőinek élénk
mellett. A közgyűlés egyhsngulag a FW pális főcsatornán folyó nagyarányú meder tisztítási munkálatok folytatólagos végzése mellett foglalt állást és programjába vettea folyó évi nyári időszak,. « <\'\'°!"8d°1\' Dencsárárok medrének tisztítását is. Az érté,területbe eső összes réltulajdono.ok. legfőbb éideke, hogy ugy a mér kivételt ís
behajtás al.tt álló, mint kivetendő vízszabályozási já.ulékokat mieiőbl. befizessék^
A választás
mindig könnyen megy a Hui»®éri« cipó-uiletben, mert állandóan érkezock ujdonsagOK.
Elsőrendű tennls, fehér vásxon női-ém gyermekcipők feltUnő olcaó árban.
Sói*, férfi- cs jfywm«kbwi»i»y»k Igen nagy választékbán.
UNGÁRIA
Cipőgyár rt. fidkia Fő-utM
H
1922. junius 9.
ZALAI
KÖZLÖNY
HP

— IdőJárá.. A Meteorológiai intézet jelonti: A nagy légnyomás aránylag kis tertt-leire szorítkozik. Az idó Európában részben felhős, szórványosan esős és meleg. Hazánkban túlnyomóan borús, száraz 6> etég meleg A hőmérséklet tegnapi maximuna 29 fok Eger ben ma reggeli minimU\'na 10 fok Debrecenben. Idö\'prognózis: Zivataros esók várhatók, lényeges hóvál ozás nélkül.
— Szitár Béla halála. Mély részvétet fog kelleni o gyászhír, hogy Szitár Béla d. V ellenőr, tartalékos főhadnagy Pécseit meghall. Szitár Béla városunk szülötte, idősebbik fia volt Szitár Ferenc, a Casino bérlőjének és a Déli Vasút itteni állomásán kezdte meg pályáját. A háború kitöréséig szépeh haladt előre- megnősült és neje és kisgyermekei körében boldogan élt. A nagy vérzivatar őt |s kiragadta békés otthonából és a háborús Izgalmak megőrölték ideg-etét. Agybántal-mak lámadták meg, melyekből nem tudott kigyógyu\'nt és a leggondosabb ápolás dacira i,, hatalmas szervezete kidőlt az élők sorától. Halálát özvegy édesanjja, neje, két kis árvája, testvérei éa nagyszámú rokonság gyászolják. Temetése tegnap délután fél 4 órakor volt a róni. kath. temető halottasházából.
(x) Uránia- J8n Gunnar Tolne. éa Mia May.
— Hortobágy—balatoni tnraver seny. A Királyi Magyar Automobil Club nésy napos autó versenye ma hajnalban veszi koz-detél. A-háború után ez lesz a lognagyobb európai autóverseny. Ez a\'.kalo v.nul 28 kocsi indul a versenyre, köztük a külföldi gyárak benevezeti kocsijai is. A túraverseny kiinduló pontja a budapesti Műegyetemnél kezdődik. Első napon a Ferencz József hidon, Kálvin téren, Ullól uton indulnak el Pestről és Scol-nokon keresztül Debiecenbe. Djbrecenoc egy órai ebéd Idő után visszaindulnak Tiszafüreden ál Budapestre. A cél Budapesten a küls® kerepesi Uton van. Itt gyülekeznek a kocsik, ahonnan menetben visszamennek a Műegyetemhez. Tizedikén reggel őt órakor start a Műegyetemnél. Innen a fehérvári uton ál indulnak u kocsik Mohácsra és Pécsre. Pécseit egy órai ebéd idő vall, onnan Kaposváron is Siótokon ál Balatonfüredre érnek. A turaver-senyeken József főherceg és Jizsef herencz főherceg Is részt veszlek. Tizenkettedikén Balatonfüredről Szombathelyen át Sopronba, majd Győrön át vissza Budapestre hajtanak. A cél a bécbi vámnál lesz.
— Dr. Kovács László ügyvéd irodáját Fóul 18 szám alól Erzsébet-tér 11 ssám alá (Gutimann-félo ház) helyezte ár.
- A mlkófalval pasaléjátákok. A nHgyar Ober.mmergauban, Mikifalván nagyban folynak a megrázó passlójátékok. Az ország legkülönbözőbb részéből sereglenek oda az emberek, hogy részlvegyenek a nagy golgotai világdráma előadásában, fc\'dekes, hogy mig az oberammrrgaui passiójátékokban csak 500 azereplő vesz részt, addrg Mikófalván ezernél többen játszanak. A mikófalval paasiöbegyet a tarniészet is arra predesztinálta, hogy a jeruzsálemi Golgota hegyét jelképezze, mert a falu fekvése és a hegy — csodálatoson hasonlít a jeruzsálemi Golgotához. \'Ezt igen kedvelőén sikerült is kih s-nálni\'a a rendezős-gnek. Közvetlenül a nézőtér előtt terül el az ókori Jeruzsálem, a történelmi nevezetességű épületekkel, Pilátus, Kaifáa stb. házaival. Majd egyre kisebbedő távlatban a jeruzsálemi szűk utcik, terek, házak már összeolvadnak a kis falucskával. Mlkífalva passiójátéka már oly hírnévre telt azért, hogy nemcsak a magyororszagi ko<on-ség tetszését nyerte meg, de igen sokan nézik meg az ausztriai magyarok éa a megszállott területekről Is.
(x) Szombaton és vasárnap mutaijt be a Világ-mozgó világhírű detektlvjének Harry Hiollnek egyikét a legzseniálisabb kalandjai közül valót a .Borzalmak porcé" clrnü 7 felvo násos detektív történetei. E filmre különösen is felhívjuk a n. é. közönség szíves figyelmét már csak azért is, mert Harry Piel és Harry Hiell cinematografiai műhelyei a művészi kvaN tásokban ahnjira összeforrott, hogy ha akár melyiket emlegetik, mindig ceycl ért a közönség Harry i\'i.it,
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- ÉS CSEMEGEÜZLETEK
réjifxo a hírnevet k\'binyai
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNYÍERFŐZŐDE
SÖREIT
jutinyov irban m állítja a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai sörl«rak«ta.
Raktáron lait kordós c» paUckorott söröket éi pedig:
Király, Bajor, Udvari, Góliát-maláta, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört.
Naponta írin^jLléi. SUrttarilia: l.nn» Heerkialrai._TiWeajK. uíai
— A cseh vízumkiadás uj rendje.
A budapesti csehszlovák. követség értesülésünk szerint a magyar állampolgárok útleveleire szükséges cseh vízumot kizárólag a követség Kun-utca 3. szám alatti utlevél-oszlályón adja. A jövőben a követség Akadémia utca 17. sz. alatti épületében csakis diplomáciai útleveleket fognak kiadni, mig a csehszlovák állampolgárok okleveleit a S-\'échenyi-utca 2. szám alatti hivatalban láttamozzák.
(x) Uránia. Halálcowboy.
— Köztisztviselők közleménye.
Értesítjük b. tagjainkat, hogy a kedvezméiyeő só, cukor és zsir kiosztását folyó hó 9 tót 17-ig bezárólag, a kedvezményes liszt kiosztását pedig 19 tői 30 ig eszközöljük. Felhívjuk a b tagjainkat, hogy összes járandóságukat o h > végéig okvetlen váltsák ki, mert ezen időn lul a kiszolgáltatás nem áll módunkban Köztisztviselők Szövetkezete.
(x) Uránia. Pái.lek .Halá\'cowboy amerikai cowboy dráma, mely az amerikai filmek utolérhetetlen mozgalmasságával mulatja be egy szerrlem miau nyomorba és bűnök gyanújába sülyedt ember sorsát, a vad nyugat irgalmas éleiét, liocs biríság működését, a „lókötí becsület" erejét. Meglopó kisérő műsor!
— Zalaegerszegi két szép szobás konyhás lakísomat elcserélném ha aonlö nagykanizsai lakással. Clm a kiadóban. __
TÖBVfcyVSZÉK
(8) ítéletek. A nagykanizsai klr. törvényszék a „Zalai Közlöny" által már tegnap ismertetett tárgyalásokban a következő íté-leteket hozta: j .
Topiák János molnári ! lakost gondatlanságból okozott emberhalál bűntettében mondotta ki bűnösnek és az enybitő kő, 01-mények figyelembevételével 3000 koron.
pénzbírságra Ítélte. — Gál István zalhszent-balázsi lakost, aki Horváth Józaef pölőskefől felesketett hegyőrt megtámadta és súlyosan megverte — három havi fogházra Ítélte. Az Ítélet jogerős. — Hermáim György kollát-szegi lakost — akit izgatást vádolt a klr. ügyészség — a büntetőbíróság az Izgatás vádját elejtve, Isten káromlásában mondotta ki bűnösnek: éa 1000 korona fő- és JOO korona mellékbüntetésre Ítélte. Ugy az elítélt, mint a kir. ügyész felebbezctt. — Kiss Ferencné Horváth Anna n.gyk.nhs.l lakost, mert a hagymát a tájékoztató árnál magasabban bocsátotta áruba, sz uz**abiróság a fennforgó enyhítő körülmények figyelembevétele melleit 1000 korona f«- é» S00 korona mellékbüntetésre ítélte.
Budapesti tőzsde > Budapest, junius 8.
Zürichi zárlati
Bellin 188, Amu.tdain -, Hollandia
X.wVork «r,75 l.onJon <»., Pállj47«. MU.no H». Prága" 1007 5. Bud.pest 00. Zágráb 19", \\ar>o 13, Wien 3 0, üastíák korona 4.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
weszilnk 2100 éHo5yas»o«.
Oosei mái helyi ríssvé- yatrüníe, nyeket legmagasabb álban -W^mm^m^www Tőzsdei niegbizások í< külföldi átoUláaol legeWoyoaebb is t.ggyotubb leljes.ltze. Tlridik HHInírrámfarshl MIM frk» ™"rt
. kiilCOtdi pénz-< vétele Hadt.e.
Grosz és Társa
N.9,>.»IZM. »u»*>.Ml 1. Telaloa 3M.
Dollár, Dinári,
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Nyilt-tér.*)
NYILATKOZAT.
Az elterjedt különféle verziókkal szemben kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy én sem a Mezőn, sem a Hassal párthoz nem tartozom, azokkal összeköltetésben nem állok és letöltjük nom vagyok. Irányzatom a keresztény kisgazdaprogrammat a falusi kisemberek gazdasági Jólétének előmozdítása.
Midőn ezt ilt még a választás lefolyása előli nyilvánosságra hozom, remélem, nogy az ellenfeleim részéről céltudatosan ter]oszlcu egyéb álhireknek Is végleg elejét veszem.
Letsnye, 1922. juniui 7.
Dr, Lakó Imre.
•) As a rovatban küzöltakérl ••«! a a.arkeeslis<g. sem a kiadóhivatal MelÍMáget nem vállal.
Özv Szitár Béláné szül. Preiaz Paula ugy a maga, mint gyermekei: Grete és FranV, v.l.mint az alulírottak és számos rokonsi nevében Is fájdalomtól I megtört szívvel túdalják, hogy a szeretett jó férj, apa, gyermek éa rokon ^
Déli vasúti ellenőr, tart. főhadnagy
^r&fÍülfle^é^^izl-.-^ál.itva, folyó hő 8-án d. u. •/.<
d. e. 10 crakor a szentferencrendiek plébánia templomában fog az Urnák bemutattam,. Nagykanizsa, 1922. junlua 8.
, Áldott legyen emléked I Nyugodj bikában I
özv. szitár Fer.nené uiiL «"».\' iohann. édssanyj. - PreU. tUrollne sa)~»
P.ul. é. árpád taslvhal. - Ho—taW i«u.., ÍÍkÍ, arpádné szül. PUzár BtzW. loKanaa. Wet.z Hen»l« sógornál.
ZALAi KÖZLÖNY
•9^2. |u
ZSÁK
Ponyva Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolaj
Petroleum
Réioálic
legolcsóbban beaxerexbető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
nagykaraskadésában.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos fáldbUlokrendKí Blrósás ílt»l engedélyezatt
Ingatlanforgalmi irodáia.
TMaa 331. fllrti Ur » TMraB d": SzbW •m\'Wi
Eladó birtokoki
500 holdas birtok Zalamegyében, melyből ISO hold szántó, 60 ho\'d rél, a többi erdős legelő.
250 holdas birlok Zalamegyében, melyből 130 hold szántó a többi erdő, rét és legelő.
232 holdas birtok veS2prémmegyében, melyből 150 hold szántó, 3 hold szőlő, S hold akácis, a többi rét és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rél.
100 holdas birtok Zalamegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rél, a többi erdős legelő.
20 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, prima rajszőlővel beültetve.
16 holdas szőlőbirtok Nagykanizsa melleit, nagy gyümölcsössel.
II holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi partjától 4 km.-re, teljes fölszereléssel.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely melleit a Balaton pariján.
Parcellázások i
Somogymegyében homokos birlok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. Építési anyagról gondoskodva van.
Zalamegyében közvetlen a falu mellen. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölen
ként 20.000 K. Lakóház a faluban vehető.
Eladó házak I
A város belltgllctiJi szép kertes ház nagy lakással, két szoba elfoglalható.
Csendes urinegyedben halszobás családi ház.
Kisebb lakóház közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nagy kelllel és szántófölddel, Ezenki-vül kisebb nagyobb házak eladásra állandóan előjegyezve.
Üzletházak ■
Kétemeletes löbb üzlettel rendelkező ház a piac körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház teljes felszereléssel és italmérési joggal.
Somogymegyében vasúti gócpontnál nagy emeletes vendéglőház szállodával, sok épü leltei, teljes felszereléssel.
Balaton somogyi partján szálloda, vendéglő teljes felszereléssel.
Somogymegyében falusi üzletház, uj épület, lakás ás üzlet azonnal átvehető.
Zalamegyáben falusi vendéglőház üzlettel Január elsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen^nagy szál-loda, vendéglő is kávéház birlele teljes felszereléssel,
40 lóerős „Rába" motoreke, 1918 évi gyártmányú, üzemképes, helyszinen bemutalva, nagyon jutányosán eladó.
Apró hirdetések
Csinosan bulorozott utcai szoba külön bejárattal kiadó. Cim a kiadóhivatalban^_
Ujaágelárualtó felvétetik a vasuli hírlap-árudéban. __
Bort ás borseprfit veszek minden mennyiségben a legmagassabb napi árban. A cég megbízásából: Stróbl András füszerkeres-kedő Szépeinek. _
A LEGJOBB
Fehér vászoncipök Sandátok
Nyári diwatcipő-különlegességek
ugy raktáron, mint mérték utún készítve
Miitényi Sándor és Fia
clpeárutiAiabaii Nagykanizsa, Fő-ut, a város palotáiéban
Azonnali belépésre keresünk szorgalmas, ügyes, megbízható hivatalsegédei. Magyar Élelmiszerszállitó és Arukereskedelmi RT. nagykanizsai fiókja.
Jó állapotban lévő csipkefüggöny eladó Kossuth Lajos-tér 9. szám alatt.
xxxxx xxx xx xx xx xx I Mohar H
£ Köles
Hajdina £ Zab
Tengeri
K3* daxdaaágl és németországi kerti bm
^ magvak kkainyben 1* kaphatók gjj
S Ország és Widder cégnél g
jj Nagykaniua, Erzsébet-tár 10.
XXX XXX XXXXX XX X XX
VILÁG
mozgóképszínház
Erziébit királyné-tér, turul szálloda épBIitébu Telefon 74. Telefon 74.
Szombaton és vasárnap Harry Hlell a világhírű meslerdelekliv főszereplésével kerül színre
A borzalmak perce
Irta, rendezte és a főszerepei jálsza Harry Hlell
Jön!
SIERRA BILL
Amerika legkoloszálisabb filmje
lön!

UoltróimV . Páholy 26 K, ztólyo 22 K. L hely 18 K, üölJfttTai • II. hely 16 korona, III. hely 8 koron-.
I Elóadiiok hétköznap léi 7 ét 9 órakor, vazir- 6i üonep-I napokon 3, 5. 7 íj 9 órakor. Pontoa kexdéa l
y
A Magyar Fiat Müvek RT
Zala- és oomojjy vármegyei képviselőlége
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI RT
A Tauril bizományi gummiraktára. Autó- és motorbemin. Autó- és hengerolaj érusitása nagyban és kicsinyben. AD. K. W. kisegítő biciklimotorok eladása. Személy és teherautó. Tracteur. Motoreke eladás.
Autók garagirozása. Teheráru fuvarozás.
Iroda: Erzsébet-tér, Köztisztviselő barakk-épület Telefon: 359. Igazgatóság: Fő-ut 8., Bazár-épület. Telefon 356.
Garage: TárháZ-UtCa. Távirati cím: Autóforgalmi.

3-?3 URANIA MOZGOSZINHAZ SS
Csütörtök-péntek
Halál cow-boy
Amerikai cow-boy-Jrítna 6 felvonásban. .Meglepő kfcérő-film.
Jön!
Hindu síremlék
Jön!
HBLYÁRAK: Páholy 26 kor., Zsülye 22 kor.. |f Előadtok keidet*: Hétköznapokon 7 és 0 órakor. Körszék 18 kor., Támlái 16 kor., Zártazék 8 kor., II vasár- és ünnepnap 5, 7 és 9 órakor. Ponlos kezdés1

Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
61-Ílc évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junius 10. Szombat
130. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
$iarkaa«t6»*g kiadóhivatal < Pő-nt 13. ax.
.__InUrurban-Ulafoa 78 --
MogJolouU mindig kora reggel
SZERKESZTŐ,: BENEDEK REZSŐ
B16fU«t4al árak (I*/, far|al«l aliitl a|flU)
F.gta* évra 780 K. MWvra 400 K. Nafcjrad ívta 800 K. Rgy bóra 78 K. Egyei i*4m Ara 4 K
Osztrák csendőrök átlépték a magyar határt.
Határiiuidens az osztrák határon.
— A uZalai Közlöny" telefonjelentései. —
Bécs, junius 9. A magyar—osztiák határ mentén osztrákok és magyarok között a magyar határnak osztrák csendőrök által való átlépése miatt összeütközésre került a sor. A magyarok között állítólag vörös fezet hordó bosnyákok is voltak.
A nemzetgyűlés tisztikara
Budapest, juniua 9. (Saját tudósítónktól.) Bethlen látván gróf miniszterelnök ma ter jeszti a Kormányzó elé azt a programot, melyet a legutolsó minisztertanács a nemzetgyűlés megnyitásával kapcsolatban elkészített, hogy a különböző alternatívák közül a Kormányzó melyiket fogadja el — az a mai audiencián dől el.
A nemzetgyűlés tisztikarára vonatkozólag kétségtelen, hogy Gaál Gaszton elnöksége áll előtérben, alelnököknek Bottlik Józsefet éi Kemény Bálint, a Ház volt alelnökeit emlegetik.
Kétségkívül sz Ernsztpártnak Is juttat nak egy elnökséget, melyet valószínűleg Huszár Károly fog kapni.
Az egységes párt szerdán tartja meg alakuló értekezletét, ott fogja Bethlen István gróf miniszterelnök programját főbb vonásokban kifejteni.
Ma délben hirdették ki az északi kciü-letben a válaaztás eredményéi. Képviselők lettek 2 szociálista, 3 demokrata, 1 Wolff-párll, 1 Andráiay-párti.
Montenegró — tanácsköztársaság.
Bécs, junius 9. (Saját tudósítónktól.) A „Reichspoat" jelenti Zágrábból: Dr. Markovié. Montenegróban kikiáltotta a s.ovjet köztársaságot. Markovics hlvel összesen egy 2000 főnyi szervezett bandából állottak.
Merénylet a postatakarékban.
8udap*st, juniui 9. A postatakarékpénz tár Honvéd-utcai pénztárhelyiségében nme-rellen tettesek elhelyeztek kiiebb mennyiségű robbanószereket, amelyek felrobbantak. A robbanás okozta pánikban a tettesek az elrejtett pénzeket öaazsszedték éa ezzel elmenekültek. A robbanóanyag jelentéktelen meny-nyi.égü volt, mert csak a közvetlen közelben álló Iv.nica Ferencné rjevü asszony sebesült meg könnyebben. A tolongásban Reitrr hamu kereskedő szintén könnyebb sebet kapott. A helyszínre jött mentők a sebesülteket első segélyben részesítették. A rend fenntartására nagyobb- azámu gyalogos és lovasrendír ment kl a helyszínére. .
Illetéke."helyen nyert felhatalmazdi alapján- közölhetjük, hogy a postatakarékpénztárban ma délelőtt történt robbanaanek az eddigi -megáll.pltás szerint politikai jellege nincs, célja csupán az volt, hogy a robbanás folytán \'esetleg beálló lőmegzavarban « előre elkészített tettesek a meglepődött közönség^ megkárosítsák. Erre enged következte ni mag. . robbantószer is, amely
gálát szerint komoly kártételre alkalmatlannak bizonyult.
A pápa a béke érdekében.
Rima, junius 9. (Saját tudósilónktól.) A Vatikánban kinos feltűnést kelteti, hogy Poincaré félrelebbentelte a függönyt Jonnart szentstékl francia nagyköveinek Intervenció-járól, amellyel oda akart hatni, hogy a pápa valahányszor nyilatkozik, keresse az érintkezést a francia diplomáciai képviselettel. A legutóbbi római eucbirisztikus kongresszus alkalmával a Vatikán már megadta a válaazt erre a közbelépéare, amikor hangoztatta, hogy a pápa elhatározásaiban semmiféle kulaő befolyás nem érvényeaülliet és a Szentszék megütközését fejízte kl azon, hogy Jonnart nem kezelte bizalmas... a Szentsziknek a génuii konferencia idején tett nyilatkozatai miatt szükségesnek látott diplomáciai lépését. Arra még kevésbbé számitolt a Vatikán, hogy erről szó fog esni a francii törvényhozásban éa a legjobban az bántja, hogy Cerettl pápai nunciust is támadásokkal illették. A Szent-azék nyilatkozatot kéazül kiboc.átani, amely valószinüleg az „Oiaervatore Romano -ban fog mrgjelenni és nagyon erélyes hangú lesz. Kijelenti benne a Szentszék hogy a nagy cél a világbéke hclyreállitáaa ó.dekében ezentúl ia minden tőle telhetőt el fog követni és ebben a fáradozásában nem engedi magát megfélemlíteni, bárhonnan Induljon Is ki ilyen törekvés. Azt la beszélik a Szentszék köreiben, hogy az eset miatt diplomáciai változás lesz a Vatikánban, sőt meglehet, hogy . francia kormány a vatikáni nsgyköv.t.éget egyelőre be sem fogj-, tölteni.
cgjrciwiu »—- --mty-
A demokrata lista sikertelensége,
Budapest, junius 9. A budapesti választások eredményével foglalkoznak most leginkább a politikai körök Különösen sokat beszélnek arról s t.gadhat.tljzn ve.eaégről. amely a városi választások folyamán Vázso-nyiék, vagyis » szorosan vett demokratákat érte. Vázsomiék vereségük okát nem önmagukban é. abban a harcmodorban láljik, amelyet a többi liberális pártokkal szemben folytattak, hanem Bircryék éa Rassaiék rovására szeretnék Írni azt hogy a remélt mandátun tömeg helyett Bud,pei.cn és kor-„yékén két mandátumhoz jutottak csupán Szterényi semmi .iin »!•« ki nem bukott vöt"., ha nem Vé»<>nWk llstáUho. c,a,lakozik) hanem esetleg Lukácsékkal együtt
a\' deniokrata lista sikertelan,égének S\'tl\' irány*
•tok ellen a képvl«ISk ellen folytatott. "k!k nőni hajlandók \'vázaonyiban a liberális
"""Vadnyi\'és\'R-ai köz, az ellentétek óráról-órA.a szélesednek éa egészenbizonyo^
hogy rövid időn belül végleges szakadá. fog beállni.
Hkobozták a Népszavát.
Budapest, junius 9. (Si.J« tudósítónktól). A Conli-utcáben szerkesztett nemzetközi p»rl-közlöny mai számát elkobozta a hatóság egy cikk miatt, amely a lap élén a kivélcles rendeletek megszüntetését követeli, a vörös május, a minden a mienk" újra feltámadt hangján. Ismcijük azt a hangol: a vak gylllölet fűti, sliiusa a mosdatlan szftj, eszköze az izgatás. Amikor az isibekapó és macához tért nemzeti é\'eterő lerázta azt az uralmát, amelynek ez a hang és siilus hivatalos hangja és kormány-stílusa volt: egy időre a Conli-UKrftban más hurpengetés volt alkalmazásban. Voltak, akik esetleg art hitték, hogy itt a fsjbeverő lények és véres tanulságok múltján okulva, a munkás vezetés politikájában irányváltozás történt. Naiv lelkek voltak ezek, mirt l-ne csak egy választásnak kellett jönnie, amely a szociáldemokrácia céljait világosán még mindig nem látó polgárság egy részének segítségével, annyi mandilunot juttatott önnek a pártnak, .menynyire maga sem számitott, — a régi hang, a prolelárjog pökhendi és stupid módra újra Itt van és süvit az Utca sípján. A bécsi Arbeilor Zeitung már azt irjs, hogy a választásból n .vörös Budapest* mulatta me* .rckt, lg.za van. A Conti uferz felSl újra Kun Béta arca vigyorog elö.
Hétszázmilliárd Ausztria deficitje
Bécs. junius 9. (Saját tudósilónktól). A
megsemmisülés örvényével közdő Auiztri. uj kormányi kapóit. De a menekülés reménye nem erősödött meg. Az uj kormány Selpel kancellár vezetésével mindjárt amint bemutatkozóit, hiteljavaalatot terjesztett elö, melyben 220 milliárd korona hitel megazavazáaát kérte a nemzetgyűléstől. A jegybank mintegy 80 milliárd bankjegyet nyomott a mindennapi szükséglet kielégítésére éa az állami deficit terhére, amely motl már közeledik a 70U milliárdhoz. A legkétségbeejlőbb a munkanélküliség réme.
Amerika a franciák mellett.
Ncwyork, junius 9. Havas Jelenül New-York Times fontos cikkben foglalkozik a Hágában meghívott hatalmakhoz intézeti francia memorandummal. A lap dicsérettől emlékezik meg Poincaré miniszterelnök fejtegetéseinek világos és erőteljes .Soltéról, aki majdnem ugyanazt az álláspontot foglalja el, mint Hughos. — Franciaország a szovjetekkel szemben követendő politika tekintetében az Egyesült-Államok mellé Hl. A lap megjegyzi, hogy az olasz és az angol kormány c<ak akkor kerülhetno ki abból a zsákutcából, emelj be Genovában jutottak, ha Genovában követelt politikájukat feladják.
A World kifojezi azt a kivánalgát, hogy Franciaország a legtöbb hatalmai nyerje meg a maga nézete számára. Ha a szovjet kl akarja vivni elismertetését és nagy kölcsönt, akar elérni, helyesen csolakszik, ha meggyőződik arról hogy a memorandum eszmemencto a tar-tojások, a magántutajdon és a nemzetközi kötelezettségek tekintetében nom éppen Franciaország specialitása A Brooklyn Eagle Hughes-nek Jussíranddal legutóbb folytatott megbeszéléseiről azl Írja, hogy a francia és az angol politika Oroszországot illelőlog ma egyutoq halad.
ZALAI KOZLOg*.
Az uj ipartörvény végrehajtásának előkészítése.
Megdöntötték « kép.altéaek r.nd.Sevít. - A* n) Ipartőrvény nem kISvet kereekedelemellenes Irányzatot. A kereskedelmi miniszter nyilatkozata.
Budapest, junius 9 Ax uj ipartőrvény végrehajtási tervezeté.. most dolgozik a kereskedelemügyi minisztérium é. mielőtt »z míg nyilvánosságra kerülne, a kereskedelmi mifl.a.ter bizonyos .«■ doailfaok érdekében először az M..M érdekeltekkel óhajt megbeszéléseket folytatni és esik .rután lép életbe a. uj »P»r«8rvény. A kereskedelmi miniszter erre vonatkozólag a következőkben nyilatkozott:
_ Az uj ipartőrvény alapjául szolgá l törvénjjavaaUtom indokolásában, bőséges alkalmam nyílt arra, hotty e nagyjelentőségű törvényalkotás tekintetében álláspontomat ugy a. általános elvek, mint " tekintetében teljes őszinleséggel és nyíltság gal kifeji sem. ,,
— Az 1884. évi ipsr\'öi vény megalkotása után csakhamar nyilvánvalóvá vált, hogy ez a törvény iparosságunkat nem elégítette ki. Azok oz évről-évre nagy következetességgel hangsúlyozott kivánslmak, amelyek a törvénymódosítás irányát juttatták kifejezésre, nem hagyhattak fenn kétséget arra nézve, hogy a törvénymódosításnak,! hs bekövetkezik, minő keretek közölt kel történnie. Iparosságunk egységes állásfoglalásai az ipartörvény módosításánál egyetlen kormány sem hagyhatta volna (igyelmen kivül, illetőleg ezeknek a kívánalmaknak mellőzésé^ vei a lölvénymódositás kéidé.ét megnyugtató megoldáshoz nem juttathatta volna.
— A törvényjavaslat, illetőleg az uj ipartőrvény bírálói azzal főképpen abból a szempontból foglalkoztak, hogy az 1884. év, ipartörvénnyel szemben nem a szabadabb fejlődés, hinem a nagyobb megkolottség irányát követi. Ez alkalommal egészen röviden c-k orra utalok, hogy az 1884 évi Ipar-törvény az ipüri képesítés elvi alapján áll. ennek oz elvi alapnak követeiményelt azonban nem érvényesili következetese.., h\'nem több rést enged, amelyek az elv. alappal egyszerűen össze nem egyeztethetők és a képesítés egész rendszerét mrgdontolték.
Amit az 1884. évi ipartőrvény oz egyik keze vei adott, abból a másik kezével igen sokat elvett. Hogy Ily módoa nagy kérdéseket nem lehet megnyugtató megeldáshoz juttatni, az kézenfekvő. Ezt a belső ellentmondást iparosságunk csakhamar megérezte és nem tőre kedett másra, mint ennek kiküszöbölésére, amit az uj ipartörvénnyel el is ért. Éppen ennél a szembeötlő ellentmondásnál fogva, amely i régi ipar tői vény egyes rendelkezései kőzött fennáll s amely mialt a régi ipartőrvény nem is jelezhet halálozott Irányi, ez u, ipertörvényröl csak azérl, mert ezt a btlső ellentmondást megszűnteti, nsm lehet azt mönda\'nl, hogy á Végtvet szemben nagyobb megkötöttséget érvényesít.
— De a képesítéssel kapcsolatos kér déseklfl elteiintve, egyéb vonatkozásokban sem jelent az uj ipartőrvény a régivel szem ben olyan megkötöttségei, amely iparunknak, kereskedelmünknek hátrányára lehetne. Egyes iparok gyakorlását a régi ipartörvény IS engedélyhez kötötte s megbízhatóság igazolásától lette füjgővé. Abban, hogy oz engedélyhez kötött iparok száma az uj ipartorvényben lényegesen bővült, senki sem láthat sérelmet, aki ezzel a részletkérdéssel kissé tüzetesebben foglilkozik. Azok o visszaélések, omelyeket egyesek az iparűzés leple alatt a múltban elkövettek s amelyekkel szemben a halóslgok tehetetlenek voltak, csak ily módon lehet elfojtani. A megbízhatóság szem pontjából támasztandó követelmények ptd.g egészen az eddigi keretekben mozognak.
— Még k,evésbbé állhat meg az a nézet, hogy az uj ipartörvény kereskedelemellenes Irányzatot követ. A törvény minden irányban kallóképpen biztosítja a kereskedelemnek azt n aratod mozgást, amelyre múlhatatlanul szüksége von.
— Az uj ipartőrvény végrehajtási rende■
létének előkészítése jolyamatbfn van Ennél a munkánál csak egy fel.datofn lehet: . maguk tisztaságában érvényrejuttatnl a \'°"ín^,0Pcl elveit Teszem ezt »zzal o azeretetlel, mellyel a magyer ipar és kSreskedelem ftánt neggk mostani állásomban, hanem azt sok éve, köztisztviselői pályámon is m.aden-kor viseltettem.
Súlyos tamilsáaok.
Nagykanizsa, junius 9.
A mogyor polgári és keresztény társadalom olyan rettenete. Írekét kapott » mos-tan? váloTztásokop, hogyho még ebből sem vonj. le . tanulságot, okkor megérett a megérdemelt pusztulásra. ■ - .
Magyarországon oz úgynevezett közép-osztálynak egészen különleges torténeim, múltja vin. Mikor 1848-ban a nemes, kiváltságok amelyek eddig kevesebb munka éa éíftíev.lóság mellett is biztosítottá: a fenn-„oCedUt, megszűntek, a magyar középosztály máról holnapra orr., volt kényszerítve hogy ezután a saját erejéből tarl.. meg .z a társadalmi pozíciót, amelyet eddig . feudáUs privilégiumok segítettek neki
P Mikor a XIX század utolsó negyedében
Magyarországon bekövetkező hihetetlenül
gyors gazdasági fellendülés előnye* a.magyar faíl és történelmi mult tradícióitól jórészt idegen elemek kezdték kihasználni smikor a
felvirágzó ipar é. keresk^ekm .rén ezek félelmetes onyogi és egyben politikai értik tulajdonosaivá lettek, azalatt a magyar közép osztály a hivatalok íróasztalai mellett körmölt a mag. szűkös elsejei fizetéseért és nem vette észre, hogy az uj magyarországi különleges kapitalizmus öt is a proletáriátus jele szorítja le. A háború kitöréséig még cs.k megtudta őri,ni középosztályi mivoltának külső latszatát. A szellemi téren kezében tartott, a vezetést; a háború éa forradalmak okozta magyar gazdasági összeomlás azonban szinte teljesen tönkretette Ma magyar középosztály - nincs. Van szellem, proletá-riátu., vsn egy kis réteg jómódú középosztálybeli is, de ezt is jövedelmi forrás., olyan régiók felé kényszerítik, amelyek eddig az intelliger.cio előtt idegenek voltak. Mncsen ország, ahol a köztisztviselő olyan nyomorba csúszott volna le, mint Magyarországon, fcnnek oka vis msjor is, de — és ez . keserű — más ok is. Régi és nagy igazság pedig, hogy . nyomornál - mikor másfelől meg lobzé dik a jólét - nincs kitűnőbb szoctálisla agitátor. Jusson ez eszükbe azoknak aV.k most azzal a váddal lépnek fol, hogy a szociáldemokrácia előnyomulását n magyar — ne feledjük : proleláriátusba taszitotl — intelligencia Is elősegítette.
A szociális gondol.tot többé elsikkasztani nem lehet. A vllágfejlődés nem enged,. A jővfi — o srociálizmusé. Botor és hiábavaló dolog — akár egyeseknek, akár pállok n.k utjáb.l állni e fejlődésnek: mert legázolj! őket, mist a gyorsvonat az eléje fekvői.
Ezekből a tényekből azlnte kiabálnak a rettentő tanulságok. A szociálizmust meg kell csinálni. Ha a keresztény magyar társadalom meg nem csinálja keresztény es nemzeti alapon - akkor megcsináljak nemzetközi alapon és ellene — a szociáldemokraták!
Ha ezt még most sem értik meg ott, ahol kellene — akkor ezen az országon nem lehet segíteni és akkor - nem is erlemes. Akkor a mogyor polgá.i, társadalomnak csakugyan azt kell tenni, amit valamikor egy nagy magyar tanácsolt ama kor nemzedékének\' hazafiul nogy elkeseredésében : kivándorol n l Braziliába!. ■ . ^ ^ ^ _
- UJ azerkezetö repülőgépek.
Brennan angol mérnök megnyerte az angol kormány 50 ezer fontos diját, amelyet egy uj repülőgépszerkezet problémájlnsk megoldására tűzött ki. A kormány foltólolcl özek voltak: 2000 láb msgassigra Való felemelkedés, salát eiövel. Legalább (ál óráig tartó lebegés éj óránkint 6S mérföld repülósebesség. Az uj szerkezetnek nincs szükségo repülőtérre, fel
tud szállni bármely ház tetejéről Is.
1922. iuniys l(j
Borzalmas tűzvész Késmárkon.
Latg.lt a s.».n.a,v.n4ve.t6rtan.lm^bjesU
Kassa, junius 9. Megdöbbcnlő lüzvészról ad hirt tudósítónk, mely.cgto S0\' történelmi értékű. Bt0-nyöiü ódon épületei pusztítóit el, köz l\\k a késmárki rokokó stílusban épült gyönyörűi v -rosházál. A borzalmas tűzvész május S4-Sn délelőtt 10 órakor tört ki Késmárkon, éppen a városházán és délre már lángban állott ez egész felejthetetlen szépségű rokokóépület. Délutánra a regényes, hires, csipkézett városházi torony is beomlott, az egész épület pótolhatatlan rézteteje elolvadt a szörnyű tűzvészben és lezuhant a harang is, összetörvén az épület belsejébeu mindent, ami a csupasz faUkon kívül még megmaradt.
A városban a szeles idő miatt a tűzvész rohamosan terjedt tovább. A lángok csakhamar átcsaptok a szomszédos épülelokre, melyek legtöbbje szintén több mint százéves, történelmi becsű, de leimészetszerüleg többnyire favázas épület, mely bőséges anyagot szolgáltatott a lángoknak. Délulánra már egész utcasorok lángokban állották, a hires szép szepességi városban és a környék megtelt jajveszékelő emberekkel, kiknek mindenük odaveszett • borzalmas tűzvészben.. Sokan hozzátartozóikert — kiket nem talállak meg hamarjában — a lángokba akartak rohanni, szerencsére azonban a tűzvész délelőtt tőrt ki s. Igy mindenkinek volt Ideje a menokülésre. Értékek megmentéséről azonban szó sem lehetett.
A tűzvészben a poprédvölgyi összes tüzérségek felvonultak, hogy megmentsék a híres szép városi, de csak a késő éjszakai órákra sikorűll a lángok pusztítását megfékezni. — össíesen 29 ház égeti le a városban, közte a Korona szálló és egész sor történelmi becsli épülőt. A kár milliókra ru?, de históriai szempontból fel sem becsülhető, A lüznél tizenegy ember — közte hét tűzoltó — könnyebben-súlyosabban megsebesült.
A leégett városháza 1780-ban épül, tiszta rokokó-stilusbsn és egyike volt a Fel->ídék legszebb és leghíresebb műemlékeinek. A tüz — mint a vizsgálat megállapította — vigyázatlanságból kelelkczolt.
tf i ÜJüJriL-
_ A Kálloy-párt felhlváea. Dr.
Kállay Tibor pénzügyminiszter ur, nemzet-gyűlési képviselőnk e hó Urpooján
déli 1 órakor Nagykanizsára érketlk. Est. fél 8 órakor a Polgári Egylet kerthelyiségében, kedvezőtlen idő esetén, emeleti nagytermében tiszteletére bankettet rendezünk. Mindazok, kik . honketten résztvenpl óh»j-
tansk\' ebbeli szándékukat\'legUstibUérfőn
azaz 12 én este 6 óráig jelentsék be az alábbi helyeken, hol jelentkezési Iveket fektettünk
feli Polgári Egylet, Css.no, toW Társulata, Keresztény Otthon, Ipartestül\' , Városházán iktató hivatsl és páitirods. Hétfőn lul jelentkezéseket nem fogadhatunk el. A Kállay párt elnöksége.
- A zalaegerszegi pitválasstás-Holnap, vasárnap fog lefolyni dr. farkú\' Tibor söjtörl földbirtokos, vélt oxfordi és cambiidgel egyetemi tanár, a keresztény kis-garda, földműves és polgári párt és a kormány által támogatott képviselőjelölt és dr. Briglevics Károly r.s.oi.to közölt. A hogy mi Zalaegerszeg józan, becsületes magyar gondolkodású népét ismerjük, megvagyunk róla győződve, hogy a vasárnapi választáson ismét tanujaiét fogja adni becsületes, magyar érzelmeinek - és azok is, okik Fz.edrich István mellett sravaztak, nem fognak habozni a határozotton keresztény és magyar gondolkodású dr. Forkas Tiborra leadni szavaxatu-kas. Forkas Tibor dr. mullja, élete egy nyitott könyv az egész vármegye eltilt, ugy, hogy személye goroncia nekünk arra, ha dr. Farkas Tibor bekerül a parlamentbe, a keresxtény magyarság egy erős gránit-oszlopot nyer benne. Ahogy Nagykanizaa megmentett.
1922. lunlua 10-
mandátumát a keresztény gondolat képviselőiének, ugy Z»laegera;eg sem engedheti, iTobv a keresztény gondolat és nemzelt !>•"« V/ncsoltassék. A zalaegerszegi kerület becsületes magyar népe mind egy széliig lefogja adni szavazatát arra a férfiura, akit a Ijereir tény magyaraág büszkeséggel magáénak vall. Farkaz Tibor dr. megválasztásába rendíthetetlenül hiszünk.
_ A ^eaxpréml ref. egyházmegye lelkészegyesülete és belmiaazlóí birollsága folyó hó 19 én délelőtt 9 órakor a veszprémi ref. egyház tanéttermében értekezletéi tartja.
— A rendSraég kSríbSl. Molnár lánoa zalaegerszegi rendőrfelügyelő!, akit nemrégen Magyarévá, ra helyezeti a belügyminiszter, értesülésünk azerlnl legközelebb visszahelyezik Zalaegeraxegre. — Tart/ Endre nagykanizsai rendőrfelügyelő a jövő héten elfoglalja uj állomáshelyét a szombathelyi
rendőrkapitányságon.
— A Zalavármegyal vltésl szék
kapitánya, Szentkirályi Gyula ny. husrér-alezredea széklarlóságát r.e.rtbelyen, Vörös-marthy-utca 1. sz. oletl, Forater László ny. ezredes, széktartó urnái helyezle el. A zalavármegyei vitézi székhez intézett levelezés ezentúl ezep címre küldendő.
— A salaísármegyel orvosi fiók-axövetaág rendes évi közgyűlését folyó évi junius 14 én délután 4 órakor Balatonfüreden a Szanatórium dísztermében tartja meg.
_ Pályázat. A Budapetli Közlöny
legulóbbl számában az Iga.aágügymlniszter pályázatot hirdet egy-egy törvényszéki bírói állásra a zalaegerszegi és veszprémi klr. torvényszékhez. Pályázati kérvények az illető törvényszékek elnökeihez nyújtandók be.
— Időjárás. A meteorológiai Intézel jelenti: Az idő a kontinensen réazben felhős éa helyenkint eaőa. Hazánkban is részben felhős éa száraz idő uralkodik. A hőmérsék let kissé emelkedett. Idiprognózis: Továbbra is meleg is zivatarra hajló idő várhaló.
— A becsületes munka jutalma Böcs József zalagalsai gazdasági cselédet hűséges szolgálat, elismeréséül a földmtveléa-ügyi miniszter pénzbeli jutalomban részesítette éa dicsérő oklevéllel látta el.
(x) Uránia ,UJra a poklok férge tegáben*.
— Dr. Kovács Láaxló ügyvéd irodáját Kóut 18 szám alól Erzsébet-tár 11 szám alá (Gullmann-féle ház) helyezlo ál.
— Balatoni vándorkiállítás Keszthelyen. Az Országos Faluszövetség Balatoni Társasága Keszthelyen a mai naptól e hc. l2Tg vándorkiállitáat tart a főgimnáziumban
— A külföldre azóló postacsoma fok készpénzzel való bérmentesítése A külföldre azóló sommás-. kézi-, éa belét
ZALAI KÖZLÖNY
A küllőidre azoio aomui-a . ....., -- --
csomagoknak a feladáskor lerov.ndo ŐMzes béiincntealtéai diját 1922. évi junius hó 16-tól kezdve a feladá. alkalmával postabélyeg helyett kés,pénzben kell leróni és elszámolni. A jelzett Idő után külföldre szóló c.omaghoz tartozó, de tévedésből postabélyeggel bér-menlesilett azállitólevelekkel fe náott küldeményeket a postahivatalok (ügynökségek, gyűjtőhelyek slb.) nem vehetik fel, hanem 1922. évi\' július hó 15-éig » száll,tólevelekel éa az erre felragasztott poM.bélyege kivételesen teljes névértékben készpénzért becseré -heltk. Ez a kivételes eljárás azonban az elrontott értékcikkekre, valamint «z előbbiek azerint feladálra nem kerülő poat a csomag ok-azállitóleveiéire nem vonatkozik, h«nem lly esetben a szabályszerű levonás mellett történik a becserélés.
- Felvátel erdőgazdasági, erdőőr éa vadSrl lakolába* A fölímlvetésüívi miniszter pályázatot hirdel », T°14" két évfolyamos erdőgazdasági szakiskolába, vflamlnt a Királyhalmán (Szeged melleit) éa Talán a jövő tanévre megnyílandó erdöőrl és vadőri Iskolákba való felvételre.
()0 .Borzalmak p«rc»\' cím alait larljt premierjét a Vllág-mozgó. Ezuion fe-még nem látol! közönséget hogy megtekinteni szíveskedjék Vasjtrnap ismét e rum kerül bemutatóra, melyet a vasárnapi közönség már lUrelmellenül vár.
Vasárnap kezdődik a mlkófal-val paaalójáték. A passlójálékok kezdete egy kla bajor faluba, Oberammergauba vezet vlaaza. Az 1634 évi kolerajárvány alkalmával a falu lakossága fogadalmat tett, hogy Jézus Krisztus szenvedésé!^ krreazlrefes.ilését és sirbntételét, magának a cselekménynek a bemutatásával 10 évenkint feleleveníti. A Passiójátékoknak az Eger melletti Mikófaiván való meghonosítása néhány helybeli lelkea és önzetlen ember kitartó s:orgalmának gyümölcse. Maga a játék sok tekintetben eltér az ober-ammergauitól, a szövegkönyv azonos, de itilusa már nem, hanem az a régi magyiT népies irányt követi. Az oberammergauinál a szereplő személyek száma csak ötszáz, a mikófalvinál pedig meghaladja az ezret. A Passió-hegy éa ennek lövében fekvő kis falu csodálatosan haaonlil a jeruzsálemi Golgotha hegyéhez, az egész szinte arra van teremtve, hogy ott a régi Jeruzsálemet felépítsük. Ezt a kedvező helyzetet Igen szépen sikerült a Pasaió-jálékokban kihaaz,,4lni. — Közvetlenül a nézőtér előtt terül el az ókori
Íeiuzsálem, a történelmi nevezetességű épü-etekkel, Pilátus, Kalfás, alb. házaival. Majd egyre kisebbedő távlatban a jeruzsálemi utcák terek, házak már ö;szeo!vadnak a kia falucakával. Itt kezdődik és itt folyik le a megrázó és egész világot átalakító történelmi cselekmény. Az első előadás juniua 11-én leaz nagy ünnepségek közölt.
(x) Uránia. Hold leánya utolaó
rósz.
— Az AeroszSvetség megalnku láaa Kanizsán. Mull számunk egyikében már jeleztük voll, hogy a kompetens tényezők Nagykanizsán repülőállomáa Mállltását határozták el, mely a Trieszt felé való légi forgalomba nz utolsó és egyszersmlnl magyar vámállomás lesz. A M-gyar Aeroszovetseg — mely az egész ügyet intézi — ma lekü dőlte kél lőmegbizotlját Bencxe Is\'ván lég forgalmi főfelügyelőt és Sanwcb r József pilóta légi forgalmi felügyelői, hogy először elo-kéazitaék a talajt, megalakilaák a M-gyar Aeroszövelség nagykanizsai fiókjá\'. A szovet-aég két főmegbirolljának sikerült megnyernie Nagykanirsn városinak vezetőköreil, ujy, hogy az előkés.itő és szervezőbizottság már meg is alakult. D. Sokján Gyula polgármester volt Srives elfogadni az elnöki lisztet
Népies szertartások a szerb király etkttvőién
Belgrád, junius 9.
Sándor szerb király esküvője Márta román királykissaszonnyal, a legpompásabb keretek között játszódolt le. A királyi jegyea-oár alávetette magát azoknak a népies azer-tarlásoknakis, melyek Szerbiában az esküvök-ről még ma la elmaradhatatlanok. Két Ilyen ielképes azerlarláslól azonban, mely bármily eredeti, mégia kissé veszedelmes, ezúttal eltekintett a szertartásmester. Ezek közül az egyik az, hogy a menyegző reggelén a vőlegénynek meg kell verekednie egy olyan ellenféllel, kit a menyasszony szülei választoltok kl azámárs, a mánk pedig az, hogy
toltak kl szamara, ■ - 1----*
a vőlegény pisztolylövéssel tor őaaze egy „gyagfazekat, mely olt áll a menyasszony szobájának kályhtján Ezektől eltekintve a többi népies azertartások mind lelátszódtak a szerb királyi esküvőn, meri a szerb nép ragaszkodik ahhoz, hogy uralkodója la betartsa a szokásokat.
Mikor a fiatal királyi házaspár elhagyta a templomot és visszatéri a palotába, a kapunál tálat nyújtottak át neki, melyen egy marék gabona és egy marék cukor vo t elhelyezve. A.király egy darab cukrot átnyúlót! a hercegnőnek, ki azlntén cukrot nyújtott ifiu férjének. A löbbi cukrot éa gabonát a „ép közé szórta a királyi pár, mint a termé-kenyaég éa bőség jóklvámágát. Mikor a fiatal xirályné állépte a palota küszöbéi, karjára emeli egy kis gyermeket - az idén természetesen ki, hadiárvát - és báromkor az ég felé emelve megcsókol!., m.jd Möl-tőztetle egy sajátmaga által készllette ruhába. l»v a fiatal azerb aaazony gyermek»ld»at könyörög az églől, azzal a hallgatag ígéret-lei, hogy gyermekeinek szerelő gondos anyja lesz. Jobbkarján a ki. gyermekkel, balkezével egy üveg bort és kenyeret tartva szobájába lépett ° fiatalasszony hol " ^Uny« .n,.-királyné képviseletében a király nővére, Heléna hercegnő fog.dla testvéri csókkal.
Elképzelhető, hogy a királyi pár . legkülönbözőbb é. . legpazarabb ajándékokat kapta esküvőiére, melyek már mind otl voh lak . lakodalmi kosárban. A aok drága ajándék között szerepelnek ..ok az ajándékok melyeket a nép adolt. Egy albán hegyvidéki öreg pászlor például negyven aranyozol! azarvu kosi hajtőit gyalogszerrel a messze hegyekből . király, udvari másik paraszt pedig egy üveg azázéve. páhn-kát hozott nászajándékul a szerb királyik.
Morgan ellenzi a német kölc«5n-terv további tárgyalé.át
Páris, junius 9. A „Chicago Tribüné" közli: Most már Morgan maga is ellenzi, hogy . Párisi bankárblzottság folytMsa a rnmet országnak a.ánt nemzetköz, kölcsön
tervezetének további tár^t. Az,gondja
mig a titkári teendőket Walligmszky Béla mérnök vállalta. A Srövetaégnef már minden nagyobb városban vannak k.lunően mükodí, szervező fiókjaii, Igy Szombathely, Szeged, Pécs, Hódmezővásárhely slb., alb. városokban. Folyó hó 27-én délulán 6 órakor az Uráni."-mozgób«n előadás! fognak tartani ; budapesti főmegbizottak, hogy meyismer-lessék a szőve,aég célját és tervel! líintaá. ilielőleg - a közönséggel. Az e őadáshoz a belépés természetesen dalaién. Akik aziveeík voltak n azövelség belépé.l nyilatkozatát alá-Írni küldjék be Walligu.s.ky Béla mérnők
címére, B.jz. u!c. 4. «ám alá.
iy\\ Uránia. Szomb.l, vasárnap Hold leánya utolsó rész: .U|ra a poklok fergelegé. ben A rendező invenciója ebben a ré,zben összponlositolta s az óriási .merik., filmne legtöbb izgalmát és érdekességét Miria Wa. kamonak a retlenll,ellen leánynak szerepe ahhen az izcalnias Hnischben a lehelellepaég-gefhsláros A kibontakozás meghaló lelenc rekbenjazdag. Ht aaíp azobáa
konyhás lakásomat alcs.rí ném ha^ aonló nagykanizsai lakással. Clm a kiadóban.
tervezetének tOVÍDOl tárgyai""\'. "...------
Morg" Vhígy ba Franciaország, melynek a nérne\'^óvátélelck WV.-ára van igénye, mere-velT ragaszkodik a londoni Ínyéül-
hez akkor fő ódegea nerazelköxl kolcaont folyósítani csupán Anglia, Belgium és Olaszország érdekében, amikor ezeknek az ál a-moknak » jóválélelekből .« eddig.
prog^m azerint oaak 40\'/. jutna. Ilyen köiű -mények közöl, a bizottság abbahagyj, a ler-vezet megvitatását.
SIESSEN
kézzel varrott dnpUUlpa nyáxi
Ci — "KJ----
argentjános
ümaoH ehavraauz, box, .alttoj, salim.. \\-is»oci|>4k divat szerint
ZAIiAi KÓ2L0NY
i9.2. junius 10
Közgazdaság
Budapesti tőzsdei Budapest, junius 9.
Napoleon 3176-505, Font 4025-75, Dollár 891-•01, Francia frank —-. Mi.k. 30Í6-JIÍÍ, OI«< lit. 4630— 80, Oiiliik korona 680 - fiOd, Rubol —~
---, l.ei 69S-6OT, Stokol 1742-82, Svijc, íi.ok
17IM—715, Dinit U70-90, l.angjtl mirka 22-ZJ
Budapesti devizák:
Amsterdam 347-53, KoppentUga----- ,Kri"
liInl,-----, l.onJon <035-85, Barim 307 • 18,
Milánó 40 5-47. PÁris 8111-6—OM. íw \'\'-10"™\' Stockholm 232- 37, Zürich 127-73, Wien 545-11., Zigrib 315-325, New-York SOO-UOO, ^arsi--•
Zürichi zárlat:
Beitin 178. Amsterdam--, Hollandia
New-York 522 5, l.onJon 2347, Pária 4747, MUsae 16"; Príg. 1010, Budapest SS, Mgiib 13, Wien 3 5, Oaitrík korom —.
Nemes fémek piaca:
F.eust korona 72—73, eiü.l forint \'92-9*. őlkoronii 370 -75, a 20 koronás magyar arany .1420— 8480, Nnpotaon--.
Termény Jelentés:
Bort (Tiesavldíkl) 3775 - 825, egyéb 3775-800, ro.s 3175-525. uk.raiány árpa 2800-2IK10, s»r irp. 2050-3050. seb 29 -30, tengeri 3275-33"), repce korpa 1900 -1025, köles .
Budapesti állatvásár:
Merhalio. I r. egéssben 125-85, hitulja 135- \'<6, eleje 115—35, I.. r. égésiben 105-15, hílulja 110-sr,, e]eJe-85—95. Növendék marha: I. r. 100-120, borjú (olölt bórb.) 180-94. Késslel: Nagymeih. 457, aledis 316. Navendík marha S, eladás 6, borja 226, eladás IIP. M.th.Wr--, borjobfir---.
A szerkesztésért sójtijoillag /elelős: Benedek Rezsi szerkeszti.
Fűszer ás vasssakmában Jiiiaa keresztény
kereskedelmi alkalmazottak
irodai bcosxtásial a „Hangya" na§ykanlisal
kirendeltségénél axonnal felvételt nyerhetnek. Ajánlatok a fenti címre küldendők.
Ab UBtrt olaflroDilQ blka»4r»8röa
ASZTALI BOR
UUr*ah«nt 26 éS 30 m*t kapható.
BORTÉSBORSEPRÖT
sKoití\'jóíw Sugár-ut 53. fi
RÉZGALIC
B8~B9\';>os
Mayunga Paffia
SloUlai ■ ínomórlésü
Kénpor
5";-\'í\': Kénmái "SÍ3SÍ! Gépotai
Hengerolai M Kocsikenőcs Marónátron
(magasfoku lugkó)
Gyanta stb.\'S™
Sthwarz és Tauber
gyarmatáru nsgykoraskedO Cégnél
Alapítva »M
Apró hirdetések
Alliil kerertkeek mindenkor M "i":*k *
Calnoaan bútorozol! ulcai szoba külön l ejárattal kiadó. Cím a kiadóhivatalban.
Azonnali belépésre keresünk szornalmas, ügyes, megbírható hivatalsegédet. Magyar Élolmisjerszálliló és Arukereskcdclml RT. nígy-kanizsai fiókja.
Jó állapotban lévő csipkefüggöny eladó Kossuth Lsjos-lér 9. szám alatt.
Válogatott étkezési prima burgonya kgként 12 koronáért, sertéseknek való burgonya olcsón kapható Kirély-U. 17, sz. alatt.
A LEGJOBB
Fehér vészoncipők Sandátok
Nyári divatcipő-különlegességek
uRy raktáron, mint mérték után készítve
Miitényi Sándor ét Fia
clpflAruhfcaAban
Nagykanissa, FÖ-ut, a véroa palotáiéban
TURUL
cipőgyár Rt.
Fő-ut 12.
Saját érdekében lekinlse meg klrakatjelnkbas
olcsó, tartós, megbízható
mindennemű pilgárl és luxus cipőárutokat, melyek szabott íralnknál é» szolid kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
Munkások
és munkásnők jó fizetéssel
felvétetnek a sörgyárban.
\'VILÁG
mozgóképszinli&x
Erzaíkat klrilyni-lér, litrui izilHí* íptlitíkia Telefon 74. Telefon 74.
Szombaton és vasárnap Harry Hiell a világhirll meslcrdetektiv főszereplésével kerül színre
A borzalmak perce
...____ X- - »*._____a.* |á>c*« Hurrv HIaII
Jön!
Irta, rendezte és a főszerepet jálsza Harry Htell
SIERRA B1LL
Amerika legkoloszálisobb nimje
lön!
Páholy 2« K, avMye :2 K. «. hely IR K, II. hely 16 korona, III. holy 8 korona.
Fővárosimintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajlestékben, bel- és külföldi zománc ós más mindennemű lakkokban, ugysrlnlén ecsetárukban.
I Klí.dások MtMsn.p fíl 7 i. 0 ürskot,vssieá. iln«p-I napokon 3, 5, 7 ís 0 ór.kor Pontos k.lJillí
aroiok legol-ásárlási forrása
Feilö fallmlnték la kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK JSftESr
P Nagybani vételnAI olönyárak!
Sternberger Gyula Erzsébetftér
Szarvas-Szálloda átellenében Teleion 397
Telefon 397
iiíURÁNIfl MOZGOSZINHflZ "ld°"
3-13
Szombat—vssírna p
Hold leánya IV. rész
.llji* a poklok fergetegében*
lön!
Tengerszemű hölgy
Gunnar Tolnes és Maiken Ksfia
lön!
11 E LY A R A K: Páholy 20 kor , Zsíilye Kdrszék 18 kor., Támlás 15 kor., Záttiz.
___a kor,
Záitsrék 8 kor.,
Előadások kezdete: Hétköxnapokon 7 éa 9 órakor. ,-asár- é» ünnepnap 5, 7 ít 9 órakor. Pontos kérdés
^ Kórszek 18 Kor., lamias iá aor,, /.auxxoa o xui., ii umnp.y»l ■ ------------^
Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai es Gyarmati könyvnyomdájában
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junius H. Vasárnap
131. Hám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
$MrkM«tAitg 6$ kladóhlvtUI i Pöut 13. II.
---- IaUrotbu-UUtoa 78. >
n©gjelcv.lk mindig kor* röggel
SZERKFSZTÓ: BENEDEK REZSŐ
BlOffsotéai Arak: (!•/, fsr|ilal áriéul i|jltl) Kgita évn 780 K. Kilítr. 400 K. Négyet 4vr» 300 K. p.gjr Mta 7» Kffcgyt »tino itt A K
A mai pótválasztások.
nemzetgyűlés meg* Azuikabineti \' *
t tagjai.
A pótválasztások utolsó turnusa. — A nyitása.—A kormány rekonstrukciója.
—, A mZalai Közlöny" telefonjelentései. —
parlcment kupolacsarnokába vonulnak, ahöl megjelenik Horthy Miklós kormányzó ur őfőméltósága. A minis>trrelnök üdvözlő beszédet intéz a kormányzóhoz, melyre a kor-
Budapest, junius 10. Vasárnap lesz a pótválasztátok második turnusa. A pólvó-fasztások a következő kerületekben lesznek megtartva: Győr !. és II. kerület, Pécs I. kerület, Miskolc I. kerület, Komárom, Székesfehérvár, Balatonfüred, őriszentpéter, Devecser, Vasvár, Alsólcndva, Zalabaksa, Somorja, Sopronlövő, Sopronkőrnyék, Jánoshalma, Győrszentmárton, Celldömölk, Nagy-igmánd, Cseszi reg, Szombathely, Zalaegerszeg, Nagyvázsony.
A pomázi kerületben pótválasztás volt, amelyen Almássy Láizló egységespárti jelöltet választották meg Gonda Béla szociáldemokratával szemben.
Budapest, junius 10. A nemzetgyűlés első ülése folyó hó 19-én, hétfőn délelőtt lesz és bár a legfelsőbb kormányzói kézirat 16-ra hivta egybe, a kormány megvárja a házszabályok által a képviselők gyülekezésére engedélyezett Időhaladékot/ Tizenkilencedikén reggel a Mátyás-templomban ünnepi Veni Sancte lesz, amely után a képviselők a
mányzó ur válaszolni fo?.
A kormány rekonstrukciója most már befejezett tény éa a hivatalos lap csütörtöki száma már közölni Is fogja a változásokat.
Értesülésünk szerint Klebelsberg Kunó gróf. Tomc\'á^yi Vilmos Pál, Mayer János, dr. Vass József, Bernolák Nándor és Hegyes-halmy Lajos távoznak a kabinetből.
Az uj kabinet tagjait illetőleg, a fóld-mivelé.tügyi, belügyi, igazságügyi és népjóléti tárcák vezetőire nézve már megtörtént a döntés. Az uj kultuszminiszter Klebelsberg Kunó gróf, az uj népjóléti miniszter dr. Vsss József, a földmivelésügyi miniszter pedig újra nagyatádi Sxabó István lesz, viszont a belügyi éa igazságügy* tárcákat valószínűleg két olyan uj nemzetgyűlési képviselővel töltik be, akik a régi országgyűlésnek voltak tagjai, de miniszterek nem voltak.
Milyen feltételek mellett dolgoznának a franciák az orosz szakértőkkel Hágában,
* hágai ért.k.zl.t kilátásai.
Pirii, junius 10. A hágai konferencia kilátásairól a mai „Le Journal" igy ir: Már csak fit nap válásit el as előkészítő tanácskozások kezdetétől, amikor arról fognak tanácskozni Hágában, hogy milyen föltételek mellett dolgozhatlk együtt a szakértők bizott-sága az orosz szakértőkkel és dűlőre viheti-e as otosz illauzadóság ok, a magánvagyon kártalanítása éa az orosz hitel problémáit. Legkésőbb e hónap 20 lg kéazen kell lennie az erről azóló tervezetnek éa az orosz szovjet-kormány csak azután kaphatja meg azoknak az államoknak névsorát, amelyek hajlandók leaznek vele tárgyalni. Ezidő szerint kit kérdés áll előtérben: Poincaré emlékirata kap-csán az a kérdés, hogy ez a memorandum változtatott-e valamennyire ennek a három problémának állásán, s h. Igen, milyen álláspontot foglal most el Franciaország, ez a második kérdés. Az elsőre azt lehet vála-szolnl, hogy Poincaré emlékirata semmiféle tekintetben nem másította meg a génui.1 döntést, s nem is ez volt ■ célja a francia miniszterelnöknek. Emlékirata csupán azoknak a felfogásoknsk a kifejtése, amelyeket a francia kormány a hágai előkészítő tárgyalások során érvényesíteni kíván. Magáról a kérdések érdeméről jogi vita eddig nem volt, csupán diplomáciai tárgyalás, főleg Washingtonban, Londonban, Brüsszelben és Bernben. Ha a legközelebbi napokban nem nyílnék rá mód, hogy a francia faltételek megvalósuljanak, amelyeket Poincaré múlhatatlanul szükségeseknek tekint, mielőtt az orosz problémák érdemének megvizsgálására kerülne n sor akkor Franciaországra nézve lehetetlenséggé válik minden további tárgyaiéi.
Ebben a második kérdésre is megvan
a válasz. Mig az előfeltételek érvényesülése nincs biztosítva, addig a francia kormány nem dönthet véglegesen arról, hogy részt-vesz e junius 15 én az előkészítő tárgyalásokban, cssk éppen, hogy le fogja szögezni álláspontját Hágában. Ha ugy fordulnának a dolgok, hogy Franciaország számára lehetővé válik, hogy képviselte* se magát a szakértőbizottságban, akkor a francia kép viselő Chailes Benőit hágai követ lesz.
Tanácskozás a kUantant USxStt.
Belgrád, junius 10. A kUantant vezető államférfi.! Sándor király esküvőjének az utolsó napján politikai tanácskozást tartottak. Csehország részéről Benea, Románia képviseletében Bratianu miniszterelnök és Uuca külügyminiszter, délszláv részről Paslcs miniszterelnök és Nincsics külügyminiszter veitek részt a konferenciában. Megvitatták mindazokat a kérdésekel, amelyek Génuában fel-színre kerültek, teljes egyértelműséget hoztak létre és megállapodtak abban, hogy ezeket . tárgyalásokat ezentúl bizonyos időközökben megismétlik és a legközelebbi konferenciát ősszel tartják meg. Elhatározták, hogy megállapodásaikat közölni fogják a lengyel "ormánnyal, legközelebb pedig Bukarestben belevonják a kisantant megegyezéseibe Skir-munt lengyel külügyminisztert, akit a jővő hétre várnak a román fővárosba. A tanácskozások után Benes ugy nyilatkozóit tudó-silójuk előtl, hogy » kisantant Mlamal kö őtt teljes a, összhang, ami Gorogo. azágot illeti, tegnap Bsltazzi külügyminiszterrel <*Theolo-kii hadügyminiszterrel is tanácskoztak, a részletekről azonban semmit som közölhet.
Tanács kormányozza a szovjetet,
Berlin, junius 10. Kraszin tegnap Londonból Berlinbe érkezett éa még éjszaka \'tanácskozásra ült össze Csicserinnel és Rakovszkival. Ma reggel tovább utazott \'Moszkvába, hogy a szovjetkot mánynak beszámoljon londoni és berlini tárgyalásairól. Mivel Lenin hosszú Időre munkaképtelen lesz, Siovjet-Oroszország ügyeit a génuai delegáció őt tagjs Bucharinnal egyetértőleg fogja Intézni a Génuában megjelölt elvek alapján és s külpolitika tulajdonképpeni irányítója ez Idő szerint Kraszin, aki valóailnüteg Berlinbe kerül az orosz szovjetkorinány nagykövete gyanánt,
A német utlevál-Iáttamozás könnyítése.
Berlin, junius 10. A birodalmi kormán) értexilette a külföldi követségeket és konzu látusokat, hogy az utlevél-látlamozásokná tekintsenek el az eddigi szigorú szabályoktó és ne vizsgálják a németországi utazás célját Ezentúl tehát a láttamozási mindenki meg kapja, még ha nem ia igazolja, hogy ulj sürgős, csupán olyan esetekben tagadják mei a vízumot a német külföldi képviseletek, h az utas a német birodalom biztonság szempontjából gyanús.
l^farad a lengyel kormány.
Varsó, junius 10. Az országgyűlés el nöke megkérdezte a pártok véleményét a alakítandó kormányról; a lengyel néppárt é a szociáldemokraták kivételével valamenn) párt a régi kormány maradása mellett nyi latkozott, amelynek az ellenzék 164 szavsza tával szemben 256 szavazatnyi többsége voll Az elnök megbeszéléseinek eredményét kö zölte az államfővel, aki kijelentette, hog mielőtt döntéat hozna, még egyszer beszélr akar az egyes szejmpártok vezetőivel. í lapok szerint a kormányválság megoldás még a mai nap várható.
Uj torok offenzíva.
Berlin, junius 10. Konstantinápolyi jelen tések szerint a kemalíaták Eakiaehlrnél l offenzívát kezdtek.
Az osztrák kancellár Nyugatmagyarországon.
fíécs, junius 10. Hainisch szövetséj elnök, Seypel dr. szövetségi kancellár I Frank dr. alkancellár ma reggel a nyűge magyarországi lecsatolt területekre utazta egynapos látogatásra.
A szerb katonaság sortüze horvát lakosságra.
Zágráb, junius 10. (Ssját tudósítónké Éjfél után étkezett.) Tegn»p este kilenc ón kor a nemzeti színház előtti téren éa a k, rülötte levő utcákban nagy összeütközése voltsk a katonoság és a horvát közöns. között, mely utóbbi Sándor szerb király e küvője alkalmával tüntetéseket rendezett.
Az összeütközés után a katonaság áll éles töltésekkel leadott sortűzre la került sc Az újságszerkesztőségek előtt is voltak tü tetések. Részletek e pillanatban hiányozni még.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. junli
Magyar testvérekhez!
A képviselőválasztás előtti s főként . választási hsrcok •Ulti társadalmi tünetele ál.rc nélkül mulatták be az ország lakosságát egymás előtt. Tanúságot tettek arró, hogy a keresztény-nemzeti Magyrrországn.k lik a báréul, kik a nyílt és titkos ellenségei. Amilyen vigasztalóan biztató, épp oly démoni sötét arcok mutatkoztak a választási gyurko-zésben lekopott élaro..mőg&l.
Nemzetköziségre és valláslalanságra csábitolt sok intelligens magyar munkásleslvé-rünk akadt, kl igaz lelkesültséggel tért vissza a keresztény-nemzeti zászlóhoz. Ezzel szemben voltak tág lelkiismeretű egyének, kik kicsinyes előnjőkérl idegen esimék bérencelvé sülyedtek. Es akik ezerszer és folyton hivatkoznak arra, hogy ők, bár világnézetűek, de tizenkél próbás magyarok most, — csekély kivétellel — a legkihivóbb pökhendlséggel keresztény nemzetellenes törlk-szakad-harcot harangoztak be.
Ezen álarcnélküli farsang komoly ligyel-mezlető és intő: hogy a kereartény magyarság, ha élni akar, csupán önmagára támasz-kodhalik s csakis egyetlen táborban válhat önmagának megmentőjévé. A keresztény és nemzetellenes elemek a pénz hatalmival és egyéb csábító eszközökkel mérishatera lendültek a a keresztény magyarság százféle cimü egyletben, csupán — ülésezik. Az elmúlt ősiirórsás foir.d.lomhoz hasonló mozgás veti előre vérvörös árnyait 1 Magyal anyák és apák — amig nem késő — csatlakozzatok ahhoz az ideális és politikától mentes egyesülethez, mely a keresztény magyar ság Igaz ügyéért haicol társadalmi és gazdasági szeplőtlen eszkö.ökkel. Ez az egyesület az EME vagy Ébredi Magyarok Egyesülete, moly tagjául fogad minden keresztény férfit éa nőt, munkást és önállófoglalkozásul, bár-mily társadalmi osztályhoz tartozik is, lia az illető tiszta jellemű és becsületes, megbizható igaz magyar.
Magyar testvérek I Az ÉME be fogja ludnl váltani kiiütött céljait, ha egész szívvel zászlójához csatlakoztok. Magyar anyák és magyar lányok I Gondoljátok meg, hogy az Eme tekintélyét a krisztusi eazmékben gazdag pro-grammja adja meg és az a nemesség, mellyel női szivetek e szent eszmékéit minden áldozatra kész. A haza legnagyobb elméi nyilvánítják, hogy a keresztény m.gyarságot, ui-ból nagy veszély fenyegeti. Vörös forradalmak távoli moraja zug felénk. A köztünk lapuló ügynökök egyengetik nálunk is a vörös kalapácsos ember útját. Magyar testvérek 1 A legutolsó féreg is védi önmagát támadójával szemben s tl tétlenül maradtok-e?
Jeitek, testvéri szeretettel várunk benneteket (Bérez)
kájukn.k célja éskoroná-ICsskhogykér.m
40-50 jóétvágyu fiúnak három hétre való, élelmezéséhez más is kell ám, mit* levegő é napsugár I Hiába, még « U van anyag kérdés, melyre felelelet kell adni. Sok »»« gény azülő szeméből e kérdés könnyeket
C**1 k— Hát kérem, én azt hiszem, hogy ezl a feleletet lekönnyebben mi adhatjuk meg. Ami csekélységet a társadalom meg rem érez, az nekik sokat, jelent. En mu>d árt küldök be nekik egy kis cukrot, lisztet, nzlt
Aá\'lrombil..zór. kijött üzletéből egy füszetkereskedő s egy divatárus ... Mind . kellő végighallgatta e beszé\'getést l>. Az előbbi azlán beszólt segédjéhez:
— L"jos, nízze, vegyen elő húskonzerveket, kakaót, szárított lészlál. akasszon le két rud szalámit, aztán vigye be délután a gimnáziumba a cserkészek számira 1
A ruhakereskedő meg így beszélgetett
magában. ho8y „ük.égúk lenne Ing-
anyagra, vagy n.drágs.övelre, de az most nagy pénz, mfjd.ha olcsóbb lesz adok nekik, most máshogy segítem a táborozásukat.
Érzel borítékot veit elő, pénzt tett bele s egy névjegyet mellékelt hozzá pár sor írással. S mikor lazárla, így szóll onmagához : _ Hisz amit nekik adok, azt a hazá-
nak meí mikor ü,létében sélilt
elgondolkozva, egyenesen az Ur szavál hallotta lelkében megszólalni: „Amit egynek lesztek c lekíaebbck közül, nekem teszitek.
S mindkettőjük lelkébe nagy melegs\'g és boldogság szállóit,
— Dr. Kállay Tibor kö.zönölelrata a polgármaaUrhM. N.gyk.niz.. város tsnácsa és hazafias közönsége tudvalevőleg meleghangú feliratban üdvöiölle a pénzügyminisztert képviselővé való vál.aztása .lka méból. Dr. Káll.y Tibor mo.1 külön leiratban magköszönte a városi tanács és ■ kanl-zsai közönség üdvözlését A pénzügyminiszter köszönő sorai, miket a polgármesterhez intézett szószerint a kővetkezők :
Ellesett beszélgetések.
Nagykanizsa, junius 10.
Két ur sétál a városbun. Az egyik ulca keresztezésénél azonban hirtelen megállnak. Trombitaszó hallatszik s lark. ifjú csapat vonul el elöltük,
— Ahá, a cserkészek! — mondja az egyik.
— Igen, igenl De ni milyen sápsdtak, halaváoyak 1 Tavaly augusztus végén utaztam velük, akkor mind lesült, barn., piros .rcu. csupa élet, egészség voltl Nem tudja hol voltak akkor?
— Dehogynem I A táborbsnl Ax kelti őket uj életre s az erősiti, edzí, neveli, gyógyítja bennük a magyar fajt 1
— S az idén nem mennek táborozni? Nagyon ráférne szegényekre s bizony nekünk is jólesnék az a lud.t, hogy fiaink gyűjtik az erőt alihoz a munkához és küzdelemhez, mellyel felépíthetik •\' hazának fejűnkre dült házát s összegyűjtik a szétdúlt romokat 1 Sokat hallottam s olvastam az ilyen cserkésztáborokról, ax nevel igazán ételre, harcra, munkára s erőre 1
— Jól esik hallanom, hogy ön is igy átérzi eqpek ax intézménynek óriási pacda-góglai és nemzetneveifi jelentőségéi I Mennek az idép i. láborozni, hisz ez egész évi mun-
Igen tisztelt Polgármester ur1 A vitosi tanács és Nsgykanizsa város közönsége nevében megválasztásom alkalmával hozzám intézett szive, üdvözletéért \\ fogadja kérem Polgármester ur őszinte hálás köszönetem kifejezését.
Arr. kérem, hogy oxen kösxonetemet . városi tanács és Nagykanizsa város közönsége tudomásár, hozni szíveskedjék.
Kérem, fogadj. Polgármester ur kiváló tiszteletemet és üdvözletemet.
Tisztelő igaz hiv. ^ ^ ^
— Szakit. Gyula - pánzBgylgax-gató. A Kormányzó ur őfőméltóUga a m. kir. pénzügyminiszter előterjesztésére ■Szakai\' Gyula miniszteri tanácsosi cimmel felruházott pénzügyi főtanácsosi, . zalaegerszegi pénz-ügylg.zgatóság ideiglenes vezetéséve megbízott nsgyenyedi pénzügyig.zgató helyettest pénzügyig.zg.lóvá a VI. fixeté.1 osztályban való meghsgyés. mellett kinevezte.
— Időjárás. A Meteorologi.i Intézet jelenti: Ax Időjárási helyxetet egy.nl,te, lég. nyomás-eloszlás jellemzi. Hazánkban derült, száras és nspp.l meleg, éjjel .ránylag hűvös időjárás uralkodik, az éjjeli minimum többnyire 10-U fok. IdőprognóxU: Túlnyomóan derűit, száraz és meleg idő várható továbbra is.
— Az Ébr.dB Magyarok Egye.B-1.1. (Eme) érlesiti .z érdeklődőket, hogy v.sár- és ünnepnapon délután (hétköznapokon délelőtt U) a Keresztény Olthon Iroda helyiségében kl v.nnak téve a t.gajánló ivek. H.vi tagdíj 3 (három) kor. Adományok az Érne céljaira és könyvtáralapjár. tetszés
szerint^ ^ Kere.zlény Otthonban jövő vasárnap (18-án) délután ének-, szavalat- él zeneszámmal kapcsolatos ismeretterjesztő előadást tart az Éme. Belépődíj nem lesz.
— Via.zavont áth.ly.zé..
Dávid Máv. felügyelőnek Z«l"g< Pipára történi áthelyezését halályo helyezték. .
- Az 1000 20 «kcló, mely gimnázium Srgiiő Egyesülete indít Fejezte működéséi. Az eredmény ismi tanúbizonyság, .nn.V hogy a köl mellell ■ megárlők Máxal nyitóit-nemes szivük bőségél . H.«bb adománnyal járultak a nélk%>ző és szoruló tánulók támoga ísihoz A összeg, a gyűjtés eredménye 25 92. Ezen ősszeg nemes adakozói: béi 10.000 K, N.gyk.nizs.i T.karékpénz K Horváth Anna, Mayersberg Frid kanizsai Binkegyesüiet, Zalevérmegy. Sági Takarékpénztár 1000-1000 K,
"•Aladár 600 K, Weisz Tivadar 500 I 450 K, Havas György 400 K, G nyomda, Hab. József, dr. Józs. Lázár Léwlóné, Molnár Kálmán, P Józsefné. Wetaz László 200—200 K Teréz 150 K, Alt. Biztoaitó Társaság, Takarékpénztár, Első Magyar Alt. Társaság, Fiscbel lajos, dr.. Jsn Muraközi Lajos, Nagy Lajos forj Pesli Magyar Kereskedelmi Bank, Guizstávné, Sebestyén Géza, Szántó Weisz Mária, Wenc.ely Elza és T.cl, József 100—100 K, özv. Barcza Zii; Bádrr Imre, Báder Józsefné Benl Bölcikey Endre, Bugsch Alsdár, Ferenc, Fischer Bözsike, Fürst Józ Leóné, ifi. Jóxss Fábián, Kovács Jár László, Obernyik Ede, Obernyik E Obernyik Ede, Pécii Gyula, Pfe.1 Sípos Andorné, Stern Gyuls, Strasi Szabó Istvánná, Szmodis N., d János, Takarékpénztár Részv. Ti vármegvei Szövetk. Aiuforg. R. Imre 50—50 K, Grűnfeid Márk ej (1250 K), Frank VUmos egy sapkl (Folytatjuk.)
_ Bucuzó. Mindazon jób
ismerőseim, kiktől Nagykanizsáról vi zésem alkalmából körülményeim mis btíwuzh.Uam, fogadják ezúton k& és hálámat hozzám v»ló Jóságukért őket, tartsanak mog ezutánra Is bs létükben. Sauermann Mihály.
— Kik nyertek uj Iparéi k«t. Nagykanizsa város Jsnáca ülésén . következő uj
uicmi, ■ —~______uj lpareng"idáli
ki: Forgács Rudolfnak nyersbőr kereskedésre, Pranger Józsefnek cl| kötött-, szövött áru és sport cikke désére, Molnár Ferencnek cipész ip zsák Kálmánnftk élelmlszerkereskec Lipótnak edény, tojás ás vágott I désre, Színger Jenőnek vegyeske Borbély Györgynek borbély Ip.rrl Jánosnak esztergáiyoi iparra, Fok női szabó iparra, Schultelsz Lsjoi és cukork. kereskedésre, a I Személyzet Termelő és Fogyaaztás z.lének cipész Ipsrr. é. T.nczenbi nak lakatos Iparra.
(x) Uránia. Hétfőn T.ll hölgy Gunnar Tolnasa.l.
— Dr. Sándor, bőr- és ví ezután 11—IS, délután 3—5 ig rei geri-ut 15. sz.
— Ingatlancsere. A nsgyl telekkönyvi hivatalban ax utóbbi a kővetkező Ingatlancsere jegy. Horváth Ferenc <6. neje Horvil zalamerenyei házát 40.000 koron Vendel és neje Molnár Józseftl magyaród 1 h. 800Jnégyzetölcs sxál koronáért, ifj. Ficrkó József P. él nejétől nagykanizsai házál 560. Vajdal Jánosné Hardl József és ni tonyban 1000 négyzelöl szánt koronáért, Tóth János, Tóth Ró: Tóber Józseftől nügybakón.kl hl 90.000 koronáért, id. Kuli Imre II tői Galambokon 1112 négyxetöl 4000 koronáért, Löbl Béla éi Józseftől nagykanizsai házál 500.0C Mátyás litván és neje Németh nejétől nagykanizsai határban szá koronáért velte meg.
1922. juniua 11.
jíalaikozluay
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsa városéban juniua 4-kől junius 10-ig 17 szüle-téa történt ezek közül fiu volt 12, leány pedig 5. Házasságot kötöttek: Székely Sándor műszaki kereskedő Grünfeld Erzsébettel. Csonka látván ácsmester Schlaufmann Évával, Hegedős István kereskedősegéd Jámbor Margittal, Kuzsner György cipészmester Poszovecz Borbálával, Csíki János százados Fülöp Erzsébettel, Szegedi Mátyás reáliskolai\'fclügyelő Benedek Margittal. Elhaltak : Varga . János kocsis 57 éves tüdőgümőkóc, Körmendi Mária 8 éves agyhártyalob, Németh Györgyné 47 éves gégegűmőkór, Lakatos Mária cseléd 22 éves agyhártyalob, Gödinek György földmives 62 éves tüdőlob, Özv. Pozsgai Józsefné Kovács Veronika 74 éves veselob, Raffaeli Péter vándor cigány 31 éves a^yhártyalob, Schey Józsefné Bauer Anna 72 éves köszvény.
— Orvosok vándorgyűlése Készt helyen. A magyar orvosok cs természetvizsgálók vándorgyűléseinek állandó választmánya elhatározta, hogy újból feleleveníti a világháború tartama alatt szünetelt vándorgyűléseket, amelyek a magyar orvosok éa természetvizsgálók szinejavának nemcsak találkozói, hanem értékes tudományos buvárla-tának terjesztői is voltak. Keszthely város meghívása folytén a vándorgyűlés szeptember 3—6 terjedő időben Keszthelyen fogja üléseit megtartani.
(x) Borzalmak perce cim alatt tartja premierjét a Vilag-mozgo. Ezúton felhívjuk c filmet még nem látott közönséget, hogy megtekinteni szíveskedjék. Vasárnap ismét e film kerül bemutatóra, melyet a vasárnapi közönség már türelmetlenül vár.
— Kl tud rólak? Aki az alább megnevezettek életbenlétéről, haláluk körülményeiről, vagy a holtnaknyilvánités szempontjából fontos egyéb körülményeiről, igy különösen arról tud, hogy az eltűnt a jelzeit id6n tul métf életben volt, azt a nagykanizsai járásbíróságnál jelentse bc. Sándor Zsigmond felsőrajki földmives, S. József és Kovács Katalin fia, n 20. honvédgyalogezredből 1914
S7eptember 8-án az orosz harctéren eltűnt. Sándor József felsőrajki földmives, aki 1897-ben született, S. József és Kovács Katolin fia, a 20. honvédgyalogezredből orosz fogságba esve 1915-ben eltűnt. Simán József pölrétei földmives, aki 1887-ben született, 5. János és Kósa Anna fis, a 48. gyalogezredben 1914 szeptember 8-án Lublin-nál hősi halált halt. Kiss János tihanyi földmives, aki 1876-ban született, K. Elek és Kántor Borbála fia, Timár Anna férje, o 20. honvédgyalogezredből 1915 február havában az orosz harctéren eltűnt.
— A kereskedelmi alkalmazottak mai mulatsága ami ugy dfiijlénra mint estére lett hirdetve, közbejött akadályok miatt elmaradt. »
- fx)- Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb úrban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
— Dr. Kovács László ügyvéd irodáját Fő-ut 18. szám alól Erzsébet-tér 11. szám alá (Gutimann-féle ház) helyezte ét.
— Bérmentetlen levelek kezelése. A kereskedelemügyi miniszter elrendelte, hogy a levélgyűjtő-szekrény utján feladott és ajánlottnak jelzeit leveleket továbbra is csak abban az esetben szabad ajánlottak gyanánt kezelni, ha azok kellőképpen bérmentesítve vannak. Ha az ilyen ajánlott levelek nincsenek elegendő bélyeggel ellátva, mint közönséges levélküldemények továbbitandók.
— A nagykanizsai közkórház harangja javára n követkerők voltak szívesek adományaikkal hozzájárulni: Pichler József rézműves 200, Windisch Rózsa 100, Hilcz Lajos 100, Dedovátz Béln 50. Haj as József 50, Szpeván József 50, Frk Ferenc 50, Opitz Miklól 50. Turek Géza 50, Nováczky Imre 50 korŐhát, mely srives adományokért hálás köszönetet mond Mária fönöknö.
— A kefegyári munkások mfiked velői előadása. Tegnap este tartották a kefegyári munkások tánccal egybekötött műkedvelői előadásukat a „Csizmadin, mint kísértet" cimü népszínművel. A srép számmal megjelent közönség nagy tetszéssel hallgatta végig a színdarabot. A szereplők közül meg kell említenünk Lakics Szidit, a csizmadia leányát, Turbéki Mariskát a mester feleségét, Krug Mihály csizmadia inast és Jakab István mestert, akik sok tapsot arattak.
(x) Uránia. Hold leánya. „Újra a poklok fergetegébenV
Dr. K&llay Zoltán jogi szemináriuma Budapest, AnJrássy-ut 8. és Szege i, P*U*v»cin:-u. 3. felelőséggel és biztos sikerre készít •tó bármely egyetem és JogakadémU ústzes jogi vizsgáira és az ügycdi vizsgára Jegy/etbérlei: Rekapituláció! .Minden felvilágosítást szóval vagy levélbea készséggel ,id akár a budapesti,akár a szegedi igazgítósáfj.
— Meghívás. A nagykanizsai önk. tűzoltótestület ez évi rendes közgyűlését folyó évi junius hó 18-ón d. u 3 órakor a városháza tanácstermében tartja meg, melyre a pártoló és működő tagokat tisztelettel meghívja az elnökség. Tárgysorozat: 1. Elnöki cs főparancsnok") jelentés. 2. Zárszámadások és vagyon kimutatások beterjesztése. 3. 1922. évi költségvetés megállapítása. 4. A testület 50 éves fennállásának megünneplése iránt határozathozatal. 5. Elnök, főparancsnok választmányi, számvizsgáló bizottsági tagok cs a működő tisztikar nflgválasztása. 6. Netáni indítványok.
— 1878 év óta fennáll \' Keleti J. orvosi műszer- <s kötszer-gyártó-cég Budapest, IV., Koronahercegül ja 17. ejőxendú kivitelben, legolcsóbb napi .Irak mellett suliit sérvkútóket, haskötőket, gumin: görcsé rha\'isnyákat, oxttiopaediai készülékeket, niülábakat. mükezekot, járógépeket, botegápolisi. valamint egészségügyi cikkeket és mindennemű gunimi-íukat.
(x) Urénia. Joggal nevezhetnénk az Uránia jövő hetét az Urénia nagyhetének, mert a filmművészet íegjobbjai s a filmtechnika Irgcsodásabb alakításai kerülnek műsorán sorra. Ma a Hold leánya óriási amerikai slágernek utolsó része megy, melynek hihetetlen bravúrjai, egy leánynak utolérhetetlen kalandjai ejtik egyik ámulatból a másikba a nézőt. Hétfőn a ,Ter.gerszemü Hölgy" nyitja meg a jövő hét erős műsorét. Az 5 felvonásos színmű főszereplői Gunnar Tolnes és Maiken Katica. Rendezője az európai filmjátszás legnagyobb mestere: Joe Muy. A darabról minden dicséret helvett a fővárosi szakkritika sorait idézzük: „A film két főszereplője a színjátszás olyan ideális magas-latára emelkedik, ami már több, mint művészet. Alakításuk iskolapéldáját mutatja a tökéletességre törekvő filmábrázolésnak."
— Zalaegerszegi két szép szobás konyhás lakásomat elcserélném hasonló nagykanizsai lakással. Cim a kiadóban.
Hét századon végig.
Impressziók a Jékl templomban
Még a csillagok ragyogtak, de keleten a látóhatár alján már gyúlni kezdtek a lángrózsák. Hűi szél fujt át a kis törpe házak között éa a koraébredt kakasok borzongva ébresztgették a csendes falut. Tekintetem a szürke, kígyózó országútra tapadt, amerre Nyugatmagyarorszég földje esik. Még nem látni tisztán, de ott van, ott a horizont peremén az Irottkő.
Harangoznak. Frissen száll a hang a lankáról, ahol két fekete, komor tornyával a hires jáki templom sötétedik. Megindulok lassan a meredek uton. Már nyitják itt-ott az ajtókat, jön a gazdám, a bíró ur is s amint meglátja az „ifjuurat", elmosolyodik. Megy az istállóba, utána inal a kis Bodri és vak-kantással felel a bőgő teheneknek.
Már egészen világos van. A harangozó épp akkor hagyja abba s én nesztelenül besurranok a homályos templomba. A hosszukén, vékony ablakok, szűk falrepedések csak szűrve engedik be a fényt. Elől a kis kŐol-táron titokzatosan csillog a kereszt, szikrázva táncolják körül e belopodzó napsugarak. Kő minden, csak a padok ujak, azok — az oszlopok, az oltár, a szószék — még a tizenharmadik századból. Az ember elfogódva érzi magát s valami benső erő hajtja\'térdre. A lelkét köti le a csendes komorság, nem engedi, nem ereszti ki a természetbe. A jáki templomban muszáj imádkozni.
Ott balra, a szószék oldalén mintha megelevenedne a relif. Jönnek az apostolok lehajtott fejekkel, innen ís, onnan is, minden irányból, az oltár szögletéből. Ködös alakjaik belevesznek a homályba, majd előtűnnek, majd elillannak. Mintha ott fönn a kórusban kar kezdene hangolni és ott elől Péter opos-tol zengene himnuszt az Urnák. Minden olyan természetfölötti, érthetetlen. A városi polgár öntudatlanul döbben meg a múlt zenéjére, fülébe cseng míg a tülkölés, a lárma. De szive tnár itt van és fogoly. A mult szellemei körülzsongják és végigröpHik hét század göröngyös pályáján. A jáki templom múltja minden áhítatos ember lelkében felelevenedik. A c*odás kapu fölőlt áz apostolok és rabló törökök, az ostrom. Itt, ott egy-c?y Je\'» cZY\'cZy emlék.
Emelkedik a nap és sietek a vonathoz. Csendőrökkel találkozom. Nyugatmagyaror-szngból jönnek. Némák, komorak éa dacosak, mint a jáki templom. (—y)
Zsoldos tanintézeti
Badk|>*it, VII., DobAny.a. 84. Telefon Jóaaef 134-47.
2992 a legjobban készít eló magánvlzsgákra.
Vidékleknek levelező ^HTfatás
speciális, magánhasználatra irt tankönyvek alapján
A reverendás államfő.
Előbb népjóléti miniszter - most kancellár.
Bécs, junius 10. Ellenállhatatlan finom guny van abban, hogy az osztrák köztársaság a vörös uralommal és a liberális polgári rezsimmel való fáradt és meddő kísérletek után egy római kalholikus papot ültette a mult héten a viharvert osztrák kancellári székbe.
Seipel Ignác professzor, a negyvenhat éves uj kancellár a liberális bécsi lapok megállapítása szerint is előrelátó okos ember, áthaló taktikai Ítélettel bíró, tartózkodó és kevésszavú politikus, aki népszerűségre még álmában sem törekedett, ennélfogva népszerűvé vált. Már mint fiatal hitoktató Bécsben működött, majd a salzburgi egyetemre került, 1917 ben a bécsi egyetem teologiai fakultására hívták meg. Vezéri tulajdonságokkal ékes harcosa volt közel két évtizeden ét a
A BARMIT
VENDÉGLŐ TERRASZÚN
»■ ti M. <> iiuww UMi*-> H ■»•
lázár istvAn zenekara
HAHGTBBSEHTEZ
zalai közlöny
keresztényizociálista pártnak. 1918. októberiben a Laoimaach.kormányba népjóléti miniszternek bivták meg, egy évvel utóbb megválasztották Sz\'álkótmányozó nemzetgyűlésbe ia, a következő esztendőben pedig a nemzeti tanács nyiit meg előtte. Kunschak képviselő visszatérése után Seipel professzort, aki már a keresztényszociálista képviselők elnöke volt, a párlvezetőség irányításával bizták meg. Már s ker észtén yszociálisták és szociáldemokraták koalíciója körül folytatott nemzetgyűlési tárgyalásokban kimagasló szerep jutott részül Seipel professzornak s azóta is minden politikai akcióban ő vezette pártja tárgyalásait.
Seipel dr. jól tudja, mily súlyos biba volt, hogy ez osztrák kabinetfcrizlst kedvező időpontban idézték fel. Schobert kancellárt a legutolsó pillanatig támogatta is. Most, hogy • kormányt ő vette át, minden törekvése a rend és nyugalom fentsitása, az erőszakos támadásoktól való megvédése és az oiszág pénzügyelnek deficittel való elárasztása elleni küzdelem lesz. Seipel Ignác kivételes egyéniség s evvel a tudattal tekintenek rá az egyébként ellenséges érzelmű osztrák szociáldemokraták is.
IRODALOM.
„Álom éa valóság". — „Sasok i hollók".
A vidéki fiatal újságírói nemzedék között nem egészen ismeretlen az irodalmi berkekben, mint a nagyközönség előtt Huhn Gyula és Náray Szabó Gyula. Huhn^ Gyula kollégának, a Zalaegerszegen megjelenő „Z*la-vármegyé"-nek szerkesztője, aki újságírói hivatása mellett most kiadta első müvét, Alom és valóság cimü érzésteli, hangulatos költeményeit, melyek egy ideális szép férfi-lélek húrjain születtek. Huhn költeményei a forró hazafiság, a tiszta szerelem kőiül merítik tárgyait, az egyszerűségükben is pompázó mezei virágok és hangulatos lira kedvelői őrömet fognak lelni Huhn Gyula költeményeiben. A müvecske ára fűzve 40 K és kapható a szerzőnél Zalaegerszegen. — N. Szabó Gyula versfüzetet „Sasok és hollók" a honfiúi bánat megrázó megnyilatkozásai. Szabó költeményei érdemesek arra, Hogy a magyar hazafiak mély érzéssel és gondolkodásáéi el olvassák. Szabó Gyulától — mostani költeményei után — mi még sokat várunk. A csinos füzet ára 20 K és szintén a szerzőnél Zalaegerszegen kapható.
TÓHVÉgVSZEK
§ Ítéletek. A nagykanizsai kir. törvényszék mint büntetőbíróság Sebek jíno. gebei lakost - ski már előzőleg is büntetve Colt - mert Bogár Mihály házába a, ablakon keresztül hatolt be és egy kabát zsebéből 70 korona összegű pénzt tulajdonított el, lopás vétségében mondotta kl bűnösnek és ezért három hónapi fogházrs ítélte.
A nagykanizsai kir. törvényszék Lukács László várföldi lskóst dorongfa lopásért négy hénani fogházra ítélte. Feiebbezés folytán az ügy a kir" ~ táblához került, amely az alsó biróság Ítéletét a vádlott visszaesésére való tekintettel hat hónapi fogházra emelte tai.
8 A Vanderlics-ügy, miután az elmeorvosi szakértői vizsgálat befejeztetett, nemsokára tárgyalás ál* kerül Folyó hó 24-én foglalkozik a vádtanáos azokkal a kifogásokkal melyek a védelem részéről besdattak. — Tekintettel, hogy a rablógyilkos teljesen beismerte tettét, most már semmi akadálya annak, hogy még a törvényszéki szünet előtt , főtárgyalás megtartassák. Illetékes helyen arról értesült a „Zalai Nözlöny", hogy Van-derlics Géza, Máté József kegyetlen gyilkosa fölött a jövő hónapban Ítélkezik a nagyk.nl zsal kir, törvényszék Kenedy büntetőlanáoe
Szinház és mozi.
A hindu síremlék. Az Uránia mozgó-szinház-legközelebb műsorra tűzi a világnak addigelé legmonumentálisabb filmalkotását: « Hindu síremléket. Az indiai fejedelmek mérhetetlen gazdagsága és hatalma, a titokzatos India ragyogó síinü világa tárul elénk ebben a csodálatos mestermüben. Elképzelhetetlen dolgok, amiket csak egy fontaszta tud megálmadni, a mesevilág pompájában jelennek meg szemeink előtt és a néző visz-szafojtott lélegzettel bámul és ámul. Hihetetlen hatása van ennek a filmnek. Egyik-másik jelenete szinte megdöbbent: hit ezt hogyan csinálták?
Hatalmas királytigrisek fogai között ^be fejezett karrierek, a bajadér táncába beaikló kobrakigyó, oligátoroktól hemzsegő folyamok, a buja délszak sokszínű virágos kert jei, márványból faragolt és arannyal, drága-kövekkel kirakott palota csodái: ezek szol gálnak keretéül a legérdekesebb, legizgatóbb regénynek. Minden izében uj, minden részletében meglepő történet ez egy nagy ui szivéről, amelyben a hódoló szerelem rajon gását a bosszú vérszine festi ;át ragyogóvá
A világ legjobb filmszínészei által meg játszott darabot Joe May irta filmre Harbou-nak „A titok" c. regénye után. Hogy a filmrendezés szédítő technikáját értékelhessük, olvassuk el a regényt (kapható Szerbnél I árután nézzük meg a darabot, mely kát* gea fel<U eseményt jelent szórakozásink, aőt
műélvezeteink sorában.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
részére a hírneve* kőbányai
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNYSERFŐZŐDE
SÖREIT
Jutányos árban szállítja a
„Hangya ipar" R. T.
nagykanizsai sSrtarakaU.
Raktáron tart hordós és palackozott söröket és pedig;
Király, Balor, Udvari, Góliát-maláta, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört.
Naponta/friss töltés. SSrgjnycIa: Hiogya Hsgykaalai._Teltfon: W. uiw.
KÖZX3RZDRS AO
Valószínűen tovább emelkednek a gabonaárak
Az időjárás általában nem volt ked vező a vetésekre. — A mezőgazdaság rövidesen «lérl a békem«nnylséget.
Nagykanizsa, junius 10. Már most sokakat foglalkoztat az a kérdés, vájjon miképpen alakulnak az idei gabonaárak. A kérdésről kereskedelmi érdekeltségeknél az alábbi felvilágosítást kaptuk :
— A vetélj elentések szerint az időjárás általában nem volt valami kedvező a gabonavetésekre. A nagy havazások az olvadáskor igen sok helyen vadvizet eredményeztek Ehhez hozzájöttek a tavaszi esőzések. Mindezek « körülmények meglehetős károkat okoztak az őszi vetésekben, amelyeket csak hiányosan lehetett pótolni a tavaszi vetések-kel. így a vetések jelenlegi állása nem a leg-rózsásabb, ugy, hogy ezután megfelelő idő járás nem következik, akkor aggályok merül hétnek fel a termés minőségét és mennyisé, gét illetően. „ „,
— A termések jelenlegi állásét grafika szerűen adja vissza a gabonaárak fokozatos emelkedése, a melyekről nem lehet megállapítani, hol fognak megállani.
— Ezzel kapcsolatban nem érdektelen ha raegomlitjílt . tőbbtc melés sokat han goztatott kérdését és foglslkozunk azokkal a íelonségoleke!, fimelyeknA befolyásuk van az áraV slakulá-ír».
.9*2. junius 11.
—~~A msgysr mezőgfzdsság — meg állapítást nyert - hogy » foirad.lmak é román megszállás áit.l okozott károk ptái jelentékeny haladást tett. A gazdák minden elkövettek, hogy termelésüket a békemenny gig fokozzák. A többtermelés progrsmjí ndenki igyekezett magáévá tenni.
_ Körülöttünk fekvő agrárállamo mezőgazdasága is súlyos krizUben vivódil Azonban résen kell lennünk, ha a szomszé gráriusok, főképpen az orosz konkurenc lóekzethez jut, ne szoríthasson háttért bennünket. Ezért kell minden igyekezetunl nek oda irányulni, hogy termelésünket jol minőségűvé, az előállítási költségek csökkel tésével pedig a gabonaárakat olcsóbbá k»
— A többtermelés programjának k esztülvitele ma igen sok akadályba ütközi
A fóldbirlokreform és pénzügyeink zili állapot, bizonytalan viszonyokat teremte ugy, hogy senki sem mer nagyobb befekt léseket eszközölni. A gazda a pénzszűke további hitelhiány miatt nem tud kölcsönh jutni, amellyel ideiglenesen segíthetne magi
— A gazdaközönség részére könnyű kellene lenni a mülrágya beszerzéiét, ame hez hozzájutni napjainkban alig lehet. M sok mellékkörülményt is említhetnénk, csupán e két főokr. szorítkozunk.
_ A gabonaféléknél bekövetkező á k,t most még megközelítően sem lehet mi állapítani, csupán azokkal » jelenségek kell foglalkozni, amelyek hatáasal lehetr az áralakulásra. Elsősorban jön Itt tekintet hogy mennyi lesz n termésünk, mennyi belföldi szükséglet és mennyi jut kivitelre.
Budapesti tőzsde i (magánforgalom Budapest, junius 10.
Nipolroa 3500, Pont 1100, -Dollár 014-Kraocia rrank 82, Márka 306"5—307, CHzsz Itr. sí OsiUik korona Í.00—76, Rubo\' — ■ —, Lel 607, Sz. 604 -COS, Svájci frank 174, Dinár 1300, Lengyel márki
Budapesti devizák:
Amsterdam--, Koppenhága--, Krisztién\'a
London--, Berlin 307—1-0, Mileoó 47, l\'áris t
Prága l\'76\\ Stockholm--, Zürich 1745, \\
532 5, Zágráb —.-, Nsw-York--, Varsó -
Bukarest 6\'J7
Zürichi zárlat:
Berlin 170, Amsterdam--, Hollandia 20-
New-York 522 76, London 2352, Pilis 4740. Milano 1 Prága 1010, Budapest 60, Zágráb 100, \\ 13, Wien 3 25, Osrlrik korona\',3-25, Szófia 36i.
Nemes fémek piaca:
i Ezüst korona 73, ezüst forint 198—90, ötkor 370—80, . 20 ko.-oná* magyar irány 3600— 3530. Napokon--.
Termény Jelentés:
Busa (TisiávtdíW) 3676-3925, egyéb 3S 3900, rozs 3275—1300, takarmány árpa 2930, sör 30—31, zab 3223, tengeri 34-35, repce korp. köles -.
Budapesti fiilatvásár:
Marhahús I r. tgéizben 120—S0, hátulja 130 ele* 110—40, egészben 100—110, hátulja 106 eleje 80 - 90 Nuvendék me:há: I. r. 100—120, (ötölt bőtb) 180-90. Készlet: Nagymarha 73, éledi Növendék marha 7, cladisS botju 76, eladás Marhabér 140-58, borjub 293.
Scrtésvásfir.
Felhajtás 570. Elkelt —. Or.g sertés —, kc 136—40, közepes 150-60, Jobb minőségű 166 sertés tius Unt—2. 4, zsir 225, szalonna 192, toh hus —. Vásár élénk volt.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztá
révevényeket 2200árfolyamor
weszünk 2100 árfolyamon.
Összes más helyi részvé- afAKVUllll nyekel legmagasabb árba. 10®S,"<S ■ .s Tőzsdei mágbizisok és külföldi ilutalisok legelőnyösebb és taggyorsabb teljesítése.
TtriUk BtítrsfcrltTrfaiikel amis ietoa ■MUi.
Jultfőldi per vát.l adás
Itak* ás Un
Dollár. DtaftSS
" \' "is Tdff a Sí
tuj^ur^jjj.
Gro
Maggki
z és
zsa, I
Teleion 39
1922. junius 11.
— A Hadröá napi gyüjtéa ©red-rnény». A pünkösd vasárnap és hétfőjén történt gyűjtés a Hadiöá részére bizony nagyon sxogénvca eredménnyel végxődőtt. A hölgyek minden fáradsága dacára mindössze c,ak 12.63$ koronát sikerült ax összes urnáknál a két nspon át gyüjteniÖk. Azon féltévé*, hogy a gyűjtött összeget a központba kell bestálÜtanf és ugy a hadirokkantak és özvegyek nem részesülnek belőle — téves, hiszen minden segélyezés a kö»pontból indul kl, tehát minél erősebb a központ anyagilag, annál több segélyt nyújthat a vidéknek is. A Hadröá helyi vezetősége hálás köszönetet mond a különböző egyesületek vezetőinek és a gyöjtő-hőlgyeknek önzetlen és buzgő fára
dorásukért.
A szerkesztésért sajtójogUag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
KXXXX XXX XX XX XX XX
Mohar x
Köles Hajdina Zab Tengeri
is néwistoiíxigi karit -i ig- kaphatók
Ország * Widder cégnél
Nagykanizsa, Erxaébet-tér 10.
ijMtflWionuncxiiKKX
l66!7-1923.
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város területin a patkányok irtása a m. kir. munkaügyi ás népjó táti miniszter Ur 3040/102Í. számú rendeletével a patkányok irtása az egész ország és igy Nagykanizsa r. t. város tortlleléro is elrendeltetett, mert a patkányok a háború alatt annyira elszaporodtak, hogy ha azokat kl nem irtjuk, akkor községünket annyira tönkre teszik, hogy később nem leszünk képesek ellene védekezni
Megjegyzem, hogy a patkányok nemcsak a lakóházakat éa más helyiségeket rongálják meg, hanem az emberi betegség, mint cholera, tyhpus és irichlna betegség terjesztői is Ezen kivlll az élelmiszereket megrágcsálják és a baromfiaké! elpusztítják.
Ennélfogva felhívom az összes lakóház tulajdonosokat, telektulajdonosokat, bérlőket, hogy lakásaikban,* faházaikban, pincéjükben, csatornákban, pöcegödrökben alb helyeken mérget patkányok irtására 19M. évi Juniua kő 26-án d. «. 9 órakor tegyék lel, rak^ ják kl.
Aki ezen rendeletre a patkányr.iérget ki nem rakja, mulasztást, illetve kihágási követ el (s ellene az 1879. évi X. t.-c. 18. §a alap ján a kihágási eljlrés meglndillatik és a tru laaztó 16 napi elzárásra és SOOO korona pénzbüntetésre büntettetik. Ismétlem, hogy a pat. \'kányok Irtása az egész város területén egy napon ieijeiíten\'dő, mert eredmény csak igy érhetft-el.
Mérgezés napján a gyermekek figyelmez-teteodők a méwg veszedelmességére, kis állatok pedig egész nap .elzárva tartandók.
Mérgezést a váios lertlletén az össze! rendőrközegek, rendőrök. orvosok, állatorvosok ellenőrzik.
Mérgezésre szolgáló mérgek az összes gyógyszertárakban készen kaphatók olt ^háztulajdonosok-által megvásárolandók idejekorán-
Gyógyszertárlulajdonosok a kiadott mé regről háztulajdonosok szerint jegyzékei tartoznak vezetni, hogy a ki.doll néreg elhasmá. láss a hatóságok által ellenőrizhető legyen.
.Nagykanizsán, I92Í. évi junius hó 2-án
Polgármester.
ZALAI KÖZLÖNY
Makulatur
r újságpapír kapható r lapunk kiadóhivatalában. "S
Apró hirdetések
dUat >0 ssölr «0 K, raiir- *t ünnepnap K, ralndsn további ssó tiMUusV 4 K< é< laa*fM» « K.
ruUnbb betárol im4*(I Marok dttpl*a «sAa»IUMo»k.
AU4<4 k«f~MÖkn»k Blidtiktr H uáisUk ár»at«drQ*cr-
Bort boraapxőt veszek minden mennyiságben a legmagsssabb napi álban. A cég megbízásából: Stróbl András füszerkeres-kedő Szépéinek.
Meghivö.
A Király Sörfőzde Részvénytársaság Nagykanizsán, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank nagykanizsai fiókjának hivatalos helyiségében 1922. junius hó 21-én d. u. 6 órakor
rendkívüli közgyűlést
fart, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja
Az igazgatóság.
Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság jelentése a vagyonváltság cimén kibocsátott részvények visszaváltásáról és a visszaváltott részvényeknek újból való elhelyezése
tárgyában.
2. Az igazgatóság javaslata a jelenlegi 5,750.000 korona részvénytőkének 31,250 darab, egyenként 200 korona n. é. névre szóló részvény kibocsátása által 12 millió koronára való felemelése tárgyában.
3. Határozathozatal az alapszabályok módosítása, illetve uj alapszabályok megállapítása tárgyában.
Nagykanizsán, 1922. évi junius hó 10-én.
Az igazgatóság.
Aki szavazati jogával élni kiván, tartozik részvényoit a le nom Járt szelvényekkel együtt az alapszabály 13. §-• értelmében a közgyűlés megtartása elölt legalább 3 nappal a Pesli Magyar Kereskedem! Bank fópénzláránál Bitdapesten, vagy . Pesti Magyar Kereakedeimi Bank tlókjlnál Nagykanizsán letenni. _.„,.,_, . ,
Az igazgatóságnak a rendkívüli közgyűlés elé terjesztendő Javaslatai a vállalat hivatalos helyiségében meglekinlhMők.
állandian raktiron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNVTARSasAGNAL
Igazgatóság:
Fő-ut, Bazár I. emelet
Telefon: 123 és 256 szám.
moigóképsilnliáii
Erisihat klrilyoé-Ur, liirm izillrii ipllilikii Telefon 74. Tslsto- 74.
Szombaton és vasárnap Hatry Hl.ll a világhírű mesterdelektiv főszereplésével keiül színre
A borzalmak perce
Irta, rendezte és a főszerepei Játsza Harry Hl.ll_
... I • SIERRA B1LL lf}n|
JQJJI Amerik. légkoloszálisabb rtlmja 4UII.

zalai közlöny
1922. junius 11.
PATTANÁSOK ELLEN SS
-111 it Kapbaló "ty uUűOT<t ;<f U)W»UU Ttti.l <t 1-----------
UJi| i0 h tu
mtl^tt Dr. *lnq
]
HIISI ÍJ •sssiak»tb» jlrtss ktresitfay
kereskedelmi alkalmazottak
\'íródni beosztással a „H«l»gyaM «»gyka»l**al
k»r«»d>IUAgéW4l azonnal felvételt nyerhetnek.
J Ajánlatok • fenti címre küldendőt
Munkások
és munkásnők jó fizetéssel
felvétetnek a sörgyárban.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
gmfeot HMWrt»krwí»i6 Blréilg által engedélyem!!
Ingatlanforgalmi irodája.
Ittahe m. Htrb-Mr n. IlrViB : tiáotí Hrtfbél Eladó birtokok:
200 holdsa blriok Zalamegyéberi\', melyből 180 hold szántó, 60 hold rét, a löbbi erdős legelő.
250 holdas birtok Zalamegyóben, melyből 130 hold szántó a tőbbl erdő, rét és legelő.
7,SS holdn birtok yeszprémmegyében, melyből 150 hold szántó, 3 hold szőlő, S hold akácás, a többi rét is legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rét.
100 holdas birtok Zalamegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rél, a löbbi erdós legelő.
50 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, prima rajszőlővel beültetve.
IS holdas szőlőbirtok Nagykanizsa mellett, nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi partjától 4 ltm.-re, teljes felszereléssel.
8 holdas szőlőbirtok Keszthely mellett . a Balaton partján.
Parcellázások i
Somogymegyében homokos birtok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. Építési anyagról gondoskodva van, /
Zslsmegyében közvetlen a falu mellett, Agyag és homok koveréke. 1000 négyszögölen
ként 20.000 K. Lakóház a faluban vohelő.
Eladó házak:
A város belterületén szép kertes ház nagy lakással, két szoba elfoglalható.
Csendes urinegyedben hatszobás családi ház.
Kisebb lakóház közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nagy kerttel ás szántófölddel. Ezenki vül kisobb nagyobb házak eladásra állán dóan előjegyezve.
Üzletházak:
Kétemeletes több üzlettel rendelkező ház a piac körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház teljes feltzetelássel és ilalmérási joggal.
Somogymegyében vasúti gócpontnál nagy emeletes vendéglóház szállodával, sok épü lettel, teljes felszereléssel.
Balaton somogyi partján szálloda, vendéglő teljes felszereléssel.
Somogymegyében falusi üzletház, uj épülel, lakás is Üzlet azonnal átvehető.
Ztlamegyáben falusi vendéglóház üzlettel Január elaajére átvehető.
Somogym.gyáben járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház bérlete teljes felszereléssel.
40 lóerős „Rába- motoreke, lSISivi gyáitmányu, üzemképes, helyszínen bemutatva, nagyon Jutányosán eladó.
TURUL CZIPÖGYÚR
RT. Fö-ut 12. szám.
Saját érdekében tekintse meg kirakatjainkat
olcsó, tartós megbízható
mindennemű polgári és luxus czpőiralnkat, melyek siabctt ir inknil és srolld kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.
Turul Ci
A NAGYKANIZSAI
Telefon 2-93

R.-TÁRSASÍG
Telefon 2-13
anyagkereskedésében
a Franz-malom mellett
Kátrány Karbalineum Kátránypapir Sipsz, 5zeg Uasgerenöák Betonuas isinek
Deszka, mész Cement Kész ajtók Rblakok Épületfa
műpala
a legjobb minőségben, minden quantumban a
legolcsóbb áron kaphatók.
Városi iroda:
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós-utca 33. sz.

SS URÁNIA MOZGOSZINHAZ 3-I3
Vasárnop
Hold leánya IV. rész
.Újra a poklok íergetegében\'
Tengerszemű Hölgy
Főszereplők Cunnar Tolnc* és Maiken Katica
HBLYARAK: Páholy 20 kor., Zsöljre 22 kor., II Előadások keidete: Hétköznapokon " ÍJ « órakor. Kőrszék 18 kor., Támlás 16 kor., 7^tszék 8 kor., |l vasár- és Ünnepnapi, 7 éi 9 órakor. Pontos kezdés\'
()♦•♦• ♦•♦•
Nyomatott a laptulajdonosok: Zalai ós Gyarmati könyvnyomdájában.
él-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junius 13. Kedd
132.
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
;»«rkuitóa*« 6* kiadóhivatal i Pő-ut 15. ■*. _ — loU<otb*a-UUfoa *S \'■
.Yiefjoto\'itk mindig kora reggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
A zalamegyei! pótválasztások
Zalaegerszegen Farkas Tibor, Alsólendván dr. Lakó Imre, Zalabaksán dr. Hajós Kálmán és Balatonfüreden Héiilmre lettek megválasztva. — Jelentéseink az ország többi részéből. - Mennyi képviselője van a kormánypártnak.
— Sóját tudói itónk leleJonjelcnUsei. —
Nagykanizsa, junius 12. Vénre befejeződtek Zalavár megy ében is a pótválaazláiiok.
A lalamegyei pótválaaztások mindenütt erős küzdelmek között folytak le, komoly incidens azonban nem történt sehol, hála a halóságok előrelátó intézkedéseinek. A zala-megyei pótválosztásoknól vasárnap ez volt a helyzet:
Zalaegerszegen este 9 óráig dr. I\'.rkos Tiborra 4756, dr. B.iglevics Károlyra 3918, Alsólendván Túri Bélára 1621, dr. Lakó Imrére 2197,
Balaton/B eden Héjj Imrére 3076, Cséry Ernőre 2239,
Zalabaksán dr. Hjjós Kálmánra 2838, Sitonykovszkyra 2497 szavazatot adtak le s már vasárnap lehetUI látni ezek alapján o hétfői végeredményt.
Zalaegerszegen a Fricdricb pártiak először passzíve viselkedtek, később azonban mégis belátták, hogy egy rassnistávql szemben nem szobád a keresztény eszmét elbukni hagyni és s.lnlén Farkas Tiborra edták le szavazatukat.
Hélfőn dé\'ben hirdette ki » választást elnök a zolaegerseegi városházo előtt szorongó nagy néptömeg előtt a pólváios-tás eredményét, amely szerint dr. Farkas Tibor (pártonkívüli, de kormánytámogaló) hivolnlos jelöltet 1*200 szavazattöbbséggel képviselővé választották.
Alsói.ndván Turi Béla, a keresztény ellenzék jelöllje kibukott. Dr. Lakó Imre ügyvédet 700 szavazattöbbséggel válási
me*. Lakó Imre 2386, Turi Béla 1686
álaszlották siava-
Kálmánra 2838, dr.
meg. Lakó Imre 2386, zotot kapott összesen.
Zalabak,án dr. Hajós Srtanykovszkyra 24j7 en szavazlak, így dr. Hajós 341 szavazattöbbséggel lett a zalabaksa! kerület képviselője.
Balatonjüreden Héjj Imre 3076, Cséry
Olasz angol egyezmény.
tfdma, junius 12. Schonzer külügymi-
Ernő 2239 szavazatot nyert. Délulón öt órakor hirdették ki az eredményt, mely aie-i int Héjj Imre 869 szavazattöbbséggel győzött. A választás az egyes zalai falvakban rendkivül szenvedélye a hangulatu volt.
Budipesl, junius 12. Tegnap 23 ker Tibiben vnll pótválwszlás. Az eddig beérkezett hiv.italos jelenlések n következők : Megvíl.szintiek 9 kormánypárti és 6 ellenzéki képviselői. 6 titkosan szavazó kerületben az eredmény csuk kedden válik ismeretessé. Képviselők lettek:
Jánoshslmán Martchal Ferenc egységes páiti, Somorján Németh Vince Huszár párti, Szombathelyt gróf C\'iráky József keresztény elenzéki, Győrszent in Artonban sokorópátkai Szabó István, Balatonfüreden H-ji I nre egy", párti, Zalabaksán Hajós Kálmán egya. p\'rll, Sopronkörnyék Oslör József pártonkívüli, Zolaegersregcn dr. Farkas Tibor pártonkívüli, Csepregen H dler Jóis-f keresztény ellenzéki, Celldömölkön gróf Criráky G.őig kereszt, ellenzéki, Sopronlővőn gróf Zlch; János Zichy-páiti, Vasváron H-iller István keresztény ellenzíki, Devecsei Ruppert Rezső rássaiat., Nagyvázsony Módi Szabó Jinos egységrs párti és Aisólendva Lakó Imre pártonkívüli.
Pécs I. kerületében ma eale 8 óráig leadtok összesen 5237 szavazótól. Oberhomtr.er Antal megválasztása hironyos,
Eddig megválasztottak 139 egysége pártit, 19 Eroazt-pártlt, 1 Heiniich pártu, 8 koimá.iytémogotó pártonkívüli!, összesen tehát 165 korinányzópállit, ezzel szemhen 12 Fiiediicli—Andrássy-párli, 8 H Her-páitl, 7 Rassai-párli, 15 pártonkívüli ellenzéki és 24 szociáldemokrata, vegyis 7J ellenzéki képviselő és 7 közömbös pártonkívüli, azonkívül függőben VI n még 9 kerület.
utazik, hogy olasz-angol
nisijer legközelebb Londonba hivatalosan lelő alá hozza egyezményt.
A Mondo értesülése szerint az egyezmény főpontjai a következők : Triesztet ismét a Kelettel való kereskedelem gócpontévá teszik és ezzel vlssz.szerzik szántára régi |e-lentőségét. A petróleum egyezmény, amely oz olasz-angol egyezmény egyik fonlps-része, az angol részesedéssel egyforma részesedést biztosit Olaszországnak n romániai, kisázsiai éa kaukázusi olajmezőkön. Az albán olaj-forrásoktól lehetőleg távol fogják tartani más nemzetek konkurenciáját. A szénre vonatkozó szkkaszok szabályozzák az ongo szén-azállitásokot és n Keleten közös szénallomás-ról gondoskodnak.. Az Iparra kiátkozó pontok oz angol lökének támggatását « ongol nyersonyog szállítását bizlo.Hják Olaszországnak.
A kereskedelemmel. kapcsolatos megállapodás orra vonatkozik, -hogy sz angol túltermelést Olaszország közvetítésével a Kelet felé Irányítsák.
Az egyezséghez c«aloll függelékek a vénuai konferencián eredménytelenül tirgyslt kérdéseket szabályozzák, a többi között a \' valuta és a vállólrfolyamok kérdését.
A kisantant katonai egyezménye.
Páris junius 12. A Mslln belgrádi jelentése .zerint megbízható forrásból olyan hirek keltek szárnyra, hogy n kiseniont államfél fiai Sándor király menyegzője alkalmával tartott megbeszélésük során megegyeztek egy „övellíe és egy általános katonai egyezmény alapjaiban, amely biztosítaná Közép,uró^n Románia, Csehország és Jugos.lávl.s »* határai, valamint . Balkánon « r\'enUlj1 slo\'us quot. L-ngyelorszég csollakozálíT la tervbe vették.
Htátlsetéal árak (!•/. lariatal aMialMllU) . ::,(,. i.r. 7aa k. tuiny*oo k. irt. >00 K. r.a bíz. 7» X. ízy.. .at»tra«lí
•! / ! ! 1 \'
Német példa.
Nagykanizsa; junlu» 12.
A minap egy angol elutazott Berlinbe
a mivel pár napig akarja élvezni a v*fata-kíilönbség konjunkturális „áldásait", a német főváros Adler-szállójában szobit ker&tt. Lehet. Mondotta a szállodás. Ára? Ara naponta ezer márka. Lehetetlen I Csodálkozott az angol. Hiszen itt a táblán 200 márka van klirva I Ugy van uram, de az csak német polgároknak szól, idegenek ötsiórŐe árat tartoznak fizetni. Az angol dühós lett és más szállodába hajtatott. Már az eutótáxlval útközben b^ja akadt. Hatszoros dijat\' kértek tőle. S a másik szállodában ugy járt, mint az elsőben, harmadikban, nr gyedikbeo. Ötszörös árat fizetett és ötszörös düjat kárt tőle az éttermi pincér, a cukrász, a kereskedő, a hordár, a vízhordó, a mozis, a rikkancs, a fürdős, a borbély, a fodrász, mint mondani szokás, még a bura burkolata Is, szóval mindenki. S ez nem mese, hanem valóság. Mikor az angol elégedetlenkedett, finom udvaiiassággal mindenki azt felelte neki: ha nem tetszik, tatán méltóztatnék otthon maradni I így járt az angol, de nemkülönben a francia is. Es hogy az erős valutájú idegeneknek knlózkodási kedvét ugyancsak Megnyirbálják széltében-hosszában az okos németek, arra hgékesebb bizonyíték maga az a beszéd, melyet a francia parlamentben az egyik szenátor — aki Németországból nemrég érkezett htza, — tartott s melyben azt kérdezte a külügyminisztertő1, hogy van-e tudomása airól, miszerint as egész poroez és bajor földön valósággal „mcgkoppasxtják\'\' az idegeneket és öt-hntszoroa ár^t sxabnak mindenért, amit egy^egy francia vagy aagol akar megvásárolni A ófrancia szenátor hozzátette Interpellációjához a szokásos kérdést: ak¥r-e intézk\'dni a kegyelmes ur, hogy ex az ide-genkoppasztás megszűnjék ? A koi raány tágjai idegesen babráltak homlokukon, akartak valami okosat kisütni, de nem sikerült. Mert a rébusz tényleg nagyon fogós. Ez valóbsn annyira belügye a német nemzetnek, hogy beleszólani képtelenség. Azt ugyanis megszabhatja a haditanács, hogy a legyőzött népek nyakára küldött aok bizottságnak kosztot és kvártélyt adjanak, de hogy An-h-.user ur mennyiért ad az angolnak a*obát, ahhoz senkinek, le*kevésbbé Polncsrénak van köze vagy beleszólása. Hanem ml, jó bolondok tanulhatunk ebben Is a néqaettöl. Mi, ha hozzánk téved egy-egy idegen, tejjel, kalácscsal kínáljuk s odaadjuk neki az utolsó ingünket. Hajbókolunk előtte és Örvendezünk, ha halljuk, amint váliiinkst veiegetva azt mondja az idegen: sÁp volt, natyon meg-cHegedve fagyok.\' Ilyenkor ugy érezzük, mintha hájjal kenegetnének bennünket áa
zalai kozlonv _
ciillogva fürké«zűk, vájjon hol .« • m»d.r, melyet az előkeli idegen s»4p .leméért meg-fogjunk. Mert mi arak vagyunk a kolJussa-gankban is és szinte az ostobaságig nagylelkűek még ásókkal szemben is, akik m.nden
megalizotlzágunknak okozói. Mi elfeled,ok .«t a sok-sok drága gépet, .r.ny.t, burát, .zép jószágokat, melyeket az oláb, ..ert, éa caeb terroriaták tőlünk elraboltak. A német érti a dolgát . újra példát mutatott. Láthatjuk, mit ér a. antant nagy kardcsörteté... Má,u. 31. ig adtak a németnek határidőt arra, hogy „ uj sarcot vállalja, .mert ha nem", akkor junlu. 1-ére virradó éjjel bevonulnak a francia csapatok a Ruhr-vidékre. A német s.l felelte : vissza neki! És mi lett? Semmi 1 A franc., hallgat, mint meglapult fürj a burában. Es mi?... Tanuljunk a némettől!_
A kitagadott Habsburg
a koronái Habsburgról
wülflog Lipót mejemlékeiéie " el hányt IV. Károly királyról.
Saját tudósitinktál.
Bécs, junius 10, Rendkívül érdekes Irás ju\'olt ma bécsi levelezőnk ke.ébe : Wólfmg Lipót nekrológja elhunyt H.bsburgról - a volt torcimai főherceg — hogyan ítél igen közeli vérrokoniról,\' a koronás Habsburgról, akinek víg sete. axonb.n talán sokkal tragikusabb volt mint •!« a Habsburgé, aki előítéletekkel szakítva, ledobt. magáról a főhercegi kény-szerzubonyl és polgári munkával próbálja megkeresni szükségleteit. Wőlling Lipót érdekes cikkét egy svájci folyóirat számára irta, nekünk axonb.n módunkban van a svájci megjelenéssel egyidöben szó szerint közölni. Ime címével együtt:
• KARL VON HABSBURG Ein Nekrolog VON LEOPOLD WÖLFING
Váratlanul és hirtelenül fejerődött be egy élet, amely az utolsó Időkben az általános érdeklődés középpontjában állott. Szám-üxetéeben, amelyet javarészt maga okozott — halt meg Károly, a régi Habsburg-dinasztia utolsó ciászára. A sors nagyszámú gyermekei és nagyralőrő, fáradhatatlan felesége mellől ragadta el. Mély tragikum van a sors e megnyilvánulásában és mégis márnára talán a kon.p\'lkált mellékkót ülmények miatt legjobb volt c» a megoldás. Ezért azonban ne vádoljanak engem keményszivüséggel. Vissza kell csak gondolni arra, mily sromoru következményekkel járt az a kisérlet, hogy Magyarországra visszatérjen. A körlének éretten kell a fáról leesnie. Éretlenül lesza-kitva éa elfogyasztva káros haoSssal van a szervezetre. Károlyt azonban nem szabad azzal vádolni, hogy ezt a két kalandot maga gondolta ki és maga vitte keresztül. Ezt blionyilja az, hogy Zita a második expedíciónál, úgyszólván mint szellemi támaszték, elkísérte urát. Károly maga, amennyit. őt megtudom ítélni — ítélni pedig csak a cselekedetei alapján tudok - csak igen nehezen juthatott volna egyedül ilyen bátor gondo latra és nem volt annyi ereje, hogy a kivitelt egyedül kezdeményezhette volna. Elhatározá-sslnak lelke mindig felesége volt, aki élénk temperamentumával és erős akaratával férjét annak minden megnyllvánulésábjn vezette és
támogatta.
Szerencsétlenebb csillagzat alatt Károly
nem léphetett volna a trónra. Mar m.ga , körülmény, bogy az unokaoccs - trónörökös unokaöccse _ volt és mln rlyen nem U került számításba a trón átvét, ére, mivel a trónöiőkösnck, aki igen elhatározott * becsvágyó ember volt és aki ót -ndig ^ Wrbe szorította, mivel magának .. voltak gyermekei, akikkel külön tervei vol \'k gen hátrányos volt általános államférfiú előképzettségére. Abban az időben, tehát még a
háború előtt, amikor Károly kicsmy lovas-garnuonban az egyik áldásteljes mézeséve élte a másik után, be kellett volna ő avatn világszínház titkaiba és bepillantást kellett .„■na nyújtani a kulisszák mögé. Ezt azon-ban elmulasztották. Mikor azután Fe enc Ferdinándot meggyilkolták, hirtelen és fe ulc-tesen mindent pótolni kellett, amit elmulasz toltak. Azonban a katonai ka.ie.re még ekkor is több gondot fordítottak. Károly -ezt meg kell bagyni - becsületesen fáradozott ezen, hogy nem Igen exponált helyzeti-ben hosznos legyen. A háború durv,s,g.i-nak következtében sokkal jobb betekintés nyerhetett államának bonyolult nemzetiségi vi»70nyeibí».
Mikor Ferenc Jó.sef szemeit behunyta, Károlyt - és er. emberileg érthető - a hatalom megszédítette és tulsok )ól cselekedett. A rendjeleső és a tömeges nemesítések már csak azért sem vollak jogosak, m.vel legtőbbnyire talpnyalók és törtetők részesültek ezekben, nem oekély bosszúságára az okra sokkal méltóbbaknak, akiket egyszerűen mellőztek. Ismét bebi-onyul\', ho/y a trónra olyan ember való, aki a lalnu. a való-ditól nug tudj. különböztetni. Azonban ismét tekintetbe kell venni Károly gyermekben derűs természetét és fizlalságát : o mindenek előtt jó akart lenni.
E. szívó, és megismételt békekUé,letel-bői is kilünik, habár megvál»«lo.t mMuk nem voltak a legszerencsésebbek, bzámára
azonban nem maradt., más hátra. mlve ter rnészeténél fógv. igf
é. legközelebbi rokonaiban jobbanblzot , mint idegenekben.\' akik talán helyesebb ki-vezető utat mutattak volna neVradremmá
ból. Tcrniészcles az is. hogy « \'
Ludendo.lfék hevesen támadták és hamu világításba helyezték, m.vel veszélyeztetve volt a porosz kilona-állam és sok katonstlsz. Ixüztenciája. Auszhi, elszakadása ugyan., a már régen fáradt Bulgária és Törökország
elszakadását is eredményezt.voln. A.onb.n
mind* n késen volt már. Az összeomlás, amely azonnal Ferenc József halála után muatko-zott, már nem volt felln.lóztalb.tó a sok látogatás és miniszteri tanácskozások sem tudták megakadályozni.
Amit Károly elhibázott, azt nem lehet az ő .zámlájára Írni. Hiányos neveié, lágy karakter, ellentétben energikus feleségével és tanácsadóival, akik nem követték a nagy célokat, sokban hozzájárultak ahhoz, hogy KárolV o trónt elvesztette és azután ide oda hánytatva és mindenféle befolvásoktó jobbra-taszigálva, életét a legszebb fé.flkoiban idegenben fejezte be.
1922. junius 13.
Hogyan fog történni az adó-rendszer egyszerűsítése?
. ,-jíii az adóreform munkája.
cíík * BÍM\'"1® ho,md6kl
Nagykanizsa, Jun.tis 12. Káll.v Tibor pénzügyminiszter t>»k»kar,« vállaof p "ztltymlJsztersége első napiban M.
igé.c"é,,.ho8y adöreformjrivaslatoktu fog «
nani-etcvülís elé totjcszlcni.
Beavatott »"«•«
szerint a reform elsősorban az adóztatás rendszerének egyszerűsítésére fOÍ kllerjedni, .m ve a miniszter olcsóbbá akar,, tenn. » nagjo-drága pénzügyi adminisztrációt és sz. a célt ,s biztosítani kivánja, hogy az adózó közönség könnyen cligazodhassék az adók ko,öt .
A* .dóegyszerüsilés olyformén történik, hogy a hozadéki adók közül csak a lóid ház és a kereseti adó maradnának meg, ellenben a lőkekaTtatsdó, a bányaadó, az országos beteg-Ápolási adó, az általános jövedelmi pótadó, » vadászati és fegyveradó, a szolgálati"jdó • nyercményadó, és a hadmentcsság. adó helyett a pénzügyminiszter uj közszolgáltatást tervez.
A megmaradó négyféle hozadéki sd-r is ,„gy változáson megy keresztül. A p nzügy-mlnlsztcr nézete ugyanis « hogy Hegedűs
Lóránt nem tette az. a kijelentWhogy a III-osztályú kereseti ,.dót elfogj, tórólni, hanem cssk az. helyezte kilátásba, hogy ez. a kösse-gek háztartása számára lógja átengedni
Dr Kállay Tibor pénzügyminiszter tervezete szerint a különféle osztályú keres.u adók megszűnnek és ezek helyett egy l» kereseti adó létesíttetik, ugy azonban, hogy ez az adó meg fog .ögzUtetni és nem f« ód adókból állapittstik meg. A joveddm, adok i
kiterjesztenek. A megszüntetendő hozadék adók azonban nem tűnnek el nyomul,nu. hanem azok a kezelés egyszerűsítése végett illetékekké válnak.__
j Boaenrleder J6»»ef t|
1I47-1M*.
Egy munkában eltöltött, nemes fáradozással felt élet fejeződött bc vasárnap es e 8 órakor. Bogenrieder József a Korona ..ártó és. vasúti vendéglő volt bértó,. fj,«l« hasznos munkályrp lefoly életét. Bar . hala h r nem váratlan/.- r. már 31 éve kezdődő
l.Isu véíelíyengü ísnek eredménye, még.s \'■SéU részvéte, \'kelteit mindenütt, ahol a megboldogult öreg urat ismerték, A jó „rep bei", ahogy őt ismerősei és tisztelő, b.znl masan\' nev/zték, élete egés. olyamán . fáradhatatlan munka embere volt Vendég lőiben szijjoru rendet, por.\'<»í«°> ^ .igot tartott fenn és a .ég. JÓ v.lág embe,^ mindig szívesen is Időztek nát. mert \'udták é. érezték hogy nemcsak üzleti ésszel, hanjni emberbaráti érVé„el ellátott tulajdonosnok
vendégei, aki arra törekedett mindig, hogy vendégei megelégedettek is legyenek és J é ezzék magukat nála. Munkabíró^ fi^da szerű volt; a háború ^ ktel
kórház élelmezését is elvállalta és Mi *°J
70 éve, volt, mégis a \'^"\'"^it ü jetei retességgel látta el kötelezettségeit. U«te< mellett azonban a város kö-g»zd..ági áW* ben is jelentékeny szerepet v.tlI. Iga.-?a».i»8 tagja iolt a Délzal.i Takarékpénztár 4. Király serfőző r. t. n.k, v.l.m.nt . W
kani aai Önsegélyző Egyletnek vrltób.rá op az Osztrák-Magyar B,nk nDgykan.zwi iót jának és városunk minden társadalmi é-Uurális egyletének buzgó t mog.lój. vo^ Bír idegen ajkú volta miatt a nyilván" életben nem vett teljesen részt, de mint v.rll«
1922. juniut 13.
2M-A1 KÖZLÖNY
iozon városi képviselő, a vároB fonlosabb közgyűlésein ÍJ mind\'g ott volt. 1918. ív feb\'uár 1-én átadta a vasúti vendéglőt is és ózol" nyugalomba voi.ult. azonban pihenése nem volt zavartalan. 1918. szeptemberben meghalt legfi.talabb Fia Józsi, o harctéren 1z-rzetl betegségében. 1919. évben pedig a l ommunlrmus Izgalmai vilelték meg erős szervezetét. Már 1919. ősién kezdett nála jelentkezni az elmúlás előjele, a lassú végelgyengülés, mely dacára a legodnndóbb és önfeláldozóbb ápolásnak, melyben neje és családja részesítette, fokozatosan úrrá lett felette é» végül is kioltotta életét. Halála csendes, fájdalom nélkül történt, úgyszólván elaludt. Elhunyta mély gyásszal sújtja hűsé gea, önfeláldozó nejét, gyermekeit, valamint nagyszámú rokonságát. Bogenrirder Frigyes „yógyszerész. dr. Sándor Miklósné Bogeni ieder Lulu édesatyjukat siratják benne. Temetése ma délután 6 órakor lesz a Fő-ut 13. sz. uját házából, a róm. kath. vallás szertartásai szerint.
_ Időjárás. A Meteorológiai intézet
jelentése : Középeurópa föleit csekély depresszió van, melyet északkelet felől másrészt nyugat és délfelől magas nyomás határol. Európa nyugati részein az idő felhős, sokhelylltt esős, kelet felől az Időnek derűs, száraz és meleg jellege van. Hazánkban doiüll, szarsz melegség uralkodott. A hőmérséklet tegnapi maxi raurna 88 fok Kaposváron, ma reggeli mi ú mum. 0 fok Debrecenben. Időprognózis: Ziva taros csök, hűvösebb.
— Pádnál Szent Antal napját üli ma a katolikus egyház. Ebből az alkalomból mindenütt különös ájtaloaságokat tartanak.
— Taggyűlés. Ma kedden esle 8 órakor a Kath. Legényegylet tagjai taggyűlést tar tanak, melyen több fontos tárgy kerül meg beszélésrc és ezekre való tekintettel felkérjük a t. tagtársakat, hogy ezen minél számosabban megjelenni szíveskedjenek. Elnökség.
— Ne Játaz a fegyverrel I Budafai pusztán folyó hó 10-ín halálos kimenetelű izerepcaétlenség történt. Cserenkó Imre azt. Margitfalva! lakos barátjánál volt a budafal pusztán Budai Kálmánnál. Reggel 7 óra tájban együtt ült a két jó barát. Budai e_gy ismétlő Frommer pisztolyt tisztogatott, mikőz-ben Cserenkó Imre fejének tai tolta s célozgatni kezdett. Cserenkó figyelmeztette barát ját hogy ne játszón a fegyverrel, hátha meg van töltve. Budai nem hallgatott nz Intő sióra Abban a hitben, hogy fegyverét en nincsen töltény, tovább űzte félelmetes játékát, miközben a fegyver eldördült s Cserenkó fején súlyosan megsebesülve összeesett. A aulyos sebesültet a nagykanizsai közkórházija szállították be, ahol nemsokára kiszenvedett. A szerencsétlenül járt Cserenkó Imrét aki csak 19 ik esztendejében volt, tegnap délután helyezték örök nyugalomra.
- Felhívás <« kárelem a munka adóhhoi. Csütörtökön, folyó hí 16 én lesz Űrnapja Az ekkor szokásos körmenet minél fényosebbé tételére felkérjük az összes munkaadókat miszerint - bár nem munk.szUnetes nrp _ legalább a körmenet idejére (délelöt 10 lől fél 12-ig) kath vallású alkalmazottaikat szabadságolni szíveskedjenek, hog,- ezek a körmeneten részi vehessenek A Kath. Legényegylet elnöksége.
- Felhívás az NTE tagjaihoz bogenrieder Frigyea elnökünk ádesatyja el hunyt. Hogy együttérzésünket, részvétünket kifejezhessük, ké.jük a tagokat, hogv ma este háromnegyed 6 órára a t-ö ut u. sz gyászháznál a gyászistentiszteleten mnié s\'ámosabban megjelenni szíveskedjen". /Íz NTE választmánya.
- A Hortobágy—Balatoni tura ut a mai nappal véget ért. ^ végleges eredményt szerdJn fogják kihirdetni.
(x) Ma kedden mág a .Tenger-axemll hölgy" az Urániában.
_ Pályázat katonai .zálUtá.okrU. A szombathelyi honvéd körlet *<»*«*?» osztály, zab, széni, ágy Va "m.,
kemény tűzifa szállítására P4>>\'»«10\' ^ Hirdetmények a városházin, frigyes torzséi főherceg laktanya kapum vau k.ragges\'-lvo.
— Műkedvelői azlnlelőadáa. Vasárnapi számunkban már megemlékeztüní n kefegyár munkásai által rendezett jól sikerült műkedvelői azinielőadáaról, mely alkalommal előadták a Csizmadia mint kisértet című népszínművet. A darabbal kapcsolatban külön kell megdicsérnünk még Zagajszky Ivánt, ki ii darabban előforduló saját szerzeményű dalalt betanította é3 Pozncr Izidort az ügyea rend-.résért.
— Szene. Dez.ö ügyvédi irodáját Sugár-ut 14 szám I. emelet alatt megnyitót\'..
— A postatakarékpénztár! merénylők ügyében a rendőrség a postatakarék egyik alkalmazottjával szemben folytatja a vizsgálatot, még pedig Nagy Kálmán posiaaltlszllel szemben, akii azzal gyanúsítanak, lugy » merényiéi elkövetésében része volt.
— A vagyontalan földigénylök búzával 1. fizethetnek. A földmivelési minisztériumban oly rendelet kibocsátásán dolgoznak, mely megszüntetve a földreform pénzügyi nehézségeit, módot fog adni a vagjonlalan földigénylőknek is, hogy súlyos hitelek igénybevétele nélkül fizethessék a földjüket. A földitiosztásbnn részesült vagyontalan e tervbe vett rendelet szerint a föld árát évente minden egyes hold után 2 mázsa búzával, vagy az annak megfelelő ellenértékkel lóhisaa le.
— Maga. pénzbeli jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konyhái lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra rofleklálok Cim a kiadóban.
— Felhívás a hadirokkantakhoz. A nagykanizsai rokkant csoportjához Nagykanizsa r. I. városa 4500 korona összeget juttatott a hadirokkantak, özvegyek és árvák között leendő szétoszlás végen. A kik a segélyből részesülni óhajtanak, jelentkezzenek jumui hó 16 ig a Hídröá nagykanizsai r..kktinl CJO. port hivatalos helyiségében Városháza II. em. 31. ajtó. Elnökség.
— Leo. A mágia nagymestere kcdd;n és szerdán a Polgári Egylet kerthelyisígében (rosz idő esetén az élieromben) szenzációs olőadisl tart. Leo Európa nagyobb színházaiban és nem csak Budapesten kelten feltűnést csodás képességeivel, sz orvosi körökben is állandó diskuzió tárgyát képezi, kűlönlegos egyénisége és remek produkció) <• llelyárak 40 és 30 korona és (külön az adok.)
— Elveszett tegnap dé után a Csengcri-utcai vasúti sorompótól a Nador-uicán é-J cinlóriumon át a Zrínyi Miklós-Utca 82. sztmu hdzig terjedő útvonalon egy 3-4 míta" vízmentes ponyva. B csülctes 15 jutalom ellenében Mis\' Józsefnél Zrínyi Miklís-ulca 88- szám alatt leadni szíveskedjék.
(x) Uránia. Ma > .Tengerszemű hölgy\' Gunnar Tolnaes és Márken Kaiis. Ennél lát-ványosabb és szebb filmet soht nem látott.
kiséri léptatt, h« a "izet varrott duplataipu nyári
SZANDÁL
cipóban jár, mellyel tátit kltníll és ipolj*. — Egyedüli készítő
ARGENT JÁNOS
tnadtn. tipéurt »wt»tM. OaiUfc 1
UKy.not. ehevja.ui, bon, .otllop, sely.n., vászoaelpSIt kézzel dolgozva • legfinomabb kivitelben . legutolsó divat sieriot. W
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Tárgyalások. A nagykanizsai klr. törvényszék ma kedden, junius 13 án a következő ügyekben Itélke\' k:
Salamon Jó.sef, Vig Dezső lelenyel, Cseh János dobrii és Hóbor János bééi lakosok a Btk. 333 § ába ütköző és a B k. 336
§., szerint minősülő folytatólagos lopásai vannak vádolva, mert az Andrásay-fé e malomból, hol mint segédek voltak alkalmazva, több Ízben fözőlisztet, árpát, tengerit .tb. tulajdonítottak el jogtalanul és ebből " esetből kifolyólag Glósz Jenő letenyei vendéglőst és Hiischl Ignác letenyei vegyeakereakedőt a Btk 370 §-ába ütköző két-két rendbeli orgazdaság vétségével vádolja . klr ügyész-
,é* _ Ola.z Ferenc és Olasz Károly buoutai
lakosok a Btk. 301. §-ába ütköző aulyos testi sértést köveitek el, midőn T -h János buculai lakost akként bántalmaz....-, hogy, mig Olasz Káioly Tóth balkorj\'.t lefogta, Olasz Ferene zsebkésével Tóthot kor,sin ugy megszúrta, hogy husz napon tol gyógyuló ,é,ülést szenvedett. - VárhelyiM.«ály,P.kl D ne,, Pakli Péter, Szabó Pál Vince és Enyinji Ferenc lesencetomaj. lakosok a Blk. 337. Ís szerint minősülő lopás buntettév.l vannak vádolva, mert F.rkaa József válus-pusztai gazdálkodó birtokából, annak bezárt birk.aklából öt bárányt és egy birkát e tulajdonítottak és Udvari István lewnc.lon.aj. lakatos orgazdaságért fog felelni, mert noha tudta, hogy lopás utján jutóik nevezettek birtokába a bárányok, mégis fogysz ott a
bárányok húsából éa Pakll Dénestől egynegyed bárányt ajándékba elfogadott.
A tárgyalásokat v.zelő (egye.) bíró dr. Matschenbacher Edvln kir. lórvényazék. bno.
LEO
S MA ESTE
APOLGÁRI EGYLET
KERTHEtYIlÉGÉBEN
CSODALATOS ...
ELŰADÁST TART
Helyárak: 40, 30 K (Külön az addk)
ROSSZ IDÖ BtttH AZ ÍTTÍREMBEN Egységár .dív.l « koron..
Lenin halála.
Bécs. junius 12. A Lokal Anzeiger jelenté^ szerint >öbb külföldi lapban hir jelen meg arról, ho?y Lenin meghalt és halálai csak azért titkolják, mert az Oroszországban nagy politikai válságot okoina.
KözgrzdasAg
Budapesti tőzsde. Budapest, junius 12.
S,polcon 3MS, fest -
K.ancia tr.nk «. 0U", \'f s.\'okoi
Oszliis to\'on. -iSO-SOO, Rubel -.-. l el bM, SM»l rsío-Vsvájei frank IHnir Lengyel Budapesti devizák:
3IS, KoppenlUg. 2H. Kn.aUW.
|.o„don 4370, Bellin Ml-ll. \'<»■ ""
Prága 1WS65, SKjclhoto 253. """
Zig.il. 33»-4»,X.»-VorkOSJ, V.rsé O-t*.
Bukarest —.
Zürichi zárlati
Varrá 13, Wi«" 3. Os.trik íoron. 3-5.
Nemes fémek piaca:
Ezüst koran. .zn.t lorlnt t»8-W. 370—SJ, « M koronás m.gy«r arany 3a00-3o3O. SnpolMin--. ______
A szerkesztésért sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szetkesxiö.
zai.ai kö21-öny
,9.2. junius 13
A Király SSrfSido Réazvény-
táraaaáff igazgatóság*, feiügycií bi zol\'sága, tisztviselői ás összmunkás sága őszinte részvéttel tudatják, liogy
Bogenrieder József ur
ti ifusiUiii taria hosszas szenvedés után elhunyt.
A megboldogult vállalatunk fennállása óta annak igazgatóságában teljes odaadással veti részt és mindenkor a vállalat érdekelt olőmozditani Igyekezel!,, miért is emlékéi kegyelettel fogjuk megőrizni. r Nagykanizsa, 1929. junius 12.
Köszönetnyilvánítás.
, Mindazoknak, kik folcjihelelen drága jó férjen-, illetve édts apánk elhunyla és S temetése alkalmával Jóleső részvétükkel mély fájdalmunkat enyhíteni szivesek voltak, különösen kartársnőinek a szép koszorúk küldéséért ezúton is hálás | köszönete! nrondunk.
Nagykanizsa, 19S2. Junius hó }2-én.
ön. Gálos Béláné éa ttraraakaL
Önkéntes árverés.
Yótsxardahelyan bármily üíletnek megfeleld
fol.ó H6 13-én • legtöbbet Igédnek önkéntes
árvetés utján eladetlk. <fc>
Bővebbet ugyanott Frellogolnól.
A« lamort elsőranilU blkavérTOrti
ASZTALI BOR
lltarcuként 26 éS 3,0
BORTÉSBQRSEPROT
■b\'rŰn«kS\';óíí\'ÍÍ Sugár-ut 53.
Telefon *I0.
RÉZGÁLIC
Mayunga
Raffia
fnomőrlésü Kénpor
Kénmái "£££Gépolai
Hengerolaj
Uizé
Kocsikenőcs Marónátron
(megníoku lugkő)
Gyanta stb."Xt
Schwarz és Tauber
gyarmatáru nagykaratkadó cégnél
Alapítva 1IU
ÖZ, Bogonrleder Józ.efnó ^AtjWUr
drága jó férj, apa, após, nagyapa, sógor és rokon
bogenrieder József
folyó évi junius hó 11 én esle 8 órakor életének 76 Ik, házasságAnak 49 ik évében csendesen elhuny!. ^ f „ ju„,us M 13íl ll6:ul4n 6 órakor fog a Fó u.
13 számú készházban a -óm. kalh. hitvallás »re, tartása, szerm. bes/cn,eltein, és a róm kaUi lemclóbct levő családi si,boltban örök nyugalomra halyezlelnl
Az engesztelő szenlmine-ftldozai az elhuoyl lelkiüdveéri folyo hó 14 én délelőtt 10 órakor fog a Szen.ferencrendiek plébánia templomában a Mindenhatónak bemutallaln,.
Nagykanizsa, 1922. junius hó IS én.
Áldott legyen emléke I Nyugodjék bókében I
Sonnoagor Jánoa, Tarján OI», dr. Sándor Miklós vajai Uuaonrlecler Károlyié ..ül. P.K. Lub,, Bo9an/lad.r Frl9yasn6
" , szilt. Kparjosy Mltus menyei.
Senneggor llsa, Statika, III- Tarján Qézt , István, Boganrlad.r Hlcua unoka,.
A Délzalal Takarékpénztár R.-T. Igazgatósága, felügyelóblzott aága éa tisztviselői mély megilletődéssel jelenük, hogy az intézelnek 30 éve i ál ügyburgó igazgatósági Ugj*
Bogenrieder József ur
foljó hó 11-én elhunyt.
Temetése folyó hó 13-án d. u. 6 órakor le.z n Főút 13. azámu gyá.zházból.
Nagykanizsa, 1922. junius 12.
Emlékét kegyelettel őrizzük!
Fővárosimintára
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lak-kokban, úgyszintén ecsetárukban.
FESTEK
♦ ♦
-KERESKEDÉS.
Fertők és iparotok legolcsóbb bevásárlási forrása
Festő tallmlnlák Is kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK JMTSr
Nagybani vételnél elönyárakl
Sternberger Gyula Erzsébettér
Ssarvas*Szilloda átellenében
Apró hirdetések
dijat 10 »i<tlr 40 K, vasár- ii Onnepuap 50 K, mlnrtou tnvAtibl asA Wíl.n.p 4 K, vneAr- OnW».np 3 K. »bb bataral átadott lünk duplán .«An»IM*luak. k»r«öknak mindenkor f a»<UAUkAfa*jj»dm*Pr.
aitanbb
nu kw
— Zalaegerszegi két szép azobás konyhán lakásomat elcserélném hasonló nagykanizsai lakásaid. Cim a kiadóban.
Makulatur
újságpapír kapható lapunk kiadóhivatalában.

Telefon
3
is URflNIA MOZGOSZINHAZ 3-13
1 i
Tengersiemü hölgy
C.QtfaeanlXb /\'.,.. n. * Tetlna. Ám linib.n. 1/^li.
Fi\'sz<rcplóx Gunnar Tolncs és Maikén- Katia
Jön!
Az üldözött
Mla Mayal
Jön!
IIBLYÁRAK: Páholy 2ö kor., Zíölye 22 kor., || Előadások kexdeto: Hétköznapokon 7 é* 9 árakor. KiiiSíék 18 kor,, Támlás 10 kor., Ziitsxék 8 kor, II vasár- és ünnepnap £>. 7 és 9 órakor. Pontos kexdés
Nyomatott a laptulajdouosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagyltanl«a, 1922. janim 14. Sierda
OJ.w • ; A^k
133.
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
M.ll.(l1\'(t( ii kliiiJhlvmUl i yo-al 13. ai.
- lnt«iiubai>-t«|.(oa 7«.--.
Mogjelcnlh mindig kora rcngcl
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSÓ
BI6Hs.lá«I árak - («•/. I.r|ilal íjéul i|,|||)
!|(u ím 7(0 ff. PáU>t> 400 K. N.eI.i ívr.lűO K. ía b<» 7á K. F.w.. iiln ín 4 K
A Huszár-Ernszt csoport egyesül a kéresztéfiy egység táborával.
A kormányzópért első értekezlete. - A Kabinet rekonstrukcióié. - A titkos kerületek pótválasztftsainak eredménye.
Budapest, junius 13. (Saját tudósítónktól) A* egységes kormányzópárt szombaton délután tartja első értekezletét, melyen Bsthlen Ittvitt gróf miniszterelnök tájékoztatni fogja a községi pártot a kormány szándékairól és irról a munkaprogramról, melyet a parlament elé terjeszteni szándékában áll. A kormány rekonstiuVciója cuk a parlament végleges megalakulása után fog bekövelkezni, addig üres kombináció minden, ami a körül a kérdés kör öl forog.
A kereszténypártok oldalán befejezett tényként t<kiölhető a Huszár-Ernst-cíoport-nak a keresztény egység táborával való egyesülése, amely vígérvényesen szombaton következik be.
Pécs, junius 13. A pécsi I. kerületben ma délben hirdették ki a pécsi pótválasztás erednjén^ét, am^ szer int Ober hammer Antal
A magyar delegáció Hágában.
■ Pária, junius 13. A külügyminiszter mn nyújtotta át az angol követségen Franciaország válaszát ax angol emlékiratra. Az okmányt egyidejűleg elküldötték Oroszország kivételével a többi Hágába meghívott hatalomnak i*.
Tahy László követ, meghatalmazol t miniszter* aki Magyarországot a hágai konferencián képviseli, tegnap este Hollandiába utazott.
Amerikának nem kell kapciolat a szovjettel.
London, Junius 13. Hoover amerikai kereskedelmi áUamlilkár tegnap n\'gy beszédet tartott az Egyesült Államok gazdasági helyzetiről. Azon kezdte, hogy Amerika egyelőre nem kiván semmiféle kapcsolatot a 3zovjctkormánnyal ás eddig ez a magatartása\'semmiképpen sem ártott az amerikai kereskedelemnek. Ami azok»t a kereskedelmi egyezményeket illeti, amelyek a moszkvai szovjetkormány és Németország, Anglia, Olaszország között létrejöttek, Hoover azokat céltalanoknak tartja, mert Oroszország nem képes kereskedelmet űzni, gazdasági élete nem állilható talpra, miután Oroszországban minden gazdasági rendszepfelborult.
Bécs izgalmas napjai.
. Bécs, junius 13. A tegnapi tőzsde végzetes eseményei pánikszerű izgalomban tartják a \' fővárost. Tegn*p a legellentétesebb hirek kerültek forgalomba, egyrészt a nagy-németeknek po\'ilikai.. beavatkozásáról, másrészt ji baloldali radikális elemek tervezett ■^botrányára vonatkozólag. A kor mány mirden eréllyel azon van, hogy megfelelő\' intézkedésekkel, a nyugalmat helyreállíts a. A tőzsde mai lezárása esek kosdetét jelenti a* erélyes intézkedések* sorozatának. Ás munkások köré-baq-aanek allenéra-óiiáai-ayugUlanság mutál kőzik, melyet csak nehezen lehet türtőztetni. A nagyobb vásárlátok \\ övetkeztében
(kormánytámogató pártonlivüli) 175 szólóbb* séggel képviselővé válasüották. Stékesfehér-váron Károlyi József gróf erős szótöbbséggel vezet. Győr l, kerületében Hegyeshálmy Lajos keresk\'dTmi miniszter 38 szótöbbséggel győzött. A II. ke üíofben Miákits Ferenc vezet. Eredmény csak késő este várható. Komáromban Korányi Frigyes báró 479 szavazatiöbb-séggel győzött a szocialista Deák Lijossal szemben.
Lipzártakor telefonálják nekünk, hogy Székesfehérváron gr/f-Károlyi József győzött 2399 szavazattöbbséggel a szoci&tísta Sütővel szemben. Győrött a II. kerületben Miakits Ferencit 241 szavazattöbbséggel válasziotlák meg Boros Alán keresztény ellenzékivel szemben. Misko\'con S\'entpály Imrét választották meg a nemzeti polgátf, j>árt jelöltjét, 83 saavasattőbb.*éget kapott.
a nagyobb áruházaknak be kellett zárni. Számos cikkben, különösen nagykereskedőknél már is érerhető hiány mutatkozik. Az árak óráról-órára emelkednek és erzel csak hozzájárulnak nz igalom fokozáséhoz.
Valótlanság Kállay távozása.
Budapest, junius 13. Az egyik fővárosi esti lap azt n hirt közli, mintha dr. Kálláy Tibor pénzügyminiszter elkedvetlenedett volna és lemondásáról tanácskozott volna a miniszterelnökkel. Legilletékesebb helytől éjjel közvetlen lapzártakor azt a telefonjelentést kapjuk, hogy a hlr teljesen légből kapott koholmány. — Dr. Kállay Tibornnk aemmifélo demisazionálási nzándékpi nincsenek, a mai tanácskozása a miniszterelnökkel a jóvátétel kérdéséről függött öss/e. Minden más hlr tendenció:ui beállítás.
KlebeUberg végleg távozik?
Budapest, junius 13. Az utóbbi napokban olyan hirek kerültek forgalomba, mintha KlebeUberg Kunó gróf belügyminiszter tárcáját felcserélné a közoktatásügyi tárcával. Beavatott körök tudni vélik,4iogy Kirb.*lsberg Kunó nem vállalja a kultusztárcát, hanem véglegesen kilép a kabinetből.
Nagyatádi Szabó István földmiveiéaügyi miniszter.
Budapest, junius 13. Bethlen István gróf miniszterelnök m* felajánlotta nagyatádi Szabó Istvánnak a fÓldmivelésügyi miniszteri tárcát. Nagyatádi két három napi meggondolás l időt kért a kormányerőktől.
A német jóvátétel.
Berlin, junius 13. Illetékes helyen közlik, hogv a jóvátétel legközelebb esedékes 50 millió aranyat kitevő részlete bizlosiiv\'á van.
Véres tüntetések Zágrábban.
Belgrád, junius 13. Véres tüntetésnek színhelye volt Zfgráb. A Jdlasichtéren ösaze-gyült nacionalista diákokat megtámadták a blokkista diákok, akik kőiül az <gylk revolverével a nacionalista diákok közé léU-^s lÖbeket megsebesített. A ncciohslista diákság persze védekezni próbált, mire az\' ablakok kinyíltak és valóságos soitüzeket bocsájtottak a nemzeti érzelmű diákságra. A vérengzésnek hosszú küzdelem után tudott csak több rendöratak véget vetni.
Pályaválasztás.
Nagykanizsa, junius 13.
Erdők, ligetek, patkok sétányain ha j\'runk mostanában, buksi diákokkal és diák-kUcsszonykákkat találkozunk, akik gondteiHes arcukat könyvük fölé hajtva, szörnyű szorongások között frissítik föl elméjükben a tanév közben onnan elpárolgott tudományokat.
A vizsgák hónapjában vagyaink. A jfondlcrhes arcokat megértjük, hiszen mi is voltunk fiatalok. Még megjárja, hacsak a tudományok olcsóbb lépcsőfokéin gázol ,az ember, hanem ha az érettségi felhőkbe vesző magaslataira igyekszik föl a nebuló, l izony nem cuda, hs egy kissé beleszédül.
A gyermek lelkek szorongását árnyékként kiséri a szülők töprengése. Mi legyen a féltett csemetéből, ha érett lesz? Soha ez a kérdés nehezebb nem volt, mint ma, a mikor mindennapi kenyerünkért véres harcot kell vivni s amikor a régi, évszázados, hagyó • mányok romokban havernek éa jövő életünk fundamentumai alaktalan gomolyagokban kavarognak a forradalmi láztól még mindig — vagy ha ugy tetszik, újra -7 tulfessitett levegőben. __ r . . -i
A pályaválasztás kérdésénél a múltban a családi hagyományok és előilé|stek, azután a szülök vagyoni helyzete és végül a gyermek képességei és hajlandóságai voltak előtér ben^-J. ...• —-----,
Valamely állásnak, foglalkozási ágnak a társadalom lépcsőzetén kijelölt helye, d*zr, méltósága, rendszerint előnyben részesült annak jövedelmezősége mellett. A földműves, iparos és kereskedő tÖbbékevésbbé lenéz^t élethivatások voltak, még pedig a hasonló foglalkozást űző szülők részéről is. A földműves pipot, tanítót, — a* ipprot postáit, vasutast, tanárt, — a kereskedő bankhivatsí-nokot, ügyvédet nevelt fiából rendszerint. Hej, de nagyot fordult a világ. Az fddlg Unitéit pályák ma bixios megélhetési, sőt vagyonosodást, ez úgynevezett uri pólyák tengődéit, nyomort jelentenek.
Ma a pályaváUsetásnál egyetlen körülmény jöhet csak figyelembe, a fogMkoxjs jövedelmezősége. A .váiaaafalak ledőltek. Ax élei, a kenyérért folytatott nehéz küzdelem könyörtelenül a praktikus pályák felé v .-leteli oz emberekel. Az úgynevezett url foglalkozásokat csak • vagyonos ssülök gyermekei űzhetik a jövőben.
4 pályaválasztás kirdéte többé már nem bonyolult, csak súlyos, — mint maga az élet.
A
ZALAI KÖZLÖNY
1922. junius 14
A magyar Oberammergau.
Miki/alva, junius 13.
A Bükk-hegys\'g erdőségei közé rejtőző Mikófalván meg volt tehit a pa.siójálékok elsí előadása. Egy katlanszerü völgyben tudvalevően óriial amphlteétrumol építettek éa köréje varázsolták J-ruzaálemet éa vidékét, PiUtua házával 4a a. Olajfék hegyével. Van Kélvária hegy la. Budapestről külön vonat vitt. a kormány és a kormányzó képviseli.!, valamint . íő.í.o.i érdeklődő közönséget.
Moga a p.ssiőjéték délután három órakor kezdídölt. Hármas harsonsazó jelezle . kezdetei, mely messze visszhangzott a hegyek között. A p.salójéték különben híven követi éa gyakran .zóazerínt idézi az evangé-liumi történetet. Jézu. bevonuU.. Je.U"4-lembe, a. utolsó vacsora, « \' nek megrézó jelenetei, Judéa éruláaa éa Krlaztua elfogatása leatői képekben jelenik meg előttünk. ... ,.
Még h.láaosabb és drámai jelenetekben gazdag a máaodlk réaz. A passió, a lln-azenvedéa caakugy.n megkezdődik A papi tanács halálra azénja Kiiasluat, du.va katonák megcsúfolják, megkorbácsolták, toviuel megkoronázzák. Nem h.aznál Pilátus minden erőfeszítése »-m, aki mindenéion meg akarja menteni az Üdvözítőt. A vérszomjas nép Inkább Barrabá. szabadonbocaátéaát kívánja, ekkor Pilétua átadja öt hóhérainak.
Megindul a kínszenvedéssel teljes keresztül. Kőny\'szökik: a nézők szemébe, egyszerű paraatlasazonyok hangosan zokognak a legújabb divat szerint öltözött urlholgyek illatos zaebkendővel törülgetik nemüket Végül a kereaztrefeszilés reális erővel ható hatalma, képe következik, majd a keresztről való levétellel végződik a paaslójálék, mely után a .zereplők hangosan mondják el a
Hiszekegyeit.^ ^^ D\'Ehrenberg Pellet Imre emelkedett szavakkal mondott bucuzót a közönségnek. ,.,,•, ,
A szereplőket a legteljesebb elismerés illeti meg. A hoas.u é. nehiz szóveget Imién, érthetően mondják, méltóságteljes biztos nyugalommal mozognak. A tömegjelenetek színesek é. mozgalmasak. Jézu. szerepét Kovács Gábor Nándor játsz. mély átérzéssel. Márlát Kovács Turmándy Gizella, Magdolnát Kelemen Bugyi Rozália, Pílí\'"«> Kálmán, Júdást Kovács Nagy Miklós, Kaifást Kovács Öemér. A klséiőzenét az egn gyalogezred jétaza. A passiójáték "övegét az oberammergau! játékok nyomán D Ehrenherg Peller Imre jegyző Irta. A betanítás nehéz munkáját páter Tóth Pacific plébános é. Kalivoda Kálmán kántortanító végezték.
Aki volt valamikor Oberammergauban éa látta a bajorok által előadott fönsége, golgotai világdrámái — mintha Mlkófalva népe több érzéssel é. lélekkel ját.zané. Magyar ajkról, magyar azóval, magyar szívvel. Krisztus urunk kina.envedéneil végigszemléim, örökké hálásak vagyunk érte Mikófelva magyar népének. Valami csodá.an megrázó fogta meg lelkünket, mely a firmamenlum fölé emelte . . .
_ Az Urn.pl körmenet ■<>"«<««;
A katolikus Anyis.entegyhix • holnap unne
„en mikor .« O.táiiszenlségben jelenlevő Istenembe!t nagy egyházi pompával, gyonyo. u diadalmenetben viazik vég.g a b.W.cK,n .l»U . vá.os utcáin, egyik Ie,,n.«.«to».bb unne pít üli. Diadalmenete ez a ,
n.V A nagykanizsai katolikuséig az dén la a hagyományos fénnyel ünnepI meg Urnapj •át A körmenetben az oi.zes egyházi, vllagl hatóságok, egyletek és intézmények testület^ leg vesznek részt. A. űrnap, korm^ vonatkozó megállapított sorrend o kóve.kezo^ 1. Először jón a feszületet vivő két lobogó közölt. 2. Majd a főgimnázium, főreál, keres kedemi éa polgári Iskolai tanulók hatos sorokban. 3. Földművesek és gazdái., ""P^-4 Cserkészek. 5. Mária Uraulali hajadonok. ; £zua Szive t^tl
|VENDÉGLŐK, KAVEHÁZflK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
riizk* * blíMVM kóbinyal
LSŐ MAGYAR RÉSZUÉHYSERFÖZŐDE
SÖREIT
]utinyot iiban ssiUKj* a
.Hangya Ipar" R. T.
nagykantaaat sOriarakata.
R.kUioa Urt borjós és pstokozott lörokfll és peJifi.
Király, Beior, Wnrl, Mllit-maláta, Oupls-naléla és
Tavasai különleges sört.
Naponta friss lotlés SKtWi.: HMjTi ÜHikiaUu. TlWM: K. izáa.
He yettea kínior. íu. ipar
KdTS Déli va.uli fü.öháM azemélyz. 16 Déli vasúti »,emél,,et. l7c Q«.« pó» á\'-személyzet, -Tűzoltóság. 18. Pénzügyőr személyzet. 19. Állampénztár! személyzet. 20 Folyammérnökség, erdőgondnokság személy ,ele 21. Államrendőrség személyzete. 22 Bbó.évi, ügyészségi személyzet, ugy.édek. rosok 23. Városi képviselőte.lulet éa városház. személyzete. 24. Pénzintézetek s.e-mélyzele. 25. Hllkörségl nagyválasztmány. 26. Kántor és egyházi énekkar. 27. Szent Ferenc Ili. .endje "28. U.leányok Mária kon gregiciója. 29. Úrasszonyok Marta kongregációja. 30. Katonazenekar. 31. Ka onal díszszázad első fele. 32. Virághtolő f\'hérruhá. leányok. 33. Szent Vince apícék 34. P»p.ig, a baldachin mellett lámpa vivők, fehér, uhaa leényok és katonák: 35. Polgárt és katonai hatóságok, intézetek, pénzintézetek fejel ügyvédi kar elnöke, kir. közjegyző, katona ia.li küldöttaégek, hitközségi elnök. 36. Katon-I diazszázad másodikjaié. 37. Összes asszonyok. Ulenlisztelet alatt a menetnek az: első 29 csopoitja aorakozik a cinltórlumtól kezdve egyenesen fel - Nádor-utcáb-, a 35-37. csoport pedig a lemplombejára. zárda-u c. részéről. - A körmenst megindu ása elölt , templomot mindenkinek el kell hagynia és a menetben kijelölt helyét efoglalnia-A papság a legméllóságosabb Ollánszenl-séggel csak azután indul meg, ha a menet már sorakozol! éa indulásra készen éli. A menetben minden egyea caoporl hatos coportban halad, ahol az egyes csoportokban nők is vannak, ugy ezek a férfiakat megelőzik. A köi menet visszatérése után ez egyes csoportok az oldalbejáró előtt a Szuz-anya szobornál jobbra lekrnyarodva, a cinktóriumban felállanak. Mig a pap.ág a templomba nem megy, addig a menetből senki a templomba nem mehet. Azok, kik a körmenet utén adandó áldásra a templomba akarnak menni, azok a papság bemenetele után léphetnek be. A papsággal mindig együtt halad a fehérruháa leányok, Szer. Vince .picik csoportja és a baldachin körül levők. U^y mint a mu\'t évben, ugy most is a rendezők jelvényekkel leaznek ellátva. A 1 légmell óaágosnbb Oltériszentséghez egyedül méltó áhítat és ünnepélyes magataitáa érdekében kéretnek a résztvevők, hogy a rend érdekében teendő intézkedéseket a legnagyobb pontossággal betartani azlveakedjenek.
- Csütörtökön vjasl át Kállay miniszter Kanlssa mandátumai. Dr Kállay Tibor pénzügyminiszter, N.gyk.n zsa kormányzópárti programmal megválasztott képviselője holnap. U-napjén dél. 7.2 órakor érkezik Nagykanizsára, hogy átvegye m.nda-lumét. A mandátum átadása a legnagyobb ünnepségek keretében fog végbemenői. -Kolbcnschlag Bél. fői.pén és tíodu Lo\\ an alispán ez alkalomból Zalaegerszegről szintén Kanizsára érkeznek, hogy részt vegyenek az ünnepélye, aktusnál. A nagykanizsai állomáson a pénzügyminiszter lelkes híveinek sokasága fogja várni éa az egységes kormányzópárt elnöke üdvözölni. A különböző egyesületek és a polgárság sorfalai közölt, zászló
í, virágdíszben vonul be » nép.zerü mlnUz-fér képvUelő « IM\'5 hosszú kocsisorral a városházára, melynek .^"V^S " fogfják
N&r t^zi
kodáa minden jelével kel , hogy eUr^zuk Minden házon olt lobosjon a szent magya trikolór, minden ablaknál és «rkély.» .olt legyen a virágdísz, _ amely jel. külsőleg i., mily kedves nekünk az a férfiú -kl a kéreaztéay és nemzeti gondol.t gyöz esekínl került ki a vála.ztási közdelemből. Mindenki, aki közibénk-valónak tartja magát - ré.zt fog venni a miniszter holnapi fogadlatéaán. Mert nemcsak a minis.lert, nemcsak a _kép-viselőt, nemek az aranyszívű embert ünnepeljük benne. - de azl az eazmét, amit Kállay Tibor képvisel és azt » S^1*1"1. amely diadalt aratolt a választási mérkőzésen Délután fél 8 órakor „agyazabásu bankéit lesz a Polgári Egyletben. Majd még aznap éjjel fél 11 órakor visszautazik Budape.tre a miniszter-képviselő.
_ Aa umapl randasőblzottaaf a Kereszlénv Otthon részéről - Varga János, Németh Károly, Tóth Ferenc Hafne jino. Kalamár Mátyás, Horvilh Lajos és l«ván , a Katolikus Legényegylet részéró, pedlg Lengy. János Tőke Jenő, Kostcin Ignác, Misko\'^y József, Schless LÍszló, Pintér Sándor és He«er János, felkérelnck . a rend«6bU«ttrtg tag).., hogy ma délután 0 órakor a plébánián a meg-tartsndó értekezleten megjelenni szíveskedjenek.
_ Felhívás városunk kőzőnaégé-bez. Dr. Kállay Tibor pén.ügvmlnl«ler, nemzetgyűlési képvi«lőnk folyó hó 15-én
Űrnapján déli 1 árakor a képviselői meg
bízólevél átvétele cél ából városunkba érkezik. A vasúti állomáson iéli 1 órakor fogadjuk, . vasúti állomásról a Kazinczy utcán, Szemere-utcán Csengery- éa Fő uton át » városhézá-hoz vonului,\'ahol a mandátumot a váróid közgyűlési teremben átadjuk A mandátum átadása után- a pénzügyminiszter ur ^Ün fo» a választóközönséghez. Felkérünk benne teke": szüntessetek meg minden pértvlazélyt, Siíetek minél nagyobb számban a vasút
i&t vag, ifi -tok a ^vonulási útvonal
mentén éa hallgattok meg a ter ur Hozzátok intézendő szavalt. Az utvo nalon levő házakat lobogózzátok fel . fog.d-játok képviselőnket pártkülőnb^g né ku \'azzal a lelkesedéssel és ragaszkodni, ame y az ő érlékea egyénUég. mindnyájunk részé ről megérdemel. A rendezo bizottság.
— Kinevezés. A zalaegerszegi m. kir. pénzügyigazgatósig Kesze/y Miksát .1 » kanizsai m. kir. állampénz árhoz kezelő altisztté
kÍneV-"páxthlv.lnkh" | Dr Kallcy Tibor kínviselőnk fog.d-atására Űrnapján déli fél 1
órálg a Városháza clótt gyülekezünk s onnan
fogatokon megyünk ki a párthiveinket, hogy a íogadtatái^on min.bl sza mosabban megjelenni szíveskedjenek. A Kállay
Párt Elnökig Kongr.gícló Karikativ
szakosTtáíának^\'N. ^ jo.ná. Vuk , István vendéglős 60 koronát adott, melyer
Hálás köszönetet mond az elnökség.
- A maffyarorazágl munkások „Ugéij- őa "ÖKant.gylet n.gykanlzs.i
18 s\'zámu íiókj. folyó évi l"1\'^- ^ befizető helyiségében (Ar.ny János évi rendes közgyűlést tart. melyre ugj.i" ""
ülettel methlvji .
magas áron
LEITNER ISTVÁN
N»OVK«HIX»», fÖ-UT
1922. junius 14
XS.
ZALAI KÖZLÖNY
3.
— A templomi énekkar ma délután 6 órakor a gimnázium zenetermében ének-próbál larl. Kérem az énekeseket, ponlos.n és okvetlenül Jelenjenek meg Kde*.
_ Idgjáráa. A Meteorológiai Intézet
iclenti ■ AZ időjárási helyzetet a nyugat nagy légnyomás ás keleti, cilkeletl kis légnyomás lellemzl. A helyzetnek megfelelően az idő a kontinensen f<ilhős;bb, hűvösebb és hdyenként csós lesz. Tegnap igen mclog volt az Ido A hőmérő helyenként 33-34 (okig emelkedett. A délután és az éjjel folyamán több helyű t volt eső amely azonban aromásaink körül csak Pulitokon érte cl a 10 és Halason a 11 miiirpétert. (Magyaróváron 6, Győrött 4, Békés-Csabán 6, Orosházin 6 rotlimáterl.) A hőmérséklet sűlyedőben. 1 lőprognózis : Változékony, szeles, hűvös, helyenként még eső.
_ Gyászrovat, A külső pompa és részvét minden jelével történt meg tegnap délu\'án 6 órakor Bogenrleder Józset temetése A Fő-ut 13 számú gyászháznál már fél hat órakor kerdtek gyülekezni a végtisztességre mindazok, akik az elhunytat tisztelték és szerették. Ott voltak .a városi
tanács éa képviselőtestület tagjai dr. Ssbján Gyula polgármester, a m. kir. államrendőrség Beuslerien Erich, az igazságügyi hatóságok dr. Eőry Szabó curiai biró, tőrvényszéki elnök vezetésével, a Dilzal.i Takarékpénztár és Király Sörfőzde Részvénytársaság, valamint a Nágykanizsai S.-gélyegylet Szövetkezet Igazgatóságai és tisztviselőt kara, valamint minden egyéb hatóság és hivatal képviseli,. Testületileg jelentek meg a vendéglős, kávés, stb társulat, e mozdonyvezetők temetkezési egyletének tagjai gyáa.zó.zlók alatt. Az egész útvonal tele volt mindenutlrészvevő embercsoportokkal és mély részvé látszol az arcokon. Az egyházi szertartást Pintér Benvenuto ferencrendi atya végezte teljes segedlettel, a gyászéneket Lencc b énekelte. A beszentelés után megindult az Impozáns gyászmenet (melyben a dts.es koszorúkat külön koszoruskocsl vitte) a rém. ksth. temető felé. hol is a végső áldás után a diszes érckoporsót övéi körében elhelyezték. Szem ellj maradt szárazon, mikor a fájdalmában megtört özvegy é. gyenáfal elbúcsúztak drága halottjuktól, de k .ülök nem egy volt alkalmazottja is megsiratta ez elhunyt főnököt, aki a szigorú pontosságot méltányos ember,zeretetlel és gát kiegyenlítve, maradandó emléket állított magának. A gyászszertartás befejezése után iT közönség mély meghatódottsággal távozott
-Szenes Dezső ügyvédi Irodáját
Gyula órásmester urnák s dijtalsn <ir.j«vltás6rt hálás köszönetét fejezi ki a Stefánia szövetség.
íxl Uránia. A Hindu elromlik elő adássi alaTt Hehn Bansabá. hegedű hang-
Ve,K"I\' Dr. Sándor, bőr- és vérbe,egeknek ezután ll-U, délután 3—B-ig rendel (Gsen-
^"""L\'a^s. Az Andráshidai 2. sz.
.., ,___, Z, 3 hrszám alatt felvett ingatla-
nok "akóház és k orcám a hely liég, üzlet,
mWr^tÚulló, vágóhid és pajták «
arujráshldaí községházánál »ugus«tu. l0-ín
St 10 órakor 100 ezer koron, kikiáltási
-"BrtBka. Já,»
parádé! szerepét Am.rS. Psyl.ndcrc a VlUg-. filmekről. Wert>.,.,„ek. A. állami
vs&smm&i
azonnal felvétetnek.
A választás
* mindig kóndyvn megy a Hungária cipő-úxletbcn, meri álUndóan ér kernele újdonságok.
El86r«ndtt tenni*, fehér vászon nótás gyerm©kclp5k feltűnő olcsó árban.
N6iférfi- és gyermekharljnyak igen nagy váluxUkban.
UNGÁRIA
Cipőgyár rt fiókja F6-ut 14
H
—- Urkoc.l verseny éa concours hlpplque Szombathelyen. 1922. július hó 9 én Szombathelyen urkocsiverieny és concours hippiquet tartan ik a következő -programmal: Délelőtt léi 9 órakor: Urkoc.l-verseny. Síinhely: Kőszegi országul, Kopfen-•teiner tégleszln. 1. sz- 7 óra 30 perckor. Távhsjtáa. távolság circs 30 km. Start kőszegi
országút, Kopfensteiner-téglaszin. Irány Kőszeg
és vissza. Navezési dij 400 K. Három első tiszteletdíj. II. sz. 9 óra 45 perckor. Amerikai, orosz ügetők versenye. Távolság circa 7 km.
Start kőszegi országút, Apáti domb, cél Kopfensteiner-téglaszin. Nevezési dij 600 K.
Három első tlszteletdij III. sz. 10 óra 25 peickor. Hölgyek ketlősfogatu verseny., rá-volság circa 7 km. Start kőszegi országul, Apáli domb, cél Kopfensteiner-téglaszin. Nevezési dij 400 K. Három első tiszteletdíj IV. sz. 11 óra 5 perckor. Jukker kettő, verseny. Távolság circa 7 km. Sl.rt kőszegi országút,
Apáti domb, cél Kopfensteiner-téglaszin. Nevezési dij 400 K. Három első tiszteletdíj. Nsve^ zések halátideje 1922. junius 25. Nevezések
Széli Miklós, Szombathely címre küldendők
dályok félszilárdak és erős ütésnél a felső-része ledől. Alt.lános h.lározványok. Neve-zéai zárlat 1922. junius 25-én délelőtt 12
órakor. Sürgönynevezések megerősítendők. Oszlopnál is érvényes a nevezés duplS nevezési dij mellett. Nevezések Széli M klós Szombathely cimre küldendők, A nevezőnek tartalmazni, kell: a) a lótul.jdono. és lovas neve, állás., lakása, b) « If neve lelrása is lehetőleg származáM annak kiemelésével, hogy a ló saját, vagy kincstári-e. c) versenyszám megjelölése. LLovas-cserélés esetén a pályára való belovaglás előtt a rendező erről értesítendő. 2. Versenylók, k.k sorra kerülnek, de nem st.rtképese\'k, csakis az Illető verseny végén indulhatnak. 3 Öltőzet: tisztek atilla vörös nadrág vagy tábori öltözet u\'lovwok általánosan elfogadott lovasöltoret. 4. beszerelés: angol nyereg és kantár, v.gy c.Só-zablya. Gyalogsági bajnoki versenynél vagy angoVnyeregés kantár, vagy tiszti nyereg és kantár. 5. A bizottság fent.rlja magá-
bzéll MtKlOS, JIU.1.U.IM... ------ ----- .
Nevezések bon. fide, kétely esetén jury Délután fél 2 ór.kor concours hlpplque 1. Idomitóverseny (díjlovaglás). Bármely korú é, azármszásu, bárki tulajdonában levő (kina-tárl is) lovak részére. Lovagolandó urlovasok és a m. Vlr. nemzeti JsarWeg lisztjei áU. . Követelmény és bírálat ugy«n«\'. évi budapesti versenyeknél. Akadályok 90 cm kőfal, sövény, koppéin, ck nyttott árok 200 cm.-nél nem szélesebb. Nevelés, díj 100 K. Induló még 50 K. Tiszteletdíjak: és 3000 K 2000 K. 1000 K. II. Maidén (kezdők) dij ugratás.. Azon lovak részére, amelyek semmi féle díjugrató versenyen nem veitek részt
5-6 akadály, 105 cm.-nél nem m.g.s.bb.k é. 2 m.-nél nem szélesebbek. Nevezés d,j 100 K. Induló míg 50 <C. Négy első tiszlclet-
d^ 111. Gyalogsági katonaló bajnoki verseny Nyitva minden gyalogsági liszt tisztjelölt)
tulajdonában levő, saját (kincstár, is) vagy
szolgálati lovak réazére 4-5 akadály 95 cm-
nél nem magasabb és 2 m.-nél nem széleseb-
b-k. Bírálat tárgyát képezi: ló és lova..felszerelése és megjelenése, lépés ügetés és vágta, vezényszóra v.ló elCIovaglás. Vrrs-ny csak öt Induló esetén megUrlvs. Nevezés, d\'í 100 K. Induló még 50 K. Háiom első
rUzt.leldij. IV. Könnyű díjugratás. Azon lovak réazére, melyek nyilvános, v.g,.s egyelek által kiirt nehéz díjugratáson semmiféle és könnyű díjugratáson első díj. nem nvartek 9—10 akadály, 110 cm.-nél nem
nf.gasabb ís 3 m.-nél nem szélesebb Neve-niegasao 0 ^ Qt ,1,0
2000 K. 1000 K. V.
Hőinek díjugratása. Bármely korú éa bár-
mely származású, bárki tuUjdonáb.n levő
lovak részére. Ugratandó 5-6 akadá y, 90 níl nem magasabbak és 2 m.-nél nem
zl Lk Ncvezíli dij 200 K. Induló míg
150 cm né nem magasabbak és cm-níl nem szélesebbek. Nyitva bármely fe bármi származású, bárki tül.jdo-!L (Határi U) levő lovak részére. Neve-"íJwK Induló még 100 K. Három SSfcKAlcW Az.ka-
ea kantár. j. ^ —• —— \' -
nak a jogot, hogy szükség esetén • P"*™" mot megváltoztassa, továbbá az eselben ha a nevezések beérkezte után egyik, vagy másik számnál a dijak szám. nem voln. arányb.n a résztvevők számával d.j.ka márfkver-.enyhez tehesse át. 6. Lovak <dbely«*.: A szombathelyi lovassági l.kt.nyábsnPCŐKeg ut). Ennek igénylése a n.ve.aekkel együtt beküldendő. Stombathely. A Vasmegyei Ur-kocsU és Urlovas Egylet nevében: izu« István dr., titkár. CzMtj, József gróf, elnök.
(x) Urássla. Szerda, csütörtök: Az Üldö-liitl főszerepben Mis May, rendszóje: Joc May Európa legzsenialissbb filmre idezóje által tneg-játszotl darab a (itmtragédiák koroná,.. Em é-kesetünkbe kell Itt Idáznűnk \'a .Magányos sir mearázó haUsát, melyet tömegrendezés és te^ntetében .Az ü.dö^.-" (.lü^ lllls tudomására hozzuk sz Uránt, kedves látogatóinak, hogy a Hindu síremlék elöadtó. alatt Halin Bsrnabás íog klasszikus repertoircal hegedű hangverseny! adni.
Budapest, Junius 13.
Zürichi zárlat:
Wien ÍV,. Osztrák koions ___
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
veszünk 2100 árfolyamon.
Osssos mi. helyi rteví-, VeSZÜHk. nyéket l.8ia.S.szt.b ub.n
Tőzsdei msgMsásek és külföldi to*** k,Sít«ayös.bb is l.guy°is>t>b
kölíöldi péaz-atele
dása.
TSrsdtk tttrittfakn****"" ~
Dollár, Dinár
\' _ , _ . _ s-s-lstln*-
Oross és Térsa --,.-.
----------- Wgw< tawje^^
KXKXX XKK K**K XXSfi|e " Mohar Köles Haidina Zab Tengeri S
B Ország fcWidder cégnél jg
» Nagykaalzaa. ErxUbet-Mr 10. X
StxKKafflSHBBJSXKKK**
A szerkesztésért sajlijogilag feleli*: Benedek Rezsi szerkeszti.
2AI.AÍ KÖ2VÖNY
■ 9-2. junius 14
cipőgyár Rt.
F6-ut 12.
Saját éráikéban tckintie meg klrákalj.tnkben
olcsó, tartós, megbízható
mindennemű polgári és luxus cipőáruinkat, melyek szabott árainknál és >zotld kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
Pali György ís ne)e Major Katalin ugy a msgnk, mint . nagy azfilSk, valamint gyermekük György fájdalomtól megtörten tudatják, hogy (luk, illetve testvér és unoka
PETI ISTVÁN
I folyó hó 13 án éjjeli 7,2 órakor életé nck 18-ik évében elhunyt.
Drága gyermekünk földi maradvá-nyát folyó hó 14 én délután .*> £rikor fogjuk a róm. kath. temető halottas házából örök nyugalomra helyeztetni.
Az engesztelő szentmlseáldozát a | moRboidocuU lelkiüdveórt folyó hó 27 ón délelőtt 10 órakor fog a Szent Ferenc-renJ plébánia templomában a Minden-| hatónak bemulattatni.
Negykanizta, 1922. junius hó 13-án.
állásra pályázatot hirdetünk. Előnyben részesülnek nyugalmazoü tisztviselők, rrenekültek és nyugalmazott lisztek.
Ajánlatok írásban nyújtandók be.
Zalavármegyei Szövetkezeti Áruforgalmi
, RT. Hm*yk*mU*», l»ö-ut 1,1.
kovács-segédek
órabérre, esetleg ellátással, ugyanott
bognár-segédek
Is felvétetnek
Bojtor Jdzsef, Kazinczy-utca 14
Önkéntes árverés.
Tétsserdahalyan bármily üzletnek megfelelő
HÁZ
tsl>fr fci l»-*« a kgtobtwl lt(rii»k ínkfutai árvetái utján (" * —
Bóv.btxt ugyanon Fr.llogilnil.
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
részvénytársaságnál
Igazgatóság:
Fő-ut, Bazár I. emelet.
Telefon: 123 és 256 szám.
Apró hirdetések
Bort és borseprőt veszek minden m*nn>isÓRben a legmagasssbb napi árban A cég megbízásából: Stróbl András füszerkeres-kedő Szepetnek.
Eladó jókarbsn levő szalon garnliurj. Cim a kiadóhivatalban. «a5i
és munkásnők jó fizetéssel felvétetnek 9 sörgyárban.
Telefon
3-13
URÁNIA MOZGÓSZINHÁZ
Telefon
3-13
Sterda—csütörtök
Az üldözött
Pendcite: Joa May, főszerepben: Hla Hay Az emberi sxiv legéixőbb húrjaira apellál ez a különleg s fi\'mjáték_
ntbl.AK.Vhi , l üjioiy in nqi., /.sniye M «©r, 11 r.w uojgn KOIUCIC . iiti»u.ua|™svu . -
Ktiiszék 18\'kor, Támiás 15 kor.. Záitszék 8 kor, II va*í ■ és unnepnap 0.7 és » ór*kor. Pontos kaidé* L

Fővárosi mintára
ujopnan berendezel! s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, ugysílntén ccsetárukban.

t
\'-KERESKEDÉS.
Fertők és (párolok legolcsóbb bevásárlás! forrása
rattö lalimlnták Is haphatek.
VEGYI TEfiMKÉk ApT
Nagybani vélein4i eíönyárattl
Sternberger Gyula Erzsébettér
Szarvas-Szállód. ktellentban
Talalan 397
Tataion 317
T7TÍ Á fl MO*ydképs»Ínliái
V I 1 J t\\> VJ Erziékil tlriljié-lér, tzirni izállada épülték"
Telefon 74.
Szerdán és csütörtökön Vllllam S. Hart felléptével
Telefon 74.
Amerikai történet 6 felvonásban
VJ
. Páholy 2<j K; tsölye S2 K. í. hely 18 K, II Előadások hétköznap (él 7 és 9 örak\'or, vasár-és ünnep-* U. hely 15 korona, III. hely 8 korona || napokon 3, 5, 7 és 0 órakor. Pontos kezdés I
7
Nyomatott a IsptuIsjdonOsok: Zalai ás Gyarmati könyvnyomdájában.
%
fil-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junius IS. Csütörtök
134. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
SMrtM*t6»á« 6* kUdóhivsUlt Fő-ut 13. as. — loUrorbaa-Ulafon 78. — Megjelenik mindi* k\'ora reggel
SZERKESZTŐ: BENEDEK REZSÓ
Btdtisetéal árak\' (S*/, lir |ilal arfával •||lll) Kfí.. évr« 780 K. MUvm 400 K. Ns^ed évr« 200 K. Kgy bóri 7» K. Egyo »«im ár» 4 K
Nagy vasúti szerencsétlenség
A gráci gyorsvonat Biatorbágy és Herceghalom között kisiklott. - Halottak és sebesültek.
Budapest, junius 14. (Saját tudósítónktól.) A Kelati pályaudvarról a rendes menet időben 8 órakor indult el ma reggel a gráci
Íyorsvonat. — Biatorbágy és Herceghalom özőtt sintőrés következtében a vonat kisiklott. A mozdony a töltéstől lezuhant és magával rántotta a kocsikat. A szerenfcsétlenség szinhelyére azonnal elindult Budapestről egy kQlön segélyvonal teljes mentő felszereléssel A szerencsétlenségnek eddig két halottja és több sebesöltje ván. Az egyik halott, kit a felborult kocsik alól kihúztak Mox Freiherr von Reichenstein báró felesége, a báró maga is megsebesült, az étkező kocti alatt egy másik, borzalmasan ösazeroncsolt középkorú férfi holttestét találták, kinek személyazonosságát azonban nem sikerült megállapítani. A sebesültek között van Özvegy Széli Farkasné, a hires Kubelík hegedűművész anyósa, Grün-wald Adolfné, aki a Rákóoi ut 74. számú házban lakik, Baiass dr. 42 éves ügyéd, aki
sérülésein kívül agyrázkódást is szenvedett, Havas Pál 71 éves földbirtokos, Rákospalota, Györkössy Iván 35 éves postaellenőr, György Rezső 29 éves postasegédliizt, Leilner Róza 21 éves leány, Erős Imre 32 éves mérnők, Vágó Mnnó 39 éves kereskedő, Wimmer Imre cukorgyári felügyelő, Kaposvár, Szalai S. Sándor 36 éves kereskedő, Koch Menyhért 39 éves épitész, Lehoczky Pál 25 éves magánzó, Spitzer József cimtáblafestő, Szőke Béla dr. 39 éves miniszteri titkár, Mayer János földmivelésügyi miniszter titkára, Hoff-mann Emil 45 éves kereskedő, Szeged, Roland Ferenc 65 éves MÁV. főfelügyelő, szegedi lakos, Karácsony László 27 éves tüzérfőhadnagy. Végleges Hsta r.inc* még a sebesültekről. Báró Ullrapnn, a Magyer Altalános Hitelbank vezérigazgatója szerencsés meg menekülésa alkalmából egy fél millió koronát adományozott a Gyermekvédő Ligánnk.
Megegyezés as ul osztrák jegybank felállítására.
Sziltaőben a bécsi Izgalom.
Bécs, junius 14. Az osztrák kormány és a nagybankok tárgyalása ma eredményre vezetett, amennyiben az uj osztrák jegybank felállítására nézve megegyezés történt.
A töke nagysága még mindig nem nyert végleges megállapítást és hasonlóképpen hiányoznak a részletek arról is, hogy milyen lesz az uj jegybank tervezete. E pillanatban csak annyi bizonyos, hogy a kormány felajánlotta az Osztrák—Magyar Bsnk felszámolásából Ausztriára esi 40—45 millió aranykoronát és egyúttal azt az SS millió frank kölcsönt Is, melyet Franciaország helyezett kilátásba Ausztriának. Az osztrák bankok felajánlották azokat a devizakészleteiket, amelyek eredetileg a háboruelótti adósságok törlesztésére voltak szánva, azonban az ellenséges államok azokat Igénybe nem vették. Ilymódon 150—200 millió aranykorona áll rendelkezésre.
A kotmány éa a bankok megállapodásának első következményei azonnoi megállapíthatók voltak a tőzsdén. A pánik elcsitult éa az irányzat megszilárdult, valuták és értékpapírok alacsonyabban zárultak a hétfőinél. Az árfolyamok mindamellett nagyon magas azinvonaíon maradtak, omi .annak a -jele, hogy az osztrák pénzügyi körök kétségeket támasztanak az iránt, vájjon a jegybank tel-állítása a korona tarlós javulását vonja-e maga után.
A magyar korona 8.0, a sterling 82.700, dollár 18 200, német márka 58, cseh korona 352 koronán kelt el.
— \' ^ = Utcai Sarc Fiumében.
Fiume, junius 14. (sr.ját ludósitónklól). A délszláv határ közelében, Fiume egyik külvárosában véres összeütközés volt a karabi-nierik és a volt városi rerdőrség tagjai közt. Az autoncmista rendörök körülbelül hatvanan voltak. Az Incidens a városban nagy nyugtalanságot keltett és a fascisták Zeneit, néhány hívét súlyosan Inzultálták.
A Corriere della Sera ujabb jelentése szerint az összeütközésnek egy karabélyos áldozatul eselt. Zanella hivel állítólag megtámadták az őrséget, melyre száznál lőbb lövést r-dtek le. Az összeütközés ügyében szigorú vizsgálatot rendeltek el. A délszláv halóságok szintén vizsgálatot Indítottak, amelynek eredménye még Ismeretlen. Az olasz lap, amely Zmellával s állatában az aulonomistákkal ellenséges lábon áll, blzlosr. veszi, hogy Zanella fölfegyverzett hivei ellen komoly rendszabályokat léptetnek életbe. Az olasz részről megindított vizsgálat a Corriere della Sera állitáss szerint már megállapította, hogy a támadókat Zanella régi hive, Serdoz vezette. A nyugalmat helyreállították.
Praznovszky magyar követ még két hétig Madridban marad.
Paris, junius 14. Praznovszky Iván meghatalmazott miniszter, párisi magyar követ, spanyolországi tartózkodását két héttel meghosszabbította. Távolléte alatt Hevessy vezeti a párisi magyar követség ügyeit.
Zürichi zárlat t
Haitin 170, Anut«dam —, Hollandia —.—. New-York Sti», l-onJon 235Í, Pilla 4017, MiUno ÍOIO, írTeOS-, Budapest 30, Zágráb ÍM. Va~S 12, Wien a\'lw Oazlrik korona —.
Országos és városi politika.
Nagykanizsa, junius 14.
Kállay Tibor szeretett képviselőnk kanizsai megválasztásával ez a két, néha ellentétes irányú politika egymás mellé, egymással összhangzásba került. Az országos politikát nem a helyhez kötött parcialis érdekek, hanem azokon túlemelkedő általános, magasabb, országos érdekek irányitiák, innen van, hogy az országos politika akárhányszor a helyi érdekű városi lokália politikával ellentétbe kerül. Olyan városóknál szokott ez leginkább előfordulni, amelyeknek helyi kereteiken kivül nincs egyéb, a városi kereteken tul mesz-szebbre kiterjedő országos hivatásuk. Ez okból a képviselőválasztás eredményében csupán a helyi területre korlátolt városi lokális érdekek érvényesülését kall kielégíteniük. Nagykanizsa a dunántuli országrész délnyugati sarkán nemcsak önmagában álló önálló NváUaztókerület, hanem Csonkamagyarországnak Horvátország felé, a Dráváig terjedő területen a horvát testvériségnek, elszalitott Muraköz országrészünknek egyik őrtornya, végvára is. Ebből a helyzetéből folyó országos hivatásánál fogva belekapcsolódik Csonka-Msgyarorizágunk országos politikai sorsába i». Ezzel a szűkebb értelmű városi politikájának jellege nagyobb sulyu országos politika jellegűvé válik, a területi épség, as integritás nemzeti nagy elvénél fogva. A tőlünk elszakított Muraköz magyar hazafias vérkeringésének kifelé: Csáktornya, Perlak, Légrádon keresztül mozgató, irányító, ébrentartó központi szerve Nagykanizsa. Országos érdek tehát az, hogy ennek a magyar végvárnak nemzeti magyar országos hivatását Kállay Tibor komoly munkája, államférfiúi bölcsesége, országos súlya és tekintélye képviselje.
Hogy az önálló választókerületet képező nagykanizsai választónak eszerint országos politikai szempontból hazafias kötelessége volt szavazatát Kállay Tiborra adni: az kétségtelen. Az is természetes és érthető, ha városi politika szempontjából sem szavaz másra a kanizsai választó, mint Kállay Tiborra, akkor, smikor kőzte és az ellenzéki jelölt közt kell választania, mert hiszen a saját városának, Kanizsának csak nem lehet ellensége, amikor a város sorsával együtt a saját sorsáról van szó. Szinte csudálatos tehát, hogy az önálló választókerületet képező kanizsai válssztók köréből nz ellenzéki jelölt annyi szavazatot kapott, mintha Kanizsa nem is volna önálló választókerület.
A hajdani dualisztikus időben volt a magyar 48-as közjogi ellenzéknek egy ideális magyar közjogi alapelve: az önálló, független Magyarország. Természetei., hogy akkor a reálpolitikát üzŐ kormánypárti politika volt a népszerűtlen és a kőitől, ideális 48-ss ellenzéki politika volt a népszerű. De ma, amikor ez a szegény, megnyomorított Csonka-Magyarország legalább önálló és független, a hájdani ideális, népszerű fegyver kicsúszott
IGVEK tg PÉCSI TtTTYE FORRKVIZET
pr A lenWaSlliabb szénsavas
alőESOsPwWI---
tolni, igy ntm lévén elvi oli\'gK.a személyei; fülölkődés, gyanusitás
ZALAI RO-/.I.ONY
-a .ti
i J\' \' L a^fVA-— -meUetta—fi*V ■ kftWHW*-- -mvO- s
hiányozzék .. istentisztelet a
a kormtnttbő). — A iia templombon 9 órakor dg <felén-M>é#n-tencf^a l«Bv>p
id5 Pcr\'
HissO^iw^y
EGYESÜL,

Fon. narkotizált .kerejf\'ény magyarság maga 0pí«»gmí kapott jn,ko\' a iZ(idMlrhoírq><*átiít*jáig ir>,i\'-Az-JsKt/.vi<tckt izstvóztlri i.mjridcnülki í-tbgriagt/obk^■ Mimet
K«;iIharóHifa i Meri.B8• dWas-
HÍ rfhgMkal ^mi^SfiiiharjJ^rrtAibizonip
féjeir. igamfl kiMkmtU^Jh^f^rcokl >*® »»4r
W«tíe„Wö4«<i.i<i«Mto TOjfciiW «ZKetó*ésMto vdMatf/ia \'.préaMtüiui mMMibaii-o Afem; .uiilttíí-
ttoii .MMoWntír
rna&dmtmcWaijrfb ">»gj tf.iamtoiz jlknkiMUtk
csAM^ka^fkikt\'áizéihjUgirni d vég\'oUhMo. Al /ueeszié l\'/itktgyia sztbfei-tsiUbgi:. Kómpty, scHidvMa\'.üdpók *li-misgr,ínk, ifcfcAUs\'tóíW
iWfffti egi/citíftekji.^eJyMA^ 1 fl«
OMlÍEtó>\'\'n£,njW(, -ífeSMliw* >,i«í Injj^olíl ÉiyS.ilh^,, li?tl!it«n..,/mnsiW tnfltfnj.ÍMiW
anonCQlthp/),. qnfajtmr^peáiii.a
(íifmKj:7 J * JífU-Jg\'K WÍ:al,\'V&)">b«l>Ú\'e".<tf\'J»M»l(W»ní.
JelmlmMkákbao jfitfiifMiceftgté
\'aíor <vm\'(l"fjeggyé
öi\'&iy íifvábbra is
mindéfl el
____-^w-,
„bb keretek között A " V-z
Sí, TibJíSétaéíBCaitíBO/oífsGéra
"tnffi; a kegyelmes ur magántitkára
........ —
iskola\' évaírttítegtoial\' tolyo. Kjl^ ikW; Wí-dődnifk a-virostiázi helyiségben -és bízáialag
20-adikAis taítanrts.H-^áWWJO"";
tis lesz Ei évtől kezdMMcga^^Jskola TriőriW^nyst\'mS\' Mlamdrvínyesek, meri u.mt
iertt«J»l iiKa\'í^\'JíB\' szenrezatcL
problémáját — >■"•6
Kü Önösen t^M JW! W/imit,fin
nifxler legáols4 lttlét.0 alkalrnévaj. As éllo-
másnál a k-«aSk hossiu sora kisírt be../. i^iTRff i-WroslíáaEre, liol j nigy közgyűlés terenásnd-»!Wí£lí<rtsi>at>ák}!aa Fabian
íaVsoizs.SIcsoM.tíaltm.éa sét íólíó.évi ,jutiiai!
aMyshM\'ahpiló.A ptotálfcéá r.^3Má«ok<M
1989 M tórtsé^és-^g^ap\'^-f*^\' lembndísi Ms M
Egyéb- .waliványsfci -infelyok. lolSsétesah., üfisban
.....** ■ ■r^ra;
younKOi. »lon,rcjígc. a. rendes
AienméUéságosabb-Oltfri-aiínUégteMJÍslaolaviS .\'íát*n]rmlieriy-«yQliyírü i(iWslt»eBOtbtoi»j«ik íil Jllt.gí\'ksnicse.Jrtcáiq, ^((^ijegynlaxíint^,iba^gé-Jti.-írr.^ lel n hivő lclk.t>k£>„ vEa meg-
heteit ÍF ? 5>. .A * ----1 UH) l»JIIIIUI|ll

--------llMBÍMM . ^ ••
O^r.^.j "VtKlUSlJilífHsíi\'íí.1" "ístl\'1
részt
\'/. .vri A-C-S. 4a,,Jíl>\'.\' voR.ill.-WMsíz-
tóWítWgVjtMÍua f Ujl^
lowksi! vjtk&ett.évforjdulájéo :déW«t,M).A-*-
,kOt, atenttniaét ,hoU»«IW szomtót^yliszíkes-
-a .ibBjtfrsak,!- íwW>ek üiwi^\'te^-; és-.»z
ezred-,wSDj,A<áWíd5k,részvéteiét Ma.
... 1.1 \'\'<-—. SHnníilrimi Ai- \'mapiántíi-
nulók ir^UHi\'^gí)^ : teWnmM»lrtS -<áiml6 A- vidéki tanulók már ke^
jjup, slilloviT .slloli id -
(x) Ucisti. Hlndtí -■ sL^amlék etlő-
mm Wikfts
4i M«íiS „k^íistcíwAltoi föjWl
\'(kettőszáz) koronát adományozod -sí Keresztény v -- .....pánTlárár*1\'
Ki6érettef;vtoWdbáí,JiSíná3l; .
trttríil-\'á\'- •■^ottírtfba\'-
uníuí
2-án a.\'tfW^IO*" TOegzryiiviii*. • jitlius WwíowWW
l.i-..i^.tliW»V\'» blrrtevea,,1s*alon,1büv*ösa^raa este a jKözpó.d"\'étlennébew tártja\'bet-hlM*
McpzáoWs Jíktélnév »v-»ty»« A k8niíyek«i faWasv-tA alakitító .Aa-W
- «7\' •-<.....
^p^fcwi®
„,_______TO-ty^im:.!,
•iák\' S
rnVgVtpta > i^fflm®
^enc\'síf\'rfitgöldísif^\'dH eífa kiíMfaHSt, «ért
.......\'rfiigoidísfí vdtt Ű-« ^sg.\'aii;^;
egyrészt Kein Gyula a Polgár. WJ
-gelkel- váló-előzékony bánáamJda-é.
kanizsai iparost VJadsI^wl\'
máJíszt ^JpartesífiletWe-.vklí"^
-állapod ásnél-iigenitelőny&slí\'feltételek\'.NmmfeW
jotojtt-egy Wtflnő ^ientaégl^hfc.t \'a I L.& i szerzését.,.Kéia,
telek mellett sikerült megkötni mmtua
telAfewJÜVft. ..Í9.ÍS w H^-\'fflL
- Lőnyay
„má^irh-^ I akás TnlcHi-Mli^-
1922. junlui 15
— Felhívás ni Iparouigboi. Az
iparOsaáf figl. fkokásához hiven, az Urnapi kőrmenefré ax leién is kivonul és hogy -
ZALAI K021.0NV
yülekezzfcílek.
ír urnáit előadhassuk. Mindnyájan olt ünk I Az Ipartestület elnöks&tG S2 .Sí
_ A hindu síremlék zenei programja :
Z. Relaaiger: „Aj Ol^rai i.
jenPárlos: „Sonia". £ Donizetti: „Una iva lagrima". 1 \' "
i\\ 5. G Verdi:!____
L. Coop! „Peusiero Lugubre". ier Helímund: JUf laiJr^iri] Jdini: .Can.onettft*Sl*>W»a rsteiza DeH\'anima". 10. Franz v. Suppé: l költő és a pararil" operá. Hegedűn |«»-: Haha Barnabás\'ur. — Sienpar^Cenó Ügyvédi, koJuil
itfmtnt
csapat?".! körött nagy érd<
3.
de becsületsértésben bűnösnek mondottav kl U Gárdonyit 4000-K- U- éa 1000 K mellék-
ko.áídL Jfc^jfái;
verével rálStt — bizonyítékok hiányában tel-
•értéiért három fdjrhitkrM- IMhi, rAlg
Olasz Károlyt • vád\'.lóHelmeHteUe. — A lopással vádolt Cseh János lelenyei molnár-nemidet két hánapVÍOíhárt-aWlte.
I.O",V m.iliui.Iliül A\'lll\'J Ji\'^u.\' Egykevesel.tiRSWéH .S^wtw\'^uimo
lísíievelSs\'ro aVkaímas \'aaT^íwtiinként
,, ...írt MMxffl,
Sudapestí Kőáponlf ftW\'ka-
...........II
:érelmére a nagykanizsai tljáiáet 19M. juniui 6 iq
jelenésre kéri a titkár.
Megalakult ..aj ihgttaj|aV. Tej^---^-^.
Árosunkban •\'Magyar Cserkész lagykanirsal „Helyi\'1\' Bitómága
iCxerkétsek H.lyl
délután a városházié
követség melynek
>>iM
c»ak örömmel regisztráljuk ez eseményt _ [közelebb fogunk \' íészfetesebb beszámolót
63lu-V^nÍS6)l .Í92S0Í "I0IÍ08
Állandóan kaphtló. hásh<M"usállKv«.
Somosvi Testvérekné.
\' \'-VUnlát\'uué\'U. A,\'
isz^eö iTBurlingtoni --o—. -------- .
iláné\'áfősXreplíVTiirziltl\' 1. risztnek fő
"jagulr7 részben pedií 1. részérték fő fnondttlnk
iiereplS"és ezz\'iil mír U\' eleget ízen kívül Fátt\'y a Inlmor királya:
— Elvaaiatt I egy .vilégossArga széles íőröv a Csengery ulca cleián. Szivts meg\'
ien a \'kú|d,oéiir»t«l»«(lJ»>i»*u-n »»
(,) May lag
megrázóbb alakilása ,Az üldözbtl". Egy minden izébaa,- ranilaséaálwn,- uüv>o^\'"i já\'ákában-
íénleü.gMI.jfat^yMárnijJ
J0í lAy
___________ ick^mS^aVá-
alaHená^íjfciík\'joe Maynak és a szcrepW gyüttesntk nevel. Joa May a Hindu slremlt>|-; i ---------- -- ---
.cl nagyszerűség dolgában )t<HMHllt2 W plaWoírjén.k és
iieslermüvál a Óezarinil, S szeiaDlok nevel eszik érlhelilvéSBogy l^PWJsorkin
bemutató IIB> ■<SK|tMu,in niért volt a ko^ens
lónapokon áLjBuL-IR ®B1.WlIta nérsékeltcn1
terncio lanwjiiuiwíw. ----« \']
\'GVsWJ kir. ügyész nagyazerüen felépített vádbeszéde és dr. Máték Usztö víd5 hitol .......... \' Schwarct Károly
TewkHwabtós-m.att letartóztattak
: itgTtessai-iíáííkUiápvítólőiílö.tetir.
I Budapest, junius 14. A Jnarolii. rónisi Vatolikus-tomplomba május 29-én éjjel be-1 n.I.h á. nnntn -gr — I Ma" ""rl Lr"\'"h«\' értéke, el-
fen"eÜTk "be. A sérteti ügyvédje .1 dr,. Hpch Oszkár volt. — Izgalmas és érd«ei Hai\'^ nyrA (c^lkoaaU -ma ugyancsak a MuUoben-
^iyn.W0.Mrjoron,TOir» érUKel-^
ctTVét nli«
kilolyólag Is el\'lirás van ellene lolyamat-— Vallomása során elmondotta, hogy tlím/.ndrfi képviselőjelölt volt a mostani vá-
ráiorál-Ts Wegkipla. 3é .zutlBnr-vjnsF harcot abbahagyta, meri nem Volt tilá-
harcot abbahagyta, i
S I a megválasztásári).
vádtanácsa annak idején nem villslla i éj Gál donyi ellen meg.rüntolle az e jár ,
, végzését meg Toítafv"a~3r. Gírdonyit vád alá helyezte, "mat foVárgyaláson a vádlott szerkesztőt
ilA- msl főtárgyaláson a vau;
JhsaYlorf ílaoi\'/ ____A
iftnr szappan, púder a legjobb, »
----------- .

IDO
pontoeskáv vagy nkmek**
24 őrán belül ellátja, óráját
ZSOLDOS ...
6rás éa «kan*>«» .1 .i
lárlívíJ V\'ji .........
Hirdetmény.
fWíH. •

egy irodoUdc^agy! Dépirdnő
Alánlatok a"ki.dáWMl»ll»9IsWl|1«na«l\' -K- s-"
.mtínMO

M(l avllgal*.
4
zalai közlöny
l9„2. junius IS
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Drszfen FöídNrlokrwtdtxfi Blrósíj által snjedétytrett
Ingatlanforgalmi irodája.
[.Un m. ttWitír 2«. TMraU da: Szlalí InstMi
Eladó birtokoki
200 holdsa birtok Zalsmegyáben, melyből 180 hold szántó, 50 hold rát. s többi erdős legelő. (
250 holdas birtok Zalamegyében, melyből 130 hold szántó n löbbi erdő, rí 1 is legelő.
7,92 holdas birtok veszprémmegyébén, melyből 150 hold szántó, 3 hold szílő,_ 3 hold skácás, s többi rát ás legelő.
100 holdas birtok Sotrfogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rát.
100 holdas birtok Zalamegyében, melyból 50 hold szántó, 4 hold rét, a löbbi erdős legelő.
50 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, prima fajszőlővet beültetve.
15 holdas szőlőbirtok Nagykanizsa melleit, nagy gyümölcsössel.
11 hnldss szőlőbirtok a Balalon somogyi partjától 4 km.-ro, teljes felszereléssel.
5 holdss szőlőbirtok Keszthely mellett a Balaton partján.
Parc«lláxáaok i
Somogymegyében homokos birtok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. Építési anyagról gondoskodva van,
Zalamegyében közvetlen a falu melleit. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölen
ként 20.000 K. Lakóház a faluban vehelő.
Eladó házaki
A város belterületén szép kertes ház nagy lakással, kit szoba elfoglalható.
Csendes urinegyedben halszobás családi híz.
Kisebb lakóház közei a plschoz, alkalmi vétel.
Lakóház nagy kerttel és szántófölddel. Ezenkívül kisebb nagyobb házak eladásra állán dósn előjegyezve
Üzletházak x
Kétemeletes több üzlettel reudelkező ház a piac körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház teljes felszereléssel és itslmérési joggal.
Somogymegyében vasúti gócpontnál nagy emeletes vendéglőház szállodával, sok épü lettel, teljes felszereléssel.
Balaton somogyi pariján szálloda, vendéglő teljes fe\'szoreléasel.
Somogymegyében falusi Üzletház, uj épUlel, lakás és üzlet azonnal átvehető.
Zalamegyében falusi vendéglőház üzlettel január iclsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház bérlete teljes felszereléssel.
40 lóerős „Rába" motoreke, 1918 évi gyártmányú, üzemképes, helyszinen bamutatva, nagyon jutányosán eladó.
RiZGALIC
M-MVoe Mayuoga Rafffia
fooiuőrlfaü Kénpor
Szavatolt V AakaM&l
tüzű aenmai TSS Gépolaj Hengerolaj Kocsikenőcs Marónátron
(magasfoka lagkó)
Gyanta stb.",^
Sthwarz és Tauber
Alapítva. 1IM
TURUL CZIPOGYAR
RT. Fő-ut 12. szám.
Saját érdekében tekintse meg kirakatjainkat
olcsó, tartós megbízható
mindennemű polgári és luxus cipőáruinkét, melyek w*1*" ár,lnknál és szolid kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.
Turul Cipőgyár Résza-Társ.
kovács-segédek
órabénc, esetleg ellátással, ugyanott
bognár-segédek
is felvétetnek
Bojtor József, Kazinczy-utca 14
Aa la mari alafraDita t>lk»v«rrSrOa
ASZTALI BOR
ltUr*al«at 26 ÖS 30 mTTkaphalO.
BORTés borseprőt
bruncsics iózseí Sugár-ut
r.leina S10.
53.
Munkások
és munkásnők jó fizetéssel felvétetnek a sörgyárban.
Pénztárnoki
állásra pályázatot hirdetünk. Előnyben részesülnek nyugalmazott tisztviselők, menekültek és nyugalmazott lisztek.
Ajánlatok Írásban nyújtandók br.
Zalavármegyei Szövetkezeti áruforgalmi
RT. Nagykanizsa, Pft*ut I.
VILÁG
mozgóképszinhái
Erziékit llráljit-tér, tzinu izMUi ipllilébn Telefon 74. T.Ufon 74.
r\\
Szerdán és csütörtökön Vllllam S. Hart felléptével
SIERA BILL
Amerikai történet 6 felvonásban
Plakátok kiragasztását elvállalja a Világ-mozgó ragasztóla jutányos árak walett.
Páholy 26 K, xsölye S2 K. I. hely 18 K, H Elóadisok héUcöxnap fél 7 ét tt órakor, veair-fa ünntj>-II. hely Ib korona, Ul. hely 8 korona. B napokon 3, i, 7 és 9 órakor. Pontos kasdéa I
V"
e»o»o»o»o»e» e» e ♦♦>»s» e» •♦• ♦•♦e»e»e
Telefon
3-13
URANIA MOZGOSZINHAZ a-ta
Csütörtök
Az Üldözött m.
May könnyeket fakasztó alakítása
Péntek— ssonbat—vasárnap
Hindu síremlék I. rész: A túlvilág virulom
Hérsékéltsn emelt helyárak
■frtfl.YAR AK:\\ Páholy 26 kor., Ztólye 22 kor., || Előadások kexJete : Hétköznapokon 7 fa 9 órakor. Körszék 18 kor; TámUs 15 kor., Záílzxók 8 kor., R vasár- fa ünnepnap 5. 7 fa 8 OtAfcor. Pontos kezdés1
o p u uoupup 3, i cs w oiáhoc. ronio* nezoes ■ ^
»e»e»e»e ms ♦•« eeeeeeeeeea
Nyomatott a laptulajdouosok: Zalai is Gyarmati könyvnyomdájában.
61-ik Ívfoljaní
_______ • - \'
Nagykanizsa, 1922. jni>lu« 17. Szombat
135. nim
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
SwkMfl^l fcUdíKIv.ul 1 Pd-ul 13. ix. ___la!irotbu>-l»]«rofi 7S -
M«g|ol«">lk rolmUj kor* reged
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
BKSHietá.l árak■ (>*.. (iri.l.l Uirtl <111111
üj!.. Irr. 780 X. rUm 4*0 X. N>«7« «... 900 X. Egy bíi. Ti K. KgyM .um ka * X
Dr. Kállay Tibor átvette Nagykanizsa mandátumát
Ba^^K^^a^agt^Ai, s^ft,sassal sas;
képviselő beszéde.
Varga fmre álla------
Egyletben VI:
Nagykanizsa, junius 15.
Kissé borús időjárásra ébredtünk fel reggel mi kanizsaiak s feszült várakozással néztünk az ég felé, kitisztul-e a komor arculatu égbolt, ami kettős mgy, fényes ünnepet biztosit Kanizsa város polgárságának, hiszen ma Űrnapja van, a szentségi Jézust diadalmenetben viszik körül a város utcáin, s végtelenül rosszul esett volná a hivő katolijuis-signak, hogy^ az a pompás ünnep, melynek gyönyörű módon való meg-ülésére mór .napok óta készüllek, a ked-vezőllen idő mialt abbamaradt volna, Illetve csak szük belső templomi körmenetre szorilkozott volna, másrészt pedig a nagykanizsaiak szivét egy rohamban elfoglalt, népszerű miniszter-képviselőt is a szeretet és ünneplés minden jelével akarták elhalmozni, a mandátum átadásának jelentőségteljes ünnepi perceit méltó külső diszkeretbe roglalni, hogy dr. Kállay Tibor lássa, hogyan férkőzött szivünkhöz ez a nagyszerű férliu, kire büszkék yagvunk, hogy magunkénak vallhatjuk, hogy felejthetetlenné tegyük számára a mai \'\'«pot. S az ég megkönyörült rajiunk. •Mihamar széjjel foszlottak a fekete felhők maradványai, kitisztult az ég, s a nap biborkévéjét reábocsájtolta a ketlős ünnepel ülő Magykanizsa hazafias la-L <ots4|*r«. "gy hogy — mindannyiunk S lsW»gyobb örömére — a tervek. valóra fa \'álhatók voltak és mindént teljesén y Programszerűen a legnagyobb rendben ^fényesebb pompával sikeiült le-
A képviselőjüket váró kanizsai pol-
ieS,c!iljc már fíl e«y 6rak01\' sy\'1-hn i lassankint « városháza elölt, P k°csikkal kimenjenek az állomásra 0 ,udaP«\'i exprcssvonattal negyed 2 vi* °r Kanizsára érkező miniszter kép-keii-t eIe\' lcgt3bbje azonban már tizen-TOKor lassankint kisétált az állomásra, wg/enek dr. Kállay Tibor
karúZM^n\' Ugy\' h°8y c«>\' óra fdó a szoro • *"omas hatalmas csarnoka előkel* ,*8 me8le\'» ünneplő, díszes és a na\'vi ség8el- Képviselve volt otl lálva a \'ársadalom minden ősz-
ei^,\' „ "a\'onruhás, cylinderes, lakk-P \' m"toságos úrtól, földbirtokos, hi-
(A .Zalai Közlöny" saját tadisitóiitöL)
trte.
vatalfőnök, törvényszéki bírótól kezdő-dőleg, a középosztály, hivatalnokok, vasutasok, postások, iparosok, fóldmivc-sek és munkásokig — minden rend és rang. Ugy, hogy joggal mondhatta dr. Fábián Zsigmond választási elnök a mandátum átnyujtásak<>r dr. Kállaynak, hogy tekintse magát mint Kanizsa városának minden társadalmi osztályától megválasztott képviselőjének Valóban a helyesen értelmezett demokráciának megkapó képe volt ez. A sok fedele szu-lonkabát közöli gyttnytfrdfcn festettek hölgyeink világos, könnyű, nyári toilettjei A pályaudvar előtt az uttesteken mindenütt rengeleg ember, akik mind dr. Kállay. Tibor fogadtatására |öttck, akik mind demonstráltak mellette és az egységes kormányzópárt mellett, mely oly fényes győzelemmel került ki a választási küzdelemből.
Az állomáson a miniszter fogadtatására megjelent sok előkelőségek között sikerült hamar néhányat feljegyeznünk. Olt láttuk Eöry-Szabó Jenő kir. törvényszéki elnököt, Kenedy Imre táblabírót, dr. Sabján Gyula polgármesteri, Szakács Gyula pénzügyigazgatót, dr. Krátky István városi főjegyzőt, dr. Beusterien Erich rendőrtanácsos!, a nagykanizsai államrendőrség vezetőjét, Szabó Gyula kir. járásbirósági alelnököt, Falci Lajos városi tiszti főügyészi, az egységes kormányzópárt nagykanizsai szervezetének elnökét, dr. Malek László ügyvéd, pártvezetőségi tagot, Ötvös Emilt, az állampénztár igazgatóját, dr. Mutschenbacher F.dvin és Almássy Gyula kir. törvényszéki bírákat, dr. Berlin Ágoston vizsgálóbírót, Eberhardt Béla főgimnáziumi igazgatót,a piaristák házfónökét,5cAti>arti Guszláv kereskedelmi tanácsost, Harsay György m. kir. postafőfelügyelől, a nagykanizsai postahivatal főnökéi, Bazsó József kocsigyáros nagyiparost stb. stb. slb. A bíróságok, a posta, vasút, igazságügyi tisztviselők, a városháza, iparosság, földművesek stb. rendkívül erős számbán voltak képviselve itt láttuk míg most újból, kik azok, akikre a magyar haza mindenkor biztossággal számithat.
A miniszter megérkezése:
Méltóságosan, mintha csak tudná,
kit hoz közénk — futott be 1 óra 10 perckor az expressz vonat, melyhez utolsónak volt kapcsolva a miniszter termes kocsija. Még meg sem állt a .vonat, mikor hatalmas éljen rázta meg az állomáscsarnokát, a rengeteg tömeg hossz-szasan éljenezte, ünnepelte dr. Kállay Tibort, aki ruganyos frisseséggel lépett ki a kocsibói, majd utána Varga pénzügyi államtitkár, a miniszter hűséges ■ munkatársa, aki miniszter mai ünnepén részt óhajtott venni. Oroszy Géza kormánybiztos, dr. Kováa Gyula nagykanizsai kir. járásbirósági elnök és Rcisehl Richárd keszthelyi képviselő, akik Balatonszentgyörgyön szálltak be és csatla-\'^ koztak a miniszterhez, dr. Paul Iván miniszteri titkár, HejfUr Jenő szerkesztő, a Magyar Távirali Iroda gyorsírója.
A fogadtatás.
Elsőnek dr. Beusterien Erich rendőr-tanácsos tette meg szokásos jelentését a miniszternek, maj 1 az éljenzés lecsilla-pLillával dr. Sabján Gyula polgármester köszöntötte Nagykanizsa városa nevében a mandátumát átvenni jövő megválasztott miniszter-képviselőt. — Nagykanizsa város polgársága — mondotta — győzelemre vitte azt a zászlót, melyre Nagyméltóságod neve volt felírva. Ezt a zászlót Nagyméltóságod neve, a vezetésre való hivatottsága, izzó hazafiassága vitte győzelemre a küzdelemben. Midőn Örrt, mint Nagykanizsa város képviselőjét (éljenzés) most már az e6ész város közönsége nevében üdvözlöm, igaz szeretettel és mély tiszteletlel kérem Istent, hogy mandátumát a megcsonkított ezeréves multu ország talpraállitására és városunk fejlesztésére használhassa. Isten áldja, óvja és éltesse önt Kegyelmes Uram!
Lelkes éljenzés követte Nagykanizsa érdemes polgármesterének üdvözlő szavait, melyekel a miniszter meghatódottan hallgatott végig. Majd utána Faics Lajos városi tiszti főügyész, az egységes kormányzópárt helyi elnöke üdvözölte meleg hangon a győzelmes kormányzópárt nevében a népszerű miniszter-képviselót.
Kállay Tibor erre az ő kellemes, messzire hallható férfias, csengő hang-
zalai közlONV_
ján mindkét" üdvözlő beszédre a következőkben válaszolt:
A miniszter válasza. _ N.gyon Képen köszönöm awk.l az üdvSilő Sarkat, ebeket ,4m Intézlek, fogadják mélyen érze t hím -.1, IK.lezését ezért • mandátumért, ame yel Im\'píí^l. voltak. H.riujdzben
jóvök ide Kanizsára éa ^ "\'t-ŐnÁ
\' y ír,cm magam, hogy hgeajólUm - UnoC közé/W\'^\'.^ vanl> É- nem egy
lélynak, felekezetnek. p
„fLdno* A
azlé\'
ofs.Ag é» Nagykanizsa mutatott a vilaazté tők aíat1 tényleg .(kerülni fog m<ir°W«n. azokat a nehéz V« PL"\'^\'
ketT^melyekért hoa.ru. idő Feliogoaitva érzem magamat hogy r«« vegyek ennek . víroanak életéb« ifa foglal-koizaru . közügyekkel, a helyi ez . jog egyben kötelezettséggel » jár s hogy ember í m-g. ilU.lb.n megtegye mind-"t ami töle telhetik és eBmozAíza m^en ohan jogos helyi érdekel, amely az általános SAl összeegyezteti,etó és az cW™; fe/re a/fahar. Azt hlazem rövid M alatt "
kerülni jog mefoM""\'. a
középiskola elhelyezésének kérdését (.. £. "» arról, bizonyoa nem szeretett adózUtéuó kell beszélnem, azt hallom, hogy éppen ó-le megyében igazén példás az. a »ok»tfelp.n«-
sz2t adóztatás. Hallottam, hogy ebben a tekintetben egyes nehéz.égek mero lek f^ b
zonyos mértékben, tisztén jtireirUsek mlM
igás^-A^tsaíffi
kérem kere-ék fel é, .djan.k elő minden panaszt. Remélem, hogy a közérdeket az él talánoa érdekeket mi öaaze fogjuk tudni egyezetni az egyéni és loká is érdekekkel, hogy ezekben . kérdéaekben la meg fogjukJr.en egyméat. Bi.om abban, hogy megértve mást, azt a eélt, amelyet kitűztünk és ame y egybehozott bennünket, elhatározásai el » fogjuk tudni érni (éljenzéa).
Percekig tarló éljenzés követte u miniszter szavait, oki kisérelevel es a fogadására meglelem helyi előkelőségekkel a rengeteg embertömeg ■ sorfala között a kijárat felé indult, hol a varos gyönyörűen felvirágozott négyes tógáin várta dr. Kállay Tibori. A d,sírogatott egy valóságos- virágkőlicmennyc díszítették a nagykanizsai postasholgyck ügyes kezei.
Megérkezik a főispán.
Időközben befulolt a kanizsai állomásra a szombathelyi személyvonat, amely Zalaegerszeg testvérváros noia bilitásait hozta magával, akik színien részt akartak venni Nagykanizsa mai ünnepén. Megjelentek Zalaegerszegről Kolbenschlag Béla főispán, Body Zoltán alispán, Hann Sándor varmegyei főjegyző, Czobor Mátyás polgármester. Szakáts Gyula királyi pénzügyigazgató már tegi\'ap délután érkezett erre az alkalomra Nagykanizsára. Mikor az első kocsikban az utasok elhelyezkedtek, megindult a hosszu-hosszu kocsisor a nagykanizsai hazafias polgárság éljenzése és üdvrivalgása között.
Bevonulás a városba Gyönyörű asszonyok, napsugaras szemű bájos leányok valóságos rózsa- és
virágesővel árászlották el a «£«£«>
szép négyesfogataban. A cg ooo
„hol a kocsisor végighalad , k. v
előli többször kifejezési ,s adolt e.zel
\'"""Különösen a Cscng.ry-t.lJ Utt k> magáért, ahol a legtöbb ablak nyonyo-rüen ki volt diszitve es bajos hölgyek nagyszerű fogadtatásban részesítettek a
a szere,einyilvánilás^ száz-féle megnyilatkozása, üdvrivalgás ken dtobögfaiás Közölt vonult be a varo ba Dr. Kállay Tibor a Kazinczy-, SzenKtf Csengery-ulcákon keresztül a Fo-ulra,
^váLházára, ahol a min,sz er meg-érkezésekor rengeteg ember állott. Lm ber-ember hátán tolongott es vaóságos kis csatába került, míg. sikerült egy csekély töredéknek a .«»««. közgyűlési termébe bejutni, hol Di. fa-A/ó/i Zsigmond választas, elnök - a mandátum átadója - időközben mar he-lyet foglalt. A váro,hálán.
Diszcs, előkelő és válogatott közön-sé« foglalt helyet a közgyűlési terem székein, hol máskor a városatyak folytatják Vitáikat, és a lent varakozot hatalmas száma közönség nagyrésze b.zony Wszorult, noha a közgyűlés, terem es a karzat minden zuga tömve volt *z ünneplő, fényes közönségtől.
2 óra volt, roig mindenki elhelyezkedett és megkezdődhetett a mandatum-
A,adDra™L Zsigmond nagykanizsai ügyvéd a választási bizottság elnöke, ünnepi csöndben [elemelkedett es a miniszter relé fordulva a !következe, beszed kiséraében adla ál Nagykanizsa mandátumát dr. Kállay Tibornak.
A mandátum átadása
Nagyméltóságú Miniszter Ur!
a ielöltsévet fogad a el, mert a választón egy réáze N^yroéUóaAgodban látta azt ;
akinek kifogástalan pollHk.il™l.J. és «or szig érdekében kUejl.lt mökodése "\'kalmas arra, hogy a választók löbb.égét mag. me lé lőmörilar. Nag,méltóságod szive. volt a . löllséget elfogadni a a junlu. hó 1-én lefolyt nemzetgyűlési képviselöválaaztís valóra vél-a í«a..tók említett ré.zének remónyél a mennyiben Nagykanizsa varos választóinak \'öbbsége Nagyméítóaágodst választotta meg
Nagykanizsa vároanemze.gyüléni képviselőjévé.
*A választéal eljíráal az én elnöklelem
1922. junlua 17
„la,; müködölt vAlaaztáai bizottság éa az en-nek klagészilő részét képezett sz.v.zatsz.do káldö ".égek folytatták le. Nyugodt lelktoy
iri hogy íi-to^áSSBÍíX
őket a, hogy az cgulkj M< - Nag\'/mcltízdgod,

wnhangszergyár I
STERNBERGl
Budapesten, Rákóczl-ut CA/t ■
. .i..... ..Iivi r»lnl*jAba
60 c
Uk aljnevez,U ,a»ocM,"-t; a
küldöttség, elnökök a választás, rendeletnek, r.
síSók azonosságának megitt<.p.tasára vo
nalkozó intézkedéseit, mely eleg módot nya l arra hogy a választás eredmrnyc az egy,k vagy másik jelölt érdekében korrigáltatnék, Zhz pártatlanul alkalmazzák, a mmek b„o nyUáka az, hogy az elfogadott SV7 szavazó\' mellett összesen 8 szavazás,,, jelentkező s,a-vazatát utasilották vissza.
Mindezt azért bátorkodtam a megázó-levél átadás, előtt megemlíteni; hogy Nagy-méltóságod az esetleges ellenkező MesztMs* kel szemben ismerje meg . "
Napukattizsa váras mandátumát "
ZfnyTgvissol vehesse áX, Wy «
biztos ur közreműködővel megallapiMi e* a ITsztási jegyzőkönyvben M^Uvál^ tási eredmény a választón rendelet Mi\'kede \'JneVpontosés pártatlan betartásával álloU elo
denhalót, .djon^NagyméllóségodnaV; munk.-
?og \'működni" napokban öaazeülő nemzed
valósitandóknak megjelölt s igy minél előbb Uth .uk a független, régi Nagym.gyarorszé-Lolg.zdaaég^i rendezetten, polgára, meg-
ttlteni itfatva aUÓ a..«da» l«g»
a magyar h.z. minden polgérén.k az a zo ü\'S^é hogy egyéni, o.ztily, pirt é. minden egyéb érdekel félretéve, mint egy ember
elaősorban az o.szíg javára fordilsa munka-erejét és tevékenységét.
Adja a Mindenható, hogy ezek minél
előbb megvalósulhassanak.
Dr. Fábián Zsigmond beszedet inas., percekig tartó, hatalmas éljenzes követte majd a miniszter átvette a valasztas, bizottság elnöke által átnyu,totl manda-
lum0t■ A miniszter az
erkélyre lép.
£*l!.y erre válaszolni akart azonban a
í3l beazédél a választőpo*^ \' ^ mfnlszler erre a vármegye és véroahéz. ve e
tőitől, a válaszlóbizollaég elnökétől es por
veze,őségtől kísérve az .irkílyw I1 leni vér.kozó nagy tömeg előtt a »o gyülé.i terem közönsége persze azlntén az utcára lódul, le időközben - " beszédben köszönt, meg megválasztásai.
„Mint ennek a Tártak
megválasztott képviselője..
\'polgé^^M^S
erőt. nyugodt öntudatot, oasze erléal, •« *;«l -személyemben diadalra vitték az egj^ párt zászlóját. Elsősorban ennek a pírtn

1Q22. junius 17.
ZALAI KÖZLÖNY
„tv ™ Msvyarországon a kormányzópárt, fim "álTdX ábben a megválasztatásban, mert hisz ar.emélylleg mint Idegen, „meretlen mber ióttem Önök közé, akiről nem tudtok „ebet, mint politikai elveit ós azt a gazdádéi prog\'»mmot, amelyet decemberben a nemzetgyűlésen kifejtettem. Én az egységes
S programjának éa talán annak n gazda-iád programmnak a helyeslését és ehsmeré-« látom az Önök megbízásában, amelyet az képvisel és amelyet kifejtettem. Sí,* ezen a gazdasági programmon van a fő-,1 különösen azokkal az eseményekkel szem-ben,\' amelyek közvetlen közelünkben Ausztni
bü" \'caódáíatosfhogy azokból az eseményekből melyek ott történtek, közönségünk ugy utóm inkább azokat a momentumokat veszi At amelyekről nekünk a szintén életünkért küzdő országnak éppen nem volna szabad oéldá\' venni. Az idegesség, a nyugtalanság, ■melv ott elharapódzott éa úrrá lett, ugy-fiTnm átjött hozzánk Is bizonyos mérvig és megzavarta azokat, akik hála Isten effészen más gazdaság, vazonyok közt élnek, ff. tanulni akatunk. nem ezeket a momen-! kell Átvenni, nem innen kell a pel
7 w. Három\' dolgot kel, megtanulni és azt, hogy mi nem engedhető meg egy le guilöii államban /
Nem engedhető meg elsősorban az állam háztartásnak fedezetlen papírpénzzel va ó
vitele, a bankjegyeknek nagy tömegével való
— mint azt Ausztria teszi, lanul-hatunk általános politikát is abból a példá-Wl, hogy nem lehet még k, nem e,t deákot gyakorlatban még be nem yalt "\'f^e/it ültetni akarni, ősi történelmi országok állán, szervezetébe és kialakításába. Megtanul i.lt,uk harm.dszor azt i«, hogy a társadalomnak evyes tagjai osztályok és körök nem szabad hogy mások sz.renc.étlen.égét saját hasznukba kihasználják (Ugyvanl. Éljenzés.) Ez Intő példaadás nekünk.
bálunk U látunk törekvéseket, amelyek a legkönnyebb adóztatási műveletnek, a bankjegyszaporitásnak eszközével óhajtják megv.ló.it.íl a feladatokat - nálunk ,s látunk radikális törekvéseket, amelyek kl .karjék vinni az államkormányxásl abból az útból, amelyen ez az állam immár ezer év óta halad. És látunk egyém törekvéseket arra aézve, hogy kihasználják a ^ozdeaóiflhelyret-nek változásait és ezzel megkárosítják embertársaikat akkor, ha pillanatnyi haszonnak a reménye kínálkozik.
Keresztények él a zsidók körtánca.
Ugy látom, hogy a keresztények és zsidók körtáncot járnak - mint hajdan aranyborjú körül - oz esö «<■\'«"■ meg kell büntetni, de nem olyan Intézkedésekkel, melyek ártanak a legális forgalomnak és kereskedelemnek. De mindenesetre e kell venni azokat a jövedelmeket, \'melyeket Ilyen módon a köznek a kárára «•«** " emberek, (Ugyvanl éljenzés) azt hiszem, hogy az a munka, amelyet végeztünk amely má -fél év ót. folyik oly irányban, hogy kiépítsük adóztatási szervezeteinket, elég erős lesz arra, hogy ezekből a jövedelmekből ha nem is mindent, de jó sokat megfogunk példa-adáskép.
azokat a célokat, amelyeket a kormány tűzött ki magának és ismerik az én felfogásomat. Abban a meggyőződésben vagyok, hogy ennek köszönhetem a megválasztásomat. (Éljenzés.) , . . ..
Az általános politikában erősíteni kell minden oly irányzatot és törekvést, amely ennek az ezeréves magyar államnak a történelmi tradíció szerint oz állam eszméjének emelésére, az ország kifejlesztésére, megerősítésére irányul. Ez magában foglalja a küzdelmet minden radlkállzmussal, minden destruktív törekvéssel szemben. (Éljenzés) Destrukció alatt értem mindazt, ami a maga egyem partikuláris érdekét jölébe kívánja helyezni az ország egyetemen érdekének, ex lehet zsidó, lehet kurzus keresztény, lehet olyan aki fényes klubokba és olyan, aki lebujokba jár. Mindannyian szembe fojják találni velem magukat. (Hosszantartó éljenzés és helyesles I
Ami pedig ennek a küzdelemnek n tobb részét illeti, ugyhiszem csak egy szóval kell r., * _ 1_____rrl
részét illeti, ugyniszem es.* »«-•-■ --•
jeleznem. Elsősorban az államháztartás rendbehozatala az, amely törekvésemet képezi, fcz az első előfeltétel ahoz, hogy a fedezetlen papírpénz kibocsátása megszüntethető legyen, Rogy a korona ne romoljík és ne fokozza a drágaságot, hogy ne fokozódjék az a szociális igazságtalanság, amelyet a háború, viszonyok
és a korona leromlása teremtett az országban.
(Éljenzés.) é„amháltartá. rend-
jének helyreállítása."
Ez az államháztartás rendjének helyre állítására irányuló küzdelem fogja kénezm c jövő munkálkodásomat. Nehéz feladat lesz, mert hiszen minden önérdeket ,ze,nben_fogo. magammal t.lálni és ezért jöttem Ónokhoz, a Végek lakóihoz, - a végekben volt 1-erősebb a közönségnek az érzése a végek voltak azok, amelyek erőt \'udt.k kife .en, amelyek nem tűrték meg a kish tuséget és TávUot, amelyek kiküszöbölték a, árulót, aki árulója volt azoknak az eszméknek, amelyért társai küzdöttek. , .
A végek lakóihoz mindig bátran fordulhatott az ország, akkor, amikor "^)tésről önmegtagadásról, az ország lgaz érdekeinek áldozattal való szolgálatáról van szó (Ugy van ! Éljenzés) Ezért él örökké a végeknek a neve é, ezért vagyok büszke arra, hogy egy ilyen
íglto, polgáraitól kaphattam mandálumo .
Szűnni nem akaró éljenzés taps és f.lk «tá sok fogadták a miniszter fontos kijelentéseit
Tibornak hűséges munkatársa — a nagykanizsai ipartestületet kereste fel, hogy ».)« székházukban meghallgassa panas.uk, .érelméik és kívánságaik előterjesztését, hogy amennyire csak lehetséges és módiában Ül segítsen és megtehesse a maga Intéikedéselt.
Ebből az alkalomból Nagykanizsa Iparosságának sxine-j.va jött össze ., IP¥*»»«-letben, hogy egyrészt üdvözöljék a miniszter küldöttét, - hiszen eddig a kanlzaal iparosokkal nz előző kormányok vatml keveset törődlek és ha a látszat kedvéért kénytelenek voltak az iparossággal foglalkozni, nem volt benne köszönet, amolyan nesze semmi, toga meg jól - volt az Injekció - ax Iparosok türelmének kihívására, másrésxt, hogy elpanaszolják a kanizsai Iparosok sok mindenféle sérelmeit, melyek nyomják és nehezzé teszik megélhetésüket, boldogulásukat.
Az iparosok nevében Bazsó József, az ipartestület nagytehetségű, kipróbált tudáiu, fáradhatatlan, agilis elnöke fogadta az államtitkárt, élén a vezetőség tagjaival. Baxsó elnök üdvözlő beszédében többek kőzött rámutatott a jelen kormány helyes medru iparpolitikájára, melytől az ip.rouág helyzetének jobbrafordulását reméli. V.rg. államtitkár az elnök üdvözlő szavaira hosszú,
közel egy órás beszédben válaszolt, kifejtvén azokat az elveket, melyek a Bethlen-kormány iparpolitikáját irányítják, s melytől ax Iparosság sorsának jobbrafordulását remélheti.
Ax államtitkár besxédét folytonos tetszáj-nyilvánitásokkal és helyesléssel szakították
tíU>rM.jd előterjesztették ax államtitkár urnák különböző sérelmeiket, miket tanulmány tárgyává tenni - ígéretet telt a pénzügyi államtitkár. Többek között azt ..\' klvá"\'^-hogy azon iparosoknak, akik 30-40 évi, komoly, szorgalma, munk. után tudtak májuknak valamit sxerexni és visszavonultak ax
.rfc* arss
Bízzanak a magyar állam őserejében.
A hívőknek pedig, akik tűrnek és szenvednek ebben ..nehéz _he.yze.Un
Ézu^n még ^űl\'w ^ártelnököt klvánták i hallani, aki azonban felszólalása. elől * a nála már megszokott jóizü humoros kijelentéssel kitéri.
A miniszter visszavonul. Ezzel a városházán lefolytatott ünnepéi Ive, aktus véget ért. A minisxter kíséretéve-
vednek 3b=TnVh*"gazdasági helyen | ^ , « ^ol^\'^háxa
és remélve várják a obb tdo élkovetkezését, még sokáig szo g
csak azt mondLtom^ ^y^bl.zan.krBlaaa- ^ ^ bizlodó reménnyel,
Abe ve"ett rendíthetetlen hittel a ma-jövőbe vetett r ,cl,<madás iránt.
"" X S, minis^r. Varga államtitkár, Oroszy Géza kormánybiztos, Kolbenscblag Béla íőispán. \'»in miniszter, titkár
Usér.lften Cenlrálbeli lakására vonult rovid
pihenőre. Varga államtitkár
az Iparosoknál.
Délután a miniszter megbízásiból dr. Vargát,T pénzügyi államtitkár, - Kállay
csak azt mondhatom, nogy ui"""--- -nak a magyar államnak, a közgazdaságnak sS.Jében, amely már nagyobb viharokat is látott mint azok amelyek mos előttünk állanak. Hiszen történelmünk fo ya mán sok szomorú korszakon mentunk át é, ha az elmúlt két három esztendő eseményeit nézzük, bátran mondhatjuk, hogy már alig következhetnek. Reménnyel ^ b, a lommal tekinthetünk a jővíbe, hogy Újra visszatér a normális békebeli állapot Ehhez azonban még erős küzdelemre, nagy h««™ van sxükség, ugy az általános pollt.k.l, m nt a gazdasági téren. Unök ismer,k é, tudják
naros palyatoi, a
arra kényszerítene, hogy u.bol felvegyék iparukat, — h, élni akarnak - ne. kelljen (noha kivételesen) forg.lmi adót erónl Men-tesi.se ezeket a forgalm. adó alól a miniszter. Az államtitkár erre kijelentelte, hogy ezt a kérést lel.et.llenség teljesíteni, mert ax ily kivételes eljárási olyanok is igánybe vennék, „kik nem szorulnak reá. Ax állam máma egyébként oly síomoru v.szonyok kozott van, hogy helyzete még ezen zeténél is sokkal.a rosszabb A mészárosok élelmezték, hogy őkakkor is forg^mi.dót fizetnek ha ax élíT-KfíThát veszik, és ugyan-iát akkor ismét, ha a feldolgozott állat Tusát kimérik. Varga államtitkár utalt arra a cipész és a többi iparosokra is, akik,.nyersanyag forgalmi adóját/, ax fásnál\' "ízárunál a forgalmi adót sxmtén leróják „e mindkét esetben a közönség .~ ogyasztó lizeti meg végeredményben a lorgalm, adót, amelu az áraiban be van kalíulálva. Öuxes sérelmeiket, panaszaikat fe fW^gJ™^ tanulmány tárgyává tenn., és » m,nUzte re ,,on. lenni, hog, jogos
S^ néfkül "em\'S módjába t^í.
BÍzsó József elnök ama előterjesztésre, hogy elsősorban a leginkább .frzékenven .^o,! szesény kisosztályt mentesítse az élelmicikkeit "nVvezetisen a legfontosabbikának, a kenyér
Horgaim, adó a alól, az nvovtatólag kijelentette, hogy ebben a kér désben rövid időn belül ugyU országosa, intézkedni fog a miniszter ur. Dr. vargi Imre államtitkár hosszabban beszélgetett méi a nagyszámú, egybegyűlt iparosságg.l m.J, „ivélyesen elbuc.uxva, a Polgári Egyletb ment ahol a Kállay li.xteletére rendezet nagyarányú banketten részt vett.
A kanizsai iparosig között a legioW benyomásokat hagyta ..;■ » \'■ « titkár ur, mert meggyőződött róla, hog nyílt becsületes szándéka van az iparo^s gíi és ott, ahol tud, és módjában áll -segiteni is fog minden vonalon.
Az ünnepi bankett
A miniszter-kép viselő tiszteletére a »Pc sári Egylef-ben rendezett hatalmas unne, bankett, amelyet tulajdonképpen a »naS Kállay családnak szeretet-l.komájá -nak kellé.
_4___
neveznünk — méltó befejezése volt a mai napnak. Háromszáz terítékű volt a bankett, azonban kétszázan lehettek legalább is, akiknek nem jutott már hely, nem jutott teriték. A Polgári Egylet vendéglőse Vukán István mindent elkövetett, hogy a vendégek jól érezzék magukat. A vacsora Ízletes, bőséges éa jó főzésű, a felszolgált bor valóban elsőrangú volt. Kűlőn ki kell emelnünk azért.
Nyolc óra elmúlt, amikor a fürge felszolgáló személyzet, a pincérek felszolgálták az ízletes vacsorát. Addig folyt a vig beszéd, a barátkozás, az ismerősökkel való társalgás, ezüst csengésű női kacaj, derült jó kedv mindenfelé.
Nagyon emelték az estély fényét a szép számban jelenlevő bájos kanizsai hölgyek, kik közül sokan sikkes estélyi ruhában jelentek meg. Otlhon érezte itt magát mindenki.
A felkoszöntők.
A vacsora végestével felemelkedett Kolbenschlag Béla főispán, aki az első felköszöntőt Horthy Miklós kormányzó úrra mondotta. Utána dr. Sabján Gyula polgármester dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter egészségére ürítette ki poharát.
Erre a pénzügyminiszter emelkedett fel és hosszabb pohárköszöntőjében kitért az általános politikai helyzetre is. Egy uj állami létei kell megteremtenünk — úgymond — n munkának java erre az uj nemzetgyűlésre: vár. Most már nyugodtan megoldhatók azok a kérdések Is, melyek elé bizonyos idegességgel tekintettek a múltban. Most már parlament elé terjeszthetők azok a törvényjavaslatok, melyek az ország kiépítését célozzák, ha mindjárt egyesek önérdekeibe is ütköznek. Majd visszautasította azokat a rágalmakat, mihtba a választások alatt atrocitások történtek volna. Hálával tartozik a választóbizottsági elnök urnák, aki Ítéletet mondott e rágalmakról. Az ezeréves Magyarország miniszterének tekinti mwgát. E mondat foglalja magában az ő programját- Poharát Nagykanizsa város polgárságára üriti.
Utána dr. Hajdú Gyula a főispán harmincéves becsületes vármegyei tisztviselői működését méltatta eszmei tartalmú felkö-szöntŐjében. Schwartz Gusztáv kereskedelmi tanácsos gondolatokban gazdag felköszöntőt mondott. Kállay ugyanazt mondhatja magáról, amit Julius Caesar : veni, vidi, vici/ Győzött, diadalmaskodott, hatott a szivekre egyéni varázsával. Győzelem a szivek felett — ez Kállay győzelme. Poharát dr. Varga Imre pénzügyi államtitkárra, Oroszy Géza kormánybiztosra és dr. Paal Iván miniszteri titkárra — a pénzügyminiszter ezen hűséges három munkatársára emeli. Utána dr, Kot-schild Béla Faics Lsjos pártelnökre, Bazsó József ipartestületi elnök a vármegye nagy quaKtásu, érdemdús alispánját, Bődy Zoltánt köszöntött* fel, Eperjesy Gábor a zalaegerszegiekre és a vendégkoszorura ürítette poharát a rendezőbizottság nevében, Czobor Mátyás Zalaegerszeg jeles polgármestere a vendégek tetszésnyilvánításától kisért tósztot mondott: A testvérváros Zalaegerszeg a testvérváros Nagykanizsa minden örömében osztozkodni kiván. Kétszeres öröm — n megosztott őröm. A testvérváros Kanizsa mai örömében osztozni érdemes. Isten éltesse a város közönségét, aki azt a férfiút választotta képviselőjéül, aki az országnak büszkesége — Kállay Tibort. (Hatalmas éljenzés kísérte Czobor polgármester lelkes szavait) Ez Zalaegeiszeg város óhaja és üdvözlete-
Tartalmas, szép felköszöntőt mondott még Magyarország jelenlegi kormányára Nóvák János volt országgyűlési képviselő, majd Ansorge Antal pályamester, a keresztény munkásságnak ez a lelkes, fáradhatatlan harcos vezére hosszabb\' felköszöntőjében lelkesítette a jelenlevőket a nemzeti gondolat mellett való kitartásra és a destruktív sajtó bojkottálására.
Fél tizenkettő mullott már, rövid percek állottak a miniszter rendelkezésére a 12.05-kor induló vonathoz, mikor híveitől szeretetteljes bucsut vett, kezet fogott és a mielőbbi visrzontlátás Ígéretével szűkebb kíséretével mállójába, majd onnét a várakozó, füstölgő vonatához hajtatott.
ZALAI KÖZLÖNY
A nagy, lelkes „Kállay-caalád" még hosszú ideig, legtöbbje záróráig maradt együtt és mit beszélhettek másról, mint „Róla — aki mindnyájunk szivébe férkőzött ... ( )
A kormány uJ tagjai.
Az újjáalakított Bethlen-kormány. — Vasárnap Jelenik meg klnevexá.llk. — Az uj állam titkárok.
Budapest, junius 16 (Saját tudósítónktól). Bethlen István gróf miniszterelnök kobinet-alakitási tárgyalásai hefejeződtek. A kormány uj névsora a következő:
Miniszterelnök : Bethlen látván gróf.
Belügyminiszter: Rakovazky Iván. Pénzügyminiszter: Dr. Kállay Tibor.
Kereskedelmi miniszter : ValkA Lajos.
Külügyminiszter: Gróf Bánffy Mlklóa.
Közoktatásügyi miniszter: Klebelsberg Kunó gróf.
Igazságügy miniszter: Daruvary Géza.
Honvédelmi miniszter: Bellcaka Sándor
Népjóléti miniszter: Vasa Tóxaef.
Közélelmezési miniszter: Térffy Béla.
Az uj miniszterek kinevezése a hivatalos lap vosárnapi számában fog megjelenni, ugyanakkor jelenik meg a távozó miniszterekhez intézett kormányzói kézirat. Az uj kabinetbe lépő miniszterek közül egyik sem nemzetgyűlési képviselő.
A kabinet rekonstrukciójával kapcsolatosan oz államtitkári állásokban is változás fog beállani. A belügyminiszter uj politikai államtitkárt kap. Hir ván arról Is, hogy o főldmivelésügyi államtitkár, Scbondl Károly, helyét Ivády Bélának adja át.
Távozik még Pékár Gyula kultuszminiszteri államtitkár is. Helyét Petrl Pál miniszteri tanácsos, a nádudvari kerület képviselője veszi át.
A távozó miniszterek holnap búcsúznak el minisztériumaik hivatalnoki karától. Az ui miniszterek pedig hélfőn • foglalják el uj helyüket.
Az uj miniszterek a holnapi nap folyamán leteszik az esküt a kormányzó kezébe.
A hágai előzetes értekezlet.
Hága, junius 17. Van Csrnekeck kül ügyminiazter niB megnyitotta n hágHi előzetes értekezletet. Rövid beszédet mondott, melyben üdvözölte a delegátusokat, ismertette az értekezlet célját és felhivta őket, lássanak munkához és mindenekelőtt válasz-szsnak elnökséget.
ötszázmillió márkás alap a német sajtó támogatására.
Berlin, junius 16. a birodalmi gyűlés elhatározta, hogy egy ötszázmillió márkás alapot létesit, melynek célja a sajtó támogatása. Az erre a célra szánt összeget a papit-fogyasztás aránya szerint osztják szét a lapok között.
Budapesti tőzsdét Budapest, junius 16.
Zürichi zárlati
Berlin 1611, Amsterdam —, Hollandia ÍOS\'25, New-York 625, Lordon 23411, PAris 4C10, Milano 2637-00, Prága 10(4, Budepcat 51, Zágráb ISO, Varsó 12 00, Wien :t, Osztrák korona —.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
veszünk 2100 árfolyamon.
összes más helyi réssvé- uACfUllk nyeket legmagasabb álban
Tóxvdci megbízások*és külföldi átutalások legelőnyösebb és leggyoiaabb teljesitéso. Töredék Királyíírréjnéoyskst magas írfcas »ewek.
Dollár, Dinár eHS;
Grosz és Térsa ESJi.Ui""
Nagykanizsa, Sugár.ut 1. Tataion 321.
19i2í junius 17.
kl.éri lipt.it, ha a kízzal varrott dupl.Ulpu nyári
SZANDÁL
cipőben jár, mellyel lábát klméU és ápolja. — Egyedüli készKÍ:
ARGENTJÁNOS
nodera dpfcata Nstytontis*. Deik-tér 1
Ugyanott chevresux, box, antilop, selyem, vászoacIfxSk kézzel dolgozva a logfinomabb kivitelben a legutolsó divat szocint. 4490
Az urnapi körmenet.
— A „Zalai Közlöny" tudósítójától. —
Nagykanizsa, junius 15.
Amint előre volt látható, az egek Ura nem engedte, hogy diadalmenete kedvezőtlen idő miatt elmaradjon, a sötét felhők mihamar helyt engedtek a napnak, amely a maga perzselő sugarait szétlövelte az ájtatos hívek fŐlÖU, ugy, hogy a tegnapi űrnapja a szentségi Jézushoz méltó diadal ünnepe volt ez az Isten-embernek. A négy oltár gyönyörűen feldíszítve, csupa fény, pompa mindenüvé — amely a tábernákulum csöndes lakójának szólott, akit ma nyilvános imádatra ksreaxtül vittek Nagykanizsa utcáin, hogy áldásával árasarn cl a benne bizó és őt a nyilvánosság előtt is emelt fővel, alázatos térdhajtással megvalló híveit.
Kilenc órakor kezdődött meg az ünnepélyes szentmise a plébánia templomban, melyet a házfőnök, P. Pálinkás Roger asent-ferencrendi plébános végzett nagy egyházi pompával, fényes papi segédlettel. A tő- és mellékoltárok szépen ki voltak diszitvs. Az első padsorokban egymásután foglaltak helyet az egyházi, világi és katonai hatóságok-fejei, a nagykanizsai katolikus társadalom kitűnőségei. Különösen ki kell emelnünk a kanizsai helyőrség tisztjeinek erős küldöttségét, akik parancsnokukkal, Bobest Mátyás ezredessel az élén, eljöttek, hogy tanúságot tegyenek keresztény magyarságukról. Szerettük volna minden egyesnek á kezét megszorítani bátor hitvallásukért. Az ilyen hadseregre, melynek ilyen tisztikara van, a jövőbe vetett biztató reménnyel mindenkor büszkeséggel tekint a magyar haza. A sok jelenvolt előkelőségek közül tudósítónknak a következőket sikerült feljegyezni:
Almáasy Gyula kir. törvényszéki bíró, Bobest Mátyás ezredes, ezredparancsnok, dr. Beusterien Etich rendőrtanácsos, Eperjesy Gábor, Gábriel őrnagy, Géczy ezredes, Gyurescsák őrnagy, Horváth ezredes, dr. Kenedy Imre láblabiró, dr. Krátky István városi főjegyző, Kós őrnagy, Karlovics József városi képviselő, Lestyán őrnagy, dr. Mutshen-bacher EdvJn kir. törvényszéki biró, Ötvös közjegyző, Podolay Jusztin törvényszéki bíró, Oscsodál őrnagy, a tisztikar számos tagja stb.
Rosszul esett látnunk, hogy éppen azok hiányoztak a körmenetből és az istentiszteletről, akiknek kötelességük lett volna társadalmi és hivatali állásuknál fogva ott jelen lenni. Mintha az ilyen negligálások sokakban különös gondolatot ébresztene . . . No de nem akarunk ünneprontók lenni, csupán csak regisztráljuk, hogy igen sokan nem voltak ott, akiket a katollkusság ott szeretett volna látni, mikor az egész város katolikusaága, minden épkézláb ember, aki csak vánszorogni tudott, ott volt — és ők hiányoztak. Nem mehetünk el szó nélkül e tény mellett.
Az istentisztelet befejeztével megindult a szentségi körmenet. A legtnéKóságosabb Oltáriseentséget a pontifikáló házfőnők. Pálinkás Roger ferences atya vitte. A baldachin után közvetlen a már felsorolt előkelőségek lépkedtek, kik közül sokakat ssjna, nem sikerült feljegyeznünk. A meíiet előtt és sorfalat a szűzies tisztaságot jelképező fehérruhás leánykák, akik virágokat szórtak a szentségi Jézus útjába és az imádkozó apácák haladtak. Kivonultak az összes egyesületek, kongregációk, a főgimnázium a üenárikarral. az iskolák tanítóikkal és
1922. juniua 17.
ZALAI KÖZLÖNY
rengeteg katolikus hivő, akik mind végig-kisérték ax Illen-embert a négy oltárig éa onnét vissza a templomba, A menet a Nádorutcán, Csengeri-uton. Fő-uton éa « Kazinczy utcén ét vonult végig. Nagyon sok ablak éa hái kl volt díszítve éa égő gyertyákkal ki-rakva. A legazebben diszitve Scwjrtz Gusztáv kereskedelmi tanácsos lakásának ablakai voltak.
Aj eíső oltárnál, a felsővárosi templom-nil megállt első Ízben a körmenet. Felhang* zik a „Pange Lingua" . . . A\'das n Sanc\'isai-mum-mal. Térdre ereszkedik le mindenki az éls Isten előtt . .. Éles kürtjelzés . . . Harsány vezényszavak. I.mos fiaink kezében megvillan a puska. Hatalmas dörej. A disztüz az Ur tiszteletének szólott ...
Es ez megismétlődik még háromszor. Csak az evangélium, az imák és az ének változik. A második oltár özv. Wágner Kérolyné, a harm-dik Batthyány Strattman herceg, a negyedik n Katolikus Legényegylet házéban volt felállítva. Az, egyes oltároknál a jilmbor hivők az áldás végestével. a díszítésül szolgáló zöld gólyákat éa virágokat széjjelszedték, mindenki akart egy-egy ágat magival hazavinni itthoniba. Hiszen az Ur tartózkodott mellettük. Az Ur lehelete rezeg még rajtuk. Valóban oz Ur napja volt ez. És akiket a pünkösdi lélek megszállott, akikben ax Ur él, .a auixoegyvennégyezer közül valók", a fehérek, a tisztik — megérezték, hogy «t Ur szólott ma hozzájuk . ..
És ahogy e menet\'a kllndutó templom elé ért, akik betudtak menni, bementek, a többiek klntmaradtak, majd lasran, szent áhítattal szivükben azétoszoltak.
Nem lenne teljes a kép, amit lefektettünk, ha nem emlékeznénk meg az egyháii énekkarról, amely ugy a szentmiaén, mint a körmenoten szép énekével emelte az i, atos hangulatot.
A katonaság minden dicséretet érdemel. Stram magaviselete, fellépése, gyönyörű keretet adott a körmenetnek. A kivonult rendőrség, mint mindig, most is hivatása magas-latén állott. (\')
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
rcsxéio a hírneves kőbányai
EUŐ MAGYAR RÉSZUÉHYSERFŐZŐDE
SÖREIT
Jutfnyo* Aiban ixállitja a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai aörlorakata.
Raktáron tart hordós és paUckoiott sSrokot éi r^\'B:
Király, Bajor, Udvari, (tfllát-maláta, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört
NiponU tíiss töltés. Uritaxta: Kism ÜHltaatos._Tslzfca: H izá».
— As Italméróaek revízióját min-dehütt bizonyos idegességgel kisérik. Nálunk Zslavár megy ében, főleg Nagykanizsán nagyon is liberálison kezelik ezt a kérdést, ugy, hogy aggodalomra nemcsak hogy semmi ok nincsen, hinem a meglevő ötven engedélyt kiterjesztették 70 re, majd Ismét a legutóbbi napokban 80-ra, tehát a legteljeaebb szabadság elve alapján nyer minden elintézést.
— Csere.nyáa Zoltén törvényszéki blrí halála. A kenlrssl uri társadalomnak mélységéégyáaza van. Felaőeőriéaazenlgyörgy-völgyl Cxremu/s Zoltin kir. törvényazikl bíró életének 43 ik, legboldogabb háza.eigá-5-lk évében azerdán eatc csendesen clazen-derült. A megboldogultat tegnap, pénteken -délután temették el a Király u\'cai gyiszház-ból az ev. ref. egyház szertartása azerínt . riési részvét mellett. A m-gboldogultat nagy és kiterjedi előkelő rokonság gyászolja.
— Utánzóéra méltó példa. A nagy kanizsai 1. azámu postahivatal Gólos Béla főfelügyelő halála alkalmival koszorumegvál-tás elmén 1400 koronával növelte a postás-aiopot. Vajha minél többen követnék a derék postások példáját és gyéazesetck alkalmával . jótékonyság oltárán ró.ák le a kegysiet adóját.
— Doór latrán halála. Nem váratls mll érte városunk szabó iparosságét a hir, hogy Dobr István egyik aenlorjj ma éjjel 70 éves koréban elhunyt, mlutín oz öreg ur már régebben betegeskcdelt, de mégis általános részvételt véltolt ki sz. Dor litván 42 évig volt ónálló Iparos, mely idő alstl szorgalmival, purilin becsületességgel nemcsak iparostáreai, dc a latosság többi réleginek becsülését és szeretetét vívta és érdemello ki A szabó szakosztály ezúton is (elkéri lisztéit tagjait, hogy holnap délután 5 órakor megtartandó gyászszertartáson minél pagyrjbb szimmal [jicgjclcppl szíveskedjenek.
(x) Uránia. Szombat, vasárnap .Hindu síremlék. Elragadó kép India mindig titokzatos világéból; ha az ember látja, megéni az őrület eredetéi, melytől egy sok milliós nép nagyobb tiszesség kedvéért még istenokot is széllépet maginak és szentté avat kígyókat, teheneket, majmokat s arra kényszerít embereket, hogy borzalmas önkéntességgel addig álljanak egy helyben felemelt karral, mig a körmük tenyerükön nő ki, hogy szöges deszkában aludjanak és égő szemétbe temessék magukat. A darab irodalmi feldolgozása irodalmi élvezet, iheálrjlis beállítása egyenesen megdöbbentő.
— A pac.al vásár. Pacsin az c hó 22-ikiSio hirdetett országos vásár a Keszthelyen ugyanazon napon tartandó visár miatt másnapra vagyis 23 ikára, péntekre halasztatott.
(x) 19 én a Világ mozgó személyzete javára nsgyjólékonycélu előadás, mely alkalommal a Világ Tangó királynője Hanul Welse nagykanizsai filmmilvésznő felléptivel az Alkohol atlisla dráma 6 felvonisbar. Siessen Jegyét biztosítani.
(x) Fényképéaxoll lenciék, papírok, vegyszerek mindenkor friss iru, eredeti érákon kaphatók Fischcl Fülöp Fiai papiráruházíban Nagykanizsán.
(x) Uránia xaufolt hásak mellett Hindu síremlék.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- es órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Frled József ékszerész Sugár-ut 2. (Fö-tér is Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Uránia. Jön a .Párlel éjjel" az élvexetek éa szerelmek világa.
(x) Szombaton áa vaaárnap kerül bemutatóra a Világ-mozgóban a modern kine-matografia utolérhetetlen mesterműve a Hegyek lantom,a I. részo a Burlingtonl joguir testvér filmje 6 felvonásban. Ezenkívül Fatty a humor királya lép fel egy mesésen remek 2 felvonásos vígjátékban. Mig a sláger dráma az ötletek millió és millió sr>kas»Rán alapszik és ejti egyik ámulatból a másikba a nérőt, valamint rettentő trükkjei és bravúros játéka a színészeknek Olyan egy felejthetetlen ősiét fog sze rezni a közönségnek, melyet eddu egy kép sem szerzett soha. Főszerepet Játsza Llnkoln a Tarzan alakítója. A vgjiték főszer.-pél Fatty, a humor knilya Jaisza.
- Zalaegerszegi két azép szobás konyhás inká.omat elcserélném ha aonló nagykanizsai lakással. Cim a kiadóban.
10 millió frank az olymplal játékok elökéazltéaére.
Páris, junius 16. A kamara ma 10 millió franknyl hitelt azavazott meg az 1924. évi olympiai jélékok előkészitésének költségeire.
TANÜGY.
Szülői értekezlet. A helybeli II. kötz. (Rozgonyi uli) ülami elemi népiskola lanllo-testülete folyó ív junius hó 18-in (vasárnap) délutin pont 4 órakor az Iskola tornatermében szülői értekezletet tart, amelyen Váry Jolán állami lakolni tanítónő az Iskola és a szülői ház kapcsolatának szükségességéről értekezik. Felhivatnak a nevezeti népiskolibs járó tanulok szülei, hogy az értekezleten minél nagyobb számban szíveskedjenek megjelenni.
Felhívás az ovodá.ok axBlelhex. A nagyméltóságú vall. kózokl. miniszter 89. sz. rendeletére felkérem mindazon szülőkel, kiknek gyermekei a Nédor-ulcai ovodiba vannak beirva szíveskedjenek ma délutin léi 4 órakor a Nidor-utcai ovo-Jai helyiségbe külön értekezletre minél számossbban megjelenni. Vezetdnö.
A sierkesilüért sajtójogilag felelős:
Benedek Rezső szerkesztő._
Apró hirdetések
dt|., xo axólr 40 K, riuAr- «* Hn»^>nap OO Ka minden AlltUl k.rwöku.k mtpd.nkor 88 ,.á^Uk ár»u»«d—
Bort éa borseprőt veszek minden mennyiségben a legmagassabb napi árban A cég megbízásiból: Stróbl Andris füszerkeres kodő Szepetnek.
Kádár segéd azonnal felvételik uj és
régi munkára Linhardt János Kádármesternéi,
Gelse.___
El.dó 2 darab kölyök farkaskutya. Cim a kiadóhivatalban.
Elsárandu aprított
BÜKKFA
állandóin kaph.tó háshox sxillttva
Somogyi Testvérekké
Magyar-utca «■ ««»
a____V.„I...I kir törvényasék, kir Járáabiróság és ktr. Ugyéexaég
bírói, iwSPSSÍSÍw "U megilletődés... tudatjs, hogy I szeretett tiszttársa
..........Cseresnyés Zoltán
ki,. tör»énj«4kl blrö .
. munkában és emberszeretelben töltött példás életének 43-ik évében fotyo ho H-én
hó 16-áa délttlin 5 őrskor ki,értük
cl utolsó Uljira.
Nagykanizsa, 1932 junius 17.
Nyugodjék békében I
í
Zalai kÖzlónV
102. junius 17.
TURUL
clpőgy&r Rt.
Fft-ut 12.
Saját írdtkíben tekintet meg kErtJw1J.lnkb.il
olcsó, tartós, megbízható
)I mindennemű polgári is kxus cipőiminkai, h \\ melyek szabott áiadaknál és szolid kivitelüknél fogva föltétlen versenyképesek.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
| Köszönetnyilvánítás.
I\' Mindazok, kik felejthetetlen édes Jó Atyánk elhunyta és temetése alkalmával mélységes fájdalmunkban felkeresni szívesek voltak, fogadják ezúton Is Hálás köszönetünket.
Bogenrleder frtjies
Ü Mii Sprjas, "k»l-
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik drága emlékű édrs atyánk elhalálozása, . Illetve temetése alkalmival jóleső részvétükkel fájdalmunkat enjhlteni igyekeztek, ezúton mond hálás köszönetet
Dr. Undor Miklós és neje
süt."\'
VILÁG
mozgóképszínház
Erzsébalikirtlyaé-tér, lanti izillrii ipllilikii
Telefon 74. Telefon 74.
Szombaton ís vasárnap Elmo Llnkoln, e\' \'larz.in alakilója, valamint a Burlingtonl jaguár egyes fószcreplőinck felléptével
A hegyek fantomja I. része
tilokzatof "fantom) 6 felv. Éppen ugyuholy^n, mint a Burlingioni jaguár V
(A til
Volt.
Hétfőn a mozi személyzete javára nagy jóiékonycé\'u előadás, iricJy alkalommal. vászonra kerül nt „Alkohol" 0 felvonteos társadalmi és citk iszattrakció
Köszönetnyilvánítás. I Plaká ok kiraga.ztását elvállalja a Világ-mozgó ragasztója jutányos árak mgltett
Mindazok, kik felejthetetlen jó férjem, Illetve édesatyánk elhunyia és temetése | alkalmával személyes részvétükkel, továbbá koszorúk küldésével mélységes | I fájdalmunkban oeztoxkodai szívesek . | voltak, fogadják ezúton is. szívből jövő | i hálás köszönetünket.
5zv. Bogenrleder iózsefné és családja
Mindazoknak, kik felejthetotlen fiam, | István, korai elhunyta és tömet és e al-, kalmával mély fájdalmunkban osztoz-| kódni és a temetésen való megjelenésükkel részvétüknek kifejezést adni szívesek voltak, ezúton is hálás kör .| | szönetet mondunk.
Nagykanizsa, 1929. junius lü. ^ Peti Syftrgy és családit.
Páholy 26 K, zsölye 22 K. L hetf 18 K, II Klíadítok hétköznap tél 7 és U órakor, vásár- bi ünoep-II. hely 16 korona, 111. hely 8 korona. II napokoo 3, 5, 7 és 9 óiukor. Pontos kmdésl
V
Egysegédkönyvelo
egy irodatiszt és egy gépirání
kerestetik egy nagyobb iptuválla-lathoz jó tlzetés melleit. Német nyelvben Jártasak és gyorsíráshoz értők előnyben részesülnek.
Ajánlatok a kiadóhivatalhoz küldendCk ,K. S." Jelige alatt.
XXXXX XXX XX XX xxxs
S Mohar K6les Hajdina
jjí magsak
trvr Tengeri
és németországi kerti —u kephatók 1
g Ország, Widder cégnél
X "VIjk^UxM. E»«4het10.
xmeroexxxxxxaae
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTÖFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fő-ut, Bazár I. emelet.
Telefon: 123 ís 256 szám.SSRSf
3-Í3 URANIA
Telefon
3-13
Szombat— vásárnap
Hindu síremlék
Szereplői: Olaf Fonni, Mla May, Conr-d Weldt, Erna Moréna, Bernhard Goetzkc, Lta de Puttl, l\'aul Ricbler
Mérsékelten emelt helyárak
MF.LYÁRAK: Páholy 20 kor., Zsölye 22 kor., II Ráadások kezdete: Hétköz alpokon 7 és « órakor. Karszék 18 kor, Támlás IS kor., Zíitizék 8 kor , II vaxár- és ünnepnap 6, 7 és 9 órakor. PoqIos kezdés\'

Fővárosi mintára
újonnan berendezel! s gazdagon felszerelt
választék mindennemű fáld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
t
-KERESKEDÉS.
Festik és Iparosok legolcsóbb bevásárlási forrása FaafB lallminttH it kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK Sítt-.*
Nagybani vételnél eMnyérak!
Sternberger Gyula Erzsébettér
Teleion WT
szarvas\'
Teleion 1*7
Nyomatott a laptulajdotiosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
61-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junius 18. Vasárnap
136, mám
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
it & "ktsdáWvsU!« P6-ut 15. i lDt«zutb*n-t»I«roo 7S.
>&c#J«lei>lk mludlg kor* ro/fgol
SZERkTÍSZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
BlőUxetésl Arak: (t*ys f*r|ilal ariint l|fltt> Fj6n ívra 780 K. Fitóvc* 400 K. Hegyd ivt4 20 0 K, Rgy bór* 76 K. Egyot ssám ára 4 X
Lényeges határkiigazítási javaslatok Magyarország javára.
Mit javasolnak az egyes határkiigazitási bizottságok a népszövetségnek. — A vend-vidék visszacsatolása. — Hány katasztrális hold területet és mennyi lakost kapnánk viásza.
Pécs, juniua 17. (Saját tudóaltónk Mcfonjdtnlésc.) Az eJyes határkllgnzltó bizottságok által a népizSvetség elé terjesztett javaslatok lényegei hatírkl Igazítás! javaslatokat tartalmaznak Magyarország javára. A magyar—jugoszláv határkilgazltA bizottság a népsxSvetaég elé terjesztendő javallatban azt jav. aolja, hogy a vend vidék csatoltassék Magyarországhoz vissza. A Javaslat a magyar—jugoszláv határon hnsz községnek é, 3700 katasztrális holdnak visszacsatolását javaaolj. 19 000 lakóul. A vend-vidéken 8000 holdat, Baranyában 6300 holdat, a Bácskában 1100 holdat, Torontálban 1700 holdat, Szeged vidékén 8000 holdat c.atoltak viasza Magyarországhoz. Ugyancsak lényeges határkllgazltáaokat javasol a magyar—osztrák bizottság 1. Magyarország Javára — a PinkavBlgyben, Hanságban és a Lajtavidékén. Ezeknél a termeteknél 42.000 holdat 12.000 lakossal. A magyar—román határ mentén 21.000 hold visszacsatolását remélheti Magyarország 6000 lakossal, — A magyar—caah határra vonatkozó javaslat még nem készUlt el.
Az uj kabinet esktiíe.
Megjelent a hivatalos kinevezés. Eskütétel a kormányzó kezóbe.
Vánt&s^Va^n^ resszortjaiban. A főispánok felajánlották lemondásukat.
Budapest, junius 17. (Saját tudósítónk telefonjelcntése.) A hivatalos lap mai száma közli a harmadik Bethlen-kormány tagjainak kinevezését é$ a kabinetből ,kivált miniszterekhez intézett legfelsőbb kormányzói leiratokat, melyekben a Kormányzó Ur Őfőméltósága a távozóknak „nehéz időkben fáiadha\' tation buzgalommal teljesíteti szolgálataiért" elismerését fejezte kl.
t Meglehetett állapítani, hogy a közvéleményben ^megnyugvást keltett Bethlen István
Íróf kabinetjének ilyetén rekonstrukciója. A ormány tagjai holnap teszik le esküjüket Horthy Miklós kormányzó kezébe. A kabinet « egységes kormányzópárt mai értekezletén megjelent* hol kitörő lelkesedéssel fogadták a miniszterelnököt éa uj munkatársait.
A holnapi eskületételnél az eskümintát Bárciy István miniszteri tanácsos olvassa és Jckelfalussy Zoltán mint zászlóőr le« jelen a* ünnepélyes ténykedésnél.
Az eskütétel után a Kormányzó a kabinet tngjait külön kihallgatáson fogadja.
_A nemzetgyűlés hétfőn délután ül Össze és körülbelül augu«tus közép ig marad együtt és ezen idő alatt letárgyalja az indemnitást a felsőház reformjáról szóló törvényjavaslatokat.
Augusztus közepére körülbelül hat hetes szünet áll be. Ősszel ajután teljes erővel fekszik neki a neínzetgyüléa a megoldásra váró feladatoknak.
A hétfőn alakuló ülést kedden a kupola-• csarnokban ünnepélyes ülés kÖvoti, melyen a Kormányzó Is megjelenik és ott rövid beszédben üdvözölni fogja a nemzet képviseletét.
A nemzetgyűlés korelnöke Apponyi Albert gróf lesz, aki a korelnöki székből
kui t*5r is cl f°ÍJ*a Pnrentá,°5 IV- KAro]y
Amíg a korelnök vezeti a nemzetgyűlés úrgyalásait, addig kormánynyilatkozatok nem fognak a Hájban ^Ihtongzani.\'Dr. Petri Pál
államtitkári kinevezését az teszi időszerűvé, hogy a kultuszminisztériumban a protestáns ügyek erőteljesebb képviselethez jutnak, éppen azért az Ösazes protestáns ügyek Pctri ügy-, kezelésébe kerülnek. Kfe&lsberg Ktín^gréF j> művészeteket tartja fenn magának. A középiskola resszortja Imre Sándor kezébe kerül.
Tóth L^jos állr.mtitkár, alti eddig az egyetemek ügyének intézője volt, tekintve szolgálati idejét, valószínűleg nyugalomba vonul, resszortja éléie Mészáros miniszteri tanácsos kerül, mig a művészeti ügyek vezetője N^gy Árpid miniszteii tanácsos lesz. Pékár Gyula államtitkárnak a nemzetgyűlés egyik alelnöki tisitét ajánlották fel, esetleg az állami színházak intendanturáját.
A belügyminiszteri tárca vezetőjének változásával kapcsolatban az összes főispánok felajánlják lemondásukat Rakovszky Ivánnak. A főispáni karban mélyreható változások várhatók és több megye élére most megválasztott képviselőket fognak kinevelni.
Egy áruid őrmester kivégzése.
Statrfriálls eljárás egy kém ellen.
Budapest, junius 17, A m. kir. budapesti honvédtőrvényszék, mint rogtÖnitélŐ bíróság, a mai napon kémkedés miatt kötéláltali halálra ítélte Mftics Ferenc hadapród-jelolt őrmestert. Matics, aki a m. kir. honvédségnél tényleges szolgálatot teljesített, érintkezést keresett az egyik utódállam budapesti képviseletével, hogy annak nnyogi ellenszolgáltatás ellenében egyrészt a szolgá-latilag, másrészt a más uton tudomására jutott fontos katonai titkokat elárulja. Hogy minél több és fonlosabb adet birtokába jusson, betört egyik elöljárója lakásába is és onnan több fontos katonai titkokat tartalmazó^ iralokat emelt eJ, hogy azokat az illető utódállamnak átszolgálta»sa. A betöi éa végrehajtását megelőzőleg összecsomagolt, hogy árulása után az illető állam területére szökjön. Az illető katonai szerv ébersége az adatok közvetlen átadását megakadályozta és Maticsot őrizetbe véve, junius 15-én további eljárásra a honvédügyésíségnek adta át.
Tegnap tárgyalta az ügyet a m. .kir. budapesti honvédtőrvényszék az érvényben levő statáriális eljárás szabályai szerint. A tárgyalást Szilassy Antal dr. törvényszéki
biró vezette, a vádat Donovitz Tibor dr. honvédügyész képviselte, a védelmet c<eh András dr. védő látta el.
Az Ítéletet \'ma délelőtt tiz órakor hirdették ki é* még mi déli 12 órakor a . Margit-kőruti fogház zárt udvarán végre ís hajtották.
A kisantant védwovetjége;
Bécs, junius 17. (Siját tudósilónktól). Bécsi kisantant körökből kiszivárgott hírek szerint husz évre-szóló politikai és katonai \' szerződés jött létre Csehulovákia, Jugoszlávia és Románia közölt.
Hivatalos termésjelentés.
Budapest, junius 17» A m. klr. földművelésügyi miniszterhez a gazdosági tudósítóktól és a vármegyei és járási m. kir. gazdasági felügyelőségektől junius hó 16-án a kővetkeíő jelentések érkeztek be:
A buzawtések áüásaa\'beérkezett minő-sltőbecolések szerint a hosszas szárazság köJ vetkeztében visszaesést mintát. Túlnyomórészt még virágzásban van. Stárnos helyen gyenge és gazos vetést Is látni, különösen a Duna-Tisza közén és a Tlsia mindkét partján. A rozsvetések állása a legutóbbi bécslés óta . nem.yájlotokt. Az árppvftémk a szárazságtól szintén szenvedtek. Kalászukét már majdnem kihányták. A tavaszi árpa sok helyütt alacsony, ritka és sárgul, mig az őszi elég dus, szalmája és kalásza pedig fejlett. A zabvtté\' sek még most is közepesnek mondhatók. Egyes helyeken a meztelen ciiga otozott nagyobb károkat. A tengeri fejlődésire a legutóbbi esők igen jó hatással lesznek. A burgonya, bár a csapadékhiányt szintén erősen megérezte, általában véve aránylag kielégítően fejlődik. A korai vetésű virágzik, tőltögetéaét a nagy szárazság sok helyütt hátráltatta. Junius 12 ike óta azonban az idő esŐsebbre fordult s azóta több helyen számottevő esők jártak, melyek az ország legnagyobb részére kiterjedtek, ugy, hogy ms már megvan a remény arra, hogy a hosszú idő óta várt s a legtöbb terményre még elég jókor érkezett eső folytán a már-már aggasztóvá vált mezőgazdasági helyzet a legutolsó órákban kedvezőbbre fordult.
A cukorrépa a legtöbb vidéken a közepesnél jobb terméskilátást nyújt. A takar-mányrépa némi visszaesést mutat a két hét e!őt(i állapottal szemben, de jelenleg is a közepesnél valamivel jobbnak mondható. A s őlő- fejlődésié kielégíthetőnek mondható. Jelentősebb elemi és állati kártétel általában nem fordult elő, a borforgalom lanyha.
Magyar-tót szövetkezés.
Prága, junius 17: A „Slovenskl Vyhod" jelenti: A magyar keresztényszociálisták és a tót néppárt megegyezésre jutottak az auto-nomia k érdéaében. Ez a két párt ezentúl egységes frontot fog alkotni. A határozat, ntnelyet ebből az alkalomból megfogalmaztak, a pittsburgi szerződésre hivatkozva, teljes autonómiát követel. Egyben kimondja, hogy a párt minden autonomlata elemmel közösségbe lép.
Prága, junius 17. A oozsonyi „Magyar Újság* parlamenti körökből nyert értesülése szerint nincs kizárva, hogy a tót minisztériumot Micsura visszalépése után nem fogják többé betölteni. Valószínű, hogy csak ügyvezetőt állitanak a hivatal élére.
zalai közlöny
1922. junlu. 18
Kémek az országban.
Elrejtett fegyverek alán kutatnak. — Ki akarják baiiaálnl a magyar nép jóhiszeműségét.
Az utóbbi időben idegen állam-beli (antant) ellenőrző-bizottságok magyar összekötő tiszt nélkül autón beutazzák az országot azon célból, hogy
a magyar n»?p jóhiszeműségét,
bőbeszédűséget és vendégszerető előzékenységét és az igen sok esetben tapasztalható és mindannyiunk előtt ismert magyar könnyelműséget és vétkes nemtörődömséget kihasználva, a magyar emberrel közvetlenül érintkezve, a rabló szomszédaink által besúgott állítólagos rejtett hadianyagokra és egyéb titkos adatok birtokába jussanak.
A furfangos társasag, amely már hónapokon át kiszipolyozza csonka hazánkat, amely hónapok óta élősködik, dőzsöl és mulat a magyar gazda, munkás és minden adófizető magyar ember keservesen összekuporgatott pénzén, igy akar bennünket léprecsalni.
Hogy titkolt hadianyagunk nincs, hogy még annyi sincs, nogy a lehetetlenségig megcsonkított, alig számottevő és a belső rend fentartására sem elegendő honvédségünket, csendőr, rendőrségünket sem tudjuk azzal felszerelni, nagyon is jól tudják, hiszen ők fosztottak ki mindenünkből a cseh, oláh, rác bandákkal együtt.
Tehát nagyon is jól tudják, hogy itt mát nincs mit keresniök, de épp azért, hogy e jólétben tovább dőzsölhessenek, hogy tovább kiszipolyozhassanak, a magyar nép gyengéit ki akarják használni és igy egyes köny-nyelmü, meggondolatlan, vagy szomszédján bosszút állni akaró magyartól szerzett, minden alapot nélkülöző adatokat ürügyül véve akarják tovább itt maradásuk létjogosultságát bebizonyítani Mindenki tudja, hogy e rajtunk élősködő társaság nemzeti létünk sir-ásója, hazánk halálos ellensége. Magyarember ezekkel szóba nem állhat, magyar ember csak a hozzájuk beosztott magyar összekötő tiszttel beszélhet.
A magyar sokkal büszkébb, hogy alattomban dolgozó ellenségeinkkel szóba álljon!
Magyar I Bárki légyen is az, ha idegen nemzetbeli katonaliszt hozzád fordul, bármily kérdéssel is, még ha csak azt is megkérdezné, hogy melyik ut vezet Kiskanizsára, vagy ez az ut hová vezet, ne adj feleletet. Utazzék magyar összekötőtiszttel — attól mindent megtudhat 1
A magyar összekötőtiszt csakis magyar egyenruhában lehet, tehát ha. soffőr, vagy más civil magyarul "is beszél, ne üli fel neki, mert ezek mind magyarul tudó kémek.
Mindenki, aki közvetlenül hozzád fordul és hadianyag, vagy más titkos, bizalmas dolgok után érdeklődik — az kém, beszéljen az bármilyen nyelven. A kémekkel mindenki jól tudja, hogy kell elbánni, először jól elverni, utána összekötve a rendőrségnek átadni.
Okulj magyar és tanulj a nagy büszke nemet nemzettől l
A cserkészbizottság megalakulása.
Nagykanizsa, junlul 17.
Szerda délulán a polgármesteri hivatalban kellő előkészület és megbeszélések után többen összegyűltek városunk vezetőegyéniségei és az ifjúság barátai közül. Dr. Sabján Gyula polgármester előadta, hogy a megbeszélés tárgyát a cserkészeszme felkarolása képezi. Minthogy az országos szervezetnek, a Magyar Cserkész Szövetségnek (mely már közel kétszáz csapalol, mintegy tizenötezer cserkésszel egyesit magában), az az intenciója, hogy n kerületek s a vármegyei főtitkárságokon kivül azon helyeken, hol a cserkészmunka gyökeret vert, úgynevezett .Helyi Bizottságok" alakuljanak, felszólítja az egybegyűlt urakat, hogy tegye Nagykanizsa városa is magáévá ezt az eszmét s mondja ki a bizottság megalakulását. Szavait a legnagyobb lelkesedéssel fogadták s mindenki a legnagyobb készséggel ajánlotta, fel szolgálatát az ideális intézménynek. A bizottság célja erkölcsi alapul szolgálni a Nagykanizsán már megalakult, vagy a jö/őben alakuló csapatoknak, munkájukat figyelemmel kiset ni és érdekeiket képviselni. A bizottság pártoló tagjai azok a vidéki, rendes tagjai pedig azok a városi urak, kik a cserkészeszmét szercleltcl és megértéssel karolják föl, tiszteletbeli tagokul pedig a bizottság felkéri dr. Rotl Nándor megyéspüspök, Kállay Tibor pénzügyminiszter képviselő, GuiUeaume Árpád tábornok, körletparancsnok, herceg Batthyány Strattmann László, Kolbenschlag Béla főispán, gróf Zichy Ödön, báró Inkey József és báró Inkey Pál urakat.
A bizottság elnökségét az egybegyűltek kérésére dr. Sabján Gyula polgármester fogadta el, aki mellett a bizottság vezetői, mint társelnökök: Bugsch Aladár ezredes, állomásparancsnok és Bobest Mátyás ezredes, ezredparancsnok, Kbcrhardt Béla fögimn. és Waligurszky AnWÍ polg, iskolai igazgatók, dr. Plihál Viktor és Bazsó József az Ipartestület elnöke. Titkárok a csapalparancsnokok, kik tájékoztatni fogják a bizottságot az egyes csapatok munkájáról. Nagy lelkesedéssel karolta föl a bizottság P. Horváth A. cs Finla József százados, cscrkésztiszt által relvetelt gondolatot, az iparostanonc ifjak cserkészcsapatának megszervezését, amely egyik főgondjál fogja képezni. Kimondották továbbá, hogy a társadalomhoz és a vidéki tagokhoz kéréssel fordulnak, hogy a most táborozásra induló csapatokat támogassák s e célból maga a bizottság is,
folyó hó 29-én a Sugár-uti parkban ünnepélyt rendez, melyen a főgimnáziumi csapat fogadalmat is tesz.
A jelenvolt ■ urak átérezvén a gondolat nagyszerűségét, oly általános szeretettel s megértéssel kezelték ez ügyel, hogy egymásután születtek meg a szép és nagy tervek és eszmék, melyek uj életet fognak önteni városunk ifjúságába s igy Nagykanizsa is teljes energiával beléáll abba a nagy magyar netnzet-inevclő, fajncvelő munkába, melytől a [belcg haza újjászületését várja.
— A 70 ÍTM bercagprimá. ma
tölti be éleiének hetvenedik esztendejét Cser-noch János érsek, Magyarország bíboros hercegprímása Az ország első zászlós ura Immáron átlépte a pátriárkik ajtajának küszöbéi, de szellemi és testi erejének teljességével kormányozza továbbra is egyházmegyéjét és vezcli nz igazaág uiján Magyarország katolikus népéi. Az egész orsíág figyelme feléje fordul a mai napon és Ünnepli az egyházrejedelmet az egész magyarság felekezeli különbség nélkül.
— Dr. Hegadtta GyBrgy Karcagon, Az Ébredő Magyarok Egyesülete a választások lezajlása után ismét megkezd e az egész országban a Keresztény nemzeti eszme mellett a küzdelmet. E végből ma Karcagon tadja az összes Tiszántúli ébredő szorvezelek bevonásával nagy propaganda gyülésáá, amelyen az ünnepi szónok dr. Hegedűs György nemzetgyűlési képviselő lesz, az Émo ezldei országos vezetője. Dr. Hegedűs társaságában olutaznak dr. Béniid volt népjóléii miniszter, Budavari László volt képviselő, Prónay Pál alezredes, Lendvay István iró és dr. Dániel Sándor. Dr. Hegedűs e végből tegnap délután Karcagra utazott.
— Hírek a főgimnáziumból. A főgimnáziumban tegnap, 17-én befejeződlek a rendes előadások s egyúttal a magánvizsgálatok is. Hétfőn, 19-én lesznek a hiltenvizs-gélatok, Csóti Géz. apát, püspöki biztos elnöklésével. Majd a vizsgapótló összefoglalások következnek 27 éig, melyen a szülők is megjelenhetnek. 28-án, azerdán tartja a főgimnázium tornavizsgálatának befejezését
az intézet udvarán, délután 6 órakor. 29-én fejeződik be az idei tanév, ekkor lesz a Te Deum, bizonyítványok ís jutalmazások kiosztása a záróönnepély keretében.
— A pánxdgyl fogalmazók vándorgyűlése. A pénzügyi fogalmazói kar országos egyesülete Űrnapján tartotta első vidéki vándorgyűlését Szombathelyen. A zalaegerszegi pénz ügy igazgatóságtól megjele ntek
Mérő Géza p. 0. főtanácsos, Szalmáry Albert ís Helmeczy Ágost p. ü. titkárok, Turi Emil és Dr. BiUermann p. ü. segédtltká.ok, úgyszintén Szőke fogalmazó. A vándorgyűlésen 130 nál több vidéli kiküldött vett részt. Szombathely váross nagy ünnepségek között fogadta a pénzügyi tisztviselőket és saját vendégüknek tekintette őket. A váloszlmányi ülés reggel 9 órakor kezdődőlt, melyen Aíero Géza főlsnácios Is részt vett. A lulajdonké-penl közgyűlés délután kezdődőit. A közgyűlés főtárgyét a régi memorandumnak felelevenítése, illetve szorgalmazása képezte. A közgyűlés üdvözlő sürgönyt küldött tegnap Dr. Kállay Tibor pénzügyminiszternek Nagykanizsára mandátumának átvétele alkalmából. Érdekes, hogy 42 budapesti fogalmazó, okik azzal a vonattal jöttek, amely Biatorbágy alatt kisiklott, csupán Balizsy Emil államtitkárnak köszöni életbe maradását, aki egy különkocait bocsájtott részükre rendel-kezésre, mely személykocsit utolsó előttinek ■illitottak be a szerelvénybe ugy, hogy az elülső kocák katasztrófája nem érte őket. Ha egy kocsival előbbre kénytelenek lettek volna menni, ugy ma már szintén élettelenül feküdnének valamelyik temető hullaházában. I íxl Uránia 4, fái 7 éa » órakor Hlndn airumlók.
1922. juniu. 18
\'ZALAI KÖZLÖNY
_ Évzáró vizsgálatok A nagyka-
tí itttí ""a. «
íinívvSi xáróvixsgálatok a következő Id6-\'* ÍJ sorrendben tartatnék meg: juniuj hó
wün délelőtt a Roxgonyl-uti II. a), V. éa ÍV. a) IV. b) fiu, IV. a) éa V.
I 5«voaif osztály vixsff éj a ; junius hó 24-én Slőtfá Rozgonyi-uti UI. a), I1L b) éa III. e) ,,„ III .) éa III. b) leányoszt. osztilyvlzs-il, ■ juniua hó 26-án délelőtt az Arany Já-* í .iti 1. fiu, a Rozgonyi uli I. fiu, I. a),I.b) II B) leányosat. osztályvizsgája; junius hó
J7.én délelőtt a Rozgonyi-uti II. b) fiu, II. b)
éj 11 c) leányoazt. osztály vizsgája ; juniua hó no ín reggel 9 órakor Te Deum és záró-ünnepély a jutalmak és évvégi értesítők kiosztásával. Az oaztályvizsgálatok, amelyek a fentj „„pókon déletőtt pont 8 órakor kezdődnek, nyilvánosak a arra a t. szülők és ts-iügybarátok az igazgatóság részéről tisztelettel meghívatnak.
_ Végzetes azárazeág. Hiába nézzük nap-nap után, szomjúhozva a derűs majd borul eget, nz áldást hozó cső csak elkerüli vidékünket. A tikkasztó hőség és s már hetek óla tartó nagy szárazság máris érezteti káros hatását veteményeinkbcn, mert ha nom kapunk mielőbb esőt, a telje, kipusztulás veszélye fenye.gel. A szárazság leginkább piacunkon érezteti hatását, ahonnan eltűnt a főzelék-féle éa ami van is, az megfizethetetlenül drága. Legfontosabb élelmiszereink, mint a kel, zöldborsó, korai burgonya stb,
melyekkel -mii " évétbenV téTve - íólt » piac,
most mind elérhellen magasságban tündökölnek. Siralmas ni<01 a piacon futkosó ésJOtes
szatyorokkal hazatérő asszonyokat, akiknek legnagyobb gondot okoz az élelmiszerek beszerzése. Máskor ugy segítettek a dolgon, hogy olcsó hússal pótolhatták a főxelékhiónyt, de ma? Ki eszik ma bust, mikor főzelékre Í-. síig telik? De reméljük, hogy a természet Ura megszánja Ínséges népét, hogy mire e sorok napvilágot látnak, megnyilnak ax ég Oltóméi és jótékony esőt és olcsóbbodást hoznak a szomjas földre.-
— A nagykanizsai önkéntea Tűz oltó Egyesület ma, vasárnap délután három ónkor .1 városháza tanécatermében közgyűlést tart.
— Nagykanizsai épltéaxmérnök sikere A „Vállalkozók lapja" közli, hogy a Mindszent-Algyői róm. katli. templom tervpályázatán Szeghalmy Bálint oki. építészmérnök .Komoly* jeligéjű pályaterve dijat nyert.
— Lónyay Dezaőné oki. szülésznő aj.nlkozik szülésekhez, Lakás Teleki-Utca 18. szám.
— Élő azámok a zsebórán. Érdekea magyar találmányról azámolhatunk be olvasóinknak. Bálint János vegyészmérnök olyan vegyi preparátumot talált fel, amely 6 órával előre jeizl az időváltozást. Ha ugyanis Bálint mérnök preparátumával íratjuk óránkra az uj időszámítás számjegyeit — azt fogjuk tapasztalni, hogy ezen Uj számjegyek állandóan változtatják szinüket. Ha b számok kék színűek, akkor 6 óra múlva derűs, szép idő lesz, — hu szürkék, akkor szeles, borús idő következik, — ha rózsaszínűre változnak, ak-koi eső várható, — ha pedig étink ttlasiiniM változnak, akkor gyorsabb höváltozíst, változékony időt jósolnak. Minden reggel lilák a számjegyek, inert jelzik a harmat, köd, dér felszállása után délig beálló hővéltozást. Hogy mit jelent Bálint Jlnos mérnök értékes találmánya, hogy nélkülözhetetlen mindenki számára, hogy a gazdák részére megbecsülhetetlen — megbízhatóságát szerkesztőnk előtt slőtt személyesen mutatta be és próbálta ki több Ízben a feltaléló mérnök — .fölösleges bővebben magyaráznunk.
— A keresztény és nemzeti pártok legszorosabb összetartása . Az ellenzéki
le.Horuiauu n. tini......
oldalon megbeszélések\' folynak egy egységes taktika érdekében, amiről az ellenzéki keresztény pártok azonban erősen húzódnak, mert nem hajlandók a szociáldemokraták és liberálisok fegyverhordozói lenni. A keresztény ellenzéki pártok szíme előtt is elvégre a keresztény és nemzeti Magyarország lebeg és éppen ezért nem lehetnok a szociilista-kommunista előretörés pionérjai. A liberális ellenzék a maga gyanús színénél fogva a szociáldemokrata párt fogja mindig megütni a vezérharangot.
— Adomány. B:rén>i Elek nagykereskedő 1000 K-t adományozott a főgimnáziumi cserkészcsapatnak nyári táborozása céljaira. Itt említjük meg, hogy a Gutenberg-nyomda a Cserkész Szövetség helyi bizottságának levélpapírjait díjtalanul készili. Hálás köszönet mindkét adományért.
— A Hadröá kanlxsal csoportjának közgyűlése. A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák nemzeti szövetségének nagykanizsai csoportja ez évi rendes közgyűlését folyó évi junius hó 25. napjén délután 3 órakor a városháza tanácstermében tartja meg, melyre az alapító, pártoló és rendes tagokat tiaztelettel meghívja az í\'nok-ség. Tárgysorozat: 1 Elnöki megnyitó. 2. Beszámolás n folyó ügyekről. 3. Zárszáma-
Zsoldos tanintézet
Mdapfcat, VUL, D«&»y.«. 14. T.Uron JA»*f I«*-4T. 2892 ■ legjobban kéuit M maginviisgikra.
Vidékieknek !evel®*5 oktatás
irt fnfcöoyvk-atopjto
1

dások beterjesztése. 4. 1922. évi költségvetés megállapítása. 5. Tisztikor lemondása éa u) tisztikar megvéiasztiaa. 6. Egyéb indítványok, melyek előzetesen írásban bejelentendők.
(x) Uránia. Hétfőn, kedden Ínyenc falat a bohémek axámára.
— Felhívás a clpésx és cslxmadla lparozokhox. Kérjük a cipész és csizmadia iparosokat, hogy igen fontos existenciális érdekeiket megtárgyalandó ma, vaaárnsp délután 3 órakor uz Ipartestület helyiségében megjelenjenek. Mindenki ott legyen, aki törődik soráéval. Az Ipartestület ítnöksige.
— Ax elnémult harangok alapja Javéra legújabban kővetkezők voltak szíves adományaikkal Hozzájárulni Mária főnöknő
gyüjtőivén ■ N. N. 300 K, N. N. 260 K, Miinancs Jenő 250 K, Győrffy Jánosné, N. N, Schwarz jánoa 200—200 K, Matotek Anasztázia. N. N„ Pfeifcr Andris, N. N, Egl\' szegény erdélyi menekült, Wosilz Nándor, Keresztény képviselő 100—100 K, Megyimorecz Tamisné, Míhalecz Győrgyné 50 -50 K, Gerencsér Dínielné 40 K Spisik 38 K, Marion Kristóf, Marton Kris-tó\'fné 25 —25 K, Tura Franciska 20 K.
— A Kállay bankettről azóló tegnapi tudósításunkból a felköszöntök részletezésénél kimaradt Knortzer György igazgató költői szárnyalású tósztja, melyben a kanizsai hölgyeket köszöntötte.
— A Kereaxtény Tisztviselőnők Egyesülete ma délutin 6 órakor a kirándulás megbeszélése végett összejövetelt tort, melyre a rindezésben segédkező hölgyek szives megjelenését kéri a vezetőség.
_ A „Világa-mozgóban ma mutálják be az amerikai mozgófényképipar film-csodáját, a .Hegyek fentomjá"-t azonkívül Fattyt a nevető görcs é. humor kirélvát. — Hélfőn az .Alkohol" dmü dráma kerül filmre, melynek tinta jövedelme » mo.gó alkalmazottjai részére fordillatik. Mindkét előadásra siessen jegyét BiztoaltanL «a
__Adomány. Bogenrieder Frigyes nagykanizsai gyógyaxertértulajdonoe elhunyt édesatyja néhai Bogenrieder József városi képv I-aeíő -emlékére ötezer koronát adományozott a nagykanizsai szegényeknek.
- Évzáró vUwálatok. A helybeli államilag "iegílyexe\'tt községi iparos fiu. és leáriJtanbnótsVolibsn a folyó fanívi évzáró vizsgálatok a kővetkező Sorrendben tartatnák Illeg I\' juniüs 20-án az összes rajcsopot-toknak mértarii1 rajzból; junius 21-én at A) Előkészítő, B) I., A) U. fiu és A. leánvosx-tálynak ; junius 22-én a B) Előkészítő, Q H., A) III. fiu- é. 111. leényosxtélynak; junlu. 23 án a Q I-, D) 1. fiu- és A) V leényosx-télynak ; juniils 24-én az A) I., B) II, B) Hl.
fiu- és B) I. leányosztálynak, naponkint délután 4 (16) órai kezdettel. Junius 29-én délután 3 (15) órai kezdettel évzáró ünnepség keretében a jutalmak kiosztása. A vizsgák nyilvánosak lévén, vendégek szívesen léttatnak. Az Igazgatóság.
A 1000X20 aktíó. (Folytatáa) Parti István, Olvashatatlan, Parti István, Frank Mariaka, N. N„ özv. Szabó Kérolyné. Szmo-dica István 40—40 K Lener Mihály, Jankó-vica László, Gál Andor, Dr. Merkly Belus, Kluger Imre, N. N, Deutsch József, Singer József, Berényi Elek, Olvashatatlan, Polgár \'.iszló. N. R, N. N, Báron Igníc, N. N., Hoffmann éa Frank, Kaszab Lajosné, Ritscher Samu, Kluger Imre 30—30 K. Somogyi János, 28 K N. N. 23 K Deutsch J zsef, Stmoa János, Olvashatatlan, Preisz Jenő, Varga János, Lencz Géza, Sebestyén József, Szabó Antal, Schwarcz Gusztávné, Berger Sándor, O.skó Péter,Talgl Pál, N. N, Martlncsevicsné, Kertész Lipótné, Szántó Ssl.mon, Török Rózsi, Szombathvné, Kaposi Géza, Bartoa Sándor, Gyenea Lajos, Wel.er Miklóa, Lázár Soma, Lázár László, Welser Jánosné, Dr. Rothschild Béla, Olvashatatlan, Zwelgerné, N N Olvashatatlan, N. N, Willner Lajos, Olvashatatlan, N. N , Szerb Ernő, .Olvaaha-tatlan, Strém István, Mijon Testvérek, Szántó, N N Hercker Vilmos, Olvashatatlan, Weisz, FÍeischer N, Olva.hatallzn, Bogenriedej", Olvashatatlan, Hoffmann éa Frank, Valics és Drutsch, Mittermaier Ferencné, Schwarcx Gusztávné, N. N., dr. Etlényi Géza, Olvashatatlan, Csillag Lajos, Olvashatatlan, «»« Teréz, Vindia József. Fischel Lajosné, Kélózdy Albert, Szmodis Győrgyné, Halísz Jenő, Szabó Antal, N. N„ Béres Zsuzsi, Vajda Ilonka, Olvashatatlan. Schenker N, H. F, Polgár Zsigmond, N. N„ Schwarcz Oltó, Ricz Lajos, Szekeres István, Beusterien Kslph, Csillog J. Gy., Tripammer Jenő 20—20 K. Ezenkívül számos kisebb összeg gyarapította .1 főösszeget. A nagylelkű és nemesszivu adakozóknak szives adományaikért legmélyebb hiléjit fejezi ki a főgimnázium Segilö Egyesülete.
— Orvosgyfllés Keszthelyen. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűléseinek állandó választmánya elhatározta, hogy újból feleleveníti a háború tartama alatt szüneteit vándorgyűléseket, amelyek a magym-orvosok és természetvizsgálók szinejavinak nemcsak találkozói, hanem értékes tudomá-n,os buvirlatának terjesztői is voltak. Kesit-hély város meghívása folytán a vándorgyűlés szeptember első hetében fogja üléseit megtartani Keszthelyen.
— Tttzvéax. Balatonudvardi községben tűzvész pusztított. Szerenosére az idő nem volt szeles, de igy is hat lakóház és több gazdasági épület esett a tűz martalékául. A csendőrség megállapította, hogy a lüz gondatlanságból eredt.
A választás
mlndlK köááysn ra.xy • Hunsiria elpi-CsMtar, »•« áiuedésa é.t».a.k ajJoas.«ek.
El.őrendll tennls, fehér vászon nSi-
t. gyermekcipők feltűnő olcsó árban.
M: firfr- gyenaaUiartsnjrik lg«n a»sy ,-iUsztikbo.
pőgyár ri fiókja FŐ-utU
— A választás zárészava. Most, hogy 15-én, Űrnapján a képviselői megbízatást tartalmazó okiratot átvette dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter ur, a hivatalos választási eljárás teljesen befejeződött. A szép eredmény sikere kívánatos dolog a város érdekében, mert hiszen Kanizsa van legjobban reászorulva felsőbb támogatásra. De a végénél is kell arra gondolnunk, ki volt a szerencsés eszme felvetője, aki először hangoltatta dr. Kállay Tibornak, mint képviselőjelöltnek nevét. Az ö nevét pedig először dr. Kovács Gyula járásbirósági elnök, Ítélőtáblai bíró említette és az ő (a miniszter családjával való) régi összeköttetése és baráti vonzalma révén sikerült dr. Kállayt a jelöltség elfogadására bírni. Amidőn ezt így a nagy nyilvánosság előtt megállapítjuk, egyúttal őrülünk annak, hogy a miniszter ur által képviselt eszme diadalmaskodott és dr. Kovács Gyula kezdeményezése ily fényes eredményt ért el.
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán 1922. junius 11-től 17-ig született 19 gyermek. Ebből fiu 12, leány pedig 7. Házasságot kötöttek: Sabján László vasúti hivatalnok Szmodics Évával, Vörös Gábor városi írnok Sommer Margittal, Baj Ferenc vasúti kalauz Martinecz Máriával, dr. Szabó Lajos középisk. tanár Andél Etelkával. Elhaltak : Hofer Ferenc 10 napos bélhurut, özv. Weisz Antalné szül. Milhofcr Karolina 65 éves veselob, özvegy Erdélyi Józsefné Laki Veronika 80 éves végelgyengülés, Bogenrieder József magánzó 76 éves agyszélhüdés, Cserenkó Imre napszámos 19 éves lőttseb, Szabó Ignác földmives 22 éves öngyilkosság, Peti István 15 éves hasihagymáx, Baticza Rozália 2 hónapos bélhurut, Totola Ferenc 1 hónapos kelevény-kór, Cseresnyés Zoltán kir. törvényszéki biró 42 éves tüdőgűmőkór, Hoffer Menyhért kőműves 65 éves tüdőtágulás, Krausz Cecília 84 éves tüdőlob, Doór István szabó 73 éves agyszélhüdés, Szabó Katalin napszámos 16 éves vérzékenység, Kreiner "Józsefné Csordás Mária 22 éves gyermekágyiláz, Mikó Sándorné Szabó Rozália 28 éves tűdőgümőkór, Takács György vámőr-jelölt 31 éves tűdőgümőkór.
(x) Fényképészeti lemezek, papírok, vegyszerek mindenkor friss áru, eredeti árakon kaphatók Fischel Fülöp Fiai papiráruházában Nagykanizsán.
— A liget porteugere. Nagykanizsa egyetlen nagyobb ligete, melyet naponta oly sokan keresnek fel üdülés céljából a melegtől eltikkadt kanizsai halandók — egy valóságos portengerben úszik. Tavasszal, amikor a ligetet is belekapcsolták a barakkórház és a reáliskola fővizvezeték vonaléba, mindenki jól eső érzéssel gondolt arra, hogy ha majd eljön a perzselő nyár, a liget bőségesen el lesz látva vizzel és naponta öntözik legalább a főbb utvonalakat. Sajnos a vizvezeték meg volna, csak a liget még mindig annyira porral teli, lw>gy P- o. vasár- és ünnepnapokon, amikor érthetően mindenki a szabadba igyekszik, valóságos porfelhőben burkolódzik, mely megfullással fenyegeti a friss levegőre kívánkozó szegény áldozatot. Felhívjuk az illetékesek figyelmét, hogy hamár az utcákat nem is, de ott, ahol a megfeleld eszközök rendelkezésre állanak, ne sajnálják a vizet és ne fullasszák porba a szegény, szerencsétlen adóalanyokat. Mert ma az a helyzet, hogy már alig fog valaki a ligetbe „üdülni" és „friss levegőt" szívni menni, mig meg nem szerez a maga és családja számára egy — életbizto-sitási kötvényt vagy egy buváraláraerülŐ gummiöltönyt.
— Holttányllvánltások. Czigány János söjtöri földmives, aki 1874-ben született, C. József és Kovács Mária fia, Bene Margit férje, a 20. h. gy. ezredből 1915. január óta az orosz harctéren eltűnt. — Kocsis János csácsi földmives, aki 1885 ben született, Kocsis Gergely és Böröndi Júlia fia, a 48. gyalogezredből 1916. junius havában az olasz harctéren eltűnt.
(x) Üres üvegeket vesz minden mennyiségben a legmagasabb árban Mutzel és Frie-dentbal fűszer és csemegekereskedése.
zalai közlöny
anyarozs és
gyógynövényeket
i9a2. junius 18.
magas aron
LEITNER ISTVÁN
HAQYKANtZSA, fÖ-UT
— Ujabb béremelás a nyomda. Iparban. Az élelmiszerárak, valamint az egyéb közszükségleti cikkek ugrásszerű emelkedése következtében a nyomdai munkásság ujabb béremelés kérésével fordult szakegyesületük utján a főnökegyesülethez, mely egy korábbi megállapodás értelmében kényte en volt a munkásság ujabb követelését is teljesíteni és a f. hó 17-é.. már esedékes ITS százalikos béremelést megadni. A folyó évi januir elseje óta immár 507,-kal felemelt munkabérek és a papírárak ijesztő módon való állandó emelkedése a nyomtatványára-kat is nagyban befolyásolja, mely körülmény a nyomdaipart máris a legnagyobb válság elé állította.
— A Keresztény Otthonban ma délután 5 órai kezdettel, díjtalan belépéssel, előadással kapcsolatos összejövetelt tart az Ébredő Magyarok Egyesületének helyi csoportja, melyre nemcsak a saját tagjait, hanem az összes keresztény egyesületek táborához tartozókat, Nagykanizss egész keresztény társadalmát és helyőrségünk lagjait is tisztelettel meghívja, testvéri szeretettel elvárja az tme vezetősége. Az egészen pompásnak ígérkező, hazafias ünneppé bővült előadás a kővetkező számokból fog állani: 1. K. Péczely László megnyitója és felolvasása. 2. Révffy : „Bus magyarok imádsága". Éneklik a Torday nővérek, cimbalmon kiséri Miklósy. 3. .Orosz mezőkön" versek. Irla éa felolvassa Nagy Gyfiző. 4. „Három könyv" (Révffy) Irredenta ének-duette, mint a 2-ik szám, 5. „A magyar béke", irta és szavalja Nugy Győző, 6. Dr. Tamás János ügyvéd szabad előadása. A műsor után az Emetagok hivatalos gyűlése lesz.
— Tanulmányi segély a hadlárvák nak éa rokkantak gyermekeinek. Az
országos hadigondozó hivatal, a kormány fel-hatalmazása alapján, miként a múltban, ugy az uj iskolai tanévben is tanulmányi segélyt, illetve ösztöndíjat fog nyújtani a hadiárváknak, valamint a hadirokkantak gyermekeinek közép- és felsőbb iskolai tanulmányaik folytatásához, vagyis az elemi iskolán felüli tanulmányok elvégzéséhez. A tanulmányi segély mérve a középfokú iskolák alsó négy osztályában a helybeli tanulónak 800 K, a vidéki tanulónak 1200 K, a középfokú iskolák felső osztályaiban helybelinek 1000 K, vidékinek 1400 K, a felső iskolákban helybelinek 1200 K, vidékinek 1600 K. A szükséges űrlapokat a tanfelügyelőségeknéi lehet megkapni. — A kérelmeket aug. 31-ig kell benyújtani. A részletes felvilágosításért legcélszerűbb a községi jegyzőkhöz, vagy a hadigondozó hivatalhoz fordulni.
— Lecsapolják\' a Klsbalatont. A
Zala-folyó alsó torkolati szakaszának lecsapó-lása céljából az érdekeltség „Kisbalaton lecsapoló társulat" cimen társulattá alakult. A társulat a legutóbb tartott közgyűlésén legalább részben a munkálatok költségeit is biztosította, amennyiben a főcsatorna munkálatainak költségeire mintegy 18.000 kat. holdnyi érdekeltségre 5 éven át fizetendő hoidankénti 180 korons, vagyis 16,200 000 korona kivetéséi határozta el s így kilátás van arra, hogy ennek s nagyfontosságú kér-désnek megvalósulása elől a pénzügyi nehézségek is elhárlttatnak.
— Magas pénzbeli jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konyhás Iskási bomond, amit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok Cim a kiadóban.
— Nyolc és tixkoronás hlrlapárak.
E héten a nyomdaiparban ujabb drágulás következett be. A kollektív szerződés szerint ugyanis melyet a nyomdaipar a munkásokkal kötött, minden két hónapban megállapítják a dráguláa emelkedését és ennek az emelkedésnek megfelelően emelik a munkabéreket is. Az összes emelések az eddigi statisztika szerint tavaly októbertől nyolcvan -négy és fél százaléknak felelnek meg, ehhez azonban ujabbl tizenegy és fél százalék emelkedés jött, ami azt jelenti tehát, hogy a nyomdai termékek ára újból emelkedik. Értesülésünk szerint a budapesti lapkiadók újból megkezdték a két hónap elölt megszakított tárgyalásokat a hirljpok árának felemeléséről. Hir szerint nyolc és tízkoronás hirlapárakat terveznek a budapesti lapkiadók. A „Zslai Közlöny" továbbra is csak a régi árnál marad és nemcsak az összes helyi híreket hozza, de minden bel- és külföldi esc-menyeket rövid foglalatban, megelőzve a budapesti lapokat.
(x) Uránia. Vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor Hindu síremlék, óriási dolgok, melyeke: csak egy fantaszta tud megálmodni. A bűvölés hihetetlen csodái, a fakír hipnotizáló tekintetére elhallgató lelefon, — egy pillantás alatt kiguruló automobil kerék, vérszomjas tigrisek kőzi hipnotikus álomban elsétáló fehér asszony — s a misztikumnak és nagyszerűségeknek sorozata. Hétfő, kedd: Páris éjjel. Az amerikai Palhé remek történet a bohémek, bukottak gürög-tűzos lepkcszárnyu világából.
IDOJOS
pontocskák vagy számokkal
Bálint János vegyéssméinök találmánya
24 árán bslUt ellátja óráját
klzáróUg
ZSOLDOS GYULA
ósés és ékszerész «t»«
Nagykanizsa, Csengery-ut 2. irám
SPORTÉLET.
A VAC-.-SzSE mai mérkőzése. A
katonaréti sportpályán ma délután ;6 órai kezdettel lesz a VAC és a Szombathelyi Sport Egylet első csapatai között az idei első barátságos futballmérkőiés. A meccs igen érdekesnek igerkezik, mert az SzSE csapata jó formában van s így a VAC-nak erős ellenfele lesz, miért is minden játékosnak teljea tudását kell belevinnie a küzdelembe, hogy a mérkőzést megnyerjék. A VAC felállítása ez:
Modrovicl Jámbor Kalmár
Kohn Windis Beke
Skerlák Bojt Palkó Baka Göllesz Biró Czeczell.
Ezt megelőzőleg délután \'/,4 órakor mérkőzik a Kanizsai Ifjúsági VII. ker. Sport Clubja a Kanizsai Ifjúsági Sport Club csapatéval. Az élvezetesnek Ígérkező meccseknek előreláthatólag nagy közönsége lesz.
KÖZGAZDASÁG
A szeszadó emelése.
A m. kir. pénzügyminiszter ez évi 81120. számú rendelete értelmében az égetett szeszesfolyadékok után fizetendő kincstári árrészesedés, f. hó 20 tói hektoliter fo konként felemelkedett.
Ezen kormányrendelet alapián, saját érdekeik megóvása céljából, figyelmeztetem uz összes vendéglősöket, gyógyszerészeket és droguistákat, valamint mindazon magánsaí-mélyeket, kik 10 liter vagy azt meghaladó égetett szeszes folyadéknak (szesz, szilva, tőr-
ZOZÓ krém, szappan, púder a legic bb, kapható mindenütt
%
j^Jimiuiii----
--\'K barack stb. pálinkák, minden-
Vi\\ \'likőrök, .óabor.zes;, kozmetikaii cikkek, « klf .lb .tb.) kéailetlel rendelkelnek,
p" Teleiket a pénzügyőri .zaWníl
,,\'.notl beazerezhető brielentéiltven -
\' i . kérőbb érkező bejelentnek nem fog-Ijy\'lembe vitetni éa mint be nem je-"tnJ, iré.detek büntető el,áráa«al le.znek
keielve. _
Budapesti tözedei Budapest, junius 17.
Zürichi zftrlnt t
«Hla 163. Am>l.nto —.
N\' Budapeat Zátfib ■*>. 12\')..
==77ÍC,le«íés<.:r/ mlójogilag Jelelő,: Benedek Re,só szokesito.
KöwönetnyilvániUis.
I Mindazok, skik felejthetetlen jó fér- , lem elhTnyta .lkaiméval részvétükkel | 1 málvséoes gyászomat enyhíteni tg\\e-1 Cek fogadják ugy • magam, valamim az egész gyászoló család nevében I hálás köszönetünket.
özy. Cseresnyés ZoHiotti
Köszönetnyilvánítás.
, Mindazoknak, kik drága emlékű édes | atvánk ell\'.alálozása, illetve temetése alkalmával jóleső részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, ezulon 1 mond hálás köszönetet
Bogenrleder Károty is nejt
uU. Ptlcr UiVy
.\'enek balSttas íi ugorkée
üvegeket
minden nagyságból I
VIOALfllOSÖrM!
ZALAI KÖZLÖNY
Apró hirdetések
dijat 10 aaúlc 40 K, Tuir- éa Oiiutpn»p 00 K, mlodeo további TiMkOiaap 4 X, TM*r- «e Oanenpap S K,
r»»t«ent.b bctOrrl .i«d«tt »«v»k dupUn uA&ttUtnftk. AlU.t kereiöknek mindenkor 50 (Uulik irenudmínr.
Kádáraegéd azonnal felvétetik Uj és régi munkára Lmhardt János K&dármcslcrnél, Gels\'e. 4$jo
Festőművész, tanár, földbirtokosnál nya-ralisért művészi oktatást vállalna, vagy művészi munkájával aJna ellenszolgáltatást Cím: Örkényi festőművész Balatonkeresziur (Szanatórium).
Egy jókorban lévő 5, vagy tJ-os páncélszekrényt megvételre keresünk. Ugyanott egy jóházból való üu tanoncnak felvételik Köhler Tcsivórek vaskereskedésében Nagykanizsán, .Vasudvar*.
Egy erőa, majdnem egész uj paraszt-szekér eladó. Bővtbbet Vttrttitnaity-utca 54.
Egy kereset haaxnált „Rossler-I pianino Batthyány-utca $ szám alatt eladó.
Eladó egy félfcdclea kocsi. B\'vebbit | Kinizsy-utca 2/a szám alatt
Lakáscsere. Elcserélném nagykanizsai 3 szobás lakásomat budapesti 3 szobás lakás I sal csakis a város beliorüleién. Közelebb tájé-koztatást nyújt dr. Dómján Lajos ügyvéd ur Nagykanizsán, Bajza-utca 8.
Egy segédkönyveid
| egy irodatiszt és egy gépírónő
kerestetik ogy nagyobb iparvállalathoz jó fizetés mellett. Német nyolvbon jártasak és gyorsíráshoz ártók előnyben részesülnek.
Ajánlatok a kiadóhivatalhoz küldendők .K. S. 1 jelige alatt.
UwMtl ál rlatmMtelltí H- I
tsorapoio hím ^ »i»«nt« • i
M. amUi I™K.). N.rp.m m,... ■ hu* «.n«f | * MíF^stúUrtl u ujtnuk _ij
Ktvír.nJu aprított
BÜKKFA
állandóan kapható házhoz száUilva
Somogyi Testvéreknél
Ma«,arut<a 14.
Fűrésztelep
berendezése
„. m 8-a» MAV lokomobil, horlzontat gattar, körfűrész Ztb. üxcmbesiüntotéa miatt igen olcsón eladó.
Waldhauser, Csatka
Veazrémmegye, Zirci jArás
Kerékpárosok figyelmébe 1
Ha ]•> külsó l»»gyl köpenyre és belsó tömlóre van szüksége vörös és fehér kivitelben, akkor forduljon teljes bizalommal
Brandl Sándor
k.rikpkrr.kUr.bei Daák-tér X axfcm >1* <».
■hot n ós»i« kotékpir.lk.tré.iekflt U . legctfayS-
icbb »r.k m.llatt b.iisr«tti«U. llninH k.ríkpírifliitéwk mw ál »at«m nrtarwutfi.k
Ponyva Vetömas Zsineg Kötéláru Gépolai Nyersoiai Petroleum Rózaélic
legolcsóbban boazorozhotö
HIRSCH ÉS SZEGŐI
nagyk«r«skad6séban.
Aa limert elaArvnda bHukT4rr»T»«
ASZTALI BOR
IlUranbial 26 ŐS 30 laéTE-phalA.
BORTésBOHSEPRŐT
\'•■SOStóTóSií Sugár-ut S
CSEPLESIBENZIÜ
élUndían raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
"" RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság
Fö-ut, Bazár I. emelet.
Telefon: 123 is 256 szám.
TTYT A n mozgfóképs*inhá,z
V1LAli ,,,r"\'
Vasárnap
A heflyek fantomja I. résre
" ■ Js „Fntty" a humor király.
—7 Hmm w;-iT.o i\'áris és Berlin tLgo királynője, a kanizsai származásit film-Hétfón Hanny woia „úvésznő felléptével
Az alkohol ainwzdrámaa felvonásban
jq^T^T^tt elvállalja a Vlláp-moziXS ragasztója julányos árak mellett
__ i -—^" "...... u L\'tX.^á.Ak b/tk&xnaD (él 7 és 9 órakor, vasár- és ünnep-

11. hely 15 korona, 10. hely 8 Koron*, u _____
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orslísos fflldblrtokrendezí Slrisij íll»l e«sedíhr«e»
Ingatlanforgalmi irodája.
TaMas !». titrfj-téf a. TWrm tlai: Sriali ütnlbil Eladó birtokok:
200 holdas birtok Zalamegyében, melyből 180 hold szántó, 50 hold rét, a többi erdős "legelő.
250 holdas birtok Zalamegyében, melyből 130 hold szántó a löbbi erdő, rét és legelő.
7»S holdas birtok veszprémmegyében, melyből 150 hold szántó, 3 hold szőlő, í hold akácás, a többi rét és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hold szánló, 20 hold rét.
100 holdes birtok Zalamegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rét, a löbbi erdős legelő.
50 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, príma fajszőlővel beültetve.
15 holdPS szőlőbirtok Nagykanizsa mellett, nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok a Balalon somogyi parijától 4 km.-re, teljes fe\'szereléssel.
5 hold/s szőlőbirtok Keszlhely melleit n Balaton pariján.
Parcellázáaoki
Somogymegyében homokos birtok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. Épilési anyagról gondoskodva van.
Zalamegyében közvetlen a falu melleit. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölenként 20.000 K. Lakóház a faluban vehető.
Eladó házaki
A város belterületén szép kerles ház nagy lakással, két szoba elfoglalható.
Csendes urinegyedben hétszobás családi ház.
Kisebb lakóház közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nagy kertlel és szántófölddel. Ezenki vül kisebb nagyobb házak eladásra állán dóan előjegyezve.
Üzletházak i
Kétemeletes több üzlellel rendelkező ház s piac körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház teljes felszereléssel és italmérési joggal.
Somogymegyében vasuii gócpontnál nagy emeletes vendéglöhéz szállodával, sok éptt lettel, teljes felszereléssel.
Balaton somogyi partján szálloda, vendéglő teljes fo\'szereléssel.
Somogymegyében falusi üzletház, uj épület, lakás és üzlet azonnal átveheti.
Zalamegyében falusi vendéglőház üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen nagy szálloda, veníéglő és kávéház bériele teljes felszereléssel.
40 lóerős „Rát*" motoreke, 1918 évi gyártmányú, üzemképes, helyszínen bemutatva, nagyon jutányosán eladó.
REZGALIC
Rafffia Kénpor
fnomóxlísü
Szavatolt
Kénmái
BdÜ«u\'uK Gépolaj
Hengerolaj Unó Kocsikenőcs Marónátron
(migasfoka lugkó)
Gyanta stb.\',f
Sthwarz és Tauber
. gyarmatáru nagyktrsiksdfi cégnél
Alapítva IU4
2AUI KÖZLÖNY
TURUL CZIPOGYAR
RT. Fö-ut 12. szám.
Saját érdekében tekintse meg kirakatjainkat
olcsó, tartós megbízható
mindennemű petgiii is luxu> c.pSirjlnhl, m.ly.k ssabatt ir.inkoil í> aioliJ kivitelűknél fo|v. Ibltftlen versenyképesek.
Turul Cipőgyár Részu/Társ.
A NAGYKANIZSAI
Telefon 2-03
VAROSEPITO
r.-túrsasjíg
Tetelan 2.»3
anyagkereskedésében
a Franz-malom melleit
Kátrány
Karbolineum
Kátránypapir
Sipsz, 5zeg
Uasgerenőák
Betonuas^sinek
Deszka, mész
Cement
Kész ajtók
Ablakok
Épületfa
ÍTlupala
a legjobb minőségben, minden quantumban a
legolcsóbb áron kaphatók.
Városi iroda:
Nagykanizsa, Zrinyi Miklós-utca 33. sz.

3J
3-13 URANIA MOZGOSZINHflZ SS
Hindu siremlék
Klóidávok ma 4, fél 7 is 9 ónkor kazJódnak
Páris éjjel
Szerelmi Jfirru !> foIv.-b»n
H ELVÁRAK; l\'íboly 20 kor., Z«ölyo 22 kor., II EÍiSadiabk kciJote: Hétköznapokon 7 ii U órakor. A KvrtxéX 13 kor.,\'Timii* 16 kor., Ziiüzék a kor., || vasár-1% ünnepnap 5. 7 is 9 órakor. Pontoi kerdéi» ^
♦♦♦ ♦>♦ >♦»♦ •♦•♦•♦•»•♦•
Nyomatott a laptulajdouosok: ZaUi es Gyarmati könyvnyomdájában.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junlui 20. Kedd
137. uim
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
„«»««1»H M««hlv.ttlt FS-i.l 13. sx.
____ laMratbka-tsl.loo 73 -
51CKlclo»r« "tnAIfi kot* r»iíl«>
SZERKESZTŐ : BENEDEK REZSŐ
A nemzetgyűlés megnyitása.
A szociáldemokraták első szereplése. - Piros szektü-vei és ülvemaradással tüntettek. - Apponyi felszólalása visszatetszést szült. - viszont Kassait Apponyi intette te. - Interpellációk,
Budapest, junius 19. (Sóját ludósitónklól) A nemzetgyűlés megnyitását ma délelőtt 10 órára hirdették. A képvlo.161: már 9 óra után Ussanként szállingózni kezdtek a Háiba is 10 óra után már teljesen benépesítették n Hál folyosóit. Egyik-másik képviselő mar jóval 10 óra előli bement az ülésterembe, hojy helyét előre megállapilhesss és ne kelljen azután keresnip. 10 órakor a képviselők 1 lementek az ülésterembe és elfoglalták helyüket Ax elnöki csengő csak negyed 11 ólakor adta meg o jelt az ülés megnyitására. Lukovics AUdár, a múlt nemzetgyűlés háznagya felment az emelvényre, üdvözölte az uj nemzetgyűlés tagjait és felszólította o korelnok valasztásra. A képviselők néma csendben hallgatták meg a háznagy előterjesztését, aki Apponyi Albert grófot ajánlotta korelnöknek. Apponyi nevének kiejtésénél az elleniéti oldalon élénk éljenzés hangzott el. Apponyi, aki Írásait rendezgette, lassú lépésekkel ment az emelvényre. Fekete\'szalonkabátjá.iek gomblyukában az aranygyapjas rendjel függött Mikor Apponyi az emelvényre meni, a szélső baloldali padok teljesen ürestk voltak. Az ellenzék minden frakciója jelen volt az illésen, csak a szociáldemok. aták hiányozlak. Apponyi elöteries.tése alatt érke.tek meg egy csoport ban Farkas István vezetése alatt. E\'foglalták helyüket a szélső haloldalon. Mindegyiknek bal gomblyukában nagy vörös szeglü volt. Amikor Apponyi fejtegetései során oda ér-keiett, hogy Isten áldását kéri a nemzetgyűlés működésére és azt kívánta, hogy a nemzetgyűlés a haza javára fejtse ki működései, a Ház minden oldalán felállottak és élénk helyeslésbe törtek ki, csak • izociáldemokrn-Iák maradtak ülve. Bár egyik-másik szociáldemokrata képviselő i.gett-moigott a helyén, de egyik sem állott fel. Ez kinos eltuni-l keltett a képviselők körében, de a knrzato knt zsúfolásig megtöltő közönség körében is.
A kormány tagjai a miniszteri székben a következőképpen helyezkedtek el a jobb-oldalról kezdve: nagystádi Szabi István lötdmivelésűgyi miniszter, Rakouszky lián belügyminiszter, Bethlen István gióf miniszterelnök, Valki Lajos kereskedelemügyi miniszter, Kállay Tibor pénzügyminiszter, Klebetsberg. Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi tiiinisz-ler, Bánffy Mikis gróf külügyminiszter, Duiuváry Géza igazságügyminiszter, Vass József népjóléti miniszter és belül az ellenzéki padsor előtt Belitska Sindor honvédelmi miniszter és Térffy Bila közélelmezési mtnisz ter. A jobboldali padsorokat a kormánypárt foglalta el. Hozzá csatlakozlak a keresztény nemzeti egyesülés párlja, ezután az Andrássy-csoport, majd a párlonkivüli ellenzék következeti, ikánuk a keresztény szociálisták, n Kassai-párt és o szélső baloldalon a szociáldemokraták. . , Apponyi alkotmányos fejtegetései, melyek az elnöki izékben hangzottak el, általában még az ellenzéki oldalon sem találtak nagyobb visszhangra. Az ellenzéki képviselők fagyos nyug\'alommol hallgatták, meg az előterjesztést
A kormányzó nevének emlitésére a keresztény kisgazda, földmives és polgári párt élénk éljenzíshft tö\'t ki. A- ellenzéki képviselők részéről íj hangzott el néhány harsány
<lie"\'Apponyi Albert gróf felszólalása nagy visszatetszést szült azok köröli az ellenzéki képviselik közölt is, skik ismerték a parlamenti gyakorlatot és a régi országgyűlés, vagy n mult nemzetgyűlés tagja; voltak és liszlában voltak a.zal, hogy a Ház megala kulása előtt semmiféle vita nincsen meg
engedővé. ^ ^ R„,„i KSro|y közbeszólá-
ssil is erősen elitélték, ugy, hogy maga Apponyi Albert gróf volt kénytelen leinteni |
Bethlen István gróf miniszterelnök meg-jegyrésél, mellyel Apponyi Albeit kozjog, fejtegetésére reflektált - » kormányzópárt élénk tetszéssel fogadia.
A nemzetgyűlés mai ülése után a képviselőház 1. számú bizottsági termében megválasztották a« egységcspirt vitarendező bizottságát. Elnökül Andrásiy Us.lót helyette, elíökül Fáy Gyulát, elő.dóul Erödy Ha.rach Tihamért és helyettes előadóul Héjj Imrét választották meg.
Az interpelláción könyvbe a kővetkező interpellációkat jegyezték be: Len rd Ágoston a belügyminiszterhez egy gyén munkás
nak elvi meggvS™^" A . l"!.
megfosztás, tárgyában és Deák Ant.l az ország munkanélküliségének enyhttíae <s a munkanélkülieknek természetbeni ellátása tárgyában.
Au»zlria eladja állami üzemeit.
Bécs. junius 19. (Saját tudósilónktól) A pénzOgymlnUzléiium és a bankok érteke -. Mé„ elvetették azt a tervet, hogy .lőre megállapított stabilizálási formula al»PI<" fedezzék a forgalomban levő bankjegyeket A kormány pénzügyi terve és az aap,a dó • ~ K -i nU » rvriete elkésm t azeraan a
nemzetgyűlés elé keiűl. A benyújtandó tervek
" szociáUsták részéről alighanem heves ellen-
ugyanis követeli, hogy. \'haderőt a felére\'szál itsák le. A szociálsták. nak viszont a népőrség a legerősebb támaszuk sigy nem lesz könnyű dolog őket erre
a \'^A™ tervezet szerint az államvasutak., állami üzemeket és gyárakat azonnal .1 kell „Jnl Valósi a0, hogy a szoclálisták ezt a ",„ lato sem fogadják el. A pénzűn! ter-javasia.oi . o szociálisták koztl
ellentéteket még jobban kiélezi mindamellett
a kormány elfogadására számit. Az o.ztrák-magyar határ kérdéie
Pá,is. junius 19. A „T«mp."-n.k jelen-., n ÍUAI koffv az oszlrák-magyar határ kfrdé 1 étanép3röve t a é gl tanács legközelebbi ülésének napirendjére tűzik. -
Btőttzetéal árak\' («•/. tir|ilal litrsl l||llt) árra 710 X. Filívr. 400 K. N-uyJ
<vzs 200 X f.a bir. »» KM" * *
Zalavármegyei Orvosszövetség balatonfüredi közgyűlése.
Határozatllag megállapítottál* az orvosok díjazását a vármegya terHletára.
— A „Zalai Közlöny" tudósilijálól. —
Az Országos Orvosszövetség zolamegyei riókszövetségének balatonfüredi közgyűlésén 30 zalamegyei orvos vett részt\'. Az orvosfk a fürdőigazgatosag vendégei voltak, aki a legmesszebbmenő pártfogásban és szívességben, részesít tette őket. A sikerült gyűlés létrehozásában Schmidt Ferenc balatonfüredi fürdő-főorvosnak cs Thassy Gábor ur megyei tiszti főorvosnak vannak nagy érdemei. A közgyűlés elnöke dr. Thassy Gábor főorvos, jegyzője dr. Rosenthal Jenő zalaegerszegi . orvos. A gyüles I nagyfontosságú pontja Sümegi József 1 balatonfüredi orvos „A bujakor altai okozott véredényrendszer bantalmakról" tartott tudományos előadása volt. Azonkívül orvosrendészali, közegészségügyi és társadalmi kérdéseknek\' hosszú sora foglalkoztatta a közgyűlést. Különösen kiemelendő az állami tisztviselők kedvezményes gyógyításának a kerdese. Ugyanis a minisztérium az orvosoknak kötelességévé akarja tenni a kezelést évi díjazás mellett. Az orvosok azonban nem hajlandók ilyen formában vállalni.
Évek óta húzódó ügy a kerületi munkásbiztositó pénztárral való szerződés kötése is. Ebben az ügyben a Szövetség az elnökséget bízta meg és az Országos Orvosszövetség központjának állásfoglalását tarlja helyesnek A betegsegélyző ugyanis évi fe|enkenti 40 koronát kér, ellenben a Szövetség I ri0—200 korona megállapítását kéri. A változott közgazdasági viszonyok, megélhetési nehézségek és a valutáns leomlás parancsolólag szükségesse teszik az orvosok megélhetési feltételeinek is lehető biztosítását. Ezen okokbol elhatározta a fiókszövetség, hogy egyöntetűen állapítja meg a magánoruoslás díjazását. Hatarozatba ment, hogy az orvos lakasan nappal egyszeri rendelés legkisebb dija jclen eg 100 korona. A Szövetseg továbbá^átir a törvényhatósághoz és felkéri, hogy szabályozza újból a körorvosok orvost díjszabását is és kéri, hogy a körorvos legkisebb dija 50 koronában allapittas-sék meg.
A fürdőtörvénytervezet is a megbeszélés tárgyát képezte. Elhatároztak\', hogy a balatoni kormánybiztossagot felkérik, hogy a fürdőtörvényjavaslat egy példányát a törvényhatósághoz hozzá-
ZAI.\'Al KOM-ONY
1922. junius 20
szólás és a megyei nókszövctsegnek betekintés céljából küldje be és felkérik a törvényhatóságot, hogy ezen tárgyalás után a lürdöiörvénytervezctct mincl
előbb a parlament elé terjessze fel jova-hagyés céljából.
A Szövetség az évi tngsági dijat 200 koronában állapiloita meg, azért is, mert a Szövetség havi lapja heti lappa fog átalakulni
Azonkívül még Győr, Debrecen cs Kecskemét orvosi közügyeket lárgyalo határozatai lárgyaltattak.
Végül a Szövetség felkéri mindazon orvosokai, kik eddig még nem volnának a Szövetség tagjai, hogy lehetőleg minél előbb jelentsék be belépésüket. Eddig a zalamegyei fiókszövetség tagszáma 81.
A közgyűlés után bankett volt az Erzsébet Szanatórium dísztermében.
(-y)
„A választás zárószava."
város vezetői és több érdemes polgárai figyelmét, akkor, amtdon a
Df. Kwta Gyula királyi lárfsWrWal •mik l«*!l • „Z»UI Kíilttry" jMiiBirtsásíln!. A „Zalai Közlöny" legutolsó számainak egyikében az igazsághoz híven .A választás zárószava" cimü közleményében szóvá tette, — hogy a nagy választási küzdelmek alatt a nagyközönség szinte egészen megfeledkezett arról a férfiúról, aki azt a szerencsés gondolatot nemcsak felvetette, hogy dr. Kállay Tibor, Magyarország nagy koncepciójú pénzügyminiszterét kérjék fel a nagykanizsaiak a varos képviselőjelöltségének elfogadására, de emberfölötti munkát is végzett .a gondolat sikere érdekében, hogy az eszme minél biztosabban testet is öltsön. Nagy érdemei vannak dr. Kovács járásbirósági elnöknek, az ő fáradhatatlan lelkes agilitásának, hogy oly szépen sikerült Nagykanizsán ts az egységes kormányzópárt zászlaját diadalra vinni. Dr. Kovács Gyula a nagy férfiakat és izzó hazafiakat jellemző szerénységükben most a következő levelet intézte lapunk szerkesztőségéhez :
A .Zalai Közlöny*
tekintetes Szerkesztőségének
Nugykanizsa.
Becses lapjának 136-ik számában .A választás zárószava" cim alatt megjelent közleményre vonatkozóalábbi válaszomat kérem lenne szíves közzé tenni, amiért előre ezennel hálás köszönetet mondok.
.A választás zárószava" cim alatt megjelent közlemény tisztelt szerzőjének hálás kösxönetet mondok a rólam való szives megemlékezésért, az irántam tanúsított jóindulatért, de kérem ne vegye rossz néven, hogy minden érdemet magamtól elháritani kénytelen vagyok, mert én csak kötelességemet teljesítettem.
Nagykanizsa város közönsége nekem és három fiamnak illetőséget adományozott s én mint Nagykanizsa város polgára szent kötelességemnek tartom a város érdekeit tőlem telhetőleg előmozdítani s ezt nem tudtam volna jobban, elérni, mint hogy a Pénzügyminiszter Úrra hivjam fel a
nemzetgyűlési képviselői \'jelölésről lég-elsőbb szó esett.
Hiszen már 1913. evben Bécsben Popovics Sándor akkor volt Osztrák-Magyar bankkormányzó ur említette volt nekem, hogy az akkori miniszteri titkár dr. Kállay Tibor praedestinalva van a pénzügyminiszteri székre s hogy nagynevű rokona néhai Kállay Benjámin volt közös pénzügyminiszter nyomdokain halad.
S miután Nagykanizsa varos va-lasztói akkor maidnem kivétel nelkul — többen azok közül is, akik utóbb szavazattól tartózkodtak; vagy ellenfélre szavaztak — nagy szerencsenek mondották volt annak lehetőséget, ha a pénzügyminisztor ur a nemzetgyulesi képviselői jelölést elfogadja.
S utóbb a város vezetői felkér tek, hogy a pénzügyminiszter urat a jelölés elfogadására vonatkozólag kérdezzem még, -\' én a felhívásnak örömmel eleget levén, azon szeren esés helyzetben voltam, hogy a pénzügyminiszter ur hajlandóságát a megbízóknak tolmácsolhattam.
S most boldog vagyok, hogy Nagykanizsa város polgárai szinc-java bizalmából a Haza és a város javára dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter urat megnyerhettük, megválaszthattuk, a hogy a siker legnagyobb része a Képviselő Ur Személyének, továbbá nagyrészben a pártvezetőségnek, kiváltképpen a választók önzetlen megnyilvánulásának köszönhető.
Jól eső érzés volt a mandátum
átvételekor történt bevonulás alkalmával látni, mily szeretettel fogadta Nagykanizsa város lakossága a pé.iz-ügyminiszter-képviselő urat s hiszem, hogy akik nem voltak táborában, a választóival együtt rövid időn belül büszkén fogják képviselőjükül a pénzügyminiszter urat vallani.
Hiszem, hogy polgártársaim mindegyike iparkodni fog — minden egyéb tekintetet félretéve — a Haza és a város érdekében és javára válvetve, összefogva együttesen közreműködni, hogy dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter-képviselőnk vezetése és támogatása mellett Nagykanizsa városa a fejlődés és virágzás útjára tér s azzá lesz, amire hivatva van — Magyarország hazafias, boldog végvárosa!
Nagykanizsa, junius ho
Hazafias üdvözlettel Dr. Kovács Gyula.
Az ÉME műsoros gyűlése.
Mint rendesen, most vasárnap délután I. hazafias irányú szórakoztató programmal folyt le az Ébredő Mr.gy.rok Egyesületének „gyűlése a Keresztény Otthonban A tár-sadafom minden osztályából összegyűli lelkes közönség nagy élvezettel hallg.m, a váhozató, műsort. A szereplők sorát K. Hczch I áazló, et ÉME elnöke ny,lőtte meg. A sok száz éves szilfa meséjével egy rendkívül kedved novellájával gyönyörködtette a hallgatóságot. A Kiabal.ton kornyékén álló öreg Ll „ hosszú századok folyamán korőtlo megfoidult embetek bol románt,ku. hol próz.i, itt fönséges, olt alacsony érzés- es gondolatvilágát, egymás nyomán lepergő életdrámáit • költő varázsló hívására szépen elregéli.
Omlik, dagad a rege csobogó patukjs, az ihletett lelkű Péczelvnek zamatos magyar mondatain keresztül. Egy darabban tobb százéves multat varázsol elénk ma. ^ időkben örök emberi gyarlóságok » peiből. Mondhatnók talán e művészi alkotású novelláról, hogy benne az öreg szífa ok századra nyúló filmszöveget mondott tollba Kiskomárom meg nem értett, olyannyira félreismert, költői lelkű remetéjének.
Meglepetést keltett a műsor következő száma a nagykanizsai társaság két kedvest., távi. Thorday Böske és Izénkének rendkívül meleg, szivhezszóló hangon előadott ének-dueltje. Ntgy hatáat keltő éneküket lelkesen megtapsolta - közönség. Két j\'reden n W adtak elő\'Miklósy bajtársunk kitűnő cimbalom kisérete mellett. Reméljük, hogy együttesük höz még sokszor lesz szerencsénk.
Nagy Győző eddigi nagy sikereit újból tetéz,e „Orosz mezőkön" cimü versciklusé-nsk szebbnél-szebb darab a.t adta elő, meg érdemelt, őszinte nagy h.tá.sal, s befejezül a Magyar béke" cimü költeményét szavalta fh^tett lélekkel. Ritka szerencsével párosul benne a költői éa előadói képesség.
A műsort dr. Tamás J«nos ügyvéd szabadelősdása fejezte be. A "•IV" "\'-omlás okait tárla fel s az egész kuUurv.U«r. kiterjedő kommunista hálózat és má. nemze ellenes srervezetek működését. h.gyelmét lel-bivla Nagykanizsa msgyarságánnk arra, hogy a magyar fajt és nemzetet megsemmisíteni, észrevétlenül megőrölni akaró ü«trukc,ó különféle szervezetekben és sokféle cégérek nlalt ma ismét működnek. Velők szemben csak ugy védekezhetünk, ha a keresztény magyarság szorosan tömörül faji. ""f"1\' ~ főként gazdasági érdekeinek védelmére. Előadását « közönség helyeslése sokszor szaki totta félbe. , ,
Az összejövetelt Kovács Antal tanár ÉME alelnök sárta be, l«lk» «»-kb.„ hiván fel a hallgatóságot az ÉME éa most alakuló Zrinyl Sport Kór támogatására.
- Egyházmegyei hlr. Wachthr János hajmáskéri plébánost a várpalota, kerület cs;\'eresévé nevezte a megyéspüspóK
Követeltük mindenütt határozottan „Zalai Közlöny"-tl
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
rés lére a tiiioeves k\' banyai
ELSŐ MAGYAR RÉSZUÉMYSEHFŐZŐDE
SÖREIT
jutinyos irban szillltja a
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai sUrlarakata. -
Raktáron Lll hordós éa palackozott söröket és reJ\'6 ■
Király, Bajor, Udvari, Oéllít-maláta, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört
Naponta friss töltés. SOrtfoftlm: H»c»« W*pk«iU». TtUfon: 12- ttim
1Q2 j. junlui
20
Zé>LA1 KÖZLÖNY
_ pflpsxentelés. Ür. Roll Nánd.ir ...jspilspöK vasárnap déle\'őll a 9 órai nagy sín tiz végzel! hittudományi hallgatónak adta fel az alszerpspságot a veszpré.ni székeséé, házban.
— Évzáró vizsgálatok. A nogykani-,i 1 körzeti (központi) m. klr. állami elemi ?i" és leányiskolában az 1921)22. tanévvégi
záróvizsgálatok a következő időben és sorrendben tartatnak meg: junius 22-én délelőtt
Hutzli-téri IV. flu-, 111. fiu- és II. liu , délután Barakk-Iskola I. éa 11, III. és IV. liu-
i, leányosztályok oiztályvizsgája; junius hó
M-án délelőtt Teleky-uti IV., III., II. ») leányéi II b) fiu-, délután Huszti-léri I. fit», Teleki-Uti II- b) és I. leányosztály os.tály vizsffái*; junius 24-én délelőtt a Központi iskola IV, Hl- i» II- fi"\', délután V. leány-u V fiúosztály osztályvizsgája ; junius 26-án délelőtt I. flu-, IV. és III. leány-, délután I. és II. leányoszt. o-xtályvlzsgája; junius hó 29-én reggel fél 9 órakor Te Deum és záró-ünnepély a jutalmak és évvégi értesitök kiosztásával. Az osztály vizsgálatok, amelyek a fenti napokon délelőtt pont 8 órakor és délután pont 2 órakor kezdődnek, nyilvánosak s arra a t. szülők és tanügybarátok az igazgatóság részéről tisztelettel meghívatnak.
— Az önkéntes Tűzoltó Egyesület évi közgyűlése. A nagykanizsai őnk. lü.-oltó testület vasárnsp délután tartotta meg 50-ik rendes évi közgyűlését, amely alkalommal ez évi jelentések, számadások és a 2,300.000 koronát mulató mérleg tudomásul vétele után megejtetett az általános tlsztujitás, mely szerint közfelkiáltással megválasztanak elnökké dr. Sabján Gyula polgármester, főparancsnokká Knortzer György, olparanc<-nokká Székely Niudor, titkár és segédliszt fenyvesi Síndor, ügyész dr. Fried Odö i, pénrtáros Poredus Antal, orvos dr. Szigethy Károly, szakaszparancsnokok Brück Sándor és Nováth István, raivezetők Nikieser József és Folkmayer József. Választmányi tagok : dr. Ptihál Viktor, Ceisl Viktor, Sommer Ignác, Nith Norbert, Boyer Vince, Falit Mihály, Irmler József, Bazsó József, Nikicser Józief, Blankenberg Imre, póttegoV: dr. Kaufman Lajos és Frank J-nő. Számvizs-gá\'ók: Eperjesy Gábor, Némelb Gyula, Wali-garszktj Antal, póttag: Lányi Pál. — Elhatározta a közgyűlés, hogy az önkéntességet újra szervezi, uj tagok belépésére felhívást bocsát ki, az önkéntes tagok ruházati segélye végett a pártoló tagság I dij.t 100 koronára emelte s ujabb pártoló tagokat fog \'gyűjteni, megszervezi a gyári tűzoltóságokat, a azok Isgjsit az önkéntesek közé iktaljs. Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy a testület 50 éves fennállását szeptember hó elején nitgünnepll, minek előkészítésével a választmány a parancsnokságot bízta meg. Több fontos tárgy letárgyalása ulán a közgyűlés, lelve biztató reménnyel a jövő kontemplációi \'ránt — ért véget.
- Huazonötévea találkozóm gyűltek össze Merei Vajda Elemér ügyvéd kezdeményezésére a piarista főgimnáziumban 1897-hen érettségizett ifjak. A 28 osztálytárs közül tizenöten jelentek meg, jobbára családjukkal. Az iskolatársak találkozóját vacsora előzte meg a Koronában, melyen Eberhardt Béla igazgató-házfőnök és Rozs Lajos tanár megjelenlek. Dr, Vajda Elemér meleg szavukkal üdvözölte Eberhnrdt igazgatót a volt növendékek nevében és Rozs Lajos tanárt. Eberhardt igazgató a tanítványok ragaszkodását és szeretetét megköszönte, majd hosszabb ideig a legkedélyesebb hangulatban ayüll töltötték sz időt a volt Iskolatársak. Tegnap gyászmisét tartattak az elhunyt táraikért. Később fényképfelvételt készítettek a megjelentek csoportjáról, majd délben a Polgári Egyletben társasebéd volt, melyen *rkas József volt igazgató éa Rozs L"jos [»nár i, megjelentek. Dr. Vajda itt hosszabbon méltatta a nap jelenlőségét, majd volt Mozgatójukat, Farkas Józsefet lelkesen ünne-Pe lék. A társaság a délutáni órákig a legkellemesebb hangulatban maradt együtt.
M Világ-mozgó z Farkas éa préda.
OL€SÓ
kényelmes is célszerű «gy*liil * késrel vnirolt duplatalpa nyAri
SZANDÁL
Egyedüli kéwitó
ARGENT JÁNOS
isodun clpfcMU Ninkislijt,a«fIr-tér 1
Ugyanott ehevreauz, 1 OS, snUlej-, yyem, vá.zoacij-\'ik kézzel do\'gozvs * legfinomabb kivitetbon « legutobü divat tzrrlnl.
— A „holt adománya. Dr.
Roll Nándor megyéspüspök a balalonlellei uj plébánialak építéséhez 100 000, a kalocsai templom restaurálására 100.00, sz osztorgorri főgimnázium di.tkasztala javára óOOtl, a kisbe-rényi híveknek harangjuk beszerzésére peJig 2000 koronát adományozott.
(x) Uránia. Biztosítsa Jegyét a .Dantonra".
— Mit követelhet az őrleményt kiszolgáltató? A közélelmezési miniszter a 33.305/1921. Ké. M. számú rendelet 2. §-ának 1. bekezdését a következőképpen módosította: „Az őrleményt kiszolgáltató fél minden lisztcszsák után 250 koronát, minden korpászsák után pedig 200 K óvadékot követelhet és ezen óvadék lefizetése előtt az őrleményt kiszolgáltatni nem tartozik. A biztosítékon tul a zsákokért egyebet követelni nem szabad". A 129.716/1921. F. M számú rendelet (megjelent n „Budapesti Közlöny" 1921. évi november hó 4-én kelt 247. számában) ezzel hatályát veszti, a 23.305/1921. Ké M. sz. rendelet egyéb intézkedései azonban változatlanul érvényben maradnzk. Ez a rendelet kihirdetésének tegnapi nappal éleibe lépett.
— Öngyilkos kereskedő. Zalaegerszegi szerkesztőségünk telefonálja, hogy vasárnap virradó reggel a széles kőrhen Ismert Heinnch Lipót 74 éves zalaegerszegi űveg-és diizmükereskedő önkezével véget vetett életének. Az aggastyán reggel négy órakor kiment az izraelita temetőbe, letérdelt édesanyja sirhalmira és browning-pisztollyal szájába lőtt. flelnrich Lipót élettelenül rogyott össze. A lövés zajára odasiető rendőr őrszem már mozdulatlanul, holtan találta. Az agg kereskedő öngyilkosságának okáról különböző verziók keringenek. Egyik szerint beteges volta, másik szerint anyagi küzdelem kergette a halálba.
— Ebek Irtása. A veszettség terjedését a hatóság mindenáron meg akarji akadályozni. Ezért Zalalövón és Zslamindszenlen elrendelték az összes ebek kiirtását.
— Uránia. Jön .Danton\' a axexon egyik legnagyobbaznbáau történolml filmje. ,
— Szanatóriumot építenek ax állami altlaxtek. A magyar állami altisztek és hasonló közalkalmazottak országos nyugdijpólló és segélyző egyesülete már hoss\'U idő óta égető szükségét érzi annak, hogy beteg és üdülésre szoruló tagjai szántára egy szanatórium felépítését szorgalmazza. A hatalmas egyesület 25 éves fenn-állásának emlékére-egy szanatórium felépítését vei te teivbe, melynek lővédnokségét az egyesület diszelnőke gróf Apponyi Albert elvállalta. Az egyesület központi megbízottja Ligeti Andor, a csoport küldöttségének elén tegnap tisztelgett dr. Sabján Gyula polgármesternél és K.ajcsovic. rendőrkapitánynál, . közigazgatási osztály vezetőjénél és bejelentette, hogy a városban alapító tagokat szándékoznak «>üjl.ni, amelyre a belügyminiszter i. 71256/1921. VIII. rr. alatt már engedélyt adott. A hatóságok feje, tekintve a nemes, szociális cél,, a legmesszebb menő támogatásáról biztosították n kiküldötteket és őket támogató érásokkol látták el A magunk részéről is I érjük a társadalom mindama tagjait, akiknél a megbízottak látogatásukat fogják tenni, ölet ezen szép intézmény megvalósításában szíves adományaikkal támogassák.
— Két évig lehet adómentes házakat építeni. A hivatalos lep egyik legutóbbi száma közli a lakásépítés előmozdításáról szóló törvény végrehajtási utasítását, amelyet a minisztérium az ország valamennyi pénzügy Igazgat óságának megküldött. A körrendelet részletesen felsorolja, kiket illet mejí a 30, illetve 20 évi adómentesség és utai arra, hogy a rendkívüli adómentességet csak azokra az épületekre lehet engedélyezni, amelyet 1921. december 31-Ike után, de legkésőbb 1924, január l-e előtt teljesen lakható állapotba hozlak. Az adómentesség kérdésében az Országos Lakásépítési Miniszteri Biztosság dönt.
(X) Világ-mozgó 1 Farkas éa préda.
— A pápa magrótta a jugoszláviai katolikus püspököket. A pápai államtitkár a Szentszék megbízásából szigorú megrovásban részesítette mindazokat a jugoszláv katolikus püspököket, akik Sándor szerb király esküvőjén jelen voltak az orthodox egyházi szertartásokon.
— Újságárusból — hadsegéd. A ma Kanizsára is érkezett Pilsburgban megjelenő Magyar Híradó M. Baldinger őrnagy fényképét közli. A kedvesen mosolygó fiatalember képe alatt a következő magyarázó felifás olvasható: Ora M. Baldinger őrnagy, Harding elnök uj hadsegéde. Baldinger őrnagy újságot árult annál a lapnál, amelynek Har-ding elnök volt a szerkesztője. Az elnök nem feledkezett meg róla és maga mellé emelte. A munka megbecsülése, a becsületes munka jutalma ez.
(x) Fényképészeti lemezek, pspírok, vegyszerek mindenkor friss áru, eredeti árakon kaphatók Fischel Fülöp Fiai papiráruhizában
Nagykanizsán.
— Feialflxetések a postásaltisztek mulatságán. Az Országos postaalliizlek
nagykanizsai csoportjának junius ho 4-án megtartott mulatságán az alább [elsoroltak voltak kegyesek felülfizelni: Fulura 500 K, Ujnápi Elek Ernő 400 K, Somogyi Gyuláné, Fr.nk és Társs Sörgyár, Postaigazgatóság S00—200 K dr Málék László, Első Magyar Biztosító Társaság, Szabó Antal, Patria-gyár, Antal Jenő, Blumenschein M, Néptakarékpénztár, Gutenberg-nyomda, Deutsch József, Szegő Mór, Pesti Kereskedelmi Bsnk, Posek Géza, Gazdasági Takarékpénztár, dr. Kónig, Szabados Rizsi Samu JózBef, Adám Róbert, Bankegye-sület, Rosenfeld Fiai iOO-lOO K, Spltxer, Szinaer és Társa, Pilczcr Albert, Pintér Nándor nyűg P- főtiszt, Kutter Géza p. felügyelő, Simon Józssf, Vojkovics Zsiga 60-60 koronát, (Folytatjuk.)
(x) Aranyat, ezüstöt, platinái, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- es. órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried Jómef ékszeresz, Sugár-ul 2. (Fő-tér és Sugár ul sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(z) Uránia. Kedden Páris éjjel szerelmi történet Paris mulatóinak, a demimondok lapkő-szárnyú világából. A párisi mulatók ezerszínű eleven élete, gyönyörű berendezések s egy bohém párnak megható története pereg a filmen. Kiséró film: „A nógyWőlók klubja", vigjáták. Jön a .Danton" n.gyszsbásu film a francia forradalmi időkből. — A Hindu síremlék közönsége siessen jegyeit idejekorán biztosítani.
DIANA
SÖSBORSZESZ
Külsőleg bedürxaSlíare vas* m to?jobb fájdalomcsillapító.
Mindenütt kaphatói
-----:—-
ZAÍ.A1 KÖZUWV.
V
juniua 20.
_ Ai elnémult harangok alapja.
A kórházi harang alapja Jtvára 1. lh Németh I US, Horváth Annus és kW l»i» Mioyar-ulca 79. szám alali RVcrmek el4sd»« rendeztek, amelynek jövedelmét 100. ejysrf* koronát a mai napon szerkesztőségünkbe kül dőlték.
spoTtéííí:
MOVE ZSE-NTE l!l (1:0).
— Saját tudósítónktól. — Kedvező időben és lelkes sporlközönség előtt folyt le a nivós és élvezetes mérkőzés-Általában az NTE volt a többet támadó fél de csatáraik nem használták k. kellően a kedvező helyzeteket. A. NTE legjobb embere D*a volt/ Nagyszerű játékot produkált a középfedezet Tóth jók voltak a hál_védok é q jobb szélső Hirschler, aki az NTE góljai lőtte. A MOVE ZSE kapusa Bácsay, ™iy-
szerű játékot produkált. Bravúros védése a
közönséget lelke, tapsra indilolta. K.lunően játszottak az egerszegi csapatban a h" \'védek |C,ÓJ és Tivoli, valamin, a jobbszárny kölönösen Fáth. A cornerarány 3.1" NTE javára. Molnár pártatlanul bíráskodott.
Í0ZGR^DRSÁG
Budapesti tőzsdei BudapeBt, junius 19.
Kapol.on 3505-M. Fo». ♦>«|T.110\' "gíf SIS-ií.VrUKl. fa«k 79-75-80-25, Ml*.
202 50 OUsz Itrs 46-41-50, t>«>\'»« koros. Mf-fc, 177-78, üinir 1168-85, Ungy.l mlik. 22-20. Budapesti devizák:
AmstarJuii 350 - 05. Koppínhág. Krisztiin-. 158-02, London 4120 -60, Barbn Sao 44-25—4585,.rízis 7-J 75-M 25, Pr«ga I1TO-M. sSolm 2M-43, Z5ri.li 177-78 Wi.a 030 Zi8ríb 281-95, New-York 925-38, -Zürichi zárlati Mi 159-50, amuriam —-. ..\'.\'""SÍÍ 204 50, N.w-Voik 527-lJ; Lo.J.a 2335 P«n» Milano 2502-50, l-rtg. lolft Budapest 04. 177-50, Visá 12, Wlm 3-25, Os.lrji koion.---
Nemes lémek piaca:
Rftüst koron. 7«-70. .ziist forint «<>-»f; Slkoioní. 410-305, . 20 koron.* n»8í"
3530, N.pol.on--.
Termény Jelentés:
Bua. (Tisz.vUíkl) 41(0-150, <gy4b4O50-IM\\ , ,0,. 8275-325, UUnaáay I
3ti\'.0 —700, zab 3550— 600, Lngiri3l.10-.00, r.|x. . korp. 2150 -200, kölas —
Budapesti állatvásár:
M.rh.ku.1. r. ^>.b<n n0-70 h^j. .20-190, .1.1. 105 - 05, 11. r. .£.<!>•" 90-100
wő—110. ala). 70-78. Nóv.odlk >"">\'* = "Jf toio Vll tób.) 102-72 Kós.M: Njomuta $
tl.Jl, 80. Ki.vmdik .nalh. 2:\'. .,V\'í .\'■ ". e«. Marhabár 172-34. borjutór J10. Usic
közepes.
Sertésvásár.
Felhajtás 2!00. FJk.lt <00. ««<■ —
kúzíp 175-80. I. r. 130-87, s.lr 252, >■»\'«»« lehúzott bus 190, Vásár vont lott.
&pró hirdetések
...l.í»01> bcmv.l „uiua ár.ns.ou<*nr.
Ali..* kcrc.rikn.V .ulii.LuK\'í no ,
fITTókarban lévS 5, vagy O-os pán-
C.A5S. k"r?e,vSn KX
í házból való liu lanoncnak felvéteni tsoni.vr
Testvérek vaskereskedésóben Nagykanizsán,
.Vasudvar".
i. borseprfit~~vészek minden
kedó Szepetnek._____
-i^Ts azonnal folvéletik jó OzcUssel
Krausz sztllilónál B.llhyány-ulc. 4._^
varr6nőket jó fizetéssel lelvesz Maison , ManeHe ,61 dlv.ilercm Sugár-u. 14 , j_em.
Kiadó egy különbcjiralu, csinosan buto rozottu.ffJSu Bővebbet a kiadóhivaU^;
-Balatonberényben kél szobás I.W.
konyhohasználattal augusztusra k.ado. Böveb bet Szemerc-ulca j9.
— Maga. pénzbeli jutalmat adok annak, akT nekem egy ké.szobáskonyhs °r° bemond, ami. ellehet rekvirálni Csak komoly ajánlatokra reflektálok. Ctm a kiadóban.
Makulatur
—P tíjságpapir kapható -m r lapunk kiadóhivatalában.
SSSKKKKKKKKKKKXSSK lg
K
1 SS
gs §8 K X SS SS
Sí Sí
SS
X :: K
Mohar Köles Haidina Zab
Tengeri |
. **
1 Ország ís Widder cégnél §
S Nagykanizsa. Erzsébet-tér 10. JJ
KXS5 XXX KMK5SSS SSSSSSSSK
Wmin,á,aFESTÍK\'IÍilí
. r...ln fali
újonnan berendszett _ gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-6s ólajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lak-kokban, úgyszintén ecsclárukban.
Festő tallmlntik li kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK SÍT
Nagybani vételnél etönyérakl
kokban, úgyszintén ecsclárukhan. ▼
SternbergerJSyulaErisébettér
Teleion *°rW ^i^M^MBB^^BBL
Páris éjjel
Bohém tórUut. 5 felv. bsa
Danton Jön!
s-.ö. „.„Ml. . Ir.ncl. fonalon. tortin.liV.I
"\'r-t __-
-------■»—" _
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár
részvényeket 2200 árfolyamon,
veszUnk 2100 árfolyamon.
"».«■ laf b.!yi rfazvi- UOSZUnk. ny.k.l h8ni.g.s.bb arb.n WVJ."""
TJ»d.i mesbizisok <» MM* Ug.l4nyus.bb é. l.ggyors.bb UIJís.Xs., Ilnéék *»arOrr4srTkiy.k.l »«>J «"k-
Dollár, Dinár...
Grosz és Tarsa n.^^
Hasyksalzia, lugtr-ul 1. T^lon^fll.
A szerkesztésért sajtójogilag /elelSs: Benedek Rezsi szerkesztő.
ísepibíbenzTn
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
Nyomatott
állandóan ramuiui. n»ei nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKAMffiFpRGRLMI
• Igazgatóság:
Fő-ut, Bazár I. emelet.
Telefon: 123 és 256 szár
"I»plul.jd0u030k: Zalai és Gysrmsli könyvnyomdáiban.
él-lk évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junlui 21. Szerda
138. szám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
»■ ktaáéunuli N .l 13 .> - IntMiubftn-UUfoa 71» HoicJoíc ilk rotndtn kor.
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
A nemzetgyűlést a kormányzó ünnepélyesen megnyitotta.
. in M. Jílk.n „vítolt. Ezzel együtt kell h.l.dni i
Budapest, iuniu. 20. M« délben nyitóit.
meg ünnepélyesen n nem.etgyüléat a kor-
mínvzó Mér a kor. délelőtti órákban nagy lőmeg gyűlt 8ss.e a parlament or.zigháztér,
,6beiTUe\'nkét"<Srakor érkezett meg Horthy Miklós kormányzó autója a főbejárat elé. Az egybegyűlt tömeg hosszasan éljenezte a ko-c\'jéból kUzélló kormányzót, a díszszázad „edil feszes vigyázzállásban tisztelgett neki A kormányzót fóag.sháxy Us.ló -írny.eg d
követte. A köveikeső .utón érkezett Bethlen István gróf miniaiterelnők. .
A bejárat előli Lukovich Aladár, a mult nemzetgyűlés háznagy, üdvő.ölte a kor-línvzól aki r közönség u abb éltenzése iTőzben sietett fel friss léptekkel a lépőkön a kupolacsarnok felé. Mögötte haladtak M»-gasházy szárnysegéd éa Bethlen látván gróf miniszterelnök. _ , ,
A kupolacsarnokban a azmes uvegabla kokon ét csak félhomály önti .1 « gótikus csarnokot. A. Országhíz tér felölt főbejárat Irányából piroa szőnyegek nyílegyenes vonala fut fel, némi vllágos.égot Innen is kap a kupolacsarnok.
Néhény perccel tizenkét óra ulín . képviselők a főbejárattal szemben elhelyezett és délszaki növényekkel díszített emelvény mindkét oldalán - jobbról is balról is -sorakoznak. A bejárat felől előbukkan Ma-gasházy László őrnagy, szolgálattevő szárnysegéd alakja. Utána jön Horthy Mikló. kormányzó tengernagyi .díszben, az osszes k.-tüntetésekkel a mellén. A kormányzó mellett balról Bethlen látván gróf miniszterelnök halad redingolban.
A kormányzó gyors léptekkel, úgyszólván sietve megy végig a kupo .csarnokon és szembefordul a képvUelőkkel. akik ekkor már félkört alkotnak az emelvény előtt. Percekig ta\'rtó éljenzés zug végig a termen A. ünneplés megszűntével a kormányzó elmondja beazédét. A beszédet a karzat közönsége ls állva hallgatta végig. .......
A kormányzó beszédébsn többek kozott a következőket mondotta:
Bizalommal éa örömmel üd.ozlom második nemzetgyűlés összegyűli tegj«>.
Nehéz Időkben, gondterhea küzdelmek közölt kell folytalniok az orazág uijiépité.é-nek nagy munkáját. Magyarország első nemzetgyűlése megállította hazánkat a pusztulás utján. Kétévi működéséhez fűződik tobb olyan Az első nemzetgyüléa Idejének lejárta azonban nem engedte meg, hogy feladatát \'lefejezhesse. Önökre vár tehát az a nagy munka, hogy előmozdítsák a nemzet halaiti-•sát ezeréve. .Ikotmányán.k folytonossága éa hogy gondoskodjanak az o.szág 1 gazdasági helyzetének orvoslásáró . . , _______1___vzeté
Ezzel együtt kell h.l.dni egyúttal a szabadságjogok teljesebb helyreállításának és
kiépítésének. , Ahhoz azonban, hogy ezek a célok megvalósuljanak, mindnyájunk közreműködésére van szükségünk. .....
Az ország külpolitikai helyzetét tekintve, reményét látjuk annak, hogy a nagyhatalmak részéről megértéssel, tárgyilagos jóindulattal fogunk t.lálko.ni mindazon kérdé sek rendezését illetőleg, amelyek mint a trianoni békeszerződés folyományai még megoldásra várnak. . ,, A kormány feladata lesz ax allandó béke biztosítása és . nemzetközi viszony a-lokban, különösen pedig a azomszéd álla mokkái gazdasági léren a "Okaéges meg egyezésnek létesítése . végből, hogy a for galmi korlátozások véglege. megszűntetésével a világgazdaságba Ismét belekapcsolódhaasunk.
Istenbe vetett bizalommal hiszem és remélem, hog, Magyarország második nem-zetgyülése önzetlen edaadassa és a haza mindenekfelett illó érdekeinek lelke, s.olgi űával fogja nemes fdadsrtát tel,elleni. Kívánom, hSgy megőrizze az ríé ^lf ki helyzetében a nemzet nagy érdeke, által k vánt tárgyilagosságét. Egyek egyenek . haza ügyének példaadó .zolVilatiban é lá
radhatallanul működjenek Vt állításinak jövőre hivatott országunk talpr.áll.tásának
nehéz munkájában. .,,„.,
Isten áldását kérem mukodéaukre. A nemzetgyűlést megnyitotln.k nyllvá
n\'"°mA beszéd végén lelkes ft"*^* tapssal adtak kifejezést a képviselők leik
A "kormányzó távozása ulén néhány perc alatt kiürült a hatalmas csarnok
felé sulyi
súlyos gazdasági helyzetének orvosiasarui. alkotás,amelyek az orazág váUágos helyzetében további életének fellételelt teremtetlék meg.
. De ex csak ugy lehetséges, ha ax országban rend és nyugalom honol, a lelkek egyensúlya végleg helyreáll. Ennek biztosítása leax a kormány egyik legfontosabb\' feladat., mert csak igy lehet megteremteni ax erőknek azt ax egyesülését, amely előfeltétele a gazdasági fellendülésnek, a nem.eti művelődé. haladásának és általában a nemzet ujji-. ébredésének.
Véres csata volt Marokkóban
Páris, junius 20. V-sárnap délelőtt
r,%:berü.Ut«:-teVPa7db.n azonban .,t híresztelik, hogy » ve.xleségek sokkrl nagyobbak voltak.
Bulgária - romlásába rohan
Sió/la, junius 20. (Saját \'udósllónklól.)
A bolgár kommunista-propaganda m nd,obb.n
Íí,i hódit Attól tartanak, hogy Bulgáriában
L forrad.lm? elemek kikiáltják a ..nícsköx.
, " B esetre a kisant.nt kor-
társaságot. Erre « «se re c„p0,.lk.t
adták Bukarestben a dem.r.ot . bolgár ko "\'"AX eskűvője^\'nspján bolgár kí^Woá
bVndák tő^tek be £acXdéb. és ilyen -
ŰJCftJrtŐS követe Mtr. Netí,\' kormányé^ bog;; nincsen
löbbé bi..on.égb.n | \'cYül M.mok nem kül-
Bláflsetéal ir.k. (IV.UrlUal aááial sulit) f-t,, 780 K. HU... *00 K. ti-SJ-0
j„. 300 K. >-n bér. » K. EP"
A piros szegftt.
Nagykanizsa, junius 20.
Aki ismeri a magyarországi szociáldemokráciát, aki bölcseiétől az utca mobilizálásáig, majd az államhatalom átvételén, a szociáldemokrata néphadseregen át - a szociáldemokrata proletárdiktatúra kitöréséig figyelemmel és higgadt tárgyilagossággal kísérte a „magyar" szociáldemokrata mozgalmat - az teljesen tisztában van azzal, mit jelent a jovöre nezve a magyar népképviselet házábani helyet foglaló huszonöt szociáldemokrata nemzetgyűlési képviselő.
Nagy politikai naivitásra vall egyesek optimisztikus felfogása. Aki ismeri a „magyar" szoc.al3emokrata mozgalmat, tisztában van vele, hogy súlyos és komoly harcok küszöbén állunk, hogy a keresztény magyarénak egységes, zárt sorokba tömörülnie
kell, ha nem akarja hogy a vihar szele készületlenül találja, végig söpörjön rajta és szárnyaszegetten halálos sebbel, a gyógyulás es feltámadás minden reményének kizarasaval, porba sújtsa. Nem mintha a keresztényi megbocsátás és krisztust feledés isteni fátylát visszarántanánk a mult eseményeiről - de nemzetünk élnt-akarása, a keresztény magyarság do-
minálása, vagy alárendelt megtűrt
szolgai szerepe - mely bennünket fokozott óvatosságra késztet mikor a sötét múlt kisértő arnyat Uguk a ti-volban fel-fellünedezm, szolaltat meg bennünket.
Nem akarunk visszavonást szítani, gyűlöletet hirdetni - ezzel rossz szolgálatot tennénk a m. ezer sebből vérző mártir országunknak. De tgenis kötelességünk rámüíatni azon,- talan látszólag epizódszerü jelenségekre, mikből a látva-látó le tud,a vonn, helyes következteteseit.
SjrW
h&1 Az első szereplésük ts mar ^zt^arr\'i\'^tluk\'má-r
sát leérte a nemze^.tő munkára ^
me"gCTlSzélsőbb liberális SSÖ\'^elállS ^ben az ünn ;
oélyes pillanatban, a szoctáldemokra Fák - híven múltjukhoz - nem azonosították magukat a ^
vel, ülve demonstráltak, nogy tavoi
ZALAI KOZLONV_
1922. juniu. 21
állanak attól - amit a korelnök mond. H02V eoy egész világ választja el őket attól a világnézettől - ™ még rassaiék is látszólag respek altak.
Ez volt az első szereplésük bz voll az első tüntetésük, ez volt az
első fenegyerekeskedesuk. Ez volt az első kezlyü lobásjk. Ez volt az clso harci deklarációjuk. Csendes, néma, de annál hangosabb, messze elhallo, sokak által biztatásnak vett megmozdulásuk. ,
Jaj ennek az orszagnak — na nem értené meg a piros szegfű te-nyegetö hangját l \'
Vasárnapot a tanoncoknak!
Nagykanizsa, junius 20. Nagyk.ni.sa jövő fejlődésének . egyik fontos tényezője lesz az iparosáig. b mégis . legmostohább elbánásban részesülnek c jobb jövő hordozói: e tanoncok. ,
Most ciok egy anomáliám kívánó* rámutatni! sok tanoncnak nincsen vasárnapja. Dolgoztatnak vele délig vagy azon IS tul, aminek mégis látszanak a maga azomoru következményei a tanonc erkölcseit, fizikumát a produkliv képességeit illetőleg.
Vasárnapi pihenésre szüksége van mindenkinek, aki dolgozik, de különösen a fejlődő fiatal szervezelnek. Ha nincs része benne, nem sokáig birja nagy veszteség nélkül. A francia forradalom a hetedik nap helyett a lizediket rendelte szünnapnak, — de letjea kudarccal. Hamarosan emler, a-lat egyformán lldüll.
Az orazág jövője szempontjából is igen aggasztó jelenség, hogy tanoncaink közölt annyi a vérszegény, tüdőbajos, aalnya a jórészt csak azért, mert nincs vasárnapja, amikor alaposan kiszellőztethetné tüdejét a azabadban, élvezné az éltető napsugarat, az erdők dua levegőjét, aporto\'.hstna slb. Mennjl-vel nagyobb kedvvel, erővel, kitartással állana igy másnap a munkába I
De ha a vasárnap nagyobb részéi munkában kénytelen tölteni, pár tzabad órájában aietve alel tzórakorni, élvezni. Talán valami neki Igazén meg nem felelő helyen lék izolja kevés pén>é\', egészségét, fiatalságéi.
Még n.gjo\'ib karral jár a vasárnapi dolgoztatás a tanonc erkölcsei,c nézve. Nem hallgat szent misét, szent beszédei. Gyér hitbeli I.meretei elmosódnak. Nincsen elég ereje a fiatal évek srenvedélyeivel szemben. Nincs egészséges, keresztény világnézete, azért termékeny talajra találnak nála századunk deatruktiv eszméi. Az iakola azigoru fegyelme és a mester kemény keze ideig-óráig ugyan fegyelmezhetik, de igazi meggyőződést, helyes világnézetet csak az Egyház adhat.
S mily kár azérl a sok derék fiuérl, akit félrevezetnek 1 Meri az a szurtos inasruha sokszor különb jeliemel és tisztább szivet takar, mint a legragyogóbb fehér ing. De ha nem gondozzuk az ériékeket, elkallódnak. Robespierre is kilönö ifjú voll. Ferenc-rendbe- kérte felvételét éa meg ia kapta. Bucaueatén azonban lebeszélik — a lelt belőle Franciaország hóhéra. Azért vetették magukéi a kommunisták ia oly mohón az ifjúságra.
Országos tőrvényeink a miniszteri rendeletek előírják a tanoncok részérc a vasárnapi munkaszünetet éa kölelezik őket az istentisztelet pontos látogatására. (V. ö. i n ker. min. 41163/1915. az. rend., a Haller-féle rend. 1922. évi XII. t. c. 93. per. 6. pont alb.) Sőt az utóbbi rendelkezés egyenesen a munkaadók kötelességévé leszi, hogy kiskorú (18 éven alóli) tanoncaikat az istentisztelet pontos látogatásában szigorúan ellenőrizzék Sajnos azonban, hogy ez sokszor csak
előlt^á^l^^megkérni kivágom
V°n°t*mondj. senki, hogy a tanoncok nem
érdemlik meg a v.aárnapol. S.enlmise helyet úgyis a katonaréten csavarognak, , slb. t „sevon iól ianierem a tanoncok hibáit. Ue ez n,Őst más számlára tartozik. Böszor mi
"cm Csák\'^\'h. minden tanoncnak meg lesz a vasárnapja, álli,haljuk be nz annyira szüks íges vasárnapi közös
, tanoncok megszervezéséi a Ker Ifj. Mun^ Orsz. Szövetségébe (szaklapját 100 P\'d-ban
már iáraliál). a laoonccserkészcsapatokat slb.,
lít mindeddig a ,ok száz kanizsai tanonc kénytelen voll nélkülözni. (afj.íi.1.
Mindennek azonban egyik f«Wt«ela eay szabad nap, a vasárnap, nme lyel a lanouc szabadon i endelkezzék. Adjuk meg neki. mert ialeni éa embeli törvény alapján s Cgvéni boldoguláa cimén joga van hozza.
P, Horváth Alhanaz,
tanonchiloktató
fl Kazinczy-utcai tűzvész.
— Saját tudósítónktól. —
Nagykanizsa, juniu, 20 A tűzoltók éles azirénája verle fel ma éjjel a napi gond é^ kenyér küzdelem után mélyen alvó fáradt kknizsat békés lakosságo\'. Nagyon sokan kiugro\'lak ágyukhói és síeltek a tűzjelző hangok irányába, hogy lássák, hol ég, kii éit a kegyetlen elem pusztítása. A túz a Kazlnczy-ulca 4. szám alatt a rendSr-kapilánvséggal szemben levő ház Horváth féle szabómühelyben eddig lelje,en ismeretlen okból lö.t ki. U;y éjfél után lehetett mikor aúrü füstfelhő csapotl fel a Ka.l.ic-y-utca 4 számú házból, mikor a c-rkaló rendőrőrszem hamar ísrrevetle és éjfél u /in levén, Iclelonkapcsolás szünetelvén — sietett az ügyeletes rendőrtisztnek dr. l^cnfczrjí Mihály rendőrkspilánynak jelenteni, aki nyomban ezyik rendőrével fellármázta a lüzoltósago\', maga p\'dig a rendőrszobtban levő tizennégy rendőr! maga mellé véve, azonnal lesletelt és vedrekkel kezdték ollími a tűzet, amely időkörben hatalmas lángnyelvekkel és su.u lusl-gomolyta.i töit »z ég felé, kísértetiesen bevilágítva a sötét éjszakát. Dr. Valentin, Mihály rendőrkapitány mindenült eloijárván, de.ék rendőreivel nagyszerű munkát végzett, mig a tűzoltóság fenyvesi »!«"« té\'e alatl megérkeztek, ugy hogy Valentény kapitánynak és tizennégy rendőreinek köszönhető el\'fsorbzn, hogy a lűz nem h»»pod-zolt el tovább és nem okozóit még nagyobb kárt és nem lelt egy ciomó családot h . Iák talauná. A Imol\'.óság hosszas, megfeanlelt dicsérelreinéltó munkájának -ikerül azután a tüzet lokalizálni, ugy, hogrj, Horvá h szabó-műhelye kivételivel, amely lelj-sen elhamvad! berendezésével - nagyobb kéri é, pusztítást nem okozol!. Sajna, a szeg ny ip«r<=3nak
Horválh\' József szabómesternek mindene oda
égett, kodussá Ml. A műhely fala. usAosen
merednek szomorú kíváncsisággal a műhelybe
lépő felé. A lelőzelel áljí,t. keresitul égette a lü\', ugy, hogy . »z ems e en fenn 1-kó család cseléd,zobájan.k padlózatán u hatalmas nyilás lAlong. Mlndenütl meg.zene acdelt, üszkös, feli.merh, tétlen összeégetett
holmik, berendezés v..rrógép szerszámok^
nem volt se n mi. ^ ^ór meghaladj„ a 800.000 koronáig „ málit, „ haimadik
kundsaíl a\', egyi^l a nod.ágjál kereai, mit j.vUan adő.l, a máaik a kabátját,amit meg-rendel! - sajna. . szegény mesler csak a főMÖn heve,ő összement alaktalan poszló-ronyyokra mutatott.
A mestert rendkívül érzékenyén sújtotta a tűzvész, mert nemcsak mindenélő! fosztotla meg, hanem még kundsefljainak ruhái is odaégtek. Reá nézve a lüzvész kat.szlró-fális voll. ,
A lüzvizigálat megállapítja, hogy aznap o mosókonyhában mostak éa n lüzhely csöve izzó melegítői lassankint átmelegedett a lelo-zet, majd kigyullaszlotta. A régi épület persze jó anyag volt azulán a láng számára.
A jelenlegi lüreaet inlő például szolgáljon arra, hogy minő szerencsétlenség és katasztrófa érhetné a várost, ha a tuz vélel-lenül a város egy távolabbi helyén utolt
volna ki, honnan a tűzoltóság értesítése nehezebb és hosszadalmasabb lett volna. A telc-lős tényezők nem vehetik lelkiismeretükre, hogy tovább is csak éjfélig álljon fönn a a lelefon ügyelet. Mindent el kell kovelnl, hogy n legközelebbi napokban már rendes, egész éjen át tarló telefonszolgálatunk legyen é. minden polgár abban a bizlos nyugodtságban hajthatja le fejéi, hogy nem kell retlegnie, váratlan, előre nem Utolt, könnyen bekövetkezhető végzetes katasztrófától- Itt erélyes, azonnoli inlézkedéal követelünk. — Égisz éjen át tartó éjjeli tele/onugyelelet
Mm"\', tüzeset áldozaté. Horváth lózsef szabómester! illeti ma mindnyájunk réazvé.ét érdemli. Horválh egy becsülete,, me,bízható, törekvő iparos, ak. méltó arra, hogy nz illetékes körök katasztrófái,, bájából kisegítsék. \' \'
- Személyi hlr. Dr. Benisch A.thur miniszteri tanác.os, « közoklalásügy, mtmsz-lé, iumba beoszlott Iga.gató, a nagykánizsai főreáliskola ininiszleri bizlosakénl 0 vizsgákhoz Nagykanlz-ára érkezett.
- Hunkáaaors. Pinty Sándo.t, Bárány József nagykanizsai géplakatos.alkalmazottját súlyos baleset érte. Munkaközben a ko, fűrész
elkapta kezének két ujját és azt tőbő levágta A nagy vélveazleséget szenvedelt PuÜyt be vitlék a közkórházba, hol kezelés alá vélték.
_ A clpéaxmunkák ás elpófelao-ráaz tájékoztató árai. Zalavármegye torvényhaló,ági árvizsgáló bizottsága a cipészek é, cipőfelsőrész készitők munkadíjainak tájé-
kozlaló érái » további int,S.kedéeig _a kovd■ kezökén! állapiija meg : 1. Egész hajló nö 1 vagy férfi fűző, 100 K 2. Egész hajtott nő . vagy fé.fi gombos 105 K. 3. Szár hajtolt nő.
I-I^y fé, fi fűzős 70 K. 4 Szár hajtott női v.vy férfi gombo, 70 K. 5. Egész tisztázott nö^, vagy férfi fűzős 60 K. 6 Egéaz tis, -zolt női, vagy férfi gombo, 65 K. 7. Ken deli ti,.lázolt cúgos 50 K. Félcipők és gyér mek cipők 10 koronával olcsóbbak. Lakk és sárgaszínű 15 koronával drágább. Szár magasság 18 cm-től 20 cm-ig 10 koronával d.á- ^ oább, 20 emlői feljebb 20 koronával drá-íább. Lukasztás, eugozás 10 koronával drá-íóbb. Csizma,zár álhajtva 10 K. Csizma-feielés 80 K. Borítás felragasztás, oirfeltu.é, 50 K. Boritásfeltüzé, 10 K. Raktári egé.iz tisztázott fűzős 60 K. Raktári egész ll»lá-zott gomhos 65 K. 1. Box, borjubőrből készített fél fi és női cipőmunkák dija szeg, csiriz é, viasz hozzáadásával 400 korona. 2. Sevróbö.ből 450 koron,. 3. Lakk éa színes
■A legldefcllzabb szénsavas HrlitAlyulz
csak scdell, ubzkos, \' .................,
M^fíYEFÖiAS®
a\'as -M Nagykanizsai tőeláruslt^ ^^í^mm■
JQ9.9- junius. 21
ZALAI KÖZLÖNY
-v i 4 Varrotlcipök munkadíja 200
600 ^.drágább 5. Borítás munkadíja korí„ °n. 6 Sarkalis és talpalás 80 K. fr.lőX 60 K. 8. SarkaláB 20 Uionn. í&unUdii. 800 korona.
_ Borbély- é« fodrászmunkak .../.koitáló ára. Zolavárn-.egye törvény-\'4 lísr| átvizsgáló bizottsága a tovább, in-ÍAkedáig Zalavármogye területére. fodrász-é,orbéfymunkík tájékoztató árá «.követ-, állaoitia meg : Borotválás 10 korona.
aSfflrSSJ 12 korona. Hajnyirás
25 korona. Hajnyirás, borotválás 30 korona, rzrtnrl overmeknyirás 10 korona. Babi kőr-1. 10 számú bérletjegy 80 C Y Havi bárlel : heti kétszeri borotválás In" heti háiomszorl borotválás 110 £L„Sl minden másnapi borotválás 140 korona, mindenn.pl borotváié. 240 korona.
(x) Uránia. J3n Danton, órlasl történelmi a.lnmO.
_ Jótékonyáig. Néh Cscicsnyés Mlán kir törvényszéki biró halála alkalmából f„ g kanizsai ügyvédik* 1850 (Ezerháromszáz-5,ven) koronát gy&Jtött össze s.ját köribe, mini koszorupólló adományi és ezen osizcijet Teenao át is adták « k. r. főgymnáziuín igazga. SJgának, hogy abból 660 K egy róm. kath. 43 660 K pedig egy izr. vallísu szegénycorsu de ióviselelü és szorgalmas tanulónak aJj.inak «t ■ záró ünnepélykor. A nemes telt önmagába
leli dicséretét. ,,
_ Hölgyeink m.gynr n.mzetl viselete. A magyar nők az utóbbi tdóben . mi nagy Allalinos örömünkre mintha kévé bé favorizálnák a P.quln-ok a Worth ok Bécsen éa Budapesten keresztül átültet, tt kretóóit Miníhamaguk i, belátnák, hogy a mftwyar nö nemcsak nemzetének, magyarsa-ginak, de nemének, a külsí esinnek, finomult késnék is.tartozik a«zal, hogy ruházatára mindenütt magyar motívumokat, magyar vénásokat vigyen be. Nem is eml\'tve ,ági oldalát, mert hiszen a külföldi divat kreációk bármily egyszerű utánzata. horribilis pímekte kerülnek. Nagyon sok magyar no végleg szakított a div.tt ezen s.élsosége.vel és visszatért a magyaros egyszerűséghez az egyszerű magyar motivumos öltözködéshez. Mag von dicséretre méltó szokás az is, hogy az ünnepélyeken, teljesen nemzeti viseletben jelennek meg hölgyeink. Ez a divat mind-Inkíbb hódit tért, ugy, hogy ünnepé.yt nem Is tudunk ma mái elkép.elni, hol ne |ekn-nének meg magyar nemzeti viseletű hölgyek. Azonban milyen legyen a magyar nem.elt viselet ? Érdekes éa festői, a n61 vonalakat finoman érvényre juttató magyar nemzeti ruhát látunk a nagykanizsai „Hangya\' k.rív ki.tában, melyet egy helybeli államtltzlvl.elo neje készített és mintául szolgál, hogy meg kedveltesse a magyar n5 gyönyörű nemiell öltözékét. Aki a magyar leány, a migyar asszony minden nfi ezépségét és báját emelő nemzeti ruha iránt érdeklődik — a .Hangya kirakatában megtekintheti, hol a készítő cimét is megtudhatja. Mi mindenesetre felhívjuk a magyar nemzeti viselet iránt érdek-ISdő hölgyközönség figyelmét a „Hingya kirakatában levő nemzeti öltözékre.
(x) A Farkas éa a Préda cimü frap parisul diadalmas gyártmánya az amerikai filmiparnak kerül bemutatóra ma, szerján ís csütörtökön a Világ-mozgóban. E film annyival " is inkább árdekes, meri egy Magyarországból ki-zármazotl magyar művésznő a nő főszereplője, mig férfi főszereplője Robort M. C. Kiin. E mütor mellet! lesz lojátszvj míg .Fridolm mint utcaseprő". Ezen kép vetekedik Fatty humorával
— Fellllflzetések a postásaltlsztek mulatságán, Az Ország\'.s postonllisztek nagykanizsai csoportjának Junius hó 4 6n megtartott mulatságán az alább felsoroltak voltak kegy.sek felütfizeim: Horváth posiafclügyelő. Csillag Jenő, dr. Hegedűs, Csizmadia V., Kóő József, Kaiser á:; Straszer, Kiss 1 ines, De\'áki György, Vucsák György, Janiid postoféü^yelö, Dűl Zalai Takarékpénztár, Zrlay és Gyarmati, N. N„ N N. 60—50 K, Roth L-.ura, Garam, völgyi és Szemere, ifjú Stcrn Mór, Krefl és Lukacs 40—40 K, Hars«y postafófelü^yelő, Pusofszky főellenőr, Szabó Pisla, N N. 30—30 K, Leszesinszky poslafőfelügyelő, Kristyán Ferenc, Apáti Lajos, Peczena, Szabó Béla, Gráf Simon, dr. Frled Ödön, N. H. 20-20 K, Farkas Takács Gyula, Szabó postafótiszl, Naf.y, Láng. Papp Oszkár, Sz\'bó Jmos, Friedrich N , Dénes János. Sober, P4\' Sindor postarllenőr, Andrl Lajos, Gulh Ármin, Mulli A„ Lázár Soma, Szmodlcs Gyula, N. N„ N. N , N. N. N„ N. N, N. N 10—10 koronái. Mit is köszönettel vett a Vezetőség.
(x) .Az elvarázsolt fellegvár- Pola Negrl éa Paul Heldemann főszerepével. . .
(x) Fényképészeti lemerek, papírok, vegyszerek mindenkor friss áru, erejeli Arakon kaphatók Fischel Fülöp Fiai papiráruhizibao Nagykanizsán.
— Elveszett ogy fehírszórü egy éves göbe folyó hó 18 án a békás ói tótól a legelőről. 1000 korona jutalom a kézrekeriiőnek. Vörösmarty-uica 55. szám.
(x) Uránia. Szerda, csütörtök .Elvarázsolt fellegvár" bizarr játék 4 felvonásban Montenegrónak hóvalboritott bétccs viUgábol. Bohókás történél, mely a montenegróiak nagyzás! hóbortját figurázza, MorJályovtcs Niki zordképü generális és D-iniló, a Icinyszívck btlványa sorsában, aki után 2000 bájos leány lobogtatja koszkenőjét. A groteszk történetnek Pola Negri és P«"l Heidenann szerepe ad komoly értékel. A Hindu sir.mlék 0 oral előadásaira páholy, zsölyo elfogyolL_
hogy husz napon tul gyógyuló sérülést okoz-tak - a nagykanizsai törvényszék if). riarth Jánost Öl hónapi logházra Ítélte a felbuj ó tí szintén bántalmazó anyát pedig felmentette. Felebbezés folytán a kir. ítélőtábla az elsó-biróság ítéletét megváltoztatta, amennyiben az anyát mint bűnrészest hat hónapi börtönre, az édesapját bántalmazó gonosz flu bunteté-■ét pedig egy évi bőrtönre emelte fel.
k;ö zorzdrsAo
Budapesti tőzsde i Budapest, junius 20.
N.pol.o„ 3S25-S0. Foat ^
810-30,\'U frank 7MS-78-76. M.rk. ZOO-3CO 01..r llr. Ossuák koiotu 580-BOO, Kub.l
_ I el 600—tó, Stokol 1780-808, Svájci fr.nk--.
Dinár 1100—210, Leriíyel "á"k» 22—Z3.
Budapesti devizák:
Amsterdam 3M-59, Koppantva Krisztiin1. 15!-56, U>»J<>» <075-125. B«l.n2«-J00,
K «-75-«25, Piri. 78\'??r7VT.„
Stockholm 234-30, Ziilieti IW-™. S™-W\'
Zágráb 205—3-5. Ít.w-Vork 827 - 37, Varsó 10-20.
Zürichi zárlat:
Berlin 161, Amalardam\' —, "e""^ 202-50.
2055, Prig. 1005, Budapest 57, Zájrab 177 oO, Vaisó 12, Wien 315, Osalrák korona--.
Termény Jelentési
.Búza (TissavUékl) 4050-V5, agyíb 4000-25, •HZ?5-3;i,ukain>tr,y árpa 3500- 3600, sót árpa 30" - 380Ó, zab 3500 -550, t.a(«i 3600 - 650, r.po.
__, koipa 2150 —2175, kúias —.
SertéBvásár.
Kilhallás 1600. Eltolt — „ozíp 160—68, sair sialoan 210, l.Huwtt Hu. 100. Vasár lanyha. ______
A szerkesztésért sajlójogilag felelős: Benedek Rezsi szerkesztő.
Kerékpárosok figyelmébe!
11* jó kúl»<5 h»gyí köpenyre is beUÍ töntlótc \\»n iiMkíége vörös és fehér kivitelben, »kkor forduljon teljes blulommnl
Brandl Sándor
keiékpérrtktiréhoz
Deik*tér 2.^***01 alá
•hol iz öss?os kerékpár«lk«trés*eket i* • legelőnyösebb ink mellett bestererheli. U«mtt ktrékpérjivilitok gyorisnéj ponlotantgkfaMtetnek
TÖHVÉnVSZÉK
(S) Mai tárgyaláaok. A nagykanizsai kir. törvényszék, mini büntetőbíróság a mai n,p II következő ügyekben ítélkezik ;
1 Ballá Mária 22 éves egr.gyt hajadont
a Btk. 333. § óba üti ó.fi lop*> nuatt yádotia az ügyészség, mert Keszthelyen .zolgálatadó-jától őzv. dr. Remsey Lsjosnétól több nfi. ruhát és ruhaneműt elluiejdon.lolt és Borda Teréz 22 éves ugyanciak egregy h.jadon, noha tudta, hogy a ruha lopásból ered, egy
C2ése ruhát megszerzett magának. - i.
áőzetes letartóztatásban levő Angerm,yer
Ilona 25 éves icndőri felügyelet alatt álló pápai lakos, a Btk. 355. § áb» ütköző Stk-kaaztás éa az 1921. évi XXVIII. t- c 1. §■«
, . minősülő csalás vétsége rntalt van vádolva, m-rt Nagykanizsán ípr,ta.haviban
Czethuller Hona nagykan.zsal lakos iltal
postán Mihalecz Róza keszthelyi lakos elmére Teendő feladás végett Átadott ékszereket a "„magból kivette, elzálogosította, azonk.vu FeketV Julin és Koiser Antónia nagykanizsai r.koVŐkt.l szintén többféle ruha neműt ki-
C"" Tir^flf (e^es) biró: d, Mutscben-bacher Edvin kir. törvényszék, bíró.
(§) ítélethirdetések. Pauker Sándor alsópihokl lakost a nagykan zsa, k, t«-vénvszik annak Idején 0 Btk. »->■ 8 C kö S lopás bűntettéért - mert foIá lino. alsópáhoki 1-kos psdlásár. bemás.ott íí onnét egy sonküt ellopott egy evi bor-három évi hival-ilvesitésre Ítélte. A """•ÍJlK.\' most a törvényszék Ítéletét ÍÍ - ld. Harth Jánosné szüle-helybenhagyta. \'<■• ncmcsJbaki „SSJOny,
Ti (,"s"okk.l ugy bántalmazták,
ZSfiK
Ponyva
Vetőmag
Zsineg
Kötéláru
Gépolaj
Nyersolai
Petroleum
Rézgaiic
legolcsóbban be.zerezhető
HIRSCH ÉS SZEGŐ
naflykefm>dt»*t»e"-
RÉZGALIC
na . Ml/ .na
Raffia
Mayuoga íiiomőrlésü
Kénpor s"Kénmái
Gépolai Hensorolai u..., Kocsikenöcs Marónátron
(ot«g«sfoku lugkö)
Gyanta stb•V.ZúZ
Schwarz és Tauber
gyarmatáru r^^—a «*-«
Alapítva lífie
ZAUIKÖZLONY.
TŰRŰLl
cipőgyár Rt.
Fő-ut 12.
Sajit (rdekében tikint" meg klrskatjelnkbaa
olcsó, tartós, megbízható
lüknél fogva fóltétUa varwnyképcMk.
Turul Cipőgyár Részv.-Társ.
jöháiból való liu W"0"\'™,„ M.Vk.nlaín,
Testvérek v.skcrcskcJésébcn N»K,"«n ^ .VflSUdva
-VT-dó egy kültabejiratu,"csinosan tjuto-
rozol.u\'cfisX Bóvebb^^^.
ulc« 03
l9z2. junius 21
Csinosan bútorozott tiszta teresek azonnali.. Cim a kiadóban
szobit
E» ---------- —-____il
Kisebb mennylségU vasabroncs, diót ...... r.icv.r.léshez szükséges
______ »ennyi»»*» „, ,—
és villanymotor (elszereléshez szükséges por-cellAn-golyók jutányosán eladók. Cim a kiad., hivatalban.
Eladói Uj frotir fürdőköpeny, frolir lepedő, nyeregfelszerelés, egy akós hordó.
Sugár-ul 26._____
Kocsis azonnal felvétetik jó fizetéssel Krausz szállítónál Bslthyány-utca 4.
I
násmódban részesül. Bővebbe. Vörösmarty- Kr,u *^mt6„M Bslthyány-utca 4.
......♦«♦«♦«♦«
Szerda — esti orlük
«A17ftfl22 .Cseeka Magyaromig n.m ómig,
OOW/1VZ-. Eg4íI .Magyaromig menyomig I
Hirdetmény.
Nagykanizsa r. t. város területén folyó évi junius hó 26-én délelőtt 9 ór.kor kezdődő leg patkányok mérgezése rendeltetett.
Minden hézttl\'aj,ionos, leiektulajdonos, ha ezek nem tartózkodnának a város területén, akkor a bérlók vagy megbizolluk tartoznak a mérgei beszerezni és feltenni.
Akár van patkány vslanely házban, .Kár nincsen, mérget minden házlulsjdonos tartozik
felrakok ^ |0rlínik, mert mérgezéseknél a patkányok régi helyeiket elszoklák hagyni és máshol keresnek menedékhelyet. . .
A mérgek beszerzése a gyógyszertárakban történik, ahol mindon háztulíjdonos, akt mérget vásárol, jegyzékbe lesz "zelve (ulc. házszám szeiint), ezzel mintegy ellenSrizlelnek a háztulajdonosok hogy kik vásároltak mérge . Az összes rendórközegek, orvosok és állalorvosok pedig ellenőrzik, hogy felrakják-e a mérgei
Azon háztulajdonos ellen, aki a mérgei fel nem rakja a legszigorúbb eljárás fog megtn-dittatni és költségére a mérgezés folyamatba tétetni. Torlódások elkerülése végett a mérge mindenki idejekorán beszerezze. Beszerzésnél vény, recept felmutatása nem szükséges
Nagykanizsán, I9S2 évi junius hó 18
Dr. Sabján s k. polgirmeiter.
A. i.m.n .liöt.-.A- sifc..lr»S»S«
ASZTALI BOR!
lltwnkAat 26 ÓS 30 m«t kaphat*. .
BORTés borseprőt
SS suaár ut 53.
xxxxxxxxxxxxxxxx
" Mohar Köles Haidina Zab Tengeri
OWMlaftéftl & németofíxigi k«rtl
rr.agvak kicsinyben Is kaphatók
í Ország Widder cégnél
\' Nagykanizsa, Erxaébat tár 10.
SXXXXXXXXXHXXl
Az elvarázsolt fellegvár
4 f.lvoniaba.. >«>\' Ma N..H és Pavl H.ll.m.nn
Hindu síremlék ILréMir.\'iw-«««>\'«_
(SEPLESI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is r.
nagyobb mennyiségekben is r.
nrgykrmmtóforgblmi
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fö-ut, Bazár I. emelet.
--------származású művésznő, valsmint Robart
Szerdán és csütörtökön Jan. t^rtv.1 a
Farkas és a préda <
Fridolin mint utcaseprő a—i —
Jön
Ahegyek fantomja lUrési
-- .. ..■■_. .. „\' , >... IS K. 11 tatotok l.éUŐ.-P léi 7 ">
Jön
naiyarm.:
Festő lalimlntah Is kaphatok.
VEGYI TERMÉKEK MET"
újonnan berendezett s gazdagon íelszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecselárukban.
kokban úgyszintén ) Nagyb.nl **«..«« .■<>"»*\'•*\'
Sternberger GyulaErzsébettér
Telelőn 397 Jsarvas-IUBerta »laH.a*b.n --
«■»■« ---
Nyomatott a laptutajdonosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
Sl-Ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junius 22. Csütörtök
139. tUm
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
»• ki.4AUv.ui, PÍ..I 13 .
____lottiotbui t.Llflo ÍS -
H<(|alo>lk mlndl* kor« «*!;<"
SZERKESZTŐ:
BENEDEK ReZSÖ
Kállay miniszter három havi indemnllásra tesz javaslatot.
hogy julius elseje elölt tető alá hozza
Budapest, junius 21. (Saját tudósítónktól.) A nemzetgyűlés mai szünetet arra használták fel, hogy a tegnap kisorsolt osztályok tagjai a tegnap bemutatott mandátumokat megvizsgáljak. Az osztályok majd a holnapi ülésen teszik megjelentésüket. Az I osztályon Mokcsay Zoltán mandátumát nem igazollak ö|(.a „B" osztályba sorozták. A többi mandátum ellen nem volt kifogás A 11. 0SZlály egy mandátumot sem kifogásolt A III. osztályban szintén senkinek mandátumát nem kifogásolták. A IV. osztály Wild József mandátumat a ,B" osztályba sorozták. Továbbá alaki kifogást emellek Szilágyi Lajos és Krausz József mandátuma ellen. A kel utóbbi mandátumot nem soroztak a ,B osztályba. \'.
A nemzetgyűlés első érdemleges ülésén dr. Kállay Tibor pénzügyminiszter be fogja terjeszteni az indemmtas-ról szóló javaslatot. ,
Mi este 6 órakor pártközi értekezlet lesz, melyet a pénzügyminiszter htvolt össze. Meghívót kaplak az összes ellenzék; pártok, de megjelentek az egyseges kormányzópárt képviselői is. A pénzügyminiszter a képviselőket tájékoztatni fogja az indemnitásról és három hónapi indemnilásra tesz javaslatot.
A pénzügyminiszternek az a colja,
nehogy
az indemnitási javaslatot, ország ex-lexbe kerüljön.
Az indemnitás még e héten, szombaton keféli a nemzetgyűlés elé.
Holnap válasszák meg a nemzetgyűlés elnökségét. Elnök Gaál Gaszton lesz, alelnökeit, Sxcitovsiky Bela es Huszár Károly: -A jegyzői tisztségekre ugy a kormányzó,s mint az ellenzeki párlok jelölnek. /V háznagyt állásra Kállay Tamás és Karctffiáth Jenő pályáznak. Allatában Kállaynak^van több esélye A választások után a bizottságokat alakítják meg, ugy, hogy péntekre mar az összes bizottságok működhessenek.
Az indemnitás után a főrendiházi reformjavaslatot fogják tárgyain, es azt remélik, hogy augusztus hónapban nyan szünetre mehet a Ház.
Ma délelőtt a miniszterelnökségén minisztertanács volt. A tanácskozáson a parlament munkarendjéről volt szó, azonban szóba került az indemnitás Is és a drágaság elleni küzdelem tsloga-koztatta a tanácskozást. Szoba kerü t még a gabonarendelct, a közellátás kérdése és az a mozgalom, amelynek célja az őrlési Vám leszállítása. A minisztertanács, ugy döntött, hogy az őrlési vamot kilogrammról leszállítja 10 kilogrammra.
II BlOllolWi ar.l (>\'/. IkiíW \'""l «»"" II R,í,. IV,. 780 K. KÍU.i. <00 K I aoo K Kz> 7» K. Knw.ltoto 41
ur—- ijiii in —n" ^ —
Lengyel polgárháború küszöbén.
Varsó, junius 21. A tizennégy nap ót. „i kormányválság ugyláts.lk sokkal súlyosabb méretű, mint egy egyszerű po lt kai átcsoportosítás. A válság pkát nem látják tisitán. Annyi bizonyos, bogy nagyhorderejű és kiszámíthatatlan következményű bel.8 zavarokkal küzd a lengyel politika. Különösen katasztrófáidnak ítélik meg Kokat a láma-dások.t, melyeket .z ellenzéki l.pok ntárnek a lengyel köztársság elnöke PllsudsAy ellen. A támadásban .z a tendencia lrejBk, hogy a polgárháború lehetősége kűazöbön áll.
A Panama-csatorna erődítései.
Paris, junius 21. Az Agenci. American, panamai jelentése szerint .z Egye.Glt-AII.mok r . __________mtinWil

Károly király végrendelete.
München, junius 21. (Saját tudósítónktól). Münchenben Habsburgkonferencia gyűlt össze. Az értekezleten felolvasták IV. Károly kiralynak azt a végrendeletét, melyet az októberi Magyarországba jövetele előtt készített. , „, ,
A-végrendelet szerint IV. Karoly király gyermekei gyámiául Zita királynét és Miksa főherceget, jelolt ki. Arra vonatkozólag is intézkedik, hogy holttestét a bécsi kapucinusok templomában temessék el, de ha ez nem volna lehetséges, akkor a budai Mátyás-templomban helyezzek nyu-
8öfolA ^vagyonfelosztásnál Ottó főherceg jogai m?góvandók. Mikor lv. Károly király Madeirába érkezeit, uj • végréffdélétet irt, amely Zita királyné-
nál van és amelyben ugy intézkedik, hogy a trónörökös kiskorúsága idejere Zita királynét illeti a régensseg.
Albrecht főherceg kötekzte ma-oát hoív a trón elnyerése érdekeben senimit sem fog tenni A.legilimistá eoy munkaprogramot dolgoztak ki,
mely szerint Zita királynénak Magyar-orezágon -kell lakóhelyet biztositan,, azután a magyar kormannyal kompromisszum kötendő, hogy Ottó Főherceg kiskorúsága alatt Nádor ve-zesse a kormányzást vagy pedig. egy háromtagú államtanacs Csernoch. János\'hercegprímás grof Appony, Albert vagy Andrássy Gyula gróf es Hor hy Miklós. Vagy lehetséges, hogy Horthy maradna kormányzónak. A 3. pont Oltó főherceget a nemzetgyűlés a szabad királyválasztás ioga alapján királlyá válassza
nagyarányú erődítési munkál.tokb. kezdenek . Panama-csatorna mentén. Az erődítményeket ellátják . legnagyobb k.libeiu és legmesszebbhordó h.jóágyu tlpusokk.l és n.gy-számu helyőrséget fogn.k oltt.rl.nl moder,-nemű, akár levegőben, akár "ár.zföldön vagy tengeren tőrlénő támadás kivédésre.
Amerika a népszövetség mellett.
Paris, junius 21. Az amerikai nagy lapokban és számottevő érdekképviseletek körében egyre hangosabban nyilvánul meg az a kívánság, hogy az Egyesült Államok kormánya csatlakozzék a népszövetséghez. Lenin helyett — Csereslnszky.
Koppenhága, junius 21. A J5venak« Dagbladet" azt írja moszkvai tudósítás aUpján. hogy Lenin teljes vlzszavonuásának ok. abban keresendő, hogy . széW radikális elemek elfordult.k tőle k.plfliszliku. ~>llll-kája miatt és eUiigetelten maradt, fcz a kudirc egészen megtörte Lenint és ő maga is érzi, hogy eljátszott, a játékot, A tényleges halaimat Csereslnszky ragadta magához, .ki a kommunista végrehajtó bizottság elnöke volt.
A hágai értekezlet.
Hága, junius 21. Harnebeck elnök ma nyitotta meg az első főbizottság ülését. Megválasztották a három albizottság elnökét. Az első albizottság elnökéül a hollandus Pátiját választották A főbizottság elnöke megbízást kapott, hogy keresse az érintkezést ar oroszokkal és értesítse őket a tó-bizottság megalakulásáról és ismer-tcsse meg a kiküldendő orosz delegációt a három albizottságra varó munkával.
A jugoszláv határzár.
líl, OW Irr. körülmény -5°".
hogy az
i f -
noiiv .Z utóbbi Időben a magyar kordán* és a magyar hatóságok tudtával soki ember (?) lépte át Jugoszlávia h.tárát agitá
Ci4 C\'jó|bé4!te.0lt helyen kijelentsék hogy erről mit sem tudnak és tul.jdonkép.n állandó határ,á,lat áll lenn és Min engednek U a magyar államból valói Jagosihotába.
zalai közlöny
1922. juotm 22 •
A iulius elselei tisztviselő elbocsátások
_ Sojnl ludósjl&nklól. —
Nngykoniisa, junius 21.
Ismeretes . ko.ményn.k.z.\'^\'; 1Í!r amely szerint ulius elsejére a kozeltcai \'ömege. nyugdíj..*. ví\'^- E. illetően érdeklődtünk beavatott helyen es követkexő felvilágosítást kaptok: ;
— A ielenlegi kormány az indemnnaai törvényben felhatalmazást kapott, Wl \' Ideiglenes beos.tá.ban szolgáló ««•«» közalkalmazottakat, továbbá a ,B»» «» vett tisztviselőket juliu. elsejével szolgálatuk
bői elboesásaa. l
- Ez a törvény annakidején nem sok vizet zavar., mert a közlUstvU.lők azt h tték, hogy .« idő rövidsége miatt juhu. l ig l«»e
^J\'^Mták várat,.nul . tór
vény végrehajtási utasítását. E rend. kwés élteiméin ní.óssxe. menekült és ,B liszté, alkalmazottaknak, tekintet nélkül\' v.n beosztásuk vsgy nincs, «■ év utusá o kezdődően beszüntetik a fizetésük folyós. á ait. A számvevőségek kötelesek er ól azJ\' dekelteket .zz.l . felhívással értesíteni, hogy jelentsék be sx illetékes
"s.é öl juíiu" l.lg nrm történik meg, ugy hivatalból Intézkednek a sx.bálys»eru elbo-
C*4t4*- A\'nyugdij, Illetve végkielégítés meg-állapításáig sz elbocsátott köztisztviselők n-< 60 százalékát kapják meg előleg-
"épen és e.eket .. előlegeket a számvevőségek a nvugdijból, Illetve . végklelég.lés
összegéhői levonjak. ,i,.:,,lílet
- Elsősorban azokat . tlszUMlóket bocsátják el, skik valamely ügyből kifolyóan fesvelml vi.sgálal alatt állottak, »l\'k illetőleg 40 évi szolgálatot teljesítettek, vag^
elélték « 65 éve. kort. Exek u ín azok. ko
vetkeznek, .kiknek megélhetek más módon is bi.to.itv. vsn. Némely k»zli«.g.t*s.
bsn egész ügyosztályok szűnnek » - N l lél..á.n.p.»ztá. lesz a sójov.dclem, pénzverde és pénzügyminisztéi ium egyes osztályain.
Az elbocsátási értesítő szövege . ko
"""\'.í/Értesítem. hogy sx 1922 évi május
hó 5 én kelt minisztei lanácti hstároz.ttal .x évi 1. t.-c. 24. S-nak végrehajtásával megbízott miniszlerközi bizottság tásáv.l, minthogy köllségvetésileg rendszere sitett állásra véglegesen elhelyezhető nem volt, s rn kir. belügymin,sxtír.um ont a létsxámsps.ztási állományba vette tel WO. ávi junius hó 30 al . "nylege. s,olgále köteléke alól felmentette és 1922 jul.us elsején kezdődő hatállyal végelbáná. alá vonta
— Jelen értesítés vételétől számítolt 8 „ap al.tt . belügyminisztériumban - okmányainak felmutatás, mellett - kérhet, végkielégítését, vagy nyugdíjazásai. (Amennyi ben ezt nem lenné, hivatalból fog intézkedés
\'"""l Nyugdijának, Illetőleg végkielégítésének folyósításáról a m. kir. belügyminiszter ur külön fog intézkedni. Addig ,», .m.g e» megtörténhetik, 1922. évi jul.us hó 1 tol kezdve, az eddigi illetmények 60 százalékjy fog előlegül visszafizetés kötelezettsége mel lett részére folyóaitsni.
Ha őszül a haja
ftóbilj. m«B »8>-s\'« » mízesaM.Ws
Diana-haifestőt
mely IT-t.1. siinv«ttoZ*lbwí k.ptiklv és lg)\'
mlndtttkl ulssése szsrinll színi éihsl cl. Kóelinisttélsty: Dlstts Kereskedelmi RT. Budspest,»., Hfalor- u- 3°
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
_ Óvodai Tixsgík l5A
..gyk.nirsai óvodákb.n, a
/étkező sorrendben kÍ5Uni..ai,
24 én . Nádor-utcai, . 25 én a s.
B.töitendő sxeg városánál, Za «8 ^ y £
„ál több állás vár 4j,„,y üresedett
mtg, . másik részét peog i ,e
A pályázatok jultus hó közepén j ^ ugyanakkor lm»k« "^^„ók: .z detve. A megürült állások a adóUgyi
adóhivatalnál: sz J^ve^ói, .gy I
tanácsosi, három adóügyi tíJJ • » , „ 1 ügyi ..számvevői három adó £ .
hajtői, az «|on»»n ^Sbí állások,
választások folyamán megOr esedo to A fogslmszói karnál : « « ^tdeU tlná-tanácsosi, lemondás álul mets „yusdiJazAs csosi, sz árvaszék ünőki fr^J^ a által mcsUrescdelt tiszil tölgyes szántvevői ksrnál sz ujon. sn ■•»« k, vevői, alszánivevői, számliszti es «y
lcgyző v.«t,. MÜTÍssetl K»r
„neJat/^őrtókőn eslc 8 órakor rend. |
. xalavármegyol gaxda.ágl
.IhlJtMc a fSldblrt"k helyesebb meg-
ülést tartóit.
_ CsSdUgy. Brandl Ignác .is neje
I^wssrsr-A-^S
^■íisnísr&AJg
Józseftől - L«a\' 650.000 koronáért,
NÍSJií£ és dr Proshl Ernőnétől - Benl.ik Lajosné
Lázár Somá-
zssxz
Negykani.sán 556 négy«Sg« Uu4n
^ háxr\'Ayrtzé\' koronáé,,.
főaxerepével- , n.gyk.nl.a.l
AnHrn.g&.n.ko^,y.tékán k t
Fz ^ rövid híradás élénk
jubilánst, aki sxlves vendégweretet el v.szo nozta a jókívánságokat, melyekkel az „ö vözlők elhslmozták.
_ A balatonbogiári gyermektelep
f.M«T.ISbl"ott.ág«: A msgysr királyi
[feög&sa
és neje ált.l alspilott Daiatonoog....
_ A tUzvé.x áldozatának, a leégett szerencsétlen sor.u Horváth J^^\'
150 K-t küldött be sxerkesxtőségünkbe.
— C.erkésx.k pártolása. A Magyar
,OU° é«ahfzafl. á iHuságbarát társadaiom-
"ozl tdul bog mell te
sik nagy —ve* munJJ^^ annyival is időszerűbb egy i4b<>
m , . csapatok ^ ^tn/ok pedig
,órásaikra a a oegy „erelési
éppen » -"^ "Ik foTdi v Városunkban
adományokat, melyet nyugtázn. is toj
korona, aUp tó tagságldlj 10™ ^
t\'ökő5? tagdíj ^ ^on. Adomány .zor(
ban bármily összegben .dh.ló- » W
egyik csapatnak szánjs.
r \\ fi„.Wénéaietl lemezek, psp.rok,
N"8yklnTb.l.tonudWl tttskárosaltak
felsegélyezásére, értesülésünk szerint, a kOz^ igazgatás utján megyeszerle ^gyűjtést fog"\'" elrendelni, hogy az uj.alpltést olősegilsík.
kényelmes is eit..«ii esyedüt .L kissel v«,o« \' duplatatpu nyíri ,
SZANDAL
F.gysdGlt készíti:
ARGENT IftNOS
dívát 5ZC1101. -
lunlua 22
_ Balatoni vándorkiállítás. A Bals; 1 Társaság, ex AmerlV.iV8r6.kwMjl-.kcld KHÍ8Í»»<» a Balatonvidék fejlesztése : l> \'r"i .l.r*nnr-\' kulturális és gazda-
tCTi * ^ >\'7
^VtMll-íli Keszthelyen, a községi iskola , ■ i kiállítást rendez. Az alábbi
"rfokban országos közintézményeink is-"TüÍeaztő gyűjteményein kívül bemutatják :£oTv déklUkLág twmelviny.it, l
FíSoSt^kVrtó;
K3Ú, M. Spur István b,la-
ISsHirl
TI p\'°.J „,d. főtanácsos, gazdakör!
P\'M r^la sk Igazgató. A szakcsoportok rwftpoili Berke. Ottó igazgató. 11. Mezőgazdaság Dr. Lovaasy Sándor gazd. főtanácsos ny g«>d.
Öd5n"óie«y.8k. A s.jtóprop.^nH. veze^K Dr. lm,ll János és dr. Gárdonyi Lajos. Akik
. enVl csoportokban ki akarnak állt án\' szíveskedjenek s.ándákuk.t a hely fentartás.
Só dr. Lénárd Miklós kiállítás. Igazgató címére Kaszlhely (Gazdasági Akadém.) Jelöbb bejelenteni és HMM,jft* tárgyak részére körülbelül mekkora területre eu szükségük. A kiállítási tárgyak "
6-án é, 7-én Keszthelyen, a község. btaUJ«
lévő kiállítási helyiségben a rend.zós gnek elismervény ellenében ad-ndók á. A kiállító, bezárása utáni napon a tárgyán
V\'hel(x)mnd.nkl csodálattal beszél arról a fllmptetnierröl, melyben része voll l.gn.P J Világ mozgóban a Fark.8 és a Préda c.mü csodamü megtekintésével. Ez a rem.k nim mig cssk m. lesz lálható.
(x) Uránia. J8n .Danton" írlád történelmi esInmB.
- Azz Oz oaxországba .sóié hadi fofolyl«.l.rP«í^rl"J.- A l>onv| delmí minisztérium h.diíogolyoszlálya közi. Az oroszországbR szóló h.dlfogolyl.v<>leposlu tsrifija 15 lett rubclro emelkedett, amia> német márkánk felel m.g. A\'slT^tó h.Jlfoglyoknsk vagy ezek szóló
levelek mellé tehát a jövób.n SO német mérka melléklendő bankjegyben. H-dlTo^"*"\'*?* ezek feleségeinek szóló leveleken kívül más oroszországi cimre a honvidelmi mu.isa..lum hadlfogolyoszlálya (i„ Horthy Mik\'ó. ul Sl leveleket nem közvetít. A Moszkvába ctmzc . levelekhez — tekintettel a kózvell.n fu.ir-összeköttetisre - nem szükséges 20 nim.t mátkát mellékelni.
— A attmegl főraáUakola. A JÜtr<« állami főreáliskola hivatalo. oev. ^KkjUM? Sándor főreáliskola le». Sümeg közönig, mozgalmat indít, hogy « áll.ml polgáril leány, iskolát . város egyik jólt.vó » is az iskoa alapítója nevéről R.m.selt.r Vinciről nevez
Zt\'K E«áa»á«B«Tl kiállítás Zala-
sígusztu? 20-tól torjedőleg három napig a lovarda hely\'tsigiben egiszsigügyt vándor kitllitást rendsz Zalaegerszeg város, ipari is háziidari kiállítással kapcsolatban Ugyan kkor népünnepélyek is leszn.k. melyre eddig Kimos vidilri testület fa-dalárda jtlen|«Mc l>e vitoMt.
zalai kOzlqny
— A Keresztény Tl.ztvl.elSnők
Egyealllete f. hó 25-in > Zrínyi sportpályán zárlkőtü juniális! rendez, melyen a tagok állal meghívott vendigek vehetnek riszt. Bővebbet a legközelebbi számban.
(z) Uránia. Csülörtík: „Elvarázsolt fellegvár" bizarr játék 4 felvonásban Montenegrónak hóval bontott bérces világábób Bohókás történet, mely a montenegró.«k nagyzásl hóbortját figurázza. Mordályovtcs Niki zordképü generális és Damló, a leány-szivek bálványa sorsában, aki után iVW bájos leány lobogtatja keszkenőiét A groteszk történetnek Pola N.gri és Paul• H«;d«-a«n szerepe ad értékel. - A „Hindu síremlék 9 órai előadásaira páholy és zsolye elfogyó\'*-
IRODALOM-
vádolva Angermayer l\'°na kUéri
tésü, jó megjelenésű leány Fogházőr kísér.
. tárffvalótcrembe a fiatal leányt, akit a oghárzÍymegvl,elt, mint megriadt gw. "ám," téoett veréb összehúzza magát, mikor az
f zi___ÜtJCl
"kikkel együtt volt alkalma-
3h ^ sittes
követte el vádbeli cselekményét. A biró .m. kérdésére, hogy mü.t tette, m, b^totta ő tettének elkövetésére - nagy. ">< rámerea-ti a J^mfna ",l
mond,a. _ hogy mag« «™ <» I A
Kosanth Lajo. tanítása. Budapest, 1922 Világirodalom kiadása. A csillagászok, ikfk ismerősek az ég lilk.ival, hogy vannak csillagok, melyek egTldr-ig " \' gyogó fényben állanak, m«|d egy.dő « cH,"1 vánvuln.k hogy azután később annál r.gyo Ifbb fénnyel \'ündököljenik. Igv van z gyakran a nemzet nagy embereivel. Kossuth Lajos 1848/49 ben a nemzet apja vall."!* apátak báványozták, diadalm.. c..tikbw Sírtak érte és elveiért: » f ^
A szabadsághaico* elnyomták . dák, Kossuthnak menekülnie kellett,
üzetésben élt és ideh».a l«sankén egy mM
politikai irányzat kerekedett fe ül, me )r Kossuth eszméi helyeit a Deák -féle k egy" irányzatot juttatla diadalra, Magyar o r sz á g el mer ü 11 .1 osztrák-magyar mon-rchá-
"Vrt ZSt l b^á b °m.gá0v.ríán-
tében felbomlott é. a b«M « mind(jjt
kásságában sok van ViW
ság vagy ma l" J megbízásából és
irodslom könyvkiadóvá law m * 4|,.,oM, kiadásában dr. Niki-i MWJ Mnl„s(fl-Kosulh La,os nsgy ter,edelm ^
bél ,z 6 u 7. követnie kellett
ríySr :Í a jelenben és a jövShen,
f* k nrorszáí boldogulhasson. A nagy-
hogy Magyarország oo x .n<Jcn
értékű mü mely rfS.^K.ph.tó
ki.tóváll.f.tn\'ál, Budapest,
TÖHVÉHVSZÉK
mindennapi, s jog „o-eplő személyek,
^^SáSfer-rs
bűnösnek kén kimonoani r
kaszlás bűntettében és egy rendbeli sikkasztás ■j \'-zl-n A kir törvényszék bűnösnek rnon-
SSráet^Ffsg
tésül három hón.pi é. tizenöt nap. fogbázr. ítélte, beszámítva a 21 o.pi fogságot. Ugy az elitéit leány, mint a kir. ügyész megnyugodott az Ítéletben.
Ezzel a bíróságon befejeződött Anger-
msyer Ilona ^mo-u bitóriáj. Azonb.n -l szerencíüen kitaszilott teremtés után ném.
Mikor a társadalom "t.zerM pere .ot k áh bocsátó irgalmas Kr«tuat é. a J^^gt*
iZZü^C megmenteni ^.e£n, segi;
lene, nehogy végleg elve«zen a bun, ut««
""\'t^trlságl tárgyaláson A=yer
. porb. esett ember-gyémintokst
P Vájjon megértlk-e azok, akik a sorok
közül is oiva.nl tudnak? .. •
annab, akt n.k.m egy ««• Csak
ŰÉHSOCKfiÜpÖ^
FŰSZER- és CSEMEGEUZLETEK
rcszérc a hirooves k6biny»i
ELSŐ MflGYftR RÉSZWÉMYSERf ŐZŐDE
SÖREIT
jutinyM »il»" ,,uutl" *
..Hangya Ipar" R. T,
" m..al sw-ata.
RskUrce UU harfó. é. ,.l«k.»U r.arákat é> Király, B«or. IM..H, MMt-maUl., Dupla-tnattUéi
Tavaszi különleges sttrt.,
KapcoU füss tüKéa.
ZAI.AI HÖ2L6NV
Közgazdaság
Budapesti tőzsdei Budapest, juuius 21.
Napóleon 3055-36. SM-ío. F™«U IMak KZ75 - 83 25. Mtó. M7-9W. ouas- Ik. o„utt ""i"684^; S
_ Lel 022-J2. SaoHol 1805-—__
13310-18.50, Dinit 1260- 80. Lengyel ralit.
Budapesti devizák:
Zigrib 81250-2250, S-ev.\'.\\oik 06 , 50-.., 21-50-22-60.
Zürichi zárlat i
Berlin 1«.
N.w-York 5Í7. London 2J3«, 1 .VT\' • ...
Síi-ír prff« i«a «»<•»«•«-■•■ ^ ■
V.fis 1115, wi.n 3-50, Oszlrát koron. - -.
Nemes fémek piaca:
-a .... ,lu,i forint 200—14, .aJKM 20 koion.s rnagyar ™y 3870-
3720, Nepoleon--.
Termény Jelentési
Büt. (Tüuvldítl)\' 4125—50, egyíb í
,oz. 3325-50, Uk.rmlny ^ ^
3C.A-3SOO, zab 3400-450, tenger. 3050-700, r.pc, koip. 2150—2176, —
Budapesti állatvásár:
, ,Jtl ii\',. .80, hilull" 115 ~
t£ju (kl. M.H i05-,5 bo\'l" «■
SS s-sVW
Sertésváaár.
Fdh.ilá. 2200 F.lkell 600. üieg sertés 150-M. 174-78, 1. r. 180-83. «■"»" 21°-\'5\' tchuzoll hui -. viair Unyha.__
Eladunk
Délzalal Takarékpénztár
réuvényeket 2200 árfolyamon,
veszUnk 2100 árfolyamon.
(,„,„ keiíi ""\'\'4- veszünk.
nyeket l«m.g.iabb irb.n
Tíz,de, megbiziaok é. JW.**
Wg.KoySsel.b ti l.g?yora.bb UlJesIKat
TW«k tktllHilhutsnW »•!••"u,k
--~ külföldi píni.
\'l vétel* illMia.
Dollár, Dinár...
Grosx é$ Tar«a «-«.»>.
MavkaalsU. »u«*r ut 1. T.llen 321.;
junius
^píúT^Sdotéaek
\' vt-jx cev különbejáratu, cstnosan buto. I I0Zo»Ku cfsX Bővebbet ,klad6hlv...lban.
\' Háromtagú knlhoiUcu. uri családhoz e I hó vé«éro IdóselTb mlndenea szakácsnő keres, telik Az illető cslátlrtnak (og tekinUiln, s |o bánásmódban ti.zeoül Bővebbel VMm.IV
| ülca 63.___- -
-Kl bb tneunylségtt vasabtoncs, dr.-\'
ás villsnymolor (elszereléshez szükséges por | cellán-goíyók jutányosán eladók. Cim a kisdó
I hivatalban._____
-Sort ím borsaprít veszek mindéi,
kedó Szépeinek.____
-Németérákat ad fimlembar, ki 6 évig
I kuiraidün voli. Cim a kiadóhivalalban.
Csinosan bútorozott szobát keresők, cselleg^eíjes ellátással. Cim a kisdóhh^Un.
hazlkoszi kaphaln.
Urak réaaéra
! Cim a kiadóban.

A szerkeszlisérl soilójogilag jelelSs: Benedek Rezső szerkestll.
3C,,0 3TO0, z.b 3400-450, lenged 3K50-70Ö. rep. rv lUneM RexsS izukestll. -----
ti",........náuin um^hC7IUUn7 !

csütörtök
Az elvarázsolt fellegvár
4 falvonisbaa. Fó,,.,.pl«k: Pol. S.g.1 ......
Hindu síremlék II. rési
Eriiikit klriljní-Ur, li«ri« .zilléW
Talefon 74. _ _________
Farkas és a préda Amenk.-. < wv^iabsn Fridolin mint
^ A hegyek fantomla \'ll. rési_
V <Sr»l 0l6«dAMÍr« mlndíA jegy«lfo»yoU
öiadúok k.z4«u: llélkö.n.poko« 7 és
és ün..rn.p 5. 7 és 0 ii.kor. kezdi.\'
, Oadé 80—40 köbméter 16—40 cm.
vastag nyír és gyor.yán Cim: EOtvos-\' tár \'31. _
Király-Sörfőzde Részvénytársaság
I Nagykanizsa.
Felhiwás.
A Király-Sörfőzde Részvénytársaság Nagy I kanltsl 19S2 évi lunius hó 21-én tártól, rendkívüli közgyűlésé" elhatároz.., Hogy .
rendkívül zozgyu.o _ 6„lró| ,,
mW ^ooár valf W& céljlból 31,250 darab, egyenként 200- "■<""»• é. névre Bótó ujréitvényt bocsát kl, anjelyekr., .z \' IaMoI rászvénvesoknek részvényeik arányában « Mlé.^1 jog^z alábbi.k szerint blzlosltulik
\'oT- korona n. í. részvény u.án egy dar.b "ufkiboSátásU 200 — toron. n. é„ ugyancsak névro szóló részvény esik. . . ,
Felhívatnak léhát a .. Részvényesek, hogy igényeiké. ,érvényeik b^U,.lá,. ta«lk.. eg b«.Áhl-en 1822. év junius hó..21. nspláio. mi tailiA \'tlg b\'etárálag . Pesti Magyar Ííereskedslmi Bank budapes.i róln.ézeténél, vsgy í^fk nVavkaniZMi flókjánál bejelentsék^
Az ui részvényekre darabonkta. 1000-koron. nzi.end6 bo .z elővételi jog gy^ot-
I halártdőlg
kgá. nem gyskorolj., o.uj réu.éayekhez való ^ tttsz ré"vS-
nyCk A^uj*részvények 1»2I. évi ok.óber b.ól, vagyis az 19S1-2S. üzla.év.01 kezdve részesednek a vállalat nyeieségáben.
Azok., a részvényeke., \'f í!\'1"\'\' kozólag . részvényesek á.v^eli «
lenti időpontig be nem jelenük, az Igazgatósig fogj. értékesíteni.
Nagykanizsán, 1982. évi junius h6 21-6n As Igazgatéság*
ílKöWvnyora^munkát
ii m • Művek, folyóira
í eiwayzéai és esketésikártyák névjegyek. 1CICIUM.| ze"tc\'ki „yárak, üzletek részére ffikönyveK, Q
{ S tevéTpapirok, borítékok .roda, ■ ^f és kiadási naplék, pénztárkony- U
1 üzleti nyomtatványok, faWs<°k. rop- JO J^M irattáskák készítését eros tartós n
n lapok,gyásziflentéseks^indeneszakba >U*I» | klvHe,ben jutányos árak mellett vállalja Q
S vágó munkákat pár óm alatt készrt — mm rr ■ Q
g Zaiai és Gyarmati Nagykanizsa. Fo-ut 13 g
———--Nyoml|0|1 . tsp.ulajdouoiok: Z.lal és Gy.rm.l. könyvmomdaisb^.
ik, meghivók, etesisa.syák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok .roda., üzleti nyomtatványok, faW"ok\' ^ • ipok, gyászjplentések s minden e szakba agó munkákat
-k U m.: Szépirodalmi művek és iskola.
fAn*| könyvek kötését, aranyozását, penzintw-
ro" \' I zetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, 1 bevételi és kiadási naplók, pénztarkony-11,1 vek, irattáskák készítését eros, tartós kivitelben jutányos árak mellett vállalja
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junius 23. Péntek
140. nám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP •
;„,1...I4.«« t, U.aóhl»UI; H««< 13. «». iBUtortwB-t.Hffto 7Í
Megjelelik mindig kora
SZF.RKESZrft: BENEDEK REZSŐ
B14!LtU.lir.k (>\\,tir|.l«l .áál.l •«»««> tl„, évr. 780 K. MUvi. *00 K.
4,„ Hl K. t KT M» »» K. •timi" * •
Pályaválasztás előtt.
Gondterhesek a vizsgák hónapjában, nemcsak az iskolázó fiatalságnak, hanem még inkább a szülőknek egyéb gondoktól is borús arcai. Megérljük a gondterhes arcokat. Az életbe lépő fiatalság az érettségi felhőkbe vesző magaslatainál nem csoda, ha egy kissé
megszédül. _
A gyermeklelkek szorongását árnyékként kiséri a szülök töprengése. Mi legyen a féltett csemetéből, ha érett lesz? Soha ez a kérdés nehezebb nem volt, mint ma, amikor mindennapi kenyerünkért véres harcot kell vivni s amikor a régi, évszázados hagyományok romokban hevernek és |övő életünk fundamentumai alaktalan gomolyagokban kavarognak a forradalmi láztól még mindig vagy ha ugy tetszik, újra - túlfeszített levegőben.
A. pályaválasztás kérdésénél _ múltban a családi hagyományok és előítéletek, azután a szülők vagyoni helyzete és végül a gyermek képességei és hajlandóságai voltak előtérben. , .....
Valamely állásnak, foglalkozási | ágnak a társadalom lépcsőzetén kijelölt helye, disze, méltósága, rendszerint előnyben részesült annak jövedelmezősége mellett. A földműves, iparos és kereskedő többé-kevésbbé lenézett élethivatások voltak, még pedig a hasonló foglalkozást üző szülök részéről is. -A földműves papot, tanítót, az iparos postást, vasutast, tanári, a kereskedő bankhivatalnokot, ügyvédet nevelt a fiából rendszerint. Hej de nagyot fordult a világ. Az eddig lenézett pályák ma biztos megélhetést, sőt vagyonosodást, az úgynevezett un
pályák tengődést, nyomort jelentenek.
Ma a pályaválasztásnál egyetlen körülmény jöhet csak figyelembe, a foglalkozás jövedelmezősége. A válaszfalak ledőltek. Az élet, a kenyérért folytatott nehéz küzdelem könyörtelenül a praktikus pályák felé tereli az embereket. Az úgynevezett un fog al-kozásókat csak a vagyonos szulok gyermekei iizhelik a jövőben.
A pályaválasztás kérdése többé má,r nem bonyolult, csak súlyos — mint maga az élet. _
Többmilliós pénzlelés.
Ungvár, junius 22. Rutén földön n.gy-mennylségü régi pénzt találtak, melyeknek nagyrésze a Huny.diak Idejéből való. A lelet értéke több millió cseh korona.
Gaál Gaszton a nemzetgyűlés elnöke.
A nemzetgyttlós mai ülése.
Budapest, juniu. 22 A nemzetgyűlés | m.i ülését 1 órakor nyitotta meg Apponyi Albert gróf korelnök.
Nagy Ernő napirend előtt megköveti a Házal . mult ülésen haainilt inparlamentdrls kifejezésért. Az ellene perekben folytatott hajszél szombaton fogja • Interpelláció alakjában a Has elé tei jesztenl.
Ap, onyi kijelenti, minthogy a zajban az inparUmentitris kifejezést nem hallotta, további elnöki eljárásnak nlnci helye. Azután az osztályok jelentése következett. A megvizsgált mindilumok közül hale.1 a .B osztályba soroztak, mely ulín az alnokválaaz-tás következik. A leadott 185 szavazat közül 175 Gaál Gaszl ónra . esell.
Apponyi Gaál Gasztont a nemzetgyűlés inegválaaztott elnökének nyilvánítja.
Ezután az alelnőkválasztía következik. Megválasztották Srcilovsrky Bélát és Hastar Károlyi, mely után a héznagy él a jegyzők választásira térnek át. Egyenként 150 ".vázáiul megválasztották jrgvzókal Sarlós János, Bodó János, Forgó A TOklós. Hl,! Im\'c. Ptrlaky György és l\'elrovich Gyöm képviselőket Háznaggyá 130 szavazattal Kara//iálh jenől választották meg.
A korelnöki hivatásnak vége lévén, Apponyi köszönetet mond a Ház tisztikarának éa a képviselőknek. Apponylt az egész Híz tapsoljs. S.-ünet után
Gaál Gaszton elfoglalja az elnöki azéket I éa a következőket mondott
— Mély meghatottsággal jelenek meg immár harmadirben eftn a helyen. AI..ÍC,-kozáat a mult nemzetgyűlésen módosított 1908. házszabályok alkalmazáséval fogja ve-zetni, mig a nemzetgyűlés mSsk\'p nem Intézkedik. A szabályok alkalmazásában liberálisan kivált eljárni és a vélemények szabad érvényesülésének enged ut.t.
— A nemzetgyűlés törvényhozó működését egye. emberek é. fr.koók játékává lenni nem engedi. A nemzetgyülé. működésére Isten áldásét kéri és a tárgyalás rendját megnyiloltn.k nyilvánilja. Apponylnakjegyzőkönyvi köszönetet szavaztat.
_ B jelenti, hogy 244 kerületben a választás megtörtént. Azután a lést megalakultak jelenti ki. mely után Gaal Gaszton elnök még a következőket mondja.
_ Mig a törvényhozás szünetelt, megrázó nagy gyász sújtotta . nemzetei- AprW. 1-én Karoly király őfelségét az élők sorából kiragadta . halál. Javasolja, ho«y a nemz.t-gyűlés Károly király őfelsége halála alkalmáulmély részvétének jegyzőkönyvig adjon kifejezést. Hatalmazza fel az elnökséget, hogy erről a királyi családot érteailae.
Gsál ezután naplrendinditványt tesz.
öt perc szünet után Bethlen miniszterelnök Indítványozza, hogy míg két jegyzőt válasszanak, kiknek megválasztására azonban a nemzetgyűlés csak holnap tér át.
Az üléa délután fél 2 órakor veget ért.
Főispánok tisztelgése az előző és az uj belügyminiszternél.
Budapest, juniu, 22. A M T I. jelenti: A főispáni kar ma délelőtt 12 órakor bum, folt hebehberg helügymiinhzterlő . uUn. pedig űdvóiöite az uj belügymlniaztert. A főUpánok nevében Pres.ly Elemér, Pe.lv.-r_; megye főispánja intézett bucuszavaka a voí belügyminiszterhez, ak .. üdvözlést meekős önte. Utána Rakovs.ky Iván UJ belügyminisztert keresték fel, akit a ölspánok nevében ugyancsak Pres.ly Elemér Pest
megye főispánja üdvözölt. R.kov.zky Iván válaszéban örömének .dott kifejezést a fő ispánok üdvözlés, feleli. A vármegyék meg-leformáláséníl két cél lebeg "eme eiött^ mondotta: az első .,, hogy . vármegyék . modern m.gy.r élethez alkalma,kod,.n.k . másik pedig . régi hagyományok megvédése, valamint, h*ogy a m.gy.r kultúráin, enged-lük odadobni pusztító ,el..Bv.knak. Keméh, hoiv sikerül együttműködést biztosítani ab-ban az irányban, hogy a. or.zág gazd.sági helvzete iobb mederbe terelődjék éa JobD ,-övő elé nézhessen. A főispánok lelkesen megéljenezték az uj belügymlnmtert.
A belgrádi kormány nem fogadta «1 >i Vatikán szabadkai é« nagy-* Secskerekl piUpBkjelSltjeit.
Belgrád junius 22. A .Politika" l«í"j\'Lb.b
ÍTÖSS:^ek^Sndó ^
kormánynak két személy, v^tk^ta,
.kik »z ideiglenes pü.pökl ..ékeket elfoglalnák. A jelöllek nevét a lap nem közli, ellenben megállapítja, hogy az illetők ^zetlet-lenek", Illetve közismert .magyerónoVugy hőg, ; kormány jelölésüket nem fog.dh \'» el. A kormány ilyen értelemben válaszolt Is a Va\'ikánnak, amelytől elvár,. hogy . szabadkai éa l.ecakereki püspökségekre a
"ormíny részéről javasolt személyi fo-gadja el.
Franciaország és Románia titkos katonai egyezménye Szovjetoroszország ellen.
Bécs, junius 22. A Neues Wiener Tag-bltül jelenti Bukarestből: Az Adeverul közli, hogy Románia és Franciaország közölt titkos katooai egyezmény jött létre Szovj.loro..-ország ellen. Az egyezményben Fr.ncUország kötelezi magét, hogy gondja leaz Rom^\' esetleges hsdifelszereléaére.
A németek hálája Spanyolországnak.
Berlin junius Sí. Spanyolország a hlboni alatt nagy odaadlsa.1 segitstte s német mene-kQlteket és hadifoglyokat. Hálából most a madridi német nagykövet, a német komtav „evében nagymennyiségű gyógyszerl é. egyéb orvosi célt szolgáló német cikket sjéolott fel Spanyolországul*.
ZALAI KÖZLÖNY
1922. junius 23
Megaxttnt egy magyar gyalázó cseh hetilap.
Losonc:, junius 22. Náhány nappal .álőlt Losoncon .Nogr^GőmM Hírlap
dm alatt a ceh kcimány Intézkedésére hetl-lap indult A cseh lap » magyarság
vezetőinek céltudatos deauncialását tusle ki célul. A l-p. miuHn » magyarság .ihiszcmu-
szünfelle működései es -----
szó nélkül visiz.köllöjölt Csehországba. A lap be laőmunka társai a cteh pinailiv propaganda ügynökség magyarul tudó megbízottai voltak.
A cieh határok megerőaltéae.
Prága, junius 22 A Msgyar Kurír jelenti : Az egyik némel lap szerint a cseh kormány az Érchegységet megakarj. erősltenb A cik nemzetvédelmi minbzlérium sajtóirodája kljélrttlr, hogy ai a Wr koholmány. Ciehors\'ág pénzügyi helyzetét vizsgálva, még a nem szakember előtt Is világos, hogy » köztársaság határainak megerősítése Igy lehetetlen. A határok védelmére támadás esetén egészen mis intéikedéseket kell tenni éa adott hdyxetben aíokat Csehország végre
la bajija.
A aiovjetdelegálua repülőgépen megy Hágába.
Bic, junius 22 Berlinből jelentik: Tegnap este 9 órakor szállt le Staakenben, Spandau mellett at orosz német repülőtársaság egy gépe, mely Moszkvából az 1800 km.-es utat rossz időben megsz.kitás nélkül tette meg. A gépen Kreali.isky oron kiküldött volt három társával éa podgyáazával Krestinsky Innen folytatja ulját Hágába, ahol as orosz| kormány kiküldöttjeként sierepel.
Kátaa exlaatencl.k vagyont azerez-n*k. _ Egy kereskedő magflgyeWe.l. 59.000 K nyereség negyedór. alatt.
Már már alt reméltük, hogy . siherek, hadlnyerők lelketlen ca.pelával kiveszett ez a különösen lelketlen csapéi: a Uncolók lm ka, erre-.ir* szaladgáló, lavaazberendeiésű ulazó-táskávsl vonaton meghuiódó, demarkációs vonalakon át éa vissza auiranó, titokban üzletelő, ördög lelkű és a rendőrséget kerülő, bujkáló casp.ts. Őket is a háború szülte. S mig rongyos ruháik alatt derekukra csavarva szállították az „árul", este olt feszelegtek a kávéhátakban, külön teritett sszlalnál étkez tek az éttermekben, szeretőket t.rtoltak — mert volt miből.
Nem egyszer történt, hogy jólöltözött hölgyet megkérdezett a barátnője :
— Mí a foglalkozás. . barátodnak ?
— No hallod? LáncosI
— Mindjárt gondoltam.
A háború borzalmai mellett igen megtréfált. a világot. Uj embertípusokat teremteti, mint . hedicsslók, kik nem vetlék lelkükre, hogy • Kárpálokba küldött bakk.ncs t.lp. "szétázott a hótól és ciataktó! a szegény bak. lábán, mint a slber, ki milliókat keresett a valuták árnyékában, bár Igaz, hogy az árnyékról sokszor a hűvösre került. Aztán a láncos. Veaz valamit, vagy kicsikar, vagy „azért tesz" valamire s aztán még ki sem fizette, már is tovább adj.. Kifizeti a nyeleségből »z újra vásárlandó árut Is. De teremtelt a háboiu bohózatokat la. Egy bécsi úrról beszélik, hogy édesapja halálával a fivérével osztozkodott .z örökségen. Béke években 50—50 ezer koron, jutott mindegyiknek. Az egyik t.k.rékb. lette, . másik vett 50.000 üveg bort. Ittak, mulattak. Az üres üvegeket aztin a padlásra rakatta. Jött a
„agy felfordulás. A
70 000 koronára növekede t.
üveg pedig eladásra kerüli ... 3 millió rónát jövedelmezett. ,
A láncolás szoros OS.,.fügében yen ezzel a hólesőnek látszó esettel. A. *"\' ma horribilis pénzt képviselnek Az « ™«á roz.lt anyaggal leh-t UncoM, le »«m «
árát, megvenni, dupla ériékben adn tovíBB. Fgy kereskedő közölte velünk megh
azok az alakok, kiknek semmi nincs, mégis nagyszerűen élnek. K.reja«V. mert láncolnak. Egy úrról be.zélt ír, o málónk. kiről bebizonyosodott, hogy láncolt szappan „,l 50.000. koronát kereseti. Még kl sem fizette a sz.ppant, mikor már elad a és tel vette • pínzt. Teimészétesen akkor már könnyű volt kifizetni a - vételárat.
A kereskedő most konkrétumokat gyújt. Uiból felbukkanni látja azokat . közismert láncosokat, kik egy Időre félreW é« nemes foglalkozást, ma mér ismét alk.lm.snak találják a terepi-let. Utaznak, vesznek, eladnak, cserélnek.
Mindannyian ludjuk, mit jelent láncolni. Egyéni busás kereset-1 és egyes cikkek Ara-„Ik horribilia megdrágulását A láncosok összegyűjtik «z árukat s megindul a kereslet n közönség részéről.
A láncoláa lelketlen megzsarolás. a köznek. Ime, újból mutatkoznak a kezdet jelel. A hatóság védje meg a közönség érde keit, kutass, ki . láncosok kilétét, üzleteik lebonyolítását é. lebonyolítóit. Ad.tokat nem nehéz szerezni
M.l H/EIC.
Nem tart vissza .. .*)
Nem tart vissza, hogy itt van már a lét, Nem tart vissza, hogy visszament a garda: Hogy /élne az, és hogy menne az fazva, Kinek a Jövő égig csapkodó. Sose hamvadó tizekről beszel .\'
Nem riaszt vissza az a kémgolyó Mit kozák adhat egi/ik erdőszélen; Mert ott akarok állni még az elen. Hol reánk törtek uszilott ebek, Hol gátakat bont az a négy folyo . ■ .
Idehallom az clbusult csatát A tarhely körül kifeszített árkon — A harangok közt ott jár üábor Aron S mint felvert tigris■ Erdélyünk falon, Székely forgatja gyilkoló vasát . . .
Nincs többé semmi, ami visszatol tson, Megyek opáml Ügyen kardom kifenve-. Aztán a fiad lép majd n helyedbe — Csak addig álljon az, mi o mienk, Mlg magam is részt vehetek a harcon . ■ ■
Petropavloiuszk, 1919. okt.
NAGY GVÖZŐ
- A Király sörgyár tfifceematéac.
tápunk legn.pl szémaban jele:nt meg a Király aetfőrö r. t. tökeemelési hirdetménye, melyben a részvényeseket az uj»bb k\'bocté-l isi ól értesiti. A részvénytáraság■ ajen cél-b<H szerdán, folyó hó 21-én rendkívüli kot gyűlést tartott, melyen a \'fényesek szép íimmal jelentek meg. Dr. RothschlldJ ,k.b Igazgatósági tag elnökölt a Yendkivüli koz-yűíéaen, aki üdvözölvén .\'megjelenteket,
.íőldt, .. igazgat^
*e,int . »í,w»áí ráÉe«»n)lőkl^t 5,750.000
koronáról 12 m\'.llió koronára akrrjs felemeltetni és c célból 31.250 drb. uj részvényt (200 K n. é.) bocsát.nak ki, melyekre nézve az a javaslat, hogy minden régi részvény után egy uj részvény vehető át 1000 korona lefizetése ellenében, minden külön költség nélkül és az uj részvények részesülnek a folyó üzleti év eredményében. A részvényesek által A- nem veit részvények értékesítéséről az igazgatóság fog gondoskodni, de s\'rami esetre sem a kibocsátási áron alul. A közgyűlés az Igazgatóság javaslatát egyhangú helyesléssel elfogadta és megbízta >• Igezg.-lóságot ennek kereaztül vitelével. A rendkl-vüll közgyűlés az alapszabályok szükaégeMé vált módositáaával Is foglalkozott és azokat is jóváhagyólag elfogadta. — Amidőn ezen, városunk közgazdasági életében jelentős ew ményröl közönségünk* értesítjük, nem mulaszt baljuk el, hogy vátosunk ezen legrégib\'.i nagyiparvállalat, ujabb fejlődésének fokéi jóleső érzéssel ne üdvözölnénk és annak -telje. sikert kívánjunk.
— A borbély- ém füdráaa-Baletak .zombatl zárórája. A Hivatalos L.p_csü-törtök! szám. közli a kereskedelemügyi mwtsz-ter legújabb rendeletéi, . borbSlyusleték .zombati zárórájár, vonatkozólag. A rendelet szerint áptilis 1 löl s.eptemWer 31-ig terjedő időazakban este fél 10 óráfg. októW 1-tól március 31-ig terjedő Időszakban pedig eate 9 óráig tarthatók nyitva a borbély üzletek.
(x) Világ-mozgó. Jön H*gy«k fan tomja, II. rés*.
- A Keresztény Tlaztriaalőnok
Egy.alllet. folyó hó S5-án délután 5 óra. kezdettel a .Zrínyi" sportpályán (József föher ceg laktanya mellett) zártkörű Juniális! lartanak melyre a\' lagok által meghívott vendégekéi szívesen tálja a rendezőség. — A cserkésze/ mulalvánj számai, tréfás műsor, kacagtató meglepetést szórakoztatják a vendégeket, bste
lámpionos kivilágiUs. Belépődíj 10 K. Olcsi ételek és Italok. A Jövedelem nagyig1 " cserkészek javára fordítjuk. Hangverseny darabokat és lánchoz a zenét a 6. gyalogezred zenekara szolgáltatja.
— Pilya»ílaaaUa. A fógimnázzun. érettségit tett tanulói a következő pályákra mennek. Orvosira 4, mérnökire 3, tanárira 1, jogira 1, kereskedelmire 2, zeneire 1 s vasutas pályára 1.
Ix) LUtters-téla legfinomabb Solingem ícél ké/ek a lesn.gyobb választóban l«.n jutányos árakon kaphatók Fischel Fülöp Fiat áiuházában Nagykanizsán.
Orosz mesókio" el«ú varscyklvsbél as tME folyó h\'ivl ü»zejovelolén zzavjla a «zer o.
• - Magyarország WlWötőJa - T\'l~.t-
A Sl.-gerro.ini békearerződé. szerint Ausztria köteles .z utódáll.mokn.k s Így M.gy.ror-szágnsk is mlnd.ma forgalmi kedvezményt megadni, melyek az Illető állam területén szokásosak. Így Magyarország nincs meg fosztva Trieszttől s elsősorban Olaazoiszág-g.l kerül mondhatni szomszédi /sjonyba, *.ml az export és Import szempontjából Igen lényeges, mert a staltaztlk.l •dalokat és a csonka ország mai gazdasági helysetét véve alapul, még mindig mintegy 5 millió líra
értékű gyümölcsöt, zöldséget és egyéb mező-o.zdasávl terméket Importálhat-
A választás
mindig kynnywi me^y » Hunfl*H« f\'F\'" üzletben, mert áU«n<ló*n érkeznok ujdorisigok.
EliörondU tenni., fehér válton női-é» gyermekcipők feltönö olc.ó Arbao.
Nii-, íícfi- ^«rm«ktiwUnyik igen n*gy viU»zlékb«n.
A Ugldéllsatob sxénsavas krlMályvlf
Nagykanizsa^ töalArmltái Back Hmnrtk cégnél
11)22. junius 23
ZALAI KÜZLONV
_ A főgimnázium Igazgatósága
hálás köaxönetét fejezi ki s következő sdo mányok nemesszlvll adakozóinak. A .Hsngyíi"-
nnk 1600 koronáért, a Dilzalal Takarékpénztárnak 500 körönéért, az 1897 ben érettségit tett volt diákoknak 25 éves találkozójuk alkalmival a BZcgéoysorsu diákok segélyezésére aJoil 3600 koronáért, az ügyvédi karnrk Cseresnyés Zjllán törvényszéki biró elhalálozása alkalmával a szegény tanulóknak adott 1500 koronáért. Radnay Jenő Urnák 100 koronáért is az első sz. postahivatalnak 1400 koronáért ; e7t az összeget bóld. Gálos Béla poslarőtiszt elhalálozása alkalmával Juttatták a postás alap kiegészítésére, mely Igy 6400 koronára emel-keilett.
_ Kern emelik ■ dohányárakat
Egy ma reggeli lap hírt ad arról, hogy értesülése szerint a dohányáruknak ujabb 50—70 százalékos emelése várható azon a cinsen, hogy a dohányzás luxus. Mini értesülünk ez a híradás\' minden alapot nélkülöz, amennyiben belátható Időn belül a dohányáru drágításával egyáltalán nem kell számolni. Ál ilyen drágítás egyaránt ellenkeznék az állam éa a öiUnkások érdekeivel, mert ha az árakat eoíelfc, a fögyeszlás apad, ami az állam bevételét csökkenti, a dohánygyárakban pedig a munka kevesebb lesz, ami vt-„ont a munkanélküliek számát siaporllja. Aíok a kombinációk és híresztelések, melyek a dohányárak emeléséről terjednek, vagy rosszakaróion, vagy tévedésen alapu\'nak. Leglöbbnyire azonban lénckereskedők spekulációinak érdekelt szolgálják.
(x) Vtlíg-mozgó*. J8n Hegyek fantomja, U. ráax.
— Adományok a tBavésx áldozatának. A leégett szerencsétlen aorsu Horváth József Szabómester részérő a mai napon adakozni szívesek volUk: özv. Berger Adolfní 200 10, KeőrtivéS-Férehcné, és Baticza József 150—150 k\'oróna.
— A külföldre küldött po.tacao magok dija. A kereskedelemügyi miniszter a külföldre menő postacsomagok ulán a külföldi postáknak aranyfrankban n\\mkül-detidő diját, valamint ax értéklevelek és írlék-doborok diját ezentúl egy aranyfrank : 100 magyar korona arányban fogja beazedetni.
— Az „elnémult harangok" alapja 7. azámu iv. A Nagykanizsa 1. sz. m. kir. posta és távírda hivatal lényleges és nyugdíjas személyzetének adománya a kórház harangjának beszerzéséhez. 2814 korona. — 9. számú gyüjtőiv: Bognár Margit gyüjtéae Fiacher Adolf. dr. Mayer Ferencné 30 -30 k, Szombat helyiné, Matolcsiné, Dezső Aladární, Farsang Gyula, Gál Józsefné Gelae, N N 20-20 K, Gerencsér Anno, N. N, N. N. 10-10 K. (Folytatjuk).
— KOldJetak agy dollárt. Az öreg Pierpont Morgánról, akinek fia most Európában idfclk, a -Loa Annales ctmfl pérUI folyó-Iral a következő anekdotái írja:. Egy napon löbb előkelő newyorki újságban a követ kező hirdetés jelent meg I „Küldjetek egy dollárt. Smlth, New Bond street 12." Másnap az újságoknak ugyanazon a helyén ez volt olvasható: -Holnap reggel még küldhettek
egy dóllárl. — Harmadnap a hirdetés helyén
ez állt: .Ha ma nem kOldtök egy dollárt, akkor tartsátok meg. Holnap már késő. Egy kíváncsi újságíró elment a New Bond street 12, szám alá a ott egy embert talált, aki hajlandó volt ugyan a dollárt átvenni, de a pénz további sorsára vonatkozó mindennemű felvilágosítási megtagadót!. Hosszú kutatás-titán- áz újságíró végre rájött, hogy Smlth ur senki más, mint Pierpont Morgan,
aki a hirdetések ultin egy fogádtoát dőntőtle el. Fogadott. Ogyanfs arra; hogv Newyorkban legalább szar olyan ol\'óba ember akad, aki
valami váfallaVeslíetSség^eméhyéSen, minden biztosíték nélkül, elküld neki egy dollárt. A harmadik napra Smilh urnák csakugyan 1200 náíitífeb ember elküldte a pénzt.
(x) Hindu síremlék 11- része péntek, szombat, vasárnap megy az Urániában. Az Igazgatóság ezúton kéri fel a közönségei, hopy Jegyeikel az előjegyzett napokon délelőtt 10 lől 12-ig vegyék ál. Előadások vasárnap 4, fél 7 és 9 órakor lesznek.
Vidéki előfizetőinkhez!
Lapunk, zavartalan küldése erdekében tisztelettel kérjük minden előfizetőinket, kik a juliusi előfizetéseiket meg nem újították, azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
— Cselédhiány Nagykanizsán. A
cs^Wdügy egyike a legfontosabb kérdéseknek. Mint minden m;s városban, ugy nálunk (t nagy csclédhiány van. A gazdaasszonyod sörön krregjk f«í a kóxvelitő intíxeteket,egy-egy cselédért, de legtöbbször eredménytelenül. Egy cselédhelyszerző a következőket mondotta: Régen volt olyan nogy kereslet a háxtfrtáal alkalmazottakban, mint irtbTtttfát»n. Sajnos, legtöbbször nem tuHjuk kőzveti^^i a kért alkalmazottakat, mert nem ielentkexnek közvetítésre. Ennek pfdig több oka* van. Ax első fő ok ax, bogy nem kapnak olyan fizetést, ami elfogadható lfcrine sxáaiukra. Mi már 800—1000 koronákért nincs kedve son-kinek síobi leányi.teíndóket végezni különö-aen akkor, amikor a munka szezonjában napszám munkákkal sokkal többet keres. Nagyon fontos ok még az is, hogy rllkán részesülnek abban a bánásmódban, amit joggal elvárhatnának. Képzett, jó szakácsnék rend-azerint vendéglőkbe nyernek elhelyezést nU\' gasabb bérért, mert magánházak — bár megkövetelik a képzettséget, — távolról sem fizethetnek annyit, mint amennyit a mai drágaság! viszonyok kőzött igényelnek. Mi mir ismeijük a kanlz.ai házakal, tudjuk, kinek milyen alkalmazottra van szüksége s az szerint lö\'.vetítjük őket.
(X!Uránia. Jegyezzen elő .Danton bemutatójára I , ..
— A hi*oa«M»tnl magyaroktól megtagadták a válaaxtójogol. Bécsből
jelenlik : A azerb parlamentben az u, válaaztó-jogi törvényjavaslat tárgyalása alkafmévíl egyes párlok körében felmerült ez a gondolat hogy a Srerblához Csatolt nemzetiségektől l.g.dják meg a választójogot. Eri « (og-foszlást azzal indokolják; hogy a magyarnál elfogultan llélne szerbia belpollllkai kérdőéiben A képviselők körében már régebMh felmerült ez a terv éa a szerb kipvlsJW*
körében ennek megvalósításáé. meglehelő««n „agy pártot sikerült e vezotöaégnek cgflK-gyújteni. A belgrádi p.rl.menlben ez a kérdés nagy viharokat okozolt, de végül a többség megszavazta a javasl.tot, mire ez ellenzék egységesen kivonult az üléateremből.
(«) Uránia Jegyezzen elő a Danton bemutatóját* 1
(x) Zenei program a „Hindu síremlék" IL részéhez Hahn Barnabás ur hnng-versenyjálékával: Halevy : .A "idónö opera^ Schuberl: „Erikönig", Aufenth.lll . „Art. Meei", Mendelsoho : „Marci. Fun.bre , .04 19" lagerlied", „Serenata", Toati: „Vorrqi Mor ire , „C.rmclla", Puccini: „Tosca" opera, Gzlkine: „Serenade".
- Maga. pénzbeli Jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konyhás lakást bemond, ami! ellehet rekvirálni. Cwk komoly ajánlatokra reflcklálok Cím a kiadóban.
^ÖZGRZDRSáO
Budapesti tőzsdei Budapest. Illnhis 29.
N.poleon 3715-45. Keel -, DolUr W-85,
franc I. ft.ok 80- SS\'10. ««\'»• «»-?»■ 0U" l"\'
48 25—18 75, Os.uák korona 640- 65, Rabat--. 1*
630 -»0, Szolol 16 OS-25, Svijel trank Dlaár
1300—20, Laagyel mirka 21—22.
Budapesti devizák:
Amsterdam 382-88, KopMehág. KristlUala 164 -68, l.ondon 4<65-Sl6, B.«a 285-305, M?Uno 47W.-18. Piris 8tt 25 86 "5, MjJ. Stockholm 25J-58, Zöhcl, I8U-00, Wi«a 630 -50. ■Ávib 83S-4S, N.w-York 9W—WJ, Vutó 21M-2250.
Zürichi zárlati
Itallá 16160, Am>»ri">> -•-. "oBa^l*
2550, Prlg. 1CXW-60, Budapest 54, Zlpib 1«. Varsó--, Wl.n 3\'(„ OaiUík koroa.---
Nemes fémek piaca:
Ezüsl korona 80-»S, ssiisl forlal 210-15. otkoronis <10-22, a 20 koronás magyar araay 3780-3820, N.pol.on--
Termény Jelentési
Busa (TWvUikl) <125 -50, <líki-150,
rozs 3325 —00, IJruminy M-3M0. ,rf
3650 - 3800, z.b 3100- 3500. Kapri 37-3750, npea ., korpa 2150—2175, köUs
Budapesti állatvásári
Sl.rh.hi,, I. r. .jlizbea 115-80, hálálja IÍ6-129, .1.1. 1>0-60. 11. .1 .{á-b-. SS-105, hátoj. 100—l&V.leJe "5-85. Növ.ndík oauh.1 I. r. M- 00,
borjú (6KUM.W---\'--KíssleH Sajymadu 02,
£dás 68, Növendék n»,ha » « U. boga IK eUdás 105. MarhaMr IHO-82, borjabír 2UO-300. -Visir lanyha. , ,
Sertésvásár.
felhajtás 1200 6lk.ll 600. ór.g sulés tS«-6J, közép 172-78, 1. V. 185 - 86. s.lr 2«, ...lonn. 215, lebuaolt hü, 178-84. Vásár lanyha.
omoiy -----------.
MAGYAR KÖZTISZTVUELÓK
HOkárueUJáb.a, trss*ke« kl»ély«*-lár
I kg pörköli kávé, Iínyezeit I kg árpagyöngy ■ • • • I kg- .\'rg. borsö, I- I«oJ>l • ■ • •
Ipkg. r.ngoo ...........
l üveg átalelaJ. 2 ; \' \' \'
1 tábí \'. ks (5zóe>okoladé 1 drb \'I kV Hsid.kk.r Í<1« >z.n,sapfui
1 ib\'/.\'írdS.i l.bitlW..^
000 Ko:. 40 54
I d,b V. ki d.bracan- awn—n.......
Udvari, Oóf.át,Tavaszi
sörkUlönleaoMégek.
Ásvány- és gyógyvizek. ~Wáf#iszörpök.
A, o«U.s lüssar és ".\'XSkát^Stí^"\'\' pipere,sappaaok . I.gölesobb aapt ár.kon.
5lo,w á. aoM-wríotattast Nagykenlm él vidéke leaolciétt KririrUH torrfa
A sterkesitisirt sajlijogUag /Mös: Benedek Rezső sz«rkaztö.
Apró Mrdetések
Kiadó egy különbejáralu, csinosan buto-rozoir u\'cai szob.. Bővebbel a kjadóhivaUlb.n.
Háromtagú kalholikus uri családhoz e hó végére idősebb mindenes szakácsnő keres-lellk. Az illető családtagnak fog lekmlWni s |0 binásmódban részesül. Bővebbel Vörösmarty-utca 63. ______
Kisebb mennyiségű vasabroncs, dról és villanymotor felszereléshez szükséges por-cell&n-golyók julányosan eladók. Cím a kia<lo-hivatalban.
Urak ráazár. jó házlkoszl kaEjl^
Cim a kiadóban.
B----30-áO .MlWtes tóCTtt.-.-W\'-
vastag nyír is gyerlyin rönkfa. Glm Eólvös-lér 31.__" ""
-Tannldaak lizeléssel felvéietik egy kéi
kö^plskoiái*\'végzel\'t jobb családból való Hf Bariha Alfiid cégiiíl.
9800/1922.
.Csoaka Magyarország nem or».«f, S(éss JkJj^yarerszág m.ayor,zkgr
Hirdetmény.
Vállalok nben baromfl i halnak l
..tolóluk ■ foigalmirfdé Azon \'állatWi
inelmi-
íacökon-\'csák marhalevéllel hoz.l
épugy; mint felnőit illalok
_ DPÍMFIC
M. rendelet 11. §-.
f ál latot,
i á 806(0/920-ellenére szopós jarhalovii nélkö;
I átlí® « 1888
JVIi I.-& 154 9-ih\'k •) pomja értelmiben fog Polgármo.lor.
junius 23.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orsiájos földblrtokfesétifi Btíósés illsl ansedélyetttl
Ingatlanforgalmi irodája.
HMl-lfc a TílfnB dm: Sriatí ügynBkiíí
Eladó birtokoki
200 holdas birtok Zalsmegyiben, melyből 180 hold szfinló, 60 hold rél, • löbbi erdős | legelő.
250 holdas birlok Zalamegyébcn, melyből 130 hold szántó a lőbbl erdő. rél és legelő.
7,9J holdas birlok veszprémmegyében, melyből ISO hold színló, 3 hold szőlő, S hold akflcfts, a USbbl rél és legelő.
100 holdas birtok Somogyban, melyből 80 hold szántó, 20 hold rél.
100 holdas birtok Zalsmegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rél, a többi erdős legelő.
50 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, pilma tajszőlővel beültetve.
16 holdts szőlőbirtok Nagykanizsa mellen, nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok a Balaton somogyi partjától 4 km.-re, teljes felszereléssel.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely mellel! a Balaton pariján.
Parcellázások i
Somogymcgyében homokos birtok, 1000 négy-szögölenként 10.000 K. Epitésl anyagról gondoskodva van,
Zalsmegyében közvetlen » falu mellen. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölenként 20.000 K. Lakóház a faluban vehelö.
Eladó házaki
A varos belterületén szép kertes ház nagy lakással, két szoba elfoglalható.
Csendes urinegyedbet) hatszobís családi híz.
Kisebb lakóhíz közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóhíz nagy kernel ás szántófölddel. Ezenki vül kisebb nagyobb házak eladásra állán dóan előjegyezve
Üzletházak I
Kétemeletes több Uzletlel rendolkező ház a piac körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház teljes felszereléssel és italmérési joggal.
Somogymegyében vssuli gí cponlnál nagy emeletes vendáglőhíz szállodával, sok épll leltei, teljes felszereléssel.
Balaton somogyi partján tzálloda, vendéglő teljes felszereléssel.
Somogymegyében fslusl Uzlethíz, u) iplllel, lakás és (Ízlel azonnal átvehető.
Z.lamegyében falusi vendéglőhlz üzlellel Január elsejéie ílvehető.
Somogymegyében Járási székhelyen nagy szálloda, vem\'églő is kivéház bérlete teljes felszereléssel.
40 lóerős .Rába- motoreke. 1918 évi gyártmínyu, üzemképes, holyszinen bemulatvs, nagyon Jutányosán eladó.
RÉZGAUC
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik felejilicteilen édesanyánk temelése alkslmával fájdalmunkat enyhileni Igyekeztek, ezúton mondunk bálás köszönetei.
Gálos taatvírek.
xxxxxxxxxx;
Mohar g
Köles Hajdina | Zab v Tengeri
QozdaB&gl í* németországi kerti X ra«gv»k kUsInybon U k.plutfk
| Ország is Widder cégnél
u Nagykanizsa, Erzaóbat tér 10.
XXX XXXXXXSX XX X XX
ZSAK
Ponyva Vetőmag Zsineg Kötéláru Göpolai Nyersolaj Petroleum Rézgálic
legolcsóbban beazaraah.tő
hirsch és szegő
nagykereskedésében
Az Ismeri elsőrendű blk»»*rrOr*«
ASZTALI BOR
Ilt«r«nk4nt 26 ÉS 30 mit kapl.atő.
BORTés borsephőt
•a^NŐKlTbáíií Sugár-ut 53.

S URANIA MOZGOSZINHftZ SS
Telefon
3
Pínlek Szombat V. »irn»p
Hindu siremlék II. része
H.hn Bunsbís ur syr-oyáíd h.R»Jüjillkív»!. V.síroip .s •ISaáisak 4, fél 7 fs"« ór.kor k.ulídn.k
Jegyezzen elő DANIONRA
„,,,!,.,. Who,„ ,„ k„, 7-sSl.o 22 kor. II Ktí.Jísok k.rj.t.: Hítkií.a.pokon 7 is \'I írrton Kto^ >8 kor!, El" kor!, Sl « kori II vasi,, is uaa.pn.p S. 7 és 0 ói.kor. Paate. k.adé.l
Körszék 18 kor., límias u « —...........
Fővárojimlntárapgjy^l^-KERESKEDÉS.
:
újonnan berendezett s gazdagon felszerelt
Nagy választók mindennemű löld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más jnlndennemü^iak-kokban, úgyszintén ecsetárukban.
Festők éí iparosok legolcsóbb bevásárlási forrása
Fasiö fallmlnták Is kaphatók.
vegyi termékek
sésM, kkm itt.
Nagybani vételnél elönyérak!
Sternberger Gyula Erzsébettér
Ssarva»-S»áltoda át«ll«náb*n
T«l*fon 397
Mayunga
Raffia
ínomírlísü Kénpor
Kénmái "Snií\'i Gépolai Hengerolal
Úszó
Kocsikenőcs Marónátron
(ma^sfoku lugkó)
Gyanta stb.\'KSS
Schwarz és Tauber
»y.rm»tiru n^yk»r«»ked« c«*nél
Ai»rttT* I»M
VILÁG
mozgóképsiinhá.!
Erzsíbil klráljni-lér, Szarvú izállrti épBlitíku Telefon 74. TeUfon 74.
r\\
Ma nincs előadás.
Jön! Jön!
A hegyek fantomja II. része
HoIvímV • "ho\'r \'» X. "Oly " K- 1 »ir 18 || f:,s\'-l"<\'k bíuíTr„\'t! éó"i°í,vííi"klil«líi
DBlytrU: u. 15 korom, in. h.ly 8 koron.- II n.polon 3. 1. J és ű ór.kor Footo. ««"** J
Nyomatott • lapmlajdouosok: Zalai is Gyarmati könyvnyomdájában.
61-111 évfolyam
Nagykanlna, 1922. juniu. 25. Vaaároap
142. uim
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
S««rfc»ttjl<& ÉS kiadóhivatal 1 Pfl-nt 13. IX. . Intaroibsn-taUfoo 7S. , ■
AVcgJelc-.iU mindi* kora rcgjecl
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
Meggyilkolták a német külügyminisztert.
Autóból lőtték agyon. - Politikai gyilkosság. - A tetteseknek sikerUlt elmenekülniük. — (Saját tudósítónk telefonjelentése.)
Berlin, junius 9,4. Rathennu Waltor német külügyminiszter Grunewnldban, Berlin legjobb nyaralóhelyén, mlUor villájából reggel a megszokott Időben hivataléba lndalt, egy mellette elhaladó automobilból agyonlőtték. A merénylet föltétlenül politikai hátterű. A tettesek még nem kerültek kézro.
Amikor a külügyminiszter autóján hlvntaldbn Indult, egy másik autó kiivette, amelyen hárman Ültek. A másik\' koc.l egészen melléje került a külügyminiszter autójának és mikor közvetlen közelében volt belőle tlzazer rálőttek a miniszterre. Egy golyó közülök a hátába, .< má.lk a válába fúródott. A gyllkoaok az autón elmenekültek. Ratheoaut rögtön hazavitték autóján, azonban orvosa már c.ak a beállott halált konatatálhattn.
A birodalmi gyllléabe a hírt a toremörök vitték. A folyosókon csupor tokba verődve beszélték az taeményt, mikor Berosteln azoclallatn képviselő Helferlch-hez ugrott éa azt kiabálva felé őt torkonragadva t Oo a gyilkos 1 Helferlch egy azót aem azólt éa távozott az épületből.
A nemzetgyűlés.
Budapest, junius 24. A nemzetgyűlés mai ülését 10 órakor nyitotta meg Gaál Gaaiton elnök, m\'ntegy hatvan képviselő jttanléiélicn. A folyosó jófoi mán néptelen, csak néhány politikus foglalkozott « pénzügyi bizottság tegnapi ülésével. Elnök jelenii, hogy Harsányi Gábor, a szabadszállási kerü let megválasztott képviselője, megbízó levelét bemutatta. Jelenti, liogy a gazdasági, pénzügyi bizottságok, valamint az első és harmadik tanácskozó osztály megalakult, mig a kérvényezési, vízügy és igozolási állandó bizottság csak ezután fog megalakulni.
Azután a megyék és törvényhatóságok feliratainak felolvasása következik, majd n gazdasági bizo tság jegyzője, Usetty Ferenc tesz jelentést, melynek kinyomatását és szétoszlását az elnök elrendeli.
Napirend szerint következik az indítványok és interpellációk felolvasási. 18 interpelláció van, ezek között. •
Ezután az összefér hetetle\'nségi állandó bizottság tagjai letették az eaküt.
Az összeférhetetlenségi bizottság tagjainak eskütétele után ax elnök jelenti, hogy báró Kaas Albert személyes kérdésben | kér szót.
Báró Kaas Albert: A múltkori ülésen inparlamentáris kifejezésekkel Illetett egy képviselőtársam, aki azután megkövette a Házat. Ex azonban engem nem ment fel azon kötelezettség alól, hogy a Ház színe előtt Nagy Ernő viselt dolgairól bebizonyítást ne tegyek. Azt mondottam, hogy n cseh megazállóa kezdetén, a háború alatt cseh megszálló csapatok jöttek magyar területre éa ezek megbízást adtak Nagy Ernőnek, aki a2t el is fogadta. Ekkor Beregszá*^ utcáin plakát jelent meg, amelynek hivütatos másolatát ezennel felolvasom.
Kaas Albert báró: Amennyiben kívánják, ugy a legszélesebb kÖrü bizonyítékok-Rsl fogok szolgálni.
— A plakát elmondja, hogy Nagy lett Beregmegye holyettea zsupánja. Nagy ErnŐ «zzel óriási szerepet vállnlt magára, forradal-modtotta Beregv^rmegyét, előkészítette a •■lejt a proletárdiktatúrára. Bhonyitom, hogy Naay ErnŐ proletárönludatáért garanciát is vállaltak, kijelentették, hogy ismerik őt jól.
proletárszempontból megbízható egyén. Akkoriban Nagy Ernő, hogy proletáröntudniál be is bizonyítsa, vörös zászló alatt körmenet* t proponált. (Felkiáltások: Hallatlan.)
— Remélem, hogy e> ek után a Hát levonja Nagy Ernő politikai működéséről az igazi és helyes konzekvenciát, bt fejezem fel-szólaláso nnt.
R-ssaynnk egy közbeszólása után Nagy Ernő áll fel szólásra és igyekszik a vádakat magától elhárítani.
L*tay Ernő, Haller litván, Rassay és Drozdy mentelmijogsérelmei bejelentése után Gaál Gaszton szünetel rendel el.
Szünet után Meskó Zoltán a szőlős* gnzdák részére rézgálic beszerzése tárgyában interpellálja a fóldmivelésügyi minisztert. Nagyatádi Szabó István aronnnl válaszol. A kormány mindent el fog követni, hogy a rézgálicnak külföldről való behozatalát lehetővé tegye éa vizsgálatot indít azon kereskedők ellen, akik a rézgálic elrejtésével az ár felhajtását akarják előidézni. A Hiz a választ tudomásul vette.
Nagy Ernő o belügyi és iga. ságügyi miniszterekhez intéz interpellációt, a tarpal választások ügyében. A belügyminiszter azon nol válaszol, hogy a választást i letőleg hatásköre nem terjed ki arra, hogy a Központi Válrstlmány valamely intézkedését megmásítsa.
A Húz a válsszl tudomásul veszi-*-
Dénes István interpellációt intéz a föld-mivelésügyi miniszterhez az aratási szerződés nélkül maradt mezőgazdasági munkások helyzetére vonatkozóan Nagyatádi Szabó István azonnal válaszol és kijelenti, hogy ezzel a kérdéssel már az előbbi nemzetgyűlés is foglalkozott, s a fóldmivelésügyi minisztérium mindrn erejével igyekszik segíteni n munkanélküli földmunkások helyzotén. A Ház a választ tudomásul veszi.
Másik interpellációját Dénes István n f öidbir i ok reform ügyében intéai • földmiveláa ügyi miniszterhez. Az interpellációt kiadják a fóldmivelésügyi miniszternek. Azután o pénzügyminiszter hez intéz Interpellációt a cukorárak ügyében. Az Interpellációt kiadják a pénzügyminiszternek.
Kiss Menyhért a hodirokkanlak, özvegyek és árvák ügyében a népjóléti minia*-lerhez intéz Interpellációt. Kiadják a népjóléti miniszternek. Azután az Ébredő Ma-
Rttfftxotéal Arak: (!\'/, f«r|ilal itféul •ifitl) hjéss évi* 780 K. félévi* 400 K Nogy*.!
Ivt* 900 X. Kny hár» 7& K. Kfy«« asin ár* 4 <
gyorok Egyesületének sörház-utcai székháza ellen elkövetett bombamerényieltei kapciolnt-ban a belügyminiszterhez intéz interpellációt. RakovszkylvAn belügyminiszter váJaszában kijelenti, hogy mindrn erejével azon lesz, hogy az ügyet tisztázza. A válnszt ugy n Há?, mint az interpelláló képviaelő tudomásul veszi.
Az angol dunai flotilla Budapesten.
Budapest, junius 24. (Saját tudósítónktól.) Mint beavatott helyről értesülünk, hogy a dunai angol flotilla a napokban Smegge angol kapitány vezetésével Budapestre érkezik. Az angolok dunai hajóhada Brailából ma este indul ellenőrző útjára. A flotilla budapesti megérkezése udvariassági aktus lesz, amelynek viszonzására folyamőrségünk is ünnepélyes formában készül. Előreláthatóan Horthy Miklós kormányzó is meg fog|a látogatni az angol flotiUát, amelynek budapesti kirándulását elősegíti a Duna mai kedvező vízállása.
Jugoszlávia ratifikálja az Olaszországgal kötött megegyezést.
Belgrád, junius 24. Nincsics külügyminiszter a szkupstinában különböző külügyi kérdésekre adott válaszában kijelentette, hogy néhány napon belül közölni fogja a parlamenttel az olasz megegyezés ratifikálását. Erre a Ház a költségvetési vitára tért át.
Berlinnel megszakadt a telefonösszeköttetés.
Bécs, junius 24. Bécsi tudósítónk jelenii, Bécs és Berlin közölt beszüntettek minden sajtóbeszélgetést és csak állami beszélgetéseket engedélyeznek. EbbŐI a jelentésből is arra lehet következtetni, hogy Rathenau meggyilkolása következtében igen fontos események várhatók Berlinben.
— Harangaxeoteléa Látóhogy«n.
A lA\'óhegyl harango-, a mely ezerhétszázban késeült, a h\\boru behívta, hogy ő is áldozta fel magát a Haza oltárára. A haran« elment és a látó hegyi hivek harang nélkül maradtak. Azonban Kopldr István hegymester buzgólko-dása folytán nomsokára ismét felcsendül a toronyból a -messzi hallható ércharany hivó szavj, SzentPéier Pál Unnopén ők is harang-szemeiéit tartanák. Csütörtökön 10 órakor lesz sicntbcs 6J, utána a harangszentells, majd ezt kövelő ünnepélyes nagymise Délutin 2 órakor pedig hátaadó litánia. A látóhegyi hivek buzgósága sok környéknek példaképül szolgálhatna.
2
7.S 1.m közlöny
1922. junlu. 25
A magyar cserkésztábor pedagógiája.
Nagykanhsa, juniui 24.
Mindennek van lelke: a családnak, városnak, országnak (nemzeti lélek) s vtn lelke ■ cserkésztábornak Is.
A cserkésztábornak akkor van lelke, ha a cserkészideált valósítja meg. A cserkész> Ideál a táborban élő valósig les/, az ige testet ólt. A magyar cserkésztábor áronban más, mint az amerikai, az angol, n német, mert ez a magyar cserkészideált akarja megtestesíteni.
Két gondolat köré csoportosíthatjuk célját: a magyar cserkésztábor egyrészt ro binzoni élet, másrészt az államalkotás iskolája. Mindkét szempont összefügg nemzeti létünkkel s jövőnk szempontjából végtelenül fontos.
A hajótörött magyar hun Robinzonai lettünk. Hajónk roncsaiból ki kell mentenünk amit lehet s puszta szigetünkön — most n csonka hazában — uj világot kell teremtenünk. A magyar kincsekre vigyázzunk, semmit sem szabad eltékozolnunk. Ha csak egyetlen buraszemet tudunk is megmenteni süíyedő hajónkról, abból kalászos rónákat nevelhetünk, a népek óceánjától ostromolt Robinzon szigetünkön. A magyar történelemben állandóan dolgoztak ezen erők s mi ebben a nagy európai elszigeteltségben már Robinionok voltunk nyolc századai Defoc előtt.
Robinzon mintaképe minden küzdő és akadályokon diadalmaskodó féifiúnak. Torkon ragadni n végzetet! Minden katasztrófa után újra lehet kezdeni az életet; a turáni őserő jelszavai.
Cserkészek, kis magyar Robinzonok, jól vértezzétek fel magatokat hittel, akarattal, szorgalommal, munkakedvvel arra a föladatra, amely rátok vár!
Mert bizony Roblnzonnak lenni nehéz ! Mikor cserkésztáborba indulunk, Robinzon iskolájába megyünk és megtanuljuk n prak-tikus életfilozófiát. A tábori élet nngy kivet-kőzés a társadalomból, a kényelme* életből; kibontakozás az édesanya kórjaiból, elengedése a támogoló apai kéznek, hadüzenet a természetnek, időjárásnak, viharnak, esőnek, kemény talajnak, nélkülözésnek. Itt a táborban te csak te vagy. Itt nem számit az, amihez apád, vagy bátyád ért, itt csak az számit, hogy te mihez értesz. Itt sátrat kell verned, cöveket faragsz, fá{ vágsz, élelem után szaladgálsz, tüzet raksz, asztolt, széket, szögelsz stb. Ha mindezt nem teszed, felkopik az állad. De viszont ebben a miliőben fölébrednek az alvó erők, kinyilik a lélek és megtelik a sziv Isten teremtett szépségeivel. Et nem bál-élet, ez emberi élet.
A „robinzoni élet" kifejezésnek mélyebb értelme is van. Amint befelé fordulsz önlel-ked sötét birodalmába, ismeretlen területen állsz, az indulatok őserdeje és sürü bozótja-fogja el látásodat. Az ember lelke mások számára elérhetetlen sziget ; itt csak egy erő van, az Önerő, egyetlen fegyver segít, az akarat s egyetlen hatalom, a hit. A lélek cserkésze fölfedezi magában e rejtett szigetet, fejszét ragad, u»«t vág a szenvedélyek bozótjain á», hajlékot épít magának, amelyben otthon érzi magát.
A magyar cserkésztábor nem nyaraló telep, mint az amerikai; nem sporttelep, mint az angol; nem front utánzat mint a német; a magyar cserkésztábor Msgyar-ország kicsiben; története, berendezettsége, a benne folyó élet egész tartalma, gazdasága, ipara, kereskedelme (élelcmbeszerzés, posta, stb.) , vallásügye, művészete (költők, festők, szavalók) mindez Magyarország ezeréves életének miniatűr formája.
Oh, bár lenne helyünk a párhuzamokat
végigvezetni! De meg kell elégednünk egykét gondolattal.
Történelmünk élén ott fénylik a nngy tény: a vérszerződés, melyből életünket nyertük. A- cserkészparancmok összehívj* gyermekeit s a táborozásról beszélnek. Uj országot akarunk alapítani, ki jön velünk? De oki fél a kemény élet küzdelmeitől, maradjon otthoni Oh dehogy marad itthon egy isi Nos hát akkor tegyük össze erőnket! Ez a folyamat a vérszerződé*, melyből a táborozás összes szükségletei megoldást nyernek I Előkészület a honfoglalásra A honfoglalás nem könnyű dolog! Nálunk nem várja készen cserkészeinket fürdőhely, csónakház, élelmiszerraká.*, mint Amerikában! Nálunk a táborhely megszerzése, berendezése honfoglalás — és ez az értéke. Míg a parancsnok felkutatja a helyet, a csipat szorongva leM a hírt: van-e ott minden, ami kell, viz a fürdésre, forrás, erdő, játszótér, van-c kilátás tejre, zöldségfélére stb. Árpád népe így várta a kiküldött kémek jelentését, van c folyó, kövér legelő és jó föld a reménybeli uj hazában.
S megkezdődik a tevékeny eleven élet. Összekerülnek a hátizsákok, ládák, sátrak, vo&rudak, livztcszsákók, edények, üstök, kö telek, plédek halmaza. Mennek a kis magyarok uj hozát alapítani, birtokba venni a magyar talcj egy kis pontját. Főiszedni a sátorfát s uj tonyát kerc*ni, ez vérében van Túrán gyermekének. Talán ez az ő>ösztÖ:i dolgozik ma is bennük.
És mennyi munka vár ott rájuk. Fölszerelni a csapatot, kimérni a táborhelyet, sátrat verni, árko\'n\', konyhát épiteni, munkát b-osztani. Egy tizenötévé* fiu, mikor egész napos megfeszített küzdelem után este holtrofáradtan leírj* naplóját ezzel fejezte be: bljen a munkai Ez is n tábor lelkének a megvilianása.
Szálljon a fiukba a magyar történelem hont rendező, hont fönntartó, hont védő hőseinek a lelke! A táborban minden lépésnek, minden fejszecsapásnak, minden cipe krdési.ek melyebb értelme van. A táborban a favágás nem a napszámos munkája, a tűzrakás, bab válogatás, vi# hordás, mosogatás, sátortukaritás nem szolgai munka. Itt mindent elmélyít, széppé tes*, incgnemeiit n lélek, a tábor lelke. E munka közös ügy: a hon-mentő munka iskolája. A cserkésztáborban megtanulja a fiu, mint lehet valaki a nagy államgépezet egy »rófj», egy tengelye, egy kereke. A magyar államelméletet tanu\'ia meg, amint Szent István, Szent László, Kálmán és a többi hőseink megalkották.
Mindig mindenkinek megvan a szerepe. Aki nem teljesiti kötelességét, azt maga a köz bélyegii meg, mert egy fiúnak a lustasága mindenkinek a bőrére megy. A tábor nem blr henyéket eltartoni. Nem fordul elő, hogy val«ki megtagadná az engedelmességet. Egy alkalommal nagy viharban kellelt tejért menni egy órányira. Villámlott, menydőrgötl, az eső szokadt, mintha dézsából öntötték volna. Este fél kilenckor a tejesek elindultak. Vártuk őket s tizenegy óra után a vak sötétből az cső zúgásán át fölcsendült az egészséges gyerekhangok vig együttese. „Vi-«an fiuk, cserkészfiuk, föl a fejet merészen !" Bőrig áztak, nyakig sárosak voltak, közben eltévedtek, csak a villám világított nekik — de a tejet elhozták!
A táborban mindenki fontos, mindenki szükséges és szívesen dolgoznak a fiuk, mert látják a becsületes munka gyümölcsét. A tábori élet nagy tanulsága: az államot, a társadalmat a becsületes munka tartja fenn.
S nemes jellemvonásokat fejleszt ki » tóboi élet: vallásosságot, szociális érzést, természet szeretetét, jókedvet, igénytelenséget, n becsületes munka értékelését, önállóságot, pontosságot. — Erről azonban majd máskor.
A cserkésztábor tehát az élet iskolája, amelyben n fiuk kicsiben átélik a nngy életet s n magyar élet iskolája, amelyben megtanulják mint kell a hazát felvirágoztatni!
Zsoldos tanintézet
Budapeit, VII., Doháar-u. S4. Telefon J6u«( 1*4-47. »» a legjobban készít M magiovizsgikra.
Vidékieknek levelező oktatás
speciális, magánhasználatra Irt Utikönyvek alapján
Eltitkolt fegyverek a Dunántulon.
Az antant katonai ellenőrző biíotts^ga Volán a világ összes bizottságai közül a legkényelmetlenebb helyzetben van. A kisantant mint az ijedt gyermek, /gyut, puskát, tüzes gránátot s*g be folyton s az ellenőrző bizottság mit tehet ? „Besugásra házhoz megy". Bekukkant minden házba, amelyre levelezőlapon felhívták figyelmét s keresi a nem létező hr.diszerszámokat. Talál is imilt-amott egy-egy ócska fringiát, rómoi időkből maradt faltörő kost, miegymást . . . Legújabban a Dunántult száguldozzák be a bizottság autói és a magyar összekötő tiszt nélkül jelennek meg a falusi házaknál. A bőbeszédű, becsületes magyar paraszt utján akarnak rájönni bizonyos suskusokra, amelyekről a kisantant tudni vél. A zalamegyei csöndes, tiszta fal-vakban aztán egymásután történnrk olyan apró esetek, mint az alábbi:
Száguld ax autó a falu főutcáján, egy-szeire Györöky uram portáján is/onyut pukkan valami.
— Stoppl — Az autó megáll. . A tisztek hanyat-homlok ugrálnak le az ördög szekérről s már vallatják is a kapuban nyugodton pipázó gazdát.
— Pouchrquat I On est lo pouchrqust ?
Györöky uram nyugodtan visszakérdez :
— Puskát ? 1 Urdőg van itt, nem puska...
— Alors, cet eurdeugh. Ezt az ördög ... Nem elrekvirál, ah nonhi... Megvásárolni bizottság franco pénz. Készpénz megvásárol
— ravAstkodik a bizottság.
— Megveszik készpizért ? No, ugyan — Györöky uram belöki maga mögött a kaput a hátrakiált a kert felé. — Jóska tel Gyere csak elö!
A Jóska gyerek vacogva jön a kapura. Hallotta a „puskn" szót s most sápadozik ijedten, mi lesz itt.
Ha!!od-e, Jóska, — szól rá az apja. Ezek az urak megveszik a puskádat. Hozd csak idei... De sebesen.
— Mennyiéi* veszik meg ? — bátorodik a gyerek, hogy üzletről van szó. — Ócsón nem adom.
Az idegen tiszt jókora ismeretlen bankót mutat, hogv azt mind odaadja.
— Sok er, idrs apám? — érdeklődik a gyerek.
— Lehet. Add csak oda! Megéli...
A Jóska gyerek elnyorgal s egy perc alatt előkerül megint, kezében egy hatalmas
— bodzafapuskával.
Az antantliszt már szégyenli az esetet; hát inkább kifizeti Jóska követelését, csakhogy minél előbb elporozhasson.
Györöky uram nztán nyugodtan szól utánuk:
— De\'szen puska ez isi... Igaza van a sok árulkodós rácnak, cseláknak ... ők ettől is elszaladnak.
Vidéki előfizetőinkhez!
Lapunk zavartalan küldése érdekében tisztelettel kérjük minden előfizetőinket, kik a juliusi előfizetéseiket meg nem újították, azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
IGYEK SH PÉCSI TETTYE FORRÁSVIZET
a legideálisabb szánsavat Kristályvíz
Nagykanizsai föelárusltás BecH Henrik cégnél
1922. juniu* 25.
ZALAI KOZLUNy
— Klskanizsa kettes ünnepe. Mint lapunk tegnapi számában jeleztük volt, a ícUkanizsaiak fáradhatatlan lelkészének P. Ehrlich Alajos szentferencrendi áldo\'ár lelkes buzgólkodásának eredményekép a kiskanizsoi hivek elérték régi vágyukat. Nemsokára ismét megszólalnak a hosszú hallgatásra itélt harangok. Azok helyett, akik a haza védelméén, a haza szolgálatában eltávoztak tőlünk, sikerült ujabb, pompás harangokat beszerezni a derék kiskanizaai és kanizsai katolikus hivek áldozatkészsége folytán. A kiskanizsai katolikusság ezt méltóképpen meg akarja ünnepelni éa a templom ötvenéves: fennállásának jubileumát fejhasználve, kettős ünnepet rendeznek ez alkalommal. A kettő* ünnepély programja a következő: Junius 28 án szerdán, vagyis szent Péter és Pál apostolok napjának előestéjén délután 4 órakor a harangokat ünnepélyesen be fogják hozni a kanizsai állomásról, diszes bandérium kiséreté mellett. Másnap, junius 29-én csütörtökön, szent Péter és Pál ünnepén délelőtt fél 11 órakor lesz n harangok ünnepélyes felszentelése. Délután fél négy órakor, közvetlen litánia után, a templomtéri iskola udvarán felállított nyári színkörben a Mária-társulati leányok előadják Haba Rózsika tanítónő vezetése mellett, a „Margit királyleány" cimü négyfelvonásos színjátékot. A második előadást este nyolc órakor tartják. Junius 30-«\'n és július 1-én lesz a harangoknak a templomba való felhúzása és elhelyezése. Július 2 án Sarlós Boldogasszony ünnepén, vagyis a kiskanizsai bucsu napján, először szólalnak meg és hirdetik az ő hatalmas érchangjuk-kal az állandó szurszum kordá-t. Az előadások helyárai ugy a délutáni, mint az esti előadásnál : Fentartott hely elsősorban 100 korona, 1. számú ülőhely 40 K, II. számú ülőhely 30 K, állóhely 20 korona. A tiszta jövedelem n templom és a har3ngok javára lesz fordítva. Felülfizetéseket — tekintettel a szent célra — köszönettel fogr.d az igazgatóság. Srereplő Társulati leányok: I. tanítónő
— Bartol Rozika, II. tonitónő — Markovics Arinika, Mária királyné — Orbán Piroska, Margit királyleány (kis korában) — Milei Katica, Margit királyleány (nagy korában)
— Varga Mariska, Fejedelemasszony — Lérándi Mariska, Bercsy Ágnes — Dávido-vics Katus, Özv. Bercsy Imréné — Németh Juliska, Hévizy Donátné — Milei Moriskn, Somogyi Gcrgelyné — Fülöp Katica, OJim-piasz nővér — Dávidovics Katica, Katalin nővér — Mihnlecz Katus, Eliána nővér — Kummer Juliska, Szabina nővér — Vajda Juliska, Lucia nővér — Dolmányos Katus, Erzsi nővér apáca — Gudlin Annuska, Mekszandra nővér — Horváth Katica, ltona nővér — Bartol Mariska, Erzsébet nővér — Nóvák Rozika, Ancilla nővér — Penti Juliska, Frózia nővér — Mihalecz Mariska, Alinké, Kinga, Jolenta, Cicelle és Judit kis apácajelöltek — Horváth Rozika, Baj Mariska, Németh Teréz, Bogdán Gizike és Polai Mariska, Orzse, István herceg leánya — Bogdán Gizella, Zárda\' szolgaleányok — Bunczom Rozika, Horváth Annu«, Gyuricz Mariska és Markovics Katica. Kiránduló iskolásleányok : Steszlin Nanica, Vüdász Juliska, Plander Anna, Anek Marc«a, Tímár Annus. Énekes iskolásleányok: Nóvák Bözsi, Farkas Rozi, Kovács Kati, Baj Róza, Kuruc* Mária, Plander Rozália, Varga Katus, Milei Mari, BauerMarcn, Kálovics Julcsa. Az énekszámokat Lencz Gyula Kántor vezeti. Az első és negyedik kép napjainkban történik. A második kép 1248 ban a veszprémi Szt. Katalin kolostorban, a harmadik kép 1260 ban a morgitszigeti Boldogasszony kolostorban játszódik. Rosz idő esetén a színdarab előre hirdetett vasárnapon fog megtartatni. *
— Kinevezés. A pénzügyminiszter Tóth Lenke pénzügyigazgatÓ3ágl dijnoköt a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi irodasegédtiaztnővé a zalaegerszegi u. kir. Ptozttgyigazgatósághoz kinevezte.
Cserkész Szövetség IcíocsStptt taggyQjlő ivein a gyűjtés megipdult. Szíves támogatást kérün)c a megórtó közönségtől s az ifjúság barátaitól. t
Sebestyén Géza 4 kgr. zsírt adományozott á főgimnázium cserkészek táborozására. Hálás köszönet minden támogatáséit.
— Aviatikai előadás. Hauser László légiforgalmi felügyelő pilóta folyó hó 26 án (hétfőn) este 9 órakor az Uránia-mozgószinháZ helyiségében az aviatika fejlődéséről és a mai repülőgépekről előadást tart, melyet érdekes mozgófényképek bemutatásával kisér. A nagyközönség számára is rendkívül élvezetes 6s érdekes előadás rendezői méltán számítanak Nagykanizsa közönségének nagyfokú érdeklődésére. Belépődíj nincs, csak a költségek fedezésére kell négy koronát minden belépőnek fizetnie.
— Pinceszemle a szőlőbirtokosoknál. A bortermelési adó biztosítása érdekébon Homokkomárom községhez tartozó Mán-taihegyen. Középhegyen és örömhegyen 1922. junius hó 26 án, Kurtahegyen, Újhegyen és Nagyhegy nyugati dűlőben 27-én, Nagyhegy keleti dűlőben, Alsó- és Felsőcsingai hegyen 28-án általános pinceszemlék tartamnak. Felhivatnak az érdekelt szőlőbirtokosok, hogy a pinceszemlék megtartása céljából okvetlenül jelenjenek meg. Meg nem jelenés esetén az 1918. évi I. t.-c. és oz 1921. évi VI. t.-c. értelmében 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel sújtatnak.
— Az Irodalmi és Művészeti Kör zenekara hétfőn, f. hó 26-án este 8 óiaWor próbát tart a polgári iskola rajztermében. Pontos megjelenést kér Ketling.
— A helyi aajtó köréből. A „Zala" cimü politikai napilap uj értékes belső munkatársat nyert a napon nánási O/óA Árpád kollégánk személyében, aki n fiatal újságírói generáció kipróbált kitűnő tollú munkása.
— Kérelem. Kéretik azon becsületes fiatalember, kit különben személyesen ismerek s ki folyó hó 24-én délben a Széchenyi tér 12. sz.ámu ház ablakában lévő madárkalitkából kirepülő sárga tarka kanárit elfogta, hogy azt fenti helyen átadni aziveskedjék.
— Nagy caerkéaxünnepély. Folyó hó 29-én csütörtökön délután a sugárúti Egylet kertben a helybeli cserkészek fogadalomtétellel egybekötött nagy ünnepélyt rendeznek különféle mutatványokkal és társasjátékokkal a táborozás céljaira.
— Nyugdíjazott tanítók. Edes János nagypécsei r. k. tanítót véglegesen és Szerdahelyi Károly keszthelyi községi tanitót ideiglenesen nyugdíjazta a vallás- és közoktatásügyi miniszter.
— Hétfőn lesz a patkányirtás. Holnap, hétfőn lesz Kanizsán a hatóságul tal elrendelt nagy patkónyirtó nap. A rend-Őrség szigorúan ellenőrzi a pntkányirtást mindenütt, dc egyébként is a pestist tenyésztő, já.ványszéthordó patkányok alapos irtása rendkívül fontos közérdeke mindnyájunknak, ugy, hogy fölöslegesnek véljük még kulon ts figyelmeztetni o háztulajdonosokat a hatósági rendelkezés lelkiismeretes végrehajtására.
— A honosítások befejezésük felé közelednek. A trianoni szerződés szerint július \'26 án lejár a honosítási eljárás. Ezután a megazállt területek lakói azon állam kötelékébe tnrtow\'k, í> mely megszállta a bitorolt szent magyar földet. Azért siessen mindenki, hogy okmányait beszerezze és a ma-gyar honosítási eljárást megindittasa, mert még csak négy hetük van hátra. Utána elvesztik magyar honosságukat.
— UJ kéményaepről kerületek. Zalavár megy ének uj kéményseprői kerületekbe való beosztásán az c célra kiküldött bizottság most dolgozik. A tervezet a legközelebbi megyei közgyűlés elé kerül tárgyalásra.
— Magas pénzbeli jutalmat adok
annak, aki nckom egy kétszobás konyhás lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok Cim a kiadóban.
— Törvényszéki bírók szabadsága.
A nagykanizsai kir. törvényszék birái az 1887. évi XXX. t. c.-ben biztosított szabadságidejüket a következőképpen veszik igénybe: Dr. Fischer József tanácselnök juniu* 26-tólaugusz-tus 6 ig meg^ szabadságra. Távolléte alatt dr. Szabady Lőrinc tvszéki biró helyettesíti. Dr. Kenedy Imre tanácselnök augusztus 29 tői október 8 ig. Helyettesíti dr. Mutschenbacher Edvin. Székács Pál törvényszéki bíró junius 26-tól augusztus 6 ig. Helyettesíti Podolay Jusztin. Berlin Ágoston táblabíró, julius 17-től augusztus 28-ig. Helyettesíti Podolay Jusztin. Dr. Mutschenbacher Edvin törvényszéki biró junius 26 tói augusztus 8-ig. Helyettesíti dr. Almássy Gyula. Dr. Szabady Lőrinc törvényszéki biró augusztus 7 tői szeptember 17 ig. Helyettesíti dr. Fischer József t.-elnök. Kaiser Elek törvényszéki biró junius 11-től julius 22-ig. Podolay Jusztin törvényszéki biró augus<lus 29 tŐl október 8 ig. Helyettesíti Uertin Ágost. Dr. Almássy Gyula törvényszéki biró hugusztus 7-től szeptember 17-ig. Helyettesíti Székács Pál.
— A „Duuúntull Blokk*4 nagykanizsai csoportja folyó hó 26-án délután l/,6 órakor a Keresztény Otthonban igen fontos taggyűlést tart, amelyen a Nagykanizsa várostól kapott segélyek is kiosztásra kerülnek. Felhívjuk oz összes tagtársakat, hogy n gyűlésen okvetlenül jelenjenek meg. A vezetőség.
— Uj ügyvéd Kanizsán. Az ügyvédi kamara Szenes Dezső ny. kir. járásbirót Nagykanizsa székhellyel az ügyvédek lajstromába bejegyezte.
— Időjáráa. A Meteorológiai Intézet jelenti: Hazánkbon s/órvánvosan kisebb esőzések voltak A hőmérséklet általában emelkedett. Maximuma Budapesten 30 fok, minimum több helyen 14 fok. Időprognózis: Meleg idő várható, helyi zivatarokkal
— A jövő hét szenzációja lesz a Vendéglősök, Kávésok, Mészárosok, Pincérek Segélyegylet javára rendezendő nyári mulatság. Aki jól akarja magát érezni, jól akar mulatni, enni, inni. különösen elsőrendű sört élvezni, az el ne mulassza ezen mulatságot felkeresni. Lesz ott katonazene, cigányzene, szerpentin, confetticsnta, világposta, szerencse-halászat, omerikfti árverés * még minden, ami jókedvre hangol. Gyerünk od.i mindnyájan e hó 29-én, csütörtökön délután 3 órára, vagy kedvezőtlen idő esettn julius 2-án. vasárnap délu ánra. A belépődij csekély. Személyjegy 20 korona, csBládjegy 3 személyig 50 korona. Felülfizetéseket a nemes célra való tekintettel hálásan fogad a rendezőség s azokat hirlapi-lag nyugtázza is
Csecsemők
• gésiség.nak m.»6»*.*r. legjobb .
Diana csecsemő (Baby)-krém Diana csecsemő (Baby)-hintőpor Diana csecsemő (Baby)-szappan
Mindenütt kaphatAI
Gf.rtj.: . Oi.a. Kereskedelmi R.-T. UuJ.pMJ. V., N.iűí-utí» jó.
ZoZÓ krém, szappanr n^der a legjobb, kapható mindenüttZoZÓ
ZALAI KÖZLÖNY
\\9i2. június 25
— Patkányok irtása ugy Nagykani-zsán, mini Kisksnizsán hatóságilag junius 26-án, azaz hétfőn kötelező. Az ellenőrzőt ugyanezen napon délelőtt 9 órától kezdve orvosok, állatorvosok és hatósági közegek ellenőrzése mellett, 91 rendőr fogja végezni. Minden háztulajdonos köteles <i patkány-irtómérget a gyógyszertárnkban és drogériában beszerezni és megfelelő helyeken elhelyezni, akár van a házban patkány, akár nincs, mert köztndomásn, hogy ezek a kártékony állatok Ilyenkor oda menekülnek, ahol patkánylrtóméreg elhelyezve nincs. Aki ezen rendelkezést nem tartja be, 2000, azaz kettőezer korona pénzbüntetés és 15 napi elzárással sujtatik. Minden gyógyszertár névjegyzéket vezet azokról, kik « mérget beszerezték, akik ezen jegyzékben nem szerepelnek, fenti büntetésben részesülnek.
— Országos vásár. Kiskomáromi országos állatvásár folyó hó 26 án, hétfőn meg lesz tartva. Felhajthatók lovak és szarvasmarhák. Galambok község kikerülésével, mert Gilambok, Csapi és ZalauJIak községek ragadós száj- és körömfájás miatt zárlat alalt vonnak.
(x) LUtters-féle legfinomabb Solingeni acél kések a legnagyobb választékban igen jutányos árakon kaphatók Fischel Fülöp fiai Áruházában Nagykanizsán.
(x) Még csak ma, vasárnap lesz látható a kinematográfia gyönyörű alkotása n Világ-mozgóban a ,Hegyek fantomja" II. rés/. Jegyek már csak kevés arámban kaphatók.
Dr. Xill&y Zo\'.tin jogi sxctniairiua* Budapest, Andrássy-ut S. i» Szeged, PalUvklnlo. 3. felelőséggel ét bizton sikerre* késxit cl«5 birmoty egyetem t\\ jogakadémia összes jogi vizsgáin és az ügyéül vizsgára Jegyzetbérlet! Rekapituláció! Minden felvilágosítást Sióval vagy levélben készséggel ad akár a budapesti, akár a szegedi lg*xgatóság.
— Konzervgyár Zalaegerszegen. Gyűmölcsérlékcsitő és Konzervgyár R.-T. van alakulóban Zolnegersrcgcn, mely a részvényeit n napokban bocsátja ki. A részvényjegyzésre a R.-T. felhivja a közönség figyelmét. Az olapitók között vannak: Ku!iff«y Kálmán, Ciobor Mátyás, Raiycndorfer Samu, lády Károly, Vícía János, Schmidt Viklor, Vess L*jos, Nyári Kálmán. Gyarmati Vilmos.
(x) Üres üvegekot minden mennyiségben vesz a legmagasabb árban Muszel és Friedenthal fűszer- és csemegekereskedése.
(x) Uránia. Jön .Danton" — a francia forradalom mogkapó tömeg jeleneteivel. &
— Miniszteri rendelet a Jégkár biztosításról. A földmivelésűgyi miniszter az összes gazdaságt frlügyélŐkhör körrendeletet intézett a jégkárbixtositás bevez«tése tárgyában. A rendeletben felszólítja n gazdákat, hogy saját erdekükben minél többen biztosítsák termésüket, tanulva az utóbbi éveken, mikor az egész országban igen n?gy károkat okozott a jégverés.
— Felemelik a képviselők flze tését. A nemzetgyűlési képviselők fizetését a kormány évi 80 ezer koronában kivánja megállapítani. Eddig a képviselők fizetése 36 ezer koronát tett ki. A javaslatot n nemzetgyűlés első napjaiban fogják a Ház elé terjeszteni.
— Felkérjük (az idő rövidsége miatt ezúton) a csorkész helyi bizottság tagjait, hogy megbeszélésre folyó hó 26 án hétfőn délután 6 órakor a városházán megjelenni szivesked-jenek. Elnökség.
— 1878. év ÓU fennálló Kolotl J. orvosi mii-szer- és kötszer-gy ártó-cég Budapest, IV.. Korcnaherceg-utca 17. e*5rendú kivitelben, legolcsóbb n»pl ár*k mollett -zillit sérvkötóket, h*skötóket, gummi göresérh*risnyák*l, oithopaedsai készülékeket, mulábakat, múkexeket, jarógé-p«ket, betcgápolási, valamint egészségügyi cikkeket és mindennemű guiumMrukat.
(x) Uránia. „Hindu siremlék" előadásai 4, fél 7 és 9 órakor. — Danton 27, 28, 29.
Danton, egyetlen nagy a francia forradalom vérengző törpéi között, akit éppen ezért ért el a logiks törvényei szerint a végzet; egy asszony árulása Robespiere kezére juttatta, •amikor felül kerekedett benne a nemesebb ember s tiszta sxerelemre gyulladt egy általa ■ megmentett arisztokrata leány iránt. Emil Jarenings Danton szerepét fölényes intelligenciával adja. A film tömegjelenetei meg-kspóan nagyszerűek, korhűek, elevenek.
IRODALOM-
Táltos könyvök. A .Tiltó." kőnyv-kiadóváll.lat néhány izig-vérig rnajy.r nép könyv, fekszik előttünk: Thoroczk.y W.gand Ede: Erdély beszédes h.gyományat ctmu rej-zo. könyve Csaba népének művészetét térja elénk huszníi több gyönyörű rajzban. Az y m.gy.r lirát Lendv.y litván: Köszöntő éa Ritóök Emma:. Sötét hón.pok című kötetei képviselik, mig a magyar regényt Krúdy Gyula: Szindbád ifjuiága és szomorúsága clinü kétkötetes uj kiadású munkája és Szenteleky Kornél: Kesergő szerelem cimfl regénye reprezentáljál. Bár ide tartozik Nyári Andor színmagyar, jóizü regénye is, a János kálvinija, mely egy keménykötésű magyar legénynek a kommunizmus alatti keaerveit rajzója meg könnyed, biztos kézzel, a vörös „hadsereg" söpredékébe való keveredését és szabadulását. A magyar drámát Maiiay üdon: Rákóczy harang című, a Nemzeti Szinhézbjn szinre került szép színmüve adja, mig a publicisztikát Zsilinszky Endre : Nemzeti újjászületés és a sajtó cimü munkája képviseli. A tetszetős külsejű könyveknek egyetlen magyar ember könyvtarából .em szabad hiányoznia.
MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK
fiókirodájában, Erzsébet királyné-tér
500 Kő*. 40 .
1 kg pörkölt kivé, fényezett 1 kg árpagyöngy .... 1 kg. »úga borsó, I. rendű .
1 üveg ételoUj, 2 dl........ ,
1 tittU 1 , kg fiSxócsoko\'.ádé 75 ,
1 drb \'/«kg Haidekker-félc szinsznppan 34 . 1 drb 1 , kg debreceni lehér hitisiap;nn 64 ,
Udvari, Góliát,Tavaszi sörkülönlegességek.
Ásvány- és gyógyvizek. Málnaszörpök.
Trappista- és csemegesajtok.
Az .,t*z« túszer és csemegeárult, Jiizuttáil cikkek, rsper.szzpp.tiok A legolesébb nspi árakon. Szolid és pontos kiszolgálás 1 Hagykanlija éj vidéke legolcsóbb bevájériéil iorráia
TÖRVÉNYSZÉK
(§) Elitéit árdrágító. A nagykanizsai kir. törvényszék, mint uzsorabiróság fischer Ádám 68 éves szepetneki lakost, mert a burgonya mélermézsáját a megállapított áron magasabban ndtu el, 2000 korona fő- és 1000 korona mellékbüntetésre Ítélje.
(§) Gyilkos legény. A tegnapi nnpon erősen\' megvasalt fiatal földművest szállított be a csendőrjérőr a nagykanizsai kir. ügyészség fogházéba. A letartóztatott földműves Jandó József 25 éves pusztamagyaródi lakos, aki saját nagyatyjét kapanyéllel agyonütötte. Az eset ugy történt, hogy Jandó József a Pusztnmagyaród községhez, tartozó Külsőhegy nevű szőlőhegyen dolgozott, amikor látta, hogy nagyatyja Tóth Andiás és annak öccse Tóth Gergely hazafelé mennek. O utánuk ment éa anélkül, hogy észrevették volna, kileste beszélgetésüket. Nagyatyja, Tóth András ugy nyilatkozott Jandóról, hogy lusta, hogy nem dolgozik és állitól.g uzt is mondotta volna, hogy egyszer még agyonüti. Jandó József erre dühös lett, neki ugrott nagyatyjának éa kérdőre vonla, hogy kit akar ogyonütni. Nagyatyja erre azt válaszolta volna, hogy — téged. Jando erre felkapta a nála levő kapát és ugy fejen sújtotta az öreget, hogy az nyomban összeesett és mikor a főidőn hevert, még akkor ia mért reá pár ütést a kapával. Azután hazament és elbeszélte atyjának az esetet. Az. megijedt és hamar talyigáért sietett és ugv haza hozták az öreget, aki peraze már halott volt. Nagykanizsáról a kir. ügyészség részéről kiszálltak a helyszínére éa felboncollák oz öreg Tóth Andréat.
Jandó József, a gyilkos \'fiu a nagykani-zaai ügyészség fogházában várja méltó büntetését.
közgazdaság
— UJ gabonaérdekeltség Nagykanizsán. A háborús gazdálkodás tán egyetlen téren sem végzett oly romboló hatást, mint a gabonakereskedelem terén. Ax egymást követő korlátozó rendeletek az évtizedes multu cégek egész sorát tüntették el a magyar közgazdaság szinteréről. Nagykanizsán ls néhány ragyogó multu gabonacég vonult el a piacról nyomtalanul. Ily körülmények között valóban örvendetes, hogy a gabonakereskedelem számára oly fontos kanizsai piac felé terelődött nagytekintélyű fővárosi cégek figyelme. Értesülésünk szerint a közel jövőben uj gabona expositurák teremtődnek meg Kanizsán. Az uj alakulások sorát a Quittncr és Kollman cég nyitja meg, mely tekintélyes múltját és hatalmas kereskedelmi összeköttetéseit állitja n gazdasági versenynél sorompóba. Kanizsai fiókját már meg is szervezte és vezetését Rácz Győzőre bizta, kinek szakkörökben jó-hangzású neve egyaránt garanciája a jövőnek ugy a cég, mint a helyi piac számára.
Budapesti tőzsdei magánforgalom. Budapest, junius 24.
Napóleon--.--Font--, Dollár 088-V0,
Francia frank 83 50. Márka 293 87. Olasz Ura 46 60.
Csitrit korona 500—60 Rubel--. Lel 8IA, Sxokol
1885, Svájci frank 1 Dinár 1204—70, Uogyel mirka--.
Budapesti devizák:
Amsterdam--.--, Koppenhága--.--.
Krisztián1*--.---, London 43*6, Berlin 284, Milano
<7-25, Páris 84 50,, Prága It^ó Stockholm--.--,
Zürich 188, Wien 542 50, Zágráb 823 60, Kéw-York Varsó
Zürichi zárlat:
Berlin 155, Amsterdam , Hollandi* iOtflo, New-York 528-75, l.ondon 23J7, Páris 4486. MiUno 2405, Prága 1010, Budayeat 6360, Zágráb 170, Varsó 1175. NVien 3, Osztrák korona----
Nemes fémek piaca:
Esüst koroa* 7t«\'76, ex\\i\\t forini 212, ötkoronás 412 60, 2\'.» koronás magyar arany 3660, Napoleon —
Termény Jelentés:
Box* (TísiavUékt) 41 — II5<\\ egyéb 4076-10f , roxs 3325—50, takarmány irpa 38—3850, s;>r árpa 3860 — 3800, zab 30 00-3700, tengeri 3700-3760, jcpce--, korpa 22—\'-260, kulcs
Budapesti állatvásár:
Marhahús I r. egészben 115—80, hátulj*--,
cle-\'o__, II. r. egéixben 96—105. hátulj* 100-116,
eleje 75-85. Növendék marha: 1. r. S0—85, borjú,(ölöit bórb.) 170-82, Készlet: Nagymarha 32, eladás 22, Növendék marh» 8. e!*Jis 6, borjú 26, eladás 25. Marha bór ;ö6 borjubór 280-ÍK). — Vásár lanyha
Sertésvásár.
KeltujUs 600. Elkelt 2 O0. Öreg sertés--
kóxép ICO zsir 256, sxalonoa 216 lehúzott hus 188— lö:y. Vásár vontatott
A szerkesztésért sojtójogilag felelős : Benedek Rezső szerkesztő.
EXPORT-IMPORT
QUITTNER KOLLMAN
NAGYKANIZSAI FIÓKJA
Gabona-, termény-, nyerstermény-, mag ak-, hüvelyesek-, mexógaidasigl cikkek-, cróukarmáf.y-. műtrágya vétele és eladása
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 16. sz.
Interurbán-telefon: Nappal 305. E*te 14*. ♦«■»
Sürgönyeim „Fundamentum"
Központ Budapest Fiókok: Mlskolcz —Budapasi
Á
1922 junlm 25.
Apró hirdetések
uA|. IC K, tult- W linipur M Ki nilmloD
SCVlJXl«M>«W « " SK.
^..Ubb.lQT.l "•■■V <liipl*n .UniHKilinh.
mlorf.nlior BO ulullk arera-\'!."*"*
Kiadó egy külőnbejáralu, csinosén buto-„irotl u\'csl szoba- Bővobbet . ki«d hivatalban.
Háromtagú k.tholikus úri családhoz e ], i végérc Idősebb mlndones szakácsnő kerestünk. Az illelő családtagnak fog leklnlelni s 16 bánásmódban részesül, lllce 63.
Bővebbet Vőrösmsrly-
Kl.ebb monnylcégü vasabroncs, drót és villanymotor (elszereléshez szükséges por-cellán-golyók jutányosán eladók. Cim a kiadó hivatalban. _
Uruk részér*
Cini a kiadóban.
Jó házikoszl kapható.
Eladó 30- 40 köbméter 15-40 cm. vasiig nyír és gyertyán rönkfa. Cim: Eötvös-tér V-__itl
Bognáraagéd.k állandó munkára azonnali belépésre felvételnek NTmelh Imre és Fia Lognármesteteknél Nagykanizsán.__
Raktári szolgát keres azonnali belépésre Guth Arnold vasnsgykercskedő Kazircry-
utca 4. szám.___ihi
Mfl.a.réaa-tanoncot felvesz Brandl Sándor muszeráaunohelye részire Deák-iér 3.
K.r.ak.d.lml érett.éges, gép- és gyorsírói szakt.nfolysmot végzett urileány meg elelő állást keres. Cim. a kiadóban._-M
Vendéglí.Hkn.k nagyon alkalmas, teljesen Jó állapotban levő Orschosler zenélógép. mely kalonal zenekart pótol, olcsón eladó. A hatalmas nagy gép szekrénye igen csinos kiállítású, bármely vendégszobának diszéro váliik, Cim a kiadóhivatalban.
Értesítés.
Van szerencsém a m. I. hólgykozónség t>.
ludomástrs hozni, hogy Vörösmarthy-utca 14. aaám alatti lakásomon
női és gyermekruha varrását
tijból elvállalom. A n. érd. hölgyközönség nagybecsű pártfogásai kéri tiszteiéitől
Cjímmermanné Kosfein Mariska
Megblxható, krresstény thtfí \\
rőfös-segéd
«*>■ kliirólag jo bixonylt vinyok kai felvitetik.
Ajiohtok küldendők
Bruncsics Ferenczhez, Keszthely. | V^
ZALAI KÖZLÖNY
ff KERESKEDÉS.
t
Sternberger Gyula Erzsébettér
Fővárosi mintára
újonnan berendezel! s guzringon felszerelt
Nagy válaszlék mindennemű löld-és ola] festékben, bel- és külföldi zománc és más mindenne m ü lakkokban, úgyszintén ecselárukban.
Fertők éi iparosok legolcsóbb bevásárlási forrása
Festő fallmlnlák li kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK KftSSr
Nagybani vitelnél elönyárakl
Ss.rv.s-SzM.d. át.Hantban
Trnnspor thordók készítésében jártas
kádársegédet
azonnnli belépésre keres ^
Dampf kádár, Szentgotthárd.
8922/192S.
Tárgy: Harcsiciü kolonai lögi/akorlal.
Hirdetmény.
Közhírré teszem, hogy . helyőrség géppuska alakulatai a .Tölgyesben" a harcszerű éleslövészctet nem folyó évi janin. 20-án, hanem junius 27-én tarljtk mag.
Junius 27-én a „Tólgyes\'-bon való járáskelés életveszélyes és lilos.
Nagykanizsán, 1922. Junius 10-én
Polgármester.
m.rt rl.örondO !>i.• ..t-Orn,
ASZTALI BOR
BORTÉSBORSEPROT
bVH«i«ti1>mí Suflár-ut
TeWfon ilO.
Kerékpárosok figyelmébe!
Ha jó külső hegyi köpenyre ín belső tömlőre ven sxüksége vörös és fehér kivitelben, akkor forduljon teljes bizalommal
Brandl Sándor
kerékpirraktárihox Deák-tér 2. »xám alá . . 4w»
ahol ax ossies kerékpár alkatrésxeket li a legelőnyösebb árak mellett bessereiheti. UfyiMtt kerékpirjeiiUkek gywiM él poatona isrkBxfiKttatk
CXXXX XXX XX XX XX xa
Mohar Köles x Hajdina Zab Tengeri
Qaxdatéfli és némotoisxágl kerti
magvak kicsinyben is k»phatók
| Ország <. Widder cégnél
Nagykanizsa, Erzsébet-tér 10.
XXX XXX XXXXX XX X XX
VILÁG
mosgóképs2Ínkáz>
Erziibit tlriljii-tir, Sitrm izálloda épűlilibin Telefon 74. T.I.fon 74.
Szombaton és vssárnap kortll bemutatásra
A hegyek fantomia II. része
KaUndortörtériel 7 felvonásban
Egy Nagykanizsát lázbaejtő csodadolog!
Helyárak
PAltoly 20 K, xsolye 22 K. I. hely 18 K, • n hely 15 korona, III. hely 8 korooa.
I Előadások hétköxiwp léi 7 és 9 órakor, vasár- és üniíop-| nepokon 3, 7 ée 9 órakor. Pontoa keidáa^
^n0CtranC7CiQQO0C3üCJ0P0aC30O0CJ0Q0Q0a0C30O0C30OQOg
Könyvnyomdái munkát * Könyvkötészeti munkát
\' ____c„ ___l»tml mílual .íc iiknlai
u. m : Müvek, folyóiratok, meghívók, eljegyzési és esketesi kártyák, névjegyek, számlák, levélpapírok, borítékok, irodai, üzleti nyomtatványok, falragaszok, röplapok, gyászjelentések s minden e szakbn munkáMi pár óra alatt készit
Telefon:
78,117
....... Szépirodalmi művek és iskolai
könyvek kötését, aranyozását, pénzintézetek, gyárak, üzletek részére főkönyvek, bevételi és kiadási naplók, pénztárkönyvek\', irattáskák készítését erős, tartós kivitelben jutányos árak mellett valialja
, Zalái és Gyarmati Nagykanizsa, Fö-ut 13
oBSHöBoooooooooöoöoooooopoooooooooooooooo
zalai közlöny
1M2. junius 25.
Szántó Vilmos Nagykanizsa
Orszifos Földblrtokrené«zö Blrfsáj íltal tWdJtywtlI
Ingattanforflalmi irodája.
Til.ta. 322- HMS\'U) a. ThK.ll d.: Mi Hirikid
Eladó birtokoki
200 holdis birtok Zalamegyében, melyből 180 hold szántó, 60 hold rét,. • löbbi erdős legelő.
250 holdss birtok Zalamegyében, melyből 130 hold szántó s löbbi erdó, rél és legelő.
J-SS holdss birtok veszprémmegyében, melyből 150 hold szántó, 8 hold szőlő, 3 hold akícás, s többi rél és legelő.
100 holdss birtok Somogyban, melyból 80 hold száníő, 20 hold rél.
100 holdss birtok Zalamegyében, melyból TiO hold szántó, 4 hold rél, a löbbi erdős legelő.
60 holdas szőlőbirtok Somogymegyébon, príma rajszőlővel beülletve.
16 holdss szőlőbirtok Nagykanizsa melleit, nagy gyümölcsössel.
II holdas szőlőbirtok a BjUioii somogyi partjától 4 km,-re, teljes felszereléssel.
5 holdas szőlőbirtok Keszthely mell.cu a Balaton partján.
Parcellázások:
Somogymcgyében homokos bi|lok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. építési anyagról gondoskodva van,
Z.lsmegyében közvetlen a falu molleil. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölenként 20.000 K. Lakóház a falubsn vehető.
Eladó házak t
A város belterületén szép kertís ház nagy lakással, két szoba elfoglalható.
Csendes árujegyedben halszobás családi ház.
Kisebb lakóház közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nagy kerUcI és szántófölddé\'. Ezenkívül kisebb nagyobb házak eladásra állandóan előjegyezve.
Üzletházak:
Kétemeletes löbb Üzlettel rendelkező ház a piac körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház leljts felszereléssel és italmérési joggal.
Somogymcgyében vasúti g/cponlnál nagy eme-letes vendéglőhöz szállodával, sok épil lettel, teljes felszereléssel.
Balaton somogyi pariján szállods, vendéglő teljes felszereléssel.
Somogy megyében falusi üzletház, uj épülel, lakás és üzlel azonnal átvehető.
ZJamegyében falusi vendéglőház üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymcgyében Járási székhelyen nagy szálloda, vendéglő és kávéház bériele teljes felszereléssel.
40 lóerős .Rába" moloreke, 1918 évi gyártmányú üzemképes, helyszínen bemulatva, nagyon jutányossá eladó. _
RÉZGAUC
lyunga
Raffia s,u! Kénpor
s"Kénmái
Raír.nált ti •\\wtuun
Gépolai Hengerolai Kocsikenőcs Marónátron
(magaífoku lugkó)
Gyanta stb.
illsndóan rak Uton
Sthwarz és Tauber
TURUL CZIPOGYOR
RT. Fő-ut 12. szém.
Saját érdekében tekintse meg kirpkatjainkat
olcsó, tartós megbízható <•
mlalnaenO polglrl !»»»\' c«|-Virolnk.t, n.cly.k "ab°« Máknál ««lld klvltolüknél fog™ IMIétlcn víneayképestk.
Turul Cipőgyár Részu.-Társ.
Telefon I 3-13 l JRÁNIA MOZGÓSZINHÁZ SS
V »ÍMk.|s Hindu síremlék II. része Yasirasp •* slősdisok 4, fél 7 i* 8 órakor kexdődnok.
^ . A fr.nrio forr.J.tom n.jy 2;, u, Lf anion tamo|t).la«t«iTa
II FI VÁRAK- Páholy 20 kor., Zaülíe 22 kor., II EW«ttaok k.iJ.l.: llilk.i.o.pokon 7 é. u or.koi. Kór.zék 18 kor!, TiX 16. kor, SSSik 3 kor, II «Or- és ünnep".? 1. J és » «"»»• Pooto, kasáé.\'
A NAGYKANIZSAI
Telefon 2-93
r.-társaság
| Telefon |
anyagkereskedésében
a Franz-malom mellett
Kátrány Karbolineum Kátránypapir Bipsz, 5zeg Uasgerenöák Betpnuaö isinek
Deszka, mész
Cement
Kész ajtók
Rblakok
Épületfa
(Tlűpala
a legjobb minőségben, minden quantumban a
legolcsóbb áron kaphatók.
Városi iroda:
Nagykanizsa, Zrinyi Miklós-utca 33. sz.
Nyomatott • laptultjdouosok • Zalai és Gyarmati könyvnvomMlaba\'i.
61-ik évfolyam
Nagyhanltaa, 1922.jjuniu» 27. Kedrl
143. azám
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTENY POLITIKAI NAPILAP
tikaistóaé( é« kiadóhivatal i Fő-ut 13. IX.
- IntcrurbwUUfon 78 ———
Megjelenik mindig kora leggol
SZERKESZTŐ: benedek REZSŐ
BlőllicU.I árak: (!•/,far|Hal iáéul i|yltt) Kg4i» ivra 780 K. Kélévr. 400 K. Nagyad írre 300 K. Egy bór. 7ft K. P^yai uim án 4 *
A nemzetgyűlés mai ülése.
A házszabályok szigorítását követelik. Az ellenzék vádja. A kormány mindenáron biztosítani fo#ja a közjogi és pénzügyi törvényhozást.
Budapest, junius 26. (Ssját tudósítónktól.]
A nemzetgyűlés pénzügyi bizottsága még nem tárgyalta le az indemnitási javaslötot, mert n szombati ülésen csak általánosságban fogadták el. A részletes tárgyalásra hétfőn délután térnek rá. Ex oknál fogva a nemzetgyűlés inai ülése az indemnitási javaslattal nem is foglalkozott. Az ülést majdnem teljes egészében Orffy Imrének a házszabályok szigorítására vonatkozó előterjesztése foglalta le. Az inditványt a kormányt támogató pártokban igen kedvezően fogadták, mert az a felfogás, hogy o parlament tanácskozási foly tonosságát csakis a házszabály szigor itással lehet biztosítani. As 1908. évi házszabályok ugyanis olyan tág teret engednek meg a vitáho*, hogy egy elszánt szónok a nemzetgyűlés munkáját lehetetlenné leheti. Minthogy a szélső baloldal el van tökélve arra, hogy a Bethlen-kormány munkáját ezzel az eszközzel lehetetlenné tegye, a tanácskozások rendje és biztonsága érdekében szükséges a házszobdlyofriítgoritása. A kormánynak pótolnia kell azokat a mulasztásokat, melyeket a mult nemzetgyűlés a hiányos házszabályok miatt .követett el. Remény van arra, hogy a kormány mindenképen biztosítani fogja a közjogi és pénzügyi törvényhozást és nem fogja megengedni, hogy npró-cscprŐ közjogi vitákkal, vagy személyes torzsalkodással a nemzet-
gyűlés munkáját megakadályozzák vagy tel-Hen lehetetlenné tegyék. Ellenzéki oldalon Orffy indítványát azzal magyarázzák, hogy a kormány egy csendes államcsínyt tervez és azt mondják, hogyha n kormány államcsínyt tervez, akkor tegye azt nyíltan és ne litok-bin. Az ellenzék eme vádjával kapcsolatban egy, a kormányhoz közelálló politikus a következőket mondotta :
— Nevetséges az ellenzék felfogása, mert a kormány, mikor a tanácskozás rendjének biztosítására törekszik, nem készül államcsínyre. Ezt a vádat hangoztatták akkor is, amikor Tisza IsLván gfóf 1913 ban meg-sokalta az országgyűlés tehetetlen vergődését és megalkotta az 1913 iki házszabályokat. Ha államcsínyről volm szó, akkor éppen az ellenzékkel szemben lehetne ezt a vádat fel állítani, mert az államcsíny az, amikor a kisebbség a maga akaratát akarja a többségre ráoktrojál ni. Ax ellenzék inai apró c seprő csapatait, heterogén elemeit nem lehet rászabadítani ax országra. A kormány-pírt kötelezettséget vállal arra, hogv o nemzet akaratának érvényét biztosiija. Hs a kormánypárt szigorított házszabályokat hoz be, az nem egyéb, inint n többség, vagyis a nemzet akarat^nsk megnyilvánulása o parlamenti munka eredményessége érdekében.
A kommunisták megbénították Ausztria gazdasági életét
Soványukul, junius 26. (Saját tudósilónktól.) Á Bécsből ma délelőtt érkezett megbízható hirek szerint a sztrájk változatlanul áll ugyan, de kilátás van rá, hogy hamarosan véget fog érni. A kormány már a sztrájk kitörése előtt hajlandónak nyilatkozott arra, hogy az alkalmazottak összes követeléseit teljesíti s igy a mozgalom tulajdonképpen csak hatalmi kérdésekért folyik. A kommunista-párt viszont a jelek szerint beéri azzal, hogy a n.\\gy erőpróbában ezúttal is ő maradt fölül és nem fogja megakadályozni, hogy a kormánnyal folyó tárgyalások eredményre vezessenek.
Lehet, hogy még a ina* napon véget is ér a sztrájk.
hll Bl?csl>en óri/í,i n riadalom annál is Inkább, mert a vasutak megállása a város élelmezésében máris súlyos, zavarokat okozott. Az élelmiszerárak szombat este óta ujabb M százalékkal emelkedtek. Ségur pénzügyminiszter lemondása befejezett tény. A sztrájk egész Ausztriára kiterjed. Hirtelen proklamá-«a magukat a azociálista vezéreket is meg lepte minthogy ezúttal is jórészt a kommunáktól indult ki a kezdeményezés. A ke-resztényszociálista alkalmazottak több helyütt megkísérelték az ellenállást, de a terrornak engedni voltak kénytelenek. Minthogy nz al k® m«*ottak « sztrájkból presztízskérdést csinállak, a kormány a lemondás gondolatával foglalkozik. Rtlhenpu meggyilkolását a ber-bfc»i bo\'stvista központokfarra fogják ^használni, hogy az általános fölfordulásban POliHlcaf célj tikat megvalósítsák.
A legutóbbi 2-1 óra alatt az osztrák vasutasok csak néhány élelmiszer-vonalot vettek át a határon. A bécsi pályaudvarokon pánikszerű jelenetek játszódtak le Különösen a külföldiek méltatlankodnak, hogy nem utazhntnak el Ausztriától és lekésik nemzetközi csatlakozásaikat. Néhány autó tegnap Bécből a magyar határon At Sopronig közlekedett. Nsgyobbszámu magyart szállított át a határon. Magyar részről a vasúti forgalom Hegyeshalomig, illetve Sopronig rendes és n közlekedést egyelőre csak a közvetlen bécsi járatokban szűntették be.
A Déli Vasút elnöksége közli: Minthogy nz osztrák sztrájk mintt Bécs és Trieszt, továbbá Marburg—Brnndenfeszte kőzött a gyorsvonatok közlekedését beszüntették, a Budapest délivasulról 17 órakor indu\'ó 204. sz. és az ide 12 óra 45 perckor érkező 201. sz. gyorsvonatok további intézkedésig a Budapest—meráni és Bi dapest—tiieszli kocsik nélkül csak Nagykanizsáig, illetve Nagykanizsától közlekednek. Ezekkel a vonatokkal tehát további intézkedésig sem Jugoszláviába, sem ülas.-országba, sem Ausztriába nem lehet utazni.
Az államvaíutak igazgatóságától vett értesülés azerint oz osztrák államvasutakon kitört sztrájk miatt a Budapest nyugati pályaudvar és Bécs közt közlekedő 2. és 1., valamint a Budapest keleti pályaudvar és Bécs közt közlekedő 4 és 3. számú gyorsvonatok forgalmát f. hó 25 IŐI kezdve további intézkedésig beszüntette.
Bécs, junius 26. M« este az cdJig részben fentartott posta és távíró forgalom is beszüntettetett. Az összes körúti alkalmazottak sztrájkba léptek.
Általános sztrájk Berlinben.
Berlin, junius 26. A szakszervezetek kartelje általános sztrájkot határozott el. A sztrájk kedden délben kezdődik és huszonnégy óráig fog tartani.
Berlin, junius 26. Némelország különböző részéből a köztársaság érdekében történt tűntetésekiől érkezik jelentés. Incidens sehol sem foidult elő.
Berlin, junius 26. A kivételes állapot elrendeléséről szóló kormányrendeletnek első hatása nz volt, hogy a nacionalista szövetségesek nem tartják meg junius 28-ra tervezett tüntetéseiket, amelyekkel a veraaillesi szerződés ellen szándékoznak tiltakozni.
A Rathenau ellen elkövetett merénylet benyomása alatt a többségi szociálisták és a független szociálisták körött tárgyalisok indultak meg. A tárgyalás céljB, hogy azociálista munkaközösséget létesítsenek és ilyen módon lehetővé tegyék a függetlenségi szociálisták számára, hogy belépjenek a kormányba.
A német demokrata párt és a német centrumpárt birodalmi választmánya közős fölhívást tesznek közzé, amelyben a legélesebb harcot hirdetik a monarchista elemek ellenségei és a köztársaság támogatása mellett lesznek hitet.
Kereaik Rathenau gyilkosait.
Berlin, junius 26. A rendőrség a leg-szélesebbkörü nyomozásra megtette intézkedéseit, Rathenau gyilkosainak kézrekerité-sére. A jrlcntkezö tanuk óriási tömege nagy munkát okox. A kihallgatásra kirendelt bizottságnak három albizottságra kellett oszlania.
Rathenau — a ravatalon
Berlin, junius 26. Rathenau-1, a meggyilkolt német külügyminisztert az állam költségén fogják eltemetni. Holttestét hétfőn éjjel ravatalozták fel a birodalmi gyűlés épületében. A birodalmi őrség ta^i-i állanak a ravatal mellett diszőrséget. Egyidejűleg a hivatalnokok és munkások fél napos munkaszünetet tartanak az egész birodalomban.
Törvényjavaslat a köztisztviselői illetmények zavartalan folyósításáról.
Budapest, junius 26. A kormány törvényjavaslatot fog beterjeszteni a nemzetgyűlés elé, mely lehetővé akarja tenni, hogy n köztisztviselői engedmények illetmények ezután tárgyalás nélkül a törvényes kulcs alapján folyósít halók legyenek.
A kereakedelmi m\'niszter utasítása az aratógépek szállítására vonatkozólag.
Budapest, junius 26. Ax aratásnak fennakadás nélkül való biztosítására a főldmive-lésűgyi miniszter felkérésére a kereskedelmi miniszter elrendelte, hogy az aratás tartama nlatt az aratógépeket és aratógépalkatrészeket a vasúton a l»gjyorssbban szállítsák és ilyen küldeményeket még vasár- és ünnepnapokon is kiszolgáltassanak.
A rekonvalescens királyné.
Hága, junius 26. Zita királyné őfelsége vasárnap hagyta el első ixben botogágyát.
zalai közlöny
1922 junlu. 27
EME.
Nagykanizsa, junius 26.
Amikor bün volt magyarnak lenni, amikor katakombákba vonult a kereszténység, amikor sárba rántották a női ideált, amikor embervér festette pirosra a meggyalázott oltárokat, amikor árulás volt becaüJclcö hazafinak lenni — akkor született meg az ország fővárosában, a bűnös Budapest egy eldugott kis fehér oázisában az — ÉME.
Csupa lelkes, izzó, a keresztény magyar nemzeti eszméért halni kész acélos izmu férfi és elszánt nemes honleány — voltak az úttörők. Az első vérkereszténységet akkor kapták, mikor fényeslászló kézigránátos tengereszei puskatussal és ökölcsapásokkal verték széjjel a Tréfort-kerli első keresztény megmozdulást- Azután jöttek a többi harcok, melyekhez valóban férfias bátorság, elszántság, áldozatkészség, vértanúi szellem, izzó magyarság, tiszta és hamisítatlan ke resztényi lelkület kellett — és az EME mindenütt gyönyörűen megállta helyét.
Reménye, élő lelkiismerete, majd később vezetője és irányilója lett a keresztény magyarságnak. Biztató szivárvány a vigasztalan sötét magyar éjszakában. És amikor az akkori kormányzat — Icrichó csinja lármájának engedve — bilincsekbe vérien kísértette az hME vezetőit bűnös Budapest utcáin — az ÉME emelt fővel, tiszta lelkiismerettel állta az igazságtalan meghurcoltatást — saját testvéreitől.
A rágalom, a gáncs, az aknamunka ezerféle farkasvermei közepette az EME mindenkor szeplőtelen érintetlenséggel került ki. Az ország egységesen melléje állott, tőle várta az átoktól való megszabadulást, tőle a rabságból való megváltást, tőle azt a varázsigét, melyre százezrek cgy-emberként talpraálloltak. Sajna, hogy rajta kivül eső okok miatt mindenben nem volt képes Ígéreteit beváltani — ugy, ahogy ö szerette volna.
Hogy ma hazánkban keresztény uralom van — az ÉME-nek köszönjük. Az első ellenforradalmi megmozdulásokat az hME ember, i l^KÍeményez-ték és mindenütt, ahol tanúbizonyságot kellett tenni hithű kereszténységről és áldozatos nemzeti magyarságról — az hME olt volt, az ÉME mindenből becsülettel ki vette a részét. Szent, fehér fogalom volt az ÉME., melytől a vértanuk unokái friss erőre kaptak, a sötétség lovagjai félve és rettegve meglapultak. A magyar ÉME szülte a fascistákat, az olasz, német, holland és a többi „ébredő*4 mozgalmakat, melyek mindenütt tiszteletreméltó nemzeti építőmunkát végeznek.
Csodálkozzunk-e akkor, hogy Bébiál fiai csak egv ellenséget ismernek — az ÉME-tr Csodálkozzunk-e akkor, hogy minden gyalázatot az ÉME-re hántották? Csodálkozzunk-e azon, hogy „a nem kö^ibénk valók" minden démonikus gyűlölete az ÉME ellen öszpontosult és mindent elkövettek és mindent megmozgattak, minden titkos rugót és földalatti villamos-
gombot megnyomtak — az EME lehetetlené tétele érdekében?
Csodálkozzunk-e azon, hogy a sötétség fiainak gyilkos kezei levegőbe akarták röpíteni az EME székházát, hogy a földdel egyenlővé tegyek/ Hogy gondosan, a legapróbb részié lekig előre kidolgozott terv szerint akarlak elpusztítani a magyarság sziklavárát: a régóta táplált szenvedélyes bosszuszomj minden ördögi gonoszságával? .
Mert a Sörház-utcai EME elleni ekrazitos bomba-merénylet — a keresztény magyarságnak szólott.
Botor ember, aki a" magyar égen mutatkozó sötét viharfelhőket bárányfelhőknek nézi... (*)
kényelme* cs céltzciu cpycdul * kézzel varrott duplntaipu nyirt ^
SZANDAL
Kgycdtili készitő:
ARGENTJÁNOS
a»4cfa d»éutU KmksniHa. D«ék-tér 1
Uíjifloll thcvKíux, r ©x. antilop, selyem, \\ino< cipók kézzel Jó i^ozvd a lcj-finomMbb kivitelben a legululsó divat »xcrint «l9o
Samuka lakást kerese\'.t
Nagykanizsa, juniu* 26
Nevezzük egyszerűen Samukának. Elvégre a név nem fontos. Samuka nős, családos ember, akit hivatása Nagykanizsám kőt, mig családja más városban kénytelen lakni, a kétfelé való élés minden keserűségét, nehézségét és anyagi gondját viselni, Samuka tehát, ha családját látni hksrja, hetenként kénytelen költséges ulozásokat tenni. Ssmukr. ugye, minden emberileg telhető) meglett, hogy lakáshoz jusson, hogy a lakás-kálváriának véget vessen, hogy ismét családjával együtt lehessen. M*rt a lakáshivatal azt mondotta Samukának kategorice — lakás nincs, az ilyesmit nem tartunk raktáron, de ha hoz, kutat egy megüresedő lakás után, akker beadhatja reá igényét és tárgyalásra tűzzük ki — Samuka vadászutra ment. Ék hónapok óta vadászik serlockhoimesi szimattal álmainak képére: lakásra, szépen beadja igényeit a tippelt lakásra, n t^xát lefizeti, pro szoba 30 koron*, mert tudvalevő, a miniszteri rendelkezés szerint mindaddig ninc* tárgyalás, mig ie nem szúrta szépen az obu\'usokat, a legnyomorúságosabb teremtése Istennek: a lakáskereső és a lakást természetesen — \'más k*pja meg. Samuka ilyenformán mdvészi ötletekkel próbálja az uj «bb és ujabb tippeket előkeresni, vadászni — mig idegzete felőrlődik, fizikuma tönkremegy, anyagilag koldussá válik. Samuka utolsó erőfeszítésében magas jutalmat tü/ölt ki annak, aki elrekvirálható lakást szeréz. Számtalan ajánlatot kapott, de egyetlen egy kivételével — rgy sem volt használható, hogy igényelni lehetett \\olna. Ez az egy — miután a lakás cimét hozó urnák kötelezvényt irt alá arról, hogy arra az esetre^ ha Samuka megkapja a szóbanforgó lakást, a beköltözés napján tartó: ik a elmet hozó urnák három ezer koronát, mint tiszteletdijat leadni — alkalmasnak bizonyult és boldog reménnyel, dagadó kebellel ulnak indult, hogy megnézze azt a lakást, honnan néhány rövid nap múlva ki és elakarnak költözködni.
Samuka tehát útnak indult. A feladott cim: X. Y. utcs X. szám. Állítólag egy házaspár Amerikába késtűi, útlevél van, a hajó mellyel indulnak, július 29 én indul, két szoba, konyha, előszobn, mellékhelyiség. Tehát minden pompás lenne, már látja maga előtt a boldog mosollyal csomogaló asszonyát, az örvendező gyermekeket, az induló kocsit . . .
Végre ott van: X. Y. utca X. szám.
Samuka teljes navén bemutatkozik, nipjd előadja jővételének célját — a világ legalázatosabb hnngján és a mártír szenvedő arcával. I.skás? Igen, mi elköltözünk — nyugtatják meg szorongó barátunkat és bevezetik nz igéret főidére, a — lakásba, amely (•lég tűrhetőnek látszik. M\'után S>muka a* angyalok türelmével végighallgatja a panaszokat, hogy felélték Amerikából hozott pénvüket, ho?y milyen rossz itt • megélhetés, hogy „odaát" mégis csak jobb, hoaiáfogoak az üzleti rész lebonyolit/s^hoz. I**n, a lakás kapható, u lakás átadandó, azonban . . éa mikö-ben tekinteteket váltanak egymással, megmondják, hogy bizony csak lelépési dij ellenében. És mikor Samuka kérdezősködik illő liiztelette\', hogy mennyi is az a lelépési dij — a világ legártatlanabb hangján meg-krpja n választ — csekély öttjenezer korona lelépési dij — a két szoba átengedésének ára. Persze a konyha tűzhelye 15.000 koronáért külön kapható stb. stb. Egy prolctárlakáaért — mely két szobából áll — ötvenezer korona lelépési dij 11 1 Samuka persze tudomásul vette és hz ngyában megvillant gondolatával, viszontlátást — Ígérve elbúcsúzott.
Most pedig ezek után a nyilvánosság előtt felhívjuk n lakásügyi hivatal vezetőségét nz X. Y. ulcni X. számú ház kétszobás lakásának ötvenezer korona mellett való átengedőire, a pontos címet „Samuka" ma Írásban nz igénybevételi kérvényben közli. Nem mondjuk, hogy mit tegyen. Hiszen a lakásrendelet 28. szakpszának 2 ponlja világosan \'» érthetőn rendelkezik nr ilyen esetekben. Nfm szabad megengedni, hogy a sterercsét-len lakáskereső páriákat lelketlen emberek kiuzsorázzák és nem tűrhető, hogy ez rendszerré fajuljon Elváriulc, hogy a Ihkáshivatal példát statuál. S»muka tehál, az nVive! „az eset" megtörtént — beadta a mai napon szabályszerű igényét n lakásra — és most kivánc«ian várja n „fejleményeket".
Több erélycsseget szeretnénk látni — kedves lakáshivatal / _(V
A keresztény tisztviselőnők műsoros előadása.
Vasárnap délután oz ég derűje, sok mosoly, vidám jókedv, gondos készülődés, intim családi hangulat voltak az első Iropresz-sziók n keresztény tisztviselőnők mulatságának, melyet a Ferencz József laktanya melletti sporttelepen rendeztek. A nagyon jól sikerült ünnepély mintegy előleges felavatása volt az uj spoi Kelepnek, amely nincs ugyan még kés/, do méretei már \'teljesen kibontakoztok s előreláthatólag Nagykanizsa rég óhajtott intenzív sportéletének, a sport minden ágának teljes jogú képviselője lesz.
Ebbe a keretbe illeszkedett be a műsor. Minden egyes szám élénk tetszést aratott s az asztalok mellől lehetett gyönyörködni a sorba elvonuló részeken. A katona vonószenekar pompás magyar darabok játszásával muuikáfta be magái a s.ivekbe, a cserkészek tréfás játékaikkal gyarapították érdemeiket. Egy kis cserkéstfiu hatásosan szavalt. Leg meg nyerőbb szám volt „Kinek van igaza?" ciinü kis dialóg, melyet két kedves úrilány, Kudich Ellus és Szász Gc* adott elő legteljesebb sikerrel. Kudich Ellust régibb szereplései után már előnyösen ismerjek s szerepe szerint pattogó temperamentumával mindig b.ijos megvilágítást nd előadásának. A dialógban a nők oly nehéz, oly lemondó és küzdelmes helyzetét állította szembe a féifijk derült, gondtalan életével. Partnere
való.
Mindenütt kapható.
Cyiilja: a Diana Kei ejkedelmi H.-T. Itudapast, V., Nádor-utca 30.
1922. junius 27.___
Szász C«\'ca kedves modorával védte n nőket, ki szubtilia lényének egész melegét odaadta háláa szerepének. Sok mosoly és taps követte enyelgő játékukat, mely után míg sokak Arcán ott ült s n 6zcmrkből ki tükröződött a kérdés: kinek van hát igaza ? Kedvei volt még a sok szép magynrruhás lány tánc* n ka\'onazcnekar kíséretével. Közbenfoolbaljáték tombolajegyek, a szépségveiseny lapjainak áruvitása, a buffot különböző ujabb kiadásai tarkították n Inmpiouokkal megélénkített hely jókedvét.
Késő este lett a programnak vége, mely u\'«n n nyereménytárgyak kisorsolás következett. A legmulatságosabb jelenetek egyike volt n mindenféle tárgyak! összerakása finoman becsomagolva, kis notesztői és száraz kenj éi héjlől ke/dvc, a kis selyem baba kalapig. M»jd a szépségverseny következett, melyben nz első dijat, egy virágkosarat Dénes huj nyerte e\', a máiodik díj, egy kalap nyertese Füredi Böz&iko lett, mig n hrrm -dik legszebb lány Dénes Bözsike, egy c«okiot nyert. A férfink közül n legtöbb szavazatot Lesttján őr nagy kapta, ki igy a csúnyaság versenyen győzött.
A lampionok szines világítása és a kntonnzenekar lágyan lingö hangj-i mellett a legjókedvübb h-ngulaib-m folyt a után a tánc a késő éjjeli órákig. A mulatság rende zése s a nemes cil előtérbe helyezés-, hogy n befolyt összog jórészét a cserkészek nyári táborozására fordítsák — Magot Vilma elnöknö ál<jo<atkészséges ügybuzgalmát dicséri. Az agilis elnőknő minden id\'jét és rátermettségét nr.ra szenteli, hogy.a szépen megindult és a legbbtatóbb jövőt mutató, (mint n jelen is mutálj*) Keresztény Tisztviselőnők Egyesületét minél intenzivebb szerephez juttassa váiosunk kulturális életének emelésében. Ez a nemes törekvése már eddig is sok babért aratott; hisszük, hogy a jövőben eg^sz koszorúvá fog növekedni a tisztviselőnők szépen sotba rnkott kis vjrágfüzére. (d)
HCEKfEHl-
— Hírek a főgimnáziumból. A fő
KÍnwázium tornaversenyénsk befejezését szerdán, 28-án délután 6 órakor tartja n főgim názium udvarán. A mult alkalommal elmaradt msgánloina számok s a kedves énekkel kisért füzér társasgyakorlatok kerUlnek bemutatásra s a verseny a Jutalmak kiosztásával nyer hefejozést. Külön jegyeket nem tócsát ki az Igazgatóság s a múltkori jegyek is érvényesek. Csütörtökön, 29-én a szokásos fél 9 órAÍ szentmisén lesz a Te Deum, amely után a ?áróünnepély következik a jutalmak, ösztön-dijak s a jeles tanulók értesítőjének kiosztásával. A szülőket 8 a tanügybarátait ezúton is meghívja a zAróünacpéiyre az Igazgatóság.
— Zalaecerazeg állitagáuséf-Ufyl felügyelője. A nyugdíjba vonul7s folytAn megüresedett vármogyei Allatcgészsig l,gyi felügyelői állásra Rtilz János debreceni állategészségügyi felügyelő neveztetett ki.
— Uj államtudományi doktor.
Mikula Szigfrid szolgabírót a budapesti m. kir. Páímány Péter tudományegyetemen szombaton avatták fel az államtudományok doktorává.
— Időjárás. A Meteorológiai Intézet jelenti: A nagy légnyomás délnyugat felől benyomult az Alpok fölé, mig a délkeleti maximum visszahúzódott. Hazánkban sokhelyütt volt apróbb eső. A hőmérséklet nem változott ényegeson. Időprognózis: Változóan felhős és lulnyomóan száraz idő yárható, jolentékeny liőváltozás nélkül,
— Megazökött ax Internáló táborból, A belügyminiszter 3940-921, int. sz. rendeletével internéit Czi/fler Vince a zalaegerszegi Internáló-tábort^ megszökött. Nevezett ujkökényesi szülj\'éaü, evang , nőtlen, péksegéd, budipesti lakos, 107 cm. magas, arca kerek, baja\'és szeme beroa, bajusza barna, nyirott, szakálla boroivált, magyar ós orosz nyelven beszél. Szökésekor piros csikós ingei, spórt-aap-iát és barna nadrágot viseli. Kérem neve-S»tt körözéséi s feltalálása esetén az internáló-táborba való szállítását. Zalaegerszegi tábor• parancsnok.
fcA LAI KOZI.ONY
— Anyakönyvi hírek. Nagykanizsán junius 18 tói 24 ig 7 szülési eset fordult elő, ebből fiu 3, leány pedig 4 volt. Házasságot kötöttek : Horánszky Ignác cipészsegéd Szeiller Franciskával. Horváth Jenő kereskedő Kincses Gizellával, Jergler R«?zső müsraki szerelő Keleman Máriával, Kcrcirnerlcs Ferenc vasúti munkás Sós Mariával, Grétz Ferenc beton munkás P^tecs Máriával. Elhaltak: Anek György föld-nives 64 éves tüdőtágulás, Sincaics Mártonné Néiics Ágnes 58 éves gyomorfekély, özv. GMos Istvánné illés Rozália 62 éves gümököros izületi lob, Kristóf József napszámos 14 éves günős veselob, Krobót Györgyné Mcrnya^ó Apollónia 62 éves sziv belhá\'tyalob, özv. Pálfi Jánosné Harangos Erzsébet 62 éves m<4idngan*t, Szmódics Antal 14 napos bélhurut, Unfcrdorbrn Ittván nyug. vasu*i pályaőr 6l éves végkimerülés.
(x) Uránia. A francia forradalom története.
— A nagykanizsai cserkészek Ünnepélye. Csütörtökön, 29-én d. u. 5 órakor lesz a város társadalmától a cserkészek számára rondezendő kerti ünnepély, a Sugárúti Egyletkertben, mely a főgimnáziumi csapat fogadalonitéieíével lesz egybekötve. A fogadalom után szavalat és énekszámok s egy felvonásos szinijcle-iel következik. Lesz Icmbola. szépségverseny, árverés, világposta stb. A nyeremény tárgyak egy részét a tanulók által készített kézimunkák és jAtékok fogják képezni. A fogadalmi szertartás és egész ünnepély alatt a t). honvéd gyalogezred zenokara fog játszani. Meglepetések lesznek a céllövészet s mozi (egy komoly és vigtárgyu film veiitése )
(x) A szabómesterek szakcsoport jának vozet őségé értesíti lapjait, hogy folyó hó 27-én, azsz kedden este 8 órakor ülést lart, melyre az összes férfi szabóiparosokat tisztelettel meghívj i az Elnökség.
— A footballbajnokság nyertece. A MTK (Magyar Testgyakorlók Köre) egy ponttal az FTC (Ferencvárosi Torna Club) előtt megnyerte az idei footballbajnok ságot.
(x) LUtters-féle legfinomabb Sollngeni ficél kések a legnagyobb .választékban ÍRen jutányos árakon kaphatók Fischel Fülöp Fiai áruházában Nagykanizsán.
— A tlizvéftz áldozatának a szeren csétlenfll ji«t Hoiváth József szabómesternek, kit H tüz teljesen kolduibotra juttatott, elégetve minden síővetkészletét, rendelt ruhá kat és felszereléséi, ami nem volt biitositva — sorsa a legszélesebb körben mindenütt a legnagyobb részvétet kelti Egy törekvő, derék, komoly és becsöletéa iparosról van szó, aki pár órán nt teljesen tönkrement — önhibáján kívül. Szomorú sorscsapás — egy éjen át mindent elveszíteni és n legnagyobb bizonytalnnság elébe nézve. Hisazük, hogy Nagykanizsa társadalma nem hagyja magára a szerencsétlenül jirt derék kanizsai szabómestert, hanem felsegít i,-Uoiét, hogy szerszámából, müKelybereridexéshex jusson és igy ismét megkereshesse magának és Övéinek becsületes kézműves munkával a kenyerét. Eddig 300 K-t küldtek be szerkesztőségünkbe, ma Zalai János kalnposmeater 200 K-t küldött ; hisszük, hogy kérésünk nem lesz • a pusztába kiáltónak szav* é» Horváth József mihamar ismét megkezdheti munkáját a
✓ műhelyében.
(x) Uránia. Danton.
_3_
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranyfogakat és érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried József ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugdr-ut sarok) 4 középiskolát végzett fia tanulónak felvétetik.
(x) Uránia. Kedd. szerda, csütörtök „Danton". A francia forradalom és benne Danton alakja as érdeklődés örök témája mesteri rendezésben kerül a szemlélő elé. Danton harca a forradalom eszményeiért, niegundorodása az eszmények sérbahuUásán,\' szerelme és mély emberi tragikuma, Robes-piere diadala, kinek Danton keserű elégtétel tudatával kiáltja a bitó alatt: követni fogsz. Eleven, színes, lüktető jelehetek.
— Magas páttsball Jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konyhás\' lakást bemond, amit ellehot rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok. Cim a kiadóban/
............ - . . ■ .■■■ÍM.
Vidéki előfizetőinkhez!
Lapunk zavartalan küldése érdekében tisztelettel kérjük minden előfizetőinket, kik a juliusi előfizetéseiket meg nem újították, azt mielőbb bekiildeM szíveskedjenek.
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER-ÉS CSEMEGEÜZLETEK
részére * hiroovai kőbányai
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNYSERFŰZŰDÉ
jutányos árban siáüitj* «
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai sörfarakata.
Raktáron Url hordós és palackozott söröket és peJig:
Király, Bajor, Udvari, Góliát-maláta, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört.
Naponta friss töltés.
SOrtflnyki: muftaatzm_tttttea: H száa.
KözgrzdrsAg
Budapesti tőzsdei
Budapest, junius 24.
Na polcon 3744—80. Font--, UoWr WO—
1COO, Franci* frank -, Márk*--, Olasz Ur»
4037 60, Osatiik koron*--, Rubel--, l.ot 618 -28,
Szokot 1895—015, Svájci frank IW\'ÖO—89 S>Ó, Ülnir Lengyel mírka 21 -22,
Budapesti devizák:
Amsterdam 382-00, Kopp«nhága 212-17, Krtszliánla 18150 - 07-50, London 4375-4425, Barlin 283-03, Milano ÍÜ 75-4Ö-25, Pám 81 25-8175, 1\'xáR* 1885 — 1005, Stockholm 253-58, Zürich 180-00, Wlan 555, Zágráb 312 50—2^55, ..New-York 003\'50 1006 50, . V«nó---.
Zürichi zárlati\'
iKthn 152, Am»tard»a» —.—, H9ÖaBdl» ,sv« NawYoik 526 75, Loodon 2320, Párls 4390, Mllaoo 2440, l\'rág* 1006, Budapest 5350, Zágráb 170, Varsó 15 75. Wlaa Ü, Osztrik koron* ^\'25.
Nemes fémek piaca:
Hsust koron* S0 tó—íl*t>0, ciüst forint 213— 216, o(koronás 415—17 50, koroná* magyar *r*ny 3800-3874. N*poi«on —.
Ter\'iAény Jelentési
Buz* (TUs*vidéki) 4000-4050, egyéb 351) -•4000, roxt 3875—3300, Uk*rmáoy irpa 3800-3650, sör árp* 3650—800, »*b 3650 -3750, Ungori 3700—3750,
r«pc«--, korpa 23SQ-70,
Budapesti állatvásár:
.\\Uhahus I r. agéíiben US—180, hátulja 1Í5 — 200, atoja 1180-70, It. r. néssUo 95—105, hátuJj*
ZALA! KÖZLÖNY
junius 27.
100— I tó,eleje 75—M. Növendék maih* : I. r. 32—t>4, bocju <«lött bórb) 189- 02, Készlet: Nagymarlu 114, eladás ;hí, Növendék marha 16, eladás 10, borjú eladás 4S. Marlubór 170—80, borjúból--.
Sertésvásár.
[•\'elhajlás 1300. Elkelt--. Öreg sertés--
közép 100—02, xsir —. szalonna —, lcliuxoU hut
I Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
veszünk 2100 Árfolyamon.
0iJJ«J roú h.lyi rcjiví-nyékei iejm.gM.bb úb.n
TOjjd.l mejbiiiiok éj KUBW taulá.ok l.gilényoj.bb éj l.ggyorj.bb tetjesltéjo.
Dollár, Dinár
Grosz és Társa K1SJT"
Hagykawlssa, Sügér-ut 1. Telelőn 321.
stb kulAMdl péoa-ncmok vitele és tladita.
A szerkesiiésérl sajtójogilag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Köszönetnyilvánítás.
Mindazon jóbarátainknak és ismerőseinknek, kik forrón szeretett, felejthetetlen emlékű jó foleségem, illetve leányunk és testvérünk korai elhunyta és temetése alkalmával mélységes fájdalmunkat a temetésen való megjelenésükkel, koszorúk és csokrok küldésével enyhíteni igyekeztek, ezúton is hálás köszönetet mondunk.
Nagykanizsa, 1922. junius 26.
Frltz Pál
álUmnodéraégl nyomoió is
Voikovlts-család
Bagolasine
A nagykanizsai kir. ügyészség elnökétől
10SÍ. El. 24/A. 51. 4
Versenytárgyalási hirdetmény.
A felügyeletem alnit álló nagykanizsai kir. törvényszéki fogházépületén cszközlendŐ helyreállítási munkálatainak vállalatba adására 1922. évi Julius hó 3 Ik napjának d. u. 4 órájára a kir. ügyészség hivatalos helyiségében versenytárgyalást hirdetek.
Felhívom a bádogosiparosokat, hogy szabályszerűen felbélveazett nyilt írásbeli egységáras ajánlataikat 192?. évi julius S-án déli 12 óráig a kir. ügyészséghez adják be.
Az cszközlendŐ munkálatok és a vállalati feltételek a nagykanizsai kir. ügyészségnél a hivatalos órák alatt tekinthetők meg.
Nagykanizsa, 1929. évi junius hó 26 án.
Dr. Sxabó Lajos
kir. Cgyésxség elnöke
XXXXX XXX XX XX XXXX
Mohar Köles Hajdina Zab
x Tengeri
ÍOascUsáBl és németországi kerti
magvak kicsinyben is kaphatók
Ország é, Widder cégnél
Jg N»gjV«nlx»., Erzaébet-tér 10. u
XKXKXKXKXHKXKXXX
Apró hirdetések
rútabb bclOrot «x«4.U aaavak <>«P»*° .zAmlUmtnak. AlUit ker«»4kuek mln.Uafcor SO <l«n«ny.
Háromtagú kaiholikus uri családhoz e hó végérc idősebb mindenes szakácsnő kerestetik. Az illető családidnak fog tekintetni s jó bánásmódban részesül. Bővebbet Vörösmany-utca 63
Kisebb mennyiségi! vasabroncs, drót és villanymotor fcls?ercléshez szükséges por-cellán-golyók jutányosán eladók. Cím a kiadó hivatalban.
Magános, szolid fiatalember buto-o?ott szobát keres, esetleg ellátással. Citn: Kölcsey-utca 19. <704
Postapalota építkezéshez, keresünk nyugdíjas lisztvistlőt vagy ügyes raktárnokot anyagkezelésre. Jelentkezni Horváth és Vas építőmestereknél, Fó-ut 20. Pos<aépiiés. 470,
Világos, lehetőleg különbejáraiu bútorozott szobát azonnali elfoglalásra keresek. Egyedülálló fiatalember vagyok. Cimeket a kiadóhivatalba kérem leadni.
Megbízható, keresztény f.atal
rőfös-segéd
4c,, kizárólag jó bizonyítványokkal íelvéutik.
Ajánl.tok külJendók
Bruncsics Ferenczhez, Keszthely.
Hirdetmény.
A tótszentmártoni r. kath. plébánialak és Istálló javítására, valamint kerítésének elkészítésére árlejtést hirdet a plébánia. Ajánlatok zárt borítékban 1922. junius 29-ig adandók be a plébánia hivatalnál, amikor is azon a napon lesznek az ajánlatok elbirálva.
Tótszentmárton, 1922. junius 23.
R, kath. plébánia hivatal.
VILÁG
mozgóképszínház
Erzsébet királyai-tér, Szirtit izálloda épBIitébii Telefon 74. T.l.fon 74.

Ma nincs előadás
Egy Nagykanizsát lázbaejtő csodadolog I
Jön!
V."
HalvápoV • l>iho,y 20 K- "Ó\'X* 22 K. I. My IS K, II h\'lótdások hétkúzoep léi 7 i\\ 0 órakor, vasár- ét üonop-üölJfaídA . H. hely 16 korona, III. hely 8 korona. || tMpovon 3, 5. 7 és 9 ómkor. Pontos koadésl
y
(SEPLESI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségekben is a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fö-ut, Bazár 9. emelet.
Telefon: 123 és 256 szám.
I
t J
♦ :
Telefon
13 URANIA MOZGOSZINHAZ SS
Kedd — szerda—csü tói lök
DANTON
Tragédia 7 felvonásban
Kósaercpben Emil Jannings
HELYÁRAK: Páholy 20.kor., ZsÖlye 22 kor., || Klóadások ketdete: Hétköznapokon 7 és 9 ómkor, Körszék 18 kor., Támlás 15 kor., Záxtszék 8 kor., || vasár- és ünnepnap 5, 7 és 9 ómkor. Pontos kezdési

Nyomatott a laptulajdouosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
61-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. junius 28. Szerda
144
ZALAI KÖZLÖNY
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
St«rk«istót4g i« kiadóhivatal i Fönt 13.
. InUraxban-tele fon Tft. --
Megjelenik tulndtg kor* renget
SZP.RKESÍT6:
BENEDEK REZSŐ
Harcok a német rendőrség és kommunisták között.
Wien, junius 27. (Saját tudósítónktól.) A Neues Wiener Taoblutt jelenti Berlinből, hogy Hamburgban és Drezdában véres összeütközések voltak a kommunisták és a rendőrség között. A kommunisták tiltakozó felvonulást rendeztek, melyet a rendőrök kénytelenek voltak feloszlatni a igy támadt az összetUzés, melynek több súlyos sebesültje van.
Felemelik a képviselők fizetését.
A nemzetgyűlés mai Illése.
Budapest, junius 27. (Saját tudó.ltónk-tól.) A nemzetgyűlés mai ölésit Galtl G.nzton elnök pontban 10 órakor nyitja nvg alig 25 képvisslő jelenlétében. Jelenti, hogy a Stégedén működő Ferenc József tudományegyetem 50 éve. jubileumira n Házat meghivt., javasolja, hogy a nemzetgyüléq a jubileumon képviseltesse magát.
Elnök jelenti, hogy a hevesmeoyei gyöngyöst kerület képvl.etöjének, Bozsik P.l nsk mandátuma ellen Kemény János és társai panaszt adtak be.
Jelenti ezután, hogy n volt háznagy és a volt számvizsgáló bizottság benyújtották jelentésüket és srámadáiukat, amit kiadnak a gazdasági bizottságnak. Majd felolvassa Peyer Károly képviselő beadványát. melyben mentelmi jogának megsértéséről tesz jelentést.
Elnök ezután inditványt tett a Ház tanácskozásaim és interpellációira vonatkozólag, mely szerint javasolja, hogy n Ház déelőtlönkint 4 órát tanácskozzék és interpellációk szerdán éa szombaton a tanácskozási idő után, Illetőleg ennek uto\'aó félórá iában kerüljenek sorra, amennyiben a Ház konkrét esetekben másként nem határoz, ti után felhívja ai összeférhetetlenségi állandó bizottság még esküt nem tett t.gj.it az eakü letételére, melyet ezek letesznek.
Következik a gazdasági bizoltiág jelenjének tárgyalása a nemzetgyűlési képviselők Hletményéről. Usetty Ferenc előadó siá.nol be a gazdasági bizottság jelenlétéről, mely srerint a mult nemzetgyűlés utasitá.s értelmében az uj nemzetgyűlés tárgyalja n képvi-"lői illetményeket. A mult nemzetgyűlés SÍSÍf\',4\' bizottsága azt javasolta, hoity WUOO korona évi tiszteletdíjat és évi 20.000 korona l.kásdijat állapítsanak meg a képviselők részére. Az utóbbi hónapok drágasága t y.L VZ 01 ®M5te? "ónban kevésnek mutatóik. Tulajdonképpen nem flzetésemelésrő1, n«nem fizetésrendezésről van szó.
— Minden képviselőnek — mondja Usetty — .kiknek bölcsőjük nem a wertheim-"ekrény mellett ringott, kellő fizetést kiván fani a nemzetgyűlés. Eszerint megállapították, vi ® nei"zetgyGlé9l képviselők illetményeit * Yl-,fixe,ési fokozata szerint
Mtbják meg amint a VI. fizetési osztálybeli jisztviselők fizetése megváltozik, arról közlést l ° nemzetgyűlés gazdasági bizottságnak amely oltán javaslatot tesz a fizetések •ovábbi megállapítása tárgyában.
Az elnök és háznagy fizetését kélszere-Perc> .n jegyzőkét 1 és félszeresére emelik, ezenkívül az elnök évi 50 000 korona tiszte-
letdijat éa 80 000 korona reprezentációs költséget kap. Kéri n jelent/a elfogadását.
Farkai Tibor sem aoyag*, sem erkölcsi szempontból n?m tartja szükségesnek a kép-viielŐk fizetésének felemelését. Az előadó javaslatát nem fogadja el.
Szabó József (budapesti): Szükségét látja a fizetések emelésének. Kívánja azonban, hogy a képviselőket kényszerítsék hz ülések látogatására levonásokkal, vagy a fizetés elvonásával. Indil vónyoiza- az előadó javaslatának a bizottsághoz való visszaküldését, hogy ezen elvek alapján uj javaslatot készítsenek.
Elnök a holnapi üléji délelőtt 10 órára
........
lü\'í ki és az ülést bezárja
Megszűnt a bécsi sztrájk.
Bécs, junius 27. Éjfélkor megjeleniek a h/övetaégi kancellár hivatalában n közlekedési alkalmazottak sztrájkbizottságának kép viselői és közölték, hogy a közlekedési alkalmazottak blzalmiférfiainak ülése a sztrájk beszüntetését határozta el. Kérték, hogy azonnal kezdjék meg velük a tárgyalásokat. A kormány tudomásul Vette a sztrájk megszűnésének bejelentését.
A minisztertanács határozata alapján a nemzetgyűlés mai ülésén törvényjavaslatot terjesztenek elő, amely törvényjavaslat szabályozni fogja az állami és közlekedési alkalmazottak j wsdalmarását. A szakszervezet képviselői arra kérték fel a kormányt, hogy o sztrájkoló alkalmazottak mcgrend.szabályo-zás5tól tekintsen el, amit a közlekedésügyi miniszter meg is ígért. A pénzügyminiszter ma sürgetni fogja a pénzügyi tervet. Valószínűleg julius 10 ig elkészül Ausztria pénzügyi berendezkedésének alapvető munkája.
Berlint tüntetők harca.
Berlin, junius 27. A Rathenau halálának szentelt tegnapi tömegtüntetésen a tüntetők és a rendőrök között lövöldözés támadt. Több súlyos sebesült, köztük egy halott maradt az összeütközés színhelyén. Cseh-francia titkos szerződés.
Bécs, junius 27. (Saját tudósítónktól.) A prágai nemzetgyűlésen Knirsch német nemzeti képviselő leleplezte a cseh kormányt, hogy titkos szerződést kötött Frahciaország-gal. A szerződésben megállapodtak abban, hogy Ausztriát a Németországhoz való csatlakozás vagy belső felfordulás esetében a csehek fogják megszállani.
Franciaország jóváhagyásával, továbbá a cseh haderő egész vezényletét 10 esztendőre francia katonai misszió veszi át. Csehország külső és belső politikáját a francia
BlflfUetósI árak (!•/, fir|alal áléul atl|«|> 8B<«> ívre 780 K. Félévrt 400 K. Negyed
ín. 200 K. Kgjr hfra 76 K. Egyai «Am ára 4 X
köctársaság kormányának irányításával fogja csinálni. A csatlakozás esetén a csehek megszállják Béc«, Linz és Salzburg vároio-kat, Franciaország viszont Gráz és Klagenfurt városokat.
Letartóztatások Berlinben.
Berlin, junius 27. (Saját tudósítónktól.) Az „Ugen" nevű hajón letartóztattak három embert, akiket Rathenau gyilkosainak tartanak. Az elfogcttak angol matrózoknak adták ki magukat és visszautasították a vádat, hogy ők részesei lettek volna Rathenau meíffvil-kolásának. f
Ujabb pnccs készül Fiúméban.
Bécs, junius 27. Az itteni jugoszláv követség köréből ered az az értesülés, hogy ujabb fiumei puccstól félnek, amelynek állítólag már a legközelebbi napokban kell végbemennie. A brlgrádi kormány a Fiúméban élő jugoszláv alnttválók védelmére\'katonai intézkedéseket tett.
A pénzügyi bizottság letárgyalta az indemnitást.
Budapest, junius 27. A pénzügyi bizottság ma délután részleteiben ia letárgyalta as indemnitási törvényjavaslatot. A Ház 30-án, pénteken fogja megkezdeni az általános vitát.
A politika hirei.
Budapest, junius 27. (Saját tudósítónktól.) Az ellenzéki pártok ma külön üléseztek. Az ellenzéki pártokban a teljes bomlás jelei mutatkoznak, amely azonban csak az ország hasznára lesz. A keresztény ellenzék mindjobban közeledik ahhoz a felfogáshoz, hogy a kormánnyal való szoros együttműködéssel a harcot fel kell venni a liberális ellenzékkel szemben.
A keresztény ellenzék értekezletén gróf AndráS»sy Gyula elnökölt és résztvettek azon herceg Windisch-grátz, gróf Cziráky, őrgróf Pallavicini, továbbá Haller István, rriedrich István és Lingauer Albin. Az értekezlet közel két óra hosszat tartott és politikai kérdéssel foglalkozott.
Elhatározta a keresztény ellenzék, hogy miután Kállay Tibor dr. pénzügyminiszter, Nagykanizsa képviselője lemond nyíregyházi mandátumáról, ott Beniczky Ödönt léptetik fel. Tudomásul vette az értekezlet, hogy Haller István, miután ceglédi mandátumát pcticióval támadták meg, mindaddig, mig a petició ügye elintézve nincsen, egyik mandátumáról sem mond le.
Elhatározták továbbá, hogy az indemnitás vitájában a keresztény ellenzék néhány szónoka fog csak felszólalni és azok is tisztán objektiv kérdések megvitatására helyeznek majd. sulyl. A politikai kérdéseket az indemnitás vitájába nem fogják belevinni^
zalai közlöny
1922. junlu. 28
Hadfpdtlékot kapnak a harcteret megjért állatni tisztviselők.
A hivaUlM rendelet rövldosen magjalenlk. 12 ftavl a+tvonalbaii szolgál** az alaprolió-telek- SfKnttMi foltétlen, rokkantság ás
N hetftfogság eaetlagea jogcím.
Nagykanizsa, junius 27.
A minisztériumból kiszivárgott hírek szerint a hadviseltek pótlékáról rövid időn belül rendelőt Jelenik meg. Az értesülés a feltétlen autentikus hírforrástól eltekintve is hitele*, mert n legapróbb részletekig kidolgozott tervezetet hoz.
A rendelet azokra vonatkozik, akik 1914. junius 28- és 1918. október !3l-ke között katonai szolgálatot teljesítettek, 1914. junius 28, illetve korábbi bevonulásuk előtt kinevezett állami alkalmazottak voltak, ezt igazolni tudják; 1918; december végétől a rendelet megjelenéséig a szolgaiból ki nem váltak s az 1920. évi XI. t. c. alapján állásukat el nem vesztették. A had>pótlékok kezdő időpontja, vagyis 1919. január elseje óta illetmény nél küH sz*b*dság idejére. valamint katonai szolgálat tartamára a póllék nem jár, időközben nyugdíjazottaknak ellenben igen s a közben elhalálozotlak hátramaradottéinak is.
A hadipótlékra való igényjogosultaágol 12 havi arcvondlbeli szolgálat adja meg a hadrakrlt seregnél a az ellenséggel hírei érintkezésben állott egyéb u n. műszaki, légi alakulatoknál, hadihajón vagy hadiszolgálatba állitolt hajón, ciendŐii, pénzügyőri és határ-rendőri alakulatoknál, végül az ellenséges tűzhatás falait soMlatot teljesített vasutasok is ide tartozunk. Csak állandó arcvonalazol-gálat számiiható be s csak 3 hétig terjedő szabadságidő nem megszakítás. Az arcvonatszolgálat igazolható a frontcsapattesí vagy felszámoló hatóságának igazolványává1, vagy pedig két, az igénylővel szolgált tényleges (esetleges tartalékos) tisztnek a helybeli katonai parancsnokság (esetleg községi elöljáró-táVto! 1,1 együttes vagy külön nyilatkoza-
A 12 havi „igazolt" hadifogság csak akkor jogcím, ha a hsdrakelt seregnél eltöltött szolgálat közben következett be, akár aegédsz o Igái álban Is. Internáltaiig nem számit ide. Igazolja a honvédelmi miniszter 36. osztálya, a hadifogságot pedig a leszerelő táboi katonai parancsnokságának bizonyítványával kell bizonyítani.
A sebesülés is iogcim, természetesen cask arcvonalban bekövetkezett sebesülés. Ennek ténye felülvizsgálati lelettel, sebesülési pótdiiat kiutaló végzéssel, rokkant felülviis gálatl lelettel tizonyilhutó.
A rokkantság magában véve csak okkor tartozik Ide, ha katonai arolgálat következtében állóit be, vogy rosszabbodott s 50 százalékos polgáii kereset képtelenség igazolhhtó, 1922. julius elsejétől csak akkor érvényes, ha a rokkantsági ellátási kormányrendelet alapján az 50 százalékos rokkantságot újból megállapítjuk. Igazolása az Igénymegállapiló bizottság jogerős ^atSrozata.
Ha 1919. jonuár elseje óta valakit kineveztek, a pótléknak a hadiévek alapján kiszámított feltétlen tartama alatt csak a pótlék után számítható drágasági és rendkívüli segélyek szűnnek meg, n hadipótlék csak a fenti idő után következő kinevezéssel csökken.
— Időjárás. A Meteorológia: Intézel jelenti: A nagy légnyomás délnyugat felé nyomu\', mig n kis légnyomás északon van minimumával. Az idő a kon incnsen tulnyortáan boru\'i, nyugaton sokhelyütt esős. A hőfér néklet általában sülyedl, keleten még magas, hazánkban sokholyütt volt kisebb cső; jelentékenyebb Szentgotthárdon 16, Halason 15 mm. A hőmérséklet emelkedett. Időprognózis: változékony idő várható, helyenként csővel és nsgyobb hősülyedéssel.
— Ma délntán hozzák be a hnran-gokat. A ki:.kan<zsai kettős ünnepséggel már részletesen foglalkoztunk, programiát kimerítően közöltük. Ma dc.\'után 4 órakor hozzák be a kanizsai él\'onásról ünnepélyeson n holnap felszentelendő pompás érchangu harangokat, díszes bandérium kíséretében. Aki csak leheli, és akinek csak módjában áll, jöjjön ki éa vegyen rés?.t a harangok ezen ünnepi bevonulásánál. Holnap, csütörtökön Szent Péter é.i Pal napján délelőtt V,U órakor lesz a harangok ünnepi felszentelése a kiskanixaai templomban a megyéspüspök képviselőjének jelenlétében. Délután pedig n templomtéri iskola udvarán fél négy éa este 8 órakor egy—egy sziniflőadés le>z m-gtartva.
— Egyházmegyei hlr. A megyés püspök dr. Wéber Pál püspöki titkárt o vesjpréml püspöki Szentszékhez szentszéki bitónak kinevezte.
— Klnevozés, Az igazságügyminiszter Kránitz János nagykanizsai fogházőrmestert a nagykanizsai kir. törvényszéki fogházhoz fogházfelügyelő lisztté nevezte ki. Sok évi tisztességes, becsületes munka jutalma \'ezen kinevezés, amely minden tekintetben arra érdemes embert ért.
— Bírói vizsga letétel. Dr. Bentzik Feienc, a nagykanizsai kir. törvényszék — nagytehetségű, rokonszenveit iegyője ma tette le Budapesten s»ép sikerrel az egységes birói és ügyvédi vizagál. Dr. Bentzik Ferenc sikerének szivből örvendünk.
— A klakanlzsal bucau. Julius 2 án, vagyis Sarlós Boldogasszony ünnepén tartják meg n kiskanizsai katolikus hívek templom-bucsujukai.
— Dlóazeghy miniszteri tanácsos látogatásai. Mint a „Z ilal Közlöny" megírta, hélfőn délután érkezett Nagykondára Diószeghy János miniszteri tanácsos Várhidy Z., a Magyar Városok Országos Siővelségc ignxgotójánnk kíséretében, hogy megtekintse éa tanu\'mány tárgyává tegye azon városokat, kik a törvényhatósági joggal való feliuházást kélték. Diószcghy miniszteri tanácsos és Várhidy igazgató meglátogattak dr. Sabján Gyula polgármestert, dr. Krátky István főjegyzőt és o vóros több előkelőségeit, és részletesen informálódlak azon kérdések felől, melyek a törvényhatóságra voló emelésnél tekintetbe jönnek. Az urak lőbb gyár és Ipartelepet is meglátogattak, többek között a sörgyárat is, hol n modern felszerelés különös tetszésüket vivta ki. Felkeresték a tészta-nemü gyárat is, hol dr. Diószcghy a tulajdonos Csillog Jenő személyében egy kedves, régi ismerősére akadt. Ugyanis, mikor Diószcghy még 6 vorannói járás főszolgo-birája volt, Csillag egyik kő.rség aljegyzője volt — 22 évvel ezelőtt. A miniszteri tanácsos n.sgyon megörült a v\'lazontlálásnak és ölömének adott kifejezést, hogy az egykori jegyzőből ma ily tekintélyes gyáros lett. Majd megtekintette u gyártelepet és annak minden berendezését, mindent behatóan megnézett és meg m agyarázta tott magának, majd a tapasztalt példás tisztaság, higiénikus berendezés fölött és a készítést látva, a legnagyobb elrngadiotás hangján nyilatkozott, „Nigy-kanizsának olyan egy gyára van ebben a tésztagyárban — mint kevés magyar városnak. Az Összes városok körött, ahol eddig megfordultam, legjobban tetszik nekem n nagykanizsai tésztagyár". Dr. Diószcghy János dicsérete a fejlett téaztancmü ipor helyi megteremtőjének, Csillag Jenő ipari és gyári mű ködésénsk legszebb elismerése.
(x) LUtters-félo legfinomabb Solingeni Acél kések a legnagyobb választékban igon jutányos árakon kaphatók Fischel Fülöp Fiai áruházában Nagykanizsán.
— A cserkészek Ünnepélye. í\'cllüv juk a m. I. közönség figyelmét arra a kedves, tartalmas és rnozga\'nus ünnepélyro, melyet cserkészeink rendezőik csütörtökön, 29-én * sugámti séiakcrtbcü. Mind«n hangulat és kedélyAllapot megtalálja a maga kielégülését, mert a fogadalom tétel méltóságteljes aktusától kezdvo a tréfás lérgvu tábori\' szinijelcnetcn, szavalatokon, énekeken ét a játékos bohóságig mindent fog találni a megérlő közönség. — Tombola, vásár, szórakoztató tyulats Agok is
■lesznek s nmoHolt a nem mindonúpi céllövészet és szabadban való mozi, kezeskednek az ünnepély szép sikeréről. Friss ételekről a cser-készkonyha gondoskodik s italok is lesznek. Belépődíj 20 K; családjegy 30, 40, 50 K. Fciülfizetésekci azonban tekintve; hogy az egész. Ünnepély a gyermekok táborozásénak lehelövé tételét célozza, hálás köszönettől foga. dunk.
— Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Árvák Orazágoa Pártja értesíti az
összes rokkantakat és özvegyeket, hogy julius 2-án megtartandó értekezleten és a tagsági igazolvány kiváltása végett okvetlen megjelenjenek a Keresztény O thonban délután 3 órakor. A párt vezetősége.
— Mibe kerölt Kanizsán a patkányirtás? Hétfőn volt tehát a nsgy patkányirtás. Az emberek eme ellenségeinek kiirtása. Tekintettel a nyáron fenyegető fertőző betegségekre, valamint a grasszátó pestis járványra, mely ezrével szadi még mindig az áldozatokat — n kormány egy általános preventív intézkedéssel elejét akarta venni a fenyegető veszélynek és általános, országol palkányirló napot icndelt el, hogy a bicillustcriesztŐ és a betegséget azéthordó rut állatok embergyilkolását lehetetlenné tegye. Nagykanizsán is megindult nz irtó hedjárat a patkányok ellen, a hatóság szigorú ellenőrlése mellett. Az eredményről csak két-három nap múlva tudunk beazámolni, de érdekes, mibe került Nagykanizsán a patkányirtás. Tekintve, hogy Nagykanizsa 2722 háza kőzött házankint 10 deka foszfort osztottuk szét,, a foszfor 10 dekája pedig 25 koronába kerül, minimális számítás szerint Nagykanizsán a patkányirtás, melyhez 2*7 métermázsa foszfor kellett — 680 500 koronába került. Az egész országban pedig körülbelül 250 millió koronába kérűlt a patkányok elleni irtó háború.
— Nagykanizsai Háztulajdonosok Szövetsége. A lakásrendelet ügye döntő stádiumba lépeti és igy az órszAg összes ház-lulajdonos szövetségeinek a kiküldöttei folyó hó 20 én délelőtt 10 órakor Budapesten az országos szövetség V., Deftk Ferenc utca 15. sz. helyiségében értekezletre jönnek Össze, jogos követeléseik megvalósitAsának biztosítására az utolsó lépést megtegyék a kormánynál. Máinapl az egész küldöttség megjelenik a miniszterelnök és az összes érdekolt miniszter uraknál. Folkérstnok a háztulajdonosok, a kik ebben a küldöttségben résztvenni óhajtanak, ebboli szándékukat a Szövetségnél bejelenteni szíveskedjenek. Elnökség.
— Az „elnémult harangok** alapja 9 számú gyüjtőiv: Bovnir Margit gyűjtése. ö&v. Samu Józsífné, Szabó Antal, dr. Krátky htvánné, Miltényl Sándor, Berényi Elok, dr. Eőri Szabó Jenőné, Buncon Ferenc (Palin), Kovács Józsefné (Gelso), Özv. Mantuanno Józsefné, Mantuanno Mária, Korner János, Muzet JAnos (Szentbalázs) N. N. Kacorlak, Molnérné (Szentbalézs) 100—100 K, Szent-baláz\',i hivek 75 K, Péter Ferenc (Gdse) 70 K, Cz*páry Annus (Gelse), Pfeifor J gyógyszerész (Golse), Tóth Mlhályné (Palin), Muszcl és Friedcnthal, dr. Kaufmanné, dr. Darásné, Krcft és Lukács, Fatér Mihályné, Füredinó, Horváth Isivánné, Varga Lajos, Deáky Séndor, Eichner Séndor, 50—50 K, özv. Oroszváry Gyuláné 40 korontt. (Folytatjuk.)
_A lagldaálisabb szánsavas kristályvíz "ög
Nagykanizsai föelárusltás Beck Henrik ctgnól
1922. juniua 28
— A nagyknnixani reáliskola év záró Uonepzóge, A m. kir. nagykanizsai reáliskolai nevelőintézet az intézeti oportegy-Irt éa önképzőkör javára juniua 28 án lánc-mulatsággal egybekötött évzáró ünnepségei r< ndez a következő programmal: I. Torna-iinnepséj?. Intézeti sporttelepen. Kezdete 17 órakor. II. Irodalmi ünnepség. Intézeti tornateremben. Kezdete 20 órakor. A kellő kő-íÖlt sétehang verseny a m. klr. 6. honvéd-gyalogezred zenekarának közreműködésével. Belr\'pődij személyenkint 20 korona. Meghívó felmutatása a beléphelésre feliétlenül szük-ségea. A hölgyek kéretnek egyszerű öltözékben megjelenni. A program I. része: a torna-ünnepség a következő 12 azámból áll: 1 Felvonulás. 2 Üdvözléa. 3. Szabrdgynkorlat.
4. Asztalugrás. 5. Tornajáték. 6. Paiterre torna. 7. Atlétika. 8. Szertorna korláton éa nyújtón. 9. Pootball. Tenisz. 10. Guln 11. Himnus\'. 12. Elvonulás. Utána szünet. (I. épület földszint jobbra, 15. az. ajtó alatt berendezett uövendél i rajtok kiállítása a uzünet alatt megtekinthelö.) A II. rész, st irodalmi ünnepség 12 száma: 1. Hiszekegy. Pap-Váry Elemértől. Zenéjét szerzé Szabados Belu*. Előadja a növendékek énekkara. 2. Évzáró heazéd. Mondja sleinlöw.-ni Potzezinszky György, önképzőköri elnök. Ulána az ez évi pályázatok eredményének kihirdetése, 3. Schumann: E\'j őseink hazája. Előadja a növendékek énekkara. 4. Sik Sándor : A -ok-kant (Magyarország) éneke. Szavalja Éltes Sándor V. a) o. növendék. 5. Kumc nóták, .tárogató. Cigányzene. 6. Herczeg Ferenc : .Árva LászlO" cimü darabjának elaő felvonás.. Előismerteié Tóth Síndor végzett növendék. Szereplők ; Gara Mári. — Lejpciig Edlth, Kata — FesSelhofer Vall, két hölgy — l-ajpc.lg Annus, Lá.zló Baha, a király — rumhworthi R.paica Rezső, Hunyadi L\'azló — Lász László, Szilágyi Mihály — Hollósy Zoltán, Clllel Ulrlk — Horváth Lá.zló, Gaia nádorispán — Iváctlovics Elek, Ujlaky erdélyi v.jd. — Pogány L.joa, Rozgonyl Se beslyén — Csaló Ernő, Rozgonvi Miklós — Klslday József. Bodó — Matijz Dezsí, Pro-kop királyi kamarás — Udvarluky Géza, "onyadl két tisztje — Babacsek József, GolHnger Antal, a király apródja — jenvay Lázzló végzett növendékek, Jeremiás — Hollójy Gyula VII. o. növendék, Apródok — Schiller József végzett növendék, Forgách I.ásító, Muntyán J4no«, Sacher G.ngolf, Várkonyi Tibor V. évf. növendékek. Történik Nándorfehérvárt, Hunyadi várában. 7. Honvédzenek.r. 8. P.lló Iiijre, m. klr. Opera-hás tagj,. y. Gabányi Árpád: Desperat \' ur. Víg monolog. Előadja Pulmann Endre végzett növendék. 10. Bajra József, Vocelka tde: Honfidal. Előadja . növendékek énekkar.. 11. Székely Szilárd: Csaba visszajön.
5.avJj. Kislday József véglett növendék. 12. Szóiai. Hon-.\'éd«s,o«k.r.
Adomány, Uzv. Vojkooict Ferencné bagolasáoci lakos leánya, Frltz Pálné elhunyta alkalmából 1000 koronát adományoiott a városi szegényház részére. A mélyen aujlolt any. nem Is fordíthatta voln. jobb helyre adományát, mint a nélkülöző szegények lelaegltésére.
W Elveszett. Zrínyi uton elveszett \'ÍV hoMiukáa barna- bőr pénztárca. A becaOlelM megtaláló hozza a kiadóhivatalba, hol Illő jutalomban részesül.
A választás
mindig könnyen magy « Hungária cipő-
"r\'.etben, mait álUixióan érkeznek újdonságok.
Elsőrendű teaula, fehér vászon eől-éa gyermekcipők\' feltflnő olcsó árban.
Női-, férfi- {•"■4fi)-«icnoktu(i»nyák igen nagy választékban.
UNGÁRIA
Cipőgyár rt. fiókja Fő-ut 14
zalai közlöny
- I.mít közlekedik a N.gykanlz,.
,nl1 Va.unói „"*
t a-L m,U"in " °">\'ák vasutas
sztrájk meg.,unt a K.nizsáról Meránb. menő, Illetve onnét Kanizsára induló vonatok a ma
"ekednek " idabtn <5míl löz-
áiu.-/? "J kSll««l8alá.l tanácsnoki alláa Zalaegerszegen, Mint „ .Z.l.l
* *nn»t \'d\'lén megirta, Zol.eger.zeg r. t. városa egy uj közig.,g.|isi Unátanoltl állá. szervezett, melynek engedélyezésére és betöltésére moat fogják a bclügyminUzterl megkérni, ugy Hogy sz legközelebb már pályásat alá is kerül. Mint feltétlenül megbírható forrásból é,lesülünk, a közig,ug.lá.i el w ,"* legkomolyabb jelölt Octenkcnbcrgcr János Zalaegerszeg város volt vezelőrendőrkapitányn, aki jelenleg a nagy kanizsai államrendőrség állami endé.zeti osztályát vezeti, kinek személye, múltja, kő,igaz gatisi gyakorlata biztosilik arra, hogy Zalaegerszeg városa egy rendkívül értékes munkaerőt nyer benne. Schenkenberger rendőrkapitány nemcsak Zalaegerszegen éa Nagy k.n\'rain egy általános becsülésnek örvendő személyiség, de az egész vármegye közönsége körében aiimpátiának örvend. Mi szívből kívánjuk, hogy elnyerje a tanácsnoki állást, azonban végtelenül sajnálnánk, hogy ml, nagykanizsaiak egy olyan férfiutói — mini Schenkenberger kapitány — kénytelenek lennénk iámét megválni.
(x) A Világ mozgó grandiózus premierje szerdán éa csütörtökön lesz megtartva, mely alkalommal vászonra kerülnek Olasz-orsiág Champignonjdi a világhírű Alberlin csoport, „Az atléták haica" cimü csodás artista dráma. E nein mindennapi látványra felhívjuk kötöttségünk figyelmét, mert ami e filmen látható leaz, az egyszerűen a csodák világába tartozik. Főszereplői Luci.no Albertini.
— Maga. pénzbeli Jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konyhás lakást bemond, amit ellchcl rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok Cim a kiadóban.
TÖRVÉNYSZÉK
(§) ítélet. A nagykanizsai kir. törvény-azék Schwarcz Adolf nagykanizsai mészárost zsaroláséit 15 napi fogházra Ítélte.
(§) Főtárgyalás a Horváth-Máté ügyben. Még élénk emlékezetbrn van mindenki előtt az a szomorú végű összeszólal-kozás, mikor Horváth József 21 éves nagykanizsai kőműves és Horváth Mihály 26 évea ugyancsak kanizsai kőműves iparos Összeverekedtek Máté Lijos és Gerics Jó>stf legényekkel. Az összeszólalkozás hevébsn a fiatal Horváth József Máté Lijost ugy hasba s/uita, hogy a belei kifordultak és másnapra sérülésébe belehall, Gerócs József szintén xérű-lést azenvedett. A kir. ügyészség a Btk. 301. §-a és az 1921 : XXIX> t.-c. 7. §-a szerint minősülő súlyos testi sértés bűntettével vádolja az előzetes letartóztatásban levő Horváth Józsefet. A főtárgyalást — amely iránt nagy érdeklődés mutatkozik — julius 10 én tartja a nagykanizsai törvényszék büntetŐtanácsa dr. Kenedy Imre táblabíró elnöklete alatt.
(§) A Vanderlics főtárgyalást, miután a vádtanács elutasította a védelem összes felhozott kifogásait — most már semmi sem tartóztatja fel, ugy, hogy julius közepére főtárgyalás slá kerül ez az ügy {a, amely rendkívül Izgalmas tárgyalást enged következtetni Tekintve, hogy a kegyetlen rablógyilkos telies beismerésben van, valószínűleg egy nap alatt végez i» az üggyel a bíróság.
KÖZGAZDASÁG
Budapesti tőzsdei Budapest, junius 27. •
Napolton 3745—«S, Kont U 0-00, UolUx UW —1)5, Ki unt ik frank S.J50-H4, Márka 2&6-1MJ, Olasz Un 46 hO—47 50. 0»ihá< koioua 633—52. Rubel
--, Ul 020-30, Sxokol 1800—U10, Svájci frank
lb»\'bO—19060, Dinár 1204-34, UnKjrel márts---.
Budapesti devizáki
«.ln^rJr,378r«1 K\'oppanhága 210—216, Boka-. B«rlln 2&1-9Ö, Mikno 47-25-4775. Párti 810760-v 1807-M \'J17 60, Stockholm 263-68.
J**60-90™\' Wiín 522-60-42-60, Zágráb
J13 -23, NowYoxk 1)01 — 1001, Va«6 — —.
Zürichi zárlati
Berlin 1527 5, Anutordam —, Hollandia 202 50, New-York 526 75, London 2330, Pári» 4435, Milano 2515, Prága 1012 25, Hadapeat 53 50, Zágráb tbt), Várni 11*76. Wien 2-75, Ositrák korona.
Nemes fémek piaca:
EzuM korona 80-60—81, e*u»l forint 212—216, ftlkoronáj 415-17 50, 20 koronái magj-ar arany 8820—50, Napoleon —.
Termény Jelentéti
Búza (Tuzavldéki) 3Ö25 75, ogyíb 3»:0—25 rox» 3200—50, takarmány árpa 3d00 -60, tát 3650—800,
árpa--, zab 3700—3800, tengeri 3700—3750, repce
•--, korpa 2260—75, köles -.
Budapesti állatvásár:
Maihaliut I r. egátzben 128 - 85, hátulja 192— 200, eleje 100-110, U. r. egéiiben 106-120, hátulja
80-90, eleje--. Növendék maiha: L r. 80-000,
borjú (Ölótt bdrb.) 185 — Ört, Kéizlet: Nagymarha 289, •ladás 27K, Növendék marha 12, eladás 8, borjú 43, eladás 24, Marhabőr 188—78, borjubur 270—300. A vásár élénk.
Sertésvásár.
Kelhajtás 800- Elkelt 1Ú0. Oreg aeitét--
közép 190—200, I. r 208—10, sstr 270, szalonna 220, khuzolt hut 193. A vásár vontatott
A szerkesztésért sajtójogllag felelős: Benedek Rezső szerkesztő.
Apró hirdetések
«U«| 10 tUlg <0 K. v«.4r- 4e 0«a.pn*p »O K, utl«.1»n IO«*bbl heikOautp 4 K, ytálr- 4e O..uoviu«p 5 K,
T».t»,«l,b botOvpl M«<telt a.»».k Uuj.U„ MAuiltUUah. AllAat\'kereeaksek u>lad«nkor 50 uáuHk kfug+4mtny.
Háromtagú kalhollkus uri családhoz c hó végérc idősebb mindenes-szakácsnő kerestetik. Az illető családtagnak fog tekintetni s |ó bánésmódban részesül. Bővebbet Vörösmarty-Utca 63.
Házhely eladáa. Nagykanizsán a
Hunyadi- és Rákóczi-utcAk sarkán lévő beépítésre alkalmas házhelyet a tulajdonosok a mai nap folyamán dr. Hoch Ügyvéd irodájában eladják.
Kereakedelml iskolát végzett llatal-ember gyakornoknak felvétetik a Délzalai Takarékpénztárnál. Személyes megjelenést kérünk
Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szeretett férjem, I illetve édesatyánk elhunyta alkalmával | részvétükkel mély fájdalmunkat enyhi. leni igyekeztek, ezúton is hálás köszö nelel mondunk.
özv. Usfsfdorttn Istvánná |
át itmU.
PERGETETT
MÉZET
uiindon menoyiségbefl a kgOMgasabb
napi árakon azonnali átvételre vásárol a
Dunántúli Élelmiszer- és áruforgalmi R. T. Nagykanizsán
Központi Iroda:
Erzsébet királyné-tér 17.
Távirati elm:
„TRANSOANUBIA"
Telefon:

Szántó Vilmos Nagykanizsa
Országos FDIdblrtokmidtit Bíróság által ingsdttyilitt
Ingatlanforgalmi irodája.
hlthulM. HMi-tár «<killito:Srialíltr.Mlá!
Eladó birtokok:
200 hold.s birtok Zatamegyében, melyből 180 hold szinti, 50 hold rét, a többi erdős legelő.
250 holdas birtok Zilamegyében, melyből 130 hold szántó a löbbi erdő, rét és legelő.
r.SS holdas birtok veszprémmegyében, melyből 150 hold szántó, 3 ho\'d szőlő, 4 hold akácás, a többi rét és legelő.
100 holdBS birtok Somogyban, melyből SO hold szántó, 20 hold rét.
100 holdas birtok Zalamegyében, melyből 50 hold szántó, 4 hold rét, a többi erdős legelő.
50 holdas szőlőbirtok Somogymegyében, prims Tajszőlővel beültetve.
15 holdss szőlőbirtok Nagykanizsa mellett, nagy gyümölcsössel.
11 holdas szőlőbirtok « Balaton somogyi partjától 4 km .-re, teljes felszereléssel.
5 hold.s szőlőbirtok Keszthely melleit a Balaton partján.
Parcellázások i
Somogymcgyébcn homokos birtok, 1000 négyszögölenként 10.000 K. ftpitési anyagról gondoskodva van,
Zalamegyében közvetlen a falu mellett. Agyag és homok keveréke. 1000 négyszögölen
ként 20 000 K. Lakóház a faluban vehető.
Eladó házakt
A város belterületén szép kcitrs ház nagy la-kásssl, kél szoba elfoglalható.
Csendes uiínegyedben halszobás családi híz.
Kisebb lakóház közel a piachoz, alkalmi vétel.
Lakóház nagy kerttel és szántófölddel. Ezeski-vUl kisebb-nagyobb házak eladásra állandóan előjegyezve.
Üzletházak t
Kétemeletes több üzlettel rendelkező ház a piac körzetében.
Jóforgalmu vendéglőház teljes felszereléssel és italmérési joggal.
Somogymegyében vaaull gfcpontnál nagy emeletes vendéglóház szállodával, sok épfl lettel, teljes felszereléssel.
Balaton somogyi partján szálloda, vendéglő teljes felszereléssel.
Somogymegyében falusi üzletház, uj épület, lakás és üzlet azonnal átvehető.
Z.lamegyében falusi vendéglőhéz üzlettel január elsejére átvehető.
Somogymegyében járási székhelyen nagy szálloda, veníéglő és kávéház bérlete teljes felszereléssel.
40 lóerős .Rába" motoreke, 1918 évi gyártmányú, üzemképes, helyszínen hemutatva, nagyon jutányosán elsdó.
REZGAUC
Mayunga
Raffia
Kénpor
roonwMtoü i
Kénmái
Raífinált it | desztillált \'
t Gépolai Hengerolal ll.tó Kocsikenőcs Marónátron
(mtgisfoku lugkő)
Gyanta stb.\'Kt
Schviarz és Tauber
gyarmatáru aagykeresfcedé cégnél
zalai közlöny
l9Ajunlus 28
Mcgbirhftt\'\\ krrewlény/\'atal
rőfös-segéd
Viriról*K bizonyítványokkal felvitetik-/ jánl tok küldeniük
Bruncsics Ferenczhez, Keszthely.
Kisebb mennyiségű vasabroncs, d»ót és villanymotor fels?«reléshc7. szükséges por-cellán-g^ly\'\'k jutányosán eladók. Cim a kiadó
hivatalban.__
Magános, s?olid fUialcmber bútorozott szobái keres, cset\'eg ellátással. Cim: Külcsey-uica lö. _
Balatonborényben 2 szoba és konyhából álló nyári lakás kiadó. Bővebbet Szcmere-uica 19
VILÁG
mo as gr ók ép színház
Erzsibet klrályné-tir, Szarut izilloda ipülalahsn V. Telefon 74.

Telefon 74.
Szerda-csütörtök nagy ünnepi műsor I Luclarro Albertlnl és hozzátartozói, a világhirll atléták és még külön egy csomó artista és atléta közreműködésével
Az atléták harca
Nagy ariista-drám* 8 felvonásban
Jön Hegyek fantomja III. rész

. Páholy 21 K, zsblye *2 K. L holy 18 K, II Elótdások hétküjnap líl 7 <« « órakor, vasár-fa ünnep-• II liely 16 koron>, III hely 8 korona. ]| napokon 7 ás « órakor. Pootoa kHflMI I
Fővárosimintára
ujojinan berendezel! s gazdagon felszerelt
Nagy választék mindennemű föld-és olajfestékben, bel- és külföldi zománc és más mindennemű lakkokban, úgyszintén ecsetárukban.
FESTEK
KERESKEDÉS.!
♦ ♦
Feitffk éi iparosok legolcsóbb bevásárlási forrása
Festő fallmlntak li kaphatók.
VEGYI TERMÉKEK KtíT
Nagybani vAtalnél előnyárak!
Sternberger Gyula Erzsébettér
Ssarvas*Sséltoda &t«llenében
Telefon
Í3 URANIA NOZGOSZINHAZ 3-13
Szerda— csütörtök
DANTON
Tragfdia 7 felvonásban
Főszerepben Emil Janningi
II F. LYÁ RAK: l\'iholy 20 kor., 7.tö lye 22 kor., 11 Eladások kezdete: Hétköznapokon 7 ét 0 órakor. Körszfk 18 kor., Támláj 15 kor., Zártszék 8 kor , II vasár- és ünnepnap 0. 7 és 0 órakor. Pontos kezóís"
S
tSEPLESI BENZIN
állandóan raktáron Nagykanizsán nagyobb mennyiségi kben I5 a
NAGYKANIZSAI AUTOFORGALMI
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Igazgatóság:
Fö-uf, Bazár I. emelet
Telefon: 123 és 256 szám.
Nyomatott s laptulajdouosok: Zalai és Gyarmati könyvnyomdájában.
él-ik évfolyam
Nagykanizsa, 1922. juniu, 29. Csütörtök
145. szám
Z AL AIKOZLÖN Y
KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP
$s«k«fst£s<f éi kUdóblv*uli Pő-nt 13. ■«.
- lnt«rorb»o-t«!ofoo 78 —---
Megjelenik mindig kor* reggel
SZERKESZTŐ:
BENEDEK REZSŐ
Előfizetési árak: (!•/, ftr(ilal riivil aiyllt) Egé.i évr. 780 K. Ktíivti 400 K. Nagy*! évf 200 K. Egy bóra 7* K. Egy«« «iíu in 4 K
A szociáldemokraták deklarációja a Házban.
A numerus dausus eltörlését, az egyházi birtokok ki«»i&>i tésát követelik. A mai nemre.0yü^s iigalmas^haíSa;
A „f^r\'^fütir^fgt^ ^w™ *** bc„Wb.»
elnök 10 órakor nyitott, meg, m:-jd bejelenti, hogy Soroksáron Knaller -Győző, Gödöllőn Kaas Albert báró, Mohácson Múbach Antul báró, azonkívül Herczeg Béla ás Erödi-Harrach Bél. mandátumát megpeticionálták. Majd felolvassák ax interpellációd könyvet. Utápa
Peidl Gyula terjesztette elő a szociúl demokraták elyl deklarációját, amelyben a legdemokratikusabb, általános, egyenlő, titkos, községenként!\', mindkát nembeli lakosságra kiterjedő, 20 ávi korral kezdődő választójogot követelnek. (Felkiáltások : ji lenne az érlel miséget isméi kizárni/) A most összeülő nemzetgyűlés jogszerűségit nem ismerik el(!) A fenyegető drágaság letörését, a szabadságjogok biztosítását, . numerus cUusus eltörlését (nagy zaj), a teljes tanulási szabadságot, Somogyi Béla és Bjcsó Bila gyilkosainak megbüntetését. (Nagy zaj az egész Házbon ■ Nivay gyilkosairól beszéljenek1) Követeljük az azonnBÜ amnesztiát, a szigoritott eljárás alapján hozott büntető ügyek sürgős revizi. -ját, az internáltatás és rendőri felügyelet megszüntetéséi, köveleljük az egyházi birtokok kisajátítását, (óriási zaj), a Munkásbizto-sitó Pénztár önkormányzatának visszaállítását, az államforma kérdésében a népszavazáshoz ragaszkodunk, az állami tulajdonba került földek azonnali kiosztását.
A szociáldemokrata frakció deklarációén.k felolvasása után Peidl Gyula hosszú
.. , •» - -------óv-... .I.nuu urhzcuoer
indokolja megszokott szociáldemokrata slüus bar, « szociáldemokraták elvi álláspontját. Peidl beszédét sokszor szakították félbe a képviselők felháborodott köibíszólásal, ni»jd Igyekszik a szociáldemokraták forradalmi szerepléséi tisztázni és fehérre mosni.
Bán/Jy Miklós gróf a dunai hajózás •ügyében nyuj\' be törvényjavaslatot.
Viciin István és Fábián Béla személyes kérdésben szólalnak fel.
Rakovszky Iván belügyminiszter a miniszterelnök távollétében Peidl beszédének azon kilételeire válaszolva, minth. a magyar kormány „bolseviki -eszközökkel" dolgozoll volna — Peidl állításait a leghatározottabban visszautasítja. Rnkovszky beszéde alatt a zaj folyton nő, hogy az elnök kénytelen az ülést rövid időre felfüggeszteni.
Szünet után Rakovxzky belügyminiszter válaszol Benár/I interpellációjára.
hieeltieh István személyes megtámajtn-tás címén kért szót és vilába bocsátkozik Peidl Gyulával.
Györky Imre a luunkásbiztositó pénztár ügyében interpellál. Vass miniszter nyomban válaszol és kijelenti, hogy a munkásbiztositó pénztár önkormányzatát „cm hajlandó visszaadni. Benárd Ágost személyes kérdésben kér szót, Kiss Menyhért a földmivelésügyi minisztert interpellálja mrg. Huszár alelnök az ülést negyed három órakor rekesztette be.
Vérea zavargások Darmstadtban
a k, BicJ\' iunius (S\'Íát tudósítónktól.) A Neue Freie Prestónek jelentik : A darmsladti nagy tüntetéssel kapcsolatban véres zavargásra került a sor. A tüntetők két néppárti képviselő lakása elé vonultak. Az egyik képy.selő bulor.it kidobálták az uiciro, a másikat pedig kényszeritették arra, hogy esküdjön fel a köztársaságra és vörös zászló «tatt vezesse a menetel. A katonaság mintegy kétszáz éleslövést adott le a tömegre. j>z*mo. sebesülésről és h.lálesetről számolnak de számukat még nem állapították meg.
Vasúti katasztrófa Berlinben
Berlin, junius 28. A berlini nagy közúti vasúti szerencsétlenségről azt jelenlik, hogy n súlyosan sebesültek ,xim. ötvenöt s a halottik száma is minden v.lóizinOség azerint megfogja haladni az ötvenet.
A Délivasat és az utódállamok.
Velence, junius 28. A mai napon tovább folytatták az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamainak értekezletét, a Délivasut "íyében.
A bécsi helyzet.
u■ t
Becs, junius 28. (Saját tudósítónktól.) " villamos alkalmazottak sztrájkja tovább n.,k \' ^ "Weli örákb.n hosszú me-
n Indultak meg a városháza elé. A
tüntetés ciendesen folyt ie. A villamos alkalmazottak küldöttséget menesztettek a polgármesterhez, nkit sí ;; n kértek, hogy vegye fel a tárgyalásokat, amelyeket eddig míg nem indítottak meg. Az ulc, képe a sztrájk kö vetkeztében igen élénk, de a munkabeszüntetés hstáin már több tekintetben megnyilvánul.
Rathenau utóda.
Berlin, junius 28. Rathenau utóda Wied-íeidl washingtoni német követ lesz, emlegetik azonban n független szociálisták egyik vezérét, dr. Breitscheid-t is, továbbá Bernstorff grófot, sőt dr. Hermes birodalmi pénzügyminisztert is.
Rathenau gyilkosainak automobilja.
Berlin, iunius 28. (Wolff) A rendőr-Igazgatóság közli, hogy a berlini rendőrségnek tegnap sikerült kinyomozni áa előkeríteni azt az automobilt, amelyet Rathenau miniszter gyilkosai használtak.
Jóváhagyták a gazdasági záradékra vonatkozó egyezményt.
Pilis, junius 28. (Saját tudósilónktól.) A szenátus az 1921. évi január 1 én Franciaország és Magyarország között létrejött trianoni szerződés gazdasági záradékára vonatkozó egyezményt jóváhagyta.
A kískanizsai harangok
akik a haza védelmére feláldozták magukat, akik itthagyták éles ércszavukat hiába leső hívek ezreit és oly n.gy űrt. oly megmagyarázhatatlan hiányt hagytak bensőnkben maguk után, a mai napon Ismét közénk jöttek, újjáéledt főnixmadarakként, felkerestek, hozzánk szóltak és Ittmaradt.k, hogy soha többé ne hagyják el a nagy egyetemes családot.
Közénk jöttek, mint egy hosszú Időn át távol levő családtag, kihez az érzelmi és vérrokonsági kötelék ezerféle szétszakíthat.!-lan erősségű szálai fűznek, mint egy régóta nélkülözött hü barát, aki mindig velünk van aki osztja örömünket, bánatunkat, aki mindenüvé elkitér, aki naponta rendeltetésünkre figyelmeztet, aki tekintetünket az égre emelni készteti, aki legfájdalmasabb pillanatainkban a borús napok múlandóságaira int, aki utolsó leheletünkig kitart mellettünk, aki biztató szavával legnehezebb óránkban, mikor mindenki cserben hagy — vigasztal, bátorít és a firmamentum fölé emel éa utolsó utunkon is elkísér, mint az Anyaszentegyház hatalmas mementója, hogy a halál után jön a feltámadás, a síron tul van egy örökké tartó boldog viszontlátás.
Es ezentúl majd minden reggel, délben, este ismét felhangzik a szelíd „Ave" elbü-völö varázshangja, ismét hívni fogja az any^g mellől a híveket az Istentiszteletre, hogy megadják Istennek ami Intené és ismét figyelmeztetni fogják a tflfekedőket a halállal viaskodó, verejtékező testvéreinkre és újból bucsut mondanak és elkísérik a halottak nagy néma városába az elkőllöiötteket.
Jelentőségteljes ez a mai nap nekünk — mikor ismét Üt vannak kemény, ércszavu és éleshnngu barátaink — hogy figyelmeztessenek, hogy nem a világból valók vagyunk, hogy porszem az ember élete, hogy a mi utunk nem az országút, de a kiváltságos lelkek göiöngyös hegyi ülj-*, amely, ha naponta százszor is sebezné meg lábunkat a tövisek sokaságáben — végcélunk : az arany kapus, Jeruzsálem.
És ennek a glóriás hírnökei a mi ezüst-s/avu harangjaink ... (*)
Ki Is az a Kerenszki?
— Saját tudósítónktól. — Bos\'lunics György nemrég megjelent „Szabadkőművesség és az orosz forradalom" cimü könyvében az orosz forradalom „nagyságaival" — mint ő mondja — nem pártpolitikai vagy alfabetikus, hanem „az elkövetett gonosztettek fontosságának sorrendjében" foglalkozik. Az első helyet Kerenszki-nek adja.
Kerenszki F. S. „az orosz forradalom első szeretője", mint ahogy a „vértelen" első periódusában az újságok őt nAgyképü romantikával nevezték, természetesen nem oroaz. Származásának története méltán tarthat számot az érdeklődésre.
Mikor 1831 ben Zseljábov és tároa II. Sándort, a „felszabadítót" megölték, a gaztett aktív résztvevői közt szerepelt Holfmann Hossza neve is. Habár kötéláltali halálra lett Ítélve, terhességére való tekintettel nem * akasztották fel, a fegyház kórházában adott egy fiúgyermeknek életet — és meghalt. — Nagyoroszország későbbi sírásója az az ugy-
ZALAI KÖZLÖNY
1922. junius 29
szólván üt akasztófa Iáiénál született gyerek leli. III. Sándor jóiig* adott életet saját fia detronizt-torának, bebőrlönzőjének — a sois mily csúf iróniája !...
Természetes, hogy Helfmann Hcssza gyermeke nem maradi pártfogó nélkül. A Kürbisa-pár adoptálta éa a tiiuílis szeriarii. alkalmival az Aroo nevel adta neki.
A dolog azonban ugy fordult, hogy a kis Áron gyámatyja is jobblétre aienderűll; 01 özvegy hsmarojan megvigasztalódott éa férjhez meni Kerenszki Mihajlovics Fjódor. valósigos államlanácsoihoz, kl akkorihan az Amu-Da.jinszki éa Szyr-Dar jinszki kerületek középiskoláinak főfelügyelője voll. De kicsoda ez az ember, aki Helfmann Hesssa fiinak most már második gyámatyja? Bosztunlc* erre M megfelel
I. Miklós cár uralkodása alalt lörlént, hogy egy Movaa nevü pénzhamisítót depor táltak Szibériának Kerensrk nevü városába. Mikor büntetését kitöltötte, mivel a nem-keresztényeknek ebben az időben vezeték-nevük nem volt, uti igazolványába — tekintettel arra. hogy legutóbb kerenszki volt — • Kerenszki nevel jegyezték be. Ennek a Kerenszki Movsának azután fia is iwűlelelt. Kerenszki Haim, ki kikereszt.lkedése alkalmával a Fjódor nevet nyerle. Ei a Mihajlovlcs f-jódor (aljas Movsevics Fjódor) állami szol gálalba, a kultuszminisztériumba lépett be, 25 ével kiszolgált és mint ahogy ac Orosz-országban szokás, elismerésül a IV. osztályú Vlagyimir-rendel kapta. Mivel pedig ezzel a kitüntetéssel nemesség is jár, .orosz nemesiéit belőle. Feleségül vélte az öreg Kürbisi özvegyét és a kis Áronból mosl már Sándor lett.
Ez az orosz forradalom Moor Károlyá-nak, (ezt az epilelonl adta neki az akkori orosz ,.,tó) illetőleg származásának lörténete.
Megemlíti még Bosztunic., hogy Kerenszki már az 190Í-ÖS forradalomban is jelentékeny, c . I"" jellemes szerepet játszotl.
fczt Londonban mindenki tudja és öt olt épp ezért egy tisztességes házban sem fogadták «M ,T, ?nl kalandjairól bőven szolgálh..! íölvllágos li„,l „ Scol\'and Yard (titkos rendőrség). Lloyd George házinak még a küszöbét aem léphette át.
Boszlunics még egy kedves dolgot inond el Kerenszkiríl. Krymov tábornok eleinte Kerenszklvel tartott, de később, amikor kissé körülnézett és láthaits, hogy hová julotl, szak tan, akart vele. Összeszólalkoztak, Krymov arcululötte Kerenszki\', Ez föiordilott é. - a fcefutó örökkel Krymovol a helyszínen agyon-övelte. Ezt a tényt blwnyllhslj, egy tiszt la, aki akkor épp Krymov kíséretében voll, de aki már cssk a lövések zajára sietett be. A hivatalos jelentés lerniészelesen\'a tábornok öngyilkosságai ól adott számol.
Sok" fejezték már ki csodálatukat ateletl is, hogy Kerenszki anyagi jóléte, hatalmival cgyenc, arányban emelkedett. A T?,« . C,mű Kaukázusban megjelenő lap 1918. tav^jíSr az állolánoi érdeklődésre való tekintette Kerenszki 1917-ben vezeteti folyószámláinak pontos kivonatát hozta. Köztudo miau ugyanis, hogy a nagy államférfinak i, torradalom lg csak egy kopott nadrágja voll 77, ?? \'\'"",„" "\'ociálforradalmi párt jóvol-Iából Miből él lehál m. . rubel ro>» kurzus, mellett Prágában és Pá,i,ban, azt csak Lenlnék lujják. Az .Olyecsesrlvó" cimü párisi oros.nyelvü lapban Nylkityin Bo.isr, a petrográdl kerületi parancsnokság ve.érks.i
W"\'" rí"1\'1"\'" leírja, hogy nyuj tolt segédkezet Kerens.ki Lenin elrejtéséire\', hogyan szabadította ki Tiockij-Bron.leinl, Nahamkenz Sztyeklovot éa a löbbii.
Csak a vak nem láljo — mondja Bosztunic. - hogy Lenin tizenkilenc, Keren.zli «gy hi,án húsz. D,. Vigh Púi
— Nagykanizsa város közgytiléae,
melynek rendkívül gazd.g tárgysorozatát most állítják össze, csak a jövő héten lesz megtartva. A közgyűlés _ tárgysorozata után ítélve — nagyon mozgalmasnak igér
VENDÉGLŐK, KÁVÉHÁZAK, FŰSZER- és CSEMEGEÜZLETEK
réssére a bitocvt; V \'banyai
ELSŐ MAGYAR RÉSZVÉNYSERFŐZŐDE
SÖREIT
juUnyo* Artwn sz«ltitja *
„Hangya Ipar" R. T.
nagykanizsai íörlcraWata.
Raktálon tart hordós és palickozott söiukot év jwdig :
Király, Bajor, Udvari, Góliát-maláta, Dupla-maláta és
Tavaszi különleges sört.
Naponta friss töltés. Mftfard*: Hao«« KwUoiu*. Ttkfaa: 11 uia.
A cserkészet jellemnevelő munkája
Nogykanitsa, juniu* 29. cserk/sicsapatb.in közvetlenül, vagy közvetve, minden a jellemnevelést szolgálj*. Ennek át kell hatnia mindent, ami cserkészmunka.
Hs tudni akarjuk mi az a jellemideál, amelyre a cserkésznevelés törekszik és amelynek szeretete, az utána való eleven vágy és az érte való munka voltnkép az egész cserkészmozgalom lelke, akkor elő kell vennünk a jellemeszményn:k szimbolumszerü összefoglalását : a cserkésztörvényt.
Ma városunk 15 fia teszi le az ünnepélyes fogadalmat délután a sugár uti séta-kertben ezen törvénvrr, tehát ismerkedjünk meg vele, mit fogadnak ők, ha már részletesebben nem is foglalkozhatunk vele. Az első tőrvény a becsület paragrafusa. A cierkcsz egyeneslclkü és feltétlen igazat mond. Van oka annnk, hogy ebiért került ez első helyre; mert minden jellem alapja az igazlclkü*ég, mely nem ismer kivételt. „A cserkész becsületében mindig bi/ni kell", aki hazugsággal eljátszotta becsületét, méltó a kizárásra. A második törvény a hűség törvénye: A cser-kéiz hiven teljesili kötelességeit Isten, haza és embertársai iránt. A hrrmndik törvény a szolgálatkészség : A cserkész ahol tud segit. Mindennap kell is végeznie valami jótettet. Negyedik a testvériség törvénye: A cserkész minden cserkészt tesivérének tekint. Ötödik a lovagiasság: A cserkész másokkal símben gyengéd, magával s>cmben szigorú. Követ* kezik a természetszeretet. A cs.rkész szereti a természetei. jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. Hetedik az engedelmesség, jó lélekkel és készségesen. Nyolcadik a jó kedély törvénye: A cserkész vid.Wn és meggondolt. Kilencedik u takarékosság elve. Tizedik : A cserkész lestben és lélekben tiszta. Eeen eszményi magaslatokra törekszenek tehát a középkori lovagok utódai s föltétlen gyakorlati uton szolgálja a cserkés/élet ezeknek megvalósítását s emellett a legnagyobb önállóságra, önérzetre, lelkifinomságra, életrevalóságra neveJ.
Ha jól szemügyre vesszük e törvényeket, azt ia lálni fogjuk, mennyire tipikus magyar bűnök és magyar faji hibák ellen küzd s akkor megértjük, miéit várnak annyit ettől a mongolomtól ; ha ez beválik s elvégzi átalakító, nemzetnevelő munkáját, ^kkor tőlük lehet várni valóban Magyarország ujjásiületését. Újjászületését először lélekben, vérben, szellemben, testben, azután újjászületését jövőjében, sorsában és nagyságában. Mi ilyen lélekkel megyünk s hivunk másokat is szeretettel a ma délutáni Onnep •égre.
Követeljük mindenütt határozottan a „Zalai Közlöny"-t!
HÍREK.
— A kiskanlzsai harangszentelé*.
Tegnap délután négy órakor hozták be « nagykanizsai állomásról a kiukoni/swí hívek tömeges részvételével, lovasbandérium kísére tében, fehérruhás leánykáktól körülvéve, virágok és szalagokkal feldisiitve a megrendelt három uj pompás kivitelű harango\', melyek Siezák ismert budapesti haran^őntö-gyárában készültek. A harangokat ar állo m5son n kí.iknni\'.sai.ik derék lelkipásztora P. Ehrlich Alajos szenlferencrendi atya fo-gadta, a katolikus hivek óriási részvételével. A harangok hétfőn érkeztek ugyan már a kanizsoi állomásra, azonban az ünnepélyes beho/atal c«nk tegnap délután történt. A menet az. állomásról a Ctengery-ulcán, Főúton, Erzsébet téren és Király utcán át vonult Kiskanizsára. A három horang at orgona-ipar valóságos remeke. Az első, a legnagyobb — Szent Antal tiszteletére, — annak nevét viseli és súlyára nézve 303 5 klgr., a másik Szent Vendel 149\'5 klgr.. míg a harmadé, ft legkisebb Szent József 44 klgr. sulyu.
Ms csütörtökön, Szent Péter és Pál napján délelőtt fél tizenegy órakor lesz a harangok ünnepélyes felszentelése. A szent szertartást a megyéspüspök képviseletében Krcitzer Dezső ge\'»ci esperes-plebános végzi, utáni szentbeszédet mond, majd fényes popi segédlettel ünnepi tábori miiét a clnkto-rlumban.
Délután fél négy órakor (vagvis litánia után) a templomtéri iskola udvarén felállított nyári színkörben a Mária Társulati leányok előadják a „Margit királyleány" cimü színjátékot. A második előadás este nyolc órakor lesz megtartva. Junius 30-án és juliui 1-én lesz a h.trangok toronyba való emelése éa elhelyezése. Julius 2-án, Sarlós Boldog-osszony napján, vagyis vasárnap, a kiskani-zsoi bucsu napján pedig először szólalnak meg a harangok.
— Ujmlsés. A megyéspüspök a veszprémi székesegyházon pappá szentelte Kósa József zalaegerszegi «ületésü szerpopot.
— Személyi hlr. Csekö J. pénzügyi tanácsos a pénzügyminisztériumból tegnap délután Nagykanizsára érkezett, hogy a városi forgalmiadó kezelését és ellenőrzését felülvizsgálja.
— A nagykanizsai földijfónylcsl tárgyalások hosyu, lelkiismeretes és alapos munka után befejezés felé közelednek. A tárgyaló bizottság valóbon óriási munkát végzett. Most hátra van még a kártalanítási ősszegről való tárgyalás, a mezőgazdasági bizottság is egyes esetben ínég folytat tárgyalásokat, azután aláírják a jegyzőkönyveket, melyeket felterjesztenek az Országos
\\°öldblrtokrendező Bírósághoz. Az összes igénylők névszerinti idézéssel lettek a tárgyalásin meghivn. Előreláthatólag még két hétig fog taitani, inig a városházi tárgyalások végleg befejeződnek és a .Zalai Közlöny" siámbeli adatokkal részletesen referál az eddig lefolyt tárgyi lásokról.
— A sümegi főjegyző báláin. Sun;eg városának érdemes főjegyzője — Mulomsoky János, 50 éves korában hosszas betegeskedés ulán jobblétre szenderült
(z) Sípos Oyuláné zenedei tanár a csoporttanltásta szünidőben Istcntarlja. Jelentkezhetnek Szemcre-u. 23. sz. alatt.
DIANA
SÓSBORSZESZ
KUlstlag bodörzsölósra vagy belsőleg cukorra caappanlva a leglobb fájdalomcsillapító.
Mindenütt kaphatói
gyerünk mn
déluldn a vendéglősök mulalstígdra
Pl SORGYFIRBfl
1922. junius 29
zalai közlőnv
— Harangasontelés Látóhegyen.
A tátóhcgyl harangot, a mely ezerhélszázban készült, a háború behívta, hogy 6 is áldozza . fel magát a Haza oltárára. A harang elmont és a látóhegyi hivek harang nélkül maradtak Azonban Koplár István hegymester buzgólko-dása folytán nemsokára ismét felcsendül a toronyból a messzi hallható ércharang hívó szava, Szent Pélcr Pál ünnepén ők is harang-szentettst tartanak. Ma, csütörtökön 10 órakor lesz szentbeszéd, utána a harangszenlclés, majd ezt követő ünnepélyes nagymis:. Délután ii órakor pedig hálaadó litánia. A látóhegyi hivek buzgósága sok .környéknok példaképül szolgálhatna.
— A cserkészeknek. Koller litván földbirtokos 1000 koronát küldött cserkészeinknek. Gyenes Lajos, Stampf Zsigmond nagykeretkedők pedig természetbeni adományokkai járultak a táborozáshoz. Hálás köszönet minden adományért.
— As audrúshldal harangszento-léa nagy egyházi ünnepségek keretében ment végbe. A szép harang beszerzését a katolikus hivek áldozatkészsége tette lehetőv/.
(x) Uránia. Danton as első kotnmUn •zennyes áradaténak nagyszerU rajza.
— A nagykanizsai Katolikus Legényegylet által 1922. junius hó 5-én tartott előadás alkalmával felülfizetni szívesek voltak: Hercegi erdőm^steri hivatal (Nagykanizsán), V.rfga Nándor 300—300 K, dr. Plihál Viktor, Bojtor József, Néptakarékpénz tár, Schwarz Ágoston, Miltényi Gyula 200—200 K, N. N., Antal Jenő, Domány Emil, Gyenes Lajos, Marton János, Knortzer György, P. J., Anhofer Gyula, Keim Gyula, Nagy Lajos, Kiss Ernő, dr. Hajdú Gyula, Eperjesy Gábor 100—100 K, A. F. 75 K, Stampf Zsigmond, Sienvő, Csillagh L^josné, Buday János, Farkas József, Szeles Pál, Simon György, Bobest Mátyá», N. N., Argent János, Bruncsics József, Marlinccevics, Turek Géza, dr. Kaufman Lajos, Vlasics Kázmér, N. N. Muikovici Ferenc,! Miltényi Sándor, 50—50 K, Babic\\ Bonc<e Sándor, Göllesx Ágoston, Zalai Károly, Ofenbeck Vilmos 30 -30 K, N. N., Tiboía József 20-20 K, N. N , N. N-, N. N, N. N., Schweiizer István 5-5 K. mely szives adományokért köszönetet mond a rendezőség.
— Időjárás. A Meteorológiai Intézel jelenti: Az időjárási helyzet\' lényegében nem változott. A na£y légnyomás délnyugaton van, onnan vonul az Alpokon át Magyarország felé, mig a minimum a norvég partok felett van. A hőmérséklet nem változott lényegesen. Hazánkban mindenfelé volt kisebb nagyobb e*ő (Siáiutvavehető: Keszthelyen 11, Szegeden 18, Komlón\' 10, Salgótarjánon 11 cin.) Ma reggel is sokhelyütt esett. A hőmérséklet kissó sülyedt. Időprognózis: változóan felhős idő várható, helyenként még esővel, jelentékeny hőváltozás nélkül.
— Megpetlclonált mandátum. Knal-ler Győző szociáldemokrata soroksári man dátumát ellenjelöltie, Frühwirth Mátyás és hivei megpeticionáfták azon oz alapon, hogy Knaller 651 szavazójának sz-wnznti jogú egyáltalán nem volt.
(x) Lampionok, zászlócskák, con-fettl, sserpentln, tombolakártyák, pi plrtdnyérok, papírszalvéták Fiachel Fülöp Fial cégnél, Nagykanizsán.
— Mibe kerttlt • patkányirtás cimü tegnapi hir-ünkbe félreértésre okot adó sej- ; nálalos sajtóhiba csúszott be, atnennyiben a kanizsai patkányirtás 68.500 koronába került, ho\'o t a szedőszekrények kis hrgyeasipkás koboldja — a sajtóhiba — 680.500 K-t, vogyis-\'egy 0 val többet gördített a szám-ö^Keg után.
~ Adományok a főgimnázium •zegény tanulóinak. Schwartz Gusztáv ker tanácsos 2600 koronái, Stern Sándor hősi hálád halt fia Andor emlékéro IÍ5000 koronás alapítványt lett « főgimná?iumban és czidei kamatja fejében 1000 koronát s Wcisz Ignác 500 koronát juttatak a gimnázium szegény-sorsú tanulóinak. me!y összegért hálás köszönetet mond az Igaigatóság. t, — A tüsvész áldozatának, Horváth József szabómester részére Tibo\'t Lajos 200 és Rácz Juliska 1C0 koronát küldött szerkesztőségünkbe?. A nemes tett magában hordozza legszebb jutalmát. Rendeltelésihelyére juttatjuk.
— Fürdőmegnyitás. Értesítem s nagyérdemű közönséget, hogy július hó 1-én megnyílik a gőz- és kádfürdő, köpölyö-zéssel együtt. — Ugyonakkor megnyílik az uszoda is. A közönség szíves látogatását kéri: Nóvák János.
(x) Uránia. Jön Grlfek karmaiban.
— A Vendéglősök majálisa. Egy kedves, külön meglepetést készit elő közönségének, amennyiben felkértn az „Arany Szarvas" kabaré művészeit Simay Ede és Vidos Jenő vezetésével a majálison való közreműködésre. A művésztársulat ezt meg is igérte és igy a mai majális kimagasló érdekessége a müvészkabaré teljes műsorával.
— A cserkészek mai ünnepélye. Délután pont 5 órakor kezdődik a váron társadalmától a táborba induló cserkészeink javára rendezett ünnepség a sugár-uti séta-keribrn, melynek műsora oly gazdag, vállo zatos és szines, hogy a legnagyobb érdeklődéssel nézünk eléje. A magasztos fogad «lom-tételi szertartás, az előadáii számok, céllövészet (melyben mindenki résit vehet), mozi, vásár, társasjátékok, cserkészbüffé s nem uto\'só sorban a katonazenekar, bizonyára sokakat fog vonzani ezen igen kedvesnek ígérkező délutánra. Mivel pedig oly nemes jótékonycélról s hazafias, neinzetnevelő gondolatról van szó, bizonyára a legfényesebb s legnagyobb körű közönsége lesz ez ünnepélynek. Magunk részéről külön is felhívjuk nemeslelkü olvasóink figyelmét s kérjük érdeklődésüket s támogatásukat. B.-lépŐjegy 20 korona, (esal\'djegy 30, 40 K). Felülfizetések, a cél nemességét tekintve, a legnagyobb hálával fogadtatnak.
— öngyilkos fiatalember. Tegnap kora hajnalban a vasút mentén cirkáló rendőrőrszem a fák melleit egy fekvő fiatal embert látott, mikor közelebb ment hozzá, látta a ruháján levő aludt vért, mellette egy forgópisztoly hevert. A rendőr azonnal jelentést telt az ügyeletes rendőrtisztnek, dr. VaUntiny kapitánynak, aki azonnal megtette a szokásos intézkedéseket, majd a tisztiorvossal kiment a helyszínére, ahol természetesen ciak a halált konstatálhatták. A rendőri vizsgálat kiderítette, hogy a halott Bakos János 19 éves lakatos, egy helybeli iparoicsoládnak fia, aki állítólag szerelmi bánatában követte el elitélendő tettét. Miután kétséget kizárólag meg-állapíttatott az öngyilkosság fenhforgása, a kir. ügy/siség mellőzte a boncolást és megadta oz ongedélyt a temetésre. Az öngyilkost s temető hullaházába szállították.
— Az „elnémult harangok" alapja
9. számú gyüjtőiv: Bognár Margit gyűjtése. Kaposi Gézáné, Kőő János, N. N., dr. Benlzik Lajosné, dr. Rátz Kálmánné, Harsay Györgyné, özv. Gycncsné, Gózony Sándor, özv. Gavalloni Sándorné, Hofrichter Emma harminc—harminc koronát.
(x) Elragadtatással besxélnek mindazok, akik tegnap, szerdán a Világ-mozgóban megtekintették az „Atléták harca" cimü csodás árlista és társadalmi drámát. Alberüni és csoportja ebben a Hímben oly magas nivóju árlista mutatványokat produkálnak, a mely
Így értelmű a soha nemlátott csodával. — izombalon, vasárnap a .Hegyek fantomja III. ósze.
(x) Aranyat, ezüstöt, platinát, brilliánsokat, aranufogakat é$ érmeket a legmagasabb árban veszek, ékszer- és órajavitások, valamint uj ékszerek legszebb kivitelben legiutányosabb árban készülnek, Fried Józaef ékszerész, Sugár-ut 2. (Fő-tér és Sugár-ut sarok.) 4 középiskolát végzett fiu tanulónak felvétetik.
(x) Uránia. Csütörtök Danton. A fórra-dalmi tömeglélekian mesteri rajza. Hogyan válnak a forradalmak ideáljai az isteni nép kezén szemétté, hogyan válik a népuralom csőcselék uralommá, melynek cssk „panem et circtnses" kell! A kommün őstipusának minden undora és fekélye feltárul egy cáfolhatlan történelmi tragédia mesteri rajzában. Pénteken nincs előadás. Jön Grifek karmaiban, kalandor-történet.
— Megszökött ax Internáló táborból. A belügyminiszter rendeletével internált Kondor László a zalaegerszegi internáló táborból megszökött. Kérem körözését és feltalálása esetén a táborba való beszá\' <sát. — Kondor László kupsinci születési), 21 éves, r. k., nőtlen, vaske^eskedősegéd, nurjhalmosi lakos, 170 cm. magas, arca ho-.sras, haia barna, ritka, bajusza szőke, nyirot*, szakálla borotvált, szeme barna, orra nagy, magyar, námet és szerb nyelven beszél. Szökésekor szürke, piszkos, darócruhát, bakancsot és széles karimájú szürke kalapot viselt. Zalct-egerszegi táborparancsnok.
(x) LUtters-féle legfinomabb Sulingcni ftcél késők a legnagyobb választékban ig-rn jutányos árakon kaphatók Fischel Fülöp Fiai áiuházában Nagykanizsán.
— Magas pénsbeli Jutalmat adok annak, aki nekem egy kétszobás konyhás lakást bemond, amit ellehet rekvirálni. Csak komoly ajánlatokra reflektálok. Clm s kiadóhivatalban.
Vidéki előfizetőinkhez 1
Lapunk zavartalan küldése érdekében tisztelettel kérjük minden előfizetőinket, kik a juliusi előfizetéseiket meg nem ujitották, azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek.
.kényelmes és célssttii egyedül s kézzel varrott daplatalpu nyári *
SZANDAL
Egyedüli késstté:
ARGENT JÁNOS
mod.ni dafezsts IwUlu Ikik-tér 1
Ugyanott chevreaux, box, aaülop, selyom, vássonetpők készei do\'gozva a legfiooaubb kivitelben a legutolsó divat szer lat. «*o
Király-tőr az ősforrásból! Csütörtökön délután 3 órai kezdettel Kiráiy-sör az ősforrásból!
Csak ezen a napon lO 1/ 3 Vendéglősök mtfállsa csakezenanaponOOK
rn- a» pohár \\L IV\' a sörgyárban. ♦ Oda menyünk mindnyájan! wmr efly korsó CVn
zalal közlöny
juniui M
Közgazdaság
Budapesti tőzsdei Budapest, junius 28.
Napokon 3775Foot 4«5-75. Dollár Ü83-93. Francia frank 84-50-«5\'50, MAika 28i» - 00, Olasz lira *7 25- 47 75, óttUik korona 525-75, Rubel
--, Lei <U8-28. Sxokol lOlu-30, Svájci frank
188 50— 89"W\\ Dinár 1255—76, Lengyel mirka 20-25.
Budapesti devizák:
Amrterdam 382-00. Koppenhága 212—217, Baka-
rot -, Krisitli&la ÍM • 05, London 4I10-Ö0, Berlin
261-301. Milano 47 75-48.25, Parii 8V75-852S, Prága >913*32, Stockholm 255—63, Zürich 189-50-l\'JŰ-50, Wien 506 -525, Zágráb 313-23, New-York 096-1006, Varsó--.
Zürichi zárlat:
B«rtin 162, Amsterdam —.—, Hollandia 202 40, New-York 52750, Loodoa 2330, Párli 4430, Milano 2407 50, Prága 1010 Bndspcat 53, Zágráb 170, Varsó fi 76. Wien 0*27 50, Osstrák koroiu -
Nemes fémek piaca:
Riüst korona 80 25—S1 50, exüit forint 214-Ifi, fitkoronás 416—420, 20 koionis magyar arany 3850—fO, Hapoleon —.
Termény jelentést
Buza (TlítavUéki) 3875-0 0, egyíb J840 -:i870,ro»s 3125—50, takarmány árpa fifl\'JO 3660, tor árpa 3850 -3800, tab 3700—3800, tengeri 37&0-M80<\\ repce -, korpe 2250—70, köles -.
Budapesti állatvásár:
Marhahús I. r. egészben 120-85, hitulja 132— 200, eleje 100—106, II. r. egésiben 100—120, hátulja 1U5—200, eleje 80-90. Növendék rtiaiha: I. r. 04 — H>5, borja (Ölutt bórb) 185 -05, Késsiet: Nagymarlu 117, eladás 107, Nóvendék mai ha 18, eladás 13, borjú 136, eladás 1<W, Muhabór lf-0—180, borjubür 280—300. A "vasár közepes.
Sertésvásár.
Felhajtás 020. Kikelt--. öreg sertés 186—95,
közép 200—204, I. r. —, ssir 280, awUonna 250, lehúzott hut I8Í-10Í. A vásAr*Ttö*epes.
Eladunk
Délzalai Takarékpénztár részvényeket 2200 árfolyamon,
vajzUnk 2100 árfolyamon.
összes mái helyi részvé- uatfü h|j nyeket legmagasabb árben VQMUIIIIt
Tőzsdei megbízások és külföldi átutalások legelőnyösebb ée leggyorsabb teljesítése.
Dollár, Dinár...

külföldi pénz-
vétale ladfts*
Kl«**a|»t»k
Teletett IS1.
A szerkesztéséit sojtőjogilag felelős: Benedek fyzsÖ szerkesztő.
Apró hirdetések
ay»i XO aaAl* 40 X, luir- ii Oanapnap 50 K. minden további >1* heUBuap A K, »uir- Ünnepnap 3 K,
,»,t»rabb b«inv«l M*dett Unk duplán acAuilllatnak. AllAat K«r*«ttn** aaladeakor QQ >xAa«l4k árcasadnény.
Háromtagú katholikus uri családhoz t hó végére idősebb mindenes szakácsnő keres-telik. Az illető családtagnak fog tekintetni s jó bánásmódban részesül. Bővebbet Vörösmtriy-utcg 63.
Kisebb mennyiségik vasabroncs, drót és villanymotor felszereléshez szükséges, por-ccllán-golyók jutányosán eladók. Cim a kiadó hivatalban.
Balatonberényben 2 szoba és kony. hából álló nyári lakás kUdó. Bővebbel Szemere-utca 19.
TURUL CZIPOGYDR
RT. Fő-ut 12. szám.
Saját érdekében tekintse meg kirakatjainkat
olcsó, tartós megtaizliató
mindennemű polgiri í> Igxu. el pMloiitk.t, m.lyck
iuHoil kivil.iakníl ío»v. CtlliMcn vínonykípíKk.
Turul Cipőgyár Részu.-Társ.
Megbízható, k«ro*zt<5ny fiaUl
rőfös-segéd
klsirólag jó bizonyítványokkal felvétetik. Ajánl tok küldendők
Bruncsics Ferenczhez, Keszthely.
Hirdetmény.
Atótszentmártoni r. kath. plébánialak és istálló javitására, valamint kerítésének elkészitésére árlejtést hirdet a plébánia. A|ánlatok zárt borítékban 1922. junius 29-ig adandók be a plébánia hivatalnál, amikor is azon a napon lesznek az ajánlatok elbírálva.
Tólszentmárton, 1922. junius 23. ,„, R. kath. plébánia hivatal.
SZEPLŐ Dr. JUTASSY Szeplőkenőcse I
culhilallan ft iiUlmatlan. K»ph»M »i«>0»l«\'\'e*b»n v«ay útin 1 ,M mellen ».hUuj ÍWMttal #t*»t»*MmMS« M«eil. CeíMtt U- ■ lu-t, 4. MU4m u<fO«>l»irtl U|t*szUtá Wnl <t itlHTttt [
XKXXX XXX XX XX XX XX
x Zab, Tengeri x Gépolaj, Nyersolaj § Ü Kocsikenőcs S Badacsonyi rézkénpor p Köles, Mohar *
1JJ további mindennemű gazdasági ás K
■jj uémoiofsiáni kerti magvak kUslisy- mm
ifi bon is kaphatók Q
| Ország .sWidder cégnél |
jl Nagykanizsa. E.i»íbet tír 10. gg
XXX XXXXX XX X XX
VILÁG
mozgóképszínház
Eriiébit klriljié-lír, Szíriai azálloda fpölitibin
Telefon 74.
Telefon 74.
Szerda-csűlörlölt n«gy Unnepl műsor! Luclano Albertiul 4s hozzílsrlozól, n világhírű nllílflk és még ^U\'0" e«y cjomó »riHla és nllél. közreir SköJésívcl
Az atléták harca
Nagy aiti8ta-dr6ma 0 felvonásban
Szombat ViBímap
Hegyek fantomja III. résst
kor, vaslr- és üon«i Pontoa kesdis^y
Páholy 2u K, ssölye 22 K. L bely 13 K, II ElóadMok hitkösoap léi 7 és 9 órakor, vasir-^ üonep-II. hely 15 korona, III. hely 8 korona. || napokon 3, 5, 7 is 0 órakor.

Eladó egy izob«- és konyhSr^i való comptetl üutor. Cini • kladóhlvai.lb.n. „,,
Állást kan hosszú gyakorlattal bíró tisztviselőnő, ki a gépii^ban teljes jártnssiiggal blr. Esetleg pénztícmoknő! állást is vállalnH. Cim a kiadóban.
T,,t"n URANIA MOZGOSZINHAZ i-13
3-13
I i;
s
I ;

$
í
__ :
DANTON
A francia forradalom rajxa
Jön! Griffek karmaiban
.HELYÁR A K: Páholy M kor., Zsülye 22 kor., II Elóadisok keidete Métkömapokon 7 ís 9 órakor. Körszék 18 kor., Támlís 15 kor., Záitjzék 8 kor, II vasár- és Onnepnap 5, 7 és 9 órakor. Pontos kexdcs\'
Nyomatott a laptulajdouosok: Zalai és Gy^mati könyvnyomdájában.